Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats$ 


5 


a 


J&rdag 14 maart 1992 


74e jaargang nr. 63. 


Zoekt u zakenrelaties 
in de regio? 

Lees dan a.s. dinsdag 17 maart 
onze exclusieve pagina 
van bedrijf tot bedrijf 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


i s 


r van de waarheid 
in Albanié 

PAGINA 5 

Slmons speelt het 
sp©| niet tactisch 

PAGINA 7 

ortcentrum Sittard 
ht om erkenning 

PAGINA 23 


JL 

tD-puzzelactie 

jPRLEN - Ruim 2100 puzze¬ 
lt zonden de oplossing van 
ffrel 13 van de grote Limburgs 
r&lad-puzzelactie in. Dat bete- 
W Wederom een opbrengst van 
t^jke duizenden guldens voor 
roeide goede doelen, het Fran- 
F^iisoord in Valkenburg-Hout- 
JJ.en de Stichting Jo Hansen- 
p® in Meerssen. 

fj^daag staat puzzel 15 in de 
JjjjiL De oplossingen daarvan 
j~®ten uiterlijk donderdag 26 
2 *tin ons bezit zijn, wilt u mee- 
j9pn naar een van de tien 
T^prijzen, waaronder de prijs 
•JJ duizend gulden en de hoofd- 
p s > na twintig puzzels, van vijf- 
^®nd gulden. 

(V 

^oplossingen van puzzel 14, uit 
? krant van zaterdagj 7 maart, 
Spten nog worden ingestuurd 
^donderdag 19 maart. 

^_ ZIE PAGINA 9 

(ADVERTENTIE) 

y OU FIN D - . 


m*. h 


LIVE POCKET 


SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
_f*IARKT I - MAASTRICHT nax. 7 ° C 


L mln. O 2 C 

Maartse buien 

tq daag zijn er buien met ha- 
tL mogelijk met natte 
De kans op onweer is 
/ L... aanwezig. Tijdens buien 
x de wind toe tot storm- 
(windkracht 8). Voor de 
tjj *s de wind (vrij)-krachtig 
IjjL^ft west tot noordweste- 
^ Hchting. De temperatuur 
l()^ niet boven de 7 graden. 
nac ht van zaterdag op 
* fydag daalt de temperatuur 
I L f °nd het vriespunt. Zon- 
ö eemt de wind af tot ma- 
b|Jj r U krachtig en ook de 
, ^haktiviteit neemt iets af. 
*°n laat zich wat meer 
%*«> maar de temperatuur 
met 6 graden aan de lage 

i 

verdere informatie be- 
I Eh5 e nde het weer in Limburg 
! bellen 06-91122346. 


ess op werk valt 
®e in Nederland 
1 John van Etteren 


Breukink onttroond 
in Tirreno-Adriatico 

PAGINA 29 

Seizoenstarf 

wieleramateurs 

PAGINA 31 

John van Etteren, 
vallen en opstaan 

PAGINA 32 


Met zijn twintigen 
in een woelig nest 

PAGINA 33 

Op de Bies klaar 
voor 21-ste eeuw 

PAGINA 35 

Moet Nederland 
ondergronds? 

PAGINA 37 


Pafrimoi 


Jelle-Roche Vals geld gemakkelijk 
te herkennen 

PAGINA 39 

Denkwijzer 

PAGINA 41 

LD-wetenschap 

PAGINA 43 

Lot grot in handen 
van koning Boudewijn 

PAGINA 48 


Japanse futon 
verovert westen 

PAGINA 49 


Limburger zingt duet 
met weretdster 

PAGINA 53 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 55 en 57 


Maij- Weggen wil dit jaar waterverdragen met België afronden 

Controle op waterkwaliteit Maas 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - Achter de al ja- 
ren slepende onderhandelin- 
gen tussen Nederland en Bel¬ 
gië over de zogenaamde ’wa- 
terdragen’ moet voor het eind 
van dit jaar een punt gezet 
worden. Dan moeten afspra¬ 
ken zijn gemaakt over een af¬ 
doende controle op de water¬ 
kwaliteit van de Maas en de 
Schelde en kan Nederland be¬ 
ginnen met de door de Vla¬ 
mingen zo gewenste uitdie¬ 
ping van de Westerschelde. 

Minister Maij-Weggen (Verkeer en 
Waterstaat) heeft daarover gisteren 
in Brussel afspraken gemaakt met 
haar Vlaamse en Waalse collega’s 
van Milieuzaken, Norbert De Batse- 
lier en Guy Lutgen. Nu zijn dergelij- 
ke toezeggingen de voorbije jaren al 
herhaaldelijk gedaan, maar de drie 
ministers menen dat er nu eindelijk 
echt genoeg reden is om te denken 
dat hun verwachting bewaarheid 
zal worden. Ontwerp 


. 4 t- ‘ Pi 


Uitgangspunt daarbij blijft het door 
Nederland vorig jaar ingediende 
ontwerp-verdrag. De kwestie van 
de waterverdragen speelt al dertig 
jaar, maar pas de laatste vijf jaar 
wordt écht onderhandeld. Neder¬ 
land wil een schone Maas en Schel¬ 
de - belangrijk voor ons drinkwater 
- en vooral Vlaanderen wil een die¬ 
pere Westerschelde om de Ant¬ 
werpse haven beter toegankelijk te 
maken. 

De grote dwarsligger in het geheel 
was steeds Wallonië, dat weinig 
deed om de Maas schoon te maken 
en geen boodschap had aan de 
Vlaamse belangen bij de Wester¬ 
schelde. Volgens minister Maij- 
Weggen is er nu een duidelijke ken¬ 
tering merkbaar. 

Veel misverstanden tussen Neder¬ 
land en Wallonië zijn opgehelderd. 
Volgens Maij-Weggen doen de Wa¬ 
len nu duidelijk hun best om de 
waterkwaliteit van de Maas te ver¬ 
beteren. Zo zal uiterlijk in septem¬ 
ber dit jaar een systeem van waar- 
nemingspunten zijn geïnstalleerd, 
waardoor 'vervuiling direkt kan 
worden opgespoord. 


Zware aardbeving 
in Turkije 

ANKARA - Bij een zware aardbe¬ 
ving gisteravond in het oosten van 
Turkije zijn mogelijk honderden 
mensen omgekomen. 


De aardbeving van 6,2 op de schaal 
van Richter heeft volgens de Turkse 
minister Omer Barutcu 300 tot 1.000 
mensenlevens geëist. 

Het epicentrum van de beving lag 
925 kilometer ten oosten van Istan- 
boel. Erzincan was in 1939 het to¬ 
neel van de ernstigste aardbeving 
uit de Turkse geschiedenis, die toen 
aan 30.000 mensen het leven kostte. 

De waarnemend gouverneur van 
Erzincan meldde op de militaire ra¬ 
dio dat de stad na de beving volle¬ 
dig in duisternis is gehuld, terwijl 
het circa vijftien graden vriest. De 
militaire radio is de enige verbin¬ 
ding met Erzincan die nog functio¬ 
neerde. Via de radio werd een op¬ 
roep gedaan tot het sturen van 
doktoren en bulldozers. 
« 7 . t: 1' 


• Vreeman (links) en Rottenberg steken samen triomferend de voorzittershamer de lucht in, ter¬ 
wijl aftredend waarnemend-voorzitter Castricum tevreden toekijkt. Foto: anp 

Pvda kiest Rottenberg 
met grote meerderheid 


(ADVERTENTIE) 


Van onze parlementaire redactie 

NIJMEGEN - Felix Rottenberg en 
Ruud Vreeman zijn met een over¬ 
weldigende meerderheid gekozen 
tot voorzitter respectievelijk vice- 
voorzitter van de PvdA. Ze kregen 
beiden ongeveer negentig procent 
van de stemmen op het partijcon¬ 
gres in Nijmegen. Rottenberg en 
Vreeman gaan het partijvoorzitter¬ 
schap nu samen en op gelijke voet 
vervullen. 

Al lang voordat aan het eind van de 
middag de uitslag van de stemming 
werd bekendgemaakt, stond vast 
dat het duo gekozen zou worden. 
Toen ’s ochtends een vijftiental af¬ 
gevaardigden stemverklaringen af¬ 
legden, bleken die vrijwel alle ten 
gunste van Rottenberg en Vreeman. 
Slechts een enkeling hield een plei¬ 
dooi voor kandidaat Bob Suurhoff. 

In zijn toespraak tot het congres 
hield Vreeman een vurig pleidooi 
voor herstel van de verhoudingen 
met de vakbeweging. Mensen in de 
vakbeweging en in de PvdA die 
zeggen dat beiden zonder elkaar 
kunnen, zijn kortzichtig, en apert 
onjuist bezig, aldus Vreeman. Sinds 
de door de PvdA gesteunde ingre¬ 
pen in de wao, is de verstandhou¬ 
ding danig bekoeld. 

Zonder steun van de vakbeweging 
kan de PvdA onmogelijk het door 
haar gewenste beleid voeren. Bo¬ 


vendien vertegenwoordigt de PvdA Links en D66 om een linkse door¬ 
een grotere macht als zij zich ge- braak in Nederland mogelijk te 
steund weet door de vakbeweging, maken, 
en is zij de grootste progressieve 

massa-organisatie, aldus Vreeman. ____ 


Felix Rottenberg hield een pleidooi 
voor samenwerking met Groen 


Zie verder pagina 7 

• Ambitieus en confronterend 
op zoek naar het compromis 


(ADVERTENTIE) VS rukken 
op in Golf 

WASHINGTON - Een vliegdek¬ 
schip van de Amerikaanse mari¬ 
ne rukt op in de Golf als een 
'duidelijk signaal’ aan Irak dat 
het moet meewerken aan de ont¬ 
manteling van wapens voor mas- 
savemietiging. Dat heeft een 
woordvoerder van de Ameri¬ 
kaanse marine gisteravond laat 
bekendgemaakt. 


De woordvoerder wilde niet in¬ 
gaan op een bericht van het tele¬ 
visiestation CNN dat het Ameri¬ 
kaanse ministerie van Defensie 
een lijst heeft opgesteld van nu¬ 
cleaire, ballistische en chemi¬ 
sche en biologische doelen in 
Irak. Functionarissen van het 
Amerikaanse ministerie van De¬ 
fensie volstonden met de mede¬ 
deling dat de VS donderdag de 
Golf zijn binnengevaren met het 
vliegdekschip The America en in 
zijn kielzog de kruiser Norman- 
dy, het fregat Simpson en twee 
bevoorradingsschepen. 
Medewerkers van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken zeiden 
gisteren dat de komende weken 
cruciaal zullen zijn. 


(ADVERTENTIE) 


li<ht-Studio 

saoa 

i* 


AUTO - OCCASION - FESTIVAL 
Ml 


\m 


Dagelijks van 10-17 uur, 
en 13 maart van 10-22 uur. 

Gratis pendelbus: volg borden Q RAI. 
Trein + Toegangbiljetten bij NS-statrons. 


Amsterdam Heerlen, Spoorsingel 1 A 
tel 045-729735 


PFïïicn iwm i 


• M'M-LTilim IinMUHl 


GEULHAL VALKENBURG 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


B E I) R I J f S H O (i F. S C H (HU KATHOLIEKE L E E 


♦ Examen- 
garantie 

♦ WSF18+ 


OPEN DAG SPD DAGOPLEIDINGEN 

Dinsdag 31 maart van 18.00-20.00 uur 

ROERMOND EN TILBURG 


Hogeschool Katholieke Leergangen, (PABO-CJehouw): 

• ind. MBA Tilburg: Prof. (ihnbrerelaan 16- Roermond: Geuljanslaan 16 
opleiding Informatie en gratis prospectus 

J 01 J-.M.iJ.i (Brabant) of 0^7-520440 {Limburg) WEEK-END STUWT 

LEOPARD 

TRAININGSPAKKEN 

Kindermaten __ 

Normaal 79,50 A Q Eli 

nu vanaf "twj JU 

Sr.maten __ __ 

Normaal 129,- CQ Eli 

nu vanaf Uwjvlf 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 


Nü twee toeken gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: Telefoon: .(voor controle bezorging) 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken ontvang Ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef)-abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER GKMfïtSCH MOOT IN KWAUTIIÏ IN UtfK PWJZEN! 


< Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 ofbd gratis 06^0229911 


8 710404 400017 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagi Grote en hevige schilderijen in galerie Dis 

De metamorfose van Doris Becke 


DOOR PIETER DEFESCHE 

MAASTRICHT - Op de vijftien kunstwerken in galerie Dis, 
Tafelstraat Maastricht, geen sierlijke en onleesbare signatuur 
maar twee letters en een cijfer: D.B.92 - voor Doris Becke. 
D.B.92 blijkt voor heel wat anders te staan dan, laten we zeg¬ 
gen D.B.70, voor Dons Becke bij gelegenheid van een tentoon¬ 
stelling van Hub Levigne en zijn studenten. 


De bekende grafica van destijds is 
in galerie Dis niet meer te vinden: 
D.B.92 staat voor een schilderes van 
grote en hevige schilderijen in acryl 
op paneel. Men gelooft zijn ogen 
niet. Heel de figuratie, al de verha¬ 
len die haar grafische werken des¬ 
tijds zo makkelijk benoembaar 
maakten als platen in een album, 
zijn uit haar produktie verdwenen. 
Wij herinneren ons etsen en zeef¬ 
drukken met titels als Chihuahua, 
De Rechtszitting, en zo iets drama- 

Bartels en De 
Nooijer in Simera 

MAASTRICHT - Galerie Simera, 
Bogaardenstraat 40b in Maastricht, 
werkt voortaan samen met galerie 
Signe, waarvan de Heerlense ves¬ 
ting onlangs werd gesloten. In de 
Maastrichtse expositieruimte be¬ 
gint vanmiddag om 17.00 uur een 
expositie met schilderijen van Paul 
Bartels en fotografie van Paul de 
Nooijer. De tentoonstelling loopt 
tot en met 18 april, Simera is ge¬ 
opend van woensdag tot en met za¬ 
terdag van 13.30 tot 18.00 uur. 

Anno 1992 manifesteert Paul Bar¬ 
tels zich als individu en met meer 
binnen een groep. Het communica¬ 
tieve aspect is echter nog steeds 
nadrukkelijk aanwezig in zijn werk. 
Daarbij manipuleert hij voortdu¬ 
rend de 'werkelijkheid' en speelt hij 
met 'het herkenbare’. Hij maakt ge¬ 
bruik van sjablonen die beeltenis¬ 
sen ontdoen van hun oorspronkelij¬ 
ke betekenis. 

De Zeeuwse fotograaf Paul de Nooi- 
jer trok vooral aandacht door zijn 
vaak absurde fotografie. Hij ge¬ 
bruikt foto's om ons te misleiden. 
De moraal van De Nooijer is: 'Noch 
de fotografie, noch de werkelijk¬ 
heid zijn objectief. Logisch dat zijn 
beelden en gedachten tot een meer¬ 
voudige interpretatie aanleiding 
geven. Maar vooral geeft hij de com¬ 
plexiteit van onze werkelijkheid 
aan. 


tisch als 'Kidnapping in Lambare- 
ne’. Haar grote en hevige schilde¬ 
rijen hebben nauwelijks een titel. 
Het meest verbazende is dat zij met 
haar in nauwelijks een jaar ontstane 
collectie verschijnt alsof ze nooit 
iets anders gedaan heeft dan ge¬ 
schilderd - zo zeker van haar beeld¬ 
taal en zo geroutineerd in de om¬ 
gang met het medium. 

Zelf wil zij wel verklaren dat de ver¬ 
andering niet zo onverhoeds is ge¬ 
komen als de kennisgeving van 
galerie Dis wil doen geloven - te¬ 
vens uitnodiging voor een derde 
kunstevenèment om vier uur in de 
binnenstad. Iedereen had kunnen 
waarnemen dat de formaten van 
haar grafiek een soort reuzengroei 
vertoonden - en dat haar 'ontwer¬ 
pen’ en procédés zo ingewikkeld 
werden, dat het profijt van de repro¬ 
duceerbaarheid nog nauwelijks 
werd ervaren. De afwerking van 
haar bladen werd een handvaardig 
en bewerkelijk gedoe: toevoegingen 
met potlood en penseel - zoals in 
de bekende serie van met drape¬ 
rieën beklede manspersonen - 
maakten ze min of meer tot unica. 

Zij moet zich in de achterbouw van 
het huis in Itteren, dat zij met Geert 
Mols en twee basisonderwijs genie¬ 
tende kinderen bewoont, lang in 
stilte in de schildertechniek hebben 
bekwaamd. Zij heeft aan de am¬ 
bachtelijke eisen van het grafische 
vak vanaf haar opleiding in Krefeld 
steeds met geduld en gehoorzaam¬ 
heid voldaan, maar ze spreekt van 
het werken met penselen en verf als 
van een bevrijding. Zij placht voor 
haar grafische bladen een ontwerp 
te maken, een soort draaiboek. 
Kleur kwam er slechts aan te pas 
via uitgezaagde delen in de drukpla¬ 
ten. ’Het idee dat ik gewoon voor 
een doek kan gaan staan zonder 
plan, dat ik kleur kan opbrengen, 
wegvegen, overschilderen, niet we¬ 
tend waar ik uitkom, dat ervaar ik 
als een grote bevrijding: alsof ik een 
jasje heb uitgetrokken dat te nauw Wat het overdraagt is ’joie de 
peindre’. Niet de emotie die aan het 
schilderij gestalte gaf, maar de emo¬ 
tie die het schilderen opriep: „Ik 
denk,” zegt ze, „dat bij het maken 
van een schilderij, puur als ding van 
vorm, verf en gebaren, een bewo¬ 
genheid wordt opgeroepen. Een 
schilder speelt zijn rol in het gebeu¬ 
ren als een acteur in een drama: de 
gloed ontstaat al doende.” Maar een 
kijker zal speuren naar meer; naar 
aanwijsbaarheden, feiten en verkla¬ 
ringen, op zijn minst naar associa¬ 
tieve gewaarwordingen. 


k 


Magisch 


Schilderij van Doris Becke, te zien in galerie Dis. 


was’. Het lijkt op een revolte: ’lk 
was het beu; ik heb nu zoveel meer 
energie ter beschikking; ik ben een 
blijer mens. 


Een nieuwe carrière voor Doris 
Becke? De vrijheid lijkt’zowel haar 
creativiteit als haar moederschap te 
verrijken. Zelfs de jammerlijke on¬ 
dergang - in het centrumplan - 
van het Heerlense creativiteits-cen- 
trum waaraan zij als docente is ver¬ 
bonden en waarin zij haar verhaal 
doet, schijnt haar niet te drukken: 
nog meer vrijheid dus, en nog meer 
tijd. Intussen wordt het grafische 
oeuvre, dat bijna vijfentwintig le¬ 


vensjaren vertegenwoordigt, uiter¬ 
aard niet afgezworen, al wil zij wel 
bekennen dat bij de keuze van het 
ambacht ooit de ouderlijke behoed¬ 
zaamheid een rol heeft gespeeld. De 
vrijheid in Krefeld was kleiner dan 
aan de Jan van Eyck-academie on¬ 
der Levigne. 

Wie Doris Becke niet kent, ziet haar 
schilderkunstig oeuvre bij Dis aan 
voor dat van een schilder met een 
loopbaan van jaren. Het sluit naad¬ 
loos aan bij de actuele schilder¬ 
kunst en spreekt op eigentijdse 
toon. In post-modernistische trant 
voelt het zich niet geroepen bood¬ 
schappen te verpakken of te beto¬ 
gen. 


Misschien refereren een aantal wer¬ 
ken op papier nog enigszins aan het 
grafische oeuvre. Zij zijn dicht be¬ 
schreven met gerichte strepen als 
vogelveren en daartussen grote en 
kleine kruisen in kleur. Zulke te¬ 
kens of symbolen als een slakken¬ 
huis tonen ook de schilderijen. 
Soms zijn ze heel magisch, soms 
licht humoristisch als in een ruitpa¬ 
troon met veel geel iets wat lijkt op 
het kinderspel van boter-kaas-en- 
eieren. 

Een fascinerend tweeluik draagt 
iets over van een landschap waarin 
een vaag hemellicht spiegelt in het 
water en waarnaast rietstengels 
recht oprijzen in fraaie kleurstellin¬ 
gen van grijs, olijfgroen en rosé. 

Een ander paneel suggereert een 
vergezicht in een roodzweem als ge¬ 
zien door het vizier van een nacht¬ 
kijker. Weer een ander - het rood 
overheerst in de achterzaal - roept 
dreiging op als een vuurspuwende 
berg tegen de nachthemel. 

De dichter Frans Budé schreef ze¬ 
ven gedichten op zeven naamloze 
schilderijen; ’De Bergtop’ was er 
een van. ’De berg die je begaat, de 
weg/ langs vuur en as, zoals vrou¬ 
wen/ klimmen tussen amaryllen/ 
droge bloesems in het haar’. 

Het zijn geen droom-uitleggingen 
maar nieuwe dromen. Men kan er 
vanmiddag naar luisteren. Zo werkt 
de abstracte schilderkunst: zij sen¬ 
sibiliseert zowel de maker aLs de 
kijker. 

Een verrassing bij galerie Dis; schil¬ 
derijen van Doris Becke; tot 17 
april. 


exposities 


Mahl ’92 in Theater 
aan hel Vrijthof 

MAASTRICHT - Ter gelegenheid 
van de opening van het Theater aan 
het Vrijthof wordt vanmiddag om 
16 uur de expositie Mahl ’92 ge¬ 
opend. Er zijn werken te zien van 
kunstenaars uit Aken, Hasselt, 
Heerlen, Luik en Maastricht: Mady 
Andrien, Paul Brandts, John Croo- 
nenberg, Robert van der Eycken, 
Vera van Hasselt, Piet Killaars, 
Jupp Linssen, Désirée Tonnaer en 
Hans van der Weijden. 

De titel verwijst naar het samenwer¬ 
kingsverband tussen de genoemde 
steden, de nieuwe start van een se¬ 
rie tentoonstellingen in de exposi¬ 
tieruimte en de foyers van het 
Theater en de Euregionale rol die 
het Theater aan het Vrijthof in de 
toekomst wil gaan spelen. Er zijn 
vooral plastieken te zien. De enige 
uitzondering vormt het werk van 
Maastrichtenaar Paul Brandts, die 
schilderijen toont. 


’ Bedels aan 
Banden’ 


(ADVERTENTIE) 


Monet-expositie in Luik 


De familie Coenders 

intrinsieke schildersdrift 


Johan Fclix Emile 

Cocndtrs 

1913-1986 

Landschup met hooi¬ 
en stromijten. 

Gesign J. Coenders 

r.o. 

Doek 36 x 47 cm 
ca 1940-1947 
Coenders terug in Limburg 

Van 7 t/tn 2 2 maart organiseren KunsthandefSchiltare en 
Kunsthandel Rococo een overzichts- en verkooptentoonstelling 
van de van oorsprong Limburgse sdjilderj Otto Coenders 
(18831 952) en zijn zoon Joop Codnders Q913-1986). 
Tijdens hun leven traden deze schilfert pw'sang nooit met 
hun werk in de openbaarheid ; ' J - . 

De tentoonstelling vindt plaats in Kasteel Hoensbroek te 
Hoensbroek en is dagelijks geopend van 1 1.00-20.00 uur. 
Telefoon tijdens de expositieuren (045) 21 1 I 82 ' 


Lin^Hlereidt zich voor op een kleine 
invasie van kunstliefhebbers. Tot 
en met 10 mei is er een overzichts¬ 
tentoonstelling met veertig werken 
van de Franse impressionistische 
schilder Claude Monet (1840-1926) 
te zien. 

De organisatoren hopen op zo’n 
60.000 bezoekers om uit de kosten 
te komen. Als extra attractie is het 
plein voor de Salie Saint Georges, 
waar de doeken hangen, omge¬ 
doopt in Place Monet. Daar is ook, 
voor zover mogelijk, een kopie aan¬ 
geplant van de beroemde tuin van 
Giverny, Monets 'thuisbasis'. 

De doeken komen uit tien landen, 
waaronder de Verenigde Staten, Ja¬ 
pan, Frankrijk, Zweden, Groot-Brit- 
tannië en Nederland. Frangoise 
Dumont die de expositie samenstel¬ 
de, zegt erin geslaagd te zijn enkele 
bekende werken naar Luik te halen, 
maar ook een aantal interessante 
minder bekende doeken. 

Voor Luik is het de eerste grote ex¬ 
positie sinds de tentoonstellingen 
over Toulouse-Lautrec in 1978, Mo- 
digliani in 1980 en Cézanne in 1982. 
De stad hoopt zo na jaren van finan¬ 
ciële ellende haar reputatie op te 
vijzelen. 

Voor de financiering van de exposi¬ 
tie, die tot 10 mei loopt, is dankbaar 
gebruik gemaakt van sponsors 
zoals het staalbedrijf Cockerill- 
Sambre en de nationale luchtvaart- MAASTRICHT - In Galerie Amar- 
na aan de Rechtstraat begint mor¬ 
gen de expositie ’Bedels aan Ban¬ 
den’. De landelijk reizende tentoon¬ 
stelling kan tot en met 18 april 
bezichtigd worden van dinsdag tot 
en met vrijdag van 11-18 uur, zater¬ 
dag van 11-17 uur. 

De oorsprong van het begrip 'bedel¬ 
tje’ ligt volgens de literatuur bij sie¬ 
raden met een religieus karakter, 
zoals de Egyptenaren die lang voor 
onze jaartellingen droegen. Kettin¬ 
gen met één of meer kleine amulet¬ 
ten zouden angsten bezweren en 
geluk en bescherming afdwingen 
bij de hogere machten. 

De verschillen tussen de moderne 
bedel en die van lang vervlogen tijd 
zijn evident. Tot de jaren zestig wor¬ 
den bedels de grote rage op sieraad- 
gebied, de meeste werden in serie- 
produktie gemaakt. 

Vier bekende ontwerpers vervaar¬ 
digden een basisarmband: Peggy 
Bannenberg, Marion Herbst, Her¬ 
man Hermsen en Coen Mulder. Een 
aantal ontwerpers werd geselec¬ 
teerd en gevraagd hierbij bedels te 
ontwerpen. 


Oplossing van zaterdag 


pee tan o mm nmai 

isnmgw 

a m m Garas a . 

bipppqdb OHasnas 
lag qhb a 1 9 
pqeisepd aiataB OEffll 
ü] H a i Ej mm 

BEiHSPaa bdph 
BES ESQ llV 
BEanans eeedbeI 
■BI a BHIBB E 0 □ 
i boe ËHja nan 
■aaa eee liiaa o 
mm qqS mm «mm 

... is het museum Spaans Gd 
vernement, Vrijthof 18 in Mal 
tricht, tijdens The Europd 
Fine Art Fair’ extra geope ( 
Vanaf vandaag tot en met 
maart is het museum ook v> 
daag en morgen van 13-17 ü 
toegankelijk voor publiek. In 
vitrines van de galerij is een ^ 
zameling tin uit de collectie Wj 
ner-de Wit geëxposeerd. Verf 
is in de Régence-kamer de tal 
gedekt met tafellinnen, ziM 
glaswerk en porselein uit de & 
lectie. 

... loopt in het Gemeenten* 
seum, Andersonweg 4 in R°^ 
mond vanaf vandaag tot en Oj 
17 mei een expositie met W® 
van Marinus Fuit. Het musei* 
is open dinsdag tot en met vt ^ 
dag van 11-17 uur, zaterdag ( 
zondag van 14-17 uur. 

... opent Kunsthandel Ferdina* , 
Smeets aan de Dorpstraat ln 
in Noorbeek morgen om 15 UjL 
een tentoonstelling van Alex 
guers. De tentoonstelling DJ 
tot en met 13 april, de kunsthfl 
del is open van woensdag totl 
met zondag van 11-17 uur. y 
... wordt in D’r Brikke Oave, W 
deplein 5a in Brunssum tot f 
met 29 maart werk getoond $ 
de Braziliaanse kunstenares $ 
cia Maria Gondim Rodrig^ 
D’r Brikke Oave is open ^ 
maandag tot en met vrijdag 1^ 
uur, 14-17 uur en 19-21 uur 1 
verder op zondag van 15-17 utf 
... zal er in het nieuwe atelier ^ 
Ben Bonke, Eyserheide 35a 1 
Eys morgen van 14-18 uur ^ 
expositie te bezichtigen zijn ^ 
een selectie van eigen w# 
waaronder sieraden en schd 8 
rijen. 

... exposeert Frank Lengverf 1 ' 
tot en met 27 maart - tijd 5 * 
kantooruren - in het Bestu^ 
centrum van Brunssum. . 
... worden in Galerie ’Het * 
kraam’, Akerstraat 124 in BrU* 
sum vanaf morgen 14 uur tot 1 
met 5 april werken tentoon^ 
steld van het kunstenaarsed 1 
paar Leny Janssen-Bijvank J 
Paul Janssen, beiden afkorf 1 * 
uit Brunssum. De galerie is > 
opend van dinsdag tot en ^ 
zondag van 14-18 uur. 

... is in Galerie Artique in B® 
tot en met 29 maart recent v/? 
te zien van Jeanne Dupuits- 1 
galerie is open op woensdag 
14-17 uur, donderdag en vrijd 
van 14-18 uur en zaterdag en z® 
dag van 11-17 uur. 

... stellen vier Russische kun 5 
naars uit St.-Petersburg tot' 
met 26 maart in het gemeen 1 
huis van Voerendaal hun W 8 
tentoon. Het gemeentehuis 
open op werkdagen van 9-1^ 
uur, op dinsdag ook ^ 
13.30-16.30 uur. 

... houdt museum Van BonD 1 
- Van Dam, Deken van OpP 8 
singel 6 in Venlo vanaf morg 
tot en met 3 mei een overzij 
tentoonstelling van werk van * 
Venlose kunstenaar Sef Moon*J 
Het museum is dagelijks 
opend van 10-16.30 uur. Op 
dag en zondag van 14-17 uur. 

... vindt in de Openbare Bid 
theek. Begijnengang 2 in Ve 
vanmiddag om 17 uur de o 
ning plaats vay een literaire, 
zende foto-tentoonstelling 
fotograaf Theo Jennissen 
schrijver Ton van Reen. De 
positie loopt tot en met 10 a 
en kan bezichtigd worden 
dens de openingsuren van 
bibliotheek. 

... laat de Limburgse kunsten 
Sjef Biessen vanaf morgen tof 
met 6 april olieverfschilderij 
zien in Vereniging Schepend’ 
Budel, Markt 28. Openingstijd 
vrijdag van 18-20 uur, zatefd 
en maandag van 14-17 uur 
zondag van 14-18 uur. 


Dans le Marais de Giverny, schilderij van Claude Monet. 


maatschappij Sabena. Het verzeke¬ 
ren van de doeken kostte alleen al 
300 miljoen gulden. De entreegel¬ 


den - een kaartje kost ruim tien 
gulden - zullen de rest van de kos¬ 
ten moeten dekken. Peultjes met 
ontbijtspek 


DOOR HUUB MEIJER 


Let bij aankoop op dat de peul¬ 
tjes niet ’slap’ zijn, ze liggen dan 
waarschijnlijk al te lang. 

Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 250-300 gram peultjes, 50 
gram ontbijtspek, boter, mes¬ 
punt gemberpoeder (djahé). 

Haal de peultjes af. 

Breng de peultjes met weinig 
water en zout aan de kook en 
kook de groente beetgaar in ca. 
8-10 minuten. 

Bak ondertussen de plakjes spek 
bruin en krokant. 

Neem ze uit de koekepan, leg ze 
even op een vel keukenpapier en 
verkruimel ze na afkoeling. 

Giet de peultjes af en voeg een 
klontje boter toe. 

Voeg het gemberpoeder toe en 
schud de groente een aantal ma¬ 
len om. 

Bestrooi de peultjes voor het ser¬ 
veren met het verkruimelde 
spek. 

Lekker met tartaar en gekookte 
aardappelen! 


^ mm 


2 


5 


7 " 
5 


6 

□ 

7 


■ 


■ 


■ 


■ 
9 


o 
■ 


■ 
■ 


| 


■ ,1 


/3 ■ 
■ 


1 
•V 


* 

t? 
■ 


■ 

(S 


_ ■ 


■ 


‘9 

1 

_ 

20 


2 ! 

fl 


■ 
■ 2 k 


25 
26 
1 ? ■ 


i 


■ 
■ 


■ 


W 


W~ 

n 

■ 


■ 


■ 


■ 


30 

■ 

y 


Horizontaal: 1. Je moet vader uitvlakken 
bij het heen en weer lopen; 5. Idioot, je 
moet er een lolletje van maken; 8. El is bij 
een boompje, laat dat u gezegd zijn; 9. Bij 
post die uit de ruimte komt vallen moet je 
betalen; 11. Levendig ligt maar één letter 
van saai; 12. Luister naar het weer in Bel¬ 
gië; 14. Zo is een slak altijd; 15. Verf van 
iemand die nodig moet, laat dat dier het 
niet horen; 19. Instrument met een tegen¬ 
stem; 22. Is in Duitsland op een heel ande¬ 
re dag gesticht dan z’n grote tegenhanger; 
24. Thee moet in een bijzondere betrekking 
staan tot een stam; 26. Een koude wind als 
je je mond opendoet; 28. Een hek er in en 
zo doet het zeer, W, bij de koeien; 29. 0, 
dier, ben je veel bij de familieleden? 30. 
Eén van de twaalf; 31. Dit is ook in kafé's 
geen mooi geluid. 


Verticaal: 1. Een vel voor uw hoofd' 
Voedsel in de schoorsteen hangen lanfP 
autoweg; 3. Gelders vee; 4. Sinterk*^ 
versjes; 5. Laag water en vieze luchtj 8 * 
zal je maar overkomen; 6. Vlug: welke ^ 
zit in kaas? 7. Het meisje is een verdl* 
lieve verschijning; 10. Daaronder kdj! 
wel even schuilen; 13. Afgekeurde » 
14. Dat hebben we aan de zon te dan 

16. Wees paraat want als je de tap uits® 
kelt komt een vreemde vogel je bezo^j 

17. Verf aan je voet en toch doorgaan * 
gekleed?; 18. Veel lawaai maakt een 
om een vat; 20. Dit is onze laatste ** 
21. Vet gedeelte van een dikkerd; ^ 
Valt tegen, zoals de besprekingen ^ 
pen; 25. In de verpakking zat een 
een vervoermiddel en nog door elkaar 
27. In plaats van broekzakken; 28- ' 
naar voedsel, tenslotte. 


SS s g-^ f / 

qq Van onze correspondent _ 

p ^arlem - Argentinië is toch 
3 el J^id de Nederlandse oorlogs- 
;t j^dadigers Abraham Kipp en 
vj ^ Olij naar Nederland uit te 
U Jzen. Dit heeft de Argentijnse 
n i raster van Buitenlandse Za- 
r? n > Guido Di Telia, verklaard. 
W* ^ Nederlandse justitiële autori- 
;rd f l ^ n staan sceptisch tegenover 
ta uitlatingen, maar proberen 

jvt Buitenlandse Zaken ophelde- 

• et rjl § te krijgen. 

ju! Argentijnse minister vindt de 
lot .^ede Wereldoorlog de meest 
to ^huwelijke die er is geweest 
nt g meent dat oorlogsmisdadi- 
e il r* 8 in Argentinië niet getole- 
VJ I * er d kunnen worden. „We zul- 


Argentinië bereid tot 
uitlevering Kipp en Olij 


len als regering al het mogelyke 
doen hen uit te wijzen”, aldus de 
bewindsman. 

Mr P.M. Brilman, de landelijk of¬ 
ficier van justitie die speciaal is 
belast met de opsporing en ver¬ 
volging van oorlogsmisdadigers, 
reageert sceptisch. „Er gebeurt 
nu precies hetzelfde als drie jaar 
geleden. Toen zei ook een Argen¬ 
tijnse minister dat ze wilden uit¬ 
leveren. Wij schatten de juridi¬ 
sche kansen op praktisch nul, 


maar uiteindelijk vroeg de toen¬ 
malige minister van Justitie 
Korthals Altes toch om uitleve¬ 
ring. Waarop we dus een zeperd 
binnenhaalden.” 

De zaak rond de in Argentinië 
verblijvende Nederlandse oor¬ 
logsmisdadigers kwam in sep¬ 
tember 1988 in het nieuws nadat 
het Haarlems Dagblad Abraham 
Kipp in een buitenwijk van Bue¬ 
nos Aires opspoorde. Kipp, een 
fanatieke NSB’er die als politie¬ 


man in Velsen, Leiden en Ede 
huis hield, is de zwaarste Neder¬ 
landse oorlogsmisdadiger die 
nog wordt gezocht. Hij werd in 
1949 bij verstek ter dood veroor¬ 
deeld. 

De krant wachtte in 1988 enige 
tijd met publikatie om de autori¬ 
teiten in Nederland gelegenheid 
te geven tot stappen. Justitie 
stelde echter dat de zaak juri¬ 
disch kansloos was en deed 
niets. Na de publiciteit dook 
Kipp onder. Uiteindelijk vroeg 
Nederland in december 1988 als¬ 
nog om uitlevering van Kipp en 
van Jan Olij, die in 1949 bij ver¬ 
stek tot twintig jaar werd veroor¬ 
deeld. Twee Argentijnse rechters 
wezen de uitleveringsverzoeken 
uiteindelijk af. 


Volgens in Rusland geopende partij-archieven 

Communisten kregen 
geld van Moskou 


Van onze Haagse redactie 


maandsalaris van 3000 roebel toege¬ 
kend van het Centraal Comité. 


Invoeringsdatum afhankelijk van Europese Commissie 

kabinet in problemen 
door milieubelasting 

O 


DEN HAAG - Uit archieven van de De vereniging Nederland-USSR 
communistische partij in Moskou, kreeg geld van Moskou om de pro- 
die nu deels voor het publiek zijn paganda in Nederland te verbete- 
opengesteld, blijkt dat het bewind ren, zo blijkt uit één van de stuk- 
in de voormalige Sovjetunie in de ken. De beweging 'Stop de Neutro- 
jaren vijftig en zeventig geld ge- nenbom’ kreeg in 1978 7000 roebel 
schonken heeft aan Nederlandse (tegen de toenmalige koers 15.000 
communisten en linkse organisa- gulden) voor het organiseren van 
ties. Besluitenlijsten tonen aan dat een forum. Het reisbureau Vernu, 
het Comité bedragen ter waarde gespecialiseerd in Sovjet-reizen, 
van vele honderdduizenden gul- kreeg in 1971 een renteloze lening 
dens heeft gegeven aan Nederland- van vier ton. Dit is later terugbe- 


se organisaties. 


taald, zo verklaart het reisbureau. 
Ook organisaties in andere landen 
kregen geld van het Centraal Comi- 


onze parlementaire redactie _ - 

5^ HAAG — Het kabinet Lijkkisten al klaar 

Ü besloten een verhoging_ - 

j de milieubelasting op 

^stoffen uit te stellen tot 
vroegst 1 juni. Maar 
^ als de Tweede en Eerste 
1 u^r met de verhoging ak- 
C r d gaan, is het onzeker of 
'j jL doorgaat. Dit is afhanke- 
* Van een besluit van de 
jL.^pese Commissie, het da- 
rip&s bestuur van de EG. 

t ik' ijkt uit mededelingen van 
1 er ^°k (Financiën) aan de 
, De milieubelasting is in 
j, ew/tet optrekken van een reeds 
i Hh^de milieuheffing op 
^stoffen met 600 miljoen gul- 
il ^ P e r jaar tot 1540 miljoen gul- 
l jL Oorspronkelijk wilde het 
jkiet de maatregel op 1 januari 
. a ingaan maar de Kamer stak 

Ot u en st °kje voor. 

^ heeft nu laten weten dat het 
met ervan uitgaat dat de par¬ 
itaire behandeling van de 
ïft u n °P * j un i afg er o n d is. 
kan de milieubelasting in- 
Tl: Om geen financieel nadeel 
ï^ten ontstaan door het uitstel, 

, l de tarieven allemaal ver- 
Zo moet hoe dan ook de 
Jc^iene 1540 miljoen gulden 
worden gehaald. 

Wn 

ijjjirkent dat de Europese Com- 
O^ie nog roet in het eten kan 
^ le n. De commissie heeft vra- 

^steld over de precieze opzet I 0 In Agdam in Nargorno-Karabach staan tientallen i Ankara bekend. ,,Turkijes a 
belast K ng ’ ™ et name het lijkkisten al klaar. Er wordt gevreesd voor een bloedige me i aten wete n dat er een sU 

^ van ,P aa ‘df industrie- strijd tussen Armeniërs en Azerbajdzjanen en dus ook maar tiideliik is aesloten” ; 

ver ' I voor vele slachtoffers. Toch is er enige hoop. Want beide j 
Jj de EG wil onderzoek e of U dit partijen zouden het eens zijn geworden over een voorlo - Volgens Demirel hebben de 

verkapte en dus verboden P»ö bestand in de strijd om de overwegend Armeense president Jakoeb Mamedov, 

^maatregel is. enclave Nagomo-Karabach in Azerbajdzjan. Dat maak- en fr et bureau van de premie 

j kabinet heeft de vragen van te de Turkse premier Suleyman Demirel gisteren in tigd. 

«Europese Commissie inmid- L____^___—___L—^_____ 

k beantwoord, aldus Kok. Het r — 1 " ■■■ — — — — .. - 

* estuur heeft nu tot 26 april DEN HAAG - Minister De Vries E* mm ste reductie van arbeidsduur kan 

[lo h . rea S eren -Hij wil met (Sociale Zaken) wil geen wet ma- WdldlIJK. dus heel klein, maar ook heel 

. Uitlopen op de eventuele con- ken die het recht op deeltijdar- _ J groot zijn. 

fit' V # n een n ?, gatlef . be ’ beid vastlegt. Hy heeft dit de FGCilt OU Een wettelijk recht op deeltijdar- 

Van de Europese Comm issie Kamer bericht. De bewindsman 1 beid zou bovendien zwaar ingrij- 

wetsvoorstel. Hij roept keert zich daarmee tegen een pen in de arbeidsorganisatie. Er 

6 6r echter ° P vooral verder wens van regeringspartij PvdA. QCCltll OWCFK zou een forse inbreuk plaatsvin- 

^Un met de behandeling er- ** den op de vrijheid van werk- 

L’ en niet te wachten op uit- Volgens De Vries heeft een wet- praktische probleem dat alle ar- gevers en werknemers om te 

tsel uit Brussel. telijk recht op deeltijdwerk nog- beid van een uur per week tot onderhandelen over arbeids- 

al verstrekkende en minder een volledige werkweek min een voorwaarden, ten gunste van één 

gewenste gevolgen. Zo is er het uur, 'deeltijd’ wordt. Een gewen- partij: de werknemer. 

Wijst een voorstel van CDA, , • 1**1 i 1 1 • • 

^«l D fedr g tva n i u o v p 0 i 0 jfSïri Hrgaantoerisme bij langere wachtlijsten 

te laten vervallen van de 

• Hij acht dat een te groot fl- ROTTERDAM — Als de wachtlijs- Volgens Persijn wachten op dit mo- Wenselijk is dat volgens hem echter 

Geel risico. Binnen het kabi- ten voor orgaantransplantaties niet ment 1.400 Nederlanders op een niet. Tegenover Belgische natiënten # In Agdam in Nargorno-Karabach staan tientallen 
lijkkisten al klaar. Er wordt gevreesd voor een bloedige 
strijd tussen Armeniërs en Azerbajdzjanen en dus ook 
voor vele slachtoffers. Toch is er enige hoop. Want beide 
partijen zouden het eens zijn geworden over een voorlo¬ 
pig bestand in de strijd om de overwegend Armeense 
enclave Nagomo-Karabach in Azerbajdzjan. Dat maak¬ 
te de Turkse premier Suleyman Demirel gisteren in 


Ankara bekend. „Turkijes ambassadeur in Bakoe heeft 
me laten weten dat er een staakt-het-vuren, ook al is het 
maar tijdelijk, is gesloten”, zei de premier. 

Volgens Demirel hebben de Azerbajdzjaanse interim- 
president Jakoeb Mamedov, het oppositionele Volksfront 
en het bureau van de premier in Bakoe het bericht beves¬ 
tigd. Foto: AP 


In de besluitenlijsten van het Cen- kregen geld van het Centraal Comi- 

traal Comité staan vele uitnodigin- té. 

gen voor vakantietripjes voor de 

Nederlandse partijleiding vermeld, r» . 

Bevestiging 

Vooral Paul de Groot, de partijvoor- j oop Wol£f> in 1956 en 1957 corres . 
man van de CPN na de oorlog, is pondent voor De Waarheid in Mos- 
een veel uitgenodigde gast, met na- kou en later hoofdredacteur, beves- 
me voor gezondheidskuren. Ook tlgt dat hlJ ge i d kreeg. „Mijn 
kj eeg bet CPN-partyorgaan De maandinkomen kreeg ik van een 
Waarheid in 1957 een gratis corres- Russische meneer van een of ande- 
pondentschap in Moskou. re inst elli n g, dat zou best die 3000 

„ , „„„„ roebel kunnen zijn geweest”, aldus 

De eerste correspondent, oud CPN- W olff. Het geld gebruikte hij voor 
Kamerlid Joop Wolff, kreeg een z jj n levensonderhoud, het betalen 

...... - - . « . . .. .. — V3H t elefOOmek dlin gCH Ctt VOOr dg 

verzending van zyn stukken naar 
Nederland. Hij zegt niet precies ge¬ 
weten te hebben van welke instel¬ 
ling hij z’n salaris kreeg. 

Uitnodigingen van de communisti- 
sche^iartij in de Sovjetunie voor 
medische hulp in dat land of een 
vakantie, noemt Wolff een 'publiek 
geheim’. 


TROS niet 
commercieel 

HILVERSUM - De TROS ziet af 
van een toekomst als commerciële 
omroep. De onderhandelingen over 
de oprichting van een binnenlandse 
commerciële radio- en televisiezen¬ 
der zijn gestaakt. Dat heeft de 
TROS gisteren bekendgemaakt. 

Sinds vorig jaar zomer heeft de 
TROS naar mogelijkheden gezocht 
om het publieke omroepbestel te 
verlaten. De Etudes et Projects S.A. 
te Luxemburg was in die bespre¬ 
kingen een belangrijke partner. 

De TROS zegt nu dat wordt afge¬ 
zien van een commercieel avontuur 
om de eigenheid van het bedrijf te 
behouden. Verder verwyst de om¬ 
roep naar het rapport van de Com¬ 
missie Donner. Er zyn volgens 
TROS onvoldoende garanties dat in 
de toekomst voor de radio een et¬ 
herfrequentie beschikbaar is. 

(ADVERTENTIE) 

WERKEN EN LEREN 
COMBINEREN? 

VANDAAG 14 MAART 
STREEKSCHOOL HEERLEN 

i ï.oo u OPEN DAG ïs.oo u 


HK STREEKSCHOOL VOOR 
BEROEPSBEGELEIDEND 
\j[/ ONDERWIJS HEERLEN 
Rector Dnessenweg 8, 6411 GZ, teL 045-718990 
(achter het Arbeidsbureau Heerlen) 


DEN HAAG — Minister De Vries 
(Sociale Zaken) wil geen wet ma¬ 
ken die het recht op deeltijdar¬ 
beid vastlegt. Hij heeft dit de 
Kamer bericht. De bewindsman 
keert zich daarmee tegen een 
wens van regeringspartij PvdA. 

Volgens De Vries heeft een wet¬ 
telijk recht op deeltijdwerk nog¬ 
al verstrekkende en minder 
gewenste gevolgen. Zo is er het 


Geen wettelijk 
recht op 
deeltijdwerk 

praktische probleem dat alle ar¬ 
beid van een uur per week tot 
een volledige werkweek min een 
uur, 'deeltijd' wordt. Een gewen¬ 


ste reductie van arbeidsduur kan 
dus heel klein, maar ook heel 
groot zijn. 

Een wettelijk recht op deeltijdar¬ 
beid zou bovendien zwaar ingrij¬ 
pen in de arbeidsorganisatie. Er 
zou een forse inbreuk plaatsvin¬ 
den op de vrijheid van werk¬ 
gevers en werknemers om te 
onderhandelen over arbeids¬ 
voorwaarden, ten gunste van één 
partij: de werknemer. 


(ADVERTENTIE) 


Orgaantoerisme bij langere wachtlijsten 


Wenselijk is dat volgens hem echter 


'Vordt inmiddels wel gewerkt 
ijl wetsvoorstel waardoor de 
1 ÏJige milieubelasting op brand- 


. l hg op andere zaken, zoals 
j Mwater, afval, bestrijdings- 
”delen, fosfor en stikstof. In- 


, i j , . , “r - v vi uuiKiovuc uaiicmcxi 

sterk verminderen, valt orgaantoe- nier, 614 op een hart en 226 op een is het volgens Persijn niet te verko- 
nsme vrijwel niet te vermijden, lever. Van de nierpatiënten wacht pen dat 43 procent van de patiënten 

. - _„ _ . Da ^ OI ? ri di f. nt de overheid met alle ruim 10 procent al langer dan vijf op de wachtlijst voor een nieropera- 

;6n wordt uitgebreid tot een | middal en die tot haar beschikking jaar. tie afkomstig is uit een ander EG- 


staan te trachten de vraag en aan- Van de wachtende hart en leverpa- land. 
bod van organen nader tot elkaar te tiënten sterft 20 procent uiteindelijk 

brengen. nog voor zij aan de beurt zijn voor In Oostenrijk is dat aantal 38 pro- 

iJat stelde dr G.G. Persyn van Euro- een transplantatie. Het is volgens cent, in Duitsland 3 en in Nederland 
transplant uit Leiden gisteren op Persijn begrijpelijk dat een aantal 2 procent. Te verbieden is het naar 


Een heel mooi 
geschenk, altijd 
I 
’n Uskoud Elske, puur, 
on the rocks, met 'n klontje 
suiker, met jus d'orange en 
als sluitstuk: ’n verrukkelijke 
Limburgse koffie. 


mogelijk moet deze verbrede , r ^ J < J " uro ' 

eubelastine on l ianuari 1993 transplant uit Leiden gisteren op 
Mueiasung op 1 januari ïyyj het in R n t t ~rHam whnnHpn 


~ j vrviij» UUL veil aaxitai “ wvnv. x v vui uitucil 12» liCTL I Lddl 

net in Rotterdam gehouden sympo- van deze wachtenden zijn of haar het buitenland gaan van patiënten 
sium Orgaanwervmg m Europa’. heil in het buitenland gaat zoeken, volgens hem ook niet. 


(ADVERTENTIE) 


V OOR DAMES: 

^Lexander 

^llegri 

Jardehle 

*tlCK 

Gardeur 

SlSPA 

JOBIS 

Marz 

Jingle 

JtOSNER 

JCARABAUS 

JMaRTI 

Jheresa könig 

JRIXI SCHOBER 
t Rumpf 


LENTE 92 DOUBLESSE 


GELEENSTRAAT 10, HEERLEN. 045-713869 


VOOR HEREN: 

ALLEGRI 
BAUMLER 
BERT BRENTON 

bonsoir 

corneliani 

DAKS 

dormeuil 

DD 

FACONNABLE 
GRUNO & CHARDIN 
GANT 

JACQUES BRITT 
JASSÖ 

PAUL & SHARK 
STEPHENS BROTH VASTENACTIE 1992 
GIRO 1045000 
missieburo Roermond 
Postbus 198, 

6040 AD ROERMOND 

Uit 


• Tram 

Fouten bij de bediening van 
het remsysteem zijn de oorzaak 
geweest van de ramp met een 
Zweedse tram, die donderdag 
aan dertien mensen het leven 
heeft gekost. Dat is gisteren be¬ 
kendgemaakt door een com¬ 
missie die de toedracht van de 
ramp heeft onderzocht. 

• Koningin 

Koningin Beatrix is gister¬ 
avond vertrokken naar Nieuw- 
Zeeland, waar zij van 17 tot en 
met 21 maart een staatsbezoek 
brengt. Prins Claus reist niet 
met de koningin mee. Ook haar 
zoons zijn er niet bij. Kroon¬ 
prins Willem Alexander geeft 
voorrang aan zijn studie ge¬ 
schiedenis. Minister van Bui¬ 
tenlandse Zaken Hans van den 
Broek vergezelt de koningin 
wel. De bewindsman heeft in 
Nieuw-Zeeland een onderhoud 
met zijn collega Don McKin- 
non. Andere ontmoetingen met 
Nieuwzeelandse regeringsfunc¬ 
tionarissen staan met op het 
programma. 


Vermoord 


Een 25-jarige fotografie-studen- 
te uit Naarden is 20 januari tij¬ 
dens een vakantie door Guate¬ 
mala om het leven gebracht, zo 
is nu bekend geworden. Haar 
stoffelijk overschot wordt ver¬ 
moedelijk vandaag opgegraven 
en volgende week naar ons 
land overgevlogen, aldus de 
Nederlandse consul in Guate¬ 
mala. Roof lijkt het motief voor 
de moord. De vier daders zijn 
bekend, maar voortvluchtig. 

• Georgië 

Aanhangers van de verdreven 
president van Georgië Zviad 
Gamsachoerdia hebben giste¬ 
ren gedreigd 52 gegijzelde na¬ 
tionale gardisten te doden. Hun 
leven wordt gespaard indien 
Gamsachoerdia weer in zijn ou¬ 
de functie wordt hersteld, zo 
heeft de regerende Staatsraad 
van Georgië gisteren in Tbilisi 
meegedeeld. Aanhangers van 
het afgezette staatshoofd heb¬ 
ben in Zoegdidi in het westen 
van Georgië het hoofd van de 
Nationale Garde en de voorma¬ 
lige Georgische minister van 
Buitenlandse Zaken Abessa- 
lom Koetateladze gearresteerd, 
zo is in de Georgische hoofd¬ 
stad vernomen. 

• Penning 

In samenwerking met de Anne 
Frankstichting gaan de minis¬ 
teries van Onderwijs en WVC 
op nationaal en Europees ni¬ 
veau een anti-discrimmatie- 
programma ontwikkelen. Dat 
kondigde minister Hedy D'An- 
cona (WVC) gisteren in Vlaar- 
dingen aan bij de uitreiking 
van de Geuzenpenning aan de 
Anne Frank Stichting. D’Anco- 
na en staatssecretaris Wallage 
van Onderwijs hebben tot de 
oprichting van een project¬ 
organisatie besloten. De eerste 
aanzet voor het initiatief werd 
verleden jaar gegeven tijdens 
de slotconferentie van de Raad 
van Europa in Den Haag. Vol¬ 
gens de minister is het nu zaak 
dat er daadwerkelijk een dam 
wordt opgeworpen tegen fas¬ 
cisme, racisme en vreemdelin¬ 
genhaat. 


Antwoord 


De 86-jarige landbouwer in rus¬ 
te J. F. Botjes uit Warffum, 
kreeg onlangs antwoord op een 
brief die hij zestig jaar geleden 
had verstuurd aan de Gronin¬ 
ger universiteit. In 1932 meldde 
hij de archeologen van de rijks¬ 
universiteit dat hij op zijn land 
zeer grote stenen had gevon¬ 
den die mogelijk afkomstig zijn 
van het in 1250 verdronken 
dorp Houweingeham. Tot zijn 
verbijstering kreeg hij onlangs 
toch nog antwoord op zijn 
brief. Er wordt overwogen om 
alsnog opgravingen te verrich¬ 
ten. 


Verdrag 


De Zuidafrikaanse neo-nazisti- 
sche Afrikaner Weerstandbe- 
weging (AWB) en de plaatselij¬ 
ke leider van de Zulubeweging 
Inkatha in de provincie Trans¬ 
vaal hebben gisteren een niet- ’ 
aanvalsverdrag gesloten. Het • 
kkoord, dat getekend werd op * 
de luchthaven Jan Smuts bij 
Johannesburg, zal waarschijn¬ 
lijk ook de 'volle steun' van de 
extreem-rechtse Konservatieve 
Partij (KP) krijgen. De plaatse- . 
lijke Inkatha-voorman Musa 
Muyeni las een korte verkla¬ 
ring voor, waarin beide partijen 
zich verplichten eventuele pro¬ 
blemen tussen hen op vreedza¬ 
me wijze op te lossen. 


Vrouwen 


Vrouwen zijn in de meeste lan- . 
den nog zwaar ondervertegen¬ 
woordigd in de politiek en twee 
landen - Bahrein en Koeweit - 
onthouden vrouwen nog altijd 
stemrecht, zo blijkt uit een on¬ 
derzoek dat is uitgevoerd door 
de Inter-Parlementaire Unie, 
een overlegorgaan voor parle¬ 
mentariërs uit 96 landen. 

ÉHhHIéI 


MiiiiÊii 


w #&p 

pm'0 

Y'/SAVAW 

im&te: 


WÊêmÊ. 


W0&È 

( 

'v ■-•/"' ■ 

wmMM 

W0mM 

•:v:v: : ^ : Xv : ?: : > 


W0M 


lipi 


;lillÜÜi 


/ ^ , - 

•-■ , ■''/, , /, *' 

llillillilfiöP^ 

■Hl ' - o -1 


mmmm, 

m 
WÊSm 


mzmm 


Wy'XyyfSyMWMïMi 

'WMË0iMM0ii'A 


'.0/00 


mëmmmm 
£#ög£ 


■ 


im 

Ëliil 


mÈÊÊÊÊmÊ 


w/Zy/, 
wmÊÊÊ 
MMpÉ 

êÊWmmm 


wmmii 

wÊw% 

wmm. 


' , s v^-yyyyym^- 


wmm 


mm 


0<'■'<//% 


wmm 


wÊÊéwé 


WmWlmm 


van de gevolgen. Maar zeker ook in ’t voor 
komen van de oorzaken. 

Een veilige auto is volgens ons 
dus vóór alles een auto waarin de bestuur 
der zich lekker voelt. 

Een auto waarin de man op de 
foto hierboven alerter is en zodoende veili 
ger besluiten zal nemen. 

Daarom heeft de 605 ’n uniek 
veringssysteem, waardoor hellen in boch¬ 


ten of duiken bij remmen in de praktijk 
tot ’n minimum beperkt worden. 

Daarom heeft de 605 een bestu 
ring die niet alleen zeer licht is, maar ook 
uiterst direct te noemen valt. 

Daarom is de rijpositie in een 605 
in alle gevallen optimaal, onder meer dank¬ 
zij een stuurkolom die zowel in lengte 
als in hoogte verstelbaar is. 

En zo is er standaard ’n veiligheids¬ 


maatregel ingebouwd in de Peugeot 005, 
waar in feite elke auto om zit te springen. 
De ontspannen bestuurder. 

Wilt u dat zelf ervaren, maak dan 
’n afspraak met de dichtstbijzijnde Peugeot- 
dealer voor een proefrit. 

Er is al een 605 vanaf f 50.970,-. 

JE VOELT JE LEKKERDER 
IN EEN PEUGEOT 605. 


Als het om auto’s gaat, staat veilig¬ 
heid voor techniek en de techniek staat 
zoals u weet voor niets. 

Ook de 605 van Peugeot is een 
toonbeeld van hedendaags vernuft. 

Zo heeft de 605 allereerst een sta¬ 
len kooi. met diverse extra verstevigingen. 

Zodat de bescherming van passa¬ 
giers bij een botsing maximaal is. 

Waarbij de portieren van de 605 


zó zijn ontworpen, dat vervorming ook 
bij een frontale botsing minimaal blijft. 

Een ander voorbeeld. 

De stuurkolom komt bij een fron 
tale botsing met 48 km/u slechts 3 cm naar 
binnen, terwijl de ECE-norm 12,7 cm is. 

Maatregelen, waardoor een onge 
lukje minder gauw ’n ongeluk wordt. 

Nu denken wij dat veiligheid ’m 
in de praktijk niet alleen zit in ’t voorzien 


, PRIJS INCLUSIEF BTW EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHQUOEN AFGEBLElD lS DE PEUCE01 60b SV3 0 HET ADR! 5 VAN Dt DiCHTSTBu2uNDE DEALER VINDT u lN DE GOUDEN GiDS 


PEUGEOT 

DYNAMISCH OP WEG. 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 5 


binnen/buitenland TIRANA/HEERLEN - In zijn donker, onverwarmd bureau aan Tirana’s 
Rruga Konferenca e Pezes verkondigt cardioloog Sali Berisha dat het dit¬ 
maal zal lukken. „Wij zullen de communisten verslaan,”zegt hij. „Ik ben er 
zeker van.” Zijn prognose uitdiepend, verklaart de strijdlustige leider van 
de Democratische Partij van Albanië (DPA) „dat de bevolking moed zal 
putten uit het verkiezingsresultaat van 22 maart.” En Berisha herhaalt wat 
hij de volksmassa’s in de aanloop op de gang naar de stembus steeds weer 
inprent: ”Als wij, democraten, de overwinning hebben bevochten, zullen 
buitenlandse investeerders over de brug komen en kan Albanië op inter¬ 
nationale steun rekenen.” 


Democratische 
oppositie wil 
land van rode ' 
plaag verlossen Uur van de waarheid in Albanië 


j OOR FRITS SCH1L S 

*&ncl e wee k zondag moet het 
gebeuren. De hele wereld 
het beste voor Albanië, 
11%)- ng * e ^ ereen deelt het 
iL/hstische credo van opposi- 
'uer Berisha. Want niets gaat 
i^, dit Baikanlandje. Het be- 
^ niet in staat het volk te 
"jj® 11 ’ De rechtsstaat Albanië 
n ‘ et -^ n het onherbergzame 
üj j en laait de bloedwraak tus- 
>.Pi aar vijandig gezinde clans 
'Underingen zijn schering en 
^ ?• De misdaad tiert welig. 
^ hondsbrutale maffia verrijkt 
|d koste van de verpauperde 
I C m «- ^Ike nacht zijn er 
I ïtf “Partijen en worden messen 
ij J^ken. Politie noch justitie is 
lachte afdoende maatregelen 


fi tegen de openlijke ge- 

’H itj^hlegingen op straat. Zodra de 
:Ë i^°hter het Dajti-massief weg- 
^^’ v luchten de vrouwen en de 
: ^ van Tirana de huizen in. 
at juister van justitie onthult 
, l J 1, aantal kapitale misdrijven 
|i« e hoofdstad binnen een jaar 
[^, 2ev entig procent is gestegen. 

1 'Hst en ’ n s ^ ac ^ KS een h e L er 1S 
.1 yL, gebrek aan water en 

^iciteit. 

§ Jit gehold 

Uf eh 

: | % aveer tig jaar stalinistische 
■I W ÜUr en vooral de daaruit 
lify^komen rigide godsdienst- 
)fo °*ging hebben het van oor- 
'Vf ge l°vige, maar niet bijster 
Loeide Albanese volk zwaar 

ïf°fei adigd ’ het na ë enoe ë van alle 

* lyf * e n ormen en waarden be- 
| : Het resultaat van die re- 

% Sle gedurende ruim twee 
Naties: ontreddering over de 

e lijn. 

I j^it de EG, de VS en Italië is 
ta^gebreide schaal voedsel-, 
^ Jsche en andersoortige hulp 
6tl Albanië verleend. De Italia- 
1 ^ hie wilden voorkomen dat 
lUpid °P n i euw door vluchte- 
'vordt overstroomd, trok- 
6||l v oor hun bijstandsoperatie 
^ Ca n° een bedrag van 600 mil- 
Stilden uit. Maar de onder- 
t^h^ng ig nog onvoldoende ge- 
i^st Feerd ' komt met horten 
^Q°ten. De Britse hulporganisa- 
die de situatie ter plek- 
^^ïnventariseerd heeft, conclu- 
** dat Albanië de eerstkomen- 


% 


% ee j aar niet in staat is zich op 
ij h kracht van voldoende voed- 
voorzien. Ook is het land 
fch hij machte op grote schaal le- 
POk Middelen in het buitenland te 
Wk „Als de hulp opdroogt, zal 
hië verhongeren,” stelt Ox- 
I ^sumerend vast. 

democratische oppositie die 
baanden geleden uit de re- 
5c^. Sc °ahtie stapte, omdat zij 
Sar e t verc * er met de dominante 
IrjjJjhsten (de oud-communisten) 
encanailleren, denkt dus 
s lag te kunnen slaan, maar Hongerige 
inwoners van de 
Albanese 
grensstad 
Pogradec aan het 
meer van Ohrid 
plunderen een 
pakhuis, waar 
internationale 
hulp ligt 
opgeslagen en 
maken zich met 
zakken graan en 
dozen 

levensmiddelen 
uit de voeten. Bij 
dit oproer 
kwamen drie 
mensen om het 
leven. Het leger 
slaagde er pas na 
enkele dagen in 
de orde in de stad 
te herstellen. Ook 
in tal van andere 
Albanese steden 
is de 

verpauperde 
bevolking de 
laatste weken op 
grote schaal aan 
het plunderen 
geslagen. 


geeft toe dat wanneer de mensen¬ 
massa’s honger blijven lijden, het 
ook voor haar moeilijk zo niet on¬ 
mogelijk zal zijn de 3,2 miljoen 
Skipetaren in het gareel te hou¬ 
den. Sceptici in het democrati¬ 
sche kamp houden rekening met 
de mogelijkheid dat nogal wat 
mensen uit ontgoocheling over 
hun deerniswekkende lot hele¬ 
maal niet meer geïnteresseerd zijn 
in een gang naar de stembus. Ge¬ 
geven de omstandigheid dat de 
vroegere partijgangers en hun 
sympathisanten zich altijd heb¬ 
ben gehouden aan het communis¬ 
tische devies dat kiezen een plicht 
is, ligt de conclusie voor de hand 
dat een lage opkomst in het voor¬ 
deel van de oud-communisten is. 

De komende regering wachten gi¬ 
gantische karweien. Het herstel 


van de openbare orde heeft voor 
Berisha de hoogste prioriteit. Als 
gevolg van de ineenstorting van 
het industriële produktie-appa- 
raat zijn enkele honderdduizen¬ 
den Albanezen werkloos. Voor 
hun nietsdoen ontvangen zij 80 
procent van hun laatstverdiende 
loon, maar zij kunnen daarvoor 
weinig kopen, omdat er haast 
niets verkrijgbaar is. In vergelij¬ 
king met vorig jaar zijn de prijzen 
van tal van eerste levensbeno¬ 
digdheden met honderd procent 
gestegen. Nieuw in het stadsbeeld 
van Tirana zijn de deviezensjache¬ 
raars. Enkele jaren geleden kreeg 
men voor een dollar vijf lek. Twee 
maanden geleden waren het zes¬ 
tig lek, nu al negentig. Bij de bak¬ 
kerijen wordt om een hoop brood 
gevochten. Al om twee uur ’s 
nachts vormen zich voor zuivel- 


winkeltjes lange rijen wachten¬ 
den. Wie geluk heeft, gaat vier uur 
later met een fles melk naar huis. 

Waarnemers noemen de economi¬ 
sche toestand rampzalig. Alleen 
chroommijnen, elektriciteitscen¬ 
trales en bakkerijen werken nog 
geregeld. Op het platteland is de 
privatisering van grond in volle 
gang. Elke boer krijgt drietiende 
hectare in particulier eigendom. 

Op tal van plaatsen heeft de ver¬ 
deling van grond tot ernstige inci¬ 
denten geleid, doordat ex-com- 
munistische directeuren van de 
vroegere gecollectiviseerde be¬ 
drijven zich op uitgebreide schaal 
schuldig hebben gemaakt aan on¬ 
rechtmatige begunstiging van ver¬ 
wanten en vriendjes. Uit woede 
hierover staken ontgoochelde 


boeren in een kennelijk gecoördi¬ 
neerde actie in het hele land niet 
minder dan 700 dorpsscholen in 
brand en vernielden zij waterre¬ 
servoirs. 

Aanvallen 

De verkiezingscampagne wordt 
bikkelhard gevoerd. De rivalen - 
enerzijds de regerende Socialisti¬ 
sche Partij (oud-communisten), 
en aan de andere kant de coalitie 
van de grootste oppositiepartijen 
(de Democratische Partrij, de Re¬ 
publikeinse Partij en de sociaal¬ 
democraten) - gaan elkaar genade¬ 
loos te lijf. De meeste oppositielei¬ 
ders van nu waren eens commu¬ 
nisten, sommigen van hen op 
hoge posten, en dit biedt de socia¬ 
listen een uitstekende kans hun 
tegenstanders fel te attaqueren. 


Het vroegere communistische 
partijorgaan, Zen i Popullit, pu¬ 
bliceerde deze week een brief die 
DPA-leider Berisha jaren geleden 
aan Enver Hodzja had geschre¬ 
ven. Hierin dankt Bensha de dic¬ 
tator voor de steun die hij als 
hartspecialist in Tirana’s Centraal 
Ziekenhuis van Hodzja had on¬ 
dervonden Ook Sabri Godo, de 
voorman van de Republikeinse 
Partij, gaat over de hekel. Zeri i 
Popullit brengt in herinnering dat 
hij eens officier van de Sigurimi 
was en zich als auteur onder 
Hodzja lovend heeft uitgelaten 
over 'de socialistische realiteit in 
Albanië’. 

Zeri i Popullit verzwijgt gemaks¬ 
halve dat wie onder Hodzja wilde 
overleven, ’t zich niet kon veroor¬ 
loven uit de communistische rij te 
dansen. 


Niettegenstaande haar ten dele 
omstreden afkomst vormt de op¬ 
positie één front tegen de socialis¬ 
ten. Bovendien geniet zij de volle 
steun van de machtige onafhanke¬ 
lijke vakbonden en de vereniging 
van ex-politieke gevangenen. En¬ 
kele 'splinters' - met name de 
monarchisten en de Ecologische 
Partij - trekken gezamenlijk met 
de oppositie op. Op papier is dus 
sprake van een breed blok, dat 
maar één doel nastreeft: Albanië 
voorgoed van de communistische 
plaag te bevrijden. 

Het heeft er alle schijn van dat de 
beslissing over het lot van de de¬ 
mocratie andermaal op het platte¬ 
land valt. Ook in 1991 was dit het 
geval. Op zich is dat met verba¬ 
zingwekkend, want 65,6 procent 
van de bevolking woont buiten de 
steden. Haar steun voor de com¬ 
munisten was bij de laatste ver¬ 
kiezingen van doorslaggevende 
betekenis. Vijfhonderd studenten 
en docenten van de universiteit 
van Tirana zijn deze week over 
het land uitgezwermd met het 
doel de boerenbevolking voor de 
oppositie te winnen. 


Demagogie 

Van hun kant voeren de socialis¬ 
ten er eenzelfde frenetieke strijd. 
SP-leider Fatos Nano ontraadt de 
bevolking op de oppositie te stem¬ 
men, aangezien „zij erop uit is de 
boeren hun grond af te pakken en 
ze weer aan de grootgrondbezit¬ 
ters terug te geven.” De socialis¬ 
ten spelen voorts geraffineerd in 
op de angst van ex-communisten 
voor weerwraak. Ten overstaan 
van oude partizanen zei Nano on¬ 
langs dat wanneer de oppositie 
wint, zij haar woede zal koelen op 
iedereen, die aan onze zijde (de 
communistische) heeft gestaan. 

Overigens moest Nano de laatste 
weken tot driemaal toe op verkie¬ 
zingsmeetings voortijdig het veld 
ruimen. Woedende menigten ver¬ 
dreven hem uit Bajram Curri, 
Lushnja en Berat, toen hij daar 
probeerde het volk toe te spreken. 
In maart 1991 boekten de commu¬ 
nisten in deze drie steden een ec¬ 
latante overwinning. 

Volgens een opiniepeiling in de 
noordoostelijke stad Kükes nabij 
de grens met Kosovo, stemt daar 
80 procent van de kiezers op de 
democraten tegen 20 op de socia¬ 
listen. Niettemin: de spanning is 
overal te snijden. Wint de opposi¬ 
tie dan is nog maar de vraag of er 
een regeerbare meerderheid uit 
de bus komt. En wie weet zijn de 
grote rivalen straks wel tot samen¬ 
werking veroordeeld. 

Democratische politici hebben er 
echter voor gewaarschuwd dat 
het land een burgeroorlog te 
wachten staat, als de communis¬ 
ten ditmaal niet voorgoed uit het 
zadel worden gelicht. 


(ADVERTENTIE) 


taon 

?ischoff 

'chtreklame 


6412 BB Heerlen 
Grasbroekerweg 45 
Tel.045- 723777 


F 


Plexiglas 

Gevelletters 

Lichtbakken 

Peklameborden 

Computer belettering 

Lasertechniek 

(ADVERTENTIE) 


$ca 

Da 


\[l 


*ciusieve damesmode 


Mani 

Valentino 

Strenesse 

Laurel 

Zuchero 

Synonyme de Georges Redt 
Lutz Tcutloff 
Blacky Dress 
Hauber 
Apriori 
Joop Jeans 
Yves Saint Laurent ass. MODE PRESENTATIE 

Donderdag 19 maart 11.00,15.00 en 19.00 uur 
Zaterdag 21 maart 11.00,14.00 en 17.00 uur 
Reserveren is raadzaam 


Brunssum, Kerkstraat 234, Tel. 045-273333 Competentiestrijd met Van den Broek bijgelegd 

Lubbers denkt aan 
meer bevoegdheden 


Van onze parlementaire redactie 


DEN HAAG - Premier Lub¬ 
bers sluit niet uit dat hij vroeg 
of laat meer bevoegdheden 
krijgt om knopen door te hak¬ 
ken. Hij heeft dat gisteren 
voor de NOS-radio gezegd. 

Onlangs liet minister Pronk Leider 
(Ontwikkelingssamenwer¬ 
king) weten dat de premier 
meer bevoegdheden moet krij¬ 
gen, vooral om beter te kun¬ 
nen opereren in EG-kader. 


dat hij met Van den Broek besloten 
heeft de compententiestrijd even te 
laten rusten. Volgens de premier 
gaat het immers niet om een zaak 
die twee mensen aangaat, maar om 
het functioneren van het kabinet als 
geheel. Daarbij zijn veel meer de¬ 
partementen betrokken. 


Volgens Lubbers spelen er in de he¬ 
le affaire twee aspecten. Ten eerste 


de coördinatie in Europa die veel 
ministeries raakt. In het buitenland 
is het model van de regeringsleider 
’met een streep onder leider’, vol¬ 
gens Lubbers gebruikelijk. Hier is 
de premier de collegiale voorzitter 
van een gezelschap bewindslieden 
die zoveel mogelijk streven naar 
overleg en een unaniem standpunt. 


Ten tweede speelt volgens de pre¬ 
mier een rol dat in Nederland snel 
wordt gezegd ’als een grashalmpje 
iets teveel boven het maaiveld 
komt: dat is te groot, dat willen we 
niet hebben’. Lubbers: „We genie¬ 
ten altijd van laag profiel”. In deze 
situatie zei Lubbers 'zich wel drie te 
keer te bedenken’, voordat hij open¬ 
lijk de idee om hem meer bevoegd¬ 
heden te geven zou onderschrijven. 

„Maar ik sluit niet uit dat het gelei¬ 
delijk aan in de praktijk wel die 
kant heen gaat”, aldus Lubbers. 


Rusland zal acties 
tegen Irak steunen 


WASHINGTON/NEW YORK - 
Mocht het gebruik van geweld te¬ 
gen Irak nodig zijn om Bagdad tot 
vernietiging van zijn gevaarlijkste 
wapens te dwingen, zal Rusland dat 
steunen. Dit heeft de Russische am¬ 
bassadeur Vladimir Loekin ver¬ 
klaard tijdens zijn eerste persconfe¬ 
rentie in Washington. 

„We steunen krachtig alle maatre¬ 
gelen die de Iraakse regering stimu¬ 
leren om de resoluties van de Ver¬ 
enigde Naties volledig uit te voe¬ 
ren,” zei de ambassadeur. „Onze 
regering is bereid een onderdeel 


De PvdA-bewindsman kwam met 
die stelling in de discussie otier de 
vorming van een 'superministerie’ 
voor internationale economische 
betrekkingen, waarin ook ontwik¬ 
kelingssamenwerking zou moeten 
opgaan. 

In het verleden heeft Lubbers meer¬ 
dere aanvaringen gehad met minis¬ 
ter Van den Broek (Buitenlandse 
Zaken) over het buitenlands beleid 
en de wederzijdse verantwoorde¬ 
lijkheden. Die ruzie is tot nu toe 
niet beslecht. 

Voor de NOS-radio stelde Lubbers 


BERLIJN - De Duitse regering 
heeft een miljardenorder voor 
Duitse bedrijven van het dictato¬ 
riale regime in Taiwan verboden. 
De woordvoerder van Buiten¬ 
landse Zaken in Bonn ontkende 
gistermorgen berichten dat de 
regering het groene licht zou 
hebben gegeven voor de levering 
van tien korvetten en onder¬ 
zeeërs. De nationale veiligheids¬ 
raad heeft juist een aanvraag 
voor een exportvergunning afge¬ 
wezen. 

Voor de order van meer dan 20 
miljard gulden hadden het kan- 


Geen Duitse 
onderzeeërs 
voor Taiwan 


seliersbureau van Kohl en het 
ministerie van Defensie zich 
sterk gemaakt. Minister Gen- 
scher (Buitenlandse Zaken) en 
zijn. collega Möllemann van Eco¬ 
nomische Zaken hadden hun 
veto uitgesproken. Naar hun me¬ 
ning zou de verkoop in strijd zijn 


met de 'politieke principes voor 
de export van oorlogsmateriaal’. 

Een consortium bestaande uit de 
wapenproducenten Ferrostaal, 
Thyssen, Blohm en Voss, Ho- 
waldtswerke-Deutsche Werft en 
Thyssen Nordseewerke had bij 
de aanvraag gemeld dat ook de 
noodlijdende Oostduitse werven 
van de order zouden kunnen 
profiteren. In werkelijkheid, al¬ 
dus deskundigen, waren deze 
bedrijven slechts vage toezeggin¬ 
gen over de bouw van koopvaar¬ 
dijschepen in het vooruitzicht 
gesteld. 


van de wereldgemeenschap van ge- 
civüieseerde naties te zijn, van de 
democratische gemeenschap. Dit 
betekent dat we zowel de positieve 
kenmerken van trouw van deze ge¬ 
meenschap willen delen als ook 
sommige lasten”, aldus Loekin. 

De Iraakse vice-premier Tareq Aziz, 
die twee dagen lang in New York 
zijn land heeft verdedigd, noemde 
de bijeenkomst met de Veiligheids¬ 
raad na afloop 'nuttig'. „Ik kan niet 
zeggen dat ik helemaal tevreden 
ben over wat er is gebeurd. Maar 
het was nuttig, er is nu een beter 
begrip tussen ons en de raad, tussen 
de raad en Irak”, zei hij. 

Aziz zei de nodige tijd te hebben 
gehad om de positie van zijn land 
uit te leggen en 'feiten van overdrij¬ 
vingen en politieke beschuldigin¬ 
gen te scheiden’. Hij zei te hopen 
dat de raad aan zijn verplichtingen 
zal voldoen ten opzichte van Irak, 
dat wil zeggen het economisch em¬ 
bargo zal opheffen. 

De Iraakse vice-premier verklaarde 
zich bereid om de volledige samen¬ 
werking van de speciale VN-com- 
missie (die toezicht moet houden op 
de vernietiging van massavernietin- 
gingswapens) en het Internationaal 
Atoomenergie Agentschap te her¬ 
vatten 
\ Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagi 

Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wet op de 
erkende onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt. (Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering) 

OPEN DAG S 


Informatie en aanmelding: 
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717 


SCHOLENGEMEENSCHAP 

HERLAND 

voor MAVO, LEAO, LH NO, IH NO en BBO 


open dag 


Opleidingsinstituut voor lichaamsverzorgende beroepen 


Zaterdag 21 maart a.s. 
van 11.00 tot 14.00 uur 
in het hoofdgebouw Heldevierlaan 2, Heerlen 

• Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe 
brugklasleerlingen en hun ouders om 
11.00 uur en om 12.00 uur 

• School in bedrijf voor alle afdelingen 

ÖïSöAfd. LBO/ MAVO 045-721010 
7- ” \ Afd. BBO 045 - 21. 28 64 


DAG- EN AVONDCURSUSSEN: 
* schoonheidsspecialiste 
pedicure-chiropodie 


<S> Hogeschool Katholieke Lee 


# manicure # nagelstiliste 
-» nageldesigner 


ONDERWIJS 
GEEFT WERK OPEN HUIS 


Rijkshogeschool Maastricht 


specialisatiecursussen 


FACULTEIT ECONOMISCHE DIENSTVERLENING 


Alk ‘Beauty 

I Hr J apnpr qï ra At 37 


Centre A V 


dr. Jaegerstraat 37. 641 7 CJ Heerlen 
Telefoon 045 - 710966 o' 752370 


VOOR MEER INFORMA TIE: 

O 

terre des hommes 

TEL. 070-363 79 40 

Do 0 ook meel 

GIRO 646900 


«ONDSItDAG 19 MAART 

51. JOEP JAARMARKT 

VAN 10*00-16*00 UUR 


SITTARD 


DAG 


Vrijdag 20 maart 1992 
bibliotheek, documentatie en 
informatieverzorging 


Vrijdag 20 maart 1992 
information resource 
management 


De Facutteit Economische Dienstverlening verzorgt onderwijs in studierichtingen die gericht zijn 
op de informatievoorziening. 

De studierichting Bibliotheek, Documentatie en Informatieverzorging (BDt) is een internationaal 
gerichte HBO-opteiding voor diverse functies in de steeds groeiende informatiewereld. 

De studevariant Information Resource Management (IRM) leidt op tot informatiemanagers die 
in een organisatie richting kunnen geven aan het informatiebeleid en die in organisaties de 
informatiebehoefte kunnen bepalen en deze kunnen vertalen in informatiesystemen. 

Het onderwip is thematisch van opzet en nadrukkelijk georiënteerd op verzelfstandiging van de 
student De faculteit werkt nauw samen met verwante opleidingen in Duitsland, Engeland en de 
Verengde Staten. 


WK je meer weten over een van beide opleidingen, kom dan naar de betreffende open dag, de 
informatierondes starten om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 


Bnmelteweg ISO, Maastricht 

BusHjn I an 3 vanaf hat NS «tatlon, richting Mdberg. 
Da bws stopt voor da daur van da Rijkshogaschoot. 


WK je schnftekjk informatie ontvangen bel dan: 043 - 466610 of vraag «foor invulling van 
onderstaande bon een informatiepakket aan. 


BON 

Zend mij a.u.b. informatie over de opleiding 
O BDf 
O IRM 


i*.j ■ 

Ti. Adres . 

r- 

... Postcode/Woonplaats .*.. 


Zenden aart 


Rijkshogeschool Maastricht Faculteit Economische Dienstverlening 
Postbus 634, 6200 AP Maastricht 


Elektrotechniek studeren 
in Venlo: een goede start. 


De HTS-Elektrotechniek & Computertechniek van de 
Hogeschool Venlo onderscheidt zich onder andere door een 
praktijkgerichte opleiding, modulair onderwijs, 
studieloopbaanbegeleiding, de mogelijkheid om vier keer per 
jaar examens af te leggen en de voor Nederland unieke HTS- 
afstudeerrichting Telematica. 


Er zijn vier afstudeerrichtingen: 

- Meet-en regeltechniek; 

- Telecommunicatie; 

- Technische inforrriatica; 

- Telematica. 


Wil je meer weten? 


I 


1 


Op zaterdag 21 maart a.s. van 10.00 tot 14.00 uur houden wij 
een voorlichtingsdag. Wij hopen je daar te kunnen begroeten. 
Het adres is: Hogeschool Venlo, Hulsterweg 2-6, Venlo 
(tegenover het Sint Maartens Gasthuis.) 


Stuur de bon in of bel: 077-546666. 
De Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard 

heet je welkom op de Oude Murkt 5 en Kerkepad 2. Daar vind je informatie, 
demonstraties, presentaties en exposities (met gelegenheid tot inschrijven ) 
over de volgende opleidingen in deeltijd en voltijd: 


j RRA OPLEIDING TOT LERAAR BASISONDERWIJS 
1 "Ni 8 OPLEIDING TOT LERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 


Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Nederlands, Duits, Engels, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Tekenen, Handvaardig- NR^JJRR 
heid. Wiskunde, Natuurkunde. Pedagogiek en het 
nieuwe vak Techniek. i 

m VRIJE STUDIERICHTINGEN 

als afstudeervariant van de lerarenopleiding o.a.: 

Publiciteitsvormgeving, Illustratieve Vorrfigeving, Pro- — 
duktvormgeving. Opleider Informatica, Commerciële ||^J| 
Techniek, Landschap en Milieu. 

HOGERE KADEROPLEIDING PEDAGOGIEK 

Tevens informatie over de opleidingen van de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg: 

DEELTIJDOPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN 
MBO-sociale dienstverlening (toelating MAVO, LBO), HBO-maatschap- 


pelijk werk (toelating MBO-sd of gelijk¬ 
waardig en 2 jaar relevante werkervaring). 
Verhinderd te komen? Stuur dan de bon in: 
Stuur mij informatie over: lisa 

3 


I I Lerarenopleiding Basisonderwijs 

I 1 Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en Vrije studierichtingen 
□ Hogere Kaderopleiding Pedagogiek 
n MBO sociale Dienstverlening 
I 1 HBO maatschappelijk Werk 

Naam: -■—'.--- 

Adres: --- 

Postcode+ Woonplaats: — -----—-- 

Stuur de bon in een enveloppe zonder postzegel aan: Hogeschool Katho¬ 
lieke Leergangen Sittard, Antwoordnummer 1040, 6130 VB Sittard. 

Zaterdag 14 maait 1992 9 


ümburgs dagblad lix Rottenberg, de nieuwe Voorzitter van de 


• • 


"f;- 

1 


’kjT: 

mm 

¥ DOOR BERT HE$$6üNK . . 

N - „Zijn ambitie dient geen ander doel dan Fe- 
üottenberg.” Aldus een programma-maker van de 
> die nauw heeft samengewerkt met de gistermorgen 
en opvolger van de in augustus vertrokken PvdA- 
ttér Marjanne Sint. Rottenberg is 4e nieuwe voorat» 
an de PvdA, en dat zal Nederland merken. 

rade bij oud-gedienden in de 
partij. Hij sprak onder andere 
met de Rotterdamse burgemees¬ 
ter Bram Peper de commissaris 
van de koningin in Drenthe Wim 
. Meijet, de Amsterdamse burge¬ 
meester Ed van Thijn, mei be¬ 
langrijke lokale PvdA-bestuup- 
ders, met mensen uit het be¬ 
drijfsleven en met de Amster¬ 
damse commissaris yan pohtie 
Nordholt. Allen steunden Zijn 
kandidatuur, maar hét besliSsS»* 
dé setje kwam van zijn onlangs 
dverleden vertrouwensman Haf- 
ry van Doom, de óud-minister 
. yan CRM in het kabinet-Den Uyl 
in het midden van de jaren ze¬ 
ventig. Vkn Doom, met wie Rot¬ 
tenberg veel contact had, zei 
hem dat hij het moest doen. En 
hij deed hét „Ik kan niet door- 
KÖTTENBERG gaan met steeds maar kritiek, te 

hebben op de PvdA en dan zelf 
niets doen aan haar tekörtko- 
..;//■ ' mingen”, motiveerde hij zijn be- 

die tich zés jaar geleden slissin g. •' v V' 
Rottenberg nogal wat argwaan 
op. Hy merkte dat zelf ook. „In 
een zaal vol leden vóel je dat een 
aantal je aankijkt op zo’n manier 
van: Zo jongetje, dus jü wilt 
voorzitter worden. Nou, nou, jy 
- durft. Huftertje. Dat zullen we 
nog wel eeas zien. Behoorlijk cy¬ 
nisch.” 

Verzet kwam er niet alleen uit de 
afdelingen. Drie weken na zyn 
kandidatuur kreeg hy uit onver¬ 
wachte hoek een geduchte te¬ 
genstander;: vakbondsleider en 
vriend Ruud Vreeman werd . 
door vice-fractievoorzitter Leyn- 
se paar voren geschoven als te- 
: genkandidaat. Het ‘duel’ was, ' 
slechts van kórte duur, want 
; Rottenberg kwam volgens party- - 
"! ideoloog,, Bart Tromp ’met eep: 


De tegenstanders, werden één en 
vormden nen duo. Voor een> 
voormalig .. Balie-medewerker: 
was daf geen vèrrassing. „Met 
problemen Wénst hij niet te le- V 


ven, die lost’ie op. En of dat nou 
een goeie of een slechte oplos¬ 
sing is doet minder ter zake.” 
Problemen wil hij oplossen en 
liefst snel. Naaste medewerkers 
roemen zyn analyserend vermo¬ 
gen en zyn kracht om de juiste 
mensen om zich héén te verza¬ 
melen. „De kracht van Felix ligt 
juist in de organisatie Van 
ideeën. Hy zoekt de samenhang 
en presentatie.” ■ 

Universileit 

Plannen om de kwakkelende 
party er weer bovenop te helpen 
hebbén Rottenberg en Vreeman 
voldoende, „Een van oitze planft - 
néh is hét organiseren Van één 
nazomer-pniversiteit. Honder¬ 
den wij in de partttĥ; 

pooit rit^boewel ze Ud zyn, 

We; orgarasJttsripahtieke onder- - 
vragingep en debatten Niet het 
eeuwige forumpje, maar eén 
open uitwisseling van opvattin-- 


gen óver bijvoorbeeld het plan- 1 ’ 
Simons.” „ 

Arbeid en inkomen, onderwys 
én allochtonen zyn de thema’s 
waarmee de nieuwe voorzitters 
de PvdA weer de vooraanstaan¬ 
de rol willen geven in de Neder¬ 
landse politiek. Hét CDA is daar¬ 
bij volgens Rottenberg de meest 
geschikte paNSner. Maar hy 'wei¬ 
gert de tweede viool te blyven 
spelen. „OnZe party moet op be- 
slissendé momenten zeggen: we 
zyn gèiyke partners! Zeg het 
maar CDA.' Gaan We dóór of 
stoppen we:-We moeten het CDA 
dwingen vow het kabinet te kie¬ 
zen.” . - 

Rottenberg heeft de afgelopen 
maanden hoog spel gespeeld, en 
éfe verwachtingen -zyn daarom 
- terecht hoog. Als alles goed gaat 
laten Kamerverkiezingen nog 
wel even op zich wachten, zodat 
' Rottenberg ruim de tyd heeft 
iets van zyn beloften waar te ma¬ 
ken. En die tyd zal hy hard no¬ 
dig, hebben. 


ü Gr, 
V.Sv-JK" • 


r weer 


diezich zés jaar geleden 
MüréEtrok uit l\et party - 
onidat im zich absoluut 
ko# .vyidenm de partij cul- 
Ór de PvdA, eh die on- 
^ala licT; van de commissie- 
“ meinade buitte vóór het 
..-én--van de functie van 
■zitter, gaat nu zelf leiding 


4 


Partijbestuur 

In 1972 kwam Rottenberg, geïn¬ 
spireerd- door Andté van" der 
Louw, bij de Jonge Socialisten, 
waar. hij al snel voorzitter wérd 
en in die hoedanigheid ook deel IXKS 


L* LH - 1 i r " H 


.1- iw? 


ESESaESS 
SmBafemKHBjffMgBasBaBgfaËaBgttBffl 


' y j I W ?IV T *■ r ’d- 

; ^ f ■'W--1 •' V-j • i'f'-l f M 
B”ii 


rrrrj 

Bi ppilaB lM g 

1-; 

r-i }* 

@SSii“ 


i'B 

t. 1»iTeT iT:l 
KFiTiTT^H 
P S * T ~ 


Jf 

■ »fT«V-JtL'-Jlt 1 |Vt:W| 


r V'* 1 * wi •' ui 
1 •;« j * i fl-J r» I’ 


sr jf t i-< iWi r«To 
mmt75wf* 


J »!-]■> l:b 
|! f- T .5« ~ 


dds dd bêo 


1 

[« v»I 

m* 1 i Jm» ¥7 


- x ~i fj [Q i ■ m.*. fT» R y ,j 


M ; u Jft i 
: « 1 S * j KI 
De conse- 


»! * ilO jTi TiT* f 


1 f* 'tv fll 


iri]® * * 

_ - '1 é i ? n 

Vl*) L *l iTTW 

T* L“i ü 11 Va I 

liüo ®l?!i 


duidelijk. Discussies, lpven «pik; 
Weden* het hééft géén zin ihéar/ 


er echter 


¥ sm «i r -j 

EÜTTy ’ •» 

£ O* " *t T I '• •«,{T 


_ _ li; 

(‘->a mK y/ü7 * a *i>) 

I *T-i f ; -iz. ’Tu 11 


breed, politiek draagvlak in de 
■’ Kamer' gew ' - 
was. Een draagvttk 4at 
om SiauNftt niet .metéén 
’u h II 

L Ll_ lliJ’e iT^ w | M 5ï < < M «I»j I g 


irii 4 •] 

I ■/ ; U ■ i «TsTii 


BÉS 8 ÜS 


1* C 1 ^ ~• 11fj» > < W - i j « f Jb . tl f 


[-.Vil fi 


frihm,,;**, 


Mi i f 9 •' f • • 1 iTTT| \ 1 1 i 

L l I* ’ > 

* BI 11 11 B11 f 11 11 r i * * i \4 


politiek objectief 


Bij zorgvuldige bestudering 
van de plannen van staats¬ 
secretaris Ter Veld ten aan¬ 
zien van de bijstandsuitke¬ 
ringen blijkt dat er eigenlijk 
niet zo heel erg veel aan de 
hand is. Iedereen met eén 
bijstandsuitkering moet vol¬ 
gens die plannen gaan solli¬ 
citeren af een eigen zaak 
beginnen om in zijn of hoor 
bestaan te voorzien. Alleen bij medische of sociale belemmeringen 
geldt die verplichting niet, zo stelt tér Veld in het voorstel voor een 
nieuwe Algemene Bijstandswet. 

Het enige wat er werkelijk verandert is dat het onderscheid tussen 
werklozen met een bilsfcmdsuitkering jrww'ers met sottcitatieplicfatl 
en overige bijstandstrekkers (34 procent van het totdat van onge¬ 
veer een half miljoen) verdwijnt. Alle mensen met een bijstanclsuit- 
kering worden-straks over één kam geschoren, want iedereen 
moet solliciteren, Daar is in wezen niets tegenin te brengen. In het 
verleden werden uitkeringen wellicht wat al te gerriakkelijk ver¬ 
strekt. fdet i^goed dpi 4P°r nu de rem op wordt gezet en dat aé 
inderdaad daadwerkefijk naar werk gezocht, moet worden! Waat 
helaas kan niet worden ontkend dat er onder de bijstondsgeredir. 
tigden ook een aantal beroepswerklozen te vinden is, dót domweg 
niet wil werken. Deze mensen zijn om de reden al nauwelijks be¬ 
middelbaar en zuHen dat vermoedelijk ook onder de nieuwe wet 
niet worden. Met onwillige honden is het immers kwaad hasen 
vangen, zoals het aloude spreekwoord zegt. 

Bovendien, om al die bijstandsgerechtigden aan een boon te hel¬ 
pen zullen die banen er eerst moeten zijn. De staatssecretaris rea¬ 
geert tamelijk luchthartig op deze gedochte en meent dat <£e 
banen gemakkelijk gevonden kunnen worden voor iedereen die 
dat ook wil, maar dat valt te betwijfelen. Daar komt bij dat er aak 
nog een toevloed van weer goedgekeurde woo'ers noapde ar¬ 
beidsmarkt te verwóchten is, die eveneens aan werk geholpen 
zullen moeten worden. Voor een al te groot opt im i s m e is dan ook 
hoegenaamd gepn ifleden. Vrijwilligerswerk, of sociale dienstplicht 
is evenmin een oplossing, omdat doordoor weer betaalde banen' 
verdwijnen. 

A » t w 

Het is.goed dot Ter Veld van hoor voornemen heeft afgezien de 
hoogte von de uitkeringen aan te pakken. Die blijft onveranderd, 
behalve voor schoolverlaters tot 27 jaar. Die krijgen in de toe- 
komst een in hpf èpTste 1 half joar nadat zij van school 

komeri cjelijk is apn ^ ntyèau yan de studiefinanciering. Daarna 
geldt het niyeOU’óaa ae Bijttondswet. ; 

Gemeenten krijgen de verplichting om scherper te controleren of 
iemand terecht een uitkering heeft. Daar is niets op tegen, tenzij 
dat leidt tot een soort heksenjacht, waarbij de oontollen washand¬ 
jes en tandenborstels op badkamers van mensenmet een urihermg 
gecondoleerd vvlckden! Dat ging en gaat oanzienlijk te ver. 


lezers schrijven 


Reclame 2 


tri 


n «TtM* '4:1 |\mT 


P f } f• i \’1 

IX-T»! Ki * «r I | T I 4 T 1 W—. 


Mg: 

■I r r f 11 Mwmm # !>! rf 4 ) ¥ * S*. ^3 *, 1 
M!l |f -1 


■ *1* t * 

^ -j ♦ 

FO i't> I i 


l' -•.•l-'l' 1 ' •Z- \ ‘ 
Mr t L » — 1 * - 1 ï 


i'.VM « I 


n 3 iT5 

iiij: •lil. ui«. ■ 11 


ld • I-. 


_ 


IMTjJ»* 

1 rr 


itj 1 Bf» 1 r _:^ r ’ v mT 

_ 1 

ii ' 


h y i n éw é ' J, f» mrtrn 


n B-l-riBL*: *'.» ;~r 

4» r-- j ’ * ■ ♦ ‘ k 1 r ' 1 r 1 \ 
ELSLOO J.G. Sehalk 

(Door redactie ingekort) . *./ i..- 


aegter geiyk bff, dat hy 
plan is om het 


i • ï *’ 

• Energi^ 0 ’ 

Ik ben het volledig eeps met de 
heer J.G. Schalk uit Elsloo in het 
Limburgs Dagblad van zaterdag 
7 maart jl, over het energiege¬ 
bruik. Daarbij komt nog dat het 
oorspronkelijke voorstel van mi¬ 
nister Alders om de energiekos¬ 
ten voor groot- en kleinverbrui¬ 
kers te verbogen is gewijzigd. In 
verband met de concurrentiepo¬ 
sitie van'ondernemingen tegen¬ 
over hep buiteidaial,- gaat de 
verhoging voor grootverbruikers 
niet door. (Bovendien zouden 
deze kofteh weer dóórwerken % 
prijsverhogingen). 'Dan maor dé 
któnverbmikers aat^epakt Na 
jarenlange acties voor b^erking 
van energie aan de hand van toe¬ 
gezonden tabellen; waarbij men 
het energieverbruik zelf Itbn 
controleren, nu weer é& verhaal 
van de minister. Jht zoals de heer 
Schalk mejt. het moét toeh mo- 
gelyk zyn een normering voor 
gebruik in een huishouden vast 


ptevoonladvo 
De pomphouders ii 
bied en hun péraoe 
van mftnheer Kok 
na en kunnen mm 
treft, g ewó ón dm 
wordt tijd voor veé 


m het j 


vVr'' ► ■' * ' 


• Drijfjacht 

K Djat een barbaorae d 
. eenree, éen uitputtm 


lans of dolk. 
km als Bell 


it vak voldoening 
it van zo'n dier i 


(LD 29-2-’92) (endoor de 
wordt getóteééeril, is ë 
MAAgmcffrcfei Limburgs Dagblad 4 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagi 


PARTICULIERE KRAAMZORG, ALLE REGIO'S 

AMBITIE VOOR KRAAMZORG ? 

WIJ HEBBEN DRINGEND BEHOEFTE AAN 
^Technische 
: School 
! Sittard 

4 
i 4 

Rijksweg Zuid 70 

6134 AD SITTARD 

Tel. 046-523000 

llÜPïiCi ; Informatiemiddag 
j26 maart a.s. 

1 15.00-17.00 uur 


• Chauffeur 

• Kraanmachinist 

• Vorkheftruckchauffeur 

• Magazijnmedewerker MEER DAN 25 JAAR 
± 300 soorten lijsten 
op voorraad, voor al 
uw inlijstwerk JO EN ANITA VAN LOO-SATUN 


Vakantie van 29 maart t/m 12 april 

SPEKHOUWERSTRAAT 12,6367 TV VOERENDAAL. TEL. 045-750851 


S&UCoUtgt 


OPEN DAGEN 

28 maart en 9 mei 

om 11.00 en 13.00 uur. 


KHO BEDRIJFSKUNDE EN 
MANAGEMENTOPLEIDINGEN 


aan de Lambertuslaan 9, Maastricht, 


SECRETARIËLE EN 
TOERISTISCHE OPLEIDINGEN 


aan de Stationsstraat 17, Maastricht en 
Zwartbroekstraat 1b, Roermond. 

STUDIEFINANCIERING WSF18+. 

« . : ' \ • 

In de dagopleidingen verzogen wq ook de cursussen: 

NIMA-A - SEPR - NGPR - BKB - PDB 
en wij begeleiden de MODULEN BEDRUFSKUNOE. cco 


Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Kitjmegen. 

• AMBI-88 modulen: 

HE0, HEI, HE2, HS1, H82, HS3, HS4, HB1.HB2, HP1, HP6 
- Praktijkdiploma Informatica PDH en PDHI 

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturert naar: 

C.C.O. Antwoordnummer 33,6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717800. 

dhr/rmWmej:_ ■ . _opl.: ■ 


CCO /centrum computer opleidingen akerstraat 134 heerlen 


K/ 
Pw 

V <$yAy 


&£ * .. £ 
Stii - «*52? 


o-'I 

gé 


'"W 


? - - 
X- % ■ "i 
' T : . 

u gevangenis 

• ouderenzorg 

mÈÊfrsÈi . 
r 9*io<jf en rr. 

Jr ecan ^chouC 


tmmm 

■tók 


;*e 1 1 ~ - r* «naeren £ 

de waarde daarvan te ontdekken. §- 

Het theologie kek je volop toekomst. 


w 

% 

V 


LAAT JE INFORMEREN 

over theologie ip voi- of deeltijd 

. PP 27 maart, 14.15 uttr of 28 maart, 19.15 uur 

■Vrije StudierichtingTheologie: iptculiutki Tinrivintf ..-. 

... ó.:» 1 . " .1 „ibi r .,.,r • Antwoordcoupon voor meer mforwiatw LU 

Naam: ..... 


■Vrije Studierichting Theologie: «pccialiiaties 'Zingeving 
■i H nlpwiraiid 1 «'Sociale en Rdifieke Ethiek' 
p Ki — riekt Studierichting Theologie: *f*tüdeerniogeiijkheden 
i, «n hj U w tw uJHpfy, hcrhgeerhiedenii, geloofdeer, 

. aaoraal, lib»rgie, praktiacl»e theologie, godsdienstfilosofie. 

VWO, HBO, WO, MO of toJitm^oóilenod 
Amtiemie l aan Q, Titnirg. Inlichtingen: iel. 013-662580 , 


ii> NU: EXTRA KORTING 


Vanaf vandaag 

ontvangt u van ons in verband 
met de opruiming 

eenmalige 
extra korting 

op diverse 

showroommodellen 

• Bankstellen 

• Fauteuils 

• Eethoeken 

• Salontafels 

• Kasten 

• Slaapkamers 
Openingstijden: 

ma. t/m vr. 
zat. 


9.00-18.00 uur 
9.00-16.00 uur 


donderdag koopavond >; ? ■ A 


meubelen 


BEATRIXHAVEN MAASTRICHT 

GAU0ENWE6 35, TEL 043-630505 


I «JJ> BKATftlXHAVni I Wijk 22 


CURSUSSEN+ 
iï «U. i.\ 

Dagopleidingen met studiefinanciering 


'’.jSyg' 


Adres: ..... 

Poitcodc. .............. .^Toon^laatai..,...i*.....• 

Sturen naar. Theologische Faculteit Tilburg. 

Alltm.nr. 60547, 5000 WB TlUmr^ ^em patn^d noj)^) Ben j| ook gefoferesseeerd kt een dynamisch» toekomst en 
goed onderwijs met een europees karakter (1 of 2 jarig). 
Stuur dan snel onderstaande bon op ot bel «ven: 

OPEN DAG 

VENLO 

Hotel Wilhebnina (to het station) 

1 april 1992 

Aanvaog:18.00 TOERISME-HOTELMAN. 
HOST/HOSTESS 

Aanvang: 19.45 BUSINESS-MARKETING/ 
MANAGEM./PR-EUR0MAN/SECR7RECEPT. 

MAASTRICHT 

Helmstraat 3-5 (3e Verdieping Geb. "Ent re 
Deux", gelegen aan het Vrijthof.) 

2 april 1992 

Aanvang: 18.00 uur TOERISME-HOTELMAN. 
HOST/HOST ESS 

Aanvang: 19.45 uur BUSSINESS-MARKETING/ 
MANAGEM./PR./EUROMAN./SECR./RECEPT. 


INSTITUUT 

NOTENBOOM 


EINDHOVEN, MAASTRICHT, ROOSENDAAL en VENLO 


llS** j 


Alg em e en secr etarieel 
ML: 040-52 06 20 

JU 4* NOTENBOOM I BON VOOR CARRIÈRE PERSPECTIEF 
I Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegids. 

J **"—.....« 

I adres....... f 

I p.c^plaats... ..... 9 

| geMrdMietd^enniw oeitt^adm:.. 


"Tk iFÜ-r.m f] 


I wemlmk an l tiep n et aÊngi n yoorneerlmonöitmpanómdemamlÊÊ 

9 MM*aWrat. 


i , ■ 

Grand Café Restaurant Bistrot 

is een restaurant met een haute 
cuisine en vraagt wegens toene¬ 
mende drukte een 

ENTHOUSIASTE KOK 

Voor inlichtingen: 

bei Michaöl Kessei, patron, of 

Frans van Wissen, chef-kok, 

« 04454-5939 


TIPS VAN OE IUINV 

Als het zaaizaad snel kiemen en gezond groeien 

. moet: ,, ',.L i i: 

t 201Flor%j'ï tóoertsi^CtHi 6.40 501 DM 1M0 

ilttlRn 


Eerste, aardappels kudhemra 
^^.^•^10-15 WH*® 
moeten dë knotten tijm bevi 

Zaad 

Bemest mirup dras en tuin. 
25 kp the^eekaii 


Hl' 

irrvanaf half maart in een |jch- 
Jölgriuemd worden. Af en toe 
bevochtigd worden. 

vanaf DM 0,59 


25 kg Thömaslcafk 7 (met 7% Phosphol) 
50 kg Thomaskafk 7 
25 kg Dokxnitkalk 

25 kg Cuxirr (runder-/kippemest, zedig) 
Cuxjn met onkruidverdelger 25an 

Cuxin met onkmidverdelher 500 n 


DM 13,00 
DM 23,00 
>phol) OM 7,00 
DM 13,00 
' DM 7,01 
ïèifl) OM 24,00 
25(fm» OM 24,00 
500 m 2 DM 39,50 


251 Holl. toeiemest 85-110 m 2 DM 16,00 

Wij vertapen es verhuren: grawultivators, gras- 
maaimacMnes. ellesmeaiers, motorzagen, walsen 
en strooiwagens. 

Ns nog tagaa wtaterprijzaa! Eigen werkplaats. < 

Draag uw «aalar voor da voorjaarsbsurtl 

Haal au da alaowa gratis Bayer-tulnhindleldlng af! • 

t J. Crumbach 

Gartonfachgoschatt 
Ml* Putter- und Düngelmittel 

/Sa Roermönder StrsBe 43 

^•1 5120Herzog»nrath-Kohl8cheW 
; 60 02407/3000 

Unwre Gasdiaftszeiten: montaps bisfreitaes 8.00 bis 13.00 Uhr. 
14-ÖÖ bis 18.30 Uhr, samstags 8.00 bis 14.00 Uhr 
Sariêttfl;l4. und 21.12. bis 16.00 Uhr gsöffnrt. #«,« 
f limburgs dagblad 
economie 

m 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 9 


■ i 

IWdflHP 

ARNHEM - De Unie BLHP on- 
^rsjeunt de aanpassing van de 
^kzo-cao. Ondanks blijvende be¬ 
daren tegen de loonsverhoging 
Van 5,2 procent over vijftien 
panden en de afschaffing van 
;® e collectieve vut, heeft 75 pro- 
c ®nt van de leden van de bond. 
^ch akkoord verklaard met de 
^euwe cao. Dat heeft de Unie 
“LH? gisteren bekendgemaakt. 

principe-overeenkomst voor 
nieuwe cao die bonden en 
Chemieconcern eind janauri slo- 
ten > werd door de leden van de 


Leden Unie BLHP 
achter cao Akzo 


Unie twee weken geleden afge¬ 
wezen. Zij deden dat op advies 
van het hoofdbestuur van de 
Unie. die zich niet kon verenigen 
met het einde van de vut-rege- 
ling in huidige vorm. Ook de le¬ 
den van de Industriebond FNV wezen het akkoord van de hand. 
Een extra onderhandelingsron¬ 
de, vorige week vrijdag, leidde 
tot een principe-akkoord. De 
bonden mogen in de toekomst 
een deel van de loonruimte be¬ 
stemmen voor oudere werkne¬ 


mers, die daar een persoonlijk 
vut-spaarplan mee kunnen fi¬ 
nancieren. Daarnaast krijgen alle 
werknemers extra een eenmalige 
uitkering van 0,33 procent van 
het jaarsalaris. 

Het bestuur van de Industrie¬ 
bond FNV gaf kort na het eerste 
akkoord te kennen de afschaf¬ 
fing van de collectieve vut bij 
Akzo te beschouwen als een 'in¬ 
cident’. Eind volgende week 
wordt bekend hoe de leden van 
de Industriebond reageren op de 
aanpassing van de cao. 


Instelling ondernemingsraden leidt tot conflict 


Van onze redactie economie 


J^Hecht - De Horecabond FNV heeft het Van der Valk-con- 
c J* 1 aangekondigd naar de kantonrechter te stappen, als het 
hM Cern binnen 14 dagen aantoont haast te maken met 
1 instellen van ondernemingsraden. 


j]- , n u toe is volgens de bond 
Vyi/ ts * n een van de 39 Van der 
(^'Vestigingen een onderne- 
{j^Ssraad op komst. Bij de Witte 
in Eemnes worden binnen- 
Üeh V ° or ^ et eerst OR-verkiezingen 
Vy? ü den. Bij de andere 38 Van der 
(^'bedrijven probeert de bond al 
Jaar vergeefs een OR van de 
fca te krijg ë en . 

indrijf is wettelijk verplicht tot 
... ^Uing van een OR maar volgens 
k 'voordvoerster van de Horeca- 
to^ d houdt het bedrijf dat tot nu 
k/ hiet allerlei 'chicanes en vertra- 


jj gs °Peraties tegen’. „Ons geduld 
(j e d echt op. We zeggen het bedrijf 
ivacht aan”, zegt de vakbond- 
^dvoerster. 

^part 

D e ■ 

Juridische procedure wordt er 


(ADVERTENTIE) overigens niet eenvoudiger op, om¬ 
dat de bond het Van der Valk-con- 
cern niet in een keer voor de rechter 
kan dagen, maar alle vestigingen 
apart moet dagvaarden. Die zijn al¬ 
lemaal afzonderlijk in een bv onder¬ 
gebracht. Ze opereren weliswaar 
onder de vlag van het concern, 
maar zijn formeel zelfstandig. 

Het familiebedrijf Van der Valk is 
volgens de Horecabond al jaren een 
uitgesproken ’vakbonds-onvriende- 
lijk bedrijf. De strijd om de onder¬ 
nemingsraden is er volgens de 
vakbondswoordvoerster een tref¬ 
fend voorbeeld van hoe het bedrijf - 
overigens niet zonder succes - pro¬ 
beert de vakbonden buiten de deur 
te houden. 

Volgens de woordvoerster zijn de 
bonden over de OR-kwestie van het 
kastje naar de muur gestuurd. Door 
de afzonderlijke bedrijven werden 
ze eerst naar het landelijk kantoor 
verwezen. Daar kregen ze te horen 
dat ze toch bij de afzonderlijke bv’s 
moeten aankloppen. Ook wilde het 
bedrijf bij voorbeeld in het OR-reg- 
element opnemen dat alleen het 
personeel dat langer dan drie jaar 
bij het bedrijf werkt in de or kan 
worden gekozen, of het recht krijgt 
een OR-lid te kiezen. 


Klip 


WIJ ADVISEREN 
EXACT! 


Wi«v 

het MkB lnio.11**' 


iWWetten v«t>r 


SB» 


6468 045- 46491 ^ 

tetet 000 Og.465513 


fyact 


„De grens van drie jaar is niet puur 
toevallig. Van der Valk weet don¬ 
ders goed dat het bedrijf een dui¬ 
ventil is, waar de meeste werkne¬ 
mers het zelden drie jaar uithou¬ 
den”, moppert de vakbondswoord¬ 
voerster. De zaak zit nu vast op het 
OR-reglement, maar zodra die klip 
is genomen weet het bedrijf wel 
weer wat anders te verzinnen om de 
zaak te traineren, vreest de FNV- 
bond. 

Een woordvoerder van het Van der 
Valk-concern bestempelde de kri¬ 
tiek van de bond als onzin. „Wij 
houden de komst van onderne¬ 
mingsraden helemaal niet tegen. 
We hebben al lang ondernemingsra¬ 
den. We hangen dat alleen niet aan 
de grote klok.” 


Winst Ahold 
• President van de Raad van Bestuur van de Ko¬ 
ninklijke Ahold, drs. P.J. Everaert, maakte gisteren 
op het hoofdkantoor van het concern in Zaanstad de 
jaarcijfers bekend. Vooral door de succesrijke super¬ 
marktketens in de Verenigde Staten heeft superkrui- 
denier Ahold de winst vorig jaar flink kunnen ver¬ 
groten. De nettowinst nam met 13,4 procent toe tot f 
275,8 miljoen. Ahold stelt voor het dividend te verho¬ 
gen van f 1,04 plus 0,32 dollar per aandeel tot f 1,05 
plus 0,40 dollar per aandeel. Foto: anp 


Nieuwe eigenaar is optimistisch 

Vredestein komt 
uit het moeras’ 


(orecabond dreigt Van 
der Valk met rechter 


AMSTERDAM - Vredestein is bezig 
om uit het financiële moeras te ko¬ 
men waarin zij de laatste jaren lang¬ 
zaam was weggegleden. Bij de nieu¬ 
we grootaandeelhouder Vico (Vre¬ 
destein Investment Consortium) is 
men op dit moment 'heel tevreden’ 
over de stand van zaken. In een gro¬ 
te schoonmaakoperatie is ongeveer 
een kwart van de eigen middelen 
’weggeveegd’. Het balansherstel dat 
nodig is wordt bereikt door een clai- 
memissie van een op twee tegen f 
13 per aandeel, die f 30 miljoen gaat 
opbrengen. De uitgangspunten 
voor Vredestein zijn nu dermate 
goed, dat er in 1992 ’een heel duide¬ 
lijk positief resultaat mogelijk is’. 
De operatie-Vredestein begon toen 
Vico, al eigenaar van 18 procent van 
de aandelen, het staatsbelang van 
43 procent overnam tegen f 15 per 
aandeel, ’een interessante prijs voor 
Vico’. Afgesproken werd dat Vico 
ernaar zou streven de industriële 
activiteiten te behouden en aan de 
kleinere aandeelhouders de moge¬ 
lijkheid te bieden uit te stappen 
tegen eveneens f 15. Die mogelijk¬ 
heid wordt nu dan ook geboden bij 
de claimemissie. 

BNG leent 500 
miljoen mark 

DEN HAAG - De Bank Nederland¬ 
se Gemeenten BNG gaat de Duitse 
kapitaalmarkt bewerken en 500 mil¬ 
joen mark lenen tegen een rente 
van 8 procent, een kwart procent la¬ 
ger dan de lening van de Neder¬ 
landse Staat van gisteren. De lening 
heeft een looptijd van tien jaar en 
krijgt een uitgiftekoers mee van 
102,55 procent. De emissie wordt 
geleid door de Deutsche Bank in 
Frankfurt. 

De inschrijving is dadelijk openge¬ 
steld. De stortingsdatum is 23 april. 
Vervroegde aflossing van de lening 
is niet toegestaan. De lening is in 
haar geheel aflosbaar op 23 april 
2002. Notering van de obligaties op 
de beurzen van Frankfurt en Am¬ 
sterdam zal worden aangevraagd. 
Het is de tweede niet-guldensemis- 
sie van de BNG binnen enkele da¬ 
gen. Eerder deze week werd een 
vijfjarige lening met een waarde 
van 200 miljoen ecu aangekondigd. 

OHRA koopt LAMB 

DEN HAAG ARNHEM - De co¬ 
öperatieve verzekeraar OHRA gaat 
een bank kopen, zoals al veel ande¬ 
re banken en verzekeringsmaat¬ 
schappijen samenwerking hebben 
gezocht. De Arnhemse coöperatie 
heeft al een belang van 75 procent 
in de London Amsterdam Merchant 
Bank (LAMB) en wil deze bank zo 
snel mogelijk geheel inlijven. De 
naam van de bank wordt veranderd 
OHRA Bank. 

De OHRA Bank gaat proberen de 
240.000 klanten van de verzekeraar 
te interesseren in beleggingen. 
Daarvoor wordt een spaarrekening 
met een rente van 8 procent gepre¬ 
senteerd. Op termijn komen er ook 
andere vormen van beleggen uit 
haar koker. OHRA Bank wordt sa¬ 
mengevoegd met de financiële afde¬ 
ling van OHRA Verzekeringen, die 
momenteel persoonlijke leningen 
(consumptief krediet) en hypothe¬ 
ken verzorgt. 


De intrinsieke waarde van het aan¬ 
deel Vredestein ligt nu boven de 
f 20. Vico-directeur A. van Vemde 
is aanmelding ter overneming dan 
ook niet aan te bevelen. Vico wil de 
beursnotering van het bedrijf in 
stand houden. Zij heeft daarbij de 
mogelijkheid aangeboden aandelen 
door te plaatsen. 


Staat leent 

weer tegen 
8,25 procent 

DEN HAAG — De minister van Fi¬ 
nanciën heeft de vervolguitgifte 
aangekondigd van de 8,25 procent 
staatslening 1992 per 2007. Het gaat 
om een toonbankafgifte. Hierbij 
wordt dagelijks de uitgiftekoers 
vastgesteld, zodat snel kan worden 
ingespeeld op veranderingen in het 
rentepeil. De eerste afgiftekoers 
wordt maandag 16 maart bekendge¬ 
maakt. 

De afgifte van obligaties vindt 
plaats tot een nader vast te stellen 
datum, waarna het bedrag van de 
lening wordt gepubliceerd. De stor¬ 
ting op de lening moet op 15 april 
plaatsvinden onder bijbetaling van 
60 dagen rente. De lening wordt 
ineens afgelost op 15 februari 2007. 
Vervroegde aflossing is niet toege¬ 
staan. 

De nu aangekondigde lening is be¬ 
stemd voor de dekking van de fi¬ 
nancieringsbehoefte van het rijk in 
1992, die wordt geraamd op f 45,4 
miljard. 

Union wil Venloos 
bedrijf overneinen 

NIEUWLEUSEN - De fietsenfa- 
briek Union uit Nieuwleusen on¬ 
derhandelt met de eigenaar van 
Janssen Rijwielframes in Venlo 
over een overneming. Janssen Rij¬ 
wielframes heeft moderne appara¬ 
tuur voor de produktie van frames 
en exporteert ze naar verschillende 
Westeuropese landen. Janssen Rij¬ 
wielframes heeft een omzet van f 6 
miljoen. Volgens een woordvoerder 
van Union krijgt de onderneming 
door de overneming de beschikking 
over een modern machinepark. 
Union heeft de winst over 1991 flink 
zien stijgen van f 6,06 miljoen naar f 
8,05 miljoen. De omzet ging om¬ 
hoog van f 100,5 miljoen naar f 104,9 
miljoen. De winst per aandeel steeg 
van f 9,32 naar f 12,20. 

(ADVERTENTIE) 

LUNCH 

Maandag, donderdag, vrijdag 

les mm, 


SA 


WW * 
uit 


Fokker 


Mensen die bij Fokker werker., 
krijgen aandelen in het bedr.. f' 
bij een jaarwinst van 113 mil¬ 
joen gulden of meer. Fokker 
boekte vorig jaar eert netto¬ 
winst van 87 miljoen gulden. 
Het bedrijf heeft met de bon¬ 
den overeenstemming bereikt 
over een winstdelmgsregeling 
voor de ongeveer 13.000 werk¬ 
nemers van de vliegtuigfabn- 
kant. Medewerkers krijgen 
geld bij een winst van 50 mil¬ 
joen gulden of meer. Boekt 
Fokker een winst van 113 mil¬ 
joen gulden of meer dan zijn er 
aandelenopties beschikbaar. 

• NMB-Heller 

NMB-Heller uit Utrecht, voor 
vijftig procent in handen van 
ING en voor de andere helft m 
bezit» van de Japanse Fuji- 
bank, heeft over 1991 de omzet¬ 
ten en winst zien stijgen. De 
winst steeg met 19.5 procent tot 
f 32,5 miljoen en de omzet ging 
met 19.2 procent omhoog tot 
10,6 miljard. 


Getronics 


De Stichting Toezicht Effecten¬ 
verkeer STE is een onderzoek 
begonnen naar de identiteit 
van een buitenlandse groep 
aandeelhouders, die zegt een 
belang van 30 procent in Getro¬ 
nics te bezitten. Getroms is er 
nog niet achter gekomen wie 
het pakket beheren en heelt 
daarom de melding met open¬ 
baar gemaakt. 


Unilever 


De Turkse bank Turkye Is Ban- 
kasi en haar pensioenfonds 
hebben besloten hun aandelen 
in Unilevers levensmiddelen 
en was- en reinigmgmiddelen- 
bedrijven in Turkije te verko¬ 
pen aan het Nederlands-Britse 
concern. 

• SEP 

De SEP (Samenwerkende 
Electriciteitsbedrijven) zal vol 
gende week donderdag haai 
aandeelhouders vragen in te 
stemmen met het Elektnci- 
teitsplan 1993-2002. SEP is van 
oordeel dat aanpassing en bij¬ 
stelling van het elektnciteits- 
plan noodzakelijk is, omdat tot 
2000 een tekort aan vermogen 
dreigt. 

(ADVERTENTIE) 


Drievogelstraat 137 
6466 GK Kerkrade-W. 
Tel. 045-426261 


VAREL SECURITY 

LIMBURG BV 

Handelsweg 38 
Susteren ’ 

04499-2122 


INBRAAKDETECTIE 

BRANDDETECTIE 

TOEGANGSCONTROLE 

CAMERASYSTEMEN 


f beurs 


^icht verdeeld 

^STERDAM - De Amsterdamse 
ïfo c ‘’ en beurs heeft de week rustig 
■ en * n een IR'* 1 * verdeelde 
ing. Toch waren er wel een’ 
zaken die de aandacht vroe- 
W* ?° waren Ahold, DSM en Fok- 
behoorlijk vast, was er veel 
nc *el in ABN Amro. 

gw^bdelen ABN Amro werd druk 
ko^deld. Bij een f 0,70 lagere 
^ , s op f 45,80 sprong het bank- 
f ee l eruit met een topomzet van 
t^r °f 1.235.593 stuks. Hun- 

Oüglas was een goede tweede 
st f50,3 miljoen omzet of 782.479 
tjJ t s - Koninklijke Olie kwam dit- 
Vt °f > derde pl aa t s t e staan 
f46,4 miljoen omzet. 

Sai to tale aandelenomzet bleef met f 
tijk ^ljoen bescheiden. De belang- 
e beursbarometers bleven vrij- 
onveranderd: de EOE-index 
$^5* °P 304 staan en de beursindex 
{(j. § 0,1 punt tot 204,40. 

denier Ahold ging op de geste- 
^inst f 1,50 omhoog naar f 87. 
^6n mzet met ru i m f 30 miljoen of 
Hip stuks mocht er ook zijn. 
Q, 7 Q§tuigbouwer Fokker streek f 
t^j °P bij een koers van f 35. Che- 
Ohf Os DSM was f 1,20 in herstel 
(W J07,30. Reder Nedlloyd won zes 
° b eltjes op f 63,20. 

lenigde Glas werd ook weer 
gp^hlatief gevraagd en was f 5 ho- 
1 °b f 537. Deze prijs ligt f 17 ho- 
hpi dan de Franse groot-aandeel- 
! tai . er BSN heeft geboden. Het 
J s door de andere aandeelhou- 
^ s als te laag van de hand gewe- 
2 5o^ rans ^ aas was f ^ lager op f 

Hpt L 

typj. 1 bericht over een losse samen- 
Cpk^teg met het Amerikaanse con- 
Yellow Freights kwam voor 
Hpjjteige beleggers als een teleur- 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABN Amro A.in F. 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert. 

Bols eert. 
Bührm.Tet. e. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 

Fokker eert. 
Gist-Broc, eert. 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Müller 
lnt.Ned.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilever eert. 

VerBezit VNU 

VOCnrc 

Wessanen eert. 

Wolters-Kluwer 


v.k. s.k. 


Avondkoersen Amsterdam 


Belindo 
Berkel’s Patent 
Blydenst.-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 

Clai mindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Eeonosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 

Gamma Holding 

Gamma pref. 

Getronics 

Geveke 

Geveke div’92 

Giessen-de N 

Goudsmit 

Grolsch 

GTI-Holding 

Hagemeyer 

idemdiv’91 

HAL Trust B 

HAL Trust Unit 

HBG 

HCS Technology 


2500.00 

820,00 

1180,00 

160,00 

310,00b 

23,10 

31.40 
120,50 

92.40 


ABN AMRO Hold. 45,70 (45,80) 
KLM 35,90-36,00 (36,00) 

Kon.Oüe 142,30-143,00 (142,30) 
Phihps 36,40-36,50 (36,40) 
Unilever 184,30-185.00 (185,00) 


Heineken Hold. 
Hoeks Mach. 
Holl.Sea S. 

Holl. Kloos 

Hoop Eff.bank 
Hunter D pref. 

162.50 
238',00 
0,47 
455.00 
7,40 
2,70f 

162,40 

245,00b 

0.46 

454,00 

7,50 

Binnenl. aandelen 


1HC Caland 

60,30 

60,10 

Aalbertslnd 

54,50 

54,50 

Kas-Associatie 

35.70 

35,60 

ABN AmroHld.prf. 

6,10 

6,10 

Kempen & Co 

9.60 

9,60 

ABN AmroHld.div. 

4480 

44,20 

Klene's Suikerw 

1089.00 

1079,00 

ACF-Holding c. 

34,30 

34,60f 

Kondor Wessels 

32,80 

32,80 

Aegon div.92 

- 

- 

KBB 

75,00 

75,80 

Ahrend Groep c. 

131,00 

131,00 

KNPdiv. 

44,50 

42,50 

Asd Options Tr. 

10,60 

10,50 

Kon. Sphinx 

52.60 

54,00 

Asd. Rubber 

3,35 

3,40 

Koppeipoort 

375,00 

370,00 

AnL Verft. 

420,00 

- 

Krasnapolsky 

240,00 

251,00 

Atag Hold. eert 

118,50 

118,50 

Landré & Gl. 

51.00 

51,00 

Athlon Groep 

47,50 

47,50 

Macintosh 

40,80 

40,90 

Athlon Groep nrc 

45,80 

45,80 

Maxwell Petr. 

116,00 

116,00 

Aut.Ind.R'dam 

90,00 

90,00 

Moeara Enim 

1175,00 

1182,00 

BAM Groep 

89,50 

89,20 

M.Enim OB-cert. 

15350,00 

15350,00 

Batenburg 

125,00 

125,00 

Moolen Holding 

37,40 

37,80 

Beers 

120,00 

120,00 

Mulder Boskoop 

54,50 

54,50 

Begemann 

106.00 

108.00 

Multihouse 

5.30 

5,40b 


NutriciaGB 
Nutricia VB 
Nutricia VB div92 
N(jv.-Ten Cate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
0TRA 
Pal the 

Philips div’92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbmk 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F, wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 80,30 

ABN Amro Amer.F. 69,50 

ABN Amro Eur. F. 74,00 

ABN Amro Far EF 51,20 

ABN Amro Liq.Gf. 162,50 

ABN Amro Neth F. 86,40 

Aegon Aandelenf. 35,50 

Aegon Spaarplus 5,35 

ABN Beleg.fonds 63,10 

Albefo 48,80 

Aldollar BF $ 26,50 

Alg.Fondsenbez. 234,00 

Alliance Fund 10,30 

Am ba 11,80 

Amro North Am.F. 69,10 

Amvabel 84,40 

Asian Tigers F. 66,20 

Asian Select. F. 60,50 

Austro Hung. F. 5,00 

Bemco RentSel. 56,00 

Bever Belegg. 3,10 

CLNObl.Div.F. 110,60 

CLN Obl.Waardef. 114,40 

Delta Lloyd Inv. 30,50 


DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Ineome Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.lF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. ObLFonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl. SeLFonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.J 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Ineome F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
NedufoA 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 
NMBSpaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.See.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f. 
Postb. Verm.gr.f. 
Prosp.IntHIP ( 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 


RG SP Geel 
Rodin Prop.l 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
SciTech $ 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac F.Yen 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F.$ 

Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOv.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg, 2 
E&L Belegg.3 
E&LBelegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kuhne+Heitz 
LC1 ComputGr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New EurHtls DM 
NewtronHold. 


Pan Pac. Winkel 
PieMedical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boemgeo 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
kim airünes 
mcdonnell 
merek co. 
mobil oil 
penn central 
phihps 
primenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
umted techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amerik.dollar 
austr.dollar 
belgfrankilOO) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
gnekse dr. (100) 
ierse pond 
ïtaUire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.dm.tm 100 


noorse kroon (100) 
oost.schill. (100) 
portescudo(lOO) 
spaanse pes ilOOi 
turksepond (100; 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg frank HOU) 
canad dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (1001 
engelse pond 
franse frank (100) 
gnekse dr. 1 100) 
hongk.dollarilÖO) 
ierse pond 
ital.lire (10.0001 
jap.yen (10.000 1 
nwzeel.dollarllüO) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
port. escudosUOOl 
spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank(lOO) 


Dow Jones 


Industrie 3235.92 


1.87735-1.87985 

1.0345-1.0645 

1.4128-1.4228 

5.4660-5.4710 

1.56675-1.56925 

28.995-29.045 

112.50UÜ-112.550C 

3.2145-3.2195 

33.130-33.180 

0,9260-1.0260 

23.9750-24.2250 

2,9960-3.0060 

14.990-15.040 

140.595-140.695 

1.0226 1,0326 

28.675-28.725 

15,9860-15.9960 

1,2870-1.3270 

1,7750 1,7850 

1.0325-1,0725 

31.015-31.065 

124,470-124.520 

2.2995-2,3045 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983=100) 

algemeen 204,30 

id excl.kon.olre 202,20 

internationals 204.00 

lokale ondernem. 206,60 

id financieel 147,40 

ld met-financ. 263,80 

CBS-herbeleggingsmdex (1983= 101 

algemeen 291,00 

idexel.kon.olie 272,00 

internationals 302,70 

lokale ondernem. 277.30 

id financieel 217,30 

ld met-financ 335.00 

CBS-stemmmgsindex (1990-100) 


algemeen 

intemation 

lokaal 

fin.mstell 

met-financ 

industrie 

transp/opsl 


125.50 125.20 

139.10 139.20 

123,00 122,60 
129,40 128,90 

12180 121.40 

13080 130.10 
136,30 136.40 


OPTIEBEURS 

serie 

abnamro c apr 

omzet 
40.00 228 

v.k. 

7.20 

s.k 

6.00 

abn amru 

c apr 

47.50 

162 

0.40 

0.3 r ' 

abnamro c okt 

47,50 

22 i 

1.30 

1.30 

abn amro 

c jan 

40.00 

i 168 

7.00 

6.60b 

abn amro 

c j95 

45.00 

1374 

5,70 

5.41.1 

abn amro 

papr 

47.50 

347 

1.10 

1,50 

abn amro p okt 

45.00 

230 

1.50 

1.70 

abnamro pj95 

45.00 

353 

3.00 

3.20 

ah 

c apr 

90.00 

235 

0.70 

0.8u 

ah 

c jul 

90.00 

158 

1.50 

2.H' 

dsm 

c apr 

105.00 

197 

3.60 

4.10 

dsm 

c apr 

110,00 

197 

1.10 

1.30 

eoe 

c mrt 

300.00 

657 

5.30 

4.90 

eoe 

c mrt 

305.00 

1273 

1.80 

1.60a 

eoe 

c mrt 

310,00 

467 

0.50 

0.40 

eoe 

c apr 

300.00 

217 

8.50 

8.00 

eoe 

c apr 

305.00 

244 

5.10 

4,90 

eoe 

c apr 

310.00 

540 

3,00 

‘1 Tl 

eoe 

p mrt 

295.00 

161 

0.40 

0.30 

eoe 

p mrt 

300.00 

635 

1.00 

0.70 

eoe 

p mrt 

305.00 

1259 

2,70 

2.30 

eoe 

p mrt 

310.00 

213 

6.20 

5.8(» 

eoe 

papr 

300.00 

430 

2.70 

2.40 

eoe 

papr 

305.00 

223 

4,60 

4.20 

eoe 

papr 

310.00 

205 

7,50 

7.00 

eoe 

p mei 

290.00 

164 

2.20a 

2.0u 

eoe 

pjul 

300.00 

218 

6.50 

6.40 

hoog 

c apr 

55.00 

158 

0.80 

1 0', 

hoog 

P apr 

50.00 

177 

1.60 

1 4' 

hoog 

papr 

55.00 

164 

4.20 

4.üi. 

hoog 

ppi 

50.00 

18! 

2.50 

v 

mg 

PJ94 

47.80. 

170 

2.80 

2. i 

kim 

P apr 

37,50 

183 

1.60 

! M.'i 

kim 

p o93 

35,00 

309 

2.50 

2.7 j 

knp 

p apr 

45,00 

170 

0.90 

l.j- 

knp 

pjul 

45.00 

314 

2.60 

2 il' 

nlv 

p nov 

100.00 

250 

0.85a 

0.75 

phil 

c mrt 

35.00 

164 

1,40 

1> 

phil 

c apr 

35.00 

502 

2.10 

2 ; L 

phil 

c apr 

37.50 

349 

0.60 

0 GO 

phil 

c jul 

35.00 

298 

3,20 

3.10 

phil 

c jul 

37.50 

504 

1,70 

\fl 

phil 

c okt 

40.00 

327 

1.50 

1 4. 

phil 

p mrt 

35.00 

262 

0.30a 

o :■ 

phil 

p okt 

35.00 

206 

1,20 

i.2. ; 

olie 

c jui 

145.00 

459 

3.40 


ohe 

P apr 

145.00 

198 

3.50 

2.30 

olie 

Pjul 

145.00 

442 

6.80 

6.30 

top5 

p mrt 

580.00 

200 

3.50 

2.70 

uml 

c apr 

190.00 

207 

2.00 

2.00 


Geud en zilver 

AMSTERD.AM - Prijzen van 14 00 uur 
Guud onbewerkt 20.690-21.290, vorige 
20.770-21.370, bewerkt 22.890 laten, vorige 
222,97 laten, zilver onbewerkt 210-280. vo¬ 
rige 210-280. bewerkt 320 laten, vorige 320 
laten. 


a laten 9 - bieden i ei-div. 

b bieden h - laten + e«-div 

c et-claim k gedaan-h 

d ex-dtvidend l gedaan t g 

e=gedaan -bieden vk slotkoers vorige dag 
t - gedaan - laten sk slotkoers gisteren 

voot ee -. e t voof 
1 v Mie u n ' e uield ♦ • • 

\ ZZ a eV‘\ v - h '~Z-- = Z 
. 1 
'X^y. : ,,. v . 
► LANCIA «j 

ms& 


OlMllM 


?!?$? 
■&%?/// 


CJE§&] 


Stationsstraat 45 
6411 NK Heerlen u o ANWBi 
Teletoon 045-715520 


Bij beschikking van de ar¬ 
rondissementsrechtbank 
Maastricht d.d. 27 februari 
1992, is onder curatele ge-, 
steld Joseph Vincentius 
Bruijkers, geboren op 5 
april 1916, wonende te 
Brunssum, Raadhuisstraat | 
19, verblijvende aldaar aan 
de Kochstraat 10 in de ver-j 
pleegkliniek Schuttershof, 
met benoeming van P.J.H. 
Bruijkers. wonende te 6442 j 
AZ Brunssum, Biesstraat 
13, tot curator en van H. 
H.M. Bruijkers. wonende te 
6441 KJ Brunssum, Mer 
kelbeekerstraat 37. tot toe 
ziend curator. 


ONZE SLAAPKAMERAFD. 

BLIJFT MAAR GROEIEN 


Autobedrijf 

KOMPIER 

presenteert 


Logisch. Onze unieke kortingsformule slaat in als een 
bom. En niet alleen in Limburg! Voor zulke prijzen en 
zo'n enorme keuze komen kwaliteits- en prijsbewuste 
mensen uit heel Nederland. 

Bij Jacobs Diederen, het grote slaapwarenhuis in 
Geleen, loopt u ongestoord van de ene kamer in de 
andere. Slaapkamers van een normaal eengezinswo- 
ningformaaf. Zodat u direkt een indruk krijgt hoe het 
bij u thuis staat. 

Slaapinterieurs om op slag verliefd op te worden. Pure 
klasse met gezond slaapkomfort. Nu met ongekend 
prijsvoordeel. Rekenen kan iedereen: 

Om J.D. kunt u niet heen. 

Dus haal ook uw voordeel in Geleen! 


99 2-drs rood 
90 2-drs. odoardogriis 
90 2-drs rosé quartz. 
900 4-drs zwart 
900 4-drs odoardogriis 
900 4-drs slateblue 
900 GLS donkerblauw 
900 1 2-drs rosé quartz 
900 1 4-drs bronsmet 
900 1 5-drs wil 
9000 1 5-drs wit 
9000 turbo 5-drs 
rosé quartz 
9000 turbo 5-drs 
odoardogriis . 


Prisma 1600 beigemet 86 

Prisma 1600 lELanciablue 88 
Thema i E bronsmet 86 

Thema i E blauwmet '86 

Thema i E zwartmet '88 

Thema i E bordeauxmet 
ABS '89 

Dedra 16 1 E zilvermet '90 

Ypsilon 10 10 rood 87 


Geleen, 

Rijksweg-Centrum 
(t.o. Albert Heijn) 
telefoon 

046 - 742364 . ^ 


Fiat Uno 60 S zilvermet 
Volvo 440 GIT rood 
Nissan Sunny 1600 GLS 
gnismet 

Mazda 323 GLX 1300 16V 

rood . 

Golf GTi 16 V zwart 
Flat Uno 55 S wit 


Akerstraat 150. 045-717755 
Heerlerbaan 66, 045-428840 


Autoradiocenter 


Epilepsie? Zet jezelf niet buitenspel 


Jan Vrancken 


« GRUNDIG 

* INTERCONTI 
. J&P 

* PHILIPS CAR- 
STEREO 

Industrieterrein De Kouinen 48 

6433 KD HOENSBROEK - Tel. 045-216728 

Tevens uw adres voor luidsprekers, antennes auto-alarmen, 
bevestigingsmaterialen, versterkers, hoedenplatiKsystemen en equalizers 


verkooppunt van: 


Nederland telt minstens 100.000 mensen met epilepsie. Er over praten 
EPILEPSIE VEREN IGING NEDERLAND met elkaar helpt 
^ Word lid. 


Nageibeen 


6365 Eh Scnmnen 


uw Schoenspeciaalzaak 


plek 

theunfewen 


Bel voor informatie: 

(030) 66.00.64 


EXCLUSIEVE HERENMODÉ 


Postbus 9840, 
3506 GV Utrecht 


Pleistraat 4 . 

6369 AJ Simpelveld 
Tel 045-442704 


EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 


Bautscherweg 6 - Heerlerbaan 
Tel. 045-413679 


333 

iBB 

91 

1 


mi 

Individueel 


draaggenot 
van extra smal 


tot extra 

W Hmburgs dagblad puzzel 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 11 
gs Dagblad-puzzelac ie Doe mee en 

steun de 

. \ . 

goede doelen 

20 weken lang publiceren wij 
op zaterdag een puzzel 
waaraan u kunt deelnemen en 
een kans maakt op de 
wekelijkse geldprijzen en de 
hoofdprijs van ƒ 5000,- 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs 
Instituut voor 
( kinderrevalidatie 
’Fraruriscusoord’ te 
Valkenburg en 25% van de 
opbrengst is bestemd voor de J 
Stichting Jo Hansenprijs te 
Meerssen ee 


3 W* 


0052 , 


hu 


PER GIRO OF BANK: 

Sehrjjf de oplossing op een giro/bank-overschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3 ,t over naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing 
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke- 
ring plakt u tenminste ƒ 3,-. aan postzegels bij. U 
stuurt de briefkaart naar: 

Puraelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 64b0 BA HEERLEN 


; Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik* 
| baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie 
r gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge- 
i Wone porto ten minste drie gulden e^tra aah geldige postze- 
Mpela ajjn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen inzenden als 
[u wilt Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een 
feOkhs, Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen 
vaa^deze Puzzelactie. Iedereen kan meedoen, u hoeft dus 
g e | |feg»h onnee 4e zijn,, jM^wgrkgrs van Uitgeversmaat 
■. sc|||» ! ^|imMi|p Dagblad BV. mogen meepuzzelen, 

voor het winnen van een 
' prijs. Per giródeémëirféö aangö^en dit 

geen extra (porto)kosten met zich meebrengt. Het overge- 
maakte bedrag komt geheel ten goede van de Puzzelactie. 
Van de extra geplakte postzegels op detóiefkaarten moet 
een gedeelte worden afgestaan aan de PTT, De oplossingen 
eridé einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris rfir. P.M.J.A. 
i Muiters te Heerlen die ook dé prijstrekkingen verricht. 


ee tfe 

f J0 0 ,JS 
Horizontaal: 1. eerste vrouw; 4. bundel stukken die op een zelfde zaak betrekking heb¬ 
ben; 9. goedzak; 12. omlaag; 14. handeling; 16. gezongen toneelspel; 17. begerig; 18. 
vrouw van een landbouwer; 19. watering; 20. deel van de hals; 22. met ingang van; 23. 
adviesraad; 24. gebladerte; 26. Nederlandse rivier; 28. pennetje; 29. een land besturen; 
31. kever; 33. maanstand; 34. aanduiding van het müjoenvoud; 35. boonvormige klier; 
37. Frans lidwoord; 38. interval; 39. opschik; 40. nikkel; 42. vulkaan; 44. voedsel; 45. par 
exemple; 46. internationale trein; 48. man van adel; 50. hoofddeksel} 51. wagenspoor; 
53. eens; 54- deel van een boom; 58. Gemeenschappelijk Administratie Kantoor; 58. 
houding; 59. blikken trommel; 61. glurèn; 63. opgewekt; 65. lichaamsdeel; 66. boom; 68. 
plaats in Gelderland; 69. plaats in Flevoland; 70. vazal; 71. onderricht. 

Verticaal: 1. nauwe; 2. op grote afstand; 3. in de adelstand verheden; 4. telwoord; 5. 
sine anno; 6: schuine; 7. hetzelfde; 8. zuivelprodukt; 9. tatektoek; 10. Zwitsers kanton; 
11. vaste grond; 13. gast; 16. merkteken om een maat aan te geven; 20. taaie lekkernij; 
21. binnenste; 23. kort puntbaardje; 24. beschrijving van het leven van een heilige; 26. 
toiletkoffer; 27. heks; 28. vlak belegstuk van hout; 29. interest; 30. hinniken; 32. appel; 
34. afgemat; 36. snelle loop; 41. een weinig; 43. tijdperk; 44. Arabisch wrat;45. zwarte 
stof; 47. op een zekere plaats; 49. plaats in Zuid-Hotend; 50: droge kleurstof; 52. karak¬ 
ter; 54. herkenningsmelodie; 55. telwoord; 57. deel van de hals; 59; stad in Duitsland; 
60. boordsel; 62. sul; 64. plaats in Gelderland; 66. üdwoord; 67. maanstand. 


'Oplossing puzzel nr. 15 

' . % * 

Als u de hele puzzel hebt öpgelost, moet ude letters in de vakjes met de c$fers 29 -15 - 69-7-44-68 achter elkaar 
zetten. • •• ' • . • ‘ -r - ■. , ;• ... 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren 
telefonisch terecht onder 
nummer 645 - 739911. 


Voor hot hanscp el van deze puzzelactie 
heeft destaatinecretaris van Jnstltie op 
2 december 1W1 aan het bestuur van het 
Limburgs Institnut voor Kinderrevali- 
datle Tr whciii oord" te Valkenburg 
verfunalnf verleend onder nummer 
L.O. 91W130n.8S.9L,- 


o® 


* A60 >' 


fioo Pnjs 


U leest dan een woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord riiet alleen opsturen, maar 
goed bewaren, samen met het nummer van oe puzzel, want u hebt dit nog nodig aanhot einde van onze uit 20 ror 
bestaande ouzzelactie. 


bestaande puzzelactie. 

Bewaar daarom ALLE oplossingen! 
De oplossing van puzzel 15 móet v< 


sar ook 
ronden 


vóór 26 maart 1992 in ons bezit zijn. i •. . _ 

Activiteit van Franciscusoord heeft veel geld nodig 

Promotiefilm over # Het echtpaar Bart en Tvny Larue-Stevens met de duizend gulden van puzzel 13, een 
getal dat negens toélgeluk bracht. Foto: peter roozen. 


is naar Schinnen 


SCHINKEN ♦ De hoofdprijs van puzzel 13 van za¬ 
terdag 2fi februari (schrikkeldag) is gewonnen door 
TmyLarue-Stevens in Schinnen. Echtgenoot Bart 
was opvallend rustig toen wij hem en zijn echtge¬ 
note overvielen met de prijs van duizend gulden. 


BWd vindt het namelijk helemaal niet nodig dat 
ƒ pükaels worden iugézonden. „Jé wint toch nooit 
' ietr. had hü vorige wéêknbg geroepen. Tïny hield 
echter vól. 

U, »Het I4mbufgs Dagblad heb ik almijn heleleven, 
Vroeger thuis al en ook de 41 jaar dat we getrouwd 
zijn. De puzzel heb ik ook altijd ingevuld en inge¬ 
stuurd, maar dit is dé eerste keer daf ik iéts win”, 
vertelt Tïny vrolijk. 


Sinds vier jaar woont het echtpaar in een van de 
moderne bejaardenwoningen aan het Scalahof in 
Schinnen. Het bevalt hen daar uitstekend en Bart 
houdt als tijdverdrijf nog steeds de. tuin van het 
ouderlijk huis aan de Oude Markt in orde. Bart was 
veertig jaar verbonden aan de fanfare in Schinnen 
en 25 kar asrihet Emmacorps. De drumband was 
zijn gapte passie. Helaas heeft hij om gezondheids¬ 
redenen d«*e activiteiten aan de kant moeten 
schuiven. „Wfl hebben nu tijd voor andere dingen 
en kuimen dóén en laten wta^willétt”, zegt Tütf. 

, »■' C"■</? v• *• • * 

Wat ze doen met de duizend gulden? „Met zes zo¬ 
nen en schoondochters, negen kleinkinderen en 
nog enkele wensen in huls ié dat geen probleem”, 
zegt Tiny Larue-Stevens. 


DOOR JAN DIEDEREN 


HOUTHEM - Het is inmid¬ 
dels duidelijk dat het werk 
van de Vliegende Brigade 
van Franciscusoord in 
Houthem in een gróte be¬ 
hoefte vóórziet. Het is daar¬ 
om zaak ervoor te zorgen 
dat de overheid de activitei¬ 
ten op een of andere manier, 
gaat bekostigen. Het start¬ 
bedrag dat het Franciscu¬ 
soord heeft verstrekt en de 
opbrengst van déze puzze¬ 
lactie zijn niet voldoende 
om de Brigade in stand te 
houden. Maar wil de over¬ 
heid over de streep worden 
getrokken met het -geven 
van subsidie dan zal de 
Vliegende Brigade zichzelf 
promotioneel moeten zien 
te verkopen. 

Wat is daarvoor meer geschikt 
dan een eigen promotiefilm! 
Teamleidster Sieneke Vrieze be¬ 
dacht zich niet lang toeghet idee 
van een film werd geópperd. Zé¬ 
ker niet omdat men in éllen huis 
beschikt over niemand minder 
dan Maurice Nij sten, bekend van 
zovele natuurfilms. Maurice en 
diens technicus Har Puts zijn 
verbonden aan de media-afde- 
Ung van de Samenwerkende 
Revalidatiecentra Limburg, 
waartoe het Franciscu^oprd te 
Houthem en de Lucasklirtieken 
in Hoensbroekbehoren, 

Met de opnames van de video¬ 
film is inmiddels gestart Voor¬ 
naamste locatie is de Elckertyc- 
school in Maastricht en de 
hoofdrollen worden vertolkt # Maurice Nijsten filmt Jeroen en enkele ktae ge n oo tjes (rij 
het eten en drinken. Foto: FRTTS WIDDKRSHOVEN 


door de bijna 6-jarige Jeroen en 
diens klasgenootjes. Jeroen 
heeft hulp gekregen van de Vlie¬ 
gende Brigade, toen bleek dat hij 
wét lichte lichamelijke proble¬ 
men had in vergelijking met zijn 
leeftijdgenootjes. Hij krijgt de 
- komende tijd wat extra aandacht 
als hij'tekent of knutselt, in de 
gymnastiekzaal bij de spelletjes 
met andere kinderen en ook als 
hij in de pauze zijn bekertje melk 
drinkt en een boterham eet 

Voor de film is een nauwgezet 
script samengesteld, dat vooral 
bedoeld is voor de leden van .de 
Vliegende Brigade, leerkrachten, 
ouders, schoolarts en de makers 
van de .film. Voor Jeroen en zijn 
klasgenootjes geldt dat zij zich 


tijdens de opnanpé zo natuuiigk 
en zo spontaan mqgelük gedra¬ 
gen alsof het een gewone school¬ 
dag i». 

In de film wordt de rot van de 
Vliegende Brigade benadrukt 
Kr wordt antwoord gegeven op 
vragsn als: wat doet de brigade^ 
hoe is deze samengesteld. hoe 
kan een school of KUbnen even¬ 
tueel de ouders hulp in roepen, 
welke adviezen worden gegeven, 
hoe spelen de leerkr a cht en, ou¬ 
ders, de schoolarts en, indien 
nodig andere hulpverleners, ia 
op de uitgebrachte adviezen, 

De film zal voor de zomervakan¬ 
tie klaar zijn en ongeveer een 
kwartier duren. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 12 


Topdesignkollekties 

IN ÉÉN 

Gigantisch 

Designcentrum 

AAN DE 

Woonboulevard 

Heerlen! 


B&B Italia - deSede - Montis - 
Leolux - Cassina - Moroso - Behr - 
Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex - 
Artifort - Gelderland - Cappelini - 
Tonon - Pastoe - Arco - Metaform - 
Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal - 
Durlet - Interstar - Ligne Roset - JAB - 
Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg - 
van Besouw - Flos - Artemide - 
Arteluce - Saporiti - Young - Tecno - 
Möller Design - Gallina - Banz Bord - 
Danskina - Frighetto - Jori. 

Designmeubelen worden 
doorgaans aangeboden in 
interieurboetieks van bescheiden 
formaat. Design House 

doorbreekt deze traditie en brengt de kollekties topmerken kompleet bij 
elkaar in één gigantisch designcentrum. 


Aan de 

Meubelboulevard in Heerlen 
vindt u het absolute 
neus|e van de zalm op 

designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... dat zult u toch persoonlijk 
moeten komen ervaren. Tot gauw! In de Cramer 1 88 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200. 

Openingstijden: Maandag I 3.00 -18 00 uur Di. t/m vr.9.00 - 18.00 uur. 2a. 9.30 - 1 7 00 uur. Donderdag koopavond. ALLE MATEN EN MERKEN 
NIEUW EN GEBRUIKT. 

■ Concurrerende prijzen. 

■ Specialist in het 
BALANCEREN EN UITLIJNEN 
van uw wagen. 

ROUWETTE 

autobanden 

Putweg 49 KLIMMhN Tel. 04405-1286 


AUTOSHOW 

Grandioze aanbiedingen 

Vandaag, 14 maart Schelsberg 45, Heerlen 


LERAREN EN PERSONEEL VAN HET 

CONSERVATORIUM PROTESTEREN. 1 

Zij vinden dat hun mening langs 

de gewone nieuwskanalen niet aan bod komt. Stelselmatig wordt het conservatorium 

omlaaggeschreven, neergehaald 

Een voorbeeld daarvan is te vinden in de editie van 20 februari. Daarin worden succes¬ 

sen van (oud)studenten geplaatst 

in een negatief verhaal over het beleid in het conservatorium. Bij dit soort berichtqevinq 

in de media valt op: de goede journalistieke traditie van hoor en wederhoor ontbreekt veelal. De meningsvorming steunt 

dikwijls op onvolledig en onjuist feitenmateriaal. Vrijwel uitsluitend wordt gebruik gemaakt van informele informatielijnen; 

in gewoon Nederlands: geruchten, roddels, achterklap. Leraren en personeel van het conservatorium voelen zich door 

dit alles tekortgedaan. Door de negatieve berichtgeving omtrent management en beleid, wordt minstens impliciet ook de 

kwaliteit van het dagelijks onderwijs in een kwaad daglicht gesteld, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de toe- 

komst van dit conservatorium en 

de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Men roept dat het badwater niet deugt. 1 

Dan ook het kind zélf maar overboord? Indien men in deze benadering verder gaat, zal - tot vreugde in de Randstad? 

- ons Limburg spoedig cultureel een niemandsland zijn. 

M. Adriaens, huismeester 

J. Minis, blokfluit 

Ph. Amory, administratie 

L. Neeling, adj.-directeur 

M. Bakker, theorie 

J. Nobbe, theorie ! 

J. Banens, trombone 

C. Notten, corepetitie 1 

J. Begas, conciërge 

N. Nozy, saxofoon 

A. Beltman, saxofoon 

A. Oosterhof, conciërge 

M. Besselink, solozang 

W. Otten, slagwerk 

J. Beuken, zang 

J. Peeters, elektronisch orgel 

H. Berghs, coördinator OMB 

E. Penzel, hoorn 

F. v. Beveren, piano 

A. Petrasch, cello 

A. Bisschop, fagot 

M. Petré, theorie 

J. v.den Boomen, basgitaar 

N. Pierrou, viool 

. E. de Canck, corepetitie 

J. Pleumeekers, elektro-akoestische vorming 

J. Celis, piano 

J. Ploumen, piano 1 

J. Conjaerts, directie 

J. Rademakers, coördinator 

H. Custers, wnd. directeur 

R. Reintjens, administratie 

B. Degelin, solozang 

H. Ries, trombone 

P. v. Dijk, corepetitie 

J.P. Rieu, corepetitie 

C. Dirkx, gitaar/luit 

Th. Rieu, harp 

T. Ehlen, piano 

M. Ris, piano 

H. v.d. Eisen, coördinator 

H. Roerade, hobo 

. J. Ezendom, theorie 

D. de Rooy, orgel 

J. Faas, arrangeren 

M.C.A.M. Rutten, OMB i 

J. Formannoije, gitaar 

M. Scheffer, piano 

-A. Gerritse, drums 

J. Schillinqs, muziekgeschiedenis 

A. v. Gerwen, pedagogiek 

A. Schönfeld, piano 

FJ. Giebels, piano 

A. Seerden, onderwijsleer klarinet 

B. Grajewska, piano 

W. Seuren, conciërge 

Fr. v.d. Grinten, cello 

J. Slangen, theorie 

H. Guittart, altviool 

P. Smeets, audiovisueel medewerker 

H. Guldemond, contrabas 

M. Soeterbroek, corepqtitie 

Fr. Gulikers, gitaar 

J. Stalmeier, schoolmuziek 

M. lancovici, cello 

P. Steyvers, hobo 

L. Jakobs, theorie 

A. Stolwijk, schoolmuziek 

A. Jansen, koordirectie 

J. Stulen, directie 

P. Jansen, slagwerk 

R. Syriër, clavecimbel 

1. Jonker, piano 

R. Szreder, viool 

P. Joris, tuba 

L. v. Tol, klarinet 

T. Keessen, piano 

M. Veeze, viool 

B. Keönch, solozang 

A. v. Velsen, saxofoon, directie big band 

B. Kerkhof, theorie 

T. Vennix, elektronisch orgel 

F. Kokkelmans, solozang 

J. Verboeket, dwarsfluit 

P. Kokkelmans, solozang 

D. Vereist, viool 

A. Kurris, gregoriaans 

E. Vichi, Italiaans 

J. Lakers, zang 

J.J.M. Vinck, administratie 

J.M. Lang, corepetitie 

W. v.d. Vuurst, klarinet 

J. de Lange, onderwijsleer piano 

P. Willems, methodiek solozang 

1. Lange, corepetitie 

D. Winter, blokfluit 

J. v. Leeuwen, gitaar 

H. Wolfs, theorie 

M. Lefebvre, dwarsfluit 

Th. Wolters, trompet 


tot 
f 


Prijsverlaging 

I enkele -en „ ' 

I showroommodellen 

tot 70 % in prijs verlaagd 


Alles afhaalprijzen 


—-“““ |[ uiTdë grote 

fcAstW I kollektie 

I modem jv° nen 

Oriezits bank Rotf Benz 3.995,- 3.000; 

moderne sloften bekled,ng ^ 

ZZ7Boif Benz ^635 8-000, 

fïeULm leer, 3;,„e,. 2 -Mer *«(007 

diende «raaltfoe. ere, eoeee, 5.695, , 

10.850,- 6.000 r 

iïiïaZlTcotar g e,ae, eme. 

bZZ ** B-k ,J^.000, 

3-zitter, 2-zitter, fauteuil, Leer rooo 

»-— - r zli - n ^ Vifhet aparté^ 

\ 1 gebouw 

1 Jo ng Wonen _ 


Oude 

prijs 

Nieuwe 

.prijs J 


In onze 

toonzalen '- 

kunt U zien, 
hoeveel U spaart! 


1.485,- 


sgpjs* 

bandgegeven stof, 100 % katoen 

Funktionele bank 

uitklapbaar, 100 % Katoen 

in aktueel dessin ^ 2 25, 

Sekretaire 

geloogd grenen _ 

Woonwand 

SS? met platgezet, ca 280 cm ^ 
gedeeltelijk massief vuren 

bekleding 

Nostalgische sofa 

uitklapbaar ^ qq 

SSSTK»-* ■„ 


400, 
500, 

800, 

800, 

1.000, 


eenmeldMelgete. J.000, S 

iïe&Za^eeree * I 

Te°ee,g"eT 3 en 2 stoelen Ml. 1.000, . 

sofa 1.000, 

uitetepeear 2.985,- 2.000, 

ImeèMe, M,g. ^ 2 J 007 

Tienerkamer Hoek/etagebed 

grenen immitatie me f\()0r 

SS »— 5MOf 

300 x 252 cm, afhaalpn,s 

■ 2 sssx - gsr ~ 

massief grenen bioanuek 

Woon/andschap s 5498 ' 4.00U, 

met fauteuil, hocke ^ 

Tienerkamer ^ > 

licht eiken, 9-delig_._-— 

rUit 

in Ak en en o mstreden-j 

Z^Taanbóuwkëv^rT~ 8.898,- J.000; 

2 34 x 240 c m, met hoog "aardige 
Neff-apparaten 'nKLaf wasma fi ^ e j ke n, massief 
fronten wit-kunststof, kanten ge g ^ 

met Philips Koeles * °edelstalen, afwasmachine 
met ceran m84 , n 


p Uit de grootste kollektie I 

atpfmv^tf^O^cm breed, 2 spiegels, ■ 

ZTmTonderste, ^75,- 1.100; | 

^cht verguld, 180 x 200 cm / ■ 

Hoekkastprogramma ^ cm ■ 

licht eiken immitatie, 2 2 485 1800; I 

testprogramma ^ cm breed ■ 

zwart essen, ®^ e k ’ enhou ten lijsten ■ 

splege deur met Kersen ^ ^ | 

L^See^el. I 

—• r W ’ ÏZZ 3.198, 2.000, 1 

’^.ZSeZiTm , 200 cm I 

2 '“"VZToeta 5 . 680 ,- 6.0007 1 

Slaapkamer Delta mef hoekkasti I 

bovenbouw echt ™l nrtbed 410 x 280 cm. 1 

bedombouw en comfortöea, I 

speciale afhaalprtjs 7005 . < 

Slaapkamers Bregenz^ 

bestaande uit: 

vlaskleurig gebeitst vurenn oons b ed, I 

ïïSSCï süw - -“;v;; p,ea ; 500 . 

> fpjf WeTqrote kolfeKtiejtjji meubél s] 

, - 1.500, 

r aSïïLm, anjw 

,f ’ZZZZZ»? * 598 " 4.000, 

h 7.248,- 5.5007 

.«.n, ca 36» » 226 cm 


Aanbouw wand 1-2-3 ■ 22 ’ 5 cm ^* 

hoekopstelllng, rustiek eiken, ca 

| uiTonzë^róié^oiiëi^ 

kleinmeubels _ 

Wandrek rustiek eiken 147 ’ 

Hchtmst^k eiken, metaal beslag _ 

Bijzettafel blank eiken 

Grammofoontafel metallic bruin 417,- 

329 - 

Grammofoonwagen 

Universeel wagen eiken 535, 


mei --- pdelsta en, «n"» 1 '**. 

met ceran KooKp/aaf en edeista _ . 

Hoek aanbouwkeuken 13.9W, y.UUU; 

235 x 260 cm. witte Kunststof, g 

— me ' ce ' an 

Sp,a« ia WW **»* 1 * 1 _ 

I jjiTdeTeuééchdge 

j koll ektie eet karners— 

1-575,- J.000; 

Eetkamer, kersenhout modern. 

„ 2.137,- 1.500, 

Side board 

4deurs ^ 1.985,- 1 500 ; 

Side board ’ 

3deurs 2.150,- z.tföör 

Vitrine 


Serveerwagen 

kersenboomkleurig 

Kommode 
antiek licht notenhout 

Z-deUg S eiken licht geloogd 

Halkleerkast 

(niet demontabel) 

Telefoonbank 

massief eiken geloogd 


329,- 
535,- 
697,- 
1 . 148,- 
1.397,- 
1.545,- 
3.785,- 


100, I 

;oö r I 

2007 I 

2507 

2507 

400, 

400, 

800 7 

ƒ.0007 

ƒ.2007 

3.000, 


, ivr,- I jyyr 

Side board 

4 deurs ^ 1.985,- 7 500; 

Side board ltJ ’ 

2.150,- ƒ.6007 

Vitrine 

2-deurs 

„ r 3.985,- 3.0tför 

Eetkamer nn x 95 cm 

bestaande uit: ovale tafe 130 

Vitrine 

2 - de “ fS 3.780,- 2.6ÖÖT 

Eetkamer 

mei 4 stoelen a ^ </)/!_ 

Hoekbankgroep ve/ours-feer), 

rustieK eiKen mtcrovezel l (als^ve 
bestaande uit: boeKbanK 160 x 2 

een a-z afei 80 x g.280,- J.000; 

SSE geloogd we, hou.snl/.erk 


Uit de grootste kollektie 

oosterse tapijten—. 


Perzië Tëbris 

335 x 240 crn 

Perzië Bidjar 

rood, 320 x 220 cm 

Perzië Bidjar 

rood, 345 x 220 cm 

Perzië Kasban 

315 x 231 cm 

Perzië Tëbris 
286 x 188 cm 
Perzië Ardakhan 
297 x 173 cm 

Perzië Tëbris 

383 x 297 cm 

Perzië Bidjar 

beige, 150 x 100 cm 

Perzië Ghom 
1 50 x 100 cm 


Prelse in DM 


4.800,- 2 . 800 ; I 

15.498,- 10 . 000 ; 
16.948,- 10 . 000 ; 
5.400,- 4 . 000 ; 
3.000,- 2 . 000 ; 
3.649,- 2 . 000 ; 

7.798,- 5 . 000 ; 

3.498,- Z.500F 

3.298,- 2 . 000 ; 


o KPPDPATfP 
cx ritiontMI Itz 


^ertentlecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


W4 

mm 


DUITSLAND WADDENEILANDEN 


’ÏRSCHELLING, mooi 2 pers. zomerhuis ook w'kend of 
^g week t.h. v.a. ƒ 125.-. Inl.: 05905-94451. WA-61R 

^RSCHELLING sportieve arr. met o.a. kanoën, zeilen, 
{hardrijden, boogschieten en fietsen. Inl.: de Vaerderij 
<*520-9089. 21 -22-3 ruiterw’kend. WA-61 R 


HOTEL OP DIEK. 

r ®*el, 5- en 8-daagse arrangementen incl. diner, fiets 
>^SQlarium v.a. ƒ 230. Tel.: 02220-19262. WA-61 R 

^SCHELLING. Hotel Thalassa’ centraal op het ei- 
hnd met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., 
^hneterras, biedt u arr. v.a. ƒ 150 incl. ontbijtbuffet, 
hnchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 
5 ' 8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850, fax 8299. 

^ WA-61 R 


UW VAKANTIE NOG NIET GEBOEKT ? 


BOEK nu lü Kom naar Texel. / 

‘ Sleervol restaurant ( 

’ Sauna, solarium, zonnebank 
‘ Luxe appartementen met ligbad, tWvideo. 
balkon of terras 

Nabi| strand, zee en subtropisch zwemparadijs 


I yO$ Bel voor gratis brochure 072-118785 

tl _ VA-BOG 

x«>oiAt>ma VA BOG Beheer, Noorderkade 2M, 1823 CJ Alkmaar 


TERSCHELLING/AMELAND. T.h. gr. luxe sta-caravans 
^ e n 3 slp.kmrs, w. water, kl.tv., radio, vrij voor 4-7 en na 
<2-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. WA-61 R 


^E$ AMELAND. T.h. luxe recr. woningen m. c.v. Voll. 
hger. en gesch. voor max. 4 pers. p. woning. Paasvak. 

juni/juli/aug. nu nog vrij! Huurpr. v.a. ƒ 1.000 p.w. Inl.: 
^ 159-41927 WA-61 R 

v Leland Vliestroom app. Kom uitwaaien op ons 
^achtige eiland! Arrangementen mogelijk. Gehele jaar 
Jjg opend. Inl. 05621-1370. _ WA-61 R 

jjlELAND T.h. st. vakantiebungalows en stacaravans. 
/cRSCHELLING t.h. stacaravans, alles voll. inger. Vrij 
^r 11-7 en na 22-8 Inl: 05180-1206 (niet op zond ). 

WA-61 R 


Beland. Te koop div. luxe villa’s en landhuizen. Gel. 

perf. lok. Koopsommen v.a. ƒ265.000 k.k. Inl.: 
T&l 59-41927. WA-61 R 


i GR" 


DRENTHE 


Camping De Hondsrug is een modern ingerichte 
gezinscamping met o.a. 

- Toeristische plaatsen met eigen 

. A sanitaire unit 

^^campin^ 'Arrangementen Pasen, Hemelvaart 

en Pinksteren 
' Buitenbad 
* Verwarmd binnenbad 

annerweg3 - 9463TA eexi * Luxe stacaravans te huur voor 19-7 

tel, 05922-1292 * n„ h , , . , , 

Gehele seizoen recreatiebegeleidmg 
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of vraag 
onze kleurenfolder aan. 

<+% Unieke \Jeugdruitersportvakantie* 

S i/I 7 ~ Kamp.boerd. Nat. Park Dwingelder- 

13104 NWB"*** ^ ratis fo,der 05927- 

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk., 
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.’s t.h, Inf. en kl.folder: Heem- 
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/ 

6413940. DR-61R 


HUNZEDAL BORGER: 

ZIN IN SUBTROPISCHE PASEN, HEMELVAART OF 
PINKSTEREN? 

Er zijn nog enkele vijf sterren bungalows vrij op ons re- 
kreatiecentrum met z'n voor gasten gratis toeg. ver¬ 
nieuwde subtr. ZWEMPARADIJS. Bung. bezet van 10/7 
- 21/8. Info: 05998-34698 of Pb. 77, 9530 AB Borger. 

DR-61R 


Buinen gezellig FAMILIEPENSION. Voor ontspannende 
vakantie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandelge¬ 
bied. Kamers voorzien van douche/wc, prijsvriendelijk. 
Inl. reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA 
Buinen. tel. (05998) 12491, _ DR61R 

Stacaravans v.a. ƒ 200,- Gezell. camp., zwembad, 4- 
sterren, ANWB. Info: De Zorg Vliedt, Wateren gem. Die- 
ver, 05612-1368 b.g.g. 05212-7258. _ DR-61R 

CAMPING DE TIP ****, 5 vlaggen, aan 10.000 ha bos, 
overdekt zwembad, sauna enz., 10 wandel- en 15 fiets¬ 
routes. Ook chalets te huur. Inl. 05918-1279. DR-61R 


NOORD-HOLLAND 


ST. MAARTENSZEE PARK DUINLAND. Bung. gratis 
zwemparadijs/attractiepark voor w'kend/midweek en 
voorseizoenarrangementen. Tel. (02246) 3109. NH61 R 


ST. MAARTENSZEE t.h. bung.'s/app. aan zee nabij 
subtropisch zwemparadijs. Spec. paasarr. Ook week/- 
midwk. Vrij voor 18-7. 02246-2596. NH-61R 


'VVV Heiloo — 5 km. van strand en duinen (Egmond). 
Heerlijke omgeving om te fietsen, vissen, wandelen en 
paardrijden. Privéhuizen vrij in juli en aug. ƒ 500,- p.w. 
Inl. VVV, Postbus 5, 1850 AA Heiloo - tel. 072-331969'. 
_ NH-61 R 


U BOFT ALS U EEN STA-CARAVAN HEEFT 
Wegens reorganisatie nu nog enkele fraaie seizoen- 
plaatsen vrij op onze gezellige camping: tussen fruitbo¬ 
men, eigen zwembad, solarium en fitness, kwartier van 
zee. Reservering voor tent of toercaravan 'De Oude 
Boomgaard', Provincialeweg 5a, Oudkarspel. Tel. 
02260-12785. NH-61 R 


FIETSVAKANTIES 


ELKE FIETSVAKANTIE 
BEGINT IN WOERDEN 


—- jtÊÈÈÊBÈE-^ - sfeervol en... 

Hotel Am Berghang dichtbij! 


De unieke schitterende ligging van ons hotel m Bad Bentheim, 
aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers en 
suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29“C) en hei 
relaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterlijke kok') 
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig 
luxueus hotel maken wij ook graag voor u waar 1 Ons aanbod: 

midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p. 

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim. 

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867. 


FIETSBUS v.a. ƒ 270,- 


Meer dan 100 bestemmingen in 10 landen. Alle 
bussen bij elkaar op één adres. Ook 
OAD/Cycletours. Vraag de brochure Fietsbus ’92. 


1 FIETSREIZEN MET PASEN v.a. ƒ 995,- | 


Fietsen in de Catalaanse voorjaarszon. 
Standplaatsreis en trektocht langs hostals. Per 
fietsslaapbus. Vertrek 17 april; 10 dagen. 


DUITSLAND v.a. ƒ 745,- 


HOTEL MOZART’** BENTHEIM 

Midweek- of weekendarr. 

(2 n.) HP DM 165 p.p. 

Vraag onze brochure: 

tel.: 05423-88177 (NL) of 09-4959223128 (D) DU-61R GELDERLAND 


GRONINGEN 


TERSCHELLING 

V weekend of 

^MIDWEEK 


bungalows en 
appartementen 
m januari, 
februari en maart 

prijzen vanaf/ 150,- 
^ voor 2 tot 4 personen 
v °or informatie en boekingen 
belt u de 

vw terschelline 
** 05620-3000 fej 

NATIONAAL 
LANDSCHAP 
TCftSCHUUNG ƒ 141, Vooriaarsarrangementen 
in hotels en pensions 
4 dagen / 3 nachten 
vanaf / 141,- per persoon 

inclusief boolrelour, 
taxivervoer naar hotel of pension en 
uitgebreid informatiepakket 
De arrangementen gelden van 
3 april tot 10 juli 1992 
vraag naar gratis kleurenfolder 
Voor informatie en boekingen 
belt u de 

vw terschelling Cu 
^ 05620-3000 Kvj 


NATIONAAL 
\ LANDSCHAP , 
TEPSCHUUNC\ 


Er gaat niets boven Groningen 
voor een keur aan 

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSyERBLIJVEN 
Vraagt u de gratis folder aan 

Naam: . 

Adres: . 

PC/woonplaats: . 

VVV Groningen, Naberpassage 3, 9712 JV Groningen! 

GR-61R 


DE WEDDERBERGEN in Drents Groningen, t.h.: luxe 
5* vrijst. villa's met privéstrand aan tuin, veel recr.facil., 
ook verh. via VRIJ UIT. Tevens verh. van camp.pits. 
Brochure? Tel.: 05976-1675. GR-61 R 


ZUIDLAARDERMEER 
Kampeerterrein - Jachthaven ’Meerwijck’ 
over ontspanning gesproken... 
verdraaid leuk... verrassende vakantie 
Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde. 

Vraag folder: (05980) 23659. 

GR-61 R 


VELUWE APELDOORN 

Camping De Veldekster 20 ha, tel. 055-424711, modern 
sanitair, verw.zw.bad, kl. bad, babyroom. Vr. folder. 

_ GE-61R 

NUNSPEET. De parel van de Veluwse natuur. Uw 50+ 

hotel-pension HET JAGERSHOF is rustig gelegen op 50 
mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeerpl., 
nieuwe huurfiets ƒ 20 p. wk., voll. pens v.a. ƒ 395 p.p. 
p.wk. Gr. folder kunt u aanvragen bij fam. C. J. van Olst, 
Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet, tel. (03412) 
52393. ____ GE-61 R 

CAMPING DE VLINDERHOEVE *** Gorssel (GLD.) 
grens Veluwe Achterhoek, voor vakantie of seizoen, ook 
stacaravans te huur. Folde r? 05733-1354. GE-61 R 

_ RECR. CENTR. 'HET EIBERNEST’ EIBERGEN~(ACH- 
TERHOEK). Verh. van 2-11 pers. bung’s/sta-caravans 
en kampeerpl. Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Ei- 
bergen (05454) 71268/712 69. Fax.nr. 76331. GE-61 R 

NEEDE, aktief in ’t Groen I ^ 

fam.camping in 't Klumpke 
verw. zwembad, viswater 
bung.-trekkersh.-kampeerpl. 

11 april: ANWB car.keuring 
gratis info. 05450-91780 

GE-61 R 


Individuele arrangementen in Munsterland, Eifel en 
Zuid Duitsland. Goede hotels, bagagevervoer, etc. 

Genieten! Alle details in onze brochure 
’Fietshotelreizen Europa’, waarin 50 komfortabele 
fietsreizen in 16 landen. 


JfouFffrossjèCT 


I ALLES BIJ ELKAAR OP EEN ADRES! ] 


OAD/Cycletours, France Individuelle, Sinbad, 
Eigenwijze Reizen, En Route, Vlieg & Fiets, Vinea, 
etc. Allemaal bij elkaar in de Fietsvakantiewinkel. 
Ook fietskaarten en fietsroutes. Dat is gemakkelijk! 
OF KOM LANGS OP ONS NIEUWE ADRES . 


HttLCfMCNNlAI 


_ W- 

FIETSVAKANTIEWINKEL 

I Spoorlaan 19, 3445 AE Woerden (direkt tegenover het station) ACTIEVE VAKANTIES 


ZOUT OF ZOET WATER? 


1 


ZEELAND 


VVV BROUWERSHAVEN voor de leukste voorjaarsar- 
rangementen o.a. beautyfarm, creatief div. korte cursus¬ 
sen, sportduiken ook voor beginners, natuurexcursies, 
zeilen of het kennismakingsarrangement. Vraag folder 
01119-1940._ ZE-61R 


T.H. PART. BUNG'S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND, 
a.h. Grevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand. 
Voordelige huurprijs. Info (01119) 1866 of fax 1355. 

ZE-61R 


Zeil er ’ns uit op een van onze traditionele schepen. Mo¬ 
gelijkheden voor individuelen, kleine of grote(re) groe¬ 
pen. Vaargebied Overijssel, Friesland, IJsselmeer, 
Wad, Zeeland, Denemarken, Engeland en Oostzee. 

Vraag onze gratis brochure aan 
ZEILVLOOT ZWARTSLUIS 
Postbus 80. 8064 ZH Zwartsluis. Nederland. DU-61 R 


Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad- 
venture in de Ardennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN- 
SPORT, tel. 02Q-6921450 ( 13.00-17.00 uur). DO-61R 

ACTION ADVENTURES 
org. aktie w’ends/doeva- 
kanties. Bel v. kl. br. 073- 
570679. AV-61R 


Droomvakantie in ’t berestadje net over de grens 

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel m Bad Bentheim met zijn heu¬ 
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, minibar, 
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei 
Tevens fietsverhuur. 

Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p. 

Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan¬ 
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen. 

Hotel Grossfekt, Postbus 1208, 4444 Bad Bentheim, Duitsland. 

Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis 
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49 


EGGEGEBIRGE/SAUERLAND: te huur bungalows van¬ 
af 2 t/m 7 p. in rustig park, Ned. Beheer. Wandel- of 
excursiegebied, ca. 250 km vanaf Arnhem. Spec. kor¬ 
ting in mei of sept. Info/doc.: C. Hage, tel. 05753-2098. 

DU-61 R 


KARINTHIË a/d Wörthersee Klagenfurt, te huur 30 com- 
pl. inger. stacaravans van mei t/m sept. Op de camping, 
strandbad. Vol van 18-7 tol 15-8. Ned. gastechtp. aanw. 
ZELL AM SEE zomer- en wintercaravans t.h. op camp. 
Woferlgut Bruck, compl. inger. m. voortent. Ideaal v. 
kind. Vol van 11-7 tot 15-8 CARAVAN INTERLAND 
(02158) 25533. 0s-6lR 


VAKANTIEWONINGEN, -parken, bung's en hotels in 
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië. 

Info/Gids: IT Reizen. Tel.: 010-4147692 (Lid SGR) 
____ OS-61R 

Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak.woningen 4 tot 10 
pers. voor winter en zomer. Tel. 05910-22293 OS-61R 


VAKANTIEWONINGRUIL 1 Dwaalgasten op 
Texel? 

HOTEL 

NATUURVAKANTIE! 
^•EUW! Hotelarrange- 
{{'Qnten met aktieve na- 
ïjLr-kursus verzorgd door 
SoMare. Bel voor meer 
Jormatie VVV Texel 
(02220-14741) en vraag 
^ar de HotelNatuur-va- 
<antiefolder. WA-61 R 


Texel De Koog, *** hotel 
BOSCHRAND, 4 dgn. arr. 
luxe kamer d/t + tv, hp 
ƒ 225 in mrt. gratis lx sub¬ 
tr. zembad + lx tennis of 
squash + 1 dag fiets, 
02220-17281. WA-61 R Traags Fietsarrangement 

dagen (2 nachten) ver- 
i| •'d op basis logies/ontbijt, 
j^l. fiets en kaarten. Kamer 
. ft bubbelbad!! Kompleet 
^Zorgd, vanaf f 153,50 p.p. Een reis helemaal 
afgestemd op uw wensen. 


Bel of schrijf voor de 
gratis 55 + KRANT van 
AMELAND. 

Postbus 75, 9163 ZM Nes (A) 
telefoon 05191-2662 of 2700. 


Recreatiepark 

AquariOm 

Zeebadweg, Delfzijl 

* Low-budget hotel 

* Camping/midgetgolf 

* Zee-aquarium 
museum AquariOm 

* Zwemaccommodatie 

* Jeugdverkeerstuin 

Een weekje Delfzijl, 
de moeite waard! 
Info: 05960-12318. 

TOT ZIENS IN 
DELFZIJL! 

GR-61 R LUXE BUNG. op mooi park 
met o.a. gr. ov. zwembad. 
Vraag folder! 01845-2698. 

OV-61R J^'ESE MEREN. Verhuur van bungalows en open zeil¬ 
den. Bij het huren van een bungalow van 3-4 tot 25-5; 
'~'6 tot 10-7; 21-8 tot 30-10 een zeilboot of visboot 
*atis. De zeilboot met dekzeil is ook ideaal voor het 
z'aken van trektochten. Vraag kleurenfolder: Sjerp de 
v^jes Terheme, 05668-265. FR-61R 


vaicantiecentrum ’t Hout “*‘F > P > P"f > 

Prachtige camping-bungalowpark in de bossen 
van Bakkeveen. Camping nog ruimte in hoog¬ 
seizoen. Bungalows alleen voor- naseizoen, 
k’fmbad, speeltuin enz. ZEER KINDVRIENDELIJK. Gra- 
<0lder op 05169-1287. 


•raag het 32 full-colourpagina’s tellende GAASTER¬ 
END SLOTEN MAGAZINE aan bij: WV Gaasterland 
bloten, De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum, tel. nr. 05147- 
U?67.__ FR-61 R 

^ElLSCHOOL PEAN al meer dan 20 jaar een vertrouw¬ 
ds naam. Zeil- en surtcursussen voor de jeugd, volwas¬ 
senen en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: inl. en 
Jo} der 05663-1392. FR-61 R 

CAMPING HET GOUDMEER, Oosterwolde. Recreatie- 
jeam aanwezig. Caravan t.h. Gratis vervoer stacaravan 
<L wkn ' kamperen = 10% kort. (05160) 88281. FR-61 R 


Camping DE ZEEHOEVE aan de Waddenzee, sei- 
*°enpl. en jaarpl., verhuur van stacarv. en trekkershut- 
Jerv Inl.: Harlingen 05178-13465. FR-16R 


OVERIJSSEL 


In de paasvakantie naar VAKANTIEPARK COLLEN- 
DOORN nabij PONYPARK SLAGHAREN. Gezellige va¬ 
kantiehuisjes met gratis rijpony en rijles voor de kinde¬ 
ren, overdekt verwarmd zwembad, gezellige familie¬ 
avonden, incl. entree PONYPARK SLAGHAREN met 
gratis gebruik van alle unieke attracties, nieuwe wildwa¬ 
terbaan, westernshows, etc. 3 dagen met 2 overnachtin¬ 
gen voor slechts ƒ 338 per vakantiehuisje. Ga langs uw 
postkantoor of postagentschap en haal gratis de nieuwe 
vakantiefolder. Of bel 05231 -3000. OV-61R 


Camping bungalowpark „Calluna” 

Stouweweg 3, 7731 RW Ommen, tel. 05297-1234 
in een unieke omgeving met ruimte en rust. 
Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur voor 
^een fijne vakantie. 

Honden toegestaan. Groot zwem- + kleuterbad, speeltuin, 
midgetgolf, winkel en fietsverhuur, recreatieteam aanwe¬ 
zig. Hemelv. en Pinkst. 11 dgn. ƒ 160 all in. Te huur bung. 
en carav., nog vrij in juni. Folder op aanvraag. 


OMMEN. T.h. inger. stacar.’s op vak.centr. Bestmener- 
berg in de bossen m. verw. buiten- en overdekt zwem¬ 
bad. Recr.team aanwez. Inl. of folder 05274-1267. 

_ OV-61 R 

DE OMMEZWAAI, een camping die rust uitademt! Kam- 
peerarr. hemelv./Pinksteren ƒ 160, verhuur stacar./zo- 
merh. Folder: Heeten 05726-1577. OV-61 R 

DRENTHE 


^*ORG, bosrijke omgeving. T.h. vakantiebungalow v a. 
<265.- p.w. Inl.: 05921-59506. DR-61R 


«OBBE 8 


Vakantie in Wassenaar? Huur dan 'ns een Duingalow op 
Duinrell. Met ruimte voor 4-6 personen en alles d'rop en d’ran 
Vlakbij strand, zee en Den ■ ,:■■ 

Haag Met het attraktiepark 

kado en het tropische Tikibad ^ ^ 

Folder 01751-40260 ***”-i **** ¥ ^ 

Reserveringen 01751-19314 2242 JP, Wassenaar 


DR-61R 


K e t is heerlijk voor 
/^deren: zwemmen 
T°nen, spelletjes 
j^'n. En volop 
{“st en ruimte 
iedereen. 

£toPÈRËN 
7°OGSEIZO^N 
v®1.50 p.n. all in. A & WÖBBE 

OjgJWf 

De dwergen van Hunze- 
bergen/Westerbergen ~ ^ 

nodigen u uit voor een 
s heerlijke vakantie. /(MjaSfL - 

f Midden in Drenthe. 1 

i HUNZEBERGEN 
EyExloo 05919-49116 CD 

'F WESTERBERGEN .ƒ(§& 

Echten 05288-1224 iC4ÉW 


( Meer weten ? Bel voor de 

GRAT1S-HOBBE-EN 

WOBBE-KRANT. 


BUNGALOW- 

AANBIEDING 

v.a. 12/6 t/m 26/6, 6-pers. 
bungalow v.a. ƒ 470,- p.w. NOORD-BRABANT 


4**** Camping 'Strandbad Oostappen’ 

7 dagen per week open! 

Ideale ANWB-gezinscamping, op de grens Brabant/Limburg. 
Mooie jaar- en toeristische plaatsen in de bossen of aan zwem-/ 
surfwater. uitgebr. dag-/avondactiviteitenprogramma. ook v.d. 
allerkleinsten. Waterglijbaan. Speelcombinatie. Modern en 
comfortabel: elektra, watertappunt, riolering, kabel-tv Vraag 
snel de uitgebreide folder: Fam. Gillis, Kranenvenweg 23, 

:_ ASTEN-OMMEL. Tel. 04936-92398. _ 

OISTERWIJK Hotel Pension de BELVERTSHOEVE. 
Gezell. fam. hotel in de bossen, kmrs. gelijkvloers met 
douche en toilet. Op arrang. aantr. korting. Vr. folder met 
prijzen: Scheibaan 13, 5062 TM. Tel. 04242-82384. 

NB 61-R 


LIMBURG 


KWALITEIT IN LIMBURG 

Kampeercentrum Klein Canada • Afferden (08853) 1223 
Camping Kasteel Ooljen • Broekhuirenvorst (04763) 1307 
Recreatiecentrum De Schatberg • Sevenum (04767) 1756 
Camping De Ruige Hoek • Maasbree (04765) 2360 
Recreatieoord Startebos • Meijel (04766) 1971/1275 
Recreatiecentrum De Heidense Bossen • Helden (04760) 72476 
Camping De Eekhoorn • Belfeld (04705) 1326 
Recreatieoord De Lelstert • Rogge! (04749) 3030 
Camping De Ijzeren Man • Weert (04950) 33202 
Kampeercentrum Relgershorst • Montfort (04744) 1292/2050 
Camping Marlsheem • Echt (04754) 81458 
Camping/Bungalowpark De Bousberg • Landgraaf (045) 311213 
Camping Orlèntal • Berg en Terblijt (04406) 40075 
Europa Camping Valkenburg • Valkenburg (04406) 13097 
Camping Schoonbron • Schin op Geul (04459) 1209 
Camping Cotmont • Ubachsberg (045) 751594/754271 
Camping De Oosterdriessen • Eijsden (04409) 3215 
Camping De Wolfsberg • Noorbeek (04457) 3570 

ia IRONSGIOENK KWAUTilTSCAM«>IM6S IN LIMIURC. BIL ZK. 


HOTEL - LAMERICHS - GEULHEM - 
VALKENBURG a/d GEUL (L.) 

Is gelegen in rustige bosrijke geuldalnatuur. 3 km van 
centrum Valkenburg. Geulhemmerweg 27, 6325 P. H. 
Berg-Terblijt (L.). Wij verzorgen voor U een weekvakan- 
tiereis naar ons hotel. Dit houdt in: afhalen en terugbren¬ 
gen per autobus in of bij Uw woonplaats. + drie bustoch¬ 
ten v.a. hotel naar Z. Limburg, Duitse Eifelgebergte, Ar¬ 
dennen en Luxemburg. De prijs is ƒ 540 - per persoon 
per week alles inbegrepen. Per eigen auto tot hotel +3 
bustochten v.a. hotel ƒ490.- per persoon p.w. of per 
trein tot Maastricht, alwaar U per auto aan station wordt 
afgehaald + 3 bustochten v.a. hotel ƒ 490.- per persoon 
p. week. En! ... Natuurlijk inbegrepen voor dit arrange¬ 
ment een week volledig degelijk pension in hotel! Alle 
kamers zijn voorzien v. bad of douche en toilet! Vraagt 
prospectus of bel nu! tel. 04406-40555. Li-61 R 


DE BOUSBERG Landgraaf 15 km van Valkenburg 3 
mnd kamperen van 1-4 tot 27-6 420,- bung's met Pasen 
v.a. 290,- en nog veel meer arr. Bel: 045-311213. 
_ LI-61 R 

CAMPING 'DE SCHANS' - ARCEN NRD. - LIMB. 
Vakantieplezier voor het hele gezin! 

Be! voor info 04703-1957 

_ LI-61 R 


HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.) 

Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer. 

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098. 
__ LI-61 R 

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ƒ 495. Heen- 
en terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. 
en d. +t., zonder bus v.a. ƒ 370 p.p. Alléén 3 bust. v.a. 
ƒ 445. Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 
39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017. 
_ LI-61 R 


4-6-pers. sta-caravans te huur 

camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val¬ 
kenburg. VOORDEEL van 27 juni tot 11 juli en van 22 
aug. tot 5 sept. 2 weken v.a. ƒ 550. Inl. 04492-2044. 

LI-61 R 


BELGIË/ 

LUXEMBURG 
RENT A TENT. Voll. inger.' 
bung.tenten op campings 
in Belg., Lux., Dld., Nrd.- 
Frankr. 05765-1071, Pb. 
19, 7370 AA Loenen. 

BL-61R Zonder dat u meteen forse 
bedragen voor een hotel, 
bungalow of appartement 
moet betalen: toch genie¬ 
ten van een vakantie in 
een andere omgeving? 
Eenvoudig! Door vakan- 
tiewoningruil kun je er 
eens vaker tussenuit. Het 
IWB regelt ALLES voor u, 
ook als u alleen oppas 
voor uw woning zoekt. 
Schrijf of bel voor info: 
IWB, Postbus 301, 8160 
AH Epe. Tel. (05780) 
14235. VW-61-R 


EXCURSIEREIZEN per luxe 
touringcar naar de provin¬ 
cie Stiermarken in Oos¬ 
tenrijk. 10 dgn v.a. ƒ 659 
HP, inkl. div. excursies 
naar o.a. Wenen en Hon¬ 
garije. Diverse vertrekda¬ 
ta in april en juni. Vraag 
de gratis folder bij: Winne- 
muller Reizen (ANVFl/ 
SGR) 08880-52245. 

OS-61R 


SPANJE 


COSTA BRAVA - Btanes 
Vakantiewoningen te huur 
Auto • bus • trein • vliegtuig 
CodaB Reizen: 
050-415210 

___ SP-61R 

Busretours elke vrijdag 
vertr. v.a. ƒ 225 
(020) 6202919 

SP-61R 


BELGIE/LUXEMBURG 


1 


CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar¬ 
dennen) op kleine camping 100 km van Maastricht. Ook 
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61 R 

EEN LANG WEEKEND naar de Ardennen. Wij bieden u 
onze nieuwste sta-caravans aan voor slechts ƒ 150 - 
p.p. incl. halfpension, voor verenigingen geven wij 25% 
korting incl. camp. Hohenbusch St.-Vith. 09-3280227523. 
_____ BL-61 R 

STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ƒ 190 
p.w. all-in (04459) 1598._ BL-61 R 


ARDENNEN t.h. vak.app. 4-5 pers. Paasvak. pr. per wk. 
v.a. / 392, w’end/midwk. v.a. ƒ 235. Folder en inl. 
vak.centr. Country Club Benelux, Schnellenberg 36,' 
4720 Lacalamine. Tel. 09-3287659702. Ned. spr. 

BL-61 R 


FRANKRIJK 


1 


ARDECHE 

Chalets Pasen 16/4-27/4 ƒ 395,- all-in! 

Chalets Hemelv. 27/5-6/6 ƒ 465,- all-in. 

Caravans periode 16/4-27/6 2 wk. voor de zonnige prijs 
van ƒ 395,- all-in. Idem 3 wk. v.a. ƒ 575,- all-in. 

Inl. Natuurreizen 04406-42428. FA-61R 


SPANJE 


Van Hulst/Montemar 

Het beste aan de Costa (Pineda de Mar). Luxe touring- 
carreizen: Hotel/app. van april t/m okt. elke maandag en 
vrijdag 10-, 13-, 14- en 17-dgse. reizen. Vraag gratis 
brochure: 073-124171 _ SP-61R 

Moderne bussen, vast gereserveerde plaatsen (dus 
dringen is niet nodig). Wel/niet roken. Meer dan 40 goe¬ 
de hotels in populaire plaatsen Zeer voordelig door 
rechtstreekse verkoop. Openingsaanbiedmg nieuwe zo¬ 
merseizoen, 10-dgs busreis, b.v. Hotel Cartago Nova in- 
Malgrat (2ster), halfp. 27/3, 3-6/4 ƒ 279. Hotel Europa 
Park in Salou (3ster) 20/3 ƒ 299. Apphtl Playamar in 
Malgrat halfp. 13-20/4 / 279. Htl Helios in Lloret 3-6-10/ 
4 ƒ 335. Htl Las Vegas in Salou (3ster) mei v.a ƒ 347. 
Sorra Daurada in Malgrat volp. in juni f 360, enz., enz. 
Royal Class slechts ƒ40 retour. Vraag gratis folder 
SOLMAR TOURS 040-460560 
_ SP-61R 


SPANJE 

plannen? 

Haal de speciale vliegreizengids van /^9RKE 


Div. JONGERENREIZEN busr. met tent direct aan 
strand. Gr. fold. Tel.: 033-618600 of 06528-76471. 

-___ SP-61 

GRATIS GIDS, app./camping/hotel. Buspendels 10-17 
dgn 2 x p. wk. Hotels ** 27 maart ƒ 249.-. April/mei v.a. 
ƒ 299,-. Paasreis Salou 17-4 ”* ƒ 369,-. Boosten Reizen 
lid SGR tel. 045-227777. SP-61 R 


Topic Travel 


AUTOVAKANTIES 


Huisjes en appartementen aan zee! Normandië, Bretag- 
ne, Vendée, Cöte d’Azur en de Languedoc. Belt u voor 
onze gids: 070-3503309_FR-61 R 


ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gezinnen. 
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung.tenten 
+ sport/spelprogramma's. Aantrekkelijk en betaalbaar. 
EUROSPORVAC 078-414562. _ FA-61R 

I.R.S.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O.-Frankrijk, Ar- 
dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. NI. 040-570619, tel 
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049 Ned. spr, FA-61 R j 

TE HUUR: Aan de Z.W.-kust van Frankrijk (omg. Royan) 
ruime 4-pers. caravan op 4 st. camping aan zee. Tennis¬ 
baan, zwembad, restaurant en winkel aanw. Uitst. Surf- 
mog. Inl. en res. 05910-21836. FA-61R 

Lot-Vallei camp. Floiras. Rustig klein terrein, direkt aan 
de rivier, kano/fietsverh. ter plaatse. Bel voor onze bro- 
chure 03402-65586. Tent /caravanverhuur. FA-61 R 

IN JUNI MET VAKANTIE? 

Vr. dan de fold. van ons 10-dgs. kamp.arr. (1100 Fr. fr. 
p.p. incl. maalt, en excurs.) Camp. Moulin de Laborde 
46700 Montcabrier Frankrijk. Tel. Ned.: 01740-12227 of 
010-4217895. FA-61 R 


T.h. tot 11-7 en v.a. 21-8 4-pers. vrijst. bung's. Gard./Ar- 
dèche v.a. 375.- p.w. Inl./doc. 075-213368. FA-6 IR 

SÉJ0(JR EN FRANCE 

Goede vakantiewoningen, bung.parken en stacaravans. 
Nog plaats 20/6-18/7 en v.a. 1/8. Zeer aantr. prijzen. 
Gratis gids: 085-257800, lid SGR. FA-61 R 


Costa Brava v.a. ƒ 225 - 
Barcelona v.a. ƒ 225.- 
Salou v.a. ƒ 240.- 
Costa Blanca v.a. ƒ 265.- 
Retourprijzen per pers. 
(bijna) dagelijks naar 
Spanje, 29 bestemmingen. 

Luxe bussen Toilet - 
video - airco - royal class 

Iberbus 

(020) 6241010 

SP-61 R 


JONGERENCAMPING in 
Playa d'Aro. 10/17 dgse 
busreizen v.a. ƒ 245 Tent 
huur mog. (020) 6202919. 

SP-61 R. 


Spanje busreizen 10 dg v.a. 
ƒ 395.- p.p., 17 dg. v.a. 
ƒ 614.- p.p. Gratis folder. 
GEBO REIZEN 038- 
544968, SP-61 R 


PORTUGAL 


PORTUGAL 

plannen? 


Haal de speciale vliegreizengids van 


ITALIË 


///ANNNE 


DIV. BINNENLAND 


DAGTRIPGIDS voor groepen (vanaf 30 pers.), meer 
dan 170 trips door gehele Benelux. TZG, postbus 1103 
1270 BC Huizen. Tel.: 02152-41406. Fax: 64401. Bl- 
61R 


ZUID FRANKRIJK 
Verbluffend voordelig! 
3-sterren appartement, 
100 m van het strand in 
Cannes! Kan al v.a. 
ƒ 775.- per week. 

Bel 01650-55855 
Teletravel, lid ANVR/SGR 
_ FA-61 R 


DORDOGNE t.h. in mooie 
streek onze vakantie- 
bung. Tel.: 02159-10375 
_ FA-6 IR 


TENTSETTERS 


Jongerencamping in Cöte 
d'Azur, 10/17 dgse busrei¬ 
zen v.a. ƒ 245. Tent huur 
mog. (020) 6202919. 

FA-61 R 


Busretours elke vrijdag 
vertr. v.a. ƒ 225 
(020) 6202919. 

FA-61 R 


Parijs busreizen 3 dg. v.a. 
ƒ159.- p.p. Info GEBO 
REIZEN 038-544968. 

FA-61 R 


DUITSLAND ] 
SRC biedt verrassend andere 
busvakanties die bovendien 
opvallend voordelig zijn. 


EXKURSIEREIZEN met be¬ 
zoek aan o.a. Rome, Flo¬ 
rence, Venetië en Raven¬ 
na. Hotel met zwembad. 
10 dgn v.a. ƒ684. Half¬ 
pension. Vertrek wekelijks 
op vrijdag. Vraag de gratis 
folder bij Winnemuller 
Reizen (SGR, ANVR) 
08880-52245 IF-61R Bel voor gratis reisgids 
050*145 800 of 020-620 21 

of vraag uw ANVR reisadviesbui 


Kant-en-klaar kamperen VOORDELIGE vak.wonin- 
in n compleet inger. bun- gen in Duitsland. Gr gids' 
galowtent op unieke cam- ADE afd. R. postbus 400 
pings in Frankrijk. Folder? 6710 BK Ede. Tel.: 
(071)146431. FA-61 R 08380-19563. DU-61R 


Noorditaliaanse meren 

Zwemmen - surfen - fietsen - bergen - cultuur - steden 
200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en hotels 
Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids) Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


Vakantie & Recreatie 


Advertentiecombinotie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


De fijnste vakantie-trips Frankrijk 


1, 2, 3, 4 dg Euro-Disneyland Parijs 
2, 3, 4 dg Parijs met rondritten 
5 dg Bourgogne Beaune 
4 dg Elzas Colmar 

4 dg Champagne Reims 

8 dg Provence Arles Les Baux 
10 dg Nice Monaco Cóte D'Azur 
7 dg Lourdes Pyreneeën 

5 dg Normandië Loire kastelen 


10 dg Klassiek Rome Florence 
8 dg Toscane Siena Volterra 
12 dg Rondreis Ravenna Pompei 
8 dg Dolomieten Merano 
10 dg Bloemenrivièra San Remo 


5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen 

7 dg Lugano Meer vanLugano 

8 dg Salzburgerland Zeil am See 
8 dg Salzburgerland Saalbach 

7 dg Wenen Salzburg rondritten 


Duitsland 


5 dg Sauerland Arnsberg 
5 dg Harz Goslar 
3, 4 dg Berlijn met rondritten 


Engeland 


4 dg Londen met rondritten 


vanaf 

ƒ 155 
ƒ 179 
ƒ 639 
ƒ 469 
ƒ 498 
ƒ 899 
ƒ1199 
ƒ 799 
ƒ 569 


ƒ 598 
ƒ 889 

ƒ 989 
ƒ 869 
ƒ 799 

ƒ 559 
ƒ 559 
ƒ 379 

ƒ 549 


4 dg Kopenhagen met rondritten ƒ 499 


5 dg Praag 


ƒ 595 


##e*„ zuiden 


Touringcars 


GARANTIEFONDS 

REISGELDEN 


Het Zuiden Touringcars 

Plenkertstraat 44, Valkenburg (achterzijde casino). 
Dagelijks geopend van 9-19 uur. Zondags van 14-17 uur. 
(eigen parking). 

Onze folder is ook bij elk reisburo verkrijgbaar. Vraag folder, bel 04406-15252 


iiuiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii 


STADTTHEATER 
||/f||/ AACHEN 

* in Zusammcnarbeii mit dem Sckretanat fur 
gemeinsame Kulturarbeit in Nordrhcin-Westfalen 

Tage des Neuen 
Musik-Theaters NRW 

vom 20. Marz bis 12. April 1992 in Aachen: 


GROBES 

Fr 20 3 
20 00 Uhr 

Mo 23 3 
19 30 Uhr 

Oi 24 3 

19 30 Uhr 

Mi 25 3 

20 00 Uhr 

Mo 30 3 
19 30 Uhr 


Do 2 4 
19.30 Uhr 

Fr 3 4 
20 00 Uhr 

Mo 6 4 
19 30 Uhr 

So 12 4 
19 30 Uhr 


HAUS: 

EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE 

Thea Musgrave Theater Oberhausen 

LADY MACBETH VON MZENSK 

Dimitri Schosrtakowitch' Landestheater Detmold 

DIE LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN 

Serge Prokofieff: Stadttheater Aachen 

ARMER COLLMBUS 

Erwm DresseT Buhnen der Stadt Bieleteld 

STALLERHOF 

Veremigte Stadtische Buhnen 

Gerd Kuhr Kreleld und Monchengladbach 

DER LELCHTTLRM 

Peter Maxwell Davies: Oper der Stadt Koln 

DER BESLCH DER ALTEN DAME 

Gottfried von Emenr Musiktheater im Revier, Gelsenkirc- 

her 

VINCENT 

Einojuhani Rautavaara Theater Hagen 

GREEK 

Mark-Anthony Turnage Wuppertaler Buhnen 


LEDWIG FORUM: 

Fr 27 3 THEATRE/PIECEfS) 

20 00 Uhr John Cage/Mauricio Kagel: Ensemble New Fragments, 
Koln, und Stadtiscne Bunnen Munster 
So 29 3 DIE SCHOPFLNGSGESCHICHTE DES ADOLF 

20.00 Uhr YVOLELI 

Ingomar Grunauer: Stadtische Buhnen Dortmunü 
Di 31 3 SATYR1CON 

20 00 Uhr Bruno Maderna Gastspiel der Oper Leipzig 
Sa. 11 4 RIEMANNOPER 

20 00 Uhr Tom Johnson Stadtische Buhnen Osnabruck 

Kartenvorverkauf Kartenka^e Stadttheater Aachen, Mo.-Sa. 11-13 Uhr 
umi 17-lh Uhr; relephomsch (eweils l 3 Stunde nach Kav>enoffmmgszei- 
(en unter 0241 47«4244 ReMkarten an der Abendkasse 1/2 Stunde vor 
Beginn 

Kartenvorverkauf Die Bühne", Pcterstralie 2-4, Mo -Fr. 9-17 Uhr, tele- 
phonivch unter 0241 37522; Theaiergomeindc", Thcalerstralk 24, Mo.- 
Fr. 9-13 u. 14.30-IK.OO Uhr u, Sa. 9-13 Uhr, telephomsch 0241/30057. 


Illilllllilllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


GROOTHANDEL IN AUTOMATERIALEN 

(Faassaa mti am 

Schrieversheideweg 93a, Heerlen, tel. 045-225229. 

Speciale actie AUTOBANDEN UNI ROYAL 

155x13 99,- incl. monteren en uitbalanceren. 

WASSTRAAT 

dagelijks geopend 
van 9 . 00 - 21.00 uur. 


Dag en nacht OPEN 
365 dagen per jaar 

MINLI 
HEERLEN BV 


TOTAL 


Bokstraat 6, Heerlen (onderaan Scheisberg, richting Hoensbroek) 


* Vloeibare kachelenergie 

Turbo Power Heat 2000 

* Total brandstoffen NETTO prijzen 

* Grote service shop 

* Videobanden- en piayer verhuur 

* Kopieer- en Faxservice • 


Tel: 045-229755 Fax:045-231130 

Zïbro Kamin en Turbo Power Heat 2000 ook in SCHAES8ERG Streeperstraal 60. 
Tel. 045-318170 (Open van 10 00 • 18 00 uur) 


Autoschade Van Well & Goerke b.v. 


Voorruitreparaties 
Caravan service 
Vervangend vervoer 


Kerkraderweg 301 
6416 CH Heerlen 
Tel.: 045-413918 
Fax: 045-427281 ALS VAKANTIE GOED MAAR NIET DUUR MOET ZIJN .. 


STRAND 


De beste plekjes worden nü verdeeld, dus 
snel boeken is aan te raden! 


CULTUUR 


TOSCANE EN ELBA 


PORTUGAL: vanaf Beek, bijv. appartement BELOMAR 
bij centrum en 300 m van het strand. 

15 dagen vanaf 

KRETA: vanaf Beek, *** hotel, * HAfl 

logies/ontbijt in Chersonissos vanaf 1U4U j—’ 15 dgn. 


15 dgn. 


EXP*92 


Combineer uw vakantie in Zuid-Spanje met een 
bezoek aan EXPO 92 -- 


Bijv. 15 dagen halfpension 
*** hotel incl. 2 dgn. 

EXPO ’92 ^ QCfl 

vanaf . IdOUj-* 


l) M 111 * 


8 dagen per luxe touringcar incl. excursies, incl. halfpensiofl 

★ San Gimignano 

★ Siena 

★ Florence 

★ Elba 

★ Volterra 
VERRE REIZEN 


16 dagen MIAMI 
in maart 

vlucht + huurauto 


hebkrade 

Hootóstraa' 6y 

045-462 43 
AKersiraa' 46 

04*- 4 * 50 !!_ 


899,- 

16 dagen CUBA in april, hotel L/O . 

ARUBA: i s .m. Golden Tulip Hotel, hele zomer '92: 

KORTING van 242,- tot 484,-!!! 


045-7 l596 ' vaW .S 10 mei 
20 juni 
27 sept. 
14 okt. 
vanaf ... 


890,-, 


NATUUR 


In mei nog enkele zeer mooie 
reizen per luxe touringcar: incl. 
excursies en incl. halfpension. 


1599,- 


16 mei, 6 dagen BEIERSE WOUD 

incl. dagtocht Praag . 


18 mei, 10 dagen STUBAITAL 

zeer mooie excursies . 


18 mei, 10 dagen 0BERINNTAL 

met zeer veel extra’s . 


555,- 

795," 

775," H0LZ-DER WEG ZUR 
Der Gorten - 

Ihr Wohnximmer im Grüneni 

Umgeben Sie sich mit Gorten- 
möbeln, Spielgeröten und 
Gortenhausem aus Holz - 
dem natürlichen Werkstoff. 
Rechtzeitig zum Frühling 
haben wir unsere Gartenaus- 
stellung aus dem Winterschlaf 
geholt, hier finden Sie sicherlich 
das Richtige für Ihre individu- 
ellen Ideen. 

Holen Sie sich bei uns den Rat 
xur Tat. /x 


...die starken Ideen in Hoiz 


5142 Hückelhoven-Brachelen • Tel. : 02462/6011 THE 

JAGUARS 

Run op de laatste entreekaarten 

Na eerdere, zeer succesvolle optredens in het Come- 
liushuis, treden cp veler verzoek THE JAGUARS nogmaals 
voor het voetlicht. Op 21 maart kunnen de vele liefheb¬ 
bers van .golden-oldie'-muziek weer naar hartelust 
swingen en genieten van de daverende show waar¬ 
voor THE JAGUARS garant staan. 

Het verdient aanbeveling u zo spoedig mogelijk van 
een toegangsbewijs te verzekeren, dit om teleurstelling 
te voorkomen. 

Stichting H.R.M. '90 

In het CQRNELIUSHUIS te HEERLERHEIDE. 

Zaal open: 20.00 uur. 

Kaarten: uitsluitend In de voorverkoop 

a ƒ 10,00 p.st. 

bij: Rob Manders, 045-224405 

Max Mannhelms, 045-720909 
Harry Moberts, 045-228162 


Met SchmiPz reizen... 


is 


Want Schmitz kiest, keurt en waardeert al haar vakantiebestemmingen 
zelf ter plaatse. Dat betekent voor U een hele zorg minder en 
garandeert U daarom een welverdiende vakantie. 

8 dagen Wienerwald en Wenen 

van 29 aug. t/m 5 sept. HP . ƒ 835,- 

8 dagen Lam Böhmerwald 

van 14 t/m 21 juni HP . ƒ 775,* 

van 25 okt. t/m 1 nov. HP 
8 dagen Westendorf Oostenrijk 

van 13 t/m 20 juni HP . ƒ 750,- 

van 20 t/m 27 sept. HP 
8 dagen Gerlos Oostenrijk 

van 4 t/m 11 juli HP . ƒ 775,* 

van 1 t/m 8 aug. HP 
8 dagen Alpirsbach Schwarzwald 

van 4 t/m 11 juli HP . ƒ 785,* 

8 dagen Winterberg Sauerland 

van 17 t/m 24 juli HP . ƒ 675,- 

8 dagen Kötzting Beierse Woud 

van 1 t/m 8 aug. HP . ƒ 750,- 

van 28 sept. t/m 5 okt. HP 
5 dagen Beaune Bourgondië 

van 10 t/m 14 aug. HP . ƒ 585,» 

van 19 t/m 23 okt. HP 
4-daagse Loiretocht Frankrijk 

van 20 t/m 23 aug. HP .. ƒ 525,- 

8 dagen Oberaudorf Beierse Alpen 

van 6 t/m 13 sept. HP . ƒ 780,* 

10 dagen Latschach Wörthersee 

van 17 t/m 26 okt. HP . ƒ 975,- 

• Vraag naar onze GRATIS reisgids 


Een komplete vakantie van Schmitz Reizen betekent incl. verzekering, 
excursies, afscheidsdiner en vervoer per (uxe touringcar. 


REIZEN 


Handelsweg 3 
5’6114 BR Susteren 
Tel 04499-1541 
Fax 04499-1663 


Een sterrenreis komt niet 

Geregeld trakteert Reisburo Paul CTombag u op een schitterende reis-aanbieding. 
Een reis met een ongekende prijs-kwaliteit verhouding en altijd kompleet gemaakt 
met diverse extra’s zonder meerprijs of tegen een hoge korting. 

Het enige dat u hoeft te doen is snel boeken, want op=op. Wij zorgen voor de rest; 

een heerlijke vakantie, ontspannen genieten, 
nieuwe oorden ontdekken en profiteren van de vele extra's 
die Reisburo Paul Crombag voor u geregeld heeft. 

RElSEURO^Srib 

CROMBAG VAN DE BURGT 


zomaar uit de lucht vallen... 

Reis van de week 

9 of 16 dagen Aruba in de Paasvakantie 

Vertrek 5-12-19 april a.s. 

Luxe suite-hotel La Cabana 

De reissom is inklusief de vliegreis met Air Aruba af Amsterdam, 

7 of 14 nachten logies in La Cabana suite-hotel, transfers 
vliegveld-hotel v.v., reisleiding en alle lokale taxen. 

Extra's zonder meerprijs: 

Kinderkorting: baby's betalen f 75,00 dokumentatiepakket over Aruba 

2 t/m 11 jaar 30% korting annuleringsverzekerin Heerlen, Oranje Nassaustr.^045 - 740000. Kerkrade, Hoofdstraat 27,045 - 463636. Celeen, Rijksweg Zuid iD, 046 - 753355. Sittard, Tempelplein 7A, 046 - 526080. Aken, Blondelstrasse 10, 0241 - 24646. 


9 dagen 

ƒ 1.995 

16 dagen 

ƒ 2.495 


ITALIË DENEMARKEN 


DENEMARKEN 


JL 


TSJECHOSLOWAKIJE 


JL 


RUSLAND 


DIV BUITENLAND 
nnen? 

speciale viiegreizengids van //jflEME 


Gardameer 


T.h. zomerhuisjes en 
t direkt aan het meer. 
CAMPING 
BUNGALOWPARK 
VILLA PORTESINA 
4 Res. 020-6194238 (NL). 

IT-61R 


GARDAMEER TIGNALE. 
T.h. luxe appartementen 
met zwemb. Ook geschikt 
v. voor- naseizoen met 
c.v., 600 m boven het 
meer. Balkon op z. met 
uitzicht over het meer. In 
bosrijke omgev. 4/6 pas. 
Info: 078-412349. IT-61R 


__WINTERSPORT 


1 


HEEL VEEL SNEEUW!!! 

O.a. KönigsleiterVGrossaii/Montafen/Les Trois Val- 
Ttgnes etc. Info: sneeuwbal wintersport* 08818- 

WI-61R 


m 


DENEMARKEN 

* Het enige complete reisprogramma voor Denemarken 
van Scandinaviëspecialist Info. Skandic (ANVR/SGR). 

* Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde 
organisaties als Dansommer en Novasol. 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 05Ó- 
143200. _ DE-61R 


SCANDINAVIË 


De specialist voor Scandinavië 

(ind. Ijsland, Groenland en Noord-Rusland) 

- vakantiehuisjes aan de Zweedse en Finse meren, Noor¬ 
se fjorden of Deense duinen 

- rondreizen per auto Hurtigrute of Götakanaal 

- alle boot- en vliegverbindingen 

- avontuurlijke, cultuur- en familievakanties 

Vraag voor deze zaken (en meer) naar de zomerfolders van: 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-143200. 

_SK-61R 


Voor wie eens wat anders wil. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij! 

Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag. 
verbluffend voordeel in bungalows, hotels, 
appartementen en op campings 05700-35188. 
EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS) 

__ TS-61R 


ONZE LANG VERWACHTE ZOMERSPECIAL over de 
sprookjesachtige Tatra is uit. Balaton Travel (lid SGR). 
Tel.: 073-425738. TS-61R 


VAKANTIEWONINGEN v a. / 359 tot / 779 per week. 
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800/020- 
6202121 lid ANVR. TS-61R 


ST. PETERSBURG en Scandinavië, prachtige 10-daag- 
se busrondreis nu al v.a ƒ 1199. Vraag onze bijzondere 
reisgids met veel betere busreizen. Speciale Reizen 
Centrale: 050-145800///020-6202121 lid ANVR. 

_RU-61R 


TUNESIE 


HONGARUE 


J 


rnm^Tm 


plannen? 

Haal de speciale viiegreizengids van 


"SJECHOSLQWAKIJE 
T\\ 


zeeen van zuivere ruimte. 

Deer moet u zich thuis voelen! 

TROU. TRAVEL, d* Deense vsiuuiticwoningapecUJitt. biedt u 
Mn rafane kevie uM dimt dan 6000 woningen, verspreid over 
Denemarken. Er ie keus genoeg, maar boek dan wél vroeg! 

Vraag da wttgcbrcida kalalogus aan «n reserveer bl) /(TO 
TROLL TRAVEL fav (lid ANVR-Reieorganisataren 
en Stichting GaranOefends Rei sg e lde n ). ImUM' 

TroJi.trapletn 8. 3332 JB ZWUNDRECHT 
Telefoon 078-191700 of 19S9S5. Teieia* 078-191549. 


reinste rust en ruimte ... 

DENEMARKEN V 


■ 20.000 VAKANTIEWONINGEN. 
■' HOTELS. VAKANTIEPARKEN en AUTOREIZEN 


Vraag tegen portokosten het 
uitgebreid infopekket een bij: 

Dansk Feriehus 
Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midwoida 
Telefoon 05975-1416* 1 

'EN 1 


NBETWIST DE DENEMARKEN SPECIALIST' 


Bookingburo 


iPRAAGl 


SRC biedt verrassend andere 
busvekantics die bovendien 

1 opvallend voordelig rijn. 


f Ecn?-dM8C«]*i 
MMf 

'wBCTTliÉl f. 498.- 


f. 799.- 


In on» niruwr reisgids slaan ne ook 
reizen naar MonvM en Zoid-Bohenien! AGE HOUDAYS. 
*. woningen In Schot- 
d, Engeland en Wales, 
brochure. 072- 
GB*1R PAASVAKANTIEREIZEN 
naar Tsjecboslowakije, 10 
dgn. per Comfort Class 
touringcar naar Zuid-Mo- 
ravië slechts ƒ 729 HP. 
Vertrekdatum: 17 april. 10 
dgn. per Tourist Class 
touringcar naar Noord-Bo- 
hemen slechts ƒ 599 HP. 
Vertrekdatum: 21 april. In¬ 
kt. dhr. excursies o.a. be¬ 
zoek aan Praag. Uitste¬ 
kende hotels! Vraag de 
gratis folder bij Winnemul- 
ler Reizen (SGR, ANVR) 
06880-52245. TS-61R 


EXCURSIEREIZEN en rond¬ 
reizen door dit prachtige 
land. Bjjna wekelijks ver¬ 
trek op dinsdag en vrijdag 
v.a. f 599 HP inkJ. diverse 
exkursies. Vraag de gratis 
folder bij WinnemuHer 
Reizen (SGR. ANVR) 
08880-52245 TS-61R 


f 1 * 8 ® specialiteit. Maak kennis met deze prach¬ 
tige stad 6 en 7 dgn. uitstekend verzorgd v.a. ƒ 275.- 
ind. HP en excursies. Ook rondreizen 8 dgn. Praag en 2 
Bohemwr geheel verzorgd. Vraag de gratis brochure 
v, Moonens Cars Europa Tours, tei. 04406- 
13661. Voor scholen en bedrijven org. wij reizen op 
JÜÊSL ___ TS-61R 

VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Piaag. Kmre. Ni Praag 
v.a. ƒ 25.-. B.O.B. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur. 

. TS*1R 


PRAAG 8 dagen, bus, prima hotel, l/o v.a. ƒ 335.- 
Mevo-Reizen Holten, 05725-1547 

TS61R BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. ƒ 329.6-daagse ver¬ 
zorgde excursiereis v.a. f 599.5-daagse vliegreizen v.a. 
ƒ849. Vraag onze gratis reisgids met alle informatie 
over Verrassend Andere Vakanties. Speciale Reizen 
Centrale: 050-145800//020-6202121 of vraag uw 
ANVR-reisadyiesburo! HO-61R 


VRIJSTAANDE VAKANTIEHUISJES aan het water Ie 
huur aangeboden in prachtig recreatiegebied, 50 km ten 
zuiden van Budapest. Veie mogelijkheden. Voor infor¬ 
matie belt u: 05980-80515. HO-61R 


POLEN 


jfflMT.-ii£Z: 

1 U 5. Gr 


POLEN, 10-daagse perfect 
verzorgde rondreis voor 
slechts ƒ 999. Dat kan al¬ 
leen bij de Speciale Rei¬ 
zen Centrale. Vraag onze 
gratis reisgids: 050- 
145800///020-6202121 lid 
ANVR. PO-61R 


L 


GRIEKENLAND RTI 3 T 7777 T 7 ÏÏ] I 


plannen? 

Haal de speciale viiegreizengids van //jZEEee 


[ 


CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a. 
ƒ 145.- p.w. Evt. ook vlucht v.a. ƒ 530.- p.p. Vraag de 
meest uitgebreide kleurige GRATIS BROCHURE. Ross 
Holidays 05908-10019 SGR. GC-61R 


ISRAËL 


De Zoeklicht Israëlreizen zijn bestemd voor mensen die 
terug willen naar de oorsprong van de Bijbel. Vraag het 
programma van: 

Zóeklichtreizen 

Postbus 99.3940 AB Doom. Tel. 03430-13300. IS-61R 


Zing mee met het 

Holland Koor 

van Christenen voor Israël! 15-daagse ISRAELREIS 
vanfl-15 september met diverse optredens en excur¬ 
sies. Informatie: Holland Koor, tel. 075-311341. IS-61R 


• In 1992 naar Israël? 

Vraag dan nu om de 64 pagina dikke Israël-brochure 
van K-tours. Boordevol ideeën over rondreizen, hotels, 
strand, woestijn, kibboets en vluchten. Al vanaf ƒ 699. 
Vraag uw ANVR-reisbureau of bei K-TOURS, Kastelen¬ 
straat 268,1082 EJ Amsterdam. Tel. 020-6463331. Lid 
ANVR-SGR. IS-61R 


Goed hoeft niet duur te zijn! 

10-daagse rondreis IS¬ 
RAËL nu al v.a. ƒ1799. a 
V raag onze reisgids met Aktieve rondreis Egypte 15- 
aile informatie over Ver- 22 dgn. v.a. ƒ 1545 ind. 
rassend Andere Vakan- vliegreis, vervoer, hotels 
ties. Speciale Reizen ®*c- DIv. vertrekdata v.a. 
Centrale: 050-145800/// 15-3. Folder? Djoser 071- 

020-6202121 lid ANVR. 126400 Lid SGR. EG- 

IS-61R 61R 


BUSREIS TOE? 

Arke kent de wegen naar de mooiste plekjes 
in Europa. Uw reis is prima verzorgd, met ervaren en 
deskundige chauffeurs en op-en-top gezeügheid. 
Stapt u maar in! 


BRUGGE 


5 dagen Md. bezoek 
aan o.a. Veome, leper en Damme. 2 pers. kamer ba/wc, 

votpension p.p. va. 630)* 


KOPENHAGEN 


6 dagen Md. bezoek 
aan oa. Legoland. 2 pers. kamer do/wc, voipension pp. ' 

va. 935,- 


K A R I N T H I E 


10 dagen Eisenkappel, 


Md. excursies en oa. dans- en grlavond. 2 pers. kamer .1. ^ 

do/wc. votpension p.p. va. 900,* 


CORSICA 
SARDINIË ELBA 


15-daagse rondreis Md. 
bezoek aan oa. Basda, Gort» en BonHado. 2 pers. kamer 


do/wc. voipension p.p. 


f ' M 

L (0 


CYPRUS 


WéliVl 


plannen? 

Haal de speciale viiegreizengids van V/M WWS r 


MALTA 


A L E S 199, 


6 - OF 7-DAAGSE BUNGALOWREiS 


P.P 


INKL OVLRTOCHT 


Bet nu voor ife Lenia TnafTripeon» 072-619387 dtchtttnasr bHt^in Potobus 20020,1000 HA plannen? 7 

Haal de speciale viiegreizengids van tmere 


EN VOORDELIGSTE 
HOTELS IN LONDEN? 


.... 


; *>• 


i 


.*> 

V 


J i r * 

*■ 4?' “Sfo. 

1 


TURKIJE 


De mooiste vakanties voor dé laagste prijs: 
Wekelijks naar 8 badplaatsen/ 5 steden, keuze uit 70 ho- 
tels/app. 

* Vlucht va. ƒ 495,- 

bijv. Bod rum, hotel Halls i/o. kamer/badkamer/bsdeon 
bij strand. In voorjaar en najaar: 

* 1 week maar ƒ 648,- 

. in juni/juli/aug/sept 

* 1 week maar ƒ 698*- 

veriengingsweek va. ƒ 100,- p.p. 

Vraag gróte aanbüedingsgids Turkije 


Super - Reizen 04Ó-436600. 


TU-61R 


TURKUE 

plannen? 

Haal de spéciale viiegreizengids van ///APX&Ok 


EGYPTE 


In 1992 naar Egypte? 

Vraag dan nu om de 52 pagina dikke Egypte-brochure 
van K-Tours. Boordevol ideeën over rondreizen Nijl 
cruises, hotels, strand, duiken, woestijn en vluchten. 
Al vanaf ƒ 795.- Vraag uw ANVR-reisbureau of bei 
K-Tours, Kastelenstraat 268,1082 EJ Amsterdam. 
Tel. 020-6463331. Lid ANVR-SGR. 

EG-61R 


EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor, 
Aswan., Nu al v.a. ƒ 1499 ind. goede toeristenklasse ho¬ 
tels, aHe excursies, voipension, Ie klas Wagon-Uts en 
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale. 
Vraag gratis reisgids: 050-145800/020-6202121 lid 
ANVR. EG-61R 


'ER. STATEN CANADA 


Campers/autotours, Hotels + vliegreizen enz. Tevens 
compl. pakketreizen. Info CADUSA REIZEN, Vinke- 
veen. Tel. 02949-1635/3544. VC-61R 


MIDDEN-AMERIKA 


Aktieve rondreis Mexico/Guatemala 31 dgn. ƒ 3795 ind. 
vliegreis, vervoer, hotels etc. Dfv. vertrekdata. Folder? 
Djoser 071-126400 Ud SGR MA-61R 


^ ZUlU-MiL YKA HE-SGEIN O T F 


„BRAZILIË op maat met DE REISGENOTENKRANT1 
„Toekan Turismo Brasil." foto: Postb. 15, 5600 AA 
Per Van, Jeep, motor, bus Eindhoven. Ook fotettail 
of airpass. Tel. (02207) en 1001 aüeensLreizèn. 
18950. RG-61R 


RUEXAMENREIS Nederlandse Antillen compl. vjl 
3425,- Indian Ocean Travel 079-523232 Zoetermeer. 

NA-61R 


FLAMINGO-PARK 
CURAQAO. T.h. 2, 3 en 4 
pers. bung's. ftesp. ƒ 75, 
ƒ 85./ 95p.d.p.bung. Ini. 
038-531430. NA-61R 
W mee^ i n k I . vliegreto 

V t B 

Spanje woestunexpeditie 139^5 


15 dagen groepsreis, kamperen 

Turkije 

22 dagen groepsreis, logies & ontbijt 


2049 CARAVANS CAMPERS 


w 


DE DOENERS VAN OtAUl 

-* • • r . ..." i - . 

Ölau is dé tonden-spe- reis begint en eindigt met de 5 tweeling. De enige veerschepen 
bij uitstek, .Kértt alle leuke . sceitenrluxe van ,de Olau Ruimte- vanuit de Benelux naar Engeland 
Afle goedetoecls. Zoals ^ct , / —ir ?,^ L.’ 1 1 met 5 stcnen*kömfort, toegekend 

dóór de Britse Automobile Asso- 


aanon. 


m 


Vraag uw ANVR-rcisad- 


Towtr Hqieb Fier Stmèn^w» BUDGCIHOTEL d8or de Britse Aatomobile Asso- 

dc oever van de Theems. Of de lAltlhCM dation. ' 

%OIaïlLSwingingOldLoh- “f"™ 

Hoek. Een keur aan gpede 3- L ^ n p ar london. Vraag uw ANVR-rcisad- 

len hotels midden in de Britse , npustw lreinreis ndor Vlis* viesbureau o| reizenverkopende 
cktad. Of dé Oku Budget Ho* bank om aie prachtige Olau- 

Gentraal gekgén en met hart OYornacWing brochures. Of bel Oku: C 

ujvparemonnpe. • Roya ^ ,, (^.10-88000.^.^- Si 

. Wrik bqiél U ooit uit de ƒ J U 

t Londen té En*eJ»tL l9^2- v • 


;. VWdk hotel u ooit uit de 
tt Londen & Engefetaicy^- 
dnue kiest,dót ding'is adbai uw 


Ti ' Vy ' 


r -m 

k 5 . -w 


, i - ,' 

Tu T.. v ' y 


SPORTIEF DE PAASDAGEN OF HEMELVAART door¬ 
brengen? In een *****hotel a/d Turkse Rivièra. Bridgen, 
tennissen, zwemmen etc. Super de luxe fels. Ini. 02159- 
11250. STEPHANIE REIZEN. TU-61R 


GOEDKOPE TICKETS AZIË OA THAILAND/FHJPUNEN. 
Nieuwe reiskraiU 1992 met 15 dg. Thailand ƒ 1.529.-; 15 dg. 
ManBa ƒ 2.149.-; 15 dg. strand/duHcvak. RMp. ƒ 2289. Ind. 
Ticket/Hotel*. Grde keus rondreizen in Azia:—RA1NBOW 
TOURS. Tel. 065-454918/430992,— AZ- 61 R 


Rondreis India/NepeJ 27 dgn. ƒ 2995. Rondreis Raja- 
sthEui 25 dgn. ƒ 2995. FtondfeiéThailEmd 25 dgn. ƒ 2895 
ind. vliegreis, vervoer, hotste etc. Div. vertrekdata. Fol- 
der? Djoser 071-128400 Ud SGR. AZ-61R 


In 1992 naar het 
Verre Oosten? 

Vraag dan nu de complete Verre Oosten-brochure van 
. K-Tours aan. Boordevol ideeën over Indonesië, 

Sri Lanka, Maleisië, Thailand en China. 

Al vaqef ƒ 1.679- Vraag uw ANVR-reisbureau of bei 


AZ-61R' 


Caravan-Houtbouw Klein Paradijs 

Toonaangevend in prijs en kwaliteit 
Permanente CARAVANSHOW van topkwaliteit 
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows 
Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meter, L- 
modef of dubbel. Met 5 en 10 jaar garantie. Inddfog en 
uitvoering worden door onze vakmensen geheel haar 
uw wens gebouwd. Dealer van WHierby alum. stacara¬ 
vans tot 3.70 m breed. 

Regelmatig gebrT stacaravans v.a ƒ3.000. Inruil en 
100% financiering mogelijk. Vrijbltyvende taxatie van uw 
oude caravan.'Ons grote Succes is tevreden klanten. 
Een bezoek aan ons bedrijf is zeker de moeite waard!!! 
Voor de rustzoekers beschikken wij over unieke plaat¬ 
sen van 500 m*. 

Lat op het juiste adres: 

KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN 
05766-2000 (ook zaterdag en zondag geopend) 

CC-61R 


DIV F3 UI TEN LA ND 


Sri Lanka 237,5 

IS dagen individuele toer, logies A ontbijt 

G K 

Thailand jubileumreis 2765 

21 dagen groepsreis, logies & div. maaltijden 

I N.D I A RAJASTHAN 3290 

<- a 

22 dagen groepsreis, logies 

Oost Europa busreis 1565 

20 dagen groepsreis per bus, kampereif 

Hts) de Rondreizenbrochure bij de 
NBBS Reiiwinkei in Maastricht, 

of bel 043-212737. . 

■> • * • s -~ 

fïi^R NBBS Reizen 
Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties **. # . ’ 


/ lWr ¥l 
m 


: Vli4Singen<S>ï*Sheerrie6S® 7:1. 


^ c * 

Mjsn 


1$ GEMAT - JMET M e# MTËEEËN-TWMUNG VAM OLAU 

ÜSi 


ZUlD-AMERIKA 
CHINA 
Md VAR/SGR 


ASHRAF 


organiseert meer dan 40 verschillende HOEVE DE AAK 

W aéa rt ee n 4S. 6419 CN 


kenéan'ƒ 1560 tot ƒ 6900, 
kleine groepén van 1? tot 1 
neg. Bel voor de nieuwe folder 
020-6232450 


ISSS 


Bowlen In Heerlen_...._ 

........,..„.,„.is meer den een evondje uitl 

<s 

Heeft u bijvoorbeeld al eens kennis gemaakt met 
one uitgebreide a rrangenwitenprogra mma ? 

►EEN UUR BOWLEN MET EEN DINERi 

waarbij u ondermeer kunt kiezen iit 

- GOURMET « KOUD BUFFET 

tekkerste manier van eten: 

^ ^ ^ S T E ENQRILLEN 


^ arrangementen zijn inckrslef 1 uur bowlen, en 
vanaf ƒ 34,50 p.p. 

Voor inlichtingen en reserveringen: 
iel.: 045-714432 


“SMARAGD TRAVEL** 
Java Bali 22/30 dgn v.a. 
ƒ3500. Tel. (02280) 
12231. - UreiR 


AKTIEVE RONDRjBZEN 
Kleine groep met ruimte 
voor eigen initiatief. 
leriand/Wates/Shedands/ 
Schotse Hoosbanden/ 
Noorwegen/Thailand/ 
Indonesië/Egypte/ 
Brazilië/AJaska. 
TRAVELLERS Lochem 
tot 20.00, 05730-56607. 


’ Y 1 / ij y : . * r 


90 WUH 

Limburgs Dagblad 
!S£*»y 


!fe. -.v*««~-'" 


ÊÊP* 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan, 

zijn onze spaaraanbiedingen met vaste rente precies _-' \ 

wat u zoekt. -- 

■ Want met de spaarprogramma’s met vaste rente van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel 
bijzonder attractieve rentepercentages. Zo kunt u uw geld tussen 6 maanden en 10 jaar voor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder 
koersrisico’s. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn ... 

■ Kom eens langs. _ 

■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. I M I 

Deutsche Bank \£j 


Deutsche Bank 


Wij zijn heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de tolgende steden: 

Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tei. 09-49-241-466-1 

Bijkantoor: 

Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 • 
Oppenhoffaliee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schöntorst, Trierer Str. 323-329, 

Tel. 09-49-241/520021 - Techn. H r .ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 


Filiaal: 

Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Engierthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63 - 
Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath, Kleikstr. 1, Tel 0949-2406/3067 - 
Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr 3, Tel. 09-49-2461/53065 - 
Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091 - 
Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaiserstr. 97, Tel 09-49-2405/21058 
Voor steeds meer bedrijven zijn wij 

DE IDEALE PARTNER 

r in belastingzaken /y 

BEDRIJVEN 


D A C 


Op professionele wijze verzorgen wij uw 

• belastingaangifte inkomstenbelasting en 
vermogensbelasting 1991 

• voorlopige aangifte 

• middeling en verrekening WIR/verliezen 

• uitstelregeling 

• fiscale correspondentie 

Bel vrijblijvend voor informatie 
045 - 740560, dhr. J. Rouvroye 

CRLiTSERVELDWEG 6 
6416 AD HEERLEN 
TEL 045 ■ 710615 

_ " PAX 045 "13765 


DAC-DIENSTEN EEN! VOORDEEL ALS U ZE KENT! 


- er*-" 1 

IJ woon o c k o r 

// Exclusieve kijk op wonen 
§r met gevoel voor trends. 

Fraai Engels antiek grenen en eiken meubelen . 
Wing chairs, banken, mterieurstoffen. 
Persoonlijke interieuradviezen. 

Kampstraat 33, 6413 AE Heerlen, tel. 045-211137. EXCLUSIEVE DAMESMODE 

Ook voor grote maten 
Liola mm 

wem JFJ 

Sporting-Dress JP#, 

Bleyle mW\ 

Sommermann ÉéiïMï 


Devernois 

Fink 

Classic 

Lima m/Êm- 

Gispa 

Mallani | \ 

Mamut & \ 

Barco m 

Modehuis 

Frans van den Berg 

Klompstraat 39-53, Heerlen, tel. 045-713276 
Parkeerplaats voor de deur 


Gespec. in noten, grenen en eiken 
antieke meubelen, kleingoed 
door eigen import 


5?^ n 

" - .VvXVAJSXVHHVV,'» ^ ANTI LK 
MOt 
NUTI m m 

Paasmaandag , koninginnedag, en zondag 24 mei GEOPEND 

Dorpstraat 45a Nuth l/o de kerk, tel. 045-244613 BOSCH 

Gourmet Oven 

• magnetron 

• hete lucht 

• grillen enz. 

• in één app. 


reeds vanaf ƒ 950,- 


BOSCH KEUKENSTUDIO 


Akerstraat 160 - Hoensbroek • 213027 


KANTOORMEUBEL EN Mobiel Buroblok 

hoogte 68 cm. op wielen 

kunststof top 2 laden met slot 

pvc stootrand of 3 laden met slot 


bestelnr. 25002 RB ^ J\ C m 
bestelnr. 25003 RB ƒ exci. b.t.w. 

ij—s|| Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten enz. 

' jOm Kantoormeubelen 2.000 m 2 showroort 

iiCIVan Dooren bv 

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! 


excl. B.T.W. 


2.000 m 2 showroom 


‘ Prijs excl. BTW, 
tranco levenng. 


Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard 

Tel. 046-514867, fax 046-523600 
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur 
Donderdag koopavond tot 20 00 uur 


Vraag onze folder! 


"Computer, radio, radar... 
allemaal prachtig, maar zo *n vlieger 

moet ook naar buiten kunnen kijken", ** 

' -■ - *•#' 

LTS’ERS 


Zowel mannen als vrouwen krijgen bij de Luchtmacht 
volop kansen om een carrière op te bouwen. Er 
wordt gewerkt met hoogwaardig materieel en 
de laatste technische ontwikkelingen worden 
op de voet gevolgd 

Op korte termijn zoekt de Koninklijke luchtmacht een 
groot aantal LTS ers (Je vakken Nederlands, 
Engels, Vakpraktijk er -theorie, soms met 
wiskunde, met een voldoende op B-mveau). Het 
gaat hierbij om bekendo beroepen als automon¬ 
teur, machinebankwerker en plaatconstructie- 
werker. Maar er zijn ook beroepen waarvoor je 
alleen bij de Luchtmacht kunt worden opgeleid, 
zoals electromonteur bij de Gronduitrusting of 
verzorger van vlieguitrusting. 

Je krijgt een kortlopend contract aangeboden voor 4 
jaar. Vrouwen kunnen tovens een contract voor 
2 jaar aangaan. In die periode doe je een 
enorme hoeveelheid kennis en werkervaring op. 


De Luchtmacht is een uniek bedrijf waar zowel mannen 
als vrouwen ervoor zorgen dat de helikopters, 
gevechtsvliegtuigen en andere defensieve 
wapensystemen in een perfecte staat van 
onderhoud verkeren en ieder moment ingezet 
kunnen worden Werken bij de Luchtmacht 
betekent: veel verantwoordelijkheid dragen, 
improviseren en vooral nauw samenwerken met 
andere vakmensen. Die samenwerking verloopt 
'n stuk informeler dan je van een militaire 
organisatie zou verwachten. 

Ben je geïnteresseerd in een baan bij de Luchtmacht, is 
je leeftijd tussen de 16 en 26 jaar en beschik je 
over één van de bovengenoemde diploma’s (of 
denk je er in 1992 een te halen)? Vul dan nu de 
bon in en stuur ’m naar ons op. We zorgen 
ervoor dat je snel alle informatie over de 
verschillende functies en over de Luchtmacht 
in huis hebt. 


BIJ DE LUCHTMACHT HAAL JE ’T BESTE UIT JEZELF. 


fȤl 

- CS* , ... W.r.'.LV’ft»* '....Lr 1 ',' 

mBKjiv., ■ ■;sHBs?®*.' 
■% Maft.., • m » v .. 
MÉM ’s -v ml 

5 


Limburgs] ] ] 

aablad voor 


os 


telijk 


ui 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 17 


. MBurgS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR RON BROWN 

I^DITIE REDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719. RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADE, 

^'42, TEL 045-455506 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; |_Van onze verslaggever 

NRLEN/SIMPELVELD - De 
PjPelveldse belegger Meyers 
F in cassatie tegen de uit¬ 
rak van het Gerechtshof in 
F Bosch in de zaak ’Sondagh.’ 
heeft de gemeente Heer- 
de Vatalser projectontwik- 
Van Doorn gedagvaard. 
^ is een bedrag van V/i mil- 
F gulden, een claim die in 
j~frhber door het Gerechtshof 
afgewezen. 

* affaire ’Sondagh’ dateert al 
S 1979 toen een Heerlen se 
'btenaar foutieve informatie 
yöver de bestemming van de 
Fhaiige garage Sondagh aan 
^Looierstraat. Het plan van 
H Doorn voor winkels, kon 
ïdoorgaan. 


Simpelreldse belegger eist 7,5 miljoen 

Toch cassatie in 
affaire ’Sondagh’ 


De schuld van de gemeente 
kwam pas in 1985 vast te staan, 
en toen had Van Doorn de grond 
inmiddels doorverkocht aan 
Meyers. Deze zegt het project 
met miljoenenwinst te kunnen 
verkopen aan een Zwitserse be¬ 
legger. 

Van Doorn is nog steeds eige¬ 


naar van de grond, omdat 
Meyers een ontbindende clausu¬ 
le in het contract had opgeno¬ 
men. Meyers dagvaardt nu Van 
Doorn om de winstderving te 
verhalen. Maar hij heeft meteen 
ook Heerlen bij de Hoge Raad la¬ 
ten ontbieden, omdat Van Doorn 
de claim ongetwijfeld wil door¬ 
sluizen naar Heerlen. 


Het Bossche Gerechtshof ver¬ 
oordeelde de gemeente Heerlen 
in december tot het betalen van 
een schadevergoeding, die inclu¬ 
sief rente, ongeveer twee miljoen 
gulden bedraagt. 

Van Doorn, en de Vaalser Rabo¬ 
bank, hadden het dubbele ge¬ 
claimd, maar zagen af van cassa¬ 
tie. Ook Heerlen legde zich bij de 
uitspraak van het Hof neer. 

Meyers zegt echter dat een des¬ 
kundige de uitspraak op drie 
punten cassabel acht. Dat is voor 
de Hoge Raad voldoende reden 
om de zaak vanaf mei in behan¬ 
deling te nemen. Als de Hoge 
Raad de uitspraak van het Bos¬ 
sche Hof op formele gronden 
vernietigt, wordt de zaak terug¬ 
verwezen naar het Gerechtshof, 
maar dan dat van Arnhem. 


Financiële problemen als subsidie wegvalt 

Sportcentrum Sittard 
ernstig bedreigd 


Patiënten fJambos anderhalf jaar in Vroedvrouwenschool 

Kliniek uit Kerkrade 
tijdelijk naar Heerlen 


SITTARD - Het Nationaal 
Sportcentrum Sittard dreigt 
ernstig in financiële proble¬ 
men te komen, als de provin¬ 
ciale subsidie van jaarlijks 
ruim 600.000 gulden vervalt. 
De subsidie van de provincie 
is namelijk gekoppeld aan de 
financiële steun van twee an¬ 
dere subsidiegevers: de ge¬ 
meente Sittard en de sportto- 
talisator. 

Bestuursvoorzitter A. van Goethem 
wil op zo kort mogelijke termijn 
overleg met de provincie. Het voor¬ 
nemen om de subsidie van ruim zes 
ton volledig in te trekken, is bij het 
bestuur en de directie van het sport¬ 
centrum hard aangekomen. 

„Het is duidelijk dat sport geen ho¬ 
ge prioriteit geniet in de provinciale 
politiek. Maar ik hoop dat Provin¬ 
ciale Staten er iets genuanceerder 
over denken,” aldus Van Goethem 
in een reactie. 

Verwachtingen 

Gedeputeerde Staten willen de sub¬ 
sidie intrekken omdat het sportcen- 


i /an onze verslaggever 

UJE/HEERLEN - De 
lerd patiënten van de 
diniek in Kerkrade verhui- 
end jaar naar de Vroed- 
school in Heerlen. Ander- 
later, als een ingrijpende 
ing van de Kerkraadse ver¬ 
dek is afgerond, keren ze 

st der Domeinen, die na- 
‘t rijk de Vroedvrouwen- 
eheert. stemt in met deze 
Het wachten is alleen nog 
iat van de staatssecretaris 
meien, aangezien het zeer 
t kelijk is dat de Dienst der 
,, e m en een huurcontract aan- 
b 

^ boskliniek moet een zeer 
t renovatie ondergaan. Het ge- 
gebouw wordt gemoderni- 
U Uit privacy-overwegingen 
v, e h meerpersoonskamers te- 
tceraeht tot een- of tweeper- 
Hk^ erblijven, waardoor ook het 
G bedden daalt van 209 naar 
k°e werkzaamheden zijn zo in- 
5*d. dat vrijwel alleen de bui¬ 
gen blijven staan. 

^dlokalen 

(Jt® daarom onmogelijk om de 
<jjHen gedurende de werkzaam- 
t die anderhalf jaar vergen, in 
qJ e bouw te handhaven. Ze in 
tv^kalen onderbrengen, zou ze- 
d^bt miljoen kosten, zo heeft de 
Ch Ziekenhuis, Verpleegkli- 
Bejaardencentra en Moe- 
W^Spszorg (ZVBM) in Kerkrade 
s K *hd. 

t^rri komt het goed uit dat de 
Iti^yrouwenschool begin 1993 
i^Reerlen naar Kerkrade ver- 
Itl J In het vrijkomende gebouw 
rand van Heerlerbaan kun- 
weinig aanpassingen, de 
^°nderd patiënten van de 
^°skliniek worden onderge- 

y^g er even naar uit dat de 
tt|f der Domeinen geen mede¬ 
lij, kg zou verlenen aan deze voor 
^ ongebruikelijke oplossing. 
K.ka een dringend verzoek van 
^jkhisterie van WVC is de Dienst 
l «> overstag gegaan. 

>ig 

^ begint medio 1993, gelijkty- 
Jket de verbouwing van de 
^boskliniek, aan de bouw van 
°rinig in Landgraaf. Deze nieu- 
v erpieegkliniek met negentig 
jyrii verschijnt naast het pas ge- 
b.ko zwakzinnigeninstituut Op 

'kes 

S-_ 

^erkradenaar 
I in Keulen 
ï veroordeeld 
ü 


len - Voor de meervoudi- 
^fafkamer van de rechtbank 
^ulen is een 25-jarige man 
. Kerkrade gisteren veroor- 
F tot drie jaar celstraf. De 
tbank achtte hem schuldig 
de invoer van 25 kilogram 
met een straatwaarde van 
r dan een ton. Die zou de 
.tüssen juli en december vo- 
Jaar vanuit Kerkrade naar 
'** e n hebben gebracht. Hij 
b dat zelf bekend nadat hy 
"kr met 4,5 kilogram op he- 
kad werd betrapt. De officier 
Justitie had eerder de dag 3,5 
celstraf geëist. De Neder- 
bse raadsman mr J. Arets had 
r cchtbank gevraagd om de 
een lichte straf op te leggen, 
ezien de verdachte als niet 
f dan een*’koerier’ omschre- 
s «on worden. 


$ 

% 

M. 
ü 

J., 


ALS£U< £S£C 

WI. ■ § i 


kV 

Medewerkers van de gemeente Brunssum ruimen aan de rand van een Duits natuurgebied een illegale storting op. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


BRUNSSUM - De Brunssumse 
politie gaat streng toezien op het 
illegaal storten van puin. De ge¬ 
meente Brunssum moet de laat¬ 
ste weken steeds vaker afval 
weghalen dat is gedumpt langs 
wegen aan de 'achterzijde’ van 
het regionale stort in Landgraaf. 
Dat is aan de rand van een Duits 
natuurgebied. 

Deze stortplaats, vlak bij de ge¬ 
meentegrens met Brunssum, 
hanteert sinds januari nieuwe ta¬ 
rieven. Er moet voortaan betaald 
worden per gestorte hoeveelheid 
afval. Een aanhangwagen vol 
puin kost bijvoorbeeld tien of 
vijftien gulden. Voorheen gold 
een vast bedrag van vijf gulden. 
„Kennelijk zijn sommige men¬ 


Xa verhoging tarieven regionaal stort 

Puin in Brunssum 
illegaal gedumpt 


sen niet bereid die bedragen te 
betalen,” zegt politiewoordvoer¬ 
der Jan Scheffers. „Ook mensen 
die ’s zaterdagsmiddags met een 
gesloten stort worden geconfron¬ 
teerd, komen wellicht in de ver¬ 
leiding de boel ergens in de 


buurt te storten.” 

Alleen al de afgelopen week 
heeft de gemeente tien illegale 
stortingen in de buurt gesigna¬ 
leerd. Het afval wordt meteen 
verwijderd, omdat 'vuil zien, vuil 
doet storten.’ 


„Nu het voorjaar nadert, krijgen 
veel mensen de werkwoede. 
Overal wordt verbouwd, ” zegt 
Scheffers. Gemeente en politie 
vrezen de komende tijd dan ook 
een sterke toename van het ille¬ 
gale dumpen. 

„Om dat te voorkomen gaan we 
extra surveilleren, ook in burger, 
en niet alleen in de buurt van het 
stort.” Wie betrapt wordt, kan 
een bekeuring van enkele hon¬ 
derden guldens tegemoet zien. 
Betreft het ook chemisch afval, 
dan wordt de straf meteen 
zwaarder. 

Ook Landgraaf vindt regelmatig 
illegale stortingen. Maar van een 
recente toename is bij de ge¬ 
meente mets bekend. 


(ADVERTENTIE) 


+ WAND - EN VLOERTEGELS * 

Gespikkeld, gevlamd, gemarmerd,effen, vlak, genuanceerd, 
groot, klein, licht, donker, voor binnen en buiten, klassiek, 
mat, glanzend, modern, rustiek.enz. 

MEER DAN 400 SOORTEN UIT VOORRAAD!!!!! 
vanaf ƒ 24,50 per m2 (inclusief BTW) 

* BADMEUBELS * 

Diverse types en mogelijkheden voor elk budget. 

* ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING * 

voor in de lijmlaag. 

Geen kapwerk, 220 volt, zuinig in verbruik. 

E|U |R 0 |T E G |E|L 

HEERLERBAAN 233, HEERLEN (naast Praxis) 045-427272 


Internationaal 
gesprek over 
i n dustrieterrei n 


KERKRADE 
Ambtenaren van de 
gemeenten Heer¬ 
len, Kerkrade, 
Aken en Herzogen- 
rath starten begin 
april met bespre¬ 
kingen over het 
grensoverschrij¬ 
dend industrieter¬ 
rein Beitel-Locht. 
De bedoeling is dat 
de gemeenten on¬ 
derling gaan sa¬ 
menwerken en met 
ondernemingen, 
het technologie- 
park in Herzogen- 


rath en de universi- 
teit van Aken. 

Het provinciebe¬ 
stuur van Limburg 
zet haast achter de 
ontwikkeling van 
het grensover¬ 
schrijdend indu¬ 
strieterrein. 

Volgende maand 
wordt het onder¬ 
werp uitvoerig be¬ 
handeld tijdens de 
gemeenteraadsver¬ 
gaderingen van 
Kerkrade en Heer¬ 


len. Dit is onder 
meer nodig, omdat 
het streekplan op 
enkele onderdelen 
moet worden her- 


De grootschalige 
bedrijven zullen 
straks gevestigd 
worden op het 
Kerkraadse deel, de 
kleinere onderne¬ 
mingen komen op 
Heerlense grond te 
staan. 

Uit een studie van 
de provincie blijkt 
namelijk dat de ka¬ 
vels aan Kerkraad¬ 
se kant (Beitel- 
Locht) groter zijn 
dan aan Heerlense 
zijde (Beitel-Zuid). 
Met het LIOF 
wordt de studie nu 
doorgepraat. 


trum niet aan de gestelde verwach¬ 
tingen heeft voldaan. Van Goethem 
bestrijdt dat ten stelligste. „In 1986 
zijn afspraken gemaakt over de sub¬ 
sidieverlening. We moesten het 
bewijs leveren dat we levensvatbaar 
waren. Aan die opdracht hebben we 
voldaan.” 

Het bestuur van het Sittardse sport¬ 
centrum vindt het standpunt van 
GS niet realistisch. Voorzitter Van 
Goethem hoopt binnenkort nieuwe 
afspraken te kunnen maken met de 
provincie. 

Hij put hoop uit de passage in het 
besluit van GS waarin de mogelijk¬ 
heid wordt open gehouden dat dit 
overleg nog kan leiden tot bijstel¬ 
ling van het voornemen. 

De statenfractie Party Nieuw Lim¬ 
burg heeft gisteren al schriftelijk 
gereageerd. De intrekking van de 
subsidie betekent volgens PNL-sta- 
tenlid mr P.Boudewijn ’een ernsti¬ 
ge verschraling van de sportinfra¬ 
structuur in Sittard’. 

De gemeente Sittard is evenmin te 
spreken over de plannen. Wethou¬ 
der J.Hendriks liet gisteren in een 
voorlopige reactie weten dat het be¬ 
lang van het sportcentrum voor 
Limburg en voor Sittard veel te 
groot is voor een dergelijke maatre¬ 
gel. 

Bovendien, zo zei hy, mag met als 
uitgangspunt genomen worden dat 
sportactiviteiten rendabel te maken 
zijn. 

Zie verder pagina 23 

• 'Internationaal 
scoren we goed' 

Lijk blijkt pop 

HEERLEN - Een dame uit Heerlen 
schrok gisteravond hevig, toen ze in 
een bosje in de buurt van de Zand¬ 
weg iemand aan een strop zag ben¬ 
gelen. Ze belde terstond de politie. 
Met de wetenschap dat er eerder die 
dag een dropping was aangemeld 
ging een agent ter plekke kijken. 
Het bleek een pop te zijn. De zelf- 
moordimitatie bleek inderdaad in 
scène te zijn gezet voor de drop¬ 
ping. 

Rugklachten 
vellen musici 

MAASTRICHT — Tachtig procent 
van de eerstejaars studenten aan 
het Maastrichtse conservatorium 
blijkt te kampen met een of andere 
vorm van ruggegraat-vervorming. 
Dit blijkt uit een onderzoek van 
twee studenten bewegingsweten¬ 
schappen aan de Rijksuniversiteit 
Limburg dat onder supervisie van 
mevrouw Van Eijsden-Besselmk. 
revalidatie-arts in het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht, is uitge¬ 
voerd. 

Volgens de revalidatie-arts kampt 
mondiaal gezien 60 tot 70 procent 
van de muzikanten met klachten 
die te maken hebben met een slech¬ 
te lichaamshouding. Zo hebben vio¬ 
listen vaak last van nek- en schou- 
derproblemen, gitaristen en pianis¬ 
ten kampen met hand- en polsbles- 
sures en accordeonisten vaak met 
rugkwalen. 

Dat nu veel jonge mensen, vaak nog 
geen twinig jaar oud, al problemen 
hebben, heeft volgens mevrouw 
Van Eijsden te maken met de gerin¬ 
ge aandacht voor de houding van 
het lichaam. 

Bovendien worden de kinderen 
steeds langer. „Hoge bomen waaien 
dan uit het lood”, legt de arts uit. 

(ADVERTENTIE) 
Nederlands ^ dflL 
10-dansen 


Wij nodigen u uit voor een 
gezellige en goed 
georganiseerde dansles in 
dansstudio 

XC(TG5 

Standard - latin - rock and roll - 
hip-hop - mini stars 

Va. 6 jaar en speciale club 
gehuwde paren. 

Kerkrade: Nieuwstr. 140, 
tel. 045-455609 

Landgraaf: Gagarinstr. 2, 
tel. 045-327610 
Heerlen: Morenhoek 2, 
tel. 045-711800 


Provincie steunt 
koop Geleendal 

HEERLEN - Gedeputeerde Staten 
vinden het belangrijk dat de gemeen¬ 
te Heerlen de dertig hectare grond in 
het Geleendal heeft gekocht van het 
ABP. Dit schrijft de provincie aan de 
Heerlense fractie van oe Socialistiese 
Partij. GS ontkennen dat op voorhand 
al een deal was gesloten met burge¬ 
meester Van Zeil over de financiële 
afdekking. „Ons besluit is uiteraard 
pas gevailen na bestudering van het 
Heerlense raadsbesluit.’ 1 De gemeen¬ 
te Heerlen wil een plan opstellen voor 
het Geleendal en de grond dan verko¬ 
pen aan projectontwikkelaars. De 
Roermondse belegger Muermans 
vecht de grondaankoop door Heerlen 
aan. 

Verplaatsing 

NS-station 

KERKRADE - Wethouder André 
Coumans verwacht dat aoor de 
komst van het nieuwe museum het 
NS-station van Kerkrade richting cen¬ 
trum wordt verplaatst. Coumans zei 
dit naar aanleiding van het bericht dat 
de provincie de bouw van het mu¬ 
seum voor Industrie en Samenleving 
toch doorzet. Bij de Kerkraadse poli¬ 
tieke partijen heerste daarom een 
juichstemming. De commissie Ruim¬ 
telijke Ordening verlengde meteen 
het voorbereidingsbeluit voor het ge¬ 
bied waar het museum moet komen 
Volgens wethouder Coumans gaat de 
coördinatiegroep weer snel haar werk 
hervatten. Die groep benadert een ar¬ 
chitect. Coumans benadrukte dat het 
stoomtreinproject profiteert van deze 
ontwikkeling. 

Frans Pointl 
in Landgraaf 

LANDGRAAF - Schrijver Frans 
Pointl is een van de vijf gasten die 
zijn uitgenodigd voor de literaire 
brunch morgen, zondag, in het Grand 
- Theater in Landgraaf. De brunch 
wordt gehouden in het kader van de 
Boekenweek. Frans Pointl werd in 
1990 onderscheiden met de AKO-lite- 
ratuurprijs voor zijn boek De kip die 
over de soep vloog. De andere geno¬ 
digden zijn de auteurs Willie Verheg- 
gen, Elisabeth Marin. Vic Anciaux en 
Ivan Wolffers Tussen spijs en drank 
door zal het vijftal voordragen uil ei¬ 
gen werk. De brunch begint om 10.30 
uur aan de Kerkberg 2 in Landgraaf. 

Dieven stelen 
accordeons 

BUCHTEN - Dieven hebben gister¬ 
nacht uit het gemeenschapshuis van 
Buchten onder meer voor 17.000 gul¬ 
den aan accordeons en andere mu¬ 
ziekinstrumenten gestolen De instru¬ 
menten waren eigendom van de 
plaatselijke accordeonvereniging die 
samen met een aantal andere instel¬ 
lingen en verenigingen gebruik maakt 
van het gemeenschapshuis. De die¬ 
ven kwamen binnen via de kelder¬ 
ruimte. In het gebouw hebben zij de 
deuren naar de diverse verenigingslo¬ 
kalen opengebroken. Het gemeen¬ 
schapshuis is al vaker doelwit van 
inbrekers geweest, maar meestal be¬ 
zochten zij het horecagedeelte. 

Storten asbest 
wordt duurder 

SCHINNEN - Het storten van as¬ 
besthoudend afval op de regionale 
stortplaats in Schmnen wordt flink 
duurder. Het Streekgewest Westelijke 
Mijnstreek wil bovenop het normale 
tarief nog eens 150 gulden per ton 
aan extra verwerkingskosten in reke¬ 
ning brengen. Dat betekent dat in to¬ 
taal voor elke ton asbesthoudend 
afval 200 gulden betaald moet wor¬ 
den. Verder mag alleen gestort wor¬ 
den tijdens speciale asbestdagen en 
worden voorzorgsmaatregelen getrof¬ 
fen. Tijdens het storten zal het afval 
bijvoorbeeld met behulp van een 
sproei-installatie nat gehouden wor¬ 
den. Ook zal het personeel extra be¬ 
schermingsmiddelen dragen. Hoe¬ 
veel asbestdagen er komen, is nog 
niet bekend. 

Afvalzakken 
Beesel bij Avro 

BEESEL - Een vuilniswagen als po¬ 
dium en blauwe afvalzakken als de¬ 
cor. Dat treft zangeres Corry Konings 
komende woensdag in Beesel aan, 
wanneer ze haar nieuwste liedje ten 
gehore brengt voor de camera van de 
Avro. De Hilversumse omroep zendt 
op donderdag 9 april het milieupro¬ 
gramma 'Natuurlijk Nederlands' uit, 
waarin 12 verschillende milieu-projec- 
ten uit diverse gemeenten aandacht 
krijgen. Corry Konings vestigt in dat 
programma al zingende de aandacht 
op het afvalstoffenplan van de ge¬ 
meente Beesel, De Avro heeft ook de 
'groene activiteiten van Beesel gese¬ 
lecteerd voor het milieu-programma, 
nadat de Milieufederatie de omroep 
op het revolutionaire karakter daar¬ 
van attent had gemaakt. Het ophalen 
van de dure afvalzakken in Beesel 
wordt in de uitzending getoond, even¬ 
als de recycling van huisvuil. 
Limburgs Dagblad Wij witten je rust gunnen 
ai is vól droefheid ons hart. 

Je lijden zien, en niet kunnen helpen 
dat was onze smart. 


Na een leven getekend door liefdevolle zorg, 
eenvoud en hulpvaardigheid, is na een moedig 
gedragen lijden van ons heengegaan, onze lieve 
moeder, schoonmoeder, o ma, overgrootmoeder, 
zuster, schoonzuster, tante en nicht 


Anna Wilhelmine 
Vogelzang 


weduwe van 

J ohan Harmans 


in de leeftijd van 77 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Brunssum: F. Aelmans-Harmans 
J. Aelmans 

Houthalen (B): J. Coeckelberghs-Harmans 
F.Coeckelberghs 

Lula (Sardinië): A. Deiana-Harmans 
P. Deiana 

Brunssum: J. Harmans 

L H■i ’timMuKMi man» 

en al haar klein-en 
achterkleinkinderen 


12 maart 1092 

Corr.-adres: Akerstraat 35, 6445 CR Brunssum 

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 17 
maart as. om 11.00 uur op de algemene begraaf¬ 
plaats, gelegen aan de Merkelbeekerstraat te 
Brunsusm. 


De rouwstoet vertrekt om 10.45 uur vanaf de 
Akerstraat 34. 


Overtuigd van uw medeleven is er geen condo¬ 
leren. \ 


Gelegenheid tot afscheid nemen-dagelijks van 
17.30 tot 18.30 uur in de rouwkapel van het St 

Gregoriusziekenhuis te Brunssum* 

Zij die onverhoopt gene kennisgeving mochten 
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 
te willen beschouwen. 


'Ha een leven dat werd getekend door eenvoud, 
igoedtdd en behulpaaamheid, is heden, toch 
nog onverwacht qp 75-jarige leeftijd, van ons 
heengegaan, voorzien van net h. ohesel, mijn 
man, onze vader, schoonvader, opa, broer, 
“ oom en neef' ’ 1 ' 


Hein Waltmans 

ec ht ge n oot van 


Dankbaar voor alles wat hü voor ons heeft bete¬ 
kend, geven wij u kennis, dat heden van ons is 
heengegaan, mijn dierbare zoon, onze broer, 
zwager, bom en neef 


Harrie Roberts 


Hij overleed, voorzien van de hku sacramenten, 
in de leeftijd van 62 jaar. ' • 


Brunssum; 


..Hi' 


Hoensbroek, Pius-centrum, l&ibaart 1992 
Corr.adres: Vroedschapstzsat 43L-. • 

6441 EN Brunssum , ' . 'SïBgr, 

De plechtige eucharistieviering zal gehouded* 
worden op dinsdag 17 maart om IX.00 uur, in dje 
parochiekerk St Josefph te ftaensbroek-F^ 
sart, waarna de bègrafenis Zal plaatsvinden op. 
het r.k. kerkhof aldaar. ■ y *4. ■ J 

Bijeenkomst in de. kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondwake, maandag om 191jfc|4ir te eer rfd r g e- i 
rtoemdekerk. . _ 

Bam&m ««gebaard in, * 

Met groot verdriet delen wij u mede dat wij afscheid 
hebben moeten nemen van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en nicht 


Marie Josephine 
Wintjens 

* Maastricht, 15 augustus 1913 t Heerlen, 13 maart 1992 
echtgenoot van wijlen 

Ernest Johannes Robertus 
Weise ' 


Arnhem: 


Usselmuiden: 

Voerendaal: 


Paul en Ria Weise-Beekman 

Karin, Monique 

Robert, Mariëtte 

Rob en Céline Weise-Verplancke 

Leonie, Robert-Jan 

Yvonne en André Jacobs-Weise 

Vivian, Chantal 


Heerlen, 13 maart 1992 
Gelein 48 

Corr.adres: Horionstraat 27,6367 CX Voerendaal 

Eucharistieviering in de basiliek van O.L. Vrouw 
Sterre der Zee te Maastricht op woensdag 18 maart as. 
om 11.00 uur, waarna bijzetting in het familiegraf op 
de r.-k; begraafplaats aan de Tongerseweg. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren. I 
Avondmis dinsdag as. om 18.30 uur, waarna rozen¬ 
kransgebed in voomoemde basiliek. 

De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de 
verpleegkliniek Heerlen, Henii Dunantstraat 3 te 
Heerlen; bezoek dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten- hebben ontvan-, 
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij 
hem zo lang in ons midden mochten hebben, delen 
wij u mede, dat na een zeer liefdevolle verzorging In 
bet R.C. Godshuis te Roermond, in de leeftijd van 94 
jaar van ons is heengegaan, mijn lieve man en onze ¬ 
vader, schoonvader, opa, overgrootvader en broer 


dr. if. W. J. Droesen 


Commandeur in de Orde van Oranje Nassau 
Ridder in de-JOrde van de Nederlandse Leeuw 
/ Begiftigd met het Groot Kruis in de 
Orde van de H. Gregorius de Grote 
Öud-lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal 


echtgenoot van, 

M.A.V. van Nijnatteh 


Roermond: M.A.V. Droesen-Van Nijnatten 
Roermond: Fieke Janssens-Proesen 
' Paul Janssen* t 

"*■ Buggenum: Jan Droesen 

Guus Droesen-Kuijpers 
’ Roermond: Henk Droesen 

- Enuny Droesen-Van der Steen 
4'- t v;> ; ZoeterWoude: Lenie Telkamp-Droesen 

Gefurd Telkamp 


•H- . s/. 

V -:<iv . 
Peter Broer* 
RlkyMHtenb 


--.J. 

Zaterdag 14 maart 1992 • 


Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden 


mr. E.H.A.M. Meijer 


oud-voorzitter van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten 

Hij was in 1954 een van de initiatiefnemers bij de oprich 
van het Bouwfonds en als lid van ons bestuur en vanaf 1970 
voorzitter nauw betrokken bij de werkzaamheden van het 
- fonds en hieraan verbonden instellingen tot aan 1973 


Zijn deskundigheid en aimable persoonlijkheid blijft in onze 
nering. 

Mede namens directie en medewerkers, betuigen wij zijn ech 
en familie onze deelneming. 


Het dagelijks bestuur van het 
Bouwfonds Limburgse Gemeentes 
A.GJ. van Goethem, voorzitter 
mr. M.G.PJ. Lemmens, secretaris 


Geleen, 12 maart 1992 


Met groot leedwezen namen wij kennis van het overlijden van 
gewaardeerde beschermheer * 
Mr. E.H.A.M. Meijer 

- 'ï 

Met respect en dankbaarheid zullen wij hem blijven herinneren^ 


Bestuur en leden 
Wonlngvereniging 


Elsloo, maart 1992 


Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van 

Mr. E.H.A.M. Meijer 


Sedert de oprichting van de sociale werkvoorziening in Geleen 
in 1956, heeft hij zich tot enmet 1978 als bestuurslid, waarvan de 1 
ste 5 jaar als voorzitter, met grote betrokkenheid ingezet v 
doelstellingen van de sociale werkvoorziening. 

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel 
toe. ■ ... '/ 

Bestuur, leden en medewe. 
WE GOM 


Raad van Commissarissen en Directie van de N.V. Waterlek 
Maatschappij Limbürg, geven met verslagenheid kennis vanf 
overlijden van de heer "4 ' , 


■ , 


mr. E.H.A.M. Meijer 
•sr 


Van 1965 tot 1973 commissaris bij onze vennootschap. 
Wü zullen zijn inzet Voor onze onderneming met dankbaarheid 
onze herinnering bewaren. 


■ 


Wij wensen zijn vrotriv, kinderen en kleinkinderen veel kracht 
om dit verlies té dragen. 

De Raad van ComrittWaAsen, De directie 

Drs. F.Ph.C. v.d. Voort Ir. H.VJ. Vliegeu. 


voorzitter 


directeur \ 

vi: 


* f -. v i •£ 


■wardankbaor voor alles wat bijvoor 
bedt betékend, hebben wij toch nog onver- 
ht af k cbcid mpeten nemen vim mijn jheue 
onze a ng Éme v«d#,'«choonvader, opa, 
zwager, oom «p 'm& 


Landgraaf: Hrt 
.Bcri 

Kerkrade: Tool 


Broei' 


Willem ftempers 


De plechtige uitvaartdienst Zal gehouden wor- 
den op dinsdag 17 maart a.s. om11.00 uur in da 
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg- 
Veldstraat, Waarna aansluitend de begrafenis 
‘aal plaatsvinden op dé r Jc. begmafblaats aan do 
Hoofdstcaot . L' i; ■>■ • ■■■■•}■ 4 


Er is geen condoleren. 


dacht "tijdens dé h. 


Gel^enheid-tot aftcheidnemmi in de rouwka- 
pél Van het De Wévérziekenhuis te Heerkr^ 
dagelijks van16.06 tot 17.00 uuri % 

Zij die geen kennisgevin^mochten ontvangen, 
geheven dczc aUnoOce als zodanig te willen bo. om 1445 


Ih yrede is g^ieel onverwacht vitó ons heenge¬ 
gaan, mijn lieve ma^ onze broer, zwager, pogi *■ •* . r i ^ ; t 


en heef ' • •. 4'i.- *\... ^ ■; . 

' ;i Haiy Roemkéns 

^ ech^ehppt.va^ ; /..-J 

*, Miend^e Let&sen 


HÜ overleed êi de Méftüd van |i jfiü 1 . ‘vooniiHr 
vgn het Ii. ofiézel., t 


WHciftigd osatde ; 


. .f . Schaesbcrg: W>. B o em h rh e- Lrnaiwi , 

8372^«G Léhdgraaf, ifl maart 1992 
Hoofdstraf 461 . j:> -ƒ>?*>•> >,r y ■ 

;Df plechtige uitvaartdienst Zal gébOdBert wór¬ 
den op maandag 16 rnaért 12.00 uur in 

de pnpcfedekétk van, de H. Michaël té Scf Ims* 
berg-Eikske, waanf nahsluiténd dé begrafenis 
zal faatsyind^i c: f r -k. begrmlpïaats aldaar. 
Bijeenjmmstin de kidk.Er i»g«<a condolerat 
Avondmis tot intecdM vari Oi^ dierbara oVerie^ 
dpne, heden zaterdag 14 maart óm 19.00 twpr 
l-vOornoenide.parocb^kerk. , ; -4 - * ; f .1 

; 


C: tr limburgs dagblad Limburg 
Zaterdag 14 maart 1992 • Paglnal Tt 


Vort onze correspondent 


Maastricht - officier van 

Justitie mr M. Kolkert heeft gis- 
J®ren voor de Maastrichtse recht- 
160 uur dienstverlening 
8®èist tegen een 54-jarige Kerk- 
Judenaar wegens het doodrijden 
: mevrouw M. Houben (70) uit 

~®erlen op 21 december 1990 in 
; *) aar woonplaats en het doorrij¬ 
gen na dat ongeval. 

c °mpleteerde zijn eis 
,.?o r v i er maanden voorwaarde- 
ijJKe gevangenisstraf te vragen. 
_e man, die lijdt aan de ziekte 
“echterev, mag als het aan 
JE* o fficier ligt, bovendien het 
P*omende anderhalf jaar zijn auto 
jmeen één dag per week gebrui- 


Dienstverlening geëist 
voor doodrijden vrouw 


ken om boodschappen te doen 
en verder alleen als hij naar het 
ziekenhuis moet voor behande¬ 
ling van zijn ziekte. 

De Kerkradenaar bleef gisteren 
bij zijn verklaringen die hij ruim 
twee maanden geleden, toen het 
proces werd .geschorst, ook al af¬ 
legde. De man was op zoek naar 
zyn vriendin omdat hij vreesde 
dat ze drugs ging kopen. Op de 
Heerlerbaan hoorde hij plotse¬ 


ling een doffe klap. De bejaarde 
vrouw had hij niet zien overste¬ 
ken en hij had dan ook niet ge¬ 
remd. Na de aanrijding reed hij 
naar huis via een omweg. Hij 
vertelde te zijn doorgereden om¬ 
dat de auto niet verzekerd was. 
Op de zitting bleek gisteren dat 
hij thuis een andere auto had 
staan die wel verzekerd was. 

De man kon niettemin binnen 24 


uur worden opgespoord aan de 
hand van getuigenverklaringen 
en de resultaten van technisch 
onderzoek. 

Volgens raadsvrouwe mr A. Ode- 
kerke-Holtkamp kan de Kerkra¬ 
denaar geen juridisch verwijt 
worden gemaakt van het ongeval 
op de Heerlerbaan. „Hij heeft 
toen in een toestand van bewust¬ 
zijnsvernauwing gereden. Als 
een soort robot heeft hij achter 
het stuur gezeten”, meende de 
raadsvrouwe die ten aanzien van 
het veroorzaken van het dodelijk 
ongeval vrijspraak bepleitte. 

De rechtbank, met voorzitter 
mevrouw mr A. Hazen, doet over 
veertien dagen uitspraak. w mw 

ontdekt in N-Limburg 


Vooral kwaliteit en klantgerichtheid belangrijk 

Provincie trekt miljoen 
it voor zorgvernieuwing 


: r. - 7~ - Actie Mestpunt ging óp 24 septem- 

_ V° n oaze vemoggever _ ber vorig jaar van start met invallen 

bij drie loonwerkers/mesttranspor- 
teurs in Deume en- Amersfoort 
KERKRADE/DEURNE - De Alge- Daarbij werd de administratie in 
mene Inspectiedienst (AID) in beslag genomen en één arrestatie 
Kerkrade ‘en de gemeentepolitie (verricht. In het weekeinde daarna 
van Deume hebben een omvangrij- werden nog eens twee aanhoudin- 
ke mestfraude ontdekt in de omge- gen verricht, onder meer naar aan¬ 
ving van deze Noprdbrabantse leiding van de huiszoeking bij een 
gemeente en in Noord-Limburg. In loonwerker in Mill. Volgens de AID 
verband daarmee zijn zes personen ging aan al deze invallen een stroom 


aangehouden. 

De aanhoudingen zijn het resultaat 
van een onderzoek van bijna een 


van klachten over overbemesting 
vooraf. 

Politie en AID hebbeh de afgelopen 


half jaar. uïtdit onderzot, dat de bjd in totaal zes loonwerk^ en 
codenaam ’Mestpunt’ droeg, bleek veehouders' aangehouden, afkom- 
dat over een periode van drie jaar sdS udDeume, Bakel, Mül,Milhee- 
ruim 20.000 kubieke meter varkens- “• Sevenum en Budel. Een aantal 
mest is gedumpt Op akkers in de heeft een volledige of ge- 

omgeving van Deume, Ysselsteyn deelteUjke bekentenis afgelegd. Tij- 
(gemeente Venray) en Evertsoord ^ e, J s het onderzoek werden m to- 
(gemeente Sevenum). Door de pa- ongeveer zestig personen 

. '■ . _ _ _ * . /«AkAiNW/1 Tlo AAM0TKIIAtlO /11A Ha 


Om de schijn te kunnen wekken dst 
de mest legaal werd afgezet, verval 
sten de aangehouden personen da 
ontvangstbewijzen. Daarvoor gej 
bruikten ze niet alleen hun klanteift 
maar zelfs hun eigen familie. Deze 
mensen werden overgehaald blane^ 
ontvangstbewijzen te onderteker 
nen. Ook werden namen van af nel 
mers ingevuld, zonder dat dezf 
mensen daarvan op de hoogte w» 
ren. Enkele van hen waren reed| 
hoogbejaard en al lang geen praktfe 
serend boer meer. ■: I 

Volgens hoofdcontroleur H. Ven 
spay van de AID Inspectie Zuid 
betrokken de loonwerkers de mpst 
van circa 35 varkensbedrijven. Niet 
alle varkenshouders wisten dal kim 
mest illegaal werd gedumpt, aldui 
Verspay. Evenmin waren alle bei 
trokken grondeigenaren op dl 
hoogte, omdat de percelen waaf di 
mest werd uitgereden in een atBibl 
gevallen werden verhuurd. Daan» 


(gemeente Sevenum). Door de pa- 4881 ongeveer zestig personen mest werd uitgereden in een aanb 
pieren te vervalsen leek het alsof S ehoord - De constructie die de gevallen werden verhuurd. Daarer 
deze mest op legale wijze via de loonwerkers hadden bedacht, was tegen staat ook vast dat een aa nt» 
Mestbank werd afgezet. Hiermee «ven eenvoudig als doeltreffend. Op veehouders de benodigde papiem 
werd in totaal een bedrag van P a P ier werd de mest op volstrekt le- niet of opzettelijk fout invulden; i 
300 000 gulden verdiend gale wijze afgezet via de mestbank. Volgens Verspay staat 20.000 kuhje 

e In werkelijkheid werd de varkens- ke meter mest geliik aan de iadrbfc 


% 


orzs verjloggeefaer 


/STRICHT - De provin- 
ïoo^ besloten voor de ja- 
W93 en volgende jaarlijks 
van één miljoen 
V uit te trekken voor 
arnieuwing in de ge- 
leidszorg. Zo blijkt uit 
politie van de Provinciale 
a Voor Volksgezondheid. 

emieuwing richt zich 
_ ^ °P de gebieden preven- 
patiënten/consumen- 
gen en medisch-ethi- 
; Vr aagstukken. 

iening en zorgvemieu- 
2® samen de nieuwe peilers 
*** gezondheidsbeleid. Dé pro- 

l het geld vooral besteden 
rf* deelgebied zorg. Instellin- 
* l ®ften voor een Subsidie in 
*ing komen wanneer ze het 
«eve niveau Van de voorzie- 
«dllen bevorderen of hand- 
*h deze zo goed mogelijk 
aten op de gebruiker. 

J^terking van de patiënten/ 
^enten-positie binnen de ge- 
org is een deelgebied dat 
door het rijk wordt 
en aan de provincie. 

?al de overheid ook extra 


te ondersteunen en meer 
hting te geven over de recht- 
van de patiënt. Dit project 
buiten de provinciale bud- 
van de zorgvernieuwing. 

en medisch-ethische 
worden voorlopig nog op 
«wtionaal niveau gefinancierd. 

^ydijkse bedrag voor de zorg- 
wordt verdeeld over 
in in de thuiszorg, ouderen- 
‘^festelijké gezondheidszorg, 
■japtenzorg, ziekenhuiszorg 
beheersing van de algeme- 
’^iteit van de zorg. 


ti • It ii • u tt 1 t t .«! 


niet of opzettelijk fout invuldetw t 
Volgens Verspay staat 20.000 kuhj 
In werkelijkheid werd de varkens- ke meter mest gelijk aan de jaSirpt 
mest uitgereden op percelen in de duktie van ruim 4.200 zeugen.’Bi 
omgeving van Deume. De Brabant- gemiddeld varkensfokbedrijf c ’ * 
se gemeente geldt als gevolg van momenteel 100 tot 200 zeugenrl 
overbemesting als één van de twaalf afzet van de mest via de mestb 
meest verzuurde gemeentes in Né- zou circa 300.000 gulden hebben 
derland. kost 


kost 


i 


$ 


J^dt onder andere geld be- 
gesteld voor nieuwe 
—&en, de voorbereidingen 
kwaliteitswetgeving, ont- 
van behandelprotecollen 
boetering van de beeldvor- 
van lichamelijk en geestelijk 
■^dicapten. 
£ 


|NS sluiten 
losplaats 
: in Weert 

^UTRECHT - De Neder- 
Spoorwegen sluiten in juni 
1 onrendabele laad- en los- 
** ■- Voor. het goederenvervoer. 
gS^ de losplaatsen ligt in de 
Limburg, én wel m Weert, 
maakt deel uit van dé 
^heringsoperatie waarmee de 
zwaar noodljjdendende goe- 
*voer op termijn weer 
-»,v-.wvend willen maken, 

•V J% * ' ■ \ ’ *’ 

* saneringsoperatie Rail21 
we in november ’90 werd ge-. 
®**rd, moeten tot eind 1993 
1 d e 3000 banen in het goede- 
'°br vervallen. Dat gebeiut 
gedwongen ontslagen, zo 
-v'de NS destijds aangekgn- 
yp termijn moet het goede- 
°er overigens fors gróeien 
en er weer banen bijkomen. 
T «thans het streven van de # Het centraal station van Maastricht veranderde gister¬ 
middag even in een atelier. Om drie uur kwam daar, onder 
begeleiding van prominenten uit de kunst- en reclamewe¬ 
reld, een tiental kunstenaars aan 1 , ónder wie Herman 
Brood, Comeille, Hugo Claus, Paul de Lussanet en de Lim¬ 
burgse schilder Richard Smeets. Zij signeerden een groot 
billboard dat in de stationshal stond opgesteld. Met dit ge¬ 
baar openden zij de manifestatie ’Artworks’, een project 
dat de samenwerking tot stand brengt tuisen grote natio¬ 
nale en internationale adverteerders en tien Nederlandse 
kunstenaars. Volgende maand worden tien billboards ge¬ 
veild, iedere voorzien van de signatuur van een van de 


pjgj I 


deelnemende, kunstenaars, aa,n de. adverteerders. De bill¬ 
boards moeten minstens 50.000 gulden per stuk opleveren. 
Het geld gaat naar fondsen die zich inzetten voor kunste¬ 
naars, zoals het fonds van de Rijksacademie van Beelden¬ 
de Kunsten dat stipendia verleent dan buitenlandse kun¬ 
stenaars en de Foundation for Indian Artists. Het ligt‘in 
de bedoeling om afdrukken van de kuiistwerken in septem¬ 
ber op een aantal plaatsen in Nederland ten toon te stellen. 
De kunstenaars waren in Maastricht in het kader van de 
European Fine Art Fair. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


(ADVERTENTIE) 


i 

i 


len de NS nog 77 laad- 
sn. Inmiddels is dat 
onken tot 65. 
van een overname 
assers in 


a 


EURO-DISNEYLAND 

1*2,3 eh 4 daagse reizen, naar keuze met 
of zonder bezoek aan Parijs, 

VRAAG FOLDER BEL: 04406 - 15252' 

Plenkertstraat 44, 
— 'Tomingom» Valkenburg 

D en der is ook b|J elk reieburo verkrijgbaar 


Van onze redactie economie 


HEERLEN - De grote fiisie tus¬ 
sen Plem en Limagas verloopt 
slechts ogenschijnlijk zonder 
grote problemen. Ondanks een 
ogenschijnlijk vlekkeloze sa¬ 
mensmelting is er hier en daar 
enig gemor bespeurbaar. Met na¬ 
me bij een deel van het (voorma¬ 
lige) Lüpagas-personeel, d»t zich 
af en toe overvleugeld voelt door 
de ’Plemmers’ die binnen Mega 
getalsmatig in de meerderheid 
zijn. Mega Limburg is het 
allemaal Riem wat de klok 
slaat,*’ klinkt het overal imde ou¬ 
de Limagas-burelen. „Het lijkt 
wel of de Plem toch stiekem de 
zaak beeft overgenomen.” 

Sinds 1 januari zitten het elektri- 
citeitbedrijf en de gasdistribu¬ 
teur officieel samen in Mega- 
Limburg. Met een peperdure pu¬ 
bliciteitscampagne probeert 
Mega Limburg bij het publiek de 
nieuwe naam erin te hameren. 
Met het samengaan kwam per 1 
januari een eind aan ruim 57 jaar' 
Limagas en ruim 81 jaar Plem. 

Samenwerken in Mega Limburg 
is praktischer en voordeliger dan 
conêurrerend langs elkaar heen 
werken. De sleuven voor kabels 


en. pijpen hoeven nu maar een 
keer te worden gegraven, er is 
één centraal alarmnummer, er 
hoeft maar één meteropnemer 
op bezoek te komen en de 
400.000 klanten in deze provincie 
krijgen allemaal maar één reke¬ 
ning. •. 

- . ■ . i 

Maar binnen Mega Limburg zelf 
is die eenheid nog ver té zoeken. 
Limagas-personeel heeft nu an¬ 
dere collega’s, andere medewer¬ 
kers en een andere werkomge¬ 
ving waarbinnen de Plem-cul- 
tuur de toon aangeeft. De 680 
’Limagassers' voelen . zich dan 
ook regelmatig overtroefd door 
de 1100 ’Plemmers’. „Niet ieder¬ 
een verkeert hier in een hoera- 
stemming”, drukt ’Limagasser’ 
Wiel Steens het diplomatiek uit, 
De ondernemingsraad wil niet 
over de problemen praten. De 
woordvoerder van de directie 
was, evenals directeur Prickaerts 
gisteren niet aanwezig. 

Vooral veel oudere medewerkers 
bij Limagas hebben moeite met 
de nieuwe ontwikkelingen. Ze 
waren gehecht aan de Limagas- 
cultuur en zijn niet zp flexibel 
dat ze makkelijk aan Mega Lim¬ 
burg kunnen wennen. Het is een 
probleem Waar de Mega-directie 
ond^jes fdle goede voorzorgs- Mastenbroek opent ’The 
European Fine Art Fair’ 

MAASTRICHT - Gouverneur E. Burgemeester Houben van Mali 
Mastenbroek heeft gisteren The tricht sloot met de organisal 


European Fine Art Fair* (Tefaf) offi- van de beurs een overeehk' 
cieel geopend. Mastenbroek onthul- w aar in beide partijen de intentü 
de daartoe een schutters tuk waarop uitspreken om jaarlijks tijdens d< 
alleen zijn portret cm dat van burge- Tefaf een hoogstaand en internatte 
meester P. Houben van de gemeen- naai concertprogramma te bi 
te Maastricht geschilderd, zijn. 


maatregelen machteloos tegen¬ 
overstaat. 

Bij verschillende Limagassers 
lééft het idee dat er in praktijk 
eerder sprake is geweest van een 
vijandige overname dan van een 
vriendefijke fusie zoals het op 
papier staat: „De Plem geeft hier 
de toon aan. Alle nieuwe ontwik¬ 
keling zijn geschoeid op de leest 
van de Plem. Hun vroegere wer- 
krooster wordt nu zelfs als stan¬ 
daard binnen Mega Limburg 
gehanteerd.” 

Ondanks het 'gevoel van onbe¬ 
hagen over de cultuurverschil¬ 
len’ blijkt de fiisie voor het overi¬ 
ge goéd te verlopen. De directie 
van Mega Limburg heeft goed 
ingespeeld op de personele con¬ 
sequenties, weet iedereen bij 
Limagas. 

In overleg met de onderne¬ 
mingsraad zijn de personele ge¬ 
volgen van de fiisie zo goed 
mogelijk opgevangen. Door de 
samenwerking zijn veel mensen 
overbodig geworden, maar ont¬ 
slagen waren niet nodig. Voor 
55-plussers is een góede vertrek-. 
regéfcng gemaakt en de rest van 
het personeelsoverschot wordt 
in de loop der tnd weggewerkt 
via i^|^ur)ijk yerloop. 


De gouverneur verwees in zijn toe¬ 
spraak naar het Verdrag van Maas¬ 
tricht en maakte er melding van 
„dat Tefaf laat zien dat de kunst- en 
antiekhandel in de vrije markt de 
politieke ontwikkelingen voor zijn 
op het gebied van integratie”. 

Actie Voor de 
otter in Limburg 

MAASTRICHT - Het Natuurhisto¬ 
risch Genootschap in Limburg en 
de Stichting Qtterststkm Nederland 
willen dat dè overheid haar beleid 
ten aanzien van de leefgebieden van 
de otter bijstelt. Ook vragen zij de 
provincie Limburg en de Limburg¬ 
se waterschappen stappen te onder¬ 
nemen om de laatste leefgebieden 
van deze bedreigde otter veilig te 
stellen. 

De otter is een zeer kenmerkende 
soort voor de levensgemeenschap¬ 
pen van het zoete Water. Het dier 
stelt specifieke eisen kan zijn omge¬ 
ving, zoals schoon, helder water en 
oevers met veel begroeiing. 

Uit een onderzoek, in 1991, blijkt 
dat de otter alleen nog maar in Lim¬ 
burg voorkomt. 

Om de otter voor Limburg (en dus 
voor Nederland) te behoudén, vra¬ 
gen het 'Natuurhistorisch Genoot¬ 
schap in Limburg en de Stichting 
Otterstation Nederland aan de ver¬ 
antwoordelijke instanties stappen 
te ondernemen die leiden tot be¬ 
houd van de populaties en herstel 
van de leefgebieden’van de otter. 
Daartoe zal het beleid van de rijks¬ 
overheid, zoals in 1989 verwoord in 
het Herstelplan Leefgebieden Otter, 
moeten worden bij gesteld. Dit plan 
richt zich primair op het Noorden 
en het Westen van Nederland. 


Golfoorlog 


■p 

Si 


De tijdens deze beurs gekozen yr 
zitter van de European Fine 
Foundation, Hans König, keek ni 
alleen vooruit naar deze ’excelle 
gepresenteerde beurs’ maar blik 
ook t^rug op de gevolgen van < 
l Golfoorlog voor de interaatioiu 
kunsthandel. „Na de Golfoorl 
was ér weinig animo om kunst 
kopen, maar er zijn tekenen v 
herstel in Europa en Amerika' 
hopelijk binnenkort ook in h 
verre Oosten”, aldus König. 

Na deze toespraken kon een sel< 
gezelschap onder het genot van e 
glaasje champagne alvast een vp 
proefje nemen van al het moois' 
op de beurs, met voor de eerste 
een juwelenselectie, te koop is. ' 


Onderzoek nam 

ï. 

samenwerking 
23 gemeenten 


MAASTRICHT - Een ^ 
die bestaat uit gedeputewc . 
meekers en de burgemeesters 
ben (Maastricht), Van Zeil C 
en Creemers (Bom) gaat, óh&c 
steund door vijf ambtelijke wer 
groepen, onderzoeken hoe dé 
menwerking tussen de 23 Zuid! 
burgse gemeenten kan woréi 
verbeterd. In het kader van het “ 
ject bestuurlijke vernieuwing' „ 
len de gemeenten een gezan 
beleid ontwikkelen op het 
van bedrijfsterreinen en kan 
katies, milieu, volkshuisvestm 
verkeer en vervoer en recreatier- 
toerisme. De stuurgroep zal hl 
bevindingen uiterlijk in het ruga 
bekendmaken. voor melkveehouders 

MAASTRICHT - provincie en Waterleidingmaatschappij Limburg 
(WML) trekken drie jaar lang samen een ton uit voor milieuvoorlich¬ 
ting op melkveebedrijven in het bodembeschermingsgebied Mergel¬ 
land en de grondwaterbeschermingsgebieden. Doel van de campag¬ 
ne is boeren zuiniger en milieubewuster te leren omgaan met mest 
De Dienst Landbouwvoorlichting wordt met dë uitvoering belaft' 
Deze dienst zal de melkveehouders ook helpen met het opzetten van. 
een mineralenboekhouding. 


(ADVERTENTIE) 


DAMESMODE 


CHARLOTTE 
(ADVERTENTIE) 


16 MAART 

met de nieuwe voor¬ 
jaar- en zomercollectie, 
met o.a. de merken 

GIGUE en PRISMA 

tby MAX MARA) 

TOT ZIENS 8U 


Geleenstraat 56 
Heerlen, Ö45-719124 Lirhburgs Dagblad 


t 

Né een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gézin, dat alles voor haar betekende, geven wy 
mjet droefheid kennis, dat vrij onverwacht van 
ons is heengëgaan, onze innig geliefde moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus¬ 
ter, schoonzuster, tante en nicht 

; Tiny M.H. Boesten 

’ weduwe van \ 

l Laurens Rijnders 

i . levensgezellin van 

; May Vrosch 

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar. 


Zaterdag 14 maart 1992 • P 


«sa 


j Heerlen: Riet Evers-Rijaders 

f Hub Evers 

i Heerlen: >Netty Wesscliagh-Rijnders 

} , Péter Wcsselingh 

< Heerlen: Tiny Barmentloo-Rijnders 

i Ab Bamtentloo 

Heerlen: Jos Rijnders 

, Héeiien: MayVrescb 

* ea al haar klein-en - 

’ . r achterkleinkinderen 

Familie Boesten 

; Familie Rijnders . 

6419RM Heerlen, 19 maart 1992 

Hugo de Grootstraat 19 

D£ plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden dinsdag 17 maart a.s. om 12.00 uur in de 
pkrdchiekerk van de H. Géést, Kasteeltaan te 
Heerlen, waarna aansluitend, de crematie ^al 
plaatsvinden in hel crematorium Imstenrade té 


HjÜe^akomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelyk condoleren. 

Awoodmis maandag 16 maart a.s. om 19.00 uur 
ii vMuamde. parocfakkcrk. 

Cfcizè ■ dierbare overledene is opgebaard in de 
muwkamer van Lindeman Uitvaartcentra, 
Rpo^HTsipgC 4 te Heerlen. 

Ctetagenheid tot afscheidnemen dagelijks van 
lfoftot 20.00 uur. 

v& dfie geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gnirven deze annonce als zodanig te willen be- 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een dapper en geduldig gedragen lijden is 
van ons heengegaan, mijn schoonvader, onze 
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en 
neef 

Willem de Jong 

weduwnaar uit bet eerste huwelijk van 

Mieke Jongstra 

weduwnaar uit het tweede huwelijk van 

Christinp van den Ham 

Hy overleed in de leeftijd van 88 jaar, na een 
liefdevolle verzorging in het bejaardenverzor¬ 
gingstehuis de Regenboog te Heerlen-Meezen- 
broek. 

Uit aller naam: 

Familie de Jong 
Familie Snippe 
Familie Roemgens 

Heerlen, 12 maart 1992 

Corr.-adres: Martin Luther Kingstraat 34 

«471 XK Eygelshoyen 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op dinsdag .17 maart as. oni 10.00 uur in de 
parochiekerk van Rt Bemadette te Abdissen- 
bosch, waarna aansluitend dé begrafenis zal 
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar. 
Bijeenkomst in de kerk. Ef is geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene, maandag 16 maart as. om .19.00 uur, in 
voornoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32. 
te Nieuwenhagen' dagelijks van 18.15 tot 18.30 
uur; ~ . . u. 


Efcdroefd, maar dankbaar voor allés wat zij voor 
Op heeft betekend, heb^en wij afscheid geno¬ 
men van mijn lieve vrouw, móeder, schponmoe- 
wr, crnie omé, zuster, schoonzuster, tante, en 

•; Sophie Cleiren 

* ' echtgenote vén 

\ ■ WielLm4<Blauf 

Zgr overlegd in de leeftijd van 06.jaar, voorzien 
het h. oliesel. ■ - 

\ Landgraaf: WJ. Ldndelanf 

koéubróek: Aagié DÉeder-Lindelauf 
•] Plet Boeder \ •* 

1 SopWeTüiy J 


iMtèmaÉtiêM 


. f . i , «. ; vt * ;A ' 

Qe plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor- 
dpn op dinsdag 17 maart a.s. om 11.00 uur in de 
parochiekerk van Q.L. Vrouw van de Berg Car- 
nM té Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend 
zal plaatsvinden op de rJt. be- 


• • lil if r. FTTTï 


Bijeenkomst in de kerk. Er is gee n condoleren. 


Heden overleed, voorzien van de hju sacramen¬ 
ten der zieken, in het St. Jozefziekenh uis te 
Kerkrede, mijn lurve echtgenoot, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa, broer, schoonbroer, 
oom en neef 

Alfons Housen 

echtgenoot van ^ 

Helena V ondenhoff 

Hij overleed, een maand voor hun gouden hu¬ 
welijk, in de leeftijd Vari 73 jaar. ' 

Kerkrede: ü. Heusen-VoBdenhoff 
Kerkrede: Miety en Joxef de Haan-Housen 
Bocholtz: Henk eaLily Housen-JPeters 
Kerkrade: John en D#ey Housen^an der Burg 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen & 

• Familie Housen ïw 
Familie Vondenhoff $ 

.Kerkrede, 12 maart 19g2 
Dr. Ariensstraat 12. •' v 

Corradres: Vloedgcaafstraat 12, i ^ , , 

6407 EP Kerkrade ; • /:* 

De 1 plechtigeducharietaeviering zai-plaatsvincleri 
DR dinsdag 17 maart a.s. om lLOduur irtde pa- 
:hiekérk/OL.‘Yrouw Onbevlekt [ Ontvangen 
«o ^*kr%ksT«3wl»-iS«leh, évaarn* aansluitend 

*r* -? *.- ; 11 j! 
oor vervoer van de 
v.v. is gezorgd. 

Maandag 16 maart zal de overledene bijzonder 
worden herdacht tydebs de avondmis van 19.00 
uur in bovengenoemde kerk. ' 

Wilt u, indien Wy vergeten zyn u een kennisge¬ 
ving te zenden, déze éhnönce als zódanig be-' 
•. '•J. ... V 

, T ,-r 

• ► ' ' ’ * ' , 

Mdegestreden, maar dankbaar voor de Véle 


1 ii * *1 i 1IV ‘ ■* i 


gpa genieten, heeft éa een leven van hard wer- 
ken, op 71-iacige leéftyd afscheid moeten ne¬ 
men /. . j .' f . 

Johannes Jacobus 
;.. Coumans t t.. ;t; 

begiftigd met 4e eremedaille in goud ^ 

.... verbóndén aan de Qrdo van Oraiye Nassau- *, 
■; , • levensgezel van : V 

l ’ Trautje Jeha-Steinbusch 

Jr! Kerkrade: GJtf.Jefca-Stetabusch ' - u - v ' 
V,i' Kadorade: Jns^;C. ii— a— -- 

‘ Kerkrede: Jo cajPfcuyJeh s-atr ole jibi'rg • 

. U,SJL; Trv ly euTom Knoblocfc-Jeha 
en kinderen 
FauüiteCoumaas 

' w‘.v. Familie Jcha-Steinbnsch 

Kerkrede, 13 maart4992 .. 

RótdbdkerstraatTF; - .fi .ip r,-. ; ; y ^ 

\r ■ -• V • \ „;j .. 

De cremotièplechtigheid zal plaatsvinden op 
wééepdag^O rnaart éJB. om 10J0 uur in dé aula 
van het crêmatoriurit.te Heerlen, Imrtenndh- 

' : ï\ .. 

Ri^èenkomét tn de ^ontvangka^t^ Y&A het-cre¬ 
matorium om ÏO-.IO tam, alwaar gelegenheid is 
schrütelijk condéléren. 

Gelegenheid tot af$Cbeidnemen in het streek- 
hfuuéuartum<ge)eg«n óp het terrein van de L£te- 
)ter i teidek liniek)r Sj. jPietenrtraat 140 te Kerk- 
redé-Chevremont, dagelijks van 16.00 tot 19.30 ËDigè en algemene kennisgeving 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat alles voor hem betekende, is na een 
kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heen¬ 
gegaan, mijn lieve vrouw, goede en zorgzame 
moeder en schoonmoeder, oma, schoondochter, 
onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht 

j 

Hubertina 
Van Neer-Zeegers 

echtgenote van 

Wily van Neer 

Zy overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, 
in de leeftijd van 66 jaar. 

Kerkrede: W. van Neer 
Kerkrade: John en Ine van Neer-Habets 
Bianca 
Joyce 
Kimberly 
Familie Zeegers 
Familie Van Neer 

6463 BA Kerkrade, 13 maart 1992 
Prinses Margrietstraat 17 

De plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden op dinsdag 17 maart om 10.00 uur ih de 
parochiekerk H. Petrus én Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming te Kerkrade-Chèvremont, 
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid 
zal plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, 
Imstenraderweg 10. 

Voor vervóet per bus is gezorgd. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tót schriftéljjk condoleren. 

Avondmis maandag om lO.OO uur in eerderge¬ 
noemde kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in het uit¬ 
vaartcentrum DELA in Heerlen, Grasbroeker- 
weg 20. Gelegenheid tot rouwbezoek zondag 
van 14.00 tot 15.00 uür en maandag van 18.00 tot 
19.00 uur. 


Na een leven dat getekend werd door eenvoud, 
goedheid en behulpzaamheid, is heden na een 
langdurige ziekte op 69-jarige leeftijd van ons 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten 
der zieken, onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en 
tante 

LeniKohnen 

weduwe van 

Frans Reulen 

Kerkrede: Gertie Reulen 
Marion 
Jörg 

Heerlen: Bert en Petra Reulen-Nijhuis 
wed. C. Reulen-Paffen 
Familie Kohnen 

13 maart 1992 - v 

Vroenstraat 78, 6462 VN Kerkrede 

In de parochiekerk van de H. Antonius van Pa- 
dua te Bleyerheiue zal de plechtige uitvaart¬ 
dienst worden gehóuden op dinsdag 17 maart 
öm 14.00 uur. / 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is 
uw naam in het condoléanceregister te schrij¬ 
ven. ’ ' ■ • • 

De crematieplechtigheid vindt aansluitend' 
plaats in het crematorium aan de Imstenrader- 
weg te Heerlen. 

Avondwake maandag om 19.00 uur in voor¬ 
noemde kerk. ( 

Voor vervoer naar het crematorium en terug is 
een autobus aanwezig. » 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Met léedwezen hebben wy kennis geno 
het overlijden van onze oudrdirecteur 

ir. R.N. Taverne 

Directie, personeel en 
raad van commisst *" 
van Sigrano Neder 

Heerlen, 13-3-1992 t Pierre André Lenunens, 77 jaar, ech _ 
Catharina M.J. Kneepkens. Corr.adres: 
stestr. 69, 6004 CB Weert De plechtige 
dienst zal plaatshebben op maandag 16 ; 
10.30 uur in de parochiekerk van de H. J 
Keent-Weert. 

t Lisa Peters, 69 jaar. Corr.adres: Vughter 
5263 BM Vught. De plechtige eucharisti 
wordt gehouden op maandag 16 maart o 

uur in de parochiekerk van de H. !__ 

Echt. 

t Els HaUTman-Mooijaart, 31 jaar. Sleed 
6226 WJ Maastricht. Haar crematie zal in 
ten kring plaatsvinden, temidden van haar 
ren. 

t Pieter ’t Hoen, 77 jaar, echtgenoot van 
Hochstenbach, Parkweg 2e, 6212 . XN 
tricht. Dé begrafenis zal plaatshebben h 
13.00 uur op de r.-k. begraafplaats. Ton 
Maastricht 


t Voor het opgeven van familieberichten < 
de krj»it Van maandag, bestaat geiege 
op zondagmiddag tassen 15.00 en 1&! 
uur op olie hoofdkantoor, of telefonisch 
uitsluitend op 045-739886. 

Limburgs Dagbl 

In de Cramer 37, Heerlen. 


P 


Met een veilig 
op vakantie... 


Laai voorbat u op vakantw gaat pf ó9 
APK laat doen eerst ónéi m kanban 
gratis ég vakkundig kontroleran 

Autoéandan van Son is een góspacialiseard 
banden aarvtcebedr^ en öéictaal 
dai ^s r 'yan de >éaé»i bekende' merken zoals 
o.a. Bridgesione. Mtcheün, -Oéodyeaf. 
Firestone. Continental enr. ^ ^ ! 

• • } - l - ( *• ‘* 'f -'? * 

tréormeef daar orua apeciaie «pnbiedingan 

. i 

'• s 'L 


--4 dte<2S3M1 . 


V66« 

’ WTUWW 


*uctr$ 
ITïIi 


HEERLEN ^ DSM 
hét, eerste 


door middel van de keizersnede 
moet verminderen. Deze methode 
moét terughoudender worden toe¬ 
gepast en er moéten richtlijnen 
komen voeg dé toe pa ssi n g ervan. 

•1 ■ • -I : • 

Dit. stelt de Gezondheidsraad in het 
jaaredvies 1991 aan staatssecretaris 
Simons (V olksgezondheid). Het 
aantal geboorten met'de keizersne¬ 
de is. sinds 1976 met 406 procent 
gestegen. Bij tien procent van alle 
géboorten in ziekenhuizen wordt 
deze techniek toegepast 

In het jénradVies, 'dat gaat over 
voortplanting, pleit de Gezond- 


Dé read méént dat er een landelijk 
protocol moet komen voor het ge¬ 
bruik van déze techniek, een *ég£ 
stratie van aüe &evailen en onder- 
zode naar de. resultaten. Volgens de 
Gezondheidsraad moert ook vastge¬ 
legd worden wat er moet gebeuren 
met pre-embryo's. 
tin het advies wordt verder gesteld 
'dat hét erg moeilijk zal worden het 
aantal ongewenste zwangerschap¬ 
pen in ons land verder terugte drin- 
jgen. Nederland heeft het laagste 
abortuscijfer ter wereld en pok het 
aantal ongewenste zwangerschap¬ 
pen by tieners is érg iaag: töOO pèr 
jaar; waarvan de höft via abortus 
wordt béetndigd. *■ 


II 

K 

n 
'(plok een*eentnalige 
een half Drocent va 


MÊMm 
houdendheid bij de toepassing van 
regeerbuisbevTuchting. Er is nog te 
weinig bekeend over succeskansen 
en evéntuele nadelen. 'u 


. 4# eemtkómendé ( , jaren, een antit 
conceptiepil voor de man op dé 
maHct.komt Wel ?al er voor vioté,. 
wen een anti-concepttWaói^^k^l 
mén dat jérehléng 


Op & mei eindigt termijn van inspraak 
• v i j De twee vmdachtm 

Automobilist ( 

• . • 1 * j* - dat moment beschikbare 

IS P0I1H6 : auto’s werden.in«e«t 


" • " 1 door het gpwone auto 

HEERLEN - Tientallen wacht- laten stoppen eé de gehéF 
meesters en agenten van de baan zodoende af te sluiten. VpnonmvankiggsvT 
Lhsteraö boog <*e vasté 
missie vórn* MiMeWi Verkeer en W 


rnTT^Tt 

3 

t { . -i ili*-- w'A * 

I * 1 -1 ‘ Jl'A fij I Rf TT 


Lc; t r* [ _ v \ ^ i T > * 

f ' \ J < i ';-i 

r.: ii 


{>. * i iTij ■* m f,» (J t> ütl ia 


i » • I H'i «1 
Ir; 

i ~i • W* «* 1 : i 
t »y • | / .1 > i; Rp ï.. ^ 

x< 


■- 4*:--'•I»M-j- 


\ : 'L‘ ^ ‘Ir''** ■ ' » F*' 4* j.0 1 I « " ^ 

J6 


. i *. ti \* 

171* *■ 

1 ‘ * * 1 »* k .4 11 * 1 ’ > 
limburgs dagblad 


Jongeren drinken op steeds 
jongere leeftijd en in steeds 
grotere hoeveelheden. Dit blijkt 
uit een recent onderzoek van de 
\rije Universiteit. Enkele 
cijfers: één op de vijf 17-jarigen 
drinkt elke zaterdag meer dan 
tien glazen alcohol, met 
uitschieters van dertig glazen en 
15 procent van de jongeren van 
veertien en vijftien jaar is 
regelmatig dronken. Van de 
Jongens beneden veertien jaar 
drinkt 37 procent meer dan 
twintig glazen alcohol per 
uiaand. Het aantal scholieren 


Limburg 
Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 21 


dat bij de laatste gelegenheid 
vijf of meer glazen alcohol 
nuttigde, is de afgelopen vijf jaar 
verdubbeld van 14 naar 28 
procent. 

Reden voor het Limburgs 
Dagblad om eens te praten met 
Jan Noorloos. Hij is opgegroeid 
in Heerlen en begon op 12-jarige 
leeftijd te drinken. Nu is hij 27 
en zit in de evangelische 
ontwenningskliniek De Hoop in 
Dordrecht. De Hoop vangt 
verslaafden op en probeert hen 
van alcohol-, medicijn- of 
drugsverslaving af te helpen. 


)0( 

eidi 


Een paar druppels 
•naggie doet wonderen 


^jSASKlAVAN DERMAAT 

|r ni RLE ^ ~ loog keihard 
Va s L Ver , r ëen dat ik verslaafd 
" coho1- ° m Seen alco- 
VodwÜ verspreiden, dronk ik 
>el s ^ °‘ legde een paar drup- 
j chter °P mijn tong. 
had m de gaten dat ik 
acht Tb.^ was -” J an Noorloos 
fiaeerri Was ongelofelijk geraf- 
?lf ” Q ’ maar ik walgde van me- 

e ï n tn b o eg0n op 1 jarige leeftijd af 
as , ee u blert je te drinken. Hij 
r T^nnisd van Apeldoorn 
imh, erkrade en sprak geen 
rg^gf- Eht. maakte hem niet 
n h,i Pulair bij zijn klasgenoten 
e Pe<?t W V d dan °°k regelmatig 
I’. Vo elde me een bui- 
h 0r !2 tj ^ ° m tech bij de groep 
es. r» * dr onk ik een paar pils- 
at praatte makkelijker.” 

J teerkte dat hij eerder contact 


legde als hij wat glaasjes op had. 
„In het begin dronk ik alleen op 
feestjes en in het weekend. Zat 
was ik nooit. Na enige tijd merk¬ 
te ik echter dat ik steeds meer 
glazen alcohol nodig had om me 
goed te voelen. Dit ging van 
kwaad naar erger en jaren later 
liep het compleet uit de hand.” 

Verveling 

Na de middelbare school moest 
Jan in militaire dienst en kwam 
bij de Geneeskundige Troepen 
terecht. „Het is ongelofelijk wat 
daar werd afgezopen. We ver¬ 
veelden ons enorm en in de kan¬ 
tine hingen we aan de tap om de 
tijd te verdrijven”, vertelt Jan. 
Na een korte stilte concludeert 
hij: „Tijdens militaire dienst 
kwam ik erachter dat ik eigenlijk 
niet meer zonder drank kon. 
Maar ik verdrong dat idee en 
dacht dat ik alles in de hand 
had.” 


In de praktijk was dit echter niet 
het geval. Na een onafgemaakte 
opleiding tot verpleegkundige in 
het ziekenhuis in Maastricht, 
keerde Jan terug naar Heerlen 
en werd verkoper bij Carpetland. 
Hij legde ’s avonds tapijt om met 
dit 'zwarte’ geld drank te kunnen 
kopen. Want hij had steeds meer 
alcohol nodig om goed te kun¬ 
nen functioneren. 

In die tijd dacht hij er regelmatig 
over om zelfmoord te plegen, 
maar hij had er niet genoeg lef 
voor. Totdat hij op een avond to¬ 
taal verdoofd op de twaalfde ver¬ 
dieping van een flatgebouw ging 
staan. „Ik zag geen andere uit¬ 
weg meer. Ik was wanhopig en 
wilde springen. Toen stond er 
ineens een blaffende hond ach¬ 
ter me. Ik draaide me om en dat 
beest stond me aan te kijken als¬ 
of hij wilde zeggen: 'denk je nu 
echt dat zelfmoord de oplossing 
is?’. Ik ben in elkaar gezakt en Jan Noorloos voor de ingang van het opvangcentrum De Hoop in Dordrecht. 


heb uren als een klein kind zit¬ 
ten janken.” 

Buitenbeentje 

Jan komt uit een gereformeerd 
gezin met zeven kinderen. „Ook 
binnen de familie was ik een bui¬ 
tenbeentje. Mijn ouders merkten 
dat ik weinig vriendjes had en 
om dat te compenseren gaven ze 
me een eigen kamer, een eigen 
bureau. Zo kwam ik toch weer in 
een uitzonderingspositie terecht. 
Misschien zou het beter zijn ge¬ 
weest als ze me niet die extra 
aandacht hadden gegeven. Want 


hierdoor werd mijn eigen beeld 
dat ik een buitenbeentje was, 
weer bevestigd”, meent Jan. 

Voor zijn ouders heeft hij jaren 
verzwegen dat hij verslaafd was. 


Toen hij uiteindehjk vertelde dat 
hij problemen had, haalden ze 
hem over hulp te zoeken bij de 
Riagg. „Om mijn ouders te 
vriend te houden, ben ik na de 
Riagg gegaan. Maar ik vroeg me 
vaak af wie er nu eigenlijk voor 
een gesprek kwam, de hulpverle¬ 


achtergrond 


I 


Vakantiepark Strijthagen 


e tijd zal leren 
wat er komt 
in Strijthagen RIK VAN DRUTEN 

De gemeente 
en 2 at bestaat dit jaar tien jaar. 
^hteh a l probeert het ge- 
!bou„? stuur een bungalowpark 
ik. en langs de Strijthager 
4 nj ee baanden geleden zag 
plan het lic bt. De ge 
Hkeur- ^ a ^ er . donderdag zijn 
e nst teg aan, zij het met twaalf 
% ^teers. Een nieuwe stap op 

i s Peclalh 5 l 'vakantiewoningen, 
> Rscent^, teitenresta urant en con- 
’ TPtie whL m i kasteel Strijthagen, 
ie ten’n' ke ^ en ca te in de hoeve, 
rn bad banen ’ een sauna en een 

f i 

; iemS? den 1 ? am de Landgraaf- 
luit tnt te-eraad een omstreden 
^ aanleg van een bunga- 
d at rv, m Strijthager beekdal. 
t alwft C 0men,; ’. 19 ma art 1987, was 
L r Vl er jaar geleden dat de 


(ADVERTENTIE) 


! f) , 

(l >l /niu.<> i (ln I/ciJcn 

"Hr W ° 9sko t 7 SITTARD 046-526851 
nchtorstr. 45-47 046-515216 

Sp eciale aanbieding: 

cotr, l or J kinderwagens, 

J Us ' e f buggy met matras, 
ertrek, voetzak en parasol 
Va n 1133,- 

N U voor 795,- 

!? ax ' cosi 1000, alle kleuren 
va n 214,. 

NU voor 149,- 

b h ^ r ° 01 assorlimi.’iu 

' | nderw ab ' |, 6n ^oorgroeikamers 

9 e ns, wandelwaqens, buqqv's 
* er ', stoelen, autostoelen 
^ ampingbedjes en sitters 

E$ q IREKT uit voorraad leverbaar 


_* Babyhuis van Helden 

Stadswegske 1 7 

openingstijden 
di. wo, vr 1 6 u 
donderd 19 u 
zaterd 1-5 u 


°' e l de Pri ns 


een Rijksweg Roermond 

H 


raad op 21 december 1983 voor de 
eerste maal akkoord ging met het 
principebesluit om in Strijthagen 
een bungalowpark aan te leggen. 

Voldoende om het park ook aan te 
leggen, bleken al die besluiten niet. 
In de herfst van 1990 blokkeerde de 
Raad van State de Landgraafse 
plannen. De in de stichting Natuur¬ 
behoud Strijthagen verenigde te¬ 
genstanders vierden een feestje, 
maar moesten eind januari opnieuw 
de barricades op: Landgraaf presen¬ 
teerde een nieuw plan voor een 
bungalowpark in Strijthagen. 

Weer nam de Landgraafse gemeen¬ 
teraad afgelopen donderdag een 
omstreden besluit en ging akkoord. 
Niettemin is het zeer de vraag of de 
bungalows nu daadwerkelijk ge¬ 
bouwd gaan worden. De Raad van 
State zal opnieuw het verlossende 
woord moeten spreken. 

Het huidige plan voorziet in de 
bouw van 251 vakantiewoningen, 
aanzienlijk minder dan de vierhon¬ 
derd die belegger GAK-Amsterdam 
en exploitant Vendorado midden 
jaren tachtig in Strijthagen wilden 
bouwen. Daarmee komt de gemeen¬ 
te tegemoet aan de bezwaren die de 


Het nieuwe plan 
voor een 
bungalowpark 
waaraan de 
gemeenteraad 
donderdag zijn 
goedkeuring gaf. Raad van State destijds tegen het 
bungalowpark uitte. 

Die betroffep vooral ’de fraaie, 
meanderende bedding van de Strijt- 
hagerbeek’, aldus de Raad van State 
in haar uitspraak van 12 oktober 
1990. „Het behoud van de kwetsba¬ 
re bron- en kwelsituatie is van zeer 
groot belang.” 

De Landgraafse wethouder Ruimte¬ 
lijke Ordening Wiel Heinrichs - van 
meet af aan de grootste ijveraar 
voor het bungalowpark - liet daar¬ 
op door adviesbureau CSO in Maas¬ 
tricht onderzoeken of een kleiner 
bungalowpark wel kan worden ge¬ 
bouwd, zonder de beek te schaden. 

Toen de ondubbelzinnige conclusie 
van de CSO-onderzoekers bevesti¬ 
gend bleek, trad Heinrichs eind ja- 


( ADVERTENTIE) Op 18 en 19 maart a.s. houdt PTT Telecom Open 
Dagen in haar Zakelijke Adviescentrum in Maastricht. 
Tijdens deze dagen speelt het vernieuwde en sterk 
uitgebreide assortiment zakelijke produkten de hoofdrol: 
van centrales en faxen tot autotelefoons en semafoons. 

Bovendien kunt u profiteren van een aantal zeer 
speciale aanbiedingen. Bij aanschaf van een autotelefoon 
of telefax verzorgen wij de inbouw/plaatsing gratis! 

Een prima gelegenheid dus voor vrijblijvende 
demonstraties en uitgebreide informatie o.a. over onze 
jongste aanwinst de Vox Benjamin. Deze installatie 
maakt de aanschaf van een centrale kast overbodig. 

U bent van harte welkom - op genoemde data 
van 09.00 tot 21.00 uur - op de Noormannensingel 45 
te Maastricht. Graag tot dan! 


nuari met de plannen naar buiten. 
In het grootste geheim was er intus¬ 
sen een jaar lang over onderhandeld 
met projectontwikkelaar Meyers 
Beleggingen uit Simpelveld en de 
in Groningen gevestigde exploitant 
Creatief Vakantieparken. 

Met het CSO-onderzoek op zak 
toonde Heinrichs zich zeker van 
zijn zaak. „Het nieuwe plan komt 
tegemoet aan de eerdere kritiek van 
de Raad van State. Ik zie dus niet in 
waarom die hiermee niet akkoord 
zou gaan”, liet hij weten. 

Paul Baur, voorzitter van Natuurbe¬ 
houd Strijthagen, zag dat anders. 
„De Raad van State is destijds niet 
verder gekomen dan een beoorde¬ 
ling van de gevolgen voor de beek”, 
stelde Baur op een van de protest- 
bijeenkomsten die zijn stichting de 
afgelopen weken belegde. 

„Dat was al voldoende om dat plan 
te verwerpen. Over allerlei andere 
bezwaren die aan het oude en aan 
het nieuwe plan kleven, heeft de 
Raad van State zich nog nooit gebo¬ 
gen”, aldus Baur, die er geen mis¬ 
verstand over liet bestaan dat zijn 


(ADVERTENTIE) 

Uw woning optimaal 
tegen inbraak beveiligen? 


INFRfl 

BEVEILIGING 


ptt telecom 

ui' J . 


Aanbieding: 

Basispakket 

inbraakbeveiligingssysteem voor uw 
woonhuis inclusief montage netto 

ƒ 1175,- 

Bel nu voor een vrijblijvend 
gesprek of informatie! 

046-527193 


stichting opnieuw naar de Raad van 
State zou stappen als de raad met 
de plannen instemde. 

De discussie werd grimmiger. Wet¬ 
houder Heinrichs wilde een week 
geleden de 2.500 inspraakreacties 
op het plan slechts 'onder protest’ 
in ontvangst nemen, omdat Natuur¬ 
behoud Strijthagen onder 'valse 
voorwendselen’ de handtekeningen 
zou hebben verzameld. 

Baur en de zijnen vrezen dat het 
bungalowpark permanent bewoond 
gaat worden. Die angst is gebaseerd 
op de manier waarop projectont¬ 
wikkelaar Meyers het park wil fi¬ 
nancieren: niet één grote investeer¬ 
der, maar een vereniging van eige¬ 
naren die elk enkele vakantiewo¬ 
ningen kopen voor een gemiddeld 
bedrag van 175.000 gulden. „Wie be¬ 
let zo’n eigenaar om zelf permanent 
in zijn huisje te gaan wonen”, vroeg 
Baur zich af. 

Wethouder Heinrichs mocht het 
met die kritiek faliekant oneens 
zijn, de raad dwong hem toch een 
garantie af dat permanente bewo¬ 
ning van de woningen uitgesloten 
is. Bovendien moet het gebied toe¬ 
gankelijk blijven voor de Land¬ 
graafse bevolking. 

Heinrichs’ volgende opgave is de 
provinciale goedkeuring voor het 
bungalowpark te krijgen. Tegen alle 
besluiten van zowel de Landgraafse 
raad als de provincie kan Natuurbe¬ 
houd Strijthagen echter beroep aan¬ 
tekenen, tot aan de bouwvergun¬ 
ningen toe. 

Op die manier hoopt Natuurbehoud 
Strijthagen de plannen zodanig te 
vertragen dat Meyers en Creatief 
Vakantieparken afhaken. En die 
hebben juist haast, omdat meer 
Limburgse gemeenten bungalow- 
park-plannen hebben. Directeur 
J.Meijers bij de presentatie van het 
plan: „Als we te lang wachten, geeft 
de provincie geen toestemming 
meer, omdat het aanbod dan te 
groot wordt." De tijd zal dus leren 
wat er met Strijthagen gebeurt. 


ner of ik?” Jan moet er zelf hard 
om lachen. 

Taboe 

Hij woont nu al een jaar in De 
Hoop. Hij belandde daar via een 
medewerker van de Volle Evan¬ 
gelie Gemeente. Jan ontmoette 
die man op het station in Heer¬ 
len, waar hij dagen doelloos 
heeft rondgehangen na de avond 
waarop hij van het flatgebouw 
wilde springen. 

Jan is ervan overtuigd dat hij 
niet opnieuw aan de alcohol ver¬ 
slaafd zal raken. „Ik ben alcohol 


Foto: COR VOS 

gaan haten. Nu zie ik pas wat ik 
al die tijd heb aangeneht.” Over 
vier maanden is zijn behandeling 
afgelopen. Dan wil hij in België 
een centrum voor verslaafden 
opzetten. „Ik wil het taboe door¬ 
breken dat in België rondom 
verslaving hangt.” 

„Bij De Hoop heb ik een per¬ 
soonlijke relatie met God opge¬ 
bouwd. God is een vader voor 
me geworden en ik weet dat hij 
me wil helpen. Maar ik moet 
hem wel de kans geven", zegt 
Jan vol vertrouwen. limburgs weerhoekje 
^ * _ door Bob v an der Moolen 

’Lente op een zijspoor’ 

Maart neemt in de rij van 12 maanden toch wel een bijzondere plaats 
in; de lentemaand komt voor in een overgangsseizoen waarin het 
weer erg vlug kan veranderen, waarbij grote tegenstellingen voorko¬ 
men en waarin lekker voorjaarsweer snel kan worden afgewisseld 
door guur en koud weer. Uit een 30-jarig gemiddelde valt op te ma¬ 
ken dat de gemiddelde etmaaltemperatuur in maart 5,9 graden Cel¬ 
sius bedraagt, samengesteld uit bijna 3 graden in het begin en ruim 7 
graden tegen het eind van de maand. Voorjaarsstormen gepaard met 
hagel en sneeuw komen geregeld voor; de volksweerkunde heeft 
daarvoor enkele spreuken die karakteristiek zijn voor het weer in 
maart. 'Nooit is maart zo goed of het heeft wel een besneeuwde hoed, 
ol, sneeuw hagel regen en wind, daarvan is maart een vrind’. 

Maart roert zijn staart; hoe treffend werd dit begrip deze week weer 
eens van toepassing. Allereerst toonde maart zich van de beste zijde; 
met een hoge score van 16,9 graden, opgetekend in Nuth, werd een 
waarde gehaald die in juni beslist niet zou misstaan. Daarmede werd 
de gemiddelde etmaaltemperatuur in de eerste week van maart opge¬ 
stuwd tot 8,8 graden tegen 4 graden normaal, meer dan het dubbele 
dus. Maar zondag moest de temperatuur al een flinke stap terugdoen 
toen 12,5 graden als maximum werd genoteerd. Maandag slaagde de 
zon er niet in om door een hardnekkig wolkendek te branden en met 
12,2 graden werd het een fractie frisser. 

Weersomsla« 

Alle weerkundigen voorzagen een radicale weersomslag; een duide¬ 
lijk voorteken daarvan was de vrije val van de barometer, die met de 
regelmaat van de klok daalde van 1035 mba tot 1015 mba. Omdat de 
bewolking van een naderend regengebied vertraagde kon de zon in 
staat worden gesteld voor een warming-up tot 12,9 graden. Maar 
daarna viel het doek definitief. Animator voor onstuimig weer werd 
een straalstroom die nu een veel duidelijker koers innam en die een 
trein met regengebieden naar West-Europa dirigeerde. Het eerste re¬ 
gengebied had al veel aktiviteit verloren, in onze regio viel vijf liter 
per m2, tegenover 25 liter in Friesland. Maar dat was de voorbode 
van veel meer. De regen ging koude lucht vooraf waarin het kwik 
dinsdagnacht tot 1,9 graden daalde en overdag een maximum toeliet 
van 8,2 graden met wat lichte buitjes. Stimulator voor een volgend 
en nu veel aktiever regengebied werd een zeer diepe depressie met 
een kerndruk van 943 mba of ongeveer 707 mm kwikdruk; kijkt u 
maar eens op uw barometer hoe laag dat wel is. 

Grote tegenstellingeii 

Op de grens van de koude en zachte lucht ontwikkelde zich een 
enorm neerslaggebied. Woensdag handhaafde de zachte lucht zich 
boven Zuid-Limburg met maxima tot 10 graden en ruim 5 mm neer¬ 
slag. Donderdag viel vrijwel de gehele dag lichte regen maar de in¬ 
tensiteit viel nogal mee; 6,6 mm. Wij ontsnapten aan de kou en aan 
de meeste neerslag, want in Oost-Nederland viel maar liefst 60 mm 
neerslag, op sommige plaatsen lag 2 cm sneeuw bij temperaturen 
even boven het vriespunt. Verdere luchtdrukdalingen, de barometer 
daalde tot vrijdagmiddag gestaag door tot 992 mba, maakten het dui¬ 
delijk dat de atmosfeer nu op volle toeren draait. Vrijdagmiddag 
verbleef Zuid-Limburg aanvankelijk nog in de warme sector (rond 
13.00 uur was het nog 10,6 graden) maar later kwam met veel wind 
ook hier koudere lucht binnenstromen met vrij veel neerslag; 13 mm. 
De temperatuur daalde meer dan 4 graden. Tot en met gistermiddag 
viel 33 mm, de helft van de normale hoeveelheid is inmiddels al ge¬ 
vallen. De weerkaarten voor het komende weekeinde bieden weinig 
perspectief: guur weer met buien waaruit best eens wat hagel en/of 
sneeuw kan vallen. Daarna aanhoudend wisselvallig met normale 
temperaturen voor de tijd van het jaar. 


weerspreuk 


’danst het lammetje in maart, 
dan pakt april ’t bij de staart’. 

Limburgs Dagblad 


^Limburgs DagblaJ 

ra piccoltfs 


In de Crainer 37, Heerlen 
Poetbue 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


SM.. 

n cco t o 9 

Over 1 kolom, in kleine letters met éón woord in 
hoofdletters. Minimum hoogte: 10 millimeter. Prijs per 
m W moto r hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. Over 1 of 2 kolommen; in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
MMmumhoogte; 10 millimeter. Foto’s, logo’s en 
Oustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kpiom:/1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijz en exc lusief 8% BTW. Betaling contant of met de 
a ccep tgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Tel ef onisch opgaven - 
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

BcnrmMjK opgevtn 

Opgave via de ie post daags voor plaatsing. 


fyto de baie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
*30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
gbMt donderdag 17.00 uur. 


VWj kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontslaan door niet. 
Net tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


WH U mÈ m§» Da §È M wordt dagelijks goiexea door 
m oor d oe 250.000g ono o oo nu 15 jaar es §edor. 


Bouw- en ingenieursburo 
Ca tena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmerlieden en MET¬ 
SELAARS (liefst coil.). Hoog 
loon, wekelijkse betaling, 
Duits verzekerd. Sollicitaties 
na lei. afspraak 045-232100 


Fa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
77, Hoensbroek. 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE¬ 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
lot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 


Bouwbedrijf BORGER BV 
Brunssum vraagt dringend 
colonnes metselaars en be¬ 
tontimmerlieden. Tel. 045- 
250930. 


Euro Bouw vraagt vakbe¬ 
kwame METSELAARS voor 
werk in Duitsland, Duits ver¬ 
zekerd, wekelijks loon* 043- 
639710, tijdens kantooruren 


Gevraagd METSELAAR en 
timmermansteJIer, hoog loon 
zonder vakkennis s.v.p. niet 
reageren. Bouwbedrijf v.d. 
Werf, tel. 045-210990. 


Buntinx b.v. kan nog enkele 
kolomes METSELAARS 
gebruiken voor haar werken 
in Duitsland. Tel. soll. 045- 
327499. 


Met spoed gevr. 2 ervaren 
BETONAFWERKERS voor 
werk in Duitsland. Firma 
Scbmitz. Tel. 046-333362. 


Gez. voor Duitsland BE¬ 
TONTIMMERLIEDEN omg. 
Aken. Tel. 045-310348. 


Nildher Bouwbedr. B.V. 
vr aag t dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland. Duits verzekerd. 
Tel. 045-231200. 


Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. 


Adia Keser Uitzendbureau heeft per direct werk voor, M/V 

Medisch personeel 

Voor instellingen in Brunssum en Heerlen zijn wij op zoek 
naar A-verpteegkundigen of HBO-V-ers met diploma. Te¬ 
vens zoeken wij gediplomeerde ziekenverzorgenden voor 
verschillende instellingen in Oost-Zuid-Limburg. Herirv 
treedsters worden met klem verzocht te reageren. Het be¬ 
treft banen volgens rooster, alsook losse diensten. 

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Mar¬ 
ia van Kessel van onze vestiging in Heerlen of met een van 
de andere vestigingen. 

Dr. Poeisstraat 16, Heerlen. 045-713120. 
Hoofdstraat 39, Kerkrade. 045-463700. 
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek. 045-231680. 
Streeperstraat 48, Landgraaf. 045-326595. Hartelijk gefeliciteerd met 25-jarig huwelijk 


k De kinderen 
ADIA KESER 

UITZENDBURO 


Chauffeurs 


City-Tax © 424242 

vraagt voor direct, 

fuil-time en part-time Taxichauffeurs 
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers. 
Sotiidtatiesr na telefonische afspraak tijdens kantooruren. 


FuH-time TAXICHAUF- Een PICCOLO in het Lim- 
FEURS en chauffeurs voor burgs Dagblad helpt u op 
oepsvervoer. Pers. aanm. weg naar snel succes. Bel: 
12. Landoraai 045-719966. 


Horeca personeel VOORJAARS- 
AANBIEDING 

Pkeoh'sennuzepitcole's 
plaatsen kan nu nóg voordeliger! 

Voor piccolo's gelét * 

2xplaatsen, liïix betalen en 
vaar reuzepiccolo's 
3x plaatsen, 2x betalen 
(m.u.v. enkele rubrieken). 

BCL NU045-719966 

om ons team 
Woonboulevard Heerlen 
vraagt voor direct: 

Nette enthousiaste al-round 

Medewerksters 

te versterken, op futi-time en part-time 
Leeftijd vanaf 17 jaar. 

Oproepkrachten 


Hoge 
t beloning 

£ Ivoor aanwijzingen die leiden 
%- - lot terugverkrijging van 
^ onderstaande voertuigen en 
w tot oplossing van de 

gepleegde feiten. 

£ KDA GS 
t£ . : 600 LC4 
5: MH-79-XF 

C, Framenummer 880359663 

^ Yamaha FZR 

ë 1000 

E' MJ-93-YF 

11 F ramenummer 
fpr 3GM-011798 . 

m Honda XR 
8 250 R 

jfc : MH-26-VN 

Framenummer 
, ME06-5400770 

fpi Suzuki VS 700 
jp MN-87-BT 

fcï.. Framenummer 

JG1VP51A3Q2101323 

K Yamaha FZR 
600 

MJ-08-FV 

Framenummer 
m 3HE-002679 

Yamaha TT 600 
MK-16-BF 

Framenummer 59X-018517 
Alen gestolen op 02 maart 
*;•“ 1992, Uttorweg 51 te 


Vermist: zwart/witte KAT. 
Wie heeft een zwarte kat 
met witte bef en witte voeten 
gezien. Weggelopen maan¬ 
dagavond 9-3 omg. Palesti- 
nastr. Heerierbaan. Tel. 
045-415558. Beloning bij 
Vermist 26.02 oranje-rood 
KATERTJE, ƒ 50,- beloning 


Leeftijd vanaf 17 jaar. 

Voor beide functies zijn ervaring geen pró, 
enthousiasme en netheio wsi. 
SoScrt a tie e telefonisch of schrffteik aan: 

Dhr Janaaen, In de Cramer 160,6412 PM Heerlen. 
Tel. 045-754400. 


Technisch personeel 


Gevraagd: 

Metselaars 

Kalkzandsteenlijmers 

Aann.bedrijf P.J. Gelissen 

Tel. 04498-53354. 


W) techno Te k. COMMUNI EPAKJE 
(Peereboom), ml, 134, tel. 
na 18 uur 04451-1411 


Te k. COMMUNJEJURK mt 
134, wit lang model met tas¬ 
je, haarstL^je en witte cape. 
Pr. ƒ175,-. Veldstr. 37, 
Brunssum. teL 045-256636. 


GEVRAAGD: zelfstandig 

werkende kok voor Pizzeria 
te Landgraaf, leeftijd 25-30 
jaar; tevens 2 serveersters 
gevraagd, leeftijd ca 20 jaar 
Het betreft fuS-time banen. 
Beien tijdens kantooruren of 
zaterdags tussen 10 en 12 
uur, tel. 045-443464.. 


Gevr. enkele CAFETARIA’S 
med e we r kster* zowel over¬ 
dag als 's avond* Telefo¬ 
nische inf. 045-457845. 


Gevraagd: KAMERMEIS¬ 

JES; serveersters; apo c fa to r 
voor de avonduren. Hotel 


Te k. zeer mooie wille 
COMMUNIEJURK (lang) 
mt 134, nw.pr. ƒ450,-, vr. 
pr. ƒ 150,-tel. 045-222084. 


BYOUTERIE GIO 

Bongerd 10 , Heerlen. Tel. 045-717648 

GROTE 

OPHEFFINGSUITVERKOOP 

VAN MODEACCESSOIRES 
EN INVENTARIS 


Friture-Hulp 

gevr. liefst met ervaring 
leeftijd 18-25 jaar. 

Friture Muller. 

Zuidhof 31, Galeen. 
Tel. 046-748101 


Te huur Herdecke, (BRD) 
RESTAURANT-CAFÉ, ter¬ 
ra* zaal, kegelbaan plus 
gemeub. woning. Overname 
plm. ƒ25.000,- (50% kan 
gefina n cierd worden). Geen 
Horeca-papieren vereist, 
kermis van Ouitee taal nood¬ 
zaken* Debeve, Bahnhof- 
22 , 


Wat VERKOPEN? Adver -1 rw rp~ jH büFFET- 

teerv.a:045-719966. I2^35 jr. die 

zelfstandig een dub kan 
runnen en ook nog kennis 
heeft van de Nederlandse 
en Frónse taal. U kunt kon- 
takt opnamen met 043- 
470592 na 12.00 uur. 


BARDAMES gevraagd v.a. 
17.00 Uur. Herzogenrath- 
Merkstein. TeL 09.492406. 


U £ UITTBiDGROePVOOR TECHNISCH PBtSONE 


heeft direkt werk voor: 

LT.S.-ers metaal 

voor de functie van machine operator. 

M.T.S.-ers werktuigbouw 
M.T.S.-ers bouwkunde 
Konstruktie-bankwerkers 
Produktiemedewerkers 
M.T.S.-ers energietechniek 

3 Jaar ervaring met PLC/pneumatic gewenst 
Bd nu of kom even langs. Tel. 045-717183. 


Zaterdag 14 maart 1992 


Dagblad ”De Telegraaf 

zoekt op korte termijn aktieve 

bezorg(st)ers 

voor werkzaamheden in: BRUNSSUM en HOENSBROEK. 
informatie over de aard van de werkzaamheden en de ver¬ 
diensten kunt U krijgen onder tel.nr. 045-251875. 


BASIC HAIR zkt. op korte termijn 

Kapper of Kapster 

Voor uitbreiding van een team. 
Schrif. soll. met pasfoto richten aan: 
Saroteastr. 3, 6411 LR, Heerlen. 


Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van huis aan huis 
reclame op zaterdag 

Goede bqverdienstet! 

Euro Flyer drukwerkverspretding, tel. 046-743055. 


Gevr. fulMime medewerker (ma t/m vr) voor 

Texaco-tankstation Kroes 

Keulseweg te Heerlen. Werkzaamh.: Verrichten van pomp- 
diensten eenv. adm. handelingen, onderhoudswerkzaamh. 

Opleiding: Mavo-dveau. Leeftijd 20-22 jaar. 

Schrift, soll. La.v. Dhr. LG.M. Kroes, Schaesbergerstr. 51, 
6467 EA Kerkrade. 


Jong en dynamisch danscentrum in zuidelijk Z-Umburg zkt 

Dansdocent(e) 

(Part-time mogelijk full-time) 

Tevens gevraagd 

Disk-Jockey 

Kennis van modems muziek en stijldansen vereist. 
Br.o.nr. B-0873, L.D. Postbus 0873, 6401 DC Heerlen. 


Ais U tussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van auto en 
telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis op¬ 
leiding tot: 

Vertegenwoordiger/ster 

waarbij U tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt, 
en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt ko¬ 
men. Ervaring is niet vereist. Uw brief, met genoten oplei¬ 
ding etc. wordt door ons vertrouwelijk behandeld. 
Avesta Nederland B.V. Postbus 107, 6000 AC Weert. 


PTT Post Heerlen 

vraagt 

tijdelijke krachten MA/ 

voor het uitvoeren van beste)werkzaamheden. Personen in 

bezit van grootrijbewijs en vakbekwaamheidsdiploma Oog ai werste murge ee 
CCV-B genieten de voorkeur. Uw sollicitatiebrief kunt u jeurke ouwer doe bliefs vuur 

vóór 23 maart zenden aan: mig ummer jet APAATS! 

PTT Post, tav. dhr. A. Hollanders, Proficiat, diene 1.62 

Postbus 99100, 6400 NA Heerlen. 


Vierhand Huis aan Huis vraagt met spoed 

Bezorgers 

fo Urmond en Beek. Eventueel interesse bel: 046-512332. 


> Leerling naaister 

gevraagd, leeftijd plm 18 jaar. 

parttime medewerkster 

gevraagd voor enkele uren per week. 

Hanro 

natelier. Tel. 045-216740. 


Sandérus & Partners B.V. 

vraagt voor relatie: met spoed: voor Z-Limburg 

Adviseurs 

i.b.v. auto en telefoon. Bereid ook in de avonduren te 
werken. Bas» loon en hoge prdvisieregefing. 


Proficiat II 

Nellie 

iMÏ. 


:>;iYi i[i 
Monopote, Ntouw*wej^22, | Nobefartraat 1,6411 EK, Heerlen. 24 uur bereikbaar 


IMJllU. ' . - 


Hotel Neerland» zoekt KA¬ 
MERMEISJES en parttime 
kamermeisje* serveerster* 
Ptenkertstraat 1-3, Vafcen- 
Tei. 04406-12435. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 


Gevr. SERVEERSTER voor 
Gevr. FRITUREHULP (vr.) mln. 2 avonden p/wk. Ini. 
met ervaring. Tel. 046- Steakhouse Loon, de heer 
726764 of 045-229037. van Bavel. Tel. 04492-2752. 

Huishoudelijk personeel / Oppas 


MONTEUR voor het plaat¬ 
sen van autoruiten en zon¬ 
nedaken, liefst met ervaring. Piccolo’s in het Limburgs 
Inter Autoglas, Industries*. Dagblad zijn groot in RE- 
8, Sittard. Tel. 046-520303. SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Uitzendbureau’» 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt met spoed: 

Medewerkers m/v 

voor een bedrijf in Landgraaf. U zult meewerken aan de 
produktie van betonblokken in ploegendienst De werk¬ 
zaamheden zullen onder meer bestaan uit het ophangen 
van metalen roosters, hst zagen en repareren van blokken 
en dergefijke. De werkkring en de verdiensten zjjn goed. 
Hebt u interesse en bent u gemotiveerd? Neem dan 
contact met ons op. 

Informatie: 045 - 71 83 66, Germaine Petit of 
Mariólle Mujlkens 

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT 


1/AKERSTRAAT 


Jfttief. reactie(s) richten aan: 
.Gure Preventie & Expertise 
B.V. Tel. 080-237859. 


al in het Limburgs 
Tel. 045-719966. 


volgende dag 
urgs Dagblad. 


fifee Vermist Katertje 

4 maart ca 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt 
Jo D artr a m. Klein kantertje, Per* pas geschoren. 
Kleur: witgrijs (Bteupoint). 

WM u mijn vriertfe PtPI alstublieft tevugjbrengen??? 

, 'Teesa Franseen, Prem 3. Landgraaf, Tm. 045-326200. 
BELONING BU TERUGBEZORGING. 


-ih Werken van 

Jeanne Dupuits 

•>- > Galerie Artique, Beek 

De galerie is geopend: 
woensdag: 14.00-17.00 uur. 

’ * donderdag/vrijdag: 14.00-18.00 uur 

zaterdagfeondag: 11.00-17.00 uur. 
UITZENDBURO 


Voor het schoonmaken van onze vestigingen in Sittard, 
Maastricht en Hoeden vragen w^ enkele 

Interieurverzorgsters M/V 

voor 2 ochtenden in de week. 

Snjrttntia s richten, aan: 

Vestiging Sittard, Rosmolens*. 18, 6131 HX Sittard. 
Inlichtingen: Tel. 046-527272, 

Vestiging Maastricht Grote Gracht 10, 6211 SW 
Maastricht Inlichtingen: Tel. 043-258565. 

Vestiging Heetten, Dr. Posfa*. 21-23, 6411 HG Heerlen. 
Inlichtingen: Tel 045-717131. 
Nico en Marcel Noorbeek 

Het vertrouwds adres voor 
al uw behang, spuit sn/of schilderwerk. 

Bel ons even voor een vrijblijvende prijsopgaaf, 
niet danken, even doen)! fat 04750-29231. 


Free-lance bouwkundig ing. 

. ervaring in technische- en technJcommeraèle sector, 
op part-imebas/s opdrachten aannemen. Nadere Info: 

’.o nr. B-0952 LD. Postbus 2610,6401 DC Heetten. | OPPAS 
Meex, voor ale dakrepara- 
ties en nieuwbouw. Tel. 
045-245641. 


Nadert. TANDTECHNICUS, 
opgeleid in Duitsland, 20 
jaar ervaring, zoekt nieuwe 
werkkring omg. Heerlen. 

"Vtoór al uw SCHILDER-, wit- 045-741867, na 21.00 uur. 
“"sn~ ‘ sfarpfafatenverkzaam- Wat VERKOPEN? Adver- 
hedea Tel. 045-210480 teer via: 045-719966. r 


Ossel Schoonmaakbedrijf 

zoekt voor een van haar objecten te Sittard. 

Schoonmaakster 

voor de ochtenduren. Bel: 045-353056. 


Voor direct gevraagd: nette zetistanrtige 

Hulp in de huishouding 

voor plm. 12 uur pér week. Schriftefijke reacties tav. 


’ I ’ : 'Mw. i i: - l»ii. 


Gevr. deg. WERKSTER 
voor 3 of 4 uur p. week in 
tCrada/BTheide 04*467107 


Gevr. zeffst HULP in de 
hufah. voor alle voorkomen¬ 
de werkzaamheden 3x per 
week, omgeV. Umbricht 
Tel. ma Vm vr. van 8.00 tot 
21.00 uur 046-529486. 


Gevraagd HULP iri de huis- 
houefing, 4 uur per week. 
Tel. 045-714712. 


Winkelpersoneel 


Bloemsierkunst Van Aken, Vaals.' 
Genomineerd als bloemist van het jaar 1991. 
heeft een vakature voor een part-time kracht 

Bloembinder(ster) of 
verkoper(ster) 

met ervaring in deze branche. 

Uw reacties gaarne tav. Dhr. H.H.H. van Aken. 
Tel. 04454-1368. 


Voor onze groente-, en fruitspeciaalzaak in W.C. Op de 
Kamp te Landgraaf zijn wij op zoek naar: 

Enthousiast echtpaar 

dat deze zaak zelfstandig wil gaan runnen. 
Diploma’s en enige eigen inbreng noodzakelijk. 

Bei of schrijf naar: 

Greenshop Franchising BV, Postbus 524, 

6040 AM Roermond. Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263. 


Wegens de uitbreiding van het Hennes & Maurits-füiaaJ in 
Heerlen zijn wij op zoek naar: * 

Verkoopmedewerkers m/v 

Het gaat hier om part-time functies (max. 32 uur) voor de 
heren- dames- of kinderafdeling. Wij zoeken enthousiaste 
mensen met goede contactuele eigenschappen en gevoel 
voor mode. Ben je tussen de 18-30 jaar, vind je het leuk 
om in een team te werken en heb je ervaring in een soort¬ 
gelijke functie, schrijf dan een briefje met een recente 
pasfoto naar: 

HENNES & MAURITS 

ta.v. Dhr. W. Coumans, Postbus 578, 6400 AN Heerlen. 


W| hebben een 

Topprodukt 

Wï bieden een 
Wij zoeken daarom 

Topverkopers m/v 

voor ons uniek en goed te verkopen redame-object. ! 
Na gebleken geschiktheid, vast dienstverband 
en goede emolumenten. 

Middefcare opleiding, leeftijd boven 30 jaar, 
i.b.v. telefoon en auto. 

Maar de echte vereisten zijn bij ons: 
durf, doorzettingsvermogen en de wil om te slagen 
en vee) geld te verdienen. 

Inl. Grafkxxn, tel. 046-510611 b.g.g. 045-230122. \ 
_ (vanaf maandag 9.00-14.00 uur) _ 

Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 
voor Voerendaai 

Voor meel info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


Wij zoeken een enthousiaste 

Binder m/v 

die creatief » en zelfstandig kan werken. Onze voorkeur 
gaat uit inaar iemand tussen de 20 en 30 jaar. Voor een 
vakman/vrouw dia zich hierin terug vindt, bieden wij natuur¬ 
lijk een goed salaris en een prettige werkkring. Sou. kunnen 
schriftelijk en mondeling na telefonische afspraak 
Bloemisterij Stoelinga, Oude Landgraaf 14 >A, 
6373 BA LANDGRAAF, tel. 045-311549. _ 


Voor onze exd. LINGERIE 
zoeken wij nog verkoopsters 
voor in de avonduren. Zelf 
tijd indelen, geen investering 
goede verdiensten en bege¬ 
leiding. Voor meer informa¬ 
tie bellen nmaar kantoor 
046-529012 of naar Erica 
Kuiper 04130-63236. 


BEZORGERS gevr. v.a. 15 
jr. in Hulsberg, Schimmen, 
Kerkrade, Geleen, Maas¬ 
tricht (St. Pieter, Scham), 
Heerlen (Passart, Wetten en 
Heerierbaan). Tel. aanm. 
Limbra Redameservice 
08850-21428. 

THUISWERKERS gevraagd 
Verzorgen van mailing. 
Goede verdiensten. Inl. 
STIS, Pb. 1141, 6040 KC 
Roermond (Gefrankeerde 
en aan uzelf geadresseerde 
antwoordenvetop bijsluiten). 
Te huur studenten 
centrum Heerlen. 
725143. 


Jongeman zkt per. < 
WOONRUIMTE * 
Maastricht, hr. tot 
mnd. Tël. 05780-1 b 

Mooie ruime J 
KAMER te huur I 
Ini. Limburgias*. « 
ten. Ter. 046 - 7210 $ 

H’HEIDE, kamer 
voor net persoon, j 
mnd. Tei. 04492-47 

Twee nette Friezfl) 
WOONRUIMTE I 
stricht 043-633852 I 


HOME-ENTÉRTAINMENT H’HEIDE, kamer 
dub met een uniek marke- voor net persoon, j 
ting-systeem. Bel voor info: mnd. Tel. 04492-47 
046-523887/043-638442. ^^tte ~ Fri iia 
Wat VERKOPEN? Adver- WOONRUIMTE I 
teer via: 045-719966. stricht 043-633852 I 

1 , F"" , !r "—!■ '' ; - - " "71 Ti j 

Steeds te koop: 

Melkquotum op pachtbasl 

van 4,06% tot 4,35% vet, afkomstig uit Brabant 
land en Limburg! Voor informaties: 

Van Willigen Vuren 

Tei. 01830-30066 en 30345. 


Wij hebben momenteel nog enkele Ferrari 2 
kers in de oude kleur, tegen sterk gereduceerde 
wei diesel als benzine machines, (toe er uw v 
NIEUW: Dynamark maaitrekker 10 pk met v 
pleet nu ƒ 3.895,-. 

NIEUW: IngersoU tuinfraktoren, volledig hydr 
gedreven met meer dan 40 aanbouwwerktuigen, 
mogens van 12 tot 20 pk zowel benzine als diesel 
Bezoek onze showroom, ook voor gebruikte tu 

Lozeman Tuinmachihes B 


Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341, 


Sertauï» HULP in de'hufa- 
houdfog, niet jonger dan 25 
jr. voor zsSst werken in 
artsgezin, plm. 15 uur p.wk. 
045-225090. 


r. voor kind, 
045-223103.. 


OPPAS gevr. voor 3-jarige 
jongen. Geen hr-inoudel^k 
werk. Tijden in overleg. Lijk 
het je wat, bel dan na 18.00 
uur 045-741607. 


Medisch personeel 


Wij zoeken voor de bloe¬ 
menverkoop een enthousi¬ 
aste MEDEWERKER M/V 
dte graag zelfstandig kan 
werken en daarbij zichzelf 
wfi ontplooien in aHe facet¬ 
ten van de bloemenverkoop 
en de daaraan verbonden 
werkzaamheden. Sol. kun¬ 
nen schrifleiijk en mondeling 
na telefonische afspraak. 
Bloemisterij Stoetinga, Oude 
Landgraaf 14a, 6373 BA 
Landgraaf. Tel. 045-311549 


Wï zoeken een JONGEDA¬ 
ME voor in een boutique, NL 
20-35 jr. Br.o.nr. *0883 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC, Heerlen. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. fint -f.i 

i'ki 


Bouwvak personeel 


Becubouw b.v. 

zoekt voor project in Aken: 

Metselaars en timmerlieden 

Duils verzekerd, hoog loon en reisgeld. 
Melden bij: Dhr. Eggen, 04S£55933. 


Met spoed gevraagd 

Fysiothe¬ 

rapeute) 

min. 20 uur per week. 
Gevr, FYSIOTHERAPEUTE 


voor Duitsland omg. Heins- 
bera met 2 jaar bereepserv. 
in Duitsland, zetfsL w o tk q nd 
BtjOjv. *0622, LD. Post¬ 
bus 2610,6401 DC Heerlen 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Gevr. LEERLING tandarts- 
asSistente voor praktijk in 
Aken. Prettige Werksfeer. 
Schriftetijka sdficiiaties aan 
Tandarts, Bafaer, M ola t o - 
ners*. 56, 5100 Aken 


Mat een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966^ 


Diversen personeel 


Import Cojabé b.v. 1940 Export 

Aid. Reiniging- en onderhoudsprodukten vraagt: 

Actieve Agenten 

voor verkoop o.a. aan grootverbruikers, waaronder vaste 
ktiónton en pionieradressen. Onder zeer gunstige provfoie- 
voorwaarden. Brieven te richten aan: 

Cojabé b.v. Postbus 128, 3760 AC Soest. 


Continental Executive Services 

vraagt voor zakenwereld re presentatieve'dames tot £ jaar 
voor hoetondunktie op NIVEAU. Hoge salariëring gega¬ 
randeerd. Bel 045-716660 of sctxff C.E.S. Postbus 644, 
6400 AP in Heerten. v 

■■te 
Part-time TAXICHAUF¬ 
FEUR (door de week). Pers. 
melden Taxicentrale Bor 
Tax, Puts*. 103, Bom. 


USVËNTER gevraagd, i.b.v. 
rijbewijs, ais bijverdienste. 
Tel. 045-253004. 


Dames zoekt u een leuke 
bijverdienste begin dan als 
CONSULENTE/manager 
met de verkoop van fantas¬ 
tische lingerie. Geen irtves- 
TeC 045-231836. 


MEISJES gevraagd voor 
een goedlopende Club. ver¬ 
voer gratis. TeL 045-353241 


BARMEISJES oevraagd, 
vervoer gratis. Tel. 04* 
458916. 


Intem. organisatie in financ 
Service vraagt met spoed 
MEDEWEFtyÖERS m/v vanaf 
voor tel. acquisitie en 
; NedTBelgVDtsl. Er¬ 
varing niet vereist. Mogeti|k- 
heid tot inwerken, Vereisten: 
goede inzeL collegiaal, re¬ 
sultaat gericht. Tel 09-49. 
241.506777 Aken.- ", \$S), , V', 

ii n' f k * ’s $ x ï A k 
MEISJE gevraagd, een 
weekkxxi, per weekend? 
Alleen bij FrimousSes, W. 
Gracht 10, Ms»s*)cht. Tei. 
043-211620. 


STRAATMAKERS en hand¬ 
langers gevraagd voor werk 
in de grensstreek. Neder¬ 
lands verzekerd^ Braam b.v. 
Starings*. 105, Heerten. 
Tel. 045-415420. 


Gevr- SCHILDERSGEZEL¬ 
LEN. W. Severich, Aachen. 
Tel. 09-49^41-81471. ♦ 


MMM ; '■ Sw 

Uil 
Nieuw. Diamond-escort 
vraagt MEISJES. Tel. 043- 
639433. 


Gevr. AUTOVERKOPER, 
ervaring vereisL moet zelf¬ 
standig kunnen werken, 
zeer goed salaris. Garage 
Wolters, Heerienerweg 39, 
Sittard. Tel. 046-520303. 


THUISWERK: goede bijver¬ 
dienste voor dames en he¬ 
ren die een vlotte babbel 
hebben, commercieèi ge- 


Te koop: 

Ford 9700 4-wd 
Ford 7700 Scab 
Ford 6610 LPcab 
Ford 4600 Scab 
Ford 4100 Timcab 
Ford 3055 Beugel 
diverse 2- en 3000 
IHC 644 Fritzm. 711 
* 1HC 724 
Holder A50 cab 
Holder A40cab 
Mech. bedrijf 

J. Hermans B.V. 

Schimmelt. 

Tel 04404-1224 /1333. Verf. 

G. Nicolaes, 045-752256 


Gazonmaaiërs. 

Nieuw en gebruikt tegen 
zeer scherpe prijzen. 
Tevens ook onderhouds¬ 
beurten. J. Hermans B.V. 
Schimmert. Tel. 04404- 
1224/1333 
Votex Frontklepeknaaier 
Kongskllde 3 schaar ploeg 
(demo) 

Lengerich mestwagen ! 
6 tons 

Schrijver u snoder met Te k. Ie kwal. 
BOOMPLANTEN, 
en P.Omorika, """ 
P.Abies. Rom 
Tel. 043-645365. 1 Gatse 
met bunker, zeer 
Grimme europa S 
bunker; 1 A.V.Fi 
rooier met 
goed; een 8 m*. 
teur 60 cm band; 
tandcuttivalors 3-b 
Neven BV, Bunde. 


9.00-14.00 uur. 


Gezocht jonge MENSEN 18/ 
25 jr. voor directe verkoop- 
activiteiten. Zeer hoge ver¬ 
diensten. Min. ƒ1.000,- p. 
wk. Betmu 023-277160. 


Rumpstadt vaste tand 11 T 
Rabe vaste tand 9 T 
Rumpstadt 2 schaar ploeg 
Agrator Frees AR 2100 
(demo) , 
Urgent sproei machine 
6001* 18 m* 

PZ drkelhooier HS 360 
PZ hark CZ 330 
Mech. Bedr. 

J. Hermans B.V. 

Schimmert. Tel. 04404- 
1224 /1333. Vórt. 

G. Nicolaes 045-752256 


Tuinfrezen 

van klein tot grapt leverbaar 


BOOMGATEN, 
ton mesten, sleuven 
vloeren slopen enz. 
voor u met BobcaL 
045-444917. PAARDEN en i 
verkoop. Hoeve da 
berg. W. Ben Boei 
043-641929. 


Schlmmeft, tel. 04404-1224 
/1333 Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 23 


Zo’n dertig jaar geleden werd in Sittard een 
sportcentrum gevestigd. Aanvankelijk nog relatief 
bescheiden van omvang en bedoeld voor 
sportactiviteiten op provinciaal niveau. Maar sinds 
circa tien jaar wordt gestreefd naar het optillen van 
het sportcentrum naar nationale allure. Een soort 
Limburgse versie van Papendal. 
Miljoeneninvesteringen volgden, in uitbreidingen, 
renovaties en nieuwbouw van een hotel. Om aan de 
eisen van de sportwereld te kunnen voldoen. 
Ondertussen heeft het sportcentrum internationale 
bekendheid verworven, maar is de - volledige - 
landelijke erkenning uitgebleven. De provincie vindt 
nu dat de doelstelling niet behaald is en stelt - 
aangespoord door bezuinigingsdrift - plotseling de 
jaarlijkse subsidie van ruim 600.000 gulden ter 
discussie. Daarmee komt het voortbestaan van het 
Nationaal Sportcentrum Sittard (NSS) op lossen 
schroeven te staan. Maar het sportcentrum gaat 
allesbehalve bij de pakken neerzitten. „De vlag 
halfstok? Om de dooie dood niet.” 


Echte nationale status bleef voor Sittard uit 

’ Internationaal 
scoren we goed’ 


bioscopen 


# Directeur 
Femer voor de 
hoofdingang 
van het 
Sittardse 
sportcentrum: 
„Ik denk dat 
wij méér 
sportcentrum 
zijn dan 
Papendal.'’ 

Foto: PETER 
ROOZEN 


ƒ 


in het nieuws __J>OOR HAN BRINKMAN 

SITTARD - Heel even is het 
rü °g, als de fotograaf' met diree- 
eur Hendrick Femer naar bui- 
K en gaat. Fier wappert de vlag 
oven het hotel, dat deel uit¬ 
raakt van het sportcentrum, ten 
osten van Sittard, dichtbij de 
pens met Duitsland. „De vlag 
jan zeker wel halfstok?” plaagt 
e fotograaf. Een abrupte reactie 
<jt° i ' ”^ m de dooie dood niet,” 
feit Femer strijdlustig. 

Pf berichten dat de provincie de 
Jaarlijkse subsidie wil terug¬ 
raaien, zijn ingeslagen als een 
°m. De directie heeft gistermid- 
a ë ijlings het personeel geïnfor- 
eerd over het onheilspellende 
ezuinigingsplan. Vijftien men¬ 
en werken er in vaste dienst, 
aarnaast zijn er 15 tot 20 op¬ 
roepkrachten, want het leiden 
an een sportcentrum, dat het 
eker ook moet hebben van za- 
eiijke bezoekers, is seizoensge- 
voelig. 

pe bezuiniging kan dramatisch 
upakken, maar van een teneer- 
geslagen sfeer is geen sprake. 

ant de directie vindt dat wel 
tegelijk naam is gemaakt. 

e t sportcentrum in Sittard is 
e ®n omvangrijk complex dat be¬ 
staat uit een serie gebouwen (ho- 
e k restaurants, vergaderruim- 
en k een sporthal en een reeks 
s Portvelden. Op het complex ligt 
onder meer ook de - zelfstandige 
sportopleiding Cios en twee 
'voonflats voor studenten, die 
eveneens eigendom van derden 
zijn. 

pirecteur Femer legt uit dat het 
Cios aanvankelijk een flinke 
bron van inkomsten betekende: 


verhuur van sportvelden, voe¬ 
ding van de intern gehuisveste 
studenten en de zomerexploita- 
tie van de studentenkamers. 
Sommige van deze inkomsten 
vielen jaren geleden echter weg 
en geleidelijk groeide ook de 
overtuiging dat andere bronnen 
aangeboord moesten worden. 
Uiteraard om de tamelijk onren¬ 
dabele kosten van sportactivitei¬ 
ten te dekken. 

Het sportcentrum in Sittard ging 
de zakelijke markt op. Dat was 
overigens niets bijzonders, want 
ook de andere sportcentra in Ne¬ 
derland moeten op dezelfde 
manier het hoofd boven water 
houden. Ook Papendal, dat lan¬ 
delijk - wel- een volledige erken¬ 
ning geniet. 

Om zowel aan de zakelijke eisen 
als die van de sportwereld te 
kunnen voldoen, waren flinke 
investeringen noodzakelijk. Er 
kwam een modern hotel (32 ka¬ 
mers) en de vergaderaccommo- 
datie werd gerenoveerd en uitge¬ 
breid. Miljoenen guldens aan 
investeringen werden in het 
sportcentrum gestoken, voor een 
fors deel betaald door de provin¬ 
cie. 

Volgens Femer is er nu sprake 
van een verhouding 50:50. De 
helft van de bezoekers komt uit 
de sport; de rest bestaat uit za¬ 
kenmensen. En om de interna¬ 
tionale faam van het sportcen¬ 
trum te illustreren, geeft de 
directeur het voorbeeld van een 
Zweedse zakenman die laatst in 
Sittard op bezoek was. „Hij 
bleek penningmeester te zijn van 
een Zweedse atletiekclub, was 
nog nooit hier geweest en had 
via via van ons sportcentrum ge¬ 
hoord.” Dat de (nationale) sportcentra 
ook actief zijn in de werving van 
zakenlieden, is dus mets bijzon¬ 
ders. Papendal heeft zelfs meer 
inkomsten uit de zakelijke sector 
dan uit de sportbezoeken, weet 
Femer: ,,lk denk dat wij méér 
sportcentrum zijn dan Papen¬ 
dal.” 

Het stoort hem juist daarom dat 
Sittard nooit de volledige erken¬ 
ning als nationaal sportcentrum 
heeft gekregen. Die erkenning 
wordt vertaald in de mate waarin 


subsidies worden verstrekt. Fe¬ 
mer vervolgt: „Papendal krijgt 
naast een exploitatiesubsidie 
ook investeringssubsidies. Ze 
hebben dus praktisch geen kapi- 
taalslasten. Wij krijgen alleen 
exploitatiesubsidie. Nu zijn we 
officieel complementair aan Pa¬ 
pendal.” 

„We hebben tien jaar voor de in¬ 
vesteringssubsidie gevochten, in 
feite dus om de nationale status 
te krijgen. Maar Papendal en het 
KNVB-sportcentrum in Zeist 


verzetten zich daar natuurlijk 
voortdurend tegen. Want het 
maakt wel verschil of er twee of 
drie uit één ruif eten.” 

Op dit moment vertoeft de Egyp¬ 
tische handbalploeg in Sittard, 
ter voorbereiding op de komen¬ 
de wereldkampioenschappen. 
Femer somt voor de vuist weg 
wat landen uit Europa en daar¬ 
buiten op, waarvan sportclubs 
het Sittardse sportcentrum feil¬ 
loos weten te vinden. „Interna¬ 
tionaal scoren we goed. Het is 


een kwestie van contacten heb¬ 
ben in het wereldje van de sport- 
makelaars,” zo licht hij tijdens 
het interview toe. Zelfs de ploeg 
van Koeweit komt dit jaar, na 
een gedwongen afwezigheid, 
weer terug. 

Het is nu zaak voor het Sittardse 
centrum om de sport even opzij 
te zetten en de politieke, kortere 
weg naar Maastricht te vinden. 
Voordat Provinciale Staten een 
definitief besluit over de subsi¬ 
die hebben genomen. 


Maria del Rosaria in de bres voor mensenrechten 

Strijd om beter bestaan 
van boeren in Guatemala 


- - - Van onze verslaggever 

( 2 g,^^LiEN - Maria del Rosario Toj 
lanri Vertoef t mom enteel ‘ n Neder- 
hiis ° m aan dacht te vragen voor de 
^ r abele toestand van de boeren 
de ■ aterna l a - ^ij * s vei ‘bonden aan 
Cjjinternationale boerenbeweging 
(Comité de Unidad Campesi- 
h e ’ f} ■ een internationaal kantoor 
, *• i* 1 het aangrenzende Mexico, 
bader van de landelijke vas- 
lanri Ctie bezoekt zij groepen in ons 

a ant van °* e boeren 

lre bken en steun willen verle- 
aan het werk. Gisteren was zij 
Heer} S * ^ Redemptoristen j n 

Cljp 

Dn eiSl een rec htvaardiger verde- 
v an de grond en betere salaris- 
• Voor de boeren. „De zaak van de 
Sn 6ren ‘ s een beetje onderge- 
ee uwd”, zegt de Indiaanse Maria 

(ADVERTENTIE) 

'CHEIATIE- 
THERAPIE' 

ter voorkoming en herstel 
van hart- en vaatziekten. 

U.W.B.M. Keulen, 

cardioloog 

Prijs 1.10,- 
del Rosario Toj, „omdat er nog an¬ 
dere grote problemen in ons land 
zijn zoals de onderdrukking van 
grote bevolkingsgroepen. De boe¬ 
ren kunnen niet leven van de op¬ 
brengst van hun stukje grond. Dus 
moeten zij op de koffie-, suiker- of 
katoenplantages gaan werken tegen 
een hongerloontje. Industriële pro¬ 
ducten kunnen zij niet kopen om¬ 
dat de prijzen te hoog zijn.” 

O vaar 

Maria del Rosario Toj vecht al der¬ 
tien jaar voor betere leef- en werk¬ 
omstandigheden van de boeren. 
Aanvankelijk vanuit haar geboorte¬ 
plaats Santa Cruz del Quiché, maar 
sinds driejaar vanuit het kantoor in 
Mexico-Stad. Regelmatig keert zij 
terug naar Guatemala, maar de reis 
is niet van gevaren ontbloot. Zij 
komt altijd in gezelschap van ande¬ 
ren, probeert zo discreet mogelijk 
haar werk te doen en zich zo min 
mogelijk in het openbaar te verto¬ 
nen. „Ik ben persoonlijk nog niet 
bedreigd, maar ik weet wel dat ik 
bij de onderdrukkers ergens op een 
lijst voorkom. In mijn geboortedorp 
laat ik me daarom liever niet zien. 
Ik ben er pas twee keer geweest 
sinds mijn vertrek.” 

Volgens Maria del Rosario Toj is de 
onderdrukking van de boeren niet 
meer zo massaal als in de achterlig¬ 
gende jaren, maar wel selectiever. 
„De repressie richt zich nu vooral 
op de boeren- en andere leiders. De 
hele bevolking leeft in angst. Als je 
eens vrijuit je mening verkondigt 
kun je de volgende dag al opgepakt 
worden.” De Guatemalteekse 


maakt nu een rondreis door West- 
Europa. Na Nederland bezoekt zij 
nog België en mogelijk Spanje. Zij 
heeft tot taak internationale organi¬ 
saties (o.a. de Verenigde Naties) te 
informeren over de schending van 
de mensenrechten in haar land. 

Op de CUC is in de eerste helft van 
de tachtiger jaren sterk 'gejaagd’ 
door militairen en doodseskaders 
zodat nog weinig overbleef van de 
basisgroepen en aanverwante orga¬ 
nisaties. „Sinds 1986 zijn wij echter 
opnieuw in de openbaarheid getre¬ 
den”, zegt Maria del Rosario, „om 
de organisatie opnieuw op te bou¬ 
wen en te verbreden. We zijn nu de 
belangrijkste boerenorganisatie.” 

De CUC richt momenteel vooral de 
aandacht op de boeren die werk¬ 
zaam zijn op de grote exportplanta- 
ges aan de zuidkust. Daar werken 
ongeveer 65.000 mensen tegen een 
hongerloontje. De actie is gericht op 
betere leef- en werkomstandighe¬ 
den van deze werknemers. CUC 
heeft vooralsnog de hoop gevestigd 
op een akkoord tussen regering en 
militairen enerzijds en het gewa¬ 
pende verzet van de UNRG (Revo¬ 
lutionair Verzet voor de Eenheid 
van Guatemala) anderzijds. 

Een van de grote wensen van CU- 
Cis een eigen kantoor te kunnen 
betrekken in Guatemala. „Dan krij¬ 
gen we eindelijk eens een ruimte 
om met groepen en andere organi¬ 
saties te vergaderen en kunnen we 
ook beter en directer aan de slag.” 
Maria del Rosario Toj hoopt dat de¬ 
ze wens met steun van de landelijke 
vastenactie snel realiteit zal wor¬ 
den. 


De Guatemalteekse Maria del Rosario Toj. 


(ADVERTENTIE) pc Keulen Kliniek j 


Te bestellen bij: 

E>r. Keulen Kliniek 

Burg. Cortenslraat 26, 
6226 GV Maasfrichl. 

Tel. 043-623474 


Vastenactie 
voor Indianen 


HEERLEN - Thea¬ 
ter Manifest voert 
zondag 22 maart het 
stuk 'Dans tegen de 
dood’ op. Het toneel¬ 
stuk vindt plaats in 
de kleine zaal van de 


Stadsschouwburg te 
Heerlen om 20.00 
uur. 

Met het stuk willen 
de Stichting Open 
Deur en de Werk¬ 
groep Landelijke 


Vastenaktie Oostehj- 
ke Mijnstreek de 
aandacht vestigen 
op 500 jaar onder¬ 
drukking van de In¬ 
dianen in Latijns- 
Amerika. 

Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar a 
vijftien gulden bij de 
Stichting Open Deur 
in Brunssum en aan 
de kassa van de 
Stadsschouwburg in 
Heerlen. 


apfi 

mfv: NIEUWE COLLECTIE 

NEPAL TAPIJTEN 


■ Nepal tapijten, met originele 

randmotleven en in pasteltinten, zijn 
afgestemd op de huidige woontrend; 
kunnen zowel in een modem als klassiek 
interieur worden toegepast. 

HUB. DOLS & CO 

Suul t 1905 tytuuuU mm / 


SITTARD MARKT 31 TEL. 04G-512605 


L—, • HEERLEN 

•_. Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en , 

LJ 21 uur, za zo ook 15.30 uur. De I 
r—i Reddertjes in Kangoeroeland, za j 
1 — 1 zo wo 14 uur. Rivoli: JFK, dag * 
I | 20 uur. za zo ook 1430 uur. j 
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45 
( I en 21 uur. za zo ook 14 en 16.15 j 

a uur H5: The pnnce of tides. dag. , 
14 18.30 en 21.15 uur. The Ad- ! 
f~~| dams Family, dag. 14 15 19 en I 

21.30 uur, za zo ook 16.15 uur 
O Don't teil Mom the babysitter 's j 
dead, dag. 18.45 en 21 uur, vr ma . 
I— di do ook 14.30 uur, za zo ook 
r— 16.30 uur. De Notenkraker, za zo 

14.30 en 16.30 uur, wo 14 30 uur 
I | Fievel in het Wilde Westen, za zo i 
, , 14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur. 

L-J Ricochet. dag. 21 uur. Curly Sue, 1 
r—I dag 14.30 en 18.45 uur, za zo ook 
*—* 16.30 uur Dead again. dag 18.45 
|~~] en 21 uur. vr ma di do ook 14.30 
uur. Filmhuis de Spiegel: De 
□ Provincie, vr zo 21 uur Prospe- 
j—j ro's Books, za 21 uur. zo 16 uur 

o • SCHAESBERG 

•—i Autokino: Don't teil Mom the 
*-—■* babysitter 's dead, vr za 20 uur, 
r~1 zo 20 30 uur Hot Shots, vr za 
__ 22.15 uur. 

c 

£3 • KERKRADE 

_ Wijngrachttheater: Dehcates- 

LJ sen, wo 20 uur. 

a • MAASTRICHT 

CU Mabi: Cape Fear, vr bm zo 18.30 
i—i en 21.15 uur, ma bm do 21 uur, 
— za zo wo ook 14 30 uur. De John- 
r~l sons, vr t'm zo 18.30 en 21 15 uur. 

ma t'm do 21 uur Babar, za zo 
LJ wo 14.30 uur. Hot shots, vr t'm 
j—i zo 18 30 uur. za zo wo ook 14.30 
* uur Barton Fink, vr l m zo 21.15 
□ uur. ma trn wo 21 uur. JFK, dag. 

20 uur, za zo wo ook 14 uur. 
O Ciné-K: Frankie & Johnny. dag 
__ 21 uur Cinema-Paiace: The 
LJ prince of tides. dag. 18 en 21.15 
r—i uur. za zo wo ook 14 uur. Dead 
again, dag 19 en 21.30 uur, za zo 
) I ook 16.30 uur. Don't teil Mom 
, the babysitter 's dead. vr bm zo 
L-J 16.45 en 21.30 uur, za zo wo ook 

a 13.45 uur, za zo ook 16.15 uur. 

Fievel in het Wilde Westen, za zo 
j | wo 14 uur. Shattered. ma bm do 
19 en 2130 uur. Lumière: La 
( I captive du desert. dag. beh. ma 
__ 20 uur Thomas More. ma 19.30 
i—J uur Max Havelaar. dag 20 uur 
j— Merci la vie. dag. beh. ma 22 uur 
1 — Bagdad Café, ma 19.45 uur. Hal- 
f~~ faouine, vr za 23 uur. 

E • GELEEN 

'—y Roxy: Shattered. dag. 20.30 uur. 
□ De Johnsons. dag. 20.30 uur Ba- 
, bar, za zo wo 15 uur. 


• SITTARD 

Forum: JFK. dag 20 30 uur. zo 
ook 15 uur Frankie & Johnny. 
dag. 20.30 uur. De Reddertjes in 
Kangoeroeland. za zo wo 14 uur 
Filmhuis Sittard: Les soeurs 
Bronte. vr 20.30 uur. Misery, za 
19 uur. Birdy, za 21 uur. Silence 
of the lambs. za 23 uur. De Pro¬ 
vincie, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Ricochet, vr 
bm zo 20.30 uur, zo ook 15 uur. 
Hot Shots, vr bm zo 20.30 uur 
The Addams Family, zo 15 uur. 
ma di 20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royaline: The Addams Family, 
vr bm zo 19.30 uur. zo ook 14.30 
uur Doe Hollywood, vr bm zo 

21.30 uur, ma bm do 20.30 uur. 
zo ook 16.30 uur. Filmhuis Roer¬ 
mond: De Provincie, do 20.30 


• VENLO 

Perron 55: De Provincie, za 20 
uur. di 20.30 uur. 


in de theaters 


Foto: FRANS RADE 


HEERLEN: 

- za. 14/3 en zo 15/3: Charles Hennen 
Concours (za 10.30-16 uur, zo 
10.30-16.30 uur en 19-21.30 uur). 

- zo. 15/3: Sirkel, Frans Malschaert 
met het kindertoneel 'Goud' (14.30 
uur). 

- di. 17/3: Nederlands Dans Theater. 

- wo. 18/3: Opera van Krakow: 1 Pag- 
liacci/Cavalleria Rustica van Leonca- 
vallo/Mascagm. 

KERKRADE: 

- zo. 15/3: Kerkraads Symfonie Or¬ 
kest. 

- wo. 16/3: St. Jeugdkomedie Am¬ 
sterdam met 'Hoe verzin je het'. Voor 
kinderen vanaf 7 jaar (14 uur). 

MAASTRICHT: 

- za. 14/3: muziektheater Passio Dva- 
boli door het Ensemble Contraint. 

- zo. 15/3: 'Blokletters', jeugdvoor¬ 
stelling door Cees Brandt. Voor kin¬ 
deren vanaf 3 jaar (14.30 uur). 

- zo. 15/3: zondagmiddagconcert met 
Maastrichtse Conservatorium Big 
Band onder leiding van Adri van Vel- 
sen (15.30 uur). 

- zo. 15/3: kamermuziek met Hans 
Woudenberg, cello en Peter Luit, con¬ 
trabas. 

- di. 17/3: Cabalena Rusticana/I Pag- 
liacci, opera van Mascagni en Leonca- 
vallo door Opera Krakow. 

- wo. 18/3: lunchconcert met Esther 
Apituley, altviool en Fred Olderburg, 
piano (12.30 uur). 

SITTARD: 

- za. 14/3: Tour de Chant met Johan 
Verminnen. 

- zo. 15/3: Circus Custers, Husse & de 
Reus (14.30 uur). 

- di. 17/3: 'Brutale Winterbekentems- 
sen’, komedie van Paul Haenen met 
Ton Lutz, Ann Hasekamp en Inge¬ 
borg Elsevier. 

ROERMOND: 

- di. 17/3: Frühling in Wien, program¬ 
ma met André Rieu en het Johann 
Strauss Orkest. 

WEERT: 

- za. 14/3: De Big Band van het Maas¬ 
trichts Conservatorium (20.15 uur). 

- di. 17/3: soloprogramma van Youp 
van het Hek in 'Alles of Nooit' (20.15 
uur). 

AKEN: 

- za. 14/3 en di. 17/3: Tosca van Gia- 
como Puccini (19.30 uur). 

- za. 14/3, zo. 15/3, di. 17/3 en wo 18/3: 
Karate Billi kehrt zuruck, Klaus Pohl. 

- zo. 15/3: 'Aquarium', een dansstuk 
van Thorsten Muller en Leonhard 
Delnui (21 uur). 

- zo. 15/3 en wo. 18/3: de operette 
Wiener Blut van Johann Strauss (zo 
15 uur. wo 19.30 uur). 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
alle voorstellingen om 20 uur 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


Landbouw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 


Te k. hooi- en VOEDER- 
BIETEN. Tel. 04409-1602. 

WEI VEE te koop gevraagd, 
ook stieren en zoogkoeien. 
F. Weerts, Wijlre, tel. 
04450-1577. 

MURATORl rotorkopeggen, 
frezen, klepelmaaiers en 
hefmasten door eigen im¬ 
port zeer gunstig geprijsd. 
Tevens diverse gebruikte 
machines. Collé Sittard. Tel. 
046-519980. _ 

Te koop HOOI; tev. te koop 
gevr. cyclomaaier. Tel. 
04405-3167, na 20.00 uur. 


Profiteer nu van onze spe¬ 
ciale voorjaarsactie GOL- 
DONI tuinfrezen van 3 tot 19 
pk. Ruime keuze uit maar 
liefst 25 verschillende type's 
met een compleet program¬ 
ma aanbouwwerktuigen. 
Tevens doorlopend ruime 
sortering gebruikte tuinfre¬ 
zen. Collé Sittard. Tel. 046- 
519980. 

I-■ 

Reparaties 

j Diepvries/koeikastreparatie 
'meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 

Hobby/D.h.z. 

ZIJDEVERVEN voor begin- 
ners, ƒ 15,- per keer. Bel 
voor info; 09-49.2456.1711 


Audi 


LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op maandag en woensdag! 

St. Maartensdijk 

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


AUDI 80, 1.8S, '87, sportvel. 
spec. bekled., achterspoiler, 
i.z.g.st. Tel. 045-351431. 

j Te k. AUDI 80 bwj. 10-'89, 
j kl. rood, 42.000 km, onderh. 

! boekje aanw. pr. ƒ 26.500,-. 
Tel. 045-752215. _ 

Kanjer AUDI 90 5 cyl., 136 
Pk!, bwj. '85, verlaagd, tot 
km. 265.000, rev.motor., 
onderh.fakt. ter inzage, 
ƒ8.900,- incl. BTW. Inl. di- 
za. 046-517025. 


AUDI 80, bwj. aug. ’87, kl. 
blauw, nw. model, sportvlgn. 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317516. 


Te k. AUDI 80 SL, trekh., 
sunr., APK 10- '92, vr.pr. 
ƒ 1.500,-. Tel. 045-464785. 


AUDI 100 CC Avant, 8-84, 
schuifd., metal.beige 

ƒ 9.950,-. Tel. 04906-1387 


AUDI 100 2.3i Avant, autom. 
m’89, airco, ABS, met.zwart, 
ƒ 29.950,-. Tel. 04906-1387 


Te k. SCHARRELKIPPEN. 

Zilstraat 20, Dieteren. Tel. 

04499-1341. _ 

Te koop Gerst en tarwe, (Selfkant) na 20.00 u. _ 

nL R ?,no n 2 Ha i U nn aiS ^ POTTENBAKKEN aan de 
045-440251 na 20.00 uur. I grhijf /25 . pu ( 2 .pe rs) 

Te koop HOOI. Tel. 04492-‘Tel. info: 09-49.2456.1711 
5001. ; (Selfkant) na 20.00 u. 

Winkel & Kantoor 


Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst. 

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ 255,-; gebr. 
bureau s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling v.a. ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ445,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 


Piet van Heugten 

Speciaalzaak in 
tapijttegels 

(Voorraad 10.000m2) 
Ook voor projecten. 

Pr. Bernhardstraat 34a, 
Roermond. 

04750-15188 


Van maandag tm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ 395,- nu ƒ195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Bedrijven/Transacties 


Te koop aangeboden goedlopende, groeiende 

praktijk voor fysiotherapie 

omzet: DM 300.000 per jaar. Kreis Aachen, pr.n.o.tk. 
Br o.nr. B-0862, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Beleggers Opgelet!!! 

Zeer interessante belegging in garages (12) 
in een nieuwbouwproject; huurders reeds aanwezig! 
_Voor inlichtingen: 045-223434. 


Te koop 

Bloemen en plantenboetiek 

75m2 verkoopruimte, 90m2 werk/opslagruimte 
incl. koeling 4 m3. In grote tuin verwarmde kweekkast. 
Goede buitenpresentatie mogelijk. 

Huurpand met groot woonhuis ƒ 24.000,- per jaar. 
Ligt op A-lokatie in Geleen. 

Overname prijs voor inventaris en goodwill ƒ 55.000,-. 
Tel. info.: 045-452731 of 046-748681 of 04405-2414. 


Horeca 

ondernemmers 

Wenst u uw bedrijf geheel of 
gedeeltelijk te verkopen en 
bent u gevestigd in de regio 
Zuid-Nederland. 

Neem dan contact op met 

Horama 

Tel. 013-340301. 

Horeca 

ondernemmers 

Bent u op zoek naar een 
geschikte vestigingsplaats 
in de regio Zuid-Nederland, 
of zoekt u apparatuur, 
personeel of inventaris. 
Neem dan contact op met 

Horama 

Tel. 013-340301. 

Te huur Herdecke (BRD) 
RESTAURANT-CAFÉ, ter¬ 
ras, zaal, kegelbaan plus 
gemeub. woning. Overname 
plm. ƒ 25.000,- (50% kan 
gefinancierd worden). Geen 
Horeca-papieren vereist, 
kennis van Duitse taal nood- 
Zakelijk. Debeye, Bahnhof- 
strasse 22, 5804 Herdecke 
BRD. 


lopende WINKEL (huur¬ 
pand) 60m2, in doop- 
bruidssuiker-belgische bon¬ 
bons en zoetwaren. Gunst, 
ligging in Heerlen. Br.o.nr. 
B-0886, L.D. Postbus 2 
6401 DC Heerlen. 


1 tap koelkastmodel; 
pressomachine; koelkast; 
tafels en stoelen; dia bal 
enz. Tel. 04499-3264. 


Geldzaken 


Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en jurid 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 


BEDRIJFSHYPOTHEKEN, 
wij bemiddelen voor div. 
banken en slagen vaak w< 
anderen falen. No cure - 
pay, zeer gunstige tarieven. 
Bel ons!!! 04749-3835. 


STENBELASTING of boek¬ 
houding: Belastingadvies- 

buro Drs. Timmermans, tel. 
045-752284. 


Piccolo's in het Limb 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. Autoverhuur 


JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Auto’s 


Alfa 


KOOPJE, weg. omst. tegen 
elk aannemelijk bod te k. 
ALFA 33 1,3S, in uitste¬ 
kende staat, kl. blauw, bwj. 
5. ' 88 , km. 68.000. Tel. 
045-410056. 


ALFA 33 1.3 S, '87, rood, als 
nieuw, ƒ 9.500,-. Tel. 
04493-1910. 


Te k. Alfa SUD 1.3 SC, bwj. 
nov. '84, 85.000km, bijz. 
mooi ƒ 4.250,-. 045-255784 


Te k. ALFA 75 2.0 Savali 
met LPG, bwj. '87, spec. uit¬ 
voering, l-vlgn., stuurbekr., 
spoilers kl. auto, ƒ 18.000,-. 
Tel. 04750-25923, na 18.00 
uur of dinsdag ge’Lele dag. 


ALFETTA 2.0 bwj. 82, ver¬ 
laagd, 15" Ronal velgen, nw. 
banden, APK '93, ƒ 3.500,-. 
Tel. 046-376639. 


ALFA 75 1.8 IE, LPG, rood, 
in nieuwstaat, 1990, 
ƒ 18.500,-. Tel. 040-515556 


Austin 


2x Austin METRO Van 1.0 
type '85, lx APK okt '92, pr. 
ƒ 1.350,- en lx met defecte 
versnellingsbak, pr. ƒ 350,-. 
Tel. 045-440873. 


Te koop AUSTIN 1100 
Spec., '77, APK jan. '93, 
ƒ 1 .000,-. Tel. 045-3T4730. 


OCCASIONS 


Wi| kunnen u een uitzonderlijke selectie Hyundai- 
occasions van grote klasse aanbieden. 

Aantre kkelijk gep rijsd en met maar liefst 12 
maanden garantie conform de BOVAG-vo orwaarden. 

Alle occasions van Ie eigenaar 
Hyundai: 

Exel 1.5 SLX sedan 1990, wit, stuurbekr.ƒ 20.000,- 

Pony XP 1.5 GL sedan 1990, donk.blauwmet.ƒ 16.000,- 

Pony XP 1.5 GLS sedan 1989. antr., sunroof.ƒ 15.000,- 

Pony XP 1.5 GL 5-deurs 1988, wit .ƒ 12.500,- 

Pony XP 1.5 GL 3-deurs 1988, wit (2-maal) .ƒ 12.000, 

Pony XP 1.5 L sedan 1988, wit .ƒ 12.000,- 

Andere merken: 

Opel Kadett 1 3i LS 3-drs. 1989, d.roodm.ƒ 17.500, 

Seat Malaga 1 5i XL sedan 1990, blaumet.ƒ 17.000, 

Mazda 323 LX 1 3 sedan 1989, zilverm. alu velg.ƒ 15.500, 

Renault 11 GTX 5-deurs 1987, blaum met.ƒ 12.000, 

Ford Siërra 1.6 CL 3-deurs 1987, zilv.blauwmet.ƒ 11.000, 

UW HYUNDAI-DEALER: 


AUTO VAESSEN 

Beitel 19, Heeft» 
tot 045-424Ü10 

«ImiüitjlliliUiülhHHUUiU 


.. inniisüiüiiiHpiiiisiiiiHiïï;; -• 


BMW 


BMW 324 D 

bwj. '87, 4-drs. kl. beigemet. 
i.z.g.st. Tel. 045-454535. 

Te koop BMW 316, i.z.g.st., 
bwj. '85, Alpine wit, sportvel¬ 
gen, verlaagd, ANWB-keu- 
ring toegestaan, vaste prijs 
ƒ 9.000,-. Tel. 043-649968. 

BMW 323i bwj. '81, zeer 
mooi, veel access. Te bevr. 
Spoorstr. 55, Brunssum. 

BMW 518i, bwj.'85, LPG, 
t.e.a.b. veel extra’s. Burg. 
Ramakersstr. 27, M’ Geleen 

BMW 728i, bwj. '82, met 
airco. Tel. tot 16.00u. 045- 
312585 daarna 043-617699 

Te koop BMW 728i, bwj. '81, 
kl. beige, vraagpr. ƒ 4.800,-. 
Tel. 046-750067. 

Te koop BMW 320, bwj. '78, 
ƒ 650,-. Tel. 045-255922. 

Te koop BMW 324 D bwj. 
'87, 95.000 km, met onderh. 
boekje. Tel. 045-725143. 

Te k. BMW 323i model '82, 
vr.pr. ƒ2.500,-. Tel. 045- 
214343. 

BMW 728i bwj. '82, i.g.st., 
pr. ƒ 5.000,-. Tel. 045- 
352406, Laurastr. 2, Eygels- 
hoven. 

BMW 316 bwj. 1987, nieuw¬ 
st., slechts 46.000 km, Ie 
eig., trekh., 4 nw. banden, 
d.blauw, ƒ 20.000,-. Tel. 
045-353313. 

Te k. BMW 316 1800 CC, 
bwj. '85, verlaagd, magn. 
velgen, 5-versnell., pr. 

ƒ 10.750,- Tel 04498-53351 

Te k. BMW 320i recaro-int., 
zeer mooi, bwj. '84, APK '93. 
Beukstr. 15, Passart/Hrl. 

Te koop BMW 528i bwj. 11- 
'84, inr. kl. auto mog. I.z.g.st. 
Tel. 046-523249. 

Te koop BMW 525i, dia- 
mantzwartmetallic, alarm, 

buitentemp. meter, ski-fou- 
draal, ABS enz., ie part. eig. 
juni ' 88 , vr.pr. ƒ 34.000,-, 
kw.rapp. 100% in orde. Zien 
is kopen!. Inl. 04746-2849. 

BMW 525i bwj. ’89, blauw/ 
grijsmetallic, veel extra’s. 
Tel. 045-225349. 

BMW 1602 '75, 70% gerest., 
alleen spuiten, ƒ 3.000,-. 
Tel. 045-244947. 


Citroen 


CITROËN-ONDERDELEN, 
gebruikt en nieuw; in- en 
verkoop schade Citroën. 
May Crutzen, 045-752121. 


Citroën MEHARI 
APK, kl. groen, 
Inl. 04450-4636. 


bwj. '79, 
ƒ 2.950,-. 


Te k. rode Citroën VISA Su¬ 
per E, bwj. 83, i.z.g.st., 
ƒ 2.000,-. Tel. 04451-1724. 


CITROËN BX 14E, jub. uitv. 
bwj. '87, ƒ 8.950,-, Ie klas 
en zr. mooi. 046-529307. 


Te k. CITROEN CX 20, ben¬ 
zine, i.g.st., bwj. '84, pr. 
ƒ3.500,-. Tel. 045-210990. 


CITROEN AX 1.1 E, bwj. '89 
wit, zuinig, ƒ 10.900,- Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 


CITROEN AX 11 RE S 6 , 
rood met zonned., trekh., 
bwj. '87, 63.000 km, pr. 
ƒ 11.500,-. 045-459740. ' 


Te k. CITROËN Visa Super 
E, bwj. 82, wit, 4-drs. APK 
3-'93, weg.bel. ƒ 77,-, gebr. 
1:15, vraagprijs ƒ 1.850,-. 
Tel. 045-221808 


Te koop EEND, voor loop of 
sloop, ƒ 300,-. Tel. 045- 
445227. 


Te k. mooie Lelijke EEND, 
bwj.'81, 100% goed, APK 
febr.'93, ƒ 1.400,-. Te bevr. 
Leliestr. 19, Sittard. 


CITROEN BX 16 RS Break, 
okt. '85, wit, ƒ 10.500,-. Tel. 
04450-1450. 


CITROEN BX 16 TRS auto¬ 
maat, jan. '87, lichtblauw- 
met., centr. vergr., 
ƒ 17.500,-. Tel. 04450-1450 


CITROEN BX 19 GTi, wit, 
sept. ' 86 , ƒ15.850,-. Tel. 
04450-1450. 


CITROEN BX 1.6 TRS, ’84, 
ƒ 6.750,-. 3 mnd. gar. van 
Bovagbedr. 045-244947. 


CITROEN BX 1.9 TRD, '84, 
ƒ 6.750,-. 3 mnd. gar. van 
Bovagbedr. 045-244947. 


CITROEN Visa 11 RE '84, 
80.000 km, ƒ4.250,-. Gar. 
v. Bovagbedr. 045-244947. 


CITROEN Visa Club, bwj. 
okt.'83, vr.pr. ƒ 1.500,-. Tel. 
045-215247. 


Te koop 2CV6 Special, bwj. 
'83, met APK, ƒ 1.350,-. Tel. 
045-243773. 


Te k. BMW 528 groenmet. 
bwj. '77, i.g.st. zwart leren 
bekled, vr.pr. ƒ 1.750,-. Tel. 
045-231238. 

Te k. zeer mooie BMW 316 
1800cc, 4-drs, bwj.'87, 

lachssilber, 60.000 km, verl., 
sportv., etc., vr.pr. 

ƒ 18.000,-. 045-453296 

BMW 520i bwj. '82 i.z.g.st., 
nw. 2.3 motor, veel extra’s, 
vraagpprijs ƒ 5.300,-. Tel. 
045-324708. 

te k. BMW 316i, bwj. febr. 
'92, Calypso rood, ABS, 
stuurbekr., radio voorber. 
Nw.pr. ƒ 58.000,- nu 

ƒ 50.000,-. Pr.n.o.tk. Tel. 
045-454743. 

BMW 316i, 1800cc, bwj. ' 88 , 
schuif/kantd. trekh. verlaagd 
v. ace., 73.000 km, vr.pr. 
ƒ 22.900,-. Tel. 045-319635 

BMW 316 bwj. '83, nw. mo¬ 
del, antr. met, als nieuw, 
ƒ 6.950,-. Tel. 04406-14307 

Te k. BMW 520i-6 mooi, 
access. APK, bwj. '83, vr.pr. 
ƒ 8.000,-. Tel. 04754-87662 

Cabriolet 

CABRIOLET VW-Golf 1600 
GLS autom. 1980 met.grijs 
ƒ 13.950,-. Tel. 04906-1387 

Chevrolet 

Chevrolet CORVETTE, bwj. 

11-'84, kl. rood, i.z.g.st. Tel. 
04498-57287. 

EL CAMINO, 1978, zwart, 
LPG, veel extra's, 

ƒ 14.900,-. Tel. 045-272159 

Chrysler 

Chrysler 

type GTS 2.2 Turbo, kl. rood 
bwj. 11 -' 88 , km.st. 72.000, 
vele acc., tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. 

Tel. 045-717755. 

Te k. CHRYSLER Voyager 
2600 LE, 1987, veel extra's, 
APK 3- 93, pr. ƒ 26.500,-. 
Tel. 04750-27177. 

Te koop Chrysler Le-Baron 
CABRIO, alle extra's, bwj. 
' 88 , inr. 4x4 mog., tel. 
045-242434. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


EEND 2 CV 6 , 1983, 58.000 
km., APK gek. door RDW, 
ƒ 2.250,-. 043-649632 


CITROEN BX 19 TRD, bwj. 
'85, APK 3-’93, wit, i.z. g.st. 
De Katplants. 8 Schaesberg 


CITROËN BX 14E, 6-'85, 
met.grijs, LPG, ƒ 5.950,-. 
Tel. 04906-1387 


CITROEN BX 19 diesel, sta¬ 
tion, 10 - 86 , met.blauw. 
ƒ 10.950,-. Tel. 04906-1387 


CITROEN BX TRS, station, 
11 -'89, stuurbekr. met.grijs, 
LPG ƒ 19.950,- 04906-1387 


Ford 


Te koop Ford ESCORT RS 
turbo, bwj. '89, APK, alle 
extra's. Tel 04455-1213. 


Fiat 


Inruilauto’s 


1985 

1986 

1986 
1981 

1987 
1989 


Div. Fiat Panda's vanaf . 

15x Fiat Uno vanaf . 

Unu Diesel beige . 

Uno 45 IE nieuw model d rood. 

2 x Fiat Ritmo 3-drs. en 5-drs. 

3x Fiat Tipo 14. 

Fiat Croma Turbo Diesel blauwmet. 

Fiat XI 9 Sport rood opknapper. 

Opel Corsa 1 0 S wit . 

Opel Kadett 1.2 LS rood. 

Skoda 105 S groen. 

Subaru Justy spec. uitv 1.2 GL . 

Direktie-auto 

Fiat Croma 2.0SX IE nw mod 1991 ƒ 51.365,-ƒ 


ƒ 
ƒ 

ƒ 
/ 
/ 
ƒ 

1985 ƒ 
1988 ƒ 
1987 ƒ 


6.900, - 

15.900, - 

16.900, - 

15.900, - 

3.900, - 

5.900, - 

9.900, - 

5.900, - 
9.700,- 


Te k. weg. aansch. lease¬ 
auto Ford ESCORT 1.4 Bra¬ 
vo. ' 88 , wit Tel 045-230245 

Te k. Ford SIËRRA Cos- 
worthlook, ƒ 8.000,-. Tel 
046-529061 na 18.00 uur. 

iTe k. mooie Ford ESCORT 
11300, bwj. '81, APK 10-'92, 

' vr.pr. ƒ 2.850,-. Tel. 045- 
226546. _ 

i Ford SIËRRA 20 GL, 4-drs. 
Sedan, 5-bak, kl. zilvergr. 
met. m.'89. alle extra's, 
sportvlgn. schuifd. radio- 
cass. enz. Geen 2e zo apart, 
verk.i.st.v.splinter.nw. 
ƒ 15.750,-. Inl. 043-254462. 


39.700,- 


Inruil - financiering - Bovaggarantie (tot 2 jaar) 

Fiat Creusen Heerlen 

Parallelweg 34. Tel. 045-742121 Fiat Klankstad 
Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185 
Tel. 045-413916 

Extra 

aanbieding 

Bij aankoop van 
een occasion 
boven ƒ 7.500,- 
1 jaar 

bovaggarantie 

Inruilauto’s 

Diverse Fiat Panda’s type 
34 en 45 '85/'86 
Diverse Fiat Panda’s 750 en 
1000 van ’86 t/m '90 
Diverse Fiat Uno’s 45 van 
'83 t/m '90 

Fiat Uno 60 S 3-drs. '88 
Fiat Uno 60 S 3-drs. 

automaat '88 
Fiat Uno 5-drs SX '88 
Diverse Fiat Ritmo's 3- en 
5-drs. van '85 t/m '87 
Fiat Tipo 1.4 DGT '91 
Tipo Base 1 .4 ’88/'89 
Fiat Regatta stationcar t. '85 
bwj. '88 

Austin Mini 1000 E zwart '89 
Citroën 2 CV 6 '85 
Opel Corsa 1.2 S '83 
Renault 11 TXE '85 
Suzuki Alto 5-drs. GL '88 
Suzuki Swift 1.3 GL '88 
Lada 1500 combi '83 
Jaquar 4.2 6 -cyl. '85 
Seat Marbella 89 


i Te k. FIAT Uno diesel, bwj. 
87, grijs kent., met ramen, 
ƒ 5.900,-. Tel. 04750-28793 

Te k. Fiat UNO 60S, APK, 
j bwj. ' 86 , i.z.g.st., vr.pr. 

ƒ 6.250,-. Tel. 045-353598. 

i FIAT 127 1050L, 1980, APK 
zien is kopen! ƒ 1.450,-. Tel. 
045-255784. 


Fiat TIPO 1.4, 5 mnd, 5.000 
km, nieuw. Auto Engelbert 
tel. 04458-2918. 


Fiat UNO 45S, m. '87, APK, 
3 -drs., zeer mooi, ƒ 6.250,-. 
Tel. 045-454087. 

Te koop Fiat PANDA 1000 S 
bwj. '87. Tel. 045-717495. 


FIAT Uno 45S, z. mooi, bwj. 
'85, vr.pr. ƒ 5.250,-, km.st. 
77.000. Tel. 045-321216. 


FIAT Uno 45S, spec. uitv., 
' 88 , champagnemet., i.z.g.st 
iedere keuring toegestaan. 
Tel. 043-473258. 


Fiat UNO 70 S 1300 CC, 5- 
bak, 5-drs., Im-vlgn., spoiler 
zonnedak, get. glas, APK, 
model '85, pr. ƒ 5.850,-. Tel. 
045-751387. 


Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs., 
60.000 km, pr. ƒ8.500,-. 
Tel. 045-255784. 


FIAT 127 sport, 79, APK, kt. 
oranje, ƒ 1.750,-. Tel. 
04408-2368 


Te koop FIAT 600 (Zastava) 
bwj '78, APK 2-’93. Tel. 
046-753122 _ 

Fiat UNO 45S mod. ' 86 , 5- 
versn., geen roest, bwj. '85, 
ƒ4.850,-. Tel. 045-751387. 


FIESTA 11 L bwj. 80 APK 
'93 ƒ 1.250,-; Escort 13 L 3- 
drs. '81 APK ƒ2.250,-. Tel. 
046-522132. 


Ford SIËRRA 2.0 GL, bwj. 
'84, 5-drs., i.z.g.st., pr. 

ƒ6.900,-. Tel. 046-516678. 


Te koop Ford TAUNUS be¬ 
stel, LPG, APK gekeurd, 
ƒ 750.-. Tel. 04492-3169. 


Ford ESCORT 1.4 Bravo, 
z.g.a.n. okt. '87, weg. auto 
zaak, APK 12-'92, brede 
metalen velgen, metallic- 
blauw, km.st. 58.000, Ie eig. 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-717787. 


Te k. Ford FIESTA 1.8 die¬ 
sel, bwj. '91, kl. zwart, spec. 
uitv. o.a. get. glas, trekh. en 
CD-speler etc. pr. t.e.a.b. 
Info. 04498-59602. __ 

Te k. Ford CAPRI 2.0, 78, i. 
g.st. 121.000 km. APK 2-’93 
vr.pr. ƒ 1.300,-. 045-740427 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver- 
met., APK 5-7-'92, in nw.st., 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 


Te k. Ford ESCORT 1.6i, 
rood, bwj. '87, zeer mooi, Ie 
eig. vele extra’s, pr. n.o.t.k. 
Tel. 045-419874 


Ford ESCORT 1.3 GL t. 81, 
APK 12-'92, i.z.g.st., veel 
extra’s, vr.pr. ƒ2.600,-. Tel. 
045-217392, Buttmgstr. 40, 
Hoensbroek. 


Te koop Ford FIËSTA, bwj. 
'85, i.z.g.st., APK tot '93, vr. 
pr. ƒ 6.500.-. 045-463310. 


Te koop Ford SIËRRRA bwj. 
10 -' 86 , 2.0 autom., wijn¬ 

rood. Tel. 045-212519. 


Daihatsu 


Te koop Daihatsu CUORE 
TX 850 bwj. '87. Tel. 045- 
417081. 


Fiat RITMO, bwj. '81, 50.000 
km., sportvlg., nwe. banden. 
Tel. 045-321553. 


Te k. mooie Daihatsu CHA¬ 
RADE TX Turbo, bwj.'84, 
APK gek., kl. def. aan motor, 
pr. ƒ 3.500,-. 045-420586. 

Te koop MINIBUS Daihatsu 
850, 3 cyl. APK febr. '93, i.z. 
g.st., pr. ƒ 4.250,-. Roose- 
veltstr. 55, Brunssum. JURGEN HEERLEN 


Nissan Micra 1.2 SL rood . ’90 ƒ 16 750, 

Nissan Sunny 1.6 SLX sedan .'91 ƒ 28.750. 

Nissan Sunny 1.4 LX div. extra’s . '89 ƒ 18 750, 

Nissan Sunny 1 6 SLX coupé, div. ex. 88 ƒ 18 450, 

Citroen AX 1.1 TRE wit . '88 ƒ 11.850, 

Mazda 626 2.0 GLX . '85 ƒ 9.250, 

Mazda 626 GLX coupe .'83 ƒ 6.500, 

Opel Ascona 1.8 S grijs. '88 ƒ 15.900, 

Renault 19 TR groen . 89 ƒ 16 900, 

Opel Kadett 1.3 LS, LPG . '89 ƒ 18.450, 

Opel Kadett 1.3 LS, 42.000 km . '87 ƒ 14 900, 

Ford Escort 1.4 Bravo. '87 ƒ 14.850, 

Peugeot 309 XRD diesel, Ie eig. '88 ƒ 14.850, 


JURGEN KERKRADE 


Nissans Micra v.a. '87,'88,'89 ƒ 10.900, 

Nissans Sunny v.a. '87,'88, 89 ƒ 12.900, 

Nissan Sunny 1.4 autom. 89 ƒ 21.000, 

Nissan Laurel 2.8 0 autom. '89 ƒ 23 500, 

Nissan Bluebird diesel .'90 ƒ 23 900. 

Alfa Romeo 33 1.3. wit . 89 ƒ 17.900, 

Audi 80 1.8 S, wit . 12- 88 ƒ 25 900. 

Audi 90 2.3 E, zwartm. '89 ƒ 42.500, 

BMW 525i, d grijsm. 89 ƒ 47 500. 

Ford Escort 1.4 Bravo, wit . '88 ƒ 17 500. 

Honda Civic 1 5 GL sedan . 89 ƒ 23.900, 

Mazda 323 1,6 1 GLX 4-drs. wit . '87 ƒ 14.750. 

Mitsubishi Colt 1 5 GLXi. '89 ƒ 20 750. 

Opel Kadett 1.3 S 3-drs. wit .'87 ƒ 13.750. 

Volvo 360 2.0, rookzilver . '87 ƒ 14 900. 

Volvo 340 diesel 4-drs. groen . 89 ƒ 18.950. 

VWJetta 1.6 4-drs. groen . 89 ƒ 24 250. 


Ford ESCORT XR3i cabrio, 
i.z.g.st., blauw met witte kap 
pr.n.o.t.k. Tel. 04454-5441, 

Te koop Ford SIËRRA 1.6 
Laser, met extra's, bwj. okt. 
'84, Ie eigenaar, km.st. 
100.000, i.z.g.st., ƒ6.500,-. 
Tel. 043-257552. _ 

Ford FIËSTA 1100, bwj. '83, 
ƒ4.250,-, i.z.g.st. Tel. 045- 

725984. _ 

Ford ESCORT RS Turbo, 
bwj. 10 - 86 , veel extra's, vr. 
pr. ƒ 15.500,-. Tel. 045- 
720418 b.g.g. 723039. _ 

Te koop Ford FIESTA, type 
'85, in zeer goede staat. Tel. 
045-275235. _ 

Te k. Ford ESCORT XR3i, 
kleur metalicblauw A.B.S. 
centr deurvergr., bwj. 6 -' 86 , 
vr. pr. ƒ 12.750,-. Tel. 045- 
211875 of 215993. _ 

Te k. witte Ford SIËRRA 
Sedan 1.6 CL, 4-drs, bwj. 5- 
' 88 , LPG, 100.000 km, 
ANWB gekeurd, ƒ 15.500,-. 
Tel. 04747-2405. 

Te koop Ford ESCORT 1.1 
Laser, bwj. '84, APK tot 4- 
'93, 5-drs., 5-bak. ƒ5.700,-. 
Tel. 04454-2092. 

Te k. Ford ESCORT, XR 3 I 
sept. ' 88 , als nw., kl. wit, 
verlaagd en uitgebouwd, 
49.000 km, ie eigen., aan- 
trekk. prijs. V. Gronsveldstr. 
16, Kerkrade-Chevremont. 


Ford SCORPIO 2.0 GL, 11 - 
' 88 , mod. '89, zwartmet., pr. 
ƒ 14.950.-. 046-372443. 

Ford ESCORT station 1600 
D, bwj. ' 86 , APK, pr. 
ƒ 8 750,-. Putstr. 7, Bom. 

Ford ESCORT 1.1 '85, 5- 
bak, 80.000 km. ƒ6.950,-, 
v. Bovagbedr. 045-244947. 

Ford SIËRRA Laser, bwj. 
' 86 , gnjsmet. centr. vergr i. 
z.g.st., elke keur. toegest., 
ƒ 8.950,-. Tel. 045-724331. 

Te koop Ford SIËRRA, bwj. 
'87, vr.pr. ƒ9.000,-. Tel. 
045-413558. _ 

ESCORT 1.3 GL, '84, Ie lak 
ANWB mog. ƒ 4.950,-. Evt. 
15 inch 045-424128 


Ford CAPRI 2.0 S V 6 , bwj. 
'80, APK 3-'93, in prima 
staat Tel. 046-528941. 


Mazda 


Mazda Driessen Beek 

Wegens enorm succes van deze modellen MAZDA WjJ 
wij voor U een keur aan exclusieve occasions geseisd®! 

Mazda 121 HB 1.1 Finish rood. 

Mazda 323 HB 1.3-16V GLX grijs. 

Mazda 323 HB 1 .61 8 V GLX wit. 

Mazda 323 HB 1.61 16V wit . 

Mazda 323 F 1, 6 i 8 V LX grijs . 

Mazda 626 HB 1 .8 8 V LX grijs . 

Mazda 626 HB 2.0 12V GLX groen . 

Mazda 626 HB 1 .8 8 V GLX blauw . 

Mazda 626 HB exeed groen. m 

Mazda 626 HB 2.0 8 V GLX bruin.3 

Mazda 323 HB 1.3 Sport wit. 

Mazda 323 Sedan 1.6i grijs GLX . 

Mazda 121 HB cabno-top wit . 

Maastrichterlaan 22-26, 6191 AD Beek. 

Tel. 046-371920. Fax: 046-372099. 


Te koop Ford FIESTA 1300 
S, type 80, goede staat, 
ƒ 1.950.- Autobedrijf Loek 
Schaepkens. Klimmender- 
str 110, Klimmen. Tel. 
04405-2896. 


Ford ORION 1 .6 L 4-drs., 5- 
speed, als nw., bwj. m. 1985 
ƒ 5.500,-. 045-727169. 


Te k. Ford ESCORT bwj. '78 
APK 3-'93, wit, mooi en 
goed onderh. auto, Ie eige¬ 
naar, vr.pr. ƒ 1.500,-. Tel. 
043-436082. 


Te k. Ford SIËRRA, bwj.'84, 
vr.pr. ƒ 8.750,-. Te bevr. 
Kampstr. 103, 045-229796 


Ford SIËRRA 16CL, '89, 
LPG, 3-drs. 5-bak, d. blauw, 
centr. lock, 60.000 km. inr. 
mogelijk.. 04408-2368. 


Te koop Ford CAPRI 1.6 GL 
1978, i.z.g.st., APK tot 4- 
1992, pr. ƒ900.-. Bilderdijk- 
str. 3, Molenberg-Heerlen. 


MAZDA 323 Sedan 1300 LX 
bwj. 86 , APK 4-3-93, auto 
is nw., zien is kopen, vr.pr. 
ƒ 9.850,-. Slakkenstr. 92 A, 
Hoensbroek. 


Te k. MAZDA 323 HB 1.5 
Ensign, bwj. mrt. '89, 45.000 
km, ƒ16.000,-. Tel. 04454- 
2325 na 17.00 uur. 


Te koop van Ie eig. MAZDA 
626 2.0 LX sedan, bwj. 88 . 
Brandhofstr. 59, Landgraaf. 
Tel. 045-313110. 


MAZDA 323 automaat, bwj. 
'78, APK 8-'92, vr.pr. 
ƒ 600,- Tel. 045-324490. 


Te koop MAZDA 323, bwj. 
'79, vr.pr. ƒ 1.400,-, APK 
'93. Tel. 045-223788. 


MAZDA E 2200 D, g\ 
met verh. dak, bwj. '9', 
Mazda 323 HB 84 m^J 
vlgn. Autobedrijf L. Boon 
Bocholtz, tel. 045-44172]; 


Te koop MAZDA 626, t 
bwj. 1979, APK 9-’92, M 
ƒ 600,-. Tel. 045-250329 


Te k. MAZDA 626 CPC 
12V, als nieuw, rood, “ 
maat met lock up, eleC- 
men, stuurbekr. 37.000 
mei 89, pr. ƒ 27.000,-■. 
04406-16106 inr cabrio ]^ 

MAZDA 626 2.0 GLX aU*) 
met zonder LPG (1 jr- 
m. '84, 135.000 km 
toonb., vr.pr. ƒ 5.150,^., 
045-322282 b.g.g. 3159&*] 


Mercedes 


Te koop Mercedes BENZ 
240 TD, bwj. '84, schuifdak/ 
deurvergrend./trekhaak enz. 
Tel. 045-416200. __ 

Te kóóp MERCEDES 280 
SE, bwj. '84, auto verkeert in 
nw.st., vr.pr. ƒ16.500,-. Tel. 
046-514400. 


PUNTGAVE dealer-o n 3 
houden Mercedes 190, ^ 
'84, ie eigenaar, vast® 
ƒ 19.900,-. Tel. 045- 


Te k. MERCEDES 30 
bwj. '89, div. access.. 
Tel. 06-52117824 of ‘’ï 
252497 


RENAULT 


HEERLEN OCCASION 

12 MAANDEN 

garantie 

KERKRADE 


Renault 5 gt turbo.... - .€r....r..%...'^ , 90 

5 GTS. T. ..».'89 

5 SL tonic 5-drs...'89 

5 TR. '88 

9 TL.’87 

9GTL.'87 

11 GTL.. '88 

11 GTX .'86 

19GTS3-drs. '89 

19 TR 5-drs. '89 

19 TXE 5-drs.,:.’89 

21 GTS sedan.'89 

21 GTL hatchback..'89 

21 GTS Nevada..'88 

25 TX .'88 

BMW 3t61. '88 

Citroën AX image TGE.91 

Citroen BX 1,6 TRI Bmak. '89 

Ford Escort 1.4 Bravo.'89 

Mazda 323 1.5 GLX.'88 

Peugeot 309 1.6 aut....'87 

Peugeot 309 XL 3-drs..•.'88 


AUTO VAN DE WEEK: 

Honda Civic 1.5 i 6L sedan 

grijemet. 37.000 km jan. 1990 


AUTOBEDRIJVEN 


Renault str 

9 GTL. 

11 TL 5-drs. 

19 GTS 5-drs. 

19 TR 3-drs. 

19 TR 5-drs. 

21 GTX aut ... 

21 GTS Nevada 

25 TX . 

Citroën BX 14 E. 

Cttroèn BX 16 RE. 

Ford Escort 1.4CL. 

FordOrion 16. 

Ford Siërra 2.0 CL sedan. 

Hyundai Pony 1.5. 

Nissan Sunny 1.4 SLX.. 

Opel Kadett 1.6 6-drs. 

Peugeot 205 GTi. 

Peugeot 309 XL Profiel. 

Oemo: 

Renault t9 Cttamade 16 V.. 

Renault 21 Nevada GTS. 

AUTO VAN DE WEEK: 

Renault 18 GTS 5-drs. 

lm. velgen - uitbouw - verlaagd 
blauwmet. 45.000 km. sept. ’89 


KERRES 


87 


Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424 
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200 
Ford SIËRRA 2.3 CL, diesel. 
6-'85, blauw, 120.000 km. 
ƒ6.950,-. Tel. 04906-1387 


Te k. ford ESCORT PG, car- 
styling, uitbouw, incl. alarm 
ien centr. deurvergr. Tel. 

; 045-214784. _ 

FORD Escort CL, diesel, 9- 
'86, 4-drs., 110.000 km. 

ƒ9.450,-. Tel. 04906-1387 


Te k. Ford SCORPIO 2.0 GL 
bwj. '86, LPG, autom., 
schuifdak, 105.000 km. vr.pr 
ƒ 14.500,-. Tel. 045-214307 


Ford ESCORT CL, diesel, 
|8-'87, 70.000 km. 5-bak, wit 
\f 11.950,-. Tel. 04906-1387 

jFord ESCORT 1400 CL, 3- 
'89, met.grijs, 40.000 km. 
ƒ 15 950,-. Tel. 04906-1387 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via. 045-719966. 


Ford SIËRRA 1600 CL 8-'85 
LPG, 115.000 km. ƒ6.950,- 
Tel. 04906-1387 


3-24 maanden garantie. 

Alle auto’s voorzien van nationale 
autopas. 


4x4 en bedrijfswagens 

Nissan Patrol Wagon TD. '87 ƒ 37.500,- 

Mercedes 300 GD (Van), wit .'85 ƒ 34.900,- 

Nissan Patrol Turbo Highway . 92 demo 

Jeep Wrangler 4.Oi zwart . '92 ƒ 39.900,- 

SP0RTWAGENS 

Nissan 300 ZX autom. rood . '90 ƒ 112.500,- 

Nissan 300 ZX T-bar wit . '84 ƒ 24.500.- 

Nissan 100 NX spoilerset, geel . '91 ƒ 36.500,- 

Nissan Sunny GTI-R rood. '92 demo 

Nissan Sunny coupé zwart . '88 ƒ 20.500,- 

Nissan Sunny coupe rood . '88 ƒ 18 450.- 

Mazda RX 7, leer, blauwmet. '88 ƒ 42 500,- 

Toyota Supra 3 Oi rood . '88 ƒ 42 500.- 

VW Corrado 16V paarsmet. 92 ƒ 59.900,- 

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schetsberg 045-723500 
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein 

Dentgenbach 045-452570 dm 


n NISSAN 


Honda 

|Te koop HONDA CR 125 
jbwj. '87, gerev., vr.pr. 

1 ƒ 1.400,-. Tel. 04406-15347 

Honda CIVIC 1300 bwj. '80, 
APK febr. '93, vaste pr. 
ƒ 1.200,-. Tel. 045-223788. 

* Honda ACCORD aut., 4-drs 
! APK 10-9- 92, zilvermet, 
i bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ3.250,-. Tel. 045-323178. 

Te k. Honda PRELUDE '80, 
i.z.g.st. pr. ƒ2.150,-. Tel. 
045-230443. 

HONDA Civic 1200, bwj. 79 
opknap of sloop, pr. ƒ 150,-. 
Tel. 04454-2202. 

' Te koop Honda PRELUDE 
'80, sportwielen, acc., APK, 
kl. wit, vr.pr. ƒ 1.950,-. Mar- 
grietstr. 1, Hoensbroek. 

045-223411. 

Honda ACCORD Aerodeck 
2.0 EX, 30- 89, 59.000 km. 
LPG ƒ 19.950,- 04906-1387 

I Honda ACCORD automa¬ 
tiek, bwj. '80, APK 20-2- 93, 
ƒ 1.500,-. Tel. 04454-4632. 

Hyundai 

Honda CIVIC 88, rood, Ie 
eig., in perf. staat. Tel. 046- 
379704. 

HYUNDAI Pony II 1200 GLS 
bwj. '84, APK juni '92, vr.pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 046-370277, 
na 17.00 uur. 

HONDA XL 250 RF, bwj. '86 
rood, ƒ 4.800,-, i.z.g.st. 
19.000 km. Tel. 045-426959 

Hyundai PONY 1200 GL, 
bwj. '84, APK, 5-drs. i.z.g.st. 
ƒ 1.750,-. Tel. 045-726112. 

Te koop Honda JAZZ, i.z.g. 
st., bwj. '84, APK, zuinige 
auto, vr.pr. ƒ3.950,-. Tel. 
043-649968. 

Hyundai PONY 1200 TL, 6- 
'82 3-drs 90.000 km ƒ950,- 
Tel. 04906-1387 

Jeep 

Texacars 

! 4x4 center 

Wrangler Laredo 4.2, bwj. 
'88; Patrol '86/’83; Suzuki 
Softtop 91, 90; geel kent. 
auto: NIVA 4x4 '88 '80; Su¬ 
zuki 85; Trooper '86 

Tel. 04702-3040. 


Jeep MITSUBISHI Pajero 
turbo diesel 8-'84 grijs kent. 
ƒ 14.950,-. Tel. 04906-1387 

SUZUKI SJ 413 hard-top, 
4-'86, met.groen ƒ 12.950,-. 
Tel. 04906-1387 

NISSAN Patrol, diesel, 1984 
grijs kent. ƒ 14.950,-. Tel. 
04906-1387 • 

TOYOTA Landcruiser, die¬ 
sel, BJ 45 lang 7-80 
f 12 950,- Tel. 04906-1387 

TOYOTA Landcruiser, hard¬ 
top, 2.4 turbo diesel, bwj. '86 
ƒ 18.750,-. 046-519343. Lancia 

I JEEP Renault Aro 4x4 benz. 

I bwj. 87, kl. rood, APK, i.z.g. 
f st. ƒ 4.500,-. 045-323178. 

Lancia THEMA 5D turbo 
diesel, donkerblauwmet. 

'87, ƒ 9.950,-. 040-515556. 

Suzuki JEEP Vitara JLX 
Comm., rood, km.st. 28.000, 
mei '90, div. extra's, nw.pr. 
ƒ34.000,-. vr.pr. ƒ22.000,-. 
Tel. 04750-19445. * 

Land rover 

Te k. LAND ROVER 109 
combi, 4 cyl., LPG, bwj. 79. 
Tel. 04406-42471. 


Hoge beloning 

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van 6& 1 , 
misdrijf, gepleegd op 1 maart en tot terugverkrijging vajL 
MERCEDES 190 Ë kleur groen met kenteken ND-02jjJj 
alles ontvreemd v.a. de Nieuwe Gaasstr. 3 Simpelvö^l 
InJ. welke discreet zullen worden behandeld, 
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & W 
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145, 

' 6201 BC Maastrich t. Tel. 043-217366. A 

MERCEDES Coupé 280j 


Te koop MB 280 TE bwj. 82, 
d.blauw, gerest. '91, alles 
nieuw, vele extra's, nw.st., 
vr.pr. ƒ 14.950,-. Tel. 
04459-1860. 


MERCEDES 200, '85, in uit- 
st. staat van onderh., 4 win¬ 
terhanden, 4 zomerbanden, 
sportvelgen en extra's, 
ƒ 22.000,-. Tel. 045-316402 


Te koop mooie MERCEDES 
190 E, bwj. 3-'87, sportvlgn. 
en diverse extra's, vraagpr. 
ƒ 27.500,-. Garage Coza 
Voerendaal. 


Te koop met lichte plaat- 
schade MERCEDES 190 E, 
veel extra's, '87. Locht 38, 
Kerkrade. 


57^ 

f 


g.st., APK 93, bWj' -t, 
ƒ 8.500,-. Tel. 045-457j^j 

Te k MERCEDES 19®, 
div. extra's, bwj. '87, i-Z-s, 
pr. ƒ 26.000,-, 04 5-2457^1 

MB 230 TE 201 
'84, alle extra’s, 
046-527945. 

Te k. MERCEDES 300 
aut. groen, schuifd. sPj 
vlgn. dakrail, duurste ^ 
trekh. 7 zitpl. comb. 
ƒ178,- weg. bel. i 
'79, inr. mog. 04408-23g£{ 

MB 190 D 2.5, 8-'87, ( 
160.000 km., ƒ29T 
Tel. 04906-1387 


motor, 

i Z g S* | 

—4 


Mitsubishi 


Mitsubishi COLT 1 4 GLX 
automaat, 5-drs. ’80, Ie eig. 
pr. ƒ 2.750,-. 045-255784. 


MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo diesel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar, km.st. 120.000, bruin¬ 
met., APK, i.nw.st. bwj. '82, 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 

Te koop Mitsubishi COLT 9- 
'82, in prima st. Tel. 045- 
441137. 


Mitsubishi COLT 1.2 GL bwj. 
'85, 5-bak, sportv., extra’s, 
pr. ƒ 7.150,-, 046-525489. 


Mitsubishi LANCER P 
GL, 4-drs., bwj. '83. , 
'93, ƒ 3.200,-. 045-21892^, 
7 -^ 


In nw.st. Mitsubishi 
EL, bwj.'80, APK,., 
ƒ 1.650,-. Tel. 045-2267^) 

MITSUBISHI Space \A 
GLX, 3-'88 met.grijs 7 -kj 
ƒ 21.450,-. Tel. 04906-n y, 

Morris j 


Te k. MINI special, bwj- 
100% in orde, APK nnrt. 
Tel./ 04498-55958. 


Nissan/Datsun 


Te koop DATSUN Cherry 12 
GL, bwj. '80, APK 4-'92, pr. 
ƒ 300,-. Tel. 045-459889. 


Te koop Datsun BLUEBIRD 
2.0 diesel stationcar, bwj. 
'82, kl. grijs, i.z.g.st. van on¬ 
derh., pr. ƒ 2.450,-. Elisa- 
gracht 25, Kerkrade-W. Tel. 
045-423443. 


Te k. Nissan SUNNY 13 
SLX, 4-drs., bwj. 10-'87, 
APK 2-'93, Ie eig., i.z.g.st., 
ƒ 13.250,-. Tel 04454-2092 


NISSAN ZX 300 '85, 
Cruse-contr. stuui 
electr. ra. en sp., als 
72.000 km. 045-463376. 


T^ 


SUNNY Flortda diesel 
tion, 8-'86, wit f> ƒ 7.45W 
Tel. 04906-1387 


Te k. Nissan 280 ZX TAW 
bwj. '80, opknapper, W 
ingevoerd, ƒ 1.750,-. 
045-458093. 


Nissan 
11-’87 


PRAIRIE 

met.blauw 


1.8 

90 


1 

Göj 


Oldtimers 


f 14.950,-. Tel. 04906-13 $ 


FORD Taunus 17M, 1966, 
gaaf en compl. gedemont. 
ƒ 2.750,-. 045-244947. 


MANTA A '73 voor sloop 
ƒ 950,-; A GTE '75 met werk 
ƒ 2.950,-, geen APK. Hun- 
necum 38, Nuth. 


J 


ALFA Romeo 2.0 GTV '72, 
imp., rood, pas RDW, gar., 
inr. financ. mog., ƒ 12.750,- 
v. Bovagbedr. 045-244947. 


KADETT B 69, APK, 
caross. techn. goed, ƒ < 
Hunnecum 38, Nuth-Te X 

cabrio, 1 


SKODA Felicia 
met hard-top en hivw-u n 
geen laswerk. 045-244 


Oldsmobile^yi 

cod 


Te k. OLDSMOBILE 
V8, bwj '78, LPG. f 1.7“' 
Tel. 045-222384. 
Voor Piccolo’s zie verder pagina 26 


£ 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 25 


limburgs dagblad 


Limburg 


’Als je eenmaal de weg weet valt het allemaal mee’ 

Theo Mestrom in de 
bres voor pendelaars 


Van onze verslaggever 

linne - „Ik ben van mening dat veel gedaan kan worden 
^oor d e pendelaars. Zeker in die gevallen waar de taken en 
bevoegdheden van de overheidsdiensten eindigen.” Aan 
bet woord is Theo Mestrom uit Linne, die zich de afgelo¬ 
pen jaren gespecialiseerd heeft in problemen van pende¬ 
laars. Mestrom zet zich in het bijzonder in voor Midden- 
hmburgers die in het aangrenzende Duitsland werken. Hij 
geeft niet alleen adviezen maar probeert ook daadwerke- 
bjk de belangen te behartigen van zijn cliënten bij werk¬ 
gevers en overheidsinstellingen in de Bondsrepubliek. 


» k wil de pendelaars een aan¬ 
vullend dienstenpakket aanbie- 
en waardoor ze een compleet 

Europese Week 
voor het bedrijf 

BRUSSEL - In het kader van de 
Europese Week voor het Bedrijf 
jannen bedrijven uit de Euregio 
minder dan 500 werkne- 
mers, vrijdag 27 maart deelne- 
rtle n aan een seminar over het 
padden- en kleinbedrijf en de re- 
atie van deze bedrijfstak met de 
r*V r opese Gemeenschap. Het se¬ 
minar begint om 10.00 uur in het 
^otel Van der Valk te Heerlen. 

Europese Week voor het be- 
. r 0f, van 14 tot 28 maart, richt 
r, . volledig op het midden- en 
meinbedrijf. Brussel wil met de- 
, e week bedrijven met minder 

500 werknemers proberen te 
stimuleren meer deel te nemen 

de diverse programma’s van 
e Europese Commissie. Op ver- 
chillende plaatsen worden daar- 
° e workshops en seminars geor¬ 
ganiseerd door diverse organisa- 
ües in de twaalf EG-lidstaten. 


overzicht krijgen van al die za¬ 
ken die met hun grensoverschrij¬ 
dende situatie te maken heb¬ 
ben”, zegt Mestrom. 

Het aanvankelijke plan om met 
anderen een Euregio-service 
voor pendelaars op te zetten is 
niet doorgegaan. Theo Mestrom 
houdt zich nu vooral bezig met 
het regelen van de ziektekosten¬ 
verzekeringen, het ziekengeld, 
levensverzekeringen en gepre¬ 
mieerde spaarregelingen (o.a. het 
bouwsparen). Voor 'sociale za¬ 
ken’ verwijst hij de mensen door 
naar het Europees Informatie- en 
Adviesbureau (EIAB) in Gulpen. 


Papierwinkel 

„Echte obstakels of problemen 
zijn er eigenlijk niet”, zegt Me¬ 
strom, ,je moet alleen goed de 
weg weten in de papierwinkel en 
het kost enige moeite om de juis¬ 
te ingangen te vinden. Als het 
echter eenmaal zo ver is dan 
loopt het wel. Je moet niet verge¬ 
ten dat de meeste regelingen in 
Duitsland heel anders zijn dan in 
ons land. Iemand die in Duits¬ 
land gaat werken realiseert zich 


Zomeracademie voor 
kunstenaars in 
Euregio Maas-Rijn 


P^KEN - Zestig kunstenaars uit 
Duitsland, Nederland en België 
2l ulen deelnemen aan de zomer- 
pcademie in het Ludwig-Forum 
n Aken. De regio Aken houdt 
sar van 12 tot 19 juli bij wijze 
an proef een interdisciplinaire 
internationale bijeenkomst 
oor vier soorten kunst: litera- 
* Uur - muziek, beeldende kunst 
® n podiumkunst. Het is de be- 
oeling dat dit initiatief jaarlijks 
Wordt overgenomen door de ste- 
en Luik, Maastricht en Hasselt, 
waardoor de verschillende cultu- 
e Ie standpunten in de Euregio 
e ucht kunnen worden. 

Onder leiding van gerenommeer- 
e docenten kunnen de kunste- 
aars creatief aan de slag, geïn- 
Pireerd door het thema 'demen¬ 
ti 1 • Tijdens een grote slot- 
yeenkomst zal het publiek in 
^at gesteld worden de kunst- 
arken over lucht, water, aarde 
** vuur te bewonderen. 

Oe workshop over literatuur 


-draagt de titel 'experimentele 
poëzie en wordt geleid door de 
Weense auteur Gerhard Rühm, 
mede-oprichter van de 'Wiener 
Gruppe’. Doel van deze work¬ 
shop is het aanzetten tot het poë¬ 
tisch spreken en het introduce¬ 
ren van verschillende methoden 
van lyrische tekstproductie. De 
muziekworkshop van deze zo¬ 
meracademie richt zich op con- 
tra-bassisten. Onder leiding van 
de avantgarde-jazzmuzikant Pe¬ 
ter Kowald, zal er aandacht wor¬ 
den besteed aan het verbeteren 
van het traditionele imago van 
de bassist als begeleidend muzi¬ 
kant en de communicatie met 
dans en literatuur. 

Een vakkundige jury zal met me¬ 
dewerking van de docenten een 
selectie maken van 15 deelne¬ 
mers per workshop. Geïnteres¬ 
seerde kunstenaars kunnen 
nadere inlichtingen verkrijgen 
bij de regio Aken, Theaterplatz 
14, tel. 09.49.241-455200. 


(ADVERTENTIE) 


Hutschenreuther. 
Ein Stück 
Lebensqualitat. 
4 A' Blau Zwiebelmuster 


-HUTSCHENREUTHER 

GERMANY 

De totale kollektie met enorme 
keuze vindt u bij: 

PORZELLAN • KRISTALL • KERAMIK 


osrisn 

atri ■ 

SElT T™1 i 

NUR KRAMERSTR. 25/27 AACHEN • Theo Mestrom: „Pendelaars vergeten vaak dat de rege¬ 
lingen in Duitsland heel anders zijn dan hier.” 

Foto: JAN-PAUL KUIT 


dat nauwelijks. In ons land is de 
voorlichting over allerlei zaken 
op de arbeidsmarkt heel goed. In 
Duitsland moeten werkgevers en 
werknemers overal zelf achter 
proberen te komen. Daar is nau¬ 
welijks voorlichting. Zelfs werk¬ 
gevers weten soms niet hoe alles 
in elkaar steekt en zijn ook vaak 
niet op de hoogte van bestaande 

spaarregelingen.” 

Theo Mestrom heeft zich de pro¬ 
blemen van de pendelaars zelf 


eigen gemaakt. Als assuradeur 
werd hij vaker met problemen 
van pendelaars geconfronteerd. 
Op die manier heeft hij veel ken¬ 
nis opgedaan. Tegenwoordig is 
hij van alle regelingen in de 
Bondsrepubliek op de hoogte. 
Wijzigingen van de wetten ko¬ 
men hem snel ter orde zodat hij 
adequaat kan reageren. De ad¬ 
viezen zijn gratis en bij even¬ 
tueel af te sluiten verzekeringen 
ontvangt hij alleen de gebruike¬ 
lijke provisie. 


Onderzoek 

kansen 

bedrijven 

Euregio 

DEN HAAG/MAASTRICHT - 
Op verzoek van het bedrijfsleven 
en de sociale partners in Lim¬ 
burg laat de Comissie Ontwikke¬ 
ling Bedrijven van de Sociaal- 
Economische Raad een praktijk¬ 
gericht onderzoek uitvoeren 
naar de gevolgen van de interne 
Europese markt voor Nederland¬ 
se grensregio’s. Het onderzoek, 
dat wordt uitgevoerd door Merit 
te Maastricht, richt zich vooral 
op de nieuwe mogelijkheden en 
kansen voor bedrijven in de Eu¬ 
regio Maas-Rijn-Zuid. 

Daarbij wordt gekeken naar de 
rol van het bedrijfsleven, sociale 
partners en de verschillende 
overheden om mogelijke knel¬ 
punten in de Euregio weg te 
nemen en de kansen te benutten. 
De resultaten van het onderzoek 
worden uiteindelijk teruggekop¬ 
peld naar de overige zes Eure- 
gio’s in Nederland, zoals bijvoor¬ 
beeld Eems Dollard, Rijn-Waal 
en de Scheldemond. 


Selfkant-trein in Aken 
• Ook voor spoorliefhebbers heeft de Eure¬ 
gio Wirtsehaftsschau in Aken een attractie 
in petto. Een treintje van de Selfkantbahn 
zal elk half uur een stukje spoorrails van 
100 meter afleggen. De Akense consumen¬ 
tenbeurs wordt onder het motto ’Hallo Eu¬ 
ropa!’ gehouden vanaf dit weekend tot en 
met volgend weekend. De beurs vindt 


plaats op de Bendplatz in Aken. Het is de 
zesde keer dat de bedrijfsbeurs wordt ge¬ 
houden. Met 400 exposanten is het de groot¬ 
ste Wirtschaftsschau in Aken tot nu toe. Er 
is van alles te zien van mode-artikelen tot 
auto’s. Voor amusement is ook 'gezorgd. Er 
zijn modeshows, talkshows en optredens 
van bands. Foto: FRANS RADE 


Raad van State wil limiet 
instelling geluidzones ’Beek door-ericvan dorst 

GELEEN - Minister Maij-Weg- 
gen van Verkeer en Waterstaat 
moet duidelijke limieten stellen 
aan de geldigheidsduur van ge¬ 
luidzones rond luchthavens. 

Dit stelt de Raad van State in 
een reactie op de concept-wijzi- 
ging van deze wet, die voor een 
belangrijk deel is toegespitst op 
Luchthaven Maastricht. De op¬ 
merking van de Raad van State 
- voor de minister een niet te 
miskennen raadgever bij wetge¬ 
ving - kan grote financiële ge¬ 
volgen hebben voor de verdere 
ontwikkeling van Luchthaven 
Maastricht. 

Voor de normering van nachte¬ 
lijk geluid op de bestaande 
Noord-zuidbaan wordt al elf jaar 
gebruik gemaakt van een offi¬ 
cieuze interim-geluidzone, ter¬ 
wijl sinds 1978 een zonerings- 
plicht geldt. Met de wetswijzi¬ 
ging wil Maij-Weggen tijdelijke 
geluidzones formeel mogelijk 
maken. Zo kan de bewinds¬ 
vrouw zich nog jaren onttrekken 
aan kostbare woningisolatie 
rond de Noord-zuidbaan. Dat wil 
ze ook, omdat deze aanvullende 
isolatie volgens haar toch over¬ 
bodig wordt na aanleg van de 
Oost-westbaan. Het is de bedoe¬ 
ling dat straks alleen daarop 


nachtvluchten worden uitge¬ 
voerd. 

Tegenstanders van de Oost-west- 
baan, zoals de Vereniging geen 
uitbreiding vliegveld Beek, vre¬ 
zen echter dat als de tweede 
baan er niet komt de nachtvluch¬ 
ten op de Noord-zuidbaan tot in 
lengte van dagen gewoon blijven 
plaatsvinden boven onvoldoen¬ 
de geïsoleerde woningen. Een 
wettelijk bepaalde geldigheids¬ 
duur van tijdelijke geluidzones, 
zoals de Raad van State vraagt, 
zou deze ongerustheid voor een 
deel kunnen wegnemen. 

Isolatieplicht 

Waar sprake is van tijdelijke'zo¬ 
nes kunnen omwonenden geen 
beroep doen op de Regeling Ge¬ 
luid werende Voorzieningen. 

Daarin is de isolatieplicht voor 
de overheid opgenomen. De 
Raad van State herinnert hier 
ook nog eens aan. 

In de Memorie van Toelichting 
op haar wetsvoorstel schrijft 
Maij-Weggen dat van tijdelijke 
zones gebruikt gemaakt kan 
worden, indien daarna binnen 
afzienbare tijd een definitieve 
geluidzone zal worden vastge¬ 
steld. De Raad van State merkt 
op dat deze beperking niet in de 
concept-tekst van de wet is op¬ 
genomen, en verzoekt de minis¬ 
ter dit alsnog te doen. 


Het hoogste adviescollege van 
de regering vindt ook dat de mi¬ 
nister helderheid moet verschaf¬ 
fen over het open einde dat de 
nieuwe wet gaat creëren voor de 
vaststellingstermijn van defini¬ 
tieve zones. De Raad van State 
concludeert uit haar concept- 
wettekst dat de bewindsvrouw 
daarvoor onbepaald veel tijd 
krijgt, terwijl ze met het wets¬ 
voorstel juist beoogt de zone- 
ringsprocedure voor Luchtha¬ 
ven Maastricht 'binnen afzienba¬ 
re tijd’ te voltooien en een rege¬ 
ling te treffen voor de handha¬ 
ving van de geluidzones. 

Protesten 

Uit het advies van de Raad van 
State kan verder worden afge¬ 
leid dat dit college geen bezwaar 
maakt tegen de bepaling waar¬ 
mee een groot aantal ingebrach¬ 
te bezwaren tegen de Oost-west¬ 
baan bij voorbaat ontkracht 
wordt. Het betreft protesten te¬ 
gen het feit dat met de al jaren 
lopende procedure rond de uit¬ 
breiding van ’Beek’ wordt voor¬ 
uitgelopen op de nog niet gewij¬ 
zigde Luchtvaartwet. Maij-Weg- 
gen beoogt met de wijziging die 
dit jaar nog door de Tweede Ka¬ 
mer behandeld wordt, beroep 
tegen deze gang van zaken met 
terugwerkende kracht ónmoge¬ 
lijkste maken. 

lezers schrijven 


Katholiek 


Opnieuw laait een 'schoolstrijd’ 
op onder de katholieken in Lim¬ 
burg. De vraag is: wie maakt uit 
of een school zich katholiek mag 
noemen? Katholiek wil in dit 
verband zeggen: onderwijs en 
opvoeding geven inzake datgene 
wat de katholieke kerk ons te ge¬ 
loven en te onderhouden voor¬ 
houdt. Wie bepaalt dat? Het 
antwoord luidt: Christus zelf, de 
stichter van de Kerk en na hem 
de apostelen en hun opvolgers 
(paus en bisschoppen). Aan hen 
gaf hij de opdracht: „Gaat en on¬ 
derwijst alle volkeren en leert 
hen onderhouden alles wat ik u 
bevolen heb.” En tot hun bemoe¬ 
diging zei hij: „Wie u hoort, hoort 
mijzelf.” Tot Petrus zei hij: „Be¬ 
vestig uw broeders in dat geloof, 
als zij daarbij dreigen de moed te 
verliezen, sta dan naast hen en 
sterk hen”. 

In deze tijd beleven wij een die¬ 
pe crisis in de Katholieke Kerk. 
Enerzijds laat de paus niet na let¬ 
terlijk over de hele wereld de 
leer van Christus en zijn kerk te 
verkondigen. Anderzijds zijn er 
in diezelfde Kerk theologen en 
anderen die die leer op verschil¬ 
lende punten niet aanvaarden, 
bij voorbeeld in zake de geboor¬ 
te van Jezus uit de Maagd Maria, 
de Godheid en de verrijzenis van 
Christus, de onfeilbaarheid van 
de paus in geloofszaken, het 
voortbestaan van de mens na dit 
leven enzovoorts. Daardoor is er 
bij zeer velen twijfel ontstaan 
over deze en andere geloofswaar¬ 
heden en denkt menigeen zelf te 
kunnen uitmaken wat katholiek 
is. Daardoor is de eenheid in ge¬ 
loven fundamenteel gebroken. 
Dat is de crisis in de kerk, welke 
alleen kan opgelost worden, als 
wij terugkeren naar erkenning 
van het door Christus aangewe¬ 
zen gezag in de kerk. Dat geldt 
ook en in het bijzonder inzake de 
'schoolstrijd’. Daarbij gaat het 
om de echt katholieke opvoe¬ 
ding van de jonge generatie. 
Over het katholieke karakter 
daarvan kan en moet de bis- 
schop beslissen en waken. 

MAASTRICHT Dr. Remigius 
Dieteren OFM 


• Katholiek 2 

Nadat ik die pagina over het ka- 
tholiek-zijn van scholen goed 
gelezen had, kwam ik tot de con¬ 
clusie dat de bisschop het predi¬ 
kaat 'katholiek’ al eerder afgeno¬ 
men zou moeten hebben, gezien 
de uitspraken van de leerlingen. 
Hopelijk voor de school werden 
de andere lessen beter gegeven. 
Arme jeugd die de toekomst in¬ 
gaat met veel wijsheid voor dit 
leven (dat maar van korte duur 
kan zijn) maar geen geestelijke 
bagage voor hun ziel, die eeuwig 
verder moet. Wat een verant¬ 
woording voor de opvoeders. 


HEERLEN 


Mevrouw 

Witsiers-Scholtes 


Katholiek 3 


KERKRADE 


G. Th. van Houtert 


• Katholiek 4 

Niet als leerkracht maar als 
moeder’ ben ik aanwezig ge¬ 
weest op de studiedag voor 
schoolkatechese, op 9 maart jl. in 
Epen. Van de vele indrukken die 
ik heb opgedaan, wil ik enkele 
doorgeven. In het basisonder¬ 
wijs werken heel veel goedwil¬ 
lende mensen, die bereid zijn 
zich in te zetten voor de religieu¬ 
ze en godsdienstige vorming van 
de leerlingen en wel op een ma¬ 
nier die ten dienste staat van de 
ontwikkeling van het kind. Een 
positieve ervaring is het, pasto- Van al dat kabaal rond het ka- 
tholiek-zijn van scholen begrijp 
ik niets. Iedereen kan weten dat 
het katholiek-zijn van middelba¬ 
re scholen al heel lang niets meer 
voorstelt. Als je vraagt waaruit 
dat katholiek-zijn blijkt, dan 
krijg je als antwoord dat ze toch 
meedoen aan Derde Wereldac- 
ties en zo. Net alsof openbare 
scholen niets voor de Derde We¬ 
reld doen. In het Limburgs Dag¬ 
blad van ll-3-’92 zegt een school- 
bestuurslid, dat je de katholici¬ 
teit merkt ’aan de manier waarop 
de mensen met elkaar omgaan’. 
De rector zegt dat de katholieke 
uitgangspunten Voornamelijk 
betekenen, dat je je medemens 
respecteert en in zijn waarde 
laat’. Gaat men op een openbare 
school anders met elkaar om of 
respecteert men daar de mede¬ 
mens niet? 

Wat op die hele pagina te berde 
wordt gebracht over de katholie¬ 
ke identiteit van de school is 
uiterst zwak en stelt inderdaad 
niets voor. Het zogenaamde ka¬ 
tholiek onderwijs moet eindelijk 
eens eerlijk zijn en ruiterlijk be¬ 
kennen dat men niet meer ka¬ 
tholiek is of in de huidige situa¬ 
tie niet meer katholiek kan zyn. 
Voor daling van het aantal leer¬ 
lingen hoeft men dan niet bang 
te zijn, want die zijn nauwelijks 
nog katholiek. Door dit gebrek 
aan eerlijkheid voert men nu 
schijngevechten met bisschop 
Gijsen, maar in de praktijk krijgt 
deze gelijk: de scholen zijn echt 
niet meer katholiek. 


postbus *1100 


res te ontmoeten die met naar 
voren treden als ’kenners’ en 
’weters’, maar weten te luisteren, 
de leerkrachten bemoedigen en 
hen hun vertrouwen schenken. 
Naar mijn gevoel is dat een goe¬ 
de basis voor een vruchtbare 
samenwerking tussen school en 
parochie. 

Op onze school is het zo dat de 
twee jongsten van ons gezin, 
groep 7 en 8, in de godsdienstles 
’ondemcht’ krijgen van de pas¬ 
toor. Uit hun reactie begrijp ik 
dat het niet de leerstof is die aan¬ 
spreekt maar wèl de hartelijke 
houding van de pastoor tegen¬ 
over de kinderen. En dan komt 
men in feite bij datgene wat in 
de nieuwere visie op schoolkate¬ 
chese naar voren komt: geloof¬ 
sopvoeding is meer het doorge¬ 
ven van een 'manier van leven’ 
dan van leerstellingen. Persoon¬ 
lijk zou ik onze kinderen - wat 
hun religieuze en godsdienstige 
ontwikkeling betreft - met een 
gerust hart toevertrouwen aan 
een schoolteam, dat op eigen 
wijze maar wel geïnspireerd 
door het evangelie, zich gewe¬ 
tensvol van zijn taak kwijt. Als 
men kinderen de weg wijst naar 
hun binnenste en daar begrip¬ 
pen neerlegt als verdraagzaam¬ 
heid, gerechtigheid, liefde enzo¬ 
voorts zal ook het mosterdzaadje 
van het geloof daar kunnen gedi¬ 
jen. 

Zelf voel ik mij met hart en ziel 
verbonden met de kerk. Ik ben 
46 jaar en heb dus het strakke en 
strenge regime bewust meege¬ 
maakt. Er is in mij geen bitter¬ 
heid maar wel de overtuiging dat 
we niet terug mogen naar de op¬ 
vattingen van toen. Mijn hele 
leven heb ik gretig geluisterd 
naar het evangelie. Met vallen en 
opstaan probeer ik van daaruit te 
leven. Er is in mij een zekerheid 
die zegt, dat Christus extra lief¬ 
devol en bevestigend kijkt naar 
alle waarachtige mensen, die 
vernieuwing binnen de Kerk 
aandurven. 

De ontmoetingsdag in Epen is 
voor mij een blijmoedig en inspi¬ 
rerend gebeuren geweest. En 
zeker als men meekrijgt: „Vertel 
de kinderen véél over Jezus, 
want hij is het hart van alles,” 
weet men dat de goede geest ook 
aanwezig is geweest. 

WIJLRE Josine Zimmermann- 
Theunissen 


• Katholiek 5 

Op 10 maart jl. las ik in uw krant 
een artikel met als kop ’MOL- 
scholen niet langer katholiek’. 
Om te beginnen moet ik zeggen 
dat ik respect en begrip kan op¬ 
brengen voor beide partijen in 
deze zaak. Immers zowel de bis¬ 
schop als het bestuur van de 
MOL-scholen bekennen kleur, ze 
zijn duidelijk en geven aan waar 
ze staan. Onaanvaardbaar is voor 
mij dat de bisschop zijn macht' 
gebruikt om een reglement, dat 
voor zijn eollega-bisschoppen en 
voor de paus acceptabel is, af te 
keuren. Het mag duidelijk zijn 
dat ik niet aan de kant van de 
bisschop sta. Een heel ander as¬ 
pect van deze problematiek is, 
en daar heb ik persoonlijk mee 
te maken, dat er besturen van 
scholen zijn die met betrekking 
tot de gekozen grondslag van 
hun onderwijsinstelling naar 
hun werknemers toe geen kleur 
bekennen. Het is zelfs nog erger. 
Bij de fusie die binnen het mbo 
te Sittard heeft plaats gevonden 
heeft er een verandering van 
grondslag plaats gehad. Deze 
verandering en de consequenties 
die daaruit voortvloeien zijn met 
bespreekbaar geweest. Pogingen 
daartoe zijn op bijna elk niveau 
tegengehouden of tegengewerkt. 
De verandering was van RK naar 
RK7AB en een ingewijde kan u 
precies vertellen wat voor geloof 
daar nu bij hoort. Van de hou¬ 
ding van dat soort besturen grie¬ 
zel ik. Waarom geen open ge¬ 
sprek over deze zaak? 

Het komt mij voor dat ze in ieder 
geval naar buiten toe nog de 
naam katholiek willen uitdragen, 
maar daar toch niet helemaal 
voor durven uitkomen, en er dan 
maar AB achter zetten. Daar kan 
ik geen enkel respect voor op¬ 
brengen. Ik vind dat je in deze 
tijd duidelijk moet zijn. Wat mij 
zelf betreft wil ik er voor uitko¬ 
men dat ik vóór katholiek onder¬ 
wijs ben als dat gedragen wordt 
door bestuur, directie en de 
meerderheid van de medewer¬ 
kers. Ik vind dat een uitdaging 
die de moeite waard is. Maar de 
inhoud daarvan moet niet dwin¬ 
gend van bovenaf opgelegd wor¬ 
den, maar in samenspraak mét 
en luisterend naar mensen die er 
ook wat van willen maken. Dat 
laatste is helaas in mijn werkom¬ 
geving niet mogelijk en dat be¬ 
treur ik. Eén van de belangrijk¬ 
ste oorzaken is dat het bestuur 
geen kleur bekent en niet duide- 
lik aangeeft waar ze staan. Dat 
kunnen ze in ieder geval leren 
van de bisschop en hun collegae 
van de MOL-scholen. 

NIEUWSTADT H. Koopmans 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina Opel 


Opel Omega 3000 . 

alle denkbare opties, 03- 90, 48.000 km . 

Opel Vectra 2.0i CD, 5-drs. 

o.a. spoilerset, 01- 91, 19.000 km . 

Opel Kadett 1.81 "Beauty'’ . 

ex demo, veel opties, 02- 91,22.000 km . 

Opel Senator 2.5i . 

01- 88. 95.000 km . 

Opel Omega 2 0i "Pearl" stationwagen. 

03- 90, 35.000 km . 

Opel Omega 2.4i automaat . 

div. opties, 05- 89, 61.000 km. 

Opel Kadett 1,4i "Life". 

3-drs., 04- 91, 11.000 km . 

Opel Vectra 2.0i LPG, 4-drs. 

div. extra’s, 01-91,69.000 km. 

Opel Corsa 1 4i Sedan TR . 

01- 90. 53.000 km . 

Opel Omega 2.3 diesel stationwagen. 

01-89, 92 000 km . 

Enkele INRUILAUTOTELEFOONS tegen 
prijzen leverbaar. 

Canton Reiss heeft steeds een ruime sortering van 100 
excellentie inruilwagens, garantie tot 24 maanden mogelijk. 

Laat u hierover informeren. 


CANTON-HBSS 

«Waar uoirto's rnèt service koopt» 

Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-718040. 


ƒ 53.000,- 
ƒ 44.750,- 
ƒ 27.850,- 
ƒ 35.950,- 
ƒ 37.500,- 
ƒ 32.450,- 
ƒ 23.750,- 
ƒ 31.950,- 
ƒ 15.950,- 


ƒ 27.500,- 
interessante 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
Alfa Romeo 33, '87; 
Audi 80 1.8 S '87; 
Escort 83 t/m '91; 
Siërra '87 t/m '90; 
Mazda 323 '88; 
Ascona '83 t/m '88; 
Corsa '85 t/m '90; 
Kadett '85 Lm '91; 
Omega '87 t/m '89; 

Rekord '86; 

Vectra '88 Lm '91; 
Peugeot 309 '91; 
Suzuki Swift '89; 
Volvo 440 89- 90; 
Isuzu Trooper '88; GOTTGENS 

o beek n 

,75r\ 046 3/5858 LJ 


(bij Makado) 

Hoezo levertijd? 

Wij kunnen alle type Opeis: 

Corsa, Astra, Vectra, 
Omega uit voorraad leveren, 
dus GEEN prijsverhoging. 


OMEGA 1.8i GL met LPG, 
bwj. 10-89, grijsmet., div. 
extra’s. Tel. 04450-4420. 


bwj. '80, A 
045-419576. 


Te k. v. liefhebber Mante 
BERLINETTA, t.e.a.b. Ste 
gen 18a, Beek. 046-372426 


'84, incl. trekh., ƒ 5.700,-. 
Julianastr. 15, Geleen. 


drs. bwj. '90, z.g.a.nw., div. 
access. inr. auto en/of motoi 
mog. pr. n.o.t.k. 045-252658 


torn., bwj. '75, APK '93. Tel. 
045-424484. 


dec. '76, blauw, A 
ƒ 950,-. Tel. 04459-1285. 


stationcar, m.'90, 
tel. 045-427289. 


mod. 90, '89, zwart me 
pr. ƒ 16.500,-. 046-372443 


10-’88, prijs ƒ11.950,-. Tel. 
046-372443. 


Te k. Opel KADETT 1. 
caravan, bwj. '89, zwart met 
roof-rac, pr. ƒ 17.2 
Tel. 06-52983485. 


KADETT 1.8 LS '88; Kadett 


Sedan 1.3 LS '86; Corsa 1.2 
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87; 
Kadett 1.2 N coupé '77. Au¬ 
tomobielbedrijf Denneman 
Raadhuisstr. 107, Hulsberg 


Opet KADETT GS, bwj. '87, 
km.st. 63.000, Lz.g.st. pr. 
ƒ 12.900,-. Tel. 045-313484 


Te k. weg. omst. Opel KA 
DETT E 1300 LS, bwj. '86, 
km.st. 32.000. 045-462768. 


Opel KADETT hatcht 
1.3 N automatic, blauw, i.z. 
g.st., APK jan. '93, bwj. ’81, 
inr. autom. 4-drs. mog., vr.pr 
ƒ 3.450,-. Tel. 045-420274 


Te k. Opel VECTRA 1.8i, 
bwj. 90, 20.000 km. P. 
Schunckstr. 101 Heerlen. 
045-422214. 


Te k. Opel KADETT Cara¬ 
van 1.7 diesel, 5-drs., bwj 
89, in optimale staat, incl 
BTW. Koningsweg 37, Kerk- 
rade. Tel. 045-455432. 


Opel KADETT 1300 Sedan, 
kl. wit, bwj. '87. Tel. 045- 
219688. 


Opel KADETT 1.3 Sedan, 
bwj. '86, donkergroen, 
ƒ 10.900,-. Auto Engelbert, 
tel. 04458-2918. 


Te koop Opel KADETT Ca¬ 
ravan. bw). '87, 78.000 km. 
Tel. 045-321135. 


Te koop geweldig mooie 
Opel KADËTT 1200 S D- 
model, bwj. 3-'85, APK 10- 
'92, vr.pr. ƒ 5.750,-. Ruiter- 
str. 8, Landgraaf. 

Opel CORSA 12 S GSi uitv., 
bwj. '87, alle extra’s, APK, 
schadevrij, vr.pr. ƒ 9.750,-. 
Tel. 045-273743. 

Opel KADETT 13 S, '86, 
LPG. Tel. 045-422640. 

Te koop Opel MANTA GSi 
11- 87. Tel. 045-441137. 

Te k. Opel KADETT 12 S 
Hatchback, bwj. '80, APK 2- 
'93, 5-drs., i.g.st., pr. 

ƒ 2.750,-. Tel. 04454-2092. 

Te koop Opel CORSA 1300 
bwj. '84. Te bevr. tel. 045- 
229441. 

Opel KADETT 1.3 S HB, 
APK, '82, magn. vlgn. 046- 
464949 na 17 uur. 

Opel KADETT 12 N bwj. '81. 
2-drs., i.z.g.st., ƒ 3.250,-. 
Tel. 045-245458. 

Opel ASCONA 16 N, 4-drs., 
bwj. '81, ƒ 500,-; tevens 2 
nwe. spatborden ƒ 150,-. 
Tel. 045-230831. 

Te k Opel MANTA 2.0 S HB 
bwj. '79, APK 9-92, pr. 
ƒ 1.500,-. Tel. 04405-3296. 

Gitzwarte Opel MANTA bwj. 
'80, nwe. APK, nwe. lak, vr. 
pr. ƒ 2.850,-. 045-726175. 

KADETT 1.2 S, bwj. '82, ge¬ 
tint glas, nwe. uitlaat, pr. 
ƒ 3.250,-. Tel. 046-522689. 

Opel KADETT 13 N bwj. '80, 
kl. blauwmet., APK 4-’93, vr. 
pr. ƒ 1.500,-. 045-752854. 

Zeldz. mooi: KADETT 1.3 S 
Hatchback, 1986, sportw. 
Kerkraderweg 166, Heerlen 

Weg. omst. hed. ASCONA 
18 LS Sedan, bwj.'87, nieuw 
type. Dr. M.L. Kinglaan 135, 
Hoensbroek 

Te koop Opel KADETT bwj. 
'78, APK 9-'92, ƒ 500,-. Tel. 
045-451224. 

Te koop Opel KADETT GSi, 
bwj. '85, veel acc., Gemeni 
alarm, LM-vlgn., sport uitl., 
kl. rood, ƒ 12.950,-. Eren- 
steinerstr. 5, Kerkrade. 

Opel KADETT, bwj. 82, 5- 
drs., vr.pr. ƒ 3.500,-. Tel. 
04493-3338. 

Opel KADETT 1.2 bwj. dec. 
'82, zien is kopen. Dr. 
Schaepmanstr. 12, Bruns¬ 
sum. Tel. 045-255304. 

Te koop D KADETT diesel 
wit 83; Kadett E 1300 LS '88 
Beide in perf. staat. Tel. 
045-258080. 

Te k. Opel KADETT, bwj. '80 
13N, 3-drs. trekh. APK, pr. 
ƒ 2.500,-. 04408-2368. 

Te k. Opel REKORD 2.0S, 
kl. rood, bwj. '79, goede auto 
geen roest, ƒ 2.250,-. Tel. 
04408-2368. 

Opel CORSA met achter- 
schade, '84, pr. ƒ 3.900,-, 
trekvloer aanw. voor doe het 
zelver. 04408-2368. 

Opel KADETT 12 S Station¬ 
car, bwj. '82, 5-drs., Ie lak, 
op LPG, apart mooi, 
ƒ3.950,-. Tel. 045-724417. 

Te koop KADETT 1.6 Diesel 
Combi, bwj. '86, in uitst. st., 
elke keur. toegest, APK '93, 
vr.pr. ƒ 8.750,-. 04492-5392 

Te k. Opel OMEGA 2.0i, 
1988, 80.000 km, vr.pr. 

ƒ 18.500,-. Tel. 045-324440 

Te k. Opel KADETT Beauty, 
'91, z.g.a.nw., pr.n.o.t.k., 
grijsmet.. Tel. 045-722121. 

Te koop Opel VECTRA 16 
GLI, bwj. '90, ƒ22.500,-, 
LPG. Tel. 046-527945. 

MANTA GTE '88, rood, 
37.000 km, rijb. achtersch., 
vaste pr. ƒ12.000,-. Tel. 
045-244994. 

Te koop Opel KADETT t.6i 
sedan '88, kl. blauwmetallic, 
incl. alarm en boxen, i.z.g.st. 
vr.pr. ƒ 16.000,-. Aanv. april 
045-426385, na 18.00 uur. 

Te koop Opel ASCONA 2.0 
SR bwj. '81 en BMW 318 
'82, Lz.g.st. 046-528311. 

Te k. Opel MANTA HB 79; 
Ford TaunuS Ghia '80. Tel. 
046-519238. 


VW GOLF C D m. '85, APK 
'93, zilvermet., i.z.g.st., 3- 
drs-, ƒ 6.750,-. 04450-4636. 


Te koop Opel KADETT, bwj. 
'79, i.g.st. Tel. 045-321553. 

KADETT 13S, 4-’87, rood, 
3-drs., LPG, ƒ 11.950,-. Tel. 
04906-1387 

Te koop Opel OMEGA 2.0i, 
bwj. 87, kl. antr., pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-227763 na 17.00u. 

Opel MANTA 2.0 GTE 8-'84 
wit, 85.000 km. ƒ8.950,-. 
Tel. 04906-1387 

Te k. Opel CORSA, bwj. '87, 
km.st. 50.000,-, in staat van 
nieuw. Tel. 04492-5292. 

Te k. Opel OMEGA 18i, bij¬ 
na '88, LPG, gloednieuw 
ƒ 13.750,-. 04406-13137 

KADETT 12S. 6-'85, 3-drs., 
70.000 km., ƒ 6.950,-. Tel. 
04906-1387 

Te k. Opel KADETT City bwj 
78, autom., APK, trekh., 
ƒ 850,-. Tel. 045-224676. 

Peugeot 

Te k. Peugeot 205 GTI 1.9, 
130 PK, rood, bwj. '88, pr. 
n.o.t.k. Tel. 045-424549. 

Te koop PEUGEOT 405, 
16V, bwj. '87, evt. te ruil te¬ 
gen Nissan Patrol 3.3 TD. 
Tel. 045-223206. 

Te k. PEUGEOT 309 14i, 
bwj. '89, kl. rood, pr. 
ƒ 14.500,-. 06.52983485. 

Te k. PEUGEOT 205 GTi, 
zeer mooi, bwj. '84, vr.pr. 
n.o.t.k. Tel. 046-512414 

Te k. PEUGEOT 104 ZS 
coupé 1.4L, elctr. get. ramen 
grand comfortpakket, pr. 
ƒ 1.500,-. Tel. 046-514925. 

PEUGEOT 205 GTi 1.9 Van, 
rood, 1989, ƒ 18.000,-. Tel. 
040-5.15556. 

Te koop PEUGEOT 405 GU 
Ie eig., 1990, LPG, in pracht 
staat, ƒ 18.750,-. Tel. 

04959-3203. 

Te k. PEUGEOT 405 GL 1.6 
antr.met. 1990, ƒ15.000,-. 
Tel. 040-515556. 

PEUGEOT 309 GL, diesel, 
3-'89, met.grijs, schuifd. 
ƒ 16.950,- Tel. 04906-1387 

PEUGEOT 305 GL bwj. ’83, 
blauwmet., ƒ 3.000,-. Tel. 
045-254434. 

PEUGEOT 405 GR, diesel. 
10-’88, blauw, stuurbekr. 
ƒ 17.950,-. Tel. 04906-1387 

Te k. PEUGEOT 205 Accent 
bwj. ’87, kl. blauw, APK, 
gebr. als 2e auto, pr. 
ƒ 9.500,-. 045-422870. 

PEUGEOT 205 XL, bwj. '87, 
d. blauw, ƒ 10.000,-. Tel. 
045-422381. 

PEUGEOT 205 XE Junior, kl 
wit, bwj. ’86, 85.000 km, 
ƒ8.000,-. Tel. 045-421157. 

Pontiac 

PEUGEOT 405 GLi, bwj. 
1990, Ie eig. 35.000 km. pr. 
ƒ 23.500,-. Tel. 045-411944 

PONTIAC Fiëro 2.5 6-cyl. 
GT, 5-bak, inr. motor of ca¬ 
brio mog. bij Texaco Nuth. 

Renault 

RENAULT 5 TL, bwj.'82, 
APK '93. vr.pr. ƒ 1.600.-. 
Tel. 045-319187 na 12 uur 

Te k. weg. omst. RENAULT 
19 Chamade 10 mnd. jong, 
8.000 km, koopje. Tel. 045- 
458319. 

RENAULT 4 GTL nwe. APK, 
linnen dak, 4-drs. bwj. '83, 
vr.pr. ƒ 1.750.-.045-726175 

Porsche 

Te k. RENAULT 19 TS, bwj. 
'89, 67.000 km, open dak, i. 
z.g.st. Tel. 045-710818. 

Te koop PORSCHE 924, 
mod. 944, bwj. 78. Tel. 
04499-2098. 

Te k. RENAULT 19 GTS 1.7 
5-drs, 1990, ƒ15.000,-. Tel. 
040-515556. 

Te k. PORSCHE 924 als 
944 uitgeb. '79, alarm, Lm- 
vlgn. sunroof, vr.pr. 

ƒ 13.500,-, evt. inr. BMW 3/1 
Of MB190 mog. 045-271256 

RENAULT 5, PARISIENNE, 
bwj. '83, ƒ 3.700,-. Tel. 046- 
524330. 

PORSCHE 944-S Coupé, 
autom., 8-’84, wit, 80.000 
km. ƒ 31.950,- 04906-1387 

RENAULT 5 TL, Aerobic, 4- 
'84 5-drs., met.grijs, 70.000 
km. ƒ 3.950,-. 04906-1387 

Seat 

Automobiel¬ 
bedrijf Primair 
Seat Dealer 

biedt aan met garantie: 

VW Jetta Pacific '90 

Golf diesel '87 

Ford Orion 1.8 CLD 

Ford Scorpio 2.0 '89 

Fiat Uno 45 s lido '89 
Renault R1 1 automatic '88 
Mitsubishi Galant '86 

Seat Marbella '87/’89 

Ibiza 1.2 ’89/’90/’91 

Ibiza 1.5i '90 

Ibiza CL diesel '89 
Ronda 1.2 L '87 

Malaga GL D '89 
Toledo demo 1.8 GL '91 
Seat Terra diesel '91 

Off. SEAT DEALER 

Primair 

Industriestraat 25 (Handels¬ 
centrum Bergerweg) 

Tel. 046-514364. 

Seat IBIZA 1.2 GL wit met 
katalysator, bwj. aug. '88, 
km.st. 49.000, pr. ƒ 13.000,- 
Tel. 045-460275. 

Seat MARBELLA GL, bwj. 
'88, kl. zwart, 1ste eig., i.z.g. 
st., ƒ 7.900,-. 04405-1569 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 

Skoda 

Te k. witte SKODA Rapid 
coupé, bwj. '83, vr.pr. 
ƒ 850,-. Tel. 045-231238. 

Te k. SKODA Coupe Rapid, 
sportw., bwj. 1985, ƒ 1.250,- 
Tel. 040-515556. 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 

Suzuki 

Te koop gevraagd Suzuki 
ALTO, bwj '82 tot '88. Tel. 
04765-2607/3676. 

Te k. SUZUKI bus Carry 
1984, pas gespoten, gerev. 
motor, nwe. kopp.pl., nwe. 
drukgroep, vr.pr. ƒ1.150,-. 
04454-4986 Of 045-416208. 

Te koop SUZUKI SJ 410, 
bwj. '83, geel kenteken. Tel. 
04406-15390. 

Te k. nwe. LINNENKAP wit 
van Samurai ƒ500,-. Tel. 
04493-3918. 

Voor gebruikte onderdelen 
SUZUKI Alto '80 tot '86. Au¬ 
tobedrijf L. Bodeiier, Bo- 
choltz. Tel. 045-441721. 

Te k. Suzuki SWIFT GA, 
z.g.a.n., bwj.'87, tel. 045- 
426463. 

Toyota 

Te koop Toyota CELICA TS 
22 bwj. 74, APK 3-’93. Tel. 
04459-2204. 

Toyota STARLET bwj. '86, 
sportief, ƒ 9.900,-. Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 

Te koop Toyota STARLET 
78, kl. grijs, i.g.st., ƒ 650,-. 
Tel. 045-257191. 

Toyota COROLLA 1.6, 16 V, 
HB, 5-drs., bwj. '88. Tel. 
04759-4598, na 17.00 uur. 

Toyota COROLLA XLi 12 
Vafve, kat., 3-drs, 1988, in 
nw.st., tel. 04409-3574. 

Toyota COROLLA DX 3- 
drs., bwj. '86, plm. 70.000 
km, div. extra’s. 045-225090 

Toyota TERCELL DX, 1984, 
vr.pr. ƒ 5.750,-. v.d. Meerstr 
12, Hoensbroek. 

Toyota COROLLA 1.3 GL 
Sedan aut. n.m. '85, orig. 
50.800 km, abs. nieuw, vas¬ 
te pr. ƒ 7.750,-. 046-527945 

Toyota COROLLA GTi 
Twincam 16V, bwj. deer. '87, 
APK dec. '92, vr.pr. 
ƒ14.500,-. Tel. 045-424795 
na 18.00 uur. 

Toyota CELICA ST 2000 
bwj. 78, t.e.a.b., goede auto 
Tel. 045-417775. 

Toyota STARLET 1.0 DL, 
juli '89, wit, 36.000 km, 
ƒ 14.850,-. Tel. 04450-1450 

Te k. Toyota COROLLA 30 
hardtop coupé bwj. '77, APK 
aug. '92. Mooie auto. Tel. 
046-743088. 

Te koop Toyota CELICA 
Coupé aut. '82, APK '93, 
goede banden, nw. uitl. en 
schokbr., i.g.st., vr.pr. 

ƒ 3.750,-. 045-230861. 

Mooie Toyota CELICA cou¬ 
pé '82, APK '93, ƒ 4.350,-. 
Tel. 045-225913. 

Volkswagen 

VW Golf 1.6 CL, bwj. '89, 
div. extra's, prijs ƒ 14.950,-. 
Tel. 046-372443. 

Te koop VW GOLF MX '79, 
APK 2-'93, pr. ƒ1.200,-. 
045-418742 na 16.00 uur. 

Te koop Golf GTD, bwj. '85, 
veel extra’s, vraag prijs 
ƒ 13.500,-. Tel. 045-724635 

Te koop GOLF 1.6 bwj. 79, 
lichtgroen, techn. i.g.st., pr. 
ƒ 1.600,-. Tel. 045-460109. 

VW JETTA 1800i, Heyking 
15", verlaagd, alarm met ah 
standsbed., centr.vergr., 

sport-interieur, zien is kopen 
ƒ 16.950,-. Tel. 045-215986 

Te k. zeer mooie GOLF 1.6, 
eind '84, antraciet, 95.000 
echte km, sunr, manhaften 
uitv., ƒ 8.000,-. 045-352872 

Te k. VW GTi met veel ex¬ 
tra's, bwj.'81, ƒ5.900,-. Tel. 
04750-28793 

JETTA 1.6 CL autom. bwj. 
'87, zeer goed onderh., wei¬ 
nig km’s, ruime en zuinige 
gez. auto, event. inr. mog., 
ƒ 12.450,-. Tel. 04459-2277 

Zeer exclusieve GOLF GTi 
'84, alle extra's, nw. mod. 
ƒ 13.500,-. 046-527961. 


VW DERBY, bwj. '78, APK 
9-’92, mooi en gaaf, pr. 
ƒ775,-. Tel. 046-510646. 

Te k. VW GOLF GTi uitv., 
kent. afgegeven 1985, lichte 
spatbordsch., pr. ƒ 7.750,-. 
Tel. 045-224967 na 17 uur 

Te k. GOLF diesel, bwj. '89, 
vr.pr. ƒ 15.750,-. Tel. 045- 
415460. 

VW GOLF diesel, '79, APK 
9-’92, vr.pr. ƒ 2.400,-, inr. 
mog. Tel. 045-224676. 

VW-GOLF turbo, diesel, 
10-'89, wit, 70.000 km. 
ƒ 19.950,-. Tel. 04906-1387 

Te koop VW POLO Coupé 
Sprinter bwj. 9-'86, 66.000 
km, optisch en techn. in pri¬ 
ma st., APK 9-'92, lm-vel- 
gen, vr.pr. ƒ9.500,-. Tel. 
045-321490 na 18.00 uur. 

Te k. VW GOLF Cabriolet 
GLi, bwj. '81, stuurbekr. verl. 
RH 15" vlgn., pr. ƒ 14.500,-. 
045-310205 na 16.00 uur. 

VW GOLF bwj. '78. APK i 
12-'92. Tel. 045-321553. 

VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, i.st.v.nw. 
ƒ 2.950,-. Tel. 045-323178. 

VW GOLF 1.6 okt. '89, LPG, 
nw.st. ƒ 17.500,-. Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 

Te koop KEVER d.blauw, 
veel chroom, nw. spatbor¬ 
den en treeplanken. Moet 
iets aan opgeknapt worden. 
Pr. ƒ 2.250,-. Tel. 045- 
444106 tot 18.00 uur. ^ 

Te k. VW GOLF C, 1600 cc, 
bwj. '86, schadevrij, met 
radio, uitneembaar stuurslot 
50 cm. groot, pas APK keu¬ 
ring gehad, ƒ 9.975,-. Mare- 
heiweg 22, Klimmen. Tel. 
04459-1331. 

Te k. VW GOLF GTi t. '80, 
div. extra's, APK 12-’92, 
ƒ2.900,-. Tel. 045-232321 

VW GOLF bwj. '89, blauw, 
23.000 km, div. extra's, vr. 
pr. ƒ 18.500,-. Inr. mog. Tel. 
04406-15117. 

Te koop GOLF CL, bwj. '84, 
5-bak, groenmet., div. acc. 
Torenstr. 50, Brunssum. 

Te koop i.z.g.st. VW POLO, 
bwj. 78, APK 6-’92, vr.pr. 
ƒ 1.100,-. Tel. 045-215704. 


Te k. VW JETTA 1.8, aut. 
groenmet. i.z.g.st. bwj. '85, 
pr. ƒ 10.500,-. 045-327247. 

Te koop VW GOLF 1600, 
bwj. 79, APK gekeurd. Tel. 
04759-4164. 

Te k. VW GOLF diesel, bwj. 
84, i.z.g.st. vr.pr. ƒ 7.250,-. 
Tel. 04492-1304. 

Te k. VW GOLF 1300, kl. wit 
5-drs., bwj. 6-'86, i.z.g.st. 
Tel. 045-411864. 

Te koop VW GOLF GTi, 
zwart, goede staat, bwj. '78, 
ƒ 2.950,-. Autobedrijf Loek 
Schaepkens, Klimmender- 
str. 110, Klimmen. Tel. 
04405-2896. 

Te k. VW PASSAT CL, kl. 
zwart, bwj. '90, LPG, pr.n.o. 
t.k. Tel. 045-421666. 

Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. 

Te koop JETTA bwj. '81, 
APK 12-’92, 4 nw. banden, 
vr.pr. ƒ 1.500,-. 045-423199 

Te koop GOLF GTi, bwj. '83, 
1800cc, 5-bak, 15" velgen, 
j Erensteinerstr. 5, Kerkrade. 

Te k. VW GOLF GTi, bwj. 
'84, antraciet, vele extra's, 
ƒ 11.500,-. Tel. 045-422905 

Te k. VW GOLF TD, bwj. '86 
schuifdak, ƒ 13.900,-. Inr. 
mog. Tel. 045-462661. 

Te k. VW SCIROCCO GT, 
bwj. 80, APK, t.g.st., 4 nw. 
banden, 4 nw schokbr. Tel. 
045-451979 na 17.00 uur. 

VW GOLF 1.8 Miljonair, vele 
opties, 1990, ƒ 19.000,-. 
Tel. 040-515556. 

Te k. VW GOLF CL diesel, 
groen metallic, bwj. 1990, 
ƒ 16.500,-. Tel. 040-515556 

Te koop VW KEVER bwj. 
'76, APK 2-'93, i.z.g.st., niet 
rot, ƒ 4.850,-. 045-444106. 

Te k. VW SCIROCCO bwj. 
'85, in perf. staat. Tel. 045- 
215861. 

GOLF diesel, '86, grijs kent. 
ƒ6.500,-. Tel. na 18.00 uur 
045-460733. 

VW-GOLF diesel, grijs kent. 

11-’87, wit, 110.000 km. 
ƒ 10.950,-. Tel. 04906-1387 

VW-PASSAT station variant 
CL 66 KW, 3-'89, wit, LPG. 
ƒ26.950,-. Tel. 04906-1387 

VW-GOLF 1800 inj. advan- 
ce 8-'88 met.groen 60.000 
km. ƒ 17.950,- 04906-1387 


Stationcars 

Passat Variant blauw. 1989 

Peugeot 405 GLi beigemetal. 1990 

Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler. 1989 

Opel Omega 1.8 beigemet. 1989 

Opel Omega 2.3 diesel blauw . 1987 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet. 1987 

Mazda 323 5-drs. 1987 

Opel Kadett 1,6 D 3-drs... 1987 

Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs. 1985 

Volvo 245 GLE D met extra bank. 1982 

Opel Kadett combo 1.6 D. 1986 1987 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool). 

Tel. 045-416023. 


Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihatsu Rocky Wagon HR . 1990 

Jeep Wrangler 2.5i pers.uitv. zwart. 1989 

Suzuki Samurai hardtop 31.000 km . 1990 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 

Nissan Prairie 1.8 SGL LPG 80.000 km .... 1987 
Mitsubishi Galant 23 TD. 1983 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i TX grijs 28.000km .. 1989 

Audi 80 18S autom. kl. zwart. 1990 

Opel Vectra 1.6i stuurt, acc. 16.000km .... 1991 

VW Golf Manhaften 1.6 grijsmet. 1989 

VW Golf Manhaften 1.6 rood . 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkrn. 1989 

BMW 316 black line 101.000 km . 1987 

Honda Accord 2.0 EX 40.000 km . 1989 

Mitsubishi Colt 1200 GL SfX)rt.uitv. 1988 

VW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm ....... 1989 

Mazda 1.3 LX 3-drs. 1989 

Ford Fiësta 1.1 lux, rood . 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood. 1987 

Alfa 33, kl. wit, zeer mooi .. 1987 

Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km. 1987 

Ford Siërra 1.6 L 3-drs . 1985 

Suzuki Swift GTi Twincam zwart . 1987 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 ƒ 

BMW 316 4-drs. sportvelgen . 1984 ƒ 

Opel Kadett 12 LS kl. beige . 1985 ƒ 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 ƒ 

Opel Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 ƒ 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 ƒ 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver. 1987 ƒ 

Opel Kadett 1.2 LS 3-drs kl. rood. 1984 ƒ 

Daihatsu Charade diesel. 1985 

Mitsubishi Cordia 1.6SR. 1983 

Mini Metro 1100 kl. oranje. 1983 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood . 1985 

VW Golf GTS veel acc. 1983 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Ford Escort 1.3 L kl. blauw. 1983 

Opel GT speciale uitv. 2.2i. 1969 bp 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km. 1984 ƒ 

Diverse inruilers v a. ƒ 500,- 
_Reeweg 112, Landgraaf Tef. 045-321810 


ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 


29.900, - 
34.750,- 

17.900, - 

18.900, - 

14.900, - 
6.900,- 


16.900, - 

32.750, - 

29.750, - 

20.900, - 

20.900, - 
9.900,- 

15.900, - 

29.900, - 

18.900, - 

23.750, - 

11.900, - 

16.900, - 

16.750, - 

12.900, - 

18.900, - 

12.900, - 

14.750, - 
8.950,- 

12.900,- 

9.900,- 

10.900, - 

8.950, - 

12.900, - 

13.750, - 

4.950, - 

14.750, - 

5.950, - 

4.950, - 
6.750,- 

3.500, - 

6.950, - 

7.950, - 
6.750,- 

6.500, - 
aanvr. 

2.950, - 


Volvo 


Volvo 


immm 


Rijksweg Zuid 320, Geleen. Tel. 046-742719 
(naast Mc.Donalds McDrive) 

Volvo 740 GL Black Line Estate. 04-1989 

Volvo 740 GL Diesel schuif dak . 1987 

Volvo 460 GLE zeer luxe uitvoering.07-1991 

Volvo 440 GLTInj. 102 PK rood. 1991 

Volvo 440 GLT wit 8.000 km . 1991 

Volvo 440 GL Executivë . 1991 

Volvo 440 GL donkergrijs . 1989 

Volvo 440 GL blauwmetallic . 1988/1989 

Volvo 440 GL zwartmetallic. 1989 

Volvo 340 GL 1.7 Sedan . 1988 

Ford Escort Station 1.8 CL Diesel. 1989 

Opel Kadett 1.3 Inj/Sedan . 1989 

Fiat Uno 75 IE 32.000 km. 1988 

Peugeot 205 GTi grijsmetallic zeer mooi . 1986 

Mazda 323 1.5 Sedan grijs. 1986 

Peugeot 305 GT grijs. 1984 

Renault 1.8 automaat mooie auto. 1983 

Diverse Volvo 340 1.4 /1.7 en Volvo 360 2.0. 

Alle occasions incl. afleveringsbeurt, APK, 

VOLVO paspoort voor Zekerheid. 

_Bovag garantie, voor auto’s vanaf ƒ 7.500,-._ 


Volvo 340 automaat blauw. 1986 

Volvo 340 Dl 1.7 rood ...*.. 1986 

Volvo 340 GL 1.7 5-drs. wit . 1987 

Volvo 340 DL 1.4 blauw..... 1988 

Volvo 340 Base donkergrijs. 1989 

Volvo 360 inj. LPG donkergrijs .. 1987 

Volvo 360 inj. wit . 1988 

Volvo 440 Dl rood . 1989 

Volvo 440 GLT rood. 1989 

Volvo 440 GLT zwart . 1990 

Volvo 440 DL wit. 1990 

Volvo 244 Gl LPG wit. 1987 

Volvo 244 GLA LPG zilver. 1984 

Volvo 744 GL donkerblauw . 1986 

Volvo 744 GL LPG blauw . 1989 

Volvo 744 GLE LPG zilver. 1986 

Volvo 744 GLE 16 valve grijs . 1990 

Volvo 740 turbo wit . 1990 

Volvo 240 DL Estate wit. 1986 

Volvo 240 GL Estate blauw. 1987 

Volvo 740 GL Estate groen . 1987 

Toyota Corolla automaat rood. 1989 

Honda Accord 2.0 EX antraciet.. 1987 

Mercedes 2001 automaat grijs. 1983 

Ford Scorpio 2.9i GL rood . 1990 

Renault Fuego GTL bruin. 1985 

Officieel Volvo Dealer Jac. Klijn 
Strijthagenweg 123, Kerkrade. Tel. 045-458000. 


Volvo 240 TURBO, zilver- 
met., bwj. '81, i.g.st, t.e.a.b. 
Kruisbergstr. 10, Brunssum. 
Tel. 045-259474. 


Te koop VOLVO 343 aut., 
bwj. 79, APK 2-’93. Tel. 
04499-3996. 


VOLVO 245 L stationcar, 
grijs kenteken, LPG onderb., 
bwj. 78, pr. ƒ2.000,-. Tel. 
045-352406. 


Te koop VOLVO 340 DL, 5- 
drs. 2.0, 5-versnell„ bwj. okt 
'82, APK mrt. '93, i.z.g.st., 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-323057. 


Te k. VOLVO 343 GLS aut., 
i.z.g.st. bwj. 8-'80, ƒ 1.350,- 
Tel. 045-412593. 


VOLVO 460 GLE 2e mnd. 
’91, wit, km.st. 12.500. Tel. 
046-751569. 


Te k. VOLVO 440 DL, wit, 
bwj. juni-’91, km.st. plusm. 
9.000, i.nw.st. 04492-3488. 


VOLVO 340, m.’83, nw. 

APK, nw. model en nw. mo¬ 
tor, pr.n.o.t.k. 045-229227 


VOLVO 240 GL stationcar 
m. '85, blauwmet., 5-bak, 
radio-cass., optimale cond., 
inr. mog. Autobedr. Bosch- 
ker, Heerlerweg 67, Voeren- 
daal. Tel. 045-751605. 


Te k. VOLVO 480 Turbo 
bwj. '90, km.st. 33.000, 
Hoogbeek 53 Schin op Geul 


VOLVO 66 luxe uitv., met 
APK, ƒ1.000,-. 045- 

740041751632. 


Te k. VOLVO 440 DL, LPG, 
bwj. 7-'89, km.st. 52.000, pr. 
ƒ18.500,-. Inl. 045-257683. 


VOLVO 340 GL diesel 4-drs 
wit, nov. '85, 167.000 km, 
ƒ 6.300,-. Tel. 046-526665. 


Te k. VOLVO 460 GL inj., 
rood, mrt. '91, km.st. plm. 
15.000. Tel. 046-338088. 


VOLVO 340 GL 5-gang div. 
extra’s, bwj. '84, Ie eigen., 
ƒ 4.500,-. 04498-55954. 


Te k. VOLVO 66, bwj. '81, 
autom., APK 10-’92, pr.n.o. 
t.k. P.Breughelstr. 27, Hrl. 
(Meezenbroek). 


Diversen 


Te koop gevr. AUTO’S en 
schadeauto’s v.a. ƒ 500,-. 
Tel. 045-423199 / 427835. 


ESCORT '82, ƒ 4.750,-; 
Panda ’82, ƒ 2.950,-; Kadett 
'80, ƒ 1.850,-; Kadett 79 
ƒ950,-; BMW 316 ƒ 2.750,- 
Tredia '82, ƒ 2.750,-; Han¬ 
delsweg 12, Susteren. Tel. 
04499-3398. 


Te k. JAGUAR XJ-S VI2, 
bwj. 1990, alle opties kl. bei- 
gemetaJIic, directie-auto, als 
nieuw, pr. ƒ 89.000,- excl. 
BTW; Corvette Stingray ca- 
brio, bwj. 1974, kl. rood, ju- 
bileumuitv., pr. ƒ 49.000,- 
incl. BTW. Beide auto's met 
nederlands kenteken. Tel. 
09-32.11.364424 


Mercedes 190 D '89 eig. ƒ34.500,-; 200 '86 ƒ25.750,-; 
28Ö E aut. '83 ƒ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ƒ 12.500,-; 
Volvo 240 combi '88 Ie eig. ƒ 22.500,-; 245 GLD combi '82 
ƒ 6.750,-; 440 GUGLT '88/’89 Ie eig. ƒ 18.750,-; 480 sport 
'87 ƒ 20.750,-; 740 GLE '84/’88 v.a. ƒ 11.000,-; 240 GL '82/ 
'85 v.a. ƒ 3.750,-; 345 GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; Renault 2.5 TX 
'90 Ie eig. ƒ23.750,-; Renault 25 V 6 aut. '89 Ie eig. 
50.000 km ƒ 30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 Ie eig. v.a. 
ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ƒ 16.750,-; 21 GTLTS '87/ 
'89 v.a. ƒ 9.000,-; Espace TD '88 ƒ 28.500,-; VW Passat 
1.8 '89 Ie eig. ƒ 23.750,-; Passat TD combi '87 ƒ 17.500,- 
Passat D '84 ƒ 7.250,-; Golf GLD '85789 v.a. ƒ9.000,- 
Golf 1.3/1.6/1.8 v.a. ƒ7.500,-; Audi 80S '88/'89 v.a 
ƒ 19.750,-; BMW 524 TD '89 Ie eig. ƒ42.500,-; 525 E '84 
ƒ8.750,-; 524 TD aut. '84 ƒ 8.750,-; 316/320i '84786 v.a. 
ƒ8.500,-; Opel Vectra GL 1.8S HB '89 Ie eig. ƒ23.500,-; 
Kadett 1.© combi Ie eig. '89 ƒ 19.500,-; Kadett 1.6D combi 
'87789 v.a. ƒ 10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D '84789 v.a. 
ƒ5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88790 va ƒ 14.000,- 
Corsa '84787 v.a. ƒ 7.000,-; Senator 3.0 '83 ƒ 8.000,-; Ford 
Scorpio 2.9i Ghia m. '89 Ie eig. ƒ24.750,-; Scorpio 2.0/ 
2.4i/2.9i '85789 v.a. ƒ 10.000,-; Siërra 2.0i Sedan '88790 Ie 
eig. v.a. ƒ16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi '84790 v.a. 
ƒ6.000,-; Escort 1.3/1.6/1,6D '82789 Ie eig. v.a. ƒ5.000,-; 
Escort 1.8D combi '88 Ie eig. ƒ13.750,-; Capri 2.3 '78 
ƒ3.750,-; Citroën CX turbo D II '87 Ie eig. ƒ 13.000,-; CX 
GTi '84 ƒ 7.750,-; BX 14/16/16 Break/19TD '83780 v.a. 
ƒ 3.750,-; Visa '85786 v.a. ƒ 4.500,-; Alfa 164 TD '89 Ie eig 
ƒ34.500,-; 75 16/18 '86789 v.a. ƒ11.000,-; Fiat Tipo i.e. 
'90 Ie eig. ƒ17.500,-; Panda Uno '88789 Ie eig. v.a. 
ƒ 8.750,-; Argenta TD '84 ƒ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi 
'88790 Ie eig. v.a. ƒ 16.500,-; 205 GTi '85 ƒ 13.750,-; 309 
GTi 1.9 '89 Ie eig. ƒ 22.500,-; Honda Accord 2.0 '85788 v.a 
ƒ8.500,-; Prelude EX aut. '85 ƒ 13.500,-; Prelude EX spec 
uitv. '84 ƒ 9.750,-; Nissan Bleu Bird 1.8 GL '88789 v.a. 
ƒ12.500,-; Sunny combi D '85786 v.a. ƒ6.750,-; Silvia 
turbo '86 ƒ11.500,-; Mitsubishi Galant GL '88 ƒ16.500,-; 
Galant TD '85790 v.a. ƒ 7.500,-; Starion turbo '83 ƒ 7.500,- 
Lancer D '87 ƒ 8.750,-; Tredia aut. '84 ƒ4.500,-; Mazda 
626 GLX/GLXD/GLX 2.2i '88790 v.a. ƒ 14.000,-; 323 GLX 
'85 ƒ6.500,-; RX 7 '80 ƒ 7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi 
'89 Ie eig. ƒ16.750,-; Stellar '85 ƒ 4.500,-; Suzuki Swift 
GLX aut. '88 Ie eig. ƒ 13.750,-; Toyota Celica '83790 v.a. 
ƒ 7.000,-; Camry '84787 v.a. ƒ 8.500,-; Lada Samara 1.3 
'88 Ie eig. ƒ 7.500,-; 2105 '89 Ie eig. ƒ 5.750,-; Skoda 105 
'87 Ie eig. ƒ3.500,-; Saab 900 '84786 v.a. ƒ6.000,- 
Nissan Patrol/turbo D '85786 v.a. ƒ 19.500,-; Suzuki Jeep 
Z en W kap '84 ƒ 9.750,-; Isuzu trooper DLX '88 Ie eig. 
ƒ 22.500,-; Honda Off the Road 600 XL '88 ƒ 6.500,-. 

Plm. 30 goedkope inruilauto’s v.a. ƒ 250,-. Directe 100% 
financ. en leasing miogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

_Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


Exclusieve aanbiedingen bij een exclusieve Mazda-dealer 

Hensgens b.v. Nieuwstadt 

Kruisweide 3. Tel. 04498-53055. 

Alfa Romeo Twin 75 2 L met s|X>rtvelgen. 

km.st. 37.000, wit, Ie eig., sept. '88..ƒ 24.500,- 

Mitsubishi Galant GLS 2 L 4-drs., a-spoiler. 

trekh., wit, km.st. 76.000, Ie eig.ƒ 22.900,- 

Mazda 626 Coupé 2 L GLX kl. wit. 

km.st. 30.900, Ie eig.ƒ 24.900,- 

Mazda 626 Coupé GLX 2 L a-spoiler, radio-. 

cassette, rood, km.st. 49.800, Ie eig.ƒ 24.900,- 

Mazda 626 Coupé 2 L GLX automaat, met. 

stuurbekr., km.st. 81.000, kl. zilvermet,.ƒ 21.900,- 

Verkoop onder volle garantie. 

Een bezoek aan onze showroom en U behoort ook tot de 
bewonderaars, van onze verdere aanbiedingen. 

Tot ziens in onze zaak. 


Autobedrijf Loek SCHAEP- 
KENS biedt te koop aan 100 
occasions o.a. Volvo 440 DL 
4-drs 5-bak LPG i.g.st. '90 
ƒ 20.000,-; Peugeot 205 
GTi veel extra’s zwart '88 
ƒ15.000,-; VW Jetta exclu¬ 
sief zeer mooi '86 ƒ 10.000,- 
Volvo 340 GL automaat t. 
'83 ƒ 5.000,-; Nissan Sunny 
GL '81 ƒ1.000,-. Klimmen- 
derstr. 110, Klimmen. Tel. 
04405-2896. 


INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Te koop gevraagd PERSO¬ 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Te koop GOLF Diesel '78 
met sportvelgen ƒ 1.250,- 
APK gek.; Ford Taunus 1.6 
L '79 vr.pr. ƒ 600,-. Hoofd- 
str. 230, Hoensbroek. Tel. 
045-231826. 


GOTTGENS 

beek |Y| 

046 3/5858 KJJ 


(bij Makado) 

vreemde 

merken 

Fiat Uno 3-drs. '89 
Fiat Regatta 4-drs. '86 
Ford Escort 5 st. '83 t/m 189 
Siërra 4-5-pers. '89-’90 
Ford Scorpio 2.4i '87 
Honda Civic 1.5 GLX '89 
Hyundai Pony GS '90 
Lada Samara 1.3 '89 
Mazda 626 4-drs. '89 
Mazda 323 1.5 LX '84789 
Mits. Galant 4-drs. '89 
Nissan Sunny diesel '87 
Volvo 440 GL '89 
Renault R 5 TR '90 
VW Golf GTi '84 
VW Polo 3-drs. '90 
Peugeot 309 diesel '89 

Opels 

Corsa 2-3 drs. '86 t/m '90 
Kadett E 3-4-5-drs. 

'85 t/m '91 

Kadett E 3-drs. diesel '87 
Vectra 4-5-drs. '89 t/m '91 
Ascona 2-4-drs. '82-'84 
Manta GSi 2-drs. '88 
Opel Omega 2.0i demo '91 


"Bedrijfswagencentrum Echt” 

Voltaweg 11, Echt (L). Industrie de Berk. 

Tel. 04754-87933. Fax 87958. 

Keuze uit 150 Bestelbussen, Personenbussen en Bestel- 
vans. Alle bouwjaren en alle merken o.a. Ford, Mercedes, 
Toyota, V.W. MAZDA, Peugeot, Renault enz. enz. 
_Inkoop, Verkoop, Import en Export._ 


Te koop Portable Philips 
AUTOTELEFOON, 1’/ 2 jaar 
oud, koopje! Tel. 06- 
52745361. 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto! 045-411572. 


Te k. VOLVO 340 DL diesel 
3-drs, kl. blauw, i.nw.st., 
bwj. '86, vr.pr. ƒ 7.450,-; Ci¬ 
troën BX E kl. zwart, bwj. '88 
i.nw.st., vr.pr. ƒ 10.750,-; 
Citroën Visa 4 cyl. kl. rood, 
bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 3.250,-; Daihatsu Cuore 2 
cyl., kl blauw, bwj. '83, vr.pr. 
ƒ 2.950,-; Ford Escort 1300 
GL, bwj. 81, 3-drs, APK 7- 
'92, zeldz. mooi, vr.pr. 
ƒ 3.750,-; Fiat Uno 45, bwj. 
'83, vr.pr. ƒ2.950,-; Mazda 
323, kl. bruin, bwj. '80, i.z.g. 
st., vr.pr. ƒ1.850,- en vee! 
auto’s v.a. ƒ 300,- tot 
ƒ 1.000,-. Tel. 04498-54319 


Seat Toledo 1.8 GLX demo 
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de¬ 
mo '91; Citroën BX 14, '87; 
Citroën BX 16 TRi '87; Ci¬ 
troën AX 10E '88; div. Lada 
Samaras '87 t/m '90; Lada 
2105 1.5 '88; Lada 2104 
Combi 1.3 '86; Ford Escort 
1.6 D '86; Renault 5 TR 5- 
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S 
'85; Nissan Sunny 1700D 4- 
drs '89; Hyundai Pony 1.5 
GL '88. Autobedrijf CHIA- 
RADIA Seat en Citroën 
Dealer, Trichterweg 122 
Brunssum. Tel. 045-212843 


VW Passat CL Variant 1.8i 
met veel acc. '91; Suzuki 
Jeep SJ 413 VJX Hard-Top 
'85; Suzuki Jeep Samurai 
Softtop geel kent. '89; Mit¬ 
subishi Pajero Jeep turbo 
intercooler '90; Mercedes 
190 benz. als nieuw '88; Mit¬ 
subishi Colt turbo '84; Demo 
auto: Rover 216 GSI als 
nieuw 4.000 km '91; Rover 
111 L 3-drs. '91; Paradiso 
Vouwwagen met grote voor¬ 
tent , ƒ 1.000,-. Autobedrijf 
HAVÉ, Industriestraat 312, 
Sittard. 046-515195. 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
Audi 80 1.8i S '90 ƒ 29.750,- 
Chevrolet Corsica LT excl. 
autom. airco enz. '89 
ƒ 32.000,-; Ford Scorpio 
2.0i CL Sedan’90 ƒ 31.000,- 
Ford Scorpio 2.0 GL autom. 
'86 ƒ17.750,-; Ford Siërra 
2.0i CLX Sedan autom., '91, 
ƒ31.500,-; Ford Siërra 2.0 
Sedan Spec. '89 ƒ 19.750,-; 
Ford Siërra 2.0 L 5-drs. '84 
ƒ7.500,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. '90 ƒ21.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ 19.500,-; Ford Siërra 
1.6 CL 3-drs. '89 ƒ 14.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL '87 
ƒ11.750,-; Ford Fiësta 1.1 i 
CL 3-drs. '90 ƒ 16.900,-; 
Opel Omega 2.0i LS '89 
ƒ25.000,-; Opel Omega 1.8 
LS '87 ƒ 14.000,-; Opel 
Manta 2.0i GT 3-drs. '89 
ƒ20.750,-; Opel Kadett 1.3 
GS '86 ƒ 10.900,-; Renault 
25TXi’88 ƒ 21.000,-; Citroën 
BX 1.4 RE '88 ƒ13.000,-; 
Volvo 340 1.7 DL '86 

ƒ 11.000,-; Peugeot 205 XS 
div. acces. '90 ƒ 21.500,-; 
Mazda 626 LX HB '90 
ƒ 22.500,-; Lancia Y10 Elite 
'89 ƒ 12.000,-; Ford Escort 
XR3 '81 ƒ 6.250,-. VW Golf 
1.3 C div. access. '87 
ƒ 12.500,-; Honda Civic 1.2 
3-drs '85 ƒ 6.250,-; Renault 

5 5-drs '84 ƒ 2.500,-; Volvo 
340 DL '84 ƒ 3.750,-.; Inr., 
financ. en Bovag-garantie- 
bewijs. Autobedrijf en APK 
keuringsstation P. van DIJK 

6 Zn, Hompertsw. 33 Land¬ 
graaf. Tel. 045-311729. 


Hoensbroekse AUTOCEN- 
TRALE, Wijngaardseweg 
62a (voorkant Carglass) te 
Hoensbroek biedt te k. aan: 
Golf GTi 16V '87; Golf diesel 
turbo '88; Golf diesel '83; 
Opel Kadett GSi '85; Ford 
Escort 1.6 '88; Volvo 340 aut 
'86; Fiat Croma diesel '88; 
Horizon GLS '82; Samba 1.1 
GL '82; Volvo 240 combi 
diesel '86; Mazda 323 1.5 
HB '85; Mitsubishi Colt '85; 
Fiat Uno 45S '85; Opel Cor¬ 
sa 1.0 '85; Opel Kadett stat. 
car. '85; Peugeot 205 GR 
'83; Fiat Panda 750 CL '88; 
Ford Escort 1.3L '82; Ci¬ 
troën BX !6 TRS '84; Nissan 
Sunny '81; Galant GLX '80; 
Lada 2105 GL '82. 


Te k. Fiat PANDA bwj. '90, 
1000 L IE lichte voorschade; 
Ford Siërra 4-drs, bwj. '88, 
lichte voorschade; Opel 
Kadett 1.7 diesel, station, 
geel kenteken, 11 -’90, lichte 
schermschade. 04407-2613 


Autocentrum VEENSTRA: 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. '90 ƒ 19.900,-; Nis¬ 
san Micra 1200 GL bwj. '91 
ƒ 16.900,-; BMW 318i t. '88 
ƒ 19.750,-; Mazda 626 LX 
1.8 station t. '89 ƒ 20.500,-; 
VW Golf 1800 GT BBS-uitv. 
'88 ƒ 23.500,-VW Golf 1300 
CL bwj. '87 ƒ 13.900,-; VW 
Polo '87, ƒ9.900,-; Mazda 
626 GLX coupé '86 
ƒ12.900,-; Mazda 626 LX 
5-drs. '89 ƒ 20.900,-; Maz¬ 
da 626 GLX 2.0, autom. '88 
ƒ 18.500,-; Mazda 323 GLX 
1.5 '87 ƒ 11.500,-; Fiat Pan¬ 
da 1000 XU '90 ƒ 10.900,-; 
Ford Escort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ 12.250,-; 
Ford Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 
4-drs. '89 ƒ 19.900,-; Ford 
Siërra 2.0 stationcar '86 
ƒ 13.900,-; Opel Kadett 
1.3 GL 4-drs. '87 ƒ 14.250,-; 
Opel Corsa 12S 4-drs. '86 
ƒ 8.750,-; Volvo 340 bwj. '84 
automaat ƒ 4.750,-; Nissan 
Sunny 1300 SLX 4-drs. '88 
ƒ13.900,-; Nissan Micra GL 
'89 ƒ 12.750,-; Lada 2105 
1200 '88 ƒ 5.900,-; Zastava 
65 GTL '86 ƒ 1.750,-. Bo- 
vag-garantie, inruil, finan¬ 
ciering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valkenburgerweg 
13 Voerendaal. 045-752999 


Peugeot 
Janssen 
Kerkrade 

Uitgestelde betaling 
1 september 1992 

Fiat Uno Rialto 60S 
Ford Escort 1.6 '83, 
Ford Siërra 1.6 Laser . 
Ford Siërra 2.0 CL 
Opel Corsa 12S TR 
Opel Kadett HB 1.2S1 
Opel Kadett 1.3 exclusie 
Peugeot 106 XR 1.1 & 
Peugeot XE Accent 1.U 
Peugeot 205 GT 1.3® 
Peugeot 205 XL 1.1 5 
Peugeot 205 XR 1.4® 
Peugeot 205 Junior 
Peugeot 205 1.4 Greefljl 
Peugeot 309 GR 1.6 "S 
Peugeot 309 XR autortjj 
Peugeot 405 GL 1.6® 
Peugeot 405 GR I- 6 
sch.dak '90 

Peugeot GR 1.9 sch.dak 
Peugeot 405 SR 1.6 ®j 
P eugeot 405 SRi autoffcJ 
Peugeot 405 GL diesej? 
Renault 5 SL 5-drs. * 
Renault 21 RX 2.0i 
Subaru Justy 1.2 GL ® 

* 1 jaar garantie op .. 
occasions jonger dan 5n 

* Peugeot privé leas® 

* Diverse goedkope 
■ inruilauto's 

Peugeot Janssen 
Eygelshovergracht 6* 
6464 GB Kerkrade 
Tel. 045-460500-_ 


B] 

h« 

aa 

ht 

m 

ge 

h< 

ee 

M 

VJ 

te 

dt 

w 

H 

V; 

H 

tc 

rr 

ai 

st 

n: 

d 

v 


5l 


O.K. Cars 

Ford Siërra 1.8 CL 
Ford Siërra 1.6 ’83 
Ford Escort 1.6 XR3i® 
Ford Escort 1.6 L ‘6® 
Ford Escort 1.1L '63. 
Ford Capri 2.0 6-cyl-J* 
Fiat Panda t. 34 '85 
Fiat Panda 750 L ’8p 
Honda Civic 1.3 '84 rf 
Suzuki Softtop 4 WD ” 
Rancho Matra '83 
Nissan Cherry aut. 

Opel Kadett 1.3 aut.}* 
Opel Kadett 1.3 '82 , 
Opel Kadett 13S H0,® 
Opel Kadett stat.car A 
Opel Kadett stat.car W 
Opel Ascona 1.6 S 
Opel Corsa 1.2 S ’8*L 
Opel Corsa TR 1.2 SJI 
Inruil, financiering mog 
Verl. Lindelaan 23, Oirsn 
Tel. 04492-5782^ . 
Autohandel De ANJÉL5 
heeft voor u: Mazda 62e T 
'84 gas; Mitsubishi LW 
1800 diesel bwj. '87; Aü*J 
CD aut. bwj. '83; 

205 bwj. '86; Renault 
bwj. '85; Fiat Ritmo bWJ 
Nissan Sunny diesel 
Fiat Croma 2L bwj. '871 , 
dett SR bwj. '81; Kadflt*i 
bwj. '83; BX 1400 bwj- ’ 
Renault Fuego uitbouw ï 
'81; Opel Kadett bwj : ^ 
Datsun Cherry GL bwj-. 
Samba bwj. 82;Mazda ^ 
bwj. '82; Toyota Corolla Z 
'83; mazda 626 bwj- w 
Hyundai pony bwj. ’8‘ I \Y 
laswerk. Inruil-fmanC^J 
mog. Anjelierstr 123a 
lerheide. Tel. 045-23l4 48> 

Autobedrijf John KOL^ 
biedt aan ANWB-geka^ 
auto’s met 12 mnd. 3 
garantie en autopas. L3** 
Thema turbo verl. spriY'g 
apart grijsm. '88; Ford ^ 
cort 1.4i CL blauwm. 28-^ 
km '91; Ford Siërra 1 
blauwm. '89; Opel 
1 6i GL sedan rood '90 ;^ 
Kadett GSi 2.0 16V W" 
eig. '89; Opel Omega 
LS met div. acc. d.blauW 
Opel Omega 1.8 LS z-" 
blauw '88; Opel Omega 
LS LPG blauwm. '88; 
Omega 2.3 D GL wit z. 

'87; Mazda 
blauwm. '88 
beigem. nw.st. '88; 
des 190 E AMG-uitv. ^ 
'87; Mercedes 190 n J 
gem. z. v. acc. '87; 

BX 16 RE zwart z. mopj 
Skoda Favorit 1.3 S 
rood 7.000 km ’ ƒ 11-^fll 
'91; VW Golf 1.8i 
blauwm. z. v. acc. '87; Lj) 
Golf 1.3 bruinm. 72.00 ®'4 
'88; Mitsubishi Colt GL 
z. mooi '88; Renault 21 Yaf 
beigem. 126.000 km 
Renault 5 TL wit nw.st- 
Volvo 240 GL 2.3 stuU|L-i 
d.rood z. mooi '87; 
des 200 D W123 bruin 
cond. '83; VW Polo c .0 
rood nw.st. '87. Inruilers- 
troën Axel 12 TRS W# 
ƒ 6.590,-; Nissan Micra Lj 
blauw '83 ƒ 3.950,-; vo 0 
340 Winner 1.4 wit * 
ƒ4.950,-; Mazda 323 
tion Van '84 ƒ 3.750,-; uy - 
Rekord 2.0 S Berlina 
'82 ƒ 3.950,-; Suzuki 
SJ 410 geel kent- * 
f 5.500,-; Toyota Cdfa' 


U IjL Wil LJ J 

1 626 „ G é l ' 

); mazda 3ZAv 


5^ 
1.3 DX grijsm. '80 ƒ 1 
* 12 maanden voll. gaF 
boven ƒ7.500,-; * 100^> 
n^nöering mog. * l nrui, ^j 
motor mogelijk. Autoö®^ 
John Koullen, het adres % 
de betere gebruikte ^ 
Tel. verkoop: 045-426-S 
Tel. werkplaat 045-4244^ 
Locht 17, Kerkrade._ 


NIEUW! Nieuw! NieuW-^ 
Sittard, Dr. Nolensln 1 
OCCASION-CENTRUM- ^ 
Met volledige garantie. ^ 
046-510655/ 529368. ^ 
cedes 190 E 2.6 aut. 
Volvo 740 GLD station, 
Nissan 3.0 ZX T-bar . 
Audi 80 LS 2x '88 '90, ^ 
100 CD aut. '83; BMW ' 
aut. '87; BMW 520i aUt-, 
'83 '88; BMW 316i '86; ^ 
Kadett cabriolet 2x '87 
Opel Vectra 1.6i 
Escort 1.6 E '88; Ford 
1.4 Bravo 2x '87 '88; ^ 
Fiësta Finesse '87; TOVi 
Celica 1.6 ST '87; VW ^ 
1.3 S '90; Porsche 944 
Jaguar 3.6 aut. nieuw st- 
Mits. Pajero 2.5 TD LB 
Cadillac Eldorado cabrio > 


B 


t 


Wij betalen ƒ 500,- ,*Q\ 
ƒ20.000, voor 1 


met vrijwaring. 045 

AUTO’S 
prijs, ook 


bei 


Inkoop 
hoogste prijs, ook tour* 
vans. Tel. 045-416239- 


ttf* 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 45 Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 27 


_ Van onze correspondent 

BRUNSSUM - De Raad van Be- 
neer van het Hervormd Jeugdhuis 
? an de Maanstraat in Treebeëk 
e eft besloten de samenwerking 
niet het beheerdersechtpaar Ebbin- 
? e ’ °P te zeggen. De relatie tussen 
et bestuur en de beheerder is tot 
^en absoluut dieptepunt gedaald. 
Meningsverschillen over de huur 
van het Jeugdhuis liggen daaraan 
n grondslag. „De verhouding is 
usdanig vertroebeld dat er geen 
Yjerkbare situatie meer is”, zegt Jan 
^esse, de voorzitter van het bestuur 
an het gemeenschapshuis. 

Het verschil van mening kwam op 
iel, nadat drie jaar geleden de fa- 
~" e Ebbinge het huurcontract 
nders interpreteerde dan het be- 
Uur - „Op de huurnota’s die ik 
aandelijks ontving stond alleen 
e exploitatie van het bargedeelte 
vermeld, terwijl het huurcontract 


Bestuur Jeugdhuis zet 
beheerder aan de kant 


spreekt over exploitatie van diverse 
bedrijfsruimten in het gebouw”, 
vertelde een geëmotioneerde Gerrit 
Ebbinge. 

Die andere bedrijfsruimten bestaan 
onder meer uit een woongedeelte, 
een kleine en een grote zaal. Met 
name de grote zaal is oorzaak van 
het conflict. „Op eigen initiatief ben 
ik op de donderdagochtenden ge¬ 
start met een jazzballet, waarvan ik 
de begeleiding uit eigen zak betaal. 
Maar het bestuur brengt mij jaar¬ 
lijks een bedrag van ongeveer 1300 
gulden in rekening voor het gebruik 
van de zaal die nota bene onder het 
huurcontract valt.” 


Bij dat huurcontract hoort volgens 
Ebbinge een bijlage waarop exact 
staat omschreven wat nu wel en 
niet door hem gehuurd wordt. „Ik 
ben al driejaar bezig om die bijlage 
boven water te krijgen. Hoe ik ook 
vraag of smeek, ik krijg dat stuk pa¬ 
pier niet in handen.” 

Claim 

Ebbinge heeft zich tot een advocaat 
gewend, die een schadeclaim van 
5000 gulden naar het bestuur heeft 
gestuurd. „Dat is te veel betaalde 
huur”, zegt Ebbinge. „Bij die gele¬ 
genheid hoorde ik ook van mijn 
advocaat dat het bestuur al sinds 


begin 1991 bezig is om een clausule 
in mijn contract te vinden die het 
mogelijk maakt om de verbintenis 
met mij te kunnen verbreken.” 

Volgens Jan Hesse speelt het con¬ 
flict al langer en zijn er al vaker 'ge¬ 
sprekken’ via advocaten geweest. 
Donderdagavond heeft de Raad van 
Bestuur, waarin verenigingen die 
vaste huurder zijn van het jeugd¬ 
huis zitting hebben, besloten de 
samenwerking op zeggen. 

Volgens Ebbinge heeft een aantal 
verenigingen juist aangedrongen op 
het aanblijven van het beheerders¬ 
echtpaar. Ze zouden zelfs een brief 
naar het bestuur gestuurd hebben. 
In ieder geval is nu de mening van 
het bestuur dat het echtpaar Ebbin¬ 
ge moet vetrekken. 

„We gaan niet vrijwillig weg", zeg¬ 
gen Tony en Gerrit Ebbinge. Houdt 
het bestuur voet bij stuk, dan dient 
het echtpaar een schadeclaim van 
60.000 gulden in. 


Gemeente huurt woning voor vier jaar 

Asielzoekers in 
pand Groenstraat 


00 * 


Van onze verslaggever 

LANDGRAAF - Nog deze maand 
zal het voormalige pand Eggen aan 
de Groenstraat-West in Übach over 
Worms bewoond worden door een 
Turks-Koerdisch gezin. Eigenaar 
Eggen, heeft met de gemeente een 
huurcontract afgesloten voor een 
periode van vier jaar. De gemeente 
heeft dit in een brief bekend ge¬ 
maakt aan de omwonenden. 

De gemeente besloot vorig jaar mei Uitslag enquête Nico laas Beetsstraat 

Vocht en schimmel 
in wijk Molenberg 


om het aantal asielzoekers met veer¬ 
tig te verhogen. Volgens internatio¬ 
nale richtlijnen is Nederland ver¬ 
plicht om asielzoekers op te nemen, 
gelijk aan twee promille van de be¬ 
volking. Het ministerie van WVC 
verzocht Landgraaf daarom een 
evenredig deel in de gemeente te 
huisvesten. 

Vervolgens ging de gemeente op 
zoek naar geschikte lokaties. Het 
pand aan de Groenstraat kwam al 
snel in beeld, maar de eigenaar wil¬ 
de eerst zoeken naar een mogelijke 
koper. Toen dit niet lukte, gaf hij de 
gemeente te kennen toch te willen 
verhuren. 

Het voornemen van de gemeente 
veroorzaakte enkele maanden gele¬ 
den veel onrust bij omwonenden. In 
een bijeenkomst gaf wethouder 
Thei Gybels daarna tekst en uitleg 
over het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de opvang van asielzoe¬ 
kers. 

In samenwerking met de Stichting 
Vluchtelingenwerk Landgraaf zal 
het gezin met tien kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 19 jaar, intensief 
begeleid worden om tot snelle inte¬ 
gratie te komen. Er zal ook een ont- 
mpetingsbijeenkomst gehouden 
worden, zodat omwonenden kennis 
kunnen maken met de nieuwe be¬ 
woners. 


® Peter Janssen. 


Koninklijk goud 

KERKRADE - De heer P.Jans- 
sen werd gisteren koninklijk 
onderscheiden met de ere¬ 
medaille in goud verbonden aan 
oe Orde van Oranje Nassau. 
Loco-burgemeester Smeijsters 
v an Kerkrade reikte hem de ver¬ 
sierselen uit in de Hof van Eren- 
stein. 

Heter Janssen maakt gebruik 
yan de VUT-regeling, maar blijft 
verbonden aan het installatiebe¬ 
drijf Roderland als adviseur. Van 
augustus 1947 tot maart 1982 was 
de heer Janssen werkzaam bij 
loum Verenigde Bedrijven. Bij 
overname van dit bedrijf door 
Roderland vervulde hij de func- 
!e van hoofd algemene zaken/ 
directiesecretaris. 


Tasje ontvreemd 

HEERLEN - Een 71-jarige vrouw 
s donderdagavond in de Prinses 
renestraat beroofd van haar tasje. 
Het slachtoffer werd door een jon¬ 
geman van achteren aan haar tasje 
getrokken. Dit ging met zoveel 
Jd^oht gepaard dat de vrouw ten val 
•Rvam. Zij bleef echter ongedeerd. 
De man, gekleed in een donker col- 
oert en donkere broek, vluchtte 
Rchting Spoorsingel. In de tas van 
de vrouw zat een geldbedrag van 60 
gulden, een paspoort, rijbewijs en 
g lr opas. 

Opzettelijk 

aangereden 

jjjCHT - Op de autosnelweg A2 in 
Echt deed zich gisteren een ongeval 
^°or, toen een inwoner van Kerkra- 
dc met zijn auto bij een inhaalma¬ 
noeuvre een andere wagen van de 
^ e g reed. Beide voertuigen kwa- 
’nen in de greppel terecht. De Kerk¬ 
redenaar die het had gemunt op een 
a Utomobilist uit Roermond is aan¬ 
gehouden. Het is niet bekend waar- 
0r h hij tot de daad kwam. 

rippelverbod voor 
hoeren Zeswegen 


^_Van onze correspondent 


^JEERLEN - Wethouder Dorien 
isser gaat een tippelverbod instel- 
e h voor prostituées in en rondom 
de Heerlense wijk Zeswegen. Zij zei 
dit tegen de leden van het actieco¬ 
mité uit de wijk toen die gisteren 
dO handtekeningen aanboden te- 
gen de gedoogzone aan de CBS-weg 
Qle grenst aan Zeswegen. 

daarmee hoopt het comité dat er 
e Y n einde komt aan de overlast die 
ondervinden van de prostituées 
die ook Zeswegen als hun werkter- 
e ih zien. „De wethouder zei dat de 
Problemen op korte termijn aange- 
Pakt worden”, zegt coördinator Cor 
chrijen van het actiecomité. „Ge¬ 
kort dat niet voor de zomer, dan 
omt er meer druk op het gemeen- 
bestuur.” 

Dp het ogenblik zoekt de door de 
gemeente ingestelde werkgroep 
°or het prostitutiebeleid een ande- 
e lokatie als gedoogzone voor hoe- 
ren en prostituanten 

Grens Waubach 
toch geopend 

Landgraaf - De grensovergang 
'Vaubach/Scherpenseel blijft toch 
geopend tijdens de aanleg van een 
Uiini-rotonde op de kruising Grens- 
straat/Europaweg. De gemeente 
Landgraaf heeft hiertoe besloten na 
?^erleg met de Nederlandse en 
Duitse douane. Door aanpassing 
Y an het werkschema blijft steeds 
e én rijstrook van de Grensstraat be¬ 
rijdbaar. 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Bewoners 
van de Nicolaas Beetsstraat 
in de Heerlense wijk Mo¬ 
lenberg klagen over vocht, 
tocht en schimmel in hun 
woningen. Dit is duidelijk 
geworden na een enquête 
onder de bewoners. De 
eigenaar van de huizen, 
Bouwvereniging Heerlen, 
zal de enquêteresultaten 
eerst zelf onderzoeken, al¬ 
vorens maatregelen te tref¬ 
fen. 

De enquête, opgezet door Bewo¬ 
nersbelangen Molenberg, heeft uit¬ 
gewezen dat zeker drie op de vier 
bewoners in de Nicolaas Beets¬ 
straat met vocht, tocht of schimmel 
te kampen heeft. In de straat staan 
120 huizen. R.Moederscheim van 
Bewonersbelangen Molenberg 
denkt dat de problemen na 1985 zijn 
ontstaan. „In 1985 zijn de huizen ge¬ 
renoveerd, maar de hulzen zijn toen 
te goed afgesloten, het vocht kon er 
niet meer uit.” 

Directeur Perlitius van Bouwver¬ 
eniging Heerlen wil zich nog niet 
wagen aan een uitspraak over de 
problemen en de oorzaken. „Wij zul¬ 
len eerst onze technische dienst 
opdracht geven om te kijken of de 
klachten kloppen. Zij zal steek¬ 
proefsgewijs de geconstateerde 
klachten controleren. Ik wil nog 
niet vooruitlopen op eventuele 
maatregelen, maar als het nodig 
blijkt dan zullen we zeker iets 
doen”, aldus Perlitius. Hij voegt 
daaraan toe dat de bouwvereniging 
daar ook financiële middelen voor 
heeft. 

Perlitius verwacht dat de techni¬ 
sche dienst binnen enkele weken 
met de steekproeven zal starten. 
Eventueel is hij bereid met de be¬ 
woners in gesprek te gaan. 

R.Moederscheim vreest echter dat 
er weinig meer aan de woningen ge¬ 
daan kan worden. „Ik heb gespro¬ 
ken met de opzichter van de bouw¬ 
vereniging. Die heeft zelf toegege¬ 
ven dat er na de renovatie een fout 
is gemaakt door geen ventilatie in te 
bouwen. Hij zei ook dat er weinig 
meer aan de problemen gedaan kan 
worden”, aldus de man van Bewo¬ 
nersbelangen Molenberg. 

Als de problemen niet opgelost 
worden, zal Moederscheim de be¬ 
woners van de Nicolaas Beetsstraat 
adviseren de jaarlijkse huurverho¬ 
ging niet te betalen. 


Kaasgroothandel 
mag open blijven 

DEN HAAG/LANDGRAAF - Het 
gemeentelijke bevel tot sluiting van 
kaasgroothandel Van Breukelen in 
Landgraaf is geschorst. Dit heeft de 
afdeling bestuursgeschillen van de 
Raad van State gisteren besloten. 
Daarbij is wel bepaald dat Van 
Breukelen de in het sluitingsbevel 
opgenomen voorwaarden moet na¬ 
komen. 

De voorwaarden betreffen onder 
meer een geluidnorm en de werktij¬ 
den (vanaf zeven uur ’s ochtends). 
Op verzoek van Van Breukelen 
heeft de voorzitter één uitzondering 
op de voorwaarden gemaakt. In te¬ 
genstelling tot wat de gemeente had 
bepaald, mag op dinsdagavond tus¬ 
sen zes en acht uur worden geladen 
en gelost met de koelinstallatie in 
werking. Van de gemeente mocht ’s 
avonds niet gekoeld worden. 

De gemeente had het sluitingsbevel 
genomen om aan te geven dat het 
bedrijf op termijn weg moet van de 
huidige lokatie aan de Kakertsweg. 
Van Breukelen streeft ernaar zijn 
bedrijf voor 1 april 1993 verplaatst 
te hebben. • Pastoor Jan Prins verlaat na ruim vijfjaar Welten/Benzenrade. In St.-Odiliënberg wordt hij onder meer belast met de 
navorming van jonge priesters. Foto; DRIES L i NS sen 

Pastoor verlaat Wellen om jonge priesters te begeleiden 

Afscheid met een dikke traan 


DOOR HANS RQOIJAKKERS 

HEERLEN - Het vertrek van 
pastoor Prins uit Welten/Benzen¬ 
rade geschiedt om veel redenen 
met pijn in het hart. Tussen de 
bekendmaking van zijn nieuwe 
benoeming en het officiële af¬ 
scheid op 21 en 22 maart zitten 
slechts zes weken. Veel paro¬ 
chianen is het vertrek van de op 
handen gedragen pastoor Prins 
koud op het dak gevallen. 

„Bisschop Gijsen heeft zelfs een 
aantal boze brieven ontvangen 
van Weltenaren. Zij kunnen het 
ondanks vele uitlegpogingen 
mijnerzijds nog steeds niet be¬ 
grijpen dat ik in een andere ge¬ 
meente aan de slag moet”, be¬ 
kent Jan Prins. Enerzijds voelt 
de man, die in militaire dienst 
zijn late roeping kreeg, mee met 
het onbegrip van de parochia¬ 
nen. 

„Welten is een unieke parochie. 
Het bloeiende verenigingsleven 
kom ik steeds tegen tijdens mijn 
pastorale- en liturgische werk¬ 
zaamheden. Samen wordt ge¬ 
tracht één groot werkterrein te 
creëren. Ik heb verenigingen en 
groepen bij elkaar proberen te 
brengen. Want het is toch een 
belangrijke taak van een paro¬ 
chieherder om naar de mensen 
toe te gaan. Op die manier 
kweek je een hechtere band bin¬ 
nen een gemeenschap.” 

Plotseling 

Jan Prins praat zeker niet voor 
zijn beurt als hij zegt dat die op¬ 
zet in Welten is geslaagd. „Maar 
mijn werk in deze parochie was 
nog niet afgerond. Aangezien ik 


Achttien jaar geleden ’Werd Jan Prins tot priester ge¬ 
wijd. Toen bisschop Jo Gijsen vroeg hem en zijn volgers 
trouw te blijven en te gehoorzamen zei de 'laatbloeier’, 
volmondig ja. Die toezegging houdt onder meer in dat 
Jan Prins moet gaan waar de bisschop denkt dat hij no¬ 
dig is. Op het moment dat de vicaris de nu 53-jarige 
pastoor van de Martinus-parochie in Welten/Benzenrade 
uitnodigde voor een gesprek in Roermond, wist Prins 
hoe laat het was. „Mijn dagen in deze mooie wijk van 
Heerlen zijn geteld. Mijn aanwezigheid is elders ge¬ 
wenst.” Zijn nieuwe functie wordt een onderdeel van de 
nieuwe structuur binnen het bisdom Limburg. Hij 
krijgt de zorg voor de organisatie en de navorming van 
jonge priesters. Het begeleiden van 35 parochieherders, 
die een tot vijfjaar geleden zijn gewijd, geschiedt elke 
eerste maandag van de maand in St.-Odiliënberg. Te¬ 
vens werd Jan .Prins gevraagd om de taak als pastoor 
van de parochie H. Wiro, H. Plechelmus, H. Otgerus in 
het Middenlimburgse St.-Odiliënberg op zich te nemen. 
Een afscheid na ruim vijf jaar uit Welten met een dikke 
traan en een zuinig lachje. 


weet dat mijn opvolging in de 
Martinus-parochie nog een tijdje 
op zich laat wachten, doet zo’n 
plotseling afscheid pijn, veel pijn 
in het hart. Het is alom bekend 
dat er een groot tekort is aan 
priesters en dat het bisdom 
steeds vaker moet overgaan tot 
clustervorming van een aantal 
parochies. Vandaar dat ik enigs¬ 
zins begrip kan opbrengen voor 
mensen die mijn vertrek niet 
steunen.” 

Onder het motto 'daar waar men¬ 
sen zijn in goede en in slechte 
tijden, moet ik zijn’ is Jan Prins 
ook bijzonder actief buiten de 
kerk. 

Met carnaval staat hij tijdens de 
Weltense Avond in de buut en op 


ontmoeting J 


schoolverlatersdagen fungeert 
hij als disc-jockey. Op het voet¬ 
balveld staat de nieuwe pastoor 
van St.-Odiliënberg ook zijn 
mannetje. Als spelbepalende 
middenvelder schitterde hij tij¬ 
dens het jaarlijkse stratenvoet- 
bal-toernooi. Ook zijn aanwezig¬ 
heid bij de Weltense carnavals¬ 
optocht, nu twaalf dagen gele¬ 
den, werd door menigeen op 
prijs gesteld. Met de Storm-phns 
en de Golf-prins stond ’kerk- 
prins’ Jan Prins op één wagen. 
„Drie prinsen die om uiteenlo¬ 
pende redenen niet eerder aan 
een optocht konden deelnemen, 
waren nu present. Het idee sprak 
mij aan en omdat carnaval een 
bijzonder plekje heeft in mjjn 
hart, heb ik meegedaan. Daar is 
toch niets op tegen.” 

Verhuisdozen 

Even is het stil in het werkka¬ 


mertje van de pastorie aan de 
Welterkerkstraat. Een momentje 
van bezinning? Jan Prins kijkt 
naar de stapel verhuisdozen. 

„Tja, maandag is de verhuizing 
en dinsdag wordt alles ingericht 
in mijn nieuw verblijf aan het 
Kerkplein 11 in St.-Odiliënberg. 
Zondag neem ik na de hoogmis 
van half tien afscheid tijdens een 
gezellig samenzijn in het ge¬ 
meenschapshuis. Ik zal zeker 
een traantje laten. Maar daarna 
begin ik met veel energie en ple¬ 
zier aan een nieuwe uitdaging.” 

Wat de navorming van jonge 
priesters precies inhoudt, is vol¬ 
gens Jan Prins nog niet exact 
bepaald. 

„De navorming van jonge pries¬ 
ters is niet nieuw. Maar de opzet 
en de invulling van zo’n maande¬ 
lijkse bijeenkomst wordt anders. 
Jonge priesters worden door het 
nypend tekort steeds vroeger be¬ 
noemd tot pastoor. Zij worden 
als het ware voor de leeuwen ge¬ 
worpen en dat kan wel eens tot 
problemen leiden. Getracht zal 
worden om in de vorm van 
kringgesprekken de pastorale 
problemen op te lossen. Uiter¬ 
aard blijft het liturgische gedeel¬ 
te de hoofdmoot van de priester- 
werkzaamheden, maar extra 
aandacht voor de 'buitenkerke¬ 
lijke’ activiteiten zoals het ver¬ 
enigingsleven is gewenst.” 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 
28 mei, komt pastoor Jan Prins 
uit hoofde van zijn functie nog 
eenmaal terug naar Welten/Ben¬ 
zenrade. 

„Ik leid dan de viering van de 
communicanten. Maar daarna 
valt het doek definitief. Zeker als 
de nieuwe pastoor in Welten is 
benoemd, is het logisch dat ik 
daar moet wegblijven. Ik ga een 
nieuwe collega niet in de wielen 
rijden.” 


Erwtje 


• Wereldberoemd in Heerlen en 
omstreken: Erwtjes Oude Leem- 
band. De Heerlense formatie 
rond zanger Erwtje treedt van¬ 
avond op in het Landgraafse 
Grand Theater. De Heerlense 
Pavarotti brengt samen met 
zijn begeleiders eerlijke en ste¬ 
vige popmuziek, voornamelijk 
covers. Het optreden begint aan 
de Kerkberg 2 in Landgraaf om 
21.30 uur. Entree bedraagt 
fi 7.50. 


Blijspel 


• Toneelgroep Expressie uit 
Welten speelt dinsdag het blij¬ 
spel 'Liefde half om half. Aan¬ 
vang 20.00 uur in d'r B^ikke 
Oave in Brunssum. De entree 
bedraagt fi 8.50. Voorverkoop 
bij het VVV-kantoor in Bruns¬ 
sum. Het stuk van Alan Ayck- 
boum gaat over twee echtparen 
met relatieproblemen. In beide 
huwelijken gebeuren rare din¬ 
gen. Nu gebeuren die ir. veel 
huwelijken^ maar of dat een 
goed teken ts 9 

Auw Wief 

• Een bemerkenswaardige op¬ 
roep van een meisje uit Vaals 
willen we niet onbesproken la¬ 
ten. Het meisje wil dolgraag 
kennis maken met de twee go¬ 
rilla's die zij tijdens het Auw 
Wieverbal in Vaals ontmoette. 
De gorilla’s waren klein , niet 
echt mager, waarschijnlijk een 
beetje kalend en konden heel 
goed dansen. Te vrezen valt 
echter dat de gorilla's inmid¬ 
dels weer terug in hun alle¬ 
daagse kooi zijn en dus aan de 
banaan. 

Auw Wief (2) 

% Een man uit Hoensbroek zit 
met een ander probleem. Tij¬ 
dens een Auw Wieverbal is hij 
hopeloos verliefd geworden op 
een oude heks. Hij vroeg ons oj 
wij haar niet kunnen opsparen 
’Hoe zag ze er dan uit 9 ', vroe¬ 
gen wij de vrijgezel. Ze had 
een hele kromme neus. twee hele 
grote wratten, een op haar neus 
en een op haar kin, nog maar 
twee tanden en ze dronk onge¬ 
looflijk veel bier.’ Wij wisten het 
meteen. Maar toen we de 
Hoensbroekenaar vertelden wie 
het was, was zijn verliefdheid 
meteen over. Wat jammer, nou. 


Uien 


• De rijkspolitie van de groep 
Meerssen zit met een zak uien 
in haar maag. De uien werden 
deze week onbeheerd aangetrof¬ 
fen op de autoweg nabij Meers¬ 
sen. In het persbericht over deze 
vondst wil de dienstdoende ver¬ 
antwoordelijke het publiek al¬ 
thans in een opzicht gerust stel¬ 
len. Jndien men dezer dagen 
huilende politiemensen tn 
Meerssen ziet, ligt dal niet aan 
het salaris, maar aan de uien.." 
Wij hebben de neiging eraan 
toe te voegen als u ons een de¬ 
zer dagen ziet huilen dan ligt 
het in ieder geval niet aan de 
uien. 


Boek 


Boek (2) 


• Het is boekenweek. 'Dat hoeft 
voor mij niet. want ik heb al 
een boek', reageert de een. Een 
ander rent snel naar de boek¬ 
winkel om twintig gulden te 
betalen en vervolgens gratis het 
nieuwe boekje van A.F.Th.van 
der Heijden te krijgen, het boe¬ 
kenweekgeschenk dat dit jaar 
waarschijnlijk niet vroegtijdig 
in de antiquariaten zal belan¬ 
den. Weer een ander zal zeggen: 
’lk koop deze keer maar eens 
geen boeken, want ik moet nog 
zo veel lezen.’ Wij vragen ons 
wel eens af hoeveel boeken in de 
gemiddelde Nederlandse boe¬ 
kenkast daadwerkelijk gelezen 
zijn. 


• In België moet er ergens een 
firma bestaan die jouw nieuu'e 
boeken zo behandeld, dat ze er 
gelezen uitzien. Het boek gaat 
door een sigarenrookmachine, 
er worden enkele koffie-, of zo u 
wilt, wijnvlekken op gemorst en 
uiteraard worden er de nodige 
ezelsoren in gevouwen. Komt er 
bezoek bij je thuis dat zich 
staat te verlekkeren voor je boe¬ 
kenkast, dan kun je met een 
gerust hart vertellen, ja, die 
heb ik allemaal gelezen, kijk 
maar', waarop je een willekeu¬ 
rig bevlekt en gekreukt boek utt 
de kast haalt. In Nederland 
doen we dat anders. Wij gaan 
naar een tweedehands boek¬ 
winkel. 


Boek (3) 


• Tot slot Wim Sonneveld: 
’Mijn vrouw is een mooi boek, 
maar ik heb het al uit.’ 
Uit schoonheid geboren, 

MET GEZONDHEID 
VERVOLMAAKT, 
IN LUXE VERPAKT 

Wat in 1983 op bescheiden basis 
begon als Beauty Center 
Aphrodite, is onder de bezielende 
leiding van Emmy Geurts van 
Kessel, anno 1992 uitgegroeid tot 
een uniek en schitterend medisch 
cosmetisch kuurcentrum: Chateau 
L'Ermitage, een romantisch 
landgoed met een eigen park 
40.000 m 2 . Een natuurdecorte 
midden van geurende bossen, 
gelegen op de flank van een 
heuvel, met een riant uitzicht over 
de Geulvallei en het omringende 
heuvellandschap net buiten het 
sfeervolle en landelijke plaatsje 
Houthem-St.Gerlach. Ook hier 
bent u weer verzekerd van 
professionele en effektieve 
behandelingen zoals o.a. de 
Electro Rido Punctuur tegen 
rimpelvorming, de Lipo Punctuur 
tegen cellulite, Le Système 
5 è 5 


: I "" 

r-‘ . 

^ W' - te 
Medisch-Coslnetisch 


L'Ermitage tegen tal van individuele 
huidproblemen, de door Emmy 
Geurts van Kessel persoonlijk 
toegepaste Micro Pigmentatie voor 
een blijvende make-up, de halve, 
hele en meerdaagse 
beauty-arrangementén. 

Verder kunt u zeer binnenkort 
terecht in onze medische 
kuurpraktijk voor biologische 
totaaltherapieën ter voorkoming 
van chronische ziekten, klachten ten 
gevolge van overbelasting en 
stress, hormonale storingen, 
rehabilitatie van het 
immuunsysteen, alsook ter algehele 
regeneratie en revitalisering. 

Dit alles wordt afgerond met luxe 
hotelkamers en suites en 
restaurants waar u kunt genieten 
van meesterlijk toebereide en 
biologisch verantwoorde 
gerechten. 


ï’ 

i i 


1 


Mi 

vi I 


Kuurcentrum 
bouwbedrijf lardenoije bv 

maastricht - eijsden 

6245 hw ©ijsden T industrieweg 8 - tei. 04409-4747 / fax 04409-4600 


PUNTERWEG46 6222 NW MAASTRICHT TELEFOON 043-631277 
(INDUSTRIETERRaN BEATRIXHAVEN) 


nieuwe interieur .0-', f-.. 

Ia..-, i 


4 


Bedriffskeukens • Horeca-apparatuur 
.HET WKOOPCENTRUM VOOR DE VAKMAN” 

JJL GORISSEN & ZN. b.v. 

Ahuritoanwg 16, Maastricht, tel. 043-610040, fax 043-617565 


PGIETERS- EN DAKDEKKERSBEDRUF 


J.M.H. BROUWERS 


7, 6262 ND Banhott, tel. 04457-1355 

het loodgieterswerk 
dakwerk Ook bij VErmitage 

hoog op het chateau 

leveren wij onze goederen 

van gelijk niveau Ook hier is weer de 
mergel geleverd 
door 

Molin 

Bergstraat 51, 6301 AC 
Sibbe, tel 04406-13962 


herum schilder- en afbouwwerton bv. 


6221 ca maastricht, M. 0*3-217080, tot 043-212000 V 

i 


flTTTT 


I: 


o 


• dcLUinl 
• slee-r\ o! 

• w aar(U‘\ ol 


Jaap ven Hennes 
H.G.C. Expkritatk- 
m aa tschap pij b.v. 
Beekstraat 13 
6301 HV Valkenburg Horeca Food 
Noq Food 
Ven groepen en 
apparatuur Tel. 04406-40642 / Fax. 0440641765 


■aaVj/ji 


P. DAMEN 

Tefelhandel & 

TeL 046-740996 
Mercuriusstraat 29 
6161 XK Geteen 


WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 


Postbus 170, 640Ö AD Heetten, Voskuilenweg 119 
Telefoon (045) 71 7021. Telefax (045) 71 0362 DE KRUIWAGEN VOOR NIEUW PERSONEEL 

Stationsstraat 17, Valkénburg. ® 04406-14284 /13576 


PROFICIA 
HJet gehele machinale timmerwerk werd ook hier geleverd door: 

Timmerfabriek Bours Elsloo bv 


HARDY VERLICHTING 


L 4 - 7 -♦ _ 


op dén Dries 41, 6181 JK Elsloo 
tei 046-371380 


Ook hier werd de restauratie van de 
mergelsteen gerealiseerd door: 

mergel’ en metselbedrijf 

J.H. van Mulken 

•V^.. v:.,v^Si43ertaoh 26, Houthem 
tei . 04406-41298 


De KEUKENS werden geléverd door: 

Keukencentrum Bours 

Jurgenstr. 34, 6181 HG Elsloo 
Tel. 046-377270 


Totfüe projekt realisatie 
Verbouwing 
Betimmering 
Meubilering 
Stoffering ; 

Vsrfichtfng 


m 

JAM IN TECHNIEK 
VoorALuw technische installaties 

TeL Maastricht 043-431509 
♦Tel. Lanaken B 011-72 2007 JOMY NEDERLAND b.v. 
Akte Caérteruwe 16 
postbus 2429 
6201 EA Maastricht 
Tel. 043-436397/477797 
b.g.g. 437577 
Fax 043-438313 


BRANDBEVEILIGING [ f 3 
• r. 
M&MMi 

TCy yCZ'-£«;•>/ 

t /.>'<■/vv 'J-iS’-fi 

Sfl^SST 
^CiV/'&sS 


Lim burgs Dagblad 


&&V A' 

£ ^'’ WM0^0m^y‘% 

. .. .r- i ■■rïiimgSt.,:-: I 
' • "Vs^ï^t^W? 

-f. .-•*- -" *>•« *■<■/'". >. itC' 

• ';;. ■ N v.v-^,3§g|wSsKBn 
IpiB 

l||H 

RKtfiSi 

Ï-V T^C. 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 29 Sörensen ritwinnaar, Chiurato nieuwe klassementsaanvoerder 

Valpartijen kosten 
Breukink leiderstrui sss 


; PtoSlNONE - De Italiaan Andrea Chiurato uit de ploeg van 
^, ü gno, die met een fractie verschil de openingstijdrit in de 
.^eno . Adriatico had verloren van Erik Breukink, haalde 
Dp F en alsn °g z ^ n genoegdoening. Hij nam na de derde etap- 
tii de ^derstrui over, nadat de Nederlander door twee valpar- 
J en tijdens een aantal zeer steile klimmen in de finale een 
] lr *Uut en veertig secopnden was kwijtgeraakt. 


uurwerk naar de col d’Eze, maar 
Rominger heeft ook goede herinne¬ 
ringen aan de epiloog van de wed¬ 
strijd. Met een tel verschil hield hij 
vorig jaar Stephen Roche achter 
zich. 

„Vandaag hebben Indurain en ik 
veel steun gehad van de ploeg, die 
tot aan de voet van de Mont Faron 
de koers heeft gecontroleerd. Met 
hulp van de ploeg van Rominger 
overigens. Zondag ben ik echter op 


Tegenstander kond niet <>j) dogen 

Simson kampioen j 

I 

SCHAESBERG - Ondanks alle eerdere toezeggingen gaf Olympia ! 
Utrecht gisteravond te kennen vandaag met naar Schaesberg te zul- J 
len komen. De worsteltopper Simson tegen Olympia gaat dus niet < 
door. Olympia zegt haar ploeg niet compleet te hebben kunnen krij- \ 
gen. Simson vindt deze handelwijze schandalig. De weging van wor- \ 
stelaars vindt vanavond om 20.00 uur in de Baneberg op de gewone J 
reglementaire wijze plaats waarna de scheidsrechter zal beslissen dat J 
Simson zonder te worstelen de wedstrijd van Olympia heeft ge^'on- i 
nen en dus landskampioen is. * 

_ < 


Huiberts en Luypers! 
blijven bij Roda JC j 


; re ! eta Ppezege ging naar Rolf Sö- ging er iemand voor mij onderuit. . , *-r , ^ v ° ‘ in JL 

I staalS d ! e daarme ^ het z ° v eelste Toen moest ik eerst twintig meter ove ^ Zondag ben ik echter op 

bekr Ploegenwerk van Anostea lopen voor ik weer op kon stappen. meze lf aangewezen Dan zal ik moe 

n° n u e ’ ditmaal in de vorm van Onderwijl kwamen er weer twintig ™ bew hzen het waard teziin Pa 

5* Prachtige estafette van hemzelf renners langs. Vlak voor de top ging te w nnen" oordeelde 

Park onega Moreno Argentin. Het ik in een scherpe bocht weer onder- g JS ^ 1C * ie nen ’ oor <*eelde 

W ,° ers voerde de 182 renners van uit. Toen wist ik dat mijn kansen op , '«„.ri hooft „ nn . , 

- ViC0-m^r*r Hnnr ppn iril micticr HP 'eindoverwinning verkeken wa- Melchor Mauri heeft voor een hoog- 


oordeelde 


bet*\° ers voerde de 182 renners van uit. Toen wist ik dat mijn kansen op 
e Vico-meer door een kil, mistig de eindoverwinning verkeken wa- 
r egenachtig landschap 190 km ren. Het was net een glijbaan zo 
Maarts naar het stadje Frosino- glibberig. Het leek wel een veldrit.” 


zui ri regenac htig landschap 190 km ren. Het was net 
.g^aarts naar het stadje Frosino- glibberig. Het leek \ 
■Het venijn van de etappe lag in ^ 
r 0 apaar uitlopers van de Apenijnen Jell iJcriiard 
3n 7 Bet dorpje Ferentino, op zo’n 

V ftrv» __ i i 


N «m van de aankomst. Wie . morgen °P de c °\ d ’ Eze als 

oirept K;; __ , . , , eindwinnaar van de 42ste Pariis- 

k f T van Fetentino wTs het bekeken Nice WOrdt gehuldigd > staat nog 
bentin on q q i ? eke ^ en ' steeds in de sterren geschreven. 

^bruik v A m f a uu d ? ar Vast staat in ieder geval dat Ber- 

?°°r er vandoo t ^ mS a ^ d *®^ eden nard, Indurain en Rominger de eni- 

*ing werd " J K ëa d n ‘ afda ' ge renners Z1 j n di o nog in aanmer- 

>toS en Zy gehmderd door een kin komen J 

Breukin]ks coi- Tony Rominger bracht de zesde 
Peloton d A aan f, luiti r 1 / met h f t etappe van Marseille naar de col 
V( %endf> of 1 ?f r l tel ï / , n ’ ^ aa A °P P e Mont Faron bij Toulon op zijn 
^oep definft blJ Mo ^ ol o brak de naam p> e Zwitser heroverde in de 
» e aanslu t 60 miSte ® reultm ^ langste rit van de Koers naar de 
afl Zon een g root deel van de woens- 


teloton' nn k Tt ii S? a et eta PP e van Marseille naar de col 

V °^gendp of b f r l tel ï, n - ^ aa A °P P e Mont Faron bij Toulon op zijn 
^oep dpfinft r blJ Mo ^ ol o brak de naam Zwitser heroverde in de 
» e aanslu t 60 miSte ® reultin ^ langste rit van de Koers naar de 
% , , j i,t j i , 2on een groot deel van de woens- 

^Bgesla Q P zoc ^ de Nederlander dag tijdens de ploegentijdrit verlo- 
- ^osiagen naar excuses. „Op weg ■ ~ - - J 


Mnr i J* aar ej | cuse f' ” up weg ren seconden. Èn heeft weer kans 
W ga d P lc> ben lk twee ke ^r ^ eval ' de eindzege van verleden jaar te 
v °oraan a Y? nge steed ^ prolongeren. Jean-Francois Ber- 

ik oneevo b ^^ even ; de afdaling zat nar d veroorzaakte een mini-revolu- 

^aar de .5 + m tw p ntlgste P°^ ie ' tie in het Banesto-team door kop¬ 
ereerste meters van de klim man Mlguel Induram het Wlt p e 

leiderstricot te ontfutselen. 

Het bijna 30-jarige eeuwige talent 
heeft veertien seconden voorsprong 
op de Tourwinnaar en achttien op 
Rominger, die zijn triomf van vorig 
jaar op de 512 meter hoge top boven 
Toulon herhaalde. 

Jeff Bernard, in 1987 derde in de 
Tour, wacht al sinds mei 1990, toen 
hij de klimtijdrit in de Ronde van 


ik a an gebleven. In de afdaling zat 
^ïaa n ? eveer i n twintigste positie. 
r de eerste meters van de klim 

MVV mist 
Oelahaye tegen 
Feyenoorcl 

rJy^STRICHT - MVV staat van- 


tepuntje gezorgd in de in alle op¬ 
zichten vlakke Ronde van Murcia., 
De Spanjaard, vorig jaar eerste in 
de Vuelta, won de tijdrit over tien 
kilometer in Mazzaron met twee se¬ 
conden voorsprong op zijn landge¬ 
noot Juan Martinez. Nico Verhoe¬ 
ven, was als achtste op 24 seconden, 
de beste Nederlander. Die twee se¬ 
conden kunnen beslissend zijn voor 
de ronde en Mauri aan zijn tweede 
overwinning helpen aan een Spaan¬ 
se etappewedstrijd binnen een 
maand, na zijn eerste plaats in Va- 
lencia. 

Kasparov wint 
in Linares 

LINARES - Wereldkampioen 
Gari Kasparov heeft vrijdag het 
grootmeestertoernooi van Lina¬ 
res op zijn naam gebracht. Hij 
won in do laatste ronde van Lju- 
bomir Ljubojevic en kwam daar¬ 
mee op 10 punten uit 13 partijen. 
Als enige van de veertien deelne¬ 
mers bleef Kasparov in Linares 
ongeslagen. Bij het ingaan van 
de laatste ronde had hij een voor¬ 
sprong van een vol punt op Tim- 
man. 
■ Wm 4 

| f, 

rnttÊÊÊtr' 


të-ySï, f- 


ï%#*. 


Van onze sportredactie 

KERKRADE - Max Huiberts en 
Mare Luypers, de getalenteerde 
Jong Oranje-spelers van Roda JC, 
zullen vrijwel zeker ook komend 
seizoen in Kerkrade hun kunsten 
vertonen. De contracten van beide 
spelers lopen weliswaar af, maar 
Roda JC heeft in de verbintenissen 
een optie laten opnemen waardoor 
het mogelijk is dat beide spelers 
langer in dienst blijven bij Roda JC. 
Inmiddels heeft de Kerkraadse club 
beide opties gelicht en staat con¬ 
tractverlenging niets meer in de 
weg. 

Roda JC is ook voornemens René 
Hofman voor langere tijd aan zich 
te binden. De Kerkraadse club 
denkt daarbij aan een negenjarige 
verbintenis, waarbij Hofman na een 
aantal jaren aan de trainersstaf 
wordt toegevoegd. Het huidige con¬ 
tract met de aanvaller loopt aan het 
einde van dit seizoen af. Omdat 
Hofman, vanwege zijn leeftijd, vol¬ 
gend jaar een vrije transfer in het 
vooruitzicht heeft, staat hij echter 
niet direct te popelen om een lang¬ 
jarige verbintenis met Roda JC te 
sluiten. Hofman verwacht op zijn 
minst een financiële tegemoetko¬ 
ming van de club. 

Als het aan Roda JC ligt blijft ook 
Graham Arnold in Limburg. Nu de 
Kerkradenaren echter een miljoen 
gulden moeten bezuinigen, drukt 
het salaris van de Australiër zwaar 
op de begroting. Voor Arnold hoopt 
Roda JC externe geldschieters te 


■ 1V,U1 “ iviv v siaai van _ ^ _ 

de R°tterdamse Kuip voor I Spanje won, op een succes van im 
D B zor >der moeilijke taak- om te- I Dortantie De Fra nse kasteelhewn 

»s. *1 n pf r\rvnt. i L. 


Éten ^ 2onder moeilijke taalt om te- portantie. De Franse kasteelbewo- 
F> e * het naar succes hunkerend ner heeft serieus de mogelijkheid 
enoord punten te pakken. De de organisatie van Parijs-Niee na 
triC ^ tenaren ’ d ^ e ^ et zonder twaalf jaar, sinds 1980 toen Duclos- 
^elai? 630 * 101 ^ 6 aanvoerder Robby Lassalle won, een Franse eindwin- 
sii^yBBy moeten stellen, hebben naar te bezorgen. Twee jaar geleden 
v 0etK invoerin g van de betaalde was hij de snelste in de rit tegen het 
löfis - alleen in het seizoen 
Vb>i winnend de Kuip kunnen 


’Waarom Den Haag wel met geschorste spelers en wij niet?’ 

Kessler laakt rechtspraak 


Ve Hat wmnena ae rvU1 P runnen 

gf^boon Feyenoord thuis nog on- 
lagen is, ziet MVV-trainer Ver- 
jOsseB mogelijkheden. „Het be¬ 
de ^ r bkste is, dat we niet te vroeg in 
^Wedstrijd op achterstand komen. 
^ B de sfeer binnen de ploeg proef 
v e ?. ew ° on , dat we niet hoeven te 
bezen”, aldus Vergoossen. 

blessures VVV 

Vw 

u v mist in het belangrijke duel 
ge n Graafschap niet alleen de 
U^borste Venetiaan maar ook Ju- 
biet er be rne - De Venlose libero die 
h* Eric Orie geselecteerd is voor 
Nederlands militaire elftal liep 
en training bij de militairen een 
(j s bge enkelblessure (ingescheur- 
H enkelbanden) op. Polman, Graef, 
^tten en Verbeek zijn door blessu- 
dj S e Y en min van de partij- Boven- 
de Nigeriaan Babangida nog 
^^eds niet gearriveerd. 


(ADVERTENTIE) 


Autotelefoon... 

ï '°oit weg ; ’A 
°nderweg •• VgA 

-f 1495,-^/ 

(ex d. BTW) 


|BKEND inbouwbedruf 

van TBBS/TN0 goedge¬ 
keurde beveiligings¬ 
systemen 


^ SPECIALIST VOOR CAft-HIFI 
. n o.a. DE MERKEN 
DONEER, SONY, KEN W0QD, 
PANASONIC 


SAS 
^obeistr. 61, Heerlen, 045-712113 


ïtTTT? ULSSilI^srsrtriir' i 

WÊÊt 

ï — 


ifeïl; 

'j ' 
W 4- 

| 

«Ir 


DOOR HARRY MURÉ 

SITTARD - Fortuna Sittard kan morgen in het Zuiderpark niet beschik¬ 
ken de geschorste basisspelers Randy Samuel en Marco Boogers, terwijl 
FC Den Haag het eveneens gestrafte duo Harry van der Laan en Peter 
Houtman wél kan opstellen in het voor beide ploegen kardinale degrada¬ 
tieduel. Volgens George Kessler een 'absurde zaak en alleen maar in 
Nederland mogelijk is’. 

De tuchtcommissie van de KNVB was mijn succes. Het is me opgeval- 
schorste Harry van der Laan, top- Ion dat ze hier achteraf praten en 
scorer van FC Den Haag, voor vijf niet vooraf.” En over de club: „Gro- 
wedstrijden, omdat hij tijdens de te problemen. Patrick Deckers 
ontmoeting tegen Groningen op het traint voor het eerst mee sinds de- 
hoofd ging staan van een op de cember. Speelde goed tegen PSV. 
grond liggende speler. De scheids- Sindsdien niet meer gezien. Moest 
rechter had de overtreding niet ge- ineens in militaire dienst. Alsof dat 
zien, maar aan de hand van de vi- niet anders te regelen was geweest, 
deobeelden viel Van der Laan 

alsnog door de mand. Onmiddellijk Met zes jeugdspelers naar Den 
na de uitspraak van de tuchtcom- Haag, waarvan er vier in de basis 
missie ging FC Den Haag in hoger staan.” Henk Duut is intussen defi- 
beroep. Hangende de uitslag van de nitief uit de selectie gevallen. Kes- 
mondelinge behandeling blijft Van sier: „Jammer voor hem en voor de 
der Laan inzetbaar. club. Moeilijke beslissing, maar on¬ 

vermijdelijk.” 

Eerder deze week ontsnapte ook 

Peter Houtman, die na zijn rode Bij een negatieve uitslag in Den 


kaart tegen Graafschap nog drie 
wedstrijden moest uitzitten, via ho- 


Haag wordt de lage klassering in 
hoge mate penibel. Na FC Den 


Glen Goulding (links) scoorde de beslissende treffer in Geleen. 


Bouwfonds klopt koploper 


GELEEN - In de landelijke 
eerste divisie C van de zaal- 
voetbalcompetitie heeft 

Bouwfonds zijn promotiekan¬ 
sen intact gehouden door 
bijna-kampioen Bunga Melati 
met minimale cijfers te klop¬ 
pen: 1-0. Voor de Tilburgers 
was het pas de tweede compe- 
titienederlaag. 


moest de thuisclub hard zwoegen Tweede divisie F: Amicitia-EJA 6-4. 
om de nipte zege binnen te halen Hoofdklasse noord: FCD Roermond II- 
Met enkele knappe reflexen be- Peters Gelmdsbandene 0-7, __ 

hoedde de uitblinkende keeper (ADVERTENTIE) 

Luyten de thuisclub voor een tegen- ____ — 

treffer. In het hele duel waren de 

bezoekers meer aan de bal, maar in ./ . 

de afwerking hadden ze enkele ma- Wl| s aan t/m I / maart 
len pech. Bouwfonds kon zelf wei- # op de Woonbeurs Eindhoven 
nig druk maken. Het beslissende 
doelpunt viel in de tweede van de ' -- 


pp • Uê ger beroep aan langer verblijf op de Haag nog zeven wedstrijden. „Vra- 

" ^ bank. De Fortunezen Samuel en gen ze mij: 'Hoe moet dat nu, mijn- 

_ ••**' _ Boogers werden voor een wedstrijd heer Kessler?’ Wat ik moet? Ster- 

PFTFR RH07FN f es ^. horst wegens hun derde gele ven! Natuurlijk, je gaat niet bij de 
r oto. FE 1 EK kuuzejn kaart, een reguliere uitsluiting pakken neerzitten, het elftal wordt 

waartegen geen beroep mogelijk is. goed voorbereid. Oefenen tegen 
a EHC en Maasbracht. Voor de rest 

I »^ at ma ë dan wel zo zijn,” foetert blijft er niet veel over.” 

I u lil George Kessler, „maar op die ma- 

R-V-F nier creëer je belachelijke situaties.__ 

-R- Het gaat niet om Van der Laan en / a D\/jrTy r r'iP\T r njp\ 

Houtman - ik gun het ze - maar om (ADVERlENTIE) 

F: Amicitia-EJA 6-4. het principe. Mensen die zware 

>ord: FCD Roermond II- overtredingen begaan, mogen sne- 

°' 7 . _ len. Jongens met een paar simpele • AUTOTELEFOON 

BRTENTIE) ^4“ rt a e k " • nieL Wa ‘ is dat voor • AUTO-ALARM 


““'“'“'“““S- drie Bunga-straftijden. Goulding 

tikte een schot van Biloro in het le- 
Bouwfonds klom door deze zege op ge doel. 
naar een gedeelde derde plaats sa¬ 
men met Wierts/Haantjes. Na vijf _ 

nederlagen op rij boekte ’t Brikske S t %onTelreep-Moner5 U r H ° 0ghUiS SP ° rt 
eindelijk ook weer eens zege, Van stand: l. Bunga Melati 18-29; 2. Schoenen¬ 
der Zande werd geklopt met 2-3. reus 18-23; 3. Bouwfonds 18-22; 4. Wierts/ 
In Glanerbrook in Geleen werkten Haantjes 18-22; 5. Hooghuis Sport 18-21; 6. 
Bouwfonds en Bunga Melati een ?! Iol,e o R- Meyers 18-18; 8. Dous- 

mppr snannsrvfo Har berg Pare 18-16; 9. Van der Zande 18-15; 10. 

? f an t?? t n< l e dan fr flale wed - Tongelreep 18-15; 11. ’t Br.kske 18-11; 12. 
strijd at. Tot de laatste £°conde FC Brunssum 18-4. GELEEN Rijksweg Zuid 178 

Eindhoven 
I Den Bosch 
Lominei 


Geïrriteerd betrad George Kessler 
(’lk ben niet nerveus’) gistermiddag 
zijn kantoortje in De Baandert. Een 
etmaal voor het anderhalve uur van 
de waarheid ventileerde hij kritiek 
op voetbalbond, club en spelers, die 
tot ver buiten het stadion, althans 
tot in het aangrenzende spelersho¬ 
me, hoorbaar was. 

Op woensdag 8 april is het inhaal- 
duel tegen RKC. „Stoppen ze er 
zomaar tussen. Drie matches in één 
week. Dat moet je weer pikken. Of¬ 
wel de fout ligt bij de bond ofwel bij 
Fortuna, maar dit is geen planning. 
Ik bén een man van de agenda. Dat 


(ADVERTENTIE) 

• AUTOTELEFOON 

• AUTO-ALARM 

• CAR-RADIO 

• CAR-WASH 

• VEGE RUILMOTOREN 

• ONDERHOUD 

• REPARATIES 

• APK-KEURINQEN 


% 


HALECO B.V. 

Daelderweg 27, Nuth 
tel. 045-242192 (t.o. Makro) 


vinden, die een langer verblijf in 
Limburg willen financieren. Mot it 
dat niet lukken, dan is Club Lt ik 
een serieuze gegadigde om de sp ts 
over te nemen. Michel Boereba :h 
hoopt ook in het buitenland aan le 
bak te komen. Zijn zaakwaarneir er 
Bob Maaskant is inmiddels op zo ;k 
naar gegadigde clubs. Boereba ih 
moet ongeveer een miljoen guld ïn 
kosten. 

Eric Gerets, volgend seizoen trair er 
bij Club Luik. heeft ook zijn oog a- 
ten vallen op MVV-döelman Alioy 
Agu, die salariseisen stelt waaraan 
de Maastrichtse club met kan vol¬ 
doen. Nol Hendriks, eigenaar van 
Agu, voelt echter niet veel voor een 
vertrek naar Belgie. De suikeroom 
van Roda JC ziet de Nigeriaan lie¬ 
ver nog een jaar bij MVV onder de 
lat om dan als opvolger van Henryk 
Bolesta naar Roda JC verhuizen 


Roda-Utrecht 
naar dinsdag 

HEERLEN - De wedstrijden Ro¬ 
da JC - FC Utrecht (eredivisie) 
en FC Zwolle - BW Den Bosch 
(eerste divisie), die gisteren ge¬ 
speeld zouden worden, zijn we¬ 
gens de barre weersomstandig¬ 
heden afgelast. De ontmoeting 
tussen Roda JC en FC Utrecht is 
verplaatst naar komende dins¬ 
dag (aanvang 20.00 uur) en FC 
Zwolle - BVV Den Bosch wordf 
vandaag, zaterdag gespeeld. 

• KERKRADE - Roda JC ziet m 
Jan Poortvliet een geschikte op¬ 
volger van Vic Hermans, die de 
Kerkraadse club als trainer van 
het tweede elftal aan het einde 
van dit seizoen gaat verlaten. 
Poortvliet, dit seizoen op 36-jari- 
ge leeftijd nog actief bij VCV 
Zeeland en in het verleden meer- i 
dere jaren in dienst bij Roda JC. 
heeft al te kennen gegeven veel 
te voelen voor een terugkeer 
naar Limburg. 

llandhalplocg 
te slordig 

SITTARD - De oefeninterland 
die de herenhandbalploeg in Sit¬ 
tard voor een handjevol toe¬ 
schouwers tegen Luxemburg 
speelde, had alles van een con- 
centratie-oefening. Nederland 
won de handbalontmoetmg met 
28-11 maar zal vanavond (19.30- 
uur Stadssporthal. Sittard) de ; 
concentratie-test nog eens over * 
moeten doen. Na een kwartier 
spelen leidde Nederland met 8-1 
en slopen, in aanvallend opzicht, 
de eerste onnauwkerigheden in 
het Oranjespel. De tweede helft 
(rust 16-4) was slaapverwekkend. 
Aanvallend kende Nederland be¬ 
denkelijk zwakke perioden, ter¬ 
wijl verdedigend de aandacht-; 
zeer verslapte. 

Aiiiateurbestiiur 
leidt Zeeland 

VLISSINGEN — Het amateurbe- 
stuur van Vlissingen leidt sinds ' 
gisterenavond ook de enige be¬ 
taalde club in Zeeland. Voorzit¬ 
ter Rinus ten Haaf van de moe- 
dervereniging treedt op als lijde¬ 
lijk voorzitter, nadat zijn voor¬ 
ganger Pim Kraan donderdag 
met zijn collega-bestuurders op¬ 
stapte. 

Gele kaarten mee 
naar Zweden % 

GÖTEBORG — De Europese 
voetbalunie is niet van plan spe¬ 
lers, die in de voorronde van de 
strijd om het Europese kam¬ 
pioenschap gele kaarten hebben 
opgelopen, kwijtschelding te 
verlenen. Het pleidooi van de 
bondscoaches was gegrond op 
het gegeven dat er in de eindron¬ 
de rechtsongelijkheid bestaat. 
Zweden, dat geen kwalificatie¬ 
wedstrijden had behoeven te 
spelen, begint het toernooi kaart- . 
loos, een Zweedse speler zal dus 
pas na zijn tweede waarschu¬ 
wing voor één duel geschorst 
worden. Andere landen nemeö 
een heel pakketje gele kaarten^ 
mee. Oranje heeft in Van Tigge** 
len slechts één gele-kaarthouder/- 

Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


Umburqg 
mmÈÊÊÊêmmlm Mar ca vergelijkt 
Koeman en Tyson 

MADRID - Het Spaanse sport¬ 
blad Marca heeft in zijn nummer 
Van vrijdag een vergelijking ge¬ 
trokken tussen Ronald Koeman 
en oud-wereldkampioen zwaar¬ 
gewicht Mike Tyson. Het blad 
publiceerde een studie over het 
gevolg van een vrije trap van Ro¬ 
nald Koeman (Barcelona) op het 
doel vanaf twintig meter en een 
stoot van Tyson. De bal haalt na 
een vrije trap van Koeman een 
snelheid van 100 kilometer per 
uur. Wanneer de bal door een 
verdediger zou worden wegge¬ 
kopt of de speler op het hoofd 
raakt, heeft die hetzelfde gevolg 
als een stoot van Tyson, w r aarop 
een knock out volgt. 

Prost start 
niet in Mexico 

PARIJS - Alain Prost zal op 22 
maart in Mexico-Stad met aan de 
start verschijnen in de race om 
de Grdte Prijs van Mexico, tel¬ 
lend voor de strijd om de wereld¬ 
titel formule één-coureurs. De 
37-jarige Fransman heeft nog 
geen overeenstemming kunnen 
bereiken met de leiding van de 
Lagier-stal, die nu verder steunt 
op de Belg Thierry Boutsen en 
de Fransman Enk Comas. Prost, 
die in zijn loopbaan 44 Grand 
Prix’ won, is sinds zijn ontslag 
by Ferrari m oktober van het vo¬ 
rig jaar werkeloos. 

Al vijf boksers 
zeker van Spelen 

DEN HAAG - Nederland zal bij 
het Olympisch bokstoernooi in 
Barcelona in elk geval door vijf' 
amateurs worden vertegenwoor¬ 
digd. Naar aanleiding van de re¬ 
sultaten bij de EK van 1991 
hebben bantam Miguel Dias, 
halfzwaar Peter Zwezerijnen en 
zwaargewicht Arnold Vanderlij- 
de zich gekwalificeerd. Midden- 
gewicht Raymond Joval en su- 
per-zwaargewicht Jerry Nijman 
dwongen eind vorige maand in 
een kwalificatietoernooi hun 
Olympische nominatie af. De 
mogelijkheid bestaat dat het vijf¬ 
tal wordt uitgebreid tot acht. 
Van 24 tot en met 28 maart ne¬ 
men Jitzar Jacobus (lichtwelter), 
Han Doorenbosch (welter) en Or- 
han Delibas (zwaarwelter) deel 
aan het vierde en laatste kwalifi¬ 
catietoernooi in San Pellegrmo 
Terme. 

Versoepeling 

visumbeleid 

RIJSWIJK - Enkele dagen voor 
Zuid-Afrika per referendum over 
de apartheidspolitiek beslist, 
heeft minister d'Ancona van 
WVC besloten in 32 sporten het 
restrictieve visumbeleid tegen 
dit land te versoepelen. Tegen 
zeven andere sportbonden zal de 
boycot worden opgeheven, zodra 
deze aansluiting hebben gevon¬ 
den van de betreffende interna¬ 
tionale sportorganisaties. Veer¬ 
tien andere sportbonden blijven 
op de boycotlijst. omdat zij niet 
voldoen aan de gestelde criteria. 
Deze veertien zijn: bridge, golf, 
handbal, hockey, judo. karate- 
do, korfbal, luchtsporten, redden 
van drenkelingen, schaken, soft¬ 
bal, squash, turnen en volleybal. 


Grabert en co bedanken voor Oranje • ffe houden eer aan onszelf 

Volleybalkwartet haakt af 


Van onze correspondent 
PAUL DEMELiNNE 


SCHIO/HEERLEN - De maat is vol voor de vier kandidaat- 
internationals in Italiaanse dienst. Gisteren stuurde het kwar¬ 
tet de Nederlandse Volleybal Bond een fax waarin het kenbaar 
maakte de besprekingen over terugkeer in de nationale ploeg 
als voorbij en mislukt te beschouwen. „Na dit bericht is het 
wat ons betreft inderdaad over en sluiten,” bevestigde Rob 
Grabert vanuit zijn woonplaats Schio, „Ondanks alle aandrin¬ 
gen houdt de bond ons nu al bijna drie maanden aan het lijn¬ 
tje. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om de eer maar 
aan onszelf te houden.” 


den Wie 


Afgelopen dinsdagavond liep een 
ultimatum af dat woordvoerder Jan 
Posthuma namens de vier had ge¬ 
deponeerd bij NeVoBo-onderhan- 
delaar Hans Rumpt. Het hoofdbe¬ 
stuurslid technische zaken vroeg en 
kreeg nog twee dagen respijt, maar 
kon ook in die periode geen accep¬ 
tabele oplossing presenteren. 

Tot teleurstelling van Rob Grabert: 
„Ons rest niets anders dan daaruit 
op te maken dat de bond niet se¬ 
rieus tot een akkoord wil komen. 
Aanvankelijk reageerden we alle 
vier enthousiast op een mogelijke 
rentree in Oranje. Naarmate kostba¬ 
re tijd verstreek en de NeVoBo vol¬ 
hardde in haar vertragingstechniek 
en besluiteloosheid, groeide bij ons 
gaandeweg twijfels over de uit¬ 
spraak van de bond dat men ons 
weer bij de nationale ploeg wilde 
inlijven. Een bizarre ontwikkeling, 
in aanmerking genomen dat het ini¬ 
tiatief van de bond zelf is uitge¬ 
gaan”. 

Het struikelblok in de onverkwik¬ 
kelijke affaire wordt gevormd door 
de bodemprocedure die de NeVoBo 
in 1990 bij de rechtbank van Haar¬ 
lem heef aangespannen tegen het 
duo Blangé en Grabert. Daarin eist 
de NeVoBo 25.000 dollar per speler 
transfervergoeding. De vier 'Italia¬ 


nen’ ervaren dit proefproces als een 
sta-in-de-weg om in Oranjeshirt op¬ 
timaal te kunnen presteren. Het 
hoofdbestuur wenst de procedure 
evenwel onverkort te handhaven. 
Zij het onder de mondelinge toezeg¬ 
ging dat eventuele gevolgen niet op 
de spelers verhaald zullen worden. 
Rob Grabert daarover: „We hebben 
ons in deze kwestie bereidwillig op¬ 
gesteld. De procedure hoeft niet 
van tafel. Het afzien van mogelijke 
financiële claims dient echter 
schriftelijk bevestigd te worden. 
Daar wil de bond niet aan. Onbe¬ 
grijpelijk en onredelijk. Want wij 
willen graag spelen zonder sores 
aan onze kop. Jammer, maar ik ga 
er nu van uit dat alles voorbij is”. 

Dinsdag arriveert bondscoach Arie 
Selinger in Nederland. De ’patron’ 
van de Oranjeploeg is de enige per¬ 
soon die in staat mag worden ge¬ 
acht om de ontstane impasse te 
kunnen doorbreken. Hij heeft daar¬ 
voor althans voldoende autoriteit 
en mensenkennis in huis. Hoewel 
sceptisch gestemd, wil Rob Grabert 
de bondscoach een ultieme kans ge¬ 
ven. „Maar dan dient er wel zeer 
snel en concreet gehandeld te wor¬ 
den,” aldus de Limburgse volley- 
balprof. 

Van bondswege was gisteren nie¬ 
mand bereikbaar voor commentaar. 


V angeenberghe 
steelt de show 


DEN BOSCH - De bij Indoor Bra¬ 
bant aanwezige topruiters hebben 
de aandacht maar even laten aflei¬ 
den richting dressuur. Gisteravond 
boden zij de goed bevolkte tribunes 
een smakelijk voorproefje van de 
grote prijzen die zondag zijn te ver¬ 
dienen, waaronder de kwalificatie¬ 
wedstrijd voor de wereldbeker. 
Parcoursbouwer Henk Jan Drabbe 
selecteerde voor de barrage van de 
World Cup-opwarmer een puik ge¬ 
zelschap: wereldkampioen Ene 

Navet, de winnares van vorige week 
in Dortmund Lesley Mandli- 
McNaught, de Europese teamkam- 
pioenen Jos Lansink, Jan Tops en 
Piet Raymakers en gewaardeerde 
'coureurs' als Thomas Frühmann, 
Hugo Simon en Nick Skelton. 

Maar ook de onvermijdelijke Jean 
Claude Vangeenberghe. De Belg 


fiad met Queen, de in Nederland ge¬ 
fokte kleine, grijze merrie met het 
leeuwehart, bovendien het genoe¬ 
gen als eerste te mogen starten in 
de beslissende omloop. Hij deed het 
onbevangen. Snel, secuur en naar 
later bleek winnend vóór Mandli- 
McNaught en Navet. 

In de Dressuur Grand Prix van gis¬ 
teren was Bartels met 1502 punten 
(63,91 %) de beste Nederandse. Jea- 
nette Haazen scoorde met Olympic' 
Windsor 1440 punten (61,45 %) en 
werd daarmee elfde. 


trainerscarrousel 


MAASTRICHT - Harry Verdonschot 
en Jef Ariës hebben hun overeenkomst 
met derdeklasser Sportclub WW 28 
met een jaar verlengd 


# Edy Beurskens (links) 
heeft gisteravond vanwe¬ 
ge zijn vele verdiensten 
voor de wielersport uit 
handen van KNWU-voor- 
zitter mr. Piet Zevenber¬ 
gen het Gouden Wiel 
ontvangen. Tijdens de 
15e jaarvergadering van 
het District Limburg trad 
Beurskens af als ditricts- 
voorzitter. Hij wordt in 
die functie opgevolgd 
door Lei Daniels (61) uit 
Schinveld. Het zittende 
Districtsbestuur beloonde 
Beurskens bij zijn af¬ 
scheid met een wandklok. 
In etablissement ’Oos 
Kaar’ in Overhoven werd 
gisteravond tevens de 
prijsuitreiking van het 12 
veldritten tellende Gerrit 
Scholte-klassement ver¬ 
richt. Mevrouw Nettie 
Scholte beloonde win¬ 
naar Huub Meijers 
(rechts) uit Heerlen met 
de eerste Gerrit Scholte 
Trofee. 

Foto: PETER ROOZEN 


Amateurs strijden 
om periodetitels 


Van onze correspondent 

HENK SPORKEN 


HEERLEN - Het amateurvoetbal 
staat morgen grotendeels in het te¬ 
ken van de beslissingen in de twee¬ 
de periode. Zo wordt in de hoofd¬ 
klasse C het duel tussen Halsteren 
en Venray gespeeld. De Limburgers 
zijn weliswaar kansloos, maar kun¬ 
nen door de koploper in de tweede 
periode en algemene rangschikking 
een punt af te snoepen er voor zor¬ 
gen dat EHC de tweede periodetitel 
behaalt. Voorwaarde is dan wel dat 
de Hoensbroekse formatie zelf bij 
SVN wint. „En dat wordt zeker niet 
gemakkelijk,” stelt trainer Piet Her¬ 
mans. „Maar ik heb er alle vertrou¬ 
wen in. Ik weet hoeveel kwaliteit in 
deze groep schuilt.” 

Integenstelling tot EHC dat alleen 
doelman Dik Veldman moet missen 
weet SVN-tramer Math Schaepkens 
nog niet welke spelers hij ter be¬ 
schikking heeft. „Janssen, Pluij- 
men, Pruischer, Custers en Zenden 
zijn vraagtekens. Desondanks zie ik 
kansen om de 5-0 nederlaag van de 


(ADVERTENTIE) 


11 APRIL: LA 
ELIJKE OPE 


DAG 


MIEK. 


In de autobranche staalde 
techniek niet stil. Elk nieuw model 
zit vol ultramoderne elektronica; ,, 

En dat vraagt b$ 'high-tech' talenten: 
dynamische jonge (lensen die van auto's en 
techniek houdea. 

^ Kies je voor een vak waar vaart 


C l 


Zó ben je^djis meteen dynamisch bezig 
en word je ee<i all-round autotech- 
hicus. Er zijn overigens volop (op- 
leidings)mogelijkheden. 


\ in zit, dan kies je ook ygor een op- 
1 leiding waar vaart in zit. Ik. 

bijvoorbeeld 'Werkend ÉÉ||^: vier 
dpgen werken en leren in dr prak¬ 
tijk en &m dag per week voor de 
theorie naarishool. 


Je kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor de opleiding bedrijfswagen- of 
personenautotechnicus óf voor 
werken en leren in de tweewielersector. 
Want ook de fiets-, bromfiets-, en motorfiets- 
bedrijven hebben jonge technici nodig. 

Wil je meer weten, vul dan de bon in en je 
ontvangt alle informatie en een uitnodiging voor 
de Landelijke Open Dag op 11 april thuis. 


Ja, ik wil meer weten. Stuur mij de Wegwijs opleidingskrant met informatie over 
alle opleidingen in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche en een uitnodiging voor 
de Landelijke Open Dag op zaterdag 11 april. 
Postcode. 


mom 
Welke vooropleiding_ 

Stuur deze bon in een enveloppe zonder postzegel op naar INN0VAM, Antwoordnummer 30, 2250 VB Voorschoten. 

AUTOTECHNIEK/N VAK WAAR VAART IN ZIT! 


sport in cijfers i 


WIELRENNEN 

Parijs-Nice. zesde etappe Marseille - 
Toulon Mont Faron: 1. Rommger 206 
km in 4.43.06, 2. Bernard 0.14. 3. Mon- 
toya 0.17. 4. Indurain 0.26, 5. Giorgio 
Furlun 0.37, 6. Vargas, 7. Virenque 0 48. 
8 . Van de Laer 0.56, 9. Millar, 10. Kvals- 
voll 1.01. 11. Mottet, 12. Golz, 13. Manin 
1.04. 14. Jerome Simon 1.12, 15. Ander¬ 
som 16. Moreels 1.22, 17. Gayant 1.24. 18. 
Caritoux, 19. Fedenco Garcia. 20. Robin 
1.34, 44. De Vries 2.34. 50. Mare Siemens 
3.07, 51. Schurer, 52. Adri van der Poel 
3.28, 69. Lammerts 4.42. 75. Nijdam 5.04. 
77 Poels. 80. Solleveld. 90 Jac. van der 
Poel 6.10. 99. Zanoli 6.48, 101. Mulders 
6.56. 106. Hoffman 7.35, 117 Pieters 9.07, 
118. Veenstra. 130. en laatste Ronden 
20 . 01 . 

Klassement: 1. Bernard 18.00.43. 2. In- 
durain 0.14, 3. Rommger 0.18, 4. Mon- 
toya 0.41. 5. Gölz 0.57, 6. Furlan 0.58. 7 
Mottet 1.07, 8. Manin 1.10, 9. Virenque 
1.14, 10. Vargas 1.35. 11. Kvalsvoll 1.39, 
12. Baffi 1.43. 13. Caritoux 1.45, 14. Jero¬ 
me Simon 1.47, 15. Julian Gorospe 1.49, 

16. Colotti 1.54, 17. Anderson 1.58, 18. 
Robin 2.03. 19. Millar 2.20, 20. Lance 
2.27, 38. De Vries 4.17, 47. Mare Siemons 
5.03, 52. Lammerts 5.29, 61, Adri van der 
Poel 6.15, 78. Poels 9.03, 80. Jac. van der 
Poel 9.43, 85. Veenstra 10.48, 86. Mul¬ 
ders 10.57. 91. Zanoli 11.23, 97. Schurer 
14.03. 106. Solleveld 16.29, 110. Pieters 
17.10, 115. Nijdam 18 18. 116. Hoffman 
18.42, 130. en laatste Delphis 1.01.35. 

Ronde van Murcia vierde etappe, indi¬ 
viduele tijdrit: 1 Mauri 10.35 km in 
12.57. gemiddelde snelheid 47,953 km/u, 
2. Juan Martinez 0.02, 3. Ludwig 0.14. 4. 
Kasputis 0.15. 5. Zdanov 0.19, 6. Villa- 
nueva 0.20, 7. De las Cuevas 0.23, 8. Ver¬ 
hoeven 0.24. 9. Lupeikis, 10 Mejia 0 27, 

17. Nijboer 0.34. 26. Cordes 0.46, 32. Van 
den Akker 0.49, 44. Van Poppel 0.55. 51. 
Van de Vin 0.59, 56. Bouwmans 1.02, 57. 
De Koning, 70. Hermans 1.11, 74. Ja- 
kobs 1.18, 92. Beuker 1.30. 116. Hane- 
graaf 1.58. Algemeen klassement: 1. 
Mauri 13.23.17. 2. Martinez 0.02. 3. Kas¬ 
putis 0.15, 4. Zdanov 0.19, 5. Villanueva 
0.20, 6. De las Cuevas 0.23. 7. Verhoeven 
0.24, 8. Lupeikis, 9 Mejia 0.27, 10. Llane- 
ras 0.29. 24. Cordes 0.46. 30. Van den 
Akker 0.49, 47. Van de Vin 0.59. 51. 
Bouwmans 1.02, 52. De Koning. 62. Her¬ 
mans 1.11. 81. Beuker 1.30. 95. Hane- 
graaf 1.58. 108. Nijboer 4.30, 118. Van 
Poppel 24.17, 119. Jakobs 24.40. 

Tirreno - Adriatico derde etappe, Lago 
di Vico - Frosinone: 1. Sorensen. 191 km 
in 5.08.43 (0.05 tijdsvergoedmg) gemid¬ 
delde snelheid 37,1231 km/u. 2. Spruch 
0.07 (0.03), 3. Argentin (0.01), 4. Colage, 
5. Fondriest, 6. Bortolami, 7. Brochard , 
8 . Gianetti, 9. Arnaud, 10. Miguel-Angel 
Martinez, 11. Petito, 12. Alcala, 13. Skib- 
by, 14. Jeker. 15. Zama, 35. Van Aert 
0.23, 41. Maassen. 57. Breukmk 1.38, 72. 
Den Bakker, 79. Van Orsouw, 96. Bug- 
no. 98. Rooks, 128. Talen 4.51, 136. Ak- 


kermans 5.23, 137. Harmeling, 162. 

Kools 8.00. Algemeen klassement: 1. 
Chiurato 10.30.59, 2. Sörensen 0.02, 3. 
Bortolami 0.06, 4. Alcala 0.12, 5. Skibby 
0.16, 6. Fondriest, 7. Arnaud 0.19, 8. Je¬ 
ker, 9. Sprueh 0.21, 10. Argentin, 11. 
Zberg 0.22, 12. Colage, 13. Cassam, 14. 
Pierobon 0.23, 15. Brochard 0.25, 19. 
Maassen 0.30,, 20. Van Aert 0.31, 51. 
Breukink 1.31, 55. Bugno 1.41. 62. Den 
Bakker 1.50, 77. Rooks 2.04, 100. Van 
Orsouw 2.27, 126. Talen 5.20, 129 Har¬ 
meling 5.34, 139. Akkermans 6.18. 161. 
Kools 8.59. 

Gerrit Scholte-klassement, eindstan¬ 
den: A-amateurs: 1. Tino Cuypers 142 
pnt, 2. Roger Vranken 121, 3. Pascal Al- 
ïeleyn 88. B-amateurs: 1. Huub Meijers 
171, 2. Hein Heynen 167, 3. Paul Been- 
kens 147. Junioren: 1. Ivo Vaessen 145, 

2. Peter Gronenschild 106, 3. Jean-Pier- 
re Dessart 102. Nieuwelingen: 1. Roger 
van de Wall 173, 2. Tim Heemskerk 173, 

3. Alex Vos 116. Winnaar Gerrit Schoite 
Trofee: Huub Meijers. 

PAARDESPORT 

Den Bosch Indoor Brabant, tweede dag 
Progressief springconcours, tabel A, 
1,40 m, na barrage: 1. Michael Whitaker, 
Alonzo 35 punten - 27,96 seconden, 2. 
Gundel, Physalie 32-32,51, 3. Zoer, Dol- 
ce Vita 28-29,74, 4. Sloothaak, Prestige 
24-30,89. 5. Frühmann, Ganymed 

20-27,96. 

Springconcours, tabel A. 1.50 m op tijd: 

I. Frühmann, The Freak 0-45,16, 2. Hen- 

drix, Romina 0-48,23. 3. Beerbaum, Ath- 
letico 0-49,54, 4. Michael Whitaker, Poly 
Dektus 0-63,66, 5. Romp, Bayouss 

3,5-70,22, 9. Lansink Libero H 4-58,80. 
Dressuur, Intermediair I: 1. Reiner 
Klimke, Alpius 1265 punten. 2. Bernos- 
ki, Olympic Corrado 1247, 3. Michael 
Klimke, The Carlos 1245, 4 Stokker- 
mans, Zwingly 1235. 5. Gordijn, Con¬ 
quistador 1234. 

Dressuur, Grand Prix: 1. Monica Theo- 
dorescu, Grunox 1666 punten (70,89 
procent), 2 Werth. Fabienne 1625 
(69,15), 3 Rothenberger. Attention 1537 
(65,40). 4. Lavell, Gifted 1524 (64,85), 5. 
Bartels, Olympic Courage 1502 (63,91), 

II. Haazen, Olympic Windsor 1440 
(61,45). 

DAMMEN 

Parthenay EK, zeventiende ronde: Issa- 
lene-Borghetti 2-0, Schwartsman - Jan¬ 
sen 1-1, Buzmski-Hubner 1-1, Chmiel- 
Koyfman 1-1, Ribakov-Van der Zee 1-1, 
Cordier-Meijer 0-2. Valneris-Machado 
2-0, Marek-Vandeberg 1-1, Foerman- 
Clerc 1-1, Wigman-Uhlig 2-0. 

Stand: 1. Valneris 27, 2. Jansen 26, 3. 
Clerc 25, 4. Foerman en Koyfman 24, 6. 
Van der Zee 23. 7. Buzinski 22, 8. Meijer, 
Schwartsman en Libakov 20, 11. Chmiel 
17, 12. Wigman 16. 13. Hubner 15, 14. 
Cordier 13. 15. Borghetti, Issalene en 
Vandeberg 12. 18. Marek 5, 19. Uhlig 4, 
20. Maehado 3. 


Programma 

betaald 

voetbal 

Roda JC - FC Utrecht 


aft 

Vandaag 19.30 uur: WV - De Graafschap Feyenoord - MW Willem II - Sparta Ajax - FC Twente Morgen 14.30 uur: SW/Dordrecht - 

FC Groningen U 

Vitesse - RKC 
Volendam - PSV 
FC Den Haag - Fortuna Sittard 

PSV 

27 19 

7 

1 45 60-22 

Feyenoord 

26 17 

7 

2 41 44-1* 

Ajax 

27 18 

5 

4 41 55-1" 

Vitesse 

27 12 

8 

7 32 40-2j 

Groningen 

25 11 

8 

6 30 37-21 

Roda JC 

27 10 

9 

8 29 34-32 

FC Twente 

26 11 

6 

9 28 47-3' 

RKC 

26 8 

11 

7 27 45-3» 

FC Utrecht 

27 7 

13 

7 27 30-22 

Willem II 

26 10 

6 

10 26 37-31 

Sparta 

26 8 

10 

8 26 38-*® 

Volendam 

28 9 

7 

12 25 30-3» 

MVV 

26 8 

8 

10 24 27-3® 

SVV Dordr 

27 8 

4 

15 20 35-5" 

Fortuna S 

26 3 

10 

13 16 26-*» 

Den Haag 

28'4 

8 

16 16 26-5" 

Graafschap 

27 4 

7 

16 15 23-4» 

WV 

26 2 

6 

18 10 24-6» 


I 


eerste divisie I 


Vandaag 19.30 uur: 

FC Zwolle - BW Den Bosch 
Veendam - RBC 
Heerenveen - NEC 
Heracles - Wageningen 
NAC - Telstar 

Go Ahead Eagles - Excelsior 
Eindhoven - VCV Zeeland 
TOP - Cambuur 

Morgen 19.30 uur: 

Haarlem - AZ 

Cambuur L 30 18 7 5 43 5-1 

NAC 30 14 10 6 38 52 

Heerenveen 31 16 6 9 38 6£ 

NEC 31 15 7 9 37 57 

RBC 29 13 10 6 36 52 

Den Bosch 31 14 8 9 36 4é 

Haarlem 31 14 7 10 35 4£ 

Wageningen 31 12 10 9 34 33 

Veendam 31 13 8 10 34 41 

GA Eagles 30 14 5 11 33 51 

Heracles 31 11 10 10 32 50 

Telstar 30 12 7 11 31 64 

AZ 31 10 9 12 29 47 

Eindhoven 31 9 10 12 28 36 

Helmond Sp 31 9 9 13 27 40 

Emraen 31 7 11 13 25 31 

Excelsior 31 10 5 16 25 48 

FC Zwolle 31 6 10 15 22 36 

TOP 31 5 9 17 19 34 

Zeeland 31 4 4 23 12 31 

Heracles, Cambuur en GA Eagles 
periodekampioenen 


heenwedstrijd ongedaan te maken,” 
legt Schaepkens uit. 

In 1F is Waubach bij winst thuis te¬ 
gen Blerick de vervangende perio¬ 
dekampioen, daar leider FC Vin¬ 
kenslag de titel in de eerste periode 
al op zijn naam heeft geschreven. In 
de overige klassen zijn de voor¬ 
naamste kanshebbers voor de pe¬ 
riodetitel Lindenheuvel (2B) bij 
winst uit tegen koploper FCV. Pola- 
ris (3A), Groene Ster (3B) en DESM 
(3C) hebben zelfs aan een punt ge¬ 
noeg om te feesten. Zij spelen res¬ 
pectievelijk thuis tegen SVM, uit 
tegen Vaesrade en thuis tegen 
Swift’36. 

In 4A is het duel tussen St.-Pieter 
en Vilt een absolute topper. Beide 
leiden in de periode, de winnaar is 
dus zeker van de buit. RKVVM (4B) 
moet winnen bij Simpel veld terwijl 
in 4C Waubachse Boys (naar KVC 
Oranje) en Helios (thuis tegen Cen¬ 
trum Boys) samen op kop gaan. 
Heidebloem tenslotte heeft aan een 
punt voldoende in de strijd uit te¬ 
gen Coriovallum. 


n 
DUITSLAND 

Borussia M’gladbach - VfL Bochum 1'" 
l .FC Nürnberg - Eintr. Frankfurt 1"" 
Werder Bremen - Stuttgarter Kickers 1*" 

Vandaag 15.30 uur 

Wattenscheid - Dynamo Dresden 
Bayer Leverkusen - Schalke 04 
MSV Duisburg - Fortuna Dusseldorf 
Karlsruher SC - Hansa Rostock 
Bayem München - Hamburger SV 
Bor. Dortmund - l.FC Kaisersiautern 
VfB Stuttgart - l.FC Koln 

BELGIË 

AA Gent - RWD Molenbeek 3-2 

Vandaag 20.00 uur 

FC Antwerp - Waregem 
Standard - SC Charleroi 
Racing Genk - Club Brugge 
Lierse SK - FC Luik 
Anderlecht - Germinal Ekeren 
Morgen 15.00 uur 
Cercle Brugge - KV Mechelen 
Eendracht Aalst - SK Lokeren 
KV Kortrijk - Beveren 
Vandaag 19.30 uur 
Scheidsrechter: Jol 

Feyenoord (selectie): De Goey, FraseJ’ 
van Gobbel, Heus, Metgod, de Wol*- 
Bosz, Plomp, Sabau, Scholten, Wit' 
schge, Damashm, Griga, Kiprich, Taü' 
ment. 

MVV (selectie): Agu, Linders, Thai, Beh' 
neker, Reijners, Joordens, Libregt»’ 
Visser, Verhoeven, Meijer, Hofman, P* 
Haan, Bucan, Dikstaal, Franssen, Lah c ' 
kohr, Maas. 
Vandaag 19.30 uur 
Scheidsrechter Blankenstein 

VW opstelling: Roox, Smits, Raye r - 
Weerts, Braem, Vanderbroeck, Drie 5 ' 
sen, Orie, Van der Kaay, Haan, Va 11 
Leenders. Wisselspelers: Geresteih- 
Minten, Derix, Janfada, Custers. 

De Graafschap (selectie): Olyslag®^ 
Hulshof, ten Hag, Rosendaal, Trentej" 
man, Vreman, van Kessel, Mattha«i' 
Kraay, Godee, de Wijs, Janssen, Hofstf" 
de, Koolhof, Redeker, Lukassen, Smit 1 
de Wijs. 


^^^^de^haag-fortuna\ 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter Reygwart 

FC Den Haag (selectie): Stam, Beuken¬ 
kamp, Adam, Otto, A. Vriesde, Schelle- 
vis, Pattinama, Valk, Danen, Houtih*’ 
Van der Laan, van Eijkeren, Talan, Het' 
mes, Abbenhuis, Purvis, E. Vriesde. 
Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van 
Zwam, Maessen, Mordang, Vergoossen. 
Szalma, Usta, Barmentloo, Anton Jans¬ 
sen, De Jong, Taihuttu, Driessen, Snee- 
kes, Deckers, Van den Heuvel, Paw 
Janssen. Geblesseerd: Kicken. Gfi" 
schorst: Samuel, Boogers. 


Snookerkampioen 
Parrot verslagen 

TONGEREN - Vandaag staaO 
vrijwel zeker de Britse snooker- 
toppers Johnston-Allan en Whit^ 
in het Belgisch-Limburgse Ton¬ 
geren tegenover elkaar in de fi¬ 
nale van de European Ope n ' 
Johnston-Allan zorgde gisteren 
in de eerste halve finale voor 
sensatie door niemand minder 
dan wereldkampioen John P ar ' 
rot met 6-2 uit te schakelen. Ju* 1 ' 
my White, een andere wereldtop" 
per, had gisteravond laat na de 
eerste sessie een 4-0 voorsprong 
op Terry Griffiths. Bij het ter 
perse gaan van deze krant w aS 
de eindstand van de tweede hal' 
ve finale nog niet bekend. 
finale van dit Europees kam' 
pioenschap snooker staat vah' 
daag in sportcentrum Heco i n 
Tongeren op het programma. H 


limburgs dagblad 


Peloton vanaf morgen weer in actie op Limburgse wegen 

Margraten opent seizoen 


Margraten - op de 

Zuideuropese wegen zijn de 
Profs reeds in het begin van 
februari aan de slag kunnen 
gaan. De amateurs in noor- 
^elijker streken hebben 
boeten wachten tot het ein- 
<fe van de vorige maand. In 
Limburg, waar wel al drie 
feainingsritten plaatsvon¬ 
den, klinkt mórgen het 
startschot. Margraten heeft 
de primeur. Op een selectief 


parcours met de Trichter- 
weg als begin- en eindpunt 
worden de kampioenschap¬ 
pen van de gezamenlijke 
zeven Limburgse wieler¬ 
clubs gehouden. 

Zeven categorieën komen in vier 
koersen aan de start. De organi¬ 
satie is in handen van wielerver¬ 
eniging Heuvelland, in samen¬ 
werking met de plaatselijke TC 
Vliegend Wiel. Entree vijf gul¬ 
den, inclusief programmaboekje. 


Er wordt gereden op een par¬ 
cours van 3,2 kilometer. Het pro¬ 
gramma is als volgt: 

11.00 uur: B-amateurs en vetera¬ 
nen, zestien ronden oftewel 51,2 
kilometer; 

12.25 uur: nieuwelingen en meis- 
jes-junioren, twaalf ronden ofte¬ 
wel 38,4 kilometer; 

13.30 uur: junioren en dames, ne¬ 
gentien ronden oftewel 60,8 kilo¬ 
meter; 

15.15 uur: A-amateurs, vijfen¬ 
twintig ronden oftewel 80 kilo¬ 
meter. Ter gelegenheid van de ope¬ 
ningswedstrijd zocht het Lim¬ 
burgs Dagblad enkele van de 
vele amateurs in deze provincie 
op voor een interview, waarin de 
trainingsaanpak, de voorbije sei¬ 
zoenen én de toekomstplannen 
centraal kwamen te staan. 


Amateur uit Elsloo enige Limburger in nationale selectie 

Roger Smeets: eerst 
leren, dan presteren 


j'LSLOO - Roger Smeets is 
Ahiburgs enige wielrenner, 
f* 1 © opgenomen is in de na- 
| lQ nale wegselectie ama- 
feurs. Het potentieel van 
jfendscoach Piet Kuijs voor 
olympisch jaar telt ze- 
j^ntien jonge coureurs. 
Aheets mag derhalve trots 
op zijn uitverkiezing, 
ffear beter dan wie ook weet 
*fet 18-jarige talent uit Elsloo 
^lke lange weg hij dient af 
fe leggen om te bereiken wat 
Ai wil: een profcarrière. 
^enals Roger was zijn va- 
jfer immers ooit een veelbe¬ 
lovend renner. Jacques 
^hieets was een kleine twin- 
% jaar geleden generatiege¬ 
not van de huidige bonds¬ 
coach Piet Kuijs, maar kon 
jfe in hem gestelde verwach- 
fetgen niet inlossen. Pa 
^hieets, nog steeds een ver¬ 
goed fietser en hardloper, 
£ a n dus met kennis van za- 
* e h met zijn zoon over het 
^ c lisme praten. Het ligt der¬ 
halve voor de hand, dat Jac- 
9Ues de trainer van Roger is. 

hoewel hij het wielrennen met de 
paplepel ingegoten kreeg, koos 
*feger Smeets op zijn zestiende 
, voor de sport op de fiets met 
jAt kromme stuur. Voordien was 
Ai actief als atleet. Snel bleek zijn 
^anleg voor het wielrennen. Bij de 
Anioren reed hij zich binnen de 
pitste keren in de nationale se¬ 
ctie. Vorig jaar won hij acht 
wedstrijden, waarbij een etappe 
y 1 de Trofeo Carlsberg, waarin hij 
ok het berg- en puntenklasse¬ 
ment won. Smeets was in 1991 
°°k nummer één in een klassieker 
J* het Luxemburgse Les Faux en 
ph tijdrit in de Tweedaagse van 
pt Heuvelland. „En ik was Lim- 
, drgs districtskampioen,” somt 

te °p. 

JAttemin kwalificeert Roger 
Aheets zichzelf niet als het echte 
phnaarstype. „Ik ben geen uitge¬ 
stoken winnaar,” meent hij. „Dat 
jpet Piet Kuijs ook. Maar de 
pndscoach heeft me in de natio- 
JAle selectie opgenomen, omdat 
A) denkt dat ik over enkele jaren 
ph heel goeie coureur kan wor- 
Ik moet nog groeien en er 
°°k de tyd voor nemen. Ik mag 
mezelf niet over de kop jagen.” 
' \ '% 

.... .r * 

:'U. SS i:, C : 4 

:»x. sV ...... ... ■ 


> V ',W 

I UflP JM|^ 


* ,sv 

r w "!iST. 
# Roger Smeets: ,Jk moet het vooral van duurtrainingen 
hebben Foto: PETER ROOZEN. 


Roger Smeets krijgt de kans om 
toekomstgericht zijn wielerloop- 
baan uit te bouwen. Zijn studie 
aan de MEAO in Sittard vindt hij 
geen starin-de-weg. Zijn debuut 
bij de amateurs heeft hy doelge¬ 
richt kunnen voorbereiden. „Ik 
heb al enkele trainingsweeken¬ 
den met de nationale selectie in 
Lunteren achter de rug. Vanaf nu 
hebben we elke woensdag een 
centrale training in Nijkerk.” 


Het vertoeven in en optrekken 
met ’s lands meest getalenteerde 
amateurs bevalt Roger Smeets 
uitstekend. Als Limburger voelt 
de renner van WC De Bergklim- 
mers zich allesbehalve een vreem¬ 
de eend in de bijt. Smeets: „De 
meeste jongens kende ik al. Het is 
een heel leuke groep en er hangt 
een goeie sfeer. Niemand speelt 
de vedette. Zo’n Anton Tak, bij¬ 
voorbeeld, heeft al heel wat ge¬ 


presteerd. Toch gedraagt hij zich 
normaal en is leuk in de omgang.” 

Voordat Roger Smeets (’Erik 
Breukink en Frans Maassen zijn 
mijn idolen’) amateur werd en 
wist dat hij voor de nationale se¬ 
lectie in aanmerking zou komen, 
had hij aanbiedingen van enkele 
ploegen op zak. „Maar de keuze 
was gemakkelijk, want de natio¬ 
nale selectie is het hoogst haalba¬ 
re van elke amateur. Bovendien 
vind ik Piet Kuijs een goeie ploeg¬ 
leider. ’Hard rijden, niet lullen’ is 
zijn credo. Als je je daaraan houdt, 
is hij tevreden. Hij geeft me een 
paar jaar de tijd om tot een goed 
renner uit te kunnen groeien. 
Kuijs stuurt je niet met trainings¬ 
schema’s naar huis. Hij zegt: ’Je 
bent nu tot een bepaald niveau 
geraakt. Je weet dus wat je te 
doen staat’. Wel moeten we een 
trainingsdagboek bijhouden en 
dat controleert hij een keer per 
maand.” 

Wat dat laatste betreft, kan Piet 
Kuys Roger Smeets alvast niets 
verwijten. „Ik leef honderd pro¬ 
cent voor het wielrennen, want ik 
hoop ooit prof te kunnen worden. 
Ik train dus volle bak. Ik moet het 
vooral van de duurtrainingen heb¬ 
ben. Ongeveer zevenduizend kilo¬ 
meter had ik in de benen toen het 
seizoen begon.” 

Roger Smeets debuteerde vorige 
zondag in Nandrin. „Ik eindigde 
in het peloton. Het ging goed. Ik 
moet het vooral van zware par- 
coursen hebben. Bergop rijden 
gaat me goed af. Ik ben geen 
waaierspecialist, ook geen sprin¬ 
ter. Daarentegen kan ik wel rede¬ 
lijk tijdrijden”. 

Morgen start Roger Smeets in de 
clubtitelstryd in Margraten. „In 
de Hel van het Mergelland rijd ik 
voor het eerst voor de nationale 
selectie. Daarna start ik als lid van 
de Nederlandse ploeg in de GP 
Francois Faber. Daar maak ik ook 
kennis met de profs. Na die wed¬ 
strijd bekijkt Piet Kuijs hoe mijn 
programma er verder uit zal zien.” 

Hoewel hij deel uitmaakt van de 
Orary eselectie, rekent Roger 
Smeets niet op een keuze voor de 
Olypische Spelen. „Je moet realis¬ 
tisch zijn. Er mogen maar drie 
renners geselecteerd worden voor 
Barcelona. Voor een eerstejaars 
amateur als ik is de kans dus heel 
klein.” 


sport Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 31 


Mare Lotz: 


’ Bevredigend 
debuut’ 


VALKENBURG - Mare Lotz is een van de 
meest talentvolle amateurdebutanten van 
Nederland. Als junior was de lange Valken¬ 
burger vorig jaar een topper. Vandaar ook, 
dat Egbert Koersen de Limburger een con¬ 
tract voor zijn Koga Myiata-ploeg aanbood. 

„Ik kon ook bij andere ploegen terecht,” 
vertelt de 19-jarige Mare Lotz. „Bij Giant 
kon ik een contract krijgen; ook bij Tijs. De 
keuze was gemakkelijk, want Koga Myiata 
heeft het beste team van Nederland.” « 


Lotz - geen zoon van oud-Ronde van Oostenrij k- 
winnaar René Lotz - won in 1991 zes wedstrijden. 
„Daarbij was een klassieker, de Omloop van de 
Lage Landen. In de Koga Miyata Race en de Ron¬ 
de van Midden-Nederland werd ik telkens derde. 
In het Nederlands kampioenschap eindigde ik als 
zesde.” Resultaten, die Egbert Koersen ervan over¬ 
tuigden, dat Mare Lotz een talentrijk renner moet 
zijn. 

Mare Lotz, wiens zusjes Diana en Bianca bekende 
karateka’s zijn, is niet de enige Limburger in de 
formatie van Egbert Koersen, waarin hij als het 
ware de plaats innam van zijn naar de profs overge¬ 
stapte woonplaatsgenoot Raymond Meijs. Roger 
Vaessen uit Meers verdedigt al enkele jaren de 
kleuren van Koga Miyata. „Koersen heeft me dui¬ 
delijk gemaakt, wat me als amateur te wachten 
staat. Hij heeft me ook verteld hoe ik me dien aan 
te passen aan de ploeg. In mijn eerste seizoen bij 
de amateurs worden geen klinkende overwinnin¬ 
gen van me verwacht. Dit jaar moet ik zoveel mo¬ 
gelijk leren, om in 1993 en het daaropvolgende jaar 
zo goed mogelijk te kunnen presteren.” 


Mare Lotz maakte twee weken geleden in het Waal¬ 
se Villers-l’Evèque zijn amateurdebuüt. „Een be¬ 
vredigend debuut,” meent de renner van WC De 
Bergklimmers uit Stein. „Ik eindigde in de eerste 
groep en finishte als tiende. Veel verschil met de 
junioren was er niet. Er werd alleen harder gefietst 


# Mare Lotz, lid van Nederlands beste 
amateurploeg. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


als we de wind in de rug hadden, maar dat is omdat* 
amateurs een grotere versnelling mogen gebrui¬ 
ken.” 


Zoals de meeste jonge amateurwielrenners droomt 
ook Mare Lotz van een loopbaan als professional. 
„Ooit hoop ik prof te kunnen worden. Dat is mijn 
doel. Om dat te bereiken, zal ik nog vee! moeten 
presteren." Jos Krist blijft PTT en peloton trouw 

; Afzien als hobby 


# Jos Krist, amateur in hart 
en nieren. 

Foto: KLAUS TUMMERS 


SCHAESBERG - In het 
amateurpeloton behoort Jos 
Krist als 33-jarige feitelijk al 
tot de oudere lichting. Post- 
besteller in zijn woonge- 
meente Landgraaf is z’n 
beroep; koersen de grote 
hobby. Thuis in de Schaes- 
bergse Danielsstraat, waar 
hij met echtgenote Truus 
woont, zegt hij: „Ik was 
twaalf jaar toen ik in de 
jeugdcategorie debuteerde. 
Ad Wijnands, die nu al vele 
jaren beroepsrenner is, komt 
uit dezelfde generatie. Met 
Frans Maassen, momenteel 
’s lands beste prof, heb ik 
ook nog gereden. Ik kom 
hem tijdens een training nog 
wel eens tegen. Maassen 
werd niet alleen een fantas¬ 
tisch renner, hij bleef ook 
uiterst sympathiek.” 


Jos Krist is allesbehalve een hoog¬ 
vlieger. Zijn programma bestaat 
bijna uitsluitend uit criteria, 
meestal tijdens de weekends. „In 
totaal een veertigtal per seizoen, 
met af en toe een grote wedstrijd 
zoals de Drielandenomloop of de 
tweedaagse Omloop van Noord- 
Limburg als extra inspanning. 
Mijn vrouw en mijn ouders zijn 
mijn trouwste supporters.” 


In de Ronde van Welten/Heerlen; 
heeft hij zich een paar jaar gele¬ 
den een keer achter de derny de 1 
snelste getoond, zijn enige zege in> 
ruim twee decennia afzien. „Doét; 
er met toe”, zegt hij. „In ieder ge-‘ ( 
val heb ik het gebaar (Jos Krist» 
bootst een juichstemming na,‘ 
red.) kunnen maken. Meestal zit* 
ik rond de vijftiende plek.” ‘ 

Jos Krist, die lid is van wielerclub: 
Zuid-Limburg, kreeg de wielermi-: 
crobe te pakken als supporter van' 
Karei Keybeek „Hij woonde des-; 
tijds net als ik in de wijk 't Eikske,] 
amper een kilometer hier van¬ 
daan. Keybeek deed het als ama-! 
teur uitstekend, onder andere in: 
de Amstelploeg van Hermap’ 
Krott.” 

De prestaties van zijn vroegere 
buurtgenoot mogen door Jos 
Krist nooit geëvenaard zijn, het 
plezier in het fietsen is gebleven: 
In de winterperiode houdt hij zijn 
conditie op peil met hardlopen. 
Hij doet het in halve marathons 
niet eens onverdienstelijk. Dat hij 
lange dagen maakt, deert hem bij 
dit alles niks. „Vijf voor vij ’s mor¬ 
gens rinkelt de wekker. Tussen 
twaalf en twee heb ik mijn werk 
als besteller er op zitten. Dan vlug 
terug naar huis om iets te eten, 
vervolgens enkele uren trainen. 
Als ik daarna ’s avonds aan de 
warme hap zit ben ik vaak moe, 
geloof me, maar ik kan vooralsnog 
niet zonder mijn hobby.” ^ Marcel Nuij: >f Je moet de realiteit onder ogen durven te zien.” Foto: frans rade 


’Maximum uit amateur loopbaan halen alvorens aan profs te denken ’ 

Marcel Nuij investeert 


HEERLEN - Hij heeft al¬ 
les voor de wielersport over 
en de resultaten zijn moed¬ 
gevend. Toch is de bijna 
23-jarige Marcel Nuij uit de 
Heerlense wijk Heksenberg 
de eerste om te relativeren, 
als zijn uitslagenlijst ter 
. sprake komt. „In wedstrij¬ 
den en tijdens trainingen 
hoor je vaak van jongens, 
dat zij dolgraag ooit als be¬ 
roepsrenner aan de slag 
willen”, zegt hij. „Mag best, 
denk ik dan, maar je moet 
natuurlijk wél de realiteit 
onder ogen zien. Voor me¬ 
zelf heb ik in ieder geval 
uitgemaakt, dat ik eerst het 
maximum uit mijn ama- 
teurloopbaan moet probe¬ 
ren te halen, alvorens over 
een eventuele overstap 
naar de profs te beginnen. 
Bovendien, hoeveel topa- 
mateurs in Nederland heb¬ 
ben na afloop van het vori¬ 
ge seizoen een profcontract 
gekregen? Nog geen vijf.” 


Na een paar trainingsritten en drie 
wedstrijden in België ('telkens in 
de prijzen’) staat Marcel Nuij dit 
weekeinde voor nieuwe opdrach¬ 
ten. Vandaag start hij in de Ronde 
van Zuid-Holland, een koers over 
165 kilometer waarin de wind het 
veld vaak in waaiers uiteenslaat. 
Morgen volgt de Limburgse ope¬ 
ningswedstrijd in Margraten. 

Op de Zuidhollandse wegen 
strijdt hij als lid van de formatie 
Tijs Tapijtshow, een nationale 
merkenploeg, die in Nederlandse 
wielertermen gastrennersvereni- 
ging wordt genoemd en waarvan 
hij sedert vorig jaar deeluitmaakt. 
Het feit, dat hij een van de weini¬ 
ge Limburgers is, die in een van 
dit soort ploegen onderdak heeft 
gevonden, bewyst al het een en 
ander. „Je krygt meer mogelijkhe¬ 
den om in grotere wedstrijd uit te 
komen. Daarom ben ik ook vanuit 
wielerclub Zuid-Limburg overge¬ 
stapt naar TWC Maastricht. Ik 
vond, dat ik daar een interessan¬ 
ter programma kon afwerken, 
onder andere de Ronde van 
Luik.” 

In deze vijfdaagse etappekoers 
door de gelijknamige provincie 
behaalde Marcel Nuij vorig jaar 
een van zijn mooiste resultaten. 
Amper was de startvlag in de 


etappe van Welckenraedt naar 
Warsage omlaag gegaan, of een 
paar demarranten toonden hun 
durf. Op het einde van de urenlan¬ 
ge vlucht liet Nuij zijn metgezel¬ 
len in de steek. Hij reed vorig jaar 
(zijn vierde als amateur) ongeveer 
tachtig wedstrijden, maar het suc¬ 
ces op de Luikse wegen schonk 
hem toch de meeste voldoening. 
„De Triptique Ardennais, een an¬ 
dere rittenwedstrijd in Wallonië, 
gaf overigens óók een voldaan ge¬ 
voel, al stond ik na de driedaagse 
niet in de spits van het klasse¬ 
ment. Ik had er wel toe bijgedra¬ 
gen, dat mijn teamgenoot Gino 
Jansen de leiderstrui tot aan de fi¬ 
nish behield.” 

Marcel Nuij werd op zestienjarige 
leeftijd wielrenner, nadat hij eerst 
een handvol andere sporten had 
beoefend. „In mijn eerste jaren als 
amateur trainde ik zó intensief, 
ook in de winterperiode, dat ik re¬ 
serves verbruikte die ik in wed¬ 
strijden nodig had. Mijn oefenpro¬ 
gramma wordt nu samengesteld 
door Ger Nelissen. Ik heb er pro¬ 
fijt van.” 

Overigens, zijn trainingstochten 
maakt hij na gedane arbeid, ’s 
Winters werkt hij hele dagen, in 
de periode februari-october halve 
dagen. „Als wielrenner heb ik nog 


veel te leren. Weliswaar sta ik 
bergop en in de sprint mijn man¬ 
netje, maar het is geen top. Er 
spelen nog meer zaken een rol. In 
Oostenrijk en Zuid-Duitsland heb 
ik weliswaar meer klimwerk moe¬ 
ten doen dan in de Ardennen, 
maar hoger dan duizend meter 
ben ik nog nooit geweest. Een col 
heb ik niet eens gezien en in het 
tijdrijden moet ik sowieso sterker 
worden. Ik werk er intensief aan.” 

Marcel Nuij ten voeten uit. Rustig, 
bescheiden en vooral beseffend 
dat een aantal moedgevende ver¬ 
richtingen geen overwaardering 
moeten krijgen. Een paar open 
wedstrijden, derhalve de koersen 
waarin profs en amateurs geza¬ 
menlijk van start gaan, hebben 
hem nog duidelijker gemaakt hoe¬ 
veel er komt kijken om in het cyc- 
lisme te slagen. „Ik heb vorig jaar 
kennisgemaakt met de profs in de 
Ronde van Beieren en GP Carrera 
in Oostenrijk. Toen heb ik ge¬ 
merkt hoe anders het rijden bij de 
profs is dan bij de de amateurs. 
Wanneer beroepsrenners in de 
laatste zestig, zeventig kilometer 
de handle naar voren duwen, gaat 
het er keihard aan toe, neem dat 
van mij aan. Je mag blij zijn te 
kunnen volgen, laat staan mee¬ 
spelen voor een ereplaats." 

limburgs dagblad Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 32 Gevloerd, maar ongebroken 


Hij heeft alles wat een man van zijn doen 
moet hebben. Gouden kettinkje, inge¬ 
deukte neus en een ietsje overhangend 
ooglid. Ooit was hij de beste van het land. 
Eerst als amateur, daarna gelooid in de 
huid van de prof. Wat goed is, komt snel - 
en verdwijnt weer even gezwind. Het is de 
kringloop van de eeuwige illusie. Vier jaar 
geleden kreeg hij de laatste dreun. Hij 
steeg uit boven het menselijk mogelijke 
en viel daardoor logisch wat dieper. Van 
de wereld, totdat Karin verscheen, een 
vrouw in het leven. Zij raapte hem op, 
want in de welvingen van het blote be¬ 
staan gaat het om de edele proporties. 
„Boksers worden afgeschilderd als bees¬ 
ten, maar voor mij is hij een engel.” John 
van Elteren, een soapstory uit de rauwe 
realiteit aan de zelfkant van het canvas. 


Sinds september timmert hij aan 
zijn come-back. Bloedserieus. 
De ziel verschroeid op het aam¬ 
beeld en de kop zo hard als een 
voorhamer. Het gevecht is ge¬ 
pland over twee maanden in 
Aken. Uit de put in de ring. 

In de hal van het motel baren ze 
enige onrust. De slungelige bok¬ 
ser met de slepende tred en Ka¬ 
rin op pumps met naaldhakken 
als Eiffeltorentjes. Heroïek en 
erotiek hand in hand. Laat ze 
maar loensen, de 'loosers' met 
hun attachekoffertje en de decla¬ 
rabele Wiener Schnitzel. 

De Leeuw van Landgraaf schudt 
de manen. Hij is naar de kapper 
geweest. Voor de foto in de 
krant. ,,Ik kan weer bomen uit¬ 
trekken." Dat is heel wat voor 
iemand die 'het niet meer zag zit¬ 
ten’. Niet dat hij er een einde aan 
wilde maken, maar de gong voor 
de laatste ronde heeft hij horen 
luiden tot barstens toe. „Ik dacht 
dat ik er nooit meer uit zou ko¬ 
men.” De nachtmerrie van het 
nachtleven, de drank, de ver¬ 
keerde vrienden en de verloede¬ 
ring m de schommelingen van 
• het milieu. 

Geruisloos beland in de hoek 
waar de klappen vallen, w r as hij 


De Olympische Spelen in Mos¬ 
kou en het wereldkampioen¬ 
schap in Munchen bleven onbe¬ 
reikbaar. Als Limburgs piepeltje 
tussen de Hollanders, aange¬ 
voerd door Pedro van Raams- 
donk en Jan Lefeber, kreeg hij 
geen voet tussen de selectiedeur. 
„Ik switchte van het ene naar het 
andere gewicht, in de hoop op 
kwalificatie in een klasse die niet 
was bezet. Er waren toezeggin¬ 
gen gedaan" Hij kon aftrainen 
tot hij een ons woog, op het laat¬ 
ste moment viel hij telkens af. 

„De bond heeft me twee keer een 
loer gedraaid. Protesteren hielp 
niet. Je zit in een uithoek" 

Henk Ruhling - manager, match- 
maker. promotor - had allang 
gezien wat voor vlees hij in de 
kuip had. Vanuit zijn Zandvoort- 
se tlat rook de ongekroonde ko¬ 
rting van de bokssport pegulan- 
ten in het diepe zuiden. „Hij trok 
aan me. ik was rijp om prof te 
worden, maar Aad Westerlaken 
belde ook. Hij bood me de zeker¬ 
heid van een maandsalaris. Ver¬ 
leidelijk. want ik had problemen 
met de uitkering. Geprocedeerd 
tot aan de Raad van State. Op de 
valreep verloren. Toch heb ik de 
aanbieding van Westerlaken la¬ 
ten schieten. Het is een harde 
wereld en Westerlaken kwam 
pas kijken als manager" %John weer boven Jan. Dankzij Karin. gevaarlijker voor zichzelf dan 
voor zijn tegenstanders. Murw 
gebeukt en uitgerangeerd. Dich¬ 
ter, dromer en denker. Dat bleef, 
want eén ding hebben ze alle¬ 
maal gemeen, de punch van de 
poëzie. Muhammed Ali, Arnold 
Vanderlijde, George 'Prediker' 
Foreman en John van Elteren. 
Het komt uit het hart. 

In februari liet 'Lost John' weer 
van zich horen. Op Valentijns¬ 
dag dertig versregels in de krant. 
Voor Karin. „Ik weet niet wat ik 
zeggen moet. Ik was in een dal. 
Je hebt me gewild en eruit ge¬ 
tild. Zonder jou was ik nu aan 
lager wal" Aandoenlijke greep 
uit de gedrukte ontboezeming 
recht voor de raap. Voer voor 
voyeurs, maar omarmend rijm 
voor de uitbaatster van een lijvig 
contactbureau, a votre service. 
Porky's Pretpark, hetgeen de 
aardkloot niet is. Al bloeien er 
romances in The slruggle J'or hfe. 

Karin, smoorverliefd al over het 
jaar: „Toen ik John leerde ken¬ 
nen, had hij geen zelfvertrouwen 
meer. Ik heb hem naar Indonesië 
gestuurd om rust te vinden voor 
zijn rentree" Gierend: „Alleen al 
zevenduizend gulden telefoon¬ 
kosten gemaakt" Het was niet 
voor noppes. „John mag voor 
mij weer gaan boksen. Ik ga kij¬ 
ken, desnoods met de ogen 
dicht. Maar ik zal nooit toestaan 
dat hij zich voor tien mille k.o. 
laat slaan. Ik wil hem niet in een 
rolstoel zien eindigen.” 

Bij de amateurs was John van 
Elteren beroemd om zijn puntga¬ 
ve, technische stijl. In 1978 Ne¬ 
derlands kampioen bij de wel- 
ters. Driejaar later veroverde hij 
de gordel in het zwaarwelter. 

Tussendoor stond hij lange tijd 
op non-actief. De hersenfilm ver¬ 
toonde afwijkingen na een ge¬ 
voelige tik van een Rus in Du¬ 
blin. Hij vocht terug. Ook toen 
al. 


Het begin van een bokswedstrijd 
is vaak ongewisser dan de af¬ 
loop. „Met Henk Ruhling val je 
je geen buil. Hij heeft nu een¬ 
maal de naam. Hij beloofde, dat 
hij me zou opbouwen voor een 
Europees titelgevecht. Dat heeft 
hij ook waargemaakt" 

Het profdebuut in 1982 tegen 
Henk van der Tak was een door¬ 
slaande mep „Duizend gulden 
voor zes ronden. Ik deed werk¬ 
tuigbouwkunde aan de MTS. 
Met de studiefinanciering en de 
gages rooide ik het, al kon ik er 
niet echt van leven. Ik heb nog 
wat bijverdiend bij Nol Hen¬ 
driks.” 

In de aanloop naar het eerste ti¬ 
telgevecht bleef hij twaalf par¬ 
tijen ongeslagen. Elf gewonnen, 
één remise. Zeven keer besliste 
hij het gevecht voortijdig. „Er 


waren jongens bij die niets voor¬ 
stelden, maar de meesten waren 
behoorlijk pittig. Ik won door 
knock out, met leverstoten en op 
punten" Een lust voor het oog, 
behalve voor dat van de tegen¬ 
stander. 

De recordlijst groeide. Valken¬ 
burg 1985. John van Elteren in 
de Geulhal tegen de tien jaar 
oudere Franky Decaesstecker, 
een Belg van de harde soort. In¬ 
zet het kampioenschap van de 
Benelux, een uitvinding van 
Ruhling. Stelde niets voor, maar 
het klonk aardig. Drieduizend 
plus vijfhonderd gulden schoon 
in het handje. John van Elteren 
in de zevende hemel. Vier maan¬ 
den later was hij de titel weer 
kwijt. Ruggelings gestrekt in 
Schiedam na een rechtse van 


Jan Lefeber. „Ik deed tik-tik. 
vergat hem eraf te duwen. Boem 
en het was uit" 

Voor het eerst hadden de boks 
góden hem in de steek gelaten. 

„Ik sukkelde met een wenk- 
brauwblessure. Was net op tijd 
dicht voor het gevecht met Lefe¬ 
ber. maar ik had ook last van de 
schouder. Geen probleem, zei de 
dokter. Spuitje cortison in de 
bobbel en de pijn is weg. Hij ver¬ 
telde me er niet bij, dat ik rust 
moest houden. Na de partij te¬ 
gen Lefeber kreeg ik de schou¬ 
der niet meer omhoog. Naar 
gebedsgenezers geweest, para¬ 
normale behandeling, acupunc¬ 
tuur. De gekste dingen tot ew 
met een Chinees. Ik had het idee 


Foto: DRIES LINSSEN 


dat het hielp" Hij legt de vinger 
op de zere plek. Die knobbel zit 
er nog steeds. 

Een jaar later de climax. In Lon¬ 
den tegen Chris Pyatt om de 
Europese titel in het superwel- 
ter. Wat het hoogtepunt had 
moeten worden, eindigde in een 
regelrecht drama. John van Elte¬ 
ren plat na zevenennegentig se¬ 
conden. het thuisfront verbijs¬ 
terd. 

„Ik had een jaar goed getramd, ’s 
Maandags naar Londen. Holiday 
Inn. Eten op de kamer. Spaghet 
ti, biefstuk en ijs. 's Nachts kreeg 
ik een onrustig gevoel. Normaal 
heb ik een pols van veertig. Die 
was nu over de honderd. Naar de 
wc rennen, overgeven. Twee da¬ 
gen niet gegeten, ’s Woensdags Hel hobbelige 
levenspad van 
John van 
Klieren 


was de wedstrijd. Ik zei tegen 
Ruhling: ik heb voedselvergifti¬ 
ging. ik kan niet boksen. Ruh¬ 
ling: 'Kun je met maken. Ik heb 
de partij op het laatste moment 
voor je geregeld, je bent maar in¬ 
valler'. Ik zat drie kilo onder 
mijn gewicht. Ik heb geen enke¬ 
le klap kunnen uitdelen. 
Vreemd, tk was de enige die ziek 
was. Dat heb ik me later wel 
eens afgevraagd. Het ging om 
veel geld. Dertigduizend gulden, 
waarvan twintigduizend over¬ 
bleef. Ik heb die beurs toch ge¬ 
had. Voor de rest, doodzonde. 
Het was met John van Elteren 
die in de ring stond" 

Na de optaters in Schiedam en 
Londen gleed hij af naar het be¬ 
denkelijk niveau van de veredel¬ 
de kermisbokser zonder het zelf 
te beseffen. „De prijzen waren 
aanlokkelijk. Dus zei ik niet 
neen tegen Ruhling. Zesduizend 
gulden voor een partij over de 
grens, een hoop geld" Al was liet 
vaak vechten tegen de bierkaai. 
„In Hamburg moest ik tegen Er- 
win Heiber. Die was razend po¬ 
pulair in eigen huis. Ik haalde 
hem vier keer neer. Hij zwabber¬ 
de door de ring. Ik dacht, nou, 
dat gaat goed. Plotseling duwde 
de scheidsrechter me om en be¬ 
gon te tellen. Toen de uitslag 
kwam, was ik met stomheid ge¬ 
slagen. Onbeslist. Ik mocht in 
Hamburg niet winnen voor drie¬ 
duizend mensen." 

Hij bestelt thee. Vaak genoeg op 
de koffie gekomen. Het builtje in 
liet hete water dopend: „Ik ben 
geen echte puncher, meer een 
slowstarter. Daarom boks ik het 
liefst over de volle afstand. Ik 
voel al vroeg in een wedstrijd of 
ik ga winnen of verliezen. Ruh¬ 
ling en ik zaten na dat verloren 
gevecht tegen Chris Pyatt niet 
meer op een lijn. Ik was van plan 
geweest langzaam toe te werken 
naar een come-back. Terugko¬ 
men via zwakkere tegenstan¬ 
ders, maar Ruhling wilde het 
anders, op de snellere manier. 
Kan best zijn dat hij heeft ge¬ 
dacht: 'Van Elteren is afgeschre- 
ven, ik gebruik hem nog een 
tijdje in het buitenland'. Zelf 
hield ik me voor: als het geld 
maar klopt. Nu kijk ik er anders 
tegenaan. ' 

Hij roert in de thee en het be¬ 
zinksel van een aflopende car¬ 
rière. „In Zwitserland moest ik 
tegen Mauro Martelh en René 
Jaequot. sterke jongens. Van 
Martelli won ik, prima match. 
Rene Jaequot, Fransman, was 
een aankomende champ. Ik 
stond beter. Kun je op de video 
zien, maar de partij werd afge¬ 
broken wegens een wenkbrauw- 
blessure. Ik mocht niet verder 
boksen. Drie maanden later was 
Jaequot Europees kampioen. 
Dan denk je: daar had ik ook 
kunnen staan." 

Het vuistvechten kon hij niet la¬ 
ten. „Wat gevaarlijk is, daar krijg 
je een kick van. Of het nu bok¬ 
sen is of Formule 1. Je kracht en 
slimheid meten met een ander. 
Dat houdt je bezig. In principe 
zijn boksers niet gewelddadig. 
Als een bokser een kroeg bin¬ 
nengaat en hij krijgt in het ge¬ 
drang een por in de rug, oke, dan 
kan hij iemand zo k.o. slaan, om¬ 
dat hij toevallig bokser is. Je 
hoeft maar een hand uit te ste¬ 
ken en het is gebeurd. Niet om te 
bewijzen dat hij Ijgter is. Dat 
doet hij m de ring. Omdat bok¬ 
sers dat van elkaar weten, heb¬ 
ben ze groot respect voor el¬ 
kaar" 

Sportief werden de partijen 
steeds tragischer. Klappen voor 
een handvol dollars, Het ging 
snel bergaf. Van de sloppen naar 
de roem en vervolgens in omge¬ 
keerde richting. „In Lyon kreeg 
ik een halfzwaargewicht tegen¬ 
over me. Die man was bijna tien 
kilogram zwaarder. Lukte nog 
aardig ook, maar ik was niet 


meer gemotiveerd. Ik ging vaker 
op stap, bokste meer tegen me¬ 
zelf dan tegen de ander.'-' 

Zijn huwelijk met Sylvia liep op 
de klippen. „Ze kon het niet 
meer opbrengen me te steunen.” 
Twee kinderen. Het gezin spatte 
uiteen. Eigen schuld, dikke bult- 
Kid Taylor sloeg hem k.o. Neder¬ 
laag tegen Gerrie Sloof. Na vijf¬ 
entwintig duels viel de hand¬ 
doek. Profcarriere naar de 
knoppen. Uitgeteld. „Ik kapte er¬ 
mee. Te veel klappen gehad, 
maar medisch gezien ben ik toch 
onbeschadigd gebleven." Geen 
spatje punehdrunk. Hij raakt de 
draad van het gesprek niet kwijt, 
maakt de zinnen af. Ofschoon 
Karin beter weet. „Als ik hem si¬ 
garetten stuur halen, komt hij 
met pudding terug" 

Een sportschooltje had hij willen 
beginnen, een luchtkasteel. „Een 
tijd de opleiding aan het Cios ge¬ 
volgd. De trainerslicentie van de . 
boksbond gehaald" Had hij wat 
omhanden. Hij ontwierp waarde¬ 
papieren op eigen naam. Aande¬ 
len 'John van Elteren' HÜ 
bracht er zowaar een stel aan de 
man. zakenmensen en relaties- 
Op een blauwe maandag zat hij 
in Miami. Trainingsstage bekos¬ 
tigd uit de opbrengst van de cer¬ 
tificaten. 

In Sint Truiden coachte hij de 
Marokkaan Abdelkader Wahha- 
bi. „Verschillende toernooien 
gewonnen. In België bleef hij on¬ 
geslagen. Twee jaar met hem 
gewerkt. Ik moest iets doen. Rot- 
periode. Ik had het heel moeilijk- j 
Er zijn wel mensen die je willen 
helpen, maar je wilt met worden 
geholpen. Ik nam niets meer 
aan, van niemand. Verbitterd 
omdat ik geflikt werd in al die 
wedstrijden in het buitenland- 
Voorsprong op punten, maar de 
hand van de tegenstander ging 
omhoog" Karin: „Boksers zijn 
de marionetten van de ma¬ 
nagers." 

Zijn ogen staan nog even helder 
als tien jaar geleden, maar het 
eelt van de knuisten is getrans¬ 
planteerd naar de knokkels van 
het gemoed. „Veel geleerd van 
de dingen. Ik denk dat ik men¬ 
taal sterker ben geworden dool' 
de opsloten buiten de ring. Ik 
heb nog een. hooguit twee vrien¬ 
den Dan ben je een rijk man- 
Karin heeft me uit het slop ge- 
- haald. Anders was het van 
kwaad tot erger gekomen.” 

Boordevol plannen is hij. Stuurt 
als parttime-taxichauflëur aan 
op dat eigen sportschooltje. Dat 
hij geassocieerd wordt met ’het 
wereldje’, raakt hem niet. „Prof¬ 
boksers hebben simpelweg be¬ 
paalde beroepen.” Of ze gooien I 
het op een akkoordje met de 
deal. Dan veranderen de hori¬ 
zontale touwen in verticale spij¬ 
len. Rudi Koopmans, Jan Lefe¬ 
ber, Rudy Lubbers. Van de 
triomf naar de tragedie. „Ik ga 
me niet met hen vergelijken- 
Toegegeven, het is een ruig vak, 
maar dat wil niet zeggen dat je er 
zelf aan mee moet doen. Je kunt 
toch afstand nemen.” 

Hij traint als een bezetene, ramt 
de stootzak. Tweeëndertig is hij- 
„Larry Holmes en George Fore¬ 
man zijn de veertig gepasseerd- 
De oudjes doen het nog best. 
Dus wat let me." Hij heeft zijn 
voelhorens uitgestoken in Duits¬ 
land. „Peter Hahnratz, een man 
met veel geld. ex-autohandelaat'. 
Heeft nu een paar profs onder | 
contract. Hij kan me in Aken la¬ 
ten boksen, als Ruhling geen 
bezwaar maakt.” 

De zijkant van de hand ploft 
neer op de tafel. Het theekopje 
ontspringt nog net de dans. i 
„Niet voor de centen, niet om de 
stoere jongen uit te hangen, ! 
maar ik wil laten zien dat ik het 
nog kan." i 

Helpers weg, de vuisten jeuken. 


• John van Elteren. Aan het einde van de weg volgt een nieuwe ronde. 


Foto: DRIES LINSSEN 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 33 i 


• Om zes uur 
's avonds is het 
24 kinderen 
tellende 
pleeggezin 
Tieman 
meestal 
compleet en 
wordt in de 
eetzaal van 't 
Woelige Nest de 
warme 
maaltijd 
genuttigd. Ook 
Tante Lil 
(rechts op de 
voorgrond) en 
voorzitter Ger 
Persoon 
(tweede van 
links) weten 
hun plekje aan 
tafel te vinden. 


Foto: 

KLAUS 

tummers 


„Ma, op school heb ik gepraat met 
Jacky, een meisje dat de hele tijd 
door haar ouders wordt geslagen. Zij 
wil niet meer naar huis. Zij is bang 
dat ze weer wordt mishandeld. 
Kunnen wij haar misschien helpen?” 

Een paar dagen later kreeg Lil 
Tieman dat verhaal opnieuw te 
horen van een van haar vijf kinderen. 
Lil, begaan met het lot van het 
11-jarig meisje, besprak het voorval 
met haar man John. „Waar vijf 
kinderen opgroeien, is ook plaats 
voor zes,” was de conclusie. 

Uit de gesprekken die daarna 
volgden bleek dat de moeder van 
Jacky lesbisch was geworden. Zij 
had gekozen voor een ’ander’, eigen 
leven. In dat leven was geen plaats 
voor Jacky. Als een van hun eigen 
kinderen groeide de Verloren 
dochter’ daarna op in het gezin 
Tieman. Zo ontstond, nog onbewust 
van ging volgen, ’t Woelige Nest, een 
gezinshuis voor kinderen die thuis 
om uiteenlopende redenen niet 
kunnen functioneren. 

Via Almere, Arnhem en Boxmeer 
streken ’tante’ Lil (49) en ’ome’ John 
Tieman (57) een jaar geleden neer in 
Simpelveld. In een voormalig 
pension aan de Stationstraat hebben 
zij de zorg over inmiddels twintig 
pleegkinderen, nog twee eigen 
kinderen en twee kleinkinderen. Echtpaar Tieman runt in Simpelveld pleeggezin met 24 kinderen 


Volop leven in 
’t Woelige Nest 


In en rondom Huize Tieman heerst 
dagelijks van zes uur ’s morgens tot 
half elf 's avonds volop bedrijvig¬ 
heid. Iedereen, twee kinderen van 2 
en 6 jaar uitgezonderd, heeft een 
aantal taken. Kamers worden ge¬ 
poetst, rondslingerende spullen wor¬ 
den opgeruimd, in de keuken wor¬ 
den tien kilo aardappelen geschild 
en verse groenten gewassen, in een 
bijkamertje wordt de boekhouding 
bijgewerkt, in de kelderruimte 
draaien gemiddeld vijftien machines 
was en in een wei op loopafstand 
van het pension wordt het kleinvee 
verzorgd. 

Lil heeft inmiddels vijftien jaar de 
leiding in ’t Woelige Nest. Echtge¬ 
noot John werpt zich op als 'taxi¬ 
chauffeur’. Hij regelt het vervoer 
van de schoolgaande kinderen, doet 
boodschappen, haalt spulletjes op 
bij particulieren, rijdt met zieke kin¬ 
deren naar de huisarts en hij brengt 
defecte apparaten weg voor repara¬ 
tie. 

Armslag 

Grootste zorg van het echtpaar Tie¬ 
man is een voortdurend tekort aan 
geld. „Financiële armslag is er niet,” 
zegt Lil Tieman. „De bijdrage die 
WVC geeft voor iedere door de kin¬ 
derrechter, het straathoekwerk of 
andere officiële instanties geplaatste 
pupil is beslist geen vetpot." Afhan¬ 
kelijk van de leeftijd maakt het mi¬ 
nisterie dagvergoedingen over tus¬ 
sen de vijftien en vierentwintig 
gulden. Sommige kinderen hebben 
een studiebeurs en jongeren die een 
vaste baan hebben, dragen 2/3 van 
hun loon af met een maximum van 
800 gulden per maand. Daar staat 
tegenover dat de pleegkinderen 
maandelijks 60 gulden kleedgeld en 
100 gulden zakgeld krijgen. 

Een zware belasting voor de begro¬ 
ting vormt de jaarlijkse huursom 
van 36.000 gulden. Mede gesteund 
door een actief stichtingsbestuur 
kan ’t Woelige Nest echter alle eind¬ 
jes aan elkaar knopen en komt nie¬ 
mand iets tekort. 

„Bij het middageten ontbreekt een 
toetje, maar er wordt niet geklaagd, 
gezeurd, gemopperd laat staan ruzie 
gemaakt. Een flesje bier wordt al¬ 
leen op een verjaardag of andere 
feestdagen gedronken,” zegt Heerle- 
naar Frans Dautzenberg. Hij is se¬ 


cretaris van het bestuur, dat gere¬ 
geld de boer op gaat voor sponsors. 
Vanaf de dag dat Dautzenberg, psy¬ 
chotherapeut van beroep, John Tie¬ 
man leerde kennen, volgt hij het wel 
en wee van de twintig pleegkinde¬ 
ren op de voet. Voorzitter Ger Per¬ 
soon (Heerlen) en penningmeester 
Ignace Wiggers (Arnhem) zijn op 
bijna identieke wijze betrokken ge¬ 
raakt bij het ’mammoet-pleeggezin’. 
Trots melden zij dat binnenkort een 
door sponsors geschonken keuken 
in Huize Tieman wordt geplaatst. 
Maar daarmee is het tekort aan huis¬ 
raad niet opgelost. Er is dringend 
behoefte aan meubilair, keukenap- 
paratuur, herenfietsen, lampen, bed- 
degoed, een strijktafel en een stof¬ 
zuiger. Wie kan helpen moet weten 
dat een telefoontje (045-445172) 
reeds voldoende is; 'taxichauffeur’ 
John'staat al in de startblokken om 
de spulletjes op te halen. 

Internaten 

Buitenstaanders vragen zich wel 
eens af of het echtpaar Tieman niet 
te veel hooi op de vork neemt. „Ik 
heb mijn handen vol aan drie kinde¬ 
ren. Ónmogelijk dat u twintig kinde¬ 
ren kunt opvoeden en begeleiden,” 
is een veel gehoorde kreet. 

„Inderdaad is dat niet meer dan een 
loze kreet,” countert Tante Lil. „Ik 
weet precies wat in ’mijn kinderen’ 
omgaat en waar ze zijn. Zowel mijn 
man als ik komen uit gezinnen waar 
het thuis niet best ging. Ook opge¬ 
groeid in internaten of soortgelijke 
instellingen. Twintig pleegkinderen 
is inderdaad the limit, maar de reden 
is met dat John en ik het niet aan¬ 
kunnen. Geld en plaatsgebrek zijn 
de voornaamste argumenten om de 
huidige samenstelling van ’t Woelige 
Nest te handhaven.” Maar gaat mor¬ 
gen de telefoon en er is sprake van 
een spoedgeval, dan wordt dat kind 
opgenomen in het gezin. „Want nie¬ 
mand hoeft in een portiek op straat 
te slapen.” 


Johnny (21) is zo'n jongen die dagen¬ 
lang in een portiek sliep alvorens hij 
in ’t Woelige Nest terechtkwam. In 
de eetzaal van het pension vertelt hij 
zijn levensverhaal. 

„Thuis heerste voortdurend een ge¬ 
spannen sfeer. Geregeld ruzie en 
kwade gezichten. Zelf was ik ook 
geen lieverdje en toen ik in aanra¬ 
king kwam met softdrugs ging het 
helemaal mis.” 

Op 15-jarige leeftijd rookte hij zijn 
eerste stickie. „Mijn vrienden trof ik 
geregeld op een bankje in het vijver- 
park van Meezenbroek. Op gegeven 
moment haalde een vriend een kar¬ 
tonnen doosje tevoorschijn. Daarin 
zat een paar gram hasj. Eerst een 
trekje en al snel een heel sigaretje. 
Voor ik het besefte, kon ik niet meer 
zonder. Ik werd er vrolijk van en ik 
leefde in een andere wereld. Proble¬ 
men waar ik overdag mee rondliep, 
losten zich ’s avonds op. ’s Morgens 
kwamen die problemen weliswaar 
weer terug, maar die heerlijke, dro¬ 
merige nacht nam niemand mij 
meer af...” 

Johnny raakte aan lager wal. Het 
geld om hasj te kunnen kopen, stal 
hij uit de beurs van zijn moeder. Dat 
ging een tijdje goed, maar na het ste¬ 
len van de eerste honderd gulden 
werd hij het huis uitgezet. Zijn 
vriendin stelde hem voor de keus: 

’of drugs, of ik’. Hij hield van zijn 
vriendin, maar het verlangen naar 
verdovende middelen was net iets 
groter. Hij kreeg de bons en beland¬ 
de uiteindelijk in de goot. 

„Ik wist verkoopadressen in Heerlen 
en Geleen. Bij sommige dealers was 
ik kind aan huis. Voor een tientje 
kreeg ik al een gram hasj en op 
feestjes genoot ik volop van Space¬ 
cake. Dat is een grote koek, licht¬ 
groen van kleur door de hasj die 
door de deeg is gemengd..." 

„Tante Lil," vervolgt Johnny, „heeft 


mij gelukkig weer op het goede 
spoor gezet. Ik ben al een tijdje 
clean en zij biedt mij de mogelijk¬ 
heid tot een nieuwe, faire start, ’t 
Woelige Nest zie ik als een spring¬ 
plank voor mijn toekomst. Een 
huurhuisje, een leuk meisje leren 
kennen en een baan. Datns wat ik 
wil.” 

Geen dumpzaak 

Vijftien jaar ervaring met pleegkin¬ 
deren heeft het echtpaar Tieman een 
goede naam (’en veel nieuwe pleeg¬ 
kinderen’) bezorgd. 

Tante Lil: „Dat wil echter niet zeg¬ 
gen dat ’t Woelige Nest een dump¬ 
zaak is voor alle probleemkinderen. 
Uit gesprekken met de pupillen 
moet blijken of een kind geschikt is 
voor plaatsing. ’Zo de een. zo de an¬ 
der’ gaat dus niet op. Ook al blijkt 
uit de praktijk dat de meeste pleeg¬ 
kinderen hier zijn aangenomen. Het 
is zelfs zo erg dat de twintig pleeg¬ 
kinderen die er nu zijn met geen 
stok het huis uit willen. Meisjes wor¬ 
den echter niet geplaatst in ’t Woeli¬ 
ge Nest. Niet omdat ik iets tegen 
meisjes heb. Integendeel zelfs. Maar 
de gezinssamenstelling is nu een¬ 
maal zo ontstaan. Een meisje zou 
zich tussen al die jongens doodonge¬ 
lukkig voelen. Het gevaar dat de 
jongens roepen 'dat is nu typisch 
een meidenklus’ is veel te groot." 

Van Lü’s intense liefde voor de kin¬ 
deren wordt wel eens misbruik ge¬ 
maakt. 

Frans Dautzenberg: „Maar dat wordt 
weer snel rechtgezet. Problemen 
worden met betreffende personen 
besproken en maandelijks is er een 
groepsgesprek waaraan alle pleeg¬ 
kinderen deelnemen. Tijdens zo’n 
bijeenkomst gaat het soms hard te¬ 
gen hard en wordt er geen blad voor 
de mond genomen. Jongens die over 
de schreef zijn gegaan worden netjes 
maar glashelder op hun fouten ge¬ 
wezen of zelfs gestraft.” 

Onlangs kreeg ’t Woelige Nest visite 


van twee politieagenten. Twee jon¬ 
gens ( nog kuikens in het nest’) wer¬ 
den verdacht van een poging tot 
diefstal van een bromfiets. 

Dautzenberg: „Zij zaten hier net een 
paar weken. Kennelijk was het twee¬ 
tal nog niet op de hoogte van de 
huisregels. Zij hebben hun fout in- 
gezien. Maar de consequenties voor 
de twee knapen zijn niet gering Zij 
hebben een uitgaansverbod van een 
halfjaar gekregen." 

Tante Lil neemt het woord 'huisre¬ 
gels' liever niet in haar mond. „Er 
staat niets zwart op wit. Ik noem het 
onderlinge afspraken. Zo wordt er 
geregeld een lijst samengesteld van 
alle voorkomende werkzaamheden 
Tafel dekken, afwassen, opruimen, 
keukendiensten, het verzorgen van 
huisdieren en kleinvee worden op 
toej-beurt gedaan." 

Voor het opstaan, wassen en ontbij¬ 
ten zijn in Huize Tieman geen vaste 
tijden aangezien de werkende jonge¬ 
ren eerder uit bed moeten dan de 
schoolgaande kinderen. „Maar 's 
avonds om zes uur zit iedereen, jon¬ 
gens die afspraken hebben uitgezon¬ 
derd. aan tafel. De warme hap wordt 
samen genuttigd. Want alleen op die 
manier is er sprake van opgroeien in 
een gezin." 

Nachtrust 

Op doordeweekse dagen gaat ’s 
avonds om half elf de televisie uit. 
Geen smoesjes ('leuke film', 'het is 
net zo spannend' of 'ik volg die serie 
op tv') maar op tijd naar bed. Tante 
Lil: „Alleen in het weekeinde mag 
tot twaalf uur het licht blijven bran¬ 
den. Met die tijdschema’s heeft nie¬ 
mand problemen. Als wij 's avonds 
tegen half elf een kijkje nemen in de 
huiskamer is het dikwijls al donker. 
Het beste bewijs dat de meesten hun 
nachtrust hard nodig hebben." 

Lil en John voelen zich weliswaar 
topfit. maar in Huize Tieman is toch 
al voorzichtig gesproken over de 
toekomst. 

John: „Ik wil dit werk best nog een 
aantal jaren doen. maar er komt toch 
een moment datje zegt ’nu is het 
mooi geweest’. En dan is het mooi 
om te weten dat zowel onze jongste 
zoon Axel als onze oudste zoon 
Boyd interesse hebben in continue¬ 
ring van 't Woelige Nest." 

.* 1 Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 


b 
tontoBmnwMp, mtrkan aéton mrtmDè W&erztotonhute 

mm 
"5-T-~T 


*1 


-v V . 
v;f - ;V'.ft. 


•$WV- *■■ 2 ;tj ixTq^i ' 


Mi** ^n A*^ ! !^ ^ >> ‘>»U'4 , .» » V . 


DiW u fe M 
op tot ƒ 2004,-in hrt 
Al» koaiKt van d» opWdhf 


Schrijf dan aan ta rtb rtutju 


«rrjvéwJ 
r»» J 5yi-'¥?tó4 

SSpéStS 

l-nr» *. 

A.V ■ J»*j w i' 1 -: 

T j.iiiW*-^»- v;„>; 

1 '.v.' afar--- 


iPi 
& *®* 

*%.5epï*wpi *^4§jP^ 


i.v o 'j •’ p b o , .'. 
opheeft i 
iom de 


contacten met , 
vervuHen denken wij aan 
Aöort die-: - y \ f % : 


Zonhoven (B). 


liikheden 


l ê , ' ,f, ;'airj 

4B #•' ' 


REGIONAAL «BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING ZUÏD-LI 


liog Zuid-Limburg ia en ORikocpclude. - '.v,: v ;. :; ,- •• ƒ■, p:. r-,'*••>•• 

kmic Tim drie n toblm mo» en drie centra.. • >.*.. •>': ; ^ 

nfcea stafbureau onder bestuur van weck- 


•cboling ea hetWri^ < p;'A n^é-' 


-,:. •**■/.. . , . 
.' V ' 1 . <VV,1 ..: .*:• i, . ■ * 


I] j y/‘J|y jTTf^FTv» rfi 


Op de arbeidsmarkt is vraag naar vakbekwame 
woningsroffcerde r s. Daarom willen wij een prak- 
i djkgerichte opleiding opzetten voor werkzoeken- 
/ dpn.Zij gun (pén individuele p^eiefing volgen én 
komen daarna in dienst bijbeen van de déél- 
nemende bedrijven. : ; . - . 


' Uwtskea als ittstracteur 

U geeft óoa? cursisten les in het woningstoffercn 
'/■k'lf en begefekk ?é. jbi| praktijkodeningen. Vérder 
* helptütape met Eet samenstellen van opjektingp- 
•;...'. daden, -pakkenen en lesstof. In,geval van studie- 
problemen'(of.eventueel persoonlijke problemen) 
/ staat oii ï cursisten bij met raad cictd^Kl 

': : f : .........»; ■ {;'*£■.?.. •;•"•/'•>•;. ' 

-Aly'jL .V•’ 

. •/; ; MS* vMgea en bieden • ^r)y: .j..-.,. i 

U tenminste vyf jaar erara^ als all-round 
vakmain/viotiflv. In <ke beeft u zich op de 
1 hoogte gAptid e n van dttdri. ontwikkelingen in 
. S üw vakgebied. H»t berié ? f^p^.vakd 4 doma‘s pri¬ 
mair en sèrijfiidair niveau ^lecriingstelsel of een 


niveau ^fcertingstelsei of een 
WK;, oplading strekt tot aan- 
ItSl kuBW ü «aed met mensen 


fMl:*/ jLV.‘. 


Wij bieden u-%ceo^ 

stelling voor de duur van éfy& jaste IJw 'v^aris 
bedraagt,, af h a n ke lij k van oplcktoi^;.eyt ervadefe. 
maximaal f 4 . 408 ,- bfutó r pét 
On basis van een 38-urine wriAwrrlr ’>'» .. 


vjp LMMi van CCn ^u-utt^v OlrUKWWijgr »> ^ ; i.. ; ^ 

Wy streven naar een groter aartdtó’^ 'i^^gff 
. en tmnderhedeh ^ in 

:■ fï : 

.•/ ;■■ ■ '?Ks' 

ïllfllIlÉiStfllniLr v.*/ 


Voor meer infbémaóe 
F. Rrinierkens, direct) 


5:^-^ 4: ; -HilirfiLL -IaÜL. 

E.S.M. van 1 
straat ‘41 iéêl 


‘ * t'! L 
jMti? 

DOE MEE, 
BEL W-900400. 

loSTHif.i.-MS Minuut " 
T.8.V. 121 JAM KO.SOOE MN» 

^eild dAQüdt öm èhóri^ óp te dóen. 
Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 35 Landgraaf krijgt er 
deze week 241 
inwoners bij. Ze 
komen uit 
Schimmert en 
brengen de naam van 
het tehuis waar ze 
woonden mee: Op de 
Bies. Maar was het 
Schimmertse Op de 
Bies een voormalig 
klooster dat 
nauwelijks meer aan 
de moderne eisen 
voor de opvang van 
geestelijk 

gehandicapten kon 
voldoen, met de 
nieuwe vestiging aan 
de Hereweg kan Op 
de Bies met een 
gerust hart de 
eenentwintigste 
eeuw in. 


mk * Jrjk 
XSXv 


VVöC 


iXXXXw Gehandicapten Op de Bies 
in Landgraafs ’woonwijkje’ 


# Ondanks het 
slechte weer gin¬ 
gen de werk¬ 
zaamheden aan 
de tuin van Op de 
Bies deze weeg 
gewoon door. 

Foto: FRANS RADE 


DOOR RIK VAN DRUTEN 

Als Maastricht Airport geen 
Oost-Westbaan had willen aan¬ 
leggen, had het Centrum voor 
Geestelijk gehandicapten Op 
de Bies nog jaren moeten 
wachten op een nieuw onder¬ 
komen. Normaal ligt tussen de 
eerste vergadering over een 
dergelijke verhuizing en de de¬ 
finitieve goedkeuring door de 
minister van WVC een dikke 
zes jaar. 

Op de Bies wist de procedure met 
de helft te bekorten, doordat de 
Schimmertse huisvesting precies 
in het verlengde van de startbaan 
zou komen te liggen. Goed, zei het 
Kijk in 1986, Op de Bies mag ver¬ 
huizen naar Landgraaf. Maar de 
bouw moet dan wel starten in 1990, 
want dan gaat de nieuwe startbaan 
van Maastricht Airport open. 

,De omstreden Oost-Westbaan ligt 
er nog steeds niet, maar de nieuwe 
vestiging van Op de Bies in Land¬ 
graaf is klaar. Maandag begint de 
verhuizing, vrijdag moet de laatste 
Op de Bies-bewoner Schimmert 
hebben verlaten. 

„Centra zo mooi als Op de Bies zul¬ 
len waarschijnlijk niet meer wor¬ 
den gebouwd,” stelt G. van der 
Velde vast. Hij is algemeen direc¬ 
teur van de Stichting St.-Anna, die 
Op de Bies beheert. „De opvattin¬ 


gen over huisvesting van gehandi¬ 
capten vertonen een soort golfbe¬ 
weging: dan weer zijn grootschali¬ 
ge centra de trend. Dat is goedko¬ 
per. Op de Bies heeft nog net 
kunnen profiteren van een tijd 
waarin integratie de boventoon 
voert: kleinere wooneenheden, 
dicht bij het 'gewone’ leven.” 

Zo op het oog lijkt daarom aan de 
rand van het Landgraafse Eiken¬ 
bos eerder een klein woonwijkje te 
zijn verrezen dan een instelling die 
241 geestelijk en vaak ook lichame¬ 
lijk gehandicapte mensen huis¬ 
vest. Er is een hek, aan het begin 
van het straatje waaraan de woon- 
en werkeenheden van Op de Bies 
zijn gelegen. „Maar dat gaat in 
principe alleen ’s avonds dicht,” 
zegt Van der Velde. „Mensen uit de 
omgeving kunnen rustig het ter¬ 
rein eens oplopen om de boel te 
bekijken.” 

Openheid is een goed ding, maar 
het moet niet ontaarden in aapjes 
kijken, benadrukt J. Keenen ech¬ 
ter meteen. Als directeur zorgver¬ 
lening heeft hij de dagelijkse lei¬ 
ding van Op de Bies. „De band met 
Landgraaf moet groeien. Belang¬ 
stelling vanuit de omgeving is wel¬ 
kom, maar we moeten bijvoor¬ 
beeld ook denken aan de veilig¬ 
heid van de bewoners. Ze hebben 
ook behoefte aan rust en continuï¬ 
teit.” 

In Schimmert keek na zeventien 
jaar niemand meer vreemd op van 
groepjes zich wat moeilijk voortbe¬ 
| 1 '^fPP De trots van het nieuwe Op de Bies: het zwembad. 


wegende personen in het dorp, of 
rolstoelers op de kermis. Met spijt 
in het hart snijdt Op de Bies de 
nauwe banden met het dorp door. 

Keenen: „Een groep van zo’n vijf¬ 
tig Schimmertse vrouwen kwam 
regelmatig een praatje maken, of 
ging met bewoners wandelen. We 


zullen hen missen, maar gelukkig 
hebben de dames al contacten ge¬ 
legd met Landgraafse vrouwenor¬ 
ganisaties, zodat we hopelijk snel 
Landgraafse ’wandeldames’ zullen 
hebben.” 

Want de architectuur mag dan vol¬ 
gens algemeen directeur Van der 
Velde ’een verlengstuk van de be¬ 


Foto: FRANS RADE 


staande bebouwing’ zijn die de in¬ 
tegratie bevordert, uiteindelijk 
moeten de bewoners van Op de 
Bies en de Landgravenaren zelf 
het contact tot stand brengen. 

Ook de geplande kinderboerderij 
moet daaraan een belangrijke bij¬ 
drage leveren. „De aanleg en in¬ 


richting daarvan kost zeven ton, 
die we bij elkaar proberen te krij¬ 
gen met giften,” vertelt Van der 
Velde. „Maar terwijl we daarvoor 
nog maar nauwelijks actie hebben 
ondernomen, is er al honderddui¬ 
zend gulden binnen.” 

De kinderboerderij (Keenen: ’Een 
ideale manier om mensen met el¬ 
kaar in contact te brengen’) moet 
nog een paar maanden wachten. 

Na de verhuizing krijgen bewoners 
en de 260 medewerkers eerst een 
paar maanden de tijd om aan hun 
nieuwe omgeving te wennen, voor¬ 
dat Op de Bies op 1 oktober offi¬ 
cieel geopend zal worden door 
prinses Margriet. 

Nu wordt het complex in hoog 
tempo klaargemaakt voor de ont¬ 
vangst van de eerste bewoners. 
Ondanks de striemende regen 
gaan hoveniers gewoon door met 
de aanleg van plantsoenen. Binnen 
werken elektriciens de laatste ka¬ 
bels weg. 

Maandagmorgen arriveert de eer¬ 
ste van de zeventig vrachtwagenla¬ 
dingen huisraad. Een minutieus 
voorbereide operatie, compleet 
met draaiboek en ondersteuning- 
per-computer. De ondersteunende 
diensten komen eerst; woensdag, 
donderdag en vrijdag betrekken de 
bewoners hun nieuwe woningen. 

Het begrip woningen mag in het 
nieuwe Op de Bies letterlijk wor¬ 
den opgevat. Keenen: „Iedereen 
komt te wonen in groepen van 


meestal elf pupillen. Elke groep 
heeft zijn eigen huiskamer, keu¬ 
kentje, slaapkamers en sanitaire 
voorzieningen. Een situatie dus die 
heel bewust lijkt op de huisvesting 
van een gezin. Een groot gezin wel¬ 
iswaar, maar huisvesting in kleine¬ 
re groepen is onbetaalbaar.” 

De ruim bemeten wooneenheden 
waar de aan bed gebonden bewo¬ 
ners komen, zijn aan de achterzijde 
bovendien voorzien van een gang 
die ze verbindt met het gebouw 
waar de fysio- en bewegingsthera¬ 
peuten zijn gevestigd. Daar zijn 
ook de sportzaal en het zwembad 
te vinden: de trots van iedereen die 
bij de bouw van het complex be¬ 
trokken is geweest. 

„Zo’n zwembad hadden we niet in 
Schimmert,” zegt hoofd activitei¬ 
tendienst W. Speth met een glim¬ 
mend trotse blik over het water. 
„Het water is natuurlijk extra 
warm en dankzij de rolstoelhelling 
hoeven de begeleiders zich niet 
meer te vertillen, maar rijden ze de 
pupillen met rolstoel en al het wa¬ 
ter in.” 

Hoe de bewoners van Op de Bies 
zullen oordelen over hun nieuwe 
onderkomen, is in veel gevallen 
nog even afwachten. Speth: „Voor 
zover mogelijk zijn we hier al met 
hen wezen kijken, maar sommige 
bewoners zijn zo gehandicapt dat 
je ze niet kunt uitleggen wat ver¬ 
huizen is. Maar als je ze kent, heb 
je net als bij een heel jong kind zo 
in de gaten of het ze bevalt.” 


’Weet u wel hoe duur de vis tegenwoordig is?’ 

Limburg houdt nog 
vast aan vasten 


DOOR FRANK SEUNTJENS 

Ze zijn er nog, Limburgse ka¬ 
tholieken die vasten. Het wor¬ 
den er weliswaar steeds min¬ 
der, maar het zijn er meer dan 
menigeen denkt. Pastoors we¬ 
ten nog altijd namen van paro¬ 
chianen op te sommen die 
dezer dagen soberheid be¬ 
trachten, zoals dat zo mooi 
heet. Maar een veertigdaagse 
vasten als vroeger is er niet 
meer bij. Aswoensdag en Goe¬ 
de Vrijdag, dan heb je het wel 
gehad. Dat zijn tegenwoordig 
ook de enige twee verplichte 
vastendagen, dus vaker hoeft 
niet. 

Dat is wel eens anders geweest. 
Lees er maar de uit 1891 daterende 
Vastenwet voor het Bisdom Roer¬ 
mond op na, ondertekend door de 
toenmalige bisschop Boermans. 
Een wet die decennia lang van 
kracht bleef, al werd ze tussentijds 
enigszins 'gemoderniseerd’. Boer¬ 
mans stelde de beminde gelovigen 
echt op rantsoen. Het eten van 


vlees mocht alleen op bepaalde da¬ 
gen van de week. En dan niet naar 
hartelust, maar volgens regels die 
streng in acht moesten worden ge¬ 
nomen. 

’Des Zondags mag men meerma¬ 
len vleesch eten, maar ’s Maan¬ 
dags, Dinsdags en Donderdags 
maar eens en dit alleen bij het mid¬ 
dagmaal’. Om elk misverstand uit 
te sluiten, voegde Boermans daar 
meteen aan toe: ’Op die dagen dat 
het vleesch is toegestaan, is het 
verboden vleesch en visch bij het¬ 
zelfde maal te gebruiken, de Zon¬ 
dag hiervan niet uitgenomen’. En 
om helemaal op zeker te varen, 
meldde de bisschop nog dat hij on¬ 
der vis ook oesters, mosselen en 
kreeften verstond. 

Het was in die dagen trouwens niet 
alleen vlees dat maar af en toe op 
tafel mocht worden gezet. Eieren 
bijvoorbeeld konden ook niet naar 
believen worden gegeten. Op As¬ 
woensdag en de laatste drie dagen 
van de GoedeWeek was het nutti¬ 
gen van een eitje niet toegestaan. 
Op de andere vastendagen was één 
ei de absolute limiet, met uitzonde¬ 
ring van de zondag. Dan werd er 


niet op een ei meer of minder geke¬ 
ken. Saus over de aardappelen was 
eveneens een luxe. De piepers 
moesten doorgaans droog worden 
doorgeslikt. Ten aanzien van het 
gebruik van boter en melk was de 
bisschop coulanter. Dat was in fei¬ 
te slechts echt verboden op Goede 
Vrijdag. 

Dispensatie 

Maar niet iedereen hoefde zich aan 
die voorschriften te houden. Mili¬ 
tairen, marechaussees, politie¬ 
agenten en douaniers in functie 
kregen dispensatie. Zij mochten in 
diensttijd wel vlees eten, behalve 
op Goede Vrijdag, de vastendag bij 
uitstek. Als tegenprestatie eiste 
bisschop Boermans dat ze elke dag 
die ze met toestemming zondigden 
drie Onze Vaders, drie Weesge¬ 
groetjes en een keer de akten van 
Geloof, Hoop, Liefde en Berouw 
baden. En als ze dat niet deden, 
waren ze afhankelijk van hun wed¬ 
de verplicht de kerk een aalmoes 
te schenken van minimaal twaalf 
cent en maximaal twee kwartjes. 
’Deze aalmoezen worden door Ons 
uitsluitend voor goede werken en 


mmm 

( © 
bijzonderlijk voor het godsdienstig 
onderwijs besteed’, zo werd in de 
Vastenwet beloofd. Later zouden 
ook arbeiders en mijnwerkers zich 
niet meer aan alle regels hoeven te 
onderwerpen. 

Heerlenaar J. Henskens (68) kan 
zich die tijd van streng vasten nog 
goed herinneren. „Ik ben kort voor 
de crisisjaren geboren. Eerlijk ge¬ 
zegd denk ik dat mijn ouders blij 
waren als Aswoensdag weer aan¬ 
brak. We waren thuis arm, elke dag 
vlees zat er sowieso niet aan. Dat 
was gewoon niet te betalen. In de 
vastentijd hoefden mijn vader en 
moeder zich daar tenminste niet 
voor te schamen. Ik weet ook nog 
dat ik, toen ik al wat ouder was, 
het op Goede Vrijdagjieel moeilijk 
had. Dan mocht je de hele dag niet 


roken en dat was een bezoeking. 
Samen met mijn vader wachtte ik 
dan tot de klok twaalf uur sloeg. 
Dan stopte mijn vader onmiddel¬ 
lijk zijn pijp en ik stak een sigaret 
op.” 


Pilsje 


Anno nu vast Henskens ook nog. 
Niet meer zoals vroeger, maar wel 
met meer overtuiging. „Ik ben erg 
gelovig. Ga niet alleen op zondag, 
maar ook regelmatig doordeweeks 
naar de kerk. Vasten hoort er voor 
mij bij. Het is de voorbereiding op 
de verrijzenis. Dan wil ik zelf ook 
een beetje versterven. En zo’n ge¬ 
weldige opgave is dat niet. Op 
Aswoensdag hebben mijn vrouw 
en ik ’s avonds geen vlees gegeten, 
maar kabeljauw, ’s Morgens en ’s 
middags hebben we een sneetje 
brood minder genomen. Op Goede 
Vrijdag doen we dat weer. Daar 
tussenin zijn we minder streng 
voor onszelf, maar we blijven er 
wel mee bezig. Samen drinken we 
’s avonds graag een pilsje bij de te¬ 
levisie. Maar deze week zeiden we 
tegen elkaar: vanavond niet. ’We 
doen een offertje’, noemt mijn 
vrouw dat’. Het zijn maar kleine 
dingen, maar wij vinden dat het 
hoort.” 

Askruisje 

Ook weduwe A. Janssen (71) in 
Kerkrade houdt Aswoensdag en 
Goede Vrijdag nog altijd in ere. 
„Voor mij begint de vasten pas 
echt als ik een askruisje heb ge¬ 
haald. Dat zal ik er ook nooit af¬ 
wassen. Toen ik nog een kind was, 


vonden mijn ouders dat met goed. 
En zo heb ik het maar gelaten, het 
gaat vanzelf wel weg. ’Stof zijt gij 
en tot stof zult gij wederkeren’. Dat 
is voor mij de essentie van de vas¬ 
tentijd, even een stapje terugdoen. 
Ik denk dat het ook niet uitmaakt 
hoe lang of hoe streng iemand 
vast. Als je het maar met overtui¬ 
ging doet. Mijn overleden man en 
ik hebben dat ook steeds onze kin¬ 
deren voorgehouden. Ja, die had¬ 
den een snoeptrommeltje. Dat was 
er in mijn jeugd niet bij. Wij kre¬ 
gen geen snoep, dus een trommel¬ 
tje was niet nodig. Maar wij heb¬ 
ben onze kinderen een trommeltje 
gegeven om ze te leren dat het niet 
elke dag feest kan zijn. Daarom 
hecht ik ook zo aan Aswoensdag 
en Goede Vrijdag.” 

„Twee dagen vasten is toch geen 
opoffering. Wat dat betreft heb ik 
respect voor de moslims met hun 
ramadan. Dat is pas echt vasten. 
Maar voor mij hoeft die strenge 
vastentijd niet meer terug te ko¬ 
men, al ben ik nog zo gelovig. Ik 
schaam me bijna om het te zeggen, 
maar dat zou ik niet kunnen beta¬ 
len. Weet u wel hoeveel de vis te¬ 
genwoordig kost?” 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pa 


PERSONEELSGIDS 


Wij zoeken een 
verkoper buitendienst (m/v) 
die vaak binnen zit! 


Fountsla 1$ marktleider op bot gebied vam kldos 
warmedrmnkspotetaen ea richt xlcb voornamelijk op 
kleinere ea middelgrote bedrfivma. Heer uttmeatemd o 
kwmllteiteprodukten (verschillende soortên koffie, 
thee, soepen en cacao) morden onders teund dooreen 
uniek maikating-coMtcept dat vertaald Is .naaf 
duidelijke strategieën en ambitletue doetatelUotaau 
De pMesekmele' la n g etemUjnplaiming seaakt 
Fountaln tot een toekomstg eri c h te org anisatie btj 
uitstek. Het aantoonbare succes Is daarbij de 
garantie voer inr toekomst 

Als veriurper hsdtendleaet bestaat uw voornaamste 
taak uit bat leggen vaa contacten «net bedrijven tauw 
regio. Uw inspanningen zijn daarbij gericht op het 
verkopen van onze drank systemen aan potentiële 
relaties. 


Zelfstandigheid heeft bij deze functie absoluut geem _ 9 en g 

^— «r** *? r* ronntam Beek 

bepalen hoe u te werk gaat. Uiteraard kunt u daarbij 

wel rekenen op de nodige ondersteuning, zonrei bij t.a.v. F. v.d. Heijde, 
de planning als bij de uitvoering. postbus 131, 6190 AC Beek (L.). 


Wij verwachten van u een MEAO of geltjkwaardige 
opleiding, verkoopervaring en de wil om te slagen. U 
bent In het bezit van de nodige dosis enthousiasme 
•en tact ra rijbewijs B. Verder s ch a tten wij uw leeftijd 

tussen de 22 en 40 Jaar. 


len wij een grondige 
uitstékend salaris, 
««waaiden en * last 
functie in een even 


bedrijf. 


Heeft u belangstelling? Laat dan uw slagvaardi^ieid 
direct blijken en stuur vandaag nog uw 
sollicitatiebrief maar. Wïïnri 


FOUNTAIN BEEK B.V. 
postbus 131. 619P AC Bock (L.) 


jg" HBO-er met leiding- 

gevende ervaring 
als Hoofd Interne Zaken m/v Dagelijks zorgt Rijkswaterstaat Directie Limburg voor 
alle weg- en waterbouwkundige voorzieningen in het 
haar toegewezen beheersgebied, dat zo’n 225 km 
rivier, 134 km kanalen, 7 stuwen, 18 sluiscomplexen, 
175 km autosnelweg, 160 km overige wegen, 47 brug¬ 
gen en 155 andere objecten omvat De zorg voor de 
waterkwaliteit en -kwantiteit, een goedé bereikbaar¬ 
heid en een vlotte, veilige doorstroming van het ver¬ 
keer op de weg en op hét water zijn onze belangrijkste 
aandachtspunten, waarbij ook natuur on milieu de 
nodige aandacht krijgen. In totaal werken er zo’n 600 
medewerk(st)ers bij de Directie Limburg. 

De afdeling Interne Zaken van de Directie Limburg 
- die Maastricht als standplaats heeft - opereert als 
facilitair bedrijf voor de gehele organisatie en bestaat 
uit de huishoudelijke dienst, post en archiefzaken, de 
bibliotheek en het documentatiecentrum, de type¬ 
kamer, de technische diensten de kantine. 


Uw functie 

U geeft leiding aan de afdeling interne zaken, 
die uit circa 28 medewerkers bestaat, waarbij het op een 
hoger plan brengen van de bedrijfsvoering, o.a. door 
middel van automatisering, een belangrijk facet is in uw 
takenpakket. Daarnaast bereidt u overeenkomsten voor, 
stélt rapporten op eri zorgt u voor de uitvoering ervan. 
Ü treedt op als budgethouder van het toegewezen 
materieel krediet en als hoofd van de BZB-organisatie 
van de gezamenlijke diensten in het Rijkskantoren¬ 
gebouw. U onderhoudt contacten binnen en buiten de 
Rijkswaterstaat. Tevens treedt u in deze functie op als 
beheerder van het Rijkskantorengebouw en bent u 
aangewezen als vervoersambtenaar binnen de directie. 

Uw profiel 

U heeft bij voorkeur een opleiding HEAO-BE 
of een vergelijkbare opleiding, bijv. Hogere Hatel- 
vakschool. Technische affiniteit en belangstelling voor 
automatiseringsprojecten mogen niet ontbreken. 


Ruime ervaring in een soortgelijke functie en het bel 
van goede leidinggevende capaciteiten zijn onontbd 
lijk. Verder zijn een goede schriftelijke en mondelinffl 
uitdrukkingsvaardigheid en een op samenwerking 1 
gerichte instelling noodzakelijk. | 

' 1 

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.259,-en • 
maximaal ƒ 5,057,- bruto per maand (schaal 9 BB 

informatie/soillcitatie 

Inlichtingen omtrent deze functie kunnen w 
ingewonnen bij mr. H. Einthoven, Hoofd-afdelings- < 
hoofd bestuurszaken, bedrijfseconomische zaken eri- 
regionale ontwikkeling, telefoon 043-294274. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - voor 28 
1992 - zenden aan Rijkswaterstaat Directie Limburg^ 
t.a.v. mevrouw A.J A. Meijer, stafafdeling Personeel! 
Organisatie, Postbus 25, 6200 MA Maastricht. . ; 

Bij de selectieprocedure zal een selectiecommU 
betrokken zijn. - ; 


Ministerie van Verkeer en Waterstaat 


Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rexham&V.teKerlarade wordt de produktievestigin^ 
Rexham LflC Ltd voor haar Noord-Europese afzetgebied 
Rexham UK maakt deel uit van de in Londen gevestigde 
multinational Bowater Industries en heeft zkh gespedak 
seerd in het coaten en lammeren van flexiaele materialen 
zoals firn en folie voor hoogwaardige toepassingen in OA 
de e l e kt r onische, grafische en medische industrie. Rexham 
h oo ft ee n toonaangevende rol 'm de marfctveróverd door 
de keuze van betrouwbare partners» verdere ontwikke- 
fing van produktietechnieken en het vasthouden aan een 
konstant en hoog kwafiteitsniveau. Rexham groeit sterk 
en de vestiging in Kerkrade wordt eert ultramoderne en, 
ultrasdione(de»voom)produktiefac#teftdieinjufi1992 
operationeel zal zijn. De organisatie zal zich kenmerken 
door moderne managementtechnieken waarbij team¬ 
work en participatie de basis vormen. 

Nu de vottooing van de bouw van der fabriek nadert 
zoeken wij kandkfe^vOórdétfolgen^^ 


De accounts & info manager maakt deel uit van het manage¬ 
ment team van Rexham B.V. hfij/aj is eindverantwoordelqke 
voor de afdefing welke zorgdraagt voor de frari(^iidhiini>. 
stratie, management informatie rapportage, materiaal- en 
produktieplanning en inkoop. Tot de taken behoren onder 
andere: 

- Het verrichten en begeleiden van werkzaamheden aan 
grootboek, budgettering en fakturering. 

- het toetsen van de budgetten en zonodig doen van voor¬ 
stelen voor aanpassingen 

-het maken van analyses en maandelijkse interne enexteme 
rapportages 

- het plannen van de kJantenorders voor de produktie waarbij 
zorggedragen dient te wordep voor een juiste en tijdige 
aanwezigheid van materialen middels inkoop en vobrraad- 
bewaking. 

Voor deze litgebreide en utdagende funktie vragen wij: 

- Diploma HEAOBE, SPD-ll 

- goede kennis van de Engelse taal iri woord en gesdyifL 

- kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwer¬ 
king ... ' 

- situationele of participatieve-leiderschapsstijL 

- goede komrnunikatieve en kontaktuele vaardigheden. 

- minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke funktie binnen 

een profit organisatie. , 


De medewerkerswerken onder leiding van dé Accounts & Info 
Manager, Zij krijgen de financiële administratie of inkoop als 
werkgebied afhankelgk van opleiding en ervaring. 

Daarnaast dienen enkele administratieve werkzaamheden 
verricht te worden voor de overige management disciplines 
zoals produktieen personeelszaken. 

\ ‘ , 

Voor deze funktie vragen wij: 

- MEAO opléiding of vergelijkbaar met enige jaren ervaring. 

- goede k^nis van de Nederlandse en Engelse taal in woord 
en geschrift 

- ervaring in boekhoudkundige administratie en/of inkoop 


- ervaring met boekhoud- en database-programma's even¬ 
tueel aangevuld met WordPerfect 


produkten in magazijn en expeditie. De operators zullen gedu¬ 
rende het dienstverband voor de verschillende disdplines 
opgeleid en getraind worden om een brede inzetbaarheid te 
verkrijgen en waarbij wij tevens afwisseling in werkzaam¬ 
heden kunnen bieden. 

Voor deze funkties vragen wij: 

- afgeronde opleiding op LBO niveau. 

- kennis van de Engelse taal 

- flexibele instelling v.wb. de te verrichten werkzaamheden. 

- bereidheid om werkzaamheden in ploegendienst te ver¬ 
richten; 

-een hoge mate van accuratesse, netheid en kwaliteits¬ 
besef. 

Een groot deel van de procyctievërantwoordel^ zal aan 

willen meedenken en meewerken aan verbeteringen in de 
organisatie en welke veel waarde hechten aan teamwork en 
koUegialiteiL * ' 


De telefontste/receptioniste werkt voor de afdeling admini¬ 
stratie. Tot de taken behoren: 

- het bedienen van PTT centrale VOX 4200, intercom en fax¬ 
machine. 

- het distribueren van ingekomen post 

- het frankeren en versturen van uitgaande post 

- het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. 

- het verrichten van administratief werk. 

Voor deze funktie vragen wf: 

- representatieve kandidaten met een goede kennis van de 
Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 


middels PTT toestel A 324- 

- kennis en ervaring met het tekstverwerkingsprogramma 
WordPerfect 5.1. - v-v- 


Na een interne opleiding en training 
diverse afdelingen binnen de produktie tewerkgesteld. De 
werkzaamheden bestaan uit hét bedienen van de coating en 
lamineermachines in de deanrpom, het prepareren van chemi¬ 
caliën in de mix-ruimte en het opslaan en/of versturen van 


De-medewerker wordt tewerkgesteld in het kwaliteitslabora- 
torium. Hier dienen werkzaamheden verrichtte worden zoals 
het kontroleren van de kwaliteit van: 

- binnenkomende goederen 

- folie tijdens de produktie 

- eindprodukt 

De werkzaamheden omvatten visuele en geometrische 
inspekties van materialen als ook het registreren en administ¬ 
reren van resultaten. Tevens zal de medewerker betrokken 
worden bij het opstellen van procedures tb.v. ISO 9001. 

Op lange termijn behoort een doorgroei naar het ontwikke- 
lingslal^torium totde rnogel^khed^ .,7 
: • \ ' V ’ ; • ", ■ '. . . , . . 1 

Voor deze funktie vragenwij: 

-r een afgeronde opleiding (K)ML0 of MTS opleiding met 
ervaring in diverse meettechnieken.. , 

-kennis van de Engelse taèi . ,J' "j; 


bereidheid tot het volgen van opleidingen, 
enige kennis van kwaliteitssystemen. 
De afdeling engineering bestaat uit een electrical engineef, 
mechanica! enginèer en onderhoudsmonteurs. Binnen deze 
afdeling zal de hands-on proces engineer tot taken hebben: 

- het (projektmatkj) optimaliseren van het produktieproces in 
zijn algemeenheid middels het ontwikkelen van verbete¬ 
ringen aan produktiemachines. 

- het begeleiden van expansieprojekten. 

- het genereren en interpreteren van procesgegevens. 

« 

In het algemeen hebben de procesgerichte werkzaamheden 
een raakvlak met produktie, kwaliteit ontwikkeling en onder¬ 
houd 

f 

Voor deze funktie vragen wij: 

- afgeronde opleiding HTS/MTS, VAPRO met ruime ervaring 


kennis en ervamg in meet- en regen 
goede kontaktuele eigenschappen. 


Deonderhoudsmonteurswerkenonclerleidingv 
nkal engineer. Hun hoofdtaak bestaat uit het verrichten van 
korrektief en preventief onderhoud aan machines en appara¬ 
tuur ih onze fabriek. Daarnaast zullen zij waar nodig 
de erigineers ondersteunen in hun werkzaamheden aan 
produktiemachines. 

Voor deze funktie vragen wij: 

-een afgeronde opleiding MTS-Wtb of LTS-C metaal mét 
enkele jaren ervarino. 

- bereidheid om in ploegendienst en/of semafoondienst te 

werken. r 

- hoge mate van aocurates.se eiUcwaliteitsbeset. » - 

- kennis en ervaring in verspanende en niet verspanende 
bewerkingen van materialen (lassen, boren, draaien, etc) 

Kaïdldateri met enigefcènnis varf éiektfo geriieten de voor¬ 
keur, 

éent ujgekitiMesseerd « een Vén funkties, schijf dan 
uwsolfidtatiebdef memv^bir«en2 vvekeh^ ; y* 

. . : .x : 

REXHAM RV, Vfestastraart 2,6468 EX Kerkrade, tav. dhr. 
LPA Brands, Human Resources Manager. 


•i- -v 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 37 


limburgs dagblad vrijuit jR JURRIAAN GELDERMANS 

ss dat zich ervóór leent om 
aer gronds te worden ge- 
of aangelegd, zou zo 
. ^aliseerd moeten worden. 
l ^gt prof. ir H. van Lohui- 
tyande Technische Univer- 
«t (TU) Delft. Waar het gaat 
r tunnels voor auto’s en trei- 

bnlv* nnen wor den ge- 
FJu op dertig meter diepte, 

L p Conv entionele wijze wor- 
R aangelegd vlak onder het 
■aiveld. Zo wordt de in Ne- 
*«ud schaarse ruimte niet 
Rer aangetast en het milieu 
7? r zwaar belast. In Lim- 
»is onlangs nog gesugge- 
-A^yksweg 73 onder- 
° n ds aan te leggen. 

^Amsterdamse planoloog ir M. 

^et * n dit stadium niets 
^endergeiijke 'vlucht naar vo- 
ttr ♦ eers t eens orde opbaken 

- openbaar vervoer te opti- 

i dan nog knelpun- 

orw , rt ’ is het vroeg genoeg 
at hoewel, kijk naar de 

• Hooi en het zal duide- 

- n dat we nog veel moeten 

^ohuizen, behalve hoogleraar 
voorzitter van de Stichting 
^^a (Nationaal Onder- 
j^pdtrum Vernieuwd Aardge- 
1 de l + 6611 van d e deelnemers 
Faterc+% groe P van Verkeer en 
r m die sinds eind februari 

gelijkheid van ondergronds 
i^Hderzoekt. „Technisch ge- 
ï n er g^u grote moeilijkhe- 
. verwachten, want vooral in 
Amerika, maar ook in 
n d en bijvoorbeeld Zwe- 
1 al enorme ondergrondse 
n gerealiseerd,” aldus Van 


fe^te bosten van onder- 
idS bouwen (al gauw een ver- 
^ung ten opzichte van gebrui- 
® oouwmanieren) mogen 
win Van Lohuizen nieuwe me- 
hij voorbaat kansloos 
d- ».Er zijn meer aspecten die 
d Reewegen. Zo is een on- . 
idp ü n< T® infrastructuur vooral 
^i^fdkke Randstad op lange 
beter. Ook het milieu is ge¬ 
ut i udergronds bouwen, 
^waai-overlast en horizon- 
ug blijven uit. Maar het 
i jaspect is misschien 
dhTr j leefbaarheid van.Neder- 
r J;drdt vergroot, doordat niet 
ruimte in ons land wordt 
g6slol rt,” zegt Van Lohuizen. 

fcwrfri^d noemt de hoogleraar 
Hu ai re ^aptasting van Delft. 

d e stad door midden 
“ n eden door de zeer drukke 


>-'Vf - ;: v Mgf" De TGV zou volgens prof. Van Lohuizen ondergronds moeten gaan. 


Foto: GPD 


Een fijmazig spoorlijnnet met lichte treinen is naar de mening van ir Marien 
Bierman de oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Foto: GPD 


i • 

Moet Nederland ondergronds? 


treinverbinding Amsterdam-Den 
Haag-Rotterdam. Als in de toe¬ 
komst de hoge-snelheidstrein (de 
TGV) daar nog bij komt, wordt de 
belasting alleen maar zwaarder. 
Dan kun je je afvragen of je niet 
ondergronds moet gaan. Natuur¬ 
lijk, het kost een hoop geld, maar 
je bespaart eveneens veel. Geen 
geluidschermen die gebouwd moe¬ 
ten worden en geen dure viaduc¬ 
ten. Geen aankoop van gronden, 
omleggingen van de bestaande in¬ 
frastructuur tijdens de bouw en ga 
zo maar door. Nee, in Nederland 
zou de TGV direct ondergronds 
moeten gaan, omdat de leefbaar¬ 
heid er veel te veel door wordt 
aangetast.”. 

Vluchtgangen 

Volgens Van Lohuizen is het boren 
van tunnels in Nederland geen 
probleem, ondanks de relatief 
zachte structuur van de bodem. . 
„De diepte zal tussen de twintig en 
dertig meter zijn, met op bepaalde 
afstanden gaten naar boven toe. 
Deze zyn tijdens de bouw nodig 
om de vrijkomende aarde weg te 
halen en kunnen later dienen voor 
de verversing van de lucht in de 
tunnels, alsmede als vluchtgangen. 
Stations zullen voorlopig boven¬ 
gronds worden aangelegd, omdat 
daarvoor nog geen ondergrondse 


bouwmethoden zijn uitgepro¬ 
beerd.” 

Dat houdt niet in dat het al inge- 
burgerde afzinken van tunnelseg- 
menten komt te vervallen. Van 
Lohuizen: „Daar waar je goedkoop 
een sleuf kunt graven om een tun¬ 
nel neer te leggen en de sleuf weer 
dicht te gooien, moet je dat zeker 
niet laten. Op veel plekken echter, 
zoals in steden of bij drukke ver¬ 
keersaders, is dat niet mogelijk of 
te duur en kun je beter boren. Ove¬ 
rigens geldt wel dat het relatief 
goedkoper is om drie kilometer te 
boren dan een paar honderd me¬ 
ter.” 

Utrecht heeft met de aanleg van de 
nieuwe openbaar-vervoerverbin- 
ding reeds gestaan voor de keuze 
van onder- of bovengronds. De 
sneltram-kwestie liep hoog genoeg 
op om twee D66-wethouders te la¬ 
ten 'sneuvelen’ en uiteindelijk 
koos Utrecht voor een boven¬ 
grondse verbinding. „Daarbij heb¬ 
ben ze zich laten leiden door korte- 
termijn argumenten als geldge¬ 
brek, hoe legitiem op zich ook,” 
i zegt Van Lohuizen. Dat is volgens 
de hoogleraar op de lange termijn 
fout, omdat ’de binnenstad toch 
weer wordt aangetast’. 

BV Nederland 

In de ogen van de professor moet 


’de BV Nederland de moed hebben 
te onderkennen dat we zorgvuldi¬ 
ger moeten omgaan met de ruimte 
die we hebben’. „Dat is niet alleen 
een zaak van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, maar ook 
van VROM. Immers, minister Al- 
ders gaat over ruimtelijk ordening 
en over milieu, en is dus net zo 
goed gebaat bij nieuwe ontwikke¬ 
lingen.” 

Rest de vraag of het letterlijk en fi¬ 
guurlijk inslaan van nieuwe wegen 
wel de uitkomst is. Of, zoals de 
Stichting Natuur en Milieu het uit¬ 
drukt: „De mobiliteit kan niet on¬ 
eindig toenemen. Want dan heb je 
een stel tunnels geboord en dan is 
het nog niet voldoende.” Dat bete¬ 
kent niet dat Natuur en Milieu 
afwijzend staat tegenover de studie 
door Verkeer en Waterstaat c.S. 

Een woordvoerster: „iPositieve as¬ 
pecten zien we op het gebied van 
geluidsbewerking en een mindere 
aantasting van natuur en land¬ 
schep. Minpunten zouden energie- 
aspecten kunnen zijn. En waar we 
hoe dan ook voor moeten waken is 
dat dit het zoveelste prestigepro¬ 
ject wordt.” 

Slechte plattegrond 

Fundamentelere kritiek komt van 
de zijde van ir Marien Bierman, 


hoofd van de sector Planologie en 
Sociale Geografie van de Siswo 
(Stichting Interuniversitair Insti¬ 
tuut voor Sociaalwetenschappe¬ 
lijk Onderzoek). „Als ingenieur 
ben ik uiteraard erg geïnteresseerd 
in technische vernieuwing. Maar 
watje niet mag doen is vanuit een 
technische oplossing naar een pro¬ 
bleem redeneren. Dat is net als bij 
de aanleg van een polder: ligt het 
nieuwe land er eenmaal, dan is er 
altijd wel een bestemming voor te 
vinden.” 

Bierman, onder meer vermaard 
door zijn revolutionaire 
toekomstscenario voor het open¬ 
baar vervoer - en dan met name 
het treinverkeer - in Nederland, 
hekelt de bestaande infrastructuur 
en is wars van een verdere uitbrei¬ 
ding ervan. „Als je een woning 
koopt waarvan eenderde van de 
ruimte bestaat uit verbindingsgan- 
gen. yind je dat - terecht - bela¬ 
chelijk. Toch zit het huis dat Ne¬ 
derland heet zo in elkaar. En het is 
nog slecht gebouwd ook, want we 
hebben ondanks al die gangen 
doorlopend te maken met opstop¬ 
pingen.” 

De schuld ligt, dat is bekend, bij de 
'heilige koe’. Met 128 auto’s per 
vierkante kilometer, heeft Neder¬ 


land de grootste autodichtheid van 
de wereld. Volgens Bierman is die 
dichtslibbing te wijten aan ’de vrij¬ 
heid die de auto ons beloofde’. 
„Niet langer was de reiziger afhan¬ 
kelijk van vertrektijden, van op¬ 
stapplaatsen, van uitstappunten. 

Maar inmiddels is die vrijheid een 
mythe. Want we staan met z’n allen 
in de file en verliezen kostbare tijd. 

En in- en uitstappen waar je wilt 
geldt al evenmin, want parkeren 
voor de 'deur is er niet meer bij." 

Gereedschapskist 

Ondanks de gigantische druk op ’s 
lands wegennet, is het volgens 
Bierman nog te vroeg om aan on¬ 
dergrondse verkeersstromen te 
werken. „Dat is eed vlucht naar 
voren. Het is prima om de oplos¬ 
singen van Van Lohuizen c.s. in je 
gereedschapskist te hebben, maar 
voor je gaat sleutelen móet je eerst 
weten wat precies het probleem 
van de mobiliteit is. Als je de ver¬ 
keersstromen analyseert, blijkt dat 
turjnels niets oplossen. Het pro¬ 
bleem schuilt namelijk niet in de 
aderen en slagaderen, maar in de 
haarvaten van het systeem. En de 
fijnmazigheid daarvan kun je met 
geen duizend tunnels bereiken,” 
aldus Bierman. 


Wel haalbaar is een dergelijke 
spreiding door het openbaar ver¬ 
voer drastisch uit te breiden. Met 
een vervijfvoudiging van treinen, 
trams en bussen, kan het complete 
wagenpark van de weg af. Maar zo¬ 
veel meer treinen en trams zullen 
toch een enorme groei van het rail- 
net vereisen? „Jawel, maar bij die 
uitbreiding mogen we niet uitgaan 
van ’meer van hetzelfde’. Geen vier 
sporen waar er nu twee liggen, 
geen acht in plaats van vier. Nee, 
we moeten denken aan lichte, 
flexibele spoorlijnen, die gemak¬ 
kelijk verplaatst kunnen worden. 
Want ook de treinen zullen licht 
zijn van gewicht. Mammoetafme- 
tingen zijn tenslotte niet nodig als 
het vervoer beter wordt gespreid. 

Niet meer met honderdduizenden 
naar een centraal station toe, maar 
hier een plukje en daar een plukje 
afzetten, dat is efficiënt” 

Om de spreiding van het openbaar 
vervoer te verbeteren, dienen er 
meer stations te komen, zal het 
sporennet veel fijnmaziger moeten 
zijn. „Ik zie meer in treinen die rei¬ 
zigers tot in hun kantoor brengen, 
dan in ondergrondse treinen. Im¬ 
mers, met ondergronds vervoer 
kun je weliswaar recht onder een 
stad door, maar vergeet niet dat je 
eerst naar beneden en aan het eind 
weer naar boven toe moet Projec¬ 
teer je een dergelijke beweging in 
een plat vlak, dan heb je nog geen 
rechte lijn. Nee, dan liever met 
licht materieel dwars door gebou¬ 
wen heen, zoals ze in Japan al veel 
doen.” 

Kapperszaken 

Maar met een aanpassing van de 
verkeersstromen alleen is men er 
in de ogen van Bierman niet Niet 
voor niets planoloog zijnd ziet de 
Amsterdammer veel in het ineen¬ 
schuiven van wonen, werken en 
infrastructuur. „Wil je uitgaan 
rondom het Leidseplejn, dan zul je 
daar met de trein naartoe moeten 
kunnen. Dat betekent dat-er een - 
station dient te verrijzen. Wat is nu 
mooier dan de functie van de om¬ 
geving rondom dat station aan te 
passen. Dat wil zeggen dat er res¬ 
taurants en bars komen, maar ook 
kapperzaken en modewinkels. 
Verder zul je er huizen moeten 
bouwen voor de mensen die in de 
horeca werken en voor jonge al¬ 
leenstaanden, die immers graag 
uitgaan. Op die manier neem je al 
een belangrijk deel van het trans¬ 
port weg, omdat de mensen in de 
buurt van hun werk wonen.” 

Bierman besluit: „Voer je een der¬ 
gelijke afstemming consequent . 
door, dan zul je zien dat veel heen- 
en-weer-gereis simpelweg Ver¬ 
dampt’. Blijf je uiteindelijk nog 
met knelpunten zitten, dan is het 
yroeg genoeg om de gereedschaps¬ 
kist open te trekken." 


^riands bekendste piloot, Transavia-captain Pim 
Vliegt niet meer. Sierks werd in één klap 
iberoemd, toen hij het vliegtuig bestuurde met 
‘ ^ a Panse terroristen die dagenlang elf mensen 
ten in de Franse ambassade in Den Haag. 

13 september 1974 drongen de Japanners de 
L ;8sade binnen. Het centrum van Den Haag was 
sloten, 

^tend hield de 
.teu Vier dagen 
^rile er niets, 

% de 

s tecamera’s 
handelende 
J* ^gistreerde. 

.«berend met z’n 
revet liep 
1 naar het 
ssadegebouw 

* Ja n vraag voor 

Panners: waar 
• heen? 

? avond nog 
Sierks met 
stén in een 

* Boeing 707. 

-ht eindigde 
K^bde dag in 

!ee n dag later 
[ beid terug in 
*1. 

ydag vloog 
t (Voorlopig) 

'Vlucht. 
il-Gatwick 


t 

Nederlands bekendste piloot 


® Firn Sierks, 
öe 2ond en gemo- 
'L ^veerd’, moet 
®tepp enfaetvlie- 


«:T 


gen . 
Foto: GPD 
DOOR HENNY VAN EGMOND 

4 

Donderdag 5 maart 1992. Even 
voor drie landt op Schiphol 
Transavia-vlucht HV604 uit 
Londen-Gatwick. „Captain 
Sierks en zijn bemanning ho¬ 
pen dat u een prettig vlucht 
heeft gehad,” zijn de laatste 
woorden van de stewardess 
door de luidsprekers. Terwijl 
de passagiers het vliegtuig ver¬ 
laten verdringen fotografen 
zich om binnen te komen. Het 
is de laatste vlucht van Pim 
Sierks, mister Transavia. 

„Even wachten,” roept hij de 
fotografen toe. „Ik moet nog 
even dit formulier invullen. 
Anders word ik ontslagen,” 
voegt hij er lachend aan toe. 

Pim Sierks lacht, maar is niet blij. 
Hij stopt tegen ajn zin. „Maandag 
word ik zestig en dan ben ik vol¬ 
gens de Nederlandse overheid van 
het ene op het andere moment niet 
meer in staat te vliegen. Dat is be¬ 
lachelijk. Er zijn een heleboel oude 
lullen van veertig, die ongemoti¬ 
veerd zijn en liever vandaag dan 
morgen willen ophouden. Ik ben 
gezond, gemotiveerd en wil door¬ 
gaan, maar mag dat niet van die 
Nederlandse kruideniers.” 

De 59-jarige gezagvoerder met zijn 
jongensachtige uiterlijk en grote 
snor kreeg nationale bekendheid 
in september 1974. Op vrijdag de 
dertiende september drongen drie 
Japanse terroristen de Franse am¬ 
bassade aan het Haagse Korte 
Voorhout binnen. Ze gijzelden elf 
mensen, onder wie de ambassa¬ 
deur, en eisten de vrijlating van 
een mede-terrorist uit Franse ge¬ 
vangenschap. Tot dinsdag 17 sep¬ 
tember gebeurde er vrijwel niets. 
Totdat Sierks ten tonele ver¬ 
scheen. 

Dagenlang 

„Dagenlang," zo vertelt hij routi¬ 


neus het verhaal, „had er een DC 8 
van de KLM klaar gestaan op 
Schiphol om de* Japanners te ver¬ 
voeren. Ik zei nog: je zult de be¬ 
manning maar zijn. Maar de Japan¬ 
ners eisten, behalve de vrijlating 
van hun collega, ook losgeld en 
een Franse Boeing 707. In Neder¬ 
land waren maar een stuk of acht 
Transavia-piloten die een 707 kon¬ 
den vliegen. Op zondagavond, ik 
was die dag nog naar Rome ge¬ 
weest, werd ik gebeld door een 
collega. Hij vroeg of ik eventueel 
de Japanse terroristen wilde vlie- ' 
gen als de Franse 707 zou komen. 

Ik antwoordde: als het moet, moet 
het Vlak voordat ik naar bed ging, 
hoorde ik op televisie dat op 
Schiphol een 707 van Air France 
was geland. Ik dacht: shit, nu heb 
je A gezegd en moetje ook B zeg¬ 
gen.” 

De gebeurtenissen volgden elkaar 
snel op. Omdai de Franse 707 een 
ander type was, dan waarmee 
Sierks normaliter vloog maakte hij 
maandag 16 september eerst een 
proefvluchtje. „Ik wist niets van 
het toestel. Ik had geen boeken, 
geen instructeur, omdat de Franse 
bemanning direct was terugge¬ 
keerd naar Frankrijk. De Franse 
regering was bang dat de Neder¬ 
landse overheid hen zou dwingen 
het toéstel te vliegen.” 

Dinsdag sprak hy met een kabi¬ 
netsdelegatie, kreeg toestemming 
om zijn eigen bemanning uit te 
kiezen en stelde één voórwaarde: 

„Ik wilde weten waar de Japan¬ 
ners heen wilden, maar ze weiger¬ 
den dat tegen de onderhandelaars 
te zéggen. Toen ben ik er zelf heen 
gelopen. Uiteindelijk kreeg ik te 
horen dat het Aden werd, maar ik 
moest het geheim houden. Ik heb 
het alleen de vier betrokken minis¬ 
ters verteld.” 

’s Avonds volgde de voorlopige 
ontknoping op een sinister, helver¬ 
licht Schiphol. De Japanners droe¬ 
gen daar de laatste gijzelaars over 
in ruil voor de inmiddels vrijgela¬ 
ten terrorist uit Frankrijk. Boven¬ 


dien kregen ze 300.000 dollar aan 
losgeld mee. Met Sierks aan de 
knuppel koos de 707 het luch¬ 
truim. 


Toestel 

De volgende morgen landde het 
toestel in Aden (Zuid-Jemen) maar 
de autoriteiten wilden de Japanse 
terroristen niet toelaten. Na te heb¬ 
ben bijgetankt, vertrok het toestel 
naar Damascus in Syrië, waar de 
Japanners zich na vier uur onder¬ 
handelen overgaven. De pistolen 
en het losgeld overhandigden ze 
aan Sierks en zijn bemanning.. 

„Ik ben geen moment bang ge¬ 
weest, nooit gedacht dit wordt 
mijn laatste vlucht. Ik ben heel erg 
positief ingesteld, altijd optimis¬ 
tisch. De Japanners waren allang 
blij dat ze weg waren. Op een gege¬ 
ven moment zaten ze in het voor¬ 
ste deel nok rustig hun pistolen 
schoon te maken, zo vertrouwden 
ze ons. Ik heb nooit overwogen om 
ze te overmeesteren. Ik zie niet zo¬ 
veel in een vechtpartij op 30.000 
voet.” 

Een dag later werd Sierks als éen 
held ingebaald op Schiphol. Ont¬ 
vangst op Soestdjjk, een lintje en 
een golf van publiciteit En dat be¬ 
viel de gezagvoerder wel. Hij is ij¬ 
del genoeg om toe te geven dat hij 
nog steeds geniet van de belang¬ 
stelling. Inmiddels is hij het be¬ 
kendste lid van de Transa via^fami- 
lie, al wordt hy wel een beetje moe 
van telkens weer hetzelfde verhaal 
te vertellen. 

„Ik ben iemand die houdt van een 
gokje. Ik ben niet doldriest maar je 
moet ook niet al te benauwd leven. 
Jongensachtig, branie-achtig, ja 
dat klopt wel Als je naar mijn 
loopbaan kijkt, zie je wel vaker dat 
ik een gokje heb genomen,” legt 
hy uit waarom'hij besloot de terro¬ 
risten te vliegen. 

Zweefvlieger 

Sierks begon als zweefvlieger, later 


vloog hij in sportvliegtuigjes. Hy 
ging bij de luchtmacht en kreeg 
zijn opleiding by de Royal Cana- 
dian Airforce. Vloog straaljager, 
maar besloot de luchtmacht te ver¬ 
laten. Er volgde een periode met 
werk in Afrika. In 1967, vlak na de 
oprichting, kwam hij in dienst by 
Transavia en daar bleef hy. 

Na de gijzelingszaak kreeg hij tal 
van reacties. Passagiers begonnen 
spontaan te klappen als hy hen 
welkom heette. Een simpel be¬ 
zoekje aan het toilet was ónmoge¬ 
lijk zonder alle inzittenden een 
handtekening te geven. Uiteinde¬ 
lijk zette de bemanning de toilet¬ 
deur en de cockpitdeur tegen el¬ 
kaar zodat hy ongezien de wc kon 
bezoeken. 

Maar er gebeurde ook minder leu¬ 
ke dingen. Zo verdween het los¬ 
geld van 300.000 dollar en al gauw 
ging het verhaal dat Sierks en zyn 
bemanning het in hun zak hadden 
gestoken. „Dat verhaal duikt 
steeds maar weer op, terwijl wü 
het geld gewoon hebben overhan¬ 
digd aan iemand van de Franse 
ambassade. Maar elke keer kwam 
dat gezeik over dat geld weer te¬ 
rug.” t 

Het verhaal deed weer volop de 
ronde toende co-piloot op de 
vlucht met de Japanners, inmid¬ 
dels zelf gezagvoerder by Transa¬ 
via, werd opgepakt na een poging 
het bierconcem Heineken te chan¬ 
teren. Hij dreigde gif in.blikjés bier 
te doen, maar werd door de politie 
gegrepen. Even werd denaam 
Sierks in verband gebracht met de 
chantage, maar hy bleek er niets 
mee te maken te hebben. „Ach, ik 
heb nooit echt rotte publiciteit ge¬ 
had,” relativeert hy nu. 

Sierks, die inmiddels al weer veer¬ 
tien jaar op een 16de eeuws land¬ 
goed in Engeland woont, zegt 
prachtige jaren te hebben gehad 
by Transavia. Zeker in de begintyd 
toen de luchtvaartmaatschappij 
nog overal heen vloog, vermaakte 
hij zich prima. Maar ook de kortere 


Europese vluchten, sinds jaar en 
dag de hoofdmoot by de lucht¬ 
vaartmaatschappij, staan hem niet 
tegen. „Bovendien kregen we een 
paar jaar terug Mombassa erbij. En 
dat is toch een aardig eindje.” Over 
de Mombassa-vluchten doet trou¬ 
wens een leuke anecdote de ronde. 
Sierks meldde altijd dat het vlieg-, 
tuig de evenaar passeerde en gaf 
dan een rukje aan de stuurknup- 
pel. „Duizenden passagiers den¬ 
ken nog steeds dat de evenaar een 
soort drempel is.” 

Vliegen is zyn lust en leven. Hy 
begrijpt dan ook niet dat er piloten 
zyn die met de pest in hun hjf naar 
hun werk gaan. „Ik ken co-piloten 
die net veertig zijn en elke keer als 
ze by de dokter zijn geweest weer 
zeuren dat ze niet zyn afgekeurd. 

Ik begryp dat absoluut niet Vlie¬ 
ger is het mooiste beroep van de 
wereld. Het is een best betaald be¬ 
roep. Het is een jongensdroom. Er 
staan zelfs volwassen mensen 
langs de startbaan om naar vlieg¬ 
tuigen te kijken. Als je dan nog 
met de pest in je lijf naar je werk 
gaat, kun je beter wat anders gaan 
doen.” 

Hy heeft nooit overwogen te stop¬ 
pen, zelfs niet toen twee en half 
jaar geleden zijn zoon neerstortte. 
Geëmotioneerd: „Het was net als 
ik een optimistische jongen, die . 
vliegen ontzettend leuk vond. Hy 
voerde een vlucht uit over de Velu- 
we om te kijken of er brand was. Ik 
' zat ook in de lucht, was op de te¬ 
rugras en vloog er overheen zon¬ 
der dat ik wist wat er was gebeurd, 
dat hij was neergestort Na dat on¬ 
geluk ben ik gewoon doorgegaan 
met vliegen. Daarvoor heb ik éen 
te positieve kyk op het leven en 
ben ik te rationeel. Bovendien zeg 
ik het na elke vlucht weer ’En nu $ 
komt het gevaarlijkste deel van uw 
reis: met de auto naar huis’." 

Vorige week vloog hij voor het ' 
laatst een Transavia-kist Voorio- !, 
pig voor het laatst, als het aan hem ; 
ligt. Een rechter heeft bepaald dat 
de leeftijdsgrens onrechtmatig is. ' 
Sierks hoopt op een snelle veran- 
dering van de Nederlandse wet 
„Zodat ik nog een paar jaar kan 
vliegen, het liefst voor Transavia. 

Als ze me nog willen hebben.” 

Lukt (tot niet, dan lonkt altijd nog 
het buitenland, waar minder 
straig met de leeftijdsgrens wordt . 
omgegaan. De vraag naar piloten is 
groot. „Er zyn er velen die aan me 
trekken,” zegt hij geheimzinnig. 

Bang dat zyn leeftijd in vloed heeft 
op z’n vheggedrag is hy niet* „Er 
storten net zo goed koels van der¬ 
tig neer.” 

* . .-•;> >•-!*"*.„ S&sa 
jwé>- * * «Mér^ 1 


•'''. J- - : ; ’i|v ; : ' ;: 

«lp V' w :& 

(IpK* »:* •»«:'.;>?#:«;'• 

. 4“ ' S ' 


;. :■ : :. X 


^ÉtÉSIfÉP 
k ><JIk 

T> : * 

•=$£ •''£ > W- <:< $iSS*? 
«tf» 
jcLirn burgsDagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 


ZRw Groep 


Registeraccountants 

Belastingadviseurs 

Met 7 vestigingen in Limburg en 
Brabant behoort de ZR-Groep tot 
de middelgrote accountants- en 
belastingadvieskantoren. 

De ZR-Groep verstrekt een 
all-round dienstverlening welke 
onder meer bestaat uit: 

• de controle en het samen ¬ 
stellen van jaarrekeningen en 
verzorgen van tussentijdse 
rapportages; 

• begeleiding op het gebied van 
administratieve organisatie, 
ondememings- en 
financieringplanning, subsidie 
en automatisering; 

• verzorgen van diverse fiscale 
aangiften alsmede het 
verstrekken van fiscale en 
juridische adviezen. 

Onze dienstverlening is vooral 
gericht op het midden- en 
kleinbedrijf, handels- en 
industriële ondernemingen alsook 
vrije beroepsoefenaren en 
particulieren. 


Door de sterke groei van ons cliëntenbestand, zoeken wij voor onze 
vestiging in Heerlen. 

een MEDEWERKER (m/v) 
die in staat moet zijn zelfstandig 
jaarrekeningen en fiscale aangiften 
te verzorgen 

* Functievereisten: 

• SPD, bij voorkeur met ervaring of MBA, met ruime ervaring; 

• aantoonbare affiniteit met het belastingrecht strekt tot aanbeveling. 

een FISCALIST (m/v), 
federatie-belastingconsulent of 
vergelijkbaar niveau, met ervaring 

Functieomschrijving: 

• het opstellen van jaarrekeningen; 

• het verzorgen van aangiften vennootschaps-, inkomsten- en 
vermogensbelasting; 

• mede-adviseren van cliënten en ondersteunen van de collega's met 
betrekking tot fiscale aangelegenheden. 

Wij bieden naast een goed salaris een uitgebreid pakket secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening. 

* «* 

Heeft u belangstelling voor een van bovengenoemde functies, dan 
verzoeken wij u uw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, 
te zenden aan 

ZR-Groep, La.v. Dra. M. Bischoff, 

Oliemolenstraat 1 A , 6411GJ Heerlen. 


Cactac 


CADAC, met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Aken, is specialist op 
het gebied van tekenkamerautomatisering en kent een uitgebreid 
dienstenpakket. Ter ondersteuning van onze afdelingen verkoop/inkpop, 
support, opleidingen en detachering zijn wij op zoek naar: 

HTS-ingenieurs m/v^N. 
bouwkunde • elektrotechniek • 
werktuigbouwkunde 

•( Wij bieden onze medewerker: , 

- een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring 
tussen ƒ 3000,- en ƒ 4000,-. 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- een afwisselende baan met groeikansen 
- halfjaarkontrakt met een reële kans op vaste aanstelling 

Wij vragen van onze medewerker: 

- leeftijd tot 30 jaar 
- goede contactuele eigenschappen 
- bij voorkeur ervaring met CAD 

Voor meer informatie kunt u bellen met Dhr. J. Baggen, 
lel. 045 - 719191. Spreekt bovenstaand profiel u aan, 
stuur dan een korte brief met c.v.. Wij nodigen u dan 
graag uit voor een persoonlijk gesprek. 

Richt uw sollicitatie aan: CADAC GROUP 

t.a.v. de Heer Ing. JJ.M. Baggen 
Valkenburgerweg 223 
V 6419 AT Heerlen 


(fy Van Ophoven bv 


Onze onderneming is al ruim 25 jaar 
werkzaam op het gebied van 
verwarmingsinstallaties. Door de 
groei van onze orderportefeuille 
béstaan er in ons bedrijf 
plaatsingsmogelijkheden voor: 

C.V. MONTEURS 

Functie-eisen: 

vereiste vakopleiding en ervaring op 
dit gebied. 

SERVICEMONTEURS 

Functie-eisen: 

tenminste MTS-opleiding en 
ervaring op dit gebied. 

Als u interesse heeft in een van 

■ ■. „ beMe fcjneliaet 

Van Ophoven 
Verwarmingsindustrie 6.V. 

Hogeweg 30, 

6367 BD Voerend aal 
T.a.v. Directie 
Tel. 045-753160 


Qér Pnnmngs BV, de grootste complete woninginrichting van 
jJmburg mekt op korte termijq een 


ERVAREN VERKOPER 


* Bq voorkeur een opleiding op Havo-nivo en/of ervaring in de 
woninginrichting 

«xetfstandig kunnen werken 
< klantvriendelijk, kreatief en inventief zijn 

* gewenste leeftijd van 22 tot 32 jaar 


,* Een interessante, afwisselende en prettige werksfeer 
Een salaris naar kennis en ervaring 


Bent u de juiste persoon voor deze bovenstaande funktie? 

Stuur dan een brief met curriculum vitae en recente pasfoto naar 
DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


Van Loo-Assurantiën: is een jong dynam&i 

assurantiekantoor, welk op hoog niveau 4 

dienstverlening werkt in de particuliere sector j 
/ \ 
het midden- en kleinbedrijf. i 

‘j 

In verband met uitbreiding zoeken wij een ■ 


Binnendienstmedewerkel 


Van deze nieuwe collega verwachten wij: i 

- goede contactuele eigenschappen 

- commerciële instelling j 

- opleiding op MBO/VWO-niveau ' 

- assurantiediploma B is een pré ’ 

- automatiseringservaring is eveneens een pré 

- leeftijd vanaf 25 jaar J 

Wij bieden een interessante functie, waarmede de salariëring \ 
overeenstemming is. Bij gebleken geschiktheid bieden wij goe^ 
toekomstperspectieven. 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie nodigen wij u uit tl 
schriftelijke sollicitatie piet curriculum vitae te richten aan: 


Van Loo-Assurantiën 
Postbus 6058 
6401 SC Heerlen 


Winti* 

voor 

z*k*ftwid 


ZYMOSE, instelling ter stimulering, ondersteuning en reaiise 
van sociaal kulturele aktiviteiten in Heerlen, zoekt voor haar 
werkeenheid STRAATHOEKWERK kandidaten voor de functie vi 


STRAATHOEKWERKER (M/V] 

voor 36 uur per week, arbeidsvoorwaarden vlgs. CAO Welzijn, 
functiecode clll. 

(aanstelling voor onbepaalde tijd) 

Van kandidaten wordt verwacht dat zij inzicht en affiniteit hebben fl 
de doelgroep van het Straathoekwerk, de randgroepjongeren, c.q. 
zwerfjongeren. Tevens wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de 
komplexe problematiek van de klanten en kennis hebben van de 
integrale werkwijze die gehanteerd wordt binnen het Straathoekwe 
en deZe kunnen toepassen. 

Wij zoeken mensen die: 

- in staat zijn zelfstandig en in teamverband te werken; 

- in de eigen omgeving van de klant kontakten leggen; 

- kontakten kunnen vertalen in haalbare werkdoelen;- gezegend j 
zijn met humor, doorzettings- en incasseringsvermogen; 

- bereid zijn op onregelmatige tijden (avond en weekend) te wei 

- bij voorkeur een HBO-opleiding hebben (minimaal 
MBO);- minimum leeftijd 24 jaar. 

Sollicitaties voor 25 maart richten aan de sollicitatiekommissie van 
Zymose Straathoekwerk, Postbus 303, 6400 AH Heerlen. 

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het Straathoekwerk, I 
(045)-230440 en vragen naar Louis Lena. 


pluymen b.v. 

is een reeds meer dan 40 jaar geranomeerd 
tandtechnisch laboratorium, met 
25 enthousiaste medewerkers, die 
gespecialiseerd zijn in alle takken van de 
tandtechniek. Als gevolg van gestage groei 
zoeken wij met spoed een: 

GOUD-TECHNICUS 
PROTHESE-TECHNICUS 
GIPS-TECHNICUS 
LEERLING TANDTECHNICUS 

Buiten een goed salaris, bieden wij 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch 
kontakt opnemen met de heer F.LJ. Pluymen 
tel. 045-713907. 

Kandidaten (m/v) kunnen hun schriftelijke 
sollicitatie sturen naar 

-JTEL TANDTECHNISCH IABORATORIUM 
RUI T.a.v. de Heer F.L.J. Pluymen 
Kaplaan Berixstraat 10 A 
V 6411 ER HEERLEN 


Hrmi I )u n.m I st t a,i I 4, l’oslhus 4 4 4 < >. (.40! ( \ lliH'ilcn. 
W limburgs dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina^S vrijuit 


m 


Geld moet rollen. Maar dat geldt zeker 
niet voor de miljoenen die jaarlijks 
Verdiend’ worden in de 
narcoticahandel of de duizenden 
biljetten die op de kleurenkopieerder 
in een achterkamertje gedrukt worden. 
Deze grappen zijn schadelijk voor onze 
economie. Alleen al in 1991 werd de 
schade door fraude met gegarandeerde 
betaalmiddelen in Nederland geraamd 
op vijftig miljoen gulden. Een 


‘zakcentje’ dat nog fors mag worden 
verhoogd met de opbrengsten uit vele 
andere manipulaties met geld of 
gegarandeerde betaalmiddelen. De 
Recherchedienst Betalingsverkeer, 
voortgekomen uit de voormalige 
Postale Recherche, heeft interesse in 
alle ‘transacties’ met het slijk der aarde. 
De dienst, die aanvankelijk vooral 
thuis was in de fraude met 
girobetaalkaarten e.d., heeft in korte 


tijd de blik verruimd en zich met een 
brede deskundigheid gewapend in de 
strijd tegen de ‘witte 
boordencriminaliteit’. Dit in dienst van 
lokale politie en van justitie en samen 
met bijvoorbeeld de meer bekende CRI 
(Centrale Recherche-Informatiedienst). 
Succes blijft niet uit. Zo ontwikkelde 
de kleine dienst zelf al een uniek 
registratiesysteem van paspoorten en . 
rijbewijzen, VIS genaamd, en kan nu 


met een druk op de knop controleren 
of het nummer van een paspoort of 
rijbewijs voorkomt op de lijst van 
gestolen exemplaren. Juist met valse of 
vervalste papieren worden steeds meer 
misdrijven gepleegd of voorbereid. Jan 
Hasper, hoofd Communicatie en 
Voorlichting van de Recherchedienst 
gunt een blik achter de schermen en 
onthult en passant nog een Limburgs 
‘geheim’. 


88 QE NEDERLANDSCHE BANK NV 


jLiri 


«4*, • Kp.&; m 


door 


ROB 

PETERS In wegrestaurant ’De Klockeberg’ 
in Baexem goochelt Jan Hasper ter 
lering en vermaak met valse geel¬ 
tjes, rooie ruggen en snippen. Hij 
gebruikt de valsê bankbiljetten bij 
zijn briefings voor vaderlandse po¬ 
litiefunctionarissen. Wanneer de 
, koffie gebracht wordt, schrikt Has¬ 
per even van de nieuwsgierige blik 
( van de serveerster en haalt vlie- 
« gensvlug een potitie-legitimatie uit 
r zijn zak- wDadelijk staat hier de 
hahre Limtrargse politie aan tafel 
en dat wil ik wel even voorko¬ 
men,” zegt hij. Het opsporen van 
vals geld en vooral de plaats waar 
l het gemaakt wordt, is specialisten- 
, werk, maar, zegt Hasper: „Iedereen 
kpn wel vrjj gemakkeUjk ontdek¬ 
ken wanneer aangeboden geld, 
betaalkaarten, giropassen, rijbewy- 
{ zen en ook paspoorten vals zijn, 

| want al die papieren hebben zeer 
\ specifieke echtheids- en veilig- 
\ heidskenmerken. Voor mensen die 
\ dagelijks met geld en of waardepa- 
i pieren omgaan, geldt mijns inziens 
de noodzaak een ultra-violetlamp 
aan te schaffen. Eeh kleine uitga- 
K ve, die veel ellende kan voorko- 


het in eigen beheer ontwikkelde 
’VIS’ (Verificatie Informatiesys¬ 
teem) voor de registratie van gesto¬ 
len blanco paspoorten, toeristen¬ 
kaarten en rijbewijzen; Hét sys¬ 
teem is inmiddels ook gedeeltelijk 
toegankelijk voor de bij de Stich¬ 
ting Bureau Krediet Registratie 
aangesloten instellingen. Bij het af¬ 
sluiten van leningen en het aanvra- 
gen van kredieten moet immers 
een geldig legitimatiebewijs wor¬ 
den overgelegd. Sinds de invoe¬ 
ring van het systeem is het aantal 
inbraken in gemeentehuizen dras¬ 
tisch gedaald. „De lol is er duide¬ 
lijk wat af m de criminele wereld. 
Iedereen weet daar nu wel dat een 
bezitter van een gestolen docu¬ 
ment die bijvoorbeeld een bankre¬ 
kening wü openen, met een druk 
op de knop ontmaskerd kan wor¬ 
den” •• •’ 


meentehuis van Valkenburg aan 
dë Geul waar liefst 25Ö paspoorten 
en 200 rijbewijzen verdwenen. De 
pladtselüke autoriteiten en de poli¬ 
tie verzwegen zonder duidelijke 
aanleiding, maar waarschijnlijk uit 
schaamte over dé slechte beveili¬ 
ging, niet de inbraak maar wel de 
buit De woordvoerder van de gè- 


iemand er gebruik van maakt, is 
hij gezien,” zegt Hasper. 


Fraude 

Evenals elke politiedienst in Ne¬ 
derland vecht de RB voor een vas¬ 
te plaats binnen het nieuwe politie¬ 
bestel. „Naamsbekendheid wordt 
niet geschuwd, maar wü vinden 


rijk.” Ér is overigens een duideUj- 
ke verschuiving waar te nemen 
van fraude met een hoge frequen¬ 
tie en lage complexiteit, sQfte met 
creditcards, naar fraude met een 
lage frequentie, die zen* complex 
in elkaar steekt Zoals gesjoemel 
met lijfrentepolissen, hypotheek¬ 
fraude of money-laundering, het 
witwassen van gelden uit crimine¬ 
le activiteiten. Dat geschiedt niet 
zelden met al dan niet op vake pa¬ 
pieren geopende tussenrekenin- 
gen. 


Echtheid 


en 


men." 

Hasper en zün dienst zijn trots op 


„De prys op de zwarte markt is dan 
ook gekelderd,” weet Hasper, 
wiens dienst in het laatste halfjaar 
toch nog twee forse inbraken in 
gemeentehuizen met diefstal van 
documenten registreerde en de ge¬ 
gevens verwerkte in ’VIS’. In de 
nacht van 18 op 19 oktober sloegen 
onbekenden hun slag in het ge¬ 


meente Valkenburg PaulUssen 
weet óverigens nu nog niet waar¬ 
om dat indertijd zo is gedaan. 


„De nummers van die in Valken¬ 
burg en later ook nog Harlingen 
gestolen documenten zün in ons 
systeem opgenomen' en zodra 


zelf dat wij gewoon een belangrij¬ 
ke rol kunnen spelen in de bestrij¬ 
ding van fraude, zowel nationaal 
als internationaal. Fraudeurs ken¬ 
nen geen grenzen en wü hebben in 
'korte tijd contacten gelegd met 
beambten in Spanje, Engeland, 
Duitsland, Zwitserland en Frank- 


„Uiterst ingewikkelde onderzoek 
ken zün nodig om die stromen te 
lokaliseren en wij denken daar met 
onze dienst een belangrijke bijdra¬ 
ge aan te kunnen leveren,” aldus 
de woordvoerder van RB. Verle¬ 
den jaar nog ontmantelde zgn 
dienst een ingenieuze criminele or¬ 
ganisatie die met hulp van in het 
asielzoekerscentrum in Echt ver¬ 
blijvende Nigerianen geld uit be¬ 
staande Britse bedrijven zoog en 
overboekte naar met valse papie¬ 
ren geopende bankrekeningen. 
Helaas kon van berechting weinig 
terechtkomen, nadat tij dank tij’ 
een vormfout van justitie naar het 
buitenland waren uitgeweken. 


„Het globaal namaken van geld en 
waardepapieren is dank zü de zeer 
geavanceerde kopieerapparaten 
geen kunst, maar iedereen die een 
beetje alert is kan wel ontdekken 
of het document of biljet echt is,” 
zegt Jan Hasper. Zün dienst heeft 
vooral voor de reguliere politieman 
een handig vademecum samenge¬ 
steld met alle kenmerken van «De 
fraudegevoelige documenten.£en 
voorbeeld: slechts een enkeling zal 
weten dat de som van de cijfers op 
bankbiljetten (met uitzondering 
van het biljet van 25 gulden) deel¬ 
baar moet zün door negen, anders 
is het zeker vals. Ook de schaduw- 
watermerken zün voor de leek 
goed herkenbaar. In Eurocheque- 
pasjes is niet alleen de beeltenis 
van Beethoven doorslaggevend, 
maar ook moet het geldigheids- 
jaartal corresponderen met het 
jaartal in het hologram. Ook in het 
nieuwe paspoort is een aantal ex¬ 
tra’s aangebracht Zo staat heel 
klein in de nieten waarmee de pas¬ 
foto wordt vastgezet het woord 
'paspoort’, maar dat is alleen voor 
bezitters van zeer goede ogen te 
ontdekken. ' N' . -*V 
li 

ESI 


• De bankbiljetten hebben steevast een schaduwwatermerk: een tientje heeft een hoorn, een 
geeltje (25 gulden) een foodborstje, vijftiggulden een bij en honderd gulden natuurlijk een 
snip. In het biljet van 250 gulden staat een konijn en de duizend gulden wordt gesierd door 
de grafische voorstelling van Stereo. Foto: Documentatie Nederlandse Bank 


Vooroordelen 

* I 

DOOR SANTÉ BRUN T~ Van alle vooroordelen dié in 
westerse landen gekoestèrd 
worden tegen islamitische lanAm 
en tegen de islamitische wet is er 
één bijzonder sterk, en dat is het 
idee dat in die landen en onder die 
wet bü voorbeeld dieven zonder 
pardon de handen worden 
afgehakt Dat is ook wel eens 
gebeurd en we hebben in recente 
jaren ook wel horen verluiden van 
gevallen waarin overspelige 
vrouwen gestenigd werden. Niet 
smakelijk allemaal, maar kennelijk 
uitzonderingen. Het ging ook 
zonder vorm van proces, dus 
betrof het meer lynchpartijen!. 
’Wü’ zün daar te beschaafd vqo£ 
Hoewel: in onze contreien ïtfft 
natuurlijk genoeg mensen te 
vinden die deze of gene wegen* 
enig vergrijp aan de eerste de besfc 
boom willen ophangen (er is wel 
eens iemand doodgestoken omdat 
hij niet snel genoeg opschoot met 
zijn auto.) Psychiatrische 
patiënten in onze dreven werden 
tot voor kort nog aan zware’ 
elektrische schokken blootgesteld: 
en iets langer geleden lede het 
wegnemen van de voocj$e 
hersenkwabben een probaat 
middel tegen allerlei lastige 
psychische kwalen waar men op 
een andere manier geen raad mee 

wist 

» Het castreren van verkrachten, 
ook zoiets dat we uit eigen 
geschiedenis nog wd kennen, al is 
dat al hed lang geleden, gelukkig. 
Behalve dat het natuurlijk 
uitgesloten moet zijn dat uit 
andere dan bewezen medische 
noodzaak onderdelen van iemMids 
lichaam worden verwijderd, helpt 
castreren niet eens. Het is ecu 
primitieve gedachte dat de 
geslachtsdrift zou resideren in dP 


U i * lult 


■ i:1.111 


L-at ♦ l»i» 


iTi: 

: Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pa DE UMBURCSE 
PERSONEELSGIDS SMEETS, de enige officiële Mercedes-Benz-deaier in Zuid-Limburg, met vestigin¬ 
gen te Maastricht, Heerlen en Geleen zoekt voor haar hoofdvestiging te Heerlen 
een meewerkend 


CHEF 

SCHADEWERKPLAATS 


Wif vragen een vakman die leiding kan geven aan 5 medewerkers. Die zelf de 
expertises doet en zelfstandig kan werken. ± 35 jaar. 

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld door 

' Jan Emes, Servicemanager, Wijngaardsweg 55,6433 KA Heerlen, tel. 045-224800 SmeetS >s een zelfstandige werkmaatschappij van IBC Bouwgroep Nederland b.v. 
Hd bedrijf js in Limburg actief in de sectoren utiliteitsbouw, woningbouw; 
tenovatie en restauratie. De jaaromzet bedraagt circa 45 miljoen gulden. J 

* ' ‘ ' ‘ :• • - . J •- ' ' 

Wij zoeken contact met kandidaten m/v voor de volgende functies: 

j HOOFD PRODÜKTIE 

hoofd produktie draagt de verantwoordelijkheid voor alle projecten in 
jiM^oering. Onder u ressorteren de produktieleiders, uitvoerders en hét toege- 
kOfgd stafpersoneel. U werkt in nauw overleg mefc «tv coördineert de Inzet van 


;l r-iir- 


1 • ' -7!L_ 


contacten met opdrachtgevers, bouwdirecties, overheidsinstanties etc’ 
naast vertegenwoordigt u ons in bouwcombinaties. 

Ht$nouwkunde of gelijkwaardig en ruime ervaring in de uitvoering van grote 
jteMwprojecten zijnvereist. 

'U ' HOOFD INKOOP 

Mat hoofd inkoop is werkzaam in de centrale stafdienst en geeft leiding aan de 
fMeting inkoop. lh samenwerking met de calculatie bent u, nauw betrokken bij 
déprijsvormlng. U kent de markt en hoüdt de ontwikkelingen op het geoied van 
materialen en materieel bij. Daarnaast draagt u zorg voor inkoop en voorberei- 
0ng van de projecten in uitvoering. U voert zelfstandig onderhandelingen met 
bverantiers en onderaannemers. 

* • ■ ■ * ‘ ; I . . 

fan technische opleiding, commerciële en administratieve vaardigheden en 
Mtee ervaring in een soortgelijke functie in de bouwnijverheid zijn vereist. 

menu ach in een van béide functies herkent richt dan uw handgeschreven 
MKfeatie aan onderstaand adres met op de envelop vernield 'SoMteitatié*. 


Natel inlichtingen kimt u, buiten kantooruren, inwinnen bij: 
trJU deugtes tef. 046 - 744 671 
tng?J. Haegens tel. 046 - 517 065 


: Bouwmaatschappij Keulen B.V., Postbus 1003,6160 BA Geieen .. .-s*. ^ —-f; :i 

, z . ■ - / v*i, „ 

j 


t - \ 
Bleeker Consultants zijn specialisten op het gebied van werving en selectie 
voor Juncties in het midden en hoger kader. 

Voor Tempo-Team Uitzendbureau B. V. zoeken wij voor vestigingen in 

Noord- en Zuid-Limbutg, kandidaten voor de Junctie van: 

' ♦ ' 

regiomanager m/v 

Dit dynamische, snelgroeiende en solide uitzendbureau met een landelijk 
kantorennet, met thans 57 vestigingen, is een van de grootste uitzendbureaus 
in Nederland. Tempo-Team draagt zorg voor uitzendingen in maar liefst 
10 sectoren. Dat opent voor u een kansrijke positie om als regiomanager 
te scoren in het boeiende spel van vraag en aanbod op de tijdelijke 
arbeidsmarkL 

TAAK , 

Als Regjomanager bent u verantwoordelijk voor 

- de omzet- en resultatenontwikkeling iri uw marktgebied ' 

- het organiseren, coördineren, inspireren en controleren van activiteiten van de 
intercedenten 

- zowel de prospectieve als relatiebewakende acquisitie 

- het organiseren en uitvoeren yan commerciële en promotionele activiteiten 

- de uitvoering van het door u opgestelde regioplan 

- het alert inspelen op markt- en concurrentieontwikkelingen 

- het zorgdragen voor een adequaat gevoerde administratie betreffende 
uitzendkrachten, klanten en activiteiten 

PROFIEL VAN DE KANDDAAT 

Voor deze afwisselende en zelfstandige functie verwachten wij dat u: 

- een ondememersmentaliteit hebt en een natuurlijke leider bent 

- - zowel dienstverlenend als commercieel bent ingesteld 

- relevante werkervaring hebt, liefst iri de uitzendbranche of iri de zakelijke 
dienstverlening 

- initiatiefrijk en creatief bént in het bedenken van oplossingen 

- doorzettingsvermogen hebt en goed kimt organiseren 

- zelfstandig werken een MUST vindt 

- een opleiding heeft gevolgd op HBO-niveau, bij voorkeur in een 
bedrijfseconomische richting 

- 28/36 jaar bent en rijbewijs B hebt 

U bent een ambitieus manager die in staat is op een prettige, niet dominante wijze 
op te treden en hebt uw managementcapaciteiten bewezen in de praktijk. U bent 
contactueel zeer vaardig en beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheid. 

SOLLICITATIES 

Wanneer u toe bent aan een nieuwe stap in uw carrière en u herkent zich 
in bovengenoemd profiel, neem dan het juiste initiatief. Geef een creatief vervolg 
aan deze advertentie en solliciteer. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld 
7 van een bondig curriculum vitac* kunt u binnen 14 dagen richten aan 

Bleeker Consultants BV, ter attentie van Mw. M. Bleeker-de Vries, Postbus 299, 
5240 AG Rosmalen. Vermeld daarbij op envelop en brief de code RML. 

Wij behandelen uw reactie strikt vertrouwelijk en zullen uw gegegevens • 
slechts met riw toestemming aan onze opdrachtgever bekendmaken. 


& 


BLEEKER CONSULTANTS BV 

werving & selectie 


Sanders en Geraedts B.V. is ©entiedrijf dal zich voornamelijk bezighoudt met aannemings- en exploitatiewer- 
ken op het gebied ten grond- en wegen^ouw, alsmede ontgrondingen en afvalverwerking. 

'Voor de regio Midden-/Noofd-Umburg zoeken wij op korte termijn een 

ERVAREN UITVOERDER G.W.W. 

Onze gedachten gaan ÜR haaf iemand met M.T.S. of gelijkwaardige opleiding, ruime ervaring ais uitvoerder 
G.W.W. en het nodige organisatievermogen en inventiviteit. Ervaring met bodemsaneringswwkzaamhéden 
strekt tot aanbeveling. . 

Sanders en Geraedts biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een veeleisende uitdagende func¬ 
tie met perspectief. 

Voor inrichtingen omtrent deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer E.H.. Dijkstra of de 
heer P.P.LM, Geraedts (tel. 04740-2755). 

Uw sch rift^ ; sollicitatie gelieve u te richten 
aan: Saij^ ie te éf! ( j eraed ts B.V. 

Postbus 9016 * ' 

6070 AA Swatmen technische adviseurs 


> behorende tot r 
Grabtrmky £ Poort Groep 


Wij zoeken op korte tennijn voor de afdeling 
WARMTE- EN LUCHTTECHNIEK 


Ou burew is een Onafhankelijk 
Raadgevend Ingenieursbureau 
en reeds yanaf 1956 gevestigd 
in SitUuxL - . 

Sinds kort maakt het bureau deel 
uit van de QrUbowSky & Pooit 
Groep.. 

De advieswerkzaamheden be¬ 
strijkende vakgebieden warmte- 
eh hjchttechniek, elektrotech¬ 
niek, akoestiek en bouwfysica. 
De afdeling warmee- en lucht- 
techniek ontwerpt en berekent 
installaties voor klimaatbe¬ 
heersing, sanitair enz. cnhege- • 
leidt tcvjma de uitvoering. 
Voorts wrede* adviesen gage- 
venop ea ergiehe s p ari ngsg efred 
en ondeijMNid van installaties. 


1 : -v 

‘j’ ’ ' Tl' 


; " {r Ordtvan 

Nederlandse 

RMdgavwidt 

Ingenieurs 
\ V;;; t..' . 

voor, het ontwerpen, besteksklaar maken én begeleiden van 
de uitvoering van technische installaties ten behoeve van 
gebouwen.Voorts behoort tot de taken het uitwerken van 
energiebesparende voorzieningen en advisering terzake 
van instaHatie-ondeidiowk 

Vereist zijn gedegen vaktechnische opleiding, ruime 
ervaring én vertrouwdheid met geautomatiseerd rekenwerk., 
De aard van bet werk vereist tévens goede contactuele v 
eigenschappen en goede mondelinge en schriftelijke, 
uitdrukkingsvaardigheid. 

Geboden wordt zelfstandigen verantwoordelijk weHc. 

De salariëring wordt gerelateerd aan opleiding en ervaring 
en is in overeenstemming met het belang van de functie. 

- - • • v : v " :•*. • ‘ : • \ ' 

Voor nadere informatie kunt u contact opnèmen met . . 
de heer Ing. H.W. Coenen, . •••'•• V'-. 

tel. zaak 046 - 515661, privé 04498 - 51860 • 

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten^aan: 

iV '; 7’* • 'Mi' _ .. • _v. .. 

Hameleers Technisch: Adviesbureau HV, 

T.a.v. de directie •. v -' j • ' A v***:- 

Postbus 145,6130 AC Sittard ; Pafklaan 15, Sittard 
SECRETARESSE 


Koenen en Co vindt zijn basis in een registeraccountantskantoor, dat in de a 
tien jaar is uitgegroeid tot thans ruim tachtig medewerkers en vijf kantoren. 

Ons dienstenpakket omvat de disciplines accountancy, belastingen, beleidsadvise¬ 
ring, automatisering en administratieve dienstverlening. Waar nodig wordt opadhOC 
basis samengewerkt met andere deskundigen. We werken veelal voor middelgrote 
kleine bedrijven, vrije beroepsbeoefenaren en non-profit instellingen. 

Ons werkgebied is voornamelijk Limburg en Oostelijk Brabant. 


7> : ■ 7$<- * 
mm i n i . i . . ■■■■■ u i m . i i 

" ’’ i. 


Deze is vacant op ons kantoor te Heerlen, waar 17 medewerkers werkzaam zijn. 

De secretaresse, rechtstreeks ressorterend onder de kaotoorleiding, is belast met < 
uitwerking van accountantsrapporten en bijkomende algemene secretariaatswei 
zaamheden. 


'wwemmi** 


HM.M I MW B. .. .. 
\x 


Vöor deze (unktie worden de volgende eisen gesteld: 

- voltooide VWO-ppleiding 

• voltooide directie-secretaresse opleiding , 

- zeer goede taalbeheersing 

- inventief, representatief en goede contactuele vaardigheden 

- ervaring in een vergelijkbare funktie 

• ervaring met tekstverwerkingsprogrammatuur 
• - leidinggevende capaciteiten 
4Ê: 
& 


CfiP 


Borghans BV is een vleesvérwerkerj 
bedrijf (uitsnijderij) te Nuth op het 1 
gebied van rund-, varkens- en 
kalfsvlees. ; 

Service en kwaliteit zijn bij ons zeer i 
belangrijk. Onze afnemers zijn 
slagers, grootwinkelbedrijven en 
groothandel in binnen- en buitenl 


Ter versterking van ons team, zoeken wij voor de commerciële 
afdeling een enthousiaste 
Vereisten: - een gedegen vleeskennis; 

» - commercieel inzicht; 

- gpede contactuele eigenschappen; 

- kennis van de Duitse taal. 

Wij bieden: * een zelfstandige functie rnet doorgroeimogel^kheden; 

> ,/ - uitstékende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor inlichtingen kunt u bellen tijdens kzurrtooruren. 

Uw schriftelijke soliicitatie zién wij graag tegemoet aan de directie van: 


BMfham&Z*; BV, 

Horselstrast4, 

S361H61Mh, 


y- aivi-vA ■; ^[7 


STREEKSCHOOL VOOR 
BEROEPSBEGELEIDEND 
ONDERWIJS HEERUEN 


postbus 124, 
6400 AC Hssrlen. 


Rector DriMeenweg •-6411 QZ, t»L 04S-71S990. 

Het bestuur Van de streekschool te Heerlen 
vraagt een % 

docent (m/v) 
met affiniteit tot; 

- pypbewarken; 

- constructlebankwerken. 

De vacdture omvat 18 lesuren per week. 

informatie kunt u inwinnen bij: 
de hr, R. Heltzei, tel. 045-441580, of 
de hr, M. Kohnen- tel. 04454-3356, of 
tijdens, kantoöruren tel.:045-718990. 

Sollicitaties z.s.m. te richten aen; : 

secretariaat directie 
postbus 124,6400 AC Hssrlsn. Zaterdag 14 fnaart 1992 • Pagina 41! 
moet optrekken 


DOOR FLIP DE KAM EN FRANS NYPELS 

Pensioen kost geld. De kosten van het nationale basispensioen, de aow, worden jaarïijks door pre¬ 
mieheffing omgeslagen over iedereen die in Nederland woont en jonger dan 65 jaar is. De lasten 
Van de aanvullende pensioenen komen in eerste aanleg voor rekening van de werkgever. Bij som¬ 
mige bedreven, zoals de banken en Akzo, behoeven werknemers hélemaal niets voor hun aanvul¬ 
lende pensioen te betalen. Maar de meeste werknemers zijn niet zulke geluksvogels. De werkgever 
houdt maandelijks op hun salaris een, soms forsp, bijdrage voor de pensioenfinanciering in. 
m < ï ' ' «SB 

' w > - ■■■méïïy 

■ r< , , y , S!r ¥ ï #, 

yiyy ■: j y: ; :• : >: ;r. :• ::: ■ : i m <: § ■: ■yyyyyyyyy 

- ï #. vj y v 
- 'y'- > , ' ' >■ 

s& 4 W t' 'f* , y,y.-;/: f 

ü'' J y ^B0ÊÊti 

i'-y? ■"" ' ? 

> V v - - 5 u ff '*■ *t 


De geraamten van Ruding 

Oud-minister van Financiën Ruding dankt zijn faam als strenge penningmeester van het land 
in belangrijke mate aan een reeks van schijnbezuinigingen uit de jaren tachtig. Zo werd op, 
de bijdrage van de overheid aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) jarenlang fors 
bezuinigd. In diezelfde periode stegen echter juist de lasten van het Heerlense pensioenfonds. 
Dit kwam ten eerste door de groeiende arbeidsongeschiktheid onder ambtenaren en onder¬ 
wijsgevenden, zonder dat daar een premieverhoging tegenover stond. 

Sterker nog, ambtenaren kregen nieuwe aanspraken, zoals het recht om vervroegd uit te tre¬ 
den, waarvoor nooit premie is betaald. De overheid meende de benodigde financiering te 
kunnen vinden door in te teren op het ABP-vefmogen. Waarschuwingen vanuit Heerlen wor¬ 
den genegeerd. De ambtenarenbonden hebben de aanslag op het pensioenvermogen ge¬ 
doogd, omdat het leek alsof voor de extra rechten niet hoéfden te worden betaald. In feite is 
het moment van afrekening slechts uitgesteld. Nu is het sprookje bijna uit 

By het opmaken van de ABP-boedel, met het oog op de voorgenomen verzelfstandiging van 
het fonds, rollen Rudings geraamten uit de kast De komende jaren moet de ABP-premie ge¬ 
leidelijk met vele procenten omhoog, tenzij wordt besnoeid op uitkeringen en aanspraken. 


Nëem de regeling bij de overheid. 
De ministeries en de gemeenten 
dragen 8,8 procent van het totale 
ilaris af aan het Algemeen 
„erlijk Pensioenfonds (ABP). 
;$en deel van die premie wordt ver ; 
Mrolgens verhaald op de ambtenaar. 
■iPe eerste 33.500 gulden van zijn 
Salaris is prenüevrij, op de rest van 
zijn salaris wordt 10 procent pen¬ 
sioenpremie verhaald. Ook de 
laagstbetaalde ambtenaar moet 
echter minimaal 0,6 procent van 
**Ün salaris bijdragen, ook als hij 
blinder dan 33.500 gulden verdient. 
Samen financieren de ambtenaren 
4 via de verhaalde bijdrage - een 
derde van de kosten van hun aan¬ 
vullend pensioen. 

In vergelijking met werknemers in 
het bedrijfsleven krijgt het over¬ 
heidspersoneel meer waar voor 
«ijn pensioenpremie. Behalve voor 
het gebruikelijke ouderdomspen¬ 
sioen vanaf het 65ste jaar en een 
pensioen voor de nabestaanden bij 
herder overlijden, is de ABP-pre- 
jnie ook bedoeld voor de kosten 
van vervroegde uittreding (vut) en 
Voor de uitkering bij arbeidsonge¬ 
schiktheid. Ambtenaren vallen 
hamelijk niet onder de wao, maar 
‘"Bi ontvangen hun eventuele invali¬ 
diteitspensioen vanuit Heerlen. In' 
het bedrijfsleven betalen werkne¬ 
mers een afzonderlijke wao-premie 
(13 procent vanaf 25.000 gulden 
phito loon) en daarnaast vaak een 
fj£v afzonderlijke vut-premie, waarvan 
de hoogte sterk uiteenloopt. De 
ambtenaren zijn dus goedkoop uit 
ffehiet die al-omvattende premie van 
pITOCehty ••• SA \ -.-.tv - •. A<i t -■ 'M: 

^ÉÉ^goedkoQp, vinden ze bij het 
^^pp. De premie zou bij lange na 
. hi« kostendekkend zijn. Vandaar 
y dat de Heerlense . 

I'; dat de premie ■ 

tb d(Mhh» 5 öd* jaren omhoog moet 
W: tot ongeveer 17procent(zie kader). 
Daarvan is 8 procent bestemd voor 
de dekking van het oudeidoms- en 
nabestaandenpensioen. Ruim 4 , 
p- procent zou nodig zijn ofh een , f 
w spaarpot te vormen voor uitkerin¬ 


gen aan toekomstige vutters. Uit¬ 
keringen aan arbeidsongeschikt 
verklaarde ambtenaren vergen nog 
eens 5 procent prèmië. 

Vut en invaliditeitspensioen van 
de ambtenaren worden bij de over¬ 
heid anders gefinancierd dan in de 
marktsector. Het ABP vormt daar¬ 
voor een spaarpot, net zoals voor 
het pensioen. In de marktsector 
worden elk jaar de wao-lasten ge¬ 
heel en de vut-lasten grotendeels 
omgeslagen. De overheid wilde de 
vut destijds op een koopje invoe¬ 
ren en meende de kosten te kun¬ 
nen dekken uit de overschotten 
binnen het ABP. Daarom zijn de - 
vutrlasten van de ambtenaren 
nooit omgeslagen via afzonderlijke 
premieheffing. In de jaren tachtig 
groeide het beroep op de vut stérk. 
Tegelijk verlaagde de overheid de 
aan het ABP afgedragen premies. 
Vooral hierdoor berekent hét ABP 
thans een vermogenstekort van on¬ 
geveer twintig miljard gulden om 
alle toegezegde toekomstige uitke¬ 
ringen te kunnen betalen. 

Die sombere ABP-visie is kwes¬ 
tieus. Volgens de opgebouwde- 
rechten memode heeft het fonds 
een overschot Van zestien miljard 
gulden. Dat overschot wordt nog 
veel groter, wanneer dé financie¬ 
ring van Vut en wao niet langer dit 
de ABP-spaarpot zou plaatsvin* 
den, mam: ook vóór ambtenarëride 
benodigde middelen, het als voor 
werknemerski hét bedrijfsleven, 

> voortaan worden vergaard via een 
afzónderlijke, jaarlijkse(ómslagpre- 
i mie. Bij hei ABP valt dan vijftien 
miljard gulden vrü, die nu oog op¬ 
zij wordt gëzet voor invaliditeits¬ 
pensioen en vut. In dit geval kan 
de door de overheid verschuldigde 
prethie (nu 8,8 procent) de komen¬ 
de tien jaar omlaag. Dat is in eerste 
aanleg gunstig voor de schatkist, 
maar de ambtenarenbonden zullen 
terecht claimen dat ook de ambte- 

, naren mogen profiteren van de 
premiemeevailer. * 

•ƒ '•> 

•a» - ... V 

Daar staat tegenover dat de over- 


VX X. jh 'h 


i .s-WiSaSrÈKLr.rAs 


Bil.. " -t . . ABP: overschot van zestien miljard, of nog veel 


heid en de ambtenaren in die nieu- 
wegituetiejaariijks plusmipus 
negirt procent aan nieuwe ömslag- 
premie& gaan betalen voor vut en 


inde schatkist en kost de ambte¬ 
naren koopkracht. : f 
Wanneer de kosten van dè tut jaar¬ 
lijks zichtbaar zijn door eed directe 
omslqg over de salarissen, zullen 
vooral jongere werknemers zich af- 
vragèn of zij wel willen bijdragen 
aan de financiering Van een rege¬ 


ling die door de vergrijzing en te- 
kortai op de arbeufemaikt in de 
volgende eeuw op dé klippen 
loopti De signalen nemen toe dat 
wertcgë^ 

zonderd, de vut nog in de loop van 
de jaren negentig tem grave willen 
dragen, Bij Akzo is de bijl inmid¬ 
dels in de vut gezét De solidariteit 
van jongeren met vut-gerechtigden 
neemt af, naarmate pp de werk¬ 
vloer het besef daagt dat men be¬ 
taalt voor een regeling waarvan 


men zelf nooit zal genieten. Die 
discussie wordt bij de oveah^id pp t 
scherp gesteld zodra de VÖfuit het 
ABP wordt gelicht en vopttaaftvia 
een jaarlijkse omslag over de-saïa- ' 
slagen over het salaris. Voor de 
minister van Financiën is dat een 
schrikbeeld, omdat de wao een 
landelijk uniforme premie kent 


waaraphijnlijk, ondanks té ver¬ 
wachten heftig verzet van de bon¬ 
den. Dales heeft de ambtefcaren- 
vut vorig jaar al op het hakblok ge- 
Jegd. Toen wisten de bonden die 
aanslag op de rechtspositie van 
hun leden nog te verijdelen. Het 
betekende slechts uitstel van exe- 


. rissen zou worden gefinancierd. 
Het ligt verder nogal vopr de hand 
dat ambtenaren eenzelfde arbeids¬ 
ongeschiktheidsregeling krijgen 
als alle andere werknemers nu al 
hebben. Dit betekent dat jaarlijks 
' dg uitkeringslasten wegens hét in¬ 
validiteitspensioen wérden orage- 


den, ^desondanks de landelyk 
unifonne premie zouden betaléï 
zóu da schatkist bedrijfstakken 


zoals de bouw en de havens, subsi¬ 
diëren. Kiest de regering ervoor 
ambtenaren de hele premie zelf te 


tenoren veroordeeld tót bet trferid:-- 
setterschap. Zij bijten het spitsaf, 
maar alle andere werknemers zul¬ 
len onherroepelijk volgen. Dot is 
inmiddels bij Akzo geblekrai. De 
vergrijzing maakt a&chaffing^van 
de vuten beperking van aanvul¬ 
lende pensioenaanspraken op den 
duur onvermijddük. 


De uitdagend uitgedoste dame 
loopt door een straat waar een 
lief negeijochie aan het spelen 
is. Als ze het kind passeèrt, 
aait ze hem even over zijn ból 
■ en vraagt:’Hoe heet jü?’Het 
% jongetje néémt haar uitvoerig 
op en antwoordt dan: ’ik heel 
v heet!' 

Het is even stil aan de 


DOOR RENÉ DIEKSTRA 


Vanaf een naburig tafeltje zo goed en zo kwaad 
als het kan stiekem meeluisterend, onderga ik 
een soort stoomcursus alternatieve volkeren- 
kunde. Negers en Surinamers blijken lui en 
kinderlijk. Ze spreken slecht Në&erlands e® 
denken aan niks anders dan seks. België is één 
grete zwakzinnigeninrichting. Turken brengen 
de meeste tijd door op vuilnisbelten en schroot; 
■ bopen en joden zijn alleen maar bezig met het 


- • ü. : , w>pen oi jooen «neen 

j: -: Tb -y'- 'hpSknwi-Üéldlv> '■ -^ 


bulderead gelach op. Het 


mfSlÈBpfOken. Dan VaJleti , IVpischeyowbéödenvan de laatste twee groe- 

vrijwel geUjktüdig in 

. V verschillende hoofden dé * , .V- dat bét köóptoiA gf Rn: joodse kinderlokker 
-'JïuTi** - AAn tegerrklétiitje: TM,snoepje? Kopen?’. 

4 muntendopr en steekt een 1 

f bulderend gélach op. Het wat-rag^^^^dki^pp®* 1 1™ 1 da 

■ blijkt hetstartsein vooreen 

,, lange reeks'ras’echte eMoor ’ 

; moï^en, waaraan alle r {' v 

M «PteWlen op hun eigen ' £.'' ' mtoderhïden<ife 

s wyze een bijdragelevefen. < , - 


hmge reeks ? ras’echte 


' J'v 


. '- 1 ? 

fÊÈÊÊiX 


* •' ^ o-i , 

\ • ,-.v '* ' , . • ( 

% ; . J 

- . /.• ty ->■■ / I 

I* ■ '4'y \ • 'ftNvV. .• 

',,W ; '! 


i soort symptoojsv 


neunoment, ia er 
ir het is wel een 
.Want wat moetje 


per beschouwd 
ifla 


m ' ri 


i 1 r i ^ «• .• 


ch vrouwen bi een tpóh betrekkelijk beschaafd 
■ land, die zicheen de tut lachen om de op de ke¬ 

per beschouwd fleert grove beledigingen van 
Y \ ; «idere mensen? J&i toia* er zelft een mop bij, 

, Waarvan ik het veridagbier nietvoor myn reke¬ 
ning wil nem^ii, waarin het vergassen van jo- ., 
den als een soort vaa^jeeie (Hitiertgrap werd 


? hod, nou, zo k«n het wel wew’ - hartelijk om 
W" •, \ v. , J •- 

f ; Wé J-* 


"..-X .;. ,;>■ ^4 

•: .'vXl 

"y V" ■ s 

w-m- $■ y, 

Sjs. fc. vi» . • v , «, .•kSÈ.'MB'- IK. 

||; m- êM'È. 


at ik als ik op dat mo- 
hen op hun zieke hu- 
poot aan dé grond had 
t hadden ze me ge- 


Psychologisch gezien is een vatt dé grootste 
misvattingen over humor de gedachte dat als je 
iets als grap of inop brengt dat Dok betekent dat 
jé de inhoud ervan niet serieus méént In zeer 
lÊpe! gevallen weerspiegelt de inhoud van een 
,, mqp een angst of een opvatting die de verteüer 
en veel van ie mensen in de groep waartpe hij 
. t»f zy behoórt deltti; De talrigsémoppen óver 
impotente mannen èn avmpëUie vrouw^ri die ' 
al eeuwenlang de ronde doen^jréven bij voor¬ 
beeld uiting aan een diepzittende angst bij de 
man om seksueel te falen. Moppen waarin ver¬ 
een spottende wijze worden neergezet geven ** 
eveneens vaak uiting aan diepgewortelde ste¬ 
reotypen. / / 

:■ ' i " : '. "■ 

Een van de fraaiste en typerendste voorbeelden 
daarvan trof ik aaijhj een joods ’witzen’boek. 
v Wat is de reden,* zo Bégint de ntop, ,dat de tien 
. g€^odenopt#eeti^ziJnges<ibreven?’Ant¬ 
woord: toeriGoddètien gebóden Maar had, 
bood hijze allereerst aan de Duitsers aan. Die 
lazen zeen reiden toen: zulf niet doden? 

Wateen onzin! Het is heel natuurbjk om te do- 
'* daÈu W|j hoeven die dingen niet/ ]; 

1 " v . ».\ t ' 

Toen bood God re aan de Fransen aqn die re la¬ 
zen «i zeiden: *Öü zult niet echtbreken? Wat 
een onzm.’ Het is heel natuurlijk om écht te bre¬ 
ken. Wij hoeven die dingen niet’ / 

Vervolgens bood God re aan de Italianen aait 
Die lazen re en zeiden: ’Gij zult niet stelen? Wat 
een onzin! Een mens moet toch eigens van le¬ 
ven. Wij hoeveii die dingenniet/ : r 

Ten einde raad bood God re aan4e joden aan. 
Maar het eerste wat de joden vroegen was : Wat 
kOetn?’- •' 

’Wat kost ’t?l 7 reageerde God vprbaMd/het kost 
niets hatuuriljk, het is gratis.’ ‘ f ; . 

’Oh, als dat zo is, r zeiden de joden, *geef er dan 
., maartiiw»!’. » , \ -'y . 


uit de bus komt Rn dat is vrijwel altijd iemand 


Integendeel, het feit dat er hu een extern mik- 


die niet tot de gftgjp, de soort, of het gehoor van punt voorgevoelens van onlust en onbehagen 

de verteller beho^fe Dat laatste is van belang •' ^ \ is, doet de eventuele penningen tuzeen de 

voorhetbégrijpéAvandeftinctie van een mop. groepsleden zelf afhemen. Dat is exact de reden 

.-v . 4 ; . waarom narirPrQpagHndaminister Joseph 

Iemand die een naopr verteit, wil daarmee stem- Goebbels ooit zei: „Als «r geenjodpn bestpn- 

ming maken. Datlukthatuurlijk alleen maar als ■ deü, dan moeatai ze wozden uitgevonden.” 


de verteller behopfe Dat laatste is van belang 
voor het begrijpen van de fUnctie van een mop. 

Iemand die een mop vertelt, wil daarmee stem- 
ming maken. Dat IpM natuurlijk alleen maar als 
de mop geen ele»^#csi bevat die beledigend 
kunnen zijn vdpëde&enen die zich onderzijn of 
haar gehoor hevindeitdemand die een mop ver¬ 
telt waarin eèn blinde óf epilepsiepatiênt een • 
dubieuze hoofdrol krijgttoèbedacht, loopt (te- ' 
recht!) het risico op een hoop gelazer als zich 
onder zijn gehoor een of meer mensen met een. 
dergelijk probleem bevinden. 

Wil een mop 'slagen’, dan moet dus aan ten -• 
minste twee voofwaaTden voldaan worden. Op 
de eerste plaats moeihij verteld worden aan . 
een gehoor van mensen wier houdingen en op¬ 
vattingen min of meer overeenstemmen met die 
van de verteller. Op de tweede plaats moet het 
mikpunt van de mop bij voorbeeld buiten de 
eigen groep liggen. 

Als aan die voorwaarden is voldaan en de mop 
werkt op de Lachspieren, dan slaat de verteller , 
twee vliegen in één klap. Door de gemeen¬ 
schappelijke vroiyirestonmiiigvaretevigt hij, 
althans tijdelijk, de gnoepsband. Voorts verleidt 
hij de groepsleden te denken dat degenen die 
afwijken van de eigen normen of kenmerken, 

inderdaad belachelijk of minderwaardig zijn. 

» , * 

' ,:y ..'•'••• 

Daarmee maakt hü de weg vrij voor eventuele 
acties, ook gewddd^i sfe, jegens die 1 ininder- 
waardigeanderen’. Uit verachtende studies 


Wat Goebbels, helaas, maar al te goed doorhad, 
is dat de menselijke geest een uitstekende 'mis¬ 
match'-, afwykingsdetector is. Zp gauw het aan 


van de patronen die onze opvoeding, levenser¬ 
varing en-beschouwing er in hebben aange- 


’Gaop onderzoek uit, kijk of die afwükhtg'bë- 
dreigend of met voor je js en onderneem even¬ 
tueel actie om die afVdjking te neutraliseren’. 


•< of opheffen, dan zullen we ons, gegeven de wij¬ 
ze waarop ons brein geconstrueerd is, elke keer 


worden. Vandaar dat Nederlanders die meen 


culturen leren leven*. 

Maar het is niet aBeen die innerlijke onrust die 


brengt, die de^ prikkel vormt voor racisme en 
racistische uitlatingen, zoals in de vorm van , 
moppen. We^leven in zekere zin allemaal inen 
vanuit de idee datwijhetouddeipmit van de 
wereld zijn. Het is voor ons niet goed vooratel- 
baar - bijna onaanvaardbaar - dat er mffioeaén 

.. i _««.. . j•_ a V t 


zichzelf rondlopen. Racisme is in wezen niets 
gangmakers (de zgn.bulÜes) een afwijkende - anders dan e«i strijd over de vraag wie o-nu 

in ras, licl»anMbouw,Medingpf geding - me-' .■ ; , eigenlijk in het middelpunt van de wereld pg 

descholier belachelijk te maken. r : staaft, wie er mtmberone is, zij of wij? 

Het gezamenlijk Aütlacben doet steeds meer een ZoUihger mens»op 4ezé weidd roadlopen 

situat» ontstaan vari een gro^4egenmter«esr : V ^ch superieur wanen aan anderen, zal er < 

wamlni.de lattens bedreigd gagt andere vorm vap fuerimezijn. En aan 

voelen éttriebsteeds/am?ï^€*'(indéogeh mensen is voorlopig geen gebrek, getuig' 

de giOep stpeetóem^^ voorbeeld Fat BuchfluiamBusb’ Republi* Maar ook als rezich 
ligd mét de gangbare 
toch alleen maar als 


Heel handigjBpmt deze mop per volk steeds een 
eigenschap óp waarvan veel mensen inderdaad 
gelovendat hét zich daarin onderscheidt van 

>.;,éwtere. . ' ; r 

Bij de meerderiarid van dé moppêbxlie draaien 
óm dé moeite die wé hebböa mêt dé eige¬ 
naardigheden, metbet anriHV-r^vaiiaiidere 
mensen of volken, is het zo dat^ maar éfe. als 
de domste, de gejneenate, de onbetrouwbaarste 


Zolang i 
dierich 


er mens» op 4eze wereld rondlopen 


géh,Dseitt#?itela 


dervoeléï. ' : v.cux 

f - j «•„ ; s •’ '•■{rfV--’" *“ ' 

Allés wat ér asnfrtuiratié- 
tussen de ffio^> sleden<m< 


m : -"-im :. 


«I 


: < y. . V- 


mxmg *eerv,i 

idatvbwde •. : f ÓP »lke mcMpmiten moetikaan Albert 
.’fltbistein's verzuditing denken: J£r zijn twee 


■iff . 
d omhei d Alleen vaa het heelal 


* 9 

J 


laten opbrengen, zoals in het be¬ 
drijfsleven het geval is, dan voiie- 
zen ambtenaren veel koopkracht, 
omdat zij over het salaris tussen 
25.000 en 70.000 gulden ongeveer 
13 procent wao-premie zouden 
moet» voldoen. 

Er is hoe dan ook verandering op 
tiL In alle stilte zijn drie werkgroe¬ 
pen onlangs begonnen om het 
ABP onder de loep te nemen. Een 
werkgroep Financiering onder¬ 
zoekt of het ABP werkelijk een 
tekort heeft en welke premie nodig 
is om een vei^etistapdigdABP MIe 
bestaande taken te lat» uitvoeren. 
Evéntuele financiële problem» 
Verdwijrten, naarmate door beper¬ 
king van bestaande aansprak» de 
toekomstige last» voor het ABP 
dalen. Een werkgroep Aansprak» 
lichtje bestaande regelingen door. 
In de loop van dit jaar wil minister 
Dales van Binnenlandse Zak» 
aan de hand van de werkgroeprap- 
porten met de bond» » het ABP 
om de tafel gaan zitten om te pra- 


het op e» na grootste pensioen¬ 
fonds ter wereld. Een ding staat bij 
voorbaat vast Blijven allé bestaan¬ 
de aanspraken in stand, dan moet 
op korte termijn de premie om¬ 
hoog. Dat kost de belastingbetalers 
» de ambtenaren e» stuk van 
hun koopkracht Het alternatief is 
dat de aansprak» word» afge- 


>nn.; ?>'V*xï 
‘Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 


Onder de qfdeling Economie en Bouwzaken van het Bisdom Roermond ressorteert de 
Financiële Inspectie. 

Deze is onder meer belast met de beoordeling van de jaarrekeningen van de ca. 360 parochies in 
het Bisdom, met de beoordeling en advisering terzake van doof parochies gevraagde 
bisschoppelijke goedkeuringen en met de advisering en ondersteuning van de parochies op 
financieel, economisch en organisatorisch terrein. ’ ' 

Bij de Financiële In sp e ct ie zijn vacant de juncties van: 


gJjTof». EP. 
vV- 


Ten Moaen van de Fi nan cie el Inspecteer gelden de navolgende fiinctie-eisen: 

• h«*hrijfa»rfWMTiTiiichE» kennis niveau; 

gedegen iocmiis mei inbegrip van kennis van gea rom atiseerde 

administraties; f.' • 

• mitte ervaring in de beoordeling van de financiële verantwoordingen; 

• nen uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• m staat veelsoortige contacten té leggen en te onderhouden; 

• in *ta«zk& in te leven in specifieke kerkelijke aangelegenheden; 

» een dkintvaardigc cnflexibcloinstellmg. 

Voor deze veelzijdige functie wordt gedacht aan een kandidaat (m/v) van ca. 40 jaar, die na 
een inwedeperiode zal worden belMt met de lekfing vah de financiële inspectie. 


tVn aanzien van de Medewerker Fknandëk Inspectie gelden de navolgende fiinctie-eisen: 
• een gedegen administratieveen finanded-epopomische kennis Op HEAO- of SPD-niveau; 

_ % ____' __•__1._ _____-_ _a_• _ 


• kcaois van automatisering, in het bijzonder van geauionutfisecrde adinini 

• ervaring in de beoordeting en cot^rde van financieie veraittwoordingen; 


ingin 


vervuiling van de 


externe contacten, methet oog óp adequate 


(*, v» 

r *V*/ ’ • 


Voor dezcfaqptre wnsrifgriarhl SinrynluuHlidam (m/v) fodekgftjjd vm30 tot 40 jaar. 


Algemeen: 

Voor beide functie* geldt ah standplaats 
Roermond. 

t «,• ‘ X . . ■ ■ * 

• . ' \ 

Van kandidaten wordt een positieve 
kerkelijke betrokkenheid (Roóras Katholiek) 
verwacht. ' 

Het salaris is afhankelijk yan leeftijd, 
opleiding en ervaring. * 

De salaris-scfaalen voor het lekenpersoneel 
van het Bisdom Roermond komen overeen 
met die van de Provincie Limburg. 

Uitvoerige s«^rific$ke soöicitaties met 
gegevens over persoon, ofdeiding en ervaring 
kunnen worden gericht aan 
deheerOJPÜSpee, 

Adjunct-Algemeen Econoom/CoOrdinator 
parochiezaken. 

Postbus 470, 6040 AL ROERMOND. 

Een psychologisch onderzoek zal deel 
uitmaten van de selectieprocedure. 


Hameleérs y, \' 


behorende tot 
GrtbowskyA 


AKOESTIEK EN BOUWFYSI» 


Ons bureau is een onafhankelijk 
Raadgevend .Ingenieursbureau 
en reeds vaiuif 1956gevestigd in 
Sitlard. 

Sinds kortmaakt het bureau deel 
uit van dé Grabowsky & Poort 
Groep. 

De advieswerkzaamheden be¬ 
strijke de vakgebieden warmte- 
en luchttechiripk, elektrotech¬ 
niek, akoestiek en bouwfysica; 

’ •• ■* - ' k - , 

De afdeling akoestiek en bouw¬ 
fysica geeft adviezen inzake 
beperking van geluidhinder 
t.g.v. industrie, verkeer, vlieg¬ 
tuigen, horeca enz. en verricht 
advieswerkzaamheden t.b.v, 
bouwakoestische en bouw¬ 
fysische aspecten. 

De afdelingen warmte- en lucht¬ 
techniek en elektrotechniek be¬ 
wegen zich in hoofdzaak op het 
terrein van installaties in de 
utiliteitsbouw. 


die het als een uitdaging ziet de leiding van de afdeling 
zich te nemen en de afdeling verder uit te bouwen. 


Ruime ervaring iö een zelfstandige adviesfunctie op 
vakgebied, alsmede het karakter en uitstraling om co 
leggen en te onderhouden met nieuwe en bestaande 
zijn daarom een eerste vereiste. 


M 


} v 

I 
:ê*n - • : 

H h d ért a n dsa 


Bij gebleken geschiktheid is doorgroéi naar eeh füncti 
algemene bureauteidiag mogelijk. < . 

Indien u tevens ervaring heeft niét gebouwinstallaties,, 
dat gezien het multidisciplinaire karakter van het bun 
het toekomstperspectief van de functie, een extra voo 

Geboden wordt een zelfstandige en verantwoordelijke 
een prettige werksfeer. 

De salariëring is in overeenstemming met het belang v 
functie.;; - ; • '•••■ 

Voor nadere informatie kunt u contact öpqpmen met ; 
de heer Ing. H.W. Coenen, <•; ' 

tel. zaak 046 - 515661, privé 04498 - 51860; 


Schriftelijke sollicitaties binnen 14 daggarichten aan: <» 

’■* r • v -i, ■ .. ,t ■ * *• $.*," \ " v / 

• ‘ ' ■ . •» .y\ . % . ' I I r-: :• >. • .. ; 

Hameleers Technisch Ad viesbureau B,Vx 

T.a.v. de directie f ' V 

Postbus 145,6130 ACSittaird HJJ2 jSWfc *4' 'Hft uiA,:* 


v. .. 


- ■ v’ :r 


?«’•' *'j ' « f 


53 

CUfSOSgugtM tlw 

ériT^T;' 

wwifcó’iSlgebfBid m btjgehou- 
m. :';x , v•• ' 

Stm ew.aotlksttalwbfief ef M naar 


w Zuid-UmètirB H B.V. ; 

p»z.”ï*?•» 

postbus 22073, 6300 Afi Nuth ' 

tel . 04498-52316 ' . ; ■ ' ' ! ( 

Shdt ,&wotibc^66teen ; 

SheH Jen Esschso* Hlerien ./ 


n üPfiTf.tn f;'rr.fTi ^ 


Wij vragen: 

• Interesse in een baan «n de detailhandel. 

- Verantwoordeiïjkheid|Bgevoel en inzet, ook als u , 

voor. Ipngere tijd niet bewerkt hebt of aeen 
opleiding rn dé detailpendel hebtgenotén. WH 
werfcMtu plahrnatiain. 'W . 

- Leeftijd vanaf 18 jaar4 ^ - 

’t' - ; ’i ; ■' 

Am *$ • ü, .. * ■ ■ v 

M IflWPe^^^wJr . x . 

U kunt zich melden ali^ volgt: 

■■ : 8icW I NI6kï? ^^ ?; 

Gerard terborgtistr. 6 
6464 BA Karfcrade ■ 

TeWoniscfi:'^<a.»9.0Ó«ur . . v 


i >i % . ti. 
ê S Z-s ,fi* * 

ë\ M k. &.■& 
fiscaal terrein. * 

• ■ ' >•' ; - V, Z’ 

' \ ■ - • • / •.I.->!!•>; >/ïï, 

(n het district Zuid III van de Metaalunie, omvattend de provincie Umbitrg, ontslaat de veca 

; f. . . .. ■' '• ‘ '■ ' ■ -.'A >l'.’ ; .-i‘, 

• > . , v . ••• •’ <■• 4 •• iï n t ^ : V V' 


Ded^jrictsmedewerker hééft o.m. tot taak: 

- hét onderhouden van regelmatige contacten met de leden in bet distntXejr 

- het initiëren en uitvoeren van jnegtonale organisatie-activiteiteo. o.m. als secretaris van bet d eeh HBO-opieiding Heeft genóten; > X1 : : * 

gewend U relfstandig te functumeren - l»j voorkeur - ift 

tussen 30 en 40 jaar oud ji, ^ l ' ‘ V;- ' '' -’Yn "V’' ’’ limburgs dagblad 


wetenschap Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 43 Het Limburgs Dagblad brengt vanaf van¬ 
daag eens in de drie weken een pagina we¬ 
tenschap. Achtergrondverhalen en nieuws 
uit binnen- en buitenland, met niet zelden 
een Limburgs tint je, want het aantal en de 
kwaliteit van de onderzoeksinstituten en 
andere wetenschappelijke instellingen in 
deze <Eu)regio nemen zienderogen toe, 'Lim¬ 
burg heeft een groeiende kennis¬ 
infrastructuur’, zeggen bedrijven en be¬ 
stuurders dan. Het Limburgs Dagblad wil 
informatie geven over die groei. 


Ook in Limburg 
speurtocht naar 
Hitlers Vliegende 
bommen’ 


• Veel patiënten beseffen niet hoe ernstig de gevolgen van het verkeerd innemen van medicijnen kun¬ 
nen zijn. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

Prof. Urquhart leidt onderzoek vanuit Maastricht 

Medicijnen kunnen falen 
door onjuist innemen 


DOOR ANGELI POULSSEN 

Het niet op tijd of in de juiste dose¬ 
ring innemen van medicijnen, kost 
de samenleving jaarlijks een fiks be¬ 
drag. De Amerikaanse hoogleraar 
prof. dr John Urquhart, momenteel 
als onderzoeker verbonden aan de 
vakgroep epidemiologie van de RL 
in Maastricht, spant zich in om de 
aandacht te vestigen op dit ver¬ 
schijnsel dat hij ’therapietrouw’ 
noemt. 

Ongeveer veertig procent van de patiën¬ 
ten neemt zijn medicijn niet op de voor¬ 
geschreven manier in en vaak heeft dat 
serieuze consequenties, zoals opname in 
het ziekenhuis. Een door Urquhart mede 
ontwikkeld pillendoosje met ingebouw¬ 
de micro-chip registreert wanneer de pa¬ 
tiënt de deksel open- en dichtschroeft. 
Hoewel de patiënt de pil vervolgens ook 
in de plantenbak kan deponeren, blijkt 
deze registratie in de praktijk toch een 
aardige indicatie op te leveren voor het 
gebruikspatroon. Door dit te meten kan 
men in de toekomst ook beter te weten 
komen wat de oorzaak is van een tegen¬ 
vallend effect bij bepaalde medicijnen. 

„Ik ben jaren geleden begonnen met far- 
maceutisch-epidemiologisch onderzoek, 
om twee redenen. Aanvankelijk heb ik 
nieuwe methoden ontwikkeld om medi¬ 
cijnen toe te dienen, zodat ze meer effect 
sorteren. Zo heb ik bijvoorbeeld aan de 
wieg gestaan van de bekende pleisters te¬ 
gen reisziekte. De stoffen die deze pleis¬ 
ters bevatten zouden meer nadelige effec¬ 
ten hebbben als ze werden toegediend 
via bijvoorbeeld een tablet.” 

’ Vaste klanten’ 

„De tweede reden is dat ik het farmaceu¬ 
tische systeem hier werkelijk uniek 
vind,” vertelt Urquhart. „Dé ziekenfond¬ 
sen verplichten hun patiënten bij één 
apotheek hun medicijnen te halen. Iedere 
apotheker heeft dus duizenden 'vaste 
klanten’. Omdat ze hun 'boekhouding' al 
sinds jaar en dag geautomatiseerd heb¬ 
ben, zijn de archieven van de Nederland¬ 
se apothekers een informatiebron van 
onschatbare waarde. Daar ligt van iedere 
patiënt de medicijnhistorie vast. Dat kan 
belangrijk zijn, wanneer je bijvoorbeeld 


na een ernstig ongeluk opgenomen wordt 
in het ziekenhuis. Je huisarts weet wel¬ 
licht niet wat bijvoorbeeld de specialist 
heeft voorgeschreven of de psychiater, en 
beschikt derhalve over incomplete gege¬ 
vens. Dit kan tot levensgevaarlijke situa¬ 
ties leiden.” 

Urquhart: „Ook voor de farmaceutische 
industrie is het interessant om deze me- 
dicljngegevens, die overigens allemaal Prof. 
dr John 

Urquhart 
Foto: RL 


strikt vertrouwelijk en anoniem worden 
behandeld, te onderzoeken. Hoewel me¬ 
dicijnen uit den treure moeten worden 
onderzocht voor ze op de markt mogen 
verschijnen, gebeurt dit meestal toch bij 
een relatief klein aantal mensen, met een 
weinig complex ziektebeeld om de on¬ 
derzoeksomstandigheden zo zuiver mo¬ 
gelijk te houden. Maar stel dat in een 
flink aantal gevallen uit het medisch dos¬ 
sier van patiënten blijkt dat een voorge¬ 
schreven medicijn tegen hoge bloeddruk 
vaak gevolgd wordt door een medicijn 
tegen depressiviteit, dan zou dit kunnen 
duiden op een nog niet ontdekte bijwer¬ 
king van het medicijn.” 

„Bovendien kun je controleren hoe lang 
de meeste mensen gebruik maken van 
een medicijn voordat ze weer opknap¬ 
pen. Als er narigheid ontstaat kun je 
zowel voor, tijdens als na het medicijnge¬ 
bruik ingrijpen. Dat kan miljoenen ople¬ 
veren. De meeste patiënten wetèn niet 
eens hoe erg het kan zijn als ze hun medi¬ 
cijn niet innemen. Artsen en de farma¬ 
ceutische industriëlen hebben teveel 
vertrouwen in de medicijngebruikers. In 
de bijsluiters wordt er vrijwel nooit ge¬ 
waarschuwd voor de consequenties van 
het NIET innemen van de dosering. Het 
enige voorbeeld waarbij dat wel gebeurt 
is de anticonceptiepil. Daarin staat watje 
moet doen als je hem vergeten bent of 


dubbel hebt geslikt. De consequenties t 
van verkeerd medicijngebruik kunnen 
bij andere medicatie echter net zo vér¬ 
strekkend zijn als bijvoorbeeld het krij¬ 
gen van een kind.” 

Het feit dat mensen vrijwel altijd 'fouten' 
maken bij het innemen van medicatie, 
kan liggen aan hun natuurlijke gevoel 
voor orde of aan het verschijnsel dat de 
medicatie niet meteen een voelbare ver¬ 
betering in de situatie bewerkstelligt. Bij 
chronische behandelingen, denk maar 
aan suikerziekte, voelt de patiënt geen 
pijn en daarom ook geen prikkel om zijn 
medicijn in te nemen. Maar zelfs als de 
patiënt gewaarschuwd is dat het vergeten 
van zijn medicijn zelfs tot de dood kan 
leiden, heeft dat nog geen vérstrekkende 
gevolgen op het gedrag. Uit onderzoek is 
gebleken dat zelfs mensen die een or- 
gjuntransplantaüe hadden ondergaan en 
het middel ciclosporine moesten slikken 
om afstoting te voorkomen, nog slordig 
waren bij het regelmatig innemen van 
hun medicatie. 

Waarschuwen 

'Meten is weten’, is de lijfspreuk van 
prof. Urquhart, waarmee hij stelt dat de 
. therapietrouw moet worden gemeten om 
inzicht te krijgen in de effectiviteit en 
veiligheid van geneesmiddelen. „Artsen 
en apothekers kunnen hun patiënten be¬ 
ter informeren over de werking en het 
belang van een regelmatige dosering bij 
medicatie, omdat er dan veel meer be¬ 
trouwbare informatie bekend is. De far¬ 
maceutische industrie zou eindelijk het 
probleem van falende medicijntrouw 
moeten erkennen en in de bijsluiter moe¬ 
ten waarschuwen voor de gevolgen van 
onregelmatig ingenomen medicatie. Ook 
zouden in de bijsluiter oplossingen aan¬ 
gereikt moeten worden hoe men de de 
fout kan herstellen.” 

„'Last but not least’ vind ik het een slech¬ 
te zaak als er een totaal vrije apotheek- 
keuze komt. Het is heel gunstig je zoveel 
mogelijk door één en dezelfde huisarts te 
laten behandelen, en dat geldt ook voor 
de apotheek; de gegevens zijn dan op een 
centrale plaats bekend. En wanneer je 
verhuist, moetje al je gegevens meene¬ 
men en laten overschrijven. Als ze com¬ 
pleet zijn, kunnen die gegevens op een 
dag je leven redden,” aldus de Ameri¬ 
kaanse epidemioloog. 


Het schrikbewind van 
de V-wapens in kaart 


DOOR RENÉVLEMS 


ENSCHEDE/HEERLEN - Wie de 
memoires van generaal Eisenhower 
leest, proeft daaruit een heilig ontzag 
voor de V-wapens, de Vergeltungs- 
waffen waarmee Hitler in het herfst¬ 
tij van de Tweede Wereldoorlog de 
bombardementen van de geallieer¬ 
den wilde wreken. De Amerikaanse 
strateeg beweert zelfs dat de nazi’s 
de oorlog hadden gewonnen als zij 
de Vliegende bommen’ eerder onder 
controle hadden gekregen. Op 13 
juni 1944 kwam de eerste V-l in het 
zuiden van Groot-Brittannië neer, 
juist in die contreien waar zich de 
geallieerde troepen voorbereidden 


op de invasie. 


Dat de V-l’s en de V-2’s de oorlog een 
andere wending hadden gegeven als zij 
eerder en in grotere hoeveelheden waren 
ingezet, is natuurlijk pure speculatie Feit 
is wèl, dat de bommen als terreurwapen 
zeer effectief waren en dood en verderf 
hebben gezaaid onder vooral de Britten 
en de Belgen. Maar ook de Nederlandse 
bevolking, met name in het zuiden, is 
niet verschoond gebleven van het schrik¬ 
bewind van de V-wapens. Door allerlei 
technische mankementen kwamen veel 
bommen voortijdig neer op steden die 
onder of langs de vliegroute lagen. 

Tot dusver hebben historici en andere 
wetenschappers zich hoofdzakelijk be¬ 
ziggehouden met de anatomie van de 
Vergeltungswaffen. Zodoende hebben de 
Vliegende bommen’ inmiddels al hun 
technische geheimen prijsgegeven. 

Niettemin is daarmee nog slechts een 
klein gedeelte van het mysterie rond de 
V-wapens ontrafeld. Vragen naar de loca¬ 
tie van de lanceerplatforms en opslag¬ 
plaatsen, en natuurlijk de vraag waar zijn 
ze neergekomen en hoeveel schade ze 
hebben aangericht zijn goeddeels onbe¬ 
antwoord gebleven.* 

Antwoord 

Medewerkers van het Luchtvaartmu¬ 
seum Twente in Enschede proberen 
daarop een antwoord te vinden, althans 
voor wat Nederland betreft. Belangrijk¬ 
ste doelstelling is alle plaatsen in kaart te 
brengen waar tussen de laatste maanden 
van 1944 en mei 1945 V-wapens zijn ge¬ 
lanceerd en terechtgekomen. De onder¬ 
zoekers, verenigd in een werkgroep 
onder voorzitterschap van de Enschede- 
se gemeentearchivaris A. Roding, den¬ 
ken dat zij over driejaar voldoende gege¬ 
vens hebben om de geschiedenis van de 
V-wapens in Nederland in boekvorm te 
kunnen publiceren. 

De ’luchtdocumentalisten’ hebben hun 
uitvalsbasis in Salland en Twente, waar 
vandaan de Duitsers de meeste V-wapens 
hebben gelanceerd, voornamelijk rich¬ 
ting Antwerpen - de belangrijkste aan- 
voerhaven van de geallieerden - Luik en 
Brussel. Engeland, met name Londen, 
werd vanuit Den Haag bestookt. De on¬ 
derzoekers maken gebruik van onder 
meer politieverslagen, schaderapporten 
van de geallieerden, dagboeken en ande¬ 
re persoonlijke documenten. Veel infor- • Een V-2 gefotografeerd kort 
na de lancering in de buurt van 
Heilendoorn, begin 1945. 

matie putten de historici uit interviews 
met ooggetuigen. 

Vliegtuig 

Hoewel de Duitsers al vóór het begin van 
de oorlog volop experimenteerden met 
de V-l werd het geheime wapen pas me¬ 
dio 1944, kort na de invasie, daadwerke¬ 
lijk in de strijd geworpen. De V-l had 
veel weg van een klein vliegtuig. Het 
3.000 kilo wegende gevaarte was onge¬ 
veer acht meter lang en werd voortge¬ 
stuwd door een pulserende straalmotor 
die bovenop de romp was bevestigd. In 
de neus zaten onder andere 900 kilo 
springstof en allerhande apparatuur. De 
koers en de vlieghoogte werden door ver¬ 
nuftige kompas- en gyroscoopmechanis- 
men geregeld. Het bereik lag bij de latere 
versies op 300 kilometer en de snelheid 
op circa 600 kilometer per uur. 

De V-l werd gelanceerd met behulp van 
een katapult-installatie, liefst 45 meter 
lang. Zodra de vastgestelde afstand was 
afgelegd, sloeg de motor af en dook de 


bom naar beneden. De apparatuur was 
echter dermate onvolkomen dat er bij de 
lancering en tijdens de vlucht regelmatig 
iets misging. Het merkwaardige geluid 
dat de V-l produceerde - het best te ver¬ 
gelijken met het gepruttel van een Solex 
- joeg veel mensen de stuipen op het lijf, 
vooral als de motor even leek te stokken. 
Na de invasie zagen de Duitsers zich ge¬ 
dwongen de lanceerinstallties langs de 
Franse kust hals over kop af te breken en 
te verplaatsen naar de Eifel, Sauerland, 
Salland en Twente, alsmede naar de Gel¬ 
derse Achterhoek. Half december 1944 
waren die inrichtingen operationeel. In 
de tussentijd werden de aanvallen op En¬ 
geland uitgevoerd door vliegtuigen die 
een V-l onder de vleugel droegen. Boven 
zee werd de bom gelanceerd. De vluch¬ 
ten werden uitgevoerd vanaf de vliegvel¬ 
den in Venlo en Gilze-Rijen. Uit het 
onderzoek van de medewerkers van het 
Luchtvaartmuseum is gebleken dat al¬ 
leen al tussen 18 en 21 juli 1944 vanaf 
genoemde vliegvelden vijftig V-l’s rich¬ 
ting Engeland zijn gedirigeerd. 

Wonder 

De V-2 was een echte raket en voor die 
tijd een wonder der techniek. De bom, 
met een gewicht van 13.000 kilo bij de 
start en een lengte van ongeveer twaalf 
meter, haalde een snelheid van ruim 
5.000 kilometer per uur en had een bereik 
van rond de 500 kilometer. De V-2 werd 
afgeschoten vanaf een verplaatsbare lan- 
ceerinstallatie. Konden de lanceerinrich- 
tingen van de V-l’s door de geallieerden 
relatief gemakkelijk opgespoord en met 
precisiebombardementen vernietigd 
worden, de mobiele lanceerinstallaties 
van de V-2’s waren nagenoeg ongrijp¬ 
baar. 

Volgens Roding, de voorzitter van de 
werkgroep die het onderzoek verricht, 
hebben de Duitsers in totaal zo’n 32.000 
V-l’s en ongeveer 6.000 V-2’s geprodu¬ 
ceerd. Ruim 10.000 V-l’s en 3.000 V-2’s 
werden gebruikt voor experimenten. Wat 
er overbleef, werd afgevuurd op voorna¬ 
melijk België en Engeland. De aanvallen 
kosten duizenden Belgen en Britten het 
leven. Vele tienduizenden mensen raak¬ 
ten gewond en er werd enorme materiële 
schade aangericht. 

Afzwaaiers 

Zuid-Limburg is voor de onderzoekers 
grotendeels nog onontgonnen gebied. 

Wel staat vast dat in en rond Maastricht 
in de eerste maanden van 1945 ten minste 
19 V-2’s zijn ingeslagen. Voorzitter Ro¬ 
ding vermoedt evenwel dat er veel meer 
V-wapens op Limburg zijn neergekomen. 
Deze provincie was weliswaar geen doel¬ 
wit van de Duitsers, maar als gevolg van 
de bijna vanzelfsprekende onbetrouw¬ 
baarheid van de 'vliegende bommen’ 
heeft het zuidelijkste gedeelte van Neder¬ 
land heel wat 'afzwaaiers’ moeten incas¬ 
seren, die gericht wJren op Belgische 
steden. De werkgroep verwacht dat on¬ 
derzoek in archieven en interviews met 
ooggetuigen voldoende informatie ople¬ 
veren om ook de terreur van de V- 
wapens in Limburg te kunnen opteke¬ 
nen. 

Het secretariaat van de werkgroep V- 
wapens in Nederland is gevestigd aan de 
Meyerinksweg 32, 7524 AM in Enschede, 
@053-331594. 


Stofbad 
voorkomt 
stress 
bij kippen 
'N:- 


zen uitgëreikt in 4e wed¬ 
strijd ’Maak een zevende 


Borrel meteen 
naar de blaas 


estiewqreen ~ 

meteen AlcoholPromülageme- _ „ 

; dat een ter. In het lichaam zou naar de blaas gaat. Het 


................. moeten worden, dat bij prijs. 

Kén van de meest opval- het bereiken van het wet- De eerste prijs ging naar 

lende inzendingen was* telijk toeg^tonemaxL r vijf leerlingen van hét 

de door door elf leerhn- mum aan alcohol de toe- Rijnlands Lyceum in 

gemuit Kampen ontwor- voer naar de maag af- Wassenaar. Zij maakten 


men: tussen 8.15 en 8.25 


meenwif» 
Insecticide uit sneeuwklokjes 

Engelse onderzoekers zijn erin geslaagd uit sneeuwklokjes een eiwit te isoleren dat dodelijk is voor schadelijke, 
sapzuigende insekten zoals bladluizen en sprinkhanen. De onderzoekers hebben ook het gen opgespoord dat 
verantwoordelijk is voor de aanmaak van het eiwit. 

Via een bacterie is het hun gelukt om dit gen binnen te smokkelen in het erfelijke materiaal van tabaks- en sla¬ 
planten. Het ligt in de bedoeling het gen ook in te brengen in gewassen als rijst, die veel te lijden hebben van 
sapzuigende insekten. Wil het eiwit in de gastheerplant evenwel zijn dodelijke werking kunnen uitoefenen, dan 
is het noodzakelijk dat het vooral in de sap transporterende weefsels van de plant wordt geproduceerd. Maar 
zover zijn de Engelsen nog niet. 


Kippen hebben grote behoefte aan 
een stofbad. Wanneer ze dit niet 
krijgen, verslechtert hun conditie 
en krijgen ze een onbeheersbare 
neiging tot stofbaden, waarbij ze 
overspannen raken. 

Stofbaden zijn niet alleen goed 
voor het welbehagen van de kip. 
Voor legbatterijen waar kippen 
langdurig onthouden worden van 
strooisel, is het ook commercieel 
interessant. Het kan leiden tot 
energiebesparing, terwijl de betere 
fysieke gesteldheid van de kip een 
verhoogde produktie met zich 
meebrengt. 

Deze gegevens komen uit het 
proefschrift van dr D.W. van Liere 
van de Landbouwuniversiteit Wa- 
geningen. Uit het onderzoek blijkt 
dat stofbaden het overtollig vet uit 


het verenkleed doen verdwijnen. 
Dit leidt tot vermindering van het 
aantal parasieten als wormachti- 
gen, muggen, mijten in het veren¬ 
kleed van de kip. Het stofbad 
verhoogt ook de donzigheid en de 
warmte-isolatie van het verenpak. 

Kippen die geen turfmolm of zand 
als strooisel hebben om in te ba¬ 
den vertonen schijnstofbadgedrag, 
dat toeneemt naarmate de onthou¬ 
ding langer duurt. Dit leidt tot een 
slechte conditie van het verenpak 
en een chronische stress van de 
kip. Het gevolg is dat gedrag, ziek- 
tegevoeligheid en stofwissseling 
uit balans worden gebracht. 


Bruinkoolas 
voor zure 
bosbodems 

Het Duitse ministerie van Land- en 
Bosbouw zal dit jaar bruinkoolas- 
sen toelaten als kalkvervanger. Ze 
zijn dan als kalkmest te gebruiken 
voor verzuurde bodems. Dat heeft 
bruinkoolproducent Rheinbraun 
bv laten weten. 

De zogenaamde vlieg-as uit de fil¬ 


ters van elektrische cetrales van 
fabrieken is zeer fijnkorrelig, 
droog en sterk kalkhoudend. Al in 
de jaren zeventig vroeg men zich 
af of het mogelijk was ze als kalk¬ 
vervanger te gebruiken. Onderzoe¬ 
kers van Rheinbraun voerden 
experimenten uit, waaruit bleek 
dat bomen op ashoudende bodem 
beter gedijden dan op onbehandel¬ 
de oppervlakten. Daarna voerde 
Rheinbraun een analytisch onder¬ 
zoek uit, waarbij onder andere ge¬ 
zocht werd naar de mogelijke 
aanwezigheid van zware metalen 
in de as. De resultaten waren posi¬ 
tief: bruinkoolas verontreinigt de 
bodem niet met zware metalen of schadelijke organische stoffen. Bo¬ 
vendien bevat het juist voor plan¬ 
ten noodzakelijke spoorelementen 
De uitkomsten van het Rhein- 
braun-onderzoek zijn bevestigd 
door verschillende Duitse institu¬ 
ten en universiteiten, voor het 
landbouwministerie voldoende 
aanleiding bruinkoolas toe te laten 
als kalkvervanger. 


Redding 

otters 

De reddingsactie voor zee-otters 
die bij de ramp met de tanker Ex¬ 
xon Valdez driejaar geleden voor 
de kust van Alaska met olie bes¬ 
meurd raakten, heeft ongeveer 33 
miljoen gulden gekost. Van de 357 
naar een opvangcentrum gebrach¬ 
te otters bleven er 222 in leven. Per 
geredde otter werd* dus ongeveer 
150.000 gulden uitgegeven. 

Na de grootste olieramp in de 
Amerikaanse geschiedenis werd 
een groot aantal mensen en hulp¬ 
middelen ingezet om de olie (40 
miljoen liter) uit zee en van de ver¬ 


vuilde kusten te verwijderen. Vele 
pogingen werden ondernomen om ’■ 

met olie besmeurde dieren te red- 

t 

den. -* 

Onderzoeker James Estes, verbon- - 

den aan het Instituut voor Zee- '« 

onderzoek van de Umversiteit van 
Californië, maakte een kosten- 
baten-analyse van de pogingen om 
de in het vervuilde gebied levende 'S 
zee-otter uit de klauwen van het 
oliemonster te redden. 7, 

Ruim vier maanden na de ramp 
werden 197 zee-otters weer in het •' 

wild uitgezet. De overige 25 dieren I 

werden naar een permanent op- j 

vangcentrum gebracht. 

Volgens Estes was 70 procent van 
de naar opvangcentra gebrachte 
dieren niet of nauwelijks met olie 
vervuild. De onderzoeker stelt dat 
er grenzen zijn aan het redden van 
dieren. 
Zaterdag 14 maart 1992 $ Bagma 


///;/ ’. 


4, 1 ƒ ƒ ' ,* zü? 
ÉÉtf / ƒ •' ƒ -Si/ 


nss^Euatofv 


T 


et Voorjaar binnen. 


I GROTE FABRIEKSPARTii 

S *** *»* k t *&* £ 


antoorkasten TEKEN1NCKAST£N 


250,- p.st. 


695.-’ 675,-* 


ïl 


Kantoormeubelen 

Van Dooren bv 


! ■ j v.rru>svrii-kli’iii' i h - inN' :'tj:Vipcr>. -.jVu i.ii.- 

cn in Ui' 1 ;p>> Skyl uk- /.o’n /v r.idioA i» .i : 

ik .iüciH.ial een • ipt'n iLik mn hei voon.i.ir i> 11 ■,!,l !. n ... 

• i ivr.uit ii vdiT.i! 2 ic c\tra.\ .1 niets ÊSÊËÈÉiÈ. 
anno 

__ . 
im 

1 i'j. 

m 
1 1 N 1 S&vl uw 


1 1 \i i’k \ s ik’ 1 in c' 


tinnen. Van 12 t/m 23 Maart 


Ef S.V. AUTOMOBIE 

bkl.\Ss. \‘ T 

BÊÖRUF KLANKSTAD B.V. 


AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN 

nRl.NbS. M T EuL bikA 1 ' :• c i -..' 4 b . n ut: ’ = 


2000 m2 SHOWROOM 
Ju eerste kleurenfoto’s ziin al 

) 

klaar, voordat oma 
de vingertjes heeft geteld. 


» • m 

r :; | iÉiji ftl 

? I;" > $'» 


* < 2§y| ** ' ! 

V m S '■ * & W 

?JPW ’ „ * 

” Hift \ Tf if . *15# 

7#'' f * ft 

' ff k | ^ f 


in 27 minuten* 


prifo 


Daar in naartoe 


|\ ‘'V'l > .U S ' , 'U^:‘ ,D L<H .'JiU'citlt ito . t ' >J i • 

\-t* 'ti-’h'iAbti ja! '< k e r k f iuJ t* : e ■; f j 4 )J ;o j 
^ p:. -»! ,04 a [ . M o J *■> l» ' v n t i r. • • ♦ > 2 > , 7 / 

»^ e r K; u^slrjjt t 7 Mu j ^ ï r' c r t I e 1 uo 2 > 7 o ' 
'Vim 1 .o S;tta r i •. ♦ 
-n.-:■ fci .2 ƒ ; ; ; 


$ {, l 

fcM* : 2 'j •- 


jJI ^ M'4, n w. ^ ^.y'-vtav 


S MO 
.,, .j, ,- -y... 

r ü^-i : -'jÊ0^^Êb> 

■m. ”a 


. ..as :*^s$èamr2 


.., '£^%SÊ£*w'*ê 
«*• '**«• 


’■+ .'*tN “f ■. tb 


TtJSiciy 


' • '•n'< 


-. ''AijEt ; ^ 


£ 


, jj" + wasser» er» drogen met 'Hotpuint J 

Q * I - daar zit muziek m: 

X 727 - 


5 jaar garantie 
op alle onderdelen 


p— TÉ ■ * 9 I 


Zeer zuinig mei water 
wasmiddel en electriciten 
Geluidsarm 
Moderne vormgeving 
Eenvoudig te bedienen 
f htfjuintcentw BERGMANS-.wyö 

& WIJNEN 6lcW 


Rijksweg 60 
Nijswiller / Wittem 
Tel. (04451)2244 kruitz /elektro 

pres. Rooseveltstraat 12 
Schinveld 

Telefoon 045-251275 


J' fhtpuint ., 


maakt Met leven 
iltb-BoerenBond 


M \!)t KKT I \\(, 
TNNÏNKOkl M \ KKtl IjktK 
N v M I 1 t k 


m 


BoerenBond 

BETER VERZEKERD DOOR lEfWMNJD VAN BIJ ONS 


BANK 

KOM, KIJK EN VEI 
SUS 

g-'-WÊ 

! m§ 
[ /;/ / y 

‘ •‘-.Vj.Vv**- 
T-~T- 


LEN 

ONZE PRIJS 


VEGERS 

mm L L. 

*si oRANDlOZE 

T-. r, 

K T E _ G E N 

ür..i t 

J ZELF 

;||| 

rlT«\i jiMi 

Hl 


Pil 


■ jÊ' IH 

m mjmiL 

lil mmÈmmm 
T* 9>"7 

'IÉ * V ' B . «* . *s v 
1 • •" .■•’ wï ... ‘ vT 

|t > 5 %-ï' 

® ; ferVNK* 

WH. : 
£vV ; T<;:'.' 

BELEN 


Locht 2 


eschadigd 

ITDEüKEN 

'ONNê^DAK 


MEER INFORMATIE^ 

BEL NU 045 - 722463 autoschade j9Jl) de Vries bv 

I Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar .! | 

GRASBROEKERWEG 28 . HEERLEN Kburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 45 
unl 


Diversen 


1 3l6i Shadowlyn, '90; 
*S20i, '88, BMW 318i, 

320i, '84; BMW 
84; BMW 315, '83; 
®0, 5-bak, '89; Audi 80, 
Golf D, veel extra’s, 
{W polo, '86; VW Golf, 
.Mazda 626, 84; Opel 
'89; Alfa 33 1.5, '88; 
“Siësta 1100, 85; Ford 
J '85; Porche 924, 78; 
j 3 Accord, '88; Nissan 

2 1.6 SLX, '89; Fiat 
P 3 ' 5-bak, '87; Suzuki 
I '89. Autobedrijf 
^Saet, Op de Vey 
J Geleen . Tel. 046- 
U 4 - Uw adres voor 
^öuring en alle auto- 
’aties. 

°BEDRIJF G.G. heeft 
, u in voorraad auto's 
ANWB-techno rapport: 
3 Swift GS GTI uitge- 
'89; VW Golf 1600 
sportwielen, verlagings- 
'88; VW Golf 1300 
15-drs met kat., t. 87; 
Kever Jeans uitv. '82, 
6 *g., 63.000 km.; Fiat 
13 45 L met leuke sier- 
87; Fiat Uno 60 S, 
Het., '86; Fiat Ritmo 
3 . u t, 48.000 km.; Daihat- 
\harade TS aut., geh. 
' uitv., '87; Daihatsu 
3( fe nw.m., zeer mooie 
'88; Opel Manta 1.8 
,86; Volvo 340 met LPG 
i, 86; Mitsubishi Colt GL 
’ Honda Jazz, in puike 
1 84, Citroen Visa 5-drs 
uitz., 85; Ford Fiësta 
5?hia uitv. ƒ 1.900,-. Alle 
voorz. van prijs en 
ens. Garantie, inr. en 
'ering mog. G.G. au- 
'Heerenweg 286, Heer- 
'M 045-224172 (grote 
Heerlen-Brunssum). 


m 


Te k. Citroen VISA II Super 
E, bwj. '82, i.pr.st., ƒ 1.950,- 
Golf GTI, bwj. '79, i.g.st., 
ƒ 2.750,-. Tel. 045-429057 
na 17.00 uur, _ 

Autobedrijf Van AMELN bv 
biedt aan: Mazda 626 1.8 
GLX 5-drs. '89; Mazda 626 
2.0 GLX coupé '89; Ford Es¬ 
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel 
Kadett 1.2 S 5-drs. 85; Opel 
Kadett 1.3 LS stationcar 88; 
Fiat Tempra 1.6 S met LPG 
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89; 
Fiat Panda 1000 CL ie '89; 
Fiat Uno 45 '89; VW Polo 
GT coupé '90; Suzuki Swift 
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85 
S 85; Honda Civic 1.4 '86; 
Nissan Sunny 1.6 SLX 4- 
drs. '89; Lada Samara 1.1 
'89; Lada 2105 GL '86; Lada 
2104 stationcar '87; Lada 
Samara Special demo 91, 
Diverse goedkope inruilers. 
Bovag-garantie, financiering 
inruil. Sibemaweg 1, Maas- 
tricht. Tel. 043-612310. 

Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook 's avonds. 

Te koop Simca RANCHO, 
bwj. '81, APK, ƒ800,-; Dat- 
sun, bwj. '81, APK, ƒ500,-; 
Buick, bwj. '76, APK, 
ƒ2.200,-. Tel. 045-727581 

Te k. SAAB 900 GL bwj. '81 
vr.pr. ƒ 2.600,-; Ford Tau- 
nus bwj. '80 pr. ƒ 850,-. 
Maastrichterstr. 142, Bruns- 
sum. _ 

Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Sloopauto’s 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
K. gevr. sloop- en en loopauto’s, en verkoop 
^DEAUTO’S. Autoslo- gebr. auto-onderdelen Joep 
Maneer, 045-720418. Wolters. Tel. 045-411480. 

Bedrijfswagens 

DAIHATSU gesl. Bestel 850 
bwj. '86, 27.000 km, i.z.g.st., 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-242485. 

MERCEDES 207 D; Merc: 
307 D; Merc. 407 D; Merc. 
409 D; Merc. 508 D; Merc. 
813 D; Merc. 1013 D; Merc. 
1217 D; Merc. 1417 D; VW 
LT 40 D; VW LT 45 D; in alle 
uitvoeringen. W. Feijts 
auto's, Vaesrade 61-63, 
Vaesrade. Tel. 045-243317. 

MAZDA gesloten bus, '83, 
APK '93, ƒ4.250,-; Citroën 
C25 '82 5-bak, diesel, motor 
86, ƒ 6.250,-. Beide gar. v. 
bovagbedr. 045-244947. 

MAZDA 323, diesel, station, 
grijs kent., 12-'87, wit, 
ƒ 9.950,-incl. 04906-1387 

MAZDA E2200 diesel 8-87 
60.000 km., wit, ƒ 12 950- 
incl. Tel. 04906-1387 _ 

MITSUBISHI L300, diesel, 
1989, lang ƒ 14.950,- incl. 
Tel. 04906-1387 _ 

Te k. MB 100, kl. wit, m.’89, 
5-versn., stuurbekr., vr.pr. 
ƒ 17.000,- excl. Tel. 045- 
224967 na 17 uur _ 

Opel KADETT Combo be¬ 
stel 8-'87 wit LPG ƒ 8.950,- 
incl- Tel. 04906-1387 

PEUGEOT J5 diesel 9-pers. 
bus 1988, ƒ 15.950,- incl. 
Tel. 04906-1387 _ 

Auto onderdelen en accessoires 


Kerp Electrocentrum 

^ft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter 
of dynamo op voorraad! 

* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo’s. 

Voor een vakkundig advies gaat u naar B. V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 

^ Tel. 045 -716951. _ 

Te k. mag. VELGEN RH en 
banden, 15 inch, Opel, Golf, 
BMW, vr.pr. ƒ 1.000,-; 
koop Portable Philips Sportvelgen, Opel, 5 gaats 
0TELEFOON, 1V 2 jaar en banden, vr.pr. ƒ 450,-. 
koopje! Tel. 06- Te'- 045-425836. 


k. 4 SPORTVELGEN 
BMW, Opel, VW. Ban- 
!$' 1 95/50-15 velgmaat 7Jx 
honigraadmodel, 045- 


Hch BBS-VELGEN voor 
1 VW BMW, ƒ500,-; 4 
schokbrekers met ve- 
yoor Kadett E. Tel. 045- 


Aanhangwagens 

AANHANGWAGENS en alle 
losse onderdelen. Jo Knops, 
Rijksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 046-512718. _ 

Te k. gevraagd AANHANG¬ 
WAGEN dubbelasser, laad¬ 
vermogen 15 tot 2.000 kg. 
Tel. 04492-1822. 


Motoren en scooters 


i^-rijders OPGELET! 
of casco-verzekering 
Winterstop regeling, bo- 
'balus bescherming en 
^le motorpeph-service 
h 9en tot 75%. Vrijbl. info 
“°ng, Assurantiën. Tel. 
^22651. 7 Dagen in de 
*t ot 21,00 uur. _ 

.^A CX 500 Twin, wa- 
kng en cardan met 
Ser kotterset, 26.000 
’'b perf. st„ pr. ƒ 4.250,-. 
V^5-741723. 


^•S.A. Kawasaki Voya- 
met lak kof. en kuip, 
■ lr| st. z.g.a.nw. bwj. '86, 
snelle auto mog. vr.pr. 
•300,-. 045-461166. 


Te koop SUZUKI 550 GS, 
bwj. '83. Burg. Jongenstr. 33 
Landgraaf. _ 

Te k. HONDA XL 250 S Off 
the Road, bwj. '79, i.z.g.st. 
vr.pr. ƒ 1,450,-. 045-319678 

Te koop gevraagd TRAIL- 
MOTOR, tot 3 jr. oud. 
04406-12766. _ 

Te koop MONTESA Trial 
348 cc, motor geheel gere¬ 
viseerd. Tev. aanhangwa¬ 
gen. Bellen na 18.00 uur: tel. 
045-726542. _ 

Te koop YAMAHA XV 535 
Virago, bwj. '90, 3.000 km, 
in nw.st., vr.pr. ƒ 8.750,-. 
Tel. 04459-2725. 


HONDA CBR 1000 F bwj. 
'89, wit/rood, nw. model, plm 
16.000 km, i.z.g.st., prijs n.o. 
t.k. Tel. 04454-5441. _ 

Te k. SUZUKI 750 GXR bwj. 
'89, 8.000 km, kl. rood/wit. 
Tel. 046-744516. _ 

Te koop HONDA CB 750 KZ 
bwj. '80, motor verk. i.z.g.st., 
pr. ƒ 4.750,-. 046-580198. 

YAMAHA RD 200, '76, i.g.st. 
ƒ 750,-. Tel. 04455-2553. 

Te koop HONDA XR 600 R, 
bwj. '86, pr. ƒ4.500,-. Tel. 
045-213218. _ 

Te k. KAWASAKI GPZ 1000 
RX Spec. ƒ10.000,-; Ya¬ 
maha XS 750 ƒ 3.000,-. 
Grensstr. 25, Kerkrade 
Haanrade. Tel. 045-462099. 

Te koop CHOPPER Yama¬ 
ha Virago 535, 1989, 

ƒ 8.250,-. Tel. 04406-15357 
na 18.00 uur. _ 

Te koop BMW 100 RS, bwj. 
1982, 72.000 km, A.N.Red 
Smoke, vr.pr. ƒ9.000,-. Tel. 
04760-72362. __ 

HONDA XR 600 R '89, 
5.300 km, in nw.st. Inl. 045- 
722886. _ 

HONDA Rebel 250, bwj. '89, 
z.g.a.nw. Tel. 045-427241. 

Te k. SUZUKI GSX 1100, 
bwj. ’80, met krauzer, vaste 
pr. ƒ6.000,-. 045-351432. 

HARLEY Chopper 1200, 
1977, inr. mog., pr. 
ƒ 18.500,-. Tel. 045-272159 

Te koop KAWASAKI GPZ 
900 R, bwj.’84, tel. 043- 
649003 _ 

YAMAHA XT 600 bwj. '87 off 
the road ƒ 5.500,-. Tel. 045- 
255911. _ 

Te k. HARLEY Electra GL, 
sport, 1987, veel access. 
043-648313, na 16.00 uur. 

HONDA XR 250R, 53 PK, 
'86, blok 89, Atac/syst., kent. 
pr. ƒ 4.900,-. 045-244947. 

INTRUDERS 1400 5x, bwj, 
'87 '88 '90 '91; 700 bwj. '86. 
Tel. 04970-15307. _ 

Te k. HONDA XR 600 R, 
bwj.'88, weinig km., z.g.a.n. 
Tel. 04404-1333 


YAMAHA XT 500, bwj. '79, 

kl. rood, i.z.g.st., pr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-317396. 

Te k. YAMAHA XV 1000 
Virago (shopper), bwj. '87, 

km. st. 25.000, z.g.a.nw. Tel. 

045-440548. _ 

Te koop KINDERMOTOR 
PW 80, 1 week oud, pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 045-222384. 

Te koop SUZUKI GS 400, 
bwj. '77, perfect, ƒ 3.250,-. 
Tel. 045-226863. _ 

(Brom)fietsen 

Te k. grote HERENFIETS 
en kleine racefiets. Tel. 045- 
252523. _ 

Te k. Vespa CIAO met ster- 
wielen, bwj. '90, i.nw.sb, 
ƒ 850,-. Tel. 045-461930. 

Te k. gebruikte dames-en 
herenfietsen. DAYTONA 
shop, Maas str. 3, Heerlen. 

Te k. gebr. bromfietsen o.a. 
Puch, Vespa en Honda 
Scoopy Scooter. Onze 
nieuwe Puch’s nu voor 
Dumpprijzen! DAYTONA 
Shop, Maasstr. 3, Heerlen. 

Te koop mooie Vespa CIAO, 
Ie eig. Tel. 04405-2634 
(Frans). _ 

Te k. 2x VESPA Ciao rood 
met witte sterwielen met 
helm en verzekering. Tel. 
045-255128. _ 

Te k. SNORBROMMER, vr. 
pr. ƒ 550,-; Yamaha DT, bwj 
'91, vr.pr. ƒ 1.350,-. Tel. 
045-210461 _ 

Te koop Vespa CIAO, met 
sterwielen. Tel. 045-217202 

MTB Giant Track, 6 mnd. 
oud; dames sportfiets Giant 
Ramada, 7 versn. 3’/2 mnd. 
oud. Tel. 045-257311. 

Te k. JONGENSFIETS 8-12 
jr. en ping-pongtafel met 
toebehoor. Tel. 045-256793 

Te k. APRILIA ET 50, water- 
gekoeld, zw./blauw, slechts 
50 in heel Limburg. Vr.pr. 
ƒ 3.250,-. 045-752594, 

HONDA MT 5 met onderde¬ 
len en verzekering. Tel. 
045-259705. _ 

Te k. VESPA Citta snorbr.; 
Puch Maxi; Suzuki TSX 
schakel, tel. 045-217927. 

Te k. weg. behalen rijbewijs 
exclusieve HONDA MT5, 
bwj. '88, met verz., te.a.b. 
Tel. 045-310749. _ 

Te k. HONDA MB 8, bwj. '87 
sterwielen of te ruil teg. Ves¬ 
pa Ciao of Honda MT5. 
Slakstr, 97, Hoensbroek. 

De nieuwste Giant TERRA- 
GO is binnen bij Rens Jans¬ 
sen. Fin. mog. v.a. ƒ 40,- 
p.mnd. Ganzeweide 54-56, 
tel. 045-211486. _ 

VESPA Ciao, bwj. '91, kl. wit 
met sterwielen, in nw.st., pr. 
ƒ950,-. Tel. 045-317396. 

Concorde RACEFRAMES 
\met grote korting. Twepwie- 
lers Feron Schimmen, 
04404-1384. __ 

Te k. een MEISJESFIETS 
(communiefiets) plus cross- 
fiets. Past. Albertsstr. 16 
Puth. _ 

BROMSCOOTER Peugeot 
SC 50, ƒ 3.995,- een parel¬ 
tje van toptechnologie, 
maak een proefrit bij Huub 
Arets, Rdr. Hoenstr. 118, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
211893. Donderdag na 
13.00 uur gesloten. _ 

SNORFIETS-SCOOTER 
Rapido Peugeot ƒ 3.395,- 
Luxe en comfort van het 
hoogste niveau. Kom hem 
bekijken en maak een proef¬ 
rit bij Huub Arets, Rdr. 
Hoenstr. 118, Hoensbroek. 
Tel. 045-211893. Donder- 
dag na 13 00 uur gesloten. 

Sport & Spel 

G.V. Coriovallum vraagt met 
spoed een verenigings- 
LEIDER/STER voor jon- 
gensturngroep. Inl. na 18.00 
uur tel. 045-713849. 


Vakantie en Rekreatie 


Zeilen/Boten 

Te k. JETSKI merk Kawasa¬ 
ki JS 550, pr. ƒ4.000,- Tel. 
045-310205 na 16.00 uur. 

Fraaie LIGPLAATS in jacht¬ 
haven bij Maastricht aange¬ 
boden voor 1 a 2 jaar tegen 
kostprijs. Tel. 043-431747, 

Te koop stalen ZEILJACHT, 
7.40 mtr., inboord diesel, 
geheel compleet, i.z.g.st. 
Tel. 043-254367. _ 

Te k. rubber/pol. BOOT, 
1988, 4.20m. 40 pk. John¬ 
son, demontabel, trailer, i.z. 
g.st. Tei . 04498-52432. 

SPEEDKRUISER Inter Nor- 
man 6.50 mtr, wit en witte 
kap, nw. motor 115 Pk, met 
powertrim b.b., zeer snel 
plm. 70 km, 4 slaappl., keu¬ 
ken en toilet, incl. trailer, 
ƒ 13.500,-. 045-313775. 

Te koop SURFPLANK Fa- 
natic Lite Bat; Art rad wing 
5.8 m2 steamer 5 en 3 High 
Density (L); Fanatic Trapeze 
(L) vr. pr. ƒ 2.000,-, tel. 045- 
451165. 


Overijssel 

GIETHOORN, prachtig gel. 
appartementen in centrum 
dorp nabij het meer. Tevens 
rondvaarten en botenver- 
huur. Tel. 05216-1270. 

Drenthe 

Te huur luxe VAKANTIE¬ 
WONING Jn bosrijke omg., 
met veel privecy. Tel. 
05930-22141 na 18.00 u. 

Noord Holland 

Schoorl te huur 4-pers. 
ZOMERWONING 200m van 
bos en duinen. Vrij voor 18.7 
en na 22.8. Inl. 02209-3978. 

Zeeland 

Te h. vakantiehuisje 6-pers. 
te OOST CAPELLE, vrij: 
april (behalve Pasen); 10-05 
tot 13-06; 27-06 tot 04-07; 
september. Tel. 01184- 
j 18858 of 01184-79210. 

Schouwen Duiveland Kerk- 
werve, mini-camping ”de 
STER”. Ook nog enkele sei- 
zoenpl. vrij. 01110-16587 


Te k. BURSTNER DeLuxe 
480, zomer-wintercar. bwj. 
'87, 5-pers. ringverw. badk. 
en toilet, met nwe. voort, 
type Monaco plus grondzeil, 
pr ƒ 10.000,-. 045-273859. 

PERLE 3-4-pers., '79, met 
voort, en div. acc., vr.pr. 
ƒ 2.900,-. Tel. 04492-5369. 

TABBERT Comtesse 590, 
bwj. '88, m. bung.voort. Alle 
toebeh. 04406-42768. _ 

Mooie STACARAVAN met 
aanbouw. Camp. Heelder 
Peel, Heel. Vaste prijs 
ƒ 6.000,-. Tel. 046-525751. 

De Olde CARAVAN bv Sit¬ 
tard. Uw adres voor een 
Wilk-Beyerland of Award 
tour caravan. Voorkom te¬ 
leurstelling als u een fijne 
vakantie wilt beleven in een 
j Beyerland Sprinter-Vitesse- 
; Quartz Award of Wilk Cara- 
1 van (nu reeds diverse inde- 
; lingen uitverkocht). Tevens 
verhuur van nieuwe cara- 
\ vans en vouwwagens. Een 
j uitgebreide onderdelen en 
accessoires shop met diver¬ 
se interessante aanbiedin¬ 
gen. Voor service en kwali¬ 
teit is uw adres Dr. Nolens- 
laan 141, ind. park nrd. Sit¬ 
tard. Tel. 046-513634. 


Te k. tourcaravan HOBBY, I. 
4.60m, bwj. '86. Hoogen- 
boschweg 1, Brunssum. 

Te koop CARAVAN Mun¬ 
sterland Luxus 400 HK m. 
nw. voortent. 04450-1401. 

Te k.a. STACARAVAN (9x 
i 3m) en aangebouwde ve- 
1 randa (9x3,5m) met tot. in- 
i boedel op vaste standplaats 
in België. Inr. caravan: 
woonk, eetk., keuken, 3 
slpkms. en toilet. Veranda: 
j gr. woonged. en badkamer 
Alles is omheind en bete¬ 
geld Tel. 046-526061. 

Te koop HOBBY, luxe 420 
T, 1991, plm. 6 mnd. oud, 
badr, portta potti, voortent, 
Isabella Ambassador met lx 
L frame. Tel. 04498-54664. 

Te koop HOBBY Luxe 380 
bwj. '88, eindkeuken, badr., 
Porta potti. luif. R van Gel- 
restr. 45, N ieuwstadt, 

Te koop ALPENKREUZER 
Luxe 8-pers., met voortent, 
pr. ƒ 1.300,-. 046-338758. 

Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 Lm 
'92. Tel. 040-621474. 

STACARAVAN te koop, incl 
vaste voort, en stal. Staanpl. 

! in België. Info: 045-411720. 


Luxemburg 

LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur te 
Wilwerwiltz. Inl 045-410071 

Campers 

Te k. CAMPER, bwj. '89, i.st 
v.nw. Tel. 045-229480. 


Spanje 

Tossa de Mar 

Spanje 80 km v. Barcelona 
te huur luxe appartement 
met zwembad en zeezicht 
Tel. 043-620222. 


! Campers 

Nieuw!!! Camperverzekering 

: Gebruik de volledige No-Claim korting van Uw personen- 
i auto óók op Uw Camperpremie. Uitstekende voorwaarden 
j o.a. eigen hulpdienst - gratis taxatie - mog. tot verhuur - 
pannepas enz. Voor meer inf. 04405-3960. 

M. UBAGS Assurantiën. 

i—-———- 

Grote campershow 

Brabants weekend 13-14 en 15 maart 
Lord Munsterland en Dethleff campers 
Zowel verhuur als verkoop. 

Openingstijden van 9.00-21.00 uur. 

Onder genot van een hapje en een drankje. 

Hoog Campers, Middelweg 12, Nieuwkuyk. 04108-17129. 


FABRIEKSCAMPER, merk 
Fleetwood, 4-pers., w. en k. 
water, douche, oven, afz. 
kap. ijsk., verw., fietsrek, an¬ 
tenne. Tel. 04405-2300. 


(Huis)dieren 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klem America 
Achel(B) 09-32-11644489 


• Te koop tamme sprekende 
PAPEGAAI en Boemer- 
■ hondje. Tel. 045-321231. 

—- ms 

Mode Totaal 

Te koop witte BRUIDSJURK . 
apart model maat 38-40. vr. 
prf 400,-, Tel 045-327471. 

OORBELLEN 1600 paar 
ƒ 250,-; 500 de luxe ƒ 250,-; 
haarmode 600 st. ƒ 150,-; 
kett. br. armb. assort. 600 st. 
ƒ150,-; monsterpakket v.a. 
ƒ 150,-, Incl. BTW en verz. 
kosten. 04750-26305. _ 

Te k. BRUIDSJURK met 
open rug en toebeh. mt. 38. 
Tel. 045-212346 __ ■ 

Te koop BRUIDSJURK 
maat 42/44, prijs ƒ 800.-. 
Tel. 045-321815. _ 

i Te koop witte moderne 
BRUIDSJURK, m. 38, vr.pr. 
i ƒ 600,-. Tel. 046-525941. 

---- -""5T 

Baby en Kleuter 

Te koop KINDERWAGEN 3 
in 1, lichtblauw, ƒ200,-. Tel. 
045-272535. _ 

Te koop BABYKLEERTJES 
i Lm mt. 86, in een koop' 
ƒ50,-; draagzak ƒ15,-;. 
i wipstoeltje ƒ15,-. Tel. 045- 
711362. De grootste KENNEL van Kannw/rnm 

Limburg. Alle jonge ras- *apper/U°sm. 

hondjes. Meer dan 60 ras- SCHOONHEIDS-massage- 
sen plus gar. en tatoeage, iped.- stoelen, beursmod. 
KI.Amenca, Th.Watsonln 34 Tel. 04923-62939 of 66561 

Achel(B). 09-3211644489;—- 

Zond, open maand. gesl. ! Radio e.d. 


Caravans/Tenten 

Vouwwagens en Caravans 

Trigano, Scout en Combi Camp; Eriba, Gruau en Predom. 
Nu óok de Esterel VOUWCARAVAN! bij RIDDERBEKS 
Ridderbeks, Prinsenbn. 180, Koningsbosch. 04743-22J3. 

Caravan-1 mport- Feijts 

Vouwwagens 

Alpen-Kreuzer 

in drie kleuren-combinatie's v.a. ƒ 5.195,-, compl. met 
luifel, keuken, voortent, binnententen, tafel, rugleuningen, 
neuswiel, vaste deksel met imperiaal, reservewiel met 
beugel en oplooprem. 

Tour-caravans 

Bürstner-Hobby-Knaus 

Diverse aanbiedingen in overjarige tour-caravans met 
extra korting tot ƒ 2.000,-. 

Voortenten: 

Bürstner, Brand, Gerjak, Isabella, Trio. 

Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade, Tel. 04492-1860. 

Caravanshow Henk Cortie BV 
. Bürstner en Hobby 

Koop ou voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar. 
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage 
prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914. 

wateaubThöüöaB sta-Caravans 

Haion caravans Meen de beste merken 

verkoop, verhuur, reparatie, nieuw en gebruikt, grootste 
onderhoud en taxatie met sortering tegen de laagste 
persoonlijke service voor prijs, ook chalets. Transp. uit 
meer kwaliteit bekijk, eigen beheer. De Bergjes, 
vergelijk en kom dan even caravans Schaapsbrug 2a, 
bij ons voorbij Roggel Tel. 04749-5079 

Br °TS e 043^450?9 eUlle ' CARAVANSTALLING j^ 


Te k. HOBBY Classic 430 
TK, inb. toilet, voort. enz. 9- 
'91. Tel. 04498-54390. 

Te k. Hobby PRESTIGE 400 
eindk. plus toiletr., voort. 
1986. Tel. 046-581717. 

Te k. vouw- kampeerwagen 
merk COLTEL, pr. ƒ 1.500,- 
Tel. 045-353203. _ 

Te k. 2 STACARAVANS 
ƒ 650,- per 2. 04492-1822 

Uw vakantie begint bij 
BARTELS Caravanning 
Import. Wij openen de deur 
van onze nieuwe winkel, en 
dat merkt U. Alko-stab. of 
SSK-kop. van ƒ 575,- nu 
ƒ 460,-; TV-antenne van 
ƒ 107,- nu ƒ 65,-; Aerotex 
2’/ 2 mtr. breed van ƒ 34,50 
nu ƒ 29,50; Tenten Dorema' 
Brands/lsabella'Mehler; Plm. 
5.000 caravan accessoires 
voor lage prijzen. Bartels 
Caravanning, Hommerter- 
weg 256, Amstenrade- 
Hoensbroek. Do-koopavond 

Uw vakantie begint bij 
BARTELS Caravanning 
Import, Limburgs grootste 
ANWB Bondsverhuurder 
van tourcaravans, vanaf 
ƒ 325,- p/wk., incl. verz. en 
voortent. In onze shop plm. 
5.000 caravan accessoires. 
Bartels Caravanning Import, 
Hommerterweg 256, 

Amstenrade/Hoensbroek. 
04492-1870. Do koopavond 


Te k. JAMET Canion vouw¬ 
wagen 1990, geh. compl., 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-750834. 

Uw vakantie begint bij 
BARTELS Caravanning Im¬ 
port. Licht gewicht Carave- 
lair caravans, 4m opbouw 
incl. koelkast vanaf 475 kg. 
Bartels Caravanning Impor¬ 
teur van LMC Munsterland/ 
Sprite/Predom en Caravelair 
Tev. plm. 60 inruil vouww. 
en tourcaravans voorradig. 
Het adres voor onderhoud 
en reparatie. Werkplaats 
met gespecialiseerde appa¬ 
ratuur o.a. remmentestbank 
en 2 . Schade hertstel aan 
oude merken. Caravan ac¬ 
cessoires shop met plm. 
5.000 artikelen. Bartels Ca¬ 
ravanning Import. Hommer¬ 
terweg 256, Amstenrade 
Hoensbroek. Tel. 04492- 
1870. Do koopavond. _ 

Huren is goedkoper!! Fa. 
Stiphout, verhuur van luxe 
2-5-pers. nieuwe TOUR¬ 
CARAVANS. Voor mfo/fol- 
der 04750-31698. 

CARAVAN Tabbert te koop, 
met veel extra's, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-213812. _ 

3 a 4 pers. lichtgew. TOUR¬ 
CARAVAN Predom NNT 
126 gew. 500 kg, geheel po¬ 
lyester, bwj. '89, ijskast en 
nw. voortent, pr. ƒ 5.700,-, 
i.st.v. nw. Tel. 045-323178. 


_ - wo- onpure. _ Heerlen vanaf ƒ 200,-. Ver- 

Te k. 6 TOURCARAVANS e " 7 bewaakt 

2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81 1 - 

ƒ 5.250,-; Adria 3.10 mtr. Te koop 4/5 pers. caravan 
bwj. '79 ƒ2.000,-; Kip 4.30 MUSTERLAND 440 '83, i.z. 
mtr. bwj. '79 ƒ 3.250,-; Dick- 9 -st. Tel. 045-725143. 


2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81 
ƒ5.250,-; Adria 3.10 mtr. 
bwj. '79 ƒ2.000,-; Kip 4.30 
mtr. bwj. '79 ƒ 3.250,-; Dick- 
son 3.90 mtr. bwj. '80 
ƒ2.500,-; Fendt 5.10 mtr. 
bwj. '84, alle met kachel, ijs¬ 
kast en voortent: 2 Vouwwa¬ 
gens Trigano 6 persoons 
ƒ 1.250,- p.st. 045-323178. 


Te koop chaleLCARAVAN 
met aanbouw, toilet en dou¬ 
che, op camping in België, 
omg. Vaals, warm en koud 
str. water, mooie staanpl. 
Tel. 043-434229. 


Duitsland 

Hallo Vakantievrienden! 

Omgeven door wijnbergen bevindt zich ons pensionhuis 
"MOSELLA”. Alle kamers hebben douche w.c. en balkon. 
Eigen wijnteelt met kelder waar u kunt proeven. 

Familie Herbert Scheid, 5581 St. Aldegund/Mosel. 
Gaarne folder aanvragen. Tel. 09-496542.2991. 

Eigen aanlegplaats en bootslee a.d. Moezel. 

Piccolo's in het Limburgs Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE- Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Te huur kamper- en cara¬ 
vanstalling. Bouwen, ver¬ 
koop, huur en verhuur kam¬ 
peerwagens. Motorhomes 
JACOBS Hommerterweg 
278, Amstenrade. Tel. 
04492-2942. _ 

Te h. CAMPERS van DM 
80,- tot DM 300,-, 6 ver¬ 
schillende modellen ter be¬ 
schikking Lux-Mobil. Tel. 
0949-24073087 of 0949- 
245143430. _ 

Te k. CAMPER Citroën HY- 
Bus, i.z.g.st., met voort., 
ƒ 9.500,-. Tel. 045-242692. 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 

Te k. Polyester Camper 
ONDERDELEN, o.a. Alkoof, 
achterfront incl. bumper, 
Sandwichpanelen, enz. Ook 
complete campercasco's le¬ 
verbaar. Tevens camper- 
verhuur en verkoop. Erkens, 
Kooiweg 11-13, Elsloo. Tel. 
046-371925. _ 

Te k. MERCEDES 406 D~ 
Camper, nieuw inger. met 
koelkast 12V, 220V en gas, 
kookpl., w.c. en vaste slaap¬ 
plaatsen, t.e.a.b. Te bez. 
Akerstr. Nrd. 348a, Hoens- 
broek. Tel. 045-224123. 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. _ 

Te koop Fiat CAMPER type 
242 Diesel, gr. kenteken, 
moet iets aan gedaan wor- 
den, koopje! 045-223375. 

Te h. 4-6 pers. nieuwe 
KAMPEERAUTO'S va. 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vrij. 045- 
216476 b.g.g. 04492-3311. 

Te huur nieuwe LAIKA- 
CAMPERS BeBo-Reisemo- 
bile Tel. 0949/2406/62414. 


Te k. gevr. PAPEGAAIEN. 
Tel. 09-32 11715340 _ 

BOEMERS, yorksterr. ruw¬ 
harige tekkels, perz. katjes. 
Walem 11a, Schin op Geul. 
Tel. 04459-1237. __ 

Te koop Golden RETRIE- 
VERPUPS nr^et stamboom, 
ingeënt en ontwormd. Tel. 
04113-2678 b.g.g 1403. 

Te k. Afghaanse WIND¬ 
HONDENPUPS, stamb., in¬ 
geënt en ontw. 045-458980. 

Te koop PUPS van Heide- 
wachtels. Golden Retrievers 
Collies, Poedels. Malthezers 
en bastaardhonden Tel. 1 
04958-92851. __ 

Te koop PUPS Yorkshire- 
terriërs. Musketruwe 67C, 
Maastricht. Tel. 043-476143 
of 479190. _ 

HONDENSCHOOL Leym- 
bourgh start weer met 
nieuwe gehoorzaamheids- 
cursussen voor u en uw 
hond. Info'tev. aanmeldings- 
avond op woensdag 25 
maart, aanv. 20.00 uur, in 
Manege ’t Edele Ros te 
Genhout, gem. Beek. Voor 
tel.info 043-649519. _ 

Te k. raskatten, KARTHUI- 
ZERS, geb. 08-01-92, in¬ 
geënt en ontw. met stamb. 
Anjelierstr. 69, Heerlen 
(Nieuw Einde). _ 

Te koop rode pers, KATER, 
2 jr. oud, gecast, met stam- 
boom. Anjelierstr 69, Hrln. 

Langh TECKELS, 8 wkn. 1 
met stamb. enz. Kennel van 
Dackelhaus, 046-515951. 

Te k. JACK-RUSSELPUPS, 
2- en 3-kleur, ingeënt en 
ontwormd. 04976-42524. 

Schotse COLLIE pups 7 
wkn., ingeënt en ontwormd. 
Tel. 04992-3166. _ 

Te koop Romanov SCHAAP 
met lammeren. Tel. 04406- 
12284. _ 

Te k. Duitse HERDERPUPS 
stamb., ingeënt, getat ontw. 
Tel. 04493-1609 of 3749. 

Te koop jonge KONIJNEN. 
045-751715. _ 

Te k. jonge Golden RE¬ 
TRIEVERS, mgeent en 
ontwormd, met stamboom. 
Tel. 04138-72343 _ 

DWERGSCHNAUZERS 
met stamboom, ontw.. mg., 
tat., 8 wkn. oud. Nusterweg 
44, Sittard. 046-514659. 

Jonge WHIPPETs te koop, 
4 maanden oud. Tel. 045- 
750465. _ 

Te k. zwarte, witte en grijze 
DWERGPOEDELS met 
stamboom, tel 04750-16590 

LABRADOR retriever te k., 
lief, aanhankelijk, 8 mnd oud 
04493-4844 na 18 uur. 

Duitse Herder KENNEL 
biedt te koop aan: teefje, 4 
mnd oud, kl. zwart/bruin, 
HD-vrij, gefokt op schoon¬ 
heid/karakter 045-241610 

Te k. PUPS, 8 wkn. oud, 
Duitse Wachtels, Heide- 
wachtels, ontw. en geënt. 
Tel. 04406-40221. __ 

Te k. 3 mnd oud BULL- 
TERRIER, teef met stam- 
boom, tel. 045-222084 

Weg. omst.heden langhari¬ 
ge Schotse COLLIE te koop. 
Tel. 045-726184. _ 

Goed tehuis gezocht voor 
Duitse DOG, reu, 14 mnd. 
oud, kan ’s-nachts met bui- 
ten. Tel. 04454-5666. _ 

Te k. Engelse Staffert 
BULL-TERRIÈRPUPS met 
stamboom. Tel. 045-213401 

Te k. minipaardje, hengst en 
MERRIE, bijna 1 jr. oud, 
bruin en vos. Geleenstr. 6, 
M.geleen. 046 -521522. 

Te k. BERNER-SENNEN 
pups en Dalmatische pups 
met stamb. Tel. 08866-2483 

Te k. golden RETRIEVERS 
*pups m. stamboom, ingeënt, 
ontwormd, tel. 04254-2709. 

Wegens omstandigh. goed 
tehuis gez. voor BOBTAIL 
reu, IV2 jr. oud. Tel. 046- 
514084, na 17.00 uur. 

Te k. blonde BOUVIER- 
PUPS ingeënt en ontw., pr. 
ƒ 500,-. Tegen pensionkos¬ 
ten af te halen Bouvierpup 4 
mnd. oud. Inl. 04749-1291. 

Te k. 2 jonge CHIWAWA'S 9 
weken oud, teefjes. Tel. 
046-377126. _ 

AQUARIUM 1.30x0.40x0.40 
mtr. met eiken omb., compl., 
ƒ350,-. Tel. 045-218744. 


Radio e.d. 

Te koop Kenwood UD-7 
MIDISET, 7 mnd. oud. Tel. 
045-257311. 


Computers 

Te k BEDRIJFSCOMP. van 
ƒ15.000,- nu ƒ2.000,-. 
045-230393, 19 en 20 uur 

COMPUTER 386-SX, 16 

Mhz, 1Mb, 1.21.44 FDD, 32 
Mb, VGA 512 Kb en kleuren 
monitor, co-proc., pr.n.ot.k. 
Tel. 04498-57081. _ 

COMMODORE PC-1 3.5 en 
5.25 drive, compl. met boe- 
[ ken en veel softw. Tel. 045- 
225515 (na 18.00 uur). 

Te koop PC XT 640 Kb 
Ram, 30 Mb hdd en 720 Kb 
Fdd, EGA-kleurenmonitor 
en muis, vr.pr. ƒ 1.295,-. 
Tel. 045-750491. _ 

COMPUTER C64 incl. disk- 
dr„ FC3, printer (Com. MPS 
1200) en alle toebeh., 
ƒ 600,-. Tel. 045-252047. 

Huish. artikelen 

MIELE wasautom. en dro¬ 
gers. Voll. gerev. va. ƒ 595,- 
Toenbreker 045-325819. 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasaut. 
ƒ 175,-. 045-725595. _ 

FORNUIS elektr. en kook- 
plaat grill en afzuigkap (Ros- 
well), a.nw. Koopje. Ganze¬ 
weide 221, Heerlerheide. 

Verzamelingen 

Te koop gevraagd POST¬ 
ZEGELS en munten. Tel. 
04750-26305. _ 

MARKLIN grote verzame¬ 
ling aangeboden, met toe¬ 
behoren, ook Faller auto¬ 
baan etc. Tel 046-511968. 

Te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d Loop Recycling. 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 __ 

Te k. gevr. ROMNEY- 
LOODSEN, Nissenhutten 
en units. tel. 01891-15603 
of 18368. _ 

Te k. gevr GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs J 
Reumkens. Corneliusln 28, 
Heerlerheide. 045-228037 

Gebr SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74. 
Heerlen Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer metalen. 045-422025 

De beste prijs voor POST¬ 
ZEGELS, munten en goud. 
Postzeg. munthandel Palm, 
Akerstr. Nrd 208, Hoens- 
broek. Tel. 045-227855 

Gevraagd de 2-delige 
SCHILDERSBOEKEN Van 
Pieter Scheen. Tel. 070- 
3894543 3638667. _ 

Te koop gevraagd spelende 
en DEFECTE KTVS v.a. 
1982. Tel. 045-213432 

Te koop gevr. W.C WAGEN 
of container, opknappen 
geen bezwaar. Info 045- 
318693 fax 045-310848 

Opleidingen •£ Tekenen en schilderen in 

de Provence 

Zuid-Franknjk juni '92 
in de omgeving van Artes 
Voor informatie 
Hubert Bour, 045-714546. 

Spaanse les 

Voor beginners, gevorder¬ 
den en conversatie In 
groepjes of individueel 
_ Tel. 045-418971 

ANWB en Bovag erk Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma s. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Start zaterdagcursus chauf¬ 
feursdiploma 28-3-'92. 


Voor Piccolo's zie verder pagina 46 Xtimburgs Dagblad 


:• Opleidingen 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagii 

Computeropleidingen 


win u meer weten over: 

De mogelijkheden- en onmogelijkheden van de PC? 
' De inhoud en doelstelling cursus: tekstverwerking 
(WordPerfect), typen, database, MS-DOS? 

* Privé- of bedrijfscursussen? 

* Rijkserkende diploma's? enz. enz. 

KOM DAN NAAR ONZE 

OPENDAG 

OP ZONDAG 15 MAART van 11.00-15.00 uur. 

U vindt ons instituut in de: 

Eisenhowerstraat 5 te Brunssum (Nrd) 

- Of bel: 045 - 228094 b.g.g. 045 - 258574 


Hulp/begeleiding/bijles in 
zes TALEN door ervaren 
docent. 045-317161. 


Jongen 23 jr. zkm leuk 
MEISJE om samen v..alles 
te ondernemen. Brmfbto 
Br.o.nr. B-0738, LD Postbus 
2610, 6401 PC Heerlen. 

Jongeman 37 jr. zoekt ken- 
nism. met JONGEVROUW, 
30-40 jr. voor rel. Br.o.nr. 
B-0875 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Beschaafde heer zoekt ken¬ 
nis met leuke DAME om sa¬ 
men een relatie op te bou¬ 
wen. Br.o.nr. B-0855 LD., 
Postbus 2610, 6401 DC 

\ |finr l / ‘ tr > 

nöoi lui I. 


Lange sportieve man, 39, 
administratief medewerker, 
huiselijk, vriéndelijk, even¬ 
wichtig, liefh. zwemmen, 
tennis, fietsen, joggen, va¬ 
kanties zoekt VRIENDIN 
zonder kinderen om t.z.t. 
een gezin te stichten. 2j: 
zachtaardig/sportief, goede 
alg. ontw. tot plusm. 36 jr. 
Br.o.nr. B-0961, L.D. Post¬ 
bus 2601, 6401 DC Heerlen. 


Jonge man 31 jr. gesch. 
zoekt langs deze weg leuke 
symphatieke? jonge vrouw tot 
35 jr. Kind geen bezwaar, 
geen uitg.type. Br.o.nr. 
B-0982, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Man 37 jaar z.k.m. lieve eer¬ 
lijke VROUW plm. 34-38 jr. 
Br.o.nr. B-0984, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Welke serieuze DAME wil 
met mij, 70 jaar, nog iets van 
het leven maken? Br.o.nr. 
B-1038, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Zakenechtpaar 43 en 45 
jr. zoeken leuk ECHTPAAR, 
als echte vrienden voor het 
leven, omg. Hrl. Br.o.nr. 
B-1047, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

MOD. j.vr. 40jr. gesch., zkt 
leuke man Ifst m. foto. Br.o. 
nr. B-1050, LD, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


dag, Ivo Mavo Kon. VAARBEWIJS! Vaarschool 
Schaesbergerweg Snijders. Voor inl. Koivet- 
'j-teerien, 14 maart van weg 14, Maastricht Tel. 
14.00 uur. 043-633034. 


jy Duizenden doen examen 
. op de Ned. Antillen ( alle cat.) 

! i Nu kan het nog! (rechtsgeldig). Bel snel voor info: 
;i Caribbean-Sunset. Tel. 043-212251. 

r Iedere zondag spreekuur in Hotel Stadion 
ï Geieen van 15.00 tot 17.00 uur. 


Uér RUBEWUS op Saba in Haal uw rijbewijs voor auto 
8 dagen via autorijschool De in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn. 
Antillen. Inl. 04750-32428. motor in 8 dgn. of 3 wkn. 
Niet ywdrfaq ri geld terug, vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn 
Vil) naar onze voorwaarden, met aanhangwagen in 10 

Ttr:—- 0 ,._' dgn. of 10 wkn. Tevens 

ui ie~ adQ RUBE- theorieopl. A-B C-D en alle 

WtóA-B^ of D binnen 8 chauffeursdiptoma's. Duur: 

iS 1 Antillen, pj usm 8 wkn. voor inl. Bo- 

*Ü naf f ?r^°of ,n ' ^ ararv vag-erk. verkeersschool 

010-4626668 of 4666535. 2 17487 in Hoensbroek. 


Woont u in Limburg 

en zoekt u een partner? Nederlands grootste reiatieburo 
geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 

Wilt U meer weten over de unieke werkwijze? 

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster. 
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170 
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554 
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337 

Stichting Date 

Niet zonder reden Nederlands grootste reiatieburo. m 


Iedere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ouder 
pubtiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon- 
nen voor ƒ 17,-. 

l Bar Dancing De Fontein 

»'* Schandeterboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen. 


Man, begin 40, 1.70m, wat 
verlegen en vooral wat ei¬ 
genzinnig, goede maat¬ 
schap. positie (ac.), zoekt 
kennismaking met jonge 
VROUW (tot 35 j.) van goed 
niveau, een opgewekt ka¬ 
rakter alsmede een enigs¬ 
zins donker uiterlijk. Doel: 
huwelijk en gezin. Br.o.nr. 
B-0905, LD. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Man plm. 50 jr., zeer sportief 
zoekt blonde VROUW plm. 
40 jr. voor LAT-relatie. Br. 
met foto, altijd antwoord. Br. 
o.nr. B-0890 L.D. Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Wed. 67 jr., financ. onafh., 
eigen huis, zkt kennisma¬ 
king met nette HEER voor 
vaste vriendschap/rék Br.o. 
nr. B-0932, LD, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Nette wed. volslank, 58 jr. 
zacht karakter, z.s.k.m. lieve 
spont. MAN Ut. tot 61 jr: om 
samen nog iets van het le¬ 
ven te maken. Br.o.nr. B- 
0941, LD. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Huiselijke MAN, 36 jr, ge¬ 
scheiden, tenger postuur, 
energiek en eigen baas. 
Hobby's: wandelen, reizen 
en af en toe eens uitgaan. 
Zoekt: spontane vrouw 36 
36 jr MBO-ntveau, kinderen 
geen bezwaar, om een ge¬ 
zellig gezinsleven op te 
bouwen. Lijkt het je iets rea¬ 
geer dan liefst met recente 
pasfoto o.nr. B-0885 LD., 
Postbus 2610, 6401 DC. 
Heerlen 


«iTVi 


.. en op zoek 
naar een relatie: 


Idemdito 

Alternatieve Relatie- 
Lange Geer 44, 
015-136631. Erkend 
Raad van Toezicht. 


t) u/jij een VRIEND- 
Word(t) lid van de 
lijke Korrespondentie 
Voor info: Postbus 392 
1AJ Hoofddorp. 


(43), getemter 
möchte gem junge 
_ v kennen lemen. 
Botho Nagel, Vereinstr. 
Ï D-5100 Aachen. Tel. 
24126778 (Nëhe Hbf) 


NSTAANDEN: 

1 Gukks-Hoes, 
Agricolastr.-Ophoven 
_^J, organ. iedere zon¬ 
dans- en contactavond. 
verpl. 046-747962. 


zkt vrienden v.a. 
. om langd. vriendschap 
bouwen. 046-581465. 


Liefde op het eerste gezicht 

Komt vaker voor dan je denkt. 
Slagingspercentage 70%. Meer weten? Bel: 
Heerlen e.o.: 045-726539 mevr. Luchtman 
Roermond e.o.: 04750-15534 mevr. Nabarro 
of stuur de bon naar Postbus 525, 6040 AM Roermond of 
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. 

BON VOOR GRATIS BROCHURE 

Naam.m/v 

Adres. 

Woonplaats.. 

Totof/wi 

STG:mËNSB4RËL^ÏÉ 

Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief. 
LIMBURGS GROOTSTE BUREAU 


Wij verzorgen voor u 

stomen van glas en sierwerk 

specialist in alle voorkomende bestratingen. 
Fa. Stobbe, Hoensbroek. Tel. 045-222979. 


STOELMATTERU vem. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
. Bel. 045-418820. 


•JJG 


Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st mat 
Tel. 043-435761 “ 
Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 


Chassis of koperrot of AF¬ 
GEKEURD, bel dan 045- 
251872. 


Voor al uw WAND- en vloer- 
tegelwerk, ook natuursteen. 
Bel dan 045-227028. 
Auto afgekeurd! 

Chassisbaik of vloer door¬ 
geroest? Bei: 045-251872 
én 

Gratis prijsop- 
ve. Tel. 045-740335. 


Hans UPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


uitz. |. MAN 29 jr. ge¬ 
won. met dochter 4 jr. 
langs deze onsymph. 
vrouw die 1 alleen zijn 
moe is IfL v. 25-32jr. 1 
urter. geen bezw. Br. m. 
o.e.r. Br.o.nr. B-1053, 
Postbus 2610, 6401 DC 


Voor ’n swingend voorjaar.., 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geieen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. 


Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens 
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen 

SITTARD OF ECHT 

waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in 
de Hom-keukensupers zijn ven/angen en in Echt en Sittard 
worden verzameld en verkocht 

tot 60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer. Elke daq superlage 
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen. 

Hier enkele voorbeelden: 

Moderne grijze hoekkeuken 

normale prijs ƒ 8.543,-; Hom prijs ƒ 6.598,- 

Nu slechts ƒ 1.998,- 

Mooie kunststof parelmoer 
hoekkeuken 

Normale prijs ƒ 9.524,-; Hom prijs ƒ 7.898,- 

Nu slechts ƒ 2.498,- 

Uiterst komplete eiken 
hoekkeuken 

normale prijs ƒ 10.263,-; Hom prijs ƒ 7.798,- 

Nu slechts ƒ 3.498,- 

Etna inbouw gaskookplaat 

met vonkontsteking, type 010 VBM 
normale prqs ƒ 665,-; Hom prijs ƒ 469,- 

Nu slechts ƒ 248,- 
Horn 

Sittard, Bergerweg 51 -53 

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775) 

Echt, Loperweg 8 

Tel. 04754-86188 


Witte Design 
Keuken 

2.70 cm. ind. app. 
AKTIEPRUS: ƒ 3.500,-. 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein. 
Heerlen. Tel. 045-717555. 


Eiken Keukens 

2.70 cm. 4 kleuren, ind. app. 
AKTIEPRUS: ƒ 4.600,-. 
VOSSEN KEUKENS 
Eikenderweg 77. 

Tel. 045-717555. 


Nog enkele luxe 

Showroom 

Keukens 

met 50-60% korting 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein 
Heerlen. Tel. 045-717555. 


Inbouw- 
. apparatuur 

- Showroommod e l le n nu met 
40% KORTING 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein en 
Eikenderweg 77 Heerlen. 


Te k. donkerbruine KAST 
voor in de woonkamer. Tel. 
04492-5001. 


Te koop weg. omst luxe u- 
vormige -essenbeige KEU¬ 
KEN. Geheel compleet met 
diverse hoge kasten en luxe 
inbouwapparatour. Prijs n.o. 
Lk. Té bevr.: Plan Keukens 
b.v, Rijksweg 21, Gulpen. 
04450-2490 


Te k. blank eiken robuuste Te koop diverse SHOW- 
EETHOEK met 6 stoelen. ROOMKEUKENS in modem 
br. 81 I. 2m, nw.pr. ƒ 5.000,- en klassiek, voor de helft 
Nu ƒ 1.350,-, als nieuw; v.d. prijs. Te bevr: Plan Keu- 
blank eiken mimiset, ƒ 125,- kens bv, Rijksweg 21, Gul- 
Tel. 045-273627. pen. 04450-2490. van neef eyck&lef 


Brandstraat Sittard 11,1 , n " um 

0 16-5 1 6333 rn'Lsurkln 


Mooi gestoff. grenen BANK¬ 
STEL 3-2-1 zits, vr.pr. 
ƒ 350,-. Tel. 045-416660. 


Te koop HANGLAMP mes¬ 
sing met glazen kap. Ech¬ 
te rstr. 41, Echt 


Massief eiken TV-KAST en 
eiken wandkast, e Ie men te, 
gaskookplaat en vert. lamel¬ 
len, betamax video. Te be- 
zicht. zaterdag van 12.06 
16.00 uur. Olaf Palmestr. 
19, Hoensbroek. 


Luxe Engelse ZITHOEK met 
salontafel ƒ 750,-. Eettafel 
eik. ƒ 200,-. Nw. electr. for¬ 
nuis met oven ƒ 350,-. Tel. 
045-455947. 


MASSIEF eiken; 8 hoekige 
salontafel, 8 cm blad, 110 
cm doorsnee; 1 boeren 
Duitse kast 160x180x50 cm, 
2-drs. en 2 bladen; 3 bijzet¬ 
tafeltjes. 045-413317. 


Barok UfTTREKTAFEL met 
4 stoelen te koop, i.z.g.st 
Tel. 045411067. 


Te koop donker eiken 
BROODKAST ƒ800,-; oud 
eiken dressoir ƒ 450,-; 4 
eetkamerstoeten ƒ 125,-; 4 
eiken omastoelen ƒ 200,-; 
2-zits bank Gobetinstof 
f200,-. Tel. 045753149. 


Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Umbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 


Zonnehemels 

verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet 
11 lamps dubbetoebogen ind. statief vanaf ƒ 845,- 
10 lamps superbreerf compleet ƒ 989,- / ƒ 30,- per maand 


20 lamps tunneisnelbruiner ƒ 2.995,- / ƒ 78,- per maand 
Verhuur ƒ 50,- per week met recht op koop. 
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis. 
AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045461417. 

Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
, van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met 
statief nu ƒ 996,-. Aanbieding Wolff zonnehemeUampen 
100 walt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045212655 


ZONNEHEMELVERHUUR 
Mezo; 10-iamps gebogen 
zonnehemel op kantelstatief 
huur pr. ƒ 50,- p/wk. Bez. en 
pi. ƒ20,-. Inl. 045312956. 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE- 


Met een PICCOLO in hel 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulfe^es ’t snelst 
kwijt Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045719966. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045719966. 


TV/vweo 


Draadloze telefoons 

25 verschillende modellen uit voorraad leverbaar 
met beveiliging v.a. ƒ 139,-. Foto-Video De La Haye, 
Nieuwstraat 3, (centrum) Hoensbroek. Tel. 045211875. 


Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video’s 

q\q 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit 
de Horn-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 

Elke dag superlage aanbiedingen 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes: 

JVC kleuren TV 

AVS-280, stereo, teletekst, 70 cm beeld, kompleet met 
afstandsbediening 
geen ƒ 2.199,- of ƒ 1.899,- maar 

ƒ 1.198,- 

Portable kleuren TV 

CEP 3021, met teletekst, kompleet met afstandsbediening 
geen ƒ 899,- of ƒ 698,- maar 

ƒ 498,- 

Sony portable compactdisc speler 

D 66, programmeerbaar 
geen ƒ 599,- of ƒ 498,- maar 

ƒ 298,- 

Aristona Hifi midi-set 

ST 519, kompleet met boxen, platenspeler, tuner, casette- 
deck en versterker in één 
geen ƒ 598,- of ƒ 499,- maar 


Te k. PIANO nw.pr 
z.g.a.nw., pr 
045-351543. 


Bassist en drummer 
MUZIKANTEN voor 
se top40 band. 7 
725531. 


Te koop goed onderhouden 
Duitse PIANO. Tel. 045 
316782. 


KEYBOARD Tujiha F 2100, 
ƒ 750,-. Tel. 045230831. 


WIL BEVERS Saxofoons. 
Voor nieuwe en gebruikte 
saxofoons. Huren is ook 
mogelijk. Tevens uw adres 
voor reparatie, revisie, ac¬ 
cessoires. Marktstr.19 Linne 
Tel. 047464976. Open wo. 
en do. van 9.00 tot 12.00 uur 
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u. 


Te koop 1 paar Bose BO¬ 
XEN ƒ 150,-; versterker 
Sherwood ƒ 200,-; tapedeck 
Technics 2 koppen ƒ250,-. 
045418735 na 17.00uur 


Kunst en Antiek 


Antiekhal Palmen-Heynen 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510 


Antiekbeurs 

in de 

Rodahal 

onder auspiciën van het Ned. Antiquairs Gilde* 
Zaterdag 14 maart 
14.00-22.00 uur 
Zondag 15 maart 
11.00-18.00 uur 
Org.buro Bezemer 
Info.: tel. 01612-20151. Te koop gevr. antieke 
SPEELDOZEN en grammo¬ 
foons. 043-649494. 


TRADERS Maastricht, cu¬ 
riosa, gips beelden, antiek. 
Ijskasten, bankstellen, kort¬ 
om alles om uw huis perfekt 
in te richten, en dat tegen 
zeer lage prijzen! Elke dag 
nieuwe aanvoer. Bezorging 
mog. Heggenstr. 16, Maas¬ 
tricht (zijstr. St Amorsplein). 
Tel. 043-210830. 


Te k. STEREOTOREN Akai; 
wit buro; 1 pers. wit stalen 
bed. Tel. 045327471. 


Te k. zeer fraaie EETKA- 
MERTAFEL modem ont¬ 
werp, rond glazen blad, 
doorsnee 1.70m, wit stalen 
frame, te.a.b. 045427141. 

KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045242602. 

Te k. HOEKKEUKEN (340x 
240 cm) met oven, koelkast 
fornuis. Tel. 0440641524 


KAMER* 5 

ld. bruin, tel. 045750085. 


KEUKENRENOVATIE: 
vem. v. app. werkbl. spoelb. 
etc. Uw specialist: Vossen- 
Keukens, Eikenderweg 77, 
en Kerkplein Glaspaleis 
Heerlen. Tel. 045717555. 


Eiken KAST te k. f hxbrxd 
200x240x43 cm, pr.n.o.tk. 
Bel na 15 uur 045414895 


HUISBAR, 10-15 personen; 
3 smeedijzeren, met leder 
bekleden barkrukken, spot¬ 
prijs ƒ 975,-. Mareheiweg 
22, Klimmen-Ter Maar, tel. 
04459-1331 


Pracht, zwaar eiken BANK¬ 
STEL 52-1 met rundteren 
kuipkussens ƒ3.175,-. in 
nieuw staat, nw.pr. ƒ 5.600,- 
10 mnd oud. 045323830. 


Te koop 2 staande KLOK¬ 
KEN, 3 hangende klokken; 2 
ridderstoeten; leren bankstel 
51-1 zits met salontafel; 
ant. jachtkast; grote spiegel¬ 
kast; uitschuifb. tafel met 4 
stoelen van opgelegd hout; 
oud Fries allesstokertje; 
groot schilderij (1.50x1.20) 
voorst, zeeslag met zware 
lijst; bandrecorder type 
N4510 met toebeh.; div. 
lampjes hang/schemerlamp; 
2 opgezette vogels; staande 
lectuurbak/schemerlamp in 
een. Herenweg 286, Heer¬ 
len. Tel. 045224172 (grote 
weg HeerierVBrunssum). 


Te koop luxe gepostfor- 
meerde EET HOEK in mo¬ 
dem grijs/wit 2.50x1.00 met 
6 stoeten, van ƒ 3.500,- 
voor ƒ1.250,-. Te bevr. 
Plan Keukens b.v., Rijksweg 
21, Gulpen. 04450-2490. 


Te k. eiken KAST br. 2.50m, 
pr. ƒ 950,-. Tel. 045723215 


Omaslpk. ƒ 375,- eik. EETH 
ƒ375,-; eik. banksl ƒ350,-. 
Kouvenderstr. 208 H'broek. 


ƒ 298,- 
WITTE HAL Sittard 

Bergenweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 045518162 

Maastricht 

Schamerweg 6570 achter Hom keukensuper 045633162 
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur 

met grote kortingen _ 


Hebt u hart voor uw waarde- 
volle antieke KLOK? Bel dan 
voor reparaties/taxaties en 
vrijbl. advies. Hans Tanis 
04754-85026 Antieke klok¬ 
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA 
Echt 


ANTIEK in heel Europa ver- T k antMca ™ kon 

2 ™** ÏÏLiLSSSL**- 

tiques, Amstenraderweg 9, jpj 004 oac 
Hoensbroek-Centrum. ,ei - Ü4 ^ 1M5 - 

1.500 m2 showroom. Tel. -- - 

045211976. Geopend: COMMODE Bieder 
dond., vrijd. en zaterdag. grenen. Tel. 04525731 


Te koop antieke 


► »,ll 
KLEUREN TV grote sorte- Goede KLEUREN TVs met 
rtog vanaf ƒ 65,-. Nieuwe gar. Philips grootb. v.a. 
KTV’s v.a. ƒ298,-, betaling ƒ 125,-. Zeer recente TV’s. 
'.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV Reeds 25 jr. TV-occ.centr. 
an Voorst, Ganzewekte 46 Geel, Grasbroekerweg 25, 
teerierhekte. 045213879. Heerlen. 045724760. 


v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzewekte 46 
Heerierhekte. 045213879. 


AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Electronica. 045231340. 


Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV’s en def. VHS-vi- 
deo’s vanaf ’83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045723712. 


Kleuren TV's 612 kan. v.a. 
ƒ 65,-. AfsLbed. v.a. ƒ 125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV. Bokstr. 33 
Heerierhekte. 045213432. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


MECC Vrijmarkt te Maastricht- 

Zaterdag 4 april 9.0517.00 uur 
Zondag 5 april 10.0517.00 uur. 

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije 
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen 
Kraamhuur ƒ 45,- per dag. Bel 0164557521. j 


KNIP UIT!! Te huur 
moten en nieuw lucht- 
Tel. 045315378. 
Snuffelmarkt 

Dr. Haubenln. 87, Maas- 
mecheten, België. Zondag 
open van 1518 u. en van 
1512 u. Gratis toegang. 
Fair Play met orkest 


Hulsbergse vrije PAAS- 
MARKT 2e Paasdag. Er zin 
nog diverse plaatsingsmo¬ 
gelijkheden. 044053031. Jac Köhten 

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis) 
045513225514862. 


-Hoge kortingen op 

showroom-modellen 

o.a. Boley, Helex, Jotul, Morso, Oxford 

Graus Exclusieve open haarden 

Centrum Cocarde Valkenburg. Tel. 0440515400. 
Open dinsdag t/m vrijdag 13.0518.00 uur. 
Zaterdag en zondag 13.0517.00 uur. 


Kachelspeciaalzaak, alle KACHELS, opruiming, hon- 
hulpstukken en aanverw. ar- derden guldens voordeel, 
tikelen. REKER, Kluis 28, De Kachelsmid, Walem 21, 
Geieen. Tel. 045740785. Klimmen. Tel. 044561638. 


Te k. 2 GASHAARDEN met Te k. mooie KOLENKA- 
kooltjes; ijskast i_z.g.st. Tel. CHEL. Prinssenstr. 32, 
045210614. Schaesberq. 


>a»wtofc 

. - :: ' «WsUWBfflWTTt ■. ... 


Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 045333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 


Oberkrainer orkest GRENZLAND EXPRESS vr. met spoed 

Toetsenist/accordeonist 

Tel. 045-414778/418241. 


Roland SC 55 Soundmodule 

inmiddels best verkochte midi-module afler tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart ind. MPU 401 
mid»-interface: ƒ 1.295,-!! (ƒ 45,- per maand). 
Alles voorradig en demonstratieklaar. 


EIEf? 
USIC 

de muzlek$ptdalN 

hOOFDSTRAAI 3? TEL CT4S ] hQE NSBRf'X ^ 
DIvwbwi 


MIGRAINETHERAPIE 

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten- j 
Eerste kennismaking, ind. behandeling, kosterdooe.' 

Per behandeling v.a. ƒ 59,-. - 

Info.; d. en do. tossen 14.00 en 19.00 uur. , 
Telefoon 09.49.2456.3264. , 


Bruidsgalerij "Marianne” 

Stel zelf uw eigen bruids- of communiejurk samen na 
eigen droomwens. Redelijke prijs, vakkundig advies* 
Vrijblijvende info. 045211571. 


m: 

'_ Donderdag koopavond 


Wie druftü! 
Gez. zangeres 


(o.a. rap-muziek) 
voor unieke band met 
moderne funky muziekstijl 
van de jaren ’90. 

Tel. 045721684 (Paul)/ 
045-442142 (Mark). 


Piano te koop 

prijs ƒ 1.250,-. 

Tel. 045376000. 


Gez. DRUMMER en party- 
animal (è la D.*L. Roth) m. 
red.stem, v. (hard)rockbank. 
Léder eig. nmrs. evt prof., 
goed instelling ie vereiste!! 
Tel. 044052048. 

Organist gezocht voor TRIO 
Hst, met zang. 045-417508. 

Te k. Yamaha KEYBOARD 
PRS 3500, 3 jr. gar., pr. 
ƒ 750,-. Pres. Rooseveltstr. 
31, Schinveld. Tel. 045 
252774. 


Gevr. DRUMMER met zang 
voor trio. Tel. 04492-2457. 


YAMAHA Clavinova. De 
beste prijzen van Nederland 
Bel van Urk Rotterdam 016 
4363500. 


SHOWVERLICHTING voor 
discotheken, drive in shows 
of bands. Limburgs goed¬ 
koopste adres. Bezoek onze 
showroom. Highlite Interna¬ 
tional, Huls 14, Simpeiveld. 
Tel. 045444907. 


Ben jij ook, net als ik een be¬ 
ginnend muzikant (plm. Zjr. 
gitaar) en wil je ook wat 
meer ervaring opdoen door 
samen te,spelen. Ik zoek nl. 
m/vr (solo) GITARIST, bas¬ 
sist, drummer en zanger die 
van 'Underground” gitaar¬ 
muziek houden (geen hard¬ 
rock/heavy metal), en in de 
omgeving van Brunssum 
wonen. Interesse? Bel dan 
na 18.00 uur en zaterdag 
van 09.061600 uur 045 
250570 (Patrick). 


PIANO'S te koop en te huur. 
Tevens stemmen J. Somers 
& Zn pianohandel, Akerstr. 
82, Hrl. Te». 045713751. 


OPEN dag, Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0614.00 uur. 


OPEN dag. Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0614.00 uur.. 


Let op nieuw! Manicure en 
ontspanningsmassage, dag. 
zonder afspr. 045351555. 


BARBEQUES, gas lava¬ 
steen, voor part. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschikt voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge- 
leen, 045740785. 


Te k. prof. metaal DETEC¬ 
TOR merk Fisher 1266X, 7 
mnd oud, z.g.an. Tel. 
04492-5542 na 18 uur 


Erotel 06 

Erotel 
dat is 1 wel 

320.320.20 

50 ct p. min. 


Mobiele AGGREGA 
benzine en diesel 50 
85 KVA, 220/380 V, ex 
ƒ 1.500,- tot ƒ 8.500,-- 
v.d. Biggelaar, Gemert . 
04923-61953. 


Aangeb. weg. 

CD’S 300 SINGEL 
ƒ175,-; 200 Ip’s ƒ 1 
Tev. 12 oude tepelt|es 
beeltenis van Etvis F 
ƒ60,- en 6 van ons 
ningshuis ƒ 30,-. Tel. 
3894543/3638667. bont lampekappen i 
maten vaste pr. ƒ2 
220 schooltassen ook jes rood en blauw 1 
vaste pr. ƒ 750,-; 
neemprijzen. Tel. 
753674 of 743467. 
Sexy Grie 

. , , . I Marcha v. achter 50 cp 

Afspraakje?! | 06 - 96 t 8 

In kort tijd regelt de 
computer voor jou een 
afspraak, ƒ 1,-pm 
05320.331.40 


Zedeloos live 

Gratis rollebollen op de 
aparte lijn. 

05320.330.72 - 75 ct p/m 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 Bel je me 

lk vertel je de pikante dingen 
over mezelf en geef je m’n 
adres en telefoonnummer. 
05320.322.23 -100 ct o/m 


06 - Sex 

3 Kanten tegelijk 06 - 
hetro meisje 06320.320- 
Bisex 05320.320.07 
Jonq 06-320.320.06 
buurvrouwtje 06320.32f 
Live Box 06-320.3244* 
Mekten Box 06320.3254 
'Meisje 05320.330.70 

ƒ1.* 


Aanbid je MEESTERES! 
doet je handboeien om! 
50 cpm 

06-320.332. 
Voor Piccolo's zie verder pagina 47 


m\ 

Limburgs Dagblad Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 47 


06-liJnen 


m 


£ 


' a doet het met een ding uit 

de sexshop. 

Trillingen tot ze.. 
jg j20.340.33 - 50 cd V?m 

Hans geniet naakt 

voor de spiegel 

£2b°ys die niet stoppen. 
'—320.326.91 (50ct.p.V2m) 


Geboeid 
2let Wim hoe Evy met 2 
over de tafel.. 

(50 ct.p.Vgm) 
belachelijk. Maar op zijn 

SM zolder 

i r^ghjna..gehoorzamen!! 
jMjgj5 0.250.50 - 50 cp V 2 m 

j Echt lesbisch 

! Jljaar zon 50%. Voel je 
’; yi^,, fte aan contact met 
\ Wen? De box van vrouw 
,ot vrouw. 

i^ggQ j27.78 (50 ct.p.Vzmf 

Meisje 24 jr. 

9 raa 9 telefoonsex 
J? a 9 bij me thuiskomen. 
'~jj j20.324.96 75 cpm 

Callgirls 

•'-jgj 20.325.Q5 (75 cprrri 

iï J“! e sexmachine 

M—- jjO-326.80 (100 cpm) 

i Nieuwsgieriq? 

~jgjg 0.370.QQ (100 cpm) 

"t n? ex tre k? Anja 

y jgjpt 06-32Q.326 56 flOOctl 

3 Striptease 
i ^ Sexspel 

$ jjjg0.322.80 (100 CDml 
•& —- 


Jouw MEESTERES! ’n 
Hemelse hellefeeks voor 
haar dienaren, 75 cpm 

06-320.324.68 


** 06-9603 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
_75 ct p/m 


Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 


06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
I kontakt met tel.nr (75 ct p/m) 

j Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 Ct p/m 


ï r*^ ex Fabriek 

j^gjg0.33 2.99 (100cp m) 

i ^? s bi hardporno 

$ > ^~-j ^9-32l 99 (10Q cpm) 

' r^ lee d me aan! 

\ jSgjbel_ 06-9574 /1QQ cpm 

* H^ ivé/ Ad resse n! 

on , j 2in ir > sex en bent u 
/ naar échte prive- 

nun? ressen en telefoon- 
rSjfrs? Wacht dan niet 
(7«fr dr aai: 06-320.320.80 
•^-jj pm/boven de 18 jr). 


i ^6-320*320*62 

? $ 10 °P 2 ’ n Grieks! 

; over ^ aa ^ hukt ze voor- 
1 ®n jij staat achter haar! 
75 cpm. 


I 


, 06-320.320.38 

( 9ekil5P’ ^ eur '9e klassiek 
f on^ 6 dame die live alles 
; gneemt. Ik ben gek op 

t SL^Hk nS d ' e °P Z n HUS- 
5 K>cr ' e tussen m n Bolle 
J '—-—Wj|jgn, 75 cpm_ 


06-9511 

„Duik in bed 

n . h ete meid, vraag haar 

^tejjMZj^Lp/m) 


Evelientje 

en i ■ _ 


Zakj^j, 2 | haar rokje liet 
•^gQ! _06-9530 (75 ct p/ml 

p dvé sexkontakt 

® krijgt direkt een heet 

Sex m 6 of knul aan de lj i n 
^jjg jS-9755 - 50 cpm 

ascale bovenop de tafel 

Keukensex 

^jg!jg j602 - 75 ct p/m 
e N®s willen bijverdienen 

Sexadressen 

Sj j30 60 - 75 ct p/m 

^Sexkontakt 

Tie^if en ve,e and ere hete 
, zoeken heren voor 
(V; j sexafspraakje 

^gj§0 4- 100 ct p/m 

aj j es die zich overdag 
Vörvelen, zoeken 

Sexkontakt 

^jgjj3 0.45 - 75 ct p/m 


^Ojrekt apart 

Voor v!Y meiS|e of iong 00 . 
~jS-32n gesprok. 
^--jj j30.8l - 50 ct p/m 

J^omo-jongens 

b eet TEKEER gaan 
-?jj30.88 - 50 ct p/m 


D, rekt Partn erruil 

T&rin met vrouwen en 
06~3p fl r l}f Oor n hete sexruil. 
'^gjjgg jl -50ctp/m 

k i® een lekkere knul? 

Gay Dating 

v ~Q--jj jj0 95 (50 ct p/m) 

vrouilli?® meis ies en hete 
jou J^ es w ' llen alles met 
™ doen. Vraag naar hun 
e hr. voor een hete 

vrijpartij! 

^~ggj 20.32032 lOOcpm 
^ vhje meiden zoeken 

* ’ Sex * * 

—jj j^9766 - 75 ct p/m 

Wouwen heuvel 

327 7o D .. 06 -320 
324c. Hijp en blank 50 cpm 
S23ft^ r plus Bizar lOOcpm 
S2ftoo » plus har d lOOcpm 
Moddervet 50 cpm 
■~^ J^30 O verrijp 50 cpm 


Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul 06-320.322.75. 
Ook voor sexgesprek 
(50 ct p/m) 

Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 

Sexlijn 10 

Jarretels 06-320.320.10 
Ruige Sex 06.320.320.50 
Ondeugend 06.320.321.10 
Call-Me 50 cpm 

Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart, ƒ 1,- pm 

06-320.325.00 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 

Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ...325.18 

Jack Off Privé .321.16 
Darkroom....324.16 

Gay Pervers...329.16 
Travestie...325.09 
Transsexueel..321.36 
Bi-sex... .323.36 
Jongens-sex... .325.19 
Studenten-sex.. .327.56 
ƒ 1,- p/m Pb. 75141 A dam 

*üsa* 

06-320.331.02 

Maak je broek los en doe je 
ogen dicht, Lisa doet de 
rest....75 ct ct p/m 

Rijpe vrouw 

volslank, grote cups, ik heb 
altijd zin in sex. Ik draag 
dunne lingerie wit of rood. 
Durf jij? 75 cpm 

06-320.320.91 

Ze zakte door haar knieen, 
op z’n Frans lieverd 

06-96.46 75ct 

* Mai * 

06-320.331.09 

Mn lichaam glanst, denk 
maar dat ik bovenop je zit. 
75 ct p/m 

Omdraaien! 

In de spiegel ziet ze hoe 2 
man Grieks met haar doen. 
06-320.326.73 (50 ct.pVzm) 

Inge naakt 

in een mand zonder bodem 
aan het plafond... 
06-320.330.17 - 50 cp V 2 m 

Homo 

waar gebeurd, echt live 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

SM voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Vrije meiden 

hebben zin in n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden, 
hete vrouwtjes en jongens. 
06-320.330.67 - 75 ct p/m 

Sabrina 

haar eerste trio-avontuur 

Bel 06-9605 - 100 ct p/m 

Vreemde 

hometrainer 

Als enkels en polsen 
vastzitten geniet Eva. 
06-320.329.23 - 50 cp Vim. 

Ina vlucht in een donkere 
schuur. 2 Man vinden haar. 

Grieks. 

06-320.323.85 (50 ct.p.Vzm) 

Mevrouw wil het nieuwe 
meisje naakt zien. Moet 

het slipje 

ook uit? 

06-320.329.25 - 50 co V?m 


Kon takten/Kluba 

E üro ? arad ' so Zaterdag Partyshow 

Nrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032. 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 

let 9oed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!! 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. ‘ 

Escort 045-427120/463323 

Ur 9; F ronssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


Nieuw!! Privé en Escort 

bij Angel en gespierde boy 

We are simply the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

met 5 knapperige jongens (v.a. 19 jr.) voor dames, heren 
alléén en (echt)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v.a. 20 jr.) 
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel, 
travestie, div. shows en massagemog. Meester, 
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 uur. 

Bel voor info © 045-274587 

Dringend leuke meisjes gevraagd. 


Club Amorosso 

Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons. 
Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046- 
756335. Tevens gevraagd GASTVROUW van 18 tot 24 uur 
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur. 


Jacky’s escort 

24 uur service 

Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame, 
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt, 
voor een vriendelijke prijs. Tev. chauffeur gevraagd. 

S 06 -52981664 

ook voor striptease en trio. 

Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis 


Club Eden 

Privé relaxen onder genot van een drankje, sauna, Whirl¬ 
pool en video in onze sfeervolle luxe club. Iedere week 
nieuwe dames aanwezig. Vanaf 19.00-05.00 uur geopend. 

Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade. Bel voor info: 
_045-462084. Tevens gastvrouwen gevraagd. 


Knappe sexy meisjes in 
nylonkousjes bij 

Yvonne 

Kapelweg 4, K’rade. 045- 
425100 7 dgn. open 11-24 
uur, zond. van 15-23 u. 

Club 

La Dolce Vita 

Hedenavond va. 21.00 u 
voor paren en alleenst. In 
onze luxe en gezellige sfeer 
zorgt Kim voor 'n wervelen¬ 
de strip en live-show m.m.v. 
publiek. Rijksweg 15, Linne. 
Tel. 04750-30746/11876. 

Heike is weer terug in 

Club Rustica 

v.d. Weijerstr. 9, Spekhol- 
zerheide-Kerkrade, tel. 045- 
412762. Open ma t/m vrij 

11 -24 uur. Erotische mas¬ 
sage door: Conny, Mariska 
of Gerda. 

Men’s Club 

Lekkere trendy knullen van 
niveau voor heren. Alles 
mag, alles kan, is ons motto. 
Wij staan vanaf 18.00 uur 
voor u klaar. Privé, escort, 
trio en SM. 

Tevens vragen wij leuke 
meisjes voor Girls escort. 
Tel. 045-741769. 

Meisje, 18 jaar 

voor escort, 045-427473. 

Love 

Gehele dag relaxen met 
onze nieuwe meisjes voor 
ƒ 200,- all-in. Geop. ma. t/m 
zat. 12-24 uur. B. Floriszstr. 
37 Hs. Gevr. dames, meis¬ 
jes, studentes en echtp. vast 
loon ƒ 1.500,- p.w. Bel. 020- 
6762176, woonruimte aanw. 

Club 

La Dolce Vita 

Hedenavond v.a. 21.00 uur 
voor paren en alleenst. 

In onze luxe en gezellige 
sfeer zorgt Kim voor ’n 
wervelende strip- en live- 
show m.m.v. publiek. 
Rijksweg 15, Linne. 

Tel. 04750-30746/11876. 

Video-sex-club 

Frimousses, ook met lieve 
meisjes. Open dag v. 11.00 
-02.00u Zond. 14.00-02.00u 
KI. Gracht 10, Maastricht. 

ZATERDAG 

op z'n FRANS 

LYDIA 

046-749662, van 11-18 uur. 

Jack en Brigitte 

Heren en echtparen van 
niveau. Tel. 043-218498. 


Ontspanningsmassage 
door 1 of 2 

Meisjes 

TEL: 045-353489. 


Opgelet!! 

Alleen voor de zaterdag 
twee verleidelijke meisjes v. 
11-23 uur. 045-254598. 


Mariska 

af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759, meisje gevr. 


Waarvan dromen uw voeten? 

Eindelijk weer te gaan als mens! 

W * 

1 


Schoenspeciaalzaak 

pieds sur terre 

Willemstraat 48 - Heerlen - © 045-724471 


Openingstijden: 

* dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-18.00 uur; 
donderdag 9.30-21.00 uur; 

* zaterdag 9.30-17.00 uur; 

* maandag gesloten. De enige voetkundig 
schoenconsulent voor 
oostelijk Zuid-Limburg 

Frans Theelen 

lid N.A.V.S. 


Sacha’s Escort 

V.a. / 100,- all-in 
Tel. 06-52980255 


**045-326191** 
* Escort all-in * 


Angelique 

Privé. Tel. 043-639410. 


Altijd diverse leuke meisies 
aanwezig al vanaf / 100,- 
all-in bij 

Maastricht 

Privé 

Deze maand tot 18.00 uur 
sexschommel als gratis 
extraatje en vandaag gratis 
erotische massage bij ’n 
bezoek v.a. 3 kwartier. 
Open v.a. 12.00-01.00u. 
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183 


Escort 

All night service v.a. 
22.00-6.00 u 045-462257 


Man zkt stel of vrouw voor 

CONTACT 

kan ontv. geen fin. bed. Dis- 
cr. gew. en geb. Br.m.tel.nr. 
(altijd antw.) o.nr. B-0881 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC, Heerlen. 


Privé Daisy 

nu ook op zaterdag van 11 
tot 19 uur. Tel. 045-229091. 

Shirley privé 

ook zond. 045-727538 

Cinderella 

6 jonge meisjes verwachten 
U. Oude Rijksweg Nrd 56, 
Susteren, naast tennishal. 

Paren en Alleen¬ 
staandenclub 

Villa Liberia 
Susteren 

Elke wo. en vr. voor paren 
en alleenstaanden met 
mooie live-shows. Zat. al¬ 
leen paren. Ontmoet mooie 
erotische mensen in een 
vriendelijke omg. Open va. 
21.00 u. Maaseikerweg 24, 
Susteren. 04499-4928. Kom honderd bankstellen 

bewonderen. Woonkultuur heeft onlangs zijn collectie bankstellen . 
vele malen vergroot. Zoveel fauteuils, zitbanken, salon- en bijzettafels 
hebt u nog nooit bij elkaar gezien. En van de beste merken. 

De selectie gebeurde volgens de hoogste Woonkultuur-normen 
voor design, afwerking en duurzaamheid. Het leder is subliem, de stoffen 
bekledingen strelen het oog met nieuwe tinten en dessins. 

U mag al onze bankstellen proberen. 

Maar opgelet: daar bent u wel even mee bezig. 

U zit goed met de bankstellen van Woonkultuur! 

■ ■■ zutendaal 

woonkultuur 


yC^^PStein 

yZutendaal 

LanakenQyV "^ erlen 

M a astrichtQ—O - O 

ÓBiizerT Valkenburg 

% 

Autobaan 
Heerlen-Antwerpen, 
afslag Zutendaal 


Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon; 011/61.11.36. 
Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136. 

Iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten. 


afslag Zutendaal Levering franco aan huis zonder grenskosten. 

Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. radio en televisie 

gijsdejong 

sunplein 48 Landgraaf, telefoon 045-312508 


Halbertsma pallets ’Maastricht’ b.v. 


.* V l— — 

,il i 

> 1 

<|te 


HALBERTSMA PALLETS 
•MAASTRICHT’ BV (HpM), 
met ± 45 medewerkers, 
maakt deel uit van de 
FABER HALBERTSMA 
GROEP. Een internationale 
organisatie, gespecialiseerd 
in de produktie en recycling 
van o.a. een zeer groot 
aantal verschillende types 
pallets in diverse 
uitvoeringen. HpM komt 
voort uit één van de grote 
Maastrichtse bedrijven en 
heeft als zodanig een 
jarenlange ervaring. 


Om het doel "marktuitbreiding op grond van kwaliteit en service” te bereiken, zal 
ook de komende jaren fors geïnvesteerd worden. Om dit doel mede mhoud te 
geven en te begeleiden zijn wij op zoek naar een inventief en taktvol 

BEDRIJFSLEIDER 

DIE PRODUKTIE, MEDEWERKERS EN ZELFSTANDIGHEID ZOEKT. 

Uw funktie: 

- na een gedegen inwerkperiode geeft U leiding aan de complete 
produktie-eenheid bestaande uit: 

- schaverij/zagerij 

- fabricage 

- expeditie 

- recycling 

- u organiseert, optimaliseert en stuurt de bovengenoemde afdelingen en bent 
verantwoordelijk (met de daarbij horende bevoeqdheden) voor de daqelnkse 
gang van zaken. 

- u bent lid van het M.T. en rapporteert direct aan de directeur. 

Gevraagd wordt: 

- Een pragmatische, taktvolle organisator op HBO-niveau. 

- ervaring met leidinggeven binnen een produktiebedrijf. 

- interesse in machinale houtbe- en verwerking. 

Wij bieden: 

- een uitdagende, verantwoordelijke functie met toekomst binnen een 
onderneming, waar ruimte gelaten wordt voor eigen initiatief en inbreng. 

- een organisatie met korte communicatielijnen, bekw'ame medewerkers en een 
goede sfeer. 

- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor uw sollicitatie schrijft u een korte brief met c.v. aan 

Halbertsma pallets 'Maastricht 1 b.v. 

t.a.v. de directie 
Postbus 23, 

Meerstraat 38, 

6240 AA Bunde. 


I imburgs DagblaJ 


piccolo’s 


PICCOLO'S in het 

Limburgs Dagblad zijn groot in 
RESULTAAT. Bel 045-719966. 

In totaal 13.434 handtekeningen 
staan onder de petitie waarin 
wetenschappers de koning van 
België vragen om de 
onderaardse grot in de 
steengroeve ’La Belle Roche’ te 
Fraiture, een kerkdorpje van de 
gemeente Sprimont, 25 km ten 
zuiden van Luik, voor de 
ondergang te behoeden. De 
grot zit mudvol fossielen van 
planten en dieren die meer dan 
500.000 jaar oud zijn. Reeds 
23.000 fossielen zijn 
geregistreerd. Voorts werden 
meer dan 300 bewerkte stenen 
gevonden. Het zijn de oudste 
sporen van mensen in de 
Benelux. • Om uitspoeling te 1 

voorkomen is de 1 

ingang van de } 

fossielengrot in de 
steengroeve ’La 
Belle Roche’ met 
plastic golfplaten 
afgeschermd. 


r Holenberen alsnog in de strijd tegen de steengroeve 


De grot. die nabij de monding van 
de Ambleve in de Ourthe door ver¬ 
legging van de loop van beide ri¬ 
vieren is ontstaan, is gedoemd te 
verdwijnen, als burgemeester en 
wethouders van Sprimont de NV 
Sablar uit Cohiblam-au-Pont toe¬ 
staan om de exploitatie van de 
steengroeve 'La Belle Roche' in 
Fraiture te hervatten. Vanal'no¬ 
vember 1989 ligt de steenwinning 
stil. 

Onmiddellijk na openbaarmaking 
van de plannen gingen weten¬ 
schappers van de universiteit van 
Luik tot de aanval over. Daarbij 
ondersteund door de bewoners 
van Comblam-au-Pont en Spri¬ 
mont. Die zijn vooral beducht voor 
de geluidshinder, de stof- en stank¬ 
overlast, te meer daar de steenex- 
ploitant de productie van fiü.üOO 
ton tot 470.0ÜU ton per jaar wil op¬ 
voeren. 

Tot 1 januari 1977 behoorde de 
steengroeve 'La Belle Roche' tot 
het grondgebied van Comblain-au- 
Pont. ofschoon zij door de 
Ambleve van het dorp was ge- 
scheiden. Bij de herindeling van 
gemeenten werden Ambleve en 
Ourthe de natuurlijke zuid- en 
westgrens van Sprimont. dat van 
oudsher bekend is om de blauwe 
stenen die er worden gedolven. 
Eens werkten er een paar duizend 
mensen in de steengroeven, nu 
nog een paar honderd. Machines 
hebben veel werk uit handen geno¬ 
men. Toch wordt het steenhou- 
wersvak nog altijd op een school in 
de buurgemeente Aywaille gedo¬ 
ceerd . 


De evolutie van de steenwinnmg is 
treffend in beeld gebracht in het 
Steenmuseum van Sprimont dat in 
de voormalige elektrische centrale 
van een steengroeve is onderge¬ 
bracht. Ook is er een vitrine mge- 
ruimd voor fossielen die uit plaat¬ 
selijke steengroeven werden 
opgediept. Het betreft de resten 
van een hyena, een jaguar en een 
mammoet. Hoe oud ze zijn durft de 
directeur niet te zeggen. 

Overigens is het in Sprimont een 
publiek geheim dat er in de loop 
der jaren aanzienlijk meer is ge¬ 
vonden. Er werd echter geen 
ruchtbaarheid aan gegeven. Pre¬ 
historische vondsten leiden maar 
tot vertragingen. En van veel waar¬ 
de was het ook niet, vooralsnog. 

Anders was dat. toen in 1980 een 
springlading in de groeve 'La Belle 
Roche’ de dwarsdoorsnede van 
een oude grot aan het licht bracht. 
Het toeval wilde dat een boorma¬ 
chine het had begeven en dat de 
ontboden monteur een amateur- 
archeoloog was. Hij onderkende in 
de brokstukken van de rotswand 
fossiele beenderen en waarschuw¬ 
de de universiteit van Luik. 


Daar sloegen de zintuigen van dr 
Jean-Marie Cordy op hol. Hij beoe 
tent de wetenschap der uitgestor¬ 
ven dier- en plantesoorten. de 
paleontologie. 


Koning Boudewijn moet grot 
voor ondergang behoeden • Met borden vol protest 
sloegen de bewoners van 
Fraiture, het 350 
inwoners tellende 
kerkdorpje van 
Sprimont, alarm, nadat 
bekend werd dat de 
exploitant van de 
steengroeve 'La Belle 
Roche’ de steenwinning 
wil hervatten. 


• Protestborden aan de 
Aijwaïllerweg in 
Comblain-au-Pont die 
toegang geeft tot de 
steengroeve ’La Belle 
Roche'. 
• Het viertal dat zich op de universiteit van Luik bezig t houdt met de determinatie van 
de fossielen die uit een onderaardse grot in de steengroeve ’La Belle Roche’ in Sprimont 
zijn opgediept. Van rechts naar links: dr Jean-Marie Cordy (46), Geneviève Yernaux (28), 
Roger Fontaine (36) en Mircea Udrescu (50). Foto’s: FRITS WIDDERSHOVEN 


„Het was w'erkélijk ongelooflijk 
wat w r e in de grot aantroffen," al¬ 
dus de 46-jarige paleontoloog. 
„Fossielen van stuifmeelkorrels, 
planten en dieren die meer dan een 
half miljoen jaar oud zijn. Door 
middel van radiometnsche onder¬ 
zoeksmethoden kon die ouderdom 
worden vastgesteld." 

Alle lof heeft Cordy voor de toen¬ 
malige directie van de steengroeve 
die de wetenschappers hun gang 
liet gaan en haar werkplan aanpas¬ 
te. Ook de gemeente Sprimont ver¬ 
leende alle medewerking. Zij legde 
een waterleiding aan, waardoor de 
fossielen in de provisorisch opge¬ 
trokken zeverij konden worden 
gespoeld. 

In twaalf jaar tijd werden de resten 
van een complete dierentuin opge¬ 
diept. „Heel bijzonder, - ’ aldus Cor¬ 
dy, „is de schedel van een Europe¬ 
se jaguar." Talrijk zijn de kaken 
van vleermuizen; talrijk ook de 
botten en tanden van beren. Zij 
zijn de voorouders van de heden¬ 
daagse holenberen. Aangenomen 
mag worden dat de grot een ope- 
ning naar buiten heeft gehad, 
waardoor de Ursus deningen er 
kon overwinteren. Ook zijn er 
meer dan driehonderd platte, ron¬ 
de stenen gevonden, die deels aan 
één zijde, deels aan beide zijden 
zijn bewerkt. Het zijn de oudste 
sporen van mensen in de Benelux. 
Cordy: „Dat maakt deze rijkste en 
meest complete collectie van Euro¬ 
pa uniek.” 

Niet alleen onderzochten archeolo¬ 
gen en paleontologen de grot, maar 
ook de beoefenaren van de geolo¬ 
gie en de geomorfologie (de verkla¬ 
rende beschrijving van de vormen 
der aardoppervlakte in verband 
met de wijze van hun ontstaan), de 
sedimentologie (de leer van de geo¬ 
logische afzettingen) en de strati¬ 
grafie (de wetenschap die zich met 
de beschrijving en de geschiedenis 
der aardlagen bezighoudt). 


„Door dit multi-disciplinair onder¬ 
zoek is het mogelijk om het milieu 
vast te stellen waarin mens en dier 
een half miljoen jaar geleden heb¬ 
ben geleefd,” aldus Cordy. 

Ondanks naam en faam dreigt het 
prehistorisch patrimonium van de 
aardbodem te worden wegge¬ 
vaagd, indien de NV Sablar de 
exploitatie van de steengroeve ’La 
Belle Roche’ hervat. Zij wil een 
compleet nieuwe fabriek bouwen 
waarin de kalksteen wordt ver¬ 
gruisd. Deze zal 4 ha beslaan. De 
productie wordt van 60.000 ton 


naar 470.000 ton per jaar getild. 

Onderaannemers zijn de NV Gag- 
neraud uit Charleroi en de NV 
Eehobel uit Houthalen die de ver¬ 
gruisde kalksteen in beton ver¬ 
werkt. Het produkt is bedoeld ais 
substituut voor het grind uit de 
Maasvallei. De grindwinnmg 
wordt er afgebouwd. 

In september van het afgelopen 
jaar w'erden de nieuwbouw- en uit¬ 
breidingsplannen op het gemeen¬ 
tehuis van Sprimont ter inzage 
gelegd. 


Voor dr Jean-Marie Cordy is het 
zonneklaar dat hervatting van de 
exploitatie van de steengroeve het 
einde van ’zijn’ fossielengrot bete¬ 
kent. Temporiseren is 'uitstel van 
executie'. 


Cordy schat dat het deel van de 
grot dat nog niet is onderzocht. 100 
meter lang is. De breedte bedraagt 
25 meter. „Met twintig gekwalifi¬ 
ceerde krachten kun je per jaar 
hooguit 250 vierkante meter me¬ 
thodisch onderzoeken. Je hebt dus 
veertig mensen nodig om in vijf 


jaar klaar te zijn. Maar wie betaalt 
die mensen': 1 " 

De afgelopen twaalf jaar werkten 
vier betaalde krachten aan het 
project, onder wie dr Cordy. 

Voorts had de paleontoloog de be¬ 
schikking over een aantal stagiairs 
en vrijwilligers. Voor hem is er 
maar éen oplossing: „De grot on¬ 
der bescherming plaatsen en als 
museum exploiteren." 

Hij realiseert zich dat het ’een kost¬ 
bare geschiedenis' wordt. „Maar 
wat weegt het zwaarst? Het be¬ 
schermen van een prehistorisch 
patrimonium van Europees belang 
of het vernietigen van een cultu¬ 
reel erfgoed ten behoeve van een 
industrie met een beperkt econo¬ 
misch belang.” 

Gewillig ondertekenden weten¬ 
schappers uit veertien landen de 
petitie aan koning Boudewijn, 
waarin zij het behoud van de grot 
bepleiten. Naadloos sloot het peti¬ 
tionnement van de intelligentsia 
aan op de strijd van de stichting 
die misnoegde boeren en burgers 
uit Comblam-au-Pont en Sprimont 
opnchtten. Zij financierde de affi¬ 
ches en borden die strategisch 
werden opgesteld. 

Touche pas mon coin ; vertaald: 
'Laat mijn stek met rust', bloklet- 
terde de schilder naast een klau¬ 
wende holenbeer aan de Aywailler- 
weg in Comblam-au-Pont die 
toegang tot de steengroeve 'La Bel¬ 
le Roche’ geeft. 

Sihcose-Vallee. Non!!! kalkte een 
ander. 

Ook redigeerde de Stichting 'Belle 
Roche 500.000’ de bezwaarschrif¬ 
ten die vóór 17 oktober 1991 bij 
burgemeester en wethouders van 
Sprimont moesten zijn ingediend. 

Gemeentesecretaris Jean-Marie 


Wildenane telde er 2.106. „In feite 
zijn het slechts zes verschillende 
versies,” smaalt hij. „De bezwaren 
spitsen zich toe op de vernietiging 
van een kostbaar Europees erf¬ 
goed, de aantasting van een van de 
mooiste plekjes uit de streek en de 
geluidshinder, de stof- en stank¬ 
overlast die hervatting van de ex¬ 
ploitatie teweegbrengt.” 

Voor 15 april 1992 zullen burge¬ 
meester en wethouders van Spri¬ 
mont een beslissing moeten ne¬ 
men. Het college is een coalitie van 
christendemocraten en liberalen 
die 14 van de 21 raadszetels bezet¬ 
ten. 

„Het liefst zouden burgemeester 
en wethouders beide partijen te¬ 
vreden stellen.” verzekert de 49-ja- 
rige gemeentesecretaris. „Hervat¬ 
ting van de exploitatie van de 
steengroeve betekent werkgele¬ 
genheid. Bovendien krijgt de ge¬ 
meente vijf frank per gedolven ton 
steen.” 

Doordat de laatste jaren verschei¬ 
dene groeven werden gesloten zit¬ 
ten verschillende steenhouwers 
zonder werk. Zij vinden dat aan 
het wetenschappelijk gewroet een 
einde moet komen. „Als je al zo¬ 
veel muizen en roofvogels hebt, 
waarom moet je er dan nog meer 
hebben?” 


Dr Jean-Marie Cordy verheelt niet 
dat hij nog altijd de hoop koestert 
resten van mensen te zullen aan¬ 
treffen. „Gezien de werktuigen die 
zijn gevonden, moet het niet wor¬ 
den uitgesloten." 

Overigens zijn de vondsten in ’La 
Belle Roche’ ook zonder mensen- 
resten ’al spectaculair genoeg’. Dr 
Cordy heeft reeds meer dan hon¬ 
derd publicaties op zijn naam 
staan. „Het grote boek zal nog eni¬ 
ge jaren op zich laten wachten. In 
een race tegen de klok is het be- 
langrijker om fossielen zeker te 
stellen dan om ze te beschrijven." 

Met de collectie van ’La Belle Ro¬ 
che’ kan nu al een museum wor¬ 
den gevuld. Comblam-au-Pont 
heeft er wel oor naar. Ook Fraiture 
ziet een museum op of nabij de 
vindplaats wel zitten. In het kun¬ 
stig uit natuursteen opgetrokken 
kerkdorp van Sprimont, dat hoog 
boven het Ambleve- en Ourthedal 
uittorent, waren landbouw, vee¬ 
teelt en bosbouw eeuwenlang de 
belangrijkste bronnen van be¬ 
staan. Aan de einder gloort het toe¬ 
risme. ’La Belle Roche' was met 
het Steenmuseum van Sprimont 
tijdens de Dag van het Cultureel 
Erfgoed, in september, de grootste 
trekpleister in de streek. 

De actievoerders hopen dat koning 
Boudewijn in de petitie aanleiding 
ziet om zich, al dan niet incognito, 
ter plekke te vergewissen van het 
belang van het behoud van de fos¬ 
sielengrot en daartoe zijn gezag zal 
aanwenden. „Per slot van rekening 
is hij de belangrijkste inwoner van 
het land,” aldus paleontoloog dr 
Jean-Marie Cordy. 


imburgs 


11. 
Bed-aard 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 49 


Oosters rolmatras tegenwoordig in Europa industrieel geproduceerd 

apanse futon verovert het westen 


DOOR ANDRÉ KEIKES 

ör een westerling, die dravend door het leven gaat, moet 
lachte aan de ontspannen, mediterende oosterling 
een weldaad zijn. Het is natuurlijk een nogal scheef 
Want ook in het moderne Japan speelt stress een 
>ol, maar zo gaat dat nu eenmaal met imago’s. Een 
er idee van de moderne westerling: je bent wat je hebt. 
r de fabrikanten van Japanse futons - tamelijk dunne, 
( *k>are matrassen van lagen gekamde katoen - een gou- 
o c °mbinatie. En bovendien zo lucratief dat futons tegen- 
, r ^dig ook in bijna elk westers land worden geprodu- 


^ is al eeuwen oud. In het 
u °sten, waar woningen vaak 
|| van omvang zijn, is hij al 
ag de eenvoudigste oplossing 
r ; Ulrn tegebrek: op de plaats 
e , tijdens de daguren woont, 
c l® av onds je futon uit, om op 
g ( r Veren de tatami-vloerbedek- 
'inan tStr0 ’ °°^ we ^ ë e bruikt als 
' t e w een tamell J k gerieflijk 
kr ‘jg en ' s Morgens rol je je 
vde 6er 0p en dagelijkse be- 
,t-,bunnen op dezelfde plek 
Sv, nden. 

tHe^ erSe buizen z U n de slaapge- 
'Ud anc * ers - Er is meer ruimte, 
doe je gewoonlijk niet in 
[ e kamer als waarin je eet en 
j e ..°ch ondervindt de futon al 
•h 7 u^ el be,a ngstelling buiten 
zo veel dat er vandaag 
iJ’ a !.de nodige westerse fabri- 
ifip, Z1 -i n die futons produceren. 
;jj j matig, snel en massaal. Ty- 
i eri C° e gesneden op Europese of 
3anse klanten, die eerder af- 
I r °P det trendy sfeertje dat 
nd de futon hangt, dan op 
lelijke kwaliteiten. 

Remarken zit zo’n Europese 
■fabrikant, Innovation, die 
j waar dezelfde materialen ge- 
als de handmatig gemaakte 
tJ Se exemplaren, maar toch 
(} ru gsehrikt voor niet-oosterse, 
y ef ^ e toevoegingen als latex en 
^her schu im. Het is zoiets als 

^hildersmuseum 
in mei open 

to UH° atingS °P ent °P 12 mei in 
ij^ oe gemeentehuis van Sassen- 
Ofy ee n schildersmuseum, dat 
tl l ,ri gaat op de geschiedenis 
ambacht schilderen. Het 
is echter niet voor het pu¬ 
it . e d°eld, maar specifiek inge- 
i p.i? 0r de branche. 

t ti e ’ ^ ie sinds 1981 in Den 

tl e zien was, is het gevolg van 
hand gelopen hobby. De 
Tfo ^ ng * s bij meesterschilder 
&>ri P op zol der ontstaan. Wat 
1 rrtet het sparen van verfkwas- 
an dersoortig schildersge- 
aa P, groeide uit tot een verza¬ 
nd Van f antas i er ijk geschilder- 
%st mbor dj es - ou de verfspuiten, 
itik enen , Pigment-kistjes, strijk- 
ti P> sjablonen, verfbranders en 
tl f^mlderskar. Attributen die in 
^ °dernere versie, of vaak bele¬ 
id le t meer worden gebruikt. 


(ADVERTENTIE) 


c&c ★ tegels ■ natuursteen • marmer 

★ badkamers 

★ tegelzettersbedrijf 

Uw nieuwe vloer kompleet geplaatst? 

. ^ .DAT KAN! 

^•SglUSIEF BETAALBAAR . BETAALBAAR EXCLUSIEF >Wroom 


KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT 
04404-1916 Of 1996 


( / A H ^1 ■'N 7 " V 

s ^vvl 0 01 


Binnenkort kunt u de 
groeten uit Parijs sturen. 
^ F Het Limburgs Dagblad 
* vertelt u gauw meer. 

Houd uw brievenbus 
of uw krant in de gaten. 
oorspronkelijk Afrikaanse muziek 
met symfonische ondersteuning. 
Op zijn eigen manier aantrekkelijk 
misschien, maar toch nogal ver af¬ 
gedreven van de oorsprong. 

Hard 

De originele futon is tamelijk hard, 
en gemaakt van lagen gekamd ka¬ 
toen, die over elkaar zijn gelegd en 
vervolgens vastgenaaid. Daarom¬ 
heen komt een tijk in sobere tinten. 
Deze 'persoonlijke’ futons, soms in 
maar zes lagen, soms in wel tien of 
twfcalf, geven het comfort, dat de ta- 
tami vloerbedekking in Japan maar 
in zeer geringe mate biedt. Voor de 
meeste westerlingen is het uitrollen 
van een futon op de grond geen 
aangename gedachte. Geen wonder 
dat ze hier vaak gewoon op een spi¬ 
raal of lattenbodem terecht komen. 

Voor de fabrikanten is dat een extra 
aardigheid, want ook de verkoop 
van een 'bak’, een lattenbodem of 
een spiraal laat de kassa rinkelen. 
Zeker als futon en toebehoren in de 
wat luxere produktcategorieën wor¬ 
den ingedeeld. -En dat terwijl de 
oorspronkelijke futon in wezen een 
uiterst sober produkt is, gemaakt 
uit puur natuurlijke materialen. 

Lmwel 

Voor de ambachtehjke futonmakers 
zullen de fabrieksmatig geprodu¬ 
ceerde exemplaren wel een gruwel 
zijn, al is het maar door de genoem¬ 
de niet-originele materialen en de 
vaak dekbed-bonte kleuren, die van 
dergelijke futons in feite 
kitsehprodukten maken. De ge¬ 
noemde producent Innovation 
prijst zelfs een futon in 'Scandinavi¬ 
sche stijl’ aan. In sommige grote 
steden duiken zo langzamerhand 
ook kleine ateliers op van ambach¬ 
telijke futonmakers - in Amster¬ 
dam zijn er al zeker drie - die voor¬ 
zien dat ze door de groeiende be¬ 
langstelling een goed belegde 
boterham kunnen verdienen. Bij 
hen gaat het om met de hand ge¬ 
naaide futons, naar eigen ontwerp, 
maar in de beste Japanse traditie. 

Maar ook zij kunnen niet heen om 
de typisch westerse behoefte aan 
een ’bodem’, een spiraal, een onder- 
matras of een lattenbodem: sober¬ 
heid is mooi, maar het moet natuur¬ 
lijk niet ten koste van het comfort 
gaan. Geen wonder dat de prijzen er 
dan ook naar zijn: voor een goede 
futon zitje zo boven de f 1000, maar 
ze zijn er ook van drie of vier keer 
zo veel. 
# Een moderne , aan de wes¬ 
terse smaak en behoefte aan 
comfort aangepaste futon. 


Deze week — vandaag en morgen nog — houdt 
de Kring Zuid-Limburg van de Nederlandse 
Orchideeën zijn jubileum-tentoonstelling: de 
organisatie bestaat 25 jaar. Onze redacteur 


Santé Brun was ooit voorzitter van die club en 
haalt in dit artikel zijn herinneringen daar¬ 
aan op. 


Orchideeën al 25 jaar 
fascinerend in Limburg 


DOOR SANTÉ BRUN 

Het is dus alweer vijfentwintig 
jaar geleden dat ze bijeen kwa¬ 
men in een zaaltje van hotel 
Kras in de Heerlense Stations¬ 
straat/de leden van de Kring 
Limburg (toen nog niet Zuid- 
Limburg dus) van de Neder¬ 
landse Orchideeënvereniging 
NOV. Een sceptisch clubje; de 
kern werd gevormd door een 
groepje doorgewinterde lief¬ 
hebbers die tot dan toe, en 
lang daarna, geregeld naar de 
dierentuin in Keulen togen 
waar een ’echte’ orchideeën¬ 
club resideerde. De NOV werd 
niet erg serieus genomen in 
die tijd, de Zuidlimburgse 
club sloeg ook een deel van de 
regels in de wind, zodat je bij¬ 
voorbeeld rustig lid kon zijn 
van de club, zonder je bij de 
NOV aan te melden. 


De duidelijke krant 


Ik ben er niet vanaf het begin bij 
geweest, maar heb me, bij mijn en¬ 
tree in 1969, toch een goede indruk 
kunnen vormen van dat clubje: ech¬ 
te halfprofessionele plantenliefheb¬ 
bers zoals Jack van der Graaff uit 
Kunrade, die een vrijwel unieke col¬ 
lectie van het geslacht Paphiopedi- 
lum had, en zelf nog het inmiddels 
uitgestorven beroep van ’plantenja- 
ger’ had uitgeoefend. Maar ook bak¬ 
ker Mom uit Welten die miraculeu¬ 
ze prestaties leverde, of Laenen uit 
Maastricht, die de hobby meebracht 
uit Tndië’. Bij de club waren vrij 
veel mensen met een 'Indische’ ach¬ 
tergrond, degenen die de ’anggrek 
boelan’ oftewel de maanorchidee 
(pu beter bekend als Phalaenopsis) 
nog in het wild hadden gezien, of 
mensen die betrokken waren bij de 
kolenexploitatie. De eerste voorzit¬ 
ter, mevrouw E. Smulders-Aussems 
uit Eygelshoven vertegenwoordig¬ 
de die groep, evenals de eerste se¬ 
cretaris, mevrouw Jongmans uit 
Heerlen. 

Daar was trouwens nog een ander 
verband: enkele leden beschikten 
over naar huidige begrippen formi¬ 
dabele kassencomplexen die met 
behulp van deputaatkolen zomer en 
winter op tropische temperatuur 
werden gehouden. Zo zorgden de 
fossiele brandstoffen nog eenmaal 
voor de atmosfeer waarbij zij ooit 
zelf groot werden... 

Vooral de kassen van mevrouw 
Liesbeth Debets-Heslenfeld aan de 
Valkenburgerweg in Heerlen - die 
woonde in het huis dat nu dient als 
hoofdbureau van de Open Universi- 
teit - waren daar een goed voor¬ 
beeld van. In een tomatenkas in die 
inmiddels verdwenen tuin hield de Op de tentoonstelling zijn allerlei soorten orchideeën te bewonderen , zoals deze Brassia. 

Foto: PETER ROOZEN 


Kring in 1972 zijn eerste tentoon¬ 
stelling, heel bescheiden opgezet, 
zelfs een beetje op zijn boerenfluit¬ 
jes, maar een dendereftd succes. Bij 
honderden kwamen de mensen er 
op af en de aanwezige leden praat¬ 
ten zich de kelen schor om de men¬ 
sen uitleg te geven bij het tentoon¬ 
gestelde. 

Het duurde niet lang of ik, als jong 
broekje, werd waardig gekeurd 
voorzitter te worden, met drs Mar¬ 
cel Verzijl als secretaris. In die tijd 
werden diverse nogal avontuurlijke 
reizen, zoals naar Parijs, georgani 
seerd. 

Intussen werden de maandelijkse 
vergaderingen eerst in het Grand 
Hotel in Heerlen, daarna in Café 
Monsuwé in Ubachsberg gehouden; 
de eigenaar was een toegewijd lid. 
En een vertegenwoordiger van de 
toen opkomende groep kritische 
natuurliefhebbers die, anders dan 
de leden van het eerste uur, ook be¬ 
langstelling (en zorg) had voor in¬ 
heemse orchideeën. 

Zorg voor het milieu drong maar 
langzaam tot de leden door, jaren 
lang werd bij voorbeeld meege¬ 
werkt aan importen van in het wild 
verzamelde orchideeën, een inmid¬ 
dels bijna ondenkbaar verschijnsel, 


omdat de meeste landen export ver¬ 
bieden. In die tijd werd ook nog 
veel varenwortel (osmunda) als op- 
potmateriaal gebruikt; dat moest 
echter ook in het wild verzameld 
worden ten koste van veel natuur¬ 
schoon. Orchideeën, met name tro¬ 
pische, waren verder ook niet te 
houden zonder gebruik van chemi¬ 
sche bestrijdingsmiddelen, aanlei¬ 
ding voor mevrouw Debets om haar 
schitterende collectie aan de kant te 
doen. 


Inmiddels hebben de enorme ener¬ 
giekosten veel liefhebbers tot zeer 
bescheiden schaal teruggedrongen. 
De vensterbankkweker is veruit in 
de meerderheid. Veel orchideeën¬ 
liefhebbers die ooit een beetje neer¬ 
keken op mensen die ’gewoon’ 
Fuchsia’s of cactussen kweekten, 
hebben voor een deel hun oorspron¬ 
kelijke liefde verlaten en zich ge¬ 
stort op rotsplanten of, heel mo¬ 
dern, de Helleborussen oftewel 
Kerstrozen’ en aanverwanten. Ook 
waren erbij die zich, en met succes, 
gingen toeleggen op Europese or¬ 
chideeën, zoals Otto Evers in Stein. 

Dat er behoefte is gebleven aan een 
organisatie voor mensen die belang¬ 
stelling hebben voor dit bijzondere 


Doorbraak 
in gebruik 
zonneboilers 

De voorlichtingscampagne over 
zonneboilers die vorig jaar werd 
gestart, heeft succes opgeleverd. 
Het afgelopen jaar zijn 2.200 zon¬ 
neboilers geïnstalleerd. Dat is 
evenveel als in de tien jaar daar¬ 
aan voorafgaand. 

Dit heeft de Nederlandse vereni¬ 
ging voor toepassing van zonne- 
energiesystemen Holland Solar 
donderdag meegedeeld. In deze 
vereniging zijn bedrijven, instel¬ 
lingen, onderzoekinstituten en 
andere organisaties op het ge¬ 
bied van zonne-energie vertegen¬ 
woordigd. 

De doelstelling van de campagne 
die in het voorjaar van 1991 be¬ 
gon. is de installatie van 300.000 
zonneboilers in het jaar 2010. Nu 
zijn dat er slechts 10.000. Zoals 
het er nu uitziet. verwachten de 
organisatoren dat cijfer te halen 
Holland Solar vindt dat er nu 
een belangrijke doorbraak is be¬ 
reikt. 

De campagne gaat dit voorjaar 
de tweede ronde in. De bedoe¬ 
ling is dit jaar een grotere omzet 
te bereiken dan in het afgelopen 
jaar. Gemikt wordt op een aantal 
van 4.000 zonneboilers. 


Vlinderstiehting 
start actie 
tegen afbranden 
begroeiing 

Het stichten van branden in ber¬ 
men. dijken en oevers om planten¬ 
groei te verwijderen, moet worden 
verboden. Dit stelt de Vhnderstich- 
ting in een folder die ze aan alle 
gemeenten en waterschappen heeft 
gestuurd. 

De stichting die zich inzet voor het 
behoud van de vlinderstand. stelt 
dat de meeste dieren die tussen en 
in de planten leven, de branden niet 
overleven. Met name voor de dag¬ 
vlinders zijn branden funest. De 
eieren, rupsen en poppen van deze 
vlinders overwinteren doorgaans in 
bermen, perceelsranden en ruigtes. 
Volgens de stichting heeft de dag- 
vlinderstand met een sterke achter¬ 
uitgang te kampen. Aan het begin 
van deze eeuw kwamen nog 75 
soorten voor. Hiervan zijn er 15 uit 
ons land verdwenen en worden nog 
eens 20 met uitsterven bedreigd. 

De Vlinderstichting benadrukt dat 
er goede alternatieven zijn voor het 
verwijderen van overtollig planten¬ 
groei, zoals maaien. Nog beter ech¬ 
ter is het als niet alles wordt ge¬ 
maaid, maar gedeelten in de winter 
ongemaaid blijven staan. 

In de folder wordt aan de gemeen¬ 
ten gevraagd maatregelen tegen het 
branden te nemen. Allereerst moet 
er overal gestopt worden met bran¬ 
den als beheersmaatregel. In de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) zou moeten worden opgeno¬ 
men dat branden verboden is. aldus 
de stichting. 


(ADVERTENTIE) 


plantengeslacht is duidelijk, gezien 
het huidige ledental van deze onder 
leiding van voorzitter Soens en se¬ 
cretaris Piet de Vree. 

Inmiddels waren, oa. door toepas¬ 
sing van meristeemcultuur, geavan¬ 
ceerde kweekmethoden ontstaan; 
orchideeën kunnen nu ook uitste¬ 
kend uit zaad opgekweekt worden, 
ook door liefhebbers; dat is met na¬ 
me interessant omdat er fascineren¬ 
de mogelijkheid tot kruising be¬ 
staan. 

Van de oorspronkelijke leden van 
de Kring is niemand meer huidig 
lid. De Kring Zuid-Limburg heeft 
nog 51 leden en inmiddels zijn er 
daarbuiten meer groepen: Mergel¬ 
land is er een van (met één lid uit de 
groep van het eerste uur, Vleugels 
uit Bunde) en verder Heythuijsen 
en Noord/Midden-Limburg, die aan 
de nu in Europatuin Lumens in 
Limbricht lopende jubileumten¬ 
toonstelling deelnemen. 

Die expositie is vandaag nog open 
tot 17 uur en morgen van 10 tot 17 
uur; de toegang is vrij (een princi¬ 
pieel punt dat vaak aanleiding was 
tot discussie) en ook hier zijn, net 
als 25 jaar geleden, mensen aanwe¬ 
zig die bereid zijn de keel schor te 
praten over de orchidee. 


Meubelgroothandel 

Ü^eulen é>v 


TOEGANG VOOR 
IEDEREEN 


Zeer grote kollektie bankstel¬ 
len. kasten, eethoeken. 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc etc 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m J verkoopruimte 


maandag 13-16 uur 
donderdag koopavond 


W VERSCHILLENDE 
SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
Tel. (045) 216123 

Langs grote weg 
Heerlen-Brunssum 


(ADVERTENTIE) 


t Liefst een SielVlatic 


SieMadc 


ADVISEUR 


Keukencentrum 

H Muyrers 
j WSnen bv 
Markt 11 

Simpelveld 

tel. 045-441800 

Limburgs Dagblad 


Limburas 

r—> f— r 


IILA» 


Zaterdag 14 maart 1992 # PagjjJ Limburas Uaablad ■ I H 

woonpiccolos 

Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 


Voor méér resultaat 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 csjï ii: is ii !i 

Avahuis, Hamar © 045-210719 


Te koop gevraagd ruim woonhuis 

met weiland in Zuid-ümburg. Tel. 045-231683. Onroerend goed te huur aangeboden 
Heerlen-Centrum 


"Op de Geer”, Geerstraat 

Kantoorruimte van totaal 920 m2. Eeventueel separaat te 
huur in units van 350 m2 en 570 m2. Indeling: centrale 
entree met toegang tot resp. negen en vijftien kamers, 
eigen toiletgroep. Afgesloten parkeerplaatsen zijn 
eventueel separaat te huur. 

Huurprijs kantoorruimte ƒ 220,- p/m2. 

^B C Makelaardij 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans 


NVM 


Onr. goed te koop aangebJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *** 
Kies 20 jaar, rentevast 8,8% met gemeente garantie. 
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/ 
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels. 

Stienstra Hypotheekservice 


Huizen gezocht! 

Wij beloven u geen fortuinlijke winstmogelijkheden, maar 
verkopen sinds 1982 in het gehele grensgebied tegen 
reëele prijzen. 

Ons succes van meer dan 700 verkochte panden is daar¬ 
door gewaarborgd, doordat wij ons zeer aktief en met veel 
inzet met de verkoop van elk pand bemoeien. 

Als u uw huis zonder enige problemen wilt verkopen, dan 
belt u ons op. 

Immobilien van Lier- 
Radermacher GmbH 

Tel. 09-49-2407-3017 van 9.00 tot 13.00 uur. 


** Spaarhypotheek - 8,9% ** 
Hypotheekcentrum Limburg 
©045-74 16 16 Avahuis, Hamar © 045-210719 


Grensland Immobilien 
Zoekt 

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving, 
voor onze duitse klanten. 

Geen verkoop, geen kosten. BIn. van ma. t/m zat. 9-20 uur. 

© 045-453106 


Margraten / Schreulder 
I Gerendalseweg 20 

Schitterend gel. landhuis op 570 m2 met zeer mooi pano¬ 
ramisch uitzicht, woonk. 50 m2, duurzame aanbouwkeu- 
ken, 3 grote slpks., inpandige garage. 

I VRAAGPRIJS ƒ 459.000,- k.k. 


\$l> VIJGEN 


ON KOI R[ NI) (.Oll) 0 15-71 lf.17 


Tijdelijk 

te huur in 
Heerlen 

totaal ca. 1.250 m2 in units 
vanaf ca. 50 m2 voor opslag 
verenigingen, onderwijs of 
kinderopvang e.d. Prijs 

/25,- m2jr Tel. inlichtingen 
03404-53880. 

Te huur vrijstaand woonhuis 
in MAASEIK, vrij v.a. 1-5- 
'92. Tel. 09.3211.562416, 
zaterdag na 18.00 uur. 

WOONRUIMTE voor nette 
mensen met werk, z. kind. 
Te bevr. Marebosjesweg 9, 
Brunssum. Tel. 045-217805 

Te huur in KERKRADE: in 
rustig gelegen goed onder-: 
houden appartementen¬ 

complex, ook zeer geschikt 
voor ouderen. Een-kamer- i 

Kamer te huur voor oudere 
heer of dame te VALKEN¬ 
BURG. Tel. 04406-12875. 

Te huur appartement te 
OIRSBEEK. huur ƒ 750,- 
all-m. Tel. 04492-3164. 

appartementen, ƒ 346,57 

incl. service-kosten. De ap¬ 
partementen zijn voorzien 
van een individuele c.v. - in¬ 
stallatie en goed geïsoleerd. 
Inschrijving onder vermel¬ 
ding van naam, adres, 
woonplaats en gezinssa¬ 
menstelling naar : N.S.A.W., 
Postbus 741, 5201 AS 

's-Hertogenbosch, tel. 073- 
120911 (tussen 9.00 en 
12.00 uur), mevrouw W. 
Brandsma. 

Te huur ZAKENPAND te 
Kerkrade-Bleyerheide, 70 

m2, ƒ 1.100,- p.mnd. Immo- 
bilien van Lier-Raderma- 
cher GmbH. Tel. 09-49. 
2407.3017 van 9.00-13.00 
uur. 

Te huur: wmkel-KANTOOR- 
RUIMTE, opp. plm. 75 m2, 
dir te aanv. 046-331474. 

Onroerend goed te huur gevraagd 

ƒ 500,- BELONING, huur¬ 
woning gez. met gar. of 
schuur in een straal van 5 
km. om Klimmen. Bij ondert. 
huurcontract ƒ 500,- belo¬ 
ning. Tel. 04459-2026. 

Jong stel met kind zoekt 
WOONRUIMTE, huur tot 
olm. ƒ650,-. 046-513658. 

Te h. gevraagd KANTOOR¬ 
RUIMTE centr. Eygelshoven 
ong. 100-150 m2 V.f>eriode 
v. ong. V 2 j. Br.o.nr. B-0983, 
L-D, Pb.2610, 6401 DC Hrl. 

WOONRUIMTE gez. door 
medewerkster Open Umver- 
siteit, per 1 april in Heerlen, 
huurpr. tot ƒ 750,- p/mnd. 
38370-22547 Hilda Smit. 

Te huur gevr. WONING of 
appartement voor alleenst. 
dame. Tel. 045-319408. 

Te h. gevr. eengözinswo- 
ning in de omg. LAND¬ 
GRAAF, 09-49 2451-43256 

Te h. gevr. WOONHUIS 
centrum Eygelshoven v. p>e- 
riode van ong. V 2 jaar. Br.o. 
nr. B-0985, L-D, Pb. 2610, 
6401 DC Heerlen. 

As. echtpaar (ouder) zoekt 
zo spoedig mog. woonruim- 
em.2 slpks. in KERKRADE 
af Eygelshoven, liefst cen- 
rum. Br.o.nr. B-0877, LD, 
=ostbus 2610, 6401 DC 

Heerlen. 

Te h. gevr. GARAGE (event. 
dubbele) of stallingsruimte 
omgeving Oostelijke Mijn¬ 
streek. Tel. 045-312427. 

Jonge zakenman zoekt 
woonruimte in centrum van 
SITTARD. Kamers, app. of 
studio (1-pers.). Br.o.nr. 
3-0970., LD, Postbus 2610, 
5401 DC Heerlen. 

3oed lopende BISTRO in 
Taais te huur, inventaris kan 
avergenomen worden, vhj 
/an Brouwerij. Tel. 04454- 
>666. 

In verb. met nwe. baan te 
nuur gevr. omg. HEERLEN, 
woning Ifst. met gar. Huur tot 
f 700,-. Tel. 04160-42133. 

Te huur gevr. woonhuis 
omg. Heerlen voor jong stel. 
045-724083, na 16.00 uur. Hompertsweg 19 

LANDGRAAF: te k. halfvrijstaand woonh. met berging, erf, 
tuin en verd. aanhongh. Ind.: woonkamer, keuken, badk. 
3 slpkmrs. Totale oppervlakte 616m2. Te bevragen: 
Caumerweg 38, Heerlen. Tel. 045-411457_ 
Eygelshoven, Kwikstaartstr. 1 

Halfvrijstaand woonhuis met 3 slpks. en garage. 
VRAAGPRIJS ƒ 179 000,- k.k. 


\$l> VIJGEN 


ON KOI KIND (,OM) IIIS-7IU.I1 


Te koop in Spa (Belg. Ardennen) 

Rand stadcentrum, tegen beboste en zonnige helling rustig 
gelegen. Klein en gezellig zes-pers. HUISJE eventueel als 
tweede of vakantie woonplaats. 

Indeling: kelder, huiskamer en keuken, tuintje, overloop, 
slaapkamer, bad-wc, 2 slaapkamers. 

Uitbreiding mogelijk via terras-cour. 

Gedeeltelijk ingericht en gerenoveerd. 

Gas, warm en koud water, licht, kabel tv, centr.verwarming 
Vrije vestiging, prijs ƒ 150.000,- k.k. 

Inl. en bezoek Dhr. Van Weel in Spa. 

Tel. ’s avonds 09-32-87-772414. 
Hoensbroek, St. Jozefstr. 11 

Keurig onderhouden, gerenoveerd, vrijstaand woonhuis 
met 5 slaapkamers. U kunt er zo intrekken! 
VRAAGPRIJS ƒ 239.000,-k.k. 


1^ VIJGEN 


ON KOI KIM) (i()| 1X1IS-71 U.17 


Echt, Hoogstraat 36 A 

Vrijstaand landhuis, nieuwbouw, met 4 slpks., met achter- 
gelegen paardenstal 150 m2 met vrij uitzicht op achterkant. 
PRIJS OP AANVRAAG 


VIJGEN 


OMIOI lil NI) (,()| I) 00-71 u.r . * * * 

■!****% 

, ~ , 


Avahuis, Hamar © 045-210719 


Avahuis, Hamar © 045-210719 

Avahuis, Hamar © 045-210719 


Avahuis, Hamar © 045-210719 

Te huur evt. te koop 


Vijlen, Aan de Wolf 4 

Vrijstaand uitgebouwd woonhuis met garage. Compl. luxe 
aanbouwkeuken met app., 3 slpks., vaste trap naar zolder 
waar mog. 4e slpk., hardh. kozijnen, dubbel glas. 

VRAAGPRIJS ƒ 289.000,- k.k. 


VIJGEN 


< )N1<< )l UI NI) (,( )1 I) o IS-71 ir.r 

Avahuis, Hamar © 045-21071 


In kader van 

Uitbr.pl. Giesen/Bautsch 

van particulier tejroop, bouwkavel voor vrijst.^ 


Tel. 045-410808. ter i 

f | hebfc 

--- - hwoc 

Heerlen, Ambachtsstraat 4J|* v e 

Uitstekend gelegen herenhuis met 4 5 slaapkarn^ W 
grote woonkamer met parket Va fer 

VRAAGPRIJS ƒ 179.000,- k.k. i,., 

Pvjjve 


VIJGEN 


ON KOI UI NI) (.Oll) II IS-71 |r. 17 Heerlen, Molenberglaan 69| 

Uitstekend onderhouden karakteristiek mooi heren^ 
625 m2 grond, met ruime garage. 
VRAAGPRIJS ƒ 459.000,- k.k 


VIJGEN 

ONUOI Ut NI) (iOI I) IU5-7I lf.17 * Exclusieve privéclub-parenclub 


ook voor andere doeleinden geschikt. In Zuid-ümburg ge¬ 
legen, geheel ingericht 15 kamers, alle met voorzieningen, 
bubbelbaden, ligbaden, massagekamers, SM kelder, sau-| 
na, div. bars, zalen, grote parking, privé woning met tuin enl 
tuinhuisje. Moet u beslist zien. (Koopprijs n.o.t.k.) (huurprijs I 
n.o.t.k. Hoge borg vereist). Tel. 045-462982._ 1 


Vrijstaand landhuis 
Bingelrade, Geerstraat 39 

Gesitueerd in landelijke omgeving met blijvende panora¬ 
misch uitzicht, Souterrain: onder gehele woning, waarin 
o.a. garage groot 70 m2. Beg. gr.: L-kamer met dubb. deur 
naar serre, ged. open keuken met eetbar v.v. alle comfort. 
Badk.: ligbad, douche, vaste wastafel en toilet. Slaap¬ 
kamer. Apart toilet. Verd.: 2 slaapk. en bergruimte. Ged. 
voorzien van rolluiken en blinden. Het geheel is uitgevoerd 
met Ie klas materialen. Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-3175. Van particulier te koop op 12 km. van Maastricht en 15 km. 
van Luik prachtig eigendom 

Villa ”Les Ormes” 

Devant-Le-Pont allee verte 63, Visé België. 

Zeer mooie ruime villa met park, boomgaard, moestuin en 
afzonderlijk koetshuis en garage, Opp. ca. 66,20 are. 
Voor inlichtingen: Tel. 09-32.12.232293 of schrijven naar: 
Mevr. M A. Schoenaers-Tollet, Elderseweg 104, 

B-3700, Tongeren._ 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan. 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. Kerkrade, Winselerhofstr. 34 

Uitstekend gelegen geschakeld landhuis, woonkamer 
90 m2, 3 ruime slpks., geh. onderkelderd. Prijs op aanv. 


VIJGEN 


ONUOI UI NI) (,OI I) II IS-71 |(, 17 


AVAHUIS informatie Avahuis, Hamar © 045-210719 Schin op Geul, Waranda 20 

Mooi rustig gel. halfvrijstaand woonhuis, 3 slpks., ruime ga¬ 
rage met zolder en mooie tuin op Zuiden. 

VRAAGPRIJS ƒ 167.500,- k.k. 


VIJGEN 

ONUOI UI ND (.Ol I) 110-71 I (> 17 


Bouwgrond en huizen gezocht ! 

Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar ge¬ 
schikte objecten in het gebied aan de grens. 
Maak gebruik van onze deskundigheid en ervaring bij de 
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied! 

Wij geven u raad bij : 

* de reële prijsstelling 
* de afwikkeling zonder problemen 
* en een snelle verkoop van uw huis 
Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!! 

Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal 
ervaren raadgevers. 

Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt: 

"Een goede raad spaart veel geld" 

250 DM BELONING 

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn 
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!! 


Wijl re 

Past. Steinbuschstraat 27. | 

Geschakelde semi-bungalow met garage en tuin l^j 
met toegang tot garderobe, c.v./berging, 2 slaapkart*, 
badkamer met ligbad, v.w. Woonkamer met zit- ^Nto 
eetgedeelte. Ged. open keuken met eetbar, ^chj 
Verdieping: slaap- c.q. hobbykamer. Prijs ƒ 175.000.’ Vj 

Abc Makelaardij 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen »kt 

tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans ^4 


HAUSVERMITTLUNG 
&FINANZIERUNG J tIPPEL 


09 49-2 41-87 47 28 (‘en ni(Ti\ve dimensie' 


Dura bouwbedrijven, 045-210719 


Geldleningen - financieringen 

Van Oppen B V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. Sweykhuizen, Kerkstraat 7 

ruim halfvrijstaand woonhuis, pracht tuin. 
VRAAGPRIJS ƒ 204.000,- k.k 


l^n^l VIJGEN Norel hallenbouw, 045-210719 Hamar, © 045-210719 Dura Top, Hamar, © 045-210719 Brunssum, Haselaar 6 

Uitstekend gesit. vrijst. landhuis, 4 slpks., luxe 
woonkamer 60 m2, opp. 379 m2, bouwjaar 1989. 1 , - 
overleg. Eventueel inruil van patiobungalow mogelijk * 


I 


\$l) VIJGEN 


I ONUOI UI NI) (,()l I) II IS-71 Uil 


Zuid-ümburg (Euregio) 
Bedrijfscomplex 

Bedrijfsvloeropp. 480 m2 
Magazijn/opslag 530 m2 
Kantoren 130 m2 

Vrije hoogte 5.40 mtr 
Goede los- en laadmogelijkheden. 

Totale perceelsopp. ca. 1.465 m2. 

Goed onderhouden. 

Prijs ƒ 495.000,- k.k. 

INFO: 

Pustjens Makelaardij O.G. 

Rijksweg 37 A te Gronsveld 
_ Tel. 04408-1423 _ Klimmen, Ter Maar 7 

Panoramisch schitterend gelegen vrijstaand ruim la g<J^ 
4 ruime slpks., totaal onderkelderd alwaar mog e '^ ^ 
voor kantoor/appartement, dubb. garage. Prijs op aan ^ 


VIJGEN | 


ONUOI UI NI) (.OM) (IIS-71 H. 17 J 


Voor Piccolo's zie verder pagina 52 
h 

limburgs dagblad 


f : :v v*--: ^ ' -o<: ^ /v; v: f ' V ‘ r:" ! X: ."v\, 'V ' M 

ai 


woonblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 51 


lE 


ijver zelf metselen tijdrovende klus 

Water brengt 
sfeer in tuin 


DOOR MARTIEN HOOGENDIJK 

in de tuin is een aantrekkelijk element. Van oudsher 
h v ^ vers voornamelijk aangelegd om water bij de hand 
e t»ben waarmee de planten besproeid konden worden. Te- 
oordig maken we een vijver vrijwel uitsluitend om deco- 
j/jve redenen. En ook een beetje om het geluid van klate- 
Var ^ ater (watervalletje, fonteintje) als rustgevende factor te 

f VerSe i man i eren om zelf Op de randen daarvan kun je dan 
1 %Pr !i m3 u en ' Heel degel Ü k * s de muren metselen. Metselwerk is 
kj u . die helemaal van gewa- van zichzelf echter niet waterdicht, 
at daarK gemaakt is ’ maar J e dos zal de binnenkant helemaal met 
je beter niet aan beginnen enige lagen bitumenfolie bekleed 
6,1 Verff n ^ Veel werk opziet en moeten worden. Kortom, bij elkaar 
>k. u f T and heb t van die tech- is dit ook nog een flinke klus, die je 
'er een voudiger is het een doet afvragen of er geen eenvoudi- 
h gp . mets elen. Daartoe moet ger bouwwijze bestaat. 
a Pe h 6en funderi ngsplaat van 

^ h beton gestort worden. Ja, die is er. Je kunt eenvoudig een 

e Punt van de zool komt tot in de lastigste hoekjes. Foto: gpd 

•hu we machine schuurt 
tot ’in de puntjes’ 


CSU** een nieuwe vlakschuur- 

C^tlfk gelanceerd , de RS 3E, die 
k, ir' t°t in de puntjes kan schu¬ 
if ai ?k zij de verlengde, buiten 
cnirie uit stekende zool met 
^ ' v ormige punt. Door deze 
ld ir Un ” en hoekjes van bijvoor¬ 
st kozijnen zonder moeite be- 
rejK^ , ° r den. Ook andere lastig 
tVj a P are Plaatsen, zoals een op- 
•‘] ( j ' Vaar een obstakel (bijvoor- 
-s en aen leiding) langs loopt, of 
Uvr ed ae Jaloezieën van een houten 
h deur, leveren voor deze high- 
a chine geen problemen op. 

01 2 j. t V-vormige deel van de 
tkfjj sfzonderhj ke schuurvellen 
•trien aar ’ driemaal gedraaid 
e n«!H Wor den en dus een lange 
‘1 v hur hebben. Het V-vormige 
de zool is voorzien van zes 


uilgekiend 

°pbergsysteem 


DOOR mar groen 


o^bpbergsystemen voor ’klein 
lUg 2 °als schroeven, spijkers, 
N je k - en ^ie an dere spullen 
tabt j y elk dhz-karweitje nodig 
Öjb j ls bepaald geen gebrek. Er 
ke a ujes, bakjes, doosjes in tal- 
° 0r ten. Sommige zijn best 
^te r \ maa r dat het nog een stuk 
[e* *.. kan bewees fabrikant Vy- 
e im Jdens de beurs Karwei met 
r °ductie van het Vybac-sys- 


afzuiggaten zodat het schuurstof 
ook uit dit gedeelte snel en vrijwel 
geheel afgezogen wordt naar de op- 
vangzak. 

De machine heeft een elektronische 
snelheidsregeling van 4000 tot 
10.000 toeren per minuut, hetgeen 
resulteert in 8000 tot 20.000 schuur- 
bewegingen per minuut. Daardoor 
kan de werking van de machine 
aangepast worden aan vrijwel alle 
materiaalsoorten. 

Het is een stuk gereedschap dat aan 
zeer hoge professionele normen vol¬ 
doet en dat is dan ook van de prijs 
af te lezen: die ligt iets boven de 800 
gulden. 

Voor meer informatie: Festo, Delft, 
015-699754. 


kant-en-klare vijverbak kopen, ge¬ 
maakt van gewapend polyester. 
Zo’n bak weegt 'bijna niets’, kan 
niet lekken of kapot vriezen en is 
altijd verhuisbaar. Niet goedkoop, 
maar als je het gemak en de be¬ 
trouwbaarheid ervan meerekent is 
deze methode het geld zeker waard. 
Bij tuincentra en bouwmarkten zijn 
ze in allerlei modellen en formaten 
verkrijgbaar, compleet met uitvoe¬ 
rige instructies. 

Een andere mogelijkheid is een spe¬ 
ciale vijverfolie van butylrubber dat 
zich in elke gewenste vorm laat 
plooien. Makkelijk zelf te verwer¬ 
ken, maar een nadeel is de kwets¬ 
baarheid voor mechanische bescha¬ 
digingen, zoals doorprikken of 
doordrukken. Daarom moet de on¬ 
dergrond absoluut glad en vlak zijn. 

Het is aan te raden de ondergrond, 
voordat de folie aangebracht wordt, 
te stabiliseren en glad te strijken 
met een laagje halfdroge specie, an¬ 
ders kunnen er lekken ontstaan 
door boomwortels die vanonder 
door de folie heen prikken. 

Zuurstof 

Het klinkt wellicht vreemd, maar 
hoe groter de vijver, des te beter 
blijkt het biologisch evenwicht zich 
te kunnen ontwikkelen, vooropge¬ 
steld dat de vijver van de juiste 
planten en eventueel vissen is voor¬ 
zien. Een vijver kan beter niet in de 
volle zon gesitueerd worden, omdat 
dan het water te warm wordt en er 
als gevolg daarvan, zuurstoftekort 
ontstaat. 

Door aan de zuidzijde van de vijver 
wat struiken en heesters te planten 
kan een teveel aan zonnewarmte ge¬ 
weerd worden. Toch moet het vij¬ 
verwater een beetje zonlicht kun¬ 
nen opvangen. De temperatuur van 
het water zal langzaam de tempera¬ 
tuur van de lucht volgen. Daarbij 
komt nog de energie die de warmte 
van het zonlicht in de vijver brengt. 


De beurs Huis & Interieur lokt 
steeds meer bezoekers naar de tra¬ 
ditionele Huishoudbeurs in het RAI 
tentoonstellingscentrum in Amster¬ 
dam. Van de 328.000 beursbezoe¬ 
kers vorig jaar waren er bijna 
100.000 in eerste instantie gekomen 
voor deze woonbeurs. Dat heeft me¬ 
vrouw C.J.M. van Meer, project 
manager RAI Gebouw BV, ver¬ 
klaard op een persconferentie over 
de Huishoudbeurs en Huis & Inte¬ 
rieur RAI 92. 

De gecombineerde beurs, waarvoor 
één toegangsbewijs nodig is, wordt 
dit jaar van 25 maart tot en (net 5 
april gehouden in de RAI. De Huis¬ 
houdbeurs, die dit jaar voor de 
47ste keer wordt gehouden, geldt 
volgens Van Meer als de grootste 
jaarlijkse consumentenmanifestatie 
in Nederland. 

Opmerkelijke trend is ook dat 
steeds meer mannen de beurs be¬ 
zoeken. Uit onderzoek blijkt dat 
bijna zestig procent van de bezoe- Hoe groter de vijver, des te beter het biologisch evenwicht. 

Archieffoto: PETER ROOZEN 


Omdat warm water minder zuurstof 
kan bevatten dan koud water, is al¬ 
leen daarom een hoge watertempe¬ 
ratuur ongewenst. Logisch dus dat 
er, naarmate er minder water in de 
vijver aanwezig is, de temperatuur¬ 
wisselingen groter zullen zijn. 

Vandaar de voorkeur voor vijvers 
van wat groter formaat. Die mogen 
overigens ook niet te diep of te on¬ 
diep zijn. De beste diepte is onge¬ 
veer 60 cm. Door het aanbrengen 
van losse zogeheten ’oeverbanken’ 
op een diepte van ca. 35 cm en de 
toepassing van moerasbakken op 10 
cm onder de waterspiegel is een be¬ 
planting op drie niveaus mogelijk, 
en wordt het vijverwater op alle ni¬ 
veaus rijkelijk voorzien van zuur¬ 
stof. 

Als de bodem van de vijver voor 
een flink deel vlak is, heb je meer 
keus in plantensoorten, en kunnen 
'eilanden’ en andere toebehoren 


Veel woonnieuws 
op Huishoudbeurs 


kers van de woonbeurs uit man¬ 
vrouw gezelschappen bestond. 
Voor bezoekers die in eerste instan¬ 
tie voor de huishoudbeurs komen is 
dat percentage 34 procent, aldus 
Van Meer. 

Nieuw op de Huishoudbeurs is een 
paviljoen waarin natuur- en reform- 
produkten, die zijn geproduceerd 
volgens de EKO keuringsnormen, 
worden gepresenteerd. 

De laatste week van de Huishoud¬ 
beurs wordt bovendien de Negen 
Maanden Beurs (van 1 tot en met 5 
april) gehouden. Op deze beurs wor- 


(ADVERTENTIE) 


y hev ; 

l |tg e k ls leverancier van een zeer 
VJeid assortiment bevesti- 
•f^diaterialen. Voor de winkel- 
werd gezocht naar een 
at a,c kings- en displaysysteem 
t? n a ^ e mogelijke wensen 
a ar rf ^ eta Hli st kon voldoen, 
0 g e f at tevens voor de klant de 
&U11 1J kheid zou bieden om de 
o 0r , n thuis overzichtelijk en 
8oe d bereikbaar op te ber- 

'Ve e ' Ver den doosjes met in één of 

'luitenu nden te °P enen en goed 
° a d h deksel, waardoor de in- 
duidelijk zichtbaar is. Ze 
^sta n n , °Pgehangen of op elkaar 
^ Wor den. Ook staande 
’ëru f 1 Ze °P een plank in de dhz- 
Piaats gezet worden. 

® kip 

§eliii, Uretl van de doosjes duiden 
rL ei ?Üd de aard van de inhoud 
hr OF> , a ‘ me tingen van de spijkers, 

^tPtelH *k enz ' staat er duidelijk op 
Wfilr’ De doosjes zijn er in zeven 
3at dgen, afhankelijk van het for- 
an de spullen die erin zitten. 

Vybac in de eerste plaats 
W>« ntw ‘ kke |d als Perfecte win- 
t ® nta tie, is het praktisch nut 
- ^ doe-het-zelver ervan zal heb- 
diens standpunt beke- 
e l hek belangrijkst. 


fï 

i 

ü 

I 

&- EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF 


DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE 


Stooktabel week: 

van zondag: 1 maart t/m zaterdag 7 maart 1992 


zoals bijv. een pomp makkelijker 
aangebracht worden. 

Een belangrijk onderdeel is de vij¬ 
verrand. Deze begrenst de water¬ 
spiegel, vormt de overgang van het 
water naar het maaiveld en is bepa¬ 
lend voor de mogelijkheden om met 
planten, stenen, keien of andere 
materialen een aantrekkelijke over¬ 
gang naar de rest van de tuin te 
maken. 

Bij de geprefabriceerde polyester 
vijvers worden door de fabrikant 
speciale randen op bestelling gele¬ 
verd. Een belangrijk gegeven is dat 
de vijverrand een scherpe begren¬ 
zing moet vormen tussen vijver en 
de omringende grond. Als bijvoor¬ 
beeld de vijver via een moerasach¬ 
tige overgang naar de tuingrond 
overgaat, zal de grond door de capil¬ 
laire werking het water uit de vijver 
zuigen en zullen zelfs boomwortels 
dit capillaire water weten te vinden. 


Bij een normaal 
jaarverbruik in 
m 3 van: 

hoort een streef- 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: (meterkaart 
kolom 3) 

Het weekstreef- 
verbruik kost u: 

en een totaal 
streefverbruik 
sinds 13 oktober 
1991 (meterkaart 
kolom 5) 

800 

17 

ƒ 9,69 

530 

900 

19 

ƒ 10,83 

597 

1000 

21 

ƒ 11,97 

664 

1100 

23 

ƒ 13,11 

733 

1200 

25 

ƒ 14,25 

797 

1300 

28 

ƒ 15,96 

866 

1400 

30 

ƒ 17,10 

935 

1500 

32 

ƒ 18,24 

1001 

1600 

34 

ƒ 19,38 

1067 

1700 

36 

ƒ 20,52 

1139 

1800 

38 

ƒ 21,66 

1205 

1900 

41 

ƒ 23,37 

1273 

2000 

43 

ƒ 24,51 

1342 

2200 

47 

ƒ 26,79 

1474 

2400 

51 

ƒ 29,07 

1609 

2600 

56 

ƒ 31,92 

1746 

2800 

60 

ƒ 34,20 

1880 

3000 

64 

ƒ 36,48 

2014 

3300 

71 

ƒ 40,47 

2217 

3600 

77 

ƒ 43,89 

2421 

3900 

84 

ƒ 47,88 

2622 

4200 

90 

ƒ 51,30 

2825 

4600 

99 

ƒ 56,43 

3096 

5000 

108 

ƒ 61,56 

3374 

5500 

118 

ƒ 67,26 

3704 

6000 

129 

ƒ 73,53 

4041 

6500 

140 

ƒ 79,00 

4378 


Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen 
schijnen 


wT]^verzichnïypotheekrent^m 


Hypotheekrente 10 maart 1992 

De a/gelopen maanden daalde de renet op de kapitaalmarkt met 0,6 
procentpunten. Deze verlaging wordt bij de vaststelling van de hypo- 
theekrentetarieven schoorvoetend gevolgd. In januari verlaagden de 
hypotheekverstrekkers, zowel banken als verzekeraars, hun tarieven 
met 0,3 procent. In de afgelopen week hebben de verzekeraars een 
tweede aanpassing ingezet en de hypotheekrente met opnieuw 0,2 
procent omlaag gebracht. Bij de banken was nog geen reactie in de 
tarieven merkbaar. 

rentepercentages 


den adviezen en tips gegeven over 
alles wat met zwangerschap en 
baby-artikelen te maken heeft. 
Staatssecretaris E. ter Veld van So¬ 
ciale Zaken en Werkgelegenheid 
opent de beurzen op 25 maart met 
de uitreiking van de Zilveren Knip, 
die wordt toegekend aan een per¬ 
soon of instelling die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de consument. Dit jaar gaat de on¬ 
derscheiding naar de Vereniging 
Eigen Huis (320.000 leden) die op¬ 
komt voor de belangen van - toe¬ 
komstige - bezitters van een eigen 
huis. Naam bank 

ABN.AMRO 

ABN.AMRO 

ABN.AMRO 

ABN.AMRO 

ABN.AMRO 

ABP 

ABP 

ABP 

ABP 

ABP 

AEGON 

AEGON 

Bouwf. Litnb. Gem. 
Bouwf. Limb. Gem. 
Bouwf. Limb. Gem. 
Bouwf. Limb. Gem. 
Bouwf. Limb. Gem. 
CDK-bank 
CDK-bank 
CDK-bank 
CDK-bank 
Centraal Beheer 
Centraal Beheer 
Centrale Volksbank 
Centrale Volksbank 
Centrale Volksbank 
Centrale Volksbank 
Direktbank 
Nationale Ned. 
Nationale Ned. 

NMB 

NMB 

NMB 

NMB 

Postbank 

Postbank 

Postbank 

Postbank 

Postbank 

RABO hypotheekbank 
RABO hypotheekbank 
RABO hypotheekbank 
RABO (adviesrente) 
RABO (adviesrente) 
SNS Bank 
SNS Bank 
SNS Bank 
SNS Bank 
Westland Utrecht 
Zwolsche Algemene 
Zwolsche Algemene 
SNS Bank 
Bouwf. Hypotheken 
Bouwf. Hypotheken rente 

vast 

gedur 

afsi. 
prov. 
in pet 

opgave nwr bij fisc. 
bank besparing van 
constant 
35.1% 50% 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,70 

5,49 

3,86 

ann. hyp. 

variabel 1,00 

9,70 

6,33 

5,13 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4.76 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

spaarhyp. 

5/10 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

spaarhyp. 

15/20 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

spaar vasth. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

spaar vasth. 

10 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

spaar vasth. 

15 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,33 

3.73 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,40 

3,79 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

spaar gar.h. 

5/10 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

spaar gar.h. 

15/20 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,07 

3,50 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,94 

4,82 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

besp-dir.h. 

5 jaar 

1,00 

9,80 

5,51 

3,86 

spaarhyp. 

5/10 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

spaarhyp. 

15/20 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,31 

3,72 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,78 

spaarhyp. 

12 jaar 

1,00 

9,60 

5,45 

3,84 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,82 

4,72 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,89 

4,77 

spaar opt.h. 

3 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

spaar opt.h. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

spaar opt.h. 

stabiel 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

ann. hyp. 

var/1 jr 

1,00 

9,50 

6,20 

5,03 

ann. hyp. 

4/5 jr 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,34 

3,73 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,50 

6,20 

5,03 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

lage last h. 

7 jaar 

1,00 

9,30 

5,23 

3,65 

zA-hyp plan 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

zA-hyp plan 

10 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

sp.vasthyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,18 

3,62 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 


De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie. 

De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek. 
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-iange leeftijd en eenEy- 
petheek ad. ƒ 150.000,-. 

Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden. 
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af. 

®Copyright ’Vereniging Eigen Huis’ te Amersfoort. 


Spoelbak in keuken 
traploos op en neer 


Bij ontwerp en aanschaf van keu¬ 
kens wordt steeds meer rekening 
gehouden met de juiste werkhoog- 
te, zodat je zonder rugklachten aan 
de slag kunt blijven. Als de hoogte 
van het werkblad klopt, moet eigen¬ 
lijk de kookplaat iets lager zijn. 
Want daar komt een pan op te staan 
en die verhoogt het werkvlak weer. 

Voor de spoelbak geldt het tegen¬ 
overgestelde. Die zou hoger moeten 
zijn dan het oppervlak van het aan¬ 
recht, zodat je rechtop kunt blijven 
staan bij het afwassen of het spoe¬ 
len van groenten. De bodem van de 
bak ligt immers zo’n 18 cm lager 
dan het bladniveau. Van al het keu¬ 
kenwerk wordt ongeveer de helft 
van de keuken werk tijd aan het 
spoelcentrum verricht. 

Keukenfabrikant Poggenpohl be¬ 
dacht een verbogingselement dat 


het mogeüjk maakt de spoel-umt 
compleet met kast er onder aan vast 
te schroeven. 

Het verhogingselement kan een 
complete spoel-unit met vaatwasser 
tot een gewicht van 400 kg tillen 
Dit standaard-element is 2 meter 
breed. Bij inbouw van apparaten is 
de minimale hoogte 900 mm. Vier 
door een elektromotor bediende hy 
draulische cilinders brengen de 
spoelbak traploos op elke gewenste 
stand omhoog en ’remmen’ af totdat 
de bodem van de bak ongeveer op 
de zelfde hoogte als het werkblad is 

Voor de bediening is een veilig- 
heidsschakelaar toegepast die door 
kinderen met per ongeluk aangezet 
kan worden. De constructie is zoda¬ 
nig uitgevoerd dat er geen enkele 
kans bestaat om hand of vingers te 
snellen of te kneuzen. 

15 


• Kit 


•Te 


Hoensbroek 

Nabij centrum gel. woonhuis met tuin. Gar. Kelder. L-vorm. 
woonk. Aparte keuken. 4 slaapk. Badk. met douche, ligb. 
en 2e toilet. Zolder. Ged. roll. 

Prijs ƒ 135.000,- k.k. (6076) 


Hl STIENSTRA “ nge " 

= = = HEERLEN 

MMM nAKELAA * D ' i6v _ 045-712255* 


Hoensbroek 

Nabij centrum, luxe afgewerkt woonhuis met tuin. Berging, 
kelder, L. vorm. woonk. Aparte luxe eetkeuken met compl. 
instalt., 3 slaapk., luxe bet. badk. met douche. Vliering, ged. 
hardh. koz., therm. begl. en roll. Dak recentelijk vernieuwd. 
Prijs ƒ 134.000,- k.k. (5917) 


111 STIENSTRA 


Simpelveld 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


Hulsveld. Goed onderhouden boerenwoonhuis met voor¬ 
tuin en grote binnenplaats. Ruime hal, woonkamer met 
openhaard ca 40 m2. Keuken incl. compl. eiken install., 
eetk., 4 slpks., badk. met ligbad, douche en 2e toilet. Grote 
zolder ca 96 m2 verdeeld in 2 ruimtes. Stal/berging. 
Gerenoveerd in 1963. Opp. 327 m2. Bwjr. ca 1930. 

Prijs ƒ 218.000,-k.k. (5914) 


111 STIENSTRA “ “ 9em 


Schinveld 

Landelijk gel. woonhuis. Grote gar. met werkpl. Kelder. Ro¬ 
yale woonk. met openhaard en parketvl. Gesl. eetk. met 
aanrechtcomb. Bijkeuken en serre. 3 slaapk. Badk. met zit¬ 
bad. Grote zólder met 4e slaapk. en div. bergingen. Goed 
onderhouden. Opp. ca. 2.000 m2. Bouwjaar 1939. 

Prijs ƒ 269.000,- k.k. (5825) 

111 STIENSTRA “ in9En: I 

HEERLEN j 
- - - 045-712255* I 


Schinveld 

In nieuwbouwwijk gel. woonhuis met garage. Grote Wj 
20 mtr. diep. Doorzonwoonk. met open keuken, 3 » 
badkamer met ligbad en douche. Vaste trap naar gf- ‘ 
Prijs ƒ 178.885,- v.o.n. excl. renteverlies. (160) 


Hl STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


voori 
kantoor 

HEERLEN 
045-71 Kerkrade 


Chevremont. Luxueus woonhuis met gar. Tuin met niveau¬ 
verschil. Praktijkruimte ca. 43 m2. Woonk. met openhaard. 
Eetk. Dichte keuken compl. met app. 3 slaapk. Wasruimte. 
Badk. met ligb. en douche Opt. isol. Geh. met hardh. koz. 
Prijs ƒ 389.000,- k.k. (5986) 


111 STIENSTRA “ n9en 


In moderne villawijk gel. lanhuis met praktijk-/kantoorruimte 
Sout.: Inpand. gar. voor 2 auto's. Sep. entree. Royale hal. 
Part.: Ruime ontvangsthal. Eet-/woonk. ca. 45 m2. Keuken 
met luxe install. incl. app. Ouderslaapk. met sep. badk. 
Tuin met div. terrassen, onder architectuur aangelegd. Ie 
verd.: 2 slaapk. 2e badk. Berging. Uitst. onderhouden. 
Aparte kleurstelling. Eigentijdse indeling met exclusief 

lrafp l/|pr 

Prijs ƒ 485.000,- k.k. (5725) 


MAKELAARDIJ B V 


HEERLEN 

045-712255* 


111 STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 


Heerlen j 

Zuid. Uitst. gel. herenhuis met tuin. Gar. Kelders. Woonk. 
ca. 40m2 met parketvl., openhaard en schuifpui naar terras 
Gesl. keuken met compl. install. en app. 5 slaapk. Badk. 
met ligb. en 2e toilet. Vliering. 
Prijs ƒ 269.500,-k.k. (6104) 


111 STIENSTRA “ n9en 


Heerlen 

Centrum. Comfortabel appartement. Lift. Woonk. ca. 31 m2 
met balkon. Gesl. keuken. Bovenverd.: 3 slaapk. Badk. met 
2e toilet. 

Prijs ƒ 139.500,- k.k. (5777) 

111 STIENSTRA “ ,in9en: 


MAKELAARDIJ BV 


MAKELAARDIJ BV HEERLEN 

045-712255* 


HEERLEN 

045-712255* 


De Erk. Uitst. gel. landhuis met tuin en dubb. gar. 
hal. L-vorm. woonk. ca. 42 m2 met prachtig uitzicht 
keuken incl. app. 3 ruime slaapk. Badk. 

Prijs ƒ 398.000,- k.k. (5707) 


111 STIENSTRA =r? 

= = = HEERLEN 

makelaard,, bv _ 045-71225 
Kerkrade 

Uitst. onderhouden woonhuis met tuin. Living ca 30 m2. 
Dichte keuken met kunststof installatie, 3 slaapkamers, 
badk. met douche en 2e toilet. Hobbyzolder uitst. isolatie. 
Prijs ƒ 165.000,-k.k. (6146) 


111 STIENSTRA “ insen 


Bocholtz 

In jonge wijk gel. woonhuis met gar., L-vorm. woonk. en 
ged. open keuken tot. ca. 40 m2, 3 slaapk., badk. met dou¬ 
che. Vaste trap naar ruime zolder. Opt. isol. Uitst. onder¬ 
houden. Opp. ca. 342 m2, bouwjaar 1987. 

Prijs ƒ 227.000,- k.k. (5915) 


lil STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV. 


Openingstijden kantoor HEERLEN en MAASTRICHT : 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 9.00 -18.00 uur. 

Openingstijden kantoor AKEN : 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 • 13.00 en 
14.00 -18.00 uur. Zaterdag van 9.00 -14.00 uur. 
“Langer Samstag 1 ' van 9.00 -16.00 uur. Heerlen 

Hoensbroek Heksenberg. Woonhuis met tuin. Berging. Kelder. . 

~ . _. . _. , . . . . ~ ... , ^ , ca. 35m2 met openhaard. Keuken. 3 slaapk. Badk. 

Centrum. Royaal woonhuis met tuin. Gar. Woonk. Keuken. Zolderberging 


3 slaapk. Badk. met douche en 2e toilet. Vaste trap naar 
zolder. Opt. isol. 

Prijs ƒ 159.000,- k.k. (6069) 


Prijs ƒ 117.000,- k.k. (5964) 


lil STIENSTRA 


Hl STIENSTRA 


MAKELAARDIJ B V 


HEERLEN 

045-712255* Hl STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlicht) 
kantoor 

HEERLEN 

045-71225» 


MAKELAARDIJ 8 V 
voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 
Kerkrade 

Chevremont. Woonhuis met tuin ca. 20 m. diep. Kelder. 
Woonk. met plav. vl. Keuken met app. Bijkeuken. Berging. 
3 slaapk. Badk. met ligb. Geh. met dubb. begl. en kunstst. 
koz. Ged. roll. 

Prijs ƒ 165.000,- k.k. (6121) Heerlen 


Nabij centrum gel. royaal woonhuis met 2 parkeerpl. Ber¬ 
ging. Evt. overname huurgar. Grote tuin. Woonk. Aparte 
keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. Bet. badk. met douche en 2e | 
toilet. Luxe afgewerkt. 

Prijs ƒ 169.000,- k.k. (6093) 


IE 


111 STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor - 

HEERLEN 

045-712255* 


Brunssum 

Royaal woonhuis met buitenberging. Woonk. en halfopen 
keuken met aanrechtcomb. tot. ca. 46 m2, 4 slaapk., badk. 
met ligbad en 2e toilet. Zolder met wasruimte en berging. 
Prijs ƒ 126.000.- k.k. (6108) 


lill STIENSTRA =£“'•- 


lil STIENSTRA 


Heerlen 

Centrum. Luxe appartement op 3e etage met berging/hob- 
byruimte. Ruime woonkamer ca 42 m2. Keuken met install. 
Royaal balkon, 2 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, 
Eigen parkeerplaats. 

Prijs ƒ 105.000,-k.k. (6139) 


Eygelshoven 

Rustig gel. bungalow met tuin. Overdekt terras. I 
gar. Kelder. Living ca. 40 m2 met allesbrander. Ged- 
keuken met compl install., 3 slaapk., badk. met ligbad- 
Prijs ƒ 259.000,-k.k. (6128) 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 


111 STIENSTRA 


lil STIENSTRA 


voor inlichtingen: 
kantoor 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichting 
kantoor 

HEERLEN 

045-71225» 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 
Eygelshoven 


Heerlen 

Heksenberg. Royale tussenwoning met diejoe tuin., woonk. 
en suite, aparte keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, 
badkamer, zolder, 4e slaapkamer. 

Prijs ƒ 135.000,- k.k. (6077) 


111 STIENSTRA 


voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 


Eygelshoven 

Woonhuis, geh. in veldbrand. Gar. met smeerput. Woonk. 
met open haard. Keuken, bijkeuken, 4 slaapk., badk. met 
douche. Vaste trap naar zolder. 

Prijs ƒ 149.000,- k.k. (6140) 


Bungalow met inpand. gar Royale entree, woonk. ca. 60! 
m2 met openhaardpartij. Ged. dichte keuken met eiken in- ! |-|gg|'|Qf( 

stalt. Bijkeuken. Apart slaapgedeelte met 3 slaapk. Badk. . A . . _ ■ ~ 

met ligbad, douche, 2e toilet, bidet en dubb. v.w. Exclusie- Noord. Woonhuis met tuin. Berging. Carport. Mogelijkh. 

ve mat jj ltst iiqqmq voor gar. Woonk. met eiken parketvl. Aparte keuken. 3 

Priis f 399 000 - k k (6008) slaapk. Badk. met ligb. en mogelijkh. voor 2e toilet. Zolder. 

] 1 ’ ' v ’ Opt. isol. 


111 STIENSTRA 


Prijs ƒ 135.000,- k.k. (5965) 


voor inlichtingen: 
kantoor 


111 STIENSTRA 


voor inlichtingen: 
kantoor 


Kerkrade 

West. Ruime tussenwoning, tyjae herenhuis met 1 . 
Tuin ca. 60 m. diep met 2 bergruimten. Woonkamer ^ 
m2, 2 keukens, div. slaapkamers, Mansardekamer. ’ 
trap naar zolder. 

Prijs ƒ 279.000,-k.k. 6100 

111 STIENSTRA erf 

= m = HEERLEN 

Jpy=Lp _ 045-712255 Oirsbeek 


Gerenoveerd boerenwoonhuis (Rijksmonument) met bin¬ 
nenplaats, garage. Royale woonkamer met gedeeltelijk 


In den Moei. In jonge woonwijk gel, comfortabel woonhuis Scha©Sb©rQ 

met inpand. gar. Tuin. Sout. met verschillende ruimtes. ~ . , ._. . , ^ ... . . __. 

Woonk. ca. 34 m2 met parketvl. en schuifpui naar terras/ Gunstig gel. woonhuis met inpand. gar. Kleine tuin. Div. 
tuin. Compl. moderne keukeninrichtmg, 3 slaapk., luxe kelderruimten. Royale entree Living ca. 30 m2 met open- 
badk. Bergzolder. Kunstst. koz. Heteluchtverwarming. haard en parketvl. Aparte eetkeuken met aanbouwunit incl. 

Bouwiaar 1989 app., 3 slaapk., 2 mansardekamers. Badk. met ligbad. 

Prijs ƒ 319.000,- k.k. (6127) Pn ) s f 179 °°°.- k -k. (5546) 


Heerlen 


open keuken 46 m2, wask., 2 slaapkamers, met mogelijkh. Heerlerheide woonhuis met tuin aar woonk keuken 
urvir prwip daanifampr invp haHkamor mot linhari neenerneiae. woonnuis mei tuin. gar. WOOnK., KeUKen. 


voor 3e en 4e slaapkamer, luxe badkamer met ligbad. 
Goede mat. afwerking, goed onderhouden. 

Prijs ƒ 229.000,-k.k. (6040) 


111 STIENSTRA “ ,9 * n 

= = = HEERLEN 

MMM MAA " AARDI|BV _ 045-712255* 


serre., 3 slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet., zolder. 
Prijs ƒ 119.500,- k.k. (5674) 

I_ 


111 STIENSTRA “ 9 " 

= M Ü HEERLEN 

_ 045-712255* 


Oirsbeek 


Hl STIENSTRA 


111 STIENSTRA ““" 9en; 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


111 STIENSTRA “ tin9en 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


Jabeek 

Uitstekend onderhouden woonhuis met tuin. Binnenp* 3 ^ 
weiland en div. stalruimtes ca 2.250 m2. Kelder, wooh 1 ^ 
mer met parketvloer en open haard. Gesl. eetkeuken 
aanrechtcomb., aparte zitkamer, 4 slaapkamers, badk 
• Vaste trap naar grote zolder. 

Prijs ƒ 289.000,-k.k. (5840) 

111 STIENSTRA srf 

= = = HEERLEN 

MAKfcLAAKD " _ 045-712255 


Voor Piccolo's zie verder pagina 54 


MAKELAARDIJ B.V. 


Makelaardij o.z. - Projectontwikkeling - Hypotheken - .Verzekeringen - Taxaties 
Heerlen: 

y Kruisstraat 56, 6411 BW, tel: 045 712255* 

/ Maastricht: 

Wycker Brugstraat 50, 6221 BW, tel: 043-252933 

Aken: 

JesuitenstraGe 2, 5100, tel: 0949-241-407540* 
Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 53 show Roermondenaar zingt duet met wereldster Rita Coolidge 

ré Reinders succesvol 
et ’werkmansliederen’ • Gé Reinders 
in duet met 
Rita Coohdge: 

,,lk hou van 
liedjes waarin 
een geheim 
verborgen zit. 
Dat geldt ook 
voor 'Stolen 
Love'." 

foto: GPD 


DOOR ELS SMIT 

-—_ __ 

ftMOND - Alles wat goed is, komt snel. En vaak van 
J a ntal kanten tegelijk. Dat ervaart zanger Gé Reinders 
moment. Hij was nog niet met Rita Coolidge uitge¬ 
ver het duet dat ze samen op de plaat hebben gezet 
J kreeg het bericht dat hij de Country Composers 
P 1991 van de KRO en Conamus had gewonnen. 


8 'kis niet uitgesloten dat de 
°f r niond afkomstige zanger 
‘ l °ekomst ook buiten Lim- 
j de Verenigde Staten 
‘gaat krijgen. Begin april 
- .tojnt zijn tweede cd, met de 
9^-, tood. Op de plaat ook het 
tzicn Thet Rita Coolidge, ’Stolen 
Dat trouwens eind maart als 
r Wordt uitgebracht. 

,J: er s staat er zelf ook ver- 
iuflr v an hoe hij aan Rita Coolid- 
Patn. 

bk ronkeliik zou ik het lied 
225? ?*het Tony Willé zingen, de 
^ Jpige leadzangeres van 
pt, maar dat ging te elfder 
p door. Er waren contac- 
n e l de Verenigde Staten en 
/'ad een bandje met het lied 
pen gekregen. Ze was er 
jb enthousiast over. Toen 
we het maar opgeno- 
p wil het zelfs op haar ei- 
pat zetten, die binnenkort 
tot- Bovendien heeft ze 
Jtol om naar Nederland te 
éi.” 

^tod dat het duet erg goed is 
pen. Maar weet je dat ik 
Vat benauwd was. Ik wist 
W p klonk met Tony samen, 
v pt: oh, oh, ik hoop dat het 
niet tegenvalt. Maar het 

T^ste cd van Gé Reinders, 

' p 0m i n g’ heeft ook goed 
ijto}- En de volgende cd ’De 
hpüskiet-liedjes’ óók. 
Jftonders: „Al sta je met in de 
x pde, daarom kunnen je 
x a wel goed verkopen. Ik 
pezelf daarover ook ver- 
Ik ben langzamerhand tot 
Vrtuiging gekomen dat er 
.toarkt is voor dit soort mu- 


, ankelijk dacht Gé Reinders 
,toj zijn muziek het best kon 
f kijven als folk-rock. Wan- 
j Wij suggereren ’een beetje 
\ Voung-achtig misschien’, 
■ ^ageert de Limburgse zan- 
jv°mpt: „Dank, dank. Maar 
iXoung komt meer dan ik uit 
bpie-sfeer. Ik vind dat mijn 
hiéér die van de werkmans- 
is. Maar zéér Ameri- 


FUes’ 

Lyerenigde Staten hebben 
lu^rs altijd getrokken, als 
lp, in de jaren zestig. 

Vb er na mijn middelbare 
i; 0 ' ook een jaar gestudeerd. 

Was een uitwisselingspro- 
paa voor scholieren van The 
jpcan Field Service. Ik ben 
^ teruggeweest, heb veel 
1 ^,bet land gereisd. Ik heb na- 
n/Jk geprobeerd na te gaan 
t|Vt is dat me zo aantrekt in 
^,Vd. Ik denk dat het de hang 
I v rijheid van de mensen is. 
pk dat je er steeds opnieuw 
\!j beginnen, je hebt geen ge- 
penis. Hier in Nederland 
k Je altijd Limburger en dat 
vPel drukt zwaar. Ik reali- 
p me dat een keer heel 
g Ik raakte toen in Amerika 
pprek met een Nederlandse 
Vouw, in het Engels. Op een 
pen moment kwamen we 
per dat we beiden Neder- 
p waren. Ze stelde voor om 
!(jhaar in het Nederlands ver- 
gaan. Ik vond dat best. 
Ltoddellijk bleek dat ik Lim¬ 
it^ praatte en zij eigenlijk vrij 
(pt Hollands. Op hetzelfde 
pent veranderde onze status 
pPzichte van elkaar. Zij voel- 
pt ook en we zijn weer gelijk 
begaan in het Engels. Toen 

1 we weer op het zelfde ni- 


zeggen dat als je het goed doet in 
je vak ook bepaalde vooroorde¬ 
len wegvallen. Maar toen ik jon¬ 
ger was, heb ik er last van gehad. 
Dat ze in Amsterdam opeens 
Duits tegen me begonnen te pra¬ 
ten bijvoorbeeld. Maar in Ameri¬ 
ka heb ik er dus nooit last van 
gehad. En dat kan voor een deel 
die hang naar het land bepalen. 
Tegelijkertijd ben ik heus niet 
blind voor de andere kant van de 
medaille: de slechte sociale voor¬ 
zieningen, de massa’s daklozen, 
zelfs in Beverly Hills, hoor. Ik 
heb het pas nog gezien. Een taxi¬ 
chauffeur zei tegen me: ’Tussen 
mij en die mensen zitten precies 
twee maanden’. En zo is het: als 
je je baan verliest, is het zo ge¬ 
beurd met je. Maar het zou wel 
een mooi motief voor een lied 
zijn.” 


Inspiratie 


Voor de Limburgse zanger ligt 
de inspiratie dus op straat. 

Gé Reinders: „Ik wil graag de 
'Waarheid’ belichten, niet zo zeer 
de historische waarheid, maar 
wel de emotionele. Het mooiste 
is het natuurlijk als je over een 
bepaalde situatie begint te zin¬ 
gen en dat het lied uitmondt in 
een waarheid die voor veel men¬ 
sen geldt. Het plezierige van 
mijn vak is dat je ook nog eens 
twaalf tonen hebt om onder die 
26 lettertjes te zetten, zodat je 
een mooie éénheid kunt afleve- 


Reinders denkt dat dit ook de re¬ 
den is dat hij de Country Compo¬ 
sers Award heeft gewonnen. 

„Ik heb de prijs gekregen voor 
het liedje ’Why him?’ Het gaat 
over een man die z’n vrouw is 
kwijtgeraakt aan een andere 
man. Hij is natuurlijk in de eer¬ 
ste plaats kwaad dat de relatie 
over is, maar hij blijft zich maar 
afvragen: waarom heeft ze hem 
gekozen. Why him?” Hij spreekt niet als psychologies¬ 
tudent, want zijn studie in Til¬ 
burg heeft hij niet afgemaakt. 
„Het was niet te combineren met 
mijn studie aan het conservato¬ 
rium. Maar ik heb wel enig in¬ 
zicht gekregen in sommige pro¬ 
cessen in de geest van mensen. 
Maar voor de rest? Ik hou van 
liedjes waarin een geheim ver¬ 
borgen zit. Dat geldt ook voor 
’Stolen love’. Het gaat dus in het 
kort gezegd gewoon over 
vreemdgaan. En over de dingen 


die twee mensen daaromheen 
verzinnen.” 

Spannend, óók hoe het met het 
duet en de cd verder gaat. 

„Weet je, er wordt nu al gepraat 
over Duitsland. Dat komt dooi¬ 
de naam van Rita. Als ik het in 
mijn eentje had moeten doen, 
zou ik nummer één op de hitlij¬ 
sten hebben moeten staan. Maar 
dat is nu niet nodig. Ik hoop na¬ 
tuurlijk dat we zo hoog mogelijk 
komen. Maar ik ben, geloof ik, 
het meest trots dat mijn liedje 
door iemand, die ik zo hoog acht, 
goed is bevonden." 


Tv-sponsoractie 
Carré verloopt traag foordelen 


Scène uit ’Lieve Frits’ met de Maastrichtse theaterwerkplaats ’Het Kruis van Bourgogne’. 


pnwoordig raakt het me niet V/ (KlStrU'lltSR (J10(11 VFgrOVl) Op pud UI I Jttlbttt'gSR tultldvt't 'iVtl 

er - Je wordt ouder en ik mag * c M ~ - J 


AMSTERDAM - De sponsorac¬ 
tie voor het Amsterdamse thea¬ 
ter Carré loopt nog steeds achter 
op de eerdere verwachtingen. 

Van de 100.000 sponsorcertifica- 
ten is ruim de helft nog steeds 
niet verkocht. Volgens Carré- 
direeteur Bob van der Linden 
staat de renovatie van het 105 
jaar oude theater desondanks 
niet op de tocht. 

In september vorig jaar ging via 
de Avro-televisie de publieksac¬ 
tie 'Bouw mee aan Carré’ van 
start. De opbrengst van de de ac¬ 
tie, geraamd op drie miljoen gul¬ 
den. is bestemd voor de verbou¬ 
wing van het toneelhuis. Het 
toneel van het koninklijk theater 
moet hoger, breder en dieper 
worden. Daardoor is het moge¬ 
lijk ook grootschalige theater¬ 
voorstellingen tot hun recht te 
laten komen. 

Trekking 

Certificaathouders dingen mee 
in een loterij. De publieksactie 
zou, aanvankelijk op 26 decem¬ 
ber worden afgesloten met de 
eindtrekkmg van de loterij. Die 
werd echter met vier maanden 
uitgesteld. 

De tussentijdse trekking vindt 
nu plaats op 26 maart en de eind- 
trekking op 29 april. Met de Avro 
wordt nog gesproken over de 
wijze waarop die omroep aan¬ 
dacht zal besteden aan het afslui¬ 
ten van de publieksactie. 

De verbouwing gaat ongeveer 17 
miljoen gulden kosten. De ge¬ 
meente Amsterdam neemt daar¬ 
van negen miljoen voor haar 
rekening, het ministerie van 
WVC negen ton. Volgens Van 
der Linden brachten grote spon¬ 
sors inmiddels tussen de vier en 
vijf miljoen bijeen. 

Maandagavond wordt in Carré 
het Amsterdams Sterrengala ge¬ 


houden. Voor een inmiddels uit¬ 
verkochte zaal treden artiesten 
als René Froger, André Hazes en 
sterren uit Les Misérables belan¬ 
geloos op. Het publiek telde grif 
tussen de 25 en 150 gulden voor 
de gala-avond neer. De op¬ 
brengst van de avond bedraagt 
een ton. 


“De Vierde Kamer* 
op RTL4 met 
Thijs \\ iïlt^ens 

HEERLEN - Zondagavond is 
Thijs Woltgens, fractievoorzitter 
van de PvdA in de Tweede Ka¬ 
mer. tussen 23.15 en 00.20 uur te 
gast in het RTL4-programma 'De 
Vierde Kamer’. Hij zal door Ton 
Ehas en Cathenne Keijl onder 
meer worden ondervraagd over 
het congres van de PvdA en over 
de kritiek op zijn fractie. De cen¬ 
trale presentatie van het pro¬ 
gramma is in handen van Pauli- 
ne Sïnnema. 


Meta de Vries 
presenteert 
Jazz Top Tien 

DEN HAAG - Meta de Vries 
gaat een wekelijkse Jazz Top 
Tien presenteren op Eurojazz- 
radio. Vanaf april zal ze elke 
dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 
uur met dit programma te horen 
zijn. De Jazz Top Tien komt tot 
stand in samenwerking met de 
Stichting Nationale Top-100 
(Buma/Stemra) en is gebaseerd 
op de best verkochte jazz-cd's in 
Nederland. 

Meta de Vries gaat bovendien op 
zaterdagmiddag tussen 16.00 en 
18.00 uur op deze zender een pro¬ 
gramma over fusion presenteren. 
Hans Dulfer, Jaap Ludeke en 
Willem Duys vullen reeds een 
(Nederlandstalige) rubriek. 

Eurojazz-radio is 24 uur per dag 
te beluisteren. Inmiddels kun¬ 
nen 2,5 miljoen Nederlandse ‘ka- 
bel'-huishoudens het station 
ontvangen. Alle jazzstijlen - van 
oude jazz tot fusion en alles daar 
tussenin - komen in de verschil¬ 
lende programma-onderdelen 
aan bod. Eurojazz-radio - direc¬ 
teur is Wil Steylmg - is een af¬ 
splitsing van KLON, een jazzzen- 
der in Zuid-Califormë. 


Achttien kapellen op 
kampioenschappen 
in Neclerweert 

NEDERWEERT - Achttien 
blaaskapellen zullen op zaterdag 
21 en zondag 22 maart van de 
partij zijn tijdens de Open Zuid- 
Nederlandse Kampioenschap¬ 
pen in Nederweert. Aan dit jaar¬ 
lijks terugkerende concours, dat 
m het concertpaviljoen aan de 
Hulsenweg wordt gehouden, ne¬ 
men blaaskapellen deel uit Gel¬ 
derland. Zuid-Holland. Noord- 
Brabant, Limburg en Belgie. De 
jury. die onder anderen bestaat 
uit musicus Piet Knarren, beoor¬ 
deelt de muzikanten op zater¬ 
dagavond vanaf 20.00 uur en op 
zondag vanaf 13.00 uur. Het 25 
man sterke blaasorkest Die Hal- 
berger Muzikanten' onder lei¬ 
ding van Steven Walker zorgt 
voor een slotconcert. (ADVERTENTIE) 


HET 

IS 

OEKENWEEK 


ANTS 

«aast BOEKHANDEL 

t ta a d kuó 


badhuisstraat 2, Heerlen 


’Kruis van Bourgogne 
woensdag even op tv 


# Leontien Ceulemaiis kondigt, zoals steeds, de program¬ 
ma's van KinderNet aan. 

KinderNet in vier 
miljoen huiskamers 


(ADVERTENTIE) 


B^Goed verlicht doet verkopenl^B 


Van onze rtv-redactie 

MAASTRICHT - In tien Limburgse tuinderijen 
brengt de Maastrichtse theaterwerkplaats ’Het 
Kruis van Bourgondië’ een opvoering van ’Lie¬ 
ve Frits’. Een niet-alledaags gebeuren omdat het 
optreden plaatsvindt in tuinderskassen temid¬ 
den van groenten, fruit en planten. Doorgaans 
verwacht je een toneelgezelschap niet daar, 
maar in een zaal of een schouwburg. Reden voor 
de makers van de tv-rubriek ’Van Gewest tot 
Gewest’ aanstaande woensdag in het NOS-pro- 
gramma op Nederland 3 om 19.25 uur aan een 
en ander aandacht te besteden. 


Regisseur Stefan Kimming en actrice José Kui¬ 
pers werden gefascineerd door de wereld van de 
tuinbouw in Midden- en Noord-Limburg en 
door tuinderskassen, die ’s nachts hetzelfde 
licht als overdag hebben. Ze zagen een dualiteit 
in het dagelijks leven van de tuinders. Overdag 
gaan ze om met de meest moderne technische 
middelen en onderhouden ze internationale 
contacten, ’s Avonds en ’s nachts keren ze terug 
in de beslotenheid van hun eigen, kleine leefwe¬ 
reld. 

Theaterwerkplaats ’Het Kruis van Bourgondië’ 
wil afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid 
geven om in hun eigen regio aan het werk te 
zijn. WOLFS 
VERLICHTING 


* Gratis lichtadvies 

* Eigen montagedienst 

* Nergens goedkoper 

* Meer dan 200 soorten spots 
uit voorraad leverbaar Specialisten in winkel- / etalageverlichting 

Wlnkel-showroom: Akerstraat 111 - Kerkrade-West Tel. 045-416216 Fax 045-427255 

— Groothandel voor bedrijven en particulieren __ 

ilBHBBkSlB Van onze rtv-redactie 


DOKKUM - KinderNet is sedert 
gisteren in vier miljoen huiska¬ 
mers te zien. In het stadhuis van 
Dokkum heeft commissaris van 
de koningin in Friesland Hans 
Wiegel de vier miljoenste aan¬ 
sluiting gerealiseerd. 

Om de mijlpaal te vieren, zendt 
Kindernet tot en met 15 maart 
zowel in het Nederlands als in 
het Fries uit. De programma's 
worden zoals gebruikelijk aange- 
kondigd door Leontien Ceule- 
mans. Daarna doet Geertje de 
Vries van Omroep Fryslan de 
presentatie nog eens over in het 
Fries. 

KmderNet is het enige Neder¬ 
landstalige televisiestation voor 
kinderen van drie tot dertien 
jaar. Limburgs Dagblad 

Orur. goed te koop aangeb„/gevr 


Limburgs 

-\5JOWSSWtËJm- 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagi 


Heerlen-Noord Heerlen 

Musschemig. Royaal woonhuis met gar. en tuin, woonk., 
aparte keuken, badk. met ligb. en 2e toilet, 3 slaapk.. Vaste 
trap naar zolder 4e slaapkamer. Spouw-en dakisollatie. 

Prijs ƒ 145.000,- k.k. (5869) 


111STIENSTRA “ nsen 


Schaesberg 

Centraal gel. appartement met balkon. Living ca. 26 m2. 
Keuken met kunstst. install. Slaapk. Luxe badk. met dou¬ 
che en toilet. Berging op part. Goed onderhouden. 

Prijs ƒ 89.000,- k.k. (6099) 


Heerlen, Kruisstraat 26 Exclusief Wonen Te koop aangeb0 den hoekwoning met 

ruim tussengel. woonhuis, met mooie serre, tuin op zuiden, monumentale 17e eeuwse hofboerderij gel. in dorpskern, Indeling: hal, grote woonk.. epen keuken, berging 
VRAAGPRIJS ƒ 198 000,- k.k centraal Z.L. Komt. in stijl aangepast. Omvat ruim woonh. kamers, badk. met 2e toilet, zolder. Geheel voorziejj 

m. extra’s, aangel. binnentuin 650 m2 en bijgebouwen. parketvloeren, electr. rolluiken en zonwerin 

I Voor vele doeleinden gesch. Perc. opp. 1850 m2. j Mogelijkheid voor bouwen van garage Prijs op 

Aanv. in overleg. Pr.n.o.t.k. Tel. 043-642962 _ Tel. 045 - 21 45 72. ^ 


lil STIENSTRA 


VRAAGPRIJS ƒ 198 000,- k.k 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 
HEERLEN 

045-712255* 


VIJGEN 

v PNUOEKI ND GOLD 045-71IM7 y 


Te koop halfvrijstaand woonhuis te 

Wijnandsrade (Swier) 
Brunssum 

Te koop 7 prima gelegen bouwkavels voor particuliere 
bouw in het plan de Hemelder. Perc.opp. van 330 m2 tot 
600 m2. Prii zen vanaf ƒ 49.500,- v.o.n. incl. BTW. 

i H RUI JTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 j -m 


Nieuwenhagen 

Luxe landhuis. Royale hal. Living ca 45 m2, luxe keuken 
met apparatuur, 3 grote slaapkamers, luxe badkamer met 
ligbad en douche. Zolder. Geheel met dubbele beglazing. 
Opp. ca 800 m2, bwjr. 1990. 

Prijs ƒ 399.000,-k.k. (5941) 


111 STIENSTRA 


Schaesberg 

Woonhuis met kelder. Gar. Kleine tuin. Living en serre tot 
ca. 50 m2. Ged. open keuken met eenvoudige install. Bij¬ 
keuken. 3 slaapk. Luxe badk. Zolder. Ged. met dubb. begl. 
en hardh. koz. 

Prijs ƒ 159.000,- k.k. (6133) 


lil STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor 
HEERLEN 
045-712255* 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


w 


4? Heerlen 

Eikenderveld. Nabij centrum gelegen stadswoning met tuin 
Woonkamer, berging, 3 slaapkrs., badkamer met ligbad. 
Optimale isolatie, dubbele beglazing. 

Prijs ƒ 97.000,-k.k. (6145) 


111 STIENSTRA “ ,nsw 


Kerkrade 

Uitstekend onderhouden woonhuis met gar., tuin ca. 15 m. 
diep met overdekt terras. Living ca. 32 m2 met parketvl.. 
Keuken met luxe install. incl. app., 2 slaapk., mogelijkheid 
voor 3e slaapkamer. Luxe badkamer met ligbad en 2e toilet 
Royale hobbyzolder. Geheel rolluiken. 

Prijs ƒ 189.000,-k.k. (6113) 


111 STIENSTRA 


Opp.vl. 240 m2, Z-woonk., eiken keuken, 3 slaapk. 

douche, zolder, vrijst. garage en tuin. 
_Tel. 046-336602 b.g.g. 04404-1781. 


VIJGEN 


ONROEREND GOED • REDRUKSONROEREND GOED 
AANKOOP * VERKOOP* VERHUUR* BEMIDDELING 
J.W. VUGEN St. Erantiscusweg 16 6417 BD Heerlen 

J ekloon: 045-711617 _ Telefax: 045-7423XK^ 


Vaak verkopen wij huizen die de krant net 
niet halen. Zoekt u een huis, laat u 
vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16 
en Oliemolenstraat 3. 

HOENSBROEK 

Kouvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 appartemen¬ 
ten, huuropbr. ƒ24.000,-. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k. 

KERKRADE 

Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ƒ 129.000,- 
k.k. 

TE HUUR 

Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met 
600/1200 m 2 bedrijfsloods. Einighausen, Past. Schijnsstr 

Uitst. gelegen royale halfvrijst. herenhuis met c.v.- 
en mooi aangel. tuin. Perc.opp. 643 m2. Ind. o.a ; 
mog. voor open haard, zitk., moderne keuken, bijk 
slpks., badk., zolder. Aanv.n.o.t.k. Vraagpr ƒ 239.0 Landgraaf, Hompertsweg 30 

, Ruim vrijst. landhuis 550 m3, op 2390 m2 grond met car- 
| port, stenen paardenstal (2 boxen en voerk.) en stenen 
] hooischuur 40 m2, 2 paarden min. van Brunssummerheide 
vr.pr. ƒ 289.000,- k.k. 


VIJGEN 

ONROEREND (i()| |) II1.5-71 I Ti 17 


RIHJTER 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-5' fep Brunssum 

Goed gelegen halfvrijst. woonh. met kantoor en 11 
loods annex garage. Pand is geheel verbouwd, in 
staat en voor meerdere doeleinden geschil 
Vraagprijs: ƒ 295.000,- k.k. 


Wa MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* 


Voerendaal 

Kunrade. Goed gelegen hatfvrijstaand woonhuis met tuin. 
Garage. Woonk. met open keuken met div. app., 3 slaapk., 
badk. met ligb. Bergzolder. Ged. met roll.en dubb. begl. 
Pnjs ƒ 185.000,-k.k. (6086) 


I 


111 STIENSTRA zsr** 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* Schaesberg 

Rustig gel. split-level bungalow met terras. Tuin. Inpand. 
gar. Living en keuken met luxe install. tot ca. 43 m2. 3 
slaapk. Badk. met ligb., douche en toilet. Hobbyk. 

Prijs ƒ 249.000,- k.k. (6129) 


111 STIENSTRA zsr** 


TE HUUR 

Heerlen>C. Winkelpand 450 m 2 . Inl. op aanvraag. 

TE KOOP GEVRAAGD 

Woonhuis, vrijstaand/halfvrijstaand, 10/15 km Duitse 
grens. 

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven 
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin¬ 
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij¬ 
vend! Wij doen meer dan alleen uw huis verkopen. 
Vraag om Inlichtingen. 


■ 

w 

■ p* 
mm 

pickéematebiidïbv Q* 

Jaxaties, hypotheek- adviescentrale' n 
H eerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf. 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* Kerkrade 

.West. Woonhuis met tuin ca. 50 m. diep. Verwarmde gar. 
Woonk., keuken compl. met app., bijkeuken, 3 slaapk., 
badk. m. ligb. en douche. Vaste trap naar zolder, bwj. 1988. 
Prijs ƒ 279.000,-k.k. 5880 


111 STIENSTRA s“ n9en 


MAKELAARDIJ BV 


HEERLEN 

045-712255* Hoensbroek 


Grasbroekerweg 

Oranjestraat 

Essenstraat 

Caumerboord 

Stationsstraat 

Weideklokje 

Teheuxstraat 

Mellesched 

Molenbeekstraat 

Verzetstraat 

Ruys de Beerenbroucklaan 

Benzenraderweg 

Gerard Bruningstraat 

Laan van Hövel t. Westerfher 

Neerbraak 

Keizerstraat 


Heerlen 

Hoensbroek 

Brunssum 

Heerlen 

Beek 

Vijlen 

Wijnandsrade 

Vijlen 

Voerendaal 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Landgraaf 

Landgraaf 


VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT 

VERKOCHT Halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. Rol¬ 
luiken. Ind. o.a. provisie-kelder, L-vormige woonkamer, 
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkamer en wasruimte. 
Ie verd.: 3 slpk., badkamer. 2e verd.: zolderruimte. Vraag¬ 
prijs (incl. ged. stoffering) ƒ 159.000,- k.k. 


Pickée makelaar^ bv Jjj] 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS ^ 

Landgraaf. 


EEEEJj -326767 


Nuth, Pastorijstraat 

In het centrum rustig gelegen appartement met £ 
hal, toilet, woonkamer, ca. 40m2, met dakterras, ' 
keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs, luxe ba 
geheel verkeert in prima staat van onderhoud en & 
king is luxe. Aanv.: i.o. Prijs ƒ 160.000,- k.k. 


RUIJTER 


makelaardij onroerend goed - sittard maastrfcj* 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045' 

Vaesrade 

Rustig gelegen semi-bungalow. Sout.: Garage, was- en 
droogkeld., prov. kelder. Part.: Voor- en achterk. met open 
eetkeuken ca 64 m2. ie Verd.: 3 slpks, badk. met douche. 
Pnjs ƒ 185.000,-k.k. (5376) 


111 STIENSTRA ““ n9,n 


(gemeente Heerlen) Stationsstr. 116-118. 

Café-bar met discoruimte, voorraadruimte en keuken. 
Separate ingang naar een achttal appartementen, alle met 
woorWslaapkamer, open keuken en doucheruimte. 
Prijs ƒ 285.000,- k.k. 

Ab c Makelaardij 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen jQQ 

tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans nvm! 


HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

.045-71161 71 


rJ.no -* 


J= = M*K£LAARDI| ftV 


HEERLEN 

045-712255* 
Eygelshoven 

Ruim ouder halfvrijst. woonhuis met berging en diepe tuin. 
Ind.: o.a. entree, woonk. eetkeuken, 3 slpkmrs. douchecel, 
ruime zolder (via vaste trap) en kelder. 
Vraagprijs: ƒ 120.000,- k.k. 

S 045 - 31 81 82 
Wahlwiller, Oude Baan 12 

Vrijstaand woonhuis, 3 slpks., app., keuken/bijkeuken, 
opp. 535 m2. 

VRAAGPRIJS ƒ 207.000,- k.k. 


t^l VIJGEN 

ONKOI III NI) (i()| I) 1115-71 IM7 Einighausen, Brandstraat 

Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werkplaats c.q. 
opslagruimte met zolder (ca 620 m3), gr. oprit en tuin met 
achterom. Perc. opp. 880 m2, bwj. 1982. Prijs op aanvraag, i 


RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 tel 046 - 511611 


Appartement centrum Landgraaf 

Ruime woonkamer, 2 slpks., keuken en bijkeuken, 
ruim balcon, parkeergelegenheid. Vr.pr. ƒ 85.000,-. 
Tel 045-326619. PAUL 

SIM0NS Heerlen 

Vrijstaand voor-oorlogs herenhuis met c.v.-gas e< ] 
tuin (tot. 925 m2). Ind. o.a. provisie-, berg- en cV' 
Royale hal, woonkamer met erker. Ontvangkamer. ? 
bijkeuken, 3 slpk., badkamer, grote zolder (mog 011 ’ 
slpk.). Prijs ƒ 285.000,- k.k. 


Pické€ makdaardq bv 

Taxaties, hypotheek- adviescentrale NJ. 
Heerlenseweg 22. 6371 HS Klimmen 

Centrum. Rustig gel. karakteristieke hoekwoning. L-vorm. 
woonk. ca. 38 m2. Ruime eetkeuken. Ruime waskelder. 4 
slaapk. Luxe badk. Zolder. Recentelijk geh. gerenoveerd. 
Prijs ƒ235.000,- k.k. (6105) 


111 STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


voor inlichtingen: 
kantoor 

HEERLEN 

045-712255* 


ij 


Te koop 

Bouwgrond 

op unieke ligging te Eygelshoven. 
ƒ71.250,- V.O.N. Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans 


M+* jk V 


Voerendaal-Kunrade 

Roy. vrijst. landhuis, 500 m2. Living 65 m2, luxe keuken, 
inp. gar., 4 slaapk., luxe badk., zolder, geh. onderk. (5) 
Evt. voor kantoor. Uitst. st. Pr.n.o.t.k. 045-753346. 


Hoensbroek 


Ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en tuin. 
Gelegen aan de rand van het centrum. Bouwjaar 1981. 
Goed onderhouden, geïsoleerd. Ind. o.a. entree, hal, ruime 
L-vormige woonk., keuken met een keukeninstal. en app., 
bijkeuken. Ie verd.: 3 ,slpk., badkamer. 2e verd.: vaste trap. 
Grote hobby-ruimte (4e slpk.). Zolderruimte. Vraagprijs 
ƒ 189.000.- k.k. 


Pkkée makelaardij bv JJjJ 

J"axaties, hypotheek- adviescentrale' n VM 
Heerlenseweg 22. 6371 HS ^ 
Landgraaf, f, ML-flc 


Sittard, Wilhelminastraat 1 

Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijstaand vvb^J 
met cv., geheel onderkelderd, garage en tuin. Ind■ | 
vormige living, keuken met aansl. eetk., 4 slpks.. ba^j 
ligbad, zolderruimte. Aanv. i.o. Vraagprijs ƒ 265.000,'* j a 

si 


i RUIJTER 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht 1* 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046j^y 
Voor Piccolo's zie verder pagina 56 

limburgs dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 55 televisie en radio zaterdag Ik 

\r 


Studio Trappelzak. Kleuterma- 
® met: Kleine Sjang; Biggele 
9®at tekenen; Bastiaan & Barba- 
Op reis. 

Timboektoe. Programma 
oe favoriete prentenboeken van 


Robinson. Tekenfilm. 

S*n reis naar Australië. 3-deli- 
«erie. Afl.3. 

*0 9-30 De Ko de Boswachter- 
jjow. Natuur- en milieumagazine. 

Nieuws voor doven en 
J??t«thorenden. 

Heelth & Beauty. Cursus. Afl.8. 
. •• Journaal. 

■ft o Holl ands decor. Wandeling of 
"J*tocht n.a.v. een boek: Groningen 

ft?- Herh - 

Jr*®_Heb Ik Iets gemist? Hoogte- 
PJJan van AVRO programma’s. 

Ï2 °t«neyclub. Kindermagazine. 
Kruis + munt Speiprogramma. 


I 

1 


AVRO Sportpanorama. 

°e hoogste versnelling. Auto- 
Ine. 

M Growlng peins. Comedyserie. 
Paper route. Mike neemt een 
inwijk om bij te verdienen, maar 
( Valt hem niet mee, 200 kranten. 
Ben de helft doen in ruil voor 
van zijn salaris. 

(••+TT) Journaal. 

Yanks. Engelse speelfilm uit 
^ B van John Schlesinger. Met: Ri- 
Gore, Vanessa Redgrave, Wil- 
^p D evane e.a. Een miljoen Ameri- 
"Sj^se soldaten bereidt zich vanaf 
Engeland voor op de invasie 


jgy. WIIUMOIH. IVUI 

25«elijk bloeien er relaties op tussen 
Yanks en Engelse meisjes. 

' Karei. Praatprogramma van Ka- 
de Graaf. 

Prsedom fighter. Amerikaanse 
film uit 1988 van Desmond Da- 
Met: Tony Danza, Colette Ste¬ 
il Sid Caeser e.a. De Ameri- 
soldaat Victor Ross is in 
**®*t-Beriijn gelegerd. Het is de tijd 
de muur en hij wordt verliefd op 
Qostduitse Anna. 

*®1.19 •• Journaal. 


i 


I 

»' j 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Met Witteman. Praatprogram¬ 
ma met Paul Witteman. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Catharina als naamheilige. 
Herh. 

16.14 (TT) Belastingshow. Informa¬ 
tief programma over de inkomstenbe¬ 
lasting. Herh. 

17.32 Het meisje uit het jaar 3000. 

18.00 •• Journaal. 

18.19 Kassa. Consumentenmagazine. 
Presentatie: Felix Meurders. 

18.58 Vijf tegen vijf. Speiprogramma 
gepresenteerd door Peter Jan Rens. 

19.28 Jules unlimited. Serie over 
nieuwe techniek en avontuur. Pre¬ 
sentatie: Jan Douwe Kroeske, Pieter 
Jan Hagens en Mieke van der Weij. 

19.58 Flylng doctors. Australische 
serie. Afl.: Hardlopen. 

20.49 (TT) 0ppa8senlü Comedyse¬ 
rie. Afl.: 500 jaar. Met Coen Flink, 
Ben Hulsman, Marieke van der Pol, 
Hans Hoes e.a. Anna en Rik zijn druk 
met de actie 'Help de Indianen’. Ze 
vinden dat de rest van de familie ook 
wel iets kan doen voor het goede 
doel. 

21.18 Sonja op zaterdag. Talkshow. 

22.13 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.47 Per seconde wijzer. Kennis¬ 
quiz met Kees Driehuis. 

23.24 (TT) De wereld van Boudewijn 
Büch. Serie reisreportages over de 
Indische Oceaan. Vandaag: Dodo IV. 
Presentatie: Boudewijn Büch. 

23.57 Allen nation. Amerikaanse sf- 
serie, Afl.: Oppeppen.Een sport¬ 
school wordt ervan verdacht nieuw- 
komer-hormonen bij mensen in te 
spuiten zodat bodybuilders extra 
kracht krijgen. George en Matthew 
proberen bewezen te vinden regen 
de eigenaar van de sportschool. 

00.42 Natuurmoment. Paardentrak- 
tie, natuurfilm over De Steeg bij Arn¬ 
hem. Herh. 

00.48-00.53 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. < 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjoumaal-extra. 

18.55 Trekking van de lottogetallen. 

19.00 (TT) Een meisje van 13.3-deli- 

ge documentaire. Deel 1. 

19.28 Wilde Ganzen. 

19.30 Sap. 5-delige serie over de voe- 
dings- en genotmiddelenindustrie 
Afl.i. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Kenmerk. Actualiteiten. 

20.55 Vesuvius. Thematisch discus¬ 
sieprogramma. Vandaag: Tussen 
twee vuren. Presentatie: Ce es Grim¬ 
bergen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport. 

22.45 Jaouaz. Speciale uitzending ge¬ 
durende de vastenmaand Ramadan. 

23.15-23.20 Nieuws voor doven én 
Slechthorenden. • Sandra Reemer met de 
elfde aflevering veen De Za¬ 
terdagavond Show. (RTL4 
- 20.45). 


07.00 Ochtendprogramma’s. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Irene Moors. 

12.00 RTL4 Classique. Concert door 
het RTL-orkest. 

12.45 Get a life. Serie. (herh.). 

13.10 G-men. Amerikaanse speelfilm 

uit 1935, geregisseerd door William 
Keighley. Brick Davis, grootgebracht 
door de crimineel McKay, kiest de 
kant van de FBI wanneer zijn vriend 
door gangsters om het leven wordt 
gebracht. Hij mag zijn directe chef 
Jeff McCord absoluut niet, maar voelt 
zich aangetrokken tot diens zuster 
Kay. 

14.35 Eurocops. Politieserie. 

15.30 Lenny. Comedy-serie. 

15.55 Mlnlplaybackshow. (herh.). 

17.00 Een eigen huls... een plek on¬ 
der de zon. Elfde van een serie doe- 
het-zelf programma's. Speciaal voor 
dit programma is een huis uit 1951 
met achterstallig onderhoud aange¬ 
kocht. In iedere uitzending zal een 
onderdeel van het huis worden aan¬ 
gepast en opgeknapt. Naast prakti¬ 
sche tips wordt er in iedere uitzen¬ 
ding aandacht besteed aan zaken die 
komen kijken bij het kopen van een 
huis zoals hypotheken, verzekerin¬ 
gen en subsidies. Verder zijn er korte 
documentaires te zien over fabrica¬ 
geprocessen van allerlei materialen 
die in een huis worden gebruikt en 
zullen op het gebied van inrichting di¬ 
verse voorbeelden worden getoond. 
Presentatie: Manon Thomas en Nico 
Zwinkels. 

17.30 Tineke. Weekendprogramma 
met Tineke de Nooy. (Om 18.00 
nieuws). 

19.30 Avondnieuws en weer. 

20.00 Liefde op het eerste gezicht. 

Spel met Caroline Tertsen. 

20.45 Zaterdagavond show. 

21.45 Hunter. Serie. 

22.35 Playboy late night show. 

23.30 Laatste nieuws. 

23.45 Doublé exposure. Amerikaan¬ 
se film uit 1982. 

01.15 Talos of terror. Amerikaanse 
horrorfilm uit 1962. 

02.40 Nachtprogramma. 


ï 

i 

t 

v 


Tagesschau. 

Land dazwlschen: Südkorea. 
Das Ende der Morgenstille. 
Medizin nach Noten 1/3. 
Tagesschau. 

Das grosse Monopoly. Docu- 
; ?®htaire over de strijd om gebouwen 
Qrortd in het centrum van Leipzig. 
*5 Toeristische tips. 

]*00 Taofifttchau. 

Ifa Made inGermany. Duitse 
5*elfilm uit 1956. 
jR Umschau. 
rjfc Persoverzicht, 
rjj® Tagesschau. 

Europamagazln. 

30 CeBit '92-beurs in Hannover. 
15 Kinderquatsch mit Mlchaei. 

>rprogramma. 

(TT) Gesundhett! Medizin lm 
m. Hormonen. 

Erstens. 

Disney Club. 

"S Hter und Heute unterwegs. 

■“ Tagesschau. 

■ Sportschau-Telegramm. 
Sportschau. Sportmagazine 
Bundesliga voetbal. 

Markt 

Verstellen Sie Spass? Van- 
„: Tierisch. 

, (TT) Tagesschau. 

•15 Die Rudi Carrell Show. 

7 Tagesthemen-Telegramm. 

“^5 Lotto-trekking. 

Tagesthemen. 

1® (TT) Das Wort zum Sonntag. 
15 Moon 44. Duitse speelfilm uit 
• 9®9 van Roland Emmerich. In het 
' 2038 woedt er een hevige strijd 
diverse manen die belangrijke 
dstoffen bevatten. 

Tagesschau. 

Under fire. Amerikaanse speel-. 


y» 


t* n£\?en web van politieke intriges. 

ÏJflO TaoMschau 

^*5*02.10 Zuschauen - Entspan- 
- Nachdenken. Bilder aus Ne- 
0* Fèrber in Thimi. 


09.45 Zie Duitsland 1. . 

Grieken, Italianen en Portugezen. 

09.00 Heute. 

09.03 EURO. Europees magazine. 

09.45 Zie Duitsland. 

13.05 Diese Woche. 

13.30 •• Der heisse Draht zum ZDF. 

Muzikale quiz. 

14.15 FM Gevarieerd programma. 

14.55 Das Geheimnis hinter der Tür. 

Aflevering uit de reeks Wenn du mich 
fragst. 

15.20 (TT) Alle Herrlichkeit auf Er- 
den. (Löve is a many splendored 
thing). Amerikaanse speelfilm uit 
1955 van Henry King. Met: William 
Holden, Jennifer Jones, Torin That- 
cher e.a. De arts Suyin wort in het 
Hongkong van 1949 verliefd op de 
Amerikaanse reporter Mare Elliot. 

17.00 Heute. 

17.05 Lënderspiegel. Regionaal 
nieuwsprogramma. 

17.45 Kart May. Zesdelige serie over 
het leven van Kart May. Aflevering 2: 
Studie- en docententijd 1856-1862. 

IQ nn Uonta 

1&20 (TT) Mit Leib und Seele. Duitse 
serie. Met: Günter Strack, Liesel 
Christ, Hannelore Elsner e.a. Afl.: Die 
letzte Chance. 

20.15 (TT) Heisse Colts in harten 
Fëusten. (Return of the Gunfighter), 
Amerikaanse speelfilm uit 1966. Met 
ó.a. Robert Taylor en ana Martin. 

21.45 Heute-joumal. 

22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 
Sportprogramma. Presentatie: Karl 
Senne. Aansl.: Gewinnzahlen vom 
Wochenende (VPS 23.19). uitslagen 
van kansspelen van dit weekend. 

23.20 SOKO 5113. Afl.: Horrortrip. De 
Soko-medewerkers Less en Bla- 
schke ontdekken dat een Porsche-rij¬ 
der in zijn auto LSD vervoerd heeft. 

00.10 Heute. 

00.15 Kampf der Welten (The war of 
the worlds). Amerikaanse speelfilm 
uit 1953 van Byron Haskin. Met: Ge¬ 
ne Barry, Ahn Robinson, Les Tre- 
mayne e.a. In de buurt van een Cali- 
fomisch stadje landt een ruimteschip, 
dat vol zit met wezens van Mars. Al 
snel beginnen de Marsmannetjes met 
het vernietigen van de wereld. Zelfs 
atoombommen deren hen niet. De 
wereld lijkt ten einde. 


09.45 Tele-Gym. 10.00 Th is week. 

10.15 Actuaütés. 10.30 Frans voor be¬ 
ginners. 11.00 Engels. 11.30 FemUni- 
versitat im Dritten. 12.15 Von Karachi 
ins Karakorum. 13.00 Cursus geschie¬ 
denis. 13.30 Wiskunde. 14.00 Der 
Contergan-Prozess, documentaire. 

14.15 West 3 aktuell. 14.20 Das war’s 

- diese Woche. 15.00 Sport 3 extra. 
17.00 lm Spiegel der Schamanen, do¬ 
cumentaire. 17.45 Kleine Meisterwer- 
ke: 100. Todestag von Ernst Jakob 
Renz. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Mit 
Physik und Chemie gegen Tumoren, 
wetenschappelijke documentaire. 

18.30^ Die Sendung mit der Maus, kin¬ 
derprogramma. 18.58 Programma- 
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde, regio¬ 
naal magazine met om 19.30 Sport im 
Westen. 20.00 Die Wüste und das 
blaue Meer, reportage over een' natio¬ 
naal park in West-Afrika. 20.45 Szene- 
Theater, amusementsprogramma met 
het Rocktheater Nachtschicht. 22.00 
Mythos Indien, 4-delige documentaire 
serie over de geschiedenis van India. 
Afl.1: Zeiten und Ströme. 22.30 Zu- 
kunftsgesprüche: Politiker fürs Jahr 
2000. Jürgen Möllemarin in gesprek 
met Mathias Greffath. 23.30 Jazz vor 
Mittemacht: 12. Leverkusener Jazzta- 
ge ’91, muziekprogramma. Met New 
Horizons Ensemble en Orchestra Infini- 
ty. 00.30 Laatste nieuws. 14.30 Cursus geschiedenis. 15.00 
Sport 3 extra. 17.00 Nimms Dritte, ma¬ 
gazine. 17.30 Alles Alltag. 18-00 Kerk 
en samenleving. 18.30 Südwestjour- 
nal. 19.00 VlP-Tips, speiprogramma. 

19.30 Wunderwelt Wiese, natuurfilm. 

20.15 Nomaden auf dem Kaiserthron - 
Auf den Spuren der Salier.documentai- 
re. Afl.2: Höhepunkt und Gefëhrdung 
der salischen Macht. (herh.). 21.15 
Monty Pythons Flying circus, satirisch 
programma. Afl.2. 21.45 Aktuell. 21.50 
Grenzenlos, discussieprogramma over 
politiek en media. 23.20 Schmidt - Die 
Mitternachtsshow, variétéprogramma. 
01.20 Journaal. 01.22 Non-Stop-Fem- 
sehen. 


06.00 Tekenfilms. 

07.10 Mërchen aus aller Welt. (Story- 
book international), sprookje. 

07.35 Riff und Herkules. Franse te¬ 
kenfilmserie. 

08.00 Konfetti. Kinderprogramma. 

-09.20 Kladt. Spelshow. 

10.10 New Kids on the block. Ameri¬ 
kaanse tekenfilmserie. 

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. 

11.00 Marvel Universum. Kinderpro¬ 
gramma met de tekenfilms Fantastic 
Four • Das Superteam, Dino - Riders, 
Rude Dog und seine Bande en Spi- 
derman und seine aussergewöhnli- 
chen Freunde 

12.35 Michei VaHlant Tekenfilm. 

13.05 Teenage mutant hero huiles. 

Amerikaanse tekenfilmserie. 

13.30 Super Mario Brothers. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Fledermëuse im 
Keiler. Herh. 

14.00 Daktari. # Amerikaanse serie. 
Afl.: Unerwünschte Gaste. Herh. 

15.00 Sheriff Lobo Afl. Aus eins 
mach’ zwei! 

16.00 BJ und der Bër. Dunkle Ver- 
gangenheit. 

16.55 Der Preis ist helss. Spelshow. 

17.35 Knack den Superpreis. 

17.45 InsideBunte. 

18.15 Gophers. Comedy-serie. Afl.6: 
Rockstar Lemmi Lemming. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Full house. Fauler Zauber. 

20.15 Wings of freedom. Hasselhoff 
haut drauf, (W.B., Blue and the 
bean), Amerikaanse komedie uit 
1988 van Max Kleven. 

21.45 Alles nicht8 oder? Met Hella 
von Sinnen en Hugo Egon Balder. 

23.00 Zwei Kumpel in Tirol. Duitse 
softsexfilm uit 1978 met o.a. Ingrid 


TV 


itilillitii mm 


E£L° G-Men (1935-USA). Span- 
film waarin James Cagney 
man speelt die, hoewel hij 
ypot gebracht is door een onder- 
T^ekffiguur, zich aan de zijde van 
FBI schaart ais zijn vriend door 
8®“igsters vermoord wordt. Regie: 
**WKam Keighly. 

f? 11 

'Mo Roman Sëandals 
r®?3-USA). Ouderwetse, verruk- 
??we musicalproduktie van Frank 
j!®We met Eddie Cantor in de 
iPpWrol, die heen en weer door de Nick Nolte in ’Undet Fire\ (Duitsland 1 - 23.55 uur). 


7^ r ®ist tussen het moderne en het 
® f rtleke Rome. 

JjLPIua 

2J-15 Bail Out (1988-USA). Veel 
r®«e, dolle pret en goede dialogen 
*®fllm waarin Davkl Hasselhof met 
maten voor een firma werken, 
■J 0 6r voor zorgt dat op borgtocht 
, jjTKKtfaien personen zich weer tij- 
rI?. VOc>r 6,6 rechtbank presenteren, 
bekend als: W.B., Blue and 
ö®8ji. Regie: Max Kleven. 


Nederland 1 

20.25 Yanks (1979-USA). Verkwis¬ 
tende produktie van John Schiesin- 
ger over romances tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tussen Ame¬ 
rikaanse soldaten en Engelse vrou¬ 
wen. Met o.a.: Richard Gere, Lisa 
Eichhom en Vanessa Redgrave. 

Duitsland 1 

22.15 Moon 44 (1990-D). Science 
Fiction van Roland Emmerich die 
het moet hebben van de speciale 
effecten. Anno 2030: Veiligheids¬ 
agent Stone moet de verdwijning 
van erts-transporten op 'Maan 44' 
onderzoeken in een tijd dat grond¬ 
stoffen zeer schaars geworden zijn. 


RTL Plus 

23.00 Zwei Kumpel in Tirol 
(1978-D). Het gebruikelijke Tirol- 
repertoire, deze keer door Alois 
Brummer, over twee kameraden 
die achter elke rok aanlopen. Met 
o.a.: Franz Muxenender, RinakJo 
Talamonti en Ingrid Steeger. 

BRT 1 

23.20 Rolling Thunder (1977-USA). 
Film van John Flynn. Veteraan Wil¬ 
liam Devane komt na 8 jaar gevan¬ 
genschap thuis en ontdekt dat in 
die tussentijd zijn gezin vermoord 
werd. Wraak in koelen bloede is 
het gevolg. Vprder met: Tommy 
Lee Joqps en Linda Haynes. 


00.25 Griechische Feigen. Duitse 
sex-komedie uit 1976. Herh. 

01.45 Mënnermagazin. 

02.10 Zwel Kumpel In Tirol. Herha¬ 
ling van 23.00 uur. 

03.30 Nebraska-Jim Spaans/ltaiiaan- 
se western (19)55). 

04.50 Blinder Alarm (The cobblers 
of Umbridge), Engelse korte film. 

05.15 Nepal - Königreich zwischen 
zwel Welten Reisreportage. 

05.45 Tekenfilm. 


Nederland 1 

23.36 Freedom Fighter 

(1988-USA). Film over soldaat in 
Berlijn door Desmond Davis. De 
soldaat wordt plotseling van zijn 
Oostduitse vriendin afgesloten door 
de oprichting van de Muur. Niet 
bijster boeiend. Met: Tony Danza, 
Nejl Dickson en Geraldine James. 

RTL4 

23.45 Doublé Exposure 

(1982-USA). Bekwaam gespeelde, 
maar thriller zonder spanning van 
William Byron Hillman over een 
succesvolle fotograaf, die meent te 
lijden aan vreselijke nachtmerries 
waarin hij zijn modellen vermoordt. 
Met o.a. Michael Callen en Joanna 
Pettet. 

Duitsland 1 , 

23.55 Under Fire (1984-USA). Oor¬ 
log sfotog raaf Russel Price (Nick 
Nolte) raakt in deze film van Rpger 
Spottiswoode persoonlijk betrokken 
bij {de strijd tussen de regering van 
Somoza en de Sandinisten in Nica¬ 
ragua. Film geeft, zeker voor Ame¬ 
rikaanse begrippen, kritisch beeld 
van guerrilla-ooriog. 

RTL4 

01.15 Tales of Tenor (1962 : USA). 
Vier verhalen van E.A. Poe, inge¬ 
dikt door Roger Corman tot een 
driedelige film met Peter Lorre als 
wraakzuchtige echtgenoot, die zijn 
vrouw inmetselt. Verder met Vin- 
cent Pricejpn Basil Rathbone. 


10.30 Vak-werk. Rond arbeid. 

11.00 Welkom op de arbeidsmarkt 

11.20 Veiliger wonen. Trappen en 
ladders. 

11.30 Sprechen Sie Deutsch? Cur¬ 
sus Duits. 

12.00-12.50 Voor Turken en Marok¬ 
kanen. 

15.40 Roman scandals. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1933. 

17.10 Okavango. Jeugdserie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Schoolslag. Speiprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. 

19.20 Joker- en lottotrekking. Paar- 
denkoersen, mededelingen. 

19.30 Journaal en Sport 

20.00 Caravans. Vlaamse comedyse¬ 
rie. Afl.1: De varkenshoek. 

20.35 After the promise. Amerikaan¬ 
se tv-fiim. Elmer Jackson is een har¬ 
dwerkende .timmerman, die ha de 
dood van zyn vrouw met vier kinde¬ 
ren achterblijft. 

22.05 Night court Amerikaanse co¬ 
medyserie. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Vandaag. 

23.20 Rolling thunder. Amerikaanse 
speelfilm uit 1977 van John Flynn. 
Wanneer inbrekers de vrouw en zoon 
van majoor Rane doden, besluit deze 
zelf met de moordenaars af te reke¬ 
nen. 

00.55-01.00 Coda. Fantasiestuk nr. 2 
opus 73 van R. Schumann. 
19.00 Sport extra. Snooker: Euro- 
pean open, samenvatting. 

20.00 Metropolitan Opera 25th Anni- 
versary Gala. Met o.m. Piacido 
Domingo, Nicalai Ghiaurov, Thomas 
Hampson, Sondra Kelly, Leo Nucd, 
Luciano Pavarotti, Paul Plishka, Che- 
ryl Studer, Frederica von Stade en 
het orkest van de Metropolitan Opera 
o.l.v. James Levine. 

21.40-23.00 Snooker. Rechtstreeks 
vanuit Tongeren. 
# Karl 
22 . 10 ). 


Dall. (Sat 1 - 06.00 Quarbeet, kinderprogramma met 
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony, 
Ollies total verrückte Farm, Silver-' 
hawks - Die Retter des Universuins,' 
Batman, Das falsche Gesicht, Verliebt 
in eine Hexe, Zorro, Dick und Doof. 
10.00 Cagney & Lacey, serie. 10.55 
Von Herz zu Herz. 11^0 Glücksrad. 

12.30 Wirtschaftsforum. 13.00 Sat 1 
Bliek. 13.05 Zauber der Berge. 13.35 
Raumschiff Enterprise. 14.25 Manner- 
wirtschaft. 15.00 Sat 1 Bliek. 15.05 ■ 
Tarzans Abenteuer in New York. VS- 
avonturenfilm uit 1942.16.20 Wunder- 
bilder der Tierwelt. 16.45 Decolleté, 
Modemagazin. 17.15 Klipp-klapp. 

17.45 Punkt, Punkt, Punkt. Woordspel. 

18.15 Herz ist Trumpf. Speiprogram¬ 
ma. 18.45Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews. 

20.15 ■ Der rote Kreis, Duitse Wallace- 
Krimi uit 1959. 22.00 SAT.1 Bliek. 
22.10 Jux & Dallerei. 23.10 Heisse 
Sehnsucht, Zwitserse erotische film uit 
1985.00.25 Tennis. Grand Prix-Tumier 
in Key Biscayne (VS), ca 01.55 Erotik 
im Beruf Duitse sexfilm uit 1971.03.20 
Vorschau/Videotext. 


Radio 1 

7.07 Nieuwsshow (7.08 en 8.10 
Aktua en 7.30 Nws.).' 11.05 Kamer¬ 
breed. 12.05 Aktua ( 12.30 Nws. 
12.55 Mededelingen tb.v. land en 
tuinbouw). 14.05 Aktua sport 
(17.05 en 18.10 Aktua. 17.30 
Nws). 19.04 Coulissen. 19.30 
Langs de lijn, sport en muziek. 
22.02 Podium van de Nederlandse 
lichte muziek. 23.06 Met het oog 
op morgen. 0.02 Damokles. 
1.02-7.00 Niemandsland. 10.00 Voor Polen. 10.30 Cursus Ne¬ 
derlands. 11.00 Spaans. 11.30 Beroe¬ 
penvoorlichting. 11.35 Filmmagazine. 

11.50 Clips è la une. 11.55 Vidéothè- 
que. 13.00 Nieuws. 13.10 Objectif Eu- 
rope. 13.45 Comme un cheveu sur la 
soupe, komedie (1957) met Louis de 
Funès. 16.05 Les fantasmes féminins. 

16.25 Zipo, korte fabel. 16.35 Filmma¬ 
gazine. 17.25 Nouba nouba. 1735 Fé- 
lix, voor de jeugd. 18^5 Culinair 
magazine. 18.40 Télétourisme. 19.30 
Journaal. 20.05 Le jardin extraordinai¬ 
re. 20.45 The China syndrome, Ameri¬ 
kaanse speelfilm. 22.45 Verkeerstip. 

22.50 Sportmagazine. 23.50-00.15 
Laatste nieuws. 12.30 Tribune sociale. 13.00 Emission 
Ecolo. 13.30 Le coeur et l’esprit. 14.05 
Mondt al circus, toneelstuk. 1530 Festi¬ 
val Ars Musica 1992. 1730 Sindbad, 
manifestatie. 1730 Les guerres pour 
l’eau. 1830 Oud-strijders uit de oorlog 
in Vietnam en Afghanistan. 19.30 Jour¬ 
naal. 20.00 Concert Van Morrison. 
21.00 Coup de film. 2135 Laatste 
nieuws. 21.55 La bande des quatre, 
Frans/Zwitserse speelfilm (1988). 07.00 Ochtendprogramma's. 12.00 
Nieuws. 12.05 Reftets. 13.00 Nieuws. 

13.15 Horizon 93. 1330 Ramdam. 
14.00 Divan. 1430 Au plaistr de dieu, 
serie. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash vari- 
celie. 16.45 Génies en herbe. 17.00 
Jongerenmagazine. 17^40 Clips radio 
21. 18.15 Kijkers ontmoeten TV 5. 

18.30 Nieuws. 1930 Autovision. 19.30 
Belgisch nieuws. 2030 Maritiem maga¬ 
zine. 2130 Nieuws. 21.30 Au plaisir de 
Dieu, serie. 23.00 Nieuws. 2330 Lite¬ 
rair magazine. 0030-0130 Ramdam, 
cultureel magazine. 
06.55 L’ora del destino. 1230 Check- 
up. 1335 Estrazioni del lotto. 1330 
Telegiomale. 13.55 TG1 - Tre minuti di. 
14.00 Prisma. 14.30 TGS - Sabato 
sport. 1430 Roma: judo. 1530 Sora. 
ddismo. 16.15 Firenze: PaUanuoto. 

16.45 Disney dub. 18.00 TG1 flash. 
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10-Piu' 
sani piu’ belli. 1930 Paroie e vita. 

19.50 Che tenpo fa. 20.00 Tetegumar 
Ie. 20.25 TG/Uno sport! 20.40 Scom- 
mettiamo...che? 22.45 TG1 linea notte. 
23.00 Speciale TG1. 00.00 TG1 notte • 
che tempo fa. 00.30 Re per una notte. 
02.30 Metkxxa di fuoco. 07.35 Open urüversiteit. 0835 Nieuws. 
08.30 Crystal Tipps and Aflstair. 08.35 
Wiz bang. 08.45 The Jetsons. 09.05 
Eggs ’n' Baker. 0935 Thundercats. 
10.00 Going live, kindermagazine. 

13.15 Grandstand, sportprogramma. 
18.05 Nieuws. 1835 Stay tooned, te¬ 
kenfilm. 18.50 Big break, quiz. 19.20 
Noel's house party, amusement. 20.10 
Innerspace, Amerikaanse speelfilm uit 
1987 van Joe Dante met Dennis Quaid 
en Martin Short. Een wetenschappelijk 
verkleinde marinier komt compleet met 
een verideinde onderzeeër in het li¬ 
chaam van een hypochonder terecht 
Pogingen om hem eruit te halen wor¬ 
den gehinderd door saboteurs die de 
verkleingsmachine willen stelen. 22.05 
Moon and son, serie. 23.00 Nieuws. 
2330 That's life. Satirisch consumen¬ 
tenmagazine. 00.00 Midnight calier, 
serie. 0030 Moving, Amerikaanse 


speelfilm uit 1988 van Alan Metter met 
Richard Pryor en Beveriy Todd. Fami¬ 
lieleden en buren dragen ertoe bij een 
verhuizing in een nachtmerrie te veran¬ 
deren. 02.15-0230 Weerbericht 07.40 Open universrteit 1630 Mahab- 
harat, serie. 16.40 Look, stranger. Afl.: 
In the footsteps of Tess. 1730 Away 
all boats, Amerikaanse speelfilm uit 
1956. 18.50 Late again, compilatie. 

19.40 Nieuws. 1935 The magie art of 
Jan Svankmajer. 2035 Fine cub actue¬ 
le documentaires. 2235 The Sfcflian, 
Amerikaanse speelfilm uit 1987 vjtn 
Michael Cimino. Een Siciliaan steelt en 
moordt in naam van zijn onderdrukte 
kameraden. 00.00-01.30 • Guitar * £- 
gends • Rock ‘n RoH Night: met o*. 
Joe Cocker, Jack Bruce en Bob Dylan 
en Keith Richard- 07.00 Auto- en motorsport 08.00 
Skiën. 0930 Usracen. 10.00 Auto- en 
motorsport. 1030 Basketbal. 1130 
Kickboksen. 1230 World sports spe¬ 
cial. 12.30 Basketball. Boston - Chica- 
go. 14.00 Argentijns voetbal. 1530 Bil¬ 
jarten in Aldershot. 1830 Finale jjsra- 
cen in Parijs. 19.00 Boksen. 2Q30 
Atletiek: Groot-Brittannië - USA. 3230 
Golf: US PGA Tour. 00.00 Büjarlen in 
Aldershot. 0230 Ushockey: Vancouver 
- Hartford. 0430 American footbafl. 
05.30-07.00 Boksen. 09.00 International motorsport 1030 
Paardesport. 11.00 Saturday akve, met 
Woridcup Noordse combinatie skiën: 
Cross country vanuit Oslo; Worstelen; 
ATP tennis; Woridcup Noordse combi¬ 
natie: Cross country vanuk Oslo; Golf: 
Catakxbë open kampioenschappen; 
9kién om de Wereldbeker: Afdaling 
voor dames en heren vanuit Aspen. 
2030 International motorsport 2130 
Polsstokhoogspringen. 23303130 
Funboard, indoor vanuit Parijs. 0630 US market wrap. 06.40 Business 
insiders and view. 0730 Videecfas. 
0630 rm Nieuws. 0830 Al mixed *>. 
1335 Europese culturele agsnds. 
1430 Kickboksen. 1530 Supersports 
news. 1630 World sports spec^fl. 
1630 Vakantiemagazine. 1730 Jonge¬ 
renmagazine. 1730 Heavy metaf ma¬ 
gazine. 1830 Travel magazine. 1930 
Videofashion. 1930 Eastem Europe 
reports. 2030 The mystery of Mr. 
Wong. 2230 Nieuws. 2230 Rlm>ewo- 
pe. 23.00 Sportmagazine. 2330 Con- 
certmagazine. 0030 Supersports 
news. 00.40 Videoclips. 08.00 Greatest hits weekend vwth Re- 
becca de Ruvo. 1130 The big picture. 
1130 US Top 20 video countdown. 
1330 XPO. 14.00 The putee. 1430 
Greatest hits weekend with Ray Cokes. 
1730 Yo! Raps. 1830 Week in rock. 
1830 The big picture. 1930 Europeen 
top 20.2130 Saturday night Ave. 2230 
Partyzone. 0130 Greatest hits week¬ 
end with Kristiane Backer. 03.00-0030 
Night videos. 07.30 Moneytine. 0930 World ftuai- 
rtess this week. 11.10 Larry 'tórig. 

12.40 International correspondents. 
14.10 The big jstory. 15.10 Heë|h 
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 OMan- 
ce and technology week. 1630HS^e 
with Elsa Klensch. 17.10 Showbe Ms 
week. 18.40 Evans and ltovak. 3930 
World business this week. 1930 New » 
maker Saturday. 20.10 He a flhweek. 

20.40 Styte with Elsa Klensch. 2Ü.T0 
Your money. 21.40 International cor- 
respoidents. 2330 Newsmaker Satur¬ 
day. 00.40 Pinnade. 01.10 The big 
story. 03.10 Showbiz this week. 
05.10-07.10 The Capital gang. 


radio i 


Radio 2 1 

7.04 Intro. 9Ó4 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers met koppen. 14.04 
Uitgelicht. 16.04. Andere koffie. 
17.04 Levensfef en levensleed. 
18.04 KROs country time. 19.04 
Glas in lood. 19.30 Leven zonder 
antwoord. 20.04 Concours de la 
chanson. 2104 The Bande. 
22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.04 Wakkere 8.04 Popsjop. 10.04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip 17.04 
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04 
Fdrza. 20.04 For those who like to 
groove. 22.04 Rock City 
23.04-24.00 Liefdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 NWs. 8.04 Fiori musical*. 9.00 
Pick-up. 10.00Caroline. II.OOKur- 
hausconcert: Pianomuz. 12.00 
Muziek voor rrtfjjoenen. 13.00 Nws. 


13.04 Veronica klassiek: Brabants 
Ork. met piano. 14.33 Veronica 
kamermuziek: Muz. voor viool en 
piano. 15.12 Nieuwe platen. 16.00 
Lang leve de opera. 18.00 Nws. 
16.04 Avondstemming. 20.00 Nws. 
20.02 KRO-kiassiek met om 20.02 
Capella Figuratie; 21.15 KRO klas¬ 
siek. 22.00 22.00 KRO literair: 
Camera obscura. 23.00 Het orgel. 
23.20-24.00 Laudate. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken 
aan werk. 10.00 Onder de groene 
linde. 10.15 De muzikale fruitmand 
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws. 
12.06 Meer dan een lied aMeenl 
12.44 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 12.45 Vragen naar de weg. 
13.00 Nws. 13.10 Kom er es tut. 
13.30 Opo doro 14.00 NCRV- 
zaterdag sport. 17.00 Licht en uit¬ 
zicht 17.46 Postbus 51, Neder¬ 
landse AntiMen en Aruba. 17.55 
Mededelingen en schippersberich- 
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberier 
(Goed nieuws). 18.25 Kayen ras^a 
(Er is hoop). 18.40 Hoda aHsIam. 
19.00 Nieuws en actuakteitenni- 
briek in het Turks. 19.30 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Marok¬ 
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws 
en actuaMekentubriek in het Chi¬ 
nees. 20.30 Laat ons de ruskttg 
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp¬ 
verlening. 21,15 Reflector. 21.35 
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag- 
avond-uur. , 


9.00 Postbus 94. verzoekplaten 
9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Hst ei van St 
Joost Regionaal magazine voor de 
zaterdagochtend. 11.000* Onder¬ 
stroom, programma over lunet en 
cultuur. 12.00 Hst evenement, 
klassieke muziek. 13.00 Overname 
programma’s Radio 1.17.00-18.00 
Limburg Aktuee! (kort) en Vr| Spet, 
popmuziek. 


toeel. 13.00 Hitparade. 16.00 Pm 
en contra, jeugdmagazina. 17.06 
Forum - Cuttureei mtbazine. 18.00 
Ut de regio. 18.10BRF Nëséa. 
18.35 Vrije Tribune. r“rrtnm 
18.45 E va ngekum in uneerar ZatL 
19.00 Sn t e rday Night Rock Show. 
21.05-21 j07 Utetogan Balgtocha 
•oho. 


6.00 Nieuws. 6.05 Wstam week¬ 
end (6.30, 7.00, 7.30 nieuws. 7.45 
In 1 spionnetje). 8.00 Nieuws. 8.10 
Ochtendkuren met Somers en Ver¬ 
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De 
zoete inval, radtokwis mat Luc Ap- 
permont 11.30 Vlaamse top tien. 
12.00 Radio twee top dertig (met 
om 13.00 nieuws). 14.00 Radto 
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.10 Ris 
van Letever. Aandacht voor enter¬ 
tainment en vrije tijd met Kun van 
Eeghem. (18.00 nieuws). 20.00 
Hartelijk. W en sen en verzoeken 
van luisteraars (2200 nieuws en 
lotto). 23 30 Nachtradio (Msuws 
om 24.00 en 500 uur). 

B«lgié/BRF 

(Nieuws om 6.30, 7.00,8.00, 9.00, 
11.00, 12.30, 14.00, f6.00, 17.00. 
18.30 en 21.00 uur). 

6.35 Radto-ombijL 7.15 Verzoek¬ 
platen (7.30 uit de rag»; 7.45 
agenda: 8.10 p ersoverz ich t; over¬ 
peinzing). 905 LP-MartO. 10.00 
Vinko Bicanic Nve. 1200 Agenda 
voor Brussel, aansl. Muafc bei 
Toch (12.15 agenda ,Oefcanton; 

12.35 persoverzicht) 12.45 Ak- 


RTLRmHo 

6.00 Gulan Morgan DsutdffittMSl. 
8.00 Radio-Shop. Muziek enMtva 
Metten. 1200 Wu nach hit t zum 
NuMarif: Vemnsirptatsn. 15.00 
Sport Shop. Voetbal en andsm 
s portevenementen. 1600 Ameri¬ 
can Tap 40. Afctoeie hitparade uit 
de USA 2100 Je taime. 
24.00-600 Kuschebock. De tnooi- 


WDR 4 


4.06 na dtowetwr. 6.00 NmUws 
6.05 Morganmalodto. 600 Msuws/ 
Zum Tags. 6.07 In u n asra m Attsr. 
8.56 Ovwrpeinzrng. 9.00 Msuws. 
9.06 Dar MusarpevRon (10.00 
Nieuws). 12.00 Msuws. 1206 Pop 
Report met «en overzicht vttrfde 
Dutte* hitoerade 14.00 Mauttieln 
economisch praafle. 14.07 OscMto 
ter der Watt. 15.00 Cal* Carttan 
(16.00 nieuwe). 1700 Der Tttfcum 
Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee.U*8i 
htrwjv^M^ AUeto Wrirtjatwl 

deranTaSocT NUmws. ^orcS 
muette O ospet s , Spirttuets.- 22O0 

---i~ flrntti 

22.30-04.06 ARD-Nechlexarees.. Limburgs Dagblad 

Onr. goed te koop aangeb./gevr. Ardennen 

Boven Malmedy. Ski-gebied. Vrijst. mod. luxe landhuis op 
2.807m2 Langs bosrand. Blijv. vrij. uitz. bwj. 1981 o.a. 
3 gr. slpkmrs. 3 badk. gar. c.v. ƒ 370.000,-. 

Ardennen 

Langs Belg. Luxemb. grens. Vrijst. op 1.000m2. Tot. 10 
kmrs. 3 keuk. 3 douches, bwj. 1985, op eenvoud, wijze te 
splitsen in 2 a 3 appartementen, vr.pr. ƒ 185.000,-. 

Makko Gulpen 

Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182. Zat. tot 13 u. 


Limburas 

■smmswÊÊJkat 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina Heerlen, Kampstraat 98 

Keurig onderh. haltvrijst. woonhuis, 4 ruime slpks., grote 
zolder en leuke tuin. 

Vr.pr. ƒ 136.000.- k.k. 


VIJGEN 

v ONItOl KI NI) (iOI I) IIIS-71 ir.17 


Landgraaf, Leemkoel 1 | 

Rustig gel. halfvr. woonh. met 2 slpkmrs. badk. met douche 
Vr.pr. ƒ 139.000,-k.k. 

Van Oppen B.V. i 

Lindeple m 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder. 

Voerendaal, Grachtstraat 

Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met c.v., garage 
en tuin. Ind.: hal, toilet, L-woonkr. met parketvloer en o h., 
luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. Ie verd.: overloop, 
3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e 
verd.: vaste trap naar hobbyruimte en berging. Het pand 
verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs 
f 259.000,- k.k. ; 


Hoensbroek, St. Gerlachstr. 3 j 

te koop goed onderhouden haltvrijst. woonh met garage. 
Ind.: provisiekelder, hal, wc, woonk. 34 m2 met mog. open 
haard, keuk. met compl. aanbouw, 3 slaapk,, badkamer, 
bergzolder. Gedeeltelijk rolluiken, dubbele beglazing. 
Vr.pr. ƒ 155.000,-k.k. Tel. 045-221894. 1 B \ .Ji Sittard, Wilhelminastraat 


Nuth, Molenveld 26 


Gelegen op top-locatie nabij centrum luxe appartement 9 ele 9 en nieuwbouw, riant vrijstaand la 

met c.v. en parkeerplaats. Ind. o.a. living, keuken, moderne °P 2 ^° m2 ^ r ?, n p; ïrnnnc«o 4 ruim 

badkamer met ligbad, douche, v.w., 2 slaapkamers. Aanv.j ' VHAAurHijb ƒ 429UUU.-K.K. 

n.o.t.k. koopprijs ƒ 235.00,-k.k. Voerendaal 

Haltvrijst. woonh. opp. 365 m2. Beg.gr.: hal, tollet, gr. 
L-vorm. woonk. met o.h., halt open luxe keuken met app., 
gar. berging met zolder. Ie verd.: 3 slaapk., luxe badk. met 
ligb., 2e tollet. Vaste tr. naar 2e verd.: zolder/4e slaapk. 
Royale tuin op zuiden onder arch. aangel. Bijz.h.: travertin 
vl. en luxe afwerking, interieurbouw. Aanv. i.o. 
_ Prijs ƒ 249.000,- k.k. Inl. 045-753381. _ 

Brunssum, Trichterweg 

Goed gel. vrijst. woonh. met c.v., inpandige garage en tuin. 
Ind.: souterrain: kelder, garage. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr. 
met o.h., ruime keuken met app., waranda. Ie verd.: 4 
slaapkrs, moderne badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e 
verd.: vliezotrap naar hobbyruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs 
ƒ 247.500,-. k.k. RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastncht heerlen 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 • tel 046-511611 


(^VIJGEN 

ONlUXiKI NI) (iOlil) (145-71 Ir,17 

I RUIJTERS 


! 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 


ciquinci RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 


Heerlen-Zuid: 

Vrijstaande villa aan de buitenrand van centrum. Rustig en 
blijvend goed gelegen. Geïsoleerd. Rolluiken. Ind.o.a. j 
souterrain: ook van buitenaf bereikbaar. Dubbele garage, 
werkruimte, wasruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte, toi-' 
let. Begane grond en Ie verdieping: Royale hal, grote 
speelse living- eetkamer (totaal 78 m2) met open haard. 
Lux uitgevoerde keuken met app. Werkkamer (t.v.-kamer). 
4 slaapkamers, kastenkamer. Luxe badkamer met o.a. 
douche, ligbad met 2 vaste wastafels. Doucheruimte. Groot 
dakterras, tuin, terras. Rolluiken. Prijs: ƒ 495.000.-k.k. j 


Pickée makelaardij bv JjJ 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale- nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf, F 
< m * 


H.OO-1 

charis 

Leus X; 

13.00-1 

«techi 

5.05 j 
1S.30 \ 
Marie 

16.00 t 

16.07 | 
7.0° | 

1? .00 I 

Aft.: S 
17.10. 
Aft.; C 

17.20 , 
Aft.; [ 
17.40 
v an ( 
vissei 
17.55 
l -9.v. 

,f1ode 

18.20 
18.20 

jongt 

i» de 91 
8.30 


Heerlen, Gouverneurstraat 81 

Halfvrijstaand, met 2 slaapkamers. 
VRAAGPRIJS ƒ 108.000,- k.k. 7 


\ 

VIJGEN 

ONUOI UI ND (ioni) (145-711617 
v J 


[ KOM EENS KIJKEN NAAR DE FRAAI 
INGERICHTE MODELWONING 

(A.D. PEUTZSTRAAT IN HEERLEN) 

Zaterdag 14 maart en zondag 15 maart 
van 14.00 -16.00 uur 


Project ’Husken 


aquinoi Sittard, Pepijnstraat-Lahrhof se C( 

Goed onderhouden woonhuis met c.v., carport en Wj avon 
net zuiden. Ind. o.a. woonk., keuken, bijkeuken, 3 Sr Zette 
oadkamer, zolder. Aanv. i.o. Vraagprijs ƒ 145 . 000 ,-k.k, 19.27 


RUIJTER , 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht he ** 1 

6131 AL sittard - rijksweg 2 d 35 - tel 046 - 511®” HEERLEN, 

ROEBROEKWEG 4-C 


HEERLEN, 

ADENAUERLAAN 19 _ & , 


aquina 


> 


aquina 
Woonh. m garage en kleine plaat 
Ind : hal, toilet, keuken m bmetvloei, 
woonk. m lomeMoet gar 

leVetd.: cvedoop, 3 slpks , fraai 
betegelde bodk, m ligbad, v w 
2e toilet. 2e Verd.: vaste trap, 

4e slaapk. berging en c.v.vuime 
Bwjr, 1979, Aonrv. in overleg 
Prijs: ƒ. 109.000,- k.k. 
wm\ 


Drive-inn woning m inpandige gar 
en c.v Ind beg gr ral, gor , toiler 
hobby/sloapk. c v-ruimte I e Verd 
v^jonkomer en keuken 2e Verd.. 

3 slaapkamers, bodk metligbod, 
v w en toilet 

Prijs: /. 125.000,- k.k. 
HEERLEN, 

SCHANDELERSTRAAT 59 
Royaal haltvrijst herenhuis m diepe 
tuin Ind soul prov hobby, was 
en c v kelder Parterre hal, toilet, 
[vorm living, keuken m instoilalie, 
royaal letras I e Verd . o/erloop 
m vide, 4 slpks , luxe badkamer 
2e Verd : royale zolder Degelijke 
uwoenng en materialen. Bwy 75 
Aanv 1 juli 1992 
Prijs: ƒ. 295.000,- k.k. 


er 1 °^^oen *‘\' 


HEERLEN, 

DR. V.BERCKELLAAN 26 


HEERLEN, 

CORIOVALLUMSTRAAT 3 


■*MrnmF 

ao ■ ï ii 

i: } tÉè M *} 


Woorr/bedriifspantl m c.v. gelege 
m aenlrum 'o. k.v. koophandel, 
bibloiheek en Stodhuis. Ind 2 
kelders, ro/ole entree, grote werk¬ 
ruimte ca 65 m J , 2 kamers, keuken 
en polo I e Verd : 5 kamers en 
badk 2e Verd : via vaste trap, 

2 kamers en vliennq. Aonv. direkr 
Opp 159 m J 

Prijs: ƒ.395.000,- k.k. 
!öws| 


HEERLEN/HOENSBROEK 
Vr '0TSX}- 

ewR \ 

assa 
SIBBE, (VALKENBURG) 
SIBBERKERKSTRAAT 38 KOOPSOM: 
ƒ210.000,- v.o.n. Exclusief 

WONEN IN HEERLEN: 
NU BINNEN UW BEREIK Zelfs bij 100% financiering 
van de koopsom, bedragen Uw 
maandelijkse lasten slechts ƒ 800, 

(afhankelijk van inkomen e.d.), doordat de unieke 

Loon Vast-hypotheek op dit project van toepassing is. (Rente 1992=8,3%) 


Woonh m c.v , garage en kleine 
paliotein. Ind hd) woonk keuken m 
apparatuur goraqe m werkput 
Ie Verd 3 sioapfa en bodkomet 
m kien ligood, toilet en v w. 

2e Verd.: jvra waste trop) 4e slaapk., 
c.v,-ruimte en bergruimte 

Prijs:/. 135.000,- k.k. 
De Erk Royaal halfvnjsr herenhuis 
c q prokti|kwoning. Ind kelder, 
royale hal, toilet, kantoor, Lvorm 
living met openhaard, fraai over 
dekt terras, gar tuin leVetd. 

3 slpks , luxe bodk. met ligbad, 
douche, 2 v w , 2e toilet, kantoor/ 
4e slpks. 2e Verd vaste tap, 
zolder berging. Geschikt voor div 
doeleinden Bwjr 1976. Pe<c 
opp. 443 m J Aanv ca dec 92 
Prijs: ƒ. 298.000,- k.k. 


Voor diverse doeleinden geschikt' 
Karakteristiek vrijst herenhuis met 
c.v stol en luin Ind o a 3 kelders 
royale hal, zjlk , eelk , keuken, stol. 
bi jkeuken I e Verd.: royaie overloop 
5 ïipks en zolderruimte boven stol 
2e verd via vaste tap grote zolder 
Dient deds getencv te worden 
Daken eleklr zijn vernieuwd, Perc. 
opp 13l5m 2 Aanv direkt 

Prijs: ƒ. 325.000,- k.k. 


Makelaardij o.g., Taxaties 
Hypotheek-Ad viescentrum 
Ruys de Beerenbroucklaan 28 Heerlen 


óók zaterdags: 10.00-13.00 uur 

Tel. 045-715566 


aquina 


Heerlen, Vlotstraat 

Goed gel. hoekwon. met c.v., berging en tuin. Ind.: souter¬ 
rain: kelder Beg.gr,: entree, keuken, bijkeuken, woonk., 
ensuite. Ie Verd.: overloop, 3 slaapk., badk. met ligbad, 
v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 slaapk. Aanv. i.o. Prijs 
ƒ 245.000.- k.k. 
VAN HOVELL TOT WESTERFLIERHOF, EXKLUSIEF WONEN 

Op een van de mooiste lokaties in Heerien/Hoensbrock worden 8 fraaie geschakelde 
bungalows met garage gebouwd. De Van Hövel tot Westerflierhof is prachtig en rustig 
gelegen op 'n steenworp van alle belangrijke voorzieningen zoals scholen, winkelcentrum 
en busverbindingen. 

Door een perfekte kombinatie van uiterlijke architektuur en praktische en toch speelse 
binnen-indeling vormt dit de basis voor een uitstekend woonkomfort. 

INDELING 

De bungalow komt U binnen door een aparte entree. De royale L-vormige woonkamer 
met schuifpui biedt U meteen kontakt met Uw ruime achtertuin. De keuken ligt verscho¬ 
len zodat de inkijk minimaal is en U toch kontakt heeft met de living 
Aan het portaal bevindt zich een grote inpandige berging, een toilet, de badkamer en een 
ruime "ouder"slaapkamer. 

Via de trap bereikt U de le verdieping waar zich nog 2 slaapkamers bevinden. Uiteraard 
zijn alle bungalows voorzien van een garage. U ziet, alle voorwaarden voor een praktisch 
woongenot zijn hieV aanwezig 

Prijzen vanaf ƒ. 198.900,- v.o.n. 

Bel meteen voor uitgebreide documentatie 

RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerten 

6411 AT heerlen van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 

Ubach over Worms 

Hoensbroek, Ligtenbergstraat 69 Woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. Geïsoleerd, dub- 

Halfvrijst. woonhuis op 341 m2 grond, ruime woonkamer, 1 bele beglazing. Goed onderhouden. Ind.: oa. woonkamer, 
slpk. 28m2, mogelijkh. 2 van te maken, tuin op zuiden, keuken 3 slpks., badkamer en zolder. Prijs ƒ 139.000,-k.k. 
kunststof ramen. - 


Heerlen, Pleiweg 25 Obbicht, Karei van Bronckhorstln 


Haltvrijst. woonhuis met inp garage, 3 slaapkamers, pracht Qp goede stand geleqen uitst. onderh. vrijst. landhuis 

tliirv inhni iiA/hoarri ntarL'Qfv/IrsörQrs pnrra J . 1 _ 


Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. 


m, ... .-fsm pÊÉ j 

JaiiéJ 

'■* W'W-Z. i * f * 


Heerlen, Drieschstraat 

Nabij centrum goed gel. appartement met lift en garage 
Ind souterrain: berging, garage. App.: hal, toilet, woonk 
met balkon, keuken, 2 slaapk, met balkon, badk. met oa 
ligbad Aanv. i.o. Koopprijs ƒ 115.000,- k.k. 


Pick€€ makelaardij bv 

Taxaties, hypotheek- adviescenfrale' j 
Heerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf. 


Brunssum, Hoofdbroekerweg 31 

Halfvrijstaand woonhuis met kelder en c.v,, keuken met 
complete aanbouw, luxe badkamer, 3 slpkmrs.. zolder met 
Vlizo trap. Geheel thermopane en rolluiken. 

Vr.pr. ƒ 138.000,- k.k. 

Van Oppen B.V. 

Lindeplem 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder. 


, lOi , \/I Tr.UM RUIJTERS 


makttaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 


tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre 
VRAAGPRIJS ƒ 205.000,- k.k. 


l^nL 1 VIJGEN 

ONUOI RI N!) <;OI l> tl)5-71 Ui 17 


c.v., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. Perc. 
420 m2. Ind. o.a. living met open haard, luxe keuken 
apparatuur, 4 royale slpks., badk. met ligbad, vaste 
naar zolderverdieping. Aanv. i.o. vraagprijs ƒ 325 . 000 ,-k.^ 


RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heetten 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-511611 Eygelshoven: 

vrijstaand ouder woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. 
Ind. o.a.: kelder, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slpk., 
douche-ruimte en zolder (vaste trap). Vr.pr. ƒ 140.000,-k.k 


PickCC makelaardij bv JgJ 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf, 


Wijnandsrade, Koningsgraven 38 Amstenrade Hoofdstraat 

Mooi vrijstaand landhuis op 670 m2 grond, woon/eetkamer ruiioicn llaue, nuuiUoll dcU 

plm. 60 m2, kantoor, hobbyruimte, 4 slpks., zolder en in- Goed onderhouden, dubbel woonhuis met c.v., kelder, 
pandige garage. aanbw en tuin. Perc.opp. plm. 445 m2, event. geschikt voor 

Vr.pr. ƒ 398.000 k.k. praktijk, winkel of kantoorruimte. Vraagprijs ƒ 205.000,-k.k. VIJGEN 

^ OMiOI UI M) (,<)1 I) ttlS-71 Ir,17 j RUIJTERS 

makelas' dij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611 


Koningsbosch J 

Aan de rand van Koningsbosch. Riant landhuis, 
gelegen. Perc. opp. plm. 2100 m2, bwj. 1991. Sfsö r *^ 
ruime hal, veldbr., tegelvl. Woonk. 54 m2 veldr., 
Prachtig overdekt terras (Zuiden). 3 gr. slaapk. 
sche badkamer. Eetkeuken 16 m2, bijkeuken 16 m 2 
garages (inpandig). Geh. onderkelderd, vloerverwafj^ 
Rn anart verw fnasl Geheel zeer aoede iSd* 


en apart verw. (gas). Geheel zeer goede is 
Prijs i n overleg. Tel. 04743-2098. __ 

Voor Piccolo's zie verder pagina 5^ ^y~iimburgs dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 # Pagina 57 

televisie en radio zondag 


derland 1 


■00-11.55 Omroepparochie. Eu- 
“'aristieviering vanuit de St. Francis- 
pus Xaveriuskerk te Amersfoort. 
S -O0-I3.i2 Nieuws voor doven en 
*techthorenden. 

*•05 Health & Beauty. Cursus. 

Het gezongen woord. Gast: 
Marie Cecile Moerdijk. 

"•00 •• Journaal. 

*•07 Heb ik iets gemist? Compilatie 
Programma's van afgelopen week. 

'•00 KRESJ met:. 

J Ԥ9 Kiekeboe. Kleutermagazine. 
Scheten; 

;J0 Oren van je kop, poppenserie. 
Gewoon; 

•20 Gezusters Kokkel, jeugdserie. 
De toegift; 

'•40 De sprookjesstoel, sprookjes 
Van de gebroeders Grimm. Afl.: De 
.'f'Sser en zijn vrouw. 

1 05 Kruis + munt, spelprogramma 
~9 v. het 125-jarige bestaan van het 
node Kruis. 

?20 CRASH met: 

B -20 Nummer 28, serie over zeven 
J^geren voor het eerst op kamers in 
9rote stad. 

^•30 Hotel Amor. Herh. 

8.00 Perfect Strangers. Amerikaan- 
^ comedyserie. Afl.: De vrijgezellen- 
a,/ ond. Balki organiseert een vrijge- 
^ellenavond voor Larry en Jennifer. 
*•27 (TT) Waku waku. Quiz over die- 
met Rob Fruithof. Panel: Ted de 
“raak, Wilma Driessen, Henk Ro- 
J^eijn en Minoesch Jorissen. 

5-00 (••+TT) Journaal. 

**•16 (TT) Vreemde praktijken. Co¬ 
medyserie. 

^•45 Ook dat nog. Satirisch consu¬ 
mentenmagazine. Presentatie: Aad 
an den Heuvel, Sylvia Millecam, 
egor Frenkel Frank, Hans Böhm 
Bavo Galama. 

-3 Brandpunt. Actualiteitenru- 
dek. 

•15 The Chief. 6-delige Engelse po- 
Vjteserie. Afl.5. Stafford wil de politie 
échter bij de mensen brengen maar 
F® mensen zien dat niet zo zitten. 

•10 A titre persönnel, praatpro¬ 
gramma met Milou van Sprang. 
•55-00.00 •• Journaal. 


uitsland 1 


•35 Disney Club. Kindermagazine. 
“•Oo Haste Töne. Reportage van de 
|3e muziekbeurs in Frankfurt. 

■30 Besuch bei Ludwig Harig. 

'•00 Kopfball. Spelprogramma. 
j-30 (TT) Die Sendung mit der 
**aus, informatief kindermagazine. 
*•00 Presseclub. 

*•45 Tagesschau. 

3.10 Weekoverzicht 
.15 Musikstreifzüge. Vandaag de 
gitaristen Kenny Burrell, Philip Cathe- 
tifie en Jean Toots Thielemans. 

3*45 Geheimcode F. Duits/Franse 
Serie. Afl.5: Tierarzt gesucht. 

4-10 Die Herren des Strandes. Bra- 
*iliaanse serie. Afl.2+3. 

5.00 Tagesschau. 

5.05 Tele-Fussball: Die grossen 
fricks der Superstars-.. Afl.3: Jean- 
p ierre Papin. 

5.20 ARD Sport extra. Met: Ijshoc¬ 
key bundesliga: Halve finales play- 
a Hs; Skiën: Wereldcup-wedstrijden. 
'■00 ARD-Ratgeber. Juridische tips. 

7.30 Bilder aus der Wissenschaft. 
Wetenschappelijk magazine. 

3-00 Tagesschau. 

*•05 Wir über uns. 

•10 Sportschau. 

•40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se- 
''e. Afl.328: Eigene Wege. 

“09 Die Goldene 1. Bekendmaking 
de winnaars van de tv-loterij. 

Mo Weltspiegel. Reportages. 

3.50 Sportschau-Telegramm. 

*•58 Programma-overzicht. 

•00 (TT) Tagesschau. 

•15 Tatort. Duitse politieserie. Afl.: 
Werspekuliert. Wanneer de bankier 
Harzendorf in zijn villa in Kronberg 
^ordt gevonden is de eerste gedach¬ 
te zelfmoord. 

•44 Tagesthemen-Telegramm. 

'•45 Die Feuerwehr hilft - vorbeu- 
9en musst du, brandpreventie. 

•50 Titel, Thesen, Temperamente. 
•20 Tagesthemen. 

•35 Ihr Deutschen. Documentaire. 
,•20 Hundert Meisterwerke. Serie 
kunstbeschouwingen. 

*.30 Die besten Jahre. Amer. serie. 
jAfl.: Nicht gesellschaftsfahig. 
r®-20 Tagesschau. 

^3-25-00.30 Z.E.N. Bilder aus Nepal: 
Das Kloster Tengpoche. 


Nederland 2 


09.00 Bump. Engelse tekenfilmserie 
over een onhandig olifantje. 

09.05 De grote dikke beer vertelt. 
Afl.: Jonge hazen zijn niet dom. 

09.35 Bonk en Beer. Serie naar het 
toneelstuk Trappelzak slaapt uit. 

09.50 Mannetje & mannetje. Serie. 

09.55 Broertjes. Serie. Afl.: Logeren. 

10.10 Pootjes. Dierenserie. 

10.30 Kinderdetective bureau. 
Jeugdserie. Afl.2: Hond vermist! 

11.00 Reiziger in muziek. Live mu- 
ziekmagazine met Han Reiziger. 

12.02 TROS Voetbal Plus. 

12.50-13.35 •• De VARA matinee. 
Radio Kamer Orkest o.l.v. Hans Zen¬ 
der en Boris Pergamenschikov, cello 
spelen: 1. Meeresstille und glückliche 
Fahrt opus 27, Mendelssohn. 2. Cel¬ 
loconcert in a opus 129, Schumann. 

18.00 • • Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul- 
tureel-humoristisch programma van¬ 
uit Amsterdam. 

18.35 Eerie, Indiana. 13-delige avon- 
turenserie over het leven in Indiana. 
Afl.6: Just say no to fun. 

19.00 The wonder years. Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Triangle. 

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag een portret van Hal 
Hartley en Christ Whitley. 

20.00 • • Journaal. 

20.10 Van Kooten en De Bie’s Keek 
op de week. Actuele satire met Kees 
van Kooten en Wim de Bie. 

20.37 Belevenissen. Tweewekelijks 
programma waarin Peter van Ingen 
een persoon uit de actualliteit volgt. 

21.05 Let the blood run free. Austra¬ 
lische comedyserie. Afl. 10. 

21.30 (TT) De dienst. 6-delige docu- 
mentaireserie over overheidsdien¬ 
sten. Vanavond: De belastingdienst. 

22.38 102 boulevard Hausmann. En¬ 
gels drama van Alan Bennett over 
een korte periode uit het leven van de 
schrijver Marcel Proust. Met: Alan 
Bates, Janet McTeer, Paul Rhys, e.a. 
Regie: üdayan Prasad. Proust heeft 
volgens zijn huishoudster Céleste te¬ 
veel aandacht voor de jonge Massis, 
een begaafd violist. 

23.52-23.57 •• Journaal. 


Duitsland 2 


08.43 Programmaoverzicht. 

08.45 Geschichten von nebenan. 

tret vdn de 66-jarige Salomon Perel, 
een Joodse jongen die in een tehuis 
van de Hitler-jeugd werd opgevoed. 
09.15 Zur Zeit. Kerkelijk magazine. 
09.30 Eucharistieviering, vanuit de 
Pfarrkirche St. Marien in Eutin. 

10.15 Wallenstein. 4-delige serie. 
Aansl. Pointen vor 12. 

12.00 • • Das Sonntagskonzert. 
Concert van jonge kunstenaars. 

12.45 Heute. 

12.47 Treffpunkt. 

13.15 Damals. Terugblikprogramma. 

13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.: 
Rudi kriegt was auf die Ohren. 

13.55 Werner Fend: Mein Dschun- 
gelbuch. Natuurdocumentaire serie. 

•14.15 Achterbahn. Serie voor kinde¬ 
ren. Afl.: Die Riders. 

14.45 C 14 - Vorstoss in die Vergan- 
genheit. Serie programma's over 
archeologische ontdekkingen. 

15.15 Unter den Brücken. Duitse 
speelfilm uit '44 van Helmut Kautner. 

16.50 Aktion 240. Filantropisch over¬ 
zicht. Aansl. Der grosse Preis (VPS 
17.04}. 

17.05 Heute. 

17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a. 
Bundesliga-voetbal en ijshockey. 

18.15 ML - Mona Lisa. Vrouwenma¬ 
gazine. Thema: Kinderpornografie. 

18.57 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt.Politiek magazine. 

19.30 Die Knoff-hoff-Show. 

20.15 (TT) Drei Birken auf der Heide, 

Duitse speelfilm uit '56 van Ulrich Er- 
furth. 

21.40 Heute. 

21.50 Sport am Sonntag. 

21.55 Kinder des Feuers. Documen¬ 
taire over de proeven die Dr. Josef 
Mengele deed met tweelingen in het 
concentratiekamp Auschwitz. 

22.45 König David. Symfonische 
psalm in 3 delen van Arthur Honeg- 
ger naar het drama van René Morax. 
Uitgevoerd door het Orchestre Natio¬ 
nal de France o.l.v. Georges Pretre. 

23.50 Das Cabinet des Dr. Caligari. 
Duitse speelfilm uit 1919/1920. Dr. 
Caligari heeft tentje op de jaarmarkt 
waar vreemde dingen gebeuren. 

01.05 Heute. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.30 Aktüel. Wekelijks programma 
met actualiteiten uit Nederland en 
Turkije. 

11.00 Het allochtoon video circuit: 

Kijk op Chinese schilderkunst, docu¬ 
mentaire. Meer inzicht in de traditio¬ 
nele schilderkunst die ook nu nog in 
China wordt beoefend. 

'11.30 Omrop Fryslan Edukatyf, do¬ 
cumentaire. 

12.00 Het Capitool, live discussiepro¬ 
gramma. 

12.45-12.50 Spotje van het Natio¬ 
naal Reumafonds. 

13.00 (TT) Aarde, mens en milieu, 

13.20 Voorlichtingsprogramma over 
de geschiedenisserie Rusland wordt 
rood. 

13.30 Grieks voor beginners, afl.2. 

14.00 Orfeo en Euridice, opera van 

Gluck uitgevoerd door het koor en or¬ 
kest van de Royal Opera House Lon¬ 
den o.l.v. Hartmut Haenchen. Ensce¬ 
nering van Harry Kupfer. 

15.22-16.22 Tweede Ramadan uit¬ 
zending, magazine van de Islamiti¬ 
sche Omroep Stichting. 

18.10 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.15 Sesamstraat. 

18.35 Studio Sport. 

20.00 Verhoor (Przesluchanie), 
Poolse speelfilm van Ryszard Bu- 
gajski. Met: Adam Ferency, Janusz 
Gajos, Anna Romantovska e.a. 

Polen, begin jaren '50. Een cabare¬ 
tière wordt zonder aanleiding gear¬ 
resteerd, waarna zij op mogelijke 
relaties met de vijand wordt gemar¬ 
teld. 

22.00 • • Journaal. 

22.07 Oog in oog, serie van 24 televi¬ 
siespelen. Afl. 15: Cassette uit Calpe, 
van Eddy Asselbergs gespeeld door 
Chris Lomme. De 40-jarige Eva ver¬ 
trekt, met alleen haar videocamera 
als metgezel, naar het Spaanse Cal¬ 
pe. Herh. 

22.40 Dochters van de Nijl, docu¬ 
mentaire over vrouwen in Egypte. 

23.25-23.30 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


09.00 Telekolleg II. 09.30 Telekolleg 
aktuell. 10.00 Telekolleg II. 10.30 Cur¬ 
sus biologie. 11.00 Magazine voor Por¬ 
tugezen, Spanjaarden, Kroaten, Ser- 
ven en Turken. 12.00 Tele-Akademie. 

12.45 Sehen statt Horen. 13.15 Eu- 
ropa-Magazin. 13.40 West 3 aktuell. 

13.45 Sonntagsgesprach. 14.00 Streif- 
züge. 14.15 Humanökologie. 15.00 
(ZW+TT) Heidi kehrt heim. Am./Duitse 
speelfilm uit 1967. 16.35 Hundert Meis¬ 
terwerke. 16.45 Külturgeschichten. 
17.00 WDR-Treff. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18.01 Die Kinder vom Mühlental. 

18.30 Gott und die Welt unterwegs. 
18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde. 20.00 (ZW) Schwarzer 
Sturm (Viento negro), Mexicaanse 
speelfilm uit 1965 van Servando Gon- 
zalez. 21.40 Schmidteinander. 21.59 
West 3 aktuell. 22.10 Ich stelle mich. 

23.40 Die Karibik: documentaire over 
het Caribisch gebied sinds de ontdek¬ 
king door Columbus. 00.30 (ZW)Fla- 
mes of passion, Engelse experimentele 
film van Richard Kwietniowski. 00.47 
Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch 
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00 
Cursus Engels. Afl.52. 09.30 Telekol¬ 
leg aktuell. 10.00 Cursus natuurkunde. 

10.30 Cursus biologie. 11.00 Musik urn 
elf. 2e symfonie in D opus 36, Beetho¬ 
ven (dirigent Gerd Albrecht). 12.00 
Tele-Akademie. 12.45 S'ehen statt ho¬ 
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere Hei¬ 
mat. 14.15 Funkkolleg: Fernsehbegleit- 
programm '92. 15.00 (ZW) Es fing so 
harmlos an. Duitse speelfilm uit 1944 
van Theo Lingen. 16.25 Toeristisch 
magazine. Vandaag o.a. aandacht voor 
aansprakelijkheid bij het verlies van 
bagage bij vliegreizen. 17.00 Propa¬ 
ganda als Waffe. 17.45 Quiz 18.30 Das 
Südwestjournal. 19.00 Musicbox. 

19.45 Alles Alltag... 20.15 Labyrinti¬ 
sche Reise. 21.00 Aktuell. 21.05 Kei- 
ner fragt, was ich fühle. 21.50 Sport- 
magazine. 22.45 Wortwechsel. 23.30 
Weisser Fleck. 00.15 Denkanstösse. 
00.20 Laatste nieuws. 00.22 Non-Stop- 

Fernsehen. 


België/TV 1 


07.00 Ochtendprogramma. 

07.30 The world tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma. 

12.00 RTL4 classique. 

13.05 Clip. 

13.10 Studio Rembrandt. Herh 

13.55 Columbo. Amerikaanse politie¬ 
serie met Peter Falk e.a.. 'Mind over 
Mayhem'. Dr. Cahill vermoordt pro¬ 
fessor Nicholson nadat deze had 
gedreigd Cahills zoon aan te klagen 
wegens plagiaat. Colombo krijgt hulp 
uit een onverwachte hoek. 

15.05 Ron’s Honeymoonquiz. 

16.30 Gezondheid.Aandacht voor uit¬ 
eenlopende onderwerpen uit de we¬ 
reld van de gezondheidszorg. 

17.00 Match. Actueel sportprogram¬ 
ma. 

17.35 Full house. Amerikaanse serie. 
'Happy birthday, Babies’ (2). Michel- 
le’s verjaardagsfeestje wordt ruw ver¬ 
stoord door de komst van Jesse en 
Rebecca’s eeneiige tweeling. 

18.00 Zes uur nieuws. Presentatie: 
Jaap van Meekren. 

18.25 Bios. Film- en videoprogram¬ 
ma. 

19.05 Jake & the Fatman. Ameri¬ 
kaanse serie. The Lady in red’. Ed 
Delaney, een ex-agent, heeft maar 
een obsessie, het oplossen van een 
dertig jaar oude moord. 

19.30 Avondnieuws. 

19.39 Jake & the Fatman. Vervolg. 

20.00 Match: voetbal. Met hoogtepun¬ 
ten en samenvattingen uit de Spaan¬ 
se, Engelse en Italiaanse competitie. 

20.45 Baywatch. Amerikaanse serie. 
'The Rookie school’. 

21.40 De reis van je leven. Quizpro- 
gramma. Vandaag: Florida. 

22.25 Ursul de Geer. Under- 
cover-agent Michael Levine van de 
Amerikaanse narcoticabestrijding is 
deze keer te gast bij gespreksleider 
Ursul de Geer. 

23.15 De vierde kamer. Politieke pro¬ 
gramma. Met o.a. Catherine Keijl. 
Aansluitend het RTL4 Laatste 
Nieuws. 

00.20 Dallas. Amerikaanse serie. 

01.10 Nachtprogramma. 


09.00 Samson. Dolle avonturen bij 
Samson en Gert in de huiskamer. 
Met tekenfilms: Bolke de Beer, Bouli, 
Tom & Jerry en Babar. 

10.00 Sunday proms. Koningin 
Elisabethwedstrijd voor piano 1991. 
Frank Braley speelt de Sonate in F, 
KV 332 van W.A. Mozart en het Pia¬ 
noconcert nr.4 van L. van Beethoven. 
11.00 De zevende dag. Praatcafé. 
Met om 11.00 De week in beeld; 

11.15 Confrontatie; 12.00 Zeven op 
zeven. 

12.45 Sportmiddag. Sportprogr. 

13.15 Star runner. Nieuwzeelands/ 

Canadese jeugdfilm van P. Sharp. 
15.00 Hans en Grietje. Animatiefilm. 

15.10 Dossier Verhuist. Serie. 

16.00 1 voor iedereen. Familiepro- 

gramma. Vandaag: 16.00 culinair 
progr. 16.10 Op verzoek. 16.25Na- 
tuurlijke huidverzorgingsprodukten. 

16.35 Mijn hart is vol muziek. 16.40 
Tuiniermagazine. 17.00 Picobello en 

17.10 Look, met o.a. mannenmode. 

17.30 Merlina. Jeugdserie. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 74. 
18.00 Journaal. 

18.10 De Edison tweeling Ameri¬ 
kaanse jeugdserie. 

18.35 Simon en Sarah. Vlaamse 
jeugdfilm van Jan Keymeulen. 

19.00 De Cosby show. Am. serie. 

19.25 Programma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Secret army. Engelse serie. 

21.25 De andere kant< Portret. Van¬ 
daag: Guy Mortier. 

22.00 I.Q. Quiz met denkvragen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.50 Ziggurat. Kunst- en cultuurma- 
gazine. Met o.a. Anthony Perkms te 
gast op het Filmfestival te Brussel om 
zijn nieuwe film A demon in my view 
voor te stellen. 

23.30-23.40 Coda - Plastische kun¬ 
sten. 


België/TV 2 


Geen uitzending. 


06.00 Peter Pan. Tekenfilmserie. 

06.25 Die Flintstone Kids. Serie 

06.40 Tom und Jerry Kids. Serie. 

07.05 Yogi Bar. Tekenfilmserie. 

07.30 Scooby Doo. Tekenfilmserie. 

08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro¬ 
gramma. Aansl. tekenfilmserie. 

09.35 Moontrap - Gefangenen in 
Raum und Zeit. Sf-film uit 1988 van 
Robert Dyke. 

11.10 Kunst und Botschaft. Van¬ 
daag: Studie zum Jakobskampf. 

11.15 Die Woche mit Geert Müller- 
Gerbes, talkshow. 

12.05 Edelhart Magazin. Muziekpro¬ 
gramma. Presentatie: Ingo Schmoll. 

12.30 Major Dad. Amerikaanse serie. 
Afl.: Unser Major ist der Beste. 

13.05 Mein Vater ist ein Ausserirdi- 
scher Afl.: Die Freuden des Alltags. 

13.30 Familie Munster Afl.: Tausche 
Kindheit gegen Elternschaft. 

13.55 Ultraman - Mein geheimes Ich 
Afl.: Andrew wird Schauspielerin. 

14.20 Das Bibel Quiz. Spelprogram. 

14.55 MusiCafe. Schlagerprogram. 

16.00 Erste Sehnsucht. Franse eroti¬ 
sche film van David Hamilton. 

17.45 Chetarzt Dr. Westphall - Das 
turbulente Krankenhaus (St. Else- 
where). Amerik. ziekenhuisserie. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie kein anderer. 
Reisquiz. Vandaag: Zuid-Californië. 

20.15 Traumhochzeit. Romantische 
h'uwelijksshow. 

21.50 Spiegel tv. Nieuws-magazine. 

22.35 Prime time - Spatausgabe. 
Zeppeline stehen in der Luft. 

22.55 Playboy late night show. 

23.25 Liebesstunden. 

23.55 Schloss Pompon Rouge. Co- 
medy-serie. Afl.: Die frohe Botschaft. 

00.20 Kanal 4 - Dokument. Docu¬ 
mentaire. Vandaag: Brecht. 

00.50 Hollywood shuttle. Amerikaan¬ 
se komedie van Robert Townsend. 

02.10 Die Stadt der lllusionen (The 
bad and the beautiful), Amerikaanse 
speelfilm uit 1952 van Vincente Min- 
nelli. Met o.a. Lana Turner. 

04.10 Zwischen Moskau und 
Shanghai (Moskau - Shanghai), 
Duitse speelfilm uit 1936 van Paul 
Wegener. Met: Pola Negri, Wolfgang 
Keppler, Gustav Diessl. • 

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh. I 


# Toeristische quiz met 
Björn Schimpf. (RTL Plus - 
19.10). 


06.00 Quarbeet. 06.05Neon Ri- 
der.06.55 Verliebt in eine Hexe. 07.25 
My little Pony. 08.00 Grisu, der kleine 
Drache. 08.25 Police Academy. 09.00 
Batman. 09.30 Zorro. 10.00 ■ Dick 
und Doof. 10.30 Drops. 11.00 Duitse 
Meisterschaften in den Latein-Amerika- 
nischen Tanzen in Bielefeld. 12.40 Ki- 
no News. 12.55 So gesehen. 13.00 
SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib Gesund. 

13.35 Raümschiff Enterprise, Ameri¬ 
kaanse sf-serie. 14.30 Mannerwirt- 
schaft, Amerikaanse familieserie. 
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Black - Der 
schwarze Blitz, Frans/Canadese serie. 

15.35 Die Dame ist der Gatte. Ameri¬ 
kaanse slapstickfilm. 17.05 SAT 1 
Bliek. 17.10 Old Surehand. Duits/Joe¬ 
goslavische speelfilm uit 1965. 18.45 
SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1 Sportclub. 

19.20 Glücksrad 20.15Der Kaiser und 
das Waschermadel. Oostenrijkse 
speelfilm uit 1957. 22.00 Talk im Turm, 
talkshow. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.35 
SAT 1 sport. ATP-toernooi in Key Bis- 
cayne. 01.30 Vorschau/Videotekst. Belqië/RTBF 1 


10.30 Terre et soleil. 11.00 Eucharistie¬ 
viering. 12.00 Faire Ie pomt. 12.55 
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20 Fire 
down below. Am. speelfilrp uit 1957 
van Robert Parrish naar de roman van 
Max Catto. 15.10 Documentaire over 
de chimpansee. 16.15 Génies en her- 
be. Spelprogr. 16.50 Nouba nouba. 

17.25 Jeu des dictionnaires. 18.00 
Autovision. 18.30 Week-end sportif. 

19.30 Journaal. 20.05 Loterire. Amuse- 
mentsprogr. 21.30 An inconvenient 
woman. Amer. tv-film van Larry Elikann 
naar gelijknamige roman van Dominick 
Dunne. 23.05-23.30 Laatste nieuws. 


België/Télé 21 


13.35 Reflets. Reportages uit het bui¬ 
tenland. 14.35 Concert van Ierse zan¬ 
ger Van Morrison. 15.35 Radio 21. 

17.55 Félix. 18.25 Mort de Noel, to¬ 
neelstuk van Franz Xaver Kroetz in 
een bewerking van Pierre Petrel. 19.30 
Journaal. 20.00 The pride and the pas¬ 
sion. Am. speelfilm uit 1957 van Stan¬ 
ley Kramer. 22.00 Laatste nieuws. 
22.30-23.25 Week-end sportif. 


TV 5 


07.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws. 
12.05 Objectif Europe. 12.30 Référen- 
ce: L'invité de TV 5. 13.00 Nieuws. 

13.15 Amusementsprogr. 14.00 Die- 
renprogr. 14.30 (TT)Funeraria funera- 
rio politiefilm van Murrillo Salie naar de 
roman van Maxime Delamare. 16.05 
Nieuws. 16.15 Correspondances. 

16.25 Programma over het medium te¬ 
levisie. 17.30 Documentaireserie over 
WO II. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe¬ 
richt. 19.00 Spelprogramma. 19.30 Bel¬ 
gisch nieuws. 20.00 Actualiteitenmaga¬ 
zine. 21.00 Nieuws. 21.30 (TT) Kublai 
Khan, film van Denys de la Patellière. 

23.20 Nieuws. 23.40-00.15 Cinérama, 
filmmagazine. 


RAI UNO 


06.00 Ochtend/middagrogr. 18.05 TG1 
- Flash. 18.10 90 minuto. 18.40 Dome- 
nica in. 19.50 Che tempo fa 20.00 Te- 
legiornale. 20.25 TG Uno sport. 20.40 
Pronto soccorso 2. Film. 22.20 La Do- 
menica sportiva. 23.00 TG1 flash. 
23.05 La Domenica sportiva. 23.50 Zo¬ 
na cesarini. 00.30 TG1 notte - che 
tempo fa. 01.00 Spartacus. Film. 03.55 
I tre sceriffi. Film. 05.00 Divertimenti. 
05.55 Le awenture di Caleb William. BBC 1 


07.45 Open universiteit. 09.50 Play- 
days. 10.10 Nieuws. 10.15 Looking for 
God...through prayer. 11.00 See hear! 

11.30 Deutsch direkt. 11.55 Advice 
shop extra! 12.00 Business matters. 

12.30 Work is a four letter word. Afl.: 
Who cares wins. 13.00 Bazaar. Maga¬ 
zine. 13.30 Agrarisch magazine. 13.55 
Weekweerbericht. 14.00 Nieuws. 15.00 
(TT) Eastenders. Soapserie Een 
avondje uit resulteert in een romance 
voor Phil. 16.00 Kung fu. Am. speelfilm 
uit 1972 van Jerry Thorpe. Een Ameri- 
kaans-Chinese boeddhistische monnik 
ontvlucht China wanneer hij beschul¬ 
digd wordt van moord. 17.10 Teken¬ 
film. 17.25 (TT) Biteback.Discussie- 
progr. 18.05 Modemagazine. Vandaag: 
Nieuwe herfst- en wintercollecties. 

18.30 (TT) Antiques roadshow. 19.15 
(TT) Play it safe.tips voor veiligheid. 

19.25 Nieuws. 19.40 (TT) Village 
praise.Religieuse serie. 20.15 (TT) 
May to December.Comedyserie. 20.45 


(TT) Lovejoy.Engelse serie Afl.: Kids. 

21.35 (TT) So haunt me.Comedyserie. 
22.05 (TT) Screaming Comedyserie. 

22.40 (TT) Nieuws. 22.55 Mastermmd 
Quiz. 23.25 (TT) Heart of the matter. 
Documentaire serie. 00.00 Dear John. 
Amer. comedyserie.. Afl.: Gone cam¬ 
ping. 00.25 (TT) The shadow Serie 
waarin beroepen in verschillende lan¬ 
den met elkaar vergeleken worden. 
00.55 Astronomisch magazine. 01.15 
Mahabharat.Serie.01.55-02.00 Weer¬ 
bericht. 


BBC 2 


07.35 Open universiteit. 13.00 Regio¬ 
nale progr.. 13.30 Nickelodeon, Am. 
speelfilm uit 1976 van Peter Bogdano- 
vich. Met o.a. Ryan O'Neal. 15.25 Dis¬ 
covering Menorca. 15.50 Giovanna 
D'Arco, opera van Verdi. 18.00 Rugby 
special. 19.00 The real McCoy. 19.35 
The money programme. 20.15 (TT) 
The natural world. 21.05 Follow the 
money. 22.05 Uitreiking van filmprijzen 
voor 1991. 23.05 (TT) Utz. Tv-spel 
00.40 Tin Machine live. 01.40-02.15 
Rapido. Muziekmagazine. 


Sportnet 


07.00 NBA basketball. 07.30 Pilote. 
08.00 Paardesport. 09.00 Golf. PGA 
European tour '92. 11.00 Watersport. 

11.30 Matchroom pro boksen. Int. 
zwaargewichten. 13.30 Forte snooker 
league 1992.15.30 Atletiek. Int. indoor- 
wedstrijden. 17.00 WK ijsracen. 18.00 
USA pro skiën. 18.30 Go.Ned. auto- 
sportmagazine. 19.30 Sint kaarten zei¬ 
len. 20.00 Motorsport. 21.00 WK rally- 
sport. 22.00 US PGA tour. 00.00-03.00 
NBA basketball. 


Eurosport 


09.00 Trans world sport. 10.00 Skiën 
om Wereldbeker. 11.00 Indoor vanuit 
Parijs. 12.00 Boksen. 13.00 Sunday 
alive. Met o.a. Parijs - Nice. 20.00 Ski¬ 
springen. 21.00 Funboard. 22.00 Skiën 
om Wereldbeker 23.30-01.00 Boksen. 


Super Channel 


07.30 The mix. 08.00 ITN Nieuws. 
08.30 All mixed up. 09.30 Prophecy 
countdown. 10.00 All mixed up. 11.00 
The hour of power. 12.00 The mix. 

12.30 Video travel guides. 13.00 Die 
Welt von Morgen. 13.15 All mixed up. 

14.50 Supersports news. 15.00 Reli¬ 
gieus magazine. 15.30 Touristic maga¬ 
zin 16.00 Sportmagazine. 16.30 Hang 
loose. 17.00 Jongerenmagazine. 17.30 
The world tomorrow. 17.45 Super 
events. 18.00 Business weekly. 18.30 
E R F. 19.00 Videofashion. 19.30 The 
last resort. 20.00 Fraternity row, Am. 
speelfilm uit 1977 van Thomas J. To- 
bm. 21.50 Supersports news. 22.00 
Nieuws. 22.30 Concertmagazme. 

23.30 Film Europe 00.00 All mixed up. 
00.30 The mix all night. 


MTV Europe 


08.00 Greatest hits weekend. 11.30 
European top 20. 13.30 XPO. 14.00 
The big picture. 14.30 Greatest hits 
weekend. 18.30 Week in rock. 19.00 
US Top 20 video countdown. 21.00 
120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Head- 
bangers ball. 02.00 Greatest hits. 
03.00-07.00 Night videos. 


CNN 


07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek. 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The big 
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry King 
weekend. 12.10 Showbiz this week. 

12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30 
Inside business. 14.40 Evans and No- 
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the 
menu. 16.40 Newsmaker Sunday. 

17.10 CNN Travel guide. 18.00 World 
business this week. 18.40 International 
correspondents. 19.10 Futurewatch. 

19.40 Moneyweek. 20.00 The week in 
review. 21.00 CNN World report In 

rv] 

I 

jjj iiiiniiii mm ] *TL Plus 

09-35 Moontrap (1989-USA). Over 
het algemeen idiote SF-film van B- 
tewaliteit van Robert Dyke met Wal- 
ter Koenig als astronaut die op de 
teaan een serie verouderde en sja- 
c herijnige robotten vindt. 

Duitsland 2 

|5.15 Unter den Brücken (1945-D). 
'Wee mannen op een Rijnaak zien 
®en vrouw op een brug. Met wie 
9aat ze mee? Regie: Helmuth 
^autner. Met o.a.: Hannelore 
Schroth en Carl Raddatz 

KTL Plus 

^6.00 Premiers Désirs (1983-F). 
p ilm van David Hamilton over een 
Schoolmeisje op vakantie, dat ver- 
'tefd wordt op een miljonair die haar 
'ten de verdrinkingsdood gered lijkt 
te hebben. Met: Monica Broeke en 
p atrick Bauchau. 

Super Channel 

|0.00 Fraternity Row (1977-USA). 
Schrijver/producer Charles Gary 
°Yer het universiteitsleven van een 
Exclusieve school in het oosten van 
cte VS. • Gustav Knuth en Hannelore Schroth in ’JJnter den Brüc¬ 
ken’. (Duitsland 2 - 15.15 uur). 


Nederland 3 

20.00 Przetuchanie (1982-PI). Ster¬ 
ke politieke film noir van Ryszard 
Bugasjki over een Poolse patriotti¬ 
sche vrouw, zangeres bij de troe¬ 
pen die de bevrijding van Polen 
meemaakte, die een onbekommerd 
bestaan leidt totdat zij in 1951 na 
een 'wilde' nacht in de gevangenis 
belandt. Met o.a.: Krystyna Janda 


en Janusz Gajos. 

Duitsland 3 West 

20.00 Viento Negro (1966-Mex). 
Strenge voorman van groep spoor¬ 
wegarbeiders krijgt meer werk als 
er vrouwen op het werk komen. 
Film van Servando Gonzales. Met: 
José Elias Moreno en David Rey- 
noso. 


Duitsland 2 

20.15 Drei Birken auf der Heide 
(1956-D). Houtvester Erich Schnei- 
der keert na jaren terug in zijn ge¬ 
boortedorp waar hij weer verliefd 
wordt op zijn jeugdvriendinnetje. Hij 
heeft echter een rivaal. Regie: Ul¬ 
rich Erfurth. Verder met: Sonja Sut- 
ter en Helmuth Schneider. 

Duitsland 2 

23.50 Das Kabinet des Dr Caligari 
(1920-D). Film van Robert Wiene 
over psychiatrisch patiënt, die de 
geschiedenis van de moordende 
schizofrene dokter Caligari vertelt. 
Lijdt de patiënt zelf aan waanvoor¬ 
stellingen of niet? Met Werner 
Kraus en Conrad Veidt. 

RTL Plus 

00.50 Hollywood Shuffle 
(1987-USA). Ongelijke, maar ple¬ 
zierige komedie van Robert Town¬ 
send over jonge zwarte acteur, die 
probeert in Hollywood voet aan de 
grond te krijgen. Met: Robert Town¬ 
send, Anne-Marie Johnson en 
Starletta Dubois. 

RTL Plus 

02.10 The Bad and the Beautiful 
(1952-USA). Hollywoodverhaal van 
Vincente Minelli over een ambitieus 
producent (Kirk Douglas), gezien 
door de ogen van zijn relaties: een 
actrice (Lana Turner), schrijver 
(Dick Powelkl) en regisseur (Sulli- 

van) 4 


Radio 1 

7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30 
Nws.). 7 53 Ter overweging 8.08 
Groot nieuws. 9 05 De verbeelding. 
9 30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op één. 10.05 Wegwe¬ 
zen. 11.05 Ophel en vertier (12 30 
Nws ). 13.10 Hier en nu. 14 05 
Langs de lijn, sport en muziek 
(17.30 Nws.). 18.10 NOS Aktueel 
19 04 Van 0 tot 80 20 04 Jazz uit 
het historisch archiet: ca.20.30 
NOS Jazzgeschiedenis. 21.04 Ap¬ 
pels en peren. 22 04 New age 
music magazine. 23.07 Met het 
oog op morgen. 0.02-7 00 TROS 
Nachtwacht 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels 10.04 Tony 
van Verre ontmoet Wim Hofman 
(1) Herh 10.30 Muziekmozaiek. 
12.04 Nederlands op AVRO 2 
13.04 AVRO Radiojournaal 14.04 
Café op twee 15.30 Mezzo 17.04 
De taalmeesters. 17 30 Tour de 
chant 18.04 Album. 20 04 3 x bel¬ 
len. 20 30 The great American 
songbook. 22.00-7 00 Zie radio 1. 


Radio 3 

7.02 Wakker. 8 02 Popsjop. 10.04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip. 17 04 
Basta 18 04 Het steenen tijdperk. 
19 04 Forza. 20 04 Leidsekade Li¬ 
ve 22 04 Rock City. 23.04-24.00 
Liefdeslijn. 


Radio 4 

8.00 Nws 8 04 Lielde op t eerste 


radio i 


gehoor. 9.00 Musica religiosa et 
profana. 9.55 Programma-over¬ 
zicht 10.00 Eucharistieviering. 
11.00 As piekten van de kamermu¬ 
ziek: Euridice Strijkkwart 12 00 De 
Nederlanden: Pianomuz. 13.00 
Nws 13 04 Diskotabel. 14.15 Con¬ 
cert op zondagmiddag: Gelders 
Ork met mezzosopraan (in de 
pauze: Praten over muziek). 16 30 
Vokalise 18 00 Nws 18.04 Muziek 
uit duizenden. 19 00 Continu klas¬ 
siek. 20 00 Nws. 20.02 Specialitei¬ 
ten a la carte. 22 00 Kamerconcert: 
Pianomuz. 23.00-24.00 Finale. 


Radio 5 

6.30-6 50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9 00 Nws. 9.02 Woord op 
zondag. 9.30 Te deum iaudamus. 
9 55 Waterstanden 10.00 Het ver¬ 
haal 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil¬ 
de ganzen. 11.00 De andere we¬ 
reld van zondagmorgen op vijf. 
12.00 Nws 12.05 Het zwarte gat 
14.00 Radio Romantica. 1600 
Club Veronica Trend. 16 55 Mede¬ 
delingen en schippersberichten. 
17 00 Samenkomst. 17.58 Wilde 
ganzen 18 00 Nws. 18.10 Liturgie 
en kerkmuziek 18 40 Vrouwen 
over vrouwen. 19 00 Nieuws in het 
Turks. 19 05 Nieuws in het Marok¬ 
kaans Arabisch. 19.10 Nieuws in 
het Berbers. 19.15 Nieuws in het 
Chinees 19.20 Suara Maluku. 
19 55 Tambu 20.30 Zorg en Hoop 
21 20-22.20 Medelanders Neder¬ 
landers. 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94. verzoekplaten 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma 12.00 Het Concert. 13 00 
Overname Radio 1. 14.00-18 00 
Omroep Limburg Spiort 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen, 
morgen Een opigewekte muzikale 
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7 30 
nieuws) 8 00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen 8 12 Relax. Non-stop retro- 
muziek 9 00 Visum. Toeristisch 
programma. 10.00 Nieuws 10.03 
De pré-historie. 11 00 Kop of Flet. 
Personality-show van Michel Fol- 
let. 13 00 Nieuws. 13.10 Hittentit. 
Vlaamse hits van vroeger en nu. 
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws. 

17 05 Afgefloten (17 45 Nationale 
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws. 

18 10 Funiculi Funicuta. 20.00 Vra¬ 
gen staat vrij. verzoekplaten (22 00 
Nieuws) 23.30-6.00 Nachtradio 
(24.00 en 5 30 Nieuws.) 


Beigië/BRF 

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve- 
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli¬ 
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kirc- 
he 9 05 Mundartsendung. 10 00 
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve- 
nirs 12 35 BRF-Sonntagsmenü. 
14 05 Die deutsche Schlagerpara- 


de 16 05 Domino - die Spielshow 
des BRF 17 05 Sporttreff 18 40 
Seniorenfunk 19.00 Wunschkon- 
zert 21 05 Sportresultate vom 
Wochenende 


RTL Radio 

6 00 Sonntag Morgea 9 00 RTL- 
Sonntagsfruhstück 11 00 Radio 
Shop, muziek en actualiteiten 
12 00 Hits der Woche, Top 30 
14 00 Happy Birthday 17 00 End- 
sport Rückblick auf ein Woche¬ 
nende voller Sport 18 00 Classic- 
Hits. Die grössten Hits, die besten 
Oldies. 21 00 Je t aime Das zartli- 
che Magazm 24.00-4 00 Radio- 
Nacht. Die Nacht lebt. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6 00 Nachrich- 
ten. 6.05 Morgenmelodie 8 00 
Nachrichten 8 05 Volkstumliche 
Matinee. 10 00 Nachnchten 10 05 
Operette nach Wunsch 12 00 
Nachrichten 1205 Musik ist 
Trumpf 13 00 Heimatmelodie Fol¬ 
klore rund um die Welt 14 00 
Nachrichten 14 05 Was darf es 
sein 7 17 00 Der Tag um Funf, 
Chóre der Vólker 18 00 Nachrich¬ 
ten und Wetter 18 05 Scheilack- 
schatzchen 19 00 Auf ein Wort. 
Abendmelodie. 20 00 Nachrichten 
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich¬ 
ten. 22.05 Musik zum traumen 
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress. 
Limburgs Dagblad 

Onr. goed te koop aangebJgevr. 


Limburgs 

-vxüjxswêmjuè- 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


Schaesberg - nabij centrum 


_ . . 1 Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en tuin. Rustig 

LISlOO, DUrg. Maenenstraat |en blijvend goed gelegen. Ind. o.a. royale hal, L-vormige 

Op goede stand rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis woor, kamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs, 
met c.v., aanbouw, garage en tuin. Ind. o.a. L-vorm. living / 225.000,- k.k. 
met open haard, keuken, bijkeuken, 3 slpks., badkamer, 
hobbykemer, zolder. Aanv. i.o. Vraagprijs ƒ 159.000,-k.k. M RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - srttard maaslricht heerlen 
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611 

Meerssen 

Te koop uitstekend gelegen landhuis. 

Beg.gr. ruime hall, woonk. 50 m2 met open haard, 3 slaap¬ 
kamers, badk., woonkeuken, overdekt terras, zonnige tuin. 
Onderverd.: geschikt voor kantoor of praktijk, studeer¬ 
kamer, werkkamer 38 m2, wijnkelder, was-, c.v.- en berg¬ 
ruimte. Dubbele garage. 

Goede staat van onderhoud, goed geïsoleerd. 
Vraagprijs ƒ 495.000,-k.k. Tel. 043-643861. ^PtCRéC makelaardij bv . CS3I 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale' nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf. 22 
Schaesberg 

Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en tuin. Ind. o.a. 
provisie-kelder, grote bergruimte. Beg.grond: toilet, woon¬ 
kamer, keuken. Ie verd.: 3 slpk., badkamer 2e verd.: zolder 
Rolluiken. Vraagprijs: ƒ 185.000,- k.k. 


PlCkée makelaardij bv 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale' nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf. Ff Maastricht 

Oranjeplem, Oranjeresiden- 
ce, in 1988 geren, appart. 

veel extra's, ruime hal, 
woonk. plusm. 40m2, 2 rui¬ 
me slpkmrs. grote keuk. m. 

luxe moderne keukeninr. 
modern toilet, compl. badk. 
goed geïsol. d.m.v. all. ko¬ 
zijnen met dub. begl. voor- 
en achter balkon. Prijs in 
overleg. 

Kramer Makelaardij o.g. 
Tel. 046-373636. 
Ubach over Worms, 
Europaweg 139 

Uitstekend onderh. halfvrijstaand uitgebouwd woonhuis 
met garage en werkplaats op 299 m2 grond, 3 slpks. 
VRAAGPRIJS ƒ 235.000,- k.k'. 


VIJGEN 

v ONItOt Rt NI) (,OI I) UtS-71 ICI7 J 


Geleen, Maaslaan 

Zeer ruim halfvrijstaand herenhuis met aanbouw, geheel 
geïsol. en onderkelderd, sauna, garage en leuke tuin. Ind. 
o.a. 3 kelders, royale living, luxe keuken, 4 slpks., luxe 
badkamer met o.a. 2e toilet, vaste trap naar zolder, veel ex¬ 
tra’s. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ƒ 215.000,-k.k. 


RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-511611 Hoensbroek, Eikenweg 

Goed gel. halfvr. woonhuis met c.v., inpandige garage, 
kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.-ruimte, provi¬ 
siekelder. Beg.gr.: hal, toilet, keuken met app., woonkr. Ie 
verd.: 3 slaapkrs, moderne badkr., 2e verd.: zolder te be¬ 
reiken middels vlizotrap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kan¬ 
toren, toilet, kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat 
van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs ƒ 225.000,- k.k. RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 
6411 AT heerlen • van grunsvenplein 12 - tel 045-713746 
%\7 


Heerlen 

Jonge hoekwoning met berging en rondom tuin. Knusse 
indeling met o.a. hal, woonk. keukenhoek, 2 slpkmrs. en 
badk. Uitstekend in de wijk gesitueerd. 

Prijs ƒ 117.000,- k.k. 


Ubach over Worms 

Ruim vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en grote 
tuin. Goed onderhouden. Het pand is geheel onderkelderd 
(ook van buitenaf bereikbaar). Ind. royale hal, woonk. met 
parketvloer, open haard, eetkeuken, bijkeuken, 4 slpk., 
badkamer en zolder. Koopprijs ƒ 315.000,- k.k. 


.PicKée makelaardij bv fjj 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale'NVM 
Heerlenseweg 22, 6371 HS 
Landgraaf. Meerssen 

Kuileneidestraat, ruime tus- 
senwonng, geh. gerenov. 
kelder, woonk. keuken met 
eik. keukeninr. berging, 4 
slpkmrs. compl. badk. diepe 
tuin. Kooppr. ƒ 139.000,- k.k 
Kramer Makelaardij o.g. 
Tel. 046-373636 

Puth-Schinnen 

Bouwperceel 

voor de bouw van 3 vrij¬ 
staande woningen, mooie 
I lokatie, totaal ca. 900m2, 
(prijs ƒ 130.000,- k.k. excl. 
BTW, inl Paul Crombag O.G 
Limbricht, tel. 046-580067 
'■■jaftSrjSij.v. «mss?* 5 ■ Hoensbroek: 

Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, grote garage (2 auto's) 
en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gelegen aan de 
buitenrand van Hoensbroek. Uitstekend onderhouden. 
Geïsoleerd. Ind. o.a. Sout: garage, hobby- en c.v.-ruimte. 
Part: royale hal, living (ca. 50 m2), keuken met luxe keu- 
keninst. met compl. app., bijkeuken Ie verd.: 4 royale slpk., 
badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs ƒ 387.000,-k.k. 


Pkké€ makelaardij bv JJJ 

^Taxaties, hypotheek- adviescentrale nvm 
H eerlenseweg 22, 6371 HS ^ 

Landgraaf. 
Brunssum 

Touwslager, goed gel. 
woonh. met tuin, c.v. en car- 
port. Ind.: o.m. woonk. met 
open keuken, 3 slpkmrs. 
badk. met douche en v.w. 2e 
verd.: zolder, ƒ 129.000,-k.k 
Kramer Makelaardij o.g. 

Tel. 046-373636. 


PAUL 

SIM0NS S 045 - 31 81 82 

l^ VIJGEN 

OMIOI KI NI) (.( >1 I) ii 15-71 lol 7 
V___ J 


Hoensbroek 

van Hövell. tot Westererf Hof 26 

Uitstekend gelegen vrijst., zeer ruim landhuis met garage. 
VRAAGPRIJS ƒ 379.000,-k.k. 


Voerendaal, Tenelenweg 83 

Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage, 3/4 slpks., grote 
woonkamer, plus aparte bedrijfs-/hobby-/atelier-ruimte ca 
60 m2, geheel onderkelderd. 

VRAAGPRIJS ƒ 239.000,- k.k. 

ONKOt KI NI) GOM) D t.5-7 I Iril7 


Schaesberg - Centrum 

Voormalig winkelpand met bovenwoning, c.v.-gas, garage, 
(ook geschikt als praktijk - kantoorpand met bovenwoning)! 
Ind. o.a. kelders, winkel/magazijnruimte. Ie verd.: woon¬ 
kamer, keuken, slpk., badkamer. 2e verd.: 2 slpk. badka¬ 
mer, zolderruimte. Prijs ƒ 145.000,- k.k. 


,PickéC makelaardij bv jjjj 

Jaxaties,hypotheek- adviescentrale "vm 

Heerlenseweg 22. 6371 HS 
Landgraaf. 


Moresnet (België) 

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met inpandige 
garage, c.v. en tuin. (perc.opp. 1.483 m2). Ind.: souterrain: 
garage, c.v.-ruimte, bij-/waskeuken, provisiekelder, 2 
slaapk., douche, toilet. Beg.gr.: ruime hal, toilet, luxe keu¬ 
ken, woonkr. met open haard ca. 42 m2, balkon, badkr. met 
ligbad., v.w., slaapk. Aanv. i.o. Prijs ƒ 325.000,- k.k. 


RUIJTERS 

maktUardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045-713746 


Heerlen, Litscherboord 

Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige garages, c.v. 
en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby-/kantoorruimte, provi¬ 
siekelder, c.v.kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., eetkr., 
keuken, 3 slaapkrs, badkr. met ligb., douche, v.w. en bidet. 
Algemeen: Het geheel verkeert in prima staat van onder- 
I houd en is voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. Prijs 
ƒ 340.000,- k.k. RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 ■ tel 045 - 713746 


Valkenburg 

Daalhemerweg 92, riante 
vrijst. zeer ruime woning m. 
huis, wei, gr. gar. en achter¬ 
liggende bedr.ruimte. Blij¬ 
vend vrij uitz. in bosr. omg. 
Voor vele doeleinden ge¬ 
schikt: kantoor, praktijk, 

appartem., dubb. bew. of 
pension, 12 slpkrs, 
ƒ349.000,-. Int. voor 12.00 
en na 18.00u. 04406-12997 
Bez. alleen volgens afspr. 


Beleggingspand/woning in 
verhuurde staat, van Galen¬ 
straat 18, huuropbrengst 
ƒ5.800,- p.jr., pr. ƒ55.000,- 
k.k. Inl. Paul Crombag O.G., 
Limbricht, tel. 046-580087. 

Meerssen 

Huis te koop met uitbouw en 
kleine tuin. Prijs ƒ 149.000,- 
k.k. Burg. Binckhorststr. 31, 
Bezichtiging na tel. afspraak 
043-650563 of 043-642754. 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 

A Ar\ COACCO 


MAASTRICHT, Frankenstr. 
winkel/woonhuis, met bedr. 
ruimte, magazijn en berging, 
ruime woning met 3 slpks. 
zolders en kelders, tuin en 
dubb. gar. gescheiden in¬ 
gangen. Aanv. in overleg. 
Prijs op aanvraag. Advies- 
buro Janssen, 04408-24 37. 


Gevraag woonhuis vanaf 
140m2 inhoud en ca 300m2 
grond in KERKRADE, 
Bocholtz of Simpelveld tot 
ƒ 170.000,-. 045-428758. 

BOUWKAVEL te koop ge¬ 
vraagd in Heerlen of omgev. 
v.a. 750 m2. Br.o.nr. B-0740 
LD. Postbus 2610, 6401 DC 

Heerlen _ 

Te huur of te koop gevraagd 
vrijstaand HUIS te Onder¬ 
banken, liefst met 4 slaap- 
kamers. 09-49.24114174. 

GELEEN-Z: te k. halfvrijst. 
woonh. met c.v., garage, kl. 
siertuin, 3 slpks., badk. m. 
ligbad, 2 kelders. Ged. v.v. 
roll. Aanv. i.o. Vraagprijs 
ƒ 160.000,- kk. 046-747040 

Exclusieve VILLA Spaanse 
stijl te koop te Hasselt, Lim¬ 
burg, ƒ 1.000.000,-. Tel. 09- 
3211361754 Mevr. Kerkhofs 

HOENSBROEK, Opbraak- 
straat 26. Modern split-level 
woonhuis met carport en 
fraai aangelegde tuin. Ind. 
hal, toilet, eetkamer/keuken 
met nieuwe inrichting, 
woonkamer, studeer/hobby- 
kamer, 3 slpkmrs en badka¬ 
mer. Het gehele pand is ge¬ 
ïsoleerd en verkeert in een 
prima staat van onderhoud. 
Vraagprijs ƒ 158.000,- k.k. 
Int. van Oost Assurantiën V. 
O.F., Juliana Bernhardlaan 
8, Hoensbroek. Tel. 045- 
224241 b.g.g. 045-218062. 

Te k. KNOKKE appart., 2 
slpkmr, voll. geïnstall. vlakbij 
zee ƒ235.000,-. Tel. 09-32- 
12453427. _ 

Te k. rustig gel. beneden- 
won. te MEERSSEN met 
tuin op zuiden. Ind.: woonk. 
met mod. open keuk., berg¬ 
ruimte, 2 slaapk., badk. met 
ligb., toilet, berghok. C.v., 
eigen parkeerpl. Vr.pr. 
ƒ 130.000,- k.k. 043- 
640439, na 19.00 uur. _ 

GEMMENICH, Bieneheide, 
gelegen bij het mooie Drie¬ 
landenpunt, bouwen wij soli¬ 
de prachtige woonhuizen. 
Kijkdagen zat. en zond. van 
14.00-16.00 uur. Aannemer 
Hens, tel. 09-3287659512. 

HOENSBROEK, Lichten- 
bergstr. 38 halfvrijst. woon¬ 
huis met garage en berging. 
Ind.; hal, toilet, keuken, 
woonk., 3 slpks., douche, 
kelder, zolder. Vraagprijs 
ƒ 119.000,-k.k. Inl. van Oost 
Assurantiën V.O.F. Juliana 
Bernhardlaan 8, 6432 GW 
Hoensbroek. Tel. 045- 
224241 b.g.g. 045-218062. 

Te koop in HULSBERG, 
woonhuis/zakenpand. Ideaal 
I als restaurant of pizzeria. Vr. 
pr. ƒ 180.000,- k.k. Info: Eu¬ 
ro Imobilien, 045-414015. 


ROOSTEREN, te koop blij¬ 
vend goed gelegen woon¬ 
huis met ged. dubb. beglaz. 
en roll., ruime gar. en car¬ 
port, overd. terras, grote kel¬ 
der, hobbyruimte, hal, bijz. 
knusse living met open 
haard, nwe. half open eiken 
keuken met app., 4 slpks, 
badk. vaste trap naar zolder, 
geen achterstallig onder¬ 
houd. Vr.pr. ƒ269.000,- k.k. 
Tel. 04499-4276. _ 

Te k. tussenw. te MAAS¬ 
TRICHT, vr.pr. ƒ125.000,- 
nu nog bewoond. Inl. tussen 
12 en 15 uur 043-631923 


Beek 

Langweide, luxueus landh. 
met gar. Ind.: o.m. ruime 
woonk. (46m2) met open 
haard en park.vl. keuken 
met compl. keuk.inr. bijkeuk. 
3 slpkmrs. met park vl. 
compl. badk. met modern 
sanitair en tegelwerk, zolder 
pr. ƒ315.000,- k.k. 
Kramer Makelaardij o.g. 

T^*l A4C OTOAOC 
Resid. Heerlen 

Te koop luxe studio, een 
jaar geleden verbouw, plm. 
50 m2 verlaagde plafonds 
en halogeen verlichting, 
moderne keuken en app., 
badkamer en toilet wit mar¬ 
meren vloeren, 4 mtr. 
kastenwand, geheel wit ge¬ 
stoffeerd. Aan. direkt. Vr.pr. 
ƒ 140.000,-. Tel. 045- 
713226/043-218464. 
Landgraaf, Heigank 37 

Ruim halfvrijst. herenhuis met tuin en garage, 3 slpks., vas¬ 
te trap naar 2e verdieping. 

Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k. 


l^) VIJGEN 


Beek 

Pr. Mauritslaan. In centrum 
gelegen winkelpand met 
aparte bovenwoning. Ind.: 
o.m. kelder, 2 winkelruimtes 
plusm. 18m2 en 83m2, dok 
gesch. als kantoor, garage, 
parkeerplaats. Woonged.: 
woonk. eetk. 3 slpkmrs. 
dakterras, ƒ 349.000,- k.k. 
Krarrwr Makelaardij o.g. 
Tel. 046-373636. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

HEERLEN: Luxe veldbrand, 
vakwerkwoning (1986) met 
1020m2. grond: 3 slpkmrs. 
kelder, garage (10x3.45) en 
hete-lucht verw. Een kijkje is 
beslist de moeite waard! 
Vraagprijs: ƒ 359.000,- k.k. 
Mak. kant. L. Janssen. Tel. 
046-335840. _ 

Te k. LANDHUIS, nieuw¬ 
bouw vrij te aanv. Luxe uit¬ 
voering, marmeren vloer en 
trappen, vloerverwarming, 
keramische kacheloven 
(open haard) etc. te Tuddern 
Bungalowpark DM430.000,- 
09-49 2456-4027. _ 

VAALS: modern woonh. te 
k. woonk. met open hrd. 4 
slpkrms. kelder, gar. zonni¬ 
ge tuin, rustig gel. pr. 
ƒ 330.000,- kk 04454-2846. 

MAASMECHELEN, te koop 
bouwgrond gel. Ringlaan, 
24 m br. 09-32.91243238. 

Te koop GEVRAAGD*" bun- 
galow/huis. Tel. 045-421226 

Wjinandsrade 

Brommelen, gerenov. boer¬ 
derij best. uit boerenwoon¬ 
huis en bedrijfsr. woonh. is 
uitgev. in "splitlevel”. Ind.: 
o.m. woonk. werkplaats, 
magazijn. Perc.opp. plusm. 
2.1Ö0m2. Ook geschikt voor 
paardenliefhebber, vr.pr. 

ƒ 375.000,- k.k. 

Kramer Makelaardij o.g. 
Tel. 046-373636. 

Te k. gevraagd vrijst. 
WOONHUIS in Heerlen en 
omg. Prijs max. ƒ 500.000,-. 
Br.o.nr. B-0755, LD, Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Te k. Welten-Heerlen, De 
Kommert 71, PATIO-BUN- 
GALOW, ƒ 249.000,- k.k. 
Tel. 045-713804. _ 

Halfvrijst. woonh., gr. tuin, 
gar., 3 gr. slaapk., gr. veran¬ 
da te SCHINVELD. Aanv. 
per 1 -5-'92. 045-251115. 

Te k. BEEK, vrijst. woonh. 
'82, prachtige ligging, 450 
m2, ruime keuken, bijkeu¬ 
ken, zolder, 3 kelders, 3 
slaapk., compl. badk., groot 
overdekt terras. Aanv. i.o., 
ƒ 330.000,-. 046-373758. 


Meesweg, gerenov. woonk. 

met gar. en mooie tuin. 
Perc. opp. 503m2, kelder, 
woonk. met open haard, la- 
metvl. serre, keuken m. mo¬ 
derne witte inr. met app. bij¬ 
keuk. 3 slpkmrs. badk. zol¬ 
der via vaste trap. vr.pr. 

ƒ 259.000,- k.k. 

Kramer Makelaardij o.g. 
Tel. 046-373636. 

Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 

BOUWKAVEL a/d Hees¬ 
bergstraat te Heerlen, opp. 
822m2. Voor info: V.O.C. 
045-740900. Grouwels/ 
Daelmans. Tel. 043-254565 

BOUWKAVELS in ËTË 
Vrusschemig gelegen a/d 
Zandweg te Heerlen, opp. 
v.a. 746m2. Prijzen va. 
ƒ108.000,- v.o.n. Inl. 045- 
740900. GrouwelsDael- 
mans. Tel. 043-254565. 

Te koop gevraagd BOUW¬ 
LOCATIES met of zonder 
opstallen in de regio Lim¬ 
burg, snelle afhandeling 
zonder financieringsvoor- 
waarden mogelijk. Gaarne 
schriftelijk reageren. Br.o.nr. 
B-Oe’fS, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Bedrijfsruimte 


GEVRAAGD: 

Te koop of te huur 

bedrijfsruimte met showroom en buitenterrein geschikt 
voor de uitoefening van autobedrijf. 

Omgeving Hoensbroek-Heerlen 


Br.o.nr. B-1051 L.D., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen. 
Qlttorrl .GENK (België). Gunstig gi 

OlUdüU ATFI IFR 1Qnm9 hum m 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe¬ 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. _ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
Aanbieding VLOE 
GELS 33x33 cm, Ie 
ƒ29.50 p.m2. Lijm enj 
sel gratis. Tegelhandel 
van Dorst, De Hut 7, 
pen. Tel. 04450-1970._ 

KINDERKOPPEN. 
soorten. Aanmerk 


Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18. Geulle. 043-641044 Tel. 09-32.11611290. 


Te k. een partij gei 
NATUURSTEEN (lei 
plm. 35 m2. Past. Alt* 
16, Puth. 


Bandenkraan FORD type 45 j e k. GEVRAAGD: W* 
diesel 1983 in goede staat, kast (electro), bouwlift * 
ƒ 17.500,-. Tel. 04923- tonmolen (benz.motor)' ' 
61953- _ 045-241727, na 17.00^ 

In en om de tuin 

Tuinhuisjes op maat 

Tuinhuisjes en blokhutten in alle gewenste modellen eb 
maten. Nergens beter maar ook nergens goedkoper 
B.v. blokhutten 28 mm 2,5 x 2m voor ƒ 1.650,- 
Ook leveren wij tuinhekken, pergola’s en alles voor o 6 
aankleding van uw tuin. Wij zijn open: 
di. t/m vr. van 8.30-18.00 uur en zat. van 8.30-12.30 ^ 
Timmerbedrijf H. Senden, Valkenburgerweg 111, Wij |re 
_ Tel. 04459-1269. _ 

Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal 

Exclusieve tuinmeubel-show 

in natuurlijke materialen 
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou. 

Dealer voor Zuid-Limburg van o.a. 

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBE L^ 

DOMPELPOMPEN voor Te k. rechte eiken SP0®1 
kelders en vijvers, 7.000 liter BIELZEN v.a. ƒ 20,- 
per uur, 220 V, ƒ 225,-. Jo Houtzagerij Windels, 
Knops, Rijksweg Zuid 195, trietrrein Bouwberg 
Sittard. Tel. 046-512718. sum. Tel. 045-270585 ^^ 

Ge^Pjegneerde TUIN- Te k geimpr . tUINH^ 
PLANKEN, palen vlonder- voor schuttingen, afras^T 
planken en damwand. Nnomhakkpn 


planken en damwand. gen bombakken, vlon^ 
H°uth. Jos Kuijpers, Hol- pergola's e nz. Ronde 
nïÜco Margraten. Tel. ro |borders alles tegen 

04458-1982. ____ concurrerende P r 'i zen u/)iif 

GAZONMAAIERS nieuw en event. thuisbezorgd, W* 

zagerij Windels, InduS^, 

tprrpin Rm [uuhprn BrunSS* 1 


gebruikt tegen zeer scherpe | zagerij Windels, Indu 
prijzen. J. Hermans BV, Op terrein Bouwberg Bruni 
De Bies 6, Schimmelt Tel. jTel. 045-270585. _ 

04404-1224/1333. 


Bloeiende heide, primela's, U3U Hollandse ^/nos^i 
violen, rododendron, aza- BUITENVE 

lea’s, rozen, vaste planten, 03 an a ? rn 'Jr^ 

coniferen, heesters, fruit- en hanglampen, brie ^ 

sierbomen, graszoden. J 


sen. Jan van Dorst, De 


Kweekerij, Tuincentrum Gulpen, 04450-197 ^ 
DAUTZENBERG, Locht 23, Te k. HAAGCONlFEt 
Kerkrade. Tel. 045-428900. Columnaris, 0.80-1.00 
Euverum 16, Gulpen. Tel. ƒ 5.50, 1.00-1.20 mtr 


04450-2131. 


04405-3520 b.g.g. 210T^ 


11e OUDE STIJL 

JAZZ S 
IMIGHT 


'92 


☆ 


ZATERDAG 21 MAART 20.30 i^'i 

CASINO BRUNSSU^ 


■ DRAA G EEN STEENTJE B>! 

^ A ^ ccn school in het kindcrd 0 !! 

JOAO PESSOA BRAZIV* 

# _ Het comité Heerlen van 

11 Kinderdorpen zal in Joao f >eSS A 

de bestaande kleuter- en lag cl j( 
school uitbreiden. In de toekomst is de school 0 j 
bestemd voor de kinderen uit de sloppenwijken ib 
buurt van het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie v , 
deze kinderen te brengen is veel geld nodig. Het cofl 1 ' 
Heerlen van SOS-Kinderdorpcn vraagt daarom uW h ul r j 

DOOR f20.00 OVER TE MAKE^'l 
KOOPT U SYMBOLISCH EES j 
STEEN VOOR DE SCHOOL. 
Gelegen aan grote door¬ 
gaande weg NZ 76. Bedrijf- 
object best. uit plm 50 m2 
kantoor, 20 m2 magazijn 
plm. 150 m2 opslag, verhard 
en omheind buitenterrein, 
alleen millieu vriendelijke 
bedrijven. Tel. 046-515716. 

Te huur in Kerkrade centrum 

Winkelpand 

ca 50 m2. Modem pand, bij¬ 
zonder gunstige huurprijs. 

Inl. 04492-3842. 

Te h. gestoffeerde kantoor-/ 
BEDRIJFSRUIMTEN 
Streep, Schaesberg, 70 m2. 
ƒ 650,- p.mnd. 043-634962. 


GENK (België). Gunstig gel. 
ATELIER 190 m2, buro, ma¬ 
gazijn, eetplaats, 2 w.c.'s en 
garage. Bij industrieterr. en 
afrit E 313, prijs ƒ1.900,-. 
Tel. 09-32.11382269. 

Te huur WINKELRUIMTE 
ca. 100m2 centrum Heerlen. 
Spoedig te aanvaarden. Inl. 
046-754711 na 19.00 uur. 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 

BotiweiWerbouwen 

Te koop BRANDROLLEN 
dakbedekking. Tel. 04492- 
3164. 


U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Hcerl c 
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolact'^ 
(girorekening Rabobank: 10.30.856). Inlichtingen: 

I. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kindcrdorp 0 
Tel.: 045-412736. j 


Bouwmaterialen & Machines 

Te koop Vorkheftruck TMC 

(elektrisch), hefvermogen 1,5 ton, hoogte 4 meter, 
incl. laadapparaat. Tel. 046-371061, Dhr, Pieters. 

Marantie VOORDEUR met 

glas en koper, hxbi 2.1 lx Te koop rode mulde DAK- 
0.92 m. Tel. 045-226396. PANNEN. Tel. 04451-2474. 


HEEFT U ER WEL EENS AAN 
GEDACHT DAT IN DIE 
VERAFGELEGEN VILLA'S 
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN 
WONEN...? 

Bel Spiral als 't overal verspreid moet 
worden! 


Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst.i 
telefoon 04709-84222. Postbus 6094 5960 AB Y 
fax 04709-8033 


SIM UAL 


Limburgs 


^HVWHiwkelaaï 

betten 1 . 

Dattojhet^^g'^S^ 

"*S5SS» Deze (Q) NVM-makelaars 
werken aan de veikoop van 
Uw huis! 


1- Aquina 
2. ABC 

2- Leenaers 

4- Van de Pas 

5- De La Haye 

6- Pickee 

7- Simons 

8- Ernens 


Heerlen 045-715566 
Heerlen 045-712040 
Heerlen 045-717237 
Heerlen 045-741616 
Hoensbroek 045-223434 
Landgraaf 045-326767 
Landgraaf 045-318182 
Voerendaal 045-752142 


TE KOOP GEVRAAGD 

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar wonin- 
9en in o.a.: 

J'OERENDAAL: 

“, iv woningen tussen ƒ 125.000,- en ƒ 300.000,-; 

h EERLEN: 

'J'oningen en landhuizen tussen ƒ 100.000,- en 
ƒ 350.000,-; 

KERKRADE: 

©en woning tussen ƒ 120.000,- en ƒ 170.000,- 

LANDGRAAF: 

9iv. woningen tussen ƒ 125.000,- en ƒ 275.000,-; 

SIMPELVELD: 

©en woning tussen ƒ 150.000,- en ƒ 200.0Q0,-; 

BRUNSSUM: 

©Sn woning tussen ƒ 125.000,- en ƒ 150.000,-. 

Reeft u verkoopplannen? Bel ons vrijblijvend! 

Als verkoper betaalt u ons geen courtage. 


m 
Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


•imSlmM 


- HEERLEN-NRD. 

ƒ 165.000,- k.k. 

Halfvrijstaand (split- 
level) woonhuis. 
Ind.: sout: kelder; 
beg. gr.: entree, ga¬ 
rage. Ie niveau eet- 
keuken met tuincon¬ 
tact, 2e niveau: 
woonkamer met balkon; 3 slaapkamers + badka¬ 
mer. Aanvaarding vrijwel direct. 

HOENSBROEK 
ƒ 149.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage 
nabij centrum. Ind.: 
sout: kelder; beg.gr.: 
woonkamer 
7.80x3.50, keuken, 
bijkeuken, garage + 
tuin. Ie verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: 
vliering. Aanvaarding direct. 

LANDGRAAF 
ƒ 195.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met c.v. Ind.: 
t| sout: kelder. Beg.gr: 

’ hal, woonkamer 
|$ i 9.00x4.40 3.70, keu¬ 
ken goed geouti- 
leerd 4.00x3.70, 
eet- cq. studeerkamer, bijkeuken, tuin ca. 70 m diep 
op het zuiden. Ie verd.: 4 slaapkamers + badkamer 
met bad, douche, v.w. en apart toilet. 2e verd.: zol¬ 
derruimte te bereiken via vaste trap. Grondopp. 
1100 m 2 . Aanvaarding in overleg. 

VOERENDAAL 
ƒ 177.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage en 
c.v., bj. 1969, goed 
onderhouden. Ind: 
hal, toilet, woonka¬ 
mer met open keu¬ 
ken 6.50x6.05/3.55, 
terras + tuin, garage. Ie verd.: 3 slaapkamers + 
badkamer. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezo- 
trap. Aanvaarding in overleg. 


• Makelaar o.g. 

• Bedrijfsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. BRUNSSUM 

Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k. 

Een m uit- 

- ^ stekende 

staat verke¬ 
rend vrij¬ 
staand 
woonhuis 
met garage 
en tuin (met 
privacy), op 
een goede 
lokatie en 

van goed materiaal voorzien. 

INDELING: 

Sout.: provisiekelder. Beg.gr.: entr, fraai tori., 
woonk. met parketvloer en een fraaie open haard, 
keuken met aanbouw, garage, fraaie ruime tuin 
met zonneterras. Ie verd.: 3 slaapkamers, uitste¬ 
kende badkamer. 2e verd.: middels vliezotrap 
bereikbare zolder. Alg .: Goede staat van onder¬ 
houd. Mooie ligging Deels geïsoleerd EEN 
PAND DAT BESLIST GEZIEN MOET WORDEN. 

HOENSBROEK/ 

HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 92.500,- k.k. 

Aan een 
doorgaande 
■è weg bieden 
wij een ca- 
fepand met 
mogeli|ke 
kamerver- 
huur aan. 
Zowel als 
horeca als 
detailhandel 

geschikt Onderhoudstoestand redelijk. Indeling 
en bezichtiging op afspraak, perceeloppervlakte 
325 m 2 . 


HOENSBROEK 

Vraagprijs ƒ 159.000,- k.k. 

1 en vele mo- 
b s=f- ' ES MMMH H gelijkheden. 

^DELING: 

provisiekel¬ 
der Begane grond: garages, woonk., keuken, 
toilet, werkplaatsen, tuin Ie verdieping: woonk., 
slpk., berging, badk 2e verd.: 3 slaapkamers en 
een berging Alg.: gas-c.v., goede staat van on¬ 
derhoud EEN PAND DAT BESLIST VAN BIN¬ 
NEN GEZIEN MOET WORDEN. 

BEDRIJFSOBJECT 
TE HUUR 
HOENSBROEK/ 

DE KOUMEN 

ƒ 80,- per m 2 

Uitstekend 
gesitueerde 
bedrijfshal 
met verhard 
buitenter¬ 
rein op het 
industrieter¬ 
rein DE 
KOUMEN 
te Hoens¬ 
broek/Heer¬ 
len Loods is voorzien van een rolpoort, gewa¬ 
pend betonnen vloeren en parkeerterrein. Loods 
is van duurzame materialen gebouwd. Uitbrei¬ 
dingsmogelijkheden aanwezig. 


Steens/De la Haye/W(üd/Dogge 


ASM hamii \ l>YIS j t KS 

GEOPEND: 

maandag t m vrijdag 
kantoortijden 
s zaterdags 
10.00-12.30 uur 


M A K F. l.'A A R D Ij Q\«()l Kt-NI) (, O F I) 

5 “^ HOENSBROEK 
0 HOOFDSTRAAT 88 
1 [ 6432 GH HOENSBROEK 

fMW TEL. 045-223434 
HÉM] FAX 045-230033 


LK KEUKENS 
r t r i 

V, 'j 

Ö-, U*4L**\ 


a*.,_ 
HC & t 'v, 

! **■■■•*■«* 'U AP0LL0LAAN 3 - HEERLEN 
bij ’t Loon, 
tel. 045-714848 


pogg 

pons 


Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

Kn de makelaar weel van wanten en kranten. 


makelaardij 


JA, IK ZOEK EEN HUIS. 


r||= VAN DE PAS MAKELAARDIJ [ï»ii 
HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG QQ 
? — Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen nvm 

“ Telefoon: 045 - 741616 


= NVM 


Hoolstraat 42, Voerendaal = 


-752142 


Met een NVM-makelaar = 
koop je zonder zorgen. = 
Stuur mij gratis informatie over huizen in: 


LIMBRICHT 

Notaris mr. Theo Gelissen 

te 

Sittard 

? a ! op woensdag 25 maart 1992 om 15.00 uur in Hostel- 
©rie De Molenbron, Molenstraat 12 te Limbricht, ex art. 
'<23 oud B.W., in één zitting bij opbod en afslag in het 
apenbaar verkopen: 

©tiobungalow met ondergrond, patiogarage en tuin 
? an de Vrijheidslaan 29 te Limbricht, kad. bekend gem. 
j-'mbricht, sektie A nummer 3866, groot 3,49 are. 
^deling: hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaapka- 
J er s. badkamer, portaal en garage. 

'Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, zo- 
odig met de grosse van de veilingsacte. 

“©taling: koopsom: uiterlijk 6 mei 1992. 
©Hingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing 
Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 
987 van de Koninklijke Notariële Broederschap, voor¬ 
eer uit bijzondere voorwaarden niet anders blijkt, 
^adere inlichtingen: notaris mr. Theo Gelissen, Wal- 
'©histraat 24 te Sittard, tel. 046-510547. 


WOONHUIS TE HEERLEN 

notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen en mr. R.M.J. van 
^©nt te Heerlen, zullen op dinsdag 17 maart 1992 om 
>00 uur in café „De Kroon”, Gravenstraat 2 te Heerlen 
u oet openbaar ex-artikel 1223 lid 2 BW (oud), bij op- 
, °d en afslag in één zitting, verkopen: 
e * Woonhuis te Heerlen, Nautiluserf 7, kad. bek. als 
Heerlen sektie U nummer 204 groot 1.37 are; 
a ©eling: entree, toilet, woonkamer met open keuken- 
uimte, 1 e verd. 3 slaapkamers en badkamer, 2e verd. 
bolder; 

j^ivaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling 
Popprijs en kosten, eventueel met behulp van de gros- 
> van de akte van veiling. Het pand is niet verhuurd; 
faling koopprijs: uiterlijk 1 mei 1992; 
«^Heentegarantie: degene die voormeld pand wil ko- 
?® n en deze aankoop wenst te financieren met ge- 
e entegarantie, dient vóór de veiling in het bezit te zijn 
Ur!b een P 08 ' 1 ' 0 * advies van het Bemiddelend Orgaan 

HjQemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Alge- 
©ne Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van 
® e Passing, behoudens die uitzonderingen zoals ver- 
TJfta in de veilingakte; 

~ e *ichtiging en nadere inlichtingen: resp. te regelen 
f 1 'e verkrijgen bij genoemd notariskantoor, Temps- 
ple 'P 25 te Heerlen (tel.nr.: 045-719430). 

Gemeente Meersen 

De notarissen J.L.TH. Oostwegel en mr. P.W.H.A. Ritzen 

te 

Kerkrade-West, 

^ p| len op vrijdag 27 maart as., des namiddags om 15.00 
Pr ' in hotel Koningin Gerberga te Meerssen, Volder- 
' a at 31, op grond van artikel 1223 lid 2 BW (oud), 

bij opbod en afslag in één zitting verkopen: 
gemeente Meerssen: 

halfvrijstaand woonhuis met inpandig garage, on- 
r 9mnd, erf en tuin, staande en gelegen te Rothem, 
g^ een,e Meerssen, aan de Holstraat 37, kadastraal 
t* e nd gemeente Meerssen, sectie H nummer 7, groot 
©e are en dertig centiare. 

, de| ing: ruime woonkamer met open keuken, twee 
^©Pkamers en zolder. 

L^ivaarding: eventueel te bewerkstelligen met de 

Bet SS ? van de a ^ le van veiling. 

Q e . n 9 van de koopprijs: uiterlijk 15 mei 1992. 
I^g^btingen: in nader overleg met genoemd notaris- 

Q an *°epassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden 
roerend Goed 1987, met inachtneming van-de akte 
Nad 6n ° men a1w 'jki n 9en. 

ris-s Gre ' n ^ ormat ' e: ten kantore van voornoemde nota- 
04 R 6 ?’ Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 

©45-411945, 


BRUNSSUM 


Notaris mr. J.M.M. Kreijn te Brunssum zal op woensdag 25 
maart 1992 om 15.00 uur n.m. in „Verenigingsgebouw de 
Burcht", Wieënweg 16 te Brunssum, in het openbaar ex art. 
1223 liet 2 (Oud B.W.) in een zitting bij opbod en afslag verko¬ 
pen: 

het woonhuis met verdere aanhorigheden, berging en tuin, 
gelegen te Brunssum, Torenstraat 74, kadastraal bekend als 
gemeente Brunssum sectie B nummer 5588, groot 1 are 20 
centiare; 


□ Heerlen □ V 

| □ Landgraaf □ Brui 

^ □ Kerkrade □ Nuth 

□ Simpelveld 

in de prijsklasse: 

□ tot ƒ 125.000,- 

□ van ƒ 125.000,-tot ƒ 150.000,- ^ 

□ van ƒ 150.000,- tot ƒ 200.000,- 
□ van ƒ 200.000,-tot ƒ 300.000,- * 

□ boven ƒ 300.000,- 

Ov 

VAN DE PAS MAKELAARDIJ mm 
HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG NU 
Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM / 

Telefoon : 045 - 741616 ’ / 


□ Voerendaal 
□ Brunssum 
□ Nuth //M 


13 VASTGOE ïMxmm 


V & 

^ v ö 4 


> / 

,c/ / 


Indeling: 

gang, kelder, woonkamer, keuken en toilet; 

Ie verd.: 3 slaapkamers en badkamer; 

2e verd.: 1 slaapkamer. 

Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten, uiterlijk 
13-5-1992, eventueel te bewerkstelligen met de grosse van de 
akte van veiling; 

Bezichtiging na tel. afspraak. 

Algemene voorwaarden: 

Op deze veiling zijn de Algemene Veilingvoorwaarden Onroe¬ 
rend Goed 1987 van toepassing, behoudens uitzonderingen in 
de veilingakte. 

Inlichtingen ten kantore van de notaris, Op de Vaard 7, Bruns¬ 
sum, tel. 045-251284, waar verkrijgbaar is de brochure het 
kopen van een huis op een veiling". o<soi 

: 

m 

Ë 


TIMMERPANELEN 

in zw vuren, grenen en meranti, 
20 tot 80 cm breed 
Dikte 20, 24 en 28 mm 

MDF-plaat 

8-30 mm 

TRIPLEX-MULTIPLEX 

1-40 mm KUNSTSTOF panelen in 
kleur en nert-dessms ' 

FINEER 

in 12 houtsoorten 

Wij zagen perfect op maat en 
voeren alle machinale bewerkingen 
uit. Ook eigen materiaal 

GEURTEN HOENSBROEK 

045-212531, Hommerterweg 27 
_’s maandags gesloten ojoo/ 


DRAAG EEN STEENTJE BI]! 

een 9chool in het kinderdorp 

JOAOPESSOA BRAZILIË 

Het comité Heerlen van SOS-Kinder- 
dorpenzal in JoaoPessoa de bestaande 
kleuter- en lagere school uitbreiden. 

In de toekomst is de school ook bestemd 
voor de kinderen uit de sloppenwijken 
in de buurt van het kinderdorp. 
Teneinde ooit een verandering in de 
leefsituatie van deze kinderen te bren¬ 
gen is veel geld nodig. Het comité 
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt 
daarom uw hulp. 

DOOR ƒ20.00 OVER TE 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOOR DE SCHOOL. 

i--—. *-?■£&. /-ON- 


MAANDAG 30 MAART 1992 
RODAHAL-KERKRADE M 

aanvang 20.00 uur 

KARL MOIK PRESENTEERT J 

VOOR ALLE VRIENDEN VAN V 

DE VOLKSMUZIEK: 

* Patrick Lindner 

* Maria en Margot Hellwig 

* het Oberkrainer Sextet 

* de Münchner Zwietracht 

* en Hias, de komiek van de avond 

De muzikale ondersteuning wordt 
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn 
Stadlmusikanten. 

VRIENDENKORTING ƒ 7,50 p.p. 

Ie rang ƒ 64,- wordt ƒ 56,50 (uitverkocht), de 2e rang 
ƒ 55,- wordt ƒ 47,50, 3e rang ƒ 42,- wordt ƒ 34,50. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij alle Limburgs Dagblad 
kantoren, bij de VW Vaals en Simpelveld. 

MUSIKANTENSTADL 

Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van 
deze bon geniet u ƒ 7,50 korting op alle rangen. 


WINKELS: 


BRUNSSUM-TREEBEEK 

Winkelruimte ± 120 m 2 langs drukke 
verbindingsweg Brunssum-Hoensbroek- 
Nuth (hoekpand). Voor diverse doelein¬ 
den geschikt. 

Huurprijs ƒ 1750.- p/mnd. 

GELEEK, RIJKSWEG-ZUID 

Winkelruimte ca 110 m 2 compleet afge¬ 
werkt met o.a. pantry, toilet en achterin¬ 
gang Korte huurpenode ook mogeliÉ. 
Huurpnis ƒ 1135.-p/mnd. 

GELEEN, MAAKT 

Winkel, kantoor ca. MO m 7 met bedrijfs¬ 
ruimte ca* 4$Ö tn 2 met detailhandel be¬ 
stemming: Totaai beg grond ca. 300 
m 7 . Vraagprijs ƒ 695 000,- k k. 

&ELEEN, MAUfBTSLAAli 

Winkelruimte/showroom ca 325 m 7 
beg. grond en 275 m 2 op verdring als¬ 
mede 2 verhuurde appartementen 
(huuropbrengst ± /15.000,-). Vraag¬ 
prijs ƒ 590.000 ,-kX 

HEEAUKi» SOUMIN 

Winkefnuindfi ca. 70 m 2 gan voetgan- 
gersdomein. Complet afgewerkt. Huur¬ 
prijs ƒ 1700,- p/mnd. 

MAASTRICHT, FRANKENSTRAAT 

Winkel ca. 60 m 2 met bovenwoning. 
Compleet afgewerkt. Huurprijs winkel 
ƒ 1500,-, woning ƒ 700,-. 

SITTAR0, STEENWEG 

Lunchroom/petit restaurant inclusief in¬ 
ventaris. met bovenwoning. Koopprijs 
op aanvraag, eventueel te huur. 

STEIN, HEERSTRAAT-ZUID 

Winkel/kantoorruimte ca. 250 m 7 . Evt. 
met bovenwoning (huur ƒ 600,- p/mnd) 
en drie garageboxen. Huurprijs kantoor/ 
winkelruimte ƒ 2500,- p/mnd. 

Koopprijs (vraagprijs) ƒ 275.000,- p/ 
mnd. 


KANTOREN: 


BRUNSSUM/TREEBEEK 

Ca. 120 m 7 kantoorruimte langs drukke 
verbindingsweg Brunssum / Hoensbroek 
/ Nuth (hoekpand). Voor diverse doel¬ 
einden geschikt. Huurprijs ƒ 1750,- 
p/mnd. 

GELEEN, CENTRUM 

Representatieve kantoorruimte ca. 330 
m 2 verdeeld over 3 verdiepingen in vrij¬ 
staand herenhuis. Huurprijs ƒ 2400,- 
p/mnd. 

HEERLEN, AKERSTRAAT 

Ca. 220 m 2 representatieve kantoor¬ 


ruimte. Compleet afgewerkt o.a voor¬ 
zien van vloerbedekking, zonwering 
Parkeerplaatsen op eigen terrein Be¬ 
schikbaar vanaf juli '92. Huurpnis 
ƒ 4.200,-p mnd 


bedrijfsruimten 3 


HOENSBROEK, QE KOUMEN 

Bedrijfshal ca. 1160 m 2 met nietiw- 
bouwkantoren ca. 270 m 2 (turn-key) en 
buitenterrein ca. 750 m 2 . Hooj^e 7 m 
en o a 2 dockshelters, rdpoorl ver¬ 
warming etc KantoonndeiiiKl naar wens 
(nieuwbouw) Huurprijs bal ƒ 6305 - p 
mnd. kantoor J 100,-tot ƒ 140,- p,m- 
p/jaar 

H0ENS8ROEK, PASSARTWEfi 

Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko) 
voor t^e doeleinden geschikt op ca 
5700 # grondoppervlakle (evt. uit te 
bfe&eh tot ca. 8000 m 2 ). Vraagprns 
ƒ 425 000 - 

H0ENSBR0EK, JEUGRUBBENWEG 

Bedrijfsruimte met showroom ca 134C 
m 7 Voorzien van receptie, diverse kan¬ 
toorruimtes, kantine, wasruimte, maga¬ 
zijn, rolpoorten en buitenterrein Huur¬ 
prijs ƒ 7000,- p/mnd (evt. te koop). 

KERKRADE, DENTGENBACH 

Bedrijfsruimte ca. 1500 m 7 nieuwbouw 
met kantoren ca. 764 m 2 Indeelbaar in 
units, bedrijfsklaar opgeleverd Hoogte 
hai ca. 6,5 meter Huurprijs op aan¬ 
vraag 

KERKRADE, H0I2STRAAT 

Showroom/magazijnruimte. Beg grond 
ca. 525 m 2 , Ie verdieping 265 m 2 . 
Compleet met kantoor, pantry, toilet, 
carport. Vraagprijs ƒ 290.000,- k.k. 

MEERS-ELSL00, KLOOSTERSTRAAT 

Semibungalow met bedrijfsruimte totaal 
ca. 600 m 2 en twee garageboxen. Even¬ 
tueel te huur. Koopprijs ƒ 295.000 - 
k.k. 

SITTARD, HANDELSSTRAAT 

Bedrijfsobjekt bestaande uit bedrijfshal 
ca. 240 m 2 , loods ca. 115 m 2 , kantoor 
ca. 37 m 2 en royaal woonhuis met op 
de begane grond o.a. keuken, bijkeu¬ 
ken, woonkamer met open haard, slaap¬ 
kamer + badkamer en op de verdieping 
3 slaapkamers met douche. Koopprijs 
op aanvraag. 


BELEGGINGSOBJECTEN::,- 


WU BESCHIKKEN OVER DIVERSE 
BELE6GINGSOBJEKTEN IN 
COMMERCIEEL ONROEREND GOED 
VANAF ƒ 200.000,-. 


Naam: 


Pasnr.: 


: + : 

InU L JJL.1 Bi 


DOE MEE. 
BEL 06-300400. 

K0STEN.F. I.- PER MINUUT T G V 125 JAAR NED RODE KRUIS 


Aantal pers.:.max. 4 pers. 

De korting geldt alleen in de voorverkoop. 

Vri enden van het 


- winkelruimten (te koop of te huur) van 50 tot 1500 m 2 in geheel Zuid-ümburg; 

- winkels op A-Uokatie vanaf 60 m 2 in de plaatsen Maastricht. Heerlen, Roer¬ 
mond, Geleen en Sittard ten behoeve van landelijke winkelketens; 

- Bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2 


VOOR NIEUWB0UWPR0JEKTEN ZIE ONZE 4 
APARTE ADVERTENTIE OP PAGINA 61 11 

Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad' 
dan kunt u ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal 
noteren. Ais lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. 


V&HVASTGOED 


Hulterweg 28,6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620 Limburgs 

>n(KM>n 


mmiiwm 


Hl STIENSTRA 

BEDRiJFSMAKELAARDIj 


Zakb.uk Vastgoed 
KANTOORRUIMTE 


Nabij vliegveld in aanbouw 
zürxfe kantoorruimte in units v.a. 
250 m 3 - 750 m 3 . 

Huurprijs ƒ 200,- per m’ per jr. KOKUM, EMOBtSTUtf 24 

In centrum (nabij marltfl praktijk-/ 
kantoorpand Ie huur. Zeer 
cenlroal gelegen met park. mog. 
op eigen terrein. Opp. b.g. ca. 
120 m 3 , leverd. co. 95 m 3 , 

2e verd. archiefruimte. 

Huurprijs ƒ 3.000,- p. mnd. 

Knauw, HmmatsiiBiMnG 

Zeer representatieve 
kantoorruimte. Bouw start 
binnenkort. Units vanaf 250 m 3 . 
Eigen parkeerfac. 

Huurprijs op oanvraog. 

Maastucht/Ramwtcx, 


H«un, Di Koumn 

Op industrieterrein 'De 
Koumen' moderne bedrijfshal Ie 
koop/te huur. Opp. 900 m 3 . 
Nokhoogte 9 mtr. 2 Elektrische 
poorten, ionto 


poorten,kantoorruimten. 
Vraagprijs ƒ 585.000,- k.k. 


Perfect kantoorgebouw te koop 
ca. 1.100 m 3 over 4 etages. 
pV 25 Eigen parkeerplaatsen. 

, Aonvoaaing 1993. 
^^ooppripopoanvraog. 

- Hnum, Qmsntja 

Kantoorruimte Ie huur. Goede 
’ jbcqlie nabij Station. Perfect 
* Mreïkboar. Ca. 400 m 3 . Met 
parkeerfac. Aanvaarding 
spoedig. 

Huurprijs op oanvraog. 


Lnumsüaai 10 

Kantoor-/praktijkruimte ca. 
91m 3 met berging en pantry 
Koopprijs ƒ 125BOO,- k.k. 

Hmmm, Hp Omkoon 4 

Uiterst attractief kantoorpand Ie 
huur. Netto opp. 270 nr. 
Ligging nabij Autoweg en 
Wlmwcenlrunj 't Loon. 

Prijs op oanvraag. 

HwmmNo o m, 


Multifunktionele bedrijfsruimte 
(geschikt voor kantoor, 
showroom etc.). Ligging naast 
MECC en Academisch 
Ziekenhuis. Parkeerpt. beschik¬ 
baar. Units vanaf 136 m 3 . 

Tol. 1.200 m 3 . 

Koop- c.q. huurprijzen op 
aanvraag. 


KDRUfSRUIMTE 


OotM, MDUSDUKBUN HOUUM 

Zeer nabij autoweg A2 te huur 
9.600 m 3 opslagruimte. In 
gedeelten te huur. 

Huurprijs ƒ 40,- p. m 3 p. jr. 

Hraw, Dl Bera 

Grootschalig bedrijfsobject 
(9.500 m 3 hol met kontoren). 
Ideale ligging nabij autoweg en 

koopprijs ƒ 3.900.000,- k.k. 
exaBIW. 

Huurprijs op oanvraog. 


Huurprijs ƒ 5.000,- p. mnd. 
exd. B.T.W. 


Hun, SCHBSKBO 

Showroom (110 m 3 ) met 
werkplaats (50 m 3 ) pan drukke 
verbindingsweg. Huurprijs op 
oanvroag. Bijzonder geschikt 
voor automooiettxonaie. 

Knauw, 1 
HnUNBSIBMMO 113 

Op 'zicht'-locatie. Perfecte 
bedrijfsruimte (± 1.600 m 3 ) met 
kantoren. Bestemming: handel, 
nijverheid en ambachten. Zowel 
te koop als Ie huur. 

Prijs op oanvraog. 

Knauw, Tunnoweg 100 

Te huur bedrijfshal met kantoren. 
Indeling en grootte naar wens. 


SiTiAJ», De. Nounsuun 

Te koop op de beste locatie nog 
te realiseren bedrijfshal 1.600 nr; 
kontoren 200 m 3 en showroom 
230 m 3 (ook gesplitst te koop). 
Perceelsopp. 4.600 m 3 zodat 
evt. uitbreiding mog. is. 

M’ 7 ” 000 '- 11 ' 


WMKEUUIMTE 


Shwbvhd, Kioosmsnuur 21 

Winkel (ruim 165 m 3 ) met 
prachtige bovenwoning te koop. 
Koopsom ƒ 395.000,- k.k. 

SOTJUtO, VoOttSTAD 

Al winkelruimte Ie huur (casco). 
Mogelijkheden v.a. 75 m 3 . 
Huurprijs ƒ 500,- p. m 3 p. jr. 
excl. B.T.W. 


Interessante huurprijzen. 
Aanvoarding spoedig. 


Representatief kantoorpand met 
ruime bovenwoning en dak¬ 
terras. Grote tuin. Parkeerfac. 
Koopsom ƒ 340.000,- k.k. 
exd. B.T.W. 


Hum, In h Cimb 

Op de beste ligging biedt 
belegger nog te remiseren 
hedn/rshal met kantoor aan. 
Grootte, bouwoord en indeling 
naar wens. Buitenkans! 


Knauw, Tunnbmu 112 

Op industrieterrein Denlgenbach. 
Moderne bedrijfshal 1.000 m 3 
met magazijn ol 4 m 3 , 
werkplaats ca. 170m 3 , 
kantoorruimten 155 m 3 , 
showroom 80 m 3 en verhard 
buitenterrein. 

Koopprijs / 1.100.000,- Lk. 

Smuo, iNDUsrnBTiAAT 20 

Multifunktionele bedrijfsruimte 
met kantoren. Ged. nieuwbouw. 
Totaal 2.800 m 3 met ± 285 m 3 
kontoor. 

M s ƒ 1.290.000,- k.k, 
W. 


Hhun, Gbemstiaat 

Al winkelpand met uitstraling. 

3 verd., elk ca. lOOm 3 . 
Huurprijs op aanvraag. 

Ham, NoeasTuua 

125 m 3 winkekuimle/mag. met 
parkeerfac. 

Huurprijs ƒ 22.500,- p. jr. exd. 

Knauw, M. Gokttistiaai 

Te huur moderne winkelruimte 
ca. 90 m 3 . 

Huurprijs ƒ 1.200,- p. mnd. 
(B.T.W. niet van toepassing). 

Lammmaai, Hoomnuuvr 29 

Winkelwoonhuis op goede 
winkellocatie, geschikt voor div. 
branches. 

Koopprijs op aanvraag. 

Unomaaf, Hooostmaj 147 

Nabij winkelcentrum Op de 
Komp op perfecte locatie winkel 
met bovenwoning te koop. 
Koopprijs ƒ 225.000,- k.k. 

iMMtAW/NWWtNHMM, 
WtHBAMNASTtAAI 9 

Winkel (opp. ca. 350 m 3 ) met 
ruime bovenwoning en garage. 


Koopprijs / 295.ÖD0,-k.k. 
Huurprijs J 3.000,- per mnd. 

Maastucht, Komma 

Centrum. Winkel/woonhuis. 

100 m 3 winkelruimte met 2 verd. 
van ieder 65 m 3 . 
frontbreedte 7m. 

Koopsom ƒ 485.000,- k.k. 


BEDRIJFSTERREIN 


Bunoe, Maastmchtuuan 

Op zeer attractieve ligging 
bedrijfsterrein te koop. lot. opp. 
3.200 m 3 (kon ook in 
gedeelten). 

Koopprijs ƒ 80,- p. m 3 . 

HtaiiN, iNOUSTRKTUtflN 
D< Bern 

Diverse percelen v.a. 3.000 m 3 
te koop op perfecte 'zicht'- 
ligging. 

Koopprijs op aanvraag. 

HtmiN, HcnaiAAN 

Diverse percelen voor bedrijfs¬ 
locatie te koop. O.a. 877 m 3 . 
Koopprijs ƒ 78.000,- k.k. 

KnatAoe, HaufNOSimwio 

2.350 m 3 bouwterrein op goede 
zkhHocatie aan de drukke 
Heedenersteenweg. Bebouwing* 
mogelijkheden, kantoren en/a 
bearijfshal/showroom. 

Koopsom ƒ 300.000,- k.k. incl. 
vergunningen en bouw¬ 
tekeningen. 

StrSTHfH, 

■mUKTBBtBN WodSKOU. 

Bouwkavels voor handel/ 
industrie/wonen. Perfect 
bereikbaar. Kavelgrootte 
bespreekbaor. 

Koopprijs ƒ 60,- per m 3 


Van aui ouiciBt » o p vbzok bh uhooabm mochum vböc*ugaaai 


EEN BEDRIJFSPAND VAN STIENSTRA: DAT ZIT ZAKEÜJK VAST GOEp 


Hccr'cn: Kruisstraat 56. 641 I BW. 

Tel 045-712255 

Maastnciit: Wycker Brugstraat 50, 6221 ED. 
Te!. 043-252933 

Aken Jes'jitenst: a;3e 2. 5 100 
Te' 0949-241-4075-10 

is bost, stssl, kmsbSi ss 


roldeuren 

rOftlCkKOfl N ^etataMatM >b,UktaVt<U9i,>a 


rr 


kwittfiliprsRisirtss sist ECHTE 


TtVSSS ISfSrMlfiif vu 70 HHESCHEnJMTH 

I WVWWW IWVWHfWfW wM« fcUIWIMnplMWWV1 f 

MAMUEZBI. JALOBBÉ&I. HOflftBI, VOUWWANOEN 
M LUXARGCPROOUKTEN. irrro ii 


SUS) \Wi0S 
MICA zonwering 

Showroom 

stttarderweg 116 Heerlen o tel. 045 721658 


KOM NAAR 


BUDE MEERSSEN 

L iefhebbers van een mooi ge¬ 
maaid gazon zijn verrast als ze 
met èeh Hondaaan aéstag gaart. Mee' 
of zonder automatische versnelling. 
Op loodvrije benzine of elektrisch. 

B naairesultaat heeft u 
gezien. Maai dit sei¬ 
zoen met Honda. 
U merkt 
al snel 


- - 4at gras 

Jammer dat gras Une _ " 

niet Sneller groeit, ons kennis met Honda en 

infortneer naar z'n prestaties. ;' .j • t »A . 4 


□ Divisie TUIN & PARK 

WDSSOOT] 


VROBMOF M - VALKENBURG a/4 BEUL - * 0440448253 


J \nVcoop-^ fvornroeev^oöp* 

jt 

I 
SS®» 


r 

V00RDEUR-LUIFELS 

KEUZE UIT 12 MODELLEN 
vanaf ƒ 245,- Op aanvraag gratis documentatie 

GEURTEN HOMMERTERWEG 27 
HOENSBROEK 045-212531 

's maandags gesloten w*u 


Bouwen of renoveren op z’n best! 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


DE HYPOTHEEK VOOR MENSEN 
DIE ALTIJD HOREN DAT ANDEREN 
HET BETER HEBBEN GEREGELD. 


- h 


c'~‘ c A 

Als u luistert naar gesprekken over hypotheken lijkt het wel of anderen het altijd slimmer en beter 
hebben geregeld. Maar nu heeft u een uitstekende reden om u in dat gesprek te storten met een 
verhaal waar anderen van zullen ópkijken. U bent namelijk bij De Hypotheek Adviseur geweest. 

De Hypotheek Adviseur Fred Olfen met als werkgebied Zuid-Limburg, doet zaken met alle banken 
en hypotheekinstellingen. 

Als je meer dan 3000 adviezen hebt gegeven, dan mag je toch zeker zeggen dat je verstand van 
hypotheken hebt. 

Niet verbonden aan makelaar, projectontwikkelaar of een keten van hypotheekbemiddelaars, werkt 
hij voor u volstrekt onafhankelijk. Hierdoór kan ook geen belangenverstrengeling ontstaan. 

Hij geeft u tekst en uitleg over werkelijk alles wat er komt kijken bij het kopen van een eigen huis. 

Bovendien bepaalt hij in overleg met u welke hypotheekvorm de meest ideale is. En vervolgens 
regelt hij de zaak perfect. 

Dus alle reden om even met hem een afspraak te maken. 

Bel nu: 045-715354 v 

\ De Hypotheek Adviseur 

Uw partner als het om een hypotheek gaat. 
>LFEN 


HEERLEN 

MAASTRICHT 


Akerstraat 21 
Vrijthof 33 


• 045-715354 
043-252254 peffosus PARKET * Specialist in 

brede eiken planken (geborsteld) 

* Eiken lameüenparket qa 

van 119 voor P /n,: 

* Eiken mozaïek 59, “ p/m 3 

* Opknapbeurt voor uw parket 

NU 20% KORTING 

* Dealer Lamett-Star Laminaat, 

de supersterke vloer uit Zweden. 

Reserveer nu, prijsgarantie tot 1-12-1992. 


I GELEEN, RIJKSWEG-ZUID 233 - TELEFOON 046-746675 ,, 

S len vindt u op enkele minu 
i betaling kunt u gebruik 
laats of carport op eigen 
uw 3-kamer apparteme 
. U heeft de beschikki 
riante living, open keuken, 2 slaa 
■ ■■■■ 


; /L.i T’,AYi -4 burgs Dagblad 


Limburgs 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 61 


COMMERCIEEL 

%%r ITII f IlilWlIlilili 


VASTGOED 

NIEUWBOUWPROJECTEN KANTOREN: 


BEEK - MAASTRICHT AIRPORT ^ÊÊk n 

Kantoorgebouw Alpha-Point op bedrijver^apf import Europa 
stekende zichtlokatie aan de A2. Nog enkefertÉalBh vanaf My 
schikbaar. Zeer hoog atwerkingsniveau, ru 
Huurprijs ƒ 205,- p/m 2 p/jmc, Oplevering juH^j ' ; 

BEEK, MAASTRICHT AlfiffRT 

Ca. lOOQ ii^fe^ooFi^fTiten; gpn gedeelten te lrpvMuN*M be- 

reikt lü^^p s ƒ m^fp/i aar - OpWng^i^^m ■ ... . ; M < \ . 


IHk 


erij zijn nogettXNfetal apapüntoorniim- 
m 2 en 458 nj||f& KOTfiPTurn-key, hoog 
eerterreinJjjjroriis (92 m 2 ) ƒ 18.000 p/ 
PEJÉSP® 8 m 2 ƒ 725.000,- k.k. Ople- 


1120 m 2 kantoorruimten in units vanaf 35 
met eigen parkeermogelijkheden. Eventueel in 
drijf sruimte. 

Huurprijs f 180 p/m 2 p/jaar. Oplevering november 1992. 

SITTARD, DALDERHAAG 

Ca. 260 m 2 complept afgewerkte kantoorruimten, uitstekend bereikbaar 
met parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Huurprijs ƒ 175,- p/m* p/jaar. Oplevering oktober 1992. 


BEDRIJFSRUIMTEN 


BELEEN, KRAWINKEL ZUID 

Direct aan de A2 gelegen kleinschalige bedrijfsruimten in units vanaf 360 
m 2 met kantoren 40 m 2 . Compleet afgewerkt. Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Huurprijs bedrijfsruimten ƒ 85,- p/m 2 p/jaar. Huurprijs kantoren 
ƒ 180,- p/m 2 p/jaar. Oplevering eind 1992. 

HEERLEN, DE VRANK 

Op zichtlokatie nabij de A2 gelegen bedrijvencomplex - kleinschalige be- 
drijfsunits vanaf 400 m 2 met kantoren vanaf 60 m 2 . Compleet afgewerkt, 
parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Huurprijs bedrijfsruimten ƒ 85,-p/m 2 p/jaar. 

Huurprijs kantoren ƒ 180,- p/m 2 p/jaar. Oplevering november 1992. 


V&HVASTGOED 


Hulterweg28,6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620 


/elters Tuinontwerpen 


Voor meer info: tel. 045-728767 


Brouwers Bouw- en Industrie Services 


H0RBACH 

taxatie? S maxelaardn 


o q. 


Sinds 1938 GEMEENTE GULPEN 

Vrijstaande bungalow met 
inpandige dubbele garage 
op een zéér groot perceel 
grond van 3.160 m 2 . Ind. 
o.a. garage-berging, woon- 
eetkamer, keuken, 5 slaap¬ 
kamers, twee badkamers, 
zeer grote hobbyruimte. 
Goed atwerkingsniveau. 
Centrale ligging in het mer¬ 
gelland op 15 autominuten 
van Heerlen en Maastricht. 
Vraagprijs ƒ 435.000,- PUTH-SCHINNEN 

Binnenkort wordt gestart 
met de bouw van een vrij¬ 
staand landhuis met inpan¬ 
dige garage, ruime woon¬ 
kamer, keuken en bijkeu¬ 
ken, vier slaapkamers, 
badkamer met ligbad, rui¬ 
me bergzolder. Luxe af¬ 
werking. De koopprijs be¬ 
draagt ƒ 239.500,- v.o.n. 

HEERLEN 

Tussenliggend woonhuis 
met achteraanbouw, ach¬ 
tertuin en achtervoetpad. 
Gelegen op ca. 5 min. 
loopafstand van centrum. 
Ind.: o.a. kelder, beg. 
grond: toilet, keuken, bad¬ 
kamer met ligbad en vaste 
wastafel, ruime achterka¬ 
mer, ruime woonkamer, 
verdieping: 4 slaapkamers, 
zolder: 4 slaapkamers. 
Vraagprijs ƒ 129.500,- k.k. 


HORECAPAND met zeer 
goede winstmogelijkheden. 
Momenteel in gebruik als 
traiteursbedrijf met petit- 
restaurant. Indeling o a.> 
kekJer-berging met koelcel. 
Begane grond: afhaalruim- 
te, open bedrijfskeuken, 
trappenhuis en bergkast. 
Verdieping: restaurant- 

ruimte, dames- en heren¬ 
toilet. Zolder: kantoorka- 
mer, bergirig en c.v.-ruim- 
te. Vraagprijs inct. de 
totale inveptaris 


* 1 ! : | 


TE HUUR OF TE KOOP 
GEMEENTE HEERLEN 

Vrijstaande villa met gara¬ 
ge en parkeerplaatsen. In 
gebruik als zéér represen¬ 
tatief kantoorpand met een 
woonappartement op. de 
2e verdieping. Na enkele 
ingrepen ook geschikt als 
woonhuis met praktijk. In- 
houd ca. 1.500 m 9 . Goed 
afwerkingsniveau. Vraag¬ 
prijs ƒ 395.000,- k.k. Huur¬ 
prijs ƒ 45.000,- per jaar. 


Een uitgebreide 
fotofolder van 
bovenstaande 
objecten wordt u 
vrijblijven d toegezonden 

Tal. 045-723282 

o zaterdag bereikbaar| 

' 10.00 tot 13.00 uurl 
A OFFICIEEL DEALER 

0 HITACHI 

MMNI- 6 RAAFMACHINES 

VOOR LIMBURG EN OOST-BRABANT 

UUR of KOOP 

r al uw machines! 


ASTRIÓMT W. Alexandeiweg 2 Telefoon 043-684444* Fax 684468 
ERLEN Beitel 108 'Damoiseaux' Telefoon 045-411930 Fax 425060 
1JI.RE Industrieweg 5a Telefoon 04450-2220 Fax 2121 
HlJKOEL Rooiseheide 7a Telefoon Ó4104-74963 Fax 78000 
■EEN (B) Maastfichterstraat 6a Telefooh 011-411485 Fax 417035 
HOENSBROEK 
Hoogstr. 23 . HaHvrijst. 
woonh., c.v., garage, carpórt, 
tuin. Gei sol. Bwjr. '80. Inh. 450 

m 3 . 

Vraagprijs ƒ 179.500,-. 

NUTH 

Oe Wever su. 12. Royaal 
woonh., c.v., garage (2 auto's), 
woonk. (44 m 8 ). Inh. 850 m 3 . 
Koopprijs ƒ 245.000,-. 

VAESRAOE 

Vaeerade 89. Oerdegel. vrijs), 
villa, gr. tuin 1125 m*. Inh.: 
1180 m 3 Gei'sot. L-woonk. (63 
m 8 e.d. 

Vraagprijs ƒ 385.000,-. 

GELE EN 

Dr. Notens laan 42. OPEN 
HlNBilt OPEN HUISitl Half- 
vrijst. herenh., c.v., garage, 
tuin. woonk. (62 m 8 ). Opp : 501 
m 8 Aanv. direct. DEZE WO¬ 
NING KUNT U HEDEN EN 
MORGEN TUSSEN 13.30 
UUR EN 16.30 UUR VRIJ¬ 
BLIJVEND BEZICHTIGEN. 
KUK EN GRUP UW KANS!!! 
Vraagprijs ƒ 298.000.-. 

N.M.W. QUADEN & ZN. 

makelaardij aar. goed 
Galrestr. 4 
Mimstergeteen 
046-519644 
IM NVM uit 


w 


nSè 


CJBT 


Wonen op niveau, 
op een schitterende ligging 
bij het centrum 

5 harde argumenten spreken voor het Oranjeplein in Maastricht 


Als u op niveau wilt blijven 
wonen en comfort gewend bent, maar 
een andere behuizing ambieert, of als 
u gewoon 'anders' wilt wonen, bij¬ 
voorbeeld met meer privacy en veilig¬ 
heid, dan bieden de appartementen 
aan het groene Oranjeplein u schitte¬ 
rende mogelijkheden. Met steekhou¬ 
dende argumenten: 


Kwaliteit en niveau 


Het representatieve, selectieve 
woongebouw met U kwaliteitsappar- 
tementen zal straks sfeer, stijl en ni¬ 
veau hebben. 


[Afwerking 


De zorg en aandacht voor detail 
resulteerde in onder meer de toepas¬ 
sing van duurzame, hoogwaardige 
materialen, zoals zwevende vloeren 
(optimale geluidsisolatie), isolerend 
glas, veel elektriciteitsaansluitingen, 
tegelwerk van selecte kwaliteit. Het 
komt de esthetiek van de bouw, de 
afwerking en het onderhoud ten 
goede. 


Hoog wooncomfort 


Achter de fraaie architectuur is een 
voortreffelijk wooncomfort 
gerealiseerd met o.m. royale balkons; 2 of 3 ruime slaapkamers; riante 
woonkamer; luxe keukenuitrusting en 
wasruimte/berging; complete 
badkamer met ligbad, douche en 2 
vaste wastafels; met lift berteikbare 
inpandige parkeergarage. 


Perfecte ligging 


Het Oranjeplein grenst direct aan 
het levendige centrum van Maastricht 
En tóch snel bereikbaar door de 
ligging bij internationale autowegen. 


ce 


Marcel Muyres Bouw bv 


m 


Met het openbaar vervoer in de directe 
nabijheid en stedelijke 
winkelvoorzieningen op loopafstand. 


Veiligheid en privacy 


Mede dankzij de hoge mate van 
wooncomfort en de adequate 
voorzieningen biedt het 
appartementengebouw veiligheid en 
privacy. 

Koopsommen vanaf ƒ 263.500,- v.oji. 


RUIJTERS 


6221ED maotricte - wyckar brugstraat 6? - tri 043 - 218941 BEDRIJFSPAND TER OVERNAME/TE HUUR 


JjTr :iïï \T 


Betreft een winkel met bedrijfsruimte en 
bovenwoning op een A1-iokatie gelegen in 
het centrum van Sittard. 

Voor een energiek echtpaar een ideaal 
bedrijfspand voor de exploitatie van een 

■i eigehjbadrijf. 

r > W f;.. \r t • 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij: 

H. BROUWERS 

ftosmolenstraat 12 
6131 HX Sittard 

Tel. 046-523300 m. 


Architekf sucht ©in 

SchloB 

oder schloGóhnliches Geböude lm Raum 
Bfel/Belgien/HoHa^^ für 

betflebsintem© Schulungen etc., das auch 
als Gastehaus geeignet ist. 

Br. o. no_ Hk 192, pottbus 2610 

6401 DC Heerien Of fax: 09-49241 27731 é\ 


(lOJi 

W Vflf 


TE KOOP 


tij de moéeUm 
jtfatotnqu tttifc.... 


Epen, Terpoorterweg ƒ 535.000,- lek. 

Fantastisch gelegen vrijst. woonh. met 1,35 ha grond 
eromheen. Het geheel -. van oudsher een boerderij 
met huiswei - is momenteel in gebruik als recreatieob- 
ject en bestaat uit een ruime gezinswon. met 3 vak. 
appartementen. Een deel der gebouwen heeft nog 
een agrarisch karakter, doch een verbouwing in de 
richting van een recreatieve bestemming is In principe 
mogelijk. Op diverse plaatsen heeft het object ruime 
tertaaaen en mooie vergezichten. Veel andere ge¬ 
bruiksmogelijkheden zijn denkbaar! 


Noorbeefc, Bergenhuizen ƒ 400.000,- tok. 

Zeer ruim woonhuis in boerderijstijl op ruim 5000 m 2 
grond. Schitterend uitzicht, nieuw gebouwd in 1964. 
Ind.: soutar.: ruime garage, 2 kelders. Beg. grand: 
woonk. (42 m 2 ) met plavuizen, vtoerverw., keuken (ei¬ 
ken aanb.) en wask., studeerk. (ca. 20 m 2 ), hobby 
ruimte (ca. 16 m 2 ). ia verd.: 5 slaapto, badkamer. 2e 
verd.: zolder (vaste trap). Om te bouwen tot 1 woning 
met 3 slpkmrs. en een app. met 2 slpk. 


De Planck (St.-Maartensvoeren B.) ƒ 135.000,- Wc. 
Zéér ruim - ouder, dodi goed onderhouden - woon¬ 
huis met tuin, halfvrijstaand- De tuin is via een 3 m 
brede zijingang bereikbaar. Het pand ligt slechts ca. 
500 m van de Ned. grens en is voor meerdere doelein¬ 
den geschikt te maken. 


Rtanburg, Broekhulxenstr. ƒ 168.000,-lek. 

Leuk, vrijstaand woonhuis met ruime garage, berging 
en een zeer ruime tuin. het pand is geheel gereno¬ 
veerd en in een bijpassende rustieke stijl afgewerkt 
Ind.: kelder. Beg.grond: woonkamer (ca. 40 m 2 ) met 
schouw en plavuizenvtoer, keuken met separate eet¬ 
kamer, badkamer met ligbad en douche, toilet; berging 
met wasruimte. Ie-verd.: 2 ruime, 1 kleine slaapka¬ 
mer. . . <••• 


Vaals, Koperstraat ƒ 300.000- toto 

Winkelpand met bovenwoning Op ’n goede hoekilg- 
ging. Ind. o.a.: b.g. Winkelopp. (100 m 2 ), werkpl. + 
magazijn (± 60 m 2 ), garage (7x4) en tuin. Op de eer¬ 
ste en tweede verd. is ’n mooie bovenw. met 'n groot 
dakterras. Perc.opp. 345 m 2 . 


HORECA 

Epen, Krekelstraat ƒ 435.000,- lok. 

kiel. inventaris 

Familiehotel in het centrum van het dorp. Het hotel 
beschikt over 7 gastenkamers met douche en toilet 
(bouwvergunning voor nog 7 kamers aanwezig). Het 
restaurant omvat dB. 60 zitplaatsen. Eigen terras en 
parkeerplaats. Het pand is goed te exploiteren door 
een echtpaar o.d. Dit pand Is ook geschikt om te bou¬ 
wen tot Chinees of Italiaanse restaurant. 


Gulpen, Looierstr a at ƒ 225.000,-k.k. 

Winkelpand met klein woonhuis en achtertuin. Het 
pand ia enkele jareh geleden geschikt gemaakt voor 
fitnesscentrum. Nu relatief eenvoudig geschikt voor, 
horeca, bijv. lunchroom, ijssalon e.d. Verkoopopper-' 
vlakte 75 m 2 . Gescheiden dames- en herentoiletten. 
Doucheruimte geschikt te maken als keuken. Aan¬ 
vaarding half april. 


VONCKEN 
MERTENS 


MAKELAAR(X) OG/ VERZEKERINGEN 
EN GELDZAKEN 

Rijksweg 9 Gulpen tel.: 04450-1724/1764 


vereniging van ouders 
en verwanten van mensen 
met een verstandelijke handicap 


Informatie 

Een aanzienlijk deel van onze dienstverlening richt 
zich op de behoefte aan voorlichting. Daartoe geeft 
de vereniging folders, brochures, werkcahiers, video¬ 
banden en films over de meest uiteenlopende 
onderwerpen uit 

Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf: 

VOGG, postbus 85274,3508 AG UtrechL 
Telefoon 030-36 3744. 
F r' r S m 

I® 

Kipstraat 30-32'. 
Telefoon (045) 45341 ff ^ 
Fax (045)459888 


Venetinn fèlïnds fCerkra 


Berben’s Effectenkantoor By 

commissionairs in effecten 
BELEGGINGSMOGELMKHEDEN IN BELGIË, 
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EDI 
MINIMAAL RENDEMENT VAN 12% 

Al meer dan 20 jaar gegarandeerd 
vertrouwd beleggingsadvies. 

Bel voor informatie of afspraak 
043-213871 

Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht - mi 


i. 

/MN 


LANDGRAAF 

Vrije sectorwoMngen 

Perceeisgrootte van ca. 250m 2 tot 320 m 2 . 

Prijzen vanaf ƒ 220.000 - t/m ƒ 2354)00,- v^ai. * 
indeling beg.grond: L-vomuge woonkamer ca. 37 
m 2 , ind. open keuken, hal en garage met periheh- 
dak. Indeling verdieping: 3 slaapkamers raap. groot 
ca. 13,5 m 2 , 9,5 en 8 m 2 badkamer met ligbad «i 
2e toilet. Hobbyzolder bereikbaar via vaste trap, mo¬ 
gelijkheid voor 4e kamer. 


ven 9-00-17JX) uur 

\S3!SSS3SS3l 
rrr«l 


Óp ie stand gel. uniek vrijsL land¬ 
huis met tuinrecreatie, bestaande uit 
o.a. aangelegde tuin, beplantingen, 
verwarmd zwembad, bet terrassen 
en atle privacy (tuin omschermd 
door hoge begroeting). Ind.: entree/ 
ontvangsthal, grote rustieke woon/ 
zitkamer ± 57 m 2 met open haard, 
Noorse leisteen, vtoerverw. en aan¬ 
liggend overdekt zitterras (op ’t zui¬ 
den), nieuwe luxe ingerichte en geh. 
bet. eetkeuken met bijkeuken. De 
woning is rijk en degelijk afgewerkt 
met veel eikehout (massief eiken 
deuren). Geheel voorzien v. dubb. 
begl., c.v., kelder en garage. Verd.: 
4 slaapks., waarvan 1 met gr. bal¬ 
kon, 2 badkamer. Vaste trap n. 2e 
verd: Prijs ƒ 550.000,- k,k. 


GELEEN, Martoatraat 59 

Winkel/woonhuis met ca. 200 m 2 
bedrijfsruimte. ..ind.: gr. L-vormige 
woonkamer met leisteenvtoer, r. 
keuken, 4 slaapks., badk., dakter¬ 
ras. Vraagprijs ƒ 285.000,- k.k. 


Voor onze relaties 
zoeken wij op korte 
termijn woningen in 
alle prijsklassen 
Wij berekenen bij 
GEEN VERKOOP 
GEEN KOSTEN 


GELEEN: A Printhagenstr. 13-15 


hirilK j.i 

(!«B .V»I« i t l - Bn 


r 


Mi 


ken, 3 r. s^ks., 2 badks. 
tie en rolluiken. Aanv. in 
teg. Prijs ƒ 345.000,- k.k 

Te huur 


HAASTRKHT 
2 


Nabij keramtoktarrein gel. kan¬ 
toor met bedr^isruimle te huur. 
Kantoren ca. 50 m 2 mat Ale 
voorzieningen en ca. 140' m 2 
bedr.hal met gr. poort. Aanvaar¬ 
ding direct. Huurprijs ƒ2500,- 
p.mnd. 

OUD-GELEEN 


Aan promenade ^éi. winkelwoon¬ 
huis met achtertuin en veel moge¬ 
lijkheden. Aanvaarding direct. Prijs 
ƒ 210.000,- k.k. 


Winkel/woonhuis c.q. kantoor¬ 
ruimte te huur in wtnkeNcenven 
in nabqheid van NS-station. 
grónd ca. 85 m 2 , toilet etc. Veré.: 
4 kamers, douche, keuken eó 
hr-cv-ketei. Aanvaarding dtiect 
Huurprijs ƒ 1450,- p.mnd. MARINUS KRUNTJES 


onroerend goed b.v. 


BX Hflteu. Tel. 04S-751544. 


11 v 
Limburgs 


IBLAI» 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 


r St. Franc 

EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN? (J) (^1 VIJGEN VRAGEN! Heerlen 


St. Franciscusweg 16 Tel.: 045-711617 


J 


VOOREEN — 

adviseurs ii 

HYPOTHEEK GA 


De Hypotheker is de toonaangevende or¬ 
ganisatie van onafhankelijke hypotheek¬ 
adviseurs in Nederland. De zestig winkels 
^ Bk tussen Groningen en Maas- 
■ tricht doen zaken met vrijwel 

® alle banken en hypotheek- 


IE NAAR 


instellingen. De Hypotheker rekent uit 
welke hypotheek het allerbeste bij u past 
en vervolgens regelt hij de zaak perfect. 


DE HYPOTHEKER. 


En dat kost u allemaal 
niets. Dus gaat u naar 
De Hypotheker, dan 


weet u het zeker: hij geeft u een echt 


De Hypotheker Heerlen 

Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454. 

De Hypotheker Maastricht 

Markt 28. HG. van den Boom, 043 - 255252. 


objectief advies en be¬ 


spaart u tijd, zorgen en 

geld. Tja, voor een I I 

hypotheek ga je naar... De Hypotheker RAMEN/DEUREN 


nHKunuu i er □□□ 

□□□ 


VOORDEUREN 

ACHTERDEUREN 

BINNENDEUREN 


| KOM KIJKEN IN ZUIP-Lf MBUROS MOOISTE SHOWROOM 


INDUSTRIESTRAAT 10*12 6466 CC KERKRADE 045-419273 


Geopend elke dag van 9-18 uur donderdag 21 uur (overige tijden op afspraak), zaterdag van 9-16 uur verhuur 

VIA ONS 

eSeötZ 

VELE ^ 

MOGEUJK: 

mzcX —-^ 

HEDEN 


Appartementen 

in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de beste 
voorwaarden voor u verhuren of verkopen. 

Bij verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn, 
al dan niet gemeubileerd. 

Woonhuizen 

in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens door 
ons worden verhuurd op de beste voorwaarden. 

rant taroica og 

Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht 
Tel. 043-254771 Fax. 043-254675 


DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

SUPERAANBIEDING 

Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35,- p.m 2 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

Maastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 


Aan de Schifferheidestraat 


Kerkrade-West biedt 

worden door Aannemers- j COmfOrtdbOl IV0/16M VOOf 

het hele gezin 


bedrijf Jongen B.V. een 


comfortabele 
halfvrij- 
staande 
woningen 
gebouwd. 

Dit nieuwe 
woonplan is gelegen In 
Kerkrade-West. 


i BON 


Gaarne vrijblijvend volledige informatie 
over de woningen in Kerkrade-West, 
Schilferheidestraat. nr. 10092007 Indeling: 

L-vormige woonkamer ca. 35 nf, incl open keuken. Inpandige 
garage ca. 21 nf De Ie verdieping is voorzien van 3 slaap¬ 
kamers resp. groot ca. 13nf, 11 nf en 7 rrf, alsmede een 
badkamer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder. 


J Postcode: . 

J Plaats . 

j Telefoon: . 

| tn gestoten enveloppe zonder postzegel 
| zenden aan 
■ Stienstra Makelaardij BV. 

1 Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen 


Technische details: 

- spouw-, dak- en vioerisoiatie 

- dubbele beglazing 


Prijzen vanaf 
f 181.999,-- v.o.n. tot 
f 185.249,- v.o.n. 


Netto maandlast vanaf 
ca. f 732,- op basis van 
Loon Vast Hypotheek 
(rekeninghoudend met 
fiscaal voordeel en 100% 
financiering). 

10092007 


111 STIENSTRA 


MAKELAARDIJ B.V. 


Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen 
tel 045-712255 ' 
Maandag t/m vrijdag 
geopend van 9.00 tot21.00 
uur. Zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur. 


’De makelaar in tevredenheid’ 


VERANDA SCHUIFDAKEN 
EN DAKPLATEN 


NEDU MAKELAARDIJ 

beheer/verhuur o.g. • makelaardij • taxaties • hypotheken • assurantiën 


HOENSBROEK: 'Ruime vooroorlogse 
woning!’ 

Ind. kelder, woonk. woon/eetk. m. mod. inr. 
bijkeuken, 4 slaapk. badk. Kleine bin- 
nenpl. Aanv. medio okt. '92. 

Vraagprijs t 852)00,- k.k. 


HOENSBROEK: 'Karakteristieke tussen- 
gelegen woning! ’ 

Ind. kelder, woonk. (± 27 m*) tussenhal, 
woonfeetk. m. compl. luxe inr., 4 slaapk., 
badk. Kleine binnenplaats. Aanv. direkt. 

Vraagprijs f 852)00,- k.k. 


HEERLEN: 'Appartement Ie verd. met 
park.pl. in gesloten parkeergarage!’ 

Ind.: halAoilet, c.v.-ruimte, woonkamer, met 
open keuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, 
aparte berging. Aanv. in overleg. 

Vraagprijs f 992)00,- k.k. 


HEERLEN/GRASBROEK: 'Gezellig woon¬ 
huis met cv., tuin en achteringang!' 

Geheel onderkelderd. Ind.: hal, toilet, keu¬ 
ken, woonkamer, 3 slaapk., badk. Aanv. in 
overleg. Prijs f 952)00,- k.k. 

HEERLEN: 'Leuke woning voor starters 
in jonge buurt!' 

Ind. hal, uroonk. m. open keuken, 2 
slaapk. badk. bergingen. Geïsoleerd en 
ged. dubb. beglaasd. Bwjr. 1983. Aanv. in 
overleg. Mog. rijksbijdrage f 7.500,- 
_ Prijs f 982)00,- k.k. 

HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op 
loopafstand van centrum!’ 

Ind. prov. kelder, woonk. (± 35 m z ) dichte 
keuken m. mod. inr. ruime berging, 3 
slaapk. badk. 2e Verd. bereikb. via vaste 
trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk. Bwjr. 1983. 
Ramen/kozijnen ged. kunststof m. dubb. 
begl. en ged. roll. Vrij uitzicht ad. voorzij¬ 
de. Aanv. ix>. Vraagprijs t 139.500,- k.k. TERMOSHJM]§’ Kunststof platen gegarandeerd onbreekbaar. 

Uitermate geschikt voor nieuwbouw of 
renovatie van: 

PERGOLA'S - VERANDA'S - CARPORTS - SERRES - 
WINDSCHERMEN - SCHEIDINGSWANDEN ENZ. 

Dakplaten voor gebogen-, punt- of schuine daken. 

Ook geschikt voor het bouwen van een complete veranda of 
serre. Levering van alle bijpassende profielen mogelijk! 
Daken zijn ook leverbaar met draadglas. 

/HEStERONvBUNDE , 

SKB© | Pr. Ireneweg 6, tel. 043-645959 * 

Showroom geopend: woe- do- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.30 uur, zat. van 10.00 tot 13.00 uur, 


DE PANDEN VLIEGEN DE DEUR UIT! 

DENKT U AAN VERKOPEN? PAK DAN NU DE TELEFOON EN 
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND INFORMATIEF 
GESPREK EN PRIJS-INDIKATIE! 


HEERLEN: 'Grotendeels vrijstaand he¬ 
renhuis met 1330 m* grond op loop¬ 
afstand van centruml’ 

Ind. geh. onderkelderd, grote hal, woonk. 
(9.20x3.45x4.50) m. moderne sier open 
haard, en parketvl., woorüeetk. m. moder¬ 
ne witte inr., tuinkamer (7.10x3.25) 3 
slaapk., badk. Zolder. Bwjr. 1930. Nieuwe 
c-v. ketel en nieuw dak. Dubb. begl. Uniek 
pand voor tuinliefhebber! Aanv. direkt. 
_ Vraagprijs f 2292)00,- k.k. 

HEERLEN: 'Mooi halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage!’ 

Ind. hal, ruime woonk. m. parketvl., dichte 
keuken m. mod. inr., 3 slaapk., badk. m. 
bad en vw. Bwjr. 1973. Geh. pand voorz. v. 
aluminium roll./kozijnen m. dubb. begl. 
Patio-tuin ± 50 m 2 op zonkant Aanv. di¬ 
rekt. Vraagprijs f 1452)00,- k.k. 


HEERLEN: 'Moderne seml-bungalow in 
rustige woon-omgevlng!’ 

Ind. hal, L-vomige woonk. m. open keu¬ 
ken, berging, garage, 2 ruime slaapk. 
badk. Geïsoleerd en dubb. beglaasd. Bwjr. 
1988 Aanv. in overleg. 

Mog. rijksbijdrage f 10 . 500 ,- 
Vraagprijs t 1392)00,- k.k. 


KERKRADE-W.: 'Zeer ruim vooroorlogs 
halfvrijstaand herenhuisl' 

Ind. kelder, hal, woonk. woorvëetkeuken, 7 
grote slaapk., badk. Zolder. Ged. voorz. v. 
roll. c.v. ketel 1988. Zeer geschikt voor dub¬ 
bele bewoning en praktijk/wonen. Aanv. 
medio sept. '92. 

Vraagprijs f 1592)00,- k.k. 


EEN UP TO DATE 
PROGRAMMA: ROLLUIKEN 

ZONWERINGEN 
EN RAAM DEKORATIE 


LEVERANCIER VAN 

LUXAFLEX- 

PRODUKTEN 

- Rafinetlc 16 mm 

- Jalouctte 25 mm 

- Plissé 16/25 mm 
Horizontale 
jalouzieën 

- Rolgordijnen 

- Duette Fashion Shade 

- Horren 

- Zonneschermen 

- Zonnefilters 

- Buitenjalouzieën 

luxaflex 


LAM B ERTS 
ROLLUIKEN EN 
ZONWERINGEN 

LEVERT AL 

JARENLANG |— 

ROLLUIKEN 
EN ZON- 


DAARNAAST 
VOEREN WIJ NOO 
EEN AANTAL 
SPECIALITEITEN 


• RoSnfckn 
■ Bawa HI glng a ha fc kan 

• Haroaol uiWH oho nn ii 

• IVMnor KnMBrrnMii 

pergola’* an maridsaan 


IIW- 

romccD 


LAMBERTS 


ROLLUIKEN « 
ZONWERINGEN B.V. Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur. 
Emmaplein 12, 6411 JR Heerlen. 
Telefoonnummer 045-711500. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. 


93, Voursodaal, fat 043 - 73 03 i 
mu Un d m lm utm ry swmnds 31 

VaaraodaaL tal. 043 - 73 34 \ 


Showroom ook op zaterdag geopend van 9.00 - 17.00 uur 


Als u ruim wilt wonen kom dan 

ja snel naar onze 

modelwoning 

kijken! il n 


BC EERSTE 

VERDIEPING 


Deze woningen staan in de 
vriendelijke, mooie wijk Vrieheide- 
de Stack, waar 't fijn wonen is! 

Vul de bon in voor nadere 
informatie,Of beter nog; belt u ons 
meteen voor het maken van een 
afspraak. 

Want deze kompleet ingerichte 
modelwoning MOET u zeker zien! 


U zult laaiend enthousiast zijn, als u deze modelwoning ziet! 
Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal, werk¬ 
kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer, 

3 slaapkamers, badkamer, balcons en een behoorlijke tuin. 
Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien 
van dubbele beglazing. 

DEHUURPRISt SLECHTS 

^ 111 fnoj9 


SLAAPKAMER 


SLAAPKAMER 


'f SLAAPKAMER 


f-349-I- 

TWEEDE VERDIEPING 


-320- 


BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. 


\ 


p. maand 

(exd service¬ 
kosten) 


&vc 


Ook kantoren in Maastricht en Aken 

M8-23 


imburgs Dagblad 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina 63 De ideale combinatie... 

Bankstellen in eerlijk eiken met echt leer. 
Optimaal zitcomfort en blijvend mooi. 
Leverbaar in 3 - 2 zits uitvoering, 
ook andere samenstellingen mogelijk. 

Incl. garantie op gebruikte 
materialen en konstruktie. 


Hei 


Wetzels 'iSg 
Eiken Meubelen 

De Koumen 8, Heerlen/Hoensbroek 
Vlakbij de meubelboulevard Heerlen 
Telefoon 045 - 210415 


Topklasse kwaliteit, 
met eerste klas 
rundleder bekleding, 
3-2 zits ƒ 4450.- 


Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 -17.00 uur 

Zaterdag 10.00 -13.00 uur en op afspraak (in fabriek of bij U thuis) 


BERGSTEIN TAPIJT VOORDEEL 


O 

CLUB 


Boudétapijt 
jute rug 
400 cm breed 
van 89.50 
voor 


/ o 

AMADOR 

10% wol/90 % 
synth. 

400 cm breed 
van 119,- 
voor 


/ O N 

PREMIERE 

Hoogpool 

100 % synth. Jute 

rug 

400 cm breed 
van 219,- 
voor i a* 


per 

meter 


59.501 k 79.50! £129 

gratis gelegd 


per I 

meter I 

gratis gelegd 


/ O \ 

KARPETTEN 

Desso 

Brink en Campman 
kvt 

Louis De Poortere 

10-40 % 
korting 


wuuiiueii «.rum 

BERGSTEIN 


hartje kerkrade* telefoon 453800 


Een goede bankrelatie in Aken 

® AachenerBank 

De grootste Volksbank in Aken en omgeving heeft, naast een individueel 
advies met betrekking tot alles wat met geldbeleggen te maken heeft, een 
geweldig aanbod. 

Enkele voorbeelden van de diverse, aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden 
met een hoog rendement: 

• Spaarbrieven Type V 
Looptijd 1 jaar 7,5% 

Looptijd 4 jaar 8 % 

• 8% Aachener Bank-obligaties aan toonder, uitgifteprijs 102,50%, vervalda¬ 
tum 1-12-1996 - direkt leverbaar. Inleg vanaf DM 5000,-. 

• Belegging in DM en ECU (renteopbrengst tot‘9%) 

• Aan- en verkoop van binnen- en buitenlandse waardepapieren, deposito 
en beheer 

Onze filialen vlak over de grens zijn: 

Uit de richting Vaals: JakobstraBe 117 

Lütticher StraBe 58 

Uit de richting Kerkrade: Richterich, Rathausplatz 1 

Laurensberg, SchloBparkstraBe 58, 


Hoofdkantoor 
Theaterstr. 5, 
Aken 
14 Filialen 
in Aken Tel.: 09.49-241- 
4620 


Aache ner Bai 


De grote Volksbank in Aken 


Siiii/.s I S')') in Ui,II 


A/ Auto Vonken 

EXCLUSIEVE OCCASIONS 

Espace 2.2. L Inj. GTS 7-persoons . '90 

Scorpio 2.9 GLi automatic . '91 

Jeep-2.5 L Wrangler pers rood . '89 

Scorpio 2 9 L CL Sedan bordeaux . '90 

BMW 316t Edition wit . '90 

Vectra 1 6 L Inj. GL bordeaux . '91 

Peugeol 1 6 L 405 GL goudmet. 91 

Volvo 1 8 L 440 Jubilee uitv. '90 

Volvo 2 4 L GLE TD IC 740 Station . 88 

Volvo 2 3 L GL 740 Stationwagon . '88 

Audi 1.8 L 80 S donkerblauw. 89 

SPORTIEVE AUTO’S 

Escort 1.6 L Inj. RS Turbo wit . 87 

Escort 1.6 L Inj. XR 3 rood . '86 

Volvo 1.8 L Inj. 480 ES . 87 

Kadert 1.8 L Inj. GSI wit . '84 

Fiesta 1.6 L XR 2 wit . 88 

GESELECTEERDE AUTO’S 

Scorpio 2.0 L GL LPG bruinmet.'88 

Scorpio 2.9 L Inj. automatic . '87 

Scorpio 2 5 L GL diesel blauwmet. '86 

Mazda 2 0 L GLX HB antraciet . '87 

Honda 1 5 L Integra automatic . '87 

Kadert t 6 L Inj 4-drs zwart. 89 

Siërra 2 0 L CL Sedan wit . 88 

Siërra 2 0 L CL Sedan antraciet . 87 

Siërra 1 6 L Laser Combi wit . '85 

Orion 1.4 L Inj. Bravo wit . '89 

Nissan 2.0 L Bluebird SLX groenmet. 87 

Volvo 1.4 L 340 de luxe bordeaux . 87 

Escort 1 6 L Bravo diesel antraciet . 88 

Escort 1 4 L Bravo antracietmet. 88 

Escort 1.4 L Bravo antracietmet.'87 

Fiesta 11 L Finesse 3-drs wit . '88 

En verder keuze uit meer dan 20 occasions 80-'87 


Tijde!ijk aanbod met 
blijvende allure - vanTopform! 


A 

Wijngaardsweg 8, Heerlen-Hoensbroek 
Telefoon 045-212459 


Wegens reorganisatie en verbouwing 


TOTALE 

LEEGVERKOOP 

bij 

FINE (OME 

Onze hele collectie oude en nieuwe grenen 
meubelen NU MET GROTE KORTINGEN. 
O.a. eethoeken, kasten, bedden, 

2-zits bankjes enz. enz. 

Ook in onze riet- en rotanafdeling 
nog diverse stoelen en 2-zits banken 

aan SPOTPRIJZEN! 

Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck 
Tel. 043-251306 


Het model Galaxy is er ook als fauteuil. In Optica-leder nu 1735.- Ook in Konna-ieder '%* 

Dit rec htlijnige ontwerp Galaxy 

— T van Topform kombineert een __ 

voortreffelijke vormgeving met komfortabel zit- /T ' 

plezier. Normaal is de Galaxy al relatief bescheiden <£?\ \ ' \ [y _4_jv 

geprijsd. Nu bovendien bij Topform A \._\ 1— j f j > 

voor een uitzonderlijk attraktieve promotie-prijs! ^_ Fn 

De 2- en 3-zits Galaxy in het fraaie Optica-leder, / 

met keus uit eigentijdse jm ^rr-^-er J- L 

kleuren .o,-en-me, 2 mei Eksk | usjef bij uwTopfomvpartner -. Deense design-meubelen 


Om te wonen zoals t je lief is 1 


VAN DEN KOMMER . ^WOONGROEP B V 

Lr 


Woonboulevard Heerlen 


Tel. 045-754292 Massief beuken frame, 
in verschillende kleuren mogelijk. 


jP sinds 1910 

<tS&dkexz> 

MEUBELEN 

Akerstraat 116-118, Hoensbroek. Tel. 045-212352 OCCASIONS 


Toyota Starlet 
Toyota Starlet 
Toyota Starlet 
Toyota Corolla 
Toyota Corolla 
Toyota Corolla 
Toyota Corolla 
Toyota Corolla 
Toyota Cariaa 11 
Toyota Cariaa 11 
Toyota Cariaa 11 
Toyota Caairy 
Toyota Camry 
Toyota Celica 
Toyota Celica 
Mazda 323 
Mazda 323 Stat. 
Mazda 323 
Mazda 323 Sedaa 
Mazda 626 Coupé 
Mazda 626 HB 
Mazda 626 Sedan 
Fiat Uao 
Lada 

Honda Accord 
Renault 9 
Renault Ril T^ 


1.0DL 
1.0DL’ 
1.3XU- 
1 8XL 
1.3DL 
1 3XL 
1 3XL- 
1 6XL 
1.6DX 
2.0LX 

1 6XL 

2 OXL 
2.0XLI 
1 6ST 
1.6ST 
1 6i 

1 3LX 

1.5GLX* 

1 6GLX 

1.6LX 

1.6LX 

1.8GLX 

1.3LX 

1 2S 

2.0Luxe 

1.4DL 

1.4TL 


12.750 

13.950 

20.500 

9.750 
9.800 

18.750 

14.900 

23.600 
7.950 

6.750 
17.250 

10.950 

24.950 
7.450 

19.750 
14.800 

14.600 

16.750 

24.750 

8.950 
14.600 

18.900 

13.750 

5.950 

14.750 

5.750 

9.500 


BOVAG AUTOMOBIELBEDRIJF! 

4 ? Jo ten Oever 

s. LJ)/ Vaesrade SO Nnth - Tpi inaAi 


Vaesrade 50 Nuth - Tel (045) 242025 
Waar u auto's met service koopt 


> doet u 

een fantastisch 

SLAAPKAMER 

VOORSTEL! 


m Model Mac-Beth 
Senior Ledikant in de afmeting 90x200. Samen met de speciaal ontwikkelde 
MAC-BORDER-SENIOR en de EaSY-MOVING-BOX vormt het een 
harmonisch geheel. Uitgevoerd in M.D.F. - 

en krasvast nabehandeld. | wM «A 
Tijdelijk voor een speciale promotieprijs 


SLAAPKAM ER-SPECIAALZAAK 

Akerstraat Noord 362. Heerlen/Hoensbroek. (045) 229191 

/>■ 


VAN DEN KOMMER ^WOONGROEP B . V | 

J 
BEMIDDELING O.G. - HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN 


NIET ALLEEN 
LAMELLEN, 
MAAR OOK... 


De allermooiste raambekleding, die met het "Luxaflex' merk. is er 
in 5 variaties. Romantische 'Duette' Fashion Shades. Gordijn- 
jaloezieën van aluminium of textiel. Horizontale jaloezieën, van 
smal tot ultra-smal. Elegante plissé. En dekoratieve rolgordij¬ 
nen. Dessins, tinten en materialen kunt u 
exakt afstemmen op uw persoonlijke stijl. 

Loop 'ns binnen bij de "Luxaflex' Dealer. 
' W«UI| 2 «d*pon«cr(j K*n<Jtbm«rk Etc H^our Douflu' ProdukL 


Uw Luxaflex ' produkten-specialist: 
"c!/ 
LAMBERTS 


rolluiken en zonweringen b.v. 


Kantoor: Keerberg 95 - 6367 EG Voerendaal 
tel. 045-750598 • fax 045-751100 
Fabriek en showroom: Lindelaufer Gewande 21 • Voerendaal 
tel. 045-752416 In centrum van Gulpen een tussengele- 
gen woonhuis met behoorlijke tuin (ach¬ 
terom bereikbaar). Ind.: b.g. woonka¬ 
mer, keuken, bijkeuken, douche, toilet. 
Verd.: 2 slpk. Vaste trap naar zolder. 
Prijs ƒ 89.000,- k.k. 


MAASEIK (B.) 


Goed gelegen bungalow met garage en 
rondom tuin. Ind. b.g. hal, toilet, ruime 
woonkmr., geïnstall. keuken, 2 slpk., 
waarvan 1 met bad, zolder met mog. 
div. kamers, volledig onderkelderd, c.v. 
Prijs ƒ 190.000,- k.k. Elk aannemelijk 
bod wordt in overweging genomen. 


In Geverik halfvr. rustiek verbouwd 
woonhuis met grote garage en een 
prachtige tuin met berging (768 m 2 ). 
Ind.: b.g. gang, kelder, eetkeuken, bij¬ 
keuken, toilet, woonkamer. Verd.: 3 
slaapk.; badkamer. Vaste trap naar zol¬ 
der, alwaar 4e sik., berging, c.v. Prijs 
ƒ 178.000,-k.k. 


OPEN HUIS. As. zondag 15-3-’92 van 
14.00-15.00 uur. Opbraakstraat 12: 
Mooie split-levelwoning, sfeervol inge¬ 
deeld, met gesloten carport en tuin. 
Ind.: b.g. ruime hal, toilet, eetkamer met 
open keuken, woonkamer, 2 kelders 
annex hobbyruimten, bijkeuken. Verd.: 
3 slaapk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 165.000,- k.k. 


HEERLEN 


Keurig halfvr. woonhuis (bwj. ’84) met 
berging annex kantoor en tuin. Ind.: b.g. 
hal, toilet, woonkamer met open keu¬ 
ken. Verd.: 3 slpk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 118.000,- k.k. 


AMSTENRADE 


Een uitstekend en rustig gesitueerd 
halfvrijst. sfeervol woonhuis (bwjr. 72) 
met garage, berging, (douche/toilet) en 
tuin (privacy). Ind.: b.g.: hal, toilet, 
sfeervolle living (50 m 2 ), geinst. keuken, 
serre. Verd. 4 slaapk., badkamer, rollui¬ 
ken, c.v. Prijs ƒ 192.000,- k.k. 


HULSBERG W 


Aan plein gesitueerd ruim woonhuis 
met garage en tuin. Ind. b.g. hal, tpilet, 
woonkamer, keuken. Verd.: 3 slaapk., 
badkamer, c.v. Prijs ƒ 148.000,- k.k. 


1 

IIUM BU 

1 


ing. WIL SPAAI 

Akerstraat Nrd. 11 
6446 XB Brunssum 

tel. 045-220550 


BRUNSSUM 


OPEN HUIS. Heden zat. 14-3-'92 van 
16.00 tot 17.00 uur. Trichterweg 75. 
Goed gesitueerd halfvrijst. woonhuis 
met grote garage annex hobbyruimte 
en behoorli jke tuin. Ind.: b.g. hal, kelder, 
keuken, woonkamer, serre, toilet. Verd.: 
3 slpk., badkamer, vaste trap naar zol¬ 
der, c.v. Prijs ƒ 175.000,- k.k. Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge¬ 
start met de bouw van 5 halfvrijst. ka¬ 
rakteristieke herenhuizen met garage 
en tuin. Prijzen ƒ 178.000,- v.o.n. Ver¬ 
dere info op aanvraag. 

Goed gesit. halfvrijst. woonhuis met 
grote bedrijfshal (geheel onderke'derd) 
en verharde parkeerplaats (tot. 2000 
m 2 ). Verdere info op aanvraag 0505 Geen zonnestraal laat u onbenut met 
serres voorzien van een schuifdak 
van Veranda Nederland. 

Plaatsing door geheel Nederland 
uitsluitend vla erkende dealers. 


Uw erkende dealer: 
VERANDA —\ 

NEDERLAND B.V. 


hijIJIk salemink 

mmmmmm kantoor - showroom - 
montagewerkplaats. 

Wattstraat 20 

6372 AL Landgraaf 

Tel. 045-314132 fax: 045-325667 


Limburgs 

nntmhr 


IKL.AH 


Zaterdag 14 maart 1992 • Pagina er gaat een hoop veranderen bij Groencentrum Bok 

Uterweg 117 - Heerlen Ondertussen gaat de verkoop wel gewoon door. 


ii TE HUUR 

CENTRUM HEERLEN 

Maisonnette/woning met c.v. Indeling: keuken, 
toilet, woon/eetkamer; op verdieping: drie slaap¬ 
kamers, badkamer met ligbad en tweede toilet, 
berging in souterrain. Huur ƒ 800,18 p.mnd. excl. 
service- en verwarmingskosten, welke thans 
± ƒ 280,- p.mnd. bedragen. Aanvaarding direkt. 

Inlichtingen: Rabobank Heerlen, de heer 
H. Eggen, tel. 045-760760. Gelegen in een RESIDENTIËLE OMGE¬ 
VING op 1,5 km van het centrum van Genk 
(België). Geve breedte 45 m. 

Hoekhuis met grote hal met trap, woon¬ 
kamer, bureau, keuken, 4 slaapkamers, 
aparte dubbele garage met zolder (5x9m) 

Vraagprijs: f 460.000,- k.k. 

Tel. na 19 uur: 09 32 11.35.91.94 Partners 


Makelaars/taxateurs O.G. 

A. Printhagenstraat 36 Geleen, 

Berg a/d Maas, Steenweg 

Ruim, geh. verbouwd, goed onderh. halfvrijst. woonh. 
met inpand. garage en gr. tuin. Ind. o.a.. woonk. met 
tegelvl., open inger. keuken, op verd. 4 slpks., badk. 
m. 2e toilet. 

Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k. 

Beek, Veldekelaan 

Geh. gerenoveerd woonh. met c.v. en kleine tuin. Ind. 
o.a.: kelder, woonk. (8,20x3,80), luxe keuken, 4 
slpks., nieuwe douche, hobbyzolder met dakkapel 
(vliezotrap). 

Koopprijs ƒ 128.000,- k.k. 

Einighausen, Herreveld 3 

Vrijst. landhuis m. gar. en tuin, bwjr. 1991. Ind. o.a.: 
woonk. (30 m 2 ), kantoor, gr. woon.-eetk., douche en 
v.w., bijkeuken, op verd. 3 grote slpks., 2e badk., vlie¬ 
ring. Luxe, degelijke bouw. 

Koopprijs ƒ 329.000,- k.k. 

Geleen, Augustinusstraat 

Halfvrijst. woonh. met gas-c.v., garage en tuin. Ind 
o.a.: kelder, L-woonk., gesloten keuken, 3 slpks., dou¬ 
che. 

Vraagprijs ƒ 142.000,- k.k. 

Geleen, Anjelierstraat 

(Unieke ligging in winkelcentrum.) Halfvrijst. woonh. 
met gas-c.v., garage en tuin. Ind. o.a.: 2 kelders, L- 
woonk., flinke keuken, douche en 5 slpk. 

Prijs ƒ 168.000,- k.k. 

Geleen, Danikerstraat 

Vrijst. woonhuis met gas-c.v., tuin. Ind. o.a.: div. kel¬ 
ders, woonk., keuken, bijkeuken, tuinkamer op verd. 4 
slpks., douche, 2e toilat, bergzolder (vliezotrap). 
Koopprijs ƒ 180.000,- k.k. 

Geleen, Hegstraat 

Vrijst. woonh. m. gas-c.v., garage en flinke tuin, per- 
ceelopp. 620 m 2 . Ind.o.a.: c.v.-kelder, provisie- en 
wijnkelder, L-woonk. +45 m 2 , gesl. keuken, serre en 
berging. Ie verd.: 3 slpks., badk., apart toilet, vaste 
trap n. 4e slpk. en flinke zolder. 

Vraagprijs ƒ 268.000,- k.k. 

Geleen, Hekerbeek 

Geh. onderkelderd, uitst. geïs. ruim halfvrijst. woonh., 
bwjr. 1979, met gas-c.v., garage en tuin. Ind. o.a.: gr. 
hobbykeld., waskeld., provisiekeld., woonk. (9x4m) 
m. lichte tegelvl., vloerverw. en schuifpui, keuken m. 
luxe aanb. incl. alle app. Ie verd.: 3 gr. slpks., royale 
badk. m. ligb., vaste trap naar 4e slpk. en bergzolder. 
Koopprijs ƒ 255.000,- k.k. 

Geleen, Limburgstraat 

Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., garage ent uin. Ind. o.a.: 
L-woonk. ±46 m 2 , keuken m. aanb. incl. app. Ie verd.: 
4 slpks., badk. m. ligb. en 2e toilet. 

Prijs ƒ 175.000,- k.k. 

Heerlen, Fossielenerf 

Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., carport, berging en flin¬ 
ke tuin, perceelopp. 310 m 2 . Ind. o.a.: woonk. (7,15x 
3,70), open keuken (3x2). Ie verd.: 3 slpks., badk. 
m. ligbad. Bergzolder. 

Koopprijs ƒ 118.000,- k.k. 

Hoensbroek, Burg. v.d. Kroonstraat 

Woonh. m. gas-c.v. en binnenplaats. Ind. o.a.: woonk. 
(5,20x3,75), keuken. Ie verd.: 2 slpks., badk. m. lig¬ 
bad. 2e verd.: c.v.-ruimte. 

Koopprijs ƒ 98.000,- k.k. 

Posterholt 

In fraai recreatiepark gelegen vrijstaande vakantiewo¬ 
ning op 466 m 2 eigen grond. Ind.: woonk. met kook¬ 
hoek, 3 slpks., badk. en berging. Compl. ingericht. 

Koopprijs ƒ 97.500,- k.k. 


MET SPOED 

WOONHUIZEN GEVRAAGD 


Geen verkoop - Geen kosten 


046-750000! 


Hoensbroek, 

- Carré boerderij 

- gelegen aan de Overbroekerstraat 

- ruime mogelijkheden voor 
kantoor-/praktijkruimte 

- woongedeelte met o.a. betegeld ert. 
bakhuis, div. stallen en schuren 

- aanv. i.o. vraagprijs ƒ 295.000,= k.k. 

Kerkrade, 

industriepark Dentgenbach 

- bedrijt'scomplex 

- gelegen aan de Tunnelweg 

- 4(H) m ; kantoorruimte 

- 705 m 2 produktiehal 

- 1595 m 2 magazijn 

- multifunctioneel 

- huurprijs ƒ 175.000,= per jaar 

Nuth, 

' - bedrijfspand (nieuwbouw ) 

I - gelegen aan de Industriestaat 

- 200 m 2 kantoorruimte 
j - 650 m 2 bedrijfsruimte 
j - vrije hoogte ca. 5,5 m 

I - huurprijs ƒ 95.000.= per jaar 


Meijers Makelaars 
Zakelijk in onroerend goed 

• Makelaardij 

• Advisering rond onroerend goed 

• Marktadviezen 

• Taxaties ROLLUIKEN- ZONWERING 


ROLLUIKEN ZONNE¬ 
SCHERMEN 


MARKIEZEN 


Energiebesparend - ge¬ 
luiddempend - zonwe¬ 
rend - meer privacy - in- 
braakbeveiligend. 
Uitvoering in hout - alu¬ 
minium - P V C. 

Tevens levenng van in- 
dustnepoonen in alumi¬ 
nium en staal. 

Rolhekken voor be¬ 
scherming van etalages 
in aluminium en roesrvnj- 
staal. Gordiin-, binnen- en»- 
ienjalouzieen. 
Vouwwanden in hou 1 
kunstleer. Rolgordijn*® 
honen. 

Eigen service- en 
gedienst 

Wi| repareren alle 
weringen en rolt 
met volledige gaianü* 
de reparatie Bezoek' 
ze showroom of ** 
vrijblijvend offerte 
deskundig advies. 


Het degelijke houten 
zonnescherm voor woon¬ 
huizen en winkels. Lever¬ 
baar m alle maten en 
kleuren. 


M 


LAUMEN-SIMPELVELD 


MEIJERS 

Makelaars 


WilhcMminastruut 47 - 6131 KM Sittard 046-51505U bereikbaar op werkdagen 


Op vertoon van deze advertentie (waarde 2,- DM) 
bedraagt de entreeprijs nog slechts 4,- DM ECHT 


Jet** , 

9 Taè e ' 
vA n 4 ,C H 


14.-22. Marz 92 
Bendplatz Aachen 


WIRTSCHAFTSSCHAU '92 

Offnungszeiten: Mo.-So. 10-19 Uhr - sonnlogs 11-19 Uhr 
Togeskarte 6,- DM - Ermöfiigte Korte 4,- DM - Dauerkorte 10,- DM 

expositie bij 
binnenhuisates/g/7 

kendix brengt een van de meest 
toonaangevende kollekties gordijnstoffen, die 
zowel in kleur als design perfekt aansluiten bij 
het moderne interieur. 

wij zijn dan ook zeer verheugd u de nieuwste 
kollektie van 1992 te kunnen tonen in een 
speciale kendix expositie welke op 14 maart 
begint en duurt tot en met 4 april. 

deze expositie is zeer de moeite waard en wij 
hopen u dan ook gedurende die periode te 
mogen begroeten. 


binnenhuiscfes/g/i 

geleen, rijksweg-centrum 2 - 2 a, telefoon 046-749212* 


NAAR T-MEUBEL - 


Meubelen kopen is iets, dat je niet zó maar 
even doet. Je kijkt ’ns hier, je kijkt ’ns daar. 

Je doet er veel moeite voor. Want meubelen 
moeten vele jaren mee. Je wilt iets degelijks, 
iets moois. Dat betaalbaar is ook. Mensen 
die meubelen willen kopen, adviseren wij 
dringend om éérst eens te gaan kijken bij 
T-MEUBEL in het Belgische Kinrooi. Dat is 
dichterbij dan u denkt! DAAR VINDT U 
OP 5000 M 2 EEN SCHITTERENDE 
COLLECTIE KWALITEITSMEUBELEN: 
DEGELIJK, TIJDLOOS EIKEN, 
KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN, 
EEN KOMPLETE SLAAPAFDELING, 
TEVEEL OM OP TE NOEMEN! 
Bij T-MEUBEL is de kans groot dat u 
meteen slaagt. Een ritje naar T-MEUBEL 
loont dan ook altijd de moeite! 

T-MEUBEL 

• gigantisch assortiment kwaliteits¬ 
meubelen 

• scherpe prijzen 

• ongelooflijke service 

• 's zondags open 

• gratis bezorging in Nederland, België 
en Duitsland 

• elke koper krijgt een leuke attentie 

Want de mooiste meubelen 
koopt u bij T-MEUBEL! 


Venlose- 

steenweg 

375-377, 

B 3640 
Kinrooi- 
Kessenich. 
Tel.: 0932- 
11-565237 


m 


öSr 

1 / Openings- 

tijden: 

jf dinsdag t/m 

f zaterdag: 

09.00-12.00 uur en 
13.00-18.00 uur, 
zondag 10.00-18.00 uur, 
maandag gesloten 


omance 

3- 


Nu bij T-MEUBEL: 

Romance 

The natural way 
of living. 

Een uniek totaal-concept voor mooi en 
romantisch wonen. Meubelen, stoffen en 
accessoires op elkaar afgestemd én 
afzonderlijk verkrijgbaar. 


NEDERLAND 1 
Turnhout 


Leopold»burg 


v Kil 

'K 


j 

$8^ m jfiliU 
Roermond M.-Gladbec 


j DEUTSCHLAND | j 
•rlen Jr 

IJK