Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


I 


urgs 
a 


-natie 


74e jaargang nr. 64. 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1, 

Maastricht moet 
ctuur verbeteren' 

PAGINA 5 

Horror met 
een glimlach 

PAGINA 10 

New age als 
nieuwe trend 

PAGINA 10 


Kessler; geen, commentaar 
na 1-0 nederlaag 
PAGINA 11 

Stunt van MW tegen feyenoord 

PAGINA 11 

Degradatie VW onafwendbaar 
PAGINA 13 

Weekeinde van... 
Limburgse wiélefstrijd 
PAGINA 120 


D’Ancona: 
’Discriminatie 
niet toestaan’ 

DEN HAAG — Minister d’Anco- 
na van WVC vindt dat de Neder¬ 
landse bevolking niet mag toe¬ 
staan dat er wordt gediscrimi¬ 
neerd. Zij zei dat het afgelopen 
weekeinde naar aanleiding van 
een onderzoek van het NIPO. 
Daaruit blijkt dat 84 procent van 
de Nederlanders van mening is 
dat er in ons land sprake is van 


discriminatie naar ras, gods¬ 
dienst en sekse. „Dit is onrustba¬ 
rend en druist in tegen de 
Grondwet”, aldus de minister 
geschrokken. 

Bijna driekwart van de onder¬ 
vraagden vindt dat er geen bui¬ 
tenlanders meer mogen .worden 
toegelaten. Een groot deel zegt 
onlusten met buitenlanders te 
verwachten. Ruim 75 procent 
van de bevolking meent dat bui¬ 
tenlanders verplicht Nederlands 
moeten leren. Daartegenover 
vindt 70 procent dat islaihitische 
ouders voor hun kinderen een 
islamitische school moeten kun¬ 
nen kiezen. 


è 


£ 


e mannenl 
gepakt na | 
erspoging j 


I 

m 


DEN - De politie van 
en heeft dit weekend 
mannen gearresteerd die 
directeur van een groot- 
el in Bussum voor 100.000 
■n Wilden afpersen, 
directeur had brieven ont- 
fen waarin werd gedreigd 
lichamelijk geweld en het 
ibaar maken van vertrou- 
ke bedrijfsinformatie. 
- nadat de directeur vrijdag 
1 tas met 100.000 gulden op 
Parkeerplaats had gedepo- 
*i werden de verdachten 
t door een arrestatieteam 
de politie. 

1 Van de daders bleek enige 
Werkzaam te zijn geweest 
de groothandel en was het 
th achter de afpersing. Bij 
arrestatie bleek hij gewa¬ 
ad met een geladen pistool. 


het weer t 


v 


k nÊÊÈêmliiiÈk 

r )§tHL max. 9® 


I 

f: ' ' f ' / 

lËÊiéiÉiikiéiiÉmlÊ 


I min. 3® C 

hter 

©en zwakke tot matige 
telijke wind stroomt van- 
Jt geleidelijk weer zachte* 
Jicht over onze omgeving. 
** veel bewolking en tijde- 
Valt er wat lichte regen, 
temperatuur, die vanoch- 
1 circa 3 graden bedraagt, 
vanmiddag op tot onge- 
p 9 graden.. Het zachtere 
r wordt veroorzaakt door 
hogedrukgebied dat zich 
de oceaan naar West- Eu- 
t uitbreidt. Ook de komen* 
dagen handhaaft het zachte 
zich. Nu en dan schijnt 
*on. Later in de week 
dt de kans op regen weer 
ar. 

ü?* verdere informatie he¬ 
iende het weer in Limburg 
t u bellen 06-91123346. 
^DAAG: 


op: 06.51 

«op: 16.08 
HGEN: 
op: 06.49 

«top: 17.34 


onder: 18.46 
onder: 05.28 

onder: 18.48 
onder: 05.49 


lofbad voorkomt 
stress bij kippen ERZINCAN - Volgens de 
Turkse regering zijn bij de 
aardbeving van vrijdag¬ 
avond in het oosten van dat 
land zeker 600 mensen om 
het leven gekomen. Het in¬ 
ternationale Rode Kruis 
vreest echter meer dan 
4.000 doden. Nog altijd lig¬ 
gen er veel slachtoffers van 
de ramp onder het puin be¬ 
graven. Met man en macht 
wordt geprobeerd hen te 
bevrijden. Het slechte weer 
en het gebrek aan zware 
machines belemmert de 
reddingsoperatie in grote 
mate. Er is daarom maar 
weinig hoop dat er nog veel 
mensen levend onder het 
puin vandaan gehaald kun¬ 
nen worden. 

Veel slachtoffers zijn gevallen in 
en om de stad Erzincan (145.000 
inwoners). Een kwart van de stad 
is totaal verwoest. De rest is zwaar 
beschadigd. De Oostturkse stad 
werd gistermiddag voor de tweede 
maal getroffen door een aardbe¬ 
ving. Deze beving lijkt geen nieu¬ 
we slachtoffers gemaakt te heb¬ 
ben, hoewel de bevolking in 
paniek de straat opvluchtte. 

Het is onbekend wat voor toestan¬ 
den er heersen in de dorppn rond 
Erelncan die moeiljjker te berei¬ 
ken zijn in het rampgebied. 

In de omgeving van de Oostturkse 
provinciehoofdstad zijn vele 
•slachtoffers inmiddels begraven, 
zonder dat familie of verwanten 
daarvan op de hoogte zijn gestelch- 

De hulpverlening is goed op gang 
gekomen. Er is geen gebrek aan 
voedingsmiddelen en medische 
verzorging. Wel heeft het gebied 
nog steeds te kampen met een te¬ 
kort aan tenten, nodig voor de 
mensen die uit angst voor een 
nieuwe aardbeving hun huizen 
niet binnen durven te gaan. In het 
rampgebied is het koud en 
sneeuwt het. 

Volgens de autoriteiten is de wa¬ 
tervoorziening in Erzincan een 
steeds groter wordend probleem,’ 
omdat veel waterleidingen gebro¬ 
ken zijn. Hierdoor zouden mensen 
die zich misschien nu nog levend 
onder het puin bevinden, kunnen 
verdrinken. Bij het opsporen van 
slachtoffers die nog onder het 
puin liggen, wordt gebruik ge¬ 
maakt van Zwitserse reddings¬ 
honden. 

Daklozen 

De Turkse luchtmacht heeft een 
luchtbrug van Ankara en Erzurum 
naar Erzincan aangelegd om het 
transport van hulpgoederen, die 
zowel uit het binnen- als buiten¬ 
land komen, te versnellen. 


• Een van de slachtoffers wordt door reddingswerkers onder de puinhopen vandaan gehaald. 

" - ~ • . Foto: AP 


Ondanks aankondiging van extra miljardenbezuinigingen 

Kok: Openbaar vervoer 
en auto in 1993 ontzien 


NIJMEGEN — De voor Vol¬ 
gend jaar beoogde lastenver- (ADVERTENTIE) 


T00NBANKUITGIFTE 

8V4°/o staatslening 

1992-2007 


mn 


dagelijks, te beginnen op 16 maart a.s. via banken en 
commissionairs 

wordt dagelijks vastgesteld; is doorlopend 
aanpasbaar 

jaarlijks per 15 februari 

op 15 april 1992 

op 15 februari 2007 wordt het uitstaande bedrag van 
de lening a pari aflosbaar gesteld, gehele of gedeelte¬ 
lijke vervroegde aflossing is niet toegestaan 

zijn kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissio¬ 
nairs. 


Vrouwen /’... 


zwaringen voor auto en open¬ 
baar vervoer, kunnen worden 
beperkt. Dat heeft vice-pre- 
mier Wim Kok zaterdag ge¬ 
zegd óp het partijcongres van 
de PvdA in Nijmegen. Ook 
mogen de minimumlonen en 
-uitkeringen niet worden ver¬ 
laagd of bevroren. Kok sloot 
een beperkte en gerichte las¬ 
tenverlichting niet onder alle 
'omstandigheden uit, ’maar de 
ruimte daarvoor is uiterst be¬ 
perkt’, omdat die tot extra 
bezuinigingen zullen leiden. 

Ook zonder lastenverlichting moet 
er voor volgend jaar ’een paar mil¬ 
jard’ bezuinigd worden, bovenop de 
20 miljard in vier jaar die in het ka¬ 
der van de Tussenbalans is afge¬ 
sproken. „Dat zal nog van ’au’ 
gaan”, aldus Kok. „Er is geen keu¬ 
ze. De financiële gezondmaking 
moet met kracht worden voortge¬ 
zet, ook al kost dat populariteit”. 

Ook Lubbers heeft gezegd dat er 
geen of zeer weinig ruimte tot las¬ 
tenverlichting is. Lubbers noemde 
als eventuele mogelijkheden het 
huurwaardeforfait en de auto. Mi¬ 
nister De Vries (sociale zaken) en de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer 


Matiging 


Limburgse wint 
Deutekom Concours 


Slecht weer belemmert reddingswerk in Oost - Turkije 

eker 600 doden na beving 


ENSCHEDE — De 27-jarige so¬ 
praan Angelina Ruzzafante uit 
Urmond heeft gisteren in het En- 
schedese Muziekcentrum de fi¬ 
nale van het derde Christina 
Deutekom Concours gewonnen. 
Tweede werd Marisca Mulder 
(25) uit Groningen en de derde 
plaats was voor Janine Schee¬ 
pers (33) uit Amsterdam. De 
publieksprijs ging ook naar An¬ 
gelina Ruzzafante. 

„Zij heeft gróte mogelijkheden 
een volwassen operazangeres te 
worden,” zo lichtte Christina 
Deutekom gisteren tijdens de 
prijsuitreiking de beoordeling 
van de jury toe. 

Het Christina Deutekom Con¬ 
cours is een initiatief van het 
opera- en muziekgezelschap Fo¬ 
rum in Enschede en is bedoeld 


om jong Nederlands operatalent 1 
in staat te stellen de praktische : 
ervaring uit te breiden. c 

De finalisten worden financieel / 
in staat gesteld de studie te ver- * 
volgen bij een internationaal ‘ 
hoog aangeschreven operahuis * 
of pedagoog. De eerste-prijs win- ! 
nares krijgt 15.000 gulden. i 

Angelina Ruzzafante studeert so¬ 
lozang aan het Conservatorium 
in Maastricht. Haar diploma Do- i 
cerend Musicus behaalde ze in ; 
1990. Dit schooljaar sluit ze haar i 
studie af. t 

Tijdens de Pavarotti Intematio- i 
nal Voice Competition bereikte « 
zij in 1991 de halve finale. | 

1 

Zie verder pagina 2 * 

• Winst donk zij operoslm ] 

——bh uemtsemiM.' ^ v.— * dï 


Mariënburgvereniging trotseert bisschoppen 

’Kerk moet beroep 
op vrouwen doen’ 


BREDA — Mariënburg-voorzitter 
dr. P. Jansen pleitte zaterdag in 
Breda op de zesde landelijke con¬ 
gresdag van zijn vereniging voor de 
paogelykheid, dat vrouwen voor¬ 
gaan in eucharistievieringen. Voor 
toekomstige geloofsgemeenschap¬ 
pen is het volgens voorzitter Jansen 
van de vernieuwende vereniging 
voorwaarde, dat er voorgangers zijn 
die zich geheel kunnen inzetten. 
Met het oog op een mogelijk pries¬ 
tertekort pleitte hij ervoor, dat meer 
een beroep op vrouwen zou worden 
gedaan. „Ze zetten zich nu al vaak 
en voortreffelijk in, waarom dan 
ook niet voorgaan in eucharistievie¬ 
ringen?” 

Met het oog op het thema van het 
congites, Geloofsgemeenschappen 
in de toekomst, achtte Jansen het 
bovendien denkbaar, dat er losse 
Verbanden komen, die minder af¬ 
hankelijk zijn van de hiërarchische 
structuur of zich daarvan losmaken. 
In het verleden hebben de Neder- 

’Aparte afdeling 
voor seksueel 
delinquenten’ 

DEN HAAG - In strafinrichtin¬ 
gen moeten aparte afdelingen 
komen voor seksueel delinquen¬ 
ten. „Mensen die wegens ver¬ 
krachting of een ander zedende¬ 
lict in gevangenissen of huizen 
van bewaring zitten, worden re¬ 
gelmatig bedreigd en in elkaar 
geslagen door medegevangenen. 
Daarom pleit ik voor aparte afde¬ 
lingen voor deze delinquenten”, 
aldus plaatsvervangend direc¬ 
teur J. de Jong van de gevange- 


landse bisschoppen meerdere ma¬ 
len afkeurend gereageerd op een al 
te vrije benadering van eucharistie 
en ambt. Zij kondigden onder ande¬ 
re een herderlijk schrijven aan als 
reactie op de omstreden vieringen 
waarbij in strijd met de voorschrif¬ 
ten van de kerk geen priestere, 
maar leken voorgaan. 

'Enkele uren voor de toespraak yah 
Jansen had bisschop Ernst van Bre¬ 
da als een van de sprekers op hét 
congres gewezen op het heilige van 
het ambt. Op het door zo’n 550 per¬ 
sonen bezochte congres in het vroe¬ 
gere klein-seminarie van het bis¬ 
dom Breda, ging bisschop Ernst in 
op het belang van het heilige vodr 
de mens in de hedendaagse samen¬ 
leving. „De zin van het mens-zijn is 
voor velen een vraag gewórejen” al¬ 
dus de bisschep. Volgéns 
een milieu van geloof nodig, waarin 
de mensen hun wortels van hun be¬ 
staan leren kennen en de bestem¬ 
ming van hun leven. 

nis De Grittenborgh in Hooge- 
veen. 

Het aantal aangiften van ver 
krachtingen is in tien jaar tijd 
bijna verdubbeld. Daardoor be¬ 
landen steeds meer mensen die 
een zedenmisdrijf hebben be¬ 
gaan in een penitentiaire inrich¬ 
ting. Gedetineerden kennen in 
een inrichting een sterke onder¬ 
linge rangorde. Mensen die een 
seksueel misdrijf hebben ge¬ 
pleegd, staan onderaan en wqr- 
den vaak geterroriseerd door 
medegevangenen. Bewaarders 
hebben dat niet altijd in de ga¬ 
ten. Een seksueel delinquent zei 
gisteravond in het KRO-pro¬ 
gram ma Brandpunt meerdere 
malen door medegevangenen 
met de dóód te zijn bedreigd. 


(ADVERTENTIE) AUTOMATISERINGI 


Boet 

SsOfTWARB 


f Iedere Dinsdag 
Administratie-dag 

BEL 045 - 741222 


daarentegen hebben voor forse las¬ 
tenverlichtingen gepleit, evenals de 
werkgevers. 

Kok sprak zaterdag van ’een lasten- 
verlichtingsvirus^ waarbij niemand 
erbij vertelt waaruit die betaald 
moet worden. 


De bewindsman zei ertiiets voor té 
voelen om verder op de rijksbegro¬ 
ting te gaan bezuinigen, wanneer 
niet van tevoren vaststaat dat werk¬ 
gevers en werknemers bereid zijn 
tot loonmatiging. Hij had ook ern¬ 
stige kritiek op de houding van de 
werkgevers. Die hebben geen enkel 
moreel récht om de regering te wij¬ 
zen op de hoge collectieve lasten¬ 
druk. Vorig jaar immers drongen de 
werkgevers aan op- forse ingrepen 
in de wao en de Ziektewet. In de 
cao-afspraken dit jaar wordt daar 
echter geen invulling aan gegeven. 
„Nu de werkgevers zelf de weg van 
de minste weerstand hebben geko¬ 
zen, moeten ze bij mij niet aanko¬ 
men met de zwarte piet”, aldus een 
felle Kok. 

Zie ook pagina 3 en 6 

• Partij-afdelingen 
blijven macht houden 


\ COSMOS AUTOMATISERING 

tod* Crwnml, 9411 RS HEERLEN 

[__ J.F. Kmvmdfiun 71. S5SS XC VALKENSWAARO _ J 

r~L imburgs Dagblad 

de duidelijke krant Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 


• Postcode/woonplaats 


Telefoon: ...(voor controle bezorging) 

giro/bankn ummer.:.16-3 

O Stuur mij een machtkjng, want Ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betafeng 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD.(proef)-abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe ronder postzegel zendien naar. VEX 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 8 "7 10404"40001 7" 4 
kunst 


Veel publiek en hoge kwaliteit tijdens finale in Heerlen 

Praags strijkkwartet wint 
Charles Hennen Concours 


# Het Ishizaka Trio 
uit Bonn, evenals 
vorig jaar winnaar 
in de A-categorie. 

Foto: 

CHRISTA HALBESMA 


DOOR JOS FRUSCH EN PETER GRAVEN 


HEERLEN - Het Skampa Kwartet uit Praag is de terechte 
winnaar geworden van de zevende editie van het Charles Hen¬ 
nen Concours in Heerlen. In de C-categorie, de afdeling voor 
professionele musici tot en met 26 jaar, wisten de Praagse 
muzikanten in een spannende finale het Wiener Klaviertrio en 
het Slavonic Trio uit Londen voor te blijven. De Tsjechen kre¬ 
gen gisteravond in een overvolle Heerlense Stadsschouwburg 
uit handen van deputé Ger Kockelkorn van Cultuur de hoofd¬ 
prijs van 10.000 gulden uitgereikt. Voor het Weense ensemble 
was er een prijs van 7.500 gulden, de Londense musici moes¬ 
ten met 3.500 gulden genoegen nemen. 


Het Charles Hennen Concours 1992 
kan bijzonder geslaagd worden ge¬ 
noemd; nooit eerder deden meer 
ensembles mee aan dit Europees 
concours voor kamermuziek 
- liefst elf in de C-categorie - ter¬ 
wijl ook de kwaliteit van de deelne¬ 
mers het niveau van vorige jaren 
overtrof. Dat was het duidelijkst te 
merken in de professionele afde¬ 
ling, waarin zeker tijdens de finale 
op het scherpst van de snede gemu¬ 
siceerd werd. Met name het onder¬ 
ling verschil tussen het weergaloos 
musicerend Tsjechisch kwartet en 
de virtuoze musici uit Wenen was 
marginaal. 

De indringende manier van musice¬ 
ren, de spanning en overtuiging en 
het uitzonderlijke stijlgevoel van de 
Tsjechen hebben het uitemdelijk 
gewonnen van de ideale ensemble¬ 
klank en de eenheid van denken en 
handelen van de Oostenrijkers. De 
uitvoering van de twee laatste delen 
van het eerste kwartet van Janacek 
was het beste dat er gisteravond te 
beluisteren viel. En (je pianist van 
het Weens ensemble de meest intri¬ 
gerend spelende musicus van de 
avond. 


Ten opzichte van al dit geweld 
schoot het Slavonic Trio nog duide¬ 
lijk te kort. De drie Engelse musici 
bleken zeer begaafde instrumenta¬ 
listen, die als ensemble echter nog 
een rijpingsproces moeten onder¬ 
gaan. Maar ook zij maakten duide¬ 
lijk dat het Charles Hennen Con¬ 
cours qua niveau is uitgegroeid tot 
een wedstrijd met Europese uitstra¬ 
ling. 

Ongebreideld 

In de Categorie A, waar de gemid¬ 
delde leeftijd van de ensemble- 
leden niet hoger mag zijn dan 16 
jaar, ging, net als vorig jaar, het Is- 
hizaka Trio uit Bonn met de muzi¬ 
kale eer strijken. 

Alhoewel de drie jonge Ishizaka’s 
het eerste deel van Dvofaks Piano¬ 
trio opus 21 in dynamisch opzicht 
soms wat ongebreideld speelden, 
schatte de jury het jeugdige elan en 
het voortreffelijk samenspel blijk¬ 
baar hoger in dan de fraaie techniek 
en toonvorming van de enige Ne¬ 
derlandse deelnemer in deze afde¬ 
ling: het Kwinttrio uit Etten-Leur. 
Dit eveneens door drie leden uit één 
gezin gevormd ensemble behaalde een tweede plek, onder meer dank 
zij een alleszins aardige vertolking 
van het tweede deel van het Allegro 
Kamiki-strijktrio van Julius Rönt¬ 
gen. De derde prijs ging naar Die 
Saitenspringer uit Brühl, een strijk¬ 
kwartet dat qua technisch kunnen 
en interpretatievermogen nog niet 
zo ver gevorderd is als beide andere 
finalisten. 

In de Categorie B, met als leeftijds¬ 
grenzen 17 en 22 jaar, gaf het muzi¬ 
kale avontuur de doorslag. Het 


Mercator Quartett uit Dortmund 
verwees het zich in delen uit piano¬ 
trio’s van Mozart en Mendelssohn 
op geijkte muzikale paden bewe¬ 
gend Trio Vivo Bonn naar de twee¬ 
de plaats. Het fantasieloos en voor¬ 
zichtig musicerende Miklin Quar¬ 
tett uit Graz haalde weliswaar ten 
koste van de vijf overige ensembles 
in deze afdeling de finale, maar 
moest daar terecht met de derde 
prijs genoegen nemen. De zege van 
het Mercator Quartett had alles te 
maken met de vertolking van twee 


delen uit de 2. Suite Opus 13 van 
Matthias Kaufmann, de 21-jarige 
cellist van het kwartet: een qua 
structuur hedendaags werk voor 
strijkkwartet, opgebouwd uit een 
reeks korte motieven, gekoppeld 
aan of in contrast met bijzondere 
strijkeffecten. Dat het slot van het 
werk in een onverwacht en muzi¬ 
kaal onlogisch romantisch gepala¬ 
ver eindigt, doet verder niets af aan 
de veelbelovende muzikale toe¬ 
komstperspectieven van zowel 
componist als strijkkwartet. 


Angelina Ruzzafante 
dankt overwinning 
aan haar operastem 


DOOR NICK MORITZ 


ENSCHEDE - Door Angelina Ruz¬ 
zafante tot winnares van het derde 
Cristma Deutekom Concours uit te 
roepen, heeft de jury dezelfde keuze 
gemaakt als het publiek eerder. Na 
de halve finale hadden de toeschou¬ 
wers gelegenheid gekregen een fa¬ 
voriet te kiezen en ook de publieks¬ 
prijs was voor Ruzzafante. Of dat na 
de finale ook het geval zou zijn ge¬ 
weest, is de vraag. De Urmondse 
zangeres kon haar winst geen extra 


recensie 


glans geven door eenzelfde schitte¬ 
rende prestatie als in de halve fina¬ 
le. Jury-voorzitter J A. Schröeder 
wees er dan ook met opvallende na¬ 
druk op dat in dit concours moet 
worden gekozen voor de operastem 
en dat de uitslag niet alleen op basis 
van de finale tot stand was geko¬ 
men. 

Het concours vond zondagmiddag 
plaats in de vorm van een operacon- 


cert. Werd dit paradepaardje van 
Forum in voorgaande jaren nog ver¬ 
pakt in een Grand Gala- of show- 
jasje, dit keer had het concoursbe- 
stuur geheel voor de opera durven 
kiezen. Deze goede opzet werd 
enigszins in de wielen gereden door 
het inmiddels beruchte rapport van 
de Raad voor de Kunst, waarin de 
opheffing van Forum wordt voorge¬ 
steld. 

In zijn inleiding op de finale ver¬ 
zocht de heer Van Gelderen, voor¬ 
zitter van het concoursbestuur, al 
om steun voor het orkest. En burge¬ 
meester Wierenga beloofde een po¬ 
litieke strijd voor het behoud van 
het Forum-ensemble. 

Het enige wat het orkest zelf kan 
doen, is goed spelen. Zondagmid¬ 
dag vormde Forum een zeer ade¬ 
quaat begeleidingsapparaat. Behal¬ 
ve enkele minder beheerste inzet¬ 
ten werd met concentratie en grote 
rust uitstekend gepresteerd. 

Angelina Ruzzafante zal over haar 
eigen prestaties minder enthousiast 
zijn geweest. Door zenuwen, of wat • Angelina Ruzzafante krijgt uit handen van Chistina Deutekom de eerste prijs. Foto: ANP 


dan ook, was haar intonatie niet al¬ 
tijd optimaal en wist zij ook de in- 
houd achter de noten niet echt tot 
leven te wekken. Zij beschikte ech¬ 
ter over de enig echte operastem 
van het finaledrietal. 


Jamne Scheepers zong weer met 
schitterende inleving en een prach¬ 
tig gave techniek en Marisca Mul¬ 
der had perfect repertoire voor haar 
eigen stem te zingen, maar voor de 
opera is dit niet het aansprekende 


(lees grote) materiaal. Feit is dat het 
concours weer aan kwaliteit heeft 
gewonnen. Het concert werd door 
bas-bariton Harry Peeters, Forum- 
koor en -orkest in vorstelijke stijl 
afgesloten. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 

Directie: 

nu F.A.M. van Hellemond! 

K J Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 


pezige peekah 


045-739881 

045-739886 

045-739911 

045-719966 

045-739204 

045-739364 

045-739264 


Telefoon: 

Abonnementen 
Advertenties 
Algemeen 

Piccolo-advertenties 

Fax: 

Advertenties 
Algemeen 
Redactie 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Bninssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerlen-Centrum 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bfr. 30 


Hchtemer buiten. Ooed mr monnikskapspier 
Om maar te iuüten van de ondereraatspier 
en de darmVeenheilitbeenband 


OHbousf éenoet telaüien ! 
de düifeme uit! til/! 


laadt (Cl Standaard Uitgever^ Antwerpen 


recept 


Rijstebavarois 


DOOR HUUB MEIJER 


Met hulp van kant-en-klare rijste¬ 
pap kunt u heel eenvoudig een 
overheerlijke bavarois maken. Nog 
feestelijker wordt het toetje wan¬ 
neer u de bavarois garneert met 
toefjes slagroom en plakken kiwi. 
Benodigdheden voor 4 personen: 4 
blaadjes gelatine, 4 eetlepels melk, 
1 zakje vanillesuiker, 5 dl rijstepap, 
1 eiwit, 50 gram suiker, 1/8 liter 
slagroom. 

Week de gelatineblaadjes in ruim 
koud water. Verwarm de melk met 
de vanillesuiker. Knijp de gelatine¬ 
blaadjes één voor één uit en los ze 
al roerend in de hete melk op. Laat 
de gelatineoplossing afkoelen en 
.meng er dan de rijstepap door. 
Roer de pap regelmatig door. 

Klop het eiwit schuimig, voeg de 
helft van de suiker toe «n klop dan 
tot het eiwit dik glanzend en stijf 
is. Klop de slagroom met de rest 
van de suiker lobbig. Meng slag¬ 
room en rijstepap en spatel er dan 
het stijfgeslagen eiwit door. 

Spoel een puddingvorm (of vier 
kleine schaaltjes) met koud water 
om en laat de rijstebavarois hierin 
glijden. Laat de bavarois in de 
koelkast in enkele uren opstijven. 


Maandag 16 maart 1992 
recew 


LSO musiceert 
onder druk 
DOOR PETER P. GRAVEN 


HEERLEN - De dreigende woor¬ 
den van ’De Raad tegen de Regiona¬ 
le Kunst’ hebben op zijn minst 
diepe sporen nagelaten in de meest 

muzikale provincie van Nederland. 

Tijdens het concert van het Lim¬ 
burgs Symphonie Orkest, vrijdag¬ 
avond in de Heerlense Stads¬ 
schouwburg, werd er zichtbaar zeer 
geconcentreerd en duidelijk onder 
druk gemusiceerd, waardoor de ge¬ 
programmeerde werken met echt 
verfijnd tot klinken kwamen. 

Het leek wel alsof de orkestmusici 
de reeds ontvette Randstad-guilloti- 
ne muzikaal ’con forza’ willen te¬ 


genhouden. Zo was de uitvo* 1 
van zowel Brahms’ Akaderr^ ' ®ze 
Festouvertüre als het eerste' teru 
van de Achtste Symfonie van * teac 
rak eerder luid dan welluidefl 1 Tier 
zal de met erg soepel dirige^ bns 
Thomas Sanderling in deze eel 1 <nvc 
langrijke rol hebben gespeeld, del] 
De overige delen van Antonin» ero) 
faks bekoorlijke symfonie, bo° nee 
vol Tsjechische folklore-elem^ 1 ter 
en refererend aan de toen nog 0 ' teei 
repte Boheemse natuur, stol 1 Voe 
muzikaal nog grotendeels U 1 tegi 
grondverf, al klonk het scherf kal 
getwijfeld heel musikantesk- bot 
contrast van de lichtlopende & Hnj 
met een dreunende coda aai> sta 
slot was echter te graverend. 0* w _ 
dat misschien eerder een syrt'” 

sche betekenis? 

Het Vioolconcert van Hendrik 
driessen, geprogrammeerd i n , 
kader van diens eeuwfeest-hef 
king, lijkt enigszins rapsodisch 
karakter, is doortrokken van j 
Frans getinte kleurigheid en ajj 
naast oosterse impressies oo^ 
vloeden van Bartók. Het uit 
stammende opus zou je eerdA, 
het eerste kwart van deze eeuWT 
eren. Vera Beths vertolkte d#| 
met al niet bijster interessante'*! 
weliswaar Mhn blad, maar lOg’ 
danks met allure, wat haaf i en 
dankbaar applaus opleverde l 
het zelfs in deze bange dagen nt ( 
te talrijk opgekomen publiek J4h 
heeft de doorsnee liefhebber *le 
symfonische muziek in de OoS* 6t t< 
ke Mijnstreek het LSO al laten’ 
len? Het is niet te hopen..’. . 
_> ’Exorcist’ Kusters drijf 
bij Satan de duivel ui 


DOOR HARDY MERTENS 

MAASTRICHT — Shakespeare 
schreef ooit: ’The prince of dark- 
ness is a gentleman’. Foutje. Hij is 
een ’looser’, aandoénlijk in zijn een¬ 
zaamheid en onvermogen. Althans 
volgens Wiel Kusters, het Limburgs 
literatuurwonder dat zaterdagavond 
op verfrissende wijze stof deed op¬ 
waaien en tot nadenken gaf. In de 
goedgevulde stadsschouwburg 
werd door Ensemble Contraint en 
Het Kruis van Bourgondië zijn door 
Bernard van Beurden getoonzette 
kameropera ’Passio Diaboli’ in pre¬ 
mière gebracht. Zo kleurrijk, gedre¬ 
ven en gekund dat ook God een 
vinger in de pap gehad moet heb¬ 
ben. 


recenste 


Zich baserend op ideeën van Van 
Beurden heeft Kusters de duivel 
behoorlijk op zijn staart getrapt. 
Het is geen lelijkerd met horens en 
hoeven, maar een lelijkheid simule¬ 
rende twijfelaar met lepeloren en 
steunzolen geworden. Bovendien is 
het geen zich voor Noordpoolkou of 
hellehitte uitsprekende demon, 
maar een verdacht rond de 37 gra¬ 
den Celsius schommelende mens¬ 
achtige geworden. En ’ghostbuster’ 
Kusters rekent helemaal met hem 
af door hem te laten begrijpen dat 
hij niet uit angst maar uit slijmerige 
bewondering aanbeden wordt. Zo 
gaat het Kwaad teloor door gebrek 
aan kwaad. 

Duivelskunstenarij is het sleutel¬ 
woord voor de totale produktie van 
’Passio Diaboli’. Regisseur Guido 
Wevers weet te bereiken dat het ge¬ 
zongen woord harmonisch opgaat 
in de complete presentatie. Waar 
menige 'heilige’ Verdi-opera tot een 
onbenullige presentatie van ’was- 
sen-beelden-diva’s’ vervalt, wordt 
hier gezongen alsof er gesproken 


wordt. Of beter: gezongen als°1 
geen andere mogelijkheid is. 

Met dirigent Arno Dieteren is hjjj 
niet veel minder gesteld. Hij 
zijn begaafde discipelen 
smaakvolle instructies uit naai] 
vele gebieden die door Van 
dens muziek bestreken wof 
Ook de duivel heeft een vri^^ - 
nodig en dat heeft hij in deze roffie] 
door de moderne wol geverfde * i 
gent zeker gevonden. /o 

, ‘ni 

Zonder uitzondering zijn de vö 0 >vj e 
solisten in staat aan de nukke^ 
grillen van de componist te ' 
woorden. De sopranen Reina “ "r 
lens en Janny Pranger, mezz a ^ 
praan Gerrie de Vries, tenor j. 
van Altena en bas-bariton Frah 5 ^ 
selier getuigen van groot inlevj 11 ^ 
vermogen en de vereiste technis 
bagage. Van Beurden is 1 t v 
boeiend en intelligent kunsten j ^ 
die dank zij het respect dat zijn' 1 ifg' 
manschap afdwingt, musici tot Ur\j 
gewaagdste capriolen kan aa^ 
ten. Hij is bijzonder aangrijpend 
hij in de finale parodieert op al 
armzalige deuntjes die heden 
dage als vervanging van het G &j 
riaans het oor van de kerkga 1 * 
teisteren. 

Leg dit nou eens naast het feif 
Kusters de duivel laat mislukken 
het Kwaad dus weer in de P°i 
feuille van God doet belanden- 
hier dan niet twee denkers aan 
woord die echt iets te vertellen I 1 ®" 
ben? 


Oplossing van zaterdag 

Wegens een technisch pr 0 " 
bleem afgelopen nacht lS 
het niet mogelijk de oplo s ' 
sing van de cryptogram 1 
van afgelopen zaterdag 
geven. 


1 


puzzel van de dag Horizontaal; 1. geschil, twist; 3. lichaam; 
5. plezierig; 9. door elkaar geroerde mas¬ 
sa; 11. reeds; 12. tred, stap; 14. vervoer¬ 
middel; 16. boom; 17. bergplaats; 18. 
vierhandig dier; 19. kunsttaal; 21. afstam¬ 
melingen; 23. vogelprodukt; 24. dat is 
(Lat.); 25. vreemde munt; 27. oude lengte¬ 
maat; 28. muzieknoot; 29. schel; 31. mu¬ 
zieknoot; 32. aartsbisschop; 34. muziek¬ 
noot; 35. epistel; 36. klaar; 38. zekere 
slaapziekte; 40. melkklier; 42. pausen- 
naam; 43. kuit van de steur; 44. vordering; 
45. bloeiwijze; 47. vogelverblijf; 50. be¬ 
paalde verlichting; 51. schoonmaakgerei; 
53. luitenant (afk.); 55. rivier in Rusland; 
57. persoonlijk voornaamwoord; 59. 
paard; 60. in orde; 61. dieregeluid; 62. 
vreemde munt; 64. achter; 65. rivier in Ita¬ 
lië; 66. een weinig; 67. dik; 69. schel; 70. 
ingewand van haring; 72. predikante 
(afk.); 74. smekend verzoek; 76. Noorse 
god; 77. regerings-reglement; 78. ik; 79. 


gebogen been; 80. afwezig; 81. alcof 1 
sche drank; j 

Verticaal: 1. gesneden haan; 2. gerinöjj 
dunne luchtdichtheid; 3. livreibediende^ 

I 


|/j| 

lekkernij; 6. merkteken; 7. onschuldig. 


derlijk; 9. muzieknoot; 10. roofdier; 


familielid; 13. draagbalk, draagstuk; 'j 
eerwaarde heer (afk.); 17. uitroep; 20 - 0 
derofficier; 22. ter plaatse (Lat. afk.fj 
Egyptische zonnegod; 28. laag, gem^ 
29. gebedenboek der priesters; 30. ond 
wijskracht; 32. streling; 34. genre; 2 
vrolijke viering; 38. keurig; 39. grote D ! 
40. asvaas; 41. tocht; 45. boom; 
ieder; 49. zeer stevig; 52. deel van 
jaar; 54. zes of meer velletjes schrijfp 3 
56. dieregeluid; 58. eenjarig dier; 60- 
brengst; 61. hij (spreekt.); 63 heen 
terug; 66. ter plaatse (Lat.); 68. g etl U 
71. water in Friesland; 73. Duitse nv; f' 
vogelprodukt; 76. tandloos zoogdier' 
Romeinse rijk. 

f limburgs dagblad 


Maandag 16 maart 1992 • Pagina 3 binnen/buitenland 

.— ■ ' t, 


«te * 


Zorgsector klaar voor acties 


De bijeenkomst was voorname¬ 
lijk georganiseerd om de actiebe- 
reidheid onder de werknemers 
te peilen. De bonden hadden 
aanvankelijk gehoopt tiendui¬ 
zend mensen op de been te krij¬ 
gen. Toch waren ze niet ontevre¬ 
den. Ankié Pastoors van de 
AbvaKabo: „Tijdens de leden¬ 
bijeenkomsten in het land heb¬ 
ben we gemerkt dat de actiebe- 
reidheid groot is. Er is gebleken 
dat de werknemers harde acties 


willen. Nadrukkelijk gericht op 
de instellingen waarin ze wer¬ 
ken. Het sluiten van afdelingen, 
het draaien van zondagsdien¬ 
sten, daar moet Nederland op 
korte termijn rekening mee hou¬ 
den. Het stadium van limonade 
verkopen op de snelweg is voor¬ 
bij.” 

Volgens Pastoors zijn acties on¬ 
vermijdelijk. „Natuurlijk moeten 
we eerst een conflict hebben met 
de werkgevers. Zij willen best op 


onze eisen ingaan, maar het ka¬ 
binet staat dat niet toe”. Minister 
De Vries (sociale zaken) en 
staatssecretaris Simons (volks¬ 
gezondheid) vinden dat de loons¬ 
verhoging maar betaald moet 
worden uit de reserves van het 
pensioenfonds PGGM. 

J. Scholten, voorzitter van de fe¬ 
deratie van werkgevers, was ook 
op. de bijeenkomst aanwezig. 
Even stond hij te twijfelen of hij 


ook een woordje zou spreken, 
maar uiteindelijk bleek hem dat 
net iets te provocerend. De ko¬ 
mende week voeren de werk¬ 
gevers diverse onderhandelin- 
gen met de politieke partijen. 

„Het is niet fair wat er in Neder¬ 
land gebeurt”, vertelde hij. „Elke 
dag komen er uit Den Haag voor¬ 
stellen tot lastenverlichting. Oke, 
dat is prima, maar dan moet het 
kabinet ook voldoende geld over 
hebben voor de zorgsector. Zo 
niet dan krijgen we geheid pro¬ 
blemen. Wij, als werkgevers zul¬ 
len de werknemers door dik en 
dun steunen”. 


ï 
V 
! fc 

r 


Aftreden Boris Jeltsin en herstel Sovjetunie geëist 

ommimisten de straat op 


pKOU - Duizenden conservatieve communisten zijn gis- 
fe in diverse Russische steden de straat opgegaan om het 
pden van president Boris Jeltsin en het herstel van de Sov- 
püe te eisen. De demonstranten zwaaiden met traditionele 
P vlaggen en zongen in sommige gevallen het volkslied van 
pter ziele gegane imperium. 
i i 

* . < . \ •} ijijiiüiii! 

' ,f ' • ■ 1 *! ' ‘i :\ 

«ih’r, j| . l ,j 


. "■ • •> 


iark olie te lijf 


jskou arriveerden gisteren ge- 
ïgden van het voormalige Sov- 
lement. De oud-parlementsle- 
fillen moprgen in een geheime 
dering zoeken naar wegén die 
ïn leiden tot een wederopstan- 
*an\de Sovjetunie, inclusief de 
«hè staten. 

üssische volksvertegenwoordi- 
kwalificeerde de bijeenkomst 
legaal’ en liberale politici spra- 
Ü van een poging tot staats¬ 
ie honderden pro-communisti- 
betogers betuigden in Moskou 
teun aan de voorgenomen zit- 
Volgens de Organisatoren van 
jeenkomst geven morgen tus- 
e 1.000 en 1.500 van de in totaal 
ex-afgevaardigden acte de 
hce. De manifestatie valt sa- 
toiet de datum (17 maart) waar¬ 
dig jaar het referendum over 
aeuwe unieverdrag voor de ex- 
stunie werd gehouden. 

tigkeer 

Lalleen Moskou was het toneel 
petogingen tegen de regering, 
tin Chabarovs (in het uiterste 
bn van Rusland), Bamaoe en Ir- 
ik (Siberië), Penza (zuidweste- 
an Moskou) en Nyini-Novgo- 
de Volgé) eisten duizenden 
ts de terugkeer van de com- 
ten aan de macht. 

eer tweeduizend demon¬ 
ten in Sint-Petersburg verlang- 
Stopzetting van de privatise- 
bolitiek van de regering. Zij 
gden zich over de prysverho- 
n. Zij droegen portretten van 
i en Stalin bij zich toen zij 
de straten trokken van de 
e Russische stad. 
n de machtskring rond Jelt- 
eitte vice-president Aleksandr 
köj gisteren voor meer over- 


Kamerleden 
■nden zichzelf 
;■ niet goed 
functioneren 

HAj^G - Een overgrote 
erheid van de 150 Tweede¬ 
steden vindt dat ze niet 
functioneren. Het werk' in 
Kluner is verambtelijkt en 
ikerd, zo menen zij. 

blijkt uit een onderzoek dat 
- Handelsblad heeft gehou- 
onder 100 kamerleden. Bijna 
kamerleden menen dat er er 
moet veranderen aan de 
kwyze van de Tweede Ka- 
. Ze klagen over het hoge 
mische gehalte van het be- 
, waardoor het besluitvor- 
gsproces ongrijpbaar is 
orden. Meer dan de helft van 
kamerleden vindt dat ze te- 
f-1 op ambtenaren lijken. 

de helft van de Ramerle- 
jneent dat ambtenaren te- 
: invloed op de besluitvor- 
g van regering en jparlëment 
bben. Eenderde van de kamer- 
n zegt dat ze door het hoge 
nische gehalte van de be- 
tvorming teveel afhankelijk 
Orden van ambtenaren. 


_ (ADVERTENTIE) 


ROODKAPJE, 
ORNROOSJE ... 

Belooft u in 
prookjes? 

JjJoe, u waarschijnlijk ook niet. 
vok in Nederland zijn wij, als 
jbelverkopers, niet gebonden 
prijsafspraken, en daarom 
iét niet duurder dan België of 
itsiand. Gelooft u niet in deze 
eitjes. U hoeft beslist niet ver- 
,te gaan dan Van Sloun Inte- 
Wij staan garant voor kwali- 
- en lage prijs. Wij leveren 
Interieur-voorwaarden en 
en een unieke prijsgarantie, 
en Stoun Interieur Sittard - Roer- 
(J*jond. Van Sloun Interieur Sittgrd 
valkenburg - Roermond. Valken- 
g: ’s zondags geopend van 13 
17'uur. 


heidsingrijpen om de economie op 
de been te houden en de modale 
burger te beschermen tegen de 
sterk stijgende prijzen. 


Instorting 


Roetskoj acht een economische 
noodtoestand gewenst om een 'eco¬ 
nomische en sociale ineenstorting’ 
te voorkomen. Vice-premier Jegor 
Gaidar wees de voorstellen van 
Roetskoj van de hand door erop te 
wyzen dat deze tot een herstel van 
de centraal geleide planeconomnié 
zouden leiden. 

Verkrachter 
herkend aan 
schoeisel 

EINDHOVEN - De Eindho- 
vense politie heeft een 22-jarige 
man uit Beverwijk aangehou¬ 
den, die inmiddels heeft be¬ 
kend dat hij tijdens het carna¬ 
val een Eindhovense vrouw 
heeft verkracht. De man werd 
herkend dankzij de buitenissi¬ 
ge schoenen die hij droeg. 

Het slachtoffer had de politie 
een goed signalement kunnen 
geven van de verkrachter. 
Daarbij waren vooral de nogal 
typische sportschoenen van de 
man opgevallen. Een politiepa¬ 
trouille zag de man, die regel¬ 
matig bij familieleden in Eind¬ 
hoven logeert, het afgelopen 
weekend in het uitgaanscen¬ 
trum lopen. 

Nadat de man was aangehou¬ 
den kwam de politie er achter 
dat hij op de dag 'van de Ver¬ 
krachting door een fotograaf 
was gefotografeerd. Op die foto 
bleek de man dezelfde schoe¬ 
nen te dragen. Daarmee gecon¬ 
fronteerd legde de verdachte 
een volledige bekentenis af. 
k-;^ 

} "‘1 $¥' i : • De kilometerslange olievervuiling op het 
strand tussen Kijkduin en Noordwijk is zo 
goed als zeker afkomstig van een Chinees - 
schip. Het vrachtschip kwam op 4 maart 
voor Zeebrugge in aanvaring met een an¬ 
der schip. Uit onderzoek is gebleken dat 
oliemonsters van het strand nagenoeg ge¬ 
lijk zijn aan monsters die kort na de aan¬ 
varing werden genomen. Rijkswaterstaat 
is gistermorgen begonnen met het opruimen 
van de olieresten. Daarbij wordt gebruik 


gemaakt van speciale reinigingsmachines. 
De vervuiling werd zondagmorgen vroeg 
door een wandelaar ontdekt. De olie ligt 
verspreid in vlekken in een strook van zo'n 
twee meter breed en over een afstand van 
25 kilometer. Een woordvoerder yan het mi¬ 
nisterie van verkeer en waterstaat ver¬ 
wacht dat het opruimen van de olie dins¬ 
dag klaar zal zijn. Tot dusver zijn ongeveer 
tien met olie besmeurde vogels op het strand 
gevonden. Foto: ANP. 


JOHANNESBÜRG y Twee dagen 
voor het historische referendum 
over de toekomst van Zuid-Afrika 
zijn president F.W. de Klerk en de 
leider van, de extreem-rechtse Kon- 
servatièvè Party (KP), dr. -Andries 
Treumicht, in een nek-aan-nek-race 
gewikkeld. . 

Hoewel de president volgens ver- 
kiezingsdeskundigen jseg op een 
krappe zege zou mogen rekenen, 
zou de KP met name in de conser¬ 
vatieve provincies Transvaal en 
Orarye Vrijstaat een indrukwekken¬ 
de opmars hebben gemaakt. De 
meerderheid van de kiezers in deze 
provincies zou de KP steunen, ter¬ 
wijl de president 'het ja-woord van 


De Klerk en Treumicht in nek-aan-nek-race 

Uitslag referendum 
nog totaal ongewis 


de kiezers in de Kaap en Natal zou 
krygen. 

Een woordvoerder van De Klerks 
Nationale Party (NP) zei uit te gaan 
van een overwinning van 55 tegen 
45 procent. Hy maakte zich echter 


zeer bezorgd over de rechtse ter¬ 
reinwinst van de laatste dagen. 

De ruim 2,7 miljoen blanke kiezers 
gaan morgen naar de stembus om 
een oordeel te veilen over het her¬ 
vormingsbeleid van De Klerk. De 


(ADVERTENTIE) 


nu 7.5 


Girorekeningliouders krijgen 


rente op de Leeuwrekening 
van de Postbank. 
mÊÊm 
De Leeuwrekening is een girospaarreke- 
ning van de Postbank. Op deze spaarrekening 
u maar liefst 

u toch maandelijks 

men. De minimum 
Daarna kunt 

bedrag inleggen. ^Bedra&«ree^ van-na 

Het openen van een Leeuwrekening i 
is reuze eenvoudig. Het kan namelijk J 
gewoon met het blauwe giroboekje. POS 


Op de overschrijvingskaart vult u het bedrag in, 
zet ’n streep in de ruimte die bestemd is voor het 

gi ronum mer en achter 


ÜL11 
t mmmmmim . mm . m . mmmmm mm. m 

Bedrag, streep, van-naar, handtekening en u spaart. ^ sf***'-'** < naam/adres schrijft u 

v “ -t p van girorekening naar 

I Leeuwrekening’. 

U plaatst uw hand- 
tekening en doet de 

feigSif overschrijvingskaart in 

• u o m I 6611 gratis giro-envelop 
mmmmmmrnmw de.bus. Wie dus én 
nng en u spaart. een hoge rente wil én 

snel zonder kosten wil kunnen opnemen, 
opënt nu een Leeuwrekening. 

K Voor meer informatie: bel gratis 06-0400. 


v\ ' ., Y '' ' Nieuw elan? De PvdA is vrijdag en zater¬ 
dag bijna wanhopig bezig 
geweest de herstelde een¬ 
heid. binnen de partij aan 
den votke - en daarmee 
aan de potentiële kiezer - 
te tonen, na de zo verscheu¬ 
rende wao-discussie van het 
afgelopen jaar. Het valt 
echter nog te bezien of de 
vele weifelende PvdA-aan- 
hangers er echt van harte van overtuigd zijn, dat de sociaal-demo- 
craten nu de goede weg zijn ingeslagen. 

Het nieuwe voorzittersduo Rottenberg en Vreeman, waarover de 
afgelopen maanden tal van prominente partijgenoten - onder wie 
Wim Kok - de wenkbrauwen hadden gefronst, werd, zoals ver¬ 
wacht, met massale steun door het congres gekozen. Er zijn nu dus 
twee kapiteins op het PvdA-schip, die het vaartuig voor de onder¬ 
gang moeten behoeden. Iets dergelijks wil overigens nog wel eens 
averechts werken. Aan de andere kant: als je de slinkende aan¬ 
hang in ogenschouw neemt, hebben de ratten het schip - om bij 
deze beeldspraak te blijven — inmiddels al wel verlaten, en zoiets 
kan ook louterend werken. 

Als één ding duidelijk is geworden na de eerste toespraak van de 
kersverse voorzitter Rottenberg, is het wel dat hij zich maar beter 
verre kan houden van de inhoud van de politiek. Hij is zo weinig 
consequent in zijn standpunten, dat intensieve bemoeienis met de 
inhoudelijke kant van de zaak snel tot nog grotere chaos in de 
partij kan leiden. Rottenberg deinsde er niet voor terug uitspraken, 
die hij nog maar enkele weken geleden heeft gedaan, weer terug 
te nemen. „D66 is niks. Daar moeten we geen zaken mee willen 
doen', heette het toen nog. Rottenberg legde vrijdag echter plot¬ 
seling de nadruk op de noodzaak om opnieuw te streven naar een 
bundeling — met D66 en Groen Links - van de progressieve 
krachten in de Nederlandse politiek. Het congres bleek het — ver¬ 
standig — niet met hem eens. Samenwerking, prima, maar een 
verkenning naar progressieve partijvorming was te veel voor de 
vergadering. Het congres ging echter aan de vraag voorbij of de 
kiezers in dit land überhaupt nog wel interesse hebben in een linkse 
politfeke beweging, na de val van het communisme in Oost-Euro- 
pa en de ongelooflijke bende, die daar aan het licht kwam. 

Inhoudelijk lijkt Rottenberg dus weinig oplossingen voor de PvdA 
te bieden. Het is evenwel niet uit te sluiten dat de psychologische 
omslag die de jeugdige voorzitter met zijn enthousiasme teweeg 
kan brengen, genoeg is om de kiezers de weg terug naar de PvdA 
te wijzen. Hans Wiegel heeft immers bij de WD aangetoond dat — 
althans aanvankelijk — uitsluitend enthousiasme voldoende kan 
zijn om een partij een nieuw elan te geven. 

Opvallend tijdens het PvdA-partijcongres was verder dat het ein¬ 
deloos gedram en gechicaneer met moties en vertroebelende dis¬ 
cussies dit keer eens achterwege bleef. Waar in het verleden tallo¬ 
ze afgevaardigden zich omstandig bezighielden met details uit 
voorliggende resoluties, traden er nu sprekers aan, die in bondige 
bewoordingen duidelijk maakten dat bij voorbeeld het rapport- 
WolfSon ten qanzten van de toekomst van de verzorgingsstaat 
maar het beste ongewijzigd kon worden aangenomen. Nu lag dat 
ook een beetje jbdn de aard van de conclusies in dit rapport. Er 
staan geen'vóof de PvdA echt pijnlijke voorstellen in. Bovendien 
wordt aanbevolen tal van aspecten nader te laten uitwerken ten 
behoeve van het verkiezingsprogramma voor 1994. Pijnlijk werd 
het pas, toen Wim Kok aan het slot van het congres nieuwe bezui- 
nigingen aankondigde. Dat zijn geen leuke dingen voor de men¬ 
sen en daarom ook niet voor diegenen die zich bezinnen op een 
terugkeer naar de PvdA. p.S. KP is fel gekant tegen de hervor¬ 
mingen die via onderhandelingen 
met de zwarte oppositiebeweging 
ANC moeten leiden tot een nieuw 
politiek bestel, waarin de zwarte 
meerderheid de zelfde rechten 
krijgt als de blanke minderheid. 

Geweld 

Beide partijen sloten zaterdag hun 
campagne af met bezoëken aan ste¬ 
den en dorpen in de zeer behouden¬ 
de oost- en noord-Trahsvaal. De 
campagne is gekenmerkt door rel¬ 
len en geweldadigheden Waaraan 
vooral KP-aanhangers zich Schuldig 
hebben gemaakt. 


ABERDEEN — Een ongeluk met 
een helikopter by een olieplatform 
in de Noordzee heeft in de nacht 
van zaterdag op zondag elf passa¬ 
giers het leven gekost Zes mensen 
konden worden gered. 

De helikopter van het type Super 
Puma met twee bemanningsleden 
én'vyftien passagiers stortte in zee 
enkele seconden nadat deze was op¬ 
gestegen van hét olieplatform Cor- 
morant Alpha ten oosten van Shet- 
land. De helikopter was op weg 
naar een nabijgelegen accommoda- 
tie-schip. De afstand tussen het olie¬ 
platform en het schip bedroeg 
slechts enkele honderden meters en 
de vlucht zou ook *maar enkele se¬ 
conden in beslag nemen. Helikop¬ 
ters van de kustwacht en schepen 
irt de nabijheid begonnen direct een 
reddingsoperatie. Zes overlevenden 
werden uit het water gehaald. Tot 
gistermiddag heeft de Britse lucht¬ 
macht gezocht naar andere overle¬ 
venden. 

Het ongeluk gebeurde in het don¬ 
ker by harde wind en sneeuwval in 
het Brent-olieveld. De oorzaak' van 
de caash is nog onbekend. Oogge¬ 
tuigen vertelden dat de helikopter 
na het opstijgen vrywel onmiddel¬ 
lijk hoogte verloor. 

Alle slachtoffers, één Amerikaan en 
de rest Britten, waren in dienst in 
van Shell. 


Beroemdste 


Koningin 
•Dit percentage geldt m.i.v. 16 maart 1992 voor bedragen van f 10.000,- of meer. 


BERLIJN - De beroemdste Oost- 
duitse advocaat, Wolfgang Vogel, 
zit sinds dit weekeinde in dezelfde 
Berlynse gevangenis als ex-Stasi- 
minister Erich Mielke. 

De 66-jarige advocaat, die tientallen 
jaren de officiële DDR- onderhan¬ 
delaar in humanitaire vragen was 
en het absolute vertrouwen van 
Erich Honècker genoot, wérd in zyn 
villa bij Berlyn gearresteerd. Hy 
wordt ervan verdacht DDR-burgers 
die het land uit wilden, te hebben 
gechanteerd en hun huizen en 
grond te hebben verkocht aan Stasi- 
fünctionarissen en 'andere door de 
regeting begunstigden’. Vogel zou 
verder sinds 1954 medewerker van 
het Ministerie voor Staatsveiligheid 
zijn geweest 

De Berljjnse justitie verklaarde dat 
Vogel is gearresteerd omdat er ge¬ 
vaar bestond dat hy zou vluchten. 
Wolfgang Vogel heeft alle beschul¬ 
digingen bestreden. 


Koningin Beatrix is gisteren ji\;v 
Nieuw Zeeland aangekomen« 
waar zij, op uitnodiging van.; 
gou vemeur-generaal Dame r 
Catherine Tizard van 17 tot en*: 
met 21 maart een staatsbezoek ■ 
brengt. Morgen begint het- 
staatsbezoek officieel 


• Extreem-rechts^ 

Tydens een demonstratie vah r 
de extreem-rechtse Duitse 
Volksunie (DVU) heeft de poli !' 
tie zaterdagavond in het Beier- 1 
se Passau 83 mensen gearrés- ^ 
teerd. De meesten van hen zyhr‘‘ 
in de loop van zondag weeT 1 
vrijgelaten. Aan het begin vah^ 
de betoging, waarvoor 4.000 
Volksunie-aanhangers uit allé 
delen van Duitsland waren sa-" f 
mengekomen, kwam hef tot_ 
opstootjes tussen de extreem-* 
rechts-gezinden en 1.000 de^ 
monstranten, die op hun beurt 
tegen de bijeenkomst van tW 
party protesteerden. 


• Routine . -’i 

Het vliegdekschip America’ 1 ' 
van de Amerikaanse marine' 
dat met twee bevoorradingss-* 
chepen de Golf is binnengeva-’’ 
ren, neemt deel aan een „routyf 
nemanoeuvre”. Dit heeft een’' 
woordvoerder van het Penta^ 
gon zaterdag verklaard. x 
Vrijdag had een anonieme re» 
geringswoordvoerder gezegd*, 
dat de VS terug waren in de? 
Golf „om daarmee een duiden 
lijk signaal te geven aan heU 
adres van Sadd&m Hussein”. ^ 


Illegaal 


Een intem onderzoek van hel? 
ministerie van buitenlandse za^ 
ken van de Verenigde Statén 
wijst uit dat Israël ille gaal 
Amerikaanse wapen technolo¬ 
gie aan andere landen heeft 
doorverkocht. Functionarissen 
van de Amerikaanse geheime 
diensten zouden over een 
„overweldigende” hoeveelheid 
bewijzen beschikken dat Israël 
Amerikaanse technologie zon* 
der de vereiste verg unning 
opnieuw heeft geëxporteerd. -< Dagblad 


-s.s- 


Maandag 16 maart 1992 


Wi» rijn heet büj met de geboorte van onze zoon 

Tim 

< Nikofaas Comelis 

Heerlen, 13-3-1992 

Anita en Hans 
, de Vries-Hanf* 


Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, 
die ais het er op aankomt 
, voor je bidt en voor je vecht. • 

.*■ Pas ais je iemand hebt 

die met je lacht en met je grient, 
h! dan pas kun je zeggen: Ik heb een vriend. 
% Toon. 

* een liefdevol leven voor het gezin, dat alles 
vöor hem betekende, geven wij kennis van het 
plotseling overlijden van mijn lieve man, onze 
pappa, zoon, broer, schoonbroer, oom en neef 

Jo Willems 

echtgenoot van 

Laura Damoiseaux 

%. pappa van 

J; Manon en Mark 

overleed in de leeftijd van 37 jaar. 
Munstergeleen: Laura Willems-Damoiseanx 


Familie Willems 
Familie Danudsc 


«SI AP Munstergeleen, 14 maart 1992 • 

JttKaaalaan 16 

De ple cht ige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 18 
htert om 10.30 uur in de parochiekerk Petrus 
gaUsius te Puth. 

Ris geen condoleren. 

Dntsdagavond om 10.00 uur wordt de avondwa- 
wégthauden in voomoemde berk. . 

opgebaard in het mortuarium van hef zie-, 
laskmt te Sittard; bezoek dagelijks van 17.30 
m IMS uur. 

ftpchten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho- 
wjj dat deze annonce als kennisgeving 
'beschouwd. 


de verslagenheid hebben wij kennis ge- 
yan het plotselinge overiijden van oxue Jo Willems 


tateefe een grote bijdrage gelev e r d aan 
Hekelingen i n o ns 

in hem els collega steeds in gedachte 


wensen zijn vrouw ai kinderen veel sterkte), Je handen hebben voor ons gewerkt. 

Je hart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maart uit. 

Verdrietig, maar met een blij gevoel dat zij zo¬ 
veel voor ons betekende, is, ha een werkzaam 
levep vol zorg en toewijding voor allen die haar 
^dierbaar waren, van ons heengegaan, otize lieve 
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, 
tante en nicht 

Jeanne 

Schoormans-Sanders 

- weduwe van 

Nic Schoormans 

Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de 
leeftijd van 63 jaar. 

Landgraaf: CoreaAfgie 

Schoormans-li napen» 

Lizzy, Nicky 
Landgraaf: Jan en Loes . 

Schoormana-VanderHoniiig 
Patty ; Ja • 

Eygelshoven: MarittSel^ntusen 
MarkSchoet«s ; . 

Familie Sanders >. 

naaUf ■. 

Eygelshoven, 14 maart 1992 ' 

Gulikstraat 34 

Corr.adres: Pijler 89, 6372 MJ Landgraaf 

De plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden op dinsdag 17 maart om 11.00 uur in de 
parochiekerk H. Johannes de Doper in Eygels¬ 
hoven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
op het r.-k. kerkhof aldaar. 

Bijeenkomst in 'dè kerk. 

Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen. 
condoleren.. .1 

Avondwake maandag om 19.00 uur in eerderge¬ 
noemde kerk. i V 

De dierbare overledene is Qpgeéaardin het uii> 
vaartcentrum Dela in Heerlen, Qfasbroekerweg. 
20; maandag is er van 19.00 tot 19 0© uur gele¬ 
genheid tot rouwbezoek. 

Wilt u, indien wij zijn vergeten tteenikennisge- 
ving te zenden, deze aankondiggng aki zodanig 
beschouwen. 


Jij hield de lamp steeds brandend, 
die ons warm gekoesterd heeft; 
géén wonder dat Hij tot Zich nam 
een licht dat zoveel warmte geeft. 

Na een leven van zorg en aandacht voor allen 
die hem dierbaar waren, is, tot onze grote droef¬ 
heid, toch nog onverwacht, voorzien van de h.h. 
sacramenten der zieken, in de leeftijd van 76 
jaar, van ons heengegaan, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en 
neef 

r Harrie Hendriks 

weduwnaar van 

Christien Swemers 

Sittard: Truus en Math Sprenger-Hendriks 
Ron en Jolanda 

Sittard: Leo en Maaike Hendriks-CLaus 
Sandra, Dave 

Urmond: José en Ronald Hendrix-Hendriks 
■ «' : . ' Boy, Kim 

Familie Hendriks 
Familie Swemers 

Sittard, 14 maart 1992 •' .; f - 

Vrangendael 62 
Corr.adres: Schubertstraat 4-11 
6137 RA Sittard 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 
woensdag 18 maart as. om 11.00 uur in de Chris¬ 
tus Hemelvaartkerk te , Vrangendael-Slttard, 
gevolgd door de begrafenis aan de Wehrerweg. 
Samenkomst in de kérk, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren vanaf 1020 uur. •- 
Avondwake dinsdagavond om 19.0Q uur in 
voomoemde kerk. . . . . 

De overledene is epgebaerd in hét mortuarium 
van hét Maaslaiidziekenhui» te Slttani, alwaar 
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijks van 
16.00 tot 16-46 uur. Enige en algemene kennisgeving 

v ,,4. * :. :v %; Y . 

• v' , ' * • t/M-y • 

Heden overleed, tot onze diepe braafheid, voor¬ 
zien van het h. oliesel, op de wefÉjdrvan 88 jaar, 
onze goede en zorgzame moedeg, schoonmoe¬ 
der en lieve oma 4 

Jösephina Maria Kron 

'■ echtgënote van wijlen 

Leonard Theodoor 


Enige en algemene kenn|^|evin8 

. * ' • ? ’• > * «r> *’ > . v «* r •' 

■ t 

De Héér nam tpt Zich, onze tante 

Gertrudis Antohia *;, 
Vincept 

ebhtgenote van wtflen 

Willem Hendrik Peiüi^ 


! 
Wij bevelen haar fiel inuwgebéden kan 
'*•' Dé bedroefde femfös 

Heerlen: Theodoor Aekernuftaa ' 


werd bijna 98 jaar. ' / ;.••;••• 

Dankbaarheid overheers voor het vele goede 
dat zij in haar leven hééft mogeó geveft e~ 
vangsn. ■ ; ^ 

/'.V* Dit aller naam: ; 

-;•/:/ : r ■ «.vin 

c.Bai •• 

Heerien, 14 maart 1992 
Verpleegklinieken Heerlen 
Corr.adres: 6466 KT Karkradé-West : 
Graverstraat51 ^ 

zal plaatavinden op 
m; li. Jf Uur int het cro- 


[■.WlP.rj 1-; T-#,,TT;•;T . <Pl ! / 

I™'t *' * f f. 'H Hf i: rTl- 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u met 
droefheid kennis dat heden, na een kortstondi¬ 
ge-ziekte, toch nog onverwacht voorzien van 
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 72 
jaar van ons is heengegaan, mijn innig geliefde 
man, onze lieve en zorgzame vader, schoonva¬ 
der, opa, broer, zwager, oom en neef 

Leo Schmitz 

echtgenoot van 

MiaDeckers 

Kerkrade-West: Mia Schmifz-Deckers 
Wijnandsrade: Heinz Schmitz 

. Marion Schmitz-Peels 
Léon 

Kerkrade: Je Schmitz 

Agnes Schmitz-Mennens 
Lam 
. Björn 
Sven 

Familie Schmitz . - i 

Familie Deckers 

6466 BH Kerkrede, 13 maart 1992 
Kasperenstraat 187 , 

De plechtige euöharisjkjeviering zal worden ge¬ 
houden op wqeris6pg K maart as. om 11.15 uur 
inde 


i maart as. om 11.15 uur 
’XJfTTS? 


in het crematorium Iihstenrade te Heerlen. 
Bjjeenkómst in de' kerk n 

Daar wij overtuigd zijn uw medeleven, is er 
geen condolatie. , 

Avondmis dinsdag 17 maart as. om 19.00 uur in 
vomrioemde parochiekerk. 

Onze dierbare overledene is opgebaard in het 
gtreekmortuarium, gelegen op het terrein van 
de Lückerheidekliniek te Chevremont; gelegen¬ 
heid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 
18.00 tot 19.30 uur. 

Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvapgen, 
gelieven deze annonce aü zodanig te beschou¬ 
wen. 


Sfe r w ri doe je niet ineens 
/ ( maar af en toe een beetje. 

En alle beetjes die je sterft, 

T is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

. , ' je zegt ik ben wat moe. 

tiaar qp een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 

• s (Toon Hermans) 

-Met diepe droefbeiè geven wü kennis van het 
«verlijden ven ~ * 


Wahid(^im) Mellouk 


partner van 


t ; r 


\ 8 i 

> > i»Vk.V <!■•» 
> 'Hi 

1*1 -g > [T'X 


Dankbaar voor het vele goede dat zij ons 8 
haar leven heeft gegeven, hebben wij, a 
langdurige ziekte, toch nog onverwad 
scheid moeten nemeh van onze . lieve irt 
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootnflü 
zuster, schoonzuster, tante en nicht ■ ï 

Lina Zafarin j 

weduwe van 

Paul Erkens < 

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voi 
van het h. sacrament der zieken. j 

Landgraaf: Guus Erkens -4 
Heerlen: Sjef en Tlnie Erked 
Belinda en Frans ' 
Marcel en Antoineé 
Lateien 
Roger 

Eygelshoven: Hay én Annemie El 
Landgraaf: Huub en Gerda Erfc 
JU1 

Familie Zafkrin 
Familie Erkens 

6373 XR Landgraaf, 13 maart 1992 
Schanserweg 28 

De plechtige uitvaartdienst zal worden 
den op woensdag 18 i$aart as. óm 11.™ 
de Jórochiekefk van Maria Hulp der C 
'te Nieuwènhagen, waarna aansluitend de 
fenis zal 'plaatsvinden op de r.-k. be. 
aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk. Er is geen cond 
. Avondmis tot intentie van onze dierbare 
; dene, dinsdag 17 maart om 19.00 uur in 
noemde pöróchiekerk. 

Gelegenheid tot afecheid nemen in het 
mortuarium, St -Pieterstraat 145 te K< 
Chevremont, gelegen op hét terrein van 
kerheideklimek, dagelijks van 18.00 tot 
uur. 

Zij tëegeen kennisgeving móchten on 
gelieven déze annonce als zodanig te 1 
wen. : ' v m 


& 

( 

et 


I 


Dankbetuiging 

Iii plaats van kaarten 

Voor de vele blijken van medeleven, bl 
h. pussen ons betoond bij. het overlijden en 
grafenis van mijn lieve man, onze vader, sch 
der, gróót; en overgrootvader, de heer 

Jaïi Hubert Schiffeli 

zeggeó wy u harteüjk dank. 

De zeswekendienst zal wordeh gehöude 
dag 22 maart as. om 11.00 uur in de St 

kerk teHeerlerbaan. 

’ .* .‘1’ ■ 

r A. Schlffelers-v.d. 

ktederut, klein-en - 
achterkleinkinderen 


Familie Ackermana 

Kerkrede, 14 maart 1982, Kapelhof 
Goirjulres: 6417 XG Heerfen, Aarweg 1 

;De crematieplébhtighejd zal plaatsvinden op 
woékMag 1.8 maart as. om ll JÖ ïn hèt cremato- 
.riunteHeerlen. = - ^ 

Bijeenkomst aldaar óói t£lS tuur^;, y f - * - 
Daar wö overtuigd zijn van uw medeleven, is pr 
:geen-condópmi. /"-.ff , 5 - V' : - 
Zondag 22 maart as^ zal er oas 1120 uur emv et»- 
chaoristievierkig te hgrer intentie weprien opife- 
dragep itv de parochiekerk yan rie K. Anöa, 
Bekksrvéld,H^len. ■■ ■ i > : v, : 


Enige en algemene kennisgeving ■’'' ■'' *n. maSrt I9Ö2 ,' ■'- v 


SU via HaharaÜn 
Enige en algeméne kennisgeving 

Hódep ontvingen wij bericht Uit Gisenyi - 
Rwanda Centraal Afrika, dat óp 71-jarige leef- 
tijdvan ons ia heengegaan i . . A 


Hans Rozenboom 

- V ; /:•“ •. • 'f . • . ;> •! 

•’: Varia: mewteuw J, Weemh oa m B rs 


1 Hf Chf-SCi-.Nï 

O f v JA 7 r.r;-: 

' LOUSSiANA r.ri k 

L! r’L üS )• • --i 1 ,,-AZZl,.* 

üt KiNü Zul. ü S Br AS:-. B/ 


BRUWSSUr. 

/ v' ■ - Vsmhk 
BreslaJkf wil m 


PERSOONDJKL LEN1NGFN im 

wam n tv am mro m ww , m » • 

HYPOTHr 


... » 

' rT üH^'^ |?-v 

>v '■* Wn Klw»- * 

-.••4 * • : >. aSr'' - ' * i " 25 i f 

ïi i i ? 


T Ir 

niH % f j: 


MM w «V* «J-» TT,rrrjL -a» . mc wmi. a 


DOORLOPENDE KREDIETEN 

&4-rrw'j 
l rin.kantoo» JUHIbbtN 1 n,-jr.r:iOf!“CJ K n?O>•;i 


043-6,16200* 

. •. ' j v _ ’ * 

■' - ■ •-Tri •, j ' r \ , M lf , .[• ■ • 

D O O R L O 91 H O K R £ D ? E T 
sW K.&F 

M UK 


SCHElSUEBu 5+.. Hti.HL.fcS 

TEL, 045 721781 » 724132 
iMMMMiiiiBifiMffllir' i i 


Limburg 


loröl 


>s 


tte 


College van Bestuur universiteit in discussiestuk: 

’RL Maastricht moet 
structuur verbeteren’ 


Pijlen van 
LD-vvandeling 
weggehaalcl 

BANHOLT - Onbekenden heb¬ 
ben afgelopen weekeinde gepro¬ 
beerd de LD-wandehng m het 
honderd te laten lopen. De route, 
uitgezet door pater De Smet, 
werd gewijzigd door de pijlen op 
het wegdek uit te wissen en an¬ 
dere aan te brengen, in de ver¬ 
keerde richting uiteraard. Geluk¬ 
kig voor de ruim duizend deelne¬ 
mende wandelaars werden de 
wijzigingen vroegtijdig ontdekt. 


onze verslaggever 


STRICHT - De 
yksuniversiteit Limburg 
Maastricht moet haar 
terne structuur verbete- 
11 en nog internationaler 
0r den om zich te kunnen 
^Wikkelen tot een voor¬ 
gaand Europees we- 
'techappelijk instituut. 
e faculteiten zullen on¬ 
ding meer moeten sa- 
e hwerken en initiajtie- 
dienen te ontwikke- 
te Dat zegt het College 
^ Bestuur van de RL in 
discussiestuk, dat een 
tete aanzet vormt voor 
tweede Strategisch 
voor de universiteit. 


m 


VaI 

c P^ e ë e is de nieuwe 
^ ^richting van belang om te ko- 
iil? een meer efficiënte werk- 
vooral gezien het feit dat 
verwachting voor de RL 
minder financiële middelen 
^hikbaar zullen zijn. Ook zijn 
van andere ontwikkelingen 
^mografisch, regionaal en on- 
^ijs-politiek gebied, waarop 
^ Worden ingesprongen. 
e ninerken 

L college legt er de nadruk op 
de twee profielkenmerken van 
^Universiteit, het onderwijssys- 
VjJï 1 e n de internationalisering, 
4 /Uer uitgebouwd dienen te wor- 
De aantrekkelijkheid van het 
oleem Gestuurd Onderwijs 
fy^p-systeem) voor studenten is 
' ri en de resultaten zijn goed, 
Us de notitie. 


Ij? gebied van de internationa- 
t»^ rin ë worden de ligging en de 
j^^htatie van de RL ook steeds 
1 er als sterke punten gezien. 
^.Usluiten bij Europese universi- 
normen en nieuwe samen- 
v 0 er Lngsverbanden aangaan, ligt 
V de hand, zo stelt het college 
bestuur. „De nabijheid van 
' Luik en Hasselt/Diepen- 
a rria ^ en 'internationalisering 
^ de fiets’ (een uitspraak van mi- 
h. * e r Ritzen van onderwijs, red.) 

Velijk.” 

>reiding van de studierichtin- 
(vj ls al gezocht in de stromingen 
huur en Technologie. Er zijn 
geen redenen aanwezig om 
de in 1987 gemaakte keuzen af 
gappen, zo meent het college, 
r 'de instelling dient zijn 
, bt te blijven zoeken in het 
. binden en uitdiepen van disci- 
e s tot nieuwe studierichtingen 
~ het bestaande van palet van 
'Opleidingen in Nederland ver¬ 
ben’. 

e r wanneer het aantal oplei- 
Son wordt uitgebreid, kan de 
zich volgens het college van 
hiur gaan profileren als een 
°Pese universiteit en als gelijk- 
^ r dige partner in de Euregio. 
fgjtyj is een aantal van tiendui- 
' studenten een richtgetal. 

jjj^naast is een kwalitatieve ver- 
s r king van onderwijs en onder¬ 
in.* onontbeerlijk. Het college 
k h dan ook dat ieder binnen het 
te/^nschappelijk corps zich moet 
'Ugen of men 'op de goede plek 
Qj,.’ dat wil zeggen in de juiste fa- 
vJIJteit of vakgroep. En of men 
*d°ende wordt ingeschakeld in 
h dierichtingen en onderzoeks- 
Ugramma’s. 

J^Hiison 

i ^ëons het college heeft de RL 
! t^. r pioniersfase succesvol vol- 
j £ °*d. „Er zijn op het ogenblik 
(Th acute bedreigingen van exis- 
^Utiële aard. Toch kan worden 
j V reesd dat de huidige eonstella- 
(v Va n de RL niet sterk genoeg is 
tjJ 1 de eigen ambities en verwaeh- 
van de regio en ondersteu¬ 
nde buitenstaanders waar te 
LjUnen maken. Het is nodig de 
tji^ns te verzetten in een richting 
op langere termijn meer per- 
biedt. Kansen zijn er te 


Oud-Kamerlid 
overleden 

Vermond - Oud Tweede- 
arnet ijd dr ing. W. Droesen is af- 
IL^Pen donderdag op 94-jarige 
Rijd overleden in het R.C. 
^°dshuis in Roermond. Droesen 
1 ^ S Voor zijn verdiensten meerde- 
(v bialen geridderd. Hij was com- 
j^ a ndeur in de Orde van Oranje 
^Ssau, ridder in de Orde van de 
j^derlandse Leeuw en begiftigd 
v het Groot Kruis in de Orde 
h de H. Gregorius de Grote, 
plechtige eucharistieviering 
^ Pdt morgen. 17 maart, om 14.00 
u r plaats in de O.L. Vrouwe 
bbsterkerk in Roermond. Een lachende pastoor Coenen zegent de motoren. 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Traditionele niolorzegening in parochie Heer 

’Als pelgrims steeds op weg’ 


DOOR MAURICE UBAGS 

MAASTRICHT - Heer onze God. 
Wij danken U voor deze motor 
Wij hebben hem ontvangen 
als een gave uit Uw handen 
als vrucht van het vernuft 
dat Gij mensen hebt geschonken 
als teken van wat mensen berei¬ 
ken 

als'ze zoekend samenwerken 

...als pelgrims steeds op weg. 
naar het einddoel van het leven 
zo zegene dan deze motor, 
de almachtige God, de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. 

Onder uitspreking van dit gebed 
heeft pastoor J. Coenen van de 
parochie Sint Petrusbanden in 
Heer afgelopen zaterdag tiental¬ 
len motoren van de 'Maastricht¬ 


se Motorclub 1972’ gezegend op 
een pleintje nabij de kerk in 
Heer. De pastoor appelleerde tij¬ 
dens de traditionele zegening 
aan de eigen verantwoordelijk¬ 
heid van de motorrijders. „Moto¬ 
ren hebben een imponerende 
kracht - ze zijn snel en wendbaar 
- maar je moet daar mee leren 
omgaan. De zwakkere in het ver¬ 
keer mag nooit de dupe worden 
van de motorrijder,” aldus Coe- 


Met de zegening opende de pas¬ 
toor tevens het motorseizoen van 
de Maastrichtse motorclub, de 
grootste toerclub in de regio. Het 
aantal motorliefhebbers dat zich 
bij de club aanmeldt, groeit fors: 
motorrijden is enorm populair in 
alle lagen van de bevolking. Het 
Centraal Bureau voor de Rijvaar¬ 
digheid neemt elk jaar weer 
meer nj-examens af voor het 


’motorbrevet’. De club telt nu 
ruim 150 leden. 

Kevalidatie-arts 

De dienstplichtige kazerne-arts 
met de rang van eerste luitenant 
Erwin Baars (27) en zijn vrien- 
ding Pauline Spreuwenberg (26) 
zijn twee van die nieuwe leden. 
Baars zelf zegt al zeven jaar scha¬ 
devrij te hebben gereden. Hij is 
in de eerste plaats naar de zege¬ 
ning gekomen om bij de activi¬ 
teit te zijn, maar ’een zegening 
kan natuurlijk nooit kwaad’. 
Baars, die zegt al motorliefheb¬ 
ber te zijn voor hij aan zijn medi¬ 
cijnenstudie begon, wil straks 
revahdatie-arts worden. „Geen 
vreemde combinatie, nee. Een 
motor is niet onveiliger dan een 
ander vervoermiddel zo lang je 
maar inzicht hebt in het verkeer 
en goed anticipeert op rijgedrag ft Janet Brongers (midden) wordt gefeliciteerd met haar prijs. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 
Vo„ onze correspondent I »r.Slt- llV-nuute ill MaUStlicht I fXXï 


MAASTRICHT - De 
Antwerpse Janet Bron¬ 
gers heeft met haar 
speech ’What time is 
it?’ de zaterdag in Maas - 1 
tricht gehouden spre- 
kerswedstrijd van ITC 
gewonnen. Internatio¬ 
nal Training in Commu- 
nication is een wereld¬ 
organisatie die het 
spreken in de Engelse 
taal promoot. Het was 
de eerste sprekersron- 
de, de 'First Annual 
Council Speech Con- 
test’ van de Zuidneder- 
landse en Vlaamse re¬ 
gio van ITC. 


Antwerpse wint 
sprekerswedstrijd 


Opvallend was dat de 
toespraak van de twee¬ 
de prijswinnares Mieke 
van der Lee uit Den 
Bosch eveneens over 
het begrip tijd ging met 
de ti#el Tomorrow and 
tomorrow and tomor¬ 
row.’ 

De vertegenwoordig¬ 
ster van de Maastricht¬ 
se club Dn Ingei van 


ITC, Mickey Schim van 
der Loeff, is bij de spre¬ 
kerswedstrijd niet in de 
prijzen gevallen. De van 
oorsprong Amerikaan¬ 
se en met een Nederlan¬ 
der getrouwde mede¬ 
werkster van de Infor- 
matica-afdeling van de 
Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg moest het opne¬ 
men tegen leden van de 


clubs uit Eindhoven, 
Den Bosch en Antwer¬ 
pen. 

Twee weken voor de 
wedstrijd hadden zij 
ieder een ander onder¬ 
werp gekregen, dat zij 
tussen de vijf en acht 
minuten voor een aan¬ 
dachtig gehoor moesten 
bespreken. Een jury be¬ 
staande uit prof. Walter 
Littlefield van het 
Emerson College in 
Maastricht, Resi Snij¬ 
ders van het Genoot¬ 
schap Nederland/Enge¬ 
land en Wil Wintjens, 
docent van het Verta- 
lersinstituut, beoordeel¬ 
de de toespraken. 
Maandag 16 maart 1992 • Pagina 5 


llooku'orst zorgt voor vertraging aan grens 

Olympiadeteam maakt 
kennis met Amerika 


DOOR MONIQUE PARREN 

UTAH/LOGAN - De leerlingen 
van het Sintermeertencollege. 
die morgen deelnemen aan de 
Olympiade van de Utah State 
University, zijn zonder grote pro¬ 
blemen in de States gearriveerd. 
Alle leerlingen zijn onderge¬ 
bracht bij gastgezinnen in de 
buurt van Salt Lake City. 

De ’Dutch kids’ werden vrijdag¬ 
avond om elf uur lokale tijd en¬ 
thousiast welkom geheten door 
een ontvangstcomité van 'hostfa- 
milies’. Na een korte kennisma¬ 
king werden de vermoeide jon¬ 
geren vrijwel onmiddellijk naar 
hun nieuwe thuis gebracht, waar 
ze een groot deel van de zaterdag 
slapend hebben doorgebracht, 
om bij te komen van de reis en 
het tijdsverschil van acht uur 
tussen Nederland en Utah. 

Rookworst 

De vliegreis van ruim achttien 
uur verliep niet helemaal gladjes 
door het slechte weer vrijdag in 
Europa. Het team liep daardoor 
een geringe vertraging op van 
ongeveer een kwartiertje. 
Rookworsten waren de oorzaak 
van een tweede korte vertraging. 
Tijdens de douanecontrole op 
vliegveld O’Hara in Chicago wer¬ 
den Idwer Bijlsma en Engels 
docente Tiny Melis 'betrapt’ op 
bezit van vacuum verpakte rook¬ 
worsten. De worsten, bedoeld als 
kadootje voor de gastgezinnen, 
werden voortijdig in beslag ge¬ 
nomen. „De Amerikaanse over¬ 
heid staat de invoer van vlees 
niet toe, omdat ze bang zijn voor 
besmettelijke ziekten. Begrijpe¬ 
lijk,” aldus Tiny Melis. „Geluk¬ 
kig heb ik mijn bloembollen 
nog." 

I)-I)av 

* 

Morgen is de grote dag voor Sin- 
termeerten. Het scholierenteam priafl 


moet om acht uur 's ochtends 
aantreden om de instructies voor 
The Academie Olympiad 1992' 
in ontvangst te nemen. De echte 
wedstrijd begint om ongeveer 
kw'art voor negen met een indivi¬ 
duele wiskundetest. daarna vol¬ 
gen de vakken ’social studies’ 
(maatschappijleer), ’Science’ en 
een taaltest. De gezamenlijke 
’star wars’-competitie vindt ’s 
middags plaats. Matthijs Kater 
en Idwar Bijlsma zijn de reserve- 
kandidaten bij dit onderdeel. 

Organisator dr Varnell Bench 
omschrijft het deelnemersveld 
als sterk en divers. „Dit jaar is de 
competitie erg sterk, mede door 
toedoen van het team uit Her¬ 
land.” Varnell denkt dat de leer¬ 
lingen van het Sintermeertencol¬ 
lege een goede .kans maken om 
zich te kwalificeren voor een 
beurs voor de Utah State Univer¬ 
sity. „Maar daarop moeten de 
studenten zich niet blind staren. 
Alleen al de deelname en de uit¬ 
wisseling is een ervaring die nie¬ 
mand de ’Dutch kids’ meer kan 
afpakken." 

De leerlingen zelf gebruiken on¬ 
dertussen elke vrije minuut om 
nog even te studeren. „De reis is 
leuk. maar we zijn tenslotte met 
helemaal voor niks gekomen," 
menen de elf eensgezind. 


van anderen. Het gevaar is dat 
nogal wat motorrijders zich niet 
kwetsbaar voelen, terwijl ze dat 
natuurlijk wel zijn." 

Zijn vriendin over de populari¬ 
teit van het motorrijden: „Zelfs 
reclames voor maandverband 
worden in verband gebracht met 
een motor. En ook dat is publici¬ 
teit voor het motorrijden.” 

Na de zegening vertrokken de 
vele tientallen motorrijders naar 
Maasbracht voor een bezoek aan 
een andere krachtbron: de 
Clauscentrale. Ook de pastoor 
was uitgenodigd om het ritje 
mee te maken. Coenen: „De nei¬ 
ging om eens mee te gaan heb ik 
wel, maar het werk roept harder. 
Jaarlijks zegenen we ook zo’n 
dertig tot veertig woningen, ook 
van jonge mensen.” 


Provincie tegen 
WSW-reducties 

MAASTRICHT - Reducties binnen 
de sociale werkvoorziening in Lim¬ 
burg zijn ongewenst. De huidige 
norm voor de verdeling van de mid¬ 
delen moet worden gehandhaafd. 
Dat staat in een provinciale notitie 
naar aanleiding van de plannen van 
het kabinet om het budget voor de 
sociale werkvoorziening te decen¬ 
traliseren. Morgen zullen Gedepu¬ 
teerde Staten van Limburg hun 
standpunt over de WSW-kwestie 
bepalen. 

Het kabinet wil de uitvoering van 
de Wet Sociale Werkvoorziening in 
de toekomst niet meer rechtstreeks 
betalen, maar via de gemeenten. 
Dat gaat gepaard met een (decentra- 
lisatie)korting van tien procent, in 
het geval van Limburg jaarlijks 43 
miljoen gulden. 

De sociale werkvoorziening biedt in 
Limburg werk aan meer dan tien¬ 
duizend mensen, van wie meer dan 
vijfduizend in de Oostehjke Mijn¬ 
streek. Volgens de provinciale noti¬ 
tie zullen de reducties zeker ook 
niet zonder gevolgen zijn voor het 
reguliere bedrijfsleven, met name 
voor toeleverende en dienstverle¬ 
nende bedrijven. 


Drie Nederlanders 
omgekomen bij 
ongeval in België 

LOMMEL - In Lommel zijn gister¬ 
ochtend drie mensen om het leven 
gekomen. De slachtoffers zijn allen 
Nederlanders. De wagen waar zij in¬ 
zaten, raakte in een slip, miste een 
bocht en sloeg tegen een boom te 
pletter. De inzittenden waren op 
slag dood. Het gaat om de 28-jarige 
Nederlandse zakenman John V.D., 
die in Lommel woont, de 46-jarige 
Ad D. en de eveneens 46-jarige Ger- 
rit K., beiden uit Tilburg. 


Bezoekersrecord op 
European Fine Art Fair 

MAASTRICHT - Ruim twaalfduizend belangstellenden hebben afgelo¬ 
pen weekeinde de kunstbeurs The European Fine Art Fair’ in het Mecc 
in Maastricht bezocht. Dit is twintig procent meer dan in 1991. Onder de 
bezoekers bevonden zich tal van particuliere verzamelaars, connaisseurs, 
handelaren en vertegenwoordigers van belangrijke musea uit Europa en 
de Verenigde Staten. 

Het zeegezicht ’De Zeven Provinciën’ van Lieve Pietersz. Verschuier 
bracht driekwart miljoen gulden op. 

De tentoonstelling wordt tot en met 22 maart gehouden. 


Aanval epilepsie oorzaak ongeval 

NIEUWSTADT - Een epilepsie-aanval van een automobilist was za¬ 
terdagavond de oorzaak van een aanrijding op de Markt in Nieuw- 
stadt. De auto van de man. afkomstig uit Nieuwstadt. botste tegen 
een geparkeerde auto en drukte deze tegen de gevel van een woning. 
Bij het ongeval raakte de bijrijder gewond. 

De bijrijder had nog geprobeerd de handen van de bestuurder los te 
maken van het stuur en zijn voet van het gaspedaal te trekken. Dat 
lukte echter met door de verkramping van de spieren door de epilep¬ 
sie-aanval. 


(ADVERTENTIE) Slagerskroketten x, „ 

met 30% Limousin rundvlees. Q Q 
± 80 gram per stuk nu s ö 

Verse magere 

varkens-poulet i n rvn 

1 kilo I4 t 80' nu 1U.UU 

Sir John slagers- 3 kll ° 

boterhamworst i rrt 

150 gram nu l.üU 

5 kilo Santé aardappelen r\ rn 
in draagtas met handvat nu Z.jU 

Hollandse uien voor 1.00 


EXTRA: grote appel- *rrn 
linzenvlaai ±noogr-&45/.jU 


Akties gelden van maandag 16- t/m woensdag 18 maan 1992 

lan tinders 

; t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 
Limburgs Dagblad 


AL/A -topman \an Hekelen in Maastricht: 

’Europa moet zelf 
troepen hebben’ 

MAASTRICHT - Europa moet w '"t 

zichzelf de mogelijkheid ver- >* 4 a. 

schaffen om troepen ter be- jrW, "■'’tgk 

schikking te hebben en te stu- v iP '■ ' wL 

ren waar dat maar nodig is. È f- % 'v* 

Ook dienen de Europese lan- m =» 

den een onafhankelijk satel- ® 1 

liet-waarnemingssysteem te yv -4 44 '1 

hebben om crises te kunnen | 1*4 ’• I 

voorkomen of te beheersen. * 

Dat zijn t^wee lessen die moe- J 

de samenwerking in WEU-ver- ^^ 
band niet verder dan coördma- ® Van Eekelen 
tie op ad hoc-basis. Ook maak¬ 
te Van Eekelen duidelijk dat toegesneden op plaatsen wa; 
naar zijn mening in dit ver- troepen van WEU-landen in ai 
band een belangrijke rol is tie zouden kunnen komen, a 
weggelegd voor de WEU, het dus Van Eekelen. 

l a „T4 r 4 8SVerband 0P 4 Nu da EG-lop m Maastricht i 
S van negen van de december h P eft vastgeste i 

twaalf EG-landen. wat de p|aats van de ^ Eu , 

De situatie in Joegoslavië en het Europese veiligheidssy; 
de uitbarsting van etnische on- teem moet zijn, ligt de we 
rust in Oost-Europa zouden de naar concrete actie open, z 
Europese leiders kunnen over- vindt hij. Op die top werd afg< 
tuigen van de dringende nood- sproken dat de WEU zich ene 
zaak de WEU uit te rusten met zijds moet ontwikkelen tot d 
permanente structuren om tot defensie-poot van de EG en ai 
gezamenlijke besluiten te ko- derzijds de Europese pijlei 
men. De organisatie kan dan binnen de Navo moet verste 
plannen ontwikkelen die zijn ken. 


Maandag 16 maart 1992 • Pagi • Van Eekelen 

toegesneden op plaatsen waar 
troepen van WEU-landen in ac¬ 
tie zouden kunnen komen, al¬ 
dus Van Eekelen. 

Nu de EG-top in Maastricht in 
december heeft vastgesteld 
wat de plaats van de WEU in 
het Europese veiligheidssys¬ 
teem moet zijn, ligt de weg 
naar concrete actie open, zo 
vindt hij. Op die top werd afge¬ 
sproken dat de WEU zich ener¬ 
zijds moet ontwikkelen tot de 
defensie-poot van de EG en an¬ 
derzijds de Europese pijlers 
binnen de Navo moet verster¬ 
ken. 


■ 

II 


Voorstellen lot partij vernieuwing slechts gedeeltelijk overgenomen 

PvdA - afdelingen weigeren 
eigen macht af te staan • Thijs Wöltgens, 
Wim Kok en Jan 
Pronk luisteren 
naar 

vice-voorzitter 

Castricum. 

Foto: ANP NIJMEGEN — Het congres 
van de PvdA is zaterdag in 
Nijmegen slechts gedeelte¬ 
lijk akkoord gegaan met een 
organisatorische vernieu¬ 
wing van de partij. Het con¬ 
gres, bestaande uit zo’n acht¬ 
honderd afgevaardigden van 
de plaatselijke afdelingen, 
weigerde op wezenlijke pun¬ 
ten de eigen macht af te 
staan. Het voorstel van het 
partijbestuur om een (veel 
kleiner) partij parlement in te 
stellen, dat redelijk ongebon¬ 
den aan de afdelingen beslui¬ 
ten kan nemen, werd met 
een grote meerderheid ver¬ 
worpen. ,,De afdelingen blij¬ 
ven de basis van de partij”, 
aldus het congres. Wel werd 
besloten tot een veel minder 
regionaal samengestelde 
kandidatenlijst bij landelijke 
verkiezingen. 


Het partijbestuur was ernstig te¬ 
leurgesteld over de weigering van 
de afdelingen de eigen macht uit 
handen te geven. Op basis van een 
vernieuwingsrapport van de Eind- 
hovense burgemeester Van Keme- 
nade, had het bestuur de verkalkte, 
sterk decentrale opbouw van de 
partij grondig willen veranderen in 
de richting van een meer centraal 
bestuur. De afdelingen zouden zich 
voortaan vooral met de plaatselijke 
problemen moeten bezighouden. 
Het nieuwe partijparlement zou 
zich 'zonder last of ruggespraak’ 
van en met de plaatselijke achter¬ 
ban over aangelegenheden van lan¬ 
delijk en internationaal belang 
kunnen buigen. 

Moed 

Partij-secretaris Allard Beek deed 
nog een dramatische oproep aan het 
congres om de moed te hebben de¬ 
ze fundamentele stap te nemen. 
„We moeten erkennen dat er voor 
dit partijcongres zo’n 5500 amende¬ 
menten zijn ingediend, waarvan uit¬ 
eindelijk nog geen drie procent 
wordt aangenomen. We kunnen zo 
niet verder gaan”. 

Beek wees er ook op dat de huidige 
structuur de discussie verlamt, om¬ 
dat de afgevaardigden veelal moe¬ 
ten uitspreken wat hun door hun 
afdelingen is opgedragen. Het con¬ 
gres was echter niet te vermurwen. 
Partijleider Wim Kok accepteerde 
de congresuitspraak niet voetstoots. 
„We zullen toch nog eens goed moe¬ 
ten kijken naar de manier waarop 
de besluitvorming in de partij tot 
stand komt”. 

Macht 

Het congres liet ook uit andere uit¬ 
spraken blijken dat het Haagse deel 
van de partij niet ai teveel macht 
mag krijgen. Zo werd het voorstel 
afgewezen om de partijleider en de 
landelijke en Europese fractievoor¬ 
zitters een stem in het partijbestuur 
te geven. Ook zullen de gewestelij¬ 
ke vertegenwoordigers in het partij¬ 
bestuur minder onafhankelijk van 
hun achterban kunnen functione¬ 
ren, dan het bestuur had gewild. 

Zoals verwacht werd wel de partij¬ 
raad, waarin de gewestelijke partij- 
baronnen veel macht hadden, afge¬ 
schaft. Zeer tegen de wens van het 
partijbestuur in, werd nogmaals be¬ 
sloten dat de vuist met de rode roos, 
het symbool van de partij moet blij¬ 
ven. 

D66 

Vorming van een progressieve par¬ 
tij met Groen Links en D 66 werd 
afgewezen. Volgens het congres 
heeft de PvdA voorlopig genoeg 
aan zichzelf. Wel mag de partijtop 
gaan onderzoeken of samenwerking 
met D 66 en Groen Links mogelijk 
is. D 66 -leider Van Mierlo reageerde 
daar gisteren meteen afwijzend op. 
„Ik wil graag goede betrekkingen. 
Maar samenwerking tussen een re¬ 
geringspartij en een oppositiepartij 
is krankzinnig. Daar snapt de kiezer 
geen bal van”, aldus Van Mierlo. 

OLS-federatie met 
derde Maastrichtse 
schutterij uitgebreid 


Van onze verslaggever 

SITTAR.D - Met vreugde gaf de 
voorzitter van de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie, Lei Stals, zater¬ 
dag tijdens de algemene vergade¬ 
ring in de stadsschouburg te Sit- 
tard, kennis van de aanmelding van 
een nieuwe vereniging. Als 169ste 
lid kon secretaris Fned Schrijvers 
een derde schutterij uit Maastricht 
inschrijven: ’La Garde des Tireurs 
du Quartier Vingthuit’; vertaald: 
’De Schutters van Wijk 28’. 

De schutterij bestaat uit bewoners 
van De Heeg: wijk 28 in de topogra¬ 


fie van Maastricht. Zij komt voort 
uit een ’zaat hermenieke’ dat in 1990 
in de carnavalsoptocht in wijk 28 
meetrok. Zij telt inmiddels 45 leden. 
De vrouwen zijn goed vertegen¬ 
woordigd. Behalve de koningin en 
de drie marketentsters dragen ook 
zij een militair uniform. 

Momenteel wordt gespaard voor 
een eigen buks. Geoefend wordt 
met de buks en op de boom van 
schutterij St.-Brigida uit Noorbeek, 
danwel met de geweren op de har¬ 
ken van schutterij St.-Martinus uit 
St.-Martensvoeren. Om die reden is 
de Maastrichtse schutterij lid van 
de Schuttersbond Berg en Dal ge- 


Weer doden bij etnisch geweld 

GOS -republieken 
blijven onrustig 


MOSKOU - In Nagorno-Karabach, 
Zuid-Ossetië en Doebossari zijn het 
afgelopen weekeind de gevechten 
weer in volle hevigheid opgelaaid. 
De strijdende republieken in de 
enclave Nagorno-Karabach, Azer- 
bajdzjan en Armenië, maakten bei¬ 
de melding van aanvallen van de 
tegenpartij. 

Gisteren lanceerden Armeense troe¬ 
pen een aanval op zes Azerbajdz- 
jaanse dorpen, maar er was geen 
opgave van het aantal slachtoffers. 
Armenië meldde zaterdag Azer- 
bajdzjaanse beschietingen op de 
hoofdstad van Nagorno-Karabach, 
Stepanakert, en op andere dorpen. 


Vijf Armeniërs lieten hierbij het le¬ 
ven. 

Met de beschieting van Stepanakert 
kwam een einde aan een kortduren¬ 
de wapenstilstand in Nagorno- 
Karabach. Volgens persbureau Itar- 
Tass werd gisteravond in de Iraanse 
hoofdstad Teheran een ontwerp- 
vredesverdrag ondertekend over 
Nagorno-Karabach. Het verdrag 
werd geratificeerd door de Armeen¬ 
se en de Azerbajdzjaanse ondermi¬ 
nisters van Buitenlandse Zaken en 
moet nog op hoger politiek niveau 
worden bevestigd. 

Later deze week reist de vroegere 
Amerikaanse minister van Buiten¬ 


worden. Noorbeek en St.-Martens¬ 
voeren maken daarvan ook deel uit. 
Eerst volgend jaar hoopt La Garde 
des Tireurs du Quartier Vingthuit’ 
aan het OLS te kunnen deelnemen. 
Wel treedt zij op 23 augustus tijdens 
het Bondsfeest in St.-Martensvoe- 
ren uit. „De Franse naam is geen 
bezwaar voor de Voerenaren,” 
meent secretaresse Annette Jonge- 
pier. 

De bestuurders van de Limburgse 
schutterijen konden zich volledig 
verenigen met de benoeming .van 
vicaris-generaal mgr. René Maessen 
tot moderator van de OLS-federa- 
tie. Hij volgt als zodanig deken Wim 
Heuvelmans op. Met een ceremo¬ 
niële vlaggenparade zal het Lim¬ 
burgs schutterswezen op zondag 3 
mei, na een pontificale hoogmis in 
de kathedraal van Roermond, af¬ 
scheid van de scheidende modera¬ 
tor nemen. 

Met algemene stemmen werd Lei 
Stals tot president van de OLS- fe¬ 
deratie herkozen. „Gezien mijn leef¬ 
tijd ligt het in mijn voornemen om 
na driejaar mijn functie te beëinidi- 
gen,” zo kondigde hij aan. 


landse Zaken Cyrus Vance af naar 
de Kaukasus om als VN-afgevaar- 
digde een vredesregeling te ontwer¬ 
pen. Sinds oktober reisde Vance 
regelmatig als VN-bemiddelaar 
naar Joegoslavië. 

Moldavië 

ln de omgeving van de Moldavische 
stad Doebossari werden in de nacht 
van zaterdag op zondag negen men¬ 
sen gedood. Op zaterdag werd een 
recente wapenstilstand tussen de 
centrale regering van Moldavië en 
de Dnestr-provincie verbroken, 
waarbij één man om het leven 
kwam. Sinds het begin van deze 
maand vielen er in totaal 22 doden. 

Het conflict komt voort uit de plan¬ 
nen van de Moldavische regering 
zich aan te sluiten bij het buurland 
Roemenië. 

In de Dnjestr-provincie zijn de Mol- 
daviërs in de minderheid. De pro¬ 
vincie verklaarde zich in september 
1990 onafhankelijk. 

Ook in de Georgische deelrepubliek 
Zuid-Ossetië braken dit weekeinde 
gevechten uit, nadat het er dagen¬ 
lang rustig was geweest. 


1 


schepper van 
Eric de Noorniafl { 
overleden 


In zijn woonplaats Doorwerth^ 
donderdag op 70-jarige leefw' 
de striptekenaar Hans KreSSj 
overleden. Hij was onder 
de schepper van de succesvol* 
stripfiguur Eric de Noqrrna 
Dat heeft Kresses uitgever vr 
dag bekendgemaakt. 

Naast de als zijn magnum op 
beschouwde Eric de Noord 1 ' 
creëerde Kresse nog een gro° 
aantal andere stripfiguren wa^ 
van Vidocq en Robby als de ^ 
kendste te boek staan. Ook 
Kresse de man achter de Ind * 3 
nenreeks. 

Kresse begon zijn tekencarriè 
op 17-jarige leeftijd, toen hij 
het padvindersblad De Verk^J, 
ner debuteerde met het verha-J 
Tarzan van de Apen. Naast Zv 
stripverhalen verzorgde Kres 5 
bovendien duizenden illustratie 
in onder meer de Arendsoo» 
boeken en bladen als Panoraid 3, 
Margriet, Donald Duck en Pep’ 
In 1976 kreeg hij voor zijn geh< 
oeuvre de Stripschapprijs en f 
jaai* later werd hij in Frankf , 
onderscheiden met de Prix A» 
fred. 

In 1990 werd de stichting • 
Kresse-kring opgericht die z* 
ten doel stelt het werk van Kr gS 
se voor het nageslacht te be^ y 
ren en publikaties te verzorg^ 11- 


(ADVERTENTIE) 

De rechtbank te Maastricht, 
heeft bij haar beschikking 
d.d. 9-3-1992 Marcel Corne- 
lis Marie Ras, geboren te 
Maastricht d.d. 29-1-1960, 
wonende in het gezinsver¬ 
vangend tehuis aan de 
Emmalaan 3 te 6301 GP 
Valkenburg a.d. Geul, on¬ 
der curatele gesteld met 
benoeming van Matheus 
Nicolaas Leonardus Marie 
Ras, geboren te Maastricht 
d.d. 11-12-1961, Widelanken 
98a, 6217 CL Maastricht tot 
curator en Maria Petronel- 
la Anna Ras, e.v. Dingena, 
geboren te Maastricht d.d. 
28-2-1963, Schalmeistraat 
55b, 6217 EV Maastricht tot 
toeziend curatnee. 

De procureur van verzoeker, 
mr. E.P.C.M. Teeuwen 


Deze week begint cao-overleg voor overheidspersoneel 

’Of je tegen een muur aan praat’ DOOR JAN HARREN 

DEN HAAG - Op 2 november 1983 
spoten Rotterdamse brandweerlie¬ 
den in Den Haag de ruimte tussen 
de ministeries van justitie en van 
binnenlandse zaken vol met blus- 
schuim. Twee weken later volgden 
Amsterdamse brandweerlieden het 
voorbeeld en spoten het hele Bin¬ 
nenhof vol. Een ’heet’ najaar dat 
overigens niet kon voorkómen dat 
op de ambtenarensalarissen en de 
uitkeringen 3 procent werd gekort. 
Het overheidspersoneel was toen¬ 
tertijd ’Boos op Koos’ (Rietkerk, de 
toenmalige minister van binnen¬ 
landse zaken). Komende woensdag 
gaan de ambtenarenbonden de 
strijd dm de lonen en de andere ar¬ 


beidsvoorwaarden aan met me¬ 
vrouw Dales, nu namens de over¬ 
heid optredend als ’cao’-onderhan- 
delaar. 

Cees Vrins, voorzitter van de groot¬ 
ste ambtenarenorganisatie AbvaKa¬ 
bo, toont zich niet optimistisch. De 
voortekenen zijn er dan ook niet 
naar. Terwijl in het bedrijfsleven de 
ene cao na de andere wordt geslo¬ 
ten met loonstijgingen van 4 pro¬ 
cent of meer, houdt het kabinet nog 
steeds vast aan 3 procent als uiter¬ 
ste maximum. 

Daar komt bij dat werkgevers in het 
bedrijfsleven tot dusverre geen 
breekpunt hebben gemaakt van de 
volledige doorbetaling van loon bij 
ziekte. Vrins vreest dat het kabinet 


in het komende overleg wil laten 
zien wat het eigenlijk ook van het 
bedrijfsleven had verwacht: slechts 
gedeeltelijke doorbetaling en afboe¬ 
king van één of meer vrije (atv-) 
dagen per keer dat een werknemer 
zich ziek meldt. „Maar ik voel niets 
voor zo’n martelaarsfunctie”. 

Het zal trouwens in het overleg tus¬ 
sen de ambtenarenbonden en de 
minister zelden zijn voorgekomen 
dat er zo veel en zo fundamentele 
conflictstof tegelijk op tafel ligt. 
Want eigenlijk verschillen de bon¬ 
den en het kabinet zo ongeveer over 
alles van mening. Afgezien van de 
lonen en de bestrijding van het 
ziekteverzuim, ligt er de vut. 

Als er geen akkoord komt, gaat de 


vut-leeftijd voor onderdelen van het 
ambtenarenapparaat (in elk geval 
voor het rijkspersoneel) van 60 naar 
61 jaar. De laatste jaren is de verla¬ 
ging tot 60 jaar van de vut-leeftijd 
telkens voor één jaar verlengd. Een 
nieuwe verlenging zit er echter niet 
in, zeker niet als men het over ande¬ 
re zaken ook niet eens kan worden. 

Vrins ergert zich dood aan de hou¬ 
ding van het kabinet. Het heeft er 
de mond van vol dat de arbeids¬ 
voorwaarden van de ambtenaren 
*markt-conform” tot stand moeten 
komen. Dat zij zich dus ongeveer 
ontwikkelen zoals in het bedrijfsle¬ 
ven (de marktsector). „Maar de 
gemeenschapstaken moeten kenne¬ 
lijk voor een prikkie. Kijk ook maar 
naar de gezondheidszorg, waarvoor 


we binnenkort ook de onderha 
lingen moeten starten”. 

„Je ziet de privé-klinieken al ° t 
staan. Mensen zien de wachtlij s " 
groeien. Maar ondertussen prijst 
bedrijfstak gezondheid zich de 
beidsmarkt uit. Ook hooguit 3 P* 
cent loonsverhoging”. Vrins en 
collega’s zullen zich met hand 
tand verzetten tegen pogingen 
het ziekengeld aan te tasten of 
vut de nek om te draaien. „De . 
zullen we nog hard nodig hebb~ 
de komende jaren. Alleen al 
mensen op te vangen die doof 
verdere inkrimping van het oV 
heidsapparaat aan de kant ë e * 
dreigen te worden”. 


„Bovendien zal iedereen je kun** i 
zeggen dat het ziekteverzuim 
toenemen als je de vut afschaft, 
is om moedeloos van te worden , 
je bij zo’n opmerking van de and ^ 
kant te horen krijgt: maar we z ^ 
den het ziekteverzuim toch juisf ^ 
rugdringen? Het is of je tegen e J 
muur aan praat”. I 
Maandag 16 maart 1992 # Pagina.7 


Dansschool brengt achtduizend gulden bijeen 

ansen rond de klok 
voor Greenpeace 


k DOOR WIM DRAGSTRA 

PLEN - Er zijn heel wat ma- 
m om geld bij elkaar te krijgen 
piet goede doel. Nieuw is ech- 
R methode om 55.000 mensen 
Rn dansen en daarmee ook nog 
Ka het laatje te kragen. Het ge- 
■b echter afgelopen weekeinde 
Pderland in 130 dansscholen, 
^enthousiaste danseressen en 
|*$ gesponsord de vloer op gin- 
pn te dansen voor Greenpeace. 
Nederlandse Bond van Dansle- 
I organiseerden de dansmarat- 
fwaaraan ook in Limburg en- 
piast werd meegedaan. 

Insschool Degenkamp in Heer- 
feing het dansfestijn zaterdag- 
jtt om negen uur voorzichtig 
Jtart met een toespraakje van 
Jjeraar Hamish Craig. Hij legde 
Pt na iedere dans de kaart afge¬ 
beld moest worden en daarna 
■en de eerste passen gezet wor- 
J>at gebeurde door maar enke- 
eilen, want echt druk was het 
niet in de dansschool. De 
•V-witte halfronde zitjes, waren 
grotendeels leeg. 

r later komen er meer dansers. 


We hebben speciaal voor de nachte¬ 
lijke uren aparte prijzen beschik¬ 
baar gesteld. Omdat we anders 
bang zijn dat er tot een uur of twee 
gedanst wordt en dat daarna ieder¬ 
een naar huis gaat slapen en pas 
zondagmorgen weer terugkomt,” 
voorspelt Craig. Hij krijgt gelijk. 
Naarmate de avond vordert komt er 
meer danspubliek, dat - kennelijk 
bekend met de gebruiken - subiet 
de dansvloer opzoekt om zich te 
storten in jives, tango’s, roemba’s, 
walsen lambada’s en wat er al niet 
meer gedanst kan worden. Dat gaat 
natuurlijk zoals het moet, in stijl.... 
per slot van rekening zijn wé in een 
dansschool. De kleding is wel aan¬ 
gepast voor deze gelegenheid; het 
nette pak hangt in de kast, een ma¬ 
rathon dans je in t-shirt en jeans. 

In de nachtelijke uren, tussen 3 en 7 
gaat het er heel fanatiek aan toe, 
want dan is voor het paar dat het 
langst op de dansvloer blijft, een ra¬ 
dio te winnen. Maar dan moetje wel 
vier uur achter elkaar staan dansen. 
Zelfs voor de getrainde benen van 
. de Degenkampers kan dat teveel 
zijn. Ér vallen heel wat af, maar en¬ 
kele stellen weten het toch vol te 
houden. Onder hen de 23-jarige Kon 
Crombaghs uit Valkenburg en zijn 


Voerendaalse 


inima krijgen 
ndersteuning 

_ Von onzeverslaggeefster 

ERENDAAL - Voerendaal gaat minder draagkrachtige 
houdens stimuleren deel te nemen aan sociaal-culturele 
viteiten. De gemeente wil' dit doen door mensen uit deze 
en korting te geven op verschillende voorzieningen. 


emeester en wethouders wil¬ 
de gezinnen bijstaan in de kos- 
van contributies, kleding en 
tialen, bezoeken aan manifes-. 
en schoolreisjes. 

i • 

endaal heeft echter een andere 
g voor ogen dan tal van an- 
gemeenten. Die geven burgers 
hgen op zwembad, theater, 


Vijf auto’s 
botsen in 
avondspits 
E - Vijf auto’s waren 
middag betrokken bij een 
igbotsing op de Kerkrade- 
nweg in Kerkrade. Toen er 
ns geremd werd tijdens de' 
dspits botste een vijftal wa- 
pardoes op elkaar. Er deden 
geen persoonlijke ongevullen 
r, maar de schade was aanzien- mm:, . • u% ■ i% : > ft 


mwmmm ■.>■. - escp-s- 

tMk • Brandweer en GGD-personeel halen de gewonde Oirs be¬ 
kenaar uit zijn auto Foto: DRIES LINSSEN. 

Man bekneld na botsing 


_ _ Von onze versloggever 

HEERLEN - De brandweer 
heeft gistermorgen een 53-jarige 
ftian uit Oirsbeek met moeite uit 
zijn auto gehaald, nadat de man 
ha een ongeluk bekneld was ge¬ 
raakt. Door de klap van dé bot¬ 
sing kon de gewonde Oirsbeke- 
haar zijn auto niet meer uit: 
Terwijl de man al door ambu- 
lance-personeel was aangesloten 
op een infuus, werkten brand¬ 
weerlieden nog aan zijn bevrij- 
ding uit de auto. 

et ongeluk gebeurde om kwart 
Vodr tien op de kruising Fran- 
Kenlaan-John F. Kennedylaan in 


de Heerlense wijk Welten. De 
onfortuinlijke Oirsbekehaar reed 
met zijn auto vanaf de Franken¬ 
laan de kruising op en verleende 
geen voorrang aan een 30-jarige 
Heerlenaar. Deze raakte met zijn 
auto de wagen van de Oirsbeke- 
naar in de flank en wel met zo’n 
kracht, dat deze rondtolde en in 
het brede middenbermplantsoen 
terechtkwam. 

Nadat de bekneld geraakte man' 
uit zijn benaderde positie was 
bevrijd werd hij per ambulance 
overgebracht naar het Heerlense 
ziekenhuis. Een 21-jarige doch¬ 
ter van de gewonde man, die ook 
in de auto:zat tijdens het onge¬ 
val, werd lichtgewond. 


vriendin Monique de Wit uit Heer¬ 
len. Helaas gaat de radio na loting 
aan hun neus voorbij, maar Ron 
blijkt wel de man met de meeste 
sponsors te zijn en dat levert hem 
een trip naar het Greenpeaceschip 
’Solo’ op. Hij wist 84 lieden zover te 
krijgen dat ze de beurs trokken 
voor zijn danspassen. „Ik werk als 
dienstplichtige op het Nationaal 
Territoriaal Commando, op de afde¬ 
ling milieuzaken. Daar waren heel 
wat mensen te vinden die wel wil¬ 
den sponsoren, maar ook veel vrien¬ 
den en bekenden gaven geld.” Als 
te Maastricht afgestudeerd milieu- 
jurist, wist Ron natuurlijk de juiste 
woorden te vinden om sponsors zo 
ver te krijgen dat ze over de brug 
kwamen. Op zijn kop wist hy zo’n 
750 gulden los te peuteren, samen 
met Monique die bij het ABP haar 
sponsors vond, bleek het paar zo’n 
900 gulden waard te zijn. 

Zondagmorgen 

Het is een vreemde ervaring om op 
zondagmorgen een volledig in be¬ 
drijf zijnde dansschool binnen te 
stappen. Buiten lopen Heerlenaren 
met devote gezichten richting de 
kerk. Klokken storten beierend hun 
tonen tussen de regendruppels naar Ron Crombaghs en Monique de Wit dansend voor het goede doel. Foto: CHRISTA HALBESMA. 


de aarde. Op straat is amper ver¬ 
keer. Dat hoort ook zo op zondag¬ 
morgen. Dansschool Degenkamp 
hoort uitgestorven te zijn, maar is 
het niet. Als de deur openzwaait 
komt de vrolijke dansmuziek je te¬ 
gemoet en op de dansvloer wordt 
naar hartelust gedanst. Iemand van 
de organisatie komt met kleine oog¬ 
jes aangestapt. Hij is de hele nacht 


ter plekke geweest. „Van het pu¬ 
bliek dat vanacht hier was, zijn de 
meesten toch weer naar huis. 

Slechts een enkeling blijft. Ze ko¬ 
men wel om drie uur terug als de 
marathon ten einde is,” vertelt hij 
ferm. . 

De spiegels rond de dansvloer ver¬ 


omroepbijdrage, bibliotheek, mu¬ 
ziekschool en sportevenementen. In 
de praktijk blijkt dat weinig bur¬ 
gers daar gebruik van maken, om¬ 
dat ze dan kenbaar maken minder 
vermogend te zijn. 

In Voerendaal kunnen minima 
straks een beroep doen op de Bij¬ 
zondere Bijstand. Ze vragen vante- 
voreh een vergoeding voor een 
bepaalde aankoop of bijeenkomst. 
Deze wordt na afloop uitgekeerd. 

Het voordeel is, volgens B en W, dat 
de normale prijs wordt betaald, 
waardoor de vereniging of instantie 
geen weet heeft van de inkomenssi¬ 
tuatie van de mensen. Daarnaast 
kan de gemeente de ondersteuning 
afstemmen op de persoonlijke om¬ 
standigheden en interesse van de 
burger. 

Om te voorkomen dat de minder 
draagkrachtige burgers voor de ge¬ 
meente onbekend blijven, wil zij de 
hulp inroepen van instellingen en 
organisaties. Zij hebben regelmatig 
contact met de Voerendaalse bevol¬ 
king. 


v * * v - <\ < ' * - 


4 - ’vV i | i 

v s nv 

§ § ï \ Van onze correspondent 
_ JOREUNDERS __ 

SCHINVELD — Het is de hoogste tijd voor de Schinveldse 
Eligiuskerk. Het gebouw dat in 1994 zijn eeuwfeest wil vieren, 
vertoont talloze gebreken en is dringend aan renovatie toe. 
Ruim twee miljoen gulden kosten*de plannen van het kerkbe¬ 
stuur om de kerk aan het Wilhelminaplein weer in een goede 
staat terug te bréngen. Pakweg 450.000 gulden zullen de 
Schinyeldse parochianen zelf moeten öpbrengen. Via een gro¬ 
te gezinsaktie hoopt hét kerkbestuur dit bedrag bijeen te bren¬ 
gen. ■ 


De ernstige situatie dateert niet van 
gisteren. Reeds in 1989 constateer¬ 
de de Rijksdienst voor Monumen¬ 
tenzorg dat de bouwtechnische 
toestand van de kerk zeer slecht is. 
De dienst kwam drie jaar geleden al 
tot de conclusie, dat alleen een 
grondige renovatie het kerkgebouw 
kan redden. De kerk zou anders om 
veiligheidsredenen gesloten moeten 
worden. 

De zere plekken lopen door het hele 
kerkgebouw heen. Van de funda¬ 
menten tot het dak moeten er maat¬ 
regelen worden genomen om de 
kerk te redden. De dakbedekking 
zal geheel moeten worden vervan¬ 
gen. De singels op het dak vertonen 
ernstige gebreken en zorgen mo¬ 
menteel voor rottende planken in 
het dakbeschot. Alleen kostbare na- 
tuurleien kunnen het dak voor de 
toekomst redden. De dakconstruc¬ 
tie moet hier en daar dqor een sta¬ 
len balkenconstructie worden on¬ 
dersteund, omdat balken door rot¬ 
ting en boktor zijn aangetast. Ook 
de zijmuren baren het kerkbestuur 
zorgen. Doordat de fundamenten 
door vocht en ander onheil zijn aan¬ 
getast, hellen de gevels naar buiten, 
waardoor er grote scheuren zijn ont¬ 
staan tussen de muren en de gewel¬ 
ven. Op sommige plekken zijn ze 
enkele centimeters groot Een ge¬ 
vaarlijke situatie. 

De gevels zijn overigens op véél 
plaatsen van boven tot beneden ge¬ 


scheurd. Met name daar waar zich 
in de zijgevels hoge ramen bevin¬ 
den. Hier en daar vallen complete 
stenen uit de geschteurde muren. 
Ook doordat dakgoten helemaal 
verweerd zijn, worden daken en 
muren door vocht aangetast Een si¬ 
tuatie die dagelijks voor de nodige 
problemen zorgt. 

Ook de witte verflaag, die de 'Kat¬ 
hedraal van Onderbanken’ momen¬ 
teel zo’n rustiek kartakter bezorgd, 
zal wellicht verwijderd moeten wor¬ 
den. Door de yochtafsluitende wer¬ 
king zorgt de laag voor de nodige 
problemen.- Door de verwijdering 
van de verf zal het kerkgebouw wel 
weer zijn oorspronkelijke charme 
terugkrijgen. Iets waarvoor de paro¬ 
chiaan Wellicht een extra duit in het 
renovatiezakje zal willen doen. 

Er is namelijk ruim twee miljoen 
gulden voor de complete renovatie 
nodig. Van Provincie en Rijk hoop 
het kerkbestuur 1.6 miljoen gulden 
te ontvangen. Het resterende be¬ 
drag van 450.000 gulden zal door de 
parochianen, oud-Schinveldenaren 
en sponsors bijeen moeten worden 
gebracht Hierin is ook een fikse 
onderhoudsbeurt voor de Pius X- 
kerk aan dé. Margrietstraat voor¬ 
zien. Het gebouwde is door achter¬ 
stallig onderhoud aan een opknap¬ 
beurt toe. Daarvoor gaan vanaf 
vandaag (maandag) vrijwilligers op 
pad, die per gezin een enveloppe 


tonen de kleuren van de regenboog 
en een grote groene walvis. Alles 
wijst erop dat het om Greenpeace 
gaat, de milieuorganisatie die al 20 
jaar de mensheid wijst op milieuge- 
varen. Het blijkt dat Greenpeace 
een goede naam heeft, want als zo’n 
55.000 dansers in Nederland hun 
beste beentje willen voorzetten 
voor Greenpeace, dat is toch niet 


mis? Eenmaal eerder werd et n 
soortrgelijke actie gehouden do >r 
de dansscholen, toen voor het Ro< e 
Kruis. 

Niet alleen ’het dansen’ van < it 
weekeinde werd gesponsord. I e 
dansschool wist bedrijven in Het r- 
len zover te krijgen dat ze een stee i- 
tje bijdroegen. Een broodjeszak k 
kwam broodjes brengen voor h ;t 
ontbijt zondagmorgen, een fritu e 
zaterdagavond hapjes, er werd ge d 
gegeven. De mensen die kwam< n 
kijken moesten entree betalen eh »r 
waren ook mensen die 'zomaar- '& n 
bijdrage wilde leveren. „Kortom \ e 
merken, dat een actie voor Gree i- 
peace enorm aanslaat. Er werd vi n 
harte meegewerkt. Dat is toch hc si 
opmerkelijk,” meent Craig. Van zj n 
dansschool deden zo’n 130 men» n 
mee. Niet alleemaal in een ke< r, 
want niet iedereen bleef de hc e 
nacht door dansen. Er waren o< k 
mensen die nadat ze hun ges po \- 
sorde dansen hadden uitgevoei 1, 
huiswaarts keerden. 

Zondagmiddag rond drie uur als < e 
marathon ten einde loopt, is dézsfel 
van de dansschool goed gevuÏL 
Nog steeds wordt er gedanst vol¬ 
gens de regeltjes. Een uitschieter Jis 
even een polonaise (ook dat is eén 
dans), maar direct daarna wordt ïr 
weer 'normaal’ gedaan. Na . el :e 
dans wordt een kaart afgesteme 1 
Het maximum aan gehaalde dans m 
blijkt 216 te zijn, een hele pres^ati e. 

Later in de middag kan de ein i- 
stand worden opgemaakt De loie ij 
heeft meer dan 660 gulden ópj e- 
bracht, de entreegelden 200 gïud >n 
en de gesponsorde dansen in toü al 
7.336 gulden. Dansschool Dege n- 
kamp kan 8.200 gulden overmak >n 
op de rekening van Greenpea< e. 
Dat stemt tot tevredenheid ep f e- 
paste trots. Laat die dansers nu ar 
schuiven. 


Hoensbroekenaar rijdt door na aanrijdi 

Zwaargewonde jongen 
aan lot overgelaten j 


# Het Wilhelminaplein in 1930 met het oude gemeentehuis en de Eligiuskerk. Rustige tijden, 
toen de autobus nog rustig midden op het plein kon staan. 

Schinveld moet half miljoen opbrengen 

Eligiuskerk hard 
aan renovatie toe 


aanbieden, waarin een boekje over 
de kerk wordt opengedaan. Daarin 
zit niet alleen een fraai boekwerkje 
over de Schinveldse kerkgebouwen 
Eligius en Pius X, maar ook een op¬ 
roep van het kerkbestuur, om aan 
de gezinsactie deel te nemen. 

De Eligiuskerk werd net voor de 
eeuwwisseling gebouwd. In 1889 
werd met de bouw begonnen op de 
piek waar al een kerfje stond dat 
zijn oorsprong moet hebben in de 
Middeleeuwen, toen de Schinveldse 
kerk banden met de parochie Gan- 
gelt had. Tot 1579 was de parochie 
Schinveld namelijk een 'filiaal' van 
Gangelt. 

Schatten 

Het ontwerp voor de neogotische 
Eligiuskerk kwam van architect 
Kaijser, destijds zowat de be¬ 
roemdste architect in Limburg. 
Kaijser was een leerling van de be¬ 
faamde Cuypers en ontwierp . bij¬ 
voorbeeld ook de Basiliek van Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart te 
Sittard. In 1890 vond de inzegening 
van de Eligiuskerk plaats en in 1894 
werd de kerk geconsacreerd. De 
huidige hoge toren stamt uit 1903. 
Met name de biechtstoelen en de 
kruisweg zijn opmerkelijke inte- 
rieurstukken uit de neogotiek. Ook 
het roodmarmeren doopvont, in 
1859 aangekocht door de toenmali¬ 
ge pastoor Joors, behoort tot de 
pronksukken van de kerk. Een 
hardstenen Galloromeinse vijzel uit 
de tweede of derde eeuw na Chris¬ 
tus siert de ingang van de kerk en 
doet nu dienst als wijwatervat. 

Het kerkbestuur hoopt de diverse 
akties en de renovaties tijdens het 
eeuwfeest in 1994 af te sluiten. „Een 
mooi cadeau voor de jarige kerk,” 
zegt Ger Mengelers, voorzitter van 
de stuurgroep, die de akties bege¬ 
leidt. „We zijn erg optimistisch. Ook 
bij vorige acties heeft de Schinvel- 
denaar getoond, het hart op de juis¬ 
te plek'te hebben.” 


_ Von onze versloggevef _ 

BRUNSSUM - Een 16-jarige 
jongen uit Landgraaf is in.de 
nacht van zaterdag op zondag 
zwaargewond achtergelaten 
op de rijwég, nadat hij bij een 
ongeluk betrokken was. De 
bestuurder van de auto, waar 
de jongeman met zijn brom¬ 
fiets tegenop reed, ging er in 
paniek vandoor. Buurtbewo¬ 
ners waarschuwden de politie 
en GGD. De jongen werd met 
ernstig hoofdletsel naar het 
ziekenhuis te Brunssum ge¬ 
bracht. 


Fatimabeeld 
verdwenen 
van rotonde 

BRUNSSUM - Het beeld van 
Onze Lieve Vrouwe van Fatima 
dat de rotonde in de Dorpstraat 
in Brunssum siert is tot grote 
schrik van veel Brunssummers 
plotseling verdwenen. In het 
midden van de rotonde staat een 
akelig lege sokkel, maar het 
beeld van Maria is weg. 

Het blijkt, dat de Werkgroep 
Straatbeeld Brunssum het beeld 
heeft weggehaald voor een nood¬ 
zakelijke restauratie. Het beeld 
is inmiddels naar een restaura¬ 
teur in Antwerpen gebracht. 
„Wij werden op de hoogte ge¬ 
steld van het feit dat de rotonde 
binnenkort wordt aangepast Ze 
wordt kleiner en er zullen min¬ 
der straten op uitkomen. Daarop 
hebben wij besloten van die ge¬ 
legenheid gebruik te maken het 
beeld te restaureren. Daar was 
het aan toe, want er zaten scheu¬ 
ren in. 

In het midden van de nieuwe ro¬ 
tonde komt weer een zuil ge¬ 
bouwd en daarop zal het beeld 
weer worden teruggeplaatst als 
de werkzaamheden achter de 
rug zijn,” aldus een woordvoer¬ 
der van de werkgroep. 


Het ongeluk gebeurde om halltwee 
in die nacht, toen de jonge Larfdgrk- 
venaar vanuit de Servatiusstraat jn 
de Brunssumse wijk Op de Vos, qe 
Maastric hterstraat opreed. « i 


: 1 

Hij verleende geen voorrang aan 
een auto die op de Maastrich’i? 
straat reed en bestuurd werd djbbr 
een 32-jarige man uit Hoensbraek. 


Deze reed na de botsing in painie^c 
door. In Schinveld kwam hij vol¬ 
gens eigen zeggen pas bij zijn posi¬ 
tieven. Om even na zeven uur zon¬ 
dagmorgen meldde hij zich alsnog 
bij de Brunssumse politie. 

. » 
De jongeman uit Landgraaf raakte 
zeer ernstig gewond. Met een her- 
sentrauma en onder andere verwon¬ 
dingen aan zijn enkel, werd hij 
overgebracht naar het ziekedhu^, 
alwaar hij na behandeling werd op¬ 
genomen op de intensive care. j 

I 

Volgens de politie verkeert de joh- 
gen niet meer in levensgevaar. Ér 
wordt een onderzoek ingesteld dopr 
de politie naar de beweegredei 
voor de Hoensbroekenaar om d 
te rijden na het ongeval. Volgens 
gen zeggen had hij een ’black-out 


Wijk Schandelen 
start tegelacde ] 

HEERLEN - Wijkraad Schandelén 
start eind deze maand een actie dm 
de straten schoon te maken én le 
houden. Op diverse plaatsen in 4e 
wijk worden tegels gelegd met tafk- 
sten, zoals 'geen poep op de stoep’, 
'houdt uw stad schoon’ en ’houit 
uw straat schoon’. 

Tijdens Verschillende wijkvergade¬ 
ringen hadden bewoners geklaagd 
over de vuile en rommelige straf «n. 
Als oplossing is na overleg met «e 
gemeente gekozen voor de tegels. 
De gemeente heeft laten weten 4e 
tegels gratis te plaatsen. j 

De overige kosten komen voor te¬ 
kening van de bewoners waar ^e 
tegels vopr het huis komen liggtti. 
De prijs van de tegel is 31,95 gulden 
maar door de subsidie van de 
meente moeten de bewoners o 
veer 25 gulden betalen. 


(ADVERTENTIE) 


TROUWEN 
OM VAN TE HOUDEN 

fiimik 

HHh j| het 

nieuwe 

II nummer van 

fflewes- . Jp»LJJ TROUWEN 

is uit! 

•Be*»» • te . . . 

;r - N I i slechts ƒ 7,95 .RvsxiEk: g.% 


verkrijgbaar bij elke boekhandel of iektuurshop 
Evmburgs Dagblad 


L imburgs Dagblad 


Maandag 16 maart 1992 • Pag >ln de Cramer 37, Heerlen 
i Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
'Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 

‘Fax: 045-739364 

« 


■Piccolo’s 

(Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
{hóófdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
(millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

‘Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Ü Vermist/Gevpnden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
{Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

jftouzepiccolo's 

ÏOver 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
■minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
(Mtoirmimhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo's en 
jiHüstraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
Jkotom: ƒ 1,80. 

(Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

{Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

(prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
{acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

jEhkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
•legitimatie. W$ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
vsor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
nipt tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


{Jtef Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
{Mar dm 250.000 persoom ras 15 jam ea ouder. 

C M iy fO Ifc iwno Sdrmn) 07 , 


üBctoctetfnoBii ’ 

! x'^‘*‘** .ü jïï ; 


j; • Vermist Katertje 

4 maart, ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt 
i ; Jo Bertram. Klein kantertje, Pers, pas geschoren. 

* < .’ Kleur: wit/grijs (Bleupoint). 

J ' VWt u mijn vriende PIPI alstublieft terugbrengen??? 

{ Tèssa Franssen, Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200. 

! BELONING BIJ TERUGBEZORGING. 


m mrnm m m mmi 

ÉÈéuMÈêmiiii SséU 


j * Nico en Marcel Noorbeek 

j Het vertrouwde adres voor 

{•_ - af uw behang, spuit en/of schilderwerk. 

1 . Bel ons even voor een vrijblijvende prijsopgaaf, 
| " ’ niet denken, even doen!! Tel. 04750-29231. 


i - BASIC HA1R zkt op korte termijn 

| v Kapper of Kapster 

■ , Voor uitbreiding van een team. 

i Schrif. sott. met pasfoto richten aan: 

; ! :. Saroieastr. 3, 6411 LR, Heerlen. 


en dynamisch danscentrum in zuidelijk Z-ümbutg zkt 

Dansdocent(e) 

*■ (Part-time mogelijk full-time) 

J v Tevens gevraagd 

j:. Disk-Jockey 

> y kennis van moderne muziek en stijldansen vereist. 

! Br.ó.nr. B-0673, LD. Postbus 0873. 6401 DC Heerlen. - * Woonboulevard Heerlen 

' vraagt voor direct: 

2‘ • Nette enthousiaste all-round 

;;/ Medewerksters 

öm ons team te versterken, op full-time en part-time basis. 
{ -:• Leeftijd vanaf 17 jaar. 

1 • r '; Oproepkrachten 

1 V Leeftijd vanaf 17 jaar. 

Voor beide functies zijn ervaring geen pré. 
enthousiasme en netheid wel. 

* SoKcitattes telefonisch of schriffolijk aan: 

Dhr Janssen, In de Cramer 160, 6412 PM Heerlen. 
Tel. 045-754400. 


City-Tax S 424242 

C -: vraagt voor direct, 

L' ..' fuB-time en part-time Taxi-chauffeurs 
, • .tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers. 
Sofkdtatie8 na telefonische afspraak tijdens kantooruren. 


Umbur^Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 
voor Voerendaal 

{neer info over de aard van het werk, de duur van de 
en de hoogte van de verdiensten en extra's, 
tijdens kantooruren even langskomen of betten. 
5, Heerlen. Tel. 045-717719. 
Leerling naaister 

gevraagd, leeftijd ptm 18 jaar. 

parttime medewerkster 

gevraagd voor enkele uren per week. 

, Hanro 

Tel. 045-216740. 


{ Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v 

i hulpkracht 

Vij zijn op zoek naar een jongeman van 18 jaar, die naast 
nc k ten to le bezorgwerkzaamheden, voornamelijk meehelpt 
met het bereiden van kaas- en pizzaprodukten. Het bezit 
van een rijbewijs is vereist Het betreft een full-time. baan. 

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met 
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade. 
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700 
Dr. Poelsstraaf 16, Heerlen, 045-713120 
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680 
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595 ADIA KESER 

UITZENDBURO Wij zoeken een enthousiaste 

Binder m/v 

die creatief is en zelfstandig kan werken. Onze voorkeur 
gaat uit naar iemand tussen de 20 en 30 jaar. Voor een 
vakman/vrouw die zich hierin terug vindt bieden wij natuur¬ 
lijk een goed salaris en een prettige werkkring. Solt. kunnen 
schriftelijk en mondeling na , telefonische afspraak 
Bloemisterij Stoeiinga, Oude Landgraaf 14 A, 
6373 BA LANDGRAAF, tel. 045-311549._ Horeca 

ondernemmers 

Wenst u uw bedrijf geheel of 
gedeeltelijk te verkopen en 
bent u gevestigd in de regio 


Kffrea? ’ïïifcTïTi 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Te huur Herdecke (BRD) 
RESTAURANT-CAFÉ, ter¬ 
ras, zaal, kegelbaan pips 
gemeub. woning. Overname 
plm. ƒ25.000,- (50% kan 
gefinancierd worden). Geen 
Horeca-papieren vereist, 
kennis van Duitse taai nood¬ 
zakelijk. Debeye, Bahnhof- 
strasse 22, 5804 Herdecke 
BRD. 


Part-time TAXICHAUF¬ 
FEUR (door de week). Pers. 
meiden Taxicentrale Bor 
Tax, Putstr. 103, Bom. 


Gevr. SERVEERSTER voor 
min. 2 avonden p/wk. Inl. 
Steakhouse Leon, de heer 
van Ba vel. Tel. 04492-2752. 


Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 


GEVRAAGD: zelfstandig 

werkende kok voor Pizzeria 
te Landgraaf, leeftijd 25-30 
jaar; tevens 2 serveersters 
gevraagd, leeftijd ca. 20 jaar 
Het betreft full-time banen. 
Bellen tijdens kantooruren of 
zaterdags tussen 10 en 12 
uur, tel. 045-443464. 


Gevr. enkele CAFETARIA’S 
medewerksters, zowel over¬ 
dag als ’s avonds. Telefo¬ 
nische inf. 045-457845. 


Gevr. AUTOVERKOPER, 
ervaring vereist, moet zelf¬ 
standig kunnen werken, 
zeer goed salaris. Garage 
Wolters, Heerlenerweg 39, 
Sittard. Tel. 046-520303. 


Inter Autoglas vraagt voor 
direkte indiensttreding 
MONTEUR voor het plaat¬ 
sen van autoruiten en zon¬ 
nedaken, liefst met ervaring. 
Inter Autoglas, Industriestr. 
8, Sittard. Tel. 046-520303. 


Met spoed gevr. 2 ervaren 
BETONAFWERKERS voor 
werk in Duitsland. Firma 
Schmitz. Tel. 046-333362. 


Gevr. POMPBEDIENDE m/v 
Ift plm. 17 jr., tel. 045- 
313744. Automobielbedrijf 
Frings, Landgraaf. 


Gevr. zelfst. HULP in de 
huish. voor alle voorkomen¬ 
de werkzaamheden 3x per 
week, omgev. Limbricht. 
Tel. ma. t/m vr. van 8.00 tot 
21.00 uur 046-529486. 


STRAATMAKERS en hand¬ 
langers gevraagd voor werk 
in de grensstreek. Neder¬ 
lands verzekerd, Braam b.v. 
Staringstr. 105, Heerlen. 
Tel. 045-415420. 


Gevr. SCHILDERSGEZEL¬ 
LEN. W. Severich, Aachen. 
Tel. 09-49.241-81471. 


Niktner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland. Duits verzekerd. 
Tel. 045-231200. 


Neem dan contact op met 

Horama 

Tel. 013-340301. 


Horeca 

ondernemmers 

Bent u op zoek naar een 
geschikte vestigingsplaats 
in de regio Zuid-Nederlarid, 
of zoekt u apparatuur, 
personeel of inventaris. 
Neem dan contact op met 

Horama 

Tel. 013-340301. 


Uw RUBEWUS op Saba in, 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 


Uw RUBEWUS (A, B, C, D) 
binnen 8 dgn. op de Ned. 
Antillen via SDO (pakketten 
v.a. ƒ 3.400,- all-in) Bel voor 
info. of kom langs: Beukeis- 
dijk 59, R’dam. Tel. 010- 
4761506 (niet geslaagd, 
geld terug, vraag naar onze 
voorwaarden). 


S.D.L biedt u aan: RUBE¬ 
WUS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- aH in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Onr. goed te koop aangebJgevr. 


De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie. 

Nedu Makelaardij 

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500._ 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,8% (pensioenfonds). Bel. 
045-712255. Na kantoor¬ 
uren Dhr. J. Wetsels 045- 
440731. STIENSTRA Hypo¬ 
theek Service. 


BOUWKAVEL a/d Hees¬ 
bergstraat te Heerlen, opp. 
822m2. Voor info: V.O.C. 
045-740900. Grouwels/ 
Daelmans. Tel. 043-254565 


BOUWKAVELS in B.P. 
Vrusschemig gelegen a/d 
Zandweg te Heerlen, opp. 
v.a. 746m2. Prijzen va 
ƒ108.000,- v.o.n. Inl. 045- 
740900. Grouwets/Dael- 
mans. TeL 043-254565. 


TM kooo aevraaod 
LOCATtE’Sirotof zonder 
opstallen in de regio Lim¬ 
burg, snelle afhandeling 
zonder finanderingsvoor- 
waarden mogelijk. Gaarne 
schriftelijk reageren. Br.o.nr. 
B-0615, LD., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


HUIZEN te koop gevraagd 
tot ƒ150.000,-. Achterstallig 
onderhoud geen bezwaar. 
Direkte aankoop in mogelijk. 
Wijman & Partners vast- 
goed Heerlen. 045-728671. 


GELEEN-Z: te k. halfwijst, 
woonh. met c.v., garage, kl. 
siertuin, 3 sipks., baak. m. 
ligbad, 2 kelders. Ged. v.v. 
roti. Aanv. i.o. Vraagprijs 
ƒ 160.000,- kk. 046-747040 


Te k. KNOKKE appart. 2 
sipkmr, voll. geinstall. vlakbij 
zee ƒ 235.000,-. Tel. 09-32- 
12453427. 


HEERLEN. Van der Scheur- 
str. goed onderh., halfwijst 
woonhuis met gr. inpandige 
garage en mooie tuin. Ind.: 
prov.kelder, wasruimte, 
woonkamer met open haard 
en plav.vloer, keuken, 4 
sipks., compl. badk., zolder, 
bwj. 79. Perc. 460 m2. Prijs 
ƒ225.000 k.k. Bopa O.6. 
045-324133. 


Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. Sittard 

Gelegen aan grote door¬ 
gaande weg NZ 76. Bedrijf- 
object best uit plm 50 m2 
kantoor, 20 m2 magazijn 
plm. 150 m2 opslag, verhard 
en omheind buitenterrein, 
alleen miliieu vriendelijke 
bedrijven. Tel. 046-515716. 


MjKSIBi 


Pension de Hees heeft nog 
’n KAMER vrij voor werkend 
persoon. Tel. 045-416005. 


rSTTS’ «s 
Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe¬ 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl- met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


KINDERKOPPEN. Alle 

soorten. Aanmerkelijk goed¬ 
koper dan in Nederland. 
Heymans-Zutendaal (B). 

Tel. 09-32.11611290. 


TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
pqsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
Nrd 191 Ubach o Worms 


Diepvries en KOELKAST- 
REPAFtATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel. Ge leen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Exclusieve aanbiedingen bij een exclusieve Mazda-dealer 

Hensgens b.v. Nieuwstadt 

Kruisweide 3. Tel. 04498-53055. 

Alfa Romeo Twin 75 2 L met spprtvelgen. 

km.st. 37.000, wit, Ie eig., sept ’88.ƒ 24.500,- 

Mrtsubishi Galant GLS 2 L 4-drs., a-spoiler,. 

trekh., wit, km.st. 76.000,1 e eig.ƒ 22.900,- 

Mazda 626 Coupé 2 L GLX kl. wit,.. 

km.st. 30.900, ie eig.ƒ 24.900,- 

Mazda 626 Coupé GLX 2 L a-spoiler, radio-. 

cassette, rood, km.st. 49.800, Ie eig.,.ƒ 24.900,- 

Mazda 626 Coupé 2 L GLX automaat, met. 

stuurbekr., krast 81.000, kl. zilvermet.ƒ 21.900,- 

Verkoop onder volle garantie. 

Een bezoek aan onze showroom en U behoort ook tot de 
bewonderaars, van onze verdere aanbiedingen. 

Tot ziens in onze zaak. 


Mercedes 190 D ’89 eig. ƒ34.500,-; 200 '86 ƒ 25.750,-; 
280 E aut. '83 ƒ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ƒ 12.500,-; 
Volvo 240 combi ’88 Ie eig. ƒ 22.500,-; 245 GLD combi '82 
ƒ 6.750.-; 440 GL/GLT W89 Ie eig. ƒ 18.750,-; 480 sport 
'87 ƒ 20.750,-; 740 GLE '&AT6& v.a. ƒ 11.000,-; 240 GL '82/ 
'85 v.a. ƒ 3.750,-; 345 GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; Renault 2.5 TX 
'90 Ie -eig. ƒ 23.750,-; Renault 25 V 6 auL '89 Ie eig. 
50.000 km ƒ30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 Ie eig. v.a. 
ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ƒ f6.750,-; 21 GTL/TS '87/ 
89 v.a. ƒ 9.000,-; Espace TD '88 ƒ 28.500,-; VW Passat 
1.8 '89 Ie eig. ƒ 23.750,-; Passat TD combi 87 ƒ 17.500,-; 
Passat D '84 ƒ 7.250,-; Golf GLD '85789 v.a. ƒ 9.000,-; 
Golf 1.3/1.6/1.8 v.a. ƒ7.500,-; Audi 80S W89 v.a. 
ƒ 19.750,-; BMW $24 TD 89 Ie eig. ƒ 42.500,-; 525 E ’84 
aaé TD aut '64- ƒ &750,ri 3i6/32QL‘e4/‘Be.,v-*. 
ƒ8.600,-; Opel Vectra GL 1.8S HB '89 Ie eig. ƒ23.500,-; 
Kadett 1.6i combi Ie eig. '39 ƒ 19.500,-; Kadett 1.6D combi 
'87789 v.a ƒ10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D '84789 v.a. 
ƒ 5.000,-; Omega 1.8/2.0Ï/2.0 GLi aut. '88790 va ƒ 14.000,- 
Corsa '84787 v.a ƒ 7.000,-; Senator 3.0 '83 ƒ 8.000,-; Ford 
Scorpio 2.9i Ghia m. 89 Ie eig. ƒ24.750,-; Scorpio 2.0/ 
2.4i/2.9i '85789 v.a ƒ 10.000,-; Sërra 2.0i Sedan '88790 Ie 
eig. V.a ƒ 16.500,-; Siërra 2.072.3 GLD combi '84790 v.a 
ƒ6.000,-; Escort 1.3/1.6/1.6D '82789 Ie eig. v.a ƒ5.000,-; 
Escort 1.8D combi '88 Ie eig. ƒ13.750,-; Capri 2.3 78 
ƒ3.750,-; Citroön CX turbo D Tl '87 Ie eig. ƒ 13.000,-; CX 
GTi '84 ƒ 7.750,-; BX 14/16/16 Break/19TD '83780 v.a. 
ƒ 3.750,-; Visa '85786 v.a. / 4.500.-; Alfa 164 TD '89 Ie eig 
ƒ34.500,-; 75 16/18 '86789 v.a ƒ11.000,-; Fiat Tipo i.e. 
'90 Ie eig. ƒ17.500,-; Panda Uno '88789 Ie eig. v.a 
f8.750,-; Argenta TD '84 ƒ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi 
88790 Ie eig. v.a ƒ 16.500,-; 205 GTi ’85 ƒ 13.750,-; 309 
GTi 1.9 ’89 Ie eig. ƒ 22.500,-; Honda Accord 2.0 *85788 v.a 
ƒ 8.500,-; Prelude EX aut '85 ƒ 13.500,-; Prelude EX spec 
uttv. '84 ƒ 9.750,-; Nissan Bleu Bind 1.8 GL '88789 v.a 
ƒ12.500,-; Sunny combi D '85786 v.a ƒ6.750,-; SHvla 
turbo '86 ƒ 11.500,-; Mitsubishi Galant GL '88 ƒ 16.500,-; 
Galant TD '85790 v.a ƒ 7.500,-; Starion turbo '83 ƒ 7.500,- 
Lancer D '87 ƒ 8.750,-; Tradia aut '84 ƒ 4.500,-; Mazda 
626 GLX/GLXD/GLX 2.2i '88790 v.a ƒ 14.000,-; 323 GLX 
'85 ƒ 6.500,-; RX 7 '80 ƒ 7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 GU 
'89 ie eig. ƒ16.750,-; Steilar '85 ƒ4.500,-; Suzuki Swift 
GLX aut 88 ie eig. ƒ 13.750,-; Toyota Ceiica '83790 v.a 
ƒ7.000,-; Camry '84787 v.a. ƒ 8.500,-; Lada Samara 1.3 
'88 Ie eig. ƒ 7.500,-; 2105 '89 Ie eig. ƒ 5.750,-; Skoda 105 
'87 Ie eig. ƒ3.500,-; Saab 900 '84786 v.a ƒ 6.000.- 
Nissan Patrol/turbo D '85786 v.a. ƒ 19.500,-; Suzuki Jeep 
Z en W kap '84 ƒ 9.750,-; Isuzu trooper DLX '88 Ie eig. 
ƒ 22.500,-; Honda Off the Road 600 XL '88 ƒ 6.500,-. 

Plm. 30 goedkope Inruilauto's v.a. ƒ 250,-. Directe 100% 
financ. en leasing mogeiijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


Chrysler 

type GTS 2.2 Turbo, kl. rood 
bwj. 11-’88, km.st. 72.000, 
vele acc., tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. 

Tel. 045-717755. 


O.K. Cars 

Ford Siërra 1.8 CL '87 
Ford Siërra 1.6 '83 
Ford Escort 1.6 XR3i '85 
Ford Escort 1.6 L '85 
Ford Escort 1.1L '83 
Ford Capri 2.0 6-cyl. '79 
Rat Panda t. 34 '85 
Fiat Panda 750 L '86 
Honda Civic 1.3 '84 
Suzuki Softtop 4 WD '88 
Rancho Matra '83 
Nissan Cherry aut. '85 
Opel Kadett 1.3 aut. '82 
Opel Kadett 1.3 '82 
Opel Kadett 13S HB '86 
Opel Kadett statcar '81 
Opel Kadett statcar '84 
Opel Ascona 1.6 S '84 
Opel Corsa 1.2 S '86 
Opel Corsa TR 1.2 S'84 
Inruil, financiering mogelqk 
Veri. Lindelaan 23, Oirsbeek 
Tel. 04492-5782. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-63*978. 


Fiat TIPO 1.4, 5 mnd, 5.000 
km, nieuw. Auto Engelbert 
tel. 04458-2918. 


Fiat UNO 45S, m. '87,. APK, 
3-drs., zeer mooi, ƒ 6.250,-. 
Tel. 045-454087. 


Fiat UNO 70 S 1300 CC, 5- 
bak, 5-drs., Im-vlgn., spoiler 
zonnedak, get. glas, APK, 
model '85, pr. ƒ 5.850,-. Tel. 
045-751387. 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver¬ 
met, APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 


Te koop Ford SIËRRA, bwj. 
'87, vr.pr. ƒ 9.000,-. Tel. 
045-413558. 


ESCORT 1.3 GL '84, Ie lak 
ANWB mog. ƒ 4.950,-. Evt 
15 inch 045-424128 


Te koop Ford FIËSTA 1300 
S, type '80, goede staat, 
ƒ1.950,-. Autobedrijf Loek 
Schaepkens, Klimmender- 
str. 110, Klimmen. Tel. 
04405-2896. 


Te k. Ford ESCORT bwj. 78 
APK 3-'93, wft, mooi en 
goed onderh. auto, Ie eige¬ 
naar, vr.pr. ƒ1.500,-. Tel. 
043-436082. 


Te koop Ford CAPR11.6 GL 
1978, Lz.g.st., APK tot Af 
1992, pr. ƒ900,-. Bilderdijk- 
str. 3, Molenberg-Heerlen. 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u 
een autoverzekering aan 
te kunnen bieden met 
zeer gunstige voorwaar- 


meëstal lagéf Bgf 
nu betaalt. Neem vrijblij¬ 
vend de proef op de som 
en bel vandag nog. 

GEURTSASSURANTE&I 
Nieuwstraat 22-24 
tel. 045-211668/221090 


Nieuwstraat 116 
tel. 215458 


GÖTTC3ETSJS 

I 

GOTTGENS 

€> n "" □ 


e □ 


(btyMakwfe) 


Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. 


Nieuw privé-adres zoekt 
nog leuke MEISJES. Tel. 
046-757517. 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubüair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a ƒ255,-; gebr. 
bureau s v.a. ƒ95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelting v.a. ƒ75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoeten met extra hoge 
hoge korting, inruil burostoeten vanaf ƒ50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ445,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, paltetstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazqn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrgd. 9.00-18.30 uur. Zat 10.00-16.00 uur. 


Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoeten Rock Type 295 adv. 
ƒ395,- nu ƒ 195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ495,- nu 
ƒ295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoeten tot 40% kOrting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-- 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 24$,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Hoezo levertijd? 

Wij kunnen alle type Opeis: 

Corsa, Astra, Vectra, 
Omega uit voorraad leveren, 
Autobedrijf Loek SCHAEP- 
KENS biedt te koop aan 100 
occasions o.a. Volvo 440 DL 
4-drs 5-bak LPG i.g.st '90 
ƒ20.000,-; Peugeot 205 
GTI veel extra's zwart '88 
ƒ 15.000,-; VW Jetta exclu¬ 
sief zeer mooi '86 ƒ 10.000,- 
Volvo 340 GL automaat t. 
'83 ƒ 5.000,-; Nissan Sunny 
GL '81 ƒ1.000,-. Klimmen- 
derstr. 110, Klimmen. Tel. 
04405-2896. 


Auto KALDEBORN, wij'be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
UW auto! 045-411572. 


111572. 


IZS TELECOM 043 - 68 66 16 


Faxapparatuur 

Autotelefoon 
Telefoonsystemen 
Advies/lnstallatie/service. 
Tel. 043-68 66 16 


BMW 316i Shadowtyn, '90; 
BMW 5201, '88; BMW 3181, 
'85; BMW 320i, '84; BMW 
316, '84; BMW 315, '83; 
Audi 80, 5-bak, '89; Audi 80, 
'88; VW Golf D, veel extra’s, 
'87; VW pok), '86; VW Golf, 
'84; Mazda 626, '84; Opel 
Corsa, '89; Alfa 33 1.5, '88; 
Ford Fièsta 1100, '85; Ford 
Fiësta, '85; Porche 924, 78; 
Honda Accord, '88; Nissan 
Sunny 1.6 SLX, '89; Fiat 
Panda, 5-bak, '87; Suzuki 
Swift, '89. Autobedrijf 
REUBSAET, Op de Vey 
47-49, Gateen . Tel. 046- 
744944. Uw adres voor 
APK-keuring en alle auto- 
reparaties. 


vreemde 

merken 

Fiat Uno 3-drs. '89 
Fiat Regatta 4-drs. '86 
Ford Escort 5 st '83 t/m '89 
Siërra 4-5-pers. ’89-’90 
Ford Scorpio 2.4i '87 
Honda Civic 1.5 GLX '89 
Hyundai Pony GS '90 
Lada Samara 1.3 '89 
Mazda 626 4-drs. '89 
Mazda 323 1.5 LX W89 
Mits. Galant 4-drs. '89 
Nissan Sunny diesel '87 
Volvo 440 GL '89 
Renault R 5 TR '90 
VW Golf GTi '84 
VW Pok) 3-drs. '90 
Peugeot 309 diesel '89 

Opels 

Corsa 2-3 drs. '86 t/m '90 
Kadett E 3-4-5-drs. 

'85 t/m '91 

Kadett E 3-drs. diesel '87 
Vectra 4-5-drs. '89 t/m '91 
Ascona 2-4-drs. '82-'84 
Manta GSi 2-drs. '88 
Omega 2.0i demo *91 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U beft, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ 750,- tot ƒ 6.000,-. AHes 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 


VOLVO 340 GL 5-gana div. 
extra’s, bwj. '84, Ie eigen., 
ƒ 4.500,-. 04498-55954. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S «en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Inkoop AUTO’S betalen 
hoogste prijs, ook tourcara¬ 
vans. Tel. 045-416239. 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
bezwaar 045-720200. 


F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Audi 100 CC 5 E 
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L 
Combi 12-’82; 2 x Opel Ka¬ 
dett 13S '82-'83; BMW 525 
E 5-bak '84; Rover 3500 
Van der Plas '83; Talbot Ho¬ 
rizon 1.5 GL '83; VW Jetta 
'82; Rat Regatta 70 S '86; 
Ford Capri 20S RS-uitv. '80; 
VW Jetta 1.6 S aut '80; Ford 
Escort 1.6 D 85; Saab 900 
GLS sedan autom. '81; Ford 
Siërra 2.0 GL autom., '83; 
Datsun Stanza 1.8 GL au¬ 
tom., 83; Lada 1200 S '85; 
VW Passat '80; Flat Argenta 
2000 '83; Nissan Sunny '83; 
Fiat 127 Sport '80; BMW 
316 LPG '82; Mini 1000 81; 
Opel Ascona 1.9 LPG '80 
ƒ1.500,-. Inkoop, verkoop 
financiering diverse in ruiters. 
Akerstraat Nrd 52C Hoens¬ 
broek. Tel. 045-224425. 
Geopend van 10.00-18.00 
uur, zat. 10.00-17.00 uur. 


NIEUW! Nieuw! Nieuw! in 
Sittard, Dr. Noiensin 149a, 
OCCAS ION-CENTR U M. 

Met volledige garantie. Tel. 
046-510655/ 529368. Mer¬ 
cedes 190 E 2.6 aut. '86; 
Volvo 740 GLD station '88; 
Nissan 3.0 ZX T-bar '85; 
Audi 80 LS 2x '88 '90; Audi 
100 CD aut. '83; BMW 730i 
aut 87; BMW 520i aut 2x 
'83 '88; BMW 3161 88; Opel 
Kadett cabriolet 2x 87 80; 
Opel Vectra 1.6i 80; Ford 
Escort 1.6 E '88; Ford Escort 
1.4 Bravo 2x 87 '88; Ford 
Fiësta Finesse '87; Toyota 
Ceiica 1.6 ST 87; VW Golf 
1.3 S '90; Porsche 944 '82; 
Jaguar 3.6 aut nieuw st. '84; 
Mits. Pajero 2.5 TD LB 88; 
Cadillac Eldorado cabrio 75 


Wij betalen ƒ500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Te k. Citroën VISA II Super 
E. bwj. 82, i.pr.st, ƒ1.950,- 
Golf GTI, bwj. 79, i.g.st, 
ƒ2.750,-. Tel. 045^29057 
na 17.00 uur. 


GOLF diesel, '86, grijs kent 
ƒ6.500,-. Tel. na 18.00 uur 
045-460733. 


Honda ACCORD aut., 4-drs 
APK 10-9-82, zilvermet., 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ 3.250,-. Tel. 045-323178. 

Te k. Honda PRELUDE '80, 
i.z.g.st pr. ƒ2:150,-. Tel. 
045-230443. 


MERCEDES Coupé 280, i.z. 
g.si, APK '93, bwj. 79, 
ƒ 8.500,-. Tel. 045-457145. 


MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo diesel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar, km.st. 120.000, bruin¬ 
met., APK, i.nw.st. bwj. '82, 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 


Mitsubishi LANCER F 1.2 
GL, 4-drs., bwj. '83, APK 
'93, ƒ 3.200,-. 045-218925 


Jn nw.st. Mitsubishi COLT 
EL, bwj.'80, APK, pr. 
ƒ 1.650,-. Tel. 045-226773. 


Te k 09 P Datsun BLUEBIRD 
2.0 diesel stationcar, bwj. 
82, kl. grijs, i.z.g.st. van on- 
deih., pr. ƒ2.450,-. Elisa- 
gracht 25, Kerkrade-W. Tel. 
045-423443. 


Te k. Nissan SUNNY 13 
SLX, 4-drs., bwj. 10-87, 
APK 2-83, Ie eig., i.z.g.st, 
ƒ 13.250,-. Tel. 04454-2092 


Opel KADETT 1.3 Sedan, 
bwj. '86, donkergroen, 
ƒ 10.900,-. Auto Engelbert, 
tel. 04458-2918. 


Opel CORSA 12 S GSi uitv., 
bwj. 87, alle extra's, APK, 
schadevrij, vr.pr. ƒ 9.750,-. 
Tel. 045-273743. 


Te k. Opel KADETT 12 S 
Hatchback, bwj. '80, APK 2- 
'93. 5-drs., i.g.st., pr. 
ƒ 2.750,-. Tel. 04454-2092. 


Gitzwarte Opel MANTA bwj. 
'80, nwe. APK, nwe. lak, vr. 
pr. ƒ 2.850,-. 045-726175. 


Zeidz. mooi: KADETT 1.3 S 
Hatchback, 1986, sportw. 
Kerkradenweg 166, Heerlen 


Opel KADETT 12 S Station¬ 
car, bwj. 82, 5-drs., Ie lak, 
op LPG, apart mooi, 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-724417. 


RENAULT 4 GTL nwe. APK, 
linnen dak, 4-drs. bwj. '83, 
vr.pr. ƒ 1.750,-.045-726175 


Te k. weg. omst. RENAULT 
19 Chamade 10 mnd. jong, 
8.000 km, koopje. Tel. 045- 
458319. 


Seat MARBELLA GL, bwj. 
'88, kl. zwart, 1ste eig., i.z.g. 
St, ƒ7.900,-. 04405-1569 


Toyota COROLLA GU 
Twincam 16V, bwj. dec. 87, 
APK dec. 82, vr.pr. 
ƒ14.500,-. Tel. 045-424795 
na 18.00 uur. 


Toyota STARLET bwj. '86, 
sportief, ƒ 9.900,-. Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 


VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, i.st.v.nw. 
ƒ 2.950,-. Tel. 045-323178. 


VW GOLF 1.6 okt. '89, LPG, 
nw.st. ƒ 17.500,-. Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 


Te koop VW GOLF GTi, 
zwart, goede staat, bwj. 78, 
ƒ 2.950,-. Autobedrijf Loek 
Schaepkens, Klimmender- 
1,10, Klimmen. .. Tel, 
2896. 


Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. 


Te k. VW SCIROCCO GT, 
bwj. 80, APK, tg.st., 4 nw. 
banden, 4 nw schokbr. Tel. 
045-451979 na 17.00 uur. 


Te k. VOLVO 343 GLS aut, 
ixg.st. bwj. 8-80, ƒ1.350,- 
Tel. 045-412593. 


Te k. VOLVO 440 DL, LPG, 
bwj. 7-'89, km.st. 52.000, pr. 
ƒ 18.500,-. Inl. 045-257683. 


Te koop Ford ESCORT 1.1 
Laser, bwj. '84, APK tot 4- 
83, 5-drs., 5-bak, ƒ 5.700,-. 
Tel. 04454-2092. Proficiat 
srmt 
Jouw lekker wijfie 


PROFICIAT 

Wim Ubben 

weet nu waar Abraham 
de mosterd haalt. 
ft 7 

$ 

Vy. 


Te k. SUZUKI GSX j 
bwj. '80, met krauzer, 
pr. ƒ6.000,-. 045-351' 


INTRUDERS 1400 
87 '88 '90 81; 700 W 
Tel. 04970-15307. 


MERCEDES 207 D; Merc. 
307 D; Merc. 407 D; Merc. 
409 D; Merc. 508 D; Merc. 
813 D; Mërc. 1013 D; Merc. 
1217 D; Merc. 1417 D; VW 
LT 40 D; VW LT 45 D; in alle 
uitvoeringen. W. Feijts 
auto’s, Vaesrade 61-63, 
Vaesrade. Tel. 045-243317. 


VW BUS LT 28 Diesel 6 ctl, 
aannemersuitv., bwj. '84, 
ƒ 7.000,-. Tel. 046-519343. 


Draagkrachtige 

Bedrijfsimperiaals 

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen’ 

* onwrikbare bevestiging op de auto 

* voorzien van anti-slip kunststofbekteding 

* Perfecte bevestigingsmogelijkheden ; 

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal 
In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel.: 045 - 716951. 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 


De nieuwste Giant TERRA- 
GO is binnen bij Rens Jans¬ 
sen. Rn. mog. v.a. ƒ40,- 
p.mnd. Ganzeweide 54-56, 
tera4&24*486. 1 - ï Te k. Opel KADETT City bwj 
78, autom., APK, trekh., 
850,-. Tel. 045-224676. 


VW GOLF diesel, 79, APK 
9-82, vr.pr. ƒ2.400,-, inr. 
mog. Tel. 045-224676. 


TOYOTA Lande ruiser, hard¬ 
top, 2.4 turbo diesel, bwj. '86 
ƒ 18.750,-. 046-519343. 


Te k. VW SANTANA 1,8, 
bwj. '85, pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04454-1919. 


Te koop AUSTIN 1100 
Spec., 77, APK jan. '93, 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-314730. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer clan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KLAmerica, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond. open maand. gesl. 


Te k. Duitse HERDERPUPS 
stamb., ingeënt, getat. ontw. 
Tel. 04493-1609 of 3749. 


Te k. Engelse Staffort 
BULL-TERRIERPUPS met 
stamboom. Tel. 045-213401 


Wegens omstandigh. goed 
rtehuis gez. voor BOBTAIL 
reu, IVi jr. oud. Tel. 046- 
514084, na 17.00 uur. Te koop gevr. CARA 
merk Hobby v.a. bwj. 1 
82. Tel. 040-621474. 


Vandaag nog mc 
zand, morgen 
Graszoden, 
heesters, heide enz. 
Tel. 045-256423. 


KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 


In- en verkoop 2e HANDS 
meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
80a, Heerlen. 


Voor al uw 2e hands MEU¬ 
BELS, ook antiek, veel keus 
Kouvenderstr. 206, H’Broek 


Te koop gevr. AUTO’S en 
schadeauto's v.a ƒ 500,-. 
Tel. 045-423199 / 427835. 


Te koop MERCEDES 280 
SE, bwj. '84, auto verkeert in 
nw.st, vr.pr. ƒ 16.500,-. Tel. 
046-514400. 


if:in 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel .045-254049. 


Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo¬ 
perij Marxer, 045-720418. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs v?h Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdeten Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 


Goed gerichte studiebege¬ 
leiding in Heerlen en Hoens¬ 
broek. BIJLESSEN in aHe 
vakken v.a ƒ15,- per uur, 
verzorgt door een ervaren 
team van docenten in Heer¬ 
len en Maastricht Inl. E.C.H. 
045-741102. 


Pracht zwaar eiken BANK¬ 
STEL 3-2-1 met rund leren 
kuipkussens ƒ 3.175,-. in 
nieuw staat, nw.pr. ƒ 5.600,- 
10 mnd oud. 045-323830. 


Goede KLEUREN TVs met 
gar. Philips grootb. v.a 
ƒ125,-. Zeer recente TVs. 
Reeds 25 jr. TV-occ.centr. 
Geel, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. 045-724760. 


Kleuren TVs 8-12 kan. v.a 
ƒ 65,-. Afstbed. v.a ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerierhekte. 045-213432. 


Bost VERWARMING 
Romeinenstr. 8, 

West. Sanitair, gas, 
cv, badkamers, r 
Onderhoud. 045-412547. 


SCHILDERS kunnen 
behang en schi 
zaamheden aannemen. 
045-210020. 


NEW LCXDK BV 
berg. Geveireinigi 
kappen, voegen, st_. D 
huur. Tel. 045-312154 
045-312709. 


Diepvries en KOEL 
REPARATIE zonder VC 
koeten. Bel Galeen, 
745230 service binnen 


i-, *1 
JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) • 


Alle reparaties, APK, 
wash, cteaneren. 
ces GOOIKER, 

154, Heerlen. 045-7 


Te k. gevr. GOUD en 
ten, de hoogste prifr,» 
Reumkens, Comeliusin. 
Heerierheide. 045-228^’ 


Gebr. SWINKELS zijn 1 
huisd naar De Beitel 
Heerlen. Wij betalen . 
hoogste prijs voor al jJW 0 
ijzer/metalen. 045-4220^ 


Te koop gevraagd 
en DEFECTE KTv 0 
1982. Tel. 045-213432- 


Zonnehemels 

verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet -1 
11 lamps dubbeteebogen ind. statief vanaf ƒ 845.' ' 

10 lamps superbreed compleet ƒ 989,- / ƒ 30,- per maej* 
20 lamps tunnelsneibruiner ƒ 2.995,- / ƒ 78,- per maar 0 ; 
Verhuur ƒ 50,- per week met recht op koop. 
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis. < 
AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417 


10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 


van koop). Superbreed. 1 rAMPFR ^ .gg, 

snel bruinlampen en gas- Te *• V YvCl 
drukveerstatief. Eivi-Sun! • v - nw - ^ el - 045-229480. Tel. 04749-4695. 


zie verder pagina 15 
Maandag 16 maart 1992 • Pagina 9 


■imburgs dagblad 


. 1 Vi f: 


televisie en radio maandag 


Nederland 1 


Duitsland 1 


Og'22 Heuta - 

ML-Mona Lisa. Magazine. 

In'Zr Medizin nach Noten 1/4. 

o'S Heu te- 

loJi Weltspiegel. 

li ft? ARD-Ratgeber. Recht extra. 

i}-JO Heute. 

J? 3 Die Rudi Carrell Show. Amu- 
ijt'I'entsprogramma. Herh. 
ijg Umschau. 
i 3 ftft Rersöyerzieht. 

Ig'T® ZDF-Mittagsmagazin. 

Uttft Wirtschafts-Telegramm. 

Un Ta gesschau. 
y°2 (TT) Die Sendung mit der 

14 « Us - informatief kindermagazine. 
l 5 'r® Wie Hund und Katze, Serie 

15 O? Tagesschau. 

ei® Heinz im Mond. Duitse speel- 
b 1 " uit ’34. Met: Heinz Rühmann, 
üdolf Platte e.a. De rijke erfgenaam 
^'stedes Nessel is een aanhanger 

'6>n W ~ arze9gerij 

c£ u Cartoons im Ersten. Vandaag: 
l6V ne y Bar un d die Biber. 

I 7 n Va,e Tudo ' Um J e den Preis, 
jjf^'delige Braziliaanse soapserie. 

ie 5 - Landerreport. 

1?J 5 Tagesschau. 

Z 35 Drei Damen vom Grill, serie. 
l8n ^ as Milfi° ne nding. 

■JJS Drei Damen vom Grill, serie. 
Ij Unter Dach und Fach. Vervolg. 

4 Hier und Heute, actualiteiten. 
Igj 3 Vogel & Osiander, serie. 

ÏQrS Rrogranïma-overzicht. 

v (TT) Tagesschau. 

JA oder NEIN. Quiz met Joa- 
Fuchsberger. 

"h ft? Tagesthemen-Telegramm. 

Report. Actuele achtergrondre- 
j^rtages vanuit Baden-Baden. 

*1 5 Miami Vice. Amerikaanse poli- 
, es erie. Afl.: Der Gangster (2). Croc- 
y*»8 geheugen is nog steeds ge- 
joord en hij is serieus bezig zich een 
jj in de drugs-mafia te veroveren. 
j -‘ 3 0 Tagesthemen. 

’OO (TT) Tatort. Tote brauchen kei- 
^ Wohnung, Duitse misdaadfilm van 
°lfgang Staudte. De jeugdige crimi- 
® e j Josef Bacher verlaat de gevan- 
?®his in Hamburg en keert terug naar 
O^dnchen. 

(u*20 Tagesschau. 

•<5-00.30 Z.E.N. Bilder aus Nepal: 
^hdermönche in Bodnath. 


(tv] 

L 

iiiiuiiii mm Duitsland 1 

'5.03 Heinz im Mond (1934-D). De 
e '9enaar van een porceleinfabriek 
ls door een misverstand met twee 
dames verloofd maar kiest uitein- 
deijjk voor zijn secretaresse. Regie: 
Hobert A. Stemmle. Met: Heinz 
Rühmann en Rudolf Platte. 

ÖRT 1 

"J6.05 l'm No Angel (1933-USA). 
^ae West is in deze film van We- 
s'ey Ruggles zeldzaam in vorm als 
de ster van Edward Arnolds attrac- 
' 6 . terwijl ze achter Cary Grant 
^njaagt. Hoogtepunt is haar plei¬ 
dooi in een rechtszaak. 

^ederland 2 

,'■15 The lady forgets 
I'989-USA). In deze middelmatige 
[driller van Bradford May wordt Re- 
üecca op straat beroofd van haar 
' a s. Ze valt en raakt even buiten 
bewustzijn. Wanneer ze thuiskomt 
dlijkt dat ze door de onderwereld 
•Jjordj gezocht. Met Donna Mills, 
Weg Evigan, Andrew robinson e.a. 

JTTL Plus 

<1.15 Wo der Wildbach rauscht 


Nederland 2 


Nieuws voor doven en 
Ig^hthcjr-enden. 

•09 G oud en nieuw. Showpro- 
[ 91 amma met Frank Masmeijer. De 
^giotopper is Sasja Velt uit Zuid- 

1 | 0e ? en als 9 ouwe treedt James 
(tterh) ° P mel Keep on Smiling'. 

l 6 os ** J °urnaal. 

16 in ^ 0m en Jerr Y- Tekenfilmserie. 
I621 *"* a **° ® ert - Natuurfilmserie. 

OT) Servicesalon. Gevarieerd 
ladagprogramma. Presentatie on- 
r andere Tineke de Groot en 

17,o nda Spoel - 

r '28 Winnie the Pooh. Tekenfilmse- 
u ' AfL: Gejaagd door de wind en 

17 5?' n9huis van Pooh ' 

1 8 01 ? oze P anter - Tekenfilm. 

t' 1 Kruis + munt. Spelprogramma 
Rnn' '25-jarig bestaan van het 

°de Kruis. Presentatie: Henk Mou- 
1 e ' 

J^^Port op 1. Sportprogramma 
18^0 ^ hristian Scheen. 

J * 8 (TT) Ja natuurlijk - Bloemen 
0 P ,an ten. Tips voor de natuur in en 
rn het huis. Presentatie: Wim Ouds- 

1 9 h °orn. 

nn 7 Ha d * e Pa - Nederlandse 

jjmedy-serie. Afl.: Ha, die Jadzia. 

Luc en Joris Lutz e.a. Op een 
“9 staat er een Pools meisje voor 

2 deur en vader Norbert denkt dat 

Matthijs hierachter zit. Hij wil 
aanvankelijk niets van het meisje we¬ 
ten ^ ne ' verandert N van gedach- 

20 2 ? C*+TT) Journaal. 

^<5 Alternatieve Elfstedentocht 
P de poolcirkel. Verslag van deze 
p. kaatswedstrijd vanuit flovaniemi, 
niand. Met medewerking van de 

dcvf* 3 *~ uv d ' e ' ussen de werdstrijden 
oor een muzikale sneeuwsafari door 
jj-apland maakt. 

jj'q' Hier en Nu. Actualiteitenrubriek. 

'p Einstein. Finale van deze quiz 
jj P^senteerd door Dodi Apeldoorn. 
Rondje van het huis. Talkshow 
aarin Kees Meijlink praat met gas- 
1 over onderwerpen op het gebied 
2, a n levensbeschouwing. 

•<'*23.32 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.30 The big valley. 'De goudtunnel. 
Westernserie. In Stocktown wordt tij¬ 
delijk een partij goud opgeslagen die 
te zijner tijd naar de Munt wordt ver¬ 
scheept. Naast de opslagruimte 
wordt een winkel geopend. De echt¬ 
genoot van de eigenaresse stond 
vroeger bekend als een crimineel. 

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse 
soapserie. 

17.00 (TT) Explorer. Serie over avon¬ 
tuur en natuur. Afl.38. Special over 
de Engelse Jane Goodall die gelooft 
dat haar leven voorbestemd is om 
dieren te besturen. Wat dat betreft is 
haar leven e^p groot succes gewor¬ 
den. 

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli 
gaat te ver. (herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Hadiedieren. Dierenprogramma 
met Wil Luikinga. 

18.40 Countdown. Muziekprogram¬ 
ma. 

19.20 De Heilige Koe. Motor- en auto- 
magazine. 

19.50 •• Married with children, 

Amerikaanse comedyserie. Afl.: Kelly 
op naar de top (2). De Bundy's zijn in 
Hollywood, waar Kelly haar eerste te- 
levisie-show zal presenteren. 

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland- 
promotie in het buitenland met Henk 
Spaan en Harry Vermeegen. Van¬ 
daag zijn ze in Frankrijk. 

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek. 

21.15 The lady forgets. Amerikaanse 
thriller uit 1989 van Bradford May. 
Met: Donna Mills, Greg Evigan, An¬ 
drew Robinson, e.a.Rebecca Simms 
wordt beroofd van haar tas en raakt 
bewusteloos. Wanneer ze wakker 
wordt vertelt haar man haar dat ze 
twee jaar onvindbaar is geweest. 
Moeizaam gaat Rebecca op zoek 
naar de inhoud van die periode. 

22.50 •• Berg. Talkshow met Gert 
Berg vanuit De Danssalon in Rotter¬ 
dam. Met gasten uit binnen- en bui¬ 
tenland. 

23.35 •• Erotica. Erotisch magazine. 

00.00-00.05 •• Journaal. 


Duitsland 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 (00) Gruey - Der Held, der im¬ 
mer fallt. Kinderserie. Afl.1: Der Lau- 
fer mit der Maske. 

14.10 Blicke tauschen, Blicke tau- 
schen. Portret van de kunstenares 
Anita Albus. (herh.). 

14.55 Kleinstadtgeschichten. Serie. 
Afl.: Neuer Anfang ist schwer. 

15.40 Grün und Bunt, plantentips 
voor huis en tuin. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 Heute. ‘ 

16.03 Ferien auf Saltkrokan, jeugd¬ 
serie. Afl.: Der Uhrendieb (1). 

16.25 Logo, jeugdjournaal. 

16.35 Mittendrin, milieumagazine. 
O.a. aandacht voor zonneënergie. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute, sportprogramma. 

17.15 •• Landerjournal, regionaal 
magazine. 

17.45 (TT) Ein Fall für zwei, misdaad¬ 
serie. Afl.: Erben und Sterben (2). 

18.20 Ein Fall für zwei, misdaadserie. 
Afl.: Erben und Sterben (2), vervolg. 
Aansl. programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.20 Falsche Zahlen, tv-film van 
Hartmut Griesmayr. Een jonge zwer¬ 
ver beschuldigt de respectabele arts 
Dr. Kainath van fraude en zijn makke¬ 
lijke, luxe leventje dreigt teloor te 
gaan. Hij weigert echter in të gaan op 
de chantage. 

21.00 Auslandsjournal, buitenlandse 
correspondenten berichten vanuit alle 
delen van de wereld. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Montagskino im ZDF: Harte 
Manner tanzen nicht, (Tough guys 
don't dance), Amerikaanse speelfilm 
uit 1987 van Norman Mailer. Met: 
Ryan O'Neal e.a. De gescheiden 
schrijver Tim Madden wordt beschul¬ 
digd van een dubbele moord. Hij kan 
zich echter niet herinneren wat hij op 
de dag van de moord heeft gedaan, 
omdat hij stomdronken was. De 
schijn is dus tegen hem. Aansl.: Neu 
im Kino (VPS 0.00), filmtips. Van¬ 
daag: Das Heimweh des Walerjan 
Wrobel, van Rolf Schübel. 

00.05 (00) Die stillen Stars. Vandaag: 
de natuurkundige Arno Penzias. 

00.35 Heute. 


(1956-D). Standaard Heimatfilm 
van Paul Heinz over trotse heer- 
boer Walter Richter, die tweemaal 
een blauwtje loopt. Verder met: In¬ 
geborg Cornelius en Ingmar Zeis- 
berg. 

RTL4 

22.05 No Way Out 1987-USA). 
Ook bekend als Deceit'. Thriller 
over het verhullen van moorden in 
politieke kringen en sjieke milieu s. 
Met o.a.: Kevin Costner, Gene 
Hackman en Sean Young. 

Duitsland 2 

22.15 Tough Guys Don’t Dance 
(1987-USA). Merkwaardige zwarte 
film’ én zwarte komedie van Nor¬ 
man Mailer naar zijn eigen boek 
over mislukkeling Ryan O’Neal, die 
zich niet kan herinneren of hij een 
moord heeft gepleegd. 

Super Channel 

23.00 Afrika Screams (1949-USA). 
Abbott en Costello op safari en op 
zoek naar diamanten in dit grappi¬ 
ge uitstapje vol oude, maar vaak 
vrolijke grappen en grollen van 
Charles Barton. 

RTL Plus 

02.10 Gable and Lombard 
(1976-USA). Pure onzin van Sid- 
ney J. Furie over een romance tus¬ 
sen beide grote sterren van het 
witte doek. James Brolin en Jill 
Clayburgh doen hun best, maar 
hun spel heeft geen enkele diep¬ 
gang. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 Huisje boompje beestje, 

afl.41. 

10.30 (TT) West-Europa en Noord- 
Amerika vergeleken, afl.2. 

11.00-11.30 Jodendom, afl.2. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.30-15.00 English spoken groep, 

afl.8. 

16.55 De sterren: Geboorte, leven 
en dood, afl.4. 

17.25 Stoppen met roken, afl.4. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Effectief vergaderen, afl.4. 

19.30 Snooker met Dennis Taylor. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Yoy. Afl.: Leven op straat. 

20.50 Droom en daad. Praatprogram¬ 
ma met Hanneke Groenteman. Zij 
praat vandaag met Frans Haks (sinds 
'78 directeur van het Groninger Mu¬ 
seum) en Marte Rolling (kunstenares 
met een zeer uitgebreid en breed- 
schalig oeuvre). In 1990 kreeg Frans 
Haks de Theo Limpergprijs omdat 
zijn eigenzinnigheid een uitdagende 
discussie op gang bracht. Zijn plan¬ 
nen om een geheel nieuw museum te 
bouwen zijn al jaren even spraakma¬ 
kend als omstreden. 

Marte Röling ontwierp in 1975 voor 
Amsterdam kleurrijke trams en in 
1987 maakte ze een omstreden por¬ 
tret van koningin Beatrix. 

21.25 Resultaten van 35 jaar ruimte¬ 
vaart, afl.8. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie: Maartje van Weegen (met om 
23.00 Den Haag Vandaag). 

23.15 Parlement en politiek, voor¬ 
lichtingsprogramma. 

23.25 Het formatiebudgetsysteem. 

23.55-00.00 Nieuws voor doven en 

slechthorenden. 


06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

08.35 M.A.S.H. Afl.: Point of view. 
09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Afl.: Help murder. 
10.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. - Herh. 

10.30 As the world turns. Serie. 

11.15 Gezondheid. Herh. 

11.40 RTL4 Text. 

12.00 Moeder wat is het heet. Serie 

12.30 Survival. Engelse natuurserie. 

13.25 Dallas. Amer. serie. Herh. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse 
telenovela. 

15.35 The bold & the beautifulSoap. 
16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

Met om 16.30 Happy days. 

17.00 5 uur show. Magazine. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Spelprogramma. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Weer. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra¬ 
maserie. Afl.: Slecht gezelschap. 

21.05 Klasgenoten.Vanavond is dat: 
Willem Wilmink. 

22.05 No way out. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987, geregisseerd door 
Roger Donaldson. Nadat marineoffi¬ 
cier Tom Farrell een matroos op held¬ 
haftige wijze redt, wordt hij overge¬ 
plaatst naar het Pentagon. Daar krijgt 
hij een relatie met de mooie Susan. 
Rolverdeling: Tom Farrell: Kevin 
Costner. Davis Brice: Gene Hack¬ 
man. Susan Atwell: Sean Young. e.a. 
00.05 Laatste nieuws. 

00.20 Gabriel’s fire. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Kelly Green. 

01.10 M.A.S.H. Amer. serie. Herh. 
01.35 The Oprah Winfrey show, 
Amerikaanse talkshow. - Herh. 

02.10 De draagmoeder. Serie. Herh. 
02.35 RTL4 Text. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi¬ 
sie. 09.40 Cursus biologie. 10.10 
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr. 
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben. 
Soapserie. 12.15 Landesspiegel: Der 
Urlaubsflieger. 13.00 Künstler machen 
Filme. 13.45 Gott und die Welt unter- 
wegs. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen- 
sterPlatz. 15.30 Hier und heute unter- 
wegs. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West 
3 aktuell. 16.05 Jörg Preda berichtet. 

16.30 Schooltv. 17.30 Cursus geschie¬ 
denis. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Babar. Tekenfilmserie. 18.30 (TT) Lin- 
denstrasse, serie. 18.57 Progr.-over¬ 
zicht. 19.00 Aktuelle Stundè, reg. 
magazine met om 19.45 Raampro- 
gramma's van de landelijke studio's. 
20.00 Landesspiegel: Zwischen Bier 
und Bons: Dr. Claus Stauder, portret. 

20.30 Auslandsreporter. 21.00 

Pssst. raadspel. 21.30 West 3 ak¬ 

tuell. 21.45 Reportage over verslaafde 
jongeren. 22.30 Muziekprogramma. 
00.15 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
geschiedenis. 09.00 Cursus Frans. 
09.15 Der Deutsche Küstenraum. 
09.30 Cursus geschiedenis der DDR. 
10.00 Dokumentation: über das zuneh- 
mend problematische Verhaltnis des 
Menschen zum Wasser. 10.20 This 
week. 10.35 Actualités. 10.50 Non- 
Stop-Fernsehen. 16.00 Eingriffe in den 
Naturhauèhalt. 16.30 Chemische 
Reaktionen - ein Geheimnis. 17.00 
Cursus geschiedenis. 17.30 Sesam- 
strasse. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 
17.59 Spass mit Tricks und Tips. 18.23 
Philip. 18.26 Das Sandmannchen. 

18.30 Das Südwestjournal. 19.00 
Pssst....! spelprogr. 19.30 Teleglobus. 
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Land 
und Leute. 21.00 Journaal. 21.15 (ZW) 
Die verkaufte Braut, Duitse speelfilm 
uit 1932 van Max Ophüls. Filmbewer¬ 
king van de opera van Smetana. 22.35 
Nachtausgabe: Der indiskrete Scham 
des Helmut Newton, portret. 23.35 
Laatste nieuws. 23.40 Non-Stop-Fern- 
sehen. 


V 

■ ’ 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

06.30 Frühmagazin met GeldMarkt. 

08.30 Treff am Alex. 

09.05 Vater Murphy Am. serie. Afl.: 
Der grosse Tag. (herh.). 

09.55 Reich und schön Serie. 

10.20 Dr. med. Marcus Wetby Am. 
serie. Afl.: Die nachste Generation. 

11.10 Lieber Onkel Bill. Am. serie. 
Afl.: The matter of dignity. (herh.). 

11.35 Tic Tac Toe, spelprogramma. 

12.00 Familienduell, spelprogr. 

12.30 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer). Afl.: Die Teufel kommen. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Eine schrecklich nette Familie 
(Married... with children). Afl.: Kein 
Anschluss unter dieser Nummer. 

13.30 California Clan (Santa Barba¬ 
ra), Amerikaanse serie. 

14.20 Die Springfield Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

15.05 Dallas. Afl.: Unter Beschuss. 

15.50 Chips. Amerikaanse serie. Afl.: 
Rückkehr zur Todespforte. (herh.). 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spel. 

17.45 Durchgedreht. Video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99, liva-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.20 Das A-Team. Amer. serie. Afl.: 
Drogen und Krokodille. (herh.). 

20.15 Mord ist ihr Hobby Afl.: arger 
im Garten Eden. 

21.15 Wo der Wildbach rauscht. 

Duitse speelfilm uit 1956 van Heinz 
Paul. Met: Walter Richter e.a. 

22.55 10 vor 11, cultureel magazine. 

23.25 Mannermagazin. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du- 
ty). Amerikaanse serie. Afl.: Der Af- 
fendoktor. 

00.55 Kampf gegen die Maf ia (Wise- 
guy). Afl.: Zweck heiligt die Mittel. 

01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Hilferufe der Seelen. 

02.10 Sag ja zur Liebe (Gable and 
lombard), Amerikaanse speelfilm uit 
1976 van Sidney J. Furie. Met: 
James Brolin, Jill Clayburgh e.a. 

04.00 Zwei Schlitzohren in der gel- 
ben Holle, Duits-ltaliaanse actiefilm 
uit 1973 van Frank Kramer. Met: Brad 
Harris, Antonio Sabato e.a. 

05.15 Elf 99, live-magazine. (herh.). 


, - - 4.U 


x mm 

- " •' -***, 


ma 


• Donna Mills in ’The lady forgets’. (Nederland 2 - 21.15 
uur). 


België/TV 1 


14.30 Schooltelevisie. 

14.31 Actualiteit: Tv-tam-tam. Afl.6. 
15.00-15.30 Biologie. Tekenfilmserie. 

Afl.4: Het beenmerg. 

16.05 l’m no angel. Amerikaanse 
speelfilm uit 1933 van Wesley Rugg¬ 
les. Met o.a. Mae West. 

17.30 Bassie en Adriaan en de ver¬ 
zonken stad. Kinderserie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 75. 
18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), Am. serie. 
18.35 Top score. Spelprogramma. 
19.03 Buren (Neighbours). Serie. 

19.25 Paardenkoersen e.d. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Zeg ’ns AAA. Ned. comedy. 

20.25 TV1 - Denksportkampioen. 
21.05 Vrij als een vogel. (I II fly 

away). 20-delige Amerikaanse serie. 
22.00 Op de koop toe. Consumenten¬ 
magazine. Test van pastij en paté. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Programma van de-Christen- 
Democratische Omroep Schodts. 

23.30-23.35 Coda. Luuk Gruwez leest 
voor. Vandaag: Nichtje. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Cursus frans. 

19.30 Het Capitool. (Capitol). Serie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Programma van de Vrijzinnige 

Verenigingen. Lichtpunt. 

21.00 Veiliger wonen. Reeks. 

21.10 Noordstraat 17. Serie. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.05-23.35 Night of the fox. Ameri¬ 
kaanse tv-film van Charles Jarrott 
naar een roman van Jack Higgins (1). 
Lente 1944. Kolonel Hugh Kelso is de 
enige overlevende van een door de 
Duitsers getorpedeerd Amerikaanse 
schip en spoelt gewond aan op het 
eiland Jersey. Hij bezit vitale kennis 
over D-day en daarom moeten enke¬ 
le Engelse agenten ten koste van al¬ 
les voorkomen dat hij in Duitse han¬ 
den valt. # Frank Elstner. (Duits¬ 
land 2 — 00.05 uur). 


SAT1 


06.00 Guten morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 Sat 1.Bliek. 09.05 
Der Kaiser und das Waschermadel. 
Herh. 10.40 Klipp-Klapp. 11.10 Wun- 
derbilder aus der Tien/velt. 11.40 
Glücksrad. 12.20 Dick & Doof. 12.45 
Tele-Börse. (13.00 uur Sat 1 Bliek). 
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens. 
Amerikaanse serie. 14.30 Bezaubern¬ 
de Jeannie. Amerikaanse serie. 14.55 
Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. Ameri¬ 
kaanse familieserie. 16.00 MacGyver. 
Amerikaanse avonturenfilm. 16.55Sat 
1 Bliek 17.05 Geh aufs Ganze, spel¬ 
show. 17.45 Regionalreport. 18.15 Bin¬ 
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews. 

20.15 Shogun (10). Amerikaanse avon¬ 
turenfilm. 21.15 Duell der Leidenschaf- 
ten (1). Engelse speelfilm uit 1990 met 
o.a. Geraldine Chaplin. 23.00 Sat 1 
Bliek. 23.10 News & Stories. 23.55 Sat 
1 Sport 1.55Stunde der Filmemacher. 
02.10Programmaoverzicht. 02.20 Sat 1 
Text für alle. 


Radio 1 

Elk heel uur nws. 7.07 NCRV's hier 
en nu (7.30 Nws) 8.53 Woord on¬ 
derweg 9.05 NCRV's hier en Nu, 
vervolg ( 12.30 Nws. en 12.55 Me¬ 
dedelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 13.45 Kerk vandaag. 14.05 
Veronica nieuwsradio. (17.30 
Nws.). 19.04 Veronica Sportradio. 
20.04 Klasse. 21.04 KRO's Jazz 
connection. 22.04 Op de eerste 
rang. 22.50 Boekenwijsheid. 23.07 
Met het oog op morgen. 0.02 Easy 
listening. 2.02 AVRO Nachtdienst. 
5.02 Van-nacht naar morgen. 
6.02-7,00 Sugar in the morning. Beigië/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house, 
Amer. serie. 12.55 Weerbericht. 13.00 
Nieuws. 13.35 The pride and the pas- 
sion. Amer. speelfilm uit 1957 van 
Stanley Kramer. 15.40 Télétourisme. 

16.15 Autorubriek. 16.40 Clips a la 
une. 16.45 Nouba nouba. 17.40 Bever- 
ly Hills 90210. 18.30 Full house. 19.00 
Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05 Marche 
a l’ombre, Franse komedie uit 1984 
van Michel Blanc. Aansl.: Discussie 
rond het thema Liberté, égalité, frater- 
nité ... mon oeuil!. 22.55 Laatste 
nieuws. 23.20-23.25 Bourse 


België/Télé 21 


14.00 Schooltv. 16.00 Populair- 
wetenschappelijk magazine. 17.10 
Cursus Spaans. 17.40 Nouba nouba. 

18.30 Cursus Nederlands. 19.00 Radio 
21. 19.30 Journaal. 20.00 Documentai¬ 
re over.de strijd om het water door de 
eeuwen heen. 20.55 Porte ouverte è la 
cambre. 21.25 Laatste nieuws. 22.00 
Fire down below, Am. speelfilm uit 
1957 van Robert Parrish. Met Rita 
Hayworth e.a. 23.50-00.15 Ce soir. 


TV 5 


07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
Question pour un Champion, spelpro¬ 
gramma. 18.30 Nieuws. 18.55 Weerbe¬ 
richt, Affiches en Clin d’oeil. 19.00 
Carré vert, natuurmagazine. 19.30 
Zwitsers nieuws. 20.00 Enjeux/Le 
Point, actualiteitenmagazine. 21.00 
Nieuws en Europees weerbericht. 

21.30 Tous a la Une, amusementspro¬ 
gramma. Presentatie: Patrick Sabatier. 
23.00 Nieuws. 23.20-01.20 Ciel mon 
mardi, amusementsprogramma. 


07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
TG1 - flash. 18.05 Vuoi vincere? 18.30 
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa. 
20.00 Telegiornale. 20.40 Pronto soc- 
corso 2. 22.15 Eelzioni 1992. 23.10 
TG1 linea notte. 23.25 Emporion. 

23.40 Hooperman. Capricco sessuali, 
telefilm. 24.10 TG1 notte. 00.40 Oggi 
al parlamento. 00.50 Appuntamento al 
cinema. 01.00 Mezzanotte e dintorni. 
01.40 Fuori servizio, film. 03.05 TG1 li¬ 
nea notte. 03.20 Tenebre, film. 05.00 
TG1 linea notte. 05.15 Divertimenti. 
05.55 Le avventure di Caleb William. 


BBC 1 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 09.30 Boatmg butler. 10.00 Play it 
safe. 10.10 Schooltv. 14.20 Jimbo and 
the Jet Set. 14.25 Penny Crayon. 
14.35 Pinny's house. 14.40 Schooltv 
15.00 Nieuws. 15.15 Reg. program¬ 
ma's. 15.45 Medical matters. Over 
nieuwe technieken op het gebied van 
het verpulveren van nierstenen. 16.00 
Nieuws. Aansl.: Village praise. 16.40 
Glyn Christian's Serendipity 16.50 
Nieuws. 17.00 Catchword. 17.30 Docu¬ 
mentaire over bootreis naar Thailand. 

18.25 Holiday outings. 18.30 Filmma- 
gazine. 19.00 (ZW+TT) The Addams 
family. 19.25 DEF II: The fresh prince 
of Bel Air. 19.50 DEF II: Open to ques¬ 
tion. 20.30 Young musician of the year 
masterclass. 21.10 Horizon. Over over¬ 
redingskracht die wetenschappers no¬ 
dig hebben om met het onderzoek naar 
kernfusie door te kunnen gaan. 22.00 
Comedy en satire. 22.30 The old de- 
vils. 23.20 Obsessions. 23.30 New- 
snight. 00.15 The late show. 00.55 
Weerbericht. 01.00-01.30 Open univer- 
siteit. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Biljarten 10.30 
Eurobics. 11.00 Argentijns voetbal.' 
12.00 Motorsport. 13.00 Kickboksen. 
14.00 Go. Ned. autosportmagazine. 
15.00 Eurobics. 15.30 Pilote. 16.00 At¬ 
letiek. Indoor intern. 17.30 World sports 
special. 18.00 Bodybuilding. 19.00 
Skiën. Reuzenslalom. 19.30 NHL ijs¬ 
hockey. 20.30 Powersports int. 21.3Q 
Prof. boksen. 23.00 Spaans voetbal. 

23.30 Rugby 00.30-02.00 Paarde- 
sport. 01.30 NBA basketball. 


Eurosport 


09.00 Skiën om wereldbeker. 10.00 
Worldcup Noordse comb. 11.00 ATP 
tennistoernooi. 12.00 Int. motorsport. 
13.00 Wielrennen Parijs - Nice. 14.00 
Polsstokhoogspringen 15.00 Worldcup- 
Noordse combinatie. 16.00 Funboard. 
18.00 Boksen. 19.00 Eurofun 19.30 
Marathon van Lissabon. 20.00 Boksen. 

21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Euro- 
goals. 23.00 Kickboksen. 00.00 Pas- 
sion. 00.30-01.00 Eurosport nieuws. 


Super Channel 06.30 Business insiders. 07.00 Busi¬ 
ness view. 07.30 Supersports news.- 
07.35 Europe reports. 07.50 Super 
events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Eas- 
tern Europe report. 09.00 Channel E. 
09.30 Super shop. 10.00 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Video travel guides. 13.00 Japan 
business today. 13.30 Wild America. 
14.00 All mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted. 16.00 On the air. Show. 

17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp. 

18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00 
Prime sport. 21.00 Survival. 21.30 
France actualités. 22.00 Nieuws. 22.30 
Supersports news. 22.35 Europe re¬ 
port. 22.45 US market wrap up. 23.00 
(ZW) Africa screams, Am. speelfilm urt 
1949 van Charles Barton. 00.30 Music 
news. 00.40 Blue night. 01.10 SJper 
shop. 01.40 The mix all night. 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news en om: 07.30-07.55 Business 
Breakfast. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 

11.25 Poddington Peas. 11.35 Gibbe- 
rish. 12.00 Nieuws. 12.05 Informatief 
magazine over dieet en fitness. 12.30 
People today, met om: 13.00 Nieuws, 

13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg. nieuws. 
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours. 

14.50 Going for gold, quiz. 15.15 Knots 
landing. 16.00 The odd couple. 16.25 
Bazaar, gev magazine. 16.50 Orville 
and Cuddles. 16.55 Radio Roo, kinder¬ 
serie. 17.10 The story of Doctor Dolitt- 
le. 17.25 Fantastic Max. 17.35 Teen- 
age mutant hero turtles. 18.00 News- 
round. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neigh¬ 
bours. (herh.}. 19.00 Nieuws. 19.30 
Reg. nieuws. 20.00 Wogan, talkshow. 

20.30 Watchdog, consumentenmagazi¬ 
ne. 21.00 Mulberry. 21.30 Wildlife on 
one. 22.00 Nieuws. 22.30 Panorama. 

23.10 Cagney and Lacey. Am. politie¬ 
serie. 00.00 Gardens by design. 00.30 
Advice shop. 00.50-00.55 Weerbericht. 
03.00-03.15 The way ahead. 07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Ray Cokes. 22.00 Grea- 
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the 
movies. 23.30 News at night. 23.45 3 
From 1 24.00 Rock block. 01.00 Kris- 
tiane Backer. 03.00-07.00 Night vi- 
deos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to- 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 24.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00-09.45 Showbiz today. 


radio i 


RTL Plus 

04.00 Questa Volta Ti Faccio Ricco 
(1973-l/D). (Zwei Schlitzohren in 
der gelben Holle). Film van Gian- 


franco Parolini over twee onweten¬ 
de werkeloze zeelieden die in Hong 
Kong in problemen raken. Met An¬ 
tonio Sabato en Robin MacDavid. 


Radio 2 

Elk heel uur nws. 7.04 Maat in de 
morgen (8.04-8.15 TROS Aktua). 
904 TROS gouden uren. 11.04 
Nederlandse artiestenparade. 
13.04 TROS Aktua. 13.15 Gewoon 
Anne. 15.04 Thank you for the mu¬ 
sic. 16.04 Open huis. 16.57 EO 
Metterdaad hulpverlening. 17.04 
Het leeuwendeel. Na 18 uur. 18.04 
Tijdsein. 18.25 Hallo Nederland. 
18.50 De grabbelton. 19.04 Waar 
waren we ook ai weer. 19.20 Licht 
op jongerenkoren. 19.40 Hemels¬ 
breed. 20.04 Van U wil ik zingen. 
20.40 Ronduit radiaal. 21.00-7.00 
Zie radio 1. 


Radio 3 

Elk heel uur nws. AKN: 6.02 Wak¬ 
ker. 8.04 Popsjop. 10.04 Dolce vi- 
ta. 12.04 Eeh... 13.04 Popparazzi. 
15.04 Paperclip. AKN: 17.04 Bas¬ 
ta. 18.04 De avondspits. AKN: 
19.04 Forza. 20.04 Filter. 22.04 
Rock City. 23.04-24.00 Liefdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 
Nws). 9.30 Daar word ik stil van. 
10.00 KRO-Klassiek: I. Berliner 
Symphoniker. II. Muziek voor pia¬ 
no, viool en strijkkwartet. 12.00 In 
antwoord op uw schrijven. 13.00 
Nws 13.04 KRO-Klassiek. 16.00 
Zin in muziek. 17.00 Gustav Mah- 
ler. 18.00 Nws. 18.04 De klassie¬ 
ken i: Alfred Brendel speelt Mo- 
zart. 18.40 De klassieken 2: San 
Petronio-Perti. 20.00 Nws. 20.02 
De VARA matinee: Radio Symf. 
Ork. met sol. 22.00 Jazz op vier - 
speciaal. 23.00-24.00 Het zout in 
de pap. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en ’uitgebreid weerbe¬ 
richt. IKON: 8 30 IKON vroeg. 9.00 
Nws 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 9.30 Grens¬ 
gevallen. 10.00 Faktor 5. 12.00 
Nws. HV: 12.05 Het voordeel van 
de twijfel. 13 00 Nws. 13.10 Faktor 
5 met om 14.30 Gesproken portret; 
15.00 Bericht uit het koninkrijk; 
16.00 De eeuw van Edison. 16.30 
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30 
Start. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 
18.10 Even muziek. P.P.: 18.20 
Uitzending van het CDA. 18.30 
Overzicht. KZG: 18.40 N.I.K. 18.55 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali¬ 


teitenrubriek in het Chinees. IOS: 
20.30 Een proces voor twee. 21.30 
Scoop. IOS: 22.20-23 20 Geva¬ 
rieerd programma rond de Rama¬ 
dan. 

Omroep Limburg 

7 00 Limburg Aktueel. 8 00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten 8.30 
Limburg op maandag. 9.00 ücht 
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Pvername Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 


België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden 
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Het vliegend ta¬ 
pijt: rond taal en verhaal. 10 00 
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek. 
Met Ro Burms en Els van Herzele. 
11.50 Het koekoeksnest. 12.00 Ra¬ 
dio 2 Regionaal Limburg 13.00 
Nieuws. 13.10 Pluche en plastiek. 
14.00 De eerste dag met Herwig 
Haes 16.00 Vooruit achteruit. 
17.00 Radio 2 Regionaal Limburg. 
18.00 Nieuws. 18.10 Hitrevue. 
20.00 Zaal Twee. Amusementsma- 
gazine over film en video. 22.00 
Nieuws 22.05 Tweestrijd. Program¬ 
ma rond oude muziekparels en 
rtieuwe liedjes. 23.30-06.00 Nach¬ 
tradio. 


België/BRF 

06.35 Radiofrühstück. 6.45 Wun- 


schkasten. (7 45 Agenda; 8 30 
Besinnliche Worte). 9 10 Musikex- 
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00 
Musik bei Tisch (om 12 00 en 
12 15 agenda). 13.00 Fnschauf, 
Volksmuziek 14 05 Musikzeit heu¬ 
te: Operette & Musical 15 00 
Nachmittagsstudio 16 05 Spot¬ 
light: US-charts. 17 05 Oldiekiste 
18.10 BRF Aktuell 18.40-20 05 
Jazz. 


RTL Radio 

4.00 Frühschicht. Voor vroege vo¬ 
gels 6.00 Guten Morgen Deutsch¬ 
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en 
actualiteiten. 12 00 RTL-Mittag 
14 00 RTL-Radio Café 16.00 Feie- 
rabend. 18.00 Neues aus Kino, 
Video und Musik 21.00 Je t'aime 
24.00-04.00 Radio-Nacht 


WDR 4 

04 05 Radiowecker. 6 00 Nach- 
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00 
Nachrichten). 9 05 Der Musikpavil- 
jon (10.00 Nachhchten). 1200 
Nachrichten. 12.05 Zur Sache 
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit- 
menschen). 14.00 Nachrichten, 
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14 07 
Auf der Promenade. 15.00 Café- 
Konzert. 16.05 Heimatmelodie. 
17,00 Der Tag um Fünf. 17.07 Mu- 
sik-Express (18.00 Nachrjchten 
und Wetter). 20.00 Nachnchten. 
20.05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm. 21.05 Musik zum traumen. 
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress. 


Maandag 16 maart 1992 • Pagina limburgs dagblad mens 


Ontdekkingstocht naar essentie van het bestaan 

New age als nieuwe trend 


DOORCLAUDIA DEKKERS 


Als je mag afgaan op de verkoop van New Age-boe- 
ken en de grote belangstelling voor meditatiecursus- 
sen, alternatieve geneeswijzen en oosterse religies, 
slaat het gedachtengoed van de New Age-beweging 
aan. Stevenen we af op een tijdperk waarin de geeste¬ 
lijke kant van het menszijn zijn licht doet schijnen op 
de wereld of is de belangstelling slechts van voorbij¬ 
gaande aard? „De New Age-beweging vertoont alle 
eigenschappen van een trend,” vindt de Nijmeegse 
psycholoog K. Hafkamp. „Maar wel een die wel eens 
lang kon gaan duren.” 


De New Age-beweging raakt in 
zwang. Nieuwe-Tijdsboekwin- 
kels schieten als paddestoelen 
uit de grond en de kranten staan 
vol met advertenties waarin goe¬ 
roes, yogi en gebedsgenezers 
hun diensten aanbieden. Mensen 
sluiten zich aan bij esoterische 
genootschappen en menig za¬ 
kenman draait in zijn lunchpau¬ 
ze de deur van zijn kantoortje op 
slot en mediteert. 

De weg naar het innerlijke wordt 
niet langer alleen bewandeld 
door ingewijden. De wijsheden 
die eeuwenlang voor buiten¬ 
staanders waren verborgen staan 
nu op de schappen van elke wil¬ 
lekeurige boekwinkel. Het aan¬ 
vankelijk iele stroompje aan 
kennis is aangezwollen tot een 
ware rivier aan informatie. En er 
wordt gebruik van gemaakt: een 
steeds grotere groep mensen be¬ 
gint aan een ontdekkingstocht 
naar de essentie van het bestaan 
en laat zich daarbij niet zelden 
begeleiden door een leraar of een 
genootschap. 

De psycholoog K. Hafkamp 
schreef enkele jaren geleden sa¬ 
men met H. Warnaar het boek 
'Wegen en Dwaalwegen van de 
Nieuwe Tijd’. In het boek staan 


(ADVERTENTIE) 


Duizenden vrouwen gingen U voor! 

Cellulitis verdwijnt met 
Electro-Lipo-punctuur* 

Heeft U ook zo'n lange lijdensweg achter zich van 
eindeloze diëten, oefeningen en smeersels om van die 
nare vetophopingen en lelijke huid af te komen. 

Met de laatste vinding van de Franse dermatoloog 
Dr Ftiillipe Simonin. verdwijnt zelfs de meest hardnekkige 
cellulitis in 6 tot 10 behandelingen. 

* Met de 'Electro-Upopunctuur' wordt in het 
probleemgebied, onderhuids, door middel 
van stroomimpulsen, het ingekapselde vet 
afvalstoffen en water afgebroken. 

Deze stoffen worden via de normaie 
lichaams-processen uitgescheiden. 

*' ‘Door de aanvullende toepassing van de 
'Cellu Mó, een revolutionair massage- 
procédé, worden de afgebroken stoffen 
versneld afgevoerd waardoor het effect van 
de behandeling aanzienlijk versterkt wordt. 

ü verliest gewicht. Uw silhouet verbetert. Uw huid wordt weer- 
glad en stevig. 

Door deze 'unieke gecombineerde' behandeling, kunt U in 
korte tijd van Uw cellulitis verlost worden. 


as 


beauty instituut sieben 

Parktaan 5,6371 CR Schaesberg-Landgraaf 
Telefoon: 045 - 31 83 82 


tig, het besef van ’Er moet toch 
iets meer zijn?’ In onze sterk ra¬ 
tionalistisch en materialistisch 
georiënteerde westerse wereld 
voelen hoe langer hoe meer men¬ 
sen dat zij ’iets missen’. En het is 
niet slechts de klaagzang van on¬ 
tevreden huisvrouwen, ontwor¬ 
telde yuppies en teleurgestelde 
christenen. 


Aquurius 


'De zakenman 
mediteert in 
zijn lunchpauze’ 


zestien gesprekken opgetekend 
met personen die betrokken zijn 
bij de New Age-beweging of die 
juist verwerpen. 

Verzamelnaam 

Maar wat is die New Age nou 
precies? Eigenlijk bestaat er 
geen pasklare definitie voor. De 
New Age-beweging kent geen 
duidelijk afgebakend terrein, 
zoals bijvoorbeeld de Scientolo¬ 
gy kerk. De New Age-beweging 
is meer een verzamelnaam voor 
een heel scala aan trends, bewe¬ 
gingen en groeperingen die zich 
los van elkaar hebben gevormd, 
maar vanuit een gemeenschap¬ 
pelijk gedachte. 

Ten grondslag aan de New Age- 
gedachte ligt, losgewoeld door 
de hippie-cultuur in de jaren zes¬ 


in een meer letterlijke zin van 
het woord heeft de New Age een 
astrologische betekenis. De 
Nieuwe Tijd staat voor het Aqua- 
nustijdperk. Elke 2100 jaar ver¬ 
andert de aarde van teken op 
haar baan langs de sterrenbeel¬ 
den. De afgelopen 2000 jaar 
stond de aarde in het teken van 
de Vissen en nu gaat zij over 
naar het Aquarius-tijdperk. 

Het Vissentijdperk kenmerkt 
zich door rationalisme, indivi¬ 
dualisme en dualisme. Het 
Aquarius-tijdperk, dat om en na¬ 
bij het jaar 2000 zijn intrede doet, 
gaat volgens de New Age-opti- 
misten gepaard met bezinning, 
bewustwording en harmonie. De 
Nieuwe Tijd zal een een nieuw 
soort mens voortbrengen. Die 
nieuwe mens neemt niet langer 
genoegen met het materialisme 
en de oppervlakkigheid in de 
wereld. 

Of het zo is dat de mensen in de 
Nieuwe Tijd massaal zullen ver¬ 
anderen en een geestelijker le¬ 
ven gaan leiden, daar wil Haf¬ 
kamp een flink vraagteken bij 
zetten. ..Zoiets gebeurt natuur¬ 
lijk niet van de één op de andere 
dag, en dan nog maar bij een 
kleine groep mensen. Voorlopig 
constateer ik een zekere ’pseudo- 
spiritualiteit’ in die hele New 
Age-beweging. Mensen sluiten 
zich aan bij New Age-groeperin- 
gen, bezoeken Paravisie en laten 
zich hun toekomst voorspellen. 
Ze gedragen zich daarbij als op 
een markt: zo goedkoop moge- 
lijk zoveel mogelijk dingen erva¬ 
ren, op zoek naar instant geluk.” 

In zijn eigen werkgebied heeft 
Hafkamp ruim driejaar lezingen 
gegeven over alternatieve psy¬ 
chologie. Of het te danken is aan 
de New Age, dat kan Hafkamp 
niet zeggen, maar hij constateert 
dat er in de loop der jaren veel 
meer openheid en erkenning is 
ontstaan voor een alternatieve 
benadering in de geneeskunde 
en de psychologie. Geneeswijzen 
als acupunctuur en magnetise- 
ring, rechtstreeks afgekeken van 
eeuwenoude oosterse tradities, 
werden in eerste instantie ver¬ 
ketterd. Na een jarenlange strijd 
om erkenning heeft de alterna¬ 
tieve geneeskunde een plaatsje 
gevonden in onze samenleving. 

TM erkend 

Ook meditatie is niet langer iets 
voor 'van die zweverige types’. 
Transcendente Meditatie (TM) 
bijvoorbeeld, Maharishi’s medi- 
tatieleer, hiag rekenen op ruim 
vier miljoen beoefenaars over de 
hele wereld. In sommige grote 
bedrijven worden er aan het per¬ 
soneel interne meditatiecursus- 
sen gegeven en er zijn zelfs grote 
ziektekostenverzekeraars die 
een goedkoper pakket leveren 
aan klanten die TM volgen. Dat 
TM erkend wordt, verbaast Haf¬ 
kamp niet. „TM kun je weten¬ 
schappelijk toetsen en dat sluit 
mooi aan bij het heersende ratio¬ 
nele klimaat.” 

Ondanks zijn kanttekeningen 
denkt de psycholoog dat de New 
Age veel goede vruchten zal af¬ 
werpen. „In elk geval schept het 
voorwaarden voor een mens¬ 
waardiger leven. Begeleiding is 
een goede zaak voor hen die de 
weg naar het innerlijke willen 
bewandelen. Het is aan te raden 
goed de tijd te nemen om je te 
oriënteren op hetgeen er op dit 
terrein wordt aangeboden. Maar 
ik vind ook dat als je eenmaal 
een weg hebt ingeslagen, je je¬ 
zelf er dan aan moet vasthouden. 
Je moet niet in te veel putjes te¬ 
gelijk graven, zo bereik je nooit 
het water.” + Het grafveld 
in het 

terpkerkje in 
Urmond. 

Foto: 

PETER ROOZEN Gezellig griezelen met skelet in jarretels in Urmond 

Horror met ’n glimlach 


DOOR HANS GOOSSEN 

Uitgerekend bij de man die de 
toeschouwers de stuipen op het 
lijf moet jagen, drupt het angst¬ 
zweet van het gelaat. Niet het 
publiek maar cineast Huub Ber- 
voets zélf zat afgelopen vrijdag 
het meest in z’n rats: bang dat 
zijn horrorfilms niet zouden aan¬ 
slaan bij de bijna 150 toeschou¬ 
wers in het Urmondse terpkerk¬ 
je. 


fessionaliteit uit en kunnen het 
publiek wel degelijk bekoren. 
Alleen al daarom is het applaus 
na afloop van ieder filmpje dan 
ook even welgemeend als te¬ 
recht. 

Maar nachtmerries zal niemand 
eraan over houden. Bervoets 
maakt horror met een glimlach, 
dus met het échte griezelen valt 
het wel mee, hoewel er - in wil¬ 
lekeurige volgorde - lijken in 
staat van ontbinding worden op¬ 
gegraven, een man zijn eigen oog 


Een horrorfestival op vrijdag de 
dertiende. Een betere datum be¬ 
staat niet. De weergoden zijn 
Bervoets bovendien goed ge¬ 
zind: de regen striemt op de 
ramen van het terpkerkje in Ur¬ 
mond. Normaal een knus effect 
maar niet als er zes horrorfilms 
op het programma staan. 

Het kerkje zelf is fraai ingericht. 
Op de plek waar ooit het altaar 
stond, is een grafveld herrezen. 
Op de voorgrond bungelt een 
skelet aan een galg. Dreigende 
synthesizermuziek en rollende 
donderslagen. Het flitslicht van 
de persfotograaf zorgt onbedoeld 
voor een extra effect. 

Met de ambiance zit het dan ook 
wel snor, hoewel de dame die re¬ 
gelmatig vanachter de luguber 
ogende grafstenen met een dien¬ 
blad vol met rammelende koffie¬ 
kopjes de zaal binnenstapt de 
opgeroepen sfeer niet ten goede 
komt. 

De vrees van Bervoets dat het 
publiek zijn films niet weet te 
waarderen, blijkt volstrekt onge¬ 
grond. Ze dan wel gemaakt door 
een amateurfilmer, maar wel 
eentje die al 162 prijzen in de 
wacht heeft gesleept. De rolpren¬ 
ten ademen, zeker wat speciale 
effecten betreft, een grote pro¬ 


met een schilmesje opereert, een 
verrezen lijk de hand van zijn 
belager afhakt en het hoofd van 
een patholoog-anatoom met een 
schop splijt. 

Misschien dat alleen de jonge 
kinderen die de eerste twee rijen 
bevolken - en die door de film¬ 
keuring nooit zouden worden 
toegelaten - wat onrustiger ge¬ 
slapen zullen hebben. Bervoets 
schrikt zelf ook van het aantal 
kleintjes en haalt al bij voorbaat 
de druk van de ketel door uit¬ 
drukkelijk te verklaren „dat alles 
wat jullie zien nagemaakt is en 
dus niet echt is gebeurd.” Zo’n 
mededeling vooraf verhoogt de 
spanning uiteraard niet. 

En hoewel het leuk is om te zien 
dat de filmsterren zich ook in le¬ 
vende lijve in de ’zaal’ bevinden, 
is het even dodelijk voor de 
spanning om de een tegen de an¬ 
der te horen zeggen 'daar ga je, 
Jo’, nèt voordat Jo op het witte 
doek door een vleesgeworden 
geest door een spiegel wordt ge¬ 
trokken. 

Verder blijkt eens te meer dat 
een goede natuurlijk klinkende 
dialoog een van de moeilijkste 
zaken is om op film vast te leg¬ 


gen. Natuurlijk mag je van ama- 
teur-acteurs geen Oscarwaardige 
prestaties vepwachten, maar de 
zinnen komen soms zo houterig 
uit de strot, dat het moeilijk is 
om serieus te blijven kijken. „Ik 
gelooooof dat ik op iets hards 
stoooot,” roept - of was het zin¬ 
gen? - een van de grafschen- 
ders zijn maat toe als zij in de 
film De Weddenschap een lijk 
opgraven om honderd gulden te 
verdienen. „Zal wel een steen 
zijn,” riposteert een van de toe¬ 
schouwers tot groot vermaak 
van de rest van het publiek. 

Graaf Zeldenrust 

Op de dialogen mag hier en daar 
wat aan te merken zijn, de films 


van Bervoets zijn zeker het aan¬ 
kijken waard. Met als absolute 
uitschieter het animatiefilmpje 
Graaf Zeldenrust. 

Daarin stapt een op een Duitse 
generaal uit de Eerste Wereld¬ 
oorlog gelijkend skelet uit zijn 
graf om een nachtje uit de band 
te springen met de naast hem lig' 
gende Black Lola, een zwart ske¬ 
let compleet met bh en jarretels- 

Bij het verlaten van zijn graf ver¬ 
liest de graaf echter zijn gebit, 
dat meteen ingepikt wordt door 
zijn linkerbuurman Pietje Tand¬ 
loos, die dan ook het achtervoeg¬ 
sel ’loos’ op zijn grafsteen door¬ 
streept. Helaas is graaf Zelden- 
rust hem de baas en moet Pietje 
het gebit weer tëruggeven. Tand¬ 
loos neemt echter wraak door 
het mechanisme waarmee het 
bordeelgraf van Black Lola 
opengaat te vernielen waardoor 
de twee gelieven verpletterd 
worden. Zelf komt Pietje ook 
treurig aan zijn eind zodat alleen 
het gebit nog overblijft. Horror 
met een schaterlach... 


(ADVERTENTIE) 


1 ■—✓ 


Zin in een reis met uw partner 
naar Euro-Disney? Maak dan dö 
slagzin af in de lenteprijsvraag 
van het Limburgs Dagblad. 


mg mem u er alles 

*r in uw 


imbuïgs agblad 

De duidelijke krant 


Ken je dat? Je vindt het parfum allang niet meer lekker, maar je blijft het 
maar bewaren omdat het flesje zo mooi is. Gekleurd of helder als water, 
glas heeft vaak een betoverende uitstraling. Dat is de parfummakers 
bekend, zij weten dat het succes van een geur nauw samenhangt met de 
verleiding van de verpakking. Kosten noch moeite worden dan ook 
gespaard als het aankomt op het ontwerpen van het gezicht van een 
nieuwe geur. Dat is met van deze tijd alleen. Het mooiste glaswerk stamt 
mijns inziens uit het begin van deze eeuw. De Art Nouveau en Art Déco 
leenden zich bij uitstek voor het gebruik van dit elegante materiaal. 
Vooral de ontwerper Jules Lalique is bekend om zijn schitterende glazen 
voorwerpen. De typische decoraties van vloeiende vrouwen- en 
dierfiguren, mythologische voorstellingen en florale motieven kwamen 
zeer goed tot hun recht als ze werden uitgevoerd in glas in allerlei tinten, 


van transparant blauw tot diepmat smaragd. Lalique bracht vrouwen in 
de jaren twintig al in verzoeking met een serie ontwerpen van 
parfumflesjes voor onder andere Worth, Coty, Rogers et Galet, grote 
cosmeticanamen in die tijd. Dat dat tere glaswerk bewaard is gebleven 
voor het nageslacht mag een wonder heten, waarschijnlijk is het enkel 
door zijn schoonheid gered. Wel zijn de flesjes zeldzaam en, dat zal 
niemand verbazen, heel kostbaar. Toch is het nog steeds mogelijk om glas 
te verzamelen zonder dat er veel geld aan te pas komt. Je kunt op kleur of 
stijl verzamelen, of gewoon alles watje mooi vind. Eigenlijk heeft iedere 
rommelmarkt wel iets te bieden voor wie goed zoekt, al zal het geen 
Lalique zijn. Zet de oogst vervolgens eenvoudig bij elkaar in een 
vitrinekastje met een subtiel lampje erboven, et voila, de betoveruig is 


daar. 

- y WZ * ' "MTJPM yg WWWS-MïïXhs ygrT d 
:o’ 


imburgs agblad 
Maandag 16 maart 1992 • Pagina 11 

George Kessler weigert commentaar te geven na nederlaag 

Wanhoop verlamt Fortuna 


_ pOOR HARRY MUR É 

1 ^ HAAG - Gebogen hoof- 
» 0 o ^ an S en de pootjes. Met de 
ij* ^erzon verdween Fortuna 
het Zuiderpark. De wan- 
, P diep op de onthutste 
L c hten. Het lot van de ge- 
^gelde ploeg zal in de laat- 
y ,f even wedstrijden meer 
teh • n bepaald door de gril- 

loo 1C ^ van het toeva l dan 
tlQ/ r j het laatste restje man 


ledigheid. Richard Sneekes: 
hon in de kleedkamer een 
horen vallen.” Dat was 
e £* nste n °ê iets, want Geor- 
,, Kessler gaf helemaal geen 
> 0 ha de 1-0 dreun. „Geen 
JPrnentaar. Ik zeg niets.” 
ijA rna de coach zich gezwind 
i he voeten maakte, het gre- 
l c ^ gehoor verbouwereerd 


. u na is voetballend afgegleden 
r^ r bedenkelijk niveau. Dat 
lij. a l langer bekend, maar sinds 
Eg. re n heeft die sombere conclu- 
fe ets onherroepelijks. Op het blo- 
°g biedt hef thuisprogramma 
a JC, SVV Dordrecht, Volen- 


Arbiter staakt 

d En HAAG - De wedstrijd FC 
e d Haag-Fortuna werd een mi- 
l r^t na de rust gedurende een 
Wa Rier onderbroken, omdat 
„ beidsrechter Reygwart zijn ac¬ 
hteden moest staken. De flui- 
“^t haakte af met een spierbles- 
s ^e. Omdat er geen reserve- 
c beidsrechter aanwezig was, 
Ijtb grensrechter Van der Neut 
e arbitrage in de tweede helft 
°°f zjjn rekening. 

Jukbeen gebroken 

S E N HAAG - Fred de Jong 
>y e ld aan zijn optreden in Den 
f^ag een gebroken jukbeen 
J'ar. De Fortuna-spits, die in de 
jj* r ste helft een aantal forse tik- 
opliep, werd tijdens de rust 
, er Vangen door Richard Snee- 


Cor Lems zet Fortuna en Richard Sneekes de voet dwars. 


dam en RKC) nog redelijk perspec¬ 
tief,- terwijl ook de uitwedstrijden 
(VVV, Vitesse en Feyenoord) in 
principe goed zijn voor punten- 
winst, maar in totaliteit is de stro¬ 
halm erg fragiel geworden. „Je hebt 
nog een paar ploegen waartegen 
iets mogelijk is,” danste Richard 
Sneekes op het slappe koord, „maar 
dat zeiden we van FC Den Haag 
ook.” 


Wankelen 

Spelers die te lang geblesseerd wa¬ 
ren, het uitblijven van het beroem¬ 
de schokeffect na de trainerswisse- 
ling Berger-Kessler, schorsingen op 
het verkeerde moment en, na een 
investering van bijna twee miljoen, 
geeh middelen meer beschikbaar 
om in de kritieke fase een extra spe¬ 
ler te halen. De club staat te wanke¬ 


len als een aangeslagen bokser. „Al 
zijn we nog niet gevloerd,” klampte 
Anton Janssen zich hardnekkig 
vast aan de statistische gegevens 
van de staartgroep. „Wij hebben het 
in eigen hand. Degraderen doen we 
nooit.” Maar de paniek waart door 
de gelederen. 

Kritiek 

Vrijdag voor het begin van de laat¬ 
ste training kondigde George Kes¬ 
sler al aan, dat hij na afloop van de 
wedstrijd in Den Haag hoe dan ook 
geen commentaar zou geven. Bij 
wijze van protest tegen de recht¬ 
spraak van de voetbalborïfl. Fortu¬ 
na kon niet beschikken over de 
geschorste basisspelers Randy Sa- 
muel en Mkrco Boogers, terwijl FC 
Den Haag het eveneens gestrafte 
duo Harry van der Laan en Peter 
Houtman wél mocht opstellen in 


Foto: COR VOS 

het degradatieduel door op het laat¬ 
ste moment in beroep te gaan. 

Kesslers kritiek was niet gericht 
aan het adres van FC Den Haag, dat 
conform de mogelijkheden handig 
door de mazen van het net glipte, 
maar tegen de tuchtrechtspraak in 
het algemeen. „Mijn jongens spelen 
niet en die van Den Haag wel. Dat 
is absurd. Het is ebmpetitieverval- 
sing. Ik beschouw deze wedstrijd 
dan ook bij voorbaat als niet ge¬ 
speeld.” 

Het fs de maar de vraag of George 
Kessler zijn persoonlijke demon¬ 
stratie op het juiste moment lan¬ 
ceerde - want ze kan evengoed als 
zwaktebod worden uitgelegd - feit 
is, dat hij als man van principes zijn 
aankondiging gestand deed, daarbij 
de nodige opschudding veroorza¬ 
kend bij de vertegenwoordigers van 


FC Den Haag-Fortuna Sittard 1-0 - 67. 

Van Eykeren 1-0. Scheidsrechter: Reyg¬ 
wart (47. Van der Neut). Toeschouwers: 
4.500. Gele kaarten: Gentile, Pattinama, 
Van Eykeren (allen FC Den Haag) en 
Mordang (Fortuna). 

FC Den Haag: Stam. Purvis, Gentile (46. 
Van Oosten), Pattinama. Adam, Valk, 
Lems, Otto, Van der Laan, Houtman 
(80. Torken), Van Eykeren. 

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Dec- 
kers, Driessen, Barmentloo, Szalma, 
Mordang, Paul Janssen, De Jong (4ö! 
Sneekes), Anton Janssen, Taihuttu (77. 
Usta). 


de media. „Vraag het maar aan de 
Limburgse journalisten. Die weten 
wat ik met mijn weigering beoog. 
Sorry, heren.” 

Hilariteit 

De afwezigheid van Sir George op 
de persconferentie had alleen maar 
hilariteit, leedvermaak en gegniffel 
tot gevolg. Mark Wotte, ad interim- 
trainer van FC Den Haag: „Ik kan 
begrijpen dat Kessler teleurgesteld 
is over de nederlaag, maar daarom 
hoeft hij zich toch niet afzijdig op te 
stellen? Wij zijn ons van geen 
kwaad bewust. We hebben gewoon 
gebruikgemaakt van de reglemen¬ 
ten om Houtman en Van der Laan 
te kunnen laten spelen.” 

Met Huub Driessen als controle¬ 
rend libero speelde Fortuna in de 
eerste helft een gedegen, construc¬ 
tieve partij, die resulteerde in een 
handvol kansen. Geen vuiltje aan 
de lucht. De sluimerende onrust 
werd pas zichtbaar vlak na de rust, 
toen eerst Harry van der Laan doel¬ 
man Ruud Hesp uitspeelde en vijf 
minuten later Peter Houtman op de 
lat kopte. Fortuna was stormrijp. Al 
vond Huub Driessen dat er bij de 
Haagse treffer van Emiel van Eyke¬ 
ren 'meer sprake was van een from- 
melgoal dan van een afgedwongen 
doelpunt’. 


Moeilijk 


Bij verstek van zijn coach voerde 
Huub Driessen het woord na het 
vruchteloze uitstapje. „Deze wed¬ 
strijd bepaalt niet of wij erin blijven 
of eruit vliegen, maar erg gelukkig 
voel ik me niet meer. Wij krijgen 
het uiterst moeilijk.” Grijpend naar 
de hengsels van de spelerstas en 
zijn job als gelegenheidscommenta- 
tor afrondend. „Heb ik George zo 
goed vervangen?” 


Feyenoord voor het eerst sinds jaar thuis verslagen 

Kuip doodstil na bezoek MVY 


DOOR HANS STRAUS 

^tterdam - Met veertienduizend man waren ze gekomen, de 
. ^hangers van Feyenoord. Het Rotterdamse legioen rekende op 
h schietoefening van hun favorieten tegen het ‘nietige’ MVV, 
jh de vooravond van de Europacup Il-return tegen Tottenham 
l ’-spur. Een fatale misrekening, want de Maastrichtenaren coun- 
k den naar 0-1 en wisten die voorsprong tot wanhoop van Feye- 
^° r d vast te houden. De enige en winnende treffer van Roberto 
^ a ckohr in de eerste helft rekende niet alleen af met het Rotter- 


. uise superioriteitsgevoel, maar ook met het ongeslagen thuisre- 

r d dat al iaar «tand had crphnndpn 


dat al een jaar stand had gehouden. 


W? r Fe y enoord is de strijd om de 
• * daarmee afgelopen. En verant- 
Of^ r delijk daarvoor was niet Ajax 
p SV, maar MVV. De Rotterdam- 
tj- C(> ach Hans Dorjee was de eerste 
|{ dat besefte. „We zijn uitgescha- 
j *d in de race om de titel. Waar ik 
fy dang voor was, is toch gebeurd, 
y e hebben MVV onderschat. Bo- 
. ^dien moet ik MW-trainer Ver- 


(ADVERTENT1E) 


Emmastraal 11 
6411KB Heeften 
k Telefoon 
\ 045-713496 


NsQOEmmiï 


Quick 

VOETBALSCHOENEN 


model 112 
119,95 ƒ 


79 ,- 


model Padova 
159,95 ƒ 


99 ,- 


Feyenoord - MVV 0-1 (0-1)- 37. Lanekohr 
0-1. Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers: 
14.091. Gele kaart: Linders, Verhoeven, 
Agu (MVV).. 

Feyenoord: De Goey; Van Gobbel (46. 
Damaschin), Metgod. De Wolf en Heus; 
Sabau, Bosz, Scholten en Witschge; Ki- 
prich (80. Griga) en Taument. 

MVV: Agu; Linders! Libregts, Benneker 
en Reyners; Hofman, Verhoeven, Lane¬ 
kohr en Dikstaal; Visser (88. Bucan) en 
Meijer. 


goossen complimenteren met zijn 
werk. Hij heeft het spel van Feye¬ 
noord feilloos doorzien.” 

Reuzendoder 

Veren op de hoed van Vergoossen 
die zijn ploeg het voetbal liet spelen 
dat haar het beste ligt: de tegenstan¬ 
der laten komen en counteren. Een 
spelletje dat in de Geusselt zelden 
>of nooit mogelijk is, omdat de te¬ 
genstander daar het initiatief aan 
MW laat. Maar buiten Maastricht 
blijkt MW een rasechte reuzendo¬ 
der. PSV, FC Groningen, Vitesse en 
nu ook Feyenoord weten dat inmid¬ 
dels. 

Trainer Vergoossen was niet eens 
verbaasd over de nieuwe stunt van 
zijn ploeg. „Toen we de eerste 25 
minuten met het nodige geluk door 
waren gekomen, stegen onze kan¬ 
sen. Benneker, Verhoeven en Dik¬ 
staal, de vervangers van Thai 
(griep), Delahaye (geschorst) en 
Joordens (knieblessure), deden het 
buitengewoon goed. Dat is de 
kracht van deze ploeg,” aldus Ver¬ 
goossen. 


• Roger Smeets, opperbeste start. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

Droomslart Roger Smeets 


Van onze sportredactie 


MARGRATEN - Roger Smeets uit 
Elsloo had als achttienjarige nog 
enkele maanden bij de junioren 
kunnen koersen. Hij maakte echter 
gebruik van de mogelijkheid om 
reeds bij de start van het seizoen 
waarin hij negentien wordt, over te 
stappen naar de A-amateurs. In de 
Ronde van Margraten, die gisteren 
als titelstrijd van de gezamenlijke 
Limburgse wielerclubs op het pro¬ 
gramma stond, toonde hij zich de 
sterkste, na een week eerder in het 
Belgische Nandrin met een tiende 


plaats gedebuteerd te hebben. 
Gedurende de hele wedstrijd over 
80 kilometer streed hij in Margraten 
vooraan. Eerst als solist, daarna als 
harde werker in een vluchtersgroep 
en tenslotte weer als demarrant. Het 
optreden leverde hem tevens de 
clubtitel van De Bergklimmers op. 
„Het parcours was een kolfje naar 
mijn hand", zei hij. „Bovendien, ik 
voelde mij sterk. Ik had goede be¬ 
nen.” 

Zie verder pagina 20 

• Het weekeinde van 
de clubtitelstrijd 


Ria Stalman beticht 
van gebruik anabolica 


DEN HAAG - In de Nederlandse 
atletiekwereld is in het weekeinde 
opschudding ontstaan door een pu¬ 
blicatie in de Krant op Zondag. In 
de weekkrant werd gepubliceerd 
dat de discuswerpster Ria Stalman 
voor haar olympisch kampioen¬ 
schap in 1984 in Los Angeles anabo¬ 
le steroïden gebruikte. 

De onthullingen werden opgete¬ 
kend uit de mond van Jennifer 
Smit, haar voormalige trainmgsge- 
noot. Beide atletes verbleven voor 
1984 lange tijd in de Verenigde Sta¬ 
ten. De anabolica werden gekocht 
in Mexico. Bij een van de inkoop- 
trips werd Ria Stalman op smokkel 
betrapt en gearresteerd. Volgens de 
Krant op Zondag kocht zij zich vrij 
voor een bedrag van twaalfhonderd 
dollar. Ook zou Stalman, volgens de 
krant, voorkennis van dopingcon¬ 
troles in Nederland hebben gehad 
met name via de toenmalige trai- 
ningscoördinator van de KNAU, 
Herman Buuts. 


• Hand in hand kameraden. Roberto Lanekohr (tweede van links), Raimond Libregts (midden) 
vieren feest in de Kuip. John Metgod moet nog even wachten. 


Een andere vervanger, Roberto 
Lanekohr, had in de Kuip de avond 
van zijn leven. De kleine spits werd 
door Vergoossen al vroeg in het sei¬ 
zoen uit het basisteam gezet en 
keerde tegen Feyenoord terug in de 
basis. Die kans greep de geladen 
Lanekohr dan ook met beide han¬ 
den aan. In de 37ste minuut scoorde 
hij de enige treffer van het duel, na 
een verkeerde terugspeelbal van De 
Wolf die meende dat het gevaar al 
geweken was na de inzetten van 
Meijer en Hofman. „De Wolf heeft 
me niet eens gezien, waardoor ik de 


bal net voor De Goey in kon tikken. 
Volgens mij heb ik de trainer nu 
toch laten zien dat ik in de basis 
thuis hoor.” 


Zenuwen 

Lanekohr had nog betere papieren 
bij zijn trainer gehad, als hij in de 
85ste minuut een door Hans Lin¬ 
ders opgezette counter had afge¬ 
maakt, hij raakte echter de lat. Veel 
eerder al had Erik Meijer het duel 


kunnen beslissen toen hij in de 
58ste minuut oog in oog stond met 
Ed de Goey. De Feyenoord-keeper 
had zijn zenuwen echter beter in 
bedwang. 

'Schoonheidsfoutjes’ zullen de 
MVV’ers ongetwijfeld hebben ge¬ 
dacht, net als toen Ioan Sabau in de 
62ste minuut slechts de paal raakte 
en MW op zijn beurt ontsnapte. 
Daarmee bleek de 'gouden’ treffer 
van Lanekohr uiteindelijk voldoen¬ 
de voor de zege, maar ’matchwin- 
ner’ werd hij er niet mee. Die eer 


en Armand Benneker (rechts) 

Foto: PIM RAS 

viel Alloy Agu te beurt, want de 
'zwarte parel’ van MVV bleef akelig 
koel in de slotfase toen Feyenoord 
een wanhoopsoffensief ontketende. 
Zelfs een elleboogstoot op het strot- 
tehoofd van John Metgod kon hem 
niet uit zijn concentratie krijgen. 
„Ik had wel pijn, maar niet zoveel 
dat ik niet verder kon spelen,” 
merkte Agu laconiek op. De Nige- 
riaan zal wel niet geweten hebben 
dat het pas de tweede uitzege van 
MVV op Feyenoord was, sinds de 
invoering van het betaalde voetbal 
in 1954. 


Ria Stalman was in het weekeinde 
niet voor commentaar bereikbaar. 
Ook Jennifer Smit bleek niet te vin¬ 
den. 

Herman Buuts, destijds trainings- 
coördmator van de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie en mo¬ 
menteel woonachtig in Zweden, gaf 
zondagavond als commentaar op de 
affaire: „Wanneer je olympisch 
kampioen wordt, sta je altijd onder 
verdenking. Ria Stalman is tijdens 
de Olympische Spelen in Los Ange¬ 
les gecontroleerd op het gebruik 
van dope. Wanneer zij toen positief 
zou hebben gereageerd, had zij het 
olympisch goud nooit gekregen.” 
Buuts die kennis had genomen vain 
het artikel, over het opvoeren van 
zijn naam: „Iemand die op de hoog¬ 
te zou zijn van hoe de organisatie 
van een dopingcontrole is, zou dit 
nooit hebben geschreven. Ik word 
opgevoerd als een soort helderzien¬ 
de, die zou weten wanneer er op het 
gebruik van doping wordt gecon¬ 
troleerd. Iedereen weet toch dat bij 
wereld- en Europese kampioen¬ 
schappen alsmede Olympische Spe¬ 
len wordt gecontroleerd. Dat zijn de 
medaillewinnaars alsmede een aah- 
tal dat door het lot bepaald wordt." 

Theunisse wil 
ook vrijgeleide 
dopingcontrole 

PAGLIETA - In navolging van de 
Belgische renner Paul Haghedoorn 
wil ook Gert-Jan Theunisse een 
vrijgeleide voor de dopingcontrole 
als testosteron in het geding is. 
Evenals Haghedoorn beroept Theu¬ 
nisse zich op een afwijkend hoge 
productie van testosteron, een li¬ 
chaamseigen stof. 

Zoals reeds bericht overhandigt 
Haghedoorn bij elke dopingcontro¬ 
le de dienstdoende arts een brief 
waarin door de uci melding wordt 
gemaakt van zijn afwijking. Bij 
TVM wil men nu zo'n schrijven 
voor Theunisse regelen, hoewel hij 
na zijn rentree - merkwaardig ge¬ 
noeg - nog nimmer op een over¬ 
vloed aan testosteron in zijn lijf is 
betrapt. Ploegleider Cees Priem 
heeft mr. Ed Clerx, de juridisch ad¬ 
viseur van Theunisse, opdracht ge¬ 
geven te onderzoeken welke moge¬ 
lijkheden er in deze zijn. 

(ADVERTENTIE) 


VAN ONTWERP 
TOT UITVOERING 


Eua 


LICHTREKLAME 

SUSTEREN 

04499-1833 ■* .>"*7 

< i ' ■ > <. •' j -v Wjffj'* < ’ Maandag 16 maart 1992 • Pagina 


7 ' - 

- •< ' 'i'» -\ 


' r •• ' - - : 
Topspeelster verdringt affaire met ex-coach naar achtergrond Sehaatsseizoi 


eredivisie 


SVV Dordrecht-FC Groningen 

0-1 

Vitesse-RKC 
0-1 

Volendam-PSV 
0-3 

Feyenoord-MVV 
0-1 

Willem Il-Sparta 
0-2 

Ajax-FC Twente 
7-0 

FC Den Haag-Fortuna Sittard 

1-0 

VW-De Graafschap 
1-2 

PSV 

28 20 

7 

1 47 63-22 

Ajax 

28 

19 

5 

4 43 62- 18 

Feyenoord 

27 

17 

7 

3 41 44- 15 

Groningen 

26 

12 

8 

6 32 38-27 

Vitesse 

28 

12 

8 

8 32 40 - 28 

RKC 

27 

9 

11 

7 29 46-38 

Roda JC 

27 

10 

9 

8 29 34 - 32 

FC Twente 

27 

11 

6 

10 28 47-44 

Sparta 

27 

9 

10 

8 28 40-46 

FC Utrecht 

27 

7 

13 

7 27 30-29 

Willem II 

27 

10 

6 

11 26 37-33 

MW 

27 

9 

8 

10 26 28-36 

Volendam 

29 

9 

7 

13 25 30-41 

SVV Dordr 

28 

8 

4 

16 20 35-56 

Den Haag 

29 

5 

8 

16 18 27-55 

Graafschap 

28 

5 

7 

16 17 25-49 

Fortuna S 

27 

3 

10 

14 16 26-44 

WV 

27 

2 

6 

19 10 25-64 

Dinsdag 20.00 uur: 

Roda JC-FC Utrecht 

Zondag 14.30 uur: 

FC Gromngen-Sparta 
u 

eerste divisie i 

Haarlem-AZ 
0-2 

GA Eagles-Excelsior 
2-0 

Eind hoven-Zee land 
2-0 

TOP-Cambuur 
0-2 

Helmond Sport-Emmen 2-1 

Cambuur L 

31 

19 

7 

5 45 56 - 34 

NAC 

30 

14 

10 

6 38 52 33 

Heerenveen 

31 

16 

6 

9 38 68-41 

NEC 

31 

15 

7 

9 37 57 - 39 

RBC 

29 

13 

10 

6 36 52 - 36 

Den Bosch 

31 

14 

8 

9 36 46 - 37 

GA Eagles 

31 

15 

5 

11 35 53-45 

Haarlem 

32 

14 

7 

11 35 48 - 52 

Wageningen 

31 

12 

10 

9 34 33-28 

Veendam 

31 

13 

8 

10 34 41-40 

Heracles 

31 

11 

10 

10 32 50-44 

Telstar 

30 

12 

7 

11 31 64-49 

AZ 

32 

11 

9 

12 31 49-38 

Eindhoven 

32 

10 

10 

12 30 38-40 

Helmond Sp 

32 

10 

9 

13 29 42-57 

Emmen 

32 

7 

11 

14 25 32-48 

Excelsior 

32 

10 

5 

17 25 48-68 

FC Zwolle 

31 

6 

10 

15 22 36-58 

TOP 

32 

5 

9 

18 19 34-63 

Zeeland 

32 

4 

4 24 12 31-80 


Heracles, Cambuur en GA Eagles 
periodekampioenen 

ZESDE PERIODE 


GA Eagles 
Cambuur L 
AZ 

Helmond Sp 
Veendam 
Eindhoven 
TOP 

Excelsior 

NAC 

Den Bosch 
Heracles 
Heerenveen 
RBC 

Wageningen 

FC Zwolle 

Haarlem 

Telstar 

NEC 

Emmen 

Zeeland 

Zaterdag 19.30 uur: 

NAC-Cambuur 

RBC-Telstar 


4 5- 1 
4 3-0 
3 2-0 
3 2- 1 
2 3-0 
2 2- 1 
2 2-3 
2 1-2 
1 1-1 
1 1- 1 
1 1- 1 
1 0- 0 
1 0- o 
1 0-0 
1 0-0 
1 1-3 
0 0- 1 
0 0-3 
0 2-4 
0 1-5 


Stand: Anderlecht 25-38, Club Brugge 
25-36, KV Mechelen 25-35, Standard Luik 
25-35, FC Antwerp 25-29, AA Gent 25-28, 
Lierse 25-28, Cercle Brugge 25-27, Germinal 
Ekeren 25-26. Lokeren 25-23, Waregem 
25-21, RWDM 25-20, Charleroi 25-20, SK Be- 
veren 25-20, Racing Genk 25-18, KV Kor¬ 
trijk 25-17. Eendracht Aalst 25-9. 

DUITSLAND 

Leverkusen - Schalke 04 2-1 

KarlsruherSC - Hansa Rostock 2-1 

Bayern Munchen - Hamburger SV 2-0 

Borussia Dortmund - FC Kaïserslautern 3-1 
VfB Stuttgart - FC Koln 1-0 

Stand: Borussia Dortmund 28-39, Eintracht 
Frankfurt 28-37, VfB Stuttgart 28-37, Lever¬ 
kusen 28-35, Kaïserslautern 28-34, Nürn- 
berg 28-32, Köln 28-29, Werder Bremen 
28-28, Bayern München 28-27, Schalke 
28-26, Karlsruher SC 28-26, Mönchengad- 
bach 28-26, MSV Duisburg 27-25, Hansa 
Rostock 28-24, Hamburger SV 28-24, Wat¬ 
tenscheid 27-23, Dynamo Dresden 27-22, 
VfL Bochum 28-22, Stuttgarter Kickers 
28-21, Fortuna Düsseldorf 27-19. 

ENGELAND 

Aston Villa - QP Rangers 0-1 

Chelsea - Coventry 0-1 

Crystal Palace - Liverpool 1-0 

Everton - Luton 1-1 

Leeds - Wimbledon 5-1 

Nottingham Forest - Norwich 2-0 

Oldham - Notts County 4-3 

Sheffield United - Manchester United 1-2 
Tottenham - Sheffield Wednesday 0-2 

West Ham United - Arsenal 0-2 

Manchester City - Southampton 0-1 

Stand: Leeds 34-67. Manchester United 

31- 65, Sheffield Wednesday 33-57, Man¬ 
chester City 33-53, Liverpool 32-52, Arsenal 

32- 50, Everton 33-45, Queen's PR 34-45, 
Chelsea 34-45, Aston Villa 33-43, Wimble¬ 
don 33-42, Nottingham Forest 30-41, Nor¬ 
wich 33-41, Oldham 34-40, Coventry 33-39, 
Sheffield United 32-37, Tottenham Hotspur 
31-36, Southampton 32-34, Luton 34-32, 
Notts County 32-30. West Ham United 
31-27. 

ITALIË 

Cagliari - Atalanta 0-0 

Cremonese - Juventus 0-2 

Fiorentina - Ascoli 1-2 

Foggia - AS Roma 1-2 

Lazio Roma - Verona 2-0 

AC Milan - Ban 2-0 

Napoli - Internazionale 1-1 

Sampdoria - Genoa 2-2 

Tonno - Parma 0-0 

Stand: AC Milan 25-42. Juventus 25-38, Na- 
poli 25-31. Torino 25-29, Parma 25-29. Samp¬ 
doria 25-28, Internazionale 25-28. AS Roma 

25- 27, Lazio Roma 25-26, Genoa 25-26, Ata¬ 
lanta 25-25, Fiorentina 25-22, Foggia 25-21, 
Cagliari 25-18, Ban 25-17. Verona 25-17, Cre¬ 
monese 25-13, Ascoli 25-13. 

SPANJE 

Logrones - Real Madrid 1-0 

La Coruna - Sporting Gijon 5-2 

Burgos - Athletic Bilbao 2-0 

Mallorca - Valladolid 1-1 

Espanol - Cadiz 3-1 

Real Sociedad - Tenerife 1-0 

Zaragoza - Valencia 0-3 

Oviedo - Osasuna 3-1 

Atletico Madrid • Barcelona 2-2 

Albacete - Sevilla 0-0 

Stand: Real Madrid 26-37, FC Barcelona 

26- 37, Atletico Madrid 26-33, Valencia 26-32, 
Albacete 26-31, Real Sociedad 26-29, Zara¬ 
goza 26-28, Sporting 26-28, Burgos 26-28, 
Logrones 26-27, Sevilla 26-27, Oviedo 26-23, 
Athletic de Bilbao 26-22, La Coruna 26-22, 
Tenerife 26-21, Osasuna 26-21. Valladolid 
26-20, Espanol 26-19, Cadiz 26-18, Mallorca 
26-17. 


t 

Montere Vriesekoop 

schrik voor Bartok 


scoreverloop 


EREDIVISIE 

Ajax - FC Twente 7-0 (2-0). 9. Jonk 1-0, 17. 
Winter 2-0, 48. Van Loen 3-0, 54. Bergkamp 
4-0, 78. Bergkamp 5-0, 80. Van Loen 6-0, 81 
Bergkamp 7-0. Scheidsrechter: Luinge. 
Toeschouwers: 13.000. Gele kaart: De Ko- 
ning (Twente). 

Willem II - Sparta 0-2 (0-0). 50. De Getrou 
we 0-1, 87. De Getrouwe 0-2. Scheidsrech¬ 
ter: Luiten. Toeschouwers: 5500. Gele 
kaart: Vurens en Veldman (Sparta), Mallien 
(Willem II). 

Volendam - PSV 0-3 (0-0). 56. Linskens 0-1, 
62 Romano 0-2. 79. Kieft 0-3. Scheidsrech¬ 
ter: Van Vliet. Toeschouwers: 5200. 

SW:Dordrecht - FC Groningen 0-1 (0-1). 
43. Meijer 0-1. Scheidsrechter: Lammers. 
Toeschouwers: 1000. Gele kaart: Wilster- 
man (SVV Dordrecht ’90), Olde Riekerink 
en Bos (beiden FC Groningen). 

Vitesse - RKC 0-1 (0-1). 13. Beerens 0-1. 
Scheidsrechter' Meijer. Toeschouwers: 
4800 Gele kaart: Eijer (Vitesse); Maas en 
Van Hoogdalem (beiden RKC). 

EERSTE DIVISIE 

Haarlem - AZ 0-2 (0-2). 24. Loggie 0-1, 30. 
Buskermolen 0-2. Scheidsrechter: Schuur- 
mans. Toeschouwers: 1948. Gele kaart: 
Jéeur, Iliohan (beiden Haarlem), Van Ophui¬ 
zen, Hasselbaink (beiden AZ). 

GA Eagles - Excelsior 2-0 (0-0). 69. Buis¬ 
man 1-0. 71. Heering 2-0. Scheidsrechter: 
Schlimbach. Toeschouwers: 2600. Gele 
kaart: Ridderhof (Excelsior). 

Eindhoven - Zeeland 2-0 (1-0). 13 Van Hel¬ 
mond 1-0, 89. Van Helmond 2-0. Scheids¬ 
rechter: Van der Henk. Toeschouwers: 
1238 Gele kaart: Belfroid (Zeeland). 

TOP - Cambuur 0-2 (0-2). 16. Dantuma 0-1, 
29. De Gier 0-2. Scheidsrechter: Van Haaf- 
ten Toeschouwers: 1450. Gele kaart: Too- 
nen (TOP). 

Helmond Sport - Emmen 2-1 (0-0). 67 

Streppel 1-0, 82. Van Oostrum 1-1, 89. Wei- 
jers 2-1. Scheidsrechter: Van Beek. Toe¬ 
schouwers: 1450. 


FRANKRIJK 
Beker, tweede ronde; 

Auxerre - Monaco 
Monaco w.n.s. 

Caen - Lens 
Montpellier - Rennes 
Nancy - Paris SG 
Dunkerque - Saint-Etienne 
Le Havre - Bourges 
Istres - Marseille 
Bastia - Toulouse 
Ajaccio - Toulon 
Cannes - Angers 
Pau - Nimes 
Pau w.n.s. 

Alès - Red Star 

Mulhouse - Guinqamp 
Guimqamp w.n.s. 

Lorient - Valenciennes 
Massy - Nice 
Saint-Omer - Troyes 
Saint-Omen w.n.s. 


2-2 na v. 

5-4 n.v. 
2-0 

• 3-2 

0-3 
0-1 n.v. 
1-2 
2-0 
1-0 
3-1 n.v. 
3-3 n.v. 

0-0 n.v. 
Red Star w.n.s. 

1-1 n.v. 

0-3 
1-2 
0-0 n.v. 


topscorers I 


EREDIVISIE 

1. Bergkamp (Ajax) 22; 2. Decheiver (RKC) 
19; 3 Mulder (FC Twente) 16; 4. Kieft (PSV) 
14; 5. Van der Laan (FC Den Haag) 12; 6. 
Kalusha (PSV) 11; 7. Vurens (Sparta), Clay- 
ton (Volendam) 10; 9. Pettersson (Ajax), 
Boogers (Fortuna), Ellerman (PSV), Amold 
(Roda JC), De Boer (FC Twente), Van den 
Brom (Vitesse), Meijer (MVV), Meijer (Gro¬ 
ningen) 9. 

EERSTE DIVISIE 

1 Tammer (Excelsior) 28; 2. Van Roon (AZ) 
20; 3. Vetten (Heracles), Lammers (NAC), 
Wubben (TOP) 18; 6. Camataru (Heeren¬ 
veen), Van Hooijdonk (NAC), Hoop (Tel¬ 
star), Mutsaers (RBC) 16; 10. Roelofsen 
(Heerenveen), Weijers (Helmond Sport) 15; 
12. Van Wonderen (NEC), De Roode (Tel¬ 
star) 14; 14. Keur (Haarlem), De Gier (Cam¬ 
buur) 13; 16. Oostrom (Telstar) 12; 17. De 
Jonge (Emmen), Van Oostrum (Emmen), 
Brusselers (Den Bosch), Van Galen (Haar¬ 
lem), Regtop (Telstar) 11. 


sportprijsvragen i 


Nederlandse Lotto 11: winnende getallen: 
21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 41. Reservegetal: 22. 
Cijferspel 11: 436540 

Toto 11: winnende kolom: 

2-2-2-2-1-2-3-12-2-1-1. 

Belgische lotto: winnende getallen: 3-7- 
23 - 25 - 38 - 39. Reservegetal: 5. Jokernum- 
mer: 2421308. 

Duitse lotto: winnende getallen: 2 - 6 - 18 
36 - 45 - 46. Reservegetal: 42. Spiel 77: 
4654228. 


Fakkeldrager 

BARCELONA - IOC-voorzitter 
Juan-Antonio Samaranch wil actief 
deelnemen aan de estafette waar¬ 
mee het olympisch vuur komende 
zomer naar Barcelona wordt gedra¬ 
gen. Samaranch roept oud-sporters 
en journalisten op ook een deel van 
een etappe voor hun rekening te ne¬ 
men. De president van het Interna¬ 
tionaal Olympisch Comité wordt 
acht dagen voor het begin van de 
Olympische Spelen in zijn geboor¬ 
testad 72 jaar. Kroonprins Filip, 
deelnemer aan het olympisch zeil- 
programma, draagt bij de openings¬ 
ceremonie de Spaanse vlag. 


n 


sport kort i 


buitenland I # DAMMEN - De Letse groot¬ 
meester Valneris heeft in Parthenay 
verrassend de Europese damtitel 
veroverd. In het laatste weekeinde 
kwam hij tegen de Nederlanders 
Meijer en Van der Zee niet verder 
dan remise, maar ook titelverdedi¬ 
ger Gerard Jansen kwam niet ver¬ 
der dan twee puntendelingen. Daar¬ 
door bleef het verschil tussen beide 
grootmeesters één punt in het voor¬ 
deel van de Let, die in de slotronde 
nog achterhaald werd door de Ne¬ 
derlandse kampioen Rob Clerc. Het 
beruchte Sonnenborn-Berger-sys- 
teem wees Valneris als toernooiwin- 
naar aan. Groot was de teleurstel¬ 
ling in het Nederlandse kamp, dat 
nog op een dubbelslag had gere¬ 
kend. 

• MOTORSPORT - Regerend trial- 
kampioen René Opstals kwam in 
zijn eigen achtertuin niet verder 
dan een derde plaats. De trialist uit 
Baarlo moest plaatsgenoot Frank 
Ewalds en Marco van Reit uit Til¬ 
burg voorlaten. 


Van onze correspondent 
EDDYBUDÉ 


BUCHTEN - Bettine Vriese¬ 
koop heeft tafeltennisclub 
Bartok zaterdag handenvol 
werk bezorgd. De dertigjarige 
Amsterdamse speelde in ’t 
Baanhoes te Buchten de ster¬ 
ren van de hemel en had een 
belangrijk aandeel in de 6-4 
zege voor landskampioen 
Tempo Team. Richard Aarts 
en Pieke Franssen ondervon¬ 
den voor eigen publiek aan 
den lijve dat Vriesekoop, on¬ 
danks haar recente aanvaring 
met voormalig coach Gérard 
Bakker, weinig aan kracht had 
ingeboet. 

Natuurlijk wilde Vriesekoop niet 
meer ingaan op het al jaren slepen¬ 
de conflict met Bakker. Een week 
geleden kwam de affaire opnieuw 
nadrukkelijk boven het oppervlak 
toen ze spoorslags uit een Groning¬ 
se sporthal vluchtte nadat ze het 
gezicht van haar vroegere coach 
had ontwaard. „Alles wat ik over 
deze zaak zeg is teveel. Ik kan de 
confrontatie met Bakker emotio¬ 
neel gewoon niet aan”, was het eni¬ 
ge dat ze losliet. 

Tegen Richard Aarts was een op¬ 
merkelijk montere Vriesekoop uit¬ 
stekend op dreef. Met haar traditio¬ 
nele spelletje liet ze de zeventienja¬ 
rige Heerlenaar alle hoeken van de 
tafel zien. De vlijmscherpe smas¬ 
hes, die traditioneel twee meter 
achter de tafel met Zwitserse preci¬ 
sie werden afgevuurd, bracht zelfs 
bij het chauvinistische Bartok- 
publiek de handen op elkaar. 

Hoewel Aarts zich met hand en 
tand verdedigde was het vijandelij¬ 
ke geweld te groot. „Die Aarts 
wordt een goeie”, pufte Vriesekoop 
na. Met 21-13, 19-21, 21-17 klaarde ze 
het loodzware karwei. „Als hij nog 
meer stootkracht ontwikkeld, kan 
hij doorstoten naar de Nederlandse 
top”, waren de bemoedigende 
woorden aan het adres van Richard 
Aarts. 

Even later was Vriesekoop in een 
eveneens thrillerachtige strijd de 
baas over Pieke Franssen. De Bar- 
tokker, die vooraf geen greintje ver¬ 
trouwen had in een goede afloop 
(’Het spel van Vriesekoop ligt mij 
totaal niet’), sleepte tot ieders verba¬ 
zing een derde set uit de strijd. Dat 
hij door enkele pechballen het laat¬ 
ste bedrijf met 21-19 verloor, zal 
hem volgens eigen zeggen nog wel 
enkele slapeloze nachten bezorgen. 

Gisteren beleefde Bartok bij Scylla 
met een 7-3 nederlaag een zwarte 
dag. En opnieuw bezorgde iemand 
van het zwakke geslacht de Borne- 
naren grijze haren. Miriam Hoo- 
man-Kloppenburg sleepte Scylla op 
sleeptouw door Franssen en Aarts 
genadeloos van de tafel te slaan. 

Twee singles van Sung en Boute en 
het dubbel FransserUAarts zorgden 
voor de schrale Bartok-produktie. 


Wereldbekers 
voor Dahlie 
en Vialbe 

VANG - De wereldbekers skilopen 
zijn veroverd door Björn Dahlie en 
Jelena Vialbe. Dahlie, driemaal 
Olympisch goud en zilver, werd op' 
de 50 kilometer achtste. Vialbe, een¬ 
maal goud en vier brons, won de 15 
kilometer. Beide wedstrijden in de 
100e: Holmenkollen waren door ge¬ 
brek aan sneeuw verplaatst van 
Oslo naar Vang. 

De marathon in Vang werd een 
prooi voor Vegard Ulvang. Hij legde 
50 kilometer af in 2 uur, 13 minuten 
en 28,7 seconden en had 29 secon¬ 
den voorsprong op de Rus Botvi- 
nov. Ulvang moest winnen om kans 
te behouden op prolongatie van de 
wereldbeker. Door de achtste plaats 
behield Dahlie twee punten voor¬ 
sprong op zijn vriend en ploegge¬ 
noot. Bettine Vriesekoop was in Buchten niet te stuiten. 


Foto: PETER ROOZEN 


Slijtageslag in winlertriathlon van Geleen 

Erwin de Bruijn neemt 
loopje met opponenten 


Van onze medewerker 
_ THEO KEYDENER 

GELEEN - Winnaar van de vierde 
wintertriathlon in Geleen is Erwin 
de Bruijn geworden. De Amersfoor- 
ter hield op een verschrikkelijke 
wijze huis. Hij liep, fietste en 
schaatste de concurrentie op een 
enorme achterstand en degradeerde 
hen tot een bijrol. De Bruijn sloeg 
na een jaar van blessures keihard 
toe. 

De voorsprong van zes minuten en 
tien seconden op Jos Habraken illu¬ 
streerde de goede vorm waar hij 
momenteel in steekt. In de euforie 
van De Bruijn ging de tragedie van 
Marco Akkermans verloren. De 


Middenlimburger had na het lopen 
en halverwege het fietsen nog de 
leiding. Maar na de beklimming van 
de Schieversberg stond de man met 
de hamer klaar. De dreun die hij 
kreeg werkte nog lang na en hij 
moest rillend van de kou na enkele 
schaatsronden opgeven. Hij memo¬ 
reerde na een warme douche: „Het 
ging in het begin zo goed. Maar hal¬ 
verwege ging het goed mis. In mijn 
handen had ik helemaal gegn ge¬ 
voel meer. Ik was niet in staat om 
de lekke tube te vervangen. Het 
ging gewoon niet meer. De schaat¬ 
sen kon ik niet meer los maken. Er 
moest hulp aan te pas komen”. 

Voor Iwan Lickens, de beste Lim¬ 
burger met zijn zevende plaats had 
er zelfs iets meer ingezeten. Maar de 


Valkenburger werd het slachtoffer 
van een rondenteller. Hij was ra¬ 
zend: „Ik kreeg van hem door dat ik 
nog een ronde moest schaatsen. 
Toen ik mijn schaatsen losmaakte 
stond er een andere rondenteller 
voor mij en zij dat ik nog voor een 
ronde het ijs op moest. Voordat ik 
de schaatsen weer had ondergebon¬ 
den waren zeker vijf minuten voor¬ 
bij. Die flauwekul kostte mij min¬ 
stens een plaats.” 

Luc Huntjes, de andere Limburgse 
favoriet stapte in Geulle van zijn 
fiets en nam plaats in een Rode 
Kruiswagen. De atleet uit Stein had 
last van onderkoeling. De voormali¬ 
ge schaatskampioene Yolanda 
Grimbergen ging huilend van het 
ijs. Op haar blote voeten zocht zij de 
warme douche op. eindigt met Cu 

“ M de 

sneeu wru i iiiq 

, Max 

INZELL - Het afscheid van stand 
schaatsseizoen ging in Inzell FC T 
paard met een dik pak sne? file c 
Door de vlokken bijna aan het ® (laan 
onttrokken knokte Carla ZÜ» heeft 
zich in de late avonduren op de“ SW 
meter naar een persoonlijk sud sen ( 
je; winst in het directe duel 
Heike Warnicke. 

Het verschil op de eindstreepj 
droeg twee en een halve secoA 
Genoeg voor de afstandzege ’ 
dat echter niet. Gunda Niero 3 
tweevoudig Olympisch kamp' 03 
was ruim tien seconden 
Voor het geval vrouwentrainer ^ 
Koops zich illusies mocht 
voor de naaste toekomst, boordj- 
25-jarige bibliothecaresse uit Ey' 
dat optimisme onmiddellijk de 
dem in met de mededeling, da' 
in elk geval tot de Spelen van V 
hammer over twee jaar door 
gaan. 

Navratilova e ' 1 
ex-vriend in 
tekenen vrcd ( 

FORT WORTH - Tennisster 
na Navratilova en haar vroege* -3 ®^ 
venspartner Judy Nelson hedjC ^ 
buiten de rechter om een over *JLi) . 
komst bereikt over de .seheidi 3 f 
voorwaarden. Lmda Do20 r T®G( 
woordvoerder voor Navratilovfli Wiar 
een verklaring uit waarin staaf 
het conflict op een ’voor beidd 1 »^ 
vredigende wijze’ is opgelost- jk 
zonderheden werden niet vrijé”! 
ven, maar de vrede is getekend, 
Judy Nelson sleepte Navrat** fyy 
vorig jaar juni in Fort Worth vo°' 
rechter, omdat deze zich niet a3® *c* S( 
voorwaarden van hun satfi^ j&ft) 
vingscontract zou hebben g e3 ^ 
den. Ze maakte aanspraak op. iqC 
helft van de negen miljoen dof tVy^ 
die de tennisster tussen juli l98 wlh 
april 1991 - de periode van hun 1 ^ jW 
tie - verdiende. ^ 

Tr* 1 

Lijmpoging f 
volleybal bont 

NIEUWEGEIN - De medede 1 ^’ 
van het kwartet Nederlander 5 fc 
Italiaanse volleybaldienst geen if lL 
resse meer te hebben in een se l e jE et 
voor de nationale ploeg, heeft‘ t ' 
schrikreactie teweeg gebracht 3 ^ 
nen het bestuur van de Nederig L 
Volleybal Bond. Komende "j L' 
reist een bondsdelegatie onder 3 ^ 
ding van voorzitter Bert ^ ^ 
spoorslags naar Italië om uit de 3 ( c 
passé te geraken. In de afgel°P ^ 
twee maanden bleek persooiy ^ 
kontakt, ondanks herhaaldelijk 33 jf 
dringen van de spelers, niet 
lijk. ^ 

j ] L 

Funk verklaarde zaterdagavond ^ 
afloop van de bekerfinale (3-0 &jC < 
van Autodrop/VCG tegen 
Capelle), zich de irritaties van y ^ 
Grabert, Jan Posthuma, Peter 
gé en Ronald Zoodsma te kun® 
voorstellen. De praeses heeft er » 
de hoop op het viertal alsnol 
kunnen paaien: „We gaan niet j “ 
der wisselgeld naar Italië”. Ni e ( 
min blijft hij onvoorwaardelijk v3 j 
houden aan de omstreden bod 3 
procedure en komt er geen schfl;j 
lijke schadegarantie. Funk: ’’ y 
gaan niet te werk achter de rug 'j j 
de rechter om. Dat zou ons als p 3 ^ ^ 
ongeloofwaardig maken. Zo p r ’^ v 
pieel zijn we. Zelfs als dit ons * c 
medaille tijdens de Spelen zou * r 
ten”. t 

Ondanks alle ergernis die het j 
teuristische gedraai van de 
oproept, staat de deur volgens 
Blangé nog op een kleine kier. »j N 
wachten af, doen verder niets h'vj 
Hoe dan ook, als de bond ons g^ 
schdaeloosstelling zwart op 
geeft, houdt het op. Definitief’- j i. 
Overigens is Blangé met zijn C J\\ 
Maxicono/Parma doorgedroh^ ft 
tot de laat9te vier in de play-offs ^ ( 
het Italiaanse kampioenschap- ^ 
key/Schio (Rob Grabert) en Gab^ 
Montichiari (Posthuma en Zo0° 
ma) sneuvelden afgelopen weekj-f 
de in de kwartfinales tegen resp^ 
tievelijk Ravenna en Milaan. h 


sport ko[. 


lm™ 


Selex voelt zich bestolen 


(ADVERTENTIE) 


Van onze correspondent 
_ TIBERT LAGARDE _ 

WEERT - Selex BSW heeft met 
enige pech de wedstrijd tegen Best- 
mate Akrides verloren met 72-77. 
De Weertenaren begonnen zeer 
voortvarend. De basis de Jager, 
Korthout, Ebeltjes, Van Poelgeest 
en Wilson waren uiterst geconcen¬ 
treerd en liepen via 13-6 uit naar 
23-17 in de twaalfde minuut. 

De basis werd gelegd in de sluiten¬ 
de verdediging van waaruit het aan- 


valsspelletje opgezet werd. Tussen 
de 12e en 16e minuut was een zwak¬ 
ke fase van beide zijde te zien. De 
gasten maakten hier echter meer 
gebruik van en kwamen terug tot 
25-24. Dit verschil bleef tot aan de 
rust (36-35) gehandhaafd. 

In de tweede helft verwierf Bestma- 
te een maximale voorsprong van 
tien punten: 48-58. Maar onder lei¬ 
ding van de Amerikaan Wilson 
werd de inhaalrace ingezet. De Ja¬ 
ger schoot vier op vier 3 punters en 
de nog altijd van een blessure her¬ 
stellende Van Poelgeest werd 
steeds sterker onder de borden. In 


de 14e minuut vond Selex met 61-61 
de aansluiting. 

De slotfase was spannend en tifmul- 
teus. Beide ploegen waren aan el¬ 
kaar gewaagd en vochten voor elke 
centimeter. Het was echter scheids¬ 
rechter Kleersnijder die een hoofd¬ 
rol wilde opeisen. De twee door 
hem uitgedeëlde opzettelijke fouten 
brachten de thuisclub aan het wan¬ 
kelen. De daaropvolgende vrije 
worpen deden de Limburgse eredi- 
visionist uiteindelijk de das om. 
Verslagen en met een bestolen ge¬ 
voel gingen de spelers van de thuis¬ 
club naar de kleedkamers. 


Bestuur, spelers en teambegeleiding 
bedanken supporters, sponsors en de vele 
medewerkers voor het fantastische seizoen 91/92- 

En tot in oktober 1992!!! 
Maandag 16 maart 1992 • Pagina 13 Wftburgs dagblad sportl 


c ' 


Jen haag - Het wordt min- 
qer spannend bovenaan in de 
* r edivisie. PSV, dat gisteren Vo- 
tedam versloeg (3-0), liep dank- 
de nederlaag van Feyenoord 
^8en MVV uit tot vier punten. 

staat op eenzelfde achter- 
Jted. Ook het goede spel tegen 
Twente -en de ongekend rui- 
■te overwinning van 7-0- deed 
r^raan niets af. Groningen 
jjteft na de overwinning bij 
^yV/Dordrecht (1-0) meer kan¬ 
tte op de vierde plaats dan Vi- 


PSV loopt verder uit 


tesse, dat thuis van RKC (0-1) 
verloor. 

Bij Volendam speelde PSV in de 
tweede helft heel aardig voetbal. 
Het leidde tot drie doelpunten, 
veel tempo en technisch goed 
spel. Linskens, Romario en Kieft 
scoorden. 

FC Twente werd zaterdagavond 
zoekgespeeld door Ajax. Zonder 


spelers als Rutten (afgekeurd), 
Paus en Elzinga (geblesseerd) 
was de defensie van de Ensche- 
deërs niets waard. Bergkamp 
profiteerde met drie doelpunten. 
Van Loen met twee, Jonk en 
Winter met beiden één. FC 
Twente had meer tegentreffers 
verdiend dat de zeven. 

SVV/Dordrecht was iets beter 


dan FC Groningen, maar verloor 
met 0-1. De 1000 toeschouwers in 
Dordrecht zagen vrijwel niets 
dat de moeite waard was. Meijer 
besliste het duel met een intik- 
kertje, nadat Djurovski de bal uit 
een vrije trap op de paal had ge¬ 
jaagd. 

De Groningers zijn daardoor 
hard op weg Vitesse van de vier¬ 
de plaats te stoten. De Arnhem¬ 
mers beginnen nu ook al thuis te 
verliezen. RKC won met 1-0, 
dankzij een treffer van Beerens. 


Dorj ee haalt uit 
naar Feyenoord Rayer: ’Het is beslist geen verloren jaar geweest 1 

VVV afgeschreven 

voor de eredivisie 


ROTTERDAM - De leiding van 
Feyenoord heeft met ontzetting 
en verbazing gereageerd op de ac¬ 
tie van Hans Dorjee om drie da¬ 
gen voor de belangrijke Europa 
Cup-wedstrijd tegen Tottenham 
Hotspur zijn onvrede over het 
werkklimaat bij Feyenoord ken¬ 
baar te maken, maar zegt de 
hoofdcoach met op non-actief te 
willen stellen. 

De trainer van de Rotterdammers 
liet gisteren in de Krant op Zon¬ 
dag weten dat hij zich 'gebruikt 
en misbruikt’ voelt in de Kuip. 
Waarom de Delftse oefenmeester 
juist dit moment heeft uitgekozen 
om zijn ergernis en frustraties van 
zich af te schudden, begreep gis¬ 
teravond nog niemand bij Feye¬ 
noord. 

„Het is Feyenoord onwaardig, 
maar misschien Hans Dorjee 
waardig,” sprak de door Dorjee fel 


Van onze medewerker 
_ HENKHAFMANS _ 

j^LO Ze noemden hun favorieten 'superboeren'. Een ereti- 
en geen diskwalificatie die door de ruim 1300 (!) supporters 
/j! De Graafschap luidkeels werd gescandeerd na afloop van 
2-1 overwinning op VVV. Die winst betekende immers voor 
Gelderse ploeg niet alleen de eerste uitzege van dit seizoen, 
^ hield ook de hoop op het eredivisieschajf levendig. Voor 
venlonaren is het doek voor 99,9 procent gevallen. Alleen 
j 1 wonder kan VVV nog redden en daarin gelooft Henk 
"Ver, optimist pur sang, zelfs niet meer. 


• *''< 'S" ƒ' '// >> „ 


Graafschap 1-2 (0-0)- 46. Kool- 
C°-l; 57. Hofstede 0-2; 70. Haan 1-2. 

Schouwers: 4.202. Scheidsrechter: 
(JvJ'kenstein. Rode kaart: Braem 
L'j'0 na tweemaal geel; gele kaart 
y? r: Vreman en Trentelman (Graaf- 
en Weerts en Van der Kaay 

Roox, Smits, Weerts, Rayer (66. 
(J 1 *), Braem, Vanderbroeck, Driessen, 
/’c, Van der Kaay, Haan, Van Leerl¬ 
ij, 8 (53. Gerestein). 

V Graafschap: Olyslager, Rosendaal, 
h*htelman, Vreman, Van Kessel, Matt- 
Jansen, Godee, Koolhof, Hofstede, 
!^Wijs (88. V.d. Brink). 

rhioet dan alle duels winnen. In- 
jjtef de uitwedstrijd bij Ajax. 
L7> je moet realist zijn. Na deze 
P&rlaag moet VW zich op de eer- 
. divisie richten. Het is beslist 
verloren jaar geweest. De 
jtete selectiespelers zijn nog 
[tentjes’ in het betaalde voetbal. 
Ff is zaak deze redelijk jonge 
cte bij elkaar te houden.” 
ten De Graafschap leek VVV de 
e hie mogelijkheid met beide 
.den te willen aangrijpen. De 
J^sclub begon althans fris van de 
6r - De fel begeerde openingstref- 
' Rob van der Kaay was met een 
[tenaal schot voorlangs dichtbij - 
/fff echter uit. De Graafschap 
teg steeds meer grip op het spel 
toonde zich in de persoonlijke 
scherper. Daarmee boekten 
bezoekers stilaan terreinwinst al 
r d dat nog niet uitgedrukt in 


doelpunten. Daarvoor hield men de 
linies te zeer aaneengesloten op ei¬ 
gen speelhelft en beperkte men zich 
tot speldeprikken via uitbraakac- 
ties. Op die taktiek liep VVV zich 
stuk, want de eerste de beste uitval 
na rust bracht De Graafschap aan 
de leiding. 

Jurrie Koolhof kon in alle rust aan¬ 
nemen en trefzeker uithalen toen 
een voorzet van de opgerukte Eric 
van Kessel door twee WV’ers en 
twee ploegmaten was gemist. Am¬ 
per tien minuten later volgde een 
nagenoeg getrouwe kopie van deze 
treffer. Nu stond Peter Hofstede op 
de juiste plek: 0-2. 

WV was mentaal knock-out en 
moest zelfs met tien man verder 
toen Geert Braem (58ste minuut) 
zich na zijn tweede gele kaart vroeg¬ 
tijdig kon gaan douchen. Letterlijk 
overkwam dit euvel Maurice Rayer, 
die na een kopduel met Trentelman 
groggy op de grasmat bleef liggen 
en per brancard van het veld werd 
gedragen. Diagnose: een gebroken 
neusbeen en een hersenschudding. 
Toch bleef een gedecimeerd WV 
met de moed der wanhoop door¬ 
vechten. Verder dan een kopbal- 
doelpunt van Michel Haan, de 
complimenten van trainer Henk 
Rayer en een mentale oppepper van 
manager Theeuwen in het kleedlo¬ 
kaal leverde die inzet niet meer op. 


Rinus Michels geen 
bondscoach Israël 

yOLENDAM - Rinus Michels wordt niet de nieuwe bondscoach van 
j Sr aël. De 64-jarige Amsterdammer heeft de Israëlische voetbalbond 
J^len weten geen interesse te hebben in de aanbieding die men hem 
v °rige week deed. Het leek Michels te veel op de functie van trainer 
tebondscoach. Na het EK in Zweden wil Michels alleen nog als tech- 
tesch directeur of adviseur werkzaam zijn in de voetballerij. De Is- 
telische voetbalbond zag in Michels de ideale man om de nationale 
Ploeg te leiden tijdens de kwalificatie voor het WK in de Verenigde 
Graten. Israël is voor het eerst ingedeeld in een Europese groep. bekritiseerde Jorien van den He¬ 
rik namens het bestuur. 

Wim Jansen was kort en krachtig 
in zijn commentaar. „Ik vind het 
van een dermate laag niveau dat 
ik er niet op wil reageren.” 

Doijee zei gistermiddag het ge¬ 
wraakte verhaal (nog) met te heb¬ 
ben gelezen. „Het interesseert me 
op dit moment ook helemaal met. 
Ik concentreer me nu volledig op 
Tottenham. Op andere zaken 
wens ik niet in te gaan." 


Zwakke generale 
handbalteam 

SITTARD - Het Nederlands hand¬ 
balteam heeft de laatste oefeninter¬ 
land, alvorens donderdag in Oos¬ 
tenrijk het WK-kwalificatietoernooi 
begint, tegen Luxemburg met een 
duidelijke 23-13 overwinning afge¬ 
sloten. De cijfers verbloemen de 
werkelijkheid, die een ongeconcen¬ 
treerd en slordig spelend Oranje te 
zien gaf. 

Alleen de beide keepers Dick Mas¬ 
tenbroek en Ruud van de Broeck en 
spelverdeler Wil Jacobs onttrokken 
zich aan de malaise. Bondscoach 
Guus Cantelberg maakte zich niet 
al te druk om het schamele rende¬ 
ment dat uit legio kansen werd ge¬ 
haald en de af en toe zwakke dek- 
kingsarbeid. „Ik had van Luxem¬ 
burg toch wat meer verwacht. Zo 
hebben deze interlands met veel 
waarde gehad. Maar ik weet wat 
mijn ploeg kan en ben ervan over¬ 
tuigd dat donderdag een op en top 
gemotiveerde groep aan de klus te¬ 
gen Ijsland begint”. 

Waar Cantelberg zich meer over op¬ 
wond was de geringe opkomst in de 
Sittardse sporthal. „Zelfs de spelers 
van Blauw Wit, V&L en Sittardia 
hebben zich niet de moeite geno¬ 
men te komen kijken. Dat noem ik 
ongepaste arrogantie”. 


Twijfels over 
Pettersson 

AMSTERDAM - Het is niet 
zeker of Stefan Pettersson 
woensdag met Ajax tegen AA 
Gent kan spelen. De aanvaller 
ontbrak zaterdag tegen FC 
Twente vanwege een oogbles- 
sure. Het tegen Feyenoord op¬ 
gelopen kwetsuur bleek erger 
dan aanvankelijk veronder¬ 
steld. De Zweed ziet nog met 
zoals hij zou moeten zien. „Zijn 
zicht is wat beperkt”, verklaar¬ 
de Van Gaal de absentie van de 
reserve-aanvoerder. 


Cainbuur wacht 
op De Jong 

LEEUWARDEN — Cambuur 
heeft trainer Theo de Jong tot 
vanavond de tijd gegeven af te 
komen van zijn verbintenis 
met FC Zw r olle. Lukt dat, dan 
wordt de oud international de 
opvolger van Rob Baan in 
Leeuwarden. De Jong is eerste 
kandidaat om bij Cambuur de 
naar FC Twente vertrekkende 
Baan op te volgen. 

Probleem is echter dat de oe¬ 
fenmeester een lopende ver¬ 
bintenis heeft met FC Zwolle. 
Deze vereniging vraagt een af¬ 
koopsom aan Cambuur. De 
lijstaanvoerder van de eerste 
divisie is met bereid die te be¬ 
talen. 


Groningen 
op tournee 

GRONINGEN — De spelers 
van FC Groningen gaan een 
week na afloop van de compe¬ 
titie deels op eigen kosten en 
met financiële steun van een 
groep sponsors op toernee naar 
Curacao en Aruba. 


Tussen 11 en 18 mei worden 
twee of drie vriendschappelij¬ 
ke wedstrijden gespeeld. 


Vuurpijl doodt El Farougui 
jonge supporter wordt gezon 

^ ^ rriTT nTTrm -kt 


.' •/>,. - ':'V'' 


? V >• *f\. . * Voor de ogen van Michel Haan (midden) probeert De Graafschap-verdediger Chris Trentel 


MADRID - Een 14-jarige jongen is 
voor aanvang van de wedstrijd 
Espanol-Cadiz in de Spaanse com¬ 
petitie geveld door een vuurpijl. Hij 
overleed op weg naar het zieken¬ 
huis aan zijn verwondingen. Het 
ongeval was gruwelijk. 

De brandende pijl, met een metalen 
punt, werd van de andere kant van 
het stadion afgeschoten en door¬ 
boorde de borst van Guillermo Al- 
fonso Lazaro, die een slagaderlijke 
bloeding opliep. De vader van de 
jongen probeerde de pijl te verwij¬ 
deren en liep daarbij ernstige 
brandwonden aan de handen op. 

De politie heeft twee verdachten ge¬ 
arresteerd. 


Jimmy White 
beste in 
Tongeren 

TONGEREN - Jimmy White heeft 
het European Open snooker in Ton¬ 
geren gewonnen. Tijdens de finale 
van het grootste snookerevenement 
op het Europese vasteland versloeg 


man (rechts) de koppende VVV’er Peter van Leenders het scoren te beletten. Foto: JAN PAUL kuit | hij Johnston-Allen met 9-3. 


1 

Jan Wouters een van beste spelers Bay ern 

ïlibbeck start met zege 


gVSSELDORF - Erich 
KJbbeck is bij Bayern Mün- 
begonnen met een 
^erwinning, 2-0 op Ham- 
j^rger SV. De nieuwe trai- 
had het geluk dat Sören 
£jrby ontbeerde. HSV mis- 
Zaterdag in het Olympia- 
i^dion de mooiste kansen. 

j 1 * de laatste twee minuten 
^Oorde de thuisclub twee 
c^al. Wohlfahrt met een 
J°Pbal, Thon na een solo 
tjh afstand. Jan Wouters, 
jyeer geel, behoorde tot de 
e ste spelers. 

\ 

^°Or de landstitel doet Bayern niet 
jjter mee. Die strijd werd op de 28e 
L teldag een driekamp tussen Bo- 
k teia Dortmund, Eintracht Frank- 
Hj,^ en VfB Stuttgart. Borussia 
ijtegde in het eigen uitverkochte 
j^dion (52.616 toeschouwers) 
jjydskampioen Kaiserslautern af, 

• Stuttgart had aan de treffer van 
L IJslander Sverrisson voldoende 
! ° r de zege op FC Köln, 1-0. 

k ter de zege behield Borussia twee 
V[5 le n voorsprong op Eintracht en 
ö Stuttgart en groeide de achter¬ 


stand van Kaiserslautern tot vijf 
punten. 

Leverkusen behield op vier punten 
door de 2-1 winst op Schalke 04. 

Anclerlecht 

Anderlecht is vier dagen voor de 
Europese kraker tegen Sampdoria 
een punt uitgelopen op Club Brug¬ 
ge, dat zich opmaakt voor de con¬ 
frontatie met Atletico Madrid. Aad 
de Mos zag Anderlecht thuis met 
2-0 winnen van Germinal Ekeren. 
In het eerste half uur hielden de 
gasten stand, mede dankzij het goe¬ 
de werk van doelman Van de Walle. 
Na ruim dertig minuten maakte 
Versavel 1-0, na een fraaie actie van 
Bosman. 

Invaller Lamptey uit Ghana zorgde 
in de tweede helft voor 2-0. 

De Brugse aanvoerder Frank van 
der Eist, die tegen de Spanjaarden 
vanwege een schorsing ontbreekt, 
reageerde woedend op het optreden 
van scheidsrechter Costantin tij¬ 
dens het duel bij Genk. Volgens 
Van der Eist floot de scheidsrechter 
partijdig en keurde hij een doelpunt 
van Staelens ten onrechte vanwege 
buitenspel af. 

Standard Luik won de Waalse der¬ 
by tegen Charleroi voor 20.000 toe¬ 


schouwers met 4-1 en heeft net als 
KV Mechelen drie punten achter¬ 
stand op de koploper. 

AC Milan 

AC Milan heeft zijn zeventiende 
overwinning in de Serie A behaald. 

In San Siro werd het 2-0 tegen de¬ 
gradatiekandidaat Bari. Van Bas¬ 
ten, licht geblesseerd aan de enkel, 
nam de tweede treffer voor zijn re¬ 
kening. Het was zijn 21ste doelpunt 
in het seizoen. 

Juventus hield de achterstand op 
AC Milan op vier punten door in en 
tegen Cremonese eveneens met 0-2 
te winnen. 

Baggio maakte zijn 13de doelpunt 
in de competitie. Daarmee neemt 
hij de tweede plaats in op de top- 
scorerslijst. Ver achter Marco van 
Basten. 

AC Milan is aan een indrukwek¬ 
kend seizoen bezig. Zonder Europa 
Cup-zorgen, de ploeg is een jaar ge¬ 
schorst na de incidenten in en tegen 
Olympique Marseille, strijdt de 
ploeg op twee fronten: de landstitel 
en de beker. In de competitie is de 
ploeg nog zonder nederlaag. In 25 
wedstrijden scoorde het 49 keer en 
werd de verdediging 13 keer gepas¬ 
seerd. • Beeld van de wedstrijd VfB Stuttgart-FC Köln, dat door de Stuttgarters met 1-0 werd gewon¬ 
nen. Bij deze actie maakt Frankl Ordenewitz van FC Köln een vergeefse duikvlucht naar de 
bal. Michael Frontzeck van de thuisploeg kijkt toe. Foto: EPA 


Van de 49 schreef Van Basten er 21 schijnt niet op een miljoentje of 75 
op zijn conto. te kijken. Hij zou een bod van bijna 

30 miljoen gulden uitgebracht heb- 
In de wandelgangen gonsde het van ben op middenvelder Lentini van 
de transfergeruchten. Berlusconi Torino. Daarmee zou de 22-jarige 


speler in een klap de duurste speler 
van de wereld worden. Voor Papin, 
de spits van Marseille, is Berlusconi 
bereid 26,5 miljoen gulden uit te tel¬ 
len. Voor de contractverlengingen 


wordt gezond 

TILBURG — Nagib el Farou- 
gui, speler van de eredivisie¬ 
club Willem II, zal volgens 
clubarts Vioen volledig herstel¬ 
len van zijn verwondingen, die 
hij onlangs bij een treinonge¬ 
luk opliep. Het 18-jarige talent 
brak op 3 maart zijn bekken. 


Test Blinker 
en Fraser 

ROTTERDAM - Hans Doijee 
onderwerpt Regi Blinker en 
Henk Fraser vanmiddag aan 
een laatste test. Na de training 
beslist de trainer van Feye¬ 
noord of hij één of beide spe¬ 
lers opneemt in de selectie van 
zestien man voor de Europese 
return woensdagavond tegen 
Tottenham Hotspur. 

Het geblesseerde duo ontbrak 
zaterdagavond in de wedstrijd 
tegen MVV. Gisteren werkte 
het tweetal buiten de groep een 
aangepast schema af. Dorjee 
toonde zich optimistisch over 
het herstel van Fraser, over 
Blinker was de Delftenaar min¬ 
der hoopvol gestemd. 


van het trio Nederlanders circa 25 
miljoen gulden. 


Leeds United 

De titelgegadigden in de Engelse 
eerste divisie hebben drie punten 
binnengehaald. Koploper Leeds 
United, drie dagen eerder met 1-4 
ten onder gegaan bij Queen’s Park 
Rangers, zegevierde op eigen veld 
met met minder dan 5-1 over mid¬ 
denmoter Wimbledon. Manchester 
United bleef echter favoriet voor 
het landskampioenschap door bij 
Sheffield United een kostbare over- 
winning van 2-1 weg te halen. De 
Mancunians. die drie wedstrijden 
minder speelden, bleven daardoor 
op slechts twéé punten volgen. 

Ook nummer drie van de ranglijst. 
Sheffield Wednesday, kwam tot 
winst. Bij Tottenham Hotspur, te¬ 
genstander van Feyenoord in het 
toernooi om de Europacup voor be¬ 
kerwinnaars, zegevierde Sheffield 
met 2-0. 


Barcelona 

Barcelona heeft op de 26ste speel¬ 
dag van de Spaanse competitie kop¬ 
loper Real Madrid in punten inge¬ 
haald. De ploeg van coach Johan 
Cruijff hield aan het duel tegen 
nummer drie Atletico Madrid één 
punt over (2-2), na een achterstand 
van 0-2. Real Madrid, dat drie maan¬ 
den geleden onder de weggestuur¬ 
de trainer Antic nog een voorsprong 
van acht punten op de aartsrivaal 
telde, verloor bij Logrones met 0-1. 

De club van Leo Beenhakker bleef 
op basis van een beter doelsaldo op 
de eerste plaats. 
151 fel 


limburgs dagblad res. klassen 


H(gt2-VWD32 ■ 

2- 0 

SRUnd 2 -Volharding 2 

0- 4 

EHC 2 -Venray 2 

7- 1 

Rapid 2-SVN 2 

1- 2 

RKMSV 2 -Almania 2 

0- 2 

RjyVL 2-Panningen 2 

0- 2 

Ps8mngen2 

17-29 

Volharding 2 

18-.28 

Almania2 

18-28 


HKVCL2 
Haslou 2 2 -Haslou 2 1-1 

L 2 -Scham 2 1- 0 

2 -Leonidas 2 1-0 


17- 25 

18- 25 
17-23 
17-19 
16-18 

17- 16 

15- 14 

18- 14 
18-14 

16- 13 

17- 11 
16-10 


RKSW 

Heythuysen 

KOC 

Laar 

SHH 

S wilt 2 

RKHVC 

Heel 

Brevendia 2 


Eerste Klasse G 
Grashoek -KVC 2 
MVC2-HBSV2 
Boek oei -Bieslo 
Reuver 2-FC V 2 
Stand: 

Grashoek 
SWH 
FCV 2 
Bieslo 
Boekoel 
Steyl 
KVC 2 
Top *27 
HBSV2 
Reuver2 
MVp 2 
Grathem 


Eerste Klasse 1 

SyME 2-Meerssen 3 
MKC 2 -Armada 2 
RVU 2 -Quick ’08 2 
Scharn3 -SCG3 
Stand: 

MKC 2 
Quick’08 2 
HHdÉsrv.2 

17- 

Pefthsrh 2 

18- *VMSk 3-Susteren 2 
Dr Ster 2 -L’heuvel 2 


De Ster 2 

Utta«2 
Wtama 3 WW 2 
RVU 2 ' 
Almania 3 
Scham 3 
Hulsberg 2 ; 
RKHSV2 ; 
Armada 2 
SCG3 
Meerssen 3 


Eerste Klasse J 

Héilust 2 -RKTSV 2 
Schuttersv. 2 -Simpelv. 

2 

Bekkerv. 3 -Schinveld 2 
Stand; 

H’broek 2 
Schuttersv. 2 
Laura 2 
Schinveld 2 
Heilust 2 
RKTSV2 
Waub. B. 2 
- M iranda 2 
1 _ 0 Bekkerv. 3 
o n Sportclub 2 
GSV2 

17_25 Simpelv. 2 __ 

17-24 Eerste Klasse K 
17-23 Megacles 2 -Egchel 2 

17- 32 Heel 2-Sparta 4 

18- 20 Bevó 2-Wittenh. 3 
RKSV02-EW2 


W’mina 4 -Leveroy 2 


Bevo2 
Megacles 2. 
Wittenh. 3 
Panningen 3 
Leveroy 2 
EW2 
Egchel 2 
Heel 2 
Merefeldia 3 
W’mina 4 


Tweede Klasse B 

RKASV 3-Gehos 
DBSV 2 -RKBFC 2 
Standaard 3 -Rapid 3 
Willem 13 -Geulsche R. 


Geulsche L 
RKASV 3 
RWemIR 


’ Kakertse B. 2 
Wünandia 2 
i Helios 2 
> VKC 3 
i Kolonia3 

Minor 3 

12-12 
11-10 
12- 8 

12- 7 

13- 7 
12- 4 

Tweede Klasse I 


Limburgia 3 -Mariar. 2 1-4 

Passart 2 -Treebeek 2 

4- 1 

1 Stand: 


Schuttersv. 3 

13-19 

Mariar. 2 

14-17 

Passart 2 

15-17 

Doenrade 

13-16 

Limburgia 3 

13-14 

CSVT 

15-14 

Langeberg2 

13-13 

, H’broek 3 

12-13 

Treebeek 2 

14-10 

N. Einde 3 

13-10 

L De Leeuw 2 

14-10 

VKC 4 

13- 9 

Tweede Klasse J 


Mariar. 3-Doenrade 2 

1- 1 

De Leeuw 3 -RKDFC 2 1- 1 

EHC 3-Sittard 3 

1- 2 

Spaubeek 2 -Jabeek 

2- 2 

Stand: 


Adveo 2 

14-20 

RKDFC2 

15-19 

Sittard 3 

13-19 

De Leeuw 3 

14-19 

Doenrade 2 

14-16 

Jabeek 

15-15 

Mariar. 3 

14-15 

Treebeek 3 

14-14 

EHC 3 

15-12 

» Spaubeek 2 

14- 9 

Schinveld 3 

' 14- 7 

Schinnen 2 

14- 5 

Tweede Klasse K 


Sanderbout 2-DVO 2 

4- 0 

Havantia 2 -Sweikh. B. 2 1- 1 

r LHBMC 2 -Doenrade 3 6- 0 

. Quick’08 3 IVS 2 

1- 5 

Stand: 


IVS 2 

15-25 

L Sanderbout 2 

’16-23 

LHBMC 2 

14-19 

Havahtia 2 

16-19 

COV 

lfcria 

Caesar 3 

15-15 

Sweikh. B. 2 

15-M 

1 Quick’083 

15-14 

DVO 2 

15-12 

SVM3 

15- 9 

De Ster 4 

13- V 

Doenrade 3 

14-0 

Tweede Klasse L 


SVE 2 -Stadbroek 2 

0- 2 

Almania 4-DVO 3 

2-1 

Kluis 3 -Neerbeek 

2- 2 

L’heuvel 3 -Bom 2 

IJ- 3 

! De Ster 5 -Urmondia 2 3- 0 I 

Stand: 


Buchten 2 

15-26 

Neerbeek 

15-26 

Bom 2 

16-24 

Limbricht 

15-23 . 

SVE 2 

15-15 

Urmondia 2 

14-12 . 

DeSter 5 

15-12 

L’heuvel 3 

16-11 

Stadbroek 2 

16-10 

DVO 3 

15- 9 

Kluis 3 

16- 9 

Almania 4 

15- 7 , 

Tweede Klasse M 


St Joost 2-Buchten 3 

'2r 0 

Brem 3-De Ster 3 

, r P* 7 

PSV 2 -Suateren 3 

0-2 


LL 


bulletin 


St. Pieter2 
Polaris4 
Sp. Caberg 4 
GeulseB. 2 
RHC 2 
MVV’02 2 
Heer 4 
White Star 2 


Derde Klasse B 

RKVVL 5 -RKVCL 5 
Scham 5-DBSV 4 
Meerssen 5 -Rapid 5 
Willem 1 4 -Daalhof 3 
Stand: 

RKVCL 5 
Vinkensl. 4 
RKVVL5 
DBSV 4 
MKC 6 
Scham 5 
Daalhof 3 
RKBFC3 
Meerssen 5 
Rapid 3 
WW 4 
Willem 14 


17-19 
17-17 
14-15 
17-15 
17-14 
16- 9 

16- 7 

17- 3 


16-27 

16- 25 

17- 23 
17-23 
17.-21 
17-17 
16-16 
17-12 
17-12 
16-10 
17- 8 
17- 6 


Derde Klasse D 

Valk- B. 2 -Meerssen 4 
RKBFC 3 -Gerendal 
Mh eerder B. 3 -Banhol- 
tia8 v- ' ■ 

Struchter B. 2 -Berg 3 Armada 3 16-22 

Almania 5 16-21 

GVCG3 16-20 

EW5 16-18 

Susteren 5 16-18 

Bom 4 17-17 

Stadbroek 3 17-16 

Sittard4 17-16 

DV0 4 16-11 

Roosteren 3 15- 8 

Urmondia 3 15- 3 


Derde Klasse M 

EMS 4 -Slekker. B. 3 3-2 

Walburgia 2 -EW 4 4-3 

Rios 3 -Susteren 4 5-3 

Stand: 

Leeuwen 4 13-24 

EMS 4 15-23 

Linne3 13-18 

Heel 3 * 13-17 

EW 4 15-16 

Rios 3 15-15 

Walburgia 2 14-18 

Maasbr. 4 12- 9 

Stekker. B. 3 15- 7 

Armada 4 13- 7 

Susteren 4 14- 6 


Derde Klasse N 

EMS 6-Vlodrop 2 0- 2 

O’berg 2 W’mina 8 0-0 

Vesta 2 -E W 3 0- 2 

RKAVC 2 -Susterse B. 2 2- 0 
SVH 4 -Beegden 2 1-0 

Stand: 

Vesta 2 16-23 

EW3 15-22 

O’berg 2 16-22 

MHD 2 15-20 

Susterse B. 2 17-19 

SVH 4 17-17 

RKAVC 2 16-18 

Boekoel2 16-16 

Vlodrop 2 14-,tl 

Beegden 2 17-11 

W’mina 8 16-10 

EMS 6 15- 3 


Derde Klasse O 

FC Oda 4-Vesta 3 2- 4 

W’mina 5 -Haeten 3 2- 1 

Roermond 3 -Swift 4 ' 2- 0 

Laar 3 -Nunhem 2 0- 0 

RKSVN 4 -Swalmen 4 4-0 

RKSNA2-EMS5 2- 2 

'Stand;: 

EMS5 17-28 

W’mina 5 16-25 

RKSVN 4 16-23 

Laar 3 17-22 

Nunhem 2 * 17-17 

Haeten 3 .17-17 

Swalmeh4 ’ •' 16-19: 

RKSNA2 17-13' 

Vesta 3. 17-15 

Swift 4 17-14 

Roermond 3 16- 8 

FC Oda 4 17- 3 


Derde Klasse P __ 

Megacles5-Brevend.5 2- $ Eösdenl 

jBeyth 3 -Merefeld. 4 "X-,* Schip 

Laar 5 -Thom 3 i RVU 

KOC 2-W’mina 6 . 3- 

Veritas3 -RKSVO 4 1- 

FC Oda 3 -EMS 7 4L 


Brevend. 5 
M ftrefeld. 4 


W’mina6 


Heer? 14-21 

Keer 3 13-20 

RKVCL 6 16-17 

Willem 16 15 -, 13 

MKC 10 15-13 

RVU 5 15-10 

VNB 3 16- 9 

Leonidas 9 16- 8 

Bemeten 2 15-4 


Vierde klasse E 

Polaris 5 -RKHSV4 7- 0 

Standaard 5 -Scham 6 1-2 

Stand: 

Standaard 5 13-22 

Scham 6 12-19 

Iason4 14-18 

RVU 6 14-14 

Amicitas3 11-12 

Polaris 5 12-10 

Keer 5 11- 7 

RKVVL 6 .12-6 

RKHSV4 11- 2 


Vierde klasse, F 

RKBFC 6 -RKUVC 4 1- 1 

Berg 4-Meerssen 6 0- 1 

RVU 4-Walram 3 5- 0 

Keer 4 -RK WM 4 1- 2 

Willem 15 -MW 4 0- 0 

Stand: 

MW 4 , 17-30 

Willem 15 16-26 

RKUVC 4 . 17-22 

RKBFC 6 17-21 

Keer 4 'ï 1 • 16-20 

RKWM4 . 16-19 

Meerssen 6 16-18 

RVU 4 16-16 

Berg 4 16-11 

Walram 3 17- 7 

Bunde4 16- 5 

Iason 5 16- 1 


Vierdeklasse G ( 

SCG 5 -RKUVC 1 2- 1 

Geulse B. 3 -Maastr. B. 3 7- 0 


Coriovall. 4 -Laura 6 
Haslou 5 -Laura 4 
Stand: 

Maastr. B. 3 
Haslou 5 • 

SC KR 3 
Minor 7 . 
Standaard6 
Coriovall. 6 
GeulseB. 3 
SCG 5 
WiilreS 
Laura 4' 

RKUVC5 
Laurai.0 r . 


16-28 

17-22 

14- 20 

12- 19 
12-18 

15- 14 

16- 18 
J7-11 

13- 9 

14- 9 
16- 9 
16- 7 


■ / 

Schinnen 3 

12-11 

Schinveld 5 

14-11 

Jabeek 3 

12-10 

Doenrade 4 

15- 9 

BVC 3 

15- 8 

Egge 4 

13- 6 

Amstenrade 3 

13- 4 

Vierde klasse Q 


Kluis 4 -SVM 4 

1- 6 

Stuud: 

• , 

Heidebloem 2 

14-25 

LHBMC 3 

15-24 

Adveo4 

11-16 

Neerbeek 2 

13-16 

Havantia 4 

12-14 

SVM 4 

15-13 

Langeberg 5 

12-11 

De Ster 7 

12-11 

Kluis 4 

15- 8 

L’heuvel 5 

14- 6 

Schinnen 5 

11- 0 

Vierde klasse R 


Neerbeek 3 -Heide- 5- 3 

bloem 4 


Hrln. Sport 5 -Sander- 

6- 1 

bout 4 

' 

Sittardia 2 -Limbricht 2 

3- 2 

Stand: 


Sittardia 2 

17-28 

DVO 5 

16t25 

Hrln. Sport 5 

15-24 

Limbricht 2 

16-23 

IVS 3 

16r21 

Kluis 5 

15-19 

Quick 6 

15-18 


15- 9 

OVCS 3 

15-8 

Neerbeek 3 

17- 6 

Heidebloem 4 

16- 5 

Sanderbout 4 

17- 4 

Vierde klasse S 


RKSNA 4 -Sittardia 3 

2- 9 

FC Ria 3 -Armada 5 

1- 3 

Stand: 


Obbicht 3' 

13-22 

Armada 5 

12-18 

Buchten 4 

12-16 

SVE 4 

13-16 

Sanderbout 5 

11-19 

SjttardiaS 

13-23 

OVCS 4 

12-13 

IVS 4 • 

IJh 6 

RKSNA4 

13-J 3 

FC Ria 3 

12- 2 Maandag 16 maart 1992 


Vierde klasse T 

St Joost 3 -Stevensw. 3 
Stekker B. 4-RKSNA5 
GVCG 4-SustB. 3 
Suateren 6 -Dieteren 2 

Stand: 

SustereA6 


Buchten 5 
RKSNA5 
GVCG 4 


St Joost 2 
GVCG 2 
Susteren 3 
Stevensw. 2 
De Ster 3 
Obbicht 2 
Centrum B. 2 
F€ Ria2 
Buchten 3 
Stekker B. 2 
Bom 3- 
3,-Haanrade 3 

Haanrsdkt'8 
RKONS4 
Heilust 3 
8VK2 

Kakeret*B,4 
Cbevma on t4 
A^xwch 8 . : / 2 - 2 

17-^27 i R- Oda5 

14- 20 

13-18 Desde Klasse Q , 

15- 17 $WH2 r Buggenuin 

ISr w, 6 -Laar tK 

1345 lrxsina?-Hom2 • - 

15-15 RKVB 3 Panningen 7 

Leveroy 3 -FC Oda». 
4-Megacles 4 


Oranje Vierde klasse U 

4 -SHH 3 6-0 

4 -Maasbracht 5 :..5-r j 
RKWB2-PSV4 1-8 


Msasbracht 5 


Egchel 7 -Heyth.5 
Stand: 

RKSVN6 
Mereféld. 9 
RKMSV7 <• 
W’mina 9 
Leveroy 5 
Helden 6 
Egchel 7 
Heyth.5 
Bevo 5 
RKVB 4 
Panningen 9 


Vierde klasse CC 
Egchel 6 -KVC 4 
RKBVC 3 -Helden 7 
Grashoek 3 -VCH10 
RKSVN 8 -RKMSV 8 
Eiker B. 2 -Koningsl. 4 
Baarlo 8 -Panningen 10 
Stand: 

Helden 7 
RKMSV 8 
Egchel 6 
Koningsl. 4 
KVC 4 
RKSVN 8 
VCH 10 
Baarlo 8 
Panningen 10 
Eiker B. 2 
Grashoek 3 
RKBVC 3 


Vierde klasse Zi 

CSVT 3 -ifbroek 5 
Gr. Ster 7 -GSV 4 
Stand: 

H’broek 5 
Gr. Ster 7 
VKC 5 
Schinnen 4 
COV3 
Minor 6 
RKDFC5 
GSV 4 " 

CSVT 3 
Heidebloem 5 


Vierde klasse Z2 

RKTSV 6-Minor 5 
Stand: 

SVN 7 
Gr. Ster 6 
Minor 5 
RKTSV 6 
RKSNE5 
Vaesrade5 
Passart 4 

N. Einde 5 ' ' >■ 

Weltania 6 

CSVT 2 

Eik’veld 5 

A.bosch4 


Vierde klasse Z3 

Centrum B. 3 -VKC 6 
Stand: 

SVN 8 
Bekkerv.8 
Centrum B. 3- - * 
Adveo.6 
Heksenb. 6 
DVO 6 
VKC 6 
De Leeuw 5 
LHBMC4 
De Heeg 3 


16-32 

16-21 

15- 20 

16- 18 
16-16 
15-15 
15-11 
15-10 
15- 9 

14- 8 

15- 8 17-30 

16- 27 

17- 26 
17-25 
17-17 
17-15 
17-14 
17-13 
16-12 
17-12 
17-10 
17—’ 1 


15-22 

14-20 

13-19 

13-18 

12-12 

11- 9 

12- 9 
11 - 6 
12 - 6 
12- 3 


15-27 

14-23 

14- 17 

15- J7 
13-16 
13-15 

13- 13 

14- 11 
14- 3 
13- 8 
lV 5 
13- 4 


13- 24 

11- 19 

14- 17 
14-16 
13-16 
13-10 

12 - 9 

11- 7 

13- 6 

12 - 2 


Dames le Klasse Zuid 

Susteren -Leveroy 2 
Linrre -Heksenberg 
De Leeuw -Sportclub 
Keer-SVH 
Rapid -Heilust 
Stand: 

De Leeuw 

Nyswilfer 

Heksenberg 

Rapid 

Keer 

Sportclub 

Heilust 

Leveroy 2 

SVH 

Susteren 

Linne 


Dames le Klasse Noord 

Venray -America 
RKHVC -Merefeldia 
MVC -RKDEV 
Quick B.-RKMSV 
Bevo -Brevendia 
Stand: 

Venray 
Quick B. 

RKHVC 

RKDEV 

Brevendia . 

RKMSV 

America 

Reuver 

Merefeldia 

MVC 

Wittenh. 

Bevo 


Dames 2e Klasse Zuid 
Coriovall um -Klimma- 
hia 

Haan rade -RKVCL 
ÖBSV-WDZ 
Weltania -Leonidas 
Tree beek -Egge 
Stand: 

Klimmania 

DBSV 

RKVCL 

Egge 

WDZ 


14-21 

14-21 

12-20 

14-18 

14-17 

14- 14 

13- 13 

15- 12 

14- 7 

15- 6 
15- 5 


16-28 

16-27 

16-26 

15- 21 

16- 20 
16-18 
15-12 

14- 11 

15- 10 

16- 7 

15- 6 

16- 0 


eltenia 
Coriovall uiti 


Haanrade 


Dames 2e Klasse Midden 

RKVB-KOC 
Mariarade -Vesta 
Helden-OVCS 


Helden 
Stekker B 


Mariarade 


jeugd 


5'*Gègrtr. B. ’ 1- 1 


RKIW 
Eijsctek5 
Slenaken2 . 

1 § w^i§.3 
J- o Schhrimsrta 
t-H 3 RKMVC4 
Reytn. B.1 


16-2» 

15—24 

15- 23 

16- 22 


Jeugd Hoofdklasse B 

Willem II -Feyenoord 
Fortuna S -Twente 


r i | iii | | iM | Pre 


Heksenberg 3 -Miranda 
4 

SVK 3 -Kakfertse B. 3 
Coriovall 8 -RKHBS 4 


Polaris 3-MKC 4 
Rapid 4 -De Heeg 

Rapid 4 RKVVL 4 
Scham4 
Geertr. B.2 
RKASV 4 
Polaris 3 


14-21 

13- 80 

14- 1» 
14-18 

13- 17 

14- 15 
1344 

13- 12 

18-12 

14- 1» 

15- 7 
15- I 


14-25 

14-23 

14-22 

14-14 

13- 13 

14- 12 

14- 11 

15- 11 
14-10 
14- 7 
14- 6 


Struchter B. -Nooeb. B. 4- 0 

5 -Walram 2 1- 4 

lason 3-Bemeten ’ 1- 3 


15-30 

15-21 

I 67 I» 

'15-18 

15-18 

15-15 

15-16 

m 

15- 
15-22 tBaegden 4 -Brêchterb. 3 0- 2 

«Walmen 7*Hom 3 1- 8 

Victoria 4-EMS 8 , 5*» 2 

15-1» stand: ■’ ™ 

I®" ® Swift 5 15-27 

ïJr.fjEMsa 
19-33 

15-31 

18-28 

18-22 

19-21 

18-49 


Dieteren 

Juliaiie2 

RKSVW2 

Putbroek 

Bracbtérb 


Struchter B- 
Sibbe 
RKWM2 
Bemeten 

Walram 2 
Vijlen 3 
Noorb. B. 2 
3 ' 


Tweede Klasse O 


EMS 3 -SHH 2 

rn-ZEÏf 

PSV 3 -S walmen 3 

kS|I 

Roermond 2-Swift 3 

Ei 

SVH3 -Bieslo 2 

1- 2 

RKSVW 3 -Leeuwen 2 

1- 4 

Rios 2 -Thom 2 

4- 0 

Stand: 

• 

PSV3 , - 

16-25 

S walmen 3 

16-23 

Leeuwen 2 

12-22 

RKSVW 3 

16-18 

Rios 2 : ... 

15-18 

Bieslo 2 

16-16 

Roermond 2 

15^-15 


Panningen? 
o , Brevend. 6 
Megacles 4 
, , Leveroy 3 

, » SWH 3 

* W’mina 7 
lé _ at )FCOda6 

itg 

15-18 
15-18 
15-» 

15- 18 

itg 

m 

16- 6 


Lémnaia 3>Zwart W. 4 


W, Groen 4 -Simpelv. 4 

Stand: 

2- 3 

Simpelv. 4 

14-23 

Noorb, B.4, 

12-19 

Q«£pen4 

14-17 

Zwart W. 4 

15-17 
.8 -MVC 5 


RKSVN 5 Egge 3 -Wünandia 3 3-1 

Pssaart 3-RKH8V 4 5- t 

3-JUCSp 

; i- i 


RKSNA 3 -RKAVC 3 ., 
SVH 5 -S walmen 8 
Roermond 4 -Swalmen 6 
Cnberf 3-Linne6 
Rios 4 -Vesta 4 
ofldSp. -MW 1-3 
Stand: 

NEC 18-27 

Quick 18-25 

RodaJC 17-23 

Eindhoven 17-22 

Helmond Sp. 18-21 

PSV2 17-20 

FC WV 15-17 

MW 18-17 

Treffers 18-15 

DCS 18-12 

Volharding , 18-6 

yW03 18- 5 


Dames Xe Klasse Noord 

Resia -Sparta ' 

Egchel-SSS 2 


8- 1 
2- 1 

Melderslo -Roggel 

Stand: 

4 

HRC 

14-22 

Steyl 

13-19 

Sparta 

15-19 

Swolgense B. 

14-17 

SSS2 

10-18 

Bterick 

13-16 

Resia 

16-15 

Roggel : 

14-11 

Helden 2 

14-10 

Melderslo 

15- 9 

Egchel 

14- 9 

KVC 

14- 7 

Dames 3e Klasse A 

Lemirsia-Schimmelt 

1- 4 

Daalhof -Rapid 2 

4- 1 

Willem I -EHC 

0- 2 


M 

IiSl y^'” * 

Ï5-X7 

Vaesrade 

13-26 

RKIW 

15-22 

MKC 

16-21 

EÜsden 

15-20 

Willem I 

15-15 

Hulsberg 

13-13 

WW 2 

16-11 

Rapid 2 

Lemirsia 

19- 9 
Ï5-> 
16-6 

Schimmert : 

Daalhof 

16-5 

Dames 3e KtasseH 

FC Gracht -Rimburg 

0- 2 

Stand: 

Kolonia 

9-18 

VKC 

10-17 

Nteuw Eind» 

9-12 


Dames 3e divisie m 

Sittardia-Hovoc j 

Set U p-Sondermeym 

Velden-VCH 3 1 

Geevers-Dynamic J 

Voerendaal-Jokers | 

Stand 1 

VCH 3 % 

Dynamic 

Hovoc 

Rooyse 

Sondermeyer 

Velden 

Voerendaal 

Geevers 

Set Up J 

Rapid 2 ■; 

Jokers 

SittardiaD i 

Heren le divisie B< 

BCS Comp.S.-Geeu 
Leython-Delta . 
Vocasa-Pëelpush \ 
WC-Sloedr.Sp. 
Nokia-Rijnmond <' 4 
Odulphus-Vrevok 
Stand | 

Vrevok 1 

Sliedr.Sport > ■ 

WC i 

Nokia } 

Geevers 
Delta 
Rijnmond 
Peelpush 
Odulphus X 
Vocasa 
Leython 
BCS Comp.S. 

X=3 punten in- 

Heven 2e divisie 

Flamingo’ s-Somas , 
Autodrop 2-Velden' 
Marres-Hypotheb'Ef 
WC 2-VCH 
Polaris-Hajraa 
Jola-Facopa 


Facopa Weert ■. 
Jola/Olympus j 
Flamingo’s " 

Polaris j 

Hajraa i 

Hypotheker '4 
VCH 1 

Autodrop/VCG 2 •/ 
Somas/Avtivia J \ 
WC 2 1 

Morrea/Hulst 
Velden f 

Heren 3c divisie B j 
Sittardia-Maasbraché 
Interkont-Wevoc : l 
Vocas-Nuvoc \ 
Revoc-Kompro 
Ledub-Jansaen 
Stand. 

Janssen 

Kompro 

Rapid " 

Sittardia 

Vocas ' 

Revoc 

Nuvoc 

Wevoc 

Maasbracht 

Ledub 

Rooyse 

Interkontakt D 


zaalhoi 


DAMES 

eerste divisie 

Sittard-Bevo 
OSC 2-Intemos 
Hermes-Iason 
Loreal-SVM 
Westlandia-Velo Westhmdia tweede divisie 

Kwtek-Esca 
Were Di-Achilles 
Sittard 2-PosterhoU 


Blauw Wit-Heeten 


Blauw WK 


B. 

Sparta’16 
RKSVN 
Wittenh. 
PSVIÖ 


Posterholt 


darde divisie 

Ra p iditas-gindhovc» 
Xephyr-Mes-rfigldia 
Mar gre teii -N iobe 
Leudal-PSV2 
Swift H-Caessr 


RKONS6 
Waubach» 
EikSreld4 
Kolonia7 
SCKR4 ./Sp’-v 
RKHBS 5 y: • • 

Mariaradaft#^] 

Heeriau S j 
Waub. B.4 -: ? 
Vierde klsssr Z 

RKHVC 3-Brevendia 7 
Nunhem 3-RKSW 3 
Merefeld. 7-A’heide 4 
Leverdy4 -Moesèl 5 
Cpeicent. 3-KOC 4 
Stand: ' 

Merefeld. 7 15t*7 
14-14 
14-11 
14-10 
12-8 

14- 81 Bevo 2 -Hegeisom 0- 2 

1tev«0die2 -RKMSV 2 Orl 

RKHVC 2 16-39 

Someren 2 15-27 

Venray 2 15-21 


SVM j 
RKBSV 
Voerend. 
L’heuvel 
Bekkerv. 
ai Hsdou 


MVCL19 2 
RKDEV2 
RKSVN 
DÈSM 
Hegeisom 
Brevendia 2 


7 


Leveroy4 
CrescenkS 


kiksseCV; 
RKASV 5 -Daalhof 4 
^wS-Amelie* 

Heer8* 


Nunhem 8 
RKSVN7 , 
4 


SWH 4 -BufegtTium 2 
FC Oda 9-Merefeld. 8 
15+37 

15-22 

J5^J8 
15-15 
15-14 
J5» » 
15- 9 
15- 5 
6 


Hoèfdklasse Dames 

SET rLeveroy , 

GDA .Ceteritss ■>,, 
VOW .Braakhuizen ' 
Bavel-WoeuselreB. * 
DenDimgen-KFC 
(Nhmo'NEC ■ 


_ .. Heyth.4 . 7- 0 

Nunhem 4 .RKHVC 2 5- 4 


16- l 28 

15-28 


BevCi: 

GDA 

NECe- 1 ;. v- v 

srp 

Braakhuizen 
Celéritas 
Olhreo 
Leveroy . 

HST** 


l 


.‘5-, 2 
4- Q 
1- 1 

® | Sy mm a chla 


17- 32 

18- 24 
15-23 
18-22 

17- 21 

18- 18 
18-15 

17- 13 

18- 13 
17-11 B r 

14 

li »1 <i T TsJ ïi 

i 

ia . 
dl 

34 

04 

04 

3J» 

34 

j - 


ma: RKSVO5 
FC Oda 9 


*: 5 

lEZggri T7m~»rrr!rTTi 


-Pr. Irene 


^g|«aa-gvu 8 . 
BgEglO.StttSjhl 

WfciteStar 9 : 

8 i ièi&we 


Vierde klasse P 
Amstenrade , 3 
Lèeuw 4 

RKBSV 8 -BVC 3 


0- 
2— 

3- 1 |Limburgia& 
a jAdveo* 

14- 28 

15- 23 


-Dn 9rr 8 

g. 3 1 Nunhem 4 


Hulsel -Herptse B.; 
Nooit Gedacht -Herpi- 
nia - 

NOAD -WW *28 , . . p.-Normis 
0- '3" : Sttum * 

5- ; 4 Vocasa ’ ■ 

'• NormiS/Orion 
3- 5 Switch 

Facopa Weert 

SST 1 

Autodrop ;; 
Herpihla .; 17-16 

SSS '18 V 15-14 

Hururene», -15: 


VqH2 

Chïtas 


| i«*‘ ' 'j 


1 >.'v; v^V'AViVilÊ.j» ♦L+* | y-‘ ft v 
Maandag 16 maart 1992 • Pagina 15 


lintburgs dagblad A 


sport i 


i ^ 

* 


ernard eerste Franse winnaar Parijs-Nice sinds dertien jaar Breukink geeft zich 

Kasteelheer op podium n °s niet § ewonnen 


Jean-Paul van Poppel sprint naar ritwinst in de slote- 
^Ppe van de Ronde van Murcia. Etienne de Wilde (links) 
Mathieu Hermans (rechts) moeten genoegen nemen met 
^ Volgende ereplaatsen. Foto: epa 

Van Poppel sluit 
1 sprintersfestival 
weer winnend af 


Jj^RClA - De Ronde van Mur- 
jj 9 is gisteren geëindigd zoals hij 
v ^fcgonnen: met een sprintzege 
Jean-Paul van Poppel. De 
'Jarige Colombiaan Alvaro Me- 
Zegevierde in het eindklasse- 

Va^' 

* an Poppel maakte in de slote- 
jj?Pe te Murcia hard werken van 
2^ ploeggenoten Nico Verhoe- 
Tom Cordes en John van 
j n Akker naar behoren af. Op 
eerste dag zegevierde hij in 
jj°*ina de Seguro. In Murcia ein- 
. gde Alfonso Gutierrez als 
^eede en Matthieu Hermans als 

Ronde van Murcia werd, 
v a * s verwacht, een sprintersfes- 
al. De eindoverwinnaar zou 
^ de enige tijdrit moeten ko- 
e b> maar die voorspelling 


kwam niet uit. Vuelta-winnaar 
Melchor Mauri, pas nog winnaar 
van de Ronde van Valencia, nam 
in de tijdrit een optie. 

Mauri werd zaterdag van de lei¬ 
ding verdrongen door Alvaro 
Mejia, die voorbestemd is de 
nieuwe vaandeldrager van het 
Colombiaanse wielrennen te 
worden. Hij nam tussen Mazar- 
ron en Murcia de beklimming 
van de Bermejo te baat een ont¬ 
snapping op te zetten. Hij kreeg 
steun van de Spanjaarden Mar¬ 
tin en Cubino. Mejia beloofde 
niet mee te sprinten voor de 
etappezege. Hij nam genoegen 
met veertig seconden winst, 
waardoor hij de eerste plaats van 
Mauri kon overnemen. Zijn eind¬ 
zege kwam niet meer in gevaar. 


^ARDESPORT 

W ^sch. Indoor Brabant. Wereldbe- 
fc. Y^alificatie, tabel A. 1,60 m, na barra- 
Lansink (Ned) Libero H 0-33.42, 2. 
V». Lucky Luke 4-35,66, 3. Rayma- 
0^ ' Ratina Z 8-33,04, 4. Beerbaum, Rush 
^gediskwalificeerd wegens 3 weigerin- 
Wy\ tla eerste omloop: 4. ex aequo Romp, 
V r^’ Bost, President; Vangeenberg- 
Queen; Sloothaak, Walzerkönig; 
tOyj]® u ght-Ma n dli, Pirol B; Gretzer, Ma'r- 
,e allen 4 strafpunten. Stand wereld- 
Europese zone na 10 van J2 kwali- 
'^Wedstrijden: 1. Beerbaum en 
4 x ann P> Veronique Whitaker 57 
t>,g'^cNaught-Mandli 55 p, 5. Navet 54 
Wjji'Sloothaak en Becker 52 p, 8 . Michael 
^Os* er en Vangeenberghe 50 p, 10. 

45 p, 18. Raymakers 27 p, 21. Wil- 
5fji , Geeroms 24 p, 27. Lansink 22 p; 
6 . p. Romp 12 p, Van der Vleuten 11 
l^j'Rssance, na vierde barrage (muur 
S*MXL 1. Becker/Lausbub en Michael 
^er/Alonzo beiden opgegeven; na 
barrage (2,25 m): 3. Melliger, Am- 
j(jg e 4 stafpunten, 4. Sloothaak/Leonar- 
na tweede barrage (2,15 m): 5. Kenn, 
b^o 1 en Pollmann-Scheckhorst, Pirat 
4 7 R om p/ZinaIdo 8 . Internatio¬ 
nale springconcours, tabel A, 1,50 m, na 
<k a Se: 1 . Beerbaum/Athletico 0-31,09, 
(jJ^cker/Poly Royal 0-32,17, 3. WiUemsz 
Ojy roiï ts/B. Jonggor 4-30,45, 4. Bril/ 
Ahorn 8-30.03; na eerste om- 
Simon/Magnum 5 en John Whita- 
(m^arnmon beiden 0,25, 7. Raymakers/ 
i^etou Z, Hendrix/Prince Paradiso R, 
l^^bolee Vita allen 4. Springconcours, 
itL®* A, 1,40 m, op tijd: 1. Beerbaum/Ras- 
1 £ 0-58,78, 2. Melliger/Quinta C 0-59,87, 
Cjj’tendrix/Romina 0-64,09, 4. Tops/Dan- 
(L e | Girl 0-66,54, 5. Skelton/Florida 

■’lw'*' Jachtspringconcours, tabel C, 
your own line”, 1,40 m: 1. Nicolas, 
dj Peche 43,65, 2. Rodrigo Pessoa, Riton 
Co Ur g ec on 46,98, 3. Wauters, Paris 
4. Simon, Allez France D 49,81, 5. 
5 q rihann-Schweckhorst, Little Queen 
t^'ti ■ Dressuur, kür op muziek, kwalifi- 
jïj* v *>or wereldbekerflnale: 1. Monica 
fyfct?^ 0rescu ' Grunox 75,69 procent, 2. 
d In’ Eabienne 72,98, 3. Lavell, Gifted 

4. Loriston-Clarke, Dutch Gold 

5. Bartels-De Vries, Olympic Cou- 
tjg 69,94, 12. Haazen, Olympic Windsor 
L *• Stand wereldbeker, na 9 van 10 
{m**ificaties: 1. Bartels-De Vries 35, 2. 
ï^jkenberger en Theodorescu 33, 4. 

'^V>blad 31, 5. Capellmann-Lutkemeyer 
8 , ’A Werth 25, 7. Reiner Klimke (Dui) 18, 
VLp^iston-Clarke 17, 9. Van Grunsven, 

1 en Dallos 12, 16. Haazen 8 . Grand 
| 1- Bontje, Olympic Larius 1589 pun- 

Ok, 161,62 procent), 2. Van Grunsven, 
jjl'rnpic Bonfire 1582 (67,32), 3. Sanders, 
tu Ptreux 1558 (66,30), 4. Hester, Giorgio- 
h, 1524 (64,85), 5. Van Olst, Chevalier 
(fb 6 (64,51), 7. Gordijn, Ideaal 1496 
(to’ 66 ), 8 , Kasselmann, Miss Holland 1477 
( 5 j>‘;j 5 ), 9 . Van Cuyk, Mr. Jackson 1465 

; J^elrennen 

! l^jr^aten, Clubkampioenschappen van 
l®»burgse wielerverenigingen. A-ama- 

i 1. Roger Smeets (Elsloo, tevens 

i ^npioen van De Bergklimmers), 80 km 


NICE — Twee jaar geleden noemde de Franse pers Jean-Fran- 
cois Bernard nog een pseudo-vedette. Gisteren werd een extra P aald niet slecht gedaan. „Ik heb gaat de kopman van PDM, in het 
lading superlatieven uit de kast gehaald. De TV-verslaggevers het eerst f J aar in de ploeg van Echa- klassement door een aantal tuime- 
,, an -m-Dq o+T-nii^Qi/ 4 ^^ ^ u j varri in de anonimiteit kunnen fiet- lingen ver achterop geraakt, op voor 

R3 struike den over hun eigen woorden. Niet gespeend sen Zonder druk en verplichtingen. Zijn derde opeenvolgende zege op 
van chauvinisme becommentarieerden zij de triomf van hun de slotdag van de Italiaanse trai- 

landgenoot in de 42ste Parijs-Nice. Het overdreven patriotis- Ik voelde me lekker in de rol van ningskoers. 
me was met enige fantasie te billijken, want Jeff Bernard be- helper. Er werden geen eisen ge¬ 
zorgde de organisatie van de „Koers naar de Zon” voor het ? te J d ' Alle aandac \ ht £mg uit naar De etappes m het weekeinde gingen 

poroi ____ T-!_ , . ^... , Indurain en Delgado. Dat kwam me naar de sterkste formatie: Anostea. 

P, . T e . f. en franse eindwinnaar. Gllbert g 0e d uit. Ik voel me dit jaar niet al- David Cassani en ex-wereldkma- 

UClOS-Bassalle was in 1980 zijn voorganger. leen lichamelijk in orde, maar ook pioen Moreno Argentin zorgden 

geestelijk. Ik heb geen enkel pro- voor de dubbelslag. Pechvogel: Ste- 

De 29-jarige slagerszoon misstaat nen de ploeg kan claimen. Ik ken bleem met mijn gezondheid. En dat fano Colage. De Italiaan moest het 

geenszins op de erelijst van de fiet- mijn plaats. En die is derde man geeft me zelfvertrouwen. Twee jaar met twee tweede plaatsen stellen, 

stocht van Parijs naar de Cote d’A- achter Indurain en Delgado.” geleden dacht ik nog aan stoppen. 

zur. Hij pedaleerde in de afsluitende Dat is nu niet meer aan’de orde”, De leiding in het algemeen klasse- 


nesto vorig jaar heeft Bernard be- 


PAGLIETTA - Voor Erik Breu¬ 
kink rest in de Tirreno - Adriatico 
niet meer dan de slotdag. Woensdag 


geenszins op de erelijst van de fiet- mijn plaats. En die is derde man geeft me zelfvertrouwen. Tw 
stocht van Parijs naar de Cote d’A- achter Indurain en Delgado.” geleden dacht ik nog aan st 

zur. Hij pedaleerde in de afsluitende Dat is nu niet meer aan’de 

klimtijdrit van 12 kilometer naar de De overstap van Toshiba naar Ba- sprak Bernard zelfverzekerd. 

top van de Col d’Eze alle twijfels___ 

aan diggelen. Onzekerheid die de 
kasteelheer zaterdag zelf had ver¬ 
oorzaakt door in de rit van Toulon 
naar Mandelieu-la-Napoule op Ro- 
minger en ploegmakker Indurain 
zeven seconden te verliezen, waar¬ 
door het verschil met de Zwitser en 
Tourwinnaar was gedaald tot zeven 
en elf tellen. Een wankele voor¬ 
sprong, gelet op de reputatie van 
Bernards rivalen in races tegen de 
klok. 

De ooit als opvolger van Bernard 
Hinault opgevoerde belofte liet 
evenwel niets heel van zijn concur¬ 
renten. De nog niet in topvorm ver¬ 
kerende Indurain leverde dik een 
minuut in (23.25), Rominger gaf 23 
tellen prijs (22.38). 

Bernard deed niet mee aan de eufo¬ 
rie rond zijn victorie. Wijs geworden 
door de ellendige ervaringen de af¬ 
gelopen jaren relativeerde hij zijn 
eerste winst in een rittenkoers. „Ja¬ 
ren geleden wilde ik meteen meer. 

Nu niet. Ik heb geleerd dat succes 
betrekkelijk is. Ik heb echt niet het 
gevoel dat ik het kopmanschap bin- 


Lenterace zonder 
vrouwenseleetie 

DEN HAAG - Bondscoach Piet 
Hoekstra en zijn vrouwenselectie 
hebben zich de woede op de hals 
gehaald van de organisatoren van 
de Lenterace. De opening van het 
wielerseizoen bij de vrouwen kende 
zaterdag in Olympisch kampioen 
Monique Knol wel een beroemde 
winnares. De Amersfoortse werd 
het wel een stuk gemakkelijker ge¬ 
maakt door het wegblijven van de 
selectie van Hoekstra, met als blik¬ 
vanger wereldkampioene Leontien 
van Moorsel. 

„Diepe teleurstelling”, reageerde 
Kruithof namens de organisatie op 
het wegblijven van de vrouwen- 
ploeg. „Ze vonden het waarschijn¬ 
lijk te koud.” 

De vrouwen van Hoekstra hadden 
zich niet ingeschreven voor de wed¬ 
strijd over 74 kilometer. „Dat doen 
ze nooit, maar meestal staan ze dan 
wel plotseling voor je neus. Een we¬ 
reldkampioene laat je dan niet 
staan”, aldus Kruithof. „Nu lieten ze 
helemaal niets van zich horen. Maar 
wel vaak klagen over te weinig wed¬ 
strijden. Hoekstra laat zijn verant¬ 
woordelijkheid liggen.” 


ment bleef in handen van de Itali- • Uitgelaten heft een deel van de VCH-selectie het glas op het zojuist behaalde kampioen¬ 
schap in de eerste divisie B. Foto: JAN PAUL KUIT 

Titelprimeur voor VCH 


Van onze correspondent 
PAUL DEMELINNE 


ROERMOND - Twee keer ach¬ 
tereen zweefde volleybalster Jac- 
keline Willems zaterdagavond 
even na zes uur, hoog op aan het 
net. Eerst voor een perfect solo- 
blok. Onmiddellijk gevolgd door 
een bevrijdende vreugdesprong. 
De buit was binnen voor de 
22-jarige studente en haar ploeg¬ 
genoten van VCH. Als eerste 
team legde de Heerlense equipe 
dit seizoen beslag op het kam¬ 
pioenschap in de nationale kom¬ 
petitie. In de Jo Gerrishal van 
Roermond werd de primeur 
werd opgeëist in stijl. Ondanks 
tastbaar aanwezige spanning be¬ 


dwong VCH in slechts 61 minu¬ 
ten Henzo/Oikos: 0-3 (12-15, 6-15, 
9-15), om vervolgens ongedom¬ 
peld te worden in bloemen, 
champagne en felicitaties. 

De automatische bonus: promo¬ 
tie naar de eredivisie, is dit jaar 
overigens niet van toepassing, 
omdat de hoogste speelklasse 
wordt ingekrompen van twaalf 
naar tien teams. Een en ander 
impliceert dat de kersverse titel¬ 
houder van de eerste divisie B 
eerst eind april in een uit- en 
thuiswedstrijd tegen ATC Hen¬ 
gelo, de aanstaande kampioen in 
de eerste divisie A, zal moeten 
aantreden. De winnaar wacht 
daarna de dubbele confrontatie 
met de nummer tien van de ere¬ 


divisie om één plaats in de elite- 
klasse. 

Ger Spijkers, dit seizoen verant¬ 
woordelijk voor de technische 
leiding in samenwerking met co- 
trainer Jeröme Houten, haakt 
naar alle waarschijnlijkheid af. 
„Een keer per week trainen en 
coachen is te weinig,” licht de er¬ 
varen keuzeheer toe, „Ik vind dit 
best leuk en zou het zo nog wel 
tien jaar kunnen volhouden. 
Maar dat is slechts een emotio¬ 
nele constatering en derhalve 
niet reëel. De ploeg kan verder 
reiken, maar dan met een trainer 
aan het roer die er veel meer tijd 
en werk in steekt. En die moge¬ 
lijkheden heb ik door mijn druk¬ 
ke, tijdrovende baan gewoon 
niet”. 


in 2.00.26, 2. R. Hendrikx op 20 sec, 3. E. 
Farenhout (kampioen WC Zuid-Limburg) 
0.38, 4. A. v.d. Maden 0.56, 5. T. Niekamp 
(kampioen De Ster) op 1.06, 6 . B. Meeu- 
wissen (kampioen Midden-Limburg), 7. 
A. Strouken (kampioen TWC Maastricht), 

8 . E. Hilkens, 9. J. Ramakers, 10. I. Vaes- 
sen, 11. R. Vrancken, 12. D. Crommen- 
tuyn, 13. J. Slaats, 14. A. van Mulken 
(kampioen Heuvelland), 15. B. Thoolen, 
16. P. Janssen, 17. P. Dahmen, 18. N. 
Creutzer, 19. Th. aan den Boom, 20. G. 
Bijnen, 21. J. Krist, 22. M. Ruwette, 23. R. 
Gielen, 24. E. v.d. Heijden, 25. R. Görtzen, 
26. R. Ubben, 27. P. Alleleyn, 28. D. 
Heemskerk, 29. D. Loenis, 30. L. Linssen. 
B-amateurs en veteranen: 1.Marcel Ris- 
wick (St. O’berg, tevens kampioen De 
Ster) 51 km in 1.23.53, 2. A. Moonen (kam¬ 
pioen Zuid-Limburg) op 14 sec, 3. G. Ne- 
lissen (kampioen Heuvelland), 4. J. As¬ 
pers, 5. M. Vanderlinden, 6 . P. Stijnen 
(kampioen Bergklimmers) 1.17, 7. M. 
Heuts, 8 . M. Quadflieg (kampioen TWC 
Maastricht) op 1.37, 9. Ch. Stijnen, 10. J. 
Koch, 11 . M. Sons, 12. V. Widdershoven, 
13. R. Moors, 14. P. v.d.Wetering, 15. R. 
Vullings. Junioren: 1 . Roger van der 
Borgh (Urmond, tevens kampioen TWC 
Maastricht) 61 km in 1.38.44, 2. S. Bijnen 
(kampioen Midden-Limburg), 3. R. v.d. 
Wall (kampioen De Ster), 4. A. Hollands 
(kampioen Zuid-Limburg), 5. S. Lotz 
(kampioen De Bergklimmers), 6 . I. Pee- 
ters, 7. A. Vos (kampioen Heuvelland), 8 . 
A. Bouten, 9. C. van Deursen, 10. R. Len- 
ders, 11. D. Rademakers, allen z.t, 12. L. 
Senden op 17 sec, 13. P. Ohen op 3.18, 14. 
R. Logtens, 15. C. Somborn. Nieuwelin¬ 
gen: 1 . Tim Heemskerk (Brunssum, te¬ 
vens kampioen Midden-Limburg) 32 km 
in 55.04, 2. J. Lucassen (kampioen TWC 
Maastricht) op 43 sec, 3. J. Willems (kam- 
pioen Heuvelland) op 2.55, 4. T. Bijnen 
3.54, 5. J. Goddery (kampioen Zuid-Lim¬ 
burg), 6 . D. Sijen (kampioen Bergklim¬ 
mers), 7. P. Pustjens (kampioen De Ster), 
8 . D. van Eisen, 9. R. Godding, 10. I. Was¬ 
serman, 11 . M. Vanderstappen, 12. P. 
Schellings, 13. B. Raes, 14. M. Muyrers, 
15. D. Corvers, allen z.t. als Bijnen. 
Parijs-Nice: Zevende etappe Toulon- 
Mandelieu-la-Napoule: 1 . Heulot 187 km 
in 4.39.38 (gem: 38,622 km/u), 2. Schurer 
0.27, 3. Montoya 0.48, 4. Indurain 0 . 53 , 5 . 
Rominger , 6 . Vargas, 7. Jerome Simon 
1.00, 9 .Gölz, 10. Bernard, 11 . Manin 1.14, 
12. Pedersen, 13. Giorgio Furlan, 14. Mot- 
tet, 15. Van de Laer 1:27, 16. Lance, 17. 
Julian Gorospe, 18. Gouvenou, 19. Frede- 
rico Garcia 1.33, 20. Juan Garcia 1.35, 35. 
Mare Siemons 2.12, 45. De Vries 2.26, 55. 
Lammerts 3.31, 77. Jac. van der Poel 5.42, 
78. Adri van der Poel, 84. Poels 8.15, 89. 
Nijdam 8.39, 98. Zanoli 10.09, 107. Pieters 

14.46, 112. Veenstra 16.40, 113. Mulders, 
123. Hoffman, 124. Solleveld, 130. en laat¬ 
ste Moreau 18.18. Achtste etappe, eerste 
deel Mandelieu-la-Napoule: 1 . Baffi 102 
km in 2.24.21 (gem: 42,396 km/u), 2. Colot- 
ti, 3. Anderson, 4. Museeuw, 5. Jerome 
Simon, 6 . Giovanetti, 7. Ribeiro, 8 . Mon¬ 
toya, 9. Robeet, 10. Kiefel, 11. Pensee, 12. 
Gaston, 13. De Vries, 14. Rezze, 15. Fo- 
rest, 16. Moreels, 17. Virenque, 18. Robin, 
19. Haghedooren, 20. Gölz, 61. Adri van 
der Poel 16.22, 62. Jac. van der Poel, 74. 
Poels, 75. Nijdam, 78. Solleveld, 79. Mare 


sport in cijfers I 


Siemons, 87. Lammerts allen z.t. als Van 
der Poel, 112. Zanoli 23.18, 114. Schurer, 
117. Hoffman, 118. en laatste Veenstra al¬ 
len z.t. als Zanoli. Uitgevallen o.a. Pieters 
en Mulders. Gediskwalificeerd: Veenstra, 
Zanoli, Schurer en Hoffman. Achtste 
etappe, tweede deel klimtijdrit Nice-Col 
d’Eze: 1- Bernard 12 km in 22.15 (gem: 
32,341 km/u), 2 . Rominger 0.23, 3. Manin 
0.57, 4. Julian Gorospe 1.01, 5. Indurain 

1.10, 6 . Montoya 1.21, 7. Jerome Simon 
1.27, 8 . Lance 1.38, 9. Gölz 1.41, 10. Cari- 
toux 1.45, 11. Leblanc 1.51, 12. Vargas 

1.56, 13. Kvalsvoll 1.57, 14. De Vries 2.06, 
15. Gelfi 2.06, 16. Mottet 2.08, 17. Robin 

2 . 10 , 18. Rezze 2.16, 19. Robeet z.t., 20. 
Millar 2.18, 50. Mare Siemons 3.57, 51. 
Adri van der Poel 3.58, 61. Poels 4.23, 71. 
Nijdam 5.06, 79. Solleveld 5.25, 86 . Jac. 
van der Poel 5.54, 94. Lammerts 6.09, 106. 
en laatste Moreau 11.10, Eindklassement: 

1. Bernard 25.27.57, 2. Rominger 0.34, 3. 
Indurain 1.17, 4. Montoya 1.46, 5. Manin 
2.14, 6 . Gölz 2.38, 7. Jerome Simon 3.14, 

8 . Julian Gorospe 3.17, 9. Vargas 3.24, 10. 
Mottet 3.29, 11 . Giorgio Furlan 3.33, 12. 
Kvalsvoll 4.03, 13. Caritoux 4.09, 14. Ro¬ 
bin 4.27, 15. Lance 4.32, 16. Virenque 4.39, 
17. Colotti 5.01, 18. Millar 5.17, 19. Ander¬ 
son 5.20, 20. Leblanc 6.12, 27. De Vries 
7.49, 55. Mare Siemons 26.34, 60. Lam¬ 
merts 30.31, 64. Adri van der Poel 31.17, 
71. Jac. van der Poel 36.41, 72. Poels 
37.03, 89. Nijdam 47.25, 95. Solleveld 

53.56, 106. en laatste Delphis 1.38.40. 

Tirreno-Adriatico: Vierde etappe Cas- 
sino-Sora: 1. Cassani 191 km in 5.07.05, 2 . 
Colage , 3. Ekimov (GOS) 0.08, 4. Scian- 
dri, 5. Zberg, 6 . Schur , 7. Simon, 8 . Ray- 
ner, 9. Spruch, 10. Zaina, 11. Sorensen, 12. 
Kelly, 13. Brochard, 14. Pierobon , 15. 
Bölts, 18. Rooks, 33. Van Aert, 40. Den 
Bakker 1.46, 48. Breukink, 93, Harmeling 
8.40, 114. Van Orsouw, 141. Maassen 
14.44. 143. Akkermans, 162. Talen. 175. 
Kools 26.09. Cerro al Volturno - Paglieta: 

1. Argentin 168 km 4.27.13, 2. Colage 0.01, 
3. Ekimov 0.04, 4 . Alcala, 5. Edwig van 
Hooydonck , 6 . Petito , 7. Van Aert, 8 . 
Puttini, 9. Jeker , 10. Chiurato , 11. Imbo- 
den , 12. Kuum, 13. Francois Simon, 14. 
Sörensen , 15. Roche , 26. Maassen, 36. 
Rooks 0.19, 48. Van Orsouw 0.46, 89. Har¬ 
meling 6.00, 91. Breukink, 112. Den Bak¬ 
ker, 161. Akkermans 9.24, 168. Kools. Niet 
gestart: Talen. Algemeen klassement: 1 . 
Chiurato 20.05.29, 2. Sörensen 0.02, 3. Co¬ 
lage 0.05, 4. Cassani 0.09, 5. Aicala 0.12, 6 . 
Jeker 0.19, 7. Zberg 0.22, 8 . Brochard 0.25, 

9. Imboden 0.28, 10. Van Aert 0.31, 11. Pe¬ 
tito 0.32, 12. Spruch 0.32, 13. Kuum, 14. 
Siërra (Ven) 0.32, 15. Pierobon 0.38, 29. 
Rooks 2.17, 64. Breukink 9.05, 65. Den 
Bakker 9.24, 78. Van Orsouw 11.41, 89. 
Maassen 15.06, 116. Harmeling 20.02, 160. 
Akkermans 30.14, 173. Kools 44.20. 

Ronde van Murcia: Vijfde etappe Mazar- 
ron-Murcia: 1. Cubino 167 km in 4.18.08, 

2. Mejia (Col), 3. Martin , 4. Ludwig 0.40, 
5. Verhoeven , 6 . Hundertmark , 7. Loe- 


peikis, 8 . De Wilde , 9. Chirotto , 10 . Chia- 
pucci , 45. Bouwmans. 65. Van de Vin 
15.58, 71. De Koning, 72. Van den Akker, 
76. Hermans, 84. Nijboer, 93. Hanegraaf, 
95. Van Poppel, 97. Cordes, 100. Jakobs, 
111 . Beuker. Zesde etappe Murcia-Mur- 
cia: 1. Van Poppel 90 km in 2.02,07, 2. De 
Wilde, 3. Hermans, 4. Ludwig, 5. Gutier¬ 
rez, 6 . Abdoesjaparov, 7. Planckaert , 8 . 
Moreno , 9. Kenneth Weltz , 10. Santama- 
ria , 13. Beuker, 20. Verhoeven, 25. Van de 
Vin, 29. Hanegraaf, 41. Bouwmans, 78. 
Nijboer, 79. Jakobs, 92. Cordes, 113. De 
Koning op 0.23, 114. en laatste Van den 
Akker 0.46. Eindklassement: 1. Mejia 
19.43,59, 2. Martin 0.10, 3. Mauri 0.13, 4. 
Martinez 0.15, 5. Kasputis 0.28, 6 . Cubino 
0.32, 7. Zhdanov 8 . Villanueva 0.33, 9. Ver¬ 
hoeven 0.37, 10. Loepeikis, 35. Bouw¬ 
mans 1.15, 59. Cordes 16.17, 68 . Van de 
Vin 16.30, 75. Hermans 16.42, 80. De Ko¬ 
ning 16.56, 85. Beuker 17.01, 89. Van den 
Akker 17.06. 94. Hanegraaf 17.29, 102. Nij¬ 
boer 20.01, 110. Van Poppel 39.48, 111. 
Jakobs 40.11, 114. en laatste Meyvisch 

40.47. 

Kemzeke, Omloop van het Waasland: 1. 
Naessens 170 km 4.27.00, 2. Van Roos- 
broeck, 3. Van Camp, 4. Schoovaerts, 5. 
De Frenne, 6 . Vos , 7. Cornelisse , 8 . Baf- 
cop . 9. Dierickx , 10. Peers, 25. Knuvers, 
28. Woltman. 

Den Haag, Ronde van Zuid-Holland, eer¬ 
ste wedstrijd Topcompetitie, amateurs: 1 . 
Boogaard (Zwaag) 166,8 km in 3.58.43, 2. 
Den Braber 0.21, 3. Konings 0.23, 4. Kern- 
pers 0.24, 5. Dorgelo 6 . Kras 0.26, 7. Ven- 
endaal 1.10, 8 . Vos 9. Vegt 1.21, 10. Kna- 
ven 2.27, 11 . Veenstra 2.32, 12. Mulder 13. 
Jansen, 14. Naberman, 15. Koster. 

Den Haag, Lenterace, vrouwen: 1 . Knol 
(Amersfoort) 74 km in 2.00.44, 2. Van der 
Giessen 3. Donkersloot, 4. Groen, 5 . Van 
de Vijver. 

Groningen, Ronde van Groningen, pro- 
motiecompetitie, amateurs: 1 . Arntz (Lo- 
bith) 155 km in 3.44.51, 2 . Dubbelboer, 3 . 
Paauw 0.03, 4. De Ruiter (Haren) 0.15, 5. 
Böxem (Nieuw-Amsterdam) 0.21, 6 . El¬ 
frink, 7. Reinerink 1.00, 9. Cent. 10, Beyer. 
Keulen-Schuld-Frechen, amateurs: 1 . La- 
tocha 177 km in 4.22,00, 2. Pech op 3.00, 

3. Zabel, 4. Münster, 5. Weibel, 6 . Harm 
Jansen, 7. Ophof, 8 . Farenhout, 9. Spik- 
ker, 10 . Lehmann. 

Rucphen, Dorpenomloop, amateurs: 1. 
Heeren (Sprundel) 140 km in 3.45.05, 2. 
Van Rijen, 3. De Jong , 4. Geijs, 5. Ver- 
weij, 6 . Van Vlimmeren 0.13, 7. BastiSan- 
se 3.10, 8 . Hey, 9. Tettelaar, 10. Van der 
Zwaan. 

Runkelen, amateurs: 1 . Johan Louwet 
118 km in 2.48 uur, 4. M. Groffen, 6 . R. 
Speetjens. 1 

Trognée, amateurs: 1 . Danny Dierckx 165 
km in 4.15 uur, 4. D. Kemper, 9. H. Pijper, 
11. K. van Kannen, 16. S. Graefmans. 

ATLETIEK 

Heerlen, Emma-loop, 10 km: 1 . Vroemen 
(Caesar) 34.14, 2. Van Haren (AVON) 


35.47, 3. Giessen (Achilles Top) 36.16. 

5 km: 1. Pierik (Bingelrade) 16.40, 2. 
Heemskerk (Smeermaas) 16.44, Van Ha¬ 
ren (AVON) 16.52. Beste dame: Sleegers 
(AVON) 20.55. 

Otsu, jAPAN. marathon mannen: 1 . 
O’Reilly (Ier) 2.13.15, 2. Kondo 2.13.21, 3. 
Kawashima 2.14.22. 

Lissabon, halve marathon mannen: 1. 
Chimusasa (Zim) 1.01.17, 2. El Ermili 
1.01.19, 3. Evahs 1.01.34. Vrouwen: 1. Bar- 
cocsi (Hon) 1.10.01, 2. Dias 1.10.40, 3. 
Mayal 1.10.46. 

Grenoble. Masters-wedstrijd polsstok- 
hoog: 1 . Galfione (Fr) en Botsjkarjev 
(GOS) 5,84 m, 3. Garcia 5.77 m. 
Birmingham, indoor Groot Bnttannië- 
Verenigde Staten. Eindstand mannen: 1 . 
Ver. Staten 141 punten, 2. Groot-Brittan- 
më 129 p. Eindstand vrouwen: 1 . Ver. 
Staten 133 punten, 2. Groot-Brittannië 
117 p. 

Indianapolis. Amerikaanse studenten¬ 
kampioenschappen indoor: 800 m: 4. 
Koers (Ned) 1.49.;04; mijl: 3. Laros (Ned) 
4.03,98 


Aspen (VS), wereldbeker mannen: Afda¬ 
ling, zevende en laatste wedstrijd: 1 . 
Mahrer 1.41.91, 2. Besse 1.42,24, 3. Ortlieb 
1.42,28. Eindstand wereldbeker afdaling: 
1. Heinzer 649 punten, 2. Mahrer 537, 3. 
Kitt 461, 4. Ortlieb 450, 5. Stock 403. Su¬ 
per G, zesde en laatste wedstrijd: 1 . Aa- 
modt 1.16,27, 2. Mader 1.16,99, 3. Accola 
1.17,36. Eindstand wereldbeker Super G: 
1. Accola 432 punten, 2. Girardelli 296, 3. 
Mader 286. Stand wereldbeker algemeen: 
1. Accola 1572 punten, 2. Tomba 162, 3. 
Girardelli 965. 

Panorama, Canada, wereldbeker vrou¬ 
wen: Afdaling, zevende en laatste wed¬ 
strijd: 1. Kron&erger 1.39,36, 2. Merle 

1.39,56, 3. Seizinger 1.39,76. Eindstand 
wereldbeker afdaling: 1. Seizinger 523 
punten, 2. Kronberger 432, 3. Vogt 359, 4. 
Lee-Gartner 291, 5. Zurbriggen 277. Su¬ 
per G, voorlaatste wedstrijd: 1. Merle 
1.18,06, 2. Lee-Gartner 1.18,38, 3. Eder 
1.18,63. Stand wereldbeker Super G: 1. 
Merle 317 punten, 2. Fjeldavli 229, 3. Lee- 
Gartner 213, 4. Kronberger en Maier 202. 
Stand wereldbeker algemeen: 1. Kron¬ 
berger 1205 punten, 2. Merle 1011, 3. 
Schneider (Zwi) 902, 4. Seizinger 876, 5. 
Wiberg (Zwe) 761. 

Oslo. Schansspringen, 90 meter: 1. Nie- 
minen (Fin) 219,9 punten, 2. Parma 199,3 
p, 3. Höllwarth 194,2 p. Stand wereldbe¬ 
ker: 1. Nieminen 254 punten, 2. Rathmayr 
218, 3. Felder 193. 

SCHAATSEN 

Inzell. Finales wereldbeker vrouwen. 500 
meter: 1 . Ye Qiaobo 40,55, 2. Blair 40,56. 

3. Hauck 41,47. Eindstand wereldbeker: 
1. Blair 122 punten, 2. Ye 116, 3. Hauck 92, 

4. Aaftink 90, 5. Garbracht 8 , 6 . Luding 84, 
9. Voetelink 51. 1500 meter: 1. Niemann 
2.11,83, 2. Hunyady 2.12,15, 3. Yttredal 


aan Andrea Chiurato, die slechts 
een kleine marge heeft op zijn ach¬ 
tervolgers. 

9 

De Nederlandse ploegen zochten in 
het weekeinde vergeefs naar dag- 
successen. De ploeg van Post zag 
Jekimov goed sprinten, voor de 
troostprijzen. Skibby en Konisjev 
van Priem en Rooks en Maassen 
van Raas trapten fanatiek op de pe¬ 
dalen, maar kregen geen beloning 
voor hun aanvalsdrang. 

De Italianen heersten in de finish- 
plaatsen. Stefano Colage meldde 
zich twee keer in de finale aan het 
front. Beide keren verloor hij van 
landgenoten, die het shirt van 
Ariostea om de schouders hebben. 
Van dat tweetal maakte Moreno Ar¬ 
gentin een week voor de eerste we- 
reldbekerklassieker Milaan-Sanre- 
mo een formidabele indruk. 

Zaterdag brak hij de koers open 
met twee splijtende demarrages, 
zonder suefces. Gisteren probeerde 
hij het tijdens beklimmingen op¬ 
nieuw. Met succes. Maassen, Van 
Aert (de beste Nederlander in het 
klassement op de tiende plaats) en 
Rooks waren voor de beslissende 
aanval betrokken bij uitvallen die 
geen resultaat opleverden. John Ta¬ 
len maakte dat niet meer mee. De 
hulp van Breukink kwam niet aan 
de start wegens griep. 


Niels Boogaard 
helemaal terug 

DEN HAAG - Zijn eerste jaar on¬ 
der Egbert Koersen werd volledig 
vergald. Door een stompzinnige 
onoplettendheid van zijn ploeglei¬ 
der verscheen hij niet op de doping¬ 
controle in Olympia’s Toer. Zater¬ 
dag liet Niels Boogaard zijn ’baas’ 
zien dat er met zijn concentratiever¬ 
mogen niets mis is. De 23-jarige 
Noordhollander toonde zich attent 
in de slotfase van de Ronde van 
Zuid-Holland, de eerste amateur- 
klassieker uit de Top-competitie. 


Boogaard kwam na ruim 166 lood¬ 
zware kilometers solo over de 
streep in Den Haag. Zijn teamgeno¬ 
ten John den Braber en Paul Ko¬ 
nings maakten het succes voor de 
formatie van Koersen compleet 
door respectievelijk als tweede en 
derde te finishen. 


Dekker en Beuker 
in problemen 

MURCIA - Bij de Ronde van Mur¬ 
cia werd bekend dat de toekomst 
van de beide Nederlanders René 
Beuker en Dick Dekker bij Caja 
Hypotecario Centro Sur zeer onze¬ 
ker is. Zij hebben nog steeds geen 
salaris ontvangen. Hun materiaal 
werd met ongedekte cheques be¬ 
taald. De Spaanse wielerbond heeft 
opdracht gegeven het wagenpark 
van de ploeg in beslag te nemen. 


2.13.59. Eindstand wereldbeker: 1. Nie¬ 
mann 97 punten, 2. Hunyady 94, 3. Blair 
62, 4. Börner 60, 5. Yttredal en Van Schie 
56, 9. Voetehnk 48. Mannen. Gouden 
schaats, sprint. 500 meter: 1. Jansen 
37,76, 2. Zinke 38,73, 3. Thometz 38,74. 
Eindstand: 1. Jansen 151.400 punten, 2. 
Thometz 153.580, 3. Besteman 155.620. 

St. Foy (Canada). Wereldbeker mannen. 
1500 meter: 1 . Koss 2.00,03, 2. Zandstra 
2.01,69, 3. Söndraal 2.02,23, 4. Sighel 
2.02,32, 5. Veldkamp 2.02,49. Stand we¬ 
reldbeker: 1 . Zandstra 90 punten, 2. Koss 
85, 3. Ritsma 76, 4. Söndraal 71, 5. Sighel 
66 . 

Nobeyama (Japan). WK shorttrack lan¬ 
denteams mannen, eindstand: 1. Zuid- 
Korea 79 punten, 2. Italië 66 , 3. Japan 61, 
4. Verenigde Staten 44, 5. Frankrijk 40, 6 . 
Noord-Korea 40, 7. Nederland 23. Vrou¬ 
wen, eindstand: 1. Zuid-Korea 79. 2. Ja¬ 
pan 63. 3. China 58, 4. Noord-Korea 47, 5. 
Italië 42, 6 . GOS 41, 7. Frankrijk 24. 

TENNIS 

Hulsberg, Hans Schaefer Wintercompe¬ 
titie: le klasse; kruiswedstrijden, van 
Home - Nieuwenhagen 6-2; 1 HE van Oir- 
schot - de Jong 3-9; 2HE Voorbraak - te 
Nijenhuis 12-5; IDE Bartels - Skorz 9-0: 
2DE Druyts - Drummen 9-1: HD Janssen/ 
van Oirschot - de Jong/te Nijenhuis 7-8; 
DD Bartels'Druyts - Drummerv/Skorz 
11-2; 1GD Bartels/Boekema - Drummen/ 
de Jong 7-6; 2GD Druyts/Janssen - Skorz/ 
te Nijenhuis 10-3; GTR/NIP - SLTC 7-1: 
1HE Custers - Bokhorst 7-4; 2HE Koch - 
Mol 8-3; IDE Joosten - Tielman 6-3; 2DE 
Savelkoul - Vingerhoeds 4-3; HD Custers/ 
Koch - Bokhorst/Mol 9-2; DD Joosten/ 
Savelkoul - Tielman/Vingerhoeds 6-5; 
1GD Joosten/Custers - Vingerhoeds/Mol 
opgave Custers; 2GD Savelkoul/Koch - 
Tielman/Bokhorst 6-5; 5e/6e plaats: Ble- 
rick - Ready 5-3; 7e/10e plaats: Brunssum 

- Kimbria 8-0; Brunssum 2 - Kerkrade 5-3. 
Enschede, kwalificatie Nationale over¬ 
dekte kampioenschappen: t/m 18 jaar: le 
r: Merry - Kalthofen 6-3, 3-6, 6-3; Poulis- 
sen - Matthijssen 1-6. 0-6; 2e r: Merry - 
Rombauts 1-6, 6-1, 6-7; t/m 14 jaar: le r: 
Neuhaus - van Aart 6-2, 6-0; Ricker - de 
Beijer 6-3, 6-7, 6-1; van der Plaase - Coe- 
nen 2-6, 3-6; Doppen - Cloed 6-4, 6-2; 2e r: 
Neuhaus - van de Berg 6-2, 6-2; Ricker - 
Spuij 6-3 opgave spuij; Doppen - van de 
Hurk 6-1, 6-2; 

Key Biscayne (VS). 5 miljoen gulden. 

Mannen: eerste ronde: Matsuoka - Scha¬ 
pers 6-4 6-2, Boetsch - Siemerink 6-4 7-5, 
Steeb - Costa 7-6 4-6 6-3, Shelton - Cane 
7-6 7-5, Krishnan - Jaite 7-6 6-2, Champion 

- Miniussi 4-6 6-3 6-4, Patrick McEnroe - 
Pescosolido 3-6 6-2 6-1, Grabb - Brown 7-5 
6-3, Curren - Saceanu 6-4 3-0 opgegeven, 
Rosset - Van Rensburg 7-5 6-3, Agenor - 
Bryan 6-1 3-6 6-4, Stark - Marcelino 6-4 
6-3, Fontang - Sobel 6-2 6-1. Zöcke - 
Mronz 6-4 4-6 6-1, Pozzi - Tarango 3-6 6-3 

6- 4, Yzaga - Gunnarsson 6-3 6-2, Adams - 
Fleurian 6-3 6-4, Bloom - Paloheimo 6-7 

7- 6 6-4, Carbonell - Kühnen 7-5 6-3, Go- 
mes - Ondruska 6-4 6-3, Karbacher - Con- 
nell 7-6 7-6, Nargiso - Arriens 7-5 7-5, 
Stolle - Dunn 7-5 6-4, Frana - Muller 6-7 
6-3 6-4, Stoltenberg - Oncins 4-6 6-3 6-0, 
Gilbert - Santoro 6-2 4-6 6-3, Witsken - 


Roese 6-1 6-3, Tweede ronde: Chang - 
Krishnan 6-3 6 - 1 . Vrouwen: eerste ronde: 
Oremans - Kelesi 6-3 2-6 6-4, Tarabini - 
Bollegraf 6-3 6-3. Stafford - McGrath 6-1 

6- 3. Fairbank-Nideffer - Demongeot 6-7 

7- 6 6-3, Adams - Paz 6-3 6-3, Rehe - Gomer 
7-5 6-4, Coetzer - Basset-Seguso 6-4 6-4, 
Reggi-Concato - Harper 4-6 6-4 6-2, Lan- 
grova - Sviglerova 6-1 6-0, Farina - Magers 
4-6 6-2 6-3, Thoren - Manjokova 2-6 6-0 6 - 1 , 
Van Lottum - Hiaki 6-0 7-5, Fulco-Villela 

- Rubin 6-2 6 - 1 , Harvey-Wild - Porwik 6-1 

6- 3, Benjamin - Babel 6-4 7-5, Davenport - 
Drake 2-6 6-3 6-2. Keiler - Dechaume 6-3 

7- 6, Stubbs - Nagatsuka 7-5 7-5, Godndge 

- Hummell 6-4 6-4 Hack (Dui) - Kochta 

6- 4 6-2, Cunnmgham - Rajchtova 6-0 6-0, 
Faber - Daniels 7-5 6-0. Helgeson - Dune 

7- 6 6-0, Herreman - Kijimuta 6-2 6-4, La- 
bat - Cioffi 6-2 6-3, Rinaldi - Piccolini 3-6 
6-3 6-3. Tweede ronde: Sabatmi - Adams 
6-2 6-3, Garnson - Paradis 6-3 6 - 4 . 

DAMMEN 

Parthenay (Frankrijk) EK mannen: 

Achttiende ronde: Borghetti-Schwarts- 
man 0-2, Jansen-Boezinski 1-1, Huber- 
Chmiel 1-1. Koyfman-Ribakov 2-0, Van 
der Zee-Cordier 2 - 0 , Meijer-Valneris 1-1, 
Machado-Marek 1 - 1 , Vandenberg-Fber- 
man 1 - 1 , Clerc-Wigman 2-0, Uhlig-Issale- 
ne 0 - 2 . Negentiende ronde Boezinski - 
Borghetti 2-0, Chmiel - Jansen 1-1, Riba- 
kov - Hubner 1-1, Cordier - Koyfman 1-1, 
Valneris - Van der Zee 1 - 1 , Marek - Meyer 
0-2, Foerman - Machado 2-0. Wigman - 
Vandenberg 1-1, Issalene - Clerc 0-2, 
Schwartsman - Uhlig 2-0. Eindstand: 1. 
Valneris 29 punten (487), 2. Clerc 29 (479), 
3. Jansen 28, 4. Foerman 27 (469), 5. Koyf- 
man 27 (448), 6 . Van der Zee 26, 7. Boe¬ 
zinski 25, 8 . Schwartsman 24, 9. Meyer 23, 

10. Ribakov 21. 11. Chmiel 19, 12. Wigman 
17 (258), 13. Hubner 17 (237), 14. Vanden¬ 
berg 14 (207), 15. Issalene 14 (200), 16. 
Cordier 14 (175), 17. Borghetti 12. 18. Ma¬ 
rek 6 , 19. Uhlig 4 (51), 20. Machado 4 (28).' 

SCHAKEN 

Llaneras, eindstand grootmeestertoer- 
nooi: 1. Kasparov 10 pnt, 2. Timman en 
Ivantsjoek 8 . 4. Karpov 7 1/2, 5. Anand, 
Salov en Gelfand 7, 8 . Barejev 6 1/2, 9. 
Befjavski 6 , 10. Joesoepov 5 1 / 2 , 11 . Illes- 
cas 5, 12. Ljubojevic 4 1/2, 13. Short en, 
Speelman 4. 

Ter Apel. Kloosterschaaktoemooi. Vijf¬ 
de en laatste ronde: Van der Sterren- 
Vaganjan 0 - 1 , Episjm-Sosonko 1/2-1/2, 
Adams-Chnstiansen 1-0. Eindstand: 1 . 
Vaganjan 3 1/2 punt, 2. Adams, Chnstian- 
sen, Episjin 3, 5. Sosonko 2, 6 . Van der 
Sterren 1/2. 

BOKSEN 

Profs Santiago. Papiergewicht, gevecht 
om wereldtitel (WBA): Galvez (Chi) wint 
op punten van Aluaiza (Arg). Antibes. Ve- 
dergewicht, gevecht om wereldtitel 
(IBF): Medina (Mex) wint op punten van 
Benichou (Fra). Lichtgewicht: Pedroza. 
(Pan) wint van Quinowes (Mex) na inter¬ 
ventie van de arbiter in de derde ronde. 
Halfzwaargewicht: Nicoletta (Fra) wint 
van Ortiz (DRe) na opgave in derde ron¬ 
de. * 
~Limburgs Dagblad 


Maandag 16 maart 1992 • P KACHELS, keuze uit 
|J&tf|Köhlen, Rijk 
1Ó4,1Srttard. 046-51 


im 


st. ONDERDELENBANK. 

N. Tel. 04493-2715. _ 

_ Te koop jonge HENNEN te- 

alle gen de leg. Vaesrade 43, 


Kachetopedaalzaak, alle gen de leg. Vaesrade 43, 
hdpetukken en aanverw. ar- Nuth. Tel. 045-241284. 

281 Te k. prima 3- en 4 jarige 


—Galeen. Tel. 046-740785. -dPMNO’S huur met koop- 
iMChLvan ƒ65,- tot ƒ200,- 
npMucGratis transport Alle 
jriMfken gebruikte piano’s 
, t i<450 J - per jaar. Van Urk, 
w e ctor singel 42, R'dam. 
TeL 010-4363500. 


-ifèikoop 1 paar Bose BO- 
jKEN ' ƒ150,-; versterker 
*i fi Nr w ood f200,-', tapedeck 
2 koppen ƒ 250,-. 
-,#«^18735 na 17.00uur 


3ü 


UST 1992, hét 
vatybtad voor de marktkoop¬ 
man of -vrouw. Info over 
itdtQQO jaarmarkten, brade- 
fjteën, weekmarkten enz. 
marktseizoen begint 
Bestel dus nu dt- 


m 


ind. WA-verzek. Tel. 


ruMa^wen PICCOLO in het 
•sktabpras Dagblad raakt u 
rtHaude spulletjes 1 snelst 
Piccolo’s doen vaak 
Probeer maar! 
719966. 


RIJPAARDEN. Tel. 04754- 
84117. 


Let op nieuw! Manioure en 
ontspanningsmassage, dag. 
zonder afspr. 045-351555. 


BARBEQUES, gas lava¬ 
steen, voor part. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschild voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge- 
leen, 046-740785. 


Mobiele AGGREGATEN: 
benzine en diesel 50 hz, 6 
85 KVA, 220/380 V. ex-leger 
ƒ1.500,- tot ƒ8.500,-. Fa 
v.d. Biggelaar, Gemert Tel. 
04923-61953. 


Te k. 85 paar SKISCHOE¬ 
NEN nieuw t/m mt 42, vaste 
pr. ƒ2.500,*; 1200 Brabants 
bont lampekappen nieuw 4 
maten vaste pr. ƒ2.400,-; 
220 schooltassen ook op de 
mg te dragen, ‘(heel mooi), 
vaste pr. ƒ 1.750,-; 100 toi- 
lettassen (Axe) kl. zwart 
nieuw, ƒ 500,-; badzout pot¬ 
jes rood en blauw 1000 st 
vaste pr. ƒ 750,-; mee- 
neemprijzen. Tel. 046- 
753674 of 743467. 


Invullen BELASTING¬ 
FORMULIER. Tel. 046 
250583. 


Oud KEUKENFORNUIS 

( 450,- te k. en 3 aquariums 
el. 045-250583 


GEBIT gebroken? Tand¬ 
technische prakt Hoorihout 
voor nw. oohjtrHTHhünn oh 
repar. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek 045-228211 
r Je kan al je sex wensen 
/wijt bij roodharige 

*** Amanda 

; ' bel haar privé op 
|%320.320.86 (1 gld pm/ 
boven de 18 jr.Q 


^ *_Sex hot sex 

* Gratis sex-bemiddeiing. 
-fci-i- Relatie en live jb isr Ze vertelt haar 

jrr, telefoonnr. 

over tfr zelf, haar adres,, 
of je langs komt el bij 
r komen. 06 
.85 -100 ct p/m 
En» Live 


£ Sexgesprek 
« madam verbindt je door 

W0 w nRMBSl 

helpen snel! 75 cpm 

06-95.06 ** 


-• Grieks zappen! 
a^achterk a nt naar achter- 
\ kant, 75 cpm 

0.327.17 


Gay Privé 

jj snel een decreet 
tjowfyaakje maken met een 
knul 06320322.75. 
n-tt oQOk voor seNgesprak 


swvipi» 06-9511 

Jüf^tXiik in bed 

mat ’n hele makt, vraag haar 
fty tel.nr . (75 ct p/m) 


Sexy Gneks 

Manche v. achter 50 cp Vfcm 

06-9618 


Sexy?? 

Nieuw, Snel, Vol 06.9639 
Live Discreet 06-320.325.30 
Onervaren 06320.323.10 
Ca*-M o 100 cpm 


06- Sex 

3 Kanten tegefijk 069649 
hetro meisje 06-320.320.06 
Btsex 06320.320.07 
Jong 06320.320.08 
buurvrouwtje 06320.323.06 
Live Box 06320324.06 
Meiden Box 06320.32506 
1 Meisje 06320.330.70 
ƒ 1,-p/min 


Sex voor 2 

hele jongens & meiden ' 
dkect apart ƒ 1, -pm 

06-320.325.00 


06 Gay Caié v 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 


Homosex voor 2 

Draai éérst 06320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 
Jack Of» Pnvó.321.16 
Darkroom....324.16 
Gay Pervers...329.16 
Travestie...325.09 
Transeexueei...321.36 
Bi-sex...323.36 
Jongens-sex....325.19 
Studenten-sex. ..32736 
ƒ 1,- p/m Pb. 75141 A dam 


*Monica* 

06320331.07 
Denk gewoon dat je haar 
handen voelt r 75 ct i $ 8 S 


ó sexkontakt 


krijgt dkekt een heet 
sje of knul aan de ïjn. Vü. IL-Z'/EV 


bovenop de tafel 

Keukensex 

069802 - 75 ct p/m 


Sexkontakt 

en veie andere hele 
zo eken heren voor 
’n s a xa fapr a akje MEISJESKAMERTJES. 
Leabimeiqe 18 verwent 
aar vriencfinnetie thuis. Ze 
masseert de lekkerste 
plekjes. 75 cpm 

06-320.330.92 


Een Chique vrouw verpest 
haar buurmeisje met sext 

06-320.320.39 

50 cpm 


* Straat-meiden * 
Han dw e rk en Frans, 75 cpm 

06- 


VoManfc, rijp, warm. Kef en. 
verzorgend. Je ziet m’n fijf 
cnvans ooor mn uonorm 
heen. 75 cpm 

06-320.330.93 

i- • * 


Ruige Wlde Sext 

06-320.320.53 

HARD ****** 

Rooie lampen sex! 
Doorzidtljge lingerie) 75cpm 


240 vrije meiden zoeken 

* * Sex * * 

Info 069766 - 75 ct p/m 


Homo 

waar gebeurd, echt live 
06320.327.01 - 75 ct p/m 


Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

SM voor 2 

06320.329,99 - 50 ct p/m 


Vrije meiden 

hebben zin in ’n nummertje. 
06320.320.55 - 75 ct 
Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06320.320.36 - 75 ct p/m 


Sex voor twee 

direkt kon takt met meiden, 
hete vrouwtjes en jóngens. 
06320.330.67 - 75 ct p/m 


Sabrina 

haar eerste trio-avontuur 
Bel 069605 -100 ct pén 


Meisje 24 jr. 

Ik wil graag telefoonsex 
Je mag bq me thuiskomen. 
06320.324.96 75 cpm 


Callgiris 

06320^25.05 (75 cpm) 


Linda geniet Naakt aan de 
lijn bij 

2 mannen SM. 

06320.340.75 (50 ct.p.Vfem) 


^ Ze ontvlucht haar 

SM-man, 

maar ais ze teruggehaald 
06320.340.69(50 ctp.Vfcn) 


Na de lift voelt Emma 

de handboeien. 

Oh ja., dit is heerlijk. 
06320.340.45 (50 ctp.Vfcn) 


06-9665 

Hete meisjes willen sex¬ 
kontakt met tel.nr (75 ct p/m) 


50 cpm, Rijpe vrouw! 

Ze draagt graag rosé door¬ 
zichtige slipjes! 50cpm 

06-320.323.46 


Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06350.222.23 - 50 Ct 
Femmy betaalt af 

Een maand lang 

moet ze zich laten... 
06320.340.33 (50 Ct.p.Van) 


Als de man haar 

naakt masseert 

voelt ze enkel...sensatie. 
06320.340.22 (50 ctp.Vèm) 


Naakt voor dé spiegel ziet 
ze wat 2 mannen met haar 
doen. 

Grieks. 

06320.329.25 (50 ct.p.Van) 


Geboeid 

ziet Wim hoe Dory met 2 
mannen over de tafel.... 
06320.326.92 (50 ctp.Vzm) 


Een jongen met 

naaktfoto’s 

van zijn vriendin.. 
06320.323.85 (50 ct.p.Van) 


De vrouw 

leert Robby hoe hij het drie 
keer achter elkaar kan. 
'0632Ó.321.32 (50 ctp.Vfen) 


Het telebordeel! 

Meisjes vertellen hoe ze 
eruit gen en wat ze te bie¬ 
den hebben en géven daar¬ 
na hun privé tel. nummer aan 
^Je door! 

boven 18jr.) 


Paradiso privé 045-317032 

neeg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur. 
veie nieuwe leuke dames aanwezig. Privéhuis Candy 

045 - 212616 en 045 -211391 


Club Eden 

Privé relaxen ónder genot van een drankje, sauna, Whirl¬ 
pool en video in onze sfeervolle luxe dub. Iedere week 
nieuwe dames aanwezig. Vanaf 19.00-05.00 uur geopend. 
Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade. Bel voor info: 
TopSex 

2 handen vol 50 ct p/m 

06-320.325.25 


S&M BtzarBox 

Dien Kve je meesters! ZE is 
ertussen 13.00 uur en 17.00 
uur ’s middags, 75 cpm/06 
320.320.65 


*Hete sexmeisjes* 

50 cpm. Kom je speten! 06 

320.320.22 


LESBISCHE 
MEISJES 18 

75 cpm. 06320.320.37 


Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over? 

Dan op naar 

Uberta-land Susteren 

waar u in een qntspamen sfeer naar hartelust kunt drin¬ 
ken, dansen, knuffelen en vrijen: Fftms kijken en natuurlik 
3x relaxen met 610 opwindende dames (18 - 28 jr.) in pi¬ 
kante lingerie. Uberta-land biedt u een heerlijke ontspan¬ 
nende en erotische vakantie! Open sex of Privé in één-van 
onze sfeervotie kamers. Ales kan, niets moet! Wij verzor¬ 
gen ook uw privé parties m.vr va. 12.00 uur tot 02.00 uur. 
Woensdag en vridag tot 18.00 uur. 


Nieuw!! Privé en Escort 

bij Angel en gespierde boy 

We are simply the best 

1Q00 en 1 mogelijkheden 

met 5 knapperige jongens-(v.a 19 jr.) voor dames, heren 
alléén en (echtjparen. 4 nieuwe mooie metsjes> (v.a 20 jr:) 
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel, 
travestie, dv. shows en massagemqg. Meester, 
Meesteres en slavin, ook atteen mog. V.a. 11.00-02,00 uur. 

Bef voor Info S 045-274587 
Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046374393. Meisje gevr. 


Claudia 

va. lOuur ook zat. en zond. 
046721759 meisje gevr. 


Maastricht 

Privé 

Deze maand tot 18.00 uur 
sexschommel als gratis ex¬ 
traatje en deze week "VIB- 
showtje" gratis bij ’n bezoek 
va. 3 kwartier. Diverse nieu¬ 
we meusjes aanwezig. 
Open va. 12.00 - 01 00 uur. 
Jodenstr. 2, tel. 043-254183 


Vera 

Privé. Tel. 04754-85818. 


Buro Geleen 

Bern. op nivo. 046748768. 


Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
046718067, meisje aanw. 


Massage 

Van ma. t/m vr. van 
13.00-18.00 u. 046274526. 


Contactburo 

SITTARD 

S 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 


FRANSE WEEK!!! 
specialité de la maison 

LYDIA 

massage exdusive tout les 
jours, 11-23 h. 046749662. 


Privé Daisy 

Nieuw: Tanja en Inga 18 jaar 
Dond. is Iriodag. Vrijdag 
Topless ontvangt Nu ook 
zaterdags open 11-19 uur. 
Tel 046229091 


Melanieerot. 
Nieuw 

Privé Sandra 

Ma t/m vr. 1622 uur. 
Weekend gesl. 046757517 


Club 

La Dolce Vita 

Gezellig, luxe en romanti¬ 
sche «teer. Hedenavond 
live-muziek in dub Doice 
VHa. Ons adres Rijksweg * 
15. Linne. Tel. 04756 
30746/11876. 


PORTAS 


Alvorens u deuren en keuken 
uitbreekt en nieuw aansOhati, 
raadpleeg eerst ons.^ Het 
PORTAS-aHematief: uk 

oud wordt „nieuw”, staat 
borg voor de beste kwaliteit, 
een faire prijs en 'opsennca. 
Ook voor radiatorkasten an 
badkamermeubete. Autobedrijf 


ELiJMqfl 


presenteert 992-drs. rood..80 

902-drs. odoardogrijs.... '87 

90 2-dre. rosé quartz.'86 

900 4-drs. zwart.’85. 

9004-drs. odoardogrijs.... ’86 

900 4-drs. datebiiw.'86 

900 6LS donkerblauw.82 

900 i 2-drs. rosé quartz.... '86 

900 i 4-drs. bfonsmet.'87 

900 i 5-drs. wit.'89 

9000 iMrs. wit.'88 

9000 turbo 5-drs. 

rosé quartz.. '86 

9000 turbo 5-drs. 
odoardogrijs ..,.’87 


Club Mirabeile 
Club Ninvana 


niet goed, geld ter 
Open van 


antie i.p.v. iuchtkastelenüll 
tot plm. 06.00 uur. 
Escort 045-427120/463323 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tél. 045-427120 
Nteuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 046463323. 


Club Amorosso 

Wönneer ja een echt Jekker stuk wit hebben, kom bij ons. 

Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. 

Tel: 046756335. Geopend: maandag t/m vrijdag van 12.00 
t/m 24.00 uur. Zaterdag 13.00 - 20.00 uur. 


Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 
Club Casa Rossa 

Eeris geproefd aan onze steér, dan wi* U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maaamecheten 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje mó welkom. 


**045-32(6191** Brigi - Chantal 
* Escort aH-in * 

Knappe sexy meisjes in _ 046254598. 

nylonkousjes bij 

Yvonne Club 


Kapeiweg 4, K’rade. 046 
125100 t dgn. open 11-24 
uur, zond. van 1623 u. Apart Apart 

Ukgeféèst? Bij Chantal 
geniet u het meest 
046213457. 


Sacha’s Escort 

V.a. ƒ 100,- afl-in 
Tet. 0652980255 ’ 


Gevraagd 

met spoed. Spontaan bar- 
mateje. TeL 0475630746. 
Leef elke dag, alsof het de 
laatste is. Rijksweg Zd. 241, 
Geteea 046745814. 


Ontsoarminasmfêti^xie 

urespannin^nKsage 

Meisjes 

TEL: 045-353489. 


Privé ' 

Heerten-centrum van 11.00 
tof 1600 uur. 046714707. 


Een heerlijke 

ontspi massage 

voor dames en heren. 
TeL 046218158 Provincie 

Lirhburg 


Mwi 2 -a 2 buiyltSftiLinl l flwIinvandtvwaan- 
vragen en van de ontwerp-beschikMngen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 


Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. A.H.T. Schers, Neerseweg 27 te Helden - 
onder voorschriften- ontheffing te verlenen 
voor het hebben van één tuindersbedriif op het 
adres Neerseweg (ongenummerd) te Helden 
(BT 54888); 2. J. Ubaghs, Mingersborg 14 te 
Ubachsberg -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het hebben en uitbrekten van 
een agrarisch bedrijf op het adres Mingersborg 
14 te Ubachsberg (BV 1622/82/8910); 3. 
W.J.W.M. Snijders. Kerkstraat 92 te 
Voerendaal -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het oprjchten van een 
vistewekerij op het adres Valkenburgerweg 85 
te Voerendaal (BU 54263); 4. Polyester 
Industrie De Feyter BV, Humoovenderveld 46 
te Meerssen -onder voorschrlton-ontheffing 
te verlenen voor het oprichten van een 
opslaghal voor de opslag van polyesterdeten ' 
het adres SChoenerweg (ongenummerd) te 
De aanvragen, ontwerp-beechikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
17 maart 1992: a. ten provinciehuis (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente¬ 
huizen van Helden (ad 1.), Voerendaal (ad. 2. 
en ad. 3.) en Maastricht (ad .4.) tijdens de 
werkuren en daarbuiten op de in deze 
gemèenten gebarikeHjke plaatsen en tijden, tot 
net einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ihgeeteld tegen de beschikking op 
de aanvraag. 


Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie¬ 
der tot 17 april 1992 schriftelijk worden inge¬ 
diend bü Gedeputeerde Starten, Postbus 5700, 
6202 MA Maastricht Degene die daarom tele¬ 
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 10 april 
1982 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbps 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


nwdwMne Verordening gt 
m &4/12-92 burg 1989. Ken 
schikkingen iu 
om ontheffing. 


r ordening grondwaterbescherming 
irg 1989. Kennisgeving van diverse 
rekkingen naar aanleiding van aanv 


aanleiding ’ 


rming Urn* 
rerse be- 
i aanvragen Beschikking 

Gedeputeerde Staten hebben op 3 maart 1992 
-onder voorschriften- ontheffing verleend aan: 

1. Gebr.'Burgers, Veulenseweg 31 te Veulen 
en zulks voor de bouw van een zeugenstal op 
het adres Veulenseweg 31 te Veulen (BU 
51765); 2. P.J. Cuypers, Rhijdtstraat 15 te 
Baexem en zulks voor het hebben van een 
varkenshouderij op het adres Rhijdtstraat 15 te 
Baexem (BU 50046); 3. de gemeenten Broek¬ 
huizen en Grubbenvorst, p/a Kerkstraat 2 te 
Broekhuizenvorst en zulks voor het aanleggen 
van een rijwielpad tussen Lottum en Broek¬ 
huizen op diverse percelen te Broekhuizen en 
Grubbenvorst (BU 53519). 

Tervlslelegging. 

De beschikkingen liggen vanaf 17 maart 1992 
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen 
van Venray (ad 1.), Heythuysen (ad 2.) en 
Broekhuizen en Grubbenvorst (ad 3.) tijdens 
de werkuren en daarbuiten op de in deze ge¬ 
meenten gebruikelijke plaatsen en tijden, tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen de beschikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiöne kan 
tot 17 april 1992 beroep worden ingesteld 
door a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige 
andere belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen¬ 
komstig artikel 20,21 of 22 tweede lid, of 28, 
eerste Ud, onder c, van de Wet algemene be¬ 
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren¬ 
gen. De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 

van.. 

het verzoek tot schorsing of tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moeten worden 
gericht aan en in tweevoud worden gezonden 
aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge- 
schillefi van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA ’s 
. Gravenhage. - 


ZONNIGE 


VAN UW LEEFRUIMTE 


ffjnMi#/////////////// 

verandas genk 

/#JSMMKff///////////////( 

LUXE VERANDA’S 

EXCLUSIEF 

Dakbedekking met xeQekterende to, 
geen Broeikast meer in de aotnerr, 
en peuiakt geïsoleerd in de winter. 

Meer dan 17 jaar know how staat garant voor 
vakmanschap en maatwerk. Vanaf ontwerp, 
fabrikags (in eigen ultramoderns fabriek) tot en m 

pieyfwjpg || btgpijidi {Vyy trwi& meer tefaneette 09-32113632 

oeaoekense modilrenwU’i 


Iedere wc 
14-18 mur 
het mooie v 


van 618 
ladag + : 


1*4.3600 Genk 


Ja,ik wen*eenvtijbb,endb< 
een tritgabreide in forma tie en 


Naam: 
: aan huis 
gratis 


;e-nbj 


IIWIMHHMMIM »l« »««»««»»■ I„W— 


Postcode 4- plaat»_......... 

Telefoonnummer. _____ 

(htknqipwa en in gefranknuds envMoppe 


SCHLECKER 


|AS film 
JkSomhoold 


AS 110 casscltfj 


zelfklevend 

feto.ilbum 


4 

3 

2 


Kwnhtcits'oto s 
SCHLECKER 
Nu nog voordelig <" 
Foto - a'druk 
v.a. 

9x9 

I- Negatief 
1 ■ 13 x 18 

jini 


limburgs dagblad 


Dö< Glen Goulding beslist topper tegen Eijsden 

Viiikenslaii; niet te remmen 

.OP O Maandag 16 maart 1992 • Pagina 17 


# Inzet was troef 
tijdens de 
spannende topper 
V inkenslag-E ijsden. 


Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


Van onze correspondent 
PIERRE FRAMBACH 


i 


Hastricht Het duel tussen de nummers een en drie 
tde eerste klasse F, Vinkenslag en Eijsden, werd een echt 
Pduel. In een tempovolle technisch zeer goed gespeelde 
^strijd speelden de beide teams met volle inzet. Het spel 
! gedurende de hele wedstrijd op en neer en geen van 
, e Ploegen kon een echt stempel op de wedstrijd drukken. 

was het aanvankelijk Vinkenslag, dat de beste sco- 
Pgsmogelijkheden kreeg. 

(tegen minuten had Ben Habets 
Fn ■ Prima kans op 1-0. Vanaf de 
t'fjieterstip schoot hij uitstekend 
linkerbenedenhoek, maar de 
'Uie van Eijsden-keeper John 
.'ts was van nog grotere klasse. 
^ ou Hi n ë. Harrie Vroegop en 
f/C n habets kregen prima scorings¬ 
kan, maar die waren niet aan 
^ besteed. Na een half uur was 
(1 dan eindelijk toch raak. Na een 
plofte de bal voor de voet van 
^Iding, die van dichtbij inschoot. 

^isden probeerde na de hervatting 
k er druk te maken, waarbij Pedro 
tu Fe s en Ron Janssen zich steeds 
J* r ukkelijker manifesteerden. Uit 
^splijtende pass van Pedro Ma- 
^ belandde de bal bij Ron Jans- 
- ’ die diagonaal fraai inschoot: 
1-1. De wedstrijd was weer geheel 
open, vooral in een periode dat de 
Vinkenslag-middenvelders de per¬ 
soonlijke duels steeds meer verlo¬ 
ren. Halverwege de tweede helft 
won Harrie Vroegop een kopduel 
en de attent meegelopen Goulding 
nam de winnende treffer voor zijn 
rekening. 

Eijsden-trainer Jean Beijers was na 
afloop emotioneel: „Wij hebben hier 
niet van Vinkenslag verloren, maar 
van twaalf man! Scheidsrechter Lu- 
cassen floot alles in het voordeel 
van Vinkenslag. Een compliment 
voor mijn spelers, dat ze hun zelfbe¬ 
heersing hebben behouden." Een 
uitspraak die niet op zijn plaats 
was, want Lucassen leidde dit spor¬ 
tieve duel niet slecht. 


Roermond kansloos in aantrekkelijk duel 

HKONS effectief 


Van onze correspondent 
ROB VAN KALDEKERCKEN 

1 ^RMOND - Twintig minuten 
** ijk Voe tbal. Daaraan had RKONS 
tt j„ t ? ren genoeg tegen een kram- 

c nti g voetballend RFC: 0 2. De 
uit Schaesberg, die door de 
3 kansrijk blijven voor de twee- 
y iPeriodetitel, overrompelden de 
J^ihondenaren met snel en at- 
ctief spel. Al na acht minuten 
v C ht Rob Winthaegen zijn ploeg 
de leiding, toen Ron Dijkstra 
H ,® n dig Geert Suylen omspeelde 
.knap de bij de tweede paal vrij- 
Ij^nde Winthaegen vond: 0-1. 
probeerde op gelijke hoogte te 
maar vond zelden een ope- 
^8 in de goed geposteerde verde- 
8Uig van rkONS. Na rust had 
jb Dijkstra de wedstrijd in de 
minuut kunnen beslissen, 
0 jb hij in het 16-metergebied werd 

2 j^oerd. Maar zijn strafschop werd 
- v£dig door Jos Fermont gestopt. 

" Putte hieruit opnieuw moed en 


jpenray geeft 
winst weg 


Van onze correspondent 
JAN LEIJSTEN 


zette de gasten uit Schaesberg met | 
de rug tegen de muur. 

RKONS bleef zuinig in het wegge¬ 
ven van kansen. Zeven minuten in 
de blessuretijd (scheidsrechter Tho¬ 

massen onderbrak de wedstrijd 
kort vanwege een over zijn toeren 
geraakte Roermond-supporter) 

kreeg Robert Dörenberg een unieke 
kans op de gelijkmaker, maar vrij 
voor doelman Van Arken schoot hij 
op de paal. Als zo vaak viel het doel¬ 
punt aan de andere kant. Henk Sti¬ 
phout vloerde de doorgebroken 
Ron Dijkstra. Van elf meter maakte 
Jos Janssen deze keer geen fout: 
2 - 0 . Chevremont kan tweede periodetitel vergeten 

Limburgia blij met punt 


STEREN - Venray begon te- 
Halsteren sterk, maar moest in 
slotfase alsnog de halve winst af¬ 
ar 11 : 2-2. Hoewel goed voetbal 
baars was’ verhoogde veel inzet 
Kijkwaarde. De Noordlimbur- 
Sjstartten voorzichtig, met alleen 
ghers en Philipsen in de voorste 
| e - Halverwege de eerste helft 
■fcjgen de gasten hun verdiende 
^rsprong, nadat Philipsen op de 
W Van strafschopgebied door 
j^ren gestopt werd. Sijbers knal- 
> de vrije trap in de muur, waarna 
Philipsen attent was: 0-1. 

j^bray bleef doorgaan en Van 
(^ c k had tien minuten voor rust, 
hij de lat raakte, weinig for- 
^b. Even later had Venlo meer 
ijbces, nadat Heeren de bal achter 
,jb eigen doelman De Frel schoof: 
„■ Poels imiteerde Heeren enkele 
„buten daarna. Hij veranderde een 
van Moerkens van richting: 
R*_Na rust moest Venray steeds 
terug. De schaarse Venlose 
■gallen konden weinig ontlasting 
J^hgen. John Klippel bracht de 2-2 
^stand op het scorebord. 

^rikske contra 
De Haantjes 

[SjERLEN - In de eerste divisie C 
J^b dg landelijke zaalvoetbalcom- 
IJ^btie speelt ’t Brikske de derby 
Wierts/Haantjes. De thuisclub 
K^egradatievrij en kan dus voluit 
ij^len. De gasten zitten nog volop 
M ue stryd om een van de promotie- 
j^tsen. In Maastricht spelen de 
jv ^denmotors Dousberg Pare en 
j^b der Zande tegen elkaar. Cos- 
moet in 2 F de promotiekansen 
^ eigen band houden tegen Amici- 

n c . 

Brunahal 21.15 Brikske-Wierts/ 

lintjes 

.(j^stncht Geusselt 20.15 Dousberg Parc-v. 

. '^nde 

ïih . 

®tricht de Heeg 20.00 Bastings-Fermo- 
Ijjf' Boys 

^krade West 20.30 Cosmos-Amicitia 
l^stricht Daalhof 21.00 DC H.Anders- 

£)kk 21.00 EJA-Perey 

terholt 21.15 ’t Haofke-Bouwkompas Van onze correspondent 
ARNO RÖMGENS 


% Limburgiaan Ron Winkens (midden) kopt op doel. Huub Dautzenberg hindert hem. Diens ploeggenoot Patrick Otten 
kijkt angstig toe. „ 

w y Foto: CHRISTA HALBESMA 


Geldrop komt met 2-0 nog goed weg 

MeerSsen weer ouderwets 


Van onze correspondent 
HENKSPORKEN 


MEERSSEN Voor aanvang van 
het duel tegen Geldrop (2-0) sprak 
Meerssen-trainer Piet van Dijk dui¬ 
delijke taal: „We zitten in een min¬ 
dere fase, waarin we vooral collec¬ 
tief gezien onvoldoende hebben 
gepresteerd. Ik heb de jongens dan 
ook voorgehouden dat ze nu hun 
keuze moeten maken. Of de compe¬ 


titie plichtmatig uitspelen, of op 
jacht gaan naar de prijzen. Er is nog 
niets verloren, maar dan moet het 
vandaag gebeuren”. 

En het gebeurde inderdaad. De 250 
toeschouwers zagen een ouderwets 
strijdend Meerssen dat Geldrop 
grotendeels haar wil oplegde. Vanaf 
het eerste fluitsignaal van de goed 
leidende arbiter Koeyvoets acteer¬ 
den de geelzwarten met veel agres¬ 
sie. Met name. Van der Leeuw, 
Quesada en Coumans waren hierbij 


de belangrijkste aanspeelpunten 
terwijl Dahlmans als plaaggeest in 
de frontlinie fungeerde. De Braban¬ 
ders waren dan ook veelvuldig de 
kluts kwijt en mochten van geluk 
spreken dat Meerssen voor rust ver¬ 
zuimde de legio mogelijkheden te 
benutten. Zo schoten Coumans en 
Vrijhoeven uit riante posities in het 
zijnet of over, mikte Alfonso naast 
en zag Dahlmans zijn inzet van de 
lijn gehaald door Van Amelsvoort. 
Geldrop werd gedwongen zich tot 


counters te beperken en werd op 
die wijze twee maal gevaarlijk via 
Van der Horst. Dusseldorp in het 
thuisclubdoel reageerde echter at¬ 
tent. 

In de tweede helft was Meerssen 
nog toonaangevender. Nadat Van 
Amelsvoort opnieuw op de doellijn 
redding had gebracht, was het even 
later wel raak. Van der Leeuw pikte 
de bal op en begon aan een korte 
rush, die hij doeltreffend afrondde: 
1-0. Geldrop moest nu de verdedi¬ 
gende stellingen verlaten waardoor 
er voor de thuisclub meer ruimte 
ontstond. Coumans wist de gebo¬ 
den kansen echter niet te benutten, 
iets dat Eric Smeets wel deed. Een 
verre uittrap van Dusseldorp be¬ 
landde bij Van der Leeuw’, die de in 
de diepte sprintende Smeets keurig 
bediende. Tegen diens bekeken 
boogbal was de uitstormende Van 
der Linden volkomen kansloos: 2-0. 


lieer kaapt punt weg bij Volharding 

Ronald Gielen sta-in-de-weg 


Van onze correspondent 
TJEU STEMKENS 


VIERLINGSBEEK - Het duel Vol- 
harding-Heer (0-0) werd een felle 
strijd om de belangrijke punten, die 
zes boekingen opleverde. De thuis¬ 
club moest eigenlijk winnen om de 
aansluiting te kunnen bewerkstelli¬ 


gen. Vooral voor rust oefenden de 
gastheren daarom de nodige druk 
uit. maar de sterk acterende Heer- 
keeper Ronald Gielen wist zijn doel 
knap schoon te houden. Na rust eb¬ 
den de aanvallende impulsen van 
Volharding ook weg en bloedde de 
wedstrijd dood. 

Ondanks enkele invallers zette de 
thuisclub druk op de ketel. Al in de 


eerste minuut moest Gielen hande¬ 
lend optreden. Volharding bleef het 
Heer-doel bestoken, maar Marcel 
Lenssen en Kees van de Heuvel 
faalden. Na een half uur kreeg de 
thuisclub Je kans van de wedstrijd. 
Marcel Lenssen raakte van dichtbij 
slechts de lat, terwijl Jacco Nabuurs 
de terugkaatsende bal ook niet kon 
inkoppen. Heer kreeg via Ron 


Schoens een kans, maar ook hij trof 
geen doel. Vlak voor rust moest 
Volhardingkeeper Marcel Verhoe¬ 
ven, na een botsing met een Heer- 
speler, worden vervangen door 
Leon Jozemanders. 

Na de pauze had Heer de wind mee. 
Roland Limbourg raakte al na vier 
minuten de paal. De wedstrijd werd 
echter duidelijk minder dan voor de 
rust. Volharding kreeg nog een mo¬ 
gelijkheid diep in de eerste helft. De 
uitgelopen keeper Gielen knalde te¬ 
gen de ingevallen Ron van Daal op. 
De bal belandde voor de voeten van 
Peter van Rhee, maar met een 
knappe save herstelde Gielen nog 
zijn misser. 


BRUNSSUM - Amper tien 
jaar geleden was elke wed¬ 
strijd van Limburgia een bele¬ 
venis. Het grote aantal enthou¬ 
siaste toeschouwers hoorde 
net zo bij het spektakel als het 
aanvallende voetbal, dat de 
Brunssummers jarenlang in 
de top van de hoofdklasse 
hield. Het voetbalvirus ver¬ 
dween het laatste decennium 
op vele velden. Ook bij Lim¬ 
burgia. Van spektakel is aan 
de Venweg al lang geen spra¬ 
ke meer. De club zakte weg 
naar de eerste klasse en, wat 
veel erger is, het publiek liet 
Limburgia volledig in de 
steek. Tegen Chevremont wa¬ 
ren gisteren 200 kijkers aan¬ 
wezig; 163 daarvan waren 
supporters van de gasten.... 

Die 200 man zagen een duel waarin 
het hoogetpunt wefd gevormd door 
het laatste fluitsignaal van scheids¬ 
rechter Houben. Hij verloste de 
koukleumende kijkers van een saai 
schouwspel. Een schouwspel dat 
weinig kansen en géén treffers ople¬ 
verde: 0-0. 

„Elk puntje is meegenomen”. Lim- 
burgia-trainer Harm Posthuma was 
niet eens echt ontevreden. De strijd 
tegen de degradatie heeft de Bruns¬ 
summers in de greep. Over een zaak 
mocht de trainer tevreden zijn: over 
de inzet van zijn pupillen. Wat op 
het pure voetbalgebied niet lukte, 
compenseerden de Brunssummers 
met een ongebreidelde inzet. Che¬ 
vremont, dat het normaal gespro¬ 
ken moet hebben van technisch 
verzorgd voetbal, wist weinig raad 
met de felheid van Limburgia. 


Felheid 

„Limburgia speelde echt op de top¬ 
pen van de tenen. Dat kan de ploeg 
nooit lang volhouden. Wij hebben 
getracht in hun felheid mee te gaan. 
Daarvoor hebben wij eigenlijk de 
ploeg niet. Achteraf gezien ben ik 
blij met dit ene puntje. De tweede 
periodetitel kunnen wij nu echter 
afschrijven,” stelde Chevremont- 
trainer Jo Quaedflieg na afloop. 

Limburgia kreeg zijn grootste kans 
na enkele minuten. Daniël Janssen 
kon van dichtbij inschieten. Terwijl 
de Limburgianen juichten, haalde 
Huub Dautzenberg de bal van de 
doellijn. Geen treffer dus. 

In het vervolg van de strijd vielen 
over en weer met schaarste kansjes 
te noteren. Van der Linden, Loop 
en Wijnhoven mochten, tevergeefs, 
via Chevremont proberen de nul 
van het scorebord te halen, terwijl 
Patrick Frijns, Ron en Jules Win¬ 
kens en Heuts mogelijkheden had¬ 
den voor de thuisclub. Het bleef 
echter - terecht - 0-0. 


Panningen doet 
goede zaken 


Van onze correspondent 
TON VAN NUNEN 


PANNINGEN - Panningen heeft 
met veel inzet en attractief voetbal 
DESK verdiend met 3-0 aan de kant 
gezet. De ploeg uit Kaatsheuvel kan 
degradatie zo goed als zeker niet 
meer ontlopen, terwijl Panningen 
de toekomst optimistischer tege¬ 
moet kan zien. Trainer René Mun- 
necom: „De overwinning is dikver¬ 
diend en had zelfs hoger kunnen 
uitvallen. Wij moesten twee punten 
halen, want vrijwel iedereen wint 
van DESK en daarom begon ik ook 
met vier spitsen." 

Vanaf het begmsignaal zette Pan¬ 
ningen de Brabanders onder druk. 
Dat resulteerde in de tiende minuut 
in de openingstreffer: Korsten 
draaide een corner fraai in en uit de 
ontstane senmmage scoorde Rene 
Janssen van dichtbij 1-0. Daarna gaf 
Panningen de wedstrijd iets uit 
handen, rhaar echt gevaarlijk on 
DESK met worden. 

Het tweede bedrijf werd energieker 
door Panningen aangepakt. In de 
55e minuut was bij een Brabantse 
corner de hele DESK-achterhoede 
naar voren gestormd. De afgeslagen 
corner kon door Thijs Doensen op 
eigen helft w’orden opgepikt en hij 
kwam alleen nog maar doelman 
Ekers tegen, die hij handig oms¬ 
peelde: 2-0. In de 87e minuut werd 
de eindstand van 3-0 vastgelegd 
toen Korsten cp Robert Janssen 
passte en laatstgenoemde keihard 
raak schoot. 


Het gat van 
Oosterhout 


Van onze correspondent 
JOHAN HEURTER 


OOSTERHOUT - De 2-1 nederlaag 
tegen TSC heeft Wilhelmina 08 vol¬ 
ledig aan zichzelf te wijten. Opge¬ 
legde kansen werden in de slotfase 
niet verzilverd en vier minuten voor 
tijd schoot John Camp een straf¬ 
schop zelfs naast. Dat was volgens 
heel Wilhelmina de schuld van de 
scheidsrechter. De autoritair leiden¬ 
de Fleuren eiste dat de bal in een 
kuiltje kwam te liggen. Tot drie 
keer toe legde Camp de bal goed, 
maar steeds verplaatste Fleuren de 
bal weer naar het gat in de grasmat. 

Voor rust was het een matte verto¬ 
ning met slechts één hoogtepunt. 
Wanny van Gils werd in de punt 
van het strafschopgebied aange¬ 
speeld en tussen drie verdedigers 
wist hij zich fraai vrij te kappen en 
scoorde in de verre hoek 1-0. Na de 
pauze had Wilhelmina de zaakjes 
goed onder controle, maar pas het 
laatste kwartier kwamen er kansen 
voor Houben, De Graef, Camp en 
Pouwels. 

Door balverlies van Bruynaers op 
het middenveld kon Arjo Kokx 
ineens op doelman Strijbosch af¬ 
gaan. Hij omspeelde de Wilhelmina- 
doelman en scoorde beheerst 2-0. 
Vanaf de aftrap kwam de Weertse 
formatie terug. Camp gaf een lange 
bal op Pouwels die ineens uithaal¬ 
de: 2-1. De strafschop die Wilhelmi¬ 
na een paar minuten later kreeg 
omdat Pouwels onderuit getrokken 
werd door Strijtveen had de gasten 
de verdiende gelijkmaker op moe¬ 
ten leveren. Trainer Hans Leushuis 
hierover: „Minimaal hadden we een 
punt moeten halen. Ik heb nu pas 
vijf hoofdklassers gezien, maar we 
worden nergens weggespeeld. Dat 
vind ik een positief punt voor dit 
team". 


Eerste zege 
voor Veritas 


Van onze correspondent 
_ BAIR VERHEESEN _ 

NEERITTER - „Bij degradatie heb¬ 
ben we ons helaas neergelegd. Voor 
onze eerste overwinning blijven we 
desondanks knokken”. Woorden 
van Veritas-trainer Harrie van Wij- 
lick enkele weken geleden. Zowel 
het een als het ander, werd gisteren 
bevestigd tegen mededegradatie- 
kandidaat Sittard (1-0). En daar ging 
prachtwedstnjd aan vooraf. Sittard 
had in het eerste bedrijf een optisch 
overwicht, maar Veritas kreeg het 
laatste kwartier meer vat op het 
spel. 

Uiteindelijk werd in de tweede helft 
de vechtlust van Veritas beloond. 
Een verre uittrap van doelman 
Mark Hansen resulteerde in een on¬ 
gelukkige achterwaartse kopbal 
van een der Sittardse verdedigers 
op de middenlijn. Jacques Snijkers 
bracht uit een moeilijke hoek zijn 
ploeg op voorsprong: 1-0. 

Genoemde speler kreeg later in de 
wedstrijd nog een tweetal kansen, 
maar die bleven onbenut. Daarvoor 
echter had Sittard ook al kansen om 
de stand gelijk te trekken, via Jos 
Schmeitz en Ruud Laumen. „Dank 
je wel”, zei Veritas-trainer Van Wy- 
lick na afloop, nadat hij de felicita¬ 
tie kreeg van collega Schmeitz. „We 
hebben er lang op gewacht, maar ze 
toch gekregen: onze eerste overwin¬ 
ning. Ondanks onze slechte positie 
blijven we voetbal spelen vanuit 
ons hart. Daarom ook gaan we nu 
voor onze tweede zege”. 
Maandag 16 maart 1992 • Pa 
j-z v.' Vaaonzococrwpondonto 
- » - MAMANNE GROSJEAN 

HEERLEN - In de afdeling Iizn- 4 
fNtt* vielen veel gelijke Spelen te 
nijp en.. Zo-ook bij Sp. Caberg-Vtoi 
kenshg 2, de topper in de eerste 
klasse A: M. RKBFC (IA) liet bü 
Wlüem 12 ook een punt liggen: 2-2. 
MMde eerste klasse B won WDZ bij 
WKenburgse Boys met 2-1. 
BaTSV houdt in de eerste klasse C 
het roer in handen, na de 3-1 over¬ 
winning op Coriovallum 2. De top- 
fljSf |n de eerste klasse D tussen 
IftVQ en Schinnen eindigde dubbel- 
M o ti e. BVC (1D) behaalde op eigen 
veld een gemakkelijke 4-0 winst op 
Anftienrade. Tijdens de topper in 
decente klasse E tussen Vesta en 
yl.; .Joost werd eveneens niet ges- 
ODorabO-0. 

Caberg en Vinkenslag 2 deelden 
dtfS.de punten: 1-1. Voor rust verzil- 


• De feestende spelers van RKSVN 6 in hun stamlokaal. Foto: JEROEN KUIT 

NEER - De eerste voetbalkampioen van het uitbundig gaan feesten. De spelers uit Neer 
seizoen 1991/1992 is bekend. Het zesde elf- waren onverslaanbaar in de vierde klasse 
tal van RKSVN uit Neer mocht gisteren BB van de afdeling Lim burg. 


onder redactie van arno römgens 


den Patrick Edelbloed en Peter 
Avezaat van SC Leeuwen voor¬ 
tijdig uit het veld gestuurd, res¬ 
pectievelijk na twee boekingen 
en na het neerleggen van een te¬ 
genspeler. 

• Bij RKSVO-Victoria diende 
Wil Geuns van de thuisclub 
voortijdig te gaan douchen, we¬ 
gens slaan naar een tegenspeler. 

• In het duel tussen RKSVW en 
SVH haalde SVH-laatste man 
Ger van Helden het einde niet. 
Na het onderuithalen van een 
doorgebroken speler moest hij 
het veld verlaten. 

• De hoofdklasse-wedstrijd 
Margriet-Udi’19 vond geen door¬ 
gang op grónd van het oyerlijden 
van Margriet-speler Lucien van 
Grunsven. Van Grunsven kwam 
afgelopen donderdag bij een ver¬ 
keersongeval om het levert. 

• Rimburg 3 haalde behoorlijk 
uit tegen het slechts met acht 
man spelende SVK 5: 24-1. 

• Scheidsrechter Corvers zag 
zich genoodzaakt een korte af¬ 
koelingsperiode in te lassen tij¬ 
dens de tumultueuze wedstrijd 
Stadbroek-Passart. 

• Arbiter Wetzels voelde zich 
bedreigd door spelers van 
RKSNE 2 in de wedstrijd tegen 
SCKR. Daarom staakte hij in de 
65e minuut. Voordien had hü al 
de SNE-spelers Hoekstra en By- 
ker naar de kant gestuurd. 

• In het duel tussen staartploeg 
RKASV en Amicitas (4-0) haalde 
thuischib-aanvaller John van 
Duurling behoorlijk uit Hij be¬ 
wees zichzelf en zijn team een 
grote dienst door < alle treffers 
voor zijn rekening te nemen. 

• Tien eerste elftalspelers van 
PSV’35 hebben aangekondigd 
de club na afloop van dit seizoen 
te verlaten. De reden is gelegen 
in hët feit dat trainer Ben 
Berghs, die niet de vereiste pa¬ 
pieren heeft, bij de club moet 
vertrekken als oefenmeester. 

• Coriovallum won een oefen¬ 
wedstrijd tegen KVC Oranje met 
6-0. 


moeite met Sylvia. J&SmS 


winnende treffer nam Rick 
ns voor zijn rekening.” 
bij Schinnen-DVO 


verde Caberg-speler Theo Jeurissen 
een strafschop. In de tweede helft 
bracht Luijens de gasten op gelijke 
hoogte. „Het was een spannend en 
gelijkopgaand duel”, aldus Caberg- 
secretaris van Gelooven. „Na onze 
openingstreffer hadden de gasten 
de moeilijk» opgave om de achter¬ 
stand weg te werken. We werden 
dan ook ih de tweede helft flink on-' 
dér druk gezet De puntendeling is 
overigen zeer terecht” 


Wijnandia (IC) won op eigen veld 
met 2-1 van Sylvia. Vooral voor rust 
was de thuisclub de betere ploeg. 
Wjjnandia-trainer Lou Chapin: „In 
de eerste helft hebben we veel pech 
gehad; twee. keer werd de bal van 
de doelljgn gehaald. Tegen de ver- 
houdingen m kwamen de gasten 
echter op voorsprong door een doel¬ 
punt van Peters. Na rust was de 
strijd gèlijkopgaand. Loek Storms 
scoorde ih de slotfase de gelykma- 


De^ toppe r tussen^ DVO (lD)^en 

Mans was echter tevreden: „Het 
was een sportieve wedstrijd. Beide 
ploegen hielden elkaar in even¬ 
wicht. Er werden over en weer kan¬ 
sen gecreëerd, maar doelpunten 
bleven uit H^t is een terechte uit¬ 
slag; we kunnen tevreden zijn.” 


De wedstrijd tussen Vesta en St 
Joost eindigde eveneens onbeslist: 
O-Ó. Volgens Vesta-trainer Wiel 
Driessen was het geen hoogstaand 
voetbal. Rij: „Het was wel een spor¬ 
tieve wedstrijd. Wij hadden nog het 
béste van het spel. St Joost kwam 
vbor de volle winst, maar speelde 
verdedigend eh creëerde geen kan- 


Limburgse 

damesselectie 

GIELEN (1) 

(Heer) • 

TRAGS(I) CRAMER(I) SEGERS(I) C REM ER (3) 
(Chevremont) (Limburgia) (Veritas) (RKONS) i 


V.D. LEEUW (2) 
(Meerssen) 

GOULDING (2) 
(Vinkenslag) 


QUESADA (10) 
(Meerssen) 

R. JANSSEN (5) 
(Eijsden) 


COUMANS (2) 
(Meerssen) 


HABETS (3) 
(Vinkenslag) 


rj 


hoofdklasse c 
Halsteren -Venray 
SV Meerssen -Gel drop 
TSC -Wilhelmina ’08 
Penningen -DESK 

Longa -Baronie 
Margriet-UDI'19 
SVN-ÉHC 

Halsteren 1 

SV Meerssen 1 

TSC* 1 

Venray 1 

EHC 1 

Longa 1 

Geldrop 1 

SVN 1 

Margriet 1 

Penningen 1 

Baronie 1 

Wilhelmina ’08 1 

UDI’19 1 

DESK 1 

'periodekampioen 

Programma: 

DESK -Margriet 
Wilhelmina ’M -Longa 
Geldrop -Baronie 
EHC -UD1 *19 
Venray -Penningen 
SV Meerssen -SVN 
TSC-Halsteren 


5 3 25 

3 5 23 

4 4 22 
7 4 21 
4 5 20 

4 5 20 
7 5 19 

5 5 19 

4 7 16 

5 8 15 

2 9 14 

3 10 13 
3 10 11 
2 13 6 


37-18 

29- 15 
25-16 

23- 15 

30- 16 
22-14 
25-26 

27- 30 

28- 34 

17- 17 
28-34 

24- 37 
15-30 

18- 46 


Limburg ia -Chevremont 
-Roermond -RKONS 
Volharding-Heer ' 

Veritas -Sittard 
FC Vinkenslag -Eijsden. 

Waubach -Blerick 

FC Vinkenslag* 17 13 

Waubach 16 10 

RKONS 17 7 

. Eijsden -17 6 

Chevremont 15 5 

Blerick 16 4 

Roermond 16 5 

Limburgia 17 4 

Heer • 17 4 

Sittard 17 3 

Volharding 16 3 

Veritas' 17 1 

'periodekampioen 

Programma: 

Sittard -Volharding 
Heer -Roermond 
RKONS -Waubach 
Blerick -Limburgia 
Chevremont -FC Vinkenslag 
Eijsden -Veritas 


y J hoofdklasse in cijfers | 


PANNINGEN-DESK: S-0 (1-9). 10. Bene 
Janssen 1-0; 55. Doensen 2-0; 87. Robot 
Janssen 3-0. Toeschouwers: 500. Scheids¬ 
rechter: De Graaft Boeking: Van Werken 
(DESK). 

PANNINGEN: Hermkens 7, Moonen 6,>i 
Nijssen 7 (77. Smolenaars-), Versleeuwen 6, 
Rene Janssen 7, Van de Sterren 6, Beumers 
6, Korsten 7, Robert Janssen 7, Stads 6 (80. 
Knapen-) en Doensen 7. Totaal 72 (U). 

TSC-WILHELMINA’08: 8-1 (1-0). 40. Van 
Gils 1-0; 83. Kokx 2-0; 83. Pouwéls 2*1. 
Scheidsrechter Fleuren. Toeschouwers: 
300. 

WILHELMINA’08: Strijbosch. 7, Kessels 7, 
Gilkes 7, Camp 6, Meusen 6, Pouwels 7, 
Woiter 6, Bruynaers 6, De Graef 6, Houben 
8, Verdonschot 6 (51. Keizers 6). Totaal 76 
( 12 ). 

HALSTEREN-VENRAY 2-2 (0-2). 26. Pht 
lipsen 0-1; 34. Heeren 0-2 (eigen doel); 35. 
Poels 1-2 (eigen doel); 82. Klippel 2-2. Boe¬ 
king: Van Dijck en l a m se en (beldek van 
Venray). Scheidsrechter Muurman*. Toe¬ 
schouwen: 700. 
wedstrijd tegen het district Nij¬ 
megen, in het kader van het 
afdelingskampioenschap van 
Nederland voor dames 1 (24 
maart; 19.30 uur, terrein Bel- 
feld) zjjn de volgende speel¬ 
sters geselecteerd: 

Heemskerk en Paulissen (Leo- 
nidés), Litjens (Venray), Winc- 
kens (Egge), Keersemeeckers 
(Rapid), Baars, SchifTeleers en 
Maesen (Leveroy), Waals 
(RKMSV), Cooien (Brevendia), 
Walenberg (RKHVO), Bloröen 
(MVC), . Habets (Sportclub 
WW28), Hegger en Jungen 
(RKDEV) Weerts (SSS‘18). 


Dijek 7, Lenssen 7, Verstegen 6 (82. Van 
Gerven), Phlllpsen 7, Sijben 6.7411. 

i 

MEERSSEN-GELDROP: 2-0 (0-0). 53. Van 
der Leeuw 1-0; 62. E. Smeets 2-0. Toeschou¬ 
wers: 250. Scheidsrechter: Koeyvoets. Boe¬ 
king: Van der Horst (Geldrop). 
MEERSSEN: Dusseldorp 7, R. Smeets 6, 
Frans sen 7, Scheffers 7, E. Smeets 6, Vrij- 
hoeven 7 (79. Houben *), Van der Leeuw 8, 
Queaada 8, Alfonso 6, Coumans 8, Dahl- 
mans 7. Totaal 77 (11). 


VOLHARDING-HEER 40. Jj 
Scheidsrechter: Toeschouwers: 2tMy 
HEER: Gielen 8, Hendriks 6, Vrfl 
Hoofs 6, Petit 0, Nelissen 6, Moestjfl 
ehiels »), Hollanders 6, LimbourfR 
neerkens 6 (73 Geyselaars -), Sc» 
Totaal 71(11). J 

LIMBURGIA CHEVREMONT 4i 
schouwers 200. Scheidsrechter D 
Boeking: Patrick Frijns (Limburgiw 
LIMBURGIA: Frolichs 7, Van 4 
Craemer 8, Koetsier 7, M. Frijns 5, j 
7 (80. Houben-), J. Wiiikens 6, P- fl 
Heuts 6, R. Winkens 6, Claessens <1 
70 (11). J 

CHEVREMONT: Schleyper 7, 4 
KToon 6, Dautzenbérg 7, Huynen 7.1 
6, Otten 6, Wijnhoven 6 (80. Maats-Vf 
Linden 6 (52. Schleepen 5), Loop I 
man 6. Totaal 76 (12). 


VINKENSLAG-EUSDEN: 2-1 a" 
Goulding 1-0; 58. R. Janssen 1-1* 
ding 2-1. Scheidsrechter: Luc 
king: Quadvlieg. Toeschouwers 
VINKENSLAG: Humblet 8, I 
Magermans 8, Quadvlieg 7, Lei 
Frijns-), Hermans 7, Rousseau 7, i 
(80. Duc h a te a u -), Goulding 8, V: 
Hatats ATfttoaj Bl (11). 

ElTSDEN: Wolft 8, Hens sen 7, S. 
7, S. Janssen 7, Kevers 7, Paul Mal 
bèta 7, Pedro Mare* 8, J. Mares 6, 
sen 8, Smeets 7. Totaal 79 (11). 
n 


topscorers 1F i 


L Dörenberg (Roermond) 12; 2. Vroegop 
(FC Vinkenslag), Ron Janssen (Eüsdenj 9; 
4 Dijkstra (RKONS), Pooper (Waubt*. 
Ron Winkans (Limburgia), Habets CFC Vin¬ 
kenslag) 7; 8. Spronck (Waubach), Suylen 
(Roermond), Loop (Chevremont) fl. 


VERITAS-SITTARD: 1-0 (40). 59. 
kers 1-0. Boeking: Knol (Sittard).' 
wers: 200. Scheidsrechter: Geus) 
VERITAS: M. Hansen 8, R. Snij 
gers 7, L. Ramakers 6, J. Hansem 
ninek 7, R. Ramakers 6, J.’ Snijk 
de Vin 8, Dreessen 6, Seerden 6 0 
-). Totaal 71 (11). 

SITTARD: Urlings 6, Bèrgraet 7, 

8, Schmeitz 7, Tjjert 6, Heinen 6, 
Aotonioli 6 (46. De Ruiter 6), Dm 
Reiners 6), Knol 6, Quadvlieg 7. 
(13). i 
Tweede klasse BI Derde klasss A Derdeklassen J Derde klasse C I Derde klasse 


klasse A 


SC WW *28-SV Halsberg 


RKMSV-Vemleeche B. 
FCV-Lindenheuvel 
Bern-Betfeldla 
▼W13-PSV’35 


PelariS -SVM 
LHB/MC-SKMVC 
BV BERG ’SS -l sealilss W. 


Qniek *«8 -Haaloa 


Lindenheuvel* 

FCV* 

Bom 

WV23 

RKMSV 

DeSter 

Belfeldia 

Quick’08 

Haslou 

VealoscheB. 

PSV’35** 

Susteren 


17 9 5 
17 9 3 
16 5 T 
10 5 6 

15 5 0 

16 310 
16 6 3 

16 5 4 
14 5 4 

17 5 4 
10 5 4 
14 3 4 


3 23 35-17 
5 2141-29 
41710-22 
51028-23 
41013-14 
31815-17 
7 15 25-27 
71418-21 
5 M13-18 
8.14 23-29 
71212-14 
71019-29 


1710, 
11 S 
10 • 
17 T 
«0 
» 0 


**twee pantea ia adnderiag 


4 3 2445-23 
0 922 25-15 

5 32123-10 

6 4 2029-24 

6 51836—21 

5 517 23-22 

6 01010-21 
4 71617-21 
3 71518-19 

7 615 20-29 
7 7 1110-25 
512 518-43 


Tep SC ere r i :l. BI Nelissen (ïiheer- 
der fi.) 12; 2/4. L. Moonen (MKO, E. 
Pumot en P. Lexis (Polaris) II. 


Polaris* , 
MKC* 
LHB/MC 
SV BERG ’» 
MheerderB.-. 
SCWW’28 
SV Hulsberg 
SVM * 
Schaam 
Leonidas W. 
Sanderbout 
RKMVC 


ViRen-Béieriea 
WeHanla-RKBSV 

Heksenberg* 17 

VKC, 17 

Groene^tér 16 

Bekkerveld 17 


Vaesrade 16 

RKBSV 15 

FCHoensbroek 17 
Weltania 16 

Voerendaal 17 

«periodekampioen 


-FC Hoenabroek 3-21 
-Bekkerveld 5- 2 
2 - 1 


3 3 2582-25 
3 619 31-19 

3 51924-10 
8 619 26-37 
2 01883-22 

5 517 28-2» 
2 7 16»-20 

4 61623-19 
i 714 21-19 

6 71421-29 
4.91016-33 

7 9 915-30 


Megaelee-KVC 
FCOda-Bnehten 
DESM-Swift’M 
MereCeMU-EW 

OhhMbt -Creecentla 
Kiee-Brevendia 

ifihr* i7 ii 

ÖESM* 17 S 

FCOda 17 9 

Rib* 15 « 

-Bittvendia 16 I 

. Buchten 17 S 

'KVC 17 6 

Obbicht 16 £ 

Swift ’36 16 S 

Merefeldia 16 4 

Crescentia 15 2 

Megaries 17 2 


Topeeerers'.l. G. V« 
14; Z R. v/d. Heuvel 
12 ., 


nregTamma veor 
PSV’35-Bem 


LeenidaeW.-LHB/MC 
RKMVC-Polaris 
SVM-MKC 

Mbeerder B. -SC WVV *38 


Topscorer*: 1. E. Erbas (VKC) 12; 2. 
R. Janssen (Minor) 11. 

Programma voor xondag: 

Miner -Heksenberg 
Bekkerveld -Vijlen 
Heerlen -Vaesrade - . 

Groene Ster -Voerendaal 
FC Hoensbroek -Weltania 
RKBSV ‘■VKC 


6 127 46-14 
6 3 23 35-23 
8 41818-13 

6 318 18-13 

7 417 21-23 

8 61813-16 

3 81531-39 
5 615 20-28 

4 7 1419-20 

5 71318-22 
7 61110-27 
510 916-36 


Topscorers:l. D-J. Oomen (DESM) 

15. 

Programma voor sondag: 
Crescentia -Merefétdia 
BW-DBSM ' . 

Swift *30-FC Oda' 

' Bochten -Megacles 
KVC-Rios 
Brevendia -Gfebicht 


Vlteaae’tt-RKDEV 
HBSV-1VO 
SSS’tS-SVEB 
Spart» *18 -Meterik 
RV Meert* -MVC '19 

SC. Irm -Helden , 

SVMeerio 16 H 

SVRB 14'1 

Vitesse'08 14 ( 

Sparta ’18 14 1 

SC. Irene ' 14 I 

Tiglkja 12 I 

IVO 13 I 

MVC’19 . 15 i 

Helden 15 < 

HBSV 15 i 

Meterik 14 ! 

RKDEV 16 ! 

SSS ’18 14 ! 


2 4 2231-21 

3 4 1732-24 

4 41627-20 
6 3 16 24-22 

3 515 21-17 
2 41428-20 

4 41428-27 
4 61424-26 

2 7 14 22-27 
4 61415-24 

3 613 29-27 
310 9 20-36 
2 9 815-25 


Topscoren:l. P. v. Osch (SV Meer- 
lo) 16; 2. T. v. Asten (Meterik) 13. 

Programma voor sondag: 

MVC *19 -SC. Irene 
Helden-Sparta’18 
Meterik -SSS ’IS 
SVEB-HBSV 
IVO-VHease *08 
Tigtieja -8V Meerio 


St. Pieter -Vilt 1-1 

RKASV -Amlcltas 4-0 

Schlnunert -Willem I 3-0 

RKUVC-RKHSV 4-2 

Rapid-SVME 1- 1 

Walram -Xason afg. 

'Vilt 17 8 8 12434-19 

Schimxnert* 17. 9 6 2 24 27-13 

Rapid* 17 9 4 4 2233-17 

Amicitas ' 17 9 1 52126-22 
St Meter 17 7 6 4 20 28--32 

Wïueinl lf 6 5 6 1729-4» 

RKHSV 17 5 8 016»—26 

SVME 17 5 4 814 26-27 

Walram 16 5 4 71419-21 

RKUVC 17 3 6 812 21-31 

RKASV 17 4 3 10 1119-31 

Iason V 10 1 510 719-35 

. ^periodekampioen 

Topscorers: 1. P. Gereis (Rapid) 13; 
2. R. Kerckhoffs (RKUVC) 12. 

Programma voor sondag: 


RFC-RKONS: 0-2 (0-1). 8. R. 

0-1; 98. J. Janssen 0-2 (straftchopV 
rechter: Thomassen. Boekingen: 

‘ ger. Van Stiphout (RFC) en 
Walraven (RKÓNS). 

RFC: ‘ Fermont 6, Stiphout % 
Janésen 7, Engelen 7, Jacobs 0, 
Mrowald 6 (79. Winwood), Dören 
Krijger 7 (83. Vergoossen), Van 
Totaal 70 (11). 

RKONS: Van Arken 7, Cretner 8, _ 

6, Linssen 7, Janssen 7. Schilder 
ven 7, Lagarde-6, Didderen 6, W: 

7, Dijkstra 6. Totaal 73(11). 


O 


3' 

topscc : 

m 


1. Van Sliedrecht, Bevelander ( 
stèren) 11; 3. Brankaert (EHC). 
(Udi’lÖ) 9; 5. Dautzenberg (SVN), 
(Geldrop) 8; 7. Dahimani ( Meersa ei 
ter (Baronie) 7; 9. Kenae (Baronie), 
(Longa), Merk (EHC), Verstegen «. 
Vervuurt (Margriet) 6. 


T= jiü. 


W 


ld clubklassew 


Willem I -Walriun 
laaoa-RKASV 
Amicitas-St. Pieter 
VUt-Rapid 
SVME-RKUVC 


Haaien-FCV 
Lindenheavd-RKMSV 
Venlosehe B. -De Ster 
Snateren-VVV’gS 


Sanderbout -SV BERG *03 


B 1 Vierde klasse C 


<TT77l I 


Vierde klasse E Vierde klasse F Vierde klasse G I Vierde klasse H 


1. Meerssen 

2. FC Vinkenslag 

3. Eijsden 

4. EHC 

5. SVN 

6. RKONS 

7. Blerick 
Panningen 

9. Waubach 

10. Venray 

11. Chevremont 

12. Sittard 

13. Roermond 

14. Heer 

18. Véritas ; 

16. Wllhelmina’08 

17. Limburgia 


1- 1 Schim veld -PC Gracht 
3r 1 Bene» -Centrum B. 

0- 2 SVK-BKSVB 


SVK -Mariarmde 
RKSNR-Kluis 
ZwartWit’19 


3 3 23 35-13 
7 22124-15 
0 4 20 29-18 
5 517 20-23 
9 317 24-» 

4 61619-20 

2 710 24-30 
1 91524-32 
0 01320-24 
7 61310-» 

3 9 13 17-30 

4 81213x18 


KVCOranje 


Hehos ...... 

Heilust 

SVK* 

Abdisaenbosch 
Schinveld 
Centrum B. 

FC Gracht 

WaühachseB. 

RKSVB 


KBV-Langebeff 

/ 

RKDFC-OVCS 


RKSVW -SVH ’39 
Holtam -Armada 
Vlodrop -Urmondia 


IYS-nwm 
Massbracht -Linne 
Stevensweert -Roosteren 


RKBSV-EMS 
Haelen -Nunhem 
RKSVO-VletmiaR 
Leveroy -SC Leeuwen 
RKVB -Beegden 


Meesel -EindSeB. 


KVC Oranje 
Hopsl 


5 2 25 50-» 

5 30132-18 
3 3 2125-12 
7 22125-17 
2 61828-21 
7 61530^34 

6 71524-29 

? 81419-» 
0 j3 22-» 
4 81215-22 
0 71221-34 
510 717-46 


Heidebloem 

Coriovallum* 

KEV 

Mariarade 

RKSNE 

oves 

Khik 

RKDFC 


4 2 2646-22 
3 2 »40-27 

3 2» 31-14 

4 61831-23 
3 617 29-31 
3 7 15 82-33 

5 515 22-24 
5 616 20-31 
3 71319-20 
3 91122-38 
411 821-42 
212 413-38 


Roosteren 16 

Armada 17 

IVS • 161 

Thora 15 

Stevensweert 15 
Unhohdia 16 

SVH’39 16 

RKSVW 16 

Holtum ' 16 

Blaasbradit 15 

Linne 15 

Vlodrop 15 

•periodekampioen 


5 2 23 23-13 

6 3 22 35-22 
1 5 2137-21 

, 6 2 2035-18 

5 417 20-18 

6 51618-15 

3 71537-32 

4 714 23-23 
3 81324-31 

5 71112-23 
3 81123-38 
112 518-51 


Victoria R* 
BMS 

RKSVO• 
RKESV 
Moesel 
Leveroy 

Nünhem 
Beegden 
RKVB 
SC Leeuwen 
EindseB. 1. R. Custers (Keer) 14; I Tspeearar*:!. J. Ritsen (Helios) 14; 
(Zwart Wit ’19) 11. flfc Odekerken (Hefios) 11; 3. T. 
Lsbyed (Heüust) 19. 


R.-Laura 


i m ' jT ' l t | -| i r— 


mmm 


T s p soo rers ïl. G. Rademakere (Hei- Tepoeoram:l/2. J. Corbe 
deupèm) 22; Z R. Adam* (Passart) Smeets (Thora) 11; 3. F. 
». (SVH *39) 8. 

Pregraaama voer m o ndag: Programma voor sondag: 

Roosteren -Hettum 
Armada -Maasbraeht 
Linne -RKSVW 
SVH’M-IVS 
Thora-Vlodrop 
Urmoodla -Stevensweert 


sy en I. 
Fetmonf 


TlXiijw 


*: i i] /Vl 


2» 34-19 
2» 39-21 
3 23 45-29 
3 1824-21 
510 22-» 
7 15 28-30 
814 36-38 
71429-34 
513 20-27 
61312-19 
71211-21 
612 23-36 


TOpocoiem:l/Z T. Ferinont (EMS), 
J. Loven (Nunhem) 14. 

Programma voor aondag: 

SC Leeuwen -RKSVO 
VtetcriaB-Heden 
Nunhern -Moesel 

Dc$|CH» -idCVüTöJ 


1710 5 
17 8 7 
17 9 5 
17 410 

16 5 8 

17 5 5 
16 6 2 
17 4 6 
16 2 9 

16 3 7 

17 2 8 
15 3 6 


Qniek B.-Reuver 
Swalmen -Baarlo 
Venlo-GFC’SS 
VCH Regge l . 
VOS-BEVO 
RKSVN-Egdiel 

Egchei* 171 

Baarlo* 17 

QuickB. , 17 

Venlo 17 

Swalmen 16 

RKSVN „ 17 

Reuver 17 

VCH 17 

BEVO . 16 

GFC’33 17 

Roggel 17 

VOS 17 

•periodekampioen 


6 0 28 39-13 
5 3 23 29-17 
4 4 2230-22 

4 5 20 39-29 
1 619 22-24 

5 617 29-35 
3 8 15 33-26 

3 815 29-33 

4 7 1420-29 

7 7 13 31-35 
411 818-40 
212 818-40 


Leunen -Melderslo 6- 

Oeetrum -Konlngslnst 4- 

Wlttenhorst-Ysselsteyh 1- 

Swolgense B. -Montagnards alg. 
Wanssum -RKDSO aft. 

Stormv. tt -Aehates aft. 


Vier Limburgers 
zaal voetbalselec 


Topscorers: 1. D. Janssen (RKSVN) 
14; 2. M. Janssen (Quick B) 12. 


Wittenhorst > 16 1 

Wanssum 15 

koiüngslust * 17 

Melderslo 16 

Montagnards 15 

Stormv.'28 16 

Swolgense B. 16 

Leunen 16 

Admtci 15 

Ysselsteyn 16 

RKDSÓ 15 

Oortrum 17 

♦per i o dek ampioen 


2 3 24 39-13 
5 319 25-18 
8 41824-20 
2 6 18 22-27 
0 517 20^15 
2 710 31-23 

2 .7 10,24-29 
1 815 26-26 

5 5 15 27-» 

6 614 27-27 

3 9 9 16-29 
510 916-41 


•4 

m 

Sr 


BEVO -VCH 
Rond -Venlo 
GFC’33-Swalmen 
Baarlo -Qniek B. 
Reuver-RKSVN 
Kgehel-VOS 


Programma voor sondag: 
Aehates -Oegtrum 
Koningslust -Leunen 
Melderslo -Waassum 
RKDSO -Swelgenae B. 
Montagnards -Wlttenhoret 
YsOeUleyn -Stormv. *» 


HEERLEN - Bondscoach h 
Groene woud de zaalvoetba 
bekendgemaakt, die van 10 
april in Catania in Italië een 
voor het WK in Hongkong 
dwingen. Nederland stuit 
Beigie, Italië, Joegoslavië en . 
gal. Nadat in een eerder, sta 
drie Limburgers waren u 
zen, werd Marcel Loosveld oo* 
aan de selectie toegevoegd. £ 

De dertien geselecteerden 
ton Biloro en . Erik Merk 
fonds), Patrick Duyzings ( 
Marcel Loosveld (Genk),K 
Roest en Keur (Bunga 
temya (Schoenenreus), B 
Hoejcema (Hoomse Veerh 
(DepaX Runderkamp (Rex) 
dijk (Ceverbo). limburgs dagblad 


sport 


Zwart Wit des duivels na geannuleerde treffer 

Wit Groen knokt weer Maandag 16 maart 1992 • Pagina 19 


# Leo Klein (rechts) 
gaat voorop in de 
strijd tegen Zwart Wit. 
Hier is de Wit 
Groen-speler eerder bij 
de bal dan Ralf Jacobs. 


Periodetitel voor 
uitgekookt Polaris 


Van onze correspondent 
LEO JASPERS 


WIT’19 - WIT GROEN VC 1-1 
jL.»." 19 ' Erwin Werleman 0-1; 40. Perry 
25 a o 6 !' Strafschop) 1-1. Toeschouwers 

S'Varï ,f idsrechter Krijn. 

Wit: J.p. Starmans, Ploumen, 
* Starjr 118 - Elezer, Vliex, Schmitz (65. J. 
n ns *' Lebon, Canisius, Meijs, Ja- 
Roosten 

ü 


derde klassers 


J ’28 - SV HULSBERG 2-1. Harde 

ikwaa P H 0rtleve we dstrijd tussen twéé ge¬ 
il P loe ^ en - waarbij uiteindelijk 

List A^gste won. Dams 1-0 (strafschop). 
^ ^ams 2-1- Scheidsrech- 

| Hcc ' 

J «an d : MHEERDER BOYS 2-2. Gelijkop- 
i y bet^ eC !y! rijd Thuisclub was technisch 
| > ,ets wat de bezoekers compen- 

I lS , 0or ee* 1 grotere inzet. Massot 1-0. 
i 'ï. Spj: ,^ ssen 1-1. Massot 2-1, Magermans 
j. ne idsrechter Slavenburg. 

j, * SVM 5-0. De bezoekers gaven 

} ^tba] aar Soed partij maar het counter- 
*'Lelft^ an de th u > sc l u b. vooral in de twee- 
Igf leverde niet alleen de overwinning, 

Ki, de periodetitel op. Gulikers 1-0, 

' Kust. E. Purnot 3-0, 4-0 en 5-0. 
‘trechter Goffin. 


*t, ma c ’ RKMVC 2-1. Thuisclub was ster- 
■ RKMVC kreeg via counters enke- 

Ioq, sen > die echter niet werden benut. 
Illïjnp'tstekend keeperswerk van de 
*tied , oelman Richard Bessems bleel 
«ty*.n. j aag beperkt. Julian Day 1-0. Rust. 
:l 1 tp. n I d Day 2-0, Vincken 2-1. Scheids- 
r Engelen. 

, ' ’28 - LEON1DAS 2-1. De eerste helft 
Fts d g ,? n . ne crgaand spel te zien. Na rust 
.Jtiigg btuisclub sterker, maar miste te veel 
ilfruis - Waarc l oo r rnen in de slotfase nog 
llrkt / n de Problemen kwam. Tillie 1-0. 
^Kibtgj^Jpberiks 2-0, Keuven 2-1. Scheids- 


ie en fiNDA AL - FC HOENSBROEK 3-3. 

spannend duel kwam de thuisclub 
k u °P voorsprong. De gasten lieten 
“igf P* e t bij zitten en gingen meer druk 
ijc nen - Een puntendeling was het uitei- 
fV^^suUaat. 

ï-o, Knibbeler 1-1. Rust. Smeets 2-1, 
ei( f n 3-1, Cremers 3-2, Senden 3-3. 
trechter Maas. 

J Enber G - BEKKERVELD 5-2. De 

.i hadden geen schijn van kans tegen 
Kb hPerrnachtige Heksenberg. De thuis- 
re eerde legio doelrijpe kansen; de 
S dan °°* t a ' snel een feit. Eigen 
Kwo DO, Franssen 2-0. Rust. Van Be- 
o-O, 

hdse 4-0, Dunk 4-1 Boersma 4-2, De 
“*2. Scheidsrechter Bos. 

i Sii V, MINOR 2 - 1 , Beide ploegen waren 
flater ar gewaagd. De thuisclub benutte 
J? e kansen en behaalde de volle 
(cÜ'.Erbas 1-0 en 2-0. Rust. Kameri 2-1. 
'usrechter Vaes. 

- KVC 2-1. Megacles speelde 
ir*. i} s behoud en won door een goede in- 
H 0 ^ Ust >0-0. Van de Beuken 0-1 (straf- 
Nirl’ Zelfgoal 1-1, Nijssen 2-1. Scheids- 
l * r Hendricks. 

Ö* - BUCHTEN 0-0. Twee aan elkaar 
Ui 8de ploegen met overheersende de- 
S. cf l vvamen tot een terechte puntende- 
cheidsrechter Van de Rieth. 

) SWIFT ’36 2-0. Sportieve wedstrijd 
! Utir niveau met verdiende winst voor 
‘tj 0J ..* Sc lub, die door deze winst de tweede 
fi d lte l behaalde. Rust 0-0. Slaats 1-0, 
rs 2-0. Scheidsrechter Van Zeeventer. 

^EELDIA - EVV 0-0. Beide defensies 
hiet te vermurwen, waardoor de de 
c hoi^ tand °°k de eindstand werd. 
^‘dsrechter Puts. 

fci^SE 08 - RKDEV 3-0. Rust 0-0. Wou- 
ff b" u e n 2-0, Van Tienen 3-0. Scheidsrech- 

r^ntjens. 

' Iv ° 0-4.Appeldoorn 0-1. Rust. Hou- 
en 0-3, Geurts 0-4. Scheidsrechter 
“wen. 

® * SVEB 1-2. Gooren 0-1. Rust. Kei- 
‘t, Geurts 1-2. Scheidsrechter Heynen. 

^ T A 18 - METER1K 2-1. Saris 1-0 
eirf op), Keularts 2-0. Rust. Ernst 2-1. 
busrechter Zillen. 

, j^ERLO - MVC 19 2-1. Van Osch 1-0. 

Van Osch 2-0, Wijnands 2-1. Scheids- 
‘ Rietjens. 


Van onze correspondenten 


FCV-Lindenheuvel 2-5 

1®. Van de Heuvel 0-1; 20. Borgt 0-2; 

Cox 0-3; 32. Van de Heuvel 0-4; 
?0. Borgt 0-5; 66. Vercoulen 1-5; 68. 
Verheyen 2-5. Toeschouwers 250. 
Scheidsrechter Hof. 

*CV: Faessen, De Regt, Rhieter, B. 
Vercoulen, Wienhoven, Driessen, 
Eoonen, Hendrickx, P. Vercoulen, 
straatman, Verheyen. 

Eindenheuvel: Kempkens, Daems, 
^tevens, Henssen, Hindriks, Cre- 
thers, Maas, Eerens, Cox, Borgt, Van 
Ue Heuvel (60. Hamers). 

v Enlo - Lindenheuvel is bezig 
een enorme opmars en moet 
pb, zeker na de eclatante over¬ 
winning bij FCV, gezien worden 
dé favoriet voor de titel. En 
Passant werd ook nog even be- 
gelegd op de tweede perio- 
? e titel. Enkele weken geleden 
FCV nog een straatlengte 
°or op de Geleense ploeg. Maar 
heens stokte FCV’s ritme en 
bbndenheuvel knabbelde punt 
punt van die veilig lijkende 
j^krge af. Vorige week was het 
Puntverlies van FCV tegen Ven- 
°sche Boys èn de winst van Lin- 
“ e nheuvel tegen PSV’35 vol- 
a °ende om op een gedeelde 
forste plaats te komen. De kra- 
i er van gisteren moest derhalve 
b|tsluitsel geven wie zich voorlo- 
pg de te kloppen ploeg in de 
Weede klasse B mag noemen, 
bindenheuvel illustreerde over¬ 
duidelijk op wie de jacht ge¬ 
opend mag worden. FCV had 
tamelijk geen schijn van kans: 
^' 5 . 

^iudenheuvel was in deze direc- 
ï® confrontatie met FCV drie¬ 
kwart van de wedstrijd heer en 
feester. Drie flitsende acties in 
tijdsbestek van evenzovele 
Minuten voldoende om van FCV 


Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 
Wit Groen: Hamaekers, Schmitz (46. 
Schaefer), Klein, Meijers, Wauben, Dei- 
noije, Savelberg, Georg, Werleman, Ja- 
cobi, Weijenberg (46. Van Weersch). 


EYS - De 24-karaats Zwart 
Wit-treffer (co-productie Mar- 
co Meijs, Perry Boosten en 
Ralf Jacobs) die arbiter Krijn 
na een klein uur annuleerde 
op advies van de Wit Groen- 
grensrechter, kost Zwart Wit 
waarschijnlijk de tweede pe¬ 
riodetitel in 4B. De 1-1 rust¬ 
stand (schitterend doelpunt 
Erwin Werleman na voorberei¬ 
dend kopwerk van Michel Ja- 
cobi en een egaliserende straf¬ 
schop van Perry Boosten) 
werd daardoor tot eindstand 
gepromoveerd. 


Op slag van rust kwam RKSVO te¬ 
rug. Door slecht wegwerken kreeg 
Jos Vaes kans van dichtbij 1-2 ach¬ 
ter Bert Beeren te tikken. 


De aanvalsdrift van Victoria werd 
in de tweede helft door RKSVO in¬ 
gedamd, maar toch had de thuis¬ 
club het geluk mee, om na dik een 
uur op gelijke hoogte te komen. 
Een schot van Geert de Wit werd 
van richting veranderd en kwam te¬ 
gen de paal. De terugspringende bal 
werd door Hans van de Boom in het 
doel geschoten: 2-2. 


Pas op de plaats voor verliezend RKSVO 

Victoria neemt afstand 


# Veel duels in de wedstrijd tussen RKSVO en Victoria werden op het scherp van de snede uit¬ 
gevochten. Foto: JEROEN KUIT 


Vijf minuten later vierde Maurice 
Voestermans zijn feestje, waarna hij 
even later geblesseerd moest uitval¬ 
len. Hierna begon RKSVO aan een 
offensief, maar Jos Vaes, Hans van 
de Boom en Rob Ramaekers stuit¬ 
ten op sluitpost Bert Beeren van 
Victoria. 


En dat betekent dat de Zwart Wit¬ 
ten nu afhankelijk worden van de 
uitgestelde RKWM-verrichtingen 
in Simpelveld. Zwart Wit-trainer 
Theo Poeth: „De tweede periodeti¬ 
tel kunnen we nu wel vergeten. 
Triest, dat de leidsman zo in de fout 
ging. Perry Boosten legde de bal 
vanaf de achterlijn terug, waar Ralf 
Jacobs schitterend verzilverde. Bui¬ 
tenspel was hier dan ook helemaal 
niet aan de orde.” 

Een lezing die Wit Groen-aanvoer- 
der Leo Klein onderstreepte. Leo 
lachte dan ook in zijn vuistje. Hij 
was erg content met het veroverde 
kostbare winstpunt in de ontbrande 
degradatiestrijd. Good old Leo 
Klein stimuleerde zijn jeugdige 
ploeg tot een ware krachtsexplosie 
in Eys. Bij de Wit Groenen gingen 
onder zijn aanstekende werklust de 
mouwen omhoog. Klein: „En daar¬ 
om ben ik zo blij met het behoud 
van dat ene winstpuntje. De jon¬ 
gens hebben dit verdiend na zulke 
'knokpartij’. Het schept vertrouwen 
voor de toekomst”. 

De puntendeling in Eys was voor de 
neutrale toeschouwers zeer terecht. 
Na een gelijk opgaande eerste helft 
trok Wit Groen in de tweede helft 
alle initiatieven naar zich toe, toon¬ 
de zich in de duels feller en was 
bereid tot het uiterste te gaan. 
Zwart Wit loerde counterend op 
succes, maar 'moeder gerechtig¬ 
heid’ stak daar dus een stokje voor. 


Van onze correspondent 
JO KERSTEN 


RKSVO - VICTORIA 2-3 (1-2). 24. Mau-, 
rice Voestermans 0-1; 41. Né Burhenne 
0-2; 44. Jos Vaes 1-2; 65. Hans van de 
Boom 2-2; 70. Maurice Voestermans 2-3. 
Scheidsrechter: Lucassen. Toeschou¬ 
wers: 300. Boeking: Jac. Peeters (Victo¬ 
ria); Wim van Rooyen en Geert de Wit 
(RKSVO). Uit het veld gestuurd: Wil 
Geuns (RKSVO). 


.RKSVO: Bergmans; J. de Wit; Dhaene; 

J.Geuns; De Bruin (75. W.Geuns); Zeg¬ 
veld; G. de Wit; Van Rooyen (78. Win- , 
kelmolen); Vaes; Van de Boom; Ramae¬ 
kers. 

Victoria: Beeren; Van de Port; Van 
Dijk; Peeters; Smeets; Deussen; Huy- 
bregts; Van der Hoeven; Voestermans 
(76. Cupers); Spork (80. Maessen); Bur¬ 
henne. 

OSPEL - Victoria is na de met 3-2 
gewonnen topper tegen RKSVO al¬ 


leen op kop gekomen in de vierde 
klasse F. Twintig minuten voor tijd 
zagen rond driehonderd toeschou¬ 
wers, in dit door arbiter Lucassen 
uit Sevenum uitstekend gefloten 
duel, Maurice Voestermans voor de 
winnende Victoria-treffer zorgen, 
toen hij een voorzet van Né Burhen¬ 
ne achter RKSVO-doelman Ingmar 
Bergmans deponeerde. 

Beide teams tegen vanaf het begin- 
signaal ten aanval, waarbij Victoria 
de beste kansen kreeg, maar in eer¬ 
ste instantie strandde op de Ospelse 
verdediging met Jo de Wit, Carlo 
Dhaene, Jo Geuns en Jos de Bruin. 
De voorsprong door Maurice Voes¬ 
termans, halverwege de eerste helft 
vanuit een moeilijke hoek gescoord, 
was geenszins onverdiend. Enkele 
minuten voor rust kopte Né Bur¬ 
henne op schitterende wijze een 
voorzet van Pieter Huybregts ach¬ 
ter doelman Ingmar Bergmans: 0-2. 


Periodetitels naar Geleen en Maastricht 

Lindenheuvel niet te stuiten 


een geknakte opponent te ma¬ 
ken. Eerst bracht uitblinker Pa- 
trick Eerens Richard van de 
Heuvel in stelling en dat leverde 
prompt de eerste treffer op: 0-1. 
Direct na de aftrap werd de bal 
heroverd en nu sprintte Ewald 
Borgt dwars door het hart van de 
Venlose defensie. Hij rondde zijn 
actie met een loepzuivere knal af 
(0-2), waarna Peter Cox amper én 
minuut later de rebound van de 
knal tegen de lat van Patrick Ee¬ 
rens van zijn hoofd in het Venlo¬ 
se doel liet springen: 0-3. Tien 
minuten later rolde Richard van 
de Heuvel in zijn eentje de Ven¬ 
lose verdediging op, zo simpel 
dartelde hij richting doelman 
Faessen, die h(j uiteraard geen 
kans gaf: 0-4. 

In feite was de wedstrijd al ge¬ 
speeld. Lindenheuvel zat op ro¬ 
zen en stelde FCV na rust in de 
gelegenheid zyn aanvallende 
aspiraties gestalte te geven. Een 
puike aanval van Lindenheuvel 
werd na een pass van Richard 
van de Heuvel door Ewald Borgt 
bekwaam afgerond; 0-5. Daarna 
liet de gastenploeg de touwtjes 
wat vieren en dat stelde Paul 
Vercoulen en Gerrie Verheyen in 
staat de pijn iets te verlichten: 
2-5. 

WV’03-PSV’35 1-0 

33. Ebus 1-0. Scheidsrechter Noort- 

man. Boeking: Patrick Peeters en 

Eric Casenbrood (beiden PSV’35), 


Paul Traa (WV’03). 

VENLO - Donkere wolken pak¬ 
ken zich boven Posterholt sa¬ 
men, nu PSV’35 na de nederlaag 
tegen het Venlose VVV’03 nog 
vaster op de voorlaatste plaats is 
komen te staan. De thuisclub 
speelde een solide partij voetbal, 
niet toereikend voor de kwaliteit 
van de gasten. Na een dik half 
uur rondde Frank Ebus een 
mooie dieptepass af en dat bleek 
achteraf genoeg voor de dubbele 
puntenwinst. 

Born-Belfeldia 0-3 

5. Engelen 0-1; 70. Brouwer 0-2; 83. 
Brouwer 0-3. Scheidsrechter Boon- 
mann. Boeking: Peter Lemmens 
(Bom). 

BORN - Het onverwachte verlies 
tegen degradatie-kandidaat Bel- 
felfdia heeft er voor gezorgd, dat 
de trein voor Bom definitief ver¬ 
trokken is. Al na vijf minuten 
gooide Stefan Engelen roet in 
het eten: 0-1. Daarna heeft Born 
verwoed getracht de score een 
ander aanzien te geven. Tever¬ 
geefs, want in de slotfase verras¬ 
te Eric Brouwer tot tweemaal toe 
de thuisclub-defensie: 0-3. 

Heerlen Sp.-S’veld 0-0 

Toeschouwers 125. Scheidsrechter 


Duijsens. Boeking: M. Huijs (Heer¬ 
len Sport). 

HEERLEN - Heerlen Sport liet 
een van de laatste mogelijkhe¬ 
den liggen om de scheidende 
trainer Theo Caenen een pas¬ 
send afscheidscadeau te bezor¬ 
gen. Zoals zo vaak gaven de 
Heerlenaren niet thuis en strand¬ 
den op 0-0 tegen Schuttersveld. 
En daarbij had Caenen vooraf 
nog zo op het belang van het 
duel gehamerd: niet alleen de 
periodetitel, maar ook in de race 
blijven om het kampioenschap 
stond immers op het spel. Het 
leek er echter op dat de woorden 
van Caenen eerder remmend, 
dan motiverend werkten, want 
op het drassige veld kwamen 
beide ploegen niet aan scoren 
toe, al werden er af en toe wat 
pogingen in die richting onder¬ 
nomen. 

RKVCL-RKVVL 4-0 

12. P. van Helvert 1-0; 44. R. van Hel- 
vert 2-0; 46. F. Willems 3-0; 55. R. 
van Helvert 4-0. Scheidsrechter 
Steijns. Boeking: M. Brokamp 
(RKWL). 

MAASTRICHT - Door een ver¬ 
rassend hoge 4-0 zege pakte 
RKVCL gisteren de tweede pe¬ 
riodetitel. Trainer Bert van Mar¬ 
wijk bleef daar nuchter onder: 


„Een leuke opsteker voor de jon¬ 
gens, maar ik hecht er niet zo¬ 
veel waarde aan. Er tot het eind 
toe bij staan, is voor my belang- 
ryker.” Peter van Helvert bracht 
de koploper al vroeg in de wed¬ 
strijd op voorsprong. Tijdens de 
sterkste RKVVL-fase liet Ri¬ 
chard van Helvert 2-0 aanteke¬ 
nen. Frans Willems besliste, een 
minuut na rust, het duel defini¬ 
tief. Richard van Helvert, bracht 
na een overtreding tegen Wil¬ 
lems, vanaf elf meter de 4-0 eind¬ 
stand op het bord. 

Caesar-Standaard 0-2 

55. H. Seits 0-1; 56. R. Hannon 0-2. 
Scheidsrechter Reitz. Boeking: R. 
Gelissen, H. Ruiter en H. Lacroix 
(allen Caesar) en R. Miessen (Stan¬ 
daard). 

BEEK - Een praktisch woor zijn 
laatste kans vechtend Caesar 
ging ten onder tegen Standaard. 
De met vier invallers aantreden¬ 
de thuisploeg creëerde in de eer¬ 
ste helft een groot overwicht, 
maar scoren bleek opnieuw het 
probleem. Standaard besliste 
tien minuten na de rust de wed¬ 
strijd toen achtereenvolgens 
Harrie Seits en vanaf de Caesar- 
aftrap, Robert Hannon scoorden. 

Almania-Bunde 1-1 

47. E. Veugen 0-1; 76. R. Koot 1-1. 
Scheidsrechter Stassen. Boeking: E. 
Veugen en F. van Helden (beiden 
Bunde). 

BROEKSlTi. ARD — Almania, 
tweede klassers 


Van onze correspondent 
WIEL LARIK 


POLARIS - SVM 5-0 (2-0)- 35. Gulikers 
1-0; 37. Lexis 2-0; 66. Eric Pernot 3-0; 67. 
Eric Pernot 4-0; 82. Eric Pernot 5-0. Toe¬ 
schouwers 200. Scheidsrechter Goffin. 
Boeking: Matthieu (Polaris) en Niessen 
(SVM). 

Polaris: Asselmans; Schoutese, Guli- 
kers; Matthieu; Patrick Pernot; Custers; 
Van de Hove (80. Ritzen); Doreleijers; 
Eric Pernot; Lexis (80. Blaazer); Lem¬ 
mens. 

SVM: Petit; Bothmer; Niessen; Hun- 
tjes; Hoenen; Kop; Thiessen; Caris; 
Houben; Ubachs (68. Jacobs); Kremers. 

MAASTRICHT - Koploper Polaris 
liet er in de derde klasse A gisteren 
geen twijfel over bestaan wie op dit 
moment de sterkste ploeg is, want 
met een geflatteerde 5-0 nederlaag 
aan de broek mocht SVM de thuis¬ 
reis naar Munstergeleen aanvaar¬ 
den. Door deze overwinning werd 
een moeilijke horde richting kam¬ 
pioenschap genomen en daarnaast 
werd ook nog eens de tweede perio¬ 
detitel opgeëist. 

Polaris-trainer Paul Gense was na 
afloop zeer tevreden: „Gezien de 
tweede helft hebben we deze over¬ 
winning zeker verdiend. In de eer¬ 
ste helft kwamen we tegen de ver¬ 
houding in op voorsprong. We 
speelden veel te langzaam en niet 
agressief genoeg. Na de thee heb¬ 


ben we feller geopereerd en SVM 
koel uitgespeeld. Wat het kaïTe 
pioenschap betreft, zijn we aardig 
op weg. We moeten echter nog en ; 
kele zeer moeilijke wedstrijden spe¬ 
len, met name de uitwedstrijd bij 
LHB/MC en de thuiswedstrijd ter 
gen MKC.” 

De 5-0-uitslag doet vermoeden dat 
SVM van het veld zou zijn gespeeld. 
Niets is echter minder waar, want 
de eerste twintig minuten waren 
duidelijk voor de bezoekers. Met 
een knal op de lat en enkele andere 
goede kansen werd Polaris zoek ge¬ 
speeld. Polaris kon echter de score 
openbreken, nadat SVM-doelmari 
Maurice Petit de bal uit zijn handerj 
liet glijden. Noel Gulikers tikte sim* 
pel in: 1-0. Nauwelijks twee minui 
ten later stond de SVM-verdediging 
verkeerd opgesteld en Patrick Le. 
xis profiteerde: 2-0. 

Hierna was het verweer van dé 
SVM’ers gebroken. In de tweede 
helft liep men in het mes van Polai 
ris. Eric Pernot counterde de SVMi 
verdediging heel koeltjes uit en 
scoorde een loepzuivere hattrickl 

SVM-trainer Wiel Rouwet was zeer 
teleurgsteld. „Het keerpunt in deze 
wedstrijd was de blunder van onz» 
keeper. Vlak daarna krijg je 2-0 té 
verwerken en dan is er geen eer 
meer te behalen.” vierde klassers 


RKASV - AMICITAS 4-0. In de eerste helft 
waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Na 
de rust een sterk aanvallend Amicitas en 
RKASV counterde succesvol. John van 
Duurling werd de man van de wedstrijd, 
door eenmaal voor en driemaal na de thee 
te scoren: 4-0. Scheidsrechter Dijks. 

RKUVC - RKHSV 4-2. In een sportieve 
wedstrijd was RKUVC de betere ploeg en 
won verdiend. M. Hendriks 1-0 en 2-0, Kik¬ 
ken 3-0. Rust. Laenen 3-1. Kerckhofs 4-1. 
Zelfgoal 4-2. Scheidsrechter Snijkers. 


val spelende thuisclub behaalde een kos£ 
bare en verdiende zege, maar kwam in de 
slotfase nog in moeilijkheden. Kroon 6- h 
Van Ooi 1-1 Rust. De Groot 2-1, Peters 3-1^ 
Theunissen 3-2. Scheidsrechter Keulen. < 

I 

STADBROEK - PASSART 2-3. Dit pittig^ 
en boeiende duel kreeg in de slotfase eeij 
rommelig karakter. Binnen de lijnen waren 
de partijen aan elkaar gewaagd, maar Pas- 
sart had de betere afwerkers. Klee 1-OL 
Trags 1-1 Rust. Reisig 1-2, Staehowiak 2-£ 
Adams 2-3. Scheidsrechter Corver. > 


SCHIMMERT - WILLEM I 3-0. Schimmen 
was conditioneel en taktisch de betere 
ploeg. De 3-0 overwinning hield tevens in 
dat de tweede periodetitel een feit was. Pitti 
1-0. Rust. Bemelmans 2-0, Pitti 3-0. Scheids¬ 
rechter Lemmens. 

RAPID - SVME 1-1. Gelijkopgaande strijd 
waarin beide ploegen een helft voor hun re¬ 
kening namen en de punten broederlijk 
deelden. Gerets 1-0. Rust. Arpotz 1-1. 
Scheidsrechter Geraeds. 

ST. PIETER - VILT 1-1. In een pittige maar 
'sportieve wedstrijd kregen de ploegen met 
deze puntendeling loon naar werken. Rust 
0-0. J. Ubaghs 0-1, Beckers 1-1 (strafschop). 
Scheidsrechter Verpoort. 

BANHOLTIA - GEERTRUIDSE BOYS 0-2. 
Banholtia onderschatte in deze faire derby 
de tegenstander schromelijk en bleef daar¬ 
door met lege handen achter. C Didderen 
0-1. Rust. Habets 0-2. Scheidsrechter 
Broens. 

KLIMMANIA - KEER 3-1. In een pittig duel 
was Keer de dominerende ploeg. Klimma- 
nia behaalde de volle winst door doeltref¬ 
fende counters. Faessen 1-0 (strafschop), 
Custers 1-1. Rust Keulers 2-1, Savelberg 
3-1. Scheidsrechter Claessen. 

SCHINVELD - FC GRACHT 1-0. In dit ma¬ 
tige duel had de thuisclub een licht over¬ 
wicht en dat resulteerde in de volle winst 
door een doelpunt van Lemmens na rust 
1-0. Scheidsrechter Blom. 

HELIOS - CENTRUM BOYS 1-1. Na een 

vrij rommelige en harde wedstrijd werden 
de punten gedeeld. Mosterd 1-0. Rust. Klee 
1-1. Scheidsrechter Mohnen. 

SVK - RKSVB 0-1. Titelkandidaat SVK liet 
zich lelijk verrassen door het laag geplaats¬ 
te RKSVB. De thuisclub domineerde in de 
eerste helft, maar slaagde er niet in om te 
scoren. Rust 0-0. Conjaerts 0-1. Scheids¬ 
rechter Bergholtz. 

SVE - MARIARADE 1-2. De thuisclub was 
sterker, maar miste een afwerker. Daarom 
ging de winst naar de gasten, die wel raad 
met de kansen wisten. Theunissen 0-1. 
Rust. Cox 0-2, Titselaer 12- (strafschop). 
Scheidsrechter Gerritsen. 

RKSNE - KLUIS 3-2. Een sterk op de aan- 


dat zichzelf nog altijd titelkansen 
toedicht, heeft tegen Bunde 
duur puntverlies geleden. De te¬ 
gen degradatie knokkende gas¬ 
ten beheersten de eerste helft, 
maar verzuimden te scoren. 
Twee minuten na de rust bracht 
Eric Veugen, na een dekkings- 
fout, Bunde toch verdiend op 
voorsprong. Een veel sneller Al¬ 
mania bouwde daarna een over¬ 
wicht op en Randal Koot scoor¬ 
de uit een ingestudeerde corner 
de gelijkmaker. 

SCG-RVU 2-1 

22. J. van Hoorn 1-0; 70. R. Schwid- 
der 1-1; 82. R. van de Boom 2-1. 
Scheidsrechter Van Meer. Boekin¬ 
gen: N. Olislagers en F. Essers (bei¬ 
den SCG) en M. Bockting en G. van 
de Leijgraaf (beiden RVU). 


KEV - LANGEBERG 3-0. Een enthousiast 
spelende thuisclub was ondanks de felle te¬ 
genstand. de dominerende ploeg. Lenfermk 
1-0. Rust. Ploum 2-0, Van de Bos 3-0; 
Scheidsrechter Kunen. 

RKSVW - SVH’39 4-1. Een sterkere thuisl 
club behaalde een verdiende overwinning 
op de gasten uit Herkenbosch, die met tien 
man de eindstreep haalden Daarnaast liét 
RKSVW nog talloze kansen onbenut. Vo¬ 
gels 1-0 Rust. M. Deneer 2-0, Fermont 2-1. 
Vogels 3-1, Levels 4-1. Scheidsrechter Ver- 
voort. 

HOLTUM - ARMADA 1-1. Het lager geklas¬ 
seerde Holtum was de betere ploeg, maar 
faalde weer eens in de afwerking. Rust. 
Lenfermk 1-0, Cremers 1-1. Scheidsrechter 
Hegger. 

VLODROP - URMONDIA 1-4. De met vier 
invallers spelende hekkesluiter had weinig 
kans tegen een koel opererend Urmondia. 
Strijkers 0-1, M. Demandt 0-2 Rust. Hen¬ 
driks 0-3 en 0-4, Schonwetter 1-4. Scheids¬ 
rechter Marien. 

RKESV - EMS 1-1. Voor de rust twee aan¬ 
vallende ploegen. Na de hervatting speelde 
het spel zich hoofdzakelijk af op het mid¬ 
denveld, waarna de punten werden ge¬ 
deeld. Heyckers 1-0, Fermont 1-1 Rust- en 
eindstand. Scheidsrechter Geilenkirchen. 

HAELEN - NUNHEM 3-2. In een sportieve 
streekderby trok de thuisclub uiteindelijk 
verdiend aan het langste eind. Zelfgoal 0-1. 
Meusen 1-1, Schreurs 2-1. Rust. Loven 2-2, 
Verhoeven 3-2. Scheidsrechter Veltrop. 

LEVEROY - SC LEEUWEN 5-1. De thuis 
club was over alle linies de betere en won 
verdiend. Zegveld 1-0 en 2-0. Rust. Zegveld 
3-0, Edel bloed 3-1. Houben 4-1, Brentjens 
5-1. Scheidsrechter Hermans. 

RKVB - BEEGDEN 0-0. De thuisclub was 
in beide helften de betere ploeg, maar ver¬ 
zuimde de geboden kansen te verzilveren. 
Scheidsrechter Beltrand. 

QUICK BOYS 31 - REUVER 3-2. Reovér 
was de technisch betere ploeg, maar-de 
thuisclub benutte de kansen en verzekerde 
zich van de twee punten. Koch 0-1. Rust 
Thoer 1-1. Albers 2-1, Thoer 3-1, SiUen 3-2. 
Scheidsrechter Ronda. 

SWALMEN - BAARLO 1-1. Twee hardwer¬ 
kende ploegen maakten er een aardige par¬ 
tij voetbal van. maar in de slotfase werd er 
pas gescoord. Rust 0-0. Van de Eerthwegh 
0-1, Douzen 1-1. Scheidsrechter De Haardt. 

VENLO - GFC 33 5-1. Janssen 1-0 en 2-0. 
Rievers 2-1, N. Burhenne 3-1. Rust. N. Bur¬ 
henne 4-1 en 5-1. Scheidsrechter Emonts. 

VCH - ROGGEL 2-1. Hutjens 1-0. Rust. Ei¬ 
gen doelpunt 1-1, Alberts 2-1. Scheidsrech¬ 
ter Reneerkens. 

VOS - BEVO 2-1. Sijben 0-1. Rust. Homix 
1-1, Kanters 2-1. Scheidsrechter Saris. 

RKSVN - EGCHEL 0-3. In dit gelijkopgaan¬ 
de duel profiteerden de gasten van de fou¬ 
ten van de thuisclub en bouwden dé voor¬ 
sprong gemakkelijk uit. Arts 0-1, Timmer¬ 
mans 0-2. Rust. Schuyers 0-3. 
Scheidsrechter Zelihsen. 


damesvoetba 


GRONSVELD - SCG blijft mee¬ 
doen in de titelstrijd. John van 
Hoorn, zorgde uit een reboundsi- 
tuatie, voor de SCG-voorsprong, 
maar daarna was het RVU wat 
de klok sloeg. Raymond Schwid- 
der bracht met een schitterend 
genomen vrije trap RVU, halver¬ 
wege de tweede helft, langszij. 
Tien minuten voor tijd had 
Schwidder, vanaf elf meter, de 
beslissing op de voet. De voor¬ 
treffelijk keepende Phil Looijens 
stopte de inzet echter subliem, 
waarna Schwidder gehaakt 
werd, maar RVU geen nieuwe 
strafschop kreeg toegewezen. In¬ 
valler Roel van der Boom onder¬ 
streepte de toegenomen moraal 
aan SCG-zijde en zorgde met zijn 
treffer voor de 'Hosanna-stem- 
ming’ in het thuiskamp: 2-1. 


en voorts 


RKMSV-Venlosche Boys 0-0. 
Scheidsrechter Geelen 


Leveroy verrast 

HEERLEN - Leveroy heeft in dé 
hoofdklasse een zeer belangrijke 
overwinning behaald bij SET: 0-2. 
Van de vele kansen wist Jimmy 
Schiffeleers er in de eerste helft één 
te benutten, waarna de kopbal van 
Carol Maesen het duel in de tweede 
helft definitief besliste. 

Het met de tegenstander dollende 
Heksenberg haalde tegen Linne 
weer eens fors uit: 9-0. De Leeuw 
moest een puntje afgeven aah 
Sportclub'25 (3-3) en ook Keer liet 
zich verrassen, want SVH’39 ging 
met een gelijkspel naar huis: 1-1. 

Leveroy 2 had weinig moeite met 
Susteren en won met 2-0. Heilust 
gleed, na een aanvankelijk gelijk 
opgaand duel, bij Rapid finaal oy- 
deruit: 3-7. Twee blunders braken 
in de tweede helft de Heilust-weer- 
stand. RKHVC had weinig te duch¬ 
ten van het bezoekende Merefeldia 
(8-0) en Brevendia was in het duèl 
tegen Bevo de sterkste ploeg: 5-1. 


Olympia vergalt kampioensfeest Simson 


bii 


Van onze correspondent 
_ HARRY SCHOLTES _ 

SCHAESBERG - Wat zaterdagavond in sporthal de Bane- 
berg voor Simson de bekroning geworden zou zijn van een 
schitterend seizoen, resulteerde voor de Schaesbergse wor- 
stelvedetten in een pure teleurstelling. Olympia Utrecht, dat 
het landskampioenschap van Simson tot een feest had moe¬ 
ten maken, liet vrijdagavond weten niet naar Schaesberg te 
zullen komen. De unfaire handelswijze van de tegenstander 
wekte bij Simson teleurstelling, verbijstering en woede op. 


Om 19.30 uur was de Simson-equi- 
pe verzameld in de sporthal, want 
internationaal scheidsrechter Hein 
Verpoort moest gewoon zijn plicht 
doen en tot weging van de atleten 
overgaan. Hoofdschuddend ver¬ 
richtte Verpoort zijn taak, „Schan¬ 
dalig wat hier gebeurt. Zoiets kan 
blijkbaar alleen in Nederland”, zei 
hij. 

Iets later betraden de tien worste¬ 
laars de hal, waar zij door de 
scheidsrechter officiéél tot win¬ 
naars werden verklaard omdat 
Olympia met aanwezig was. Vanaf 
de tribune klaterde ondanks alles 
een hartelijk applaus van een hand¬ 
jevol trouwe supporters op de kam¬ 
pioenen neer: Ralph Norder, Yaya 
Dzgun, Huub Kessel, Marcel 
Quaedvlieg, Frans Snijders, Silvio 
Meys, Hussein Güll, Eric Bos, Rene 
Geelen en Hubert Bindels. De woe¬ 
de van de Simson-atleten maakte 
toen plaats voor vreugde. En te¬ 
recht. Simson was in deze competi¬ 
tie gewoonweg de sterkste. 

Trainer-worstelaar Hubert Bindels 
zei: „Het hele seizoen werk je naar 
een climax toe en dat gebeurt dit.” 
Simson-penningmeester André 
Meesters keek zuur. Hij liep een 
dikke recette mis en kan hooguit de 
huur van de zaal en de onkosten 
van de scheidsrechter terugvorde¬ 
ren. Meesters: „Dat is, pakweg, drie- 
honderdvijftig gulden.” 
Olympia-trainer Hennie Bosse- 
broek had toch nog de moeite geno¬ 
men om vanuit Utrecht naar 
Schaesberg te komen. Als eenling 
moest hij zich heel wat verwensin¬ 
gen laten welgevallen. Bossebroek: 
„Voor mijn part stelt Simson mijn 
vereniging voor f 5000,00 aanspra¬ 
kelijk, we hebben niet beter ver¬ 
diend.” 

Zaterdagmiddag nog deelde Olym- 
pia-voorzitter Ab Rosbag ons desge¬ 
vraagd mede dat hij voor de han¬ 
delswijze van zijn club geen woor¬ 
den meer heeft. Rosbag: „Ik ben nu 
52 jaar en ben vanaf mijn negende 
jaar in de worstelsport actief, maar 
wat nu heeft plaatsgevonden maak¬ 
te ik nooit eerder mee.” Rosbag zei 
zelfs te overwegen het voorzitter¬ 
schap van Olympia te zullen neer¬ 
leggen. Rosbag: „Onze leden heb¬ 
ben gewoonweg geen mentaliteit 
meer, ik kan dat als voorzitter niet 
slikken en ik vind dat trainer Bosse¬ 
broek de zaak laat verpauperen”. 


Harde woorden van deze gedreven 
praeses. 

Ex-trainer Ad Postma van Simson t>;w 
en momenteel waarnemend voorzit- 
ter, noemde de afwezigheid van “ ' " 

Olympia een onwaarschijnlijk on¬ 
sportieve daad, die door de K.N. 

K.B. streng moet worden bestraft. 

Opvallend feit: de grote afwezige 
was zaterdagavond de bond, want 
de K.N.K.B-beker werd aan de 
kampioensploeg uitgereikt door ... 

Ad Postma. 

Arno Postma kon het feest niet 
meemaken aangezien hij in Athene 
deelneemt aan een internationaal 
tournooi. Het gemeentebestuur van 
Landgraaf was vertegenwoordigd 
door de wethouders Wiel Heinrichs 
en André Boumans. Olympia trai¬ 
ner Bossebroek bood ten overstaan 
van de volle sportcantine de kam¬ 
pioenen zijn verontschuldigingen 
aan. Simson had voor diens woor¬ 
den een applausje over. Het laatste 
woord was voor de Simson pionier 
en oprichter, de 67 jarige Bert Me- 
strini. Huilend riep deze uit: „Ik 
dank jullie van harte voor dit kam¬ 
pioenschap”. Hierna begon het 
feest. Op 28 maart zal Simson in 
zaal Streeperkruis ter gelegenheid 
van de behaalde landstitel recipië¬ 
ren. Van onze correspondent 
_ TOINE RAMAEKERS _ 

DEN BOSCH - Met zijn elfjarige 
bruine hengst Libero H bracht Jos 
Lansink de uitverkochte Brabant- 
hallen tot een kookpunt. Precies 
vijf maanden na zijn ongeluk in Ko¬ 
penhagen, waarbij hij een been 
brak, is de Weerselonaar weer hele¬ 
maal de oude . Op 10 januari keerde 
hij terug in de wedstrijdsport. Dat 
gebeurde in Ambt Delden. Hij be¬ 
lastte toen zijn been duidelijk niet, 
maar vier dagen voor zijn 31e ver¬ 
jaardag ging hij in Den Bosch weer 
tot het uiterste. Hij werd daarmee 
voor de derde keer in zijn interna¬ 
tionale carrière winnaar van een 
schitterende limousine ter waarde 
van ruim 60.000 gulden. 

Met negen Nederlanders in hun 
midden begonnen zesendertig com¬ 
binaties in de tot springpiste omget¬ 
overde Brabanthallan aan de Volvo- 
wereldbekerwedstrijd Het par¬ 
cours van Henk Jan Drabbe oogde 
op het eerste gezicht niet al te moei¬ 
lijk. Toch waren de lijntjes en de 


Jos Lansink grandioos 


afstanden rampzalig voor de inter¬ 
nationale springtop. Routinier als 
Pierre Durand, John en Michael 
Whitaker, Thomas Fruhmann (eer¬ 
ste in de tussenstand van de wereld¬ 
beker) maar ook Europees-en we¬ 
reldkampioen Eric Navet konden 
met de nodige sprinfouten de stal¬ 
len opzoeken. 

Met name de driesprong na een be¬ 
drieglijk smalle oxer en de afstand 
tussen hindernis 8 en 9 werden veel 
combinaties noodlottig. Alleen Jos 
Lansink, Ludger Beerbaum, Piet 
Raymakers en Otto Becker moch¬ 
ten foutloos door naar de barrage. 
Twee Nederlanders tegen twee 
Duitsers. 

Supersnel 

Ondanks enkele bokkesprongen 


van zijn paard opende Jos Lansink 
supersnel en bleef foutloos. Insi¬ 
ders tipten hem toen al als winnaar. 
In zijn aanval om deze tijd te verbe¬ 
teren strandde Ludger Beerbaum 
omdat zijn paard niet meer mee¬ 
werkte. Raymakers realiseerde wel 
een snellere tijd maar moest twee 
springfouten incasseren. Toen ook 
Otto Becker een fout maakte brak 
het applaus voor Lansink los. 

„Natuurlijk zegt een winnaar altijd 
dat het een goed parcours was”, al¬ 
dus Lansink. „Toen ik het echter 
liep had ik toch zo mijn bedenkin¬ 
gen. Veel brede oxers en veel voor¬ 
waarts rijden. Niets voor Libero. 
Toch vocht hij enorm mee. Dat was 
mijn geluk. In de barrage heb ik 
geen moment geaarzeld, ook niet 
toen we na hindernis weer bijna 


weggleden. Ik ben voluit gegaan. 
Voor Libero en voor mij komt deze 
overwinning op het juiste moment. 

Dat geeft mij weer vertrouwen en 
de hengst krijgt na zon overwinning 
weer meer dekkingen (3000 gulden 
per keer, red.). Nee, zijn prestaties 
lijden niet onder die dekkingen. In¬ 
tegendeel.” 

Raymakers 

Piet Raymakers treurde niet om de 
gemaakte fouten. „In de paddock 
zag ik dat Lansink een snelle tijd 
had neergezet. Toen Beerbaum 
werd uitgebeld wist ik, dat ik min¬ 
stens tweede of derde werd. Derhal¬ 
ve zette ik alles op alles om eerste te 
worden. Dat is niet gelukt. Toch 
ben ik content.” 


De voor stal Melchior rijdende Ray¬ 
makers gaat in Parijs proberen om 
nog wat wereldbekerpunten te pak¬ 
ken. De kans dat een Nederlander 
tijdens de finale in Del Mar (Flori- 
da) aan de start zal verschijnen is 
echter minimaal. Daar hebben ze te 
weinig punten voor bij elkaar ge¬ 
sprongen. Lansink zet alles op Bar- 
celona en zal dus ook niet naar 
Parijs afreizen. 

Dressuur 

Na de Grand Prix op zaterdag en de 
Special op zondag lijkt de belangrij¬ 
ke vierde plaats in de dressuur- 
equipe voor Barcelona te worden 
ingenomen door veelvuldig Neder¬ 
lands kampioen Annemarie San¬ 
ders. De Limburgse kandidaten 
voor die vacature, Bert Rutten en 


de clubtitelstrij d 


DOOR WIEL VERHEESEN 

MARGRATEN — Roger Smeets, achttien lentes jong, was 
in de Ronde van Margraten de beste van de ruim vijfenzes¬ 
tig gestarte A-amateurs. Behalve het ontluikend talent uit 
Elsloo konden gisteren echter meerdere renners zich kam¬ 
pioen noemen. De Limburgse seizoensouverture was na¬ 
melijk tevens de titelstrijd van de gezamenlijke wielerclubs 
uit deze provincie. Alle zeven verenigingen waren present, 
al kon het aantal deelnemers van ’Noord-Limburg’ onge¬ 
veer op een hand geteld worden. 


Echter niet alleen hierdoor viel 
aan de rand van het parcours, 
dat een lengte had van 3,2 kilo¬ 
meter, het woord fusie regelma¬ 
tig te beluisteren. Zelfs zonder 
een club in het noorden van de 
provincie lijkt een aantal van zes 
verenigingen te hoog. Sjeng 
Duijckers, distncts-sportcom- 
missiehd van de KNWU in Lim¬ 
burg, zei: „Drie clubs zou meer 
dan genoeg zijn. Eén voor het 
noorden en midden van de pro¬ 
vincie, twee in het zuiden. Ik 
begrijp, dat ik met deze uit¬ 
spraak op zere tenen terecht¬ 
kom, maar dat is niet belang¬ 
rijk.” 


Bundeling 


Bundeling van krachten in 
plaats van versnippering, zou 
volgens Sjeng Duijckers het pa¬ 
rool in wieler-Limburg moeten 
zijn. „Je weet hoe het nu gaat”, 
voegde hij er aan toe. „Iedere 
club beschikt over twee ploeglei¬ 
ders- of materiaalwagenes. Elke 
vereniging heeft chefs d’equipe, 
mecaniciens en andere kaderle¬ 
den. Tel eens uit hoeveel manu¬ 
ren hiermee gemoeid zijn. Het 
werk wordt weliswaar pro deo 
gedaan, maar er zyn toch kosten 
aan verbonden. Bovendien, 
iedereen zoekt in dezelfde regio 
naar geldschieters.” 

Het districts-sportcommissielid 
(vroeger heette zo’n man consul) 
stond met deze mening niet al¬ 
leen. Jo Moonen, chef d’equipe 
bij wielerclub Zuid-Limburg, zei 
beslist niet afkerig te zijn van 
een eventueel samengaan met 
een andere club. „Bijvoorbeeld 
met TWC Maastricht”, aldus de 
vroegere profrenner uit Voeren- 
daal. „Ik heb het eens informeel 
aangekaart, maar er verder niets 


meer over gehoord. Het moet 
overigens niet zó zijn, dat een 
van de fusiepartners de domi¬ 
nante rol wil spelen, bijvoor¬ 
beeld in de clubnaam, want dan 
krijg je op den duur toch weer 
scheve gezichten.” 

Commentaar van John Thimis- 
ter, bestuurslid van Toer- en 
Wielerclub Maastricht: „Laat ons 
vooral niet over een naam zeu¬ 
ren. Een eventueel samengaan 
van de twee genoemde clubs kan 
trouwens erg makkelijk geregis¬ 
treerd worden. Wat denk je van 
TWC Maastricht Zuid-Limburg 
of omgekeerd? Niettemin zijn dit 
soort dingen bijzaken.” 

John Thimister, die menige keer 
als chauffeur heeft gefungeerd 
voor de journalisten-equipe van 
het Limburgs Dagblad in de 
Tour de France, staat trouwens 
niet alleen als bestuurslid van 
TWC Maastricht midden in het 
cyclisme. Hij trekt ook vaak als 
ploegleider mee naar binnen- en 
buitenlandse wedstrijden. Over 
de mentaliteit van sommige ren¬ 
ners ergert hij zich geel en groen. 
„Wij hebben een aantal van dit 
soort leden aan de kant gezet. Er 
waren er bij, die wél een spon¬ 
sorpakket ter waarde van vijf¬ 
honderd gulden aan kledij in 
ontvangst namen (tegen betaling 
van honderd piek waarborg en 
eenzelfde bedrag aan contribu¬ 
tie, red.) maar desondanks niet 
de verplichting nakwamen om 
per seizoen minstens tien keer 
aan een wedstrijd in eigen pro¬ 
vincie deel te nemen. Dit jaar 
hebben wij vijftien Batavus-fiet- 
sen van 3500 gulden per stuk ter 
beschikking van de renners ge¬ 
steld. Weet je wat zij voor zo’n 
racekarretje hoeven neer te tel¬ 
len? Twaalfhonderd gulden. Dan Het was zwoegen en afzien voor de A-amateurs op het winderige parcours in Margraten. Foto: frits widdershoven 


mag je toch wel maximale inzet 
verwachten” 

Het renners bestand in Limburg 
onder de vlag van de KNWU be¬ 
draagt om en nabij driehonderd. 
Sjeng Duijckers: „Precies weet 
ik het niet, uit het blote hoofd, 
maar alleen al in de categorie A- 
amateurs hebben wij ruim hon¬ 
derd licentiehouders. Bij de B- 
amateurs en veteranen, tesamen, 
is dat aantal ongeveer precies 
eender. Voeg daarbij bijna veer¬ 
tig junioren (oftewel 17- en 18-ja- 
rigen, red.) alsmede zesentwintig 
nieuwelingen, naast een tiental 


dames of meisjes-nieuwelingen 
en je hebt het arsenal waaruit ge¬ 
put kan worden.” 

Over het halve dozijn Limburgse 
profs wilde hij het in dit kader 
niet hebben. Profs zoals Frans 
Maassen en Rob Mulders bij 
Buckler, Ad Wijnands in dienst 
van TVM, Danny Nelissen bij 
PDM, Patrick Strouken bij Coll- 
strop en Raymond Meijs bij Tu- 
lip Computers, leiden een heel 
ander leven. Op papier heeft 
Limburg nog een zevende be¬ 
roepsrenner, Fred Rompelberg, 
maar de excentrieke Maastricht¬ 


enaar komt alleen uit curiositeit 
nog eens in actie. Vorig jaar wel¬ 
geteld één keer: een kermiskoers 
in het naburige Belgisch Lim¬ 
burg. 

In Margraten, waar het guur en 
soms ook nat was, kwamen geen 
profs in actie. De hoofdschotel 
van het menu werd opgediend 
door de A-amateurs, nadat drie 
andere wedstrijden als voor- en 
tussengerecht hadden gediend. 

Wateroverlast 

Overigens, de renners in de voor- 


wedstrijden dachten af en toe 
bezig te zijn met waterfietsen in 
plaats van een heuse wieler¬ 
koers. Het parcours, dat groten¬ 
deels buiten de bebouwde kom 
was uitgestippeld (waardoor de 
wind nog meer dan anders vrij 
spel had), voerde namelijk voor 
een deel langs de buurtschap 
Groot Welsden. Daar zorgde een 
vloedgraaf voor zoveel water¬ 
overlast, dat het wegdek bijna op 
een riviertje leek. 

De A-amateurs kregen vijfen¬ 
twintig ronden voor de wielen. 
Roger Smeets was de eerste aan¬ 
valler, Francois Knarren de eer¬ 


# Simson juicht. 

Het kampioenschap 
een feit. 

Foto: CHRISTA HALBES! 

Dressuurpaard 
van Rutten doo* 

DEN BOSCH - Dressuurnjj 
Bert Rutten werd bij Indoot 
bant geconfronteerd met een 1 
gisch voorval. De talentvolle ® 
hengst El Corona, eigendom ' 
zijn vader Jo Rutten, moest wo^ 
afgemaakt nadat het paard ziek 
zijn trailer ernstig had geblesse® 
De trailer had anderhalf uur 
heerd op het parkeerterrein > 
staan. . 

Rutten hoopt zich met Claveciik, 
nog te plaatsen voor de Olympi^ 
Spelen. De Limburgse ruiter. 
Hunsel zei van de zes-jarige Ëri 
rona echter nog hogere verwad 1 ' 
gen te hebben gehad. Een geld* 
een ongeluk was dat het paard ^ 
valligerwijs verzekerd was ter 
’dood en ongeval’. . 

De zesjarige hengst was op g 1 ^* 
van zijn afstammelingen een 
belovende dekhengst die nog 
wat jaren in de fokkerij voof 
boeg had. Ook sportief gezien “ 
het Hunselse dressuurduo J°. 
Bert Rutten hoge verwacht? 11 * 
van de hengst. „Ik denk dat hij 
beter was dan Clavacimbel W3* 1 ' 
ik nu rijd.” 

Over de juiste oorzaak kon 
geen uitsluitsel worden geg e ^ 
Bert Rutten: „Ik denk, dat hij oP 
trailer in paniek is geraakt. HÜ ^ 
van achter verlamd, maar sekti®? 
duidelijk moeten maken waa 1 * 
hij precies gestorven is.” . 

Gonnelien Gordijn, werden naaL 
middenmoot verwezen terwijl * 
nemarie Sanders via een d^ 
plaats in de Grand Prix en de o ^ 
winning in de Special zich zeer 
drukkelijk kandidaat stelde. , 
Hoewel Gonnelien Gordijn 
moed nog niet opgeeft („Er ko 1 ^ 
nog meer wedstrijden”) is ® r ^ 
Rutten sprake van een zekere 
rusting. „Het is toch te gek al s ^ 
plaatsingscijfers ziet. Als je ni®*. 
ter weet zou je denken, dat de ®* 
klassering bij voorbaat vasts ta J 
Dat is natuurlijk jammer voo 1 
sport.” 

Bernadetle Gelissen 

Toch is er van het dressuur^ 
ook iets positief voor Limbus 
melden. Zo werd Bernadette 6® 
sen uit Merkelbeek met AsW 111 
nationaal mdoorkampioen kl f 
ZZ licht. Een mooie prestatie 
deze amazone in een sterk dee 
mersveld. In de lichte tour SCO® 
Gonnelien Gordijn met Conq ul ( 
dor goed en werd winnares vat 1 
ze nationale rubriek. 


ste pechvogel. Op het momehf 
dat de latere winnaar door vil 
medestrijders tot de orde wem 
geroepen, belandde Knarren 111 
de achterhoede. Na het onfo r ' 
tuinlijke voorval begon hij weÜ 5 ' 
waar nog aan een achtervolgiu*’’ 
maar zijn poging om weer aan t® 
sluiten bij het langgerekte 
mislukte. Hij werd meteen to^ 
schouwer. Net als de andere kU' 
kers - allesbehalve talrijk - ko® 
hij vervolgens zien hoe de late^ 
winnaar de koers domineerde. 

De solo van Roger Smeets ei 11 ' 
digde weliswaar na een paar roh' 
den, maar de ontsnapping git 1 ® 
door. Dat gebeurde in gez® 1 ' 
schap van zijn clubmakkers f 5 ®* 
ter Janssen en Roger Hendrik*’ 
alsmede Heerlenaar Tom Ni^ 
kamp (die de kleuren van h® 
Geleense De Ster verdedigt) 
de beide Zuidhollanders Ad V-®' 
Maden en' Edward Farenho® 
(die bij wielerclub Zuid-LimbU 1 ® 
op de ledenlijst staan). Pascal 
leleyn was slechts heel kort f 
dit gezelschap. Hij belandw 
weer in het peloton, dat niet al' 
leen sterk uitgedund raakt®’ 
maar ook herhaaldelijk in stuk' 
ken brak om vervolgens W®® 1 
samen te smelten. 

A ftiaken 

Na ruim 60 kilometer moest® 1 ? 
vooraan Niekamp en Janssen a*' 
haken. Vlak vóór de eindstreep 
werd laatstgenoemde zelfs no® 
door een groep achtervolg® 1 ^ 
overstoken. In het leidend kwa r ' 
tet hadden de beide Limburg® 1 
Smeets en Hendrikx op een g e . 
geven moment genoeg van h® 1 
spel, dat hun beide metgezell el1 
Farenhout (uit Spijkenisse) e P 
Van der Maden (uit Dordrecht’ 
speelden. 

Roger Smeets: „Ze probeerde 11 
om beurten te ontsnappen. £®P 
man demarreerde, de ander trok 
aan de remmen. Wij moest® 11 
steeds het gat dichtrijden. Dri 
ronden voor het einde zei ik t®' 
gen Hendrikx: ’Wij kunnen ook 
samenwerken’. Amper hadd® 11 
wij de Zuidhollanders weer g®' 
counterd of ik demarreerde. H® 
was het goede moment.” f 

Van der Maden kon niks me® 
uitrichten en Farenhout kwah 1 
net te kort om Smeets terug te 
pakken. „Vanaf toen zal Hen' 
drikx zich zeker over hem om' 
fermd hebben, als je begrijpt w 3 
ik bedoel”, zei de winnaar. 
ieder geval, ik ben dolblij uo® 
mijn eerste succes als amat®ufj 
ook al omdat het de eerste w®y 
strijd van het seizoen op Lih 1 
burgse bodem is.”