Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


na 


DTr .1 

ES 


nnburas 

21 maart 1992 (Ë 


a 


^terdag 21 maart 1992 

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


C f n / 


Bedscène 


74e jaargang nr. 69. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 
Simon Wiesenthal 
steunt demonstratie 
tegen racisme 

PAGINA 5 

CDA'ers buitelen 
over elkaar heen 

PAGINA 7 

'Awacs zelfs in te 
zetten tegen drugs' 

PAGINA 14 

Jongen overleeft 
Avontuur in pers 
vuilniswagen 

^Aalwijk - Een 14-jarige jon- 

tenrf Ud Waalwijk is gisteroch- 
hii ^i^ an de dood ontsnapt nadat 
^ slapend in een grof-vuilcon- 
LJ ler door "een vuilniswagen 
U s meegenomen on in de hy- 
ir^ UÜSche P ers terechtkwam. De 


I ^Pgen is met zware kneuzingen 
Pgenomen in een ziekenhuis. 

j° n g en was d onc j er( iagavond 
w Problemen boos van huis 
Zr If!°P en - Zwaar vermoeid 
. nt hij die nacht beschutting 
iv, 77 !j\. coir tainer met grof vuil, 
y , een mat -ras had ontdekt. 

^0 Va ?M tend Vr ° eg lag hj j n ° g 

kerkte hn slapen > dat hj j niet 
o°e de container werd 

^nisauto" 1 leeggekiept in de 


ner 6 °° k een tweede contai- 
!f? laadruimte was ge- 
in-?,’ ste de hydraulische 

, 1 van de grof-vuilauto 

dat lat tweemaal samen. Op 

v P^o^ut hoorde de chauffeur 
vn i a £ r kte Spuiden tussen het 
au . stopte de installatie en 

<tetaadbafc“ SChrik de i<mgen in 


max. 8 2 C 
min. 5 9 C 


« «öochtend vroeg passeert 
kW s ysteem met veel bewol- 
Ooj". periodes met regen. 

lde lljk komen er in de 
kla?. Van de ochtend ook op- 
ïfcu ‘dgen, maar moeten we 
houden met buien, 
«H se,1J k met onweer, hagel 
** **are windstoten. Van- 
w 1 neemt de br volking 
au toe ’ borgen is er het 
Vah m ^ en vee l bewt mg en 
\vu rt . en toe wat regen. De 
af ® ls overdag vrij krachtig, 
toe krachtig uit westelij- 
iieeJI* tingen. In de nachten 
oL? 1 de wind iets af. De mid- 
*Hrr5? lperaturen liggen rond 
d e K aden » de temperaturen in 
•“o rond 5 graden en 

* Sraden zondagnacht. 

t>^fr Ver dere informatie be- 
ku m Cnde het weer in Limburg 
1 u bellen 06-91122346. 

*„ N ' ‘AAG: 

th- 06.39 onder: 18.55 

23.07 onder: 07.10 


06.37 
: 3.07 


onder: 18.56 
onder: 07.39 


j r , !3rpte controle 
rJ J penbaar vervoer EC-loting Ajax 
en Feyenoord 

PAGINA 23 

Bezinning bij 
handballers 

PAGINA 25 

Milaan-Sanremo 
blijft boeien 

PAGINA 26 


Het Theater aan 
het Vrijthof 

wordt volgende week in gebruik 
genomen. Daarom vandaag 
twee pagina's over het huis dat 
de Bonbonnière moet doen 
vergeten. 

PAGINA 27 EN 29 i Directeur en architect in het nieuwe theater. 


Rechtbank tot over 
zijn oren in het werk 

PAGINA 31 

Duistere wolken 
boven het ABP 

PAGINA 33 

Boekenpagina 

PAGINA 37 

Je zult als homofiel 
zulke ouders hebben 

PAGINA 38 


Pensioenfonds schrapt 730 tot 900 arbeidsplaatsen 

Kwart ABP-personeel weg 


Van onze redactie economie 


HEERLEN - Bij het ambte¬ 
narenpensioenfonds ABP ver¬ 
dwijnen in de komende vijf 
jaren 730 tot 900 arbeidsplaat¬ 
sen. Dat heeft president-direc- 
teur Snijders gisterochtend 
het voltallige personeel mede¬ 
gedeeld. Ruwweg gaat het om 
een kwart van het personeel. 
Bij het ABP werken ongeveer 
3400 mensen in vaste dienst, 
voornamelijk in Heerlen. In 
1997 staan nog ongeveer 2500 
tot 2600 mensen op de loon¬ 
lijst. Snijders wil gedwongen 
ontslagen niet uitsluiten. 


In de komende twee jaar raakt het 
ABP in ieder geval 400 arbeids¬ 
plaatsen kwijt. Belangrijkste oor¬ 
zaak is het verlies van de taak om te 
zorgen voor voorzieningen voor ge¬ 
handicapte ambtenaren. In de toe¬ 
komst moeten de gemeenten dat 
zelf verzorgen. Dat kost het ABP 
150 banen. Bij de afdeling Pensioe¬ 
nen komt een eind aan een groot 
automatiseringsproject, dat kosi 
130 werkplekken. En bij de eenheid 
onroerend goed en de afdeling die 
uitkeringen aan oorlogsslachtoffers 
verzorgt verdwijnen tot 1995 nog 
zo’n 120 banen. Onroerend Goed 
laat het buitenlands vastgoed 
voortaan beheren door Rodamco. 
Xussen 1995 en 1997 gaan nog eens 
330 tot 500 banen verloren, voorna¬ 
melijk op het gebied van pensioe¬ 
nen en uitkeringen aan oorlogs¬ 
slachtoffers. 

Verzoek 

Snijders vreest dat natuurlijk ver¬ 
loop en het stopzetten van tijdelijke 
contracten niet voldoende zijn om 
het overschot aan personeel weg te 
werken. Hij doet daarom een drin¬ 
gend verzoek aan het personeel om 
elders een baan te zoeken. Volgens 
een nauw betrokken ABP-mede- 
werker zal hooguit de helft van het 
personeelsoverschot door natuur¬ 
lijk verloop kunnen worden wegge¬ 
werkt. 

Snijders benadrukt dat het perso¬ 
neelsprobleem in alle lagen van de 
organisatie speelt. Ook in de staf en 
de overhead zal worden gesneden. 
Instrumenten als interne herplaat¬ 
sing en outplacement zullen opti¬ 
maal worden benut. Het ABP zal 
intensief proberen ander vervan 
gend werk te vinden in. de komende 
jaren. Werk dat nu nog wordt uitbe¬ 
steed, wordt zo mogelijk in eigen 
huis gehaald om de ambtenaren aan 
het werk te houden. 

Vorig jaar zei Snijders nog dat in 
1992 slechts 75 arbeidsplaatsen ge¬ 
schrapt zouden worden. 


Zie verder pagina 1 5 

• Dependances ABP in 
Heerlen opgedoekt # Inwoners van de 
Oekraïne maken het in Kiev 
de leiders van de 
onafhankelijke staten in de 
voormalige Sovjetunie 
duidelijk, dat zij maar één 
wens hebben en dat is 
volledige 

onafhankelijkheid. De 
GOS-leiders vergaderden 
gisteren in Kiev. Veel 
leverde de top zoals 
'verwacht niet op. Het 
voortbestaan van de pas 
vier maanden oude GOS is 
daarom nog twijfelachtiger 
geworden. 

Foto: REUTER 


Zie ook pagina 3 

• Geen enkel resultaat 
bereikt op GOS-top 


D Pk ril 


Hirsch Ballin richt speciale politieteams op 

Zeshonderd bendes 
actief in Nederland 


Nu ook in Brunssum 


vV 


IJZERWAREN 
W. JONGEN b.v. 


(ADVERTENTIE) 


WEEK END TIP 


Alleen zaterdag en maandag 

INTER L00PSCH0ENEN 
| geschikt voor 
*de Kennedymars 
Geen 99,- maar... 


29,75 


Hendriks heeft voor zijn klanten 20.000 GRATIS entreekaarten voor 
de lentebeurs in het MECC te Maastricht 


NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER T=*!ï Jr=3 


gWregiGROOTIHKWAilTmENlAGCPRUZlNI 


Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1. tel. 046-515656 DEN HAAG - In ons land zijn naar 
schatting 600 grote internationale 
criminele organisaties actief. De or¬ 
ganisaties hebben de omvang van 
de Ghanese drugsbende die recent 
in Amsterdam werd opgerold. De 
organisaties zitten echter niet alleen 
in de drugshandel maar doen ook 
aan computercriminaliteit, afper¬ 
sing en milieufraude. 

Minister Hirsch Ballin van Justitie 
verklaart dit in het VNO-blad On¬ 
derneming dat volgende week ver¬ 
schijnt. Hij zegt zich grote zorgen te 
maken over de door hem gesigna¬ 
leerde ontwikkeling. Niet alleen 
vanwege de directe schade, maar 
ook vanwege de bedreiging die dit 
soort organisaties betekenen voor 
de integriteit van onze samenleving. 

Zeker als de organisaties via crimi¬ 
naliteit verkregen vermogens legaal 
en in bonafide sectoren van de eco¬ 
nomie beleggen, kunnen zij econo¬ 
mische machtsposities verwerven. 

Dat proces gaat sneller dan velen 
denken, meent Hirsch Ballin. Zo 
vormen de organisaties een bedrei¬ 
ging voor het functioneren van de 
overheid en het bedrijfsleven. 


Om het probleem aan te pakken 
pleit de bewindsman ervoor dat de 
Kamer snel een aantal wetten over 
computercriminaliteit en het ontne¬ 
men van wederrechtelijk verkregen 
voordelen, behandelt. Liefst nog 
voor de zomer. 

Nota 

Hij kondigt verder een beleidsnota 
aan waarin hij uiteen zet hoe hij het 
probleem wil aanpakken. Hirsch 
Ballin zegt speciale politieteams te 
wilden gaan opzeten. Daarvoor is 
ook extra geld nodig, dat hij even¬ 
wel zelf binnen zijn- begroting niet 
meer heeft, onthult de minister. 

Hirsch Ballin kondigt voor mei de 
oprichting van een landelijk plat¬ 
form criminaliteitsbeheersing aan 
waarin overheid en bedrijfsleven 
moeten gaan samenwerken. 

In het blad waarschuwt de minister 
het bedrijfsleven de zaken niet te 
licht op te nemen. Men moet zich 
bewust worden van het risico dat 
men in de klanten- en relatiekring 
of in de eigendomsverhoudingen 
mensen tegenkomt waar men liever 
geen zaken mee wil doen. 


Rumpenerstraat 21A 
Brunssum. 045-273622 


YOUR JEANS FROM 

dobber* 


FIV E POCKET 

SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
MARKT I - MAASTRICHT 


GIW pakt aannemers 
harder aan 

PAGINA 39 


Heibel rond nieuwe 
zendtijdindeling 

PAGINA 47 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 49 EN 51 


LD-puzzelactie 

HEERLEN - Ruim 2300 puzze¬ 
laars zonden de oplossing van puz¬ 
zel 14 van de grote Limburgs 
Dagblad-puzzelactie in. Dat bete¬ 
kent weer ettelijke duizenden gul¬ 
dens meer voor de beide goede 
doelen, het Franciscusoord in Val- 
kenburg-Houthem en de Stichting 
Jo Hansenprijs in Meerssen. 
Vandaag staat puzzel 16 in de 
krant. De oplossingen daarvan 
moeten uiterlijk donderdag 2 april 
in ons bezit zijn, wilt u meedingen 
naar een van de tien weekprijzen, 
waaronder de prijs van duizend 
gulden en de hoofdprijs, na twintig 
puzzels, van vijfduizend gulden. 

De oplossingen van puzzel 15. uit 
de krant van zaterdag 14 maart, 
kunnen nog worden ingestuurd tot 
donderdag 26 maart. 

ZIE PAGINA 11 


Man ontwaakt 
’s nachts 
in bioscoop 

HEERLEN — Een 21-jange 
man werd donderdagnacht om 
kwart voor drie wakker in een 
geheel verlaten Heeriense bios¬ 
coop. De ongetwijfeld vermoei¬ 
de filmliefhebber was tijdens 
een blijkbaar met erg boeiende 
film m slaap gevallen. De lei¬ 
ding van de bioscoop zag de 
slapende man na afloop van de 
voorstelling over het hoofd en 
sloot het gebouw af. De jonge 
Heerlenaar schrok midden m 
de nacht wakker. Hij vond in 
het donkere gebouw een tele¬ 
foon en alarmeerde de politie 
Deze spoorde de sleutelhouder 
van de bioscoop op. waarna de 
bioscoopganger bevrijd werd. 


lichf-Studio 

ECX3Q Heerlen, Spoorsingel 1 A 

tel 045-729735 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 

Nützveeiodcmgmtis^^^^ 


(voor controle bezorging) 


(ADVERTENTIE) 


Bedrijfshoceschool Katholieke Lee t n 

Mam .OPEN DAG SPD DAGOPLEIDINGEN 

Dinsdag 31 maart van 18.00-30.00 aar 

garantie ROERMOND EN TILBURG 

Hoge.se/utol Katholieke Leergangen. (PABO-Gebouw): 

• imU MBA Ti/hurg: Prof. Gimbrerelaan 16- Roermond: Geuljanslaan 16 

Informatie en gratis prospectus 
013-394333 (Brabant) of077-520440 (Limburg) 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 

Noteer mij als abonnee. \ w”" "j 

Naam: . « & ] 

Adres: . | 1 1 

Postcode/woonplaats: j 

Telefoon: . (voor controle be 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83.35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden beb ik geen L.D (proef(-abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


0 fbdgmti$O& 4 B 299 tl 


8 "710404%00017‘ Zaterdag 21 ma 


Pagina 


limburgs dagblad kunst • HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De Collectie, keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991 T m 10/5, open di' 
Lm vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5. 
Expositie van Lex Timmermans. T/m 
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther- 
menmuseum . Conovallumstraat 9. 
Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5, 
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 
uur. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, landt plein 5a. Gli- 
cias, fotocollages van Glicia Rodn- 
gues. T/m 29/3, open ma t'm vr 10-12, 
14-17 en 19-21 uur. zo 15-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van de Duitse kunstenaar Krank 
Ermschel. T/m 19/4, open vr 17-20 uur, 
za en zo 14-17 uur. Galerie Gaudi, He- 
reweg 83. Werk van Mare Hendriks. 
T/m 29/3, open do t/m zo 10-17 uur. 

• NUTH 

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 
282. Schilderijen van Gerda Haag- 
mans en beelden van Rini Dado. T/m 
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za.9-17 
uur 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Expositie met werk van Ger Stallen- 

• berg en Ed Sleijpen. Van 28/3 t/m 2/5, 
open di t/m za van 13.30-17.30 uur. 
Galerie Anny van den Besselaar, Ta- 
felstraat 6a. Expositie van Jan Tulle- 
mans en Dick Aerts. Van 22/3 t/m 19/4, 
open vr L m ma van 13-17.30 uur. Gale¬ 
rie In Situ, Aylvalaan 10. Expositie 
van Mariene Dumas. T/m 4/4. open wo 
t/m za van 14-18 uur. Galerie Wolfs, 
Hoogbrugstraat 69. Werk van diverse 
kunstenaars. T/m 19/4, open wo en vr 
van 14-18 uur. do 18-20 uur. za 10-17 
uur en zo 13-17 uur. Galerie Contem- 
po. Rechtstraat 96. Expositie met 
werk van Anton Heyboer. T/m 27/3, 
open do Lm zo van 11-17 uur. Kunst¬ 
handel Felix, Wycker Brugstraat 16. 
Computer-schilderijen van Adnan El 
mecky. Vanaf 29/2, open ma 14-18 uur, 
di Lm vr 9-18 uur, za 9-17 uur. Galerie 
Henn , St. Nicolaasstraat 26c. Installa¬ 
tie en performance van Walpurga 
Paueles. T/m 4/5, open wo t/m za 16-20 
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Schil¬ 
derijen van Doris Becke. T/m 16/4, 
open wo Lm zo 13-18 uur. Theater aan 
het Vrijthof. MHAL '92, expositie in 
kader van opening. Vanaf 14/3, open 
ma Lm za 11-16 uur. Galerie Amarna, 
Rechtstraat 84. Tentoonstelling .'Be- 
dels aan Banden'. T/m 18/4, open dl 
Lm vr 11-18 uur en za van 11-17 uur. 
Galerie Simera, Bogaardenstraat 40b. 
Expositie van Paul de Nooijer en Paul 
Bartels. T/m 18/4, open wo Lm za 
13.30-18 uur. Galerie Wanda Reiff, 
Rechtstraat 43. Expositie Luc Deleu, 
Osvaldo Romberg en Ton Slits. Van 
21/3 Lm 9/5, open van dl Lm za 11-17 
uur. Galerie Schuwirth & van Noor¬ 
den, 'Rechtstraat 64. Werk van Erik 
Kierkels. Van 21/3 Lm 19/4. 

• SCHIMMERT 

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5. 
Expositie van Pierre Everhartz en 
Bart Huysman. Van 21/3 Lm 26/4, 
open do Lm zo 14-17 uur. 

• GELEEN 

Liass, Elisabethstraat 9. Foto-expo9i- 
tie over het straattheater van Cor 
Weerts. T/m 2/4, open tijdens werkda¬ 
gen van 8.30-17 uur. 

• SITTARD 

Galerie Michel Knops, Steenweg 44. 
Schilderijen van Jo Marx. T/m 30/3, 
open di Lm za 11-18 uur. Galerie Za-. 
bawa, Agricolastraat 152. Expositie 
van Jac Bisschups. Van 22/3 Lm 20/4. 
open wo Lm vr 16-18 uur, zo 14-17 uur. 


• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al¬ 
lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid 
op een stokje'. T/m 3/5, open di Lm vr 
13-17 en za en zo 14-17 uur. Tevens 
vaste presentatie volksgeneeskunde, 
religieuze volkscultuur, levensloop en 
carnaval. 


• ROERMOND 

Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex¬ 
positie met recente schilderijen en 
werken op papier van Gerbrand Vol¬ 
ger. T/m 5/4, open wo Lm za van 11-17 
uur en zo van 14-17 uur. Gemeente¬ 
museum. Andersonweg 4. Werk van 
Marinus Fuit. T/m 17/5, open di Lm vr 
11-17 uur, za en zo 14-17 uur. 


• VENLO 

Museum Van Bommel - Van Dam, 

Deken van Oppensingel 6. Hommage 
aan Sef Moonen. T/m 3/5, open dag. 
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur, ma 
dicht. Goltziusmuseum, Goltzius- 
straat 21. Expositie 'Archeologisch 
Limburg'. T/m 20/4, open dl Lm vr 
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur. 


Luikse expositie met internationale uitstraling 

Het leven van Monet in 
veertig schilderijen 


DOOR PIETER DEFESCHE 

Een week na de opening van 
de tentoonstelling van Claude 
Monet in het Museum Saint 
Georges in Luik hebben zes¬ 
duizend bezoekers de gelegen¬ 
heid benut om veertig schilde¬ 
rijen van de vader van het 
impressionisme, uit tien lan¬ 
den verzameld, van dichtbij te 
zien. Van heel dichtbij, desge¬ 
wenst, dat mag hier; er zijn 
geen hinderlijke opstapjes en 
balustrades die je beletten om 
er met je neus op te gaan lig¬ 
gen. Er is misschien geen 
schilder op de wereld, buiten 
Van Gogh, van wie het oeuvre 
zo bekend is uit boeken, 
prentbriefkaarten en repro- 
dukties als dat van Monet. 
Iedereen kent zijn fameuze 
klaproosvelden, zijn kathedra¬ 
len, zeegezichten en de 
sprookjesachtige vijvers van 
zijn laatste huis in Giverny. 

Maar geen enkele reproduktie - al 
zegt men dat ze vaak fraaier zijn 
dan de werkelijkheid - kan de in¬ 
druk vervangen van het origineel: 
van het schilderij in zijn ouderwetse 
lijst, meestal kleiner dan verwacht, 
maar eerbiedwaardig, niet zozeer 
omdat het, zoals het daar hangt op 
zijn met doek bespannen schot aan 
ijzerdraad en een spijker, een mil¬ 
joen waard is, maar omdat het ooit 
door de handen van de meester is 
gegaan. Er ooit nog helemaal niet 
was, penseelstreek voor penseel¬ 
streek is bedacht, in onzekerheid of 
het ooit worden zou wat de bedoe¬ 
ling was. Ooit in de kunsthandel 
van Paul Durand-Ruel zou belan¬ 
den of, in Tokio, Oslo of Amerika, 
of via dokter Georges de Bellio, die 
Monets vrouw bestond, in haar laat¬ 
ste uren, in het museum van 
Rouaan. Veertig schilderijen, elk 
met zijn verhaal, in honderd jaar 
vanuit de betrekkelijke onbekend¬ 
heid van Argenteuil, Poissy, Etre- 
tat, en Givemy over de wereld ver¬ 
spreid en overal gekoesterd in 
kunstkamers en musea. 

Veertig schilderijen waaronder veel 
bekende en veel grote formaten 
niet, zoals de grote vijvers met wa¬ 
terlelies die hij aan het eind van zijn 
leven aan de staat vermaakte. Ze 
zijn bijeengebracht uit een produk- 
tie van tweeduizend, zoals door de 
verschijning van een door D. Wil- 
genstein vrzorgde oeuvre-catalogus, 
tot aan het vijfde deel gevorderd, 
waarschijnlijk is geworden. 
Tenslotte komt men ook op veertig 
schilderijen niet uitgekeken. De in- 
fomatieve en suggestieve teksten 
waarmee hun vermelding in de ca¬ 
talogus gepaard gaat, zijn voldoen- ’De boot in Giverny’ (1887) van Monet - bruikleen Musée d’Orsay Parijs. 


de om hun betekenis in een kunste¬ 
naarsleven en in de ontwikkeling 
van een nieuwe schilderkunst rond 
het midden van de negentiende 
eeuw te doen beseffen. 

Even wichtig 

Het is bovendien zo dat de keuze 
zorgt voor een chronologisch en 
evenwichtig beeld van dat kunste¬ 
naarsleven en van die ontwikkeling. 
Vanaf het eerste openbare optreden 
en vanaf het 'Dejeuner sur 1'herbe’ 
- een niet meer bestaand doek op 
het ook door Manet verbeelde the¬ 
ma, hier aangeduid met ’Het woud 
van Fontainebleau’ dat voor Monets 
werk het decor leverde. En dat hem 
voor altijd kenschetst als een open- 
lucht-schilder en een avant-gardist. 
Vanaf dat nummer één uü 1865 - 
de schilder was toen 25 - tot num¬ 
mer veertig, afkomstig uit het Ste¬ 
delijk Museum van Amsterdam, ’De 
tuin van Giverny’, ontstaan in het 
laatste levensjaar van de schilder: 
een toonbeeld van zijn overgang 
naar een nieuwe figuratie, een vorm 
van abstractie, van picturale lyriek. 
'Minder geacheveerd dan de vooraf¬ 
gaande kan een doek als dit wel 
Monets afscheid beduiden van zijn 
'dierbare bloemenpark,’ zegt Wil- 
genstein ervan. 

Geweldig 

En alle tussenliggende nummers il¬ 
lustreren de kenmerkende fascina¬ 
ties van Monet voortreffelijk. Hij 
noemde ze zelf ooit op in een brief 
aan zijn vriend Bazille toen hij vijf¬ 


entwintig was en - in Parijs gebo¬ 
ren - zijn schooljaren doorgebracht 
hebbend in Le Havre, de academie 
verlaten had waarop hij veel be¬ 
kend geworden vrienden had ge¬ 
maakt om terug te gaan naar de 
Normandische kust. Saint Adresse, 
25 juni 1967: ’lk zit hier met mijn 
familie. Ik voel me geweldig. Ik heb 
me nog al wat op de hals gehaald, 
man. Ik heb hier twintig doeken op 
staan; allemaal verbijsterende zees¬ 
tukken, en verder figuren, tuinen, 
nou ja van alles.’ 

Een van die twintig doeken hang in 
het Metropolitan Museum of Art in 
New York. Het laat een verbluffend 
knap geschilderd terras zien aan 
zee. Zee, schepen, vlaggen, bloe¬ 
men, tuinen, figuren in stoelen met 
strohoeden of staande, met de fa¬ 
meuze rosé parasollen. 

De tussenliggende nummers tonen 
hoe ’alles’ waargemaakt is in zestig 
jaar. In een leven dat voert naar veel 
woonplaatsen langs de Seine, aller¬ 
eerst naar Argenteuil op 20 kilome¬ 
ter van Parijs, dat zoveel impressio¬ 
nisten geïnspireerd heeft met 
zomerse taferelen langs oevers. Een 
leven dat hem ook op verre reizen 
voert, naar de Riviera, naar Londen 
waarheen hij met andere schilders 
vlucht tijdens de Frans-Duitse oor¬ 
log van 1870, en naar de Hollandse 
bollenvelden bij Sassenheim. 

De woonplaatsen markeren ook een 
levensloop die meer kommer en 
verdriet kende dan de fotoserie sug¬ 
gereert, die hem na de eeuwwisse¬ 
ling toont staande in een reusachtig 
atelier in Giverny, of gezeten in een 


van koper blinkende automobiel 
van het merk Panhard-Levasson. 
Monet is niet zo snel rijk geworden 
als Emile Zola voorspelde: ’Hij zal 
zijn schilderijen duur kunnen ver¬ 
kopen’. 

Het meest schrijnend is de biografi¬ 
sche bijzonderheid die het schilde¬ 
rij De Seine bij Vetheui!’ heeft 
meegekregen, een somber doek ge¬ 
schilderd in het jaar waarin zijn 
vrouw Camille overleed. Zij bestaat 
uit de tekst die hij aan de huisarts 
schreef op de dag voor de begrafe¬ 
nis: of hij moeite wilde doen om het 
medaillon van zijn vrouw terug te 
krijgen uit het huis van lening, zo¬ 
dat hij het haar kon omhangen voor 
de begrafenis. Niets heeft de werk¬ 
kracht van Monet kunnen breken, 
al schrijven zijn biografen dat hij 
perioden heeft gehad van twijfel en 
onvoldaanheid. 


ÏMTIOS 

Gelukkiger jaren suggereren schil¬ 
derijen uit de jaren van zijn huwe¬ 
lijk met Alice Hoschedé, een wedu¬ 
we met zes kinderen, die hem 
eenmaal opgegroeid weer tot het 
schilderen van figuren in het land- 
schap hebben aangezet. Er is een 
aandoenlijke beschrijving van Guy 
de Maupassant van Monets wande¬ 
lingen naar zee, begeleid door kin¬ 
deren die zijn schildersmateriaal 
droegen. Het zijn ook de pleegkin¬ 
deren die figureren op het beroem¬ 
de doek ’De boot in Giverny’, uitge¬ 
leend door het Musée d’Orsay. Van 
de drie gezusters zou de oudste. 


Everhartz en Huysman in Hof van Oensel 


SCHIMMERT - In Galerie Hol 
van Oensel aan de Haagstraat 5 
in Oensel wordt vandaag om 
16.00 uur een expositie geopend 
met sculpturen in hardsteen en 
marmer van Pierre Everhartz en- 
tweedimensionaal constructivis¬ 
tisch werk van Bart Huysman. 
De tentoonstelling loopt tot en 
met 26 april. De galerie is open 
van donderdag tot en met zon¬ 
dag van 14.00-17.00 uur. 

Het marmer en graniet waaruit 


de sculpturen van Pierre Ever¬ 
hartz (Heerlen, 1944) ontstaan, 
hebben een verleden. De beel¬ 
den onstaan uit de confrontatie 
van heden en verleden en de 
emoties die dit gegeven bij de 
kunstenaar opwekt. Everhartz 
heeft een explosief maar ook een 
zachtaardig karakter. Deze te¬ 
genstellingen zijn terug te vin¬ 
den in zijn werk dat ruw en 
gepolijst, recht en rond, licht en 
donker is. 


Het zagen en hakken in de ruwe 
steen werkt voor hem bevrij¬ 
dend. Na het grove werk gaat hij 
met gevoel en concentratie schu¬ 
ren, vijlen en polijsten. Ever¬ 
hartz verblijft regelmatig in Por-, 
tugal en Italië waar hij het ruwe 
materiaal uitzoekt en inspiratie 
opdoet. 

Bart Huysman is onlangs lid ge¬ 
worden van de Fondsraad Beel¬ 
dende Kunst, Vormgeving en 


Bouwkunst Amsterdam en inte¬ 
rim voorzitter van het Groninger 
Kunstenaarscollectief. Kenmer¬ 
kend voor zijn constructivistisch 
werk is de conceptuele benade¬ 
ring. Hij bedenkt en beschrijft 
twee- en driedimensionaal werk 
met elementen die onderling uit¬ 
wisselbaar zijn en maakt daarbij 
gebruik van een eigen kleuren¬ 
gamma van cyaan, cadmium 
geel, grijs, helgroen, magenta, 
wit en zwart. 


pezige peekah recept 


CO i) AL RIESLING 

(4 personen) 

Ingrediënten: 1 flinke maiskip, 
peper, zout, bloem, boter om te 
bakken, 1 kleine ui, 250 gram 
champignons, 2-2,5 dl Franse 
Riesling, 1/4 bouillonblokje, 1/8 
liter slagroom, dille, allesbinder. 
Snijd de kip in stukken en wrijf 
de stukken in met peper, zout en 
bestuif ze met bloem. Verhit bo¬ 
ter in een braadpan en bak hierin 
de stukken kip aan alle kanten 
goudbruin. Pel de ui en snijd de¬ 
ze in ringen. Voeg de uiringen bij 
de stukken kip, laat ze kort mee¬ 
kleuren en draai vervolgens de 
warmtebron laag. Laat de kip ca. 
20 minuten zachtjes braden. 
Maak ondertussen de champig¬ 
nons schoon en snijd ze in plak¬ 
ken. Voeg aan het einde van de 
baktijd de plakjes champignon 
toe, laat ze kort mèefruiten en 
schenk vervolgens de witte wijn 
bij de inhoud van de pan; los het 
stukje bouilionblok in het vocht 
op. Breng alles aan de kook, 
draai de warmtebron opnieuw 
laag en laat de stukken kip op¬ 
nieuw een minuut of 20 stoven. 
Schenk de slagroom (op kamer¬ 
temperatuur) al roerend bij de 
stukken kip. Voeg dille naar 
smaak toe. Neem de stukken kip 
uit de pan en bind de saus met 
allesbinder. 


V 

Jv 


Blanche, zelf weduwe geworden, 
Monet bijstaan tot zijn laatste snik. 
De collectie toont duidelijk de late¬ 
re ambitie de natuur zo in haar wis¬ 
selingen te betrappen dat elke wijzi¬ 
ging van licht omstandigheden een 
nieuw doek vereiste. Zijn kathedra¬ 
len zijn er in series, evenals zijn 
hooibergen en Londense stadsge¬ 
zichten met bruggen en parlements¬ 
gebouwen. 

Zijn verblijf in Londen was van be¬ 
tekenis ook door de kennismaking 
met Turner: zijn talrijke schilde¬ 
rijen van de Gare St. Lazare met 
haar dampende locomotieven doen 
eraan denken. Ze zijn hier niet ver¬ 
tegenwoordigd wat misschien 
jammer is: ze hadden iemand op het 
idee kunnen brengen dat de stoom¬ 
treinen in het midden van de negen¬ 
tiende eeuw met het forensisme het 
plein-air schilderen en tenslotte het 
impressionisme hebben teweegge¬ 
bracht. En ook omdat ze met hun 
verwijzing naar de industriële ont¬ 
wikkeling en naar een stedelijk as¬ 
pect - dat er ook is naast natuur en 
landschap - mogelijk een bijzonde¬ 
re affiniteit van Luik met het im¬ 
pressionisme hadden hunnen sug 
gereren. 

De organisatoren hebben genoeg 
geloofwaardige antwoorden op de 
vraag: 'Waarom, na Cezanne, Mo- 
digliani en Kokoschka. een tentoon¬ 
stelling van Monet?’ 

Op weg naar huis kan het gebeuren 
dat men argumenten toevoegt van 
eigen vinding. Er zijn weliswaar 
geen stoomlocomotieven op de Ga¬ 
re Guillemins, maar waarin ver¬ 
schillen tenslotte de oevers van de 
Seine van die van de Maas en de 
Ourthe, waarlangs de Luikenaren 
hun recreatieve uren doorbrengen. 
Er zijn daar bruggen die sprekend 
lijken op die van Argenteuil. 
Tenslotte zal in de Luikse collecties 
niet al rond 1900 een schilderij van 
Le Havre beland zijn zonder bijzon¬ 
dere liefde van de francophone ver¬ 
zamelaars voor de bakermat van het 
impressionisme - en wellicht voor 
de negentiende eeuw. Een nostal¬ 
gisch tijdperk, dat ondanks oorlo¬ 
gen en revoluties het gevoel kan 
oproepen dat Talleyrand over het 
tijdperk van voor de Franse revolu¬ 
tie deed spreken als over ’het mooie 
leven van weleer’. 


(ADVERTENTIE) 

KUNSTUITLEEN 

VAN INTERNATIONALE EN 
HEDENDAAGSE KUNST 

voor bedrijven en particulieren 

ABONNEMENT al v.a. f. 25,- p.mnd. 
waarvan u f. 15,- spaart voor aankoop 
van kunstwerken 

Gedurende de expositie in het raadhuis 
Landgraaf werk in stock van 
HANS GIESEN 

IPOMAL GALERIJ 
EN KUNSTUITLEEN 

Kerkberg 2, 6374 ES Landgraal/Waubach 
Tel.: 045-323619 (b.g.g. 315391) 
OPKNINGSTIJUEN: Vrijdag van 17 (X)-20.00 uur 
Zaterdag cn /ondag van 14.00-17.00 uur 


verder . 


... is in galerie Hanenhof, Gro* 
straat 44 in Geleen vanaf va ^ 
middag 16 uur tot en met l2aP‘ 
een expositie te zien met schik* 
ringen op papier van Ty, 
Derks. De galerie is dondefO^ 
en vrijdag geopend van 17 - 20 u 
en zaterdag en zondag van P' 
uur. 

... worden bij de Stichting 
& Cultuur Limburg aan 
Hoogbrugstraat 72a in M? a 
tricht grafisch werk en schik* 
rijen getoond van Luc van d 
Hoeven. De tentoonstelt™ 
duurt tot en met 10 april en is 
bezichtigen van maandag t ot e 
met vrijdag 9-17 uur. • 'Seascapes' van Luc t? öfl ^ 
der Hoeven. >; ar 

... loopt hl) het ABP, Oude D n We 
destraat 70 in Heerlen |gTo 
maand een expositie met rece e 
werk van de kunstenares J°y ■ |plj ( 
Bloem. Zij toont schilderij? 0 , G 
beelden en installaties. Zond 
is de maandelijkse open dag va , W 
14-17 uur. . :i; "W 

... exposeert Erik Kierkels sc&° 
derijen en grafiek vanaf vanda .» ^ 
tot en met 19 april bij Gal' njj. 
Schuwirth & van Noorden •' 
de Rechtstraat 64 in Maastrr ^ D e 
De galerie is geopend van y - ï etl 
derdag tot en met zaterdag 1*‘ ?eu 
uur en volgens afspraak. 

... nodigt de Culturele Cornh**^ i te 
sie Stem ut voor een expo* 51 . s , 
met sculpturen van H"ub Br u 
en schilderijen van Je Bereb ( tt 
huysen. De tentoons g 
plaats in de Terp Gy . b 

Straat in Urmond, , tot . -h 
met 12 april en kan . ichtië - « 
worden op zaterdag en zond v 
van 14-17 uur. , , 0 

... vindt in de ’Spuiklep’ aan : 
Parallelweg in Heerlen vanda™ j ^ 
en morgen een foto-expoS* , 
plaats van Reflex ’88. De t e j. ^ 
toonstelling kan op beide daé & ■ 
van 11-17 uur bezocht worden- ^ 

... is bij Galerie Wanda R ei J. } b 
'Rechtstraat 43 in Maastricht y* ; v 
af vandaag tot en met 9 ii)^ y. 
expositie te zien met werk V® ^ 
de kunstenaars Luc Deleu. ~ 
vuldo Romberg en Ton Sb ‘ ^ 
Geopend van donderdag tot . ^ 
met vrijdag van 11-17 uur. e 0 

... Stelt het Maaslandziekenhj 1 ’* j- 

in Geleen tot 24 maart bloem^r gj, 
aquarellen van de Spaubekery,] ;h ? 
Jos Cremers ten toon. De op 
ken zijn in de Barbarahal te 
tussen 9 en 20 uur. > bl 


Oplossing van gistere; 

■C A | A|RM ABEMKiAl5Tf 


RI0:0,M 


1 A !M 


para hl 

ocial^sal 
a 1 M|| 

HUW 

Pys 

cryptogram 
20 

1 

21 


24 
25 ■ 


i 

■ 
28 ■ 


T J 

L Horizontaal: 1. Een slag op de billen? 
Praatjes! 6. Erg achter de haak om iets uit 
het water te halen. 10. Mopper op 0 bi| 
deze berg. 11. Deze wint altijd. 12. Hoe 
me vader bij de muziek kwam. 13. ’t is hier 
te nat voor deze vrouw. 15. Eten en niet 
werken voor het transport. 17. Zo'n 'bel' 
is antiek. 19. Een paard is anders in bij een 
musicus. 21. Neem nou afval, daarin is het 
toch goed opgeborgen? 22. Drank? Ajak¬ 
kes! En nog dansen ook. 24. Hij brandt 
wel terwijl u slaapt. 27. Bij de sport kijken 
we eerst naar de inleiding. 28. Bij meer 
verdikkingen kunt u er in zijn. 29. Het niet 
vrijwillig doen. 30. Lekker rommelen langs 
zee. 


Verticaal: 1. De eerste twee vormen % 
geestelijkheid. 2. Metaal uit de f° rnU j3 
boven..3. Vroeger waren de moren O r( jï 
4. Een kille streling door de drek. 5- 
cage die met hout bijvoorbeeld de k aC 3 
doet branden. 7. Wie kan vermoeden W 
de adellijke persoon uit Indonesië is- g 
Een bloem die in het middelpunt staat , 
ziekte? 9. Wandelaars. 14. Het gaat voo f 
is teveel gezegd. 16. Mensen met een dL’ 
en wat voor dier. 18. Slechte verlicht |0 | 
daar gaan ze mee de grond in. 20. 
van Nederland. 2 Wie staat er bij die PJ ( 
ser? En maar kit en 23. De droom U 
een r 'ag. 25. Dun vee wordt hief vj 
koet ra E vertrekt. 26. Laagz^y 
bot. 


(Cl Standaard Uitgever^ Antwerpen Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 3 ARNHEM - De Rode Baret, het 
onderscheidingsteken voor le- 
. van de nieuw op te richten 
. Luchtmobiele Brigade, 
njkt bijzonder in trek. De wer¬ 
vingscampagne voor de veelbe¬ 
sproken brigade is pas gestart, 
maar toch hebben al ruim 1.500 
geïnteresseerden informatie aan- 
geyraagd voor een baan bij wat 
et neusje van zalm op defensie¬ 
gebied moet worden. Van hen 
ebben er 187 ook al daadwerke- 
UJk gesolliciteerd. 


Rode Baret in trek 


De Luchtmobiele Brigade moet 
straks gaan bestaan uit zo’n 2.100 
soldaten. De kern zal worden ge¬ 
vormd door 460 beroepsmilitai¬ 
ren en 210 technisch specialis¬ 
ten. Met de werving van de 
overige 1.460, die voor twee jaar 
moeten tekenen, is de afdeling 
personeelsvoorziening van de 
Koninklijke Landmacht enige 


weken geleden van start gegaan. 
En met succes dus. 

Overigens is de verwachting dat 
een groot deel van de sollicitan¬ 
ten niet zal voldoen aan de stren¬ 
ge toelatingseisen. Behalve dat 
aan de fysieke conditie hoge ei¬ 
sen worden gesteld, moeten de 
kandidaten ook de nodige zelf¬ 
beheersing hebben en stressbe¬ 


stendig zijn. Onder de sollicitan¬ 
ten zouden zich diverse oud- 
commando’s en -mariniers be¬ 
vinden. Vrouwen hebben zich 
tot dusver niet gemeld voor een 
functie bij de brigade. 

De Rode Baretten, die overal ter 
wereld bij brandhaarden kunnen 
worden ingezet, zullen het voor¬ 
namelijk met de eer moeten 
doen. De bruto-soldij bedraagt 
1.800 gulden per maand. Dat is 
evenveel als de normale wedde 
voor een gewoon soldaat. 


Voortbestaan Gemenebest nog twijfelachtiger 

Geen enkel resultaat 
bereikt op GOS-top 


\(i veel touwtrekken nu akkoord tussen partijen 

Identificeren voortaan 
bijna overal verplicht 


’wft HAAG — Het kabinet 

:r ekk ^ s * eren ’ na vee l touw- 

* * en tussen de regerings- 
ïin ^ en ’ besloten tot de invoe- 

i- idJL Van een vrijwel algemene 
tgj, ^ficatieplieht. In een 
|Sch aan ^ * n de we t om ~ 
blirh Ven ë eva ^ en zal men ver- 
z ^ n zich te kunnen 
J^hftceren. Minister Hirsch 
(Justitie) gaf echter toe 
ted aet kabinet erop uit is dat 
ijreen in de toekomst een 

dr atl teitskaart bij zich zal 
^agen 

' De 

ï ^ ht zic h te kunnen legitime- 
■ ?6n’a i s ^ ra Ls in de volgende geval- 
gelden: 

! ! ( 2 ? e , n ° Ver financiële instellingen 
i | s danken) bij bepaalde trans- 

• ► teg les ’ 

t ! j.® e bover de werkgever bij in- 
: \ bjf^treding; 

1 i h, het aanvragen van een SoFi- 
| 1 ^mer; 

! - S^nover de uitvoeringsorganen 
de sociale zekerheid en tegen- 
> 1 ambtenaren die belast zijn 

r. r tgp 1 con trole op illegale arbeid; 

' ■ ^"enover ambtenaren die belast 
: ij d 111 e t het toezicht op vreemde- 

• jjgen; 

; ^enover de notaris bij het laten 

r bS”! aken van een akte; 

1 k;- de cor *trole op zwartrijden; 

' strijden in het betaalde 

.voetbal. 

tejj j vr aag waarom niet is beslo- 
Wiph een algemene identificatie- 
(j L at, antwoordde Hirsch Ballin 
<i r L dan in alle gevallen het bij zich 
C( *j> e n van een identiteitsbewijs ge- 
>it) * r °leerd zou moeten worden. 
{ Ükt me verspilling van ener- 
’ aldus de minister. Volgens 
komt het wetsvoorstel er wel 
e^ n n ^ er dat vrijwel iedereen straks 
i n titeits bewijs in zijn bezit zal 

‘ ,er i hebben. 

(h d» 

*ket u § en °emde gevallen zal het 
^ r afK Unnen tonen van zo’n bewijs 
^Oëln ar z ^ n ' ^ us a ^ s men bijvoor- 
rrxetK 2on der geldig plaatsbewijs 
2 Ü c j^ ae t openbaar vervoer reist en 
tïi e Piet kan identificeren, krijgt 
de toekomst twee boetes. 
ko mt de identificatieplicht niet na- 
p 'vordt voortaan als verdachte 
tn e ^ ern erkt; die kan dus meegeno¬ 
om borden naar het politiebureau 
e identiteit vast te stellen, 
^entiteitsbewijs gelden het 
idem° 0rt ’ een n °ë te ontwikkelen 
iy aa dteitskaart en - in gevallen 
lau„ . de nationaliteit niet van be- 
~~ het rijbewijs. _ 

•: Experimenten 
Piet embryo’s 
s °*ns toegestaan 

WAAG - Het kabinet staat op 
^et rk * e sc daal experimenten toe 
fe a „ etnbr y°’ s die ontstaan na een 
kukL er d u i s be vruc hting. Premier 
gem a G f s heeft dit gisteren bekend- 
^ a ^i' De proeven moeten wei 
kep ^hangen met het bij de betrok- 
kgp , vr °uw ingeplante embryo. Zo 
di e • nut Lg zijn om bij embryo’s 
doe n nJe * zijn ingeplant, testen te 
v eri t ° v er de kans dat er gezond Ie¬ 
le ,w 0 t stand komt uit het mgeplan- 
. ex emplaar. 


MOSKOU - De top van GOS-presi- 
denten in Kiev is mislukt en het 
voortbestaan van het Gemenebest 
onzeker. De elf Gemenebest-repu- 
blieken konden het gisteren niet 
eens worden over behoud van ge¬ 
meenschappelijke strijdkrachten en 
verdeling van het bezit (o.a. goudre¬ 
serves, ambassades) van de voorma¬ 
lige Sovjetunie. 

De Russische president Boris Jelt- 
sin poogde tijdens de afsluitende 
persconferentie de bittere pil wat te 
vergulden. „Ook al zal er na deze 
ontmoeting wat minder optimisme 
heersen, ik blijf geloven dat het 
GOS een toekomst heeft”, aldus 
Jeltsin. Hij wees op het „uitzonder¬ 
lijk belang" van een akkoord tussen 
een aantal republieken dat gemeen¬ 
schappelijke strijdkrachten wil be¬ 
houden. 

De belangrijkste, Oekraïne, doet 
echter niet mee. President Kravts- 
joek van de Oekraïne had tijdens de Om nieuw ingrijpen VN te voorkomen 

Irak nu toch bereid 
scuds te vernietigen 

NEW YORK - Irak heeft ingestemd dat deze week in de Golf arriveerde, 
met de eis van de Verenigde Naties bevinden zich nog twintig andere 
al zijn Scud-raketten en de daarbij oorlogsbodems in het gebied. De 
behorende apparatuur en onderde- 'America’ beschikt over 80 jacht- 
len te vernietigen. Hiermee pro- bommenwerpers. Ook de met kruis- 
beert Bagdad te voorkomen dat de raketten uitgeruste kruiser ’Nor- 
Veiligheidsraad strafmaatregelen mandy’ is in de Golf gearriveerd, 
afkondigt. De Iraakse autoriteiten Irak maakte zijn koerswijziging gis- 
hadden tot nu toe geweigerd het teren kenbaar in een brief aan de 
materiaal te slopen. leider van de VN-commissie die be- 

De Veiligheidsraad waarschuwde last is met de vernietiging van 
Bagdad vorige maand al voor de Iraakse massavernietigingswapens, 
'ernstige gevolgen’ die het niet na- Rolf Ekeus. Hij zei dat de Iraakse 
komen van de VN-resolutie met autoriteiten hem 'belangrijke nieu- 


# Een Chinees jongetje poseert achter een hek dat dienst 
doet als voordeur van zijn ouderlijk huis in de zogeheten 
Ommuurde Stad, een bekende sloppenwijk in Horig Kong. 
De overheid heeft besloten de wijk te slopen en daarvoor in 
de plaats een groot park aan te leggen. Duizenden inwo¬ 
ners zijn inmiddels vertrokken naar elders. Een aantal 
weigert echter te verhuizen en eist een hogere schadeloos¬ 
stelling van de regering. Foto: reuter 


vergadering zijn collega’s voorge¬ 
houden dat het uiterst twijfelachtig 
is of het GOS zal overleven, zei een 
van zijn woordvoerders. 

Jeltsin gaf toe dat er met Oekraïne 
nog steeds meningsverschillen be¬ 
staan over opdeling van de Zwarte- 
Zeevloot. Datzelfde geldt voor in 
Oekraïne gestationeerde lucht- 
machteenheden. Oekraïne wenst 
alleen met kernwapens uitgeruste 
eenheden nog onder centraal com¬ 
mando. 

Een direct gevolg van de mislukte 
top is volgens waarnemers in Kiev, 
dat Rusland nu grote haast zal zet¬ 
ten achter de vorming van een ei¬ 
gen leger. 

Een indicatie hiervoor is dat Jeltsin 
per presidentieel decreet de GOS- 
strijdkraehten in Georgië, Armenië 
en Azerbaidzjan (Transkaukasië) tot 
Russische strijdkrachten heeft uit¬ 
geroepen. Georgië en Azerbaidzjan 
vormen eigen legers. Ook Moldavië 
heeft hiertoe besloten. 

RAF-lid mogelijk 
betrokken bij 
bomaanslag 

BUENOS AIRES - Een lid van de 
Duitse terreurgroep Rote Armee 
Fraktion (RAF). Andrea Klump, 
wordt er van verdacht betrokken te 
zijn geweest bij de aanslag op de Is¬ 
raëlische ambassade in Buenos Ai¬ 
res. Daarbij vielen dinsdag 28 do¬ 
den en ruim 200 gewonden. 

De 32-jarige Klump behoort tot de 
over de hele wereld meest gezochte 
Duitsers. Zij wordt verdacht van 
betrokkenheid bij de moord - in 
november 1989 - op Alfred Herr- 
hausen, een directielid van de Deut¬ 
sche Bank. 

De Argentijnse autoriteiten gaan er¬ 
van uit dat de aanslag op de Israëli¬ 
sche ambassade verricht is met 
behulp van een bestelbusje dat bui¬ 
ten het terrein van de ambassade 
stond. Dit verklaart dat de aanslag 
het leven kostte aan 24 Argentijnen 
die zich in de buurt van de ambas¬ 
sade bevonden. 

Een krant in Uruguay schreef vrij¬ 
dag dat Andrea Klump rond het 
vorige weekeinde in Uruguay ver¬ 
bleef en daarna is doorgereisd naar 
Argentinië. 

Weer dode op 
Jordaanoever 

JERUZALEM - Bij botsingen tus¬ 
sen het Israëlische leger en Pales¬ 
tijnse betogers is gisteren een Pales¬ 
tijn doodgeschoten. Volgens het 
Israëlische leger had een 19-jarige 
jongen in Ramallah een brandbom 
naar een militair voertuig gegooid. 
Daarop openden soldaten het vuur. 

De ongeregeldheden zijn de ernstig¬ 
ste van dit jaar en vormen een nieu¬ 
we uitbarsting van de intifada die 
enigszins geluwd leek. 

Het leger kondigde een uitgaans¬ 
verbod af voor de steden Ramallah 
en Hebron op de westelijke 
Jordaanoever. Ook werd de gehele 
Gaza-strook afgesloten. Dit als 
wraak voor het neersteken van twee 
Israëliërs door een Palestijn uit de 
Gaza. 


zich mee kan brengen. 


informatie’ hebben gegeven. 


De stafchef van het Amerikaanse le- Ekeus toonde zich verheugd qver 
ger, generaal Colin Powell, zei giste- ’het teken van goede wil’ van Irak. 
ren opnieuw dat de strijdkrachten Vandaag zal een missie van deskun- 
van de Verenigde Staten gereed en digen van de VN in Irak de nieuw 
in staat zijn Irak aan te vallen verkregen informatie natrekken, 
mocht dat nodig zijn. Amerikaanse 

vliegdekschepen en jachtbommen- Volgens de commissieleider be- 
werpers zijn al naar de Perzische schikt Irak over 800 grote raketten. 
Golf gestuurd om de druk op Bag- Irak heeft tot nu toe gezegd er 
dad op te voeren. Naast het Ameri- slechts 62 te hebben en die zouden 
kaanse vliegdekschip „America” allemaal al zijn vernietigd. 


SINT WILLEBRORD - 
In Sint Willebrord zijn 
donderdagnacht twee 
mannen bevrijd die meer 
dan acht uur in gijzeling 
zijn gehouden door een 
familie uit die plaats. De 
politie heeft vijf verdach¬ 
ten - drie mannen en 
twee vrouwen - aange¬ 
houden. 

De slachtoffers zijn twee 
Nederlandse vertegen¬ 
woordigers van een be¬ 
leggingsmaatschappij in 
Duitsland. De familie uit 
Sint Willebrord had eni¬ 
ge tijd geleden 175.000 
gulden aan de firma toe¬ 
vertrouwd. Het ging om 
een legale belegging. 
Door mislukte specula¬ 
ties van het Duitse be- 


Familie boos na mislukte beien. 


gguig 


Gijzeling na 
verlies geld 


drijf raakten de Wille- 
brordse beleggers al hun 
geld kwijt. ' 

Begin deze week meldde 
de familie dat zij weer 
een bedrag wilde storten. 
Vertegenwoordigers van 
de Duitse beleggings¬ 
maatschappij moesten 
het dan wel zelf komen 


halen. Toen ze donder¬ 
dag aan het eind van de 
middag in Sint Wille¬ 
brord arriveerden, kre¬ 
gen ze geen geld, maar 
werden gegijzeld. 

Het beleggmgsbedrijf 
kreeg telefonisch te ho¬ 
ren dat de mannen pas 


vrij kwamen, als de ver¬ 
loren 175.000 gulden te¬ 
rugbetaald waren. Zou 
het bedrijf niet over de 
brug komen, dan zou het 
slecht aflopen met de 
vertegenwoordigers, zo 
werd gedreigd. 

Om de bedrijfsleiding 
duidelijk te maken dat 
het de familie ernst was, 
werden de twee mannen 
flink onder druk gezet. 
i De bedrijfsleiding scha¬ 
kelde toch de politie in. 

Na enig speurwerk viel 
die de woning van de bo¬ 
ze familie binnen en be¬ 
vrijdde de twee slachtof¬ 
fers. De twee mannen 
maken het volgens de 
politie naar omstandig¬ 
heden redelijk. 


(ADVERTENTIE) 
toe nieuwe collectie BUITENVERLICHTING is compleet en door f 


. KURNIG speciaal geselecteerd op doelmatigheid en kwaliteit, 
oor de JUISTE buitenverlichting krijgt uw TUIN of TERRAS net dat | 
p EERVOLLE ACCENT zodat u in de avonduren echt kunt genieten. I 
Uw Partner voor een 
deskundig lichtadvies Zicht Op Licht 

Dr. Poelsstraat 19, Heerlen «2*045-716757 


Vrees voor nieuwe woede-uitbarsting tegen Nederland 

Atheens ziekenhuis dreigt 
met uitbreiding boycot 


DOOR FR1TS SCHILS 

ATHENE/HEERLEN - De direc- 
teur-eigenaar van het Centraal Zie¬ 
kenhuis in Athene, G. Apostolopou- 
los, heeft gedreigd ook zijn buiten¬ 
landse vestigingen in de tegen 
Nederland gerichte boycotactie te 
betrekken, als de Nederlandse rege¬ 
ring niet uiterlijk maandag 6 april 
haar opstelling in de kwestie Mace¬ 
donië heeft herzien. 

Op genoemde datum nemen de mi¬ 
nisters van Buitenlandse Zaken van 
de Europese Gemeenschap hoogst¬ 
waarschijnlijk een beslissing over 
erkenning van de onafhankelijke 


republiek Macedonië (in de Griekse 
terminologie ’de republiek van 
Skopje’). In Nederlandse diploma¬ 
tieke kringen acht men het niet uit¬ 
gesloten dat de emoties in Grieken¬ 
land opnieuw hoog zullen oplaaien, 
indien er een besluit uit de bus 
komt, dat inhoudelijk niet naar de 
zin van de Grieken is. 


Apostolopoulos die behalve in At¬ 
hene ook nog op verscheidene 
plaatsen buiten Griekenland - waar¬ 
onder Moskou - particuliere zieken¬ 
huizen runt, meent niet alleen dat 
Nederland zich als vrijwel enige lid¬ 
staat van de EG bijzonder sterk 
heeft gemaakt voor spoedige erken¬ 


ning van 'Skopje’ onder de betwiste 
naam Macedonië, maar dat de Ne¬ 
derlanders in die geest ook constant 
druk hebben uitgeoefend op de an¬ 
dere lidstaten van de Gemeen¬ 
schap. 

Toen vier weken geleden twee par¬ 
ticuliere radiostations, Sky 100,4 en 
Antenna, tot een tegen Nederland 
gerichte landelijke consumenten¬ 
boycot opriepen, verbrak ook het 
Centraal Ziekenhuis onmiddellijk 
alle zakelijke contacten met Neder¬ 
landse firma’s. Prolongatie van de 
boycot en uitbreiding ervan beteke¬ 
nen dat Apostolopoulos voortaan 
geen medische apparatuur, farma¬ 
ceutische artikelen en levensmidde¬ 


len (in hoofdzaak zuivelprodukten) 
uit Nederland meer betrekt. 

Een rondgang langs supermarkten 
in Athene leert dat nogal wat Griek¬ 
se consumenten Nederlandse pro- 
dukten links laten liggen, al lijkt de 
schade thans wel mee te vallen. Dat 
is ook de indruk van Frank Bled- 
jian, directeur van Friesland-Hellas, 
de Griekse vestiging van Frico- 
Domo in de Atheense voorstad Ma- 
roussi. „De Grieken kunnen enorm 
opgewonden doen, maar gelukkig 
zijn zij ook weer snel over het kook¬ 
punt heen”, aldus Bledjiaiï. 

Insiders twijfelen er intussen niet 
meer aan dat de Nederlandse zui¬ 
velindustrie in de boycot een 'apart 
doelwit’ van de Grieken is geweest. 
Al in een vroeg stadium van de te¬ 
gen ons land gerichte acties werd 
gefluisterd dat verscheidene Griek¬ 
se ondernemingen de boycot tegen 
Nederland mede hebben aange¬ 
zwengeld om er economisch voor¬ 
deel door te behalen. In dit verband 
dook regelmatig de naam op van de 
Griekse zuivelgigant Delta, die 
sinds enkele jaren verse dagmelk 
op de inheemse markt brengt en in 
Friesland-Hellas uiteraard een ge¬ 
duchte concurrent ziet. 


• Agressie 

Achthonderd pohtie-surveil- 
lanten extra op straat en nog 
eens eenzelfde aantal extra 
controleurs in het openbaar 
vervoer. Dit is de inzet van een 
plan ter verhoging van de vei¬ 
ligheid in de samenleving 
waartoe het kabinet gisteren 
heeft besloten. Voor de uitvoe¬ 
ring is blijvend 85 miljoen gul¬ 
den per jaar uitgetrokken. 
Delen van het plan lekten don¬ 
derdag al uit. In het kabinets¬ 
beraad van gisteren kreeg mi¬ 
nister Maij-Weggen daarvoor 
van alle kanten zware kritiek. 

• Tarieven 

Het kabinet overweegt de ta- 
riefstijgmg in het openbaar ver¬ 
voer van 9 procent in 1998 en 
'94 terug te brengen tot 6 pro¬ 
cent per jaar. Om een tegenval¬ 
ler in de opbrengsten als ge¬ 
volg daarvan te voorkomen, wil 
het kabinet afzien van de in¬ 
voering van een reductiekaart 
openbaar vervoer voor automo¬ 
bilisten (de eornbi-kaart). Pre¬ 
mier Lubbers heeft dit gisteren 
na afloop van het kabinetsbe¬ 
raad bekendgemaakt. 


In de fout 


De scheiding tussen prins An- 
drew en Sarah Ferguson heeft 
de perschef van Buckingham 
Palace danig in verlegenheid 
gebracht. Charles Anson moest 
gisteren zijn verontschuldigin¬ 
gen aanbieden aan 'Fergie' en 
aan koningin Elizabeth omdat 
hij kritiek had geuit op Sarah 
Ferguson. De woordvoerder 
van Buckingham Palace had 
laten weten dat koningin Eliza¬ 
beth woedend is over de ma¬ 
nier waarop de berichten over 
het stukgelopen huwelijk in de 
pers zijn gekomen. Elizabeth 
zou vermoeden dat Sarah op ei¬ 
gen initiatief het nieuws heeft 
doorgespeeld. 

• Zuid-Afrika 

De EG-ministerraad overweegt 
het zenden van een trojka naar 
Zuid-Afnka om na te gaan hoe 
de betrekkingen kunnen wor¬ 
den versterkt. De gedachten 
gaan uit naar een bezoek tegen 
het einde van april, na de twee¬ 
de plenaire bijeenkomst van de 
CODESA. de Conventie voor 
een Democratisch Zuid Afrika. 


Miljonairs 


Het aantal miljonairs in Neder¬ 
land is in 1988 toegenomen met 
400 tot 39.300. In de twee daar¬ 
aan voorafgaande jaren groeide 
deze groep jaarlijks met circa 
1.600 mensen. In 1984 en 1985 
was de aanwas gemiddeld 
4.100. 


Radioplan 


Een zenderredactie onder lei¬ 
ding van een coördinator zal 
binnenkort bij elk van de vijf 
radiostations streven naar een 
strakke profilering per 1 okto¬ 
ber. Met horizontale program¬ 
mering wil het NOS-bestuur. 
via het gisteren aangenomen 
Meerjarenplan, weer een groot 
publiek bereiken. 

• Bejaardenhuis 

In bejaardencentrum Wilgen- 
hof in Eindhoven is gistermid¬ 
dag brand uitgebroken in de 
televisie van een van de bewo¬ 
ners. Het is voor de derde keer 
in een halfjaar dat in het tehuis 
zo brand is ontstaan. Persoon¬ 
lijke ongelukken deden zich 
met voor. 

• Vcrkiezingsrel 

Een nog onbekende schutter 
heeft in het zuiden van Frank¬ 
rijk bij een verkiezingsbijeen¬ 
komst van het extreem-rechtse 
Front National (FN) een jonge 
tegenstander van FN-leider 
Jean-Mane Le Pen neergescho-. 
ten. De politie zei gisteren dat 
een lid van de ordedienst van 
het FN de kogel heeft afge¬ 
vuurd en daarna de benen nam. 
Het 20-jange slachtoffer ver¬ 
keert buiten levensgevaar. Dé 
schietpartij is de ernstigste m' 
een serie van gewelddadige 
confrontaties tussen voor- en 
tegenstanders van extreem» 
rechts aan de vooravond van d$ 
regionale verkiezingen. 


(ADVERTENTIE) 

GEVEN IS HELPEN ❖ 


, missu’huro Roermond 
Postbus 198. 

6040 AD ROERMOND 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagt 


h— 


L imburgt Dagblad 

gpiccolos 


Voor meer resultaat 1 


in de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045*739364 


Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters.. Minimumhoogte: 10 .millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1.30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden / 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven T ransakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccoio's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 


l t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via'de ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Vrij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Hot Lhobaqp Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
mo or dm 250.000p en oo eo na 15 jaaroaoudor. 


079 : , " - i : - j 


lUJ'inxi 

. 

JWflH - «5 s _« m r»ir4s u jfc aFi 


Adv. & Serv. v. Pendelaars 

bij uitstek - gratis. Jekautz Ass. Lirtne. 
_ tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288 _ 

Euregio-serv. v. pendelaars 

W| gaan als vanouds onverminderd door met onze dienst- 
vedening. Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288. 


JOHN (imformatica) Heerlen 
7-2 was geweldig! wil con¬ 
tact Jan 04758-2595. 

BS! 


jr. S- . tojar» 

'k 


gHjjjj 


Piccolo’s in het 
Dagblad znn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 
Voor al uw VOEGWERK, 
rt a on e t rip om uren en ptavui- 
zenvtoeren Tel.045-231697 


Voor al uw SCHILDER-, wit- 
en sjerptegterwerkzaam- 
heden. Tel. 045-210480 


Wöt VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


OPPASGEZIN aangeb. te 
Simpelveld, zeer goede ref. 
Tel. 045-444913. 


Ondernemer, zoekt u 
ALLROUNDER op kantoor, 
om zelf meer armslag te 
hebben; schrijf Br.o.nr. 
B-1079, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. Té koop zeer mooi en heel 
nart COMMUNIEJURKJE 
met toebehoor. Tel. 045- 
719132. Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 
Bouwvak personeel 


DELMACH Machine- en staalbouw Nederland BV 
vraagt met spoed 

* electromonteur6 

* bankwerkers 

* instrumentatiefitters 
* verwarmingsmonteurs 

* loodgieters 

met ervaring. 

SoWdtaties na telefonische afspraak: 
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285. 


Fa. Mülheimer 

BaustahiarmierungGMBH 
sucht für sofort Bserv 
flBChter und Lehrting Eisen- 
flechter. Tel. wéhrend Büro- 
stunden 0949-20656276 
nach 18.00 Uhr 045-259770 
oder Autotel. 0949- 
1611226169. Samstag von 
10.00^14.00 u. 045-259770. 

Met spoed gevraagd 

ervaren 

dakdekker 

V.O.F. Pistere, 
dakbedekkingen, Roermond 
TeL 04750-18449. 


Bouw- en ingenieureburo 
Cakena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmertieden en MET¬ 
SELAARS (liefst coU.). Hoog 
toon, wekelijkse betaling, 
Duéb verzekerd. Sollicitaties 
na lei afspraak 045-232100 


Fa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmertie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
tefweg 77, Hoensbroek. 


_Bouw vraagt vakbe¬ 
kwame METSELAARS voor 
werk in Duitsland, Duits ver¬ 
zekerd, wekelijks loon. 043- 
639710, tijdens kantooruren 


Gevr. METSELAARS voor 
Nederland / Duitsland. 
8.E.M. BV. Tel. 044504565 


voor diverse 
PROJECTEN: grondwer¬ 

kers, pijpfitters, bankwer¬ 
kers en lassers. Aanmelden 
op Ma- Di- en Zat- morgen 
tussen 9 en 12.00 uur. iel. 
046-744889. 


METSELAARS 
ook kolomes. 
2947. 


gevraagd, 
Tel. 04454- 


Wolf Europabouw 
voor Duitsland ervaren 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 044994479 of 
045-319271. 


Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland. Duits verz e kerd. 
Tel. 045-231200. 


Buntinx BV kan nog voor 
haar werken in Duitsland 
COLONNES vtechtere, bui- 
gers en metselaars gebrui¬ 
ken. Sott. na telefonische af- 
spraak. Tel. 045-327499. 


Gevraagd METSELAAR en 
timmermansteller, hoog loon 
zonder vakkennis s.v.p. niet 
reageren. Bouwbedrijf v.d. 
Werf, tel. 045-210990. 


Chauffeurs 


TAXICHAUFFEURS gevr. 
fuH-time, part-time, , evL 
treintaxi. Tel. afspr. 045- 
215555. Akeretr. Nrd. 132, 
Hoensbroek. 


Hotel - Restaurant 

Gerardushoeve 

zoekt per direct: 

Zelfstandigwerkende kok 

< Functie-eisen: 

* Werkzaam geweest in een of meerdere bedrijven. 

* In het bedt zijn van S.V.H. cfipioma 3e restaurant kok. 
Wij bieden: 

* Goed arbeidscontract en arbeidsv oorwaarden. 

* Goede arbeidsomstandigheden. 


* Aanwezig is een jong gemotiveerd team. 

* Dynamisch bedrijf met promotie mogelijkheden. 

* Goede samenwerking tussen keuken, bediening 

en andere afdeltogen 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich wenden tot 
Dhr. G. Vaesaen, Jukanastr. 23,62°6 AH Epen. 

Tel. 04455-1793. Woonboulevard Heerlen 
vraagt voor direct: 

Nette enthousiaste att-round 

Medewerksters 

om ons team te versterken, op full-time en part-time basis. 
Leeftijd vanaf 17 jaar. 

Oproepkrachten 

Leeftijd vanaf 17 jaar. 

Voor beide functies zijn ervaring geen pré, 
enthousiasme en netheid wel. 

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk aan: 

Dhr Janssen, In de Cramer 160, 6412 PM Heerlen. 
Tel. 045-754400. 


Gevraagd: jonge flexible 

Hotel-Manager 

met MHS-opl. voor Kasteei-Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.) 
Spoedige indiensttreding onder goede condities. 

Inl. tussen 17.00-20.00 uur: 045-257959. 


Gevraagd: 

jonge dame 

voor hotel-bar en reoeptie-werkzaamheden in Kasteel 
Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.). Spoedige indiensttreding 
onder goede condities. Inl. tussen 17-20 uur: 045-257959 


Hotel-Restaurant Prinses Juliana 

vraagt voor direct: 

Medewerkers afwas m/v 

3 è 4 avonden per week. 

Indien deze vakature U aanspreekt maken wij gaarne een 
afspraak voor een gesprek: 

04406-12244 

Salaris volgens CAO voor het horecabedrijf, functiegroep II 
Tevens hulp in de huishouding voor 2 ochtenden per week. 
Hotel-Restaurant Prinses Juliana 
Broekhem 11, Postbus 812 
6301 HD, 6300 AV 

__Valkenburg a/d Geul._• 


Gevr. enkele CAFETARIA’S 
medewerksters, zowel over¬ 
dag ais ’s avonds. Telefo¬ 
nische inf. 045457845. 


Gevraagd BUFFETHULP 
met diploma, voor bruin café 
Geen weekend. Tel. 045- 
451524. 


Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 


zelfstandig wer¬ 
kend KOK m/v. Inl. Lunch¬ 
room/Rest De Koffiepot, 
Grotestr. centr. 37, 6301 
CW Valkenburg a/d Geul. 
Te!. 04406-12017. 


Met spoed gevr. FRITURE¬ 
HULP voor enkele dagen in 
de week. Tel. 045451546 


Gevr. erv, FRITUREHUL- 
PEN plus chauffeur voor fri- 
tures in Kerkrade/Vaais. Tei. 
045-353735. 


POETSHULP gevraagd, 
ook de weekenden. Voor InL 
045-325620. na 12.00 u. 


Gevraagd: KAMERMEIS¬ 

JES; serveersters; spoeister 
voor de avonduren. Hotel 
Mooopoie, Nieuweweg 22, 
Valkenburg. Tel. 04406- 
13545 na 18.00 uur. 


Het Usbeerfje BV, Wilhelmi- 
nalaan 72, valkenburg. Tel. 
04406-12263. Gevr. voor de 
lunchroom SERVEER¬ 
STERS evt part-time, werk¬ 
studenten. Voor de bakkerij 
een brood- en banketbakker 
leeriing-bakker. _ 


jonge 

KELNER, fultime. 
house Eldorado, Heerlen. 
Tel. 045-741360. 


HORECAMEDEWERKER 
(ster) gevraagd voor The 
Golf te Brunssum, werktij¬ 
den in onderling overleg, 
leeft 18-20 jr., enige hore- 
ca-ervaring is een pre. bent 
u geïnteresseerd neem dan 
contact op met Dhr. Slip- 
... Tel. 045-271892 voor 
maken van een afspraak 


Huishoudelijk personeel / Oppas 


Voor direct gevraagd: nette zelfstandige 

HuJp in de huishouding 

voor pkn. 12 uur per week^Schofteittke reacties t.a.v. 
J. Jongschaap, Nteuwenhageh». 


D.G.S. Schoon maakgroep 
heeft werk voor u. D.G.S. 
Schoon maakgroep zoekt 
SCHOONMAKERS (stère) 
voor het schoonhouden van 
haar objecten in Maastricht- 
de Heeg en Roserije. Inl. 
040456599. 


Nette POETSHULP ge¬ 
vraagd, ook weekeinden. 
Tel. 04467-3249. 


Gevr. WERKSTER voor 3 
halve dagen per week, regio 
Landgraaf. Bellen na 18.00 
uur 045-312598. 


WERKSTER gevr. voor 4 
uur per week, in gezin met 2 
kinderen, omg. Klimmen/ 
Schin op Geul. 04459-1964 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Kantoo r p erson eel 


Chiroproctie Rugkliniek Zuid-ümburg Wij zoeken voor onze zéér drukke Chiropractie rugkliniek 

een secretaresse 

voor 20-35 uur per week. 
FUNCTIE-INHOUD: 

* Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden 

tb.v. beide chiropractoren 
FUNCTIE-EISEN: 

* Secretaresse-opteiding met werkervaring 

* In belangrijke mate zelfstandig kunnen functioneren 

* Extravert en vriendeiijke persoonlijkheid 

* Ervaring met pc erVof tekstverwerking 

* Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

* Vlug en nauwkeurig kunnen werken 

* Aanvang op korte termijn 
Het salaris is afhankelijk van oplading en ervaring. 

ss richten i 


i aan: 


SehrifteJjke soüdtaties 
' Chiropractie Rugkliniek Zuid Limburg 
ta.v. Dr. T. Nilsen D.C. 

Dr. A.B. van Beest D.C. 
Caumerbeeklaan 4, 6417 BG HEERLEN. 


Energieke 55+’er m/v 

Voor ons project ’Jardin de Florence* te Maastricht, zijn 
wij op zoek naar eert energiek persoon die 2x per week 
een halve dag onderhoudsdiensten kan verrichten, 
zoals tuinonderhoud, schoonhouden entrees, vuilafvoer 
en kleine dagelijkse reparaties. 

Jardin de Florence omvat een aantal individuele 
gebouwen, met in totaal 24 luxe afipartementen, 
gelegen in het centrum van Maastricht, en is in februari 
jl. opgeleverd. 

Als u onze onderhoudsman kunt zijn voor Jardin de 
Florence, dan nodigen wij u uit om (uitsluitend 
schriftelijk) te reageren. 

Voor telefonische informatie kunt u zich wenden tot de 
heer B.J.J.M. Honig, telefoon 070-3507202. 

PALADIUM NEDERLAND B.V. 

Duinweg 25 

2585 JV DEN HAAG 


Medisch personeel 


Met spoed gevraagd 

Fysiothe¬ 

rapeute) 

min. 20 uur per week. 
0949240328978. - 


Gevr. LEERLING tandarts¬ 
assistente voor praktijk in 
Aken. Prettige werksfeer. 
Schriftelijke sollicitaties aan 
Tandarts, Batser, Meiate- 
neretr. 56, 5100 Aken. 


Hast du Interesse, dich in 
Deutsland zur ZAHNARZT- 
HELFERIN ausbüden zu 
lassen? Die Ausbildung er- 
foigt in Schutte und Praxis 
und beginnt im Sommer '92. 
Gehalt: DM 600,- bis DM 
990,- pro Monat. Dr. Ben- 
dere, Schurzeiteretr. 571, 
5100 Aachen, 500 mtr. hin- 
ter der Grenze Vaals am 
Hit-Markt Tel. 0949. 
24186286. 


Fysiotherapiepraktijk in 
Duitsland (V 2 uur v. Hrl) 
zoekt per 14 FYSIOTHE¬ 
RAPEUTE^) 40 uur. Tel. 
09-49246157045/09- 
4924633551. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Technisch personeel TECHNO 


DE UITZBIDGROEP VOOR TEQHNISCH PERSONEEL 


heeft direkt werk voor: 

LT.S.-ers metaal 

voor de functie van machine operator. 

MT.S.-ers werktuigbouw 
M.T.S.-ers bouwkunde 
Konstruktie-bankwerkers 
Produktiemedewerkers 
M.T.S.-ers energietechniek 

3 Jaar ervaring met PLC/pneumatic gewenst, 

Bel nu of kom even langs. Tel. 045-717183. 
Nobelstraat 1, 6411 EK, Heerlen. 24 uur bereikbaar. 


KEIEN GEVRAAGD Vedior Urtzendbureaux heeft direct werk voor 

VERKOPER 

Wij zoeken een verkoper voor een sportzaak in Heerlen voor 
alle voorkomende werkzaamheden (bijvuilen/schoonmaken/ 
kas/verkoop). Functie-eisen: part-time beschikbaar, leeftijd 
max. 21 jaar, goede contactuele eigenschappen en repre¬ 
sentatief. Bij goed functioneren zijn er zeker toekomstmoge¬ 
lijkheden. Informatie: Monique van Swam, Heerlen. 

KASSIER 

Voor een bedrijf in Geleen zoeken wij een kassier. Het be¬ 
treft een fuli-time baan, die lange tijd gaat duren. Leeftijd 
circa 20 jaar. Informatie: Jacqueline van Loon, Maastricht 
of Moria Kruytzer, Heerlen. 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

Voor een relatie in Maastricht zijn wij op zoek naar een admi¬ 
nistratief medewerker. Typediploma is vereist en technische 
affiniteit is een pre. Het betreft een part-time baan die lan¬ 
gere tijd gaat duren. Informatie: Chris Godfroy, Maastricht. 

MEDISCH PERSONEEL 

Voor diverse instellingen in Maastricht Sittard, Heuvelland, 
Geleen, Heerlen en Brunssum zoeken wij met spoed gedi¬ 
plomeerde bejaarderv/ziekenverzorgenden en verpleeg¬ 
kundigen. Het gaat om zowel tuil- als part-time banen. De 
opdrachten kunnen langere tijd duren. Informatie: Chris 
Godfroy, Maastricht of Monique van Swam, Heerlen. 

OPLEIDING TEKSTVERWERKING WANG 

Vedior verzorgt een cursus tekstverwerking Wang voor 

er mogelijkheden bij één van onze relaties in Heerlen. 
Informatie: Anna Di Bella, Heerlen. 

Alle functies m/v. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de onderstaande filialen. 

VEDIOR® 

UITZENDBUREAU X* 

Helmstraat 2a, Maastricht, 043 - 256768 
Dr. Poeisstraat 14, Heerlen, 045 - 741744 


Lascertifissring 1 
Las- en Montagebedrijf: 

I.L.C. 

vraagt vork direct: 

A en E-Lassers 

met of zonder certificaten, MONTEURS EN PUPFITTERS. 

Voor meer INFO: J. Waltmans, Commercieel manager. 
_045 - 72 62 78 (na 18.00 uur)._ HAAN 

INDUSTRIAL 

SERVICES 


vraagt ervaren 

bankwerkers, sleutelaars 
pijpfitters, montageniedewerkers 
lassers 


Inlii 

Tel. 04408-1 


lichtingen Dhr. J. Andrien, 
1408-2834; privé 04408-2504. 


Garagebedrijf Kwarten VOF 

Kastanjelaan 148,6431 GN Hoensbroek. 

Wij zoeken een allround 

Ie monteur met APK-diploma 

Sollicitaties van ma. t/m vr. na telefonische afspraak: 

©045-214171. 


Winkelpersoneel 


Imago Mode Sittard 

Wij zoeken een enthousiaste 

Part-time verkoopster 

circa 15 uur per week 

Voor deze functie is verkoopervaring vereist 
Leeftijd 20 - 35 jaar 

Bent U geïnteresseerd? Schrijf dan Uw sollicitatiebrief, 
met vermelding van opleiding en ervaring en recente 
pasfoto naar: 

IMAGO MODE, Postbus 193, 6130 AD, Sittard. 


Denim BV 

vrijetqdsmode. 

Promenade 58, Heerlen. 

Wij witten ons team uitbreiden met: 
part-time en/of futt-time 

verkoopsters/verkopers 

Leeftijd 17-30 jaar. 

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk richten aan: 
Dhr. E. Nitsche, p/a Geieenstr. 1, 6411 HP Heerlen. 
Tel. 045 - 71 00 46. 


Wij zoeken voor zo spoedig mogeijjk 

’n enthousiaste en vakbekwame 
bloembinder/verkoper MA/ 

Schriftelijke of telefonische reactie s: Bloemenhuis Habets, 
üchtenbergerstr. 49, 6371 AT Landgraaf. Tel. 045-324384 


Nette vriendelijke verkoopster 

gevraagd, enige ervaring gewenst. Leeft. v.a. plm. 20 jr. 
Patisserie Kengen. Aanmelden na 12.00 uur: 045-71 7454 . 


ZBrvficicL-kl «f 


In de keurslagerij Jos en 
Pierre Van Melick is er 
plaats voor een leerling 
VERKOOPSTER. Wil je in 
het slagers vak in een van de 
modernste keurslagerijen 
van Nederland ervaring op¬ 
doen, is dit een unieke gele¬ 
genheid. Wij zoeken een 
frisse, vriendelijke verkoop¬ 
ster om in te kunnen leren. 
Heb je interesse? kom dan 
langs of bel voor eeen af¬ 
spraak. Keurslagerij Jos en 
Pierre Van Melick, Hoofdstr. 
78, Hoensbroek. Tel. 045- 
212651. 


VERKOOPSTER gevr. leeft, 
plm. 18 t/m 30 jaar, goede 
presentatie vereist. Uren in 
overleg. Inl. Damesmode 
Osé, Achter het Vleeshuis 
32, Maastricht. 043-218840 


Bakkerszaak vraagt actieve 
VERKOOPSTER, liefst met 
ervaring, full-time, Ift. t/m 30 
jaar. Tel. 045-441470. 
Gevr. VERKOPER/STER 
voor groente en fruitspe- 
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr 
B-1098, L.D. Postbus 2610, 
6401 DP Heérten. 


Proficiat van Jeanny en Ger, Annelies en Jan 
_ Tot vanavond. _ 

Zef Bouts 65 Hoera 40 j 


Diversen personeel 


Import Cojabé b.v. 1940 Export 

Afd. Reiniging- en onderhoudsprodukten vraagt: 

Actieve Agenten 

voor verkoop o.a. aan grootverbruikers, waaronder vaste 
kliênten en pïonieradressen. Onder zeer gunstige provisie- 
voorwaarden. Brieven te richten aan: 

_Cojabé b.v. Postbus 128, 3760 AC Soest. 


«i 


m 


Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van huis aan huis 
reclame op zaterdag 

Goede bijverdienste!! 

Euro Flyer drukwerkverspreiding, tel. 046-743055. 


Eindelik trök er van Drees. 

Proficiat, de mam en 
_de poete_ 


Lukrative Vertretung 
Handelsvertreter Vertriebsfirmen etc. für 

SENSATIONELLE NEUHEIT 

im Kfz- (motoren) Bereich gesucht. 
P.M.N.-Vertrieb Aachen. Tel. 09-49241/154184. 


Proficiat 

het is niet te geloven Jan en 
Maggie gaan zich verloven 


Voor verkoop v. unieke natuurboeken aan bedrijven gevr.: 

Representatieve Medewerksters 

(Free-lance) 

Vereist: leeftijd 25-50 jr., i.b.v. auto en telefoon, min. 15 tot 
20 ugr p.w. beschikbaar, goede algemene ontwikkeling en 
contactuele eigenschappen, b.v.k. verkoopervaring. 
Geb.: goede verdiensterf, zelf werktijd indelen, vast rayon. 
Reakties naar: PRO NATURA UITGAVEN, 
Postbus 441, 5600 AK Eindhoven 


foutje, bedankt. 


Artistiek medewerker 
voor illustraties 

Vrouw, man, jong, ouder of 60-plus. 

Wij werken aan een omvangrijk handboek over milieu en 
techniek en zoeken iemand, met redelijk technisch inzicht, 
die in teamverband, aan het tekenbord en met behulp van 
computer, de illustraties tekent en samenstelt gedurende 
een periode van zes tot acht maanden. Werktijden kunnen 
in overleg worden geregeld. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met de auteur Hans van der Zanden, 
Aaibeek. Tel. 04405-3785. 


Proficiat 

Abraham 


Wij zoeken een parttime 

Beheerder (MA/) met partner 

voor onze vakantieappartementen nabij Epen, 
voor het zelfstandig verzorgen van: 

- telefonische boekingen 
- ontvangst gasten 

- onderhoud en beheer appartementen en tuin 
Vakantieappartementen "A gen Veld" Tel. 04450-1399. 


Sjulie, Marcel en Jaqcueline 
Robbie enSylvia. 


Proficiat Wir 
Nog een hele leuke 

we dit nog vele jaren I 

elkaar mogen v 4 "' 01 
_Je wijffie 


bf 


Mia 

ziet Sar ah 


Proficiat van Wim, 
je man en 


Continental Executive Servk 

vraagt voor zakenwereld representatieve dames tot 35] 
voor hostessfunktie op NIVEAU. Hoge salariëring > 
randeerd. Bel 045-716650 of schrijf C.E.S. Postbus I 
16400 AP in Heerlen. 


Voor het zelfstandig leiden van een fotodetailhandei met 
studio in een plaats in de Oostelijke Mijnstreek, zoeken wij 
op korte termijn een enthousiaste 


Fotograaf m/y 

____JlMpteN (MfrtidNFto 

Limburgs DagblacT Postbus 2610, 


En/aren 
autopoetser 

voor nieuwe en gebruikte 


DC Heerlen. 


Sogeler Portionpacks 

Wij zijn een produktiebedrijf dat portieverpakkingen ver¬ 
vaardigt voor instellingen grootverbruik en horecabedrijven 
in verband met uitbreiding van onze activiteiten in binnen- 
en buitenland zoeken wq voor directe indiensttreding enke¬ 
le gemotiveerde medewerkers, leeftijd tussen 20-30 jaar, 
voor de functie van: 

Drukker - full-time 

Voor onze huisdrukkerij (flexodruk) liefst MTS/WTB of ver¬ 
gelijkbaar. Of ervaring in deze sector. Genegen tot 2 
% ploegendienst. 

Hulpdrukker - full-time 

Voor onze huisdrukkerij (flexodruk) LTS bankwerker/ 
metaalbewerker. Assisteert de drukker en wordt binnen 
ons bedrijf opgeleid. Genegen tot 2 ploegendienst. 

produktiemedewerker full-time 

Worden binnen ons bedrijf opgeleid tot machine-operator. 
Genegen tot 2 ploegendienst. 

Doka medewerker(ster) 

PART-TIME (20 UUR PER WEEK) 

Voor onze repro- en doka afdeling. Voorbereiding films en 
drukplaten. Sollicitaties tijdens kantooruren na telefonische 
afspraak. SOGELER CV, Grisenstr. 9, 6465 CE Kerkrade. 
Tel. 045 - 41 35 50. 
Jüiiiir 


Pktob's en reuzepkcob’s 


ii: 

‘ *1 'imihh*:: 

11 

L ! 

; : f]\* Si -‘V00rmuzepkcQb's 

Wjpfootoétë 2x .iïafaWïf ilif'jjillj J.i, 


. T Cf! ' w 'LJ 


Ervaren Machinisten 

voor nwbiele- en mini- graafmachines. 

Ervaren Chauffeurs 

voor het grondverzet en voor het loonbedrijf. 

Ervaren Onderhouds-Monteur 

Sollicitaties gelieve richten aan: 

Grondverzet- en Loonbedrijf 
Mertens VOF 

HBIeshagerweg 45, 6281 AD Mecheien. Tel. 04455-130 5. Nersgroothandel 

dynamische versgroothandel in Nuth, 
is op zoek naar een enthousiaste 

Order Operator m/v 

die binnenkomende produkten en uitgaande bestellingen 
groepeert voor de veregroepen aardappelen, groente, fruit 
en zuivel Ook bezorgen kan tot uw taak behoren. Bent u 
een snel en handig type? Steekt u graag de handen uit de 
mouwen? Houdt u van afwisseling? Dan is dit de baan voor 
ul Heeft u bij voorkeur het MDS-dipkxna en 
op zak en bent u 20/25 jaar, bel dan 045-: 


Video-sexclub in Maastricht 
vraagt nog enkele leuke 
MEISJES. Ook voor het 
weekend. Intem mogelijk. 
Tel. 043-211620. 

MEISJE gevraagd, een 
weekloon, per weekend? 
Alleen bij Frimousses, W. 
Gracht 10, Maastricht. Tel. 
043-211620. 

Mystery Escort Service 
vraagt met spoed DAMES. 
Tel. 06-52820714. 

Welke gepensioeneerde c.q 
gedeeltelijk W.A.O. SLA¬ 
GER heeft nog enkele uren 
om zijn hobby ('t slagersvak) 
uit te oefenen (in samen¬ 
werking uiteraard met onze 
bedrijfsleider). Bent U geïn¬ 
teresseerd? Neem dan tel. 
contact met ons op voor het 
maken van een afspraak. 
Slagerij Van Melik, Winkel¬ 
centrum- Entre Deux. Tel. 
043-212475. 

Privédub in Geleen vraagt 
. met spoed een GAST¬ 
VROUW, Ifst. met ervaring, 
werktijd in overleg. Br.o.nr. 
B-1066, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 

Jonge SLAGER gevraagd 
M/V, 18-20 jaar. Slagerij Jeu 
Lendfere, Hoofdstr. 221, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
212395 b.g.g. 04492-4798. 

Nette JONGEMAN ge¬ 
vraagd om mee te reizen 
met kennis, geen zwaar 
Hchamekjk werk. Tel. 045- 
210455/464274. 

Classic Club vraagt met 
spoed nette attraktieve 
MEISJES, werktijden in 
overleg, vervoer aanw. Tel. 
045-729239 of 0932- 

11718692 na 20.30 uur. 

Leerling FOTOMODEL ge¬ 
vraagd m/v. Postbus 462, 
6130 AL Sittard. 

BUITENDIENSTVERKOOP 
eigen auto en tel., min. 27 jr. 
hoog inkomen en onkosten¬ 
vergoeding. 070-3547022. 

Gevraagd IJSVENTER met 
rijbewijs, hoge beloning. 
Br.o.nr. B-0537, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Met spoed gevr. enkele 
meisjes voor goedlopende 
CLUB inwoning mog. 045- 
413618 na 20.00 uur. 

- Aangeboden BIJVERDIEN¬ 
STE. Wij zoeken personen 
die voor ons huis aan huis 
reclamefolders willen bezor¬ 
gen. Reacties met vermel¬ 
ding van td.nr.: Bureau van 
Arnstel Postbus 32, 6570 AA 
Berg en Dal. 

DAMES gevraagd vodt privé 
intern mogelqk. Tel. 045- 
423881 


Brood en Bank. 
Franssen, Kloosterstraat 
SimpelvekJ. Vraagt: otw 
siaste BROODBAKKER 

met een gezonde 

wMtog-tmr mr ktek 

team aan te vullen; 

Banketbakkers 
m/v liefst met ervaring tel 
luxe banket, welke te 
jong team creatief aanj 
slag wil; Oplekttr 
voor leerling m/v. Wë 
voornamelijk overdag^ 
een prima salaris. 
resseerd? Tel. 045 -44V 

BROODBAKKER 
parttime. Bakkerij 
Nieuwenhagerstr, 80, 
graaf. Tel. 045-312276.. 

DM 400,- wöchtl. 

Ttigk. in Ac. oder v. 
se. (kein Aussend.). 
045-352816 Samst 
Sont 19-20 Uhr. 


Ga je graag met i 
wij zoeken nog ’n (part-i 
MEDEWERKSTER 
sol. 045-352044. 


ervaren 

TIEKRÈSTAURATEUR 
meubelmaker, liefst 
werkpl. Br.o.nr. B- • •"! 
Pb. 2610, 6401 DC 

i!f*| piSiJH 

iüigi 

Te ruil: mooi gr.Hoek 
GEZINSWONING met 
en achtertuin. De Maar 
winselen. teg. 
piex Gladiolen/ of 
teg. eengezinswoning , 
Heilust. Tel. 045-226968. 
423497 na 15.30 uur. 

Te ruil flat met 3 slpkms-i 
Treebeek tegen flat m6tt| 
slpkms in hloensbroek. 
bevr. 045-216063. 

■ uti 

HEERLERHEIDE 
huur voor net pers., ƒ' 
pmnd. tel. 04492-4741 

Te huur studentenkamer, 
centrum HEERLEN. 
045-725143. 

KAMER te huur bij — 
Kerkrade. Tel. 045-461870 ^ 

Te huur KAMER voor 
werk. of stud. 
ƒ370,- alMn. 

17, Hoensbroek. 

J. meiae zkt. met spoed 
MER liefst * ~ 

Sdttoyejd. Tel. ^ 

Te h. c-Heerien 2 
in studentenhuis. Betten 
een 9.00-10.00 uur en 18-J 
en 19.00 uur. Tel. 
423706 Chantal of Rob. rijbewijs 

-244868. 


BE 


Gevr. heren-KAPPER of 
kapster voor zaterdags. Tel. 
045-440254 b.g.g. 459530. 


Hulp in de TUIN gevraagd 
voor 1 dag per week. inl. nai 
18.00 UUT045-719529. 


Nieuw in Limburg: Die 
Jeanne Lingerie, zeer nette 
en betaaft). lingerie. Ter ver¬ 
sterking van ons team in 
Limburg zoeken wi nog en¬ 
kele ADVISEUSES. Wij 
kunnen u een zeer zetfst. 
baan bieden met hoge ver¬ 
diensten en dé nodige be¬ 
geleiding. Voo inl. kunt u 
vrijbi. Mn. 045-228035. 


Diepvrtoa/koelkasireparsttfejj 
meestal binnen 12 
TEBBEN koeltechniek 
Geen voorrij kosten met 
rantie. 04S460471 

Koel/diepvriesreparatie 
VROKO Kerkrade, ook^ 
bouw en garantie, 
441566/4616» 


Te k. KOPIEEf 
Canon, met doe. 
sorter. Tel. 046-741015. -ar'Voor Picooto’8 
2>e verder paQinaU 
Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 5 
Sitnon Wiesenthal, inmiddels 83 j aar 
ttd, is vooral bekend als bestrijder van 
rto anti-semitisme. Talloze gevluchte 
en ondergedoken nazi’s zijn dankzij 
zijn inzet en die van de medewerkers 
het Joodse Documentatie Centrum 
öi Wenen, opgepakt en door de rechter 
veroordeeld. Wiesenthal heeft 
, daarnaast een controversieel boek op . 

zyn naam staan. In het werk 
, phderzoekt hij de vraag welke redenen 
-Gölumbus gehad kan hebben voor zijn 
reis naar Indië. Zou hij soms in 
opdracht van rijke joden gezocht 
hebben naar de verloren stammen 
, Israëls, of naar een land waar jóden 
^ heen konden vluchten om aan de 
/ Vervolgingen in Spanje te ontkomen? 


lil 


iiiiisiiiiiiiiiiiiiii! 


r<-' 

Hfc 

■ v. 


t "* 
F "■ 
LOUIS BURGERS 


vDAM - Aan de 
Vond van de grote 
cisme demonstratie 
^sterdam kiest Simom 
nthal onomwonden 
“tt van de demonstran- 
»,De demonstratie 
duidelijk dat de Ne- 
samenleving 
P; tot hier en niet ver- 
§V Omdat alle grote 
«tschappelijke stromin- 
I deelnemen, bewijst de 
P duidelijk dat Neder- 
racisme geen kans 
> zegt de nazi-jager. 

t erom dat racisme en 
in ieder geval niet ver¬ 
worden. Het zou een 
ining betekenen voor die 
'die handig politiek ge¬ 
vreten te maken van afkeer 
Vreemdelingen. Wiesenthal; 
V beter is het tegen die men- 
e zeggen dat ze in de gaten 
iden worden.” 

a afloop van de demon¬ 
gaat het erom vooral de 
ervan te overtuigen dat 
, en fascisme verwerpe- 
^*un. „Dan moeten onderwij- 
en lesareo de zaak oppak- 
xnet hun leerlingen praten 
n *cus^«fcmde klas organise-, 

;*$•*!*ƒ* 

- z **'- * ^ ■ iipik s-, : 

e manier en door de bestrij- 
van de werkloosheid kan de 
gsbodem voor rechts- 
e partüeh— 

„Dictatoriale partijen 
d met de jongeren bezig, 
dat daar hun toekomst' 
nt Wiesenthal. „Demo- 
bewegingen hebben 
stal nauwelijks belang¬ 
voor”. 

ook uit een analyse die 


het Joods Documentatiecentrum 
maakte van de achterban van de 
extreem-rechtse Franse politicus, 
Le Pen. Zijn aanhang bedraagt 
zo’n 20 procent van de Franse 
bevolking. Drie procent daarvan 
zijn échte fascisten; acht procent 
zijn jeugdige werklozen en de 
resterende tien procent zijn pro- 
tests temmers. 


Demagogen 


Het is kenmerkend voor het op¬ 
treden van* demagogen als Le 
Pen, de Oostenrijker Haider en 
de Duitser Schönhuber dat zü 
eerst luisteren naar wat de bevol¬ 
king wil, zegt Wiesenthal. Daar¬ 
na dragen zij dat standpunt uit. 
„Dan Ujkt het alsof zij duidelijke, 
harde oplossingen bieden voor 
de problemen. Zij zeggen een¬ 
voudig: 'Er is grote werkloos¬ 
heid en er zijn veel buitenlan¬ 
ders. Die moeten weg’. Maar de 
kiezers realiseren zich niet dat er 
niemand is die het vuile werk 
dat buitenlanders nu doen, wil¬ 
len ovememen.” 

Het slechtste wat andere partljeh 
in die situatie kunnen doen, is 
zelf met voorstellen komen die 
in de richting van de gedachten 
van extreem-rechts gaan, maakt 
Wiesehthal duidelijk. Hetgaat er 
veel meer om' de werkloosheid 
onder jongeren te bestrijden, 
„Want als je die verliest, is dat 
ernstiger dan een huidige stem 
voor Le Pen. Je moet de zaak 
ook niet dramatiseren, In het 
verleden is bewezen dat protest¬ 
partijen nooit hun kiezers kon¬ 
den .houden.’’. ...y.j 
De Oostenrjjker stelt overigens 
vast dat juist in landen als 
Frankrijk en zijn eigen vader¬ 
land vreemdelingenhaat konden 
aanslaan: In Duitsland waar de 
üepublikaner Schönhuber 
werkt, is dat toch minder het ge¬ 
val. Wiesenthal denkt dat dat te 


Simón Wiesenthal in Nederland aan vooravond demonstratie: 


•5 


’Racisme moet je 
niet doodzwijgen’ • Simon Wiesenthal: 'Ariër¬ 
verklaring geen Duitse uit¬ 
vinding, maar Spaanse\ 

'~ Ü ’‘ ' Foto: GPD 


:en heeft met de verwerking 
het nationale verleden. • 


Het voormalige West-Duitsland 
moest, om een entree-kaarlje 
voor de geciviliseerde wereld te 
krijgen, beginnen op uur nul: 
een morele en materiële ’Wieder- 
gutmachung’ werd van de Duit¬ 
sers verlangt. 


Oostenrijk, waar verhoudingsge¬ 
wijs meer nationaal-socialisten' 
waren, hoefde dat hooit te doen. 

. Het land yvefd door de geallieer¬ 
den gezien alfe het eerste slacht¬ 
offer van het Derde Rijk. Van¬ 
daar, dat Schönhuber nooit meer 

men 

veelvoud daarvan kan rekenen. 
En ook voor Frankrijk geldt dat 
er een onverwerkt verleden is. 

Cultuur 

Maar het is verkeerd te verlan¬ 


gen dat buitenlanders Hun eigen 
cultuur opgeven of hun afkomst 
verloochenen. „lemapdjctie tien, 
twintig jaar hiér woont, is na¬ 
tuurlijk al geïntegreerd,(Alleen al 
doordat de kinderen Hier naar 
school gaan, zijn ze voorde helft 


Als zij hun eigen cultuur willen 
houden, waarom zou dat niet 
kunnen, vraagt Wiesenthal. 
„Kijk maar naar de Spaanse en 
Portugese joden die hierheen 
kwamen. Zij hielpen mee jullie 


vrijheidsoorlog te bekostigen. 
Zij hebben voor Willem de Zwij¬ 
ger geld bijeen gebracht. Ze wa¬ 
rén aangepast en toch behielden 
ze hun eigen cultuur. Ze waren 
dankbare en goede burgers.” 


Boek • 

Wiesenthal is in Nederland voor 
een heruitgave van zijn boek, 
Zeilen der Hoop. Het werk da¬ 
teert uit 1973. Wiesenthal schreef 
het boek naar aanleiding van een 
historisch onderzoek naar de 
Voorvaderen’ van het nationaal- 


socialisme. Verder dan 149^ 
hoefde hij echter niet terug tb 
gaan. Hij ontdekte verbluffend^ 
parallellen tussen de periode véji 
de joden-vervolgingen in HA 
Spanje van dat jaar en het Derdë 
Rijk. Zo was de 'ariër-verklaring* 
geen Duitse uitvinding, maaf 
werd bedacht door de Spaanse 
inquisitie. . ; 

Niet voor niets is het boek in hek 
Columbus-jaar 1992 opnieuw uit¬ 
gegeven. Wiesenthal stelt vast 
dat hij - ondanks zware weten¬ 
schappelijke kritiek op zijn théo¬ 
rie — geen letter in het boek wil 
veranderen. Zijn stelling: Co) 
lumbus reisde naar Jndië in op¬ 
dracht van rijke Spaanse joden 
Daarmee moest Columbus öf 
aandacht voor de jodenvervqJU 
gingen laten verslappen öf een 
immigratieland voor de vervolg¬ 
de joden vinden. 

Waarom, zo vraagt Wiesenthaf 
zich af, zou de rijke Luis de San- 
tangel anders zoveel geld gesto¬ 
ken hebben in een project waaf 1 
mogelijk geen geld mee te v4jv 
dienen was. Hij sluit verder niét 
uit dat Columbus niet van Ital# . 
. aanse maar van Spaanse afkorrtët ; 
was, en eventueel zelfs een b#f f 
keerde jood. De Christobal Coj 
Ion die naar Amerika reisde, was 
volgens deze theorie een ontwik¬ 
kelde man, die in niets leek op 
de zoon van een poortwachter 
van Genua met de naam Christo*- 
forus Columbus. 

Colon trouwde immers in een tjjf- 
ke marraanse (joodse) Portugese 
familie. Hoe kon hij al in januari 
van 1492 weten dat in augustMft 
de jodenvervolging zou hegma¬ 
nen? Dat gebeurde exact op jgp 
dag dat hij met zijn drie scheper^ 
en met een bemanning die vooa^f 
dertig procent uit joden bestond | 
vanuit Sevilla vertrok. • 


Zwijgen 


Wiesenthal’s theorie is niet— 
nieuw. Volgens wetenschappers 
hoeft Colon’s zwijgen over zlk^ 
afkomst niet te betekenen dat tfij 
jood was. Hij maakte nogal soëtr 
een enorme sociale sprong, At* 
had' er dus belang bij zijn 
komst niet uit te. dragen. EjariSL 
ander argument, dat hq vrijwel^ 
uitsluitend goed Spaans spréi&a 
en schreef en bijna nooit ItairiV 
aans, wordt ook afgewezen: njatt 
Spaans was nooit foutloos. Juktfs 
in tijden van stress verviel hq mTl 
het Italiaanse dialect van Geniia/^ 

Zqn Italiaanse famjlie deelde^ 
mee in zqn rijkdom door legatttW' 
en maatschappelijke titels. Het tol 
overigens waar dat Spanje ZUflH 1 
eerste reis niet gefinancierd 4 
heeft, maar Luis dè SantangRl 
kreeg na enkele jaren zijn 
W**«ri* ÉltMIfiW vtit -de ,.vXÊ 
koop van aflaten in een Spaant^ 
dorpje. Ten slotte: wetensch ap ** 
pers wezen de reis in die tqd dfëjj 
maar omdat een lobby van polïtisJ 
ci en financiers aan het hof b*? - 
reid was het geld op tafel te leg-^ 
gen, kon Columbus vertrekken. 


CARINE NEEFJES 


«GTON - Vooruitstre- 
Hundig, maar vooral een 
é koningin. Die indruk 
«dtingin Beastrix achter¬ 
op, de Nieuwzeelanders. 
elqking met hun eigen 
•ningin Elizabeth, is Bea- 
TOodeme monarch. De 
•dse vorstin heeft niet 
bq de Nederlandse ge- 
Hop goed gescoord, maar 
Nieuwzeelanders waren 
de indruk van haar ver- 
hg. Haar kennis over mi- 
'Ctiltuur, maar vooral haar 
Le gedrag, baarde opzien. 
—uhgin maakte in volle za- 
Pjes, zoals: „U moet de 
oliën niet met de ver- 
kant in de grond planten 


en de Nieuwzeelanders 
Hun eigen, wat stijve ko- 
Elizabeth kennen, waren 
, JHe opmerkingen voor 
vnlatrekt nieuw. Koningin 
is voor de Nieuwzeelan- 
vooruitstrevend staats- 
*• Dat bleek duidelijk ty- 
Oe ’contra-prestatie’:, Bea- 
od in plaats van het tradi- 
diner Het Nederlands 
Theater 2 aan. De moder- 
erotische dansen van Informele houding tijdens staatsbezoek versterkt handen 

Koningin scoort in Nieuw-Zeeland 


dit gezelschap waren voor de 
over het algemeen wat behou¬ 
dende Nieuwzeelanders revolu¬ 
tionair: Zoiets hadden ze nog 
nooit gezien. Erï de gedachte dat 
dit spectakel plaats vond op ver¬ 
zoek van een koningin, maakte 
de uitvoering al helemaal uitzon¬ 
derlijk. 

Voor het eerst in haar zittingspe¬ 
riode heeft ze tqdens een staats¬ 
bezoek gesproken inet buiten¬ 
landse journalisten. De Nieuw- 
zeelandse media werden zeef 
getroffen door dit gebaar. „Zelfs 
onze eigen koningin Elizabeth 
praat nooit met ons”, aldus een 
journalist. Het bezoek leverde 
dan ook veel publiciteit op in 
Nieuw-Zeeland. 

’Ons dorp’ 

Het bezoek van Beatrix aan 
Nieuw-Zeeland stond, ondanks 


litiek en economisch gebied 
meer met elkaar samenwerken. 

Sinds Beatrix koningin is, wordt 
er wel meer aandacht besteed 
aan de resultaten van een staats¬ 
bezoek. Zo is het bij voorbeeld 
sinds haar aantreden zeer ge- - 
bruikelqk dat er een delegatie, 
van het Nederlandse bedrijfsle¬ 
ven mee reist. Onder koningfti 
Juliana kwam zoiets nooit voorf 
In Nieuw-Zeeland was staatsie^ 
cretaris Van Rooy van Econowfl»’ 
sche Zaken delegatieleider Vare 
een Nederlandse groep zaken^êj- 
den. Ook zq vertelde dat eéfr 
handelsmissie ’en marge’ v^n 
een staatsbezoek bijzonder zm^, 
vol is, ’omdat zo’n kader zeer sbh« 
tusverhogend . Werkt’. „Het is 
niet belangrijk om orders binnen 
te slepen”, benadrukte Van 
Rooy, „maar we moeten de con¬ 
tacten warm houden.” 

■->*> 

Ook minister Van den Broek van. 
Buitenlandse Zaken, die bqjo^ 
niet week van de zijde van <4or 
koningin, heeft nog even tijd gffNP 
vonden om een persoonlijk 
sprek te voeren met zijn collega 
McKinnon. Zo’n onderhoud kaoof 
tot gevolg hebben dat NederlandO 
en Nieuw Zeeland, die naast élWj 
kaar zitten in de Verenigde 
ties, meer met elkaar overlegg 


(ADVERTENTIE) wisielkpers op 20-3-1992: ƒ 112,70 = DM 100,- 

LKSBANK HERZOGENRATH EG 

Solide basis voor alle geldzaken - 


snrath, Bkherouxstr. 12-16, tel. 09-49-2406/801220 
sia, Astemstr. la, tel. 09-49-2406/61342 + 65696 
Maastrichter Str. 3, tel. 09-49-2451/41313 + 41056 
bto*, Marienstr. 18, tel. 09-49-2451/43463 % r 


'.Nfe ^ :v ^ ; 

W'- 

* - : 
% • in Christchurch op het zuider eiland, waar de appels al zijn geoogst, bezoekt koningin 
Beatrix de boomgaarden. Ze wordt rondgeleid door Sir Allen Wright (midden) en Tom 
Kain (rechts), respectievelijk voorzitter en directeur van Apple-Fields. Foto: ANP 


alle culturele uitstapjes, toch ei¬ 
genlek in het teken van de emi¬ 
gratie van Nederlanders naar dat 
land; Zo ook vandaag. Op de 
laatste dag van het staatsbezoek 
brengt koningin Beatrix een be¬ 
zoek aan ’Ons Dorp’ in Auc- 
kland, een Nederlandse neder¬ 
zetting waar uitsluitend oudere 
emigranten, wonen. Voor déze 
landgenoten, die in de jarpn vijf¬ 


tig naar Nieuw Zeeland emi¬ 
greerden, wordt het Nederlan- 
der-zqn op hun oude dag weer. 
veel belangrijker. Jarenlang heb¬ 
ben zjj hun best gedaan om goed 
te integreren. Maar nü ze zqn ge¬ 
stopt met werken en de kinderen 
hét huis uit zqn, hoeven ze niét 
zó nodig meer. Ze hebben be¬ 
hoefte aan 'een goede buur met 
wie z^ kurqien klaverjassen óf 


gezellig samen een borrel drin¬ 
ken. 

Voor hen was het staatsbezoek 
van Beatrix zeer belangrijk. De- 
- ze mensen leven met één been in 
Nieuw Zeeland, maar het andere 
staat nog steeds in Nederland. 

bouwden hun bestaan op aan 
de andere kant van de wereld, en', 
op hun oudé. dag hebben ze tijd 
om te^ug te denken aan hun va¬ 


derland. Vóór de oudere emi¬ 
granten, waarvan de meeste nu 
met perisioen gaan of al zijn, was 
het bezoek van de koningin op 
een uitstekend moment gepland. 

Resultaat 

Volgens een woordvoerster van 
de RqksvóorUchtingsdienst is 
het moeilijk na te gaan wat zo’n 
staatsbezoek precies oplevert. 
Officieel heeft zo’n reis alleen tot 
doel de banden tussen beide lan¬ 
den te versterken. Dat kan in de 
praktqk betekètten dat ze op po- 


MIIJÜ.W.W-1,1. MiL 


TOEGANG VOOR 
IEDEREEN 


Zeer grote koilektie bankstel ¬ 
len, kasten, eethoefcen. j 

Lazy-Boy fauteuüs en vloer- 
bedekking etc. etc. > 

INRUK. HOGELIJK 

5000 m* verfcoo t i nam » 
T«L <045)2t«m 
Langs onna weg 

Heerlen-Brunssum 

Limburgs Dagblad 


Winkel & Kantoor 

Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst. 

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. 

Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ 255,-; gebr. 
bureaus v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling v.a. ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol-1 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ 445,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 

Piet van Heugten t Speciale AANBIEDING. 

. , . . Nieuwe buro’s en directie 

opeciaalzaak in stoelen Rock Type 295 adv. 

taniittPnplQ ƒ395,- nu ƒ195,-, Rock 

Idpijliegeis Type 4O50 adv. ƒ495,- nu 

(Voorraad 10.000m2) f 295 -'- z ®t r m ?° ie l ® deren 

Ook voor projecten. e " . gestoffeerde d.rectie 

Pr. Bernhardstraat 34a, ^ t0€len l0t 40% kortng. Le- 
Roermond. deren conferentie fauteuils 

van ƒ 795,- voor ƒ425,-. 
04/50-15188 Conferentie fauteuil code 

- 240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 

Te koop LECTUURWAND Alles uit voorraad leverbaar. 
2.00 mtr., zo goed als nieuw. Rockmart Kissel 46A, Heer- 
Tel. 045-225712. len. Tel. 045-723142. 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagin? 


Geldzaken 


Nieuw van Legio-Lease 
maandelijks 5 kansen op 

ƒ 1.000.000,- 

met het Legio-Premieplan 
’premie obligaties leasen 
‘geen startkapitaal nodig 
‘slechts enkele tientjes 
per maand 

‘geheel fiscaal aftrekbaar 
Gegar. troostpr. ƒ 650,-. 
‘maandelijks 5 kansen op 1 
miljoen. 


vignet:V0254 


Voor info: Legio-Lease, 
antwoordnr. 10183, 2300 
VB, Leiden. Tel. 071- 
225391, fax 071-226095. 


I BedrIJven/T ransactles 

Te koop aangeboden goedlopende, groeiende 

praktijk voor fysiotherapie 

omzet: DM 300.000 per jaar. Kreis Aachen, pr.n.o.t.k. 
Br.o.nr. B-0862, LD, Postbus 2610, 6401 PC Heerlen. 

Te koop 

Bloemen en plantenboetiek 

75m2 verkoopruimte, 90m2 wefk/opslagruimte 
ind. koeling 4 m3. In grote tuin verwarmde kweekkast. 
Goede buitenpresentatie mogelijk. 

Huurpand met groot woonhuis ƒ 24.000,- per jaar. 
Ligt op A-k>katie in Geleen. 

Overname prijs voor inventaris en goodwill ƒ 55.000,-. 
Tel, info.: 045-452731 of 046-748681 of 04405-2414. 

Horeca-inrichtingen 

Frituurovens - vaatwassers 
Spoeltafels - heteluchtovens 
Ijsmachines - koelvitrines 
Horeca meubels 
Plafondventilatoren 
Glaswerk - porcelein enz. 

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL 
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606. 

Zeecontainers 

Te koop, te huur in div. maten en uitvoeringen. 
Nieuw en gebruikt. Franco geleverd. 

De Boer Zeecontainers 

04746-6201, ook na 18.00 uur en in het weekend. 


Ter overname aangeboden. 
Goedlopende DORPSCAFÉ 
met diverse verenigingen 
nabij Sittard. Zonder con¬ 
tanten en horecapapieren 
ormnod. te reflecteren. Br.o. 
nr. B-1074, L.D., Postbus 
2610, 6401 PC Heerlen. 

Wegens gebrek aan opvol¬ 
ging te koop goed lopende 
AUTORIJSCHOOL. Brieven 
o.nr. B-1088, L.D. Postbus 
2610, 6401 DP Heerlen. 


Landbouw en Veeteelt 


Tuinmachines, gebruikt 

2-WIELIG, 25 STUKS O.A. 

Ferrari 7 pk met ploegwielen en frees 
Tielburger maaibalkmachine 
Agria 10 pk diesel met dubbellucht en frees 90 cm 
ZITMAAIERS. 10 STUKS O.A. 

Toto kooimaaier 
Wheel Horse diesel 12 pk 
Toto scletermaaier 
Smalspoortrekker Bungartz 16 pk 
Bezoek onze showroom ook voor nieuwe machines. 

Lozeman Tuinmachines b.v. 

Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341. 


Gazonmaaiers, 

Nieuw en gebruikt tegen 
zeer scherpe prijzen. 
Tevens ook onderhouds¬ 
beurten. J. Hermans B.V. 
Schimmert. Tel. 04404- 
1224 / 1333 


Tuinfrezen 

van klein tot groot leverbaar 
tegen zeer speciale prijzen 
en goede service. Al vanaf 
ƒ 899,-. J. Hermans B.V. 
Schimmert. Tel. 04404- 
1224 / 1333. 


ONDERDELENBANK, 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 

WEIVEE te koop gevraagd, 
ook stieren en zoogkoeien. 
F. Weerts, Wijlre, tel. 
04450-1577 


MURATORI rotorkopeggen, 
frezen, klepetmaaiers en 
hefmasten door eigen im¬ 
port zeer gunstig geprijsd. 
Tevens diverse gebruikte 
machines. Collé Sittard. Tel. 
046-519980. 


Te k. pakjes HOOI en Cor- 
mick Tractor, 52 Pk. Vleck- 
straat 2, Weustenrade. 045- 
751539 


VOEDERBIETEN te koop. 
Tel. 045-252393. _ 

VALKENBURG te k. uniek 
gelegen perceel grond met 
fruitaanplant en groenten¬ 
tuin. Alles biolog. Aanb. met 
fraaie heg omheind . Voll. 
privacy, ca. 1500 m2. Br.o. 
nr. B-1070, L.D., Postbus 
2610, 6401 PC Heerlen. 

HOOI te koop. Tel. 04459- 
1243. _ ’ 

GELEGENHEIDSKOOPJE: 
Amazone zaaimachine 2.50 
mtr Super, tevens zaaima- 
chines voor speciale prijzen. 
Voor de betere grondbewer¬ 
king Amazone schud- en ro- 
toregge. Speciale prijzen. L. 
Collé Susteren, 04499-3030 

VELDSPUITEN keuren bij 
erkend SKL station. L. Collé 
Susteren, tel. 04499-3030 

HASSIA aardappelpootma- 
chine, 2-rijig, volautomaat. 
Amazone FOK 3 aardappel- 
sorteermach. 04405-1385. 

VOEDERBIETEN en aar¬ 
dappels te koop. P. Swelsen 
Beekerveld 10, Beek. 


Gratis af te halen PAARDE- 
MEST. Te bevr. Passartweg 
56 A, Heerlen. Tel. 045- 
228524 na 17.00 uur. 

Te k. gevr. SCHAPEN, lam¬ 
meren en geiten. Tel. 045- 
455030. _ 

Te koop aangeb. GRAHOOI 
en houtblokken (peren en 
kersen). 046-375906. 

Te koop 2 guste KOEIEN en 
1 Belg. witblauwe stier. Tel. 
045-254058. Eindstr. 31, 
Brunssum. _ 

Te k. HOLDER 12 PK, i.g.st. 
Tel. 046-379456. __ 

Te k. aangeb. HOLDER B12 
traktor, één cylinder, bwj. 
1957. Tel. 045-212874 of 
045-742653 na 18.00 uur. 

SCHAPEN te koop ge- 
vraagd. Tel. 045-724180. 

LANDBOUWERS opgelet! 
Voor het zaaien van uw bie¬ 
ten, door chauffeur met rui¬ 
me ervaring of voor het zo¬ 
den bemesten van uw wei¬ 
land en andere loonwerk- 
zaamheden. Beleefd aan¬ 
bevolen F. Jeurissen Suste¬ 
ren. Tel. 04499-2851. 


Cadillac 


Chrysler 


Autoverhuur 

Avis Autoverhuur 

* Dagprijzen incl. alle km 
* Supervoordelige weekendtarieven 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559 
Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377 


Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis- 
sen. Tel. 045-327613. 

BEDRIJFSHYPOTHEKEN, 
wij bemiddelen voor div. 
banken en slagen vaak waar 
anderen falen. No cure - no 
pay, zeer gunstige tarieven. 
Bel ons!!! 04749-3835. 

Voor uw aangifte INKOM¬ 
STENBELASTING of boek¬ 
houding: Belastingadvies- 

buro Drs. Timmermans, tel. 
045-752284. _ 

Inv. BELASTINGFORMU¬ 
LIEREN per computer va. 
ƒ30,-. Tel. 045-210931. 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Liever huren 

bij 

Autorent 

Bastiaans 

va. ƒ 39,- per dag incl. BTW 
en 100 km vrij. 
Spoorsingel 50, Heerlen. 
Tel. 045-724141. 


JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) _ 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. Te k. ALFA 75 2.0 Savali 
met LPG, bwj. '87, spec. uit¬ 
voering, l-vlgn., stuurbekr., 
spoilers kl. auto, ƒ 18.000,-. 
Tel. 04750-25923, na 18.00 
uur of dinsdag gehele dag. 

Te koop Alfa ROMEO Giu- 
lietta 1.6, '84, kleur wit, goed 
in de lak, motorisch 100%. 
Prijs ƒ 6.500,-. Tel. 045- 
321498, na 10.00 uur. _ 

ALFA 75 1.8 ie LPG, rood, 
nw.st., '90, ƒ 18.500,-. 040- 
515556. _ 

GIULLIETTA 2.0 GL, bwj. 
'82, i.z.g.st., techn. 100%, 
vr.pr, ƒ 3.250,-. 045-219733 

Te koop Alfa 33 1.5 QV, nov. 
'84, opknapper, t.e.a.b., 
APK dec. '92. 046-376639. 

ALFA 33 1.3, '91, 15.000 km 
extra's, nw.pr. ƒ 28.000 voor 
ƒ20.900,-. 045-324713. 


Audi 

Mazda Driessen Aktieweek 

(t/m 28-3) 

Perfekte occasions met: 

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie * 
Voordeel: minimaal ƒ 2.000,- voor uw inruilauto “ 
(* boven ƒ 7.500,-; ” minimaal 3 maanden op naam) 
Autobedrijf Driessen, 

Maastrichterla an 22-26, Beek. 046-371920. 

LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op maandag en woensdag! 

St. Maartensdijk 

_Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


Te koop Cartier DAMES¬ 
HORLOGE, nooit gedragen, 
nw.pr. ƒ 2.200,-, vr.pr. 
ƒ 1.500,-, zeer mooi. Tel. 
04750-15189, tussen 

10.00-12.00 uur. _ 

Weg. vertrek naar buiten¬ 
land ter overname aangebo¬ 
den goedlopend 1 -mans 
TIMMERBEDRIJF. Voor in- 
fo 045-423352. _ 

Jonge vrouw met horecapa¬ 
pieren gezocht voor Bistro, 
per direkt. Tel. 04454-5666. 


AUDI 100 Avant (combi) tur¬ 
bo diesel, spec. uitv. '87, 
ƒ 18.750,-. 046-529307. 

AUDI 100 CC 2.3i, 12-’85, 
beigemet., 110.000 km., 
ƒ 12.950,-. Tel. 04906-1387 

Te k. AUDI 80 coupé GT5, 
bwj. '81, APK, sportvlgn. 
stuurbekr. in pracht, st. vr.pr. 
ƒ 7.750,-. 045-463936. 

AUDI 80 2.0 E, '90, cyclaam, 
veel optie s, 31.000 km, van 
part. Ie eig., pr. ƒ34.500,-. 
Tel. 046-517354. 


AUDI 80 S, Ie eig. i.g.st. bwj 
1988, div. acc. vr.pr. 
ƒ 19.500,-. 04498-57990. 


AUDI 80 L, bwj. type '79, 4- 
drs. i.g.st. APK vr.pr ƒ 900,- 
Haessenstr. 44, Schaesberg 


AUDI 100 Avant diesel stati¬ 
oncar, 5-cyl., kl. wit, Ie lak, 
div. extra's, bwj. okt. '86, pr. 
ƒ 15.500,-, inrui mogelijk. 
Tel. 046-740382. _ 

AUDI 80 1.8 S, '87, antraciet 
diverse accessoires, 

ƒ 19.950,-. Tel. 04493-2903 

Te k. AUDI 80, LPG, bwj. '88 
centr. vergr. met alarm, 
blauwmet. div. extra's, in st. 
v. nw. vr.pr. ƒ 22.000,-, inr. 
Golf Diesel mog. Rumpe- 
nerstr. 17, Brunssum. 


AUDI 80 Turbo diesel, bwj. 
11-'83, APK 10-’92, pr. 
ƒ4.900,-. Tel. 04406-14950 


AUDI 100 CD 2.3 E, LPG, 
bwj. 8-'85, duurste uitvoe¬ 
ring, inr. mog. 045-228469. 


Te koop VEEWAGEN, 
eventueel te gebruiken als 
camper. Tel. 045-325115. 


Profiteer nü van onze spe¬ 
ciale voorjaarsactie GOL- 
DONI tuinfrezen van 3 tot 19 
pk. Ruime keuze uit maar 
liefst 25 verschillende type’s 
met een compleet program¬ 
ma aanbouwwerktuigen. 
Tevens doorlopend ruime 
sortering gebruikte tuinfre¬ 
zen. Collé Sittard. Tel. 046- 
519980. _ 

Te k. SCHARRELKIPPEN. 
Zilstraat 20, Dieteren. Tel. 
04499-1341. 


Te k. 10.000 kg VOEDER- 
BIETEN. Tel. 04498-51461. 

Te k. Ie kwal. KERST- 
BOOMPLANTEN, P.Abies 
en P.Omorika, spec. pr. 2 jr. 
P.Abies. Rompelberg Bunde 
Tel. 043-645365. _ 

Te k. FORD 2000 Beugel. 
Tel. 04404-1224/ 1333 

Te k. 13 ton goed WEIDE- 
HOOI. Plateauwagen, zeer 
gesch. voor fruitteelt. Tel. 
046-764328 of 04493-1086. 

Te k. zeldzame John Deere 
TRAKTOR type A 1948 met 
een 2 cilinder liggende mo¬ 
tor. De wielen voor bijelkaar. 
Tel. 04459-1385. 


BMW 

Te k. BMW 320i, bwj. '83, BMW 316, 1800 CC, wit, 
nw. model, verlaagd, nw. LPG, 1985, ƒ 11.750,-. Vol¬ 
banden, pr.n.o.t.k. Tel. 045- vo VEDERS, Industriestr. 3, 
211636 na 18 uur _ Sittard. Tel. 046-510342. 

BMW 1602 '75, 70% gerest., Te koop BMW 316, bwj. '86, 
alleen spuiten, ƒ 3.000,-. APK tot 3-’93. Tel. 04950- 
Tel. 045-244947. _ 39504. _ 

Te koop BMW 315, bwj. '82, Te k. BMW 320i recaro-int, 
i.g.st., APK '93, kl. groen, zeer mooi, bwj. '84, APK ’93. 
Tel. 045-454532 of 427594. Beukstr. 15, Passart/Hrl. 


Te k. BMW 316 1800, bwj. 
1984, grijsmetallic, i.z.g.st., 
ƒ 9.950,-. Tel. 04498-51556 

Mooie BMW 316, bwj. '78, 
groenmet., i.z.g.st., extra’s, 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-427342 


BMW 325i, bwj. '86, div. ex¬ 
tra’s, vr.pr. ƒ 22.000,-inr. 
Golf GTD mog. 045-321065 


BMW 316i 1800CC, bwj. '88, 
schuif/kantdak, trekhaak, 
verlaagd, v. acc., 73.000 km 
vr.pr. ƒ 22.900,-, zwartmet. 
Tel. 045-319635. 


Te koop BMW 323i, bwj. '81, 
Im-velgen, i.z.g.st., pr. 
ƒ6.000,-. Tel. 045-311679. BMW 320i, nw. model, bwj. 
'83, heel veel extra's, Ie lak, 
topconditie, ƒ 9.250,-. Tel. 
045-717081. _ 

BMW 728i, bwj. '82, met 
airco, APK 11 -'92, alu-velgn 
antraciet. Tel. 043-617699 


Te koop BMW 735i, m. '88, 
autom., met sportbak, 
zwartmet., alle mog. extra's, 
ƒ 30.000,-. Occasion cen¬ 
trum Geleen (naast MC Do- 
nalds). Tel. 046-757309. 


Te k. BMW 525, bwj. '80, 
APK, trekh., schuifd., gerev. 
kop, ƒ 2.500,-. 04493-4929. 


Cabriolet 


BMW 316 bwj. '81, i.g.st., 
APK. Tel. na 18.00 uur 045- 
464395. _ 

Te k. BMW 323i, nw. mod. 
bwj. '84, kl. wit, veel access. 
16” Alpina vlgn., Pirelli ban¬ 
den 195, schuif/kanteldak, 
ABC uitb.set. 045-226718. 


Te k. BMW 320 6 cyl, kl. dia- 
mantzwart, verlaagd, sport- 
velgen, vaste prijs ƒ 3.750,-. 
Tel. 045-310188. Chevrolet 


Te k. CORVETTE bwj. '87, 
autom. U.S.A. kent., Ie eig., 
100% in orde, power contr. 
syst., Targa top, uitgeb., inj. 
motor, airco, dig. dashboard 
lederen inter., radio/cass., 
96.000 km, altijd in garage 
gestaan, vr.pr. ƒ 45.000,-. 
Te bevr. 045-227853. 


Cadillac SEVILLA Elegant 
bwj. '80, orig. spaakwielen, 
Ie eigenaar, 100% in orde, 
vr.pr. ƒ 14.000,-. Overhoven 
129. Sittard. 


Overhoven | '88, inr. 4 
045-242434 


Te koop Chrysler Le-Baron 
CABRIO, alle extra’s, bwj. 
'88, inr. 4x4 mog., tel. 


Citroën 


CITROËN-ONDERDELEN, 
gebruikt en nieuw; in- en 
verkoop schade Citroën. 
May Crutzen, 045-752121. 

CITROËN ID/DS en SM on¬ 
derdelen, gebruikt en nieuw. 
Tevens in- en verkoop. Fa. 
Bagnole 04746-6285 _ 

CITROËN BX 16 TRS bwj 
'83, APK, pr. ƒ 4.500,-, inr. 
mog. Tel. 046-522132. 

CITROËN Visa GT, 80 pk, 
APK 3-'93, bwj. 10-'83, 
ƒ 3.500,-. Tel. 045-413716. 

2 CV 6, '82, nw. gespoten en 
gerevis. motor, ƒ 4.500,-. 
Tel. 045-223065. _ 

CITROEN BX 16 RS Break, 
okt. '85, wit, ƒ 10.500,-. Tel 
04450-1450. _ 

CITROËN GSA Spec., bwj. 
'85, APK 3-'93, wit, i.z.g.st., 
vr.pr. ƒ 2.850,-: 043-436983 

CITROËN AX 1.1 E, bwj. '89 
wit, zuinig, ƒ 10.900,-. Auto 
Engelbert tel. 04458-2918. 

Te k. weg. omst. CITROËN 
BX 16 V. Sp., juli '91, z.g.a. 
nw. 7.000 km, st.bekr, elec. 
schuifd. ABS, ƒ 10.000,- 
ond. nw.pr. Tel. 045-411687 

CITROEN BX 19 diesel sta¬ 
tion, l0-’86, blauwmet., 
fj\ 0.950,-. Tel. 04906-1387 


CITROËN BX 16 TRS auto¬ 
maat, jan. '87, lichtblauw- 
met., centr. vergr., 
ƒ 17.500,-, Tel. 04450-1450 

CITROËN BX 19 GTi, wit, 
sept. '86, ƒ 15.850,-. Tel. 

, 04450-1450. _ 

; CITROËN BX 1.6 TRS, '84, 
j ƒ 6.750,-. 3 mnd. gar. van 
I Bovagbedr, 045-244947. 

j CITROËN BX 1.9 TRD, '84, 

! ƒ 6.750,-. 3 mnd. gar. van 
Bovagbedr. 045-244947, 

CITROËN Visa 11 RE '84, 
80.000 km, ƒ 4.250,-. Gar. | 
v. Bovagbedr. 045-244947. 

Daihatsu 

Daihatsu CHARADE, grijs 
kent., '89, 75.000 km, vr.pr. 
ƒ 11.500,-. Tel. 045-463573 
na 18.00 uur. 

Te k. DAIHATSU busje voor 
rolstoelvervoer, ƒ 4.000,-. 
Tel. 045-317329. 

Daihatsu CHARMANT 1600 
4-drs. '85, ƒ3.500,-. 040- 
515556. _ 

Te k. Daihatsu CHARADE 
bwj. '85, km.st. 67.500, 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-740452. 

Gevr. Daihatsu CHAR¬ 
MANT, benzine, bwj. '82- 
'85, defect of geen APK 
geen bezw. 06-52964552. 


ALFA 33 type 1500 bwj. '83, 
5-drs., kl. bauw, 5-gang, 
sportvlgn., elec. ruiten, Ie 
lak, i.z.g.st., pr. ƒ 4.250,-. 
Tel. 046-527379. _ 

ALFA 75 Twin Spark model 
'88, 60.000 km, in staat van 
nieuw, vr.pr. ƒ 23.000,- fi- 
nanc. mog. Tel. 045-713791 

Te koop zeer mooie Alfa 
ROMEO 164 nw. model '89, 
incl. veel extra's zoals stuur¬ 
bekr., centr. vergr., Pullman, 
alles electr., deze wagen 
kan alle strenge keuringen 
doorstaan, maar moet nu 
weg wegens nieuwe auto. 
Dealerpr. plm. ƒ31.000,- nu 
tegen aanbod boven 
ƒ 23.500,-. Tel. 046-745218 

ALFA Romeo 2.0 GTV '72, 
imp., rood, pas RDW, gar., 
inr. financ. mog., ƒ 12.750.- 
v. Bovagbedr. 045-244947. 


Fiat Klankstad 
Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185 
Tel. 045-413916 

Extra 

aanbieding 

Bij aankoop van 
een occasion 
boven ƒ 7.500,- 
1 jaar 

bovaggarantie 

Inruilauto’s 

Diverse Fiat Panda’s type 
34 en 45 ’85/’86 
Diverse Fiat Panda’s 750 en 
1000 van '86 t/m '90 
Diverse Fiat Uno’s 45 van 
'83 t/m '90 

Fiat Uno 60 S 3-drs. '88 
Fiat Uno 60 S 3-drs. 

automaat '88 
Fiat Uno 5-drs SX '88 
Diverse Fiat Ritmo's 3- en 
5-drs. van '85 t/m '87 
Fiat Tipo 1.4 DGT ’89/'90/’91 
Tipo Base 1.4 ’88/’89 
Fiat Regatta stationcar t. '85 
bwj. '88 

Austin Mini 1000 E zwart '89 
Citroën 2 CV6 '85 
Opel Corsa 1.2 S ’83 
Renault 11 TXE ’85 
Suzuki Alto 5-drs. GL ’88 
Suzuki Swift 1.3 GL ’88 
Lada 1500 combi 83 
Jaquar 4.2 6-cyl. ’85 
Seat Marbella '89 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Te k. Fiat UNO 60S, APK, 
bwj. '86, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 6.250,-. Tel. 045-353598. 

Te koop FIAT 500, tot. ge- 
j restaureerd, in nw. st., direct 
uit Italië. 045-454103. 

Fiat PANDA 1000 Young, 
bwj. 1990, 27.000 km., zwart 
ƒ 10.250,-. 04498-51556. 

Te koop FIAT 127 bwj. '82, 
vr.pr. ƒ1.000,-. Tel. 045- 
325895. _ 

FIAT 127 '80, APK 1-’93, 
ƒ 1.250,-. 045-255784. 

FIAT 127 sport, '79, APK, kl. 
oranje, ƒ1.750,-. Tel. 
04408-2368. _ 

Fiat 126 Bambino, bwj. '81, 
APK sept. '92, i.z.g.st., 
ƒ 1.950,-. Tel. 04405-2697. 

Fiat UNO mod. 55 S '84, 5- 
versn., zuinig en goed, met 
APK, ƒ 3.250,-, 045-751387 

FIAT 127, '83, APK 1 jr. 
80.000 km. i.g.st. ƒ2.300,-. 
Tel. 045-324713. _ 

Fiat TIPO 1.4, 5 mnd, 5.000 
km, nieuw. Auto Engelbert 
tel. 04458-2918. _ 

FIAT 127 Sport 1300, m.'83, 
uitbouwset zwart, 3-drs, 
APK '93, pr. ƒ 2.450,-, zeer 
mooi en goed, 045-320457. 
Te koop Fiat PANDA 750 CL 
kl. wit, km.st. ca. 23.000, 
bwj. '89. Tel. 045-318731. 

FIAT 500 L, bwj. 1970. Tel. 
046-741015. _ 

Te k. mijn rode FIAT 126, 
bwj. '81, open dak, pr. 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-352247. 

Mooie Fiat RITMO, bwj. '84, 
APK 3-'93, als 2e auto gebr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-425807. 

Te k. Fiat PANDA 45, bwj. 
'82, APK 9-’92, ƒ 950,-. Tel. 
045-456756. __ 

Te k. FIAT 127, bwj. '81, 
goed en zuinig, APK 3-'93, 
pr. ƒ 1,250,-. 045-459545. 

i Fiat RITMO 60 CL 59.000 
;km, '85 ƒ 5.250,-. Autobedr. 
j Dortangs, Altaarstr. 2, 
Schinnen. Tel. 04493-2211. 


Te koop Ford SIËRRA, bwj. 

I eind '85, APK, i.z.g.st. 045- 
428249 b.g.g. 423077. 

Te koop Ford ESCORT Ca¬ 
briolet 1.6 i, bwj. '84, 
ƒ 16.000,-. Tel. 045-416535 

Ford SIËRRA 2.0 GL, LPG, 
bwj. '88, i.z.g.st. div. extra's, 
inr. mog. 046-754895. _ 

Ford SIËRRA 2.0 i DOHC 
Sedan, bwj. 10-89, 65.500 
km. pr.n.Tk. 046-336044. 

Te koop Ford FIËSTA '85, 
nwe. motor, APK gek. Tel. 
045-275235. _ 

i Ford FIËSTA 1.1 L rood bwj. 
'85, extra's, a.nw., ƒ 5.950,-. 
Tel. 046-526047. 

Te koop Ford SIËRRA Se¬ 
dan 2.0i CLX, bwj. juli '90, 
Ie eig., vr.pr. ƒ 25.500,-. 
Tel. 045-457506. 

Ford FIËSTA 1.1, nw. model 
I Bravo '84, APK, z. mooi, 
ƒ 4.950,-. 045-454087. 

Ford SIËRRA 2.0 CL Sedan, 
wit, getint glas, c.v., 50.000 
km, 1 -’89, ƒ20.500,-. Volvo 
Veders, Industriestraat 3, 
Sittard. Tel. 046-510342. 

Ford SCORPIO 2.0 GL, bwj 
11-'88, zwartmet. alle opties 
ƒ 14.950,-. Tel. 046-372443 

Te koop Ford ESCORT 1.1 
Laser, bwj. '84, APK tot 4- 
'93, 5-drs., 5-bak, ƒ 5.700,-. 
Tel. 04454-2092. _ 

Te k. Ford FIËSTA 1.8 die¬ 
sel, bwj. '91, kl. zwart, spec. 
uitv. o.a. get. glas, trekh. en 
CD-speler etc. pr. t.e.a.b. 
Info. 04498-59602. _ 

Ford ESCORT 1.4 CL nw. 
type, 70.000 km, "87, 
ƒ 12.500,-; Ford Escort 1.1 
L '83, ƒ 4.900,-. Autobedr. 
Dortangs, Altaarstr. 2, 
Schinnen. 04493-2211. 

Ford FIËSTA bwj. '80 1.3 S 
ƒ 1.950,-. Autobedrijf Loek 
Schaepkens Klimmen. Keu¬ 
ze uit 100 occasions. Tel. 
04405-2896. 


Te k. ESCORT 1.4 CL, bwj. 
'88, pgm car styling, RS 
sportvelgen, alarm, km.st. 
29.000. Tel. 045-451013. 

Ford ESCORT 1.4 Bravo, 
z.g.a.n. okt. '87, weg. auto 
zaak, APK 12-92, brede 
metalen velgen, metallic- 
blauw, km.st. 58.000, Ie eig. 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-717787. 

Ford SIËRRA 2.0 laser, bwj. 
'85, LPG, extra’s, pr. 
ƒ 7.750,-. Tel. 046-525489. 

Te k. Ford ESCORT bwj. '78 
APK 3-'93, wit, mooi en 
goed onderh. auto, Ie eige¬ 
naar, vr.pr. ƒ 1.300,-. Tel. 
043-436082. _ 

Te koop weg. privé-omst. 
Ford SIËRRA 2.0 CL combi 
(spec. uitv.), wit met roof- 
rack, open dak, LPG (onder- 
ligg. tank), trekh., toerentel- 
ler, get. glas, bwj. 5-'89, pr. 
ƒ24.000,-. 045-316868. 

Ford ESCORT 1100 mod. 
'82, APK '93, i.z.g.st., 
ƒ3.500,-. Lampisteriestr. 2, 
Hoensbroek _ 

FIËSTA, bwj. '81, 1 jaar 
APK. Dr. Schaepmanstr. 12, 
Brunssum. Tel. 045-255304 

FORD Escort 1400 CL, 3- 
'89, grijsmet., 40.000 km., 
ƒ 15.950,-. Tel. 04906-1387 

Ford TAUNUS 2.0 L bwj. '79 
APK 3-’93, pr. ƒ 1.250,-. 
Tel. 04406-13074. _ 

FORD Siërra 1600 CL, 8-'85 
LPG, 115.000 km., ƒ6.950,- 
Tel. 04906-1387. _ 

Te k. Ford SIËRRA 1.6 CL 
zeer mooi, bwj. '87. Dr. M. L. 
Kinglaan 133, Hoensbroek. 

Te k. Ford SIËRRA 1.6, bwj. 
'83, spatbordschade, pr. 
ƒ 4.250,-. Tel. 045-425253. 

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '80, 
nwe. APK, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 1.950,-. Zandkuilenstr. 11, 
Hoensbroek. _ 

Te k. wegens inruil Ford 
ESCORT 1.4, bwj.'88, wit, 
tel. 045-315988 


Honda 


Honda ACCORD 3-drs., als 
2e auto gebr., APK 1-'93, i. 
z.g.st., ƒ 850,-. Poyckstr. 
153, Kerkrade. _ 

Te k. Honda CIVIC 1.3 de 
luxe, bwj. '81, APK 06-’92, 
vr.pr. ƒ 1.450,-. 045-241908 

Te koop Honda PRELUDE 
'84, verlaagd, nw. mod., kl. 
rood, onderh. boekje, klap¬ 
dak m. ventilator, radio- 
cass. Tel. 045-324419. 

Honda ACCORD aut., 4-drs 
APK 10-9-92, zilvermet., 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ 3 250,-. Tel. 045-323178. 

Honda CMC 1.4 GL, '88. 
Tel. 046-379704. 


Jeep 


Ford 

Mazda Driessen Aktieweek 

(t/m 28-3) 

Perfekte occasions met: 

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie * 
Voordeel: minimaal ƒ 2.000,- voor uw inruilauto ” 

(* boven ƒ 7.500,-; ** minimaal 3 maanden op naam) 
Autobedrijf Driessen, 

Maastrichterlaan,22-26, Beek. 046-371920. 


SUZUKI SJ 413 Soft-top, gr. 
kent., bwj. 4-’87, grijsmet., 
ƒ 11.500,-. Tel. 045-320778 

PATROLS v.a. '86, gevr., 
kontante betaling en vrijw. 
i 04702-3040. _ 

Jeep DAIHATSU 2.8 diesel 
Taft cabrio en hardtop, 8-'84 
grijs kent., ƒ9.950,-. Tel. 
04906-1387, _ 

Jeep MITSUBISHI Pajero 
turbo diesel, 8-'84, grijs kent 
ƒ 14.950,-. Tel. 04906-1387 

Jeep MITSUBISHI Pajero 
turbo diesel, 6-'86, lang, 
hoog, grijs kent., ƒ 19.950,-. 
Tel. 04906-1387. _ 

j Jeep CJ7 RENEGADE '79, 
6 cyl., zwart, hardtop, stuur¬ 
bekrachtiging, radio-cass., 
techn. 100%, geen roest, 
zeer mooie staat, f 16.000,- 
Tel. 046-333000. _ 

Jeep TOYOTA Landcruiser 
diesel BJ 42, 8-’84, blauw, 
90.000 km., ƒ 14.950,-. Tel. 
04906-1387. __ 

Jeep NISSAN Patrol diesel, 
1984, grijs kent., ƒ 14.950,-. 
Tel. 04906-1387. 


Jeep MITSUBISHI Pajero 
2.8 turbo d, 12-’88, lang, 
hoog, grijs kent., ƒ 29.950,-. 
Tel. 04906-1387. _ 

Jeep SUZUKI SJ 413 hard¬ 
top, 4-’86, groenmet., 
ƒ 12.950,-. Tel. 04906-1387 

Lada 

LADA 2105 bwj. 9-'81, kl. 
rood, pr. ƒ950,-. Tel. 045- 
271822. _ 

Te k. LADA 2105, bwj. '82, 
APK, zonnedak, radio-cass. 
Ie eig. i.z.g.st. vr.pr. ƒ 875,- 
Haessenstr. 44, Schaesberg 

Lancia 

Te koop Lancia PRISMA 
1600, bwj. '84, electr. ramen 
centr. vergr., alu. velgen. 
Tel. 04454-2564, _ 

Lancia THEMA turbo diesel, 
donkerblauwmet., '87, 

ƒ 10.500,-. 040-515556. 

LANCIA Ypsilon, '89, zwart, 
40.000 km, als nieuw, 
f 11.000,-. 04498-57049, 

Land rover 


Jeep TOYOTA Landcruiser Te k. LAND ROVER 109 
diesel BJ 45, lang, 7-'80, combi, 4 cyl., LPG, bwj. '79. 
ƒ 12.950,-. Tel. 04906-1387 Tel. 04406-42471._ 


Te k. Ford ESCORT 1.6 
Diesel, wit, bwj. '85. Beide 
i.z.g.st. 045-327370_ 


Ford FIÈSTA bwj. '81, APK 
5-'92. Jerichostr. 45, Heer- 
lerbaan _ 

ESCORT 1.3 GL, '84, Ie lak 
als nw., ANWB mog., 
ƒ 4.950,-, evt. 15 inch. Tel. 
045-424128. _ 

Te k. Ford SIËRRA station¬ 
car 2.0i, DOHC, bwj. 10-'89, 
zeer veel opties, ƒ 19.750,-. 
inr. event. bespreekbaar. 
046-375448 of 752581. 

ESCORT 13L 3-drs. bwj.’81 
APK, kl. schade, vr.pr. 
ƒ 2.650,-. 046-522132. 

FORD Fiësta 1.1 CLX 1991, 
wit, Ie eigenaar, 1 jr. Bovag 
garantie. Inruil en financie¬ 
ring mogelijk. Autobedrijf 
Smeets, Schimmert, Beker- 
baan 15. Tel. 04404-2442. 

Ford ESCORT 1.6L, 5- 

speed, APK, z. mooi, 100%, 
bwj. 11-'1985, ƒ5.950,-. 

Tel. 045-727169. 


RS Alu-VELGEN Siërra met 
band. 6Jx14 met 205-60-14 
Michelin MXV Bijna nw. vr.pr 
ƒ 1.400,-. Tel. 045-424387. 


Te koop Ford FIÉSTA, bwj. 
'79. Tel. 04450-4326. 


Ford SIËRRA 20 GL, 4-drs. 
Sedan, 5-bak, kl. zilvergr. 
met. m.’89, alle extra’s, 
sportvlgn. schuifd. radio- 
cass. enz. Geen 2e zo apart, 
verk.i.st.v.splinter.nw. 
ƒ15.750,-. Inl. 0(43-254462. 


Te k. Ford SIÈRRA, bwj.'84, 
vr.pr. ƒ 8.750,-. Te bevr. 1 
Kampstr 103, 045-229796 


Ford SIËRRA 16CL, '89, 
LPG, 3-drs. 5-bak, d. blauw, 
centr. lock, 60.000 km. inr. 
mogelijk.. 04408-2368. _ 

Te koop Ford SIËRRA, mooi 
met veel extra’s, 2.0 autom.. 
Tel. 045-212519. _ 

Te k. Ford SIËRRA Cos- 
worthlook, ƒ 6.500,-. Tel. 
046-529061. _ 

Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. ’82, LPG, zilver¬ 
met., APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 

Te koop Ford ESCORT 1.6, 
bwj '78 met defecte motor. 
Hoofdstr. 40, Amstenrade. 
Bovenste bel. _ 

Ford SCORPIO 2.0 inj., bwj. 
'89, m. spoiler en sportvel¬ 
gen, LPG, vr.pr. ƒ21.500,-. 
Inr. mog. Tel. 043-649393. 
MAZDA DRIESSEN 
ACTIEWEEK (t/m 28 - 3 ) 

Perfecte occasions met: 


ZEKERHEID 


Mazda Bovag Kroon-garantie* 


E E 


Minimaal ƒ 2000,- voor uw inruilauto** 

(‘boven ƒ 7500,- / ‘"minimaal 3 maanden op naam) 

AUTOBEDRIJF DRIESSEN 
Maastricht«rlaan 22-26, BEEK, 046-371920 


Ford TAUNUS 1.6 L, model 
'81, nw. model, APK gek., pr 
ƒ 1.850,-. Tel. 045-458850. 

Te k. apart mooie metal. 
zwarte Ford FIËSTA XR2, 
leren bekl., sportvelg., get. 
glas, bwj. 9-’82, met APK, 
ƒ4.500,-.' Tel. 04450-2264 
na 18 uur Ford ESCORT 1.1 '85, 5- 
bak, 80.000 km, ƒ6.950,-, 
v. Bovagbedr. 045-244947. 


Ford ESCORT 1.6 CL, grijs/ 
blauw metallic, RS-pakket, 
1989, 54.000 km, ƒ 18.500,- 
Volvo Veders, Industriestr. 
3, Sittard. Tel. 046-510342. Mazda 


Mazda Driessen Aktieweek 

(t/m 28-3) 

Perfekte occasions met: 

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie * 
Voordeel: minimaal ƒ 2.000,- voor uw inruilauto “ 
{’ boven ƒ 7.500,-; “ minimaal 3 maanden op naam) 
Autobedrijf Driessen, 

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920. 


Te koop Ford FIËSTA 1.6 D 
CL, bwj. mei '86. Tel 045- 
242623. 


Ford SIËRRA 1600 Laser, 
bwj.'86, kl. blauwmet., APK 
gek., pr. ƒ 7.900,-. Ariensstr 
2 Kakert-Schaesberg. 


MAZDA 323 Sedan, bwj. '82 
type '83, 13 mnd. APK, 
86.000 km. perf. st. 
ƒ 2.500,-. Tel. 046-755428. 


MAZDA 626 GLX '84, HB, 
met LPG en APK, in nw.st., 
ƒ 4.500,-. Tel. 04958-93202 

MAZDA 626 2.0 GLX autom. 
met/ zonder LPG (1 jr. oud), 
m. '84, 135.000 km aan- 
toonb., vr.pr. ƒ5.150,-. Tel. 
045-322282 b.q.g. 315964. 


Te k. MAZDA 323 HB, type 
'83, nw. mod., 3-drs, i.z.g.st. 
Ie lak, APK gek., vr.pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 04498-56221 

MAZDA 626 1.6 1987, 

blauw, Limited uitvoering, Ie 
eigenaar, 1 jr. Bovag garan¬ 
tie. Inruil en financiering mo¬ 
gelijk. Autobedrijf Smeets 
Schimmert, Bekerbaan 15. 
Tel. 04404-2442. 


MAZDA 323 F 1.6 GLX] 
41.000 km, 1990. v " 
Veders, Industriestr. 3, 
tard. Tel. 046-510342.^ 

Te koop MAZDA 626 & 
drs., 1.6, bwj. '85, Af* 
'93, ƒ 6.250,-. 045-3233 
Te k. MAZDA 626 HB, * 
sept. '84, elec. spiegej|L 
ramen, stuurbekr., 

Tel. 045-750546. 


Mercedes 


Te k. Civic AUTOMAAT bwj. 
'80, APK, in nw.st. pr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-271017. 

Honda CMC 1.5i GL 1990, 
wit, Ie eigenaar, 1 jr. 100% 
garantie. Inruil en financie¬ 
ring mogelijk. Autobedrijf 
Smeets, Schimmert, Beker- 
baan 15. Tel. 04404-2442. 

Hyundai 

Te k. Hyundai PONY 1.5 GL 
sport. uitv. met spoilers, 
sportv. en alarm, bwj. '89, 
ƒ 14.000,-. Tel. 045-316704 

HYUNDAI Pony 1200 GL, 
type '85, APK, ƒ 1.850,- 
Baron Mackaijstr. 65, Hrl/ 
Meezenbroek. 


Te koop MERCEDES 250 
D, bwj. '87, i.z.g.st. Tel. 
04492-4740, na 18.00 uur. 

Te koop MERCEDES 300 
D, bwj. 1989, Ie eig., 
ƒ 49.500,-. Tel. 045-244877 

Te koop MERCEDES 300 
D, bwj. '86, met airco, autom 
div. extra’s. 04755-2114. 

PUNTGAVE dealer-onder- 
houden Mercedes 190, bwj. 
'84, Ie eigenaar, vaste pr. 
ƒ 19.900,-. Tel. 045-444841 

Te koop MERCEDES 200 
D, motor '87, t.e.a.b. Edi- 
sonstr. 3, Hoensbroek. _ 

M.B. 190 E. 2.3 div. extra's, 
31-12-’87, prijs ƒ35.000,-. 
Tel. 046-338474. _ 

M.B. 250 D, Ie eig. schuif- 
dak, 100.000 km., 11-88, 
pr. ƒ 47.500,-. 046-338474. 

MB 300 diesel automaat, 
1983, perfecte staat, groen, 
ƒ 11.950,-. Tel. 04906-1387 

Te k. MERCEDES 300 D, 
bwj. '89, div. access., i.z.g.st 
Tel. 06-52117824 of 043- 
252497. _ 

Te k. MERCEDES 190 D, 
div. extra’s, bwj. '87, i.z.g.st., 
pr. ƒ 26.000,-, 045-245749. 

Te k. MERCEDES 300 TD, 
aut. groen, schuifd. sport¬ 
vlgn. dakrail, duurste uitv. 
trekh. 7 zitpl. comb. kent. 
ƒ178,- weg. bel. ƒ8.500,-, 
79, inr. mog. 04408-2368. 

Te k. MERC. 300D auto¬ 
maat, bwj. 85, metalic, 
schuifdak. Tel. 04493-1843. 

MERCEDES 230 coupé, te 
k. bwj.78, i.z.g.st., div. ex¬ 
tra's, pr. ƒ 10.500,-. Tel. 
04459-1964 


Bijzonder mooi! weg. {*2 
hed. van ie eig. MëRv 
DES 280 S, bwj.'83, dM 
tra's, APK rnrt '93, vr. * 
ƒ 16.500,-. 045-2171721^ , 

MERCEDES 200, '85,J 
uitst. st. van onderh., 4* 
ter- en 4 zomerbandeA * 
velgen en extra’s, " 
ƒ 22.000,-. 045-316402^ 

Te k. MERCEDES 609J 
Eco-Van gesloten, alle jj 
tra s, nw. mod. 37.000 * 
Tel. 045-319898/318406 ^, 

MERCEDES 300 diesel * 
tion 79, APK ’93, opties,f 
g.st., ƒ 5.950,-: 045-244 9*; 

MERCEDES 250 TD, * 
1988, 130.000 km, veel» 
tra’s, Ie eig. 046-74101 5^ 

Te koop mooie schade^ 
MERCEDES 190 E, b 
'87, sportvelgen en djvejr 
extra's, vraagpr. ƒ 27.50^ 
Garage Coza Voerenda g^ 

Te k. MERCEDES 20öJ 
bwj. '83 in nieuw staat 
o.t.k. De Baan 13, Boch gig 

MB 190 D 2.5, «ff 
160.000 km., wit, ƒ 29.9= ül 
Tel. 04906-1387. 

Te k. MERCEDES 1900^ 
bwj. '86, APK tot 1 - 93, Jj 
band., centr. vergr., schujj 
5-bak, vr.pr. ƒ 34.000,-- H 
045-410535. J 


MG 

MGB Cabrio, '79, 
orign. LM-vlgn. i.g.st. 

3-'93, ƒ 17.500,-. Tel. 
749008 of 748904. _ J, 

Te koop MG B met ChrOöJ 
bumper, zeer mooi. 
04750-11228. 4 


Mitsubishi 


Te k. Mitsubishi SAPORRO, 
bwj. '81, LPG, APK 10-'92, 
ƒ 1.350,-. Tel. 046-510646. 

In nw.st. Mitsubishi COLT 
EL, bwj. '80, APK, pr. 
ƒ 1.650,-. Tel. 045-226773. 

Te k. MITSUBISHI Colt GLX 
bwj. '80, nwe. APK, vr. pr. 
ƒ 1.850,-. Burg. Schlangen- 
str. 54, Hoensbroek. 

Te k. Mitsubishi COLT bwj. 
'80, in pr.st, vr.pr. ƒ 1.450,-. 
Tel. 045-463936. 

Mitsubishi GALANT 2.3 tur¬ 
bo diesel GLX, '84, 
ƒ 4.500,-. Altaarstr. 2, 
Schinnen. 04493-2211. _ 

Te koop Mitsubishi COLT 
GLX 1979, APK nov. '92, 
prijs ƒ 1.400,-. Tel. 045- 
423656 b.g.g. 04493-5557. 


Weg. omst. v. part. Lfltfjj 
1.5 GL, 5-drs, 5-gang. “5 
10-'87, STATIONCAR. % 
st. 55.000, (aantoonb.), 
banden, iedere keuring 
gest., 948 kg, Ferrari-^ 
vr.pr. ƒ 12.000,-. Tel. ^ 
218922 _ 

Te k. MITSUBISHI Colt Gjj' 
bwj. '80, APK apr.’93, i-9" 
Tel. 04493-3753. 

MITSUBISHI 2300 GLXJJ 
bo diesel, 4-drs., ie 
naar, km.st. 120.000, 
met., APK, i.nw.st. bwj. > 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-3231i 

Morris *.; 

Te koop MINI Morris 
Special, bwj. '77, i.g.st-. P' 1 
o.t.k. Tel. 045-424493- J 


Nissan/Datsun 


Nissan SUNNY Diesel, 4- 
drs., bwj. '88, pr. ƒ 9.750,-. 
Tel. 04498-51753. _ 

Nissan PRAIRIE 1.8 SGL, 
11-’87, blauwmet., 

ƒ 14.950,-. Tel. 04906-1387 

DATSUN 280 Sport 2.8 '79, 
APK '93, antr., ƒ 8.750,-, i.z. 
g.st., inr., gar. mog., van Bo- 
vagbedrijf. Tel. 045-244947. 

Te k. Nissan SUNNY 1.5 GL 
coupé '84. Zeer mooi en ujj- 
st. verzorgde auto met veel 
extra's zoals trekhaak/kan- 
teldak/radio/cass. Onlangs 
getectyleerd. I.z.g.st. Vraag- 
pr. ƒ 5.750,-. 045-727377. 

Te k. NISSAN 300 ZX turbo 
'85, targadak, APK, al. electr 
vr.pr. ƒ 22.500,-. Tel. 045- 
457066. __ 

Te koop Nissan PRIMERA 
1.6i LX, 4-drs., 5-bak, stuur¬ 
bekrachtiging, 6.700 km met 
fabrieksgarantie, nw.pr. 
ƒ 35.000,- nu ƒ 28.000,-. 
Tel. 046-580329. 


Personenbus Nissan ^ 
NETTE, bwj. '85, ƒ7.750.-, 
Tel. 045-461582. 

NISSAN 300 ZX Tatf*j 
Sport, alle extra’s, in nW-*'|, 
m. ’85, ƒ25.750,-, pas 
keurd. Inl. 043-254462. 

Oldtimers 

FORD Taunus 17M, 19®^. 
gaaf en compl. gedem 0 ^ 
ƒ 2.750,-. 045-244947. 

SKODA Felicia cabrio, 
met hard-top en invoerpw'' 
geen laswerk. 045-244947 ^.; 

KADETT B 69, APK, JJ*; 
caross. techn. goed, ƒ696.', 
Hunnecum 38, Nuth-Texg g^; 

Te k. complete BMW 
bwj. ’72 en reserve-ond*, 

delen, t.e.a.b., 045-4167l j>; 
Volvo AMAZON B20, b4; 
'69, rood, 2-drs., APK \\ 
'92, redelijke auto, moet ^ 
gewerkt worden, ƒ3.150-, 
Tel. 046-516553. 


MAZDA 626 1.6 Sedan, kl. 
blauwmet., bwj. '86, trekh., 
4-drs., i.z.g.st, pr. ƒ 7.500,-. 
Tel. 046-740621, _ 

Te koop weg. sterfgeval 
MAZDA 323 GLX sedan 1.6 
L bwj. juni '89, 18.000 km, 
met airco, alarm en radio, vr. 
pr. ƒ 16.500,-, 045-411473. 

MAZDA 2.0 GLX 12V Sedan 
blauwmet., bwj. 4-’88 
ƒ 13.950r-. Tel. 046-372443 


Opel _ 


Opel Omega 3000 . 

alle denkbare opties, 03-'90, 48.000 km .ƒ 53.00°' 

Opel Vectra 2.0i CD, 5-drs. -I 

o.a. spoilerset, 01 -'91, 19.000 km .ƒ 44.750' 

Opel Kadett 1,8i "Beauty” . i 

ex demo, veel opties, 02-’91, 22.000 km .ƒ 27.850' 

Opel Senator 2.5i. 1 

01-'88, 95.000 km .ƒ 35.950'*; 

Opel Omega 2.0i "Pearl” stationwagen. ' 

03-'90, 35.000 km .ƒ 37.5 Cfi' 

Opel Omega 2.4i automaat . 

div. opties, 05-'89, 61.000 km.ƒ 32.450'* 

Opel Kadett 1.4i "Life” . 

3-drs., 04-'91, 11.000 km.ƒ 23.750'* 

Opel Vectra 2.0i LPG, 4-drs... ' 

div. extra's, 01 -’91,69.000 km.ƒ 31.950'*! 

Opel Corsa 1,4i Sedan TR . ' 

01-'90, 53.000 km .ƒ 15.950-*, 

Opel Omega 2.3 diesel stationwagen. . ! 

01-'89, 92.000 km .ƒ 27.50°'*. 

Enkele INRUILAUTOTELEFOONS tegen interessante 

prijzen leverbaar. ! 

Canton Reiss heeft steeds een ruime sortering van 100 i 
excellentie inruilwagens, garantie tot 24 maanden moge 1 ^ j 
Laat u hierover informeren. \ 


aunüN-REiss 

« Waani auto’s wèt service Koopt» 

Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-718040._ 

Te koop Opel ASCONA ; 
g.st., bwj. '81, APK 
ƒ 1.500,-. Te bevr. Jagef®*; 

pad 29, Abdissenboscm, 

Landgraaf. _ 

u ^ v ASCONA 1.6 S bwj. 82'! 

(bij Makado) rood, extra’s, ƒ 3.750,-- • 

Bogaertstr. 52. (Utscheh; 
no7n veld). Tel. 045-215796. 


GGTTGENS 

0. beek 


oTTl 046-3/585Ö 


Hoezo levertijd? —P 

Wij kunnen a Ie type Opeis: ^ 2 5 s bwj - 67 , gr ; 

Corsa, Astra, Vectra, res taureerd foto's ter 'h*' 
Omega uit voorraad leveren, T , 04454.1920 ’ 

dus GEEN prijsverhoging. Iei - IggL - 

—- -rrz— . ~ Opel KADETT 1.7 D statig' 

Te koop VECTRA 16. GL bw] 89 jn prjma st . ; vr.p^ 
90, Z.g.a-n. 046-527945. ƒ 1 fi 50 » . Hoofdbroeke r 

KADETT Caravan Berlina weg 23, Brunssum. _ __ 

Voyage-uitv., '80, APK 9- Voor Piccolo's 

'92, ƒ 2.950,-. 045-255784. A verder pagina $ 
■ 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 7 Hmburgs dagblad 


opinie 


CDA riskeert botsing 
met PvdA en Lubbers 

.^_gO OR HENRI KRUITHOF 

pEN HAAG - Het lijkt wel 
en gecoördineerde actie, al 
°rdt dat met kracht ont- 
De ene CDA ’ er bui- 
over de andere heen 
et steeds hoger wordende 
1Sen om de belastingen en 
Premies te verlagen. De ene 
° es Praak van Brinkman is 
°g niet uitgesproken of de 
eigende van minister An- 
riessen of De Vries vult de 
K °lommen. 

Om f bezielt het CDA eigenlijk? 
üik ? beginnen zijn er natuur¬ 
de a s * ee ds somberder wor- 
°Pl n iepeilingen. Niet al- 
n de PvdA staat er slecht 
u or> °°k het CDA begint te de- 
eh ln be ma l a i se - Niet dat de 

2or 1Sten ^ emocraten z * c ^ a * ecb * 
in <f en maken ’ maar sommigen 
zin 16 E >ar tij beginnen wel enigs- 
. s nerveus te worden. 
rj aar A a t is niet de enige verkla- 
D “ij het CDA begint de vrees 
r st te vatten dat de PvdA de in 
regeerakkoord afgesproken 
„ riT h dat de lastendruk niet ho- 
v/ ^ a S zijn dan 53,6 procent 
v n , het nationaal inkomen, wil 
W iaten ‘ die vrees is niet he¬ 

imaal ongegrond. 

n zijn er in het kabinet vol- 
v en de CDA-ministers die niets 
e len voor het loslaten van die 
t - 0rm - Maa r toch is de CDA-frac- 
niet helemaal gerust op. De 
2 dA tilt van oudsher niet erg 
waar .aan de belastingdruk. Mi- 
soK ter i s een uitstekende 

C hatkistbewaarder, beter nog 
Onding, zo wordt ook in het 
DA erkend. Maar als bewaker 
an de lastendruk wordt hij toch 
anmerkelijk minder vertrouwd. 

^ ertrmiwd 

b it zou echter allemaal nog niet 
zo erg zijn, als alle CDA-minis- 
^ors zich wel voor de portemon- 
oe van de belastingbetalers 
zouden inzetten. Maar daar zit 
Ori do crux. Binnen het 

,DA wordt premier en politiek 
£ider Ruud Lubbers niet hele¬ 
maal vertrouwd. Zijn partijgeno- 
i h in de Tweede Kamer zijn 
, a bg dat hij meer hecht aan het 
^reiken van een compromis 
^ coalitiepartner PvdA, dan 
a n het beperken van de collec- 
Ue ve lastendruk. 

j^aar de CDA-fractie piekert er 
^ over de in het regeerak- 
o ° f d afgesproken norm uit het 
da ê te ver hezen. En daaruit is 
j er ? °°k te verklaren waarom al- 
lin 1 ^DA-prominenten plotse- 
g zo op de lastendruk tambou- 
t®ren. 

v olgende week komen de eerste 
orstellen van vice-premier en 
vaster van Financiën Wim 
1 0 k voor de begroting van 1993 
. • Vooruitlopend daarop wer- 
SQ n deze week de eerste, uiterst 
~ mbere, cijfers bekend van het 
n Vaal Planbureau. Kok zal 
eten aangeven hoe de tegen- 
zii»U rs i°oP van het jaar 

gebleken (het gaat toch al ELCO BRINKMAN 

.overduidelijk aan het profile- 


gauw weer om vele miljarden) 
zullen moeten worden opgevan¬ 
gen. Hij piekert er niet over om 
ook nog eens extra te bezuinigen 
om op die manier de belastingen 
en premies te kunnen verlagen. 
Het CDA hecht niet alleen om 
electorale redenen zo aan die las¬ 
tenverlichting, al speelt dat wel 
een heel belangrijke rol. Minister 
De Vries heeft vorige week aan¬ 
getoond dat beperking van de 
looneisen ook een heel belangrij¬ 
ke rol speelt bij het creëren van 
werkgelegenheid. Gematigde 
looneisen zijn alleen te bereiken 
als de overheid de kosten voor 
de burgers weet te beperken. En 
daar heeft het de laatste tijd aan 
ontbroken. 

Debat 

Dit weekeinde is de CDA-fractie 
bijeen voor een tweedaags debat 
over de inzet bij de begroting 
voor 1993. Brinkman wil daar de 
fractie achter zich krijgen voor 
een strakke lijn tegen lastenver¬ 
zwaring en voor lastenverlich¬ 
ting. Naar verwachting zal hij 
daar weinig moeite mee hebben. 


leider weer het land in trekken 
naar achterafplaatsen als Buiten¬ 
post en Aalten om daar de bood¬ 
schap van het CDA te verkondi¬ 
gen. Die boodschap is niet voor 
de inwoners van deze beide plat¬ 
telandsgemeenten bedoeld, 
maar voor de media en via hen 
voor Lubbers en de PvdA. 

Brinkman is zich overduidelijk 
aan het profileren als de nieuwe 
leider van het CDA. In Elsevier 
van deze week laat Lubbers we¬ 
ten dat hij in elk geval geen lijst¬ 
trekker van het CDA zal zijn bij 
volgende verkiezingen. Wel is hij 
eventueel bereid in de Tweede 
Kamer te gaan zitten. Brinkman 
zal echter de kar moeten gaan 
trekken. 

Nu de CDA-fractieleden dat we¬ 
ten, zien zij er ook geen been 
meer in om zich af en toe flink 
tegen Lubbers af te zetten. No¬ 
toire rechtse fractieleden als 
Guathérie van Weezel en Hillen 
hadden daar al nooit veel moeite 


mee, maar zelfs een gematigd 
Kamerlid als Harry Aarts durft 
zich nu tegen de Grote Leider te 
verzetten. 

Rcclns 

Het CDA moet wel weer iets 
naar rechts opschuiven om het 
electorale verlies aan de VVD te 
beperken. Lastenverlichting 
past uitstekend in die strategie. 
Dat heeft Brinkman goed begre¬ 
pen. Ook al riskeert hij daarvoor 
een fors conflict met Lubbers en 
met de PvdA, dan nog zal hij 
zich daardoor niet van zijn 
standpunt laten afbrengen. 


Desgevraagd zijn prominente 
CDA’ers (anoniem natuurlijk) al 
bereid het woord kabinetscrisis 
in de mond te nemen als het gaat 
om de komende discussie over 
de begroting 1993. Zover is het 
nog lang met, maar dat het poli¬ 
tiek zwaar weer wordt de ko¬ 
mende maanden, staat wel vast. 


Foto: LD Vervolgens zal de CDA-fractie- 


politiek objectief i Lubbers 

toch 

naar 

Zuid- 

Afrika 


F 


ranse kiezers stemmen 


massaal op groen en bruin 


-^JjOOR HANS GERTSEN 

DARIJS - De Franse kie- 
ers moeten morgen nog 
aar de stembus, maar de 
ttslag van de regionale en 
^atonale verkiezingen 
p a t in grote lijnen al vast. 
J* r °ot verlies voor de socia- 
i ster b gevoelig verlies voor 
a rechtse oppositie en gro- 
winst voor zowel het ex- 
e ern-rechtse Front Natio- 

a l als voor de twee groene 
Partijen, Génération Ecolo- 
? le en Les Verts. De tradi- 
°nele politieke partijen 
, er liezen ten koste van 
groen’ en ’bruin’. 

v!f F ranse socialisten zijn al bij 
Uit° rbaat tot rï e grote verliezers 
d e ® eroe P en - Volgens diverse on- 
„ rz ° e ksbureaus verliest de re¬ 
dende Parti Socialiste (PS) 
h* ns tens een derde deel van 
j ar a anhang. De socialisten, die 
2hi b ij de re ëionale verkie- 
bgen nog ruim 29 procent van 
stemmen haalden, zakken 
v? ar 18 of 19 procent. 

aar de rechtse oppositie heeft 
0v u ^Hjks reden tot vreugde 
e r de socialistische neergang. 


De liberale UDF van Valéry Gis- 
card d’Estaing en de gaullisti¬ 
sche RPR van Jacques Chirac 
krijgen op hun beurt ook gevoe¬ 
lige klappen. De twee partijen, 
die in 1986 samen bijna 40 pro¬ 
cent van de stemmen haalden; 
kunnen nu op maximaal 33 pro¬ 
cent rekenen, aldus de enquê¬ 
teurs. 

De enige in het parlement verte¬ 
genwoordigde partij die niet of 
nauwelijks verliest, is merkwaar¬ 
dig genoeg de Communistische 
Partij (PCF) van Georges Marc- 
hais. Ondanks de ineenstorting 
van het communisme in Oost- 
Europa en de voortdurende in¬ 
terne strijd handhaaft de PCF 
zich op rond de 10 procent. Vol¬ 
gens politicologen heeft dat twee 
oorzaken. De communistische 
aanhang is van nature erg 'honk¬ 
vast’ en de PCF profiteert van 
het feit dat veel socialisten hun 
PS de rug toekeren. Dankzij een 
fors aantal socialistische pro¬ 
teststemmen kan de PC zich min 
of meer handhaven. 

Groen en bruin 

De grote winnaars van de verkie¬ 
zingen worden ongetwyfeld de 
twee groene partijen en het 
Front National. De partij van 
Jean-Marie Le Pen zou landelijk 
ruim 15 procent van de stemmen JEAN-MARIE LE PEN 

...extreem-rechts profiteert van 
politieke afkeer kiezers... 

Foto: LD 

kunnen gaan halen, tegen 9,5 
procent in 1986. In sommige re¬ 
gio’s dreigt het FN de socialisten 
zelfs voorby te streven. 

Zo mogelijk nog spectaculairder 
is de opkomst van de twee mi¬ 
lieupartijen. Les Verts van An- 
toine Waechter en Génération 


Ecologie, aangevoerd door de 
zeer populaire milieuminister 
Brice Lalonde, staan samen op 
14 a 15 procent volgens de laatste 
peilingen, min of meer gelijke¬ 
lijk over beide partijen verdeeld. 
In 1986 waren de groenen met 
amper 2,5 procent nog geen poli¬ 
tieke factor van betekenis. En 
dan is er ook nog de anti-ecologi- 
sche jachtpartij Chasse, Peche, 
Nature, Tradition (Jacht, Visse¬ 
rij, Natuur en Tradities) die lan¬ 
delijk rond de vijf procent lijkt te 
gaan scoren. 

Als de verkiezingen van morgen 
iets duidelijk maken, dan is het 
wel dat de Franse kiezers zich 
massaal afkeren van de politiek 
en de traditionele partijen. Om te 
beginnen blijft naar verwachting 
minstens de helft van de kiezers 
thuis. Een groot deel van de an¬ 
dere helft stemt groen of bruin 
uit ongenoegen. Het onbreekt de 
traditionele partijen schromelijk 
aan nieuwe, verrassende ideeën. 
De socialisten noch de partijen 
van Chirac en Giscard lijken een 
duidelijke visie te hebben op de 
grote problemen waar Frankrijk 
mee te kampen heeft: de stagne¬ 
rende economie, het immigratie¬ 


probleem en de veranderende 
rol van Frankrijk in een Europa 
waarin Duitsland steeds meer de 
eerste viool speelt. 

Schandalen 

Maar wat de traditionele partijen 
vooral lijkt op te breken, zijn de 
vele schandalen rond illegale 
partijfinancieringen. Het feit dat 
het parlement vorig jaar met een 
overweldigende meerderheid be¬ 
sloot amnestie te verlenen aan 
politici die in dit soort affaires 
waren verwikkeld, heeft het toch 
al gehavende vertrouwen in de 
politiek nog verder ondermijnd. 

Daarnaast hebben vrijwel alle 
partijen te kampen met een ge¬ 
brek aan interne vernieuwing. 
De Franse politieke klasse, die 
vrijwel geheel bestaat uit ex-leer- 
lingen van een van de drie ’Gran- 
des Ecoles’, lijkt een kaste die 
het contact met de gewone bur¬ 
ger kwijt is. Een klasse waarin 
de dienst wordt uitgemaakt door 
een select groepje 60-plussers. 
Giscard, Chirac, Rocard. Barre, 
Mitterrand; ze zijn de zestig alle¬ 
maal al (ruimschoots) gepas¬ 
seerd maar lijken desondanks 
nog lang niet van zins de weg 
vrij te maken voor de volgende 
generatie. 

Talenten als Laurent Fabius, Mi- 
chel Noir en Francois Leotard, 
allen de veertig toch al ruim¬ 
schoots gepasseerd, zullen zich 
nog minstens 10 jaar tevreden 
moeten stellen met een rol op 
het tweede plan, zo lijkt het. 
Misschien willen de Fransen na 
twintig jaar Chirac, Giscard en 
Mitterrand gewoon wel eens wat 
nieuwe gezichten op het poli¬ 
tieke toneel zien. 


achtergrond i 


• Pensioen 

Wat kunnen een paar leken er 
toch een rommeltje van maken 
in de berichtgeving. Volgens de 
heren Flip de Kam en Frans Ny- 
pels zouden ambtenaren 70 pro¬ 
cent van hun laatst verdiende 
loon als pensioen krijgen. Fout 
mijne heren, helemaal fout. In 
1953 werd de aow uitgevonden. 
Iedereen kreeg 8 procent loons¬ 
verhoging om daar de premie 
mee te kunnen betalen. Ambte¬ 
naren kregen die 8 procent niet, 
want hun aow wordt door de 
werkgever betaald en die houdt 
dus wel een winstje over. De 
ambtenaar mist bij zijn pensioen 
70 procent van 8 procent = 5,6 
procent. Eventueel kunnen de 
heren bij mij thuis alles nazien 
van 43 jaar werk bij de PTT. Ik 
heb namelijk alle loonstroken 
nog (vanaf 23-1 -’39) die ik ooit 
ontvangen heb. Zij zouden dan 
kunnen zien hoever zij als leken 
naast de waarheid praten. Bij 
vergnjzingsverhalen mag u niet 
de ambtenaar betrekken. Zijn 
pensioen (meer dan 200 miljard) 
heeft hij zelf bij het ABP in kas 
gebracht. 


ELSLOO 


J.G. Schalk 


• Rampenplan 

Naar aanleiding van uw publica¬ 
tie van 11 maart heb ik met enige 
verwondering naar het voorlieh- 
tingsfilmpje van DSM op de tele¬ 
visie gekeken. Verwondering 
omdat het geschetste beeld niet 
aan de feiten voldoet. Er is im¬ 
mers te zien dat binnen een hal¬ 
ve minuut na het ongeluk sire¬ 
nes loeien. Helaas is de realiteit 
anders. Het duurt vijf tot tien 
minuten volgens een verklaring 
van de Stuurgroep Rampenbe¬ 
strijding (d.d. 28-02-1991). Het 
zou dus verstandig zijn om bij 
een harde knal meteen naar bin¬ 
nen te gaan en niet op de sirene 
te wachten! Noch de provincie, 
noch het bedrijf, kan aan dit ge¬ 
geven iets veranderen, hen valt 
dit niet te verwijten. 

Het zou volgens mij wel zinvol 
zijn mensen op dit punt beter en 
juister voor te lichten. Ook zou 
de rijksoverheid een subsidie in 
het leven kunnen (moeten) roe¬ 
pen voor die bewoners, die een 
ruimte in hun huis gasdicht wil¬ 
len maken. Met eenvoudige 
maatregelen zoals het aan bren¬ 
gen van gelaagd glas en tocht- 
strips in het kozijn kan men de 
risico's verkleinen. Het is niet in 
de folder noch in de film ver¬ 
meld dat calamiteiten op boven¬ 
geschetste wijze beperkt kunnen 
worden. Natuurlijk hoopt nie¬ 
mand dat er ooit wat gebeurt, ik 
ook niet. maar ik ben van me¬ 
ning dat men wel de juiste infor¬ 
matie moet verstrekken zodat de 
burgers gepaste maatregelen kan 
nemen. Tevens pleit ik er voor 
dat het externe veiligheidsrap- 
port in de bibliotheek terecht 
komt zodat de burgers zich thuis 
kunnen informeren omtrent de 
inhoud. Kan dit niet door de 
overheid geregeld worden? 

GELEEN Harry Geven 


gesprek postbus 3100 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


dat er nagedacht wordt over de 
invulling van de subsidies en dat 
daar stringente controle op is. 
Maar om andere kunstvormen te 
helpen met het letterlijk wegha¬ 
len van geld uit de provincie en 
dan ook nog een goed orkest een 
trap na te geven om maar een ar¬ 
gument in huis te halen, getuigt 
van weinig bevlogenheid en res¬ 
pect in de raad en is dan ook een 
zeer latente onderbouwing van 
de verdere doelstellingen die hy 
hiermee voor ogen heeft. 


BRUNSSUM 


M. Bruist 


• LSO 

Leo Urgel van de stichting 
Kunst en Cultuur Limburg stelt 
dat de kwalitatief zeer goede mu¬ 
sici van het Limburgs Sympho- 
nie Orkest al eerder vertrokken 
zijn naar bij voorbeeld de Rand¬ 
stad. Welke musici en hoeveel 
zijn dat er dan? Hoe komt de 
heer Urgel aan deze mijns in¬ 
ziens onvolledige en onjuiste in¬ 
formatie? Mij is uit vertrouwde 
bron bekend dat er de laatste 15 
jaar een handvol musici het or¬ 
kest heeft verlaten, onder meer 
door een betere salariëring. Elk 
orkest heeft verloop van musici 
en in dat opzicht steekt het LSO 
zelfs gunstig af tegen de rest van 
de orkesten. Er wordt door Leo 
Urgel volgens mij gesuggereerd 
dat de overgebleven musici min¬ 
der kwaliteit zouden hebben en 
dus tweederangs zijn. Dit be¬ 
strijd ik ten zeerste en wie regel¬ 
matig naar concerten van het 
LSO gaat en recensies in binnen- 
en buitenland volgt weet beter. 
Luister eens naar de laatste CD 
met R. Strauss en I. Strawinsky, 
die zeer goed ontvangen is. Het 
orkest heeft een voor Nederland 
unieke klankkleur, die niet ver¬ 
loren mag gaan. 

Als je dan verder gaat kijken 
naar het aantal musici van het 
orkest die aan de verschillende 
conservatoria om ons heen wer¬ 
ken en weet dat ze leerlingen af¬ 
leveren die terechtkomen in de 
zogenaamd kwalitatief zeer goe¬ 
de orkesten, dan stel ik: 'slechte 
musici leveren goede musici af, 
of moet dit andersom gelezen 
worden? Geen van beide stellin¬ 
gen gaat hier op. 

In mijn ogen zijn er nog te veel 
mensen die hun houding en/of 
mening over het orkest laten af¬ 
hangen van het feit dat er een 
periode is geweest die minder 
voorbeeldig was (artistiek en za¬ 
kelijk beleid). Wat eenmaal als 
slecht gezien wordt is blijkbaar 
verdoemd in de algemene opi¬ 
nie. Elk orkest in Nederland 
heeft 'magere partijen', waarom 
wordt daar niet niet eens over 
gepraat? 

Terugkomend op het advies van 
de Raad voor de Kunst. De raad 
heeft steeds gezegd: het gaat niet 
om kwaliteit alleen, maar er 
moeten belangrijke keuzes ge¬ 
maakt worden. Welnu, je kunt 
tot op zekere hoogte accepteren 


• Fortiina 

Toen Eric Meyer negen maanden 
geleden, als Fortunees in hart en 
nieren, min of meer werd ge¬ 
dwongen om Fortuna te verlaten 
(MW was bereid vijf ton te beta¬ 
len terwijl Fortuna dergelijke 
bedragen uitsluitend pleegt te 
investeren in niet-Limburgse 
'aanwinsten') werd van Fortuna- 
zijde schamper opgemerkt, dat 
deze overstap voor Meyer een 
sportieve degradatie betekende. 
Fortuna ging immers flink inves¬ 
teren en zich ongetwijfeld men¬ 
gen in de strijd om Europees 
voetbal, terwijl MVV niet meer 
dan degradatievoetbal stond te 
wachten. Fortuna investeerde in¬ 
derdaad: 1. in een linkerspits die 
ooit geblesseerd vertrok, gebles¬ 
seerd bleef, terugkwam en 
prompt weer geblesseerd raakte; 

2. in een spits bij wie, hoewel ge¬ 
talenteerd, de juiste mentaliteit 
ontbreekt en die er steeds weer 
voor zorgt om tijdens belangrij¬ 
ke wedstrijden geschorst te zijn: 

3. in een linkerverdediger die de 
indruk maakt enige moeite te 
hebben met de overgang van de 
vierde klasse naar het betaald 
voetbal en daarvoor helemaal uit 
Hongarije diende af te reizen; 4. 
in een middenvelder die in de al¬ 
gemene malaise mee ten onder 
ging. 

Negen maanden later: Fortuna 
staat op het punt om te degrade¬ 
ren, MVV speelt het beste sei¬ 
zoen sinds mensenheugenis en 
brengt menige topclub tot wan¬ 
hoop. De vraagprijs van Eric 
Meyer is inmiddels gestegen tot 
twee miljoen, precies het bedrag 
dat Fortuna investeerde om de¬ 
gradatievoetbal te kunnen spe¬ 
len. Het kan verkeren. 

Ik schrijf dit stuk niet als plei¬ 
dooi voor een terugkeer van Eric 
Meyer, maar om aan te geven, 
dat het aan- en verkoopbeleid 
van Fortuna aan alle kanten ram¬ 
melt. Alhoewel, men is wel con¬ 
sequent. In het verleden werden 
de verkeerde (lees goede) spelers 
verkocht, tegenwoordig worden 
de verkeerde spelers gekocht. 
Na vier jaar als duiventil te heb¬ 
ben gefunctioneerd bezit Fortu¬ 
na een selectie van grijze piepers 
waar zelfs sir George, geen wed¬ 
vlucht mee kan winnen. Als 
trouw supporter blijf ik hopen, 
dat we volgend jaar toch op Bar- 
celona en niet op Emmen zullen 
vliegen. 

SITTARD M.J.G. Daniels 


• Katholiek 6 

Alle scholen zouden onder het 
openbaar onderwijs moeten val¬ 
len. Daar kan iedereen terecht, 
ongeacht nationaliteit of geloof 
(geen geloof). Niet apart, maar 
samen! Geen ouderwetse toe¬ 
standen, zoals bisschop Gijsen 
dat wil. 


HEERLEN 


Ben Tarici 


• Benzineaccijns 2 

Van minister Kok hoorden wij 
dat hij al op de hoogte was van 
de gevolgen die verhoging van 
de accijnzen met zich mee zou 
brengen. Ik ben geneigd hem de¬ 
ze keer te geloven omdat name¬ 
lijk zijn fractievoorzitter zelf in 
Duitsland gaat tanken en dit on¬ 
getwijfeld ter sprake heeft ge¬ 
bracht in de fractie. Hij kan dan 
ook zo’n voorstel van harte steu¬ 
nen al blijf ik dit persoonlijk een 
vreemde zaak vinden. 

KERKRADE 

A.M. van der Heijden 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina Opel 


Te koop KADETT station, 
dec. 76, blauw, APK, 
ƒ750,-. Tel. 04459-1285. 


OPEL Kadert 1.3 GT 1986 
Sedan wit 1 jr. Bovag garan¬ 
tie. inruil en financiering mo¬ 
gelijk. Autobedrijf Smeets, 
Schimmert, Bekerbaan 15. 
Tel. 04404-2442. 


Te koop KADETT E 1200 S, 
5-drs., get. glas, sunroof, als 
nieuw, APK 20-4-93, 
ƒ 9.250,-. Of te ruil tegen 
1 8 of 2.0. 045-722741. 


Te koop Opel ASCONA, bwj 
78, prijs ƒ 750,-. Tel. 045- 
451279. _ 

Te k. Opel ASCONA 1.6 S, 
bwj. '82, vr.pr. ƒ2.700,-. 
Tel. 045-461084. 


REKORD 2.0 S nw. model, 
84, ind. trekh., ƒ 5.700,-. 
Julianastr. 15, Geleen. 


RECORD 2.3 diesel m. '80, 
APK 3-93, zien is kopen, 
ƒ 2.250,-, 045-255784. 

Te k. Opel REKORD 2 S, 
bwj. 79, model '83, APK 11- 
'92, ƒ1.800,-. i.g.st., {iets 
geluid in cadan). Tel. 045- 
413773. _ 

Te k. Opel KADETT 16 D, 
bwj. 10-’83, wit, zeer mooi. 
Tel. 045-258080. _ 

Opel KADETT D 1200 bwj. 
80, APK 3-3-93, nw. ban¬ 
den, vr.pr. ƒ 2.400,-. Tel. 
045-211419. _ 

Opel KADETT diesel, 8-’85, 
blauw, 5-drs., 5-bak, 
ƒ 6.950,-. Tel. 04906-1387. 

Te k. Mitsubishi LANCER 
1.2 GL bwj. '83, 4-drs., APK 
4-'93 ƒ 2.950,-.045-210911 

Weg. omst. hed. ASCONA 
18 LS Sedan, bwj.'87, nieuw 
type. Dr. M.L Kinglaan 135, 
Hoensbroek _ 

Opel KADETT, bwj. '82, 5- 
drs.; vr.pr. ƒ 3.500,-. Tel. 
04493-3338. _ 

Te k. Opel KADETT, bwj. '80 
13N, 3-drs. trekh. APK, pr. 
ƒ 2.500,-. 04408-2368. 


Te k. Opel REKORD 2.0S, 
kl. rood, bwj. 79, goede auto 
geep roest, ƒ 2.250,-. Tel. 
04408-2368. 


Opel CORSA met achter- 
sch&de, '84, pr. ƒ 3.900,-, 
trekvloer aanw. voor doe het 
zeWer. 04408-2368. 


Te (<oop KADETT 1.6 Diesel 
Combi, bwj. ' 86 , in uitst. st., 
elke keur. toegest., APK '93, 
vr.pr. ƒ 8.750,-. 04492-5392 


Te k. OPEL Kadert 1300 aut. 
bwjl '82, vr.pr. ƒ 7.500,-. 
Tel.-045-213668. 


Te koop Opel MANTA 1900, 
bwj. "80, i.z.g.st. van onder¬ 
houd, APK sept. '92, pr.n.o. 
t.k; Tel. 04454-5308. 


Te; koop Opel KADETT 1600 

GTT, bwj. 90. Diamantstr. 
13J Heerlen. 


Te; k. weg. omst. hed. Opel 
CORSA 1.3 Sedan, 4-drs, 
bwj. 2-90. Int. 045-724938 
of 045-724138. ƒ6.000,- 

onder nieuwprijs! 


Te. koop Opel KADETT HB 
1300 N, bwj. '80, vr.pr. 
ƒ 2 . 000 ,-, in goede staat. 
Buttingstr. 28, Hoensbroek. 


Opel KADETT 13 Sedan, 
86 ,' LPG, blauw, pr.n.o.Lk. 
Tel. 045-422640. 


Te koop Opel KADETT, bwj. 
80, zeer mooi. Tel. 045- 
729131 na 16.00 uur. 


Opel KADETT GS, bwj. '87, 
km.st. 63.000, i.z.g.st. pr. 
ƒ 12.900,-. Tel. 045-313484 


Mooie Opel KADETT 1.3 S 
bwj. '82 APK 29-8-’92, vr.pr. 
ƒ 2.900,-. Tel. 045-464949. 


Opel KADETT 1.6i, 5-drs, 
Ie eig., '89, veel extra’s, 
ƒ 19.000,-. Tel. 04492-5073 


Te koop w eg, o mst. schitte¬ 
rende KADETT 1.6i GT 3- 
drs., 6-'89, 27.000 km, vele 
extra's, ƒ 22.500,-. Tel. 
045-753010 na 18.00 uur. 


Te koop Opel KADETT 
Coupé bwj. '78, i.g.st. Tel. 
046-519631. 


KADETT HB 1.2 S bwj. '81, 
nw. motor '89, nw. lak, 
sportwielen, APK 9-'92, pr. 
ƒ3.500,-. 045-415884. 


Opel KADETT 2.0 GSi bwj. 
'89, rood, Im-velgen, ond. 
boekje, 45.000 km, 
ƒ 25.000,-. Tel. 04752-1355 


ZekJz. mooie KADETT 1.3S 
Hatchback, ' 86 , sportw. 
Kerkraderweg 166, Heerlen. 


Te k. Opel KADETT 1.2S, 
bwj. '83, zeer mooi, APK 04- 
'93, ƒ4.250,-. 045-218925. 


Opel KADETT 1.3 GT, kl. wit 
bwj. '85, lichte voorschade, 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-228570. 


Te koop Opel KADETT Ca¬ 

ravan 1.3 S, bwj. '87, 78.000 
km. Tel. 045-321135. 


Te k. Opel ASCONA 1.8 S, 
10-'88 get. glas, 5-bak, c v. 
i.z.g.st. Tel. 04498-54351. 


Te koop Opel MONZA 3.0 E 
APK, zwart, bwj. sept. '81, 
vr.pr. ƒ 6.950,-. 045-721492 


Te koop Opel REKORD 2.2 
Injection, 1986, met trekh., 
100% in orde, APK, inr. tot 
ƒ 2 . 000 ,- mog., pr. 
ƒ 10.000,-. Tel. 045-740820 


Te k. Opel KADETT diesel 
1.6, bwj. '85, 3-drs, grijs/ 
groenmetal., 5-versn., trekh. 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04750-30834. 


Te koop Opel ASCONA 1.6 
S, 5-drs., dec. '84, LPG, i.z. 
g.st, ƒ 4.950,-. 045-453572 

Te k. Opel KADETT, '79, 
83.000 km. i.z.g.st. vaste pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 045-271786. 

CALIBRA 2.0i '91; Kadert 
1.8 LS ' 88 ; Kadert 1.3 Club 
'89; Kadert 1.2 LS en 1 .3 LS 
'87 en '85; Kadert Sedan 1.3 
LS ' 86 ; Corsa 1.2 S '87 '84; 
Corsa TR 1.3 '87; Kadert 1.2 
N coupé '77. Automobielbe¬ 
drijf Denneman Raadhuis¬ 
straat 107, Hulsberg. 

Te k. Opel KADETT E 13 LS 
eind '85, APK '93, antraciet- 
grijs. Tel. 04455-1216. 

CORSA Cup 1200, aug. '87, 
47.000 km, vr.pr. ƒ 12.500,-. 
04450-3907, na 17.00 uur. 

Te k. KADETT coupé, '73, 
voor onderdelen, i.g.st. 
ƒ 350,-. Tel. 045-231962. 

Opel KADETT 5-drs., bwj. 
'81, APK 8-'92, LPG, 
ƒ 1.850,-. Tel. 045-456756. 

Opel KADE1T automaat '79 
met nw. APK ƒ 1.250,-. Au¬ 
tobedrijf Loek Schaepkens 
Klimmen. Keuze uit 100 oc¬ 
casions. Tel. 04405-2896. 

Zuinige Opel KADETT 4- 
drs., bwj. '79, APK mrt. '93, 
ƒ 875,-. Tel. 045-323796. 

Opel KADETT 12 S, 6-'85, 
3-drs., 70.000 km., 

ƒ5.950,-. Tel. 04906-1387. 

Opel MANTA bwj. '84, Ie ei¬ 
gen., 1800 CC, 22.000 km, 
nw.st., goudmet., ƒ 9.250,-. 
Autobedr. Loek Schaepkens 
Klimmen. Keuze uit 1 CIO oc¬ 
casions. Tel. 04405-2896. 

Te k. Opel KADETT 1.2 S 
Hatchback, bwj. '80, APK 2- 
'93, 5-drs., in goede staat, 
ƒ 2.750,-. Tel. 04454-2092. 

Opel ASCONA 1.9, bwj. '82, 
LPG, APK '93, sunroof, 
spoilers rondom, mooi en 
sportief, pr. ƒ 1.950,-. Tel. 
046-516241. 

Opel KADETT 13 S, 4-’87, 
rood, . 3-drs., LPG, 

ƒ11.950,-. Tel. 04906-1387 

Opel ASCONA 16S, bwj. '83 
APK 2-3-’93, vr.pr. 

ƒ 4.250,-. Tel. 045-426416. 

Opel REKORD Stationcar, 
8-'84, grijsmet. 110.000 km. 
ƒ 5.950,-. 04906-1387. 


Automatiek Opel ASCONA 
1.6S, 4-drs. Beri. '83, nieuw! 
ƒ 5.250,-. 045-316940. 


Opel ASCONA 1.6 1984, Ie 
eigenaar, 3 mnd. Bovag ga¬ 
rantie. Inruil en financiering 
mogelijk. Autobedr. Smeets 
Schimmert, Bekerbaan 15. 
Tel. 04404-2442. 


Zeldzaam! PEUGEOT 104 
coupé, bwj. 79, APK i.pr.st. 
ƒ1.850,-, tel. 045-217202. 


GEVRAAGD Peugeot 504 
of 505 benzine, bwj. '77-'84. 
Defect of geen APK geen 
bezwaar. 06-52964552. 


PEUGEOT 205 GTi bwj. ' 88 , 
ƒ 16.900,-. Autobedrijf Loek 
Schaepkens Klimmen. Keu¬ 
ze uit 100 occasions. Tel. 
04405-2896. 


PEUGEOT 309 GL diesel, 
3-'89, grijsmet., schuifd., 
ƒ 16.950,-. Tel. 04906-1387 


PEUGEOT 505 GL schuif- 
dak, blauwmetallic, LPG, 
1987, ƒ 11.950,-. Volvo 
Veders, Industriestr. 3, Sit- 
tard. Tel. 046-510342. 


PEUGEOT 309 GTi, antra¬ 
ciet metallic, airco, 74.000 
km, 1987, ƒ 17.750,-. Volvo 
Veders, Industriestr. 3, Sit- 
tard. Tel. 046-510342. 


Te k. PEUGEOT 205 XL, 
bwj. ' 86 , 1300 cc, 5-bak, i.z. 
g.St., ƒ 7.950,-. 045-453572 


PEUGEOT 205 GTi '87, grijs 
kent. Ie eig., schuifd., 
ƒ 14.750,-. Tel. 045-462661 


Pontiac 


PONTIAC Fiëro 2.5 6 -cyl. 
GT, 5-bak, inr. motor of ca¬ 
brio mog. bij Texaco Nuth. 


Porsche 


Te k. PORSCHE 924, alle 
extra’s, d.bruinmet., bwj. '80 
vr.pr. ƒ 12 . 000 ,-, inr. mog. 
Tel. 045-225255. 


UNIEKE Porsche 924 cabrio 
bwj. 79, goudmetallic, pr.n. 
o.t.k. 04498-55166 b.g.g. 
046-750660. 


Renault 


Mazda Driessen Aktieweek 

(t/m 28-3) 

Perfekte occasions met: 

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie * 
Voordeel: minimaal ƒ 2.000,- voor uw inruilauto ** 
(* boven ƒ 7.500,-; ** minimaal 3 maanden op naam) 
Autobedrijf Driessen, 

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920. 


Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj. 10-’88, blauwmet., LPG 
ƒ 11.750,-. Tel. 045-258080 


Opel KADETT, bwj. '82, 
39.000 km., vr.pr. ƒ3.250,-. 
Tel. 045-323347. 


Te k. Opel KADETT 1300N, 
bwj. '80, 5-drs. met motor- 
schade, t.e.a.b. 046-337810 


Te k. Opel MANTA 2.0, bwj. 
'77 APK '93 nwe.lak, Lz.g.st. 
pr. f 1.250,-. 045-317528. 


Peugeot 


Peugeot 

Janssen 

Kerkrade 

Uitgestelde betaling tot 
1 september 1992 
Ford Escort 1 .6 '83 
Ford Siërra 1.6 Laser '85 
Ford Siërra 2.0 CL K 6 '88 
Mazda 626 coupé 2.2i GLX 
'90 

Opel Corsa 1 2S TR 87 
Opel Kadert 1.3 exclusief '86 
Peugeot 106 XR 1.1 10-’91 
Peugeot 205 XE '87 
Peugeot XE Accent 1.1 '89 
Peugeot 205 XL 1.1 '89 
Peugeot 205 XR 1.4 '89 
Peugeot 205 Junior '89 
Peugeot 205 1 .4 green '88 
Peugeot 205 1.4 XS '88 
Peugeot 309 GR 1 .6 '86 
Peugeot 405 GL 1 .6 '88 
Peugeot 405 GR 1.6 S'dak 
'90 

Peugeot GR 1.9 S’dak '88 
Peugeot 405 SRI aut. '89 
Peugeot 405 GL diesel '88 
Renault 5 SL 5-drs. '88 
Renault 21 RX 2.0i '87 
Peugeot 204 z.g.st. '69 
* 1 jaar garantie op 
occasions jonger dan 5 jaar. 

'Peugeot privé lease. 
'Div. goedkope inruilauto’s. 
Peugeot Janssen, 
Eygelshovergracht 64, 
6464 GB Kerkrade. 

Tel. 045-460500. 


Te koop PEUGEOT 205 XR 
diesel, bwj. 11 -' 86 , grijsmet. 
ƒ 10.000,-. Tel. 045-424324 


Te k. PEUGEOT 205 Rally 
GTi 103 PK, bwj. ' 88 , i.z.g. 
st., ƒ15.900,-. event. inr. 
mog. Tel. 046-752581 of 
09-3211773050. 


PEUGEOT 309 1.3 wit 1988 
3 mnd. Bovag garantie. In¬ 
ruil en financiering mogelijk. 
Autobedrijf Smeets Schim¬ 
mert, Bekerbaan 15. Tel. 
04404-2442. 


PEUGEOT 205 GTi 1.9 Van 
rood, '89, ƒ 18.000,-. 040- 
515556. 


PEUGEOT 405 GL antra- 
cietmet., '89, ƒ 15.000,-. 
040-515556. 


RENAULT 9 GTL Louisian 
bwj. 7-' 86 , APK 3-'93, perf. 
st., zonnedak, centr. sloten, 
elektr. ramen, zeer luxe, km. 
95.000. Jeneverbes 25, 
Kerkrade-W (wijk De Maar/ 
Op de Knip). 

RENAULT 5 TL '83, APK 3- 
'93, vr.pr. ƒ 3.250,-. Zien is 
kopen. 045-244590. Te koop RENAULT 19 GTD, 
bwj. 2-’90, 75.000 km., vr.pr. 
ƒ 22.500,-. Tel. 045-351924 

Zuinige RENAULT 5 TL, bwj 
'85, nieuw model, i.z.g.st. 
ƒ 5.950,-. 045-316940. 

RENAULT 18 TS stationcar, 
5-versn., i.g.st., bwj. '79, 
APK 8-'92, vr.pr. ƒ1.000,-. 
04498-58423. 

RENAULT 25 GTX, 5-'88, 
blauwmet., 108.000 km., 
ƒ 17.950,-. Tel. 04906-1387 

GEVRAAGD Renault 18 TL 
of GTL '83 of '84, evt. sta¬ 
tioncar. Tel. 06-52964552. 

1 

Suzuki 

Te k. nwe. LINNENKAP wit 
van Samurai ƒ 500,-. Tel. 
04493-3918. 

Suzuki SAMURAI '91, '90, 
vele extra’s, gar. inr. mog. 
04702-3040. 

Te koop SUZUKI Swift GA, 
z.g.a.nw. bwj. '87. Tel. 045- 
426463. 

Te koop SUZUKI SJ 410, 
bwj. '83, geel kenteken. Tel. 
04406-15390. 

Suzuki SWIFT 1.3 GL, 5- 
gang, bwj. '85, pr. ƒ6.500,-, 
i.g.st. Tel. 045-319012. 

Te koop Suzuki SAMURAI, 
bwj. ' 88 , Cabrio, met zomer¬ 
en winterkap, grijs kent., kl. 
wit. Tel. 045-451104. 

Suzuki ALTO '82, ƒ 1.650,-; 
Opel Kadert '82 ƒ 1.450,-. 
Dr. Poelsstr. 17, Hulsberg. 

Te koop Suzuki SWIFT 1.3 
GL februari '87, 53.000 km. 
Tel. 045-245412. 

Te k. i.z.g.st. verkerende 
Suzuki SWIFT GS, bwj. ' 86 , 
kl. rood/wit, ƒ 8.750,-. Tel. 
04405-2726. 

Seat 

Seat MARBELLA Green, 
bwj. 2-’91, 15.800 km. vr.pr. 
ƒ 11.000,-. 045-352771. 

Te k. Seat MARBELLA bwj. 
' 88 , Lz.g.st, kl. zwart, 
ƒ7.800,-. 04405-1569. 

Seat IBIZA 1.2 GL cat., bwj. 
'90, sunroof, 22.000 km, in' 
nw.st., ƒ15.300,-. Tel. 
04454-2577. 

Seat IBIZA 12 L bwj. '85, kl. 
rood, sportief, APK '93. 
04454-4764 of 2202 na 

11.00 uur. 

Saab 

SAAB 96, gerestaureerd 
met schade. Tel. 04120- 
46658. 

SAAB 900i 9-’85, zilvermet, 
techn. perfect, ƒ 9.750,-. 
Tel. 045-418130. 

Te koop wegens bedrijfs¬ 
auto SAAB 900 1 Lz.g.st., 
bwj. '89, km.st. 47.000. Vr. 
pr. ƒ35.000,-, na 18.00 uur 
045-256201. 

Te k. SAAB, in goede staat, 
kleur zwart. 045-322385. 

Subaru 

Te k. Subaru Mini JUMBO, 
bwj. '83, APK 12-'92, vr.pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-443857. 

Te k. Subaru Mini JUMBO 
bwj. '83, APK 3-'93, zeer 
mooie auto, vr.pr. ƒ2.850,-. 
Tel. 045-228398. 

Talbot 


Weg. sterfgeval te koop 
PEUGEOT 205 XL bwj. '87, 
d.blauw. T*»l. 045-422381. 


Te k. Talbot HORIZON 1.5 
GL, APK okt. '92, i.g.st. Bel¬ 
len na 14 uur: 045-723954. 


PORSCHE 944 S Coupé 
automaat, 8-'84, wit, 80.000 
km, ƒ 29.950,-. Tel. 04906- 
1387 


Zeldz. mooie VW KEVER, 
bwj.'70, Ie lak, met schade, 
APK ƒ 2.500,- 04498-56221 

Te k. KEVER t. 1303 S, bwj. 
'75, zwart, duck tail, voor¬ 
spoiler, ƒ6.000,-. Tel. 046- 
751722 na 17.00 uur. 

PASSAT 1.6 CL bwj. '89, Ie 
eig., schadevrij, 70.000 km, 
ƒ23.500,-. 045-212998. 

VW GOLF 1600 CL, 5-'84, 
antraciet, APK, ƒ 7.450,-. 
Tel. 04906-1387 

Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. 

VW GOLF Diesel, grijs kent. 
11 '87, wit, 110.000 km, 
ƒ 10.950,-. Tel. 04906-1387 

GOLF GLD, diesel, sp.vlgn. 
'81, ƒ3.500,- en Golf LS 
(iets werk) '81, ƒ 1.450,-. 
Tel. 046-581649. 

VW GOLF Turbo Diesel, 10- 
'89, wit, 70.000 km, 
ƒ 19.950,-. Tel. 04906-1387 

Te koop VW KEVER 1303 
Cabrio, in zeer goede staat. 
Tel. 045-417775. 

Te k. GOLF GTi bwj. '81, kl. 
zwart, APK '93, met extra’s, 
pr. n.o.t.k. Europalaan 37 , 
Heerlen. 

VW GOLF CL 1.6, '87, i.z.g. 
st., km.st. 73.000, vr.pr. 
ƒ 16.250,-. Tel. 04451-2201 

VW POLO bwj. '84 ƒ 4.950,- 
Autobedr. Loek Schaepkens 
Klimmen. Keuze uit 100 oc¬ 
casions. Tel. 04405-2896. 

VW PASSAT Variant 1 .8 CL 
6-'91, ƒ38.750,-, 12.000 

km. Tel. 045-255938 

Te k. VW GOLF TD, bwj. '86 
schuifdak, ƒ 13.400,-, inruil 
mogelijk. Tel. 045-462661. 

VW-GOLF 1.6 CL, bwj. '89, 
div. extra’s, ƒ 14.950,-. Tel. 
046-372443. 

Te k. VW SCIROCCO bwj. 
'85, in perf. staat. Tel. 045- 
215861. 

Te koop VW SCIROCCO, 
gerestaureerd, evt. te ruil te¬ 
gen VW Golf Diesel. Dr. 
M.L. Kinglaan 60, Hoens¬ 
broek. 

Te k. GOLF 1600, bwj. '84, L 
z.g.st. GTi-uitv. 15” vlgn. 
schuifd. alarm, vr.pr. 

ƒ8.500,-. Tel. 045-325122. 

Te k. mooie gave VW Golf, 
APK 12-'92, i.z.g.st. 

ƒ 1.250,-. Corisbergweg 98, 
Heerlerbaan. 
JURGEN HEERLEN 


RENAULT 5 TL, bwj. '82, 
APK '93, vr.pr. ƒ 1.500,-. 
Tel. 045-319187. 

Toyota 

Toyota COROLLA XLi 12 
Valve, kat., 3-drs, 1988, in 
nw.st., tel. 04409-3574. 

Toyota STARLET 1.0 DL, 
juli '89, wit, 36.000 km, 
ƒ 14.850,-. Tel. 04450-1450 


Te koop Toyota COROLLA 
HB, bwj. '79, APK gek., pr. 
ƒ 800,-. Tel. 04492-5345. 

Toyota LITE-ACE diesel, 
bwj. '85, 78.000 km, grijs 
kent., dubb. cab„ ƒ8.500,-. 
Tel. 04499-4243. 

Te koop TOYOTA Hi Ace, 
bwj. 1980. Vr.pr. ƒ5.000,-. 
Napoleonbaan 156, Geleen. 

Te k. Toyota CELICA 1600 
ST coupé, grijsmet. bwj. '81. 
Tel. 045-226718. 

Te koop Toyota CELICA 
Coupé, bwj. '82, als nieuw. 
Dr. M.L. Kinglaan 60, 
Hoensbroek. 

Mooie Toyota CELICA cou¬ 
pé '82, APK '93, ƒ3.950,-. 
Tel. 045-225913. 

GEVRAAGD Toyota Corolla 
of Carina, 4-drs., bwj. '77- 
'83. Defect of geen APK 
geen bezwaar. Tel. 06- 
52964552. 

Volkswagen 

Te koop Golf GTD, bwj. '85, 
veel extras, vraag prijs 
ƒ 13.500,-. Tel. 045-724635 

Te k. VW GOLF diesel Sta¬ 
yer, '82, 5-versn. APK, i.g.st 
pr.n.o.t k. Tel. 043-211400. 

Te k. VW SANTANA 1,8, 
bwj. '85, pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04454-1919. 

Te koop VW PASSAT stat. 
car, diesel, rood, bwj. '87, 
veel extra's. 045-321023. 

Te koop VW SCIROCCO 
bwj. nov. '77, APK 2-'93, i.g. 
st., Eglantier 97, Brunssum. 

GOLF turbo diesel '89, 
d.blauwmet., 15” velgen, 
ƒ 17.750,-. 046-527945. 

Te koop VW DERBY, bwj. 
'78, APK 9-’92, i.z.g.st„ 
ƒ 675,-. Tel. 046-510646. 

VW PASSAT GL Turbo die¬ 
sel station, 3-’89, blauwmet. 
ƒ26.950.-. Tel. 04906-1387 

VW GOLF 1.8 inj. Miljoenair, 
vele optie o.a. sportw., met. 
blauw, ƒ19.000,-. 040- 

515556. 

VW GOLF diesel, groenmet. 
'90, ƒ 16.500,-. 040-515556 

Te k. GOLF C, m.’84, nw. 
type, div. extra’s, vr.pr. 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-229584 

VW PASSAT CL Stationcar, 
3-’89, wit, ƒ24.950,-. Tel. 
04906-1387 

Te k. VW-Golf DIESEL, bwj. 
'80 met motorschade t.e.a.b. 
046-337810. 

Te koop VW CADDY turbo 
diesel, bwj. '83, motor ' 88 , 
te.a.b. Tel. 04405-1339. 

JETTA 1.6 CL autom. bwj. 
'87, zeer goed onderh., wei¬ 
nig km’s, ruime en zuinige 
gez. auto, event. inr. mog., 
ƒ 12.450,-. Tel. 04459-2277 

Te koop GOLF 1.8 GT, bwj. 
'87, tornadorood, alarmin¬ 
stallatie, striping, i.z.g.st., pr. 
n.o.t.k. Tel. 045-273325. 

Te k. VW GOLF L 1300, bwj. 
'79, APK febr. '93, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-465475. 

Unieke GOLF GTi Zender 
geh. gerest., kl. zalm, ATS, 
w.w.glas, nw. getuned motor 
div. res. onderd. 2 motoren 
compl. 045-222052. 

Te koop zwarte VW GOLF, 
bwj. '80, zeer mooi, vr.pr. 
ƒ 2.450,-. Tel. 045-225255. 

VW DERBY, bwj. '77, APK 
3-’93, i.z.g.st. Tel. 045- 
424484. 


Nissan Micra 1.2 SL rood . 

.... '90 

ƒ 

16.750,- 

Nissan Micra 1.2 SL wit . 

.... '90 

ƒ 

16.750,- 

Nissan Sunny 1 .6 SLX sedan . 

.... '91 

ƒ 

28.750,- 

Nissan Sunny 1.4 LX div. extra's . 

... '89 

ƒ 

18 750,- 

Nissan Sunny 1 .6 SLX coupe, div. ex. ... 

.... '88 

ƒ 

18 450.- 

Citroen AX 1 1 TRE wit . 

... '88 

ƒ 

11.850,- 

Mazda 626 2.0 GLX . 

.... '85 

ƒ 

9.250,- 

Mazda 626 GLX coupé . 

... '83 

ƒ 

6.500,- 

Opel Ascona 1.8 S grijs. 

.... '88 

f 

15.900,- 

Renault 19 TR groen . 

.... '89 

f 

16.900,- 

Opel Kadert 1 6 D wit . 

.... '85 

f 

7.850,- 

Opel Kadert 1.3 LS, LPG . 

... '89 

ƒ 

18.450,- 

Opel Kadert 1 3 LS, 42.000 km . 

.... '87 

ƒ 

14.900,- 

Ford Escort 1.4 Bravo. 

.... '87 

ƒ 

14.850,- 

Peugeot 309 XRD diesel, Ie eig. 

.... '88 

ƒ 

14.850,- 

Volvo 440 GLi roodmet. 

.... '90 

ƒ 

27.750,- 


WÉ JURGEN KERKRAOE 

Nissans Micra v.a.'87,'88,'89 ƒ 10.900,- 

Nissans Sunny v a. '87,'88,'89 ƒ 12.900,- 

Nissan Sunny 14 autom. 89 ƒ 21 000,- 

Nissan Laurel 2 8 D autom. '89 ƒ 23.500,- 

Nissan Bluebird diesel . '90 ƒ 23.900,- 

Alfa Romeo 33 1.3, wit . '89 ƒ 17 900.- 

Audi 80 1.8 S, wit . 12- 88 ƒ 25 900.- 

Audi 90 2.3 E, zwartm. '89 ƒ 42 500,- 

BMW 525i, d gnjsm. '89 ƒ 47 500,- 

Ford Escort 1 4 Bravo, wit . '88 ƒ 17 500, 

Flonda Civic 1.5 GL sedan . '89 ƒ 23 900. 

Mazda 323 I .61 GLX 4-drs. wit . 87 ƒ 14 750, 

Mitsubishi Colt 1.5 GLXi . '89 ƒ 20.750, 

Opel Kadert 1 3 S 3-drs. wit . '87 ƒ 13.750, 

Opel Corsa 1.2 VAN wit. '89 ƒ 10 500, 

Volvo 360 2.0, rookzilver .'87 ƒ 14.900, 

Volvo 340 diesel 4-drs groen .'89 ƒ 18.950, 

VW Jetta 1.6 4-drs. groen . 89 ƒ 24.250, 

VW Kever cabrio wit.'83 ƒ 16.500, 


3-24 maanden garantie. 

Alle auto’s voorzien van nationale 
autopas. 


4x4 en bedrijfswagens 

Nissan Patrol Wagon TD. '87 

Mercedes 300 GD (Van), wit . '85 

Nissan Patrol Turbo Highway .'92 


SPORTWAGENS 

Nissan Silvia 1 .8 turbo, wit. 86 

Nissan Sunny GTI-R rood. 92 

Nissan Sunny coupé zwart. '88 

Nissan Sunny coupé rood. '88 

Mazda RX 7, leer, blauwmet. '88 

Toyota Supra 3 Oi rood . '88 

VW Corrado 16V paarsmet. '92 ƒ 59.900 ,-1 

Heerlen: HuisbergerstraaLhoek Schelsberg 045-723500 
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein 
Dentgenbach 045-452570 


NISSAN 


'87 

ƒ 

37.500,- 

'85 

ƒ 

34.900,- 

'92 

demo 

'87 

ƒ 

O 

O 

LO 

OJ 

'86 

ƒ 

18 900 - 

92 


demo 

'88 

ƒ 

20 500,- 

'88 

ƒ 

18.450,- 

88 

ƒ 

42.500,- 

'88 

ƒ 

42.500,- 

'92 

ƒ 

59.900,- 


Volvo 


Volvo 

Rijksweg Zuid 320, Geleen. Tel. 046-742719 
(naast Mc.Donalds McDrive) 

Volvo 940 GL wijnroodmet.;. 07-1991 

Volvo 740 GL diesel. 1987 

Volvo 440 GLT inj. lavendel . 1991 

Volvo 440 DL rood . 1991 

Volvo 440 GL donkergrijs. 1989 

Volvo 440 GL blauwmetallic . 1988/1989 

Volvo 340 GL 1.7 sedan nieuwstaat . 1988 

Volvo 340 DL 5-drs, special. 1989 

Volvo 340 1.7 rood . . 1986 ƒ 9.750,- 

Volvo 340 1.4 sedan. 1986 ƒ 9.750,- 

Volvo 340 special . 1986 ƒ 9.500,- 

Opel Kadert 1.3 Inj. Sedan. 10-1989 

Ford Escort stationcar 1.8 CL diesel . 1989 

Mazda 323 1.5 Sedan grijsmetallic .‘ 1986 

Fiat Ritmo 60 CL wit 68.000 km . 1986 

Peugeot 305 GT grijs. 1984 

Peugeot 305 GT grijs. 1984 

Renault 1.8 automaat mooie auto. 1983 

Diverse occasions in prijsklasse ƒ 5.000,- tot ƒ 10.000,-. 

Alle occasions incl. afleveringsbeurt, APK, 

VOLVO paspoort voor Zekerheid. 

_Bovag garantie, voor auto's vanaf ƒ 7.500,-. 


Te koop Volkswagen PAS- 
SAT 1982, grijs, Lz.g.st, 
met trekh., APK, vr.pr. 
ƒ4.100,-. Tel. 046-515351. 


Te koop VOLVO 360 GLS, 
bwj '85, prijs ƒ 8.250,-. Tel. 
046-520035. _ 

Te koop t.e.a.b. VOLVO 340 
bwj. '79, voorruit en uitlaat 
ka|X)t, evt. sloop. Tel. 046- 
526631. _ 

Te koop VOLVO 360 2 Itr, 5- 
drs., hatchback, bwj. ' 86 , vr. 
pr. ƒ 9.500,-. 045-221671. 

Te koop VOLVO 240 DL met 
LPG, 1985, 119.000 km, pri¬ 
ma staat, ƒ 6.750,- incl. 
BTW. Kissel 46a, Heerlen. 
045-723142. 


Te koop zeer goed onderh. 
VOLVO stationc., 245 bwj. 
'78, 2e eig., carross., punt¬ 
gaaf, APK 10-4- 93, onderh. 
rapport ter inzage. Past. 
Sandersstr. 63, Oirsbeek. 
Tel. 04492-3229. 


Te koop VOLVO 340 DL, 5- 
drs. 2.0, 5-versnell., bwj. okt 
‘82, APK mrt. '93, Lz.g.st., 
pr. ƒ 3.500,-. 045-313604. 


VOLVO 340 DL 1.7 Sedan, 
Smoke-silver metallic, 4-’87 
Volvo Veders, Industriestr. 3 
Sittard. Tel. 046-510342. 


Te koop VOLVO 460 GL, 
bwj. '91, kl. wit, 14.000 km. 
Tel. 04493-3037. 


VOLVO 240 GL 2.3, 4-’89, 
blauw, stuurbekr., 110.000 
km., ƒ 19.950,-. Tel. 04906- 
1387. 


VOLVO 440 GLE, 12-'89, 4- 
drs., wit, LPG, 110.000 km., 
ƒ 18.950,-. Tel. 04906-1387 


Te koop VOLVO 460 GLE, 
bwj. april '91, ca. 11.000 km, 
van Volvomedewerker. Int. 
045-220692. 


Te k. stationcar VOLVO 240 
GLE nw. motor, veel extra’s, 
bwj. '81. pr. ƒ 5.900,- Tel. 
046-511322. 


STATIONCAR Volvo 245 
GL 2.3i kat, ' 88 , in nw.st. 
045-412643. 


VOLVO 340, 2.0 E, 5-drs., 
bwj. ' 88 , 69.000 km met lich¬ 
te schade. Tel. 045-462637. 


VOLVO 340, m.’83, nw. 

APK, nw. model en nw. mo¬ 
tor, pr.n.o.t.k. 045-229227 


VOLVO 240 GL, bwj. '84, 
kent. ' 86 , autom. etc., in nw. 
st., weg. lease-auto, koopje 
ƒ 6.950,-. Tel. 043-650174. 


VOLVO 340 1.4 Winner 3- 
drs, groen of donkergrijs, 
1986. Volvo Veders, Indus- 
triestr.3 Sittard. 046-510342 


VOLVO 740 GLE Sedan, 
schuifdak, Turbo D, aut., 
blauwmet., 9-'87, Volvo 
Veders, Industriestr. 3, Sit¬ 
tard. Tel. 046-510342. 


VOLVO 340 1 .4 GL special, 
automaat, 5-drs, donkerbl. 
met., 5.000 km, 06-1991. 
Volvo Veders, Industriestr. 
3, Sittard. Tel. 046-510342 


VOLVO 740 GL 2.3 Sedan, 
middengrijs-metallic, LPG, 
160.000km, 1985. Volvo 

Veders Industriestr. 3, Sit¬ 
tard. Tel. 046-510342. 


VOLVO 343 1982 geen APK 
mot. en techn. 100 % carr. 
matig LPG, vr.pr. ƒ 1.750,- 
045-211976/253024 


VOLVO 440 GLT, kl. wit, 
bwj. 7-’89, met div. extra’s. 
Tel. 045-312601. 


Te k. VOLVO 340 1.7, bwj. 
'87, grijsmet. ƒ 9.500,-. Tel. 
045-442426. 


Te k. VOLVO 360 GLS, 5- 
drs. 2.0, '85, i.st.v.nw. 

ƒ6.850,-. Tel. 046-512138. 


VOLVO 440 DL 1989, wit, 
Ie eigenaar, 1 jr. Bovag ga¬ 
rantie. Inruil en financiering 
mog. Autobedrijf Smeets 
Schimmert, Bekerbaan 15. 
Tel. 04404-2442. 


VOLVO 440 GL '89 champ. 
beige, 1 jr. Bovag garantie. 
Inruil en financiering mo¬ 
gelijk. Autobedrijf Smeets 
Schimmert, Bekerbaan 15. 
Tel. 04404-2442. 


Te k. VOLVO 66 , bwj. '81, 
autom., APK 10-'92, pr.n.o. 
t.k. P.Breughelstr. 27, Hrl. 
(Meezenbroek). 


Te koop VOLVO 360 Sedan 
2 . 0 , bwj. ' 86 , vr.pr. 
ƒ 10.500,-. Tel. 045-214177 


VOLVO 440 Turbo, smoke- 
silver metallic, 1989, 32.000 
km. Volvo Veders, Industrie¬ 
str. 3, Sittard. 046-510342. 


VOLVO 440 DL, smaragd¬ 
groen metallic, achterspoiler 
15.000 km, 1991. Volvo 
Veders, Industriestr. 3, Sit¬ 
tard. Tel. 046-510342. 


VOLVO 480 ES, rood, 1988, 
84.000 km. Volvo Veders, 
Industriestr. 3, Sittard. Tel. 
046-510342. 


VOLVO 240 GL 2.3 Estate, 
automaat, donkerbl. met. 
LPG, 1990. Volvo Veders, 
Industriestr. 3, Sittard. Tel. 
046-510342. 


VOLVO 740 GL 2.3i Sedan 
"Black Line”-uitvoering, 
53.000 km, 8-'89. Volvo 
Veders, Industriestr. 3 Sit¬ 
tard. Tel, 046-510342. 


VOLVO 340 1.4 3-drs, LPG, 
blauw, 1987. Volvo Veders, 
Industriestr. 3, Sittard. Tel. 
046-510342. 


Diversen 


’Bedrijfswagencentrum Echt” 

Voltaweg 11, Echt (L). Industrie de Berk. 

Tel. 04754-87933. Fax 87958. 

Keuze uit 150 Bestelbussen, Personenbussen en Bestel- 
vans. Alle bouwjaren en alle merken o.a. Ford, Mercedes, 
Toyota, V.W. Mazda, Peugeot, Renault enz. enz. 

_ Inkoop, Verkoop, Import en Export. _ 


Import USA 


Porsche 912, met ned. kent. bwj. ‘69; MGB, bwj. '79; Fiat 
124 Spider, bwj. '79, met nederlands kenteken. 
Holstraat 101, Rotem/Meerssen. Tel. 043-642909. 


Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 


Daihatsu Rocky Wagon HR . 1990 ƒ 

Jeep Wrangler 2.5i pers.uitv. zwart. 1989 ƒ 

Suzuki Samurai hardtop 31.000 km . 1990 ƒ 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 ƒ 

Nissan Prairie 1.8 SGL LPG 80.000 km .... 1987 ƒ 
Mitsubishi Galant 23 TD. 1983 ƒ 


29.900, 
34.750, 

17.900, 

18.900, 

14.900, 
6.900, 


Occasions 

A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i TX grijs 28.000km .. 1989 ƒ 16.900,- 

Audi 80 18S autom. kl. zwart. 1990 ƒ 32.750,- 

Audi 80 18S 30.000 km kl. zwart . 1989 ƒ 27.900,- 

Opel Vectra 1.6i stuurb. acc. 16.000km .... 1991 ƒ 29.750,- 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 ƒ 21.900,- 

VW Golf Manhatten 1.6 rood . 1990 ƒ 20.900,- 

Peugeot 205 accent kl. wit . 1986 ƒ 9.900,- 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 ƒ 15.900,- 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm. 1989 ƒ 29.900,- 

BMW 316 black line 101.000 km . 1987 ƒ 18.900,- 

Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv. 1988 ƒ 11.900,- 

Ford Fiësta 1.1 lux, rood . 1988 ƒ 12.900,- 

Nissan Sunny Twincam coupé rood. 1987 ƒ 18.900,- 

Alfa 33, kl. wit, zeer mooi . 1987 ƒ 12.900,- 

Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km. 1987 ƒ 14.750,- 

Ford Siërra 1.6 L 3-drs . 1985 ƒ 8.950,- 

Suzuki Swift GTi Twincam zwart . 1987 ƒ 12.900,- 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 ƒ 9.900,- 

BMW 316 4-drs. sportvelgen . 1984 ƒ 10.900,- 

Opel Kadert 12 LS kl. beige . 1985 ƒ 8.950,- 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km. 1987 ƒ 12.900,- 

Opel Kadert 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 ƒ 13.750,- 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 ƒ 4.950,- 

AJfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver. 1987 ƒ 14.750,- 

Daihatsu Charade TS Special. 1984 ƒ 5.750,- 

Daihatsu Charade diesel. 1985 ƒ 4.950,- 

Mitsubishi Cordia 1.6SR. 1983 ƒ 6.750,- 

Mini Metro 1100 kl. oranje. 1983 ƒ 3.500,- 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood . 1985 ƒ 6.950,- 

Citroën BX 1.4 RE 79.000 km rood . 1986 ƒ 7.950,- 

VW Golf GTS veel acc. 1983 ƒ 7.950,- 

Fiat Panda White 34 ...;. 1985 ƒ 6.750,- 

Ford Escort 1.3 L kl. blauw. 1983 ƒ 6.500,- 

Opel GT speciale uitv. 2.2i . 1969 op aanvr. 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km. 1984 ƒ 2.950,- 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 
_Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 


Volvo 740 GLÉ aut. combi turbo D m .’88 ƒ 31.500,-; Merc. 
280 E aut. '83 ƒ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ƒ 12.500,-; 
Volvo 240 combi '88 Ie eig. ƒ 22.500,-; 440 GL/GLT ' 88 - 
'89 Ie eig. ƒ 18.750,-; 480 sport '87 ƒ20.750,-; 740 GLE 
’84-’88 v.a. ƒ11.000,-; 240 GL ’82-’85 v.a. ƒ 3.750,-; 345 
GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; Renault 25 TX '90 Ie eig. ƒ 23.750,-. 
25 V 6 aut. '89 Ie eig. 50.000 km ƒ 30.750,-; 19 GTR/GTXi 
'89 Ie eig. v.a. ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ƒ 16.750,-; 
21 GTLTS ’87-'89 v.a. ƒ9.000,-; VW Passat 1.8, '89 Ie 
eig. ƒ23.750,-. Passat TD combi '87 ƒ 17.500,-; Passat D 
'84 ƒ 7.250,-; Golf GLD ’85/’89 v.a. ƒ9.000,-; Golf 1.3/1. 6 / 
1.8 '84-’89 v.a. ƒ 7.500,-; Audi 80S ’88/’89 v.a. ƒ19.750,- 
BMW 524 TD '89 Ie eig. ƒ42.500,-; 525 E '84 ƒ 8.750,- 
524 TD aut. '84 ƒ 8.750,-; 316/320i WSö v.a. ƒ 8.500,-; 
Opel Vectra GL 1.8S HB/2.0 GT '89 Ie eig. v.a. ƒ 23.500,-; 
Kadert 1.7D combi Ie eig '89 ƒ 18.500,-;Kadett 1.6D combi 
’87/*89 v.a. ƒ10.000,-; Kadert 1.2/1.3/1.6/1 6 D WSO v.a. 
ƒ5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88/’90 va ƒ 14.000,- 
Corsa ’84/’87 v.a. ƒ7.000,-; Senator 3.0 '83 ƒ 8.000,-; 
Kadert combo 1.7 D '90 Ie eig. ƒ 14.750,-; Ford Scorpio 
2.9i Ghia model '89 Ie eig. ƒ 24.750,-; Scorpio 2.0/2.4/2.9i/ 
2.8i ’85/’89 v.a. ƒ 10.000,-; Siërra 2.0i Sedan ’88/'90 Ie eig. 
v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi '84/’90 v.a. 
ƒ6.000,-; Escort 1.3/1.6/1, 6 D ’82/'89 Ie eig. v.a. ƒ5.000,-; 
Escort 1 . 8 D combi '88 Ie eig. ƒ 13.750,-; Escort 1.4i CL 
combi '89 ƒ15.500,-; Capri 2.3 '78 ƒ 3.750,-; Citroën 
CX GTi '84 ƒ 7.750,-; Citroën BX 14/16/16 Break/19 TD 
'83-’89 v.a. ƒ 3.750,-; Visa '85-86 v.a. ƒ4.500,-; Alfa 75 
16/18 '86/’89 v.a. ƒ11.000,-; Fiat Tipo i.e. '90 Ie eig 
ƒ17.500,-; Panda / Uno ’88/’89 Ie eig. v.a. ƒ8.750,- 
Argenta TD '84 ƒ 3.750,-; 127 '81786 v.a. ƒ1.500,- 
Peugeot 405 GFt/GRi 1.9 ’88/’90 Ie eig. v.a. ƒ16.500,- 
205 GTi '85 ƒ 13.750,-; 309 GTi 1.9 '89 Ie eig. ƒ22.500,-; 
Honda Accord 2.0 ’85/’88 v.a ƒ8.500,-; Aerodeck 2.0 '88 
ƒ19.500,-; Prelude EX aut. '85 ƒ13.500,-; Prelude EX 
spec uitv. '84 ƒ 9.750,-; Nissan Bleu Bird 1. 8 GL ’88/'89 v.a. 
ƒ 12.500,-; Sunny combi D '85/’86 v.a ƒ6.750,-; Mitsubishi 
Galant GL '88 ƒ 16.500,-; Galant TD ’85-’90 v.a. ƒ7.500,-; 
Starion turbo '83 ƒ 7.500,-; Tredia aut.'84 ƒ 4.500,-; Mazda 
626 GLX/GLXD/GLX 2.2i '88/90 v.a. ƒ 14.000,-; 323 GLX 
'85 ƒ 6.500,-; RX 7 '80 ƒ 7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi 
'89 Ie eig. ƒ 16.750,-; Stellar '85 ƒ 4.500,-; Suzuki Swift 
GLX aut. '88 Ie eig. ƒ 13.750,-; Toyota Celica '83/'90 v.a. 
ƒ7.000,-; Camry ’84/'87 v.a. ƒ8.500,-; Lada Samara 1.3 
88 Ie eig. ƒ 7.500,-; 2105 '89 Ie eig. ƒ 5.750,-; Skoda 105 
'87 Ie eig. ƒ 3.500,-; Saab 900/9000 T WSö va ƒ 6 . 000 ,- 
Nissan Patrol D/turbo D 'SS/Sö v.a. ƒ 19.500,-; Suzuki Jeep 
Z en W kap '84 ƒ 9.750,-; Honda Off the Road 600 XL '88 
ƒ6.500,-. 

Plm. 30 goedkope inruilauto’s v.a. ƒ 250,-. 

Directe 100% financ. en leasing rnogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


Stationcars 
Passat Variant blauw. 

Peugeot 405 GLi beigemetal. 

Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler. 

Opel Omega 1.8 beigemet. 

Opel Omega 2.3 diesel blauw. 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet. ’jjfl 

Mazda 323 5-drs. TO 

Opel Kadert 1 .6 D 3-drs. 

Opel Kadert 1.2 S groen 3-drs. 

Volvo 245 GLE D met extra bank. 

Opel Kadert combo 1.6 D. 1986 1987 

Mitsubishi Lancer 1.5. 

Mercedes 309 diesel autom. lang . 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool) 
Tel. 045-416023. 


Ij 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
Alfa Romeo 33, '87 
Audi 80 1 .8 S '87 
Daihatsu Charade TX '90 
Fiat Ritmo 60 CL '87 
Escort '83 t/m '91 
Siërra '87 t/m '90 
Honda Civic '88 
Mazda 323 '88 
Ascona '83 t/m '88 
Corsa '85 t/m '90 
Kadert '85 t/m '91 
Omega '87 t/m '89 
Rekord '86 
Vectra '88 t/m '91 
Peugeot 309 '91 
Suzuki Swift '89 
Volvo 440 ’89-'90 
Isuzu Trooper '88 U 

S 

h 

rr 

d 

’I 

ii 

v 

ri 

F 

n 

d 


O.K. Cars 

Ford Siërra 1.8 CL '87 
Ford Siërra 1 .6 '83 
Ford Escort 1 .6 XR3i '85 
Ford Escort 1 .6 L '85 
Ford Escort 1.1L '83 
Ford Capri 2.0 6 -cyl. '79 
Fiat Panda t. 34 '85 
Fiat Panda 750 L '86 
Honda Civic 1 .3 '84 
Suzuki Softtop 4 WD '88 
Rancho Matra '83 
Nissan Cherry aut. '85 
Opel Kadert 1.3 aut. '82 
Opel Kadert 1 .3 '82 
Opel Kadert 13S HB '86 
Opel Kadert stat.car '84 
Opel Ascona 1.6 S '84 
Opel Corsa 1.2 S '86 
Opel Corsa TR 1.2 S '84 
Inruil, financiering mogelijk 
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek 
Tel. 04492-5782. 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


AUTOBEDRIJF G.G. heeft 
voor u in voorraad auto’s 
met ANWB-techno rapport: 
Suzuki Swift GS GTI uitge¬ 
voerd '89; VW Golf 1600 
met sportwielen, verlagings- 
set enz. '88; VW Golf 1300 
CL, 5-drs met kat., t. '87; 
VW Kever Jeans uitv. '82, 
Ie eig., 63.000 km.; Fiat 
Panda 45 L met leuke sier- 
bies, ’87; Fiat Uno 60 S, 
blauwmet., ' 86 ; Fiat Ritmo 
70 aut., 48.000 km.; Daihat¬ 
su Charade TS aut., geh. 
witte uitv., '87; Daihatsu 
Charade nw.m., zeer mooie 
auto, t. ' 88 ; Opel Manta 1.8 
GTJ ' 86 ; Volvo 340 met LPG 
inst. ' 86 ; Mitsubishi Colt GL 
,'87; Honda Jazz, in puike 
staat, '84; Citroën Visa 5-drs 
mooi uitz., '85; Ford Fiësta 
'80 Ghia uitv. ƒ 1.900,-. Alle 
auto's voorz. van prijs en 
gegevens. Garantie, inr. en 
financiering mog. G.G. au¬ 
to’s, Heerenweg 286, Heer¬ 
len. Tel. 045-224172 (grote 
weg Heerlen-Brunssum). 


LUCAR! Direkt contant geld 
voor Uw auto. Correcte af¬ 
wikkeling. Tel. 045-456963. 


Hoensbroekse AUTOCEN- 
TRALE, Wijngaardseweg 
62a (voorkant Carglass) te 
Hoensbroek biedt te k. aan: 
Golf GTi 16V '87; Golf diesel 
turbo ' 88 ; Golf diesel '83; 
Opel Kadert GSi '85; Ford 
Escort 1.6 ' 88 ; Fiat Croma 
diesel ' 88 ; Horizon GLS '82; 
Samba 1.1 GL '82; Mazda 
323 1.5 HB '85; Mitsubishi 
Colt '85; Fiat Uno 45S '85; 
Opel Corsa 1.0 '85; Opel 
Kadert stat. car. '85; Peu¬ 
geot 205 GR '83; Fiat Panda 
750 CL ' 88 ; Ford Escort 1 3L 
'82; Citroën BX 16 TRS '84; 
Nissan Sunny '81; Galant 
GLX '80; Renault 4 bestel, 
grijs kent. '84. _ 


Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ 500,-. Tel. 045-423199. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Kwaliteitauto’s van jong tot 
oud in iedere prijsklasse. 
"Quatro-cars" Locht 80 E, 
50 mtr. v/d Grensovergang 
Duitsland Kerkrade. 


Te koop Ford FIËSTA 1.1 
rijd goed bwj. '80 APK '93 pr. 
ƒ 1.450,-; Skoda 105 S bwj. 
'84 goede motor APK pr. 
ƒ 1.450,-. Tel. 045-727681. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO'S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Seat Toledo 1.8 GLX demo 
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de¬ 
mo '91; Citroën BX 14, '87- 
Citroën BX 16 TRi '87; Ci¬ 
troën AX 10E ' 88 ; div. Lada 
Samara’s '87 t/m '90; Lada 
2105 1.5 ' 88 ; Lada 2104 
Combi 1 .3 ' 86 ; Ford Escort 
1.6 D ' 86 ; Renault 5 TR 5 - 
drs. '87; Opel Kadert 1.3 S 
'85; Hyundai Pony 1.5 GL 
' 88 ; VW Golf 1.3 ' 88 . Auto¬ 
bedrijf CHIARADIA Seat en 
Citroën Dealer, Trichterweg 
122 , Brunssum. Tel. 045- 
212843 


B 

1 


Te k. VOLVO 340 DL 
3-drs, kl. blauw, i-ri^-5 
bwj. ' 86 , vr.pr. ƒ 7.450,-i 2 
troën BX E kl. zwart, bwj-^ 
i.nw.st., vr.pr. ƒ 10 . 75 % 
Citroën Visa 4 cyl. kl. 
bwj. '84, i.z.g.st., Wj 
ƒ 3.250,-; Daihatsu CuofBj 
cyl., kl blauw, bwj. '83, wj 
ƒ2.950,-; Ford Escort 1j*J 
GL, bwj. '81, 3-drs, AP* ' 

’92, zeldz. mooi, ^ 
ƒ 3.750,-; Fiat Uno 45, WJ 
’83, vr.pr. ƒ 2.950,-; M 3 *? 
323, kl. bruin, bwj. ’80, W 
st., vr.pr. ƒ 1.850,- en 
auto’s v.a. ƒ 300,- . 

ƒ 1.000,-. Tel. 04498 - 5 431 *. 

Autobedrijf P. van DDK . 

Zn. VW Passat 1.8 CL * me 


ƒ 27.500,-; VW 


% 


CL LPG 90 ƒ 29.500,-: W 

Scorpio 2.0i CL Sedan^J 
ƒ31.000,-; Ford Scorpto^jj. 
GL autom. ’86 ƒ 17.75JI' ^ 
Ford Siërra 2.0i CLX S#** * 
autom., '91, ƒ 31.gjj£ 
Ford Siërra 2.0 Sedan Sp 3 ' ri 

'89 ƒ19.750,-; Ford 

2.0 L 5-drs. '84 ƒ^ 
Ford Siërra 1.6 Sedan SP^«éti 
'90 ƒ21.750,-; Ford 

1.6 CL Sedan '89 ƒ 19-5°»I 
Ford Siërra 1.6 CL 3 -drs. Vj Q 
ƒ14.750,-; Ford Escort 

'91 ƒ 24.500,-; 

Fiësta 1.1 i CL 3 -drs. 
ƒ16.900,-; Opel Om?? 

2.0i LS '89 ƒ25.000,- 
Omega 1.8 LS * 

ƒ14.000,-; Opel Manta 
GT 3-drs. '89 ƒ 20 . 750 ^. 
Opel Kadert 1 .3 GS ■ 
ƒ10.900,-; Renault. 251': 

’88 ƒ 21.000,-; Renault 
TL ’89 ƒ 15.750,-; Volvo W 

1.7 DL '86 ƒ 11.000,-; p % 5 < W 

geot 205 XS div. acces. 
ƒ21.500,-; Mazda 626 £ 
HB '90 ƒ 22.500,-, Lag^ 
Y10 Elite '89 ƒ 12 . 000 . 
Ford Escort XR3 VL 
ƒ 6.250,-; VW Golf 

div. access. '87 ƒ 12 . 500 'J'^o 
Citroën BX 1.4E ^ 

ƒ8.750,-. Inr., financ. 
Bovag-garantiebewijs. /Z* & 
tobedrijf en APK keurig j 
station P. van DIJK & 
Hompertsw. 33 Landg ’ 

Tel. 045-311729. 


Auto LIMBURG biedt 
Audi 100 2.3E airco c.v. 
roodmet. '89; Audi 80 1 
rookzilver 5-bak 60.000 
' 88 ; Mercedes 250D 
kanteldak sportv. 

200 autom. schuifdak 
alarm ' 88 ; 200 schuifkan' 
dak c.v. get. gl. '87; 190 D 
blauw get. gl. sportv. 

190 D d.blauw get. gl. 5 " 1 
' 86 ; 190E 2.3 antraciet 
sch.dak 12-'87; 190 E r< 
zilver get. gl. 5-bak c.v. 

190 wit get. glas c.v. st 
' 88 ; 300 TD bruin get. gl. 

BMW 316i M-style 
sportv. verl. schuifd. H 
518i bronsmet. get. glas c- 
nov. ' 86 ; Renault 25 GJI 
airco km.velg. enz. '89; P nft 
TX antracietmet. get. _. 
m. '89; R 25 GTX grijsm» 
get. gl. sportv. ' 88 ; R . 1 » 
Chamade GTS Contrei 
pakket blauw '90; R 21 G 1 j| l 
grijsmet. 5-bak nw.st. ' 88 ! T 
11 GTX grijsmet. 5 -bak ^ 
drs ' 86 ; Peugeot 405 SR 
sportvelg. stuurbekr. 

405 GL rookzilver 5 -bak/j^J 
st. ' 88 ; Opel Omega 2.0i 
antracietmet. '89; OrtW; 
2.0i GLS automaat alle e *. 
tra's ' 88 ; Corsa 13 SR)£ 
kuipst. sportv. 5 -bak ?”! I 
Ford Siërra 2.0 HB spe<^ 
blauwmet. get. gl. '90; Sie^r 
2.0 special Sedan rood R? > ■ 
Sportv. '89; Siërra 2.3 D C 
HB stuurbekr. 5-drs. “Ij 
Siërra 2.0 HB coupé 
' 86 ; Siërra combi 
rood '84; Citroën BX 19 THK' 
stuurbekr. schuifd. ’89; ’■ 

19 TRD wit nw.st. ' 88 ; BXJ ‘ ] 
TRi blauwmet. get. gl. 

BX 14 RE grijsmet. get. 

5-bak ' 88 ; Mitsubishi 
2.0 GL zeer compleet 
Galant 1.6 GL wit get. gl v 
bak ' 86 ; Lancer Wagon ' a ° >; 
GL-D stuurbekr. combi 
Lancer Wagon 1.5 GL ** 
get. gl. combi '87; Niss^ ., 
Bluebird 2.0D combi st.be^ 
'89; Bluebird 2.0 SLX roo^ .' 
met. st.bekr. ' 88 ; Sunny ] 
SLX coupé knalrood get. 9J: 
5-bak ' 88 ; Volvo 340 GL rf* 
antraciet 5-bak ' 88 ; Ma^ i 
626 Sedan 2.0 LX wit ge'jt * 
' 88 ; 626 HB 2.0 LX iZjJ 
rookzilvermet. get. gl. 9 ~’ 
626 coupé 2.0 GLX stut"', 
bekr.antracietmet. ' 86 ; T 0 * 
yota Carina HB 2.0 D blad*' ,i 
met. st. bekr. ’89; Carina 
XL Sedan grijsmet. get. 

'89; Carina 1.6 XL Sedan 
get. gl. 11-’89; Carina . 
DX Sedan blauwmet. 5 -ba* 
' 88 ; Corolla 1.6 XL HB ro po ' 
5-bak nw.st. ' 88 ; Corolla 
DX HB 5-drs wit 5 -bak 
Corolla 1.6 GTi Twin Cam , 
coupé grijs/zwart m. 

Honda Accord Sedan wit g®* 
gl. 5-bak ' 86 . Inruil en snel 1 ® 
discrete financiering mog®" i( 
lijk. Uw vertrouwd adres- 
Auto Limburg Mauritsweg 
126, Stein. Tel. 046 - 33847 * - 
(naast Superconfex.). 


Inkoop AUTO'S betaie^, 
hoogste prijs, ook tourcaf® 

vans. Tel. 045-416239._ j 

ESCORT '82, ƒ 4.750.-: * 
Panda '82, ƒ 2.950,-; Kad®£ ■ 
'80, ƒ 1.850,-; Kadert '»: 
ƒ950,-; BMW 316 ƒ2.750. 
Tredia '82, ƒ 2.750,-; . 

delsweg 12, Susteren. 
04499-3398. _— 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina l 0 Ill*> ■ economie 


17 


ij 

t9$ 

4 

19Ö 


m 


X)l)- Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 9 


UTRECHT - De Nederlandse 
spoorwegen willen de winst op 
e t reizigersvervoer in de ko¬ 
kende jaren verdubbelen. Die 
doelstelling staat in de nota 
i ° UWen ^an de Toekomst’, een 
er u n stuk voor de managers 
. n .oet bedrijf. Nu wordt op het 
eizigersvervoer een winst van 1 
Procent per jaar geboekt, dat 
den rn * n * rnaa ^ 2 procent wor- 


^olgens 


een woordvoerder kan 


’NS wordt brutaler 


worden gesproken van een bru¬ 
talere aanpak die past bij het 
streven om zelfstandiger te wor¬ 
den. Van nieuwe, ingrijpende 
plannen om de bedrijfsresulta¬ 
ten te beïnvloeden is geen spra¬ 
ke. Een goede bedrijfsvoering 
moet tot de hogere winst leiden. 
Het bedrijfsresultaat kan gunstig 
worden beïnvloed door meer rei¬ 


zigers te trekken in de voor de 
NS winstgevende daluren. Van 
groot belang is volgens het be¬ 
drijf dat de reizigers goede ser¬ 
vice wordt geboden. Punctuali¬ 
teit is tot één van de 'speerpun¬ 
ten’ verheven. Aansluitingen 
moeten kloppen, bij storingen 
moet Ujdig informatie worden 
verstrekt en er moeten voldoen¬ 


de zitplaatsen zijn. 


De NS verwachten veel van het 
nieuwe materieel dat de komen¬ 
de tijd ter beschikking komt. 

Deze zomer worden de eerste 
nieuwe dubbeldekkers in de 
dienstregeling opgenomen. In 
totaal zijn 258 rijtuigen en 81 lo¬ 
comotieven besteld. Naar ver¬ 
wachting zal de aanschaf van dit 
nieuwe materieel ertoe leiden 
dat medio 1995 het tekort aan zit¬ 
plaatsen is opgeheven. 


monden na moeizame onderhand dingen toch akkoord met cao 


).75Öj 
roo» 
vr-Pj 
uore* 
, vrjj 
t 13* 
kPK 7 ' 
vrpf 
j, M\ 
Waz* 
i, \if, 

1 v L,i 

♦319.’ 

UKj 

it 1-' 


Hog 


ere lonen voor grafici 


Minoru Makihara nieuwe topman bij Mitsubishi 

’Japanners moeten niet 
alleen hard werken’ 


Van onze redactie economie 


moeten 

ken. 


doen dan alleen maar wer- 


AMSTERDAM — De 62-jarige Mi¬ 
noru Makihara. die in juni de hoog¬ 
ste baas wordt van Japans grootste 
concern, Mitsubishi Corporation, 
heeft voor een Japanse captain of 
mdustry opmerkelijke trekjes. Hij 
drinkt liever Amerikaans Budwei- 
ser-bier dan Kirin-gerstenat uit de 
eigen Mitsubishi-stal. En hij vindt 
dat Japanners ook eens wat anders 


Van onze redactie economie 


JPJecht - Wat de cao-onderhandelaars in de grafische in- 
fen rie - 1 ? honderd uur vergaderen niet was gelukt, lukte giste- 
Hi e ln één uur: zij bereikten een principe-akkoord over een 
it cao voor de 50.000 werknemers. De grafische bonden 

; w KVcr\ Vre d en over de afspraken. De werkgeversorganisatie 
toonde zich 'niet ontevreden.’ 


f enjari ge contract voorziet in 

WNt i?r n f verhoging van 4 ’ 25 P r °- 

v! februan van dlt J aar - De 
jjërrSl^eer n badden een kwart procent 

500.' ;f|1 tiderh e ^ St ' dldst daar °P liepen de 
SpeCJHandelingen twee weken gele- 

öO^ilOch vj ner nersorganisaties zijn nu 
s ' i v her a , oord gegaan, omdat de 
de i° onsve rhoging ge- 
loo ns aa f" d zijn. Ieder procent 
V tiiK.* e jfnoging levert daardoor ten- 

nfg ^ sta 325 gulden op. 

'5ömj^erk gevers betreuren het dat er 
JSjAfcij, arbeidsvoorwaardelijke prik- 
21 ’^iti 0rn be ^ z iek te verzuim terug te 
*-aiO f v zijn overeengekomen. De 
paf ' ^v Üülngen °P Ziektewet en wao 
.gjvtyt^r 1 bestaan. Het vorig jaar inge- 
(X C beleid om bet ziekteverzuim te 
ind*' V °1 i\ nderen blijkt echter succes- 
OO.dVlft ^ aar zal de Premie voor de 
■jjl lewet worden verlaagd. 

3 C \k 


00 /'! t) 0 o de vut -regeling blijft voorals- 
'8^. enaangetast. Een studiecom- 

ef Oql le moet bekijken hoe de vut 
A'i'iïftL °P langere termijn kan worden 

% “ 


- O A * A J 1 A nuu ** vi UC1I 

"bdhaafd. Uitgangspunt is dat 


3 

1 

jj 

ti 

2 
\* 

i 

Ti 

f 

& 

\ i 

0 

f 

ij ( r 

vit 

s; 

\iï 

& 

r 

; i 1 
7; 
sf 

r 


(ADVERTENTIE) 


Beleg uw geld 

^ IN BELGIË 


op 1 jaar 8,30% 

op 3 jaar 8,30% 

^ op 5 jaar 8,30% 


op spaarrekeningen 

2o/ + 

^getrouwheidspremie 


STAATSWAARBORG 
VOLSTREKT BANKGEHEIM 
U °K BRIEVEN AAN TOONDER 


[KREDIETJ ljjjjgWjwJ 

Staatswaarborg 
Officieel agentschap 

1 yo CONINGS 

’jksweg 380, Maasmechelen 
Tel. 09-3211761869 
0 ons kantoor is 
b zaterdagmorgen geopend. 


de premie niet mag stijgen. Op 1 ja¬ 
nuari 1994 moet er duidelijkheid 
zijn. 

De grafische industrie zal zich 
voorts gaan roeren op de arbeids¬ 
markt. Met een wervingscampagne 
wil de bedrijfstak 1.500 leerlingen 
binnen halen. 

Daarnaast wil men zo spoedig mo¬ 
gelijk het 'structurele tekort’ van 
ongeveer 1.000 vaklieden (met na¬ 
me drukkers en binders) inlopen. 
De werkgevers willen vooral vrou¬ 
wen, allochtonen, gedeeltelijk ar¬ 
beidsongeschikten en langdurig 
werklozen voor een baan in de gra¬ 
fische industrie interesseren. 

De huidige 5 mei-regeling blijft be¬ 
staan. Dat betekent dat werkne¬ 
mers eens in de vijf jaar op die dag 
vrij zijn. De bonden hadden ge¬ 
vraagd om de werknemers ieder 
jaar op 5 mei vrij te geven. Werkne¬ 
mers boven de 50 jaar krijgen een 
extra vakantiedag. 


Volker Stevin 
vol vertrouwen 
over toekomst 

ROTTERDAM — Het bouwbedrijf 
Volker Stevin heeft in 1991 een stij¬ 
ging van de nettowinst met ruim 14 
procent gerealiseerd. De winst ging 
van f 33 miljoen naar f 37 miljoen 
gulden. Door inkoop van een pak¬ 
ket certificaten stonden er eind vo¬ 
rig jaar 4,8 miljoen gewone aande¬ 
len uit tegen 5,2 miljoen een jaar 
eerder. Daardoor steeg de winst per 
aandeel van f 6,04 tot f 7,55, zo heeft 
Volker gisteren bekendgemaakt. 
Aandeelhouders wordt voorgesteld 
het dividend te verhogen van f 2,40 
tot f 3 per aandeel. Volker Stevin 
verwacht dat het resultaat over 1992 
ten minste het winstniveau van 
1991 zal evenaren. ^ 

De bagger-activiteiten zijn verleden 
jaar overgedragen aan de Holland- 
sche Beton Groep met als gevolg 
dat het vermogensbeslag vermin¬ 
derde. De koopprijs is gedeeltelijk 
in contanten voldaan; het geld is 
ondermeer gebruikt voor verlaging 
van het vreemd vermogen, waar¬ 
door de balansverhoudingen 'aan¬ 
zienlijk zijn verbeterd.’ 


Rubberen berg # Werknemers van een 
Oostduits bedrijf 
gespecialiseerd in het 
recyclen van autobanden 
halen halsbrekende toeren 
uit op de rubberen berg op 
' het fabrieksterrein. De 
firma, gevestigd in 
Thüringen, wil fors 
expanderen en is daarom 
naarstig op zoek naar 
geldschieters. 

Foto: EPA 


FNV akkoord met cao Akzo 

ARNHEM - De Akzo-leden van de Industriebond FNV gaan akkoord 
met de aanpassing van de cao die twee weken geleden werd bereikt. Uit 
ledenraadplegingen in de verschillende Akzo-vestigingen in Nederland 
blijkt dat van de 1.139 leden er zich 897 uitgesproken hebben voor het 
akkoord. 

In de uitslag is de ledenraadpleging bij Akzo Chemie in Amsterdam nog 
niet opgenomen. Die kan echter de algemene uitslag niet meer beïnvloe¬ 
den. De nieuwe ledenraadpleging was nodig, nadat Akzo en de bonden 
twee weken geleden overeenstemming bereikten over aanpassing van de 
eerder overeengekomen cuo-akkoorden. Alle werknemers krijgen daar¬ 
door bovenop de loonsverhoging over vijftien maanden nog een extra 
uitkering van 0,33 procent van het jaarsalaris. Verder Jcomt er meer ruim¬ 
te om geld te reserveren voor een individueel vut-spaarplan. 


In 1994 nachttrein 
Amsterdam-Londen 


UTRECHT - Amsterdam krijgt in 
1994 een nachttreinverbinding met 
Londen. De reis van het Centraal 
Station naar Waterloo-station, door 
de in 1993 gereed komende Kanaal¬ 
tunnel, gaat ongeveer tien uur du¬ 
ren. De exploitatie van de dienst 
komt in handen van European 
Night Services, een nieuwe dochte¬ 
ronderneming van de Nederlandse, 


Britse, Franse en Duitse spoorweg¬ 
bedrijven. 

De vier bedrijven hebben deze 
maand in principe overeenstem¬ 
ming bereikt over de oprichting van 
de gezamenlijke dochter, die tegen 
betaling gebruik maakt van het Ne¬ 
derlandse, Britse, Franse, Duitse en 
Belgische spoorwegnet. 

Voor de nieuwe dochteronderne¬ 


ming zijn inmiddels bij het Britse 
concern Metro-Cammell 139 rijtui¬ 
gen besteld ter waarde van 330 mil¬ 
joen gulden. Het materieel wordt 
geleased. Behalve voor de nacht¬ 
trein tussen Amsterdam en Londen 
zal het ook worden ingezet voor 
nachtverbmdingen van Dortmund 
en Frankfurt naar Londen, van 
Brussel naar Schotland en Ply- 
mouth en van Parijs naar Schotland 
en Wales. 

European Night Services is vooral 
gericht op de zakenreiziger. In de 
treinen komen luxe slaapcabines 
met douche en toilet. De verwach¬ 
ting is dat de dochtermaatschappij 
na één tot twee jaar winst kan gaan 
maken. 


Makihara’s levensloop is opmerke¬ 
lijk: hij is niet in Japan geboren, 
maar in de Londense wijk Hamps- 
tead. Hij studeerde in Japan, maar 
zette zijn opleiding voort aan de 
Amerikaanse Harvard-universiteit. 
En in dienst van Mitsubishi bracht 
hij 14 jaar in Japan door tegen liefst 
22 jaar in het buitenland. 

De bedrijfscultuur bij Mitsubishi 
Corporation (190 ondernemingen, 
waaronder de op zes na grootste 
bank ter wereld en camera-produ- 
cent Nikon) moet veranderen, zei 
Makihara onlangs tegen de Britse 
krant Financial Times. Zo wil hij dé 
buitenlandse vestigingen meer zelf¬ 
standigheid geven; de toppers op 
het hoofdkwartier in Tokio moeten 
er maar aan wennen dat hun macht 
afneemt. 

Ook over het internationale krach¬ 
tenveld heeft de Japanner ongewo¬ 
ne opvattingen. De Amerikaanse 


president Bush bezocht onlangs Ja¬ 
pan, met in zijn kielzog de Ameri¬ 
kaanse auto-bazen. In het land van 
de oppermachtige concurrentie le¬ 
ken het sukkelaars. Toch ziet Maki¬ 
hara voor de Amerikanen een zon¬ 
nige toekomst - als ze de handen 
maar stevig ineenslaan bij de sane¬ 
ring en wederopbouw van hun 
autobranche. Hij denkt dat de Ame¬ 
rikanen meer en beter ontwerp¬ 
talent in huis hebben dan de Japan¬ 
se autoproducenten. 

Makihara ziet nog een Amerikaans 
voordeel. Anders dan in Japan, 
neemt de westerse manager naast 
zijn werk de tijd om zich te ont¬ 
spannen en er een vriendenkring op 
na te houden die mets met zijn 
werk heeft te maken. Makihara zou 
zijn eigen mensen ook graag leren 
zich buiten de carriere-drukte wat 
te ontspannen. Dat is hard nodig, 
zegt hij, want tegenwoordig tellen 
vooral ideeen. ..Twaalf uur domweg 
nadenken levert niet per se een be¬ 
ter idee op dan een uur lang creatief 
nadenken." 


Campina Melkunie 
verhoogt melkprijs 


ALKMAAR - Het zuivelconcern 
Campina Melkunie gaat zijn leden¬ 
melkveehouders over 1991 een 
melkprijs van ƒ 79,02 per honderd 
kilo melk betalen. Deze prestatie- 
prijs, gebaseerd op vet- en eiwitge¬ 
halte. is een lichte verbetering (67 
cent per honderd kilo) ten opzichte 
van de prijs die over 1990 is betaald. 
Doordat van deze prestatieprijs een 
deel (1,25 cent per kilo) niet contant 
wordt uitbetaald, is het verschil met 
de kiloprijs die een kleine zuivelon¬ 
derneming betaalt, opgelopen van 
drie naar 3,5 cent. 


Campina Melkunie kan een iets ho¬ 
gere prijs betalen doordat de gehal¬ 
tes vet en eiwit in de geleverde 
melk iets zijn toegenomen. Van de 
prestatieprijs wordt 75 cent (per 
honderd kilo) toegevoegd aan de al¬ 
gemene reserve, evenveel als in 
1990. Eveneens onveranderd is het 
voornemen om per honderd kilo 50 
cent uit te keren in certificaten op 
naam van de leden. Hierdoor komt 
de contante melkprijs uit op ƒ 77,77 
per honderd kilo. 


Het zuivelconcern kondigde eind 
vorig jaar een grote reorganisatie 
aan waarbij honderden arbeids¬ 
plaatsen verdwijnen, ondermeer 
door voorgenomen sluiting van de 
kaasfabnek in Opmeer en het op- 
slagbedrijf Alkmaar Huiswaarder- 
plein. Die reorganisatie moet leiden 
tot kostenbesparing en een betere 
melkprijs voor de leden van de zui¬ 
velonderneming. Over 1991 is een 
prijsverbetering bereikt van bijna 
één procent. Een jaar geleden was 
nog sprake van een prijsdaling van 
12 procent. 


De concern-omzet van Campina 
Melkunie steeg vorig jaar naar 5,26 
miljard gulden. Over 1990 boekte 
Campina Melkunie nog een omzet 
van 4,6 miljard gulden. 

De hoeveelheid aangeleverde melk 
daalde van 3,32 miljoen kilo in 1990 
tot 3,18 miljoen kilo vorig jaar. On¬ 
danks deze dalende aanvoer blijft 
Campina Melkunie de grootste 
melkverwerker in het land. Bij het 
zuivelconcern werkten vorig jaar 
5.920 mensen. 


LPG goedkoper 

ROTTERDAM - Autogas 
(LPG) wordt maandag twee 
cent per liter goedkoper. De 
adviesprijs wordt 50,9 cent. 
Dit hebben marktleider BK 
Gas en de Novok, de organi¬ 
satie van zelfstandige pomp¬ 
houders, gisteren bekendge¬ 
maakt. 


(ADVERTENTIE) 


LUNCH 

Maandag, donderdag, vrijdag 

LES DEtJX yy / 

Orievogelstraal 137 
6466 GK Kerkrade-W. 
Tel. 045-426261 


beurs 


¥ 


3 


I 


Aderlating 

Sijyi^^KDAM — Aan de koersstij 
^J^.Hemeken op de Amster- tti Van 

effectenbe urs is gisteren een 
c j ( ,®P^ omen - Het bierfonds volg- 
Sdsp ljn Van de meeste andere 
P at hrau en gaf wat terrein Pnjs. Het 
b e g ak was vriendelijk gestemd 
v pGn aan de dag. maar de slap¬ 
end jl da S rnar kt kon geen weer- 
M*hde le den aan de koersdaling in 
? e ont n i en aan het aanbod vanuit 
Vn beurs als gevdg van het af- 

En Van maart ‘°P ties - 

E-index verloor ruim een half 
30(5,11- De koersindex won 

Vet i gen °’ 2 P unt °P 207 * 9 - D e 
Vré kWam uit °P f L g 2 miljard, 
Vn 3n de f 656 > 7 miljoen aan aan- 
a Ueszins redelijk was. De 
Ko f 1 verhandelde fondsen waren 

V k -^ e Dlie, Philips en Unile- 
^Og ylemeken was gisterochtend 
V., eer goedgemutst met f 1,80 

V ^:°° md naar f 192,30. Het slot 
»tyj n b f 189,10 echter f 1,40 lager. 

ne mingen en misschien wat 

V p bart 0 en ”. was de verklaring 
% e hoekman. „Niet meer dan 

V gGz °nde reactie na enkele da- 

a P. forse koerswinsten’ 


b 0 eraan toe. 
%ï?°yd kreeg 


zo 


Vp J ’ y . u Kreeg opnieuw een ader- 
g e v°lg van de onderhand- 
toat elenplaatsing bi J ABN Amro 
Veii- ° na ^ e '^ eder * anden - Dok de 
Vft Jg ^ n g van Effectenbezitters 
3itb r z ‘ cb gisteren beklaagd over de 
- V ldin g van het aandelenkapi- 
dkliy e t 11 procent. Over ’de grote 
, de slechte timing en de 
e ring van de aandeelhou- 
'-Velr aarde ’ was de VEB niet te 
V- Nedlloyd leverde f 1,40 in 

lps ’ Koninklijke Olie en Unile- 
• V pr °fiteerden als internationals 
"V ij: st Üging van de dollarkoers 
, Sn V 8 meer dan een cent. Philips 

'3i 


t »iU' ,vee dubb eltjes op f 38,80, 
Shinuv ^ on f 1 >20 op f 184,40 en 
Sr! nkh Jke olie 


op 

v- - -ging vier dubbel- 

v °oruit naar f 143..10. 


Hoofdfondsen 

v.k. 

s.k. 

Berkel's Patent 
Blydenst ,-Will. 

1,07 

38,00 

ABN Amro 

46,20 

46,10 

Boer De, Kon. 

235,00 

ABN Amro A.in F 

79,90 

79,90 

Boer De Wmkelb. 

71.00 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

176,90 

176,90 

Borsumy Wehry 

67,00 

AEGON 

129,70e 

• 129,90 

Boskalis Westm 

26,10 

Ahold 

86,00 

86,70 

Boskalis pref. 

28,20 

'Akzo 

150,80 

150,60 

Braat Beheer 

34,00 

Alrenta 

194,10 

194,30 

Breevast 

9,80 

Amev eert. 

56,90 

56,50 

Burgman-Heybroek 

2500,00 

Bols eert. 

48,20 

49,00 

Calvé-Delft pref 

820,00 

Buhrm.Tet. c. 

46,00 

45,70 

Calve-Delft eert 

1170,00 

CSM eert. 

94,90 

96,00 

Cindu Intern. 

161.00 

DAF 

25,60 

25,90 

Claimindo 

315.00e 

Dordtsche Petr 

133,20 

133.20 

Content Beheer 

23,30 

DSM 

107,00 

106,90 

Credit LBN 

30,00 

Elsevier eert. 

116,00 

114,60 

Crown v.G. eert 

121,20 

Fokker eert. 

34,70 

34.40 

CSM 

95,50b 

Gist Broc. eert. 

35,70 

35,60 

DAF eert. 

18,50 

Heineken 

190,50 

189,10 

Delft lnstrum. 

27,40 

Hoogovens nrc 

52,30 

52,10 

Desseaux 

42,00 

Hunter Douglas 

64.00 

65.10 

Dorp-Groep 

44,00 

Int Muller 

61,90 

61,00 

Draka Holding 

24,30 

Int.Ned.Gr. c. 

54,00 

53,80 

Econosto 

29,80 

KLM 

36,70 

36,70 

EMBA 

214,00 

Kon Ned.Papier 

43,80 

43,20 

Enks Holding 

87,00 

Kon. Olie 

142,70 

143,10 

Flexovit Int. 

55,50 

Nedlloyd 

59,40 

58,00 

Frans Maas eert. 

84,00 

Oeé-v.d Gr. 

76,80 

76,50 

Gamma Holding 

105,00 

Pakhoed eert. 

47,00 

46.90 

Gamma pref 

5,70 

Philips 

36,60 

36,80 

Getromcs 

33,80' 

Polygram 

43,00 

43.20 

Geveke 

39,60 

Robeco 

98,60 

99,10 

Geveke div’92 

37,40 

Rodamco 

52,40 

52,30 

Giessen-de N. 

100,00 

Rolmco 

97,60 

97,90 

Goudsmit 

36,00 

Rorenlo 

71,80 

71,80 

Grolsch 

207,00 

Stork VMF 

44,40 

44,30 

GTI-Holding 

222,00 

Unilever eert. 

183,20 

184,40 

Hagemeyer 

149,00 

Ver. Bezit VNU 

82,80 

81,40 

idemdiv'91 

145,00 

VOC nrc 

43,30 

43,50 

HAL Trust B 

14,60 

Wessanen eert. 

90,40 

90,30 

HAL Trust Unit 

14,70 

Wolters-Kluwer 

70,10 

70,00 

HBG 

212,50 
HCS Technology 

1 , 00 b 

Avondkoersen Amsterdam 

Heineken Hold. 

174,50 
Hoek s Mach. 

256,00 

ABN AMRO Hold. 46,10-46.20 (46.10) 

Huil Sea S. 

0,46 

Kon.OUe 142,70-143.30(143,10) 


Holl Kloos 

454,00 

JJnilever 183,90-184,50 (184,40) 


Hoop EfT.bank 

Hunter D.pref. 

7,40 

2,70 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 
ABN AmroHId.prf. 

ABN AmroHld.div. 
ACF'Huldmgc. 

Aegun div.92 
Ahrend Groep c. 

Asd Options TV 
Asd. Rubber 
Ant. Verft 
Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Aut.lnd.R'dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 
Belindo 


55,40 

55,00 

6,08 

6.08 

44,70 

44,50 

31,10 

31,10 

140,00 

139,00 

10,40 

10,40 

3,90 

3,75 

420,00 

- 

118,30 

118,00 

47,80 

48,00 

46,00 

46,00 

89,50 

89,00 

89,30 

89,50 

124,00 

123,00 

120,50 

120,50 

107,00 

107,40 

320,00 

320,00 


IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene's Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphmx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M.Enim OB-eert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
NaefT 

NAGR0N • 


60,60 

35,60 

9,50 

1070,00a 

33.50 
78,00 

41.50 
54,00 

398,00b 

270,00 

51,10 

41,90 

115,20 

1178.00 

15400.00 

39.50 
55,00 
5,30 

525,00f 
56.80 


1,10 

39.00 

240,00 

70,10 

65.70 

26.30 

28.50 
34,00 

9,90 

2500,00 

805,00 

1185,00 

161,00 

318,00 

23.60 

29.60 

121.50 

95.80 

18.50 
27,00 

41.20 
44,00 

24.50 

29.70 

87,00 

55,50a 

83.80 
103.00a 

5.70 

33.50 

39.80 

37.40 
100,00 
35,00 

207.60 

222,00 

148.70 
145,00 

14,70 

14.70 

214.50 
1 , 00 e 

173,00 

260,00 

0,47 

454,00 

7.40 

60.60 
35,60 

9.50 

33,40 

78,00 

40.70 

56.30 
398,00 
269,00 
51,10 

42.20 

115.20 
1180,00 
15400,00 

39.50 •* 

5.30 


NIB 

NBMAmstelland 
NEDAP 
NKF Hulding 
Ned Part. Mij 
Ned.Spnngst 
Norit 

NutnciaGB 
Nutncia VB 
Nutncia VB div92 
Nijv.-TenCate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.’92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuttema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
VereenigdeGlas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Vol mat 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West lnv F. wb 
Wolters KJuwer 
Wvers 


615.00 

9.00 

347.00 

206.40 

57.30 
7200.00 

20,10 

164.50 
171.00 
168.00 

103.80 
75,40 

7.60 

70.30 
338,00 
63,00 

36.30 

21.80 
146,00 
146,00a 

47.20 
26.00 

74.50 
39,00 

14.60 
1665,00 

51.50 

44.50 

15.20 
43.10 

84.90 
90,00 
23,00 
128.00 
70.00 

72.60 

3.30 

533.50 
33,70 

62.30 

30.90 
17,00 

47.30 

63.50 

17.50 
115,50 
272.00 

29.50e 


615.00 

8.90 

347,00 

206,40 

57,00 

20,20 

166.50 
173.00 

104.00 
1 75,10 

70.20 

339.00 

63,00 

36.60 

23.60 

145.80 
138,00a 
47,00 

25.80 

74.40 

38.80 

14.60 
1665.00 

51.50 

44.50 

15.10 
43.30 

84.90 
89.00 

23.10 
128.00 
70.00 

72.60 

3.40 
533.00 

33.90 

62.70 

29.90 

15.90 

47.90 
61,00 
17,00a 

115,50 

277,00 

29.70 


Beleggingsinstellingen 


ABN Amro Aand.F. 
ABN Amro Amer F. 
ABN Amro Eur F. 
ABN Amio Far EF. 
ABN Amro Liq.Gf 
ABN Amro Neth.F. 
Aegon Aandelenf. 
Aegon Spaarplus 
ABN Beleg.fonds 
Albefo 
Aldollar BF$ 
Alg.Fondsenbez. 
Alliance Fund 
Amba 

Amro North Am F. 
Amvabel 
Asian Tigers F. 
Asian Select. F 
Austro Hung. F. 


79.50 

68.50 
73,00 

51.60 

162.60 

87.20 

35.50 
5,35 

63.20 

48.60 

26.30 
233,00 

10.30 
11,80 
70,00 
84,10 

65.60 

60.20 
4,70 


80,10 

69,50 

73,00 

51.10 

162.70 

87.20 

35.30 
5,35 

63,40 

48.70 

26.30 
233,00 

10.20 

11,80 

70.20 
84,90 

66.20 

61.30 

4.70 


Bemco KentSel. 
Bever Belegg 
CLN Obl Div F. 
CLN Obl Waardef. 
Delta Lloyd lnv 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm 
EMFRentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
GoyaFund 1<37 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl Pac Fund 
Holl, Sel Fonds 
lnnovest 
Interbonds 
lntereffekt 500 
Intereffektwt 
Investa part. 
ISHimal.FundS 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.AlphaF. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac Tr $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New As ia Fund 
Nomura Warr F 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac Prop Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f. 
Postb.Belegg.f. 
Postb. Verm.gr. f. 
Prosp.lnt.HIP } 
Rentalent Bel 
Rentotaal NV 
RG America F. 


56,00 

3.05 

110,60 

114,30 

29.70 

35.90 
41,00 

129.90 

69.20 

10.20 

52,00a 

34.20 

6.70 

104.60 

106.20 

103.80 
324.00 

49,00 

7.70 

55.60 

53.20 

1.50 

73.50 

48.50 

124.60 

96.20 

84.50 

65.80 
510,00 

30.20 

84.80 

72.50 . 
9.00 

148.60 
16,60 

8100.00 

6500.00 

9,20 

7.40 

117.90 

22,00 

10.40 

77.10 
1190,00 

111.00 

117.00 

46.00 

54.54 

45.60 

36.50 
102,62 

118.20 

37.90 
5,00 
0,51 

254.50 
11,85 

21.60 

90.50 
29,70 

113.60 
50.00 

57.60 

54.10 

3.90 

151.50 

35.60 
107,00 


56,00 

3,05 

110.60 

114.30 

30.20 

36.20 

129.90 

69.20 

10.20 

51.50 

34.50 
6.70 

104.60 

106.30 
103.80 
326.00 

49.50 

56.10 

53.20 
1,21 
1.50 

73.90 

48.50 

124.60 

96.20 

84.30 

65.10 
510,00 

30,40 

85,00 

73.30 
9,00 

149.60 

16.50 


9,20 

7,70 

118,00 

22,00 

77.10 
1185,00 
111,00 
117.00 
46.00 
54,55 
46,00 

36.50 
102.63 
118,20 
38,00 

5.00b 

0,55b 

255,70 

11,80 

21,60 

91.20 

30.20 

113.60 
50,00 

57.60 

54.10 

151.50 

35.60 
107,80 


RG Dmrent F 

49.20 

49,20 

RG Europe F. 

98.30 

98,30 

RG Florente 

114,00 

114,10 

RG Pacific F. 

93.50 

93,80 

RG SP Groen 

54.50 

54.50 

RG SP Blauw 

51.30 

51,20 

RG SP Geel 

48.20 

48,30 

Rodin Prop $ 

90,00 

90,00 

Rolmco cump 

80.00 

- 

Schrod.lnt.Pr.F 

29.00 

29,20 

SciTech$ 

13.50 

13,50 

SuezLiq.Grf. 

181.40 

181,40 

Technologe Fund 

19.20 

19,20 

Tokvo Pac.Hold 

185.00 

185,00 

Trans Eur.Fund 

82.80 

82.00 

Transpac F.Yen 

282.00 

287.00 

Um-lnvest 

18.00 

18.00 

Umco lnv Fund 

77.60 

77.60 

Unifonds DM 

31.80 

31,80 

Vaste Waard.Ned 

64.80 

64,80 

Vast Ned 

112.70 

112,70 

VIB NV 

56.30 

56,50 

VSB Mix Fund 

53.10 

53.20 

VS 8 Rente Fonds 

109.80 

109.90 

WBO Intern. 

67.50 

68.00 

Wereldhave NV 

115.00 

115.50 

Yen Value Fund 

79.10 

79.50 

ZOM Flunda F.$ 

37,20 

37.20 

Paral Ie Imarkt 

Alanhen 

30,20 

29.80 

ABF 

112.00 

112,00 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 

45.00 

45,00 

53.60 

53.60 

Biogrond Belegg. 

10.70 

10,70 

Comm.Obl.F I 

98,80 

98,80 

Comm.Obl F.2 

98,90 

98.90 

Comm Obl F.3 

99,00 

98,90 

De Drie Electr. 

14,70 

14.70 

Delta Ll.Dollarf. 

64.80 

65.60 

Delta Llovd ECU 

64,00 

63,90 

Delta Llovd Mix 

61,40 

61,50 

Delta Llovd Rent 

59.20 

59,10 

Delta Llovd Vast 

55,70 

_ 

Dico Intern 

91,50 

91,50 

DOCdata 

6.00 

6,20 

Dutch Take Ov T 

45.90 

45,90 

Ehco-KLM Kleding 

40.00 

40.00 

E&L Belegg. 1 

70.70 

71,00 

E&LBelegg .2 

74,90 

75.00 

E&L Belegg 3 

106,30 

106.30 

E&LBelegg.4 

77.70 

77,80 

E&L Kap.Rente F. 

105.50 

105,40 

Free Record Shop 

33.00 

33.00 

Gaia Hedge I 

103.60 

103,20 

Geld Papier c 

70,60 

71.20 

GermanCitv Est. 

37.50 

37,50 

Gouda Vuurvast 

77.20 

77,20 

Groenendijk 

45.80 

45.80 

Grontmij 

55.00 

54.50e 

HCA Holding 

46,50 

46,50 

Helvoet Holding 

38.80 

38.80 

Hes Beheer 

45.00e 

45,20 

Homburg eert. 

I.OOf 

I.OOf 

Inter View Eur 

3,70 

3,70 

Kuhne+Heitz 

46,50 

46.50 

LCi Comput.Gr 

4.50 

4.50 

Melle, van nrc 

44,00 

44,50 

Nedcon Groep 

53,40 

53,50 


Nedschroef 
Neways Elec. 

New Éur.Htls DM 
Newtron Hold. 
Pan Pac Winkel 
Pie Medical 
SimacTechnfek 
Sligro Beheer 
SuezGrFund 
VHS Onr Goed 


8D.8U 

6,70 

19.10 

2.00 

11,00 

5,90 

14,00 

56,00 

53,50 

1,50 


Amerikaanse koersen 

1903 
49 3 s 
42 7 '8 
39 7 a 
45 1 


allied signal 
amer.brands 
amer tel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. stee! 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
consedison 
digit.equipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int tel.tel 
kim airlines 
mcdonnell 
merek co. 
mobii ml 
penn central 
philips 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac 
texaco me 
umted techn. 
westinghouse 
whitman corp 
I* woolwortb 

Advieskoersen 

amenk.doUar 
austr dollar 
belg frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
fmse mark (100) 
franse frank (100) 
grieksedr. (100) 

Ierse pond 
ital.hre ( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
joeg.din.t/m 100 


‘ 8 
27 5 '8 
154 b 
45 

14'4 

63 :i a 

3244 

184 3 

17 

27 Vs 
5748 
454-8 
404a 
5514 
40‘a 
781a 
38 3 a 
64‘a 
80 3 4 

85 7 8 
65 
194b 
574-4 
148 
59-’4 
23 3 4 
19 3 8 
39 5 -» 
76 
474 h 
12H 
57 

534-a 

!9 3 '4 
14‘-2 
30" 8 


1.815 

1,36 

5,30 

1,500 

27.50 

110,00 

3,08 

39,75 

31.50 
0,85 
2,85 
13,90 

136,00 


80.80 

6.70 

19.10 

2,00 

10.80 

5.80 

14.00 

56.20 

53.60 

1,50 


20-03 
52'2 
43 a 4 
40% 
44 3 -b 
27 W 
15 3 b 
444» 
14'4 
63 5 b 

33 
17" 8 
174-8 

27 
56 3 4 
46 3 e 
40 3 -b 
54' 8 
40‘/2 
78 5 'e 
39>'e 
67'4 
82 3 -e 
86 ‘/8 
66 */4 

194- 8 
59 3 4 
1474-2 
58 ’/2 

24 

19 5 - 8 
394-b 
76 '-B 
>47 '4 
12*-2 

57 

53 5 e 

19 5, b 

15 

31*4 


1,935 

1.48 

5,60 

1.620 

30,00 

114.00 

3,33 

42.25 

34.25 
1.05 
3.10 
15,60 

142,00 


noorse kroon (100) 
oostschill. 1 100) 
port escudo (100) 
spaanse pes. (100) 
turkse pond (100) 
Zweedse kr, (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amenk dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr 1 100) 
hongk.dollar (100) 
Ierse pond 
ital.hre (10 000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar(lOO) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
port. escudosdOOi 
spaanse pes. (100) 
surin gulden 
Zweedse kr. GOOI 
zwits.frankGOO) 
e.c.u. 


27,20 

15,75 

1.19 

1.70 

0,0265 

29.50 

121.50 


29.70 

16,25 

1,37 

1.86 

0.0385 

32.00 

126,00 


715 


1.87465-1 
1,0330-1,0630 
1.4197-1.4297 
5,4680-5,4730 
1,56925-1.57175 
28.965-29,015 
112.6100-112,6600 
3.2165-3.2215 
33.145-33.195 
0,9230-1.0230 
23,9250-24.1750 
2.9965-3.0065 
14.935-14,985 
141.050-141.150 
1.0239-1.0339 
28.655-28.705 
16.0000-16.0100 
1.2870-1,3270 
1,7765-1,7865 
1.0310 1.0710 
30.985-31.035 
124.415-124.465 
2,2990-2,3040 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdexl 1983= 100) 


algemeen 

205.70 

205,90 

id excl kon.olie 

203.70 

203.70 

internationals 

204.40 

205,20 

lokale ondernem 

209,00 

208,60 

id financieel 

149,60 

149.30 

id met-financ. 

266,40 

266.00 

CBS-herbeleggmgsmdex 

(1983=100 

algemeen 

292.90 

293,20 

id excl.kon.olie 

274,00 

274,00 

internationals 

303.40 

304.50 

lokale ondernem 

280.60 

280,00 

id financieel 

220.50 

220,00 

id met-financ. 

338,40 

337,80 

CBS-stemmingsmdex (1990= 100) 


algemeen 

126,00 

125,80 

internation 

139.90 

140,20 

lokaal 

123.40 

123,20 

fin instel! 

131.40 

131,10 

met-financ 

121.90 

121.70 

industrie 

131.30 

131,10 

transp'opsl 

134,40 

133,70 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20.260-20,860 vorige 
20.070-20.6i0, bewerkt 22.460 laten, vorige 
22,270 laten. 

Zilver onbewerkt 210-280. vonge 205-275, 
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten 


Dow Jones 


Industrn- 


OPTIEBEURS 

serie 

akzo p mrt 

150,00 

omzet 

290 

vk 

0.10 

3276.39 
= 14.99 

sk 

0.10a 

daf 

P apr 

25.00 

321 

1.10 

1.10 

dfl 

c mrt 

185.00 

722 

3.00 

3.50 

dfl 

c mrt 

190.00 

1782 

0.20 

0.10 

dfl 

c jun 

195.00 

262 

3.50a 

3.30 

eoe 

e mrt 

275.00 

967 

32.00 

31.10 

eoe 

c mrt 

280.00 

540 

26.80b 

26,10 

eoe 

c mrt 

285.00 

1983 

22.00a 

21.10 

eoe 

c mrt 

290.00 

2614 

17.00 

16,10 

eoe 

c mrt 

195.00 

2334 

12,00 

11.10 

eoe 

c mrt 

300.00 


6.90 

6.10 

eoe 

c mrt 

305.Hu 

2762 

2.00 

1,10 

eoe 

c apr 

275.CMJ 

377 

33.10 

32.40a 

eoe 

t apr 

280.00 

‘282 

27.50 

27.30 

eoe 

o apr 

285.00 

487 

23.10 

22.30 

eoe 

c apr 

290.00 

289 

18.50 

17.30 

eoe 

c apr 

300.00 

1469 

9.60 

8.60 - 

eoe 

c apr 

305.00 

1597 

5.80 

5,00 

eoe 

c apr 

310.00 

1066 

3.20 

2.70 

eoe 

p mrt 

310,00 

973 

3.30 

3,90 

eoe 

P apr 

300,00 

1206 

1,30 

1,40 

eoe 

P apr 

305,00 

1796 

2.70 

2.80 

eoe 

papr 

310.00 

260 

5.00 

5,30 

gist 

c apr 

35.00 

251 

1.10 

1.30 

gist 

c jul 

32.50 

374 

3,80a 

3.50 

hem 

c okt 

190.00 

269 

11.30 

12.00 

mg 

c apr 

50.00 

267 

4.30 

4.00 

mg 

c jui 

DO.ÜO 

372 

4.60 

4.40 

mg 

c jul 

55.00 

655 

1.40 

1.30 

mg 

c okt 

55.00 

637 

1,90 

1,80 

mg 

c ji*4 

47.80 

508 

8.70 

8,60 

kim 

pjul 

35.00 

348 

1.20 

1.20 

nedl 

c apr 

55.00 

294 

5.10a 

4.00 

nedl 

c jul 

65,00 

425 

2.40 

2.00 

nedl 

P apr 

60.00 

403 

2.00 

3.00 

nedl 

pjul 

55.00 

345 

1,60 

1,90 

phil 

c mrt 

32.50 

319 

4.00 

4.40 

phil 

c mrt 

35.00 

698 

1.50 

1.90 

phil 

c apr 

35.00 

287 

1.90b 

2.20 

phil 

c jul 

37,50 

617 

1.50 

1.60 

phd 

c okt 

37.50 

286 

2.40 

2.40 

phü 

c o93 

30.00 

535 

9.70 

9.90 

phil 

c o95 

20.00 

517 

18,20 

18.50b 

phil 

c -o96 

35.00 

423 

9.00 

9.40 

olie 

c mrt 

145.00 

510 

0.10 

0.10 

olie 

C o94 

145,00 

545 

16.30 

16.60 

olie 

pjul 

145,00 

277 

6.60a 

6.00 , 

top5 

c mrt 

580.00 

413 

2.50 

1.50 

top5 

papr 

580,00 

392 

5.00 

4.20 

wes 

c okt 

90,00 

503 

4.50 

4.50a 

1 * = 

laten 

g= bieden + 

ei-div. b bieden h=laten + ei-div. 
c - ei-cUim k gedaan + h 
d-ei-dmdend l = gedaan + g 
e gedaan • banton rt slotkoers «enge dag 
f - gedaan + laten sk siotkoers gisteren 
Limburgs Dagblad Diversen 


Nissan SUNNY Diesel '85 
pr. ƒ 5.250,-; Mitsubishi Colt 
1200 GL 4-drs. '84 vr.pr. 
ƒ 5.000,-. Tel. 045-310050. 


BMW 316 4<lrs. '86 (gas) 
wit 78.000 km; Daihatsu 
Charade DS *88 3-drs. ie 
atg. 31.000 km; Citroen BX 
1.4 77 schuifdak rood 

70.000 km Lg.sL; Opel Cor¬ 
so *87 rood 3-dre. 74.000 
km Ie eig.; Mazda 626 Se¬ 
dan 2.0 '82 veel luxe goede 
auto; Renault R 19 schuif- 
cfak 5-drs. 42.000 km 
groenmet '89; Ford Siërra 
2.0 CL Sedan luxe uitv. 
schuifdak '89. 61.000 km; 
Mercedes 250 TD personen 
'86 schuifdak luxe 5-versn. 
(fesel. Ini. Grasbroekerweg 
28, HEERLEN. Tel. 045 
7*22463. 


VW Passat CL Variant 1.QI 
met veel acc. '91; Suzuki 
Jfeep SJ 413 VJX Hard-Top 
85; Suzuki Jeep Samurai 
Softtop geel kent '89; Mit¬ 
subishi Pajero Jeep turbo 
intercooter '90; Mercedes 
190 benz. als nieuw '88; Mit¬ 
subishi Colt turbo '84; Demo 
auto: Rover 216 GSI ais 
nieuw 4.000 km '91; Rover 
111 L 3-drs. *1; Paradiso 
Vouwwagen met grote voor¬ 
tent , ƒ 1.000,-. Autobedrijf 
HAVÉ, Industriestraat 312, 
Sittard. 046-515195. 


Te k. SAAB 900 GL bwj. '81 
vr.pr. ƒ2.600,-; bmw 318 en 
316 bwj. '80, samen 
ƒ1.100,-. Maastrichters». 
1<42, Brunssum. 


Heeft voor u: Mazda 626 bwj 
'84 gas; Ford Siërra 2.0 L, 
bwj. ‘83; Nissan Bleubird 2.0 
autom. bwj. *84; Audi 80 CD 
autom. bwj. '83; Peugeot 
305 bwj. '86; Renault 5 LS 
tMj. '85; Rat Ritmo bwj. '87; 
Nissan Sunny diesel bwj. 67 
Rat Croma 2L bwj. '87; Ka¬ 
de» LS bwj. '83; BX 1400 
bwj. *87; Renault Fuego uit¬ 
bouw bwj. 61; Opel Kadett 
bwj. 61; Samba bww. 62; 
Mazda 323 bwj. 62; Toyota 
CoroSa bwj. 63; mazda 626 


Ï «j. 61; Hyundai Pony bwj. 

1; Siërra 2.0 CL bwj. 68 
lfn.st 50.000, lichte deur- 
achade. Tev. laswerk, Inmil- 
mog. Anjeüerstr 
Heerlerheide. Tel. 


231448. 


Bovag automobielbedrijf 
LEUbNAAR'S-autocentrale 
Mercedes 190 diesel wit '90; 
Opel Corsa HB 1.4i Swing 
platina '90; Kadett HB 1.3i 
5-versn. 36.000 km '89; Ka¬ 
dett HB 1.6i LS 49.800 km 
69; Kadett 1.8 Sedan LS 
34.000 km '89; Kadett HB 
2.0 GSi 130 PK wit 62.000 
km 68; Kadett HB 1.3 Club 
euro-rood ‘88; Kadett Cara¬ 
van 1.6 diesel 5-drs. rood 
'88; Kadett Caravan 1.6 die¬ 
sel 5-drs. wit '88; Kadett Ca¬ 
ravan 1.3 S LPG wit '88; Ka¬ 
dett gesloten bestel 1.3 LS 
76.000 km 67; Kadett HB 
1.3 Club euro 65.000 km 67 
Kadett HB 1.6 S nw. type 
rood '84; Kadett 1.2 SC Se¬ 
dan wit 55.000 km 67; Opel 
Ascona 1.6 S 5-drs. 65.000 
km 67; Opel Ascona 1.6 S 
Luxus 4-drs. 75.000 km '85; 
Opel Ascona 1.9 N Sedan 
60; Opel Ascona 1.6 S 82; 
Opel Vectra 1.8i GL autom. 
45.000 km '80; Opel Vectra 
1.6i GL 4-drs. bordeaux- 
roodmet '89; Opel Omega 
1.8 SV LS '89; Ford Escort 
1.4i CL magenta-roodmet. 
'91; Ford Escort 1.6 Bravo 
5-versn. '85; Ford Escort 1.1 
Laser 60.000 km '84; Ford 
Escort 1.1 Laser '83; Ford 
Siërra 2.0 Ghia Sedan 88; 
Ford Siërra 2.0 Combi Spe¬ 
cial megentardm. '89; VW 
Pok) 1300 coupé wit '87; VW 
Golf 1.6 originele GTS uitv. 
wit '85; VW Golf 1.3 wit met 
get glas, nw. model 67; VW 
Golf 1.8 div. spoilers rood 
'85; VW GoH 1.6 CL biauw- 
met '85; VW Golf 1.6 diesel 
wit 110.000 km '88; Mazda 
323 HB 1.5 met LPG 87; 
Toyota Camry 2.0 XLi met 
LPG rood met. '90; Toyota 
Corofla 1.6 XL Liftback 5-drs 
'88; Honda Civic 1.3 de Luxe 
wit 16.000 km '90; Honda 
Civic 1.5 GL 3-drs. '85; Su¬ 
zuki Swift 1.3 GS zwart 
29.500 km '91; Volvo 240 
DL met LPG wit 69; BMW 
316 zeer mooi met diverse 
extra's '80. Rek. Hoenstraat 
151, Hoensbroek. Info 045 
212091. Ook uw adres voor 


Van AMELN bv 
aan: Mazda 626 1.8 
5-drs. 69; Mazda 626 
.0 GLX coupé 69; Ford Es- 
dort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel 
ICadett 1.3 LS stationcar 68; 
Ifiat Tempra 1.6 S met LPG 
91; Rat Tipo 1.4 DGT 69; 
fiat Panda 1000 CL ie '89; 
fiat Uno 45 89; VW Polo 
$T coupé 90; Suzuki Swift 
L3 GL 66; fiat Regatta 85 
S '86; Nissan Sunny 1.6 
$LX 4-drs. 69; Lada Sama- 
fe tl '89; Lada 2t05 GL 86 
(a0a 2104 stationcar 67; 
taêa Samara Special demo 
9i; Diverse goedkope inrui- 
VW TRANSPORTER diesel 
LT 31, bwj. 67, verhoogd, 
ƒ 15.500,-; 2x VW Piek Up 
v.a. ƒ2.500,-; Fiat Ducato 
bwj. '82 LPG ƒ 3.500,-; Opel 
Combo diesel bwj. '90 
ƒ12.500,-; OPel Corsa Van 
bwj. 67 ƒ 7.000,-. Autobe¬ 
drijf Leek Schaepkens Klim¬ 
men. Keuze uit 100 occasi¬ 
ons. Tel. 04405-2896. 


RENAULT Traffic Diesel, 6- 
'88, lang, hoog, ƒ14.950,-. 
Tel. 04906-1387 _ 

VW PASSAT Diesel Station, 
grijs kent., 6-68, wit, 
ƒ 12.950,-. Tel. 04906-1387 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Fraaie LIGPLAATS in jacht¬ 
haven bij Maastricht aange¬ 
boden voor 1 é 2 jaar tegen 
kostprijs. Tel. 043-431747. 


31747. 


Te koop stalen ZEILJACHT, 
7.40 mtr, inboord diesel, 
geheel compleet, Lz.g.st 
Tel. 043-254367! 

Overijssel 


Te koop voor Suzuki Jeep 
VELGEN met banden 215x 
75x15, nauwelijk gebr., vr. 
pr. ƒ 850,-. 045-720506. 


Te k. 2 GOLFDEUREN type 
65, vr.pr. ƒ 225,-. Tel. 
04492-1045 na 12.00 uur. 


Te k. alu. vlgn. 15” 7J met 
195-50-15 banden voor alle 
FORDS. Tel. 045-726673 
na 17.00 uur. 


Te k. Ford ESCORT 1300 
bwj. '81, met zware voor¬ 
schade ind. XR3i spoiler 
achter. Vr.pr. ƒ 750,-. Tel. 
04492-1045 na 12.00 uur. 


ONDERDELEN, plaatwerk 
en tuning-onderd. zoals 
banden va. ƒ 70,-. Tel. 
04459-2920 van 8-10 uur 
en 17-20 uur. 


Motor-rijders OPGELET! 

WA- of casco-verzekering 
ind. winterstop regeling, bo- 
nus-malus bescherming en 
intemale motorpech-service 
kortingen tot 75%. Vrijbl. info 
De Jong, Assurantiën. Tel. 
045-222651. 7 Dagen in de 
week tot 21.00 uur. 


Te k. HARUEY Electra GL, 
sport, 1987, veel accessoi¬ 
res. Tel. 043-648313. 


HONDA XR 250R, 53 PK, 
'86, blok 89, Atac/syst, kent 
pr. ƒ 4.900,-. 045-244947. 


Te koop SUZUKI GS 400, 
bwj. 77, perfect, ƒ 3.250,-. 
Tel. 045-226863. 


Te k. SUZUKI DR 500, 
16.000 km, bwj. ‘86, pr. 
ƒ 3.700,-. Tel. 045-727262. 


Te k. SUZUKI 250 ER. bwj. 
'80, nw. banden en zuiger, 
ƒ 1.500,-. Tel. 044934929 
OPKNAPPERS met APK. 
BMW 320-6 78; Golf diesel 
79; Renault F6 '84, geel 
kent; Kadett B '89; Manta A 
GTE 75; Renault 9 TLE 
achterschade '82. Texaco 
Tankstation Nuth. 


Te k. Cftroën VISA II Super 
E, bvj. '82, i.pr.st, ƒ1.950,- 
Golf GTI, bwj. 79, i.g.st, 
ƒ 2.750,-. Tel. 045-429057 
na 17.00 uur. 


Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw autolij 045-411572 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 


RAPIE Stiba lid vraagt Joop¬ 
sloop- en schadeauto’s, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrede. Tel. 045-423423. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
Marxer, 045-720418. 


pil 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Te». 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
, en loopauto's, en verkoop 
betalen ƒ 500,- tot gebr. auto-onderdeien Joep 
- voor uw AUTO | Wolters. Tel. 045-411480. 
Te koop CROSSMOTOR 
Honda XR 4-takt 80cc, vr.pr. 
ƒ 1.950,-. Tel. 045-225255. 


Te koop YAMAHA XS 400, 
bwj. 65, nieuw gespoten, 
veel extra's. 045-324467. 


Te k. ONDERDELEN van 
Honda XL 600 R, prn.o.tk. 
Tel. 045-214556. 


Te k. YAMAHA XT 600 Z 
Ténéré, bwj. '88 en Givi top- 
koffer, prijs ƒ7250.-. TaL 
04750-27527. 


Te k. KAWASAKI GPZ 1000 
RX Spec. ƒ10.000,-; Ya¬ 
maha XS 750 ƒ 3.000,-. 
Grensstr. 25, Kerkrede 
Haanrade. Tel. 045462099. 


Te k. KAWASAKI 440 LTD 
bwj. 61. Tel. 045274032. 


Te k. SUZUKI bwj. 76, GT 
550, pr. ƒ3.000,-. Tel. 045 
258642. 


en PICCOLO in het Lim- 

1 Dagblad helpt u op DAIHATSU gesl. Bestel 850 
fiMf snel succes. Bel: bwj. 66, 27.000 km, i.z.g.st, 
719966. ƒ5.500.-. Tel. 045242485. 


DAF 1500 Turbo '82, geslo¬ 
ten laadbak, I. 6.30 m, laad¬ 
vermogen 8.000 kg, APK 2- 
63, vr.pr. ƒ 10250,-. Tel. 
04492-2680. 


Te k. FRITUURVERKOOP- 
WAGEN compleet ingericht 
Tel. 045-440904. 


AUTO-AMBULANCE Opel 
Bftz 6-cyt. ind. auto-trailer 
merk Calypso, techn. perf., 
ƒ 8.500,-. Tel. 045452483. 


PEUGEOT 305 diesel sta¬ 
tion, grijs kent, 11-68, 
80.000 km, ƒ10.950,-. Tel. 
049051387. 


Ford SIËRRA diesel station, 
7-’89, grijs kent, ƒ 15.950,-. 
Tel. 049051387. 


ISUZU diesel bestel, 1567, 
wil 70.000 km., ƒ 9.950,-. 
Tel. 049051387. 


PEUGEOT J5 Diesel, 564, 
120.000 km ƒ 5.950,-. Tel. 
049051387. 


PEUGEOT J5 Diesel, 11- 
68, lang, hoog, 80.000 km, 
ƒ 17.950,-. Tel. 049051387 


PEUGEOT J5 1800 Turbo 
Diesel, 590, cabine, open 
laadbak, lang, ƒ 18.000,-. 
Tel. 049051387 


MITSUBISHI L 300 diesel. 
1969, lang, ƒ14.950,-. Tel. 
049051387. 


Opel KADETT Combo be¬ 
stel. 567. wit LPG. 
ƒ 8.950,-. Tel. 049051387. 


PEUGEOT 205 XAD dteeel, 
grijs kent, 4-68, blauw, 
ƒ 12.950.-. Tel. 049051387 


BROMSCOOTER Peugeot 
SC 50. ƒ 3.995,- een parel¬ 
tje van toptechnologie, 
maak een proefrit bij Huub 
Arets, Rdr. Hoenstr. 118, 
Hoensbroek. Tel. 045 
211893. Donderdag na 
13.00 uur gesloten. 


SNORFIETS-SCOOTER 
Rapido Peugeot ƒ 3.395,- 
Luxe en comfort van het 
hoogste niveau. Kom hem 
bekijken en maak een proef¬ 
rit bij Huub Arets, Rdr. 
Hoenstr. 118, Hoensbroek. 
Tel. 045211893. Donder- 
na 13.00 uur gesloten. 


Te koop VESPA Ciao bwj. 
'91, met sterwielen, in nw.st. 
ƒ850,-. 045-461930. 


Te koop VESPA Ciao, met 
sterwielen, i.z.g.st., ƒ695,-. 
Tel. 04492-2931. 


Te koop 2x ZUNDAPP KS 
50 bwj. '84 en 78; Moun¬ 
tainbike IV2 jaar oud, met 
acc. en rockox z.g.a.n., met 
verzekering. Judeastr. 20, 
Heerierbaan. 


Diverse ATB en CITY-BI- 
KES. Racefietsen o.a. Giant 
Koga, MBK-Look '91 met 
speciale korting. Vittoria 
race-bandjes ƒ 12,50. 

Fietscomputers va. ƒ 49,-. 
Vespa Ciao aanbieding 
ƒ 1.299,-. Tweewie Ier cen¬ 
trum Jan Rekers, Hoens¬ 
broek. Kouvenderstr. 181. 
Tel. 045212537. 
Drenthe 


Te huur luxe VAKANTIE¬ 
WONING in bosrijke omg., 


Waddeneilanden 


AMELAND aan zee, Hofum, 
pinkster en enkele weken 
vrij. Leuk wit huisje met 14 
are grond. Tel. 05191-4124. 


Zeeland 


Vakantie dicht bij zee. Motel 
OASE 2-4 pers. studio's. 


Luxemburg Te koop VW 1.6 GTi MO¬ 
TORBLOK, compleet. Ko- 
ningstr. 43, Brunssum. 


Te k. 4 zeer mooie 13 inch 
SPORTVELGEN voor Ford 
Fiêsta en Escort met anti 
diefstal bouten, in nw.sL, 
ƒ 600,- en 4 13 inch orig. 
Ford wielsierdeksels, zilver, 
i.g st ƒ35,-. 0440516039. 


Te koop originele BMW 
SPORTVELGEN 5serie, 
nieuw. Tel. 045741071. 


AANHANGWAGENS en alle 
losse onderdelen. Jo Knops, 
Ryksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 045512718. 


AANHANGER afm. 2.25 x 
1.35 m. i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 675,-. Tel. 04492-4534. 


Te k. SUZUKI GS 550 
Chopper, bwj. '82, veel 
chroom, airbrush tank, vr.pr. 
ƒ 6.000,-. Tel. 0449553640 
Keerweg 8, Bochten. 


YAMAHA TT 350, bwj.69; 
Kawasaki Z 750 L4, bwj.'89, 
t.e.a.b. Tel. 044551316. 


Te k. HONDA XR 600 R, 
bwj.'88, weinig km., z.g.a.n. 
Tel. 04404-1333 


SCOOTER Honda Spacy 
125 CC, bwj. '85, pr. 
ƒ 2.500,-. Tel. 045259267. 


Te k. SUZUKI GSX 600F, 
bwj. '90, ld. rood, 9.000 km, 
ƒ 9.750,-. Tel. 045321511 


Te k. YAMAHA XS 400 bwj. 
'88, sport tourmotor, vr.pr. 
ƒ 4.750,-. Tel. 045419216. 


Te k. SUZUKI GS 1000 met 
Cardan, nw. banden, ld. 
blauw, i.z.g.st, vr.pr. 
ƒ 4.200,-. Tel. 045445093. 


Te k. YAMAHA XS 1100, z. 
g.onderh. met J.S. Kuip, kr. 
kof. radio, nwe. bnd. vr.pr. 
ƒ 7.500,-. Tel. 045313818. 


Te koop HONDA XR 600 R, 
bwj. '86, pr. ƒ 4.500,-. Tel. 
045213218. 


Te koop HONDA XR 500, 
plus gehele motor in onder¬ 
delen, samen ƒ 3.500,-. Zat 
na 15.00 uur SL Barbarastr. 
140, Heerlen. 


Vespa CIAO, bwj. '91, met 
sterwielen, in absol.nw.st., 
ƒ950,-. Tel. 045315825. 


Te k. HONDA MT-5, i.z.g.st. 
prn.o.tk., bwj. '85. Tel. 045 
455970. 


Te koop ZUNDAPP ƒ 350,-, 
tel. 045-444051. 


Dames bromfiets VESPA 
Grilk), bwj. 5’90 incl. Helm 
en verz. vr.pr. ƒ 1.475,-. 
Tel. 04457-3516. 


2e Hands FIETSEN, Tour, 
sport en race va ƒ 125,-. 
Tweewielers Feron, Schim¬ 
men. Tel. 04404-1384. 


Te koop RACEFIETS Con¬ 
corde, afgem. CampagnoJo, 
look-pedalen, 1 jaar oud, z. 
g.a.n., vr.pr. ƒ f.100,-. Tel. 
045712609. 


APRILIA AFI, bwj. '90, zeer 
mooi, pr. ƒ 3.500,-. Tel. 
045752039. 


Te k. VESPA en Puch Maxi. 
Tel. 045-422115. 


Te k. PUCH Maxi en snor- 
brommer/ bwj. '89, zeer 
mooi. Tel. 045463491. 


Te k. Vespa C1AO in nw.st. 
met verzek. pr. ƒ 675,-. Tel. 
045424793. 


Prima VESPA Ciao met 
sterwielen. Eisenhowerstr. 
15, E 
Te koop VESPA Ciao en 
snorbrommer Tel. 045 
321231. 


Te k. Puch MAXI met ster- 
wieien, KasteeHaan 2A, 
Meezenbroek-Heerlen 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045719966. 


son, demontabel, trailer, i.z. 
,St. Tel: 0449552432. 


Te k. SURFPLANK weinig 
gebruikt, vaste prijs ƒ400,-. 
Tel. 045325819. 


GIETHOORN, prachtig gel. tn !? :. 01 . 1 7 2 :J ^ :- 

appartementen in centrum Schouwen Duiveland Kerk¬ 
dorp nabij het meer. Tevens werve. mini-camping "de 
rondvaarten en botenver- STER". Ook nog enkele sei- 
huur. Tel. 052151270. zoenpl. vrij. 0111516587 


Caravans/Tenten 


Vouwwagens en Caravans 

Trigano, Scout en Combi Camp; Eriba, Gruau en Predom. 
Nu óók de Esterel VOUWCARAVAN! bij RIDDERBEKS 
Ridderbeks, Prinsenbn. 180, Koningsbosch. 047452213. 


Adria Caravan verhuur 

bij de landelijke organisatie met 31 officiële Adria dealers 

Prijzen v.a. ƒ 350,- per week 

Aan het eind van het seizoen worden de huurcaravans ver¬ 
kocht. Huurders hebben eerste keus en spec. kondïties! 
Indien u niets voelt voor huren of het aanschaffen van een 
huurcaravan, kies dan uit de omvangrijke, snel leverbare 
serie nieuwe Adria's in de showroom van de regionale 
Adria dealer. U vindt hem in de Gouden Gids of via Adria 
Caravan Promotie Nederland: 075180100. 


Caravanshow Henk Cortie BV 
Bürstner en Hobby 

Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar. 
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage 
prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914._ 


Caravan Import Feijts 

Vouwwagens: 

Alpen Kreuzer 

in drie kleuren-combinaties vanaf ƒ 5.195,- compi. met 
luifel, keuken, voortent, binnententen, tafel, rugleuningen, 
neuswiei, vaste deksel met imperiaal, reservewiel met 
beugel en optooprem. 

Tourcaravans: 

Burstner Hobby Knaus 

Diverse aanbiedingen in overjarige tourcaravans met extra 
hoge korting tot ƒ 2.000,-. 

Voortenten: 

Burstner, Brand, Getjak, tsabella, Trio. 
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade. Tel. 04492-1860. 


CHATEAU EN HOMECAR 

Ralon caravans 

verkoop, verhuur, reparatie, 
onderhoud en taxatie met 
persoonlijke service voor 
meer kwaliteit bekijk, 
vergelijk en kom dan even 
bij ons voortë 
Brom meten 58 A, GeuHe. 
Tel. 043-645079. 


Sta-Caravans 

Alleen de beste merken 
nieuw en gebruikt, grootste 
sortering tegen de laagste 
prijs, ook chalets. Transp. uit 
eigen beheer. De Bergjes, 
caravans Schaapsbrug 2a, 
Tel. 047465079 3x Suzuki INTRUDER 1400 
bwj. '87, 2x '91; lx 700 66. 
Tel. 0497615307. 


Te k. H.D. Shavei-head 
Soft-tale, prn.o.tk. Tel. 
045-455380 na 14 uur. 


HONDA CX 500 Twin, wa¬ 
terkoeling en cardan met 
Krauser kotterset, 26.000 
km, in perf. st, pr. ƒ 3.900,-. 
tel. 045741723. 


Zwarte CHOPPER Yamaha 
firago XV 920, 1982, 7.000 
mis. cardan, nwe. bnd. zwart 
HONDA XL 250 RF, bwj. '86 ƒ5.900,-; Lage chopper, 
rood, ƒ 4.800,-, i.z.g.st Honda CMX 450 Rebel, 
19.000 km. Tel. 045426959 '86, ƒ 6.500,-. 043-477091. 


. : : ' ' 


AANBIEDINGEN: K.H.S. A.T.B. fietsen m. Shimano Deore 
van ƒ 1.529,- voor ƒ 1.199,- 
Kwalrteits trommelrem-fietsen vanaf ƒ 599,-. 

Ruime keus in Vespa Snor- en bromfietsen. 

Jos Renkens, Tweewielers 

Dorpstraat 204, Brunssum. Tel. 045251225. 


Te k. grote HERENFIETS 
en kleine racefiets. Tel. 045 
252523. 


Te koop SPARTAMED, kl. 
rosé, bwj. '87, prijs ƒ850,-. 
Tel. 045727262. 


CARAVANSTALLING in 
Heerien vanaf ƒ 200,-. Ver¬ 
hard, afgesloten en bewaakt 
Tel. 0632.11722307. 


Uw vakantie begint bij BAR- 
TÊLS Caravaning Import. 
Wij openen de deur van on¬ 
ze nieuwe winkel, en dat 
merkt U. Alko-stab. of SSK- 
kop. van ƒ 575,- nu ƒ 460,-; 
TV-anterme van ƒ107,- nu 
ƒ 65,-; Aerotex 2Vz mtr. 
breed van ƒ 34,50 nu 
ƒ 29.50; Tenten Dorema/ 
Brands/lsabeNa/Mehter; Pkn. 
5.000 caravan accessoires 
voor lage prijzen. Bartels 
Caravaning, Hommerterweg 
256, Amstenrade/Hoens- 
broek. Do. koopavond. 


Uw vakantie begint bij 
BARTELS Carevarming 
Import, Limburgs grootste 
ANWB Bondsvemuurder 
van tourcaravans, vanaf 
ƒ 325,- p/wk., ind. verz. en 
voortent. In onze shop pkn. 
5.000 caravan accessoires. 
Bartels Carevanning Import, 
Hommerterweg 256, 

Amstenrade/Hoensbroek. 
04492-1870. Do koopavond 


CHATEAU Caravan. Het. 
klinkt Frans, maar het is o zo 
Nederlands. Dealerinfo: 
0495692899. _ 

Te k. 4-5 pers. caravan 
CHATEAU Touring 390 78. 
Lz.g.st Tel. 045750669. 

ADRIA 450 TD, 56-pers. 
bwj. april '89 pr.n.o.Lk. Ca¬ 
ravanstalling Jacobs, Hom¬ 
merterweg 278 Amstenrade. 
Tel. 04492-2942. 


TABBERT Comtesse 630 
tour-stacaravan, 1989, in 
nw.st., aparte slpk., nw.prijs 
ƒ 39.000,-. vrpr ƒ23.000,-. 
EvL met goedkope jaar- 
plaats. Te bez. zat.- en zo. 
middag 21 en 22 mrt op 
camping Bergzicht te Teu- 
ven bij Stenaken. 


Te koop KIP caravan 5 
pers., i.g.st., ƒ1.500,-. 
04492-2082. 


WP OeLux», 5-pers. kachel. 
Ijskast, voortent, bwj. '80, 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-321057. 


STACARAVAN 7x3 mtr. 7- 
pers. met voortent, compi. 
inger. ƒ 5.500,- 045727193 


Te koop Lz.g.st. TOURCA¬ 
RAVAN Homecar 360, ind. 
alle toebehoren, vr.pr. 
6.500,-. Tel. 04404-2527. 


ZeUen/Boten/Surfen 


Te k. grote RUBBERBOOT Te k. rubber/pol. BOOT, 
4 mtr., i.nw.st., pr. ƒ 1.000,-. 1988, 4.20m. 40 pk. John- 
Tel. 045729043. son. demontabel, trailer, ix 


Uw vakantie begint bij BAR¬ 
TELS Caravaning «Import. 
Licht gewicht Caraveiair ca¬ 
ravans, 4m opbouw ind. 
koelkast vanaf 475 kg. Bar¬ 
tels Caravaning .Importeur 
van LMC Munsterland/ Spri- 
te/Predom en Caraveiair 
Tev. plm. 60 inruü vouww. 
en tourcaravans voorradig. 
Het adres voor onderhoud 
en reparatie. Werkplaats 
met gespecialiseerde appa¬ 
ratuur o.a. remmentestbank 
enz. Schade herstel aan alle 
merken. Caravan accessoi¬ 
res shop met plm. 5.000 ar¬ 
tikelen. Bartels Caravaning 
Import. Hommerterweg 256, 
Amstenrade Hoensbroek. 
04492-1870. Do koopavond 


Huren is goedkoper!! Fa 
Stiphout, verhuur van luxe 
2-5-oers. nieuwe TOUR¬ 
CARAVANS. Voor info/fol¬ 
der 0475631698. 


Te koop chatet/CARAVAN 
met aanbouw, toilet en dou¬ 
che, op camping in België, 
omg. Vaals, warm en koud 
str. water, mooie staanpl. 
Tel. 046434229. 


De Okte CARAVAN bv Sit¬ 
tard. Uw adres voor .een 
Wük-Beyeriand of. Award 
tour caravan. Voorkom te¬ 
leurstelling als u een fijne 
vakantie wüt beleven in een 
Béyertand Sprinter-Vitesse- 
Quartz Award of Wilk Cara¬ 
van (nu reeds diverse inde¬ 
lingen uitverkocht). Tevens 
verhuur van nieuwe cara¬ 
vans en vouwwagens. Een 
uitgebreide onderdelen en 
accessoires shop met diver¬ 
se interessante aanbiedin¬ 
gen. Voor service en kwali¬ 
teit is uw adres Dr. Notens- 
laan 141, ind. park nrd. Sit¬ 
tard. Tel. 046513634. 


Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m 
'92. Tel. 046621474. 


Te k. BURSTNER City 480 
TS. toiletruimte, voortent, 
1988. Tel. 0449654390. 


Te k. CARAVAN Kip 510 KL 
1977, koelk. kachel, wasr. S. 
S.K. stabil. Tel. 045315553 


CARAVAN Adria Forma 470 
bwj. 1991, compi. met luifel 
en voortent 046741015. 


TABBERT Comtesse 590, 
bwj. ‘88, m. bung.voort. Alte 
toebeh. 04406-42768. 


2-6pers TABBERT 380, 
660 kg. i.z.g.st Tel. 046 
521763. 


Caravan DE REU, 4-pers. 
kachel, koelkast enz. nwe. 
voortent, nw.st ƒ 2.750,-. 
Tel. 046755428. 


Te k. HOBBY Luxe 420 TM, 
bwj. '90, vaste w.c. nwe. 
Brand voort. 0449654664. 


Te k. LANDER 340. met alle 
toebeh. moet gezien worden 
Tel. 044961655. 


ë koop gevraagd caravans 
pe ADRIA vanaf bwj. ‘85. 
el. 045420330. 


Te koop TABBERT caravan, 
bwj. 75, 5-pers., pr. 
ƒ 1.500,-. Tei. 045416779. 


Campers 


Te h. 4-6 pers. nieuwe 
KAMPEERAUTO'S va 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vrij. 045 
216476 b.g.g. 04492-3311. 


Te h. CAMPERS van DM 
80,- tot DM 300,-, 6 ver¬ 
schillende modellen ter be¬ 
schikking Lux-Mobil. Tel. 
094624073087 of 0946 
245143430. 


Te huur nieuwe LAIKA- 
CAMPERS BeBo-Retsemo- 
bile. Tel. 0949/2406/62414. 


Orig. VW WESTFALIA, hef- 
slaapdak, koelk., kookpl., 
wasb., verw., ind. inventaris 
ixg.st, ƒ 6.500,-. Kruis- 
. 60, Brunssum. 


Te huur 4-pers CARAVAN 
6000 Bfr per week, alles ind. 
op camping Vaüée de L’Our. 
Untereisenoach te Luxem¬ 
burg. Nederlands beheer. 
Tel. 0635291486. 


Spanje 


Tossa de Mar 

Spanje 80 km v. Barceiona 
te huur luxe appartement 
met zwembad en zeezicht 
Te». 046620222. 


LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur te 
WilwerwHtz.ini. 045-410071 


Frankrijk 


Te h. in Z-FRANKRUK sta¬ 
caravan en bungalow, op 
camping 5 km van zee. 
Zwembad, tennisbaan. Ned. 
beh. Voor/naseizoen ƒ 295,- 
p.w. Tel. 0440641118. 


SALASC Languedoc te h. bij 
Lac du Salagou, 6 persoons 
villa met zwembad. Bellen 
na 18.00 uur 04752-2082. 


(HutoMfefeft 


Dierenbescherming Sittard e.o. 

zoekt goed tehuis voor: 

Cindy, Mechetee herder van 4 Y 2 jr. teef, goed karakter; 

Mechelse herder, teef 7 jr. liefst voor buiten. 
Yorkshire-terriër, reu 3 jr. en aantal bastaardpuppies. 
Denkt u dat u geschikt bent voor een van deze honden, 
bel voor ini.: tel.nrs.: 0449651955 of 0449659047. 


Te k. aangeb. jonge GREY- 
HOUND, 7 mnd. oud, kl. 
zwart, ƒ 125,-. 045-420973. 


Te k. VUVERVISSEN, eigen 
kweek, ma t/m vrij 17.36 
19.30, za/zo 10.0617.00u. 
Luiperbeekstr. 21, Weu- 
stenrade/Voerendaal. 


Zaterdag 21 maart 1992 % Pagin^ 


Moe van het lange wachten? 
Examen vrees? 

Bel snel voor een SPOEDRUBEWUS op de Ned. 
(alle cat.) Nu kan het nog! Iedere Zondag spreekutf 
Hotel Stadion Geleen 15.00 -17.00. Caribbean-Sum 
Tel. 046212251. _ 


Uw RUBEWUS op Saba in WUS A&C ÜflT 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vradit- ƒ 6500,- all in, 
auto en aanhangwagen. Inl. «. «/» oj fjnanc. 
04750-32428. “oS^rtSfe 


m Bobtailpups 

met stamboom. Inl. Piëta 
Janssen 04747-2910. 


Handtamme en pratende 
PAPEGAAIEN, ook baby's. 
Ariane, Bleijerheidestr. 10 
Kerkrade. Tel. 045351340. 
Inruil voor kweek mogelijk. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. AHe hoenders, 
hof citeren. Klein America 
Ache»(B) 0632-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alte jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KJ .America, Th.Watsonln 34 
AcheKB). 063211644489 
Zond. open maand, gesl. 


Te koop PUPS Yorkshire- 
terriërs. Musketruwe 67C, 
Maastricht Tel. 046476143 
Of 479190. 


HONDENSCHOOL Leym- 
bourgh start weer met 
nieuwe gehoorzaamheids- 
cursussen voor u en uw 
hond. Info/tev. aanmeidings- 
avond op woensdag 25 
maart, aanv. 20.00 uur, in 
Manege ’t Edele Ros te 
Genhout, gem. Beek. Voor 
telinfo 046649519. 


Te k. JACK-RUSSELPUPS, 
2- en 6kleur, ingeënt en 
ontwormd. 0497642524. 


Te k. gevr. PAPEGAAIEN. 
Tel. 0632.11715340. 


Te k. minipaardje, hengst en 
MERRIE, bijna 1 jr. oud, 
bruin en vos. Geleenstr. 6, 
M oeteen. 046-521522. 


Te k. prachtige GOLDEN 
RETRIEVERPUPS, met pri¬ 
ma stamboom, en schrift, 
gar. Tel. 04138-73284; 


GOLDEN Te k. blonde BOUVIER- 
PUPS ingeënt en ontw., pr. 
ƒ 500,-. Tegen pensionkos¬ 
ten af te halen Bouvierpup 4 
mnd. oud. Ini. 047461291. 


Te k. jonge LEGKIPPEN, 
voer- drinkbak, broedmach. 
enz. Henk Ptoemen, Broek- 
huizenstr. 538, Rimburg. 
045320229. Ma. gesloten. ; 


LEGKIPPEN, VOGELS: ruim 120 verschil¬ 
lende soorten o.a. Zwartkop 
Sysjes, Masker Goudvinken, 
Li|sters, Clun. Dwergkwar- 
teis enz. Dierenspeciaalz. 
Jos Leblanc, Heisterberg 21 
Hoensbroek. 045212876. 


VUVERVISSEN: grote sor¬ 
tering. Dierenspeciaalz. Jos 
Leblanc. Tel. 045212876. 


Goed tehuis gezocht voor 
cocker SPANIËL (teef) kleur 
zwart met paspoort en alle 
inentingen. 045224905._ 


Te koop oudere DWERG¬ 
POEDELS, tel. 04756 
16590. 


Te k. zwarte, witte en grijze 
DWERGPOEDELS met 
stamboom, tel.0475616590 


Te k. BERNER-SENNEN 
pups en Dalmatische pups 
met stamb. Tel. 088662483 


HONDENKENNEL 6x 2 mtr. 
nachthok 2x2 mtr. van 
ƒ 3.400,- voor ƒ 2.500,-. 
Tel. 045462167. 


AQUARIUM met eik. omb. 
compi. ind. planten en vis¬ 
sen oa. 4 discus kopp., in- 
geb biofilt., tot. afm. 155x 
50x110, vr.pr. ƒ450,-. 045 
325658. 


Te k. Duitse DOGGEN¬ 
PUPS, 4 wit/zwart gevl. har¬ 
lekijn, 2 zwarte manteldog- 
gen, kamp.afst. met Pasen 
10 wkn. Tel. 046526290. 


Wcx)nt u in Limburg 

en zoekt u een partner? Nederlands grootste retefiebi* 0 
geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze ? , 
U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medeweri®* 
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170 
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045215481 
Roermond, mevr. Cremer: 0475610554 
Weert, mevr. Janssen: 0495636337 

Stichting Date 

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburQ:— 


Geef die ander de kans om jou te 
ontmoeten 

Bij Stichting Mens en Relatie vindt 70% van de 
ingeschrevenen binnen het jaar een levenspar tner^ 
Onze deskundig opgeleide consu lentes willen u gmw 
meer vertellen over onze werkwijze. 

Heerlen e.o.: 045726539 mevr. Luchtman 
Roermond e.o.: 0475615534 mevr. Nabarro 

STG. MENS EN RELATIE 

Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief 


Partner Consul 

Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost NedefWN 
voor bet Ac»d., HBO en goed MBO-niveau. -•? 


U hebt het druk, fyne vrienden en interessante hot**** | 
maar U mist die ene partner in Uw leven. cl 

Informatie 

Mw. Schiks 043-255448 
Postbus 272, 6200 AG Maastricht 


Iedere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets 
publiek, vanaf 21.00 uur. 

vanaf 25 maart a.s. 
ook ’s woensdags geopend 

Maartdag en woensdag 10 consumptiebonnen ƒ 1 

Bar Dancing De Fontein 

. Schandelertxxxd 7, to. Kerk Meezenbroek Heertert, 


Homo/lesbisch... en op zoek 
naar een relatie: 

Idemdito 

Stg. Alternatieve Relatie¬ 
vorming, Lange Geer 44, 
Delft, 015136631. Erkend 
door Raad van Toezicht. & 


Aids infolijn 

Bel gratis 


STsraatfj 

T. k GOLDEN RETRIEVER¬ 
PUPS met stamb., ingeënt 
en ontw. Tel. 04241-1549. 


Van zwarte middenslag 
SCHNAUZER, met stam¬ 
boom, ingeënt en ontwormd, 
reetjes. Tel. 04132-73714. 


Kennel v. Dackelhaus biedt 
aan: langharige TECKELS, 
9 weken met stamboom enz 
ƒ 395,-. Tel. 046515951. 


Te koop jonge JACHT 1 
HONDJES, Springer spaniël 
6 wkn. oud, ingeënt en ont¬ 
wormd, van bejaarde ouders 
Te». 0476672481. 


Stichting recreatief honden- 
centrem de Beemden houdt 
op maandag 30 maart a.s. 
om 20.00 uur in het Trefcen¬ 
trum Kunderhoes te Voe- 
rendaal een film/discussie¬ 
avond over onze hond. De 
avond wordt verzorgd door 
MARTIN GAUS Bekend van 
dé TV-serte: Dierenmanie¬ 
ren. Entree: ƒ 5,-. Zaalver- 
koop v.a. 19.00 uur. Tel. 
044563935044562488/ 
045241610. , 


Te k. gevraagd E-PONY'S 
hoogte 1.50 - 1.58. Te». 
044951590 Of 1017. 


Te k. GOLDEN-RETRIE- 
VERPUPS met stamb., ge¬ 
tal en ontw.: 0413672097. 


verpup met stamb., ontw. en 
ingeënt. Tel. 04764-1540. 


Te koop PUPS van Hetde- 
wachtels, Colie’s, Golden 
Retrievers, Maltezers en 
Poedels. Tel. 0495691851 
(bij Weert) 


Tamme, sprekende en baby 
Ara's, KAKATOES, grijze en 
groene papegaaien en beo’s 
Jonge Amazones nu ƒ 500,- 
Met gar. Tevens inruil en in¬ 
koop. Tel. 046375359. 


Te koop jonge HERDERS 
en kan^s hondje. Tel. 045 
321231. 


Witte en bonte PAUWEN, 
patrijzen, soorte krielen en 
broedeieren. 045-752457. Te k. jonge Golden RE¬ 
TRIEVERS, ƒ500,-, ingeënt 
en ontwormd, met stam¬ 
boom, van de boerderij. Tel. 
0413672343. 


Golden RE- 


Te k. ROTTWEILER, 6 wkn. 
ingeent en ontwormd. Tel. 
045231827. 


Goed tehuis gezocht voor 
Mechelse HERDER, teef. 
ca 4 jaar oud, actief en 
goed gehoorzaam. Tel. 


Te huur 56 pers. CAM¬ 
PERS v.a. ƒ1.100,- p.wk. 
Erkens Elsloo, 046371925. 


CAMPER Ford Transit die¬ 
sel, bovenslaper met fa- 
brieks-opbouw, bwj. ‘85, i.z. 
g.sL, { 19.500,-. Autobedr. 
Loek Schaepkens Klimmen. 
Keuze uit 100 occasions. 
Tei. 044052896. 


VW LT 35, bwj. 78, benz. 2 
votw. 2 kind. alkoof, omge¬ 
bouwd '87, als nieuw, 
ƒ 12.500,-. Berkenstr. 10, 
Brunssum. Tel. 045253557 


België 


Te k. Mech. HERDER pups, 
goede afstamming. Eggein. 
11, Brunssum. 045272534. 


Te k. Golden-Retriever 
PUPS met prima stamboom, 
ingeënt en ontwormd. Tel. 
0413674218. 


Te k. jonge middenslag 
SCHNAUZERS. peper en 
zout, goed afstamming, va¬ 
der africhting IPO 3 GG 1, 
Schoonbroodt, Kluisstr. 45, 
Doenrade. Tel. 04492-1255. 


COLLIES. 


Tekenen en schilderen in 

de Provence 

Zuid-Frankrijk juni '92 
in de omgeving van Artes 
Voor informatie 
Hubert Bour, 045714546. 


Spaanse les 

Voor beginners, gevorder¬ 
den en conversatie. In 
groepjes of individueel. 
Tel. 045418971. 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alte 
chauffeurediploma'8. 045 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Start zaterdagcursus enauf- 
feursdiploma 266'92. 


HuifvbegetekJing/byies in 
zes TALEN door ervaren 
docent. 045-317161. _ 

CHAUFFEURSOPLEIDING 
CCV-B, startdatum 2606 
'92, vakkundige leerkrach- 


h-,t» Q6i Q 

Maand, t/m Aflijd. 
van 14.00 tot 22.00 uur. 


Nette JONGEMAN 37 jr., 
lichte handicap zoekt voor 
intiem contact, leuke vrien¬ 
din 25 tot 40 jr : Br.o.nr. 
B-0598, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Man, begin 40, 1.70m, wat 
vertogen en vooral wat ei¬ 
genzinnig, goede maat¬ 
schap. positie (ac.), zoekt 
kennismaking met jonge 
VROUW (tot 35 j.) van goed 
niveau, een opgewekt ka¬ 
rakter alsmede een enigs¬ 
zins donker uiteriijk. Doei: 
huwelijk en gezin. Br.o.nr. 
B-0905, L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


ALLEENSTAANDEN: 
Werkgroep ’t GuKks-Hoes, 
Hoek Agricolastr. Ophoven 
1 Sittard, organiseert tedere 
zondag een dans- en con- 
tactavond. Bewijs verplicht, 
Inl. 046747962 


Weduwnaar 55 jaar, 1.72, 
gepens., HBO, wil via deze 
onsymp. weg in contact ko¬ 
men met beslist lieve, kar. 
volte goed uitziende alteen- 
st. VROUW tot plm. 50 jr. 
om samen een relatie aan te 
gaan. Reacties graag met 
recente toto o.e.r. (geen rel. 
buro’s). Br.o.nr. 61075 
LD., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. 


Jonge gesch. vrouw, 43 jr, 
zkt KENNISMAKING met 


J. vrouw, 30 jaar 
VRIENDIN om gezeüifl 
winketen, uit te eten, sp 
vakantie enz. List. 
Heerien. Br.o.nr. • 

LD. Postbus 2610, 6401 
Heerlen. 


Leuke jonge man (58) 
een leuke VRIENDIN- j* 
nr. 61097, LD. Po 6 ® 
2610, 6401 DP Heerlen. 


Man, 52 jaar, vaste 
zkt. contact met SP 0 * 1 
eerlijke VROUW voor 
leuke relatie. Br 
61102, LD, Postbus * 
OCHeften. 
Nette R.K. heer, 57 K-. 
nette VROUW voor ' 
relatie, tussen 50-60 
Br.o.nr. 61103, LD, 
bus 2610, 6401 DC f 


Iedere zaterdag en 
dans en contactavond 
boven de 30 jr. in de k 
bar (DJ Richard). LA 
LET, Komeetstr. 
Brunssum. Tel. 045211 


Man, 43 jr. zoekt 
king met VROUW, voor 
opbouwen van een 


Jongen 21 jr. zkL 
MEISJE voor evt rel. H* 
van wandelen en ga 
uit. Br.o.nr. 61106 
Pb. 2610, 6401 DC 


NJ.M. 28 jaar, donkar. 
seljjk, zacht karakter, 
kennism. met vrouw 
jr., 1 kind geen tx 
voor vaste relatie. Br- 
foto. Br.o.nr. 61090 
Postbus 2610, 6401 
Heerlen. 


te- t met veel privecy. Tel. wat VERKOPEN? Adver- 
0593622141 na 18.00 u. teer via: 045719966. 


Te koop KIP Caravan (rood- 
band), 3.90 m, bwj. 77, met 
kachel, koelkast reserve- STACARAVAN te huur voor 
wiel en voortent pr. 4-6-pers. v.a ƒ250,- p.wk. 
ƒ 3.000,-. Tel. 045316868. Tel 045210225. 
BRIAROPUPS te koop met 
stamb. van kampioenaf- 
stamming, schrift, gar. Tel. 
04752-1885. 


Te k. weg. allergie, tegen ld. 
verg. 2 Schotse COLLIE S, 
reu 7 jr. en teef 5 jr. Tel. 
045317293 Of 318649. 


Te k. laagberuge JACK- 
RUSSEL Terriërpups ing. en 
ontw. Tel. 0499673811. 


Te k. Sthaforse BULL-TER- 
R1ËRPUPS, ouders aanw., 
met stamboom. 043-616375 


BOOMERS te koop, groot 
én klein soort Tel 045 
214859. 


mog. Verkeersschool Amol 
dussen, Hoogstraat 201, 
Landgraaf. Tel. 045311631 


Haal uw rijbewijs voor auto 
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn. 
motor in 8 dgn. of 3 wkn. 
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn 
met aanhangwagen in 10 
dgn. of 10 wkn. Tevens 
theortoopt. A-B C-D en alle 
chauffeursdiptoma's. Duur: 
plusm. 8 wkn. voor inl. Bo- 
vag-erk. verkeersschool 
Theo v. Bentum 045 
217487 in Hoenstxoek. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via:-045719966. 


nette eerlijke man tot 45 jr. 
Geen uitgaanstype. Br.o.nr. 
61076, LD., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Nette huiselijke, zorgzame, 
Heve MAN. 42 jr, is attent en 
houdt van gezellige sfeer in 
huis, z.k.m. eenv. nette, 
romantische vrouw voor 'n 
betrouwbare relatie. Geen 
bartype. Die vrouw die zich 
hiertoe aangetr. voelt schrijf 
dan een briefje met foto en 
tel.nr. o. nr. 61077, LD., 
Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. 


Man/man. Als je jaren sa¬ 
men bent (20 jr.) en het is 
goed, houdt het je niet bezig 
dat aUes anders kan wor¬ 
den. En dan gebeurt het 
toch. Inmiddels heb ik het 
•jevoel dingen weer in even¬ 
wicht te hebben. Een ver¬ 
trouwd contact met iemand 
vanaf begin 40, ik zou het 
heel prettig vinden. Graag 
bepaald niveau en gevoel 
voor cultuur. Br.o.nr. 61085 
LD., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. 


Goed uitziende weduwe, 61 
jr., HBO-niv., zoekt VRIEND 
Br.o.nr. 61086, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


KARIN die schreef op nr. 
B-0550 graag afspr. 31 
maart 20.00 uur bij H5. 


Eenvoudige, gewone man, 
52 jaar, zoekt contact met 
dito dame op basis van een 
LAT. RELATIE. Geen 
avontuur. Wal daar verder 
uit groeft, dat lossen we sa¬ 
men wel op. Br.o.nr. 61099 
LD. Postbus 2610, 6401 DC 


Te k. zeer mooie T 
KINDERSPORTWAGEN, 
wit/rose, pr.n.o.t.k. Tev. 
ne wandelwagen m. ■- 
bak en kinderbox ( 
ëiken) samen ƒ 125,-. 
252426. 


Bestaande PARKETVL 
REN: schuren, borstelen 
verzegelen. Gratis 
Tel. 0457 


Hans LIPS voor timnw£ 
dak en zinkwerk met ge*S 
tie. Vraag vrijbl. adw^ 
offerte. Bel 045453818. 


NEW LOOK BV Scha® 
berg. Gevelreiniging, JrL 
kappen, voegen, steigert^ 
huur. Tel. 045312154 *■ 
045-312709. 

STOELMATTERU vem. fJJ 
ten en biezen stoelen 
gar. Bel. 045418820. ^ 

Riet- en BIEZENSTOEL0J 
repareren ƒ50,- P- j*f-J 
antie. Tel. 043-435761 


Ervaren vakman biedt 
aan voor straatwerk o.a. 
ritten, sierbestrating, 
voor Uw gehele tutoaanW 
zeer SCHERPE prg*** 
Gratis offerte. 045-323175 ^. 

Voor al uw tuin- en S»EP‘ 

BESTRATING6WERK- _ 

ZAAMHEDEN, tev. ontww Eiken Keukens | 
2.70 cm. 4 kleuren, ind- fl P^ v 
AKTIEPRUS: ƒ 4.600,-. 
VOSSEN KEUKENS 
Eikendefweg_77. 

Tel. 045717555^- 


KWAüTEITSKEUKEf^.. 
topkwaliteit voor een nomr. 
Ie prijs. R/J Handeteorg: 
neming, Steftionsto ~ 
Nuth. Tel. 045242602. 
Hmburgs dagblad puzzel Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 11 


Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie 
PUZZEL NUMMER 16 tim , 


mi 


Ï5 


I 

m 


PER GIRO OF BANK: 

Schrijf de oplossing op een giro/bank-overschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,-ovër naar: . 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant vande briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing 
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke- 
rjng plakt u tenminste ƒ 3,* aan postzegels bij. U 
stuurt de briefkaart naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 


v Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar dp beschik- 
: baar getelde pryzen moet per giro of/bank ten minste drie 
gulden dtjn overgemaakt of op de Mefkaart haast hd ge- 
! wone porto ten minste drieguldenextra aan gpld ige poetze- 
fjlpsds zijn bijgeplakt. U mag 1 zoveel dplossmgen ytzendeb'als 
f-tf wfll Hoe mew inzendingen,, hoé meer‘kansen op^jéfeh 
prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen 
van deze Puzzelactie. Iedereen kan meedoen, u hoeft dus 
geen abonnee te zijn. ileëewerkers van Uitgeyersmaat> 
schappij Limburgs Dagblad B.V; mogen méepuzzden; 
b, maar komen niet in aanmerking vOor hot winnen van een 
prijs. Per giro deelnemen te bet voordeligst, aangeziën dit 
t geen extra (porto)kosten met zich meebrengt. Het overge- 
k maakte bedrag komt geheel ten^goede van de Puzzelactie. 
' fi Van de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet 
; ; een gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen 
f en de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A. 
t Muijters te Heerlen die ook de prjjstrekkingen verricht. Horizontaal: 1. bevel; 4; walvisgeweer; 9. betaalplaats; 12. familielid; 14. grappig dier, 
15. mineraal; 17. iedereen; 18. plaats in Noord-Brabant; 19. onderricht; 20. knekel 22. 
vfegetei; 23. op grote afstand; 24. oorzaak; 26. roodacht»g;28. insekt; 29. deemoedig; 
31. lichte buiging; 33. oosterlqngtè; 34. woede; 35. bloembed; 37. rheniüm; 38. echtge¬ 
noot; 39. bloem; 40. meetstok; 42. gevleugelde geest in het Perzische volksgeloof; 44. 
korf; 45. Frans lidwoord; 46. deel van de mond; 48. antwoord op een enquête; 50., schil; 
51. spoedig; 53. naaigerei; 54, zeehond; 56. kloosteroverste; 58. mannelijk schaap; 59. 
vttegengaas; 61. kleine gouden schotel; 63. tuingereedschap; 65. nobele; 66. Euro¬ 
peaan; 68. Arabisch vorst; keukengerei; 70. sterke kromming; 71. ,een zekere. 

Verticaal: 1. paar; 2. hoéveelheld; 3. korte sok; 4. schor; 5. rondhout; 6, boeddhistische 
temppl; 7. voorzetsel; 8. middag;.9. Zwitserse provincie; 10. piert, ovalen vat; 1i. grote 
houten hamer; 13. zwak; 16. vrucht; 20. verzoek; 21. heuvel; 23. gevuld;'24. een land 
besturen; 25. geen enkel persoon; 27. Engelse titel; 28. voorbeeld; 29. dichterbij; 30. af¬ 
scheiding tussen twee landen; 32. mannetjesputter; 34. snel; 36. paardje; 41. deksel; 43. 
rivier In Duitsland; 44. stof Van Hout;' 45] fcpelemaag; 47. spréken; 49. tevredenstellen; 
50. toegekand part; 52. bijbelse figuur; '54. faam; 55. onderhuids vet; 57. mijt; 59. deel 
vande voet; 60. slee; 62. óravin van Hottend; 64. talwoord; 66. lager onderwijs; 67. te 
koop. . 


Ki' 


I 


Oplossing puzzel nr. 16 

Ze$MMV • • j? %.} y- ; • ,• t.- v < - „ V..!*: 


Doe mee en 
steun de 
goede doelen 

20 weken lang publiceren wij 
op zaterdag een puzzel 
waaraan u kunt deelnemen eni 
een kans maakt op de j 

wekelijkse geldprijzen en de 
hoofdprijs van ƒ 5000,- 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs 
Instituut voor ‘ 
Wnderrevalidatie 
’Franciscusoörd’ te 
Valkenburg en 25% van de 
opbrengst is bestemd voor de! 
Stichting Jo Hansenprijs te 
Meerssen t AOOO;^ 
ee Qfe^> 

'Jon Js 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u, 
tijdens kantooruren ; 
telefonisch terecht onder 
nummer 045 - 739911. 


Voor het kansspel van deze puzzelactie 
heeft de staatssecretaris van Justitie op 
2 december 1991 aan het bestuur van het 
Limburgs Instituut voor KinderrevaU- 
datie ’Tranciscusoord” te Valkenburg 
vergunning verleend onder lupnOrr 
L.0.91W13S/18&91. 


O® 
•\60 


fjoo?* 


E>0 r 
4 .70 - 36 - 40 - 24 achter. 


* • ‘ . i ..»- , *•* 


U feest dan een woord, dat tevens de óplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord niet alleen ópsturen, maar ook 
goed bewaren, samen met hét nummer van de puzzel, want u hebt dit nog nodig aan het einde van: onze uit 20 ronden 
Be&aande puzzelactie. 


Bewaar daarom ALLE oplossingen! 

De oplossing van puzzel 16 moet vddr 2 april 1992 in ons haalt zijn. 


Prijswinnaars 

uzzel no. 14 


• prijs, f 1000,. 

>.M. Bruis 
hoofdstraat 66a 
-4033 BK Schimmert 


Mevr. A. Smeets 


9373 KW landgraaf 

J* prijs ƒ150,- 

ram. Wfnteraelwn-Rozenboom 
ftemersdelweg 12 
6336 TD Hulsberg 

prijs ƒ100,- 


Rüitersstraat 19 
6371 GP Landgraaf 

Se prijs ƒ 56, 1 
M.F.H. Eichhorst 
Opscheumer 1 
0311 AV Ransdaal 


VS- 


Oude Landgraaf 73 
6373 BH Landgraaf 

?e prijs ƒ 50,- 
vMevr. S. Geelen 
Schlestraat 3 
6413 XM Heerlen 

f« prijs ƒ80,- 

ram, Roberts-Bougie 


iEEMmrfe 


JJ Oirsbeek 

Oe prijs ƒ i50i- 
Mevr. V. Mouten 
% de Beek 12 
0367 AW Voerendaal 

We Prijs ƒ 50,- • ;s' 

S ’lfi - 1 %f 


0446 SN Bhmssum 
SCHIMMERT ~ De opmer¬ 
king, dié Pierre Bruis, uit 
Schimmett enige wekèp gele¬ 
den tegen zijp vrouw maakte: 
„Mia Vrij staan nog steeds niet 
in dé krant”, is inmiddelsach¬ 
terhaald. Het voorgevóel dat er 
ieté stónd te .gebeuren te uitge- 
kefmén. „Jk denk altijd; als ik, 
de foto van de prijswinnaar in 
de krant zie staan: dat te weer 
goéd terechtgekomen, want 
^dat vind ik" belangrijk.' Dat ons 
dit hu overkomt had ik Wel ge*, 
jfoopt maar nooit gedacht”, 

; yertelt Mia. Ze is duidelijk van 


de; Kamt en weet nauwelijks 
wat ze moet zeggen. ' 


Pierre Bruis is al geruime tijd 
met pensioen. Als voormalig 

werknemer van DSM - geniet 

hij nu van zijn vrije tijd. Het 
echtpaar Bruis doet al jaren 
me» aan de Limburgs-D.ag- 
bladpuzzel. En nu eindelijk, pp 
het feest Van Sint Joep notabe- 
he, staat het Limburgs Dag¬ 
blad op de stoep, in de persoon 
van Karei van Knippenberg, 
hóófd PR en Promotie, met de # Het echtpaar Bruis met vier britifjes van tweehonderdvïjftig guldenvoor de vief klein¬ 
kinderen. Poto: FRANS RADE. 


hoofdprijs van puzzel nummer 
' 14. ■ 

Meneer Bruis vertelt ons dat 
hij méér dan 45 jaar verbondèn 
is geweest aan het schoolbe¬ 
stuur van de mavo in Schim¬ 
mert, ;HÜ betreurt het uiterma¬ 
te dal., de school door gebrek 
apn leerlinten'moet gaan slui¬ 
ten. BéhalVè de mavo heeft 
oVerigeiié óók het kerkbestuur 
jsrenbng van de dienstén Van 
de hé«r Bruis gebruik kunnen 
maken. 


Als de besteding van de ge¬ 
wonnen duizend gulden ter 
sprake komt, boren we dat het 
echtpaar de trótse grootouders 7 7 
is van vier kleinkinderen. Die 
vier mogen binnenkort ieder j 
éénviërde van de hoofdprijs 
vttrtytechten. Als dat geen goed. | 
begin van de lente is. 


HOUTHEM - In de ruim twee 
jaar dat de Vliegende Brigade 
van Franciscusoord zijn werk¬ 
zaamheden verricht zijn er pre¬ 
cies honderd kinderen geholpen. 
In het aantal aanmeldingen zit 
een opvallende progressie. In 
1990 waren er.32 kinderen, vorig 
jaar 46 en in de eerste drie maan- 
. den van dit jaar al 22. „Een dui¬ 
delijk bewijs dat ons werk in een 
behoefte voorziet,” constateert 
teamlèklster Sieneke Vrieze. 

De Vliegende Biigadé wordt te 
hulp geroepen bij kinderen die 
een lichte motorische achter¬ 
stand hebben ten opzichte van 
leeftijdgenoten. In gewone taal: 
de kinderen zijn wat onhandiger. 
Zij hebben bij voorbeeld wat 
problemen met eten en drinken, 
aankleden, bouwen en knutse¬ 
len, schrijven en kleuren of het 
maken van oefeningen in de 
gymnastiekzaal.' Met wat extra 
aandacht van de leerkrachten en 
de ouders halen zij de achter¬ 
stand meestal snel in. Bij één óp 
de drie kinderen is extra hulp 
van een revalidatiearts, fysiothe¬ 
rapeut, psycholoog of schoolbe¬ 
geleidingsdienst gewenst. 

De Vliegende Brigade waprih be¬ 
halve onderwijskundigen ook 
een fysiotherapeut en een ergo¬ 
therapeut zitting hebben signa¬ 
leert of er sprake is van proble¬ 
men en wat die problemen zijn. 
Vervolgens wordt een behandel- 
advies gegeven aan 4e school en 
ouders. 

Bij dé aanmelding gaat het Voor¬ 
namelijk om kinderen tussen 
vier én zes jaar. Opmerkelijk is 
dat het vooral om jongens gaat 
De honderd gevallen tot nu toe 
betrof 84 jongens en maar 16 
metejés. „Jongens van die leef¬ 
tijd* blijken wat onhandiger te 
zijn dan meisjes. Dat gegeven. 

• De Vliegende Brigade bestaat uit van liriks naar rechts 
Niek Vretds, directeur vande mytylschool in Houthem, er¬ 
gotherapeut Wilma Heysieck, fysiotherapeut Anita Jessen, 
de onderwijskuxidigfn Iep Hendriks en Peter Augustin, 
alsmede teamleidstef Sieneke Vrieze. 


was trouwens al uit de literatuur 
bekend,” zegt Sieneké Vrieze. 

In het begin werden de kinderen- 
bijna uitsluitend aangemeld 
door de scholen. Maar de laatste 
tijd, gebeurt dat steeds vaker 
dóoir de schoolarts. Dat stemt tot 
tevredenheid: „Het geeft aap dat 
professionele hulpverleners V ver- 
trouwen in ons stellen. w 

In het eerste jaar vloog de Briga¬ 
de vooral , uit naar scholen in de 
regio Maastricht Mede dank zij 


de puzzelactie in het Lam 
DagbUtd, waardoor de Vliei 
Brigade meer bekend 
komt de helft van het aantal mus». 
meldingen thans uit de regkii 
Heerlen. In de regio Sittard is de**~! 
hulpverlening nog beperkt „Wjj^ 
laten dat maar even zo. Meef~ 
werk kunnen wij eigenlijk niet e 
aan. Bovendien moeten we er 2 
eerst voor zorgen dat er over-~ 
hödsgeld vrijkomt om ons wsrlt* 
ook na de zomer te continueren,^ 
zegt de teamleidster. ,v * 


Limburgs Dagblad 


Wonen Totaal 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. 


TRADERS Maastricht, cu¬ 
riosa, gips beelden, antiek, 
ijskasten, bankstellen, kort¬ 
om alles om uw huis perfekt 
in te richten, en dat tegen 
zeer lage prijzen! Elke dag 
nieuwe aanvoer. Bezorging 
mog. Heggenstr. 16, Maas¬ 
tricht (zijstr. St. Amorsplein). 
Tel. 043-210830. _ 

KEUKENRENOVATIE: 
vern. v. app. werkbl. spoelb. 
etc. Uw specialist: Vossen- 
Keukens, Eikenderweg 77, 
en Kerkplein Glaspaleis 
Heerlen. Tel. 045-717555. 

Eiken KAST te k., hxbrxd 
200x240x43 cm, pr.n.o.Lk. 
Bel na 15 uur 045-414895 

Te k. SLAAPKAMERKAST 
met schuifdeuren en gesle¬ 
pen spiegels, pr.n.o.Lk. 
Tel. 045-451883. _ 

Te k. van part. lederen 2-zits 
plus 1-zits, bruin ƒ 250,-; 
TV-KAST ƒ350,-; salonta¬ 
fel 75 x 150 cm ƒ 500,-; 
hoektafel 80 x 80 cm ƒ 250,- 
alles eiken. Tel. 045-243674 

Te koop donker eiken 3-zits 
BANK meet bruin lederen 
kuipkussens, ƒ 290,-. Tel. 
045-256795. _ 

Te koop uit nalatenschap 
van part.: EIKEN kasten en 
bankstel, eetkamer, slaap¬ 
kamer ook klokken. Verkoop 
zaterdag 21 maart a.s van 
10.00 tot 18.00 uur. Graver- 
straat 18, Kerkrade-West. 
Tel. 045-413059. _ 

Te koop 3-drs. Norma 
SCHUIFDEURKAST, wit, 1 
spiegeldeur, h. 2.20, br. 2.50 
z.g.a.n., nw.pr. ƒ 2.000,-, 
voor ƒ 1.095,-. Tel. 045- 
423661. _ 

Voor al uw 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus) 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Te koop Barok EETHOEK 
rond, met 4 stoelen; jacht- 
kast Louis V-stijl. Tel. 045- 
451104. 


Computers 


Te k. ATARI Mega STE, 48 
MB HD, 4 MB G, en softw. 
en monitor, pr. ƒ 1.500,-. 
Tel. 045-452937. _ 

Te koop com. AMIGA 2000 
en High res. mon. kleur/ste¬ 
reo, 2 driver, ned. boeken, 
muis, software enz. Tel. 
04493-3813. _ 

PC-32 Mb h.sch. AMBER 
monitor en div. prog. Bel 
snel, weg is weg, nog geen 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-751836. 

TV/VIdeo 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV's v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.q. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Electronica. 045-231340. 

Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV’s en def. VHS-vi- 
deo’s vanaf '83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045-723712. 

Goede KLEUREN TV's met 
gar. Philips grootb. v.a. 
ƒ 125,-. Zeer recente TV's. 
Reeds 25 jr. TV-occ.centr. 
Geel, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. 045-724760. _ 

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. 
ƒ 65,-. Afst.bed. v.a. ƒ 125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


Buderus, 

Intergas, Radson, Nefit, 
C.V.-ketels. Scherpe prij¬ 
zen, goede service. 

Jac Köhlen, Rijksw. N 104, 
bij ziekenhuis Sittard. 
046-513228 of 514862. 


Te k. mooie KOLENKA¬ 
CHEL. Prinssenstr. 32, 
Schaesberg. _ 

Te ~~k. KOLENFORNUIS 
merk Woeste Stabil, met 
porc. deurtjes. 046-528581, 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 


Witte Design 
Keuken 

2.70 cm. incl. app. 
AKTIEPRIJS: ƒ 3.500,-. 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein. 
Heerlen. Tel. 045-717555. 

Nog enkele luxe 

Showroom 

Keukens 

met 50-60% korting 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein 
Heerlen. Tel. 045-717555. 

Inbouw- 

apparatuur 

Showroommodellen nu met 
40% KORTING 
VOSSEN KEUKENS 
Glaspaleis Kerkplein en 
Eikenderweg 77 Heerlen. 

Te koop zwaar eiken BANK¬ 
STEL 3-2-1- en zware 8- 
hoekige salontafel, doorsn. 
1.20, vr.pr. ƒ 1.250,-. 045- 
213563. _ 

Te k. mooi gestoff. grenen 
BANKSTEL 3-2-1, vr.pr. 
ƒ350,-. Tel. 045-416660. 

Te koop ANTIEK: Bretonse 
vitrinekast, grote staande 
spiegel, eiken chin. barkast, 
meubels en veel kleingoed. 
Tel. 045-721352. 

Te koop compl. SLAAPKA¬ 
MER, uit grootmoeders tijd, 
i.z.g.st., zien is kopen. Tel. 
046-742456. _ 

Van part. 2 V 2 zits eik. BANK 
(2st) bekl. stof bloemmotief, 
z.g.a.nw. ƒ 500,- p/st. Tel. 
04450-1911. _ 

Te koop leren 2-zits BANK, 
z.g.a.nw., ƒ 200,-. Tel. 045- 
258457. _ 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Kachels/Verwarming 

Nu ƒ 500,- korting 

Kachels - Inzethaarden - Hanghaarden - Gashaarden. 

De Kachelsmid. De beste en goedkoopste. Walem 21, 
Klimmen. 04459-1638 Geop. van 10-18uur ook op zondag 

Kachelspeciaalzaak, alle Van maandag t/m vrijdag, 
hulpstukken en aanverw. ar- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
tikelen. REKER, Kluis 28, u uw PICCOLO telefonisch 
Geleen. Tel. 046-740785. opgeven. Tel. 045-719966. 


Muziek 

Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! . 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano’s, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag ope n; donderdag koopavond. 

Muziekverenigingen opgelet!!! 

Nu blaas- en slaginstrumenten zowel nieuw als gebruikt, 
met garantie en zeer voordelig. Belt U voor informatie! 

Adam; ; Thorn, tel. 04756-1324, __ 

Roland SC 55 Soundmodule 

inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart incl. MPU 401 
midi-interface: ƒ 1.295,- !! (ƒ 45,- per maand). 

Alles voorradig en demonstratieklaar. 


ElEfT 
USIC 

de muziek üpraalbl 

E HOOFDSTRAAT32 TEL 0451214253 HOENSBROFK 


_ Donderdag koopavond _ 

YAMAHA Clavinova. De Te k. Electro-Akoestische 
beste prijzen van Nederland BASGITAAR Washburn AB 
Bel van Urk Rotterdam 010- 20 (1 jr. oud) en Fender pre- 
43635 00._ cision Bas usa. 045-461298 

SHOWVERLICHTING voor Te k. ROLAND-D5 synthe- 
discotheken, drive in shows sizer incl. ram-card met 
of bands. Limburgs goed- sounds, pr. ƒ 1.100,-. 
koopste adres. Bezoek onze 04405-1573. 
showroom. Highlite Interna- , , 

tional, Huls 14, Simpelveld. ^oor muzikale omlijsting 
Tel. 0-15 -14-1 907. van uw huwelijksmis, trom- > Kapper/Cosmetica 

J.V. Nail Cosmetics 

Groothandel en opleidingsinstituut voor kun^nagels, 

* het adres voor de beste kunstnagelprodukten. 

Wij hebben nu ook voor U: 

gekleurde Gel 

waarmee een permanente kleur kan worden Sangebracht. 
Tevens kan hiermee een prachtige nailart gemaakt worden 
Wij hebben voor u 28 verschillende modekleuren. 

Wij geven gedege opleiding tot nagelstylisten. 

Voor inlichtingen J.V. NAI LCOSMETICS: 040-550404 

SCHOONHEIDS-massage- Piccolo's in het Limburgs 
ped.- stoelen, beursmod. Dagblad zijn groot in RE- 
Tel. 04923-62939 of 66561. SULTAA T! Bel: 045 : 719966. 

Zonnetoanken/Zonnehemels 

Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
_ Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. _ 

Zonnehemels 

verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet. 

11 lamps dubbelgeboden incl. statief vanaf ƒ 845,- 
10 lamps superbreed compleet ƒ 989,- / ƒ 30,- per maand 
20 lamps tunnelsnelbruiner ƒ 2.995,- / ƒ 78,- per maand 
Verhuur ƒ 50,- per week met recht op koop. 
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis. 
AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417. 

Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met 
statief nu ƒ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen 
100 watt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655 

ZONNEHEMELVERHUUR Te k. weg. sterfgeval ZON- 
Mezo; 10-lamps gebogen NEBANK met hemel, 24- 
zonnehemel op kantelstatief lampen, prof., met elec. lift, 
huur pr. ƒ 50,- p/wk. Bez. en nieuw prijs ƒ 5.900,-, nu 1 
pl ƒ 20,-. Inl. 045-312956 ƒ 2.500,-. 045-226918., 


PIANO’S te koop en te huur. 
Tevens stemmen J. Somers 
& Zn pianohandel, Akerstr. 
82, HrL Tel. 045-713751. 

PIANOLES: gedipl. pianist 
(DM en UM) heeft nog 
plaats voor leerlingen, van 
beginners tot ver-gevorder- 
den. Bel. 045-716061. 

DISCO-EXPRESS verhuur 
prof. geluidsinstallaties en 
disco-shows. 04409-4082. 

Te k. ORGEL Viscount de 
Luxe, z.g.a.nw. Tel. 04405- 
2749. Liefst na 18.00 uur. 

Te koop ROLAND KR 55 
Synthesizer (U20 met 76 
toetsen), pr. ƒ 1.750,-. Tel. 
045-710225. 

Rock-Cover BAND zoekt 
zanger en toetsenist. Tel. 
046-745624/742183. _ 

Allround toetsenist zoekt 
ORKEST. Tel. 045-271204. 

RICKENPACKER Bas, pea- 
vey mark 3 basverst.; pea- 
vey box 2x15W. Tel. 04454- 
1920. 


Te k. ROLAND-D5 synthe¬ 
sizer incl. ram-card met 
sounds, pr. ƒ 1.100,-. 
04405-1573. _ 

Voor de muzikale omlijsting 
van uw huwelijksmis, trom- 
petduo VIVACE. Tel. 045- 
464905. _ 

Prof. ingest. TOETSENMAN 
met zang gevr. Tel. 045- 
728733 b.g.g. 043-250282. 

WIL BEVERS Saxofoons. 
Voor nieuwe en gebruikte 
saxofoons. Huren is ook 
mogelijk. Tevens uw adres 
voor reparatie, revisie, ac¬ 
cessoires. Marktstr.19 Linne 
Tel. 04746-4976. Open wo. 
en do. van 9.00 tot 12.00 uur 
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u. 

Moderne PIANO TE KOOP, 
Silverman, zwart eiken, z.g. 
a.n., pr.n.o.t.k. 045-312379. 

Literatuur 

Gezocht voor mijn zus in 
Australië, het boek heet De 
Onvergetelijke Uren door 
Jan ROELOFS. Het gaat 
over de bevrijdingsdagen 
van 1944-1945 in Limburg. 
Uiteraard tegen betaling. M. 
De Pater, L. Bouwmeester- 
str. 151, 2284 XR Rijswijk. 
Tel. 070-3936528. 


Kunst en Antiek 


Antiekhal Palmen-Heynen 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510706 


Te k. TULIP PC compact 2 
20 MB en 1.4 4 MB en 360 
KB cga/ega 14 kleurmonitor 
1 ms muis. Geen printer, de- 
cember 1988, 04499-2671, 

Te k. AMIGA 500 plus 5V. 
diskdrive, bootselector, joy¬ 
stick, muis en software, pr. 
ƒ 500,-. Franx, Edisonstr. 
225, Heerlen. 045-724192. 

Te k. SEIKOSHA printer, 
type 700 GP, 7 kleuren. Tel. 
045-422768. _ 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. _ ' 

Huish x artikelen 

MIELE wasa\tom. en dro¬ 
gers. Voll. gerOv/. va. ƒ595,- 
Toenbreker 045y 25819. 

Te koop DIEPVRIESKIST 
100 liter, vr.pr. j\ 00,-. Tel. 
045-322754. \ _ 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; Wasaut. 
ƒ 175,-. 045-725595. _ 

Te k. MIELE wasaii.omaat 
1000 toeren. Einderstr. 30, 
Kerkrade. Tel. 045-453303. 

Te koop SRIJKMACHINE 
Cordes, vr.pr. ƒ 100,-. Tel. 
045-444051. 

Te koop eiken deurtjes voor 
AANBOUWKEUKEN incl. 
geintr. koelkast, gaskook¬ 
plaat en wasemkap. Pr. 
ƒ 500,-. Emmastr. 9, Schin- 
veld. 045-271835. 


De mooiste grenen en eiken 
keus volgens \/T-wonen en 
Ariadne, vindt U bij 
INTERART Antiek Simpel¬ 
veld, Irmstr. 64, 045-443161 
Eigen restauratie en logerij. 

Hebt u hart voor uw waarde- 
volle antieke KLOK? Bel dan 
voor reparaties/taxaties en 
vrijbl. advies. Hans Tanis 
04754-85026 Antieke klok¬ 
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA 
Echt __ 

ANTIEK in heel Europa ver¬ 
zameld biedt U Wijshoff An- 
tiques, Amstenraderweg 9, 
Hoensbroek-Centrum. 

1.500 m2 showroom. Tel. 
045-211976. Geopend. 
dond., vrijd. en zaterdag. 

Ant. BOUWMATERIALEN 
Dohmen, Klimmenderstr. 65 
Klimmen. Tel. 04405-2337. 
Tev. verkoop van klein an¬ 
tiek, tuindecoraties, marme¬ 
ren schouwen en hekwerk. 


Braderieën/Markten 

MECC Vrijmarkt te Maastricht 

Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur 
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur. 

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snuffel- 
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food) 
_ Kraamhuur ƒ 45,- per dag. Bel 01640-57521. 

Deelnemers gevraagd KNIP UIT!! Te huur draai- 

Vlooienmarkt ™"«SS. Iuchlkussen 

Munstergeleen, Gemeen- Hulsbergse vrije PAAS- 

%SSSïS MARKT 2e Paasdag. Er zin 
.2?-99..4 u - r ;. n ~ 0^5-324112. HQg diverse plaatsingsmo¬ 
gelijkheden. 04405-3031. 

Snuffelmarkt SNUFFELMARKT, Veiling- 
Dr. Haubenlaan 87, Maas- hal Gronsveld, 25 en 26 april 
mechelen, België. Zondag Uitsl. part. 200 staanpl. Info 
open v. 10-18 uur en van 04408-1908. 

10-12 uur gratis toegang. wat VERKOPEN? Adver- 
Met show en attracties. teer via: 045-719966. 


Diversen 

MIGRAINETHERAPIE 

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten. 
Eerste kennismaking, incl. behandeling, kostenloos. 
Per behandeling v.a. ƒ 59,-. 

Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur. 
_ Telefoon 09.49.2456.3264. _ 

Therapeuten geven 

ontspanningsmassages 

aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis. 
(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal. 


Massage 

behoort tot de goede ver¬ 
zorging van Uw lichaam. 
Voor inl. omtrent esthetische 
preventie en sportmassage 
belt U 045-420649. 

BARBEQUES, gas lava¬ 
steen, voor part. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschikt voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge¬ 
leen, 046-740785. 


GEBIT gebroken? Tand¬ 
technische prakt. Hoonhout 
voor nw. gebitprothese en 
repar. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek 045-228211 

Wilt U eens KAARTEN laten 
leggen, belt U dan voor een 
afspraak: 045-219630. 

Te koop wedstrijd sjoelt 
merk Homas; korte nert; 
mt. 36 koopje! 045-7223f 

Mobiele AGGREG/ 
benzine en diesel 50 
85 KVA, 220/380 V, ex 
ƒ 1.500,- tot ƒ 8.500,-. 
van den Biggelaar, Ge. 

Tel. 04923-61953. 

Te k. grote partij 2e hano 
grijze DAKPANNEN. Tev.: 
gasforn. ƒ 50,-. 045-710772 

Te k. prof. metaal DETEC-j 
TOR merk Fisher 1266X, 7 
mnd oud, z.g.a.n. Tel. 
04492-5542 na 18 uur 

Te koop GRILLPLAAT voor 
braderie of snackbar ƒ 175,- 
Tel. 045-244590. _ 

Te k. BADKUIP nieuw, 
groen ƒ 60,-; groene wasta¬ 
fel ƒ 25,-; AEG cirkelzaag, 
kl. rep. ƒ 70,-; Miele strijkrol 
ƒ 325,-; Graft vleeswaren- 
mach. ƒ 600,-; Olivetti 
schrijfmach. breed ƒ 200,-; 
2 kroonluchters messing, div 
kasten, fraaie houtkachel 
ƒ 600,-. Tel. 04406-12440. 

Te k. BETONMOLEN; bolle 
ijskasten; centrifuge; broed 
machines; VW Polo; Off the 
Road motor 250 CC; partij 
steiger materiaal. Te bevr. 
04406-12233. _ 

PIJN of andere problemen, 
overal geweest? U hoeft er 
niet altijd mee te leren leven. 
045-721856. _ 

Te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 

Te k. gevr. ROMNEY- 
LOODSEN, Nissenhutten 
en units. tel. 01891-15603 
of 18368. _ 

Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Corneliusln. 28, 
H eerlerheide. 045-228037. 

Gebr. SWINKELS zijn ver- 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Gevraagd de 2-delige 
SCHILDERSBOEKEN Van 
Pieter Scheen. Tel. 070- 
3894543/3638667. _ 

POSTZEGELS en munten 
van alle landen. Postzegel- 
handel Kern, Locht 100 A, 
Kerkrade-West. Tel. 045- 
410911, _ 

Te koop gevraagd KOLOM- 
BOORMACHINE. Tel. 

04459-1385. __ 

Te k. gevr. KNIKARMZON- 
NESCHERM, lintzaag. 045- 
211976/253024. 


Antieke SLAAPKAMER te 
k.: 1 spiegelkast 2.76 h, 2.30 
br, 0.65 diep, 2 stoelen en 
ovale tafel, 2 nachtkastjes, 1 
tweepers. bed, 1 spiegel 
met kastje, kersenhout, 
ƒ8.500,-. Tel. 045-413046. 

Te koop grote partij oude 
WEEGSCHALEN. Tel. 045- 
750232. __ 

Antiek SIMONS gespeciali¬ 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, klokken enz. Nuth 
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang 
kerk. Donderdag koopavond 
Tel. 045-243437. Een be¬ 
grip voor de regio! 

EXPOSITIE van schilderijen 
uit de 19e en begin 20e 
eeuw. Woensdag t/m zon¬ 
dag 13.00-17.00 uur. Kunst¬ 
handel van Mulken, Station- 
straat 137, Nuth. 

Te koop gevr. antieke 
SPEELDOZEN en grammo¬ 
foons. 043-649494. 


211976 253024. _ 

06-lijnen _ 

Erotel 06 

Erotel 

dat is 't wel 

320.320.20 

._ 50 ct. p. min. _ 

Zedeloos live 

Gratis rollebollen op de 
aparte lijn. 

. 06-320.330.72 - 75 ct p/m 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 

Adressen 

Ze geven hun adres en tele¬ 
foonnummer, vertellen wat 
over zichzelf en wachten dat 
jij ze belt. 06- 

320.322.23 - 100 cpm 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs, ze geven zelf 
hun eigen adres en tele¬ 
foonnummer. 06- 

96.85 - 100 ct p/m 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter 50 cp ’/ 2 m 

06-9618 


Sexy?? 


Aangeb. weg. aanschaf 
CD'S 300 SINGELTJES 
ƒ175,-; 200 Ip’s ƒ175,-. 
Tev. 12 oude lepeltjes met 
beeltenis van Elvis Presly 
ƒ 60,- en 6 van ons ko¬ 
ningshuis ƒ30,-. Tel. 070- 
3894543/3638667. _ 

Oud KEUKENFORNUIS 
ƒ 450,- te k. en 3 aquariums 
Tel. 045-250583 


Nieuw, Snel, Vol 06.9639 
Live Discreet 06-320.325.30 
Onervaren 06-320.323.10 
Call-Me 100 cpm 

06 - Sex 

3 Kanten tegelijk 06-9649 
hetro meisje 06-320.320.06 
Bisex 06-320.320.07 
Jong 06-320.320.08 
buurvrouwtje 06-320.323.06 
Live Box 06-320.324.06 
Melden Box 06-320.325.06 
Meisje 06-320.330.70 
_ ƒ 1,- p/min __ 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 
Sexlijn 10 

Jarretels 06-320.320.10 
Ruige Sex 06.320.320.50 
Ondeugend 06.320.321.10 
_ Call-Me 50 cpm _ 

Sex voor 2 

■ hete jongens & meiden 
direct apart, ƒ 1,- pm 

06-320.325.00 

Zoek je een lekkere knul? 

Gay Dating 

06-320.330.95 (50 ct p/m) 

Gewillige meisjes en hete 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij!. 

Bel 06-320.320.32 lOOcpm 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 
'Homosex voor 2 

iai eerst 06-320, en dan: 
M Limburg ....325.18 
■ck Off Privé..321.16 
)arkroom....324.16 
ay Pervers...329.16 
Travestie..325.09 
'tanssexueel...321.36 
Bi-sex....323.36 
Jongens-sex....325.19 
Studenten-sex...327.56 
ƒ 1,- p/m Pb. 75141 A dam 

* I 


*Lisa* 

06-320.331.02 
Maak je broek los en doe je 
ogen dicht, Lisa doet de 
rest....75 Ct ct p/m 

Rijpe vrouw 

volslank, grote cups, ik heb 
altijd zin in sex. Ik draag 
dunne lingerie wit of rood. 
Durf jij? 75 cpm 

06-320.320.91 

Ze zakte door haar knieen, 
op z’n Frans lieverd 

06-96.46 75ct 
* Mai * 


\.v-S.v * , ,v,. . 

%/• *' , .Vv 
:*• 'v j ... >■ v 

A- "j! •" ■ • ‘ ^ 

L-( - f 

■.V 9 i f * -.<* u \ . 

ff f ,; i ’ • 


06-320.331.09 

Mn lichaam glanst, denk 
maar dat ik bovenop je zit. 
75 ct p/m _ 

Vrouwen heuvel 

06-320 

327.70 Rijp en blank 50 cpm 
324.54 40plus Bizar lOOcpm 
323.63 40plus hard lOOcpm 
328.99 Moddervet 50 cpm 
329.30 Overrijp 50 cpm 

Aanbid je MEESTERES! Ze 
doet je handboeien om! SM 
50 cpm 

06-320.332.32 

06-320*320*62 

Op z'n Grieks! 

Zij 18 jr. Naakt bukt ze voor¬ 
over en jij staat achter haar! 
_ 75 cpm. _ 

06-320.320.38 

Rijpe, keurige klassiek 
geklede dame die live alles 
opneemt. Ik ben gek op 
jongens die op z’n Rus¬ 
sische tussen m’n Bolle 
_ willen, 75 cpm _ 

Jouw MEESTERES! ’n 
Hemelse hellefeeks voor 
haar dienaren, 75 cpm 

06-320.324.68 
** 06-9603 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
_ 75 ct p/m _ 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 

06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
kontakt met tel.nr (75 ct p/m) 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 ct p/m 

Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul 06-320.322.75. 

Ook voor sexgesprek 
_ (50 ct p/m) _ 

Sexafspraakje 

met 'n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm 

Angy leert junglesex in een 
bordeel in Afrika. 

Dubbel Grieks. 

06-320.326.73 (50 ct.p.Vgm) 
Een jongen met 

naaktfoto’s 

van zijn vriendin. 
06-320.323.85 (50 ct.p.V 2 m) 

Privé/Adressen! 

Heeft u zin in sex en bent u 
op zoek naar échte prive- 
adressen en telefoon¬ 
nummers? Wacht dan niet 
maar draai: 06-320.320.80 
(75 cpm/boven de 18 jr.). 

06-9511 

Duik in bed 

met ’n hete meid, vraag haar 
tel.nr. (75 ct p/m) 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken! 06-9530 (75 ct p/m) 

privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje of knul aan de lijn. 
Sex mee 06-9755 - 50 cpm 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 - 75 ct p/m 
Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Sexkontakt 

Debbie en vele andere hete 
meisjes zoeken heren voor 
’n sexafspraakje 
06-9504 - 100 ct p/m 

Dames die zich overdag 
vervelen, zoeken 

Sexkontakt 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 

Direkt apart 

met een meisje of jongen, 
voor ’n heet sexgesprek. 
06-320.330.81 - 50 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 28 


Drie onvergetelijke dagen in Parijs - ook 
u maakt kans op die prijs! Aan deze grote * ' 

lente-prijsvraag kunnen alle lezers van het Limburgs 
Dagblad meedoen; de duidelijke krant, boordevol nieuws, sport 
en heel veel extra's. Zoals de Extra pagina's over wonen, auto’s, 
reizen en de consumentenmarkt. Of de koopjes, vacatures en ' 
tips voor uitstapjes. Bovendien zijn er regelmatig aantrekkelijke 
kortingen door het gratis lidmaatschap van onze 'Vrienden van 
het Limburgs Dagblad'. En al die informatie vindt u 
steeds vóór zeven uur bij u op de mat 
O -u, 


Doet u mee? Bedenk dan een originele aanvulling op de slagzin 
in de onderstaande bon. Stuur uw vondst vopr I april naar ons 

i ^^ïn^efehi^t^^^3^eSfgewoffeS^tverSjf^^ V ^ 

inclusief twee overnachtingen met ontbijt in een hotel. 

Het arrangement zullen wé in overleg met u bepalen. Bovendien 
bezoekt u het pas geopende Euro-Disney paradijs. En u krijgt 
ook nog 300 Franse francs zakgeld per persoon van ons mee. 


M .Or\— 


Een deskundige jury zal de inzendingen op originaliteit beoor¬ 
delen. De officiële prijsuitreiking vindt plaats in het hoofd¬ 
kantoor van het Limburgs Dagblad. Wanneer u vertrekt 
bepaalt u helemaal zelf. Snel aan de slag cfus en... bonne chance! 

Over de uitslag van deze prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Medewerkers van het Limburgs Dagblad en het reclamebureau zijn van deelname uitgesloten. 

De winnende slagzin wordt eigendom van het Limburgs Dagblad. 

Limburgs agblad 


imburgs agblad 

r Wf« iM'lir irpn r ~~ "T' 

Ie korilr njdm 

APP; «verheid druajp 


De duidelijke krant 


af. 

f ‘ ■ ‘ 

Voor mij is het Limburgs Dagblad de 
duidelijke krant, want. 


Naam:.....:... 

Adres:. 

Postcode en plaats:... 

Vul uw telefoonnummer in, zodat we u snel kunnen 
bellen als u gewonnen heeft:.. 


.. 1 


Als u nog geen abonnee bent, neem dan nu: 

O een proefabonnement van 4 weken, voor ƒ12,75 (tfxi 

automatische betaling per 
betaling acceptgiro 

O.Een maandabonnement <vfxj O ƒ 27,45 O ƒ 28,45 
(eerste 2 wekengratis) 

O Een kwattaalaboiinement (wx) O f 82,35 O ƒ 83,35 
(eerste 2 weken gratis) 

Bij automatische betaling is Handtekening: 
mijn bank/gironr.: 


Stuur deze bon voor 1 opril a.s. in een 
gefrankeerde envelop naar: Limburgs Dagblad, 
postbus 3100,6401 DP Heerlen. ' 


t 
cÜI LI ^ BURGS DAGBLAD VOOR OOSTEÜJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 
rjEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719. RAYONKANTOREN. 6461 ED KERKRADE. 

RKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; Sinlermeerten naar test van motor Space Shuttle 

Omstreden ’Rockef Motor’ 
kost 25 miljoen dollar 


DOOR MONIQUE PARREN 


'DRINGHAM - Zeker 
U00 mensen hebben donder- 
a gavond een test bekeken van 
e n motor van de Amerikaanse 
Pace Shuttle. Onder de vele 
oeschouwers bevonden zich 
°k een aantal leerlingen van het 
öintermeertencollege uit Heer- 
en . die dinsdag hebben deelge- 
omen aan de Academische 
Ympia van de Utah State Uni- 
versity in Logan. 

hi exact 8.22 uur werd de Rede- 
(Rct^ Solid Rocket Motor 
köRM) met een afmeting van 
jlha 33 meter, ontstoken op een 
Platvorm van de Thiokol Corpo- 
ation. De motor bestaat uit vier 
eien en het gewicht van een en¬ 


kel deel staat gelijk aan ongeveer 
honderd auto’s. 

Tijdens de ’boost’ werd het duis¬ 
tere platte land nabij het stadje 
Bringham ruim twee minuten 
hel verlicht. De enorme rookwol¬ 
ken, die bij de ontsteking vrijko¬ 
men zijn op dit moment onder¬ 


werp van discussie, omdat 
omgeving danig vervuild w< 
met de uitstoot. 

De getestte motor kan 630 
ningen een maand lang voorzi .i 
van electriciteit. Ingenieur Da- 1 
Bartelt van Thiokol: „Het tr 
gewicht van de RSRM is 
1.1 miljoen pond. De vervu: . 


die bij de ontsteking vrijkomt, is 
het driedubbele. De topsnelheid 
van de motor is 5.074 km/u en de 
kracht is vergelijkbaar met die 
van 46 diesellocomotieven”. 

De kosten van de test, onderdeel 
van het Amerikaanse ruimtepro¬ 
gramma Strategie Defensive Ini- t beter bekend als 

1 edroegen 25 miljoen 

d elt: „Hierbij zijn ook 

dt . an alle research inbe- 

gn-V- '■ • 

De test werd uitgevoerd in sa¬ 


menwerking met het Ameri¬ 
kaanse ministerie van defer ie. 
Bartelt: „Deze test is voorn: 1 - 
lijk bedoeld om te onderzr 
of satelieten in de ruimte c 
steking kunnen registrere 
is noodzakelijk om de ■ 
Shuttle te bescheri * i n .„en 
aanvallen van bu ; e ' tijdens 
een lancering”. 


De studenten v 
waren onder < 
test. Astrid Re 
langrijks zie jt 
ken alleen maai 
Het team van Sii.. 
veert maandag ui 
weer in Nederland 
daagse verblijf in d 
dag moeten de stu 
'gewoon’ naar schoo. 


verten 
.n de 
ts be- 
:pro- 


>rri- 

ur 

.ï- 


* 

Voorstel Groenen voor andere autovrije dagen voorlopig van de baan op zaterdag autovrij 


Van onze verslaggever 


^KEN - De binnenstad van Aken blijft elke zaterdag verbo- 
d e At ebied voor autoverkeer. Het voorstel van de Groenen in 
Hith ense gemeenteraad om ook de rest Vcln de week auto’s 
liti centrum te weren, is voorlopig in de ijskast beland. Coa- 
i ^ ar ^ ner SPD bleek op het laatste moment niet zover te 
Oni n ^ aan in verband met de te hoge kosten. Dit tot grote 
hchting van CDU en FDP, samen de oppositie in de raad. 

i8adi S - uitkom *t van de raadsver- 
'j[j e rin ê waarin het autovrij hou- 
n • iiet centrum OP zaterdagen 
fj ebreitl aan de orde kwam. Dat 
j a ^, erime nt werd in oktober vorig 
dp gestart en loopt medio volgen- 
e hiaand af. 

^eerderheid van de raad vindt 
in he proef moet worden omgezet 
fwf n definitieve regeling, ondanks De nieuwe regeling gaat op 18 april, 

I lj er Protesten van heel wat winke- zaterdags voor Pasen, in. Op Tange’' 
ze 6gen dat hun omzet- op zaterdagen worden er tot 17.00 uur 


het weren van auto’s op zaterdag, 
om maar te zwijgen van zo’n rege¬ 
ling voor de hele week. Volgens de 
christen-democraten zijn de Akena¬ 
ren het beu om als proefkonijn op 
te treden. De liberalen vinden het 
door de rood-groene coalitie opge¬ 
starte beleid ronduit een 'catastrofe 
voor Aken’. 


erdagen sterk is achteruit 


i 


ge- 


^foefkonijn 

en FDP z ijn ook niet blij met 

Ramadan belet 
migranten 
te betogen 


j ^ t E RMOND/SITTARD - De isla- 
j er , Sc he vastenmaand ramadan is 
| Uitr-L 0or zaak van dat nogal wat in 
< giet ÖUr g woonachtige migranten 
v &ïiH aan an h-racismebetoging 
I Hem aa ® Amsterdam zullen deel- 
I en - Volgens een medewerker 
,j Sti P L+^ e Limburgse Immigratie 
! ttijg tln 8 (LIS) in Heerlen geven 
^tenorganisaties uit onder 
v ^hw ' ren ^°> Weert en Helden er 
j , e ë e de ramadan de voorkeur 
hatie ® e ^Dktijdig gehouden alter- 
anti-racismedag in Sittard 


J'Wen; 


'vonen. 


mag pas na zonsondergang 


en worden. Vooral veel Ma¬ 
tigt ane n en Turken vrezen dat zij 
lïiep , n etens tijd in de knoop ko- 
S ze aan demonstratie in 
Sch e terc ^. am deelnemen. Islamiti- 
tn an „migranten zien daarom de 
statie in jongerencentrum 
a als een welkom alternatief’, 
c * e woordvoerder. 

Hi ett 

ooj^ etn in verwacht het LIS dat er 
^ar Vanu ^ Limburg migranten 
ho 0 f. Ook autochtonen naar de 
Sep Qsta d gaan om hun afkeer te- 
rp a j t Vree mdeling en h aa t kenbaar te 


geen auto’s toegelaten in de binnen¬ 
stad en op normale zaterdagen tot 
15.00 uur. 

Duidelijk is dat de burger meer zal 
moeten gaan betalen voor een 
’Happy-Day-Ticket’. Dat kaartje 
voor de bussen die zaterdags tussen 
parkeerplaats en centrum pendelen, 
gaat vijf mark kosten. Dat ticket is 
geldig voor vijf mensen en kost op 
dit moment nog twee mark. De 
prijsverhoging is nodig om de extra 
kosten voor het inzetten van bussen 
op zaterdag te drukken. 

In juli zal de gemeenteraad nog 
eens bekijken of de regeling toch 
niet moet worden uitgebreid. Maar 
burgemeester dr Jürgen Linden re¬ 
kende de raad alvast voor dat zo’n 
maatregel ongeveer vijftig bussen 
extra vergt, hetgeen zou neerkomen 
op een investering van vijftien mil¬ 
joen mark tegen te verwachten in¬ 
komsten van vijf miljoen. Die tien 
miljoen mark verschil zal Aken de 
komende twee of drie jaar zeker 
nog niet kunnen opbrengen, zo leg¬ 
de hij uit. 

(ADVERTENTIE) 


Leon Martens 
Juwelier 

f 

ROLEX 


Stationsstraat 39-4!. Wyck/Maastricht 
Telefoon 043-214523 


X 


(ADVERTENTIE) 


expositie 


i N 


HET ABP 


Spiegelbeelden • Geld voor ontspiege 
in het portaal te bezichi 


is er niet, daardoor is het nu zeer moeilijk om van buitenaf de fraaie 13e eeuwse 

Foto: FRITS WIDDER, 


Bergportaal St.-Servaas 
door spiegeling onzichtbaar 


Van onze correspondent 


MAASTRICHT - Het beroemde 
Bergportaal van de St.-Servaas- 
kerk in Maastricht is van buite¬ 
naf niet meer te bezichtigen. De 
zij-ingang van de basiliek aan 
het Henric van Veldekeplein is 
na de renovatie ervan afgesloten 
met glas. Dat spiegelt echter 
dusdanig, dat van de cultuu -his¬ 
torisch zeer bijzondere en V 'eur- 


rijke beelden, niets meer te zien 
is. Wie naar binnen kijkt ziet 
zichzelf in plaats van een geres¬ 
taureerde Monulphus of St. Jo¬ 
zef. 

Deken Hanneman van Maas¬ 
tricht heeft dit ook geconsta¬ 
teerd. „Het is jammer, maar er is 
mets aan te doen”, is zijn enige 
commentaar.Wiel Linkens van 
Architectenbureau Satijn rea¬ 
geert op dezelfde manier: „In de 
restauratie-commisie is dit be¬ 


sproken. In het budget was er 
echter geen ruimte voor ontspie- 
geld glas”. 

In de toekomst is tijdens rondlei¬ 
dingen het Bergportaal te be¬ 
zichtigen vanuit de kerk. Door 
de spiegeling is van buitenaf 
niets meer te zien. Het hekwerk 
belet bovendien dat men heel 
dicht tegen het glas aan kan gaan 
staan om de hinderlijke spiege¬ 
ling weg te nemen. 

Het Bergportaal is het laatste ge¬ 


restaureerde deel van de r- 

vaasbasiliek. Om te voorki, nen 
dat weer en wind en schadelijke 
milieu-invloeden de histoi sch 
zeer bijzondere beeldengro n 
het portaal aantasten, is hi 
taal aan de buitenkant afgi n 
met een glazen wand. '1 :is 

wordt daardoor in deze ru ite 
een meer constante temperaiuur 
en vochtigheid bereikt en blijven 
de bijzonder fraaie 13de eeuwse 
beelden in het portaal langer be¬ 
houden voor het nageslacht. 

Deken Hanneman verwac 
de officiële opening van dt 
nu de renovatie helemaal is ... - 

rond, in juni kan plaatsvinden. 
Verwacht wordt dat een lid van 
het koninklijk huis naar de Lim¬ 
burgse provinciehoofdstad komt 
om die opening te verrichten. De kunstenares Joyce Bloem exposeert in maart recent en een selectie 
uit ouder werk in de hal van het Abp hoofdkantoor, Oude Lindestraat 70 
Heerlen. De expositie omvat schilderijen, keramische beelden en 
installaties. Morgen is de tentoonstelling gratis toegankelijk tussen 14.00 
en (7.00 uur. Hans Paalman, oud directeur van het Stedelijk Museum 
Schiedam houdt om 14.30 uur een inleiding en het Gamelan-orkest Istika 
verzorgt het muzikale gedeelte. Voor een bezoek op een ander tijdstip 
kan een afspraak worden gemaakt via 045-798100. 

nnr 


Leider Albert , lly j P. krijgt zes jaar 

Rechtbank veroordeelt 
leden amfetamine-bende 


Van onze correspondent 


MAASTRICHT - De rechtbank te 
Maastricht heeft vijf van de zes le¬ 
den van een misdadige organisatie 
uit de Oostelijke Mijnstreek die de 
drugs amfetamine *^en ’E ^asy’ 
maakte veroordeeld tot gevan*. 'nis¬ 
straffen tot zes jaar. 

De 49-jarige Schinveldenaai rt 

('dikke Billy’) P., die gezien dt 

als leider van de groep die m een 
Heerlense loods de drugs amfetami¬ 
ne en ’Extasy’ produceerde, werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van zes jaar. Hij werd schuldig be¬ 
vonden aan deelname aan ei cri¬ 
minele organisatie en aan de iort 

van Extasy. De officier van tie 

eiste twee weken geleden > ge¬ 


vangenisstraf van zeven jaar tegen 
dikke Billy. 

Een 26-jarige zoon van P. werd 
eveneens veroordeeld tot zes jaa 
gevangenisstraf. De officier had tf 
gen hem vijf jaar cel geëist. Ei 
andere zoon van dikke Billy, H 
(27) werd gisteren vrijgesprok 
van deelname aan de misdadige 
ganisatie, maar wel veroordi 
voor het vervaardigen van amfV 
mine. Hij kreeg drie jaar gevan, 
nisstraf waarvan één jaar voorwaai 
delijk. Tegen hem was drie jaar 
geëist. 

Eveneens tot drie jaar cel wer. J e 
27-jarige A. V. uit Landgraaf veroor¬ 
deeld. Twee Brunsummers werden 
vrijgesproken van deelname aan de 
organisatie. De 27-jarige J. de R. 


kreeg 240 uur dienstverlening opge¬ 
legd omdat hij als medeplichtige in 
de 1 k d diverse vloeistoffen mixte 
er ’" t role uitoefende op de tempe- 
•an de gebruikte apparatuur, 
tsgenoot, de 24-jarige A. B., 
oordeeld tot negen maan- 
ngenisstraf waarvan drie 
delijk voor het voorhan- 
en van drugs en laborato¬ 
ren en grondstoffen voor 
aktie van amfetamine, 
o- clandestiene produktie van 
„mïftamine kwam een einde op 18 
oktober van het vorig jaar. De poli¬ 
tie deed toen een inval in een loods 
an de Pater Beatusstraat te Heer- 
u waar men een volledig in bedrijf 
nd laboratorium aantrof. Twee 
'dachten werden ter plaatse aan¬ 
houden, gevolgd door nog een 
:ital anderen later die dag. Met de 
.ival kwam een einde aan honder¬ 
den uren politiewerk in Nederland 
en over de grens. 

De raadsman van dikke Billy, mr 
D. Moszkowicz, heeft gisteren di¬ 
rect na de uitspraak hoger beroep 
aangetekend. Of de andere verdach¬ 
ten eveneens in hoger beroep gaan, 
was gistermiddag niet meer te ach¬ 
terhalen. 


(ADVERTENTIE) 

Nederlands 
kampioen 
10-dansen 
profs Wij no( igr 

9 r 

gee- 

Jit VOOf 
n goed 
dansles 
dio 

% 

ma 

star 

and roli 

V a. 6 jaa: 

tars 

ehuwde paren 

Kerkr 

Landgr 

Heerle 

jl. 045-455609 

tel. 045-327610 

el. 045-711800 I Filtropa 
i zelfstandig 

MAASTRICHT - Filtropa, een doch¬ 
ter van Koninklijke Sphinx uit Maas¬ 
tricht zal zelfstandig verder gaan. Dit 
zegt president-directeur Van Vliet van 
Koninklijke Sphinx, Het bedrijf waar 
95 medewerkers werkzaam zijn, zal 
door middel van een zogenaamde 
management buy-out eigendom wor¬ 
den van R. Pijsel, die op het moment 
; directeur van Filtropa is. Deze con- 
; structie, waarbij de aandelen, nu nog 
in bezit van Sphinx, over zullen gaan 
; naar directeur Pijsel, is gekozen om 
; de bednjfscontinuïteit te waarborgen, 
j Directeur Pijsel tekende aan dat de 
ondernemingsraad nog geen advies 
: had uitgebracht Filtropa is in de jaren 
’60 opgezet door Sphinx in het kader 
! van hun aardewerkproduktie. In 1969 
werd de aardewerkproduktie stopge¬ 
zet. 

Berovingen 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Een 69-jarige in¬ 
woonster van Maastricht is donder- 
' dagavond in gezelschap van haar 
i echtgenoot in het Stokstraatkwartier 
: beroofd van haar tas. Toen het echt¬ 
paar in de auto wilde stappen, kwa¬ 
men twee jongemannen op hen af; 
j een van hen haalde een mes te voor- 
j schijn terwijl de ander de handtas 
I weggriste. Er zat slechts een klein 
| geldbedrag in de tas. Gistermorgen 
I was een 19-jarige inwoonster van de- 
I ze dag het slachtoffer, toen zij in Pot- 
j tenberg op de bus stond te wachten, 
j Een jongeman die de dienstregeling 
! kwam bekijken, greep haar schouder- 
j tas en rende ermee weg. De buit be- 
i stond uit een aantal leesboeken en de 
| lunch voor die dag. 

Opnamestop 
ziekenhuis voorbij 

SITTARD - De afdeling urologie in 
i het Sittardse Maaslandziekenhuis is 
weer bacterievrij. De derde en laatste 
proef heeft definitief uitgewezen dat 
de zogeheten staphylococ-bacterie 
verdwenen is. De opnamestop, die 
een week geleden van kracht was ge¬ 
worden, is gisteren dan ook opgehe¬ 
ven. De afdeling urologie werd weer 
j opengesteld voor patiënten. De sta- 
j phylococ-bacterie is een op zich ta¬ 
melijk onschuldige bacterie die echter 
bij grote wonden gevaarlijk kan wor¬ 
den. Vooral door het royale gebruik 
van antibiotica in het buitenland is de- 
i ze bacterie echter immuun geworden 
j en moeilijk buiten de muren van het 
ziekenhuis te houden. Het was dan 
ook de derde keer binnen twee jaar 
dat een dergelijke besmetting in het 
Sittardse Maaslandziekenhuis voor¬ 
kwam. 

Open brief 
i over slaaphuis 

MAASTRICHT - De zes fracties van 
de Maastrichtse gemeenteraad zeg¬ 
gen in een open brief’ aan het college 
van B en W van deze stad dat zij zich 
ernstige zorgen maken over de ge¬ 
beurtenissen rond het slaaphuis in 
! Caberg. Gebleken is dat de politie met 
1 in staat was de noodzakelijke be¬ 
scherming te bieden aan burgers van 
Maastricht. Zoals bekend is dit'op¬ 
vangcentrum gesloten na aanhouden¬ 
de terreuracties door wijkbewoners. 
De fractievoorzitters erkennen dat de 
informatieverstrekking over het slaap¬ 
huis aan de bevolking van de wijk met 
optimaal is geweest. De teleurstelling 
| die - ondanks intensief contact met 
de buurt - is gebleven, mag volgens 
de raadsleden nooit een vrijbrief zijn 
tot gewelddadigheden ten opzichte 
van de dak- en thuislozen. Er moet 
snel gewerkt worden aan de realise¬ 
ring van een definitieve opvanglocatie 
voor daklozen, aldus de fracties. 

| Compostfabriek 
: Heerlen en Aken 

HEERLEN - Heerlen en Aken willen 
bekijken of de geplande compostfa¬ 
briek in het Langveld nabij Bocholtz 
compost uit Duitsland en de Oostelij- 
j ke Mijnstreek kan gaan verwerken. 

: Dat hebben de Heerlense burge- 
j meester Piet van Zeil en zijn Akense 
collega Heiner Berger deze week af- 
j gesproken.Beide grenssteden zijn 
bovendien overeen gekomen dat de 
procedures voor de zogenoemde 
grensoverschrijdende compostver- 
werking los zullen staan van die voor 
het grensoverschrijdende industrieter¬ 
rein dat Heerlen en Aken in het Lang¬ 
veld willen aanleggen. Later deze 
maand vindt een tweede bespreking 
plaats tussen Van Zeil en Berger, dan 
in Aken. 

Spectaculaire 
roof Lanaken 

LANAKEN - Onbekenden hebben 
via een kapotgerslagen kelderraamp- 
je ingebroken in het gemeentehuis 
van Lanaken. In de kelder bevonden 
zich de sleutels van de kantoren. De 
dieven doorzochten vervolgens in het 
kantoor van de ontvanger en zetten 
de daar aanwezige zware brandkast 
op een stoel. Vervolgens reden zij 
met de auto een glazen toegangsdeur 
aan diggelen en namen de brandkast 
mee. In de brandkast lag overigens 
alleen maar kleingeld. Van de daders 
j ontbreekt nog elk spoor. 


Limburgs Dagblad Door uw overweldigende belangstelling, 
felicitaties, bloemen en kado's werd ons 

gouden huwelijksfeest 

een onvergeteJijke dag 

Wij danken u mede .namens 
kindereden kleinkinderen: 

Hub van Werseh 
Anna van Wersch-Meulenber g 

Otrsbekerweg 17,6438 HA Oirsbeek 


(1 


wLJt 

wm- 


Na een moedig en waardig gedragen lijden, l 
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden g i 
van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacra¬ 
menten, op de leefüjd van 83 jaar, onze goede en 
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en 
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en 
nicht '• 

Anna Maria Elisabeth 
Broens 

weduwe van 

Willem Jozef Austen 


Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die hy ons heeft geschonken, 
delen wij u mede dat heden, in zijn eigen, vertrouwde omgeving, in 
de leeftijd van bijna 94 jaar, voorzien van. de h.h. sacramenten, is 
overleden, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, 
schoonbroer, oom en neef 

Jos Heiligers 

echtgenoot van wijlen 

MinaGilissen 


i 


Achter de. gesloten ogen 
glanst een gigantisch groot begin 
(Toon Hermans) 

Op de vroege lentemorgen hebben wü, dank 
baar voor zoveel liefde en zorg, afscheid moet< 
nemen van onze lieve mama en oma 

. Joanna Maria 
Heijmanns 

weduwe van 

Wiel Eurlings 

*■ 

Zij overleed na een liefdevolle verzo: 
huize Invia, voorzien van het sacramen • y 
ken, in dé leeftijd van 85 jaar.. 

Valkenburg: Jaeq en Rietie Eurlings - 3 iers 
Gulpen: Aas en Wint Vhlggen-Eurlings 
Maastricht: Jos en John Roiimans-Eurlings 
Maastricht: Willy en Mieke 
c, Eurlings-Hollander 

Heerlen: Fèli Eurlings 
c; Vent Schalken 

Sittard: Leon Eurlings * 

Frits Péeters 

r en al haar kleinkinderen 

? v Familie Heijmanns 

Familie Eurilngs 

Sittard, 20 maart 1992 
Corr .adres: V. Brabantlaan 6 
5301 YT Valkenburg a/d Geul 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
dinsdag 24 maart as, om 11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te 
alkenburg, waarna wjj haar te rusten zullen 
«ggen bij papa op de algemene begraai plaats 

w ^Jcomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
phriftelök condoleren, . . . * , 

3dama zal bijzonder worden herdacht tijdens de 
h, mis op maandagavond om 18.30 uur i» voor- 
“-kerk. 

is opgehaard in het mortuarium § n et», 

. riaan 29, Valkenburg; bezoek dagelij van 
39.90 tot .20.00 uur. - 

«ij die geen kennisgeving mochten ontv ’ngerv 
gelieven deze annonce als zodanig te wii> m be¬ 
houwen. ' ' A 


In dankbare herinnering: 

Heerlen: Herman Austen 

Lilian BeWlmans 
Maastricht: Mia Frissen-Austen 
Jean Frissen 

Vaesrade: Mimi Bosch-Austen 
Frans Bosch 
Genhout-Beek: Lou Austen 

Annie Au$ten-Gelissen 
Maastricht: Roos Dasêen-Austen 
Hub Dassen 

Elsloo: Annie Lemmens-Austen 
Laur Lemmens 

Schimmert: Truus Waltmans-AusU 
Wil Wal|j*ans 
haar klein-en 
achterkleinkinderen 
.Familie Broens 
< Familie Austen 

Schimmelt, 20 maart 1992 
Corr.adres: Peter Schunckstraat 620 
6418 XV Heerlen ) 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
dinsdag 24 maart as. om 10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. Remigius te Schimmert, 
gevolgd door de begrafenis aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren. 

De dierbare overledene Zal bijzonder worden 
herdacht tijdens de avondwakóvan maandag 23 
maart as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk, 
U kunt afscheid nemen 4n een der rouwkamers 
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoen»' 
broek; beZoekgelegenheid dagehjks van 14.00 
tot 15.00 uur en van 19.00'tot gO.00 uur, zondag 
alleen van 14.00 tot 15.Q0 uur, t f 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Beek: Leony de Rooy-Heiligers 
Frits de Rooy 

St.-Joost: Mia op het Veld-Heiligers 
\ Wil op het Veld 
Hulsberg: Frans Heiligers 

Bertha Heiligers-Knops 
Klimmen: Marleen Vaessen-Heiligers 
Felix Vacssen , 

Ulestraten: Mieny Hendriks-Heiligers 
Frans Hendriks 
Stein: Jeanny Heiligers 
. Frits Plum 

■ Ulestraten: Fieny Maas-Heiligers 
Hanry Maas 
Hulsberg: Jo Heiligers 

Beek: Elly Mennens»Heiligers 
Tom Mennens \ • 

Brunssum: Tiny Pischke-HeHigers 
Erwin Fisehke \ 

Kockengen: Tonnj Pisa-Heiligers 

; NicoPisa. 

* Geleen: Huub Heiligers 

Rieny Weyermans > v 

en al zi£a dierbare kleinkinderen 
■ ‘ Familie Heiligers \ 

Familie Gilissen ' v 

6331 XW Aalbeek-Hulsberg, 19 maart 1992 
Nieuwènhuysstraat 62 

Dé plechtjge uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 24 maart om 
11.00 uur in de parochiekerk van de H. C lemens te Hulsberg, waarna 
aansluitend de begrafenis opde» begraafplaats aan de Wissengracht, 
Gelegenheid tot schriftelyk condoleren achter in de kerk. 

Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondwake gehouden in voor- 
noemde kerk. 

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum 
Daer-.en, Prins Mauritslaan 5*te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot 
19.00 uur.. 

Mc* ten wij iemand zijn vergeten, dan hqpeii wij dat deze annonce 
als ;.<‘iinisgévingwordtbeschouwd. 


Zaterdag 21 maart 1992 • P 


Enige en algemene kennisgeving , 

Waar je nu bent ■ 

kunnen wij niet weten. 

■ Wé zullen de tijd met jou nooit vergete 
Je bent bij ons, en diep in mij 
zo ver weg en toch... 
zo dichtbij. ^ 

Op 19 maart 1992 overleed tóch nog onverwacht di 
inniggeliefde moeder, schoonmoeder, oma, overgri 
oma, zus, schoonzus, tante en nicht 

Maria Hubertina 
(Tiny) Ramaekers 

Heerlen: Jan en Kitty Cox-Grond 

Theo en Henk, Richard, Jessii 
Jós t 

Marian en Pierre, Ramona, 
Monique Lies Cox t 


Wychen: Frans Cox t 

Ria Cox-Lokken 
Jolanda 

Klimmen: Maria en Gerard Donk-Cox 
I Marco en Brigitte 

Heerlen: Emmy en Theo van Zeyl-Cpx 
Monique en Marco 
«Björn 

Heerlen: José en Wiel Frijns-Cox 
Desiréé en Giovanni 
Claudia 

Familie Ramaekers 
Familie Cox 


Heerlen: 


iV/f) ir . 

JTTu 

> p* 


Corr.adres: Nachtegaalstraat 27,6414 TV Heerlen 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden wo 
op maandag 23 maart om ll.OOuurindeparochii 
van de H. Remigius te Klimmen, waarna de be 
nis plaats zal vinden op de r.k. begraafplaats al 
Bijeenkomst in de kerk,, alwaar gelegenheid is 
schriftelijk condoleren. . J 

De avondmis zal gehouden worden hedenavond,' 
terdag 21 maart om, 19.00 uur in voornoemde kerk 
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van 
Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Gelegenheid tof 
scheidnemen aldaar, zondag van 14.00 tot 15.00 uu 
Met grote droefheid, 
baarheid jegens <Ck 
schoonvader gsqptf 

ben.gehad, geven 
is heengegaan, «oon 


dank- 


I 
q nep* 

anpns 


NI 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de lief 
zorg waarmede hü ons gedurende zün 
heeft omringd, geven wü» u' kennis dat ) 
vanons iS heengegaan, voorzien van de h.: 
? mêhlen, in d*.jeeftüd yan 85 jaar, rimjd 
.m&n, onze zorgzame vader, schoonvader 
broer, zwager, oom en neef 4 ‘ 
Enige en alfemene kennisge vu 

t 


mk 
wede is van ons heengegaan, gestörV.t üoor 
ITt-.«li 


op de leeftijd vah 85 .jaar. ë 

anktóé 


«ntptenmd^ 


Een man en vac 
v . meteen woord 

Met iri zü h l 
ï hefdevol en 
overleden, Onze 
schoonvader en opa 
.V*' De zorgzaamheid en l 

\ die wij in hem veri 

S V Voor deze leegte, is 

>\ v niets anders te kiezen. 

Wü geveh u kennis dat, op 73-jarige lee 
verwacht van ons is heengegaan, mijn* 
onze vader, schoonvader, opa, broer, 3 
oontenneef ' ë ..... 

' . Theo van Deur 5. 

echtgenoot van .' 

Toos Hofmeijer 

* •* 1 * 

Brunssum: Toos van DeurHef 
Sweikhuizen: Anneke Peters-van 
Carry Peters 
Jules «ft Iloha 
'C Michiel 

, Nümegen: Harry van Deur ! ' 
Ans van Bremen .. 
Jorrit, Tomas 

Amsterdam:, Heleen van Dénr 


• . j 

./p (ij: 
\ g 

* * 11 


HKariéi^ 


si 

ff: .tüt 

[7z * kTQ 


mvmp. 

vjM’ \'l ■_ > ► : Leida v.d. Broek-Smink 
Raymond, Ricarde 

Familie Ehlen 
FamilieLenssca 


Io) --iij ï -Ml* \iV i 1: 11^ 1 'i'-x'i,"’ (.• 5X » r { 

i m E- flHr"'*.' 1 -yjl Hf' - i ; r t 

11 1 .’ 1 ^ y y j) jy) 

L* l'-P r W «ei ■: *«’ ; Bi % 1«> 

1 «TT'i ?- a»f 4 • •v'j ^s } 

! 1 f- 4 «:‘i * -JK»/ 1 0 v i»V 

1* Lë .t fc } ’ II* ' 4lg V/O >T» J «'ft Jk'iTs WIT' • ► * 

rrrr 


Tilburg; HenryenEls 

Robben-Swerts 
oensbrpek: Rob Robben 
tfénsbtqèk: Linda en Michel 
Jbnsen-Robben 

s tf'&JL ' ■ * 

643iOT Hoensbroek 
jfQ Hoensbroek 
lenst zal plaatshebben op 
14.00 uur in de Gróte St- 
gevolgd door de begrafenis 


r r 


i» »1:.»1 •! f-, k. «f ■, •, 3 m> t - -j 1 ^BTVW * •. 

■ nrri* ■ 

« • 


géven q kornis dat, na een langdurjg ziek- 
» op 67-jarige leeftijd, toch nog onWrwacht 
ons is heengegaan, voorzien van dé h h. sa- 
nenten, mijn heve man, ohze zorgzame va- 
, schoonvader, opa en overgrootope 


Edmund Nówak 

s . ' ” 

echtgenoot van 

Jeanny Quaedvlieg 


Brubstum: 

Vhsaisigen: Jes«Brikal<io^S^ebcr 
Kicluérd enMiranda, Kim 


Brunssum: Amiiecn Ja Veeneaaan-Nokrak 
YvotnsecaiRéhhkl 
, Jaeondtoe *’ • 

Brunssum:' Carsftkilki * ' . 


T ^ F 7 T 


f#,» < m 


WtfkriTfi 


kerk van de Hl Ftthifie te LangeriboL - . 
sum, gevolgd door de crematie te Heerlen. * 
Bijeenkomst in de kerk; alwaar gelegenheid tot 
schrifteljjk condoleren. 

Maandag as. orh 18.00 uur avondwake in de ka¬ 
bel van huize Loüise, Vqverlaan 5 te Brunssum. 
U kunt afscheid nemen in het mortuarium van 

« ■ •*' ♦ • * '4^-V • ' « ■ . • • Hk' ■ V * 


14.00 tot 18.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen; 
gelieven deze annonce als zodanig tg beschou- 
Na een moedig en waardig gedragen lijden, 
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden 
van ons heengegaan, op de leeftijd van 70 jaar, 
onze 1 moeder,, schoonmoeder, oma, zuster, 
.schoonzuster, tante én nicht . 

Nellie Grannetia 

weduwe van V . 


In dankbare herinnering: 
Schinnen: John én Marianhé 
Kampkes-Klonen 
Rorer. Richard 
Hoensbroek: Marlic en Frans 


■ .■ • • - 1 

Dankbetuiging 

Voor de velé lijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen na het overtijden Van mijh 
man, onze vader, opa en overgrootvader 

. • . fC 

André Koch 

.. ‘*k • • v .... ' f t ^ 

willen wü u langs deze weg hartelük dank zeg¬ 
gen. . ■ ' / ^ • 

Iri het bijzonder geldt onze&shk aan'df. Bpon 
en het v^plèegku: Mg personeel vén afd. 4 en 5 
Oost van hét De Weverziekenhuis fe Heerlen. 

Mevr. E. Koch-van der Kleut 


Heerlen, ihaart 1992 


Familie Hofmeijer " 

6441 AS Brunssum, 19 maart 1692. •.. • 
Ir. Op den Kampstraat 19 4 ' 

De plechtige uitvaartdiehst zal word^i 
den op dinsdag 24 maait óm ll.OO uu 
kerk H. Vincentius è Paulo te Rumpen 
suip, waarna om 12.30 uur de cremati 
heid zal plaatsvinden in bet crema 
Heerlen, hnstenraderweg 10. , * 

Büeankoipst Iri de "kerk, alwaar gr* - - ’ 
schriftelük'condöiéren is. 

Gelegenheid tqt afscheid nemen in het 
: centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te 
heden, zaterdag, en zondag van 14.00 < 
nur en maandag van 18.00 tot 19.00 Uur. 
Wilt u, indien wü vergeten zün u een 
ving te zenden, deze annonce als 
schouwen: . 

' ■'V r Ü' : 


ï_ 


mmmm 


mm m 


w 1 Vf 1 1 -iii 
ll Ij 


. Isckara •- ,' ; ;ë 

Familie Grannetia 
Familie Kampkes 

Heerlen, 20 maart 1992 

adres: Altaarstraat 49 . ' 

Hri^^bfige^fvriiafdienst zal plaatshebben op 

om 12.00 uur dn de paró- 
Christus K onhi g te Hoe^^rcejt- 

> vj \ nkimsi in de jfceik, alwaargelegenheid tQt 

'.ë.yjftegkcrindotesren, • . '^V.' ' 


ook, getoond hg bet ptwri^dep van Hans, heb¬ 
ben ons nog eens extradoen beseffen hoe uniek 
hü. was èn hebbenen? daadwerkelijk getroost 
We proberen de goede herinneringen aan 

Hans Kfein 

'evend t<» houden. . . .j. * ^; 

~J ‘it ■ Èlfm bidt Qèod I % 

die ih onze harten, le 0 en” , 

Op onSdag ï? fhjMri 1Ö92, dejda^waarop Hans 
/ij'i 77e vidK|K(Y»n*a Wé om< 

n .30 uur in ^e Ö.I5. Vrouw van dé Berg Carmel- 
kerk xn Leenhof-Schaesberg bijeen, om hem tg* 
deus de zeswekendienst te herdenken. 

Dera Klein-G remmen ’ 

Underen, k 2 eia-en achterkleinkinderen 


, /« -tB j t !• >T\ r > •>* ; 

afscheid nemen in een der rouwkaram 
vu. s- Universele, H^ofdstraat ÏOO, Hoens- 
■óroekv o e zo ek g elé genheid dagd^a van 14.00 
tot : / . uiiiF en v.ap 19.00 tot 20.00 imr, zondag 
a . . an 14.00 tot 15.00 uur. . v,,v 

Z:\ G*e géén kennisgeving mochten ontvangen < 
£viie\’<rn dtotp annpnee ahr zodanig 4e besehou- Vt>‘ >r 1 w blijken van medeleven betoond bü het. 
overlijden*&'■de overweldigende belangstelling 
jrij da uitvaart van mgn vrouw, mün móeder, 
mijn schoonmoeder an onze oma. 


Verdrietig, maar in het besef dat hem rust is ge¬ 
geven, en dankbaar voor zijn zorg, hebben wy 
afscheid moéten nemen van onze zorgzame va¬ 
der, schoonvader en lieve Opa ; T . '• f 1 

Jozef Hubert A 
Lambert Maas 

weduwnaar van 

; Gerardiné Helena Vi^ser^.; t 

Hü werd 7 i 6 jaar. , p ' 

Heerlen: Jo Maas . i ■ i 

Berty Bfaas^urvcrs - 
. ' i Bejrke,Stqn 

Roosendaal: Wies Boesvcld-MAas 
1 " • Lee Boesveld 

Leen, Nadine - 
Familie Maas 
. familie Vissers 

19 maart 1992 . j>' • 

Ypenbrugstraat 54, Hosrien . V 

Corr.adres: Uange Weienstraat 17, 

6417 (jE Heerïen 

De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden 
op^ woensdag 25 maart om 11.00 uur, in de paro¬ 
chiekerk ufcri de WAM )^oeder Anna te BekJcer- 
veld-Heerlen, waarna aansluitend cremaoe in 
het crematorium te Imstenrade. 

- Gelegenheid tót mhriil^üke condoléance, ach¬ 
ter in de keik, vanaf .10.40 uur. 

Avondmis, dinsdag 24 inaaif om 18.30' uur in 
vooriiQ^ndekerit ' 

Vader is ópgebaard in de rouwkapel van het De 
Weverziekenhuis te Ifeerien. Gelegenheid )pt 
afscheidnemeri aldaar, dagelijks van 16.00 tot 

n.ooriur. . ;;'7^ • • 

Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als 
zodanig te^,willen beschouwen. '■T Diep bedroefd, maar dankbaar voor al 
de en zorg, d^en wü u mede dat Wü 
vóórzie* van het h. sacrament dier zie) 
scheid «hehpm moeten nemen van müh' 
man, oftze vader, schoonvader en opa < 

Jan Willem Göbbe 

1 • > 12-6-1904 . t 20-3-1992 
' ,? echtgenoot van 


Elisabeth Bemeim 

^Sittard: A. Göbbela-Bemelftiaris 
ri. Leny MiHerbert van ^ betuigen wü onze oprechte dank, ; ; 

' Ben (mink 
BobenUnda ' 

•:,V' Suaanne, Brigitte 

Heerlen, maart 1992 ' 

;< Vrüdagshket 90- ; v v? ; 


+ Catharina Joesten. 96 jaar, weduwe van Peter 
tA .Sanders, Secr. Moonenstraat 4, 8041 XE Ttodr- 
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge¬ 
hóuden dinsdag 24 maart.óm 11.00 üuï bi de«., 
te Roermond. . 

4* Cetkartha Sdweuiufcen, 97 jaar, weduwe van 
* M a th i as Smeets, Róermondseweg 32, 6061 GC 
PoaterhoR. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
gehóuden maandag 28 maart om 14130 uur in de 
^ parochiekerk van de H. Matthias te Pestezholt:' >. % 


Vööf het Öpgëveh vanfamiUëbe 

de krant van maandag, bestaat ^_ 

pp^ondafimjcklao tussen 15.00 qntftiOO 
uur op ons hoofdkantoor, of iqletorüs^h 
«Jftüuhend óp P435*7éöéflè7i;.%? 


g 3. 


limburgs dagblad 


Limburg 


Bisschoppen willen geloofsgemeenschap 'op koers houden’ 

/ 

Eén mis in weekeinde 
niet meer te vermijden 


V erkeerscontrole 
bij afrit Horn 

HORN — Bij een grote verkeers¬ 
controle bij de afrit Horn op de 
A68 heeft de rijkspolitie 27 ver¬ 
balen uitgeschreven. In totaal 
werden 262 auto’s onder de loep 
genomen. Om de actie goed te 
laten verlopen waren tien politie¬ 
mensen van de opleidingsschool 
te Baexem ingezet. De meeste 
verbalen werden uitgedeeld voor 
het niet dragen van de autogor¬ 
del en voor een ongeldig kente¬ 
kenbewijs deel 3. 


^ _ Van onze correspondent 

{J T ftECHT - De Nederlandse 
, e Ss ^h°pp en menen dat één 
c haristieviering per week- 
j^ide per parochie voldoende 
. door het tekort aan pries- 
onvermijdelijk. Dat staat 
n-m e - mede door bisschop 
j*Jsen van Roermond — on- 
bekende brief ’ln Christus’ 
De bisschoppen blij¬ 
kt op traditionele gronden 
Jlen gehuwde priesters en 
L^°gisch tegen vrouwen in 
Priesterambt, ondanks toe¬ 
kende druk van katholieke 
° e Peringen. 

Vlet > 

(j & brief willen de bisschoppen 
L ^loöfsgemeenschap 'op koers 
, lig{ < r en ’ over de plaats van vrijwil- 
p^Pers, pastoraal werk(st)ers en 
esters in de kerk. De gelovigen 
i ij het zicht kwijt geraakt op het 
Iq krnentele karakter van de kerk, 
Lbisschop H. Ernst van Breda 
J V 6 !® 11 i n Utrecht bij de presenta- 
. Ue brief bevat volgens hem 
vT®h scherpe veroordeling” van 
i ^euwingsbewegingen als de 
; bj 11 Mei Beweging en de Mariën- 
.• b 0 ^Vereniging, maar heeft een ver¬ 
buigend karakter. 

^ bisschoppen houden vast aan de 
t^Peling tussen celibaat en pries- 
1 c bap, hoewel ze erkennen dat 
< *ij v °orwaarde van het ongehuwd 
‘ Pbncipe gewijzigd kan wor- 

VjJ; ■ Maar ze zien geen doorslagge- 
■j |U\he reden op dit punt een veran- 
; van de praktijk van de 

' ij^rse katholieke kerk te beplei- 

J r °uw 

bisschoppen keren zich uitdruk- 
vJ™ tegen de toelating van de 
jp hw tot het priesterambt. Dat is 
yj 5 P‘ijd met de unanieme traditie 
(c 1 de Orthodoxe Kerken in het 
^ s ten en van de Rooms-Katholie- 
h Kerk in het Westen. Volgens 
'dit moe t worden vermeden dat 
^vraagstuk wordt benaderd van- 
Pk de emancipatiegedachte en de 
vjkipiële gelijkheid van man en 
°*hv die in Christus is gegeven. 

Vf 'Taag naar de toelating van de 
bi^hv tot het diakenambt laten de 
v^ Sc hoppen open in afwachting 
een studie die het Vaticaan 
r °Ver op gang heeft gebracht. 

Hm 

groeiend priestertekort is voor 
Vwjjbiisschoppen geen reden af te 
e n van het principe dat alleen 
jv geldig gewijde priester de bedie- 


)l fwf van de eucharistie kan zijn. Als 
lj 0 l Weve kant van het priesterte- 
^ Heil n °emen zij dat de verscheiden- 
V 0 v* aan gaven binnen de kerk, 
Lj’al van leken, meer naar voren 
°kit 

% 

^cumene 

°ecumene wordt volgens de bis- 
; W°PP en niet gediend met „oecu- 
• w^lsch genoemde vieringen” die 
J a door de katholieke noch door 
) (}j, P r otestantse kerken worden ge- 
■ wanneer intercommunie 

' vindt die tegen de bedoelin- 
n v an de RK Kerk ingaat. 


^lend 

itf J5°rte termijn komt de RK Kerk 
,^derland „zeker in de proble- 
door het dalend aantal pries- 
^ > aldus Simonis. Hoewel het 
roe P in g en de laatste twintig 
jjjJl »tot praktisch nul” is gedaald, 
t^olgens Simonis het tij „zonder 
bisd keren. In zijn eigen aarts- 
en in sommige andere bis- 
t^fhen neemt het aantal priester- 
y et bing en al weer toe. Bovendien 
ij;..bij de terugkeer van „een een- 
overgeseksualiseerde sa- 
e hleving”. 


Deputé noemt 
afslanking ABP 
Verschrikkelijk’ 

j^RLEN - Gedeputeerde Jef 
^ Urneekers noemde gisteren de 
kphking van 730 tot 900 banen bij 
lt 0 ABP Verschrikkelijk’. „Het 
Itjbt bovenop de toch al grote af- 
^ik bij andere bedrijven en 
^ksdiensten in deze provincie. Het 
r dt steeds duidelijker dat we eco- 
jJ^lsch gezien nog lang niet boven 
V 1 Zijn, Een kille wind is opgesto- 
, b en meteen is het gedaan met 
We in Limburg bereikt hadden. 
l*fo m zal een goed spreidingsbe- 
voor Zuid-Limburg nodig blij- 


(ADVERTENT1E) 


Escort 16V Hotline 

BEL VOOREEN PROEFRIT: 

06-0607 


Ford weet wat u beweegt. 


ABP-televisienieuws 


■Bt. .. 


wem 


WW?** 
HMH 
• Het personeel van het ABP kon gisteren de toespraak van directeur Snijders via het gesloten televisienet 
volgen. Later werd ook een extra editie van liet personeelsblad met alle informatie over de ontwikkelingen 
uitgedeeld. Foto . ANP 


Vervolg van pagina 1 
DOOR PETER BRUIJNS 


.HEERLEN — Het ABP gaat de 
komende jaren de huur van de 
meeste van de elf dependances 
in de Heerlense binnenstad op¬ 
zeggen. Door de drastische in¬ 
krimping kunnen de meeste res¬ 
terende ABP-werknemers 

worden geconcentreerd in en na¬ 
bij het hoofdgebouw. 

Vast staat dat het ABP-vergader- 
centrum vertrekt uit het Pancra- 
tiushoes en dat de huur van het 
voormalige DSM-gebouw aan de 
Stationsstraat niet wordt ver¬ 
lengd. Op langere termijn zal 
ook het ABP-archief, nu nog ge¬ 
huisvest op industrieterrein De 
Beitel, terug worden gehaald 
naar het hoofdkantoor. Volgens 
president-directeur Snijders 
moet nog worden bekeken wel- 


i (‘tics als ontslagen niet irorden uitgesloten 

Dependances ABP in 
Heerlen opgedoekt 


ke dependances overblijven. 

Ander werk 

Het ABP gaat een enquête hou¬ 
den onder alle medewerkers met 
de vraag of ze bereid zijn ander 
werk te zoeken. Wie een andere 
baan zoekt, krijgt royale finan¬ 
ciële ondersteuning. Nu al wor¬ 
den intern de werkplekken geïn¬ 
ventariseerd waar zich de 
komende jaren de grootste pijn 
zal voordoen. Die gegevens gaan 
naar een op te richten 'mobili¬ 


teitscentrum’ dat probeert zo 
goed mogelijk te bemiddelen 
voor overtollig personeel. Als die 
aanpak slaagt, hoopt Snijders in 
ieder geval tot en met 1994 ge¬ 
dwongen ontslagen te voorko¬ 
men. 

Naast het 'mobiliteitscentrum’ 
komt ook een interne uitzendor¬ 
ganisatie. ABP-onderdelen kun¬ 
nen daar tijdelijk personeel in- 
huren als er op de eigen afdeling 
iemand ziek of met verlof is, of 
als er tijdelijk veel werk te doen 
is. Met die uitzendorganisatie wil 


Snijders voorkomen dat links in 
de organisatie mensen overtollig 
worden terwijl rechts mensen 
overwerken. 

R. Franssen van de ambtenaren¬ 
bond AbvaKabo zei gisteren niet 
verbaasd te zijn over de enorme 
afslanking. „Dit is de keiharde 
realiteit. De tijd van achterover 
leunen is voorbij. We zullen ech¬ 
ter een garantie van de directie 
eisen dat er geen gedwongen’ 
ontslagen vallen. Anders komen 
er acties.” Franssen wil er op toe¬ 
zien dat het management deelt 
in de afslanking: „Als de bezem 
erdoor moet, halen we hem door 
het hele gebouw.” De vakbon¬ 
den doen een beroep op met 
name de Limburgse Tweede Ka¬ 
merleden om te ijveren voor 
nieuwe werkgelegenheid in 
Heerlen. Franssen: „De belofte 
dat er vervangend werk zou ko¬ 
men na de mijnsluitingen, is nog 
altijd van kracht.” 


Klare taal van ABP-directeur Rien Snijders 

’Deze bui waait niet over’ 


DOOR PETER BRUIJNS 

HEERLEN - Tegen de onheilsboodschap die hij zijn 3500 perso¬ 
neelsleden gisteren moest brengen, heeft hij niet opgezien. ABP-pre- 
sident-directeur Rien Snijders vond het nodig om helder te tonen 
hoe de vlag erbij hangt: „De ernst is groot. Om gezond de volgende 
eeuw te halen moeten we slanker en efficiënter worden. Het tijdperk 
van ongeremde groei is voorbij. Dat wilde ik nu nog eens heel per¬ 
soonlijk benadrukken, zodat het tot de mensen doordringt. Niet 
wachten tot de bui overdrijft naar de stoel van je buurman, want dit 
waait niet zomaar over.” 


De komende 2,5 jaar worden bij 
het ABP zo’n 400 banen overbo¬ 
dig en de jaren daarna nog eens 
330 tot 500. „Het zijn ingrijpende 
maatregelen. Ik probeer collec¬ 
tieve ontslagen te voorkomen, 
maar kan geen garanties geven,” 
erkent hij, achter een gesloten 
deur wachtend tot de vakbond 
AbvaKabo, die blijkbaar een ei¬ 
gen persconferentie houdt, zijn 
kamer vrij wenst te maken. 

De afslanking is niet alleen het 
gevolg van beslissingen van de 
minister om taken weg te halen, 
maar heeft ook alles te maken 
met pogingen om efficiënter te 
gaan werken. „Het ABP wil 
graag pensioenverzekeraar voor 
alle overheidssectoren blijven. 
Maar het risico te worden wegge¬ 
concurreerd is levensgroot. Te¬ 
gen zo laag mogelijke kosten 
moeten we een kwaliteitspro- 
dukt leveren. Afslanking is dan 
noodzakelijk, want de perso¬ 
neelskosten maken liefst 80 pro¬ 
cent van ons budget uit. Bezuini¬ 
gen op briefpapier helpt niet 
meer.” 


„We zijn geen struisvogels en er 
is domweg geen zand om ons 
hoofd in te steken”, vervolgt 
Snijders. „Mijn verhaal klonk 
dramatisch. Maar ik zou geen be¬ 
tere methode weten voor een 
bedrijf met 3400 werknemers.” 

De vakbonden spraken gisteren 
hun waardering uit voor de dui¬ 
delijke taal die Snijders sprak: 
„Snijders is de laatste tijd ontzet¬ 
tend zelfverzekerd geworden.” 
Inderdaad aarzelt de president- 
directeur geen enkel moment. 
Hij laat duidelijk zien wie de 
baas is. Verhalen dat hij door 
zijn collega-directeur Goslings 
zou zijn overtroefd, doet hij dan 
ook af met: „Klinkklare larie¬ 
koek.” Het is de enige keer tij¬ 
dens het gesprek dat hij zijn pijp 
uit zijn mond haalt. 

Opnieuw benadrukt hij de nood¬ 
zaak effectief en klantgericht te 
werken. „We zijn het waard om 
een pensioen bij onder te bren¬ 
gen. Dat hebben we overigens 
altijd al uitstekend gedaan. Onze 
pensioenen en uitkeringen zijn # Gedecideerd sprak ABP- 
topman Rien Snijders het 
personeel gisteren toe. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


steeds keurig op tijd. Helaas 
staat dat nooit in de pers.” 

Werkloosheidswet 

Nieuw aanvullend werk voor het 
ABP vinden, zal niet meevallen, 
beaamt hij. „Als we een taak van 
een andere overheidsinstelling 
overnemen, krijgen we ook het 
personeel van die dienst erbij. 
Voor het personeelsprobleem in 


Heerlen lost dat niet zo heel veel 
op. Minister Dales denkt er bij¬ 
voorbeeld over om vanaf 1995 
alle ambtenaren onder te bren¬ 
gen in de gewone werknemers¬ 
verzekeringen: ziektewet, werk¬ 
loosheidswet en wao. Voor het 
ABP kan die verandering van 
grote betekenis zijn. Het fonds is 
verantwoordelijk voor de ar¬ 
beidsongeschiktheidsregelingen 
voor ambtenaren en gaat ervan 
uit dat die taak ook na 1995 be¬ 
houden blijft. Snijders: „Ge¬ 
streefd wordt naar de vorming 
van een sociale verzekeringspoot 
van het ABP, die zorgt voor de 
uitvoering van alle sociale rege¬ 
lingen voor overheidspersoneel. 
Daarom zullen we ons ook op¬ 
werpen voor de uitvoering van 
de werkloosheidswet voor amb¬ 
tenaren.” 

Tafel 

Snijders is van plan binnenkort 
met ’de Haagse politiek’ aan tafel 
te gaan zitten om te bespreken 
wat er aan de problemen bij het 
ABP kan worden gedaan en hoe 
de personeelsproblematiek kan 
worden opgelost. Snijders: „Het 
ABP is destijds vanwege de 
mijnsluitingen naar Limburg ge¬ 
komen. Nog steeds is de werkge¬ 
legenheid hier niet florissant. 
Dat probleem moet daar weer 
eens goed op tafel komen.” 


Zie verder pagina 33 

• ABP snakt naar 
zelfstandigheid 
Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 15 


Wond 


; De dramatische aankondi- 

\ 9 m 9 van ABP-topman Sni|- 

ders betekent een extra klap 
voor de toch al zo broze 
werkgelegenheid in Lim- 
f Af burg. Jarenlang kon het per- 

l soneeisbestand van een van 

f J de grootste pensioenfond- 

sen t er wereld bi|kans onbe¬ 
lemmerd uitdijen. Personeel 
dat vri|kwam door afslankin¬ 
gen op afdelingen kon pi|nloos worden geabsorbeerd in de grote 
organisatie. Nu is daar abrupt een einde aan gekomen,In de ko¬ 
mende vijf jaar gaan zo'n 900 arbeidsplaatsen bi| het ambtenaren¬ 
pensioenfonds verloren, mede door ingrepen van de overheid. 
Ontslagen worden niet volledig uitgesloten. 

Dat komt dan bij de zesduizend banen die toch al in deze provin¬ 
cie verloren gaan. Saneringen bij grote bedreven als DSM, Ned- 
Car, KNP en Philips treffen dit gebied onevenredig zwaar. Dat zal 
straks nog flink doorwerken in de toeleveringsindustrie De wel¬ 
zijnssector krijgt grote klappen en orkesten worden opgedoekt. 

Alsof dat allemaal mets is, worden ook de rijksdiensten nu uitge¬ 
kleed. AID, Defensie, CBS en ABP, die hier kwamen als pleister op 
de wonde van de mijnsluitingen, moeten nu stuk voor stuk fors inle¬ 
veren. Zesentwintig jaar na de aankondiging van Den Uyl dat de 
mijnen dicht moesten, wordt de pleister er weer ruw afgerukt. Een 
gapende wond blijft achter. 

P B 


Scherpe moties tegen nieuwe rijksbezuinigingen 

Staten maken vuist 
tegen ’Den Haag’ 


MAASTRICHT - Provinciale Sta¬ 
ten van Limburg hebben gisteren 
met algemene stemmen twee mo¬ 
ties aangenomen waarin van rege¬ 
ring en parlement wordt geeist dat 
ze afzien van drastische bezuini¬ 
gingsmaatregelen in de culturele en 
sociale sector. 

De eerste motie betreft de voorge¬ 
nomen opheffing van het Limburgs 
Symphonie Orkest (LSO) en de 'be¬ 
knotting’ van Opera Zuid in Maas¬ 
tricht. De Limburgse Staten menen 
dat het LSO moet blijven, omdat 
het onmisbaar is voor de muzikale 
en culturele infrastructuur in de 
provincie. Hetzelfde geldt voor 
Opera Zuid. Dit gezelschap heeft, zo 
vinden Provinciale Staten, in de 
korte tijd van zijn bestaan bewezen 
voorstellingen van hoge kwaliteit te 
kunnen brengen. 

In het kader van een behoorlijke 
spreiding van culturele voorzienin¬ 
gen over heel het land en niet alleen 
in de Randstad is het zaak. aldus de 
Staten, om in Noord-Brabant en in 
Limburg twee aparte orkesten te la¬ 
ten voortbestaan. Daarvan zou het 
LSO vooral het begeleiden van ope¬ 
ra’s moeten gaan verzorgen. Verder 
dient ir^ Maastricht een operagezel¬ 
schap gehandhaafd te blijven 


Verblijfplaats 
ontvoerde jongen 
gelokaliseerd 

BRUSSEL - In de Belgische Ar¬ 
dennen vermoedelijk is het huis 
ontdekt waar de miljonairszoon 
Anthony De Clerck een maand is 
vastgehouden. Het gaat om een villa 
in Engreux, vlak bij de grens met 
Luxemburg, zo is vrijdag vernomen 
in gerechtelijke kringen. 

Het huis blijkt donderdag in brand 
te zijn gestoken. Volgens de zegslie¬ 
den klopte de indeling ervan met de 
beschrijving die de 11-jarige jongen 
na zijn vrijlating heeft gegeven. 

Anthony De Clerck kwam op 6 
maart vrij in ruil voor de betaling 
van 14 miljoen gulden losgeld. De 
vermoedelijke ontvoerders werden 
daags daarop al aangehouden. De 
hoofdverdachte is Daniël Van Ha¬ 
mel, die al een fors strafblad heeft. 
Vorige week werd in Lummen, zijn 
woonplaats, uit het Albertkanaal de 
auto gevist die door de ontvoerders 
is gebruikt. Het losgeld is nog niet 
teruggevonden. 


De tweede motie dringt er bij de re¬ 
gering en het parlement op aan, een 
andere verdeling van de gelden 
voor de sociale werkplaatsen door 
te voeren dan PvdA-staatssecretans 
Ter Veld nu voorslaat. Wanneer 
haar plannen daadwerkelijk door 
gaan. betekent dit het verlies van 
4.000 sociale arbeidsplaatsen in 
Zuid-Limburg en nog eens duizend 
in de rest van de provincie. Dit zou 
met name voor de Oostelijke Mijn¬ 
streek, waar de werkloosheid nog 
altijd erg hoog is. fataal zijn, zo vin 
den de Staten eensgezind. 

Personeel van 
Wafel Jansen 
slaakt maandag 

SCHINNEN - De Voedingsbond 
FNV heeft de werknemers van ruim 
20 bedrijven, onder wie het perso¬ 
neel van Wafel Jansen in Schinnen, 
in de suikerverwerkende industrie 
opgeroepen om vanaf maandag 
voor onbepaalde tijd in staking te 
gaan. De stakingen zijn georgani¬ 
seerd uit onvrede over het verloop 
van de cao-onderhandelingen. 

De met staking bedreigde bedrijven 
zijn verspreid over het hele land.‘Zo 
kunnen de Verkade-vestigingen in 
Zaandam en Eindhoven erop reke¬ 
nen dat het werk vanaf maandag 
stil ligt, maar ook Bussink Deventer 
Koek in Deventer en Droste Venz in 
Vaassen. 

Een opmerkelijke concentratie doet 
zich voor in het Friese Hallum. Daar 
heeft de voedingsbond opgeroepen 
tot staking in de koekfabnek Helle- 
ma, de wafelfabnek Helwa en bij 
Van der Meulen. 

De stakingen komen terwijl de 
werkgevers al een principe-akkoord 
over een nieuwe cao hebben bereikt 
met de Industrie- en Voedingsbond 
CNV en de Unie BLHP. 

Schaapskooi 

MAASTRICHT - Een van de oude¬ 
re cafés van Maastricht, de Schaaps¬ 
kooi aan de Markt, is eergisteren 
door de politie op last van de burge¬ 
meester van Maastricht gesloten. 
Op de foto die bij het bericht werd 
geplaatst stonden met de eigenaar 
c.q. exploitant, maar twee leden van 
de afdeling Bijzondere Wetten van 
de gemeentepolitie, de heren Hillen 
en Souren. 


(ADVERTENTIE) Klem in 
meters 

GROOT m 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
in de 

Emmastraat 

voorbi) 

ABN-bank 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


Een ... 

verrassende 

ontmoeting. 


# Stoffels 


INTERIEURVERZORGING Aldenhofweg 3 Bom 
Tel.. 04498-51867 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagt 


Dankbetuiging 

Hartverwarmend waren de vele bloemen, uw talloze brie- 
»? ven, telefoontjes en bezoekjes bij het overlijden van mijn 
*■ lieve man en lieve papa 

Jos Duijzings 

Daar het onmogelijk is voor ons iedereen persoonlijk te 
bedanken voor zoveel medeleven, betoond tijdens de be- 
' grafenis, willen wij-u allen hartelijk dankzeggen, bovenal 
voor uw aanwezigheid bij de begeleiding naar zijn laatste 
rustplaats. 

Philomène Duijzings-Neilen 
Angelique Duijzings 

De plechtige zes wekendienst zal gehouden worden zondag 
29 maart 1992 om 10.00 uur in de Christus Koningkerk te 
Kluis-Geleen. 


Begrafenis- en krematieverzorging 


HEERLEN e.0. HOENSBROEK e.o. 

v.h. CROMBACH „ _ v.h. OTERMANS 
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. 
Stemmige opbaar- en ontvangruimien. 
jTeveas verzorging van komplèe koffietafel. 

(Heerlen e.o. 

Joikmolenaraai 30 - Postbus 2755 
jMH DG Heeften TeL 045-714427. 
jWxirin opgenomen: j.G Boon: Tel 0(5-^10814 

:dag en nacht bereikbaar. 

H s Post! gedipt, uitvaartverzorger Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Begrafenis- en krematieverzekeringen. 
Koopsommen en w ilsbeschikkingen. 


Hoensbroek e.o. 

Nieuw straal 118 

(h 31 KU Hoensbroek - TeL 045-211094 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. 


t Jeanne Heber, 66 

jaar, echtgenote 
van Wiel Timmer¬ 
mans, Burg. Claes- 
senstr. 15, 6074 BZ 
Melick. De plechtige 
uitvaartdienst zal 
worden gehouden 
dinsdag 24 maart om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Andreas te Melick. 

tGertrudis Everts, 

71 jaar, weduwe 
van Hendricus Jans¬ 
sen, Zwartemolenweg 
35, 6061 EK Poster- 
holt.De plechtige uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden maan¬ 
dag 23 maart om 10.30 
uur in de parochie¬ 
kerk van de H. Matt- 
hias te Posterholt. 

f Aleida Collet, 87 

* jaar. Kast. Hillen- 
raedtstr. 457, Roer¬ 
mond. Corr.adres: 
Jagerstraat 11, 6075 
BE Herkenbosch. De 
plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge¬ 
houden maandag 23 
maart om 11.00 uur in 
de Tomaskerk te 
Roermond. 


[ + ] 

DOE MEE, 
BEL 06-300400. 

HOST» F. I.-Pt* MINUUT 
T.6.V. Ui MAR RED RODE KRUIS 


BELONING 


■j- Voor diegene die inlichtingen kan verstrekken 
r welke leiden tot het oplossen van de diefstal 
‘ ~ en/of het terugverkrijgen van het voertuig: 

T I MERCEDES 190 E.8 
SPORTLINE 

I kenteken DF-LP-71 

i kleur rood métalic 

l : 

| ; Ontvreemd op 19.03/92 te Valkenswaard 

;• Üw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
•! Telefonische en/of schriftelijke reactie(s) 
richten aan 


STEKELENBURG SOB B.V. 

postbus 95 
4854 ZH BAVEL 
01613-3555 


OP 21 MAART MOGEN 
ALLE VOETEN VAN 
NEDERLAND BIJ ONS 
DE DE^R PLATLOPEN U BENT VAN HARTE WELKOM OP DE LANDELIJKE OPBI DAG. 
VAN 10.00 TOT 10.00 UUR ZUN DE POOOTHERAPIE PRAKTIJKEN 
GEOPEND VOOR IEDEREEN DIE KENNIS WH. MAKEN MET 
VAKWERK IN VOETENWERK. 


M.O.OMZ CMviMOMaM 28 6463 CH Kwkrad* 043-469818 

H M. Q Hurtm*n WHMmMamrt 57 «131 KM SHttrd 046 - «23477 

O. A. M E KüWM D. Ut un ip H ln 27 6343 AWKIbMWn 04406-3931 

•4 ScftmHl BMtl«W12S 6413 RT HMo 046-217892 

J. E. A. WlUafl» 9ch.rn.mw9 117 6224 JC MautlicM 043-633766 


mrt* 9Mpoo4orM door: 


MflBflN MeDICAL 


Voor iedereen , voor groot en klein 


GOED SLAPEN SHOW 

Met het allernieuwste op slaapgebied en met medewerking van o.a. Auping, 
Zevenslaper, Beka, Norma, Vredesteln, Irisette, Moser, Rumat, Dunlop. Mmterrinq 


' f V . 

ihülstarlZ 


Gemiddeld brengt u een derde deel van uw leven op bed door. U mag dus best 
kritisch zijn als u een nieuwe matras gaat kopen. 

Laat deze kans niet voorbijgaan om de diverse slaapsystemen te testen. 


M vcin/loun w 

SLAAPADVIES 

C E N T R U M 


HERKENT U AAN DE KWALITEIT 


SITTARD 
industriestraat 23 
Industriestaat 4 


ROERMOND 

Minderbroedersstngel 33 
Zwartbroekstraat 20 


VALKENBURG 
Reinaldstraat 1 


Hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders tijdens symposium: 

Bouw vuilverbrander bizar’ 

Van onze verslaggever 

jTHORN — „Besluiten om vuil¬ 
verbranders te bouwen zijn 
eerder bizar dan afgewogen. 
Afvalverbranding houdt de 
milieu-ellende gewoon in 
stand.” Dat zei prof. dr Lucas 
Reijnders, hoogleraar milieu¬ 
kunde aan de Rijksuniversi¬ 
teit Limburg gisteren in 
Thorn. Daar werd een studie¬ 
dag gehouden over vuilver¬ 
branders en de gevolgen daar¬ 
van voor de volksgezondheid. 
De provincie Limburg wil in 
Buggenum een verbranding¬ 
soven bouwen waar vanaf 
1997 honderdduizenden ton¬ 
nen huisvuil, varkensmest en 
zuiveringsslib verbrand en 
verwerkt moeten worden. Het 
verzet tegen de komst van de 
vuilverbrander, dat in Duits¬ 
land is begonnen, neemt ook 
in Limburg steeds meer toe. 

Reijnders hield de ruim tweehon¬ 
derd toehoorders uit milieugroepe¬ 
ringen, politici, ambtenaren, medici 
en omwonenden van de eventueel 
te bouwen vuilverbrander voor dat 
weinig-schadelyke stoffen na ver¬ 
branding nou net schadelijk zyn. 
Groente-afval en keukenzout zijn 
daarvan twee voorbeelden. Die wor¬ 
den omgezet in dioxinen, stoffen 
die uiteindelijk schadelijke effecten 
kunnen veroorzaken op het afweer- 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Staatssecretaris Wal¬ 
lage (onderwijs) heeft onder druk 
van de Eerste Kamer besloten te 
kleine scholen voor voortgezet on¬ 
derwijs een jaar langer de tijd te 
geven een fusiepartner te zoeken. 
Hiermee probeert de bewindsman 
te voorkomen dat het wetsontwerp 
basisvorming in de Eerste, Kamer 
wordt verworpen. 

CDA-senatori mevrouw Grol-Over- 
ling, had Wallage gedreigd tegen 
het wetsvoorstel te zullen stemmen 
als hij niet aan haar eisen tegemoet 
zou komen. Samen met de WD 
(die tegen de basisvorming is) zou, 
daarmee een meerderheid in de Se- • Prof. dr O. Wasserman trad op namens veel verontruste 
huisartsen. Foto: JAN-PAUL KUIT 


systeem en op dè lever. Verbran¬ 
dingsinstallaties in Alkmaar, Lei¬ 
den, Zaanstad en Leeuwarden 
werden enkele jaren geleden onder 
meer vanwege de dioxinevervuiling 
gesloten. 

Nieuw te bouwen verbranders zou¬ 
den door betere filters minder uit¬ 
stoot van de schadelijke dioxine 
betekenen. Volgens de hoogleraar 
zijn er niet veel voordelen aan het 
gebruik van een vuilverbrander: 
„Als er door een afvalverbrander al 
iets hoogwaardigs wordt gemaakt 
zoals elektriciteit, dan is het rende¬ 
ment (17 procent) daarvan erg laag.” 


En verder wordt het volume - de 
hoeveelheid vuil - door verbranding 
minder. „Maar verbranden is geen 
methode om het schadelijke effect 
van het vuil te verkleinen.” 


Laagwaardig 


'K 

li * 


Maar een vuilverbrander heeft nog 
een bizarre trek, meent de hoogle¬ 
raar in de milieukunde: „Veel hoog¬ 
waardige materialen worden bü 
afvalverbranding omgezet in ex¬ 
treem laagwaardige materialen. Het 
is raar om hout te verbranden als 
daarvan papier kan worden ge¬ 
maakt. Het is vreemd eenmalige 


Staatssecretaris Wallage haalt bakzeil 

Scholen krijgen jaar 
extra voor fusie 


naat zijn ontstaan. 

Om dit gevaar af te wenden, krijgen 
«cholen voor voortgezet onderwijs 
die minder dan 240 leerlingen heb¬ 
ben, nog tot 1 oktober 1993 de tijd 
een fusiepartner te zoeken. Binnen¬ 
kort zal Wallage hiervoor een wets¬ 
wijziging naar de Tweede Kamer 
sturen, die na aanvaarding verwerkt 


kan worden in het nu bü de Eerste 
Kamer liggende wetsontwerp basis¬ 
vorming. 

In dat wetsontwerp wordt geregeld 
dat in.de eerste drie jasr van het 
voprtgezet onderwas leerlingen zes¬ 
tien vakken krygen. Pas na die drie 
jaar hoeven de leerlingen te kiezen 


plastic flessen te verbranden al 
plastic flessen bestaan die vele! 
len worden hergebruikt. En h« 
idioot om aardappelschillen te '1 
branden als daarvan compost I 
worden gemaakt”, illustreerde, 
zyn zorg. Reynders liet het niet 
louter kritiek. Hy droeg ook el 
gedeeltelyk - alternatief voor 
vuilverbrander aan. „We moeten 
brikanten van goederen die by C 
sumptie niet verbruikt worden* 
voorwaarde gaan stellen dat ze 1 
afgedankte produkten via sta 
geldsystemen terugkrygen.” , 

Reynders was niet de enige desk 
dige dje een inleiding hield op 
studiedag. Ook prof. dr O. Wasi 
ma, hoogleraar in de toxicologie j 
de universiteit van Kiel, trad als i 
soort spreekbuis van honderfl 
verontruste huisartsen rond 
Augsburg, Jülich en Lintfort 1 
Het zyn steden waar afvalver 
dingsinstallaties de lucht veron 
nigen en de gezondheid van - 
mensen aantasten.' 

Een vertegenwoordiger van 
Ryksinstituut voor Milieuhygi 
was de enige die geen directe 
blemen voorzag by de inwerl 
stelling van een verbrandingso 
„De uitstoot van iedere milieu 
vuilende stof, is ongewenst, 
lyke stoffen horen niet thuis in 
milieu. En door hun slechte * 
breekbaarheid zullen dioxines 
den duur wel degelyk een probl 
vormen. Maar volgens de hui 
regels zyn er geen wetenschapi 
ke argumenten om dioxines 
doorslaggevend element tegen-, 
val verbranding aan te voeren.” 


welke richting ze uit willen. De 
te schoolkeuze wordt daarmee 
gesteld. Omdat een dergelyk 
lesaanbod niet op te kleine scb 
gerealiseerd kan worden, heeft- 
lage een minimum van 240 lee 
gen voorgeschreven. 

Aanvankelyk had de bewind 
de scholen slechts tot 1 okto 
1992 de tyd gegeven een fusie-ï 
vraag te doen. Dat wordt nu dus 
jaar uitgesteld. Of deze tegemoe 
ming aan het CDA voldoende is 
die party over de streep te tré 
is nog niet duidelyk. Het CDA _ 
erg huiverig tegenover de basisV 
ming. Ook in de Tweede Kam 
deze party pas na veel discussi 
overreding door het kabinet, oi 
stag gegaan. 


r Landgoed in Belgisch Limburg 
hulp in huis ^ 
echtpaar 

Koken en alle voorkomende huishoudelijke 
werkzaamheden zullen tot de takén behoren. 
Inwonend. 

Gelieve brieven en pasfoto te sturen naar: 
postbus 470, 6200 AL Maastricht. 


HOTEL 


bchoutenhof 


Molenweg 1, Epen 

zoekt gemotiveerde 

MEDEWERKERS M/V 

* voor bediening * kamerwerkzaamheden 

full time en part-time 
U kunt telefonisch solliciteren op 
® 04455-2002, fax 04455-2605. 


Kom honderd bankstellen 

bewonderen. 


IlifBlr'.,, «*§/-. J - pils* 

* J *- V JÉ % 


: v- ;; ' ; mfuu:,,.*# 

„ - i * J 


31PI 


■ ■'Si, 


fëfiu - - b 


«#»:' ■ ; , s: , s : , 

■ -• ' : ■■ '' y , 

»i .... ï v !: ...•.' 

_ * - ' •• Z '--J Z • . • 


4 ■ - 


WoonkL;! + uur heeft onlangs zijn coüectie bankstellen 
vele malen vergroot, Zoveel fauteuils, zitbanken, salon- en bijzettafels 
hebt u nog nooit bij elkaar gezien. En van de beste merken. 

De seiecrie gebeurde volgens de hoogste Woonkultuur-normen 
voor design, afwerking en duurzaamheid, Het leder is subl em, de stoffen 
bekledingen s+relen het oog met nieuwe tinten en dessins 

U mag al onze bankstellen prooeren. 

Maar opgeiet: daar bent u wel even mee bezig 

U zit goed met de bankstellen van Woonkultuur! 

■ ■ ■ zutendaa! 

woonkultuur 

Dorpsst- r aa + 2-4, 369C Zurendaai. Te'eteon: 0 } I /61. 1 1.36. 
Telefoon vanuit Neaeriand: 09-3211 ó ■ 113ó 
iedere dag open van 10 tot 18 uur; -vee' soap vo: ■. 

a-snij'/u'ènnca" Levering franco aan huis zonder g r enskosten 

Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. 
^3. <3, ^ •? 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 17 ® He trap vormt voor Joep Velraeds een onneembaar 
°bs takel. Foto: FRANS RADE 

Geen traplift voor 
gehandicapte 


, OENSBROEK — De zwaar ge¬ 
handicapte Joep Velraeds (65) in 
°ensbroek is al vier maanden 
nieer buiten geweest. Oor- 
«ak daarvan is de steile trap van 
On etagewoning die hij op één 
. e ^n en krukken niet kan afda- 
e n. Laat staan beklimmen. Een 
anvraag voor een traplift is door 
e gemeente Heerlen afgewezen 
degens gebrek aan geld. 

Joep Velraeds raakte in 1946 zijn 
Achterbeen kwijt bij een mijn¬ 
ongeluk. Precies zes weken na¬ 
at hij als ondergronder begon- 
^n was. Ondanks zijn handicap 
i e dcte nog zeventien jaar verder 
j Aen kantoorbaan bij de mijn. 
,0 1965 beëindigde hij zijn loop¬ 
ban bij een confectiefabriek in 
, Afkrade. De stalen krukken die 
^0 in 1946 heeft laten maken op 
e mijn, deed hij een paar weken 
gleden, totaal versleten, aan de 

H ant 

fkreeg een nieuw kunststof- 
h stel. Behalve het verkrijgen 
n “ n de krukken en de alumi- 
Uf n beenprothese heeft Joep 
«°° d een beroep gedaan op de 
v c h ruime voorzieningen die 
° 0r gehandicapten bestaan. 

£ ie beenprothese kan ik al en- 
j jaren niet meer aan”, zegt 
e P. Daarom deed Joep, spuug- 
jj" v an dat binnenzitten, eind 
lia ar * een beroep op de afde- 
Y 8 Bouw-en Woningtoezicht en 
°*kshuisvesting van de ge¬ 


meente Heerlen. Hij vroeg steun 
in het kader van de Regeling gel¬ 
delijke steun huisvesting gehan¬ 
dicapten (RGSHG) in de veron¬ 
derstelling dat hij recht had op 
een elektrische traplift. 

De Hoensbroekenaar was echter 
niet op de hoogte van het raads¬ 
besluit van 11 februari 1992. De 
raad gaf te kennen geen mede¬ 
werking te verlenen aan de nieu¬ 
we regeling voor gehandicapten 
die sinds 1 januari van dit jaar 
van toepassing is. Hierbij kan de 
gemeente de kosten voor tachtig 
procent declareren bij het Rijk 
en de overige twintig procent 
wordt aan alle gemeenten ver¬ 
goed door toekenning van een 
budget via een bepaalde verdeel¬ 
sleutel. Omdat Heerlen het niet 
eens is met dat laatste heeft zij 
een beroepsprocedure aange¬ 
spannen. Op 25 maart is er een 
hoorzitting in Den Haag over de¬ 
ze kwestie. 

Voorlopig zal Joep Velraeds nog 
achter zijn raam moeten blijven 
zitten aan de Heister berg. Inmid¬ 
dels heeft hij zich verzekerd van 
rechtsbijstand. 

Een lichtpuntje is er wel. Gister¬ 
middag arriveerde de rolstoel die 
Joep enkele weken geleden via 
de ziektenkostenverzekeraar 
Liass heeft aangevraagd. Wil hij 
daar gebruik van maken dan zul¬ 
len zijn dochter Hannie en 
schoonzoon Ben hem de trap 
moeten afzeulen. En die is steil. 


IÉ* 


(ADVERTENTIE) VT& hlijft in 

Heerlen th€0lögie~0pleidingen verzorgen. 

informatie aan over 
de nieuwe studiemogelijkheden t l Universitair Centrum 
voor 

1 neologie en Pastoraat 


(innig ontvang ik documentatie over de 
opleidingen aan liet UT!’. 


posu . cm woonpl -- .. . - 

In ongctr.mkccrde envelop zenden aan: 

U i l’. Antwoordnr. 5051,0400 WC? Meerlei 
Hellen k.m ook: 045-718520 


: en open visie op theologie en pastoraat Van onze verslaggever 

ARCEN - Als de provinciale be¬ 
zuinigingen van twee ton door¬ 
gaan, kan de Stichting het Lim¬ 
burgs Landschap haar taak niet 
langer naar behoren uitoefenen. 
En als Gedeputeerde Staten on¬ 
danks de bezuinigingen rekenen 
op een taakuitbreiding van het 
Limburgs landschap, dan is dat 
helemaal rampzalig. Dat schrijft 
de stichting in een brief aan pro¬ 
vinciale staten. Volgens direc¬ 
teur Ton Verstraelen van het 
Limburgs Landschap zal de kor¬ 
ting op de provinciale subsidie 
'hoe dan ook arbeidsplaatsen 
kosten’. 


Limburgs Landschap 
waarschuwt voor 
gevolgen bezuiniging 


Het Limburgs landschap krijgt 
jaarlijks een miljoen gulden sub¬ 
sidie van de provincie. Als ge¬ 
volg van de algemene bezuini¬ 
gingsronde van de rijksoverheid 
zou hier 200.000 gulden, oftewel 
20 procent, op gekort moeten 
worden. Bovendien staat de 


stichting een korting van twee 
ton op de aankoop van reservaat- 
gebieden te wachten. Volgens 
het provinciebestuur zijn de las¬ 
ten van de ombuiging evenwich¬ 
tig over de diverse sectoren van 
het provinciaal beleid verdeeld. 
De stichting vraagt zich boven¬ 


dien af of ze nog langer verant¬ 
woordelijk kan blijven voor de 
taken die de provincie haar heeft 
toebedeeld. Nu al kost het de no¬ 
dige inventiviteit om het werk te 
kunnen verrichten. Sinds 1989 
zijn drie vacatures in de buiten¬ 
dienst onbezet gebleven om de 
begroting sluitend te houden. En 
de noodzakelijke inzet van extra 
mankracht blijft noodgedwon¬ 
gen achterwege. 

De stichting wil dat er een eva¬ 
luatie komt van de beleidsnota 
Natuur en Landschap en dat de 
provincie duidelijke uitspraken 
doet over de taken die het Lim¬ 
burgs Landschap de komende 
jaren moet uitvoeren. 


Advocaat Hiddema eist nu 50.000 gulden schadevergoeding 

Klacht president Hof 
Den Bosch ongegrond 


Van onze correspondent 

ARNHEM - De Raad van Discipline in het ressort Arn¬ 
hem heeft een klacht van de president van het Gerechts¬ 
hof in Den Bosch, mr G. Kok, tegen de Maastrichtse 
advocaat mr Th. Hiddema ongegrond verklaard. 


Volgens deze Raad, een tuchtcolle¬ 
ge van de advocaten, kan Hiddema 
de strekking van een gewraakt 
krante-artikel in het Algemeen Dag¬ 
blad onder de kop 'Vice-president 
Hof Den Bosch blijft verbazen’ niet 
worden aangerekend. 

Deze beslissing van de raad is giste¬ 
ren bekend geworden. De klacht 
werd behandeld op 3 februari van 
dit jaar. 

De klacht van de president kwam 
erop neer dat Hiddema juni vorig 
jaar het artikel heeft uitgelokt waar¬ 
in hij voor mr W. Smulders bijzon¬ 
der kwetsende uitlatingen zou 
hebben gedaan. Die rechter was 
toen voorzitter van de strafkamer 
van het Hof die het hoger beroep in 
de IRA-zaak behandelde. Volgens 


dat artikel zou hij bereid zijn het 
openbaar ministerie ter wille te zijn 
door er even een ’flutzaak (uit Maas¬ 
tricht) tussendoor te jassen’ en zou 
hij 'vrijpostig met het bewijs om- 
springen’. 

De Raad is van mening dat Hidde¬ 
ma een kritische beschouwing in 
het openbaar mag geven over een 
mogelijke parallel in bewijstech¬ 
nisch opzicht tussen de IRA-zaak 
en een andere zaak waarin Hiddema 
als verdediger optrad. Dat de IRA- 
zaak op het moment van de publi- 
katie van het artikel onder de rech¬ 
ter was, doet daar niets aan af. 

Ook het melden van de versnelde 
behandeling van het hoger beroep 
van een zaak uit Maastricht, vindt 
de Raad geoorloofd, zeker gezien de 


actualiteit van de achterstand in de 
behandeling van appèlzaken. 

Volgens de Raad heeft de verslagge¬ 
ver van het Algemeen Dagblad de 
uitlatingen van Hiddema waar¬ 
schijnlijk verkeerd geciteerd. Dat 
zou ook blijken uit diens rectifica¬ 
tie. 

'KarakterlclseP 

Hiddema heeft nu op zijn beurt al 
laten weten een klacht over het op¬ 
treden van de Deken van de Orde 
van Advocaten in Den Bosch, mr 
G. van der Bilt, in te dienen even¬ 
eens bij de Raad van Discipline. 
Ook zal hij van die Deken een scha¬ 
devergoeding van 50.000 gulden ei¬ 
sen bij de rechtbank in Den Bosch 
wegens inkomensssehade. Van der 
Bilt kapittelde zijn Maastrichtse 
collega-advocaat openlijk over zijn 
uitlatingen. Hiddema: ..Meester 
Van der Bilt heeft zijn kreupele opi¬ 
nie over mijn positie tegenover Kok 
klakkeloos in de kranten geworpen, 
zonder voorafgaand contact met mij 
en op een moment dat 'mijn’ Deken 
in Maastricht de klacht nog niet had 
beoordeeld”. 


'Vrijthof achter LSO-musici # De 22 leden van 
de vereniging 
Vrijthof onderne¬ 
mers willen de 
musici van het LSO 
een hart onder de 
riem steken , nu de 
minister dreigt de 
subsidie aan het 
orkest stop te zetten. 
Terwijl de 
ondernemers 
vergaderden, met 
theaterdirecteur 
Piet van Hest in hun 
midden , rees bij 
caféhouder Math 
Boelen(zie foto)h et 
idee om door middel 
van posters 
aandacht voor het 
LSO te vragen. 
Gisteren werden de 
affiches bij diverse 
zaken op en rond het 
Vrijthof 

opgehangen. De in 
het Maastrichts 
gestelde tekst 
spreekt voor zich: 

’LSO oet Limburg 
weg? Daan vier 
Limburg oet 
Holland weg !!' De 
ondernemers hebben 
een ext ra poster 
laten drukken voor 
minister D'Ancona. 


Foto: FR1TS 
WIDDERSHOVEN 


mivmw 

■ -. • •" c ■ *••• ■■ ■ 


ty^-T^RD - Burgemeester drs C. 
^idri 0r van Meerssen heeft gister- 
''Oo a 8 in zijn afscheidsspeech als 
Au potter van de Stichting Kunst 
Ultuur Limburg nogmaals aan- 
Vjjj jPt hoe schrijnend hij het advies 
Ofk °m het Limburgs Symfonie 
es t(LSO)in 1993 op te heffen. 


van de redenen waarom wij 
H Zo machteloos voelen is dat wij 


Cultureel Limburg in rol 
provinciaalse gedrukt’ 


rol van het provinciaaltje, de ° n henul beschouwd dat wij ons zo 
sjhho, worden gedrukt. De rand- druk maken over het verdwijnen 
u d vindt dat er financiële midde- van orkes t uit Limburg. Dat is 
Vri Jgemaakt moeten worden g nev end en staat haaks op het eure- 


Vf\ M * ‘ luaa L IIlLFCTLdi WU1UC11 . -- 

tu. r de orkesten in die provincie. ë lo naal cultuurbeleid 
'Sw'Vordt als teken van cultureel gepredikt . 


wordt 


Volgens de scheidende voorzitter 
vindt minister d’Ancona van WVC 
dat de Limburgse muziekliefheb¬ 
bers ’maar naar Aken, Luik of Keu¬ 
len moeten gaan’. Deze houding 
tekent in zijn ogen de failliete boe¬ 


del die het nationaal cultuurbeleid 
is. 

Om te redden wat er te redden valt 
pleitte Majoor, evenals Giep Ha- 
goort die als directeur Centrum 
voor Kunst & media Management 


Deken Van der Bilt was gistermid¬ 
dag niet voor commentaar bereik¬ 
baar. 

Hiddema zegt daar ’karakterletsel’ 
van te hebben opgelopen: „Ik ben 
altijd mild geweest en heb sinds de¬ 
ze affaire soms last van rancuneuze 
gedachte”. 

De mededelingen van Hiddema 
leidden medio vorig jaar tot een 
stroom reacties in landelijke en re¬ 
gionale kranten. Kritiek leverde 
president Kok openlijk op de meer¬ 
voudige strafkamer van de recht¬ 
bank in Maastricht onder leiding 
van mr Nolet die te laag zou straffen 
in drugszaken. Die uitlatingen ver¬ 
oorzaakten ook een storm reacties, 
rechters 'spreken’ met elkaar via 
hun vonnissen en niet via de pers 
was de teneur. 

De Bossche president beraadt zich 
nog of hij hoger beroep zal instellen 
bij het Hof van Discipline in 
Utrecht. 


Abortus Bang 
in Itteren 

HEERLEN — Bij een kleine rund¬ 
veehouderij in Itteren is een maand 
geleden een geval van de zeer be- 
smettelijke ziekte Abortus Bang 
geconstateerd. 

Deze ziekte heeft spontane abortus 
tot gevolg bij het dier. Op dit mo¬ 
ment wordt door de Gezondheids¬ 
dienst voor Dieren onderzocht of 
nog meer dieren in het bedrijf be-, 
smet zijn. „Waarschijnlijk gaat het 
bij het vlees veebedrijf om een lichte 
infectie en zal het bedrijf maar ge¬ 
deeltelijk geruimd hoeven worden”, 
meent C. Damen, hoofd sector 
rundvee van de Gezondheidsdienst 
voor Dieren. 

Een ander bedrijf in Itteren waar 
een maand geleden ook Abortus 
Bang uitbrak, is inmiddels ont¬ 
ruimd. Omdat anderhalf jaar gele¬ 
den al vier bedrijven in Itteren 
moesten worden ontruimd wegens 
besmetting met Abortus Bang. wer¬ 
den alle rundveebednjven in Itte- 
ren die geen melk leveren ver¬ 
vroegd gecontroleerd. Bij deze 
inspectie kwam de ziekte aan het 
licht bij het bedrijf, 

De afgelopen drie maanden is bij 
vier bedrijven in de Noordbrabant- 
se plaats Elshout en omgeving ook 
besmetting met Abortus Bang vast¬ 
gesteld. 


(ADVERTENTIE) 

• AUTOTELEFOON 

• AUTO-ALARM 

• CAR-RADIO 

• CAR-WASH 

• VEGE RUILMOTOREN 

• ONDERHOUD 

• REPARATIES 

• APK-KEURINGEN 


% 


HALECO B.V. 

Daelderweg 27, Nuth 
tel. 045-242192 (t.O. Makro) 


} ] Ümburgs weerhoekjej 

in Utrecht ter gelegenheid van Ma¬ 
joors afscheid een lezing hield, voor 
provinciaal beleid als project om 
versnippering van inzet, energie en 
geld te voorkomen. Ook benadruk¬ 
te hij het belang van een flexibele 
opstelling. „Op dit moment worden 
veel ontwikkelingen door starheid 
op een geweldige manier vertraagd. 
Teveel energie gaat verloren aan 
status, verworven rechten en posi¬ 
ties. Het is noodzakelijk dat wij 
gaan werken met budgetten die een 
operatie met versnelling tot leven 
kunnen brengen”, aldus Majoor die 
zijn functie overdraagt aan J. Gie- 
sen. 


I_^_-_door Bob v an der Mo ol en ' 

’Vallen en opstaan’ 

In het vorig weekeinde stond de lente letterlijk op de tocht. Met een 
gure wind vielen regen-, hagel- en natte sneeuwbuien terwijl het op 
zondag geruime tijd licht regende (3 mm). De temperatuur die ’s mor¬ 
gens nog ruim 6 graden Celsius aanwees, daalde overdag tot slechts 
3 graden en ’s nachts kwam het aan de grond nog bijna tot vorst (0,4 
graden). Een snel stijgende barometer en toenemende opklaringen 
deden de hoop herleven op echt voorjaarsweer. En inderdaad, met 
flink wat zon werd het maandag weliswaar niet warm, maar het kwik 
begon aan een aardige opmars toen het ’s middags 9,3 graden werd. 
Dinsdag kwam zachte en vochtige lucht boven onze regio aan en met 
13,8 graden werd het een stuk minder koud, al kwamen de opklarin¬ 
gen net iets te laat voor een nog hoger maximum. 

Woensdag werd het, in tegenstelling tot Midden- en Noord-Limburg, 
hier een prachtige en zonnige dag. De thermometer reageerde even 
enthousiast omdat het hier bijna 17 graden werd tegen 11 a 14 graden 
elders. Deze weerssituatie is min of meer kenmerkend voor Zuid- 
Limburg; uit klimatologische gegevens valt namelijk op te maken 
dat het uiterste zuiden van Limburg een gunstige uitzondering vormt 
t.o.v. van Zuid-Nederland voor wat betreft het aantal uren zonne¬ 
schijn. Dat vertaalt zich dan onmiddellijk in hogere maxima. 

Wolken van een onbetekenend neerslaggebiedje verhinderden een 
maximale kijk op een volle maan op woensdagavond. Deze bewol¬ 
king was vrij hardnekkig en de warmtebron kon op donderdag geen 
hoge stand op de thermometer aangeven, met 12,4 graden werd het 
voelbaar frisser. 

Vrijdagmorgen gaf de minimumthermometer met 7,7 graden dat het 
’s nachts niet erg koud was geworden, en een schaarse opklaring was 
goed voor een maximum van 12,7 graden rond het middaguur. 

Seizoenen in de knoop 

Was het voorheen af en toe lente in de winter, de komende dagen 
wordt het nog even winter in de lente. De eerste tekenen van verval 
werden vrijdag al duidelijk, dalende barometers en toenemende 
wind duidden de zoveelste weersomslag aan. Achter een regengebied 
dat ons vannacht passeerde, zorgt een totaal andere luchtdrukverde- 
ling voor een onaangenaam weertype. Koude van de pool afkomstige 
lucht wordt in beweging gezet waarbij onweer, hagel en (natte) 
sneeuw zeker mogelijk zijn. De maxima zullen laag uitvallen en 
nachtvorst zal op grote schaal voorkomen. De lente komt tijdelijk in 
een 'crisissfeer’. 

Be^in van de lente 

Astronomisch begint de lente op 21 maart, maar omdat het dit jaar 
een schrikkeljaar is, veranderde ook de aanvang van de lente en dat 
was gistermorgen om 09.48 uur. Op deze dag zijn dag en nacht pre¬ 
cies even lang en gaat de zon exact in het westen onder. De zon staat 
in deze tijd van het jaar alw r eer 12 uren boven de horizon en dat is 
evenveel als in het midden van de maand september. De aarde krijgt 
nu elke dag meer warmte toebedeeld omdat de zon ook steeds hoger 
komt te staan. Ook het méér aan licht geeft ons de indruk dat de win¬ 
ter nu definitief voorbij is. Al zal er in de komende week nog met 
veel van te merken zijn, toch is de zon zeker in staat voor lentetempe- 
raturen rond de 20 graden te zorgen. Daarvoor zijn twee elementen 
belangrijk: een zachte zuidenwindje en een flink aantal uren zon. Met 
dit weertype bij uitstek, komen nu ook de trekvogels welke overwin¬ 
terd hebben rond de Middellandse Zee opnieuw naar ons land. Bij 
wat warmer weer kunt u deze dieren in het open veld zien fourageren 
na hun lange vlucht en dat levert mooie plaatjes op. De lentemaand 
is nu drie weken oud en enkele cijfers wijzen uit dat de gemiddelde 
etmaaltemperatuur ver boven normaal ligt; nu 8 graden tegen 5,9 gra¬ 
den normaal; het is dus toch echt lente. 

’ekstersogen zijn geen zegen, 

doen ze pijn, dan komt er regen'. 


Zaterdag 2 


.. ¥•- *: 
■M : 


mssmm RURS 

Onk in onze zaak Hpprlerbaan ™ ™ 


Ook in onze zaak Heerlerbaan 

AUPING 
PULLMAN 
NORMA 
VELDA 

n <euze uit meer dan 50 slaapkamers 
Tevens een grote collectie in schuif- 
iten. Bezoek ook onze andere zaken. 

cco 


a g/*t ff“ ; |.> % 

Ï\1 1 : -J f* | y -* 

I '1 %g!$ iaat L 


AMBI/PDI-OPLEIC 

Avj''d.,.,;r j'-gt" tt- heenen. Maastricht. Ven ; I h-.r'’ \ /m-ge" 

- AMBI-88 modulen: 

HEO, HEI, HE2, HS1, HS2, HS3, HS4, NBr HB2, Hl 

- Praktijkdiploma Informatica PDI-s en P Dï~n 

Vooi meer informatie onderstaande bon ongefr.mkee-d of 

C C O Antwoordnummer 33, 6400 VC Heer.en, of bel 


; yt- 


CCO /centrum computer opleidingen akerstraat I. *• V \ 1 i- i 

- $3\ i i- - *-♦ C ‘ik’. iv* 

; -v,.: "v 

•f . ; ’ i : J - i 

. t • ) ipy > •« ü 


VAN 

NEEFJE DAT DOET, 


.TA R£T 


et worden! SPI KAL nessen 


* Je 

'v 1 - . Me .'d' Onderwas & 
«'•e'e v. -jppef o O g ^nd 
■ a' co k'.ö: op oe erkende 
onöerwij.stel t.nger 


< 

CV 

O 


Praktijk Diploma Informatica lenll 

WordPerfect en PlanPerfect 5.1 
dBase III plus of IV 
Lotus 1.2.3 . 

Startcursus PC (MS-DOS) 

Gevorderd PC gebruik 

MS-Windows 

Typen 

Notuleren 

Administratie voor de zelfstandige 

Diverse examens van het 
EXIN te Utrecht worden afgenomen 
in ons instiluut. 


(045) 21 17 33 

Hommener.veg 224 Hoensbroek 

opleiding - advies - begeleiding 


. TT W 

walramX cof/ege s/ttard 


instituut voor open \ beroepsonderwijs 


Sj 'JIJ,Vl|li‘ 1 v - 'tyfj 


Het Walram College Sittard is een groot MBO-mstituut met talloze mogelijkheden. Toch ga je met 
op in de massa. De verschillende studierichtingen hebben veelal een eigen gebouw, eigen 
docenten en een eigen sfeer. Daardoor blijft de persoonlijke aandacht en gerichte begeleiding 
gewaarborgd. 

Studenten aan het Walram College Sittard leren niet alleen een goed vak. maar ook 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 


«*$33 

m 

.y ... .,;77 .. 

’j'i' ^ ^ 


techniek 

mts 
VdlKstraal 10 
Sittara 


'*te, »• 


i." '4 


mlo 


economie 


meao 


Montgomerystr. 7 
Sittard 


lange opleiding: werktuigbouwkunde 
elektrotechniek fiinmechamsche techniek" 
materiaaltechnologie" 
tussenopleiding elektrotechniek 
korte opleiding metaal elektro 

lange opleiding: chemie medisch 
laboratoriumtechniek technisch onderwijsassistent 
materiaaltechnologie" 

tussenopleiding. chemie laboratoriumtechniek 


VaiKstraat 10 
Sittara 


lange opleiding, administratie bestuurlijk commercieel 
secretariaat directiesecretariaat vrije richting 
korte opleiding bedrijfsadministratie secretanaat 


dienstverlening en gezondheidszorg 


4 \ 


, U a .-yï- 

i i ‘Mi 


1 


mdgo 


« 

* 

.L~, 
i 


, i 'ï: j z' 
CIOS 
Ê 

m havo/mbo 


/ 


i 


Pres. Kenneaysmgel 18 
Sittard 

Mgr Claessensstr.4 
Sittard 


Sportcentrumlaan 2 
Sittard 


Mgr. Claessensstr 
Sittard 


lange opleiding: verzorging 

specifieke opleiding, gespecialiseerd verzorgende 

lange opleiding agogisch werk activiteitenbegeleiding sociale arbeid 
mode en kleding 


sport en bewegen 


y* , 


oriënteren en schakelen 


1 i&ar 
"Uniek in Zuid - Nederland 


walram college: ’n wereld aan mogelijkheden 


Postbus 5280 6130 PG Sittard tel: 046 - 529898 


BUS! 


pr, i-i I WJ? kw m 

*tZ. I 
EURcMA SECRE 
TOE 
RECEP 1 

HOST’/K 0 ! 


m * n a ,*« 


■ FT 

: F fri“ 


Dagopleidingen 
Bdf' | '| OOK jdirilHrESSEEP'0 !'i Oyfcilü'bv.'0-r• --> 

vjutO üïiöerwijS mei uch eui'Opcfts karaklu; -1 o!. 
Sluuf da 1 - snel ondersiaande bon oo o- -• 

Qpsy HA.. 


\ 7 ii 

T t-.i'i i 
Hotel Wilhöirnma :! o r .e ? ri.ii;" 

1 apiM 

Aanvang.18 00 IGlRISMF-.-HGI tl < 
HOST HOSTLSS 

Aanvang: 19 4S BuSiNrb.S ivAi-sm 

MANAGEM PR-FUROMAN SECR.-RF. T 

MAASTRICHT 

Heimstraat 3-5 (3e Verdiep ng C-eo ■ 
Deux" gelegen aan het Vrijt!.ei 

2 april 1992 

Aanvang: 18.00 oür iOFRISiVih-!-iü 1 G ,. 

HOST HOSTESS 

Aanvang: "9 45 uur BUSSINESS-MARKE ! 1 
MANAGEM 'PR 'EUROMAN 'SECR REUE r 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

L 


Algemeen secretaua- 
tel.: 040-52 06 20 

JIJ + motex: 

J laat Ui same,! 


BON VOOR CARRIÈRE PERSPECPEJ- 
Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegid' 

naam 
adres 
p c 'plaats 

gefrankeerd sturen naar centr adm 

Instituut Notenboom postbus 307 5b00 Art Eindhoven 

t rkü'XJ <toor Ju n.ir.istuf yjr- üihlfW :■ tr Hit' •;.- J.' .y .' e . 3 

whI tonden*nstnstelkngnn /i)ver dhi o , Hk , r*i(s D.'UJt* Zf <ctkw 

wjn Oh rtvf id/r 


Eureka 

Horecabemiddei 


ft!' 


A 

Vi 

P 

T 

h 

w 

V 

d 

r 

k 

\ 


i 


er 

sta 

v ar 

G<; 

V(H 

in 

op 

lic-i 

kei 

hH 

kei 

na 

hu 

nu 

da 

iri; 

he 

va 

m. 

m 

V, 

M 

m 

ki 

vl 

b; 

hi 

V( 

ki 

N 

Ü 

h. 

Vl 

1! 

E 

h 

v 

t( 

Z.I 

k 

V 
\ 


t‘ 


] 


Ü] 

clr 

Ui 

>n 

T 

vv 

bi 

hi 

H, 

kt 

B 

•-1 

si 

h 

K' 

B 

h 

b 


«j.'f 


Doeltreffend tn bemidcieling bij overname aait" 
en verkoop, huur en verhuur, roerend en otnuö 
rend goed van horecabedrijven. 

Eureka BV 

Rijksweg Zuid 92 A Tei. 046 - 757535 
6161 BR Geleen Fax 046 - 757536 


«wwwgs aggoïqq 


Al in 1979 streek de NAVO-dienst Napma (dat staat 
voor NATO Airborne Early Warning & Control 
Programm Management Agency) in Brunssum neer. 
Toch weten weinigen in Brunssum en omgeving van 
het bestaan van deze zelfstandige organisatie, waar 
wisselend tussen de 85 en 200 burgers emplooi 
vinden. Die onbekendheid is te wijten aan het feit dat 
de leiding steeds voor een ’low profile’-beleid heeft 
gekozen. Deze week kwam daar verandering in. 
Napma kwam achter de schermen uit door uitgebreid 
kond te doen van het moderniseringsprogramma 
voor NATO- Awacs. Dat wil zeggen dat de computer¬ 
en radarapparatuur van de 18 Awacs-vliegtuigen in 
Geilenkirchen en de 46 grondstations in heel Europa 
voor één miljard dollar verbeterd worden. Want 
Napma is de organisatie die de logistieke, technische, 
financiële en administratieve projecten van 
NATO-Awacs verzorgt. 


Ltmbïttrg 
Napma over vliegende radarstations na modernisering: 

’Awacs zelfs inzetbaar 
in strijd tegen drugs’ 


' 7 ' 


' | 

' ’ , ,, • .. • ■ ' 


^ _DOOR M ATH WIJNANDS 

b Runssum - Vliegende radar- 
Mtions (officieel E-3A geheten) 
an NATO-Awacs die in 
~ e Üenkirchen niet opstijgen 
°or een militaire klus, maar om 
11 het Caribisch gebied te ’jagen’ 
drugsmokkelaars. Of om mi- 
le U-delicten, zoals illegale lozin- 
op zee, te kunnen waarne- 
Men. Geen science-fiction, maar 
ee n serieuze mogelijkheid in de 
haaste toekomst. „Want na het 
Moderniseringsprogramma dat 
h u is ingezet zijn de toestellen 
aartoe geschikt”, zegt ’general 
Manager’ K.E. von Kospoth in 
M Brunssumse hoofdkantoor 
an Napma. Technisch mogelijk, 
Maar is ook de politiek bereid tot- 
Mzet voor civiele acties? 

Von Kospoth: „Weet ik niet. 
^aar feit is wel dat Awacs mo- 
Menteel al met een niet-militaire 
klus bezig is. Drie transport- 
hegtuigen van de Geilenkirchse 
as >s zijn ingezet voor de huma- 
Mtaire hulptransporten naar de 
Voormalige Sovjetunie. Dus zo’n 
(Mote stap is het niet meer. De 
hfAVO verandert.” 

P e oprichting van Napma was 
het gevolg van het besluit van 13 
Van de 16 NAVO-lidstaten in 
om aan de Nederlands- 
fJuitse grens tussen Geilenkirc¬ 
hen en Schinveld een basis voor 
vliegende radarstations te stich¬ 
ten. Er moest namelijk ook een 
Zelfstandig fungerende afdeling 
komen, die Awacs de zorgen en 
Werkzaamheden op het gebied 
Van technische ontwikkelingen, 
^search, logistiek, organisatie 
e h administratie uit handen zou 


in het nieuws | 


nemen. Want in Geilenkirchen 
diende men zich louter met de 
verdediging van het vrije westen 
bezig te houden. 

Napma is dus met militair bezig 
en derhalve werken er alleen 
burgers. Bij de opbouw van de 
basis en de aanschaf van de 
vliegtuigen begin jaren ’80 was 
het het drukst. Bijna 200 hoogge¬ 
kwalificeerde technici en finan¬ 
ciële en administratieve deskun¬ 
digen liepen er rond. Ze kwamen 
uit liefst 12 landen: Verenigde 
Staten, Duitsland, Italië, Canada, 
Nederland, België, Noorwegen, 
Denemarken, Portugal, Grieken¬ 
land, Turkije en Luxemburg. 
Want elk land dat betaalde, wil¬ 
de ook eigen mensen laten mee¬ 
doen. Groot-Brittannië is welis¬ 
waar deelnemer aan het Awacs- 
project. maar draagt ’in natura’ 
bij in de vorm van inzet van ei¬ 
gen vliegtuigen. De overige drie 
NAVO-lidstaten Frankrijk, 

Spanje en Ijsland zagen af van 
deelname. 

Toen de basis eenmaal draaide 
werd het personeelsbestand te¬ 
ruggebracht naar 85. Voor Nap¬ 
ma voldoende om 18 E-3A-toe- 
stellen, 46 grondradarstations in 
heel Europa, de basis in Geilen¬ 
kirchen en de vier vooruitge¬ 
schoven bases te beheren en de 
logistieke en administratieve 
werkzaamheden te verrichten. 

Kosten 

In december 1990 kreeg de 
dienst er een nieuwe taak bij. 
Brussel besloot dat voor 1997 
dringend een eerste 'opknap¬ 
beurt’ van de apparatuur in 
vliegtuigen en grondstations vol¬ Met name de computer- en radarapparatuur in de Awacs-toestellen worden gemoderniseerd. 


Foto: archief LD 


tooid moet zijn. Von Kospoth: 
„We krijgen een sleutelrol in de 
zogenoemde nieuwste strategie 
van het bondgenootschap, ge¬ 
naamd C3: Command, Control, 
Communication. Doel van de 
modernisering is mobiliteit en 
flexibiliteit.” Fase twee zal rond 
de eeuwwisseling plaatsvinden. 
„We hebben één miljard dollar 
ter beschikking ggkregen. Hoe¬ 
wel we dat bedrag absoluut niet 
mogen overschrijden, zal het 
toch iets duurder uitvallen. Ge¬ 
lukkig hebben we nog wat geld 
over van vorige programma’s", 
vertelt de Nederlandse ’financial 
controller’ drs Hans Voogd. 

De VS en Canada nemen liefst 86 


firocent van de kosten voor hun 
rekening, de kleinere landen sa¬ 
men 14 procent. Voor Nederland 
komt dat neer op 3,75 procent. 
„Maar omdat we hoofdaannemer 
Boeing hebben opgedragen on¬ 
deraannemers - naar rato van 
bijdrage - uit de deelnemende 
lidstaten in te schakelen, komt 
dat geld eigenlijk weer voor hon¬ 
derd procent terug in de eigen 
economie. Het aantal personeels¬ 
leden uit een bepaald land is ook 
naar rato van bijdrage. Maar toch 
is een hoog percentage - 25 pro¬ 
cent - afkomstig uit Nederland, 
omdat mensen die in de buurt 
wonen nu eenmaal sneller solli¬ 
citeren.” 


Von Kospoth en Voogd onder¬ 
strepen met klem dat Napma 
een forse bijdrage levert aan de 
lokale en regionale economie. 
Voogd schat dat de bestedingen 
van zijn instituut samen met de 
privé-uitgaven van de werkne¬ 
mers in Brunssum en omgeving 
per jaar neerkomen op 20 mil¬ 
joen gulden. 

„Napma koopt zoveel mogelijk 
in de regio, zoals computers en 
kantoorbenodigheden, schakelt 
indien nodig regionale schoon¬ 
maakbedrijven, cateraars en ho-> 
tels in enzovoorts. De mensen 
die hier werken en dus wonen 
consumeren eveneens in de 


streek. Tel dat maar eens op. Ik 
kom ongeveer op de 20 miljoen 
per jaar. Toch een aanzienlijke 
injectie in de regionale econo¬ 
mie", aldus Hans Voogd. 

Volgens Von Kospoth heeft de 
Nederlandse regering er in 1979 
hard aan getrokken om Napma 
naar Brunssum te krijgen. „Van¬ 
uit de bevolking hoorde je vaak 
over de aanleg van de basis Gei 
lenkirchen: 'Wij het lawaai, de 
Duitsers de voordelen.' Daarom 
was Den Haag erop gebrand dat 
de dienst aan deze zijde van de 
grens kwam te liggen. Als je de 
cijfers hoort is dat niet voor mets 
geweest." 


1 dradecomilé onderhandelt ook niet Zuid-Afrika 

De hele wereld komt 
dansen in Brunssum 
Tl’ ‘ 


M Nr 

: 


DOOR WIM DRAGSTRA 

a^NSSUM - ’Auff'orderung zum Tanz’ maar dan richting 
t 6 were ^ d ’ dat is de boodschap die Brunssum momenteel 
S str aalt. In juli komt dan ook werkelijk de hele wereld dan- 
ln Brunssum, als daar voor de tiende keer in successie de 
^"nationale folkloristische parade gehouden wordt. Bijna 
^ ‘b^kloristische groepen uit even zovele landen worden ver- 
c nt. Meer dan 1000 vreemdelingen moet Brunssum onder- 
K e bg en , dat gebeurt in scholen en kloosters, maar ook bij 
Wat Brunssummers thuis. 

Rët k 

tief De ® on allemaal als een alterna- Dit jaar vindt de parade plaats van 
<j e Car navalsfeest in 1953. Vanwege 17 tot en met 23 juli. Voor het eerst 
Sin Watersno °dramp in Zeeland danst Brunssum niet in de vakantie 
Rri g Carn aval niet door. Aangezien van de basisscholen, want die be- 
riSsu m toch al wat buitenlan- gint in het zuiden van ons land een 
Sig S der bergde, die de folklore uit week later. Dat betekent dat de 
s Iof n ^ and ln ere hielden, werd be- Brunssumse scholen aardig mee- 
* 0 en een folkloristisch feest in de doen in het programma. Op vrijdag 
g 0 er te houden. Dat beviel zo 17 juli wordt de parade geopend 
ïj r Rat het Oranje-eomité van met een voorstelling van de ver- 
^Msiim besloot om de vier jaar maarde Roemeense choreograaf 
Pj. 0 , evenement te houden en te Theodor Vasilescu. Zes groepen 
e jyn veel buitenlandse groepen doen daaraan mee. Thema van de 
brunssum te halen zodat een voorstelling is het thema van de to- 
? 0 u r P arade der nationaliteiten’ tale parade ’De hele wereld danst in 
kj,.. °ntstaan. In de jaren zeventig Brunssum’. 
ke ^ het evenement grotere be- 
hdheid en in de jaren tachtig Onbuilii 
ty^Mt de organisatie verder uit. Er "r 

v en 1 e<?n aparte stichting in het le- De optocht op zondag 19 juli wordt 
%H Eer ° epen ' De formule hhj ft de ' weer het hoogtepunt. Drie jaar ach- 
s Ch e: zoveel mogelijk folklorist!- tereen is die optocht verregend. We 
6 h d groepen naar brunssum halen moeten al teruggaan naar 1976 wil- 
Qle een aantal dagen laten optre- len we foto’s vinden van een zonni- 
c e ». 0p verschillende plaatsen in het ge optocht. Burgemeester Hoog- 
<w lru m. Hoogtepunt is een enorme land heeft niet anders dan in de 
° ch t met de folkloristische groe- regen de landengroepen aan zich 
w n plaatselijke muziekkorpsen voorbij zien trekken. Misschien dat 
—Schutterijen. burgemeester Riem het dit jaar on- 


Oplocht 


De optocht op zondag 19 juli wordt 
weer het hoogtepunt. Drie jaar ach¬ 
tereen is die optocht verregend. We 
moeten al teruggaan naar 1976 wil¬ 
len we foto’s vinden van een zonni¬ 
ge optocht. Burgemeester Hoog¬ 
land heeft niet anders dan in de 
regen de landengroepen aan zich 
voorbij zien trekken. Misschien dat 
burgemeester Riem het dit jaar on- 


(ADVERTENTIE) 


der andere omstandigheden kan 
doen. Bij mooi weer komen er zo’n 
60.000 mensen op de optocht af. 
Vier jaar geleden toen het stortre¬ 
gende, waren er toch altijd nog 
25.000 mensen die stonden te kijken 
hoe druipnatte dansers en danseres¬ 
sen over het natte asfalt huppelden. 
Tot en met donderdag 23 juli zijn er 
’s avonds in de twee sporthallen van 
Brunssum en in een paviljoen, voor¬ 
stellingen. 

Zuid-Afrika 

Onderhandelingen worden momen¬ 
teel nog gevoerd met Zuid-Afrika. 
Tot voor kort zou deelname van dat 
land voor een hoop problemen heb¬ 
ben gezorgd, maar nu zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen aan de 
Kaap en de meerheiderheid van de 
blanke bevolking zich heeft uitge¬ 
sproken voor afschaffing van de 
apartheid, zijn er nieuwe mogelijk¬ 
heden. Komst van Zuid-Afrika naar 
de folkloristische parade zou 
Brunssum een aardige culturele pri¬ 
meur kunnen bezorgen. 

De Chinezen oogstten vier jaar gele¬ 
den behoorlijk succes. Dit jaar 
komt de ’Guizhou Folk Art Group 
of China’ en de RK Basisschool 
Langeberg is al bezig met een pro¬ 
ject over China en maakt daarbij 
handig gebruik van de komst van 
deze groep. 

Omdat de scholen tijdens de Parade 
nog draaien wordt de jeugd er spe¬ 
ciaal bij betrokken. Op 21 juli wordt 
zelfs een speciale jeugdvoorstelling 
gegeven. 
-- "V 


-4% 


W 4 . è 


f r .YSfi? 


• Dansen in de regen, bijna een vertrouwd beeld tijdens de folkloristische parades in Bruns- 
sum Foto: DRIES LINSSEN. 

De ff ererziekenhuis reeds in 1991 coorgedragen 

Aanwijzing traumacentra 
laat nog op zich wachten Van onze correspondent 

DEN HAAG - De aanwijzing van 
dertien gespecialiseerde ziekenhui¬ 
zen voor de opvang van ernstig 
gewonde verkeersslachtoffers laat 
op zich wachten. De Raad voor de 
Verkeersveiligheid onder leiding 
van mr Pieter van Vollenhoven 
deed de aanbeveling om tot zulke 
traumacentra te komen reeds in ok¬ 
tober 1989. De kwestie wordt nu 
eindelijk meegenomen in de be¬ 
leidsnotitie ambulancehulpverle- 
ning, die staatssecretaris Simons 
(volksgezondheid) voor 1 april naar 
de Tweede Kamer wil sturen. 

Het De Weverziekenhuis in Heerlen 
is door het College van Ziekenhuis¬ 
voorzieningen voorgedragen als 
traumacentrum. In Zuid-Nederland 
zijn verder het St. Elisabethzieken- 
huis in Tilburg en het Radboudzie- 
kenhuis in Nijmegen genoemd. 
Voor de traumacentra is in totaal 
meer dan dertig miljoen gulden no¬ 
dig. 

Officieel worden jaarlijks 50.000 


verkeersgewonden geregistreerd, 
maar de Raad voor de Verkeersvei¬ 
ligheid en het Kerndocument 
Volksgezondheid spreken over 
253.000 verkeersgewonden per jaar. 
Het enorme verschil is onder meer 
te wijten aan het feit dat een groot 
deel van de slachtoffers van ver¬ 
keersongevallen (heel) lichte ver¬ 
wondingen oplopen, waarvoor geen 
hulp van bij voorbeeld een dokter 
nodig was. Verkeersslachtoffers 
kunnen echter na geruime tijd pas 
lichamelijk en geestelijk de gevol¬ 
gen van hun ongeluk bemerken. 

De Raad voor de Verkeersveilig¬ 
heid pleitte er daarom in oktober 
1989 bij de toenmalige staatssecre¬ 
taris van volksgezondheid Dees 
voor de registratie van verkeers¬ 
slachtoffers te verbeteren en meer 
mensen te stimuleren het EHBO- 
diploma te halen. Een derde aanbe¬ 
veling van de raad was om te ko¬ 
men tot dertien traumacentra, zie¬ 
kenhuizen verspreid over het land 
die zich specialiseren in de opvang 
van ernstig gewonde verkeers¬ 
slachtoffers. Begin deze week zei de 


Anit)ulanceluil|i 


bioscopen 


• HEERLEN 

Koyal: Cape Fear, dag. 18.30 en 
21 uur. za zo ook 15.30 uur De 
avonturen van Babar, za zo wo 
14 uur Rivoli: JFK, dag. 20 uur, 
za zo ook 14.30 uur. Maxim: De 
Johnsons. dag 18 45 en 21 uur, 
za zo ook 14 en 16 15 uur H5: 
The last boyseout, dag. 14 30 19 
en 21.30 uur. za zo ook 16 45 uur 
The prince of tides. dag 18.30 en 
21 uur. vr ma di do ook 14 uur 
The Addams Family, dag 14.15 
uur. za zo ook 16.15 uur Don't 
teil Mom the babysitter ’s dead, 
dag 18 45 en 21.15 uur. De No¬ 
tenkraker. za zo 14 en 16 uur. wo 
14 uur Fievel in het Wilde Wes¬ 
ten, za zo 14 en 16 uur, wo 14 
uur Rieochet. dag 21 uur Curly 
Sue. dag 14 en 18 30 uur, za zo 
ook 16 uur. Dead again. dag. 
18.30 en 21 uur. vr ma dl do ook 
14 uur Filmhuis de Spiegel: De 
laaatste sessie, vr zo 21 uur. 

• SCHAESBERG 

Aulokino: De Johnsons. vr za 20i 
uur, zo 20.30 uur The Addams 
Family, vr za 22 15 uur 


• KERKRADE 

YVijngrachttheater: Hidden r 

Agenda, wo 20 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Cape Fear. vr tm zo 18.30 
en 21.15 uur. ma lm do 21 uur, 
za zo wo ook 14.30 uur De John- 
sons. vr t in zo 18 30 en 2115 uur. 
ma tm do 21 uur Babar. za zo 
wo 14 30 uur Hot shots. \t lm 
zo 18 30 uur. za zo wo ook 14 30 
uur. Barton Fink, ma tm do 21 
uur JFK. dag 20 uur, za zo wo 
ook 14 uur C’ine-K: Frankie & 
Johnny. dag 21 uur Cinema- 
Palace: The last boyseout, dag 
19 en 21.30 uur. za zo wo ook 14 
uur. za zo ook 16.30 uur. The 
prince of tides. dag. 18.15 en 
2115 uur Dead again. ma t m do 
19 en 21 30 uur Don't teil Mom 
the babysitter s dead. vr tm zo 

13.45 16.15 18.45 en 21.30 uur. wo 
14 uur Fievel in het Wilde Wes¬ 
ten. za 16 15 uur. zo 14 en 16 uur, 
wo 14 uur. Lumière: La captive 
du desert. dag. beh. ma 20 uur. 
La stazione, dag 20 uur Merci la; ! 
vie. dag beh. ma 22 uur Thomas 
More. ma 19.30 uur. L argent, ma 

19.45 uur. Halfaouine, vr za 23 


• GELEEN 

Roxy: The last boyseout. dag 
20.30 uur. zo ook 15 uur De 
Johnsons. dag 20.30 uur. Pippi 
Langkous, za zo wo 15 uur 

• SITTARD 

Forum: JFK. dag 20 30 uur 
Frankie & Johnny, dag 20 30 
uur Babar, bet olifantje, za zo 
wo 14 uur. Filmhuis Sittard: 
The Fisher King, wo 20.30 uur 

• ECHT 

Koyal-MicroRoyal: The last 

boyseout. vr tm zo 20 30 uur, zo 
ook 15 uur. Frankie & Johnny, 
vr t m di en do 20 30 uur Jungle- 
book. zo 15 uur 

• ROERMOND 

Koyal: De Johnsons. dag 20.30 
uur. zo ook 14 30 en 16.30 uur 
Ro.valtne: The Addams Family, 
vr t m zo 19.3(1 uur, zo ook 14.30 
uur Doe Hollywood, vr lm zo 
21 30 uur. ma tm do 20 30 uur. 
zo ook 16.30 uur Filmhuis Roer¬ 
mond: The Fisher kmg. do 20.30 


• VENLO 

Perron 55: The Fisher Kmg. za 
2(1 uur. di 20 30 uur 


voorzitter van de raad, mr Pieter 
van Vollenhoven, dat hij had begre¬ 
pen dat de aanwijzing van de trau¬ 
macentra intussen rond was. 


Een woordvoerster van het ministe¬ 
rie van WVC ontkent dat. „De kwes- 
tie-traumacentra is gekoppeld aan 
de beleidsnotitie ambulancehulp- 
verlemng (de nieuwe opzet van het 
ambulancevervoer in ons land). Die 
zou in november 1991 naar de 
Tweede Kamer worden gestuurd. 
Maar staatssecretaris Simons wilde 
wachten op het definitieve advies 
van de werkgroep waarin de Natio¬ 
nale Raad voor de Volksgezondheid 
(NRV) en het Centraal Orgaan Ta¬ 
rieven Gezondheidszorg (COTG) 
zitting hebben”. 

Dat advies is er nu, aldus de woord¬ 
voerster: „Simons heeft laten weten 
dat hij de beleidsnotitie voor 1 april 
naar de Tweede Kamer wil sturen. 
Als dat lukt, moet de Tweede Ka¬ 
mer nog beslissen waneer de behan¬ 
deling ervan plaatsheeft”. 


in de theaters 


HEERLEN: 

zo. 22 3:CoIlegium Musicum Lim¬ 
burg. dirigent Jus Paumen Pianisten 
Madelene Schlosser en Jan Freijters 
< 12 uur) 

zo. 22/3:pianorecital met de Heer- 
lense Paul Huijts 


KERKRADE: 

zo. 223:docen tenconcert Muziek¬ 
school Kerkrade Landgraaf’Simpel- 
vcld (11 uur). 

zo. 22/3:concert met Isabella van 
Keulen, viool en Ronald Brautigam. 
piano 


MAASTRICHT: 

za. 21 3:'Iets met een kist', cabaret- 
programma met Bavo Galama 

zo. 22.3: Goed fout', zwarte kome¬ 
die van Have van der Heijden. Met Ina 
Faassen. Ton Kuyl, Kees Coolen en 
Nelly Frijda. 


SITTARD: 

za. 21 3 en zo. 22.'3:Andre Rieu met 
Fruhhng in Wien. 

wo. 25/3: Ubu Roi met het Fransta¬ 
lig koningsdrama van Alfred Jarry 
door Theatre de 1' Eclipse 

ROERMOND: 

za. 21,3:‘The Third Act', theater¬ 
show met a capella pop door Monte- 
zuma s Revenge 

- zo. 22/3:Circus Square Jazz Band 
jazz in 't theatercafé (14.30 uur). 

WEERT: 

za. 21/3:Het Folkloristisch Dans¬ 
theater met Langs Europa's Heirba 
non', een drieluik van Europese dans 
(20.15 uur). 

wo. 25/3:Het Nederlands Volksto¬ 
neel brengt ‘Heijermans’, een muzi¬ 
kaal toneelstuk geschreven door Ar- 
thur Japin en Fnts Lambrechts (20 15 


AKEN: 

zo. 22/3 (15 uur): Tosca van Giaco- 
mo Puccini. 

za. 21/3, zo. 22/3 en di 24/3:Karate Billi 
kehrt zuruck. Klaus Pohl. 

za. 21/3 en zo 22/3:'Aquarium'. een 
dansstuk van Thorsten Muller en 
Leonhard Delnui (21 uur). 

za. 21/3:Wiener Blut, Johann 
Strauss (19.30 uur). 

ma. 23/3:Lady Macbeth von 
Mz.ensk’. Dimitn Schostakowitsch 
(19.30 uur). 

di, 24/3: Die Liebe zu den drei 
Orangen', Serge Prokoffïeff (19.30 
uur). 

wo. 25/3:'Armer Columbus’. Erwtn 

Dressel 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
alle voorstellingen om 20 uur. 
de mening van 


Ger Essers, lid van het distncts- 
bestuur van de FNV Limburg, 
vindt dat zijn provinciegenoten 
eens op moeten houden met 
zeuren. „Limburg moet gewoon 
de handen ineenslaan en zich 
concentreren op het aandragen 
van creatieve oplossingen voor 
de problemen die hier bestaan ." 

Essers is van mening dat met 
name samenwerking moet wor¬ 
den gezocht In Euregionaal ver¬ 
band „Daar liggen voor ons 
grote kansen. Maar dan zal er 
weleens moeten worden opge¬ 
houden met dat zielige gedoe 
dat Limburgers altijd de dupe 
zijn van maatregelen door Hol¬ 
landers. " 

„Wij hebben een eigen cultuur, 
een eigen identiteit," zo beklem¬ 
toont Essers ..Daar dienen wij 
als Limburgers gebruik van te 
maken. Nou, even over de 
grens zijn er mogelijkheden te 
over We moeten ons in Eure¬ 
gionaal verband veel meer gaan 
profileren ten opzichte van an¬ 
dere deelregios in het Europa 
van de toekomst. ” 


• Regis Delahaye op 
de bouwplek waar 
belangrijke 
archeologische 
vondsten verloren 
dreigen te gaan. 

Foto: FR1TS 
WIDDERSHOVEN 


Maastrichtenaar Ilegis Delahaye: 'Situatie hier ondenkbaar' 


Luik op barricaden voor 


archeologische vondsten 


DOOR LUC SOMERS 


LUIK - In de auto op weg 
naar Luik zegt hij het meer¬ 
dere malen: „Wat daar op de 
Place St. Lambert gebeurt, 
is in Nederland eenvoudig¬ 
weg ondenkbaar. In Maas¬ 
tricht bijvoorbeeld mag 
nergens in de stad. een ge¬ 
bouw worden neergezet 
zonder dat de gemeentelij¬ 
ke archeologische dienst 
daar vooraf over heeft ge¬ 
oordeeld. In Luik wordt 
gewoon begonnen met 
graafwerkzaamheden waar 
recent fantastische vonds¬ 
ten zijn gedaan. En dat, ter¬ 
wijl nog niet eens een defi¬ 
nitief plan voor het plein 
bestaat!" 


geschiedenis van Luik, vooral 
omdat er natuurlijk een enge his¬ 
torische band bestaat tussen 
Maastricht en Luik. Lambertus, 
in de jaren 660-67Ü bisschop van 
Maastricht geworden en tussen 
700-710 om duistere redenen in 
Luik vermoord, bouwde er een 
kapel. Zijn opvolger Hubertus 
verplaatste de bisschopszetel 
naar Luik en liet er vervolgens 
een grafkerk bouwen, de St. 
Lambertus, die later uitgroeide 
tot kathedraal. Het pijnlijke is nu 
dat allerlei overblijfselen uit die 
tijd verloren dreigen te gaan.” 

De archivaris, die een boek over 
de bisschoppen van Maastricht 
heeft geschreven, vindt dat de 
archeologische opgravingen 
eerst moeten worden afgerond 
en dat de vondsten gedocumen¬ 
teerd dienen te worden. „Dat is 
het gemeentebestuur gewoon 
verplicht. Met de huidige tech¬ 
nieken kun je aan de hand van 
opgravingen enorm veel leren 
over het verleden. Al de interes¬ 
sante zaken die hier worden ge¬ 
vonden, moeten voor het nage¬ 
slacht worden bewaard.” 

Prehistorie 

De vondsten betreffen niet al¬ 
leen overblijfselen van de Lam- 
bertus-kerk en de kapel Notre 


Dame au Fonts, maar ook van 
een Romeinse villa, een prehisto¬ 
rische nederzetting en een Mero- 
vingische put. Verder zijn er 
voorwerpen uit de prehistorie 
aangetroffen. „De hele geschie¬ 
denis van Luik zit hier onder de 
bodem,” legt Delahaye uit. 

In Luik zelf bleek de bevolking 
aanvankelijk nauwelijks door¬ 
drongen, van het feit dat histori¬ 
sche vondsten in hun stad onder 
de slopershamer verloren dreig¬ 
den te gaan. Inmiddels is een 
protestgroep ontstaan, 'SOS Mé- 
moire de Liege’ genaamd, die 
van een tiental activisten is uit- 
* gegroeid tot een stevige club met 
duizenden aanhangers. Leden 
van de protestgroep houden 
sinds een week de bouwplaats 
op de Place St. Lambert bezet. 
Afgelopen maandag nog wisten 
de actievoerders de al gestarte 
graafwerkzaamheden tegen te 
houden. 

„Het publiek begint nu ook te¬ 
gen de plannen van de gemeente 
in opstand te komen,” zo ver¬ 
klaart Jan Jackers (28). Hij 
woont om de hoek in het Quar- 
tier Pierreuse, de oudste wijk 
van Luik achter het Justitiepa¬ 
leis aan de Place St. Lambert, 
dat vroeger het prinsbisschoppe- 
lijk paleis was. 


„Er is hier sprake van een be¬ 
stuurlijke chaos,” legt hij uit. De 
gemeente wii hier een parking 
bouwen, terwijl daar niet alleen 
geen behoefte toe bestaat, maar 
ook geen geld voor aanwezig is. 
Het stadsbestuur heeft zich gek 
laten maken door groepen za¬ 
kenlieden die op dit plein projec¬ 
ten willen beginnen waar flinke 
winsten mee kunnen worden 
binnengehaald. En over de op¬ 
gravingen hoor je niemand pra¬ 
ten. Zo is ’t en niet anders. En 
het ergste is dat dit ten koste van 
de gemeenschap gaat. Maar we 
houden onze bezettingsactie vol. 
Er moet eerst maar eens een af¬ 
gerond, goed plan worden gepre¬ 
senteerd.” 


Actief 

Dat laatste lijkt nu te gebeuren. 
Minister Robert Collignon van 
ruimtelijke ordening van de 
Waalse deelregering heeft zich 
met de affaire bemoeid en aange- 
kondigd dat er een definitief 
voorstel komt. In elk geval zou¬ 
den de opgravingen mogen 
worden afgerond. „Over twee 
jaar zijn er weer verkiezingen. 
Geen wonder dat de heren politi¬ 
ci opeens actief worden," scham¬ 
pert Jan Jackers. 


Regis Delahaye. werkzaam bij 
het Rijksarchief Limburg in 
Maastricht, moet er een beetje 
om lachen. „Het is typisch voor 
die streek. Eens was Wallonië 
een welvarend gebied dank zij 
met name de florerende staalin¬ 
dustrie. Nu is er sprake van ver¬ 
paupering en achterstand. Er is 
gewoon geen geld. De stad Luik 
verkeert in grote financiële en 
bestuurlijke problemen. En dat 
is duidelijk te zien ook. Er wor¬ 
den plannen gemaakt om op de 
Place St. Lambert een parkeer¬ 
garage te bouwen, maar de fi¬ 
nanciering is nog helemaal niet 
rond.” 

Delahaye heeft zich de proble¬ 
men rond de archeologische 
vondsten op het braakliggende 
plein in het centrum van Luik 
persoonlijk aangetrokken en ook 
de media in Nederlands-Lim- 
burg ingeschakeld om te berich 
ten over de zijns inziens belache¬ 
lijke situatie. 

„Ik ben zeer geïnteresseerd in de 


over de grenzen 


j 
3 

OSVENLO 


of ROERMOND 


HASSELT • Oh 

o f. 

SIttard 

/ 

haastbichtQ O 
- 

^HttRLEN 

A O aken 

LUIK 

O EUPEN - De Belgische politie 
heeft woensdagavond in Eupen 
een 21 jarige Akenaar aangehou¬ 
den. De jongeman w-ordt ver¬ 
dacht samen met een 22-jarige 
medeplichtige een overval ge¬ 
pleegd te hebben op een Akens 
bankfiliaal waarbij 42.000 mark 
is buitgemaakt. 

De video-beveiligmgsapparatuur 
in de bank had heldere opnamen 


Bankrover in 
Eupen gepakt 

kunnen maken van de niet 
gemaskerde daders. Na de publi¬ 
catie van de foto’s in een Duitse 
krant werd de politie overladen 
met bruikbare tips over de mo- 
gelijke daders en hun levens¬ 


wandel. De sporen leidden uit- 
eindelijk naar het buurland 
zodat ook de Belgische politie 
werd gealarmeerd. 

De man werd ontdekt door een 
politiepatrouille toen hij in het 
bos bij Eupen zijn hond aan het 
uitlaten was. Na een wilde ach¬ 
tervolging kon de man aange¬ 
houden worden. Zijn compaan is 
nog steeds voortvluchtig. 


(ADVERTENTIE) i .— — 

S.(Dfc EDWIN, -HÜ- 


SANDWICH* 


!kt>5 


" I - \ 

/V->y- 


PROMENADE HEERLEN 


Onderzoek fraude Sittard loopt moeizaam 

Leider ’wao-bedrijf 
wil schoon werken 


Van onze verslaggever 


SITTARD - De eigenaar van 
een ex-schoonmaakbedrijf in 
Sittard, die vorig jaar tegen de 
lamp liep omdat hij uitsluitend 
wao’ers in dienst had, is vast van 
plan om zich te beteren. Onder 
begeleiding van de Gemeen¬ 
schappelijke Medische Dienst 
(GMD) wil hij een 'schoon' 
schoonmaakbedrijf gaan voeren. 

In september 1991 werden B.M. 
en diens partner uit Sittard aan¬ 
gehouden. De twee ontvingen 
een wao-uitkering, maar leidden 
tegelijkertijd het schoenmakers¬ 
bedrijf dat bestond uit nog 25 
wao’ers. De situatie duurde drie 
jaar voort, totdat deze en andere 
bedrijven van eigenaar B.M. fail¬ 
liet werden verklaard. 

De zaak kwam aan het licht, juist 
op een moment dat landelijk een 
flinke discussie werd gevoerd 
over de plannen van het kabinet 
om de omvang van de wao-uitke- 
ringen terug te dringen. 

Winst 

Het onderzoek naar de omvang 
van de fraude verloopt ondertus¬ 
sen moeizaam. De berekening 
van de hoogte van de oplichting 
wordt bemoeilijkt, onder meer 
omdat bij het werk gebruik is 
gemaakt van part-timers en op¬ 
roepkrachten. 

Zij maakten in Beek en Keulen 
vliegtuigen schoon, terwijl ook 
de uitkeringen werd opgestre¬ 
ken. Ook het feit dat het onder¬ 
zoek zich niet beperkt tot de 
landsgrenzen (in verband met de 
verrichte werkzaamheden in 


Keulen), neemt extra tijd in be¬ 
slag. Verder vormt het faillisse¬ 
ment van de bedrijven van B.M. 
een hindernis bij het onderzoek. 

Aan de liquidatie van het 
schoonmaakbedrijf, ook in sep¬ 
tember 1991, valt af te leiden dat 
de zaak allesbehalve winstge¬ 
vend draaide. Dat is opmerkelijk 
want het schoonmaken van 
vliegtuigen en vrachtauto’s, 
waaraan het Sittardse bedrijf 
veel werk had, bleek een gat in 
de markt te zijn. Tweewekelijks 
wasten de wao’ers 60 vracht¬ 
auto's, overigens bij een bedrijf 
dat met bij de luchthaven was 
gevestigd. 

Eigenlijk had het schoonmaak¬ 
bedrijf een florerende zaak moe¬ 
ten zijn. omdat immers niet alle 
belastingen werden afgedragen 
aan de fiscus. Er werden door de 
bedrijfsleiding echter zoveel on¬ 
kosten gemaakt, aan niet direct 
noodzakelijke faciliteiten, dat 
het bedrijf in feite toch verliesge¬ 
vend was en uiteindelijk niet 
meer aan de financiële verplich¬ 
tingen kon voldoen. 

Naar verwachting zal het nog 
maanden duren, voordat het on¬ 
derzoek kan worden afgerond. 
De officier van justitie zal dan 
moeten besluiten over de straf¬ 
vervolging van de bedrijfsleiding 
en de - part-time - wao’ers die 
voor hem werkten. 

B.M. was naast het schoonmaak¬ 
bedrijf actief in escort-activitei- 
ten. Het nagaan van betalingen 
die Kij voor dit werk heeft ont¬ 
vangen, is echter ondoenlijk. 
Vermoedelijk kunnen de inkom¬ 
sten hieruit niet worden vastge¬ 
steld. Zaterdag 21 maart 1992 ♦ Pagina^ 


J— 

ÉH) 
in gesprek 


• Aiiti-kunstrnucl 

Alle Nederlandse kunstliefheb¬ 
bers die net als ik vinden dat er 
m dit land iets grondig fout zit 
op kunst en muziekgebied, kun¬ 
nen meer over deze ziekte’ te 
weten konten door een instelling 
als de 'Raad voort?) de Kunst’ en 
dan vooral de gevolgde werkwij¬ 
zen en de achtergronden voor de 
beslissingen van deze Raad aan 
een grondig onderzoek te onder¬ 
werpen Het feit alleen al dat 
zulk een instelling bestaat m de 
vorm die ze gekregen heeft, is 
zeer symbolisch voor een bu¬ 
reaucratische, weinig creatieve 
en ’zakehjke’ benadering van het 
kunstbeleid. Het feit dat de 
'Raad' m de artistieke infrastruc¬ 
tuur van ons land over zoveel 
macht en invloed beschikt is zo¬ 
wel een symptoom van de ziekte 
als een voorbode van verslechte¬ 
ring in de toekomst. Het belang 
dat in de media aan de 'oorlogs¬ 
verklaringen’ van de Raad gege¬ 
ven wordt is ook zeer typisch 
voor onze onvruchtbare 'praat 
jes-cultuur'. De media zouden er 
beter aan doen de ware aard van 
deze merkwaardige instelling te 
onderzoeken. 

Wie zijn de leden van deze 
'Raad'? Hoe en op basis van wel¬ 
ke criteria worden ze benoemd? 
Wat let hen adviezen te geven die 
hun eigen belangen of de belan¬ 
gen van de instellingen die zij 
vertegenwoordigen dienen'.’ Wat 
kunnen ze hierbij winnen? Wel¬ 
ke andere voordelen biedt het 
lidmaatschap van dit orgaan, de 
ze 'Anti Kunstraad' ofwel de 
Raad voor de Kunst m de Rand¬ 
stad'? 

Volgens mijn informatie is deze 
instelling niet meer dan en groep 
'achterhaalden', politieke mis¬ 
lukkelingen of pseudo-mtellee- 
tuelen en kunstbureaucraten die 
teren op de talenten van de echte 
kunstenaars. Het is ook een in¬ 
drukwekkende verzameling 
theaterdirecteuren uit de Rand¬ 
stad (meestal van het ’zakehjke 
type) en orkestmanagers die er 
duidelijk belang bij hebben het 
overwicht van de Randstad in 
Nederland op cultureel en muzi¬ 
kaal gebied te behouden. 

Als inwoner van Limburg, die in 
het verleden van een heleboel 
prachtige en bezielende concer¬ 
ten door het LSO heeft kunnen 
genieten, vraag ik me af wie be¬ 
slist heeft dat een orkest beter is 
dan een ander? Kwantiteit en 
kwaliteit zijn met hetzelfde! De 
grotere en financieel sterkere or¬ 
kesten uit de Randstad zijn in¬ 
ternationaal gezien niet veel 
belangrijke!' dan de provinciale 
orkesten! (Dit is de mening van 
een groot aantal belangrijke diri¬ 
genten). Het fantastische Con¬ 
certgebouworkest is natuurlijk 
iets totaal anders. Indien het 
LSO een hoger budget zou krij¬ 
gen, zodat ze meer musici zou 
kunnen aanwerven en contrac¬ 
ten met grote dirigenten zou 
kunnen ondertekenen, zou het 
de sterren van de hemel kunnen 
spelen. En indien de concertza¬ 
len van Limburg niet vol genoeg 
zijn lik vraag me trouwens af of 
de orkesten uit de Randstad al¬ 
tijd en zonder voorbehoud voor 
volle zalen spelen), dan zou de 
minister al het mogelijke moeten 
doen om meer mensen uit de la¬ 
gere sociale milieus in staat te 
stellen muziek en kunst in het 
algemeen te leren kennen, vooral 
nu het niveau op moreel en cul¬ 
tureel gebied zo angstwekkend 
achteruit gaat en de jeugd hoe 
langer hoe gemak kei ijker door 
bedenkelijke organisaties gema¬ 
nipuleerd wordt, of terecht komt 
in de klauwen van neo fascisten 
en neonazi’s, die van deze situa¬ 
tie gebruik maken. 

Als conclusie stel ik mezelf en 
degenen die mijn brief zullen le¬ 
zen de vraag of het bij deze nieu¬ 
we golf van bezuinigingswoede 
niet wijs cm economisch interes¬ 
sant zou zijn de deuren van de 
luxe villa in Den Haag voor altijd 
te sluiten, deze sekte’ van oneer¬ 
lijke en onrechtvaardige bureau¬ 
craten, die de 'Raad voor de 
Kunst' uitmaakt, af te schaffen 
en de toekomst van onze cultuur 
in betrouwbaarder handen te 
leggen. De leden van de 'Raad 
voor de Kunst’ zullen zich zeker 
geen zorgen hoeven te maken 
over hun toekomst en het brood 
van hun kinderen, wat wel het 
geval is voor de leden van de be¬ 
dreigde kunstinstellingen. Hef 
de Raad voor de Kunst op! Weg 
met deze nutteloze en onrecht¬ 
vaardige instelling, zeker in haar 
huidige vorm. 

MAASTRICHT Anton Finck 

(Door redactie ingekort) 

• Rc(‘lits!uil|> 

In uw krant van 7 maart jl. las ik 
een stuk over Te hoge huur is 
aan te vochten’, waarin mr Niek 
Janssen van het Buro voor 
Rechtshulp in Maastricht aan 
het woord wordt gelaten. Veel 
van hetgeen in dit artikel staat is 
niet waar. Die mensen maken 
goede sier van ons belastinggeld; 
en die huurcommissie is ook niet 
eerlijk. Ik had een vierkamerwo¬ 
ning met wc, douche, rijwielstal¬ 
ling, kelder en berghok etcetera 
verhuurd voor 375 gulden per 
maand. De huurcommissie gaf 
door middel van haar punten- 
stelsel aan dat deze woning niet 
meer mocht kosten dan 
j 2.506,61 per jaar. Nu moet ik 
vijf maanden huur terugbetalen. 
Is dat eerlijk, is dat democratie? 
De woning is pico bello in orde. 
Weten die heren wel wat onder¬ 
houd van oude huizen kost. Een 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


loodgieter kust 50 tot 61) gulden 
per uur, een electncien idem- 
Een dakwerker vraag 70 gulden 
per uur en een ontstoppingsbe- 
drijf zelfs 254 gulden per uur- 
Daar heb ik de rekening van. En 
voor dit alles heb ik vijftig jaar 
gewerkt en gespaard en nu heb 
ik over mijn eigen huis mets V 
vertellen. Ik vind het op z A 
zachtst gezegd schandalig. En 
door middel van betreffend arti¬ 
kel maakt u wel gratis reciam e 
voor dit buro! 

MAASTRICHT 

J.H.L. v. d. Boor» 

• Pmniemist 

In de Vrijuit van 14 maart las ik 
het verslag ’De premiemist meet 
optrekken’. Met die betiteling 
kan ik het eens zijn, doch bepaal¬ 
de onderdelen in het verhaal 
kloppen niet, of liever, de infor¬ 
matie is niet volkomen. Om 
beginnen wordt er gesteld dat et 
anno '92 maar een kleine meer¬ 
derheid van werkenden is tei> 
opzichte van het aantal bejaar¬ 
den. Toen in het begin van de 
jaren ’50 de aow wet werd ingf' 
voerd, kreeg iedereen vanaf 
jaar een staatspensioen, al had¬ 
den ze er geen premie voor be¬ 
taald. Maar degenen die toefl 
werkten, moesten van toen at 
wel premie betalen, samen met 
de werkgevers. Dus betaalden zt) 
vooruit voor hun in de toekomst 
liggende auw-pensioen. Als bo¬ 
vengronds mijnwerker moest ik 
dat ook en dat werd in bijna 30 
jaar elke maand een behoorlijk 
bedrag van vooruitbetaling. De¬ 
genen die nu premie aow beta¬ 
len, betalen vooruit voor hun 
eigen ouderdomspensioen en 
niet voor de reeds gepensioneer¬ 
den. Daar komt bij dat al dat 
geld geïnvesteerd is in grond en 
huizen, met de nodige rentebere¬ 
keningen, zodat als gepensio¬ 
neerden wat ouder worden daar¬ 
in toch is voorzien (als er ver¬ 
keerd gespeculeerd wordt, is dat 
niet de schuld van de gepensio¬ 
neerden). Dat de overheid geld 
ti' kort komt, is duidelijk. Ook 
moet geldontwaarding voorko¬ 
men worden (en fraudes beter 
aangepakt). Nog eens: werken¬ 
den betalen aow-premie voof 
hun eigen toekomstige pensioen- 
Dus niet de aow’ers van nu aan¬ 
vallen! 

HEERLEN A. Boers 

• Ghaiiezen 

Het is nu ruim een week geleden 
dat de media uitgebreide aan¬ 
dacht besteedden aan het oprol' 
len van een drugsorganisatie 
door de Amsterdamse politie- 
Natuurlijk is de Amsterdamse 
politie alle succes te wensen bij 
de uitvoering van haar taak. 
maar het is een succes met een 
wrange bijsmaak. Wij vinden het 
zeer verontrustend dat zowel een 
bevolkingsgroep als een wijk 
zonder verdere nuance in de cri¬ 
minele hoek wordt gedrukt. De 
gehele Ghanese gemeenschap 
wordt door enkele politiefunctio¬ 
narissen gereduceerd tot een 
stelletje illegalen, die met valse 
papieren en bepakt met drugs de 
wereld rondreizen en bij thuis¬ 
komst een uitkering ophalen. 
Een dergelijke stigmatisering 
door politiefunctionarissen is 
niet alleen ongenuanceerd en on¬ 
terecht, maar werkt averechts- 
Het zijn uitspraken die vreemde¬ 
lingenhaat en angst voeden. Da 1 
is des te kwalijker omdat deze 
uitspraken afkomstig zijn van 
functionarissen die een bepaald 
gezag vertegenwoordigen. Ze 
tasten het vertrouwen in de poli¬ 
tie aan en dat is niet ten voordele 
van de democratische recht¬ 
straat. 

Daarnaast vinden we het kwalijk 
dat een verband wordt gelegd 
tussen illegaliteit en criminali¬ 
teit, zonder dat de oorzaken van 
illegaliteit ter sprake worden ge¬ 
bracht. De wortels hiervan lig¬ 
gen immers vooral in de onrecht¬ 
vaardige verdeling van welvaart. 
Zolang de Nederlandse en de 
Europese politiek niet de oorza¬ 
ken van massale emigratie naaf 
Europa aanpakken, zullen men¬ 
sen hun heil - desnoods illegaal 
- hier proberen te vinden- 
Rechtvaardige grondstofprijzen 
en rechtvaardige handelsvoor- 
waarden, een serieuze aanpak 

van de schuldenproblematiek 

etc. zouden de problematiek aan 
de wortels aanpakken en niet 
blijven steken in symptoombe¬ 
strijding. 

CADIER EN KEER R. van Eijk 
mede namens Afrika Centrum» 
Cadier en Keer, Centrum 
Missionaire Participati e 
Afrika Heerl® 1 * 


oostelijke mijnstreek 

Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 21 Oud profiel 


DOORWIMDRAGSTRA 


HEERLEN - De Heerlense ge¬ 
meenteraad was eigenlijk best 
trots op de profielschets die hij 
had opgesteld. Daarom kwam de 
wat schampere manier waarop 
gouverneur Mastenbroek de 
schets behandelde, hard aan. 
„Natuurlijk moet het een kundig 
en ervaren bestuurder en ma¬ 
nager zijn. Alle burgemeesters 
moeten dat zijn”, zei Masten¬ 
broek tijdens zijn bezoek aan 
Heerlen afgelopen donderdag. 
„En het moest er nog bij komen 
dat hij geen voorwaarden zou 
weten te scheppen zodat de raad 
democratisch en doelmatig kan 
functioneren. Natuurlijk moet 
een burgemeester een goede 
teamleider zijn, een efficiënt be¬ 
heerder. We benoemen geen be¬ 
ginneling in Heerlen, dat mag 
duidelijk zijn.” 

Het viel de dames en heren in de 
raad wat rauw op de maag, want 
het komt niet zo heel vaak voor 
dat de Heerlense raad het tot een 
eensgezind standpunt brengt. 


pit-bulletin 


Maar de Heerlense profielschets 
somt feitelijk alleen de eigen¬ 
schappen op die elke burge¬ 
meester moet hebben. Het enige 
interessante vormt de politieke 
kleur, maar daarover was de 
raad het dan ook mooi niet eens. 
Een meerderheid in de raad 
vindt namelijk dat in eerste in¬ 
stantie bij het CDA gezocht moet 
worden naar een geschikte kan¬ 
didaat. De SP vindt dat niet. 
Groen Links maakt het niet uit 
en D’66 wil een vrouw r elijke bur¬ 
gemeester van PvdA-huize. 

Het CDA had nog een fijnzinnige 
toevoeging aan de profielschets. 
Omdat de achtergrond van de 
Heerlense bevolking overwe¬ 
gend christelijk is, moet de bur¬ 
gemeester een christelijke le¬ 
vensovertuiging hebben. „Daar¬ 
mee onderstrepen we dat het een 
CDA’er moet zijn”, aldus CDA- 
fraetievoorzitter Hans Goijen. 
„Nou daarmee onderstreep je 
niet dat het een CDA’er moet 
zijn”, diende Arie Kuijper 
(PvdA) van repliek, „want bij de 
PvdA zijn ook heel wat christe¬ 
nen te vinden.” En Kuijper ging 
op zijn beurt voorbij aan het feit 
dat er bij nagenoeg alle partijen, 
christenen te vinden zijn. 

Hans Goijen liet zich trouwens 


aardig de kaas van het brood 
eten door Ane Kuijper. Goijen 
las namens de raad de profiel¬ 
schets voor en overhandigde het 
papiertje aan de gouverneur. 
Maar toen het op verdediging 
van de door de raad ingenomen 
standpunten aankwam, deed 
Kuijper het woord. Toen bleek 
dus wie de echte vertegenwoor¬ 
diger van de Heerlense gemeen¬ 
teraad was. 

Duidelijk is dat de Heerlense 
raad een goede burgemeester wil 
(maar welke gemeente wil dat 
niet) die in eerste instantie in 
CDA-kring gezocht moet wor- 
den. En omdat de gemeenteraad 
van Heerlen afziet van het instel¬ 
len van een vertrouwenscommis¬ 
sie heeft gouverneur Masten¬ 
broek nu alle vrijheid zelf een 
advies op te stellen en naar de 
regering te sturen. 

En aangezien het lekken van de 
namen toch geen consequenties 
heeft - Mastenbroek zei het zelf - 
kunnen de sollicitanten mis¬ 
schien net zo goed een kopie van 
hun brief aan de krant sturen. 
Dan weten we allemaal wie er 
burgemeester wil worden, kun¬ 
nen we eventueel allemaal onze 
voorkeur uitspreken en hoeft er 
niet meer zo geheimzinnig ge¬ 
daan te worden. Of zullen we het 
allemaal maar gewoon overlaten 
aan de koningin? 


Geen CAI-kwartje 
voor lokale omroep 


Creativiteitscentrum 
ontslaat personeel 


Duitsers belangrijke oorzaak van woningtekort 

Kerkrade moet groot 
aantal huizen bouwen 


Van onze verslaqqever ploitatie van het Landgraafse kabel- 

————-—- net, betekent dat die instellingen 

vervolgens de wensen van de bevol- 
LANDGRAAF - Kabelexploitant king gewoon naast zich neer kun- 
CAl-Landgraaf wil definitief met nen leggen", aldus Marga Kölgens 
meewerken aan de inning van het van het Vrouwenappèl, 
zogenoemde CAI-kwartje ten be¬ 
hoeve van de lokale zender Omroep Wethouder Odekerken en de direc- 
Landgraaf. PvdA-fractieleider Jan tie van CAI-Landgraaf w r aren giste- 
Bonten heeft naar aanleiding hier- ren niet voor commentaar bereik- 
van vragen gesteld aan het Land- baar. 
graafse college van B en W. 

Omroep Landgraaf zendt wegens 
geldgebrek alleen nog maar op tv 
uit, voor de zondagse radio-uitzen- 
ding is geen geld meer. Een raads- 
meerderheid is voorstander van ullls,art ‘ 

verhoging van het kabelabonne- HEERLEN - Het stichtingsbestuur 
ment met een kwartje per maand, van het Heerlense Creativiteitscen- 
ten behoeve van de lokale omroep. trum heeft voor alle 32 personeelsle- 
De geprivatiseerde CAI-Landgraaf den collectief ontslag aangevraagd, 
wil daaraan echter niet meewerken. Het zag zich daartoe genoodzaakt 

omdat de gemeente geen enkel toe- 
De PvdA wil nu van wethouder Nic komstperspectief meer bood. 
Odekerken weten of hij en zijn 

ambtenaren voldoende druk op In een reactie vindt de raadsfractie 
CAI-Landgraaf hebben uitgeoe- van Groen Links dat dit een koude 
fend. Odekerken heeft namens de sanering lijkt. Het college zou hier- 
gemeente zitting in de raad van mee afspraken en toezeggingen aan 
commissarissen van de kabelex- de raad schenden. Burgemeester en 
ploitant. wethouders beloofden tijdens de al¬ 

gemene beschouwingen van vorig 
De PvdA wil bovendien dat ook jaar 'zorgvuldig te handelen met het 
wethouder Wiel Heinrichs druk uit- personeel van het Creativiteitscen- 
oefent op CAI-Landgraaf. Heinrichs trum’. Volgens Groen Links wordt 
heeft als wethouder van volkshuis- deze belofte nu geschonden, 
vesting veel met de woningvereni- 

gingen te maken, die op hun beurt De fractie is van mening dat de be¬ 


weer veel invloed hebben op de ka 
belexploitant. 


Steun 


PvdA-fractieleider Bonten weet 
zich gesteund door het Vrouwenap¬ 
pèl, dat in de raadsvergadering van 


e ka- ëindiging van de subsidie van het 
Creativiteitscentrum gepaard moet 
gaan met een goede afvloeiingsre¬ 
geling. Daarnaast moet er voor het 
personeel vervangende werkgele- 
weet genheid worden aangeboden. 


De Groen Links-fractie is van me- 


- Van onze verslaggever 


^Erkrade — Kerkrade 
jhoet 150 tot 200 woningen per 
bouwen om het groeiende 
v^ningtekort weg te werken. 

liL * s voor vee l mensen moei- 
Jk een passende woning bin- 
en de gemeente te vinden. 
Jp n belangrijke oorzaak is de 
r^te instroom van Duitsers 
P de Kerkraadse woning¬ 
markt. Dit is de conclusie van 
woningmarktonderzoek, 
het afgelopen jaar in Kerk¬ 
je i s gehouden. 


v de afgelopen twee jaar heeft 
rade minder dan 200 woningen 
e vouwd. Dit is twee maal zo wei- 
als nodig. De onderzoekers den- 
j^ eri dat de woningvraag in de toe¬ 
tst nog zal toenemen. Dit als 
j^ v °lg van de aanhoudende stroom 
ditsers en de komst van enkele 
^°te bedrijven naar Kerkrade. Er 
jg^ r dt daarom aanbevolen tot in 
l5o tot 200 woningen per jaar 
gg “ouwen. Daarna zouden er nog 
^ tot 100 woningen per jaar bij 
m °eten komen. 

kuieren 

bullen vooral voor ouderen veel 
lotingen gebouwd moeten wor- 
tyd. Ouderen wonen nu vaak in 
gingen die geschikter zijn voor 
^gere woningzoekers. Maar om- 
t er te weinig gepaste woningen 
L 9 r ouderen zijn, houden zij hun 
m H 2en k eze t- Het aantal ouderen zal 
toekomst bovendien sterk toe¬ 
fen. 

^ a st woningen voor ouderen be- 
t u a t er behoefte aan huurwoningen 
400 en 600 gulden en aan 
g ed kope koopwoningen. Wonin- 
v 11 jn deze twee categoriën worden 
door Duitsers bewoond. De 
stJ^ er2 °ekers hebben vooral gecon- 
geK er< ^ dat er meer het centrum 
“ouwd zou moeten worden. 

leegstand 

Oor het tekort kent Kerkrade nau- 
jj?hjks leegstand van woningen, 
d * er ^°or is de financiële positie van 
Woningverenigingen dusdanig, 
^ t de middelen om huizen te bou- 
e h en aan te passen aanwezig zijn. 

Het 

* 1 gemeentebestuur zal op korte 
^hiijn ook een grensoverschrij¬ 
dend woningmarktonderzoek star¬ 
en. Op deze manier wil Kerkrade 
„ eer inzicht krijgen in de woon- 
s e hsen en motieven van de Duit- 
fs. Tevens wordt spoedig een 
^hirnissie van gemeente en wo- 
g hgbouwverenigingen in het leven 
roepen om het woningtekort snel 
e g te werken. 


Vier inbraken 
in Landgraaf 

j^NDGRAAF - In de Jurgens- 
jj an , Kleikoeleweg en Oude Heide 
t Landgraaf is woensdagavond 
s sen half zeven en half tien in vier 
j^hingen ingebroken. De daders 
s >en binnen door met een 
. hroevedraaier een raamkozijn te 
0r ceren. 

Vjt de woningen werden geld, siera- 
h, tapijten, cheques en stereo- 
stallaties met een totale waarde 
A ruim 30.000 gulden ontvreemd. 
blV° n< ^ erzoe ^ van de politie is ge- 
sC L-. en .dat de inbraken hoogstwaar- 
(j hynlijk gepleegd zijn door dezelf- 
Personen. De daders zijn nog 
ue t bekend. Helma Gubbels achter het bureau van steunpunt Vrouw en Werk aan de Akerstraat in Heerlen. 


Foto: FRANS RADE 


De stichting Steunpunten Vrouw en Werk Zuid- 
Limburg heeft per 1 maart de dependance aan 
de Stationdwarsstraat in Sittard overgedragen 
aan de hoofdvestiging in de Akerstraat 88 te 
Heerlen. „Ons werkgebied beslaat Zuid-Limburg 
tot een lijn juist boven Sittard. Heerlen ligt hier¬ 


in zeer centraal. Een voordeel is ook dat de ac¬ 
commodatie aan de Akerstraat ons de nodige 
ruimte geeft en midden in de stad ligt, dus goed 
bereikbaar voor het openbaar vervoer”, aldus 
Helma Gubbels, medewerkster van het Steun¬ 
punt Vrouw en Werk in Heerlen. 


Helma Gubbels: 'Steeds meer vrouwen willen werken 9 

Heerlen uitvalsbasis 
voor Vrouw en Werk 


DOOR FRANK VAN DE HEUVEL 

HEERLEN - Helma Gubbels is 
één van de negen personeelsle¬ 
den die part-time in dienst zijn 
bij Vrouw en Werk: „We zijn 
naar Heerlen verhuisd louter uit 
bezuinigingsoogpunt. Achteraf 
blijkt één centrale hoofd vesti¬ 
ging echter zeer efficiënt, de 
onderlinge coördinatie tussen de 
verschillende spreekuurlocaties 
is nu stukken beter.” Het spreek¬ 
uur in Sittard is per 18 maart 
verplaatst naar het Open Leer¬ 
centrum, maar alleen voor ad¬ 
viesgesprekken. Cursussen zijn 
door ruimtegebrek op die locatie 
afgestoten. 

(Her)intredende vrouwen kun¬ 
nen bij het Steunpunt Vrouw en 
Werk terecht voor gratis advies 
en ondersteuning over bij- en 
omscholing, solliciteren, loop¬ 
baanplanning, arbeidscontrac¬ 
ten, arbeidsomstandigheden en 
het starten van een eigen bedrijf. 
Bijzondere aandacht wordt gege¬ 


ven aan de meest ’zwakke’ groe¬ 
pen. Dat zijn de oudere (her) 
intredende vrouwen (vanaf 40), 
de laag- en verkeerd geschoolde 
vrouwen en de zwarte en mi¬ 
grantenvrouwen. Voor deze laat¬ 
ste groep worden aparte folders 
gedrukt en speciale cursussen in 
het Turks en Arabisch gegeven. 

Spreekuren 

Het Steunpunt is hard aan het 
werk om een spreekuren-net- 
werk in heel Zuid-Limburg op te 
zetten. Momenteel kunnen vrou¬ 
wen met hun vragen terecht in 
Sittard, Heerlen en Maastricht. 
Nog dit jaar zullen ook in Val¬ 
kenburg, Geleen en Kerkrade 
spreekuren worden gestart. 
Gubbels: „We hebben onder¬ 
zocht waar de meeste behoefte is 
aan een steunpunt. Er is geke¬ 
ken naar de bevolkings(vrouw)- 
dichtheid, de werkloosheid en of 
er in de buurt van die steden al 
spreekuren werden gehouden.” 


Het probleem blijft volgens Gub¬ 
bels een tekort aan ’vrouw’- 
kracht en geld binnen de stich¬ 
ting: „Er liggen nog veel werk¬ 
terreinen open die het Steun¬ 
punt aan zou moeten pakken, 
zoals het thuiswerk en de advise¬ 
ring van oude vrouwen. We krij¬ 
gen vier ton subsidie van het 
RBA (Regionaal Bureau Ar¬ 
beidsvoorziening). Wij zijn druk 
doende om meer subsidiebron- 
nen aan te boren. In het Baron- 
hotel te Heerlen houden we een 
cursus voor herintredende WAO/ 
AWW-vrouwen die betaald 
wordt door de GMD (Gemeente¬ 
lijke Medische Dienst). We staan 
op het punt om in de wijk Zes¬ 
wegen te Heerlen een cursus te 
beginnen voor vrouwen in de 
bijstand die zich willen oriënte¬ 
ren op de arbeidsmarkt. Deze 
cursus wordt door de gemeente 
gefinancierd in het kader van de 
sociale vernieuwing in die wijk.” 
Waarschijnlijk vindt medio sep- 


ontmoeting j 


op zaterdag 


tember in Heerlen een grote 
manifestatie plaats. Vrouwen die 
een eigen bedrijf hebben, zullen 
dan voorlichting geven aan an¬ 
dere vrouwen die een eigen on¬ 
derneming willen starten. Een 
werkgroep van zes vrouwen is 
bezig met de voorbereidingen. 
De actie wordt voor 100% be¬ 
taald door de provincie, die dat 
geld putten uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikke¬ 
ling. 

Voorlichting 

„De manier waarop we naar bui¬ 
ten toe optreden is zeer belang¬ 
rijk. Vrouwen moeten weten hoe 
en wanneer ze contact kunnen 
zoeken. We geven dan ook voor¬ 
lichting op verzoek en op eigen 
initiatief. Vrouwenverenigingen, 
buurthuizen en bedrijven krij¬ 
gen met de regelmaat van de 
klok folders en brieven toege¬ 
stuurd.” 

Het Steunpunt promoot de zoge¬ 
naamde positieve actie. Vrou¬ 
wen krijgen dan voorrang bij 
sollicitaties. „Mannen kunnen 
dat maar moeilijk accepteren. 
Vrouwen in hogere functies, oké, 
als ze er zelf maar niet de dupe 
van worden”, zegt Gubbels. 

Al enkele jaren probeert een 
werkgroep met vertegenwoordi¬ 
gers van Vrouw en Werk en Vu- 
rore (instituut voor emancipatie- 
ontwikkeling Limburg) bedrij¬ 
ven enthousiast té maken voor 
positieve actie. 

Voor de medewerksters van het 
Steunpunt Vrouw en Werk ligt 
dus nog een zware taak in het 
verschiet. Gubbels: „We probe¬ 
ren met slechts negen mensen 
en een beperkt budget zoveel 
mogelijk werk te verzetten. We 
hebben bijvoorbeeld nog steeds 
plannen om in Limburg een 
vrouwenvakschool op te zetten, 
zeg maar een LTS voor vrouwen. 
Eén van onze vele wensen...” 


*80 


* 


Jarig 


30 januari j.1. al fel uithaalde naar nm ë dat het Creativiteitscentrum 
CAI-Landgraaf. „Ik maak me ern- sowieso moet blijven bestaan. In 
stig zorgen als de privatisering van een brief aan het college schrijft zij 
allerlei overheidstaken, zoals de ex- dat i n een sf ad als Heerlen met haar 

allure een instituut als het Creativi¬ 
teitscentrum behoort tot het stede¬ 
lijke voorzieningenpatroon. 

Groen Links zal alleen instemmen 
met een subsidiestop wanneer de 
gemeente de cursisten volwaardige 
alternatieven aanbiedt. De kans dat 
hieraan binnen enkele maanden 
wordt voldaan, acht deze raadsfrac¬ 
tie onmogelijk. 


IVN-acde tegen 
vuilverbranding 
Duits grensgebied 

BRUNSSUM - IVN-afdelingen in 
de Oostehjke Mijnstreek gaan sa¬ 
men met Duitse natuurbescher¬ 
mingsorganisaties actie onderne¬ 
men tegen de bouw van vier vuil¬ 
verbrandingsinstallaties in het 
Duitse grensgebied. 

De Duitse deelstaat Nordrhein- 
Westfalen wil in de verbrandings¬ 
ovens het grootste deel van zijn 
huisvuil gaan verwerken. De IVN- 
afdehng Brunssum. Bocholtz. Sim- 
pelveld, Heerlen, Hoensbroek, 
Kerkrade, Nuth, Oude Landgraaf, 
Ubach over Worms en Voerendaal 
zijn bang dat een soort ’huisvuiltoe- 
risme’ ontstaat. De negatieve gevol¬ 
gen zouden eenzijdig op de bewo¬ 
ners aan weerszijden van de grens 
worden afgewenteld. 

Komende dinsdag hebben de na¬ 
tuurbeschermingsorganisaties een 
informatie-avond belegd. Deze 
vindt plaats in het Schuttershüske, 
Heidestraat 20 in Brunssum. Aan¬ 
vang acht uur. 


Casino in Brunssum 

Vijf orkesten 
bij Jazz-night 

BRUNSSUM - Tijdens de elfde in¬ 
ternationale Jazz-night, vanavond 
vanaf 20.30 uur in het Casino aan 
het Treebeekplein in Brunssum tre¬ 
den vijf orkesten van verschillende 
stijlen op. 

Hoogtepunt is een optreden van de 
King Zulu’s Brass Band. Zij spelen 
de originele New Orleans muziek, 
de ruwere, zwarte stijl. De Circus 
Square Jazz Band, het huisorkest 
van Jazz-night, zal het spits afbijten. 

Vijf zigeuners vormen het orkest 
Romanesj. Bijzonder zijn de num¬ 
mers waarbij de twee broers Rosen- 
berg samen op één gitaar spelen. 
Het orkest heeft inmiddels drie Ip’s 
uitgebracht. 

The Crescent City Jazz Band vierde 
vorig jaar zijn 30-jang bestaan, 
waarvan 20 jaar in dezelfde bezet¬ 
ting. Hierdoor is een herkenbaar 
geluid ontstaan in het dixielandgen- 
re. De uit zes personen bestaande 
Louisiana Rhythm Kings zorgt voor 
een breed repertoire van blues, go¬ 
spels, ballads en creole songs. 


Op- en afrit 
Kennedybrug 
afgesloten 

MAASTRICHT — De afrit van de 
Kennedybrug in Maastricht naar de 
Maasboulevard wordt maandag de 
hele dag afgesloten voor het verkeer 
in verband met werkzaamheden. 
Dinsdag wordt de oprit van de 
Maasboulevard naar de Kennedy¬ 
brug afgesloten. Het verkeer wordt 
via borden omgeleid. 


• Wal doe je op school als je ja¬ 
rig bent? De een tradeert op 
snoep, de ander op fruit. Ook 
(oneetbare) hebbedingetjes zijn 
in trek. De vader van Jeamne 
Steinschuld uil Nuth had een 
beter idee. Hij. of eigenlijk Jea- 
nine, tracteerde haar hele klas 
op een ritje duur Nuth met een 
ouderwetse paardetram voor¬ 
zien van een Belgische knol èn 
hulpmotor. Met een snoepje doe 
je hooguit tien minuten. Het 
uitstapje duurde zeker een halj 
uur. Bovendien vond de onder¬ 
wijzer dat de kinderen op deze 
manier een stukje biologieles 
hebben gehad. 

Shirtjes (1) 

• Er werden weer driftig shir¬ 
tjes gewisseld afgelopen woens¬ 
dagavond. Maar kon je bij een 
dergelijke verbroedering in hel 
verleden in een oogopslag zien 
hoeveel borstharen een speler 
heeft, na de Europacup-ontmoe- 
tingen van deze week moesten 
we daarnaar gissen. Onder de 
shirtjes hadden de meeste spe¬ 
lers een extra truitje aan. Te¬ 
gen de kou? Ónmogelijk. Op de 
onderhempjes stond de nodige 
reclame . Hel wachten is nu op 
flink gesponsorde tatoeages. 

Shirtjes (2) 

• Is dat wisselen van shirtjes 
niet ook ietwat verkwistend? 
De clubs zijn nu verplicht een 
nieuwe uitmonstering aan te 
schaffen. Een gewone amaleur- 
club zal daar het zijne over 
denken. Die moet minimaal één 
seizoen doen met een stel shir¬ 
tjes. al dan met betaald door 
een sponsor. Meestal gaan ze 
ook langer dan een seizoen mee, 
om vervolgens nog te worden 
doorgespeeld naar een lager 
elftal dat het er nog een paar 
jaar langer mee moet doen. 


Pop 


9 De hejhebbers van populaire 
muziek moeten niet vergeten 
dat er naast Pinkpop. Park¬ 
pop. Pukkelpop. Paaspop, 
punkpop en pretpop ook nóg 
zoiets bestaat als een paspop. 

Menukaart 

• ..ln Nederland bestaat er een 
enorme notacultuur. Zo gauw 
ik de grens met Belgie orer ben, 
dan kom ik ambtenaren tegen 
die vaak niet meer dan één A- 
vierlje bij zich hebben en dat is 
nog vaak een menukaart'', al¬ 
dus NCIW-voorzitter Peters tij¬ 
dens een toespraak in Kerkra¬ 
de. 

Dobbelen 

• Wat is de rol van de factor 
geluk bij tennis ? Dal ga je toch 
wel afvragen als je hoort: ’Bol- 
legraf en Schultz dobbelen ver¬ 
der. ” 


Dobbele 


• Wal is de rul van de factor 
geluk bij een cafébezoek? In 
principe klein, want je hebt al¬ 
les zelf in de hand. Maar als je 
hoort 'Gèf mich nog 'ne dobbe¬ 
le'. dan ga je toch je hoofd krab¬ 
ben. 


Oudje 


• Haar knieën willen al lang 
niet meer. Eu soms doet het wel 
heel erg pijn. Zo ook gisteren, ze 
kwam de auto maar met in. en 
dat ontlokte aan een medepas% 
sagier de opmer/cmg. „ Tja. dat 
komt er nu van als je ouder 
wordt.'' Ze reageerde echter 
meteen; ..Luister eens goed. het 
zijn alleen de knieën hoor. de 
rest, en zeker hierboven, is nog 
prima, vergeet dat effe niet ...” 
Zo hoort dat ook. vinden wij, 
een paar versleten ledematen 
wil immers nog lang met zeg¬ 
gen dat je er daarom niet meer 
bijhoqrt. Hulde dus! 

Weggedrag 

• Tenslotte nog maar weer eens 
een stelling, waarmee weten¬ 
schapper Peter de Laat aan de 
Katholieke Universiteit Nijme¬ 
gen de doctorstitel hoopt bin¬ 
nen te slepen: „De voorkeur van 
de gemiddelde Nederlander 
voor het kiezen van de 'midden¬ 
weg' weerspiegelt zich ook 
maar al te vaak in het wegge¬ 
drag op autowegen met meer 
dan twee rijstroken.” 


Voetbal 


• Als Gé nu a capella zingt, 
dan komt Mo na co. U snapt 
het, het gaat over voetbal. 


rgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • P 


u 
Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, behdert de volgend* instellingen: 

» Ma ailindziefcenhuk, op dt tokaties Srtfrd en Geken (820 bedden) - 

• Vbrpi eaflh ub St. Js m g alesn (209 bédden en 9 dsnh s h s f i rU^ xxsptoatsen) 

• Verpleeghui» Si. OdBi, Gete e n (148 bedden en llrtegbehjBOueiingcpInetTrn) : 

• Verpleeghuis fcwia. Sktarri (1 18 bedden en 15 da$Mi«nMWW>l«Btsen} 

• Verplee ghu is St A fl h e ü n b e ffc vSittatd (75 bedden én 15 dwgbi h an ihl ingsplaatsen) 


Ten behoeve ven de poK Paediatri* 
op de lofcatie Sittard zoeken wij lua ine kt met 
de funktie van e-a 


(part-tfme) 
Vbfcaturanr.: HM S43 


funktie-informetie: • verricht zeiaiail% d» W*9fende ondereoaksri'. 

-, -spiro me t rtt on ikH'pah; '• 

GOSINK TECHNIEK 

Qoeink Techniek ie met hoofdkantoor en werkplaats gevestigd b» 
Hoe n ebroek/Heerien. W$ zijn sterk ais totealnataMataur In het üRvoe' 
ten vancsntralevorwamilngs- enhjchtbe hen dell ng sl netaaat le » en sant- 
teke en w le ktr ot óc h n le ch e imt aHeb e e . Onze organisatie biedt een tota- ■ 
le aanpek In de dn van; ontwerp. Calcuialie. werkvootbereidkig, pro- * 
jeotmanaoemant, uitvoeringen sendpe. 

Wjj Jn sta M oren voor de u tlMeiUi bo u w, Industrie en woningbouw en ven 
zomen het onderhoud en beheer. Wij hebben vele grote en vaste 
opdachtgevere. De toekonwtzto er poekM uk en onze organisatie zal 
zich zeker verder ontwidceleh en doorgroelen. 

GOSINK TECHNIEK zoekt vakbekwame: 

C.V.-MONTEURS 
G AWALO-MONTEURS 
ELEKTROMONTEURS en ^ 
AANKOMENDE MONTEURS 

• . f 7 • - ' y . -vV v X . -w ?fc >•% ? . r\. ' * 

■ ■ * ■ * '' 7" 1 ■* V • * *i' -» 1^* f 1 

Onze gedachtan gaan hkMbf uk daar kundig* monteur» <fla gevoel hebban vèor lw* 
okmey en kwa itak. en naar jonge htdpmontaurs dfe bereid zjjn een gerichte vakppi*-V 
dng le volgen. Wf bieden u een baan mat zekerheid en ooede arbeidsvoorwaarden»,/ 


Alt u bekm g ei ep n g heeft, kunt u zowel JeMontach als 


—»—v«—m«i. ;—— 

imeldeTwren HJ. 


«4d07.lfQ afAlUA, Betn*. '1 

•: ' ■ . 'v • ‘ : v # S 

GOSINK TECHNIEK B.V. 

tndustrieetraat 29, 


<***, 


dhr >■ . - funköe-eisen: g ed l ptome ew w hphirl k ^ mist e nt; \ 

’ 4 affiniteit in het Werken met kinderen 

,.x • ' ■ 

Vs arb e idsvoorwaarden: Salariëring vindt ptoao oorrform 
sj* - van ƒ 3725,' bnMo péT niaanef. Overige 

CAQ^skentiübWezan. ’> 

. ,' -V 

inlichtingen: üriefonbch m te winnen b^ dit. ,1. 

. of dhr. H. Nijgen, persone é isf urt fctionar 


GEMEENTE 


stedelqk getned van OostelijkZuid Limburg dateen cenphüe ligging heeft btna 
Euregio.In de stad en aangrenzende regio is een breed scala van aBe mi 
pelijke voorzieningen besdükbaar. Kerkrsde beschüct opk over vele cul 
recreatieve mogelijkheden en vormt een belangrijke vestigingsplaats voor het ( 
nationale) bedrijfsleven door de aanwezigheid van hoogwaaidige bed 


¥731iT-T-TilH I «’ <^IM!0Ml'<^i]rvTTTiTMi>jrTHMl« b±* 


lijke Aangelegenheden uit een viertal operationele en een tweetal middel 
Een van deopemtionele diensten isdè Dienst Gemeentewerken. 

Bij de afdeling Rdnigmg,Afervoer en Garage van deze dienst is in verband 
reorganisatie de functie vacant van: . 


mm i 


De afdeling, die iut±4Qinedeweikers bestaat, is ooderverdeeld in vierw 

v. • . . • * r? m. '• k* • •- • •• . r . • m ■' 


park en milieu. 

Takenpakket functionaris: 

• Heeft de dagelijkse lektag ea controle van de onder hem ressorterende 

'• werkeenheid;: .’ - ^ • .i ? . y s V? % 

• Maakt dagelijkse werkplannen voofc detft te voeren werkzaamheden, i 
1 De uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op: 

• het inzamelen en afvoeren van huis-, grof- mi containervuil; 

* het ledigen van gootketen, beer- en bedrpsputten; 

* demechanische en handveegdiqpst; 

• het onderhoud en de lediging vab papieremmers. 

Stélt gedode jalfid^tiA op. M :. V 


van deldivene wbekmaridien. 

• Verwerkt meldingen, verzoeken en klachten van derden. 

* Verricht bijbehorend administratief werk. 

■ Vervangt pjyichter veivoer om/of chef werkplaats bij afwezigheid ‘ iA^ritmetsaW 


ë* • ■ •, tf y ■ 4 - 

v./ 1 


/autotechniek. 
w funktie-informatie: • verricht typewerk; 
i l • bedient de telefoon; „ 

» *;verricht overig adnmnistriKtef weric; 

i i » o n tv angt eri schrijft patünëferi iri; 

*j • bereidt poükfinbdw spreekuren z 

Lo ' Het betreft verschHlemde vakgbjra^ 

Ru ;v 


uw eventuahf' 


opteklh^^d;. .’ 

• kennis vari#bnr i edl>che 

• goede ty pe i r É ari jg h a id; 

• ervaring strekt «ot'aanb 


■Mfiea’lëi niRtime en zowel 
Ook kandidaten die op 


'WMÜeeunn d utfNjk te v e rm e lden. 


ivi arbeidsvoorwaarden: Saiarièri 


'h, 


ts conform 
•V'!üp!K^« ■ i. 

afdeling R.V.G. tel 04 


T^Tij 


h n i iii'Av 

► -Tf 1 lil 

’.iig 

i 4 

1 


* “ . r . LT ^r Tf ''- ,j .jifinjlG^f , fiii';;rfn 


pwadMiaaMMi 


j-« n, H M fliwi 

iMmi ' 


■jsr.v 

i# : r&i 

hHOAGM'f i' 

V j i* 

rtifV- 

___ ^. 


f: 

.{ vapèppi 

<# bavoederei»'aoaic deal. uitmaken van dp 
WHkëri' r a e WiM É NT ;- ^ iektieprooedure; >/ 1<k - 

. ^ iwn ikidbie Wbrrnaöè 

i Qepakt; i hen wbrden de chef van 

• bpvordmen yap gen. gofed* kónv^ afdeling, de heer H. Bft 

I #m,m w ida pw onecs. ^ ,, ■ » worden 

ia*i; 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 23 BhHHhf 

Mpil ^ËmÈÊSËËIÈËÊÈÊ^ËMËBm 

1 " WmIBÊÈ 


ipwii 


ÊISÊtm Wy j§j( | Ijjjpfe 
I ‘ma mÈÈÈÊÊÈÊËÈSÈÈBÈÊÈÈSËÊÊ^M 

§r. ïsSÊ iet 

de 

r 

en 
:r- 
:tl 
i r 
n. 
Louis van Gaal: ’ Voor ons de meest ongunstigste loting’ 

Ajax niet echt blij met Genoa 


Van onze sportredactie 


• Tevredenheid 
straalt er niet vanaf 
bij WimJa'nsen (links) 
en Henri Blancher, 
technisch directeur 
van Monaco. 

Foto: EPA 


^STERDAM Louis van Gaal heeft zijn wens-tegenstander 
Cu D ë T? kre g en - Ajax werd in de halve finales van het Europa 
:n $ire ^ toern ooi gekoppeld aan Genoa, terwijl de technisch 
iheo+ Ur op ^ eal Madrid had gehoopt. „Dit is voor ons de 

) &ad % ° n ë uns tige loting”, oordeelde Van Gaal. „Real Madrid 
d er . het liefst omdat de Spaanse voetbalstijl wat aanvallen- 
(j e ls dan de Italiaanse. En Torino had ik weer wat liever dan 
o, da* omdat Torino toch net iets aanvallender is ingesteld 
,, ^ Genoa” 

de 

én ® loting in Genève rolde eerst guayaan, enkele jaren geleden in 
^n a 1SWedstrijd voor Ajax uit de °P s P raak vanwege vermeende cri- 
*^ft hS nekoeler, maar de UEFA minele nraktükon wac in Kot innpn. 
fc v °lS or( le omgedraaid, om 
(u „ c htmeting in Italië niet te la- 
^*^ envallen met het EC I-duel 
„ 0r G-Panathinaikos. „Dat is 
ie rg P 0sit l e f punt”, stelde Dennis 
le L. am P vast. De topscorer van 
% r v ecllv i s ie had ook een lichte 
tfcel r ^ Ur v °or Real Madrid. „Maar 
ifc de u aak * n * e I meer uk waar je 
l»g e Palve finale tegen loot. Iedere 
ustander is dan moeilijk”. 

(L 

%eer. a pocket and Athletic Club, 

! cht in 1893, was decennia 
^ T ■ e v P e tbaltrots van de provin- 
W Surië. De club van de geves- 
Nr t»enuese families werd negen 
Êfc n , kam Pioen van Italië en won 
ste n in 1937, de beker. De laat- 
10na I e titel dateert van 1924. 

*h v^° ordig staat Genoa > dat na 
5e* b -l aar durend verblijf in de 
* 0 q„ “ i n 1989 terugkeerde in de 
^han Ita liaanse afdeling, in de 
tig uw van stadgenoot Sampdo- 

öe 

Èjijjpdste club van het schiereiland 
jjj ~ gde vorig seizoen, waarin het 
vLA gen huis ongeslagen bleef, als 
«e. Deze competitie neemt het 
1 ot nde Pl aa t s i n > niet 26 punten 
Ui, 45 wedstrijden. In het UEFA- 
^Ptoernooi wipte Genoa achter- 
^Volgens Slovan Bratislava, Ri- 
3te a i srae l s Dinamo Boekarest, 

Eoe harest en Liverpool. 

- - ^ de uitschakeling van Liver- 


minele praktijken, was in het lopen¬ 
de EC III-toernooi al zes maal suc¬ 
cesvol; één keer meer dan Dennis 
Bergkamp. Andere bekende spelers 
van Genoa naast Aguilera en Eranio 
zijn de Tsjechoslowaakse aanvaller 
Tomas Skuhravy, de Braziliaanse 
verdediger Claudio Branco en de 
34-jarige Italiaanse veteraan Fulvio 
Collovati. Coach van Genoa is Os- 
valdo Bagnoli. De 56-jarige trainer, 
bezig aan zijn tweede seizoen, ver¬ 
trekt aan het eind van deze compe¬ 
titie. Hij tekent binnenkort een 
contract bij Inter, waar hij volgend 
seizoen de leiding van Luis Suarez 
overneemt. 

Bij Genoa stond ooit ook één Ne¬ 
derlander onder contract; Jan Pe¬ 
ters. De Groesbeker voetbalde van 
1982-1985 bij de club uit de haven¬ 
stad aan de Tyrrheense Zee. 


Feyenoord 


POq] 

Zoty .Raakte indruk. Genoa won 
I .in het eigen Stadion Luigi 
JVixn Capaciteit 40.906 toeschou- 
reiv) op Anfidd Road. In Genua 
in Liver P 0 °l 1-2- met 
1J de aantekening dat het voor 
in P°ol de eerste nederlaag was 
isi}, d ^ en Europees bekertoernooi 
negentien jaar. 

C^j Q * 

s , Aguilera maakte in Liver- 
ccide doelpunten. De Uru- 


‘Ool 


Ruiter roept 
®*tra spelers op 

heej^?^ E NZEEL ~ Nol de Ruiter 
* e Sel«w ee telers toegevoegd aan 
hat -. ctle van het Olympisch elftal. 
i h e gUU Overmars van Willem II en 
Piseh A er Van Twente. De Olym- 
pl °eg, waarin MVV’er Eric 
IC .. en Max Huiberts van Roda 
?Pgenomen, kan zich 
jï°0r in Zweden kwalificeren 
de Spelen van Barcelona. 
jjk, an ? m oet de voorsprong van 
i Pogty derhalve week geleden opge- 
Jdigcj u in Utrecht, worden verde- 
<**n hp jj v erlies volgt mogelijk nog 
r kansing tegen Australië. 

kie e ^ a Uer zal alle achttien spelers 
^bdra* 11611 naar Zweden. Mede op 
^eyen V ^ n de i°P c luhs Ajax en 
^ Ve °°p d ’ i n verband met Europe¬ 
er 2 p i chtingen belast met een 
k°hds^ Vaar programma, heeft de 
c ° ac h de groep verbreed. Bo- 
ho 0 ;;^ n heeft bijvoorbeeld Van 
uuonek (NAC) in het weekein- 
e n j s competitie-verplichtingen 
§ebi es ^ an Gobbel (Feyenoord) licht 

■ B 

. tij d er Van EC Twente werd net 
tiiet b bevonden. Hij was nog 

r e, hersteld van de blessu- 

rdo °T hij het eerste duel met 
Week P miste. Hij trainde, deze 
^riVanR g aa ngepast. Overmars was, 
^ati pU^dijk afgevallen ten koste 
heer„ eri ex tra verdediger, Krom- 
jj^van Volendam. 

; ^aaP/ ym Pische ploeg oefent van- 
i If Be o , uberpenzeel tegen Willem 
^ag Qt f e l ect fe verzamelt zich maan- 
‘ 1 iaa r Schiphol, voor het vertrek 
vaxjö. 

Qei 


H 


slaagde start 
Union Lacroix onze tenniscorrespondent 


4 T dk RlNGEN - Bij de nationale 

bacroiv rn *I ) * oensc I la PP en Is Ramon 

uit rf . ^ begonnen. De tennis- 
o er Jnw 6ek schakelde de Braban- 
jl Uit T ey Markensteijn met 6-2, 
Jer* o nV ^ er ^ arc Merry bezorg- 
Ver loor t n ^nhcl veel moeite, maar 
°r toch met 3-6, 7-5, 6-3. 


In de Kuip was men evenmin ge¬ 
lukkig met de loting. De Rotter¬ 
dammers hadden in de halve eind¬ 
strijd van het Europa Cuptoernooi 
voor bekerwinnaars liever Werder 
Bremen als opponent gehad, maar 
werden gekoppeld aan AS Monaco. 
Evenals Ajax werkt Feyenoord op 1 
april eerst de uitwedstrijd af. 

Wim Jansen, die waarschijnlijk be¬ 
gin volgende week zichzelf als tijde¬ 
lijk opvolger van de in Londen 
weggestuurde trainer Hans Dorjee 
presenteert, vreest de countertak- 
tiek die bijna alle Franse clubs han¬ 
teren. Volgens middenvelder Peter 
Bosz, die de afgelopen drie seizoen 
bij-Toulon speelde, valt de behou¬ 
dende speelwijze bij Monaco wel 
mee. „De ploeg speelt niet echt op 
de aanval, maar durft beslist vooruit 
te denken en te voetballen”, aldus 
de stofzuiger van Feyenoord. 

Het kapitaalkrachtige AS Monaco, 
met de Franse trainer Wenger al 
vier jaar aan het bewind, werd vorig 
seizoen in het toernooi om de 
UEFA-beker in de derde ronde ge¬ 
stuit door Torpedo Moskou. De 
club uit het belastingparadijs, waar .‘Viuciit ik- 

ben genomen, had in de eerste rom 
de Roda JC met twee overwinnin¬ 
gen van 3-1 uitgeschakeld. 

De belangrijkste spelers van de 
prestigieuze club, die achtereenvol¬ 
gens afrekende met Swansea City 
(2-1 en 8-0), IFK Norrköping (1-0 en 
2-1) en AS Roma (0-0 en 1-0), lopen 
in de voorhoede. De Portugees Rui 
Barros en de Liberiaan George 
Weah bezorgen elke verdediging 
handenvol werk. Beiden hebben in 
het Europees bekertoernooi drie 
treffers achter hun naam. 

„Weah is zonder twijfel een aanval¬ 
ler van wereldklasse”, weet Bosz uit 
ervaring. „John de Wolf gaat moei¬ 
lijke wedstrijden tegemoet. Als hij 
erin slaagt Weah van scoren af te 
houden, wordt mijn respect voor 
hem alleen nog maar groter.” 


Gelijkspel Ml l legen SVV/Dordrecht 

Ansah maakt fout goed 


Van onze correspondent 


MAASTRICHT - MVV heeft in het 
oefenduel tegen SVV/Dordrecht 
een 2-2 gelijkspel behaald. MVV- 
trainer Sef Vergoossen, die tegen de 
Dortenaren geen beroep kon doen 
op de licht geblesseerde Benneker, 
Joordens, Agu en de in Zeist ver¬ 
blijvende Meijer, kreeg alle gelegen¬ 
heid andere spelers in te passen. 
Vooral het optreden van de doel- 


Senna aan dood ontsnapt # MEX1CO-STAD — Tijdens de eerste trai¬ 
ning voor de formule I race om de Grote 
Prijs van Mexico verloor Ayrton Senna in 
een S-bocht de controle over de wagen. De 
McLaren slingerde over de piste en knalde 
met meer dan 220 kilometer per uur fron¬ 
taal in de vangrails. De neus en het frame 
van de wagen vlogen door de lucht. De 
32-jarige wereldkampioen zat klem in de 
cockpit en zwaaide met beide armen om 
hulp. Binnen dertig seconden was de eerste 
hulp ter plekke. Professor Watkins, chef- 
arts van de formule 1, deed de Braziliaan 


een brace om de nek en een zuurstofmasker 
op, voordat hij acht minuten later uit het 
wrak werd getild. Hij werd per ambulance 
naar het medisch centrum op het circuit 
vervoerd. Daar werden wonder boven won¬ 
der geen breuken geconstateerd. Wel had de 
coureur zware kneuzingen aan beide benen 
en een shock opgelopen. Het ongeval ge¬ 
beurde achttien minuten na het begin van 
de training. Die werd stil gelegd. Na 77 mi¬ 
nuten werden de trainingen hervat. 

Foto: EPA 


MVV-SVV Dordrecht: 2-2 (2-1). 9. Si- 
mons 0-1: 23. Thai Tl; 30 Lanckohr 
2-1; 59. Simons 2-2. Scheidsrechter 
Bettinger. Toeschouwers; 200. 

MVV: Ansah. Linders, Verhoeven. 
Thai, Dikstaal. Delahaye, Libregts (45. 
Hofman), Reijners, Lanckohr, Visser 
(76. Maas), Bucan (45. Franssen). 


man van het nationale elftal van 
Ghana, Eddy Ansah, die een paar 
weken op proef is in de Geusselt, 
werd met argusogen gevolgd. 

Hoewel de 26-jarige Ghanees in het 
oefenduel niet veel op de proef 
werd gesteld om een echt oordeel te 
vellen, ging hij bij de eerste treffer 
van de Dortenaren niet geheel vri¬ 
juit. In het verdere verloop van de 
wedstrijd maakte hij deze fout 
ruimschoots goed door de aalvlug- 
ge Jerry Simons tot twee maal toe 
van een doelpunt af te houden. 


De Maastrichtenaren, die het groot¬ 
ste gedeelte van de wedstrijd domi¬ 
neerden, kwamen nog voor rust 
door treffers van Reginald Thai en 
Roberto Lanckohr op een 2-1 voor*- 
sprong. Na de thee veranderde niet 
veel aan het spelpeil. De MVV’ers 
bleken aanvallend meer in hun 
mars te hebben dan hun tegenstan¬ 
ders, maar moesten toch toezien dat 
Jerry Simons tegen de verhouding 
in de 2-2 einduitslag op het score¬ 
bord bracht. 

SVV-trainer Han Berger, die met 
het oog op het competitieslot op 
trainingskamp in Limburg is. was 
na afloop tevreden over de uitslag; 
„Het begint steeds beter te lopen. 
Hoewel MVV en ook wij door wat 
blessures met op volle sterkte kon¬ 
den aantreden, vond ik het een nut¬ 
tige oefenwedstrijd”, aldus Berger. 


Bouwfonds verliest 
in laatste minuut 


GELDROP - In de landelijke eerste 
divisie C van de zaalvoetbalcompe- 
titie heeft BouwTonds dertig secon¬ 
den voor tijd het duel in Geldrop 
tegen naaste concurrent Hooghuis 
Sport nog verloren, 1-2. Door dit re¬ 
sultaat valt Bouwfonds voorlopig 
terug naar de vijfde plaats. Stadge¬ 
noot H. Meyers won thuis van Ton- 
gelreep en behoudt daardoor nog 
-een miniem kahsje op een promo- 
tieplaats. Bunga Melati bezegelde 
het lot van FC Brunssum. De 5-0 
nederlaag betekende voor Brus- 
summers degradie naar de tweede 
divisie. 


1.Bunga Melati 19-31 (72-31) 2-Schoenen- 
reus 19-25 (79-56) 3.Wierts. Haantjes 19-23 
(57-46) 4.Hooghms Sport 19-23 (.58-49) 
5.Bouwfonds 19-22 (56-36) ü.H.Mevers 19-20 
(55-40) 7.Molier 19-20 (58 67) 8 Dousberg 
Pare 19-17 (49-54) 9.v.d.Zande 19-16 (58-66) 
lO.Tongelreep 19-15 (37-58) 11.’t Brikske 
19-12 (40-64) 12.FC Brunssum 19-4 (24-76). 

Hoofdklasse zuid: Egor-ODV Yerna 2-3. 
Hoofdklasse noord: Apollo-H.Meyers 2 3-7. 


Michaeï Chang 
eerste finalist 

KEY BISCAYNE - Na Pete Sam- 
pras heeft Michael Chang in Key 
Biscayne ook afgerekend met Jim 
Courier. Hij versloeg de titelhouder 
in de halve finales met 6-2 6-4. 

Het directe gevolg is dat Courier 
komende maandag zijn leidende 
positie op de wereldranglijst afgeeft 
aan de Zweed Stefan Edberg. De 
Zweed verloor zelf in de tweede 
ronde van de Amerikaanse qualifier 
Robbie Weiss en was toen buitenge¬ 
woon ontevreden over zijn eigen 
spel. 

De tweede halve finale van Key Bis¬ 
cayne gaat tussen de Zwitser Jakob 
Hlasek en Alberto Mancin*. 


Standard wint 
dankzij Vos 

MECHELEN/HAMBURG - In Bel¬ 
gië won Standard Luik met 0-1 in 
en van KV Mechelen. Het doelpunt 
kwam van het hoofd van Henk Vos. 
die raak kopte uit een hoekschop 
van Frgns van Rooy. 

Borussia Dortmund heeft een punt 
verspeeld. De koploper in de Bun- 
desliga kwam gisteravond in het 
Volksparkstadion van Hamburg te¬ 
gen HSV niet verder dan 1-1. Top¬ 
scorer Chapuisat gaf de Borussen in 
de 28e minuut de leiding. Vijf minu¬ 
ten later maakte Furtok voor HSV 
gelijk. 

Achtervolger Leverkusen leverde 
beide punten in bij Dynamo Dres- 
den. Rösler maakte zes minuten het 
enige doelpunt voor Dresden (1-0). 
Het was de eerste nederlaag van Le¬ 
verkusen in tien wedstrijden. On¬ 
deraan de ranglijst hielden VfL 
Bochum en Wattenscheid elkaar 
keurig in evenwicht (1-1). 


Programma 

betaald 

voetbal 


n 


eredivisie 1 

Morgen 14.30 uur: 


FC Groningen 

Sparta 

PSV 

28 

20 

7 

1 

47 

63-22 

Ajax 

28 

19 

5 

4 

43 

62-18 

Feyenoord 

27 

17 

7 

3 

41 

44- 15 

Groningen 

26 

12 

8 

6 

32 

38-27 

Vitesse 

28 

12 

8 

8 

32 

40-28 

Roda J C 

28 

11 

9 

8 

31 

36-32 

RKC 

27 

9 

11 

1 

29 

46-38 

FC Twente 

27 

11 

6 

10 

28 

47-44 

Sparta 

27 

9 

10 

8 

28 

40-46 

FC Utrecht 

28 

n 

13 

8 

27 

30-31 

Willem II 

27 

10 

6 

11 

26 

37-33 

MVV 

07 

9 

8 

10 

26 

28-36 

Volendam 

29 

9 

i 

13 

25 

30-41 

SVV Dordr 

28 

8 

4 

16 

20 

35-56 

Den Haag 

29 

5 

8 

16 

18 

27-55 

Graafschap 

28 

5 

a 

I 

16 

17 

25-49 

Fortuna S 

27 

3 

10 

14 

16 

26-44 

VVV 

27 

2 

6 

19 

10 

25-64 


eerste divisie 


FC Zwolle - BW Den Bosch 

Vandaag 19.30 uur 

NAC - Cambuur Leeuwarden 
RBC Telstar 
SC Heracles Excelsior 

Dinsdag 24 maart 

Go Ahead Eagles - RBC 
SC Heereineen - NEC 


0-0 


Cambuur L 

31 19 

7 

5 

45 

56-34 

NAC 

30 14 

10 

6 

38 

52-33 

Heerenveen 

31 16 

6 

9 

38 

68-41 

NEC 

31 15 

7 

9 

37 

57-39 

Den Bosch 

32 14 

9 

9 

37 

46-37 

RBC 

29 13 

10 

6 

36 

52-36 

GA Eagles 

31 15 

5 

11 

35 

53-45 

Haarlem 

32 14 

7 

11 

35 

48-52 

Wageningen 

31 12 

10 

9 

34 

33-28 

Veendam 

31 13 

8 

10 

34 

41-40 

Heracles 

31 11 

10 

10 

32 

50-44 

Telstar 

30 12 

7 

11 

31 

64-49 

AZ 

32 11 

9 

12 

31 

49-38 

Eindhoven 

32 10 

10 

12 

30 

38-40 

Helmond Sp 

32 10 

9 

13 

29 

42-57 

Emmen 

32 7 

11 

14 

25 

32-48 

Excelsior 

32 10 

5 

17 

25 

48-68 

FC Zwolle 

32 6 

11 

15 

23 

36-58 

TOP 

32 5 

9 

18 

19 

34-63 

Zeeland 

32 4 

4 

24 

12 

31-80 

Heracles. Cambuur en 

GA Eagles 

perio 

dekampiounen 

ZESDE PERIODE 

GA Eagles 


2 

2 

0 0 

4 5-1 

Cambuur L 


2 

2 

0 0 

4 3-0 

AZ 


2 

1 

1 0 

3 2-0 

Helmond Sp 


2 

1 

1 0 

3 2-1 

Veendam 


1 

1 

0 0 

2 3-0 

Eindhoven 


2 

1 

0 1 

2 2-1 

TOP 


2 

1 

0 1 

2 2-3 

Excelsior 


2 

1 

0 1 

2 1-2 

Den Bosch 


2 

0 

2 0 

2 Tl 

Fc Zwolle 


2 

0 

2 0 

2 0-0 

NAC 


1 

0 

1 0 

1 Tl 

Heracles 


1 

0 

1 0 

1 Tl 

Heerenveen 


1 

0 

1 0 

1 0-0 

RBC 


1 

0 

1 0 

1 0-0 

Wageningen 


1 

0 

1 0 

1 0-0 

Haarlem 


o 

0 

1 1 

1 1-3 

Telstar 


1 

0 

0 1 

0 0-1 

NEC 


1 

0 

0 1 

0 0-3 

Emmen 


2 

0 

0 2 

0 2-4 

Zeeland 


2 

0 

0 2 

0 1-5 


scoreverloop 


EERSTE DIVISIE 

FC Zwolle - Den Bosch 0-0. Scheids 
rechter Wegereef Toeschouwers: 1175 
Rode kaart: 28 Doelman Timmer (Fc 
Zwolle) wegens hands buiten straf¬ 
schopgebied. Gele kaart Timmerman 
(FC Zwolle). Nooe (Den Bosch). 


buitenland 


DUITSLAND 

VfL Bochum ■ Wattenscheid 09 Tl 

Hamburger - Borussia Dortmund Tl 

Dynamo Dr.- Bayer Leverkusen 1-0 

Vandaag 15.30 uur: 

1 FC Koln - Borussia Monchengladbach 
Emtracht Frankfurt - Bayern Munchen 
Stuttgarter Kickers - l.FC N urn berg 
Hansa Rostock - Werder Bremen 
Fortuna Dusseldorf - Karlsruher SC 
Schalke 04 - MSV Duisburg 
1 FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 

BELGIE 

KV Mechelen - Standard 0-1 

Vandaag 20.00 uur: 

Beveren - Anderlecht 
FC Luik - Club Brugge 
Charleroi • AA Gent 

Morgen 15.00 uur: 

Waregem • KV Kortrijk 
Germinal Ekeren - Eendracht Aalst 
Lokeren - Lierse SK 
RW'D Molenbeek - EC Antwerp 
Cercle Brugge - Racing Genk 

FRANKRIJK 

Montpellier - Nantes 2-1 

Paris SG - Caen 3-1 


ec-loting 


BEKERWINNAARS 

AS Monaco - Feyenoord 
Club Brugge - Werder Bremen 

UEFABEKER 
Genoa - Ajax 
Real Madrid - Torino 

Speeldata: 1 en 15 april. 


toto/lotto 


Dubbel-toto 11A: le prijs: 11 winnaar 
die elk 670.60 ontvangen. 2e prijs: 358 
winnaar die elk 13,70 ontvangen 3e 
prijs; 2742 winnaars die elk 4,40 ontvan¬ 
gen. 

Motorcross 
in Pev-Echt 

ECHT - Morgenmiddag wordt 
in Pey-Echt de traditionele mo¬ 
torcross gehouden van de MC 
St.-Joost. In de klasse 250 cc se¬ 
nioren wordt gereden voor het 
kampioenschap. Favoriet is Ben 
Scheres. De wedstrijden begin¬ 
nen om 12.00 uur, de trainingen 
om 10.30 uur. 


sport 


amateurs 


Redactie: 

Arno Römgens 


op zaterdag 


llooldklas.se C 

DESK MarMiiet 
Wilhelmina'08 Lon^a 
Geld rop-Baronie 
EHC-Udi'19 
Venrav-Panningen 
SV Meersseti-SVN 
TSC-Halsteren 

Eerste klasse-F 
Sittard-Volharding 
Heer-Roermond 
RKONS Waubach 
Blenck-Limburf'ia 
Chevreni.-FC Vinkenslag 
Eijsden-Veritas 

Tweede klasse A 
Koloma-KKVCL 
KKVVL-Caesar 
Standaard-Al mama 
Bunde-SCG 
RVU-Heerlen Sport 
Schutters veld-Miranda 

Tweede klasse B 

RSV'35-Born 
Bel leid ia-Quick’08 
Haslou-FCV 
Lindenheuvel-HKMSV 
Venlosche Boys-De Ster 
Susteren-VVV'03 

Derde klasse A 
Leun id as-Lil B/MC 
KKMVC-Polans 
SVM MKC 

Mheerder Boys-SC 

WVV'28 

SV Hulsberg Scharn 
Sanderbout SV Berg'28 


Derde klasse B 

Mi nor-Heksen berg 
Bekkerveld Vijlen 
Heerlen-Vaesrade 
Groene Ster-Voerendaal 
FC Hoensbroek-Weltania 
RKBSV-VKC 

Derde klasse C 

Crescentia-Mereleldia 

EVV-DESM 

Swift'38-FC Oda 

Buehten-Megacles 

KVC-Rios’31 

Brevendia-Obbicht 

Derde klasse D 

MVC'19-SC Irene 
Helden-Sparta’18 
Meterik SSS'18 
SVEB-HBSV 
I Vü-Vltesse'08 
Tiglieja-SV Meerlo 

Vierde klasse A 

RKHSV-Schim inert 
Willem 1-Walrain 
lason-RKASV 
Anueitas-St. Pieter 
Vilt-Rapid 
SVME-RKUVC 

Vierde klasse B 

Keer-Zwart Wit'19 
Wit Groen -Sportclub'25 
GSV28 Sim pel veld 
RKVVM-Gulpen 
Oranje Boys-Banholtla 
Geertruidse Boys Klnn- 
mania 


Vierde klasse C 

Waubachse Boys-Laura 

Abdissenboseh-HelioS' 

Centrum Boys-Heilust 
Hupel-Sehinveld 
FC Gracht-SVK 
RKSVB-KVC Oranje 

Vierde klasse D 

Passa rt-Heidebloem 
Coriovallum-RKSNE 

Kluis RKDFC 
OVCS-SVE 
Mariarade-KEV 
La n gebe rg- S tad b roek 

Vierde klasse E 

Roosteren-Holtum 
Armada-Maasbracht 

Lmne-RKSVW 

SVH'39-IVS 

Thorn Vlodrop . 

U rmondia-Stevensween 


Vierde klasse F 

SC Leeuwen RKSVO 

Victoria-Haelen 
Nunhem-Moesel 
Eindse Boys-RKESV 

EMS-RKVB 
Beegden Leveroy 


Vierde klasse G 

BEVO VCH 
Roggel-Venlo 
GFC33-S walmen 
Baarlo-Quick Boys 
Reuver-RKS VN 
Egehel-VOS 


Bisschops: 'Elke. iredstrijd een finale 

YV Schimmert 
klimt stiekem 


plaatste Keer de minste tegendoel¬ 
punten. Duidelijk dus dat de oor¬ 
zaak niet in defensief opzicht 
gezocht moest worden, maar dat er 
aanvallend nogal het een en ander 
aan mankeerde. 

Sehwillens trok zijn conclusies uit 
de magere resultaten van de voor¬ 
bije weken. „We spelen nu nog 
maar met twee spitsen.” Tijdens de 
winterstop bleek deze nieuwe for¬ 
mule (Tk heb het idee dat de ruim¬ 
tes nu veel beter bezet zijn, de ach¬ 
terlijn makkelijker gehaald kan 
worden en de kopsterke spits Ray 
rnond Schokker simpeler bediend 
kan worden’) succes op te leveren, 
dus werd deze ook in de competitie 
geïntroduceerd. „Dat leverde 
prompt weer een zege op (3-1 tegen 
Banholtia) en toen dacht iedereen 
dat de winterstop ons goed had ge¬ 
daan. Ik had tenminste het idee dat 
de zaak weer op de rails stond. Het 
gelijke spel tegen Keer versterkte 
die gedachte alleen maar.” 


De ontnuchtering kwam echter in 
het duel tegen Geertruidse Boys. 
’Een incident’, moeten vele aanhan¬ 
gers gedacht hebben. Het tegendeel 
bleek echter waar, want na de forse 
thuisnederlaag tegen Klimmania 
begint de afdeling Limburg nu wel 
heel dichtbij te komen, zeker ook 
nu de concurrentie afgelopen zon¬ 
dag tot puntenwinst kwam, dit in 
tegenstelling tot het niet spelende 
Sportclub’25. Sehwillens’ doel is nu 
om boven de fatale streep te blijven. 
„Dat kan alleen maar als je aan een 
aantal voorwaarden kunt voldoen," 
meent hij. „De spelers moeten be¬ 
seffen dat er iets extra’s gevraagd 
wordt. Ze zullen er voor moeten 
vechten. Goed voetbal is er niet 
meer bij. Die jonge gasten zullen 
zich moeten leegknokken. Ik weet 
niet of ze dat kunnen opbrengen. Ik 
heb het tenminste nog met ge¬ 
proefd. Het moet nu blijken of 
Sportclub’25 die echte knokkers- 
mentaliteit bezit.” 


De 


selectiegroep van Schimmert in de startblokken voor de laatste competitieronden 


Foto: KLAUS TUMMI 


Van onze correspondent 
TJEU STEMKENS 


GELEEN - Vier jaar geleden 
trok het zaalvoetbal nog volle 
zalen. De sport voor de spelers 
met technisch kunnen leek 
nog een grote toekomst tege¬ 
moet te gaan. Een van de jon¬ 
ge talenten heette Anton Bilo- 
ro, die het aan de hand van 
Leen Kiers leek te gaan ma¬ 
ken. Hij werd de belofte voor 
de toekomst genoemd. 


Van onze correspondent 
HENK SPORKEN 


'kt 

Guy Herberighs (34) behoort t<A > 
inventaris van de club. Hij R 13 . 3 ^ . 
zestien seizoenen lang deel uit ^ ^ 
de selectie en kent als aanvoe r p 
de groep van binnen en bui » 
Zonder te aarzelen stelt hij dan ^ 
dat de goede sfeer een belang^ 
rol speelt. „Deze is enorm verbet n 
sedert de komst van Goffin en ^ 
schops weet precies hoe hij dez^ 
stand moet houden. Het zijn beh k 
mensen die in staat zijn om Lj * 
dorpsjongens om te gaan. Uitera ^ 
leggen ze de nadruk op prestab j 
maar ze kunnen op de juiste - 
menten relativeren. Dat slaat enoe 
aan bij de groep.” 


Clown 

Lou Huntjens de 34-jange doel^j 
heeft slechts dertien tegentreb » 
geïncasseerd. Herberighs beb^ 
hem als iemand die buiten het^. 


graag de clown uithangt maar ëj, ( 
rende de negentig minuten blo^ 
rieus is. Huntjens zelf blijft er flbk 
ter onder. „Ik doe gewoon 
werk. Het coachen van de jeugb 1 ^ 
spelers en het schoonhouden 
het doel zie ik als belangrijkste . 
ken. Aan mij zal het dan ook ^ 
liggen als het mis gaat, hoewel 
een doelman wel eens een z'V 3 * 
dag kan beleven”. 

1\ n 

De jongste van de basiself i s j, < 
Pitti, de 19-jarige spits. Met ^, J 
treffers is hij momenteel topsC^L . 
Een rustige knaap, die veel zeb^; | 
tiek heeft en die dit ook niet ob . j 
stoelen of banken steekt. „Ik & ^ 
effectiever worden in mijn a c r jj 
Te vaak doe ik iets wat te 
rendement heeft. Het echt tot ^ 
bodem kunnen gaan in bepaald^ J 
tuaties moet ook worden verbet^ ( 
Pas dan kan ik misschien ooit w -j 
groeien tot een spits waarV^,. 
iedereen de schrik in de beb 
heeft,” stelt hij kritisch. 


SCHIMMERT - In de vierde klasse 
A is de situatie momenteel aan kop 
erg spannend. Vilt en VV Schim¬ 
mert leiden beide met 24 punten op 
de voet gevolgd door Rapid. Paas¬ 
maandag, op de laatste reguliere 
speeldag, zou in de onderlinge con¬ 
frontatie dan ook wel eens de be¬ 
slissing kunnen vallen. „Maar zover 
is het nog lang niet,” aldus Schim- 
mert-trainer Paul Bisschops, twee 
dagen nadat zijn elftal de titel in de 
tweede periode heeft veroverd. 


Bisschops over die periodetitel: 
„Dat is natuurlijk geweldig, we heb¬ 
ben dan ook behoorlijk gefeest. 
Maar we willen natuurlijk het liefst 
kampioen worden. Om dat te berei¬ 
ken moeten we eerst nog gedurende 
vijf duels presteren. Elke wedstrijd 
vanaf dit moment beschouw ik dan 
ook als een finale,” legt hij uit. 


Schimmert speelt sinds zes jaar in 
de vierde klasse met wisselende 
successen. Dit seizoen -vertoefden 
de blauwwitten lange tijd rond de 
vierde plaats, waarna richting top 
werd geslopen. Waaraan zijn de suc¬ 
cessen tot nu toe te danken? Bis¬ 
schops neemt meteen weer het ini¬ 
tiatief. Hij: „Jan Goffin, mijn voor¬ 
ganger, heeft hier prima werk 
verricht. Hij heeft een defensief 
blok neergezet dat rust uitstraalt en 
waarbinnen de discpline hoogtij 
viert. Wat dit betreft ben ik met de 
neus in de boter gevallen. Ik zelf 
heb geprobeerd ook aanvallend de 
zaak op de rails te krijgen. In dat 
kader speelt Gilbert Houtvast, die 
na MVV en Quick’08 op het oude 
nest is teruggekeerd, een belangrij¬ 
ke rol. Hij fungeert als aanspeel¬ 
punt waarvan de rest kan profite¬ 
ren.” 


'Na U K-zaalvoetbal richt ik mijn vizier op het veld’ 

Anton Biloro heeft 
eerste doel bereikt 


# Anton Biloro 
lacht. Hij maakt 
deel uit van 
de selectie 
van het 
Nederlands 
zaalvoetbalteam. 

Foto: PETER ROOZEN 


Anton Biloro. die al deel uitmaakte 
van het Nederlands jeugdzaalvoet- 
balteam, richtte destijds zijn vizier 
helemaal op het zaalvoetbal. „Ik wil 
het Nederlands zaalvoetbalteam ha¬ 
len. Met mijn technisch kunnen zal 
ik in de zaal meer bereiken dan op 
het veld,” zei hij destijds. Inmiddels 
is het jeugdig talent opgenomen in 
de selectie die de kwalificatie voor 
het WK in Hongkong moet afdwin- 
gen. Biloro nu; „Na het WK wil ik 
het m het veld hogerop zoeken. 
Daar zal toch de voetbaltoekomst 
liggen.” 

Anton Biloro leerde zijn technisch 
kunnen samen mot zijn voetbal- 
maatje Dave Tokaya op straat. Daar 
werd met de bal gejongleerd. Leen 
Kiers ontdekte de twee jonge voet¬ 
ballers en haalde ze naar Bouw¬ 
fonds, om ze vervolgens mee te 
nemen naar Merpati. Daar mocht 
Anton Biloro m het eerste team aan 
het grote werk proeven. Hij ver 
wierf al vrij snel een vast stekkie 
tussen gerenommeerde zaalvoetbal- 
lers. Zijn elegante, stijlvolle manier 
van voetballen viel bij de insiders in 
de smaak. Voor zijn jonge leeftijd 
maakte hij een uiterst zelfbewuste 
indruk. Vervolgens liet hij de hand 
van Kiers los en trok met Tokaya 
naar Wierts, hetgeen een teleurstel-, 
iing werd. Sinds vorig jaar speelt hij 
voor Bouwfonds en met de Geleen- 
se ploeg lijkt hij de eredivisie te 
gaan halen. 

Belgische interesse 

Biloro: „Die periode in Weert is een 
verforen jaar in mijn ontwikkeling 
geweest. Mijn enige doel was om 
het Nederlands team te halen. Daar 
heb ik mij volledig voor ingezet. Af¬ 
gelopen seizoen was er al belang¬ 
stelling vanuit Belgie, maar ik ben 
doelbewust in Limburg gebleven. 
Als je met Bouwfonds in Brabant 
speelt, blijf je in beeld van bonds¬ 
coach Groenewoud. Het lijkt mij 
een belevenis om naar Hongkong te 
kunnen, als w-e tenminste de kwali¬ 
ficaties in Italië overleven. Daarna 
is het nog de vraag of ik wel in Lim¬ 
burg blijf. Ik ben weer door Belgi¬ 
sche clubs benaderd en ik voel er 
veel voor om daar te gaan spelen. 


Daar leeft het zaalvoetbal nog; hier 
is de belangstelling ver weggezakt.” 

Ambities 

Het is opmerkelijk, dat een begaaf¬ 
de speler als Biloro zich niet na- 
drukkelijk op het veld aandient, net 
als zijn maatjes Merk en Goulding. 
Weliswaar acteert hij bij vierdeklas¬ 
ser GSV’28 als centrale middenvel¬ 
der. Heeft hij geen ambities in een 
hogere richting? Hij: „Na Hong¬ 
kong zal ik mij meer op het veld 
richten. Daar ligt toch de toekomst. 
Dat is ook de reden dat ik in Belgie 
wil gaan zaalvoetballen, want daar 
hoefje alleen vrijdags je partijtje te 
spelen. Op het veld was ik tot nu toe 
tevreden bij GSV, waar meer zaal- 
voetballers spelen. Kort geleden 
heb ik nog een tijd meegedraaid bij 
Fortuna. maar toen men hoorde, dat 
ik voorlopig voor zaalvoetbal koos, 
was het snel voorbij. Merk heeft mij 
al gepolst voor EHC, Goulding voor 
Vinkenslag. Ik heb nog geen keuze 
gemaakt, maar ik ga zeker peilen 
hoe ver ik op het veld kan reiken.” 


Hk\ \ L scoorde pas negen keer 

Een koninkrijk 
voor een schutter 


Van onze medewerker 
PIERRE FRAMBACH 


MAASTRICHT De krenten in de 
(voetbal)pap heet het. Ze zijn in eer¬ 
ste instantie bepalend over winst of 
verlies. De schoonheid ervan laat 
menigeen vaak niet onberoerd en 
brengt toeschouwers tot echte 
vreugde-explosies. Doelpunten. Bij 
de Maastrichtse tweedeklasser 
RKVVL zijn dit jaar de doelpunten 
bijzonder schaars. Daar staan de ei¬ 
gen supporters niet al te vaak langs 
de lijn tejuichen In zeventien duels 
verdween de bal amper negen keer 
in het vijandelijke doel. Schotloos- 
heid noemt men dit. RKVVL-trai- 
ner Henk Lacroix (40) zit met de 
handen in de haren. 

,Als ik een oplossing wist dan zou 
ik ze meteen toepassen,” zegt ,hij 
zuchtend. „Tachtig procent van on¬ 
ze trainingsactiviteiten zijn op het 
afmaken gericht. De produktie 
moet absoluut omhoog, maar je 
moet dan wel iemand hebben die ze 
er in kan schoppen. Absoluut niks 
ten nadele van de jongens die wis¬ 
selend op die spitsposities speel¬ 
den, maar het ontbeert ons ten ene 
male aan een echte doelpuntenma¬ 
ker. Wij creëren voldoende kansen 
maar juist dat laatste tikje tegen de 
bal ontbreekt. Na een blessuretijd 
van vier maanden hebben we nu 
eindelijk weer de beschikking over 
Maunce Brokamp. Hij is mogehjk 
een man die iets aan dit probleem 
kan doen. Onze verdediging, tot af¬ 
gelopen zondag was deze zelfs de 
minst gepasseerde in Zuid II, en 
ons middenveld doen het goed. 
Maar dan...!” 


Handhaven 

Henk Lacroix is aan zijn eerste sei¬ 
zoen bij RKVVL bezig. Uit de selec¬ 
tie van afgelopen seizoen verdwe¬ 
nen maar liefst dertien spelt s. 


„Handhaven en de saamhorigheid 
versterken,” luidde de opdracht die 
het VVL-bestuur aan Lacroix mee¬ 
gaf. Hij moet van de jonge selectie 
een eenheid maken, waarmee de 
club dan weer jaren vooruit kan. 
„Dat vergt wel de nodige tijd,” stelt 
Lacroix. „Knapen van 18, 19 jaar 
moeten de kans hebben om te rij¬ 
pen. Bij RKVVL moeten wij het 
hebben van zestig procent inzet en 
voor de rest van technische voetbal- 
kwaliteiten. Maar met een scorende 
spits zou ik echt in mijn nopjes 
zijn”. 


Maurice Brokamp (23), zoon van de 
voormalige blonde pijl en goalget- 
ter Willy Brokamp, krijgt een zware 
last op zijn schouders gelegd. Van 
hem wordt verwacht dat hij de pro- 
duktiviteit bij RKVVL kan helpen 
opvoeren. Maar daar is hij het abso¬ 
luut niet mee eens. Brokamp: 
„Vroeger scoorde ik nogal makke¬ 
lijk, maar dat is teruggelopen. Ik 
fungeer meer als de ’gatentrekker’ 
bij VVL. Ik heb er nu vier maanden 
met een spierblessure in het boven¬ 
been uit gelegen. Dat betekent dat 
ik weer moet terugkomen. En in de 
eerste zes wedstrijden van dit sei¬ 
zoen, toen ik er wel bij was, heb ik 
ook met gescoord! Sterker nog. In 
al die wedstrijden ben ik nog met 
eens oog-in-oog met de keeper van 
de tegenpartij gekomen! Wie roept 
dan dat ik de reddende engel bij 
VVL zou zijn?” 

Over één zaak is Maurice Brokamp 
echter zeer positief: „Het is weer ge¬ 
zellig spelen bij RKVVL. En daar 
heeft Henk Lacroix bijzonder goed 
aan gewerkt. Je merkt het ook in 
het veld. Iedereen bij VVL is bereid 
om zich voor een ander op te offe¬ 
ren. Dat kweekt vriendschap en 
leidt ongetwijfeld tot resultaat. Re¬ 
sultaat in de vorm van treffers? Dat 
moeten we maar afwachten.” 


Holt SchwUlms: 'Ah moei knokker.smentaUleU blijken' 

Sportclub’25 staat 
voor vuurproef 


Van onze correspondent 
WILLV W1NGEN 


BOCHOLTZ - Verre van rooskleu¬ 
rig. Iets anders kun je de situatie 
van Sportclub’25 niet noemen. Be¬ 
gonnen aan een ambitieus karwei 
om de Bocholtzer vierdeklasser nu 
eens niet tegen degradatie te laten 
vechten en in het achterhoofd ook 
nog eens gokken op een periodetitel 
(de resultaten van vorig seizoen wa¬ 
ren immers hoopgevend geweest), 
heeft trainer Rob Sehwillens gaan¬ 
deweg dit seizoen zijn doelstelling 
drastisch moeten bijstellen. In het 
ongunstigste geval dreigt zijn team 
namelijk linea recta afdeling Lim¬ 
burg te marcheren. 

Natuurlijk voert ook Sehwillens tal¬ 
loze excuses aan als reden voor het 
mindere presteren. Feit is echter, 
dat Sportclub’25 na een redelijke 
seizoensstart steeds verder in de 
inisere is weggezakt. „Tegen Wit 
Groen zullen we morgen dan ook de 
mouwen maar eens echt moeten op¬ 
stropen,” verkondigt Sehwillens. 

„We zijn met een heel brede selectie 
aan het seizoen begonnen, zowel 
kwalitatief, als kwantitatief,” licht 
de Sportclub'25-tramer toe. Die se¬ 
lectie had wel degelijk wat in zijn 
mars, want Oranje Boys werd kun¬ 
dig opgerold, waarna gelijke spelen 
volgden tegen RKVVM en Wit 
Groen. Pas in het vierde duel werd 
de Schwillens-équipe letterlijk en 
figuurlijk gekeerd. Prompt leverde 
Sportclub’25 een week later een 
puike prestatie door GSV’28, nota 
bene in het hol van de leeuw, te 
kloppen, daarna gelijk te spelen te¬ 
gen Geertruidse , Boys, waarna 
Klimmania er vervolgens ook aan 
moest geloven. Op dat moment had¬ 
den zeven duels negen punten op¬ 
geleverd. 

Aderlating 

„Daarna is de selectie door allerlei 
oorzaken uitgehold. Alt’ Crutzen 
vertrok voor zijn werk naar Korea; 
Ton Hermans. Ruud Palmen en Ro- 
bert Honings raakten langdurig 
geblesseerd; Paul Kokkelhof wis¬ 
selde van studie en was niet meer 
beschikbaar en Rob Caris werd 
voor tien duels geschorst,” licht 
Sehwillens toe. „Op zo'n moment 
val je dan terug op een heel kleine 
groep. Te klein op dat moment.” De 
gevolgen van deze aderlating lieten 
dan ook niet lang op zich wachten. 
Dubbel puntverlies tegen achter¬ 
eenvolgens Zwart Wit, Simpelveld, 
Gulpen, Oranje Boys en RKVVM 
waren er debet aan, dat de ploeg 
naar de onderste regionen afgleed. 

Opvallend was echter, dat het ver¬ 
lies (de wedstrijd tegen Oranje Boys 
uitgezonderd) iedere keer minimaal 
was. Sportclub'25 heeft na koploper 
GSV’28 en nummer twee Simpel¬ 
veld, safnen met het als derde ge¬ 

ia Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 25 

"V 

« 


Oranje-doelman Mastenbroek leerde relativeren in de operatiekamer 

Intensive care’ voor handballers 
•ti 


LINZ - Alsof Pluvius voor de 
juiste atmosfeer wil zorgen. 
Daags na de afgang van het Ne¬ 
derlands handbalteam tegen 
Ijsland, valt in Linz de regen 
met bakken tegelijk. Wegdro¬ 
men in de idylle van de, niet 
meer zo blauwe, Donau is er 
niet bij. De droom van de Ne¬ 
derlandse handballers lijkt al in 
een vroeg stadium verstoord. 
Zweden, waar volgend jaar het 
échte wereldkampioenschap 
wordt gehouden, schijnt verder 

’öiob- Tv/r weg dan °°d. Dat beseft ook 

« 2 q K Mastenbroek, de Nederlandse sluitpost, die het dit sei- 
'de ■° t dusverre zowel met Oranje als zijn club Sittardia voor 
ging- Maar na de eerste de beste tegenslag bij de pak- 
,’j^ ne erzitten, past niet in het straatje van de nuchtere doel- 
!t eg n ' ”_^ e moeten verder. Tegen Noorwegen (vandaag, red.) en 
gen België (morgen, red.) wordt het erop of eronder”. ‘ketrip^ ast ' en ' :>roe ^ l ee ft niet in ex- 
$s er J 1 ' helemaal uit zijn bol gaan 
^ v enn! 00 ^ bij: diep in de put zitten 
toekarü 10 ' Z V n opleiding tot opera- 
erass * stent heeft hem leren 

^andK er i^ n ' ” BlJ de Limburgse 
jbestp a *dagen werd ik gekozen tot 
fan „ doelman. Ik vond het prach- 

Li* 5 ’ tntm ilr ri ^ _ 


goed van pas. Ik heb het nu van me 
af gezet. Ijsland is passé. Daar moe¬ 
ten we niet meer over zeuren. Tegen 
Noorwegen en België krijgen we 
een laatste kans de miskleun recht 
te trekken. Daar moet nu alles even 
voor wijken". 


Me aar toen ik de ochtend daarna De dreun die de eilandbewoners 
«to nd °?® ra ti e hame r binnenstapte, donderdagavond toedienden, heeft 
tien nn ^ meteen weer met beide be- diepe sporen nagelaten. Bonds- 
' T ' coach Guus Cantelberg traceerde 

de pijn exact en besloot er daarom 


'-vv.vn 111CI uciuc uc- 

tiog „f de grond. Dan zie je dat er 
•“ „ , e l iets anders is dan winnen 


' "fverfc! 


S ar dM1 


en van een wedstrijd”. 


hi 


ern 


man van Sittardia wil er 
mee aangeven dat het voor 
niet lastig is over het 30-20 


door 

_ IVO 

op den camp gisterochtend een uitgebreide 
praatsessie tegenaan te gooien. 

Dick Mastenbroek: „Ik stond met 
een vreselijke kater op. Cantelberg 
heeft ons nog eens flink op onze 
flikker gegeven en gewezen op de 
gemaakte fouten. De waarheid is 
eens goed verteld, maar daarna heb¬ 
ben we definitief een streep onder 
Ijsland getrokken. We zijn nu al¬ 
leen maar bezig met Noorwegen”. 

Voorspelbaar 


}* _ 

, Lat de Noren een zware kluif wor- 

u **hee tegen TTdnnj u * . den, beseft Mastenbroek terdege. 

tt K , Namurh.k l J StaP i De complete opbouwrij met Ha- 

a ^Pot.’lk heb er iaren voo^eluSnkl vang ’ K -i endalen en Erland speelt in 

jtj eerste keeper van Oranie tc wnr de Lundesliga, terwijl bondscoach 

U ’V En net nu dat gelukÏÏs faïd ik Bettersen in Gjekstad ook nog een 

js>ï zo erg a?s de hlle Dloeè wint doekspeler van wereldklasse heeft. 

5 ik stopte geen bil MaafgSuk- De aanval spatronen van de Noren 

i 9 S heb ik de laatste j aren veefreah- d an dïe Zndl ÏÏV** 00 ™ 9 * 1 *™ 
j -'tszin ontwikkeld. Dat komt me 2 ?" d * IJslander s. „Boven- 
Meuse zorgt 
^oor hilariteit 

bliu, Z ~ De Belgische handballers 
s >eri en i ac hen. Of ze nu winnen of 
£ n a ' lezen - In het Trend-hotel in Linz 
Ze donderdagavond na de 
; to C K rIaag van 19-24 te g en de Noren 
l « n n ? g een P int Gisteren liepen 
i '°Uiko j rs en begeleiders schudde- 
j c lQ tel nd Van bet lachen door het 

( Waalse dagblad La Meuse was 


f ,‘de aaJs< 

t de r?J, Zaak van de grote hilariteit bij 
!t 'de edir n ' Luikse krant had in 
1 kop ,;. e o gisteren met een grote 


i • 


dat 


tr^eleiA 1Jn lezers medegedeeld_ 

* ^Oor, met 24-19 had gewonnen van 
g^orwegen 

da hdeS acteur , van de krant had 
gek re rda ë n a het duel de uitslag 
bis jr gen van fysiotherapeut Den- 
I ^4-lg h nnin ’ dle waarheidsgetrouw 
1 r en „. aa d doorgegeven, want de No- 
i- ■ °nden als thuisspelende ploeg 
Programma. 


* gindag 
t ? ekr egen i 
t dis ut n 
24-]? ennjn 
, re n 

i öefe pr °e ra 

1 k\vajt at: l elei der Frans Stinissen 
! ter da > eers te in Oostenrijk ach- 
kram can ard’ van de Franstalige 
disch l ° en hi -i gistermorgen telefo- 
Verr a „ Wer d gefeliciteerd met het 
, gen d ? ende resultaat. Voor de Bel- 
t -detWj^ met weinig pretenties aan 
itlisk] loerno °i deelnemen, was de 
n eun weer een leuke afleiding. 
foerk; ntlokte trainer Jacobs de op- 
Mez e f 1 ®- --Vanuit Wallonië zijn na 
biet surprise’ zeker tien bussen 
CW „Sporters spoorslags naar 
| . ten njk vertrokken.” 

i Zware klus 
I »&L-dames 

fel-EM - De handbaldames van 
Mu r ) • ^L komen zondag (13.50 
Teod T ^ als meer uit tegen de rege- 
le eris lan dskampioen. Voor de Ge- 
f Pi°eg, in puntenaantal gelijk 
Strij d a sm eer en me t n °g drie wed- 
■bela n en Voor do boeg, een uitermate 
ï»ezl t \ grijk duel in verband met de 
Jlacn»v! ng van de startplaatsen in de 
tfh .mpetitie. Evic/Swift neemt het 
?lel la f» hal (14.25 uur) op tegen 

*ÖanfJ^. rrl ?' a eerste divisie: 

r ® e vo-OSC 2 (14.20 Panningen);- 
K C 14.20 Valkenburg); SVM- 

4 J 4.25 Stadssporthal); Sittard-Velo 


b P°rtcentru m 
. n - Quintus-Noa 


-Noav (12.40 KwintsheuJ). 


dien kan ik me niet voorstellen dat 
we nog eens zon slechte wedstrijd 
spelen”, bekijkt de 26-jarige goalie 
het van de zonnige kant. 

Een topprestatie zal nodig zijn, 
want de hoofdronde in Innsbruck 
bereiken met alleen een zege tegen 
de Belgen, heeft nauwelijks waarde. 
Omdat de onderlinge resultaten 
meetellen, start Oranje in dat geval 
met nul punten uit twee duels aan 
de hoofdronde. En dat wederom 
biedt geen perspectief meer op een 
startbewijs voor Zweden. 

Of Nederland nu wel of niet naar 
het WK gaat; Dick Mastenbroek zal 
in elk geval bij de nationale ploeg 
blijven, waar routiniers als Jacobs, 
Schuurs, Josten, Groener en Van 
Olphen het voor gezien zullen hou¬ 
den als Zweden niet bereikt wordt. 

„Ik hoop wel dat Cantelberg bij de 
ploeg zal blijven”, zegt de Drent in 
Sittardse dienst. Omdat de bonds¬ 
coach al of niet aanblijven min of 
meer heelt gekoppeld aan de resul¬ 
taten in Oostenrijk, bestaat er twij¬ 
fel omtrent contractverlenging. 


Tenniskalender 
uitgebreid met 
vier toernooien 

HILVERSUM — De Nederlandse 
tenniskalender in de A-categorie is 
met vier evenementen uitgebreid. 
Voor 1992 zijn er 37 toernooien aan¬ 
gemeld. Het zuiden van Nederland 
is daarbij ondervertegenwoordigd. 

Naast het damestoernooi in Tilburg 
is het Ray Prickers Open Grass in 
Weert het enige evenement waar zo¬ 
wel dames als heren kunnen mee¬ 
doen. De Weerter organisatie heeft 
een gunstigere week dan vorig jaar 
kunnen krijgen. Het nationale kam¬ 
pioenschap dat in Warmond ge¬ 
speeld wordt, is naar half septem¬ 
ber verplaatst. Het Ray Prickers 
Grass Open kan nu van 27 juli tot en 
met 2 augustus plaatsvinden. Een 
nadeel is er wel; tijdens het toernooi 
in Weert staan de eerste wedstrijden 
in de eredivisie op het programma. 
Spelers die hierin uitkomen, mogen 
niet inschrijven in Weert. 

Nieuw is ook een dames proftoer- 
nooi. 


kierde ronde, een vechtronde 

^ Cai hni Ii ° VEN _ De vredeliev endheid is er af bij het Nederlands schaak- 
*Yie rd 0ensc hap in Eindhoven. Na een opening Van louter remises was de 
^ich aa rond e er één van vrijwel uitsluitend beslissingen. De enige, die 
£hji m an de veranderde trend wist te onttrekken, was Genna Sosonko. Na 
aan UUr spelen had hi J de laatst e dreiging uit de stelling gemasseerd 
vSt err ' i : aardde hij met een brede lach het remise-aanbod van Paul van der 
t°E> BncK oan van der W‘ e i versterkte zijn leidende positie met een zege 
‘ ket j-) f* 001 - Met 3 1/2 uit 4 heeft hij een halije voorsprong op Jeroen Pi- 
WaV Weev ° udige kam P ioen ? n diens opponent Van Mil grepen naar 
>korm- 1 gn I f£'£ am biet, dat op dit niveau misschien eens in de tien jaar voor- 
fiti tü dn ' ^ 2- e4, fxe4, 3. Pe5...Het werd een wild duel, dat door Piket 

fde L w erd gewonnen. Brenninkmeijer en Kuyijf nestelden zich op 

^^ODDPrt n derde plaats door overwinningen op resp. Klarenbeek en 
ï* 6 en h« n e laatste beantwoordde Kuijfs d4 en e4 met het buitenissige 

fuiatic Uat gm S uiteraard niet goed en in zeventien zetten was de capi- 
ue een feit. Uitwaaien langs de Donau. Dick Mastenbroek laadt de accu op voor de revanche tegen Noorwegen. 


Foto: ROEL CUSTERS 


Veldkamp en Krook fel 
tegen plannen van ISU 


DOOR GOVERT WISSE 


CALGARY - In navolging van zijn 
coach Ab Krook is ook Bart Veld¬ 
kamp in het geweer gekomen tegen 
de revolutionaire plannen van de 
Internationale Schaats Unie (ISU). 

In hun ogen wordt de schaatssport 
verkracht tot een veredelde kermis¬ 
attractie, als de technische commis¬ 
sie van de ISU haar zin krijgt. De 
Nederlandse bondscoach en de 


gouden medaillewinnaar van Al- 
bertville hebben aan de vooravond 
van het wereldkampioenschap dat 
dit weekeinde in Calgary gehouden 
wordt, eollega-trainers en rijders ge¬ 
mobiliseerd om de voorstellen op 
een vuilnisbelt te deponeren. 

De ISU heeft via haar technische 
commissie plannen gelanceerd, die 
het schaatsen volledig op zijn kop 
zetten. Het meest verregaand is het 
voorstel om af te stappen van het 
man-tegen-man gevecht en per rit, a 


la het shorttrack, vier rijders op pad 
te sturen. Krook spreekt van „waan¬ 
zin" en heeft inmiddels steun ge¬ 
vonden bij zijn Noorse collega Hans 
Trygve Kristiansen. 

Vakbond 

Veldkamp en consorten komen vol¬ 
gende welk tijdens de finales van 
de World Cup in Butte (VS) bijeen. 
„Over de rug van de rijders worden 
binnenkort misschien dingen beslo¬ 
ten, die het schaatsen kapot maken. De Nederlandse ploeg heeft bij an¬ 
deren aangedrongen om in Butte bij 
elkaar te komen, om tot de oprich¬ 
ting van een soort vakbond voor 
schaatsers te komen”, meent de 
24-jarige Hagenaar in warm Calga¬ 
ry- 

Veldkamp gruwelt bij het idee, dat 
de ISU genoeg steun krijgt voor de 
veranderingen. „Schaatsen is toch 
twee tegen twee en een klassement, 
’t Is hetzelfde als mensen vinden, 
dat er iets moet gebeuren met het 
voetbal, omdat te weinig gescoord 
wordt. Er wordt voortaan nog maar 
tien minuten gevoetbald en daarna 
mag iedereen 20 penalty’s nemen. 
Er zal dan lekker gescoord worden 
en tegen een bal worden getrapt, 
maar het is geen voetbal meer.” 


Aparte ploeg 


Bart Veldkamp, dit weekeinde favoriet in het WK in Calgary 


Foto: SOENAR CHAMID 


Veldkamp zou, om meer te kunnen 
verdienen aan zijn sport, het liefst 
een aparte ploeg opnchten, waar¬ 
door hem de gelegenheid tot privé- 
sponsormg wordt geboden. Het 
KNSB-contract met Aegon sluit dat 
nu uit. De Europees kampioen van 
1990 heeft er echter een hard hoofd 
in, dat een eventueel alternatief 
avontuur zal slagen. „Wil je er wij¬ 
zer van worden en het goed doen 
dan praat je alles bij elkaar zeker 
over vijf ton. Misschien is er een be¬ 
drijf, die dat wil ophoesten, maar 
dan moet er publicitair wel het één 
en ander tegenover staan. Dat kan 
ik niet garanderen”, aldus Bart 
Veldkamp, die van de KNSB wel 
een kleine reglementswijzing ver¬ 
wacht, nu hij olympisch goud heeft 
gewonnen. 

De schaatser namelijk dreigt 16.000 
gulden in salaris achteruit te gaan, 
als hij dit weekeinde in Calgary niet 
bij de eerste drie eindigt. De bond 
betaalt alleen het maximum (40.000) 
uit bij topprestaties - een podium¬ 
plaats - op EK en/of WK. Over een 
olympische premie is nimmer ge¬ 
sproken. 
sport in cijfers 


GOLF 

Orlando. l. Couples 67, 2. Nelson, 
McCord, Zoeller, Huston, Brooks 68 7 
Harwood , McCallister 69. 

Phoenix. L,PGA-toernooi, vrouwen: 1. 
Spencer-Devlin, Scranton Malton 69, 4. 
Rogerson, Palli, Crosby 71. 

TENNIS 

Key Biscayne. ATP-kampioenschap, 5 
miljoen gulden. 

Vrouwen dubbelspel, kwartfinales: 
Schultz/Rehe - Graham/Helgeson 6-4 
6-0, Bollegraf/Adams - Robin White/ 
Zvereva 6-1 6-2. Mannen, halve finales: 
Chang - Courier 6-2 6-4. 

Wateringen, nationale jeugdkampioen¬ 
schappen t/m 18 jaar: le ronde: Lacroix 
- Markensteijn 6-2, 6-1; Merry - Rinkel 
6-3, 5-7, 3-6; Joosten - Stelwagen 6-3, 6-2; 
Kraus - Gonning 6-3, 4-6, 3-6; Leenen - 
Basting 0-6, 0-6; t/m 14 jaar: le r: Reijn- 
ders - Kuijs 6-3, 6-4; Neuhaus - Coenen 
6-4, 7-5; Ricker - Greeve 2-6. 5-7; Dop¬ 
pen - Huizinga 6-4, 6-2. 


BILJARTEN 

Backnang. Grand Pnx driebanden 
BWA. Hoofdtoernooi, eerste ronde: No- 
buaki Kobayashi - Siber 3-0 (15-0 15-11 
15-2), Habraken - Yun Sung Rok 3-0 
(15-6 15-12 15-10), Comori - Spoormans 
3-0 (15-5 15-8 15-13), Havermans - Bosel 
3-0 (15-7 15-5 15-14), Paniagua - Karatav 
3-0 (15-13 15-3 15-12), Zanetti - Buyle 3-0 
(15-10 15-12 15-14), Bitalis - Sanchez 3-2 
(5-15 14-15 15-11 15-6 15-10), Mano - 
Weingart 3-0 (15-5 15-2 15-7), Dielis - 
Smolders 3-0 (15-1 15-6 15-3). 

SCHAKEN 

Eindhoven. NK, vierde ronde: Van der 
Wiel - Bosboom 1-0, Piket - Van Mil 1-0, 
Van der Sterren - Sosonko 1/2-1/2, Nij- 
boer - Cifuentes 1-0, Brenninkmeijer - 
Klarenbeek 1-0, Kuijf - Knoppert 1-0. 
Stand na vier ronden: 1. Van der Wiel 3 
1/2 pnt, 2. Piket 3, 3. Brenninkmeijer en 
Kuijf beiden 2 1/2, 5. Cifuentes, Sosonko 
en Nijboer allen 2, 8. Bosboom, Klaren¬ 
beek, Van Mil en Van der Sterren allen 
1 1/2, 12. Knoppert 1/2. 


SKI 

Crans Montana. Wereldbeker mannen. 
Reuzenslalom, zevende en laatste wed¬ 
strijd: 1. Tomba 2.36,23 (1.18,94 + 

1.17,29). 2. Aamodt 2.36,88 (1.19,05 + 
1.17,83). 3. Marksten 2.36.89 (1.19.29 + 
1.17,60), 4. Piccard 2.37.30, 5. Pieren 
2.37,40. 6. Accola 2.37.66, 7. Bergamelli 
en Wallner 2.37,76, 9. Van Grünmgen 
2.37,87, 10. Kjus 2.37,98, 11. Girardelli 
2.38.25. 

Eindstand wereldbeker reuzenslalom: 
1. Tomba 520 punten, 2. Pieren 400. 3. 
Accola 330, 4. Furuseth 285, 5. Wallner 
238. 

Stand wereldbeker algemeen na 30 van 
de 31 wedstrijden: 1. Accola 1619, 2. 
Tomba 1262, 3. Girardelli 996, 4. Furu¬ 
seth 854, 5. Heinzer 752. 

Suomotunturi. Europa Cup freestyle. 
Ballet, vrouwen. 

1. Schmio 20.80 punten, 3. Witte 19.10. 
Finale EK en Europa Cup in Kirovsk op 
27 maart. 

BADMINTON 

Parijs. Open Franse kampioenschap¬ 
pen. Mannen, tweede ronde: Bruil - 
Massias 15-7 15-4, Schwanzler - Van 


Daim 15-7 15-5. Vrouwen, tweede ronde: 
Hoogland - Mol 11-4 11-8, Van der 
Knaap - Albrecht 11-2 11-2. 

AUTOSPORT 

Mexico-Stad. GP van Mexico Formule 
1, eerste training. 

1. Mansel) Williams 1.17,406 (gem. 
205,612 km/uur), 2. Patrese Williams 
1.18,510, 3 Schumacher Benetton 

1.18,754, 4. Berger McLaren 1.19.603, 5 
Senna McLaren 1.19,603, 7. De Cesaris 
Tyrrell 1.20,677, 8. Martini Dallara 
1.21,296, 9. Lehto Dallara 1.21,342. 10. 
Fittipaldi Minardi 1.21,361. 

PAARDESPORT 

Parijs. CHIO, wereldbeker en dressuur. 
Springconcours op tijd: 1. Delaveau 
Oriënt de Fribourg 44,41 sec.. 2. Skelton 
Everest Major Wager 47,33, 3. Navet 
Quito de Baussy 48,11, 4. Rozier Presti¬ 
ge de Beauvais 48,24, 5. Couperie Uali- 
fiee III 49.55. 6. Melliger Athlet 49,78, 15. 
Raymakers Winnetou, 28. Raymakers 
Landlord Z. 30. Tops Dancing Girl, 53. 
Tops Top Gun la Silla. Dressuur: 1. 
Theodorescu Grunox, 2. Werth Pan- 
sienne, 3. Stuckelberger Opal 5, 4. Cre- 
pin Maritim, 5. Laus Liebenberg, 13. 
Haazen Windsor. 


Vierspanrijder 

geschorst 

LAUSANNE - Vierspanrijder 
Thijs Taconis is door de Hippi¬ 
sche Federatie (FEI) voor zes 
maanden geschorst. Bij wedstrij¬ 
den in Waregem werd bij een 
van zijn paard een onoorgeloofd 
gebruik van medicijnen, zoals 
doping in de paardesport wordt 
genoemd, geconstateerd. Taco¬ 
nis moet bovendien een boete 
van 1200 Duitse marken betalen 
plus de kosten van de juridische 
commissie, zijnde 1800 marken. 
Taconis was niet de enige tegen 
wie schorsingen van een half 
jaar werd uitgesproken. Ook de 
Fransman Bost, lid van de lande- 
nequipe die wereldkampioen 
werd, en de Brit Skelton werden 
uitgesloten en bestraft met geld¬ 
boetes. 


Achtste zege 
voor Tomba 

CRANS MONTANA - Alberto 
Tomba heeft in Crans Montana 
de achtste zege in dit seizoen be¬ 
haald. De Italiaanse multimiljo¬ 
nair was de snelste in de laatste 
reuzenslalom. Door de zege werd 
hij winnaar van de wereldbeker 
op de reuzenslalom. De beker 
voor de slalom had hij al eerder 
geprolongeerd. Voor Tomba, 25, 
goud op de Olympische reuzen¬ 
slalom en zilver op de slalom, 
was het zijn 27e overwinning in 
het wereldbekercircuit. De Itali¬ 
aan had in de kunstsneeuw ei¬ 
genlijk met willen starten. Al¬ 
leen omdat de Zwitser Pieren in 
theorie nog de wereldbeker Kon 
veroveren, stapte hij op de lange 
latten. 


Limburg 
tegen Arnhem 

ROERMOND - Op het gemeente¬ 
lijk sportpark ’De Stadsweide' 
wordt woensdag 25 maart in het 
kader van de voorronden van het 
Nederlands Kampioenschap de 
wedstrijd Limburg-Arnhem (jon¬ 
gens onder 14 jaar) gespeeld, 
aanvang 19.00 uur. 


Steunactie voor 
Fortuna Sittard 

SITTARD - De huidige seizoen- 
kaarthouders van Fortuna Sit¬ 
tard krijgen extra seizoenkaarten 
om voor de resterende wedstrij¬ 
den uit te delen aan vrienden en 
kennissen die in voetbal zijn ge- 
interesserd. Het is een actie om 
meer mensen op de tribunes m 
De Baandert in Sittard te krij¬ 
gen. De actie wordt ondernomen 
door de eredivisieclub zelf en de 
shirtsponsor, en heeft als motto 
’De twaalfde man terug in De 
Baandert’. De initiatiefnemers 
hopen op deze manier zo’n 7.500 
vaste toeschouwers bij de thuis¬ 
wedstrijden te krijgen ’als steun 
voor het elftal in deze moeilijke 
periode’. 


Muntz struikelt 

PAVAO DE VARZIM - Bij het 
open amateurkampioenschap 
van Portugal is ook in de beslis¬ 
sende fase sprake van Neder¬ 
landse inmenging. Niet van Rolf 
Muntz. De jonge golfer verloor in 
de achtste finales op de negen¬ 
tiende hole van de Belg Stefan 
Boschmans. 

Wel van Laura van Engelenburg 
De amatrice, lid van la Quinta en 
Oloha in Spanje, doet op eigen 
gelegenheid mee in Portugal. 

Boni sponsor 
triathlonteam 

BORN - Het Limburgse sport- 
voedingbedrijf Born sponsort 
sinds kort een nieuw triathlon¬ 
team, waarvan oud-atleet Hans 
Wijgerse begeleider en manager 
is. De formatie, waarvoor Dennis 
van der Worp en Robert van der 
Ent uitkomen, heeft onder ande¬ 
re de triathlon van Stein op het 
programma staan. 


sport kort 


# VOETBAL - Sije Visser 
wordt bestuurslid technische za¬ 
ken van NEC. De oud-speler van 
de Nijmeegse club volgt in de 
functie Henk Hoogstraten op. De 
42-jarige Visser speelde zes jaar 
geleden zijn laatste wedstrijd 
voor NEC. 

# GOLF - De Nederlandse 
golfspeelster Laura van Engelen¬ 
burg heeft het Internationaal 
amateurkampioenschap van 
Portugal door ziekte moeten op¬ 
geven. Zij kwam als negende 
door de kwalificatie toen z(j 
werd geveld door een acute nier- 
bekkenontstekmg. Van Engelen¬ 
burg, woonachtig in Malaga, was 
de enige speelster van het Ne¬ 
derlands team in het Portugees 
kampioenschap. 

# IJSHOCKEY - De tuchtcom- 
missie van de Duitse IJshockey- 
bond (DEB) heeft de schorsing 
van profspeler Andreas Ludwig 
teruggebracht van acht jaar tot 
één jaar, met een proeftijd van 
drie jaar. De voormalige Oost- 
duitse international, dit seizoen 
spelend bij Weisswasser, had be¬ 
gin deze maand een scheidsrech¬ 
ter met zijn stick in de onder¬ 
buik geraakt. 

Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 


lintburg» dagblad - Sanrenio , 
loterij alleen 
voor vedetten 
in het peloton 


HEERLEN/MILAAN - Komt het omdat Milaan-Sanremo 
de eerste in de reeks van twaalf wereldbekerwedstrijden is? 
Heeft het enthousiasme van de Italianen er mee te maken 
of is de uitstraling van de Primavera „gewoon” een gevolg 
van de fabelaehtige erelijst, die hoort bij een klassieker? In 
ieder geval, de wedstrijd waarvoor in vroegere jaren altijd 
de negentiende maart werd gereserveerd, vandaar de toen¬ 
malige benaming Sint Jozefsklassieker, brengt de gemoe¬ 
deren in beweging. De negentiende maart is al lang geen 
vaste koersdatum meer, maar de speciale sfeer is gebleven. 
Vandaag staat de drieëntachtigste editie op het programma. 
De stormloop naar de Poggio, de laatste hindernis in het 
parcours, is een hoogtijdag voor de wielerfans in het alge¬ 
meen en de tifosi in het bijzonder. Op de Corso Cavallotti, 
finish van de 294 kilometer lange rit die enkele jaren gele¬ 
den nog op de Via Roma eindigde, wordt het hoogtepunt 
bereikt. 
Ooit gold de Passo del Turchino. 
halverwege het parcours, als hét 
breekpunt in de wedstijd. Bij de 
beklimming hiervan begon wij¬ 
len Fausto Coppi in een van de 
eerste na-oorlogse jaren aan een 
magistrale solovlucht waarover 
oudere wielerliefhebbers het nü 
nog vaak hebben. Op de Turchi¬ 
no en soms nog in de aanloop 
hierheen vanuit Milaan, werden 
vaak ook ontsnappingen op 
touw gezet, die met tot het einde 
volbracht werden. De Capo Me- 
le, Capo Cervo en Capo Berta, 
drie obstakels in de laatste zestig 
kilometer, kregen het peloton 
weliswaar bij tijd en wijle nog 
aan stukken, maar de hergroepe¬ 
ringen, met een koninklijke mas¬ 
sasprint tot besluit, waren veel 
talrijker. 

Juist om zo'n groepsaankomst te 
voorkomen, werd vanaf 196Ü de 
Poggio in het traject opgeno¬ 
men. De strijd om in een zo gun¬ 
stig mogelijke positie aan de 
beklimming hieraan te beginnen 
is fel en heeft het karakter van 
een rodeo. Daaraan heeft het fn- 
lassen van nog een andere be¬ 
klimming enkele kilometers 
eerder, de Cipressa, weinig kun¬ 
nen veranderen. Het is en blijft 
in het immense peloton, dat dan 
al zeven uur in het zadel zit.' du¬ 
wen, trekken en wringen om 


Stormloop naar de Poggio 


toch maar vooral niet uit de eer¬ 
ste gelederen te verdwijnen. 

Drie keer glorieerde in Milaan- 
Sanremo een Nederlander. Arie 
den Hartog opende de rij. Het 
was in 1965. Twaalf jaar later be¬ 
werkstelligde Jan Raas zijn 
doorbraak naar de superklasse. 
Weer acht jaar nadien reed Hen- 
nie Kuiper in de nadagen van 
zijn carrière naar een verrassen¬ 
de, maar evenzeer dikverdiende 
triomf. 

Kuipers winst was des te opmer¬ 
kelijk, omdat hij in de beklim¬ 
ming van de Poggio zijn mede¬ 
vluchters (ploegmakker Teun 
van Vliet en de Italiaan Ricco) 
niet kon volgen. Met de voor de 
Tukker vanzelfsprekende verbe¬ 
tenheid veranderde hij echter 
zijn achterstand in een voor¬ 
sprong van enkele seconden. 
,,De prijzen worden op de streep 
verdeeld’’, zei hij. 

Commentaar van Jan Raas toen 
hij in 1977 onweerstaanbaar van 


alle concurrenten wegreed: „Ik 
had als amateur al de TV-uitzen- 
dingen van Milaan-Sanremo met 
grote aandacht gevolgd en kende 
de plek waar de beslissende de¬ 
marrage geplaatst moest wor¬ 
den.” Overigens, de koers op de 
Italiaanse wegen was voor Jan door 

WIEL 

VERHEESEN 


Raas niet alleen de doorbraak de 
top. Een aantal jaren later luidde 
een val in de afdaling van de Ci¬ 
pressa, de hindernis vlak vóór de 
Poggio, feitelijk ook het einde 
van zijn loopbaan in. Hij hield 
aan de tuimeling een rugblessu¬ 
re over en werd sindsdien, als 
renner, nooit meer de oude alvo¬ 
rens in 1985 de fiets te verruilen 


voor het stuur van de ploeglei- 
dersauto. 

Arie den Hartog, 51 inmiddels, is 
Zuidhollander van origine. Al tij¬ 
dens zijn loopbaan vestigde hij 
zich in Limburg. Momenteel 
runt hij in het stadscentrum van 
Sittard een rijwiel- annex sport¬ 
zaak. Als Milaan-Sanremo weer 
op het programma staat, komt 
het verloop van de wedstrijd, 
ruim een kwart eeuw geleden, 
weer helder voor zijn geest. Bij 
zo’n terugblik vertelde hij eens: 
„Toen ik won waren wij met zo’n 
honderdvijftig deelnemers. Dat 
was voor die tijd niet veel, want 
in Milaan-Sanremo vond men 
tweehonderdvijftig tot driehon¬ 
derd vertrekkers heel gewoon. 
Hedentendage is het aantal deel¬ 
nemers gelimiteerd tot tweehon¬ 
derd, maar hoe je het ook be¬ 
kijkt, het is altijd een nerveuze 
bedoening. Niet alleen is het in 
een imposant peloton de hele 
dag oppassen geblazen, maar het 
risico van valpartijen is nog gro¬ 
ter dan normaal omdat het Mi¬ 


laan-Sanremo betreft. Ik bedoel: 
de belangen zijn groot, de stress 
idem dito. Tijdens de urenlange 
rit heb ik het destijds vaak ach¬ 
ter en opzij van mij horen kra¬ 
ken, ais er weer een aantal ren¬ 
ners met elkaar in botsing was 
gekomen.” 

Den Hartog kwam in de finale 
met twee Italianen op kop: Ador- 
ni, de latere wereldkampioen, 
alsmede Balmamion. De twee 
thuisrijders probeerden onze 
landgenoot te ^ermurwen om 
niet mee te sprinten. Bij iedere 
aflossing werd het bedrag, dat 
Adortn er voor over had, weer 
iets groter dan de som die Bal¬ 
mamion enkele tientallen secon¬ 
den eerder had genoemd. Zij 
waren aan het verkeerde adres. 
Den Hartog, destijds nog in de 
beginperiode van zijn profbe- 
staan, was voor geen goud te 
koop. 

„Hoeveel is trouwens een over¬ 
winning in een klassieker 
waard?”, zei hij naderhand. „De 
renner met winstkansen laat zich 


met voor een karretje spannen. 
Bovendien, coureurs hebben 
geen poen op zak tijdens een 
wedstrijd. Ik bedoel, er kan veel 
beloofd worden, maar komt men 
die belofte ook na?" 


Kenmerken 


Alle klassiekers hebben hun 
kenmerken. In Parijs-Roubaix 
vormt de hel van het noorden 
het slagveld. De Ronde van 
Vlaanderen is synoniem voor het 
gedender op kasseien en in de 
Amstel Gold Race kreunt het pe¬ 
loton als het zonder adempauze 
de ene helling na de andere voor 
de wielen krijgt. Milaan-Sanre¬ 
mo kan in de moderne beroeps¬ 
wielersport niet zonder Poggio. 

Wie niet met de allereersten aan 
deze beklimming begint, wie bij 
het bereiken van de top niet 
meer tussen de eerste tien rijdt, 
kan de glorie van een triomf ver¬ 
geten. De keren, dat het toch nog 
anders verliep waren uiterst 
zeldzaam. 


• Beeld uit de Primaveti 
van twee jaar geleden. $ 
spits van het peloton , (liriM 
Frans Maassen , toen nog ** 
de Nederlandse kampioen 
strui) koerst richting Saiirt 
mo. 

Foto COR VOS 


Wat óók zeldzaam bleef was 
winst van een outsider. Cvlila® 1 
Sanremo is wel eens een goM 
noeind, omdat zich heel va 3 
nog een omvangrijk peloton 
de voet van het laatste obsta^J 
presenteerde, maar voor 
hoofdprijs in de loterij blek 0 
toch (bijna) uitsluitend vedett 0 
in aanmerking te kojnen. Wortjj 
fenomenale Eddy Merckx in“ 
periode 1966-1976 de Pnma^ 
niet liefst zeven keer? Roger^ 
Vlaeminck was drie keer de ** 
jubelde held en daarnaast eis! 0 
(om slechts de laatste decent 
in herinnering te roepen) na* 
het reeds genoemde Nederlafl 0 
trio kampioenen als Moser, 
ronni, Fignon, Kelly, Bugno efl 
vorig jaar - Chiappucci de zw 
op. 

Frans Maassen is er een 
heel dicht bij geweest. In 1^ 
dook hij tijdens de slotfe* 
ineens vooraan op. De renner 111 
Ittervoort, toen nog woonacM* 
in Haelen, bevond zich in het# 
zelschap van niemand and# 
dan Laurent Fignon, tweevoud* 
winnaar van de Tour en op 
dag waarop hij met MaaSS# 
richting Sanremo snelde ook ^ 
zig zijn tweede succes in de ^ 
mavera te behalen. „Weet je, d? 
ik niet eens wist wie ik aan iw 
zijde had”, vertelde Fignoit'^ 1 
een later stadium. 

Het jaar waarin Maassen ach* 
Fignon finishte was zijn der 0 ! 
seizoen als prof. Sindsdien 
hij in de wielerhierarchie een $ 
weldige progressie getoond. 
Fignon kent hem nu terdege * 
weet ook, hoewel tegenstand# 
van elkaar in de koers, als topP*, 
te waarderen. Frans MaasS# 
noemt een voorbeeld. „Het fv 
beurde in de Ronde van Beléj 
enkele jaren geleden. Ik stol 1 
aan de leiding in het algem# 
klassement, maar tijdens \ 
voorlaatste etappe dreigde h 
onttroond te worden. Ik was h# 
even niet attent geweest, to® 
zich een breuk in het pelot# 
voordeed. Mijn felste belag e < 
zaten in de eerste groep. Ope& 
kwam Fignon, die in het klas# 
ment geen rol van beteke# 
speelde, naast mij rijden. Hij 1 
niks, maar maakte alleen n? 
een hoofdbeweging duidelir, 
dat ik zijn wiel moest pakk#! 
Van een coalitie tussen zijn ® 
onze ploeg was geen sprak 
Over geld werd niet eens gespij (1 
ken. Hij bracht mij wel in lutte 
kilometers terug bij de voorst 
groep. Mijn leiderstrui was S è 
red. Slaven van de Weg 


(I 

i I 


E EN PROFWIELRENNER 


...eet om te presteren tijdens een koers 
dag tussen de 6.000 en 10.000 Kcal. 
(Een gewoon mens eet per dag 
gemiddeld 2.000 Kcal.) 

...rijdt in een jaar 120 dagwedstrijden 
of etappes en legt daarin gemiddeld 
150 km. af. 

...traint bovendien gedurende 
200 dagen. Op een 
trainingsdag wordt 
tussen de 100 
en 200 km. 
afgelegd. WIELERKLASSIEKERS 1992 


21 maart -Italië 

Milaan - San Ftemo Na de galoppades over de capi, de beklimming van de Pogg 10, 
de dikwijls beslissende helling op 6 km. van de finish. In '91 reed 
Claudio Chiappucci er Ralt Sörensen los. 

5 april-Belg'® 

Ronde van Vlaanderen Als het regent en stormt voor de Muur van 

Geraardsbergen, 16 km. van de meet... Waarna ook de Bosberg 
nog volgt. Herinner Edwig van Hooydonck in '89 en '91. 

april- Frankrijk 


12 


14 


* 


16 
Parijs - Roubaix Keien en slijk of stof. Lekke banden, valpartijen, tieren en 
schelden. De meest rechtvaardige onrechtvaardige. Vond ook 
Mare Madiot vorig jaar. 


19 april 


Belg'® 


25 


27 


Neè 7^0,24 


8 


$ 


Luik - Bastenaken - Luik Dé klassieker voor een ronderenner. Terugkeer 
van de Stockeu, een nieuwe finale, finish buiten Luik. Criquielion 
blijft voor altijd op 0, Argentin komt misschien wel op 5. 

april ——-Nederland 

Amstel Gold Race Zonder de Keutenberg, maar wél twintig hellingen, mét 
de 'Dode Man', een uitstapje naar België, kortom: vernieuwd! 

Frans Maassen boekte in ‘91 de 15e Nederlandse zege. 

april t/m17 mei- Spanj® 

Vuelta a Espana De 47ste Ronde van Spanje start in Jerez, trekt langs de costa's 
door de Pyreneeën (met o.a. Tourmalet!), en zakt voor het einde 
naar Madrid. Drie Nederlandse ploegen: TVM, Buckler en PDM 
vinden geen Indurain, maar wel een sterke Spaanse coalitie op hun 
weg, met o.a. Melchor Mauri (winnaar '91) 

mei t/m 14 juni- Itali® 

Giro d ltalia De Ronde van Italië jubileert, is toe aan haar 75ste editie. Kriskras door 
de laars: van Genua (west), naar Melfi (zuid), naar Corvara alta 
Badia (noordoost), tot eindpunt Milaan. Nederlanders zijn niet 
geïnteresseerd, Bugno evenmin, stand-in Fignon misschien wel. Of 
komt er opnieuw een onverwachte winnaar, a la Chioccioli? 

t/m 26 juli---—- Frankrijk 

Tour de France De 79ste Ronde van Frankrijk is een Tour zonder grenzen. Zeven 
maal langs de douane in het Europa van 1992. Amper Pyreneeën, 
wel een paar mooie, loodzware andere etappes. Op 11 en 12 juli in 
Valkenburg. De revanche van Breukink, of wederom een duel tussef 1 
Indurain/Bugno, met nu de ambitieuze Italiaan in het laatste geel? 

—-San Sebastian, Spanj® 


De Ploegen 

met plaats en beste twee 


er 'and 


renners in FICP-klassement 
Italië 


Ff ankrii 


'ijk 


3. Buckler (Majsscn. Rooksj 

4. Panasonic (Ludwic. Foniiricsi) 
9. PDM (Breukink. Alcaluj 

17. TVM l.Millar.Konychcv) 


13. Lotto (Museeuw. Gayani) 

14. Tulip (Van der Poel, Roosen) 


11. Z (LeMond. Claveyrolat) 

18. Castorama (LeBlanc. Maric) 

19. RMO(Mottei, Cariioux) 


s Pa 


1. Galorade (Bugnn. Giovanneiii) 

5. Carrera (Chiapputvi. Abdoejaparovi 

6. Ariostea (Sorensen. Argcnnni 

7. MG-GB Boys (Chioccioli, Ballerini) 
ZG Mobili (Siërra. Faresinj 
Mercatone iGiuppom, Emonds) 
24. 

25. 


De Grote Drie 


nje 


slang 

^2. Telekom (Kappes. Dc Wilde) 


Ver - Sla», 


2. ONCE (Mauri, Lejarrela) 

8. Banesto (Indurain. Delgado) 

15. Lotus (Kelly. Richard) 

16. Clas (Ronimger. Eehave) 

21. Scur (Oegroemov, Elliou) 
23. Amaya (Cubmo. Monioya) 


IS, 

M 
10. Motorola (Anderson. Hampsien) 


Vuelta a Espana 

start: 27 apr Jerez 

finish: 17 mei Madrid 

Giro d'ltalia 

start: 2 % mei Genua 

i> finish: 14 juni Milaan 


Coloi 


20. Helveüa (Dclion, Dufaux) 


^bi a 


22. Postobon (Mcjia. Hcrrera) 


O '92 BENELL -92004* 


K 


Tour de France 

start: 4juli S.Sebastian 
finish: 26juli Parijs 


21 

4 

3397 

22 

3 

3820 

22 

4 

3824 


etappes 

tijdritten 

kilometer 

etappes 

tijdritten 

kilometer 

etappes 

tijdritten 

kilometer 


10 


ii 


12 


13 


14 


15 


16 


8 augustus- 

Clasica San Sebastian Onbekend dus onbemind, maar een prachtparkoers. 

Kruispunt: de Alto de Jaizkibel, 34 km. voor de finish, waar Gianni 
Bugno nog óver had, uit de Tour van vorig jaar. 

16 augustus- Engeland 

Wincanton Classic De jongste WB-koers, met telkens een ander parkoers, op 
een circuit. Dit jaar in Leeds. Eric van Lancker luidde er in '91 de 
Post-revival mee in. 

23 augustus-Zwitserland 

Kampioenschap van Zürich De generale voor het WK. Oók een circuit, met 
vijf keer de Regensberg. Niet al le lastig Er kan gesprint worden, 
bewees Johan Museeuw vorig jaar 

6 september- Spanj e 

Wereldkampioenschap Dit keer in Benidorm, met veel Hollanders langs de 
kant. Maar er droeg nog nooit een Spanjaard de regenboogtrui. 

Dus: opvolging Gianni Bugno geregeld? 

4 oktober- CanacW 

G.P. des Amériques De enige overzee, in Montréal, op de Mont Royal. 


7 ; 


11 oktober 


oodzwaar WK-circuit van 1974. Kostbare onderneming; aan vijfde 
editie toe. Eric van Lanckers tweede WB-zege in '91. 

- Frankrijk 


Parijs - Tours Een superlangé aanloop van ruim zeven uur voor de strekkende 
slotkilometers in Tours. Een festival voor de sprinters, met Johan 
Capiot als hoofdprijsspurter in '91. 

17 oktober-Italid 

Ronde van Lombardije De zwaarste, zegt men. Maar wie heeft er, na een 
loodzwaar seizoen, nog zin? De serieuzen, zoals Sean Kelly vorig 
jaar. Jammer van die steeds zo wisselende parkoersen. 

24 oktober--—. .. . —. Spanj® 

G.P. des Nations Finale wereldbeker. Een individuele tijdrit, aan zijn derde editie 
toe. Na Lunel en Bergamo is nu de beurt aan Spanje. Erik BreukinkS 
revanche op Tony Rominger? 


WOWiA .'M'mvAyv-W.4V.WVM-. .-W<V'.V, 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 27 


Het zijn twee vrienden geworden, Piet van Hest en Arno Meys. De een 
bleek niet die moeilijke theaterdirecteur, die onmogelijke dingen wil. En 
de ander was niet die eigengereide architect die halstarrig vasthoudt aan 
zijn principes. „Hij heeft me meer gegeven dan ik gevraagd heb, vindt de 
directeur van - volgens zijn zeggen - het ’meest unieke’ theater van Ne¬ 
derland. „Ik heb een klankbord nodig,” voegt de Maastrichtse architect 
die inmiddels een landelijke reputatie heeft opgebouwd, er nuchter aan 
toe. Apetrots showen ze ’hun’ theater aan de vooravond van de officiële 

opening op 27 maart. 


Van politiebureau 
tot Vriithoftheater Een nieuw theater. Het is ai jaren¬ 
lang de wensdroom van cultureel 
Maastricht. Hoewel de 
Maastrichtenaren de oude schouw¬ 
burg, de Bonbonnière, nog steeds 
in hun hart sluiten om zijn charme, 
intieme sfeer en gracieuze uitstra¬ 
ling, beantwoordt hij niet meer aan 
de eisen van deze tijd. Voor de ■ 
steeds groter gemonteerde pro- 
dukties is het podium te klein, 
voor de bezoekers zijn de facilitei¬ 
ten te gering. „De eerste plannen 
voor een nieuw theater dateren al 
uit 1979,” weet Arno Meys zich nog 
te herinneren. „Toen hebben we 
van de gemeente opdracht gekre¬ 
gen een structuurplan te ontwikke¬ 
len.” Die ’we’ zijn het Heerlens 
coördinatieburo Coumans, Peutz 
& Associés als akoestisch advi¬ 
seur, Kraaijvanger Architecten 
Rotterdam als expert op het ge¬ 
bied van theaters en Arno Meys 
Architectuur met specifiek werk¬ 
terrein binnen Maastricht. 

Toch zou het nog tot 1987 duren 
voordat de gemeenteraad - na veel 
gekibbel over lokatie en geld - het 
verlossende woord zou uitspreken. 
Gelukkig had de werkgroep intus¬ 
sen niet stilgezeten; het concept 
van de zaal met zijn gecombineer¬ 
de toneel- en concertfunctie was 
inmiddels volgens akoestische ba¬ 
sisprincipes ontwikkeld en ook de 
inpassing binnen de stedebouw- 
kundige mogelijkheden waren uit¬ 
gewerkt. „Vanaf het begin hebben 
we er rekening mee moeten hou¬ 
den dat de toneeltoren niet waar¬ 
neembaar mocht zijn vanaf het 
Vrijthof en vanuit de Bogaarden¬ 
straat,” aldus Meys. „En de omge¬ 
ving mocht natuurlijk geen hinder 
ondervinden van het gebouw. 

Geen geluidsoverlast bijvoorbeeld 
en geen vermindering van licht- en 
luchttoevoer.” 

Het Generaalshuis, het statisch 
pand aan het Vrijthof dat lange tijd 
als hoofdbureau van politie dienst 
deed, was in 1986 volgens een ont¬ 
werp van Meys gerestaureerd. De 
architect had er. al rekening mee 
gehouden dat het monumentale 
gebouw als representatieve voor- 
ruimte in de nieuwbouw zou kun¬ 
nen worden ingepast. Wat dat be¬ 
treft hoefde het plan niet te wor¬ 
den aangepast. Alleen kwam van 
de gemeenteraad een dringende 
vraag: Kan het voor 22 miljoen? 
Met andere woorden: bezuinigen. 


„Soberheid was ineens de stelre¬ 
gel,” vertelt Arno Meys. Zijn ge¬ 
laatsuitdrukking verraadt nu nog 
dat hij toen sceptisch op die wen¬ 
sen heeft gereageerd. „Hoewel het 
hoofdprincipe is gehandhaafd, 
moesten we het hele plan opnieuw 
uitwerken. Het tweede balkon 
moest worden geschrapt en ook de 
verbinding met twee geplande re- 
citalruimten op de zolder van het 
Generaalshuis is vervallen. Inmid¬ 
dels had de gemeente goede zaken 
gedaan met de eigenaren van Sta¬ 
tenstraat 13, waardoor we de mo¬ 
gelijkheden kregen aan die zijde 
nooduitgangen te creëren en een 
dubbele laad- en losplaats.” 

Piet van Hest heeft het in smake¬ 
lijk dialect opgedist relaas van 
Meys met belangstelling beluis¬ 
terd. Tot dan heeft de directeur 
geen rol gespeeld in het bouwver- 
haal. Zijn aandeel begon pas in 
januari van vorig jaar, toen zijn be¬ 
noeming tot hoofd Kunsten en di¬ 
recteur van de schouwburg een 
feit werd. Gretig haakt hij in als 
het eerste contact tussen hem en 
de architect ter sprake komt. „Ik 
had me grondig geïnformeerd over 
de bouw van theaters en de samen¬ 
spraak met de architect. In vele 
gevallen was die niet echt soepel 
verlopen. In de trant van: je mag 
wel iets zeggen, maar je blijft er 
vanaf. Het is mijn kindje. Daar heb 
ik hier niets van gemerkt. Arno zei: 
Ik ben blij dat je je mond open 
doet.” 

Voor Meys is het een gewone zaak 
dat de gebruiker betrokken wordt 
'bij het ontwikkelingsproces. „Ik 
heb eens een keuken gebouwd 
zonder overleg met de kok. Dat 
doe ik nooit meer. De samenwer¬ 
king tussen architect en gebruiker 
is noodzakelijk. Bij alle projecten 
die topprojecten zijn geworden, 
heeft de gebruiker inbreng gehad. 
Anders worden het heiligenhuisjes 
van architecten, anoniem en kleur¬ 
loos. Voor een architect is het be¬ 
langrijk te kunnen praten met 
iemand die ideeën heeft over het 
gebruik. Sinds de komst van Piet 
heeft deze nieuwbouw veel meer 
mogelijkheden gekregen dan al¬ 
leen de theater-functie.” 

Als voorbeeld noemt de architect 
het theatercafé. „Het heeft een 


^ Het rustieke 
ra Pp en- 

p r entje van het 
^eneraalshuis, 
v °beus Meys het 
Mooiste plekje 
^ het gebouw. | * Piet van Hest 
| en Arno 

^ e Vs in de grote 
I z o.al van'hun' 
I Nieuwe theater. 

I 


Foto’s: 
F RITS dubbelfunctie gekregen. Tijdens 
voorstellingen kunnen de schouw¬ 
burgbezoekers er terecht, overdag 
wordt het als café gebruikt zonder 
toegang tot het theater. Er moest 
toen wel een deur komen en die 
hebben wij weer ontworpen.” 

Wel vindt Meys het belangrijk dat 
de architect de wensen van de ge¬ 
bruiker vertaalt zonder zijn eigen¬ 
heid te verliezen. Soberheid en 
doelmatigheid zijn de trefwoorden 
die op het Maastrichts theater van 
toepassing zijn. Eenvoud in con¬ 
structieprincipe, eenvoud in detail¬ 
lering, eenvoud in afwerking. „Het 
hele gebouw bestaat uit gestuca- 
doord beton met een laagje isolatie 
ertussen. Bij de aankleding zijn we 
er van uitgegaan dat het theater 
een feestelijke uitstraling moet 
krijgen. Daarom zijn de trappen en 
de vloeren in de zaal en in de 
foyers van de eerste verdieping be¬ 
legd met wollen tapijt, dat we spe¬ 
ciaal voor dit project hebben ont¬ 
worpen. De vloeren van de begane 
grond en het souterrain zijn uitge¬ 
voerd in Naamse steen, die passen 
bij de bestaande vloer van het Ge¬ 
neraalshuis." 


door 


JOS 

FRUSCH Zowel qua vormgeving als materi¬ 
aal- en kleurtoepassing sluit de 
nieuwbouw naadloos aan bij het 
monumentale Generaalshuis. Voor 
het neutraal, tijdloos interieur 
vormde de fraaie ornamentiek van 
het voormalig politiebureau als het 
ware het vertrekpunt. Piet van 
Hest is helemaal lyrisch en Arno 
Meys terecht bijzonder tevreden 
over de wijze waarop de koppeling 
tussen het historisch pand en de 
nieuwbouw tot stand is gebracht. 

Vides zorgen ervoor dat de achter¬ 
gevel van het Generaalshuis vanuit 
de foyers van de nieuwbouw zicht¬ 
baar blijft, wat het theater een 
aparte sfeer meegeeft. Het duide¬ 
lijkst komt dit tot uitdrukking in 
het souterrain, waar de blootgeko- 
men mergelfundering van de kel¬ 
dermuur van het Generaalshuis 
zichtbaar is gelaten. Een haast 
idyllisch plaatje is het resultaat. 

„De constructeur wilde de funde¬ 
ring gaan stucadoren. Ik heb hem 
daar op het allerlaatste moment 
van kunnen weerhouden,” aldus 
Meys. 

Het nieuwe Theater aan het Vrijt¬ 
hof bestaat uit drie verdiepingen: 
het souterrain met foyer, gardero¬ 
be, expositieruimten in de kelders 
van het Generaalshuis en noodza¬ 
kelijke theatervoorzieningen als 
artiestenfoyer, kleedruimten en 
bergingen; de begane grond met 
ontvangsthal, theatercafé, foyers 
en grote zaal en de eerste verdie¬ 
ping met balkon, foyers en de re¬ 
petitieruimte van het LSO. Deze 
repetitiezaal en de kantoorruimten 
van het LSO op de tweede en der¬ 
de verdieping vormen een zelfstan¬ 
dig geheel. Op de zolder van het 
Generaalshuis is de zaal van to¬ 
neelgezelschap Het Vervolg. 

Alle wanden, plafonds en deuren - 
uitgezonderd de toegangen tot de 
zaal - zijn uitgevoerd in ivoor wit. 

Ook wat dat betreft is soberheid 
troef. Kleuraccenten zijn alleen in 
de zaal aangebracht. „Je voelt met¬ 
een datje de zaal betreedt," vertelt 
Piet van Hest over het effect van 
het kleurgebruik. Wal de kleurkeu¬ 
ze betreft zijn directeur en archi¬ 
tect niet over één nacht ijs gegaan. 
Veel experimenten bij nagebootste 
kunstlichtsituaties hebben uitem- 
delijk geresulteerd in twee tonen 
paars, gecombineerd met rode 
stoelen en een vaal blauw toneel¬ 
gordijn. „Veel theaterzalen zijn zo 
donker, somber, zwaar,” aldus Van 
Hest, „bij ons heeft de zaal iets 
feestelijks.” 


Wat meteen opvalt bij binnen¬ 
komst is het enorme toneel en de 
grote toneelopening, die een gelij¬ 
ke breedte heeft als de zaal. Die 
maakt het mogehjk om met ver¬ 
plaatsbare panelen de zaalwanden 
bij concerten als het ware op het 
toneel door te trekken. Samen met 
het verplaatsbare plafond boven 
deze wanden, een beweegbaar pla- 
fondgedeelte boven de toneelope¬ 
ning en oprolbare absorberende 
doeken aan het plafond van de zaal 
zorgen deze voorzieningen ervoor 
dat de nagalmtijd gewijzigd kan 
worden. Zowel toneelvoorstellin¬ 
gen als opera's en symfonische 
concerten voelen zich daardoor 
akoestisch thuis in het nieuwe 
theater. 

En de kleine produkties"? Arno 
Meys verklaart dat een kleine zaai 
nooit aan de orde is geweest. En 
Piet van Hest zegt begrijpelijk te 
vinden datje niet aan een kleine 
zaal denkt als je juist jarenlang te¬ 
gen een te kleine zaal hebt aange¬ 
hikt. „We gaan voorlopig naar 
vervanging zoeken." aldus de di¬ 
recteur. „De Domimkanerkerk en 
het podium van de Toneelacade¬ 
mie bieden een oplossing. En ook 
de kleine zaal van het LSO. Daar¬ 
over ga ik binnenkort met het or¬ 
kest praten. Verder gaan we toneel 
op toneel doen en ook de lovers 
gebruiken, bijvoorbeeld voor 
lunchpauzeconcerten. Dit gebouw 
heeft zovele mogelijkheden die 
nog uitgeprobeerd moeten wor¬ 
den." 

De vraag of ze mij het mooiste 
plekje van het gebouw willen laten 
zien, veroorzaaKt voor het eerst 
een meningsverschil tussen Van 
Hest en Meys. De directeur houdt 
het op de grote zaal en wijst nog¬ 
maals op het feestelijke in de .^vie¬ 
ring die met eenvoudige middelen 
tot stand is gebracht - bij de trap¬ 
pen is spaanplaat gebruikt, ver¬ 
klapt Meys. De architect zelf loopt 
in het souterrain naar het ustieke 
trappentorentje van het G neraais- 
huis. dat aantoont dat oud en 
nieuw op artistieke en esthetische 
wijze met elkaar zijn verbonden. 

Een etage hoger attendeert hij op 
de afwerking van de plafonds in de 
foyers, waarvoor speciale elemen¬ 
ten werden ontwikkeld die verlich- 
tmgsarmatuur. ventilatierooster. 
luidsprekers en spnnklerkoppen 
bevatten. „Het lijkt allemaal zo 
eenvoudig, maar dat was het dus 
zeker met." voegt Meys er veelzeg¬ 
gend aan toe. 

Tijdens de verdere rondgang wij¬ 
zen mijn gesprekspartners me op 
allerlei voorzieningen die aantonen 
dat er op doordachte en creatieve 
manier met de indeling en aankle¬ 
ding van het Theater aan het Y rijt¬ 
hof is omgegaan. De buffetten in 
de foyers bijvoorbeeld, die speciaal 
voor'het nieuwe theater zijn ont¬ 
worpen en er alleen dan als buflet 
uitzien als ze ook als zodanig wor¬ 
den gebruikt. Of de buitenzijde 
van de toneeltoren, die in boog¬ 
vorm is uitgevoerd, waardoor de 
invloed op ; omgeving zo gering 
mogelijk is „• louden. „Waar je 
ook gaat sta . de muur loopt al¬ 
tijd weg en i. .ooit massaal." aldus 
de directeur. En verder het kolos¬ 
sale laad- en losgedeelte dat recht¬ 
streeks aansluit op het al even 
kolossale toneel en de in hoogte 
verstelbare orkestlift in de zaal. die 
- al naar gelang de behoefte - of 
het toneel, of de zaal of de orkest¬ 
bak groter maakt. En niet te verge¬ 
ten de ’los’ voor de eigenlijke 
bouwmassa geplaatste decorgevel 
aan de Statenstraat met draaiende 
en schuivende poorten. Beeldend 
kunstenaar Felix van de Beek nam 
detaillering en kleurstelling van 
deze poorten voor zijn rekening. 

Een uitgangspunt is bij dit alles 
nooit uit het oog verloren. De men¬ 
sen moeten zich prettig voelen in 
het nieuwe theater. Dat benadruk¬ 
ken Piet van Hest en Arno Meys 
tientallen keren. Theaterbezoeken 
is immers een feest, laten ze steeds 
opnieuw w ? eten. In een stad. die op 
dit gebied een reputatie heeft hoog 
te houden, lijkt die bewering op 
het intrappen van een open deur 

Wie de beperkte faciliteiten in het 
Staargebouw en de Bonbonniere 
aan den lijve ondervonden heelt, 
weet wel beter. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pag timmerbedrijf van wel bv 


Hoekerweg 4 
6241 NG Bgnde 
Tel. 043 - 647833 
Fax: 649036 


r 


WA 


Het machinale timmerwerk 
werd verzorgd door: 

Timmerbedrijf 
Piet Kluskens b.v. 

postbus 2789 
6030 AB Ned e rw—rt 
tsl. 04951-3224» 
‘11® «ttïfoAwl 

■■A3.PHCN */D/> PU 


* Uttgebntto voorlchting 
lecnmscne advisering 
* Vskkundge verwerking 


Cranol 

thermische isotatiesystemen 


MUUBAFWBUONQ VOOR BMNEN EN 


* Kunststof s ie t pls lst s rs 


uranof N«dar1andB.U 

Prins Hendrikstraat 117,2405 AH AJphanWdHto 
T ststo on 01720- 7 6886 Tsletex 01720 - 743* Ook hier werden de natuurstenen trappen 
uitgevoerd door: 


Steenhouwerij 
Moonen-Wanders b.v. 


Wijngaardsweg 10,6412 PJ Heerlen 
telefoonnr. 045-227700, fsxnr. 045-227198 


/ 

Alle natuursteen en tegelwerken 
werden uitgevoerd door: ÉÉÉP "Joma” 


• 

Veldku II straat 43 

6462 BB Kerkrade 


V 

Tal. 045-462(450 

_ ) 


TRANSPORTONDERNEMING 

El MEINKE bv 


□ TRANSPORTBEDRIJF 

□ CONTAINERTRANSPORT 
Q DIEPLADER 

Q AUTOIAADKRAAN 
Q ZAND- EN GRINDHANDEL 

□ VERHUUR WAN 
MAGAZUNCONTAINERS 


B««. 

MAASTTfUCHT 

leverde de kanaaiplaatvloer 
en de cellenbeton dakplaten 

M LAMBOb v 


. postbus 44 
5710 AA Someren 
. tel. 04937-91678 VOESAHHCMTIliaCN BJL 

Wij feliciteren de gemeente Maastricht 
met de opening van het theater. 


Mwenhof 10,6181 KE Elsloo 
Tul. 046-377405 
Fax 046-371020 
Als regionaal leverancier vi 
prefab betonelementen wat 
wij vereerd met de ppdra 
Wij wensen de stad Iffaa 
alsmede de bezoekers van 
theater van harte proficiat l 
hun aanwinst. •* 
HAS9INK-QOBUT 

De vormgeven aan beton 


Ooeterbroekweg 4,6247 BN Qró nav ak f ? 
Telefoon 04406-1579 J 


U 


schildersbedrijf VTM ll V V Ll\v 

Öok hier verzorgden wij 
tot volle tevredenheid 
het schilderwerk. 

Proficiat, Maastricht, met uw nieuw theater. 


>Vn limburg 

Kissei 55, 6416 AA 


F 


L 


■ ‘!5|f '!ri‘ Partnerruil 

Dkefct ap art met vrouwen en 
-mannen voor ’n hels sa x ruB. 
06-320330.91- 50 Ctp*n 


* * Sex * * 

M»ae*tee-75ct 


Striptease 

Sexspei 
B el scho ij k . Maar op Sjn 

SM zolder 

Een maand lang 

most» dch laten... 
06-32034033 


Club Nirwana 

niet goed, geld terug-geiantie i.p.v. kichtkasteten!!!! 
Open ven 22.00 tot ptart 0630 uur. 

Escort 045-427120/463323 

Buig. Frsrieeen8traat 4, Kerkrede. Tel. 043427120 
N to u wetr eo f 147, Kerkrede. Tel. 045-463323. 


ƒ 50,- all-in 

, nu ook 


[>; . i 


Nieuw!! Privé en Escort 


■afciaafli 


SM voor 2 

06-32032030 - £0 ct 


Vrije meiden 

h eb b en dn in ’n nummertje. 
06-32032056 - 75 ct pin 
ze wet 2 mennen met heer 
doen. 


•75 ct 


Sex voor twee 


Grieks. 
lifster 

met 2 man naakt voor de 

Paradteo Zaterdag Partyshow 
Video-sex-dub 

r ri m oueeee , odk met leve 
metejee. Open dag v. 11.00 
-02.00U Zond. 14T0GM32.00u 
KL Gracht 10, MaasWcht 


**045-326191** 
* Escort ftfWn * 


Parenen eleerataandon* 

Villa Liberia 


Bfcp woa. an vrij. voor paras 


81111 


:kys escort ; 

24 uur service 

Suxanne (20L Sandra (21) enTtee (36) 
n dag an nacht voor u Waar. 


Èü 

iiiszgfm 

•* 


Wi' 
f5! <4 D einde (20), Suxanne (20L Sandra ( 21 ) 4 
staan dag en nacht voor u Waar. 
41e u bei dm bomen « 4 , ook voor ecNp. of 

S 06 - 52981664 

Tevens leuk donker Club Rusüca 

— . Vd. W e y e ra tr. 9; . 

gehele dag 


/200,-. & 


met on- 


». 37he 


Tet 046-412782. Ma Vm vr. 
11-24 uur open. Qarantfeen 


Nieuw Escort 

ftfcife en enetbi u thuis of 
toto». ' 


"Club Elite" v 

rood btand of zwart, voor iederaen wat; 
vvy men verv uw aroom wineHKnoiQ, 

Geopend ven 2MM44» «ar. Il s m motoawe e. ML*- 

KertjnJe. Tei 045 - 46 8616 : | oigoe maand taf 18.00 uur 

Mistecy Escort Seivice 

wee m eeee g e - totom. etH p teeei bjne aiee ie m o g e » eh^eftar gratie U’n bezoek 
voer onitera heien. 100% dhcraet en hygtoniech.bsto va. 3kwerier. Overat - nieu- 
jr. e up er v tenè r ., Aetrid, 25 fr. slank. U kunt ons degsqks we m eisje » aanwezig. Open 
büen 90,0 0^ OMCwMrTet QMBB207K >. m uSoi-4M^uur.l»r 

- ‘ deneb. 2.M 043-254183 


i ie moge» 

■ -<_s- i -.V- 

mWULM 


büenZM»-OU» aurTei Alleen voor dë zaterdag 
twee verleidelijke meisjes v. 
11-23 uur. 045-254598. 


De beste meisjes zijn nog 


Yvonne 

Kapeiweg 4, Kerkrade 045- 
425100. 7 dagen geop. 11- 
24 uur. Zondag 15-23 uur. 


Cinderella 

6 jonge meisjes verwachten 
U. Oude Rijksweg Nrd. 56, 
Susteren, naast tennishal. 


Nieuw Nieuw 

Girls Escort 
The best in town, onze 
meisjes staan v.a.. 18.00 uur 
vóór u klaar. 
045-741769 

met spoed lyeuwfe leuke -h 


' - * *- l * : '■ 1 


Privé v. heren en echtparen 
v. niveau. 043-218498. 


All night service v.a. 
22.00-6.00 u 045-462257 

LEÜNISSEN 


Vraagt voor 20 spoedig mogelijk 

iTtaaBsouwaï-TaHifMui mbheiiimfr 

Ervaring vereist. Zelfstandig kunnen werken. 

Wij bieden: 

* een interessante, afwisselende en prettige werksfeer; 

* een salaris naar kennis en ervaring. 

Burg. Jawssewtr. 34 Beek Tel. 045-373128 om 


BBflKflMSn 


kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel 

Voor ons managementteam zoeken wij esn; 


CHEF SLAGER m/v 


■ v 


Wij denkswMb mensen die te het bedt djn Von de vereiste 
vakdipioróa’sengoed kunnen funMonetehlS tdttitteèrband. 


Funktte-tnhoucü . »■ • 

vvf4Vf«mipfOVvjKvoor net weKoqicoo wpwuDVfoouilhPi 
«lég»rij eh vi o e ewor en, waartoe behore n : i.. 

rww dtw wMyflrtkihniiwi hMteflflfi unmirtitfri iiil iVnfmüInrnn 

- QonsutnflrtiaMicM denkep en handetenf 11 


Tevens zijn wij op zoek naar ytiendèpi^ . ■ 

VERKOOPSTERS 
UNtee ot parttime, voor de ofc tein g 4 ! / 
-vbrsvieee 

: • ' .* t ‘ 'A;‘ ‘ 


- -goede omgangsvormen; . 

- zaMst a ndta kunnen werken; . .«.* 

beraWheid om te teamverband tew erka n ; ’ . v ï 

- WantgerioNtegeeteW; 

érvartng^injetnoodzstoiijk. ",' 

*■ ... ’’i ' ■ . . V ** v ’ v>« 

^ Imreratbi^h-G^; 


.> e)C\M ^. T ■ 


p ja.Dt*. Mostaitisfraat 21 
6114 EX Susteren 


HI$jlllKERRESBOB x 

Iftivpn ai AVI All 1 A, VMaMMMMMW I 


1 J 


INTERNATIONAAL TRANSPORT 


Is een dochteronderneming van Kerres Hofding BV, die haar activiteiten 
ontplooit op het gebied van internationaal transport, en overslag, 
kippervervoer, handel in bouw-wegenbouwnnateriaien. 

Op korte termijn zoeken wij kandidaten voor de functie van 


[i ftiTfi 


j » 1 j r • I j 

1 ju III rl 1 

PT» ['r 

* 111 j 

1 H [ 

’ J £ HJ| i f I 1 

1 1 JIJ fj 


nis yan bh ervaring met geautomatiseerde 


-ifcennis van r nsxerwerking; 


arbeidsvoorwaarden. Het satans is afhankeUjk vari leefljjd en ervaring. 

Uw schriftei^ke 8Óflicitatie, kunt u voorzien van «en uitvoerig c.v., binnen 7 
dagen na verschijning van deze advertentie sturen aan:" 

K«rresbost int transp. b.v., ta.v. dhr. R.AW. Niestors, postbus 29, 
AA Kerkrade. /' Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 29 


DOOR JOS FRUSCH 

Met een openingsfanfare, gespeeld door 
een trompet-ensemble onder leiding van 
Maurice Dubislav, begint vrijdag de fees¬ 
telijke manifestatie bij gelegenheid van de 
officiële opening van het Theater aan het 
Vrijthof, die door de NOS-televisie tussen 
20.00 tot 22.00 uur rechtstreeks wordt uit- 4 
gezonden. Vervolgens spelen elf Maas¬ 
trichtse harmonie- en fanfaregezelschap- 
pen - goed voor zo’n 650 muzikanten - 
enkele marsen en twee coupletten van het 
Maastricht volkslied, die door Hilversum 
worden ondertiteld. Daarmee wordt het 
eerste gedeelte van de activiteiten op het 
Vrijthof afgesloten. 

In de grote zaal van het nieuwe theater heeft 


inmiddels het Limburgs Symfonie Orkest 
plaatsgenomen. Onder leiding van Salvador 
Mas Conde speelt het orkest ’Lieder eines fah- 
renden Gesellen' van Gustav Mahler en de Sui¬ 
te uit de Vuurvogel van Igor Stravinsky. Solist 
is bariton John Bröcheler. 

In de pauze verplaatsen de activiteiten zich 
weer naar buiten. De Mastreechter Staar zal op 
het Vrijthof onder andere 'Gegroet mijn Lim¬ 
burg' en het ’Soldatenkoor' uit Faust uitvoeren. 
Dirigent is John Gerits en pianist Roger Moens 
zorgt voor de begeleiding. Tijdens de televisie¬ 
uitzending wordt het optreden van de Staar af¬ 
gewisseld met interviews, die Charles Groen- 
huijsen enkele prominente aanwezigen zal afne¬ 
men. Verder staat ook de onthulling op het 
programma van het beeld van Toon Hermans, 
dat door Gustaf Hellegers is gemaakt. Op het 
kiosk op het Vrijthof spelen Les Chaupiques in 
de tussentijd een medley van Toon Hermans- 
melodieën. 


Na de pauze is het de beurt aan het Ballet van 
Vlaanderen, dat twee balletten zal opvoeren: 

Solid Ground van Danny Rosseel en The four 
Temperaments van George Ballachme. Dit laat¬ 
ste ballet krijgen de televisiekijkers met meer te 
zien. Die moeten met de zaate hermenie Laat en 
Zaat, Beppie Kraft en een potpourri van Maas¬ 
trichtse liedjes om tien uur afscheid nemen van 
Maastricht. 

inmiddels is het mim-preuvenemint - zo hopen 
de organisatoren - in alle hevigheid losgebar¬ 
sten. Via een groot videoscherm van zes bij acht J 
meter kunnen de gebeurtenissen in het theater 
vanaf het Vrijthof op de voet worden gevolgd. 

♦ 

Een dag later, zaterdag 28 maart, wordt alles 
nog eens stilletjes overgedaan. Met dien ver¬ 
stande dat er dan geen televisie bij zal zijn en 
de activiteiten buiten beperkt blijven tot feest¬ 
vieren. 


De vlieg van Sphinx nu 
’stralend’ mikpunt 


’La misère’ de 
la Bonbonnière 


dagblad 


mm 


9 De vlieg van dichtbij. 


daad. „En waar wij van Sphinx 
ook van opfleuren,” voegt Marieke 
Boender, marketing sanitair, eraan 
toe. „Omzetcijfers krijgt u niet. Wel 
mag u noteren dat de verkoop van 
deze urinoirs van zeven naar negen 
procent is gestegen.” 


De vlieg van Sphinx wordt wel 
duur betaald: zeventig gulden, ex¬ 
clusief btw. Leverbaar in alle kleu¬ 
ren, dat ook. 


Of er van Sphinx nog meer gein¬ 
tjes te verwachten zijn? 

Boender: „Je moet er voorzichtig 
mee zijn. Ik weet dat er badkamer¬ 
tegels zijn met als decoratie een 
dame in bikini. Zodra de tegel nat 
wordt, geeft de dame zich hele¬ 
maal bloot. Van ons hoeft dat 
niet.” 


Nog even terug naar het herentoi¬ 
let van het Theater aan het Vrijthof 
van Maastricht. Klopt, de vlieg ga¬ 
randeert keer op keer een schater¬ 
lach. 

Wat er op het podium ook ver¬ 
toond wordt, in de pauze valt er 
voortaan altijd wat te grinniken. 


Suppoost 

extra 

waakzaam 

DOOR MARIËTTE STUIJTS 

„We zijn trots op het nieuwe ge¬ 
bouw.” Suppoost Huub Smeets 
laat met geestdrift het nieuwe 
theater zien, van de artiestenfoyer 
tot aan de achteringang. Het werk 
van hem en zijn collega’s in het 
nieuwe theater verschilt nauwelijk 
van dat in de oude schouwburg, 
maar toch ervaart hij het anders. 
„Ik vind dit een prachtig gebouw 
en zou het heel erg vinden als be¬ 
zoekers er onzorgvuldig mee om¬ 
gaan. Mijn collega’s en ik hebben 
dan ook afgesproken om er extra 
goed op te letten dat mensen met 
met glazen en sigaretten de zaal in 
gaan.” 

Dat hij bij een uitverkochte voor¬ 
stelling nu heel wat meer kaarten 
te controleren heeft dan in de Bon¬ 
bonnière, namelijk 910 in plaats 
van 565, vindt hij geen probleem. 
„Dat is zo gebeurd. Als de mensen 
maar op tijd komen!” 


DOOR PIERRE ROUSSEAÜ 

Wat gaat er gebeuren met de 
oude stadsschouwburg aan de 
Maastrichtse Bredestraat, nu 
in het nieuwe Theater aan het 
Vrijthof het doek al meerdere 
malen is opgegaan. Wat wordt 
de toekomst van de Bonbon¬ 
nière als culturele piste en wat 
gaat men doen met de Redoute 
(’Redoot’ voor de Maastricht¬ 
enaren)? Welke brouwerij gaat 
de horecale exploitatie verzor¬ 
gen? Blijft het monumentale 
gebouw, het voormalige Je- 
zuïeten-complex, eigendom 
van de gemeente? Wordt het 
een walhallah voor het ama¬ 
teurtoneel? Een knusse am¬ 
biance voor kleinkunstheater? 
Een paleis voor particuliere 
producties? Een discotent? 
EenTiachtclub? 

In de ijver tot het realiseren van 
het nieuwe theater is het lot van de 
Bonbonnière lange tijd vooruit ge¬ 
schoven als een nog niet aan de 
orde zijnd toekomstprobleem. 

Maar dat het een probleem zou 
gaan worden, daar was iedereen 
wel van doordrongen. In die pre¬ 
caire situatie formeerde in juni 
vorig jaar het collegej/an B en W 
een werkgroep waarin de hoofden 
van de diverse disciplines zitting 
hebben. Een werkgroep die een 
klip en klaar advies moet uitbren¬ 
gen aan het stadsbestuur, zodat de 
politiek uiteindelijk het verlossen¬ 
de woord moet spreken. 

Er werd weliswaar geen kruisje op 
de kalender gezet, maar de vlam 
ging groot onder de pan. In februa¬ 
ri van dit jaar was er echter nog 
maar weinig te melden. „Het ligt 
allemaal nog erg gevoelig,” klinkt 
het ook nu nog voorzichtig en 
ambtelijk terughoudend. 

Toen deze krant eind november 
liet weten dat Benoit Wesly en Van 
den Ende op de eerste rang waren 
gaan zitten om de oude schouw¬ 
burg te exploiteren en dat de 
Maastrichtse zakenman desnoods 
het gebouw wil aankopen, hief 
men in het gemeentelijk bestuurs¬ 
centrum de armen in de lucht en 
nep iedereen 'prematuur’ en 'voor¬ 
barig'. Uiteraard bevreesd voor een 
mars op het stadhuis door de 
Maastrichtse burgerij, die dan wel 
niet in overdreven mate LSO-con- 
certen pleegt te bezoeken, maar 
toch furieus wordt als haar 
schouwburg zou worden verkwan¬ 
seld, haar schouwburg, waar de 


'Mestreechter kuituur' zo menig¬ 
maal hoogtijden heeft beleefd. : 

Och, een beetje touwtrekken om : 

de Redoute en Bonbonmere kan i 
geen kwaad, zo vertolkt Maas- \ 
trichts cultureel nestor They Bo- ! 
vens de gevoelens van het volk. Hij ’ 
wijst erop dat de stad met alleen ; 
behoefte heeft aan een theater. i 
maar ook aan een 'platte zaal' voor ; 
culturele manifestaties. Het 
Struyscomité heeft onlangs toege- ' 
zegd bij de verdeling van volgende . 
Preuvenemint-opbrengsten aan de r 
'platte zaal’ te willen denken. Met 
anderen vraagt Bovens zich af of 
daartoe de oude schouwburg niet 
vertimmerd zou kunnen worden, • 

zonder al te rigoureuze ingrepen. • 

Heineken heeft al een dergelijk 
schot voor de boeg gegeven. \ 

t 

Datzelfde denkt eigenlijk ook Fnts 
Corten, met als politicus maar als J 
voorzitter van de nog prille Stich- • 
ting Theater Maastricht, die zich • 

opwerpt als paraplu-organisatie I 

voor de 20 blaaskorpsen. 20 zang- J 
koren en 10 toneelverenigingen die • 
de stad telt. Een organisatie die 
wegbereider en producent wil zijn _ 
voor de amateurkunsten en daar¬ 
omtrent een interessante filosofie 
heeft opgehangen. Bovenste stelre-- 
gel is behoud van de Bonbonnière. 
zowel voor amateurprodukties als 
voor professionele uitvoeringen 
die te kleinschalig zijn voor het 900 
stoelen tellende nieuwe theater. 

De politieke partijen krijgen deze 
maand nog post van Theater Maas¬ 
tricht over de rol die de Stichting 
in dit verband wil spelen. Klein 
onderhoud zou de Stichting wel 
aankunnen, maar de gemeente zou 
dan het groot onderhoud voor haar 
rekening moeten nemen; in dat ge¬ 
val kan combinatie van de exploi¬ 
tatie van Bonbonnière met die van 
de Redoute onder leiding van de 
stichting een haalbare kaart wor¬ 
den. 

Theo Bovens jr„ fractievoorzitter 
CDA in de raad Maastricht en lid 
van de raadscommissie cultuur, 
fronst het voorhoofd bij het chapi¬ 
ter groot onderhoud. Hij betwijfelt 
of de gemeente daar de 2 tot 3 mil¬ 
joen. die volgens hem daarvoor 
nodig zijn, wel kan ophoesten. In¬ 
grijpende verbouwingen zijn ech¬ 
ter uitgesloten. De schouwburg 
moet de vorm van amfitheater be- " 
houden, zo luidt het uitgangspunt ' 
van B en W en van Monumenten¬ 
zorg. En dus een klassieke 
schouwburg blijven die niet aan 
charme mag inboeten en daarom 
nooit in de schaduw zal hoeven te 
staan van zijn Grotere Broer aan 
het Vrijthof. 


De taak van een suppoost reikt 
volgens Smeets veel verder dan 
het controleren van de entreebe¬ 
wijzen. Hij is. naast een baan als 
hoofdbewaarder in de gevangenis, r . 
al veertien jaar dienstverlener - 1 . 
zoals hij het zelf consequent noemt 
- in de schouwburg. „We vangen - • 
artiesten ? op, wijzen hen de weg. 
vertellen ? hen waar ze een goed 
hotel kunnen 0 vinden en helpen 
bezoekers met een rolstoel. Eigen¬ 
lijk zorgen wij ervoor dat alles op 
rolletjes verloopt.” 


Momenteel doet hij dat nog in ben 
de Maastrichtse theaters, binnen¬ 
kort alleen nog maar in het nieu¬ 
we. Smeets is er met bang voor dat 
hij de Bonbonnière. waar hij toch 
jarenlang een paar avonden per 
week heeft gewerkt, erg zal gaan 
missen. „Het is wel een sfeervol » 
gebouw', maar oud en het heeft zijp 
gebreken. Het nieuwe is mooi en 
modern, daar werken mijn colle¬ 
ga's en ik graag.” 


Zelf heeft hij w T el een enkel puntje • 
9 Suppoost Huub Smeets IS van kritiek. „Er zijn te weinig 
trots op het nieuwe theater. damestoiletten.” 


de plaats die nu als voorname entree van het Vrijthof- 
theater dienst doet, stond in lang vervlogen tijden het 
klooster van de witte vrouwen. Juist die plaats dus, 
waar in het mirakelspel de losbandige hoofdfiguur, 
die 'meer dan seven jaren metten duvel woende ende 
verkeerde’, vurig boete deed voor haar zonden. 

Want Mariken, tot inkeer gekomen, ging bij de paus 
om vergiffenis van haar zonden vragen. Deze sloot 
drie ringen om haar hals en armen: als deze vanzelf 
zouden afvallen, waren haar zonden vergeven. 

En in Maastricht geschiedde het wonder, nadat ze als 
non genoeg boete had gedaan. Kort daarna is ze ge¬ 
storven. 

Wiel Kusters noemt het vanuit cultuurhistorisch oog¬ 
punt een aardige gedachte, de bezoekers van het nieu¬ 
we theater deze associatie mee te geven. Hij vraagt 
hen daarbij ook te letten op 'muziek' als pars pro toto 
van 'kunst’, op het anagram 'tekens' en 'ketens’, op de 
versterkende werking van het 'dwingen der dingen’ 
en op het woord 'springen', waarbij hem niet alleen 
bewegen (ballet), maar ook kapot springen (muziek 
die glas kan doen stuk trillen) voor ogen heeft gestaan. 


# De overgang van 
oud naar nieuw is 
goed geslaagd in het 
nieuwe theater. 


DOOR HANSTOONEN 


Hé, er zit een vlieg in het urinoir 
van het Theater aan het Vrijthof in 
Maastricht. 

Even goed mikken. En weg is.... 
Niets daarvan. 

De bestraalde vlieg blijft zitten 
waar ie zit. Omdat ze ingebakken 
is. 


De eigenaar van dit geintje zit ook 
gebakken. Want de schoonmaak¬ 
kosten dalen fors nu er minder 
naast de pot wordt gepiest. 


De vlieg van Sphinx komt eigen¬ 
lijk van Schiphol. Goed twee jaar 
geleden krabt Jos van Bedaf, 
hoofd schoonmaken, zich achter 
de oren. Tien miljoen gulden kost 
het proper houden van de toiletten 
op de luchthaven. Vooral de uri¬ 
noirs achter de douane moeten 
dagelijks dertig keer gereinigd 
worden. 

Hoe daar nu op te bezuinigen? 


Beter richten bijvoorbeeld, zou 
heel wat dweilbeurten schelen. 

Baf, meteen midden in het urinoir. 
Als ik nu eens een nepvlieg als 
’stralend’ mikpunt diep onderin de 
pot kleef, moet hij gedacht heb¬ 
ben. Het idee van de ’potvlieg’ laat 
hem niet meer los. Want even later 
staat Van Bedaf met dit idee bij 
Sphinx in Maastricht op de stoep. 
Van de 'koninklijke' kan hij aller¬ 
minst de pot op. Als proef worden 
er honderd urinoirs van het type 
80/615.k705 (met vlieg) op Schiphol 
geïnstalleerd. 


En zie, nu de door innerlijke drang 
geprangde reiziger ineens een doel 
onder ogen heeft, wordt er beter 
gemikt. De toiletjuffen hoeven be¬ 
duidend minder vaak 'achter de 
douane’ te dweilen. Met als gevolg 
dat de schoonmaakkosten met 
twintig procent dalen. 


Bovendien verandert ineens ook 
de houding van transit-reizigers. 
Staan zij eerst met hun lid in het 
gelid en gescheiden door schaam- 
schotten in de betegelde leegte te 
staren, nu praten ze over de bak 
met de vlieg. 


Twee vliegen in een klap, inder- 


Door zijn contact met publiek en 
artiesten vangt de suppoost veel 
opmerkingen op over het nieuwe 
theater. „En eerlijk, ik heb nog niet 
één negatieve reactie gehoord " 


DOOR JOS FRUSCH 


”® en moment van reflectie bij binnenkomst,” 
oernt de Maastrichtse dichter en hoogleraar 
l .! e l Kusters de plaquette met het kwatrijn dat 
y voor het nieuwe theater schreef. Op verzoek 
an de voormalige cultuurwethouder Gerard 
e eters van Maastricht gemaakt, heeft het een 
Prominente plaats gekregen in de verbindings- 
j kussen ontvangstruimte en benedenfoyer - 
Pal tegenover het tableau met de namen van de 

°ofdsponsors. De bezoeker kan er niet om 
heen.. 


J^Umeeghs Mariken verloor hier haar ringen, 

„ (Ois van straf rond armen en hals. 
y bevrijden ons niet van het dwingen der dingen 
71 rnet muziek, die kete?is doet springen. 

yW wie de middeleeuwse literatuur niet tot zijn pa- 
A l e kennisgebied mag rekenen, kan het ANWB-bord 
t aan de gevel van het Generaalshuis de sleutel zijn 
1 de exegese van dit vierregelig gedicht. Precies op 


5 De familie Klop gezellig aan de koffie in hun theaterca- 

Je. 

Familie Klop 
kind aan huis 
in schouwburg 

DOOR ANGELI POULSSEN 

gaan elke week minstens een keer. Het maakt natuurlijk wel 
a- Wat er wordt opgevoerd, maar in principe zijn we allesvreters. 
jmeen van opera hou ik niet zo, maar verder kun je me met caba- 
. et > klassieke muziek, toneel en dans een enorm plezier doen.” 
fj. a n het woord is Tini Klop. Samen met haar man Nerus is zij 
ln d aan huis in de Maastrichtse schouwburg. 

u^ et nieuwe theater is natuurlijk prachtig. De foyer is een droom. Maar 
et doet pijn in het hart om de Bonbonnière te verlaten. Dat was echt de 
leskamer van Maastricht. Zo gezellig en klein. Het straalde een zeer spe- 
v al P’ intieme sfeer uit. Ook artiesten vingen die op, ze improviseerden er 
Q a ak opmerkingen over in hun teksten. Maar voor hen was het natuurlijk 
^°k moeilijk werken op zo’n klein podium. Daarom is het nu fantastisch 
Q at we een nieuw gebouw hebben. Nu kunnen operaliefhebbers eindelijk 
°k in hun eigen stad aan hun trekken komen,” vertelt Tini verder. 

hoop dat ze het oude schouwburggebouw in ere houden. Als ze het 
^ gen de vlakte gooien, gaan we met spandoeken de straat op, hoor,” vult 
^ ar man Nerus aan. „Wij hebbep daar zulke goede herinneringen aan dat 
et voor ons ook een emotionele waarde heeft. Alleen de akoestiek was 
l et 20 goed. Maar voor klassieke muziek gingen we naar het Staarge- 
°ow. Dat was wel een schoenendoos, maar had een prachtig geluid.” 

^ e t echtpaar besteedt jaarlijks ongeveer duizend gulden aan theaterbe- 
e k. „Als je vaak uit eten gaat, ben je dat ook zo kwijt. Het is echt niet 
veel. We krijgen abonnementskorting, maar ook korting omdat we snel 
slissen. En we gaan wel elke week naar een leuk evenement. In mei 
, ygen we de catalogus. Dan gaan we gezellig rond de tafel zitten en zoe- 
en we uit waar we naar toe willen.” 


Wiel Kusters: Een moment van reflectie...’. Foto’s: frits widdershoven 

Kusters’ tekens 
dwingende dingen 


mm m 


1111 


Openingsmanifestatie Limburgs Dagblad 


r ■ 1 

u 

[fa! 

X LIMBURGSE 


wri 

PERSONEELSGIDS 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pag 


E 


HAM BOS KLINIEK 

De Hambaekliniek in Kerkrede ie een verpleeghuis voor, somatische patiënten. Tot de 815 ' 

bewoners behoren zowel ouderen als JictameGjk gehandicapte jongeren. Naast de S * 

verpteegaf do ing o n heeft de Hamboekfiniek ook een dègbehandeing. ffll 

De HamboekWelt maakt tfeeioit van de Stichting Verpte o g tohui z on en Dd j oardor aor g -<Y.- 
Kerkrede ISVfiJ. 

J/t ' ' De doeteteling ven deze Stichting is het bieden van zorg op maat voor ouderen in Kerkrede 
|B en omgeving. 

Dé Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrede hééft de uitvoering van een aantal 
ondernemende en administratieve teken, in samenwerking met de Stichting St. 

JozeftaekenhuiB en de ft.K. Stichting Moederschapezorg. opoedragenaand» Stichting 

z\«m. * . . •’ . 

Binnen de vsrplagingsdtenst van de Hamboskliniek ontstaan met ingang van 1 april 1993 een néntel * 
fuitime vacatures voor . - 


W0NINGVERENIGING1GELEEN' 


nmniH Boebw woi, eieo ba (Mmo 

KirÉHmdNK' HoHmmmmo 46 


Ftanummar 04*75200 


w». 
Ten behoeve van een van onze flatgebouwen in het 
centrum van Geieen vragen wij «en 

PARTTIME 
HUISMEESTER m/v 

Onze voorkeur gaat uit naar een persoon (ie, haast de 
bewaking van en het toezicht op het gebouw, In staat 
en bereid is om In^ voorkomende gevallen kleine klusjes 
op te kanppen. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij^ij bereid is 
cnti aldaar te gaanwonen. 

Deze funkde vergt eengroot gedeelte wachtdienst. ' 
waarbij technische hulpmiddelen ter beschikking staan, 
atemede het toezicht houden op c.q. het handhaven 
van rust en opie in het gebouw. 

Wij denken hierbij aan een persoon in dé leeftijd van 
ongeveer 50 tot 60 jaar (bijvoorbeeld een vervroegd 
gepensioneerde). * 

Salaris overeenkomstig de CAO voor personeet in 
dienst van woningcorporaties. 

SchrtfteHjkedanwetteiefont sc heaanmeidkigenvoor 
bovenstaande funktie worden gaprne binneneen week Woninflvwonigtng'Geteen’. , 

Z| die reeds sWder optclte orden neer dez»funktie, 
verzoeken «rij niet nogmaals* reageron ópoeze 
herhaalde 


OP ZNNVnflBfZDfyBnOO VBrTvCIW CJB V TZOryW KJ9 Wy» UUQnfc DtffflOn 6W mpiMgQpiHmp 

_,_:_I_•_ -i -»-« { * ' " <-,v. 

IKVnWpiB^nQ CWOQISRXI. — 1 - • t 


O pé o ki ng: - dylomoziÉfcenwzofging of M.D.G.O,-V.P. 

Persoon: * goeds 11 mturtuoli xijjnm lm uien. 

■ zeéstandig kunmn wirlso binnen oongogwon wgsli en prerakw, 1 
• ten oon z ia n van di tomnijtcli# is avMmt 


E.W.G. saiari se chaai f u ncéeg r oep 35, waarbij / 2.449,- Het minimum c 


/3L462,- 


cww dofuméè kuht uinwinrwn béde heer R.Kkx»,HoofcfveraieginaidMmt • '■ 

telt, telefoon: 04545704». . ■ ' T T '■ 


Y3.AM.O.V. de Heit W: HendrbC 


DeprnbwftSceórganöaflo bestaal uil de 3 sectoren Ruimte & Techniek, Middelen en Burgerzaken. De crfd. 
Sociale Zpken rw^kt-dfeél uftvarv de sector Burgerzaken. Het uit 9 personen (7 BMW'ers en 2 imakers) 

werkers Wordt lijdelijk in verband meteen project, voor de duur 

'Y >■ Y'; > 


ijk werker m/v 


fwKtis-l irfornwIie ^v 

’ .QéWkzocsnheden beslaan, voornamelijk uit het verrichten van onderzoek, rapportage, advisering en 
voorlichting omtrent ABW/RWW en overige aan de gemeente ter uitvoering opgedragen regelingen in het 
kader van de sociale wetgeving. Van de tijdelijk aan Ie trekken kracht wordt verwacht, dat hij/zij als een 

volwoardige kracht functioneert binnen het team van 9 medeweHc(st)ers. , 

. , $ 

Functia-«ieen V; / j 

* MBO Sddiplöma; .. Y ' 

* bij voorkeur enige ervaring in genoemde werkzaamheden; ‘ ' 

* goede contactuele en redactionele vaardigheden. 

Solaris -.- 4 '■"•'-•V/' £• • • • 

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt U ingeschaald in sdtorisscHaai 6 (max. ƒ 3.324,-) of 7 
(max. ƒ 3.659,-).' ••>; . •» Y . -■ .’y • 

Voor de duur van één jaar zal U een ambtelijke aanstelling worden Vjsriéend, conform de bij de gemeente¬ 
lijke overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen. .V • 


■l! 
Specifieke functiegerichte informatie kon worden ingewonnen bij het Hoofd van de ofd.-Sociale Zaken, 
air. G. Op hel Vod (tel. 045-278450) of diens plaatsvervanger,, dhr. T. Koster (tel. 045278480). 
Belangstellende* worden verzocht hun sollicitatie, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze adverten¬ 
tie, te richten aan het C o l ege van Burgemeester èn Wethouders, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. 

Zuid Li m b ü rq 


« 

t- s •• 
'<■%&:> ■ ' 


WILT U, UW POSITIE OP DE ARBEUMMARKT VERBETEREN? 


Wanneer , u op zoekbent neer een been houdlu 


(echoNhge) 


T ‘TT 9 


Heidemij zoekt een ervaren MBO er civiele 
techniek en twee fervaren LBO’ers 

.4^ • V- 'V 


ö s; '-'.isr-v ; ' 

! > '-’K- A ■ 


24Ö0 'mëi 
N to n w eé én we aan de* 


e ondemer - .verkeer en-vervoer, landschep, bouw, 
trs. Met ons ? ' leidtngeni tóerrerne en sport. In totaal zijn wij 
lÉYan Ne^;' ;i V..' bij zo'nTdOÖ projepteh per jaar betrokken. 


het brede terrein ven wonen, werken pn tón:-,, r Kortom, een bedrf rnét veel mogelijkheden, 
creéren ABemaal gebieden waarop tëchrrik • En om deze mogelijkheden tenvoHetebo- 
schekennisbelangrHk ts en dynam^k ' |lüttehkennen weeeaprofeesióneel mana- 
milietiefvoi opereren een grote rol spelen. :"'' , ^g® f oerii<tntw^ en goede ont- 
TANDARTSASSISTENTE 

SdvlAeiijke soWdtofles binnen 14 dagen 
S te richten aant 

•' ; r^ MJRH IN OEIWAOCri! v 

• ; te » 0« tagKj l 9t- "fs • v‘ 

• • • ; 6131 AV Stttaifd 1 


fnover fdlen gesproken. W^z^n.adyiaeur/ plooiingsihogelijkhedea W^investeren veel 
' pri ft ye rper . invoerder en behéerder bri p o-- ;' in kennis en meheen. * 


jeelin kv de aleer van mtteu, I 


|>'.S .«v 
,»vr : v. ; 


750-17555 èh privé r 

' i A"'.;- : 

unt u tevens terecht bij ' * ' f C ':’i \S.v mü p ■A. : . ■■ VW:\' ; >•< F; • 

.' ; V >1 ■ , •" >«.:* SsUÏ?;;^ -y ; '■ • 


-' varvaaRfgen en wijzigen vw tekeningen tb.v. het -teidwgente^ a lteb^ ^ .; - 

-vérst^hken ven iolichengenm^ van eitedridtails- en kabekaterinenefttèi 

•vwrrktetenvantytmeelMwt^^ -r '• . . 

^migékennisWneg«VteinoMaMtefteteitee ■ • 


e nffteihg In te» urivoering van 


# 


^i^kterS,lnfeèi^; 

£,•}&> jï 'V-C- =■- 

pwsnnaaÉfttetefc^^ 


r*; 


v/V.V.-*<-•» *• ‘is* -.i t Li_st •v-AJSrlSA ^ T 


limburgs dagblad vrijuit Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 31 TJi 


m- 


) '< ■ 


IA 


De fouten zitten ’m soms in een druk op de verkeerde knop 
van een tekstverwerker. Of ze worden geipaakt omdat een 
parketmedewerker ’broeken’ meende te lezen in het 
procesverbaal van de politie, terwijl er 'broches’ stond. En 
de in de dagvaarding genoemde 'broeken’ had de verdachte 
dus niet gestolen.y- 3 
fouten, Ze zijn snel 
gemaakt. Soms z|jn 
ze onherstelbaar: 

^Fouten van justitie 
leiden tot 

vrijspraak,” staat er 
dan in de krant, 
terwijl de afdeling 
mgémene Zaken 
vervolgens ’s 
morgens weer met 
drie volle 
postzakken met 
Verse procés- en 
andere justitiële 

ntvitftipjiüürida claa 
PvUaIxvII aall Lier oÜLcigy 

gaat om die voor te 
bereiden voor de 

■filll 

behandeling in de 
téchtzaaL Zo nu en 
Aanvalt er in dat 

panpRi 
jWHWI 


'Strafzaken, die staan 

bij ons in de etalage’ 
DOOR JOS VAN DEN CAMP 


Achter de arrondissements¬ 
rechtbank in Maastricht ligt 
een houten bijgebouwtje waar 
vloeren en trappenhuizen kra¬ 
ken. Het is de huisvesting van 
het openbaar ministerie, het 
parket. Ze weten er niet meer 
beter. Het gebouw had in 1984 
definitief tegen de grond moe¬ 
ten gaan, maar door gebrek 
aan alternatief zit iedereen nog 
steeds waar hij zit. Om de ze¬ 
ventien Maastrichtse officieren 
van justitie hun werk goed te 
kunnen laten doen, werken 
daar 65 ambtenaren die 50.000 
kantongerechtzaken en 12.000 
rechtbankzaken per jaar voor¬ 
bereiden. 


De te verstouwen portie proces- en 
andere justitiële stukken die het 
parket bereikt, is zeer omvangrijk. 
Vijf man van de afdeling Algeme¬ 
ne Zaken zijn elke morgen min¬ 
stens drie kwartier bezig met hët 
selecteren en verdelen van stuk¬ 
ken die in drie goedgevulde post¬ 
zakken worden aangeleverd. Zelf 
behandelt Algemene Zaken het op¬ 
merkelijk hoge aantal aan interna¬ 
tionale rechtshulpverzoeken. Zo’n 
zevenduizend keer per jaar wordt 
'Maastricht’ schriftelijk gevraagd 
om informatie over een zaak of een 
verdachte. De verzoeken komen 
met name uit Duitsland en België. 
Algemene Zaken handelt ook ma¬ 
kelaarsbenoemingen af, naamswij¬ 
zigingen, naturalisaties en de twee¬ 
honderd gevallen op wie jaarlijks 
door de burgemeesters de krank¬ 
zinnigenwetgeving wordt toege¬ 
past. 

Maar het merendeel van de vele 
meters post dat dagelijks binnen¬ 


komt, is bedoeld voor óf de afde¬ 
ling die de kantongerechtzaken 
voorbereidt, óf de afdeling die de 
ernstigere rechtzaken moet bege¬ 
leiden tot in de rechtszaal. 

Op de afdeling voor kantonge¬ 
rechtzaken is het stil. Er heerst een 
zekere rust en orde. Drie vergelijk¬ 
bare secties werken er aan het op¬ 
stellen van de dagvaardingen voor 
de verdachten van overtredingen 
en lichte vergrijpen die binnen en¬ 
kele maanden v.oor de kantonge¬ 
rechten in Heerlen, Maastricht of 
Sittard moeten verschijnen. Dat 
gebeurt sinds enkele jaren niet 
meer met behulp van papier en 
pen, maar via de computer. In dat 
stadium is het per ongeluk invoe¬ 
ren van foutieve gegevens al niet 
uitgesloten. 

„We werken nu nog met twee ver¬ 
schillende computersystemen. Het 
is niet uitgesloten datje een keer 
de toets van systeem ’a’ verwart 


met die van ’b’ en dus een ver¬ 
keerd gegeven in de dagvaarding 
inbrengt,’’ zegt mr J. Nabben, een 
van de zeventien officieren van 
justitie. In de toekomst moet een 
tweede man de eerste controleren 
bij de aanmaak van de défgvaardin- 
gen. 

Ze mag dan wel via.de computer 
worden geproduceerd, uiteindelijk 
is de dagvaarding een geel stuk pa¬ 
pier dat in een dossier terecht¬ 
komt. Talloze dossiers, aangevuld 
met processen-verbaal en andere 
processtukken zijn niet alleen no¬ 
dig op die afdeling maar worden 
ook gewenst door de officier van 
justitie, zijn rechterhand (de par¬ 
ketsecretaris), de griffie van de 
rechtbank, de executie-afdeling 
die de straf - nadat de rechter een 
oordeel heeft uitgesproken - ten 
uitvoer brengt en de slachtoffer- 
hulp-medewerker Van het open¬ 
baar ministerie. Het mag een 
wonder heten dat er niet vaker 


• Enorme sta¬ 
pels dossiers 
stapelen zich 
op bij de afde¬ 
ling rechtbank¬ 
zaken van het 
parket waar 
dagvaardin¬ 
gen voor ver¬ 
dachten wor¬ 
den voorbe¬ 
reid. 12.000 
rechtbankza¬ 
ken en 50.000 
kantongerecht¬ 
zaken op jaar¬ 
basis. ,JEen 
fout-ds snel ge¬ 
maakt”'. Een 
verdachte 
staat dan soms 
even snel op 
straat 

Foto: 

FRITS 

WIDDERS- 

HOVEN 


dossiers zoekraken, oordelen ze bij 
het openbaar ministerie. 


„Het moet allemaal over die kra¬ 
kende trappen hier, door dit hou¬ 
ten gebouw en soms naar de griffie 
van de rechtbank aan de overkant 
Er kan altijd wat verkeerd gaan,” 
luidt ook een etage hoger het mot¬ 
to. Daar is de afdeling rechtbank¬ 
zaken gevestigd die de strafzaken 
moet voorbereiden die vervolgd 
worden bij de meervoudige straf¬ 
kamer van de rechtbank (diefstal¬ 
len met geweld, roofovervallen, 
mishandelingen en moorden) en 
bij de politierechter die minder 
zwaarwichtige (winkeldiefstallen, 
dronken rijders), maar qua aantal¬ 
len veel meer zaken moet beoorde¬ 
len. Alles bij elkaar zo’n 12.000. Het 
is een afdeling waar tijd en termij¬ 
nen een belangrijke rol spelen. „Op 
deze afdeling kan één minuut we¬ 
zenlijk zjjn,” verklaart mr J. Nab¬ 
ben de hectische sfeer. 


„En als er dan net weer wat anders 
tussendoor komt, is het te laat,” 
zegt hij terwijl een officier van jus¬ 
titie in toga wat nerveus langs de 
bureaus heen en weer loopt. Hij 
komt rechtstreeks van een strafzit¬ 
ting. De rechter heeft er geklaagd 
over het ontbreken van een offi¬ 
cieel stuk in het dossier. En 'justi¬ 
tie’ weet dat dat in sommige geval¬ 
len een onmiddellijke invrijheid¬ 
stelling van de verdachte kan 
betekenen. Medewerkers van de 
afdeling zoeken met hem mee. 
Nergens te vinden. Uiteindelijk 
blijkt de rechter zich te hebben 
vergist. Het processtuk is nooit 
zoek geweest. De rechter maakt 
deze keer zijn excuses aan de offi¬ 
cier van justitie. 

„Strafzaken, ze vormen de etalage 
van ons bedrijf,” zegt P. Meertens, 
hoofd van de afdeling rechtbank¬ 
zaken. „De buitenwereld is maar in 
een aspect van de rechtspraak ge¬ 
ïnteresseerd: de strafzaken waarin 
het gaat om verdachten van dief¬ 
stal, moorden en overvallen.” De 
minste of geringste steek die men 
er laat vallen haalt tot groot onge¬ 
noegen van justitie de krant. „Als 
iemand wordt vrijgelaten na zo’n 
fout, dan wil dat trouwens hele¬ 
maal niet zeggen dat we de ver¬ 
dachte verder met rust laten. Alles 
wordt er in het werk gesteld de 
zaak opnieuw aan te pakken,” al¬ 
dus Nabben. 

Tal van factoren kunnen het werk 
van het parket danig in de war stu¬ 
ren: de enorme hoeveelheid aan 
verschillende termijnen waarmee 
men bij justitie moet werken, de 
toename van het aantal dossiers 
(alleen al het aantal voorgeleidin¬ 
gen steeg in de eerste drie maan¬ 
den met tachtig procent), steeds 
weer nieuwe wetten en regels ter¬ 
wijl men de oude net onder de knie 
heeft en automatisering ten koste 
van arbeidsplaatsen, uitbreiding 
van werkzaamheden zonder dat er 
extra ambtenaren beschikbaar , 
voor worden gesteld. 

A. Claessen is sinds 1 december 
vorig jaar aangesteld als hoofd par- 
ketorganisatie van het Zuidlim- 
burgse arrondissement Eind van 
dit jaar moet het parket onder zijn 
leiding volledig geautomatiseerd 
en gereorganiseerd zijn. „Teleur¬ 
stellingen onder het personeel als 
gevolg van het mislukken van bij¬ 
voorbeeld een strafzaak moeten 
dan tot het verleden behoren. We 
moeten met zijn allen het gevoel 
krijgen aan één produkt te werken. 
Eentje zonder fouten.” 
'4 


.4 

1 


Zondagavond, 4 
oktober 1981. Bij 
terugkomst van 
een congres over 
zelfdoding in 
Athene tref ik^bij 
mijn post een brief 
aan die als volgt 
begint: ’Beste 
René, Op het 
moment datje dit 
leest zal ik er niet 
meer zijn...’ 


HET ERGSTE SCHULDGEVOEL 


DOOR RENÉ DIEKSTRA 
Hoewel ik al wist wat er gebeurd was, hoewel ik al 
op de brief was voorbereid, sloeg mijn hart met een 
enorme golfslag over. Door een waas van opko¬ 
mend verdriet las ik verder. Maar ik bevatte nau¬ 
welijks wat ik las. Steeds kwam het beeld naar * 
voren van een man die zittend aan zijn bureau een 
paar uur voor zijn dood de woorden hier voor mij 
neerschreef. Voor het eerst van mijn leven ervoer 
ik het volstrekt absurde, onplaatsbare gevoel dat 
vrijwel iedereen ervaart die een afscheidsbrief 
leest van een dierbare die zelf met leven gestopt is. 
Iemand die je na staat, deeltje via een brief mee 
dat hij nooit meer iets met je delen zal. En er is ab¬ 
soluut helemaal niks meer watje daar aan verande¬ 
ren kunt. Op het moment dat zijn woorden jou 
bereiken, kun jij hem niet meer bereiken, nooit 
meer. 

De volstrekte machteloosheid om óok nog maar 
iets te kunnen betekenen in het leven van die an¬ 
der, barst al spoedig los in stromen van verdriet, . 
boosheid en schuld. By my waren het vooral de 
eerste twee gevoelens, en niet zozeer schuldgevoe¬ 
lens, die op de voorgrond stonden. De briefschrij¬ 
ver, vriend en (ex-)collega Nico Speyer, oud-hoog- 
leraar aan de Universiteit van Leiden, was op het 
moment van zyn dood 76 jaar en leed aan een pijn¬ 
lijke en op korte termyn dodelyke ziekte. Het ant¬ 
woord op de vraag ’waarom?’ kon ik voor mij 
persoonlijk in elk geval op een geruststellende ma¬ 
nier beantwoorden. 

Maar heel veel nabestaanden van iemand die zelf 
zyn of haar leven heeft beëindigd, zijn niet zo ge¬ 
lukkig. Wat moet een moeder of een vader als op 
een late namiddag een tweetal in burger geklede 


politiemensen aan de deur verschijnen met de me¬ 
dedeling dat hun 21-jarige dochter zichzelf om het 
leven heeft gebracht? 

Wat moetje als ouder als een leven dat uit jou is 
voortgekomen, waar je vele jaren lang voor ge¬ 
zorgd hebt en bezorgd voor bent geweest, dat je zo 
veel als mogelyk hebt géprobeerd uit te rusten met 
de mogelijkheden om te bestaan en (tenminste 
enigszins) gelukkig te zyn, toch niet wil voortbe¬ 
staan? Wat moetje als je aan dat voortbestaan niets 
meer kimt bijdragen, omdat het al te laat is? Wat 
moetje, kortom, als de vraag ’wat kan ik voor haar ' 
doen’ volstrekt zinloos is geworden?. 


Wat dan rest, wat vele ouders tot in lengte van ja¬ 
ren innerlijk blijft verscheuren, is de vraag ’wat 
had ik kunnen doen’, en onmiddellyk daardoor 
opgeroepen de vraag ’wat heb ik, wat hebben wy 
verkeerd gedaan’. Die vragen hebben overigens 
niet alleen te maken met het feit van de zelfdoding. 
Ouders die een kind verliezen door andere oorza¬ 
ken, zoals een ongeval of een ziekte, lyden ook 
vaak onder heftige schuldgevoelens (’als we beter 
op haar hadden gepast, was het dan misschien niet 
gebeurd?’) 

Vermoedelyk hebben deze schuldgevoelens hun 
wortels in een by ouders, vooral moeders, natuur¬ 
lijke neiging om hun kinderen tegen bedreigingen 
te beschermen, desnoods met opoffering van eigen 
leven. Wanneer dat, om welke reden dan ook, niet 
dreigt te lukken, ontstaat 'natuurlijkerwijze’ grote 
onrust en onzekerheid en het gevoel in de belang¬ 
rijkste taak van de ouder te falen. 

Dat gevoel van falen is meestal sterker by zelfdo¬ 
ding dan bij andere doodsoorzaken, omdat we 


sinds jaar en dag leven in een cultüur die nog maar 
bitter weinig begrijpt (of wil begrijpen?) van psy¬ 
chische problemen en stoornissen en van het feit 
dat sommige van die stoornissen minstens even 
gevaarlijk of dodelijk kunnen zyn als de ergste li¬ 
chamelijke ziekte. 

De ouder van een kind dat zichzelf heeft gedood, 
kampt dus niet alleen met een onmetelyk verdriet, 
maar ook met een haast nog onmetelijker schuld¬ 
gevoel over een afloop die door velen nog altyd als 
het ultieme falen, het grootste echec van een op¬ 
voeder wordt gezien. 

Een overwinning of een succes heeft vele vaders, 
maar een nederlaag is een wees. Ouders van kinde¬ 
ren die zelfmoord hebben gepleegd, worden vaak 
door anderen in de steek gelaten, worden vaak tot 
wezen, tot mensen die zich bij anderen niet echt 
meer thuis kunnen voelen', die zichzelf op deze we¬ 
reld vaak lange tyd niet meer thuis voelen. 

Ik ben in de loop der jaren heel wat mensen tegen¬ 
gekomen die, zo gauw ze hoorden van de suïcide 
van een kind van kennissen, opeens begonnen te 
praten in termen van: „Nou ja, eerlijk gezegd heb 
ik by die ouders ook wel eens het gevoel gehad 
van: dat zittoch niet helemaal koosjer daar.” Het 
motief van zo wreed kunnen gaan denken is zelfbe¬ 
scherming. Door iemand, die iets vreselijks over¬ 
komt, opeens te gaan onderzoeken op allerlei 
eigenaardigheden die de catastrofe mogelyk kun¬ 
nen verklaren, zeggen we tegelijk geruststellend 
tegen onszelf dat ons zoiets niet zal overkomen, 
want wij zyn immers een ander type mens. 

Is het waar dat zelfmoord van een kind het bewys 
is van het falen van de (ouderlijke) opvoeding? Het 
antwoord op. die vraag is een ondubbelzinnig nee. 


Er is nooit aangetoond dat bepaalde gezins- of op¬ 
voedingssituaties bepalend zijn voor zelfdoding 
door kinderen. Wat wel is aangetoond, is dat be¬ 
paalde lichamelijke en (vermoedelyk erfelyk be¬ 
paalde) psychische kenmerken samenhangen met 
de kans op zelfdoding. Maar het is toch moeilijk te 
verdedigen dat ouders de schuld dragen voor be¬ 
paalde erfelijke geneigdheden van hun kind, of dat 
zy persoonlijk verantwoordelijk zyn voor de eige¬ 
naardigheden van cultuur en samenleving. 

Ik durf zelfs in het algemeen de stelling aan dat de 
invloed, die ouders direct hebben op de ontwikke¬ 
ling van hun kinderen en het functioneren van hun 
kind als volwassene, hoogstens een derde is van de 
invloed die andere factoren op die ontwikkeling 
hebben. Eenvoudig gezegd, hoogstens 25 procent 
van die ontwikkeling moet op rekening van ou¬ 
ders/gezinssituatie en zeker 75 procent op rekening 
van andere factoren worden geschreven. En zelfs 
voor die 25 procent geldt dat zo’n ongunstige ge¬ 
zinssituatie vaak onbewust of onwetend tot stand 
is gekomen. 


Het wordt mijns inziens daarom de hoogste tyd 
voor een emotionele rehabilitatie van al die duizen¬ 
den ouders die vaak al vele jaren in stilte lijden 
onder het ergste van alle schuldgevoelens. Ik hoop 
nog eens op een tijd waarin PTT-Telecom via bill¬ 
boards Nederlanders oproept om iedere ouder uit 
hun omgeving die een kind op deze manier verlo¬ 
ren heeft, een kaart te sturen met de volgende 
tekst: 

’Kom nu maar met je verhalen 
hoe je kind toen is verdwenen 
en herhaal ze duizend malen, 
duizend malen mag je wenen’. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 # Pag 

De S.HA. is een landelijk werkzame woningbouwstichting met een bezit 
van ruim 2000 woningen en een formatie van 17 medewerk(st)ers. 

De directie wordt gevormd door een managementteam bestaande uit twee 
adjunct-directeuren. 


SHA 


DE STICHTING 

HUISVESTING ALLEENSTAANDEN (S.H.A) 

* 

zoekt in verband met de uitbreiding van de activiteiten in eigen beheer een: 

HOOFD FINANCIËLE ADMINISTRATIE (M/V) 

Plaats en inhoud van de functie: , 

Deze nieuwe medewerk(st)er zal worden belast met de leiding van <te groep financiële 
ad minis tratie, bestaande uit enkele nog aan te trekken medewerksters. Het hoofd FA is 
rechtstreeks ondergeschikt aan de adjunct-directeur administratieve zaken en verhuur. Naast de 
bijzondere taakstelling vanwege de opbouw van de groep, zal & medewerk(st)er 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het doelmatig functkmeren van ée boekhouding en 
de huuradministratie. 

Daarnaast vormen belangrijke functie-onderdelen het (tijdig) samiMIhdlen van de jaarrekening, 
van de begrotingen en de meerjarenramingen en het be h^ iëijivhft Automatiseringssysteem 
(NCCW). Een positieve bijdrage wordt verwacht in de verdere ont wikkeling van werkwijzen en 
procedures en in het samenstellen van managementinformatie. 

Omdat het een nieuwe en belangrijke functie betreft, zullen hoge etsen worden gesteld aan de 
vakmhoodelijke kennis, aan de leidinggevende kwaliteiten én ervaring opgedaan in de sociale 
volkshuisvesting. 

Gedacht wordt aan kandidaten roet: -.-••• 

- oen afgeronde opleiding op minimaal SPD-niveau (SPD I en II, HEAO, bedrijfseconomie); 

- «rvartug in de sociale volkshuisvesting; 

- ssafn o w ha rr leidinggevende kwaliteiten; 

- kennis en ervaring met automatisering (liefst met het NCCW*systpem); 

- goede c o ntactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftetijj^ - ' 

- enthousiasme, zelfstandigheid en een pioniersmentaliteit. 

• V • (/*’ 

* >’. ' •< :• . - * 

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor personeel in dienst van 
woningcorporaties, inschaling vindt plaats afhankelijk van kennis en ervaring. 

Een psychologisch onderzoek kan deeluitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Indien s belangstelling heeft voor deze functie én^yoldoet aan de functie-eisèn, knot b uw 
schriftehjke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de adjunct-directeur adfougntieve zaken, 
ea verhuur, de heer J. Vossen, postbus 525, 6400 AM Heerlen. \ 

De heer Vossen is tevens beschikbaar voor biet verstrekken van informatie t i s Tslij fi 11 nu mnaincr 
045-712939. ÏI 


Bedrijfs¬ 
leider m/v 

Voor een kledingzaak in de omgewig van Slttard.Wij zijn op 
zoek naar een kandidaat van ca. 28 jaar met een passende 
MBO-bpMding en enige werkervaring. U heeft een 
representatief voorkomen en kunt zelfstandig werken. Heeft 
u interesse, reageer dan snel. 

Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77, 

Sipard, Rosmolenstraat 15. 

“ir randstad uitzendbureau 


GOLDEN TULIP CITY HOTEL HEERLEN 
biedt plaats aan enthousiaste 

gastbeer/gastvrouw 

ter versterking van ons café-restaurant team 


UHW»lUilllF.Hfr 


Reactlon gaarne tav. mevrouw J. Betman, 

Golden TuKp City Hotel Heerlen, Wilhekninaplein 17, 
6411 KW Heerlen, tel. 045-713333 


kur kr udu hv. 
Inthriuurbouw 


is een toonaangevende producentvatirwinkel-, kan¬ 
toor-, horeca- en projectln«ic|4tpgea 
Doordat wij beschikken óeéiéen ervBreri team van 
jnterieurarcttitecteh en egn moderne produktieafde- 
Bng kunnen wij voldoen aan dé meest uiteenlopen¬ 
de wensen van onze dtëntep. 'y * 

In verband met de groei van het bedrijf zoeken wij 
op korte termijn kandidaten voor de funktie van 

meubehnakersm/v 

'J. • 

U kunt zeHstandig werken naar gedetailleerde teke¬ 
ningen en beschikt over materiaalkerjnis. Ervaring 
in de interieuihouw is vereist tl fepschikt over een 
ckplontaggzdof asp.gezel. / r , 

Cr 

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO. 

Telejtowhche Tnichöngen desgewenst jn té .winnen 
tijdens kantooruren onder nurraner 045-453580. 

Uw sollicitatie lichten aan 

Intra- 

Tunnelweg 701, 6466 EJKetfcriMfe 
ta.v. afd. PMonéehiakhi; Limburgs Dagblad 


Am Senaten is aan groothandel in Hngcrii én unvor 
on Mtoor tt üiinilorooioon a(n w4 op zoek nv 
RWSTIfTi? 


ilGI 


vereniging voor 


informant: 

DtVemUgmg vormt het 


woongfzef tmmermfM 


immer* 


(max. echMi 5; ƒ 2^26,—ƒ3.344.-) 

B. vacetum medewertwrCeeeAMcretarieat adv . 
(max. schart 3; j 2.133,--/3.006,-) 

Functie-lnformatto: 


- Het mede voeren van de centrale boekhouding van 
' da aangestoten schoten metbehulp van een 

computerneSweric 

- Het ver li ch te n van linan cio e l a d m i n i stra tieve 


vacature onder D: 

- As sis t en ti e bij het voeren van de centrale 
boekhoudteg van de aangesloten 


ve rb a nd houdende met benoeming en ontatog. 


pewonee te a d mto teli atte en (in mindere made) 


— Archivering booklngemMien. 

vacature onder E: 

- Het mede o p sto iten van adviezen ten behoeve van 
het bevoegd gezag c.c|. schooiterdrng m.b.t. 


Karakter en teamspirit vinden wij belangrijke* - dan opleiding en leef¬ 
tijd. 

Schriftelijke raekttea mei vermelding van aottdtefte op de envelop 
s.v.p. binnen 10 degen naar: Arm Summere {Nederland) B.V.,, Wa- 
te ra le yo rweg 4, 6151 BD Munatergeteea 
Teleionteche HBchtlngen: Arno Ruften (046-629012). 045-719966 


es. k ■ totaal 28 


entte (do, m ev o, 
i vwo) enten bekoeve 


vacature onder B 

In nauwe samenwwWns ft 


keeummmeem gevetdgd te 


t de 
de . 
neen'bet 
* per l atei 


F uncd a vra to ten : 


verrichten groot onderhoud aan gebouwen. 

- Het mede onderhouden van contacten met ale bij 
bouwprojecten betrokken disciplines. 

* Het nwdssfmwwtelwi win rapporten op het y 
gebtei vap on#rtM|udengebcuk van g|bj|nH^. 

Fu ncÉov orèi eto nt « 

vacature onder C: 

* havo, aangevuld met een middelbare 
beroépeepteklng of firtencteel-acknintetrafief gebied 
(meftoHMimbe); 

* kennie vapenbetengateMing voor administratieve ... 
eu| p nw tf teerteg fmtBiwtv e rwer 1 d n g(VVP5.1): 

* ervartng in v o rengenoemde werkza a mheden strekt 


Bufg. Fredrixttraat 1 
Postbus 526 
$160 AA Elsloo 
Tetefbon (0)46) 371143 


* : De Woningvereniging Elsloo heeft circa 650 woningen in beheer., De woningvereniging heeft een 
klein eigen werkapparaat. In verband met uitbreiding van de administratie zoekt het bestuur van de 
woningvereniging een fuU-time * 

medewerk(st)er Financiële Administratie 


r >v' «akait * • . y**-, 

' r I • bewgken van <fcpdÈto’s, feK^, bpil 
h- ^e^dêren en boeken vart firiahcüHe 


bfmk^ep 
0W*5.D; 


vacature ónder D: 

* middete a re beroepsopleiding; 

» basiaken ni a vy eri betangeteifcig voor 
ad mtei s t rtttte ve aplomatteertng. 

vacature onder E: 

* middelbare beroepeopiekSng op bouwfcunefig gebied 
(MTS-bouwkunde of gekjkwaBrdifle optekdng); 


• bijhouden en plannen van te betalen en te ontvangen bedragen; 

• bijhouden van de salarisadministratie; ’ 

• (op termijn) samenstellen van de fïnanqiële begroting en de jaarrekening; 
: p. • maken van tussentgdse controles uit de onderhoudsbegroting; 

• uitvoeren van alle overige financiële aangelegenheden; 

• indien nodig vervangen van het bureauhoöfd. . 


(max. achaal 5; / 2^28,—/ 3^44,-) 


(max. achaal 3; ƒ 2.132,—/ 3.006,-) 


* «mgB eiwglng in vorenóonoemde werkzaamheden 

Afdeling interne zaken 

vacature F: medewerker bureau interne zaken rrVv 
(hplve w e ektaak ) (max. schaal 3; ƒ 2.132,- - 
/ 3.008,-bl eanvoHedge betrekking) 

F unc tlé ? l itfor i i|a tie: 


' Funcde-eiscn: 

fi- diploma MEAO-BE/MBA;. > 

y" r énkele j«ren relevante etvarir^ in ep^rei^eüjldifve j 
' i- • goede* communicatieve en redactkrtteie vaardigheda 

1 'i ,J ^ (2 *>' k . »v kV, ’.*• . , * f* (.£■ 

lemui van tefomuksrmiK''- 


ï in de volkshuisvesting; ' 

[oede contactuele eigemchafjpen; 


ondertxjudazahen m/v |22Vk uur per week) 
(max achaal 6; / 2.324,—/ 3.500,-ineen 


FunctMnformatio: 


- Bedtenkig tetefcxjn-centrate/recepbe. 
-Verzorging uitgaandepoet 

Functio v orel rt e n : 

« meao of geUk wa a r p g ; 


• kennis vanttutomansering; ; ■ V 

•accuratesse; ■ . 

• zelfstandig kunnen werken. . ’ '' s 

Gezien de leeftijdsopbouw binnen het werkapparaat gaat de voorkeur uit naar kandidaten van ten 
hoogste 40 jagr. 


De salariëring zal afhankelijk zijn van uw ervaring en' mate van zelfstandigheid, en bedraagt mini- 
rrtaal ƒ 3.200,- en maximaal ƒ 4 . 000 ,- bruto per maand. Overige arbeidsvoorwaarden zijn overeen- 
komstig de CAO voor personeel in dienst b^ woningcorporaties. 

■■■ V ; .V.-'w ■' ;v1- . , . ijfe 

Dfe werving zal begeleid wördfcn door het NCIV, koepd yOÖf Woningcorporaties. JjSgg 


a>;. * 

■■ }§-, 


v>t . <*t 


. 046*586536/de hfter H. Vervors, hoofd afd. finandén, 


m*wnf!&*Miae9£9*vi*; •• 


abb"^- fatman Ban dagen te richten aan het bestuur van da Vereniging, p/a pombut 143, 


U kunt nadere inlichtingen vetkrijgen bij de heer L, Claessens, büreauhoofd van de woningverëni- 
pag, telefoon (046) 37 11 43. -rru ■ 

■ - •, ., ' ^ , : • ,. .M0 


•” * . M», - ‘ • iv * . v *.; r * , ' 'A ' ^ ; .•<*^-r'‘• ■* **z. - .'..V- • *♦ ^ 

Uw schriftelijke soflicitatie, voorzien vail c.v., kunt u binnen drie weken na het verschijnen van deze.fM;^ l 
advertentie richten aan hej(.bestuür vin de Woruhj^ërenjjg^ EW 90 , Postbvte 526, 6180 AA Elstóo, 
onder vermelding van "sollidtatie” op de envelop. / • • 

•4 ■*' * r • •* • -•* > 

•xm". • , ü9Ss'T-*;-*st fQ&jtlt?*- 'f •• -'TyyiMjyaf r*ii“ i.i y 

Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 33 provincie is in last. Het gaat 
?) et goed bij KNP in 
^aastricht, chemiegigant DSM 
an kt rigoreus aten nu 
kwijnen er ook nog 900 
J a den bij het ABP, het 
Pensioenfonds van de 

^btenaren. Zo’n 3400 mensen 
erken er nu in Heerlen. In 

Z ^ n ^ at er no ë maar zo n 
^0. Diverse geprivatiseerde 
^erheidsbedrijven hebben het 
oP verlaten en zijn een eigen 
Pensioenfonds begonnen, zoals 
“ijvoorbeeld de PTT. De 
V^P-afdeling voor 
beidsongeschikten moet de 
[ ^Voering van 
eefvoorzieningen voor 
'pnandicapten overdragen aan 
a . e gemeenten. Automatisering 
ls t zijn tol bij de eenheid 
v e nsioenen. En het contract 
°°r de uitkering van 
■ jrlogspensioenen loopt in 

af. Nu staat temidden van 
oie ellende de krant ook nog 
°1 veronderstelde blunders 
Va n het ABP. 

stoort ABP-werknemer Peter 
Oehen, tevens kaderlid van de 
gelijke ambtenarenbond CFO, 
^ boge mate. ..Dan krijg je het 
. ee r, die verhalen. Over die 
t j° m rne ABP’ers, die alles fout 
oen. Maar over al die pensioenen 

nier keurig op tijd uitbetaald 
Orden, daar hoor je niemand 
Ver. We werken hier voor zo’n 


^•UUO ambtenaren, en dat doen 
L- goed. We willen nieuw werk 
'hhenhalen om de resterende 
^kgelegenheid zoveel mogelijk 
f Peil te houden. Dan is het heel 
orvelend als er negatieve verhalen 
V j er het ABP in de krant staan. Ik 
, Pd dat ons bestuur in Den Haag 
, a ' Soort publiciteit moet 
oorkomen. Maar dat doet men 
°hjkbaar niet.” 

Risico’s 

Pje aantijging komt - omdat 
Postuursvoorzitter J.A.M. Reijnen 
? het buitenland is - in dit geval 
•®recht bij de vice-voorzitters van 
' ^ABP-bestuur: C.A. Vrins, 
.'JOrzitter van de ambtenarenbond 
l OvaKabo en mr P.H. Holthuis, in 
dagelijks leven 
patsvervangend 
, J^retaris-generaal op het 
^'nisterie van Onderwijs in 
^termeer. Vrins en Holthuis 
e bben begrip voor de Heerlense 
^bioties. „Natuurlijk, het is heel 
, orvelend. Maar het verhaal dat 
01 ABP honderden miljoenen 
Veel betaald heeft voor 
I v °damco, klopt gewoon niet. Het 
j .orhaal over de problemen met de 
i j^olneming ‘ n hot Britse 

a ndsworth wel. Daar worden wij 
s °k niet vrolijker van. Maar dat 
j,°°rt risico’s hoort bij beleggen. 

I on belegger loopt 24 uur per dag 
?hgs de rand van de afgrond. En 
a d gaat het wel eens mis.” 

■ j^ a ar het ABP krijgt de gapende 
e ogte de laatste jaren wel zeer 
5ereg e id in zicht. Sinds de 
, c handalen rondom voormalig 
l o'oggings-directeur Masson aan 
ot begin van de jaren tachtig, 

°rdt het ABP tot zijn spijt bij het 
^°le publiek veelal geassocieerd 
[Pot het woord 'affaire'. De 
^obchten van de laatste tijd 
orsterken dat beeld alleen maar. 
b a nt naast de samenwerking met 
odarnco en de Britse mislukking 
v ot Randsworth, was het ABP nog 
a ker negatief in het nieuws. Zoals 
■jOt het nieuwe stadhuiscomplex 
‘ n Den Haag. 

y?°r dit prestigieuze 
phljoenenproject gmg het ABP 
^Pvankelijk in zee met de 
Ptwikkelings Combinatie 
^dhuis (OCS), een consortium 
an bouwbedrijven dat het project 
Q^ost uitvoeren. Het ABP en de 
bleken het na lang 
nderhandelen niet eens te 
»Ppnen worden over de prijs, 
'^eindelijk ging het fonds 
a rnenwerken met bouwer Wilma, 

^ aa r alleen al de vertraging van de 
°Uw betekende een flinke strop. 

u g een voorbeeldje: het 
[brandblad Quote meldde onlangs 
a t het ABP bijna enkele 
Jbiljarden guldens was 
„^Ütgeraakt in de Verenigde 
, ^ten. Het fonds zou bij een door 
r^nd verwoest kantoorpand in 
hiladelphia te nonchalant zijn 
higegaan met de zeer strikte 
.oiligheidsregels. De verzekering 
'onde in Heerlen een flinke 
ohadeclaim in, maar betaalde 
'teindelijk toch. Het beeld van de 
goedwillende amateurs uit 
"bburg, die zo graag mee willen 
Oen met de grote jongens, was 
°hter weer eens bevestigd. 

Log 

. en rondje in het wereldje van 
ouwers en beleggers leert dat het 


ABP snakt naar zelfstandigheid 


DOOR WILCO DEKKER 

Het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds is de laatste weken weer 
flink in opspraak geraakt. De Heerlense 
pensioengigant zou veel te veel betaald 
hebben voor zijn samenwerking met het 
vastgoedfonds Rodamco. Bovendien 
zou het niet boteren in de top van het 
pensioenfonds. Tot overmaat van ramp 
werd deze week bekend dat het 
ABP-belang ter waarde van 210 miljoen 
gulden in het Britse onroerend 
goed-bedrijf Randsworth waardeloos 
dreigt te worden. 

En als klap op de vuurpijl werd gisteren 
bekendgemaakt dat er de komende vijf 
jaar 700 tot 900 arbeidsplaatsen moeten 
verdwijnen. Die drastische afslanking 
heeft alles te maken met pogingen een 
concurrerende organisatie te worden op 
het gebied van pensioenen, sociale 
zekerheid en beleggingen. Dat is al 
moeilijk genoeg. Meer problemen kan 
het ABP op dit moment niet gebruiken. 
Het op een na grootste pensioenfonds 
ter wereld - met een vermogen van 160 
miljard gulden - wil namelijk graag 
zelfstandig worden en los komen te 
staan van de bemoeizuchtige en 
begerige overheid. Dan zouden veel 
problemen tot het verleden behoren, zo 
is de overtuiging. Maar zover is het nog 
lang niet. ABP daar niet veel slechter of 
beter aangeschreven staat dan 
andere pensioenfondsen. Maar het 
ABP wordt wel logheid en 
bureaucratie verweten. „Projecten 
vragen vaak om een snelle 
beslissing. Bel nou eens, dacht ik 
dan. Maar nee, het moest in 
Heerlen eerst uitgebreid overlegd 
worden. Volgens mij nemen ze 
daar liever een slechte beslissing, 
dan een goede waarvan eventueel 
ruzie kan komen," aldus de 
beheerder van een vastgoedfonds. 

Een ander verwijt het ABP 
onduidelijk beleid. „Dan heb je 
een prachtig project en het ABP is 
geïnteresseerd. Maar vervolgens 
hoor je niks meer. Zelfs niet dat ze 
afhaken. Dan ga je maar naar een 
ander. Aan de andere kant heb je 
vreselijke projecten, die elders al 
zeven keer zijn afgewezen. Toch 
nog maar even bij het ABP 


proberen, denk je dan. En dan is 
het zomaar in orde. Er is geen 
beleid in te ontdekken.” De 
kritische kanttekeningen worden 
slechts geplaatst op voorwaarde 
van anonimiteit. Het ABP is de 
grootste bouwopdrachtgever van 
Nederland, en die jaagt niemand 
graag tegen zich in het harnas. 


Doortimmerd 

Dat laatste is ook de 
vice-voorzitters Vrins en Holthuis 
opgevallen. „Die verhalen over wat 
het ABP allemaal voor fouten zou 
maken, zijn altijd van anonieme 
bronnen. Er wordt veel gekletst in 
dit wereldje. Elke belegger heeft 
behoefte aan luwte, maar dat is ons 
helaas niet gegund,” klaagt het 
duo. „Maar al die mensen die 
zoveel kritiek op ons hebben, 
moeten eens naar ons resultaat 


over 1991 kijken. Acht procent, 
daar zouden heel wat andere 
fondsen blij mee zijn.” 


Waarmee Vrins en Holthuis met 
willen zeggen dat er geen 
problemen zijn. Zo heeft het ABP 
sinds de affaire Masson een hecht 
doortimmerde topstructuur, om te 
voorkomen dat iemand in zijn 
eentje nog eens zoveel schade 
aanricht. Een directie met acht 
directeuren houdt zich bezig met 
de uitvoering. Daarboven staat een 
driehoofdige hoofddirectie, die het 
beleid uitzet. Die hoofddirectie is 
weer verantwoording schuldig aan 
het bestuur, bestaand uit twaalf 
leden, die overheid en vakbonden 
vertegenwoordigen. Bovendien 
dient bij belangrijke projecten nog 
eens een beleggingscommissie met 
deskundigen geraadpleegd te 
worden. 


Deze constructie voldoet, stellen 
Vrins en Holthuis zonder veel 
enthousiasme vast. Maar als het 
ABP straks een zelfstandig 
pensioenfonds wordt, zoals grote 
bedrijven als Philips en Shell die 
kennen, dan zal de structuur 
opnieuw onder de loep genomen 
moeten worden. Want er zijn 
slagvaardiger constructies 
denkbaar, zo erkennen de 
vice-voorzitters. 

Daarnaast heeft het 
ambtenaren-pensioenfonds te 
maken met een reeks beperkingen, 
die in de ABP-wet zijn vastgelegd. 
Zo mag de pensioengigant uit 
Heerlen pas sinds enkele jaren op 
beperkte schaal in het buitenland 
beleggen. En voor de 
samenwerking met Rodamco 
moest eerst de toestemming 
verkregen worden van de minister 
van Financiën. Zoals het ABP voor 


M. Snijders, 
president-directeur 
en J.A.M. Reijnen, 
voorzitter van de 
Raad vcin Bestuur 
van het ABP: een 
volwassen bedrijf, 
dan is het toch te 
gek dat we voor 
alles moeten bedelen 
in Den Haag. 

Foto: ANP 


alle belangrijke beslissingen eerst 
toestemming moet hebben van een 
of meerdere ministers. 

De nauwe band met de overheid 
geeft bovendien vervelende 


beperkingen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden. Waar Shell of 
Philips een behoorlijke som 
kunnen neertellen voor 'een goede 
vent', daar moet het ABP afhaken. 
„Niets ten nadele van de kwaliteit 
van de mensen die er nu zitten, 
maar de bedragen die grote 
bedrijven op tafel kunnen leggen 
voor hooggekwalificeerde mensen, 
zijn voor het ABP onhaalbaar. Dat 
is een beperking,” aldus Vrins en 
Holthuis. 


Het ABP. een van de belangrijkste 
beleggers ter wereld, is dus ernstig 
beperkt in zijn vrijheid van 
handelen. Voeg daarbij het feit dat 
het kabinet geregeld een balletje 
opgooit of het ABP met iets uit zijn 
goed gevulde kassen kan bijdragen 
om 's lands financiële nood te 
ledigen, en het is begrijpelijk dat 
het Heerlense pensioenfonds snakt 
naar zelfstandigheid. Zodat men 
zijn werk kan doen als elk ander 
groot pensioenfonds, waarin 
werkgever en werknemers 
gezamenlijk het beleid vaststellen. 
Maar zover is het nog lang niet. 

Hoe die zelfstandigheid geregeld 
moet worden, en vooral wie de 
rekening ervan gaat betalen, 
daarover moet de discussie nog 
losbarsten. „Er zal een compromis 
gevonden moeten worden," zegt 
het Limburgse CDA-Kamerlid 
Walter Paulis. op en rond het 
Binnenhof bekend als warm 
pleitbezorger van het 
pensioenfonds. „Zowel de 
overheid als het ABP moeten 
water bij de wijn doen. Er is nu 
veel te doen over het feit dat het 
ABP wellicht teveel heeft 
toegegeven bij de overeenkomst 
met Rodamco. Ik sluit niet uit dat 
dat verwijt weer klinkt als het 
ABP een overeenkomst heeft 
gesloten met de overheid. Maar de 
overheid moet op haar beurt 
bewijzen een betrouwbare partner 
te zijn.” 

Dat laatste is geen overbodige 
luxe. De achterstand bij de 
premiebetaling door de overheid 
aan het ABP. is inmiddels 
opgelopen tot een bedrag van rond 
de twintig miljard gulden. „De 
overheid heeft zich gedragen als 
een slecht werkgever. Er zijn 
ordinaire grepen in de pensioenkas 
gedaan. Moet je je voorstellen dat 
Philips de rekeningen betaalt met 
de pensioenpremies van de 
werknemers. Dat is ondenkbaar," 
zegt Hans Akkerman. 

Akkerman is beleidsmedewerker 
bij de CNV-ambtenarencentrale 
CCOOP en in die functie 
betrokken bij de besprekingen 
over de verzelfstandiging van het 
ABP. Volgens Akkerman móet er 
nog heel wat werk verzet w'orden. 
Want er is niet alleen sprake van 
een premie-achterstand, ook 
inhoudelijk moet er nog gesleuteld 
worden aan het 

ambtenarenpensioen. Ooit had dit 
pensioen de reputatie 
goudgerand' te zijn. maar die tijd 
is door alle bezuinigingen al lang 
voorbij. De oudedagsvoorziening 
die thans vanuit Heerlen wordt 
overgemaakt, behoort volgens 
kenners in pensioenland hooguit 
tot de middenmoot. 

„Er is bij voorbeeld niets geregeld 
voor de partners van 
samenwonende ambtenaren.” 
geeft Akkerman als voorbeeld. 
„Terwijl elk fonds in de 
marktsector al een 
partnerpensioen heeft. Er zijn veel 
meer dingen die geregeld moeten 
worden, zoals de problematiek 
rond deeltijd-werkers. Het 
ambtenarenpensioen moet 
gemoderniseerd worden. En dat 
gaat ook veel geld kosten.” Ook in 
dit geval is nog niet duidelijk wie 
de rekening moet betalen, maar 
Akkerman neemt vast een 
voorschot. „Je kunt als politiek 
niet het ABP verzelfstandigen, 
terwijl je het fonds met het geld 
geeft orn goed zijn werk te kunnen 
doen. Dat is ons uitgangspunt." 

Drie werkgroepen, met 
vertegenwoordigers van 
ministeries, ambtenarenbonden en 
het ABP zelf, praten al sinds enige 
tijd over de toekomst van de 
Heerlense pensioengigant. Voor de 
zomer moeten de werkgroepen een 
advies uitbrengen, zodat er straks 
een basis is om verder te 
onderhandelen over de 
verzelfstandiging van het ABP. 

Een verzelfstandiging die het 
fonds, zo hoopt men bij het ABP 
vurig, eindelijk tot een grote 
belegger als alle andere maakt. 

„We zijn een volwassen bedrijf, 
dan is het toch te gek dat we voor 
alles moeten bedelen in Den 
Haag,” verwoordt 
ABP-werknemer Peter Kochen de 
gevoelens. „Als mijn vrouw en ik 
een kind willen, dan ga ik dat toch 
ook niet eerst aan mijn ouders 
vragen? We willen onze eigen toko 
runnen." 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagi DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


D« Di«nst Zorg Postaktiav* MilHoiron (DZPM), geves¬ 
tigd in Heerlen, is de beleidsondersteunende en uit¬ 
voerende instantie voor pensioenen, wachtgelden, 
uitkeringen, voorzieningen en sodaal-medische 
aangelegenheden ten behoeve van (postaktieve) mi¬ 
litairen. De afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning 
verleent ondersteuning en diensten aan''de totale 
organisatie. Onder deze afdeling ressorteren de bu¬ 
reaus Financieel Economische Zaken, Interne Kwali¬ 
teitsbewaking, Informatie en Admin is trat i eve Orga¬ 
nisatie en Algemene Zaken. Binnen DZPM wordt mo¬ 
menteel een veranderingsproces doorgevoerd dat 
de hele organisatie omvat. Momenteel zijn wij op 
zoek naar een ervaren (bedrijfseconoom in de func¬ 
tie van 


HOOFD AFDEUNO 
BEDRIjFSKUNDKE 
ONDEKIEUKINC (V/H) 


TAAK Als afdelingshoofd maakt u deel uit vanhal ma¬ 
nagementteam. U bent mede veran tw o o r de l ijk voor 
de voorbereiding, formulering, implementatie en uit¬ 
voering van het beleid omtrent v as t st e l ling van fi¬ 
nanciële aanspraken op pensioen- en uitkeringsge- 
bied. En dan met name voor wat betreft de 
ünaode el -economische i n forma ti evoordenings- en 
lo gis t ie ke/dienstverienende beleidsaspecten. Daar¬ 
naast hebt u zitting in beleidsbepalende co ll eges en 
commissies en onderhoudt u contacten met zowel in- 
als externe instanties. 


GEVRAAGD 
U mag zich als serieuze kandidaat beschouwen 
wanneer u voldoet aan de volgende basiseisen. U 
hebt een universitaire studie (bedrijfs)economie af¬ 
gerond «n u beschikt over kennis en ervaring >op het 
ge bi ed van financiële automatisering en logistiek. 
Daarbij hebt u ruime managementervaring in ge¬ 
noemde aandachtsvelden en ervaring met het initië¬ 
ren en begeleiden van orggnisatie-ontwikkeKngi- 
processen. In uw huidige werkkring wordt u vooral 
gewaardeerd om uw beleidsmatige slagvaardigheid 
en uitstekende communicatieve en sociale vaar¬ 
digheden. 


GEBODEN 


Wij s telten u een i n t e r e ss a nt e managementfunc¬ 
tie met voel afwisseling in het vooruitzicht waarbij u 
te makeh krijgt met verschillende vakgebieden. 

nnli«L-a — ^ — M —ë— MMJsALalaU an ïnïtïji 

rvr90OnH|K9 0 tg#nscnofipvn cus uvunvmn tn inmo- 
Hef komen in deze funcHs volledig tot hun recht. Het 
brok» KKir tn lnm btditnaliiiniiiioal d wa f 97.500.- TSL ■■■■.. r «T.; 


NMB POSTBANK GROEP ÈÜ 


mmmmm 
w 1 I 
jisw éPvtt 

fPpr § SM . ; ^ 


De NMB Bank is een onderdeel van de NMB Post¬ 


bank Groep. Het is een groep van banken en ondèr- 


niet na een jaar. De kennis en ervaring die u tijdens die 
periode opdoet is een prima basis voor een functie in de 
financiële wereld. 


nemingen op het gebied van financiële dienstverlening die 


>v- 3»>\ . .V 

*• <> ^ ’■* a Y , '►i'i 

K f - s . < ' ^ 

*■ # * * 4 't *\ ' .-jfe 

« m ■ a - 

*. «5 V - $ iA\, • *>;<•; 


zich richt op verschillende marktsegmenten, nationaal en 


internationaal. De combinatie biedt een volledig 


pakket financiële produkten en diensten voor particuliere 


.„V.v , • ■ . " jft* = ' •u.;p 

* * *- s. 


relaties in voor bedrijven 


II moet wol iets 'in huis hebben’. U bent een 
man of vrouw met een opleiding op academisch of HBO- 
niveau, richting economie, rechten of bedrijfskunde. 

U hebt bij voorkeur enige bedrijfservaring door middel 
van stages of doordat u direct na uw studie aan *t werk 
bent gegaan. U hebt ambitie, doorzettingsvermogen 
en commerciële feeling. U neemt graag het initiatief en 
durft ook verantwoordelijkheden aan. Uw leeftijd ligt 
rond de 25 jaar. 
< '’f' ■. ' ‘’ttékï IJÖI 3 

' %y s*. , t. 


. - 
Voor hbo-ors on scadomici in do rogio Zuid- 
Noderland (Limburg en Noord-Brabant) hebben wij 
een aantrekkelijk aanbod. In één jaar ^ uiteraard 
afhankelijk van uw kennis, ervaring en inzet - krijgt u 
een opleiding waarmee ui de basis legt voor een carrière 
als bankier. Samen met u bepalen we of u zich wilt 
specialiseren in de ^akelijke of particuliere markt U begint 
met een trainin^-on-the-job op een van onze kantoren 
waarin u kennis maakt met de vele facetten van 
bankieren. Daarnaast volgt u theoretische cursussen en 
opleidingen. Na dat jaar krijgt u een functie als relatie¬ 
beheerder in de zakelijke of particuliere sector. 


Do NMB biedt u meteen al een goed salaris en een 
uitgebreid secundair arbeidsvoorwaardenpakket. 
Waaronder een 13e maand, winstdelingsuitkering, premie- 
vrij pensioen en korting op diverse bankdiensten en 
-produktén. 


Uw corrièrovarloop bepaalt u zotf. Wij ondersteu¬ 
nen u met een loopbaan- en opleidingsplan, dat regel¬ 
matig met u geëvalueerd wordt. En dat stopt natuurlijk 


Hobt u belangstelling voor dit opleidingstraject 
waarin tl uw eigen carrièregroei kunt bepalen, dan nodigen 
wij u uk uw schriftelijke, sollicitatie met curriculum vitae 
* binnen 14 dagen - te sturen naar de NMB Bank, t.a.v. 
afdeling Personeelszaken en Opleidingen, Postbus 90153, 
5600 RE Eindhoven. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw R. Schlössér of mevrouw 
drs,P.P.J. Weijzen, afdeling Personeelszaken, telefoon 
040 - 610636/638. Gezien de verwachte doorgroèi naar 
een commerciële managementfunctie zal een psycholo¬ 
gisch onderzoek deel uitmaken van de selectieprocedure. GEMEENTE 

MEERSSEN 


In verbind met het vertrek van de huidige directeur van de openbare basisschool 
“De Bundeling” per 1 mei 1992 wordt voor de» school gevraagd een 


directeur v/m 


De openbare basisschool "De Bundeling" is een school met 202 leerlingen en 7,4 for¬ 
matieplaatsen. Het onderwijs gaat uit van een evenwichtigs relatie tussen verstande- 
Foxy Fashion zoekt voor haar filialen 

Sittard en Geleen 
verkoopmedewerksters 


W- 


Wfj zoeken op korte termijn 


2 SCHOONMAAKSTERS 


voor plm. 12 uur per week van meandag t/rin zaten*# 
leeftijd 20-35 jaar. 

Persoonlijke aandacht voor de Went staat bij ons 
Enige ervaring in de mode is gewenst. 

Heeft u een paar jaar in verband mat uw gezin niet 
ook dan ontvangen wij graag uw solOcitatie 
SchrtfteWke reacties met pasfoto aan: de fiiiaaimt. 
van Foxy Fashion. Watotraat 41,5131 CV Sittard. 
Bent u tussen de 18 en 25 jaar en heeft u 
interesse in deze vacature, dan kunt u vanaf 
23 maart tussen 10.00 an 11.3Q uur 
dagen. Verder kunt u gobruik maken vah Mn uÜgs- 
breid pakket studiefaciliteiten om binnen uw vakge¬ 
bied up-to-date te blijven en uw kennis nog verder te 
verbreden of te verdiepen. 


REACTIES 


Meer gedetailleerde funcHe -i nforma He kuntoln- 
winnen bij het hoofd DZPM, dn H.T.GJA. van den 
Boom, (045) 73 76 18. De heer JJJM. Jooeten, (045) 
73 7613, kan u i n for me ren over de soMcHat ie prece* 

UWw* QvWpiV QVSCmHCIIMIQ QOTlMiVn WCWfl vWl W%~ 

rwsche minderhedén en gehandi cap éê n de voorkeur. 

Uw schriftelijke eombkaHe kunt u binnen 14 
dogen sturen aan de a fd e li ng Personeelszaken van 
het Directoraat-Generoal Personeel, po s tbus 4490, 
6401 CZ Heerlen. 


MINISTERIE 


AnkerkadeTB 
6222 NM Maastricht 
Telefoon 043-631333 
Telex 56240-Liebe NL 


L 


Undereh wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hun individuele mogelijkheden. De 
instructie is groepsgericht, waarbij gedifferentieerd wordt in basisstof verrijking, 
herhaling en re-teaching. Weeksluiting, keuze-uur en kringgesprek zijn vaste onder¬ 
delen van het aoderwijspngramma. Een bijzooder aspect binnen de school is de sterke 
ouderparticiptUie. 


* De gedachten gom uit naar kandidaten die; 

- beschikken over een brede ervaring in het onderwijs; 


- beschikken over; een duidelijke onderwijskundige visie; 

-beschikken over managementkwaliteiten, zich uitend in onder meer v 

-planmatig handelen en de vaardigheid te delegeren; 

- goede contactuele eigenschappen; 

- goede mondelinge m schrifteujke uitdrukkingsvaardigheid; 

- een flexibele en epen instelling; 

- ervaring in dkeetietaken; > „• 

- consolideren en uitbouwen van de eenheid in het ream vanuit een gezamenlijk 

gevoelde ymtatwoondetijkbeid; ^ ^ 

- creatief zijn in denken en handelen; x 

-op de hoogte MijvenvaadeontwddceliBgen in het basisonderwijs en deze vertalen 

■aar de divose geledingen; ... 

- beschikkenover goede didactische vaardigheden eo in staatzijnkJeeta en processen 
in de eigen <onderwijs)groep gestalte te geven; 

- op uitnodigende wijze omgaan met dë ouderparticipatie; 

- hi staat zy& een vérantwooid financieel bekadte voeren; 


De voorkeur gaat uit naar iemand meteea leeftyd tussen 30 en 45 jaar. 


Een psychologttdi onderzoek maakt deel uit van de procedure. 

Het maximumsalaris voor deze functie bedraagt ƒ 5.627,- per maapd. 


Het Rechtspositiebesluit Basisonderw^s is van toepanmg, evenals de 
“srdlkitatiècode M . 

DesoBicitatiecode is op aan vraag verkrijgbaar bij bureau personeelszaken, 
tel. 043-661612. 


Nadere infoonatie km worden ingewomien bij mevrouw Y.Augustinus,adj. directeur 

_-a-MTV- Th_alt 


co/of de beer W r Qeiisn, hoofd ifeBpg 0iidcrwiji4a Welzij tel 043-661666. 
Postbus 90,6230 AB Meer sse n. Rco 


ASM-Fko heeft een toppositte in de 
ndcrêclelctionische Industrie v e roverd en 
dat niet alleen door Inventiviteit en techno¬ 
logische kennis. Wij bettedeh veel aandacht 
aan onze mensen: ople i d i ng ep selectie, 
training en begeleiding. Want hun Inzet Is 
ess ent i e el voor de kwaUWt van het eind¬ 
produkt 

ASM-Fko Nooit begonnen ah gereed- 
schapmakerij. Nu zijn wij de toonaangevende 
producent van co m pl ete produktte- . 
systemen voor mlero-e l ek tro ni s ci i e bedrijven 
over de gehele we r e l d. In deze machines zijn 
vele moderne technologieën verenigd, 
zoals fijnmechanica. hydreulkk, pneumatiek, 
geautoma tiseer de besturingen en software. 
ASM-Fko beheerst het procas vwi ontwUdceUng 
toten met Installatie. 

Voor marketing en s al esa c thri teite n 
beschikt ASM-Fko over eigen vestigingen in 
Amerika en bet Verre Oosten. > Bij ASM-Fko 
zijn mo m e nteel drea 500 ménsen werknam. 

Wij hebben vestigingen te 
Herw en (Gelderland), Zevonaw, Brunssum en 


De groei van ASM Fico geeft een constante, 
plezierige lyn te zien en heeft als gevolg interessante 
vacatures in onze vestiging te Brunssum. 

In deze vestiging, waar ruim 50 mensen werken, 
produceren wij precisie-inkapselmatrijzen voor de 
fabricage van micro-elektronische produkten. 


Ter versterking van ons team zoeken wij 


GEREEDSCHAP 

MAKERS 


Lieben Kabel- en Lekkngwerken B.V., dén van de H 

werkmaatschappijen van Lieben Beheer B.y. met vestigingen in 
Maastricht en Venlo, vraagt ter ondersteuning en uitbreiding van haar 
aktivitetten een Binnen dit team werkt u zelfstandig aan het samen- | 
stellen van diverse onderdelen tot een goed functio- | 
nerende matrijs. Daarna moet deze worden afgestekAl 
en uitgetest Gevoel voor zeer hoge nauwkeurig- 1 
heden en inzicht in complexe samenstellingen is | 
hierbij vereist Voor deze functie is ervaring in dit 
vakgebied een pré, doch niet strikt noodzakelijk. -i 
Bezit u geen ervaring, maar wel een fijnmechanische ., 
opleiding en spreekt het voorafgaande u aan, dan 4 
hopen wij dat u toch zult reageren. I 


CNC-FREZERS 


Exclusief en betaalbaar zitkomfort 


UITVOERDER 

taWmmffcM (fas/mtaf) 

Opleid ingsnivo: MTS wtb/ww 


VMONTEL 


FITTERS 

bwM-/4teRStleMiiiBea gac/mrter 

Opietdingsnivo: LTS 


uRvcrering m nlilJn 


groog op koits treatijn In 
Nn voor dl KmkHt von 


vorhuugin. 

1 konmef ito 


Standplaats: Maastricht 
Regio: Zitid-Umburg 

SchriftoEjka sollicitaties kunt u richten aan: 

Uoban Kabel- & LeSdiagwerken B.V. 

Aakorfcatf678 

6222 HM Maastricbt 


PART-TIME MEUBELVERKOPER/STER 


Ore om Idümton deskundig te kunnen aéréaren é ervaring in de meubokakoop wenseGpc 
Daamaasl zijn goede Iconldduele eigenschappen en een dwntfveHenende nsleing belangrijk. 
Montól stek daar een absoiuül goede honorering togenawr, lenMjl de wertójden in overleg 

kunnen worden geregeld. v 

Heeft u belangstelling? Bel dan maandag 23 maart as. tussen KLflO en 1930 uur met ons 

telefoonnummer (045) 754206. Als vakman krijgt u de beschikking over moderne, 
zeer nauwkeurige meetgereedschappen en een 
CNC-gestuurde bewerkingsmachine met hoge 
afleesnauwkeurigheden. Hiermee worden onder¬ 
delen voor matrijzen, ais enkelvoudig deel of in 
kleine series bewerkt. In deze functie wordt van u 
verwacht dat u zowel zelfstandig ais in teamverband' 
kunt werken. U heeft een technische opleiding op 
middelbaar niveau voltooid en werken in een 
high-tech om-geving spreekt u aan. 


K«c I 


Bent u (m/v) geïnteresseerd in één van deze functies r 
ep trekt de uitdaging van het werken in een jong en 
dynamisch tygh-tech bedrijf u aan, 
dan verzoeken wij u schriftelijk te solliciteren. n 

Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan: 

ASM Fico b v., Boschstraat 10,6442 PB Brurissum. 'H 


MONTÉL ZITMEUBELEN VINDT U IN NEDERLAND IN: UTRECHT, HILVERSUM, AXEL, 
SON/EINDHOVEN, ARNHEM, OLDENZAAL, LEIDSCHENDAM, BEVERWIJK, 
STEENWUKSMOER/COEVORDEN, GRONINGEN, HEEWENVEEN, ROTTERDAMJHEERLBS, 

BEVERWIJK EN ZUTPHB4. I 


f 


’ m 

Bi 


vrijuit Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 35 Na ruim elf jaar verlaat Fons Bruins de Heerlense Stadsschouwburg. In 
Eindhoven wacht hem vanaf 1 mei het avontuur, een groter budget, meer 

personeel. 

Na een uit de hand gelopen Sittardse affaire, hield Bruins de Heerlense 
politiek elf jaar lang bezig. In het belang van ’zijn’ schouwburg en van de 

uitstraling van Heerlen. 

Steeds de barricaden op,” zegt hij. Maar daarnaast vooral veel lobbyen met 

de salami-tactiek als zijn meest geliefde wapen. 


Als een spin in het web lette hij daarnaast op de détails: in de schouwburg 
stond de gastvrijheid voorop, geen plantje mocht scheef staan, geen klant 
ontevreden naar huis gaan. 

Zijn gedrevenheid kent nauwelijks grenzen. „’We verliezen onze 
Leopardtank aan Eindhoven’, zei een van mijn medewerkers.” Gevleid 
grijnst Fons Bruins om die typering. 

Zijn afscheidsmonoboog. • Fons 
Bruins 
keert de 
Heerlense 
Stads¬ 
schouwburg 
de rug toe. 


Archieffoto: 

DRIEPOOT 


Culturele ’Leopardtank’ 
Bruins verlaat Heerlen door 


JOOS 

PHIUPPENS 


DOOR JOOS PHIUPPENS 


„Ik las laatst in de krant over 
culturele uitwisselingen tussen 
Luik, Kerkrade, Aken en 
Maastricht. Dan erger ik me, 
potverdikkeme, daar moeten 
we toch bij zijn. Hoe komt dat 
dat Heerlen niet genoemd 
wordt. We hebben onze mond 
vol van die 

MHAL-samenwerking en nu 
ontbreken ineens Heerlen en 
Hasselt. We moeten Heerlen 
daar toch ook kunnen 
verkopen, we hebben toch 
genoeg te bieden.” 

„Ik heb dat aangekruist, morgen 
gaat een briefje of een telefoontje 
naar het college. Ik vraag me af, 
zijn we ergens buiten gehouden, of 
hebben onze ambtenaren iets ge¬ 
mist. Ik kan me met voorstellen 
dat wij niets te bieden hebben. En 
als er niets is dan kunnen in elk 
geval iets maken, zodat we mee¬ 
spelen. Zodat we ons als stad kun¬ 
nen verkopen, want daar gaat het 
toch om.” 

„Ik benader het college onge¬ 
vraagd met ideeën, ze hoeven daar 
niet om te vragen. Het is een kwes¬ 
tie van steeds pushen, overtuigen 
dat het kan.” 

„Cultuur is belangrijk voor een 
stad. Als Heerlen druk bezig is om 
industrieën, schrijftafels hier naar¬ 
toe te halen. Maar als je hoogge¬ 
kwalificeerde mensen binnenhaalt, 
dan is het belangrijk dat die naar 
een goede bioscoop kunnen, naar 
een goede muziekschool, leeszaal 
en schouwburg. Die mensen moe¬ 
ten toch al de stap maken naar 
Limburg. Als ze hier naartoe ge¬ 
lokt worden of overgeplaatst, dan 
moeten de voorzieningen optimaal 
zijn.” 

„Als we een beetje willen meetel¬ 
len, behoren ook goede culturele 
voorzieningen tot het normale pa¬ 
troon voor een stad van honderd¬ 
duizend inwoners. Bovendien 
heeft een schouwburg ook econo¬ 
misch nut: als iemand honderd 
gulden betaalt voor een theater¬ 
kaartje, dan besteedt hij voor vele 
tientjes in de stad. Een etentje 
vooraf, een drankje in een café, de 
taxi. Denk ook aan de werkgele¬ 
genheid: onze mensen, de drukke¬ 
rij voor het programmaboekje.” 

„Het gemeentebestuur zegt daar¬ 
over: allemaal leuk en aardig, maar 
wij moeten het tekort van de 
schouwburg wegwerken. Toch heb 


ik de afgelopen jaren vele voor¬ 
standers van mijn mening gevon¬ 
den binnen het college. We hebben 
meer geld gekregen voor de ex¬ 
ploitatie, ondanks de bezuinigin¬ 
gen. In de eerste fase van de reno¬ 
vatie zijn miljoenen gestopt. Dus 
men heeft goede bedoelingen met 
de schouwburg, maar het kan wat 
mij betreft wat verder gaan.” 

„Maar het is reëel dat ook de 
schouwburg nu moet bezuinigen. 
Alleen moet je als gemeente je 
prioriteiten stellen. We willen een 
cultureel café hebben, met een in¬ 
ternationale uitstraling, de zaak 
moet vol zitten. Dat spreekt ook 
het gemeentebestuur uit. Vervol¬ 
gens geven ze vijfhonderd gulden 
om dat café te organiseren.” 

„Tja, wat wil je. Anke van der Laan 
van de Stadsgalerij schrijft in haar 
evaluatie over de Moreautentoon- 
stelling: 'Gemeente, als u dat nog 
een keer wilt, dan moet er meer 
mankracht zijn, een goede gardero¬ 
be, etcetera'. Het college: 'Natuur¬ 
lijk, daar zijn we het mee eens. 
Maar wanneer komt er weer zo’n 
tentoonstelling?’ Dan zegt Van der 
Laan terecht: 'Nee, ik heb u net 
verteld dat dat niet kan. Dus u 
moet dat ook niet meer vragen aan 
mij’.” 


„We gaan nu weer vergaderen ovei 
de Cultuurnota. Daar moet in 
staan: waarop richten we ons in 
Heerlen de komende vijfjaar. Ei¬ 
genlijk moeten we de muziek¬ 
school uitbreiden, we willen ge¬ 
weldige tentoonstellingen in 
Stadsgalerij, in Thermenmuseum 
moet World Press Foto komen, de 
schouwburg moet absolute top le¬ 
veren.” 

„Dat kan natuurlijk niet, het colle¬ 
ge moet kiezen. Nu kun je nog wel 
uitspraken verlangen, het is nog 
twee jaar tot de verkiezingen. Je 
kunt niet alles op A-niveau doen. 
Kies, doe niet van alles een beetje. 
Want dan doe je alles een beetje te 
weinig.” 

„Hak de knoop door. Geef bijvoor¬ 
beeld Stadsgalerij ruimtelijke en 
personele uitbreiding, verminder 
het aantal exposities van zeven 
naar vier, maar dan wel spraakma¬ 
kende. De schouwburg moet maar 
even zijn mond houden, die heb¬ 
ben al veel gehad. Accepteer dan 
wel dat je de opera van Luik niet 
meer krijgt. En het Thermenmu¬ 
seum, maken we daar een schaats¬ 
baan van of geven we de voorkeur 
aan de historie van Coriovallum? 
En hoe krijgen we de mensen naar 
binnen?” 

„Met diezelfde vraag begon ik in 


1971 in Sittard. Daar ging het ge- 
lukkkig snel van zestig naar twee¬ 
honderd voorstellingen. Samen 
met Jan Smeets haalde ik de Ever- 
ly Brothers, The Tubes, al die gita¬ 
risten, hoe heten ze ook al weer, 
enfin." 

„Daar gebeurde iets! Tot beschul¬ 
digingen van malversatie toe. In 
1979 kreeg ik procedure aan de 
broek door een anonieme melding 
van drie schouwburgmedewer- 
kers. Dat bleek een langdurige 
zaak. Complete raadsvergaderin¬ 
gen werden er aan gewijd. Ik heb 
thuis inbraken gehad, mijn hond 
werd doodgeschoten, ik kreeg bid¬ 
prentjes waarin mijn overlijden 
werd gemeld.” 

„Uiteindelijk hebben we die zaak 
gewonnen. Dat betekende rehabili¬ 
tatie, maar er blijft altijd wat han¬ 
gen. Daarom was het een genoeg¬ 
doening dat ik in 1981 toch in 
Heerlen werd benoemd. Daar had 
je dertig voorstellingen per jaar 
van het Streektheater. Ik zei: hier 
moet iets gebeuren. We begonnen 
met een reorgaisatie: sommige 
mensen hebben we voortijdig de 
schouwburg laten verlaten. Ook 
hier ging het meteen goed. Door 
een goede prijsstelling, veel gast¬ 
vrijheid trekken we inmiddels 
160.000 bezoekers.” 

„Ik hamer er altijd op: we moeten 
met Maastricht, Sittard en Kerkra¬ 
de de programma’s op elkaar af¬ 
stemmen. Niet op dezelfde avond 
dans brengen. Maar dat lukt niet: 
de schouwburgdirecteuren zijn al¬ 
lemaal eigenheimers die willen 
scoren met hun eigen program¬ 
ma.” 

„In Heerlen zelf zeg ik: denk erom, 
als wij slag met nieuwe schouw¬ 
burg Maastricht niet willen verlie¬ 
zen, dan moeten we iets doen. 

Voor de tweede fase van de reno¬ 
vatie is acht miljoen nodig. Moei¬ 
lijk, moeilijk. Maar ze willen wel 
een nieuw Muzisch Centrum voor 
twintig miljoen, dat kan blijkbaar 
wel.” 


„Dan ga ik creatief denken. Als je 
die twee zaken eens koppelt, dus 
het Muzisch Centrum aan de 
schouwburg vast bouwt. Je vraagt 
aan een ambtenaar om dat eens uit 
te rekenen. Blijkt het financieel te 
kunnen: één management, één se¬ 
cretariaat. Maar de schouwburg is 
een CDA-zaak, dus zegt de PvdA: 
dat Muzisch Centrum is van ons. 
Dan gaat het alleen nog om het po¬ 
litieke spel. Dus ik spreek gedepu¬ 
teerden aan als die in schouwburg 
zijn, provinciale ambtenaren, de 
gouverneur. Het idee gaat circule¬ 


ren, dat moet groeien, dat vergt 
tijd.” 

„Ik ben met wethouder Evers bij 
de deputé geweest. Die zegt: ’U 
wilt geld voor het binnenstads- 
plan, voor Hoensbroek en nu komt 
u weer voor het Muzisch Centrum. 
U moet kiezen.’ Evers koppelt te¬ 
rug naar het college, en dan was 
het verhaal. Dan stokt het.” 

„Heerlen is een beetje een Holland¬ 
se stad, zonder echte kern, zonder 
echte Heerlenaren. Hier heb je een 
hoger opgeleide schouwburgbe- 
volking dan in Sittard. Slechts zes 
tot acht procent bevolking gaat 
drie keer per jaar naar schouw¬ 
burg, dat is landelijk. Ik ken pre¬ 
cies onze doelgroep. En dan nog 
kan ik aan het publiek zien welke 
voorstelling er is. Bij een concert 
drinkt tachtig procent koffie, bij 
een musical zijn bier en wijn popu¬ 
lair. En bij het Heerlens Streek¬ 
theater hebben we anderhalf keer 
meer omzet. Dat publiek rede¬ 
neert: we zijn een avondje uit, lek¬ 
ker een paar drankjes erbij.” 

„De politiek praat over het uitbe¬ 
steden van het theatercafé. Ik ben 
daar tegen. Als koffie koud is, 
krijgt schouwburg de schuld. Men¬ 
sen blijven daar voor weg. De hele 
presentatie van de schouwburg is 
o zo belangrijk. Je moet altijd at 
tent zijn, gastheer zijn, het produkt 
verkopen. Laat mensen merken 
dat ze welkom zijn, dat er een bloe¬ 
metje staat, dat het licht brandt. 

Als jij bezoek krijgt thuis zegje 
toch ook niet om vijf voor acht: 
hebben we iets voor bij de koffie.” 
„Onze portier moet met zeuren: 
'Meneer u bent vijf minuten te 
laat’. Daar knapt die man op af. 
Nee, het is: 'Komt u maar meneer, 
laten we snel gaan, dan haalt u het 
begin nog’. Onze mensen krijgen 
daar training in. Twee minuten 
staan wachten voor garderobe, dat 
ervaren onze bezoekers als een 
kwartier. Dus dat moetje voorko¬ 
men. Bevalt de voorstelling niet, 
dan krijgen ze bij ons in pauze geld 
terug. Als iemand eerste keer komt 
en hij vindt het niks, dan ben ik 
hem kwijt. Geef je hem zijn geld 
echter terug, dan waardeert hij dat. 
En dan komt hij mogelijk terug.” 

„Als ik van de 250 voorstellingen 
per jaar er tien helemaal zie, is het 
veel. Ik kom halverwege binnen en 
kijk hoe de sfeer is. Je voelt met¬ 
een of het publiek zich amuseert. 
De mensen zijn kritisch.” 

„We hebben toppers naar Heerlen 
gehaald: het Nationaal Ballet, het 
Nederlands Danstheater, het Con¬ 
certgebouworkest, Gilbert Bécaud. 
In het begin was dat moeilijk. ’U 


heeft toch helemaal geen concert¬ 
zaal', hoorde ik. Elke zaal in Neder¬ 
land was beter dan Heerlen. Nu 
lukt dat door mijn relaties, dat is 
een kwestie van belangstelling to¬ 
nen. Ik laat me overal zien, ik stap 
zaterdag om vijf uur in mijn auto 
naar Amsterdam. Met asperges on¬ 
der de arm en flink veel geld ga ik 
mijn produkt halen.” 

„Er zijn in Heerlen mensen die het 
jammer vinden dat ik ga, maar er 
zullen er ook blij zijn. Ik ben voor 
mensen waarmee ik moet werken, 
'lastig', recalcitrant. Ik ben een ter¬ 
riër die opkomt voor zijn schouw¬ 
burg. Soms ben ik best brutaal, 
maar dat pikt men dan ook nog 
van mij.” 

„Ik kan mensen in brand steken. 
Als maar tweehonderd kaarten 
verkocht worden voor het Neder¬ 
lands Danstheater dan bel ik men¬ 
sen op. 'Jij zegt datje zo van dans 
houdt en nu ben je er niet. Dat kun 
je niet maken’. En dan komen ze, 
gegarandeerd. Ook de eigen men¬ 
sen steek ik in brand om hart voor 
de schouwburg te hebben. Ik heb 
er voor gerend, hard aan getrokken 
en de salami-tactiek toegepast om 
dingen te bewerkstelligen. Samen 
met mensen die dag en nacht be¬ 
reid waren om met me de barrica¬ 
den op te gaan.” 

„Ik stap in een avontuur in Eind¬ 
hoven. Ik denk niet: ik heb een 
gezin, dan ben ik geen ambtenaar 
meer. In Eindhoven ben ik mo¬ 
menteel de enige werknemer van 
de NV Stadsschouwburg, met de 
gemeente als enige aandeelhouder. 
Ik moet alles zelf doen. Maar dan 
denk ik: Bruins, dat kun je best." 
„Waarom Eindhoven? Daar heb ik 
lang over zitten denken. Ik ken de 
schouwburg, heb er in de jaren ze¬ 
ventig gewerkt. Samen met Paul 
Gillisen, de oud-burgemeester van 
Valkenburg, die toen kabinetschef 
was in Eindhoven, de opemng van 
de schouwburg door prinses Bea¬ 
trix voorbereid. Als ik nu kijk: de 
schouwburg in Eindhoven heeft 
een budget dat 1,6 miljoen hoger is 
dan dat in Heerlen. In Eindhoven 
zijn 32 mensen in vaste dienst, in 
Heerlen maar 19. Een mooi ge¬ 
bouw, een stad van tweehonderd¬ 
duizend inwoners. Okee, dat doe 
ik. Vervolgens denk je: kan ik in 
Heerlen het mes in het varken la¬ 
ten steken? Uiteindelijk heb ik 
voor mezelf gekozen.” 

„Toen ik mijn vertrek bekend 
maakte bij de staf van de schouw¬ 
burg zei een medewerker: 'Nou, de 
Leopardtank gaat naar Eindhoven. 
Die zijn we kwijt’.” Burengerucht 


In mijn palazzo, een vijf etages 
tellend gebouw, met ver buiten het 
centrum van Rome, gebeuren de 
laatste tijd vreemde dingen. Ik 
weet dat uit eigen ervaring, maar 
ook door de lange gesprekken die 
ik met de portier voer. Zij blijkt 
Sherlock-Holmes-aehtige 
kwaliteiten te bezitten. De onrust 
is begonnen toen een Siciliaanse 
familie vorige zomer een 
appartement op de eerste 
verdieping betrok, 's Nachts deed 
niemand meereen oog dicht. 
Echtelijke ruzies, die het zo leuk 
doen in Italiaanse films, waren 
dank zij de open ramen en de 
resonantie op de binnenplaats 
woordelijk te volgen. Zelfs onze 
dementerende prostituee in ruste, 
die in het souterrain woont en 
altijd gilt dat ze bestolen is, werd 
overstemd. 

Enkele dagen later stonden de 
carabinieri op de stoep van mijn 
onderbuurman. Of hij de 
Siciliaanse heer Niccini had 
bedreigd. Nee, maar hij had zijn 
ongenoegen laten blijken omdat 
hij geen televisie meer ontvangt 
sinds Niccini zijn antenne op het 
dak heeft geplaatst. De vrede 
keerde weer, maar de toon was 
5 gezet. 

Enkele weken later trok weer de 
Siciliaanse stem de aandacht. Dit 
keer met tot een uur. maar'tot diep 
in de nacht en met een intonatie 
die ons mede-bewoners - op de 
prosütuée en mijzelf na, allemaal 
oude gedistingeerde personen - 
het ergste deed vrezen voor 
mevrouw Niccini. De dag erna 
vertelde de portier echter dat de 
woede van Niccini veroorzaakt 
was door een anoniem telefoontje. 
Niccini werd afgeperst en zijn 
vrouw en dochter waren met de 
dood bedreigd. De man was buiten 
zinnen geraakt. Hij had ook nog 
aangebeld bij zijn bejaarde 
overbuurvrouw, die echter pas ’s 
ochtends, na eerst de portier te 
hebben gebeld, haar deur durfde 
open te doen. 

Hoe de afpersmgskwestie is 
afgelopen, weten we niet. Niccini 
brult nog steeds, maar het lijkt 
weer te gaan over echtelijke 
problemen. De bewoners klagen 
alleen nog over het feit dat 
mevrouw Niccini 's nachts naar 
het dakterras gaat om de was op de 
hangen, maar de portier zegt dat ze 
daar weinig tegen kan doen. Ze 
heeft bovendien nu al haar 
speurkwaliteiten nodig voor een 
nieuw mysterie: de modderige 
voetstappen op de trap. 

Al enkele weken blijkt op het 
marmer bijna elke ochtend 
afdrukken te staan van 
schoenzolen met sporen. De 
persoon in kwestie'moet 's nachts 
de trap opgaan, want 's avonds is 
alles nog schoon. De portier denkt 
natuurlijk aan een inbreker, en 
met name aan de roodharige 
Paolo, die overdag steevast op de 
hoek van de straat staat. Hij is een 
beetje de 'boss' van de buurt en 
heeft bij zijn vrienden veel prestige 
omdat zijn Vespa zoveel lawaai 
maakt dat de autoalarmen ervan 

afgaan. 

Maar toe nu toe mist niemand - 
afgezien van de prostituée 
natuurlijk - iets. Enkele weken 
zijn voorbijgegaan als ik de portier 
op een ochtend spreek. Ze 
glundert, maar praat op gedempte 
toon. „Het raadsel is opgelost," 
zegt ze. „De voetsporen zijn 
inderdaad van een inbreker" Ze 
wacht, geniet zichtbaar van mijn 
verbazing en komt dan met de 
clou: „Van een inbreker die echter 
in dit palazzo wóónt, op de derde 
etage om precies te zijn.” 

De broer van de inbreker heeft het 
haar zelf verteld. Hij gaat ’s nachts 
uit stelen in de verlaten 
zomervilla's dicht bij zee en komt 
’s ochtends, met modder onder de 
schoenen, weer terug. „Moeten we 
dan niet de politie waarschuwen?” 

waag ik. De portier wuift dit weg. 
„Er is niets te bewijzen, bovendien 
is een dief op de trap de beste 
garantie tegen andere dieven. Het 
is zoiets als een kat die andere 
katten weghoudt." Ik probeer de 
logica te doorgronden en hoor 
achter me de prostituée gillen dat 
ze bestolen is. Limburgs Dagblad 


DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 

>■% 'T , _, y*$< 


mm* 


Zaterdag 21 maart 1992 • PagbJ 


NMB POSTBANK GROEP Êk> 


• -V-; ;•;« 

’ ' ■ ,: v - ■>- v - %■<■ ’ 

r : *» •-.; ■£*.> -r,^- ;o* .*» j v : 


•* -’i/ 
-'.v i *«, .-.' ^ ■ . 'i.*.' .'>' \4b. - *7 .r -i 'v7 ", •:’ '• : ' ,;? -.v' , tsi-^' v' * 

-;. v. .V-. * .*? • -u ' •* .W- 1 ,:.•=*:. ,y tej&rj&x&f&'j 

r\ •££++ 5 • tl! t&~ '#v :V . .. , V ; .S< ’j ;£.'/">•■ 'V ■ 

7* 77 4' *%*■$$ $ * -ifl 


Dartoy bv is een internationaal opererend bedrijf, met circa 
100 medewerkers, gespecialiseerd in het produceren van 
hydraulische plaatscharen en elektronisch hydraulische 
aflcantpersen. 

Daarnaast richt Dariay zich steeds meer op kiant-gerichte 
probleemoplossingen binnen de plaatbewerking. 

Om vooral deze laatstgenoemde aktiviteit verder uit te 
bouwen zoeken wij voor de afdeling Engineering een: 

PROJEKTLEIDEIV 

KONSTRUKTEUR 

imnKM omscnrijving. t 

- Aan de hand van veriaxjpspecrfikaties, konstrueert u 
technisch hoogwaardige probleem-oplossingen. - 

- U voert de nodige berekeningen uit, maakt schema's en 
samensteüingstekeningen en begeleidt het bedrijfsburo/ 
produktievooibereiding. 

- U begeleidt projekten van ontwerp tot de aflevering. 

* Van tijd tot tijd begeleidt u, op lokatie, het installeren en in 
bedrijf nemen van machines / systemen. 

* U draagt zorg voor^noodzakefijlréinstruktie aan en 
begeleiding van onderieveranciers. 

- U stelt bedrijfs- en onderhoudsinstrukties op voor de 
complexere opdrachten. 

Gevraagd wordt 

- Een HTS opleiding, of vergelijkbare ervaring richting 
w e rkt u igbouwkunde, met ruime ervaring in het 
(construeren van machines en systemen. 

- Ervaring in een produktiegerichte organisatie, bij voorkeur 
in de machinebranche. 

- Een kvmtieve en kostenbewuste instelling. 

- Zowel zelfstand# ab in teamverband kunnen funktioneren. 

- I ntpr ees c in de automatisering van het engineeringsproces. 

- Interene/ervaring in PLG besturingen. 

- Kermis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

Geboden wordt 

- Een veelzijdige, uitdagende funktie met een grote maté van 


- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Aftwisselend werk in een dynamische werkkring. 

Vodr nadere informatie kunt u kontakt opnemen met 
mevrouw P. GeeneivWijnhoven, personeelszaken, 
toL 04409-1818 

Ka nd Ma tenmV kunnen hun sollicitatiebrief met uitgebreid 

' fr V > v -. v -V -%rr 


.(■ V- -r J*'w- 

j." L 


4 «ï#2üï$ 

■ _• ' •• . ;-:.f :«:V j, : £ ■. i< w V . 

mm 

' \ ’ ” 1 ■ 

r > S, V ’ < 

- ; V 
. ... .. ^ v - r 

. •■' ïV< ;ï‘ 
■ '• .#0' c",' 
De NMB Bank is een onderdeel vqn de NMB Post¬ 
bank Groep. Het is een groep van banken en onder¬ 
nemingen op het gebied van financiële dienstverlening die 

K 

ziek richt op verschillende marktsegmenten, nationaal 
en internationaal. De .combinatie biedt een volledig 

i 

pakket financiële produkten en diensten vóór particuliere 
relaties in voor bedrijven. 


mm één van de grootste bankinstellingen 

van Nederland met vestigingen in binnen- en buitenland 
en staan bekend om onze ambitieuze attitude en markt¬ 
gerichte benadering. Werken bij de NMB kenmerkt zich 
door een open en informele sfeer en een decentrale 
bedrijfsvoering. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn gedelegeerd en er is alle ruimte voor eigen initiatief. 
Onze aanpak beeft een sterke exphnsie teweeggebracht. 
Om hier adequaat op in te kunnen spelen willen wij op 
diverse kantoren ia Noord-Brabant en Limburg het 
kader uitbreiden met ambitieuze en commerciële bankiers 
in de functie van (senior) account manager voor de 
zakelijke markt. .• 

9 krijgt do verantwoordelijklieid voor het com¬ 
mercieel beheer van bestaande en nieuwe relaties. 

U acquireert en verwerft nieuwe (potentiële) relaties en 
onderhoudt de bestaande. U onderzoekt, analyseert en 
beoordeelt hun be dri jfss tr ucturen en de ontwikkelingen 
in hun markt U opereert daarin zeer zelfstandig 
en bent resultaatverantwoordetijk ten aanzien van het 


rendement en de groei. U bent generalist voor de produk¬ 
ten van de zakelijke dienstverlening. 

U bont oon man of vrouw, niet ouder dan 35 jaar, 
met een opleiding op HBO- of academisch niveau. 

U hebt ervaring als account manager bij een op zakelijke 
dienstverlening gerichte brfitk of in de financiële consul- ! 
tancy. U kent daardoor de diensten en produkten 
met het accent op kredietverlening en creditgeldcon- 
structies. U bent sterk commercieel, u acquireert alert' 
en pleegt actief relatiebeheer. Uw aanpak kenmerkt 
zich door pragmatisme, resultaatgerichtheid en onder¬ 
nemersschap. U hebt niet alleen de ambitie maar ook de , 
kwaliteiten om door te groeien naar een leidinggevende ^ 
functie. 


1 


Uw volgondo én wat ons botroft zokor niet uw 
laatste carrlèrestap zet u dus het beste bij de NMB 
Bank. Onze honorering en secundaire arbeidsvoor¬ 
waarden zijn zoals u van een modern bankbedrijf mag 
verwachten. 

Hebt u belangstelling voor deze zelfstandige 
functie waarin u uw eigen carriiregroei kunt koppelen 
aan de uitbreiding van onzezakefijke dienstverlening, 
dan nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitatie met 
curriculum vitae - binnen 14 dagen - te sturen naar 
de NMB Bank, t.a.v. afdeling Personeelszaken en Oplei¬ 
dingen, Postbus 90153,5600 RE Eindhoven. 

Voor moor informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw R. Schlösser of mevrouw drs. P.PJ. Weijzen, 
afdeling Personeelszaken, telefoon 040 - 610636/638. 
Binnen 14 dagen na sluiting van de inzendtermijn krijgt 
u van óns een rèactie. Een psychologisch onderzoek kan 
deel uitmaken van de selectieprocedure. 
•;.f- 
Darfley bv, Emmastraat 90,9245 HZ Eijsden. 
Dariey 


ik R taart Hoog \4ab is een kwalitatief hoogwaardig Resort Hotel met 320zes-per- 
. soou chalets, gekgen in het prachtige Limburgse landschap, nabij het drielan- 
den punt. Sport, ietsyre en (knas-£»dlkeken, waanmder een beautysalon, een 9 holes 
gdiftau, ten nisb a ne n, zw em baden en een sauna geven ons produkt een bijzonder 
ebw. Het geheel Wordt gecan^üementeerd door het naast het Resort gelegen hue 50- 
kl B Wrhotrf en oosdcffenricocntr u m. Hotel-Kasted Vukbroek. 

Resort Hoog \bah biedt een uitdiende wesfcomgeving aan zo’n IOOmensen. Onze 
gasten komen uit de. hogere sociale klassen. In toenemende mate worden ook j^ote 
e w inrmcnren v eneotgd tot 750gasten. 


Dekosnendejaren wil het Resort zich verder gaan onderscheiden van bestaande pro- 
dukten in deze markt door middel van het verhogen van de kwaliteit en de service. 

Itfhet kader hiervan zal de Food ét Beverage afdeling een culinair hoogstaander karak¬ 
ter krijgen cn zullen aan het huidige restaurant, bar en terras, drie thema-restaurants 
in, een habaantc, emFranse en een Amerikaanse stijl worden toegevoegd. 

Ia lij» met deze veranderingen is de jonge, ambitieuze chef-kok Sicbeten Meerema 
aa ngetrokkén. Hij islén van de voornaamste vertegenwoordigers van een nieuwe 
genefatieiatèntgetalettteetdeNedeHandsekoks.Rondhemzaleennieuwebedie- 
ni n g» en keukenbrigade woeden gefe r roee rd- Hiérvoor roepen wij kandidaten op te 
sofidcerennaardehinctieivan: 

CHEF DE PARTIE 
AANKOMEND CHEF DE PARITE 

CHEF DE RANG 

* > 

AANKOMESID CHEF DE RANG 

Wq zoeken enthousiaste mensen met of zonder ervaring die ftill-riuie dan wel part- 
nn,-a OT »^ OT %^S\'Hx> r J n d ingug c»m S <. 

Doorgroe en opleidingsmogelijkheden evenals een goed salaris zijn vanzelfspre¬ 
kend. Vkm tijdelijke huisvesting kan woeden gezorgd. 


Vwr info r ma tie en telefonische sollicitaties kunt u contact opnemen voor de bedie- 
*"gN mevrouw D.Fofkersma en voor de keuken de heer R Meerema,04454-8383. 
Uw eventuele schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: 


RJESORT HOOG VAALS 


6291DC VAALS 


RESORTS WE TURN JEVERY DAYINTO A HOUDAY 


Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3.200 mensen levert de TRN Groep 
baar complete financteei-zakehfke diensWeriening. In mondiaal Verband 
is de TRN Groep aangesloten bij DPT International, een van de grotere 
organisaties voor financieel-zabeiijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen 
in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: re gi st er accoun- 


seurs (TRN Begpeyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten 
(TRN Van der Laan & Siebesma) en organisatieadviseurs (TRN Management 
Consuüants). In Limburg opereert de TRN Groep onder de naam 1RN Bakker 
n- 


Nijmegen 


& Versteegb. 


DE TRN GROEP 
TE BIEDEN ALS U ’ 


VERDER WILT 


IN EEN 


Op onze vestiging in Weert werken enthousiaste jonge teams " 
voor een gevarieerde cliëntenkring. Deze diëntenkring gsoeft en wij 
willen onze Audh-Groep uitbreiden met een ^ , 

GEVORDERD ASSISTENT- 


Mdni^ii 
U hebt een voltooide HEAO-opleiding en u bent ..bezig met ^4. 
NIVRA. U hebt minimaal twee jaar ervaring op een accountantskan- ' 4 
toot en u wilt zich daarnaast specialiseren in de geautomatiseerde 
contrdes en rapportages. U bent toe aan een functie waarin u meer 
zelfstandig kunt werken en afhankelijk van uw eigen bcrtjepsontiyik- . 
keUng en studievetioop kunt dooigroeien tot RA. > 

Binnen een team kr^gt u. relaties van gezonde, in de regio 
gevestigde, bedrijven. Behalve ge controle van jaarrekeningen en de 
tussetttijdse rapportages, komen ook het contact met cliënten en 
adviserbig ruimschoots aan bod 

' \ Bent u een man of vrouw van circa 26 jaar met goede commu¬ 

nicatieve vaardigheden, die ook tijdens drukke werkzaamheden 
accuraat kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen? En wik u 
uw carrière, yeryólgen ‘bij een otganisatie die door z^n ontvang en - 
toekomstgerichte aanpak alle ruimte biedt aan de ontplooiing van 
professionals? Dan heeft de TRN Groep u zeker meer te bieden. 

Onze honorering is uitstekend en wij hebben een modem 
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. ï 

Uw schffteltyke sollicitatie kunt u richten aan TON Groep Bakker 
& Versteegh, afdeling Personeelszaken, ta.v. de heer H. Welters, 
Wilhelm jnasin gel IIP, 6221 BL Maastricht. 

Vfoor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
W.J. van Houtert, telefoon 04950 - 37757. V r. jl, Lihnnfl 

niKHi RIWUII t 

fie tsksn bsetaan uit hst verlenen van 
administratieve en s e cre t a riële assistentie, 


- verzorging van de studie-administratie 

- notuleren ven vergaderingen 

- vorzorgon vsn oorretponoGntto 

- verrich te n van archiefwerk 
-vetzorgen van typew e rk 

i- bijhouden yan data-bestandan. 


goede algemene ontwikkaëng 
opleiding op minirnaN H^AD-niveou, bij 
vooriteur aangevuld met een sserstarsses- 


^77 " 


De functie heeft voorlopig - ten 
een periode van twee jaar - een 
0,6 dagtaak, met uitzicht op een vast 
dienetveriband voor 0,3 dagtaaR Uitb 
van het vaste dienstveriaand is niet 
uitgestoten. De rechtspositie is 
regelingen van de Katholieke l* 
Nijmegen^ Het salaris bedraagt 
ƒ 3.175,- bruto per maand bij een 
ervaring mat WP 5.0 en DBase 
in teamverband kunnen werken 
rapreeentaoef optreoen. 


tnëchMngen kunt u verkrijgen bij de 
nir.A Husünx, secretaris van de 
Heerlen, Oëemoienstraat 60, 
telefoon 045-718520. 

Uw schriftatjke soNkMaHe kunt u 
10 dagen, vergezeld van curriculum 
zenden aan Director aa t A-faculterten 
K"»hoëet(e ürtveriitoit NÜmeoan, 
PefEonssi en Ome ntea t u Postbus 9 
6500 HK m magen onder vermelding 
vacaturen u mmer 002.92. op brief en O 


S A M E N I N Z AKEN 


m/v. 


Binnenkort start bat tilkaerhanda , 

o p lei d i n ge lnet l ni ut O.P.B. in uw omgevtng met de 

m 


% 


BEVEILIGINGSBEAMBTE 

Baeiediplomef 21-28 maart to Sittard 
VakcRptome: medio april/mei te Sittard 
Kaderdipioma: bij voldoende aanmeldingen 
Mi 


evenals de 


BASISMIUEUCURSUS: medio april: 


i M m —-A i— Aeak.uws'jfo kMiMHMMmeb(e rtnlelrllnnen Qtiaw ee%a^OF 

m dot gGnwfGfMora m Mn van oe oovOTVoiiiioiiM opiMingon. guur rn| nwp 
1 intormatie over de cursus 
| (e t echts 1 cursus vermelden) 

| Naam: .....................— .!...— .—:.. 


Adres: 


, Woonplaats: , 

TBltéMA' 1 / ’ 

Deze bon In aan gefr an kee r de enveloppe sturen naar 

OPLEIDINGSINSTITUUT O.P.B. 

. Postbus 60B 
6130 AP Sittard 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 37 


Katharine Hepburn 

IN ’IK’ KINDERLIJK 
EN ONTROEREND OPEN 


_ DOOR HANS TOONEN 

Met biografieën over Katharine 
Hepburn, 85 en ’s werelds beste 
(film)actrice, valt makkelijk een 
boekenplank te vullen. 

Redden dat er altijd ook ruim aan¬ 
dacht wordt besteed aan haar ver¬ 
houding met Spencer Tracy 
(1900-1967), van Ierse afkomst en te 
katholiek en/of te schijterig om te 
scheiden van zijn vrouw Louise 
Treadwell? 

al die bijna dertig jaar van haar 
Relatie met ’Spence’ heeft Kathy 
Hepburn aan de buitenwacht nooit 
theer vrijgegeven dan: ’no com- 
fltent’. Dus wat doe je onmiddellijk 
*ls eindelijk een door haarzelf ge¬ 
schreven boek, getiteld ’Me’ ofwel 
IK, verhalen uit mijn leven’, uit¬ 
komt? Inderdaad, je zoekt snel het 
hoofdstuk 'Spencer’ op. Van watje 
dan leest, raak je ontroerd. Blader 
bijvoorbeeld even mee naar blad- 
kijde 327, daar waar ze zichzelf af- 
yraagt waarom Spencer ook in 
haar privéleven zo bijzonder was. 
■■ l fc vond hem zo helemaal... hele¬ 
maal compléét! Ik mócht hem ook 
e cht diep in mijn hart en ik wilde 
20 graag dat hij gelukkig was. Ik 
Beloof niet dat hij zo erg gelukkig 
mas. Ik bedoel niet dat hij ooit iets 
gedaan of gezegd heeft dat hierop 
mees. Hoe kan ik het zeggen... och, 
mie is er gelukkig? Ik wel. Ik ben 
VQ n nature vrolijk, ik hou van de 
r egen, ik hou van de zon, de hitte, 

kou, de bergen, de zee, de bloe¬ 
men. Hpu ja, ik hou van het leven 
an ik heb altijd zoveel geluk gehad. 
Waarom zou ik niet gelukkig zijn? 
'k doe geen deuren op slot. Ik koes- 
£ er geen rancune. In feite is wind 
het enige waar ik niet zo dol op 
hen. Wind brengt me uit mijn even- 
micht. Harde wind, bedoel ik. 


Spence hield niet van de kou, hij 
hield niet van te grote hitte, hij... 
och, hij was op zijn gemakje ge¬ 
steld. Ik denk dat dat de situatie 
wel zo'n beetje weergeeft. 

Over de nacht in maart 1967 waar¬ 
in hij in de keuken zijn fatale har¬ 
tinfarct kreeg, schrijft ze achteraf: 
Ik hurkte neer en nam je in mijn 
armen, dood. Geen leven meer, 
geen polsslag, dood. Spence is 
dood. Hij leeft niet meer. Hij woont 
niet meer in zijn lichaam. Hij is 
weg. Zijn ogen zijn dicht. Hij zit 
onder de thee... Lieve, lieve vriend, 
vertrokken. Oh, geluksvogel die je 
bent. Dat is de manier om te gaan. 
Gewoon de deur uit en weg... 

Dan pakt ze de telefoon en draait 
ook het nummer van Louise, Spen¬ 
cers vrouw. Samen kiezen ze een 
oude grijze broek en een bruin 
tweedjasje. Maar voor de begrafe¬ 
nis zelf wordt Tracy’s enige, echte 
liefde niet uitgenodigd. Niet dat 
Kathy daar erg om maalt. 

Buiten de filmset om - samen 
maakten ze negen films - heeft het 
liefdespaar zich nooit in het open¬ 
baar vertoond. Je vindt eerder een 
speld in een hooiberg dan een foto 
waarop ’Spence & Kate’ bijvoor¬ 
beeld een restaurant of filmpre¬ 
mière bezoeken. 

Op de dag van Tracy’s begrafenis 
laat Hepburn zich niet kisten. Sa¬ 
men met haar hulp en vriendin 
Phyllis rijdt ze naar de begrafenis¬ 
ondernemer. De kist mag niet 
meer open voor een allerlaatste 
blik. Gelukkig heeft ze daags daar¬ 
voor een door haar geschilderd 
stilleven onder zijn voeten ver¬ 
stopt. Wel mag ze meehelpen de 
kist in de lijkauto te tillen. Tot vlak 
bij de kerk op Santa Monica Bou¬ 
levard rijdt het tweetal achter de 


lijkauto aan. Dan keert Kathy om 
en rijdt terug naar het ’lege’ huis. 

’IK, verhalen uit mijn leven’ is een 
wat kinderlijk geschreven autobio¬ 
grafie. Aan de stijl merk je dat ze 
alles op band heeft ingesproken. 
Voor haar (film)fans is het een de¬ 
gelijk document, waarin Hepburn 
veel, maar niet alles bloot geeft van 
haar filmloopbaan. 

Een voorbeeld van een halve waar¬ 
heid: over het niet doorgaan van 
haar hoofdrol als Scarlett O’Hara 
in ’Gone With the Wind’ (ging naar 
de toen onbekende Vivian Leigh) 
doet Kathy alsof haar neus bloedt. 
Ze zou altijd al hebben aangevoeld 
dat een ander die rol zou krijgen. 

Gelukkig heb ik ook andere Holly- 
wood-boeken. En weet dat produ¬ 
cent David O’Selznick haar als 
Scarlett nooit heeft zien zitten. „Ik 
kan me niet voorstellen dat Clark 
Gable jou tien jaar lang achterna 
zit,” heeft hij meteen geroepen. 

Niet zozeer uit schaamte rept Hep¬ 
burn zelf niet over deze afwijzing. 
Daarvoor heeft ze een te nuchtere 
kijk op 'Hollywood ’ en al haar col¬ 
legae die zo dik doen over acteren. 
„Het enige dat echt telt in je leven 
is wandelen, een gezellig huis, goe¬ 
de vrienden; geboorte, vreugde en 
verdriet., en tot slot de dood. Acte¬ 
ren is niet meer dan wachten op 
het moment waarop de taart ge¬ 
gooid wordt.” 

Vier keer heeft Katharine Hepburn 
een Oscar gekregen voor dit 'taart 
gooien’. 

'IK. verhalen uil mijn leven’ - 
Katharine Hepbum; Uitgeverij 
Anthos, ƒ 39,50. 


Connie Palmen: ’ik wil in de 

HOOFDEN VAN MENSEN ZITTEN’ 


^ DOOR JAN VAN DAMME 

Hegin vorig jaar was ze plotseling 
nieuwe ster aan het literair fir¬ 
mament. Connie Palmen beleefde 
mat haar roman ’De wetten’ een 
droomdebuut. Critici leken aan¬ 
hankelijk alleen in superlatieven te 
kunnen spreken, de schrijfster fi¬ 
gureerde in talloze vraaggesprek¬ 
ken, haar boeken vlogen de winkel 
mt. Pas na verloop van enkele 
maanden kwam de reactie: me- 
Vtouw Palmen zou met haar jeug¬ 
dige overmoed de mannelijke re¬ 
censenten om haar vinger winden, 
haar boek zou helemaal niet zo op¬ 
enbarend zijn, en ze werd niet 
genomineerd voor de AKO-litera- 
murprijs. 

Afgelopen week verscheen haar 
tweede boek, het essay ’Het weer- 
kinwekkende lot van de oude filo¬ 
soof Socrates’. De eerste reacties 
2 Ün verdeeld. Een aantal critici 
handhaaft de positieve toon in de 
besprekingen, enkele anderen con¬ 
stateren dat ’die mevrouw uit het 
Lmburgse dorpje St.-Odiliënberg’ 
haar lezers een wangedrocht heeft 
bereid. 

-Nee,” zegt Connie Palmen (1955), 
■•kritiek doet me niets. Dat is een 
hele ontdekking voor me, want ik 
dacht altijd dat ik heel gevoelig 
kou zijn voor negatieve reacties. In 
mijn persoonlijk leven ben ik ook 
heel erg gevoelig, soms kan ik da- 
gen van streek zijn, droevig en zie- 
hg. De kritiek in de kranten raakt 
me echter niet, waarschijnlijk om¬ 
dat ik geen kranteliefhebber ben. 
Als ik iets over mezelf lees, dan 
v ind ik dat meestal bijster oninte¬ 
ressant.” 

Connie Palmen studeerde Neder¬ 
lands en filosofie in Amsterdam. In 
haar debuutroman ’De wetten’ 
Wordt beschreven, hoe de hoofdfi- 
6Uur schrijfster wordt. Zeven man¬ 
hen helpen haar de barrières op 
Weg naar het schrijverschap te 
overwinnen. Het essay over de ou¬ 
de Socrates, waarin een filosofie 
v an de straat wordt gepresenteerd, 
moet als een toelichting op ’De 
Wetten' worden gelezen. „Jazeker, 
maar dan wel een toelichting die 
aan de roman vooraf gaat. Ik 
schreef het essay al in 1988. Eigen- 
hjk is het mijn eerste boek, alleen 
'vilde mijn uitgever de roman eer¬ 
der laten verschijnen. Je kunt het 
essay lezen als een secundair werk 
bij ’De wetten’.” 

Hen noodsprong, zullen sceptici 
keggen. De succesrijke mevrouw 
Halmen slaagt er niet in een twee¬ 
de roman te schrijven. 

•■Maakt u zich geen zorgen. Na¬ 


tuurlijk had niemand een essay 
verwacht. Maar ik ben zeker van 
plan er nog meer te schrijven, om¬ 
dat ik de filosofie niet vaarwel wil 
zeggen. Wat niet wegneemt dat die 
tweede roman er komt. Het ver¬ 
haal heb ik al in mijn hoofd.” 

In ’Socrates’ wordt uitgebreid in¬ 
gegaan op het probleem van de 
schrijver, die met het uitgeven van 
een boek een deel van zijn persoon 
een publiek leven laat leiden. 

„Dat is inderdaad een probleem. 
Heb je echt moeite met het feit dat 
je naam door anderen een invul¬ 
ling wordt gegeven, dan zou je niet 
bij het leven moeten publiceren. 
Voor mij geldt dat niet, ik wil best 
als Connie Palmen in het hoofd 
van de mensen zitten. Misschien 
heeft het te maken met een zekere 
schuwheid in de persoonlijke con¬ 
tacten. Met een boek kun je je ver¬ 
haal aan veel mensen kwijt, maar 
je hoeft ze niet onder ogen te ko¬ 
men, je hoeft niet aan hun bedje te 
staan als ze ziek zijn.” 

„Uiteraard is het niet leuk als er 
malicieus, boosaardig over je 
wordt geschreven. Maar die Pal¬ 
men waar ze het over hebben, daar 
kan ik niets aan doen. Eén voor¬ 
deel is er: de negatieve schrijvers 
maken zich bekend, dus ik leer 
mijn vijanden bij naam kennen. 
Wie is dat gegeven?” 

„’Socrates’ gaat precies over dat 
probleem: aan de ene kant wil je 


macht over je eigen naam behou¬ 
den, anderzijds heb je reacties 
nodig van anderen om iemand te 
zijn. Die tegenstelling is onoplos¬ 
baar. Ik zou een zachtaardig plei¬ 
dooi willen houden voor het om¬ 
zichtig omgaan met de namen van 
mensen. Je kunt een betekenis die 
mensen aan een boek, een naam 
geven, niet afwijzen. Als iemand 
zegt: die Palmen is een pretentieu¬ 
ze huppeltut, dan denk ik: prima, 
ik ga me niet verdedigen.” 

In je boeken wordt het schrijver¬ 
schap als een lot omschreven, 
waaraan niet te ontkomen valt. 

„Voor mij is het eerste boek een 
radicaal punt in mijn leven. Echt, 
ik word zó ongelukkig als ik niet 
schrijf. Of er andere mogelijkhe¬ 
den waren? Ik had ook gewoon 
een moeder en liefhebbende echt¬ 
genote kunnen worden. Of non. Ik 
ben geboren in een kloosterdorp, 
heb onderwijs gehad van nonnen. 
Ze woonden in feite in een grote 
bibliotheek, hadden een be¬ 
schermd en veilig leven. Het enige 
nadeel is datje als non celibatair, 
ongehuwd door het leven moet'. 
Als schrijver hoef ik dat niet, ter¬ 
wijl ik toch voor afzondering en 
concentratie kan kiezen als ik dat 
wil.” 


Het weerzinwekkende lot van de 
oude filosoof Socrates - Conny 
Palmen; Uitgeverij Prometheus, 
f 24,90. Katharine Hepburn 


_BOEKENPAGINA- 

De boekenpagina van het Limburgs Dagblad 
verschijnt om de drie weken _ ^ Conny Palmen 


Foto: GPD 


Amusante karikatuur Apartheidspolitiek 


DOORJOOS PHILIPPENS 

Tk zag Winnie die bij Nelson hoor¬ 
de, die mijn leven bij de afslag van 
Germiston had gered. Ik dacht dat 
ik een schuld had ingelost. Ik be¬ 
sefte niet dat ik een superster had 
geschapen.’ 

Een tamelijk willekeurig, maar 
veelzeggend citaat, uit ’Een leven 
Apart’ van de Zuidafrikaanse 
schrijver Pieter-Dirk Uys. Deze sa¬ 
tiricus verzon het personage Evita 
Bezuidenhout en laat haar in de 
kantlijn van de apartheidspolitiek 
in contact komen met de politieke 
top van het land. Deze 'gedramati¬ 
seerde documentaire’ geeft een 
overzicht van dertig jaar apartheid. 
Van binnenuit. 

Evita heeft een paar weken eerder 
de Stalin-achtige minister van Jus¬ 
titie John Vorster ertoe bewogen 


Nelson Mandela en de andere ver¬ 
dachten niet te laten doden. 'Wan¬ 
neer je die mannen ophangt, onge¬ 
acht wat je zegt dat ze gedaan 
hebben, zal de wereld het je nooit 
vergeven en ik ook niet. En mijn 
man ook niet.’ 

Haar man, die droomt van een po¬ 
litieke carrière, vertegenwoordigt 
de typische medogenloze Afrika¬ 
ner. Ter illustratie: ’Ja,’ glunderde 
hij. 'Apartheid betekent geld, veel 
geld, groot, groot geld en daarom 
kan ze nooit, mag ze nooit uitster¬ 
ven!’ 

Via allerlei constructies laat Uys 
zijn romanheldin Evita alle voor¬ 
aanstaande politici in de meest 
absurde situaties betrappen. Nog 
een voorbeeld: de latere premier 
P. W. Botha bereidt zich voor op 
zijn aanstaande benoeming tot mi¬ 
nister van Defensie. 

'Hij lag op het Perzisch tapijt, om¬ 
ringd door een speelgoedleger: 


kleine tanks, pantserwagens, hou- 
witserkanonnen en honderden tin¬ 
nen soldaatjes. Botha droeg een 
kaki uniform met roodgroene 
epauletten en een rij glimmende 
medailles. Tk ben Napoleon rfiet, 
ook niet Rommel. Ik word minis¬ 
ter van Oorlog,’ zei Botha. Tk wil 
Angola, ik wil Mozambique. Ik wil 
Lesotho. Aanvallen!’ 


In een kader van controleerbare 
politieke feiten, strooit Uys lustig 
met onzin als deze. Evita brengt 
Gorbatsjov op het idee voor 'gla¬ 
snost', de Rhodesische leider Ian 
Smith blijkt een filmgek, die in de 
bioscoop rechtop gaat staan als in 
een documentaire een glimp van 
hem valt te zien. „Ik ben de man 
die zojuist in de film te zien was,” 
zei hij. 

Ja, zelfs de moord op John F. 

Kennedy wordt erbij gehaald. Op 


een avond in 1963 belt een Ameri¬ 
kaan en vraagt waar Evita’s zus is. 
„Ik keek rond op de tafel. Moeder 
las een wild-west-thriller van Zane 
Grey getiteld Two for Dallas. ...ze 
is in Dallas!” zei ik. „Goed, dan ga 
ik daarheen en zie haar daar wel. 
Als ze belt, zeg dan maar dat Jack 
heeft gebeld.” 

Politici die een systeem als apart¬ 
heid verzinnen, verdienen het om 
afgekraakt te worden. Ook een 
meer nuchtere beschrijving van de 
feiten zou voor dat resultaat zor¬ 
gen. 

Wat Uys doet, is leuk, aantrekke¬ 
lijk door het voyeurisme, maar ook 
verwarrend. ’Een leven apart’ 
maakt nieuwsgierig naar een échte 
geschiedschrijving. 

Een leven Apart - Pieter-Dirk Uys; 
Uitgeverij Jan Mets/NOVIB. 


Dwalen in het 

HOOGGEBERGTE 
VAN DE GEEST 


DOOR ANGELI POULSSEN 

Niets is eenvoudiger dan je leven 
lang een oude slok thee in je kopje 
te houden en te denken dat het fan¬ 
tastische thee is. omdat je nog nooit 
iets anders heb geprobeerd, omdat 
je er nog nooit iets nieuws in hebt 
kunnen krijgen, omdat de oude 
thee verhinderde dat er iets nieuws 
inkwam, omdat je ervan overtuigd 
was dat wat erin zat zo geweldig 
goed was, omdat je nooit iets 
nieuws hebt geprobeerd... en zo 
voort in een vicieuze cirkel. 

Robert M. Pirsig heeft na zeven¬ 
tien jaar diepe stilte zijn kopje thee 
willen verversen. Maar veel verder 
dan wat warm water bijschenken 
is hij niet gekomen. 'Lila, een on¬ 
derzoek naar zeden’, is het vervolg 
op zijn roemruchte debuutroman 
'Zen en de kunst van het motor- 
onderhoud’. De motor is vervan¬ 
gen door een zeiljacht, zijn zoontje 
door een aan lager wal geraakte 
vrouw en de onmetelijke wegen 
van Minnesota door de trage vaar¬ 
geulen van New York. Maar het 
thema bleef gelijk; de zoektocht 
naar de definitie van kwaliteit. Pir¬ 
sig begeeft zich als vanouds op de 
glibberige paden van de filosofie in 
het hooggebergte van de geest. 

Het verhaal begint banaal. De 
hoofdpersoon Phaedrus pikt na 
een wilde nacht in een louche ha¬ 
vencafé Lila op en belandt uitein- 
delijk met deze overjarige Lolita in 
bed. De volgende ochtend vraagt 
een vriend, die niet begrijpt wat 
deze filosofische schrijver in een 
dergelijke vrouw ziet, aan hem: 
„Heeft Lila kwaliteit?” Hij ant¬ 
woord bevestigend uit een soort 
onhandigheid, omdat hij daarover 
nog niet heeft nagedacht. Maar het 
antwoord blijkt niet bevredigend 
en daardoor blijft deze vraag in het 
hele boek centraal staan. Het is de 
wortel voor honderdeneen bomen, 
die opgezet worden rondom het 
door Pirsig nagejaagde begrip 
'dynamische kwaliteit'. 

Op zijn boot heeft Phaedrus enor¬ 
me kaartenbakken met fiches 
waarop hij zijn gedachten en an¬ 
dermans theorieën noteert en or¬ 
dent. De kern van het boek bestaat 
het behoedzaam uit de doeken 
doen van het begrip kwaliteit. 
Daarnaast is er het aandoénlijke 
verhaal van de onhandige relatie 
tussen Phaedrus en Lila. Phaedrus 
herkent in Lila de krankzinnigheid 
waar hij van genezen is en Lila ziet 
in hem een reddingsboei voor haar 
op drift geraakte leven. Ze mogen 
elkaar met echt, maar ergens vin¬ 
den ze toch dat ze bij elkaar horen. 
Het is een mooi verhaal en met wat 
meer uitdieping een roman op zich 


waard en niet slechts het vehikel - 
waarmee Pirsig zijn theorieën aan 
de man probeert te brengen. En als 
vermoeide lezer is het oppassen 
geblazen om met uit gemakzucht 
passages als deze maar gauw over 
te slaan: 

De metafysica van de kwaliteit 
komt dus tot de slotsom dat alle fi¬ 
losofische scholen gelijk hebben wat 
betreft geest en materie. Geest ligt 
vervat in statische anorganische 
patronen. Materie ligt vervat in 
statische intellectuele patronen. Zo¬ 
wel geest als materie zijn volkomen 
gescheiden evolutionaire niveaus 
van statische waardepatronen en 
als zodanig in staat om elkaar zon¬ 
der tegenspraak te bevatten. 

Pirsig veegt de vloer aan met be¬ 
grippen als 'waarde' en 'vrijheid' 
op een manier die kenners doet 
smullen. Zijn taalgebruik blijft hel¬ 
der en overzichtelijk. De poëtische 
waarde ervan is laag. de mooie na¬ 
tuurbeschrijvingen uit 'Zen' zijn 
weggelaten. Korte krachtige uit¬ 
spraken, geven in een soort stacca¬ 
to de logische argumentatie goed 
weer. Desondanks zal zelfs de 
meest enthousiaste lezer op den 
duur ontdekken dat hij 'door 
stroop fietst'. 

Op elke pagina staat wel een ver¬ 
klaring, een stelling of een vraag 
die keer op keer herlezen moet 
worden om de volle betekenis te 
laten doordringen. Elke pagina le¬ 
vert stof tot nadenken. Voedsel 
voor de geest, dat is zeker. Maar ik 
zou deze copieuze maaltijd alleen 
de zeer hongerigen willen aanra¬ 
den. Om de eerste trek alvast een 
beetje weg te nemen hier het voor¬ 
lopige antwoord op de prangende 
vraag die Pirsig zo bezig hield. 

Niet Lila heeft kwaliteit: kwaliteit 
heeft Lila. Niets kan kwaliteit heb¬ 
ben. Iets hebben betekent ook iels 
bezitten. En iets bezitten betekent 
ook iets beheersen. Niets beheerst 
kwaliteit. Als er sprake is van be¬ 
heersen en bezitten, dan beheerst en 
bezit de kwaliteit Lila. Ze is erdoor 
geschapen. Zij is een cohesie van de 
veranderende statische patronen 
van deze kwaliteit. Uit meer dan 
dat bestaat ze niet. De woorden die 
Lila spreekt, de gedachten die ze 
heeft, de waarden die ze uitdraagt, 
zijn het eindprodukt van drieën¬ 
eenhalf miljard jaar geschiedenis 
van de hele wereld. Ze is een soort 
oerwoud van evolutiepatronen van 
waarde. 

Geef mij maar een kopje koffie. 

Lila. een onderzoek naar zeden - 
Robert M. Pirsig; Uitgeverij Bak¬ 
ker. ƒ 45.-. 


SüSSKINDS ’MiJNHEER 
SOMMER’ MONTER 
SPROOKJESBOEK 


DOOR PIETER DEFESCHE 

Een foto van Patrick Süsskind, 
wereldberoemd sinds het verschij¬ 
nen van zijn eerste boek 'Parfum' 
in 1985, kon er voor deze pagina 
niet af. Misschien wel omdat hij 
niet te krijgen is. Geen debutant 
was ooit zo zuinig met zijn biogra¬ 
fische gegevens. Het eerste boek is 
tot op heden in 28 landen versche¬ 
nen en hardnekkige speurders zijn 
er inmiddels achter dat Süsskind 
42 jaar is, een vader had die een 
minder succesvol schrijver was, 
geen Oostenrijker is en geen Zwit¬ 
ser en zijn jeugd doorbracht in 
Ambach. 

Dat hij beurtelings in huurhuizen 
woont in München, Parijs en een 
dorp van 800 inwoners in de Lan- 
guedoc. Dat hij ooit geschiedenis 
studeerde, multimiljonair is, zijn 
meubels koopt op de rommel¬ 
markt en in truien loopt met gaten. 
Wie zich aan de hand van zulk 
soort feiten en van de fascinerende 
lectuur van 'Parfum' een beeld van 
de schrijver heeft gevormd, die 
krijgt nu gelegenheid dat bij te 
stellen aan de hand van een zojuist 
verschenen tweede boek, dat aan¬ 
merkelijk verschilt van het eerste: 
het heeft een derde van de om¬ 
vang, is in de ik-vorm, lijkt derhal¬ 
ve autobiografisch en speelt niet in 
de achttiende eeuw maar in de 
twintigste. Van het eerste zal men 
zich herinneren dat het veel van 
zijn suggestieve kracht ontleende 
aan achteloos door de tekst ge¬ 
strooide historische kennis, aan de 
nauwkeurigheid van<de topografie 
van het achttiende-eeuwse Parijs 
en aan de op grote eruditie berus¬ 
tende betrouwbaarheid van feite¬ 
lijkheden van allerlei aard, inclu¬ 
sief die uit de wereld van het 
parfumerie-bedrijf. Maar ook dat 
het getuigt van een groot gevoel 
voor maatschappelijk recht en on¬ 
recht, bizar is op het hallucineren¬ 
de af, en eerder treurig dan verma¬ 
kelijk. 

Nu schuilt er in ’Het Verhaal van 
Mijnheer Sommer’ weliswaar an¬ 
dermaal diepe menselijke ellende: 
die van de hoofdpersoon die aan 


claustrofobie blijkt te lijden, een 
begrip dat ook in het eerste boek 
voorkomt. Maar de snelwandelen- 
de heer Sommer verschijnt in het 
verhaal maar met tussenpozen en 

- ook letterlijk - in het voorbij¬ 
gaan. 

De ook nu weer opvallende exact¬ 
heid van de feitelijkheden, muzi¬ 
kaal. natuurkundig of anderszins, 
belet niet dat dit boek de toon 
heeft van een sprookje van Grimm, 
ten huize Süsskind schijnbaar ver¬ 
plichte lectuur, even eenvoudig, 
helder en geruststellend. Het gaat 
tenslotte om een kinderleven. Dat 
schept de mogelijkheid uit te wei¬ 
den over vliegen, in hoge bomen 
klimmen, fietsen en pianoles. Het 
belet blijkbaar niet weer - ditmaal 
expliciet - wetenschap te ver¬ 
strekken: over Hassler en Diabelli, 
over de gyroscoopwetten, de wet 
van het behoud van de impuls en 
de valwetten 'die Galilei vierhon¬ 
derd jaar geleden ontdekte en die 
nog steeds gelden’. De pianoles 
kon door de onontkoombaarheid 
van het aanslaan van een Fis die 
met een groene snottebel van de 
strenge lerares was besmeurd, ten¬ 
slotte leiden tot levensmoeheid en 
eschatologische beschouwingen. 
Niettemin: de toon blijft ontspan¬ 
nen en monter, en het verhaal met 
zelden vermakelijk. Ook het treuri 
ge einde van mijnheer Sommer, 
die zover het meer inloopt dat hij 
onder de waterspiegel verdwijnt, 
kan daar mets aan veranderen. 
Misschien toont het contrast tus¬ 
sen kinderlijkheid en drama naast 
subtiliteit en hang naar het - 
groteske een typische dimensie 
van Süsskmds talent. 

Subtiliteit kenmerkt ook nu weer 
het taalgebruik, waaraan de verta¬ 
ling van Roland Jonkers recht 
doet. De associatie met een 
sprookjesboek, eerder dan met be¬ 
klemmende volwassenenlitera¬ 
tuur, wordt versterkt door illustra¬ 
ties van Süsskinds vriend Jean- 
Jacques Sempé. 

Het verhaal van mijnheer Sommer 

- Patrick Süsskind: Uitgeverij 
Bert Bakker f 24.90. 
Zaterdag 21 maart 1992 # Pagin^jj 


Je zult als homofiel 
zulke ouders hebben 


In Zuid-Limburg is sinds enkele jaren een werkgroep van 
ouders van homoseksuele kinderen actief. Doelstelling is 
de opvang en begeleiding van vaders en moeders die ge¬ 
confronteerd worden met de mededeling van hun kind dat 
het homoseksueel is. De leden zijn ouders die al langere 
tijd op de hoogte zijn van de homoseksualiteit van hun 
zoon of dochter, en dit positief hebben verwerkt en aan¬ 
vaard. De werkgroep werkt nauw samen met het COC in 

Maastricht en Heerlen. 


Het meest actieve lid van de werkgroep in deze regio is 
Ger de Jager, pseudoniem voor een leraar. Hij heeft een 
homofiele zoon en sprak met het Limburgs Dagblad over 
zijn persoonlijke ervaringen met homofilie en over de ma¬ 
nieren waarop hij als werkgroeplid hard aan de weg tim¬ 
mert om onbegrip over en aversie jegens homofielen en 
lesbiennes te bestrijden. Het werd een gesprek over accep¬ 
tatie, tranen, vooroordelen, zelfmoordneigingen en de 
hypocriete leiding van zijn eigen katholieke kerk. Ook Ger de Jager zei heel stomme dingen toen zijn zoon Jo thuis 
meedeelde dat hij homofiel was. Een donderslag bij heldere hemel. 
Ger herinnert zich jaren later alles nog heel goed. Jo bleekjes op 
de witlederen sofa, een arm over de rand van de rugleuning, de 
andere arm langs zich af bengelend tot op de grond. Nonchalance, 
maar louter ogenschijnlijk. Een vreselijk moeilijk moment voor 
twee ouders en hun achttienjarig kind. Alsof die voorrang door de 
natuur bepaald is, richt Jo zich tot zijn moeder als hij zegt: „Mam, 
ik ben homofiel.” Wil de Jager barst in tranen uit, handen in het 
haar, lijkbleek. Ze raakt in een shock-toestand. Ger de Jager richt 
zich op van zijn rustplekje voor de haard. Hij is moe na een dag vol 
spanningen. Maar dat is niet de reden waarom hij - achteraf gezien 
- nogal stomme dingen zegt. In de trant van: „Jo, als het zo is, als 
je echt homofiel bent, je bent en blijft ons kind.” Wil knikt instem¬ 
mend. Allicht blijft hij dat. 

Later realiseert Ger zich dat zijn opmerking vernederend moet 
hebben geklonken. Pijnlijk zelfs. Hij en Wil hebben niets in de ga¬ 
ten als Jo een werkstuk over homofilie maakt. Ook niet als zijn 
punten op het gymnasium lager worden en hij genoegen gaat ne¬ 
men met zessen en zeventjes, een verschijnsel dat vaker voorkomt 
bij kinderen die langzaam maar zeker ontdekken dat ze homofiel 
zijn. En evenmin gaat bij de De Jagers een lichtje branden als Jo 
plots met zijn vader meegaat naar een thema-avond over homosek¬ 
sualiteit. Ze denken dat het allemaal hoort bij zijn puberteit. Hoe 
lang is Jo bezig geweest met zichzelf, om tot de slotsom te komen: 
ik ben homofiel? Natuurlijk is hij het, alleen wij als ouders hebben 
het niet gezien, is Gers verontschuldiging waar Jo overigens nooit 
om heeft gevraagd. 

Kruisridder 

Wat hem wel heel erg goed doet, is dat zijn vader en moeder sinds 
enkele jaren andere ouders, die met eenzelfde openbaring in hun 
gezin geconfronteerd worden, opvangen en begeleiden. Pa gaat 
nog een stap verder. Hij heeft als een ware kruisridder de strijd 
aangebonden tegen het onrecht dat zijn zoon en andere homofielen 
in onze heterofiel-gerichte samenleving wordt aangedaan. Ook 
door zijn eigen katholieke kerk. De kerk, die het allemaal zo goed 
weet, waar is die op zo’n moment? Ger kan het antwoord nu wel 
van de daken schreeuwen. Ze is er dus met. Het zal wel toeval zijn dat Ger de Jager mij in de kerstnacht na af¬ 
loop van de mis in de Sint Augustinuskerk aanspreekt. Of de krant 
aandacht kan schenken aan de activiteiten van een werkgroep van 
ouders van homofiele kinderen. We kennen elkaar nog, en er is 
meteen zoiets als een basis van vertrouwen. Na pakweg achttien 
jaar is de oud-leraar geen spat veranderd. Een doodgewone man. 
Meer het type gelovige dat in de kerk collecteert dan iemand die 
actie voert. 

Actueel 

De afspraak wordt weken later gemaakt. Als een medewerker ter 
redactie daar kennis van neemt, zegt hij dat dit toch geen thema 
voor de krant meer is. Geconfronteerd met die opmerking recht 
Ger de Jager zijn rug en schuift hij naar de rand van zijn stoel. Zes¬ 
tig jaar is hij en nog niet zo lang geleden zwaar aangeslagen door 
een open-hartoperatie. Maar in het kleine logeerkamertje waar we 
zitten te praten straalt de energie van hem af. „Nou en of dat een 
actueel thema is. Die persoon is niet op de hoogte van de proble¬ 
men die zich allemaal voordoen. Als je alleen al weet dat bijna de 
helft van alle kinderen die thuis vertellen dat ze homofiel zijn, door 
hun ouders op straat wordt gezet. Dat is toch afschuwelijk. Er moet 
dus nog heel wat veranderen. Onze werkgroep wil ouders in die 
situatie opvangen, hen vertellen over onze eigen ervaringen en hel¬ 
pen de sexuele geaardheid van hun kind te accepteren. Want ge¬ 
loof me, voor de meesten is dat niet gemakkelijk.” 

Een jaar of drie zijn Ger en Wil de Jager nu actief in de wèrkgroep, 
die nauw contact houdt met het COC in Maastricht en ook onder¬ 
steund wordt door deze professionele organisatie voor hulpverle¬ 
ning aan homofielen en lesbiennes. Tijdens het gesprek wordt 
duidelijk, dat de werkgroep een waardevolle aanvulling op die 
hulpverlening is. 

De motivatie om kartrekkker van de werkgroep te worden, putte 
Ger de Jager uit de contacten met het COC en de literatuur die hij 
en zijn vrouw verslonden nadat Jo zijn over zijn ware geaardheid 
had verteld. „Toen ik begon te beseffen dat velen homoseksualiteit 
als iets abnormaals beschouden, nam ik me voor me in te gaan zet¬ 
ten om dat waanidee en het onrecht dat daaruit voortvloeit uit de 
wereld te helpen. Het gaat toch net zo goed om mensen die van el¬ 
kaar houden en ook op seksueel gebied aan hun trekken willen 
komen, net als anderen.” 

Vanuit zijn ervaringen in de werkgroep onderscheidt Ger grofweg 
drie groepen ouders. „Een kleine minderheid neemt de dingen 
zoals ze zijn, die hebben er vanaf het begin geen enkel probleem 
mee dat hun kind homofiel is. Dan is er een grote groep die zegt: 
wat moet ik ermee. Ik zal me erin verdiepen, het blijft mijn kind. 
Tenslotte zijn er ouders die direct tegen hun kind roepen: wegwe¬ 
zen! En uit onderzoek is gebleken dat dit er meer zijn dan je 
denkt.” 

Zelfmoord 

Ooit heeft hij van heel dichtbij meegemaakt in welke misère een 
kind in zo’n geval terecht kan komen. Een achttienjarige jongen zat 
vreselijk in de puree. Hij voelde zich afgewezen omdat zijn moeder 
- ’zelf was ze al aan de derde of vierde man toe’ - hem niet wilde 
accepteren. „Ze moest dat gezeur niet binnen hebben, had ze hem 
te verstaan gegeven. Ik schrok ontzettend toen hij bij ons in de 
keuken keihard zei dat hij zelfmoord wilde plegen. Zover is het uit- 
eindelijk gelukkig niet gekomen, maar die jongen heeft het nog 
lang moeilijk gehad met relaties.” 

Vaders hebben volgens Ger de Jager doorgaans de meeste moeite 
met het verwerken van deze boodschap. „Mannen durven er op het 
werk niet voor uit te komen. Ze hebben het gevoel dat ze er dan 
op aangekeken of aangesproken worden. Neem het voorbeeld van 
de man bij de post die met ons contact heeft. Hij vraagt ons uit¬ 
drukkelijk op briefomslagen nooit de naam van de werkgroep of 
het COC te schrijven. Dat is toch duidelijke taal. Hij is toch ergens 
bang voor, voor de maatschappij, zijn omgeving. Daar ben ik al 
lang overheen. Voor mij is dit de reden dat ik zo hard aan de weg 
timmer.” 

Schuilnaam 

Maar Ger de Jager is toch ook een schuilnaam. 

„Omdat ik nog in het onderwijs zit.” 

Maar die postman toch ook? 
Ontmoetingsdag 

De werkgroep ouders van homofiele kinderen houdt sa¬ 
terdag 28 maart in Heerlen een ontmoetingsdag. De 
bijeenkomst wordt gehouden in het COC-gebouw aan 
de Honigmanstraat 2. De aanvang is 11 uur voor ouders 
die nog nooit zo'n dag hebben bijgewoond. Alle andere 
ouders worden om 13.30 uur verwacht. Het wordt een 
ontmoetingsdag in de vorm van een talkshow, samen 
met een aantal jongeren. 

Wie zich hiervoor wil aanmelden, kan dat doen via tele¬ 
foonnummer 04956-2167 of 046-747823. Aanmelden kan 
ook bij het COC in Heerlen, schriftelijk of telefonisch 
(045-717387). Via deze nummers kunnen ook ouders zich 
bij de werkgroep aanmelden. 


„Ja, maar mijn collega’s mogen het ook best weten. Die zijn alle¬ 
maal op de hoogte van wat ik doe.” 

Ger probeert ook op school begrip en verdraagzaamheid te kwe¬ 
ken voor homofielen. Niet vanaf de kansel, maar heel subtiel. Hij 
voert gesprekken met leraren godsdienst en maatschappijleer en 
vraagt hen hier tijdens de lessen aandacht aan te schenken. „Ik ga 
niet op de preekstoel staan en van de hoge toren blazen, dat werkt 
averechts. Zo’n onderwerp moet zijn tijd hebben. Het is al heel wat 
als de leerlingen die homofiel zijn maar daar nog niet voor uit zijn 
durven komen, dat woord eens hardop horen in de klas. Het is 
goed dat ze er iemand positief over horen praten en weten welke 
mening klasgenoten daarover hebben. Maar het moet in de klassen 
gebeuren, dat is de goede plaats.” 

Concrete resultaten komen uit de slaapkamerkast. Ger grist een 
groene ringband van de plank. Het is een stapel volgetypte a-vier- 
tjes, een omvangrijke verzameling van standpunten over homofi¬ 
lie, door allerlei personen via geschriften en media geuit. Ook een 
lijstje van bekende homofiele Nederlanders ontbreekt niet. Ger 
denkt dat in totaal 20 tot 30 procent van alle mensen homofiel is, 
waarmee hij ver boven de geijkte schatting van 5 tot 10 procent zit. 
„Omdat het altijd zo onderdrukt is en het vaak helemaal niet zo 
gewoon naar boven komt als wij denken.” 

Dan wijst hij in de ringband op een reeks van individuele stand¬ 
punten die leerlingen van mavo-4 hebben verwoord in werkstuk¬ 
ken over homoseksualiteit. De meningen lopen sterk uiteen. 
Sommige zijn strijdbaar positief. Zoals 'Iedereen heeft het recht 
een eigen partner uit te zoeken’ en ’De homo’s moeten er voor uit¬ 
komen’. Andere visies duiden op aanvaarding: 'Vrijheid blijheid’ 
en Tk probeer ze niet te veroordelen’. Maar er zijn ook minder 
vriendelijke standpunten, zoals ’Het is een afwijking en tegen de 
natuur in’ en ’We zullen er helaas mee moeten leven’. 

Het hardnekkig misverstand dat Aids een homo-ziekte zou zijn, is 
ook op de middelbare school nog niet uit de wereld. Wat te denken 
van conclusies als ’Ze moeten binnen hun kringen blijven, zodat 
Aids niet verspreid wordt’ en 'Homo’s moeten zich verplicht laten 
testen. Nu kunnen ze ongemerkt anderen besmetten. Dat vind ik 
ontzettend gemeen’. 

Kerk 

Ook Ger de Jager had voorheen een negatieve kijk op homosek¬ 
sualiteit. „Ik had er wel boeken en artikelen over gelezen in de tijd 
dat het nog vrij algemeen door medici werd beschouwd als een 
ziekte en een afwijking. Van de kerk mocht het niet, die vond het 
zondig. En nog!” 

Vanzelf komt een voor Ger erg gevoelig onderwerp aan de orde: 
de naar zijn mening hypocriete opstelling van de rooms-katholieke 
kerk. Hijzelf vat deze heel kort samen: homo zijn mag, als je het 
maar niet laat merken. Ger is gelovig en een trouw kerkganger. De 
drastische bijstelling van zijn eigen standpunt over homofilie heeft 
een diepe kloof geslagen tussen hem en de leiding van zijn kerk. 

Jo — hij vroeg en kreeg destijds hulp van een dominee — heeft een 

brug niet afgewacht. Hij schrapte reeds de afkorting rk achter zijn 
naam. Maar Ger hoopt dat het voor hem niet zover komt. Hij wil 
ook in de kerkgemeenschap zelf vechten tegen het onbegrip en het 
Victoriaanse standpunt over homofilie, dat onlangs nogmaals uit¬ 
voerig door bissschop H. Bomers van Haarlem werd verwoord in 
het blad Samen Kerk. 

De zieleherder vroeg zich in een artikel over pastorale zorg en ho¬ 
moseksualiteit weer eens af hoe het mogelijk zou zijn, dat iemand 
met zo’n tegennatuurlijke levenswijze in vrede met zichzelf kon le¬ 
ven. Een moreel onaanvaardbare wijze van omgaan met een mede¬ 
mens, omschreef Bomers homofilie. Naar zijn volle overtuiging 
was dat geen biologisch maar een psychologisch fenomeen, ver¬ 
worven en geworteld in iemands ontwikkeling van met name de 
eerste levensjaren. Wetenschappelijke ondersteuning zei de bis- 
schop te krijgen van Amerikaanse psychiaters. Die zouden homofi¬ 
lie als een stoornis beschouwen. 'Elke vorm van goedpraten is 
pastoraal een hele slechte dienst aan een mens in nood’ voegde de 
bisschop er volledigheidshalve nog aan toe. 

Ger de Jager voelde zich als vader van een homofiel behoorlijk ge¬ 
krenkt. 

„Het onrecht ten aanzien van homofielen waar ik me zo tegen ver¬ 
zet, voel ik nog altijd specifiek bij de leiding van onze kerk. Ook in 
de werkgroep ervaar je dat mensen er telkens op terugkomen dat 
het van de kerk niet mag. Maar homo’s zijn toch helemaal niet zon¬ 
dig. Het is de heer een gruwel deze daden, zei gisteravond iemand 
in een tv-programma over biseksualiteit. Godzijdank zei daarna 
een theoloog dat wat drieduizend jaar geleden in die situatie alle¬ 
maal was gezegd en opgeschreven, je niet zomaar eventjes op deze 
tijd kon plaatsen. Ger probeert hierover met de Nederlandse bis¬ 
schoppen een discussie aan te gaan. Tot dusver kreeg hij enkel het 
traditionele afwijzende standpunt in de bus, via diens vicaris ook 
van bisschop J. Gijsen. 

Na het artikel van bisschop Bomers correspondeerde hij ook met 
de Amerikaanse associatie van psychiaters. Van die kant werd hem 
vorige maand meegedeeld dat de associatie al in 1973 was afgestapt 
van het standpunt dat homofilie een geestelijke afwijking was. 
„Bomers krijgt daarover nog een briefje,” verzekert Ger de Jager, 
„al krijg ik weer een onbevredigend antwoord.” 

Ook de negen pastoors in zijn woonplaats is hij met zijn eigen ver¬ 
haal afgegaan. Bisschop Gijsen moet aan gezag hebben ingeboet, 
want volgens Ger staan zes pastoors falikant achter hem en wil er 
slechts een niks van zijn standpunt weten. 

Hoelang denkt Ger de Jager dit zendingswerk nog te doen? 

„Ik denk dat op gegeven moment de maat wel vol zal zijn, dat het 
me te zeer aan het hart gaat. Maar ik wil het gezegd en gedaan heb¬ 
ben. Op allerlei fronten. In de werkgroep, op school, tijdens thema- 
avonden en in brieven aan de bisschoppen. Een non heeft me eens 
in het oor gefluisterd dat dit misschien wel mijn opdracht is. Daar 
ben ik over gaan nadenken.” 

Boekje 

Twee jaar geleden schreef Ger een essay over zijn ervaringen met 
de homoseksualiteit van zijn zoon Jo. Hij daagde ook andere ou¬ 
ders in de werkgroep uit dat te doen. De vijf zeer persoonlijke ver¬ 
tellingen, aangevuld met teksten van enkele homofielen onder wie 
een pastor, zijn gebundeld in het boekje met de toepasselijke titel 
'Homofiel’. De bundel wordt aangeboden aan ouders die zich bij 
de werkgroep aanmelden. Ze worden ook uitgenodigd voor een 
gesprek thuis of bij werkgroepleden, waarbij ervaringen worden 
uitgewisseld en voorlichtingsmateriaal wordt verstrekt. „Je bent 
dan al een heel eind op weg,” meent Ger, die van Jo destijds de 
raad kreeg pas over diens geaardheid met anderen te praten als hy 
er niet meer bij hoefde te huilen. „We hebben het eerst aan familie¬ 
leden verteld. Daar zijn natuurlijk toch wel tranen gevallen. Maar 
daarna is het onder familie en vrienden bijna niet meer aan de orde 
gekomen. Het is gezegd. Ik denk dat anderen er dan gewoon niet 
meer over willen praten. Wel als we zelf beginnen. Voor de buiten¬ 
wereld is het ook heel moeilijk om daar in te treden. Maar daarom 
hoeven wij nog niet te zeggen: dus houden wij het ook maar stil. 
Nee, we moeten aan de weg timmeren, zodat het ook makkelijker 
bespreekbaar wordt voor anderen.” 
ander - 


Z 

• • 

I 

c 


I Jacht 


DOOR PETER STIEKEMA _ 

Mensen die de natuur - althans 
wat daar in ons land nog voor 
doorgaat - ingaan om te jagen of 
te vissen heb ik eigenlijk nooit 
begrepen. Persoonlijk mag ik & 
graag op uit trekken om in de 
bossen te wandelen of door de 
heuvels te fietsen. Zelfs zit ik zo nu 
en dan wel met een strootje tussen 
de tanden wat peinzend over de 
Maas te staren. Het verlangen om 
bij deze activiteiten voor de lol een 
vis, vogel of zoogdier te 
vermoorden, komt nooit bij me op- 
Dat laat ik aan anderen over, de 
echte liefhebbers, jagers en vissers, i 
die dergelijke moordpartijen op 
onschuldige dieren kennelijk wet 
met hun geweten in i 
overeenstemming weten te 
brengen- 

Mogelijk gaat het bij de jacht oflj 
het uitleven van een soort primitief ■ 
genoegen, een terugkeer naar de 
oertijd, waar duistere cellen uit de 
spelonken van onze linker - 1 

rechter hersenhelft natf 
terugverlangen. Of zou het soms 2° 
zijn dat de heren jagers thuis niet 

meer hun mannetje staan en ‘ 

daarom uitgerust met geweer en > 
hengel (toch fallische symbolen * 
volgens Freud) de 'wildernis * 
ingaan om dood en verderft f 
zaaien, in plaats van dat andere- 
Waarschijnlijk zijn de meeste ; 
jagers ook niet zo gek trots op hu*j 
activiteiten, want er wordt altijd 
gezocht naar een geschikt alibi- In 
de praktijk komt dat neer op d® 
mededeling dat jacht noodzakelij* j 
is om de 'wildstand te reguleren, 
om 'oude en zwakke exemplaren, 
die toch geen toekomst me# I 
hebben’ neer te knallen, zodat | 
ruimte wordt geschapen voor * 

krachtige jonge dieren- , 

Wat me opvalt is dat er nooit - 
sprake is van enige bezorgdheid s 
om bij voorbeeld het grote aantal i 
roodborstjes of kieviten, dat met \ 
longontsteking rondvliegt, of ov^ 
de zorgwekkende overpopulatie ; 

van de veldmuis en het 
lieveheersbeestje. Nee niets van < 
dat alles, de jacht gaat in dit land j 
altijd om reeën, wilde zwijnen, - 
andere hertensoorten, vossen, ’ 
eenden, fazanten, konijnen en * 
hazen, hoewel kippige jagers ook ' 
wel eens op elkaar plegen te t 
schieten. Als er hier tijgers en . 
wolven vrij zouden rondlopen zou j 
ook daar op losgeknald mogen jj 
worden, zo valt te vrezen- j 
Er zijn zelfs bedrijven, die speciaal 
voor de jacht dieren fokken, bi) - 
voorbeeld fazanten. Die worden 
flink vetgemest en vlak voor de 
fatale datum vrijgelaten- 
Gedurende de laatste dagen die de 
dieren resten, worden ze uiteraard ( 
bij gevoerd, zodat ze dermate ^ 
handtam zijn, dat ze met enig i 
geweld - over zachte drang, kun je , 
bij dit soort activiteiten beter niet 
spreken - moeten worden 
verjaagd. Zé komen meestal uit 
zichzelf op de dappere jager 
toelopen om de portie moordend 
lood in ontvangst te nemen- 
Weidmans heil, jagersjargon voor 
een goede jacht 
Op de Veluwe zwerven nogal wat 
wilde zwijnen rond. 
draagkracht van het gebied (de 
hoeveelheid dieren die er onder 
normale omstandigheden kunnen 
leven) is ongeveer zes- tot , 
zevenhonderd stuks. Het : 
afgelopen jaar bleken er zo’n 3300 
exemplaren over de Veluwe te 
struinen. Geen wonder, meent de 
Stichting Kritisch Faunabeheer, 
want de dieren worden 

systematisch bijgevoerd door 
jagers die lekker veel willen 
schieten. Met ’een handje helpen 
bij de natuurlijke selectie’ heeft 
dat uiteraard geen bliksem uit te 

staan- 

Nog enger wordt het als er sprake 
is van een zogenaamde chasse ö 
courre, een soort drijfjacht die in 
ons land verboden is, maar in 
België nog welig tiert. Het wild, 
meestal een ree, wordt dan net zo 
lang opgejaagd door een meute 
honden, tot hij letterlijk en 
figuurlijk door zijn hoeven gaat- 
Vervolgens wordt het dier met een 
mes gedood en als prooi aan de 
honden overgelaten. Debuterende 
jagers krijgen een hapje rauw haft 
voorgezet, en worden ingesmeerd 
met bloed van het gedode dier- 
Griezelige rituelen, die mij altijd 
doen denken aan geheimzinnige, 
fascistische organisaties, waarom 
weet ik niet- 
Ik was dan ook blij verrast te 
vernemen dat het toch anders kan- 
Afgelopen weekeinde gingen grote 
aantallen jagers in ons land op 
jacht naar een heel andere buit, 
naar afval, dat in de natuur is 
achtergebleven. Het zou mooi zijn 
als dat voortaan het wild is dat de 
jagers op de korrel nemen. V e 
term ’Weidmans heil’, is dan we* 
degelijk op zijn plaats- 
imburgs 


& 
Ge bodverfd 


Zaic dag 21 maart 1992 • Pagina 39 


Ook Eigen Huis en Justitie willen maatregelen 

GIW gaat aannemers 
harder aanpakken 


( nie ü ^ rant i e Instituut Woningbouw (GIW), dat gebreken bij 
» J^Donwwoningen waarborgt, gaat aannemers die weigeren 
' 'kl a ^f menten te herstellen harder aanpakken. Als aannemers 

j : donT ten niet op li j d verhelpen, dan wordt dat op hun kosten 
j ur een ander gedaan. 


tr 0l f laatre g e l is bedoeld om het ver- 
l e ,l * n het instituut te herstel- 
: ty' liep deuken op na een aan¬ 
lig s lepende kwesties tussen 
h er ° ner s en aannemers over het 
i^ent Van gebreken. Voor Konsu- 
■ . Kontakt was dit onlangs 


Hermsen vertegenwoordigers van 
de consumenten en van de bouw¬ 
wereld zitting hebben. 

Hermsen wijst er overigens op dat 
slechts over een zeer klein deel van 
de woningen die met GIW-garantie 
uit het bestuur van het worden gebouwd klachten binnen- 
^ te stappen. 1 - ^ 
b 

^organisatie 


. *i tl) de slagvaardigeheid van het in- 
te vergroten, wordt verder 
Sey ° es l- uur lUke reorganisatie door- 
0*d. Het algemeen bestuur zal 
°Pg e heven, zodat alleen 
^agelijks bestuur overblijft. Dat 
di u 1 °nder leiding van een presi- 
tb, \yaarin naast voorzitter 


Inzameling 
via glasbak 
' 70 procent 

J^eling van eenmalig glas 
glasbak is in 1991 opnieuw 
, C ;\§ en - De Nederlanders depo- 
M r den vorig jaar ruim 305.000 ton 
n de glasbakken, waarmee ons 
zijn positie als een van de 
^Wopers op het gebied van glasre- 
jj c ang nogmaals onderstreepte, 
^inzamelpercentage steeg hier- 
Pr Q p Van 66 procent in 1990 tot 70 
° e Ht in het afgelopen jaar. 

gf 0 e prestatie is volgens de Stuur- 
Promotie Glasbak te danken 
^ de consumenten en daarnaast 
de inspanningen van de ge- 
It^dten di e steeds meer glasbak- 
Hjj} Plaatsten. In 1990 plaatste mi- 
. Alders van Vrom de 15.000ste 
^ .dak. Op dit moment staan er in 
Vy^ er land 16.750 glasbakken, waar- 
. I(j- e en deel bestemd is voor het op 
j&ejV 1 ' gescheiden inzamelen van 
j tV^hg glas. 

i str e f Uur g roe P Promotie Glasbak 
Vy/fi naar een inzamelpercentage 
de k ° P rocent in 1995. Verder is het 
^° e l*ng dat eind 1994 de helft 
.. het te herverwerken glas op 
^ zal worden ingezameld. In een 
■SW? § emeenten . waaronder Am- 
^Itti 3m ’ Amstelveen, Hengelo, 
V 0 elo > Enschede, Lemsterland en 
jgk r hurg, is kleurscheidine van 
v 0e s reeds op grote schaal *inge- 


Nieuwbouw bij 
Kleine Aarde 

w hieuw gebouw op het terrein 
het milieu-educatie- en voor- 
it! ^hgscentrum De Kleine Aarde 
W° xtel moet een voorbeeld wor- 
Itj 0 , v an milieuvriendelijk bouwen, 
het gebouw wordt op verschil- 
manieren gebruik gemaakt 
tw 2onneener S ie - Er komt een 
^ hphsttoilet, de overigen toiletten 
Srj en gespoeld met regenwater 
Wfr Worden alleen natuurlijke ma- 
e h gebruikt. 

.hieuwe gebouw krijgt verschil¬ 
lij" 0 functies. Een deel wordt ïnge- 
als informatiecentrum voor de 
V° ekers - n l euwe gebouw gaat 
Hi e . v eer 1,4 miljoen gulden kosten. 

* s de bedoeling dat begin vol- 
b Q a h jaar begonnen wordt met de 


(ADVERTENTIE) 


/v ^. 


0 V 


Uitgebreid assortiment 
% Platen en montageprofielen 
voor de zelfbouwer. 

Ë. QIKEMNEM 

f> K u N S T S T O n t N ■- • 11 : n 

'% Daemen Kunststoffen 

% Hofdwarsweg 7 Geleen 

Industrieterrein Krawinkel 
S _ Tel. 046 753865 


komen. Bij twee procent leidt dat 
tot een bindend advies van het in¬ 
stituut aan de aannemer om gebre¬ 
ken te herstellen. Bij een kwart van 
de bindende adviezen laat het her¬ 
stel te lang op zich wachten. 
W&T < • 

: 
Wettel ijk . aJc iX fosLi 


Het ministerie van Justitie is van 
plan kopers van nieuwbouwwonin¬ 
gen een betere wettelijke bescher¬ 
ming te geven. Zij mogen in de 
toekomst vijf procent van de aan- 
neemsom drie maanden op zak 
houden, tot vast staat dat er van 
verborgen gebreken geen sprake is. 
Hermsen verwacht niet dat deze re¬ 
geling het GIW deels overbodig zal 
maken. Het heeft volgens hem voor¬ 
namelijk nut voor het betrekkelijk 
kleine aantal woningen dat zonder 
GIW-garantie wordt gebouwd. 


De Vereniging Eigen Huis wil in 
overleg met de aannemersbedrijven 
een standaardcontract opstellen 
voor de aanneming, uitvoering en 
afhandeling van verbouwingen. 
Daarmee moeten^ meningsverschil¬ 
len tussen huiseigenaren en aanne¬ 
mers worden voorkomen. 


’Sprookjes over 
sterkte laminaat 


De reclameboodschap dat df 
sument ’zich geen betere vloi- i- 
dekking kan voorstellen’ dan een 
zogeheten laminaatvloer, is vol >ns 
de stichting Vergelijkend Warenon¬ 
derzoek (VWO) ’een sprookje’. Uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat 
de slijtvastheid over het algemeen 
matig tot reuelijk is, net als de ge¬ 
voeligheid voor vallende voorwer¬ 


pen. De stichting meldt dit naar 
aanleiding van een onderzoek naar 
de kwaliteit van 14 soortfen lami- 
naatvloeren. 

De laminaatvloer bestaat uit drie la¬ 
gen: een dikke laag die als drager 
fungeert, een onderlaag en een 
(kunststof» toplaag. De lagi i zijn 
met lijm tot een geheel gepe> i Het 
produkt wordt onder anden ïge- vï 

tllbliai M 


atv 


* i 

€ 


l.--t '&'* v * . / ‘ f- <£ ' 

* 1 / . ^ 4 * • % 

^ -M 
Behalv (isolatie kan 

ook su “gen worden 

op vent mogelijkheid 

die nog . een bekend is. 
Isolatie ei. ■, uulatie behoren, 
om een goeu leefklimaat te be¬ 
reiken waarbij geen warmte (dus 
energie) verloren gaat, samen te 
gaan. 

Wanneer de ventilatievoorzienin- 
gen aan bepaalde eisen voldoen, 
is een subsidie van 25 procent op 
aanschaf en. installatie van de ap¬ 
paratuur mogelijk. Een aanvraag 
daartoe kan vóór of na de aan¬ 
schaf ingediend worden. De 
energiemaatschappijen kunnen 


• De stichting Vergelij¬ 
kend Waren Onderzoek 
erkent dat laminaatvloe- 
ren eenvoudig te leggen 
zijn. 

~ 

prezen als alternatief voor parket¬ 
vloeren. De onderzochte vloeren 
varieerden in prijs van 50 tot 100 
gulden per vierkante meter. 

Volgens de folders van de leveran¬ 
ciers, zo meldt de stichting, zijn 
larmnaatvloeren slijtvast een be¬ 
stand tegen naaldhakken. Uit het 
onderzoek is gebleken dat slechts 
twee van de veertien vloeren inder¬ 
daad goed scoren als het gaat om 
slijtvastigheid en gevoeligheid voor 
vallende voorwerpen. Eén van de 
twee ’goede vloeren’ wordt daarbij 
door de stichting afgeraden omdat 
deze een pvc-laag heeft die slecht is 
voor het milieu. 

[(><ro ( >n 

De stichting Vergelijkend Warenon¬ 
derzoek erkent dat het leggen van 
larmnaatvloeren gemakkelijk is. 
Volgens de stichting zijn de vloeren 
gevoelig voor zonlicht waardoor zij 
verkleuren, geven twee soorten 
vloeren het beruchte spaanplaatgas 
(formaldehyde) af en kan een aantal 
vloeren niet tegen vocht waardoor 
zij zwellen en de naden wijken. 
Aankoop van een laminaatvloer ligt 
volgens de stichting VWO voor een 
druk huishouden met kinderen en 
huisdieren 'niet voor de hand’. 

De resultaten van het onderzoek 
zijn gepubliceerd in drie bladen 
voor consumenten: de Consumen¬ 
tengids, Koopkracht en Wooncon¬ 
sument. 


Ook subsidie 
voor entilatie 


daarover alle informatie um 
en een aanvraagformulier ver¬ 
schaffen. 

De bedoeling van deze subsidie¬ 
mogelijkheid is duidelijk: on¬ 
doelmatige ventilatie heeft ver¬ 
lies van energie tot gevolg. Door 
uitgebalanceerde ventilatie 


wordt dit verlies sterk terugge¬ 
drongen. En dat is behalve voor 
het milieu ook een goede zaak 
voor eigen wooncomfort en voor 
de portemonnee. 

Een informatief gesprek met het 
energiebedrijf kan dus heel nut¬ 
tig zijn. 


Afbijtmiddel zonder 

agress v ve stoffen 


DOOR MAR GRC 


Aan een schilderklus :ak het 

grondig afbijten van e verf- 

of laklaag vooraf, van norbe- 

reidingswerkzaamhede de 

minst plezierige. In p. ,c j be¬ 
staan er drie methoden: d oude 
verf met een brander opw< en en 
afsteken, dit met een hete 'htap- 
paraat doen of afbijten. De ader 
wordt, zeker in het ’dh -uit’, 
nauwelijks meer gebruikt -te- 

luchtapparaat wordt in ’ de 

mate toegepast omdat ; .in¬ 
stelling tot de chemisc ud- 

delen. veilig werkt. 

De fabrikanten van v ont¬ 
wikkelden een afbijtv ón¬ 
der kwalijke stoffen z ivl- 

chloride. Dit nieuw r e pre dus 

niet alleen minder milieu. .end, 
maar is ook vriéndelijker oor de 
verwerker. Het verspreidt g on¬ 
aangename geur (is zelfs re oos) 
en irriteert de huid niet. Je • er 
dus geen werkhandschoen te 

dragen. Dank zij de wat' .ge 

basis is het ook onontvlam. De 
gebruikte kwast kan onder d' raan 
schoongespoeld worden. 

Wat vele gebruikers van dt iwe, 
risicovrije afbijtproduktoi 'en 
nadeel zien, is dat het tr “kt 

dan de chemische afbij. en. 

Er is nu echter een afbij' . op 


de markt gebracht dat aan dit be¬ 
zwaar tegemoet komt. 

Dit 'Triplex Systeem' heeft als basis 
een afbijt van de Amerikaanse fa¬ 
brikant 3M. Het is halfvloeibaar. 
kan gemakkelijk opgebracht wor¬ 
den, blijft ook op verticale opper¬ 
vlakken goed 'staan' en heeft de 
eigenschap door de 'bovenfilm' van 
de oude verf door te dringen tot op 
het hout (of metaal, want ook daar¬ 
op werkt het). 


Voor de ongeduldige dhz-schilder is 
het in vele gevallen mogelijk al vrij 
kort na het opbrengen te gaan afste¬ 
ken. Hoe lang je moet wachten 
hangt vooral af van de leeftijd, dc 
hardheid en de dikte van de oude 
verflaag. Het kan dus een goed hall 
uur of langer zijn. Overigens blijft 
de afbijt zeker zo'n etmaal actief. Je 
kunt het dus ook de ene dag op 
brengen en de volgende dag afste 
ken. Ook binnenshuis is dat geer. 
bezwaar, want van- stank is geer 
sprake. De Tnplex-afbijt is verkrijg 
baar m verpakkingen van 475 ml 
950 ml. 1,9 liter en 3.8 liter. 
Daarnaast is een aantal gereed 
schappen en hulpmiddelen aan he 
systeem toegevoegd. Alles wat no 
dig is om na het afbijten een volko 
men schoon en glad oppervlak u 
bereiken is in het Triplex 3M sys 
teem verkrijgbaar bij dhz-zaken. 


Zalmkleurige chrysanten terei ■. u meer op dan witte 

Strengere controle 
bloemenveiwerij en 


ti r, • '• . 


1 1 TL \E 

V d'J - o • 


ï > I 


-V f 7 ■■ * 


Bert Heemskerk en zijn geverfde bloemen. 


DOOR CARINE NEEFJES 


Bert Heemskerk, eigenaar van 
een grote bloemenvervenj in 
Rijnsburg, geeft het grif toe: een 
paar jaar geleden was het nog 
een grote bende in zijn ververij. 
„Ik ben bloemhandelaar en had 
dus absoluut geen verstand van 
verven. Ik wist gewoon niet hoe 
je bloemen op een milieuvrien¬ 
delijke manier een ander kleur¬ 
tje kon geven,” vertelt de direc¬ 
teur van Heemskerk BV in 
Rijnsburg. 

Zo’n zeven jaar geleden begon 
Heemskerk met het verven van 
bloemen. In het begin vond hij 
het raar om zijn kersverse na- 
tuurprodukten in de verf te dom¬ 
pelen. Maar al gauw bleek dat er 
met name in Frankrijk en Enge¬ 
land veel vraag was naar bloe¬ 
men met een exclusieve zalm¬ 
kleurige of lichtblauwe tint. 
Inmiddels levert Heemskerk BV 
zo’n 2,5 miljoen geverfde bossen 
bloemen per jaar aan klanten in 
binnen- en buitenland. 

Toen de bloemenververijen een 
paar jaar geleden in opkomst 
kwamen, werd er nog nauwelijks 
gecontroleerd of de werkwijze 
wel milieuvriendelijk was. Ook 
de bloemkwekers hielden daar 
geen rekening mee. Ze wilden zo 
snel en goedkoop mogelijk hun 
bloemen verven, zodat ze op een 
makkelijke manier een extra 
centje konden verdienen. 
Heemskerk erkent dat zijn werk¬ 
wijze in het begin absoluut 
slecht was voor het milieu. „We 
maakten toen nog gebruik van 
methyl, een giftige alcohol die 
ervoor zorgde dat de verf op de 
bloemen bleef kleven. Al gauw 
werd ik op mijn vingers getikt. 
’Weet je wel waar je mee bezig 
bent?’ Ik heb toen onderzoek la¬ 
ten verrichten, omdat ik gifvrije 
alcohol wilde. Nu gebruik ik een 
natuurlijk produkt dat is geba¬ 
seerd op kunsthars.” 

0 

Controle 

De Regionale Inspecties Milieu¬ 
hygiëne van Noord- en Zuid-Hol- 
land hebben op verzoek van het 


ministerie van VROM een o;.ver¬ 
zoek gehouden onder de bloe¬ 
menververijen in deze provin¬ 
cies. In totaal hebben de inspec¬ 
ties vijftien ververijen bezocht 
waarvan er zeven niet voldeden 
aan de milieuvoorschriften. Bij 
twee van deze bedrijven is pro- 
ces-verbaal opgemaakt en zijn 
vergunningen ingetrokken. 
Volgens de notitie Milieu- >r- 
waarden moeten alle bh 1 - 

ververijen op 1 novembi 2 

een onderzoek hebben 
voerd naar een nieuw verfpi . es 
waarbij nauwelijks op jsmidde- 
len of andere schadelpke kool¬ 
waterstoffen worden gebruikt. 
De concentratie oplo niddelen 
in het te lozen afval ‘er mag 
met groter zijn dan - ligram 
per liter. 

Heemskerk BV, gt ip de 

bloemenveiling FL tijns- 

burg, is druk bezig -. mi¬ 
lieuvriendelijke vei. .de te 

ontwikkelen. De udelijke 
koolwaterstoffen in het afvalwa¬ 
ter zullen binnenkort worden 
weggezogen door een speciale 
filtermachine. De vrijgekomen 
alcohol en kleurstoffen worden 
hergebruikt in fabrieken waar ze 
inkt produceren. De totale inves¬ 
tering kost Heemskerk zo'n half 
miljoen gulden. 

De hoge kosten van het milieu¬ 
vriendelijk bloemenverv» , is 
voor veel kwekers dé n d om 
de regels aan hun laars te k pen. 
Wel willen ze graag blijvr ver¬ 
ven: de werkwijze is eer iig 
en goedkoop én levert ex d 

op. Een zalmkleurige, g ie 
bos chrysanten kost in de el 
al gauw 1,50 gulden me- m 
een gewoon wit boeket. 

In de hoek van de schi 
monstreert Heemskerk hu ?- 
men worden geverfd. Hi 
pelt een witte chrysant 
bak met blauwe verf d ; 
vijftien procent uit nat 
alcohol bestaat en voo 
uit water. Na het verft ,1 

hij de bloem in een b r, 

zodat de chrysant een t : 

we kleur krijgt. Zonde 1 - 

terbad behoudt de 1 it 

witte strepen en dat \ ,- 

mige consumenten ni 
Voor de klant die w 3- 


vlamde knoppen houdt, is een 
andere methode bedacht. Zo 
worden bij voorbeeld tulpen en 
anjers in een emmer gezet waar 
onderin een laagje verf zit Na 
ongeveer vierentwintig uur heeft 
de tulp een lilakleur waarvan op 
sommige bloemblaadjes aan de 
onderkant nog witte sporen te 
zien zijn. 

Heemskerk vindt het prima dat 
bloemenververijen strenger wor¬ 
den gecontroleerd. Nog voordat 
hij er officieel mee begon was 
het helemaal een zooitje, vertelt 
de bloemhandelaar. „Ik kan me 
nog herinneren hoe ik een bos 
anjers in een pot verf doopte en 
de bloemen uitspoelde in de 
sloot. Het hele water zag blauw, 
maar niemand die er wat van zei. 
Het woord 'milieu' kende je nau¬ 
welijks." 

De directeur geeft toe dat er nog 
voldoende collega's zijn die op 
deze ouderwetse, onverantwoor¬ 
de manier bloemen verven. „Als 
ik op c\e markt kom. zie ik direct 
welke bloemen op een milieuon¬ 
vriendelijke manier zijn geverfd. 
Ze hebben dan harde kleuren, 
bijvoorbeeld groen, paars of 
blauw. In deze verfsoorten zitten 
zware metalen die slecht zijn 
voor het milieu ' 

Zelf maakt Heemskerk alleen ge¬ 
bruik van kleurstoffen die ook in 
voedingsmiddelen zitten. Voor 
gele bloemen gebruikt hij de 
kleurstof van citroènjenever. 
'Zijn' rode kleur is afkomstig uit 
aardbeienjam. 

Het steekt Heemskerk dat er nog 
zoveel malafide bedrijven op de 
markt opereren. Door de ongure 
praktijken van zijn collega's 
wordt hij ook al gauw als 'een 
scharrelaar’ gezien. 

De directeur: „Geverfde bloe¬ 
men krijgen een slechte naam. 
omdat iedereen denkt dat ze alle¬ 
maal op een onverantwoorde 
manier worden gekleurd. Ik ben 
er zeker van dat mijn bloemen 
over een jaar 'helemaal schoon' 
zijn. Ik ben geen scharrelaar, 
want voor mij is het milieu be¬ 
langrijk. Als ik straks met pen¬ 
sioen ga, wil ik tijdens een 
wandeling in de duinen ook nog 
vogels horen fluiten" 


Limburas 

-V3CJDSSWKÊJM- 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina^ A St. Franciscusweg 1 6 

EN OF VERKOPEN? L 00 J VIJfcEN VRAGEN! Heerlen 

V V *W Tel.: 045-711617 


EEN HUIS 
woonpiccolos 

Voor meer informc' e zie eerste piccolopagina of t 

5-719966 Postbus 3100, 


éér resultaat 


DP Heerlen, Fax 045-739364 


Onroerend goed te huur gevraagd 

----. .- - .• 

Te huur gevraagd op korte termijn in 

Heerlen - Hoensbroek - Nuth 

400 m2 bedrijfsruimte en 100m2 kantoorruimte. 
Br.o.nr. B-1107, L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Te huur gevr. 

Opslagruimte 

plm 100 m2, omg. Land- 
graaf. Tel. 04951-33224. 

ƒ 500,- BELONING, huur¬ 
woning gez. met gar. of 
schuur in een straal van 5 
km. om Klimmen. Bij ondert. 
huurcontract ƒ 500,- belo- 
mng. Tel. 04459-2026. 

A.s. echtpaar (ouder) zoekt 
zo spoedig mog. woonruim¬ 
te m. 2 slpks. in KERKRADE 
of Eygelshoven, liefst cen¬ 
trum. Br.o.nr. B-0877, LD, 
Postbus 2610, 6401 DC 

Heerlen. 


Te h. gevr. APP./Flat (ge- 
meub.) met spoed voor jong 
Ned. vrouw met nd voor 
Hoensbroek of ome. in nette 
, buurt. Tel. 045-23C 84. BIn. 
va. 16.00 uur. 


Te huu ; gevr. 
LANDGRAAF, 
Heerlerbaan. 
ƒ 800,-. Tel. 045 


omg. 

sberg, 

tot 

9 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *’* 
Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie. 
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/ 
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels. 

Stienstra Hypotheekservice 


Te h. gevr. GARAGE (event. 
dubbele) of stallingsruimte 
omgeving Oostelijke Mijn¬ 
streek. Tel. 045-312427. 


Klein APPARTEMENT 
gane grond of met lift; < 
kleine woning liefst be 
in cetrum Sittard of 
busverbinding. 

B-1083, LD, Postbi' 
6401 DC Heerlen. 
be- 

mt. 


Spaarhypotheek - 8,9% ** 
Hypotheekcentrum Limburg 
S 045 - 74 16 16 


Ik zoek dringend 
RUIMTE, in de r ts,. 
Tel. 045-461361/321 52. 


_:K. 


Gevr. gemeub. 
RUIMTE, omgevinc 


VOON- ! 
leleen. j 


Te koop 

goed onderhouden woonhuis 

met grote tuin, garage, kelder, woonkamer, keuken, hal en 
toilet, 4 slpks., badk. douche en toilet, zolder. 

Vr.pr. ƒ 240.000,- k.k. 

_Zandweg 109, Heerlen. Tel. 045-323919. 


Te. huur gevr. woonhuis 
omg. Heerlen voor jong stel. 
045^724083, na 16.00 uur. 

Te huur gevr. GA' plm. 

ƒ 60,- per mnr ving j 

Kerkrade. Tel. 0 

Te h. gevr. SLACHTHUIS of 
geschikt pand te Heerlen of 
omg. huurpr. tot ƒ 2.000,- 
Br.o.nr. B-1111, L-D, Pb. 
2610, 6401 DC Heerlen. 

Goedlopende n ! 

Vaals te huur, in t 

overgenomen v j 

van Brouwerij. 

5666. 


Te koop 


bouwgrond 


Onroerend goed te huur aangeb 

Te koop 

groot hoekpand 

Gelegen RIJKSWEG Valkenburg-Maastricht. V 
dere doeleinde* geschikt, momenteel horeca 
en bouwterr. v.2 huizen vr.pr./ 349.000,-k.k. ( Ruime 1 of 2 persoons 

Bovenwoning 

woonkamer, keuken, 2 slpks 
eigen ingang, stadscentrum 
Geleen, aanv. 15 april. 
Br.o.nr. B-1108 L.D. Post- 

bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Te huur: wmkel-KANTOOR- 
RUIMTE, opp. plm. 75 m2, 
dir. te aanv. 046-331474. 


Te tv mooi 
HEERLEN. Ind.: 
woonk., 2 slpks., 
ligbad, apart toile 
ƒ 750,- excl. 044' 


■ meer- 
arl.pl. 
16173 

centr. 
. keuken 
idk. met 
oalkon 
M. 


Jong stel met kind zoekt 
WOONRUIMTE, huur tot 
plm. / 650,-. 046-513658. 


TIMMERBEDRIJF, 250 m2 
grote timmerwerkplaats met 
modernste machines. Bin¬ 
nenkort te verhuren in Self- 
kant. Br.o.nr. B-1058 L.D., 
P.bus 2610, 6401 DC Hrln. 

Te huur Maasmechelen (B) 
HANDELSPANDEN, plm. 
50 m2, nieuwbouw, in com¬ 
merciële omg. gelegen. Tel 
09-3211.762547. 


NIEUWENHAG! 7it-sl. 

kmr., douche, v ik- 

gel., eigen op ur- 

subs mog. 045 

WOONRUIMTE vi* > nette 

mensen met wer J, v. 

1 a 2-pers. 0 a 7805, 

Brunssum (geen huursubs.) 


Te huur HEERLEN ca. 1250 
m2 in units v.a. 50 m2 v.a. 
ƒ 25,- per m2 voor opslag, 
verenigingen, onderwijs of 
kinderopvang e.d. Tel. 
03404-53880. 


Te h. FRITURE te Hoens¬ 
broek met overnamekosten. 
Inl. tussen 11.00 en 22.00 
uur. Tel. 045-219376 


Te huur eengezinswoning te 
MARGRATEN, per april '92. 
Tel. 04458-2812. 


Gemeub. zolderapparte- 
mentje te huur te LAND¬ 
GRAAF, tel. 045-319778 


Nabij centr. HOENSBROEK 
te huur 1-pers. bovenwo¬ 
ning, keuken, kamer, slpk. 
badk. Tel. 045-227108. 

Te huur mooie grote EEN¬ 
GEZINSWONING te Heer¬ 
len, ligbad, C.V. enz. met 
overname van ver! rtering- 
en. Tel. 045-216 409 

Te huur te HOEr 
appartement m 
open keuken, c 
sfpk., hal en 
bevr. Weustenrat • 
Hoensbroek. 


3ROEK, 
voonk., 
toilet, 
ig. Te 
,r. 110, 


Te huur klein gemeubileerd 
APPARTEMENT voor wer¬ 
kende, omg. Hoeisbroek. 
Veel privacy. 045-241588 


MEDEBEWONER gezocht, 
student/werkend, man/vrouw 
tot 30 jr. Gebr. vin alle 3 
etages. Flat in Freebeek, 
ƒ 400,-all-in. 045- ’5191. 

kantoor 
tussen 
igging. 


Te h. in KERKR 
praktij k/winkel ru . 
80-200 m2 gui 
Tel. 045-424426 


Onr. goed te koop aangebUgevr. 

Bouwgrond en huizen gezocht 

;Voqr onze klanten zijn wij voortdurend op zoek na? ’e- 
;schikte objecten in het gebied aan de 
.Maak gebruik van onze deskundigheid en ervarir < 
verkoop van onroerende goederen in het grensgebi 
• ■ Wij geven u raad bij : 

; * de reële prijsstelling 

* de afwikkeling zonder problemen 
* en een snelle verkoop van uw huis 
Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!! 

Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal 
ervaren raadgevers. 

Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt: 

"Een goede raad spaart veel geld” 

250 DM BELONING 

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn 
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!! 


Körversberg Eygelshoven 

Gemeente Kerkrade 

Nog enkele mooie 

percelen vrije bouwgrond te koop 

in het nieuw en'rustig gelegen plan: 

Körversberg in Eygelshoven 

gesitueerd tegen een heuvelrug. Kavels vanaf plm. 275 m2 
Bel nu voor meer informatie: 

04493-5538 

Tijdens kantooruren: 

043-255175 


PROSELL Sint Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht. 


Valkenburg-Broekhem 

HEDEN OPEN HUIS VAN 13.00 TOT 15.00 UUR. 

VAN HEINSBERGLAAN 36 

Opr prima lokatie geleg. halfvrijst. woonh. (2 onder 1 kap) 
met garage, mooie zonnige tuin (vrij uitzicht), 4 slpkmrs. 
zolder (vaste trap), badk. ligb. 2e toilet, ruime woonkamer, 
vrij uitzicht op Geuldal. Keurig pand, ƒ 225.000,- k.k. 
Kom vrijbl. kijken. 046-742550. Jos Storms O.G. Geleen. 


Te koop/te huur 

Sittard, Industriestaat 35 

Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit: 
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede 
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon¬ 
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer. 
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op 
aanvraag. Tel. 046-510655. 


HAUSVERMITTLUNG 
L SFINANZIERUNGi 


54PP 


09 49-2 41-87 47 28 


Nieuw 

is deze service niet 

ÜÜHypotheken!!!! 
üünet even beter!!!! 

• ■ informatie i.v.m. aan-/verkoop van een w 
"Hypotheek op Maatwerk” 
Gratis advies incl. bekijken eventueel aar 

Ass. kantoor Van Opp 

_ Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-^ 

Grensland Immobil 
Zoekt 

met spoed huizen in Kerkrade en omg 
voor onze duitse klanten. 
Geen verkoop,-geen kosten. BIn. van ma. t/m 

® 045-453106 pand. 


Heerlen 

Palemig. Halfvrijst. woonhuis met tuin. Dubb. gar. Woonk. 
ca. 40 m2. Aparte luxe eetkeuken. Bijkeuken. 3 slaapk. 
3adk. met ligb. Zolder met 4e slaapk. Roll. aanwezig. 

Prijs ƒ 189.000,- k.k. (6185) 

Hoensbroek 1 

Dem. Woonhuis met carport. Tuin. Berging. Woonk. Keu¬ 
ken. 3 slaapk. Betegelde badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste 
trap naar zolder en 4e slaapk. Ged. roll. 

Prijs ƒ 139.500,- k.k. (6186) 

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. 

TEL. 045 - 71 22 55 


Brunssum, Schiffelerstraat 

Nog te bouwen 3 apparatementen in het centrum van 
Brunssum. Woonkamer ca. 30 m2, incl. gedeeltelijk open 
keuken, 2 slaapkamers ca. 12 en 8 m2. Badkamer met 
douche en v.w. Berging. Terras of balkon. Prijzen vanaf 
ƒ 157.000,- v.o.n. tot ƒ 164.000,- v.o.n. Netto maandlast 
vanaf ca. ƒ 735,- op basis van LoonVast Hypotheek (reke¬ 
ninghoudend met fiscaal voordeel en 100% fiananciering) 
10092002. 

Heerlen, Heerlerheide 

In aanbouw riant halfvrijst. woning met tuin en gar. Door- 
zonwoonk. ca. 32 m2 incl. open keuken. Bijkeuken, 3 
slaapk., badk. met douche (mogelijkh. voor ligb. en 2e toi¬ 
let). Bergzolder. Prijs ƒ 159.996,- v.o.n. (excl. éénmalige 
rijksbijdrage an ƒ 5.000,-). Netto maandlast vanaf ca. 
ƒ 790,- op bas,s van LoonVast Hypotheek (rekeninghou¬ 
dend met fiscaal voordeel en 100% financ.). 100900700. 

Inl. Stienstra Makelaardij b.v. 

_ Tel. 045-712255 


Heerlen, Benzenrade 42 

Vrijst. woonh. te k. uniek gelegen. Aanv. dir. Ind.: part., hal 
6.5x1.9 met werkkast, woonk. 4.32x7.80 met gr. open 
haard, keuken 4.00x3.80 met L-vorm. aanrecht met gas¬ 
kookplaat, wasemkap, koelkast, div. bovenk., tegelvl., stu¬ 
deer- en hobbyk. 4.00x3.70, tegelvl., toilet en douche, 
berging 4.55x2.05. Binnenplaats met verhoogd terras 
10.00x4.00. Ie verd, royale overloop, gr. slaapk. 7.34x 
4.27. Zolder beschoten en bepl. met mog. voor 2 slaapk. 
Geh. pand is voorz. van roll., geïsol. dak, elektr. bedrading 
alsmede gas, water en afvoer vernieuwd in 1987. Bouwjr 
1942. Prijs ƒ 169.000,- k.k. Tel. 04459-1548 


Heerlen y Te ko °P landelijk gelegen 

Te koop op 7 min. v. centrum goed onderhot. 'en royaal mef'schSer^en'v?ha^èf- 
half vrijst. herenhuis. Ind.: living 45m2, Poggenpohl keuken! [T nd Met naastliaaende 

m met " 9 t ba<j fh n I V 7 aStafelS t' apart bouwplaats van 1 000 m2. 
2e toilet, zolder, 3 kelders, waterpntharder. Zonnige tuin op, Gp ,„ npn dirpk1 aan de Qren o 

2W. T°L OPP. 77 5m 2. OPI. in overleg, vr.pr. ƒ 290.000,- k.k! ^^ B) KafteS 

Tel. 045-716316.______; 2 . Vaste prijs samen 

ƒ 155.000,- kk. 046-757551 


Te k. centr. HEERLEN: 
goed onderh. herenhuis: 
woonk. 42 m2, am. keuken 
12 m2, 4 slpk., fraaie badk., 
kelder, schuur en tuin Vr.pr. 
ƒ 169.500,-. 045-711237. 


Te koop vrijstaande woning. 

Hoensbroek 

Verlengde Wilhelminastr. 21A, bouwj. 1991 
met inpandige garage en tuin. Totale opp. mg. 200 m2 in- 
houd totaal ong. 550 m3. Indeling: souterrain: ruime garage 
berging en kelder. Beg. grond: hal, woonk., m.open haard, 
eetk. en keuken. 

Ie verdieping: overloop, 3 slaapk., badk. m. ligbad, douche 
wastafel en 2e toilr Zolder met vaste trap en bergruimte. 

iw. Aanv. n.o t. Vr.pr. ƒ 310.000,- k.k. 
oevers kunnen wij u diverse zaken- 
■>p (ook voor belegging) en wonin- 
tn. Zie ook onze buitenvitrine. 
-740556-740535 v.m. 


Te k. VOERENDAAL halfvr. 
woonhuis met gar., berging 
en tuin. Vr.pr. ƒ 175.000,- 
k.k. Aanv. in overleg. Tel. 
045-752372. 


iGEMMENICH, Bieneheide, 
gelegen bij het mooie Drie¬ 
landenpunt, bouwen wij soli¬ 
de prachtige woonhuizen. 
Kijkdagen zat. en zond. van 
14.00-16.00 uur. Aannemer 
Hens, tel. 09-3287659512. 


Het geheel is als r 
Namens onze op 
panden te huur r 
gen te koop 
Inl. 


Te koop Fins CHALET op 
camping San Lanaco België 
plm. 5 min. van Maastricht. 
Tel. na 19 u.: 043-470329. 


Offernans F.B.B. BV 

en 

Of as & Co. 


Exclusieve VILLA Spaanse 
stijl te koop te Hasselt, Lim¬ 
burg, ƒ 1.000.000,-. Tel. 09- 
3211361754 Mevr. Kerkhofs 


Geleen Rijksweg Zuid 170B. 

Voor onze relaties oeken wij nog diverse zakenpanden en 
woningen te koop 1 te huur. Geen verkoop, geen - osten! 

Hee 

HEDEN OP 
Halfvrijst. karakte 
toorruimte, woonr.. 


Prachtige omgeving: Heer- 
len-WELTEN. Eengezins¬ 
woning m. garage, 3 slpkms. 
vr.pr. ƒ 157.500,- k.k. 045- 
424415. Bel v.a. maandag!! 


Te koop in België, LAND¬ 
HUIS in bosr. omg. Halfopen 
bebouw. Voll. in orde, 3 
slaapk., badk., liv.keuken, 
hal, wc., geh. onderkeld., 
tuin, garage, pr. ƒ 190.000,- 
Tel. 0932-11856275. 

Bedrijfsruimte 


\ Zomerstraat 2 


iS VAN 15.00 TOT 17.00 UUR. 
.nhuis met veel ruimte, 150m2 kan- 
slpkmrs. zolder (vaste trap) kelder, 
grote woonkamer 4Cr.i2, ruimte eetkamer, ƒ 149.000,- k.k. 
Tel. 046-742550. Jos Storms O.G. Geleen. 


Susteren, Kavinksbosch 46 

Woonh. met garage en c.v., kelder, woonk. met parke rui¬ 
me keuken, douche met v.w., w.a. en 2e toilet, 3 * pks. 
Vraagprijs ƒ 115.000,- k.k. 

Van Oppen BV 

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infof. i‘ 


Heerlen, Zomerstraat 47 

HEDEN OPEN HUIS VAN 15.00 TOT 17.00 UUR 
Nabij centrum karakter, herenhuis op prima ligging met 
vrije achterom, zonnig tuintje, ruime 55m2 woonkamer met 
open haardpartij (uitbouwkamer), eiken keuken met in- 
bouwapp. kelder, centr. verw. 3 slpkmrs. badk. ligb. 4e slp- 
kmr. op zolder (vaste trap). Keurig pand, ƒ 159.000,- k.k. 

Tel. 046-742550. Jos Storms O.G. Geleen. 


Brunssum, Hoofdbroekerweg 31 

Halfvrijst. woonh. met kelder, c.v., keuken met compl. 
aanb., luxe badk., 3 slpks., zolder met vlizotrap. Geh. 
therm. en rolluiken. Vraagprijs ƒ 138.000,- k.k. 

Van Oppen BV 

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder. 


SPAUBEEK. Ruim karakte¬ 
ristiek pand gelegen op 
groot perceel (980m2) voor 
velerlei doeleinden geschikt, 
zoals zakenpand of dubbele 
bewoning. Vr.pr. ƒ 249.000 
k.k. Mak. kantoor Rob Das¬ 
sen. Tel. 046-375757. 


Te huur in Kerkrade centrum 

Winkelpand 

ca 50 m2. Modern pand, bij¬ 
zonder gunstige huurprijs. 
Inl. 04492-3842. 


LIMBRICHT. Uitst. onderh. 
vrijst. woonh. met gar. en 
grote tuin. Ind.: o.a. kelder, 
woonk. met leist.vl., eiken 
aanb.keuken v.v. alle com¬ 
fort, eetkamer, bakd. met 
ligb., douche, v.w., apart toi¬ 
let. Verd.: 3 slaapk., 2e toi¬ 
let. Zolder met 4e slaapk. 
(alkoof) speels ingericht. 
Pand v.v. alarminst. en gro¬ 
tendeels v.v. kunstst. kozij¬ 
nen met dubb. begl. Vr.pr. 
ƒ 327.500,- k.k. Verzuim 
niet dit pand van binnen te 
bekijken!! Eventueel inruil 
kleiner woonhuis mogelijk. 
Makelaarskantoor Ruber, 
04498-51900. 


Te h. gestoffeerde kantoor-/ 
BEDRIJFSRUIMTEN 
Streep, Schaesberg, 70 rr>2. 
ƒ 650,- p.mnd. 043-634962. 


Te huur bedrijfshal (nieuw¬ 
bouw), 286 m en 80 m kan¬ 
toorruimte, gelegen Sander- 
boutlaan, ELSLOO (L). Di- 
rekt aan oprit autosnelweg. 
Info. tel. 04454-3772, fax 
5028, vanaf 10.00 uur. 


Winkel- of KANTOOR¬ 
RUIMTE te huur, 2x 140 m2, 
of 1 x 280 m2. Met eigen 
park.plaats, te Kerkrade- 
West. Huurpr. n.o.t.k. Tel. 
045-413030, na 17.00 uur: 
416565. 


Bouwen/Verbouwen 


BETONMOLEN 
Tel. 045-414510. 


te koop. 


Te koop TEGELS 30x30. 
bevragen 045-321747. 


Te 


Bouwmaterialen & Machines 


Brunssum, Populierenstr. 25 

Halfvrijst. woonh. met gar., c.v., 3 slpks., badk. met 
en 2e toilet, zolder met vaste trap. Vr.pr. ƒ 166.000,- 

Van Oppen BV 

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infot . 


Jre 


.er. i 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 7h0 OOO » 

Peters & F ^s Geleen 

Geen oop - 
Geei. ^sten 


BOUWKAVEL ad Hees¬ 
bergstraat te Heerlen, epp. 
822m2 Voor info: V.O.C. 
045-740900. Grouwels/ 
Daelmans. Tel. 043-254565 


Resid. Heerlen 

Te koop luxe studio, een 
jaar geleden erbouw, plm. 
50 m2 verlaagde plafonds 
en halogeen verlichting, 
moderne keuken en app., 
badkamer en toilet wit mar¬ 
meren vloeren, 4 mtr. 
kastenwand, geheel wit ge¬ 
stoffeerd. Aan. direkt. Vr.pr. 
ƒ 140.000,-. Tel. 045- 
713226/043-218464. 

Zutendaal 

Te koop villa 10.7 are, gar., 
3 slpkrs, ingeb. keuken, 
aangelegde en omheinde 
tuin. Rustige ligging. 
Hogere prijsklasse. 

Tel. 09-3211613274. 


BOUWKAVELS in B.P. 

Vrusschemig gelegen ad 
Zandweg te Heerlen, opp. 
v.a. 746m2. Prijzen va. 
ƒ108.000,- v.o.n. Inl. 045- 


Makita 

Electrisch vakgereedschap 

Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik. 
Demonstratie van het complete Makita programma. 
KERP, officiële Makita industriedealer voor Zuid-Limburg! 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. Aanhanger/oprijwagen 
BROCKHOUSE laadverm. 
10 ton import ƒ 3.000.-. Tel. 
04923-61953. 


740900. 
mans. Tel. 


Grouwels/Dael- 
043-254565. 


Te koop gevraagd BOUW¬ 
LOCATIES met of * zonder 
opstallen in de regio Lim¬ 
burg, snelle afhandeling 
zonder financieringsvoor- 
waarden mogelijk. Gaarne 
schriftelijk reageren. Br.o.nr. 
B-0615, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


Heerlen 

Luxe veldbrand, vakwerk- 
woning (1986) met 1020m2. 
grond: 3 slaapkrs., kelder, 
garage (10x3.45) en hete- 
lucht verwarming. Een kijkje 
is beslist de moeite waard! 
Vraagprijs ƒ 359.000,- k.k. 
Makelaarskant. L Janssen. 
Tel. 046-335840. 


Te koop in HULSBERG, 
woonhuis/zakenpand. Ideaal 
als restaurant of pizzeria. Vr. 
pr. ƒ 180.000,- k.k. Info: Eu¬ 
ro Imobilien, 045-414015. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu- 
j ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Te koop vrijstaand ZAKEN¬ 
PAND, i.z.g.st., ook gesch. 
voor dubb. woning. Veldstr. 
2, Brunssum, ƒ210.000,- 
k.k. Te bevr. 045-231000. 


HOENSBROEK, Houwerstr. 
39, te koop zo goed als vrij¬ 
staand woonhuis. ld.: 
woonk. en eetkeuken (42 
m2), bijkeuken, garage, 3 
slpks., badk., geh. geïsol., 
gunstige zonligging. Prijs 
ƒ 179.000,- k.k. Tel. 045- 
228146. 


Te koop rode mulde DAK¬ 
PANNEN. Tel. 04451-2474. 


KINDERKOPPEN. Alle 

soorten. Aanmerkelijk goed¬ 
koper dan in Nederland. 
Heymans-Zutendaa! (B). 

Tel. 09-32.11611290. 


Grote partij SIERSTENEN 
te koop. Tel. 045-750232. 


RUPSKRAAN P&H 525 ka¬ 
bel met tractor loopwerk 33 
ton, ƒ 19.500,-. Tel. 04923- 
61953. 


Limbricht 

Luxe apoartement nabij 
centrum met slaapkamers 
en zonnig tuintje. 
Vraagprijs ƒ 115.000,-k.k. 
Makelaarskant. L Janssen. 
Tel. 0- 33 r 340. 


Sweikhi zen 

Uniek gelegen L mgalow 
(opp. 1445 m2) n et dubb. 
garage, L-vormige woonk., 
3 slaapkr i. en grote tuin. 

. Voor de liefhebber van een 
exclusieve ligging. 
Vraagprijs ƒ 489.000,-k.k. 
Makelaarskant. L Janssen. 
Tel. 046-335840. 


Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 


Vooroorlogs 
met spoed 
opknappen 
040-520558. 


WOONHUIS 
te koop gevr., 
geen bezwaar. 


Goed en degelijk Uw huis 
verkopen? Wonen tot U an¬ 
dere woonruimte heeft. Wij- 
man & Pr tners Vastgoed, 
Heerlen, & .-728671. 


VAALS: m 
k. woonk 
slpkrms. « 
ge tuin, 
ƒ 330.000,- 


uern woonh. te 
et open hrd. 4 
ic ar, gar. zonni- 
r ustig gel. pr. 
■k 04454-2846. 


Te koop GEVRAAGD bun¬ 
galow/huis. Tel. 045-421226 


Centrum HEERLEN, karak. 
Herenhuis, entree, eetkeu¬ 
ken met app., woonk., bij¬ 
keuken, tuin, 2 kelders, Ie 
verd.: 3 slpkmrs, badk., 
vaste wastafel en ligbad, 
apart toilet, vaste trap naar 
zold., 2 Mansarde kamers 
met vaste wastafel en vlie¬ 
ring. Koopprijs ƒ 245.000,- 
k.k. Tel. 045-740937. 


HOENSBROEK, Oranjestr. 
7, goed geïsoleerde eenge- 
zinsw. met o.a. 3 slaapk. en 
vaste trap naar ruime zolder, 
ƒ 120.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671. 


TESTBANK voor brandstof- 
pompen Hartridge 1100 type 
1195 12-cyl., ƒ 11.500,-. 

Tel. 04923-61953. _ 

Te k. z.g.a.n. "FLUX 
ARANT" teerketel, com- 
eet. Tel. 046-521397 


Gebruikte VORKHEF¬ 

TRUCKS: 1 Linde Hl 5, 

1500 kg hefvermogen, 3 m 

hefh., LPG, ruilmotor 
ƒ11.900,-; 1 Saxby reach- 
truck, 1500 kg hefvermogen, 
6 mtr. triplex hefmast, zeer 
goede batterij ƒ 19.000,-; 1 
Saxby reachtruck, 1000 kg 
hefvermogen, 4 mtr. duplex 
hefmast, batterij, lader 
ƒ9.000,-; 1 Komatsu FG14, 
1400 kg hefvermogen, 3 m 
hefh., benzine ƒ 9.500,-; 3 
elektrische' sta-pallettrucks 
1600 kg, BT. geheel gere- 
cond., nieuwe batterij en la¬ 
der ƒ 7.500,- p.st; 1 elektri¬ 
sche handpallettruck, 1600 
kg hefvermogen, batterij en 
lader ƒ 8.500,-; 1 elektri¬ 

sche handpallettruck, 1500 
kg hefvermogen, batterij en 
lader ƒ 2.900,-; diverse 
handpallettrucks vanaf 
ƒ 500,-. Frissen BV, divisie 
intern transport, Valkenburg. 
Tel. 04406-40338. Na 19.00 
uur 04746-3006. 


Te huur van particulier 
BOUWLIFT, steigermateri¬ 
aal, betonmolen, draai-stut- 
ten, electr. bouwaansl. kast. 
Tel. 045-316886. 


HEERLEN, Welten. Te koop 
drive-in woning, vr.pr. 
ƒ 135.000,- k.k. Tel. 045- 
417592. 


Te k. BOUWWAGEN op 
luchtbanden met electra en 
w.c. Tel. 04498-51753 


Te koop weg. omst. 100 m2 
PLAVUIZEN, nieuw form. 
42x42 zalmkleur, marmer 
effect ƒ 30,- per m2. Koopje! 
04492-4534. 


Te k. 80 m2 zw. Noorse Lei 
VLOERTEGELS ƒ 2.500,-. 
Abby Lempers Abdy Rolduc 
Kerkrade. 045-462737. 


Te k. bouwkavel VAESRA- 
DE, Gem. Nuth, ca. ' -30 
m2, tel. 04406-12312. 


Burgerhuis op 1 km van 
centrum van TONGEREN. 
Voll. ingericht met c.v., inge¬ 
bouwde keuken, badkamer, 
hall, aparte eetkamer, living 
met parketvloer, 3, slaapka¬ 
mers, veranda, tuin en ter¬ 
ras, garage. Inl. dagelijks ia 
17.00 uur 0932-12233523. 


Te koop halfvrijst. ruime /t 
ning in HULSBERG. Rir ce 
ligging. Adres: Panhu weg 
10. Vr.pr. ƒ 175.000,-. Inl. 
en afspr. 045-310067, na 
18.00 uur. 


Winkel/WOONHUIS met 
werkplaats te koop, geschikt 
voor praktijk of bedrijf, ge¬ 
heel gerenoveerd 1986, on¬ 
derhoudsvrij, kunstst. kozij¬ 
nen met dubb. beglazing. 
Werkplaats via dubb. gara¬ 
ge bereikb. Pr.n.o.t.k. Tel. 
045-312379. 


Te k. gevr. woning vrijst. of 
halfvrijst. in SPAUBEEK, 
liefst Vinkenstr., Hugostr., 
Alexanderstr. en omg. Aanv. 
in overleg. Tel. 04404-2442. 


GELEEN, Spaubeeklaan 36 
Op toplokatie vrijst. wit 
woonh. met grote tuin op 
zuiden (perceel 520m2) 
woonk. 45m2, kelder, 4 gro¬ 
te slpkmrs. ruime hal, keurig 
pand. vr.pr. ƒ298.000, k.k. 
046-742550. Jos Sb. ms 
O.G. Geleen. 


In en om de tuin 


Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal 

Exclusieve tuinmeubel-show 

in natuurlijke materialen 
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou. 

Dealer voor Zuid-Limburg van o.a. 
BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL 


Tuinhuisjes op maat 

Tuinhuisjes en blokhutten in alle gewenste modellen & 
maten. Nergens beter maar ook nergens goedkop#- 
B.v. blokhutten 28 mm 2,5 x 2m voor ƒ 1.650,- 
Ook leveren wij tuinhekken, pergola's en alles voor # 
aankleding van uw tuin. Wij zijn open: (] 

di. t/m vr. van 8.30-18.00 uur en zat. van 8.30-12.30 H 
Timmerbedrijf H. Senden, Valkenburgerweg 111, WP 
Tel. 04459-1269. SIERBESTRATING 


TUINMEUBELEN 

PARASOLS 


Arnold Opreij 

Heerlen, Heerlerbaan 275 
Maastricht, Beatrixhaven 


Grote partij TROTTOIR- 
TEGELS te koop, ƒ 0,40 per 
stuk. Tel. 045-752585. 


Piccolo’s in het Lim^-l! 
Dagblad zijn groot in 
SULTAAT! Bel: 045-71?^ 


ACCEPTEREN 
WE EEN WERELD 
WAARIN 

WE ALS DE DOOD 
VOOR DE 
LIEFDE MOETEN 
Z 


Ixi AIDS FONDS GIRO 895? 

tQJ STORTING OP BANKREKENING 70.70.70.228 KAN OO* 1 - 


r4 


Gemeente Meersen 

De notarissen J.L.TH. Oostwegel en mr. P.W.H.A. 

te 

Kerkrade-West, 

zullen op vrijdag 27 maart as., des namiddags om ^ 
uur, in hotel Koningin Gerberga te Meerssen. Vo*^ 
straat 31, op grond van artikel 1223 lid 2 BW (oud), 

bij opbod en afslag in één zitting verkopen: 
gemeente Meerssen: 

het halfvrijstaand woonhuis met inpandig garage 
dergrond, erf en tuin, staande en gelegen te Roti 
gemeente Meerssen, aan de Holstraat 37, kadast 1 
bekend gemeente Meerssen, sectie H nummer 7, 9 r 
twee are en dertig centiare. t 

Indeling: ruime woonkamer met open keuken, t'n 
slaapkamers en zolder. *- 

Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met 
grosse van de akte van veiling. 

Betaling van de koopprijs: uiterlijk 15 mei 1992. . 
Bezichtingen: in nader overleg met genoemd nol 9 ™ 
kantoor 

Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwa 
Onroerend Goed 1987, met inachtneming van de 9 
opgenomen afwijkingen. 

Nadere informatie: ten kantore van voornoemde 
rissen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-Weel 
045-411945. 


LIMBRICHT 

Notaris mr. Theo Gelissen 


k 


te 

Sittard 


c 

SU 
jV 

n 

zal op woensdag 25 maart 1992 om 15.00 uur in nosjf 
lerie De Molenbron, Molenstraat 12 te Limbricht, e* 
1223 oud B.W., in één zitting bij opbod en afslag i n /S 
openbaar verkopen: 

Patiobungalow met ondergrond, patiogarage e.n 
aan de Vrijheidslaan 29 te Limbricht, kad. bekend 
Limbricht, sektie A nummer 3866, groot 3,49 are. w; 
Indeling: hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 sla 9 n 
mers, badkamer, portaal en garage. 

Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten 
nodig met de grosse van de veilingsacte. 

Betaling: koopsom: uiterlijk 6 mei 1992. 
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepa 9 ®! 
de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend G 
1987 van de Koninklijke Notariële Broederschap, ^ 
zover uit bijzondere voorwaarden niet anders & 
Nadere inlichtingen: notaris mr. Theo Gelissen, ^ 
ramstraat 24 te Sittard, tel. 046-510547. 


DOMPELPOMPEN voor 
kelders en vijvers, 7.000 liter 
per uur, 220 V, ƒ 225,-. Jo 
Knops, Rijksweg Zuid 195, 
Sittard. Tel. 046-512718. 


Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder- 
planken en dam wand. 
Houth. Jos Kuijpers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
04458-1982. 


Te k. HAAGCONIFEREN, 
Columnaris, 0.80-1.00 mtr, 
ƒ5.50, 1.00-1.20 mtr. ƒ7,-. 
04405-3520 b.g.g. 2101._ 


VIJVERFOLIE V? mm dik, 
ƒ5,- per m2. 046-375189. 


Te koop TAXUS Baccata, 
diverse maten. Tel. 04760- 
73656. 


Impreg TUINHOUT b.v. In 
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- 
717733; géïmpr. vuren- en 
hardhouten vlonderplanken, 
zeer stevige tuinschermen 
en meubels, palen, planken, 
bielzen, tuinhuisjes enz. 


Spec. aanbieding! TUIN¬ 
PLANKEN voor schutting, 
afrastering, paardestallen 
enz., 20-25 cm breed, 
ƒ 1,50 p/m. Houtzagerij Win¬ 
dels, Ind.terrein Bouwberg, 
Brunssum. 045-270585. 


BELANGRIJKE VEILING TE KERKRADE 

Op donderdag 26 maart as. zal de ondergetekende deurwaarder overgaan tot 
verkoop bij opbod van een aantal gebruikte inboedels, te weten bankstellen, 
eethoeken, salonkasten, stereoinstallatie, diverse kleuren-tv’s, koelkasten, 
wasmachines, schemerlampen, kruiken en veel kleingoed. 

Tevens wordt geveild een aantal nieuwe bankstellen, waaronder 
kwaliteitsleder. 

De verkoop wordt gehouden in de opslagplaats van Schoenmaekers 
Verhuizingen BV, Grisenstraat 6 te Kerkrade-Gracht (industrieterrein, 
tegenover Caja). 

Schoenmaekers stelt de ruimte beschikbaar. 

Kijkuur vanaf 10.00 uur ’s voormiddags, veiling aansluitend om 13.30 uur op 
dezelfde dag. 

Catalogus te verkrijgen ter plaatse. 

Toezichthoudend gerechtsdeurwaarder: G. Oude Nijhuis. S.M.J. Quaedviieg, 

GERECHTSDEURWAARDER, 

Grupellostraat 8a, Kerkrade, 
tel. 045-453252. 


-I 

limburgs dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 41 woonblad 


• Een ontwerp 
voor een 
kleine tuin, 
gemaakt door 
Rob ten Hom 
in Gulpen. 


Nieuw huurbeleid heeft ingrijpende gevolgen 

Woonbond wil voorkomen 
dat huurder tol betaalt 
DOOR ANJA KRUISE 


Woningbouwverenigingen mogen volgend jaar de huren met 
minimaal 4 en maximaal 6,5 procent verhogen. Dat is volgens 
de Nederlandse Woonbond een van de meest ingrijpende maat¬ 
regelen die staatssecretaris Heerma volgende maand zal aankon¬ 
digen als hij de details van zijn nieuwe huurbeleid bekend¬ 
maakt. De Woonbond houdt momenteel door het hele land 
bijeenkomsten om huurdersorganisaties bij te praten over de op 
stapel staande wijzigingen. Wat er gaat veranderen, is nog niet 
precies duidelijk, maar de Woonbond bereidt zich op het ergste 
voor om te voorkomen dat huurders straks massaal de tol moe¬ 
ten betalen. ntwerp, juist 
n kleine tuin 


het creatief indelen van een 
tuin kan veel baat hebben bij 
lende hand van de tuinont- 
• Dat is de mening van de 
ise tuinontwerper Rob ten 
Om deze opvatting kracht bü 
en geeft hij voor belangstel - 
lezingen met dia’s. 

tekening is'een ontwerp te 
dat binnenkort wordt uitge- 
Het gaat daarbij om ’ een 
waarin rechthoekige en 
Vierkante grondvormen een 
ijk element zijn. Ten Hom 
dus die vormen in het tuin- 
&rp voort te zetten. „Eén eerste 


klas uitdaging, zo’n eenvoudige en 
duidelijke opzet voor een huis,” 
zégt Ten Hom. „Zo kun je een tuin 
ontwerpen die past bij de woning 
en er niet als los zand naast ligt” 

In het ontwerp is sprake van ’zicht- 
assen’ die in dé tuin een eindpunt 
hebben iri de vorm van een accent. 
„Dat kan een beeldhouwwerk, een 
potplant of een door een buxus- 
haagje omgeven mim-kruidentuin- 
tje .zijn. Beeldende lumst begint 
trouwens steeds* meer een rol tè 
spelen in de tuin. En dan is het van 
belang dat het beeld op de juiste 
plaats staat bijvoorbeeld ook met tweede jeugd 


het oog op een rustige achter¬ 
grond.” 

Ten Hom wijst erop dat in de tuin, 
als verbinding met het huis, een 
vierde kubus (naast de drie van het 
huis zelf) is opgenomen. Een pergo¬ 
la van stalen kokerprofielen - die 
begroeid zullen raken met klim¬ 
planten - maakt er onderdeel van 
uit. 

In zijn dia-presentatie gaat Ten 
Hom allereerst in op harmonie en 
contrast en hun rol in een tuinont¬ 
werp, geeft daarna enkele voorbeel¬ 
den van goede en slechte tuinen, en 
slaat vervolgens eigen werk zien. 

Ten Hom is alleen ontwerper. Hij 
legt dus zelf geen tuinen aan en ver¬ 
koopt ook geen planten. „Daarmee 
houd-ik de handen vrij om het pre¬ 
cies zb te ontwerpen zoals ik met de 
toekomstige eigenaars heb bespro¬ 
ken,” zegt hij. „Voor ik begin heb ik 
ajtijd een uitvoerig gesprek met de 
opdrachtgever, ik wU weten wat die 
mooi vindt, welke sfeer hij of zij wil 
benaderen. Mijn rol is dan dat ik 
hem op ideeën kan brengen waar 
hij of zij zelf niet aan gedacht zou 
hebben.” » 

Ten Hom benadrukt dat een tuin¬ 
ontwerp van zijn hand bepaald geen 
kapitalen behoeft te kosten. „Zeker 
als je beseft dat je bij een professio¬ 
neel ontwerp niet bang hoeft te zijn 
dat het nog eens helemaal 1 ovër 
moet omdat je niet tevreden bent.” 

Wie belangstelling heeft voor de le¬ 
zing van Ten Hom kan hem - voor 
donderdag aanstaande - bellen, op 
het nummer 04450-1775. 


Het nieuwe huurbeleid heeft vooral 
gevolgen voor mensen die een wo¬ 
ning huren van een woningbouwver¬ 
eniging. Corporaties en gemeentelij¬ 
ke woningbouwbedrjjven krijgen 
straks namelijk veel meer ruimte om 
- binnen bepaalde grenzen — een 
zelfstandig (financieel) beleid te voe¬ 
ren. Naarmate de overheid meer haar 
handen van de ’sociale verhuurders’ 
. aftrekt, worden deze in grotere mate 
zelf verantwoordelijk voor hun ex¬ 
ploitatie. 

De huishoudboekjes van de corpora¬ 
ties worden deels beïnvloed door 
hun woningenbestand: complexen 
met zeer moeilijk verhuurbare wo¬ 
ningen, die lange tijd leegstaan, leve¬ 
ren de verhuurder minder inkom¬ 
sten op dan woningen die goed in de 
markt liggen. 


Gewild 

De hoogte van de huur zal dus vooral 
worden bepaald döbr de vraag in 
hoeverre een wijk of complex in trek- 
is, en dat is precies de marktwerking 
die staatssecretaris Heerma met de 
volkshuisvesting voor ogen staat. De 
huurprijs wordt nu nog vastgesteld 
aan de hand van het zogenaamde 
woningwaarderingssysteem, waarbij 
hét comfort (kwaliteit) van een wo¬ 
ning wordt uitgedrukt in punten. 
Hoe meer punten, hoe hoger de 
huur. Dat systeem zal overigens niet 
verdwijnen. 

Volgens de ideeën die de bewinds¬ 
man eerder ontvouwde in zijn 'Nota 
voor de volkshuisvesting in de jaren 
negentig’, mogen woningbouwver¬ 
enigingen vanaf volgend jaar een la¬ 
gere huurverhoging doorvoeren voor 
woningen die moeilijk Verhuurbaar 
rijn. Niét alleen worden dit soort wo¬ 
ningen daardoor ■ aantr ekk e l ijker 
voor mensen met een lager inkomen, 
maar tegelijkertijd kan de verhuur¬ 
der op die manier voorkomen dat er 
leegstand — en dus een aanslag op de 
exploitatie - ontstaat 

De huren van complexen die erg ge¬ 
wild zijn en waarvoor een gegaran¬ 
deerde markt is, 'mogen daarentegen 
meer dan gemiddeld worden ver¬ 
hoogd. Volgens de Woonbond zullen 
de grenzen waarbinnen de verhuur¬ 
ders naar eigen inzicht de huren 
mogen verhogen, volgend jaar liggen 
tussen minimaal 4 en maximaal 6,5 
procent 

. ** ■ v. 

Trend 

Heerma besloot vorig jaar dat voor 
een periode van vier jaar de huren 
met jaarlijks 5,5 procent worden ver¬ 
hoogd. Dat algemeen geldende huur- 
aanp&ssings percentage wordt de 
’trend’ (richtlijn) genoemd. De eerste 
van deze trendmatige huurverhoging 
ging in juli 1991 in, de tweede volgt 
op 1 juli aanstaande. Bij de verho¬ 
ging van 4 tot 6,5 procent waarvan 
voor volgend jaar sprake is blijft de 
trend 5,5 procent maar daar kan als 
gezegd van worden afgeweken. 

De hoogte van de ’trend’ was vele ja¬ 
ren lang slechts 3 procent een per¬ 
centage dat volgens de overheid 
overeenkomt met de jaarlijkse stij¬ 
ging van bouw- en exploitatiekosten. 
Dat de huren nu met 5,5 procent stij¬ 
gen, terwijl de stijging van bouw- en 
exploitatiekosten nog steeds 3 pro- 


’ kacheltje’ 

De pas geïntroduceerde Suprace- 
ram-Micro is een elektrisch verwar¬ 
mingselement met afmetingen van 
slechts ca. 15 x 21 x 13 cm en een 
gewicht van 1600 gram. 

Zijn prestaties zijn échter omge¬ 
keerd evenredig aan zijn beschei¬ 
den verschijning: een vertrek met 
een inhoud van 80 kubieke meter 
kan er comfortabel mee verwarmd 
worden. 

Het is uitgerust met een keramisch 
element dat de eigenschap hééft 
een elektrische weerstand op te 
bouwen die zich aanpast aan de 
temperatuur. Hét springt zuinig 
met elektriciteit om. 

De Supraceram-Micro kan op een 
laag vermogen tussen 350 tot 600 
Watt en een hoog vermogen fa »««»»-> 
600 en 1500 Watt ingesteld worden. 
De prijs bedraagt 349 gulden. 

Voor meer informatie: Exactum, 
Zeist, 03404-63070. 


s- '■■■Mm-é' ï* site# .* 
7 

1 * «TVl 


'1*3 


’ir1 

,!‘ ; i T V~M 

N 
j»y ~ ‘fTT 


a « 

‘ -• t 1 !'i 

|[ij 4j 

: .<X’ ' 

^''At dgf a > 
■-1- rrrr 

1 1 4^-T 

. V M u 1 ui 
1 *fr 


gf 

gg|g|| gig 

ffe a 

IPPII W*M 

U!®JSf f v-i * I 

mfëÊ0* 

. a-HK 


Stooktabel week: 

van zondag: 8 maart t/m zaterdag: 14 maart 1992 

Bij een normaal 
jaarverbruik in 
m 3 van: 

hoort een Streëf- 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: (meteftiaait 
kolom 3) 

Het weekst reef- 1 
verbruik kost u: 

en een totaal 
streefvertxuik 
sinds 13 oktober 
1991 (meterkaart 
kolom 5) 


cent is, betekent dat de verhuurders 
extra inkomsten hebben. Volgens de 
Woonbond gaat het om een bedrag 
van 732 miljoen gulden over een pe¬ 
riode van vier jaar. 

De verhuurders mogen deze extra in¬ 
komsten niet voor alle woningen in 
eigen zak steken. Voor nieuwbouw- 
en renovatiecomplexen draagt de 
overheid jarenlang met subsidie bij 
om te voorkomen dat de verhuur¬ 
ders te hoge huren moeten heffen 
om uit de bouw- en renovatiekosten 
van deze woningen te komen. In ruil 
daarvoor gaan de extra inkomsten 
uit de huurverhogingen naar de over¬ 
heid. 

Corporaties met een groot aantal 
nieuwbouwcomplexen worden dus 
niet veel wijzer van de extra huurver¬ 
hoging met 5,5 procent Het zijn 
vooral de corporaties met een fors 
bestand , oude woningen (waarover 
geen rijkssubsidie meer wordt ver¬ 
leend) die in staat zijn de extra huur¬ 
inkomsten op te potten. 

Heerma wil weliswaar dat deze. ver¬ 
huurders de extra inkomsten beste¬ 
den aan groot onderhoud of renova¬ 
tie. Het is echter de vraag of de wens 
van de staatssecretaris zal uitkomen, 
omdat hij geen onderhouds- of reno- 
vatieplicht wil invoeren. 

Overleg 

Woningbouwverenigingen zijn ver¬ 
plicht om minstens één keer per jaar 
overleg te voeren met hun huurders- 
(organisaties). Zij moeten daarvoor 
zélfs een reglement opstellen, waar¬ 
voor zij tót volgend jaar de tijd heb¬ 
ben. Dat reglement moet in elk geval 
een aantal onderwerpen bevatten 
waarover de bewonefs zich moeten 
kunnen uitspreken. 

De Woonbond dringt erop aan Hat 
huurders zich zoveel mogelijk orga¬ 
niseren om nog enige invloed te kun¬ 
nen uitoefenen. Ondertussen wordt 
nu al gekeken in welke vorm even¬ 
tueel actie zal woeden gevoerd. 11,97 

13,11 

14,82 

15,96 

17.67 
19,38 
20,52 
22,23 
23,94 
25,08 
26,79 
27,93 
29,64 

32.49 
35,91 
38,76 
41,61 
44,46 
49,02 
53.58 
58,14 
62,70 
68.40 

74.67 
82,08 

89.49 
96,90 3216 

3505 

3848 

4196 

4546 


Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen 
schijnen 


j ^^^verzïchtTïypotheekrenteTl 


Hypotheekrente 17 maart 1992 t ; 

in de afgelopen week zijn de hypotheektarieven nauwelijks veraê- 
derd. Bij de banken was opnieuw geen reactie merkbaar van verder' 
gedaalde rente op de kapitaal markt Wij noteerden alleen verlagin¬ 
gen bij het ABP en ht HoogeHuys. 

_ wntepefcwitew 

rente afsl. opgave nwr bij fles. 

vast prov. bank besparing van 

gedur.. in pet constant ó 

Naam bank 90% - 


1 Jaar 

M» 

SM 

SM 

M4 

'laar 

Mé 

/M» 

SM 

M4 

Jaar 

tfi 

é.» . 

Mé 

Mé 

irtabal 

IM» 

Mé 

SM 

SM 

TSêT 

Mé 

Mé 

SM 

4 M 

JMT 

Mé 

SM 

SM 

SM 

Jaar 

Mé 

SM 

SM 

*M 

Jaar 

M« 

SM 

S.M 

1 M 

• jaar 

Uéé 

Mé 

5,14 

*M 

Jaar 

Sh 

Mé 

xm 

Mé 

# 

ts 

SM 

r 

M» 

*M 

jaar 

Mé 

Mé 

Ml 

MC 

Jur 

Mé 

Mê 

Ml 

Mé 

Jaar 

Mé 

SM 

SM 

Mé 

Jaar 

Mé 

SM 

SM 

4.n 

Jaar 

Mé 

Mé 

SM 

4.71 

Jaar 

Mé 

SM 

SM 

Ml 

Jaar 

Mé 

Mé 

SM 

S 

Jaar 

Mé 

Ml 

SM 

Jaar 

Mé 

SM 

Mé 

SM 

>/l«k 

•TMJr 

MS 

SM 

M« 

SM 

MS 

SM 

M4 

SM 

Jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

1 Jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

• Jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

(Jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

VtSjr 

Mé 

SM 

SM 

SM 

Vm fr MS 

SM 

SM 

SM 

'jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

I jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

.jaar 

Mé 

Mé 

Mé 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

Mé 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

Mé 

SM 

SM 

1 Jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

t4é 

SM 

SM 

jaw 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

abtei 

Mé 

SM 

SM 

SM 

*rfl jr 

Mé 

SM 

SM 

SM 

WJr 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

Ljaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

•M 

SM 

SM 

jaar 

Mé 

SM 

SS 

SM 

ljaar 

Mé 

SM 

SM 

ljaar 

Mé 

SM 

Ml 

SM 

!ÉS 

Mé 

SM 

SM 

SM 

Mé 

SM 

SM 

SM 

•jaar 

Mé 

SM 

SM 

SM 


Bouwstenen voor 
het kookcentrum 


DOOIt THEAWAMEUNK 

De een kiest voor koken op gas, de 
ander voor elektriciteit als. energie¬ 
bron. Beide systemen hebben hun 
voor- en nadelen. Een combinatie 
maakt het mogelijk om van de voor¬ 
delen van beide te profiteren. Dat is 
tegenwoordig mogelijk met zogehe¬ 
ten 'domino's’, smalle kookelemen- 
ten. 


<• Een éérplamskookplaat, speciaal (Mtwïkkpldv^ het gebruik twtn een tooje. 


Siemens introduceert een program¬ 
ma dopuno’s met een hrnnijtr ran 
30 cm, waarvan een aantal In combi¬ 
natie tot 60,90 of zelfs 120 cm breed 
samengevoegd kan worden. Ze 
kunnen ook afzonderlijk inge¬ 
bouwd worden, wat bijvoorbeeld 
heel praktisch is voor studenten in 
een eenkamerwoning met een mini- 
keukentje. 

Er is keuze uit de volgendetypes: 
e«n inductiekookplaat, keramische 
grill, gas kookplaat en een een- 
vlams-uityoering voor een wok. 
Pnasndln dit programma kan pok 


een viérpits gaskookplaat gdeihi 
worden, desgewenst uit te brei-Ji 
met een gasdomino tot zes fan 
bronnen. , 38 

•SB 

Met domino’s abt bouwstenen km 
een kookcentrum met een keur aa 
mogelijkheden samengesteld w* 
den. Het hótft niet turn 

elkaar. Alsde kookuitit bjjvooi 
beeld in een «land ingebouw 
wordt, dan kun je de domino’s 00 
achter etteaar installeren zodat je « 

aan twee kanten bij kunt Zo kun j 

dus met z*n tweeën knkk«tÉ& 
zonder elkaar voor de voeten te k 
pen. 

De nieuwste mogelijkheid van Sfc 
mens is een inductiekookplaat di 
werkt met een elektromagnetisc 
veld dat de ijzeren panbodem vm 
hit. 

Behalve de pan blijft de plaat kotri 
Er kan dus gaan w » g fw n—wt w 
inbranden. Dit systeem werkt er 
sneL „ , * , 5 sV 0 * 5 ^ 

lU HNlW-n^ 6 ^ 

betten \ 

**SS»w»- Deze (y/ NVM-makelaars 
weiden aan de verkoop van 
Uw huis! 


1. Aquina Heerlen 045-715566 

2. ABC Heerlen 045-712040 

3. Leenaers Heerlen 045-717237 

4. Van de Pas Heerlen 045-741616 

5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 

6. Pickee Landgraaf 045-326767 

7. Simons Landgraaf 045-318182 

8. Ernens Voerendaal 045-752142 [ml kSÉ&}*mtm 

r mm . 

tniftj Halfvrij staand (split 
level) woonhuis. 1 beg.gr: entree, gara¬ 
ge. Ie niveau eetkeu- 

2e niveau: woonkamer met ba 
badkamer. 

Aanvaarding vrijwel direct. 

tlkon; 3 slaapkamers + 


m 

r 

KLIMMEN 
ƒ 175.000,- k.k. 

Vrijstaand woonhuis, 

bj. 1935, grondopp. 

ca. 525 m 2 . 


beg.gr.: hal, woonka¬ 
mer 7.60x4.00, keu¬ 
ken, berging, toilet, garage, tuin. ie verd.: 4 slaapka¬ 
mers, 2e verd.: zolder te bereiken via vaste trap. 
Aanvaarding direct. 


LANDGRAAF 
ƒ 165.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage, 
bouwjaar 1971, dak 
is vernieuwd. 

Ind.: hal, toilet, Z- 
kamer ca. 38 m 2 , 
dichte keuken, terras + tuin. Ie verd.: 4 slaapka¬ 
mers + badkamer. 

Aanvaarding in overleg. 


VOERENDAAL 
ƒ 177.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage en 
c.v., bj. 1969, goed 
onderhouden. Ind.: 
hal, toilet, woonka- 
’ mer met open keuken 

6.50x6.05/3.55, terras + tuin, garage. Ie verd.: 3 
slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolder te berei¬ 
ken via vliezotrap. 

Aanvaarding in overleg. 


• Makelaar o.g. 

• Bedrijfsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


makelaardij yr 


Hoolstraat 42, Voerendaal 


Tel.: 045-752142 


= NVM Met een NVM-makelaar = 

— c AK ^ AAR J koop je zonder zorgen. =j 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiil HEERLEN, halfvrijst. villa op zr. goede stand met grote 
tuin en zwembad Ind.: 4 keld., entree, ruime hal, zr. ruime 
living met open haard, study, gr. keuk., bijkeuk., 6 slaapk., 
2 badk., 2 douches, gr. zold., veel extra luxe. Verdere ge¬ 
gevens en prijs op aanvraag. 

TA/M Onroerend Goed Makelaardij i—_ — 

il LcHIAÊtt... A 

Pater Romboutsiaan 2, 6419 BE Heerlen 

Telefoon: 045-717237 


Pkkée,^n Huis Uit Aktief! EYGELSHOVEN: Vrijstaand 
ouder woonhuis met gas-c.v , 
berging en tuin. Ind. o.a kel¬ 
der, woonkamer, eetkamer, 
keuken, 4 slpk., douche-ruim- 
te en zolder (vaste trap). 
Vraagprijs: ƒ 140.000,- k.k 


EYGELSHOVEN: Premie A-woning In aanbouw Muren en 
dak geïsoleerd Ged. dub begl Ind o a. woonkamer, keuken 
(dicht). 3 slpk.. badkamer imet ligbad) Zolder Koopprijs 
ƒ 133 900 - v o n Excl renteverlies Netto maandlast ca 
ƒ 612 ,- per maand 


HEERLEN: Geschakelde bunga¬ 
low met gas-c v . carport en tuin 
Gelegen aan de rand van hel win¬ 
kelcentrum (loopafstand). Uitste¬ 
kend onderhouden, luxe atwer- 
kmgsniveau Geheel geïsoleerd 
Ind o a royale hal met plavuizenvloer (wit) Ruime woonka¬ 
mer Keuken met plavuizenvloer (wit): keukenmstal. met app.. 
bijkeuken. Twee slpk., badkamer met o a. ligbad en douche 
Hobbyruimte Goed aangelegde tuin met terras. Prijs 
ƒ 259 000.- k k HEERLEN: Vrijstaand vooroorlogs 
herenhuis met gas-c.v. en grote 
tuin (tot 925 m 2 ). Ind. o.a. provisie-, 
berg- en c v-ruimte. Royale hal, 
woonkamer met erker ontvangka¬ 
mer, keuken, bijkeuken, 3 slpk.,, 
badkamer grote zolder (mogelijkh 
4e slpk.) Prijs ƒ 285 000,- k.k. 


HEERLEN-ZUID: Vrijstaande villa 
aan de buitenrand van centrum. 
cpjB Rustl 9 en bli|vend goed gelegen. 
§ïföBj5jL Geïsoleerd. Rolluiken. Ind. o.a. sou- 

hi terram: ook van buitenaf bereikbaar 

Dubbele garage, werkruimte, was¬ 
ruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte, toilet. Begane grond en 
Ie verdieping: royale hal, grote speelse livmg-eetkamer (totaal 
78 m 2 ) met open haard Luxe uitgevoerde keuken met app 
Werkkamer (t v-kamer) 4 slaapkamers, kastenkamer. Luxe 
badkamer met o.a. douche, ligbad met 2 vaste wastafels 
Doucheruimte. Groot dakterras, tuin, terras. Rolluiken Prijs' 
ƒ 495 000,-k.k. 


HEERLEN-ZUID: Vrijstaand herenhuis aan de buitenrand van 
het centrum. Rustig en blijvend goed gelegen. Ged. geïso¬ 
leerd Uitstekend onderhouden. Ind. o a sout.: (ook van bui¬ 
tenaf bereikbaar), grote garage, waskeuken, 2 slpk., badk 
Beg.grond enle verd.: royale living (ca. 78 m 2 ) met leistenen 
vloer, open haard partij, luxe keukenmst met app., 2 slpk., lu¬ 
xe badk, met o.a ligbad en douche. Prachtig aangelegde tuin 
(zuid-westen) met diverse terrassen Prijs ƒ 465 000,- k.k. 

HOENSBROEK: Vrijstaand woon¬ 
huis met gas-c v , grote garage en 
tuin Goed onderh , geheel geïso¬ 
leerd, dub begl. Ind o.a provisie¬ 
kelder met extra bergruimte, royale 
hal, L-vormige woonk (44 m 2 ) met 
parketvloer, tuinkamer, keuken, 3 
royale slpk., badkamer, zolder. Prijs: 

265 000.- k.k. 


HOENSBROEK: Vrijstaand 

woonhuis met gas-c.v., garage 
en tuin. Rustig gelegen aan de 
rand van het centrum. Rolluiken. 
Ind. o.a. provisiekelder, woonka¬ 
mer, keuken, 3 slpk., badkamer 
en zolder (vaste trap) Vraagprijs 
ƒ 158 000,- k.k. 


HULSBERG: Halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., berging en 
tuin Rolluiken. Ind o.a. provisiekelder. L-vormige woonkamer, 
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkamer en wasruimte Ie verd.: 
3 slpk , badkamer 2e verd.: zolderruimte. Vraagprijs (incl. ged 
stoffering) ƒ 159 000,- k.k. 

KERKRADE-CENTRUM: Appartement met c v -gas en berging, 
gelegen op de ie verdieping. Ind. o.a. woonkamer, keuken, slpk. 
met balkon en badkamer. Prijs: ƒ 99 500.- k k 


Wilt u uw pand verkopen? 
Bel dan eens met ons en maak 
vrijblijvend een afspraak (Voor 
woningen gelegen in het 
grensgebied adverteren wij ook 
regelmatig in Duitse kranten). 


KERKRADE WEST - TERWINSELEN: Rustig en blijvend 
goed gelegen semi-bungalow met gas-c v , garage, tuinkamer 
en tuin. Goed onderh., dub begl Ind. o.a. provisiekelder, hob¬ 
byruimte Beg. grond: ruime woonkamer ca 55 m 2 . open 
haard, keuken met compl keukenmstal, tuinkamer, 2 slpk., 
badkamer met o a. ligbad en douche Ie verd: 1 slpk., berg¬ 
zolder Prijs ƒ 298 500,- k.k. 

KLIMMEN: Prachtig gelegen vrijstaand landhuis met gas-c v., 

2 garages (inpandig): zwembad en grote, goed aangelegde 
tuin (totaal 2 091 m 2 ) Ind o.a sout: 2 garages, berg-, wijn¬ 
en provlsieruimte Part: royale hal, L-vormige woonk met 
open haard (± 50 m 2 ), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruim¬ 
ten. Ie verd: drie slpks, badk , zolderruimte. Pri|s op aan¬ 
vraag 

NIEUWENHAGEN: Ruim woonhuis met gas-c v., berging en tuin 
(achterom bereikbaar). Ind. o.a. 2 kelderruimten, woonkamer, eet¬ 
kamer, ruime keuken met compl keukeninst. met app badkamer, 
werkkamer (slpk.) Ie verd: 3 slpk., douche-ruimte 2e verd: vaste 
trap Grote zolderruimte Prijs ƒ 169.000,- k.k. SCHAESBERG: Vrijstaand 

woonhuis mei gas-c.v.. garage en 
tuin. Ind o.a provisie-kelder, gro¬ 
te bergruimte beg. grond: toilet, 
woonkamer, keuken, Ie verd: 3 
slpk.. badkamer 2e verd: zolder. 
Rolluiken. Vraagprijs / 185.000,- 
kk. 


SCHAESBERG: Uitstekend onderhouden woonhuis met gas-c.v. 
en tuin. Bouwjaar 1982. Geheel geïsoleerd, ged. dub. begl. Ind 
o.a. ruime woonkamer, keuken, bijkeuken/berging, 3 slpk., badka¬ 
mer en zolder. Prijs: ƒ 139.000,- k.k 


SCHAESBERG - NABIJ 
CENTRUM: Vrijstaand 

woonhuis met gas-c v., ga¬ 
rage en tuin Rustig en blij¬ 
vend goed gelegen Ind 
o.a. royale hal. L-vormige 
woonkamer, keuken, 3 
slpk., badkamer en zolder 
Prijs ƒ 225.000.- k.k 

SCHINVELD: Prachtig gelegen vrijstaande semi-bungalow 
met gas-c.v., prachtige tuin (gedeeltelijk bos-tum), dubbele 
beglazing en geïsoleerd pannendak. Ind o.a royale hal, 
speels Ingedeelde living (ca 65 m 2 ) met open haard, goed in- 
gerichte dichte keuken, bijkeuken, berging, 4 slpks., studeer¬ 
kamer, werkkamer, zolder, hobbyruimte. Prijs op aanvraag 


UBACH OVER WORMS: 

Ruim vrijstaand woonhuis 
met gas- c v., garage en 
grote tuin Goed onderh 
Het pand is geheel onoer- 
kelderd (ook van buitenat 
bereikbaar). Ind. royale 
hal, woonk. met parket¬ 
vloer, open haard, eet¬ 
keuken, bijkeuken, 4 
slpk., badkamer en zolder Koopprijs ƒ 298 000,- k.k 


UBACH OVER WORMS: Woonhuis met gas-c v., berging en tuin 
geïsoleerd; dubbele beglazing Goed onderhouden. Ind o.a. 
woonkamer, keuken, 3 slpk, badkamer en zolder Pms 
ƒ 139 000,- k.k. 


WIJNANDSRADE: Halfvrijstaand 

woonhuis met gas-c.v.. garage en 
tuin Rustig en blijvend goed gele¬ 
gen Ind o a woonkamer (uitge¬ 
bouwd), keuken, bijkeuken, 3 slpk. 
en badkamer Prijs ƒ 148 000,- k.k. 


BEDRIJFSPANDEN 
MET WOONRUIMTE 

BRUNSSUM: Hartje centrum Twee wmkel-kantoorunits te 
huur of te koop. Oppervlakte ca 120 m- 125 m 2 Souterrain. 

ca 65 nr 100 m Huurprijs: ƒ 1.900,- ƒ 2.000,- per 

maand excl. BTW Vraagprijs voor beide units ƒ 495 000.- 
kk 

HEERLEN - GLASPALEIS: TE HUUR: Winkelruimte ca 
63 m 2 Huurprijs ƒ 2 800,- per maand exclusief BTW 

BOCHOLTZ - CENTRUM: Voormalig horeca-pand ook ge 
schikt voor andere doeleinden Bedrijlsoppervlakte ca 200 
rrv Ruime bovenwoning Recentelijk geheel gerenoveerd 
Vraagprijs ƒ 189.000,- k k. 

HEERLEN - SCHELSBERG: TE HUUR: Kantoor praktijk 
pand met gas-c.v. Totale oppervlakte ca 200 rrr Ruim vol¬ 
doende parkeermogelijkheden Huurprijs ƒ 1500 -per maand 

KERKRADE-WEST - SPEKHOLZERHEIDE: centrum Winkel 
met woonruimte, gas-c v en tuin Goed onderhouden Geïso¬ 
leerd Ind oa winkel ca 40 rrr Kantoorruimte ca 13 m- 
werkruimte ca. 13 m\ Woning woonkamer, ruime eetkeuken- 
kamer, wasruimte, twee slaapkamers, ruime badkamer met 
o a ligbad en douche Prijs ƒ 185 000.- k k 

KERKRADE - CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR: win 

kei met magazijnruimte, keukenms, toilet en c v -gas Totaal 

ca 105 m 2 Huurprijs ƒ 1165 - per maand 


BOUWTERREINEN 

HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan Bouwterrein ca 751 rrr Vrij¬ 
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor- praktijkruim¬ 
te Vraagprijs ƒ 109 000 - k k 

KERKRADE - BOUWTERREIN: perceelsoppervlakte 433 rrv 
Prijs f 39 000 - k k 

SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen Uitste¬ 
kend en rustig gelegen Goed bereikbaar Nabi| centrum 
Bestemd voor vrijstaande woningen bungalows Vanerendvan 
ca 587 m 2 tot 972 m 2 Prijzen vanaf / 102 725 - v o n 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. 

Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 
Ook 's zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, 
6371 HS, postbus 31193, 
6370 AD Landgraaf. 


PlCkée makelaardij bv 045-326767 


■11S I H 


MAKELAARDIJ B.V. 
ASSURANTIËN TAXATIES 
HYPOTHEKEN FINANCIËN. 


EURDRAWEG ZUID 214 UBACH DVER WORMS 


Heerlen 

Jonge hoekwoning met berging en rondom tuin. 
Knusse indeling met o.a. hal, woonk., keuken¬ 
hoek, 2 slaapk. en badk. Uitstekend in de wijk 
gesitueerd. Prijs ƒ 117.000,- k.k. 


P 


Nieuwenhagen 

Op zeer goede 
stand gel. degelijk 
halfvrijst. woonh. 
met kelder en gro¬ 
te garage. Ind. 
o.a. hal, woonk., 
keuken met 

Bruynzeel install., grote tuinkamer, 3 slaapk. en 
badk. Prijs ƒ 179.000,- k.k. 

Brunssum 

Goed gel. en geheel luxueus verbouwd halfvrijst. 
woonh. met grote garage annex loods. Ind. o.a. 
souterrain met grote kantoorruimte, hal, keuken 
met eiken install., L-woonk., 3 slaapk. en luxe 
badk. Pand heeft veel extra’s. Prijs op aanvraag. 

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u. 


045-318182 


Taxeren, dat is wikken en 


wegen, de markt kennen 


en beschikken over een 


ruime ervaring, daarin 


onderscheidt de 


NVBT-taxateur zich van 


Hei 
V VBT- 

Itdmaatschap 
is au n 

strenge regels 
gebonden; 

,\T B T- 
taxateurs 
weten dat én 
willen dut! 


NVBT-taxateur in de arm 


omdat de waardebepaling 
van onroerend goed het 
werk van een deskundige 


Een taxatie maken is 


tenslotte meer dan het 


invullen van een 


standaardformulier Het 


gaat misschien om de 
aankoop van uw leven 


een o.g. 

1IE 


run een 


lood staat als een 


NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEEDIGDE TAXATEURS 


Aangesloten leden /j/n o d 

Pti.EH Beugels 

OiAbeti te* .<44 92 1991 

Ifïg. C M Burger 
^ey echt fci 04/64 s' 57 7 
W A.A Defesche 
Valkenburg lel 04406 U ‘>7 5 
FJ.A. Delsmg 
Echt tel 04754 tn dJ 2 
A.CJ Dirlu 
Vemo fe< 077 5' it 7' 
t.J Geysen 
Spaubeek tel 046 37 77 85 
I H P Hofbach 
Heerlen te! 04 5 7" 87 j 1 
WJ.M.J. Janssen 
Roermond tel 04750 29 08 2 
Ing. Louis Keulen 
Geieen tei 046 -74 79 95 
L M A Mostard / 
Rentmeesterskantoor Limburg b.v. 
Herten tel 0475c it 1 
J.E. van Oppen 
Bunde tel 04} ■ 64 II • 7-T 
L J A Pijls/Ruyters B V 
Sittard tel 046 52 90 C». 
L. J.H. Scheers/Scheen Vastgoed 
Wessem tel 04756 iOi* 
fj SchiffersJ Peters en Partners 
Geieen fef 0*6 ■ 75 X> ul 
L.M.H Smeets 
Nuth tel 045-24 2118 
I PH Stans 
Crcvenbicht tel 044% 57 45 0 
JJ Stapper 
Imne rei '.>4746 492} 
Ing W H R van der Velden/ 
Makelaarskantoor 
van der Velden B.V 
Geieen tei 04 6 75 71 71 
J.G. van Wersch 
Makelaarskantoor van Wersch B.V. 
Kerkraoe ie/ 045 - 45 h 34 
JJ. Zoethout/ABAZ 
Heerlen te/ 045 77 37 31 


HOENSBROEK 

BELEGGINGSPAND 

Vraagprijs ƒ 160.000,- k.k. 

Beleggingspand op 500 m ? eigen grond, met 
achteringang (mogeli|kheid tot garage(s) en een 
huuropbrengst van bruto ƒ 24 000 - per jaar Het 
object verkeert m een zeer goede staat 


HOENSBROEK/ 

HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 189.000,- k.k. 

Halfvrijstaand 

45 nv 

moderne ruime keuken.(17 m 2 ). grote tuin met 
achteringang, garage (geschikt voor meerdere 
auto's) Ie verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer 
met ligbad. 2e toilet en vaste wastafel 2e verd.: 
dmv een vlienngtrap bereikbare zolder (eenvoudig 
4e slaapkamer te maken) Alg.: goede ligging, 
perc.opp vl 430 nv . duurzame materialen, 
rolluiken, nieuwe HR-ketel 
badkamer, berging, tuin 
verd.: vliering, met 


HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 125.000,- k.k. 

Uitstekend 

onderhouden 

< ^ ^ hoekhuis ^ met 

—e keuken iwlet' 
badkamer, berging, tuin. Ie verd.: 3 slaapk. 2e 
verd.: vliering, met mogelijkheid voor 4e 
slaapkamer Alg.: zeer goede staat van onderhoud, 
perceelsoppervlakte 247 m 2 Goede buurt 
(Manarade) Aanvaarding m overleg Geheel voorzien 
van kunststof kozijnen mei dubbele beglazing 

HOENSBROEK 

NIEUWBOUWPROJECT 

ƒ 144.000,- v.o.n. 

Op een goede lokatie gaan wij starten met de bouw 
van luxe premie-A-woningen. De woningen zgn 
optimaal geïsoleerd en kenmerken zich door 
ankerloze spouwmuren (geen contactgeluiden). grote 
tuin, buitenberging Het geheel wordt op een 
uitstekende lokatie gerealiseerd 

NOG SLECHTS 3 TE KOOP 

INDELING: 

Beg.gr.: entree, 'h bet. toilet met fontein, 
woonkamer, keuken, berging, tuin, achteringang, 
eventueel garage, Ie verd.: overloop. 3 ruime 
slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel 
en aansluiting 2e toilet, 2e verd.: d m v. een 
vlienngtrap bereikbare zolder, welke eenvoudig 
ingericht kan worden als 4e slaapkamer Alg.: met 
uw wensen kan tijdens de bouw rekening worden 
gehouden 


Steens/Dek Haye / Wald / Dogge 


\SSI K \ \ II I ADU.MT KS 

GEOPEND: 

maandag t m vrijdag 
kantoortijden 
’n zaterdags 
10.00-1::.30 uur 


M A K M. \ \ K 1 > IJ O \ R < > I KI \ I) (i () t I) 

Ï - ' HOENSBROEK 

0 HOOFDSTRAAT 88 
1 f 6432 Gil HOENSBROEK 

TEL. 045-223434 
MjüJ EAX 045-230033 DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

ISUPERAANBIEDINC 

Rustiek A : 
massief eiken stroken, J| 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35,- p.m 2 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg*Nrd 48 

tel. 046-52515" 

| Maastricht, Schamerweg V 

tel. 043-636273 


AANKONDIGING 

Proces-verbaal van 

vaststelling van een 
verkoopdatum 

Heden, negentien maart 
heb ik, Julius Xavero Smit, 
lastingdeurwaarder, kanto^, 
i houdende te Heerlen aah 
Groene Boord 21, op last 
j de ontvanger Belastingdieh' 
Particulieren Heerlen, in 
tot het uiteinde van de 
tie (mede) woonplaats kiez« f 
de op het kantoor van w 
belastingdeurwaarder, 
W.M.J. Verkooyen, geboft 
i op 25 mei 1947, als schuld 
naar, voorheen wonende _ 
Heerlen, Vossekuil 24, tha n ' 

! zonder bekende woon- of 
blijfplaats binnen en bu^ 
Nederland, hierna te noeb 1 ^ 
„de schuldenaar", 

AANGEZEGD 

I dat de datum van verkoop ^ 
'de bij proces-verbaal van & 
slag van roerende zaken v 
j negen februari 1990 inbesl« 
j genomen zaken nader wohj 
vastgesteld op dinsdag 7 & 
1991 te 11.00 uur. 

De belastingdeurwaarder 
belast met de aanzegging. 

J X Smit. . 


Ten behoeve van een appartementencomplex 
te Heerlen-Noord, zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een 


N 


üiSS Sï 


ABC Vastgoedbeheer. 
eén der grootste organi¬ 
saties m dienstverlening 
voor alle sectoren van 
de onroerendgoedmarkt, 
makelaardij, beheer en 
taxaties van onroerend 
goed, hypotheken, finan¬ 
cieringen en infodien- 
sten 

Vestigingen in heel Ne 
derland 


voor het complex Vrieheidepark, bestaande uit 
96 luxe appartementen. 

De aan te stellen huismeester dient te beschik¬ 
ken over een goede gezondheid en correcte 
omgangsvormen alsmede de nodige technische 
kennis en inzicht. 

Zijn taak zal o.a. bestaan uit bediening en on¬ 
derhoud/controle van technische installaties, het 
uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamhe¬ 
den, het handhaven van de orde, netheid en 
veiligheid in het complex alsmede het (laten) uit- 
voeren van schoonmaakwerkzaamheden. 

De kandidaat moet bereid zijn zich op korte ter¬ 
mijn in een vierkamerappartement in het com¬ 
plex te vestigen. 

Het salaris bestaat uit vrij wonen en een tele- 
foononkostenvergoedmg. 

Heeft u interesse en voldoet u aan de gestelde 
eisen, richt dan een schriftelijke sollicitatie aan: 
ABC Vastgoedbeheer, Akerstraat 23, 6411 GW 
Heerlen. 

Indien u informatie wenst over de functie, kunt u 
telefonisch contact opnemen met de kantoordi- 
recteur van onze vestiging te Heerlen, de heer 
A.J.M. Sijstermans, telefoonnummer 
045-712020, 


^BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 
tel. 045-71 20 40, A.J.M, Sijstermans 

SCHINNEN (Thull) PRIJS OP AANVRAAG 

Exclusief landelijk gelegen vrijstaand landhuis met kantoorruimtes, inpandige 
garage (meerdere auto’s) en fraai aangelegde tuin. 

INDELING: Souterrain: waskelder, c.v.-ruimte, hobbyruimte, garage voor 
meerdere auto's, inpandige gescheiden kantoorruimte (vloeropp.vl. 226 m 2 ). 
Beg.gr.: hal, woonkamer (circa 120 m 2 ) luxe keuken. Ie verd.: 3 ruime 
slaapk. luxe badk. Algemeen: Uitstekende staat, duurzame materialen, uitge¬ 
breide informatie op aanvraag. 


Steens /Dek Haye /Wald/Dogge 


KAUII A IJY I 5 IIK S 

GEOPEND: 
maandag t/m vrijdag 
kantoortijden 
's zaterdags 
10.00-12.30 uur 


M A K K I A \ K D ! .| O Si K O I KIND (, () 1 I) 

■"X . 1 HOENSBROEK 

1 HOOFDSTRAAT 88 
1 f 6432 GH HOENSBROEK 

TEL. 045*223434 
kWil EAX 045-230033 

& 


Voor zo’n bui wil 
niemand 
schuilen! 
Bezorg bet j 
Limburgs 
Dagblad 

en je komt ook in 
aanmerking voof 
die veie extra’s. 
Meer weten? 
Bel 045-739881 
en vraag naar 
H. van de Ven. 

Limburgs 

Dagblad Limburas 

t—\ i— 
Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 43 


■ ;:: Het LI 60 : Programma van Pas t o e . 

D o o r d a c ht Design, Verrasse nd 'Verpakt' 
1992 
!, oe 
itoof’ 
n<* 

t va"! 
en*' 
del 1 ] 
:ecV\ 
zet 
inj\ 

(0 
0 
3 * 
0 
V#' 
0 
rn^ 


& 

v# 

m 

apf« O Te koop/Te huur 


De asymmetrische vlakverdeling van dit Pastoe dressoir uit het 
suksesvolle L 160 programma verraadt niet alléén raffinement in vormgeving, 
maar is ook nog eens bijzonder funktioneel. De hogere laden en bredere 
deurtjes zijn heel handig voor grotere spullen. 


Speciaal voor Design House wordt dit Pastoe pronkstuk gemaakt van 
kersehout. Het dressoir is overigens ook in glad gelakt leverbaar in diverse 
basistinten of zelfs in een kleur naar wens. Om het charmante effekt van 
vlammend kersehout of gladde lakafwerking te ondergaan, moet u echt even bij 
Design House binnenstappen. 


In l a k u i t vo e r i n g 3 6 8 5 . -(aluln 


o t 


BASiSKLtuRtN) I N KERSEHOUT 4 9 5 0.- 


' n de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200. Openingstijden: ma. 1 3.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 1 7.00 uur Donderdag Koopavond • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW 


Beter wonen begint met Stienstra 


Stienstra heeft een zeer uitgebreid 
jjüizenaanbod in elke prijsklasse in 
heel Zuid-Limburg. In deze 
Aanbieding is slechts een beperkt 
Aantal genoemd. Vindt u het huis 
Van uw keuze niet of zoekt u in een 
Andere regio? Vraag gratis ons 
Vizenmagazine aan of maak uw 
Mensen aan ons kenbaar. 

, JOCHOLTZ h 

■ VNig gel. vrijst, woonhuis 


H 

HöENSBROEK C nipon. Eruaic 

"taiuiïik. ir«M.|cl. liUnï » 7, ! "’ h 

,„n,. GW.1 U 'i Bmll- 

Keuken mei. luxe m * , VK) m . 

Hoogwaardige mat. Gpp 


I 

3 


i 


i 2 grote gar. Prov isie 
, e kler. Woonk.. geel. open 
janken en eetk. tot. ca. 68 nv. 
fJKeuken. 3 slaapk. Baelk. met 
| J®- Vaste trap naar /olelerMe 
■ lü^Pk. Berging. Aanhouw 
1 v C)pp. 659 nv’. Geschikt 
°0r woonhuis met kantoor-/ 
: ritkttjkruimie. Goed onder- 
< Sden. 

>fnjs ƒ 295.000,- k.k. 6112 

lp-- 

V ^ADIER en keer m 

Vvf n,rum Deg. woonhuis met 
l v erwarmde inpand. gar. Tuin. 
jj U >nberging. Soul.: 3 ruimtes. 

gr.: royale hal. L-vorm. 
0 °°nk. ca. 43 nv’ met parketvl.. 
f^h haard en dubb deur naar 
•Tas en tuin. Luxe gesl. eetk. 
■ et instal 1. incl. app. Aparte 
, eu kenunit. Ie verd.: 3 ruime 
. i<a pk. Luxe badk. met ligb., 
°uche en 2e toilet. Royaal 
r? kt erras. 2e verd.: 4e slaapk. 
2 et parketvl. Berging. Ged. 
me l therm. begl. 


FYGELSHOVEN H 

Bungalow met inpand. gar. 
Royale entree. Wtxink. ca. 60 nv 
met open haardpartij. Ged. 
dichte keuken met eiken 
insiall. Bijkeuken. Apart slaap¬ 
gedeelte met .3 slaapk. Badk. 
met ligb., douche, 2e toilet, 
bidet en dubb. v.w. Exclusieve 
mat. Uitst. ligging. 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Rustig gel split- 
I e \ e I bungalow met terras. 
I uin. Inpand. gar. Liv ing en 
keuken met luxe install. tot. ca 
43 in . 3 slaapk. Badk. met ligb.. 
douche en toilet Hobhyk. 

Prijs ƒ 249.000. - k.k. 6129 


Prits 


435.000,— k- k 


5ko: HEERLEN H 

Eikenderveld. Nabij centrum 
gel. stadswoning met tuin. 
Woonk. Keuken. Berging. 2 
slaapk. Badk. met ligb. Opt. 
isoi. Dubb. begl. 


HOENSBROEk H 

Lolbroek. Hallvrijst woonhuis 
met tuin. Mogelijkh. voor gar. 
Berging. Kelder. L-vorm. 
woonk. Keuken. Bijkeuken. 4 
slaapk. Dak recentelijk ver¬ 
nieuwd. 

Prijs ƒ I 19.000,- k.k. 6138 


LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Lxdel. Royaal 
en uitst gel. landhuis. Div. ter¬ 
rassen. Groot gazon. Soul.: o.a. 
barruimte. Part.: Inpand. gar. 
Royale living met open haard¬ 
partij. studiehoek. en kantoor¬ 
ruimte lot. ca. 60 nv'. Keuken 
met luxe install. Bijkeuken. Ie 
verd.: 4 slaapk. 2 badk. met 
luxe install. Geh. niet dubb. 
begl. en ged. met roll. Deg. 
afwerking met kostbare mat. 
Opp. ca. ! .330 m . 


Prijs ƒ 399.000.- k.k. 


6008 
EYS H 

Wittem. in kindervriendelijke 
buurt gel. woonhuis met car- 
port. Goed aangelegde tuin. 
L-vorm. woonk. ca. 35 nv’ met 
open haard. Keuken met compl. 
install. Studeerk. Wasruimte. 3 
slaapk. Badk. met ligb. en 2e 
toilet. Ruime bergzolder. 
Spouw- en dakisol. Ged. dubb. 
begl. Goed onderhouden. Opp. 
384 nv. Bwjr. 1968. KERKRAÜE H 

Centraal gel . ouder woonhuis 
met rovale tuin. Kelder. 
Woonk. en keuken tot. ca. 30 
m . 3 slaapk. Badk met dou¬ 
che en 2c toilet. Bergzolder. 
Prijs ƒ 125.000,-- k.k. 6148 


Prijs t 480.000.- k.k. 5928 


' ' Nijp 
' n h ƒ 295.000.- k.k. 5947 


^VCELSHOVEN H 

Q Us tig gel. bungalow met tuin. 
j7 V( -'rdekt terras. Inpand. gar. 
m^Jder. Living ca. 40 m met 
■ esbrander. Ged. open keu- 
. I n niet compl. install. 3 
p tla Pk. Badk. met heb. 

J'JW 259.000.- k.k. 6128 & GE 


ÏLSHOVEN 


H 


v . prijst. woonhuis, geh. in 
^‘ubrand. (iar. met smeerput. 
|,‘ >() nk. met open haard. 
^ a dk Cn Bi > kcuken ^ slaapk. 


Da, 


met douche. Vaste 
h Uat ’ zolder. 

J‘ I J S ƒ 149.000,- k.k 


trap 

6140 


Prijs ƒ 235.000.-k.k. 6123 

HEERLEN H 

Nabij centrum gel. apparte¬ 
ment op 2e verd. met lift. 
Berging. Gar. Woonk. met bal¬ 
kon. Keuken. Grote slaapk. 
Badk. met ligb. 

Prijs ƒ 83.000,— k.k. 6038 

HEERLEN H 

Molenberg. Centraal gel. tus¬ 
senwoning met tuin en achter¬ 
om. Kelder. Woonk. ca. 23 nv'. 
Gesl keuken. 2 slaapk. Badk. 
Ruime zolderk. Grotendeels 
aluin. koz. en dubb. begl. 

Prijs ƒ97.500,- k.k. 5970 


Uil STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV. 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. 

Teldag van 9.00-18.00 uur. 

£° n: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. 
a, crdag van 9.00-14.00 uur. 


Prijs ƒ 97.000.- k.k. 0145 


HEERLEN H 

Zuid. Ruim halfvrijst. heren¬ 
huis met gar. Voor- en zijtuin. 
Terras Ruime hal. Woonk. met 
open haard. Gesl. keuken. 
Berging. 3 slaapk. 4 mansarde-/ 
slaapk. 2e toilet. Badk. met 
ligb. Bergzolder. 

Prijs ƒ210.000,- k.k. 6109 


HEERLEN H 

Heerlerbaan. Appartement op 
2e verd. Berging en overdekte 
parkcerpl. op part. Woonk. ca. 
27 nv’. Aparte keuken. 2 slaapk. 
Badk. met douchecabine. 

Prijs ƒ I 15.000,- k.k. 5894 


HEERLEN H 

Centrum. Luxe stadsapparte¬ 
ment met eigen parkeerpl. en 
berging. Lilt. Royale entree. 
Woonk. Open keuken met luxe 
comb. Groot, zonnig gel. bal¬ 
kon. I slaapk. Badk. met ligb. 
Geh. gestoffeerd. 

Prijs ƒ 169.000.- k.k. 6082 


Voor inlichtingen 

H: kantoor Heerlen, 

Tel.: 045-712255* 
Kruisstraat 56, 

641 I BW Heerlen. 

M: kantoor Maastricht, 

Tel.: 043-252933* 
Wyckcr Brugstraat 50, 
6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel.: 0949-241 407540* 
Jesuitenstralie 2. 

5100 Aken 


LIMBRICHT H 

In nieuwbouwwijk gel. riant 
halfvrijst. woonhuis met gar. 
Z-vorm. woonk. on dichte keu¬ 
ken. tot. ca. 40 m . 3 grote 
slaapk. Luxe badk. met ligb. 
Vaste trap naar zolder met 
mogelijkh. 4e slaapk. Spouw 
en dakisol. Hardh. koz. met 
dubb. begl. 

hijs ƒ 186.598.- v.o.n. 10010910 


MARGRATEN M 

Goed gel. \rijst, bungalow met 
tuin. Sout.: kelder. Verwarmde 
gar. Part.: grote hal. E-vorm. 
living ca. 45 nv' met voorzei 
haard en dubb. opensi. deur 
naar terras en tuin. Gesl. eet 
keuken met eiken install incl. 
app. Bijkeuken met aparte keu- 
keninstall. Slaapv teugel 3 tot 4 
slaapk. Aehierbouw met grote 
v erwarmde w askeu ken/bei g- 
iiiimteen hohbv /kantoorruimte . 
Prijs ƒ 365.00(3.- k.k. 6013 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Uitst. onder¬ 
houden halfvrijst. woonhuis 
met inpand. bereikb. gar. Tuin. 
Kelder, living ca. 38 nv’. 
Keuken met kunstst. install. en 
app. 3 slaapk. Luxe badk. 
Bergzolder. Geh. met kunstst 
koz.. dubb. beul. en roll. 

Prijs 169.500.- k.k. 6150 


LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Luxe 
appartement op Ie verd. met 
kelder. Luxe afgewerkte liv ing 
ca. 26 m Keuken met compl. 
install. 2 slaapk. met balkon. 
Badk. met douche. Dakterras 
ca 26 m met prachtig uitzicht. 
Div. bergingen. Geh met 
hardh. koz. en ged. met dubb. 
beul. 

Prijs ƒ 89.000.- k.k. 5930 


VALKENBURG M 

Villa Ingerhorglv Op Ie lokatie 
gel. luxe appartement met gar 
en terras. Living ca. 52 m met 
mogelijkh. open haard. 
Comfortabele aanbouw'keuken. 
Aparte bijkeuken. 2 slaapk. 
Badk. met ligb.. dubb. v.w. en 
2c toilet. 

Prijs ƒ 295.000.- v.o.n. incl. 
renteverlies tot datum koop 
10090037 


VOFRFNDAAL H 

Ktmrade. Goed gel. halfvrijst. 
woonhuis met tuin. Gar. 
Woonk. Open keuken met div. 
app. 3 slaapk. Badk. met ligb. 
Bergzolder. Ged. met roll. en 
dubb. begl. 

Prijs ƒ 185.000.- k.k. 6086 


^Gaarne vrijblijvend informatie over woning 
| Naam:.... |j 

■ StriiHt-J ....... CM | 

H CD ■ 

E X ~ I 

3 Stuur mij gratis het nieuwe huizenmagazine nr. 196 ■ 

I In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: i 

I Stienstra Makelaardij BV, ■ 

. Antwoordnummer 4U, 6400 V B Heerlen. ® 

I - 1 

_ t U S E 


NU OOK IN BRUNSSUM 
OPENINGSAANBIEDINGEN 


Gazonmaaier 

Gutbrod HE 32 van 480, 
met waardebon ' 


voor 


375 ,- 


van 25,- 3 weken geldig 

AEG namerboormachine 

Compact 2000 in koffer 900 » 
van 339,- voor 9 “ 

Deze aanbiedingen zijn 4 dagen geldig 

IJzenvaren 
W. Jongen B.V. 

I Valkenburgerweg 8, Heerlen 

\i/\|/ Telefoon 045-713903 
vv Streeperstraat 7, Schaesberg 

Telefoon 045-319604 
Rumpenerstraat 2IA, Brunssum 
Telefoon 045-273622 
Maandags gesloten 


i -1 


Kantoren: 

Heerlen, Akerstraat. Representatief kan¬ 
toorgebouw, split level, ca. 230 m 2 . Parkeren 
op eigen terrein, direct te aanvaarden. Huur- " 
prijs per jaar ƒ48.000,-. 

Heerlen, Bekkerweg 1. Te koop: markant kan¬ 
toorgebouw in het centrum, op loopafstand 
van het NS-station. Totale oppervlakte 1200 
m 2 . Luxe afwerking Inlichtingen en prijzen op 
aanvraag. 

Heerlen, Kruisstraat/Conovallumstraat. Nog 
te realiseren kantoorgebouw: Villa Thermae. 

Er is nog 2100 m 2 te huur Huurprijs ƒ 200,- 
per m 2 per jaar. 

Heerlen, Promenade. In hartje centrum, op 
eerste verdieping gelegen kantoor- 
praktijkruimte van 75 m 2 . Aparte opgang en 
lift. Huurprijs ƒ 12.000,- per jaar. 

Heerlen, Teleport. In een bijzonder gebouw 
onder constructie is nog 1.000 m 2 hoogwaar¬ 
dige kantoorruimte te huur. Dit gebouw is ge¬ 
situeerd tegenover het NS-station, in directe 
nabijheid van stadscentrum en autosnelweg. 
Parkeren op eigen terrein. Aanvaarding 
januari 1993. ƒ225,- per m 2 per jaar. 

Maastricht, Dopplerdomem 41. Nabij het 
MECC en A2M gelegen luxe afgewerkte kan¬ 
toorruimte. Oppervlakte 130 m z op begane 
grond. Huurprijs ƒ 34.000,- per jaar. 

Maastricht, Looiersgracht. In een monumen¬ 
taal, bijzonder fraai gerenoveerd object is 220 
m 2 kantoorruimte te huur. Eigen parkeer¬ 
plaatsen. Huurprijs per jaar ƒ 50.000,-. 

Maastricht, Sleijpestraat 2a. In een statige, 
vrijstaande villa bevind zich in het souterrain 
ca. 72 m 2 kantoor-atelierruimte. Parkeren op 
eigen terrein. Huurprijs ƒ 21.000,- per jaar, 

Wittem, Rijksweg 22. Aan doorgaande weg 
gelegen vrijstaand pand met garagebox 
Wordt in overleg met huurder verbouwd tot 
kantoor- annex praktijkruimte met boven¬ 
woning. Huurprijs per jaar ƒ 26.000,-. 

Winkels 

Bunde, Papenweg 95. Winkelruimte van 250 
m 2 . Frontbreedte 9.00 m. Geschikt voor 
diverse doeleinden. Huurprijs per jaar 
ƒ 60.000,-. Eventueel te koop inclusief 
bovenwoning. 

Maastricht. Hoenderstraat Nabij de'markt 
gelegen winkelruimte van 80 m 2 en magazijn¬ 
ruimte op de le verdieping. Huurprijs per jaar 
ƒ72.000,-. 

Sittard, Rosmolenstraat. Gunstig gelegen 
winkelpand van 100 m 2 . Huurprijs ƒ40.000,- 
per jaar. Eventueel te koop inclusief boven¬ 
woning. 

Beleggingsobject 

Maastricht, Sleijpestraat. Monumentale vrij¬ 
staande villa onderverdeeld in drie apparte¬ 
menten, 6 studio's (allen verhuurd) en kan¬ 
toorruimte. Aangelegde tuin en garageboxen. 
Huuropbrengst ƒ 87.000,-per jaar. Koopsom 
ƒ 685.000,-k.k. 


^Zadelhoff Makelaars 


Makolaars & taxateurs o.g. Specialisten in bedrijfshuisvesting 
Van Hasseltkade 7 - 6211 CC Maastnch» 

Zadelhoff vestigingen door geheel Nederland 

043 - 256 633 We hebben veel 
hypotheekvarianten. 

Eventueel bouwen we voor u ’n nieuwe. 


Hypotheken te kust en te keur bij 
deSNSbank. Noem maarop: Spaar¬ 
hypotheek, Rekening Courant- 
hypotheek, hypotheken met Ideaal- 
rente of Rentebedenktijd... 

Hypotheken voor bestaande 
woningen en nieuwe. Voor twee¬ 
verdieners en voor zelfstandigen. 
Voor jonge gezinnen en senioren. 
Met of zonder gemeentegarantie. 

En natuurlijk tegen gunstige voor¬ 
waarden. 

Ook als u bijzondere eisen 
stelt (en wie doet dat niet als het 
om zoiets belangrijks gaat), weten 

H/t werkgebiffi i’tm de SNS blink beslaat vrijwel geheel 


we daar gewoonlijk wel een mouw 
aan te passen. 

Samen met u nemen we rustig 
de tijd om tot de variant te komen 
die precies in üw straatje past. Bij¬ 
voorbeeld door twee hypotheek- 


vormen te combineren. Want uw 
hypotheek is bij ons een hoogst 
persoonlijke zaak 

Meer informatie 1 Gebruik de 
bon. Of loop even binnen bij h^t 
kantoor bij u in de buurt. 


□ ht, neem contact met mij up om een af 
spraak le maken voor een gesprek over 
mtjn persoonlijke hypotheekvanant. 


□ Ik wil eerst schriftelijke informatie Stuur 
mij de brochure hypotheken. 3 


Naam 


i'v Adres 


Postcode___ 


Plaats 


Telefoon 


In envelop zonder postzegel zenden aan 
SNS bank Limburg, 

Antwoordnummer 1235, 

6200 VB Maastricht 


SNS bank Limburg i 

We doen ’t graag beter dan goed. 


noord, midden, oosten zuid Nederland. VVijj zijn iiiiar uunwezig ruim 300 vestigingsein ƒ05 gemeenutn. 
Limburgs 

-\mxD 53 IKLAI» 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina^ 


MASSALE TOELOOP BIJ 
HEROPENING MARRES INTERIEUR 


*5* 
TWij van Marres hadden uiteraard hoge verwachtingen, maar dit slaat alles. Zo'n 
: ^fi/ersteipende toeloop hadden wij echter niet verwacht". Honderden geinteresseer- 
i t*j;de bezoekers spraken vol lof over deze nieuwe winkelformule. U kunt bij Marres 
interieur terecht voor 1001 interieur-ideeén. Wij bieden U volledige inrichtingen in de 
fijnen Country, Trendy, New Classics en hef romantische Copie-Antique. In de nieuwe 
>1 Giftshop vindt U perfect bijpassende accessoires voor Uw eigen interieur of 
; als kado-idee. Ai met ai raden wij U een uitstapje naar Marres Interieur meer dan aan, 
! '•<* • zelfs op zondag bent U van harte welkom. 

h.,„ 


Op unieke ligging hebben wij 

te koop of te huur een bedrijfspand 


te koop Bestemd voor: handel/nijverheid/ambacht 
industriële doeleinden 
zelfbedieningsgroothandel 
automobielverkoop 

Perc.opp 5150 m 2 goede zicht-lokatie 

1800 m 2 bebouwd direkt bij uitvalswegen 
waarvan 200 m 2 kantoorruimte Duitsland - België 

Het geheel is voorzien van een nieuwe 
dakbedekking met 10 jaar verzekerde garantie. 
Nieuwe bestrating - Heras hekwerk. 

Binnen en buiten nieuw geschilderd, kantoren 
nieuw gestoffeerd. 

Beveiliging met tv-circuit. Krachtstroom. 
Centrale verwarming voor hal, apart voor 
kantoren. 


Het pand is zeker 10 jaar onderhoudsvrij 


Uitbreiding mogelijk tot 1000 m 2 

Huurprijs ƒ 85,- per m 2 . Koopprijs ƒ 1.200.000, 


k.k. 


John Sijben 

Onroerend Goed Kerkrade 

telefoon 045-456800 Fax 045-460664 


GELEEN, Seipgenstraat 23 

Nabij Kluis gel. vrijstaand woonhuis, 
bj 57 m. kelder, garage, werkruim¬ 
te en tuin. Oppervl. 380 m 2 . Ind.: 
hal. woonk. ca. 10 m lang m. par- 
ketvl. en open haard, nieuwe witte 
luxe keuken m. alle app., bijkeuken, 
3 slpks. m. parket, badk. m. ligbad, 
zolder. Prijs ƒ 219.000,- k.k. 

GELEEN, Spaubeeklaan 15 

i m* 


GELEEN, Spaubeeklaan 30 


GELEEN, Beneluxlaan 86 
MARRES 

interieur 


Openingstijden: 
J.na.-vr. 09.00 - 18.00 uur 
■za.-zo. 13.00 - 18.00 uur 
woensdag gesloten Tongersesteenweg 37 
3620 Lanaken (België) 
Tel. 011-714120 


vereniging van ouders 
en verwanten van mensen 
met een verstandelijke handicap 


Voor broers, zussen, verwanten, vrienden 

Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en 
andere verwanten en vrienden hebben vragen en 
problemen rond het samen leven met iemand met 
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben 
behoefte aan informatie, een klankbord of vormen 
van praktische dienstverlening. De VOGG is er 
nadrukkelijk ook voor hen. 

Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf: 
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht. 
Telefoon 030-36 3744. 


Op Ie stand gel uniek vrijst. land¬ 
huis met tuinrecreatie, bestaande uit 
o.a aangelegde tuin, beplantingen, 
verwarmd zwembad, bet. terrassen 
en alle privacy (tuin omschermd 
door hoge begroeiing). Ind.: entree 
ontvangsthal. grote rustieke woon 
zitkamer * 57 m 2 met open haard, 
Noorse leisteen, vloerverw. en aan¬ 
liggend overdekt zitterras (op t zui¬ 
den), nieuwe luxe ingerichte en geh, 
bet. eetkeuken met bijkeuken. De 
woning is rijk en degelijk afgewerkt 
met veel eikehout (massief eiken 
deuren). Geheel voorzien v. dubb. 
begl , c.v., kelder en garage. Verd.: 
4 slaapks., waarvan 1 met gr bal¬ 
kon, 2 badkamer Vaste trap n. 2e 
verd Prijs ƒ 550.000.- k.k. 


GELEEN, Marisstraat 59 

Winkel woonhuis met ca. 200 m 2 
bedrijfsruimte. Ind.: gr. L-vormige 
woonkamer met leisteenvloer, r. 
keuken, 4 slaapks , badk., dakter¬ 
ras. Vraagprijs ƒ 285.000,- k.k 


Perfect onderhouden vrijstaand he¬ 
renhuis met praktijkruimten, r. gara¬ 
ge, div. kelders, en tuin op t zuiden. 
Oppervl. 653 m 2 . Ind : hal, woonk. 
m. open haard, eetkamer, aansl. 
moderne keuken m alle app., 4 
slaapk., mod. badk., zolder. Prijs 
ƒ 439.000,- k.k. 


Voor onze relaties 
zoeken wij op korte 
termijn woningen in 
alle prijsklassen 
Wij berekenen bij 
GEEN VERKOOP 
GEEN KOSTEN 


GELEEN: A. Printhagenstr. 13-15 


KT* 

Aan gelegen, ruim half 

vnjstaiV^roonhuis met c.v.. g ara ‘ 
ge Ind.: hal, woonkamer mei 

parketvl.’, keuken. Verd.: 3 slaapks- 
badk., en vaste trap naar zit-slaap' 
kamer op zolder. Prijs ƒ 172.500,- 
k.k. 

SPAUBEEK, Soppestraat 2 

Vrijst bungalow met zeer gr. gara¬ 
ge. kelder en rondom siertuinen. 
Oppervl. 750 m 2 . Ind.: royale hal, 
L-vorm. woonkamer met open haard 
en schuifpui, gr. leefkeuken, bijkeu¬ 
ken, 3 r. slpks., 2 badks. Ged. isola¬ 
tie en rolluiken. Aanv. in nader over¬ 
leg. Prijs ƒ 345.000,- k.k. 

Te huur $ .v.' -G Aan promenade gel. winkel woon¬ 
huis met achtertuin en veel moge¬ 
lijkheden. Aanvaarding direct. Prijs 
ƒ 210.000- k.k. 


MAASTRICHT 
Heugemerweg 101 

Nabij keramiekterrem gel. kan¬ 
toor met bedrijfsruimte te huur. 
Kantoren ca. 50 m 2 met alle 
voorzieningen en ca. 140 m 2 
bedr.hal met gr. poort. Aanvaar¬ 
ding direct. Huurprijs ƒ 2500,- 
p.mnd. 

OUD-GELEEN 
Marcellienstraat 1 

Winkel woonhuis c.q. kantoor¬ 
ruimte te huur in winkelkern en 
in nabijheid van NS-station. Beg- 
grond ca. 85 m 2 , toilet etc. Verd.: 
4 kamers, douche, keuken en 
hr-cv-ketel Aanvaarding direct. 
Huurprijs ƒ 145Ó.- p.mnd. 


ure 


MARINUS KRIJNTJES 

beëdigd makelaar & taxateur o.g. 

Kummenaedestraat 72 - 6165 BX Geleen. Tel. 046-751544 ' ' V' : • /' . ( •• 1 •• ••• • - ^ • b .... , . - 

Wat verandert er toch maar 

WEINIG IN DE LOOP VAN DE JAR A 


1 lopen hun smaken 
mijlenver uiteen, de liefde voor 
muziek hebben ze gemeen, vader en 
dochter. 

Ook in financiële zaken hebben 
ze dezelfde karaktertrekken. Neem nu 
hun hypotheek. Die hebben ze allebei 
van het Bouwfonds, de hypotheek- 
instelling waar, al twee generaties, de 
meeste Limburgers voor kiezen. Want 
de hypotheken van het Bouwfonds 

zijn met hun tijd - 

meegegroeid zonder 
hun unieke voor¬ 
delen te verliezen. 

Betrouwbaarheid, Financieel vakwerk uit eigen regio 


zekerheid en financieel maatwerk zijn 
waarden die niet veranderen. 

Wat wel veranderd is, dat is de 
keuze aan Bouwfondshypotheken. 
Omdat ieder z'n eigen leven leidt, 
biedt het Bouwfonds moderne hypo- 
theekvormen die daarop aansluiten. 

De bekende Annuïteiten 
Hypotheek, de Rente Rust Hypotheek, 


de SpaarVast Hypotheek en de 
Aflossingsvrije Hypotheek. 

Kortom: voor iedere levenswijze, elk 
inkomen en elk type woning levert het 
Bouwfonds financieel vakwerk uit 
eigen regio. 

Wat dat betekent, merkt u aan 
de menselijke benadering, de manier 
waarop er met uw wensen rekening 
wordt gehouden. Bij het Bouwfonds is 
de klant nog steeds een persoonlijke 

- relatie en geen 

nummer. En als u 
daarbij ook nog de 
gunstige rente neemt, 
dan begrijpt u dat er 
in de hypotheken van het Bouwfonds 
generaties lang muziek blijft zitten. 

Praat er eens over met uw makelaar of 
assurantie-adviseur. 

Voor meer informatie kunt u 
ook even bellen met het Bouwfonds of 
de coupon insturen. 


BOUWFONDSHYPOTHEEK BLIJFT DE BESTE KEUS. Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Geleen, Jos Klijnenlaan 288, Tel. 046 - 788588 
Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 - 16555 
Limburgs 
Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 45 Een woning van Ruijters, vast goed! 


RUUTERS 


makalaardü omwarend goed - sittard maastricht kaarten 


koop PARTICULIERE WONINGBOUW (SINDS 1976) 
VERBOUWINGEN 

LEVERANCIER VAN KÖMMERLING KUNSTSTOFRAMEN 


ADE, Kasteelstraat S 

Ooede stand gel. vrijst. herenh. metc.v., kantoor 
praktijkruimte en roy. tuin. Ind. o.a.: L-vorm. 

keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, 
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. 
js: ƒ 254.000,- k.k. 

. Dr. Beckersstraat S 

Ijoode stand gel. vrijst. bungalow met c.v., kel- 
. vinp. garage en tuin met veel privacy. Perc.opp.: 
*0 m2. Ind. o.a.: L-vorm. living, keuken, bijkeu- 
3 slaapkrs., doucheruimte. Aanv.: i.o. 

•prijs: ƒ 249.000,- k.k. 


MUNSTERGELEEN, Watersleyerweg S 

Gunstig gel. halfvrijst. woonh. met c.v., kelder, ga¬ 
rage, berging en tuin. Ind. o.a.: woonkr., keuken, bij¬ 
keuken, 3 slaapkrs., vaste trap naar zolder. Pand is 
tevens geschikt voor kantoor aan huis. Aanv.: spoe¬ 
dig. Vraagprijs: ƒ 159.000,- k.k. 

NUTH, Pastorijstraat H 

In het centrum rustig gel. appartement met c.v. Ind.: 
hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, moder¬ 
ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe 
badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on¬ 
derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. 

Prijs: /. 160.000,- k.k 


VOEREND AAL, Grachtstraat H 

Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met c.v., 
garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. metparketvl. en 
o.h., luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. Ie 
verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dou¬ 
che, vw. en 2e toilet. 2e' verd.: vaste trap naar hob- 
byruimte en berging. Het pand verkeert in prima 
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. 

Prijs: /. 259.000,— k.k. 


Nieuwbouw 


■ 


M, Meybrug H 

j het ziekenhuis gel. vrijst. woonh. met c.v., ga- 
en tuin. Ind.: ruime hal, toilet, woonkr. met 
öötkr., keuken. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., 
■ met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: 
trap naar zolder. Aanv.: i.o. 

- ’js: /. 220.000,- k.k. 


«TM 


UM, Trichterweg H 

gel. vrijst woonh. met c.v., inpandige garage 
n. Ind.: souterrain: kelder, garage, Beg. gr.: hal, 
woonkr. met o.h., ruime keuken met app., wa- 
■ Ie verd.: 4 slaapkrs., moderne badkr. met 
'** v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap naar hob- 
öimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ. 247.500-k.k. 


,'.35! 

■ai 

'3J 

'W 

m 

Sïi 

tm 


•EN, ütscherboord H 

gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara- 
c.v. en tuin. Ind.: souterrain: hal, 
/kantoorruimte, provisiekelder, c.v.-kelder. 
gr.: hal, toilet, woonkr., eetkr., keuken, 3 
, badkr. met iigb., douche, v.w. en bidet. Al- 
Het geheel verkeert in prima staat van on¬ 
en is voor diverse doeleinden geschikt. 
, i.o. 

ƒ. 340.000,- kJc. 


, Vlotstraat H 

gel. hoekwon. met c.v., berging en tuin. Ind.: 
Tain: kelder. Beg. gr.: entree, keuken, bijkeu- 
Woonkr. ensuite. Ie verd.: overloop, 3 
., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: 
.-..rs. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 245.000,- k.k. 


"rijs: /. 245.000,- k.k. 


Eikenweg H 

gel. halfvr. woonh. mat c.v., inpandige gara- 
jantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.- 
provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet keuken 
pp., woonkr: Ie verd.: 3 slaapkrs. moderne 
2e verd.: zolder te bereiken middels vliezot- 
|nd.: kantoon wachtruimte, 2 kantoren, toilet 
Het geheel verkeert in prima staat van 
Aanv.: i.o. Prijs: f. 225.000,- k.k. 

RGELEEN, Lichtenborg S 

ondrh. en geïsol., op goedSe stand gel. 
landh. met c.v., garage en tuin. Perc.opp. ± 
rn2. Ind.: hal/entree, L-vorm. woonkr. met open 
mod. keuken met app., 3 slaapkrs., dooche- 
e, badkr. met ligb., toilet, dubb. v.w., c.v.- 
>. zolder. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. 


OBBICHT, Burg. v. Hinsbergstraat S 

Op goede stand gel., uitst. onderh. vrijst. landh. met 
c.v., inp. garage. Kelders en onder aren. aangel. tuin 
met veel privacy. Ind. o.a.: L-vorm. living met open 
haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 2 
slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte. 
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 370.000,- k.k. ( 

SITTARD, Elsterwog S 

Zeer goed onderh. geïsol. vrijst. herenh. met c.v„ 
garage, overdekt terras en tuin. Perc.opp.: 365 m2. 
Ind. o.a.: ruimafliving, keuken met app., bijkeuken, 
kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: ƒ 239.000,- k.k. 

SITTARD, Leyenbroekerweg S 

Op eerste stand gel. vrijst. landhuis met kelders, ga¬ 
rage, carport, zwembad eri royale tuin. Perc.opp.: 
1.000 m2. Ind.: royale living, study, luxe keuken, bij¬ 
keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig. 
Prijs op aanvraag. ' 

SITTARD, Pepijnstraat-Lahrttof S 

Goed onderh. tussengel. woonh. met carport en 
aanbouw.lnd.: ruime woonkr., aanbouw met open 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, 
v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: / 149.000,- k.k. 

SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof S 

Goed onderh. halfvrijst. woonh. met carport. Ind.: 
woonkr. mét open keuken en bijkeuken, 3 slaapkrs., 
badkr. met douche, v.w. en aansl. 2e toilet zolder, 
mog. voor garage. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 159.000,- 
k.k. 

SITTARD, Wllheiminestraat S 

Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijst. woonh. 
met c.v., geheel onderkelderd, garage en tuin. Ind. 
o.a.: L-vorm. living, keuken met aansl. eetkr., 4 
slaapkrs., badkr. met ligb., zolderruimte. Aanv.: i.o. 
Vraagprijs: ƒ 265.000,- kk. 

SITTARD, ICv.d. WoestHnestraat S 

Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met c.v., kel¬ 
der, garage en tuin met veel privacy. Ind. o.a.: living 
met open haard, keuken, 3 slaapkrs., mod. badkr. 
met ligb., douche, v.w., bidet toilet. Vaste trap naar 
zolder. Aanv.: i.o. Koopprijs: ƒ 175.000,- kk. 


MEUWBOUWWONNGEN S 

Premie C-woningen te Geleen-Maastrichterbaan. 
Landhuis te Puth-Schinnen. 

Premie A- en VS-wonlngen te Stramproy. 
Appartementen te Berg aan de Maas. 
Documentatie op aanvraag. 

BOCHOLTZ H 

In B.P. Kerkeveld zijn er nog enkele halfvrijst premie 
A-woningen te koop. Ind.: hal, toilet woonkr., open 
keuken, berging, 3 slaapkrs., badkr. met douche en 
v.w. (mog. voor 2e toilet), vliezotrap naar zolder. 
Prijs: /. 134.420,- v.o.n. Max. subsidie: ƒ. 41.000- 
(amankelijk van belastbaar jaarinkomen 1990). 

LANDGRAAF H 

Direct nabij het winkelcentrum "Op de Kamp" wor¬ 
den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije 
sector-won. in div. types gebouwd (vrijst. en vrijst. 
geschakeld). Prijzen vanaf f. 225.000,- v.o.n. tot 
t270.000,- v.o.n. (exd. renteverlies). Perc. opp.: 
vanaf 270 m2 tot 630 m2. Alle won. worden opti¬ 
maal geisoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet Hard¬ 
houten kozijnen. 


Bouwkavels 

BOUWKAVELS S 

Bouwkavels te koop te Amstenrade, Spaubeek en 
Stramproy. 


België 


MORESNET H 

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met in¬ 
pandige garage, c.v. en tuin. (perc. opp.: 1483 m2). 
Ind. Souterrain: garage, c.v.,-ruimte, bij-/waskeu- 
ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg. 
gr.: ruime hal. toilet luxe keuken, woonkr. met o.R. 
ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., siaepkr. 
Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000,- k.k. 
* (richtingen kantoor Sittard 
•InBchtingen kantoor H oo r to n 


Hypotheken-Flnanderingen 
fixaties-Verzekeringen RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heeilen 

6131 AL sittarcl - rijksweg zd 35 - tel 046-511611 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 


BOUWBEDRIJF 

PHILIPPEN-BREMEN BV 


Brunssum 
Churchillstraat 3 
Tel. 045-256807/256885 


Duitsland 

5135 Selfkant-SQsterseel 
Dechant Kamperstra Be 42 


Bent u ook zo hardleers 

ALS HET OM UW NACHTRUST GAAT? 
* na» 'F? gfe -jft; :?y #£5 ## y# •SS’ FOUTE UGHOUOtNG OP TE HAM) BED FOUTE UGHOUDING OP TE ZACHT BED JUISTE UGHOUDING 

Slapen op een hard of zacht bed is niet gezond! Uw lichaam 
krijgt nauwelijks de kans om echt uit te rusten, met als gevolg 
rugklachten, hoofdpijn, stijve spieren, tintelende ledematen-of pijn 
in de nek bij het wakker worden. Uw Slaapvoorlichter geeft u 
persoonlijk advies en toont u bedden in alle soorten en maten. 

Gekozen uit collecties van gerenommeerde fabrikanten, of 
speciaal vervaardigd volgens de strenge kwaliteitseisen van de 
Nederlandse Slaapvoorlichters. w 

'Va' jP 

llfl LC 


GEERUHGS bv 

ROERMOND. Luttelstraat 42. Tel.: 04750-18624 
HEERLEN. Gringebtraal 9, t.o Nutsbedrijf. Tel.: 045-722493 

donderdag koopavond 


De makelaar in tevredenheid 


ii 1 


NEDU MAKELAARDIJ 


PKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS 


beheer/verhuur o.g. • makelaardij • taxatieè 


heken • assurantiën 


w; HEBR 3 VOORBEELDEN UIT ONZE K OLLEK TIE * 
WELKJÜ UIT MKj ER DANJOO SLAAPKAMERS BESTAAT vrfataande woning met garage!’ 

Ind. hal, ruime woonk., dichte keuken m. 
compL int 3 elaapk. Paüotuin op zonkant. 
Aluminium ramerVkozijnen m. dubb. be¬ 
glazing en ioIL Aanv. desgewenst direkL 
Vraagpr|a t 137100^ kJt. 


HEERLEN/GRASBROEK: ’GezeMg woon¬ 
hui* mat cm., tuin en achtar-lngangl' 
Gahaal onderkelderd. Ind.: hei, toMet, keu¬ 
ken, woonkamer; 3 alaapk.. badk. Aanv. in 

< ** rt * 9 ' Pr|a f 95.000,- kJc. 


HEERLEN: 'Appartement la weed. mat 
perk.pL In gesloten ps rfc es r ga rag a r 

Ind.: hal/toitet cv.-ruimte, woonkamer, mat 
open keuken, 2 sloapk., badk. met ligbad, 
aparte berging- Aanv. in overleg. 
_ Mraagpif* / 99.000,- Lk 

HEERLEN: Hulma apUtlewel woning mat 


Ind. ruime hal, tuinkamer/kantoor, woonk. 
m. parketvl. an balkon, gmte keuken m. 
eetkamer (&41x2.48M36).Talaapk., badk. 
Gad. kunststof ramen/koz$nan m. dubb. 
bagL an rol. Achtertuin op zonkanL Aanv. 
medto juli '92. Waagpifa f tSOjQOO,- kJk. 


II 


DE PANDEN VLIEGEN DE DEUR UIT! 

DENKT U AAN VERKOPEN? PAK DAN NU DE TELEFOON EN 
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND INFORMATIEF 
GESPREK EN PRIJS INDIKATIE! 


HOENSBROEK: 'Ruime vooroorlogse woning!’ 

Ind. kelder, woonk. woon/leatk. m. mod. inc bijkeuken, 4 
Aanv. medio okt '92. 


pk. badk. Kleine bkmenpl. 
Wraagpifa f ISXOOr k.k. 


! 

I 


Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur 
Eminapiem 12. 6411 JR Heerlen. 
Telefoon nummer 045-711500. 

•Maandag Hm vrijdag van 9.00-17.30 uur. JX3 

i tm 


ijni iii .Ht i l 


0FW «E 

'ai;,; 


:jji 

izi 

i 


; 
ftlifeSil : 

pStSjpijpiiSfe.. 

aftliViji.. I. Uk 


DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 

een school in het kinderdorp 

J0A0 PESS0A 
BRAZILIË 


Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen zal in 
Pessoa debestaandekleuter-en lagere school ukbreiden. 
In de toekomst is de school ook bestemd voor de khtde- 
ren uit de sloppenwijken in de butst van het kht dttr 
dorp. r 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van 
deze kinderen te brengen is veel geld nodig. Het comité 
Heerlen vanSOS-Kinderdorpe n vraagt daarom uwfct^p. 

DOOR f20.00 ÓVER TEMAKEN, KOOPTÜ 
SYMBOLISCH EEN STEEN VOOR DE SCHÖ9£ 

U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heeden, 
nr. 11.99.11.191 tji.v. SOS-i Qitd a d o r p en , w hon ie||K 
(girorekening Rabobank: 10 J0A58). Inlichtingen: Mwhr 
1. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kinde rdor pt n 
Tel.: 045-412736. 

In bet uitbreidingsplan 
Haagsittard-Parh te Sittard 
worden aan de Darwinstraat 
een aantal balfvrijstaande 
herenhuizen gerealiseerd. 
Deze buizen k enmerk en zieb 
door een ruime indeling. 


-•213 _ 
barglng 


garag* t 

l 5 . 


mzmul 

■■■■ 

i Tm ■ ■■■: 

irrrrBi 

— 

- 

— 

■ 

B 

■ 

- 

intia 

_U-L. 
_ J - ;s ll: 

1 II 
Imteung: 

L-vormige woonkamer ca. 35 m 1 , ind. opem^jZ 
keuken. Garage ca. 18 nr'. De le vendkjduftf 
is voorzien van 3 slaapkamers resp. groot cd$* 
13 m 1 . 9 nT en 8 m 1 , alsmede een badknm&l 
met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar nifi 
zolder ca. 40 nT (magetijkb. voorde kamm 
Tuin gelegen op bet zuiden. 

Tec hn ische details: 

- spouw-, dak- en 
vloerisolatie 

- hardhouten kozijnen 

- dubbele beglazing 


101090,-- v.o.n. tot 
/186.720,-von Daarnaast hebben de herenhuizen royale 
achtertuinen, grenzend aan groenvoor¬ 
ziening en ideaal gelegen voor wat betreft de 
bezonning. 


Netto m aandlast vanqf ca. f 78%- op basis 
Hypotheek (r e k e nin ghoudend metftscaml i 
100% financiering). 


1009107%. 


r BON 

I 


10091977 


111 SflENSTRA 


MAKELAARDt} B V. 


Ook kantoren in Maastricht en Aken 


Kruisstraat 56, 
6411 BW Heerlen 
Tel. 045-712255 * 

Maandag t/m vrijdag 
geopend van 9.00 tot 
21.OO uur. 

Zateniag van 9.00 tot 
18.00 uur. 


Naam; . 

Adres: . Z; 

Póstcode . ij 

Pla ats: .... . . . . 

Telefoon: .üj 


In gesloten enveloppe zonde 
Stienstm Makelaardij BV, A 


zenden aan 

immer40, 6400 VB Heeriem 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagi 


VIJGEN 


,\ m \i) (,(;i 
\ I KI 11 l !< • Hi Al...'Dl i INT, 

ii i .: [' ii 11 ■ !: > : |.. i'ii 


Vaak verkopen wi] huizen die de krant net 
| niet halen. Zoekt u een huis, laat u 
| vrijblijvend inschrijven. 

| Zie ook onze etalages SL-Franciscusweg 16 
; en Oliemolenstraat 3. 


20 . Schitterend gei. landhuis op 570 m 2 
met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote s&., 
m 2 , bwj. 1988, met inpandige garage. Vr. 

.k. 


; \ SCHtN OP GEUL 

< Waranda 20. Mooi, rustig gelegen haidvrijst woonhuis, 3 
t m-, garage en mooie tuin. Vr.pr. ƒ 167.500,- k.k. 

» * 

I ROERMOND 

\ JNpw to argarwa g 15a Uitstekend onderh. tussengel. hé- 
IraitKÉs, erker, grote kin op zuid., geheel onderteek!, 3 
»rapte tik., grote zolder. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. 

| 5 SWEYKHUIZEN 

[ Krakatraal 7. Ruim halfvrijst. woonhuis, pracht, tuin., ga- 
(fair. Vrpr. ƒ 204.000,- kk. 

\ 1 

C KLIMMEN 

TeP Maar 7. Panoramisch, schitterend gel. vrijstaand ruim 
laêph u ia, 4 mime sik., totaal onderkeiderd, alwaar moge- 
Mtfc. voor kantoor/appartement Dubb. garage. Prijs op 

'•■■tl 

l|. LANDGRAAF 

HÉMpertsiweg 30. Ruim wijst landhuis 560 m 3 , op 2390 
mfTgrond met carpoort, stenen paardestal (2 boxen + 
vcjak.) en stenen hooisc h uur 40 m 2 , 2 paardemin. van 
Bfjmssummerheide. Vr.pr. ƒ 289.000,- k.k. 

^ VIJLEN 

Aeti.de Wolf 4. Vrijstaand woonh. met garage op 210 m 2 
grónd, nieuwe luxe aanb.keuken, 3/4 sik,, bwj. 1989. Vr. 
prif 289.000,- k.k. 

! WAHLWHJJER 

MdeBaan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuk/Hj- 
kawk, opp. 535 m 2 Vrpr. ƒ 207.000,- kk 


207.000,- kk 


Asjbechtsstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 
a*4 grote woonk m. parket. Vr.pr. ƒ 179.000,- kk. 
MMeelraat 2a Ruim tussengel. woonhuis, roet mooie 
asfro; tuin op zuid. Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k. 

Mjnpetraat fa Keurig onderh. halfwijst, woonhuis, 4 rui- 
méjsfc., grote zolder en leuke tuin. Vr.pr. ƒ 136.000,- k.k 
M Ms nh ir g las n 69. Uitstekend onderhouden karakteris¬ 
tiek vrijst- herenhuis op 625 m 2 ,4 a*., ruime garage, nieu- 
wjjkeuken, zonnige tuin g e l o g e n aan rand Aambos.Vr.pr. 
ƒ 469.000,- kk ' i 

Dé Lirp .16. Vrijstaand landhuis, 4 sik., inpand. garage. 
Vrij*. ƒ 335.000,- kk 

HOENSBROEK 

Vttt HövaN L WmwWttr Hof 2a UHsL gel. vrqst, zeer 
ndp landhuis met garage. Vr.pr. ƒ 379.000,- kk 
Ifrwnantlaiin. 164. Beleggingspand 3 appartementen, 
hujjropbr. ƒ 24.000.-. Vr.pr. ƒ 129.000,- kk 
61 ^J o ze f st r aat 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand 
«MpnhuiB met 5 sic U kunt er zo intrekken! Vr.pr. 
ƒ 260.000,- kk 

I i ri MnhwflaOe a t §a HeNvrijst woonh. op 341 m 2 grond, 
ruime woon k ., 1 sa. 28 m 2 , mogekjkh. 2 van te maken, 
tuin op zuid., kunststof ramen. Vr.pr. f 179.000,- k.k. 


► 1200 m? 

U/4W 


NUTH 

UMsL gei. nieuwbouw, riant vrijs! landhuis 
nd, nabij centrum, bwj. 1990,4 /uime sik. 
A-JKK; . t 


{ 1 VOERENDAAL 

iTenoteriweg 83. Hatfvrijstaand woonhuis op 770 m 2 

I grond, 5 tik., woonk. 40 m 2 , grote gesloten keuken. Vr.pr. 
ƒ 266-000,- lek. 

WUNANDSRADE 

K ont ng e g ra ve n 3a Mooi halfvrijstaand landhuis op 670 
m* 1 grond. woon-/eetkamer 40 m 2 , kantoor 11 m 2 , gesl. 

11 m 2 . bijkeuken 8,5 m 2 , 4 ruime sic, zolder 30 
|sr, wpanage garage, bafcon/terras 33 m 2 . Vr.pr. 
f 398.000,- kk 


KERKRADE 

44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr ƒ 129.000,- 


o fslra e t 34. Uitstek, gel. gesdL landhuis, 
m 2 ,3 ruime sic, g e h e el onderkeldenl Prijs op 


21 . H af f vrijat g es c hakeld woonhuis met pa- 
en garage, 3 sic, zolder via vaste trap. Vr.pr. 

dn-Lk. r 


TE HUUR 

-wds W. 400-1000 m* tune kantoo mAii i t s ê met 
Mm iTT Monp u oooa, 

RMme bovenwoning ie huur, 3 sic, keuken, 
woonk. Huurprijs ƒ 750,- axcL gJwA 


S KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

145-71 1617 Kortingen 
tot 50% 


/ Wegens verhuizing 
I bieden wij onze huidige 
collectie, olieverf 
schilderijen, aquarellen 
litho's en etsen, waaronder 
prachtige werken, tijdclijk 
aan met kortingen tot 50%. 
Wjj ver zo r ge n pok al uw 
inlijstwcik 


ft.; kunsthandel- inlijsterij 

• PLOUMEN-PETERS 

* 4 . ' 

£ VaBccnbufgerweg 77. Voerendaal. Tel. 045-753480 
e - Openingstijden ma. t/m vr. 14.“-IS. 00 . 
Donderdag koopavond 
tot 21. 0 ? uur, 14.^-16.°° uur om 


raat 

A-l_1_ 

rWWHHl 

VERKOCHT 

f “ - 

Vmsraó* 

VERKOCHT 


Landgraaf 

VERKOCHT 

«O 

■ — 

nMWt 

VERKOCHT 
VERPLEEGHUIS 

SCHUTTERSHOF 


Het Verpleeghuis Schuttershof te Brunssum maakt deel uit van de Stichting 
Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg, waartoe ook het De Weverzieken- 
huis te Heerlen en het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum behoren. 
Schuttershof heeft een rooms-katholieke signatuur. 

Het verpleeghuis beschikt over 99 bedden voor somatische patiënten, 125 bed¬ 
den voor psychogeriatrische bewoners en 24 dagbehandeUngsplaatsen. 

De directe patiëntenzorg wordt uitgevoerd door de medische/paramedische 
dienst en de verplegingsdienst, die hierbij ondersteuning ontvangen van de 
centrale diensten. In het verpleeghuis functioneren een bewonersraad en een 
familieraad. 

Binnen de medische/paramedische dienst zijn 3 artsen werkzaam die 2,6 
formatieplaats bezetten. 

Wegens vertrek van een collega, ontstaat er een full-time vacature voor 
een: 

4 

VERPLEEGHUISARTS 

In verband hiermee zoeken wij contact met gegadigden voor deze functie. 
De functionaris zal in samenwerking met de overige verpleeghuisartsen de 
behandeling van en de zorg voor de verpleeghuispatiënten op zich nemen 
conform de vigerende richtlijnen inzake medisch professioneel handelen. 
Een gemotiveerde en gerichte belangstelling voor de verpleeghuispatiënt 
en diens leefmilieu binnen het kader van de maatschappelijke ontwikkelin¬ 
gen van de zorg en de ontwikkeling van de zorg in ons verpleeghuis in het 
bijzonder, is hiervoor onontbeerlijk. 

De voorkeur gaat uit naar een erkende verpleeghuisarts of een huisarts 
met verpleeghuis- of geriatrie-ervaring. 

Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht: 

- bereidheid tot het verrichten van weekend-, avond- en nachtdiensten; 

- zelfstandigheid in functioneren; 

- bereidheid in multidisciplinaire teams te werken; 

- aanwending van organisatorische kwaliteiten; 

- onderhouden - in het kader van patiëntenzorg - van goede interne en 
externe contacten. 

Arbeidsvoorwaarden conform C.A.O. ziekenhuiswezen. Salaris volgens 
functiegroep 70 van de functiewaardering gezondheidszorg, minimaal 
ƒ 5605,-, maximaal ƒ 8500,- bruto per maand bij full-time dienstverband. 

' Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij H. Wauters, le verpleeghuisarts, 
en bij W. Hospes, hoofd van dienst, tel. 045-279243. 

Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie met curricu¬ 
lum vitae, binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie, te 
richten aan J. Krekel, hoofd personeelszaken, Kochstraat 2, 6442 BE 
Brunssum. 
nuiyfra 

INTERNATIONAL 


Mayfran is een 
internationaal gerichte 
onderneming met 
waterbedrijven in da • 
U.S.A., Japan, India en 
Korea voor de verkoop. 
verwerkingssystemen 

voorde 

recyclfngtnduatrie. 

Do produkton, die voor 
90% worden afgezotdp 
de Euro p e se markt, 
vinden hun tp epaeeln g 
In de mstaaUndustrle, 
hulsvuilverwerkingen 
achrootrecfcHng. 

De betrokk enh e i d en 
Inzet ven de rukn 250 


Mayfran maakt daal uit 
van de Induetrial 
Componanta Group van 
TomMna Induatrlaa 
(nci/U.SA 


Mayfran Limburg B.V. 
po st bus 31032 
6370 AA Landgraaf 
telefoon 045-329292 


De afdeling: 

De werkzaamheden van de groep Electro, deel van de afdeling Engineering en 
Sales Support, bestaan uit het ontwerpen, engineeren, programmeren, 
samenstelten, testen, installeren en In bedrijf stellen van complete 
besturingssystemen. 

J 

Wij zoeken op korte termijn kandidaten (m/v| voor de furiktie van: 


yïïITTIiïlaTTrTïir 


De funktie: 

- De project-engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, tekenen, 
programmeren en testen van het besturingspaneel conform klantspecificaties en 
op basis van een concept van de groep Sales Support. 

- u begeleidt in de ruimste zin een of meerdere projecten tijdens én na de 

UitVOGnOQSfclS£ ■. 

- U rapporteert aan het hoofd van de afdeling Engineering en Sales Support. 

Nadere funktie-informatie wordt u graag verstrekt door de heer Dreezens (329243) 
of de heer Van der Heijden (329234). 

PÉtunktlQ-cimt: 

- Electrotechpische opleiding op HBO-niveau met ruime werkervaring op het 
gebied van het ontwerpen, tekenen en fabriceren van relais- en PLC-bestuurde 
systemen in de (metaal-)industrie. 

- Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband projectmatig te werken. 

- Werkbare kennis van de Engelse, Duitse en Franse taal in verband met 
regelmatig internationaal reizen. 

- Leeftijd 28-35 jaar. 

_ DiiftMkuiiA fiC 

I HjUVIflje DC. f 

Een dynamische funktie fn een internationaal bedrijf met technisch en kwalitatief 
sterke produklen. Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie 
aangevuid met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De procedure: ... 

Indien u interesse is gewekt, stuurt u een korte én,bondige sollicitatiebrief met 
uitgebreid c.v. naar bovenstaand adres La.v. de héér H.M.J. van der Heijden, hoofd 
personeelszaken. 

Wij verwachten uw rsaktte binnen 14 degen en garanderen vertrouwelijke 
behandeling. Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de 
selectieprocedure. 


De procedure: 

Indien uw intereeae is gewekt, stuurt u uw 
sollicitatiebrief, met volledige informatie over persoon, 
opleiding en ervaring, naar nevenstaand adres, t.a.v. de 
heer H.M.J. van der Heijden. bobfd personeelszaken. Wij 
W verwachten uw reactie graag binnen 14 dagen. Een medisch 
en een psychologisch onderzoek zullen deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 


DOE MEE MET 

KRUIS+ MUNT. 
SPEEL MEE MET 
JE FAVORIETE 
NEDERLANDER! 


LANDGRAAF 

Vrije sectorwonlngen 

Perceetagrootte van ca. 250m 2 tot 320 m 2 . 

Prijzen vanaf ƒ 220000,-Mn ƒ 230000 ,-tVjOji. 
Indeing beg.grond: L-vormége woonkamer ca 37 
m 2 , ind. open keuken, hal en garage met pannen¬ 
dak. Indeling vanSeping: 3 slaapkamers raap. groot 
ca. 13,5 m 2 , 9,5 en 8 m 2 , badkamer met ligbad en 
2a toHat Hobbyzolder bereikbaar via vaste trap, mo- 
g o Nk h eid voor 4e kamer. 


ven 000-174 KRUIS 


+ 


BEL 06-300400. 

MSfra F L- MS eHHWT T.O.V. Ui JAM MD. DOM KUIS heiderniL__ 

Advleebureau 

^&zsxssss~ 7* lm lechnteK^s 

ach in Limburg dient t P . t orga niseren en te be9 ® mard y j n staat 

csssss^spsssss^--^ 

correct na te komen. Juist 

Het bedrilf vraagt: , jek - sterke communicatieve vaardigh 

een opleiding HTS civiele techniek ^ w y 

pninstens 5 jaar ervaring 

capaciteiten ' 


Het bedriit Wedt: ^ ^ m groeiende organisatie 

. een verantwoord 1 dynamische omgeving 

arbeidsvoorwaarden ^ 

Ben, u getntereaseerd inbovenat^^^nto pastoto, onder van 

fr ^5 “S^en paddon 

Als intermediair waken wi) ervoo 

gewaarborgd btijtt. 

nMj «MMi. op ^ 


AIDA 
CHESWICK BV: 


K 

«w 

CHESWICK staat voor uitlaatsystemen en katalysatoreiij 
van hoogwaardige kwaliteit. 


Cheswick is een dochter¬ 
onderneming van Arvin 
Industries Ine., een Ameri¬ 
kaanse multiriational en 


automobielindustrie. 
CHESWICK is gespeciali¬ 
seerd in de ontwikkeling 
en fabrikage van uitlaat¬ 
systemen en katalysato¬ 
ren en toonaangevend op 
dit gebied. Verdeeld over 
7 Europese Vestigingen 
heeft CHESWICK 1500 
medewerkers in dienst. ' 


Een goed produkt zorgt voor succes en groei. Die groei is er 
en daarom komt er uitbreiding. 

Wij stappen over naar een systeem van 2-ploegendienst voor aHé 
produktie-afdelingen van ons bedrijf in Roermond. 


Het gaat om: 

★ Een Sample maker 

U draagt zorg voor het handmatig, met behulp van -specifieke ma¬ 
chines vervaardigen van proto-uitiaatsystemen of delen hiervan. 

U maakt deel uit van een klein team óp het ontwikkelingscentrum, 
waar een flexibele instelling en improvisatievermogen belangrijk is. 
De vereiste opleiding is LTS-metaal en de kennis en vaardigheden 
zijn: CO 2 lassen, plaatbewerken, CNC-machines bedienen en de 
leeftijd ligt tussen 25 - 30 jaar, 

Kennis van moderne verbrandingsmotoren, bediening van meetap¬ 
paratuur, alsook kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré. 

4 ., 

★ Twee onderhoudsmonteurs 

Funkties: ; 

het zelfstandig, mede in teamverband, reparatie- en onderhouds¬ 
werkzaamheden verrichten aan een geavanceerd machinepark en 
installaties. 

Uw opleiding is op MTS-nivp met aanvullende applicatiecursussen. 
Bij één vakature ligt de nadruk op het mechanische gebied. 
Gedegen beheersing van mechanische, hydraulische en pneumati¬ 
sche installaties is vereist. 

Daarnaast kennis van las-, elektrotechnische- en besturingstech- 
nieken. 

De elektrotechnische monteur dient te beschikken over vaardighe¬ 
den op hét gebied van elektronische schakelingen en PLC-besturin- 
gen. Kennis van mechanische aandrijvingen alsmede hydroüek en 
pneumatiek. : . 

Voor bekte funkties js zelfstandigheid en flexibiliteit vereist en be¬ 
reidheid tot werken in 2 ploegen. Leeftijd ± 30 jaar. Kennis en erva¬ 
ring met robots is een pré. 

★ Shiftcoördinator 

Verantwoordelijk voor het coördineren en begeleiden van het pro- 
duktieproces en het oplossen van problemen. 

Leidinggeven aan operators, production engineers en heftrudr* 
chauffeurs (± 25 personen). - 
Verantwoordelijk voor kwantiteit en kwakteit. 

Gok administratieve werkzaamheden behoren tot de taak. 

De verefeté opléiëing Ia MTS. 

Lekknggevertde ervaring, bq voorkeur opgedaan in een profit- 
ondememing, 

U dient over goede contactuele eigenschappen er> een flexibele in- 
stellingtebeschikken. 

Er wordt gewerkt in 2-pk>egen en uw leeftijd is ± 30 jaar. 

★ C0 2 -Iassers 

/• - / 

Funktie-eisen: 

Vereist is een LTS-metaalopteiding. 

Kennis of ervaring met MIG/MAG-lassen. 

Laservarfeg strekt tot aanbeveling. 


Funktie-efeen: 

Vereist te minimaal een LTS-B-niveau. 

Zij die een Mavo- of Havo-opleiding hebben en affiniteit met tech¬ 
niek, komen eveneens in aanmerking. 

De Ieef^deei8^voor de laatste funkties is minimaal 18 jaar 

Wat biedt CHESWICK? 

CHESWICK biedt u een atmosfeer van een zelfbewust bedrijf waar 
mensen meéteilen en prestaties worden gezien. 

Aanvullende training en opleiding en verdere uitstekende arbeids¬ 
voorwaarden. 


Gaarne uW reaktie binnen 10 dagen aan: 

cmvncKBv 

Afd. Personeelszaken, 

Postbus 206, 6040 AE Roermond. 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 47 
show 


Show 

Cher 

gaat 

niet 

door 


1 f HO, KRO m NCR E trillen niet langer in zee met EO o/> Nederland ƒ 

Heibel rond nieuwe 
zendtijdindeling 


Van onzer verslaggever 

J^ILVERSUM - Op welke dag en op welk net zijn vanaf 
Jgober Mies, Sonja, Karei, Maartje en Ivo te zien? Nu 
p RO en EO ook A-Omroep zijn, moet een herschikking 
an de zogeheten Vaste tv-avonden’ plaatsvinden. De ’be- 
Pelers’ van het AKN-net (Nederland 1) hebben alvast la- 
en weten dat ze de Evangelische Omroep liever kwijt dan 
Uk zijn. AVRO, KRO en NCRV (AKN) zien de EO graag 
^rhuizen naar Nederland 3. De EO is daarover zeer ver- 
plgen. Bovendien ziet deze omroep het op het derde net 
^ le t zitten met een progressieve VPRO. 

NOS-besUmr be- deiijk op tafel gelegd. De EO 

nj e .. me | t dlscus; \ le over de dient te vertrekken. Het bestaan 

Pen ir, , ir } delmg ' , 9 an de omroe - van een ’reli-net’ wordt onge- 

z 0en 6 omende televisiesei- wenst geacht. Verder is de aan- 

Een * . wezigheid van vier A-omroepen 

sen en V , Salie van , d K we ?' ^veel van het goede. 

, n en verlangens van de betrok- 

Petsatf r ^ en maa ^ t duidelijk dat AKN ziet de aanwezigheid van 

l e sai " enwerkin g °P al- de EO als een sta in de weg om 

neï S n5L" t en , n ? g ^ bm ‘ de samenwerking binnen de Ne- 

Sfammerincr rei H ^linQ 6 j pro " derland 1-groep verder uit te 

°Ver meerrWe 311 + ° S dr ^ lgt bouwen. De drie omroepen wer- 
Versni w . orden ken sinds een jaar nadrukkelijk 
ÊOen P VPRni?rt toekomst van samen. Op beperkte schaal wor- 
^erland 3 ^ we llcht op Ne ' den gezamenlijke programma’s 

ft , ... ' gemaakt. Verder is de program- 

huidige samenwerking werd mering nauw op elkaar afge- 

9 ri ë jaar na veel gesoebat voor stemd en wordt onder één logo 

en jaar afgesproken. Verlenging gepresenteerd. Onder leiding 

an k afsprake n i.-, niet moge van oud-Shell topman Wagner is 

Vaj, vanwege de n t f eliwe status een werkgroep druk doende 

s*,* en VPRO. Hoewel de A- nieuwe initiatieven te ontwikke¬ 
lt» P° g 9_ iet definitief is er- i en bij voorbeeld op het terrein 

na door het Commissariaat, V an gezamenlijke huisvesting. 

7°rdt vooralsnog uitgegaan van De drie omroepen verklaren 

C; n Uitbreiding van de televisie- voor langere tijd op die weg te 

pmdtijd van ruim 200 uur voor willen doorgaan. 

, e *de omroepen. Daarvoor moe- 
■ e h de zes ’oude’ A-omroepen 

^der zo’n 75 uur inleveren. Vol- Vcror de tijd die vrijkomt heeft 

ff. en s opgave van het Commissa- AKN een nieuwe bestemming. 

*aat voor de Media mogen de IKON en Humanistische Om- 

jVornroepen volgend jaar 661 tv- roepstichting hebben zich bereid 

jken vullen. verklaard van het derde net naar 

samenwerkingsverband van Nederland 1 te verhuizen. Vol- 

pVRo, KRO en NCRV (AKN) 8 ens een woordvoerder van 

ee ft inmiddels de wensen dui- IKON willen ook de kleine zend¬ 


gemachtigden graag meebou¬ 
wen aan een vernieuwd bestel. 
Het gevoelen leeft dat plaatsing, 
bij AKN meer zekerheid biedt 
voor behoud van de programme¬ 
ring. 

De dan nog resterende tijd zou 
kunnen worden opgevuld met 
een deel van de NOS-program- 
ma’s. AKN heeft daarbij grote 
belangstelling voor de goed be¬ 
keken sportprogramma’s als 
Studio Sport. 

'Verbanning' 

De verbanning van het eerste net 
heeft bij de EO tot boosheid ge¬ 
leid. Volgens een EO-woordvoer- 
der gaat de voorkeur nog steeds 
uit naar het eerste net. Plaatsing 
bij KRO en NCRV is in de ogen 
van de EO een natuurlijke omge¬ 
ving. Een tweede optie ligt voor 
de EO bij Nederland 2. Een der¬ 
gelijke operatie is alleen denk¬ 
baar als de VARA verhuist. 
Nederland 3 acht de EO zeer on¬ 
gunstig. Dat net wordt ook ge¬ 
bruikt voor de uitzending van 
grote evenementen. De EO ver¬ 
wacht dan voortdurend te wor¬ 
den geconfronteerd met wijzi¬ 
gingen in de programmering. 

Een verhuizing van de VARA 
lijkt minder waarschijnlijk. 
Voorzitter Van Dam ontwikkel¬ 
de zelf ooit het plan één net te 
vormen met NOS en VPRO. 
Thans laat hij weten meer be¬ 
langstelling te hebben voor het 
handhaven van de huidige situa¬ 
tie. Volgens een wooordvoerder 
van de VARA is het nu te vroeg 
om te beginnen met een nieuw 
derde net waarbinnen zeer nauw 
wordt samengewerkt. Eerst 
moet duidelijk zijn welke voor¬ 
waarden de minister van WVC in 
het verlengde van het rapport 
van de Commissie Donner stelt 
aan de publieke omroep. Ook 
dan wordt pas duidelijk of Van 


Dam zijn optie om met de VARA 
het bestel te verlaten voor een 
private vorm laat varen. 

De VARA lijkt welkom bij 
TROS en Veronica. Beide om¬ 
roepen laten weten de huidige 
samenwerking voorlopig voort 
te willen zetten. Na het afblazen 
van commerciële plannen van 
TROS en Veronica wordt in die 
kringen een verdere versterking 
van een goed bekeken Neder¬ 
land 2, die kan concurreren met 
RTL4, heel wel mogelijk geacht. 
Ook daar bestaat belangstelling 
bij vertrek van de VPRO de 
sportprogramma’s van de NOS 
over te nemen. 

De VPRO heeft zelf voorkeur 
voor Nederland 3. De nieuwe A- 
omroep heeft geen trek meer in 
de VARA en zou graag samen¬ 
werken met een volledige NOS. 
De laatste omroep heeft dubbel 
zoveel zendtijd als een A- 
ornroep. 

Op een dergelijk net is dan geen 
plaats voor de EO. Dat zou er toe 
kunnen leiden dat de EO over 
twee netten wordt gespreid. Een 
dergelijke constructie kan op 
weerstanden stuiten bij het 
Commissariaat voor de Media. 
Vorig jaar keurde het Commissa¬ 
riaat een plan van de NOS af. 
Dat vóórzag onder andere in een 
tweede ’vechtnet’ met TROS en 
Veronica en NOS, VPRO en VA¬ 
RA op drie. De reden van afkeu¬ 
ring lag in het feit, dat die inde¬ 
ling zou leiden tot onaanvaard¬ 
bare verschillen tussen de 
A-omroepen. Daaruit kan wor¬ 
den afgeleid dat ook de nieuwe 
indeling gelijke kansen voor alle 
A-omroepen moet bieden. 

Ruimte 

De noodzakelijke ruimte is ook 
afhankelijk van de vraag of alle 
beschikbare zendtijd zal worden 
gebruikt. Niet geheel duidelijk is 


IKON en HOS willen 
samen op AKN-net 


Van onze rtv-redactie 

^EERLEN - In de stoelendans rond de nieuwe zenderinde- 
zijn de IKON en de Humanistische Omroep Stichting 
met de omroepen van Nederland 1, AVRO, KRO en 
CRV, overeengekomen dat beide zendgemachtigden serieus 
^dllen deelnemen aan het overleg over de indeling van het 
er ste net. De voorzitters van de betrokken omroepen zijn dat 
vereengekomenbesloten. Aan de voorgenomen samenwer- 
kl hg wordt de voorwaarde gesteld dat geen andere A-omroep 
Ze ndtijd krijgt toegewezen op Nederland 1. 


^ e t motief voor de IKON en HOS 
Jïl samen te gaan werken met 
y v RO. KRO en NCRV is ingege- 
, en door de onzekere situatie op 
e t derde net, waar beide zendge¬ 
machtigden nu nog hun program- 
jV a ’s uitzenden. „Met de AVRO,, 
ftO en NCRV hebben we ge- 
jmcen dat we dezelfde inzichten 
.ebben over wat er met een pu-, 
hek bestel wordt beoogd,” 
eent Roelf Haan, directeur alge- 
Ue le zaken van de IKON. 

IKON wil zelfstandig blijven, 
°dat de omroep de eigen pro¬ 
grammatische standpunten kan 
Jjhjven uitdragen. „In het verle- 
e h is geopperd in een advies aan 


de minister om de kleine zendge¬ 
machtigden maar onder te bren¬ 
gen bij de NOS,” zegt Haan. „Maar 
wij willen nou juist de IKON-pro- 
grammering tot zijn recht laten 
komen en niet onder laten^ sneeu¬ 
wen binnen zo’n grote organisatie. 
Bij de drie omroepen van het eer¬ 
ste net (AVRO, KRO en NCRV), 
die elk een sector van de samenle¬ 
ving vertegenwoordigen, passen 
IKON en ook HOS uitstekend met 
hun zelfstandige programmerin¬ 
gen.” 

Formeel wijst het Commissariaat 
voor de Media de zendtijd en de 
zender toe aan de omroepen. Het 
NOS-bestuur heeft daarin een 
zwaarwegende adviserende taak. 
(ADVERTENTIE) 


EURO-DISNEYLAND 

1, 2, 3 en 4 daagse reizen, naar keuze met 
of zonder bezoek aan Parijs. 

VRAAG FOLDER BEL: 04406 - 15252 

Wet. zuiden Plenkertstraat 44, 
^Touringcars Valkenburg 

De folder is ook bij elk reisburo verkrijgbaar 


• John Kraaykamp is zondagavond de enige gast 
in de talkshow van Ursul de Geer. Het programma 
werd al eerder in de tv-studio van Aalsmeer opge- 
nomen. 

Foto: RTL4 

Tv-talkshow niet 
John Kmaykamp 

Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM - De RTL4-talkshow ’Ursul de 
Geer’ van zondagavond is een speciale uitzen¬ 
ding van een half uur, waarin tussen 22.45 en 
23.15 uur John Kraaykamp senior te gast is. 

Ursul praat met hem uitgebreid over de hoogte¬ 
en dieptepunten in zijn leven en carrière. Voorts 
wordt er gesproken over het toneelstuk 'Hoog 
tijd’, waarin hij samen met Mary Dresselhuys 
speelt. 


Op welk tv-net 
zijn ze vanaf 
oktober terug te 
vuiden: Sonja 
Barend, Mies 
Bouwman , Karei 
van de Graaf, 
Maartje van 
Meegen en Ivo 
Niehe? 

Foto's: KIPPA. 


of Eü en VPRO daadwerkelijk 
volledig gebruik zullen maken 
van de extra zendtijd. De gewij¬ 
zigde Mediawet maakt het sinds 
kort mogelijk dat tot een maxi¬ 
mum van 25 procent de zendtijd 
niet wordt gebruikt. 

De EO laat weten tot een maxi¬ 
maal gebruik te willen komen. 
Meer dan de helft van de pro¬ 
grammering zal zelf worden ge¬ 
produceerd. De VPRO laat de 
keuze afhangen van de toekom¬ 
stige samenwerking. Overleg 
moet duidelijk maken welke mo¬ 
gelijkheden bestaan. Mogelijk 
kiest de VPRO voor een gefa¬ 
seerde uitbreiding. In de huidige 
situatie maakt de VPRO van tien 
procent van de zendtijd geen ge¬ 
bruik. 

Een oplossing voor de zendtijd- 
perikelen wordt niet voor begin 
april verwacht. Enige haast heb¬ 
ben de omroepen overigens wel. 
Afspraken met producenten 
moeten gemaakt. Ook is het van 
belang dat snel duidelijkheid 
ontstaat om zaken als de huur 
van locaties voor talkshows te 
kunnen regelen. 

Minister D’Aneona heeft laten 
weten samenwerkingsverban¬ 
den met uitzicht op een stabiele 
toekomst voor het publieke be¬ 
stel als één geheel van de nodige 
zekerheden te zullen voorzien. 
Een goed samenwerkingsver¬ 
band kan een concessie krijgen 
voor tien jaar per zendernet. 

Zij meent overigens dat het mo¬ 
ment gekomen is dat naast de 
AKN-samenwerking op het eer¬ 
ste net, VARA, VPRO en NOS 
gaan samenwerken op het derde 
net. Over de samenstelling van 
het tweede net laat de minister 
zich niet uit. Het eerder gelan¬ 
ceerde vechtnet met bijzondere 
voorzieningen voor TROS en Ve¬ 
ronica acht D’Ancona niet moge¬ 
lijk. Cher: niet naar Rotterdam, wél naar Brussel. 


Van onze showpagina-redactie 

ROTTERDAM - Het optreden van Cher op 18 april in 
Ahoy’ is afgelast. De Amerikaanse mega-ster heeft laten 
weten haar Europese tournee drastisch te moeten inkorten 
als gevolg van drukke werkzaamheden in eigen land. An¬ 
ders dan in andere landen is het met mogelijk om voor het 
enige optreden in Nederland een vervangende datum te 
vinden. 

Gekochte kaarten kunnen vanaf heden bij de verkoop¬ 
adressen worden teruggegeven dan wel worden omgeruild 
voor toegangsbewijzen voor haar show in de Brusselse 
Vorst National op 9 mei. Freek viert 
triomfen in 
Zuid-Afrika 


DOOR PETER VAN NUIJSENBURG 

JOHANNESBURG - Zoiets, schreef de re¬ 
censent van het liberale dagblad The Star, 
had hij nog nooit gezien. Bij de opkomst 
van Freek de Jonge in een clowneske uit¬ 
monstering had hij even zijn hart vast ge¬ 
houden. Een middelmatige vaudeville-act, 
daar hadden ze hem weer naar toe ge¬ 
stuurd. Maar na de eerste grappen van de 
Zeeuwse levenskomiek had hij zich gewon¬ 
nen gegeven en na de voorstelling kwam 
hij bijna woorden te kort om uitdrukking 
te geven aan zijn enthousiasme. 

Een openbaring was het geweest. De Jonge was 
absoluut uniek, een fenomeen, een cabaretier van 
ongelooflijke klasse. Nu was hem duidelijk wat het 
Zuidafrikaanse publiek als gevolg van de culturele 
boycott had gemist. 

Deze boycott is nu afgelopen en daarom was De 
Jonge in Zuid-Afrika. Samen met o.a. theatergroep 
DNA en de schrijver Bert Schierbeek neemt hij 
onder het motto 'Breek af die muren’ deel aan een 
klein Holland Festival, dat met financiële steun 
van Den Haag georganiseerd wordt door het Afri¬ 
kaner Vrije Weekblad en het Kommitee Zuidelijk 
Afrika (KZA). 

De Jonge houdt zijn conférence in het Engels en 
even vreesde ik dat dat zijn mogelijkheden zou be¬ 
perken. Hij jongleerde inderdaad minder met de 
taal dan hij waarschijnlijk in Nederland zou heb¬ 
ben gedaan, maar dat kwam de show misschien 
wel ten goede. Het publiek, voornamelijk landge¬ 
noten en jonge Afrikaners, werd nu meegesleept in 
een tempo dat hen, maar niet de artiest, naar adem 
deed happen. 

La(‘likrani|)cn 

Navertellen wat de toeschouwers nu precies de 
kramp in de lachspieren bezorgt, is bij De Jonge 
onmogelijk. Hij begint een verhaal, dwaalt af. 


# Freek de Jonge: voor het Zuidafrikaanse 
publiek een fenomeen van ongelooflijke 
klasse. Foto: MARC MILDNER 


dwaalt af van de afdwaling, bewandelt onverstoor¬ 
baar een nieuwe zijweg, vertelt grappen die op het 
eerste gehoor mets met het hoofdverhaal te maken 
hebben, en pakt na al deze omzwervingen moeite¬ 
loos de draad weer op. Het is een dooltocht door 
een wereld vol absurde en groteske fantasieën, 
waarbij het publiek dankzij de virtuositeit van De 
Jonge nooit het spoor bijster raakt. 

Aan grappen over de toestand in Zuid-Afnka valt 
natuurlijk niet te ontkomen en deze worden ogen¬ 
schijnlijk moeiteloos in de vertelling opgenomen 
of achteloos, als terzijdes, uit de mouw geschud. 
Zijn dochtertje wil voor haar verjaardag een pop. 
Als bewust levende, moderne ouders, geven De 
Jonge en zijn vrouw haar een zwarte pop. Deze 
wordt Winnie (naar de omstreden vrouw van ANC- 
leider Nelson Mandela, red.) gedoopt, waarna de 
pop spontaan in tranen uitbarst... 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagi 


Jk j V 


II 


JIE 

Adverteiitlecomblnatle van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2.1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


9 

% 

; - Trek naar de vogels? 

; ij. HotelNatuurVakantie op Texel! 

; Ibpteiarrangementen met actieve natuurcursus verzorgd 
" door EcoMare. Bel voor meer informatie WV Texel 
i ,02220-14741 en vraag naar de HotelNatuurVakantiefol- 
] der. WA-61R 


' ‘AMELAND. T.h. st. vakantiebungalows en stacaravans. 
; TERSCHELLING t.h. stacaravans, alles voll. inger. Vrij 
, -vóór 11-7 en na 22-8. Inl.: 05180-1206 (niet op zond.). 
_ WA-61R 


.1 TERSCHELLING. ’ Hotel Thai assa’ centraal op het ei- 
1 tand met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., 
• Zonneterras, biedt u arr. v.a. /150 incl. ontbijtbuffet, 
] lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 
5 ,8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850, fax 8299. 

_•_ 1 WA-61 R 


TERSCHELLING t.h. div. stacar. 2 slpkmrs., d/wc, 
!>' verw., R/KTV, tuNist; voll. inger.; vrij voor 17/7 en na 14/ 
2 % Pasen, Hemetv. en PinksL v. ƒ 330.- p.w. Tel. 05620- 
’* 2662. 

1 'JC WA-61R 


Voor uw vakantie naar BOS EN HEI in Drenthe? Dan 
naar ODOORN-EXLOO! Info: WV, 05919-49182. DR- 
61R 


BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk., 
bung.’s. Geh. jr. luxe bung.’s Lh. Inf. en kl.folder: Heem- 
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/ 

6413940. DR-61R 


Camping De Hondsrug is een modem ingerichte 
gezinscamping met o.a. , . - 

* Toeristische plaatsen met eigen 


r 


NOORD-HOLLAND 


HEILOO - BUNGALOWPARK HET CAENDORP’ vrijst. 
6-pers. bungalows, ANWB, veel privacy, speeltuin, 
speelweide, kinderbdhrderij vrij voor 18-7 en na 15-8. 
InlJfolder: (072) 330512. 

NH-61R 


ZUID-HOLLAND 


■ruwweg 3 - 9463 TA eext 
tel 0S922-1292 ^ sanitaire unit 

camping j * Arrangementen Pasen, Hemelvaart 
en Pinksteren 

* Verwarmd binnenbad 

unffweg 3 - 94«3 TA aext * te huur voor 19-7 

tol 05922-1292 

* Gehele seizoen recreatiebegeleiding 
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of vraag 
onze kJeurenfolder aan. 


Unieke *JEUGDRUITERSPORTVAKANTIE* Kamp.- 
boerd. Nat. Park Dwingeiderveld ANWB**** Gratis folder 
BOSMANEGE 05927-13104. DR-61R 


Stacaravans v.a. ƒ 200,- Gezell. camp., zwembad, 4- 
sterren, ANWB. Info: De Zorg Vliedt, Wateren gem. Die- 
ver, 05612-1368 b.g.g. 05212-7258. DR-61R 


Camping de HOEFSLAG, Gasselte. Hemelv. 
en PinksL camp.plaats 27-5/9-6 v.a. ƒ195, 
ff luxe sta-car’s ƒ 350, 1-4 dgn. luxe bung’s 
' f 400, 1-4 dgn. Tel. 05999-64343. 


Op de bosrijke Hondsrug ligt 
5 km van Emmen, cam¬ 
ping en bungalowpark 
”DE FRUITHOF’. Vrij¬ 
staande bungalows, bezet 
* 27-5 tot 9-6 en 10-7 tot 
21-8, gezellige fam.cam- 
ping. Spec. HemeivVPin- 
sterarr. Tel. 05919-12427. 

DR-61R 
NOORDWUK. Fam. hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a. 
ƒ275 p.w.p.p. Kind. korting. Vr. folder (01719) 12712. 
_ __ 2H-61R 


HOTEL NOORDZEE - DIREKT AAN ZEE • KATWUK 
Nieuw inger. kamers met badkVKTV/teief. 
Lift. Gelegen dir. aan zee/strand. Voor gra¬ 
tis folder m. spec. arr. Boulevard 72, 

AG Katwijk. Telef. 01718-15742. 


LIMBURG 


HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.) 

Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer. 

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098. 

LI-61R 


GEZINSCAMPING ‘De Ruige Hoek’. Verw. zwem- en 
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, recreatieteam. Ook 
Lh. 5-pers. chalets. Maasbree (bij Venk>), 04765-2360. 

LI-61R 


FRANKRIJK 


ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gei 
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung 
+ sport/spelprogramma’s. Aantrekkelijk en beti 
EUROSPORVAC 078-414562. 


SÉJOUR EN FRANCE 

Goede vakantiewoningen, bung.parken en stad 
Nog plaats 20/8-18/7 en v.a. 1/8. Zeer aantr. 
Gratis gids: 085-257800, lid SGR. 


'CAMPING GOUDAL’ Zd.-Frankrijk La Salvetat, 
tussen 2 meren in natuurpark Haute Languedoc, 
verhuur chalets sta- en tourcaravans. Gratis w 
sies, Petit restaurant/winkel, bar. Inl. of folder 
33 67 97 60 44. Ned. gespr. of 05179-2071. 


COMFORTABEL KAMPEREN *** SOLAIRE H 
days. Reserveer voordelig STACARAVAN of T 
div. kwaliteitscampings! Reisburo SCHNIEG 
05910-15075. i. lU. 


I.R.S.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O.-Fran 
dèche, Gard Vauduse, Dróme, tel. NI. 040-57061 
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049 Ned. spr. Ft 


ZEELAND 


WV OOSTKAPELLE EN DOMBURG 
Lekker uitwaaien aan het strand, wandelen of fietsen 
door de bossen. Bovendien volop mogelijkheden voor 
uitstapjes in de omgeving. Vraag onze accommodatie- 
gidsen aan: WV Oostkapelle, 01188-2910. WV Dom¬ 
burg, 01188-1342. ZE-61R f PAASVAKANTIE IN PARK PORT GftEVE 

W Zeelands mooiste bungalowpark 
direkt aan het Grevellngenmeer 

Nieuwe, zeer luxe ***** bungalows voorzien van c.v., k.t.v., wasmachine, 
1 of 2 luxe badkamers met ligbad, eventueel sauna. Op 5 minuten van 
Noordzeestrand. MEUWI Overdekte parkplaza met restaurants, squash, 

. t| tennis etc. Veel watersportmógêlijkheden, zoals: 

«t * surfen, zeilen, duiken, vissen; mooie natuur. 


TSpsw 

V UMWIIMM 


miiR BEL SNEL 01119-1155 

” UAM aX — — — — ——— — — f/i 

mmwiuiuvm TOOT MO 01 fCMrvIfUL 1 


Doen...in elk seizoen! 


Even uitblazen! 


Jongerencamping in Cóte 
d’Azur, 10/17 dgse busrei¬ 
zen v.a. ƒ 245. Tent huur 
mog. (020) 6202919. 

FA-61R 


Busretours elke 
vertr. v.a. ƒ 
(020) 6202919. WV Het Geuldal, tel. 04406-13592 

Eon driedaags kuurarrangement vanaf ƒ152.- p p. 


DUITSLAND 


HOTEL MOZART*** BENTHEIM 

Midweek- of weekendarr. 
(2 n.) HP DM 165 p.p. 

Vraag onze brochure: 

tel.: 05423-88177 (NL) of 09-4959223128 (D) 


L 


CAMPING 'DE SCHANS' - ARCEN NRD. - LIMB. 
Vakantiepiezier voor het hele gezin! 

Bel voor info 04703-1957 

_ 1-1-61R 


VA K AN 7 iL- 
VVQ\ ; \ : G W U 


J ■ ov 

i Texel, beleef ’t nu 

\ Een heerlijke vakantie of een weekend er tussenuit op 
! een schitterend eiland. Met introductiekorting GLOED- 
; HEUWE COMPLEET LUXE APPARTEMENTEN. RE- 
i SDENTIE CAUFORNIÊ Informatie: 02220-16626. 

\ _ WA-61 R 


TERSCHELLING T.H. 2- en 4-pere. appartem., van alle 
tpmf. voorz. Gratis toegang trap. zwembad, v.a. ƒ 300.- 
,vot 30-5 tot 29-8. Inl. tel. (02503) 32226. WA-61R 


; TERSCHELLING/AMELAND. T.h. gr. luxe sta-caravans 
: 2.er> 3 slp.kmrs, w. water, kl.tv., radjo, vrij voor 4-7 en na 
• 32-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. WA-61R 


OVERIJSSEL 


Holten met de Hotterberg VAK.OORD DE LINDEN- 
BERG. Spec. aanb.: nog enk. miciwk. 4-5 of 6-pers. 
bung's voor ƒ 165 all-in, de periode 23-3 tot 3-4 tev. nog 
mogelijkh. PAASVAKANTIE of 3 tot 10-7, 21-8 tot 28-8 
en na 4-9, 50+ extra korting. 33 vrijst. bung’s met ktv 
staan in een bosrijk gebied; verw. zwemb., speett., 
recr.team, moderne kantine, wasserette, midgetgolf 
enz. Vr. gr. folder, Postweg 1, 7451 TS of bei 05483- 
61 364. _ OV-61R 


OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmenerberg 
m. overdekt zwemb. Recr.team aanw. Pasen en he¬ 
melv. ƒ 205.- p.wk. Inl. (05274) 1267. OV-61R 


BUNGALOWS/VAKANTIEHUIZEN/STACARAVANS in 
parken en privé, de mooiste plekjes in Nederland o.a. 
N.-Hoil. kust + Veluwe. Van 2-15 p. Carav. 4-6 p. 
FREETIME HOMES. Tel. 01185-2735. Fax 1870. 

ZE-61R 


WV BROUWERSHAVEN voor de leukste voorjaarsar¬ 
rangementen o.a. beautyfarm, creatief div. korte cursus¬ 
sen, sportduiken ook voor beginners, natuurexcursies, 
zeilen of het kennismakingsarrangement. Vraag folder 
01119-1940. ZE-61R 


Zonder dat u meteen forse 
bedragen voor een hotel, 
bungalow of appartement 
moet betalen: toch genie¬ 
ten van een vakantie in 
een andere omgeving? 
Eenvoudig! Door vakan¬ 
tiewoning ruil kun je er 


Chartervlucht Rome 16/4 
dgn. ƒ 325, Madrid 15/4 6 
dgn. ƒ 385. Ook met hotel 
FUTURE LINE TRAVEL 
020-622.28.59. Lid SGR. De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad 
aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royatf 
suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29*C) 
relaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterlijke 
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van 
luxueus hotel maken wij ook graag voor u waar! Ons 

midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- 

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim. 

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49. 


* 


aewoningruu Kun je en InkantMs 

eens vaker tussenuit. Het 2t?v ld 
IWB regelt ALLES voor u, Bel ’ v ‘ W br ' 073 * 57( 5S t 

ook als u alleen oppas - ■ 

voor uw woning zoekt KancVklimweekend in de Ar- 
fiohriif of hoi «oor info- dennen. Zomers aktievak. 


EGGEGEBIRGE - SAUERLAND. Luxe vak. wo 
m. terras en ligweide, 2-6 pers. v.a. DM 45 p.d. 
Pinkster en zomervak. nog vrij. Tel. 09-49.2944. 


Schrijf of bel voor info: 
IWB, Postbus 301, 81 
AH Epe. Tel. (05780) 
14235. VW-61 


in NOORWEGEN. Jij Bui¬ 
tensport 030-720753. 

AV-61R VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELAND 


STRAND 

ZEE 

NATUUR 


Burgtv Haamstede 
Renesse aan Zee 
Zierikzee 


01115/1513 

01116/2120 

Ó1110/12450 


HESER 

VEREN 

AANBE¬ 

VOLEN! 


OOTMARSUM - T.h. riant gelegen luxe recreatiebung. 

voorzien van aHe comfort, nog enkele weken vrij. Info:.^,.. . 

033-729491, b.g.g. 622522. 0V-61R1 Su ? ro P i8 ? l .! <AMPEREN '"KAMPERLAND vak.woning 

Zeeland. Voor 17/7 en na th. bij Veersemeer en 


HOLTEN Lh. in de boesen van 'mooi Holten’ rustig en 
vrij gel., comf. bungalows 4-6-8 pers., fiets- en wandei- 
mog., paasvak. en hoogseizoen vrf. Tel. (05483) 63592. 
_ OV-61R 


GIETHOORN: 5 p.vak.huis 
a.h. water. Geniet v.d. rust 
in voor- en najaar. 05216- 
1449 (L huur & koop). 

OV-61R UW VAKANTIE NOG NIET GEBOEKT ? wL 

Ti’ li . _ • 1 


GELDERLAND 


14/8 nog plaatsen aan 
strand en zee, ind. toe¬ 
gang zwemparadijs. 
Roompot Recreatie, 
01107-4200. ZE-61R 


50+ Luxe BUNGALOWS in 
Zeeland aan strand en 
zee. Tot wel ƒ 450,- kor¬ 
ting. Roompot Recreatie, 
01107-4200. ZE-61R 


strand. Tel. 01107-1957. 

ZE-61R 


Te huur vóór 10/7 en na 28/8 
STACARAVANS en cha¬ 
lets in Zeeland aan strand 
en zee, ind. toegang 
zwemparadijs. Roompot 
Recreatie, 01107-4200. 

ZE-61R 


'BOEK NU Hl Kom naar Texel. ' £L . 

- * Steervoi leptaftrant . 

f* Sauna, tolarfum, zonnebank 

•' Luxe appartementen met ligbad, tv/video, 

: balkon of terras 

* Nabij strand, zee en subtropisch zwemparadijs 


VELUWE APELDOORN 


NOORD-BRABANT 


l 
BELGIE LUXEMBURG 


CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar¬ 
dennen) op kleine camping 100 km van Maastricht Ook 
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61R 


BUITENKANS TE KOOP IN MOOISTE PROJEKT VAN 
BELGIË VOOR 2 TOT 9 PERS. INGERICHTE STENEN 
CHALETS v.a. ƒ 44.000.- tot ƒ 86.000.- k.k. (oorspr. in¬ 
vest, waarde in 77 van ca. ƒ 80.000.- tot ƒ 175.000.-1). 
Gelegen in parjcpian op eigen grond, spouwmuren, 
dubb. begi., natuurieien kap, open haard, zeer degelijk 
geb. Bij aankoop nü 10% en restant per 1-10-’92. Vraag 
vrijbi. dok. en/of bezoek ons op het plan met Pasen zo. 
19/4 en ma. 20/4 van 12.00 u. tot 16.00 u. in Plan 
’Bonsoy’ te Hastière (15 km ten z. van Dinant) a/d Maas 
in bungalow nr. 10 (Ivoire) ca. 3 u. van Utrecht. VAN 
RUMPT REAL-ESTATE HOLLAND, TE (5321 SB) HE- 
DEL. Pr. W.-AJexanderstraat 11, tel. 04199-3960, fax 
073-425055 (24 u. per dag bereikbaar). BL-61 R M voor gratis brochurs 072-118785 

VApBOG 
l TERSCHELLING: app. Boerdeq "De Groede” luxe app. 
* Qtochikt tot 4 pers. paasvak. nog vrij. Nabij natuurreser- 
? vei "De Boechptaat”. Tel: 05620-9099 WA-61 R 


> - SEIZOEN PLEKKEN OP AMELAND 

{Recreatiepark Boomhlemke Ameland verhuur van luxe 
< mngalows, camping, stacaravans, café-snackbar, su- 
[ wmartd, midgetgolf, fietsenverhuur, speeltuin, wasse- 
| mte. Een unieke camping in de duinen. Wegens reorga- 

> nfoattepiannen hebben wij een aantal seizoenplekken 

} DiachiKbaar van 1/4-25/10, voorzien van weder, elektra, 
• fiool, kabettv. Kom vrijblijvend kqken of bel 05191-4052, 
«MC 06191-4333. WA-61 R ZLHDLAARDERMEER 
amp eer te r re i n - Jachthaven ’Meerwijck’ 
over ontgparWng gesp roken... 

MRhaid leuk... verrassende vakantie 
S tra n dwe g 2,9606 PR Kropewokte. 

Vraag folder. (05960) 23669. 

- _ GR-61R 


EXEL, in bosrijke omgeving van Lochem, gedeelte van 
een verbouwde boerderij (4 pers.), ook paasweekend 
nog vrij. Tel.: 05732-1283. GE-61R 


CAMPING DE SCHERPENHOF TERWOLDE, een ide¬ 
ale vakantie voor het hele gezin a.d. rand v.d. Veluwe 
met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr., bowling, 
bistro en cfiaco. VERHUUR VAN STACARAVANS 
ƒ 575.- p.wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET/DOU- 
CHEGEBOUWEN. Zie ook WV of ANWB-gids of bel 
voor een folder (05717) 1731._GE-61R 


WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen 
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. AHe 
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwem¬ 
men, surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45 
pers. Camping en kegelcentrum ’t WIESKAMP, Henxel 
nr. 4, 7113 PA 05430-14612. GE-61R 


Een schitterende bosrijke omgeving om heerlijk te fiet¬ 
sen en te wandelen met de grote attraktieparken in de 
direkte omgeving voor een dagje uit. Campings, bunga¬ 
lows, hotels en dagrecreatie met rust, gezelligheid en 
sfeer! Vraag informatiepakket aan: WV Chaam, Post¬ 
bus 6,4860 AA Chaam. Telefoon: 01619-1812. NB-61R 


4**** Camping 'Strandbad Oostappen’ 

7 dagen per week open! 

Ideale ANWB-gez in scampi ng, op de grens Brabant/Umburg. 
Mooie jaar-en toeristische plaatsen in de bossen of aan zwenW 
surfwater. uitgebr. dag-/avondacöviteltenprogramma, ook vxl. 
allerkleinsten. Waterglijbaan. Speelcombinatle. Modem en 
comfortabel: elektra, watertappunt, riolering, kabef-tv. Vraag 
snel de uitgebreide folder Fam. Gillis, Kranenvenweg 23, 
ASTEN-OMMEL Tel. 04936-92398. 


v.a. ƒ 39Z; wend/midwk. v.a. ƒ 235. Folder en inl. 
vak.centr. Country Club Benelux, Schnellenberg 36; 
4720 Lacalamine. Tel. 09-3287659702. Ned. spr. 

__ BL-61 R 


T.h. gezellige 6-8 pers. VAK.BUNG. aan de Maas nabij 
Dinant. Aug. vol. Inl.: 04780-10351. _ BL-61 R 

STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ƒ 190 
p.w. all-in. Bezet van 11-7 t/m 15-8. (04459) 1598. 

— _ BL-61 R 


STA-CARAVANS in de Ar¬ 
dennen en Ardeche vA 
185.- p.wk. all-in. 04406- 
42428. BL-61R 


‘RANKRUK 
Wenen en Hongarije, 
vertrekdata in april en 
Gratis folder. Wi ~ 
Reizen (SGR, . - 
08880-52245. 

LIMBURG 


1 


Ruimt l'.jmpeerplaatsen. vakantiewoninijen. 
overdekt zwembucl 30 met sauna tenr-istianen. 
midgetgolf, bowlingbanen, recreatieplas, 
s{K>rtarrangementen en horeca met diverse 
dagrecreattentogelijkheden. 


DE TWEE 
BRUGGEN 'Meer Dan Alleen Maar Kamperen’ «vraag hel 32 fuN-cólourpaginas tetiende GAASTER- 
1 LANO SLOTEN MAGAZINE aan bij: WV Gaastertand 
\ Stolen, De Brink 4,8567 JD Oudemirdum, tel. nr. 05147- 
! 1W. FR-61R 


; CAMRNG DE ZEEHOEVE aan de Waddenzee, se+ 
; ?pnp*- an jaarpl., verhuur van stacarv. en trekkershut- 
J fofk W.: Haringen 05178-13466. FR-16R 


\ WMtaw aal Park, Drents-Friese woud, pansfon JACHT- 
’ LUST camping VAKANT1EVREUGD, ook app. Lh., 
J «vent plaats v. paardenstattng. Inl.: 05212-7282. 

; D DR-61R 


VELUWE, Vaassen ’DE BOSRAND’. Nieuw: luxe app. 
(ook w’kerxVmidwk.) sta-car. en kampeerpl., overdekt 
verw. zwembad, tennisb., recr.progr. PASEN! 05788- 
1343. GE-61R 


RECR. CENTR. HET EIBERNEST EIBERGEN (ACH¬ 
TERHOEK). Verh. van 2-11 pers. bung’s/sta-caravans 
en kampeerpl. Inl. + gr. folder Kerkdijk 1, 7152 DB Ei- 
bergen (05454) 71268/71269. Fax.nr. 76331. GE-61R 


Voor rust en natuur CAMPING DE BUNDERS Vierhou¬ 
ten. Verh. van bung’s én stacar. en gr. jaarpl. Tel. 
05771-1583. GE-61 R 


NE EDE, aktief in ’t Groen 
fam.camping in ’t Klumpke 
verw. zwembad, viswater 
bung.-trekkersh.-kampeerpl. 
11 april: ANWB car.keuring 
gratis info: 05450-91780 

GE-61 R 


ST. MAARTENSZEE PARK DUINLAND. Bung: gratis 
zwemparadijs/attractiepark voor w’kend/midweek en 
voorseizoenarrangementen. Tel. (02246) 3109. NH 61 R 


U BOFT ALS U EEN STACARAVAN HEEFT 
Wegens reorganisatie nu nog enkele fraaie seizoen- 
plaatsen vrij op onze gezellige camping: tussen fruitbo¬ 
men, eigen zwembad, solarium en fitness, kwartier van 
zae. Reservering voor tent of toercaravan De Oude 
Boomgaard*, Provfndaleweg 5a, Oudkarspei. Tel. 
02260-12785, NH-61R 


ST. MAARTENSZEE bung.’a/app. & zee, subtropisch 
zwemparaGKjs, spec. wlcenrVmldwk. arr. 02246-1596. 

NH-61R 


Op Recreatiepark Hommeiheide te Susteren een ge- 
zinscamping bij uitstek. Natuurbad met strand, visstei- 
gers, roeien, waterfietsen, surfles, tennis, grote speel¬ 
tuin, midgetgolf, jeugdctisco, kantine en veel meer. Gun¬ 
stige tarieven speciale arrangementen. Tevens nieuwe 
jaarpiaatsen. BEL VOOR GRATIS FOLDER 04499- 
2900 K-61r 


HIGH CHAPPARELL CHRSBEEK, 12 km v. Valkenburg, 
4-6 pers. sta-caravans Lh., vrij voor 25-7 en na 8-8. 
Spec. aanb. van 27-6 t/m 11-7 en van 22-6 t/m 5-9 star 
caravan voor 2 wk. v.a. ƒ 550. Int. 04492-2044. U-61R 


Gulpen V.V.V. Wijlre 

voor een fijne vak. in ’t Zd-Limb. heuvelland, pr. gel. in 
Geul- en GulpdaL Ook welkom in de krokus. Vr. de gids. 
pb 27,6270 AA Gulpen. (04450) 1444. U-61R 


Tentsetters 

De compleet inger. bun¬ 
galowtent op unieke cam¬ 
pings in Frankrijk! Zeer 
aantr. voorsetz.prijzen. 
Folder 071-146431. 

FA-61R 


ZUID FRANKRIJK 
Verbluffend voordelig! 

3-sterren appartement, 
100 m van het strand in 
Cartnes! Kan al v.a. 
ƒ 775.- per week. 

Bel 01650-55655 
Teletravel, lid ANVR/SGR 
_ FA-61R 


ARDECHE Caravans v.a. 
195.- p.wk. alMn. Inl.: 
04406-42428. FA-61R 


CALELLA 10 dgn. zon happen aan de Costa 
gaan naar hotel Santé Fe**, dichtbij zee. We 
op basis volp. en alle maaitijden zijn in buffet vormt! 
u kunt eten zoveel u wilt Hotel heeft zwembad, b 
gel matig entertainment etc., luxe kmrs. met 
badkmr. en balkon. We gaan per superiuxe bus (U? 
let-video), aparte rokers/niet-rokers gedeelte en v 
reserveerde plaatsen. Vertr. 24 april: 10 dgn. vr*" 
289.-, vertr. 1 + 4 + 8 + 11 mei: 10 dgn. volp. 290 
slag Royal Class 50.-. Bel ANVR SNOEYINK RL „ 
05413-53200. Uw garantie: wij zijn aangesloten. 
ANVR en SGR. 


Zie onze adv. onder rubr. 

ONR.GOED Beigiè, Bui- 

*+ bü8reteen 3 dö- v 

/159 ‘ PP- lnf0 GEBO 
Holland, Hedel (Ned)._ REIZEN 038-544968. 

HÜ_61K FA-61R plannen? 

Haal da speciale vltegreizengids van 
bronsgroene v KWALITEIT IN LIMBURC 

KxmpMfCMitnim KMn Canada • Affcrden (08853) 1223 
Camping Kastaal OoIJan • Broekhuizanvont (04763) 1307 
Racraatlacantmm Da Schatbarg • Savenum (04767) 1756 
Camping Oa Ruiga Hoak • Maasfaraa (04765) 2360 
Racraatlaoord Startabos • Matyel (04766) 1971/1275 
Rccraatlacantnim Da Hatdansa Bostan * Helden (04760) 72476 
Camping DaEakkoorn • BeHeU (04705) 1326 
Recreatieeord Oe Ldstert • Rogge! (04749) 3030 
Camping Oe Uzman Man • Weert (04950) 33202 
Kampee rcintnmr Rdgtfs Loert ♦ Montfort (04744) 1292/2050 
Camping Marisheem • Echt (04754) 81450 
Camping/Bungalowpark Oa Boutbafg • Landgraaf (045) 311213 
Camping OrMntal • Berg en TerMjt (04406) 40075 
Bnropa Camping Valkenburg • Valkenburg (04406) 13097 
Camping Scboonbron • ScNn op Geul (04459) 1209 
Camping Cofmont • Ubachsberg (045) 751594/754271 
Camping O* Oosterdriossen • Eijtden (04409) 3215 
Camping Do Wolfsberg • Noorbeek (04457) 3570 
ia eaoHseaoïNi uwALiTaiTSCAMeiMOf in tiuiut. aat za. 
HOTEL - LAMERICHS • GEULHEM - 
VALKENBURG a/d GEUL (L) 

Is gelegen in rustige bosrijke geukJaJnatuur. 3 km van 
centrum Valkenburg. Geulhemmerweg 27, 6325 P. H. 
Berg-Terbtijt (L). Wij verzorgen voor U een weekvakan- 
ttereis naar ons hotel. Dit houdt in: afhalen en terugbren¬ 
gen per autobus in of bij Uw woonplaats. + drie bustoch¬ 
ten v.a. hotel naar Z. Limburg, Duitse Eifeigebergte, Ar¬ 
dennen en Luxemburg. De prijs is ƒ 540.- per persoon 
per week alles inbegrepen. Per eigen auto tot hotel +3 
bustochten v.a. hotel ƒ 490.- per persoon p.w. of per 
trein tot Maastricht, alwaar U per auto aan station wordt 
afgehaald + 3 bustochten v.a. hotel ƒ 490.- jser persoon 
p. week. En!... Natuurlijk inbegrepen voor dtt arrange¬ 
ment een week voNeCHg degelijk pension in hotel! Alle 
kamers zijn voorzien v. bad of douche en toiletl Vraagt 
prospectus of bal nul tel. 04408-40555. U-61R 


8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ƒ495. Heen- 
en terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. L 
en d. +t, zonder bus v.a. ƒ 370 p.p. ANóén 3 bust. v.a. 
ƒ 445. Gr. folder. 3-sterrenpension Spronck, Spooriaan 
39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul., Tel. 04406-13017. 

U-61R 


18.500,- HUUR0PBRENG 


Het kopen van uw elfen 
rekreatiebungalow in Limburg 
is een goed idee. Als u ten¬ 
minste geïnteresseerd bent in 
gezonde rendementsprognoses 
in kombinatje met uiotekènde 
rekresdemogelijkheden. Het 
fraai in de Limburgse Maas- 
valei gelegen bunpiowpark 
‘Het Roekenbosch’ heeft het 
allemaal in huis.’ Te koop zijn ruime, komfor- 
tabele 4- en 6-persoons bunga- ^ 
tows, geschakdd en vrijstaand, v 
met prijzen vanaf f. 69.S00,- k.k. | ( 
Inkiusief de kompleet nieuwe |, 

inventaris, van terrasmeubels ^ 

tot ktv. Is zeer voordelig co.v. . € 
alternatief. 100% Rnanciering ^ 

mogdijk. De verhuur van uw ^ 

bungalow -desgewenst het hde , 
jaar door- is in professionde 
handen. 


Informatiedagen 


V 


A4r—i O o fnem 14 


dijkemo 

commercieel 

vastgoed 

Foscbus 1182 
7801 BS Emmen 


Leegst ra I 

MAKELAARDIJ ' 

ZiMerpUn 31 
Leeuwarden 
Tel 0SAIMS00 


Vanaf 11 maart bent u dagelijks (en in het weekend) 
welkom van 11.00 - 17.00 uur in Het Roekenbosch on» 
tokatie en bungalows te bezichtigen. U krijgt dan alle , 
informatie over prijzen, (rendements)mogdijkheden eft ; 
de dagdijkse gang van zaken. Bent u verhinderd en/ofU 
ontvangt u liever eerst thuis nadere 
informatie, stuur dan de 
bon in. Of bel ons_ 

1NFOBON 

W VOOR RENDEMENT & REKREATW 

Ja. Stuurt u mij de uitgebreide fuN colour informatiefolder W 
de rekeabebungalows in 'Het Roekenboach*. 

NU ltlw.............. ... 

Adres:—--_______^ 

PC/Woonplaaa 

T e lef oo n nummer._____ 

InvuHen, uitknippen en sturen aan: Leegstra makelaars 
Posdxj* 1821,8901 CC Leeuwarden. 

\ Telefoon 058 - 160500 (Fax 068 -160400) J Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 49 

Nederland 1 


•00 Studio Trappelzak. Kleuterma- 
9^zine met: Kleine Sjang, 26-delige 
^tmatieserie; Biggetje Dirk, serie. 
o''- : Het wonderplantje; Bastiaan & 
jP^rbara. AfL: De verjaardag. 

■ Naar Timboektoe. Programma 
jpnd de favoriete prentenboeken van 
Reuters. Boek van de week: De beer 
6n het varkentje, van Max Vellthuijs. 

* 7 ® Joschi’s beste vriend. Kinder¬ 
film. 

fiS-10-09.30 De Ko de Boswachter- 
s "Ow. Natuur- en milieumagazine 

l3rvL ^ inderen - 

•00-13.12 Nieuws voor doven en 
icT^thorenden. 

^5 Morgen kan ’t beter. 8-delige 
iel r ' e 0ver werken en gezondheid. 
6-00 •• Journaal. 

•'0 Hollands decor. Presentatie: 
Willem Nijholt. Afl.: Venlo. 

•<0 Heb ik iets gemist? Hoogte- 
1 Punten van AVRO programma's. 

•05 Disneyclub. Kindermagazine 

l8nn^ asten en te * <en ^ lms - 
■00 Kruis + munt. Spelprogramma 

het 125-jarig bestaan van het 
, R ode Kruis. 

•28 Junior survival 1991. Survival- 
1 g ^strijden voor de jeugd. 

’ 53 Land in zicht. Toeristische 
1 zoektocht naar ons verleden. 

. .24 AVRO Sportpanorama. 

00 (••+TT) j ourna al. 

•25 Coming to America. Ameri- 
p a nse speelfilm uit 1988 van John 
P®ndis. Met: Eddie Murphy, Arsenio 
^ a,l > James Earl Jones e.a. Kroon- 
P r| hs Akeem van Zamunda wordt 21 
n zal uitgehuwelijkt worden. Hij wil 
j^hter zelf zijn vrouw uitkiezen, en 
^‘igt van zijn vader toestemming om 
“ 6 n maand naar Amerika te gaan. 
^ aar ontmoet Akeem Lisa, dochter 
an een hamburgertenteigenaar. 

^•<3 Glamourland. Society-magazi- 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


Karei. Praatprogramma. 

45 AVRO/Philips Schaaktoernooi 
1 ®92. Nederlandse kampioenschap¬ 
en. 

! p0o Le thé au harem d’Archimède. 
g r anse speelfilm uit 1985. 

•45-01.50 •• Journaal. uitsland 1 


’t- Land da2w 'schen: Südkorea. 

“ Medizin nach Noten 11/3. 

Heute. 

. Dr. Cash, reportage, (herh.). 
mT 5 ARD-Ratgeber, Vandaag: 1. 

euws van de toerisme-beurzen. 2. 
^sparingen door andere vertrekha- 
®ns. 3. Hotels in Oost-Duitsland. 

00 Heute. 

i.‘®3 •• Hitparade lm ZDF, (herh.). 
'•55 Heinz Reinckes Geschichten 
der Heimat, tv-film. (herh.). 

<•55 Persoverzicht. 
jjOo heute. 

Europamagazin. 

** 1HM, verslag van de Internatio- 
Handwerkbeurs in München. 
c ‘“0 •• Kinderquatsch mit Ml- 
1^4®!, talkshow met kinderen. 

Igjj» Erstens. 

J^O Disney Club, kindermagazine. 

I Shdaag: o.a. Chip & Chap - Die Rit- 
■|y^des Rechts. Afl.: Chap im All. 
i ? *g Hier und Heute unterwegs. 

1 y Tagesschau. 

Sportschau-Telegramm. 

Jr 7 Sportschau sportmagazine 
Bundesliga voetbal. 

» Markt. 

•40 Verstehen Sie Spass? Van- 
1 Lokvo 9 el Silvia Nentwig. 

I ÏqIw! Programma-overzicht. 

* 'r? (TT) Tagesschau. 

r Z* 5 •• Ein Kessel Buntes, amuse- 

II ^programma ' n samenwerking 
f 2 l S de GiücksSpirale. 

T fel® Tagesthemen-Telegramm. 

I Wr® (TT) Lotto-trekking. 
T agesthemen. 

(TT) Das Wort zum Sonntag, 

er denking door Zuster Isa Vermeh- 
& Jjbit Bonn/Hamburg. 

40 Blutsverwandte (Blood relati- 
Canadees/Franse speelfilm uit 
, 7 ' 7 van Claude Chabrol. Met: Do- 
Oo^ Sutherland, Aude Landry e.a. 
Oo’r® Tagesschau. 
b'i h Unternehmen Rosebud (Rose- 
v 7 h. Amerikaanse speelfilm uit 1974 
v j* n Otto Preminger naar een roman 
Joan Hemingway en Paul Bon- 
JKérrere. Met: Peter OToole, Ri- 
^yard Attenborough e.a. 
q7” s Tagesschau. 

•10-02.15 Z.E.N. Landschaften in' 
^ et a: Kato Zakros. 


fLU/is i ii 111IIII hum 


VIDEO 


(Iqd Coming to America 
iJt^-USA). Leuke afwisselende 
c j v rned ie van John Landis met Ed- 

Af tl Ur P^V a,s de P rins van een 
2iin aanse koninklijke familie, die 
Met y rouw wil 2 oeken in Amerika. 
^ korte optredens van bekende 

^•tsiand 1 

Les Liens de Sang (1977-F/ 
U|N/GB). Ook bekend als ’Blood 
r 0nri Ves ‘ ln 9ewikkelde intrige 
(v a familiedrama van Claude 
abrol. Een meisje wordt ver- 
daa L d en haar stietzusje raakt 
heri blj 9 ewond - M et Donald Sut- 
CK^nd, Stephane Audran en Mi- 
^ 6|| he Lanctöt. 

l? Tl 

, 4 '20 Into the night (1985-USA). 
j 9ewikkeld verhaal vol onconven- 
/° n ele ontwikkelingen van John 
7 *hdis over een mooie vrouw die 
I| Ppejaagd wordt en een aan slape- 
g^sheid lijdende man die per on- 
| e| ok in de achtervolging meege- 
. 6 ept wordt. Met: Jeff Goldblum en 
^chelle Pfeiffer.. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Impact. E paraiso is geen para¬ 
dijs. (herh.). 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Museumschatten. Afl.: Limie¬ 
ten, de mens op zoek naar zijn gren¬ 
zen. (herh.). 

16.15 Mijn eigen huis. Kinderserie. 
Afl.5. Nu Joost eindelijk zijn eigen 
huis heeft wil hij dit vieren met een 
party. Joost heeft iedereen uitgeno¬ 
digd maar of ook iedereen komt? 

16.27 Groentje 1. Natuurmagazine 
voor de jeugd. Afl.: Riet. 

16.38 (TT) Alfred J. Kwak. Tekenfilm¬ 
serie naar een idee van Herman van 
Veen. Afl.: De eieren. 

17.04 Het meisje uit het jaar 3000. 
Sf-serie. 

17.28 Man about the house. Engelse 
comedyserie. Afl.: Doe-het-zelf bier. 
Chrissy neemt rijlessen en om geld te 
besparen stapt Robin zo af en toe in 
de schoenen van de instructeur, 
(herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.19 Vroege vogels. Natuur- en mi¬ 
lieumagazine. 

18.57 Vijf tegen vijf. Spelprogramma 
gepresenteerd door Peter Jan Rens. 

19.26 Jules unlimited. Serie over 
nieuwe techniek en avontuur. 

19.55 Flying doctors. Australische 
doktersserie. Afl.: Verborgen gehei¬ 
men. Laura Mitchell vraagt via Clare 
een nieuwe dosis medicijnen aan. 
Het is verslavend spul en Guy wil 
eerst zien of dit wel echt noodzakelijk 
is. 

20.45 (TT) Oppassen!!! Comedyse¬ 
rie. Nicole en Harry ontmoeten Rik 
Bol op een ongewone plaats... Wat 
moet hij daar? De familie is in rep en 
roer. 

21.13 Sonja op zaterdag. Talkshow. 

22.07 Achter het nieuws. 

22.41 Per seconde wijzer. Quiz. 

23.18 (TT) De wereld van Boudewijn 
Biich. De Indische Oceaan: Dodo V. 

23.51 Alien nation. Science fiction se¬ 
rie. Afl.: De Dodendokter. 

00.36 Natuurmoment. De bosuil in de 
Kortenhoefse Plassen, (herh.). 

00.42-00.47 •• Journaal. 


Duitsland 2 


08.00 Nachbarn in Europa, informa¬ 
tie en actualiteiten in het Turks, Kroa- 
tisch en Spaans. 

09.00 Heute. 

09.03 Nachbarn, (herh.). 

09.45 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1. 

13.05 Diese Woche, programma- 
overzicht met ondertiteling. 

13.30 König Salomons Diamanten 
(King Solomon’s mines), Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1950 van Compton 
Bennett en Andrew Marton. 

15.10 Oma kriegt die Kurve, verhaal 
uit de serie Wenn du mich fragst.... 

15.35 Reiselust, reismagazme. Van¬ 
daag: Het Portugese eiland Madeira, 
het eiland Sylt in de Noordzee en al¬ 
leen op reis. 

16.10 fch über mich, bekende per¬ 
soonlijkheid vertelt over zijn/haar le¬ 
ven. Vandaag: Christiane Hörbiger. 

16.58 Programma-overzicht. 

17.00 Heute. 

17.05 Landerspiegel, regionaal 
nieuwsprogramma. 

17.40 Die grosse Hilfe, de balans van 
de Aktie Sorgenkind. 

17.50 Karl May, 6-delige serie over 
het leven van Karl May. Afl.: Vaga- 
bunden- und Haftzeit (1862-1874). 

18.25 Karl May, vervolg. Aansl. Pro¬ 
gramma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.20 (TT) Mit Leib und Seele, Duitse 
serie. Afl.: Die bunten Pillen. 

19.50 (TT) Mit Leib und Seele, ver¬ 
volg. 

20.15 (TT) Die oberen Zehntausend 

(High society), Amerikaanse speel¬ 
film uit 1956 van Charles Walters. 
Met: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank 
Sinatra e.a. 

21.55 Heute-journal. 

22.10 Das aktuelle Sport-Studio, 
sportprogramma met Bundesliga 
voetbal. Aansl. Gewinnzahlen vom 
Wochenende (VPS 23.29). 

23.30 SOKO 5113, Duitse politieserie. 
Afl.: Tapetenwechsel. Twee jongens 
overvallen een bank. Een van hen 
wordt later zwaargewond gevonden. 

00.20 Heute. 

00.25-02.00 Der Tag, an dem die Er- 
de Feuerfing (The day the earth 
caught fire), Engelse speelfilm uit 
1961 van Val Guest. 


23.45 Hunk (1987-USA). Film van 
Lawrence Bassoff, waarin een jon¬ 
geman zijn ziel verkoopt om een 
volwassen Californische Hunk 
(stuk) te worden. Leuke kleurige 
rolbezetting met John Allen Nelson, 
Steve Levitt en Deborah Shelton. 


Nederland 1 

24.00 Le Thé au harem d’Archimè- 
de (1985-F). Een bewerking van 
het boek van de maker Mehdi Cha- 
ref. Kroniek van het dagelijks leven 
van de Noordafrikanen in de Parij- 
se buitenwijken. Met: Kader Bouk- 
hanef, Rémi Martin en Laure Dut- 
hilleul. 


Duitsland 1 

00.03 Rosebud (1975-USA). Arabi¬ 
sche terroristen doden in deze film 
van Otto Preminger de bemanning 
van het jacht Rosebud en ontvoe¬ 
ren vijf rijke jongedames. Peter 
OToole, Richard Attenborough 
(Om nog maar te zwijgen over de 
voormalige New Yorkse burge¬ 
meester John V. Lindsay) zijn ont¬ 
stellend slecht. 


Duitsland 2 

00.25 The Day The Earth Caught 
Fire (1962-GB). Intelligent, boeiend 
sf-drama van Val Guest over chaos 
die geleidelijk ontstaat wanneer de 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.55-16.30 Milaan - San Remo. 

Wielrennen, rechtstreeks verslag van 
deze voorjaarsklassieker. 

17.30 Nederland bekent kleur. Ver¬ 
slag van de demonstratie tegen racis¬ 
me en vreemdelingenhaat vanmid¬ 
dag in Amsterdam. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjournaal-extra. 

18.55 Trekking lottogetallen. 

19.00 (TT) Een meisje van 13. 3-deli- 

ge documentaire. Deel 2 'Meisjes op 
de drempel naar het tienerschap'. 
Een leeftijd waarop duidelijkheid en 
zekerheden worden losgelaten.. 

19.28 Wilde Ganzen. 

19.30 Werken aan werk. 5-delige se¬ 
rie over de voedings- en genotmidde¬ 
lenindustrie. Afl.2 Kaas'. In Ede is 
het Nederlands Instituut voor het Zui- 
velonderzoek (NIZO) gevestigd. In 
een proeffabriek wordt geëxperimen¬ 
teerd om kaas biotechnologisch te 
beïnvloeden. Drie medewerkers wor¬ 
den gevolgd bij hun werkzaamheden. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Kenmerk. Actualifeiten. 

20.55 (TT) De gebarenmakers. Docu¬ 
mentaire over doven en monnikken, 
die via gebaren met elkaar communi¬ 
ceren. 

21.43 Dry heat. Britse film uit 1991 
over een krachtmeting tussen een 
Westerse toerist en een Indiase wij¬ 
ze. Zonder gebruikmaking van dialo¬ 
gen, maar door middel van spreken¬ 
de beelden en muziek/geluidsfrag¬ 
menten. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport. 

22.45 Jaouaz. speciale uitzending ge¬ 
durende de vastenmaand Ramadan 
met bekende Nederlanders. 

23.30 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

23.35-01.00 Studio sport. Samenvat¬ 
ting WK Schaatsen voor heren in 
Calgary. 


07.00 Ochtendprogramma’s. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma. 

12.00 Klassiek concert. Uitvoering 
door het RTL-orkest. 

12.45 Get a life. Amerikaanse serie. 

12.50 Bear island. Brits/Canadese 

actiefilm uit 1980. 

14.35 Eurocops. Afl.: Picolli Angeli 
della morte. -Herh. 

15.30 Lenny. Afl.: Cold. 

15.55 Miniplaybackshow. Herh. 

17.00 Een eigen huis... een plek on¬ 
der de zon. Twaalfde van een serie 
doe-het-zelf programma’s. 

17.30 Tineke. Weekendprogramma 
met Tineke de Nooy. (Om 18.00 Zes 
Uur Nieuws). 

19.30 Avondnieuws en Weer. 

20.00 Liefde op het eerste gezicht. 

20.45 De zaterdagavondshow. 

21.45 Hunter. Afl.: Bad company. 

22.35 Playboy late night. Erotische 
programma’s. 

23.30 Laatste nieuws. 

23.45 Hunk. Amerikaanse film uit 
1987. Regie: Lawerence Bassof. 
Bradley Brinkman heeft maar één 
wens. Hij wil iemand anders zijn. Hij 
vindt zichzelf een alledaags, saai fi¬ 
guur en wil er alles aan doen om een 
echte Carlifornische hunk (stuk) te 
worden. Hij gaat zelfs zover dat hij 
hiervoor zijn ziel aan de duivel ver¬ 
koopt. 

01.25 Tumbletown. Engelse speelfilm 
uit 1988 gebaseerd op een waar ge¬ 
beurt verhaal. Regie: Richard Eyre. 
Een uur voordat de Argentijnen zich 
overgeven wordt de 22-jarige Britse 
luitenant in zijn hoofd geschoten. Eén 
hersenhelft wordt hierbij weggesla¬ 
gen en Robert Lawrence raakt aan 
de linkerkant van zijn lichaam ver¬ 
lamd. Tijdens de lange en pijnlijke 
periode van zijn herstel, praat Roberl 
veel met de schrijver Charles Wood. 
Hij komt er langzaam maar zeker 
achter dat degenen die tijdens de 
oorlog omkwamen als helden worden 
herdacht, maar dat zij die voor hun 
leven gewond raakten, het liefst wor¬ 
den vergeten. Met Colin Firth, David 
Calder e.a. 

03.20 Nachtprogramma. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


09.45 Tele-Gym. 10.00 This week. 

10.15 Actualités. 10.30 Cursus Frans 
voor beginners. 11.00 Cursus Engels 
voor beginners. 11.30 Erwachsenwer- 
den ist kein Kinderspiel: Der führer- 
schein. 12.15 Der Gendarmenmarkt in 
Berlin. 13.00 Cursus geschiedenis. 

13.30 Cursus wiskunde. 15.00 Rück- 
blende: Documentaire over het in 1962 
beëindigen van de koloniale oorlog tus¬ 
sen Frankrijk en Algerije. 14.15 West 3 
aktuell. 14.20 Das war s - diese Wó- 
che. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Com¬ 
puterclub. 17.45 Meilensteine der 
Wissenschaft: documentaire over de 
ontdekker van de eloctromagnetische 
golven, H. Hertz. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18.01 Bilder aus der Wissenschaft. 

18.30 (TT) Die Sendung mit der Maus. 
18.58 Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde met om 19.30 Sport im Wes¬ 
ten. 20.00 Zeit für Tiere. 20.30 Alle- 
magne Neuf Zero, Franse speelfilm uit 
1991 van Jean-Luc Godard. Met: Eddie 
Constantine e.a. 21.30 Geschichte: 
Documentaire serie over de geschiede¬ 
nis van India. 22.15 Wortwechsel. 
23.00 Rockpalast classics: U2. 00.00 
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


14.30 Telekolleg II, cursus geschiede¬ 
nis. Afl. 14. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 
Nimm's Dritte, magazine. Presentatie: 
Gérard Ruddies. 17.30 Alles Alltag... 
Afl.11. Herh. 18.00 Beim Wort genom¬ 
men. 18.30 Das Südwestjourna! am 
Samstag. 19.00 VIP-Tips, spelpro¬ 
gramma. 19.30 Wunderwelt Moor, na¬ 
tuurfilm over het veen. 20.15 Nomaden 
auf dem Kaiserthron - Auf den Spuren 
der Salier, documentaire. Afl. 3: Von 
Heinrich IV. bis zum Ende der Salier. 
Herh. 21.15 Monty Pythons Flying cir¬ 
cus, satirisch programma. Afl. 3. 21.45 
Aktuell. 21.50 Streit im Schloss, thema¬ 
programma rond gewichtsproblema- 
tiek. Presentatie: Peter Huemer. 23.20 
Hanns Dieter Hüsch: Der kleine Gesell- 
schaftsabend, showprogramma. Pre¬ 
sentatie: Hanns Dieter Hüsch. 23.50 
Schmidteinander, show met Harald 
Schmidt. 00.50 Journaal. 00.52 Non- 
Stop-Fernsehen. 


06.00 Tekenfilm. 

06.20 Nozzles. Tekenfilmserie. 

06.45 Cubitus, tekenfilmserie, (herh.). 

07.10 Marchen aus aller Welt (Story- 
book international), sprookje. 

07.35 Riff und Herkules, serie. 

08.00 Konfetti, progr. met de teken¬ 
films Die Flintstone Kids en Yogi Bar. 

09.20 Klack, spelshow. 

10.10 New Kids on the block, serie. 

10.35 Peter Pan, tekenfilmserie. 

11.00 Marvel Universum, kinderpro¬ 
gramma met de tekenfilms Fantastic 
Four - Das Superteam en Spiderman 
und seine aussergewöhnüchen 
Freunde. 

12.35 Mlchel Vaillant, tekenfilmserie. 

13.05 Teenage mutant hero turtles, 

Amerikaanse tekenfilmserie. 

13.30 Super Mario Brothers, Am. se¬ 
rie. Afl.: Könnte der echte Elvis bitte 
mal den Mund halten! (herh.). 

14.00 Daktari, Amerikaanse serie. 
Afl.: Die Reporterin. (herh,). 

15.00 Sheriff Lobo (The misadventu- 
res of sheriff Lobo). Afl.: Kleine Ge¬ 
schenke erhalten die Feindschaft. 

16.00 BJ und der Bar, Amer. avontu- 
renserie. Afl.: Fünf Millionen Dollar. 

16.55 Der Preis ist heiss, spelshow. 

17.45 Inside Bunte. 

18.15 Gophers, Engelse comedy¬ 
serie. Afl.: Ein Ball für alle Falie. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Full house, serie. Afl.: Elvis Gi- 
tarre (1). (herh.). 

20.15 Das Geheimnis meines Erfol- 

ges (The secret of my success), 
Amerikaanse speelfilm uit 1987 van 
Herbed Ross. Met: Michael J. Fox, 
Helen Slater, Richard Jordan e.a. 

22.10 Wie bitte?! komisch progr. 

22.30 Hey Marie, Ich brauch mehr 
Schlaf - Auf ins blaukarierte Him- 
melbett, Duitse speelfilm uit 1974. 

00.35 Josefine Mutzenbacher, Duit¬ 
se speelfilm uit 1970. (herh.). 

02.10 Mannermagazin (herh.). 

02.30 Hey Marie, Ich brauch mehr 
Schlaf - Auf ins blaukarierte Him- 
melbett,(herh). 

03.55 Malachis Bucht (Malachi’s Co- 
ve), Engelse speelfilm uit 1973 van 
Henry Herbed. Met: Veronica Quilli- 
gan, Dai Bradley e.a. (herh.). 

05.20 Captain Power. (herh.). 

05.45 Tekenfilm. • Eddie Murphy en Aresenio Hall in ’Coming to America’. 
(Nederland 1 - 20.25 uur). 


België/TV 1 


10.30 Vak-werk. Kinderarbeid; De 
Geko-telefoon; Computeronder¬ 
steund thuiswerk; familiaal verlof. 

11.00 Bijbenen. 

11.00 De werkzoekers. 

11.20 Veiliger wonen. Afl.2 Gereed¬ 
schappen en toestellen. 

11.30 Sprechen Sie Deutsch? Cur¬ 
sus Duits. 

12.00-12.50 Babel. Voor Turkse en 
Marokkaanse migranten. 

15.30 ■ The Stork Club. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1945 van Hal Walker. 

17.10 Okavango. Jeugdserie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl.80. 

18.00 Journaal. 

18.10 Schoolslag. Spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
risme. Tienen - Landen - Hoeqaar- 
den. 

19.20 Joker- en lottotrekking. Paar- 
denkoersen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Caravans. Vlaamse comedyse¬ 
rie. Afl. De aansluitkabel. 

20.30 The case of the murdered Ma¬ 
dam. Tv-film van Ron Satlof: Met: 
Raymond Burr, Barbara Hale, William 
Katt, e.a. Suzanne Domenico wordt 
in haar woning vermoord, en haar 
echtgenoot krijgt de schuld. Hij weet 
echter Perry Mason van zijn onschuld 
te oveduigen. Deze ontdekt al snel 
dat Suzanne een dubieus verleden 
had. 

22.05 Night court. Comedyserie. 
Afl.8: Death threat. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Vandaag. 

23.20 Into the night. Amerikaanse 
speelfilm uit 1985 met: Michelle Pfeif¬ 
fer, Jeff Goldblum, Richard Farns- 
wodh, e.a. 

01.10-01.15 Coda. Sarabande in d 
van Bach door Roel Dieltiens. 


België/TV 2 


14.55-16.30 Wielrennen. Milaan - 
San Remo, rechtstreekse repodage. 
17.10-18.45 WK Veldlopen in Bos¬ 
ton. Rechtstreekse repodage. 


# Dieter Bohlen van Blue 
System. (Duitsland 1 — 

20.15 uur). 


SAT 1 


06.00 Quarbeet, kinderprogramma met 
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony, 
Ollies total verrückte Farm, Silver- 
hawks - Die Refter des Universums, 
Batman, Das falsche Gesicht, Verliebt 
in eine Hexe, Zorro, Dick und Doof. 
10.00 Cagney & Lacey, serie. 10.55 
Von Herz zu Herz. 11.50 Glücksrad. 

12.30 Widschaftsforum. 13.00 Sat 1 
Bliek. 13.05 Traumreisen: Holland. 

13.35 Raumschiff Enterprise. 14.35 
Mannerwidschaft. 15.05 Sat 1 Bliek. 

15.10 ■ Tarzan, Bezwinger der Wüste. 
VS-avonturenfilm uit 1943. 16.45 De¬ 
colleté, Modemagazin. 17.15 Klipp- 
klapp. 17.45 Punkt, Punkt, Punkt. 
Woordspel. 18.15 Herz ist Trumpf. 
Spelprogramma. 18.45Guten Abend, 
Deutschland. NB: vanaf 19.00 MOGE¬ 
LIJK tennis. Finale live uit Key Biscay- 
ne. 19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter- 
News. 20.15 ■ Das Geheimnis der 
gelben Narzissen, Detective-film uit 
1961. 22.00 SAT.1 Bliek. 22.10 Mann- 
O-Mann, spelshow. 23.10 Italienische 
Liebesgrüsse. Erotische film uit 1989. 
00.45 Tennis. Grand Prix-Turnier in 
Key Biscayne (VS). 01.45 Italienische 
Liebesgrüsse. (Herh. van 23.20). 03.10 
Vorschau/Videotext. 


Radio 1 


Aarde door een aantal atoomont- 
ploffingen in een spiraalbaan naar 


dé zon begint te bewegen. Met 
Edward Judd en Janet Munro. 


7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en 
8.10 Aktua en 7.30 Nws ) 11.05 
Kamerbreed. 12.05 Aktua ( 12.30 
Nws. 12.55 Mededelingen t.b.v. 
land en tuinbouw). 14.05 Aktua 
sport (17.05 en 18.10 Aktua. 17.30 
Nws.). 19.04 Coulissen. 19.30 
Langs de lijn, sport en muziek. 
22.02 Podium van de Nederlandse 
lichte muziek. 23.06 Met het oog 
op morgen. 0.02 Damokles. 
1.02-7.00 Niemandsland. 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde 
12.04 Spijkers met koppen. 14.04 
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie. 
17.04 Levenslief en levensleed. 
18.04 KRO’s country time. 19.04 
Glas in lood. 19.30 Leven zonder 
antwoord. 20.04 Uit het KRO- 
archief. 21.03 The Bands 
22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6 04 Wakker. 8 04 Popsjop. 10 04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13 04 Pop- 
parazzi. 15 04 Paperclip. 17.04 
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04 
Forza. 20.04 For those who like to 
groove. 22.04 Rock City. 
23.04-24.00 Liefdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 Nws 8.04 Fiori musicali. 9.00 
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00 Kur- 
haus tijdelijk gesloten. 12.00 Mu¬ 
ziek voor miljoenen. 13.00 Nws 
13.04 Veronica klassiek: Radio Ka¬ 
mer Ork met sopr. en klarinet. 
14.26 Veronica kamermuziek: 
Muz. voor piano. 15.10 Nieuwe 
België/RTBF 1 


10.00 Interwallonie. 10.30 Cursus Ne¬ 
derlands. 11.00 Spaans. 11.30 Beroe¬ 
penvoorlichting. 11.35 Filmmagazine. 

11.50 Clips a la une. 12.00 Vidéothè- 
que. 13.00 Nieuws. 13.10 Objectif Eu- 
rope. 13.45 Les pas perdus, Franse 
speelfilm uit 1964. 15.10 Ecran témoin. 

16.30 ' Filmmagazine. 17.15 Nouba 
nouba. 17.55 Félix, jeugdmagazine. 

18.25 Culinair magazine. 18.40 Télé- 
tourisme. 19.30 Journaal. 20.05 Na¬ 
tuurmagazine. 20.50 Evil under the 
sun, politiefilm uit 1981. 22.40 Ver- 
keerstip. 22.50 Match 1, sportmagazi¬ 
ne. 23.45-00.10 Laatste nieuws. 


België/Télé 21 


12.30 Tribune économique et sociale. 
13.00 Emission politique. 13.30 La 
pensee et les hommes. 14.00 Noss cu- 
re Bakus,.komedie. 14.55 Wielrennen: 
Milaan - San Remo. 16.15 Les guerres 
pour l’eau, serie. 17.15 Atletiek: cross- 
country. 18.30 Olijfolie-affaire in Spanje 
in 1980. 19.30 Journaal. 20.00 La son- 
nanbula, opera. 23.00 Weerbericht. 
23.05-23.30 W magazine. 


TV 5 07.00 Ochtendprogramma. 12.05 Re- 
flets. 13.00 Nieuws. 13.15 Zakelijk 
magazine. 13.30 Cultureel magazine. 
14.00 Divan. 14.30 Au plaisir de dieu, 
serie. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash vari- 
celle. 16.45 Génies en herbe. 17.00 
Jongerenmagazine. 17.40 Clips radio 
21. 18.15 kijkers ontmoeten TV 5. 

18.30 Nieuws. 18.55 Clin d’oeil. 19.00 
Autovision. 19.30 Belgisch nieuws. 
20.00 Maritiem magazine. 21.00 
Nieuws. 21.30 A nous les beaux di- 
manches, 4-delige film. 22.30 Literair 
magazine. Presentatie: Bernard Rapp. 

23.30 Nieuws. 23.50-00.20 Cultureel 
magazine. 


RAI UND 


06.55 Ochtendprogramma's. 14.00 
Prisma 14.30 TGS sabato sport. 16.15 
Definire. 16.45 Disney Club. 18.00 Tgl 
flash. 18.05 Estrazioni del lotto. 18.10 
Piu' sani piu’ belli. 19.30 Parola e vita. 

19.50 Che tempo ta. 20.00 Telegiorna- 
le. 20.25 Tgl Uno sport. 20.40 Scom- 
mettiamo che? 22.45 Tgl linea notte. 
23.00 Speciale Tgl 24.00 Tgl notte. 
00.30 Sabato Club. 


BBC 1 


07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws. 
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35 
Wiz bang. 08.45 Bravestarr. 09.05 
Eggs ’n’ Baker. 09.35 Thundercats. 
10.00 Going live! 13.20 Rugby Union. 

13.25 Paardenkoersen. 13.40 Rugby 
Union en voetbal. 13.55 Nws. 14.00 
Paardenkoersen. 14.15 Rugby Union 
en voetbal. 14.35 Paardenkoersen. 

14.50 Rugby Union. 17.15 Wk Cross 
Country atletiek te Boston. 17.40 Voet¬ 
baluitslagen. 18.05 Nieuws. 18.25 
Stay tooned! 18.50 Big break, spelpro¬ 
gramma. 19.20 Noel's house party. 

20.10 Batteries not included, speelfilm 
uit 1987 van Matthew Robbins. 21.55 
Nieuws. 22.25 Moon and son. 23.20 
That s life, satire. 00.00 Midnight caller, 
serie. 00.45 Nothing but the night, 
speelfilm uit 1975. 02.05-02.10 Weer¬ 
bericht. 


BBC 2 


07.40 Open universiteit. 16.00 Mahab- 
harat, serie. 16.40 My little chickadee, 
speelfilm uit 1940 met Mae West. 


18.00 Atletiek, WK Cross country, 
rechtstreeks verslag vanuit Boston van 
de mannenrace en een samenvatting 
van de wedstrijd van de vrouwen. 

19.25 Late again, compilatie van de 
Late Show van de afgelopen week. 

20.10 Nieuws, sport en weerbericht. 

20.25 Fine cut, afl.: Forest of bliss. Re¬ 
portage over het grote crematie gebied 
bij Benares in India, waar Hindoes al 
eeuwen hun doden cremeren volgens 
aloude tradities en de as in de Ganges 
strooien. 21.55 The cotton club, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1984 van Francis 
Coppola. Jazz-musicus Dixie Dwyer 
redt het leven van een gangster en 
raakt zo betrokken bij de wereld van de 
illegale drank. 00.00-01.35 Guitar le- 
gends - Rock concept night, concert 
vanaf de Wereldtentoonstelling in Se- 
villa, met o.a. Robbie Robertson, Ro- 
ger McGuinn, Richard Thompson en 
Roger Waters. 


Sportnet 


07.00 Motorsport. 08.00 Ski-verslag. 
09.00 Rugby. 10.00 Auto- en motor¬ 
sport. 10.30 NBA basketball. 11.00 
Kickboksen. WK 1992. 12.00 World 
sports special. 12.30 NBA basketball. 
Philadelphia - Detroit. 14.00 Argentijns 
voetbal 15.00 Portugese rally. 16.00 
Bodybuilding. 17.00 Faszination Motor¬ 
sport. 18.00 Australische touring car 
kampioenschappen. 19.00 Boksen. 

20.30 Wielrennen. 21.30 World Sports. 
22.00 Golf: US PGA Tour 1992. 00.00 
Matchroom Pro boksen. 02.00 NHL ijs¬ 
hockey. 04.00 Rallysport. WK 1992. 
05.00 Boksen. 06.30-07.30 Power- 
sports international. 


Eurosport 


09.00 Saturday alive, met Skiën om de 
wereldbeker; Autosport: GP van Mexi¬ 
co voor formule 1-wagens; Internatio¬ 
nal motorsport; Skiën om de wereldbe¬ 
ker; Worldcup skispringen; Rugby: 
Wales - Schotland: Paardesport vanuit 
Parijs; WK handbal Nederland - Noor¬ 
wegen; Wielrennen: Milaan - San 
Remo; Free style skiën; Tennis: ATP 
toernooi. 20.00 Autosport: GP van 
Mexico. 21.00 Handbal. B-WK in Oos¬ 
tenrijk. 22.00 Boksen, internationaal 
gevecht. 23.00-01.00 Paardesport. 
Show jumping vanuit Parijs, live. 


Super Channel 


06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view. 07.30 
Videoclips. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 
Muziekmagazine. 13.45 Culturele 
agenda. 14.00 Kickboksen. 15.50 Su- 
persports news. 16.00 World sports 
special. 16.30 Video travel guides, va- 
kantiemagazine. 17.00 Youthquake, 
jongerenmagazine. 17.30 Wanted, 
heavy meta! magazine met Noise 
Works. 18.30 Toeristisch magazine. 
19.00 Modemagazine. 19.30 Eastern 
Europe reports. 20.00 D.O.A., speelfilm 
uit 1949 met: Edmund O’Brien, Pamela 
Britton, Luther Adler e.a. 22.00 Nieuws. 

22.30 Film Europe. 23.00 Hang loose, 
sportmagazine. 23.30 Concertmagazi- 
ne. 00.30 Supersports news. 00.40 
Videoclips. 


MTV Europe 


08.00 Awake on the wildside. 11.00 
The big picture. 11.30 US Top 20 video 
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Ray Co¬ 
kes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Week in 
rock. 18.30 The big picture. 19.00 Eu- 
ropean top 20. 21.00 Saturday night 
live. 22.00 Partyzone. 01.00 Kristiane 
Backer. 03.00-08.00 Night videos. 07.30 Moneyline. 09.00 World busi¬ 
ness this week. 11.10 Larry King. 
12.40 International correspondents. 

14.10 The big story. 15.10 Health 
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien¬ 
ce and technology week. 16.40 Style. 

17.10 Showbiz this week. 18.40 Evans 
and Novak. 19.00 World business this 
week. 19.40 Newsmaker Saturday. 

20.10 Healthweek. 20.40 Style. 21.10 
Your money. 21.40 International cor¬ 
respondents. 23.40 Newsmaker Satur¬ 
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big 
story. 03.10 Showbiz this week. 
05.10-07.10 The Capital gang. 


i 


platen. 15.48 Lang leve de opera 
18.00 Nws. 18.04 Avondstemming. 
20.00 Nws. 20.02 KRO-klassiek: 
Der Corregidor, opera van Wolf. 
Radio Filharm Ork. o.l.v. Kenneth 
Montgomery m.m.v. Nederlands 
Concertkoor en sol. 23.00 Het or¬ 
gel. 23.20-24.00 Laudate. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge¬ 
breid weerbericht. 9.00 Nws. 9 02 
NOS Sportief. 9 25 Waterstanden. 

9.30 Werken aan werk 10.00 On¬ 
der de groene linde 10.15 De 
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein 
thema. 12.00 Nws. 12 05 Meer dan 
een lied alleen! 12.44 EO Metter¬ 
daad hulpverlening. 12.45 Vragen 
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 
Kom er es uit. 13.30 Opo doro. 
14.00 NCRV-zaterdag sport. 17.00 
Licht en uitzicht. 17.46 Postbus 51, 
Nederlandse Antillen en Aruba. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi 
haberler (Goed nieuws). 18.25 
Kayen rasja (Er is hoop). 18.40 
Hoda al-islam. 19.00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks. 

19.30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en Ber¬ 
bers. 20.15 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Chinees. 20.30 
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht 
betrachten. 21.14 EO Metterdaad 
hulpverlening. 21.15 Reflector. 
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za- 
terdagavond-uur. 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94, verzoekplaten. 


radio i 


9.30 Limburg sport 9 50 Postbus 
94 (vervolg) 10.00 Het ei van St 
Joost Regionaal magazine voor de 
zaterdagochtend. 11.00 De Onder¬ 
stroom, programma over kunst en 
cultuur 12 00 Het evenement, 
klassieke muziek 13.00 Overname 
programma's Radio 1. 17.00-18.00 
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel, 
popmuziek. 


België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week¬ 
end (6 30, 7.00, 7.30 nieuws. 7.45 
In 1 spionnetje). 8.00 Nieuws. 8 10 
Ochtendkuren met Somers en Ver¬ 
schuren. 10.00 Nieuws 10 03 De 
zoele inval, radiokwis met Luc Ap- 
permont 11,30 Vlaamse top tien 
12 00 Radio twee top dertig (met 
om 13.00 nieuws) 14.00 Radio 
Ri|swijck 17 00 Nieuws. 17.10 Fris 
van Lefever. Aandacht voor enter¬ 
tainment en vrije tijd met Kurt van 
Eeghem. (18.00 nieuws) 20 00 
Hartelijk. Wensen en verzoeken 
van luisteraars (22 00 nieuws en 
lotto) 23.30 Nachtradio (Nieuws 
om 24.00 en 5.00 uur) 


België/BRF 

(Nieuws om 6.30. 7 00, 8 00, 9 00, 
11 00, 12 30, 14.00, 16 00, 17.00, 
18 30 en 21 00 uur). 

6.35 Radio-ontbijt 7.15 Verzoek¬ 
platen (7 30 uit de regio; 7 45 
agenda; 8 10 persoverzicht; over¬ 
peinzing). 9.05 LP-Markt. 10 00 
Vinko Bicanic live 12 00 Agenda 
voor Brussel, aansl Musik bei 
Tisch (12.15 agenda Ostkanton; 


1235 persoverzicht). 1245 Ak¬ 
tueel 13 00 Hitparade 16 00 Pro 
en contra, jeugdmagazine 17.05 
Forum - Cultureel magazine 18.00 
Uit de regio 18 10 BRF Aktuell 
18.35 Vrije Tribune, politiek forum 
18 45 Evangelium in unserer Zeit. 
19.00 Saterday Night Rock Show. 
21.05-21.07 Uitslagen Belgische 
lotto. 


RTL Radio 

6 00 Guten Morgen Deutschland. 
8 00 Radio-Shop Muziek en actua¬ 
liteiten 12 00 Wunschhits zum 
Nulltarif Verzoekplaten 15 00 
Sport Shop Voetbal en andere 
sportevenementen 18 00 Ameri¬ 
can Top 40. Aktuele hitparade uit 
de USA. 2100 Je t'aime. 
24 00-6.00 Kuschelrock, De mooi¬ 
ste lovesongs 

WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 00 Nieuws 
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws 
Zum Tage. 8 07 In unserem Alter 

8 55 Overpeinzing 9 00 Nieuws 

9 05 Der Musikpaviljon (1000 
Nieuws). 12 00 Nieuws. 12.05 Pop 
Report met een overzicht van de 
Duitse hitparade. 14 00 Nieuws en 
economisch praatje 14.07 Orches- 
ter der Welt. 15 00 Café Carlton 
(16 00 nieuws) 17 00 Der Tag um 
Funf. aansl Fünf Uhr Tee (18 00 
Nieuws). 19 00 Auf ein Wort, aansl 
Abendmelodie (19 30 voor de kin¬ 
deren). 20 00 Nieuws. 20 05 Kon- 
zen 22 00 Nieuws 22 05 Musik 
zum traumen 22.30-04 05 ARD- 
Nachtexpress Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina $ 


Vakantie & Recreatie 

Advertentlecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


WA 

fjm 
SPANJE 


Van Hulst/Montemar 

Het beste aan de Costa jPineda de Mar). Luxe touring- 
carreizen; Hotel/app. van april tm okt. elke maandag en 
vrijdag 10-, 13-, 14- en 17-dgse. reizen. Vraag gratis 
brochure: 073-124171 SP-61R 


20-24-27 april, 4-11 mei: SPEC. AANB. hotel Papi in 
Malgrat, goed familiehotel met volp., 50 m van zee, ka¬ 
mers met badk., balkon. 10 dgs. busreis voor de onge¬ 
looflijke prijs van ƒ 279,-. Bijk. kosten; Royal Class ƒ 40,- 
Garantie ƒ 10,- en adm.k. ƒ 5,- per takt. Dit is een van de 
vele aanbiedingen uit de folder van Solmar Tours. Meer 
dan 40 hotels extra voordelig te boeken door recht¬ 
streekse verkoop. 1-2- of 3 sterren, in mei, juni, juli of 
aug. Bel 040-460560 en vraag die gratis folder. 

_ SP-61R 


GRATIS GIDS, app./campmg/hotel. Buspendels 10-17 
dgn. 2 x p.w. Hotels ** 27 maart ƒ 249,-. April/mei v.a. 
ƒ 299,-. Paasreis Salou 17-4 ” ƒ 299,-. Boosten Reizen 
lid SGR tel. 045-227777. SP-61R 


Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand. 
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471. 

SP-61R 


DENEMARKEN 


DENEMARKEN zeeën run zuirere ruinite.l 

Daar moet u zich thuis voelen! 

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u 
een ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over 
Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg! 

Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij fjffJtj'j 
" zJW TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren VgA' 

en Stichting Garantiefonds Reisgelden). 

f Trollstraplein 8 3332 JB ZW1JNDRECHT 

dfeaSfeSi® Telefoon 078-191700 of 195955 Telefax 078 191549 


Costa Brava v.a. ƒ 225.- 
Barcelona v.a. ƒ 225.- 
Salou v.a. ƒ 240.- 
Costa Blanca v.a. ƒ 265 - 
Retourprijzen per pers. 
(bijna) dagelijks naar 
Spanje, 29 bestemmingen. 

Luxe bussen Toilet - 
video - airco - royal class 

Iberbus 

(020) 6241010 

SP-61R 


Busretours elke vrijdag 
vertr. v.a. ƒ 225 
(020) 6202919 

SP-61R 


Spanje busreizen 10 dg. v.a. 
ƒ 395.- p.p., 17 dg. v.a. 
ƒ 614.- p.p. Gratis folder. 
GEBO REIZEN 038- 
544968, SP-61R 


JONGERENCAMPING, in 
Playa d'Aro, 10/17 dgse 
busreizen v.a. ƒ 245. Tent 
huur mog. (020) 6202919. 

SP-61R. 


COSTA BRAVA - Blanes 
Vakantiewoningen te huur 
Auto • bus • trein • vliegtuig 
CodaB Reizen: 
050-415210. 

SP-61R 


je reinste rust en ruimte ... 

DENEMARKEN ‘w 


KEUS UIT RUIM 20.000 VAKANTIEWONINGEN, 
ook HOTELS, VAKANTIEPARKEN en AUTOREIZEN 


Vraag tegen portokosten het 
uitgebreid in/opakket aan bi/: 

Dansk Feriehus 
Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midwolda 
Telefoon 05975-1416* 


ONBETWIST DE DENEMARKEN SPECIALIST! 


D.F.B. ' — 

Dansk fenchus Bookmt*t>uro 


PORTUGAL 
PORTUGAL 

plannen? 

Haal de speciale vliegreizengids van mRKE 


ITALIË 


Noorditaliaanse meren 

Zwemmen - surfen - fietsen - bergen - cultuur - steden 
200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en hotels 
Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids). 


DENEMARKEN 

* Het enige complete reisprogramma voor Denemarken 
van Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/SGR). 

* Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde 
organisaties als Dansommer en Novasol. 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050- 
143200. DE-61R 


GR. BRITTANNIE / IERLAND 


KING’S SCHOOL OF ENGLISH 
Engels leren in Engeland, led. leeftijd. 
Intensive-Summer-Teenagers Residential-Junior- 
Courses met sfxirt en excursies. Info: 040-833743. 

GI-61R 


BRITAIN-SPECIALIST ALBION heeft meer dan 1000 
cottages in Engeland, Schotland en Wales. Maar ook 
Bed-and-Breakfast, hotels, jeugdherbergen en groene 
campings. Van weekendje Londen tot zomervakantie in 
de Countryside: het infopakket van Albion is de beste 
start van uw reis naar Groot-Brittannië: Vraag hem aan! 
Albion, postbus 1000, 4560 BZ Hulst (01140) 16188. 

GB-61R 


VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Praag. Kmrs. in Praag 
v.a. ƒ 25.-. B.o.B. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur. 
_ TS-61R 

PRAAG 8-dgse busreis, prima hotel l.o. v.a. ƒ 325. Ver¬ 
trek o.a. 28-3, 11 en 18-4, 5-dgse busreis vertr. 29-4 
ƒ 247,50. Mevo Reizen Holten, 05725-1547. TS-61R 


Voor wie eens wat anders wil. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij! 

Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag. 
verbluffend voordeel in bungalows, hotels, 
appartementen en op campings 05700-35188. 
EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS) 

TS-61 R 


HONGARIJE 


BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. ƒ 329. 8-daagse ver¬ 
zorgde excursiereis v.a. ƒ 599. 5-daagse vliegreizen v.a. 
ƒ 849. Vraag onze gratis reisgids met alle informatie 
over Verrassend Andere Vakanties. Speciale Reizen 
Centrale: 050-145800//020-6202121 of vraag uw 
ANVR-reisadviesburo! HO-61R 


BALATON TRAVEL LID SGR (grootste Hongarije-spe- 
cialist). Goedkope vak.huizen, hotels en kuurhotels 
overal in het land. Vak.huis in het hoogseiz. bij het Ba- 
latonmeer v.a. ƒ 580,-; bij Velencemeer v.a. ƒ 385,- p.w. 
Verzorgde paardrijvak. v.a. ƒ 379,- p.w., compl. kuurba¬ 
den v.a. ƒ 596,- p.w. Tel. 073-425738/416028. HO-61R 


THAILAND: v.a. ƒ 1339; 15-dgn. ***hotel ƒ 1795. Sri 
Lanka: v.a. ƒ 1425; 20-dgn. hotel LVO ƒ 1895:8-dgs. tour 
ƒ 2495. Schakel Travel & Tours, tel. (085) 649548. 
_ AZ-61R 


GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJNEN. 
Nieuwe reiskrant 1992 met 15 dg. Thailand ƒ 1.529.-; 15 dg. 
Manila ƒ2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. ƒ2.289. Incl. 
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië,—-RAINBOW 
TOURS. Tel. 085-454918/430992,— AZ-61 R 


TUNESIË 


plannen? 


Haal de speciale vliegreizengids van 
////APM& 


MAROKKO 


Actieve rondreis Marokko 22 dgn. ƒ 1795, incl. vliegreis, 
hotels, vervoer, etc. Div. vertrekdata. Folder? Djoser 
071-126400. Lid SGR. MA-61R 


ISRAËL 


GRIEKENLAND 
EKEN plannen? 

Haal de speciale vliegreizengids van / 

///AWJE 


Israël reizen 


CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a. 
ƒ 145.- p.w. Evt. ook vlucht v.a. ƒ 530.- p.p. Vraag de 
meest uitgebreide kleurige GRATIS BROCHURE. Ross 
Holidays 05908-10019 SGR. GC-61R 


E 


CYPRUS 


ITALIË 

plannen? 

Haal de speciale vliegreizengids van 


'Camping Florenz’ 

üdo degli Scacchi-Adnatische Zee. Het ligt 30 km ten 
noorden van Ravenna en 100 km ten zuiden van Ve¬ 
netië, direct aan zee met privéstrand, restaurant, bar, 
pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, dansav., war¬ 
me douches. De totale oppervlakte bedraagt 60.000 m 2 
en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct aan het 
strand). Camping Carnet 10% korting. Inl. fam. Oel- 
drich-Alkmaar, tel. (072) 120485. 


COTTAGE HOLIDAYS. 

Vak.woningen in Schot¬ 
land, Engeland en Wales. 
Vraag brochure. 072- 
121783. GB-61R 


[ OOST-EUROPA I 


PANNONIA Travel heeft in- 
ger. tenten-car.-cam¬ 
pings, vak.won.-app. in 
Hongarije en Tsjechosl. 
08347-83988. OE-61R 


r 


POLEN 


1 


POLEN, 10-daagse perfect 
verzorgde rondreis voor 
slechts ƒ 999. Dat kan al¬ 
leen bij de Speciale Rei¬ 
zen Centrale. Vraag onze 
gratis reisgids: 050- 
145800///020-6202121 lid 
ANVR. PO-61R 


CYPRUS 

plannen? Haal de speciale vliegreizengids van 


^9RKE 


r 


RUSLAND ST. PETERSBURG en Scandinavië, prachtige 10-daag- 
se busrondreis nu al v.a. ƒ 1199. Vraag onze bijzondere 
reisgids met veel betere busreizen. Speciale Reizen 
Centrale: 050-145800///020-6202121 lid ANVR. 

RU-61R 


MALTA 


TSJECHOSLOWAKIJE 


VAKANTIEWONINGEN v.a. ƒ 359 tot ƒ 779 per week. 
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800/020- 
6202121 lid ANVR. TS-61 R 


II ITALIË 


SRC biedt verrassend andere 
busvakanties die bovendien 
opvallend voordelig zijn. f. 699,- 


Vtnrtie, heerlijke 
excuraierets, 8 degen, 
venei 


f. 769,- 


Prachtig Toscane, 8 dagen 
cultuur en chianti, uniek 
hotel vanaf 


nelia 1 lal La, unieke 12-daagse 
hrii langs Rome en Venetie 
vanaf SPECIALE REIZEN CENTRALE 


8el voor gratis reisgids 
GJO-145 800 of 020-620 21 
vraag uw ANVR reisadviesburo 
EXKURSIEREIZEN met be¬ 
zoek aan o.a. Rome, Flo¬ 
rence, Venetië en Raven¬ 
na. Hotel met zwembad. 
10 dgn v.a. ƒ684. Half- 
pension. Vertrek wekelijks 
op vrijdag. Vraag de gratis 
folder bij Winnemuller 
Reizen (SGR. ANVR) 
08880-52245 IF-61R 


GARDAMEER TIGNALE. 
T.h. luxe appartementen 
met zwemb. Ook geschikt 
v. voor- naseizoen met 
c.v., 600 m boven het 
meer. Balkon op z. met 
uitzicht over het meer. In 
bosrijke omgev. 4/6 pe,s. 
Info: 078-412349. IT-61R 


EXCURSIEREIZEN en rond¬ 
reizen door dit prachtige 
land. Bijna wekelijks ver¬ 
trek op dinsdag en vrijdag 
v.a. ƒ 599 HP inkl. diverse 
exkursies. Vraag de gratis 
folder bij Winnemuller 
Reizen (SGR, ANVR) 
08880-52245 TS-61 R 


VOORJAAR in Tsjechoslo- 
wakije. Leer dit schitteren¬ 
de land kennen tijdens 10- 
daagse excursiereizen 
naar Moravië en Bohe- 
men. Incl. diverse excur¬ 
sies en een uitgebreid be¬ 
zoek aan Praag v.a. 
slechts ƒ599,- HP. Ver¬ 
blijf in uitstekende hotels! 
Tevens diverse niet-ro- 
kers reizen. Vraag de gra¬ 
tis folder bij Winnemulder 
Reizen (SGR, ANVR) 
08880-52245. TS-61 R 


Ipkaac.1 


SRC biedt verrassend andere 
busvakanfies die bovendien 
opvallend voordelig zijn. 


Een 7-daagse reis Praag al 
vanaf 


f. 299,- 


ƒ Praag en omgeving, heer- 
/ lijke 8-daagse excursiereis 


f. 498,- 


Prachtig Praag, 7-daagse 
cuituurreis, perfect centrum 
hotel, vanaf 


¥ 

f. 799,- 


In onze nieuwe reisgids staan nu ook 
reizen naar Moravië en Zuid-Bohemen! 


", WÊ 
SPECIALE REIZEN CENTRALE 


Bel voor gratis reisgids 
050-145 800 of 020-620 21 21 
of vraag uw ANVR reisadviesburo 


jro. ■ 


MALTA 

plannen? 

Haal de speciale vliegreizengids van ///AAÏME 


INDONESIË 


Aktieve rondreizen Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sunda 
eilanden, Sulawesi 22-34 dagen v.a. ƒ 2995 incl. vlieg¬ 
reis, vervoer, eenvoudige hotels etc. Div. vertrekdata. 
Folder? Djoser 071-126400. Lid SGR. IN-61R 


TURKIJE 


vanuit Bijbels perspectief en Solidariteit met Israël en 
het Joodse volk. Vraag de reisgids van: Christenen voor 
Israël, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk. Tel. 075- 
311341. IS61R 


Goed hoeft niet duur te zijn! 
10-daagse rondreis IS¬ 
RAËL nu al v.a. ƒ 1799. 
Vraag onze reisgids met 
alle informatie over Ver¬ 
rassend Andere Vakan¬ 
ties. Speciale Reizen 
Centrale. 050-145800/// 
020-6202121 lid ANVR. 

IS-61R 


EGYPTE 


EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxör, 
Aswan. Nu al v.a. ƒ 1499 incl. goede toeristenklasse ho¬ 
tels, alle excursies, volpension, ie klas Wagon-Lits en 
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale. 
Vraag gratis reisgids: 050-145800/020-6202121 lid 
ANVR. EG-61R 


EGYPTE 8 DAGEN, ƒ 999, met Tara Tours 
incl. non-stop vluchten, Ned. reisleiding, goed ***hotel 
h.p., 2 dagen, etc. 

10 DAGEN.LUXE RONDREIS, ƒ 1995, Cairo/As- 

wan/Luxor, zie het beste van Egypte! Sheraton hotel 
h.p., 5-daagse Nijlcruise v.p., non-stop en binnenlandse 
vluchten, Ned. reisl., veel excursies. Prima verzorgd. Bel 
03240-32300, gratis brochure, 24 uur per dag, lid SGR. 

EG-61R 


EGYPTE Akt. 15-dgs. RONDREIS; 17/5, 14/6, 12/7 KI. 
groep, enth. reisleiding, leuke hotelletjes, excursies, 
felouka zeilen, etc. ƒ 1575.- Rosetta 080-227087. 

EG-61R 


VER. STATEN / CANADA 


Campers/autotours, hotels + vliegreizen enz. Tevens 
compl. pakketreizen. Info CADUSA REIZEN, Vinke- 
veen. Tel. 02949-1635/3544. VC-61R 


Nog plaats in laag- en hoogseiz. naar FLORIDA met of 
zonder hotel. EXOTIC TOP TRAVEL, lid SGR. Tel : 020- 
6385746/6246340. VC-61R 


ZUID-AMERIKA 


Actieve rondreis West-Turkije 22 dgn. ƒ 1695. Oost-Tur- 
kije 22 dgn. ƒ 1795 incl. vliegreis, hotels, vervoer etc. 
Div. vertrekdata v.a. 10-4. Folder? Djoser 071-126400. 
Lid SGR. TU-61R 


r 


„BRAZILIË op maat met 
„Toekan Turismo Brasil.” 
Per Van, Jeep, motor, bus 
of airpass. Tel. (02207) 
18950. 


ACATRAVEL Latijns Amerika Specialist Van ticket 
tot pakket 020-66 333 79 Lid SGR. TURKIJE 

plannen? 

' Haal de speciale vliegreizengids van ////A WCE De specialist voor Scandinavië 

(incl. Ijsland, Groenland en Noord-Rusland) 

* vakantiehuisjes aan de Zweedse en Finse meren, Noor¬ 
se fjorden of Deense duinen 

- rondreizen per auto Hurtigrute of Götakanaal 

- alle boot- en vliegverbindingen 

- avontuurlijke, cultuur- en familievakanties 

Vraag voor deze zaken (en meer) naar de zomerfolders van: 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-143200. 

SK-61R 


w 


SCANDINAVIË 


NOORWEGEN .199. - 


8 DGN LUXE APPARTEMENT IN HE MSEDA L 


TOURS 


INKL. OVERTOCHT 


Bei nu voor alle Lente TroelTrips onze Brochurelijn 072-611580 


r Siandinavia Postbus 20020,1000 HA Amsterdam 


SNEL, DIREKT EN VOORDELIG NAAR 

ZWEDEN 


alle inzittenden 


alle inzittenden 


v.a. 170,-* 
va 260,-* 


+ alle oort * 

inzittenden v.a. Os7U,- * rotourtarieven 

De budget-route naar 
Zuid Zweden 

Dit is dè ideale verbinding 
als u snel en voordelig 
naar Zuid Zweden gaat. 
Lion Ferry biedt u 2 ver¬ 
bindingen vanuit het 
Deense Grenó. 


Genoemde prqzen gelden alleen indien de 
tickets ir Nederland worden gekocht 


. JA, stuur mij de dienstregeling en prijzen van Lion Ferry. 

Naam: . ....... . .. 

Adres: . . .. . . . 

Postcode:_Plaats:_ 

Zenden naar: Buro Scandinavia, postbus 30901, 

1800 EE Alkmaar Bellen kan ook: 020-623.29.73. r, nc 


TT-LI 


f! 
TT-Line is al 30 jaar de makkelijkste route naar Zweden. 
Vanuit Travemünde (even voorbij Hamburg) vaart u 
zonder omwegen naar Trelleborg in het mooie Zuid- 
Zweden. De overtocht is een vakantie op zich, want aan 
boord vindt u o.a. vier restaurants, 
zwembad, sauna, videozaal, super¬ 
markt, boutiques en nog veel meer. 
Bovendien is TT-Line ook de voor¬ 
deligste route naar Zweden. Voor¬ 
delig omdat u deze zomer van de 
goedkope TT-Minitarieven kunt 
profiteren. Zo is er al een enkele reis 
voor 1-5 personen + personenauto v.a. ƒ 120,- en voor 1-5 
personen + personenauto ma caravan betaalt u ƒ 240,-. 
Vraag uw ANVR-Reisadviesburo of reizen verkopende 


TT-LINE 


bank naar de TT-Dienstregeling '92 Zweden-brochure 
met o.a. hotelcheque- en campingcheque-anangementen 
en de TT-Hotelservice. Of bel TT-Line: 01184 - 88000 WTT-Une 

Travemünde(S)**Trelleborg(I) 


DIV. BUITENLAND 


Betaalbaar reizen 

Mexico, Egypte, Turkije, India/Nepal, Indonesië ƒ 1625.- 
- ƒ 3295.- Div. rondr. Brochure? Lito 071-142847. 

DB-61R 


IJSLAND IS FASCINEREND 

IMund Tours biedt u alle reis-vanaties Uitvoerige in¬ 
formatie over verzorg- IJ SM ND 

de hotelrei/.en. hutten- — 

en kamjteertodilen in - — ~ -E 

groepsverband en alle — J 

individuele reizen. Itel —= 

v<xir de brochure t^w,•»«" 

Usland Tours TOURS 

telefoon: 020 - (>(w(d~9 U vliegt per kelandoir lijndienit 


AVONTUURLIJKE REIZEN MET BAOBAB 

Met Baobab dichter bij natuur en bevolking door actieve 
manier van reizen met kleine groepen en mooie wande¬ 
lingen. Hotelrondreizen, kampeerexpedities en safari's. 

Indonesië, Maleisië, Thailand, Vietnam, China, India, Sri 
Lanka, Midden-Oosten, Kenia, Tanzania, Malawi, Zim¬ 
babwe, Botswana, Mali, Sahara / West-Afrika, Mexico, 
Guatemala, Ecuador, Galapagos 

Baobab wandeltrektochten met bagagevervoer door 
niet-toeristische gebieden. 

Madeira, Spanje, Gomera, Turkije, Tsjechoslowakije, 
Pulgarije, Sinaï, Marokko, Algerije, Nepal, Costa Rica, 
Kenia. 

BAOBAB RONDREIZEN en BAOBAB WANDEL gidsen 
vraagt u aan bij: 

TERRA TRAVEL 

Haarlemmerstraat 24-26/1013 ER Amsterdam. 

Tel.: 020-6275129/Fax: 020-6245401 / Lid SGR/VAR 


Een stapje opzij van het gangbare 

Culturele en avontuurlijke rondreizen in het Midden- 
Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ontmoet de 
mensen in Egypte, Syrië, Algerijë, Jemen, Iran, Oman, 
Rusland, China, Maleisië en Indonesië. 


Delta Reizen, de specialist 
050 - 146200 


DB-61R 


1 AZIË 
AFRIKA 
ZUID-AMERIKA 
CHINA 
lid VAR/SGR 


ASIIUAF 


organiseert meer dan 40 verschillende 
aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar 
verre bestemmingen van 2 tot 35 we¬ 
ken van ƒ 1550 tot ƒ 6900, gezellige, 
kleine groepen van 12 tot 17 perso¬ 
nen. Bel voor de nieuwe folder 
020-6232450. 


'WRÊÊÊÊÊm 

WmmLn 
© (^) v a o * * 

Calella Spanje 219 

10 dagen logies in appartement, inkl. busretour 

F LY DRIVE Portugal 609 

8 dg, autohuur en 3 nachten logies & ontbijt, inkl. vlucht 

Karpathos Griekenland 688 

8 dagen logies in appartement, inkl. vlucht 


AGADI R 


M ARO 


KKO 795 


8 dagen logies in appartement, inkl. vlucht 


Lesbos 


, RIEKEN LAND - 8 6 5 , 


IS dagen logies in appartement, inkl. vlucht ' v » ■ 

Guardalavaca Cuba 1263 

9 dagen logies & ontbijt in hotel. inkl. vlucht 


Haal de Strandbrochure bij de 
NBBS Reiswinkel in Maastricht 
of bel 043-212737. 111 1 1 1 H NBBS Reizen 
Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties * . » 


ÉÉN ADRES VOOR UW 
ADVERTENTIE IN 46 NEDERLANDSE 
REGIONALE DAGBLADEN. 

-VAKANTIE & 
Voor Informatie en reserveringen; 

RDP, postbus 2.1800 AA Alkmaar, 
tel.: 072-196314 / 206 / 292. fax: 072-113295 


BENT U OOK ZO BUSREIS TOE? 


Arke kent de wegen naar de mooiste plekjes 
in Europa. Uw reis is prima verzorgd, met ervaren en 
deskundige chauffeurs en op-en-top gezelligheid. 
Stapt u maar in! 

5-daagse seniorenreis 
naar Dieblich, met o.a. huifkartocht en barbecue. 

2 pers. kamer do/wc, volpension p.p. va 535,- 

6 dagen met bezoek 
aan o.a. Konopiste en Karlsbad. 2 pers. kamer do/wc, 

volpension p.p v.a. 780,- 

10 dagen Val les Bains 
inkl. excursies en folklore-avond. 2 pers. kamer bad/wc, 

volpension p.p. v.a. 1265,- 


TSJECHO¬ 

SLOWAKIJE 


14-daagse rondreis inkl. 
bezoek aan o.a. Hoge Tatra, Praag. Konopiste 2 pers 
kamer do/wc. volpension p.p. v.a. 2130,- 


Inlichtmgen en boekinge 11 
bij de ANVR Reisadvies- 

buro s en reisverkopende 

banken //Aph& 


EXCLUSIEF « ZORGELOOS » ACTIEF 

VAN ALLE 

GEMAKKEN VOORZIEN: 

De EuroSites 
Gezinsvakantie Exclusief; Op de mooiste campings van Frankrijk. Spanje. Ital 1 ^ 
Oostenryk. België en Luxemburg staan onze luxueuze 6-persoO^ 
bungalowtenten en gloednieuwe stacaravans voor u klaar. 

U hoeft er dus alleen maar met veel voorpret naar toe te ri)^' 
Voor de kinderen worden door onze couriers leuke spelletjes 9^ 
organiseerd. terwijl u lekker baantjes trekt of in het zonnetje V 1 
Zorgeloos; Geen gedoe met kampeerspullen. 
de bungalowtent of stacaravan is volledig ingerich 
van eierdop tot koelkast en u slaapt ook nog 
echte bedden. Om het zorgeloze gevoel comp^ 
te maken, kunt u nu ook onderweg in onze 
_ galowtenten overnachten. 

Actief: Al onze campings zijn ingesteld op gezinnen met actief 
kinderen. Natuur, cultuur, sport m 

en spel liggen allemaal t 

binnen handbereik voor een 
betaalbare prys. Vraag ƒ ,M/11 / y r 
even onze brochure aan: | y ^" 

073 -430000 ^ ^ autovakantie 


JA, STUUR MIJ DE GRATIS BROCHUH^ 


Naam Mw /Dhr 


In gesloten envelop 2 onde: postzegel sturen aan EuroSites. Antwoordnummer 10714 5200 WB 0®° 
liwburgs dagblad 


Zaterdag 21 maart 1992 • Pagina 51 


televisie en radio zondag 


Nederland 1 


Nederland 2 


1 3.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

'5.05 Morgen kan ’t beter. Afl.1. 

5.30 Waar blijf je anders, praatpro¬ 
gramma. Presentatie: Ruud Foppen. 
16.00 •• Journaal. 

6.07 Heb ik iets gemist? Compilatie 
van programma's van vorige week. 
7.00 KRESJ met: 

.00 Kiekeboe, kleutermagazine. 
i_'l® Oren van je kop, poppenserie. 
'• 20 Doe maar dicht maart 1992, 
verslag van de slotavond van dit 
öichtfestival in Groningen. 

7 -40 De sprookjesstoel, sprookjes 
van de gebroeders Grimm. Afl.: Het 
aardmannetje. 

•55 Kruis + munt, spelprogramma 
■9-v. het 125-jarige bestaan van het 
Rode Kruis. 

18.20 CRASH met: 

. -20 Nummer 28, serie over zeven 
1 *°^9 eren voor het eerst op kamers. 
•30 Hotel Amor, jeugdprogramma. 
^ : Op de fles? Herh. Zebus wil bij 
oe marine, en Norbert probeert hem 
van het idee af te brengen. 

9.00 Perfect Strangers, Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Het huwelijk. 
°alki en Larry belanden op het poli¬ 
tbureau en worden aangezien voor 
overvallers. 

9 -27 (TT) Waku waku, quiz over die- 
ren met Rob Fruithof. 

‘«•00 (••+TT) Journaal. 

‘«■16 (TT) Vreemde praktijken, co¬ 
medyserie. Afl.: De buren hebben 
oren. Bertus en zijn maat Sjors ver¬ 
hoppen afluistermicrofoontjes door 
tt hele huis. 

•45 Ook dat nog, satirisch consu¬ 
mentenmagazine. Presentatie: Aad 
tn den Heuvel, Sylvia Millecam, 
j^regor Frenkel Frank e.a. 

•35 Brandpunt, actualiteitenrubriek, 
ri- 1?*® Chief, 6-delige Engelse po- 
•ueserie. Afl.6. Een kind dat met ge- 
®kt dioxine besmet werd, overlijdt, 
stafford onderzoekt de handel in che¬ 
misch afval, en staat hiermee weer 
ths op de tenen van zijn supe- 
•leuren. 

‘*•10 Kruispunt tv, magazine over 
^trk en samenleving. 

*4-55-00.00 •• Journaal. 


Duitsland 1 


■35 Disney Club, kindermagazine 

10 ivl 9 as,en ' muziek en tekenfilms. 
~;00 Geheimnisvoller Kosmos - 
'•öhirn. Documentaire serie over het 

l^nseüjk brein. Afl.1: Das Gehirn. 

11 nn Besuch bei Egon Günther. 

•00 Kopfball, spelprogramma. 

•30 (TT) Die Sendung mit der 
Maus, informatief kindermagazine. 
<•00 (TT) Presseclub. 

.*■45 Tagesschau. 

'3.10 Weekoverzicht EINS PLUS. 

3.15 Jazzmuziekprogramma. Van¬ 
daag de slagwerkers Art Blakey, To- 
hy Williams en Ed Thigpen. 

3.45 Geheimcode F, jeugdserie. 
Afl.6: Hóhle mit Absturzgefahr. 
yo (TT) Die Herren des Strandes, 
. or aziliaanse serie. Afl.4. 

.*•35 A-Z lifeshow. 

^•00 Tagesschau. 

•05 Tele-Fussball, voetbal-magazi- 
^e. Gast: Lothar Matthaus. 
ö, 20 Der mysteriöse Dr. Lao (The 
®®ven faces of Dr. Lao), Amerikaan- 
l® speelfilm uit 1963 van George Pal. 
Tony Randall, Barbara Eden, 

l7r!n Ur ® < ^ onnel ' e a • 

■00 ARD-Ratgeber: culinaire tips. 

l7? ndaa 9 : Smoren. 

'30 Abrahams Grosstadtkinder, 
^ e Portage. 
i»‘2° Tagesschau. 

Ir Db® r uns - 

laln s Portschau. 

l9 no Lindenstrasse, Serie. 

Die Goldene 1, bekendmaking 
en de winnaars van de tv-loterij. 
Ig'19 Weltspiegel, reportages. 

19Sportschau-Telegramm. 

■58 Programma-overzicht. 

00 (TT) Tagesschau. 

•15 (•• + TT) Zoff in Beveriy Hills 
dJ°wn an( j out j n Beveriy Hills), Ame- 
'kaanse speelfilm uit 1986 van Paul 
^azursky. Met: Nick Nolte, Richard 
2l ^^ USs - Bette Midler e.a. 

2l Ta 9esthemen-Telegramm. 

Kulturweltspiegel. 

2«'*5 Tagesthemen. 

Jj? Schauplatz der Geschichte, 

23^ri Ümentaire - Vandaa 9 : Saigon. 

23 sn Bunder 1 Meisterwerke, serie. 

Oo Die b® st ® n Jahre. Am. serie. 
q. 40 Tagesschau. 

•45-00.50 Z.E.N. Landschaften in 
*' r eta: Aija Triada. 


09.00 Bump, Engelse tekenfilmserie 
over een onhandig olifantje. Afl.: 
Bump bakt een poets. 

09.05 De grote dikke beer vertelt, te¬ 
kenfilms van de auteur en illustrator 
Janosch. Afl.: Er was eens een grote 
krokodil/De oude sneeuwman. 

09.35 Bonk en Beer, 10-delige serie 
naar het toneelstuk Trappelzak slaapt 
uit. Afl.6: De verjaardag. 

09.50 Broertjes, Afl.: De ha-man. 

10.05 Sterren van de hemel, muziek. 

10.30 Kinderdetective bureau, 
Zweedse jeugdserie. Afl.3: Hulp ge¬ 
vraagd! Het kinderdetectivebureau 
krijgt opdracht te voorkomen dat een 
vriend het land wordt uitgezet. 

11.00 Reiziger in muziek, live mu- 
ziekmagazine met Han Reiziger. 

12.02 TROS Voetbal Plus, sportpro¬ 
gramma. 

12.50-13.35 • • De VARA matinee. 

Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Va- 
lery Gergiev m.m.v. Michail Pletnjov, 
piano, voeren werken uit van Ljadov 
en Rachmaninov. 

18.00 • • Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes, cul- 
tureel-humoristisch programma. 

18.35 Jongens van De Witt, magazi¬ 
ne over de Goei 'nieuw' tijd. 

19.00 The wonder years, comedy. 
Afl.: Soccer. Kevin sluit zich aan bij 
een voetbalclub en wordt meteen tot 
aanvoerder van zijn team gekozen. 

19.27 Onrust! hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag: Onrust! in da house. 

20.00 •• Journaal. 

20.10 Van Kooten en De Bie’s Keek 
op de week, actuele satire. 

20.37 (TT) De dienst, 6-delige docu- 
mentaireserie over de overheidsdien- 

“'sterr. Vanavond: De belastingdienst. 

21.46 Let the blood run free, 13-deli- 
ge Australische comedyserie. Afl.11. 

22.11 Noorderlicht: De stand der din¬ 
gen in de wetenschap, programma 
ovter resultaten van wetenschapsbe¬ 
oefening, technologische ontwikkelin¬ 
gen en toepassingen. 

23.01 De werf, documentaire over 
oud-scheepsbouwers van NDSM. 

23.32 Journaal en weerbericht. 

23.38-23.43 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 2 


08.43 Programma-overzicht. 

08.45 Alexander der Grosse - König 
von Asien, documentaire. 

09.15 Zur Zeit, kerkelijk magazine. 

09.30 SOS aus der Tiefe. Kerkdienst. 

10.15 Matinee, thema: Der Dreissig-' 
jahrige Krieg (IV). Aansl. Pointen vor 
12. Afl.: Die grosse Zeit. 

12.00 •• Das Sonntagskonzert, mu¬ 
ziek van Strauss, Von Suppé en K. 
Komzak gespeeld door het Symfonie 
Orkest van de ORF. 

12.45 Heute. 

12.47 Sonntagstreff. • 

13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se¬ 
rie oude weekjournaals. Vandaag: 
Berlm: Wie tief geht die Spaltung? 

13.30 Siebenstein, poppenserie. 

13.55 Werner Fend: Reportage over 
mensenetende tijgers in Indië. 

14.15 Achterbahn, jeugdserie. Afl.: 
Der Junge der vom Himmel fiel. 

14.45 ....oder man wird einfach 
übersehen, reportage over de 20-ja- 
rige vrouwelijke dwerg Rika. 

15.15 Aktion 240, de balans van alle 
goede doelen. Aansl. Der grosse 
Preis (bekendmaking). 

15.25 Heute. 

15.30 ZDF Sport extra, met o.a. WK 
Noordse combinatie: Skivliegen van¬ 
uit Harrachov, Tsjechoslowakije. 
Ca. 17.00 heute. 

18.15 ML - Mona Lisa, magazine. 
Thema: Von Liebe und Leidenschaft. 

18.57 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt, politiek magazine. 

19.30 Wunderbare Welt, reportage 
over de vijf grote meren van Amerika, 
die samen bijna 20% van de zoetwa- 
tervoorraad van de wereld bevatten. 

20.15 Schiafende Hunde, tv-film van 
Max Farberböck. 

21.55 heute. 

22.05 Sport am Sonntag. 

22.10 In Patagonien, reisverslag. 

22.55 (TT) Der Richter und sein 
Henker, Duits/ltaliaanse speelfilm uit 
1975 van Maximilian Schell naar de 
roman van Friedrich Dürrenmatt. Met: 
Jon Voight, Jacqueline Bisset, Martin 
Ritt e.a. 

00.25 •• Jazz on Tour, opnames van 
het North Sea Jazz Festival in Den 
Haag. 

01.10 Heute. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.30 Aktüel, wekelijks progr. met ac¬ 
tualiteiten uit Nederland en Turkije. 

11.00 Het allochtoon video circuit: 
Het recht op ouderliefde. 

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. 

12.00 Het Capitool, live discussie. 

12.45-12.50 Film over medische ont¬ 
wikkelingshulp van SI MA VI. 

13.00 Schoolse zaken, informatief 
onderwijsmagazine. 

13.30 Grieks voor beginners, af 1.3. 

14.00 Portret Hary Kupfer, portret 

van deze opera-regisseur. 

15.20 De soldaten, opera van Zim- 
mermann in het kader van de Kupfer- 
cyclus. Leden van de Staatsopera 
Stuttgart o.l.v. Bernard Kontarsky met 
solisten. Thema van de opera is het 
liefdesleven van de ongelukkige Ma- 
rie. 

17.20 Terugblik op een nieuw begin, 
reportage over Nederlandse emigran¬ 
ten in Nieuw Zeeland. 

18.10 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.15 Sesamstraat. 

18.35 Studio Sport. 

20.00 Journaal. 

20.10 De vlucht uit cinema Vrijheid 

(Uciecka z kina Wolnosc), Poolse film 
uit 1990 van Wojiech Marczewski. De 
gebeurtenissen in de bioscoop Vrij¬ 
heid dreigen uit de hand te lopen. De 
personnages in de Poolse film weige¬ 
ren hun rol te spelen en dat mist zijn 
uitwerking niet op de bioscoopbezoe¬ 
kers. 

21.38 Deur (Door), Engelse animatie¬ 
film uit 1990 van David Anderson. 

22.00 • • Journaal. 

22.07 Oog in oog, serie van 24 televi¬ 
siespelen. Afl. 16: En geen angst van 
Don Dekker, gespeeld door Cox Hab- 
bema. 

22.37 Van huis uit, serie over kinde¬ 
ren wier ouders ooit een beslissing 
met verstrekkende gevolgen hebben 
genomen. Afl.4: Pleegkinderen. 

23.07 Derde Ramadam uitzending, 
programma van de Islamitisch Om- 
roepstichting. 

00.07-02.00 Studio sport, samenvat¬ 
ting WK Schaatëen vanuit Calgary. 


07.30 The worid tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Irene Moors. Met 
o.a. tekenfilms van The Flintstones, 
Batman en Yogi Bear. 

12.00 RTL4 classique. Vandaag 
speelt het RTL Orkest 'Finnlandia' 
van J. Sibelius. 

13.25 Columbo, Amerikaanse politie¬ 
serie met o.a. Peter Falk in de hoofd¬ 
rol. De schrijver Allen Mallory deelt 
zijn uitgever mee dat hij voor een 
concurrent gaat werken. De uitgever 
stuurt vervolgens een huurmoorde¬ 
naar op Allen af. 

14.35 Ron's Honeymoonquiz. Show- 

programma. Presentatie: Ron 

Brandsteder. (herh.). 

16.00 Match formule 1. Samenvatting 
van de kwalificatietraining voor de 
WK-Formule 1-wedstrijd die van¬ 
avond in Mexico wordt verreden. 

16.30 Gezondheid. Magazine over 
uiteenlopende onderwerpen die met 
gezondheid te maken hebben. Pre¬ 
sentatie: Han Peekei en Loretta 
Schrijver. 

17.00 Match. Sportprogramma met in¬ 
formatie en reportages. 

17.35 Full house, Amerikaanse serie. 
Jesse en Becky komen thuis met hun 
pasgeboren tweeling. Jesse haalt per 
ongeluk de tweeling door elkaar. 

18.00 Zes uur nieuws. Presentatie: 
Jaap van Meekren. 

18.25 Bios. Film- en videoprogram¬ 
ma. Presentatie: Mare Jacobs. 

19.05 Jake & the Fatman, Ameri¬ 
kaanse 'serie. 

19.30 Avondnieuws. 

19.39 Jake & the Fatman, vervolg. 

20.00 Match: voetbal. Met hoogtepun¬ 
ten en samenvattingen van wedstrij¬ 
den uit de Spaanse (Barcelona- 
Logrones) en Engelse (Arsenal- 
Leeds United) competitie. 

20.45 Match formule 1. 

22.25 Ursul de Geer. Talkshow met 
als (hoofd)gast Johnny Kraaykamp. 

23.15 Laatste nieuws. 

23.30 Studio Rembrandt. De arties¬ 
tensociëteit van Jeroen Pauw. 

00.20 Dallas, Amerikaanse serie. 

01.10 Teletekst. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


09.00 Cursus technologie. 09.30 Cur- 
susinfo. 10.00 Cursus natuurkunde. 

10.30 Cursus biologie. 11.00 Ihre Hei¬ 
mat - Unsere Heimat, magazine voor 
Grieken, Italianen, Kroaten, Serven en 
Turken. 12.00 Tele-Akademie. 12.45 
Sehen statt Horen. 13.15 Europa- 
Magazin. 13.40 West 3 aktuell. 13.45 
Sonntagsgesprach. 14.00 Streifzüge: 
Jever. Filmportret. 14.15 Humanökolo- 
gie. 15.15 (ZW)/ Professor Mamlock, 
Oostduitse speelfilm uit 1961 van Kon- 
rad Wolf. 16.48 Filmtip. 17.00 Die deut- 
sche Schlagerparade. 17.45 Kulturge- 
schichten. Documentaire. 18.00 Ak- 
tuelle Minute. 18.01 Die Kinder vom 
Mühlental, jeugdserie. 18.30 Gott und 
die Welt: Der KZ-Kommandant. 18.58 
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stun- 
de. 20.00 Dana Lech, tv-film van Frank 
Guido Blasberg. 21.14 West 3 aktuell. 
21.25 Schmidfeinander.' 22.25 Mary, 
show. 22.55 Documentaire over histori¬ 
sche veranderingen in het Rusland van 
de 19e eeuw. 23.55 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch 
bitte. 08,30 Cursus wiskunde. 09.00 
Cursus technologie 09.30 Cursusinfor¬ 
matie. 10.00 Cursus natuurkunde. 

10.30 Cursus biologie. 11.00 2e symfo¬ 
nie in D opus 36, Beethoven, uitger- 
voerd door het Radio Symfonieorkest 
Stuttgart. 12.00 Tele-Akademie. Prof. 
Dr. Johannes Dichgans over de vraag 
of intelligentie bij mensen afhankelijk is 
van het milieu waarin ze opgroeien 
danwel erfelijk is. 12.45 Sehen statt 
horen. 13.15 Ihre Heimat - unsere Hei¬ 
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.00 Hobby- 
thek, magazine. 15.45 Eisenbahnro- 
mantik. 16.00 Omnibus. 17.00 Walter 
Zadek, portret van deze Duitse jood. 

17.45 Quiz. 18.30 Das Südwestjournal. 
19.00 Die deutsche Schlagerparade. 

19.45 Alles Alltag..., serie. 20.15 Re¬ 
portage over de Piazza Navona in 
Rome. 21.00 Aktuell. 21.05 Reportage 
met en over Paolo Conté. 21.50 Flut- 
licht, sportmagazine. 22.45 Wortwech- 
sel. 23.30 Weisser Fleck. 00.15 Laat¬ 
ste nieuws. 00.17 Non-Stop-Fernse- 
hen. 


06.00 Peter Pan, Am. tekenfilmserie. 

06.25 Die Flintstone Kids, Serie. 

06.40 Tom und Jerry Kids. Serie, 

07.05 Yogi Bar, Am. tekenfilmserie. 

07.30 Scooby Doo, Tekenfilmserie. 

08.00 Li-La-Launebar. Aansl. Prin- 
zessin Lila und die Smoggles, serie. 

09.15 Hook, reportage over de nieuw¬ 
ste film van Steven Spielberg: Hook. 

09.35 End of the worid. Amerikaanse 
sf-film uit 1977 van John Hayes. 

11.10 Kunst und Botschaft. Die Au- 
streibung aus dem Tempel (’90). 

,11.15 Die Woche mit Geert Müller- 
Gerbes, talkshow. 

12.00 Formule 1-training. 

12.30 Major Dad, Amerikaanse serie. 
Afl.: Alte Liebe rostet doch. 

13.00 Mein Vater ist ein Ausserirdi- 
scher (Out of this worid), serie. 

13.30 Familie Munster (The Munsters 
today), Am. serie. Afl.: Die Truhe. 

13.55 Ultraman - Mein geheimes Ich 
(My secret identity), Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Der Piratensender. 

14.25 Das Bibel Quiz, spelprogr. 

14.55 MusiCafe, schlagerprogr. 

16.00 Starke Zeiten. Duitse episoden¬ 
film uit 1987 van Siggi Götz, Klaudi 
Froehlich, Rolf Olsen en Otto W. Ret- 
zer. (herh ). 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das 
turbulente Krankenhaus (St. Else- 
where). Afl.: Die Heimkehr. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie kein anderer, reis- 
quiz. 

20.15 Traumhochzeit, romantische 
huwelijksshow. 

21.50 Spiegel tv, nieuws-magazine. 

.22.35 Formel 1 - Highlights, samen¬ 
vatting van de Grote Prijs van Mexi¬ 
co. 

00.35 Schloss Pompon Rouge. Co- 

medy-serie. Afl.: Bauchgrimmen. 

00.55 Kanal 4 - Dokument. Vandaag: 
De geschiedenis van het lied De In¬ 
ternationale. Aansl.: 'Der Zwerg’ kor¬ 
te film van Peter Martin. 

01.30 Cat people. Amerikaanse 
speelfilm uit 1982 van Paul Scbrader. 
Met: Nastassia Kinski e.a. 

03.25 Missior\ Batangas. Amer. 
speelfilm uit 1967 van Keith Larsen. 
Met: Dennis Weaver, Vera Miles e.a. 

04.45 Formel 1 - Highlights, herh. 

05.15 Elf 99, live-magazine. (herh.). 


België/TV 1 


09.00 Samson, dolle avonturen bij 
Samson en Gert in de huiskamer. 
Met tekenfilms: Bolke de Beer, Bouli, 
Tom & Jerry en Babar. 

10.00 Eucharistieviering vanuit de 
St. Pieterskerk te Oostkamp. 

11.00 De zevende dag, praatcafé. 
Met om 11.00 De week in beeld; 

11.15 Confrontatie; 12.00 Zeven op 
zeven. 

12.45 Sportmiddag, sportprogram. 

13.15 Joey - Making contact, Duitse 

jeugdfilm van Roland Emmerich. 

14.35 De strijd van de dromedaris¬ 
sen (Baroud des dromédaires). Do¬ 
cumentaire van Gauthier Flaubert. 

15.10 Dossier Verhuist. Nederlandse 
serie. Afl.4: De kostschool. 

16.00 1 voor iedereen, familiepro- 
gramma. 

17.30 Merlina, jeugdserie. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.81. 

18.00 Journaal. 

18.10 De Edison tweeling (The Edi¬ 
son twins). Serie. Afl.: Dure eden. 

18.35 Nena, jeugdfilm van Jan Key- 
meulen. 

19.00 De Cosby show, Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Uit vissen. 

19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Secret army. Engelse serie. 
Afl.2: Sergeant on the run. 

21.25 De andere kant, portret. Van¬ 
daag: Fred Brouwers en Londen. 

22.00 I.Q. quiz met denkvragen. 

22.30 Vandaag en Sport 

22.50 Ziggurat: Engagement, pro¬ 
gramma n.a.v. de grote mars op 
Brussel voor de verdediging van de 
democratie en tegen het racisme en 
fascisme. 

23.30-23.40 Coda - Plastische kun¬ 
sten. De storm van William McTaq- 
gart. 


België/TV 2 


20.40-23.00 Sport extra. Autosport: 
Formule 1 races om de Grote Prijs 
van Mexico. Commentaar: Dirk de 
Weert en Dirk Abrams. : '’N # Liselotte Pulver. (Sat 1 
20.15 uur). 


SAT 1 


06.00Quarbeet. 06.00Potatoe Head 
Kids. 06.05Neon Rider. 06.55 My little 
Pony. 07.25 Grisu, der kleine Drache. 
08.00 Police Academy. 08.25 Batman. 
09.00 Verliebt in eine Hexe. 09.30 Zor- 
ro. 10.00 ■ Dick und Doof. 10.30 
Drops. 11.00 Das Geheimnis der gel- 
ben Narzissen. Duits/Engelse krimi uit 
1961 Bielefeld. 12.40 Kino News. 

12.55 So gesehen. 13.00 SAT 1 Bliek. 
13.05 Vorsicht, kamera! 13.35 Raum- 
schiff Enterprise, Amerikaanse sf-serie. 

14.30 Mannerwirtschaft, Amerikaanse 
familieserie. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.00 
Black - Der schwarze Blitz, Frans/ 
Canadese serie. 15.30 Millionarin auf 
Abwegen. Amerikaanse speelfilm. 
Aansl. SAT 1 Bliek. 17.00 Herkules. 
Italiaans/Amerikaanse speelfilm uit 
1982. 18.45 SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1 
Sportclub. 19.20 Glücksrad 20.15Die 
Zücher Verlobung. Duitse speelfilm uit 
1957. 22.10 Talk im Turm, talkshow. 

23.30 SAT 1 Bliek. 23.40 Stacheldraht 
und Fersengeld. Amerikaanse comedy 
uit 1965. 00.1 OS AT 1 sport. ATP-toer- 
nooi in Key Biscayne. 01.20 Vorschau/ 
Videotekst. 
TV 5 


BBC 1 


Heart of the matter, documentaire se¬ 
rie. Vandaag: wat er gebeurt met een 
gelukkig huwelijk wanneer één van bei¬ 
den ongeneeslijk ziek wordt of een 
auto-ongeluk krijgt. 00.10 The vote ra- v 
ce. 00.50 The shadow, serie. 01.20 
Mahabharat, serie. 02.00 The Hus- 
tings, samenvatting 02.30-02.35 
Weerbericht. 


BBC 2 


'12.00 Faire Ie point. 12.55 Weerbe¬ 
richt. 13.00 Nieuws. 13.20 L'homme de 
Rio, Franse komedie uit 1963 van Phi- 
lippe de Broca. Met: Jean-Paul Bel- 
mondo e.a. 15.10 Documentaire over 
ijsbeer. 16.15 Génies en herbe, spel¬ 
programma voor scholieren. 16.50 
Nouba nouba. 17.25 Jeu des diction- 
naires. 18.00 Autovision. 18.30 Week¬ 
end sportif. 19.30 Journaal. 20.05 Co-, 
pie conforme. 21.00 The perfect tribu- 
te, tv-film van Jack Bender. 22.35 
Weerbericht. 23.00-23.10 Tribune eco- 
nomique et sociale. 


België/Télé 21 


12.20 Reflets reportages uit het buiten¬ 
land. 13.15 36 heures pour la démo¬ 
cratie. 15.10 Radio 21. 17.30 Félix, 
jeugdmagazine. 18.00 36 heures pour 
la democratie: Carré noir. 19.30 Jour¬ 
naal. 20.00 La berceaudière, Waalse 
tv-film uit 1991 van André Letroye. 

20.45 Autosport. Formule 1 races. 
23.00 Laatste nieuws en beursberich¬ 
ten. 23.05-00.00 Week-end sportif. 


07.35 Open universiteit. 13.00 Regio¬ 
nale programma's 13.30 Jassy, Engel¬ 
se speelfilm uit 1949 van Bernard 
Knowles. 15.10 Made by hand: Stained 
glass, documentaire. 15.25 Pelléas et 
Mélisande, opera van Debussy, uitge¬ 
voerd door het Koor en Orkest van de 
Opéra de Lyon. 18.00 Rugby special. 
19.00 The real McCoy. 19.35 The mo- 
ney programme. 20.15 Reportage over 
ornithologen en hun obsessie. 21.05 
Serie over de 17e eeuwse Nederland¬ 
se schilder Rembrandt. 21.55 Auto¬ 
sport. 22.55 Law lord. Screen two-tv- 
spel. 00.25 O.C. and Stiggs, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1985 van Robert 
Altman. 02.10-02.45 Rapido, alternatief 
muziekmagazine. Vandaag o.a. Nrna 
Hagen en Adamski en Tears for fears. 


Sportnet 


07.30 Pilote. Autosportmagazine 
08.00 Rodeo. 09.00 Golf: US PGA 
Tour 1992 Nestlé Invitational. 10.30 
Dansen. Duitse masters. 11.00 Water¬ 
sport. 11.30 Matchroom Pro boksen. 

13.30 Forte snooker league 92 16.00 
Kickboksen. WK 1992. 17.00 Go. Ned. 
autosportmagazine. 18.00 Skiën USA 
Pro. 18.30 Pilote. 19.00 American 
Football live. 22.00 Golf. Live. 
00.00-02.00 NBA basketball. 07.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws. 
12.05 Objectif Europe. 12.30 Référen- 
ce: Linvité de TV 5. 13.00 Nieuws. 

13.15 Amusementsprogr 14.00 Die¬ 
renprogramma. 14.30 LEchafaud ma- 
gique, politiefilm van Claude Chabrol. 
16.05 Nieuws. 16.15 Correspondan- 
ces. 16.25 La bande a Bannot, docu¬ 
mentaire (1). 17.30 Les aventuriers de 
la liberté, documentaire. 18.30 Nieuws. 

18.50 Weerbericht, Affiches en Clin 
d oeil. 19.00 Le jeu des dictionnaires. 

19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Actuali¬ 
teitenmagazine. 21.00 Nieuws. 21.30 
(TT) Boule de suif, film van Christian 
Jaques 23.20 Nieuws. 00.00-01.00 Ci- 
nérama. filmmagazine. 06.55 Ochtend- middagprogrogramma. 

18.10 Tgs 90 mmuto. 18.40 Domenica 
in... 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele- 
giornale uno. 20.25 Telegiornale uno 
sport 20.40 Pronto soccorso 2, film. 

22.20 La Domenica sportiva. 23.50 Zo¬ 
na Cesatini. 00.30 Telegiornale Uno - 
Che tempo fa. 01.00 Sarnano Biliardo. 
01.40 Lassassino eolpisee alf'alba, 
film. 03.20 Gli uomini della terra dimen- 
ticata dal tempo, film. 04.40 Apocalisse 
deglo animali. 05.30 Divertimenti. 
06.00 La avventure di caleb Williams. 


08.00 WK Cross country. 09.00 Sun- 
day altve, met o.a. skiën om de wereld¬ 
beker en GP van Mexico. 18.00 Ten¬ 
nis ATP toern. 20.35 Autosport GP 
Mexico. 23.00 Skiën om Wereldbeker. 
00.00-01.00 Boksen. 


EEjm --- 1 

p-i'i'naniMiiiiHMJ 


07.30 The mix. 08.00 ITN Nieuws 
08.30 All mixed up. 09.30 Prophecy 
countdown. 10.00 All mixed up. 11.00 
The hour of power. 12.00 The mix. 
12.30 Video travel guides. 13.00 Dte 
Welt von Morgen. 13.15 All mixed up. 
14.50 Supersports news. 15.00 Rek- j 
gieus magazine. 15.30 Touristic maga- 
zin. 16.00 World sports special. 16.30- 
Hang loose. 17.00 Youthquake. 17.30i 
The worid tomorrow. 17.45 Super 
events. 18.00 Business weekly. 18.30 
ERF., Religieuze show. 19.00 Video- 
fashion 19.30 Comedyserie 20.00 
Everyday hero, Am. speelfilm uit 1977 
van Michael Adrian. 21.50 Supersports 
news. 22.00 Nieuws. 22.30 Absolutely 
live. 23.30 Film Europe. 00.00 All 
mixed up. 00.30 The mix all night. 


MTV Europe 


07.45 Open universiteit. 09.50 Play- 
days, kinderserie. 10.10 Nieuws. 10.15 
Religieus magazine. 11.00 See hear! 

11.30 Deutsch direkt. 11.55 Advice 
shop extra! 12.00 Business matters 
over hoe het Amerikaanse manage¬ 
ment bij Honda zo succesvol kan zijn. 

12.30 Serie. Vandaag: Hoe te spreken 
in het openbaar. 13.00 Bazaar. 13.25 
Experiment! 13.30 Agrarisch magazi¬ 
ne. 13.55 Weekweerbericht. 14.00 
Nieuws 15.00 Eastenders, soapserie. 
16.00 The thirty-nine steps, speelfilm 
uit 1978 van Don Sharp. 17.40 Colum¬ 
bo: Requiem for a falling star, Ameri¬ 
kaanse misdaadfilm met Peter Falk. 

18.50 The clothes show. Vandaag: De 
Parijse damesmode. 19.15 Lifeline, se¬ 
rie. 19.25 Nieuws. 19.40 Village praise, 
serie. 20.15 May to December, come¬ 
dyserie. 20.45 Lovejoy, Engelse serie. 

21.35 So haunt me, comedyserie. 
22.05 Screaming, comedyserie. 22.40 
Nieuws. 23.05 Mastermind, quiz. 23.35 


08.00 Awake on the wildside. 11J30 
European top 20. 13.30 XPO 14.00 
The big picture. 14.30 Ray Cokes. 
18.00 The pulse. 18.30 Week in rock 
19.00 US Top 20 video countdown 
21.00 120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 
Headbangers ball. 02.00 Kristiane Bac¬ 
ken 03.00-07.00 Night videos. 07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The b»g 
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry Kmg 
weekend. 12.10 Showbiz this week 

12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30 
Inside business. 14.40 Evans and No- 
vak. 15.40 Your money. 16.10 On 
menu. 16.40 Newsmaker Sundey- 

17.10 CNN Travel guide. 18.00 Wdrfc£ 
business this week. 18.40 International 
correspondente. 19.10 Futurewatch. 

19.40 Moneyweek. 20.00 The week in 
review. 21.00-09.45 CNN World report. 


TV 
|*TL Plus 

T«-35 The End of the worid 
0977-USA). Christopher Lee 
Peelt een priester en zijn sinistere 
u bbel in deze vreemde sf-film van 
°hn Hayes. Begin is sterk, maar 
wordt al snel vervelend. Verder 
Sue Lyon en Kirk Scott. 

Duitsland 3 West 

„ Professor Mamlock 
vJ^-DOR). Tweede verfilming 
j; n net toneelstuk van Friedrich 
. Qii over het tragische lot van een 

Znrt Se arts ’ die 2ich ' ,racht ,e ver- 
«en tegen de nazi’s. De regis- 

riÊ Ur ’ Konrad Wolf, is de zoon van 
Qe auteur. 

galand 1 

/ lQ ^° The Seven Faces of Dr Lao 
q 64-USA). Goed verhaal van 

dat°. r9e Pal over wild_west stadje 
Dr -inzicht wordt gebracht door 
T_ Laos reizende circus. Met o.a.: 
Randall en Barbara Eden. 

Plus 

(IQqd r, S* arke Zeiten Fischer 
d8 ' D ) Film van Siggi Götz, die 


bestaat uit zes verschillende verha¬ 
len. Bekende film- en tv-komieken 
zorgen voor vermaak. Met: Rolf Ol¬ 
sen, K|audi Fröhlich en Otto W. 
Retzer. 


Super Channel 

20.00 Everyday Hero (1977-USA). 
Routineuze actiefilm van Michael 
Adrian. Verwoede fanaat is altijd 
eerder op de plaats van het misdrijf 
dan de politie zelf. Corrupte en ge¬ 
ïrriteerde Officier van Justitie wil 
hem dat betaald zetten. Met: Rod 
Browning en Tabi Cooper. 

Nederland3 

20.10 Ucieka z Kina ’Wolnosc 
(1990-PL). Aardige rake satire van 
Wojiech Marczewski over de kleur¬ 
loosheid en slaafse geest in de 
Poolse filmwereld als gevolg van 
het langdurige communistische be¬ 
wind. Met Janusz Gajos en Zbig- 
niew Zamachowski. 

Duitsland 1 

20.15 Down and Out in Beveriy 
Hills (1986-USA). Nogal geforceer¬ 
de satire van Paul Mazursky met 
Nick Nolte als landloper, die bijna 
verdrinkt in het zwembad van de rij¬ 
ke Richard Dreyfuss. Verder met: 
Bette Midler en Little Richard. 

Duitsland 2 

22.55 Der Richter und sein Henker 
(1976-D/l). Ingewikkelde politiefilm • Jacqueline Bisset en Robert Shaw in ’Der Richter und 
sein Henker’. (Duitsland 2 - 22.55 uur). 

van Maximillian Schell naar een ro- zuur maakt. Regie: Robert Altman, 
man van Friedrich Dürrenmatt over Met: Daniël J. Jenkins en Neill Bar- 
een commissaris en zijn jarenlange ry. 
jacht op één misdadiger. Met o.a.: pj|_ p| us 

Martin^Ritt”*' Jacc * ue *' ne B ' sse ' en 01.30 Ca! People (1982-USA). 


BBC 2 

00.25 O.C. & Stiggs (1985-USA). 
Rommelige film over de zomera- 
vonturen van een tiener (Stiggs), 
die vooral de familie Schwab en 
zijn moordzuchtige vader het leven 


zuur maakt. Regie: Robert Altman. 
Met: Daniël J. Jenkins en Neill Bar- 

ry- 

RTL Plus 

01.30 Cat People (1982-USA). 
Broer ontmoet na jaren zijn zus, na 
van haar gescheiden te zijn na de 
geheimzinnige dubbele zelfmoord 
van hun ouders. Broer en zus blij¬ 
ken zich tot elkaar aangetrokken te 
voelen... Regie: Paul Schrader. 
Met o.a.: Nastassja Kinski en Mal- 
colm McDowell. 


Radio 1 

7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30 
Nws ). 7.53 Ter overweging. 0 08 
Groot nieuws. HV: 9 05 De ver¬ 
beelding. IKON: 9 30 De andere 
wereld van zondagmorgen op één 
10.05 Wegwezen. 11.05 Ophef en 
vertier (12.30 Nws ) 13 10 Hier en 
nu. 14.03 Langs de lijn. sport en 
muziek (17.30 Nws ). 18 08 NOS 
Aktueel. 19.04 Van 0 tot 80 20 02 
Jazz uit het historisch archief; 
ca.20.30 NOS Jazzgeschiedenis. 
21.04 Appels en peren. 22.04 New 
age music magazine. 23.05 Met 
het oog op morgen. 0.02-7.00 
TROS Nachtwacht 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels. 10 04 Tony 
van Verre ontmoet Wim Hofman 
(2). Herti. 10.30 Muziekmozaiek. 
12.04 Nederlands op AVRO 2 
13.04 AVRO Radiojournaal. 14.04 
Café op twee. 15.30 Mezzo. 17 04 
De taalmeesters. 17 30 Tour de 
chant. 18.04 Album, 20.04 3 x bel¬ 
len. 20.30 The great American 
songboek. 22.00-7 00 Zie radio 1. 

Radio 3 

AKN: 7.02 Wakker 8 02 Popsjop. 
10 04 Dolce vita 1204 Eeh 
13.04 Popparazzi. 15.04 Paperclip 
17 04 Basta. 18.04 Het steenen 
tijdperk. 19.04 Forza. 20.04 Leid- 
sekade Live. 22 04 Rock City. 
23 04-24 00 Liefdeslijn. 

Radio 4 

8.00 Nws. 8.04 Liefde op t eerste 
gehoor. 9.00 Musica religiosa et 
profana. 9.55 Programma-over¬ 
zicht. 10.00 Eucharistieviering. 
11.00 Aspekten van de kamermu¬ 
ziek: Muziek voor altviool en piano. 


radio 


12.00 De Nederlanden: Orgelmuz. 
Aansl.. Muziek voor viool, barok- 
cello, viola da gamba en klavecim¬ 
bel. 13.00 Nws. 13.04 Diskotabel. 
14.15 Concert op zondagmiddag: 
Brabants Ork met bariton en hoorn 
(in de pauze: Praten over muziek). 
16.30 Vokalise: Nederlands Stu¬ 
denten Kamerkoor 18 00 Nws 
18.04 Muziek uit duizenden. 19.00 
Continu klassiek. 20 00 Nws 20 02 
Specialiteiten è la carte 22.00 Ka- 
merconcert: Pianomuz. 

23.00-24.00 Finale 


Radio 5 

6 30-6 50 Scheepvaart- en uitge¬ 
breid weerbericht. 9.00 Nws 9.02 
Woord op zondag. 9.30 Te deum 
laudamus- 9 55 Waterstanden. 
IKON: 10.00 Het verhaal. 10.10 
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen. 
11.00 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op vijf. 12.00 Nws. 
12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio 
Romantica. 16.00 Club Veronica 
Trend. 16.55 Mededelingen en 
schippersberichten. IKON: 17.00 
Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen. 
18 00 Nws 18.10 Liturgie en kerk¬ 
muziek. IOS: 18.40 De onbekende 
islam. 19.00 Nieuws in het Turks. 
19.05 Nieuws in het Marokkaans/ 
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber¬ 
bers. 19.15 Nieuws in het Chinees. 
19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu 
20.30 Zorg en Hoop 21.20-22.20 
Medelanders Nederlanders. 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94, verzoekplaten. 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma. 12.00 Het Concert 13 00 
Overname Radio 1. 14.00-18.00 
Omroep Limburg Sport. 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen, 
morgen Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet (6 30. 7 00, 7.30 
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit- 
siagen. 8 12 Relax Non-stop retro- 
muziek 9 00 Visum. Toeristisch 
programma 10 00 Nieuws. 10 03 
De pré-historie. 11 00 Kop of Flet 
Personality-show van Michel Pol¬ 
let. 13 00 Nieuws. 13.10 Hittentit 
Vlaamse hits van vroeger en nu. 
14.00 Fiestag 17.00 Nieuws. 
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale 
Voetbaluitslagen) 18.00 Nieuws. 
18.10 Funiculi Funicula. 20 00 Vra¬ 
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00 
Nieuws). 23 30-6 00 Nachtradio 
(24.00 en 5.30 Nieuws.) 


Balgië/BRF 

6.35 Fröhlicher Auttakt 7.45 Ve- 
ranstaftungskalender. 8.05 Fröhli¬ 
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kirc- 
he. 9.05 Mundartsendung. 10.00 
Volkslieden 11 05 Schlager souve¬ 
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü. 
14.05 Die deutsche Schlagerpara¬ 
de 16.05 Domino - die Spielshow 


des BRF 17.05 Sporttrefl 1840- 
Seniorenfunk 19 00 WunschkOn- 
zert. 21.05 Sportresultate vom. 
Wochenende 


RTL Radio . . 

6 00 Sonntag Morgen. 9 00 RTL- 
Sonntagsfrühstück. 11 00 Radio 
Shop, muziek en actualiteiten 
12.00 Hits der Woche, Top 30 
14 00 Happy Birthday 17 00 End- 
sport RückblK* auf ein Woche¬ 
nende voller Sport 18.00 Classic- 
Hrts Die grössten Hits. die besten 
Oldies 21.00 Je t'aime. Das z&rtii- 
che Magazin. 2400-400 Radte- 
Nacht. Die Nacht lebt 


WDR 4 

4.05 Radiowecker 6.00 Nachrich- 
ten. 6.05 Morgenmelodie 8 00 
Nachrichten 8 05 Volkstümliche 
Matinee 10 00 Nachrichten 10.05 
Operette nach Wunsch 12.00 
Nachrichten. 12.05 Musik isf 
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie Fol¬ 
klore rund um die Welt 14 00 
Nachrichten 14 05 Was darf es 
sein? 17.00 Der Tag um fünf, 
Chöre der Völker 18 00 Nachhch* 
ten und Wetter 18 05 Schellack- 
schétzehen 19 00 Auf etn Wort, 
Abendmelodie 20 00 Nachrichten. 
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich-' 
ten. 22.05 Musik zum tröumen. 
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress. 'tymburgs Dagblad 


r 

r 

T 


i 

RB 

'J 


JU 

i 


PW1 

‘i 

g 

j i 

I 

1 

1 zi 

n 

1 

t 


m 

1 

ï 

t 

1 

i nixtii: 


i M»»< > > ii »» c o « M MH »w4>N»d»Hon^B>fl)onai»Daoblod«a Voof Moimaito«n wiwvMingan: ROP, potftxj 2.1(00 AA Afcmoar. t*t: 072-196314/206/292 fat 072-113296 


De fijnste vakantie-trips 


.'4& >" ï"a';V 


~k.., 

M . 

ngr g* . w IrHt 


Frankrijk 


1,2,3, 4 dg Euro-Disneyland Parijs 
2,3,4 dg Parijs met rondritten 
5 dg Bourgogne Beaune 
4 dg Elzas Colmar 

4 dg Champagne Reims 

8 dg Provence Arles Les Baux 
10 dg Nice Monaco Cóte D'Azur 
7 dg Lourdes Pyreneeën 

5 dg Normandië Loire kastelen 


10 dg Klassiek Rome Florence 
8 dg Toscane Siena Volterra 
12 dg Roridreis Ravenna Pompei’ 
8 dg Dolomieten Merano 
10 dg Bloemenriviëra San Remo 


Zwitserland 


vanaf 

ƒ 156 
ƒ 179 
ƒ 639 
ƒ 469 
ƒ 498 
ƒ 899 
#4199 
ƒ 799 
ƒ 669 

#1196 
ƒ 989 
#1695 
ƒ 999 
#4099 


4 
i , *k 

m ■ 

'^4 f" • • 


i • 

, 10 dg Vierwoudstedenmeer Bruni 
7 dg Lugsno Meer vart Lugano 

ien ƒ 898 
ƒ 889 

g Po* 

;ti nrijk 


H 

8 dg Salzburgerland ZeU am See 
. 8 dg Salzburgerland Saalbach 

7 dg Wenen satzburg rondritten 

S dg Sauerland Arnsberg 

5 dg Harz Goslar 

3,4 dg Berlijn met rondritten 

ƒ 989 
ƒ 889 
f 799 

ƒ 659 
ƒ 669 
ƒ 379 Eiuj(;l,im! 
OtnenifirkL-n 

TtTTT 

T 5|t;choslowak ij 


4 dg Londen met rondritten 


4 dg Kopenhagen met rondritten 


5 dg Praag 


HetJËZuiüen 


Touringcars 


lyg/y 

OAAAMTMKMiM 

NItSOCLOCM 


Het Zuiden Touringcars 

Plenkertstraat 44, Valkenburg (achterzijde casino). 
Dagelijks geopend van 9-19 uur. Zondags van 14-17 uur. 
(eigen parking). 

Ome folder Is óók bij elk mebunhèrkrijgbaar. 
Vraag folder, bel 0 


van hulst Hotel - Appartementen 

montemar 

LILT &E.6Tt AAM PC. C(75\A 


Te huur: 


BEDRIJFSHAL 
TE LANDGRAAF 

InUchtlngen: 

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Hoofdstraat 43, Landgraaf, tal. 045-327421 in SMEERMAAS-LANAKEN, Schippersstraat, op 5 min. van Maas¬ 
tricht • 

APPARTEMENTEN TE KOOP 

8 app. in aanbouw. Rustige centrale ligging aan de Zuidwillemsvaart. 
Woonkamer, ingerichte keuken en badkamer, 1 of 2 slaapkamer(s), 
berging en balkon, kèlderberging en garage. Woonkiaar in mei ’92. 
■ ■r 

01 

□ B * 


,V7 >•.: - r "'' 


Inlichtingen: Bouwbedrijf ALBOPLAN 

Vrijheidslaan 1 3990 BREE tel.: 0932/11465882 

15-Augustusstr. 60 3690 ZUTENDAAL’ tel.: 0932/11611622 na 18.30 uur en 
weekends 

4 • . . ' 


Zaterdag 21 maart 1992 • P 

__ JL _____ 


expositie bij 
binnenhuisdes/gn 

kendix brengt een van de meest 
toonaangevende koliekties gordijnstoffen, die 
zowel in kleur als design perfekt aansluiten bij 
het moderne interieur. 

wij zijn dan ook zeer verheugd u de nieuwste 
kotiektie van 1992 te kunnen tonen in een 
speciale kendix expositie welke op 14 maart 
begint en duurt tot eh met 4 april. 

deze expositie is zeer de moeite waard en wij 
hopen u dan ook gedurende die periode te 
mogen begroeten. 


binnenhuistfes/j 

gekten, rijksvyag-centrum 2-2a, telefoon 046-Z< 1 ‘W '. >/. . . J * •*- 

' . -t ' Y y y» v-’ 

1 L' J' Li/). 
t rj rrv Tr 

i T «f ~ ~f 19 * . ..7 7- b^vooibeekt 

iSoAG^lVP M 

i^liói9«n9rvA."n 


• Betrouwbaar en aangesloten Mj hel 

-—i Garantiefonds Reisgelden. 

JUS I * Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreek* 
IBR 1 naar Hotel Montemar. f 

»•** I • Vertrek me. en vflj. per Royal Ciass touringcar. 

I UW ZEER LUXE TOURINGCARS: ; A 
-pj • Touringcars hooit ouder dan 2 jaar,' \ 

*. TT 1 • RoyalClass- st o eten (extraveel bèanrulmto) ' 

I •-.1 UW LUXE'HOTEUAPPARTEMENTEN 
f 9 MONTEMAR: 
y % 


Htb-BoerenBond 

A K T U E 


MlUO lAC ; \ • De kwaSsft te bekend. Aiqrteor dan 15 jaar, 
DAGEN VF* u(j3i l "p* I atoabiwri Iwt beate aan da Céstèr. 
Montemar 7 ^ I • inuw hotel la Nederlandse retetekfng. 


Montemar V-3- 7 r ' r I • In uw hotel e Nederlandse reisiekfng. 

igg. n oysiQseegg SS——* • Mooiefxbwekamers: bad, toMBL belton. 

F '7 Ook a ppartementen Montemar 2-6 personen. 

• Uitstekende keuken. Ontbijtbuffet, lunch, dkier. 

• Zwembad (ook voor de,kMntfeé). 

• Sport-, rakreatie-, en excurslepro grapw na's. 

Wk- .VflRI lmft ft'JMT* 

$7 der ecsrtAAN ctcztsps. 


EXTRA VOORDEEL 

•-”! 27 apr-i a s t 50 - kortmq p 


^Vbor grak® brochure, informatie en boekingen: Cantraal boekingskantoor 
» van H u l at /Mo nÉama r, Vtesfraat 5,5211 DM Den Bosch. 073-124171. 

TW eb uro van Hulat BEEK Winkelcenter Makado, 046-378585. 

'BRLMSSUM Kerkstraat 240,045-259291GELEËN Markt 114,046-749755. 
GULPEN Rijksweg 25,04450-1275. HEERLEN O J4assaustraat 4,045- 
715555. KERKRADE Thoaterpessaoe 17,045-464800^ MAASTRICHT / 

_k K—atskade 63,043^t2741. SITTARD Merkt 37,049-512960. 

V ALKENBURG Th. Dorrenplélh 10.0440^16161. 
v ^K|l|k Re lfbur o Sc h oa oma e ck a ra : MAASTRICHT, Nleuwstraat 24, . 
L II k 049-251555. SUSTEREN, WriBbroidusstraat 2,04499-2600. 


900-1150 m. 
SchönwaWV 
Eh. Zwarte Woud. ' 

Lente, Zomer en Herfst. 

De natuur beleven en / 
genieten in eik jaargetijde.; 

* wandelparadijs : 

\. * famHievriendpttjk; 

\ vakantie-oord 
\* kuuroord m. 

. geneeskr. klimaat 

KuhfetwattimQ 

V Poifóach 1133. ,1 
Ö-774rSchdnwald 
Tel : 09-49-7-722/860831 
Fax: 09-49-7722/860834 


45 m 2 

• gezellige Nving door erker 

• mogendheid voor open haard 

• ruime garage/berging 

• diepe achtertuin 

Koopapm vanaf ƒ 177^00,- vAn. 


ligbad 

• vaste trap naar zolder, 
mogelijkheid 4e slaapkamer 

• goede en voordeligé * 
uitbraidtegiBmogel9cheden * 

• aantrekkelijke '> 
firumeteringsmogc^khetten Dit projekt is ontwikkeld door. ' 1 V 

Buro Bouwbegetekkng, Ontwikkeling en Management BV BBOM om 


(0475G) 11200 \ \ t 

V \KN \AK* !'! : I>i(,!) T \\ \[ | l R 


ONGEVALLEN IN EN OM BET 

buis : 

Het mag ongeloofwaarcKg klthken, 
maar toch vierden >de ni(È6ste 
lichamelijke letsels opgelopen |n de 
woning en in de tuin. Vboral de 
keuken heeft een bedroevend slechte 
reputatie, in een atelier of fabriek 
gelden strikte veiligheidsvoorschriften 
voor werkplekken waar gebruik wordt 
gemaakt van kokende vloeistoffen en 


V f • * 

hakmessen. Onbevoegden en kinde¬ 
ren hebben er zeker geen toegang 1 Als 
je dan bedenkt welk arsenaal 
potentièel gevaarlijk gereedschap in de 
keuken en iri Het tuih&chuurfjé tè 


vinden is en de gevaarlijke r 
iancé waarmee ér vaak mee 
sprongen wordt, dan ligt de 
van de ziekenhuis- én ziel 
statistieken voor de hand. De of 
van het individuele leed 
maatschappelijke gevolgen (; 
verzuim, onderbroken - stud 
extra belasting in het 
veroorzaakt door kléine angeji 
en om huis, is mét te bét 
Daarom deze suggestie: 


% 

% 

& 

k f 


hoogte van een kind. Breng 
gevaarlijke plekken in kaart en 
ze te eliminerer). VWant yoorkoi 
nog steeds béter dan genezen f 
hwhan"* , ^BL 

I 

1 sa*.w-*2‘2 

ifi ll00.- P jn ^ ooro 
IVSomWWw 


1«UÜ£T ïiöoi aangö-"*'®** 1 Culinair voorjaar m Heerlen 

'*L Dt samenwerkende restaurants in Heerfeo sarveren vanaf 21 maart 1992 een 
4^angenvoorjaarsmenuirietkalf8-entemsvleesinde»U)ofdrol. 

^ Ateattentie ontvangt u van ons een flesje Bergerac Sauvrgnon AC. 1990, voor 
^ u g atetertno i d samen met Les CavesFhilo Pierra te Heerlen. 045-711848. 


iS 

52 


Dhvoorjearsmenu serveren wij u tot begin mei 1982, dan starten wij met het 

aspergeseizoen. 


• /. s -J'ï: 

- ■ - .. 
r.-''- .i 

i 1 vM > -k' 

. * % ♦ • ^ * 

; 's WW *' ■ SIL-ÏX- r 


a# 

I 


pen op de drie hypi^^l^^die in Nederland woréè 
is Va6 de RabobaaJc. En dat is gèen toeval. 

4 t>öor rechtstreeks tiapar de Rabobank te gaan, profiteert ^ 

'U direct van de scherpe tarieven en de grootste 
keus aan hypotheekvormen . ; /0 i 

Bovendien kennên‘.;welokale• ^T£jgT***.-; gl 
betrokkenheid de plaatselijke: woningmarkt als géén andet. 

Hejt resultaat: een beter advies e*i een complete begeleiding bij ' 

de financiering van üw huis,, v ? • * r ; : 

jV •; . .7. ’ ' ; ,7 77 .'.7 77* i. ■ v ; . -. > 

Dus als u op weg benti naar e^p bypotheek r zorg dan dat? 
u zeker de Rabobank op uw pad tegeiikomt. / 

. : ' ■ ;,/• . '-I ,, .' V 4 


i -ij.:. •'<;/ !.,<>