Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


4 

^ensdag 25 maart 1992 

fPgoversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 
74e jaargang nr. 72. 


Overzicht belangrijke adressen voor de 
lezers van het Limburgs Dagblad. Zie pagina 12 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


^OR LAURENS SCHELLEN 

^STRICHT - Het is vol- 
zinloos om als Limburgs 
^^ovinciebestuur allerhande 
^spraken met de rijksoverheid 
^ gaan saboteren, in een po- 
?^g de draconische overheids- 
pZuinigingen in deze regio af 
^ Wenden. Dat geeft gouver- 
Emile Mastenbroek te 
Jannen in een interview met 
krant. 

^ölgens de Limburgse gouver- 
die afgelopen zondag 


Vrouw opgepakt 
zaak-Anthony 

JlUSSEL - De Belgische justi- 
l? heeft gisteren een 40-jarige 
^Uw uit Luik gearresteerd we- 
IP's vermeende betrokkenheid 
de ontvoering van de miljo- 
l^szoon Anthony De Clerck. 
3 is ingesloten in de gevange- 
3 Van Gent. Een 29-jarige man 
K^Sint Truiden, die zaterdag in 
^stricht werd opgepakt, gaat 
Y''erband met deze zaak daar¬ 
liet 


J^kwel in de cel, omdat hij nog 
^ straf moet uitzitten van drie 

!®^0-jarige vrouw zou de huur- 
van het huis in Engreux, 
i de Belgische Ardennen, waar 
ziongen 32 dagen is vastgehou- 

^ huis, dat vorige week don- 
J^jdag door de politie werd ont¬ 
tilt, was in september door een 
jfdere vrouw uit Luik gehuurd. 

^ i.<! wriiCAla- 


igen vrijuit. De man blijft 


Rn. 


is zaterdag echter vrijgela- 


huis werd niet alleen door 
l^lhony, die op 6 maart vrij- 
in ruil voor 14 miljoen 
^den losgeld, herkend maar 
Jjh door Christiane Gielen. Zij 
vorig jaar ontvoerd door 
^Sschien dezelfde mannen die 
^ lieten gaan toen zij ontdek- 
^ dat zij niet de dochter, maar 
' secretaresse was van de in 
l^aken wonende miljonair 
Melchior. 

^ 29-jarige man uit Sint-Trui- 
die nog een straf van drie 
moet uitzitten, is genoemd 
verband met diverse gewa- 
Rhde overvallen op geldtrans- 
Wen. 


tjLKENVELDEN 
J* ÖROOG 

L Passeert een zwakke rug 
^ hogedruk. Deze zorgt voor 
noordelijke stroming 
j^*“mee wolkenvelden vanaf 
Noordzee worden aange- 
y *“0. Een storing boven En- 
^L^d zal in de avond voor 
hame van de bewolking 
Hj Sen en later voor regen. De 
^’ldagtemperatuur loopt op 
ui ®ngeveer 7 graden. Ko- 
l*hde nacht daalt het kwik 
2 graden. De wind is 
tot matig uit noordelij- 
||, Hchting, in de middag 
Ij^aiend naar west en neemt 
avond toe naar matig tot 
rJl krachtig. 

''®*‘dere informatie be- 
[i^uende het weer in Limburg 
|j^t u bellen 06-91122346. 


^^kense prof mag 
Wh ’bottenbreker’ 


gorden genoemd 
(ioiwerneur Emile Mastenbroek: 

’ Sabotage-acties door 
provincie zinloos’ 


ongekend fel uithaalde naar 
premier Lubbers en diens ka¬ 
binet, maakt het in Den Haag 
niet de minste indruk ’als we 
zomaar beginnen te schreeu¬ 
wen’. „Want het kabinet hoort 


ze momenteel van alle kanten 
piepen. Niet alleen vanuit Lim¬ 
burg.” 

Bovendien zal de burger er in 
de ogen van Mastenbroek vol¬ 
strekt niets meer van begrijpen 


als de ene overheid op de vuist 
gaat met de andere. „En zo ga 
je ook niet met elkaar om.” 
Verleden week nog waren het 
CDA-gedeputeerde Jef Pleu- 
meekers en diens PvdA-colle- 
ga Jan Tindemans, die er vier¬ 
kant voor uit kwamen dat ze 
dergelijke zware pressiemidde¬ 
len in hun verzet tegen het 
kabinetsbeleid geenszins zul¬ 
len schuwen. 

Zie verder pagina 17 

• Mastenbroek gaat zelf 
met Lubbers in de slag 


CDA wil duidelijkheid 
over banenverlies ABP 

PAGINA 15 

Ambtenaren namen 
hulp wegenbouwer aan 

PAGINA 15 


Meer medische 
schadeclaims 

PAGINA 19 


Stanley Menzo 
in basis Oranje 

PAGINA 23 

Cantelberg beleeft 
afgang met 
handbalteam 

PAGINA 23 

Sprintzege Hermans 

PAGINA 24 Bonden verwerpen eindbod NS-directie voor nieuwe cao 

Staking dreigt bij spoorwegen 


Van onze redactie binnenland 

UTRECHT/SITTARD - Bij de 
Nederlandse Spoorwegen drei¬ 
gen acties, nu de NS-directie de 
bonden gisteren een definitief 
eindbod heeft voorgelegd voor 
een nieuwe cao voor de 27.000 
werknemers. De bonden vin¬ 
den het ’kale’ loonbod volstrekt 
ontoereikend. Alle voorstellen 
van de bonden zijn hiermee 
van tafel geveegd. 

De NS bieden een loonsverhoging 
van 3,9 procent met ingang van 1 
april en twee eenmalige uitkeringen 
van in totaal bijna 1 procent van de 
loonsom. De omstreden plannen van 
de NS om de werktijden van circa 
3.000 werknemers van de dienst In- 
frabeheer te flexibiliseren zijn van 
tafel. De NS willen de cao een loop¬ 
tijd van een jaar geven. 

De bonden zullen de komende dagen 
hun kaderleden raadplegen. Voorals¬ 
nog achten ze het waarschijnlijk dat 
de kaderleden dit eindbod niet zul¬ 
len accepteren. Dat houdt in dat ze 
de NS een ultimatum zullen stellen 
om de onderhandelingen wepr te he¬ 
ropenen. 

Naast een loonsverhoging van 4 tot 
4,5 procent willen de bonden meer 
tijdscompensatie bij onregelmatig 
werk. Zij eisen verder verbeteringen 
van het loopbaan- en ouderenbeleid 
bij de spoorwegen en een verbete¬ 
ring van het systeem van vergoedin¬ 
gen. 

Op’een groot aantal stations in ons 
land is het NS-personeel van de 
dienst Infrastructuur gisterochtend 
volgens de vakbonden anderhalf uur 
later aan het werk gegaan. De NS’ers 
protesteren hiermee tegen de plan¬ 
nen van de directie om bij wijze van 
experiment deze dienst flexibeler te 
laten werken. De reizigers hadden 
geen last van de actie. 

Op het station in Sittard hielden on¬ 
geveer zeventig werknemers van In- 
fra 'spontaan werkoverleg’ voordat 
zij door de bedrijfsleider werden ge¬ 
maand aan het werk te gaan. 

De dienst Infrastructuur verzorgt het 
railonderhoud, de energievoorzie¬ 
ning van de bovenleidingen, het on¬ 
derhoud van de seinen en de tele¬ 
communicatie bij NS. Het hele 
voorstel werd gisterochtend in Sit¬ 
tard van tafel geveegd. 


Man lag week 
dood in woning 

MEERSSEN - Na een melding van 
het Riagg heeft de rijkspolitie in 
Meerssen een 35-jarige man in zijn 
woning dood aangetroffen. De man 
was sinds een week niet meer ge¬ 
zien. Onderzoek wees uit dat er 
geen sprake is van een misdrijf. • Guus Cantelberg 
(ADVERTENTIE) 


De T van 
Transcarbo 

Bescherm uw kostbare woning 
tegen weersinvloeden. 
Goede kunststof romen 
beginnen met de T van 
Transcarbo 

Bel voor meer informatie: 


Transcarbo 

kunststof ramen 


Handelsstraal 20 HEERLEN 

Tet 045 - 753700 

Heel Limburg is onxe showroom 


Ik wiletgenli/k ive 
-TaarOe 

Huis&interieur RA 


Ik od lievei 
nadfóe 
Huisrioua- 
beurs 
Dan gaan we toch 
samen naar de RAI SB XiWxi 


Amsterdam ITBIs 

25 maart - 5 april 1992 


Dagelijks 70 -17 uur, 
dl 31 maart t/m vr 3 apn' ook 19 ■ 22 
Toegang-^prjs f 1S- 's avondt, f 'C - 
Gratis pendeUotis lO/g Dorde'' Q RA 
Trein + Toegangbihetten bij MS-Stat'ons 
Info RAI Nieuwslijn 020 - SOA 39^0 


Geen gevaarlijke straling 
gaslek kerncentrale GOS 


MOSKOU/DEN HAAG - De ont¬ 
snapping van radio-actieve gassen 
uit de Russische kerncentrale in So- 
snovy Bor heeft vermoedelijk geen 
ernstige gevolgen voor de bevol¬ 
king en het milieu. Er zijn geen 
slachtoffers gevallen en er is geen 
moment ’onmiddellijk gevaar’ ge¬ 
weest voor de bevolking. Het stra¬ 
lingsniveau in het nabijgelegen St. 
Petersburg was gisteravond weer 
normaal. 


(ADVERTENTIE) 


-..'maar dat doe 
ik nooit meer!'... 


SP6 145R13S Bel ons nu! Zie Gouden Gids. 


Volgens het Internationaal Atoom¬ 
agentschap (lAEA) in Wenen ging 
het om een 'klein ongeluk’. In de 
omringende landen (Finland, Balti- 
sche staten. Polen, Duitsland en 
Zweden) werd geen verhoogde ra- 
dio-activiteit gemeten. Ook het 
Energie Onderzoeks Centrum 
(ECN) in Petten deed gisteren me¬ 
tingen, maar constateerde geen ver¬ 
hoogd stralingsniveau. 

Het ongeluk met de kerncentrale in 
Sosnovy Bor, zo’n honderd kilome¬ 
ter ten westen van St. Petersburg, 
gebeurde gisteren in de vroege och¬ 
tend. De gassen konden ontsnap¬ 
pen door een plotseling drukverlies 
in een ventilatiekanaal van een van 
de reactoren. De centrale werd on¬ 
middellijk stil gelegd. In tegenstel¬ 
ling tot de ramp by Tsjernobyl werd 


het lAEA in Wenen onmiddellijk 
gewaarschuwd. 

De hele dag zijn in het gebied me¬ 
tingen gedaan, maar er bleek geen 
sprake te zijn van gevaarlijke verho¬ 
ging van de radio-activiteit. Er is 
ook niet overwogen de bevolking te 
evacueren. Volgens het lAEA valt 
het ongeluk in categorie 4. Er zijn 
zeven categoriën. Tsjernobyl viel in 
de hoogste (7). De ramp met de 
Amerikaanse kerncentrale in Penn- 
sylvania, aan het eind van de jaren 
zeventig, viel in categorie 5. 


Zie ook pogino 4 

# GOS-kerncentrales 
levensgevaa rli j k 


> Ingedeeld op 4 in de schaal van 7 van het lAEC 

> De centrale is van hetzelfde type als de 
kerncentrale in Tsiernobyl. 

' De ramp van Tsjernobyl had waarde 7. j 

U”----- ~ 


250 km land 

België^ Duitsland 
Frankrijk 


Tsjernobyl { 
Oekraine 


# Koerdische vrouwen 

zitten in Deventer oog 
in oog met ME’ers. Een 
demonstratie van hon¬ 
derd Koerden tegen het 
Turkse bewind voor 
het consulaat verliep 
bijzonder grimmig. De 
politie moest de hulp 
van de ME inroepen. 
Ook in andere Europe¬ 
se steden waren Turkse 
gebouwen doelwit van 
acties. Foto. ANP 

Zie verder pagina 3 

• Opstand Koerden 
breidt zich uit 


VOORDELIG 

ZAK 

FRITES INHOUD 2,5 KG P. ZAK 

3,98 

WESTFAALSE 

DROOGWORST pstuk 

4,99 

MAGER 

RUNDERGEHAKT kilo 

7.s« 

SOEPVLEES 

VAN OE HOOGRIB KH- 

D 

8,98 

VERSE HAM kilo 10.^^ 

KALKOENFILET 

1098 

KILO 1 £,s 

KOGELBIEFSTUK 
00 98 

KILO ëLfcs < 

kleinere hoeveelheden dezelfde kiloprijs 

6RUNSSUM JULIANASTRAAT D «HEERLEN HEERLERBAAN lOt 
SITTARD VEESTRAAT 42 • MAASTRICHT lAMBV; LiNDEP.EiN ' 

woensdag vanaf 12 00 uur open I 

donderdag koopavond (Sittard géén koopavond) | 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee ipdfm gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres; . 

Postcode/woonplaats. Telefoon; . (voor controle bezorging) 

giro/banknummer; 25-3 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch pet kwartaal ƒ 82.35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

n per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopren drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, MOO VB Heerlen 


VEX 


ofbelgraUs 0MÖ29911 


8 


7104 


04 


000 


17 Woensdag 25 maart 1992 • Pa^ 


pop Gorky - Gorky 
(Virgin, import) 

DOOR LAZURENS SCHELLEN 


Laat ik het nou maar meteen 
ronduit bekennen. Maandenlang 
heeft ondergetekende onze zui¬ 
derburen lastig gevallen met die 
ene, brandende vraag: komt-ie 
nou nog verdomme, het debuutal¬ 
bum van Gorky? Want, godalle¬ 
machtig, wat was ik onderstebo¬ 
ven van Anja en Lieve Kleine 
Piranha, die hemelse twee eerste 
singles van dit Belgische rock- 
trio. En nu is-ie er dan, eindelijk, 
de eerste grote schijf van Gorky, 
die ik in mijn nachtelijke visioe¬ 
nen al in goud had ingelijst. Mag 
het een onsje minder lyrisch, hoor 
ik u roepen. Koppen dicht graag, 
want wat deze Vlaamsttalig)e 
reuzen je bijna 50 minuten lang 
voorschotelen, doorklieft achter¬ 
eenvolgens hart, ziel, merg en 
been. Predikaten? Alstublieft: he¬ 
vig, messcherp, gevoelvol, huive¬ 
ringwekkend, bloedstollend en 
adembenemend. Moedertje lief, 
wat wil een tot op het bot ver¬ 
wende rockfan nog meer. 

Ach, laten we bij zulk een klei¬ 
nood maar bij het begin begin¬ 
nen. In de opener annex nieuwe 
single Soms Vraagt Een Mens 
Zich Af speelt het drietal maar 
meteen al zijn troeven uit: krach¬ 
tige compositie, refrein dat je 
naar de strot grijpt, heerlijk-hel- 
der arrangement, rusteloos jak¬ 
kerende gitaar en dan die stem, 
die hypersensuele hartekreten 
van zanger!gitarist Luc Devos. 
Uit wiens gemoed bovendien de 
meest verrukkelijke straatpoë- 
men vloeien. Luister en huiver 
hoe Devos zonder scrupules 
zwicht voor de sexuele charmes 
van de moeder van zijn vrien¬ 
din: ’lk zag je voor het eerst/bij 
het zwembad met je moeder!ze 
was even mooi als jijUk werd 
haar slaaf, haar kleine loederlen 
ze kreeg voor haar verjaardag! 
een auto van je vader!we doen 
het op de achterbanden ik voel 
me geen verrader’. 

Twee spetterende rockers later 
sta je plots stijf van het kippevel 
als Devos in Arme Jongen (De 
Redding Is Nabij) tot tranens toe 
de dood van zijn konijn tracht te 
verwerken. Ongetwijfeld een 
traumatische ervaring uit zijn 
jeugd. En wéér dat gouden pen¬ 
netje van ’m: ’Als ik sterf dan erf 
jij/al mijn geld en de boerderij!’k 
heb nog wel een koe of tweelen 
een schaap, daarmee red je het 
wel/maar alsjeblieft blijf nog een 
tijd/want de moed is op en ik kan 
niet meer’. Voor het ingetogen 
Mia, de volgende moordsong, 
schieten woorden te kort: verstil¬ 
de keyboards, sober slagwerk en 
een hartstochtelijk passie preken¬ 
de Devos. 

En de met pure klasse volge¬ 
stouwde Gorky-trein dendert 
maar voort. Wat te denken van 
de vertederende lovesong Boze 
Wolf, het gierende Hollywood en 
het schrijnende Engel Red Mij. Ik 
weet het, het wordt eentonig, 
maar smul vooral ook weer even 
van de prachtige lyriek. En de 
rest? Dat Anja en Lieve Kleine 
Piranha ’dehors categorie’ zijn, 
had u al begrepen. Tja, en dan is 
er nog die formidabele uitsmijter 
met de wervende titel Geef Al Je 
Geld Aan De Arme Kinderen. 
Devos klimt weer op de preek¬ 
stoel, intens begeleid door een 
akoestische gitaar en een blikje 
nep-violen. Allemachtig, wat 
prachtig. 

Ik vrees met grote vreze dat ik De 
Plaat Van Het Jaar al heb ge¬ 
hoord. Al schijnt een béétje recen¬ 
sent zoiets op zijn vroegst pas 
tegen de kerst hardop te mogen 
zeggen. Ach, laat ik derhalve 
maar in de gebiedende wijs ein¬ 
digen: haast u als de gesmeerde 
bliksem naar de platenboer. Let 
wel: voorlopig alléén nog die aan 
de overkant van de Maas. Maar 
wees gerust, er is al een woeden¬ 
de actiegroep onderweg. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 


The Levellers: meer 
dan een Pogueskloon 


DOOR BENTIBANACH 


SITTARD - ’Call us anything 
as long as you don’t mention 
the Pogues’, zeiden de Level¬ 
lers ooit. Een zeer oppervlak¬ 
kige vergelijking, vindt het 
kwintet uit Brighton, Enge¬ 
land. Want als het gaat om 
invloeden van de Levellers, 
dan komt de .punkrock van 
New Model Army net zo goed 
in aanmerking. Afgelopen 
week waren de Levellers in 
Sittard. Hun enorme live- 
reputatie maakten ze niet ge¬ 
heel waar in jongerencentrum 
Fenix. 


„We houden wel van de Pogues”, 
zegt zanger/gitarist Mark. „Maar we 
willen niet met hen vergeleken wor¬ 
den. Het is veel te simpel om te zeg¬ 
gen dat wij klinken als de Pogues. 
Men zegt dat vooróil, omdat wij een 
viool gebruiken. De Pogues hebben 
niet eens een viool.” 

V 

De Levellers werden opgericht in 
1988 in Brighton. Vier leden waren 
afkomstig uit andere rockbands, 
het vijfde lid had tot dan toe by een 
orkest gespeeld. In datzelfde jaar 
begon de band aan een toemee, 
waaraan pas in 1990 een einde leek 
te komen. In de tussentijd werden 
slechts enkele mini-lp’s opgeno¬ 
men. In 1990 verscheen het debuut¬ 
album A Weapon CaUed The Word, 
dat vorig jaar werd opgevolgd door 
Levelling The Land. 


Gevoel 

Levelling The Land bevat tien pak¬ 
kende nummers, die zich onder¬ 
scheiden door een hoge ’meezing- 
baarheid’ of, liever, ’meeschreeuw- 
baarheid’. De basis van het klankta- 
pijt wordt gelegd door drummer 
Charlie en bassist Jeremy. De verfij¬ 
ning komt van violist Jon, gitarist 
en mandolinespeler Simon en gita¬ 
rist Mark. De laatste drie moesten 
het in Fenix echter herhaaldelijk af¬ 
leggen tegen de zware bas- en 
drumpartyen. De folkinvloeden. een belangrijk handelsmerk van de 
Levellers, waren derhalve ver te 
zoeken. 

Maar Mark vindt niet dat de folkin¬ 
vloeden meer aandacht verdienen 
dan de andere elementen van de 
band. „We zijn een gewone recht- 
toe-recht-aan rock ’n roUband met 
een viool en een dosis gevoel. Het is 
geen country, geen heavymetal, 
punkrock of folk. Het is het alle-’ 
maal. We spelen een combinatie van 
deze stylen. We luisteren zelf naar 
allerlei muziekstijlen met als resul¬ 
taat het geluid van de LeveUers. 
Naar Ierse folkmuziek luisteren we 
nu niet meer zo veel als vroeger. 
Maar we houden er nog steeds van. 
Het is ’good-time’-muziek en waar¬ 
schijnlijk de meest melodramati¬ 
sche muziek die er bestaat. Ik vind 
het beter om Ierse muziek te zingen 
en te spelen dan bijvoorbeeld blues. 
Dat doet iedereen namelijk al”, al¬ 
dus Mark. 

De vergelijking met de Pogues is 
toch enigszins begrijpelijk. De laat¬ 


ste jaren heeft de folk als ingrediënt 
van de rockmuziek een hoge vlucht 
genomen. De Pogues kunnen ge¬ 
zien worden als de piomers en vaan¬ 
deldragers van de stroom bancijes 
die folk en pop combineren. Later 
volgden onder andere The Men 
They Couldn’t Hang, God’s Little 
Monkeys, The Cropdusters en The 
Levellers. 

Een modeverschijnsel? Mark: „Ik 
denk niet dat het mode is. Folkmu¬ 
ziek is nooit mode geweest en zal 
nooit mode worden. Het is gewoon 
marginale muziek, die maar een 
klein gebied van de popmuziek be¬ 
slaat.” By het horen vsm de naam 
Cropdusters komt de zanger van de 
Levellers fel in het verweer. „Verge¬ 
lijk ons niet met de Cropdusters. Er 
zijn veel bands in Engeland die zo 
klinken. Die spelen gewoon feest¬ 
muziek. Zo van lalalala boemtsjie 
boemtsjie boemtsjie. Dat gaat na 
een tycije vervelen. Onze muziek 
heeft veel meer diepte. Onze tek¬ 
sten gaan ergens over. We zingen 
over maatschappelyke thema’s. We 
willen de blik van de mensen ope- 


Henny Vrienten: ^Ik krijg het er nooit uit zoals ik het voel’ 

Brein achter Doe Maar 
blijft een ouwe hippie 


DOOR KEES GROENENBOOM 

AMSTERDAM - Tydens het ge¬ 
sprek in een Amsterdams restau¬ 
rant klinkt op de achtergrond mu¬ 
ziek van Bach en Mozart. Composi¬ 
ties die ruim twee eeuwen hebben 
overleefd. Over de eeuwigheids¬ 
waarde van zyn eigen werk maakt 
Henny Vrienten zich geen illusies. 
„En als de laatste die my heeft ge¬ 
kend ook verdwenen is, ben ik weg, 
vergeten en weg,” zin^ hij op zyn 
nieuwe cd Myn Hart Slaapt Nooit. 
Zijn nalatenschap van liedjes zal 
daaraan niets veranderen, meent 
hij. Hij beschouwt zijn composities 
als vluchtig en cd’s uiteindelijk eils 
nutteloos. En een uur lang over 
zichzelf praten vindt hy eigenlyk 
ijdeltuiterij. 

Aan Vrientens bescheidenheid is 


niets vals, en dat is een prestatie 
voor iemand die ooit zo’n beetje de 
populairste man van Nederland is 
geweest. Zyn openhartigheid is op¬ 
vallend voor een man die reden 
heeft om de pers te wantrouwen. 
Tien jaar geleden schreef Vrienten 
met Doe Maar popgeschiedenis. De 
’hype’ rond de Nederlandstalige 
ska- en reggaeformatie Doe Maar 
was in dit land ongekend. De vier 
leden van Doe Maar wisten zich ten 
slotte geen raad meer met de tiener- 
idolatrie en de overspannen aan¬ 
dacht van de media en de groep 
bezweek in 1983 onder het succes. 
Vrienten maakte het jaar daarop 
een solo-plaat. Geen Ballade, en 
volgde daarna zyn voorliefde voor 
filmmuziek. 

Vrienten (43) moet nog gewoon wer¬ 
ken voor zijn brood. De suggestie 
dat Doe Maar genoeg heeft opgele¬ 


verd voor een Leven In Weelde be¬ 
antwoordt hij met een veelzeggende 
schampere lach. Van het Doe Maar- 
kapitaaltje kon hij het wel een jaar 
of twee 'rustig aan doen’, een tijd 
die hij gebruikte om na te gaan wat 
hy verder wilde. Het m£Üken van 
platen hoorde daar niet bij. „Met 
Doe Maar hadden we in een vry 
korte periode veel platen gemaakt. 
Ik had het idee dat de liedjes die ik 
schreef daardoor minder werden. 
Maar het belangrijkste was dat ik 
emplooi vond in de filmmuziek, wat 
ik altijd al graag gewild had.” 

Acht jaar na Geen Ballade komt er 
toch weer een verzameling Vrien- 
ten-liedjes uit. De componist van de 
Doe Maar-hits is op Myn Hart 
Slaapt Nooit nog duidelijk te her¬ 
kennen. Vrienten heeft de aansteke¬ 
lijke melodietjes nog steeds in de 
vingers. De invloed van de afgelo- 


Oir*ctie: 

mr. F.A.M. van Hellemontft 
K.J. Verwer 

Hoofdkanteor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Talefoon: 

Abonnementen 045-73! 

Advertenties 045-73! 

Algemeen 045-73! 


HEEELP ! 
flOOPöf 
BRfitlb ! 


Abonnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenlies 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 


Bltkt Btkkop smoelytrh duhthouilen of ïvn Uülurk- 


,..^■1 ^ -___ 

de mhouê udn de md^rnhe loopknt n de mune'Ik zM 

een feestje bouuen 


Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 

Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Bninssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerten-Centnim 045-717719 

Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnensentsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand / 28,45 

per kwartaal / 83,35 

losse nummers / 1,60 

Bfr. 30 
IS fs itiTUSsen ih 

Gestmö 0fi 2jn hhjer- 

tOLGtR CLOÜbl J0£^ 2I(H 

RF n s(nmen hu heeft ta 

QtlöLVm HHUWHEUm OHÜEH- 
lOCHT^ HLS ER m DE ^ERTE EEfI 
STRO JE l/m REfI OPOOEtir. 


Uaren been (amerd's te bespeuren Hele western Je- 
doe is liep 6 bost Joun misschien ken dit me 

verder helpen, j -7-7 


{/ervellen seloons en hotels, Ptstolero's en 
Butlêus ellanj uej Stedje muffer den muf 

GHOSr TOMii Mosselpennen 
(8 pennen) 


In plaats van gekookte mosselen 
van de visman kunt u ook mos¬ 
selen uit een potje nemen. 

Ingrediënten: 300 gram gekookte 
mosselen, 2 dikke plakken ont¬ 
bijtspek (samen ca. 150 gram), 
boter, paneermeel. 

Snijd de plakken spek in reep¬ 
jes. Breng de reepjes spek in een 
laagje koud water aan de kook 
en giet ze na 1 minuut door een 
zeef af. Laat de reepjes spek uit¬ 
lekken en bak ze aansluitend 
enkele minuten heel zacht in bo¬ 
ter. 

Laat de stukjes spek op een vel 
keukenpapier uitlekken. Maak 
spiesjes met om en om mosselen 
en spekjes. Bestrijk de mossels- 
piesjes met een kwastje met het 
vet van de spekjes en bestrooi ze 
direct dun met paneermeel. 

Leg de spiezen op een bakblik of 
op een rooster en schuif dit on¬ 
der een hete grill. Keer de spie¬ 
zen na twee minuten en laat ze 
opnieuw een minuut of 2 grille¬ 
ren. recensie, 


• The Levellers nemen in Fenix hun repertoire voor het optreden door. V.l.n.r. Simon, Mark, 
Charlie, Jon en Jeremy. Foto: peter ROOZEN 


nen. We pleiten voor de vrijheid van 
gedachte en van het individu; de 
mogelijkheid te doen wat je wilt, 
zonder dat autoriteiten je controle¬ 
ren”, aldus Mark. 

Op het podium, meer nog dan op de 
cd, klinken de Levellers fel. Mark 
schreeuwt en is niet bang zyn stem¬ 
banden te ruïneren. „Er klinkt bij 
ons ook iets van de spirit van de 
Sex Pistols door. Maar we ^n niet 
de angry young men van tien jaar 
geleden. We zyn gemiddeld 25 jaar, 
maar angry? Dat klinkt pretentieus. 
Dat zijn we niet”, legt de zanger uit. 
Zijn de LeveUers anarchistisch? 
Mark zwygt. Hoe is zyn achter¬ 
naam? „It’s Mark, just Mark.” 

I wish I could choose the life I please 
But I’m not a free man 
Others choose my destiny 
But my will’s never broken 
I know someday I will be 
Everything that I dreamed Vd be 

(uit: The Boatman van Levelling 
The Land) 


HENNY VRIENTEN 


pen tien jaar is vooral te horen in de 
instrumentatie en de arrangemen¬ 
ten. 

Hij veroorlooft zich verder wat 
meer luisterliedjes. Een nadeel is 
dat 'V^rienten op die ballads met wat 
langere melodielijnen vaak zeurde¬ 
rig zingt. „Als ik wil uithalen, klinkt 


Extra bezetting 
Waterless Blue 
drukt kwaliteit 


DOOR JAN HENSELS 


ROERMOND — In het dorpje 
Castletownshend in het zuidwesten 
van Ierland bekeerde Dré Didde- 
riëns (34) uit Montfort zich na negen 
jaar stilzwijgen weer tot de muziek. 
De fraaie romantische landschap¬ 
pen en de ongerepte natuur van de 
grillige westkust van het eiland in¬ 
spireerden hem tot het schrijven 
van ingetogen, melodieuze liedjes. 
Het concert dat het ’Limburgs-ler- 
se’ gezelschap Waterless Blue vori¬ 
ge week dinsdag met enkele gast¬ 
muzikanten van de Maastrichtse 
formatie The Groovedogs gaf in ’t 
Babbeltje in Roermond bleek ech¬ 
ter niet helemaal representatief 
voor de groep. 

De muziek van Waterless Blue, 
waarvan de harde kern gevormd 
wordt door het echtpaar Dré en 
Francine Didderiëns, komt beter tot 
haar recht in een bezetting met 
akoestische instrumenten dan zoals 
nu het geval was met een overwe¬ 
gend elektrische rockbezetting. 

De twee jaar geleden met zijn 
vrouw naar Ierland geëmigreerde 
Dré schrijft fraaie liedjes met zowel 
folk- als bluesinvloeden. Waterless 
Blue dat in Maastricht bezig is met 
opnames voor de eerste cd, wil in 
de toekomst ook gaan toeren met 
Ierse (folk)muzikanten. 

Hoewel met name gitarist en mond- 
harmonicaspeler Jo Smeets (die 
ook te horen zal zijn op de cd) van 
The Groovedogs zich een verdien¬ 
stelijk bluesmuzikant toonde, de¬ 
den enkele obligate bluesliedjes 
overbodig aan. De verre van gewel¬ 
dige geluidskwaliteit kon niet ver¬ 
hinderen dat het publiek het gezel¬ 
schap nog voor enkele toegiften 
terugriep. 


het soms wat jankerig, dat is waar. 
Ik krijg het er nooit uit zoals ik het 
voel, dan sta ik ontzettend mijn best 
te doen en het resultaat klinkt vre¬ 
selijk vlak.” 

„Ik denk dat ik meer een songwri¬ 
ter ben dan een zanger. Het beden¬ 
ken van liedjes is een heel mooi 
proces. Het is spannend om een 
plannetje te hebben en dan te kij¬ 
ken wat daar uiteindeijk van o ver¬ 
blijft. Toch zie ik mezelf ook wel als 
zanger, maar een beperkte zanger.” 

Vrienten wil iets te zeggen hebben 
in zijn liedjes. „Als elke lettergreep 
die ik schryf te verstaan is, wil ik 
het niet over niks hebben.” Vrien 
tens teksten hebben soms iets bele 
rends. „Ik ben gewoon een ouwe 
zeikerd. Ik moet mezelf geweld aan 
doen om niet te plechtig dingen te 
beweren. Ik had wel dominee kun 
nen wezen. 

Hy zegt het gekscherend, maar ver 
telt later in het gesprek dat hij als 
jongen priester wilde worden en 
zelfs een tijdje op het seminarie 
heeft gezeten. Maar wat hem betreft 
heeft dat met 2 Jjn ’prekerigheid’ 
weinig te maken. Vrienten wijst 
eerder naar de maatschappy-kriti 
sche jaren zestig. „Ik blyf een ouwe 
hippie.’ 


popaget^ 


MAART 


25 Beursgebouw Eindhoven. 

Cocker (uitv.) ^ 

' 26 Fenix Sittard, John CamP^ 

26 Canix Lottum, Fabulous i 

derbirds j 

' 26 Mafcentrum Maasbree, ™ 

2 ) 

' 27 Café ’t Vlaegelke Geleen, 

Kiddin’ j., 

27 Exit in G Landgraaf, Paul^ 
27 Charly’s Eetcafé Valkent» 

Red Hot ^ 

27 Fenix Sittard, Native ^ 
Prmciple 

27 Galaxy Landgraaf, The Sp^ 

27 Zaal Mols Susteren, Jansen* 

Band . 

27 Effenaar Eindhoven, Pr®” 
Genestealer j 

27 Ahoy Rotterdam, Joe 
(uitv.) ( 

27 Nova Heerlen, Watch Out eO 

rio d 

27/28Thialfstadion Heerenveen, 

s®' . ir« 

28 Zaal Vriendenkring Steyl. n" 

sie enze Sjangelelliks 0 

28 Joy Cadier en Keer, PurpK. 

Gazona, The Young BoheP^ 
28 Café A gen Kirk Gulpen. *" 
Direction 

28 Café Tom Tom Heythuys®®' 
Train , 

28 Gimmix Sittard, Lou nnö 

New Stars „ 

29 Sjiwa Baarlo, cd-presen 
Southern Comfort 

31 Kaiser Fnedrichhalle 
hengladbach, Fischer Z 


SS] 


APRIL 


1 Vorst Nationaal Brussel 
Tom Petty & The Hetirtbrt 

1 Limburghal Genk (B.), ^ 

Denver, AFGELAST ^ 

2 Congresgebouw Den ^ 

Chick Corea t 

2 Vredenburg Utrecht, JetW® 

(uitv.) , 

3 Ancient Belgique Brussel 
Jethro Tuil 

3 Effenaar Eindhoven, Meg* 
4 & Blake Babies & MidivaJl' 
Noordlimbui^; 

jongerencentra 

presenteren 


HEERLEN - Een jongerencent^ 
waar nooit live-muziek is te 
heeft nauwelijks bestaansrecht 
juistheid van deze boute bew^^ 
blijkt wel uit het feit dat vi^ 
elke soos minstens één huis^ 
onder contract heeft. Daarom t 
het Canix in Lottum, Sjiwa in ^ 
lo en Mafcentrum in Maasbree 
nig hoofdbrekens gekost zeS 
groepen by elkaar te krijgen oin*1 
cd uit te geven in eigen beheer- | 

De opnames voor S 
Comfort (12 Beatles oet Limh 
vonden eind vorig jaar plaats in 
Venlose studio. Op het album 
uitsluitend Noordlimburgse h 
te horen, te weten: Paddy’s 
Circus, Perverds, Beer Boogie 
Celtic Soulbrothers, Frans 
Chinawhite. De muziek varieert 
folk en fun-blues tot stevige gi*^ 
en hoempa-rock. 

De twaalf nummers van de cd>i 
men goed voor meer dan 
minuten luistergenot, worden d*' 
de bands live gespeeld tijdens 
presentatiedagen, die zondag 
maart in Sjiwa, zondag 5 
Canix en zondag 12 april in Ma^ 
trum worden gehouden. 
■genoemde dagen staan steeds ^ 
bands op het podium. ^ 

Southern Comfort kost vijftien ^ 
den. Meer informatie is te kJW 
bij P. Hermkens, Molenstraat ' 1 
Horst (04709-85280). _^ 

OnlnsRinn u^n puzzel van de dag (C) Slandaard Uilgeverii Antwerpen 


Horizontaal: 1. onaangename geur; 6. go¬ 
din der bloemen: 9. ophitser; 10. wijn¬ 
maat: 11. verdieping; 12. Noorse god; 14. 
klus; 17. kwelgeest, machtswellusteling; 
19. gedeelte van de af te leggen weg; 20. 
bloedvat; 22. vulkanisch gesteente: 23. 
toegankelijk: 24. lichtende kring om de zon 
of maan; 25. set, paar; 27. meubelstuk; 
28. zwaarte: 30. gaaf, ongeschonden: 32. 
teken van enige overwinning; 35. lofzang; 
37. tint: 38. precies; 39. zeedier; 40. mens 
(Mal.): 41. gebouw te Londen. 


Verticaal: 1. mager, iel; 2. bouwgrond-j y 
oorlogsvaartuigje; 4. lyrisch zangstuk; j SI- 
kerkelijk gebruik; 6. klein oorlogsschip-i ® 
herkauwer (Afrika); 8. politieman: 13- Vc 
kante, donkere saus; 15. proefuitvoef'L 
16. onwerkelijk; 17. kokervormige uity; ? 
ving: 18. tropisch landschep (Z.-Ameh!2j|> * 
21. register; 22. kwab; 26, plaats waafL 
ophoudt; 28. welriekend: 29. treufifll ^ 
nachthagedis; 31. roofdier; 33. zoutel^L ^ 
34. eenjarig dier; 35. zwaardwalvis: * 
erfgenaam. 


Utnburgs dogblad 
. — 

binnen/buitenland HAAG - Het is vaak slecht gesteld met 
kalfs- en rundergehakt in Nederland, 
wral op dinsdag is de kans groot dat er 
(riologisch het een en ander aan man- 
De Consumentenbond trekt deze con- 
e na onderzoek van 200 porties gehakt 
Waren gekocht bij verschillende slagers. 


1 


liefst 64 porties bleken volgens de bond 
riologisch onder de maat. De kans op 
rt van zulke tw^felachtige kwaliteit was 
>toootst op dinsdag. De Consumenten- 
fl vermoedt dat een aantal op maandag 
oten slagers dinsdag de voorraden van 
Voorafgaande week verwerkt, 
anders waar de bond over viel, was dat 


Kwaliteit 
van gehakt 
vaak slecht 


één op de tien slagers in kalfs- en runderge¬ 
hakt ook paarde- of varkensgehakt hadden 
gestopt. Eén slager verkocht zelfs kalfsge¬ 


hakt dat voor 95 procent uit varkensgehakt 
bestond. 

Ook op het taxi-vervoer heeft de Consumen¬ 
tenbond veel kritiek. Taxi-chauffeurs maken 
talloze verkeersovertredingen en hebben on¬ 
voldoende stratenkennis. Op een taxi moet 
lang worden gewacht en de chauffeur is niet 
altijd even hulpvaardig. 

Dit zijn de meest genoemde klachten die le¬ 
den van Consumentenbond hebben geuit 
over het taxivervoer. De leden noteerden 
hun ervaringen met in totaal bijna duizend 
taxiritten. Dé Consumentenbond hield daar¬ 
na zelf een praktijkproef en moet dit bééld in 
grote lijnen onderschrijven. 


In plaats daarvan evenwichtig inkomensbeleid 

PvdA bereid af te 


Kamer; ambtenaren 
later met de vut 


zien van 


e 


Von onze parlementaire redactie 


m 


I 


Haag - De PvdA is be¬ 
de koppeling tussen lo- 
uitkeringen in 1993 te 
Vallen. In plaats daarvan 
' het kabinet dan zorgen 
een evenwichtig inko- 
heleid. Daarbij is het 
^en van de inflatiecor- 
• in de belastingen ’be- 
kbaar’. Het PvdA- 
erlid Van Zijl heeft dit 
ïen te kennen gegeven tij- 
een Kamerdebat over de 
'iling. 


'^4 

■ u 
“^binet hanteert twee voor- 
éh voor de koppeling. De ver- 
Qg tussen het aantal werken- 
niet-werkenden mag niet 
‘ «r zyn dan 100:86 en de loon- 
kkeling moet gematigd zijn. 
fcrhouding tussen werkenden 
^•werkenden is de laatste ja- 
^eeds verder verslechterd. Dit 
^ de koppeling dan ook niet 
teerd. Voor de komende jaren 
een verdere verslechtering 
e verhouding voorspeld. 


I 


1 
N 


^Ül erkende dat er geen aanlei- 
is te veronderstellen dat de 
: in de komende twee jaar an- 
2al zijn. De sociaal-democraat 
e dat het ernaar üitziet dat het 
de komende jaren 'negatief 
^aar negatief is. De situatie 
hreef hij als 'beroerd’. „De 
1 staat op verkeerd”, meende 
3 
'ïiaal-democraat sprak op b?i- 
-.4 de door hem voorziene ont- 
e^g openlijk over 'één of 
jaar ontkoppelen’. Voor de 
l^uenties verwees hij naar de 
iten zoals het kabinet die voor 
heeft genomen. Geen koppe- 
*haar een beleidspakket waar¬ 
de effecten van ontkoppeling 
W verzacht en er een evén- 
^ge inkomensontwikkeling tot 
d kwam. 


% 


l'k 


een volgende regeerperiode 
stelde Van Zijl een andere 
T^aarde voor het hanteren van 
•^ppeling voor. Niet langer zou 
Verhouding tussen het aantal 
^nden en niet-werkenden 
^taf moeten zijn, maar het fi- 
'3êle beslag van de sociale ze- 
‘^id op het nationaal inkomen. 


^Vredesconferentie 
^VSE over conflict 
^^omo-Karabach 

'i-JfSlNKI - De Conferentie over 
i^ifÖieid en Samenwerking in Eu- 
~ (CVSE) gaat zo spoedig moge- 
een vredesconferentie over 
^nvo-Karabach organiseren. 
— heeft de ministerraad van 
SE gisteren besloten. De raad 
■*^voor de Witrussische hoofd- 
Minsk als standplaats voor het 
. ^®®soverleg. 


s 

Memende landen zijn Azer- 
Armenië, Rusland, de 
Staten, Italië, Frankrijk,' 
VSE-trojka, bestaande uit de 
ïe, vorige en b^komstige 
i^tter van de CVSE: Tsjecho- 
ïi®i^e, Duitsland en Zweden, 
^sjechoslowaakse minister van 
£^|dandse Zaken en huidige 
«-voorzitter Jiri Dienstbier ver- 
30 maart naar Nagomo-Kara- 
Azerb^dzian en Armenië om 
. de situatie in het conflictge- 
* poolshoogte te nemen. Pas 
a neemt hy een besluit over 
de conferentie zal voorzitten. 
DEN HAAG - De Tweede Kamer 
vindt dat de leeftijd waarop ambte¬ 
naren in de vut gaan geleidelijk aan 
verhoogd moet worden. Toch ziet 
het er niet naar uit dat de Kamer 
zover zal gaan in de wet een onder¬ 
grens van 61 jaar vast te leggen. Dat 
bleek gisteren in de Tweede Kamer 
tijdens een kort debatje over de vut. 

Minister Dales verzette zich heftig 
tegen voorstellen van de WD en 
D66 om wettelijk meer vast te leg¬ 
gen over de vut dan tussen de mi¬ 
nister en de vakbonden is afgespro¬ 
ken. Volgens haar wordt dan de 
onder handelingsvrijheid van de 
partijen die betrolücen zijn bij het 
overleg over de arbeidsvoorwaar¬ 
den voor ambtenaren doorkruist. 

Dales zei dat de Kamer niet bang 
hoeft te zijn dat de vut-leeftijd voor 
ambtenaren nog verder zal dalen, 
want zij is niet van plan da^ aan 
mee te werken. Hoewel hét 'CDA- 
Kamerlid Frissen evenals de woord¬ 
voerders van D66 en WD pleitte 
voor een verhoging van de vut-leef¬ 
tijd, had hij wel begrip voor de be¬ 
zwaren van Dales óm de leeftijd van /aren 

'ijl gaf toe dat het laten verval- 
ti de inflatiecorrectie in de 
igen binnen een inkomens- 
bij coalitiegenoot CDA op 
'Aten stuit. „Dan maken we 
een ander beleidspakket”, 
hy hierop voor. 

•^Kamerlid De Jong reageerde 
^ Van 2Sijls opmerkingen, al 
^ aan ook geen trendbreuk te 
ih de verhouding tussen.wer- 
n en niet-werkenden. Ook 
)ér De Vries (Sociale Zaken) 
'rde niet op Van Zyl. Zijn 
Secretaris Ter \(eld merkte al- 
op dat 'het lage-drukgebied 
voorkomen is’. 


• Reddingswerkers ir^ de buurt van Athene dragen een zak ve rnet 
stoffelijke resten van een van de slachtoffers rmn een vliegtuigonge¬ 
luk. Zeven bemanningsleden van een vrachtvliegtuig Boeing 707 van 
Sudan Airways, dat op weg w&s van Amsterdam naar Soedan, stort¬ 
te na een tussenlanding neer bij het vliegveld van Athene. Het laatste 
radiocontact met de Boeing vond plaats om zeven uur in de ochtend. 
De gezagvoerder had eerder gemM dat zijn instrumentèn het lieten 
afweten. Foto: EPA 


Opstand Koerden 
breidt zich uit 


Vervolg van pagina 1 

DEVENTER - De opstand van de 
Koefden tegen het 'Turkse bewind 
breidt zich uit Behalve de actie in 
Deventer, brandde in Amsterdam 
een moskee die was gevestigd in 
een voormalige huishoudschool 
volledig uit. Volgens een woord¬ 
voerder van de b^randweer is een 
brandweerman tijdens de blus¬ 
werkzaamheden gewond geraakt 
Verder deden zich geen persoonlij¬ 
ke ongelukken voor. 

Of de brand, die omstreeks 19.00 
uur ontstond, is aangestoken, is on¬ 
bekend. Bij de politie heeft nie¬ 
mand'de brand opgeëist De. brand¬ 
weer gaf omstreeks 21.00 uur het 
sein 'brand -meester’ gegeven. Er 
waren in totaal dertien brandweer¬ 
auto’s betrokken bij het blussen. 

De demonstratie in Deventer begon 
rond het middaguur en was niet 
aangekondigd. Aan het einde van 
de middag werd de demonstratie 
beëindigd. Het protest van de Koer¬ 
den was gericht tegen de Turkse 
regering. Volgens de actievoerders 
worden in het oosten van Turkije 
op grootschalige wijze Koerden uit¬ 
gemoord. 

Om de eigen politiemensen te be¬ 
schermen en gezien de 'verharding 


van de acties tegen Turkije in Euro¬ 
pa’ riep de Deventer politie meteen 
na het begin van de demonstratie 
de hulp in van de ME. Een woord- 
vperder van de politie sprak rond 
één uur van een 'gespannen situa¬ 
tie’. 

In de Keizerstraat kwamen de 
ME’ers oog in oog te staan met de 
demonstranten. Daarbij kwam het 
meermalen tot een handgemeen 
waarbij de arrestaties werden ge¬ 
daan. Eén van de aangehouden 
Koerden had een Molotov-cocktail 
op zak. Een ander was gewapend 
met een bijl. Geen van de wapens 
werd gebruikt. In de nabijheid vart 
de actie werd een tas vol verfbomf- 
men gevonden. 

Bus 

Bij een aanslag op een bus met me¬ 
dewerkers van de Turkse geheime 
dienst MIT in Istanboel gisteroch¬ 
tend vielen twee doden en zeven 
gewonden. De aanslag is opgeëist 
door de links-extremistische orga¬ 
nisatie Dev-Sol; De actie werd door 
de zegslieden beschreven als een 
'bestraffing van de medewerkers 
van de geheime dienst voor het ver¬ 
oorzaken van vijandschap tegen de. 
Koerden’. Ten minste twee mensen 
openden het vuur op de bus.: 


pringstouen 
in het huis 
van ’Ramho’ 

ALKMAAR - De 47-jarige J.K. 
uit Den Helder, die plaatsehjk 
bekend staat als ’vrouwelijke 
Rambo’, weigert berechting door 
de Alkm^tarse rechtbank. De ver¬ 
dachte moest zich gisterochtend 
verantwoorden voor het verza¬ 
melen van een omvangrijke hoe¬ 
veelheid zware wapens, munitie 
en springstoffen in haar woning 
aan de Loodsgracht in Den Hel¬ 
der. 

De vrou\^ verscheen gisteren in 
militair tenue en met een vuurro¬ 
de baret op de rechtszitting. Zij 
liet weten haar raadsman te heb¬ 
ben opgedragen de rechtbank te 
wraken. De advocaat heeft om 
aanhouding van de zitting ge¬ 
vraagd. 

Na K.’s bedreiging van een buur¬ 
man met een pistool ontdekte 


het Explosieven Opruimings- 
commando (EOC) in 'december 
1991 in de woning 'genoeg 
springstof om een héél huizen¬ 
blok te verwoesten’. K.’s verza¬ 
meling omvatte onder meer klei¬ 
ne munitie, twee zakken kruit, 
twee emmers TNT-sp^gstof, 15 
blikken andere springstof, 15 
grote en 20 kleine hand-, fosfor-, 
scherf- en brisantgranaten, fos¬ 
for, slagpijpjes, ontstdrers en 
twee onbruikbare balans-lopen 
voor een Goalkeeper-snelvuur- 
kanon. 

K. heeft in de loop der tijd tal 
van- zware granaten en andere 
explosieven met zagen, vijlen en 
schroevedraaiers gedemonteerd 
en met .de explosieve lading an¬ 
dere granaten gemaakt. 

Een deel van de in beslag geno¬ 
men springstof was volgens het 
EOC „uitgeknstalliseerd” en had 
door chemische veroudering 
spontaan kunnen exploderen. 
Bewoners van de Loodsgracht 
en omgeving voeren acties om 
K.’s terugkeer naar de buurt te 
beletten. 


61 jaar nu wettelyk te regelen, zoals 
de oppositiefracties hebben voorg- 
gesteld. 

Het ziet er dan ook niet naar uit dat 
de Kamer steun geeft aan deze 
voorstellen. PvdA-I^merlid Zylstra 
drong slechts per interruptie aan op 
de grootst mogelijke terughoudend¬ 
heid van de iGmer op het punt van 
de arbeidsvoorwaarden voor ambte¬ 
naren. 

Pooi keek diep 
in glaasje 

WARSCHAU - Een Pool van 41 
heeft met een alcoholpromillage 
van 7,2 vermoedelijk een wereld¬ 
record dronkenschap gevestigd. 
De man was door een auto aan¬ 
gereden. Hij werd met lichte ver¬ 
wondingen overgebracht naar 
een ziekenhuis. Daar hadden de 
artsen tot drie keer toe een 
bloedproef gedaan, omdat ze de 
uitslag van het eerste onderzoek 
niet wilden geloven. Normaliter 
verkeert een mens in levensge¬ 
vaar bij een promillage tussen 
3,5 en 4,5. 


Kamer wenst 
uitbreiding 
controle BVD 

DEN HAAG - In de Tweede Kamer 
tekent zich een meerderheid af voor 
een ruimere controle op de verrich¬ 
tingen van de Binnenlandse Veilig¬ 
heidsdienst B'VD. In een debat over 
het werk van de speciale Kamer¬ 
commissie voor de B'VD stelde de 
I^dA gisteren voor om die commis¬ 
sie uit te breiden. In plaats daarvan 
zou een toezichthoudend orgaan lo- 
l^e BVD-agenten bij de gemeente¬ 
lijke politiekorpsen moeten gaan 
controleren. 

De PvdA kreeg steun van de WD 
en het GPV voor dit idee. Als ook 
de twee andere confessionele flrac- 
ties (RPF en SGP) 'méégaan' met 
het voorstel, ontstaat een meerder¬ 
heid in de Kamer. 

Het CDA voelt er vooralsnog niets 
voor om de controle op de B'VD uit 
te breiden. Gök ,D66 heeft beden¬ 
kingen. Groen links is wd voor- 
standef van ^tere contnde, maar 
wil dat de discussies over het werk 
van de BVD zich in volstiekte open¬ 
baarheid afspelen. Dat gaat de 
PvdA weer te ver. 

De huidige BVD-commissie in de 
Kamer bestaat alleen uit de fractie¬ 
voorzitters van CDA, PvdA, '\^D 
en D66. Zij hebben een zwyl^licht 

PvdA verdeeld over 
legidmadeplicht 

DEN HAAG - De PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer is verdeeld over 
de invoering van een legitimatie¬ 
plicht op het werk. Een minderheid 
in de fractie is het eens met het j 
CDA- en kabinetsstandpunt, dat 
iedereen tijdens zijn weik een nog 
te ontwikkelen identiteitskaart of 
een paspoort bij zich dient te heb¬ 
ben. Dat bleek gisteren na een hef¬ 
tig verlopen discussie in de fractie 
over dit onderwerp. 

Een meerderheid van de fractie 
schaarde zich achter de kritiek op 
het voorstel die PvdA-woordvoer- 
ster Ella Kalsbeek dit weekeinde 
heeft geleverd. Dit officiële fiactie- 
standpimt houdt in dat de IVdA 
een legitimatieplicht bij indiensttre¬ 
ding voldoende vindt. De fractie- 
meerderheid vindt het niet nuttig 
en onnodig duur, om zes. miljoen 
werkenden een nog te ontwikkden 
identiteitskaart te laten aanschaf¬ 
fen. 

In CDA-kring wordt er op gewezen 
dat de PvdA-fractie vorig jaar geen 
bezwaar heeft gemaakt tegen een 
toenmalig voorstel van Hirsch Bal- 
lin waarin de plicht tot legitimatie 
op de werkplek oolÈ al was opgeno¬ 
men. Het CDA vindt het vreemd dat 
de PvdA nu wel bezwaar maakt. 


Vluchtelingenwerk noemt plan ’broddellap’ 

Grote bezwaren tegen 
gedoogdenregeling 


(ADVERTENTIE) AAAASTRICHT 

043-250441 


ROERMOND 
04750 -19146 


GELEEN 
046 - 754638 


DEN HAAG - De vereniging 
Vluchtelingenwerk heeft grote be¬ 
zwaren tegen de gedoogdenregeling 
voor asielzoekers van het ministerie 
v^ Justitie. Zowel op juridisch ge¬ 
bied als voor wat betreft de opvang 
van asielzoekers rammelt de rege¬ 
ling aan alle kanten, aldus de ver¬ 
eniging. 

„Men heeft niet een steek laten val¬ 
len”, zei M. Houthoff van Vluchte¬ 
lingenwerk gisteren in Den Haag. 
„Naar onze mening hebben we hier 
te maken met een complete brod- 
deUap.” 

Gedoogden zyn asielzoekers die in 
principe niet in aanmerking komen 
voor de vluchtelingenstatus, maar 
om uiteenlopende regelingen ook 
niet kunnen worden uitgezet De 


gedoogdenregeling van staatssecre¬ 
taris Kosto (Justitie) biedt de be¬ 
trokkenen een gefaseerde intej^tie 
in de Nederlandse samenleving. Als 
de gedoogden na drie jaar verblijf 
nog niet kunnen worden uitgezet, 
krijgen zij een verblijfsvergunning. 
'Vluchtelingenwerk verwijt Kosto 
de regeling al in te voeren, nog 
voordat de Tweede Kamer haar tot 
in detail heeft besproken. Maar het 
zijn de juridische onvolkomenhe¬ 
den en de consequentiés voor de 
opvang die de vereniging in de weg 
zit. 

Het feit dat asielzoekers die de ge- 
doogdenstatus accepteren hun 
asielverzoek moeten intrekken, 
noenit 'Vluchtelingenwerk 'een 
vorm van bestuurlijke chantage’. 


21ij worden gelokt met de relatieve 
voordelen van de gedoogdenstatus, 
terwijl zij best in aanmerking zou¬ 
den kunnen komen voor de vluch¬ 
telingenstatus, aldus de advocaat 
mr N. 'Vermolen. De gedoogdensta¬ 
tus kan gedurende de eerste drie 
jaar ieder moment worden inge¬ 
trokken. 

Vermolen noemde de gedoogdenre¬ 
geling dan ook 'een lokkertje’. „Jus¬ 
titie probeert ten koste van de asiel¬ 
zoeker af te komen van een flinke 
werklast”, zei de advocaat Dat de 
gedoogdenstatus ook onder asiel¬ 
zoekers niet populair is, blijkt uit 
het feit dat van 3.000 zogmoemde 
gedoogdenpassen die justitie heeft 
aangeboden, er slechts 18 zijn ge¬ 
accepteerd. 
Uit 


Honecker 


Erich Honecker, de ex-leider 
van de DDR die al meer dan 
drie maanden is ondergedoken 
in de Chileense ambassade in 
Moskou, heeft de Russische, 
autoriteiten verzocht hem naar 
Noord-Korea te laten vertrek-, 
ken. Dit heeft een speciale ge¬ 
zant van de Chileense regering 
gisteren verklaard. Tegen Ho-, 
necker is een arrestatiebevel 
uitgevaardigd, maar officieel is 
de voormalige Oostduitse lei¬ 
der niet in staat van beschuldi-< 
ging gesteld en de Bérlynse. 
justitie verzamelt nog steeds 
aanklachten tegen hem. 


Mirages 


De Volksrepubliek China heeft 
Frankrijk ondubbelzinnig laten’ 
weten dat de eventuele leve- 
ring van Franse Mirages 2000 
aan Taiwan ernstige gevolgen 
voor de betrekkingen tussen de 
twee landen zal hebben. Vol¬ 
gens de,Chinese minister van 
Buitenlandse Zaken, Qian Qi- 
chen, kan Frankrijk rekenen' 1 
op een 'energieke reactie’ van 
Chinese zijde als de Franse re¬ 
gering de firma Dassault toe-* 
stemming verleent voor de 
export van de ultramoderne ge¬ 
vechtsvliegtuigen. 

• Tankwagen 

Circa vijftig mensen zijn giste-' 
ren in Senegal omgekomen als 
gevolg van de ontploffing van 
een tankwagen met ammoniak.. 
De wagen ontplofte op een fa¬ 
brieksterrein in Dakar, de 
hoofdstad van het Westafri-' 
kaanse land. Tientallen mensen, 
zitten volgens ooggetuigen nog' 
opgesloten in de fabriek, waar. 
pinda’s worden verwerkt. 

• Claims 

Het aantal schadeclaims van¬ 
wege in ziekenhuizen opgelo¬ 
pen medische schade is de laat¬ 
ste jaren flink gestegen. Maar 
het aantal toegewezen claims is. 
g^kgebleven, wat dus neer¬ 
komt op een procentuele da-, 
ling. De iiitgekeerde bedr^en 
zijn lang niet zo hoog als die in 
de Verenigde Staten. In een pe¬ 
riode van tira jaar zijn bij de- 
verzekeraars 3.970 schade¬ 
claims ing^iend wegens me¬ 
disch letsel. 

• Cifzaak 

Burgemeester Paats, ex-wet¬ 
houder D. van Leeuwen en de 
gemeenteraad vair Alphen zan¬ 
den Rijn ^n nalatig geweest in 
de kwestie van viülstortplaats' 
Coupépolder. Dit wordt vol¬ 
gens drie leden van de onder¬ 
zoekscommissie Engwirda 
geconcludeerd in het rapport 
van de commissie, dat vandaag 
officieel openbaar wordt ge¬ 
maakt. 

• Corbatsjov 

De vroegere president van de 
Sovjetunie, Michail (]k>rbats- 
jov, heeft gezegd dat zyn ergste 
-angsten over het uiteenvaUen 
van de Sovjetunie bewaarheid 
lijken te worden. ^ vergeleek 
de stemming in zijn land met 
die in een ’kran^nnigenge- 
sticht’. In een gisteren gepubli¬ 
ceerd vraaggesprek met de 
Washingon Po^ levert Gor- 
batsjov ook kritiek op de Ame¬ 
rikaanse president George 
Bush en president Boris Jeltsin 
van Rusland. „Ik ben een pro¬ 
feet gebleken, één wiens profe- 
^ tieën binnen enkele weken zijn 
’ uitgekomen. Het land wordt 
verscheurd, economische ban¬ 
den worden vertm^cen”, aldus 
Gorbatsjov. 


Getuige 


Een getuige in het proces tegen' i 
de van nazi-misdaden verdach-. 
te Josef Schwammb^ger is' 
gisteren tijd^u het afleggen < 
van zijn vefklaring overleden. 
De 79-jai^e Erich Scharf kreeg 
ademhalingsmoeilijkheden ** 
kort nadat hij in de getuigen-1 
bank zijn naam had genoemd. ^ 
Hij stortte in en overleed korte% 
tijd later. Een in de rechtbank^' 
aanwezige arts kon de getuige • 
niet meer redden. Schaif, eeiv 
voormalige SS’ef, zou over zyn,. 
WM'kzaamheden bij het SS-„.' 
hoofdkwartier in het Poolse*»^ 
Krakow verteld hebben. Begin. • 
jaren veertig werkte hij daar sa-. 
men met Schwammbóger. 

« 

• DSM-ramp > 

In het Zuiderziekenhuis in Rot-^* 
terdam is gisteren de 39-jarige' 
H.L. van der Vegt overleden ^ 
aan de zware brandwonden die^- 
hij vorig jaar december had op-i' 
gelopen door de explosie bif '-> 
DSM Chemicals in de Botlek.**' 
De Rotterdammer is het zeveiv * 
de dodelijke slachtoffer van die"/ 
ramp. 


(ADVERTENTIE) 


Escort 16 V H otline 

BEL VOOR EEN PROEFRIT: 

06-0607 


*.>•-/ 


dagblcKl binnen/lfultehland «ff H'jyf 
.. .. .."'B i', 


Wt \J%^t IOV«U^ Geleerden waarschuwen voor nieuwe rampen bij miljoenensteden 

GO S - kerncentrales 
levensgevaarlij k 


DOOR HANS GELEIJNSE 

MOSKOU - Het ongeluk in de kerncentrale bij Petersburg 
vestigt opnieuw de aandacht op de levensgevaarlijke situatie 
in de nucleaire industrie van de voormalige Sovjetunie. Vorig 
jaar december schreef een groep van kerngeleerden een alar¬ 
merende open brief aan de presidenten van de GOS-republie- 
ken. Volgens de kerngeleerden is bij de ontwikkeling van 
kernenergie in de voormalige Sovjetunie nauwelijks reke¬ 
ning gehouden met de gevaren ervan. Dat resulteerde, schrij¬ 
ven zij in het dagblad Izvestia, in de kernramp van Tsjerno- 
byl. 


De kerngeleerden waarschuwden 
toen, dat het uiteenvallen van de 
Sovjetunie en de dreigende op¬ 
splitsing van het gigantische com¬ 
plex van nucleaire industrie, 
waarin de burger- en militaire sec¬ 
tor nauw met elkaar zijn verwe¬ 
ven, voor nieuwe rampen zou 
kunnen zorgen. 

De 46 kerncentrales m de voorma- 


Van onze redactie buitenland 


SCHIPHOL - Ijsafzetting 
op de vleugels lijkt op dit 
ogenblik de meest waar¬ 
schijnlijke oorzaak van het 
ongeluk met de Fokker Fel- 
lowship in New York. De 
F-28 van USAir kwam uit 
Jacksonville en vertrok ruim 
twee uur te laat van La Guar- 
dia Airport naar Cleveland. 
Het ijs op de vleugels van de 
F-28 was gedurende de tijd 
dat het vliegtuig op de grond 
stond twee keer verwijderd. 
Daarna heeft het vliegtuig 
nog 35 minuten op vertrek 
gewacht. 

Pikant detail is dat een Boeing 
737 van USAir, die vlak voor de 
Fokker in de rij stond, op het laat¬ 
ste moment terugkeerde naar de 
pier om opnieuw ’de-iced’ te wor¬ 
den. Ijsafzetting op de vleugels 
. kan het profiel van de vleugel van 
vorm doen veranderen. Daardoor 
verliezen de vleugels hun lift-ver- 
mogen. 

Op het moment van vertrek woed¬ 
de een sneeuwstorm. De tempera¬ 
tuur bedroeg één graad onder nul. 
Uit het onderzoek van de Federal 
Aviation Administration (FAA), 
de Amerikaanse luchtvaartdienst, 
is komen vast te staan dat het 
vliegtuig los van de grond is geko¬ 
men. Daarop viel het enkele hon¬ 
derden meters verder terug op de 
linkerkant van de baan, waarbij 
het linker landingsgestel afbrak. 
De linkervleugel raakte vervol¬ 
gens een antenne en vervolgens 
een gebouwtje waarin radarappa- 
ratuur staat opgesteld. Een stuk 
van vyf meter brak van de vleugel 
af. Daarop sloeg het vliegtuig over 
de kop en belandde in het water. 

Het feit dat de vleugels van de 
F-28 niet voor een derde keer zijn 
’de-iced’ kan te maken hebben 
met de enorme druk die er in de 
Verenigde Staten op de lucht¬ 
vaartmaatschappijen wordt ge¬ 
legd om op tijd te vliegen. Door 
de grote drukte op de meeste 
Amerikaanse luchthavens ont- 


lige Sovjetunie (gebouwd in Li¬ 
touwen, Rusland, Oekraïne en één 
in Armenië) stonden altijd onder 
strikte centrale controle van Mos¬ 
kou. In december waarschuwde 
Hans Blix, hoofd van het Interna¬ 
tionaal Atoom Energie Agent¬ 
schap (lAEA) in Wenen, dat het 
wegvallen van de centrale veilig¬ 
heidscontrole teveel verantwoor¬ 
delijkheid legt bij het personeel 


van de kerncentrales zelf 
Vanuit Gospromatomnadzor, de 
centrale inspectie van de kernin- 
dustrie, is de afgelopen maanden 
herhaaldelijk gewaarschuwd voor 
verminderde veiligheid in de 
kerncentrales als gevolg van het 
uiteenvallen van de Sovjetunie, 
,,Er is geen enkele garantie dat de 
afzonderlijke republieken, in hun 
streven naar snelle economische 
ontwikkeling, geen loopje zullen 
nemen met de veiligheidsvoor¬ 
schriften in kerncentrales”, zei 
Joeri Rogozjin in oktober vorig 
jaar tegen het dagblad Moskovski 
Komsomolets. 

In december verordonneerde de 
Russische president Jeltsin dat 
Gospromatomnadzor door een 
Russisch inspectoraat moest wor¬ 
den vervangen. Drie maanden la¬ 
ter verklaarden vertegenwoordi¬ 
gers van de nieuwe inspectiecom- 
missie dat de controles zouden 
worden verscherpt en tevens de 


militaire kernsector zouden om¬ 
vatten. ,,Maar er is geen enkele 
zekerheid dat andere republieken 
deze nieuWe, strengere regels ook 
zullen toepassen”, aldus de vice- 
voorzitter van de commissie, 
Aleksandr Goetsalov. 

Energiecrisis 

Volgens de commissie was de pro- 
duktie van een groot aantal kern¬ 
centrales al tot zeventig procent 
verminderd, omdat ze niet zouden 
voldoen aan internationale veilig¬ 
heidsnormen. Behalve politieke 
instabiliteit bedreigt ook geldge¬ 
brek en veroudering de veiligheid 
van de kerncentrales. In het dag¬ 
blad Komsomolskcya Pravda 
schreef de kerngeleerde prof 
Doebrovskl bijvoorbeeld dat de 
reactoren van het type-Tsjernobyl 
alle uit bedrijf moeten worden ge¬ 
nomen wegens veroudering en 
constructiefouten. De voormalige 
minister voor de Kernindustrie, # Overzicht van het interieur van de kerncentrale bij St. Petersburg, die gisterochtend 
stilgelegd nadat een lek was geconstateerd. De autoriteiten omschrijven het incident als 
stig’, maar iedere vergelijking met de ramp in Tsjemobyl gaat volgens hen mank. Foto; REf 


Loekonin, zegt in hetzelfde artikel 
dat deze reactoren dertig ernstige 
gebreken vertonen, waarvan er 
negen technisch niet kunnen wor¬ 
den opgelost. Maar sluiting van de 
14 kerncentrales van dit type zou 
een energiecrisis veroorzaken. 


Rijksluchtvaartdienst noemt Fellowship uiterst veilig en betrouwbaar 

Ijsafzetting mogelijk 
oorzaak ongeluk F-28 


stelt hij meteen vast. 

Het protest tegen de bouw van 
nieuwe kerncentrales is de afgelo¬ 
pen jaren enorm toegenomen. Dat 
is niet alleen het gevolg van de 
kernramp in Tsjemobyl, maar ook 
van de voortdurende meldingen 


Een vliegtuig taxiet langs 
de verkoolde wrakstukken 
van de F-28 die maandag¬ 
ochtend vroeg verongelukte 
op het vliegveld La Guardia 
in New York. Bij de vlieg¬ 
ramp kwamen meer dan 25 
mensen om het leven. Des¬ 
kundigen beschouwen de 
F-28 nog steeds als een 
uiterst betrouwbaar ver¬ 
keersvliegtuig, dat bestand 
is tegen extreme omstandig¬ 
heden. 

Foto: AP 


in de dagbladen van storingei’ 
kerncentrales. De publieke o 
wordt vergroot door de wc 
schap dat veel kerncentrales i** 
nabijheid van miljoenens 
zijn gebouwd, inclusief St. Pe 
burg en Moskou. 


In totaal zijn zes verschill^'' 
versies van de F-28 gebouwd 
MK 1000 tot en met de MK 6 
Het verongelukte toestel 
USAir was van het type MK 4 
Deze versie heeft een wat lanê' 
romp dan de standaard F-28 
biedt plaats aan 85 passagiers 
F-28 is uitgerust met motoren 
Rolls Royce. De romp is 
MBB in Duitsland gebouwd, 
wijl de Ierse vliegtuigbom 
Short Brothers de vleugels ^ 
zijn rekening nam. Deze sai^ 
werking is later voortgezet bÜ 
produktie van de Fokker lOO, 
opvolger van de F-28. 
staan vaak lange wachttijden. De 
Amerikaanse overheid publiceert 
periodiek lijsten over de punctua¬ 
liteit van de verschillende maat¬ 
schappijen. Geen enkele maat¬ 
schappij wil uit commerciële 
overwegingen onderaan de lijst 
komen te staan. Hierdoor ontstaat 
een enorme druk op de beman¬ 
ning om bij de eerste de beste 
mogelijkheid toch te vertrekken. 
Inmiddels zijn de vluchtdata- 
recorders van het vliegtuig terug¬ 
gevonden. Uit een eerste onder¬ 
zoek blijkt dat beide bij het onder¬ 
zoek bruikbaar zijn. 

Veilig 

Het ongeluk met de Fokker Fel¬ 
lowship op LaGuardia is het acht¬ 
tiende in de historie van dit vlieg¬ 
tuigtype. Desondanks noemt 
zowel de Rijksluchtvaartdienst 
(RLD) als de KLM de F-28 een 
zeer betrouwbaar en veilig ver¬ 
keersvliegtuig. 

In totaal bouwde Fokker op 
Schiphol tussen 1968 en 1986 241 
F-28’s. In commercieel opzicht 
was het vliegtuig, in tegenstelling 
tot de F-27 Friendship, geen door¬ 
slaand succes. Wereldwijd vliegen 
er nog 211 toestellen rond. Een 
aantal oudere vliegtuigen is in¬ 
middels gepensioneerd. 

Een woordvoerder van de Rijks¬ 
luchtvaartdienst noemt de F-28 
’een formidabel veilig toestel’. 
„Absolute cijfers over neergestor¬ 
te toestellen zeggen niets als je 
daar niet de gebruikscijfers tegen¬ 
over hebt staan. Het is bekend dat 
de F-28 zeer intensief wordt ge¬ 
bruikt onder vaak zware omstan- Moerdijk digheden. De F-28 vloot heeft 5 
miljoen vlieguren gemaakt en 6 
miljoen landingen. De RLD heeft 
na het ongeluk in New York nog 
alle vertrouwen in het toestel. In 
technisch en operationeel opzicht 
is het een veilig vliegtuig.” 


Wel geeft de RLD-woordvoerder 
toe dat veel maatschappijen in de 
Derde Wereld met het vliegtuig 
opereren. „Daar zijn de onder- 
houds- en trainingsfaciliteiten 
kwalitatief een stuk minder dan in 
het Westen.” Zo verloor het Indo¬ 


nesische Garuda vijf van deze 
vliegtuigen. In Nigeria veronge¬ 
lukten er drie. 

Fokker lanceerde in april 1962 het 
plan voor de bouw van een twee- 
motorig straal verkeersvliegtuig. 
Het eerste prototype maakte de 


eerste vlucht op 9 mei 1967. De 
serieproduktie van de F-28 startte 
in 1968. Het vliegtuig kreeg het ty- 
pecertificaat van de Rijkslucht¬ 
vaartdienst in februari 1969. Het 
eerste produktievliegtuig werd 
nog dezelfde dag afgeleverd. 


KLM CityHopper heeft vier F 
MK 4000 in bedrijf Het vlie 
van USAir is volgens woordV 
der E. van Veen van Fokket 
1986 gebouwd, en is dus nog 
tief jong. In 1981 stortte een 
van de KLM boven Moerdijk 
Het vliegtuig kwam in een wi 
hoos terecht, waarop de vlei^ 
afbrak. Alle inzittenden kwal’’ 
om het leven. Later werd uitg 
kend dat de F-28 precies door 
oog van de windhoos was g^^ 
gen. Daardoor kwamen er enof*; 
krachten op de vleugel te staa^ j 
jargon heet zo’n ongeluk een 
of god’. Zelfs een Jumbo waS 
het oog van de windhoos vero”» 
lukt, aldus de deskundigen. 

Ook KLM-woordvoerder P. 
man kwalificeert de F-28 als ^ 
zeer betrouwbaar vliegtuig. ^ 
vliegtuig is sinds 1978 onafgel’t 
ken in dienst geweest bij de K^ 
Dat er desondanks achttien F, 
lowships zijn neergestort kan^'J 
gens Offerman een gevolg zijn 
het feit dat het vliegtuig in dej 
gel onder zwaardere omstano“ 
heden opereert dan menig aO^ 
straalverkeersvliegtuig. Het vÜj 
tuig wordt veelal ingezet op 
hooggelegen luchthavens ^ 
korte startbanen. 

De meest recente ongelukken^ ’ 
1985 stierven 40 mensen 
boord van een Colombiaanse F' 
toen die in dichte mist tegen ^ 
berg aanvloog. Twaalf men^ 
kwamen in 1988 om toen een ^ 
ruaanse Fellowship kort na 
start neerstortte. In Canada 
te een jaar later een F-28 van ^ 
Ontario neer, waarbij 23 menS^ 
omkwamen. In datzelfde jaar 
een ongeluk met een F-28 in ZH’ 
Korea 19 mensenlevens. 


(ADVERTENTIE) 


Wie 2 jaar vooruit kijkt, stapt 
vandaag in de Skoda Favorit 


Grondwaterpeil zakt zienderogen door extreem weinig neerslag 

Engeland staat droog Als je gelooft m de kwaliteit van je autos moet je dat hard Alle reden dus voor een proefrit. Een nt die wat 
dup/en maken óók. Vandaar dat Skoda u tot 2 jaar na uw Skoda-dealer betreft best een paar uur langer mag 
aankoop gegarandeerd nog 70% van de aanschafwaarde duren dan gebruikelijk. En die bovendien beloond wordt 


teruggeeft bij mruil voor weer een nieuwe Favont. 


met een cheque van 500 gulden, vrij te besteden aan 


Een wagen die toch al verrassend veel biedt voor z’n pnjs. accessoires bij aankoop van een Skoda Favont. 

Skoda nieuwe stijl, ’n Heel ander verhaal.^®/ 

• Ine' BT/y exo kosten r>!adr n..a).t.r „.ht.-etalen .eijje- tegen mcLT-pi-|s ril Gartjge Heemds, Geieen. Ga-age Centra; Geleen BV, Hoens- 
Oroek Garage Fons Arets, Landgraaf Ai.tosen, te G| ker, pt-n B V, Maastnctit Garage jan Jacob.Venlo<'BiencK Aotobedn/N Dcvnu-r; & Zr. 


DOOR CEES VAN ZWEEDEN 

LONDEN — Eiken en beu¬ 
ken sterven, kikkers zijn 
zeldzaam geworden. De 
mens zelf is de dans tot dus¬ 
verre ontsprongen, maar 
hoe lang nog? Boeren met 
een vooruitziende blik, zo 
zeggen de geleerden, doen 
er verstandig aan doen dit 
jaar zonnebloemen te 
zaaien. Engeland, dat niet 
bekend staat om zijn woes- 
tijnklimaat, staat droog. De 
afgelopen twee jaar is er 
minder regen gevallen dan 
in enige periode sinds 1767, 
toen de metingen begon¬ 
nen. 


Het sproeien van de tuin of het 
wassen van de auto was voor 4 
miljoen Londenaren al een jaar 
lang strafbaar (boete 1.200 gul¬ 


den). Maar het waterleidingbe¬ 
drijf voor Noord-Londen wil het 
verbod op het gebruik van de 
waterslang nu uitbreiden. 

Sproei-installaties op sportvel¬ 
den en autowas-straten zullen 
deze zomer niet gebruikt mogen 
worden. En wie een privé-zwem- 
bad heeft, kan maar beter een 
huisje aan zee boeken. Als de 
weergoden het de komende 
maanden opnieuw laten afweten, 
gaat de waterkraan zelfs hele¬ 
maal dicht en keren de standpij¬ 
pen terug in de straten van 
Londen. 


Ijsbergen 


Terwijl de drinkwaterbedrijven 
nog in het klein denken, worden 
op regeringsniveau ingrijpender 
plannen gesmeed. Onderzocht 
wordt of ijsbergen uit het Zuid¬ 
poolgebied naar de verwelkende 
Britse eilanden kunnen worden 
gesleept. Ook kijken deskundi¬ 
gen met dorstige ogen naar de 
ontzoutings-installaties waarmee 


de rijke Arabieren in de Golf hun 
zeewater drinkbaar maken. 

Hoewel ook de Schotten de afge¬ 
lopen jaren wel ééns zonder pa¬ 
raplu over straat zijn gegaan, 
heeft de droogte zich vooral be¬ 
perkt tot Engeland. In Fort Wil- 
liam, de enige ’wereldstad’ tus¬ 
sen Glasgow en de Noordpool, 
regent het gewoon nog iedere 
dag. Het Kielder-drinkwaterre- 
servoir op de grens van Enge¬ 
land en Schotland loopt daarom 
bijna over. 

Ooit was dit reservoir bedoeld 
voor de industrie in Noord-Enge- 
land. Maar omdat de waterver- 
bruikende fabrieken daar nu 
toch wegens recessie zijn geslo¬ 
ten, is de verleiding groot het 
Schotse hemelwater naar Zuid- 
Engeland te pompen. Weliswaar 
zou een pijpleiding-net een paar 
honderd miljoen pond kosten, 
maar dat wordt dan gewoon ver¬ 
haald op de consumenten. 

Het watertekort in (Oost-)Enge- 
land is een gevolg van extreem 


weinig neerslag gedurende twe^ 
decennia. Vooral de laatste vief 
jaar waren droog. De voorbije ze¬ 
ven maanden waren de droogst® 
van deze eeuw. Het grondwater' 
peil in Noord-Londen is nu h®4 
laagst sinds het jaar 1903, en i” 
een boorgat zakte het peil de af¬ 
gelopen drie weken bijna acht 
meter. Veel boorgaten hebben 
een peil dat gebruikelijk is voor 
eind augustus. 

De problemen zijn niet uitslui¬ 
tend veroorzaakt door lage re¬ 
genval. De afgelopen drie zo¬ 
mers zijn behalve droog ook heet 
geweest. In een normaal jaar valt 
in Zuid-Engeland 650 millimeter 
hemelwater, waarvan 550 millt' 
meter verdampt. De afgelopen 
jaren viel er minder en verdamp¬ 
te er meer. 

Zelfs overvloedige regenval de 
komende tijd kan het tij al nau¬ 
welijks meer keren. De grond 
zo droog geworden dat zij eerst 
verzadigd moet raken, alvorens 
regenval het grondwaterpeil kan 
opstuwen. 
economie l 
Kagina 


Ë ECHT - Het Frans-Britse 
ortium GEC-Alsthom, bou- 
- /an de Franse TGV, gaat het 
^terieel voor de hoge-snel- 
^dslijn Parijs-Amsterdam leve- 
De Duitse groep rond Sie- 
*®hs, die de Duitse ICE produ- 
heeft de slag om de order 
^ bijna 1 miljard gulden verlo- 
••ii Zo bevestigde gisteren een 
Oordvoerder van de Belgische 
^orwegmaatschappij NMBS. 
Jo Nederlandse Spoorwegen 
^de geen commentaar geven. 

^oofdreden voor het TGV-comi- 
r (bestaande uit vcrtegenwoor- 
^ers van NMBS, NS, de Franse 
h u ^ en de Deutsche Bundes- 
om de order bij GEC-Alst- 


Diiitse groep ron Siemens mist slag 

Frans-Brit* consortium 
krijgt TGV-order 


hom te plaatsen is de prijs.^® 
Frans-Britse combinatie is 
zienlijk goedkoper dan de D^se 
concurrent. Bovendien bed^ët 
de aslast van de ICE 19 tor^er- 
wijl het Franse spoorwi^i^t 
hooguit 16 ton kan ht^en. 
Compensatie van het vè^bil 
door Siemens en zijn pj-ners 


valt nog eens 15 procent duurder 
uit. 

De bestelling omvat 27 treinstel¬ 
len met een lengte van 200 me¬ 
ter, ieder bestaande uit twee 
locomotieven en acht rijtuigen. 
Pas in mei neemt het verant¬ 
woordelijke comité een definitief 
besluit, maar volgens de NMBS 


is dat niet meer dan een formali¬ 
teit. „Siemens is niet langer in de 
race”, zei de woordvoerder. Het 
materieel moet vanaf 1996 wor¬ 
den geleverd. 

De samenwerkende spoorweg¬ 
maatschappijen hebben nog 
geen besluit genomen over het 
materieel voor de hoge-snel- 
heidslijn tussen België en Duits¬ 
land. Daarvoor is de Siemens- 
groep nog wel in de race. GEC- 
Alsthorn kampt op die verbin¬ 
ding met de verschillende span- 
nings-waarden op het Duits en 
het Belgische spoorwegnet. 
Daardoor kan de TGV op het 
Duitse net slechts 220 in plaats 
van 300 kilometer per uur rijden. 


Hoechst brengt 
fosfaatproduktie 
naar Vlissingen 


’Meer inspelen op naatschappelijke wensen ’ 

Jedrijfspeisioenfondsen 
aan meer keuze bieden P^ERDAM - De (bedrijfs-jpensioenfondse’poeten op 
^ haar een nieuwe balans tussen solidariteit t individuele 
*\sen. Door keuzemogelijkheden te bieden a' elke verze- 
kunnen zij inspelen op maatschappelijk wensen en 
®hjk vasthouden aan de uitgangspunten solidariteit, 
®en pensioenfonds kenmerken. Dat betonde voorzitter 
^'^an Kouwen van de Vereniging van BedrijPensioenfond- 
jMVB) op de ledenvergadering van zijn orgjisatie, gisteren 
' “otterdam. 


FRANKFURT - Het Duitse che¬ 
mieconcern Hoechst concentreert 
de produktie van fosfaat in Vlissin¬ 
gen. De produktie van fosfor bij 
Knapsack in het Duitse Hürth zal 
naar Vlissingen worden overgehe¬ 
veld. Bij Knapsack komen daardoor 
enkele honderden arbeidsplaatsen 
te vervallen. Dat zei prof.dr. Wolf-. 
gang Hilger, voorzitter van de raad 
van bestuur van het Duitse chemie¬ 
concern, gisteren in een toelichting 
op het jaarverslag. 

Hürth en Vlissingen zijn de enige 
plaatsen waar Hoechst nog fosfaat- 
produkten fabriceert. De helft was 
bestemd voor wasmiddelen en 
kunstmest. Die markt is groten¬ 
deels weggevallen. De fosfaatpro- 
dukten die nu nog in Vlissingen 
worden gemaakt, vinden vooral toe¬ 
passing in voedingsmiddelen als 
conserveringsmiddel. Volgens Hil- 


li 


bouwen noemde vier voorbeel- 
Van gewenste mogelijkheden: 
*^dividuele vrijwillige verzeke- 
'^oor mensen die enige tijd uit 
^llectiviteit (van het bedrijfs- 
^Hsioen) stappen (bijvoorbeeld 
Ouderschapsverlof of een perio- 
Oh Werk in ontwikkelingshulp); 

individuele basis bijverzeke- 
''^at men onvoldoende vindt in 
Collectieve verzekering; het bij 
van het recht op ouderdoms- 
bieden van een keuze voor 
kidelijk hoger pensioen en geen 
staandenpensioen, of variaties 
an; een vergelijkbare keuze 


..I 
voor nabestaa^^ii het nabe- 
staandenpensi-^^- 

Volgens Van ^uwen botst deze in¬ 
dividuele koS niet met het ken¬ 
merk van -nsioenfondsen, het 
voor grote 'oepen mensen door 
middel van-n gelijke premie wel- 
vaartsvaste^J^omens van ouderen 
en nabesta‘‘^^'^ tot stand brengen. 
De verplifto solidariteit heeft er¬ 
toe geleic^^t 95 procent van de 
werknem® oen aanvullend pen¬ 
sioen he-’ terwijl men inmiddels 
zonder -^nsioenbreuk van baan 
kan wisten in de bedrijfstakken. eidsmarkt voor allochinen verslechtert 

erkgelegenïeid trekt 
fia stagnatie weer aan 

^ Haag - De werkgelegenheid h^t arbeidsaanbod. Verlaging 
tydelijke vertraging in de o het minimumloon zal volgens 
t dit en volgend jaar toenemen, - organisatie tmig soelaas bieden, 
i^beidsmarkt verkrapt daardoor tet is beter de afstand tussen lage 
^t algemeen. Niet iedereen pro- onen en uitkeringen te vergroten, 
d echter evenveel van die ont Dit pleidooi is de afgelopen maan- 
g. den in versterkte mate in Den Haag 

gehoord, onder meer uit de mond 
^beidsmarkt verslechtert vo '^^n minister De Vries en in werk- 
j^pgeleiden. Met name voor ' geverskring. 

i^Oen is een gericht stimr’ Binnen de groep laag opgeleiden 
beleid noodzakelijk. Dat i."*® vormen allochtonen een probleem- 
grijkste conclusie van het groep. De OSA bepleit vergroting 
arbeidsmarktrapport va de oriëntatie op de Nederlandse 

Deze organisatie houdt samenleving en taalbeheersing ’als 

met arbeidsmarktond^^^- noodzakelijke voorwaarden om tot 
c®Pport is gisteren in DeH^^Ê voldoende deelname aan arbeid te 
n komen’. • Een meisje oefent in een van de hallen van de RAI in Amsterdam op rollerscates voor 
de stand van l’Oreal. Vandaag begint daar de Huishoudbeurs. Tot en met 5 april kan 
deze jaarlijkse consumentenmanifestatie worden bezocht. Foto: anp 


I 

rH a—. 

M TlirTiW 


ü 


PSA maakt zich voora-*^^ëen Net als in de jaren tachtig verwacht 
positie van de laag*^®^^^b de OSA dat de groei van de werkge- 
^eker nu de economie^^^^^r legenheid zich de komende jaren 
De werkgelegenh^ voor volledig in de dienstensector zal 
• groep lijkt sneller af nemen voordoen. 


W 


UTRECHT - De impasse in het 
cao-conflict in de suikerverwer¬ 
kende industrie (14.000 werkne¬ 
mers) lijkt compleet. De werk¬ 
gevers en de Voedingsbond FNV 
staan nog steeds lijnrecht tegen¬ 
over elkaar en geven geen milli¬ 
meter toe, zo bleek gisteren aan 
het eind van de tweede stakings¬ 
dag. 

De werkgevers toonden zich na 
intern beraad bereid om ’te allen 
tijden’ met de Voedingsbond 
FNV te praten. Maar ze maakten 


Impasse in 
cao-con hict 
’suiker’ lijkt 
compleet 

in een adem duidelijk dat de au¬ 
tomatische prijscompensatie wat 


hen betreft definitief van het to¬ 
neel is verdwenen en dat er aan 
hun eindbod niet te tornen valt. 
De Voedingsbond FNV op zijn 
beurt deelde mee dat heropening 
van de onderhandelingen zinloos 
is, zolang de werkgevers het be¬ 
houd van de automatische prijs¬ 
compensatie blokkeren. 

Gisteren werd er volgens de 
Voedingsbond FNV gestaakt by 
in totaal 27 bedrijven en nam het 
aantal stakers toe van ruim 1.000 
tot 1.200. 


beurs I 


ger zijn er de komende tijd ook in 
Vlissingen, waar duizend mensen 
werken, geen uitbreidingsinveste- 
ringen te verwachten. 

Ir. B. van Nederveen, voorzitter van 
de raad van bestuur van Hoechst 
Holland, meldde vorige week nog 
dat in Vlissingen f 75 miljoen moest 
worden geïnvesteerd in verband 
met milieumaatregelen. Hij stelde 
die plannen mede afhankelijk van 
het besluit van de Nederlandse re¬ 
gering om de brandstofheffing op¬ 
nieuw te verhogen. Hilger, onder 
andere belast met Hoechst Holland, 
zei gisteren niet van de plannen op 
de hoogte te zijn. Hoechst wil zijn 
sterke positie op de markt voor 
wasmiddelen behouden. Daartoe 
wordt veel geïnvesteerd in de pro¬ 
duktie van SK S6, een substituut 
voor fosfaat. Hoechst wil in Duits¬ 
land een fabriek bouwen voor de 
produktie van SK S6. Volgens Hil¬ 
ger moet dit produkt niet worden 
gezien als concurrent van fosfaat. 

Fosfor en pvc-folièn wéren vorig 
jaar de grote verliesmakers voor 
Hoechst Holland. Voor de pvc-pro- 
duktie, die is geconcentreerd in 
Weert (duizend werknemers), zijn 
geen uitbreidingsinvesteringen 
voorzien. 

Evenals Basf en Bayer (in mindere 
mate) presenteerde ook Hoechst 
eerder deze maand tegenvallende 
resultaten over 1991. De winst daal¬ 
de 22,5 procent, van 1,7 tot 1,36 mil¬ 
jard mark. De omzet nam wel toe; 
met 5 procent tot 47,2 miljard mark. 
Het bedrijfsresultaat daalde ruim 20 
procent tot 2,6 miljard mark. 
Hoechst AG, de • Duitse moeder¬ 
maatschappij, boekte 4 procent 
minder omzet op bijna 16 miljard 
mark, terwijl de winst 9,6 procent 
afzwakte tot 818 miljoen mark. 

Fusie Cehave 
en Encebe kost 
200 banen 

VEGHEL - De Cehave in Veghel 
en de Encebe in Boxtel willen fuse¬ 
ren. W. Matthyssen, voorzitter van 
de raad van commissarissen van 
Cehave, heeft dit gisteren in Veghel 
meegedeeld. In het kader van de fu¬ 
sie worden alle slachterij-activitei¬ 
ten van beide ondernemingen 
samengevoegd. Daardoor verdwij¬ 
nen ongeveer 200 arbeidsplaatsen. 
Volgens directeur A. Oomen van 
Cehave staat nu nog niet vast of het 
verlies aan werkgelegenheid ge¬ 
paard zal gaan met collectieve ont¬ 
slagen. „Wij willen in het belang 
van onze leden efficiënter werken 
om de internationale concurrentie¬ 
positie te versterken. Dat kost, zo 
hebben we berekend, 200 arbeids¬ 
plaatsen. Meer valt daar nu niet 
over te zeggen”, aldus Oomen. 
Cehave is een landbouwcoöperatie, 
onder andere actief in de sectoren 
mengvoeders en pluimvee. De jaa¬ 
romzet bedraagt 2 miljard gulden. 
Er werken 2.500 mensen. 

Encebe is een coöperatie die actief 
is in de vee- en vleessector met 
1.100 werknemers en een jaaromzet 
van 1,6 miljard gulden. 


Uit 


• ABN Aniro 

ABN Amro wil halverwege dit 
jaar de activiteiten van haar 
twee effectenkantoren Masso- 
naud-Fontenay en Dufour-Ker- 
vern in Parijs samenvoegen. 
De nieuwe organisatie gaat Ma- 
sonaud-Fontenay-Kervern 
(MFK) heten. De maatregel 
komt voort uit de fusie van 
ABN en Amro, waardoor de ef¬ 
fectenactiviteiten v'an beider 
Parijse kantoren elkaar over¬ 
lapten. 

• Quick Sport 

Voor sportschoenenfabrikant 
Quick Sports in Hengelo wordt 
faillissement aangevraagd. Het 
bekende bedrijf is volgens de 
bewindvoerder in de surséance 
van betaling, mr. L. Hamaker, 
niet meer te redden. Quick 
wordt waarschijnlijk ontman¬ 
teld, voor de vijftien werkne¬ 
mers wordt ontslag aange¬ 
vraagd. 


• Cao AH 

Het overleg over een nieuwe 
cao voor de bedrijfsleiders van 
Albert Heijn en de werknemers 
in de distributiecentra van de 
supermarktketen is gisteren 
stukgelopen. De onderhande¬ 
lingen zitten onder meer vast 
op de loonsverhogingen en de 
ploegentoeslagen. 


• Diesel 

De dieselaccijns moet op 1 ja¬ 
nuari met 9 cent per liter om¬ 
hoog en de Ipg-toeslag op de 
motorrijtuigenbelasting per de¬ 
zelfde datum met f 460 gulden 
(niveau middenklasse auto). 
Deze maatregelen leveren de 
schatkist 610 miljoen gulden 
per jaar op. Staatssecretaris 
Van Amelsvoort (financiën) 
heeft dit de Kamer meege¬ 
deeld. Hij baseert zich bij zyn 
mededelingen op besluiten van 
de EG. Afgesproken is dat de 
dieselaccijns op 1 januari mini¬ 
maal f 568,40 per 1000 liter 
moet zijn. Wil ons land aan dat 
besluit voldoen dan is de door 
de bewindsman aangegeven 
verhoging met ingang van vol¬ 
gend jaar nodig. 


• Shell 

Shell vermindert tot eind 1993 
het aantal arbeidsplaatsen bij 
Shell Chemie in Moerdijk met 
135 tot 950. Daarbij zullen geen 
gedwongen ontslagen vallen. 


(ADVERTENTIE) 


LUNCH 

^Maandag, donderdag, vrydag Dnt: vogelstraat 137 
6466 GK Kerkrade-W. 
Tel. 045-426261 


w 

M einig raag 

/Ï’ERDAM - aandelen- 
^ in Amsterdar^g er gisteren 
•talm bij, met >inig omzet en 
, koersen, ’s iddags zorgde 
ftoger openen< Newyorkse ef- 
hbeurs voor-t*jge opleving. 

was de g'^^e dag vriende- 
^^stemd en zeventien pun- 
••oger. 

; CBS-koersi^ex sloot gisteren 
^'•5.1 punte-egen 205,2 punten 
ervoor, e EOE-aandelenin- 
? aindigde < 304,02 punten, 0,27 
lager O het slot van maan- 
k Het laa>^ Punt van de dag 
^302,26. 

* fatale o*-®^ kwam gisteren uit 
F ^>8 miifd, waarvan slechts f 
hiijjogaan aandelen en f 1,3 
l^fd aa'^.t'ligaties. Philips voer- 
omé^yst aan. Er ging voor f 
^iljoe,n Philips om en voor f 
‘•hljoe ri Olies. 

^arJjVan hoofdfondsen zag er 
het od van de handel iets be- 
Uit an rond het middaguur, 
•l v^ien aandelen sloten ho- 
Vonder drie internationals, 
t keg er een dubbeltje bij op f 
, ^ninklijke Olie veertig cent 
t E20 en Unilever f 0,30 op f 
’^hilips daalde dertig cent tot 
'^^^10 er f 0,10 vanaf 

‘•^ter naar boven toe was Lu- 
pfoducent Hunter Douglas 
h f 2,40 hogere koers op f 
okker steeg veertig cent tot f 
9 Hoogovens f 0,20 tot f 51,10. 
^.Was één van de weinige fi- 
•9 Waarden die ook iets om¬ 
vlocht, f 0,10 tot f 129,70. 
1). 

L stelde de financiële hoek 
niet veel voor. ING zakte f 
I f 52,40, ABN Amro verloor 
! Vnt op f 45,40 en Amev zag 
Speent verdwijnen op f 55,60. 


Hoofdfondsen v.k s.k 

ABN Amro 45,70 

ABN Amro A in F. 79,80 : 

ABN Amro ObtGr.f. 176,80 1' 

AEGON 129,60 i; 

Ahold 87,30 I 

Akzo 149,20 1‘ 

Alrenta 194,60 li 

Amev eert. 55,80 i 

Bols eert, 47,20 ‘ 

Buhrm.Tet. e. 45,60 < 

CSMcert. 95,50 i 

DAF 25,90 ; 

Dordlsche Petr. 133,20 li 

DSM 106,20 II 

Elsevier eert. 114,30 1 

Fokker eert 33,40 I 

Gist-Broc. eert. 34,90 : 

Heineken 187,70 II 

Hoogovens nrc 50,90 1 

Hunter Douglas 66,40 I 

Int.Müller 60,50 I 

Int.Ned.Gr. c. 53,00 

KLM 36,30 

Kon.Ned.Papier 43,10 

Kon, Olie 142,80 1 

Nedlloyd 59,00 

Océ-v.d.Gr. 76,90 

Pakhoed eert, 45,80 

Philips 36,90 

Polygram 43,00 

Robeco 99,40 

Rodamco 52,10 

Rolmco 98’20 

Rorenlo 7180 

Stork VMF 44^40 i 

Unilever eert. 185,00 li 

Ver.BezitVNU 81,10 i 

VOC nrc 42,80 t. 

Wessanen eert. 90,00 i 

Wolters-Kiuwer 69.40 ( 


Avondkoersen Amsterdam 

KLM 36,30 (36,40) 

Kon.Ohe 143,00-143^0 (143,20) 

Philips 36,60 (36,60) 

Unilever 184,80-185,30 (185,30) 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 9 

ABN AmroHldprf. I 

ABN AmroHId.div. 4* 

ACF-Holdmgc. 3 

Aegon div.92 

Ahrend Groep e. 131 

Asd Optlons Tr. II 

Asd. Rubber i 

Ant. Verff. 421 

Atag Hold. eert 11' 

Athlon Groep 41 

Athlon Groep nrc 41 

Autlnd.R'dam 8! 

BAM Groep 8! 

Batenburg 121 

Beers 121 

Begemann Groep 10' 


Belindo 
Berkel’s Patent 
Biydenst.-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Wmkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum, 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Eeonosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
G lessen-de N 
Goudsmit 
Grolsch 
G'n-Holdmg 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek’s Mach. 
HolLSeaS. 

HoU. Kloos 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 

IHC Galand 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene's Suikerw 
KondorWessels 
KBB 
KNPdiv, 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
LandréjiGl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holdmg 
Mulder Boskoop 
Multihouse 


320,00 

1.11 

39,00 

243,00 

69.50 

64.90 

26.40 

28.30 

34.50 
9,90 

2500,00 

805.00 

1185,00 

161,00 

316,00 

23.50 
29,00 
122,00 

96.40 

18.50 
26,80 

41.50 

44.10 

24.10 

29.50 
214,00 

85,00 

56.50 

83.90 
101,60 

5.70 

33.60 

39.50 

37.40 
100,00 
36,00 

206.50 

222,00 

146.50 
145,00 

14.60 

14.60 
216,00 

1.00e 

171.50 
260.00 

0,46 

454,00 

7.50 

2.70 

60.10 

35.60 

9.70 
t070.00a 

33.20 

77.20 

40.60 

56.40 
398,00 
269,00 

51,10 

41,80 

115.20 
1174,00 

15400,00 

40,00 

55,00 

5.30 


319.50 
1,10e 

38.70 
242,00 

69.50 

64.40 

26.40 
28,30 

34.50 
9,90 

2500,00 

805.00 

1188,00 

161,00 

316,00 

23.50 

28.30 

121,00 

95.30 

18.50 
26,60 

41.10 
44,20 

24.10 

29.40 
214,00 
84.00 
56,80 
83,90 

101.50 

5.70 

34.10 

39.50 

37.40 
100,00 
36,00 
206,00 
222,00 
146,00 


Nutncia VB div92 
Nijv.-Ten Cate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.’92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesmk 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c 
Stad Rotterdam e 
Telegraaf De 
TextielgrTwente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


70.00e 

338,00 

63,00 

3630 

23,50f 

145,00 

131,00 

46.80 

25.80 

73.80 

38.60 

14.60 
1690,00 

51.50 

44.50 

15.10 

42.60 

85.10 
89,50e 

22.70 
128,00 
72,00 

72.40 

3.40 
531,00 

33.60 
69,00 

78.70 

14.70 

48.60 
61,20 
17,00a 
114,50 
270,00 

29.70 


60.00 

35.10 

9.60 

1062.00 

33.20 
77,00 

40.60 
57,70 

398.00a 

262.00a 

51.20 

41.60 

115.20 
1185,00 

15400,00 

41,00 

56,00 

5.20 


Belaggingsinstellingei 

ABN Amro Aand. F. 81,00 

ABN Amro Amer.F. 68,50 

ABN Amro Eur. F. 73,00 

ABN Amro Far EF. 51,2( 

ABN Amro Liq.Gf. , 162,7) 

ABN Amro Neth.F. 87,(0 

Aegon Aandelenf 35)0 

Aegon Spaarplus 520 

ABN Beleg.fonds 6340 

Albefo 4-.70 

AldollarBF$ 21.30 

Alg.Fondsenbez. 2$.C0 

Alliance Fund .0,30 

Amba 11,80 

Amro North Am.F. 70,80 

Amvabel 84,60 

Asian Tïgers k. 66,50 

Asian Select. F. 61,00 

Austro Hung. F, 4,70 

Bemco RentSel, 56,00 

Bever Belegg. 3,05 

CLNObl.Div.F. 110,60 

CLN Obl.Waardef. 114,30 

Delta Lloyd Inv. 3030 

DP America Gr.F. 36,00 

Dp Energy .Res. 41,00 


EGF Investm. 
EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Tmst 
EMS Growth F\ind 
EMS Income Fund 
EMS Ofïsh. Fund 
EDE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSelF. 

Gim Global 
Groeigarart 
Holland Fund 
HoU. Eur. f and 
Holl. Obl.Fonds 
HoU. Pac Fund 
HoU. SelFonds 
Innovesi 
I Interbonds 
■ Interefekt 500 
Intereffdkt wt 
Investapart. 

IS Hinil.Fund $ 
Jade Fonds 
Japar. Fund 
JapJ.ndAIpha F, 
Jap.Sect.Rat. Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Maltiapital F.$ 
Mees Obl Div.F. 
Mexico Income F. 
MK InlVentures 
Mjndibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo 6 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMBObUg.F. 

NMB Spaard.F 
NMB Rentegr F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aandf 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Verm.gr.r 
Prosp.Int.HlP$ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 


Rodin Prop.J 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
ScVTechl 
SuezLiq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F $ 

Parailelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg, 
Comm.Obl.F 1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr 
Delta LI.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DlXldata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg .2 
E&L Belegg 3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c 
Oerman City Eist 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holdmg 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
InterAfiew Eur. 
Kühne-i-Heitz 
LCl Comput.Gr. 
MeUe, van nrc 
Nedeon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 


Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Straat 

aUied signal 
amer brands 
amer.tei tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boemgeo 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
east man kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewiett-pack. 
mt. bus.mach. 
int. tel. tel. 
klmairlmes 
mcdonnell 
merek co. 
mobil oli 
penn central 
phUips 
prunenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac, 
texaco mc. 

United techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amerikdoUar 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
fmse mark (100) 
franse frank (100) 
griekse dr. ilOO) 
lerse pond 
ital.Ure (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din.t/m 100 
noorse kroon (100) 
oostschiU. (100) 


portescudodOO) 
Spaanse pes. (100) 
turkse pond (lOOl 
Zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 


Wisselmarkt 

amenk.doUar 
antill.gulden 
austr dollar 
belg.frank (100) 
canad.doUar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
griekse dr (100) 
hongk.doUardOO) 
ierse pond 
ital lire (10 000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar (100) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch.dOO) 
port. escudos dOO) 
Spaanse pes (lOOi 
sunn.gulden 
Zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


1,19 1.37 

1.70 1.86 

0,0265 0.0385 

29,50 32,00 

12135 125,75 


1,87125-1.87375 

1.0310-1,0610 

1.4203-1,4303 

5.4680-5,4730 

1,57125-1,57375 

28.970-29,020 

112.5700-112,6200 

3.2240-33290 

33.185-33,235 

0,9210-1,0210 

23.8750-24,1250 

2.9990-3,0090 

14,950-15.000 

139.930-140,030 

1,0211-1.0311 

28.670-28,720 

159950-16,0050 

1.2880-1.3280 

1.7805-1.7905 

1,0290-1.0690 

31,030-31,080 

123,875-123,925 

2,3005-2,3055 


Dow Jones 


Industrie 3260,96 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983= 100) 


algemeen 
ld exchkomolie 
internationals 
lokale ondernem. 
ld financieel 
ld met-financ. 


205.20 205,10 

202.90 202.50 

204.90 20530 
202.30 206,80 

147.80 146,80 

264.80 264,70 


CBS-berbeleggingsindex (1983=100 


algemeen 
ld exclJton.oüe 
internationals 
lokale ondernem. 
ld financieel 
id niet-financ. 


292.90 292,00 

272.90 272.40 
304,10 304,60 
278,30 277,60 

217.90 216,40 
336,40 33630 


CBS-stemmmgsindex 11990=100) 


algemeen 

mtemation 

lokaal 

fm.instell 

met-financ 

mdustne 

transpiopsl 

Goud en zilver 


125.00 124,90 
139,40 139,40 

122.30 122.20 
129,80 129.10 
120,90 120.90 

130.30 130,30 
132,60 131,80 


27,20 29,70 
15,75 16,25 


Goud onbewerkt 20,080-20,680. vonge 
20,180-20,780, bewerkt 22,280 laten, vonge 
22,380 laten 

Zilver onbewerkt 210-280, vonge 210-280, 
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten- 


Optiebeurs 


sene 


omzel 

v.k. 

sJl 

abn amro c okt 

45,00 

141 

2.00 

1.80 

abn amro c j95 

45,00 

208 

4.80 

4,70 

abn amro pjul 

45,00 

178 

1,30 

1.40 

akzo 

c jul 

145,00 

307 

7J0a 

6,70 

daf 

c apr 

25.00 

128 

1.90 

1,60 

daf 

papr 

25,00 

954 

I.IO 

130 

d/fl 

p mei 

185,00 

135 

130 

130 

dsm 

c apr 

100,00 

232 

6.90 

6,80 

els 

c apr 

115,00 

195 

2,70a 

230 

els 

c jui 

120,00 

255 

2,00 

2.10 

els 

pjul 

110,00 

263 

2,20 

2.10 

eoe 

c apr 

300.00 

386 

6,80 

7,00 

eoe 

c apr 

305.00 

1567 

3,60 

3,60 

eoe 

c apr 

310.00 

328 

1,70 

1.60 

eoe 

c apr 

315,00 

382 

0.60 

0.60 

eoe 

c jul 

290.00 

1000 

17.00a 

16.00 

eoe 

c n93 

230,00 

800 

7530a 

76,00 

eoe 

papr 

295,00 

125 

0.80 

0,50 

eoe 

papr 

300,00 

539 

1,70 

1.40 

eoe 

papr 

305.00 

1629 

3.60a 

330 

eoe 

papr 

310,00 

289 

6.70 

630 

eoe 

p mei 

300.00 

236 

4.60 

4,00 

eoe 

pjul 

290.00 

1023 

2,90 

3,00 

hein 

c apr 

185,00 

130 

6,00 

530 

hoog 

p apr 

50.00 

167 

1J!0 

1.10 

mg 

c apr 

50.00 

122 

330 

2.80 

ing 

c jul 

50.00 

108 

3,70 

330 

mg 

c okt 

55.00 

150 

1.50 

1.40 

mg 

pj94 

47.80 

201 

2.10 

2,10 

ing 

pj95 

47,50 

116 

2,70a 

2,90 

kim 

pjul 

35.00 

213 

1.20 

130 

phil 

c apr 

3230 

121 

4.50a 

4.10 

phil 

c apr 

35,00 

187 

2.30 

2,10 

phü 

c jul 

35,00 

155 

3,00 

3,00 

phil 

c jul 

37,50 

1050 

1.50 

1.40 

phil 

c jul 

40,00 

460 

0.70 

0,70 

phil 

c o93 

30,00 

198 

9.80 

930 

phil 

c o94 

45,00 

106 

3.30 

3,40 

phil 

c o95 

20.00 

524 

18.S0b 

1830 

phil 

pjul 

35,00 

540 

0,70 

0,70 

phil 

pjul 

40,00 

210 

3.50a 

3,60 

phil 

p o93 

30,00 

605 

130 

1,10 

ohe 

c apr 

140.00 

128 

4.50 

S.OOa 

olie 

c apr 

145,00 

194 

1,50 

1.80 

ohe 

c jul 

150,00 

119 

1,50 

1.60 

unil 

c apr 

165,00 

112 

21.00a 

22.00 

unil 

c okt 

180,00 

112 

1230 

13,00 

unil 

c okt 

185,00 

113 

9,50 

1030 

unil 

c okt 

190.00 

143 

7,00 

730 

xmi 

c apr 

360.00 

120 

(VI4 

(VI4 


laten 

9 =bieden-* ei-div. bieden 

h== laten *-ei-di«. ei-claim 

k=gedaan-*h 


1 |jz. 

ei-diifidend 

u gedaan-tg 


1 e- 

gedMM-i-baden vk- 

slotkders mift Aag 


f=gedaan-r laten sk=sletkacrs gntena 

Limburgs Dagblad 


Woensdag 25 maart 1992 • Pagii —j I iinbuys DatjblüJ 

^ piccolo^ 


Voor meer resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter {14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo’s en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6 % BTW, Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing, 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie'van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

(Bfof^ C«Cm» Summo Scanne* I [)7ï 


Beauty Escorts zoekt enkele 
representatieve MEISJES, 
die het een prettig idee vin¬ 
den om bij een organisatie 
te werken die al 10 jaar be¬ 
staat. Als je het ty|De bent 
dat zelfstandig wil werken 
op beter niveau en bijv. niet 
je tijd in clubs wil verdoen, 
bel dan: 077-548887. _ 

Boetiek OSE vraagt full-time 
verkoopster, goede presen¬ 
tatie vereist. Bel voor afspr. 
Tel. 043-218840. _ 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 

Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. _ 

Jonge SLAGER gevraagd 
MA/, 18-20 jaar. Slagerij Jeu 
Lendfers. Hoofdstr. 221, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
212395 b.g.g. 04492-4798. 


Mededelingen 


Adv. & Serv. v. Pendelaars 

bij uitstek - gratis. Jekautz Ass. Linne. 

Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288 


Euregio-serv. v. pendelaars 

Wij gaan als vanouds onverminderd door met onze dienst¬ 
verlening. Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288. 


VennM^/Oevonden 


Wie heeft onze hond gevon¬ 
den of gezien: zwart, lang¬ 
harig, middelgroot, pluim¬ 
staart reu, geen rashond. 
A.u.b. tegen beloning terug 
te bezorgen ZESWEGEN, 
tel. 045-727453. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Personeel 


Mystery Escort Service 

vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714. 


BOEIEND PROJEKT VOOR WIE WERKEN WIL... 

Werk aan de winkel 

Service-Net voert tijdens de periode 27 april t/m 5 juni 1992 
een spannend en interessant project uit. Over het hele land 
verspreid zullen wij winkels voorzien van een informatie¬ 
pakket met promotiemateriaal. Wij zullen de winkelier een 
mondelinge toelichting daarop geven. 

Heeft u klasse? Solliciteer! 

Service-Net brengt naast eigen personeel ook een grote 
tjdelijke buitendienst op de been. Ook in uw woonomgev.l 
De eisen: 

1. Zeer correct in uiterlijk en gedrag 
2. In bezit van rijbewijs (auto van de zaak) 

3. Absoluut beschikbaar tijdens de hele aktie 
Wij bieden: 

1. Een aantrekkelijke uurbeloning 
2. Een auto met regeling privékilometers 
3. Instruktie en strakke begeleiding. 

Vraag snel een sollicitatieformulier aan: 

Service-Net BV, H. Bloemink 
Oosterhamrikkade 8 , 9714 BB Groningen 
Tel. 050-716944 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Produktie-medewerkers m/v 

voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. De werk¬ 
zaamheden bestaan uil het verplaatsen en tillen van zak¬ 
ken tot 50 kilogram. Bent u bereid stevig aan te pakken en 
wilt u aan de slag? Kom dan langs. 

Informatie: 046 - 756156, Mariëlie Schutgens 
_ GELEEN, RIJKSWEG ZUID IA. 


Met spoed gevraagd 

ervaren 

dakdekker 

V.O.F. Pisters, 
dakbedekkingen. Roermond 
Tel. 04750-18449. 


Bouw- en ingenieursburo 
Catena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmerlieden en MET¬ 
SELAARS (liefst coll.). Hoog 
loon, wekelijkse betaling, 
Duits verzekerd. Sollicitaties 
na tel, afspraak 045-232100 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Mildner Bouwbedr. BV. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitslaixl. Duits verzekerd. 
Tel. 045-231200. 


Classic Club vraagt met 
spoed nette attraktieve 
MEISJES. werktijden in 
overleg, vervoer aanw. Tel. 
045-729239 of 0932- 
11718692 na 20.30 uur. 


Gevr. METSELAARS voor 
Nederlarxj / Duitsland. 
B.E.M. BV Tel. 04450-4565 


Priveclub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intern 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. 


Bistro restaurant-Friture de 
Meule heeft plaats voor 
nette HORECA medewer¬ 
kers m/v. Inl. 04746-2817. 


VERKOOPSTER gevr. full- 
of part-time. Slagerij Luja, 
Nuinhofstr. 7, Nuth. 045- 
241319. 


Gevr. VERKOPER/STER 
voor groente en faiitspe- 
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr 
B-1098, LD. Postbus 2610, 
6401 DP Heerlen. 


Wolf Europabouw vraa^ 
voor Duitsland ervaren BE¬ 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tof 13,00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 


Gevr. 1ste KAPSTER met 
salon erveuring voor 23 uur 
per wk. Tel. 04493-3738. 


Gevr. nette TAXI-CHAUF- 
FEUR m/v voor dag- en 
nachtdienst, part-time. Ju- 
lianastr. 6 , Brunssum. 


Gevra^ KAMERWERK- 
MEISJE voor 6 mnden sei- 
zoenswerk. Hotel Lennards, 
Walramplein 31, Valkenburg 
Tel. 04406-13855. 


Bouw- en ingenieurbureau 
K.H. Gehien vraagt Duitse of 
Ned. BOUWINGENIEUR 
die in staat is nwe. werken in 
Duitsland aan te trekken., 
Trichterweg 125, Brunssum. 
Tel. 045-231225. 


Gezocht CHOREOGRAAF 
voor dans-revue. Tel. 045- 
211514. 


HORECA zaak (Dancir^) 
vraagt personeel m/v, niet 
beneden 30 jr. Woonruimte 
bij zaak mog. Inl. wo t/m zo 
vanaf 21.00 uur 04454-5522 


Met spoed gevr. all-round 
DAKDEKKERS. Loodgie¬ 
ters- en dakdekkersbedrijf 
Schins, tel. 045-723174, 
tussen 9.00-12.30 uur. 


Gevr. SERVEERSTERS of 
kelners, alleen voor zater¬ 
dag; tevens voor alle voor¬ 
komende werkzaamheden 
poetshulp en keukenhulp 
gevr., ook voor zondag. Tel. 
045-352406. 


Gevr. part-time WINKEL¬ 
JUFFROUW. Slagerij Arts, 
Dorpsstr. 86 , 6441 CJ 

Brunssum. Tel. 045-252823 


Met een PICCOLO in hef 
Limburgs Dagblad raakt ui 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Te huur gevrac^ 

Te huur gevraagd 

omgev. Heerlen 

eengezinswoning met 3 
sipks, event. ruilen tegen 
eengezinswoning te Heer- 
lerheide. Tel. 045-226689. 


Te huur gevraagd HUIS, 
omgeving Landgraaf, 

Schaesberg, Kerkrade, 
Heerlerbaan. Huur tot 
ƒ 800,- per mnd. Beloning 
ƒ 500,-. Tel. 045-741592. 


Discreet gelegen WONING 
(pand) in Zuid-ümburg te 
huur gevraagd voor "Pri- 
vé”-doeleinden. Hogere 
huur geen bezwaar. Reac¬ 
ties graag aan Echtem.ln. 
554, 5625 KH Eindhoven. 


OQ tehuiHT 


Ruime 1 of 2 persoons 

Bovenwoning 

woonkamer, keuken, 2 sl| 3 ks 
eigen ingang, stadscentrum 
Geleen, aanv. 15 april. 
Br.o.nr. B-1108 LD. Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Te h. in KERKRADE kantoor 
praktijk/winkelruimte tussen 
80-200 m 2 gunstige ligging. 
Tel. 045-424426. 


Onr. goed te koop aangehJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Zutendaal 

Te koop villa 10.7 are, gar., 
3 sipkrs, ingeb. keuken, 
aangelegde en omheinde 
tuin. Rustige ligging. 
Hogere prijsklasse. 

Tel. 09-3211613274. 


Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 


15 jaar vaste rente! 8 , 6 % 
([pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. 


Te koop gevraagd BOUW- 
LOCATIE'S met of zonder 
opstallen in de regio Lim¬ 
burg, snelle afhandeling 
zorider financieringsvoor- 
waarden mogelijk. Gaarne 
schriftelijk reageren. Br.o.nr. 
B-0615. L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


ULESTRATEN, mooi gele¬ 
gen halfvrijst. huis, garage, 
tuin, 3 slaapk., cv, badka¬ 
mer, ƒ175.000,-. Tel. 043- 
642220. 


KERKRADE, Franciscaner- 
str. 39, winkel/woonhuis met 
tuin en lange oprit, 5 sipks., 
ƒ 135.000,- k.k. Wijman & 
Partners. 045-728671. 


HOENSBROEK, Oranjestr. 
7, goed geïsoleerde eenge- 
zins\Mon. met oa. 3 slpte., 
vaste trap naar ruime zolder. 
ƒ 120.000,- k.k. Wijman & 
Partners. 045-728671. Te huur mooie gemeubileer¬ 
de KAMERS. Holtskuilenstr. 
1 , Eygelshoven. 

1 -pers. gemeubileerde KA¬ 
MER voor net pers. Anjelier- 
str. 131, 045-214246 

Kamer te huur te VALKEN¬ 
BURG voor oudere heer of 
dame. Tel. 04406-12875. 

Kamer te huur te HEERLEN, 
voor ouder persoon, tel. 
045-729637 na 17 uur 

Refwestles 

TV/video defect 

vandaag gebracht, 
rrmrgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 

Tel. 045-231340 

E & E Electronica Brunssum 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 

REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 

ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 191 Ubach o Worms 

Koel/diepvriesreparatie 
VROKO Kerkrade, ook in¬ 
bouw en garantie. 045- 
441566/461658 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrq- 
kosten. Bel. Geieen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Osidzakeii 

Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 


WInkeJ ^ KantcKtr 


Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, Telefax. Eigen service^jienst. 

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-4^961. 


Mdlven/Tfiinsaaitos 


Zeecontainers 

Te koop, te huur in div. maten en uitvoeringen. 
Nieuw en gebruikt. Franco geleverd. 

De Boer Zeecx)ntalners 

04746-6201, ook na 18.00 uur en in het weekend. 


Te k. KOELVITRINE en fri- 
tuurkachel. Tel. 045-214246 


UndhOMw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 


Te k. FORD 3055 beugel. 
Tel. 04404-1224/ 1333 


GELEGENHEIDSKOOPJE: 
Amazone zeiaimachine 2.50 
mtr Sujper, tevens zaaima- 
chines voor speciale prijzen. 
Voor de betere grondb^er- 
king Amazone s^iud- en ro- 
toregge. Speciale prijzen. L. 
Colle Susteren, 04499-3030 


Te k. RUP/^RD ruin, af¬ 
stamming Ramiro, stokm. 
1.66 m., dressuurzadel Kief- 
fer. Tel. 045-242864. 


Aid) 0 v«t 1 iuur 


Liever huren 

bij 

Autorent 

Bastiaans 

va. ƒ 39,- per dag incl. BTW 
en 100 km vrij. 
Spoorsingel 50, Heerlen. 
Tel. 045-724141. 


VELDSPUITEN keuren bij 
erkend SKL station. L. Collé 
Susteren, tel. 04499-3030 


SCHAPEN te koop ge- 
vraagd. Tel. 045-724180. 

Gratis af te halen PAARDE- 
MEST. Te bevr. Passartweg 
56A, Heerlen. Tel. 046 
228524 na 17.00 uur. 


Alischalmer, Forddextra, 
Fergison 2-wielige TUIN¬ 
TREKKER met frees en 
ploeg. Tel. 04498-54836, na 
19.00 uur. 


houwmai/knachlne* 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zorider afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met ze^er voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


KINDERKOPPEN. Alle 

soorten. Aanmerkelijk goed¬ 
koper dan in Nederland. 
Heymans-Zutendaal (B). 

Tel. 09-32.11611290. 
Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen I 
045-422610, ook ’s avonds. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Homrnert 24, Vaesrade. 


Te koop MERCEDES 250 
D, bwj. '87, i.z.g.st. Tel. 
04492-4740, na 18.00 uur. 


LUCARI Direkt contant geld 
voor Uw auto. Correcte af- 
wikkeling. Tel. 046456963. 


Auto KALDENBORN 'wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! 04^11572 


Te k. Opel KADETT 16 D. 
bwj. 10-'83. wit, zeer mooi. 
Tel. 046258080. 


GOLF 1100 MX, type '80, 
APK, pr. ƒ 1.750,-. Tel. 
045-726112. 


Te koop van part. Opel KA¬ 
DETT sedan 4-’89, 45.000 
km. 046218342, tst. 4. 


KADETT 1.3 LS, 4-drs., bwj. 
6’87, 35.0(X) km, i.z.g.st., 
ƒ15.500,-. Tel. 04404-1258 


Te k. VOLVO 245 GL, bwj. 
'80, stationcar plus trekh., 
APK, 245.000 km, goede 
staat. Tel. 04765-2784. 


Te k. t.e.a.b. VOLVO 340, 
bwj. 79. Voorruit en uitlaat 
ka^t. Tel. 046526631. 


Volvo 740 GLE aut. combi turbo D m .'88 ƒ31.500,-: Merc. 
280 E aut. '83 ƒ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ƒ 12.500.-; 
Volvo 240 combi '88 Ie eig. ƒ22.500.-; 440 GLGLT ' 88 - 
'89 Ie eig. ƒ18.750.-: 480 sport '87 ƒ 20.750.-: 740 GLE 
■84-'88 v.a. ƒ11.000,-: 240 GL '82-'85 v.a. ƒ3.750.-; 345 
GL 2,0 '85 ƒ 8.500,-: Renault 25 TX '90 Ie eig, ƒ 23.750,-. 
25 V 6 aut. '89 Ie eig. 50.000 km ƒ 30.750,-; 19 GTR/GTXi 
'89 Ie eig. v.a. ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ƒ 16.750.-; 
21 GTL/TS '87-'89 v.a. ƒ9.000,-; VW Passat 1.8, '89 Ie 
eig. ƒ23.750,-. Passat TD combi '87 ƒ 17.500,-; Passat D 
'84 ƒ 7.250.-; Golf GLD '85/'89 v.a. ƒ9.000,-: Golf 1.3/1. 6 / 
1.8 ’84-'89 v.a. ƒ7.500,-: Audi 80S '88/’89 v.a. ƒ19.750,- 
BMW 524 TD '89 Ie eig. ƒ42.500,-: 525 E '84 ƒ8.750.-: 
524 TD aut. '84 ƒ 8.750,-: 316/320i '84/'86 v.a. ƒ8.500,-; 
Opel Vectra GL 1. 8 S HB/2.0 GT '89 1 e eig. v.a. ƒ 23.500,-; 
Kadett 1.7D combi 1e eig '89 ƒ 18.500,-;Kadett 1 . 6 D combi 
'87789 v.a. ƒ10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1. 6 D '84789 v.a. 
ƒ5.000.-; Omega 1.8/2.01/2.0 GLi aut. '88790 va ƒ 14.000,- 
Ck)rsa '84787 v.a. ƒ 7.000,-; Senator 3.0 '83 ƒ 8.000,-; 
Kadett combo 1.7 D '90 Ie eig. ƒ14.750,-: Ford Scorpio 
2.9i Ghia model '89 Ie eig. ƒ24.750,-; Scorpio 2.0/2.4/2.91/ 
2 . 8 i '85789 v.a. ƒ 10.000,-; Siërra 2.0i Sedan '88790 Ie eig. 
v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi '84790 v.a. 
ƒ6.000,-: Escort 1.3/1.6/1. 6 D '82/'89 1e eig. v.a. ƒ5.000,-; 
Escort 1.8D combi '88 Ie eig. ƒ 13.750,-; Escort 1.4i CL 
combi '89 ƒ15.500,-: Capri 2.3 '78 ƒ 3.750,-; Citroën 
CX GTi '84 ƒ 7.750,-; Citroën BX 14/16/16 Break/19 TD 
'83-’89 v.a. ƒ3.750,-: Visa ’ 86'86 v.a. ƒ4.500,-; Alfa 75 
16/18 '86/'89 v.a. ƒ 11 . 000 ,-; Fiat Tipo i.e. '90 Ie eig. 
ƒ17.500,-: Panda / Uno '88789 Ie eig. v.a. ƒ8.750,-: 
Argenta TD '84 ƒ 3.750,-; 127 '81786 v.a. ƒ1.500,-: 
Peugeot 405 GR/GRi 1.9 ’88/’90 Ie eig. v.a. ƒ16.500,-; 
205 GTi '85 ƒ 13.750,-; 309 GTi 1.9 '89 Ie eig. ƒ22.500,-; 
Honda Accord 2.0 '85/'88 v.a ƒ 8.500,-; Aerrxleck 2.0 '88 
ƒ19.500,-; Prelude EX aut. '85 ƒ13.500,-; Prelude EX 
spec uitv. '84 ƒ 9.750,-; Nissan Bleu Bird 1. 8 GL '88789 v.a. 
ƒ 12.500,-; Sunny combi D '85786 v.a ƒ6.750,-: Mitsubishi 
Galant GL '88 ƒ 16.500,-; Galant TD '85-'90 v.a. ƒ7.500,-: 
Starion turbo '83 ƒ 7.500,-; Tredia aut.'84 ƒ 4.500,-: Mazda 
626 GLX/GLXD/GLX 2.2i '88790 v.a. ƒ 14.000,-; 323 GLX 
'85 ƒ 6.500,-; RX 7 '80 ƒ 7.500,-: Hyundai Sonata 1.8 GLi 
'89 Ie eig. ƒ16.750,-: Stellar '85 ƒ 4.500,-; Suzuki Swift 
GLX aut. '88 Ie eig. ƒ 13.750,-; Toyota Celica '83/’90 v.a. 
ƒ7.000,-: Camry '84787 v.a. ƒ8.500,-: Lada Samara 1.3 
'88 Ie eig. ƒ7.500,-: 2105 '89 Ie eig. ƒ 5.750,-; Skoda 105 
'87 Ie eig. ƒ 3.500,-: Saab 900/9000 T '84786 va ƒ 6.000,- 
Nissan Patrol D/turbo D '85786 v.a. ƒ 19.500,-; Suzuki Jeep 
Z en W kap '84 ƒ 9.750,-; Honda Off the Road 600 XL '88 
ƒ 6.500,-. 

PIm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ƒ 250,-. 

Directe 100% financ. en leasing mogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

_Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 046229080. 


Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ 500,-. Tel. 046423199. 


Te k. RENAULT 5 TL, bvyj. 
'85. nw. model, z. zuinig, 
ƒ 5.950,-. Tel. 045-316940. 


Automatiek Opel ASCONA 
1.6 S, 4-drs., bwj. '83, als 
nw.. ƒ 4.950,-. 045-316950. 


Te k. Ford TAUNES 2.0 GL- 
V 6 . bwj. '79, 4-drs., APK 
okt. '92, i.z.g.st., prijs 
ƒ 1.500,-. Tel. 046414434. 


Te k. Suzuki ALTO bwj. 
12-'82. Tevens te k. gevr. 
Suzuki Swift. 045-451731. 


Te koop MERCEDES bus 
207D, 1^. '80, wit, z.g.a.n. 
Vraagprijs ƒ 3.900,-. Tel. 
046752591. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
046727742 b.g.g. 723076. 


AUDI 80 LS type '78. abso¬ 
lute nw.st. APK 4-'93, 
ƒ1.400,-. Tel. 045-232321. 


Te k. BMW 525 in st.v. nw., 
ƒ 2.500,-. Europalaan 25, 
Heerlerheide. Na 16.00 uur. 


BMW 315, bwj. '82, i.g.st, 
APK '93, kl. groen, ƒ 3.000,- 
Tel. 046454532 of 427594. 


Zeer mooie Ford FIËSTA 
1100 , bwj. '81, zeer zuinig, 
APK '93, vr.pr. ƒ 2.400,-. 
Asterstr. 26, Heerlerheide. 


Te k. Ford FIESTA, bwj. '80, 
nwe. APK, i.z.g.st.. vr.pr. 
ƒ 1.950,-. Zarxjkuilenstr. 11 , 
Hoensbroek. 


LADA 1200 S, '89. 29.000 
km, APK 3-'93, pr. ƒ 5.200,- 
Tel. 045-255784. 


Te k. MAZDA 323 HB bwj. 
'83. Ie eigen., kl. blauw, 
APK 10-'92. vr.pr. ƒ2.750,-. 
Tel. 045-423199. 


Te k. MERCEDES 200 D, 
bwj. '83 in nieuw staat, pr.n. 
o.t.k. De Baan 13, Boctxjltz. 


MERCEDES B 280 SE '81 
aut., veel extra’s, ƒ 10.9(X),- 
inr. mog. Tel. 046211071. 


Te k. MERCEDES 190 E 
automaat bwj. ’84, zeer 
mooi, veel extra’s, vr.pr. 
ƒ 23.750,-. Tel. 046529076 


MERCEDES 200 D bwj. '83, 
wit, APK febr. ’93. Tel. 046 
257753 tot 12.00 uur. 


MERCEDES 190 E bwj. ’84, 
automaat, verlaagd, sportw., 
elec. ramen en stoelen, 
schuifdak, stereo, zeer apart 
ƒ 18.5(K),-, inruil, financ. 
mogel^k. Tel. 046211071. 


VOORJA>£iRS 

ocyasion 

show 


SAMENWERKENDE 


425 

occasions 
van alle 
bekende 
merken! 

MAASTRICHTSE AUTODEALERS 

vrijdag 


april I april I april 


Te koop CITROËN Axel, kl. 
rood, bwj. sept. ' 86 , APK 
mrt. '93, pr. ƒ3.750,-. Tel. 
046418037 of 412483, na 
13.00 uur. 


AUTOMATIC Honda Accord 
bouwjr. ’80. APK 2-’93. Tel. 
04454-4632. 


Te k. CITROEN BX 16 TRS, 
eind ’83, APK dec. '92, 
i.z.g.st., pr.n.o.tk. Heerler- 
weg 78, Voerendaal. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Te k. Nissan SUNNY Diesel 
1700 DL, 4-drs, bwj.'85, 
ƒ4.750,-: Citroën BX 1400, 
bwj.'84, ƒ 4.750,-; Citroën 
BX 14 E, bwj.’ 88 . kl. zwart. 
6 bak, in nw.st., ƒ 9.750,-: 
Volvo 340 CL D. bvirj.' 86 , 
i.z.g.st., met acc., kl. blauw , 
vr.pr. ƒ 6.850.-: Fiat Uno 45. 
3-drs, i.z.g.st., bwj.'83, kl. 
beige, pr. ƒ3.450,-: Mazda 
323 1.3 SN 3, 3-drs, kl. 
bruinmet., bvyj.'80, APK 3- 
’93, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 1.500,-; 
Ford Escort 1300 L, 3-drs, 
kl. blauw, zeer mooi, bwj. 
’81, ƒ3.450,-. Alles met 
APK, zien is kopen! Tel. 
0449654319. 


Opel KADETT Stationcar, 
bwj. sept. ' 86 , APK gek., i.z. 
g.st., pr.n.o.t.k. 046440646. 


Fiat UNO 60 S bwj. ' 86 , 
APK, in nw.st., vr.pr. 
ƒ6.150,-. Kleine Stegel 6 , 
Eygelshoven. 046353598. 


Te koop Ford CAPRI 1.6 GL 
bwj. 78, gek. tot 46'92, pr. 
ƒ 750,-. Bikferdijkstr. 3, 
Molenberg-Heerlen._ 


Te koop Ford FIËSTA 1 . 1 , 
bwj. se^. '87, km.st. 34.000, 
z.g.a.n. Tel. 045-441984. 


FIESTA XR 2, bwj.'83, kent. 
'92, Ie eig. Jurastr. 16, Hii 
(Zeswegen)_ 


Ford ESCORT 16 Bravo 
bwj. '84, 6 bak, 90.000 km, 
APK, ƒ 6.350,-. 046338605 


Te k. Ford TAUNUS 1.6 L 
bwj. '81, APK 12-'92, vr.pr. 
ƒ 800,-. Tel. 045423199. 


Te k. Opel KADETT 1.2 S 
Hatchback. bwj. '80. APK 2- 
'93. 6 drs., in goede staat, 
ƒ 2.750,-. Tel. 044542092. 

Opel KADETT HB 1200 bwj. 
'80. APK 63-'93, nw. ban¬ 
den, vr.pr. ƒ 2.400,-. Tel. 
045-211419. 


Te koop Opel KADETT 
Coupé, APK, bwj. '77, pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 044964529. 


RENAULT 4, bwj.’82, nw. 
APK, ƒ1.500,-. Goede va- 
kantie-auto! tel 045-726175 


Seat IBIZA 12 L bwj. '85, kl. 
rood, sportief, APK '93. 
044544764 of 2202 na 
11.00 uur. 


Simca MATRA X, bw^'79, kl. 
kersenroodmetal., APK 26 
03-’93. Tel. 045-352760. 
Lgprastr. 26, Eygelshoven. 


Te k. Talbot HORIZON 1.5 
GL, APK okt. '92, i.g.st. Bel¬ 
len na 14 uur; 046723954. 


Te koop TALBOT Horizon, 
bwj. '81, voor onderdelen, 
vaste prijs ƒ200,-. Tel. 046 
210556. 


Te k. Toyota CELICA üft- 
back, bwj. 09-’86, kl. blauw/ 
grijsmet. 04754-82186 


Te k. VW GOLF L 1300, bwj. 
'79, APK febr. '93, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-465475. 


Te koop gevreiagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. 


VW GOLF bwj. '78, uitge¬ 
bouwd, sportvelgen, 

ƒ 1.500,-. Tel. 045-229870. 


VW JETTA diesel '87, 4drs. 
6 versn. Ie eig. ƒ11.500,-. 
Tel. 046-514611 na 18 uur. 


Zwarte GOLF GTi-uitv. APK 
ƒ 1.350,-. Baron Mackaystr. 
65, Hrl-Meezenbroek. 


Te k. VW GOLF 1100 bwj. 
'80 APK gek., groenmetal., 
ƒ 88 ,- wegentjel., verbr. 1 
op 14. Auto roest/schadevrij 
ƒ2.650.-. Tel. 045-221808. 


Te koop VOLVO 240 DL met 
LPG. 1985, 119.000 km, pri¬ 
ma staat, ƒ 6.750,- incl. 
BTW. Kissel 46a, Heerlen. 
045-723142. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Auto LIMBURG biedt aan; 
Audi 100 2.3E airco c.v. enz. 
roodmet. '89; Audi 80 1800 
rookzilver 5-bak 60.000 km 
' 88 ; Mercedes 250D schuif- 
kanteldak sportv. 11 -' 88 ; 
200 autom. schuifdak c.v. 
alarm ' 88 ; 200 schuifkantel- 
dak c.v. get. gl. '87; 190 D d. 
blauw get. gl. sportv. ' 88 ; 
190 D d.blauw get. gl. 5-bak 
' 86 ; 190E 2.3 antracietmet. 
sch.dak 12-’87; 190 E rook¬ 
zilver get. gl. 5-bak c.v. ' 86 ; 
190 wit get. glas c.v. stereo 
' 88 ; 300 TD bruin get. gl. 79-, 
BMW 316i M-style 15” 
sportv. verl. schuifd. 11 -’ 88 : 
518i bronsmet. get. glas c.v. 
nov. ' 86 ; Renault 25 GTX 
airco km.velg. enz. '89; R 25 
TX antracietmet. get. glas 
m. '89; R 25 GTX grijsmet. 
get. gl. sportv. ’ 88 ; R 19 
Chamade GTS Comfort- 
pakket blauw '90; R 21 GTS 
grijsmet. 5-bak nw.st. ' 88 ; R 
11 GTX grijsmet. 6 bak 5- 
drs ' 86 ; Peugeot 405 SR 1.6 
sportvelg. stuurbekr. ' 88 ; 
405 GL rookzilver 6 bak nw. 
st. ' 88 ; Opel Omega 2.0i LS 
antracietmet. '89; Omega 
2.0i GLS automaat alle ex¬ 
tra's ' 88 ; Corsa 13 SR wit 
kuipst. sportv. 6 bak '85; 
Ford Siërra 2.0 HB sp^al 
blauwmet. get. gl. '90; Siërra 
2.0 special Sedan rood RS- 
Sportv. '89; Siërra 2.3 D CL 
HB stuurbekr. 5-drs. '87; 
Siërra 2.0 HB coupé nwst 
' 86 ; Siërra combi ”VAN” 
rood '84; Citroën BX 19 TRD 
stuurbekr. schuifd. ’89; BX 
19 TRD wit nw.st. ' 88 ; BX 18 
TRi blauwmet. get. gl. '87; 
BX 14 RE grijsmet. get. glas 
6 b 2 ^ ' 88 ; Mitsubishi Galant 
2.0 GL zeer compleet ' 88 ; 
Galant 1.6 GL wit get. gl. 5- 
bak ' 86 ; Lancer Wagon 1.8 
GL-D stuurbekr. combi '87; 
Lancer Wagon 1.5 GL wit 
get. gl. combi '87; Nissan 
Bluebird 2.0D combi st.bekr. 
'89; Bluebird 2.0 SLX rood¬ 
met. st.bekr. ' 88 ; Sunny 1.6 
SLX coupé knalrood get. gl. 
6 bak ' 88 : Volvo 340 GL HB 
antraciet 6 bak ' 88 ; Mazda 
626 Sedan 2.0 LX wit get.gl. 
' 88 ; 626 HB 2.0 LX 12V 
rookziivermet. get. gl. ' 88 ; 
626 coupé 2.0 GLX stuur- 
bekr.antracietmet. ' 86 ; To¬ 
yota Carina HB 2.0 D blauw¬ 
met. st. bekr. '89; Carina 1 .6 
XL Sedan grijsmet. get. glas 
'89; Carina 1 .6 XL Sedan wit 
get. gl. 11-'89; Carina 1.6 
DX Sedan blauwmet. 6 bak 
' 88 ; Corolla 1.6 XL HB rood 
5-bak nw.st. ' 88 ; Corolla 1.3 
DX HB 5-drs wit 5-bak ' 86 ; 
Corolla 1.6 GTi Twin Cam 
coupé grijs/zwart m. '85; 
Honda Accord Sedan wit get 
gl. 5-bak ' 86 . Inruil en snelle 
discrete financiering moge¬ 
lijk. Uw vertrouwd adres: 
Auto Limburg Mauritsweg 
126, Stein. Tel. 046-338474 
(naast Superconfex.). _ 


FIESTA '79 ƒ 1.250,-; Ka¬ 
dett ƒ950,-; Golf D '80 
ƒ 2.450,-. APK. 04499-3398 


Ford TAUNUS Bravo '81 
ƒ2.200,-; Mazda 323 '81 
ƒ 3.500,-; Renault 4 '83 
ƒ 1.750,-; Opel Ascona 16N 
'81 ƒ 2.200,-; Kadett '78 
ƒ 950,-. Oude Landgraaf 
101 Schaesberg-Landgraaf. 
Tel. 045-311078. 


Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-7202(X). 


Su^y Swift '89; Nissan 
Sunn; 1.6 GLX '89; Opel 
Corsa '89; Honda Accord 
’ 88 : Ala 33 1.5 ' 88 ; Audi 80 
' 88 ; Rt Panda 5-bak '87; 
VW Gd D '87; VW Polo '87; 
Ford Qion ' 86 ; Mazda 626 
'84; Fod Fiësta 1100 '85; 
Ford Fiéta '85; Honda Civic 
autom. 77; BMW 520i ' 88 ; 
BMW 301 '84; BMW 318i 
'85: BMV 316 '84; BMW 
315 '83; IMW 316 4-drs. '84 
Autobedrij REUBSAET, Op 
de Vey ^-49 Geleen. Tel. 
046-74494. Uw adres voor 
APK-keur. >n alle auto rep. 


Autocentrufl VEENSTRA; 
Toyota Coitlla 1300 Xü 3 - 
drs. bwj. '9lƒ 19.900,-; Nis¬ 
san Micra l!00 GL bwj ’91 
ƒ16.900,-; BfW 3l8i t. '88 
/19.750,-: Üazda 626 LX 
1.8 station t.’89 ƒ 20.500-- 
VW Golf 180tGT BBS-uitv’ 
'88 ƒ 23.500,-,VW Polo '87, 
ƒ9.900.-: Mada 626 GLX 
coupé '86 ƒ f .900,-; Maz¬ 
da 626 1.8 L< 5-drs. '89 
ƒ20.900,-; Mazja 323 GLX 
1.5 '87 ƒ 11.50t-: Fiat Pan¬ 
da 1000 XLi '9( ƒ 10.900,-: 
Ford Escort 160 i type '88 
ƒ 14.250,-; Fof Escort 
1400 CL '87 f 12.250.-: 
Ford Siërra 1 .8 '.aser '85 
ƒ9.900,-: Ford iërra 1.6 
Spec. 5-bak, 41rs. '89 

ƒ19.900.-; Ford Srra 2.0 
stationcar '86 ƒ 3.900,-; 
Opel Ascona 1.6 l5 4-drs! 
'87 ƒ 11.750,-: Ope Kadett 
1.3 S autom. '85 ƒ “Ï.SOO,-- 
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs. 
'87 ƒ 14.250,-; Opel Corsa 
12S 4-drs. '86 ƒ ^50.-; 
Suzuki Alto ’87 ƒ 8100,-; 
Volvo 340 bwj. '84 autmaat 
ƒ4.750,-; Lada 2105 200 
'88 ƒ 5.900,-. Bovag-gran- 
tie, inruil, financiering. Ato- 
centrum P. Veenstra, 'al- 
kenburgerweg 13 Voein- 
daal. Tel. 045-752999 

Proficiat en nog vele gelukkige en vooral gezonde jaren sart'®*! 
wensen jullie Larissa en Frits, Danie en Remco. 


Proficiat Een rondje blok mam, zei 
vroeger de kleine knul. Nu 
heeft hij dan ”De Buil” 
Liefs Mam. 


Reageren op 
advertenties ondet 
BRIEFNUMMER . 

Stuur uw briet (vgidoen 
gefrankeerd) naar h®' 
Limburgs Dagblad., 
postbus 2610. 6401 Ia 
H eerlen en vergeet met 
onder op de envelopp^ 
nummer uit de adverte*'*] 
te vermelden. 

Met een PICCOLO 
Limburas Dagblad 
uw oude spulletjes ’t 
kwijt. Piccolo's doen 
wonderen... Probeer 
Tel. 045-719966. 


Te k. allum. ATS-VELGEN 
met banden en sloten, 205/ 
60 HR 13. voor M 323, 626, 
929; Mitsub. Cold station, 
Tredea, Galant, Sapp.. Vr. 
pr. ƒ 600,-. Tel. 045-457633 


Aanhangwac 


Te koop gevr. 
LINGSBAK van 
sporter Benzine 
Tel. 045-315199. 


VERSNEL- 
VW Tran- 
waterboxer. 


Te koop /\ANHANGW^ 
2.35x1.30, geremd, 
ƒ1.200,-. Tè^^. 045-3151^ 

Een PICCOLO in het ^ 
burgs Dagblad helpt 
weg naar snel succes 
1045-719966. 


e 

U 


I 

d 

n 

V 

ï 

f 

t 

i 

I 

( 

I 

( 

I 


Gebrs. DOMINIKOWSI 
autobedrijf biedt aan; Opl 
Manta 4(X) Irmscher 2.4 . 
wit '87; Rekord 2.OS 4-dril 
roodmet. autom. LPG '83 
Opel Ascona 1.6 5-drs rood 
'84; Kadett Caravan Van 
grijs kent. wit ' 86 ; Opel Ka¬ 
dett 1.3 LS 3-drs. rood ' 88 ; 
Kadett Caravan diesel rood 
'83; Golf CL div. extra's antr. 
' 88 ; Golf GTi-look wit ' 86 ; 
Golf diesel wit '85; VW Jetta 
Diesel wit ’85; VW Passat 
Combi Diesel 5-drs. wit ' 86 ; 
VW Passat 4-drs. groenmet. 
'84; Mercedes 190 E div. ex¬ 
tra's blauwmet. autom. '84; 
Ford Siërra 2.0 GL Sedan 
div. extra's wit '87; Ford 
Siërra Combi beige '83; 
Ford Escort XR3 1.3, 1.6, 
'83-'85-'86: Ford Orion 1.3 
4-drs. wit '84; Fiësta 1.0, 1.1 
'83-'84; Ford Fiësta 1.6 Die¬ 
sel blauwmet. ' 86 ; Mazda 
626 GLX 2.0 12V groenmet. 
' 88 ; Mitsubishi Galant 1.6 
GLX antr. '85; Volvo 340 au¬ 
tomaat rood '83; Fiat Ritmo 
blauw '84; Seat Ibiza 1.5 
GLX zilvermet. '87; Seat 
Ronda 1 .6 GLX goudmet. 
'84; Renault 9 GTL 4-drs. 
LPG '87; Renault 11 GTX 5- 
drs. blauwmet. '84; Citroën 
/\xel 1.2 TRS rood ' 86 ; Nis¬ 
san Kingcab Diesel ' 86 ; Nis¬ 
san Sunny Diesel 4-drs. zil¬ 
vermet. ' 88 ; Talbot Solara 
1.6 SLX rood '82; Renault 
Fuego GTL blauwmet. '81. 
Div. inruilers va. ƒ 1.000,-. 
Gebrs. Dominikowski auto¬ 
bedrijf, Locht 38, Kerkrade. 
Tel. 045-420209. 
/^NBIEDINGEN: K.H.S. A.T.B. fietsen m. Shimano I 
van ƒ 1.529,- voor ƒ 1.199,- 
Kwaliteits trommelrem-fietsen vanaf ƒ 599,-. 
Ruime keus in Vespa Snor- en bromfietsen. 

Jos Renkens, Tweewielers 

Dorpstraat 204, Brunssum. Tel. 045-251225. 


Te k. goedkope auto’s: 
BMW 315, bwj.'84, met wat 
werk, LPG, ƒ 2.950,-; 2x 
Datsun Cherry 1200 GL, 
bwj.'80, en bwj.’81, ƒ 650,- 
en ƒ850.-: Derby LS. bwj. 
'78, ƒ 4(X),-; 2x Volvo 340, 
bwj.’80 en bwj.'83, ƒ850,- 
en ƒ1.750,-; Citroën CX 
Familial C matic, bwj.’80, 
9-pers., ƒ1.350.-: Talbot 
4-drs, bw.’81, ƒ750,-; Ci¬ 
troën GSA, bwj.'82, pr. 
ƒ400,-: Opel Kadett Cara¬ 
van, bwj.'80, ƒ1.350,-: Vol¬ 
vo 343, bvyj.'79, pr. ƒ300,-; 
Tel. 04498-54319 


Te koop Ford ESCORT 1.1 
Laser, bwj. '84, APK tot 4- 
'93. 5-drs., 5-bak, ƒ5.700,-. 
Tel. 04454-2092. 


Inkoop AUTO'S betalen' 
hoogste prijs, ook tourcara -1 
vans. Tel. 045-416239. 


Te koop weg. omst. z.g.a.nw 
Honda CIVIC 3-drs. 1 .5i GL 
autom. bwj. ’91, slechts 
10.000 km gelopen. Pr.n.o.t. 
k. Tel. 04405-1762. 


F. V. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Audi 100 CC die¬ 
sel ' 86 ; Mazda 323 LX Se¬ 
dan ' 86 ; Audi 100 CC 5 E 
aut. m. '84; Ford Siërra 1 .6 L 
Combi 12-’82; 2 x Opel 
Kadett 13S '82-’83; Merce¬ 
des 280 TE aut. '80; Rover 
3500 Van der Plas ’83; Tal¬ 
bot Horizon 1.5 GL '83; VW 
Jetta '82; Fiat Regatta 70 S 
' 86 ; Ford Capri 20S RS-uitv. 
'80; Audi 80 CL diesel '83; 
Nissan Sunny 17D 4-drs '85 
Ford Escort 1.6 D '85; Ford 
Taunus 1.6 Bravo LPG '81; 
Volvo 343 GL 11-'82; Toyo¬ 
ta Corolla 1.3 DX liftback '81 
VW Passat '80; Nissan 
Sunny '83; Fiat 127 Sport 
'80; BMW 316 LPG ’82; Mini 
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N 
Ie eig. '80 ƒ 1.500,-. Inkoop 
verkoop financiering diverse 
inruilers Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. 045-224425. 
Geopend van 10.00-18.00 
uur, zat. 10.00-17.00 uur. 


KADETT 1.3 '85 ƒ 7.900,-; 
2x Ascona 1.6 '82 ƒ 3.250,- 
en ƒ 2.750,-; Volvo 244 die¬ 
sel autom. '82 ƒ 3.500,-: 
Rekord '79 ƒ 900,-; Corolla 
station '80 ƒ 900,-. Tel. 045- 
211071. Overbroekerstr. 54, 
Hoensbroek. 


Wij betalea ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj. 10-'88, blauwmet., LPG 
ƒ 11.750,-. Tel. 045-258080 


Te k. Opel M/VNTA 2.0, bwj. 
'77 APK '93 nwe.lak, i.z.g.st. 
pr. ƒ 1.250,-. 045-317528. 


SiQQ|WllO*^i 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 


Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
perij Maneer, 045-720418. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Te k. gevr. SCHADE- sloep¬ 
en loopauto’s, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 


BwtrIJftwqgent 


Div. MERCEDES 208 D be¬ 
stelbussen, bwj. 1989, ver- 
lengi^verhoogd. I.z.g.st., 
weinig km's. Geschikt voor 
camperbouw. Tel. 045- 
741610 of 045-251812. 
Te koop VW PASSAT CL 
1600 Diesel automaat, '83, 
carosserie en motor i.z.g.st., 
zeer zuinig, APK '93, vr.pr. 
ƒ5.000,-. Dorpsstr. 19, Bin- 
gelrade. 


Carrossehedelen 

origineel - imitatie - overzet. 

Alle Europese- en Japanse automobielen 

Geevers Nuth 

Tel. 045-244242. 


e koop RACEFIETS Con- 
orde, afgem. Campagnolo, 
lok-pedalen, 1 jaar oud, z. 
g..n., vr.pr. ƒ1.100,-. Tel. 
04-712609. 


Tetoop VESPA Ciao, zwart 
me, stenwielen. Tel. 045- 
251B2 na 12.30 uur. 


V^ricainie 


NOOF>HOLLAND, Texel, 
te h. ‘pers. luxe stacarav. 
D/WC/V, 5 dgn. Pasen, 
Hemelv Pinkst. va. ƒ275,-; 
April/me ƒ 325,- p.wk. - 2 

wkn. ƒ35,-; Juni ƒ345,- 
p.wk. - iwkn. 598,-. Keij- 
man Rebn, 08376-14121/ 
14130. 


ZEELAND, Mieuwvliet, te h. 
6-pers. staflrav. D/WC/TV, 
5 dgn. Peen, Hemelv. 
Pinkst. va. ƒ98,-; April/mei 
ƒ350,- p/wk - 2 wkn. 
ƒ 595,-; Juni /t25,- p.wk. - 
2 wkn. ƒ 67-, Keijman 
Reizen 08376-1130/14121 


DUITSLAND, Saarburg/ 
Hunsruck, te h. ©ers. luxe 
stacarav. DA/VC/T op vak. 
park met zwemba 5 dgn. 
Petsen, Hemelv. Pkst. va. 
ƒ298,-: /M^ril/mei ƒ50,- p. 
wk. • 2 wkn. ƒ 59.^; Juni 
ƒ425,- w.pk. - i wkn. 
ƒ 675,-. Keijman Bizen, 
08376-14130/14121. 


ITALIË, Gardameer, tev 6- 
pers. stacarav. op caning 
dir. aéin meer Juli/Augvrij 
Mei/Juni/Sept. va. ƒ 285 3 
wkn. huren 2 wkn. betan. 
Keijman Reizen 0831- 
14121/14130. 


LUXEMBURG prachtig ge| 
vak. woningen te huur 
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 


Caravans 


Uw vakantie begint bij 
TELS Caravaning ^ 

Wij openen de deur val’ 
ze nieuwe winkel, 
merkt U. Alko-stab. of 
kop. van ƒ 575,- nu ƒ 
TV-antenne van ƒ 107, 
ƒ65,-: Aerotex 2’/? i 
breed van ƒ 34,50 J 
ƒ 29,50; Tenten DOf^ 
Brands/lsabella/Mehler: ^ 
5.000 caravan ao 
voor lage prijzen. 
Caravaning, Hommeriaj^ 
256, Amstenrade/Hf^ll 
broek 


Amslenrade/I" 
Do. koopavond- 


Uw vakantie begiht 
BARTELS Caravan' 
Import, Limburgs 

ANWB Bondsverniii 

van tourcaravans, 
ƒ 325,- p/wk., incl. veri 
voortent. In onze shop 
5.000 caravan accei 
Bartets Caravanning 1' 
Hommerterweg 
Amstenrade/Hoensbroek 
04492-1870. Do koopa 

Uw vakantie begint bij 
TELS Caravaning I, 
Licht gewicht Caravelaif,, 
ravans, 4m opbouW 
koelkast vanaf 475 kg 
tels Caravaning lm[ 
van LMC Munsterland/ 
te/Predom en Cara'/^ 
Tev. pIm. 60 inruil 
en tourcaravans vooi 
Het adres voor onde' 
en reparatie. Werkp' 
met gespecialiseerde 
ratuur o.a. remmentes' 
enz. Schade herstel 
merken. Caravan acc^ 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. 


tires shop met pIm. 5 . 000 j|| 
• tikelen. Bartels Carava^ 
Hommertenveg ^ 
Hoensb^ 
Do koopav g^, 


'mport. 

jmstenrade 
f492-1870 


Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D) 
binnen 8 dgn. op de Ned. 
Antillen via SDO (pakketten 
v.a. ƒ 3.400,- all-in) Bel voor 
info. of kom langs: Beukels- 
dijk 59, R'dam. Tel. 010- 
4761506 (niet geslaagd, 
geld terug, vraag naar onze 
voorwaarden)._ 


S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 


ModsTotati 


Te k. 3-delige BRUIDS¬ 
JURK maat 36/38. Tel. 045- 
326047 na 20.00 uur. 


dATEAU Caravan 
fdrt Frans, maar het is 
NIerlands. Dealeh' 
CkC8-92899 


frfj 


Te . 5 TOURCARAVi 
^ P 4.70 mtr. bwj 
ƒ 5.2),-: Adria 3.10 
bw|- 9 ƒ 2.000,-; Kip^^i 
mtr. b. '79 ƒ 3.250,-; O'S 
son 90 mtr. bwj’ 
ƒ 2.50(; 2 VouwwatQl 
Trigano q persiv; 
ƒ 1.250,rst. 045-3231^ ^ 
Te koi STACABAyjJ 
3.00x6.0(m, plaats Z'j^j 
burg Vainburg, ƒ5.600' 
Info B. Nilaes, tel. 

12025 of M. Dresme 
020-61567-t ^ 

Te koop (ravan lUI^^ 
met zijwand pvc, 2 
ken gebruik Omlóopfri,, 
9.00-9.40 mtiprijs ƒ400.1 
Tel. 045-323& 


(Hul8)cliefen Dierenbescherming Sittarte.o. ; 

Wij zoeken een goed tehuis voor: I 

Cindy. een Mechelse herder teef, 4Vz jaar. Het een fijOj 
hond, met een goed karakter, waar u nog jaren el pl®^ 
van kunt hebben. Geef haar een kans en bel: 048-51^ 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.WatsonIn 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond. open maand. gesl. 


Te koop gevraagd PAPE¬ 
GAAIEN, kakatoes, ara's en 
beo’s voor kweek. Tel. 046- 
375359. 


BOEMERS, tekkels, dw. 
poedels zwart, Perz. katjes. 
Weüem 11A, Schin op Geul. 
Tel. 04459-1237. 


SCHARRELKIPPEN te k., 
met hele snavel. Moonen, 
Einighauseniveg 4A, Gutte- 
coven. Tel. 046-524401. 


Te koop Duitse DOGGEN¬ 
PUPS, wit/zwart gevlekt. 
Duitse Doggenkennel van ’t 
Oenselerheem, tel. 04404- 
1490. 


Te koop HAFLINER .. 
papieren, 14 mnd. id, 

Tel. 045-319171. ^ 

Te k. BERNER-!NNÊ^ 
pups en Dalmatiscf 
met stamb. Tel. 088624^ 


Dierenartsenpraktijk nIü^ 
steril. HOND ƒ l70,-k)^ 
ent, f 34.-. Tel. 045-2442 | 


Goed gerichte studi^ 
leiding in Heerlen en Ho« 
broek. BIJLESSEN m 
v.a. ƒ 15,- per f; 
door een en/e 


vakken 

verzorgd 


Hi 


team van docenten ih - 

ml. t-Y 


len en Maastricht. 
045-741102- __ 

CHAUFFEURSOPLEItjN' 
CCV-B, startdatum 40 

’92, vakkundige leew^ 
ten, bij niet slagen, >^9 ^ 
cursus gratis. Aan^®^ 

mog. Verkeersschol 
dussen. Hoogstaat 
Landgraaf. Tel. 


Voor Piccolo's 1^ 
zie verder pagina 9 


ar (P N l-l limburgs dagblad 


Woensdag 25 maart 1992 • Pagina 7 


consument 


Computer test ’ziV van fietser 

Nieuw zadel 
tegen fietspijn 


Öe werkgroep ’Fietsen en Goed 
Zitten’ kan tevreden zyn. De in 
paar jaar verzamelde klach¬ 
ten over zitpijn op de fiets heb¬ 
ben geleid tot de produktie van 
®en nieuw zadel door de Neder¬ 
landse firma Lepper in Dieren. 

Uit het landelijk gehouden on¬ 
derzoek naar zit- of zadelpijn is 
naar voren gekomen dat er veel 
bouwen zijn met klachten over 
pijn in de schaamstreek bij het 
fietsen. Veel mannen klagen 
^ver pijn in de geslachtsdelen of 
in de prostaat. 

Ue zadelfabrikant heeft in nauw 
overleg met de werkgroep een 
Seheel nieuw zadel ontworpen, 
dat zowel voor vrouwen als man¬ 
nen geschikt is. Het lederen bo- 
yandek heeft in het midden een 
inkeping heeft die ruimte geeft 


aan de geslachtsdelen van man 
of vrouw. Zittend op dit zadel 
worden uitsluitend de zitknob- 
bels van het achterwerk belast 
en dat is precies de bedoeling 
van een fietszadel dat goed zit. 

Het zadel, model Concorde 910, 
is geschikt voor ATB’s, toer- en 
sportfietsen, waarbij de houding 
op de fiets redelijk rechtop is. 
Het zadel is minder geschikt 
voor wielrenners die diep gebo¬ 
gen over het stuur zitten. 

Volgens de firma Lepper is de 
Concorde 910 verkrijgbaar bij de 
betere rijwielvakzaak, indicatie- 
prijs rond de negentig gulden. 
Informatie over levering tel 
08330-19101. 

Zadelcarrousel 

Veel fietsenhandelaren hebben 
Het nieuwe zadel van Lepper; let op het gleufje. 


de zadelcarrousel van Lepper in 
de winkel, bedoeld om fietsers te 
helpen bij de keuze van een ge¬ 
schikt zadel. De fietser kan in 
fietshouding plaatsnemen op di¬ 
verse zadels en zo de verschillen 
aan het zitvlak voelen. Lepper 
heeft deze zadeltester nu voor¬ 


zien van een computer en ge¬ 
combineerd met het IBS home- 
trainersysteem van Sachs. 


Hiermee is het mogelijk in de 
winkel allerlei fietsomstandighe- 
den na te bootsen. 


Foto; GPD 

Door de weerstand van de home¬ 
trainer te vergroten lijkt het alsof 
de fietser heuvel op gaat of tegen 
de wind in. Dat geeft direct een 
andere zit op het zadel, zodat 
goed merkbaar is of een bepaald 
zadel in de praktijk buiten zal 
voldoen of niet. 


Minderheid handelaren georganiseerd in Dibevo 

Bonafide dierenhandel 
wil herstel goede naam 


• Geregeld 
worden illegaal 
verhandelde 
dieren 

onderschept. Hier 
een archieffoto uit 
1988, genomen op 
het politiebureau 
in Brunssum. 

Foto: FRANS RADE 


CFK’s vervroegd 
uit hardschuim 

In 1998 treedt het verbod op het 
gebruik van koolwaterstoffen 
(CFK’s) in polyurethaanschuim 
isolatieprodukten overeenkom¬ 
stig de EG-richtlijnen in wer¬ 
king. De Nederlandse fabrikan¬ 
ten van deze produkten, die al 
geruime tijd aan een afbouw van 
CFK-toepassing werken, hebben 
nu besloten reeds uiterlijk 1 ok¬ 
tober geheel te stoppen met het 
gebruik van deze ozon-aantas- 
tende stoffen. Als vervangende 
stof gaat de meerderheid van de 
fabrikanten over op het CFK- 
vrije pen taan. 

Ze verbinden daaraan wel de 
voorwaarde dat de certificering 
van de CFK-vrije PUR-isolatie- 
platen vóór 1 januari 1993 opge¬ 
nomen wordt in de beoorde¬ 
lingsrichtlijnen, en dat het mi¬ 
nisterie van VROM per diezelfde 
datum alle toepassingen van 
CFK-houdende isolatie in Neder¬ 
land verbiedt. Ze hebben minis¬ 
ter Alders gevraagd op het bui¬ 
tenland zo veel mogelijk druk uit 
te oefenen om tot een algemeen 
Europees, liefst wereldwijd ver¬ 
bod te komen op het gebruik van 
PUR-isolatiematerialen die met 
gebruikmaking van CFK’s ge¬ 
produceerd zijn. 


DOORCEES PIJNAPPELS 

Redt de bonafide dierenhandel... stop de malafide prak¬ 
tijken. Met deze slogan zet de branche-organisatie Dibe¬ 
vo de tegenaanval in op de criminelen die de dierenhan¬ 
del in toenemende mate beheersen. 


Vice-voorzitter Quirinus van 
Dijk stamt uit een geslacht van 
dierenhandelaren. Zijn vader le¬ 
verde op bestelling olifanten, 
leeuwen en buffels. Zelf had Van 
Dijk jarenlang een dierengroot¬ 
handel in Oisterwijk, verbonden 
aan zijn vogelpark. Nu rest al¬ 
leen nog het vogelpark. Van Dijk 
is vorig jaar met de handel ge¬ 
stopt. „Het was niet meer renda¬ 
bel,” zegt hij. „Bovendien liep ik 
te veel risico om zelf in het crimi¬ 
nele circuit terecht te komen. Ik 
pas er voor om een pistool onder 
mijn neus geduwd te krijgen.” 

Slechte naam 

Door de talloze onderscheppin¬ 
gen van illegale transporten 
heeft de dierenhandel in Neder¬ 
land een zeer slechte naam ge¬ 
kregen. ,,Mijn kinderen durfden 
op school niet te zeggen dat ik 
dierenhandelaar was,” zegt Van 
Dijk. „De goede naam moet weer 
Worden hersteld en het econo¬ 
misch bestaansrecht gewaar¬ 
borgd. Gebeurt dat niet, dan is 
de sector gedoemd te verdwij¬ 
nen.” 

In Nederland zijn 75 tot 125 
groothandelaren actief, zegt Van 
Dyk „Daarvan zijn er 25 aange¬ 
sloten bij de Dibevo. Dat zijn de 
bonafide mensen. Maar zij wor¬ 
den in hun bestaan bedreigd 
door de zich snel uitbreidende il¬ 
legale handel.” 

Hoeveel geld er om gaat in de 
dierenhandel is slechts bij bena¬ 
dering te schatten. In het legale 
circuit gaat het om enkele tien¬ 
tallen miljoenen. In het illegale 
circuit is het een veelvoud van 
dat bedrag, beweert Van Dijk. 
„Voor elke tien procent omzet 
die verdwijnt uit het legale cir¬ 
cuit, staan duizend tot elfhon¬ 
derd arbeidsplaatsen op de 
tocht.” 

Winst 

„Een bonafide vogelhandelaar 
die een vogel inkoopt voor twee 
gulden, moet zyn klant tenmin¬ 
ste vier gulden rekenen om de 
kosten te dekken. De man maakt 
kosten om de vogel op verant¬ 
woorde wijze te huisvesten en te 
verzorgen. En hij betaalt zijn so¬ 
ciale lasten en zijn btw. De mala¬ 
fide handelaar doet niets van dat 
alles. Hij kan datzelfde vogellje 
verkopen voor 2,75 en nog drie 
kwartjes winst maken ook. Het 
is logisch dat hij meer klanten 
trekt.” 

De Dibevo pleit er voor een ge¬ 
sloten systeem op te zetten, 
waarbinnen alleen erkende die¬ 
renhandelaren kunnen opereren. 
Deze mensen houden zich niet 
alleen aan de geldende wetten en 
fatsoensnormen, maar zyn ook 
vakbekwaam. Want daar zit een 
belangrijk deel van het pro¬ 
bleem, zegt Van Dyk. Iedereen 
die dat wil kan zich bezighouden 
met de dierenhandel. Er is geen 
vestigingswet die dat verbiedt, 
noch worden er eisen gesteld 
het vakmanschap. 

Als een schoenmaker tiendui¬ 


zend vinkjes wil importeren uit 
Zuid-Amerika, kan niemand 
hem tegenhouden. Hij kan zyn 
dieren gemakkelijk laten aan¬ 
voeren via Schiphol of via Bel¬ 
gië, aldus Van Dijk. Bij onze 
zuiderburen is het met wetge¬ 
ving en controle nog veel erger 
gesteld dan in Nederland. Reden 
voor een toenemend aantal Ne¬ 
derlandse handelaren om zich in 
België te vestigen. 

Eenmaal in Nederland komen de 
geïmporteerde dieren snel bij de 
uiteindelijke klant terecht. Dat 
.gebeurt volgens de vice-voorzit¬ 
ter van de Dibevo via de dieren¬ 
markten in Barneveld, Boskoop 
en Liempde. De misstanden die 
daar heersen zijn volgens de Di¬ 
bevo Nederland onwaardig. „Er 
worden dieren versjacherd op 
een wijze die zich eerder als die- 
renkwellerij dan als dierenlief¬ 
hebberij laten kwalificeren,” zo 
schrijft de organisatie in haar 
rapport. 

De handel in verboden uitheem¬ 
se dieren, of het nou vogels, rep¬ 
tielen of zoogdieren zijn, speelt 
zich af in de directe omgeving 
van de markten, aldus Van Dijk. 
„Dat gaat met de zogenaamde 
kofferbakhandel. Beschermde 
diersoorten wisselen daar voor 
veel geld van eigenaar en wor¬ 
den snel van de ene kofferbak in 
de andere overgeladen.” 

De overheid zit overigens niet 
stil. Met enige regelmaat worden’ 
diertransporten onderschept. 
Daarnaast hebben luchtvaart¬ 
maatschappijen een vervoers- 
boycot ingesteld op wildzang. 
Deze maatregelen zijn echter 
verre van afdoende, meent de 
Dibevo. De wetgeving blijft on¬ 
duidelijk en gebrekkig; de strafi 
fen veel te laag. Het enige wat 
volgens Van Dijk helpt is een 
scheiding aanbrengen tussen de 
goede en de slechte handelaren. 

De Dibevo heeft als uitgangs¬ 
punt dat handel in een aantal 
dieren mogelijk moet zijn, maar 
alleen op verantwoorde wijze. 
Dat begint al bij het land van 
herkomst, aldus Van Dijk. 
„Meestal zijn het ontwikkelings¬ 
landen die het geld hard nodig 
hebben. Het is zaak dat het Wes¬ 
ten bevordert dat dieren uitslui¬ 
tend op een verantwoorde ma¬ 
nier uit het wild worden geno¬ 
men. Op termijn moet het zelfs 
zo ver komen dat de gevraagde 
dieren in gevangenschap worden 
gekweekt. Dan help je deze lan¬ 
den aan hun broodwinning zon¬ 
der dat er schade aan de natuur 
ontstaat.” 

Uiteindelijk is een ingrijpende 
verandering van mentaliteit no¬ 
dig, meent Van Dyk. Ook in het 
Westen. „Hier is het zaak tot een 
verantwoord huisdierenbezit te 
komen. Geen Sint-Bernhard op 
een klein flatje tien hoog. Geen 
schildpadden in een klein plastic 
bakje. En geen goudvissen die 
door het toilet worden gespoeld. 
In de dierenwinkel moet de con¬ 
sument duidelijk voorlichting 
krijgen over wat wel en wat niet 
kan met een dier. Een erkende 
dierenwinkel, wel te verstaan.” DOOR SASKIA VAN 
WESTHREENEN 

Het Wolmerk en het vignetje van 
de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen hebben nu een 
zusje van formaat: het ISO-certi- 
ficaat. ISO is de afkorting van 
International Standardisation 
Organisation - een drieletterig 
begrip dat borg staat voor kwali¬ 
teit. Het hangt als een vervaarlijk 
zwaard boven het hoofd van een 
groot aantal Nederlandse bedrij¬ 
ven. Want wie geen ISO-certifi- 
caat heeft, kan het straks wel 
vergeten. 

Kwaliteitskeuring is in een 
stroomversnelling geraakt. De 
certificatiewereld lijkt op een 
jungle. Keuringsinstellingen 
schieten als paddestoelen uit de 
grond en verdienen een goed be¬ 
legde boterham. Vooral toeleve¬ 
ringsbedrijven voor de petroche¬ 
mie kunnen nauwelijks meer 
zonder het begeerde ISO-certifi- 
caat. Ook de bouw- en textielin¬ 
dustrie en de grafische sector 
kennen vormen van kwaliteits- 
certificatie. In de computer¬ 
branche wordt er hard aan ge¬ 
werkt. 

De civiele industrie in Neder¬ 
land kreeg, in navolging van de 
defensieindustrie, ook behoefte 
aan predikaten die kwaliteit ga¬ 
randeerden. Eind jaren zeventig 
werd de NEN-norm ten doop ge¬ 
houden. Wie de NEN-norm in 


Concerns stellen keiharde eisen aan kwaliteit 

Bedrijven in greep 
van de ISO-normen 


zyn vaandel voerde kon meedin¬ 
gen naar belangrijke orders. Zo 
kwam het in elk land tot een 'ei¬ 
gen’ normering; voor internatio¬ 
naal opererende bedrijven 
uiterst omslachtig en verwar¬ 
rend. 

Met Europa ’92 in het vizier 
schoven de bedenkers van keur¬ 
merken als DIN, ASA, NEN en 
andere in 1987 om de tafel. Over¬ 
al ter wereld moest voortaan één 
norm worden gehanteerd: de 
ISO-norm. Elk land werd ver¬ 
plicht gesteld de ISO-norm te 
vertalen in de eigen landstaal en 
tegelijkertijd de nationale norm 
in te trekken. ,,Sindsdien is de 
kwaliteitsbewaking in Neder¬ 
land in een stroomversnelling 
geraakt. Grote afnemers stellen 
keiharde eisen. Volvo, DSM, 
Fokker, DAF, RDM, HSA, zon¬ 
der ISO-certificaat kom je er niet 
binnen.” 


Aan het woord is P. Blankestijn, 
voormalig ’kwaliteitsbewaarder’ 
bij Hollandse Signaal in Henge¬ 
lo, tegenwoordig docent van al¬ 
lerlei kwaliteitscursussen en 
adviseur voor bedrijven die de 
ISO-norm proberen te bemachti¬ 
gen. Een gat in de markt. Zo’n 
vijfhonderd vijftig bedrijven heb¬ 
ben op dit moment het begeerde 
papiertje in de wacht gesleept. 
Volgens de Raad voor Certifica¬ 
tie in Driebergen zijn dat er eind 
dit jaar al ruim duizend. Een ex¬ 
plosieve groei, en voor sommi¬ 
gen een goudmynlje. 

De ISO-norm kan in vier onder¬ 
delen worden gesplitst. Het heeft 
wat weg van de Michelin-restau- 
rantgids en haar één- tot vijfster- 
ren kwalificatie. ISO is er in de 
varianten ISO-9000, 9001, 9002 en 
9003. ISO-9001 is het meest com¬ 
plete pakket. Als een bedrijf dat 
certificaat in handen heeft, is het 


van begin tot eind bewust bezig 
met de kwaliteitsbeheersing. 

Toezicht 

De Raad voor Certificatie houdt 
toezicht op naleving van de ISO- 
norm en op de commissies die 
de certificaten verstrekken. In 
Nederland zyn ongeveer twintig 
certificerings-commissies. De 
bekendste daarvan zyn KEMA 
en Lloyd’s Register Quality As- 
surance uit Londen. 

Als één controleur een dagje 
komt kijken moet daar al gauw 
zestienhonderd gulden voor wor¬ 
den neergeteld, exclusief reis¬ 
kosten en btw. Voor een comple¬ 
te keuring door de KEMA moet 
een bedrijf van honderd mede¬ 
werkers rekenen op twintig- tot 
dertigduizend gulden: de kosten 
van vier dagen keuren en een 
herkeuring. Het certificaat wordt 
verleend voor drie jaar. Dan 


’Doorstralen 
van voedsel 
zinvol maar 
onhaalbaar’ 

Het doorstralen van 
levensmiddelen heeft we¬ 
tenschappelijk gezien veel 
voordelen. Maar in de prak¬ 
tijk lijkt het onhaalbaar 
vanwege het verzet van 
consumenten en consumen¬ 
tenorganisaties. 

Dr S. Notermans van het labora¬ 
torium water- en levensmidde- 
lenmicrobiologie van het 
Rijksinstituut voor Volksge¬ 
zondheid en Milieuhygiëne De 
Bilt zegt dit aan de vooravond 
van een wetenschappelijk con¬ 
gres over het conserveren van 
levensmiddelen. 

Voedsel van dierlijke oorsprong 
is nogal eens besmet. Jaarlijks 
worden daardoor in Nederland 
ongeveer een miljoen mensen 
ziek. Hoewel voedselvergiftigin¬ 
gen meestal mild verlopen, ver¬ 
oorzaken ze economisch gezien 
toch een grote verliespost door¬ 
dat de patiënten een dag of een 
week verzuimen. Bovendien be¬ 
zoekt een deel van hen een arts 
en is soms ziekenhuisopname 
nodig, wat volgens Notermans 
ook ’een behoorlijk hoog bedrag’ 
aan kosten veroorzaakt. 

Hij vergelijkt doorstralen met de 
sinds de oorlog verplicht gestel¬ 
de pasteurisatie van melk. Vroe¬ 
ger raakten mensen via melk 
besmet met onder meer tubercu¬ 
lose. Nu wordt vrijwel niemand 
meer ziek van zuivelprodukten. 

Pasteurisatie is dus een zeer ef¬ 
fectieve methode, maar als er nu 
nog toe besloten moest, worden 
zou dat bij de consumentenorga¬ 
nisaties ontzettend veel weer¬ 
standen oproepen, aldus Noter¬ 
mans; zij zouden zeggen dat de 
boeren dan maar hygiënischer 
moeten produceren. 

Vlees wordt volgens hem wel de¬ 
gelijk hygiënisch geproduceerd. 
Maar toch valt niet helemaal te 
voorkomen dat er ziektekiemen 
op zitten. Omdat vlees door 
pasteurisatie van kleur veran¬ 
dert, zou doorstralen aantrekke¬ 
lijker zijn. Volgens Notermans 
heeft de straling zo goed als geen 
nadelige effecten voor de ge¬ 
zondheid, zeker vergeleken met 
de giftige stoffen die bij het bak¬ 
ken en braden van vlees ont¬ 
staan. 

Het argument dat er nog 'scho¬ 
ner’ moet worden geproduceerd, 
gaat volgens Notermans niet op 
omdat de baten niet opwegen te¬ 
gen de kosten en omdat daarmee 
nooit alle ziektekiemen kunnen 
worden vermeden. Hij verwacht 
dat de consumentenorganisaties 
zich daardoor niet zullen laten 
overtuigen. Wellicht Zcil doorstra¬ 
ling van dier- en vooral pluim¬ 
veevoeders wel mogelijk zyn. 

Eenwording 

Over de invloed van de Europese 
eenwording valt nog niet veel te 
voorspellen. In Frankrijk is al 10 
tot 20 procent van de levensmid¬ 
delen doorstraald, maar bij voor¬ 
beeld de Duitsers willen er niet 
van horen. In Nederland is door¬ 
stralen toegestaan mits het op de 
verpakking wordt vermeld. 

Dat geldt ook voor de in de le¬ 
vensmiddelen verwerkte ingre¬ 
diënten. Kruiden móeten vol¬ 
gens Notermans wel worden 
behandeld omdat er veel ziekte¬ 
kiemen in zitten. Als dat gebeurt 
met straling moet het dus op het 
etiket staan, maar vreemd ge¬ 
noeg hoeft dat niet als de krui¬ 
den met een giftig gas van ziek¬ 
tekiemen zijn optdaan. 


volgt een tweede herkeuring die 
iets goedkoper is. 

Het bedrijf moet er heel voor 
over hebben om het certificaat te 
behalen. Blankestijn; „De moti¬ 
vatie om het produktieproces te 
verbeteren moet groot zijn. Een 
goed budget is belangrijk, er 
moet lange tijd een mannetje 
voor worden vrijgehouden.” On¬ 
danks de kosten wordt op hon¬ 
derden plaatsen in Nederland 
koortsachtig gewerkt aan een 
verbetering van het kwaliteits¬ 
systeem. Duizenden guldens 
worden er in gestoken, tientallen 
werknemers worden op cursus¬ 
sen gestuurd. De meeste bedrij¬ 
ven móeten wei, om de concur¬ 
rentieslag met anderen niet te 
verliezen. 

Blankestijn: ,,Er is een aantal be¬ 
drijven dat helemaal niet aan het 
certificaat denkt. Anderen wor¬ 
den juist door de klant gedwon¬ 
gen. Concerns in de petrochemie 
- denk aan Shell en DSM - stel¬ 
len tegenwoordig keiharde ei¬ 
sen: vanaf 1992 kopen wij alleen 
onderdelen by gecertificeerde le¬ 
veranciers.” 

Landen elders ter wereld lyken 
zich er nog weinig van aan te 
trekken. Blankestijn: „Sommige 
denken dat het ISO-certificaat 
een garantie is voor een goed 
produkt. Dat is niet waar. Het 
betekent alleen, dat de kans op 
^n ’fout’ p^rodukt kleiner is. Het 
is een bewijs dat je iets kunt. Of 
je het ook doet is een tweede.” 


Limburgs Dagblad 


Woensdag 25 maart 1992 • Pagina 


>rmeert.. ALPI informeert .. ALDI informeert 


. . xijn een ?Vloede 

Als extra deie artikelen 

werking hebben Tsjgderlandse 

de êO«‘‘''‘='*”uuisvrouwen aangevraagd 

Vereniging van v,,egen. Gekeken 

en het en vudverwijderend 

«erd naar schuimvorming en 

vermogen, «ios Jj^^^^jpakuing. Op de 

stevigheid .. ^ u vertrouwen. 

proóukw ^o" " - 


% 

tti 
alles 

t^iniger 
'sIjiQ/ 


® Biologisch Una 

laagschuimend inweek- en voor 
wasmiddel voor machine en k QO 
handwas, compact, 1 kilo . li/O 

# Una vloeibaar 

wasmiddel, met sterke 
concentratie wasactieve f yjA 

stoffen, 1,5 Itr. Jily 

% Unamat 

compleet hoogwaardig hoofd¬ 
wasmiddel, werkt uitstekend bij C OQ 
60-90°, compact, 1 kilo . JiO/ 

# Una wasverzachter 

bloemen en lavendel, i 

3 X geconcentreerd, liter .... m IJ 

# Print (otaalwasmiddel 

compact, 1 kilo . i 

S Norma bont 

bontwasmiddel zonder bleekmiddel, 
lost vlekken op, niet de kleuren, i QO 
compact, 1 kilo li/O 

# Una plus 

met wasactivator, 
optimaal wasresultaat 
bij 40-60°, 
compact, 

1 kilo . 3.95 
# Norma fijn 

voor wol en alle fijne 
weefsels, veilig voor kleuren, 
compact, 1 kilo . 

# Norma fijn 

vloeibaar fijnwasmiddel, liter 

#Una afwas 

extra geconcentreerd 
handafwasmiddel, 1 

500 ml. . liUJ 

# Vloeibare zeep 

”Comete”, een zachte vloeibare zeep, 
geschikt voor het schoon¬ 
maken van alle sanitair, 
ook te gebruiken voor kleine 1 QQ 
handwasjes, liter . li// 

# Vloeibaar schuurmiddel 

met citroen, ”Comete”, 
voor het schoonmaken van 
emaille, formica, roestvrij- 
staal, chroom, tegels en glas, 
reinigt zonder krassen, 1 

500 ml. 

f Allesreiniger 


155 


op sodabasis, "Cornete” 

13% aktief voor het schoonmaken 
J van verreweg de meeste kunststof 
oppervlakten, tegels en 
glaswerk, 1 liter. ... 


1.?5 

^^TRÊLOaC 

Spiraal kabelslot Voor jarenlang fietsplezier 

Lat op bij prijsvargelijking, 
deze degelijke, complete en mooie dames- 
en herenfietsen zijn ultgenist met: 

- trommelremmen - onderhoudsvrije 
FAG-trapas - door bumperstang 
beschermd groot achterlicht 

• Trelock veiligheidsslot (door ANWB 
goedgekeurd) - damesmodellen met 
verlaagde instap - spatlap 

■ kunststof kettingkast met sierstrip 

- zwarte banden met zijreflectie • pompje 

- Sturmey Archer 3-vetsnellingsnaaf 

• rookkleurige jasbeschermers met stevige 
kunststof rand - spieloos krankstel 

• verlichting met weggewerkte bedrading 

• snelbinders (te vervangen zonder het 
achterwiel te demonteren) • standaard 

■ achterreflector - ronde spatborden 


6 maanden fabrieksgarantieb 5 «laar garantie op vork en frante> 
Herenmode!: Ilchtgrijs/donkergrljs met rode bies. 

Damesmodel: llchtgrijs/donkergrys met rode bles of wlt/turguol* 
met witte bles. Nederiands fabrikaat. 


Grote beveiliging tegen 
diefstal dankzij slotcilinder 
met 5 stiften. 

Uiterst stevige, buigzame 
kabel Keuze uit kabellengte 
120 cm. en 180 pm. 


Van waterafstotend 
nylonmateriaal. 

Een grote boventas 
en 2 kleine 
zijtassen. 

In diverse kleuren¬ 
combinaties. 

14.98* 


VOOR ’N GOED BELEGDE BOTERHAM 

Cervelaatworst extra fijn, . 500 gr. 4.98 BOterhamWOrSl gesneden. ISO gr 118 100 gr. -.79 

3.98 Schouderham gekookt, gesneden, 150 gr. 1.98 


Westfaalse metworst 400 gr. 

Boerenmetworst 225 8 ,. 2.59 Katenspek gesneden, 1508 , 2.49 

Edelsalami 650 gr. 

Rauwe ham gerookt, kiloprijs 15.90 100 gr. 

gesneden, 150 gr. 1.55 100 gr. 


Cervelaatworst 

-J 

0,75 Itr. 


100 

100 gr. 


g,. 1.32 


Fietsreparatieset 

Uitgebreide set met o.a. 
bandreparatiemateriaal, 
--.3 bandenlichters, lampjes, 
moeren, ringen enz. Stuurfietstas 


Van waterafstotend 
nylon materiaal. 

Met kaartenvakje. 
Eveneens als 
schoudertas 
te gebruiken. 
Diverse 

kleurencombinaties. 

Afmeting; 

ca. 2Dx 15 X 15 cm. 

RSUWC hflm gesneden, .100 gr. 2 i 29 

1.59 Rookworst 500 g,. 3.15 100 g,. ..63 

Saksische smeerleverworst isog, 75100 g,. -.50 
- Speciaal voor bakken 
en braden. 

- Spettert niet en 
smelt direkt 

- VoQz de beste smak. 


200 gr. Riesling Hochgewachs « aa 

0.75 Itr. . J.VO 

6.75 


Likorettes 

in diverse smaken, 0,5 Itr. Advokaat 

0,5 Itr. . 

Baguettebroodjes 

4 st. a 75 gr., 
om zelf af te bakken, 

Baguettebroodjes 

4 st. a 75 gr., 
om zelf af te bakken. 


4.69 

1.29 Ruby Port 

Portugese botteling, 0,7 Itr. 

Bonini Vermouth 

wit of rood, 0,75 Itr. . 


7.95 


3.75 


Rodiaz Sherry 

fino pale dry, 0,7 Itr. 


4.98 


Beplante 

dierfiguurtjes 

Van tem cotta of bamboe. 


Roombrie 60+ 

200 gr. 

tennisballen 

’Penn Champion"- 
In koker vacuum verpakt, 
dus langer houdbaar. 


Tennis-/poloshlrt 


9.98 


Denim jeans Van 100% super 
stonewashed katoen, 
in 3 modelletr. 
Maten: 3« Vm^. . 


Dames- of herenmodel 
70% katoen/30% polyester. 

In aktuele modellen en 
. dessins/kleuren. . ^ ak ww 
>, Maten: M, L, XL iD QQ 


en XXL. Damesbroekrokje 
^of herenshort 

V' 70% katoen/30% polyester. 

In aktuele kleuren. 

Damesmaten; 36 Vm 46. 
Herenmaten: , "Paolo Cesai» 

L /r 


Tip-aitikelen verkopen wij tijdelijk. 

Oetker taartmix 

Aardbeien/slagroom, kwark/ 
kwark/yoghurt, citroen, 

Extra benodigde ingrediënten, 
afhankelijk van de soort taart: A O A 
slagroom, kwark of yoghurt. uiOv 


iUvies: neem wat extra, want de voonaad is beperkt. 

Originele Chinese 
stemgember 

, 1 Sappig en mild, voor zo maar 

tussendoor of te gebruiken 
in allerlei gerechten. ^ «n 

Pot a 450 gram. Ui43 2 Jarige planten 

Bloeiende heesters en 
vruchtenstruiken 

ca. TB cm. hoog, Ie kwaliteit. 
G^randeerd binnen 6 maanden 
in frioei en vruchtdragend. 
Diverse soorten, m ^ ^ ^ 


Zomerjack 

voor jongens 
en meisjes 

"Pocopiano”. 

In leuke kleuren- 
j combinaties/prints. 
100% polyamide 
(waterafstotend). 
Voering: 

100% katoen. 

Maten: 104 t/m 164. 


Heuptasje 

Van waterafstotend nylon. 

5 verschillende modellen met 
afsluitbare vakken, waaronder 
1 met portefeuilieformaat. 

In leute kleurencombinaties. 


18.98*k 

Lederen tennisschoenen 

"Creatif”. Met anatomisch gevormd voetbed en 
snel- of vetersluiting. Wit met grijze of groene 
contrasten. Maten: 37 t/m 46. 
* Deze artikelen verkopen wij tijdelijk, mochten zij ondaaka zorgvuldige planning te anel uitverkocht zijn, vragen wij n hiervoor nw begr^ 


Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal 

Exclusieve tuinmeubel-show 

in natuurlijke materialen 
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou. 

Dealer voor Zuid-ümburg van o.a 
BARLQW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL SICRBESTRATING TUINMEUBELEN 
PARASOLS 


Arnold Oprei] 

Heerlen, Heerlerbaan 275 
Maastricht, Beatrixhaven 


VIJVERFOLIE 

ya mm dik, ƒ 5.- per m2. 
Tel. 046-375189. 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garages, hondenhokken, 
vete afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Ket1<rade. Tel. 045-460252 


Spec. aanbieding! TUIN¬ 
PLANKEN voor schutting, 
afrastering. paardestallen 
enz., 20-25 cm breed, 
ƒ 1,50 p/m. Houtzagerij Win¬ 
dels, Ind.terrein Bouwberg, 
Brunssum. 045-270585. 


Te koop z.g.a.nw. Bolens 
ZITMAAIER met garantie. 
Te bevragen 04404-1490. 


■ Vandaag nog modder en 
zand, nxirgen GAZON. 
“ Graszoden, coniferen, 

heesters, heide enz. Jawell, 
Tel. 045-256423. 

Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad 
Tel. 045-719966. 

j : ; ^ ^ Bel de Vakmaii; ■ 

SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilden^/erk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

Voor al uw tuin- en SIER- 
BESTRATINGS-WERK- 
ZAAMHEDEN, tev. ontwerp 
aanleg bel vrijbl 045-726366 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

STOELMATTERIJ vem. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045-418820. 

UITGEBREIDE schoon¬ 

maakbeurt, wassen, stofzui¬ 
ger en ruiten vanaf ƒ21,-. 
Bij Auto Service Gooiker. 
Ook voor APK en alle repa¬ 
raties. Apollolaan 154, 
Heerlen. Tel. 045-740041. 

Bost VERWARMING BV., 
Romeinenstr. 8, Kerkrade- 
West. Sanitair, gas, water, 
cv, badkamers, riolering, 
onderhoud. 045-412547. 

Kappei/Cosmetica 

J.V. Nail Cosmetica 

Groothandel en opleidingsinstituut voor kunstnagels, 
het adres voor de beste kunstnagelprodukten. 

Wij hebben nu ook voor U; 

gekleurde Gel 

waarmee een permeinente kleur kan worden aangebracht 
Tevens kan hiermee een prachtige nailart gemaakt worden 
Wij hebben voor u 28 verschillende modekleuren. 

Wij geven gedege opleiding tot nagelstylisten. 

Voor inlichtingen J.V. NAILCOSMETICS: 040-550404 


WoiK»! Totaal 


KWALITEITSKEUKENS. 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 


In- en verkoop 2e HANDS 
meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
80a, Heerlen. 


Van part. 2 V 2 
BANK (2st.), 
bloemmotief, z.g.a nw 
f500,-. Tel. 04450-1911. 


zits 

bekl. 


eiken 

stof 


Muw./Kafwil8in. 


KEUKENRENOVATIE; 
vern. v. app. werkbl. spoelb. 
etc. Uw specialist: Vossen- 
Keukens, Eikenderweg 77, 
en Kerkplein Glaspaleis 
Heerlen. Tel. 045-717555. 


Te koop weg. omst. luxe u- 
vormige essenbeige KEU¬ 
KEN. Geheel compleet met 
rse hoge kasten en luxe 
uwapparatuur. Prijs n.o. 
Te bevr.: Plan Keukens 
Rijksweg 21, Gulpen. 


Ind. man 44 jr. gesch. HBO 
modern ingest. creatief, 
houdt van muziek, sport 
Zoekt leuke VRIENDIN tot 
38 jr., kind geen bezw. Br. 
m. foto en tel. wordt beantw 
Br.o.nr. B-1121 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Zonnehemels 

verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet 
11 lamps dubbelgebogen incl. statief vanaf ƒ 845.- 
10 lamps superbreed compleet ƒ 989.- / ƒ 30,- per maand 
20 lamps tunnelsnelbruiner ƒ 2.995,- / ƒ 78,- per maand 
Verhuur ƒ 50,- per week met recht op koop. 
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis 
AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417 


MuzMc 


TV/VIdeo 


Gunstige conditie’s. 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 


Te koop KLEUREN TV pim. 
2 jr. oud. Tel. 04406-12875. 


^cheis/Vefwaniiifig 


KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 


Kachelspeciaalzaak, alle 
hulpstukken en aanverw. ar¬ 
tikelen. REKER, Kluis 28, 
Geleen. Tel. 046-740785. 


Zonnehemels 

Enorme sortenng zonnehemels en banken vindt u bij 
van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen. 1.80 mtr. lamplengte met 
statief nu ƒ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen 
100 watt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655 


10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 
van koop). Superbreed, 
snelbruinlampen en gas- 
drukveerstatief. Eivi-Sun. 
Tel. 04749-4695. 


Hidsh. artlkden 


IJSK. ƒ95,-: gasforn. ƒ95,- 
diepvr. ƒ 150.-: wasautom 
ƒ 175.-. 045-725595 


Te kdop gevraagd 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


KACHELS, nu ƒ 500,- kor¬ 
ting. De kachelsmid, Walem 
21, Klimmen. 04459-1638. 


Te k. gevr. van (of inbesl. 
genomen v. banken, enz.) 
bedr., instellingen en parti¬ 
culieren. faillisementen, 

restpartijen, INBOEDELS, 
enz. (Contant geld). 045- 
727742, ook ma. 18 uur. 


Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Corneliusin. 28, 
Heerlerheide. 045-228037. 


Roland SC 55 Soundmodule 

inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart incl. MPU 401 
midi-interface: ƒ 1.295,- !! (ƒ 45,- per maand). 
Alles voorradig en demonstratieklaar. 


STALM EIEfg 

lUSIC 

dcffluzMispcdalM 

hCXDFDSTRAAT 32 TEL 045 214253 HOENSBROfK 


Te koop ROLAND KR 55 
Synthesizer (U20 met 76 
toetsen), pr. ƒ 1.750,-. Tel. 
045-710225. 


Donderdag koopavond _ 

Te koop mooie witte 
ƒ 1.450,-. Europalaan 2&i 
Heerlerheide 


Sfaderteën/Mafktefi 


POSTZEGELS en munten 
van alle laixien. Postzegel- 
handel Kern, Locht 100 A, 
Kerkrade-West. Tel. 045- 
410911. 


BETONMOLEN, ca. 120 li¬ 
ter, 220 V. Tel. 045-416768, 
9.00-17.00 uur. 


Deelnemers gevraagd 

Vlooienmarkt 

Munstergeleen, Gemeen¬ 
schapshuis, Paasmaandag 
20 april. Inl. 045-324112. 


SNUFFELMARKT, Veiling¬ 
hal Gronsveld, 25 en 26 april 
Uitsl. part. 200 staanpl. Info 
04408-1908. 


Korg DS 8 SYNTHESIZER 

met Soundcard, als nieuW- 
Tel. 04493-5241. __ 


TENORSAXOFOON 
Trompet. Tel. 04498-54830. 
na 19.00 uur. _^ 

Met een PICCOLO in 
Limburgs Dagblad r^akl o 
uw oude spulletjes ’t sne‘= 
kwijt. Piccolo's doen vaa 
wonderen... Probeer maa' 
Tel. 045-719966. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 10 


^"Tïïïïburgs dagblad 

LUiAiUÈmiBfiAUiUiabu 


Voor elke zender een coördinator 

Meerjarenplan radio 


_Van onze rtv-red actie 

Hilversum - Eén zen- 

derredactie onder leiding 
'^an een coördinator zal bin- 
^©nkort bij elk van de vijf 
Radiostations streven naar 
strakke profilering per 
I oktober. Met horizontale 
programmering wil het 
HOS-bestuur, via het zopas 
aangenomen Meerjaren¬ 
plan, weer een groot pu¬ 
bliek bereiken. NOS-voor- 
^itter Max de Jong sprak in 
dat verband van 'histori¬ 
sche conclusies’. 

Het nu goedgekeurde plan voor¬ 
set voor de vijf radiostations in 
profielen, die nauw^elijks ver- 


Maastricht 
weer volop 
op tv 

Maastricht - De nos be¬ 
steedt de komende dagen in 
'verschillende programma’s 
aandacht aan de opening van 
het nieuwe Vrijthoftheater in 
Maastricht. Het theater wordt 
belicht in - achtereenvolgens - 
Van Gewest tot Gewest (van¬ 
avond om 19.25 uur op Neder¬ 
land 3), NOS-Laat (donder¬ 
dagavond op Nederland 3). In 
een speciale uitzending doet 
de NOS vrijdag vanaf 20.00 
Uur rechtstreeks verslag van 
de opening. 

In Van Gewest tot Gewest is 
een reportage te zien over het 
Limburgs Symfonie Orkest 
dat met opheffing wordt be¬ 
dreigd, net op het moment 
dat het met het Vrijthofthea¬ 
ter een eigen thuisbasis krijgt. 

NOS-Laat maakt met de 
Maastrichtse burgervader 
Houben een uitgebreide rond¬ 
gang door het theater. 

In 'Opening Theater aan het 
Vrijthof, vrijdag, treden on¬ 
der meer op do Maastreechter 
Staar, het Ballot van Vlaande¬ 
ren en het Limburgs Symfo¬ 
nie Orkest. 


schillen van het huidige karakter 
van elke zender. Radio 1 voor 
nieuws, Radio 2 familiezender. 
Radio 3 popzender en Radio 4 
klassieke zender. Radio 5 is, al¬ 
dus NOS-vice-voorzitter dr Al- 
bort van den Heuvel, 'niet langer 
meer voor doelgroepen, maar 
volwaardig’. 

Per station wijst het NOS- 
bestuur voor twee jaar een coör¬ 
dinator aan, die een door de 
zendgemachtigden samengestel¬ 
de redactie gaat leiden. Samen 
bewaken zij de strakke invulling 
van de profielen, die naar ver¬ 
wachting per 1 oktober zullen 
worden ingevoerd. Als een pro¬ 
gramma niet binnen het profiel 
past, geeft de coördinator een 
aanwijzing. „Let wel, geen be¬ 
vel,” aldus Van den Heuvel. 

De coördinator stelt ook een 


jaarplan voor de zender op. De 
omroep blijft verantwoordelijk 
voor het budget, het personeels¬ 
beleid en de inhoud van de pro¬ 
gramma’s. Uitgangspunt is dat 
het totale marktaandeel niet on¬ 
der de vijftig procent mag ko¬ 
men. Op dit moment is dat zestig 
procent. 

Het NOS-bestuur wil Radio 1 en 
Radio 4 continu laten uitzenden. 
Bij de nieuwszender worden 
daartoe , op termijn de AM-fre- 
quenties afgestoten. De klassie¬ 
ke zender gaat eventueel samen¬ 
werken met de Belgische BRTN. 
Radio 3 mag pas 24 uur uitzen¬ 
den als daar geld voor is. De 
STER krijgt meer tijd door zwe¬ 
vende blokken op Radio 2 en 3, 
maar dat zal, aldus Van den Heu¬ 
vel, ’nog een forse discussie met 
het Commissariaat voor de Me¬ 
dia opleveren’. 


De gezamenlijke actualiteitenre¬ 
dactie op Radio 1, waar nog spra¬ 
ke van was in het conceptplan 
van vorig jaar, blijkt nu verdwe¬ 
nen. Volgens Van den Heuvel is 
integratie de taak van de zender- 
redactie van Radio 1. 


De zenderindeling op tv is bin¬ 
nen het NOS-bestuur nog nau¬ 
welijks besproken, aldus voorzit¬ 
ter Max de Jong. Het NOS- 
bestuur wil voorts 'binnen enke¬ 
le weken’ de bestuurlijke organi¬ 
satie structureel aanpakken. De 
Jong hekelde tenslotte de ma¬ 
nier waarop het VOO-program- 
ma Stop de Persen donderdag 
een exemplaar van het vertrou¬ 
welijke zenderindelmgsplan 
voor tv in beeld had gebracht. 
„Men suggereerde dat het NOS- 
bestuur zwaarwichtige toestan¬ 
den zou creëren.” 


Nationale 
Bomenmars 
bij RTL4 


HEERLEN - Door de RTL- 
4-programma’s van zaterdag 11 
april loopt van 15.30 tot midder¬ 
nacht als rode draad de Nationa¬ 
le Bomenplantdag. Onder lei¬ 
ding van producent Joop van 
den Ende wordt die dag tevens 
een poging gedaan om in het 
Guinness Book of Records te ko¬ 
men met de Nationale Bomen¬ 
mars. 

Het IS de bedoeling dat alle mu¬ 
ziekverenigingen in Nederland 
zaterdag om 16.00 uur gelijktij¬ 
dig op hun eigen lokatie het lied 
'Fanfare’ (die dag omgedoopt tot 
de Nationale Bomenmars) van 
Toon Hermans spelen. 

Het startsein van de mars wordt 
om precies 16.00 uur in Amers¬ 
foort gegeven door de directeur 
van de Postcodeloterij, de spon¬ 
sor van de happening. De deel¬ 
nemende muziekverenigingen 
kunnen door het uitdelen van 
machtigingskaarten van de Post¬ 
codeloterij hun clubkas spek¬ 
ken. Verder wordt per provincie 
een goed doel gesteund. Irene Moors presenteert begin april duizendste aflevering 

’Telekids is een leuk en 
ongedwongen programma’ 


JDOOR PETER VAN DE KRAATS 
Hilversum - ze staat 

6lke zondagmorgen om vijf 
Uur op en arriveert om half 
2even in de studio van 
HTL4. Daar presenteert Ire- 
he Moors tussen acht en 
twaalf uur de live uitzen- 
tiing van Telekids, het po¬ 
pulaire jeugdprogramma 
'^an de satellietzender. Zon¬ 
dag 5 april gaat bij RTL4 
tussen 8.00 en 12.00 uur de 
duizendste uitzending de 
lucht in. Een aflevering die 
de 24-jarige voor een groot 
deel zelf heeft samenge¬ 
steld. „Dat vind ik het leuke 
Van Telekids, dat ik me ook 
hiet de redactionele kant 
kan bemoeien.” 

t 

..Voor de duizendste heb ik na- 
tuprlijk ook de eerste uitzendin¬ 


gen weer bekeken,” vertelt de 
Telekidspresentatrice. „Maar wel 
met m’n handen voor m’n ogen 
hoor, tussen mijn vingers door. 
Toen ik de allereerste terugzag, 
die op 2 oktober 1989 werd uitge¬ 
zonden:, had ik echt zoiets van 
’Oóóh, nee hè’. Ik zat daar echt 
heel gespannen een ontspan¬ 
nend jeugdprogramma te ma¬ 
ken! Maar ja, dat was nog in 
Luxemburg. Ik zat daar hele¬ 
maal alleen met allerlei buiten¬ 
landse cameramensen om me 
heen die me niet begrepen. We 
maakten Telekids toen nog met 
z’n tweeën, één meisje dat de za¬ 
ken hier in Nederland regelde en 
ik die dat in Luxemburg moest 
doen. Als er dan een klas per bus 
arriveerde die iets niet bij zich 
had waar ik wel op gerekend 
had, een bepaald stripboek of zo, 
moest ik dat in mijn eentje maar 
óp zien te lossen. Nee, dat was 
een erg ongezellige tijd.” 

Sleur 

Tegenwoordig wordt Telekids 


door een team van twaalf men¬ 
sen gemaakt. Er is één lid van 
die ploeg dat zich de hele week, 
continu, bezighoudt met de post, 
die met zakken tegelijk binnen¬ 
komt. Bovendien is de presenta¬ 
tie op de doordeweekse dagen 
overgenomen door Anniko van 
Santen. „Omdat ik ook Hitbingo 
presenteerde, kreeg ik het veel te 
druk. Daardoor kon ik me niet 
meer bezighouden met de redac¬ 
tionele kant van Telekids. Mijn 
werk dreigde een beetje een 
sleur te worden. We hebben toen 
aan Anniko gevraagd of zij de 
doordeweekse uitzendingen 
over wilde nemen. Dat doet ze 
hartstikke goed. En ik heb weer 
vreselijk veel lol in mijn werk.” 

De zondag is voor Moors elke 
keer weer een soort veldslag. Na 
de live uitzending ’s morgens, 
wordt ’s middags de aflevering 
voor de zaterdag daarop opgeno¬ 
men. ,.Dat is wel pittig, ja. Die 
kinderen zijn heel erg druk en 
uitgelaten. Telekids is een heel 
ongedwongen programma, alles 


kan. Ik gedraag me nooit als een 
schooljuf, maar probeer een 
soort vriendschap voor een och¬ 
tend of een middag met die kids 
te sluiten. Als een van hen dan 
tijdens de uitzending met een 
leuk idee komt, mag hij of zij dat 
ook doen. Dat plan hoeft niet zo 
nodig een week van tevoren te 
zijn ingediend. Het programma 
heeft sowieso al een hele chaoti¬ 
sche uitstraling. De kinderen 
rennen soms voor de camera’s 
langs en maken ruzie over de 
beste zitplaats. Ik moet zeggen 
dat ik die chaos wel leuk vind. 
Maar het probleem komt zon¬ 
dagmiddag als er weer een nieu¬ 
we lading kids binnenrolt. Dan 
moet ik me echt wel weer even 
opladen. Zo’n zondag is natuur¬ 
lijk heel vermoeiend. Als ik dan 
de bus om een uur of half zeven 
’s avonds sta uit te zwaaien, ben 
ik ook wel blij dat die twaalf uur 
durende werkdag voorbij is.” 

Feliciteren 

Omdat de redactie van Telekids 


Irene Moors: 
,Jk gedraag 
me nooit als 
een school¬ 
juf, maar 
probeer een 
soort 

vrie7idschap 
met de kids 
te sluiten. ” 


het al druk genoeg heeft met de 
reguliere uitzendingen, heeft Ire¬ 
ne Moors voor een groot gedeel¬ 
te de zorg voor de duizendste op 
zich genomen. „We proberen van 
deze zondagmorgen-uitzending 
natuurlijk wel iets speciaals te 
maken. Daarom hebben we twee 
tekenfilms eruit gehaald. Nu 
hebben we twee uur tekenfilms 
en twee uur studietijd, verdeeld 
over zes blokken. En veel gasten, 
collega’s die ons met de dui¬ 
zendste Telekids komen felicite¬ 
ren. Hans Kazan toont een aantal 
goocheltrucs waarin het getal 
duizend centraal staat. Carlo 
Boszhard doet zijn imitatie van 
Jos Brink en gaat ook nog een 
weddenschap aan die tijdens de 
uitzending tot een goed einde 
moet worden gebracht. 

Ron Brandsteder speelt met de 
aanwezige kinderen De toren 
van Pisa, het spel uit de Honey- 
moonquiz en is de "Vraag-maar- 
raak-gast. Een aantal acteurs uit 
Goede Tijden, Slechte Tijden 
speelt het Pictionaryspel. Ba¬ 
rend en Van Dorp houden een 
JaiNee-interview met mij. Loret- 
ta en Jeroen beginnen elk blok 
met een speciale Telekids 
Nieuwsflits. John Bernhard leest 
een weerbericht waarin alles om 
het getal duizend draait. Caroli¬ 
ne Tensen speelt niet Wie of Wat 
ben ik?, maar Wat zit er in? Ook 
René Kroger treedt op. En we 
blikken natuurlijk terug en spe¬ 
len een paar oude spelletjes. En 
daarna gaan we weer gewoon 
verder met de volgende uitzen¬ 
ding. Stoppen? Néé! Ik ga voor¬ 
lopig nog wel even door met 
Telekids.” Lentegeluiden met 
The Sky Dancing 
Small Band 

KLIMMEN — Voor een fris en vooral vrolijk geluid zorgt zaterdag¬ 
avond The Sky Dancing Small Band. In zaal Claessen in Klimmen luis¬ 
teren de negen muzikanten van dit Limburgse orkest de jaarlijkse 
dansparty van de prinseraad op. The Sky Dancing Small Band zorgt 
daarmee tevens voor een muzikale ouverture van de lente. Overigens 
kan de band onder leiding van Mare Struver terugblikken op bijna vijf¬ 
tig shows en andere evenementen, die men tot nu toe muzikaal heeft 
opgeluisterd. Voor de dansavond van aanstaande zaterdag kan men te¬ 
lefonisch kaarten reserveren onder nummer 04405-2065. 

# De Limburgse Sky Dancing Small Band: thuis in alle muzikale gen¬ 
res. Foto: Studio Modern, Kerkrade ’ Liefde breekt 
alle ketens’ 
nieuwe cd van 
Richard Candell # Richard Candell: album met liedjes in meerdere talen. 

HEERLEN - In meerdere talen zingt de Limburgse zanger Richard 
Candell op zijn nieuwe cd 'Liefde breekt alle ketens’. Deze titel is te¬ 
vens de soundtrack van het album. Richard Candell schreef onder 
zijn eigenlijke naam het merendeel van de teksten van de achttien 
liedjes. Frank Ferrari tekende voor de produktie. Het gros van de 
nummers zal de liefhebber bekend in de oren klinken. Of het nu gaat 
om Mama Domenica, La Pastorella, Angelo Mio, een potpourri van 
bekende nummers in een versie van wijlen Roy Black of dat aardige 
Gipsy Queen. Het al eerder uitgebrachte Bella 'V'enetia staat even¬ 
eens op het album, uitgebracht op het label G & G Music, Pierre 
Bertels Management. 


/Va herrie met Antwerpse politie 

Hans de Booy 
vrijgesproken • Hans de Booy: niet de vereiste identiteitspapieren op 
zak. 


Van onze verslaggever 

ANTWERPEN — Zanger 
Hans de Booy is door de 
rechtbank in Antwerpen 
vrijgesproken van de be¬ 
schuldigingen van 'weer¬ 
spannigheid en smaad’ bij 
een arrestatie. Tegen De 
Booy was een voorwaarde¬ 
lijke gevangenisstraf van 
een maand en een boete van 
500 gulden geëist. 

Volgens de Antwerpse politie 
had de Nederlandse zanger van 
onder andere het lied ’Annabel’ 


vorig jaar maart midden in, de 
nacht na een verjaardagsfeest 
dronken op straat staan urine¬ 
ren. De Booy had niet de vereiste 
identiteitspapieren bij zich en 
zou zich tegenover de politie 'ar¬ 
rogant' hebben gedragen. Toen 
hij meegenomen werd naar het 
politiebureau had hij zich verzet, 
en zou hij bij een val zijn sleutel¬ 
been hebben gebroken. 

Volgens de advocaat van De 
Booy zou de zanger niet dronken 
zijn geweest, met hebben staan 
wateren, en zou de politie hem 
onheus als 'Hollands zangertje’ 
hebben bejegend. Op het bureau 
zou De Booy niet gevallen, maar 
tegen de grond zijn gesmeten. 
P ■ 


1 

II 

Piw:: Ifwrapeuten geven 

ontspanningsmassages 

en dames, heren. ecMparen. Komen ook aan huis. 
sax). Tel. 06385-10944 in Veenendaal. 


Umbuw LEKKER- Mobiele AGÖREGATEN: 
gehakt Slager^ Hout- benzine en diesel 50 hz, 5- 


Schkvwrt 


rT gebroken? Tand- 
lische prakt Hoonhout 
voor rwv. gebilpiotheee en 
npat. Akerstr. N. 328, 
045-228211 


, noou B Ci Arme 

4IM lOODSnOfOfii (IBafWnflk- 

|tie|)op mei echrfwM^; oranje 
•zwaaicht met magneet; 
•JËHbO tae gevuld. Tel. 
k)45-215Z70 


85 KVA, 220/380 V, ex-leger 
ƒ1.500.- tot ƒ8.500.-. Fa. 
van den Biggeiaar. Gemert 
Tel. 04923-61958. 


NIEUW, nu dage^ks zonder 


1555. 


[ilyiiliill 


Éiiiiiiiüüüililiüiyit 


EXPOSTTIE van schildeijen 
uit de 19e en begin 20e 
eeuw. Wbensdag tm zorv 
dag 13.00-17.00 uur. Kunst¬ 
handel van Midken. Staikm- 
straat 137, Nulh. 

j Je Jtan al je sax «Mneen kw^ 
^ 1^ de kleine aexy Angel, bei 
i haarprivéap 

; .06-330.320.86 

: (1 Gkj p/m boven de 18 Jr.) 


Beleefjouw 

; 7' Fantasie 

I Met een meiije voor jou 
! aleoa Uve en apart 


j;, Club-06 
: Special-sex 

: EERST 06^20.320 

J EN DAN VOOR 

j SM... 26 

! onderdanig, ze doel wat Je 
wfll * 

: ; Hetero ... 26 

! JOnze meisjes z|n overal 

* voor in 

• lesbisch... 45 

jnMXn.. me i s j ee onder ekaar 

I feteesteres... 46 

I ëphiet opt Ze zk te wachten 

; :• Lolita... 47 

‘ '^"jongenondeugend 

1 Jh^rfijk live 48 

I mten fvs opgenomen 

I Meegenieten 60 


Ta k. Mechelse TAFEL met 
4 stoeien en Mechelse com¬ 
mode. Tel. 04492-2453. 
S&M BizarBox 

den live je meesteres. Z6 is 
er tussen 13.00 u en 17.00 
u. '8 middags 75 cpm/ 
06-320.320.65 Privé/Adressen! 

Heeft u zin in aex en bent u 
op zoek naar échte prive- 
adressen en telefoon¬ 
nummers?'Wacht dan niét 
maar draai: 06-320.320.80 
3121 i s Adre^ Pnvé 

bt'ViBen ^ varwarmery ze Life SM 

Opgenomen b| de behan¬ 
deling. Heien kust de 
zweep. 06-320.340.69 
50 ct p. Vi min. 


2 marman, een blonde meid. 

Wangedrag? 

Naakt over de knie. 
06^.321.32 
_50 CL p. mln. 


Intange 

aan het wandrek. 

Haar eerste SM verrukking.. 
06^20:330,51 ■ 

50 CL p. V& mhi 


Met 2 man In de schuur. 
Ine weet het Ze gaan 

Grieks doen 

06-320.323J5 
50 cL p. Vi mln. 


Huwelijksnacht 

Met in bed... Mklden in de 
tuin, en de buren.... 
50 ct p. min. 


Vrije meiden 

hebben zin In ï) nummertje. 
06320.320.55 - 75 ct p/tn 


Gay Privé 

Wl j| mei ew> d ecreet 
elépraalte maken meteen 


mm/ » I 


: LESBISCHE 
MEISJES 18 1 Vandaag hab N een body- 
i alocking onder mTn.... Je 
ést til er doorhaaa 75 cprrt 

j)fr3a0.330.93 

-issn npe oame geert 
aasaae aan haar buurmeWe 

\ 50 cl pén 

06.320.320.39 


Sex voor twee 

drekt tontakt met meiden 
en hele vrouwijee 
06326330.46 - 50 ctp/hfi 


Paecaie bovenop de tafel 

Keuk^i^x 

_Bel 069802 C7S cpm) 


GewWge meisjes en 
vrouw^ae wilen Mes met 
jou doen. Vraag naar hun 
tal jv. vpor aan 

vrijpartij 

06320.330.46-75 CtiVm 


Homo 

Wéar gebeuRL echt Hve. 
06320^.01 - 75 ct 


06-9603 

Er z|n genoeg meiden de 
ook het bad in wBsn 

V TopSex 

^handen vol 50 ct pén 

06-320.325.25 


IIWK 


MP0nl75cpm 

p6-320.320.77 


Vluggerde 

Waridy b e iae ft een haat 


Onderdanige jongena balen 
met etrange mairneh 

S.M. voor2 

06320.329.99 • 50 ct pén 


Homokontakt 

Zoek ja ’n hete joiigen? 
06320.330.18-50 ct pén 


Rüpe Vrouw! Witte iir^rie 
Grote Cups! Volle dijenl 
50ctp/m 

06-320.323.46. 


Meisje 24 ]r. 

Ik wy graag telefoonsex 
Je mag Di me thdskomen. 
06320.324.96 75 cpm 


Uitdagend 

vrouw^e zoekt een wild 
avontuurde. 069663 
_ (75 cpm) 


Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 


06-9665 

Hele meines willen sexkorv 
takttnet tei.nr. (75 cpm) 


Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraalqe 
06320330.66 - 50 ct pén 


06-9667 

Durf ji ’n kopje suiker te 
JenenbsSuzanne (75 cpm) 


Dames dó zich vervelen 

Sexkontakt 

06320326.66 - 75 ct p/m 


Bi-sexvoor2 

drekt apart met een heet 
meis|e ct ’n lekkere jongen 
06320.330.87 - 50 ct p/m 
Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 Ct p/m 


Wie durft een stripspei te 
spelen met 

Carolientje 

06350.222.23 - 50 Ct pén 


Partnerruil 

Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 


Sex voor 2 

hete jongens & mekten 
drectaparL ƒ 1,-p.m. 

06-320.325.00 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jarenlang de 
meest spannende afspraken 
50 cpm 

06-320.327.55 


Homosex voor 2 

Draai eerst 06320, en dan: 
SM Limburg ... 325.18 
Jack off privé ... 321.16 
Darkroom... 324.16 
Gay pervers... 329.16 
Travestie... 325.09 
Transsexueel... 321.36 
Bi-sex... 323.36 
Jongens-sex... 325.19 
Studentensex... 327,56 
ƒ 1.- p.m. Pb. 75141 A’dam 


Nieuw! IPrivé en escort! 

Angel en Boy 

Simply the Best 

1000 en 1 mogelijkheden 


volslank). Diverse shows en massages mogelijk met 4 leu¬ 
ke meines v.a. 20 Jaar. En dverse soorten SM mogelijk. 
Bij Boy: 6 leuke aantrekkel|ke jongens v.a 18 jaar, voor 
'echt alles in* (Dames, heren, (echt)paren, trio’s enz. 
Open van 11.00 - 02.00 uur. 


Bel voor info ® 045 -27 45 87 

Leuk meiqe en jongen altijd welkom (voorkeur btorxl) 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

Tel. 045-212616/046211391. 


Videoclub Love escort, 045-320905 

__ vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten. 


Porky’s Pretpark!! 

NIEUW KELLY. JENNIFER, CANDY. LINDA EN CINTHY 

S 045-228481 / 229680 

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur. 


Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 
Club Casa Rossa 

Eena geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets arxtors 
meen! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
) TeL 09-32.11766494. Leuk meisje altite welkom. 


ClubAmorosso 

Wanneer je een ecM lekker stuk wilt hebben, kom b| ons. 
^ksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046^6335. Geop. ma 
Vm vr. 12.0624.00 uur; zat van 13.0620.00 uur. 


Mysterie Escort Service 

Wij verzorgen een leuk mei^e bi U thuis of in hotel.' 
Hygiëne en discretie verzekerd, i>d ons is bjjna alles 
mogelïk, bv. striptease, trio, Frans intiem. Ook voor oudere 
heren. Geen afstand is ons te ver. Van maandag t/m zater¬ 
dag van 20.0604.00 uur. Tel. 06-52820714. 

Tevens leuke meisjes gevraagd. 


ƒ 50,- all-in 

Tél . 046-423606 


Sacha’s Escort 

v.a 18.00/05.00 uur. Tel. 0652960255. 


Riversideclub 

Maak Uw stoutate dromen wav I Afslag Echt Ohe en Laak, 
Oipc 2 Ohe en Laak, 100 m. voorb| csMnptag de Maa$t^. 

, Oppn v4t 14.00 uur. WeekerKi gesloten, j^pdtcards aba 

WraMond al een aftpriaalile 

Altijd succes 

Bei voor een leuke viiehdOo) 
AfspraekMi 069S3è 


Club 

Merci 

Leef elke dag. alsof het de 
laatste is. Rijksweg Zd. 241, 
Geleen. 046745814. 


Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur.Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 


Massage 

Van ma. t/m vr. van 
13.0618.00 U. 046274526. 


Nieuwe meines gevraagd in 

Club Rustica 

V.d. Weyerstr. 9, 
Spekholzerh^de/Kerkrade. 
Tel. 046412762. Ma t/m vr. 
11-24 uur open. Garantie en 
intern 
La Tropica! 

Indusiriestr. 74 Kerkréde, 
geopend ma tén zaL v.a 16 
uur. Tevens escort mogelik, 
046421641. 

In den Hook Voerendaal, 
Kerkplein 27. Geopend v.a 
20 u. Nieuwe mei^ aanw. 


Escort Service 

voor een leuk mei^ bij u 
thuis of hotel v.a 18 teti 3 u. 
Tel. 046422685 


Nieuw escort 

van 18.0603JX) uur, aR-in 
aenrioe, discreet snel. Tel. 
046413887 


LYDIA 

Where the girts arell Van 11 
tot 23 uur. Tel. 046749662: 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr. 1622 uur. 
Weekend gesL 046757517 


**045-326191** 
Speciale aanbieding 

AUTOKINO 

LANDGRAAF 


VztondenviiilMt 

Umlmiyg 

kmim 

op27,28of29 

mMHctaamet 

TWEE 

GULDEN 


:<>] 'éi/iCfr 


PJP. Béte een 

imnrstelllagiBdè I I I 


dzi«e-te4Éoaooap 

taLendgraaf 

CnéMjdednf-en 

nnbéeii) 

Onder bet BXNio: 
mranto^iiiv 
opgee t oo id e loge, 
biedt men 
fifangenotvoor 
r. 


PROGRAMMA 

Vrijdag aiLOO mr FBANKIE & JOHMNT 
ZiteidagaOJIO air Mi is niel de ridder óp het ' 
Zondag aOiSOimtr geen prineee, weer wie heeft 
leven een sjmokje is? 


X.JL 


peazd, rij is 
eerd dat het 


Vrijeteg 22.18 anr 8BATIEBED 

Zaterdag 22.18 mar Sjmaning en erotiek in een btedenmiende thriller 


VenBitnweao geniet n middels een gig end e e fa pro je ct tee ch e nn van 
28hti 12 nteter, vendev o o r n iell l n 6Mldddseentegelbeiehikhraireki 
enaangaraikt v etw am i ii KiBkec h eltieiediteentotiriMideiemBnieir 


Op vertoon van uir vriendenpas en bij inlfveririg van ondenteande, 
ingavnlde bon, bateah n een de kaese geen tien maar ACHT GDLIMN 
P-P- / 


Meines 
éftiMan 

WIMOTI I 

Sexadressen 

06320,330.60 • 75 Ct pén ' lip' 

WW u M wonleo van de veienigiog .Vrienden van het Umbuiys DagMad'? Neem dan 
conlaGt op metona Serrice-ridellno: taj. 045-739881 (tMms kantonruran). 

Voor lazan van IM LimtHirgs Daplrtad is dit lidinaalSGliap gataal gratis. 


uw vertrouwd adres voor 
een leuke füm en een leuke? 
046718067, meisje aanw. 


Privé 

Heerien-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 046714707. 


,SM Rachel 

Tel. 046274810. 


Angellque 

privé. 043-639410, 
dag. 14.0622.00 uur. 


Volslanke 

j.vrouw ontv. privé, va. 
1622 uur. Tel. 043-473309. 


Club 

2000 

Met nieuwe meines. 
Rpoweg Ntd. 22, Geleen. 
Tel. 046742315. 


Escört 

All night senrice v.& 
22.066.00 u 046462257 


Nieuw Escort 

Pricila en snel b| u thuis of 
inhotei. 

^ 045-428849. 


Brigi-Chanta! 

Het is er aNid qn 
dus daar moet u zijn. 

11-23 uur tel. 046254596. 


Paren en aJleenstaanden- 
(dub 

Villa überta 
Sustaran 

Bi] Daisy 

doen ze t graag en goedl 
ma t/m vrij 11-24 uur. Zat. 
11-19 uur. Tel. 046229091 

Elke woe. en vrij. voor paren 
en alleenstaanden nnet 
mooie live-shows. Zaterdag 
Liberte Verkiezingen, alleen 
paren. Ontmoet mooie ero¬ 
tische mensen in een vrien- 
deigke omg. Open va. 21.00 
uur. Maaseiketweg 24, 
Susteren. Tel. 04499-4928. 

Maastricht 

Privé 

Deze week geen aanbiedin¬ 
gen, maar wel diverse leuke 
dames die u in ’n gezellige 
sfeer ontvangen. Loop dus 
geheel vrijbl^nd ons huis- 

De beste mgisjes z|n nog 
ste^ bij 

Yvonn© 

jé binnen fn de 

Jodenstr. 2 

043-254183 

Kapelweg 4, Kerkrade 046 
425100.7 dagen geop. 11- 
24 uur. Zondag 1623 uur. 

Buro Geleen 

Met nieuwe adressen. 
046748768. Inschr. gevr. 

Emanuaüa 

af 10 uur ook zaL en zond. 
meisje gevr. 046721759. 

Contac^ro 

SITTARD 

Meianie erotische massage 

. ® 045-229091 

® 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 

Eenvoudig don tsskJlten. OigiUshlnérmel 
20 voortisutzsndeis, versterker 2 x35 W, 
dubbel oassel6dBCk en CD-speler. 
FTD-dteploy. Klok-, wek- en limerfunktie. 
Mrftir-aangedreven volumersgeling. 
B.lnMustel3we oluidsptek8iboxenen. 
obknAbediening. Stochb 22,5 cm breed. 


HiUin 

lldn o ewIclilttmtorHDino 

Md knoperpnd, Q^techuinte punt en grote 
IhetoKeknlinop. brood meigt^ 


EUllMjaaidfiift 


Mei oplooduniten wondbevesUging. 
Oilwoeboor permanent 
filter. 

•^HS792 

Drie verende sctieeihoofden 
mei dubbele scheettectviiek. 
Ntourv relnigjngeeysteem. 
Omsrhakeknr kissen 


AKTIEPRIJS 


r r r.^T'T' w , 1 

[iL fc i t ii.'^ i l‘, jNi.V 


IÉ>2)ÉWiiopp6 n 6n<lrt3rt 

Voorptogrofli^^ dogen 

vooftiR. Todif-piooRinnMingk 1 ^^ 
scherpte rio de dfÉindstiidtening. Auto 
lepeci te (|uicK snn. wnrnoncn rroppert- 


F 


Stoflondiriite nefvoedlng d droogborr mef beitel^. 
Ptogrornmeren van mox 20 nummers. ShuMeen 
béosoon. Dynomte bete boosf. Md fx)^^ 

knedroogtos, oonslullsnoervoot 
HIFI-I nstollalte , 
schoudarrism 
tenetodopter. 


Zuivert in zeil korte t|d veor 90% dB tocht 
vteö.o.itx)tostoftestoltinèBt.- 
Geschikt vobrrulnÉslot75mi. Oteugbaar, 
metgetoktonne motor,; 


Él 

't; :;tf ANccr.uoRT 
CASSETTE VOOR 
RIOr'VRiJ VlRiMSAU'.A 
'u Af'! D[ SrOEZA .. 


HilH ftft licftlemiiilelir draBitoe liolnfi j iy IC 

Mettorbo oimptessor m 20% imerftfgki^ 
vennogtel)()OWmik<Nte(toiiitoctO 
Autahiolsch optolsnoer. Dnoilop. AFS micro 
' B, voorschcrouitolqastochl. 

l*'i.*l iTf • 
Mal66cmT9g hwld^lWdgB|); 
ftnsr, menu voor jntteWtr sndtedteBNV 
on setesn dteptoy en tete l i e t . 

2 X10 Wmuziekvenmgm. Eosy logic 
otetends- m 
te dtening. 1 Woensdag 25 maart 1992 # Pagina 11 


limburgs dogblad ZZ- televisie en radio woensdag 


iederland 1 


Duitsland 1 


Nederland 2 


Nederland 3 


RT14 


België/TV 1 


Nieuws voor doven en 
-***®hthorenden. 

16? ** Journaal. 

1 ®'”® Tom en Jerry, tekenfilmserie. 

16 » *^®*’o Bert, natuurfilmserie. 

0-20 (TT) Servicesaion, gevarieerd 
I^^Jagprogramma. 

•30 Factor twee (The gemini fac- 
^0. Engelse jeugdserie. Afi.5: Re- 
^wtie. Op aandringen van de psy¬ 
chiater brengt Leah een bezoek aan 
Ij^lokketoren. 

*•00 Kruis + munt, spelprogramma 
||9 v. het 125-jarig bestaan van het 
“ocle Kruis. Presentatie: Henk Mou- 
We. 

^^•30 De Ver van mijn bed-strijd, 

®Pelprogramma met als prijs een reis 
jlaar Latijns-Amehka, waar ook een 
•^Ofte filmreportage moet worden ge- 
'’^akt over een opgegeven onder- 
I^CfP- Presentatie: Han van der Meer. 
^5 Voor de leeuwen, serie waarin 
’^illibrord Frequin binnen korte tijd 
nieuw vak leert. Vandaag: De 
scenarioschrijver. Hij nam daarvoor 
Ca. lessen op de filmacademie en 
informeren bij Thomas Ross die 
Ce tv-serie 'De Brug' schreef. De an- 
Ccre beroepen die hij in het kader 
»an deze serie leerde waren die van 
clown, piloot, kapitein, diamant- 
'iPer, popzanger en persfotograaf, 
jft, (••-(-TT) Journaal. 

•28 The wiz, Amerikaanse speelfilm 
C’* 1978 van Sidney Lumet. Met: Dia- 
Ca Ross, Michael Jackson, Nipsey 
“cssell e.a. De lerares Dorothy gaat 
ciat haar hondje Toto op zoek naar 
Ci^ontuur. Tijdens een sneeuwstorm 
•^cnit 2e in een onbekend land te- 
^®cht, waar ze nieuwe vrienden ont- 

^•45 Reporter, actuele achtergrond 
'eporiages. 

««•20 Vastenoverweging, bij het 

Schilderij Zonder titel van Pjotr Nali- 
j^Cjko 

^•25 Nieuwsnet 12 (WlOU), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Schijn bedriegt. De 
■^•jkcijfers stijgen weer en Zaret wil 
serie maken over gewone men- 
die bijzondere dingen doen. 
'^•lO'OO.is •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.20 Matinee Klassiek, Tsjechische 
muziek uit de 17e en 18e eeuw. 

14.41 Vrede op het ijs, natuurfilm 
over jonge zeehonden rond de Mag- 
dalena eilanden in Canada. Herh. 

15.02 TROS/Telearchief, 8-delige se¬ 
rie programma's met beelden uit ou¬ 
de Polygoon-journaals. Afl.8. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 (TT) Stopwatch, terugblik op 
gebeurtenissen uit het verleden. Pre¬ 
sentatie: Wim Bosboom. Herh. 

16.35 Bekijk het maar, met Bereboot, 
serie. Afl.; Haastdrank (4); Casper 
and his friends, tekenfilmserie. Afl. 17. 

17.11 TV-dokter. Herh. 

17.12 Santa Barbara, soapserie. 

18.00 •• Journaal. 

18.20 Popformule plus, popmuziek 

19.00 Candid camera, programma 

rond de verborgen camera. Presenta¬ 
tie; Dom Deluise. 

19.26 Dierenmanieren, programma 
over dieren en hun manieren. Pre¬ 
sentatie: Léonie Sazias en Martin 
Gaus. 

20.00 Aktua nieuws. 

20.02 Derrick, Duitse misdaadserie. 
Afl.: De moord op een diamantkoe- 
rier. Op een dag leert de levenslusti¬ 
ge Andrea de diamantair Rudolf 
Kaminski kennen. Hij nodigt haar uit 
voor een feestje, waar Derrick al snel 
moet verschijnen omdat er iemand is 
vermoord. 

21.06 Sjans, 13-delige comedyserie. 
Afl.7: Praatjes. Pamela vraagt zich af 
waarom Sjaak met serviesgoed op 
de beurs staat, als hij toch in- en ver¬ 
koper is... 

21.38 TV-dokter, medische tips met 
Ferdinand Zwaan. 

21.39 TROS Triviant, spelprogramma 
waarin André van Duin en Ferry de 
Groot het opnemen tegen Karin Bloe¬ 
men en Marjolein Touw. 

22.13 TROS Aktua in bedrijf. Thema; 
Radio en Televisie Wereld. 

23.01 Simavi spot. 

23.06 Jaap van Zweden speelt Loca- 
telli: Vioolconcert in D. Herh. 

23.32-23.37 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 De beer van Bern, afl.7. 

10.00-10.30 Criminaliteit, afl.3. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s, serie. Afl.: Veroni- 
ca. Liefde en geroddel hangen in de 
lucht in Desmond's kapperszaak; 
Sean voelt zich door zijn ouders niet 
serieus genomen. Hij is bijna 16 en 
wil als een man behandeld worden. 
Sean is verliefd op de twee jaar 
oudere Veronica. 

19.25 Van gewest tot gewest, maga¬ 
zine. Vandaag onder andere aan¬ 
dacht voor de onzekere positie van 
het Limburgs Symfonie Orkest (LSO). 
Als de minister het advies van de 
Raad voor de Kunst opvolgt, dreigt 
de rijkssubsidie te worden stopgezet. 
Van Gewest tot Gewest ging naar 
een concert en peilde de stemming 
onder orkestleden en bezoekers. Ook 
een reportage over het mestverwer- 
kingsbedrijf Promest in Helmond dat 
in de problemen is geraakt doordat 
het bedrijf bij de uitvoering van haar 
taken zelf stankoverlast veroorzaakt. 

19.55 Uitzending van de politieke 
partijen. Vandaag: RPF. 

N.B: VANAF 20.00 bestaat de moge¬ 
lijkheid dat de NOS de voetbalwed¬ 
strijd Nederland - Joegoslavië 
rechtstreeks op het scherm 
brengt. 

20.00 •• Journaal. 

20.20 Film over Medische ontwikke¬ 
lingshulp van SIMAVI. 

20.30 Studio sport 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie; Charles Groenhuijsen (Met om 
23.00 Den Haag Vandaag). 

23.15-23.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55, 07.25, 08.30 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful, Ame¬ 
rikaanse soap. 

08.35 M.A.S.H. Afl.: Ain’t love grand. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat, Amerikaanse serie. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden, 
Nederlandse dramaserie. - Herh. 

10.30 As the world turns, serie. 

11.15 Mag het iets meer zijn? Herh. 

11.40 RTL4Text. 

12.40 The last days of Frank & Jes¬ 
se James, Regie; William Graham. 
Amerikaanse western uit 1986. Een 
klassieke western over het illustere 
wild-westduo Frank en Jesse James. 

14.15 The Oprah Wlnfrey show. 
15.05 De draagmoeder. 

15.35 The bold & the beautiful, soap. 
16.00 Telekids. Kinderpr. met om 

16.30 Happy days. Afl.; Scool dazed. 
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine met aandacht voor de actualiteit, 
interviews, artiesten, de showbizz en 
een hoofdgast. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 RTL4 weer. 

20.00 Goede tijden slechte tijden, 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Rescue 911. 

21.25 Schwarzer Bube. Regie; Vivian 
Naefe. Duitse tv-film. Werner is een 
beroepsgokker. Eén keer per jaar 
gaat hij een weekend naar zijn vader, 
Clemens Seibold. Deze voelt zich 
verwaarloosd door zijn zoon en is 
vastbesloten hem een lesje te leren 

22.30 Twin Peaks, Amerikaanse dra¬ 
maserie (slot). 

23.20 Laatste nieuws. 

23.35 Onopgeloste mysteries, Ame¬ 
rikaanse serie. 

00.25 M.A.S.H. Amer. serie. - Herh. 
00.50 The Oprah Winfrey show. 

Herh. 

01.35 De draagmoeder. Herh. 

02.00 The justice game, miniserie. 
02.50 Teletext. 


Duitsland 2 


Duitsland 3 West RTL Plus 


^•00 Tagesschau. 

'^•03 Der Denver-Clan (Dynasty), 
Das schone Kleid. 

^•45 Medizin nach Noten 11/6. 
v-OO Tagesschau. 

*•03 Abrahams Grosstadtkinder, 
-^öportage. Herh. 

0-35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 
i-OO Tagesschau. 

'T03 (TT+ZW) Gabriela, Duitse 
Speelfilm uit 1950 van Geza von Czif- 
Met: Zarah Leander e.a. Herh. 
<•35 Umschau. 

«•55 Persoverzicht. 

3.00 Tagesschau. 

3.05 ARD-Mittagsmagazln. 

'445 Wirtschafts-Telegramm. 

'4.00 Tagesschau. 

'4.02 •• Sesamstrasse, kinderpro- 
,. Sfamma. 

4*30 Wie Hund und Katze, jeugdse- 
Afl.8: Der Held des Tages. 

5-00 Tagesschau. 

'5.03 Ping Pong, kinderclub. 

-•00 (TT) Traumberufe, serie por- 
“etten. Vandaag de tv-joumaliste 
Sabine Christiansen. 

5-00 Tagesschau. 

5-03 Talk taglich - Termin In Berlln, 
^varieerd middagmagazine. Gast; 
ift y Fleming. 

'^30 (TT) Vale Tudo - Urn Joden 
.ffels, 170-delige. Afl.69. 

^'•00 Punkt 5 - Landerreport 
Tagesschau. 

^•35 Das NesL serie. Afl.; Lieber Be- 
^|Jch; Der Dieb. 

4*45 Die Hausmelsterin, serie. Afl.; 
^^les was rund ist. 
jr^58 Programma-overzlcht. 

^•OO (TT) Tagesschau. 

|•15 ARD-Sport extra, voetbal inter¬ 
tel; Italië - Duitsland vanuit Turijn. 
j^-21.15 Tagesthemen-Telegramm. 
^•30 Tagesthemen. 

^•OO Nachschlag, satire. 

^•05 Das Nacht-Studlo: Einige Ta- 
0® mit mir (Quelques jours avec 
t'), Franse speelfilm uit 1988 van 
^laude Sautet. De erfgenaam Martial 
^9squier wordt naar Limoges ge- 
Sfuurd in de hoop dat hij interesse 
''®or zijn vaders supermarktketen op 
''atten. 

J-lO Tagesschau. 

1:15-01.20 Z.E.N. Auf den Kykladen; 
Die Hauser auf Folegandros. 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 (00) Gruey - Der Held, der im¬ 
mer fallt, kinderserie. Afl.6; Geburts- 
tagstheater. 

14.10 Karibik von der Haustür: Der 
Center Pare in Belgien, reportage. 

14.25 Die Auswanderer (Utvandrarna 
- II), Zweedse speelfilm uit 1969/70 
van Jan Troelt. Deel 2. De Zweedse 
emigranten schepen zich in op weg 
naar een nieuwe leven. Eerst moeten 
ze echter de zware overtocht nog 
doorstaan. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 Heute. 

16.03 Madita, jeugdserie naar een 
verhaal van Astrid Lindgren. Afl.1: 
Ein Sommertag auf Birkenlund. 

16.25 Logo, jeugdjournaal. 

16.30 Achterbahn, kinderserie. Afl.; 
Der Junge der vom Himmel fiel. Herh. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Lënderjournal, regionaal 
magazine. 

17.40 Hotel Paradies, serie. Aft.; Die 

_Liebe eines Engels. 

18.05 •• Lotto-trekking. 

18.20 Hotel Paradies, vervolg. Aansl.: 
Programma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.25 Forsthaus Falkenau, serie. 
Afl.: Ein neuer Anfang. De weduw¬ 
naar Martin Rombach besluit te solli¬ 
citeren naar de funktie van boswach¬ 
ter in Falkenau. 

19.50 Forsthaus Falkenau, vervolg. 

21.00 WIr sind alle auf der Durchrei- 

se, kinderen en vijf prominenten pra¬ 
ten over hun persoonlijke geloof. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Deutschland Journal, informa-, 
tief magazine. Vandaag; Documen¬ 
taire over de toenemende armoede in 
het nieuwe Duitsland. 

23.00 Derrick, Duitse misdaadserie. 
Aft.: Risiko. Twee vrachtwagenchauf¬ 
feurs lopen 's nachts in de val als ze 
een jonge lifster willen meenemen. 

00.00 Mein lieber John, Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Das Erfolgsrezept. 
Ralph heeft zich weer iets aan laten 
smeren. Deze keer 200 boeken en 
cassettes met de titel Hoe word ik 
positief, gelukkig en succesvol. 

00.25 Heute. 


08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi¬ 
sie. 09.40 Cursus wiskunde. 10.10 
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst. 11.48 
Programma-overzicht. 11.50 Das 
Recht zu lieben. Brazil. soapserie. 

12.15 Signale: Wenn Manner nicht 
mehr schlagen wollen. 13.00 Deutsch- 
landbilder: Der Fahneneid. 13.45 Plus 
3, econ. magazine. 14.15 West 3 ak- 
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 West- 
pol. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 
aktuell. 16.05 Atoll: Die Inselfrage an 
Prominenten. 16.30 Schooltv. 17.30 
cursus techonologie. Afl.2. 18.00 Ak- 
tuelle Minute. 18.01 Sesamstrasse. 

18.30 Der Traumstein. 18.57 Progr.- 
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde met 
om 19.45 Raamprogramma’s. 20.00 
Eff-Eff, fitnessmagazine. 20.45 Schau- 
platz NRW. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 
MIR 92. Discussie over het nut van be¬ 
mande ruimtevluchten n.a.v. de eerste 
Duitse astronaut -sinds de Duitse here¬ 
niging- die het Russische ruimtestation 
MIR bezocht. 22.30 Rückblende: film- 
portret van de 100 jaar geleden overle¬ 
den Walt Whitman. 22.45 (ZW) The 
accused, Am. speelfilm uit 1948 van 
William Dieterie naar de roman Be still, 
my love van June Truesdell. 00.21 
Laatste nieuws. 


Puitsland 3 SWF 

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
technologie. 09.00 Aus dem Landtag, 
live verslag. 17.00 Cursus technologie. 
Herh. 17.M Sesamstrasse. 17.58 Der 
kleine Vampir, serie. 18.24 Ernest, kin¬ 
derserie. 18.26 Das Sandmannehen. 

18.30 Das Südwestjournal. 19.00 Ser¬ 
vice urn sieben. 19.15 Nepal - zwi- 
schen Muktinath und Kali Gandaki, 
serie. 20.00 Guten Abend, culturele 
avond. 21.00 Journaal. 21.15 Der rei- 
che Mann, tv-film van Jan Keja naar de 
roman Le rich homme van Georges Si- 
menon. 22.15 Abenteuer Wissen¬ 
schaft, wetenschappelijk magazine. 
23.00 Leo und Charlotte, 6-delige se¬ 
rie. Met: Katja Flint, Klaus J. Behrendt, 
Karina Marmann, Dr. Rüggeberg; Rolf 
Becker. Afl.3. 23.45 Kontraste. Herh. 
00.30 Laatste nieuws. 00.35 Non-Stop- 
Fernsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland 
met om 6.30 Frühmagazin met Geld- 
Markt en om 8.30 Treff am Alex 
09.00 Vater Murphy Am. serie. Afl.; 

Der Kampf urn die Wahrheit. Herh. 
09.50 Reich und schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby Am. 
serie. Afl.: Eine kleine, grosse Frau. 

11.05 Lieber Onkel Bill (Family af- 
fairs), Amerikaanse serie. Herh. 

11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma. 
12.00 Familienduell, spelprogr. 

12.30 Der Hammer Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Die roten Schuhe. Herh. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Eine schreckiich nette Famiiie 

Amerikaanse serie. Afl.: Alte Zeiten. 

13.30 Calitornia Clan (Santa Barba¬ 
ra), Amerikaanse serie. 

14.20 Die Springfieid Story Serie. 
15.05 Dalias, Afl.; Düstere Aussich- 

ten. 

15.50 Chips, Afl.; Motorrad-Fieber. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss, spel. 

17.45 Durchgedreht, video-show. 

17.55 RTL aktueli. 

18.00 Elf 99, live-magazine. 

18.45 RTL aktueli. 

19.20 Zurück in die Vergangenheit 

(Quantum leap), Amerikaanse avon- 
turenserie. Afl.: Ohne Netz. 

20.15 Die Heimatmelodie, volksmu¬ 
ziek. 

21.15 Godschalk, personality-show. 
Presentatie; Thomas Gottschalk. 

22.20 Stern tv, tv-magazine. 

23.00 Weiber von Sinnen, vrouwen¬ 
magazine. 

23.30 Benny Hiii, comedy-show. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du- 
ty). Afl.; Vietnam, Weihnachten 1918. 
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise- 
guy). Afl.: Sing oder stirb. Herh. 

01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Ein Lied in alle Ewigkeit. 
02.10 Das'Kittchen (Porridge), Engel¬ 
se speelfilm uit 1979 van Rick Cle¬ 
ment. Herh. 

03.40 Der Gentleman-Killer (Kid 
Glove Killer), Amerikaanse speelfilm 
uit 1942 van Fred Zinnemann. 

04.50 After hours, magazine uit Ame¬ 
rika. 

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh. 


J'Jltsland 1/2 

'103 Gabriela (1950-D). Dame 
lichte zeden stopt met haar 
'«'örk om zich te wijden aan haar 
^'jarige dochter. Helaas is het al 
laat. Bovendien loopt het slecht 
de nachtclub nu moeder weg 
Regie: Geza von Cziffra. Met: 
^rah Leander en Vera Molnar. 

5^nitsland 2 

'4 25 Utvandrarna 2 (1970-S/ 
J-Sa). Boerenechtpaar besluit in 
^®2e film van Jan Troell in 1850 te 
®fhigreren naar Amerika om hun 
^onomische positie te verbeteren, 
yarvolg op de eerste helft die vori- 
p® week is uitgezonden. Met; Liv 
'Jllniann en Eddie Axberg. 

ÏJWerland 1 

^•28 The Wiz (1978-USA). Diana 
l^oss huilt en kreunt in deze zwarte 
*ersie van 'The Wizard of Oz' van 
^•dney Lumet in een bewerking 
»an de Broadway-show van W.F. 
örown en C. Smalls. Verder met: 
•^'chael Jackson en Nipsey Russel. 

BBC 2 

^•00 The Perfect Murder 


Diana Ross in 'The Wizz\ (Nederland 1 - 20.28 uur). 


(1988-IND/GB). Politieman Nasee- 
ruddin Shah krijgt een onhandige 
Zweedse collega ( Stellen Skar- 
gard) op bezoek in deze film van 
Zafar Hai. Samen gaan ze op pad 
om misdaden op te lossen. 

Duitsland 3 West 

22.45 The Accused (1948-USA). 
Loretta Young wordt per ongeluk 
een moordenares in deze strakke 
thriller van William Dieterie. Verder 
met: Robert Cummings en Wendel 


Corey. 

Duitsland i 

23.05 Quelques Jours Avec Moi 
( 1988 -F). Getrouwe bewerking van 
de tamelijk perverse roman van 
Jean Francois Josselin. Satirische 
film vari Claude Sautet met een 
moralistische toon. Met: Sandrine 
Bonnaire en Jean-Pierre Marielle. 

RTL Plus 

02.10 Porridge (1979-GB.) Ronnie 


Barker is verrukkelijk in deze film 
van Dick Clement als geregelde 
gast in de gevangenis die zonder 
het te weten ontsnapt. Ook bekend 
als ’Doing Time’. 

RTL Plus 

03.40 The Kid Glove Killer 
(1942-USA). Degelijke B-film van 
Fred Zinneman over gifdeskundige 
bij de politie Van Heflin, die de 
moordenaar van een burgemeester 
ontmaskert. Met o.a.: Lee Bowman 
en Marha Hunt. 


16.00 Schoolslag, spelprogramma. 
Vandaag vanuit Koksijden. 

16.30 Samson. Samson en Gert bele¬ 
ven dolle avonturen met tekenfilms 
van o.a.: Tom & Jerry en Vrouwtje 
Theelepel. 

17.30 Postbus X, jeugdserie. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.84. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos 

18.35 Top score, spelprogramma. 

19.03 Buren (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. Afl.812. Jane is boos, 
omdat Des tegen haar gelogen heeft. 
Todd voelt zich alsmaar meer ver¬ 
vreemd van de Robinsons. 

19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Tatort, Duitse misdaadserie. 
Afl.: Vervuld van haat. 

21.30 Married with children, Ameri¬ 
kaanse comedyserie. Met; Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Amanda Bearse en 
Christiane Applegate. Afl,14. 

22.00 Alle 5. De verwondering van 
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste- 
phan Mores, Luk de Koninek en Jo 
de Poorter. Afl.12. Aansl.; Paarden- 
koersen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Incredibile, talkshow rond Feli- 
ce. Centraal in het programma staat 
de actualiteit. 

23.25-23.30 Coda. Luuk Gruwez leest 
voor uit eigen werk. Vandaag: Dood, 
wees nu hoffelijk... 


Beloië/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Vak-werk, informatief program¬ 
ma rond arbeid. Afl. 12: Kinderarbeid; 
de Geko-foon; computerondersteund 
thuiswerk; familiaal verlof. Presenta¬ 
tie; Jirka Claessens. 

19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri¬ 
kaanse serie. 

19.53 Benny Hill, komische sketches. 

20.00 Sportavond. 

20.45-22.45 Voetballen. Frankrijk - 
België. Rechtstreekse reportage van 
deze vriendschappelijke wedstrijd. # Sahine Christiansen. 
(Duitsland 1 — 15.30 uur). 

België/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house, 
Am. serie 12.55 Weerbericht. 13.00 
Nieuws. 13.35 Constance aux enters, 
Franse speelfilm uit 1963 van Francois 
Villiers. 15.05 Tracés: over verkiezin¬ 
gen in maart '92. 16.05 Autant savoir. 
Vandaag: Met of zonder fosfaten. 

16.30 Clips a la une. 16.45 Nouba nou- 
ba. 17.35 Beverly Mills 90210, Am. se¬ 
rie. 18.30 Full house. 19.00 Ce soir 

19.30 Journaal 20.05 Strip tease, ma¬ 
gazine. 21.15 A mind to kill, tv-film van 
Peter Edwards. In een klem stadje in 
Gallië wordt het lijk van een jong meis¬ 
je gevonden 22.55 Coup de film. 23.15 
Laatste nieuws. 23.35 Bourse 
23.40-23.50 Katholiek magazine. 


Beigiê/Télé 21 


16.45 Vidéothèque. 17.40 Nouba nou¬ 
ba. 18.30 La pensée et les hommes. 
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 
Challenge. 22.00 Laatste nieuws. 

22.30 Opera, progr. met klassieke mu¬ 
ziek. 23.20-23.40 Ce soir, actualiteiten. 


TV 5 


07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
Questions pour un Champion. 18.30 
Nieuws. 18.50 Weerbericht en Clin 
d'oeil. 19.00 Bergsportmagazine. 19.30 
Zwitsers nws. 20.00 Temps présent, 
magazine. 21.00 Nieuws. 21.30 Comé- 
die, comédie: Le foyer, toneelstuk van 
Octove Mirbeau. 23.00 Nieuws. 23.20 
Literair magazine. 00.15-00.20 1,2,3 
Théatre. 


BBC 1 


05.30 Regionalreport. 06.00 Guten 
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde 
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek. 
09.05 ■ Inferno. Amerikaanse speelfilm 
uit 1954. 10.45 Die goldene Hitparade 
der Volksmusik. Herh, 11.45 Glücks- 
rad. Herh. 12.25 Kino News. 12.40Tip 
des Tages. 12.45 Tele-Börse. (13.00 
Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der Sonne 
Kaliforniëns. Amerikaanse familieserie. 

14.30 Bezaubernde Jeannie. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 14.55 Sat 1 Bliek. 
15.05 Falcon Crest, Amerikaanse fami¬ 
lieserie. 16.00 Booker. Amerikaanse 
misdaadserie. Herh. 16.55 Sat 1 Bliek. 
17.05 Geh aufs Ganze. Prijzenspelpro- 
gramma. 17.45 Regionalreport.18.15 
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch¬ 
land. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter- 
News. 20.15 Der Pfarrer von St. Mi¬ 
chael. Duitse speelfilm uit 1957. 22.00 
AKUT. Politiek magazine. 22.35 
Schreinemakers live. 23.35 Sat 1 Bliek. 
23.45Living To Die. Amerikaanse 
speelfilm uit 1990. 1.55 Sat 1 Sport. 
(Daviscup). 2.25Programma-overzichL 
Teletekst. 


Radio 1 

7.07 VARA Radio I woensdageditie 
(7.30 en 12.30 Nws.) 12 55 Mede¬ 
delingen t.b.v. land- en tuinbouw 
13.10 TROS Aktua. 13.32 Jouma- 
listentorum. 14.05 TROS Klanten¬ 
service. 16.05 Tijdsein (17.30 
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp¬ 
verlening. 19.04 Hans Blinker, 
20.04 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 23.06 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne. 
2.02 Clair-Obscur. 4 02 Nachtex- 
press. 6.02-7.00 De ochtendshow 


BBC 2 


09.00 Breakfast news 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 Schooltv. 11.40 Around 
Scotland. 12.00 Schooltv. 13.55 Mexi¬ 
co vivo 14.20 Spider. 14.25 Johnson 
and friends 14.35 Pinny's house. 

14.40 Schooltv. 15.00 Nieuws. 15.15 
Canvas. 15.35 Country file 16.00 
Nieuws 16.50 Nieuws. 17.00 (TT) Ri- 
chard Burtons vierde echtgenote keert 
terug naar Tinsei Town om de veelbe- 
schreven Hollywood-vrouwen te onf- 
moeten. 17.40 Reportage over de 
plannen om harder op te treden tegën 
criminelen die op borgtocht opnieuw 
een misdaad begaan 18.10 (TT) Hon- 
zon, 19.00 (TT) Star trek The next 
generation. 19.45 DEF II: Reportage. 

20.40 Def II. Rapido. 21.10 Rembrandl. 
The vanishing Rembrandt. 22.00 (TT) 
The joerfect murder, Indisch/Engelse 
speelfilm uit 1988 van Zafar Haj. 23.30 
Uitzending pol. partijen: Conservativ© 
Party. 23.40 Newsnight. 00.35 The late 
show. 01.15 Weerbericht. 01.20-02.15 
Open universiteit. 06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te- 
legiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere? 

18.50 Ora di punta. 19.50 Che tempo 
fa. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Tori- 
no, Calcio. 22.20 Hitchcock presenta: 
Vendetta. 22.45 Telegiornale Uno-linea 
notte. 23.00 La grande corsa. 24.00 
Telegiornale Uno-che tempo fa. 00.30 
Appuntamento al cinema. 00.40 TGS 
mercoledi sport, 02.00 Telegiornale 
Uno-linea notte. 02.15 La piscina, film 
04.05 Un pugno di criminali, film. 05.25 
Divertimenti. 05.55 Brigate verdi. 


Sportnet 


08.00 Eurobics 08.30 Watersport 
09.00 Spaans voetbal 09.30 Dansen 
Duitse masters. 10.30 Eurobics. 11.00 
Go. Ned autosportmagazine. 12.00 
Forte snooker league '92, 14.00 NHL 
ijshockey. 15.00 Eurobics. 15.30 Auto¬ 
sport. 16.30 Boksen. 18.00 Kickbok¬ 
sen. Vanuit Nederland. 19.00 Skiën. 
USA prof skiën 19.30 Paardespori. 

20.30 WK '91 V. mountain bikes. 21.30 
Ski special. 22.00 Golf. 23.15 Golf. 
23.30^2.00 NHL ijshockey 


Eurosport 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news en om 7.30-7.55 Business Break¬ 
fast. 10.05 Election call. 11.00 Nieuws. 
Aansl.: Reg. nieuws. 11.05 Playdays. 

11.25 Poddington peas. 11.35 Gibbe- 
rish. 12.00 Nieuws. Aansl.: Reg. nws. 
12.05 (TT) Holiday. 12.30 People to- 
day, met om 13.00 Nws. 13.20 Pebble 
Mill. 13.55 Reg. nws. 14.00 Nieuws. 

14.30 (TT) Neighbours, soapserie. 

14.50 Turnabout, quiz. 15.15 Hawaii 
Five-O. 16.05 Help your child with 
Science. 16.15 A rough ride to Albania. 

16.50 Henry's cat. 17.05 Fid'dley foodle 
bird. 17.15 Delilah and the dogspell 

17.30 The New Yogi Bear show. 17.35 
Bucky 0'Hare. 18.00 Newsround 

18.10 (TT) A likely lad. 18.35 (TT) 
Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en 
weerbericht. 19.30 Reg. nieuws. 20.00 
Wogan. 20.30 (TT) Tomorrow's world. 
Vandaag over India en hun gebruik van 
satellieten. 21.00 (TT) Only fools and 
horses. 21.50 Points of view. 22.00 
(TT) Nieuws. Aansl.: (TT) Reg. nws. 

22.50 Uitz. politiek partijen: Conservati- 
ve Party. 23.00 (TT) QED. Afl.: Little 
monsters. 23.30 Sportsnight met voor¬ 
bereiding Europacup voetbal; Enge- 
land-Tsjechoslowakije; Schottand-Fin- 
land en Italië-Duitsland. 01.30 The 
Hustings. 02.00-02.05 Weerbericht. 
03.00-03.15 The way ahead. 


09.00 Horse-ball. 10.00 Handbal. B- 
WK. 11.00 Eurofun. 11.30 Handbal. 
Herh. 12.30 Boksen Int. gevecht 
14.00 Voetbal. 15.00 Horse batl. 16.00 
Handbal. Live. 17.30 Eurofun, 18.00 
Basketball. Finale live. 22.00 Eurotop 
evenement. 23.00 Vooruitblik motor- 
sportseizoen. 00.30-01.00 Eurosport 
nieuws. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris (Derullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders 
Financieel magazine. 07.00 Business 
view. 07.30 Supersports news. 07.35 
Europe report. 07.50 Super events. 
08.00 ITN Nieuws. 08.30 Hello Austria 
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09.30 
Super shop. 10.00 The mix 11,50 Mu- 
sic news. 12.00 Super shop. 12.30 
Touristic magazin. 13.00 Japan busi¬ 
ness today. 13.30 The Science show. 
14.00 All mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted. 16.00 On the air, show. 
17.50 Music news. Na 18 uur 18.00 
Wyatt Earp, westernserie. 18.30 I spy, 
detective. 19.30 Inside edition. 20.00 
Prime sport. 21.00 The travel magazi¬ 
ne. 21.30 Business weekty. 22.00 
Nieuws. 22.30 Supersports news. 

22.35 Europe report. 22.45 US market 
wrap up. 23.00 Torn between two 
lovers, Am. speelfilm uit 1979 van Del- 
bert Mann. 01.00 Music news. 01.16 
Blue night. 01.40 Super shop. 02.10 
The mix all night. 07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 15.30 The 
pulse. 16.00 Greatest hits. 17.00 Re¬ 
port. 17.15 At the movies. 17.30 News 
at night. 17.45 3 From 1. 18.00 Prime. 
19.00 Yo! Raps today. 19.30 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Repórt. 
23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo¬ 
dem. 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World today. 17.30 
Crier and Co. . 20.00 World business 
tonight. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 24.(X) The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00^)9.45 Showbiz today. 


radio] 


Radio 2 

7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu¬ 
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil 
wel. 14.04 Terug in de lijd. 15.04 
Nederland muziekland. 17.04 
NCRV’s Hier en Nu. 18.04 Geloven 
in muziek. 19.04 Water en vuur. 
20.04 Country style. 21.04 Late da¬ 
te 22.00-07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 Praise in the morning. 7.04 
Ronduit music time. 9.04 Vrouw 
zijn op drie 10.04 Jan en alleman 
10.57 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 11,04 Country trail. 12.04 
Gospel Holland. 13.04 De moord¬ 
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo 17.04 
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04 
De avondspits. 19.04 Krapuul de 
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00 
Stompin'. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 


Hel levende woord 8.00 Nws. 8 04 
Platennieuws door Frank Schoon¬ 
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00 
Het concert: Radio Filharm. Ork 
met altviool. 11.35 In de schaduw 
van de meesters: Serenade voor 
strijkork. 12.00 Barokmuziek. 12 30 
Stemmen, 13.00 Nws. 13.04 
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F. 
Handel 14.30 Jazzspectrum 
15 30 Moet je horen. 16.00 Jacco's 
keus. 17.00 Forum 19.00 Kleine 
zaal: Lied. voor sopr., basbariton 
on piano. 20.00 Nws. 20.02 Forum. 
20.15 AVRO-Concertavond: Resi¬ 
dentie Ork. met sol. 22.00 Opera 
magazine. 23.00-24.00 Voor het 
stil wordt en wat later. 

Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws. 
9,02 NOS Sportief. 9.25 Water¬ 
standen. 9.:W De schatkamer. 
10.00 Oud plaatwerk. 11.00 De du¬ 
vel is oud. 12 00 Nws IKON: 12.05 
Bonnelooi HV: 12.30 De spiegel. 
13.00 Nws. 13.10 Actuele Zaken, 
met om 14,00 Het minderheden¬ 
nieuwsoverzicht. 15,00 De sterren. 

15.30 Stoppen met roken 16.00 
TROS Schlagerfestival. 17.00 Die¬ 
renmanieren. 17.40 Kamerbreed 
extra. 17.55 Mededelingen en 
schipipersbenchten. 18.00 Nws. 
18.10 Basicode 3 - magazine. 
18.20 Uitzending van de CD. 18.30 
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws 
en actualiteitenrubriek m het Turks. 

19.30 Nieuws en ^K;tualiteitenru- 
briek in het Marokkaans en hel 
Berbers 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in hel Chinees. 20.30 


Grieks voor beginners. 21.00 Britse 
en Amerikaanse literatuur 21.30 
Pronte’ 22 00 ca va? 22 30-23.00 
De sterren. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel Nieuws, in¬ 
formatie en achtergronden 8,00 
Overname Radio 1. landelijke ak- 
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens¬ 
dag met agenda. 9 00 Licht Lim¬ 
burgs 10.00 De Groene Golf 
12,00 Limburg Aktueel 1300 
Overname Radio 1 . nieuws- en ac¬ 
tualiteitenzender 17 00 Limburg 
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium 
Programma over kunst 

België/Radio 2 

6 00 Nieuws. 6.05 Het goeie been 
(6.30. 7.00 en 7 30 nieuws) 8 (X3 
Nieuws. 8 10 Koffers en Co 10 00 
Nieuws 10 03 Het schurend schar- 
niertje. 10 08 Zijn er nog vragen? 
11.50 Feuilleton Het Koekoek¬ 
snest. 12 00 Radio 2 regionaal 
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger- 
many. Aktuele amusementsmuziek 
uit Duitsland voor luisteraars in de 
Benelux 14 00 Villa Musica, mu¬ 
ziekprogramma waarin ook plaats 
is voor een spelletje en een cur¬ 
siefje. 17 00 Radio 2 regionaal 
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, 
verzoekplaten 20 00 Levensstijl. 
22.00 Nieuws 22.05 Jazzkaffee 
23.30-06.00 Nachtradio 

Belgiö/BRF 

6.35 Hadiofruhstück (7 15 Wun- 
schkasten; 8.30 agenda). 9.00 
Nieuws 9.05 Musikexpress 1000 
Gut Aufgelegt. 1200 Musik bei 


Tisch (met om 12 00 agenda voor 
Duitstaligen in Brussel: 1245 
agenda voor het Ostkanton: 1230 
BRF Aktuel) 13 00 Frischauf 
14.00 Nieuws 14 05 Musikzeit 
heute: Lieder. Chansons & FcHk 
15 00 Nachmittagsstudio 16.06 
BRF-International 17.05 Oldiekis- 
te. 18 10 BRF Aktuell. 18 40-20 05 
Orgel- en koormuziek. 


RTL Radio 

4.(X) Frühschicht Voor vroege vo¬ 
gels 6.00 Morgenmagazin 9tX) 
Radio-Shop 12 00 RTL Mittag 
14.00 RTL-Café. 15.00 Feiera- 
bend 18.00 Neues aus Kino, V.i- 
deo. Musik 21 00 Je t aime Maga¬ 
zin mil sanfter Musik zum ku- 
scheln, schmusen und traurr^n 
24.00-4 00 Radw Nacht 


WDR4 

4 05 Radiowecker 6 05 Morgerv 
melodie (Elk half uur weerbencht, 
elk uur nieuws) 8 55 Overpeinzing 
9.05 Der Musikpaviljon 1200 
Nieuws 12 05 Zur Sache 12 07 
Gut Aufgelegt (13 00 Mitmeri- 
schen) 14 CX) Nieuws en StichvMxt 
Wirtschaft 14 07 Auf der Promena¬ 
de 15.00 Café Konzert. 16 00 
Nieuws 16 05 Heimatmelodie. 
17,00 Nieuws; Der Tag um fünf 
17 07 Musik-Express (I8>qp 
nieuws; 19 (X) Auf ein Won; 1930 
Ohrenbar) 2000 Nieuws 20.06 
Zwischen Broadway und Kudamrp 
21. (XI Musik zum traumen (22.00 
nieuws) 22.30-04 00 ARD Nadht- 
express. >' 


Nic. Dassen aanhangwagens 

Verk., verh., repar., speciaalbouw. On- 
derd. v. alle merken, Stationsstr. 8-10 
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501. 


Aanhangwagens Jo Knops 

100 stuks in voorraad. Tevens alle 
onderdelen en reparaties. Rijksweg 
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718. 


TCarrierj 


Techn. buro Jos Smeets b.v. 

Kampstr. 4 Geleen. 046-743865. 
Frigo-metal b.w. 043-216616 
Fort Willemweg 53-59 Maastricht. 
Opel Bergsteyn on 

APK-keuringsstation, Rijksweg 61, 
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. 


Garage Sebregts en Co. 

Off. APK-keuringsstation 1 en 2, 
dealer Iveco bedrijfsauto’s. Li ndelaufer- 
gewande 8, Voerendaai. 045-752888. 


Geevers carrosseriedelen 

Originele onderdelen alle Europ. auto’s, 
Imitatie alle pers.auto's. Nuth, 

Thermlekstraat 1. 045-244242. 
Automaterialen, APK-keuringen, accu’s, 
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. 

Tel. 045-311784. ’s Zaterdags gesloten. 


Autobanden van Son 

Accu’s, banden, schokdempers, 
auto wasserette, balanceren, uitlijnen. 
Haefland 16 Brunssum. 045-253741. 


Bij Donny kijken is kopen! 

U moet bij Donny zijn voor; bestellers, 
bedrijfsauto's en bussen, groot of klein. 
Steeds 25 a 30 stuks gesloten bestellers, 
bussen en minibusjes, stationcars en 
kleine bestellers, open laadbakken en 
meubelauto's. Ook diverse luxe auto’s. 
Donny Klassen b.v. In- en verkoop. 
Meerssenerweg 219 Maastricht. 

Tel. 043-635222 of 043-634915. 


ONZE TROTS UW RUPLEZIER 

Autosport Brouns 

Schelsberg 175, Heerlen. 

Tel. 045-725507. 

Automobielbedrijf Ton Schuijren 

Rötscherweg 60 Landgraaf. 045-313588 


^ Vencken 

Leasing 

Peter Schuncksiraat 10 
(hoek Heeilerbaan) 
Heerlen.045-412641 


Chris Adams 

ANWB erkende auto- en motorrijschool. 
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaai. 
Tel. 045-751718. 

Autorijschool Sjef Oörenberg 

Bovag erk. motor- en autorijschool. 
Tevens voor uw automaat- en vrachtw. 
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd 
adres, Sparstr. 7 Heerlen. 213735. 

Sjaak Huisman 045-423728 

Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, 
Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeerd 
voor auto en motor. 

Verkeersschool Leo Cremers 

F.A M.-erk. motor, auto, vrachtauto, 
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl. 
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558. 


Auto/motorrijschool Sturmans 

Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE 
Hoensbroek. Tel. 045-220166. 

Autorijschool Ger Scheyen 

BOVAG-erkend. Tel. 045-415601. 

Al 29 jaar een begrip. 

J. V. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen. 


Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen 

Verlengde Klinkertstraat22, Hoensbroek. 
Tel, 045-215450. Focwa-lid. 

Autoschadebedrijf Pierre Smits 

Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel. 
045-214018. BOVAG-lid. 


Autop Autoverhuur Sittard B.V. 

Verh. van pers.auto’s, bestelauto’s, bus¬ 
jes, kampeerauto’s en autoambulance, 
leasing, long-rent en groepsvervoer. 
Geerweg 2A Sittard. 046-522424. 
Zandstraat 58 Montfort. 04744-2345. 


Hoilanders-Nieuwsma verhuur 

Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek. 
045-218888. Verhuur van materialen en 
machines voor het maken van een oprit 
en het bouwen van een huis. Zeecontainers 

te koop/te huur 3-6-12 mtr. vanaf depot 
Born. Piet Schouten 01720-34031. Na 
18.00 uur 045-324091. 


Kwaliteitdak. Tel. 424050 

Voor al uw pannendaken, platte- en 
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en 
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave. 


G. Heutmekers b.v. 

Groothandel in dakbedekkingsmaterialen, 
lood en zink. Sluisweg 4 Born. 

Tel. 04498-53100. 


Zuiddak b.v. Landgraaf 

Bit. en kunststof dakwerk, shingles en 
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en 
daktegels. Indus.terr. Strijthagen. 
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218. 


Drukkerij Greven B.V. 

Voor al uw handels-, reklame- en fam. 
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158. 
Vogelzankweg 244 Landgraaf. 


Drukkerij „Lanteern” 

Uw adres voor alle fam.-, handels- en 
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43 
(t.o. Groene Ster-terrein) 

6414 BC Heerlen. Tel. 045-213105. 


Drukkerij Schreurs 

Handels-, fam.- en textieldrukwerk, foto- 
copie, stickers en kant.boekh. Graverstr. 
68 Kerkrade. Tel. 045-413045. 


SPIIUL 


Huis-aan-huis verspreiding 

Voor reclamedrukwerk en weekbladen. 
Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222 
Fax; 04709-84333. 


Bosman Sittard. 046-515852 

Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber- 
gerweg. Leveringen van zand, grind, 
teelaarde, cement, betontegels, sierte- 
gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz. 
Ook op zaterdag geopend. DAEMEN’S 

HOUTWARENFABRIEK 

■INGERSBORGERWEB 7 
63B7J« UBACHSBERfi 
045-751253 


Het zagen van emballage en pallethout. 
Fabricage van gereedschapstelen en 
houtdraaiwerk. Rooien van bomen. 
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd 
populieren. Fax 045-753754. 


M. Ramakers. Tel. 04406-12352 

Sanitair, c.v., gas, water, ontkalken van 
leidingen en geisers. 

Koningswinkelstraat 13 Valkenburg. keile rs 

hcuMnt ■ inbOuw«ppcr«tuur • 


Keukenstudio Alwin v. Balkom 

Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade. 
Tel. 045-461127. 


Keukenfabriek Brouns-Heynen 

Wij maken en ontwerpen uw keuken, 
badkamer geheel naar uw wensen en 
worden voor u op maat gemaakt. Ook 
voor renovatie. Vraag vrijblijvend offerte; 
045-455633 of 750283. 


Bosch keukenstudio A. Eggen 

Akerstraat Noord 160, 6431 HR 
Hoensbroek. Tel. 045-213027. 
Levering Bosch inbouwapparatuur. 


9001900 bv 


Nijverheidsweg 17-18 Stein, industrieter¬ 
rein .Kerensheide”. 046-331367. 

Voor complete install. van keukens - 
sanitair - tegels - kastenw. 


R en J Keukens 045-242602 

Kwaliteitskeukens voor normale prijzen. 
Tevens alle inbouwapparatuur. 
Stationsstraat 294 Nuth. 


Tomzon Keukens - Sanitair 

Ook uw adres voor Svedex kasten. 
Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516. 
Nieuwstr. 25 H’broek. 045-211889. 


Vossen Keukens 

Vernieuwen van defecte werkbladen, 
spoelunits, alle inbouwapparatuur als 
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m. 
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender- 
weg 77 Heerlen, 045-717555. 


B & M Koeriers-Sneltransport 

Nu gebeld wordt direct besteld. Laag in 
prijs door geheel Europa. 

Tel. -f faxnr. 045-464021. 


H. Hoeppermans C.V. 

Sanitair, c.v., dakwerk, gas, water, 
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 
Heerlen. Tel. 045-713265. onroereiKlgoed 


L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfsma- 
kelaardij, tax. Adres; O.L. Vrouwepl. 25 
Voerendaai. Tel. 045-750612. 


Veidman naai- en breimachines 

Heerlen, Nobelstr, 6, 045-716100. 
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, 
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar- 
na, Lewenstein, Rep. alle merken, geen 
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62, 
04750-31012. 


Catering Service 
Traiteur Latten b.v. 

Voor al uw feesten, al meer dan 25 jaar 
verhuur van tafels, stoelen, porselein, 
bestek en glaswerk. Munstergeleen, 
046-515841. 


Akoutherm Systeembouw 

Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v. 
uw kantoor, winkel, instituut of woning. 
Systeemplafonds en -wanden, interieur- 
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen- 
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie- 
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter¬ 
rein ’De Horsel’. Fax 243983. Showroom 
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur. 


, >- L . ^ 

Formldo 


Het adres voor wand- en plafondsyste¬ 
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek. 

Tel. 045-214507. 


„Marjoieins” natuurcentrum 

De speciaalzaak bij uitstek in vitamines, 
homeopatische geneesmiddelen en na- 
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen. 
045-713024. 


N.K. Vetweijst 045-213760 

Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij 
onst. uw riool en afvoer met de mo¬ 
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on- 
derhoudsvr. alu. plaat in div. ideur. 


Raleigh Cycle-Center Helgers 

Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. 
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. 
Sport- en stadsfietsen -i- reparaties. 
Zonder aanbetaling mogelijk. 


IMIMEN 

SIMPELVELD 


Rollüiken zonwERinc 


Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus 
21099, 6369 ZH Simpelveld. 

Tel. 045-423848/442129. 


MICA Zonwering 

Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen. 
Vraag vrijbl.. prijsopgave. Showroom; 
Sittarderweg 116 Heerlen. 

Tel. 045-721658. 


Mithra-Heroai b.v. 

Het vertrouwde adres voor al uw rollui¬ 
ken of onderdelen, kunststof schroten, 
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ 
Kerkrade. 045-413049. 


Math. Linssen. Tel. 045-241587> 

Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v. Ontkal* 
waterleid., geiser, boiler, gas-waWi 
install. Erk. schoorsteenveger. 


G.V.L. Resfauratie. 045-226000 

Stralen van meubels, autoplaatwerk, 
gen, chassis, etc. Spec. gevelreinigW' 
renov., kelderafdichting, voegw., vodi*' 
wering. 10 jr. schrift, garantie. 


Bude Taxi. Tel. 04405-1603. 

Klimmen. 

Rolstoel/kleinbus vervoer. 


Daemen Kunstsfoflen 

Verandadakplaten, plexiglas of Lexa*’’ 
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Gele*"' 
Tel. 046-753865. 


Moberts Verhuizingen b.v. 

Internationaal verhuis- en transportö*' 
drijf, kantoor- en projektverhuizinü'' 
Adres; Kissel 56 Heerlen. 045-722828' Reparatie van 
zitineubelen! Rt'peratit* h^rstoffcr^n van zitmt'ub^it'n is 
appart' Arnofdusscn wrwi^rkt hiervoor oa 
kegelveren. paardchaar en geplozen enne 
Dal al yenoeg' 

ARNOLDUSSEN 

INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBILAIR 
S( Remigiusstraat 22 6369 EM SKnpelvelO Tel 046 442^3? 


HA-TO 

BOLUJIKEN 


Spotgoedkoop I 

Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnjj 
schermen, vertikale jalouzieën. 
045-458226, Maria Gorettistr. 13^’ 
Kerkrade. 


'Venetian f&liniiff 
iCerkrade 

Zonweringskonstrukties. jalouzieën, 
markiezen en roll. in alu., staal + pv<'’ 
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. Auto Konings b.v. 

Mgr. Vranekenstraat 20 Sittard. 
Tel. 046-516046. 


Hensgens b.v. automobielbedrijf 

Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055. 


Garage Vencken B.V. 

Verhuur van persw., bestelauto’s en 
busjes, jong wagenpark, 25 stuks. 
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641. 


Babyhuis Petra 

Kwaliteit en service en betaalbare prijzen. 
Adres; Kerkstraat 67 promenade 
Brunssum. Tel. 045-252269. 


& 


.. 


GLAS HERSTELLEN 
GRATIS BELLEN 
064)226688 


Door direkt en persoonlijk contact met 
onze meldkamer, een snelle en correcte 
afhandeling van alle glasschades, ook 
's nachts, in de weekeinden en op feest¬ 
dagen. 


Uw servicebeleid begint bij de 
servicepagina van het Limburgs Dagblad 

Meer weten? 

045-739380 


Limburgsi J 1 

agblad voor 


os 


telijk 


UI 


Woensdag 25 maart 1992 • Pagina 13 


.^ LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 EO KERKRADE, 
RKT 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363; 


\ .-. 

Zeventigjarige 

Öuitsers ruziën 
over heroïne 

^dgraaf - De Landgraaf- 
heeft gistermiddag te- 
vijf uur een ruzie gesust 
i^Sen drie Duitsers. De man- 
twee van 70 jaar en een van 
<1 kregen onderling onenigheid 
iia ~ kopen en gebruiken van 


de vechtpartij liep één van 
Ij: Duitsers een gebroken arm, 
^ ander een gebroken neus 
^ Ue mannen zijn door de poli- 
r‘bgesloten. 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - Het Golthotel 
dat op de Brunssumse golfbaan 
zal verrijzen, wordt een stuk 
kleiner dan aanvankelijk ge¬ 
pland. In de plaats van de aaan- 
gekondigde 18 tot 19 miljoen zal 
de bouw slechts 10 miljoen gul¬ 
den gaan kosten. Het hotel 
wordt ook een stuk kleiner, in 
plaats van 96 kamers krijgt het er 
66 . 

Direct na de bouwvak denkt 
aannemersbedrijf Derksen uit 
Kerkrade te kunnen beginnen 
met de bouw van het hotel. De 
directie van Derksen wilde giste¬ 
ren bevestigen noch ontkennen 


Uouu' start in september 

Golfhotel 
minder groots 
van opzet 

dat het hotel kleiner wordt dan 
gepland. „We voeren daarover 
gesprekken met de investeerder, 
maar het is prematuur om daar 
nu iets over te zeggen,” aldus de 
directeur. 

Eigenlijk was het de bedoeling 
een soort congreshotel bij de 


golfbaan te bouwen. Er zouden 
accommodaties moeten komen 
voor congressen en grotere 
bijeenkomsten. Volgens goedin- 
gelichte kringen in Brunssum is 
daar nu geen sprake meer van. 
Het wordt eerder een veredeld 
sporthotel, dan een congresho¬ 
tel. 

IMA BV uit Nieuwegein kocht in 
augustus vorig jaar de grond 
waar het golfhotel moeten ko¬ 
men te staan. Dat is direct naast 
het Trefcentrum van de golf¬ 
baan. Het was de bedoeling dat 
een gedeelte van het hotel op een 
pilaar in de vijver naast het Tref¬ 
centrum gebouwd wordt. Onbe¬ 
kend is of die opzet overeind is 
gebleven. 


IVN wil erkenning als belanghebbende 

Verzet tegen Duits 
plan vuilverbranding 


BRUNSSUM - Negen IVN-afdelin- 
gen in de Oostelijke Mijnstreek 
gaan prote.st aantekenen tegen de 
plannen van de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen om in het 
grensgebied vuilverbrandingsin¬ 
stallaties neer te zetten. 

De IVN’ers lieten zich gisteravond 


Gratis service Streekgewest door heel Oostelijk Zuid-Limburg 

Koelkast wordt opgehaald 


Van onze verslaggever 


Jjï^ïlLEN - Oude koelkas- 
v- diepvriezers worden 
maandag door het 
|L^^kgewest Oostelijk Zuid- 
jjiij^Obrg gratis afgehaald aan 
, Is. p)g apparaten worden 
een speciale fabriek ge- 
waar alle gevaarlijke 
op een vakkundige 
worden verwijderd. 
' tf). 1 Saat dan met name om de 
s in deze apparaten. Die 
^ tast de ozonlaag aan. 

'ïot 

I v^l^a toe werden de koelkasten 
1 ilj naar het stort gebracht, met 
H |Gvolg dat de schadelijke stuffen 
milieu terechtkomen. Het 
Hi^j,^*^gewest heeft daarom een ma- 
’,V^ bedacht om het 'witgoed’ te 
ll^arrielen en op een voor het mi- 
^ Onschadelijke wijze te verwer- 


jl|i4 Y ëGmeenten Heerlen, Kerkra- 
bandgraaf, Brunssum, Onder- 
Simpelveld, Voerendaal, 
en Wittem kunnen de bewo- 
het vervolg elke werkdag 's 
W, van 14 tot 16.30 uur bij het 
^ L^’tpunt koelkasten’ (045-718820) 
I li^*^Gven dat er een koelkast of 
' i|j|^'^riezer opgehaald moet wor- 
Het Streekgewest geeft dat 
i’’ aan Van Gansewinkel BV en 
jv^firma zorgt ervoor dat het afge- 
, materiaal wordt opgehaald, 
gebeurt binnen drie weken na 
' ll^^^^ding. De eigenaar van het 
ll^Y^iaal dat op de dag van het op- 
ilj h aan de straat gezet moet wor- 
*^*''jgt van tevoren van Van 
4n^^'''inkel BV bericht op welke 
^ dat gebeurt. 


I (i^j^^^elkasten en diepvriezers kun- 
^yentueel ook afgegeven wor- 
) het stort in Landgraaf. Ook 

' bet witgoed naar de 

Coolrec in Eindhoven waar 
i Wh uit elkaar wordt ge 

en verwerkt. Nog bruikbaar 
^haal wordt hergebruikt. 

Streekgewest verwacht dat in 
^^^gio per jaar ruim 5000 koelkas- 
diepvriezers afgedankt wor- 

ü. i 

^^Uieente Nuth is de enige ge- ; 
V^^hte in de Oostelijke Mijnstreek 
'NljTl^uor deze regeling niet geldt, 
ie- '’W namelijk niet bij de afvai- ^ 
1 ^king in Oostelijk Zuid-Lim- ^ 

ifl ^ Aangesloten maar bij die van * 
’’’ 'irQj, Westelijke Mijnstreek. Daar , 
%j^dt momenteel wel gepraat over ; 

Regeling zoals maandag in de 
wWbjke Mijnstreek van kracht ■ 
/. ''’Oh"^Aar zij is er nog niet. De in- '. 
f ^ Nuth moeten hun koel- 

en diepvriezers nog altijd 

bf haar het gemeentelijk magazijn ■ 


A'i#j 

iïü %!!!. IW'l* ■’ifeüsir I I ln| * 


I iirf- 


I '■ 0 De paddenovergang aan de Oude Rijksweg in het 
Meerssense Weert, nabij kasteel Vaeshartelt, is door vanda¬ 
len geheel vernield. Leerlingen van de openbare basisschool 
'De Bundeling' in Bunde ontdekten dit samen met enkele 
IVN-leden, toen ze wilden starten met het overzetten van de ^ 
padden. f 

Bij nader onderzoek bleek dat de complete beveiliging, 
over een lengte van ongeveer vijfhonderd meter, uit de ■ 
grond was getrokken en over en langs de weg gegooid. 
Omdat de schermen, die normaal de padden tegenhouden 
zijn verdwenen, vonden inmiddels al acht padden de dood 
bij het oversteken van deze drukke en gevaarlijke weg. 

De IVN-afdeling Meerssen, die de paddenovergang elk jaar 
op deze plek aanbrengt, moet nog beslissen of voor een 
nieuwe beveiliging wordt gezorgd. Inmiddels is van de ver¬ 
nieling aangifte gedaan bij de gemeentepolitie van Maas¬ 
tricht. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Motie over 
’t Rooth 
aangehouden 

DEN HAAG - De Tweede Kamer 
heeft gisteren niet gestemd over een 
motie van Groen Links die zich uit¬ 
spreekt tegen de voorgenomen ver-i 
dere afgraving van het Plateau van 
Margraten voor mergelwinning. 


Groen Links heeft de motie terug¬ 
genomen omdat er nu in ieder geval 
geen Kamermeerderheid voor te 
vinden is. PvdA, D66 en klein 
rechts zijn het weliswaar met Groen 
Links eens dat de door het provin¬ 
ciebestuur afgegeven vergunning 


aan het bedrijf Ankersmit niet door 
de beugel kan, maar vinden dat 
eerst de inspraakprocedure en de 
politieke besluitvorming in Lim¬ 
burg moeten zijn afgerond alvorens 
de Kamer er een oordeel over uit¬ 
spreekt. Groen Links wil de motie 
dan (indien nodig) alsnog in stem¬ 
ming brengen, zegt woordvoerder 
Paul Rosenmoller. Het provinciebe¬ 
stuur heeft Ankersmit toestemming 
gegeven het plateau met nog eens 
dertig hectare af te graven. De om¬ 
vang van groeve ’t Rooth is nu zo’n 
veertig hectare. Volgens Groen 
Links en de andere genoemde Ka¬ 
merfracties is een verdere afgraving 
met dertig hectare dan zeer zeker 
niet de 'zeer beperkte’ uitbreiding 
van de groeve waar in de rijksnota 
gegrond Ontgronden sprake van is. 
CDA en WD, een kleine Kamer¬ 
meerderheid, vinden van wel. 


in Brunssum informeren over der¬ 
gelijke installaties. Grijze haren blij¬ 
ken een gewoon verschijnsel onder 
deze voorhoede van de Limburgse 
milieubeweging. „Als je mee wilt 
doen in allerlei overleg- en in¬ 
spraakprocedures moet je overdag 
tijd hebben”, lacht Wiecher Hage- 
voort, voorzitter van het IVN Ooste- 
bjke Mijnstreek. „Daarom zie je hier 
veel gepensioneerden en wao’ers.” 
Die schuwen het technische, inge¬ 
wikkelde verhaal echter niet. Ge- 
rard Peek van de Duitse actiegroep 
Das bessere Müllkonzept vat het 
probleem samen: „De Nederlandse 
en Duitse bevolking in de grens¬ 
streek is van oudsher nauw op el¬ 
kaar betrokken, maar de nationale 
regeringen plannen juist in de 
grensstreek graag vieze dingen.” 
Nordrhein-Westfalen heeft verge¬ 
vorderde plannen om in Eschweiler 
en Aldenhofen/Siersdorf grote vuil¬ 
verbrandingsinstallaties te bouwen. 
Nederland wil dat doen in het Mid- 
denlimburgse Buggenum. „Verwer¬ 
kingsinstallaties met een veel grote¬ 
re capaciteit dan de regio zelf nodig 
heeft”, volgens Peek. „En de capaci¬ 
teit moet worden benut, anders 
draait de installatie verlies.” 

De IVN-afdelingen zyn bang dat 
daardoor de prikkel verdwijnt om 
naar andere oplossingen voor het 
afvalprobleem te zoeken. Peek: 
„Scheiden aan de bron en herge¬ 
bruik is op deze manier niet interes¬ 
sant meer voor de overheid. Als de 
vuilverbrandingsinstallatie er een¬ 
maal staat, moet-ie ook branden.” 
En dat terwijl bij het verbranden 
van vuilnis stoffen vrijkomen die de 
volksgezondheid ernstig bedreigen, 
betoogt de biologe José Höppener 
„Er komen meer dioxines uit de 
schoorsteen dan oorspronkelijk in 
het aangevoerde vuil zitten, maar de 
overheid doet of er niets aan de 
hand is.” 

Het eerste probleem van de milieu¬ 
groepen is echter dat de wettelijke 
besluitvormingsprocedures van 
Nordrhein-Westfalen hun weinig 
ruimte geven voor het indienen van 
bezwaren. Zo kent de Duitse deel¬ 
staat nog geen Milieu Effect Rap¬ 
portage. 

De IVN-afdelingen gaan nu probe¬ 
ren om door de Duitse autoriteiten 
als belanghebbende erkend te wor¬ 
den. 

Noodopvang 

daklozen 

bepieit 

MAASTRICHT - In een op brede 
schaal verspreid pamflet dringt een 
groep 'Verontruste Burgers’ er op 
aan in Maastricht zo snel mogelijk 
een noodopvang voor al dan niet 
verslaafde daklozen te realiseren. 
Individuele medeburgers, maat¬ 
schappelijke organisaties, vakbon¬ 
den en kerken wordt gevraagd bij 
het gemeentebestuur daarop aan te 
dringen. Tijdens een afgelopen za¬ 
terdag in de Maastrichtse binnen¬ 
stad gehouden fakkeloptocht tegen 
racisme en discriminatie hebben 
tientallen reeds adhesie betuigd 
met de oproep van de Verontruste 
Burgers. 

De actiegroep neemt het speciaal op 
voor de daklozen die vorige week in 
de woonwijk Caberg uit een tijde- 
lyk opvangcentrum werden verdre¬ 
ven. In een daarop volgend radio- 
interview verklaarde wethouder 
Raymond Leenders deze groep 
thans niets meer te kunnen bieden. 
Volgens hem dient alle energie te 
worden gestoken in het realiseren 
van een permanente nachtopvang.' 
Verontruste Burgers nemen hier te¬ 
gen stelling en bepleiten in de eer¬ 
ste plaats een veilige nood-nachtop- 
vang. 


(ADVERTENTIE)' 


nwA' 


5 ^ 25maartzo'} 

kilobaal / 


Comité betreurt noodzaak tot onderzoek verschillende tracés 

Besluitvorming A73 opgeschort 
Uien 


géén 

nu 

Max. 10 kilo. I 


15 


SD 


jonUnders 

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 


Van o nze verslaggevers 

MAASTRICHT - Gedeputeer¬ 
de Staten van Limburg en 
minister Maij-Weggen (Ver¬ 
keer en Waterstaat hebben 
afgesproken dat de besluitvor¬ 
ming over de versnelde aanleg 
van de Rijksweg A73 (Venlo- 
Maasbracht) wordt opgeschort 
tot de rapportage over de mi- 
lieu-effecten gereed is. GS ver¬ 
wachten dat uiterlijk in 1994 
een intentieverklaring kan 
worden getekend tussen de 
minister, provincie en de regio 
Midden-Limburg voor de ver¬ 
snelde aanleg en de mede¬ 
financiering daarvan. 


Afgelopen maandag maakte May- 
Weggen bekend dat in de milieu¬ 
effectenrapportage (MER) voor de 
A73 verschillende tracés moeten 
worden onderzocht en niet alleen 
kan worden gekeken naar de mi¬ 
lieugevolgen van het oostelyke tra¬ 
cé, dat in 1985 is gekozen. 

Met de minister hebben GS verder 
af gespro ken dat zij op korte termijn 
zullen nagaan welke lijdelijke maat¬ 
regelen noodzakelyk zyn met be¬ 
trekking tot de aanleg van de A73. 


In dit verband dienen met name de 
gevolgen voor het verkeer in Swal- 
men en Roermond de volle aan¬ 
dacht te krijgen na de openstelling 
van de Zuiderbrug in Venlo in 1995. 
"Vandaag verricht Maij-Weggen de 
officiële handeling voor de start van 


de bouw van de Zuiderbrug over de 
Maas in "Venlo. 

Het Comité Midden-Limburg/Hart 
van Limburg is verbaasd en tevens 
geteleurgesteld dat zeven jaar na de 
tracévaststelling van de A73, alsnog 
een volleilige MER-procedure 
noodzakelyk is. In de op te starten 
procedure zal ook het westtracé 
worden meegenomen. 

Het comité denkt echter dat de 
MER-procedure de oorspronkelijke 
tracékeuze opnieuw zal bevestigen 
en daarom niet de versnelde aanleg 
van de weg zal vertragen. Voorzitter 
Fey gaat eivan uit dat de MER 
uiterlijk in 1994 zal zijn afgerond en 
in 1997 met de daadwerkelyke aan¬ 
leg kan worden gestart. 

Fey heeft daar vertrouwen in, om¬ 


dat minister Maij-Weggen van Ver¬ 
keer en Waterstaat heeft toegezegd 
de MER-procedure in nauw overleg 
en in samenspraak met het Provin¬ 
ciaal Bestuur binnen de kortst mo¬ 
gelijke termijn af te ronden. 


(ADVERTENTIE) 

— SWISSPILIIK - 


VERANTWOORD SLAAPCOMFORT 

Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324 
Geleen, Roodhuisslr. 8, 046-743030 


Ondersteuning 
voor politie 

DEN HAAG - In Zuid-ümtxjrg wor¬ 
den voor het eind van 1993 37 politie¬ 
surveillanten aangesteld, in Noord- 
ümburg 21. Dat schrijven de minis¬ 
ters Dales van Binnenlandse Zaken 
en Hirsch Ballin van Justitie aan de 
Tweede Kamer. In totaal worden in 
Nederland voor eind 1993 achthon¬ 
derd surveillanten opgeleid en aange- 
steld, zo zeggen de bewindslieden 
toe. Politie-surveillanten zijn te verge¬ 
lijken met stadswachten. Ze hebben 
geen opsporingsbevoegdheid maar 
een ondersteunende functie, bij voor¬ 
beeld op het gebied van het verkeers¬ 
toezicht. Op die manier moet de poli¬ 
tie meer ruimte krijgen voor het eigen¬ 
lijke werk. Met het aanstellen van 
achthonderd surveillanten geeft het 
kabinet uitvoering aan een door de 
Tweede Kamer aanvaarde motie van 
CDA/PvdA. Het inzetten van de pc*- 
tie-surveillanten kost jaarlijks 52,5 mil¬ 
joen gulden. 

Groep steelt 
juwelen 

HEERLEN - De politie van Heerlen is 
op zoek naar een groep mensen die 
in Heerlen en Budel juwelen heeft ge¬ 
stolen. Zaterdag ontvreemdden twee 
mannen en twee vrouwen voor enkele 
duizenden guldens sieraden bij een, 
juwelier in Heerlen. Twee rollen met 
ringen en colliers werden meegeno¬ 
men. Eerder die dag probeerden ze 
dat bij juweliers in Heerlen, Echt en 
Maasbracht. Gezien de werkwijze en 
het signalement van de daders is de 
groep ook actief geweest in Budel 
waar op 14 maart voor een bedrag 
van 7500 gulden sieraden zijn gesto¬ 
len. Volgens de politie is de groep 
mogelijk afkomstig uit India. Een ver¬ 
dachte man is circa 60 jaar oud, ge¬ 
kleed in oosterse klederdracht. Opval¬ 
lend waren de gouden voortanden. 
De andere man was westers gekleed 
en ongeveer 1,65 meter lang. Hij is 
tussen de 30 en 40 jaar. Een dame, 
ongeveer 1,55 meter lang, is onge¬ 
veer 30 jaar. De andere vrouw is een 
ouder iemarxJ. 


Spoedprocedure 
Van Thoor 

ECHT/DEN HAAG - De Raad van 
State behandelt donderdagmorgen de 
spoedprocedure die door het Echtse 
raadslid Lei van Thoor aanhangig is 
gemaakt tegen de gemeenteraad van 
Echt. Het lid van oppositiepartij De¬ 
mocratisch Progressief Blok wil met 
de zaak afdwingen dat hij de raads¬ 
vergadering die 's avonds piaatsvirKll 
toch kan bijwonen. Op n^rukkefijk 
verzoek van Van Thoor wordt donder¬ 
dag meteen uitspraak gedaan. Een 
ruime meerderbeid van de raad sprak 
zich tijdens de vorige vergadering uit 
voor het schorsen van hef bewuste 
oppositielid. Het bezigen van het 
scheldwoord ’flaplur was voor de raad 
aanleiding om een motie aan te ne¬ 
men tegen Van Thoor. Burgemeester 
Bert Janssen van Echt sprak deze 
week de hoop uit dat de raad donder¬ 
dagavond unaniem (echter minus Van 
Thoor) afstand neemt van enkele re¬ 
cente schriftelijke scheldkanonnades 
gericht aan het gemeentebestuur. 
Vooral over het feit dat het raadslid 
het bestuur fascistisch handelen' ver¬ 
wijt, valt het college. 


Onrust rond 
asielzoekers 

LANDGRAAF - Rood het pand in de 
Spaanweiden 53 in Landgraaf ont¬ 
stond gistermiddag om vijf uur conv- 
motie tussen twee astelzoekers en de 
directe omgeving. Twee Palestijnen 
hadden uit hun woning een fauteuil 
naar buiten gesleept en in brand ge¬ 
zet. Zij dreigden de hele woning in 
brand te steken. De oorzaak voor de 
uitbarsting was een defecte koelkast 
die zelfs na verschitleixle verzoeken, 
niet werd hersteld. De omgeving nam 
de asielzoekers de daad niet in dank 
af. Beide Palestijnen werden door de 
politie aangehouden. 

Directie roept op 
tot einde staking 

SCHINNEN - De staking bij wafelfa- 
briek Wafel Jansen in Schinnen, die 
maandag begon, is gisteren voortge¬ 
zet. Ongeveer 60 van de 120 werkne¬ 
mers kwamen tijdens de dagdienst 
niet in actie. Wel werd ’s nachts ge¬ 
werkt waardoor volgens directeur Jef 
Snijders de schade enigszins kon 
worden bepeikt. .We hebben met het 
personeel gepraat om oc^ ons stand¬ 
punt te verduidelijken”, aldus Snijders 
gisteren. .Want het wordt tijd dat we 
oplossingen gaan verzinnen. We kun¬ 
nen nu eenmaal niet lijdzaam toezien 
hoe ons bedrijf blijveride schade op¬ 
loopt. Daarom hebben we het perso¬ 
neel benaderd met het verzoek om 
woensdagmorgen weer aan het weik 
te gaan. In hoeverre dit tot resultaat 
zal leiden weet ik uiteraard nu nog 
niet. Ik heb er echter alle vertrouwen 
in”. 


'Tzimburgs Dagblad 


Woensdag 25 maart 1992 # 


Met grote droefheid, doch ook met grote dank- 
Litaarhèid jegMis O.L. Heer haar als moeder, 
*Mhoonin^er, oma en zuster te hebben gehad, 
gey^ wü kenhis dat heden van ons is heenge- 


iJo Starremans-Lodde 

weduwevan 

Harrie Starremans 

op de leeltyd van 79 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Heerlen: Harrie en Ennie 

Starremans-Hijdendaid 
Frank en Tanja 
EttenLeur: JeedOenda 
7 Starremana-Hijdendaal 

SebasUaan, Dennis 
• Heerlen: Trees en Joop 

> Snippe-Starrémans 

fi. Yvêlïe, Vineent 

Heerlen: AkldaLodde 
1 Heerlaa: Elet Lodde 

1 ,2S maart 1992 
laimiae T«^ Hyck 

Corr^Klres: Koolmeesstraat 12 
«tld^XG Heerlen 

drenudieidechti^eid zal plaatshebb^ op 
lag 27 maart as. om 13.30 uur in de aula van 
hM crentatoriuiit Heerlen, Imstenraderweg 10. 
Bderakomst in voomoemd crematorium, al- 
ir gdegenheid tot schrilteldk condoleren, 
die geen kennisgeving mochten ontvangmi, 
dPUcvctk deze annonce «ds te beschou- 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons betékend heeft, geven-wQ u keniüs, ^t op 
77-jarige leeftijd geheel onverwacht van ons is 
heengegaan, mün lieve man, onze zorgzame va- 
d», schoonvader, opa, Inroer, zwager, oom en 
neef 

Sjef Albertz 

echtgenoot van 

Irmgard Schleicher 

Heerlen: Irmgard Allksrts-Schleicher 
Heerlen: Ton Albèrts 

Peter, Susannc 
Heerlen: Paul Albertz. 

Andta AHi«rt»-Hamele#8 
Lesley, Serina ' 

MaHin Albertz 

Familie AlUwiiz 
Famiilè iMbléidier 

6416 AV Heerlen, 23 maart 1992 
J. van Vondelstraat 72 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op vrijdag 27 maart om 11,.D0 uur in de paro¬ 
chiekerk Verschijning van de Onbevlekte 
Maagd te Molenberg-Hem’lm, w:aama om 12.30 
uur de crematieplechtigheid ml plaatsvinden in 
het crematorium te Hem'len, Imstenraderweg 
10 . 

Voor vervoer per bus is gezorgd. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren is. 

Gèlegénheiid tot afscheidnemen in het uitvaart¬ 
centrum Pels, GrasbroekeiMrèji JO te Httrlen, 
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wü vergeten zijn u een kenhisge- 
vii^ te zcsiden, deze annonce'. ^ zodanig be¬ 
schouwen. 


Bedroefd, maar dankbasu: voor hetgeen zij voor 
ons heeft betekend, d^n wij u mede, dat hè- 
dmi na een kc^tstondige zielcte, voorzien , van 
het h. sacrament der zieken, in de Heer is over¬ 
leden omw zorgzame moeder, schoonmoeder:, 
oma, zus,;scboonzus, ^te en nicht 

Hendriks 

1 .*, , weduwevan 

Petéór Hiiberti^ 


Wie dui^C de pen te hanteren 
die ome liefde beschrijft... 

Je werd ons ontnomen, 
de herinnering blijft, 

Idet droefheid geven wij kennis dat, geheel onver¬ 
wacht, van ons is heengegaan, na een kortstondige 
ziekte, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon¬ 
vader en heve opa van Tapja 

ï^iet Vinken 

echtgenoot van 

LenaRondags 

na te zijn voorzien van de laatste sacramenten der zier 
ken, in de leeftijd van 58 jaar. 

In dankbare herjttnering: ^ 
Kerkrade: HM. Vinken-Rondags 
Nol, Kariik, Tmi^ 

.Joep '■ 

Kerkrade, 20 maart 1992 
Gulperplein 28,6461 HE Kerkrade 

Op wens van de ovétledene, heeft de crematieplech¬ 
tigheid, op dinsdag 24 maart, in aanwezigheid van de 
familie, in alle stilte te Imsteiua^^ plaatsgevonden. 
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvan¬ 
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. Wanneer je afscheid neemt van je vriend, treur je niet; 

want wat je het diepst in hem bemint, 

kan klaarder voor je zijn bij zyn qfümigheid, 

zoals een bergbeklimmer de ber^ duidelijl^ztet vanuit de vlakte. 

’ - " KahlilGibran 


Bedankt voor alles. 


Piet 


EUy.enFMu» .V- 


Met ver s lag enhe id vernamen, wij het overlijden van ons bestuurslid-, 
en élftalleider 


Wij uiten onze dankh a ar hewi voordiensten aan onze vereni¬ 
ging bewezen. ,. 


Bestoor, 


IL-K. V.V. Haanrade 


Zij w»d 63 jaar. 
Nieuwstadt: 
verdrietig, iputar wetende.dat hem lu een w^kzaam en Uefdi 
ven voor ziih gezin, nü rust is gegeven, hebben wü toch nog 
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man en goede, 
me vader, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer, zwager, 
en neef 

heridriGÜs winandus 
maria loeister 


huisarts " ’ 
echtgenoot van 

willy ruiters 

^ overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd 
jaar. 


heerlen: 

heerlen: 


heerlen: 

amsterdam: 

heerlen: 

heorlen: 

heerlen:; 

heerlen: 


W 4 [. logisteMtiiterz 
mieke en petal^■paol 
de leeow-loclste 
Minemijh, Jortéo 
nleole en löuil zcèüllimklefl 
puck, krijn 
diek loeister. 
rbbwtilBg 
luc logizter 
smsaniteliardoul . 
paol legip|t«r 
idofrietteinMa 
anke logister 
enzoricotta 

ibes Miinbaricedeesclihl _ 
Iznülie logizter . 
BuidÜbtaltesi "i 


- 

1 

'1 

'ü 


23 maart 1992 

welterlaan 13,6417 ce heerlen 

geen bezo^ aan huis. ^ ‘ • 

de plechtig uitvaartmis zal gehoud«i wortk^n doiidéitlag 26 
a.s. om 11.Ó3 uur mr de dekenale kerk st panerattuafie hewlen. 
f.-'s.' 


Laiidgraai’: BiirteA 
fr iaiiAfy -' 

Gèulle: Nbli^MAlüÜ, 


Munstergeleen: 


Siustèren: 
'tl '■ %*!** 
Rw., 


iS; 
Kerkrade: FranzeoBl|sr«Franale 
MaaMilflit: JI|ueMfoKaiia 
Landgiw JbétrteHde^llaiwIos 
IH» WwiiiliwziiefNeiii 


^mliieHmidrilcs 
FawifHz^ewKWi •' 

l^maarïl ^ 

Con^adras: Putstraat M, ' 

'Xie.^idecéllge eucharittkk^ei^^ 
de begrafimis, zal plNdsti^io 
maartab. om 10.30iu^!in dbpkgcÏBlliMeik yan 
Sb Mlkiinus te Borh.’- \ 

Geleg^enheid tot. a<^riftrtui^,eoiiiifcria^ vanaf 
bi'ltlékerk, 

^ kigili^ieiasit ^ gemuden wordi^ dom 
maWta^: mn 19.03 t|iv,vooindi|egbaoi 
d(^ rpzeiikraiaigeObA om 18.40 tnirin bo- ! 
vëm|mioem(!^kerk. • - , i 

GetfSonheid tot alMkcaifami^ in bet Meas: I 
landiiiotbiarium Wéuben, Hdnseweg te Sittard, ' 
d««^iMu van. 17.30 tot.18.15 xau ^..... - , -. 


Zü die geen keniü^evipg mochten pntyangeh, 
^g^eve» dcsetmnbheé sas tè'be^hbu- 


rf:< /;• r 


*' >1.' _ 

.jnjog^ 

Hmrtbuiaen: m 

.4... . 'L* 


■g jï- 

^Soolog 

'. r V • * # > '' 


' ï : r**. ' 


• ■-•r 


alleu. bobheo.. U rnagéh bogrieidmt. in uw 
fafd a to leveoadagefi. Het was een gróte vreugde 
in 8 aa mh ori^»eid «M n te mogen doen. ar t,, • .1 Kti. •{. v -i«V : êe ■■■■■■■■ ' ■O*' 

, . 

W&ftt rn^Itèmer is de Heer! ).<: 
Het zal mUMan niets ontbrdeen. -i 

^7;:;; ■ } ps.zi.i 

‘ Ia de gelovige overtuig^g dat de Verrezen He«r 
. onae doodfbè^ t^róronlièn^^ ver- 

trotowvol gesterkt, is na een liefdevoUe veneofv;^ 
r ging in Huize. Vromhof te Valkenburg a/d Ge<4 j 
van ons heengegaan anaw.diprbare medezuster, 
üzuaenfta^.- .... ■ v. - ...x-,;'.- : | 

Zr. iïëhiiéifcte ' 

J.M. Cloots 

gaborenteSchbuieAOSMigustus 1698 ^ 

'gepitifezt'25maartrlSSO. . > 
.«verlCfiUa te ValltoidMiig aAl'Ge^ 23 Bo^ 

’.c:"> ...Zwtara:|M(«hkii*4erWI^^ 

. paarilipG^ta;.*, 

Corr.adres: Zrs. Dochtera der Wüaheid 
WdOtbiia 40r;8303^^ ^ 

oa»,dè^‘ 

chaiistie te vieren op donderdag 26 maart a.s. 

J i 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Re- 
gius te Schimm^ gevolgd door de begrafm. 

pevavo^i^Tito&St^^tÉVij^ra^; ^ 2| 
maart óni I7.30 uur m de kapel van Huize 
Vroenhof.' ' | 

Onze dio-bare ovo’ledene is opgebaard in hik 
m<^uirimn-,vapHMiz6 Yrpenbof te VaRpmibuig 


Voorde vaainedeleóen 

dorvoiutefi btt -het lovePbJdèfiieii de be^n ge eue 
zal vraidnii gehouden 
op donderdag 26 
maart om 11.00 uur iif 


HóOpteM»iÉMèm> 


'Tóón '■ ^'Hlwtiyna^ 
•Corr/^adrear: v Populie- 
renstnat 35. 6031 XR 


yon.zün tasm als huisarts. ', 

^ duicMlIk dót hem niet meer veel tüd 

MK>eaIgdeze realite&t.(':' j''^h ' - 

van hét Medizéh C^truih Aaréi^ 
P^d ipi ti i'ZioMmjthet Willy, met hart en zM g e toCTk t aan do 
heid van djn padentaiL 

Onze wapöjm kttxmen óoMwe)j|ikz phièe'venlakenh^ ui 
]m d^ dh dm^ën wé aim n^en jdèk^oren,' ' ' > ;; 

T ^ oHuisaiésen: Benóimdtt’-Wèef 

-:i ■> ix s- :' JamSkdiNn^ , 

Fy;ltodl^pe4ten^ CkodVartfcteti ^ 

. . v I ' Jam Rnijters ' 

- Assiatah|M: Maril '-l 

'■.v. •! .‘v.- ..h /'Xt' 

> • ; ■ r’’ ":"‘x - -■-f-eggifin-- - i . 


mmmmmmÊ Bfet grote vmdagenheid hébben wkimiaüagatiomatévahhat 

' ” . ■ -i.'v v 

• Aj<. «i<. . ‘I . 


Het stemt ons tot droefheid w bi émehlijk niét van aüh 
. de nrat hoofl mogen g«aieton. Hif|bl^ in tmto'bietwei 
toeg dwÜ d T oé ll e ga v Dat4i|jntt ittoge^rustén in vrede. : ■ 29Ig«R . 

■ ■' i., i c.;., , 
maaiti a.8, 10^ 

•lldWCitg'NliUKD'fOOV timburgs dagblad 

37® zz 


'■ ... . .. . . Iiiin* . . . I 

j 


Limburg 


aan die bij overige Rijksdiensten^ I 
Aircoma 

faillièt 

Van onze fwkidie economie 


ar 


verlies ABP 


HOENSBROEK - Installatiebi^ 
dr^f Aircoma in Hoensbrodc is 
door de rechtbank in Maastricht 
fhiUiet verklaard. De tien werk¬ 
nemers zijn ontjagen. Aircoma 
had een schuld .van één mihoen 
gulden. CuratOT mr Th. Oost- 
djjk, is nochtans optimistisch 
over het voortbestaan van het 


bedrijf. Hij is in gearde met em 
aantal gegadigden die de activi¬ 
teiten willen overnemen. Airco¬ 
ma is gespecialiseerd in airc<m- 
ditioning en ventilatie. 
Airconuheigenaar drs R. 

Lameijn en diens financieel- 
ecrmomisch adviesbureau drs 
R. Lameijn BV in Heerlen, ver¬ 
keren nog steeds in surséance 
van betal^. Lameijn stak de af- 
gelopra jarén enige tonnen uit 
^n privé-vermogen in Aircoma 
in een poging de financiële gaten 
te dichten die waren ontstaan 
door het bdeid vaii eoa slechte 
ingehuurde manager. 


Besluit over ^ 
Oost-westbaan 
’Beek* snel 
in kabinet ' 


Von onze Hoogw radodsur 


Van onze Haagse redodeur 


' i 

ue 


Haag — De CDA-fIractie in de TVeede Kamer wil dat 
GT len Da|es van Bkmenlandse Zaken duidelijkheid ver- 
^ over het aangekondigde banenverlies by het ABP. 
Jvoerder Walter Paulis wil op die manier nagaan ot de' 
ondigde afslanking in Limburg al dan niet evenredig is 
bij rijksdiensten in andere delen van het land. 


91^ 


^héeft namelijk in het recente 
toegezegd dat de afslan- 
de rijksdiensteh in *her- 
ngsgebieden’ als Zuid- 
hiet meer dan evenredig 
Paulis wenst de minister 
belofte te. houden. Het ka¬ 
ft juut veel overheidsdien- 
— Zuid-Limburg en vooral 
overgeheveld out de 4 ievol- 
1 de mijnsluitingen op te 


Paulis wil zich editer niet baseren 
op de door Snijders genoemde cij¬ 
fers. Hij wil dat de bewindsvrouw 
zelf duidelijkheid verschaft Het 
I^burgse Kamerlid hééft de voor¬ 
zitter van de Vaste Kamercommis¬ 
sie voor Ambtenarenzaken verzocht 
Dales hierover een brief te sturen. 
VSndaiig beslist de commissie ovo* 
het verzoek van Paulis. 
DEN HAAG - Het kabinet 
zal zich binnen e^ paar we^ 
ken buigen over het onH 
werp-beslüit Caanwijzing*)| 
voor de aanl^ van de 
westbaan by lAiditfaavenl 
Maastricht ^Wé komen nin 
dus dicht in de buurt 
een definitief voorst^** 
minister Haiya Maij-W^-| 
gen van W&keesr en Wa^-I 
staat gisteren ih de EenM 
Kamer. 1 


i .2 


j^jTTk 


oneelsbestand van het rijk 
w komende jaren met zo'n 
wtmt afhemen. De afgèiopen 
hy het ABP door president- 
Snijders aang^ondigde 
komt echter neer op mi-* 
—itig procent en mogdijk 
kwart van het.totBle perso- 
d. Van de . circa 3.600 
> zullen er voor 1094 zO’n 
wijnen en uiteindelijk zelfe 
de 740 en de 900. In Heerlen 
kokigeveer 2600.ABP’en. 
Paulis wil de door Dities te ver¬ 
schaffen informatie gebruiken tij¬ 
dens een debat over de voorgeno-' 
men verzelfirtaitdiging van - het 
overheidspensioenfonds. Dat debat 
moet nog voor de zomer plaatsvin¬ 
den. De vartelfatattdiging van het 
ABP heeft overigens aUes te maken 
met de voorgenomen afitlanking. 


r,t 

m,T J 


■■ s • > 


CDA-soMtor J. Baarde 
meerde bij de behandeling kHübA 
de begroting 1992 naar de 
heid van de beweringen van dea 
wmkgro^ huisarinen in ZnM^ 
Limburg, als zou het rijk prooai- 
dure-fouten hebben genoEÉkt ^4*4 
r 


Vólgens Snijders moeten de kósten 
omlaag om m de toékpiast jdé con¬ 
currentieslag met :anderé instellin¬ 
gen en bédryven nan tekunnen. 


M^ noemde die bewering oi 
juist, ove r igens acHMlerdaarvim 
een verklaring te gevmi. Zif^ 
dan ook geenszins van plan^ii 
procedures rond 'Beek' stti^ ‘ 
leggen. Integendeel, de bewiiM 
vrouw hoopt nu eindeUjk en sd 
e^ ontwerp-aanwijzingsbeshi 
Vobr te kunnen Ióihbmi aan h 
kabinet en de Tweede Kamer. 


m van! 
(Gfo^ 


In antwoord op de vragoi vi 
senator Tom Pitstra (Gioi 
Links) zri Maij best bereid te zi 
tot’een gesp^ met de acti 
groep 'Boze Idoedos' in Bede 


% 


hoejte aan, Europees B^TW-iidvteeUr 


.; 
Maar, merkte de minister op, 
heb wd zdf zo'n zes è zeven j)^ 
met jonge kindoen onder ds 
rook van iMjldérbaan’ .Schipho| 
gewoond en ik heb in die tijd het 
lemaal niet slecht geslapt en ed 
odr geen overmMnnen kindcreii 
aan over gehouden." ^ I 


.V' ,'i 1 lï 


• OvdGtécmvM^vanliifiqiimiar^bta:V ‘ 

rechtscouepe mr AfTdGening;KARELGERRl4S 
I 

j 

( 

'ïi 


VanonaisdcriiesGonbisiè / 


DoïiArie tm. 


In starl binnwdcQrt een in- 
trnnarionaie leeigank die oj^èkft 
tet 'BuiopeM B^-adviseur*. pe 


het lyari 


de, maar óp die da- 
* komt Of ook hieuw 
hij, : 

-adviseur valt er eep 
1 bdegde^ boteriiam 


leemang is dó'e^^ ih Eur^ 
en.u b^odd voor dedarantd^ 


dd' rijh/T ,medewerkers w 
d o Wi ne exp editeurs die door hd. 
vttrindlen ^nridè gransfemnditei- 
ten hun baan dreigen te verlie¬ 
zen. D^ze mensen beschikken 
over dè juiste b asidte nnis öpi 
zich tot miropeds BTW-adviseur 
te'êpecialiserim. :. 'V 
n volg^Mi jaar wordt name- 
ém nieuw,': geeomidiieeerd 


^ C^nsreg^o Itijn-Maas-Noord 
yerateCht :dat na 1 januari veeli 
vraag naar dit spefciausine 
mrigtaan, omdat het njeuwe sVs- 


piaperjeverantier ^ Uootzak', a en-a^ j 

4 . Tk. • f ■ -* i I. dera winl^|ufftou wjj|ie rih> 

vBor mQord op 

^ gjn zakdoek tijdens het vooriezen 

nei nooia gescnoien. voorzitter mevrouw Mertens- 

’ pgwdiirier oi psy chol oog maar nam . rieus ham”, tei P. 2Sin ra<Mi«maT^ r^y 

Abi^ kwam zo een «in^ adi een ;hèt advies om JosTBS op te.leggett G. van Buüren vond^ttR^^I^ w^ra zm wMa^i^ï 
waarvan Loy^Li^ niet eén gevaar dan^iboden wa|iè%it 

■mamroert^ dagen voor hate$.‘doodvpm zteharif, maar niet voor zya deniwiteewxeven. 

;X1 aznand had genomén door voor- dsriiter of zqnomgtviinf*, dariit mr ^ ■ '• ■ 

'góéd .te^Verirakkèn uk de echtetijke Ejjck. Hij riro danóidr at^tjaar ge- w S$teric veraainderd t d é biJ raningsvati 

woniiki. VoWdetoch al ziricriyk ja- varigeÉlsstrafVói^moörd tnri Ijaar Seggterrie d^ 


Het eni|^ dat haar kindercn' 
wél aan over hebben gshaude 
is volgens Bfan een grate iaeni 
van vl iegtuigmeriBsn. 


SSkdinv zal haar’< 
' n ieen cm mi jn 
gesprek met 


' <1 s 

y^dadite nentm 
afstand van > f 


bedrdiging offii i 


teilen worden dan verscho¬ 
ven de graas naar de böek<T 
NI van de ith-«s enpófw 
bedryvan. Déftr- zid. het 
ten van i de BTW bedry ven zuUrii daar 
hulp moeten inmepen var 
mdistai op dit terreuK. 


eurs te laten helpen 


i^l afitend had genoinén door voor- deriiter of zynomgeviinf*, dariit mr ...w,. J • * - ^ 

'góéd .te^Vriirakken uk de echtetyke Eyck. Hy riro danóidr at^tjaar ge- w Skeric veraainderd ttl ié biJ raningzval- 

wonhki. VoWdetech al ziric^lik ja- Vtoit^nhlsstrid'Vöin^ moörd tnri Vóóf^ 'baar'-ngggterrie d i M^^ . 

loénte Jc» A. een onverteerbare bedachte rade. JBn heeft «enievitdr «m* * k4aM'««n «hk man dtejarenlangpttibeadezdnIni': 

sch^li^dte reg^^ in ver gekocht en is daarmee nï>ar dé jdS wdyk in stand te houden 'zonder | 

woede déden uitharsttn ha steevast.^ winkel geriapt^ aldus de oiBfidtS die w ^iSn7 tw maar door aöe iMrt^ 

gigan^ akóholmiBbruik.Dedre^* tegen de levkancier van scli?^ van rijn|woil*rË®^ 

afi^jdón^w|uenhi^^d^ twintig huwoK. j&MebtteSS ana Ifr Egck erieerit dM mnir vüillt b# 

«ii3M edker alzofrequ^tgebe-^^^fte£leSB Sri WÓr eenv 

zigd dat m de wricen voor de moonlrVroes^ doictrwSr *^** * ‘^ »* ^ ter hmhiklriniftehteg Ratefernan 

memand zomeer serieus nam. 'rohjtólÉivP. ^i^^ mr Jabsy wam ofiihri van 

GcViMÊlf ^ ^ eempFiN»?. bedreigingen rond 4 uur in de wii&l *De Lampe- ÏJü ^ atriiiinen mri.verple- 

; aan l^vato Van jyn vrouw, zoii .pief' en legde een pbptec aSImri . 

Ofll^ van justitie inr A Eyck volg- kaicgi^tdti? 6 ririL Jk heb daar no<^ ^fip faptOT^ i <i:- , . > . .4 

.degjriteeti volleen deel de visie van aanlledacht omdat ik hem iiiri ae-i \ l. ^ 


, vriop gèUDoópstata Visa de Edah 
[Bittttd verdachte Saiillm S. (l^i 
Heoten dista n ti ee rt zidi v« 
vaii de bed r e ig ing vwi oflloli 
justkiemr Beauinoni kert nn 
handeling van * haar zeik vb 
xechtbsink in Maaatrirtif. V> 
mr Vonken, ^ raadwnan vw 
dra Sb wfiden de twen aMnh 


SAIVE 

Oflicier van justitie mr A. Eyck volg- kun 
.da giriteen voor een deel de viste van aap* 

U . T i .1. . ■• * 


it omdat 


pasje van frii van Hm myhWlèc 
omdat gedÉdit tlnerd dat 01 ^ w 
bankrekening tai Dukaland mtt|h 
lyk de buk van de overval wtei-in^* 
riort „Ze kwamen het itiet op^ 
men vóór mün dteiit”. aldus ite 
Vmiken. 1 i'. '■ 

ê 


S^blé vaóiUét'; 

'caiuni^tpi^^ ^ 

4 bekertjes d IWgrtiUv^ 


Yp^UiitvanjlIb: 
l^puddiBg 

nwt cammglsaite^ v 
^kartjiesd lOOgKi 

^^Bédroefd, maar dankbaar voor alles wat zy vóór ons gedaan en bete- 
^Pmnd heeft, geven wü u kennis van het heen^an van mijn lieve 
jSpvrouw, onze moeder, schoonmoeder, óma, overgrootmoeder, zus, 
>|Mhoonzus, tante en nicht 

Jeanne Vliegen 

echtgenote van 

JoZihk 

^Voorzien van de laatste sacramenten overleed zjj in de leeftijd van 71 
Maar.'' . 

Gulpen: JoZink 

10adeteit»kietai<en 

b aditertleinktBcleren 

Familie Vlieieii 
PamilieZink / 

,24 .maart 1992 

' Lmidsraderweg 6 ^ 

htige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 28 
a. ««n 10.30 uur iii de H. Petruskeric te Gulpen, waarna aan- 
de begrafenis ial idaatsvinden op de algemene bmpnafolaats 

■ •4, ... 

^geiikom^ in dé kerk; alu^ g^geiibeid is tot tóhriftelijk condo- 

^tozenkransgebed, gevolgd door avondmis, vrjjdag 27 maairt vanaf 
^.40 uur in voomoemde kmk. ^ 

^ dierbare ov^edene ie dpgebaard in de rouwkapel van'JSjalom”i, 
kg^g^naU de lËlleshagerweg 11 te Mechelen. Bezodc daS^ks van 
f 17.00 tot 18.30 uur. 


gelieye u deze annon- 


Er zijn geen woorden die de diepte van onze verslagenheid kunnen 
weergeven nu hy op 73-jarige leeftyd geheel onverwacht is overle¬ 
den, myn echtgenoot, onze zorgzame vader, sphoonvader, opa, broer 
zwager, oom en neef ■ 

Sjeng Janssen 

echtgenoot van 

Eügenie Kozak 

Brunssum: E. Janssen-Kozak 
Aken,Dld.: beneen Josef Reingrtz-Jansscn 
Marcus,John 

Boenrade: BeeenMarié-JMé Janssén-Vroomèn 
Romy, Dennie 
Familie Janssen 
FamilieKózak 

24 maart 1992 

Bftiezeberg 4, 6442 BS Brunssum 

eigenheid om afscheid te nemen dageiyks van 17,30 tot 18;30 uur 
m het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te BrunssuBi. 
Avondwake donderdag bm 19.00 uur in de hierna te npemen Imrk. 

fe de St. Josephlt^k, aan de St. Gregoriuslaan op de Egge te Brun^ ' 
sum, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden wórden op vrydiut'27 
ih^ om 11.(^ uur, 

^menkomst ki de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het cöndo- 
leanceregister teschryven. • 

^ begrafenis vi^dt aat^Uitend plaats op de gemeenteiyke begraaf¬ 
plaats aan de Mc^kemeekerstraat 

Zy ^e geen kéniltfgeying mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodsmig-te^schouwen. VAN 
VERKOOPADR^EN 

STAATSLOT WINNENDE 
MAART’92 

827e Staatsloterij, winnende staatsloten maart1992. 


EINDUirSLAG 

VAN DE DRIE TREKKINGEN. 

De pri jzen sin atbii^ka^ ooeeteld. Wanneer óp 
een lot meer dan één prijs is gevallen, 
staat aditer het numrher dat de hoogste prijs. 
gewonrKn heeft het totale bedrag vermeld . 


-UokHonmers 

éneS^ndop: 


Eindc^r(s)of Tótaal prijzen- 
lotriurnmeiis): bedrag: 


Emtsliovsii Sigarenmiigazijii Eyi 

Vpidbofstraai 7i. tel. 045 
’s maandags I 


HeeriM Tabakspeciaalzaak Bi 

Saroleastraat 29; tel. 04 
Tevens alle topmerksigaren en exd. 


Heeflen S^renmagazijn A.BJ; 

NobelstraatSA.'tel. 04£ 
Ook voor lektuur, accessoiree en 
ft) 


ons groot veidTim moesten wy vooi^oed af- 
o^ibcidneineii van myn inni^'g^ieSIe tóten, 'zorg- 
vader, schoonwMter, onze m>a, broer en 

Biiaaii le II II * 


Frrnis Josef Traksel 

echtgenoot van 

Jóaiina Kossmaiin 

wwrd 77 jaar,' 


Heer^: J. Traksel-Kapsiiuinn 
Steenbergen: Fnmsen JosélTrakSel 
DmmyaiHelga 
; familie Xraksel'' 

Fftmilie Kospaaim ' 

24 maalt 1992,6417 FatReérleh 
van Weesrdén Póelmanst^t 120 

intentie van vadca- wordt pp wydag .27 
Pt Oar ta^. om lOüOuur emi avondmis gehoudeh 
kerk van de H. D^rievukiigheid de 
Amsterdamstmat te Heerlen, alwaar gelegen- 
Ud scbrifteiyke cQsuioléfmce. 

erênarti^deeh t i ^ei d zal in besloten kring 
plaatsvinden. ^ 

onverhoopt geen kennisgeving nmchten 
flabomi ontvangen, gdièbeh d«e annonce ï^- 
awan^ té willen beröhouWén. 


Voor de vele biyken van medi^even, de bloé- 
men en de vele condoléances, Heggen 
familie, bekendén mi de buurt onze hart^ké 
dank. , . v: . 

U gaf myn man, onze vader, Schoonvader en 

ZefVroomen 

byzonder afscheid. 

Dit beeft ons diep getroffen en méde gestérkt 
t.bm dit verlies te dragen. 

Tevens een speciiud woprd van dank aan de 
St-Janakliniek afd. 5, Geieen/ 

B. Vromnen-vatt de Wall 
kinderen en ktetnkinderen 

Z>é plechtige zeswékendienst zal worden ge¬ 
houden op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur 
in de parochiekerk te Neerbé^k. 


Dankbetuiging 

Daar het ons oiunogeiyk is een ieder p^rsoon- 
lyir te bedanken voor de overweldigende be¬ 
langstelling en het betoondé medeleven tijdens 
de ziektë, het oyeriyden en de begrafénis vaii 
myn lieve man, Onze vader, schoonvader en opa 

Heinz Bpss 

betuigen wy langs deze weg onze Oprechte 
dank. < . 

Mia Boss«de la Hayé ■ 
kinde^eii kleinkinderen . 

Hoensbroek, maart .1892 / ‘ 

De plechti|||;zesW!i|^en(£éDst zal plaatsvkMèn 
op zaterdag 28 ma^Oiam om 19.00 uur indé gro¬ 
te St-Jan te. HoenslMléiak4. 


2 

016712 
\ 122 
054532 
014252 
82 
492 


60 


15 

50.015 

115' 

25.015 

5.015 

65' 

515' 


25 

25.025 
Ovmiedeti 


j Widl Raiïiaeker^ 

'it IK: 

18 mamt 1992 

^peimm»ium,te Bnmien. 


Daar het ons niet mo^iyk is iedereen persoon¬ 
lijk te bedankétt voor het meddévenvby het 
oveiiyden en dé 
vadéTénopa 


^ “ff't 

willen wy u allmi op d^e wijze dan¬ 
hén* '■ '■ ' ' - ^ \ 

Voor ons waren uw blijken .vfn m^ 

.^amUee vorm dan oek,.4^'iil«tei|^t 'f 

''B. Si^vÉS'-Kuilia'-' '■•i-- 


- -«-r-TT^ 


Tot ons groot verdriet moesten wy veel te vroeg 
^1^ nemen, van ons itef zoontje 

Maurice Dautzenberg 

*4 maart 1992 118'maart; 1992 

Voerendaal, Malbergstmat 13 ^ 

heé^ven- bp de.i|gemene be> 
^^^laat| rn^^aeHmdaahop 21 mjaart 1992)< De zes wekendienst zal woiden gehoUden óp za¬ 
terdag 26 maart ajs.- om jS.OO.uur in dé Qigius- 
kmk té Schinveld. 


71 -r..r. l ra.-r., 


den gehouden donderdag 26 maart om 12.00 uur in 
de parochi^wk van O.L. Vrouw van Lourdes te 
W.V.V. Vi^-Maastricht. Sefariftdyk cond^mmi 
, achter in de kerk. Hcerian 


Utknnberg • .'T ^ 

Gfisgens- 

UmlMrgjasVaat 39, let 
Ook voor wenskaarten en 


Mnn’t 

Mor- Hanssehstraat 9. tel.'Ó44 
Ook tijéschriftwi, wenskawten) 


Hoeiisliroek tabaki^cIjMilzaak 


PWS 


V Hoofdstraat 26, M. 
Ook tijdschriften, fpttodoto en 
CoilbmJoBi 

voor hem 

Piue-XH-piein 8, tel. I 
Anniex kadb-en 


9fi|ratlB 


Tabakzaak J.f. 

fiMjertiejdestreat 122, tel. 04! 
Téwms Verkoop Wki 
: - artikelen,'lélÉ mËiL 


DRAAQ:Em 

een school in het kin 
JOAOPES^OABR 


mk 

ifüfrï' 
Het conUtéHéèrlen van 
, • • ■ *" "!“ Kinderdorpen zal in joao 

' ^ de bestaande klputer- 

acIiPOV oitbreiden. In dé toekomst is de st 
bétteimd voor dekidderenuit deéloppèni^ 
huurt vttahét kinderdop, t 

Tenimtde oott jsea verahdering in de leeftittmf 4 - • '*. IjT’ -„/.l. limburgs dogblad 


Limburg 
Woensdag 25 maart 1992 # Pagina 17 Mastenbroek gaat zelf 
met Lubbers in de slag LAURENS SCHELLEN 

Vervolg van pagina 1 
j|j^-STRICHT - Maar de 
^Verneur van zijn kant ha- 
. erop dat het voor Lim- 
^ nu meer dan ooit aan- 
op de 'kracht van keihar- 
,argumenten’, die het 
^^inciebestuur op het aller- 
^ste niveau kenbaar zal 
maken. „Nee, daar- 
is het beslist nog niet te 
r- Maar als ook dat uiteinde- 
j.hiet meer mocht lukken, 
^1® de ministers en zelfs on¬ 
eigen Kamerleden niet 
^ kunt overtuigen, ja, dan 
we ons toch echt gaan 
'den of we wel voldoende 
l'Sdelijke argumenten in 
hebben. Óf je belandt ver- 
^®ns in een situatie waarin 
j^gen jezelf zegt: daar is ab- 
niet meer mee te wer- Mastenbroek bevestigt desgevraagd 
dat hij de voorbije maandagochtend 
een indringend onderhoud heeft ge¬ 
had met premier Lubbers over de 
'Haagse actualiteit’, die door de 
Limburgse politiek eensgezind als 
desastreus wordt bestempeld, 

De gedachtenwisseling met Lub¬ 
bers fungeerde overigens als 'op¬ 
warmertje' voor intensief spoedbe¬ 
raad dat de Limburgse commissaris 
'op zeer korte termijn’ persoonlijk 
in Den Haag zal voeren met de mi- 
nister-president. Gespreksthema 
vormt in elk geval de door staatsse¬ 
cretaris Ter Veld voorgenomen de¬ 
centralisering van de WSW-gelden, 
waardoor 5000 banen in Limburg 
op de tocht staan, en de ongekend 
forse afslankingen bij het ABP in 
Heerlen. Daar moeten uiteindelijk 
negenhonderd arbeidsplaatsen ver¬ 
dwijnen. Ook het zwaar omstreden 
Kunstenplan van WVC-minister 
d’Ancona en de door het kabinet 
voorgenomen afschaffing van de re¬ 
gionale investeringspremie-regeling 
voor de industrie (IPR) staan bo¬ 
venaan de agenda. 


„Ik zal de premier er met klem van 
overtuigen dat het absoluut noodza¬ 
kelijk is dat hij de regie m de hand 
houdt. Want de maat voor Limburg 
is echt méér dan vol. De grens is 
bereikt. Kijk, als je al die bezuini¬ 
gingen en afslankingen apart 
neemt, ben je wellicht geneigd te 
denken; och, daar valt misschien 
nog wel mee te leven. Maar het ka¬ 
binet heeft volstrekt onvoldoende 
oog voor het rampzalige effect voor 
Limburg van al die maatregelen bij 
elkaar. Daar ligt de pijn. En ik weet 
zeker dat Lubbers intelligent ge¬ 
noeg is om dat te beseffen.” 


ABP 

Als schrijnend voorbeeld noemt 
Mastenbroek het verleden week 
aangekondigde verlies van een 
kwart van het personeelsbestand 
bij het ABP. „Kijk, ook ik vind het 
volkomen terecht dat de overheid 
nu tegen de rijksdiensten zegt; wij 
treden terug, jullie moeten markt¬ 
conform gaan werken. Op weg naar 
een volledige verzelfstandiging. 


Zulke veranderingen m het denkpa¬ 
troon zijn bitter nodig. Maar, zeg ik 
dan, als de overheid niet een hand 
in de rug houdt, is het onbegonnen 
werk. Daarom verwacht ik van het 
kabinet dat het niet lijdzaam toe¬ 
ziet, maar in dit moeilijke proces 
een actief beleid voert. Dus zeg ik; 
geef het ABP de kans en de tijd om 
zelf nieuwe markten aan te boren, 
als er veranderingen nodig zijn in 
de pensioen- en invaliditeitsregelin- 
gen. En voor het CBS idem dito. In 
beide gevallen moeten harde af¬ 
spraken met de minister worden 
gemaakt.” 

Anderzijds zegt Mastenbroek van 
mening te zijn dat deze provincie er 
ondanks alles nog steeds goed voor¬ 
staat. „Jazeker, ik praat bewust in 
de tegenwoordige tijd. Onze econo¬ 
mie is nog steeds goed, ons onder¬ 
wijs. onze infrastructuur, onze cul¬ 
tuur. Daar hebben we de voorbije 
15 jaar samen met het rijk keihard 
aan gewerkt. En dat mag en zal 
door Den Haag onder geen enkele 
voorwaarde weer worden afgebro¬ 
ken.” 
# Gouverneur Eraile Mastenbroek kondigt een indringend gesprek met premier Lubbers aan. . 

Foto; FRITS WIDDERSHOVEN 


ABP had volgens EC aanbesteding moeten aankondigen 


Onderzoek naar bouw 
van Haags stadhuis 


BRUSSEL/HEERLEN - De Euro¬ 
pese Commissie houdt vol dat het 
Algemeen Burgerlijk Pensioen¬ 
fonds (ABP) valt onder een EG-wet 
die nationale overheden verplicht 
aanbestedingen aan te kondigen in 
het Pubhkatieblad van de EG. Het 
ABP had dat dan ook moeten doen 
met de opdracht voor de bouw van 
het Haagse stadhuis, waarmee circa 
vierhonderd miljoen gulden is ge¬ 
moeid en die inmiddels gegund is 
aan Wilma Bouw. Volgens het ABP 
gaat de verplichting niet voor het 
pensioenfonds op. 

Een woordvoerder van EG-commis- 
saris Martin Bangemann (interne 
markt en industrie) bevestigde gis¬ 
teren dat de Commissie, het dage¬ 
lijks bestuur van de F.G, de Neder¬ 
landse regering in een brief van 13 
februari aan de Nederlandse EG- 
ambassadeur in Brussel, heeft aan¬ 
geschreven over deze zaak. 

Het ABP heeft volgens woordvoer¬ 
der F. Jadoel de zaak door juristen 
laten onderzoeken. „De richtlijn 
geldt alleen voor overheidsinstellin¬ 
gen. Het ABP is geen overheidsli¬ 
chaam. We zijn een pensioenfonds 
als alle andere. We beleggen niet in 
opdracht of ten behoeve van de 
Staat. Het ABP staat los van enig 


ministerieel toezicht. Wij denken 
dat we niet behoren tot de categorie 
die dit soort bouwwerken moet aan¬ 
melden.” 

Het ABP heeft volgens Jadoel het 
standpunt duidelijk gemaakt aan 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. De woordvoerder verwacht 
dat er gesprekken zullen volgen 
over de kwestie. 

In de brief van de Commissie wordt 
erop gewezen dat krachtens EG- 
wetgeving overheidsopdrachten 
met een waarde van vijf miljoen ecu 
(ongeveer 11,5 miljoen gulden) in 
het EG-Publikatieblad moeten wor¬ 
den aangekondigd „zodat iedere 
aannemer uit de Lidstaten, die be- 
langslelling voor een dergelijke 
opdracht heeft, een offerte kan in¬ 
dienen”. 

Brussel beschouwt, aldus de 
woordvoerder, het ABP als een 
'openbaar lichaam’ onder de richt¬ 
lijn die uit 1971 dateert en in 1989 is 
gewijzigd. De Commissie vraagt het 
pensioenfonds, 'de betreffende 
overheid’, het 'lastenboek alsmede 
elk document en elke nuttige inlich¬ 
ting’ over de gunning over te ma¬ 
ken. Ook is men benieuwd naar de 
redenen die hebben geleid tot 'on¬ 
derhandse gunning’. 


Er geldt een termijn van vijftien da- * 
gen maar de woordvoerder tilde • 
niet zwaar aan het feit dat die allang 
is verlopen. Hij zei te verwachten 
dat als het nog langer zou duren de ^ 
Commissie een tweede schriftelijke ; 
verzoek om aanvullende inlichtin¬ 
gen zou doen. Berichten over fikse ; 
boetes die het ABP dan wel het mi¬ 
nisterie van binnenlandse zaken 
boven het hoofd zou hangen, noem- ’. 
de hij 'voorbarig'. 


Successen voor 
amateurcinecisten : 

MAASTRICHT - In de provinciale 
wedstrijd van de 'Livac' in Paal. 
België, werd de nieuwe animatie¬ 
film van de echtparen-amateursi- - ^ 
neasten Bervoets/Herv'eille met 
goud bekroond Bovendien werd de 
film tot beste van het festival ver¬ 
klaard. Tijdens eerdere Nederland¬ 
se amateurfilm-festivals werd de * 
film, getiteld 'Reïncarnatie' reeds 
vijf maal met goud bekroond. 

Voor de horrorfilm 'Het Oog’ ont¬ 
ving het echtpaar Bervoets de twee¬ 
de prijs zilver plus. Acteurs in deze 
zestien minuten durende speelfilm 
zijn; Sacha Elzinga en Wim van 
Kaam. 
Natuurontwikkeling 
langs Grensmaas 


STRICHT - Het college 
i ^ ^^deputeerde Staten van 
pbürg heeft een gebied van 
^ . hectare in Belgisch-Lim- 
ti jvS ter beschikking gesteld 
!. de Stichting Ark Limburg 
ti' ®en voorbeeldproject voor 
n J^^Urontwikkeling langs de 
r^hsmaas te maken. 
Het gaat om het gebied de Hochter 
Bampt in Neerharen, dat in 1975 is 
aangekocht om rivierkundige ingre¬ 
pen mogelijk te maken in verband 
met de aanleg van een drinkwater- 
spaarbekken aan de Nederlandse 
zijde van de Maas. 

De Stichting Ark, die al eerder 
soortgelijke projecten langs de 


• Het natuurgebied de Hoch¬ 
ter Bampt in Neerharen. 

Foto; FRITS WIDDERSHOVEN 


Maas en Waal heeft opgezet, onder 
andere bij Thorn en Visé, gaat het 
gebied beheren en de voorlichting 
aan het publiek verzorgen. 

De Hochter Bampt bestaat uit een 
afwisselende combinatie van water 
en bossen, die regelmatig door de 
Maas worden overstroomd. Om de 
natuurontwikkeling te bevorderen 
zullen, net als in Thorn en Visé, pri¬ 
mitieve paarden- en runderrassen 
het natuurgebied gaan bevolken. 


Provincies willen grotere 
rol bij verkeersbeleid 


Haag - De provincies vin- 
'tat zij een grotere rol moeten 
f®n bij de uitvoering van het 
'Persbeleid van minister Maij. 
hoe moeten er provinciale mo- 
’teitsplannen komen, waarin 
• Wat er op het gebied van ver¬ 
en vervoer moet gebeuren, 
bij de financiering van het be¬ 
boeten de provincies meer zeg- 
Phap krygen. 

staat in een Tienpuntenplan, 

■ ^e twaalf provincies, verenigd 
^^bet Interprovinciaal Overleg 
giseren aan Maij hebben aan- 
Het is een reactie op het 
Structuurschema verkeer 
^Pfvoer (S'W), waarin Maij haar 
^en voor de komende 20 jaar 
Vastgelegd. Kern daarvan is 
bet autoverkeer moet worden 
.IjSgedrongen en het openbaar 
lU'Voer moet worden versterkt. 

Wil haar beleid laten uitvoeren 
vervoerregio’s, samenwer- 
ssverbanden van gemeenten en 
*ibaar-vervoerbedrijven. Vol- 
het IPO ontbreekt in die bena- 
de inbreng van de provin- 
Die zouden moeten zorgen 
de coördinatie tussen de ver- 
b'egio’s. 

, Provinciale mobiliteitsplannen 
knoeten worden aangegeven 


welke voorzieningen op provinciaal 
niveau nodig zijn en hoe die er moe¬ 
ten komen. De plannen zouden een 
wettelijke status moeten krijgen. 

In het Infrastructuurfonds, waar¬ 
mee Maij haar plannen wil financie¬ 
ren, zou een afdeling ingericht 
moeten worden voor regionale in¬ 
frastructuur, stelt het IPO verder. 
De verdeling van dat geld zou via 


de provincies moeten lopen. 

Volgens een woordvoerder van het 
IPO zijn noch Maij, noch de Vereni¬ 
ging van Nederlandse Gemeenten 
gelukkig met het initiatief van de 
provincies. Het IPO acht een grote¬ 
re provinciale inbreng niettemin 
nodig, omdat er sprake is van ,,stag¬ 
natie in de uitvoering van het 
SVV”. 


Maij ziet veel 
in zelfstandig 
stadsvervoer 


Minister Maij (ver¬ 
keer) voelt er veel 
voor de gemeentelij¬ 
ke openbaar-ver- 
voerbedrijven zelf¬ 
standig te maken. 
Zij krijgen dan 
rechtstreeks subsi¬ 
die van het rijk in 
plaats van via de ge¬ 
meenten. Dat zou er 
toe kunnen leiden 


dat deze bedrijven 
„beter, efficiënter en 
klantgerichter” gaan 
werken, zo verwacht 
Maij. 

De minister zei dat 
gisteren bij de pre¬ 
sentatie van een 
Tienpuntenplan van 
het Interprovinciaal 
Overleg (IPO). 

De toekomst van het 


stadsvervoer wordt 
momenteel onder¬ 
zocht door twee 
werkgroepen. Vol¬ 
gens Maij zullen die 
binnen een jaar rap¬ 
porteren. ,,Intuïtief’ 
heeft de minister een 
voorkeur voor ver¬ 
zelfstandiging. Sinds 
het rijk zich beginja¬ 
ren '70 met het open¬ 
baar vervoer is gaan 
bemoeien, is dat er 
niet beter op gewor¬ 
den, stelde zij. Ver¬ 
zelfstandiging van 
het stadsvervoer is 
ook al bepleit in een 
rapport van onder¬ 
zoeksbureau McKin- 
sey, dat in opdracht 
van de gemeenten is 
uitgevoerd. 


’ Patiënten hebben geen 


tijd meer voor boeken’ Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - „Wij konden 
op het laatst maar beter geen 
boeken meer uitlenen, want 
omgerekend kostte dat het 
Academisch Ziekenhuis vijf¬ 
enzeventig gulden per boek.” 
De 55-jarige Mia van Calden- 
borgh geeft toe dat sluiting de 
enige mogelijkheid was voor 
de bibliotheek van het zieken¬ 
huis. Sinds 15 februari is het 


seerde vraag die zo ontstaat kan een • 
ziekenhuisbibliotheek blijkbaar t 
niet voldoen.” 

ft 

ft 

Mia van Caldenborgh werkte van * 
1959 tot 1966 als vrijwilligster, vier . 
middagen per week. Zij ging twee Z 
keer per week langs alle kamers *• 
met een provisorisch karretje vol t 
boeken. Ze fungeerde zodoen4ë * 
ook als praatpaal van de patiëntèn. > 
„Ik vond dat een zinvolle bezig- I 
heid”. ; 

De collectie bestond oorspronkebjk 
uit geleend materiaal van de stads- *. 
bibliotheek. In 1961 kreeg de biblio- 
theek voor het eerst een eigen Ü 
budget van de directie. Twee^i- * 
zend gulden per jaar. De vraag Van ■' 
patiënten was doorslaggevend voor ;< 
de aanschaf van boeken. 


doek dan ook gevallen. De bi¬ 
bliothecaresse kon naar ander 
werk uitzien. „Met pijn in m’n 
hart, want ik heb dit werk ten¬ 
slotte 33 jaar met plezier ge¬ 
daan.” Ze werkt momenteel 
één dag in de week als admini¬ 
stratrice, eveneens in het 
AZM. 

Het ging al jaren slecht met de bi¬ 
bliotheek. In de topperiode werden 
er 30.000 boeken per jaar uitge¬ 


leend. Er werd toen gewerkt met 
vijf personen. Full-time. Vanaf 1976 
ging het bergafwaarts. „Het afgelo¬ 
pen jaar leenden we met z’n ander- 
halven nog 4100 boeken uit. Dat zijn 
zo’n twintig boeken per dag, waar¬ 
van het grootste deel ook nog eens 
op naam kwam van medewerkers 
van het ziekenhuis.” 

Wat zijn volgens Mia van Calden¬ 
borgh de redenen voor de aflopende 
populariteit van de ziekenhuisbi¬ 
bliotheek? „De ligtijd van patiënten 
wordt steeds korter. Vroeger lag je 
met een hernia twee weken plat. 


Tegenwoordig is het een kwestie 
van een dag of vijf Bovendien heb- ; 
ben we -concurrentie van de ver- ■ 
schillende media als televisie, radio ; 
en telefoon. Mensen zijn niet meer • 
zo afhankelijk van het boek.” 1 

Maar er zijn meer redenen. Volgens * 
de bibliothecaresse zijn mensen * 
mondiger geworden. Ze hebben ♦ 
meer gestudeerd en juist daarom » 
zijn ze bewuster geworden in hun ; 
keuzes. „Mensen lezen niet meer - 
om de tijd te doden, maar om ken- I 
nis te verwerven. Aan de gespeciah • 


Science ficlion 


Het bestand werd in de loop van de ■, 
jaren opgebouwd tot boven de tien- ’ 
duizend boeken. Alle genres wanen >• 
vertegenwoordigd; Romans, detëc- 
tives, cowboy-boeken, oorlogsver- .jj 
halen, strips, populair-wetenschap- * 
pelijke boeken en zo meer. „Onder ■’ 
jongeren was er de laatste tijd een j 
opmerkelijke hernieuwde belang- 
stelling voor science fiction,” aldus ' 
mevrouw Van Caldenborgh. Maar . 
• Mia van Caldenborgh: ,^luiting was de enige mogelijkheid voor de bibliotheek.” ook dat heeft de bibliotheek helaas * 

Foto; AV DIENST AZM met kunnen redden. 'Limburgs Dagblad 


Woensdag 25 maart 1992 - V' . 
;r\ ■' 

!■ % - •>■- 7 A ^ yf-v Hit >>^5 


' ;SMj; 


’-i ~u> 
^ ^ ^ ^ ^ s é" o , / 'v . ' ' '2"; 


üéi^SsS' * ^•ïü^ï^KSK^'sSiW^p 

y * ' '' ' 
we 


van 


./? - 


H ' 

• /.: T :. .-r :! :■'■■■* 

V /• » »_ 

' 

N • /.' r *‘ ’^ /» 


ifA'fiA*,’W(»»*!>»3 ■ •jbüeitK.vin .-V .*h ■<«**»■• 
V - • . r . I T 

.-. ^ /, ri ^ V ..^-r 


. u 


'4 ■• ^-^■'- *' 


Kijken hoe een ander het dcNet is in be^erenswaarc^^e VqIvq 48Q. 


ook tenj| Idj dc 44p éh 460. ook ^etgéen spcHtanto. In een Volvo 440 of 460 


I 


i 


; 


I* -.li 

,4 .’’ Z'f^ 


(^' u 


tt 11 

i ! I 


de hutOw^U bepaald niet uitzo^derU|Ë 


Een geevancférde spMtcoupé welks zich onder hiftnr^t6dcq)pen bevkidt« 


Auto’s die qua dynamiek en we 


Zelfs ’n merk als Volvo kijkt bij tij- rotsvaste wegligging OÉs 


den vrijmoedig om zidi heen. 2Sj het' 


deed besluiten z’n c^ 


-moge dit u gerust stellen- voomamelijk in hanging vrijwel tmgewij- :———-- 

eigen gelederen. Zie de Wvo’s 440eft460. zigd toe te passen onder de 440 en 460. 


Volvo 400 -serie v.a. ƒ 2 & 950 r'^ 

Volvo440v.a.f 28.950,% Val^.40O vl f I4.9S0,- 

Volvo480v.a, f48.850,% ' . i.. -. V . 

:-—^--— dynamische tedhhiek ih 


toont eén ttèffetidrigeli]- ’ dnig de omeurientie in hun klasse o 


gend het nakijkeh geven. 


ische tethhidc ih x' Een riante hatchbadc én ’n 

--’t.. . ,.-J i; v- . ,• 9. l.,-.., . “. »<■ r -• ' '■ .---A 


alweer diezelfde snelle 480. 1 ^ 'i? sedan met alsmige serieme concurrent 

■ '■■ 'y- " . =>- t'' ‘■'' •"■ '^’ '5’ ;' ■’'- ’’" **' i'fe 'i' '*■■ V ” -' 

Vahdéar,,^ menig|eQ zich |hiis de ' ademèieiienieiiile qèi^|Q|g, |è? ; 


By de ontwikkeling deetvan hebben 


'. Hetzelfde gelth ^ vocmt de uiterst 


■ -v. we tms yenegaand lateri inspiierén door , ' precieze stuurinrichting en het krachtdadige wegen spoedt in een gezins- en/of zaken- 


een derde V^lvo. En wat voor één: de 


remsysieem van de 4g0. Beide vindt o dan aulo rfinèt^^de ^ 


.'voiatroft' 

(31 v(|ii een ^ï: ; <jteni#lilft ?eiÉ»uv^ 

'■ ■ J % M.: '■ , . , .is ï'- ^ '■ ivyzm incL B.ZW., excL 1495,- komm rntm Wyt^kittn voorbehoodm. Volvo Neétrkmd ftnonenimo B. V., PotOm 16.4153 ZO Beesd, 03458-8888. Voor ir^mnatie over Vtdvo Uastng buit u ureekt b^èi ^èlviHliaUK'^bel ée VotvoLttO^ 03459-6222. 
Moïïed^ VW&& mrrkv, voi 


■^■Aïtü 
iwii flf '■HfTfiMI——^MlUl—rfTT—— ITlir 


»«IC**DB BERK’’Xm-Wt34-«7»5 • GgtoN,/yLnO KAllgN ^V.. ÏOIgSWEG ZlJlD 320, TEL: 040-742719 • HEERLEN, AUTOBEDf®? AISERT KLÖN, DE 


^, ST^liiApENWEG123,Ta:^^^ • MAASTOCHt, Al/fóBEDRpF BlERlMNS MAA^CHT BV. STËEGSTRAAT IQ (HgR). TEL: 04: 


tv. RIJKSWEG 24; BE^ËN TER|1^. TËL: 04406-40574, 

Ifmburgs dagblad TL 


Limburg 
Woensdag 25 maart 1992 • Pagina 19 


Over geld of andere getallen is het vaak wat 
makkelijker praten dan over menselijk leed. 
Ziekenhuisdirecties, specialisten en artsen staan nog 
steeds niet te springen om in het openbaar over 
fouten in de gezondheidszorg te spreken, maar de 
verzekeraars wilden nu wel eens weten hoe het zit. 
Vandaar dat zij hun gegevens ter beschikking stelden 
aan twee Nijmeegse onderzoekers van het 
gezondheidsrecht. De conclusie: het aantal medische 
schadeclaims is in de laatste zes jaar verdubbeld, 
maar het deel van de gevallen waarin een uitkering 
verstrekt werd, is gedaald van vijftig naar dertig 
procent van de ingediende claims. 

„De burger is mondiger geworden,” zegt 
onderzoeksleider prof. mr J.H. Hubben, maar hij 
wijst er tegelijkertijd op dat men over het algemeen 
verdere actie achterwege laat als de verzekeraar een 
schadeclaim niet toekent. Mondigheid heeft een 
grens; het aantal keren dat een patiënt naar de 
rechter stapt is in tien jaar nauwelijks toegenomen. 
Hoewel dat toch in veertig procent van de gevallen 
alsnog een schadevergoeding oplevert. 


Groeiende stroom klachten steeds minder gehonoreerd 

In zes jaar verdubbeling 
medische scbadeclaims in het nieuws 


^ DOOR GEERT DEKKER 

hEERLEN/NlJMEGEN 
iedereen kent wel verhalen over 
Scharen, drinkglazen of trouw- 
^dgen die jaren later bij een 
l^eede operatie (’lk bleef pijn 
•Jouden’) worden teruggevon- 
Aan de Katholieke Univer- 
siteit Nijmegen hebben prof. mr 
Hubben en mr L.G. Ange- 
^ent een onderzoek uitgevoerd 
*^3ar de schadeclaims die de laat¬ 
ste tien jaar bij de ziektekosten- 
Verzekeraars zijn ingediend 
'Vegens medisch letsel. Het wa- 
IJon er 3970, waarbij moet wor¬ 
den aangetekend dat de betrok¬ 
ken verzekeraars tachtig procent 
'^an de Nederlandse ziekenhui¬ 
zen verzekeren. Het werkelijke 
^ntal claims is dus naar schat- 
ong twintig procent hoger: bijna 
vijfduizend. 

'sensationele’ gevallen, het 
jUet verwijderen van operatiema- 
^riaal, blijkt maar drie procent 
Van het totaal aantal klachten uit 
^ maken. Vermijdbare fouten, 
'Vorden ze genoemd, en meestal 
'Verd er dan ook een uitkering 
^egewezen. 

^at geldt niet voor de meeste an- 
’lere klachten. Verdubbelde de 
stroom klachten in zes jaar, het 
aantal gehonoreerde claims bleef 


jaarlijks vrijwel constant en nam 
relatief dus af, van vijftig tot der¬ 
tig procent. 

De gegevens uit het onderzoek 
zijn niet bijzonder precies, zegt 
prof. Hubben: „We hebben ge¬ 
werkt met een steekproef, omdat 
het onmogelijk was alle dossiers 
door te nemen. Maar de trend is 
heel duidelijk.” 

Slang 

De claims hebben in de meeste 
gevallen (62%) betrekking op 
operaties. Klachten tegen gynae¬ 
cologen en kaakchirurgen wer¬ 
den vaker toegekend dat die 
tegen orthopaeden en algemeen 
chirurgen. Blijkbaar zijn veron¬ 
derstelde fouten van de laatste 
twee groepen specialisten min¬ 
der makkelijk aantoonbaar. 

De kroon, wat betreft het per¬ 
centage toegekende claims, 
wordt gespannen door de éuiaes- 
thesisten. Bijna de helft van de 
klachten wordt door de verzeke¬ 
raars als terecht beoordeeld. Het 
gaat dan vaak om schade aan het 
gebit door het foutief inbrengen 
van de slang die gebruikt wordt 
bij verdovingen. „Het gaat echt 
niet om allemaal mislukte narco- 
ses,” zegt Hubben. 

Het aantal in Nederland inge¬ 
diende schadeclaims blijft ver ^Schadeclaims gaan echt niet om allemaal mislukte narcoses.’ 


achter by dat in de Verenigde 
Staten, stellen de Nijmeegse on¬ 
derzoekers, en ook wat betreft 
de hoogte van de uitkeringen is 
er geen sprake van 'Amerikaanse 
toestanden’. Hoeveel geld er to¬ 
taal wordt uitgekeerd, kon niet 
precies berekend worden, maar 
over tien jaar gaat het om naar 
schatting 60 miljoen gulden. 

Tevredenheid 

„De burger wordt mondiger,” 
verklaart Hubben de toenemen¬ 
de stroom claims. Ook draagt hy 
het feit aan dat sinds 1987 de 
kosten van rechtsbijstand voor 
het indienen van een claim voor 


vergoeding in aanmerking ko¬ 
men. 

Tot zyn verrassing signaleert hy 
echter een soort tevredenheid 
van de klager met het in veel ge¬ 
vallen negatieve oordeel van de 
vCTrekeraar. 54 procent van de 
afwijzingen wordt zonder verde¬ 
re actie geaccepteerd en het aan¬ 
tal civiele procedures voor de 
rechtbank nam zelfs licht af in 
de onderzoeksperiode. Het gaat 
om ongeveer tien zaken per jaar. 
Van deze door de verzekering af¬ 
gewezen klagers kreeg veertig 
procent by de rechter alsnog ge¬ 
lijk. 


De verzekeraars willen vooral 
aandacht vragen voor de zoge¬ 
noemde vermijdbare fouten: het 
al genoemde vermiste gereed¬ 
schap, kapotte apparatuur of 
gebrek aan informatie van de pa¬ 
tiënt of het ontbreken van diens 
toestemming voor een verrich¬ 
ting. Vermijdbaar, volgens die 
definitie, is ruim een vijfde van 
de claims. Wat de afgelopen ja¬ 
ren 12 miljoen gulden acin uitke¬ 
ringen had kunnen schelen. 

„De afwikkeling van medische 
schadeclaims moeten in verband 
gebracht worden rnet kwaliteits¬ 


Foto: DRIES LINSSEN 


zorg in ziekenhuizen,” schrijven 
de onderzoekers tot slot. De dis¬ 
cussie moet gaande blyven, ook 
al praat men er niet graag over, 
zeker niet in Limburg. „Er klopt 
iets niet in Limburg,” meldde 
immers onlangs nog de Maas¬ 
trichtse geneeskundig inspec¬ 
teur dr A. Hanekamp in deze 
krant, „voor een regio met tien 
ziekenhuizen worden er te wei¬ 
nig calamiteiten gemeld.” Met 
dat pleidooi voor meer openheid 
wilde hy overigens niet zeggen 
dat misstanden worden verzwe¬ 
gen, maar gaf hij slechts een illu¬ 
stratie van zijn moeilijke positie 
als controleur. 

gP 


Muziekparade in 
stadsschouwburg 

Heerlen - dr weekeinde 

'^indt in de stadsschouwburg 
^or de zeventiende keer de 
|* *eerlense Muziekparade plaats, 
^eze begint zaterdag 28 maart 
19.30 uur. Op zondag zijn de 
pptredens gesplitst in twee de- 
*®n: van 11.00 tot 13.00 uur en 
^an 18.30 tot 21.15 uur. 

Veertien muziekgezelschappen 
*het ongeveer 600 muzikanten, 
®pelen tijdens beide dagen een 
®9'lal verschillende composities. 
2y worden beoordeeld door een 
deskundige jury. De toegang is 
gratis. 


Limburg moet 
Limburgs blijven 


I^UNRADE - In trefcentrum 
J^Underhoes, Hogeweg 74 te 
Eunrade, wordt vrijdag onder 
Jjet motto ’Loat os Limburg Lim- 
“hrgs bheve’ een avond gepre¬ 
senteerd waaraan uitsluitend 
Limburgse groepen en artiesten 
^elnemen. 

Medewerking verlenen De Zin¬ 
gende Postvrouwe, Beppie 
J^aft, Jos Meessen, De Nakko’s, 
Maijon Roelofs, Chel Savelkoul, 
^ef Diederen en orkest Frans 
^edtke. De zaal gaat om 19 uur 
9Pen en het programma start om 
20 uur. Kaarten zijn voor tien 
^Iden in voorverkoop verkrijg¬ 
baar by de plaatselijke midden¬ 
stand en bij de leden van de 
Stichting Unie van Vrijwilligers, 
yoor meer informatie: Hub Con- 
Jaerts, ©045-752138. 


Toneel in 
Bingelrade 

®INGELRADE - In het ont- 
fhoetingscentrum in Bingelrade 
op zaterdag 28 en zondag 29 
fhaart de toneelvoorstelling 
•loost maag ’t weete’ te zien. Het 
ptuk wordt uitgevoerd door de 
toneelgroep van de L.V.B. en be¬ 
gint op beide avonden om 20 
bur. 


• Jean Roukens ontvangt de pauselijke onderscheiding 
uit handen van deken Snackers Foto: FRANS RADE 

Pro Ecclesia Jean Roukens 

KERKRADE - Het kerkelijk zangkoor St. Jozef van de Jozef-Norber- 
tusparochie Rolduckerveld heeft zaterdag het patroonsfeest gevierd. 
Tijdens de dankmis reikte deken Schnackers de pauselyke onder¬ 
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit aan Jean Roukens. Roukens 
is al vijftig jaar kerkzanger. Drie en twintig jaar is hij lid van St. Jo¬ 
zef, waarvan negen jaar als voorzitter. BeheJve gouden kerkzanger 
Roukens werden ook de zilveren jubilarissen E. Hoenen en B. Wee- 
len gehuldigd. De drie jubilarissen houden op zondag 29 maart van 
12 tot 14 uur receptie in de Credozaal van de parochiekerk aan de 
O.L.Vrouwestraat 132 te Kerkrade. 


Irene Simons 
wint concours 

DOENRADE — De 20-jarige Ire¬ 
ne Simoris uit Merkelbeek heeft 
de 20e editie van het solistencon¬ 
cours in Doenrade op haar naam 
geschreven. Dit concours wordt 
jaarlijks georganiseerd door mu- 
ziekfederatie ’De Onderbanken’, 
een samenwerkingsverband van 
veertien verenigingen. 

Met name zeer jeugdige muzi¬ 
kanten nemen jaarlyks deel aan 
dit concours, dat dan ook is be¬ 
doeld om hen van podiumvrees 
af te helpen. Een andere catego¬ 
rie deelnemers bestaat uit jonge¬ 
re, meer ervaren musici die op 
een professionele basis muziek 
maken en derhalve kunnen reke¬ 
nen op een strenge jurering. In 


de loop der jaren hebben veel 
van deze muzikanten van hun 
hobby een beroep gemaakt, on¬ 
der andere via een conservato- 
riumstudie. 

Irene Simons was de laatste en 
tevens beste deelnemer aan het 
concours. Zy speelt sopraansa- 
xofoon en zij kreeg het hoogste 
aantal punten (112) van beide 
concoursdagen en behaalde in 
de afdeling 'Superieur* de eerste 
prijs met lof. Tweede werd Jos 
Meyers uit Puth. Hy speelt bugel 
en behaalde 109 punten. 

Addo Gerard uit Schinveld 
kreeg in de ere-afdeling A-klasse 
slagwerkd uit Schinveld, 108 
punten. Voor het derde achter¬ 
eenvolgende jaar het hoogste 
aantal punten by de slagwerkers. 
Hy mocht de wisselbeker dan 
ook voorgoed mee naar huis ne¬ 
men. 


KERKRADE 

• De Missioniare Werkgroep 
Gracht-Spekholzerheide geeft 
donderdag om 20 uur een infor¬ 
matieavond over de Vastenaktie 
1992 in verenigingsgebouw 
Heidsjer Treff. De avond heeft 
als niotto: 'Indianenverhalen uit 
Brazilië’. In de pauze worden ar¬ 
tikelen uit de Wereldwinkel en 
Braziliaanse hapjes aangeboden. 

HEERLEN 

• In de aula van de bibliotheek 
aan het Raadhuisplein geeft 
prof. dr. J. Kruithof woensdag 
om 20.30 uur een lezing over ’De 
rol van de moderne media: van 
een oudgediende als het boek tot 
aan moderne audiovisiele com¬ 
municatiemiddelen. ’ 

• De afdeling Heerlen-Zuid van 
de Industriebond FNV houdt 
vrijdag om 20 uur de algemene 
ledenvergadering in de Vak- 
bondswinkel. Stationstraat 8. 

• De Zusters Hulpvereniging, 
een hulpoganisatie van de kerk 
van Jezus Christus van de Heili¬ 
gen der Laatste Dagen, viert vry- 
dag om 19.30 uur de 150ste ver¬ 
jaardag in het kerkgebouw aan 
het Burg. de HesseUeplein 26a. 
Iedereen is welkom. 

• In het Vrouwenhuis, Corioval- 
lumstraat 17, wordt zaterdag om 
20.30 uur de film ’My father is 
coming’ vertoond. De entree be¬ 
draagt fl 2,50. 

• In de hal van het CBS is tot en 
met 16 april de expositie 'Vor¬ 
men van geld’ te bewonderen. 
Aanleiding tot de expositie is het 
100-jarig bestaan van het Ko¬ 
ninklijk Nederlands Genoot¬ 
schap voor Munt- en Penning¬ 
kunde. Op werkdagen tussen 9 
en 16 uur kan men gratis een 
kijkje gaan nemen. 


Nieuwe dirigent 

HOENSBROEK - De fanfare St - 
Hubertus Passart heeft H. Broun 
tot nieuwe dirigent benoemd. 
Broun heeft ook de muzikale lei¬ 
ding over de harmonie St.-Marti- 
nus Vijlen. De nieuwe dirigent 
treedt voor het eerst met fanfare 
St.-Hubertius op tijdens de Heer- 
lense Muziekparade, die komend 
weekeinde gehouden wordt in 
de Stadsschouwburg te Heerlen. 


# De kaartverkoop voor het 
stuk ’Loeënde klokke’ van het 
Heerlens Streektheater is van 
start gegaan. De voorstellingen 
zijn op 10, 11, 12 en 23 t/m 26 
april in de stadsschouwburg te 
Heerlen. Kaéuten zyn te bestel¬ 
len via de administratie van het 
HST, telefoon 716478. Ze zyn 
ook verkrijgbaar by Boekhandel 
Jos Buck in Kerkrade en vanaf 
30 maart aan de kassa van de 
stadsschouwburg. 


LANDGRAAF 

• De Activiteitengroep Paro¬ 
chie Kakert houdt zondag 29 
maart een gezinsspeurtocht. Men 
kan vanaf 13 uur inschrijven by 
zaal ’t Berpke. Om 14 uur start 
de speurtocht. 


HOENSBROEK 

• De Automobielclub Grens¬ 
land houdt zondag voor de 18e 
keer de gezinsmarathon. Deze 


puzzelrit is 50 kilometer lang. In¬ 
schrijving kost fl 15,- per voer¬ 
tuig. Men kan van 13.15 tot 14 
uur inschrijven in hot^ Amicitia 
aan de Markt. 


BRUNSSUM 

# In het gebouw van het WEB 
aan de Heugerstraat wordt zater¬ 
dag van 10 tot 12 uur een kinder- 
kledingbeurs gehouden. |, 


• Jenny Cremers houdt donder¬ 
dagavond een bloemenseance 
voor de werkgroep Zonnevlecht. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
De Kepper, Gregoriuslaan la. 


JABEEK 

# Het damescomité van fanfare 
St.-Caecilia houdt zondag van 12 
tot 17 uur in het Ontmoetings¬ 
centrum de jaarlijkse hobby 
tentoonstelling ’Jacrefa’. Ei 
worden diverse demonstraties 
gegeven. # De twee gouden jubilarissen van zangkoor IVO uit Tree- 
beek, de dames Dijkstra (links) en Snelleman (rechts). 

Foto: FRANS RADE 

Plaquette voor zangeressen 

BRUNSSUM - Twee leden van gemengd zangkoor IVO uit Tree- 
beek hebben vrijdagavond de culturele plaquette van de gemeente 
Brunssum ontvangen. Zowel H. Dijkstra alsook J. Snelleman zyn 
vijftig jaar lid van de zangvereniging, daarom werden ze tijdens de 
jaarvergadering door wethouder Rien de Bruyn in het zonnetje gezet 


bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en 
21 uur. De avonturen van Babar. 
WO 14 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 
uur. Maxim: De Johnsons, dag 
18.45 en 21 uur. H5: The last 
boyscout, dag. 14.30 19 en 21.30 
uur. The prince of tides. dag 

18.30 en 21 uur, di do ook 14 uur 
The Addams Family, dag. 14 15 
uur. Don’t teil Mom the babysit¬ 
ter ’s dead, dag. 18.45 en 21.15 
uur. De Notenkraker, wo 14 uur. 
Fievel m het Wilde Westen, wo 
14 uur. Ricochet, dag. 21 uur 
Curly Sue, dag. 14 en 18.30 uur. 
Dead again, dag. 18.30 en 21 uur, 
dl do ook 14 uur. 


• KERKRADE 

Wijngrachttheater: 

Agenda, wo 20 uur. 


Hidden ia 


• MAASTRICHT 

Mabi: Cape Fear, di fm do 21 
uur, WO ook 14.30 uur. De John- 
sons, dl t'm do 21 uur Babar. wo 

14.30 uur. Hot shots, wo ook 

14.30 uur. Barton Fink. di t/m do 
21 uur. JFK, dag. 20 uur, wo ook 
14 uur Ciné-K: Frankie & John- 
ny, dag. 21 uur. Cinema-Palace: 
The last boyscout, dag. 19 en 

21.30 uur, WO ook 14 uur. The 
prince of Udes. dag. 18.15 en 
21.15 uur. Dead again, di t'm do 
19 en 21.30 uur. Don’t teil Mom 
the babysitter ’s dead, wo 14 uur. 
Fievei in het Wilde Westen, wo 

14 uur. Lumière; La captive du 
desert. dag. 20 uur La stazione, 
dag. 20 uur. Merci la vie, dag. 22 
uur. 

• GELEEN 

Rozy: The last boyscout. dag. 

20.30 uur. De Johnsons. dag. 

20.30 uur. Pippi Langkous, wo 

15 uur. 


• SITTARD 

Forum: JFK. dag. 20.30 uur 
Frankie & Johnny, dag. 20 30 
uur. Babar, het olifanye, wo 14 
uur. Filmhuis Sittard: T^e Fis¬ 
her Kmg. WO 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Frankie & 
Johnny, di en do 20.30 uur 

• ROERMOND 

Royal: De Johnsons, dag 20 30 
uur. Royaline: Doe Hollywood, 
dl tm do 20.30 uur Filmhuis 
Roermond: The Fisher king, do 

20.30 uur. 


• VENLO 0| 

Perron 55: The Fisher Kmg. di i l i 

20.30 uur. 
SITTARD: 

- WO. 25/3: Ubu Roi’ met het Fransta 
lig koningsdrama van Alfred Jarry 
door Théatre de 1’ Eclipse. 

WEERT: 

- WO. 25/3:Het Nederlands Volksto¬ 
neel brengt ’Heijermans’, een muzi 
kaal toneelstuk geschreven door Ar 
thur Japm en Frits Lambrechts (20.15 
uur). 

AKEN: 

- WO. 25/3:’Armer Columbus’, Erwin 
Dressel. 

Tenzy anders aangegeven begmnen 
alle voorstellingen om 20 uur. 


exposities 


HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De Collectie, keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991. T/m 10 5, open di 
tm vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur 
Galerie de Konftontatie, Putgraaf 5 
Expositie van Lex Timmermans. T'm 
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther- 
menmuseum , Coriovallumstraat 9. 
Zoals de ouden bouwden. T/m 17./5, 
open di tm vr 10-17 uur, za en zo 14-17 
uur. 

•HOENSBROEK 

Fotogalerie 68. Poortgebouw Kasteel 
Hoensbroek. Expositie van de foto¬ 
graaf Pierre Jean Amar. Van 2K3 tm 
3/5, open ma tm vr 10-12 uur, 13.30-17 
uur en za en zo 13.30-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi 
tie van de Duitse kunstenaar Frank 
Ermschel. T/m 19/4. open vr 17-20 uur, 
za en zo 14-17 uur. 

• NUTH 

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 
282. Schilderijen van Gerda Haag 
mans en beelden van Rini Dado. Tm 
4/4, open di tm vr 9-18 uur en za 9-17 
uur. 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Expositie met werk van Ger Stallen- 
berg en Ed Sleypen. Van 28/3 tm 2'5. 
open dl tm za van 13.30-17.30 uur. 
Galerie Anny van den Besselaar, Ta 
felstraat 6a. Expositie van Jan TuUe- 
mans en Dick Aerts. T/m 19/4, open vr 
tm ma van 13-17.30 uur. Galerie In 
Situ, Aylvalaan 10. Expositie van Mar¬ 
iene Dumas. T/m 4/4, open wo tm za 
van 14-18 uur. Galerie WolCs, Hoog- 
brugstraat 69. Werk van diverse kun¬ 
stenaars. T/m 19/4, open wo en vr van 
14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en 
zo 13-17 uur. Kunsthandel Pelix, Wyc- 
ker Brugstraat 16. Computer-schilde- 
rijen van Adnan Elmecky. Vanaf 29/2, 
open ma 14-18 uur, di tm vr 9-18 uur, 
za 9-17 uur. Galerie Henn , St. Nico- 
laasstraat 26c. Installatie en perfor¬ 
mance van Walpurga Paueles. T'm 4/5, 
open WO tm za 16-20 uur. Galerie Dis. 
Tafelstraat 28. Schilderijen van Doris 
Becke. T/m 16/4, open wo tm zo 13-18 
uur. Theater aan het Vrijthof. MHAL 
'92, expositie in kader van opening. 
Vanaf 14/3, open ma tm za 11-16 uur 
Galerie Anuuna, Rechtstraat 84. Ten¬ 
toonstelling ’Bedels aan Banden’. T/m 
18/4, open di tm vr 11-18 uur en za van 
11-17 uur. Galerie Simera, Bogaar¬ 
denstraat 40b. Expositie van Paul de 
Nooyer en Paul Baitels. T/m 18/4, 
open wo tm za 13.30-18 uur. Galerie 
Wanda Beiff, Rechtstraat 43. Exposi¬ 
tie Luc Deleu, Osvaldo Homberg en 
Ton Slits. T/m 9/5, open van di tm za 
11-17 uur. Galerie ^huwirth & van 
Noorden, Rechtstraat 64 Werk van 
Erik Kierkels. T/m 19/4. 

• UMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al¬ 
lee la. Tentoonstelling Alle gekheid 
op een stokje’. T m 3/5, open di tm vr 
13-17 en za en zo 14-17 uur. Tevens 
vaste presentatie volksgeneeskunde, 
religieuze volkscultuur, levensloop en 
carnaval. 
VOORJAARSKLEDING TEGEN 
HENDRIKS-PRIJZENÜ! m 

GRATIS — GRATIS 

Voor onze klanten gra¬ 
tis 20.000 kaarten voor 
de lentebeurs in het 
MECC te Maastricht 
van 23 april t/m 3 mei 


Kinderspijkerjacks 

maten 116 t/m 176. 

Jeanspantalons 


vanaf. 


59,50 

29,75 


Grote collectie 
TRAININGSPAKKEN 

van bekende nnerken o.a. Leopai^ 

Kindernnaten . 49 , 51 ) 

sr.maten .... 69.511 


sr.maten 


,5 i 


Moderne jacks qa 7c 

in div. dessins en kleuren... f W 

Broekrok 19,90 

Jongensspijkerhemd nn 

vanaf. w W 


Damesjassen 


een pracht collectie 
in div. kleuren 
en modellen, 

vanaf. 


129,50 


Heren¬ 

kostuums 

in vele kleuren en 
modellen vanaf . 
195 ,- 


WIE WIL ER GELD LENEN ? 


Bedrag in 
handen 


6 . 000 ,- 

12 . 000 ,- 

18.000,- 

24.000,- 

35.000,- 

50.001,- 


PERSOONLIJKE LENINGEN 


lenig le | irnd bedrag ; etiaktieve mnd bedrag volgens 

betalen In ; volgens minimum | jaarrenie wenelijk maximum 


60 mnd 
60 mnd 
72 mnd 
72 mnd 
64 mnd 
84 mnd 


139,78 

275,75 

365,53 

467,37 

645,12 

915,07 


I 14.9% 
14.3% 
14.3% 
14.3% 
14.3% 
I 14.0% 


effektleve 

laarrente 


18.7% 

17.5% 

16.1% 

15.2% 

14.8% 

14.8% 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


U betaal rente volgens min tarief Tbeor. 
per maand per maand eti laarrente ; loopli)d 


6 . 000 ,- 

11 . 000 ,- 

15.000,- 

26.000,- 

35.000,- 

50.100,- 


1.164% 

1.145% 

1.143% 

1.123% 

1.113% 

1 . 100 % 


75 mnd 
I 75imd 
I 75 mnd 
74 mnd 
■ 74 mnd 
I 73 mnd 


rente volgrens max tanet Theor 
per maand efl. jaarrente boptijd 


1.477% 19.2% i 91 mnd 

1.379% 17.9% 85 mnd 

11.379% 17.9% ! 85 mnd 

1.310% 16.9% 62 mnd 

1.283% 16.5% 81 mnd 

1.283% 16.5% 81 mnd 


VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wi) hel geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen 
lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn Vraag vnjblyvend advies. 

Hieitxjven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. taneven voor pers. leningen en 
doorlopende kredieten. Andere bedragen en boptijden (12 t/m 120 mnd) zi|n ook mogeiijk. 
Leningen vanaf /. 1000,- tot /. 200.000,- zijn mogeiijk ZÓNDER onderpand of borg. 
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 


HYPOTHEKEN 


Huisbezitters, extra lage lasten 
zonder taxatiekosten 

)diei boptijd in 
drag maanden 

lehyp. 2e en 3« hypoth. 3 

«OX 

240x 


180x 

120x 

10.000,- 

• 

117,- 


127,- 

149,. 

15.000,- 

125,- 

181,- 


195,- 

228,- 

25.000,- 

209,- 

302,- 


325,- 

381,. 

40.000,- 

334,- 

464,- 


520,- 

610,. 

75.000,- 

625,- 

908,- 


976,- 

1144,- 

100.000,- 

833,- 

1210,- 


1301 

1525,- 

Enz. m 

1 

n voorbeeld 9,2 %, 

2een3eHyp 13.5% 


Financierlngskantoor m 

mm 

% 

m 043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Schamerweg 108 Maastricht 
Bijkantoor; Hoofdstraat 9 Hoensbroek 
Tel.: 045-225000 


Declaranten worden 'Europees BTW-adviseur' 

Na het wegvallen van de Europese binnengrenzen per 1 januari a s treedt in de 
EG een nieuw systeem voor de verrekening van BTW m werking Bij transacties 
tussen de lidstaten moet de BTW-verrekenIng dan door de bedrijven zelf worden 
uitgevoerd Importerende en exporterende bedrijven zullen daarbij heel vaak de 
hulp nodig hebben van specialisten op dit terrein Daardoor ontstaat er 

een nieuw vak met toekomst 

Voor declaranten zijn er goede vooruitzichten op een baan als 'Europees 
BTW-advIseuT. Een vak voor declaranten die van de internationale 
goederenhandel houden en met bang zijn voor een gezonde portie 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een vak voor mensen die veelal in een 
team gevarieerd werk willen doen met veel externe contacten. 

Voor declaranten die dat willen en kunnen, zijn er prima vooruitzichten, ook wat 
salariëring betreft. Op basis van hun huidige kennis en ervaring kunnen zij zich 
specialiseren tot 'Eurojdees BTW-adviseur'. In Venio start binnenkort een 

cursus 'Europees BTW-adviseur' 


Deze leergang is de eerste in Europa en wordt mede mogeiijk gemaakt door de 
Grensregio Rijn-Maas-Noord De cursus wordt erkend door Fenedex, EVO en de 
Nederlands-Ouitse Kamer van Koophandel Docenten uit Nederland en 
Duitsland zullen de 12 weken durende leergang verzorgen 
In eerste instantie is er plaats voor 40 cursisten uit belde landen. 

Zaterdag 28 maart a.s. om 14.00 uur is er in de Hogeschool Venio 
(Hulsterweg 2-6) een 


informatiemiddag voor declaranten 


Daar wordt de videofilm 'Van declarant naar Europees BTW-adviseur' getoond 
en uitleg gegeven over het hoe en waarom van deze cursus. Ook is er informatie 
over het werk en de mogelijkheden van een Europees BTW-adviseur. 

De Informatiemiddag duurt tot 15 30 uur. 

De koffie staat al om kwart voor twee klaar. U bent van harte welkom 
Voor nadere informatie: drs. J.J.J. Maessen, tel. 04750-26842 


VOORJAARSTRFFFFRSHI 

DAMESBLOUSONS 

5 dessins, maten 38 t'm 54 59,50 

BIJPASSENDE ROKKEN 

38 t m 54 . . 49,50 

DAMESJAPONNEN nieuwe zomerdessins ^ 

van bekende fabrikant, 38 t m 54 . 1 49j90 

GROTE COLLECTIE JEANSBROEKEN, JACKS, 
TRAININGS- EN JOGGINGPAKKEN 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u een 
autoverzekering aan te kun¬ 
nen bieden met zeer gunsti¬ 
ge voorwaarden, voor een 
premie die meestal lager ligt 
ban u nu betaalt. Neem vrij¬ 
blijvend de proef op de som 
en bel vandaag nog. 

GEURTS ASSURANTIËN 

Nieuwstraat 22-24 
tel. 045-211668/221090 

VELD ASSURANTIËN 

Nieuwstraat 116 
fel. 215458 

HOENSBROEK 

DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 

een school in 
het kinderdorp 
JOAO PESSOA 

BRAZILIË 

Het comité Heerlen van SOS- 
Kinderdorpen zal in Joao Pessoa 
de bestaande kleuter- en lagere 
school uitbreiden. 

In de toekomst is de school ook 
bestemd voor de kinderen uit de 
sloppenwijken in de buurt van 
het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in 
de leefsituatie van deze kinderen 
te brengen is veel geld nodig. Het 
comité Heerlen van SOS-Kinder- 
dorpen vraagt daarom uw hulp. 

DOOR f20.00 OVER TE 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOOR DE SCHOOL. 
GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! 

HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend; ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond 
SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend; ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond 


PARKEREN 
EN KOFFIE 
GRATIS! 

THUISBRENGEN 
AANSLUITEN 


EN INSTELLEN IS GRATIS 
BU DOM VAN DEN BERGH 

^ I. . .... . . KO 
PHILIPS STEREO-KLEUREN 


TELEVISIE 21 GR975I/I0B 


Met 55 crTi/90° ‘FSQ’ HiBn-beeldbuis. 

On screen display. Stereo-versterker 
2 X 10 W. 60 Voorkeurzenders. 

Sleeptinner. Computer-controlled teletekst 
S-VHS aansluiting. h 
A fstandsbediening. | ■ 


MAAND 


PHILIPS MATCHLINE 100 HZ 


HIFi-STEREO KLEURENTELEVISIE 

Met Black Line 'FSQ' beeldbuis. Digitaal 
geheugen voor een TV-beeld met dubbele 
scan frekwentie (100 Hz), 60 Voorkeur¬ 
zenders. Voorzien van picture-in-picture, 
menu voor het instellen en bedienen, on 
screen display, matnx surround sound, HiFi 
stereo-versterker van 2 x 40 W, teletekst 
en twee afstands- 

bedieningen. ^ 


PHILIPS SLIMLINE HO VHS- 
VIDEORECORDER VR 211/01 

Met 2 videokoppen en afstands¬ 
bediening Voorprogrammenng van 
6 programma's 31 dagen vooruit 
'Today'-programmering. Instelling beeld- 
scherpte via de afstandsbediening. Auto 
repeat en quick start Automatisch 
koppen- reinigingssysteem. Geschikt als 
videotuner. 


hifi 


•StEHï® 


699r [ * ]i 

g iik 

BEL 06-300400. 

KOSTEN F. 1.- PER MINUUT 
TGV 12S JAAR NED RODE KRUIS 

I- 

l|- "- 

! , • A , PHILIPS MATCHLINE HQ VHS- 


VIDEORECORDER/HIFI-STEREO. 


AUDIORECORDER VR 702/01 


Met 4 videokoppen, 2 audiokoppen, 
geschikt voor 2 snelheden, en afstands¬ 
bediening nnet LCD-display. Dial jog, 
perfekt stilstaand beeld en stap-voor-stap. 
‘Super slow motion' via afstandsbediening 
en ‘doublé fine slow' via dial jog. 
Voorprogrammenng van 8 programma's 
tot 31 dagen vooruit VISS en introscan. 
Display taalkeuze. 8 Uur HiFi-stereo audio 
opnemen/weergeven, 'Simulcast', audio 
mix en audio-dubbing Geschikt als 
videotuner. ■ ^ 


ALS U EEN apparaat 
KOOPT BIJ DOM 
VAN DEN BERGH 
EN U KUNT HET ZELF 
NIET MEENEMEN 
DAN BRENGEN WIJ 
HET THUIS. SLUITEN 
HET AAN OP BE¬ 
STAANDE LEIDINGEN 
EN STELLEN HET IN. 
DAT IS HET VOOR¬ 
DEEL ALS U BIJ EEN 
VAKZAAKMET 
SERVICE KOOPT: 
DOM VAN DEN BERGH 


inklusief 

l.iVDSPREKER- 

boxen 


1 ^ 


1499.- 


I 1 

1 -t-L-;: f 

( 

r-'-. • • --a 

- 

1 ' . 
1 


PHILIPS 

STEREO-RADIO- 
RECORDER AW 2604 

Analoge tuner met FM-stereo, 
LG en MG. Twee luidsprekers. 
Cassettedeck. Ingebouwde 
miknofoon. Net- en battenj- 
voeding. 


PHILIPS MIDI 
COMPACT DISC STEREO- 


KOMBINATIE AH 400 


Digitale tuner met FM, LG en MG en 
20 voorkeurzenders, versterker van 
2 X 20 'W muziekvermogen en 3-bands 
graphic equalizer, dubbel cassettedeck 
platen speler en afzonderlijke CD-speler 
Afstandsbediening. Inkiusief luidspreker- 
boxen (2-weg 

systeem). 0 


99r 


PHILIPS 

ZONNEHEMEL HP 3 158 


Sneller en effektiever bruinen dank zij 
8 Cleo-lampen. De kuurtijd wordt 
ruim 20% verkort. 30-Minutentimer met 
automatische afslag. Van honzontaal tot 
vertikaal instelbaar. Verrijdbaar. 

Met 2 beschenmbnllen, | ^ PREMIE 


100 .- 


PHILIPS STILLE SUPERLUXE 


DRAAITOP-STOFZUIGER 


Met het unieke Philips reactieve geluid- 
dempingssysteem Motorvermogen I 300 
W Accessoireberging met 3 hulpstukken. 
Automatisch oprolsnoer. 

AFS 2000 stoffilter. 


TEXTIEL 
'CENTRALE 
S/MPELVELD 


BOCHOLTZERWEG 15, SIMPELVELD 

Op het industrieterrein 045-442553 

OPENINGSTIJDEN 

ma.-vrijd 10 00-18 00 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur 

donderóao koopavor^d 


U kur.t dit bedrag overmaken naar 
Rabobank Heerlen, nr. 
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder- 
dorpen, schoolactie (girorekening 
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin¬ 
gen: Mevr. I. Philips-Leulkens, 
Comité,Heerlen SOS-Kinder- 
dorpen. Tel.: 045-412736. 


DOM VAN DEN BERGH 

>i«O fpn/s. /tt¥(Ê//te/fensf/uFet> 

Sitterd, Voorstad 25, telefoon 046 -513145 • Heerlen, Dautzenbergstraat 48, telefoon 045 - 7136 08 • 
Venio, Vleesstraat 43, telefoon 077-514818 • Maastricht, Nieuwstraat 11, telefoon 043-212774. 


oostBlIjke mlinstreek 
Buit vervoerd met kruiwagens 


Gulpen - Een niet-alle- 
~3agse inbraak heeft maan¬ 
dagnacht plaatsgevonden in 
gebouw van de Boeren- 
. Oïid aan de Wesselderstraat 
^ Gulpen. 

dieven kregen via het dak en 


plafond toegang tot het gebouw. 

Door enkele deuren te forceren 
kwamen de inbrekers in het ma¬ 
gazijn terecht. De poort werd 
wagenwijd opengezet om vervol¬ 
gens de gewenste artikelen per 
kruiwagen te vervoeren. Ver¬ 


moedelijk naar de parkeerplaats 
van de iets hogerop gelegen 
LHNO-school. Daar stond gister¬ 
ochtend eveneens het hek open. 

Er werden voornamelijk schoe¬ 
nen, laarzen en kleren ont¬ 
vreemd. 


De waarde van de gestolen arti¬ 
kelen wordt op ongeveer vijfdui¬ 
zend gulden geraamd. De dieven 
lieten, nadat de buit binnen was, 
de kruiwagens op het parkeer¬ 
terrein voor de school staan. 

Waarschijnlijk hadden de daders 
geen plaats meer om ook dit ma¬ 
teriaal mee te nemen. De rijkspo¬ 
litie Gulpen stelt een nader 
onderzoek in. 


Schinvelds bedrijf 
moet puin opruimen 


Behoud zelfstandige status en logo kosten een ton 

Bijdrage gemeente moet 
VVV Kerkrade redden 


DOOR BENTI BANACH 

^IïKRADE “ De VVV in Kerkrade verzoekt de gemeente 
bijdrage van honderdduizend gulden. Het toeristenbu- 
^ Vreest dat anders de zelfstandige status en zelfs het 
-'^-logo verloren gaan. Vandaag wordt het verzoek naar de 
*^eenteraad verstuurd. 


^j^gemene Nederlandse Vereni- 
VjJ;? van VW’s (de ANVV) heeft 
een grootscheepse reorga- 
van alle VVV-kantoren in 
,fHj ^hand aangekondigd. De ver- 
vindt dat een VVV-kantoor 
r jij ^^Ifstandig mag functioneren 
24 eisen is voldaan. Zo moet 
Vestiging minimaal 45 uur per 
geopend zijn en moeten me- 
l^^^'kers twee vreemde talen spre- 
;Vq|; VW’s die niet aan alle eisen 
' verliezen hun zelfstandig- 

^ en het WV-logo. 


gespreki 


I^Prolielschels 

jl)jDragstra in het Limburgs 
1 van zaterdag 21 maart vast- 

■) onze gouverneur zich nogal 

' lclw^*^^end uitlaat over de profiel- 
, voor onze nieuw aan te stel- 

k ilj^ “hrgemeester, dan verbaast mij 

• (nj eactie van de heer Mastenbroek 

j Immers, die profielschets 

v^j'^hrijft slechts een 'schaap met 
‘ >iV6 poten’, hetgeen in kringen van 

• nL^oeidsbestuurders toch een mi- 

I In (poten)aantal is. 

van stralend van instem- 
' ^^3geert de 'heer gouverneur’ 


, t(i,,jPonkend. Voelt hij zich dan 
, dj aangesproken over het feit dat 
gemeenteraad geen vertrou- 


'Htft]. kommissie 
,jj®^swaar onder het motto ’dat het 
idj^oeilijk geheim te houden is’, 
'd^ tussen de regels lees je door 
djji hogere bestuurslagen trekken 
, VjjP toch geen fluit van onze aanbe- 
t Ij^g aan’. Naar niyn mening z@kt 
1 (L hogere bestuurlijke niveau’ met 
;0^,’act’ nog lager dan het al zat. 
! ijj ®hgens denk ik dat de raad met 
, ’ok profielschets inderdaad een 
; deur’ intrapt. Iedere groep re- 
1(3*^ weldenkende mensen kan 
I \vel de uitstekende eigen- 
■ *4 waaraan een burgemees- 

j te voldoen, op papier krij- 

■ Uet zou volgens mij (als over- 
aanhanger van de gekozen 
^®®rneester) zin hebben om ons, 
gewone kiezersvolk, nu eens 
ti^i5®tijk te maken wie onze poli- 
partijen als kandidaat in het 
wrhoofd hebben. 

®RLEN, T.J. Sodenkamp 


heeft ingesteld? 


T.J. Sodenkamp 


- - 


Extra geld moet verpaupering voorkomen 

Aanpak sporthallen 
Kerkrade hard nodig 


V _ Von onze correspondent 

J^erkrade - De sport¬ 
hallen en gymzalen in Kerk- 
l'acie moeten voor vele tien¬ 
duizenden guldens worden 
^Pgeknapt. Op tal van 
hlaatsen zijn er gebreken 
^^constateerd. Volgens het 
l^rneentelijke Bureau 
sportzaken is het geld drin- 
S^nd nodig. Anders kunnen 
de twee hallen en elf zalen 
hiet meer goed functione¬ 
ren. 

È 

deel van het geld zal verkre- 
worden uit een tariefsverho- 
voor de gebruikers van de 
. ^llen. Met ingang van volgend 
zal het gebruik van de hallen 
Oor alle sportverenigingen 
hurder worden. Bovendien 
*hdt de gemeente de huidige ta- 
oven te laag vergeleken bij 
ï*orthallen elders in de regio. De 
, ^rhoging kan volgens ’sportza- 
Oh’ oplopen tot dertig procent. 

j^oheuren in douchecabines, een 
Oshangende plank aan het pla- 
orid, geen noodzakelijke valbe- 
.ohiging bij afscheidingswan- 
vloeren die moeten worden 
orbeterd, veel toestellen en 
^®tten die binnenkort aan ver- 
Yj^^ging toe zijn. 

huidige onderhoudsbudget 
an de gemeentelijke dienst is 
^Voldoende om alle gebreken 
Verhelpen. Extra geld is dus 
'Woelig. 


Kerkrade heeft echter de afgelo¬ 
pen jaren bezuinigd op sporthal¬ 
len en gymzalen. Dit heeft niet 
alleen geleid tot een slechte staat 
van de gebouwen. Ook is het 
aantal zaalbeheerders afgeno¬ 
men, waardoor er meer vernie¬ 
lingen werden aangericht en 
vaak water en licht is verspild. 

Sportverenigingen kregen meer 
verantwoordelijkheid toegewe¬ 
zen. Zaalwachters, leden van de 
verenigingen, werden aangewe¬ 
zen om toezicht te houden. In de 
praktijk werkte dit systeem niet 
bij alle clubs, waardoor de ver¬ 
slechtering van de hallen aan¬ 
wijsbaar is toegenomen. 

„De huidige beheerders draaien 
tientallen overuren om de zaak 
nog draaiende te houden”, ver¬ 
tellen woordvoerders van Bu¬ 
reau Sportzaken. Minimaal één 
full-time beheerder zou moeten 
worden aangesteld om in ieder 
geval sporthal Rolduc ’s avonds 
weer te beheren. 

Ook is een nieuwe schrob- en 
zuigmachine nodig voor poets- 
werkzaamheden. Nu vergt het 
poetsen nog zeker zeventig pro¬ 
cent van de dagwerkzaamheden. 
Het beheer van de gymzalen 
wordt in zijn geheel onder de 
loep genomen. 

Op dit moment luiden de be¬ 
heerders van de zalen en het 
Bureau Sportzaken gezamenlijk 
de noodklok. „Als er geen extra 
geld vrijkomt, dan verdwijnen er 
op den duur sporttoestellen”, 
waarschuwt een beheerder. In 


DEN HAAG/SITTARD - Het 
Schinveldse grondverzetbedrijf 
Kutten krijgt mogelijk van de pro¬ 
vincie een bestuursdwangaanschrij- 
ving om vijftienduizend kubieke 
meter puin en afval te verwijderen 
uit de voormalige kleigroeve Sint 
Rosa in Sittard. 

Op een bouwvergunning v^oor een 
loods op die plek om zijn grondver- 
zetmachines in onder te brengen 
hoeft Rutten ook niet te rekenen. 
Dit betoogde een woordvoerder van 
de gemeente Sittard gisteren tij¬ 
dens de behandeling van het beroep 
dat Rutten tegen de afwijzing aante¬ 
kende bij de Raad .van State. De 
loods IS overigens al half gebouwd. 
Voorwaarde voor de door Rutten 
gewenste bouwvergunning is dat de 
loods ten dienste moet staan van 
het opvullen en afwerken van de 
groeve. Volgens Rutten is dat het 
geval en zijn de werkzaamheden 
nog niet klaar. De provincie heeft 
de gemeente echter laten weten dat 


de groeve is afgewerkt. Volgens de 
gemeentewoordvoerder is de loods 
niet meer nodig. Ook in een tijdelij¬ 
ke vergunning ziet Sittard geen 
heil. 

Rutten moet overigens wel nog zorg 
dragen voor de verwijdering van 
een hoeveelheid gestort afval op het 
terrein. 

Documenten in 
gestolen auto 

HEERLEN - In een auto die don¬ 
derdagavond bij Terworm werd 
gestolen, bevonden zich documen¬ 
ten van de Durox in Landgraaf. 

De eigenaar had deze documenten 
graag terug. Mensen die inlichtin¬ 
gen kunnen geven over de belang¬ 
rijke papieren die in de grijze Audi 
80 lagen, worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in Heer¬ 
len; ® 045-731731. 


De VVV in Kerkrade voldoet niet 
aan alle eisen. Annemarie Schipper, 
bestuurslid van de Kerkraadse 
VVV, vindt het belangrijk dat Kerk¬ 
rade een WV-kantoor moet behou¬ 
den. Zeker met het oog op het 
museum voor Industrie en Samen¬ 
leving. Komt de gemeente niet over 
de brug, dan kan de Kerkraadse 
WV hooguit gaan samenwerken 
met een vestiging die wel een zelf¬ 
standige status heeft. 

Kruisbestuiving 

De VVV in Kerkrade is momenteel 
gevestigd in het Wijngrachttheater. 
Annemarie Schipper, tevens direc- 
; teur van het theater, wil dat dat zo 
blijft. „Er vindt op deze manier een 
kruisbestuiving plaats. We kunnen 
de bezoekers van de WV ook wij- 
; zen op het culturele programma en 
i omgekeerd.” Als andere voordelen 
van de VW-vestiging in het theater 
noemt Schipper de centrale ligging 
en de dubbelfunctie van het VW- 
personeel, dat tevens theaterkaart¬ 
jes verkoopt. 

De subsidie-aanvraag zal daarom 
vergezeld gaan van een verzoek om 
in het Wijngrachttheater te kunnen 
blijven. Wel vindt het bestuur dat 
de ingang van de WV beter zicht¬ 
baar moet worden gemaakt en dat 
de bewegwijzering naar het kantoor 
verbeterd moet worden. 


’NS-primeur’ 
voor station 
Chevremont 

KERKRADE — Het NS-station in 
Chevremont is het eerste in Zuid- 
Limburg dat voorzien wordt van 
een nieuw loket met een modern 
apparaat voor de kaartverkoop. 

Vanaf 30 maart tot en met 9 april zal 
de kaartverkoop plaatsvinden in 
een tijdelijke voorziening. Op vrij-| 
dag 10 april wordt het vernieuwde 
loket feestelijk geopend. Na Che¬ 
vremont krijgen de andere stations 
in Zuidoost-Limburg een nieuw lo¬ 
ket. • Veel plezier beleefden de kinderen tijdens de opening van speel-o-theek ’Pommetje’ aan het schminken. 
In een spiegel bekijken zij het residtaat. Foto; CHRlSTA halbesma 


_van_onzeverslaggever_ Nwuwe speel^o-tkeek lil Meezeiibrosk 


HEERLEN - Dat de behoefte aan 
een speel-o-theek in Meezenbroek 
groot is, bleek onlangs bij de ope¬ 
ning. Veel kinderen namen hun 
kans meteen waar en genoten van 
de enorme aanbod aan speelgoed. 

De limonade met snoepjes en koek¬ 
jes vergrootten de feest- vreugde 
niet op de laatste plaats. 

Speel-o-theek ’Pommetje’ opende 
zaterdagmiddag de deuren in de 
ontmoetingsruimte van het Groene 
Kruis gebouw aan de Goseling- 
straat 27 in Meezenbroek. De kinde¬ 
ren werden - na een korte introduc¬ 
tie met het speelgoed - getrakteerd 
op een optreden van het clownsduo 
Knoebel en Boebel. Drie uur later 


Kinderen blij 
met ’Pommetje’ 


zijn opgebracht door Zymose, de 
stichting Jantje Beton, de gemeente 
en door verschillende sponsors uit 
het bedrijfsleven. 


Ophalen 


gingen zij moe maar voldaan weer 
terug naar huis. 

Elke woensdagmiddag en vrijdag¬ 
avond kunnen kinderen tegen een 
redelijke vergoeding speelgoed in 
bruikleen mee naar huis nemen. In 
de vrije uurtjes kunnen kinderen 


zich in de speel-o-theek amuseren 
met het aanwezige speelgoed. 
’Pommetje’ is opgericht door elf 
vrijwilligsters, met ondersteuning 
van de Stichting Zymose (instelling 
voor cultureel opbouwwerk in 
Heerlen). De financiële middelen 


„Voorheen lag de dichts bij zijnde 
speel-o-theek in Zeswegen, dat is te 
ver. De ouders moeten de kinderen 
dan brengen en ophalen. Dat neemt 
meestal te veel tijd in beslag”, aldus 
len Kleikers, medewerkster van Zy¬ 
mose en mede-oprichtster van 
’Pommetje'. 

„We hopen”, vervolgt Kleikers, 
„met deze speel-o-theek een bijdra¬ 
ge te leveren aan de ontwikkeling 
van kinderen. We geven de ouders 
ook advies over het speelgoed. 
Vooraf is al rekening gehouden met 
de veiligheid en de educatieve 
waarde van het materiaal.” Protest Creativiteitscentrum bij commissie 

Personeel dringt aan 
op aanblijven bestuur 


• Bezuinigingen op onderhoud aan sporthallen en gymza¬ 
len hebben in Kerkrade onder meer geleid tot slechte vloe¬ 
ren. Foto; FRANS RADE 


mei of juni brengt het college 
van Kerkrade de toekomstvisie 
over de stad uit. Dan wordt dui¬ 


delijk of de binnensport kan re¬ 
kenen op extra (financiële) mid¬ 
delen. 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Creativiteitscen¬ 
trum aan de Putgraaf in Heerlen 
heeft het bestuur gisteren ge¬ 
vraagd om de algehele ontslag¬ 
aanvraag in te trekken en door 
te gaan met het centrum. Het 
bestuur wilde met ingang van 1 
september stoppen wegens het 
ontbreken van een toekomst¬ 
perspectief. 

Ongeveer zeventig cursisten en per¬ 
soneelsleden drongen er gister¬ 
avond bij de commissie Cultuur op 
aan de subsidiestop niet door te 
voeren. Door de massale opkomst 
werd de vergadering verplaatst naar 
de raadszaal. 

Tegen de wand was een groot span¬ 
doek geplaatst met de tekst; ’De 
levensader is cultuur en creativiteit. 


Boetes voor te 
lange rijtijden 

HEERLEN - De directeur van een 
Hoensbroekse transportonderne¬ 
ming is gisteren voor het kantonge¬ 
recht veroordeeld voor twee over¬ 
tredingen van de rijtijdenwet. In het 
eerste geval reed een chauffeur van 
de onderneming te lang door, in het 
tweede werd er te kort gerust. 

Kantonrechter H. van Oppen ver¬ 
oordeelde de directeur tot een geld¬ 
boete van 700 gulden (tweemaal 
fl 350,-). 


Heerlen, maak gebruik van deze 
wijsheid.’ 

De cursisten menen dat de cultuur 
in Heerlen een ondergeschoven 
kind is. „Wanneer de gemeente¬ 
raadsleden geen interesse hebben 
in cultuur, moet dat niet tot gevolg 
hebben dat het cultuurbeleid ook 
op een laag pitje gezet wordt”, aldus 
woordvoerdster Zus op den Kamp. 

Wethouder Jo Evers sprak dit ech¬ 
ter met klem tegen; „De gemeente 
geeft 15 miljoen gulden uit aan cul¬ 
tuur. Maar er moet bezuinigd wor¬ 
den en daar heeft het Creativiteits¬ 
centrum onder te lijden. We probe¬ 
ren echter m een andere vorm 
zoveel mogelijk functies van het 
Creativiteitscentrum te handha¬ 
ven”. 

Evers wacht eerst de resultaten van 
de werkgroep af die momenteel de 
mogelijkheden onderzoekt. De ver¬ 
schillende fracties drongen erop 
aan deze kwestie met spoed te be¬ 
handelen om de onduidelijkheid 
voor cursisten, docenten en bestuur 
weg te nemen. 

Hans Pannemans. directeur van het 
Creativiteitscentrum, liet weten dat 
wanneer de gemeente de subsidie 
van 440.000 gulden tot september 
’93 garandeert, het bestuur nog an¬ 
derhalf jaar intact zal blijven om in 
die tijd naar andere oplossingen te 
zoeken. 

„Maar vooralsnog heeft de gemeen¬ 
te aangekondigd de subsidie in zijn 
geheel te stoppen”, aldus de direc¬ 
teur. Pannemans benadrukte dat 
het bestuur niet vrijwillig opstapt, 
maar daartoe gedwongen wordt 
door het gemeentelijk beleid. 
• ♦ 
* 

■:W' * »' Speeltuin 


9 De Heerlense wijk Zeswegeii 
krijgt in hel kader van de so¬ 
ciale vernieuwing, een nieuwe 
speeltuin aan de Mijnzelellaan. 
Het opzetten van de speeltuin 
wordt gecoördineerd door de 
beumiers i'an de wijk zelf die 
daartoe in september 1991 de 
Speeltuinvereniging Zeswegen 
hebben opgericht. De totale kas¬ 
ten worden geraamd op bijna 
203.000 gulden. De Speeltuin¬ 
vereniging IS niet in staat om 
alles zelf te betalen en is mo¬ 
menteel op zoek naar sponsors. 
Het project wordt ondersteund 
door de gemeentelijke Stuur: 
groep Sociale Vernieuwing met 
als voorzitter wethouder Sa- 
velsbergh en de Stichting Wijk¬ 
beheer Zeswegen. 


Oostenrijk 

# De Verenigde Oostenrijkse 
Vrienden in Limburg - een ver¬ 
eniging van mensen die in Oos¬ 
tenrijk hebben gewoond en die 
om uiteenlopende redenen in 
onze provincie zijn neergestfe- 
ken - roept de 'hulp' in van de 
koffiekolom-redactie. Frans 
Kuhtreiber. secretaris van de 
Oostenrijkse vriendenclub, is 
plotseling overleden. Het be^l 
stuur zou graag alle leden per¬ 
soonlijk willen uitnodigen om 
de begrafenis van Kuhtreiber. 
vrijdag in Simpelveld. bij te 
wonen. Maar door omstandig¬ 
heden is dat niet mögelijk. De 
'koffiekoluni' fungeert dan ook 
graag als verlengstuk van de 
ANWB Alamrcentrale. 


Oostenrijk (2) 

9 De Oostenrijkse Vrienden 
worden vanavond om acht uur 
verwacht in de kantine van 
camping De Hitjesvijver aan 
de Willem Barenszweg in Heer- 
lerheide. Daar krijgen de aam 
wezigen tekst en uitleg over dé 
bijwonen van de begrafenis. 


Voerendaal 

• Ze hebben in Voerendaal een 
pracht van een traditie. De 
Filmgroep '70 maakt elk jaar 
een filmjournaal met absolute 
Voerendaalse highlights. Zater¬ 
dag wordt als hoofdfilm de te¬ 
rugblik over 1991 getoond. Met 
onder meer Jo Verhoeven die 25 
jaar voorzitter van de schutte¬ 
rij was, opening grafkelder 
voor vleermuizen, Bianca Wes- 
terhof dressuurkampioen kleine 
paarden, dameswielrennen. 75 
jaar In^rnos. Als attractie 
volgt een terugblik op 1975 en 
een film over de Voerendaalse 
bieb. Al dit moois zaterdag in 
het Laurentiushuis om 20 uur. 
Historie en amusement gaan in 
Voerendaal mooi samen! 


Horeca 


Wegpiraten 


• Met de naderende zomer 
neemt ook het werk in de horeca 
toe. Tijdelijk werk is voor velen 
dan ook een normaal verschijn- 
'sel. Helaas komt het ontbreken 
van een deugdelijk contract 
ook vaak voor. Dat kan in som¬ 
mige gevallen vervelende gevol¬ 
gen hebben. Over loon. overu¬ 
ren en toeslagen zijn dan geen 
duidelijke afspraken gemaakt. 
En de problemen zijn naak niet 
van de lucht. De Industrie- en 
Voedingsbond FNV wil deze 
mensen helpen. Morgen vindt 
een informatiebijeenkomst 
plaats in hotel 'Den Rooden 
Leeuw' aan de Wittemer Allee 
28 in Wittem. Ook het loon- 
strookje kan men ter controle 
laten zien. Een computer staal 
klaar om het juiste loon te ber^-,^ 
kenen. Wat een service! «’■* 


9 Wilde, spectaculaire, waan-' 
zinnige achtervolgingen zie je 
normaal gesproken alleen op da 
televisie. Maandagnacht tij¬ 
dens dichte mist vond zo’n weg¬ 
wedstrijd iets dichter bij huts 
plaats. Op de N281 bij Heerlen 
flitsten twee auto's met snelhf^ 
den van 140 km per uur eert 
politievoertuig voorbij. De 
agenten zetten de achtervolging 
in op de wegpiraten en in Kerk¬ 
rade konden de bestuurders 
worden aangehouden. Eert 
Heerlenaar (34) en een man mi 
Spaubeek (39i kregen een fikse 
bekeuring. Bovendien werdair{ 
de auto’s, een Mercedes en e^ 
BMW, in beslag genomen. Pi: 
kant detail is dat de Spaubeé* 
kenaar vorig jaar met ’120l 
door de bebouwde kom vcu\ 
Heerlen reed. Vandaag moetA^ 
beide wegpiraten zich verant¬ 
woorden bij de verkeersschout. 
Hij beslist wat er met de auto's 
gaal gebeuren. LjIUCO'Ci. /'i/S 


•rntisaiimij 


lllU 


HOLLANDSE 
GATENKAAS 45+ 

Vers van ’t mes, 
per kilo 1 O f\f\ 
W/"'/ 


t 


h:M 


BOURSIN 
Knoflook of peper, 
pakje 150 gram 
\ « 


4^ 


2.99 


W mm ^ 

Bi 


4 tÜf 1 i,~i ir f: ,-. Wy, 

MONA GEZINSPUDDING 

Vanille, chocolade, frambozen of griesmeel 

met saus, beker 500 gram Nu 


1.99 
5 N--'- Ns'Xvf ^ fy>^- 

'Vv 

DUBBELDRANK 
Alle smaken, 

pak 1 liter 2_09 


Mogen we u weer even lastk 
vallen met hele lage prijzenj 


ACHTERHAM 
Uit de bedienings¬ 
afdeling, 
per 100 gram 

.2^2.39 


' p^l^fSipc^^'" CROKY CHIPS 
k 1 liter Ó ^f\ Naturel, paprika, bolognese 

I ^ 2 29 0^ catalana, -| CQ 

^ 200 gramlrTSr 1.09 

DOUWE EGBERTS DUYVIS VARIATIE 


PICKWICK DOUWE EGBERTS 

THEE KOFFIE SELEQT 

EARL GREY Snelfiltermaling, 

Doos, 20 zakjes a pak 250 gram 

'I:b2.19 m,2.49 


2^ 


PICKWICK THEE 
CEYLON MELANGE 
Doos, 20 zakjes 1 


Z7Ü 


a 4 gram 4:99^ 


1.69 


•'■-y NOOTJES 

Zakje 150 gram 1 QO 

2^ 1.027 

HUISWIJN 
Wit, rood, rosé of 
demi-sec, A Ad 

fles! liter -5^45' 

HAK RODE KOOL 

«.0.99 

KNAKWORST l Ar\ 
Blik 200 gram^rTST 1.H27 

ZONNEBLOEMOLIE 
Fles 1 liter 1 

xm 1.027 

PINDAKAAS Q OQ 
Pot 700 gram4^09 0.027 

«CAFÉ NOIR 

Pakje 175 gram 1 CO 

a<89 1.027 


1.49 


ALBI AFWAS 
Appel of citroen, O CO 
flacon 500 m\3^ 0.00 
3 halen, 2 betalen 

ROBIJN INTENSIEF 
Pak 1.2 kilo A OO 

SS9 27.027 

DAMESVERBAND 

MAXI OIO 

Pak 20 stuks .2r85 ^.127 

PAMPERS 
Alle soorten luiers, 

** .«,24.99 

LUXE 

AFWASBORSTELS 
2 stuks O CA 

3^49 ^.OU 

BROOD WIT OF 
BRUIN 1 OA 

Verpakt, heel 2:09 1.027 


KERSEN- 

STROOISELVLAAI 
Doos 1000 gram C AC 

JO& D.27D 

GEBRADEN GEHAKT 
Zuurstofarm verpakt, 

100 gram 0,49 1.29 

BOEKOS 
SPEKBLOKJES 
Zuurstofarm verpakt, 

200 gram 009 2.79 

NUTONS PATÉ 
Room-, peper-, champignon- 
of Ardennerpaté, 
verpakt, 100 gram 1 ^ A 

1.427 

CHANTILLY VANILLE 
Uit de diepvries, 
doos a 8 stuks O 7C 
Ar75rO./D 


2.19 


FRITUURVET A AQ 

Pak 1 kilo 20B dl.027 

JAPANSE PINDAMIX 
Uit de notenbar, A AA 
per 150 gram339 ^.2727 

PISTOLETS 

Uit eigen winkeloven, 

wit of bruin, OIO 

5 stuks 3<75r 127 

STEGEMAN 

BOERENLEVERWORST 
Uit de bedieningsafdeling, 

per 100 gram L 09 O .99 

SPAGHETTI 
BOLOGNESE 
Verpakte verse voeding, 

«, 4.95 

MAGERE 

VARKENSLAPPEN 
Per kilo A AA HELE KIP 

2 op schaal Q A 

ca. 1700 gram 0.27 

ROSBIEF AA A 
Per kilo ^U.27 

MAATJES HARING 
Uit de verse vis- A A 

afdeling, 3 stuks 4.27 

GOLDEN DELIClOUS 
Per kilo A A 13.25.92. 
BRAADWORST 
Per kilo 


9.99 

7.99 


KIWIFRUIT -f I 

Per 500 gram 1 

SALUSTIANAS A i 

Net 2.5 kilo 4.2 

IN ONS RESTAURANT: 
FRITES MET ZUUR 
VLEES ^ 


8.99 
20.99 

RING 

4.95 

IClOUS 

2.99 
1.69 

* 4.99 


7.75 


Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 28 maart a.s.. 


Lage prijzen en winkelgem^ onder één dalc 
IS 9 


'< V I . ^ 


•f-, ... 
lltb-BoerehBond 

A K T U E E L 


ONGEVALLEN IN EN OM HET 
HUIS 

Het mag ongelocjiua.itïiiv; kiinkon, 
maar toch v\orrlen de 'oee^:f 
lichameli|ke lethels op^^nopi*!! m Oc 
woning en in de tuin Voorat dc 
keuken heeft een betl’o*.o_-nd -iei tite 
reputatie. In een cttelie; cjt t.ihriek 
gelden strikte veiligheld^vours( linttroi 
voor werkplekken waar skelrruik vsordt 
gemaakt van kokende vloeistcjfien en 
oliën, gasbranders, elektreihn ovens, 
gloeiende kookplaten, -mjnojlen*' ot 
hakmessen. Onbevoegden, en kinde¬ 
ren hebben er zeker geen toegang ! Als 
le dan bedenkt v.elk arsena.ii 
potentieel gevaarlijk gert-eosc naf:i m (ie 
keuken en in het tuin^chuurtie te 


vinden is en de gevaarlijke noncha¬ 
lance waarmee er vaak mee omge¬ 
sprongen wordt, dan ligt de verklaring 
van de ziekenhuis- én ziektekosten¬ 
statistieken voor de hand. De optelsom 
van het individuele leed en de 
maatschappelijke gevolgen (arbeids¬ 
verzuim, onderbroken studiejaren, 
extra belasting in het gezin), 
veroorzaakt door kleine ongelukjes in 
en om het huis, is niet te becijferen. 
Daarom deze suggestie : bekijk je 
woning eens kritisch, ook op de oog- 
lioogte van een kind. Breng de 
gevaarlijke plekken in kaart en tracht 
ze te elimineren. Want voorkomen is 
nog steeds beter dan genezen ! 


tempo-team 

uitzendbureau 


TECHNIEK 


CNC-frezers m/v 

voor een gereedschapmakerij in Brunssum, die 
matrijzen bouvwt. U hebt een MTS-WTB of een LTS- 
metaal opleiding op C-niveau. Ervaring als CNC-frezer 
is vereist. Bij gebleken geschiktheid is de mogelijkheid 
tot een vast dienstverband niet uitgesloten. Bent u op 
zoek naar een interessante baan bij een dynamisch 
bedrijf, neem dan maandag direct contact op. 
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans 
Brunssum, Lindeplein 15 


KtNDERKONFEKTIE BIJ 
SCHUNCK! 


•n 

k 
GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


Bedrag 
m handen Effectieve Und bedrag Effectieve 
jaarrente vig. wet. max. jaarrente DOORLOPEND KREDIET 


Rente vIg. min. tar. 
per mnd eff jaarrente 
Elk bedrag tot 200.000 en 
andere looptijd mogelijk. 
Overlijdensrisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar. 


Geen informatie bi) werkge 
ver Geen bijkomende kos 
ten. Binnen een dag alles 
geregeld Goedkope tarie 
ven Vraag gratis advies 
QnSMmr 


ir*? 

WéISM 


i BoerenBond I 

BETER VERZEKERD DOOR lEMAMD VAN BU ONS 


DOE MEE MET KRUIS + MUNT. " 
SPEEL MEE MET 
JE FAVORIETE NEDERLANDER! [ 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL 045-721781 - 724132 BEL 06-300400. 

KOSTEN F !. PER MINUÜT T G V. 125 JAAR NED RODE KRUIS 


: : 

jpiJmik A .kiiiiM.■! 


MEISJE r 

Sportief jack V 
met kapuchon in I 
kraag verwerkt. 

In een polyester/ 
katoen kwaliteit. 
Maten 92 t/m 128. 

ƒ115,- 

Broek in 100% 1 
gewassen katoen ^ 

ƒ 59,90 


JONGEN 

Stoer jack in 
\ pofyester/katoen r 
\ met kapuchon 
\ in kraag. Aj 

\ Maten 92 t/m J 

\ ƒ 119,95 : 

Broek in 100% 
gewassen 

nH l^shirt met 

9|H| ƒ 25,*- 
i‘ >»•« 
Naa^ de In deze advertentie atgebeeJde kleding van GET SMART-exktusief bij Schunek voor Heerlen en omgeving 

hebben vvij ook de kollekties van de volgende topmerken voor juniors; 

ESFRir - KUPFiSK - BARBARA FARBER - POINTER - KÓNINGSMUHIE - MEXX - PEPE - OVERDRESS 
MeCREGOR K'NEELTJE - PATTS BOUM - YELL * DANJEAN - R.T.M. - PAMPOLINA 
LK.K.S.-HÜBNER. HUMMELSHEIM - OU VER TWIST w i n k e 


je voor je plezier! 


I 

Broers Richard en Rob Witschge voor het eerst samen in Oranje 

Menzo vervangt Van Breukelen 


Jl^STERDAM - Ze hebben samen eenentwintig interlands 
échter hun naam staan, maar nog nooit kwamen Richard en 
^ob Witschge tegelijk uit voor het Nederlands elftal. Van Rob 
J^itschge wordt vanavond in de oefeninterland in Amsterdam 
Joegoslavië verwacht dat hij aan de linkerkant voor aan- 
^lende impulsen zorgt. Zijn jongere broer Richard neemt 
^hter hem de defensieve taken voor zijn rekening. „Het is de 
^oeling,” legde assistent-bondscoach Dick Advocaat gister¬ 
middag na de training uit, „dat Van ’t Schip op rechts en Rob 
^itschge op links veel zullen opkomen”. Net als de laatste dat 
bij Feyenoord, waar hij nu al wekenlang een prima vorm 
^ihonstreert. 

^ iteuze van Rob Witschge en het schouwd. Stanic werd op het laatste 
önje-debuut van Peter van Vos- moment aan de selectie toegevoegd, 
^ kwam na maandag niet meer als omdat steraanvaller Darko Pancev 
Verrassing. Wel de beslissing halsoverkop naar Milaan moest om 
^ het duo Michels-Advocaat om de laatste plooien van zijn overgang 
Stanley Menzo in het doel te naar Inter glad te strijken, 
fiinnen. De Ajacied stond nooit 

in de basis en kwam twee Dejan Savicevic (Rode Ster Belgra- 
als invaller in het veld: op 6 

(„^^cmber 1989 tegen Denemarken ' ~ 

Vervanger van Hiele) en vorige Opstelling Oranje: Menzo, Blind, Koe- 

U'^and tegen Portugal, toen hij hal- man. Van Tiggelen, Richard Witschg^ 

''erweee Van Rreiikelen aflnste ^ Schip, Rijkaard, Wouters, Rob 

ege van tsreukelen ariosie. Witschge. Van Basten, Van Vossen. Wis- 

^ , selspelers: Van Breukelen, Winter, Van 

doelman van PSV heeft aange- Aerle, Kiert, 
l^ddigd na het EK zijn interland- 

^Pbaan af te sluiten. Het duo " 

chels-Advocaat wil daarom eens (Jqj jg vanavond in het Ajaxstadior 
Menzo zich onder deze ^e partij. De dirigent var 

tandigheden houdt. nationale elftal is volgend jaai 

T teamgenoot van Marco van Basten 

fclin<>n Frank Rijkaard en Ruud Gullit 

h mits de laatste bij AC Milan blijft. 

^ Oranje-leveranciers hebben van 

^chels het verzoek gekregen om Savicevic is een van de twee Monte 
afloop van de competitie (3 mei) negrijnen in de zestien koppen tel 
te trainen tot 17 mei. De inter- lende selectie, waarin alle deelrepu 
V*honals krijgen dan een week va- blieken van weleer zijn vertegen 
I ^tie voordat begonnen wordt met woordigd. Brnovic is de andere. Ii 

j J 'voorbereiding op het EK. In de het bonte gezelschap bevinden ziel 

' ^loop naar het titeltoernooi in verder zes Serviërs (Milojevic, Vuja 
J'veden staan na morgen nog oefe- cic, Stojkovic, Mijatovic, Jugovic ei 
^terlands op het programma te- Stanojkovic), vier Moslims uit Bo 
Italië (22 april), Oostenrijk (27 snië (Omerovic, Hadzibegic, Bazda 
Wales (30 mei) en Frankrijk (5 revic en Kodro), twee Slovenei 
^i). Kort voor de ontmoeting te- (Milanic en Novak), een Macedonië 
de Fransen worden nog twee (N^doski) en de eerder genoemdi 
^^dstrijden gespeeld tegen ama- Bosniër met Kroatische wortels 
^Prclubs. Stanic. 


Opstelling Oranje: Menzo, Blind, Koe¬ 
man, Van Tiggelen, Richard Witschge, 
Van ’t Schip, Rijkaard, Wouters, Rob 
Witschge, Van Basten, Van Vossen. Wis¬ 
selspelers: Van Breukelen, Winter, Van 
Aerle, Kielt. 


do) is vanavond in het Ajaxstadion 
wel van de partij. De dirigent van 
het nationale elftal is volgend jaar 
teamgenoot van Marco van Basten, 
Frank Rijkaard en Ruud Gullit, 
mits de laatste bij AC Milan blijft. 

Savicevic is een van de twee Monte- 
negrijnen in de zestien koppen tel¬ 
lende selectie, waarin alle deelrepu¬ 
blieken van weleer zijn vertegen¬ 
woordigd. Brnovic is de andere. In 
het bonte gezelschap bevinden zich 
verder zes Serviërs (Milojevic, Vuja- 
cic, Stojkovic, Mijatovic, Jugovic en 
Stanojkovic), vier Moslims uit Bo¬ 
snië (Omerovic, Hadzibegic, Bazda- 
revic en Kodro), twee Slovenen 
(Milanic en Novak), een Macedoniër 
(Najdoski) en de eerder genoemde 
Bosniër met Kroatische wortels, 
Stanic. ^^egoslavië 

j^ach Ivica Osim is de enige Kroaat 
? de groep Joeigoslavische spelers, 
r® Voor Zeljeznicar Ser^ewo uitko- 
,S®hde Stanic is weliswaar ook 
l^oaat van geboorte, maar is opge- 
P’^id in Serjöewo, zodat hij min of 
als een Bosniër wordt be- 

Hoda JC-Telstar 
dinsdag 31 maart 

J^Jkrade - De wedstrijd Roda 
|J''ï’elstar voor de halve finales van 
KNVB-bekertoernooi wordt ge- 
op dinsdag 31 maart. Eerder 
deze ontmoeting vastgesteld op 
j^’^nsdag 8 april. Op die dag wordt 
jp de competitiewedstrijd Roda 
rt, ^jax afgewerkt. Het competitie- 
Roda JC-FC Twente gaat van 
jjddag 3 april naar zaterdag 4 april. 
Wedstrijden beginnen om 20.00 
De voorverkoop ten gerieve 
jl*' seizoenkaarthouders van Roda 
■jT Voor de bekerwedstrijd tegen 
i^istar is morgen in het stadion van 
•ÖO tot 20.00 uur. 


? SCHAKEN - De Wereld 
^haak Federatie (FIDE) heeft 
^sloten Zuid-Afrika weer als lid 
te laten. De boycot van de 
^bidafrikaanse schaakbond 
vijftien jaar geduurd. 


cijfers wk handbal 


v^NSBRUCK/GRAZ - Uitslagen 
t R-kwalificatie zaalhandbal voor 


Raamwerk 

Prosinecki, die een Kroatische va¬ 
der en een Servische moeder heeft, 
heeft afgezegd, omdat gedreigd 
werd met brandstichting in het 
houtverwerkingsbedrijf dat zijn va¬ 
der runt in Zagreb. De Joegoslavi¬ 
sche selectie die vanavond tegen 
Oranje aantreedt, vormt volgens 
Ivica Osim ook het raamwerk van 
de EK-ploeg waarmee hij straks 
afreist naar Zweden. 


• Debutant Peter van 
Vossen, gadegeslagen 
door Marco van 
Basten, acteert 
tijdens de 
laatste training 
va'n het 
Nederlands 
elftal in 
Amsterdam. 

Foto: ANP 


Ab Krook noemt dopingaantijging 'grote kolder' 

CALGARY - In Calgary heeft de Nederlandse schaatsploeg verontwaardigd gereageerd op de beschuldi¬ 
ging van de Haarlemse arts Karsten, dat Oranje-rijders in aanloop naar de Winterspelen van Albertville 
bij hem langs zijn geweest voor de toediening van een anabole steroïden-kuur. Karsten beweerde dat 
sommige schaatsers uit de ploeg van Ab Krook hem enige tijd voor de start van de Spelen hadden be¬ 
zocht. 

Krook, geconfronteerd met de uitspraken van Karsten, was ziedend. „Karsten krijgt hier grote probemen 
mee. De dopingaantijging is grote kolder. Mijn schaatsers kennen die man niet eens, laat staan dat ze bij 
hem langs zijn geweest. Niemand uit mijn ploeg is bij Karsten op bezoek geweest.” Ook schaatsbond- 
sarts Frank Nusse laat weten ’dat geen enkele Nederlandse olympische schaatser Karsten heeft bezocht’. 


Interlands 
op televisie 

HILVERSUM - De vriend¬ 
schappelijke voetbalwedstrijd 
Nederland-Joegoslavië. die van¬ 
avond in Amsterdam wordt ge¬ 
speeld, zal rechtstreeks door de 
NOS op Nederland 3 worden uit¬ 
gezonden. De reportage begmt 
om 19.55 uur. 

De BRTN (België) brengt van¬ 
avond om 20.45 uur op TV2 een 
rechtstreekse reportage van de 
wedstrijd Frankrijk-Belgiè. 

Op Duitsland 1 wordt vanaf 
20.15 uur de wedstrijd Duits- 
land-Italië uitgezonden. 


Jozef Chovanec: 
’PSV'ers wilden 
Robson niet’ 

EINDHOVEN - Als de spelers van 
PSV echt inspraak zouden hebben 
gehad, was de Engelsman Bobby 
Robson nooit trainer bij de club ge¬ 
worden. Nu is er precies gebeurd 
wat de spelers al voorzagen. Het 
Britse karakter staat haaks op het 
Nederlandse. Zo bleef Robson voor 
de spelers 'eigenlijk een vreemde’ 
Dit zegt de Tsjechoslowaak Jozef 
Chovanec (32), tot 30 juni van dit 
jaar nog onder contract bij PSV. in 
de krant Mlada Fronta Dnes. Cho¬ 
vanec speelt sinds kerstmis weer in 
zijn geboorteland bij Sparta Praag. 
Chovanec: ,,De PSV'ers wilden 
Robson niet. Hij heeft een grote 
fout gemaakt door geen onder¬ 
scheid te maken tussen Groot-Brit- 
tannië en Nederland. De training 
was geheel afgestemd op het Britse 
systeem van twee wedstrijden per 
week, terwijl in Nederland alleen in 
het weekeinde wordt gespeeld." 


sport kort 


# HANDBAL — De beslissings¬ 
wedstrijd om het kampioen¬ 
schap in de derde divisie tussen 
de herenteams van HV Delmach/ 
Caesar uit Beek en HBS uit Bu- 
del vindt zondag plaats in de 
stadssporthal van Sittard. Aan¬ 
vang half vier. 

• WIELRENNEN - De jury in 
Milaan-Sanremo heeft een cor¬ 
rectie aangebracht in het ploe- 
genklassement van de wereldbe- 
kerstrijd. Buckler, aanvankelijk 
niet bij de eerste tien na de Pri- 
mavera, blijkt zesde. De rang¬ 
schikking: 1. PDM, 2. Once, 3. 
Ariostea, 4. Tulip, 5. Motorola, 6. 
Buckler, 7. Panasonic, 8. TVM, 9. 
Z, 10. Telekom, 11. Festina, etce- 
tera. 


I I 

i I ^ Nederland lieeji niets te zoeken bij de wereldtop 

Handballers weggevaagd 

INNSBRUCK - De Nederland- 
^ D B se handballers hebben niets te 

<' zoeken bij de mondiale top, die 

'' volgend jaar in Zweden bij el- 

mgMjL kaar komt. Die bittere conclu- 

sie moet getrokken worden na 
de desastreuze 17-25 nederlaag 
tegen Denemarken, gister- 
' avond in Innsbruck. Gelijk de 

lawines, die na de overvloedige 
sneeuwval naar onder dender¬ 
den in Tirol, was de vrije val 
van Oranje. De kille cijfers wij¬ 
zen uit dat de ploeg geen, of hooguit een zeer geringe progres¬ 
sie heeft gemaakt in de jacht naar aansluiting met de sterkste 
handballanden van de wereld. 


'*»‘oep 1 

J^oorwegen - Israël 
Ijsland - Polen 
^derland - Denemarken 

^oorwegen 3 3 0 < 

j ^nemarken 3 2 0 

ijsland 3 2 0 


21-17 

23-22 

17-25 


®<ierland 


3 3 0 0 6 65-58 
3 2 0 1 4 70-58 
3 2 0 1 4 73-63 
3 1 0 2 2 66-65 
3 1 0 2 2 59-69 
3 0 0 3 0 58-78 


• Een illusie armer. V.l.n.r. bondscoach Guus Cantelberg, diens assistent Harry Weerman en 
Martin Vlijm. De dreun voor het Nederlands handbalteam is keihard aangekomen. 

Foto: ROEL CUSTERS 


'*i‘oep 2 

?liina - Finland 
K^^itserland - Japan 
^Igarije - Oostenrijk 

^bmd: 

^^stenrijk 

>j,yitserland 

fllJiland 

yhina 

i^Pan 

**'*lgarije 

"^Oostronde 

te^lgië - Argentinië 
^Kypte - Ver. Staten 

|tai»d: 

Jeypte 

. ®renigde Staten 
^fgentinië 


Kleine derby' het aankijken waard 
%/ 

Fortuna Sittard houdt 
Roda JC onder duim 


Van onze correspondent 
WILLY WINGEN 


SITTARD - „Laten we maar hopen 
dat de 3-1 winst een opwarmer is,” 
zei trainer Tiny Ruys na afloop van 
het duel van Fortuna’s tweede team 
tegen de reserves van Roda JC. On¬ 
getwijfeld blikte de oefenmeester 
van Fortuna Sittard al vooruit naar 
het cruciale duel van komende vrij¬ 
dag, waar de belangen voor beide 
verenigingen vele malen groter zul¬ 


len zijn. Dan staan immers de eerste 
elftallen tegenover elkaar. 

De punten in de boeiende kleine 
derby waren hoe dan ook voor For¬ 
tuna Sittard, maar de uitdlag had 
net zo goed in het voordeel van de 
opponent uit Kerkrade kunnen uit¬ 
vallen. Fortuna deed echter zijn 
naam alle eer aan, want de Sittardse 
treffers kwamen nogal gelukkig tot 
stand. 

Al na acht minuten knalde Guido 


Jacobs een vrije trap via de rug van 
Frits Nöllgen achter de op het ver¬ 
keerde been staande Ronald Water¬ 
reus: 1-0. De Fortuna-voorsprong 
werd halverwege de eerste helft ver¬ 
der uitgebouwd, toen grensrechter 
Houben de meters buitenspel staan¬ 
de Dries Fennane vrije doorgang 
verleende. Met de buitenkant voet 
schoof de jonge Fortunees de bal in 
de lange hoek: 2-0. Slecht ingrijpen 
van Fortuna-doelman Arno van 
Zwam na een voorzet van Stephan 
Janssen stelde de alerte Raymond 
Cuypers in de gelegenheid om op 
slag van rust tegen te scoren: 2-1. 

Roda JC putte hieruit moed. Die 
sloeg echter al snel om in wanhoop, 
toen Roger Kamps wel heel erg 
knullig de bal in een ogenschijnlijk 
ongevaarlijke situatie aan Roger 
Quadvlieg verspeelde. De vrijwel 
onzichtbare Maurice Segers buitte 
de desorganisatie by de Kerkraadse 
ploeg hierna handig uit: 3-1. 


Het hoogst bereikbare wat Oranje 
nu rest is de strijd om plaats zeven 
en acht, maar daar is de Cantelberg- 
brigade niet voor naar Oostenrijk 
gereisd. Bovendien moet dan ook 
nog van Israël (vandaag) en Polen 
(vrijdag) gewonnen worden en dat 
is in de huidige vorm een hoogst 
onzekere factor. 

Toekomst 

Omdat het eerstvolgende WK na 
Zweden pas over drie jaar in Ijs¬ 
land op de rol staat, kan het Neder¬ 
lands Handbal Verbond (NHV) zich 
gaan bezinnen over de toekomst. 
Alle energie die Cantelberg in zijn 
missie om het WK te bereiken heeft 
gestoken en alle geld dat is vrijge¬ 
maakt om het plan kracht bij te zet¬ 
ten, blijken verspild. Het toernooi 
in Oostenrijk heeft simpelweg aan¬ 
getoond dat het niveau van de Ne¬ 
derlandse handballer in doorsnee 
niet voldoende is om zich te mogen 
meten met de echte topacteurs. 

Dat laatste is eigenlijk niet eens zo 
vreemd. De Nederlandse ploeg be¬ 
staat uit louter spelers die uitkomen 
in onze nationale competitie. Een 
competitie die Europees gezien 
niets voorstelt, getuige de resulta¬ 
ten van de clubs in de diverse Euro- 
pacup-toernooien. De zwakte van 
de Nederlandse competitie is niet 
alleen Cantelberg. die twee jaar ge- 


door 

IVO 

OP DEN CAMP 
leden in elk geval het zeer geslaag¬ 
de play-off-systeem introduceerde, 
een doorn in het oog. Bondsvoorzit¬ 
ter Luub Hafkamp liet al weten de 
komende tijd hard te willen werken 
om een sterkere competitie te reali¬ 
seren. Gemakkelijker is wellicht te 
proberen de betere spelers in het 
buitenland onder te brengen. Noor¬ 
wegen, Ijsland en ook Denemarken 
hebben de vruchten van die strate¬ 
gie inmiddels geplukt. 

Jarenlang wanbeleid bij bond en 
clubs kunnen in, pakweg, drie jaar 


Nederland - Denemarken 17-25 (10-12). 
Scheidsrechters: Kiaschko/Kisselev 

(GOS). Toeschouwers: 250. 

Doelpuntenmakers Nederland: Fiege 7 
(3 strafworpen), Hagreize 5, Jacobs. Van 
Olphen 2, Schuurs 1. 

Denemarken: Rasmussen 9 (4 strafwor¬ 
pen), Jan Jórgensen 6, Fenger 3,Jensen, 
Lundbye 2, Ken Jörgensen, Hansen, 
Munkedal 1. 

Strafworpen Nederland: 4. Denemar¬ 
ken; 4. Strafminuten Nederland; 2, De¬ 
nemarken: 6. 


niet zomaar even uit de weg ge¬ 
ruimd worden. Dat zal ook Cantel¬ 
berg nu moeten onderkennen, die 
wellicht tegen beter weten in hoop¬ 
te op een snel en incidenteel succes. 
Dat de wijze waarop de Gelener een 
en ander heeft willen forceren op 
termijn de enige juiste is. staat bui¬ 
ten kijf.'Alleen zal er meer geduld 
opgebracht moeten worden. 

Of Cantelberg zichzelf in staat acht 
nog een aantal jaren aan de opbouw 
van een nieuw team te werken, is 
vers twee. Want dat het roer na het 
desastreuze verloop van de WK- 
kwalificatie om gaat, staat vast. De 
routiniers van Oranje (Josten, Ja¬ 
cobs, Schuurs, Vlijm, Van Olphen 
en Groener) doen een stapje terug 

Met de jonge lichting spelers zal nu 
getracht moeten worden in alle rust 
aan een betere toekomst te werken; 

Tegen Denemarken verspeelde 
Oranje meteen na de pauze alle kan¬ 
sen op een goed resultaat. Een ver- 
klaring heeft Cantelberg er niet 
voor. „Ik weet ook niet waarom nel 
nu meerdere spelers volledig uit 
vorm zijn.” 

Oranje begon gehandicapt aan de 
zware klus tegen de Denen. Henk 
Groener bleek teveel last te onder¬ 
vinden van zijn enkelblessure om te 
kunnen spelen. Naast hem op <Je tri¬ 
bune nam drie minuten voor het 
beginsignaal ook Jacques Jösten 
plaats, die bij het inschieten vol in 
het gezicht werd geraakt na een 
schot van Wil Jacobs. Dizzy moest 
de doelman van Blauw Wit zijn 
plaats afstaan aan Ruud van de 
Broek. 

De eerste helft kon Oranje het fysie¬ 
ke geweld van de Denen, met een 
hoofdrol voor Rasmussen, nog aar¬ 
dig bijbenen. De 10-12 pauzestand 
had met wat meer overleg zelfs nog 
rooskleuriger uit kunnen zien. Di¬ 
rect na de hervatting velden de 
Denen het vonnis over Oranje defi¬ 
nitief. Binnen zeven minuten be¬ 
droeg de kloof zeven treffers; 10-17, 
voordat het uiteindelijk 17-25 werd. 
De trieste afgang was een feit. lilfiburgs dfigbicidi 

Defensief plan coach Nol de Ruiter van de baan 

Olympiërs verkiezen aanval Woensda^^TÏaarM992 • Pagina VAXJÖ - De voetballers van het Nederlands olympisch elftal 
laten hun stem duidelijk horen in de tactische aanpak van 
coach Nol de Ruiter. In een gesprek wisten ze de trainer te 
overtuigen, dat ze niets voelden voor een experimentele, be¬ 
houdende speelwijze. De eigen kracht geldt vandaag als basis 
voor de bestrijding van Zweden. Nederland, dat thuis met 2-1 
won, bereidde zich gisteren in Vaxjö voor op het tweede duel, 
dat beslist over deelneming aan de Olympische Spelen van 
Barcelona. 


De Ruiter, die normaal met alleen 
aanvoerder Numan en verdediger 
Roest in conclaaf gaat, hield maan¬ 
dag een bespreking met zes vaste 
krachten. Op de agenda stond de 
evaluatie van het oefenduel tegen 
Willem II, afgelopen zaterdag. Een 
wedstrijd, waarin De Ruiter een 
helft aankeek hoe het olympisch 
elftal uit de voeten kon met een be¬ 
houdende tactiek. 


Nauwelijks 


Nederland gaf nauwelijks kansen 
weg, maar of dat zo’n verdienste 
was tegen een ploeg die wegens het 
ontbreken van tal van spelers eigen¬ 
lijk Willem III had moeten heten? 
Nee, oordeelde de vergadering. ,,We 
kwamen tot de conclusie,” aldus de 
coach, ,,dat we de eerste helft tegen 
onze aard hebben gevoetbald. We 
kunnen met dit team niet op een 
gelijkspel spelen.” 


Organisatie 


FC Twente-middenvelder Numan: 
„De eerste helft speelden we vanuit 
een verdedigende organisatie, op de 
counter. Na rust maakten we druk. 
Natuurlijk, we zouden kunnen gok¬ 
ken op de snelheid van Taument in 
de tegenaanval, maar onze kwalitei¬ 
ten liggen op een ander vlak. De 
meeste ploegen in Nederland, op 
Feyenoord na eigenlijk, kunnen 
niet echt op de verdediging spelen.” 


Dames V en L 
in bekerfinale 

GELEEN — De dames van Vlug en 
Lenig hebben zich geplaatst voor de 
finale van het toernooi om de Ne¬ 
derlandse handbalbeker. De Ge- 
leense ploeg won thuis in de halve 
eindstryd met 13-12 van Quintus. 
De andere finalist komt vanavond 
tevoorschijn uit de wedstrijd SEW- 
Swift Roermond. 

Vlug en Lenig nam voor de rust een 

6- 4 voorsprong, liep daarna uit tot 

7- 4 en handhaafde hij verschil van 
drie doelpunten tot halverwege de 
tweede helft (11-8). De bezoeksters 
kwamen vervolgens dichter bij. Vijf 
minuten voor tijd was het verschil 
nog één punt. Dankzij de voortreffe¬ 
lijk opererende doelvrouw Nicol 
Hooghiem hield Vlug en Lenig 
stand. 


RKONS-Miranda 


GA Eagles-RBC 
Heerenveen-NEC 


CambuurL 32 20 7 5 

Heerenveen 32 17 6 9 

RBC 31 14 11 6 

NAC 31 14 10 7 

NEC 32 15 7 10 

Den Bosch 32 14 9 9 

GAEagies 32 15 6 11 

Haarlem 32 14 7 11 

Wagemngen 31 12 10 9 

Veendam 31 13 8 10 

Heracles 32 12 10 10 

Telstar 31 12 7 12 

AZ 32 11 9 12 

Eindhoven 32 10 10 12 

Helmond Sp 32 10 9 13 

Emmen 32 7 11 14 

Excelsior 33 10 5 18 

FC Zwolle 32 6 11 15 

TOP 32 5 9 18 

Zeeland 32 4 4 24 


4-1 


1-1 

3-2 


47 58-34 
40 71-43 
39 56-37 
38 52 - 35 
37 59-42 
37 46-37 
36 54-46 
35 48-52 
34 33 - 28 
34 41 -40 
34 52 - 45 
31 64-52 
31 49-38 
30 38 - 40 
29 42-57 
25 32-48 
25 49-70 
23 36 58 
19 34 63 
12 31-80 


Heracles, Cambuur en GA Eagles pe¬ 
il otfekampioenen. 

GA Eagles-RBC 1-1 - 14. Zwart 0-1, 19 
Ovetmars 1-1. Scheidsrechter: Meijer. 
Toeschouwers: 2750. Gele kaart: Helle¬ 
mens (RBC). 

Heerenveen-NEC 3-2 - 55. De Visser 

1- 0, 67. Van der Linden 1-1, 84. Verbeek 

2- 1. 85. Grim 2-2, 88. Schaap 3-2. 
Scheidsrechter; Van Riel. Toeschou¬ 
wers: 6500. Gele kaart: Andone, Echteld 
(beiden Heerenveen), Lok, Wijnhoven. 
Van Wonderen en Grim (allen NEC). 


RBC2-PSV2 ®- 2 

Fort. Sittard 2 -Roda JC 2 3-1 

Vitesse 2 -TOP 2 fr- 0 

Willem 112 -Den Bosch 2 1-2 

BKC 2 -MVV 2 afg. 

Eindhoven 2 -Helmond Sp. 2 afg. 


Fort. Sittard 2 

20 

14 

3 

3 

31 

61- 

-15 

Vitesse 2 

18 

12 

6 

0 

30 

53- 

-18 

PSV 2 

18 

13 

4 

1 

30 

43- 

■14 

Roda JC 2 

17 

11 

3 

3 

25 

37- 

-23 

RKC2 

17 

8 

3 

6 

19 

41- 

■38 

VVV2 

18 

8 

2 

8 

18 

33- 

-26 

MVV 2 

19 

5 

7 

7 

17 

40- 

-39 

Willem 11 2 

19 

6 

3 

10 

15 

23- 

-32 

TOP 2 

20 

4 

6 

10 

14 

27- 

-45 

RBC 2 

19 

4 

6 

9 

14 

26- 

-47 

Den Bosch 2 

19 

5 

1 

13 

11 

18- 

53 

Eindhoven 2 

20 

3 

4 

13 

10 

26- 

-48 

Helmond Sp. 2 

16 

2 

2 

12 

6 

18- 

-48 


Programmaidinsdag 31 maart 19.30 uur 

Den Bosch 2 -MW 2 

WV 2 -RBC 2 

PSV 2 -Fort. Sittard 2 

Roda JC 2 -Eindhoven 2 

Helmond Sp. 2 -TOP 2 

Vitesse 2 -Willem 112 


De Ruiter zwichtte voor de argu¬ 
menten. Hij vond het geen pro¬ 
bleem, dal zijn opzetje in de prul¬ 
lenbak verdween. Hij geeft de 
opstelling pas vandaag prijs, maar 
die zou zo kunnen zijn; Zoetebier; 
Kromheer, Vink, Roest en Frank de 
Boer; Maas, Numan, Kreek en Hui- 
berts; Taument en Meijer. Van Gob- 
bel kan meedoen voor Kromheer of 
Maas. Roy voor Huiberts. Enk 
Meijer raakte tijdens de training ge¬ 
blesseerd aan het hoofd, maar de 
MVV’er blijft inzetbaar. 


GeiiUje 


VAXJÖ - Nol de Ruiter heeft 
zich de woede van de Zweedse 
pers op de hals gehaald. Reden 
hiervoor was dat een door de 
coach van het Nederlands olym¬ 
pisch elftal verspreid bericht 
over Richard Witschge op onzin 
bleek te berusten. „Er is mij op 
het vliegveld gevraagd, wanneer 
Richard Witschge zou komen,” 
aldus De Ruiter. „Ik heb toen ge¬ 
antwoord: misschien morgen.” 

De als grap bedoelde opmerking 
werd serieus opgevat, waarna er 
grote verhalen over het meespe¬ 
len van Richard Witschge met 
het Nederlands olympisch team 
in de Zweedse kranten stonden. 
Toen aan het licht kwam dat die 
informatie onjuist was, reageer¬ 
den de journalisten furieus. 
„Stijlloos,” aldus de Zweedse 
pers. „De Nederlandse coach ziet 
het als een grapje, maar het is 
gewoon een leugen.” De Ruiter 
haalde zijn schouders op. „Het 
was een geintje.” f ü'/ > 

é , 'S" 


.-A- 


P» . * '■« ' 


# Erik Meijer (voorgrond) raakte tijdens de training 
MVV’er is vandaag toch inzetbaar voor de wedstrijd van 


geblesseerd aan het hoofd, maar de 
het olympisch elftal tegen Zweden. 

Foto; ANP 


SCHAKEN 

Eindhoven. NK, zevende ronde; Ci- 

fuentes - Van der Wiel 1/2-1/2, Sosonko - 
Klarenbeek 1-0, Knoppert - Brennink- 
meijer 1/2-1/2, Van Mii - Nijboer 1/2-1/2, 
Bosboom - Van der Sterren 0-1, Piket - 
Kuijf 1-0. Stand: 1. Piket en Van der 
Wiel 5 punten, 3. Sosonko 4 1/2 p, 4. Nij-, 
boer 4 p, 5. Van der Sterren 3 1/2 p, 6. 
Brenninkmeijer en Cifuentes 3 p. en 1 
afg., 8. Bosboom en Kuijf 3 p. 10. Kla¬ 
renbeek en Van Mil 2 1/2 p, 12. Knop¬ 
pert 2 p. 

WIELRENNEN 

Catalaanse Week. Eerste gedeelte 
tweede etappe; 1. Hermans 60 km in 
1 41.04 (gom. 35.620 km/u), 2. Colotti, 3, 
Moreels, 4, Huridertmark, 5. Baldato, 6. 
Gutierrez, 7. Weltz, 8. Jan Wijnants, 9. 
Zülle, 10. Rodnguez, 11. De Koning, 12. 
Ad Wijnands, 40. Lammerts, 42. Theu- 
nisse, 44. Le Mond. 52. Breukink, 73. 
Mare Siemons, 87. Bouwmans, 93. Van 
Aert, 110. Knuvers. 148. Jan Siemons, 
149 Lubberding, 155. Van der Pas, allen 
z.t. Tweede gedeelte tweede etappe: 1. 
Pinero 88,5 km in 2.14.14 (gem. 39,557 
km/u), 2. Hermans, 3. Moreels, 4, Gutier¬ 
rez, 5. Colotti, 6. Pedrero, 7. Zülle, 8. 
Chiurato, 9. Rodriguez, 10. Hundert- 
mark, 11. Mare Siemons, 18. Theunisse, 
32. Bouwmans, 50. Breukink, 66. De 
Koning, 116. Wijnands, 121. Knuvers, 
122. Van Aert, allen z.t, 135. Jan Sie¬ 
mons op 1.46, 143. Van der Pas 4.23, 159, 
Lubberding 7.38, 164. Lammerts 11.28. 
Algemeen klassement: 1. Colotti 
8.20.07, 2. Moreels, 3. Hundertmark, 4. 
Baldato, 5. Rodnguez, 6. Pedrero, 7. 
Zulle, 8. Gaston, 9. Mauri, 10. Casado, 
13. Theunisse, 19. De Koning, 30. Breu¬ 
kink, 32. Bouwmans, 46. Van Aert, allen 
z.t, 51. Hermans op 45 sec, 53. Mare Sie¬ 
mons, 61. Ad Wijnands, 110. Knuvers 
3.09, 146. Jan Siemons 9.33, 158. Lam¬ 
merts 12.13, Van der Pas 12.43, 161. 
Lubberding 15.25. 

TENNIS 

San Antonio, vrouwen, 475.000 gulden. 
Eerste ronde: Maniokova-Emmons 6-3 

6- 3. Medvedeva-Rittner 7-6 6-2, Javer- 
Keller 6-2 6-2, Reggi-Concato - Halard 

7- 6 6-0. 

BOKSEN 

San Pellegrino Terme. Internationaal 
toernooi, eerste ronde. Zwaarwelterge- 
wicht: Delibas (Ned) wint op punten 
(10-4) van Djoerelov (Bulgarije). 

VOETBAL 

Beloftencompetitie: SVM-Heer 1-3, 
Limburgia-Meerssen 5-3, Waubach-EHC 
afg, SVN-Kolonia afg. 

Belfeld, dameswedstrijd, Limburg-Nij- 
megen; afgelast, terrein onbespeelbaar. 
Gelsenkirchen. Schalke’04 - GOS 0-3 
(0-3). Score: 24. Koesnetsov 0-1, 39. Kir- 
jakov 0-2, 40. Kirjakov 0-3. Toeschou¬ 
wers: 1500. 

HANDBAL 

Geleen. Halve finale bekertoernooi, 
vrouwen: V&L - Quintus 13-12, V&L 
naar eindstrijd. 


Mathieu Hermans voelt 
zich weer prettig Vijf Nederlandse 
teams vandaag in 
Dwars door België 

Von onze sportredactie _ 

WAREGEM - Met start en finish 
in Waregem wordt vandaag voor 
de zevenenveertigste keer Dwars 
door België verreden. Alle vijf 
Nederlandse merkenploegen 
(Panasonic, PDM, Buckler, 
TVM, Elro) geven acte de pre- 
sence, hoewel sommige forma¬ 
ties tevens met een selectie in de 
Catalaanse Week zijn vertegen¬ 
woordigd. 

De organisatoren van Dwars 
door België hebben negentien 
ploegen gecontracteerd, die 
ieder met maximaal negen man 
starten. Hoewel sommige teams 
een of twee renners minder af¬ 


vaardigen, rekent men in Ware¬ 
gem op een peloton van circa 
honderdzestig vertrekkers. De 
deelnemerslijst vermeldt onder 
meer Fignon, Museeuw, Maas- 
sen, Nijdam, Vanderaerden, Ci- 
pollini, Ballerini, Fondriest, 
Ludwig, Anderson, Van der 
Poel, Capiot, Bauer, Verhoeven, 
Kuum en De Wilde. 

In het parcours zijn diverse kas- ! 
seistroken en hellingen opgeno- | 
men, die de renners ook in 
Omloop Het Volk, Ronde van 
Vlaanderen, etcetera, voor de 
wielen krijgen. Hiertoe behoren 
de Valkenberg in Brakel (na 105 
km), de Eikenberg bij Oudenaar¬ 
de (122 km), alsmede Oude Kwa- 
remont (143 kni), Kluisberg (154 
km) en Vossenhol (165 km). De 
wedstrijd heeft een lengte van 
200 kilometer. Een uitgebreide 
samenvatting van het koersver¬ 
loop wordt vanavond door de 
Belgische tv uitgezonden. 


Miranda en Chevremont tonen interesse 

Kerkrade bemiddelt 
bij voetbalfusie 


Mathieu Hermans als vanouds. Het peloton in de Catalaanse Week heeft het nakijken. 

Foto: EPA 


BARCELONA - Mathieu Her¬ 
mans, de Nederlandse ploegmak- 
ker van Sean Kelly, heeft weer 
zelfvertrouwen. De sprinter in de 
Spaanse formatie Lotus/Festina 
veroverde gisteren in de Catalaan¬ 
se Week zijn tweede hoofdprijs 
van het seizoen. In het eerste ge¬ 
deelte van de tweede etappe ver¬ 
sloeg de Nederlander het comple¬ 
te peloton in de eindsprint. 
Enkele uren later bleef de niet 
voluit sprintende Hermans op de 
tweede plaats steken achter zijn 
ploeggenoot Fernando Pinero. De 


Fransman Colotti blijft leider in 
het algemeen klassement. 

In de ochtendrit over zestig kilo¬ 
meter was Hermans de beste 
sprinter op het lastige aankomst- 
parcours. ,,Mateo”, zoals de Span¬ 
jaarden hem liefkozend noemen, 
bleef klassementsleider Colotti 
voor. In de namiddag was Her¬ 
mans dicht bij zijn derde seizoen- 
zege. Ploeggenoot Pinero voor¬ 
kwam het tweede dagsucces van 
de Nederlander. De Spanjaard 
reageerde op een uitval van Gert- 
Jan Theunisse en de Mexicaan 


Alcala. Op de streep had hij nog 
een dubbele lengte over op de 
niet voluit sprintende Hermans. 
„Ik kan moeilijk een ploeggenoot 
voorbijrijden”, meende laatstge¬ 
noemde. 

Johan Lammerts, ploeggenoot 
van Greg Le Mond, was de pech¬ 
vogel van de dag. In het tweede 
gedeelte van de etappe kwam hij 
ten val, waarbij hij een schouder 
blesseerde. Lammerts kon de 
wedstrijd voortzetten, maar be¬ 
reikte met een achterstand van elf 
minuten de streep. 


KERKRADE - De gemeente Kerk¬ 
rade wil graag bemiddelen als de 
voetbalclubs Miranda en Chevre¬ 
mont denken aan fusie of hechte 
samenwerking. Dit zegt wethouder 
Bogman van Sportzaken. Voorzitter 
Jo Paas van Miranda en collega 
Herman Kockelkorn van Chevre¬ 
mont, die al een informeel gesprek 
hebben gevoerd, hechten er grote 
waarde aan als het college van B en 
W het voortouw neemt. 

In een nog te publiceren rapport 
wordt binnenkort de discussie aan¬ 
gezwengeld over het te grote aantal 
buitensportaccommodaties in 
Kerkrade. Door fusies van voetbal¬ 
clubs kunnen de hoge onderhouds¬ 
kosten worden teruggebracht. Deze 
fusies moeten op vrijwillige basis 
tot stand komen. 

Herman Kockelkorn vindt het niet 
vreemd dat een fusiegedachte ac¬ 
tueel is. „Veel minder jeugd gaat 
voetballen. Zij vindt andere sporten 
leuker. Daarnaast is het voor de 
kleine zelfstandige, die het vereni¬ 
gingsleven altijd financieel heeft 
gesteund, steeds moeilijker om te 
sponsoren. In de hele provincie 
moet de voetbalwereld naar die fei¬ 
ten kijken”. 

Zowel Paas als Kockelkorn bena¬ 
drukken dat beide partijen nog een 
praatstuk moeten ontwikkelen. Aan 
de hand daarvan zullen ze de leden 
gaan informeren. Eerst wil het duo 
het eindrapport van de gemeente 
afwachten. 


Toto 12; eerste prijs: 2 winnaars, bruto 
ƒ 6,520,30; tweede prijs: 96 winnaars, 
j 90,50; derde prijs; 936 winnaars, ƒ 23,20. 
Cijferspel 12 (vaste prijzen); zes cijfers; 
geen winnaar; vijf cijfers; 1 winnaar; vier 
cijfers; 21 winnaars, drie cijfers: 235 win¬ 
naars; twee cijfers: 2.358 winnaars. 


Tijdens de gesprekken met de ge¬ 
meente komt ongetwijfeld de huis¬ 
vesting van de clubs aan de orde. 
Aan de Kaffeberg, waar Chevre- 
morit speelt, is een derde terrein 
nodig. Miranda beschikt daarente¬ 
gen over meer ruimte, maar is min¬ 
der goed bereikbaar. 


Kijkoperatie 
voor MVV’er 
Ivo Joordens 

MAASTRICHT/GELDROP 
MVV’er Ivo Joordens ondergaat 
vandaag in het ziekenhuis in Gel- 
drop een kijkoperatie aan zijn knie. 
De middenveMer uit Sittard kreeg 
last aan het gewricht na het duel 
Vitesse-MVV op 23 februari. Het 
onderzoek, dat door dr Weber wordt 
uitgevoerd, zal Joordens minstens 
een week lang van de velden hou¬ 
den. MVV-trainer Sef Vergoossen 
kan zaterdag in het duel MW-Wil- 
lem II dan ook niet over Joordens 
beschikken. 

Selectiespeler John Franssen van 
MVV is met de Maastrichtse club 
tot overeenstemming gekomen. 
Franssen tekent binnenkort een 
contract dat hem een jaar aan MVV, 
zal binden. 

Het tweede elftal van MW speelt 
morgen in het kader van de Belof¬ 
tencompetitie thuis tegen KV Me- 
chelen 2. Het duel begint om 19.30 
uur en wordt gespeeld in De Geus- 
selt. Mocht het veld onbespeelbaar 
zijn, dan wordt uitgeweken naar het 
terrein van Eijsden. 


3or 


Feriodetilel 
voor NAC ^ 

DEVENTER - RBC heeft 
niet van de vijfde periodeti^ 
kunnen afhouden. De Roos^ 
daalse ploeg, die met vijf of 
doelpunten verschil had mo«t^ 
winnen om zelf in aanmerkin^^ 
komen voor de titel, speelde 
Go Ahead Eagles in Deventer 
lijk: 1-1. Cambuur eindigde v 
iswaar bovenaan in de vi)>®W 
periode, maar had al een 
pioenschap op zak, evenals 
racles en (Jo Ahead Eagles. 


Ali(subislii 
loniiissponsor 

EINDHOVEN — Na de ovt 
komst met Credit Lyonais h 
de Nederlandse tennisbond 
Mitsubishi een tweede belan; 
ke sponsor aangetrokken, 
autofirma fourneert samen 
de bank het grootste deel van 
achthonderdduizend gulden 
via sponsoring opgebracht mö 
ten worden. Mitsubishi zal 
naam verbinden aan het Masw p 
stoernooi van de NederlanW 
top, dat in december in Amst^ 
dam wordt gehouden. In ^ 
komende jaren zal een aantal 
langrijke tennisactiviteit®^ 

waaronder het Masterstoerno^ 
worden geconcentreerd in 
nieuwe bondscomplex in 
Er zullen twee hallen verijz®* 
met acht overdekte banen. 


0 


Alois Harten 

|>Ü 


weg 

WEERT - Alois Barten, 
coach van het tweede team 
basketbalveremging Selex BS 
uit Weert, zal met ingang van J* 
nieuwe seizoen zijn loopbaan»^ j 
ëindigen. Zijn steeds drukk^L 
'1; 


wordende werkkring maakt 
hem onmogelijk voldoende W 
vrij te maken voor de basketb» ^ 
opsport. Vanaf 1990 trainde ®%|). 
coachte Barten het tweede 
renteam. Komend weekeif^^ 
kan de kroon op een succeS'| 
jaar in de promotiecompeb^ 
worden gezet. Zaterdag om 1^,'^ ijij 
uur ontvangt de Weerter iH 

Dakplan Goba in sporthal B*^ j 
hoven. 


S(‘haaktitel voor 
Patriek Driesseiit? 


‘li- 

>iü 

fii) 

>11) 


HEERLEN - Patrick Driesse^ 
van schaakvereniging VoeT^^ 
daal heeft het Open Heefl^*^ 
kampioenschap op zijn naam|j >5 
schreven. Driessens scoorde K 
punten in zeven wedstrijdfO .fot 
den. H. Cramers van het org^* 
serende SC Heerlen werd 
een half punt achterstand tW^ 
de. De derde plaats ging met 
punten naar J. Arnold uit BrUb'K 
sum. Aan het kampioenscb" 
namen negenendertig schak^^ 
deel. 


De Mos woedend 
op Van llimst 

BRUSSEL - Paul van Hibj) 
heeft zich de woede van Aad “ 
Mos op de hals gehaald. De 
zeheer van de Rode Dui^^ 
heeft Danny Boffin van And® 
lecht tegen de zin van De 
opgesteld in de nationale 
die vanavond in Parijs teg®' 
Frankrijk speelt. De Mos ^0 
deelde dat Boffin onvoldoen^^j 
fit was voor de oefeninterland ® 
verzocht Van Himst derh^t^ 
hem aan de kant te houden. 
legde het verzoek evenwel ^ 
verstoorbaar naast zich neer. 

Coach Geiioa naar 
InCer Milaan 

GENUA - Coach Osvaldo B--j 
noli verlaat aan het einde van b® 
seizoen Genoa. De trainer van ^ 
komende tegenstander van 
in de'halve finales van de st^, 
om de Uefabeker gaat bij de ^ 
lanese topclub Inter werk®^ 
Bagnoli geeft privé-omstand» 
heden op als reden voor het v®' 
trek. 


Springpaarden 
onder valse naain 

ZÜRICH - Een juridische cod! 
missie van de Zwitserse HipP' 
sche Bond heeft 284 paarden 
staleigenaar Gerhard Ettler dl' 
gesloten van deelneming 
wedstrijden. De commissie acb' 
te bewezen dat Ettler voortdd 
rend springpaarden onder vaB* 
naam liet starten. Een 
paarden is overgegaan in anded 
handen, maar de verandering®^ 
werden op financiële grond®*^ 
niet geregistreerd. 


Fikel iiaasl 
Van der Wiel 

EINDHOVEN - Met nog yi®f 
ronden te spelen is de spannid» 
aan de kop van de ranglijst in b® 
toernooi om de nationale schaak 
titel toegenomen. Door een fa* 
tuinlijke zege op Rini Kuijf io ^ 
zevende ronde plaatste titelv®^ 
dediger Jeroen Piket üch 
Eindhoven naast John van d®^ 
Wiel op de eerste plaats. Van df. 
Wiel speelde remise tegen ^ 
fuentes. Genna Sosonko 
zijn opmars voort. Hij boel^ 
zijn tweede achtereenvolgei^.; 
zege, ditmaal op Klarenbeek. B 
staat nog maar een half punt a®^ 
ter op de leiders. 


i