Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


GeRUSstellend 


*4 

>titf 

\S& 


n' 

eW®| 

)g 


eei b n derdag 26 maart 1992 74e jaargang nr. 73. 


^gjjgversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


v/è 

ijf* 

■ l 3 $ I 

Hf 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Vrouw (34) 
getroffen door 


eêij meningitis 

eeflL H 

iiiè ARD - In de Westelijke 
rtji T^streek is het elfde geval van 
V^ingiRs sep: 

0 é Tr^fijke vorm van nekkramp, 
^° n stateerd sinds begin dit 
di Ditmaal is een 34-jarige 
i0f o? Uw tut Sittard door de ziekte 
zfl boffen, 
tef ;iv 

(Js< | symptomen van meningtitis 
tef 
óf 

* 'util wil meer 

ten 

5 geld 

^ °or aanleg A73 

s 

4 ^° at Limburg veertig miljoen 
l^, eri meebetauld aan de nieuw 
e ^ gen rijksweg tussen Roer 
ief. v en Maasbracht, onderdeel 
autosnelweg A73. Dat is de 
5^ Van de totale kosten. 
hC IL ■ 

*[<£} drs Frans Feij van het comi- 
I lifpl 1 ^^ en "Dimburg/Hart van Lim- 
t dat een versnelde aanleg van 
^Lt 3 nastreeft. „Limburg krijgt 
^°r tijd om nog meer geld te 
voor 


sepsis, die zich onder meer uit in 
bloeduitstortingen, werden tij¬ 
dig herkend. De vrouw is dins¬ 
dag met spoed overgebracht 
naar het Heerlense De Weverzie- 
kenhuis; in Sittard was geen 
plaats op de intensive-careafde- 
ling. Tot nu toe zijn in de Weste¬ 
lijke Mijnstreek hoofdzakelijk 
kinderen en jongeren door nek¬ 
kramp getroffen. Van de twaalf 
patiënten zijn er twee overleden. 
Dokter F. Bovens van de GGD in 
Geleen vermoedt dat in de regio 
Westelijke Mijnstreek een meer 
dan gemiddeld aantal dragers 
rondloopt met de meningococ- 
cen-bacterie, de veroorzaker van 
deze vorm van nekkramp. 


Muij wil 

provincie 
uuileg A71 

- Minister Hanja Maij- 
kjpo'.u van Verkeer en Waterstaat 


Eenwording kost 
Duitsers veel geld 

PAGINA 5 

Acht overslagstations 
voor afval in Limburg 

PAGINA 9 


Debat over proeven 
met embryo's 

PAGINA 14 


Oranje verslaat 
Joegoslavië 

PAGINA 17 

Boogers mag weg 
bij Fortuna 

PAGINA 17 

Ludwig wint Dwars 
door België 

PAGINA 19 Politieman vast na 
neerschieten collega 


Peter van Vossen, prima debuut 


KAATSHEUVEL - Een 31-jarige 
hoofdagent van de gemeentepolitie 
in Tilburg is gisteren gearresteerd 
nadat hij in Kaatsheuvel een wacht¬ 
meester van de rijkspolitie Groep 
Loon op Zand had neergeschoten. 
Het slachtoffer is in kritieke toe¬ 
stand opgenomen in een zieken¬ 
huis. De hoofdagent wordt poging 
tot moord ten laste gelegd. Volgens 
een woordvoerder van justitie in 


** W ^ lij 

el1 tlA^len voor de rijksweg,” 
t^l^Perde Maij gisteren in Venlo 
1 V<ti7 e startsein voor de aanleg 

(je ^ Zuiderbrug gaf. 

A>rg heeft tot nu toe met veel 
•r L moeite twintig miljoen gul 


OS' 


£ tafel gelegd om een versnel- 
lAtg van de A73 te bewerkstel- 
(A Maij wilde de aanleg aanvan- 
(A uitstellen tot na de eeuwwis- 
De minister kwam op haar 
^ e uen terug toen Limburg de 
e g mee wilde betalen. 
8el c 


°Pen maandag maakte de mi- 
rtfL r bekend dat voor het zuidelijk 
te Van tussen Venlo 

vL lr *t Joost eerst een milieu-effec- 
ikLjtP'Portage (MER) gemaakt moet 
n ' Dit vertraagt de aanleg met 
,gt Intens twee iaar. 

i.5 


i5'j7® r der pagina 9 

$ gister geeft startsein 
aanleg Zuiderbrug LjJ* Ê NACHTIG 
rUk ° mvan S r 'jk vlak lage- 
ii- Gebied met veel bewol- 
met 

weinig wind komt 
tot stilstand boven 
dr^lt 0| ögeving. Vanochtend 
j'tau regen en motregen, 
‘ddag is het ook af en toe 


T maar ke t blijft zwaar 
* k t. De wind wordt zwak 
^(.G^rlijk. j) e middagtem- 
^ ai Uur loopt vanmiddag op 
Vn 8rat * en en het kwik daalt 
C **t naar 3 graden. De 
ij^^jdraait opnieuw naar het 


en daarmee komt op- 
N ^ een koude en onstabie- 
*achtstroming opgang 
^ dit de komende dagen 

Se buien vallen. 

. __ 


rfcyï * 
üK tse bui 

Verdere informatie be- 
■’bh^dde het weer in Limburg 
'V. 1 ü bellen 06-91122346. 
*AAG: 


op: 


06.28 

03.03 


onder: 

onder: 


19.03 

10.52 


Kwaliteit 
van gehakt 
vaak slecht CDA had al in februari bedenkingen tegen plan-Simons 

Premie ziektekosten omlaag 


Van onze redactie binnenland 


UTRECHT — De grootste par¬ 
ticuliere ziektekostenverzeke¬ 
raar in Nederland, Zilveren 
Kruis, verlaagt zijn premies 
met terugwerkende kracht tot 
1 januari met gemiddeld vijf 
procent. 

Voor verzekerden die de huisarts en 
de door hem voorgeschreven medi¬ 
cijnen niet meeverzekerd hebben 
gaat de premie op 1 april omhoog. 
Het percentage van deze verhoging 
loopt voor verschillende groepen 
verzekerden uiteen, maar komt 
voor de grootste groep ook op vijf 
procent uit. 

Staatssecretaris Simons (Volksge¬ 
zondheid) had gerekend op een ver¬ 
laging van de particuliere premies 
met minstens 15 procent omdat 
sinds 1 januari de geneesmiddelen 
via de awbz worden betaald. 

Verzet 

De CDA-fractie in de Tweede Ka¬ 
mer heeft zich in februari al uitge¬ 
sproken tegen verdere stappen in 
de stelselwijzigingen gezondheids 
zorg (het plan-Simons) met ingang 
van 1993. Volgens de fractie zijn de 
risico’s met het plan te groot. 

Het standpunt van de fractie blijkt 
uit een verslag van een overleg van 
20 februari tussen een zevental Ka¬ 
merleden en de CDA-basisgroep 
sociale zekerheid. De houding van 
de Jractie is opvallend. Tot nu toe 
wordt naar buiten toe de indruk ge¬ 
wekt dat het CDA verder wil met de 
stelselherziening. 

Simons zei gisteren op een bijeen¬ 
komst van de Vereniging van Ne¬ 
derlandse Zorgverzekeraars (VNZ) 
dat ’er een situatie is bereikt waarin 
fundamentele overeenstemming be¬ 
staat over de noodzaak en richting 
van de veranderingen in de gezond¬ 
heidszorg. Indonesië 
wil geen hulp 
meer van 
Nederland 


Van onze parlementaire redactie 


DEN HAAG -- Indonesië stelt met 
langer prijs op Nederlandse ontwik¬ 
kelingshulp. De hulp moet binnen 
een maand worden beëindigd. Mi¬ 
nister Van den Broek van Buiten¬ 
landse Zaken verklaarde vannacht 
namens de Nederlandse regering in 
het besluit van Indonesië te zullen 
berusten. 

„Zoiets moet je aanvaarden”, aldus 
de bewindsman. Het is nog nooit 
eerder gebeurd dat een ontwikke¬ 
lingsland Nederlandse hulpgelden 
weigerde. 

Na afloop van spoedberaad met pre¬ 
mier Lubbers en minister Pronk 
van Ontwikkelingssamenwerking 
zei Van den Broek tegen midder¬ 
nacht dat de Nederlandse regering 
teleurgesteld is over het besluit van 
Indonesië. De bewindsman ver¬ 
werpt het verwijt dat Nederland 
ontwikkelingshulp gebruikt om 
mee te dreigen en te intimideren. 
Verder is Van den Broek verbaasd 
over de scherpe toon van de brief 
die de Indonesische regering giste¬ 
ren bij premier Lubbers liet bezor¬ 
gen. Van den Broek en Pronk kre¬ 
gen een afschrift. 

Indonesië verwacht dat Nederland 
op korte termijn haar enkele hon¬ 
derden ontwikkelingswerkers uit 
Indonesië terugroept. Over het lot 
van de naar schatting 600 Indonesi¬ 
sche studenten wordt in de brief 
niet gerept. Van minister Pronk 
mogen ze blijven. 

In de brief vraagt Indonesië ons 
land om (na 25 jaar) het voorzitter¬ 
schap van de IGGI op te geven. De 
IGGI is een samenwerkingsver¬ 
band van de 14 donorlanden van 
Indonesië. 


Breda ligt de reden van de schiet¬ 
partij in de privésfeer. 

Om kwart voor acht gistermorgen 
reed de hoofdagent in zijn auto aan 
de linkerkant langs een vluchtheu¬ 
vel waarbij hij de wachtmeester, die 
samen met een collega in een bus 
van de rijkspolitie uit tegenoverge¬ 
stelde richting kwam, klemreed. 

Hij stapte daarop uit, trok zijn 
dienstpistool en bedreigde de 
wachtmeester. Deze stapte uit en 
rende om de bus heen. De hoofd¬ 
agent schoot hem daarbij neer. Het 
slachtoffer werd ondermeer geraakt 
in het onderlichaam. 

De hoofdagent werd direct na het 
incident met twee schoten neerge¬ 
schoten door de collega van de 
wachtmeester, eveneens een wacht¬ 
meester van de groep Loon op 
Zand, die de hoofdagent daarna ar¬ 
resteerde. 

De hoofdagent raakte gewond aan 
zijn been en is later naar een zieken¬ 
huis vervoerd. Om kwart voor twee 
gistermiddag is hij in verzekering 
gesteld. Hij wordt zo snel mogelijk 
overgebracht naar het penitentiair 
ziekenhuis in Schevemngen. 

De hoofdagent was gekleed in ME- 
tenue. De woordvoerder van justitie 
kon met vertellen waarom. De 
schietpartij vond plaats op de Euro- 
paweg, aan de rand van de bebouw¬ 
de kom van Kaatsheuvel dat tot de 
gemeente Loon op Zand behoort. 
Volgens justitie in Breda ligt de re¬ 
den van de schietpartij in de rela¬ 
tionele sfeer’. De rijksrecherche in 
Den Bosch is een onderzoek ge¬ 
start. 

Clinton verlies» 

van Jerrv Brown 

•> 

WASHINGTON - De Democrati¬ 
sche presidentskandidaat Jerry 
Brown heeft gisteren voor een dave¬ 
rende verrassing gezorgd door de 
voorverkiezingen in de noordooste¬ 
lijke staat Connecticut te winnen 

Brown, een vroegere gouverneur 
van de staat Califorme, kreeg 38 
procent van de stemmen, tegen Bill 
Clinton 35. Paul Tsongas, die zich 
vorige week uit de race terugtrok 
maar wiens naam nog wèl op het 
stembiljet stond, scoorde 20 pro¬ 
cent. 

De uitslag betekende slecht nieuws 
voor Bill Clinton, van wie algemeen 
steeds is aangenomen dat hij. na 
zijn overwinningen op Super Tues- 
day en vorige week in Michigan en 
Illinois, op zijn gemak de Democra¬ 
tische nominatie zou winnen. 
Brown, de enige concurrent die 
Clinton nog over heeft, blijkt grote¬ 
re aantrekkingskracht te hebben 
dan alle politieke experts tot voor 
kort voor mogelijk hadden gehou 
den. 


(ADVERTENTIE) 


Vm>t ÏVo I Only by mode centre 

CARITA 

Amcrsplein 16-17. Maastncht-City 
Kleine Staat 6, Maastricht-City 
Éaroleastraat 3, Heerlen-City PARK 


ver?' 
f 


Diner 


Gezellig uit eten. 

De juiste ambiance. 

★ 

Persoonlijke bediening. 
Hoogwaardige kwaliteit. Exclusief. 

★ 

Tel. 045-713846 

★ 

-PULLMAN- 

grand hotel 

***** 

Heerlen 


# Een kortstondige maar hevige brand heeft gisteren een houten loods van de gemeente Sittard 
in de as gelegd. Meteen na het ontstaan van het vuur, rond kwart voor vijf, veranderde de keet 
achter woningen aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in een vlammenzee. Het gebouwtje was 
laatstelijk in gebruik bij de afdeling Sittard van het Limburgs Toneel. Het gezelschap moest 
daar vorig jaar echter dringend weg, omdat de (nood)huisvesting niet meer aan de eisen vol¬ 
deed. Over de oorzaak kon de brandweer gisteren niets zeggen. De technische recherche heeft 
een onderzoek ingesteld. 

Foto: PETER ROOZEN 

Twee kinderen gedood bij ongeval 


Van onze correspondente 


HEUSDEN/ZOLDER - Bij een 
ernstig busongeval op de autoweg 
tussen Maasmechelen en Lummen 
ter hoogte van Heusden/Zolder in 
Belgisch-Limburg is gistermiddag 
een minibusje met gehandicapte 
kinderen aangereden door een 
vrachtwagen. De gevolgen waren 
desastreus. Twee kinderen waren 
op slag dood. Veertien kinderen 
raakten zwaar gewond en achttien 
lichtgewond. De mini bus vervoer¬ 
de kinderen van het Medisch Peda¬ 


gogisch Instituut Sint Ferdinandus 
in Lummen. 

De plaats van het ongeval bood gis¬ 
teren omstreeks half zes een ver¬ 
schrikkelijke aanblik. Alle zieken¬ 
huizen in de buurt, tot in Leuven 
toe, waren paraat voor de opvang 
van de gewonden. 

Volgens een eerste onderzoek bot¬ 
ste de vrachtwagen achterop de bus 
toen de chauffeur van dit laatste 
voertuig plotseling afremde. De 
chauffeur werd door de bestuurder 


van een passerende autotransport- 
wagen erop geattendeerd dat er iets 
mis was met een achterwiel van de 
bus. De vrachtwagen en bus kwa¬ 
men in de drie meter lager gelegen 
berm van de autoweg terecht. Het 
verkeer ondervond lange tijd veel 
hinder van het zware ongeval. 


Kosmonaut 
terug op aarde 

MOSKOU - De Russische kos¬ 
monaut Sergei Knkalev is na 
een tien maanden lang verblijf in 
het ruimtestation Mir gisteroch¬ 
tend op aarde teruggekeerd. 
Toen Krikalev op 18 mei 1991 
naar Mir vertrok, bestond de 
Sovjetunie nog. 

De 34-jarige Krikalev had eigen¬ 
lijk al in oktober terug moeten 
keren, maar door technische pro¬ 
blemen en de politieke revolutie 
in de Sovjetunie moest zijn te¬ 
rugkeer worden uitgesteld. Ter¬ 
wijl Krikalev in de ruimte was, 
viel de Sovjetunie uiteen, werd 
zijn geboorteplaats Leningrad 
omgedoopt in St. Petersburg en 
raakte het ruimteprogramma 
steeds verder in de rode cijfers. 


(ADVERTENTIE) 


slechts 3 dagen geldig 


Herenpantalons 

In zuiver wollen, wol/trevira en katoenen 
kwaliteiten. Sportieve en klassieke modellen. 
Normaal ƒ 129,-, ƒ 149,- en ƒ 169,- 


Voordeelprijs: 


89 ,- daar winkel je 


voor 


J e 


plezier 


Gebruik de Schunck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen. 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee iveken gratis 


ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: 

Adres. . 

Postcode/woonplaats: Telefoon: 

giro/banknummer: 


(voor controle bezorging) 
26-3 


De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mi) een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27.45 
O Stuur mi) een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


VEX 


of bel gratis Q&4B299I1 


8 


7104 


400017 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagi 


limburgs dagblad LL 


kunst Passietijd 


DOOR JOS FRUSCH 


Hoewel de passietijd officieel pas 
op Passiezondag, de tweede zon¬ 
dag voor Pasen, ingaat, begin¬ 
nen zo rond deze tijd de berich¬ 
ten over de eerste passieconcer- 
ten binnen te druppelen. Zin¬ 
gend en spelend Limburg wil het 
lijden van Christus niet onge¬ 
merkt voorbij laten gaan, met als 
resultaat een overvloed aan uit¬ 
voeringen van gepaste en minder 
'gepaste, bekende en minder be¬ 
kende vocale en instrumentale 
muziek uit alle tijden en wind¬ 
streken. 

Sinds Fehx Mendelssohn-Bart- 
holdy in het tweede kwart van de 
vorige eeuw het werk herontdek¬ 
te, neemt Bachs Mattheus-Passie 
hierbij een bijzondere plaats in. 
De Mattheus is een monument, 
zowel religieus als muzikaal, van 
een zeldzame wijding en waar¬ 
de, vol liturgische schoonheid en 
rijkdom, een bron van contem¬ 
platie en loutering. Sinds het 
jaar van ontstaan. 1728, voelen 
mensen - gelovig of ongelovig - 
zich aangetrokkén tot deze mu¬ 
ziek, door haar innerlijke kracht 
en de dienende, haast nederige 
functie ten opzichte van het lij¬ 
densverhaal. 

Limburg heeft een rijke traditie 
op het gebied van het uitvoeren 
van de Mattheus. Legendarisch 
zijn de uitvoeringen van de 
Heerlense Oratorium Vereniging 
onder leiding van wijlen Jef 
Somers; een traditie die het koor 
enkele jaren geleden gelukkig 
weer heeft opgepakt. Want de 
Mattheus-Passie heeft dezelfde 
weldadige werking voor geest en 
lichaam als een sapdag na een 
periode van ovenüoedig tafelen. 

Maar er zijn ook andere geluiden 
te noteren: velen beschouwen het 
bijwonen van de Mattheus als 
een echte lijdensweg en laten de¬ 
ze kelk graag aan zich voorbij¬ 
gaan. Maar weten ze wel waar ze 
over spreken? Wordt er niet te 
vaak alleen maar denigrerend 
gepraat over die lange zit, het 
koraal 'O Haupt voll Blut und 
Wunden' of de jongetjes met vet- 
kuif, die zo hoog zingen en be¬ 
kend zijn geworden van de tele- 
msie-uitzendingen vanuit 

Naarden?■ Loze woorden dus, uit¬ 
gesproken zonder de weldadige 
werking van dit meesterwerk 
ooit te hebben ondergaan. 

Dit soort gedachten kwam afge¬ 
lopen vrijdag bij me op tijdens 
de nieuwste show van Toon Her¬ 
mans 'Ik heb je lief in de Heer¬ 
lense Stadsschouwburg. Want 
deze show is eigenlijk ook een 
passie, die van de cabaretier zelf, 
geschreven naar aanleiding van 
en ter verwerking van de dood 
van zijn vrouw. 

Toon heeft dat heel integer ge¬ 
daan, relativerend ook - geen 
enkel verdriet is alleen maar ver¬ 
driet, zingt hij - het beste gevend 
van wat hij heeft. Toon is dus 
niet op de commerciële toer, zoals 
sommigen ons willen doen gelo¬ 
ven, en hij doet ook niet zielig. 
Hij heeft slechts de pijn van het 
leven, van zijn leven, vertaald in 
beelden, liedjes en teksten waar¬ 
mee hij met zijn publiek kan 
communiceren. Hij is daarbij 
diep gegaan, tot de kerm van zijn 
ziel, verzoenend, mild en humo¬ 
ristisch zoals alleen Toon zijn 
kan. 

Een vertraagde samba op het rit¬ 
me van een vaag soort heimwee, 
noemt auteur Hugo Camps deze 
persoonlijke ontboezeming, die 
mensen raakt omdat ze druipt 
van liefde. 

Is het niet juist de liefde, die 
Bachs Mattheus-Passie eeuwig¬ 
heidswaarde gegeven heeft? 


Stichting Oude Muziek Limburg timmert uun de weg 

Engelse countertenor 
zingt in St.-Janskerk 


k 


DOOR PETER P. GRAVEN 

MAASTRICHT - „Als je niet van countertenoren houdt, is 
Michael Chance de man die je op andere gedachten brengt.” 
Met gepaste trots kondigt Fons van der Linden van de Stich¬ 
ting Oude Muziek Limburg (SOML) het concert aan, dat de 
momenteel meest gevraagde zanger met dit stemtype over¬ 
morgen in de Maastrichtse St.-Janskerk (aanvang 20.15 uur) 
zal geven. Begeleid door het ook buiten de Randstad bekende 
oude-muziekduo Lucia Swarts (barokcello) en Siebe Henstra 
(clavecimbel/orgel) brengt Michael Chance composities van 
Engelse en Italiaanse meesters uit de zeventiende eeuw ten 
gehore. 


Romantiek in 
Wijngracht 

KERKRADE - 'Romantiek’ is het 
thema van het concert dat het Vo¬ 
caal Ensemble Kerkrade en bariton 
Huub Claessens morgenavond in 
het Wijngrachttheater van Kerkrade 
geven. Drie pianisten - Alice Hen¬ 
driks, Jet Janssen en Constant Not- 
ten - zorgen voor de begeleiding. 

Mendelssohn-Bartholdy, Brahms 
(o.a. Liebeslieder-Walzer), Dvorak 
en Diepenbrock zijn de componis¬ 
ten van wie door het Kerkraads 
gemengd koor composities worden 
uitgevoerd. Paul Voncken dirigeert. 

Huub Claessens zingt liederen van 
Schubert, Strauss en Schumann 
(Dichterliebe). Het concert begint 
om 20.00 uur. 


De Engelse countertenor schitterde 
vorig jaar nog in de Orfeo van 
Gluck met het Freiburger Barock- 
orchester tijdens het Holland Festi¬ 
val Oude Muziek Utrecht. „Dank zij 
de aansluiting van onze stichting bij 
het Netwerk Oude Muziek was het 
mogelijk om een dure zanger als 
Michael Chance, die zondag hetzelf¬ 
de concert in de Utrechtse Pieters¬ 
kerk geeft, naar Maastricht te ha¬ 
len,” aldus blokfluitist/zanger 
Mathieu Vermeulen, met Van der 
Linden de drijvende kracht achter 
de Stichting Oude Muziek Lim¬ 
burg. 

Het Netwerk Oude Muziek ging in 
1986 van start, als landelijke tegen¬ 
hanger van het befaamde Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht. Op 
vele prachtige, historische locaties 
in den lande treden sindsdien tal 
van binnen- en buitenlandse oude- 
muziekspecialisten op, die borg 
staan voor kwalitatief hoogstaande 
uitvoeringen. „Juist die kwaliteit 


was voor ons, naast uiteraard het fi¬ 
nanciële aspect, van doorslaggeven¬ 
de waarde om onze stichting aan 
het Netwerk te koppelen. Op het 
gebied van oude muziek, en zeker 
op dat niveau, gebeurt er immers in 
onze muzikale provincie, zelfs in de 
gehele Euregio, veel te weinig. 
Daarom is ook een van onze wensen 
voor de toekomst een samenwer¬ 
king met Alden Biesen en Musica 
Peer, onderdelen van het Festival 
van Vlaanderen.” 


Locatie 

De interesse voor oude muziek is 
ook hier groeiend. Dat is af te leiden 
aan de publieke belangstelling bij 
de voorbije drie concerten van de 
SOML, die plaatsvonden in de 
Cellebroederskerk te Maastricht. 
Vanwege het beperkt aantal plaat¬ 
sen daar is men voor het optreden 
van Michael Chance uitgeweken 
naar de St.-Janskerk aan het Vrijt¬ 
hof. „Ook al omdat de Cellebroe- 
derskapel voor veel mensen van 
buiten Maastricht moeilijk te vin¬ 
den is, zoeken we voor onze 
concertreeks eigenlijk een andere, 
meer centraal gelegen, eveneens 
historische locatie. De Redoutezaal 
van de oude Stadsschouwburg zou 
hiervoor zeer geëigend zijn,” aldus 
Fons van der Linden. De gemeente 
Maastricht, die de SOML komend 
seizoen qua organisatie (publiciteit 
en kaartverkoop) de helpende hand 
biedt, heeft ten aanzien van de toe¬ 
komst van de nu overbodig gewor¬ 
den schouwburg echter nog geen 
besluit genomen. 


Orpheus’ Fledermaus # Hoewel entreebewijzen voor de voorstel¬ 
lingen nog maar met mondjesmaat beschik¬ 
baar zijn, attendeert muziektheater Or¬ 
pheus uit Roermond nogmaals op de acht 
voorstellingen van Die Fledermaus van Jo- 
hann Strauss, die vanaf morgen in Lim¬ 
burg te zien zijn. Onder leiding van Nezih 
Seckin en in een regie van Siegfried Grote 
zingen en spelen het Orpheus Koor, het Lim¬ 
burgs Begeleidings Orkest en de solisten 


Piotr Bednarski, Astrid Heli, Kenneth Ban¬ 
non, Andreas Becker, Ellen Pinczowski, 
Peter Rasch en Fred Banse. De uitvoerin¬ 
gen worden gegeven in Roermond (27 en 
28/3), Weert (4/4), Sittard (11/4), Maastricht 
(21/4), Venlo (24/4), Kerkrade (25/4) en 
Cuijk (28/4). Zoals op deze foto uit de eerste 
acte is te zien, streeft Orpheus ernaar het 
publiek niet alleen luister-, maar ook veel 
kijkgenot te bezorgen. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 

Directie: 

mr. F.A M. van Hellemondl 
K J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 


pezige peekah 


Telefoon: 

Abonnementen 

Advertenties 

Algemeen 


045-739881 

045-739886 

045-739911 


Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 


Rayorikanton 

Brunssum 

Geleen 

Heerten-Centrum 

Kertrade 045- 

Maastricht 

Roermond 

Sittard 

Valkenburg 


045-256363 

046-746868 

045-717719 

452932/455506 

043-254477 

04750-18484 

046-515577 

04406-15045 


Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per . maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Blr. 30 


• Michael Chance, zaterdag te beluisteren in Maastricht. 


Derde Lisztconcours 
in mei van start 


UTRECHT - Het derde Interna¬ 
tionale Franz Liszt Pianocon- 
cours, een driejaarlijks evene¬ 
ment, zal dit jaar van 8 tot 23 mei 
in Utrecht worden gehouden. Aan 
het concours, dat binnenkort op 
uitnodiging zal toetreden tot de 
prestigieuze internationale fede¬ 
ratie van pianoconcoursen in 
Genève, zullen 28 kandidaten uit 
veertien landen meedoen. Behal¬ 
ve de eer en tal van concert-enga- 
gementen krijgt de eerste prijs¬ 
winnaar een bedrag van 25.000 
gulden. Het totale prijzengeld be¬ 
draagt 62.500 gulden. 


Het Utrechtse Lisztconcours 
neemt tussen alle ander piano¬ 
concoursen in de wereld een bui¬ 
tengewone positie in. Het staat als 
'moeilijk' aangeschreven omdat 
het zich geheel richt op het bij¬ 
zonder moeilijke (in technisch 
zowel als in muzikaal opzicht) 
oeuvre van de 19e-eeuwse Hon¬ 
gaarse hoog-romanticus Franz 
Liszt. In studieprogramma’s aan 
verschillende belangrijke interna¬ 
tionale conservatoria komt deze 
muziek vanwege de hoge moei¬ 
lijkheidsgraad pas in de laatste 
studiefase aan bod. Daardoor is 
het slechts aan een beperkt aantal 
pianisten voorbehouden om zich 


2 3 4 als serieuze kandidaat voor dit 
concours aan te kunnen melden. 

Het openingsconcert van het 
Lisztconcours vindt vrijdag 8 mei 
plaats in het muziekcentrum Vre- 
denburg. De winnaar van het 
Liszt-concours in 1989, de Italiaan 
Enrico Pace, is dan solist bij het 
Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. 
Muhai Tang. De eerste voorron¬ 
den zijn op 12 en 13 mei, de twee¬ 
de op 15 en 16 mei. De halve fina¬ 
le vindt plaats op 18 en 19 mei, de 
Finale op 22 en 23 mei. Alle wor¬ 
den in muziekcentrum Vreden- 
burg gehouden. 

De NOS zal hoogtepunten van dit 
belangrijke concours voorname¬ 
lijk live uitzenden. De drie prijs¬ 
winnaars zullen van 25 mei tot 17 
juni, onmiddellijk aansluitend op 
het concours, op tournee gaan. De 
Rabobank, een van de hoofdspon¬ 
sors van het Liszt-concours, orga¬ 
niseert een tournee die - wat 
Limburg betreft - op 11 juni 
Maastricht aandoet. 


(Cl Sianclaard Uiigeveni Antwerpen 


Gefrituurde 

aardappelsoesjes 

De handigste manier om deze 
aardappelsoesjes te bereiden is 
wanneer u de soesjes al tevoren 
klaar hebt liggen. Frituren in olie 
of vet van rond de 160° C. 

Ingrediënten: 

500 gram aardappelen, 1 dl wa¬ 
ter, 50 gram boter, 50 gram 
bloem, 2 eieren, peper, zout, 
nootmuskaat. 

Schil de aardappelen en kook ze 
in licht gezouten water gaar. Giet 
de aardappelen af en pureer ze. 
Breng in een steelpan water met 
een beetje zout aan de kook. 
Voeg de bloem in 1 keer toe en 
roer tot een deegbal is ontstaan. 

Roer hier met een garde (van het 
fornuis af) één voor één de eieren 
door; blijf roeren tot een mooie 
gladde glanzende massa is ont¬ 
staan. Meng dit soezenbeslag 
met de gepureerde aardappelen 
en voeg peper en nootmuskaat 
toe. Spuit van dit dikke beslag 
met een garneerspuit met grote 
spuitmond kleine soesjes op een 
vel bakpapier. Laat de soesjes in 
de koelkast stevig worden. Fri¬ 
tuur de soesjes met niet te veel 
tegelijk goudbruin in enkele mi¬ 
nuten. 


>3 H54 


18 Miö 


Horizontaal: 1. het keuren; 6. vuurhoutje; 
11. een weinig; 12. vrouwelijk dier; 13. 
eer; 15. Engelse suikerballetjes; 17. deel 
van het gelaat; 19. gevangenis; 20. open 
plek in een bos; 21. gravure; 22. blut; 23. 
klein kind; 25. marktplein (Grieks); 28. het 
Romeinse rijk; 29. speelgoed; 31. plechti¬ 
ge belofte; 32. azijn; 34. stalen spijl; 36. 
kwade dank; 37. Ind. sabel; 38. niet glad; 
40. sinds; 43. kleine hoeveelh. wollige 
stof; 44. houten huisje, schamele woning; 
46. kansbriefje; 47. bijbelse plaats; 49. fa¬ 
milielid; 51. vroegere; 52. afsluitmiddel; 
54. naaldboom; 55. bedrog; 56. kleur; 57. 
insekteneter; 59. effen, glad; 60. Ind. ge¬ 
recht; 61. het morgenrood; 63. tocht; 64. 
georganiseerde geweldpleging; 65. appa¬ 
raat. 


verder 


BEEK - Het Matty Niel Con* Te 
herdenkt zondag met een ^ 
eert in de aula van de Be® 
Muziekschool de comp 011 s 
Alexander Zemlin' 

(1871-1942). Uitgevoerd word ^ 
onder meer diens Trio opus’ r . ,| 
de 6 Liederen opus 13. AanV® ^ ■ 
concert 20 uur. Vo 0r 

LIMBRICHT - In het kader* ^ 

de Studio Musis-eoncertrd v 

treedt zondag in Kasteel ^ w 
bricht het Bonnefanten Trio' ^ f‘ 
Manon Meys (viool), Yvonne® 
gels (cello) en Margreet 
ling (piano) spelen vanaf B 
uur werken van Rameau, 8* ^ 
hoven en Smetana. ' 

Het concertseizoen in het his*jj 
sche Salviuskerkje aan de Y* ^ 
in Limbncht wordt zondag 1 f 0Q ^ 
16 uur geopend met een baj* 
concert door het ensemble jj • 1 
fetti Musicali’. Op het progF ^ er 
ma staat werk van Bach, B0® 
mortier en Couperm. Si^ 

MAASTRICHT - Op het In fl JjJjj' 

podium, St.-Maartenspoort 
wordt zaterdag een concert g e 
ven door Sonja Feenstra, ' ^ 
praan en Jeroen Riemsdijk, P 
no. Het betreft een kameroF ~ 1 
van Francis Poulenc, 'La .! s t 
Humaine’. Aanvang 20.30 uuT- 
In de Waalse kerk geeft ‘ 
barokensemble 'Confetti M 1 * v 
cali’ morgen om 20.15 uur * 
concert. „ ^ 

In het Löss Theater, Achter 1 
Barakken 31a, vindt morgen^ 

20.30 uur de voorstelling ' 
brandt nog licht in de ijsk 3 
door Theaterwerkplaats l* 1 j 
pendance uit Arnhem st e * 
Zaterdag speelt TheaterW^ ^ re 
plaats Toneelschuur uit B 3 " 
iem, in hetzelfde theater, i. 0 * 
stuk 'Celluloid', eveneens Jp 1 

20.30 uur. 

In het CCV-Theater aan de** V, 
benusstraat 89 vindt vana 
en morgen de voorstelling 
tersport’ door studententoO^ 
vereniging Alles is Drama pl 3 ^ rv 
Aanvang beide avonden " 

20.30 uur. ... 

De nieuwe theatergroep Ti*" 3 ^ 
su brengt zaterdag om 19.30 3 [j 
en zondag om 15 uur 
derthriller 'Andrea of de verd^^Jfi 

n,ne ' , 2 *! 

BRUNSSUM - Het KerkrejJjfl 
Symfonie Orkest geeft zateiT^ts 

om 20 uur een voorjaarscon®V v 

in ontmoetingscentrum 
Brikke Oave'. Dirigent is L 3 
Claesen, solisten zijn Olga 5* Dj. 
ker, sopraan en Jan DoroS 2 * 
tenor. 

j ' 

SITTARD - In het SirkelthejjV 
aan de Putstraat 22 spelen 
Bertholet en Carola Kersten jjL bi 
stuk ”t Zijndroom’. De voofSL. t 
ling begint om 20.30 uur. 
wordt in hetzelfde theater *J3b 
kmdermatinee ’lk maak je 
beter zei Beer & dokter de S° 
gespeeld. Aanvang 14.30 uur- ^ 

HOENSBROEK - In KaSjjjj 
Hoensbroek geven de Roem*TC^ 
se cellist Mirel Iancovici en aJw 
niste Tonie Ehlen vanavond v , “ 
20.15 uur een cello/piano-recL 
Zij spelen werk van Schub^ l & 
Debussy en Weill. tf , r! 


Oplossing van 

S T A N K|a||R 
LlK|0 PR U ! I 1 
ANKE^B'BtI 
nBE ■vJBa SiEj 

kTr weT||óK 
IuHt r a j.e 
[a> ER*rBaÉ| 
|l|0~E NWfT 
IST ElJBeHE1| 
■ I ■■CE W I c 
C E H E E lInÈ 
F|V|ü|0 J> T\ 
KLEU rBr*R| 
I N K TV 
0 R A N c|A|E I 


gister ^, 

Pr&^ 

ml 

[S A > La 

sis 

'WS i 

I iBi-f w 

EXÜIH 
ÉT 0 WjM 
17 18 |9 


16 HlT 


Verticaal: 1. kameraad; 2, melkkli^' 
vertragingstoestel; 4. item (afk ); 5- ”, • 
plaats; 6. slimmerd; 7. compagn^j 
elektrisch geladen deeltje; 9. trots; 1*L' 
delijk; 14. evenzo; 15. spoedig; 16-J 
18. deel vand e dag; 24. dierenverblij'T 
tropisch ondoordringbaar bos; 27. s j 1 
plaats; 29. edel dier; 30. aangepunt 
hout; 32. hemelgeest; 33. Ind. rU !"J‘ 
boom; 35. sprookjesfiguur; 36. 

38. iemand die studeert; 39. familie 1 ' 0, J' 
bep. hond; 42. al wat geweven is; 44- 1} 
te vliegtuigloods; 45. schildhouder v L 
48. platvis; 49. dieren om een boef ^ 
50. opstootje; 51. dwingende v0 bT.| 
den; 53. vrucht, 56. eenheid van elek[ ( 
vermogen; 58. vod; 60. uitholling 1,1 | 
wand; 62. selenium; 63. muzieknoot- ; w 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 3 


binnen/buitenland 


Telefoonmaniak 


gearresteerd 

LEIDEN - De telefoonmaniak 
r5 , een J aar lang ouders van 
^dse studentes lastigviel, zit in 
\t cel. Een 35-jarige man uit 
j orsc hoten heeft inmiddels een 
jtorniere bekentenis afgelegd. 
v^ Ver dachte had als beheerder 
ee n Leids studentenpand 
en ** ang diverse almanakken 
andere adressenbestanden. 

Politie kwam de telefoonma- 
fj. ak °P het spoor na tips van 
e hsen uit de omgeving van de 
Vi? n ' Zij herinnerden zich dat de 
Ors ehotenaar omstreeks 1985 
f 0 een reeks van dergelijke tele- 
.Ofttjes had gepleegd. De tips 
amen los nadat medio februa- 
*ft diverse media aandacht 
er d besteed aan de zaak. 

^dsdien is de Voorschotenaar 
. Uwlettend in de gaten gehou- 
hn? Hierbij zijn technische 
‘Pmiddelen gebruikt. Zo is 
telefoon afgeluisterd. Diver- 
.jw § e sprekken staan als bewijs¬ 
materiaal op de band. 
jsteren pleegde de verdachte 
rï 1 laatste dreig-telefoontje. Hij 
‘de een moeder van een Leid- 
v studente uit Roelofarends- 
[/■ep- Met de mededeling dat hij 
Pr dochter in de auto had, 
Peg hij de vrouw een beschrij- 
§ v an zichzelf te geven. Een 
^chercheur van de zedenpolitie 
j e Meeluisterde, belde pijlsnel 
betreffende studente. Zij 
eek gewoon thuis te zijn. Om- 
tip^s acht uur haalde de poli- 
y de man uit zijn woning in 
^schoten. Volgens een voor- 
cPter is de zaak ’voer voor psy- 
Oologen’. 


twijfelt toch 
ölf °Ver onderzoek 
f op embryo’s 

^lif - In de CDA-fractie is 

het o* gerezen over het besluit van 
Kabinet om onderzoek toe te 
op embryo’s die bij een rea- 
(I oyisbevruchting overblijven, 
a ;5 at in verband staat met het bij 
0 ^u r ° UW ingeplante embryo. Het 
d ^'Kamerlid mevrouw Laning- 
^ rserna heeft dit te kennen gege- 
(I L/ AJ eerder liet mevrouw Nete- 
^sl S IHvdA) weten het kabinets- 
^ dit af te wijzen. Elk onderzoek 
daarmee teniet worden gedaan. 

I v 0 j 

Ah’ ns mevrouw Laning staat het 
jl^PPtsbesluit op gespannen voet 
üleè CDA-standpunt dat er niet 
^*t>erimenteerd mag worden met 
Aeh 0>s ' christen-democraten 
dat het embryo daarmee ge¬ 
radeerd wordt tot een voorwerp. 
C 0u w Laning gelooft dat het 
(jlfy/^standpunt door een groot deel 
jKl^jbet Nederlandse volk wordt ge- 
*>. b. Volgens haar wordt het ge- 
van embryo’s voor zuiver 


nuaaiöLiic juau- 

dent voormalig Sovjet-presi- 
} Michail Gorbatsjov ver- 
b e ^ t zieh begin april in Moskou 
v erh kb aar houden voor een 
hoor over de financiën van de 
£ ar ^htbonden communistische 

H ens de P ersbureaus Interfax 
bet Itar 'Tass kreeg Gorbatsjov 
tw Ver2 oek Moskou in de eerste 
^P S. agen van a P ril n iet te verla- 
Hen woordvoerder van Gor- 
tei e S f 0v ze i dat de ex-president 
jlj^^hisch met de officier van 
hi^die had overlegd, maar zei 
I te, s Van een dergelijk verzoek 
'veten. 

V^tsjov bad plannen om in 
htei naar dapan te reizen en in 
naar de Verenigde Staten. 

1 ° mrnun isti sc he partij wordt 
ti eri n . verdacht in de afgelopen 
§UlH Jaar honderden miljoenen 
h e kif ns naar het buitenland te 
haar en gesluis d> voornamelijk 
tij e communistische zusterpar- 


Chinese vrouwen gek 
op westerse burgers 


PEKING - Meer dan 2.000 Chi¬ 
nese vrouwen reageerden op zijn 
huwelijksadvertentie; tientallen 
togen direct naar zijn hotelka¬ 
mer. Zijn geheim? Hij beweerde 
in het bezit te zijn van een Ame¬ 
rikaans paspoort. 

Dit bericht dat dinsdag in Het 
Bevrijdingsdagblad Shanghai te 


lezen viel bevestigt het beeld dat 
velen in China al lang dachten: 
niemand is zo romantisch als 
iemand met een westers pas¬ 
poort. 

Per jaar trouwen volgens de offi¬ 
ciële cijfers zo’n 10.000 Chinese 
vrouwen met een buitenlander, 
in meer dan de helft van de ge¬ 


vallen een Chinees die in het 
buitenland woont. 

Dit keer luidden de trouwklok- 
ken echter niet. De man uit de 
huwelijksadvertentie, een etni¬ 
sche Chinees uit de VS met de 
naam Liu Naicheng, liet weten 
slechts uit te zijn op charmant 
damesgezelschap tijdens zijn 
verblijf in Shanghai. Zijn adver¬ 
tentie kwam onder de aandacht 
toen een kleuterleidster, die ge¬ 
reageerd had op de advertentie, 
de krant schreef dat Liu lang 
niet zo jong en aantrekkelijk was 
als hij zichzelf presenteerde. 
Evenmin was hij op een huwe¬ 
lijk uit, schreef ze. 


Lek in kerncentrale 
al eerder ontstaan 


HELSINKI - Uit metingen die des¬ 
kundigen het afgelopen weekeinde 
in Finland hebben verricht, blijkt 
dat het lek in de Russische kerncen¬ 
trale Sosnovy Bor mogelijk eerder 
is ontstaan dan het door de Russi¬ 
sche autoriteiten aangegeven tijd¬ 
stip. Ook is duidelijk naar voren 
gekomen dat bij het lek niet alleen 
gassen vrijkwamen, zoals bij de eer- 


5 Identificatie leidt tot lastenverzwaring werknemers’ 

Wöltgens verzet zich 
tegen legitimatieplicht 


ste melding door de Russische auto¬ 
riteiten werd gezegd. Dit hebben de 
deskundigen gisteren verklaard. 

Volgens hen werd het afgelopen 
weekeinde en maandag in Imatra, 
bij de Russische grens, al een grote¬ 
re hoeveelheid jodium 131 aange¬ 
troffen. Dat wijst er volgens hen 
duidelijk op dat het incident in de 
centrale zich eerder heeft voorge¬ 
daan dan in de nacht van maandag 
op dinsdag. 

Zij wijzen er verder op dat er niet 
alleen gassen vrijkwamen na het in¬ 
cident. Behalve jodium is gisteren 
ook de radioactieve stof cesium 
aangetroffen in het grensgebied 
met Rusland. Sosnovy Bor ligt op 
100 km van St-Petersburg aan de 
kust van de Finse Golf. 

Kleine hoeveelheden jodium en ce¬ 
sium werden gisterochtend geme¬ 
ten in het Finse Lovisa, 200 km van 
de kerncentrale. 

Ondanks de geruststellende berich¬ 
ten uit St-Petersburg en Moskou 
dat de straling rond de centrale nor¬ 
maal is, besloten de Finse autoritei¬ 
ten de staat van paraatheid voort te 
zetten. 


Van onze parlementaire redactie 

VELSEN - PvdA-fractie- 
voorzitter Thijs Wöltgens 
heeft zich gisteren tijdens 
een bijeenkomst van zijn 
partij in Velsen verzet te¬ 
gen een algemene legitima¬ 
tieplicht voor werknemers. 
Hij vraagt zich af wat het 
nut van zo’n algemene 
plicht is. Bovendien vreest 
hij een forse lastenverho¬ 
ging voor de werknemers 
als gevolg van de invoering 
ervan. 

„Een nieuwe kaart zal de werkne¬ 
mers die een pasje moeten aan¬ 
schaffen, geld gaan kosten. Min¬ 
stens enkele tientjes. Dan praten we 
dus over een lastenverzwaring van 
enkele honderden miljoenen gul¬ 
dens voor werknemers. En dat in 
een tijd waarin iedereen de mond 
vol heeft van lastenverlichting”, al¬ 
dus de PvdA’er. 


'Auto uit binnenstad Amsterdam Winstbejag 


p Vfti ' tuiui J W O VUUi tuivci 

V e ^, nsc happelijk onderzoek afge- 

vrijdag liet premier Lub- 
Coj/ 'veten dat het kabinet tot een 
Promis had besloten. Geen vol- 
» verbod op proeven met em- 
1 s die overblijven na een rea- 
euisbevruchting, maar ook 
1 absolute vrijheid om er maar 
^ doen wat men wil. 

ediscli onderzoek 
president Bush 

Rington - De Amerikaanse 
Cedent, George Bush, zal van- 
e en medisch onderzoek onder- 
^t d e woordvoerder van 

Hu, "itte Huis, Marlin Fitzwater, 
^gedeeld. 

Sw 

klater zei dat het gaat om een 
/^-onderzoek en niets te ma- 
K 0 l aee ft met nieuwe gezondheids¬ 
ei^, ‘ e Men van de president. Het 
\v^, arn Bush’ jaarlijkse onderzoek 
WoA°ij diens hart en bloed zullen 
kew en onderzocht. Ook wordt ge- 
h haar staar in het linkeroog 
:v 0 . fte president, aldus de woord- 

IQS- 

W n onwel worden.tijdens een be- 
i^j, aa h Japan in januari van dit 
Qp , Ve stigde opnieuw de aandacht 
gezondheid van de 67-jarige 

'Wt ■ nt ‘ In 1991 moest presi- 
t^jA'ft het ziekenhuis worden be- 
wegens problemen met 
ge ^ Sc hildklier en een onregelmati- 


Gorbatsjov mag 
land niet uit 

^OSKOU - De Russische justi- 


Wöltgens vindt dan ook dat bij de 
bestrijding van illegaal werk veel 
meer naar de werkgevers moet wor¬ 
den gekeken. „De werkgevers die 
illegalen werven en vaak voor een 
hongerloontje onder slechte ar¬ 
beidsomstandigheden uitbuiten. 

Wie illegaal werk te lijf wil gaan, 
moet niet alleen de mensen opspo¬ 
ren die worden uitgebuit, maar ook 
en vooral de werkgevers die uit 
winstbejag mensen exploiteren”, 
zei Wöltgens gisteravond. 

Hij pleitte ervoor de werkgevers te 
verplichten van alle nieuwe werk¬ 
nemers een kopie van het paspoort 
te vragen. Zij zouden die moeten 
bewaren en op verzoek van de 
vreemdelingendienst moeten kun¬ 
nen tonen. Op die manier wordt de 
werkgever verantwoordelijk ge¬ 
maakt voor het in dienst nemen van 
legale werknemers. Dat is volgens 
de PvdA-fractievoorzitter effectie¬ 
ver dan alle werknemers te ver¬ 
plichten een identiteitsbewijs bij 
zich te dragen. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


INDUSTRIEEL 

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld Sm* ^ 

•t' 1111 

• Een opgehesen Fiat 
500 aan de Heren¬ 
gracht. De Vereniging 
bewoners en bedrijven 
van de Amsterdamse 
binnenstad vraagt 
zich af of dit het alter¬ 
natief wordt. Een 
krappe meerderheid 
van 52,9 procent van 
de Amsterdamse stem¬ 
mers heeft gisteren tij¬ 
dens het referendum de 
voorkeur uitgesproken 
voor een drastische be¬ 
perking van het auto¬ 
verkeer in de binnen¬ 
stad. Voor de minder 
vergaande variant A 
stemde 45,6 procent. De 
opkomst was ronduit 
slecht. Van de bijna 
600.000 kiesgerechtig¬ 
den kwam niet meer 
dan 26,6 procent opda¬ 
gen; dat zijn 163.000 
mensen. In totaal wer¬ 
den er 2.287 ongeldige 
stemming uitgebracht. 

Foto: ANP 


Ondanks forse kritiek over rol in gifzaak 

Paats treedt niet af 


ALPHEN AAN DEN RIJN - Bur¬ 
gemeester Paats treedt niet af naar 
aanleiding van het rapport van de 
commissie-Engwirda. Volgens de 
commissie was Paats de stuwende 
kracht bij onderzoeken naar illegale 
praktijken op de vuilstort Coupé- 
polder. Hij, en niet wethouder D. 
van Leeuwen (CDA?milieu) kwam 
in actie als er klachten kwamen van 
politie, provinciale waterstaat en 
het hoogheemraadschap. Maar de 
informatie die hij vergaarde kwam 
niet bij de gemeenteraad terecht. 

De commissie-Engwirda, die giste¬ 
ren haar eindrapport presenteerde, 


gaat er van uit, dat Paats op de 
hoogte was van een alarmerend po¬ 
litierapport over illegale nachtelijke 
stortingen. Aan de gemeenteraad en 
de pers meldden burgemeester en 
wethouders echter, dat zulke prak¬ 
tijken niet voorkwamen. Wethouder 
Van Leeuwen bracht de gemeente¬ 
raad niet op de hoogte van vernieti¬ 
gende kritiek op het toezicht op de 
Coupépolder van provinciale water¬ 
staat en het hoogheemraadschap 
Rijnland. 

Ook de provincie speelde bij het tot 
stand komen van de gifbelt in de 
Coupépolder volgens de commis- 


(ADVERTENT1E) 


Nog voor speciale vredesconferentie over enclave 

Driepartij eno v erleg 
Nagorno - Karabach 


"EN, HEB /E LEKKER GESLAPEN op m n Cascade 

waterbed?" 

j 'jawel! Direkt heerlijk ontspan- 
Of J nen wegdromen en lekker fit weer 
wakker worden". 


Het Cascade waterbed is een natuur¬ 
lijk en komfortabel alternatief voor 
de gewone matras met een geweldig 
kwaliteitsnivo en een ... 

heel eigen karakter. 


Cascade waterbedden treft u alleen aan bij de 
slaapspecialist! Een fraaie kleurenbrochure over 
het slapen op water en Cascade in het bijzonder 
ligt voor u klaar. 


waterbedden — 

DAAR STAAT AQUADROOM ACHTER! 


BRUNSSUM, Home Service de oude zon, Kerkstraat 109. GELEEN, 
Ruwette, Raadhuisstraat 8. HEERLEN, Ruwette, Bongerd 29. 
SITTARD, Van Sloun Meubelen, Industriestaat 23. VALKENBURG, 
Van Sloun Meubelen, Reinaldstraat 1. 


Van onze correspondent 

HELSINKI - Nog voor de speciale 
vredesconferentie over Nagorno- 
Karabach zullen de bij het geschil 
rond dat gebied betrokken partijen, 
Armenië, Azerbajdzjan en Nagorno- 
Karabach zelf, aan tafel gaan zitten. 
Zo kunnen zij enkele problemen uit 
de weg ruimen, die de door de 
CVSE georganiseerde conferentie 
zouden kunnen bemoeilijken. 

Maar Azerbcydzjan blijft problemen 
maken over de vertegenwoordiging 
van de bevolking van de enclave bij 
die besprekingen. Het erkent Na- 
gorno-Karabach niet als onafhanke¬ 
lijk gebied. Onderminister van Bui¬ 
tenlandse Zaken Araz Azimov zei 
gisteren in Helsinki de bewoners 
slechts als ’een minderheid in Azer- 


bfudzjan’ te willen behandelen. 

Op de bijeenkomst van de Confe¬ 
rentie voor Veiligheid en Samen¬ 
werking in Europa was de kwestie 
Nagorno-Karabach ook gisteren het 
onderwerp van gesprek. Algemeen 
wordt als hoopgevend beschouwd 
dat Azerbeidzjan en Armenië met 
elkaar in gesprek zijn en beide vin¬ 
den dat ook Nagorno-Karabach 
moet kunnen meepraten. 

Volgens de Armeense minister van 
Buitenlandse Zaken Hovannisjan 
zijn Arzerbajdzjaanse leiders giste¬ 
ren akkoord gegaan met voorberei¬ 
dende gesprekken tussen de drie 
partijen. De Turkse minister Cetin 
zou dat in de Azerbajdzjaanse 
hoofdstad Bakoe hebben verno¬ 
men. Turkije onderhoudt warme 
betrekkingen met dat land. 


sie-Engwirda een dubbelhartige rol. 
De provincie schoot ernstig tekort 
in haar taak vergunningen voor 
stortingen te verlenen en te contro¬ 
leren. Verzoeken van containerbe- 
drijven om vrachten op de Coupé¬ 
polder te mogen storten werden 
soms pas na jaren behandeld. De 
stoffen waren dan allang gestort, 
vaak met mondelinge toestemming 
van de provincie. 

De oppositie in de Alphense ge¬ 
meenteraad zal naar aanleiding van 
het eindrapport van de commissie- 
Engwirda het hoofd van Paats ei¬ 
sen. Met name D66 en de SP menen 
dat de burgemeester moet aftreden, 
omdat hij de gemeenteraad infor¬ 
matie heeft onthouden. In het rap¬ 
port wordt erop gewezen, dat Paats 
zich 'weinig gelegen liet liggen aan 
de formele verdeling van verant¬ 
woordelijkheden binnen het college 
van burgemeester en wethouders’. 
Hij bemoeide zich vaak met het be¬ 
leidsterrein van wethouder Van 
Leeuwen. 

De commissie-Engwirda vindt dat 
de fouten in de affaire-Coupépolder 
het hele gemeentebestuur dienen te 
worden aangerekend. 


Nieuwe Turkse 
luchtaanvallen 
op Koerden 

ANKARA - De Turkse luchtmacht 
heeft gisteren opnieuw ’twee doe¬ 
len’ van Koerdische rebellen op 
Iraaks grondgebied aangevallen. 
Dit heeft een hoge officier van het 
Turkse leger verklaard. 

De luchtaanval vond plaats tussen 
7.00 en 8.00 uur plaatselijke tijd in 
het noorden van Irak op ongeveer 
vijf kilometer van de Iraans-Turkse 
grens. De Turkse vliegtuigen dron¬ 
gen het Iraakse luchtruim twaalf 
kilometer binnen en voerden ter 
hoogte van de dorpen Semdinli en 
Cukarca in de provincie Hakkari 
bombardementen uit, zei dezelfde 
bron. 

Een van de kampen van de Koerdi¬ 
sche Arbeiderspartij PKK werd 
'volledig vernietigd’, zo werd verno¬ 
men uit regeringskringen in Anka- 


e 


uit 


Sancties 


De Verenigde Staten. Groot- 
Bmtanniè en Frankrijk hebben 
gisteren in de Verenigde Naties 
hun lobby hervat voor het af¬ 
kondigen van sancties tegen 
Libië door de Veiligheidsraad. 
Diplomaten achten de kans op 
succes toegenomen nadat Libië 
dinsdagnacht uiteindelijk toch 
weigerde twee agenten uit te 
leveren aan de Arabische Liga. 

• Albanië 

De Albanese Democratische 
Partij heeft bij de verkiezingen 
van afgelopen zondag 79 zetels 
in de wacht gesleept, tegen de 
Socialisten, de voormalige 
Communisten, zes. De verkie¬ 
zingen hadden tot inzet 100 van 
de 150 parlementszetels. De 
overige 50 zetels worden op ba¬ 
sis van evenredige vertegen¬ 
woordiging door de verschil¬ 
lende partijen verdeeld. 

• Broeikas 

De Amerikaanse president, 
George Bush, heeft dinsdag 
verklaard dat hij geen verdrag 
over het broeikaseffect zal on¬ 
dertekenen als daardoor Ame¬ 
rikaanse banen in gevaar 
komen. Bush verzet zich krach¬ 
tig tegen een wereldwijde li¬ 
miet voor de emissie van be¬ 
paalde gassen zoals kooldioxy- 
de. De Amerikaanse president 
weigert te buigen voor druk 
van andere landen om de uit¬ 
stoot van deze schadelijke stof¬ 
fen te bevriezen op het niveau 
van 1990. 

• Boeren 

Naar schatting 20.000 boeren 
demonstreren op 6 april in 
Straatsburg tegen het Europe¬ 
se landbouwbeleid. Tot de 
demonstratie is opgeroepen 
door de Copa, de Europese 
boerenorganisatie. Vanuit Ne¬ 
derland zullen 100 tot 150 boe¬ 
ren afreizen naar Straatsburg 
Aanleiding voor de oproep van 
de Copa is de koers die de 
GATT-onderhandelingen voor 
een vrijere wereldhandel heb¬ 
ben gekozen en de hervorming 
van het EG-landbouwbeleid. 

• Uitlevering 

De politie beschikt over 'sterke 
aanwijzingen' dat het in 1990 
op dertienjarige leeftijd ver¬ 
moorde Enschedese meisje Ria 
de Vries, door twee Albanese 
asielzoekers om het leven is ge¬ 
bracht. De verdachten zijn met 
naam en toenaam bij de politie 
bekend. Albanië weigert het 
tweetal echter uit te leveren. 

• Ziekenhuis 

Het was al duidelijk, maar nu 
staat het zwart op wit: de werk¬ 
gevers in het ziekenhuiswezen 
(240.000 werknemers) gaan met 
lege handen de onderhandelin- 
gen over een nieuwe cao in. 
Het overleg vervult de Neder¬ 
landse Zorgfederatie (NZF) 
dan ook 'met de grootste moge¬ 
lijke zorg', zo schrijft de secre¬ 
taris van het college voor ar¬ 
beidszaken, mr. A. Mander- 
sloot, in de voorstellenbnef aan 
de vakbonden. 

• Amnestie 

President Hosm Moebarak van 
Egypte heeft een decreet on¬ 
dertekend om 3.500 gevange¬ 
nen vrij te laten ter gelegenheid 
van het einde van de Ramadan, 
de islamitische vastenmaand. 

• Bommelding 

Het station Den Haag CS is gis¬ 
terochtend tegen half negen 
ontruimd nadat enkele minu¬ 
ten eerder bij de spoorwegpoli¬ 
tie een bommelding was bin¬ 
nengekomen. De melding was 
afkomstig van een NS’er die op 
station Den Haag Hollands 
Spoor een telefoontje had ge¬ 
kregen met de mededeling dat 
er op CS twee bommen lagen 
die om tien over half negen 
zouden ontploffen. Dat is met 
gebeurd, maar het treinverkeer 
uit en naar Utrecht, Zoeter- 
meer en Den Haag HS heeft 
wel enige tijd stilgelegen. 


(ADVERTENTIE) 

Subliem! 


Schade? Wij geven u en 
uw auto een VIP-behandeling. 

(alle bekende merken) 
/StJL 


asr' 


Autoschade 
Hub van Welf bv 

Wijngaardsweg 6, Heerlen Noord 
Telefoon 045 - 212675 

iiidrdiilr 


r p An 6 jaar garantie 

GARANTitPtflN mogelijkheid 25, MARANTZ CD 41 CD SPELER 

Op afstand bedienbare CD speler met 
decodeer/foutkorrektie i.c., waardoor 
problemen met beschadigde of vervuil¬ 
de CD’s minimaal zijn. Heeft handige 
funkties als Automatic Music Scan, 

OF F 40,- PER MAA ND_ 

PHILIPS 


ranaom play, 20 nummers program¬ 
meerbaar, Eenvoudige bediening en 
strakke vormgeving m één. Inklusief af¬ 
standsbediening. Art.nr. 11297 

OUDE VOGELZANGPRUS 650,- 
VOGELZANGPRIJS 


399 


Zes jaar lang 
zorgeloos 
kijken en luisteren 


y 6 jaar garantie 
garantie pijn mogelijkheid 25, met 
PHILIPS CD 634 CD SPELER 

Nieuwe 1 bitstream D/A omzetting met 
245-voudige oversampiing voor een 
perfekte geluidsweergave. Geheugen 
voor fade in fade out, automatisch, nor- 

OF F 40,-PER MAAND _ 

JQTsansui 


maal of random afspelen. Inklusief af¬ 
standsbediening. Art.nr. 12607 

OUDE VOGELZANGPRUS 699,- 
VOGELZANGPRIJS 


499 


lltllflllllllilillh 


'O 6 jaar garantie 
wmmn mogelijkheid 25, 


.■lllllli. 
SANSUI SE 3000 EQUALIZER 

10-bands grafische equalizer met spec- 
trumuitlezing, 10 regelbare frequentie- 
gebieden, 3 ingangen, line-ingang op 


OF F 40,- PER MAAND 

KENWOOD r 


De nieuwste CD 
van 

Lisa Stansfield 


GRATIS 


bij aankoop van 


een Kenwood 


mini/midiset 


het frontpaneel. Art.nr, 13286 

OUDE VOGELZANGPRUS 499,- 
VOGELZANGPRUS 


299 

6 jaar garantie 
GUUUmfPUN mogelijkheid 100,- 
het Garantieplan 
^van Vogelzang 

V U denkt over de aanschaf van een nie 

televisie, een CD speler of misschien wel uw e 
camcorder. U verwacht dan kwaliteit en duurzi 
van uw aan ^°°P* Natuurlijk stelt u ook hoge eiser 
de nazorg van uw aankoop. Correcte service is dan var 
^ grootste belang. Deze zekerheid krijgt u nu aangeboden in de > 

L \ran lioT unioL-o "7 e *c iaar rraranTioralvan \/nCTdl7an(ï Rii aatlkfinr 


U denkt over de aanschaf van een nieuwe 
televisie, een CD speler of misschien wel uw eerste 
camcorder. U verwacht dan kwaliteit en duurzaam- 
heid van uw aankoop. Natuurlijk stelt u ook hoge eisen aan 
de nazorg van uw aankoop. Correcte service is dan van het 
grootste belang. Deze zekerheid krijgt u nu aangeboden in de vorm 
van ^ et un ^ e ^ e "^ es j aar garantieplan" van Vogelzang. Bij aankoop van 
uw nieuwe audio en/of videoapparatuur ontvangt u, voor een gering bedrag, 
een garantiecertificaat. Bij onderstaande aanbiedingen staat dit bedrag vermeld. 
De eerste 2 jaar na aankoop geniet u een volledige garantie, dus geen arbeids- of 
onderdelenkosten. Vanaf het derde tot en met het zesde jaar betaalt u alleen een vast tarief 
^ voor de behandeling van uw toestel. Kortom, met het "Zes jaar garantieplan" hoeft u niet voor 
onaangename verrassingen te komen staan. De specialisten van Vogelzang vertellen u graag meer! 


Canon video 8 KENWOOD UD-70 MINISET 

Een kompakte en komfortabele audio- 
set, waarmee je op je gemak van je fa¬ 
voriete muziek kunt genieten. De uitge¬ 
breide afstandsbediening kan worden 
gebruikt om muziekbronnen te selekte- 
ren, volume te regelen, opnamen van 
CO te maken, enzovoort. Speciale tech¬ 
nieken zorgen voor een rijk en vol 

OF F 75,- PER MAAND _ 

0£ PtONEEfT 


«oasswa 


klankbeeld met 2 x 43 Watt uitgangs- 
vermogen. Uitgeoreide grafische toon¬ 
regeling zorgt voor een optimale klank¬ 
aanpassing aan uw woonkamer. Bijge¬ 
leverd twee fraai vormgegeven luid¬ 
sprekers. Kortom, een set om voor te 
gaan zitten. Art.nr. 10012 
VOGELZANGPRUS 


2499 

jjL 6 jaar garantie 
- GARjxTSPm mogelijkheid 100,- 


riL 6 jaar garantie 

Guuunxpuui mogelijkheid 100,- 


OF F 65,-PER MAAND 

TELEFUNKEN 


> CANON CAMCORDER UC10 

~ Auto Focus systeem, een 8x zoom, in¬ 
frarood afstandsbediening, beeld- 
scherpte van 320.000 beeldpunten, 
automatische witbalans in 25 zones en 
gain up 3 zones. Met behulp van de 
macro-instelling kunt u zelfs de kleinste 
onderwerpen beeldvullend vastleggen. 
Voor speciale opnamen kan de belich¬ 
ting met de hand worden ingesteld en 
beschikt de camcorder over een fade 
in/fade out funktie. De selftimer en de 
l sluitertijd tot 1/10.000 seconde maken 
het toestel kompleet voor al uw opna¬ 
men. Art.nr. 12614 

OUDE VOGELZANGPRUS 2599,- 
VOGELZANGPRIJS 


C 6 jaar garantie 

GARAKT 1 EPUN mogelijkheid 50,- 11‘(L 6 jaar garantie 
garantieplan mogelijkheid 50,- 2199 


r-riL 6 jaar garantie 
garantieplan mogelijkheid 75,- 


~WFTT 


CASIO TV 6500 LCD TV 

LCD televisie met een beeldscherm 
van 2,7 inch. Heldere beeldkwaliteit, 
UHF-VHF ontvangst. Ideaal voor ge¬ 
bruik samen met uw camcorder om 
opgenomen beelden direkt in kleur te 
zien. Obk aansluitingen voor externe 
antenne en hoofdtelefoon. Art.nr. h<m 9 
OUDE VOGELZANGPRUS 799,- 
VOGELZANGPRUS 


499 


599 


SONY 


r*r* -i a» 


TELEFUNKEN VR 5930 VHS VIDEO- funkties. Inklusief video/TV gekombi- 
RECORDER neerde afstandsbediening waarop een- 

Universele kabeltuner met 39 program- voudig te programmeren is. 
maposities, direkte kanaalkeuze, timer An.nr. 15792 
voor 8 progr. in 1 jaar, diverse zoek- VOGELZANGPRUS 


OF F 40,-PER MAAND 


699 


~«s. ér 1 


■© 


garantieplan mogelijkheid 75,- 


Stereo 


t&n 6 jaar garantie 
garantkplan mogelijkheid 50,- 


leleleksl 


0 9 : m cm pm WK 

X 

m 

.ƒ ij 

“ DD 

1 — ™ r... * . lr , fr; - 1 iLJCVjll 
Ptnlt«nK —• — **■ Ul 

1 zULJ _ 

_ ! II 


m- PANASONIC NV-J40EO VHS 
VIDEORECORDER 

Technisch geavanceerde VHS video¬ 
recorder met drie videokoppen, digitale 
spoorvolging en automatisch koppen¬ 
reiniger. Perfekte weergave, ook bij stil¬ 
staand beeld en variabele slbw motion. 


Het programmeren via streepjescodes 
in uw TV-gids; de infrarood af¬ 
standsbediening is daartoe uitgerust 
met geïntegreerde leespen en LCD 
scanner beeldscherm. Art.nr. uo36 


VOGELZANGPRUS 


INRUIL NOG SPELENDE VIDEORECORDER 100,- 


998 ,- 

898 


SONY KVX 2131 MONITORLOOK 
KLEURENTELEVISIE 

Flat square beeldbuis met 55 cm beeld¬ 
diagonaal. Met maar liefst 60 voorkeu- 
zezenders, computer gestuurde CCT 
teletekst, HiFi stereo met 30 Watt totaal 

INRUIL NOG SPELENDE KTV100,- 

SON hB^B 

IIHM Stereo 


vermogen, een groot aantal aansluitin¬ 
gen: 2 Euro-scart, hoofdtelefoon, luid¬ 
spreker, stereo camcorderaansluiting. 
Inklusief doublé duty afstandsbediening. 

Art.nr. 14065 

VOGELZANGPRUS 1699 ,- 


1599 


SONY 


6 6 jaar garantie 

GARANTIEPLAN mogeliflheid 150, 


PIONEER LOSSE KOMPONENTEN 
SET 

PIONEER F 449 TUNER 

Tuner met voorkeuze van 36 FM/MG/LG 
zenders, instelbare FM-bandbreedte, 
zoeken met drie snelheden. Art.nr. 12095 
PIONEER A 449 VERSTERKER 
Versterker met speciaal honingraat chas¬ 
sis voor demping van resonantie en 
vibratie, een uitgangsvermogen van 80 
W per kanaal (4 Ohm), super linear cir¬ 
cuit, heeft 6 inputs. 2-weg tape kopiëren 
en aansluitingen voor 2 paar luidspre- 
kersystemen Kleur zwart. An.nr. 12088 
PIONEER CT 449 CASSETTEDECK 
Enkel cassettedeck met synchro start 
met CD, Dolby B/C met MPX filter, 
automatische bandkeuze, hoofdtele- 

OF F 70,-PER MAAND 


foonuitgang met volumeregelmg, her¬ 
haald afspelen. An.nr. 12112 
PIONEER CD SPELER PD 7700 

De speler is voorzien van het Stable 
Platter Mechanism, dat de invloed van 
trillingen van de CD op het servome- 
chaniek onderdrukt en zo een betere 
klankkwaliteit realiseert. 1-bits Pulse- 
flow D/A convertor met peak search, 
Compu PGM edit, afstandsbediening. 

Art.nr. 12066 

BNSE24 LUIDSPREKERS 

Internationale klasse van Nederlandse 
bodem. Tweeweg systeem luidspre- 
kerbox. Goed getest. An.nr. 12521 

OUDE VOGELZANGPRUS 2645,- 
VOGELZANG SETPRIJS (j 6 jaar garantie 

CARANTUPUN mogelijkheid IOO,- 


leleleksl 
SONY SLV-615 VP HIFI STEREO 
VHS VIDEORECORDER 

VHS HQ videorecorder met fantasti¬ 
sche beeld- en HiFi stereo geluidskwali¬ 
teit. Dankzij de 4 DA Pro videokoppen 
beschikt u over langspeelmogelijkheid 
tot 8 uur met een E-240 cassette. De 

OF F 50,-PER MAAND 


dual-mode shuttleknop die zowel op de 
recorder als op de LCD afstandsbedie¬ 
ning is aangebracht, kunt u starten, 
stoppen en in diverse snelheden voor- 
en achteruit afspelen. M.m. 12277 
VOGELZANGPRUS 


1699 


SONY KVC 2951 KLEUREN¬ 
TELEVISIE 

Komplete uitrusting in tijdloos design 
met 72 cm black trimton beeldbuis. Di¬ 
gitaal COMB-filters zorgen voor een 
perfekte beeldkwaliteit. CCT teletekst, 
60 voorkeuzezenders via afstandsbe- 

INRUIL NOG SPELENDE KTV 300,- 


diening programmeerbaar, HiFi stereo 
met een enorm vermogen, luidspre¬ 
kers aan weerszijden van de beeldbuis. 
Aansluitingen voor luidsprekers en 
hoofdtelefoon. An.nr. 1143» 


VOGELZANGPRUS 


2299 ,- 

1999 


2199 PIKT 


U KUNT BIJ VOGELZANG 
GEMAKKELIJK EN VEILIG 
BETALEN MET UW PIN CODE! 


OPENINGSTIJDEN MA 13 00 18 00 UUR, Dl T/M VR 09 30 18 00 UUR DONDERDAG KOOPAVOND \ 

ja 1 TOT 2100 UUR ZATERDAG VAN 09 00 17 00 UUR \® 

■BL % AANBIf ONGIN /WANG Dt VOOflRAAD SIR1K1 AFWjKINGtN N 0! AF&ELDINGtN ALSMEDE KENNl i uKt DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN 

U VOGEIZmiG 

Daar kun je niet omheen 


* RENTE 1 939% P M (EFF 25 92%) TOT F 2 500 - 1 629% P M. |EFF. 21.40%) BOVEN F 2.500,- 
MAX KREDIET F 5 000,-, 1,258% P M. (EFF 16.21%) BOVEN F 5.001,- MAX KREDIET F10 000. 


De grootste specialist in beeld en geluid. 


PHILIPS PHILIPS 

— ■.n 33 


... 

Cm: PHILIPS DC 401 AUTORADIO/ 
CASSETTE KOMBINATIE 

Heeft 30 voorkeuzezenders op FM ste¬ 
reo, MG en LG, met 10 keer autostore, 
stereo cassettespeler met autoreverse, 


KENWOOD 


stereo en volumebalansregelmg Wordt 
uitstekend beveiligd door de unieke Se- I 
curity Code systeem. An.nr. 5259 

VOGELZANGPRUS 


299 c 
C 
(@ 

f] KENWOOD -:.U 

L 


ffi) 

-- r) r V r *) 


1 n 15 nn ^ ^ 

1u ' (*) ''*) ) 


KENWOOD KRC-252 L AUTORADIO 
CASSETTESPELER 

Cassetteradio met diefstalpreventiesle- 
de, maximaal 2x8 Watt of 4 x 6,5 Watt 
uitgangsvermogen, afstemgeheugen 
voor 24 FM/MG/LG zenders, automa- 

OF F 40,-PER MAAND _ 

SONY 


tische voorinstelling voor 6 radiozen¬ 
ders, automatisch doorspoelen van on¬ 
bespeelde bandgedeelten, automatic 
reverse. An.nr. 5744 

OUDE VOGELZANGPRUS 499,- 
VOGELZANGPRIJS 


399 


AIWA 
SONY WMFX 40 WALKMAN 

Prachtig ontworpen walkman met tu¬ 
ner met 18 voorkeuzestations op AM of 
FM. Scanfunktie en ingebouwde klok/ 
wekker funktie. Inklusief hoofdtelefoon. 

Art.nr. 6144 

VOGELZANGPRUS 


AIWA HSPC 202III PORTABLE 
CASSETTESPELER 

Slim line autoreverse cassettespeler 
met Dolby B en C ruisonderdrukking, 
kompleet met prima hoofdtelefoon zor¬ 
gen voor ongehoord goed geluid. 

Art.nr. 3839 

VOGELZANGPRUS 


199 


199 


PHILIPS PHILIPS PORTABLE CD SPELER 

Fraaie kompakte portable CD speler 
met programmeerbaar geheugen voor 
20 nummers. Ook geschikt voor CD 
singles. Aansluiting voor hoofdtele¬ 
foon. Inklusief uitgebreid accessoires- 
pakket. An.nr. 3905 
VOGELZANGPRUS 


299 


AKAI CT 1415 PORTABLE » 

KLEURENTELEVISIE 

Donkere beeldbuis van 37 cm met 
front luidspreker, zelfzoekende tuner, 
40 voorkeuzezenders, on screen dis¬ 
play van diverse funkties, 120 minuten 
sleeptimer in te stellen in stappen van 
15 minuten, scart-aansluiting. Inklusief 
afstandsbediening. An.nr. 11029 
VOGELZANGPRUS TRUST MINITOWER 286/16 

Personal computer in minitower behui¬ 
zing, gebouwd rond de 80286 proces¬ 
sor met een kloksnelheid van 16 MHz, 
42 MB hard disk (28 ms),5V4" 1,2 MB 
floppy diskdrive, VGA videokaart mei 
een videogeheugen van 256 KB, kwa- 

OF F 65,-PER MAAND _ 

PHILIPS II 


liteits toetsenbord kompleet met MS- 
DOS 5.0 en GW Basic. An.nr. 3629 

Trust minitower 1899,- 

Monochroom monitor 399,- 

Totaal 2299,- 

VOGELZANG SETPRIJS 


1999 


BASF 
PHILIPS TD 9280 DRAADLOZE 
TELEFOON 

Met een bereik van 50 m binnenshuis 
tot max. 200 m buitenshuis biedt deze 
draadloze telefoon u optimale bereik¬ 
baarheid in en om het huis, 13 voor- 
keuzenummers, beveiligd tegen onge¬ 
wenst gebruik. De scherpe prijs zal van 
deze telefoon zeker een sukses maken. 

Art.nr. 9282 

VOGELZANGPRUS 


BASF El80 HG VHS VIDEOBAND 

High grade videoband, 3 uur speel- 
duur. Goede testresultaten. 2 Pack 

Art.nr, 948 

VOGELZANGPRUS 


18 


BASF E240 HG VHS VIDEOBAND 

Komt overeen met de BASF El 80 HG, 
4 uur speelduur. 2 Pack An.nr. 949 

VOGELZANGPRUS 


ï> 

| 

w 

' 

n 


V 


d 


f 


999 


24 


* * # 


• al 


!•:$;• ’•» 


tttHt !'!'! 

•“Kltk • C »♦•■«■■> • C * €' ■ ** ■ *> • •> I I 1 ■ 


JBMX 05 MENGPANEEL 

5 kanaals mengpaneel met omschakel- 
bare ingangen, equalizer, talk over en 
mogelijkheid tot vooraf luisteren, hoge/ 

OF F 40,- PER MAAND 


lage tonen regeling voor microfoon, uit¬ 
gevoerd met voorafluistering. 

Art.nr. 9165 

VOGELZANGPRUS 


449 


EINDHOVEN HERMANUS BOEXSTRAAT 22 HEERLEN AKERSTRAAT 19 MAASTRICHT WOLFSTRAAT 11. 
M SMEDENSTRAAT 25 TECHNISCHE DIENST/AUDIO INBOUWSTATION KRUISSTRAAT T?) HEERLEN 
s;lkS«ïKi.A> : %3 Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 5 


Overheid moet jaarlijks 140 miljard in failliete ’OostboedeV pompen 


Duitsers vertillen zich 
aan kosten eenwording 


DOOR HANS HOOGENDIJK 

JSRlijn - „Wij Duitsers zijn nu het gelukkigste volk ter 
^eld.” Dat riep de toenmalige Westberlijnse burgemeester 
^alter Momper in de nacht van negen op tien november 1989 
s ? n Muur viel. Kanselier Helmut Kohl deed er nog een 
, riepje bovenop met zijn inmiddels beruchte uitspraak dat 
3. de mensen in het Oosten alleen maar beter zou gaan, ter- 
die in het Westen niets van hun welvaart zouden hoeven 
l leveren. En daar moet hij intussen spijt van hebben als 
re n op zijn hoofd. In de euforische herfststemming van 1989 
^en de Westduitsers bereid financiële offers te brengen, 
aar nu het moet, geven ze niet thuis. 

Dg L 

•tiet renigde Duitsers zijn al lang ten zit er niet in. De deelstaten 
K 0 uj meer het gelukkigste volk. moeten een groter aandeel van de 
0 S{ ? s programma ’Aufschwung kosten van de eenwording overne- 
Igg ^mislukt en de staatskas is men, meldt Kohl. 

6 . d° or de kanselier beloof- 

S)t -Dn eiende i an d sc happen’ in de Maar de Bondsraad, de vertegen- 
u R zijn in geen velden of we- woordigmg van de deelstaten, 
ijggj e bekennen. De vijf nieuwe waarin de SPD de meerderheid 
egjj , a ten hebben veel weg van heeft, is daartoe uiteraard niet be- 
w industriële ruïne die platge- reid. 'Als Kohl de kar in de blub- 

^ 1 Wordt. Hier en daar steekt ber heeft gereden, zijn wij niet de 

H Pril plantje, dat gevoed wordt os om de zaak weer vlot te trek¬ 
lij ^iljardensubsidies, aarzelend ken’, is het SPD-standpunt. 
ftfrw , °PJ e boven de vervuilde De enige oplossing is de opbouw 


. 


./ f. ' 


djg^nheid wordt betaald op kre- 
5 ql • De schulden nemen giganti- 
6j^ Vor men aan. SPD-voorzitter 
Engholm, gesteund door 
*He^ rale desk undigen, schat dat 
tj^n al de overheid de komende 
jjj. Jaar minstens 140 miljard per 
|Hi 0 in de failliete ’Oostboedel’ 
^ h s ^°Ppen. De inflatie loopt uit 
hL and > de rente blijft extreem 
6' 

jobber 

Jlgkjut Kohl, die geschiedenis 
' geschreven door de eenheid 
ju °or te jagen, dreigt het land nu 
® Woorden van z Ü n opponent 
L g nolm naar een 'nationale cata- 
ijj te sturen. De kanselier van 
jDüitsers blijft onverstoorbaar: 
L ben optimistisch.’ Maandag gaf 
1 échter voor het eerst toe dat de 
irale regering aan de rand van 
budgettaire mogelijkheden is 
0 men. Meer geld voor het Oos¬ 


ten zit er niet in. De deelstaten 
moeten een groter aandeel van de 
kosten van de eenwording overne- 
men, meldt Kohl. 

Maar de Bondsraad, de vertegen¬ 
woordiging van de deelstaten, 
waarin de SPD de meerderheid 
heeft, is daartoe uiteraard niet be¬ 
reid. 'Als Kohl de kar in de blub¬ 
ber heeft gereden, zijn wij niet de 
os om de zaak weer vlot te trek¬ 
ken’, is het SPD-standpunt. 

De enige oplossing is de opbouw 
in het Oosten te betalen met het 
opgeven van een deel van de wel¬ 
vaart in het Westen. Dat realiseert 
intussen vrijwel iedereen zich. 
Ook de industrie. Deze vroegere 
steunpilaar van de CDU heeft het 
vertrouwen in de conservatieve 
kanselier en zijn liberale coalitie¬ 
partner verloren. Helmut Kohl 
begint intussen ook te beseffen 
dat er gehandeld moet worden, al 
vindt hij de profetie van Engholm 
dat er ’een snoei- en schrap-orgie’ 
voor de deur staat uiteraard bele¬ 
digend. 

Het wachten is nu op het moment 
dat de regering de politieke moed 
heeft het volk te vertellen dat de 
broekriem voor een aantal jaren 
dient te worden aangehaald. Björn 
Engholm is ervan overtuigd dat 
Kohl binnenkort met de billen 
bloot moet. En hij weet ook dat de 
kanselier dit, ondanks de sociaal¬ 
democratische provocaties, pas na 
de deelstaatsverkiezingen van 5 
april in Engholms Sleeswijk-Hol- ' nflRPBBr 


• HELMUT KOHL 
...met de billen bloot... 


stein en in Baden-Wurttemberg 
zal doen. 

Kohl zit werkelijk in het nauw en 
dat zou zijn herverkiezing in 1994 
wel eens in gevaar kunnen bren¬ 
gen. Hij heeft de kosten van de 
eenwording totaal onderschat. 
Toen de Muur viel, leken de nieu¬ 
we deelstaten een ideale vesti¬ 


gingsplaats voor nieuwe industrie¬ 
ën. Er waren gekwalificeerde 
arbeiders genoeg, de lonen lagen 
laag en in het Oosten lokte een gi¬ 
gantische markt, waar de Oost- 
duitse managers gepokt en gema¬ 
zeld door tientallen jaren samen¬ 
werking mot de Russen de weg 
prima kenden. 


Oppositie ruilt milieubewustzijn in voor economisch realisme 

Malaise in GOS verhindert 
ontmanteling kerncentrales 


j^g OOR HANS GELEIJNSE 

^PSKOU - De Russische 
op een internationale 
^Tonstelling voor de nu- 
^ a ire industrie in Peking 
^ * de meest populaire, 
S( Udde maandag het Russi- 
ïfM 6 staatspersbureau Tass 
tyj; en ige trots. De Chinezen 
zo geïnteresseerd in 
l<T? s ische nucleaire techno- 
w e .dat ze in ruil voor die 
* s aanboden in Russi- 
Ok* 6 steden restaurants te 
C h er >en, die direct vanuit 
V n ilria zouden worden be¬ 
gaat!. 

Op !bag later lekt een kernreactor 
I W ri0r >derd kilometer van miljoe- 
i ‘ sta d St. Peters burg radioactie- 
Sp 0 ^bssen in de atmosfeer. Het 
Van Tsjernobyl waart weer 
Wh ^ aar in tegenstelling tot de 
bleh mp in die officieel 31 
C«en het leven kostte en dat 
'biljoenen verwoestte, komen 
V aut °riteiten nu meteen met in- 
s^hatie^ 

(ADVERTENTIE) 

HOENS 

ij^D U S T R I E E L 
Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 

dan 25.000 produlcten voor 
industrie en bouwwereld • Het spook van Tsjernobyl, waar in april 1986 één van de kernreactoren ontplofte, waart 
weer rond. Foto: archief LD 


Dat levert Moskou buitenlandse 
complimentjes op. Maar de onge¬ 
rustheid over de veiligheid van de 
46 kerncentrales op het gebied 
van de voormalige Sovjetunie 
(waarvan er 16 van het Tsjernobyl- 
type zijn) wordt er niet minder op. 


Dadendrang 

De ramp in Tsjernobyl introdu¬ 
ceerde ook het milieu-bewustzijn 
in de Sovjetunie. Overal in het 
land doken actiegroepen op (zelfs 
de communistische jeugdorgani¬ 
satie Komsomol deed mee met de 
Unie-beweging van Groenen) en 
diverse milieu-activisten werden 
tot volksvertegenwoordigers ge¬ 
kozen. Hun dadendrang leidde er 
niet alleen toe, dat honderden mi- 
lieu-vijandige bedrijven werden 
gesloten, maar ook dat drastisch 
werd geschrapt in de kernenergie- 
plannen. 

Liefst zestig projecten werden af¬ 
geblazen, inclusief uitbreidingen 
van bestaande centrales in onder¬ 
meer Tatarstan, Basjkirië, de Krim 
en de stad Rostov. Dat betekende 


160.000 megawatt minder op¬ 
brengst dan in de energieplannen 
tot het jaar 2000 was vastgelegd. 
Aan die aanvankelijke successen, 
geboekt onder de glasnost en pe¬ 
restrojka van Michail Gorbatjov, 
kwam al snel een einde. In 1990 
maakte Gorbatsjov per presiden¬ 
tieel decreet het besluit om mi- 
lieu-vijandige bedrijven dicht te 
gooien, ongedaan. Voor de vorm 
introduceerde hij wel een milieu¬ 
heffing, maar daarover zijn nooit 
industriële klaagzangen verno¬ 
men. Zeer, zeer waarschijnlijk is 
het met die heffingen net zo ge¬ 
gaan als met de belastingen onder 
Jeltsin: ze worden massaal ontdo¬ 
ken of gewoonweg niet geïnd. 

De teloorgang van de ecologische 
beweging werd veroorzaakt door 
de steeds grimmiger wordende 
economische crisis en het uiteen¬ 
vallen van de Sovjetunie. De ge¬ 
wone burger vertaalde de strijd 
om het bestaan niet meer in drei¬ 
gende milieurampen, maar in te¬ 
korten en een lege portemonnee. 
Toch was en is daar alle aanlei¬ 
ding toe. Het is genoegzaam be¬ 


kend dat de kerncentrales in het 
GOS door het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap in We¬ 
nen tot de onveiligste ter wereld 
worden gerekend. Van alle kan¬ 
ten, ook in het land zelf, wordt 
aangedrongen op sluiting van de 
grafietgekoelde reactoren van het 
Tsjernobyl-type. 

De bekende milieu activist Alek- 
sej Jablokov, thans naaste mede¬ 
werker van Boris Jeltsin, zei vorig 
jaar maart dat als gevolg van 
Tsjernobyl en 'conventionele’ ver¬ 
vuiling veertig tot vijftig miljoen 
mensen in de voormalige Sovjet¬ 
unie in ecologische rampgebieden 
wonen. Jablokov prees toen nog 
Jeltsin voor diens milieu-bewust¬ 
zijn. Sindsdien is weinig meer van 
hem vernomen. Tot de oprichting 
van een Groene Partij is het dan 
ook niet gekomen. Integendeel, de 
Volksfronten en andere oppositie¬ 
bewegingen in de republieken die 
aan de macht hebben ...geroken, 
hebben hun milieubewustzijn in¬ 
geruild voor economisch realisme. 
Dat geldt voor Litouwen, waar de 
onafhankelijkheidsbeweging Sa- 


Maar met de ondergang van de 
Sovjetunie vielen die markten 
weg. En de vakbonden namen 
Kohls verklaring dat het iedereen 
beter zou gaan letterlijk: zij zetten 
loonsverhogingen door die in geen 
enkele vergelijking stonden tot de 
arbeidsproductiviteit. Het gevolg 
is dat andere Oosteuropese landen 
intussen aantrekkelijker zijn voor 
investeren dan Oost-Duitsland. 

Wat Kohl persoonlijk grieft is dat 
de industrie haar patriottische 
plicht niet nakomt en slechts 
mondjesmaat in de ex-DDR inves¬ 
teert. Maar de kanselier hoort toch 
te weten dat vandaag de dag de 
aandeelhouders dividend wensen 
en hun geld elders beleggen als 
dat karig uitvalt. 

Wat overblijft is een jaarlijkse 
transfer van meer dan 100 miljard 
aan belastinggeld, die echter 
hoofdzakelijk door sociale uitke¬ 
ringen wordt verslonden. Van de 
rest, gebruikt voor de opbouw van 
een infrastructuur, vloeit het leeu- 
wedeel terug naar het Westen, 
omdat in het Oosten nu eenmaal 
niet die produkten worden ge¬ 
maakt die nodig zijn. De officiële 
werkloosheid bedraagt inmiddels 
meer dan 15 procent plus een door 
werkverschaffingsmaatregelen 
versluierde ww, die minstens zo 
hoog is. 

Het gevolg is dat in het verenigde 
Duitsland niets zo snel groeit als 
de staatsschuld, die sinds de een¬ 
wording is verdubbeld. De twee 
biljoen is al in zicht. Kohl en zijn 
minister van Financiën Waigel 
jongleren echter nog steeds met 
miljardenbedragen alsof het om 
de inhoud van de postzegelkas 
gaat. Dat kan zelfs de sterkste eco¬ 
nomie niet volhouden. 


Gestraft 

Helmut Kohl realiseerde de staat¬ 
kundige eenheid met een fantas¬ 
tisch gevoel voor timing. Per slot 
van rekening aanschouwde de he¬ 
le wereld een paar maanden 
ademloos de vreedzame Oostduit- 
se revolutie en in die korte perio¬ 
de wist Kohl niet alleen Sovjet-lei- 
der Michail Gorbatsjov ervan te 
overtuigen dat een herenigd 
Duitsland geen gevaar betekende, 
maar ook de argwanende Britten 
en Fransen gerust te stellen. Dat 
was een politiek kunststuk van de 
eerste orde. Helaas vergat hij in 
zijn ijver de eigen bevolking om 
een financieel offer te vragen. Nu 
is het daarvoor te laat. En zoals 
Gorbatsjov' vlak voor de val van 
de Muur Erich Honecker al voor¬ 
hield: Wie te laat Lart. wordt 
door het leven gestraft.' 


joedis ooit de sluiting van de twee 
’Tsjernobyl’-reactoren van de 
kerncentrale Ignalina eiste. Nu 
zeggen Sajoedis-bestuurders dat 
de centrale ’helaas’ voor dertig 
procent voorziet in de Litouwse 
energiebehoefte. 

In de Oekraïne is het hoofdstuk 
Tsjernobyl nog steeds niet afgeslo¬ 
ten. Uitbreiding van kernenergie 
staat op het prioriteitenlijstje. Nu 
al wordt een kwart van de totale 
energiebehoefte door kerncentra¬ 
les geleverd, maar de Russische 
olie wordt steeds duurder en de 
eigen kolenproduktie loopt terug. 
In Armenië eiste de oppositie 
twee jaar geleden dat de enige 
kerncentrale in de republiek zou 
worden gesloten. Dat gebeurde. 
Na de onafhankelijkheid kwamen 
de nieuwe machthebbers erachter, 
dat een energiecrisis niet bijdraagt 
aan populariteit van de bestuur¬ 
ders. De centrale staat in een aard- 
bevingsgebied en wordt derhalve 
als een veiligheidsrisico be¬ 
schouwd. Het besluit tot opnieuw 
opstarten is niettemin genomen. 

Het zijn maar een paar voorbeel¬ 
den. Ze bevestigen wat onder Sov- 
jet-beheer al gaande was: kern- 
energieminister Konovalov voor¬ 
spelde vorig jaar mei al dat 
kerncentrales een steeds groter 
aandeel in de energieproduktie 
zouden krijgen, nu is dat 12,5 pro¬ 
cent. Hij wilde er liefst twintig bij¬ 
bouwen de komende tien jaar. 

Dat plan is met de Unie begraven. 
Rusland wil wel uitbreiding, maar 
heeft voorlopig het geld niet. De 
veiligheidsrisico’s zijn intussen al¬ 
leen maar toegenomen. Inspec¬ 
teurs van kerncentrales nemen 
ontslag, omdat ze slechter betaald 
worden dan de schoonmakers van 
hun bedrijf. 

Geheim 

Experts klagen dat onderdelen 
voor centrales niet meer op tijd 
worden geleverd. Onderzoeksin¬ 
stituten gaan dicht wegens gebrek 
aan geld. Geleerden en journalis¬ 
ten waarschuwen dat een nieuw 
Tsjernobyl niet moet worden uit¬ 
gesloten. De burgers zijn moe en 
gewend aan onheilsboodschap¬ 
pen. En onwetend. 

In Moskou, tien miljoen inwoners, 
staan officieel negen reactoren in 
onderzoeksinstituten. In oktober 
1990 constateerde een nijvere jour¬ 
nalist van het dagblad Izvestia dat 
dit aantal in werkelijkheid hoger 
is. Maar sommige waren zo ge¬ 
heim, dat zelfs het staatsinspectie- 
wezen, Gosatomnadzor, er niet 
binnen mocht komen. 

Gelukkig constateerde een staats¬ 
commissie van experts dat in de 
geïnspecteerde reactoren in Mos¬ 
kou alles oké was: „Onderzoek 
naar ongelukken en incidenten in 
het verleden leverde geen veran¬ 
dering van de algemene conclusie 
over de veiligheid van de reacto¬ 
ren opm 


Justitie begint kruistocht tegen misdaad 

Criminele organisaties 
rukken op in Nederland 


DOOR BEN MAANDAG 

DEN HAAG - Enorme drugs¬ 
bendes, waarin tientallen zoniet 
honderden mensen actief zijn 
om hun 'dagelijks brood’ te ver¬ 
dienen - we staan er een paar 
dagen versteld van, wanneer ze 
worden opgerold, zoals onlangs 
in Amsterdam en Groningen. 
Maar in werkelijkheid is het nog 
maar een topje van een enorme 
ijsberg. Er zijn in Nederland met 
minder dan 600 misdaadorgani¬ 
saties actief, waarvan sommige 
in omvang niet onderdoen voor 
de twee pas tegen de lamp gelo¬ 
pen bendes. 

De bendes functioneren in veel 
gevallen uiterst professioneel, 
concludeerden drie wetenschap¬ 
pers in het rapport 'Misdaadon¬ 
dernemingen, ondernemende 
misdadigers in Nederland’. In 
hun onderzoek probeerden zij de 
structuren van crimineel Neder¬ 
land in kaart te brengen, de 
manieren waarop de bendes te 
werk gaan, hun organisaties en 
de dekmantels die zij gebruiken 
om voor het daglicht verborgen 
te blijven. 

De onderzoekers kwamen tot 
een schatting van 600 organisa¬ 
ties: bendes met honderden 
'werknemers’ en uitgebreide be¬ 
drijfsvoeringen, tot kleine groep¬ 
jes die slechts met enkele men¬ 
sen opereren. Honderden zijn 
het er, van klein tot groot. 

De georganiseerde misdadigers 
zijn nauwelijks door de politie in 
de kraag te grijpen, op een enke¬ 
le uitzondering na, een succesje 
dat dan weer even fors in de pu¬ 
bliciteit wordt uitgemeten. We 
hebben het over drugshandela¬ 
ren, milieucriminelen, koppelba¬ 
zen, fraudeurs met btw en EG- 
subsidies, malafide incassobu¬ 
reaus, illegale gokbazen en 
zwendelaars in beleggingen en 
kredieten. 

Een groot aantal criminele orga¬ 
nisaties gaat te werk als een alle¬ 
daags bedrijf, met een duidelijke 
leider, een binnencirkel van 
naaste medewerkers, variërend 
van vijf tot acht personen, die 
speciale taken verrichten. Daar¬ 
naast is dan nog een buitencirkel 
van medewerkers actief, hand¬ 
langers die allerlei hand- en 
spandiensten voor de 'onderne¬ 
ming’ verrichten.. 

Schadeposten 

Bij hun activiteiten proberen de 
bendes dikwijls gebruik te ma¬ 
ken van bestaande instellingen, 
de bedrijven uit de 'bovenwe¬ 
reld’. Vooral bij de bedrijfsmati¬ 
ge criminelen, die schuilgaand 
achter een netwerk van illegale 
bv’s proberen geld 'wit te was¬ 
sen’ komt dat nogal eens voor. 
En het probleem is dat het regu¬ 
liere bedrijfsleven of de overheid 
niet altijd in de gaten heeft dat 
het met rascriminelen in zee gaat 
en zo met aanzienlijke schade¬ 
posten kan komen te zitten. 

De onderzoekers wijzen fijntjes 
op de Veilheid’ van de niet-cri- 
minele wereld: mensen zijn best 
bereid diensten en goederen te 
accepteren of te kopen van de 
georganiseerde misdaad, zolang 
de prijzen daarvoor onder de 
marktprijs liggen. Het is lekker 
goedkoop, dus maar doen, zo 
wordt nog wel eens geredeneerd. 
Zo rukken de criminelen op, 
slaan zij stilletjes hun slag, zon¬ 
der dat iemand het eigenlijk 
goed in de gaten heeft. 

Inmiddels is het Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen 
(VNO) de schrik goed om het 
hart geslagen. Er moet snel iets 


gebeuren om de criminelen voor 
te zijn en de schade bij de onder¬ 
nemers beperkt te houden. On¬ 
geveer gelijktijdig met het ver¬ 
schijnen van het rapport kwam 
het VNO op het idee dat over¬ 
heid en bedrijfsleven de handen 
ineen moesten slaan om de cri¬ 
minelen op afstand te houden. 

Want kijk maar eens wat er jaar¬ 
lijks aan schade wordt toege¬ 
bracht: banken incasseren soms 
zware tegenslagen door overval¬ 
len, bedrijven kunnen voor een 
strop komen te staan wanneer ze 
slachtoffer worden van hand 
over hand toenemende compu¬ 
tercriminaliteit en de detailhan¬ 
del voert al een jarenlange strijd 
tegen het gilde der wmkeldie- 


Paraplu 


,,Op al deze afzonderlijke terrei¬ 
nen bestonden al overlegstructu¬ 
ren tussen overheid en bedrijfs¬ 
leven”, zegt een woordvoerder 
van het VNO. ..Maar wat we no¬ 
dig hadden is een overkoepelen¬ 
de instantie, zeg maar een para¬ 
plu ” 

Die 'paraplu' komt er. Minister 
Hirsch Ballin van Justitie heeft 
het VNO-idee omarmd en maak¬ 
te in het VNO-blad 'Onderne¬ 
ming' bekend dat een landelijk 
platform cnminaliteitsbeheer- 


onalyse 


smg in het leven wordt geroe¬ 
pen, waarvan staatssecretaris 
Kosto voorzitter wordt. 

„Wij zijn daarmee erg ingeno¬ 
men”, luidt de reactie van het 
VNO. „Wij misten zoiets, omdat 
de laatste tijd duidelijk is geble¬ 
ken dat de overheid niet meer 
alleen in staat is de criminaliteit 
te beheersen. Het is inmiddels 
ook een verantwoordelijkheid 
van de particulier geworden. We 
moeten nodig samen strategi¬ 
sche plannen maken voor de lan¬ 
ge termijn. Eikaars ervaringen 
uitwisselen om goede, preventie¬ 
ve maatregelen te treffen.” 

„De huidige situatie is uiterst be¬ 
angstigend”, zegt de VNO- 
woordvoerder. „De criminele or¬ 
ganisaties reiken steeds verder. 
Om geld wit te wassen bijvoor¬ 
beeld investeren ze misdadig 
geld in gewone, bonafide bedrij¬ 
ven. Als op die manier de mis¬ 
daad sluipenderwijs de over¬ 
hand krijgt, hou je je hart vast." 

Vuist 

Op dit moment wordt hard ge¬ 
werkt om de taken van het plat- 
torm duidelijk te omschrijven. 
Dat overheid en bedrijfsleven de 
zaak serieus nemen blijkt al uit 
het feit dat staatssecretaris Kos¬ 
to zich ermee gaat bemoeien en 
dat van VNO-zijde onder ande¬ 
ren voorzitter Rinnooy Kan naar 
het overlegorgaan wordt afge¬ 
vaardigd. Over enkele weken al 
moet de nieuwe instantie aan de 
slag om een stevige vuist te ma¬ 
ken tegen het oprukken van de 
criminele bendes in Nederland. 

Minister Hirsch Ballin wil nog 
verder gaan in de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad door 
ook speciale arrestatieteams te 
formeren die bendes moeten op¬ 
rollen. Maar omdat hij daarvoor 
nog geen geld beschikbaar heeft, 
zullen deze teams nog wel enige 
tijd op zich laten wachten. 


(ADVERTENTIE) 


INTERNATIONAAL DESIGN EEN VAN DE 8 SPECIAALZAKEN IN NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER. 


B&B I tal ia - Saporiti - deSede - Montis - Leolux - Cassina - Moroso • Bete - Molteni - Rolf Benz 
Creation - Arflex - Artifort - Gelderland - Cappelinr - Tonon - Pastoe - Costelijn • Arco * 
Metaform - Hennie de Jong - Kartell • Rosenthal • Durlet - Banz Bord • ligne Roset ■ Grange ■ 
Bielefelder Werkstatten - Castte Furniture - JAB - Heidense - Sahco Hesslein - Swissflex - 
Mer Italia ■ Alessi - Koekoek - Ghyczy - Gasparuco - Ploeg - SieMatic - von Besoow - Flos - 
Boley - Artemide - Exclusiv ■ Svedex - Arteluce - Harvink - Musternng - Young - Tecno • Knoll 
Minotti - BencFi - Möller Design - Jori - Gallina - Frighetto - Donskina Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon 04750 • 16141 

Openingsreden Maandag 13 00 ■ 1B 00 uu n 
Di c/m vr 9 00 -18 00 uur Za 9 30 ■ 1 7 00 jj- 
Donderdag xcopanono 


HlIlfcldMIlllHIIIIIIHIlilIlÜllllllimiHllimillMimUimiHIUIUIUIIIIIMmillllUIUMIimMIllllllllHIHIIIUMIIHimMHIHIlllNUIHI 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagi EDAH VOORDEELWEEK 

’N GREEP UIT DE 
MAARTTOPPERS 

PRIJZEN GELDIG T/M 28 MAART 


* H : V 

't'? ® 


- -u, 

•H'? < ’ I * 

“■>/ r 

is V’ 

'I r . 

É MI 1 

' * <| ' * ' 
r, . M.. 

S' «V ~ . “fpj. .. - 5 

I*‘ •< ^ f-fêêêlÊMpP 

^ . 3 j 

I *# P 1 ^ 

r ; 

#*■ ' • v :■■ i é t:X 


'M%ï. '' 

- ' 'Xf ’ r ' ^--V' 

< ' ; ':f j*■' *4 • 


l , v ; •’ IS . %. 

“ Y ' 
ÏM$®S 
> «... 
■p-f * « 

dp| ! 

*mmè 


|'< :Vi{ 

? 'ïV ' 


»* Bonduelle maïs . 

3 blikken a 425 ml. -6W_4.1 ö 

Bonduelle 

doperwtjes/worteltjes 
of sperziebonen 

3 blikken a 425 ml. 

- / , 


Port Salut 

zachte, milde kaas, ^ 

verpakt, 150 gram -3W. 

Leverrollade 

snijvers, per 100 gram -kW_ 

Charcuterie Brabangonne 
mager gerookt spek 

dobbelsteentjes, vacuüm 
verpakt, I 

per 100 gram 4W- I • 

Tarvo moutbrood 

gesneden, verpakt, | 

heel-2^5 - _ I* 

Komijnekaas 

jong belegen, vacuüm 
verpakt, pondstuk, F 

per 500 gram 3 • 


* «f i* 

Roodmerk koffie 

vacuüm, gemalen, 
pak 250 gram -2W_ 

Ananasstukjes 

blik 234 gram W- 

Gepelde tomaten 

blik 425 ml. _ 


1.79 

59 

59 Hamlapjes 

per 500 gram -ÖW_ 

7.95 

Varkensfricandeau 

per 500 gram -8W_ 

_ 7.95 

Magere speklapjes 

circa 1500 gram 

13.98 

Bami- of nasivlees 

kanten klaar gekruid, 
per 100 gram -kW_ 

_ 1.19 


•* Komo ^ 

huisvuilzakken . 

rol 20 stuks BrAÏ _ & 


Gelderland knakworst 

blik 230 gram -kW- 

Baconsnacks 

zak 75 gram -kW’_ 


99 

99 


Dieethalvarine light 
ofdieetmargarineI 
OOgram-kW_ I. J / 
i 

Pp 

: ■?. \ " ■ 


II 

1 Ai 

: : fsx Tappaz combipack 

15 frikandellen 

+ 14 hamburgers, >.» 

diepvries, $ ïy $ ) 

samen __ f t yJ * J 


<ij> wi vi^GUiiai £ai im 

kuip 500gram Arf^ _ 

Alaska koolvisfilet 

diepvries, 1 

pak 400 gram ■SrW_« 

De Bruyn glacé 

pak 4 stuks 

-kW_ 

Steradent tabletten 

buisje 30 stuks -2W- 


3.99 

1.49 

1.99 


Saksische smeerleverworst 

snijvers, ^ 

per 100 gram -kW'_ 4 


99 


Dart bontwas 
pak 2000 gram 
•SW _ ,L ■: . 

■ I - , ■ . ..L'L'.ï'i m--,: 

mM fci r i 

K .J. . 

* 

. „ v; 

' / é f f 1 01 * 4 f < j| : . 

■■■ ■ : 

.Li Kl : ^ ■■ 


s * &. ^ 
K,l>* Wl 

.ifel 


vy 
•ilr 


Wie jarig is trakteert. $ 


Aardbeien 

doosje 250 gram _ 

Hollandse komkommer rr.su 

t //. ^»- i 

Galerie 

chocoladereep 

diverse 

smaken, mm ■ 
75 gram / l 

-kW"- / * 


© EDAH SERVICELIIN. 

Van maandag t/m vrijdag van 
en van 2 lot 4 uur kunt u gratis 
met onze service-afdeling. Zet- en dru 
en prijswijzigingen tg.v. overhetds- en/< 
kanten maatregelen voorbehouden, 
geldig t/m zaterdag 28 maart 1992 O* 
nauwkeurige planningsaktiviteiten 
soms voorkomen dat bepaalde artikelen 
lijk) zijn uitverkocht Hiervoor onze exO 
*3 van dezelfde soort. _ / 


’T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAH:- 


v* 


ZONDAG 29 MAART 1992 


PARELLOOP 


Brunssum 

Organisatie: AVON/BSF 


”De snelste 10 km van Nederland” met deelname van o.m.: 

John Vermeule, Bert van Vlaanderen, Jean-Pierre Paumen en Joke Kleyweg e.v.a. 

Aanyang programma: 9.45 uur. Hoofdnummer 10 km: 12.00 uur 
Infolijn: 045-278423 (kantooruren); 045-210945 (avonduren) 


Brunssum Lifflbwys Dagblad 


WBÊ 

Uil 

w flS 

5 te. m 

IMl) 

C7 

— f 

t 
(Pk 


JAEGERS 

fel., 10451257683 

J.H.M.SCHIRRA’ 

Tel, (0451272611 


l 


f limburgs dagblad k 
economie k 


,07 


Donderdag 26 maart 1992 # Pagina 7 


r ' ' Ë J 


« Maij ziet af 
van splitsing 
( PTT Telecom 

HAAG - Minister Maij van 
e rkeer en Waterstaat wil afzien 
j® 11 een splitsing van PTT Telecom 
een openbaar nutsbedrijf en een 
lv er commerciële tak. Zij acht het 
® ev aar dat de PTT de inkomsten 
311 haar nutstaken zal misbruiken 
^commerciële activiteiten te sub¬ 
veren vrijwel geweken. 

^Plitsing zou bovendien betekenen 
Vo °r de PTT op internationaal 
*** nog slechts een bijrolletje is 
^gelegd. 

zei dat gisteren tijdens een 
jjhgres over telecommunicatie in 
Haag. Zij kondigde ook aan dat 
de 'beperkingen op het gebruik 
j 311 tv-kabelnetten grotendeels wil 
^chaffen. Verder wil ze de wet op 
^telecommunicatievoorzieningen 

pzigen. 


MAASTRICHT - Pie Medical, 
fabrikant van medische-appara- 
tuur, heeft vorig jaar de omzet 
met 15,4 procent zien stijgen tot f 
41,6 miljoen. Het bedrijfsresul¬ 
taat verdubbelde en kwam daar¬ 
mee uit op f 2,8 miljoen. De net¬ 
towinst steeg met 21 procent tot 
1,1 miljoen, zo heeft de directie 
gisteren bekendgemaakt. 

De relatief minder grote stijging 
van de nettowinst in vergelijking 


Resultaten 
Pie Medical 
veel beter 

met het bedrijfsresultaat hangt 
samen met de gestegen rentelas¬ 
ten en de hogere belastingdruk. 
Per aandeel steeg de nettowinst 
van f 0,40 tot f 0,48. 

Gezien de ontwikkeling van de 


aandelenkoers van Pie Medical 
en gezien het belang dat de ven¬ 
nootschap heeft bij de uitoefe¬ 
ning van de in 1988 verleende 
opties op aandelen aan een aan¬ 
tal personeelsleden is besloten 
om de uitoefenprijs van nog niet 
uitgeoefende opties te verlagen. 
Deze koers wordt gelijk aan het 
gemiddelde van de slotkoersen 
van het aandeel, die tot stand ko¬ 
men in vijf beursdagen na publi¬ 
catie van deze jaarcijfers. 


Leids project heeft meer resultaat 

Lagere uitkering 
schept geen werk 


^°en de PTT enkele jaren geleden 
&rd verzelfstandigd waren poten- 

”10 pnnni i rrnntnn Kana Hat Kot 


KpH . concurren ^ en ban ê dat het 
. V*ijf er misbruik van zou maken 
het als enige telcommunicatie- 
^bindingen mag aanleggen. Daar- 
werd tot een splitsing besloten 
de verschillende taken van de 
k™- Die zou in 1994 een feit moe- 
7 z Ün, met de mogelijkheid tot 
^tel voor twee jaar. 


Nettowinst 
VNU daalt 
20 procent 

j^ARLEM - Het uitgeversconcern 
waartoe onder meer dagblad 
Ij® Limburger in Maastricht be- 
0r L heeft vorig jaar volgens ver¬ 
achtingen veel slechter gedraaid 
in 1990, De nettowinst daalde 
et circa twintig procent tot f 117 
ijMloen of per aandeel tot f 8,22. Het 
j^dend wordt op f 3,60 gehand- 


Op korte termijn niet te verwachten ’ 

Volvo en Renault 
praten over fusie 


LEIDEN - De werkloosheid is niet 
simpelweg te verminderen door een 
verlaging van de sociale uitkerin¬ 
gen. Dat vindt A. Vermeulen van 
het Leidse arbeidsbureau, in een 
reactie op een onlangs verschenen 
rapport over de arbeidsmarktont- 
wikkeling. Vermeulen wijst op een 
succesvol Leids project, dat meer 
werklozen ook nog sneller aan een 
baan helpt. 

Het project dat begin dit jaar van 
start ging, werpt nu al haar vruch¬ 
ten af. Ondanks het feit dat er min¬ 
der banen vrijkomen, worden er 
minstens evenveel werklozen aan 
het werk geholpen als een jaar gele¬ 
den. En dat kan dus zónder de uit¬ 
keringen te verlagen. In het project 


0 3 gevolg van ongunstige markt- 
^.Lvikkelingen liepen de resultaten 
^ de vaktijdschriften en de dagbla- 
T^terug, terwijl bij de overige acti- 
J^iten de resultaten op peil bleven 
jr 1 } w el stegen. Het bedrijfsresul- 
J 1 * nam met 12 procent af tot f 292 
jjHJOen. De omzet groeide met 0,6 
°cent tot f 2735 miljoen. 

jv f 

7; forse daling van de resultaten- 
^twikkeling in Engeland en Ne¬ 
tland kon voor een deel worden 
^gevangen door het positieve ef- 
van reorganisaties en andere 
° s tenbesparende maatregelen. 


betalingsverkeer 
hiet goedkoper 

J&USSEL - De Europese Com- 
, issie is voorlopig niet van plan 
v 3 hken te dwingen het betalings- 
^keer tussen lidstaten van de 
.^theenschap sneller en goedkoper 
‘^blaken. 

tj^Belgeving wordt echter achter de 
l^d gehouden als eind dit jaar 
olkt dat de banken geen werk heb- 
| gemaakt van de goede voorne- 
s . e hs die zij tegenover de Commis- 
j e hebben geuit. Dit bleek gisteren 
c «russel uit de plannen van EG- 
hhnissaris Leon Brittan (ftnan- 
e h en concurrentie). 


Van onze redactie economie 

HEERLEN/STOCKHOLM - 
Renault en Volvo sluiten een 
volledige fusie niet uit. De am¬ 
bities zijn er wel, en er wordt 
ook over gepraat, maar voorlo¬ 
pig komt het er nog niet van. 
Dat zei woorvoeder H. Ren- 
ström van Volvo AB in Stock¬ 
holm gisteren. Met name 
omdat Renault nog een staats¬ 
bedrijf is, valt een samensmel¬ 
ting tot een Europese trans- 
portgigant op korte termijn 
nog niet te realiseren. 

Volvo en Renault hebben al aan¬ 
zienlijke aandelenbelangen in ei¬ 
kaars bedrijven genomen, sinds ze 
twee jaar geleden een (beperkte) sa¬ 
menwerking aankondigden. Re¬ 
nault heeft 25 procent van Volvo’s 
personenautodivisie en 45 procent 
in de vrachtwagenactiviteiten. Indi¬ 
rect is Renault daardoor ook mede- 
eigenaar van NedCar in Nederland. 


Toestemming 

Volvo bezit 20 procent van Renaults 
personenauto-activiteiten en 45 pro¬ 
cent van de aandelen in de truck- 
fabrieken. Om het aandeel van Vol¬ 
vo in Renault verder uit te breiden, 
is toestemming nodig van het Fran¬ 
se parlement. 

Met name Volvo is een groot voor¬ 
stander van volledige samenwer¬ 
king. Het Zweedse bedrijf is op 
deelgebieden te klein om het langer 
alleen te kunnen rooien en versterkt 
door een eventuele fusie met Re¬ 
nault de positie binnen de Europese 
Gemeenschap. Volgens de Britse 
krant The Independent is de Franse 
president Mitterand voorstander 
van de fusie, terwijl de protectionis¬ 
tische minister-president Cresson 
-vierkant tegen is. 

Volvo kondigde onlangs al aan te 
willen fuseren met het Zweedse 
concern Procordia, actief in levens¬ 
middelen, farmaceutica en tabak. 

Die nogal vreemd aandoende stap 
wordt nu beter verklaarbaar. Volvo 
zou samen met Procordia bijna net 
zo groot zijn als Renault. Dat zou 
een betere basis zijn voor een verde¬ 
re aandelenruil met het Franse be¬ 
drijf. 


Fleurige doodskisten 
# Een primeur op de vakbeurs voor de uitvaartbranche, die nog tot en met morgen in 
Hilversum gehouden wordt. Een van de fabrikanten biedt doodskisten aan in meerdere 
fleurige kleuren. Foto. anp 


’Verbod regelingen 

bouw pas in 1997’ 


DEN HAAG - Staatssecretaris Van 
Rooy (Economische Zaken) wil pas 
in 1997 onderlinge regelingen van 
ondernemers in de bouw bij de aan¬ 
besteding van werken, gaan verbie¬ 
den. In plaats daarvan wil de staats¬ 
secretaris een algemene regeling 
voor aanbestedingen in alle secto¬ 
ren afkondigen. Daarbij worden alle 
onderlinge afspraken verboden ten¬ 


zij men ontheffing of vrijstelling 
heeft gekregen. 

Minister Andriessen (Economische 
Zaken) heeft dit namens zijn staats¬ 
secretaris aan de Eerste Kamer la¬ 
ten weten. De Senaat behandelt het 
Besluit mededingingsregelingen in 
de bouwsector. Dat besluit wordt 
met vijf jaar verlengd tot 1 januari 


1997. Daarna moet de nieuwe rege¬ 
ling voor aanbestedingen van wer¬ 
ken gelden. De regeling zoals Van 
Rooy die nu aan het maken is zal 
ook gelden voor onderaannemers 
die via een aanbesteding, werken 
verrichten. 

Oorspronkelijk wilde Van Rooy het 
Besluit mededingingsregelingen in 
de bouwsector maar tot 1 januari 
1995 laten gelden. Ze is er echter 
niet zeker van dat haar nieuwe be¬ 
leidsvoornemens dan ook inge¬ 
voerd kunnen worden. Er moet nog 
een wet worden gemaakt die Twee¬ 
de en Eerste Kamer dan ook nog 
moeten behandelen. Om een ’wets- 
loos’ tijdperk te voorkomen is nu 
voor 1 januari 1997 gekozen. 


werkt de gemeentelijke sociale 
dienst nauw samen met het arbeids¬ 
bureau. 

Een derde van het aantal mensen 
dat zich in Leiden aanmeldt voor 
een bijstandsuitkering, wordt eerst 
uitgenodigd voor een gesprek op 
het Job Centre. Daar wordt geke¬ 
ken of er mogelijkheden zijn voor 
scholing of werk. Pas na het ge¬ 
sprek besluit men of de uitkering 
wordt toegekend. Vermeulen: „We 
werken dus precies andersom. 

Vroeger kenden we eerst een uitke¬ 
ring toe en gingen we daarna pas op 
zoek naar werk. Nu beginnen we 
waar we willen eindigen: bij een 
nieuwe baan”. 

Het resultaat van de nieuwe werk¬ 
wijze is na amper drie maanden al 
zichtbaar. Cijfers wijzen uit dat 120 
mensen direct worden doorverwe¬ 
zen naar het Job Centre. Veertig 
van hen zien vóór het gesprek al af 
van een aanvraag voor een rww-uit- 
kering. Deze groep wil kennelijk 
alleen als werkloze zijn ingeschre¬ 
ven, omdat ze dan in aanmerking 
komt voor een uitkering. Zo gauw 
deze 'profiteurs’ worden verplicht 
om eerst te praten met het arbeids¬ 
bureau, haken ze af. 

Ongeveer 25 werkzoekenden kun¬ 
nen na een gesprek in het Job Cen¬ 
tre direct aan de slag en zien dus 
ook af van een uitkering. 


Overleg tussen 
Franse en Akense 
bank is gestokt 

AKEN - De besprekingen tussen de 
Franse staatsbank Crédit Lyonnais 
en het Duitse verzekeringsconcern 
Aachener und Münchener Beteili- 
gungs-AG (AMB) over deelneming 
van de Franse bank in de BfG Bank 
in Frankfurt stokken. AMB heeft 
gisteren zijn grootaandeelhouder 
Assurance Générale de France 
(AGF) ervan beticht verantwoorde¬ 
lijk te zijn voor de perikelen. 

AMB zegt dat hij het op 10 maart al 
eens is geworden met Crédit Lyon¬ 
nais. Maar AGF, die bemiddelde in 
I de deelneming van Crédit Lyon¬ 
nais, heeft daar een stokje voor ge¬ 
stoken. AGF eist dat AMB eerst van 
de omstreden aandelen op naam die 
in bezit zijn van AGF het stemrecht 
erkent. 

Hierover maken AMB en AGF al 
maanden ruzie. AGF heeft een be¬ 
lang van 25,4 procent in AMB. Maar 
de meeste aandelen zijn op naam 
gesteld en pas stemgerechtigd als 
de raad van bestuur van AMB die 
als zodanig erkent. En de raad heeft 
dat afgewezen. 

Een mogelijke oplossing diende 
zich aan toen AGF bemiddelde in 
de deelneming van Crédit Lyonnais 
in de BfG Bank. Als tegenprestatie 
kon AMB dan het stemrecht van de 
aandelen erkennen. Daarnaast 
trachtte AGF via een rechtelijke 
procedure het stemrecht erkend te 
krijgen. 


f """T 


• Rekening 

Cliënten van de Rabo-bank 
kunnen straks maar over één 
gratis betaalrekening beschik¬ 
ken. Voor elke extra betaalre¬ 
kening gaat de bank een reke¬ 
ning presenteren. Dit blijkt uit 
de 'aangepaste voorstellen voor 
het particuliere betalingsver¬ 
keer’ die deze w r eek naar de 
plaatselijke Rabobanken zijn 
gestuurd. 

• Suiker 

Volgens een woordvoerster van 
de Voedingsbond FNV is het 
totaal aantal stakers in de sui¬ 
kerverwerkende industrie gis¬ 
teren gisteren gestegen tot 
1300. Volgens haar is de actie- 
bereidheid nog steeds groot. 
De staking gaat vandaag de 
vierde dag in zonder dat er 
zicht is op toenaderingen tus¬ 
sen bond en werkgevers. „Hoe¬ 
wel de werkgevers hier en daar 
behoorlijk op de mensen inpra¬ 
ten is er van een inzakkende 
actiebereidheid geen sprake” 
aldus de vakbondswoordvoer- 
ster. De stakers krijgen een sta 
kingsuitkering van 75 gulden 
per dag. De staking heeft de 
voedingsbond tot nu toe circe 
een kwart miljoen gulden ge 
kost maar dat kan de goed ge 
vulde weerstandskas wel lij 
den. 

• Zuivel 

De Industrie- en Voedingsbonc 
CNV heeft de werkgevers in dt 
zuivelindustrie (19.000 werkne 
mers) een aantal voorsteller 
gedaan om de vastgelopen on 
derhandelingen over een nieu 
we cao weer vlot te trekken. D« 
voorstellen hebben betrekkin* 
op de vut, een van de punter 
waar het overleg vorige weel 
op is gestrand. 

(ADVERTENTIE) 


i- ' * ' FtQPÏWO 

■ / maand 


48 maand*n (20.000 km paf jaar) EXCLUSIEF BTW 

AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBEN 

TEGELSTRAAT 3. BRUNSSUM, TEL 045 250675 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 

INDUSTRIEEL 

Hofkamp 20, 61 ó 1 DC Geleen 

Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld 

SS ^aai 

^sterdam - Op de Amster- 
effectenbeurs was het giste- 
saaiheid troef. De handel heeft 
JJj^gend een flinke oppepper no- 
- S, aldus een handelaar. Bij gebrek 
(Jr* stimulansen van buitenaf bleef 
. handelsaffaire erg beperkt. In 
j^telen ging gisteren slechts f 400 
pjjhoen om. In Nyverdal-ten Cate 
naar verhouding veel om, na- 
bijna f 10 miljoen of 93.683 
hks. De koersindex daalde 0,3 
tot 204,90. 

l v de hoofd fondsen steeg het dran- 
: j^fonds Bols f 1 tot f 47,80. Na- 
; |L ürs maakte het concern een 17 
: $ h ° Ce ht hogere nettowinst bekend 
; $tii' Ver d een hoger dividend voorge- 
f Uit ' Polygram ging krap f 1 voor- 
; h 1 haar f 44 evenals het havenfonds 
in l oed OP f 45,40. KNP was f 0,70 
'herstel op f 43,90. Anderzijds lag 
in ^htwagenfabrikant DAF flauw 
ju de markt met f 1,20 verlies op f 
^ >20. Donderdag publiceert de on- 

; f r heming haar definitieve jaarcij- 
* s. 

de lokale markt was Volmac f 1 
; JJjer op f 29,60. NBM-Amstelland 
’ Vooru Rl°P en d op nabeurs los- 
0 v 0 men gunstige cyfers, alvast f 
tè k an to * ^ 9,05. Nijverdal-ten Ca- 
' l(k boekte f 1>70 vooruitgang op f 
■ 2 N'0. Drukkerij De Boer verloor f 
; j °P f 240. Ahrend verspeelde nog f 

• ^ 129. Vereenigde Glas, waarin 
I^Penheimer Management zijn be- 

van 6 procent heeft verkocht, 
h f 3,50 terug naar f 527,50. 

Pi 

• i e . e Medical dribbelde op de paral- 
, f Jdarkt een dubbeltje vooruit naar 

Vft ’ . German City Est kon f 0,80 

^ 0r uitkomen op f 40. Groenendijk, 
Q^Weler, Gouda Vuurvast en 
: (v?htmij noteerden lager, 
i g k °P de optiebeurs heerste een 

‘ cfopr F.niT.inHpY pin. 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABN Amro A.in F 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEG0N 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert. 

Bols eert. 
Bührm.Tet. c. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 

Fokker eert. 
Gist-Broc eert. 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Muller 
Int.Ned.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned Papier 

Kon. Olie 

Nedlloyd 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilevercert. 

Ver.Bezit VNU 

VOCnrc 

Wessanen eert. 

Wolters-Kluwer 


v.k. s.k. 

45.40 t 

79.70 : 

176.70 i: 

129.70 i: 

87.40 ! 

149.10 1< 

194.60 1! 

55.60 ! 

46.80 

45,50 ‘ 

95.80 ! 

25.40 : 

133,20 i: 

106.10 II 

114.70 1 

33.80 ; 
35.20 

186.70 1 
51,10 


Avondk08rsen Amsterdam 

ABN AMRO Hold. 45,40 (45,40 
KLM 36,30 (36,30) 

Kon.OUe 142,20-142,40 (142,40) 
NedUoyd 59,90 (60,00) 

Philips 36,40 (36,40) 

Unilever 184.70 (184,70) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 54,50 54,1 

ABN AmroHld.prf. 6,08 6j 

ABN AmroHld.div. 43.80 43' 


ï g K op de optiebeurs heerste een 
I di sfeer. De EOE-index ein- 

; »de met 303,99 praktisch onveran- 
1 b.0- * n totaal werden 19.800 con- 
; ac ten omgezet. 


ACF-Holdmg c. 
Aegon div.92 
Ahrend Groep e, 
Asd Options Tr. 
Asd. Rubber 
Ant. Verff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Aut.lnd.R'dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 


54.50 54,80 

6,08 6,09 

43,80 43,90 

31.50 31,70 

130,00 129,00 

11,00 10,70 

3,60 3,60 

420,00 426,00 

117,30 117,90 

49.50 50,50 

47.50 48,00 

89,00 88,00a 


89,00 88,70 

125.50 125,50 

120.50 121,00 

107.00 107,00 


Belmdo 
Berkel's Patent 
Blydenst.-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Wmkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intem. 
Claimmdo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft lnstrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert. 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
Holl.Sea S, 

Holl. KJoos 
Hoop EfF. bank 
Hunter D pref 
IHC Caland 
Kas-Assoeiatie 
Kempen & Co 
Klene's Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphinx 
Koppel poort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 

Moe ara Emm 
M.Enim OB-cert. 

M ooien Holding 

Mulder Boskoop 

Multihouse 

Naeff 

NAGRON 

N1B 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Holding 

NedPartMy 

Ned.Springst 

Norit 

Nutricia GB 
Nutricia VB 


319,50 

1,10e 

38.70 
242,00 

69.50 

64.40 

26.40 
28.30 

34.50 

9.90 
2500,00 
805,00 
1188,00 
161,00 
316.00 

23.50 

28.30 

121,00 

95.30 

18.50 
26,60 

41.10 

44.20 

24.10 

29.40 
214,00 
84,00 
56,80 

83.90 
14,60e 

14.60 
216,00 

1,00e 

169.70 
260,00 

0,46 

453.00 

7,40 

2,70 

60,00 

35.10 

9.60 
1062,00 

33.20 
77,00 

40.60 

57.70 
398,00a 
262,00a 

51.20 

41.60 

115.20 
1185,00 

15400,00 
41,00 
56,00 
5,20 
525,00f 

56.20 
615,00 

8.85 

347,00 

204,00a 

56.70 
7200,00 

21.50 
165,00 

171.50 


320.00 

UI 

38.70 
240,00a 

70.20 

63.50 

25.80 
28,10 

34.50 

10,00 

2500,00 

805,00 

1180,00 

161,00 

316,00 

23.70 
29,00 

120.50 

95.40 

18.30 
27,00 

41.10 

44.20 
24,00 
30,00 
214,00 

83.90 

56.70 

83.70 

14.40 

14.40 

215.50 
0,95 

169.80 

259.80 
0,45 

450,00 

7.40 

59.70 

35.10 
9,60 

1062,00 

33.20 

76.80 
40,60 

57.50 
396,00a 
260,00 

51.30 
41,40 

115.20 
1179,00 

15400,00 

41.50 


56,70 

615,00 

9,05 

345,00 

203,00a 

56,70 

7200,00 

21,40 

165,00 

172.80 


Nutricia VB div92 
Nyv.-Ten Cate 
Océ vd Gr div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.'92 
Pireili Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intem. 
St.Bankiers c. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRGGroep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


168,00 

104,00 

75.50 

7.60 
70.00e 
338.00 
63.00 
36.30 
23,50f 
145,00 
131,00 

46.80 

25.80 

73.80 

38.60 

14.60 
1690,00 

51.50 

44.50 

15.10 

42.60 

85.10 
89,50e 

22.70 
128,00 
72,00 
72,40 

3,40 

531,00 

33.60 
69,00 

28.70 

14.70 

48.60 
61,20 

17.50 
114,50 
270,00 

29.70 


70.30 
337,00a 
63,00 

36.20 

23.50 
145,00 
132,00 

46.80 

25.80 

73.50 

38.30 

14.60 
1685.00 

51.00 

44.50 
15,10 
42,40 
86,00 
90,00 

22.50 
128,00 
72,00 

72.20 
3.30 

527.50 

33.70 

69.50 

29.60 
15.00 

49.30 

61.70 
17,00a 

114.50 
270,00 

30,00 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 79,50 

ABN Amro Amer.F. 70,00 

ABN Amro Eur. F. 72,80 

ABN Amro FarEF. 51,70 

ABN Amro Liq.Gf. 162,70 

ABN Amro Neth.F. 86,70 

Aegon Aandelenf. 35,30 

Aegon Spaarplus 5,20 

ABN Beleg.fonds 63,10 

Albefo 48,50 

Aldollar BF ï 28,30 

Alg.Fondsenbez. 235,00 

AUiance Fund 10,30 

Amba 11,80 

Amro North Am.F. 70,50 

Amvabel 84,50 

Asian Tigers F. 66,50 

Asian Select. F. 61,00 

Austro Hung. F. 4,70 

Bemco RentSel. 55,60 

Bever Belegg. 3,05 

CLN Obl. Div. F. 110,60 

CLN Obl.Waardef. 114,20 

Delta Lloyd Inv. 29,40 

DP America Gr.F. 36,50 

Dp Energy.Res. 41,00 


EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Ineome Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl Eur. Fund 
Holl Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl. Sel.Fonds 
lnnovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.lnd.Alpha F. 
Jap.Sect.RatYen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital Ft 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Ineome F. 
MK IntVentures 
Mondibe! 
Nat.Res.Fund 
NedufoA 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMBOblig.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f. 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Verm.gr.f. 
Prosp.IntHlP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F, 

RG Florente 
RG Pacific F, 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 


53.20 

I, 50 

73.70 

48.50 

124.50 
96,00 

84.20 

64.50 
510,00 

30.20 

81.30 

72.20 
9,00 

150.70 

16.70 
8100,00 
6500,00 

9.20 

7.90 

117.60 

22,00 

10.40 

77.10 
1185,00 
111,00 
117,00 

45.90 
54,58 

45.70 

36.40 
102,73 

118.20 

38.10 
5,95a 
0,60 

255.30 

II. 55 
21.60 

91.10 
30,00 

113.60 
50,00 
56,20d 

54.10 

3.90 

151.10 

35.50 

107.90 

49.20 
97,60 

114.10 
94,00 

54.40 

51.10 
48.00 


10.40 

77.10 
1175,00 

111,00 

117,00 

45.30 

54.59 

45.60 

36.40 
102,75 

118.10 

38.20 
5,90a 
0,54 

254.30 
11,50 

21.60 

91.10 
30,00 
113,60 
50,00 

56.20 

54.10 


Rodin Propt 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt.PrF 
Sd/Techt 
Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
TranspacF.Yen 
Uru-Invest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
V1BNV 
VSBMix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda Ft 


Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Dne Electr 
Delta LLDollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendyk 
Grontmy 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LC1 Comput.Gr. 
Melie, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 


Pie Medical 

5,70 

5,80 

oosLschill. (100) 

15,75 

1655 

Simac Techniek 

14,00 

14,00 

port. escudo (100) 

1,19 

1,37 

Sligro Beheer 

56,30 

56,10 

spaanse pes.GOO) 

1,70 

1,86 

Suez Gr.Fund 

53,40 

5350 

turkse pond (100) 

0,0265 

0,0385 

VHS Onr. Goed 

1,40 

1,40 

zweedse V. (100) 

29,50 

32,00 

Vilenzo Int. 

39,40 

39,40 

zwits.fr (100) 

121,25 

125,75 

Weina 

275,00 

279,00 
Wereldhave 

Weweler 

4,50 

39,10 

4,60 

38,70 

Wisselmarkt 
Dow Jones 


Industrie 3259,39 


Wall Street 

altied signal 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco inc 
bethl. steel 
boeingco 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
eiticorp 
consedison 
digitequipm 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen electric 
gen. motors 
goodyear 
hewiett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel 
kim airiines 
mcdonnell 
merek co. 
mobil od 
penn central 
philips 
pnmenea 
royal dutch 
Sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
united techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 


amerik.dollar 
austr dollar 
belg frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
gneksedr (100) 
tersepond 
i tal.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din t/m 100 
noorse kroon (100) 


amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) , 
gneksedr. (100) 
hongk.dollar(lOO) 


ital.lire (10.000) 
jap.yen (lO.OOOl 
nwzeel.dollar (100) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch.G00) 
port. escudos HOO) 
spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank(100) 
e.c.u. 


1,86345 1,86595 

1,0265-1.0565 

1.4215-1.4315 

5.4685-5.4735 

1.565751.56825 

28,995-29,045 

1125900-112,6400 

35190-32240 

33,180-33,230 

0,9220-1,0220 

23.7750-24,0250 


14,92514,975 

139.605139.705 
1,0206-1,0306 

28.65528.705 
15.9980-16,0080 
1.2870-1,3270 
1,7780-1.7880 
1,02451.0645 
31.01531,065 
123,875123,925 
2,3000-2,3050 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983= 100) 

algemeen 205,10 204.8C 

id excfkon.olie 202.50 202.6C 

mtemationals 205,20 204.3f 

lokale ondemem 206.80 207,2( 

id financieel 146.80 146,8t 

id met-fmanc 264.70 265.7( 

CBS-herbeleggmgsmdex (1983= 100 


algemeen 
id excl.kon.olie 
mtemationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id met-fmanc. 


292,00 291,70 

272.40 272,60 

304.60 303,20 

277.60 278.20 

216.40 216,40 
336.30 337.50 


CBS- stem mmgsindex (1990= 100) 


algemeen 

mtemation 

lokaal 

fm.instell 

niet-financ 

industrie 

iranspops) 


124.90 125,00 

139,40 139.00 

122.20 122.40 

129.10 129,10 

120.90 12150 
130,30 130.60 
131.80 132.50 


27.20 29,70 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20,150-20.750. vorige 
20,080-20.680, bewerkt 22550 laten, 
vorige 22.280 laten 

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 210-280, 
bewerkt 325 laten, vorige 320 laten 


OPTIEBEURS 


serie 

omzet 

v.k. 

s.k 

abnamro c apr 

47,50 

503. 

0,20a 

0.20 

abn amro c i95 

45.00 

156 

4,70 

4,80 

akzo 

c apr 

150.00 

107 

2.30 

230 

akzo 

c o94 

135,00 

150 

24,90 

24.70 

daf 

papr 

25,00 

337 

1,30 

1.60 

daf 

P apr 

27.50 

114 

2.80 

3.50 

dsm 

c apr 

100.00 

203 

6,80 

6,10 

dsm 

c apr 

105.00 

214 

2.50b 

2,20 

dsm 

papr 

100.00 

135 

1.00 

1.40 

dsm 

papr 

105,00 

105 

4,00 

5,00 

dsm 

pjul 

105.00 

127 

530 

5,80 

els 

c jul 

120.00 

250 

2,10 

230 

els 

p jul 

110,00 

250 

2,10 

2.20 

eoe 

c apr 

300.00 

361 

7,00 

6.50 

eoe 

c apr 

305,00 

320 

3,60 

330 

eoe 

c apr 

310,00 

339 

1,60 

1,30 

eoe 

c mei 

310.00 

172 

2.40 

2,00 

eoe 

papr 

300.00 

624 

1.40 

1.50 

eoe 

papr 

305,00 

240 

330 

3.30 

eoe 

papr 

310,00 

170 

630 

6,40 

eoe 

p n93 

230,00 

140 

1,70 

1.50 

eoe 

p n94 

290,00 

121 

1230 

12.90 

goud 

c mei 

350,00 

152 

330a 

4.00 

goud 

c mei 

360,00 

1003 

1,80a 

1.60 

goud 

c aug 

350,00 

158 

730b 

9,30 

hoog 

c jul 

55,00 

455 

2.00 

2.00 

mg 

c okt 

55,00 

123 

1.40 

1.30 

mg 

c j94 

47,80 

220 

7.70 

7,50 

mg 

pj94 

47.80 

199 

2.10 

2,20 

nedl 

c apr 

50.00 

250 

9.60 

10,50 

nedl 

c apr 

60,00 

269 

1,90 

2,00 

nedl 

c apr 

65,00 

108 

0.50 

0,60 

nedl 

P apr 

65,00 

200 

6.20a 

5,OOt 

phil 

c apr 

35,00 

214 

' 2.10 

1,90 

plul 

c jul 

35,00 

116 

3.00 

2,90 

phil 

c jul 

37,50 

143 

1,40 

1.40 

phd 

c jul 

40,00 

276 

0,70 

0.70 

phil 

c okt 

37,50 

137 

2,30 

230 

phil 

c o93 

30,00 

356 

9.50 

9,40 

phil 

c o06 

35.00 

319 

930 

9,10 

plul 

p o93 

30,00 

122 

1.10 

1,20 

phil 

p o95 

20,00 

151 

0,60 

0,60 

olie 

c apr 

140.00 

147 

5,00a 

430 

olie 

c apr 

150,00 

404 

0,50 

0.30 

olie 

c jul 

150,00 

316 

1,60 

1.30 

olie 

pjul 

145,00 

459 

6,50 

7.00 

olie 

p okt 

145,00 

201 

7,20 

8.00 

unil 

c apr 

185.00 

118 

3,70 

2.70 

uml 

papr 

180,00 

129 

0.60 

0.80 

xmi 

p sep 

350,00 

100 

144)6 

14/06 

1 

1 a= 

laten 

9= 

bieden 4 ei-div. 


I h= 

bieden 

fc= 

laten 4 ei-dnr. 


i c = 

et-claua 

k= 

gedaan 4 h dei-dividend Ugedaamg { 

e=gBdan+b«dee vk slotkners vorige tof 
t gedaan + laten si=sietkoers gisteren | COMPLETE WONINGINRICHTING 
NAAR PARIJS 


1 *9'' - - ('Mt' 1 

«-&V , " Louis de Poortere 


Velours tapijt met 


30% korting. 


Jute rug, 7 Jaar garantie. 


Elders 159, 


Onze prijs 109, 

Gratis vakkundig gelegd. 


DESSO 


Bouclé tapijt met 25% korting. 


Jute rug, geschikt voor zwaar 


gebruik. 7Jaar garantie. 


Elders 109, 


jOnze prijs 


79, 


BëRGOSS I — NÏËUVtf 
Frisé tapijt. 


Luxe kwaliteit leverbaar in de 


allermooiste pasteltinten 


Fantastisch mooi! 


Gratis vakkundig gelegd 


Novïlon Vinyl 


Hele kollektie Novüon 


Merkvinyl met korting 
Vinyl 400 cm. breed 

fiQ 

nu al vanaf Uvj 
Uw woonkamer wordt 
gratis vakkundig gelegd 


en...gratis reis naar Parijs! 


fc 
Intertest 


Wollen berber tapijt met 


25% korting. 


Jute rug, geschikt voor stevig 


gebruik. Normaal 249, 


186, 

Gratis vakkundig gelegd 

t, < -t? f ■ 


'H 


•»’ v- iw.fcfr J U 

iCvA) 

\u,\h x>^ \ i- ' * * ^ T /i 

/* s — . J ’ 
MEV i * • - 4 • ’ ' * -. ■ 

Brandstraat - Sittard 
felefoon 046-512843 at-S 

146-5 


m Limburgs f J J 

agblad voor 


ostelijk 


UI 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 9 


IMBU rgs DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN 
h EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 EC 
*KT42. TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 


ED KERKRADE, 


. 

Belangrijke schakels in transport afvalstroom 

Acht overstapstations 
op komst in Limburg 


Eenentwintig 
mensen weg bij 
IPL Brunssum 

BRUNSSUM - Bij Industriële 
Produkties Limburg BV (IPL) 
zijn 21 mensen overbodig. Dat 
heeft bedrijfsleider P. van der 
Meulen gisteren aan het perso¬ 
neel verteld. Bij IPL werken 
ongeveer 80 werknemers. Ze 
krijgen voor het weekeinde te 
horen wie er precies moet ver¬ 
trekken. Het bedrijf probeert de 
drastische afslanking zonder ge¬ 
dwongen ontslagen door te voe- 


^ASTRICHT - Binnen enkele jaren worden er in Limburg 
afval-overslagstations in gebruik genomen. Die regionale 
ueelcentra zijn in de ogen van Gedeputeerde Staten en de 
Limburgse gewesten een absolute vereiste om het trans- 
van de provinciale afvalberg op een milieuhygiënisch, 
^Verstechnisch en economisch verantwoorde wijze naar de 
^bestemming te transporteren. Opmerkelijk is wel dat vier 
j> acht aan te leggen overslagstations zijn gepland in wes- 
en oostelijk Zuid-Limburg. 


jjjtittejjj. K* f iji * ■ ■ 

SP I P |Oil ff ... ÊÜI "T | 11 £% f üEii; Ilgl |l‘ r* 1 1 ; ■ 1, Y n C, 

I ... . I 1#- «yi i -• .ril * I’ 

.... .iHi .... ’ . ” : ' 


e n ander blijkt uit een vandaag 
j^rschijnen publikatie in het 
^tgaan van het nieuwe provin- 
Nuts bedrijf NV Sturing Afval- 
‘Jdering Limburg (AVL), dat is 
niet de organisatie en coördi- 
, van de afvalverwerking in 
jjUrg. Het AVL baseert zijn 
^en op een onderzoek dat is 
^oerd in opdracht van Gede- 
^de Staten en de vijf gewes- 
«ülieugedeputeerde Jan Tinde- 
^ heeft inmiddels laten weten 
*°Wel het college van GS als de 
^Westen de onderzoeksconclu- 
e h het daarin vervatte ’voor- 
^Niodel’ hebben onderschre- 


a cht overslagstations worden 
,|. e n vooral gebouwd met de be- 
, Ng om het afvalvervoer over de 
drastisch aan banden te leggen. 

?. at het Provinciaal Afvalstof¬ 
fen voorziet in een sterke con- 
rNtie van afvalverwerkingsin- 
^ties in Limburg (eén verbran- 
KSoven, twee composteerinstal- 
j* en twee stortplaatsen), zou het 
^ansport zonder die verdeel- 
I a explosief toenemen. Het be- 
; 'fan de provincie is er juist op 
mt om uiterlijk in het jaar 2000 
^tens zeventig procent van het 


afvaltransport over water en spoor 
te laten plaatsvinden. 

j 

„Het resterende deel gaat recht¬ 
streeks naar de acht overslagsta¬ 
tions. Van daaruit wordt het per 
schip en/of per trein naar de eind¬ 
verwerking vervoerd,” zo legt Tin- 
demans uit. Om die reden moeten 
ae acht verdeelcentra zo veel moge¬ 
lijk in de directe nabijheid van wa¬ 
ter- en/of spoorwegen verrijzen. 
Over de exacte lokatie van de over¬ 
slagstations is nog geen beslissing 
genomen. In nauw overleg met de 
vijf gewesten moet AVL daarover 
binnen enkele maanden de eerste 
concrete voorstellen doen. 

Overigens denkt de milieudeputé 
de verwachte problemen by die lo- 
katiekeuze met behulp van een in¬ 
tensieve voorlichtscampagne te 
verlichten. Bovendien benadrukt 
hij dat in de overslagstations uit¬ 
sluitend met de meest moderne en 
dus ’schone’ procédés wordt ge¬ 
werkt. „Bij veel mensen bestaat 
inderdaad een verkeerd beeld van 
afvaloverslag en -verwerking. De 
moderne manier van afvalverwijde¬ 
ring die we hier in Limburg gaan 
opzetten, gebeurt met gesloten of 
afgedekte containers. In schone, ge¬ 
sloten hallen.” 


Heerlen initiator van megaconcert Telemuze 

Concert gelijktijdig 
U vijf Euregiosteden 


^OORJOOS PHILIPPENS 

jj^LEN - Vijf podia in vijf ver¬ 
slende steden in de Euregio en 
^ één concert op hetzelfde tijd- 

[ bet aan de gemeente Heerlen 
u v indt deze happening in 1994 
^ in de steden Maastricht, 
ben, Hasselt, Aken en Luik. Het 

Minister geeft 
startsein 
Zuiderbrug 

Vervolg van pagina 1 

> blLO _ Minister Hanja Maij- 
jëgen van Verkeer en Water- 
heeft gisteren het startsein 
^Nven voor de bouw van de 
^derbrug over de Maas in Ven- 

* brug is onderdeel van de aan 
.leggen rijksweg A73 tussen 

krneer en Maasbracht. Deze - 
zeventig kilometer lange 
/^snelweg - moet een nieuwe 
*^ r d-zijdverbinding in deze 
^Yincie worden. 

* Zuiderbrug alleen kost al 106 
pioen gulden en wordt voor 
«ia eenderde betaald door pro- 
J? c ie, Venlo, Economische Za- 
jP on de EG. Met de bouw van 
. A73-traject Boxmeer-Venray 
ht het najaar van 1991 al be¬ 
nnen. 

?°i' het gedeelte ten zuiden van 
yhlo wordt eerst een milieu- 
J^tenrapportage (MER) ge- 
^kt, zo heeft de minister deze 
pk besloten. Het geplande tra- 
. op de oostelijke Maasoever 
phlo-Maasbracht) kost 750 mil- 
h gulden. De gehele rijksweg, 

! ook wel de ’ruggegraat’ van 
pburg wordt genoemd, kost 
hiiljard gulden en zal naar 
pachting rond de eeuwwisse- 
| ® gereed zijn. 

gister Maij-Weggen had giste- 
erg veel haast om weer in 
* p' Haag te komen. Na haar toe- 
*0ak en het geven van het 
Mjp^in voor de bouw van de 
Spoorbrug in Venlo vloog ze 
r helicopter weer terug. 


moet de Euregionale versie worden 
van het Heerlense Telemuze. Bin¬ 
nenkort wordt het idee nader on¬ 
derzocht. 

De afgelopen jaren vond in Heerlen 
twee keer het experiment Telemuze 
plaats. Rondom de Pancratiuskerk 
in het stadscentrum werden vier 
podia geplaatst. Op elk podium 
nam een muzikant plaats, die geen 
zicht had op de andere leden van 
zijn band. 

Door het geluid van elk van de in¬ 
strumenten via speciale telefoonlij¬ 
nen te versturen, konden de muzi¬ 
kanten de gezamenlijke sound 
horen en zo tóch musiceren. De pri¬ 
meur was in 1990 voor Walter Ni- 
ta & the Run. 

Deze methode maakt ook speciale 
effecten mogelijk. Uit de speakers 
naast de drummer kun je bijvoor¬ 
beeld het geluid van de gitarist la¬ 
ten komen. Kortom, een vernieu¬ 
wende, maar ook verwarrende 
ervaring voor zowel spelers als pu¬ 
bliek. 

Heerlen wil het succes van Telemu¬ 
ze euregionaliseren. Het heeft een 
voorstel ingediend bij de andere 
steden van het zogeheten MHAL- 
overleg. Het megaconcert dat een 
sterke promotionele waarde heeft, 
moet via grensoverschrijdende tele- 
maticaverbindingen tot stand ko- 


_ Von on ze verslaggever 

MEERSSEN — Het college van 
burgemeester en wethouders 
van Meerssen was niet bevoegd 
om een schikking te treffen met 
de zes aannemers die hadden in¬ 
geschreven op de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis en daarbij 
gebruik maakten van opzetgel- 
den, waardoor de gemeente voor 
tweehonderdduizend gulden 
werd opgelicht. Dat schrijft de 
staatssecretaris van Binnenland¬ 
se Zaken, mevrouw D. de Graaff- 
Nauta, aan het college naar aan¬ 
leiding van een verzoek tot ver¬ 
nietiging van dat schikkingsbe- 
sluit, ingediend door een inwo¬ 
ner van Meerssen en de gemeen- 
teraadsfractie Lokaal Democra¬ 
ten. Vernietiging van het besluit 
is echter niet aan de orde, aldus 
de staatssecretaris, omdat de ge¬ 
meenteraad de handelwijze van 
het collega al heeft goedgekeurd. Mia Slangen als trotse pleegmoeder van het eekhoom-trio Knabbel, Babbel en Sabbel. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


HEERLEN - Drie eekhoorntjes, 
amper drie weken oud, zijn lief¬ 
devol opgenomen in het gezin 
Slangen in Heerlen. Zondag 
vond Mia Slangen twee diertjes 
achter in de tuin. „We hebben ze 
daar gelaten omdat we dachten 
dat de moeder ze wel zou komen 
halen. Later vond mijn man bui¬ 
ten ons hek nog zo’n piepend 
klein beestje. Toen de moeder ’s 
avonds nog niet was komen op¬ 
dagen, hebben we ze naar bin¬ 
nen gehaald en zijn we begon¬ 
nen met de verzorging,” vertelt 
Mia Slangen. 


Poezemelk 
voor jonge 
diertjes 


Dierenbescherming en de kin¬ 
derboerderij van Schrievershei- 
de raadden de familie aan de 
beestjes te blijven verzorgen. Als 
ze eenmaal naar mensen ruiken. 


accepteert de moeder ze niet 
meer. Er werd speciale poeze¬ 
melk voor jonge katjes gekocht, 
die de drie eekhoorntjes met een 
beetje honing erdoor best 
smaakt. 

De familie Slangen wil graag tips 
krijgen hoe ze de diertjes het 
beste kan opvoeden en wat ze 
moet doen als ze groter worden. 
„Misschien zijn er mensen die 
daar ervaring mee hebben?” 
meent Mia Slangen. Ze is bereik¬ 
baar via telefoonnummer 
045-721352. 


Ministerie kan niet ingrijpen door akkoord raad Meerssen 

’B en W onbevoegd tot 
schikken met aannemers’ 


Het protest ’bij de Kroon’ tegen 
het november vorig jaar door B 
en W genomen besluit - iedere 
burger kan zo’n verzoek tot ver¬ 
nietiging indienden - richtte 
zich op de (on)bevoegdheid van 
het college om dergelijke beslis¬ 
singen te nemen. 'Bovendien 
schaadt dit besluit het algemeen 
belang,’ zo schreef inwoner René 
van Druenen aan het ministerie, 
’de schijn moet vermeden wor¬ 


den dat er gesjoemeld wordt met 
overheidsgeld’. 

De Meerssense burgemeester en 
wethouder verweerden zich te¬ 
gen dat protest met verwijzing 
naar een raadsbesluit uit 1989 
waarin de raad wel degelijk de 
bevoegdheden in de zaak aan het 
college zou hebben overgedra¬ 
gen. Maar dat klopt niet, conclu¬ 
deert de staatssecretaris nu op 


grond van de gemeentewet. In 
dit geval was er namelijk een an¬ 
dersoortig raadsbesluit nodig 
geweest. ’Maar omdat de raad 
achteraf het vertrouwen heeft 
gegeven aan de handelwijze van 
het college, komt het niet meer 
van pas een procedure tot ver¬ 
nietiging van het besluit te star¬ 
ten,’ aldus de brief. 

Wat betreft de oorspronkelijke 


ren. De 21 boventallige mensen 
worden zo mogelijk binnen een 
half jaar elders binnen het moe¬ 
derbedrijf, het Fonds voor Socia¬ 
le Instellingen ondergebracht, of 
anders buiten het bedrijf. IPL is 
in grote problemen gekomen 
door de afhankelijkheid als toe¬ 
leverancier van de auto-indus- 
trie. Opdrachtgevers als NedCar, 
Volvo en DAF hebben de ver- 
koop-aantallen van hun wagens 
drastisch zien slinken. IPL 
maakt kabelbomen voor deze 
autoproducenten. Die kabelbo¬ 
men worden in samenwerking 
met de WSW-ondernemmg As- 
semblagebednjf Bouwberg ge¬ 
produceerd. 


Heerlens echtpaar 
haalt zoon (9) 
van internaat 

MUNSTERGELEEN ~ Een Heer¬ 
lens echtpaar heeft met onmiddel¬ 
lijke ingang hun 9-jarige zoon van 
een jeugdinstituut in Munsterge- 
leen gehaald. De ouders van het 
kind zijn vervolgens naar de politie 
van Sittard gestapt om aangifte te 
doen van mishandeling en bedrei¬ 
ging van hun zoon door een mede- 
pupil van het Maria Magdalena 
Brose-instituut, een instelling voor 
jeugdhulpverlening. 

Het instituut zelf heeft de klacht in¬ 
middels onderzocht. Volgens alge¬ 
meen directeur drs J.Dieteren is uit 
het interne onderzoek gebleken dat 
de klacht ongegrond is. „Toen de 
klacht zondag jl. bekend werd, heb¬ 
ben wij meteen maatregelen getrof¬ 
fen en met alle betrokkenen gespro¬ 
ken,” aldus de directie van het 
jeugdinternaat, die zei door de 
klacht te zijn overrompeld. 

Volgens de vader is zijn zoon door 
de mede-pupil meermaals geslagen 
en zijn hem in de loop van het ver¬ 
blijf van anderhalf jaar in het Mun- 
stergeleense instituut talrijke spul¬ 
len afgenomen. 

Zie verder pagina 13 

• Politie Sittard moet 

zaak nog onderzoeken _ 

Directie 
wafelïabriek 
schakelt 
hulpjes in 

SCHINNEN - Directeur J. Snijders 
van de Schinnense wafelfabriek 
Wafel Jansen, waar al sinds maan¬ 
dagmorgen wordt gestaakt, heeft 
’links en rechts’ hulp ingeschakeld 
om de gestagneerde produktie in 
zijn fabriek enigszins op gang te 
houden. Wie die medewerkers zijn 
wil Snijders niet kwijt. Wel bena¬ 
drukt hij dat het geen uitzendkrach¬ 
ten zijn. Gisteravond is voor het 
eerst sinds de staking de helft van 
de nachtploeg, 15 personen, niet 
aan het werk gegaan. Het betrof 
voornamelijk deegmaaksters. 

Volgens een woordvoerder van de 
Voedingsbond FNV, die de landelij¬ 
ke actie 'Suiker staakt’ coördineert, 
heeft Snijders 'familieleden en 
vrienden’ bij het produktieproces 
betrokken. De bond is bij monde 
van Jac van der Horst niet te spre¬ 
ken over het feit dat de directie van 
Wafel Jansen een brief heeft laten 
bezorgen bij alle stakers. Van de 60 
werknemers die bij Wafel Jansen 
het werk hebben neergelegd zijn 55 
vrouwen. Dat schrijven zou volgens 
Van der Horst een tamelijk intimi¬ 
derend karakter hebben. 

„Die brief komt hierop neer dat de 
dames met klem worden opgeroe¬ 
pen het werk weer te hervatten 
omdat Wafel Jansen anders proble¬ 
men krijgt in verband met langlo¬ 
pende contracten die het bedrijf 
heeft afgesloten”, aldus Van der 
Horst. „De brief is hard aangeko¬ 
men omdat zich vorige week in de 
kantine van het Schinnense bedrijf 
een felle discussie heeft afgespeeld 
tussen de werkneemsters en de di¬ 
rectie. De dames hebben daar te 
horen gekregen dat ze net zo goed 
voor ontslag konden tekenen als ze 
zouden gaan staken.” 


geheimhouding van de toen met 
de aannemers gemaakte af¬ 
spraak (ze betaalden elk 20.000 
gulden, op voorwaarde dat de 
aanklacht bij de rechtbank tegen 
hen werd ingetrokken) schrijft 
het ministerie dat B en W beter 
de raad hadden kunnen inlich¬ 
ten, waarbij dan gebruik ge¬ 
maakt had kunnen worden van 
de geheimhoudingsplicht. 

„Ik beschouw dit als een morele 
overwinning," reageerde Wil La- 
mers van de fractie Lokaal De¬ 
mocraten gisteren op het oordeel 
van de staatssecretaris. „Hieruit 
blijkt toch dat de raad voor de 
gek gehouden is.” 

Burgemeester Karei Majoor 
toonde zich niet onder de indruk 
van de brief: „Eigenlijk is dit 
commentaar niet meer ter zake. 
We zijn tenslotte op onze dwaal¬ 
wegen teruggekomen. Maar ik 
blijf erbij dat we naar beste we¬ 
ten gehandeld hebben.” 


Uitreiking kruis 
42 jaar na dato 

LIMBRICHT - Het Rode Kruis gaat 
deze week een onderscheiding uitrei- 
ken die 42 jaar geleden al is toege¬ 
kend. Het Sittardse echtpaar Vitters 
werden in 1950 onderscheiden met 
het herinneringskruis 1940 1945, 
maar omdat de echtgenoot destijds in 
het buitenland verbleef, kwam het met 
tot een uitreiking. De vrouw neemt het 
herinneringskruis aanstaande vrijdag 
alsnog in ontvangst. Zij verkeerde lan¬ 
ge tijd in de veronderstelling dat de 
onderscheiding alleen was toegekend 
aan haar man, die in 1987 overleed. 
Bij het opruimen van kranteknipsels 
uit 1950 kwam ze een artikel tegen 
over de in 1950 toegekende kruisen. 
Als aandenken aan haar echtgenoot 
besloot ze het Rode Kruis te vragen 
om alsnog het ereteken in haar bezit 
te krijgen. 


Racistische 

pamfletten 

LANDGRAAF - Onbekenden hebben 
racistische pamfletten tegen de komst 
van asielzoekers verspreid in de 
Groenstraat in Ubach over Worms. 
Op de uit krantekoppen samengestel¬ 
de pamfletten werd het adres en tele¬ 
foonnummer genoemd van de Cen¬ 
trumdemocraten. Volgens de politie, 
die op zoek is naar de verspreiders, 
hebben de Centrumdemocraten ech¬ 
ter niets met de actie te maken. 

Vrouw bekneld 
in balenpers 

KERKRADE - Een 42-jarige vrouw 
uit Landgraaf is gisteren ernstig ge¬ 
wond geraakt, toen zij met haar bo¬ 
venarm bekneld raakte in een balen¬ 
pers. Het bedrijfsongeval vond plaats 
bij het bedrijf Sanodent aan de Klare- 
nanstelerweg in Kerkrade. Collega's 
konden haar bevrijden, met hulp van 
de gealarmeerde brandweer. De 
vrouw is overgebracht naar De We- 
verziekenhuis in Heerlen. De Kerk- 
raadse politie heeft de zaak doorver¬ 
wezen naar de Arbeidsinspectie, die 
een onderzoek instelt. 

Uitslaande brand 
in Meezenbroek 

HEERLEN - Een felle uitslaande 
brand heeft gisteravond rond elf uur 
de zolderverdieping van een woning 
boven een bloemenzaak in de Heer¬ 
lense wijk Meezenbroek in de as ge¬ 
legd. De brand sloeg over naar een 
woning boven een aangrenzende 
kapsalon. De brandweer rukte met 
groot materieel uit. In eerste instantie 
bestond het vermoeden dat de bewo¬ 
ner van de woning nog in het huis 
was, maar dat bleek niet het geval. 
De Kasteellaan, waaraan beide win¬ 
kels liggen, werd tijdelijk afgesloten 
voor het verkeer. Omtrent de oorzaak 
kon de brandweer gisteravond niets 
mededelen. De schade wordt op on¬ 
geveer 80.000 gulden geschat 

Aanranding van 
verpleegster 

SITTARD - Een onbekende heeft 
dinsdagavond een verpleegster in Sit¬ 
tard aangerand. De dader overrom¬ 
pelde de vrouw op de afgelegen 
Watersleyerweg. Hij legde een hand 
op haar mond en werd handtastelijk. 
De verpleegster wist zich los te ma¬ 
ken en zette het op een lopen. Het 
was de tweede keer in korte tijd dat 
op dezelfde weg een vrouw is aange¬ 
rand. 

Bedorven 

lamsvlees 

MOORVELD - De rijkspolitie van 
Meerssen heeft in een huis in Moor- 
veld een aanzienlijke hoeveelheid 
bedorven lamsvlees ontdekt. Het 
vlees was eigenlijk bestemd voor di¬ 
verse shoarmazaken in de regio. 
Maar het bleef te lang opgeslagen. 
Het stonk er dan ook behoorlijk. Men¬ 
sen uit de buurt hadden geklaagd 
over stankoverlast en daarom ging de 
politie er een kijkje nemen. De Keu¬ 
ringsdienst voor Waren maakte pro¬ 
ces verbaal op voor het bewaren van 
ondeugdelijk vlees. Tevens deelde 
politie aan vier illegaal in ons land ver¬ 
blijvende personen een proces ver¬ 
baal uit. 

Man beroofd 
op Emmaplein 

HEERLEN - Een dertigjarige man uit 
Kerkrade is gisterochtend beroofd op 
het Emmaplein in Heerlen. De Kerkra¬ 
denaar had even tevoren bankbiljet¬ 
ten van 100 en 50 gulden in zijn borst¬ 
zak gestoken toen een man hem 
vastpakte, de borstzak losscheurde 
en met het geld in de hand richting 
Gasthuisstraat vluchtte De politie is 
nu op zoek naar een negroïde man, 
ongeveer 1.80 meter lang met een 
slank postuur. De man droeg een 
groen legerjack, een vaalblauwe spij¬ 
kerbroek en bruine, halfhoge laarzen 
met koperen spitse teenpunten. 

Limburgs Dagblad 


. t 


Donderdag 26 maart 1992 


„Naar menselijke maatstaven te vroeg”, zeggen 
wij dan. Daarin erkennen we dat er andere, ho¬ 
gere maatstaven zijn. 

In dat weten berusten wij in het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze mama, dochter, schoon¬ 
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht 


Irene Strijthagen 

echtgenote van 

Hub Kleijnen 


Zij overleed op 38-jarige leeftijd, voorzien van 
de h. sacramenten der zieken. 


Kunrade: HJJtf. Kleijnen 
Kim, Mike 
Familie Strijthagen 
Familie Kleijnen 


6387 HB Kunrade, 25 maart 1992 
Bergseweg 12 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op maandag 30 maart a.s. om 11.00 uur, 
in de parochiekerk H. Laurentius te Voeren- 
daal, waarna aansluitend begrafenis op de alge¬ 
mene begraafplaats te VoerendaaL 
Gelegenheid tot schriftelijke condoléance, ach¬ 
ter in kerk, vanaf 10.30 uur. 

Zondagmorgen is er tot haar intentie een eucha¬ 
ristieviering om 11.30 uur, in de parochiekerk 
O.I*. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kun¬ 
rade. 

De dierbare overledene is opgebaard in een der 
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever¬ 
eniging „VoerendaaT, Kerkplein 43, Voeren- 
daal,. alwaar gelegenheid tot afscheidnemen 
dagelijks van ML30 tot 19.00 uur. Zondag van 
12.00 tot 13.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer 
werd geroepen is heden heengegaan, voorzien 
van de h. sacramenten, op de leeftijd van 78 j aar 


Jacobus Webers 


Oud-inwoner van Einighausen. 

Familie Webers 


25 maart 1992 

Bejaardenhuis De Tieder, Brunssum 
Corr.adres: Johan Laerstraat 4 
6118 ER Nieuwstadt 


De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatsheben op zaterdag 28 
maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Ei¬ 
nighausen. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
worden tijdens de avondwake van vrijdag 27 
maart a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde 
kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas- 
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard 
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Dankbetuiging 


Stil zijn de pijn en het verdriet 
dik jij bij ons achterliet, 
maar de liefde die jij ons bood, 
is niet te scheiden door de dood. 
Mam, we zullen je nooit vergeten. 


Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon¬ 
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede¬ 
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij¬ 
den, de uitvaart en de crematie van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 


Maria Katharina Debie 

weduwe van 

Hendrik Doek 


betuigen wij hierbij onze oprechte dank. Het is 
fyn te weten dat zij door zo velen werd gewaar¬ 
deerd. 

Kinderen Doek 


De plechtige zeswekendienst wordt gehouden 
op 28 maart as. om 19.00 uur in de parochiekerk 
H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide (Land¬ 
graaf). 


Dankbetuiging 

In plaats van kaarten 


De overvolle kerk en de vele troostrijke brieven, condoléances en 
bloemen die wy mochten ontvangen by het plotselinge overlijden 
van myn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 


Giel Raets 


waren voor ons een grote steun en troost. 

Het is voor ons een bevestiging van uw medeleven. 

Wy danken u allen hartelijk hiervoor. 

Hennie Raets-Fon 
kinderen en kleinkind 

Brunssum, maart 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 29 
maart as. om 10.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum. 


t Christien 
48 iaar. H. I 48 jaar, H. 
straat 16, 
Roermond. ' 
tige uitvaar 
worden 
vrijdag 27 — 
11.00 uur in 
Geestkerk te.' 
mond. 


ET 


t Bronno 

iaar. 


i jaar, 
van Jantje 
Boom, 

25A, 6051 B 
bracht De 
vindt plaats 
dag 27 maart 
uur op de 
begraafplaats 
bracht 


I 


Heden bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van onze voorzitter en medeoprich¬ 
ter 


Louw Zink 


Zjjn betekenis voor en zjin betrokkenheid bjj de 
duivenclub Berg en Dal blijft in onze gedach¬ 
ten. 


Gulpen, 24 maart 1992 


PDVBerg 


anliittÉ 

liM 


Na een werkzaam en liefdevol leven, dat gete¬ 
kend werd door oprechte levensvreugde, goed¬ 
heid en zorgzaamheid is heden toch nog onver¬ 
wacht^ kalm en vredig van ons heengegaan, 
voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 77 
jaar, mijn lieve levensgezel, onze vader, schoon¬ 
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef 


Frans Derkx 

weduwnaar van 

ClaraCrutzen 

levensgezel van 

Carry Willemse 

Maastricht: Carry Wille**** 


Dankbetuiging 


Wij bedanken u allen voor de hartelijke con¬ 
doléances, bloemen, h.h. missen en begelei¬ 
ding naar de laatste rustplaats van mijn man, 
onze vader en opa 


Leo Ladeur 


Mevr. Ladeur-Coolen 
kinderen en kleinkinderen 


De plechtige-zeswekendienst zal plaatsheb¬ 
ben op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in 
de parochiekerk Verschijning van de Onbe¬ 
vlekte Maagd te Heerlen-Molenberg. 


Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon¬ 
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede¬ 
leven die wy mochten ontvangen bij het overlij¬ 
den en de begrafenis van onze lieve vader en 
opa 


Comelis Hendrik 
(Hein) van de Berg 


betuigen jvy u allen hiermee onze oprechte 
dank. 


Kinderen en kleinkindei 
familie Righetti-van de 
familie M. van de Berg. 


Maart 1992, 

Angelastraat 6, Kerkrede 
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade- 


* s T Voor het betoonde medeleven tui de ziekte, het 
overlij de n en dé crematie van mijn echtgenoten 
«ze moeder, schoonmoeder, groot- en over- 


Elisabeth 

elkom-Stevens 


Familie D 
Familie C 
Familie! 

Maastricht, 24 maart ÏHfó 
Veliahof 14 f V 

Corr .adres: mevr. 

St C u n i bértuaat raa t 9- - 
«286 BH Wittem 
rivfl 4 - 


<! » ‘ lij »- 

zeggen w|j u allen dank. •" 

Ken bijzonder woord van dank aa* dr^ V: Dam*. 
Or. H a rt m an en het verplegend personeeLvén 
afdeling 6 van bet St-Jozefziekenhuié^é Kerk¬ 
rede. 


■ i. . / «286 BH Wittem ; ] 

De plechtige uitvaartdie^ét^tf 1>lé*tshebben op 
zaterdag 28 maart om LI parochie¬ 

kerk van San Salvate^ & Bé« 
gevolgd 13.1» 

uur in het crematorium |^ ^nnaa*, Vouershel 
lte Geleen. • 

Overtuigd van uw medelèven isergeen coodo- 

Kruisw^avondwaké.vsi^^^^IjWt, ottt 

uur in voomoemde ' • 

De overiedene is opgytetem ^Bg« yKyaar 
trum vanDela, 

Bezoek héden. ëMmkm0$ 
tót19.00 mie ’ 

Wilt u indien wij 

tó ^n d en ,.dezfejBBÉB,. h m. ■ ii. mii 


Hierbij danken wij u hartelijk voor uw 
belangstelling en medeleven betoond bij 
het overlijden van tnjjn lieve vrouw, die 
in stilte van ons heenging. 


Corrie Kaelen 


Uw medeleven is co|* tot steun en troost 
6114 EV Sustereo^Hilfót r' 


In plaats van kaarten 

Dankbetuiging 


Voor de vele blijken van belangstelling onder¬ 
vonden bij bet overlijden en de begrafenis van 
tti$n dierbare man en vader 


Jan Thomassen 


betuigen wij ü 


oprechte dank. 


Ufaj^haam: 


Kerkrede, maart I9j 

Èé ^eehbgez^ 


deniop zondag 29 maart a.s. om 10.0( 

Martinus te 


mm 


- ■ -. ■» - , • • 

w". 


De plechtige zes wekendienst zal worden, gehoed 
den ep zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in de 
parochiekerk ven de H. Petrus Maria ten He- 
nekfaamagte Kevkrade<Chevrem«L 4^ i;; " ' rj . i* ' L -C 

•• ‘ r :‘VA ",i 

• . , •; f •. v. • 

: -• . ■ > .w'. ife''.’: ' ''' 

; •-r 
Voor de vele bhjfeen van belangstelling onder¬ 
vond» b|j het overlijden *n de begrafenis van 


Sijstermans-v.d. Bosch 

betujgen wü higrbii onzehartéljjke dtok. - 


Lenie Saldén-Dirrix 

tulgenvwij hierbij onze mmdM* i|h|nk j 


betuigen.wij hierbij onze op icc hte 
Het is fijn te weten dift M doof i 
gewéardeerdL' .-V/ j... 


,,, HeuvelioiTHii 


V ...4.' . 


TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VANAF t APRIL 1992 


Werkgetóéd van bet Crache I0tiis Heuvelland: gemeenten Eydifèi# Gutsen, 
^Dé zes wekendienst kal 
terdag 28 maart ak. oo 
kerk St-Vincenthu h 


MaastricK ^i«rat^; Meerssen, V« -. Valkenburg en 

: -dd§'i^|SÏ.É>f ’ -f Övidpr^ en Kindzorg, waaróndef: • . 

Zwangenciappm . 

' • Kraanjzorg V r ;;\. . { 
OVERLEDEN 

SE De eerste plechtige jaardienkt VÜHW 

Hans Btóssen 

: . j. : jefr^ -v,. , 

Lou Stassen 

. ^ 1 V * £ \ 

zal plaatsvinden op zaterdag » mawt' 
19,00 nu* in de parochiekerk van de HLi 
tuatóKerkrêdaL 


.... 


*, . ’ 


943 - 21 52 20 
043-25 24 76 * 
943-2167*4* * 


’-m 


j jih 

• ’ V'r' r.\tt : : 


Eng. Stassed-Drkmwn 


943 - 231151 


HooWkantoor, waaronder: 
Cursussen 

Uitleen verpieegartrkelen 


ptochtige eerste jaardienst voor onze vader 


•5*^; . •, . ü 

onze moe- 


m de pléehtige teswekendienstvoor onze moe- 

Katharine. 

Vroljngs-Hermahs 


Daarom vanaf 30 maart 1992 geen spreekuren en uitleen meer 

W r v ■*’| * »n de ,\ '; .... ■ : '*r 


Het postadres blijft ongewijzigd: Postbus 1307/6201 BH Maastricht- FaxnummériOéJ - 21 36 56 
De grote belangstelling, de vele troostrij* 
ven, bloemen en h.h. missen bij het hei 
van myn lieve vrouw en moeder 1 


Annie Smeets-Brai 


hebben ons getroffen. Al deze blijken v 
deleven én de wetenschap dat zij door: 
werd geacht, hebben ons gesterkt dit vt 
dragen. 

Jo Smeets 

Nataseha en 

Landgraaf, maart 1992 
De plechtige zeswekendienst zal plaat 
op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur ‘ 
rochiekerk van de H. Jacobus de Me< 
Bocholtz. 


Voor de vele blijken van medeleven 
mochten ontvangen by het overlijden 
grafenis van onze lieve moeder en oma 


Johanna 

Vermeeren-Lave 


i 


zeggen wij u hartelijk dank. 

Tevens danken wij allen die tijdens ha* 
hun goede zorgen en diensten aan haar 
besteed. 

fcinder en en kle 

De plechtige zeswekendienst zal worde: 
den zaterdag 28 maart as. om 19.00 u 
kerk van de H. Martinus te Kerkrad' " 
zerhéide. 


i 
enst zal worden gehou- 
a.s. om 10.00 uur in de 
Martinus te Kericrade- 


De plechtige eerste jaardienst voor. 

Lex Schafer 


zal worden gehouden op 28 maart om 1 
in de St-Pauluskerk de Wieér Heerlen. Mia Vranke* 
kinderen «kle 


m i- 


BIJZONDERE 


AANBIEDING 
DEKBEDDEN 
-4 * 


m 


* h«tl 


De plechtige eerste jaardiehst veipr mi 
noot, onze vader» schoonvader en op* 

' Lei Hulsman 


ztó plaatsheblMn yp ***iff*^i 
lLOO.uurinde parSchleitedi 
nmg ie L^yenbrodk mürn&l 


j:-.V 'm 
* pi: .V •! 

'v. ’ÏJ ',:i ■ 

r; li- . 

i'ii.'.r' vwff.;’ ' ••• 


■r ,J ' ! : 


l'i'.'L-i-il T'/i* 1 'JI -d Pt. 


*. -t- « 

i - ••.. , 

■yi L'!■ a'w 

, >: ; 
..-•tir »n •#.•. ..-v *» • . t /:7^’ 

. ■ 4 :>} . :/’ï 

• !» , i 

Ht i y,* 4 H ju-** V,; 

*.Xa’* 

5@60 AB Horst; ' - 


v *-/> , 


5 VW ' 1' 

^ -■ t; I f 


... t.. 


limburgs dagblad Limburg 


Einde LSO 
£jj treft Kerkrade 

n aW ^HKRADE - 3e Kerkraadse 
M*|| pttieenteraad vindt dat het Lim- 
bur. 


gs Symfonie Orkest een spe- 


5 .jj band met Kerkrade heeft. 

!itm iA)°* de °Pbeffing van het orkest 
ÏW P^ aatse kjke muziekbeoefe- 

Uinv Van am ate ur gezelschappen 
Kerkrade afnemen, zo stelt de 
TPaad vast. 

Ij pp 6 gemeenteraad heeft het colle- 
o, da arom gisteren opgedragen 
, le s te doen dat kan bijdragen 
j behoud van het LSO en de 
u Pera Zuid. 


it -- I -—-_ 

;p Plan herindeling RL zal gezondheidswetenschappen versnipperen 


n4 


-re Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 11 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - Reisorganisa¬ 
tie Natuurreizen moet in een 
dagbladadvertentie zijn 'bedank¬ 
je’ aan de Tros rectificeren. Pre¬ 
sident mr F. Eliëns van de Maas¬ 
trichtse rechtbank heeft dat 
gisteren bepaald in het kort ge¬ 
ding dat door de Tros was aange¬ 
spannen tegen directeur C. Deen 
van de in Berg en Terblijt geves¬ 
tigde reisorganisatie. Het consu¬ 
mentenprogramma Tros Kies¬ 
keurig zond begin februari een 
programma-onderdeel uit waar¬ 
in kritiek op Natuurreizen de 
boventoon voerde. De organisa¬ 
tie, die onderkomens in de Ar¬ 
dennen verhuurt, zou zich schul¬ 
dig hebben gemaakt aan dubbe- 


Bedankje’ aan Tros 
moet gerectificeerd 


le boekingen en zou andere 
verplichtingen en beloftes tegen¬ 
over verhuurders niet zijn nage¬ 
komen. 

Enkele dagen na die uitzending 
liet directeur C. Deen een adver¬ 
tentie plaatsen in dagblad De 
Limburger waarin hij de Tros 
hartelijk 'dankte voor de gratis 
reclame’. „Inderdaad verhuren 


wij de mooiste vakantiehuisjes 
en stacaravans in de Belgische 
Ardennen", stond er verderop te 
lezen. Met onder andere de be¬ 
lofte „Trosmakers en -leden ge¬ 
nieten in het voor- en naseizoen 
een extra korting van vijf pro¬ 
cent op de toch al laag gestelde 
vakantieprijzen” reageerde Na- 
tuurreizen-directeur op de voor 


hem negatieve televisie-uitzen- 
ding. 

De hem door de Tros aangebo¬ 
den gelegenheid voor weer¬ 
woord liet hij destijds aan zich 
voorbij gaan. Deen oordeelde 
veel meer tijd nodig te hebben 
dan de 24 uren die de Tros hem 
aanbood. Binnen een dag zou er 
namelijk een televisieploeg voor 
de deur staan om Deen te laten 
reageren. Daarmee is hij toen 
niet akkoord gegaan, De presi¬ 
dent van de rechtbank heeft nu 
geoordeeld dat het Natuurreizen 
natuurlijk vrij stond op passende 
wijze weerwoord te geven op de 
Tros-uitzending. Maar de wijze 
waarop Deen dat had gedaan 
oordeelde Eliëns als onbetame¬ 
lijk. 


Faculteit tegen opheffing 


Van onze verslaggever 

jfc^STRICHT - De faculteit gezondheidswetenschappen 
Ma ^ van Rijksuniversiteit Limburg voelt niks voor het 
^ , n Va n het college van bestuur van de RL om de universiteit 
v an ^ en in traditionele’ faculteiten. Dat zou de opheffing 
de ’moderne’ faculteit gezondheidswetenschappen bete- 
en dat is volgens decaan prof. L. Boon „een levensge- 
J ^lijk voornemen”. 


fro ^ wd de bomende jaren uit- 
tot een middelgrote univer- 
i^y ,p m et 10.000 studenten die voor- 
1 \ *0ü Ur °P ees ’ moet z Ön. Daarvoor 
Ww; andere organisatie nodig 

iWj’. als meest opmerkelijke 
^j^ging nieuw opgezette facultei- 
gens een indeling die door de 
Ik/’’ in een reactie 'conservatief 
dt genoemd. De acht studierich- 
i e 5 en v an de faculteit zouden wor- 
i Ver deeld over de zes andere 
; feiten. Het is niet de bedoeling 
$ h e ^de studierichtingen zelf op te 


Faculteitsvoorzitter Boon erkent 
dat de samenwerking tussen de fa¬ 
culteiten zoals die nu plaatsvindt 
verbeterd kan worden. 

„Maar met een operatie waarbij een¬ 
derde van de studenten van de RL 
verspreid wordt over andere organi¬ 
satievormen, komt de groei van de 
betreffende studierichtingen in ge¬ 
vaar." 

Volgens Boon is ook het starten van 
faculteiten, zoals sociale weten¬ 
schappen, zonder dat duidelijk is 
hoeveel studenten die zullen trek¬ 
ken, veel te risicovol. Smeets Offset 
aat afslanken 


onz e redactie economie 

- BH Koninklijke Smeets 
0 e * (KSO) in Weert moeten de 
Wf nde vi i f j. aren I 50 arbeids- 
ith Sen Ve rdwijnen. Verder wordt 
Dis P la y Centre (80 werkne- 
^ Waarsc l 1 lj n lljl t binnenkort 

[ e p^ e eft de directie van Smeets af- 

I Pen weekeinde in een brief aan 
^Personeel meegedeeld. Smeets 
iw. et * s een onderdeel van de Haar- 
r ej? e uitgeverij VNU en is met 900 
au M mers de g rootste drukkerij 
toks Neder l and - R e * bedrijf zet jaar¬ 
tal ? en kwart mifjard gulden om. 
^Ur bedr y f dnj kt onder meer de 
e apese editie van de Amerikaan- 
IfeL^kbladen Time en Business 
: c k en het Engelse weekblad The 
■hii; 0rn ist. De omzet is zo’n f 240 
■ u Joen. 

vindt de drukkerij niet renda- 
Jt*et^ en ° e g- Momenteel draait KSO 
een rendement van zo’n 8 èt 9 
en f zo meldt de woordvoerder. 
W/boet binnen een aantal jaren 
[^.ti V ? er 16 procent worden. De di¬ 
to^ beeft een beleidsplan voor de 
W ende vijf jaar opgesteld dat vo- 
w eek het groene licht kreeg 
ue raad van bestuur van VNU. 
iPkrimpmg van het aantal ar- 
!Dp S Pl aa tsen en de verkoop van 
ij ^aken daar deel van uit. Daar- 
^ allen tot 1 juli 1994 geen ge- 
’0k£ gen ontsla g en - Voor de be- 
3 *ken werknemers zal intern en 
^ rn ander werk worden gezocht. 

E l gaat bovendien investeren. In 
°rnende vijfjaar wil de drukke¬ 
nder meer drie nieuw rotatie- 
*r n aanschaffen en zullen be- 
de activiteiten zoals de druk- 
^rV Vervaar digi n g en katernver- 
king worden geautomatiseerd, 


zo meldt het beleidsplan. De hoogte 
van het investeringsbedrag wordt 
niet bekendgemaakt. 

Smeets Display Centre (producent 
van luxe reclamemateriaal) gaat 
naar alle waarschijnlijkheid naar 
Paso BV in Purmerend. De nieuwe 
eigenaar handhaaft de huidige be¬ 
zetting en gaat op dezelfde lokatie 
binnen het Smeets-gebouw verder. 
SDC behoort volgens KSO niet 
meer tot de kernactiviteiten. Een 
definitief akkoord tussen KSO en 
Paso is er nog niet. „Maar we zijn al 
een eind in de goede richting”. 

De Ondernemingsraad heeft posi¬ 
tief geadviseerd over het beleids¬ 
plan en met de grafische bonden 
FNV en CNV is een principe-over- 
eenkomst bereikt over een sociaal 
plan. De kosten die daaraan zijn 
verbonden liggen volgens de 
Smeets-woordvoerder tussen de 8 
en de 10 miljoen gulden. 

VNU wil haar grafische industrie 
binnen niet al te lange tijd verko¬ 
pen. Andere drukkerijen in deze 
divisie zijn Roto Gravure in Etten- 
Leur en de Nederlandse Diepdruk 
Industrie te Deventer. 


Geen 'voordeel' van nietige dagvaarding 

Twee jaar geëist voor 
vervoer van cocaïne 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - Voor het vervoer 
van een kilogram cocaïne en de aan¬ 
wezigheid thuis van 90 gram amfe¬ 
tamine eiste officier van justitie mr 
P. van Hilten gisteren voor de recht¬ 
bank in Maastricht twee jaar on- 
voorwaardelijke gevangenisstraf 
tegen een 44-jarige Maastrichtenaar. 
Het was de man die op 26 februari 
als enige van een viertal verdachten 
niet had 'geprofiteerd' van een door 
raadslieden met succes bepleitte 
nietigverklaring van de dagvaar¬ 
ding. 

De dagvaarding tegen ieder van hen 
riep op te verschijnen 'ter terecht¬ 
zitting van de meervoudige kamer, 
Minderbroedersberg 4 te Maas¬ 
tricht’ zonder expliciete vermelding 
'meervoudige, kamer van de Arron¬ 
dissementsrechtbank Maastricht’. 
De gewraakte onvolledigheid komt 
voor in het landelijk model dat is 
ontwikkeld in het kader van een ge¬ in 
Staatssecretaris Gabor zet, geholpen door schoolkinderen, 


een jonge boom in het daarvoor door hemzelf gegraven gat. 

Foto: FRANS RADE 


Kinderen uit heel Europa bieden helpende hand 

Gabor plant boom in bos Schinveld 


Van onze verslaggever 

SCHINVELD - Staatssecretaris Je- 
nö Dzsingisz Gabor was gistermor¬ 
gen ere-gast in Schinveld waar hij, 
samen met honderden schoolkinde¬ 
ren, bomen plantte in het kader van 
de nationale boomfeestdag. Schin¬ 
veld was aangewezen als plaats 
waar op nationaal niveau het boom¬ 
feestdag werd gevierd. Vandaar dat 


met veel feestgedruis het groen de 
grond in ging. 

Het Streekgewest Oostelijk Zuid- 
Limburg gaat in de Schinveldse 
bossen zo’n 45 hectare nieuw bos 
aanleggen. Het kwam dus goed uit, 
dat Gabor hulp kreeg van zo’n 370 
kinderen uit Nederland, Belgie, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
De Nederlandse kinderen kwamen 


niet alleen uit Schinveld, maar bij¬ 
voorbeeld ook uit Breda. De Engel- 
sen waren van de Afcentschool in 
Brunssum. 

De Duitsers kwamen uit het aan 
Schinveld grenzende Gangelt en de 
Fransen uit Villeneuve d’Ascq. Ook 
Streekgewestvoorzitter Piet van 
Zeil en burgemeester Vincent Rit- 
zer van Onderbanken lieten zich 


niet onbetuigd en grepen naar de 
schop om bomen te planten. 

Het eigenlijke plantwerk werd 
voorafgegaan door een bijeenkomst 
in het gebouw van de Zweefvlieg- 
club. De Duitse kinderen uit Gan¬ 
gelt zongen er een boomplantlied 
en er werd een door de ANWB ge¬ 
schonken informatiebord over de 
Schinveldse bossen onthult. 


Frank S. over \aanval' OvJ 

’lk wil eindelijk 
mijn papieren’ 

HEERLEN - „Ik wilde de offi¬ 
cier van justitie helemaal niet 
bedreigen of aanvallen. Mis¬ 
schien ben ik wat heftig op hem 
toegelopen, maar dat was omdat 
ik nu eindelijk mijn papieren te¬ 
rug wilde.” 

Dat zegt Frank S. uit Heerlen, 
die afgelopen dinsdag in de hal 


van de rechtbank in Maastricht 
officier van justitie mr Beau- 
mont agressief 'benaderde’ en 
door parketwachten werd tegen¬ 
gehouden. Als ex-vriend van de 
van een overval verdachte San¬ 
dra S.Ü9) raakte hij bij toeval 
betrokken bij de zaak. „Tijdens 
een huiszoeking zijn ook papie¬ 
ren en een bankpasje van mij in 
beslag genomen. Ik kan geen 
geld meer halen en ook kan ik 
geen rij-examen doen. Omdat ik 
het wachten beu was, ben ik op 
de officier afgestapt”, aldus 
Frank S. gisteren. 


automatiseerde parketadmimstra- 
tie. 

De verdachte wiens zaak gisteren 
werd behandeld, was op 26 februari 
de enige die door zijn verschijnen in 
de rechtszaal de nietigverklaring 
dekte’ en daarom ook in voorarrest 
moest blijven. De vier anderen ble¬ 
ven of kwamen op vrije voeten, 
maar zullen, zo kondigde officier 
Van Hilten gisteren aan. binnenkort 
opnieuw worden gedagvaard. 

Het valt te betwijfelen of een nieu¬ 
we dagvaarding veel indruk zal 
maken op twee Spanjaarden onder 
hen. Aangenomen mag worden dat 
zij inmiddels een veilig heenkomen 
in hun vaderland hebben gevonden 
Het Openbaar Ministerie in Maas¬ 
tricht is bij het gerechtshof in Den 
Bosch m beroep gegaan tegen de 
nietigverklaring, maar op een uit¬ 
spraak wordt nog gewacht. 

De 'onfortumlijke' Maastrichtenaar 
die gisteren terechtstond, was 
woensdag 20 november met een 
plaatsgenoot naar Den Haag gere¬ 
den. Onderweg en na aankomst 
werden zij van op afstand in de ga¬ 
ten gehouden door de politie Uit 
afgeluisterde telefoongesprekken 
had deze namelijk afgeleid dat het 
tweetal in Den Haag een grote partij 
verdovende middelen zou ophalen 

Signaleringen rond de woning van 
een bekende dealer leken dat ver¬ 
moeden te bevestigen. Bij thuis¬ 
komst werden de twee Maastricht¬ 
enaren bij het verkeersplein Geus 
selt klemgereden door een zwaarbe¬ 
wapend arrestatieteam. Bij inge¬ 
steld onderzoek kwam een kilo 
cocaïne tevoorschijn uit een diplo¬ 
matenkoffertje dat toebehoorde aan 
de man die uiteindelijk gisteren te¬ 
rechtstond. 

Deze ontkende in alle toonaarden 
enig aandeel te hebben gehad in het 
drugtransport. Het koffertje was in 
derdaad van hem, maar daarin zat 
normaal niet veel meer dan een 
krant en een sinaasappel voor on¬ 
derweg. Dat de politie er in Maas¬ 
tricht ook een kilo cocaïne uithaal¬ 
de, was voor hem een grote verras¬ 
sing geweest. Zoals hij al evenmin 
had geweten wat zijn kameraad in 
Den Haag had uitgevoerd. 

Zijn raadsman mr D. Moszkowicz 
goot ontkenningen en twijfels in ju¬ 
ridische formuleringen en bepleitte 
vrijspraak. 

Steun voor aanleg 
amfibieënpoelen 

ROERMOND — De Stichting Lan¬ 
delijk Overleg Natuur en Land 
schapsbeheer krijgt een financiële 
bijdrage van 16.500 gulden voor de 
aanleg van amfibieënpoelen in de 
omgeving van Roermond. Met de 
bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij kunnen tien amfibieenpoe 
len voor onder andere boomkikkers 
en padden worden gegraven, als on¬ 
derdeel van het herstelplan 'Amfi 
bieënbiotopen' Midden-Limburg. 

De stichting houdt zich bezig met 
het behoud en de ontwikkeling van 
het landschap. Leefruimte voor een 
grote verscheidenheid aan planten 
en dieren en mensen die met plezier 
kunnen wonen, werken en recree- 
ren staan daarbij centraal. 

Middels de Nationale Postcode Lo¬ 
terij kan men maandelijks voor een 
tientje meedingen naar de hoofd 
prijs van een ton. Bovendien steunt 
men dan projecten op het gebied 
van mens, natuur en milieu. 

PERSOONLIJKE LENINGEN 
mnd. bedrag 
volgens minimum 

effelaieve 

jaarrente 

mnd. bedrag volgens 
wetlelijk maximum 

effelaieve 

jaarrente 

60 mnd 

139,78 

14.9% 

149,86 

18.7% 

60 mnd 

275,75 

14.3% 

293,47 

17.5% 

72 mnd 

365,53 

14.3% 

380,72 

16.1% 

72 mnd 

487,37 

14.3% 

497,83 

15.2% 

84 mnd 

645,12 

14.3% 

653,65 

14.8% 

84 mnd 

915,07 

14.0% 

933,79 

14.8% 


HYPOTHEKEN DOORLOPENDE KREDIETEN reme volgens min. tarief 
per maand eff. jaarrente 

Theor. 

looptijd 

rente volgrens ma*, tarief 
per maand eff. jaarrente 

Theor. 

looptijd 

120,- 

1.164% 

14.9% 

75 mnd 

1.477% 

19.2% 

91 mnd 

220,- 

1.145% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

85 mnd 

300,. 

1.143% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

85 mnd 

520,. 

1.123% 

14.3% 

74 mnd 

1.310% 

16.9% 

82 mnd 

700,- 

1.113% 

14.2% 

74 mnd 

1.283% 

16.5% 

81 mnd 

1002,- 

1.100% 

14.0% 

73 mnd 

1.283% 

16.5% 

81 mnd 


i GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen 


uTT’» «■'ai noen geen bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 

Tj^oven vindt u enkele voorbeelden van min. en ma*, tarieven voor pers. leningen en 
r^opende kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. 
jj^gen vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. 

““anst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 


Huisbezitters, extra lage lasten 
zonder taxatiekosten 

krediet looptijd in 
bedrag maanden 

1 e hyp. 2e en 3e hypoth. 

360* 240* 180* 120* 


10 . 000 ,- 
15.000,. 

25.000,- 
40.000,. 

75.000,- 
100 . 000 ,. 

Enz. 

EU. jaarrente Ie hyp. in voorbeeld 9,2 %. 2e en 3e Hyp. 13,5% 


- 

117,- 

127,- 

149,- 

125,- 

181,- 

195,- 

228,- 

209,- 

302,- 

325,- 

381,- 

334,- 

484,- 

520,- 

610,- 

625,- 

908,- 

976,- 

1144,- 

833,- 

1210,- 

1301,- 

1525,- 043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 Maastricht 
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek 
Tel.: 045-225000 


VVD-K amerfractie laaiend over kabinetsbeleid 

’Is Limburg nog deel 
van het Koninkrijk?’ 


Van onze Haagse redacteur 

DEN HAAG - De VVD-fractie in de 
Tweede kamer is laaiend over de 
(mogelijke) gevolgen van het kabi¬ 
netsbeleid voor Limburg. ’Maakt 
volgens U de provincie Limburg 
nog steeds onderdeel uit van het 
Koninkrijk der Nederlanden?’, luidt 
de eerste van een lange reeks zeer 
kritische schriftelijke vragen van 
het Kamerlid Jos van Rey aan mi- 

T egenstanders 
dierproeven 
samen in Aken 

AKEN - Anti-dierproefactivisten 
van verschillende organisaties gaan 
hun krachten bundelen in de Duitse 
stad Aken. Ze maken zich sterk 
voor een algeheel verbod op genees¬ 
kundige experimenten met dieren. 
Resultaten verkregen door proeven 
met dieren zouden niet bij voorbaat 
op mensen van toepassing zijn. 

De organisaties verklaren dat na de 
tests altijd proeven volgen op test¬ 
personen, om de werking van een 
medicijn te controleren. Dit zou be¬ 
tekenen dat dierproeven overbodig 
zijn. Het feit dat de laatste jaren 
3000 verschillende medicijnen van 
de markt zijn gehaald duidt volgens 
de anti-dierproefaktivisten op het 
gevaar van dierproeven. 


nister-president Lubbers en staats¬ 
secretaris Van Rooy van Economi¬ 
sche Zaken. 

Van Rey wijst in zijn vragen onder 
andere op de vertraging bij de aan¬ 
leg van de Oost-westbaan bij Lucht¬ 
haven Maastricht en de Rijksweg 
73, de forse (dreigende) inkrimpin¬ 
gen bij ABP en CBS en het verdwij¬ 
nen van de zeshonderd PNL- 
arbeidsplaatsen die werden betaald 
met subsidies van het ministerie 
van WVC. 

Het Limburgse Kamerlid wil een 
reactie van de christen-democraten 
Lubbers en Van Rooy op de opmer¬ 
kingen van CDA-Kamerleden en 
provinciale bestuurders dat uit de 
genoemde maatregelen blijkt dat 
het kabinet een ’Randstad-kabinet’ 
is. 

Van Rey wijst erop dat Limburg 
onevenredig zwaar wordt getroffen 
door de maatregelen en dat daar¬ 
door de resultaten van het herstel¬ 
beleid dreigen te worden wegge¬ 
spoeld. Is de conclusie juist dat het 
’het kabinet nog geen zes maanden 
kost om de slechte tijden van wel¬ 
eer terug te laten keren?’, vraagt het 
Kamerlid. Volgens de liberaal is 
'Limburg van de politieke agenda 
verdwenen nu de WD niet meer in 
het kabinet zit.’ 

Van Rey wil van Lubbers weten 
welke maatregelen hij wil nemen 
om de kritiek uit Limburg te laten 
verstommen. 


(ADVERTENTIE) 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 


Van den Broek: geen 
veroordeling Turkije 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - Minister van Buitenlandse Zaken Van den 
Broek maakt zich zorgen over het geweld dat Turkije de laat¬ 
ste dagen gebruikt tegen de Koerdische nederzettingen in het 
oosten van het land. Maar hij wil nog niet zover gaan Turkije 
te veroordelen om de bombardementen tegen het Koerdische 
verzet. 


Terwijl de ministers van Buiten¬ 
landse Zaken van de landen van de 
CVSE, de Conferentie voor Veilig¬ 
heid en Samenwerking in Europa, 
/.ich deze week langdurig hebben 
gebogen over de spanningen rond 
Nagorno-Karabach, werd gezwegen 
over de Koerdische kwestie, hoewel 
dat ook een crisis in een CVSE-lid- 
staat betreft. 

Van den Broek zei te weinig infor¬ 
matie te hebben om de recente ac¬ 


ties van het Turkse leger te kunnen 
beoordelen, maar hij wees er na- 
drukkelijk op dat Turkije het recht 
heeft zich te verweren tegen extre¬ 
mistische en terroristische elemen¬ 
ten in de Koerdische organisaties, 
zowel binnen als buiten Turkije. 

Het gaat daarbij om groepen die 
aanslagen op Turkse burgers niet 
schuwen, zei Van den Broek. De 
vraag of het tegengeweld van de 
Turkse overheid evenredig is ten 


opzichte van de terroristische acti- den NAVO-wapens, waaronder 
viteiten van Koerdische groeperin- door Nederland geleverde overtol- 
gen, kon Van den Broek op dit lig geworden vliegtuigen en pant- 
moment nog niet zeggen. serwagens. 

„Elke overheid heeft de taak om 
terriorisme op het eigen grondge¬ 
bied te bestrijden, maar de midde¬ 
len die men daarbij gebruikt en de 
evenredigheid die er moet zijn, 
moeten worden afgemeten aan be¬ 
ginselen die we ook in CVSE-kader 
zijn overeengekomen”, zei de be¬ 
windsman desgevraagd. 

Protest 

Het PvdA-Tweede-Kamerlid Maar¬ 
ten van Traa drong er gisteren bij 
de minister op aan bij Turkije te 
protesteren. Turkije is lid van de 
CVSE en van de NAVO, en ge¬ 
bruikt in zijn strijd tegen de Koer- 


LONDEN - De Britse regering 
heeft de oppositionele Labour 
Party gisteren van nazi-propa- 
ganda beticht. Aanleiding was 
een uitzending voor politieke 
partijen waarin Labour de lotge¬ 
vallen van een 6-jarig kind had 
belicht. Blijkens het filmpje had 
het kind 11 maanden op een oo- 
roperatie moeten wachten. Een 
ander 6-jarig kind, dat rijkere ou¬ 
ders had die zich een particulier 
ziekenhuis konden veroorloven, 
had dezelfde ooroperatie binnen 
luttele weken ondergaan. 

„Dit soort propaganda zou niet 
hebben misstaan in het vooroor¬ 
logse Duitsland”, zei minister 


Labour van 
propaganda 
in nazi-stijl 
beticht 

Waldegrave van Gezondheids¬ 
zorg in een woede-uitbarsting. 
Chris Patten, voorzitter van de 
regerende Conservatieve Partij, 
noemde de uitzending 'smerig’. 
De rel komt twee weken voor de 
algemene verkiezingen. Het 
filmpje was een poging van La¬ 


bour om de aandacht te vestigt 
op de nationale gezondheids - 
zorg, die volgens de socialisten 
door de regering is verwaat - 
loosd. De Conservatieven grepef 1 
de uitzending aan om te beWiJ' 
zen ’dat Kinnock niet geschikte 
voor het ambt van premier’. 

Uit opiniepeilingen blijkt dat d® j 
nationale gezondheidszorg L 3 '! 
bours sterkste troef is. De opp 0- 
sitiepartij beloofde gisteren een 
miljard pond (3,3 miljard gulden) 
extra in de gezondheidszorg te 
zullen steken. Daarvoor zouden 
onder meer 7.000 nieuwe vet- 
pleegsters kunnen worden aan- 
gesteld. 


Staatssecretaris Defensie: ’Geen zekerheid Weerterheide’ 

Civiel gebruik basis 
De Peel problematisch 


EINDHOVEN/HORST/WEERT - 
Zeer problematisch’, zo noemde 
staatssecretaris mr B. baron van 
Voorst tot Voorst gisteren in 
Eindhoven bij de opening van 
een defensie-expositie de inwilli¬ 
ging van een verzoek van de 
Kamer van Koophandel Noord- 
Limburg om op de militaire vlieg¬ 
basis De Peel ook civiele toestel¬ 
len toe te laten. 

„Defensie staat in principe wel¬ 
willend tegenover civiel medege¬ 
bruik. In het geval van De Peel 
zijn de plannen van de Kamer van 
Koophandel zo omvangrijk, dat er 


sprake zal zijn van militair mede¬ 
gebruik. Bovendien passen die 
activiteiten niet binnen de huidi¬ 
ge geluidszonering,” aldus de 
bewindsman wijzend op de vele 
nachtvluchten die het inrichten 
van een ’expressecentrum’ met 
zich mee zullen brengen. 

De staatssecretaris ging ook in op 
de aanleg van oefenterreinen in 
Zuid-Nederland. Dank zij veran¬ 
derde technieken en oefenmetho¬ 
den kunnen 1.500 hectare als 
oefenterrein worden afgestoten. 
Daaronder is de Beegderheide bij 


Roermond, die in elk geval voor 
pantservoertuigen te klein is en 
niet meer gebruikt wordt en zal 
worden. 

De inrichting van de Weerterhei- 
de (dat als ideaal compagnie- 
oefenterrein te boek staat sinds 
1985), een bij gemeente en toeris¬ 
tische instellingen omstreden 
zaak, is nog steeds mogelijk, zo 
bleek uit de woorden van baron 
Van Voorst. „Veel zal afhangen 
van een aantal onzekere ontwik¬ 
kelingen zoals de uitkomst van de 
dienstplichtdiscussie,” hield hij 
de aanwezigen voor. # De kinderen luisteren 
aandachtig naar de 
voordracht van de heer 
Heijnen. 

foto; 

FRITS WIDDERSHOVEN 


(ADVERTENTIE) 


Jonge dichters onderscheiden Jye Renault 
19 Europa 
tijdelijk met 
een voordeel- 
pakket van 

1992 gulden. 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De drie beste Limburgse dichter¬ 
tjes zijn gisteren in de stadsbibliotheek van Maas¬ 
tricht bekroond voor hun bijdrage aan een landelijke 
dichtwedstrijd met als thema ’dromen’. De organise¬ 
rende Stichting Werelddag Kinderen en Poëzie kreeg 
meer dan 20.000 inzendingen te verwerken. Van de 
123 Limburgse deelnemers kregen tien een prijs. An- 
dré Matthies uit Brunssum, Mark Croes uit Maastricht 
en Esther Coumans uit Sittard werden respectievelijk 
een, twee en drie van Limburg. Bas Koninkx uit Lin- 
ne was al eerder gehuldigd als tweede van heel Neder¬ 
land. 

De jaarlijkse poëziewedstrijd bracht de Informatie en 
Bibliotheekcentrale Limburg op het idee om prijzen 
toe te kennen aan de Limburgse genomineerden. De 
prijzen zijn gisteren uitgereikt door de Limburgse 
Gedeputeerde van cultuur, drs G. Kockelkorn. Hij 


vindt de wedstrijd vooral belangrijk omdat kinde 1 ^ 
zo spelenderwijs leren lezen en schrijven. „BoVL 
dien”, aldus Kockelkorn, „blijkt uit alle gedichten 8 . 
kinderen hun gevoelens proberen te uiten. Of z e 11 
rijk of arm zijn, blank of zwart.” J 

En dat het soms om diepe gevoelens ging, bleek fl 13 
al te duidelijk uit het gedicht van de 7-jarige 
Croes van de Maastrichtse basisschool De Perro 8 , 
„Ik droom dat mijn konijn dood is, en dat is ook i0 \ 
schreef het ventje na de tragische dood van het be e 
Had hij lang na moeten denken om het gedicht z° 
te schrijven? „Nee hoor, een uurtje.” Volgens 2 
moeder was het overigens de best mogelijke ma 8 ' 
om het drama te verwerken. 

De jury heeft de gedichten beoordeeld op taalgebh^ 
en originaliteit. Voorzitter Jan Willem van Beso^ 
„Het winnende gedicht is voor iedereen herkenb^v. 
Gedicht nummer twee is krachtig, direct en zéér 8 
voelig. En gedicht nummer drie hebben we gek oJ e 
omdat je er als lezer zo nauw bij betrokken raakt. 
Hart-Doe-Dag 
groot succes 


Hij heeft het temperament van een Italiaan. Het com¬ 
fort en de charme van een Fransman. De degelijkheid en 
betrouwbaarheid die Duitsers zo typeert. En alles wat een 
auto Nederlands maakt: zuinigheid. 

Niet zo gek dus, dat de Renault 19 in heel Europa 
succesvol is. (In Duitsland is ’t zelfs de best verkochte im- 
portauto 1991.) Ook met zo gek dus, dat Renault met de 19 
Europa komt. Temeer omdat we aan de vooravond van een 
verenigd Europa staan. De 19 Europa combineert genoem- 
_ . . _ de eiqenschappen met een voordeelpakket 

ö plaat i er waarde van f 1992 ,-. Bestaande uit zon- 
g ar anti e | werend glas, stnping, mistlampen m de voor¬ 


bumper en speciale bekleding. Maar ook dichte, beklede 

hoofdsteunen en bumpers met chroomstnp. Plus speciale 

wieldoppen en meters voor oliepeil en watertemperatuur. 

Voor de Europa-versie betaalt u f 5 00,- meer dan 

voor de standaard 19. Maar daar heeft u wel het pakket van 

t 1992,- voor. Rest ons nog te melden dat de T\ 

Renault 19 zeer concurrerend m de lease is. 

Dus als u al langer van plan was een n r»mi»wiw'w« 
^ ^ LI 

Renault 19 te gaan rijden, dan is er geen be- g _ ÊTTT~T E 

ter moment om 'n proefrit te maken dan nu. leven kleur 

HfcNAul’ Al.'/.üLlPT ÜcIË.-\ Ö .}AAH Pl A A r v\ t.HKu»AHA\IIL A’.jZ u ; NGtN vOgmBlHGoLLN 


BEEK - Voor de leerlingen van de 
scholengemeenschap Proosdijveld 
in Beek was het gisteren flink aan¬ 
pakken. Zij hadden de primeur van 
de eerste Hart-Doe-Dag; een infor¬ 
matieve sport en speldag, waarin 
het onderwerp gezondheid centraal 
stond. De doe-dag was het sluitstuk 
van een aantal lessen die op deze 
school werden gegeven binnen het 
Hart voor je Hart-project’. Daarin is 
lesmateriaal over de oorzaken en 
gevolgen van hart- en vaatziekten 
verzameld, dat in verschillende vak¬ 
gebieden toegepast kan worden. 

Dit project is opgezet door de Hart¬ 
stichting en gesponsord door het 
Limburgs Dagblad. Via heel prak¬ 
tisch uitgevoerde voorlichting, le¬ 
ren de 16-jarige scholieren het be¬ 
lang van gezonde voeding en vol¬ 
doende beweging kennen. Boven¬ 
dien krijgen ze nog een volwaardige 
reanimatiecursus, ter cQmpletering 


van het pakket. 

„De leerlingen reageren heel en¬ 
thousiast. Sommigen herkennen 
veel van hun eigen ’zonden’, zoals te 
veel frites eten of roken. Als we ze 
bijvoorbeeld laten zien hoe lang je 
touwtje moet springen om de extra 
caloriën van een mars weg te wer¬ 
ken, schrikken ze toch wel. Ook de 
testen met de rookrobot, waaraan je 
kunt zien hoeveel aanslag een siga¬ 
ret kan veroorzaken of de test met 
de ’dronkemansbril’ sloegen goed 
aan, vertelt Mary-Ann Mathijs, de 
docente gezondheidskunde, die de¬ 
ze dag samen met haar collega’s 
heeft georganiseerd. 

Op 6 april zullen de leraren van 
LBO’s en MAVO’s uit de Westelijke 
en Oostelijke Mijnstreek in het 
GGD gebouw aan de Geleenbee- 
klaan in Geleen vanaf 18.30 uur ge¬ 
ïnformeerd worden over de toepas¬ 
singen van het Hart voor je Hart- 
project. 


• Een reanimatie-cursus 
tijdens de Hart-Doe-Dag- 
Foto: PETER ROOZEN 


officiële mededeling 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
VAALS 

BEKENDMAKING 

De burgemeester van Vaals ma 
ter voldoening aan het bepaalde 1 
artikel 22 van de Wet op de Ruim^ 
lijke Ordening bekend, dat de ra 8 
van die gemeente in zijn vergad 
ring van 9-3-1992 heeft besloten * 

verklaren dat wordt voorbereid 8 

wijziging van het bestemmingsp’ 8 ^ 
voor een tweetal lokaties, te 
nabij de aansluiting Tentstra 8 
Nieuwe Hertogen weg, RandW^’ 
alsmede in de Huub Hermansstra 8 

Het voorbereidingsbesluit en rE 
daarbij behorende tekeningen 
gen vanaf 27-3-1992 ter gemeente 8 
cretarie, afdeling Grondgebied 2 ^ 
ken, von Clermontplein 15 te Va 8 * 
voor eenieder ter inzage. 

Vaals, 26 maart 1992 

De burgemeester voornoemd, 
J.F.J. van Dijk 

ren 

ds- 

ar- 

en 

flj- 

(is 

de 


Ifmburgs dagblad 


Limburg 


Gemeenteraad Heerlen stelt vooralsnog geen verordening vast 

Monumenten blijven vogelvrij 


• Voorbeeld 
van wat een 
monumentaal pand 
kan overkomen. 

Archieffoto: DRIEPOOT 


! DOOR JOOS philippens 


Heerlen - De gemeente- 
van Heerlen stelt voor- 
!«isnog geen Monumenten- 
er ordening vast. Een 
Pmerkelijk besluit dat eni- 
86 toelichting verdient. 

w ^eel Nederland wordt mo- 
®nteel geïnventariseerd welke 
tó)“? UWen uit de periode 
^JÖ-1940 een beschermde status 
, rdienen. Daarbij wordt geke- 
haar architectonische, histo- 
?®che en gevoelsmatige waarde, 
^eest waardevolle gebouwen 
straks op de lijst van 
jwlksrnonumenten. De overige te 
.schermen gebouwen worden 
* gemeentelijk monument be- 
JNpeld. 

^meenten kunnen een Monu- 
e htenverordening instellen. Zo 
^ie wer king treedt, mo- 
Jy gebouwen op de monumen- 
niet meer gesloopt wor- 

als de eigenaar van zo’n ge- 
, eentelijk monument een 
^ü\Wergunning aanvraagt, 
ook een speciale commis- 
Van monumentendeskundi- 
& . 11 zich daarover. Deze commis- 
^5 kan een plan voor bijvoor- 
j^ld een ultramoderne pui op 
monumentaal pand afwijzen. 

Voortbestaan 

Monumentenverordening 
f. ^t dus bescherming. Daar- 
^®st kan de gemeente een stap 
jWder gaan: ze bevordert dan 
i 1 Voortbestaan van monumen- 
L 1 b d oor een financiële bijdrage 
ïhK renov atie. 

j/ 1 hier begint het Heerlense ver- 

liilT' g emeente heeft name- 
geen geld om zelfs de meest 
.dreigde monumenten in stand 
(j houden. Kasteel Terworm is 
par het meest sprekende voor¬ 
bid van. 

Or tom: de gemeente kan wel ei- 
h stellen aan de eigenaar, maar 
s deze een financiële bijdrage 
a agt om aan die eisen te kun- 4 , , , “ * 


nen voldoen, moet de gemeente 
passen. 

Dit is voor een raadsmeerder- 
heid van CDA en Groepering 
Heerlen-Noord een reden om 
vooralsnog niet in te stemmen 
met de Monumentenverorde¬ 
ning. 

Voornaamste vrees is dat de ge¬ 
meente schadeclaims aan de 
broek krijgt. En wel van eigena¬ 
ren van monumenten die hun 
boterham in gevaar zien komen, 
omdat ze beperkt worden in hun 
mogelijkheden of met extra kos¬ 
ten worden geconfronteerd. 

Deze angst kan gerelativeerd 
worden. Bij elk gemeentelijk 
handelen kunnen partijen die 
zich gedupeerd achten een scha¬ 
declaim indienen. Dit gebeurt 
vooral bij bestemmingsplank- 
westies of aanvragen voor bouw¬ 
vergunningen. 

Risico 

Of dat mogelijke extra risico op¬ 


weegt tegen de voordelen van de 
Monumentenverordening? Feit 
is dat in Heerlen, en dat geldt 
natuurlijk niet alleen voor deze 
stad, vreselijke dingen zijn ge¬ 
beurd met prachtige gebouwen. 
De voorbeelden van lelijke puien 
die monumentale panden vi¬ 
sueel vervuilen, zijn talryk. Er 
bestaan zelfs complete kunst¬ 


stoffen puien die oude gevels 
aan het oog onttrekken. 

Door te zeer de nadruk te leggen 
op mogelijke, en nog zeker niet 
aangetoonde financiële risico’s, 
mist de Heerlense gemeenteraad 
een kans voor open doel om een 
start te maken met een consis¬ 
tent monumentenbeleid. 


achtergrond Partij van de Arbeid stelt bijna onvervulbare voorwaarden 

yDA zet klokken gelijk over ’Beek 


DOOR THEO SNIEKERS 
ERICVAN DORST 

HAAG - Eindelijk zal 
Qk. kabinet zich dan over het 
k ^Verp-besluit (de ’aanwij- 
iJëhtot aanleg van de Oost- 
l^tbaan bij Luchthaven 
^stricht gaan buigen. Mi- 
Hanja Maij-Weggen van 
jjkeer en Waterstaat heeft 
jk^ r en haar handtekening 
onder de gewijzigde ver- 
^ yan de Luchtvaartwet 
v^iin het hoofdstuk ’Beek’ 
^dt geregeld. 

een paar weken krijgen het 
het en de Tweede Kamer de 
^"P-aanwijzing voor de aanleg 
he Oost-westbaan onder ogen. 
ttmf^te vraag is welk onthaal het 
p daar za ^ krijgen. Vaststaat dat 
J^A-fractie zeer kritisch zal 
Woordvoerder Jaap Jelle Feen- 
b u scherpte afgelopen maandag in 
\ de voorwaarden waaronder 
,r actie akkoord kan gaan met 
^aanleg van de Oost-westbaan 
^enlijk aan. 

tlwjpns de sociaal-democraten, al- 
^* s die in Den Haag, moet België 
%j°° r d gaan met het gebruik van 
^.luchtruim na aanleg van de 
> 0 -testbaan. De PvdA voelt niets 
het huidige scenario waarbij 
toLPyigen (j oor de Belgische wei- 
Vri r tlg heid al cirkelend boven 
jf'Limburg op ’Beek’ moeten af- 
a hvliegen. 


Volgens Feenstra leidt dat in Zuid- 
Limburg tot een gigantische over¬ 
last, en daar voelt de PvdA niets 
voor. De fractie stelt echter een 
bijna onmogelijke voorwaarde. De 
Belgische houding was tot dusver 
onwrikbaar. Het Belgische kabinet 
wijst er vooral op dat het luchtruim 
in de Belgisch-Nederlandse grens¬ 
streek al zeer druk wordt gebruikt. 
Op de achtergrond speelt vermoe¬ 
delijk een belangrijker rol dat de 
Belgen vliegveld Bierset by Luik - 
waar een TGV-halte komt - sterk 
willen ontwikkelen. Daar past geen 
toenemende concurrentie vanuit 
’Beek’ bij. 

De PvdA voelt niets meer voor aan¬ 
leg van de Oost-westbaan. Naar bui¬ 
ten toe wordt volgehouden dat de 
sociaal-democraten de aanleg onder 
voorwaarden steunen. De PvdA 
heeft immers het regeerakkoord on¬ 
dertekend waarin de aanleg van de 
tweede start- en landingsbaan bij 
’Beek’ is .afgesproken. De PvdA- 
taktiek lijkt nu te zijn door het stel¬ 
len van bijna bijna onmogelijke 
voorwaarden, met voorop de vereis¬ 
te Belgische instemming, toch 
’neen’ te kunnen zeggen. Feenstra 
ontkent: „May zegt toch zo’n goede 
contacten te hebben met haar Belgi¬ 
sche collega’s?” Maak dat maar 
waar, met andere woorden. 

Minstens zo interessant zijn de ont¬ 
wikkelingen aan CDA-zijde in de 
Tweede Kamer. De christen-demo- 
craten gelden met de VVD als de 
grote voorstander van aanleg van de 
Oost-westbaan. Toch moesten vori¬ 
ge week woensdag de milieu- en 
verkeersspecialisten van de CDA- 
fractie de koppen bij elkaar steken 


nieuwsanalyse ] 


om de klokken over (onder andere) 
’Beek’ weer gelijk te zetten. 

Geluiclsnorin 

De wijzers op die klokken begon¬ 
nen in verschillende richtingen uit¬ 
een te lopen. Enerzijds waren een 
aantal milieu-woordvoerders met 
de PvdA-bewindslieden H. Alders 
en Simons van mening dat de ge- 
luidsnorm voor nachtvluchten op 
de Oost-westbaan, de zogenoemde 
Griefahnnorm, te weinig bescher¬ 
ming bood aan de omwonenden. En 
het was milieuwoordvoerder Berry 
Esselink die de werkgroep huisart¬ 
sen in Zuid-Limburg op de proce¬ 
durefouten wees die (opnieuw) 
zouden zijn gemaakt in stukken 
over ’Beek’. 

Anderzijds leefde de vrees dat in¬ 
voering van de relatief 'strenge' 
Griefahnnorm voor ’Beek’ de ont¬ 
wikkeling van nationale luchthaven 
(’mainport’) Schiphol in gevaar zou 
kunnen brengen. Als de nachtge- 
luidsnorm ook op Schiphol zou 
worden toegepast, zouden de daar¬ 
door resulterende kosten van isola¬ 
tie van woningen na aanleg van een 
nieuwe baan zeer sterk oplopen. De 
internationale concurrentiepositie 
van Schiphol zou daardoor in ge¬ 
vaar komen. 

Raad van State 

Van twee kanten kwam de Grie- 
fahnnorn onder vuur te liggen. Tot 
boosheid van het Limburgse CDA- 
Kamerlid Léon Frissen, woordvoer¬ 
der voor de Oost-westbaan. Toepas¬ 
sing van de Griefahnnorm op ’Beek’ 
is namelijk het gevolg van een ad¬ 
vies van de Raad van State, die in 
behoefte had aan een goede nacht- 
geluidsnorm. De al bestaande kos¬ 


teneenheden (KE-)norm was en is 
niet goed geschikt voor het meten 
van pieklawaai. 

Het kabinet en de Tweede Kamer 
kunnen met meer straffeloos afstap¬ 
pen van de Griefahnnorm voor de 
Luchthaven Maastricht: dat zou 
waarschijnlijk tot procedures en in 
ieder geval weer tot jaren tijdverlies 
leiden. En nieuw langdurig uitstel 
voor ’Beek’ betekent vrijwel zeker 
afstel. 

De milieu- en verkeersspecialisten 
van de CDA-fractie willen nu dat in 
de gewijzigde Luchtvaartwet twee 
normen voor geluidsoverlast ko¬ 
men, die in het héle land gaan gel¬ 
den. Voor overdag zou dat een 
KE-norm moeten zijn, voor de 
nacht een ’Griefahn-achtige’. 
„Zoiets schijnt ook in de gewijzigde 
Luchtvaartwet te zitten,” zegt de 
voorzitter van de fractiecommissie 
Verkeer van het CDA, Thijs van 
Vlijmen. 


Schiphol 


Secretaris KvK Simons op jaarvergadering BOVAG: 

’Zwakke infrastructuur 
gevaar voor Limburg’ 


''-^_Vanonze verslaggeefster 

J^ORN - „Door het ach- 
|y r blij ven van investeringen 
Wegen en het beperken 
ar * autoverkeer zal de eco- 
fj^isehe groei worden ge- 1 
fUstreerd en de concurren- 
L^Positie van Limburg 
> lr uien de Euregio verzwak- 
Dit zei Nico Simons, 
gemeen secretaris van de 


Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor de Mijn¬ 
streek, dinsdagavond in 
Thorn tijdens de BOVAG- 
jaarvergadering van het 
rayon Limburg. 

Simons stelde dat door het ver¬ 
dwijnen van de grenzen na 1992 
de betekenis van de afzonderlij¬ 
ke landen aan kracht zal gaan 
inboeten terwijl de positie van 
de regio’s binnen Europa aan¬ 


zienlijk zal versterken. „Voor, 
Zuid-Limburg is de ontwikke¬ 
ling van het logistiek knooppunt 
Zuid-Limburg van belang. 

Luchthaven Maastricht en de 
water-weg-terminal in Born zijn 
hiervan belangrijke onderdelen. 
De overheid aanvaardt de conse¬ 
quenties van het knooppunt ech¬ 
ter niet (directe aansluiting A2, 
aanleg Oost-Westbaan) en belem¬ 
mert hiermee de uitbouw van de 
economische positie van Lim¬ 
burg en zelfs de gehele Euregio.” 


Op deze manier wordt de aanleg 
van de Oost-westbaan wat de nacht¬ 
normering betreft niet in gevaar 
gebracht. Voor Schiphol zou toe¬ 
passing van de Griefahnnorm op 
(alleen) een nieuwe baan wel veel 
extra geld kosten, maar pas op lan¬ 
gere termijn. Die kosten zouden 
over een langere periode van zo’n 
twintig jaar kunnen worden uitge¬ 
smeerd en daardoor de concurren¬ 
tiepositie van de mainport niet in 
gevaar brengen. Bovendien zou de 
ontwikkeling van een (mildere) Eu¬ 
ropese geluidsnorm voor nachtla¬ 
waai, die er over een jaar of tien jaar 
zou moeten zijn, de ontwikkeling 
van de nationale luchthaven in gun¬ 
stige zin kunnen beïnvloeden. 


Oud-staatssecretaris en Europar¬ 
lementariër René van der Lin¬ 
den waarschuwde voor de grote 
instabiliteit die de ontwikkelin¬ 
gen in Oost-Europa met zich 
meebrengen. „De Berlijnse muur 
is voor de Europese Gemeen¬ 
schap te vroeg gevallen. De aan¬ 
spraken van Oost-Europa op 
Europa zijn buitengewoon groot, 
maar de EG kan pas nieuwe le¬ 
den toelaten als zij sterk genoeg 
is om die landen op te vangen.” 

Verder wees Van der Linden op 
het belang van Europa ’92 voor 
Nederland. „Europa is voor Ne¬ 
derland binnenlandse politiek 
geworden. Export is de trekker 
van onze economie. We lopen 
echter risico’s: er wordt in Ne¬ 
derland teveel geconsumeerd en 
te weinig geïnvesteerd en ook de 
infrastructuur loopt achter. Maar 
de ligging en de nabijheid van 
Duitsland als sterkste markt ter 
wereld zijn voor Limburg voor¬ 
delen waaraan ze haar kracht 
ontleent 


Ook de PvdA houdt waarschijnlijk 
vast aan de Griefahnnorm voor 
Schiphol. Als die 'strenge’ norm op 
’Beek’ wel en op Schiphol niet zou 
worden toegepast, zouden omwo¬ 
nenden van de nationale luchtha¬ 
ven met grote kans van slagen naar 
de rechter kunnen stappen om een 
gelijke bescherming te vragen. 


Definitief 

In de loop van dit jaar zal definitief 
duidelijk moeten worden hoe de 
Haagse politiek over de Oost-west¬ 
baan denkt. In elk geval zal met 
argusogen worden bekeken of het 
Limburgse project met regionale 
betekenis de ontwikkeling van 
Schiphol, een nationaal belang, niet 
in gevaar zal brengen. 

Dat de Limburgse CDA-Kamerle- 
den kennelijk nog steeds niet gerust 
zijn op een goede afloop, bleek tij¬ 
dens de fractievergadering van af¬ 
gelopen dinsdag. De overige fractie¬ 
genoten werden opgeroepen zich 
vooral niet met de Oost-westbaan te 
bemoeien. 
Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 13 


Pupil bezoekt voorlopig school Heerlen 

Politie Sittard moet 
zaak nog onderzoeken 


Vervolg van pagina 9 

MUNSTERGELEEN - De poli¬ 
tie van Sittard heeft de zaak nog 
niet in onderzoek. De ouders is 
voorgesteld om een 

vertrouwensarts in te schakelen 
voor een gesprek met de jongen. 
Voorlopig verblijft de zoon thuis. 
Overdag is hij op de ZMOK- 
school in Welterhof-Heerlen, 
waar hij ook al zat toen hij geïn¬ 
terneerd was in de Munsterge- 
leense instelling. 

De directie van het instituut wil¬ 
de gisteren - uit het oogpunt van 
privacy - niet ingaan op de pro¬ 
blemen die al eerder rondom de 
plaatsing van de jongen waren 
ontstaan. 

Directeur Dieteren benadrukte 
echter dat dit geenszins betekent 
dat het instituut de verantwoor¬ 
ding uit dé weg gaat. „Wij stellen 
ons open voor onderzoek, niet al¬ 
leen door de politie maar ook 
door de stichting Adjeu en de in¬ 
spectie jeugdhulpverlening. We 
doen alles om ons te verantwoor¬ 
den, maar niet in de publiciteit.” 
De plaatsende instantie, de stich¬ 
ting Adjeu in Hoensbroek, ging 
gisteren evenmin uit privacy- 
overwegingen inhoudelijk in op 
de kwestie. Coördinator J. Crut- 
sen van het adviesbureau voor 
jeugd, jongeren en gezin, zei wel 
dat het Heerlense gezin een brief 
heeft gekregen, waarin staat dat 
de plaatsing van de zoon in het 
Maria Magdalena Brose-instituut 
in Munstergeleen is beëindigd. 

Vervroegd 

Door het weghalen van hun zoon 
van het internaat hebben de ou¬ 
ders feitelyk een vervroegd ein¬ 
de gemaakt aan de plaatsing, die 
toch al per 15 april zouden wor¬ 
den stopgezet. De ouders wordt 
verweten dat zij niet of onvol¬ 
doende meewerken aan de op¬ 
vangmogelijkheden voor hun 
zoon. 

Vooral sinds een pagina-groot 
krante-artikel in februari jl., 
waarin de ouders uitvoerig heb¬ 
ben gesproken over de opvoe¬ 
dingsproblemen met hun zoon, 
zou de situatie voor de jongen in 
het internaat steeds moeilijker 
zijn geworden. 

Over de aanpak van de proble¬ 
men met de 9-jarige zoon ver¬ 
schillen de ouders alle geruime 
tijd van mening met zowel het 
internaat als de stichting Adjeu. 


De ouders zijn ervan overtuigd 
dat het kind beschouwd moet 
worden als een emotioneel ge¬ 
handicapte. De oorzaak ligt in de 
babyperiode, waarin het kind en 
ouders zich met aan elkaar heb¬ 
ben kunnen hechten. 

De moeder denkt zelfs - mede op 
grond van gesprekken met ou¬ 
ders die identieke problemen 
met hun kinderen hebben - dat 
complicaties tijdens de zwanger¬ 
schap (in haar geval een zwan- 
gerschapsvergiftiging) een rol 
hebben gespeeld. 

Aanvankelijk was het de bedoe¬ 
ling dat de zoon ondergebracht 
zou worden bij een pleeggezin, 
dat de opvoeding aankon. De ou¬ 
ders werkten mee aan de opstel¬ 
ling van een profielschets, waar¬ 
aan het pleeggezin moest vol¬ 
doen. Omdat zij, na enkele 
kennismakingen, vermoedden 
dat het beoogde pleeggezin zelf 
problemen had met de opvoe¬ 
ding van de eigen kinderen, von¬ 
den de ouders de keuze uiteinde¬ 
lijk niet goed. 

De oplossing moet volgens de 
ouders gezocht worden in plaat¬ 
sing in een therapeutisch pleeg¬ 
gezin of een therapeutisch ge¬ 
zinshuis. „We hebben zelf daar¬ 
over stad en land afgebeld. De 
plaatsende stichting Adjeu heeft 
echter alle medewerking aan ons 
ingetrokken, omdat ze vond dat 
we achter haar rug om hadden 
gehandeld,” zo stellen de ouders. 

Volgens de ouders wordt de si¬ 
tuatie waarin hun zoon verkeert, 
door de betrokken instanties 
verkeerd gezien. Zij zijn sinds 
kort betrokken bij een contact¬ 
groep van ouders van kinderen, 
die niet in staat zijn om van hun 
vader en moeder te houden. Alle 
aandacht en liefde die de ouders 
aan het kind schenken, verdwij¬ 
nen m een soort bodemloze put. 
Deze visie over wat zij een emo¬ 
tionele handicap noemen, wordt 
echter niet gedeeld door de hulp¬ 
verleners. 

„Wij zijn zelf al in therapie ge¬ 
gaan. Ze zijn steeds over ons 
bezig, als overspannen ouders, 
maar het echte probleem wordt 
maar niet opgepakt. We zijn er¬ 
van overtuigd dat in een zo vroeg 
mogelijk stadium iets gedaan 
moet worden. We hebben ge¬ 
schreeuwd om hulp. maar licha¬ 
melijk is hy in orde en daarmee 
is de kous af.” zeggen de ouders. 


(ADVERTENTIE) 


ALNO. Wereldklasse in klassiek en modem. 


lip pi Klassiek, in witte hoogglanslak en stijlvol ge¬ 
profileerde kassettedeuren. Keukens voor 
mensen die hoge eisen stellen aan gebruiks¬ 
gemak en materiaal. Maar ook in moderne 
keukens geeft ALNO de toon aan. Nieuwe 
vormen, nieuwe materialen, nieuwe kleuren. 


W , Slap 

binnen 

ld VOOr het 

A tl Urri Jke 

V J o u 
Wereldklasse die u toekomt 


GELEEN: 

HEERLEN: 

MAASTRICHT/HEER: 

MEERSSEN: 


Kellerhuis Keukens, 

Ringovenstraat 1 tel. 046-747905. 
Keukendesign Kellerhuis, 
Woonboulevard tel. 045-754172. 

Remalux, Dorpstraat 84a tel. 043-617340. 
Keukencentrum Zambon, 

Kruisberg 46 tel. 043-642535. 


....Nu met 
Europees 
Zekerheids 
certificaat. 


A DB 

Mauntilaan 111 Geleen 
Postbus 62 6160 AB Geitvn 
Telefoon 046-7ti~777 
hix 04 6- ’■)(;/% 


(ADVERTENTIE) 

De 

Industriële 
Dienstverlening 
van ADR... 

Industrieel- en zakelijk dienstverienen 
is een volwassen professie geworden. 
Mede dankzij de ‘voortrekkersrol’ van 
de ADB-Groep, een van de eerste 
ondernemingen die zich 
specialiseerden in deze tak van 
dienstverlening. 

Met het oog op de toekomst en de steeds 
strenger wordende internationale 
kwaliteitseisen specificeert ADB haar 
industriële- en zakelijke diensten volgens 
de nu erkende Europese 1SO-9000 
normen. 

Deze ISO-normen hebben tot doel om de 
kwaliteitszorg' van produkten en diensten 
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' het begrip 
voor de jaren negentig. Deze jaren. 


ADB Het beheren, de beheersing en de 

besturing van kwaliteit 

Voor nu. en voor de toekomst. 

Opdrachtgevers die betrouwbare 
dienstverlening essentieel vinden voor het 
welslagen van hun onderneming doen er 
goed aan nu kontakt op te nemen met 
ADB-lndustnële- en Zakelijke 
Dienstverlening. Geleen. 


Synergie van Mensen en Middelen. 

limburgs dagblad Limburg 
Donderdag 26 maart 1992 • Pagin* 


Het kabinet buigt zich dezer dagen over 
een wettelijke regeling voor experimenten 
met embryo’s. De ontwikkelingen in de 
medische wetenschap gaan snel en de 
mensen die zich daarmee bezighouden, 
willen weten wat wel en niet geoorloofd is. 
Er kan veel, maar het is duidelijk dat niet 
alles wat mogelijk is, ook moet en mag. 
Geneticus en celbioloog prof. dr J. 
Geraedts van de Rijksuniversiteit 
Limburg heeft zelf enkele jaren geleden 
aangedrongen op deze ethische discussie. 

Hij wil graag weten waar hij aan toe is 
’want er is een maatschappelijk draagvlak 
nodig voor je mensen kunt benaderen met 
de vraag of ze mee willen doen.’ Een 
wettelijke regeling biedt de nodige 
helderheid en geeft deelnemers bovendien 
de zekerheid dat ze niet meewerken aan 
iets wat achteraf strafbaar blijkt te zijn. 


Limburgse geneticus wil duidelijkheid van Den Haag 

’Experimenten embryo’s 
kunnen abortus voorkomen’ DOOR THEO HAERKENS 

DEN HAAG - Geraedts wil on¬ 
derzoek doen naar de meest pril¬ 
le vorm van menselijk leven: de 
zogenoemde pre-embryo’s. Dat 
is het eerste klompje cellen dat 
ontstaat na de bevruchting en 
het telt niet meer dan zes tot acht 
cellen. „Je kunt dan nog niet 
eens zien welke cellen zich ont¬ 
wikkelen tot een baby en welke 
tot de placenta”, licht de hoogle¬ 
raar toe. Van een embryo wordt 
pas gesproken na de vijfde dag, 
wanneer de bevruchte eicel zich 
in de baarmoeder nestelt en dui¬ 
delijk is welke cellen zich tot een 
vrucht ontwikkelen. 

Het onderzoek dat hij wil doen, 
is erop gericht het afbreken van 
zwangerschappen te voorkomen. 
Dat gebeurt nu wanneer bij de 
zwangerschap blijkt dat het kind 
dat zich ontwikkelt, een ernstige 
afwijking heeft zoals spierdy¬ 
strofie, zwakzinnigheid of taai- 
slijmziekte, een kwaal die ge¬ 
paard gaat met ernstige longaan¬ 
doeningen en nog niet behandel¬ 
baar is. 

Op dit moment probeert men 
dergelijke afwijkingen in een 
vroeg stadium op te sporen door 
onderzoek van het vruchtwater 
of met behulp van de zogenoem¬ 
de vlokkentest. Deze onderzoe¬ 
ken, die plaatsvinden in de zes¬ 
tiende en tiende week van de 
zwangerschap, worden gedaan 
als er in de familie ernstige erfe¬ 


lijke afwijkingen voorkomen. 
Geraedts gaat ervan uit dat het 
beter is vooraf vast te stellen of 
er sprake zal zijn van zo’n afwij¬ 
king dan een zwangerschap hal¬ 
verwege af te breken. 

Het lijkt aantrekkelijk onmiddel¬ 
lijk na de bevruchting vast te 
stellen of een kindje gezond zal 
zijn. In de gevallen die Geraedts 
op het oog heeft, vindt de be¬ 
vruchting niet op de natuurlijke 
manier plaats, maar in de rea¬ 
geerbuis. Na drie of vier dagen, 
wanneer de bevruchte eicel zich 
een aantal malen heeft gedeeld 
en acht cellen telt, wordt daar¬ 
van één cel weggenomen en on¬ 
derzocht. 

Aan de hand van de genetische 
informatie in deze cel kan wor¬ 
den bepaald hoe groot de kans is 
dat zich uit de overgebleven ze¬ 
ven cellen een gezond kind ont¬ 
wikkelt. Wanneer de kans op een 
kind met een afwijking gering is, 
kan het pre-embryo in de baar¬ 
moeder worden gebracht, zoals 
dat nu gebeurt bij reageerbuis¬ 
baby’s. Vruchtjes die zich vrij¬ 
wel zeker ontwikkelen tot zieke 
kinderen, worden niet ingeplant. 
In theorie is het weliswaar moge¬ 
lijk de erfelijke eigenschappen te 
corrigeren door middel van gen¬ 
therapie en zo de geboorte van 
zieke kinderen tegen te gaan, 
maar dat is toekomstmuziek. Ge¬ 
raedts vraagt zich overigens af of 
het nodig is deze techniek verder 
te ontwikkelen, omdat immers 
de keuzemogelijkheid al bestaat. 


Ook in het buitenland roepen de¬ 
ze ontwikkelingen discussie op. 
In Engeland en Duitsland is die 
al afgerond met wetgeving. De 
Britten staan wel experimenten 
toe, zij het dat die aan strenge re¬ 
gels zijn gebonden. Inmiddels 
zijn de eerste kinderen na toe¬ 
passing van deze techniek al 
geboren. Duitsland staat geen 
proeven toe. Maar wonderlijk ge¬ 
noeg heeft het Vaticaan, toch al¬ 
lerminst een bolwerk van pro¬ 
gressieve lichtzinnigheid, ver¬ 
klaard geen tegenstander te zijn 
van gen-therapie. Selectie op ba¬ 
sis van ziekte wijst het Vaticaan 
echter af. 

Er is nog heel wat onderzoek no¬ 
dig voordat werkelijk bruikbare 
tests en therapieën zijn ontwik¬ 
keld. 

Daarnaast is ook nog te weinig 
bekend over de reactie en de ont¬ 
wikkeling van de rest van het 
pre-embryo nadat die ene cel is 
weggenomen. Experimenten 
met muizen hebben duidelijk ge¬ 
maakt dat het wegnemen van 
één cel geen kwaad kan, maar 
het is de vraag of dat bij mensen 
op dezelfde manier werkt als bij 
proefdieren. 

Hoe groot de behoefte is aan de 
nieuwe technieken, is in dit sta¬ 
dium nog niet te zeggen. Vol¬ 
gens Geraedts is de behoefte 
afhankelijk van de mogelijkhe¬ 
den, en dus kan die pas achteraf 
worden vastgesteld. 

„Het is heel mooi als je zo kunt 
voorkomen dat zwangerschap¬ 
pen moeten worden afgebro¬ 
ken.” De hoogleraar kan zich de 
bedenkingen die leven, wel voor¬ 
stellen. 

„Men vindt het griezelig dat je zo 
kunt ingrijpen in menselijk le¬ 
ven.” Dat verklaart ook de terug¬ 
houdendheid van politici. „Ze 
hebben doorgaans geen proble¬ 
men met de dingen die ik wil, 
maar ze zijn bang iets op papier 
te zetten, omdat ze de reikwijdte 
ervan niet kunnen overzien.” De 
angst om op een hellend vlak te 
geraken zou sommige politici er¬ 
van weerhouden in te stemmen 
met verder onderzoek. 

Zelf moet Geraedts ook niets 
hebben van allerlei angstwek¬ 
kende mogelijkheden zoals klo- 
ning, waarbij kunstmatig twee- 
of meerlingen worden ’gemaakt’ 
door embryo’s in een heel vroeg 
stadium te splitsen. „Maar is dat 
reden om alles te verbieden?” Het genetisch onderzoek van Geraedts is erop gericht abortus te voorkomen. >. h. 4 4 &V %% i * 


journaal kort i 


Willy Claes ontvangt een exemplaar van ’Gouden Palmen ’ van Cor Bertrand. 

Foto: FRANS RADE 


’Gouden Palmen’ of 
spiegel der Belgen 


DOOR WIM DRAGSTRA 

HEERLEN - Het Algemeen Ne¬ 
derlands Persbureau (ANP) be¬ 
perkt zich tot feiten. Cor Ber¬ 
trand, de correspondent van dat 
persbureau in Limburg, met. Hij 
is te zeer gecharmeerd van aardi¬ 
ge opmerkingen en fijnzinnige 
woordspelingen om alleen maar 
koude en zakelijke berichten de 
wereld in te helpen. 

Wellicht ter compensatie van 
zijn dagelijks werk heeft Ber¬ 
trand uit Wijlre een aantal cur¬ 
siefjes geschreven over wat hem 
door de jaren overkomen is in 
België. Niet als ANP-correspon- 
dent, maar vooral uit de tijd dat 
hij nog schreef voor het 'steevast 
noodlijdende dagblad De Tijd', 
dat inmiddels als weekblad een 
fusie is aangegaan met de Haag¬ 
se Post. 


Die korte stukjes zijn nu bijeen¬ 
gebracht in ’Gouden Palmen’ 
een boekje genoemd naar de ge¬ 
lijknamige Kroonorde van de 
Koning der Belgen. Cor Ber¬ 
trand is drager van de Gouden 
Palmen en dat fraais tooide dan 
ook zijn pak toen in het Pullman 
Grand Hotel te Heerlen, het 
’boekske’ ten doop werd gehou¬ 
den. 

Daaraan kwam niemand minder 
dan de minister van buitenland¬ 
se zaken van België, Willy Claes 
te pas. Het ware te wensen dat 
onze minister van buitenlandse 
zaken zich wist te bedienen van 
een Nederlands als minister 
Claes. Op minstens even smeuï¬ 
ge wijze als Cor Bertrand in het 
boekje, sprak Claes van de Ne- 


derlands-Belgische verhoudin¬ 
gen. Maar Claes is dan ook een 
echte Belg. 

„Wanneer een ’Ollander’ zoals de 
auteur zichzelf bij voorkeur 
noemt, verhaaltjes gaat schrijven 
over Belgische toestanden, rea¬ 
geren wij Vlamingen doorgaans 
argwanend. Soms terecht. Maar 
soms ook omdat wij schrikken 
van het beeld in de spiegel die 
wij in onze hand houden”, zei 
Claes. 

De spiegel der Belgen behelst 23 
korte verhaaltjes. Eigenlijk zou 
je er maar ééntje per dag moeten 
lezen, net zoals je nipt aan een 
glas rode wijn. Ik heb ze echter 
in één keer achterover geslagen. 
Want ik hou wel van die verha¬ 
len van Cor Bertrand, die extra 
leuk zijn als je de auteur zelf 
kent. En aangezien ik vermoed 
dat half Limburg dat doet, ver¬ 
wacht ik dat het boekje goed 
ontvangen wordt. 

’Gouden Palmen' kost ft 19,95 
en is te koop in de erkende boe¬ 
kenwinkels. 


recensie 


HOENSBROEK 

• Op vrijdag 27 maart wordt een 
voetbaltoernooi gehouden voor 
Hoensbroekse scholen voor 
voortgezet onderwijs. Er doen 
zes teams mee, die van 14.30 tot 
17.30 uur spelen op het terrein 
van de FC Hoensbroek in 
Nieuw-Lotbroek. 

• Voor mensen met talent 
wordt zondag vanaf 15 uur een 
Vry-podium-middag gehouden 
in café Windrose, Akerstraat 
Noord 150. 

• De CV De Lotbroekers houdt 
zondag vanaf 11 uur in het MFC 
Gebrook het halfvasten früh- 
schoppen. Entree gratis. 

• In Ons Huis, St.-Josephstraat 
21, is maandag van 14 tot 16 uur 
spreekuur voor ex-rmjnwerkers. 

HEERLEN 

• De Verzamelaar houdt zondag 
van 10 tot 17 uur een ruilbeurs in 
het gemeenschapshuis Schaes- 
bergerveld, Nymegenstraat 1. 

• Het COC houdt vrijdag om 21 
uur in het Vrouwenhuis, Corio- 
vallumstraat 17, een wervelende 
travestie-show. Deze wordt ver¬ 
zorgd door John Raaymakers en 
Co. De entree bedraagt voor le¬ 
den fl 4,- en voor niet-leden 
fl 6,-. 

• In het COC-gebouw, Honig- 
manstraat 2, wordt zaterdag van¬ 
af 11 uur een ontmoetingsdag 
gehouden voor ouders van ho- 
mosexuelen. Voor informatie en 
aanmelding: @045-728362. 

• In de aula van Huize De Berg 
is vrijdag om 19.30 uur een oecu¬ 
menische viering met als thema 
'Vluchtelingen.. .Welkom!’. 

• In Grand café Fellini wordt 
zaterdag vanaf 20 uur een gecos- 
tumeerd Tropical halfvasten-bal 
gehouden. 

KERKRADE 

• Do Lemette verzorgt vrijdag 
om 20 uur een psychometrie- 
avond in het Hervormd Centrum 
te Chevremont. 

• De hobbyformatie The Oldti¬ 
mers geeft zondag van 15 tot 18 
uur een matinee-concert in café 
Goebbels aan de Markt te Kerk- 
rade. Entree gratis. 

• Voor de achtste keer houdt de 
harmonie St.-Aemiliaan zondag 
het solistenconcours Roderland- 
toernooi. Tussen 12.30 en 22 uur 
treden 50 solisten voor het voet¬ 
licht in zaal Kluytmans, Bleyer- 


heiderstraat 183. De entree be¬ 
draagt fi 5,-. 

• 'Geduld Overwint’ Gracht 
houdt zaterdag om 20 uur een 
demonstratiewedstrijd bij kunst¬ 
licht. De wedstrijd vindt plaats 
op het sportcomplex van de FC 
Gracht aan de Hamstraat. 

LANDGRAAF 

• Het Vrouwengilde houdt za¬ 
terdag vanaf 14 uur een bridge 
drive ten bate van het Melania- 
gilde. Men kan voor fl 15,- p.p. 
inschrijven bij mevrouw Haan, 
@311840. 

• Het programma van het 
Grand Theater te Waubach ziet 
er als volgt uit: Zaterdag 28 
maart om 14 uur Rubens pop¬ 
pentheater; om 20.30 uur smart- 
lappen-troef met De Steunzolen 
uit Schinnen. Entree fl 5,-. 
Woensdag 1 april om 15.30 uur 
het Limburgs Jeugdtoneel met 
'Assepoester’. Entree fl 4,-. 

NUTH 

• Scouting Hedwig houdt zater¬ 
dag van 10 tot 15 uur een rom¬ 
melmarkt in Oos Haka, Dorp¬ 
straat 83. 

BRUNSSUM 

• In verenigingsgebouw De 
Burcht wordt zaterdag van 10 tot 
14 uur een rommelmarkt gehou¬ 
den. Voor informatie: Mevr. L. 
Bening, @045-257513. 

• Het Milieunetwerk Bruns- 
sum- Onderbanken houdt maan¬ 
dag een thema-avond over ’Af- 
valverwer- king en reductie’. 
Naast lezingen en een forum is er 
een milieumarkt, waaraan 10 in¬ 
stellingen deelnemen. De bijeen- 

Dialecttoneel 

HEERLERHEIDE - Op verzoek 
van de missieclub ’Blantyre’ ver¬ 
zorgt de toneelvereniging St.- 
Donatus uit Nuth zaterdag een 
opvoering van het dialectblyspel 
'De Rok Boys’. Het stuk vertelt 
over Helmi, die uit wraak, omdat 
haar men Teun de 22ste huwe- 
lijkveijaardag vergeten is, bui¬ 
tenshuis gaat werken. Teun, Opa 
en buurman Rob plannen een te¬ 
genzet en nemen Opa’s vroegere 
buurmeisje aan als dienstmeisje. 
Maar Helmi heeft voor de heren 
een verrassing in petto.... 

De voorstelling vindt zaterdag 28 
maart om 20 uur plaats in het 


komst is om 20 uur in d’r Brikke- 
oave aan het Lindeplein. 

• Het IVN maakt zondag een 
dagwandeling naar Hoppen- 
broich in de Eifel. Men vertrekt 
om 9 uur vanaf Stap In. Voor in¬ 
formatie: @045-257383 of 256996. 

• In het kader van halfvastep 
wordt zondag om 15 uur vandf 
het dak van de Beerkelder aan 
de Berkenstraat ’de halve haan’ 
gelanceerd. Vooraf is er een ba- 
lonnenwedstrijd voor de jeugd 
van 4 tot 12 jaar. Gratis inschrij¬ 
ven kan tot 14.45 uur. Om 20 uur 
wordt het hane-bal gehouden. 

TERWINSELEN 

• In het kader van het 70-jarig 
bestaan houdt de muziekvereni¬ 
ging St.-Callistus zaterdag om 20 
uur in gemeenschapshuis Ter- 
winselen een feestavond met 
muziek van The Jaguars. De en¬ 
tree aan de zaal is fl 10,- en in 
voorverkoop fl 9,- Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan het gemeen¬ 
schapshuis, @415010. 

SCHINVELD 

• Het Damescomitee van de 
fanfare St.-Lambertus houdt za¬ 
terdag vanaf 20.30 uur halfvas¬ 
ten-bal in het Fa-si-la-lokaal. 

• Buurtvereniging De Brondup 
biedt zondag van 14 tot 18 uur 
een mogelijkheid om 'kunst en 
kitsch’ te laten taxeren in ge¬ 
meenschapshuis ’t Koeëster. Een 
taxatie kost fl 3,50 en de entree 
is fl 2,50. 

• De KAVO maakt op 1 april 
een excursie naar de Bauknecht- 
fabrieken. Deelname kost fl 20,-. 
Aanmelden kan bij de buurtleid- 
sters. 

Corneliushuis aan de Heulstraat. 
Kaarten zijn voor fl 7.50 in voor¬ 
verkoop verkrijgbaar bij installa¬ 
tiebedrijf Schraa, Jongmansweg 
47. De opbrengst is bestemd 
voor de missionarissen uit Heer- 
lerheide. 


Afscheid 


KERKRADE - De heer P.J.Mars, 
algemeen directeur van de Stich¬ 
ting RIAGG OZL, maakt per 1 
april gebruik van de OBU-rege- 
ling om vervroegd uit te treden. 
Vrijdag 27 maart vindt vanaf 15 
uur het officiële afscheid plaats 
in de Hof van Erenstein. De re¬ 
ceptie wordt van 16 tot 18 uur 
gehouden. 


m 

■f 

bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en 
21 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur- 
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45 
en 21 uur. H5: The last boyscout. 
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The 
prince of tides, dag. 18.30 en 21 
uur, do ook 14 uur. The Addarn* 
Family, dag. 14.15 uur. Don’t teil 
Mom the babysitter ’s dead, dag- 
18.45 en 21.15 uur. Ricochet, dag' 
21 uur. Curly Sue, dag. 14 en 

18.30 uur. Dead again, dag. 18.30 
en 21 uur, do ook 14 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Cape Fear, do 21 uur. D® 
Johnsons, do 21 uur. Barton 
Fink, do 21 uur. JFK, dag. 20 
uur. Ciné-K: Frankie & Johnny. 
dag. 21 uur. Cinema-Palace: The 
last boyscout, dag. 19 en 21.30 
uur. The prince of tides, dag' 
18.15 en 21.15 uur. Dead again, 
do 19 en 21.30 uur. Lumière: L® 
captive du desert, dag. 20 uur. 
La stazione, dag. 20 uur. Merci 1®' 
vie, dag. 22 uur. 

• GELEEN 

Roxy: The last boyscout, dag. 

20.30 uur. De 1 Johnsons, dag' 

20.30 uur. 

• SITTARD 

Forum: JFK, dag. 20.30 uur.' 
Frankie & Johnny, dag. 20.30 
uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Frankie & 
Johnny, do 20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: De Johnsons, dag. 20.30 
uur. Royaline: Doe Hollywood, 
do 20.30 uur. Filmhuis Roer¬ 
mond: The Fisher king, do 20.30 

HEERLEN: 

- do. 26/3: Koninklijk Ballet 
Vlaanderen met de musical ’V** 
Fox'. 

- do. 26/3 en vr. 21/3: Stichting T T 

neel Aktiviteiten met 'Een vrouWJ", 
leen’ en 'Home sweet home’ van ™ 
rio Fo (20.30 uur). u 

- vr. 27/3: ’De wijze kater’, toneelstijl 
van Herman Heijermans met r® 
Röttger en Carol van Herwijnen. ,, 

- za. 28/3 en zo. 29/3: Muziekpar® 0 
Heerlen 1992 (za van 19.30-22.15 O 1 ®’ 
zo van 11-13 uur en 18.30-21.15 uUJ? 

- ma. 30/3: Het Brabants Orkest o 
der leiding van Heinz Friesen, sol* 5 
Jaap van Zweden, viool. 

- di. 31/3: Youp van ’t Hek met 
soloprogramma 'Alles of nooit’. . 

- wo. 1/4: Ballet Theatre de 1’Est d> 
’Zorba de Griek’. 

KERKRADE: 

- vr. 21/3: Vocaal Ensemble Kerkt*' 

de . 

- za. 28/3: de musical Tsechov, d 1 

Boudewijn de Groot en anderen- . 

- ma. 30/3: Musikantenstadl met K®t 
Moik (20.15 uur). 

MAASTRICHT: 

- zo. 29/3: 'Programma III’, Scapidjj 

Ballet Rotterdam, nieuw Ballet vSP 
Ed Wubbe. . 

- ma. 30/3: ’De wijze kater’, ton®®^ 
stuk van Herman Heijermans dl®* 
Paul Röttger, Carol van Herwijnen- 

- di. 31/3: ’Mode-gala, zomercollectie 
Frank Govers Haute Couture (20™ 
uur). 

- wo. 1/4: Youp van ’t Hek met 
soloprogramma 'Alles of nooit’. 

SITTARD: 

- do. 26/3: 'Afslag Dokkum’, het ni® 1 *' 
we programma Dubbel & Dwars J®^ 
Spijkerman. 

- vr. 27/3: Isabelle van Keulen & 

nald Brautigam met Mozartprogrsd*' 

ma. 

- zo. 29/3: Koffieconcert. Chopin, c®* 1 
piano-genie (12 uur). 

- di. 31/3: Muziek & Danstheat®* 
Pandora met het nieuwe programd 1 * 
'Perron 7’. 

ROERMOND: 

- vr. 27/3 en za. 28/3: 'Die Fiedel 
maus’ operette van Johapn StrauS* 
door St. Orpheus. 

- zo. 29/3: Top Vier Concert II, c0 ?' 

eert met medewerking van Harmorn® - 
orkest St.-Michaël Thorn en Koning 
lijk Philharmonie Bocholtz met di® 1 ' 
gent Heinz Friesen. , 

- wo. 1/4: ’Hoe verzin je het’, 
musical van Hetty Heyting door SJj 
Jeugdkomedie Amsterdam (14-™ 
uur). 

WEERT: 

- vr. 27/3: Het Zuidelijk Tone^ 1 
brengt ’Het begeren onder de Olmen > 
van de auteur Eugene O’Neill (20.1 9 
uur). 

- za. 283: de familievoorstellid® 
'Clowns en hun Comedie’ door Ard® 
Huibers (19 uur). 

AKEN: 

- do. 26/3: 'Wiener Blut’, JohadO 

Strauss (19.30 uur). , 

- vr. 27/3 (19.30 uurlen zo. 29/3 0 * 
uur): Tosca van Giacomo Puccini- 

- di. 31/3: Karate Billi kehrt zurück> 
Klaus Pohl. 

- vr. 27/3: Theatre/Pieceis) Johd 
Cage/Mauricio Kagel. 

- za. 28/3: ’Die Physiker’, Friedricd 
Dürrenmatt (19.30 uur). 

- zo. 29/3: ’Die Schöpfungsgeschicht® 

des Adolf Wölfli. 

- ma. 30/3: ’Stallerhof, Gerd Küh® 
(19.30 uur). 

- di. 31/3: ’Satyricon’, Bruno Made®' 


Tenzij anders aangegeven beginn®d 
alle voorstellingen om 20 uur. 
HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuispled 1 
19. De Collectie, keuze uit de kun®*' 
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open d > 
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uU®- 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5 
Expositie van Lex Timmermans. T/d 1 
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Tb®®' 
menmuseum , Coriovallumstraat 8- 
Zoals de ouden bouwden. T/m l?j ö J 
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-1' 


• ROERMOND 

Galerie Wansink, Neerstraat 76. E* 
positie met recente schilderijen ®P 
werken op papier van Gerbrand VO 
ger. T/m 5/4, open wo t/m za van H - * 
uur en zo van 14-17 uur. Gemeenty 
museum, Andersonweg 4. Werk ' r ®v 
Marinus Fuit. T/m 17/5, open di t/m »* 
11-17 uur, za en zo 14-17 uur. 
Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 15 


z 


Vacature bij flats Brunssum-Noord opvullen via banenpool 

|Geen bijdrage bewoners 
voor vierde huismeester 


Bewaker slaat 
zijn slag... 

HEERLEN — Met de aanhou¬ 
ding van een 25-jarige Hoens- 
broekenaar en zijn twee jaar 
jongere vriendin zijn meerdere 
inbraken en diefstallen in 
Hoensbroek, Heerlen en Land¬ 
graaf opgelost. 

De zaak kwam aan het rollen 
nadat de man tijdens een dief¬ 
stal werd herkend als de dader. 
Bij de meeste inbraken stond 


\ Van onze verslaggever 

■ - 

^runssum — De zes hoogbouwflats in Brunssum-Noord 
ite° e * en lijdelijk doen met drie in plaats van vier huismees- 
omdat de bewoners weigeren zes gulden per maand meer 
'.betalen voor extra toezicht. Woningvereniging Brunssum 
de vakature binnen enkel maanden op te vullen via de 
J tonale banenpool. 

iVer- 4 ^ kader var * het project Kla- huren langzamerhand de pan uit. 

f egen de flats er driejaar ge- Dat heeft veel mensen ertoe bewo- 
IVaj.. tWee huismeesters bij. „Er gen zich tegen de verhoging van de 
'Wh ? r al twee ’ de twee extra wer ’ servicekosten te keren.” 
w n ° etaald uit een stimuleringsre- Volgens Gerritsen wezen veel be- 
,n en u 8 Y an de ministeries van Bin- woners er bovendien op dat de 
vJai* v use Zaken en Justitie”, zegt woningvereniging financieel voor- 


, van Herpen, adjunct-directeur deel heeft gehad bij het succes van 
a ~° nin ff vereni ging Brunssum. het project Klaver-4. „De leegstand 
°°P van die drie jaar zouden is nu helemaal verdwenen en dat 
^alen^ff 5 en ver huurder de kosten scheelt de woningvereniging na- 
SewJr Maar uit een enc l uete bleek tuurlijk enorm in de huuropbrengs- 
maan den geleden dat twee- ten.” 

WL2E, de £ < T 0ne I' S daar . " iets Via de regionale banenpool - die 

van het”se^ifepLk°lSt U en b d e at langdu " g werklozen m , et behoud 
^ ü hnpn „ u rvlC 5 pakkel . en dat van uitkering aan werkervarmgs- 

°Pleggen” weet VanHerpeT^ plaatsen hel ^ ~ , heeft de woning- 
• °rigp i ' 1 van n j Pe u n '. vereniging een oplossing gevonden. 

WterT n W6rd 860 de hu A S ‘ ..Voorlopig”, benadrukt Van Her- 
^nin "L_ daar0m ° n ( ! s ‘ age Y 4 De pen. „We weten niet of die regeling 
v an de^ r r H en V gmg ^ 1J h de kosten over ee n paar j aar nog steec j s be- 
W_ ae derde huismeester voor haar staat Wij blijven streven naar vier 

huismeesters, betaald door woning¬ 
vereniging en huurders.” 

Dankzij de banenpool kan het toe¬ 
zicht in en rond de flats wel worden 
uitgebreid. „Er is al overeenstem- 


te ning 


f | men. huismeesters, betaald door woning- 

^CfiTSttincl vereniging en huurders.” 

^Oon o Dankzij de banenpool kan het toe- 

beJ 5 herritsen, voorzitter van de zicht in en rond de flats wel worden 
of ( ï 1 tr sc °mmissie van de flat uitgebreid. „Er is al overeenstem- 
jj y mdt het jammer dat de ming over de aanstelling van vier 

1&H ° ners niet iets meer willen bèta- assistent-huismeesters via de ba¬ 
lt ■ &èa r Voor een ex tra huismeester, nenpool”, zegt Van Herpen. „Waar- 
i- de 1 a lp beeft hij echter ook: „Door schijnlijk gaan ze binnen twee 
f Jaarlijkse verhogingen rijzen de maanden aan de slag.” 

^nieenteb/ad de dupe van nieuwe sticker-regeling 

’Voerendaal info’ 
leidt tot probleem De portiersloge bij een van de zes hoogbouwflats in Brunssum-Noord. 


Foto: FRANS RADE 


de 23-jarige vrouw op de uit¬ 
kijk. Enkele diefstallen werden 
samen gepleegd. 

De gestolen goederen uit inbra¬ 
ken in bouwketen in Hoens¬ 
broek en Landgraaf vond de 
politie grotendeels terug in de 
kelder van hun woning. Tot de 
buit behoorden een alarminstal¬ 
latie, een mobilofoon, een fiets, 
waspoeder, enkele brandblus¬ 
sers, gereedschap en deuren. 

De Hoensbroekenaar kon gerui¬ 
me tijd ongestoord zijn gang 
gaan omdat hij met zijn hond op 
een bedrijfsterrein in Hoens¬ 
broek als bewaker fungeerde. 


St.-Jozef 
rustoord 
wacht op 
erkenning 

Van onze verslaggever 

HEERLEN — Het Ministerie van 
WVC heeft het St.-Jozef rustoord 
nog steeds niet erkend als psy¬ 
chiatrische woonvoorziening. 
Wethouder Dorien Visser ver¬ 
wacht deze kwalificatie echter 
binnen drie maanden. 


Als WVC het rustoord erkend als 
psychiatrische woonvoorziening, 
dan valt St.-Jozef onder de Algeme¬ 
ne Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Het tehuis wordt dan door 
de overheid betaald. 

Heerlen spaart daarmee jaarlijks 
een bedrag van 2,5 miljoen gulden 
uit. Dit geld wil wethouder Dorien 
Visser streekge westelijk inzetten 
voor de opvang van dak- en thuislo¬ 
zen in de Oostelijke Mijnstreek. 
„Als gemeente hebben we de af¬ 
spraak gemaakt om dat budget voor 
de hele streek in te zetten, omdat 
ook het probleem regionaal is.” 


^ERENDAAL - Met ingang van 
kunnen inwoners van Voeren- 
£en sticker op hun brievenbus 
typten om ongeadresseerd druk- 
jv r k zoals reclamefolders te weren, 
g gemeente Voerendaal werkt al 
de me bjd aan deze maatregel, die 
stroom oud-papier moet indam- 


gesprek 


* Voetpad 

f^et 

VPfOnt urn nrrl i rri 


1 verontwaardiging wil ik reage- 
l P bet artikel in het Limburgs 
l 8bla d van 19 maart, betreffende 
peggen van trottoirtegels in een 
D tpad in de wijk Namiddagse 
gen Sen m Landgraaf. Over de rug- 
• bew Van de wijkvereniging en de 
i p^jyoners wordt door BBL een vies 
v zjj ll t*ek spelletje gespeeld. Hopen 
■ ÏL hierdoor stemmen te trekken? 
rj, a dslid Harry Erkens beweert na- 
heLft dat de BBL dit als eerste 
der a angekaart. Hij zegt zelfs dat. 

«•actie BBL het CDA niet met de 
i a an de haal wil laten gaan. 
a t mij de BBL uit de droom hel¬ 


men. Bezorgers en verspreiders die 
ondanks de sticker toch reclame be¬ 
zorgen, kunnen door de politie be¬ 
boet worden. 

Deze Algemene Plaatselijke Veror¬ 
dening (apv) stelt de gemeente Voe¬ 
rendaal zélf echter al vóór de invoe- 


pen. Als voorzitter van de wijkver¬ 
eniging Namiddagse Driessen ben 
ik al gedurende tien jaar bezag om 
deze trottoirtegels gelegd te krijgen. 

Op 7 april 1982 heb ik voor de eerste 
Tteer aan de bel getrokken. Op 30 
mei 1984 heeft de toenmalig wet¬ 
houder en tegenwoordig BBL-raad- 
slid Bisschops in een vergadering 
van de wijkvereniging gezegd dat 
de aanleg van een tegelpad niet mo¬ 
gelijk was. 

Als de BBL meent dat dit allemaal 
in het politieke vlak getrokken 
moet worden, omdat ik toevallig 
ook secretaris van het CDA ben, 
dan vind ik dat ze zich eerst van de 
feiten op de hoogte moeten stellen. 
Het CDA heeft met deze zaak niets 
van doen gehad. Alleen indien de 


ring voor een probleem. „Ook ons 
gemeenteblad ’Voerendaal info’ valt 
onder ongeadresseerd drukwerk. 
De PTT, die dit blaadje huis-aan- 
huis verspreid, is solidair met ande¬ 
re georganiseerde verspreiders en 
wil ’Voerendaal info’ niet ongeadre- 
seerd bezorgen bij mensen die hun 
brievenbus van een sticker hebben 
voorzien”, vertelt woordvoerder 
Boermans. 

Waarschijnlijk moeten B en W van 
Voerendaal gebruik gaan maken 
van particuliere bezorgers voor het 
informatiebulletin. „Of de mensen 
moeten het blaadje zelf komen ha¬ 
len”, zegt Boermans, „adresseren is 
in ieder geval veel te kostbaar.” 


bewoners bereid zouden zijn het 
meeste werk zelf te doen, zou de ge¬ 
meente de tegels leggen. Gelukkig 
wonen er genoeg verstandige men¬ 
sen in de wijk die zich van het ge¬ 
konkel van de BBL niets aantrek¬ 
ken en gewoon de handen uit de 
mouwen willen steken. Trouwens, 
als de BBL dan zonodig ludiek had 
willen zijn, dan had zij afgelopen 
zaterdag moeten doen wat ik hen op 
18 maart aangeboden had. Toen heb 
ik ze gevraagd of zij op 21 maart wil¬ 
den komen helpen. Volmondig 
werd dit met ja beantwoord. Maar 
wie waren er op zaterdag? De BBL 
in ieder geval niet. 

HEERLEN, Bert van Heumen, 
voorzitter wijkver. 

Namiddagse Driessen. 

(door redactie ingekort) 


Noodfonds ook voor borgstelling 

Heerlen werkt aan 
ruimer minimabeleid 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN — Een declaratiesys- 
teem voor culturele- of maatschap¬ 
pelijke activiteiten. Borgstellingen 
via het gemeentelijk noodfonds. En 
een voorlichtingscampagne over al¬ 
lerlei regelingen voor mensen met 
een beperkt inkomen. 

Met maatregelen als deze willen B 
en W van Heerlen het minimabeleid 
beter laten aansluiten op de decen¬ 
tralisatie van de bijzondere bij¬ 
stand. De gemeente is zo beter in 
staat om maatwerk te leveren aan 
de ruim 15.000 Heerlense huishou¬ 
dens, die rond moeten komen van 
een minimum-uitkering. 

Wethouder Dorien Visser gaat een 
deel van het gemeentelijk garantie¬ 
fonds overhevelen naar het nood¬ 


fonds, om de mogelijkheden voor 
schuldsanering van minima te ver¬ 
ruimen. Eerder kon alleen een be¬ 
roep worden gedaan op het nood¬ 
fonds om een energieschuld te 
saneren. Nu kan de bijzondere bij¬ 
stand ook gebruikt worden als 
borgstelling. 

Visser werkt ook aan een nieuwe 
kortingsregeling voor culturele en 
maatschappelijke activiteiten. „De 
huidige tegemoetkoming in bijvoor¬ 
beeld abonnementskosten wordt - 
afgezien van de Stadsschouwburg 
- nauweljks gebruikt, daarom wil¬ 
len we tot een andere regeling ko¬ 
men.” 

Visser denkt daarbij bijvoorbeeld 
aan een declaratiesysteem met bon¬ 
nen of een systeem met pasjes. „De¬ 
ze maatregelen hebben we allemaal 
nog in onderzoek, maar de doel¬ 


groep moet op een of andere manier 
herkenbaar worden, zonder dat ze 
een etiketje opgeplakt krijgt. Het is 
ook belangrijk om de fraudegevoe¬ 
ligheid van een dergelijke regeling 
zoveel mogelijk te beperken.” 

Op dit moment is de gemeente be¬ 
zig met een onderzoek naar de zoge¬ 
naamde onderconsumptie van 
bepaalde gemeentelijke regelingen, 
zoals huursubsidie en bijzondere 
bijstand. Veel minima maken (nog) 
geen gebruik van deze regelingen 
omdat ze niet van het bestaan afwe¬ 
ten, of omdat ze bang zijn om zich 
aan te melden. 

Om de nieuwe regelingen zo toe¬ 
gankelijk mogelijk te maken voor 
de doelgroep, worden de verruimde 
mogelijkheden voor de bijzondere 
bijstand door een grootscheepse 
voorlichtingscampagne aan het pu¬ 
bliek gepresenteerd. 


Bodahal moet voor volgend WMC klaar zijn 

’Het leuke is dat er 
zoveel te verbeteren is’ 


_ DOOR BENTI BANAC H 

KERKRADE — Volgend, 
Jaar zomer vindt de twaalf¬ 
de editie van het Wereld 
Muziek Concours plaats. 
Wet is de spreekwoordelijke 
s tok achter de deur voor de 
Verantwoordelijken van de 
Kerkraadse Rodahal. Want 
twee weken voor de eerste. 
Jhli, als het WMC start, moet 
laatste verf in de hal 
droog zijn. 1 

■^hne Marie Schipper is een 
Van tien vrouwelijke theaterdi¬ 
recteuren van Nederland. Ze is 
^chtbaar trots op héér Roda- 
Va l- Okay, de 25 jaar oude hal 
v oldoet niet meer aan alle ei- 
Se h, „maar het leuke is dat er 
Zoveel te verbeteren is”, zegt 
^hipper. 

W°e de Rodahal er exact gaat 
V^zien is nog onduidelijk. „We 
Zl Jh nog aan het brainstormen 
°E ) dit moment. Iedereen die 
idee heeft is welkom”, al¬ 
dus Anne Marie Schipper. 

Maar de uitgangspunten staan 
j’eeds vast. Schipper: „We zul- 
Jen uitgaan van de oorspronke¬ 


lijke architectuur. De Rodahal 
is een van de mooiste hallen 
van Nederland. Het heeft een 
uniek karakter. De meeste hal¬ 
len zijn gewoon vierkante 
doosjes. Dit is een Jawerth- 
constructie. Het bestaat uit een 
zadeldak dat hangt aan stalen 
kabels die steunen op beton. 
Als het flink waait, dan be¬ 
weegt het dak. Dat hoort zo.” 


Stoeptegels 


Zij loopt door de entreehal. Op 
de vloer liggen uit de kluiten 
gewassen stoeptegels. Erg 
praktisch bij popconcerten,- 
maar weinig gezellig, geeft ze 
toe. „Door de tegels heeft de 
Rodahal altijd een lage drem¬ 
pel gehad. Het is als het ware 
een verlengstuk van de straat. 
Die lage drempel moet de hal 
zeker behouden. Maar het is 
duidelijk dat de entree gezelli¬ 
ger moet worden”, vindt de 
directeur. 

Dat is ook de belangrijkste uit¬ 
komst van een onderzoek vo¬ 
rig jaar. De bezoekers blijken 
zeer tevreden over het pro- 
gramma-aanbod, maar als het 
om gezelligheid gaat, dan 
scoort de Kerkraadse hal niet 
hoog. 


Ook de grote hal zelf moet een 
aantrekkelijker gezicht krij¬ 
gen. „Het is moeilijk om het 
goed aan te kleden, want het is 
zo’n groot gebouw. Maar met 
carnaval is het wel gelukt”, 
zegt Schipper. 

De grote hal ligt er verlaten bij. 
Tweeduizend zitplaatsen 
wachten op de volgende bezoe¬ 
kers. Schipper zou graag zien 
dat de zaal kleiner gemaakt 
kan worden, zodat ook bij zes¬ 
honderd toeschouwers de in¬ 
druk van een volle zaal gewekt 
wordt. 

Het is een van de wensen van 
Schipper, zoals zij ook graag 
meer grote danswedstrijden 
onderdak zou willen bieden. 
„Het multifunctionele gebruik 
van de hal moet onderstreept 
worden. Dat betekent dat er 
ook recepties» vergaderingen, 
kerstmarkten, rommelmark¬ 
ten, congressen en Holiday on 
Ice in moeten kunnen.” 


Ook de vestiging van de Kerk¬ 
raadse muziekschool in de 
Rodahal sluit Schipper niet 
uit, zoals is geopperd in de 
Kerkraadse raadscommissie 
voor welzijn. „Er is onlangs Anne-Marie Schipper: >f Ja, ik ben een beetje verliefd op de Rodahal”. Foto: frans RADE 


een projectgroep ingesteld 
door de gemeente. Die gaat 
prioriteiten stellen. Daarbij 
wordt ook rekening gehouden 
met het centrumplan. De Ro¬ 
dahal staat wel net buiten het 
centrum, toch heeft de hal een 
sterke relatie met het centrum 
als het gaat om bijvoorbeeld 
wonen en parkeren.” 

Tent 

Het Heerlens architectenbu¬ 
reau AGS gaat de Kerkraadse 
wensen vertalen in een plan en 


een fasering. In juli moet 'Ope¬ 
ratie Rodahal’ op papier staan. 
Maar de eerste bouwvakker zal 
de hal pas betreden op as- 
woensdag 1993, als de carna- 
valsdampen nauwelijks zijn 
weggetrokken. De project¬ 
groep denkt dat de klus in de 
tussenliggende maanden tot 
begin juli 1993 te klaren is. 
Mocht het niet lukken, dan 
start de opknapbeurt eerder. 
Voor de carnaval. „Dan moet 
er buiten maar een tent ko¬ 
men”, aldus wethouder Hub 


Bogman. „Ook daar heeft het 
architectenbureau ervaring 
in.” 


Schipper wandelt verder door 
de grote ruimte. Ze kijkt om¬ 
hoog. „Ik vind het nog steeds 
een prachtig gebouw. Ik ben er 
iedere dag trots op.” Ze wijst 
naar de gordijnen. „Die hangen 
er al 25 jaar. Dat zijn dus hele 
goede gordijnen. Ja, ik ben in¬ 
derdaad een beetje verliefd op 
de Rodahal.” 


V 1 


Claxon 


• ,fioe haalt u hel tn hemels¬ 
naam in uw hoofd om midden 
in de nacht met zoveel geluid de 
mensen uit hun slaap te hou¬ 
den. Ik zou er pisnijdig van 
worden ”, zei officier van justi¬ 
tie gisteren in het Heerlense 
gerechtsgebouw tegen een 21-ja¬ 
rige man uit Valkenburg. De 
man was om half één ’s nachts 
aangehouden voor het gebruik 
van een drietonige claxon. 
.Ach. het is toch gewoon leuk”, 
verdedigde de jongen zich. Dat 
kon de rechter niet ontkennen. 
Hij knikte instemmend, wel¬ 
licht denkend aan zijn eigen 
jeugdherinneringen. Niettemin 
had de man uit Valkenburg 
zich aan de wet moeten houden. 
Overeenkomstig met de eis van' 
de officier van justitie werd de 
claxon ter waarde van 140 gul¬ 
den verbeurd verklaard. 


Doping 


• Bent u ook geschrokken van 
die alsmaar voortdurende 
stroom berichten over doping 
in de sport? Wij vragen ons in¬ 
middels t och wel een beetje ver¬ 
bijsterd af hoe het toch komt 
dat deze verhalen nu ineens 
zo’n geweldige vlucht nemen. 
Iedere dag lees je wel ergens, of 
zie je op de televisie, hoe de een 
of andere 'deskundige' weet te 
vertellen hoe verschrikkelijk 
erg het allemaal wel is. Details 
worden, meestal zonder ook 
maar iéts van een doorslagge¬ 
vend bewijs, vrijgegeven. Spor¬ 
ters zijn verdacht, en hebben 
weinig (eerlijke) kans zich te 
verweren. Nu dus weer de 
schaatssport. Bij de voorberei¬ 
dingen op Albertville is doping 
verstrekt volgens ene meneer 
Karsten, ook deskundige dus. 

Doping (2) 

• Mogen wij U iets verklap¬ 
pen? Tot nu toe hebben wij ons 
jaar in, jaar uit aan de erecode 
gehouden, maar nu iedereen 
het hele probleem open en bloot 
op tafel gooit, menen wij daar¬ 
van ontheven te zijn. Wat be¬ 
doelen wij nu te zeggen? Welnu, 
wij weten al jdren dat in Lim¬ 
burg doping wordt gebruikt. 
Alleen, wij doen het hier niet in 
de voorbereiding op een be¬ 
langrijke wedstrijd, maar ach¬ 
tera/, Zeg maar op zondagmid¬ 
dag na kwart over vier als de 
meeste sportwedstrijden zijn 
afgelopen. Er zijn voorbeelden 
te over van 'dopers’ die het zó 
bont maken dat zij dagen later 
nog duidelijke sporen vertonen 
van al te overdadig gebruik 
van deze versterkende midde¬ 
len. De vraag echter of de ge¬ 
bruikte middelen op de verbo¬ 
tsen lijst voorkomen, kunnen 
wij niet beantwoorden. Boven¬ 
dien is het ons onbekend of er tn 
Limburg een laboratorium is 
waar controles op dit gebruik 
worden gedaan. Maar dat er 
doping wordt gebruikt, staat 
wel vast! 

Doping (3) 

• Het zal duidelijk zijn dat wij 
het niet nodig rxmden om al 
eerder ruchtbaarheid te geven 
van onze kennis van deze fei¬ 
ten. We vinden het namelijk rij¬ 
kelijk hypocriet om zelfs maar 
te veronderstellen dat de enige 
weg om de sport weer 'schoon ’ 
te krijgen het verspreiden van 
beschuldigingen is. Bovendien, 
is het niet zo dat wij er al lang 
van overtuigd zijn dat in alle 
omliggende landen doping 
wordt gebruikt? We geven het 
toe, in het geval van de mooie 
Katrin hebben wij onze twij¬ 
fels. Maar voor de rest lijkt het 
wel duidelijk. Alleen in Neder¬ 
land doen wij daar niet aan 
mee. Dat is ook de reden waar¬ 
om we in bepaalde sporten 
maar heel zelden eerste worden. 

Eend-ontwerp 

• Bijzonder in trek in deze pe¬ 
riode is de paddentrek. Specia¬ 
le oversteekplaatsen worden 
gecreëerd om er voor te zorgen 
dat de padden heelhuids de 
overkant van de weg halen. In 
het verlengde daarvan is het 
wellicht de moeite toaard om 
eens serieus te denken aan een 
oversteekplaats voor eenden. 
Op de Molenberglaan in Heer¬ 
len moeten automobilisten im¬ 
mers dikwijls krachtig op de 
rem trappen om het leven van 
deze fraai gekleurde dieren 
niet voortijdig te beëindigen. 
Nu bestaat er reeds een ver¬ 
keersbord voor 'overstekende 
eenden', maar wellicht heeft 
iemand een origineler ontwerp 
voor zo’n verkeersbord. De leuk¬ 
ste inzending ivordt door ons 
beloond met een plaatsje in de 
koffie kolom. 

ROTAMSTOEL 


Model Kurhaus. Blank gelakt rotan. Zware romp en 
geheel geschroefd. Voor binnen en buiten. Gemakkelijk 
stapel baar. 


ADVIESPRIJS 


129P BIJPASSENDE KUSSENTJES 


vanaf 


KWANTUM 


BIJPASSENDE TERRASTAFEL 

met Werzalit® blad, 0 80 cm. 
Adviesprijs f69.95 Aktieprijs 


WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN 


Vestigingen in: Alkmaar, Almelo, Almere-Buiten, Amsterdam 3x, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek (Z.L.), Beverwijk, Den Bosch, Den Haag, Diemen, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoogeveen, Leeuwarden, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Uden, Valkenburg (Z.H.), Wageningen, 

Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude. 

imburgs agblad 


yt' 


$10. 

II 

I 

I 


fv. 

ik :• 


r 
iatfaiw* 
•debutant Van Vossen verdient tweede kans in Nederlands elftal 

Goed begin oefencampagne 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 17 

A f Mechelen en Standard geïnteresseerd 

Marco Boogers mag 
Baandert verlaten 


D 0OR BERT GROOTHAND 

[[STERDAM - Oefenwed- 
j^en van het Nederlands 


^°oflijk enthousiasme. De 
°P Joegoslavië (2-0) gis- 


2l Jn zelden reden tot on- 


°nd in Amsterdam was 
°ok niet. Toch waren er in 


torste duel van een oefen- 
, ® die uiteindelijk tot suc- 
i 0 ^Jdens de EK in Zweden 
tjp beiden wel de nodige po- 
Ve zaken te ontdekken. 

■0 . 

i(j^ lrisl altijd tot tevreden- 

l Qo Wist bondscoach Michels na 
Toch was ook hij wel zo 
toe te geven, dat met name de 
e helft niet bepaald goed of 


JlJ t ! a nd - Joegoslavië 2-0 (0-0). 63 
K: Wouters 2-0. Scheidsrech 

-'e rs . ,■uhrnenthaler (Zwi). Toeschou 
, ^OU. Gele kaart: Milanic (Joe). 
tb 5 » Menzo; Blind. Ronald Koe- 

'ik; 


Van Aerle) en Van Tingelen; 


'C a ï d ((ifl Wi iter). Wouters en Ki 
6%,, Witsehge; Van 't Schip, Kleit (85. 
W» ’ j ar ) Vossen en Rob Witschge. 
vfoo' V * ë: Omerovic; Stanojkovie, 
'Ov a i!?' Hadzibegic en Najdoski (63. 

V) „ t Jugovie. Savicevie (17. Mijato- 
|W tü Jk° v .e (46 Milame), Bazdarevie 
i rr >ovie; Kodro. 

D r ^kkelijk was geweest. „We 
1 ^en 


h 


ls . ons aanpassen aan een te- 
'ti ^hder die we totaal niet ken- 
daardoor kregen we geen 
kV °P het duel. Vanaf de eerste 
na rust dat wel. Er 

O en toen °°k meer positiewis- 
’^sen bij ons. Vooral ook door 
Va SSon ' Hij is een speler die 
iej f^ht onderweg is en daardoor 
zeker niet uit de toon. Een 
Prestatie als je debuteert.” 

^dicap 

kende de handicap verschei¬ 
dt waarden te moeten mis¬ 


^ Viel 
1^‘ste 


al eerder aanvoerder Gullit 


j^teravond werd duidelijk dat 
u hgenoot Marco van Basten 
if! ee ns niet van de partij kon zijn. 
lm , hte enkelblessure was de 
^. a k. Eeuwige reserve Wim 
rr'ocht voor de Utrechtse Mila- 
1^1 °Pdraven. Toch mag de con- 
> zoals ook Michels eufemis- 
zijn dat de inbreng van 
t^ er geval één van de invallers, 
% Van Vossen, zeer positief was. 
^ werkend en vooral enorm 
§hjk bewees de debutant in 
ü t | Js che dienst zijn waarde. Uiter¬ 
ts ' Vas °°h Willem Kieft nauwe- 
b rp een verzwakking. Alleen de 
van Rob Witschge bleef ver 
i| e i. he maat. Zoals overigens de 
(V, 'Aker kant van het Nederlands 
ïiw * n gebreke bleef. Richard Wit- 
t) ]j ls duidelijk geen linksachter 
Ify * regelmatig op de verkeerde 
i^g’ jhaar ook de met veel span¬ 
en tegemoet geziene samenwer- 
i®t broer Rob kwam totaal 

a 9r U h de verf. 

Vl z ‘J n Nederlandse per- 

e Problemen vergeleken bij 
K ari de Joegoslaven. Sinds het 
t>-j 9r ari twee jaar geleden moet de 
•h bondscoach Osim werken 
beperkingen die voorname- 
e burgeroorlog in zijn land 
M VP>egt. De basis van het team 
Italië op de WK uitkwam, 
'^ r Sevormd door zeven Kroaten 
hder illustere namen als Ivko- 


Competitie 
.Week langer 

v^erdam - De competitie in 
Mtoe duurt waarschijnlijk 
^ an fi er - J an Huijbregts, de 
PlWoordelijke man, is tot uit- 
genoodzaakt nadat bekend 
5 r a t het Olympisch elftal vóór 
twee wedstrijden tegen Aus- 
, hioet spelen. 

j^lex kopje onder 

‘i(w .^^SCH - Basketbal-eredivi- 
SC Selex BSW uit Weert verloor 
^rij a av ond in de voorlaatste wed- 
Uo o V ° or de plav offs kansloos van 
Hompees: 99-74.‘ 

it J Waren de Weertenaren goed 
^ éf startblokken gekomen; 2-10. 


ar ge werd echter snel door de 
\ c henaren weggewerkt. Na de 
^ (44-37) drukte Pro Specs met- 
w°tt(t 0r ' Onder leiding van Carl 
36 t At>Pscorer met 26 punten) nam 
' Sc * u b via 73-60 in de tiende 
Jjtrg sne l afstand. Aan Selex- 
w as het alleen Richard van 
*> e est die een voldoende kreeg. 


sport kort 


^Vortbal - Horst Koppel is 
^j d ° nrn iddellijke ingang aange- 
1)^ ry als hoofdtrainer van Fortu¬ 
in dsseldorf, dat met degrada- 
0r dt bedreigd. De in januari 
is n aerri de trainer Jürgen Gede 
- 3 q 1 het einde van zijn contract 

Hu, dUr> ' 1992 - met vakantie ge- 
u Urd. Van onze sportredactie 


SITTARD - Fortuna Sittard zal 
spits Marco Boogers geen strobreed 
in de weg leggen als hij wenst te 
vertrekken. Het botert al geruime 
tijd niet meer tussen de club en de 
spitsspeler. E)e meningsverschillen 
liepen de afgelopen weken dermate 
hoog op, dat Fortuna de dit seizoen 
van RKC overgenomen doelpunten¬ 
maker niet aan zijn contract, dat 
nog een jaar doorloopt, zal houden. 
Inmiddels is er vanuit België, waar 
een chronisch gebrek heerst aan 
spitsspelers, interesse getoond. Arie 
Haan, Standard Luik, heeft de 
Dordtenaar al een duel gevolgd; 
concreter evenwel lijkt de belang¬ 
stelling van KV Mechelen-trainer 
George Leekens. 

Fortuna-manager Jac Opgenoord 
geeft toe dat met alles pais en vree 
is tussen Marco Boogers, de techni¬ 
sche staf en sommige collega’s. „Als 
hij een andere ploeg vindt voor een 
prijs die contractueel vastligt, mag 
hij weg. Dat geldt echter niet alleen 
voor hem. Fortuna is komend sei¬ 


zoen alleen gebaat bij spelers die 
voor de club de mouwen willen op¬ 
stropen." 

Het is zelfs niet ondenkbaar dat 
coach George Kessler Marco Boo¬ 
gers - tot nog toe negen doelpunten 
- geen basisplaats inruimt voor de 
derby tegen Roda JC morgenavond. 

De technische staf was verleden 
week uitermate te spreken over de 
tw'eede speelhelft van de oefenwed¬ 
strijd in Oss tegen TOP. Marco Boo¬ 
gers stond onder de douche, toen 
het tandem SneekesTaihuttu TOP 
op zijn kop zette. 

„Ik weet niet," aldus Opgenoord, 
„met welke opstelling Kessler aan 
de derby zal beginnen. Mocht Boo¬ 
gers ontbreken, heeft dat zeker niet 
te maken met onderlinge menings¬ 
verschillen. Wij bevinden ons mo¬ 
menteel met in de situatie dat der¬ 
gelijke zaken bij opstellingen 
meespelen. Fortuna vecht voor lijfs¬ 
behoud en zal dat met het sterkste 
elftal doen. Eventuele onderlinge 
controverses, worden daarvoor ter 
zijde geschoven." 


• Achter de ruggen van Budi- 
mir Vujacic (links) en Vladi- 
mir Jugovic (inidden) kopt 
Wim Kieft de bal in het doel 
van de Joegoslaven. De treffer 
wordt echter afgekeurd. 

Foto: ANP 


vic, Boban en Prosinecki. Met name 
de laatste werd, misschien wel wat 
voorbarig, al snel , uitgeroepen tot 
één der besten van de wereld. Bij 
Real Madrid heeft hij die faam voor¬ 
lopig nog niet echt waar kunnen 
maken. Gisteren in ’zijn’ nationale 
team ook niet. Prosinecki is Kroaat 
en het wordt hem door zijn eigen 
bond verboden nog uit te komen 
voor Joegoslavië. Toen hij onlangs 
liet weten toch wel belangstelling te 
hebben, werd hij met zijn leven be¬ 
dreigd. 


Niettemin kampt Osim al jaren met 
dit soort problemen. De voormalige 
overkoepelende voetbalbond heeft 
emigratie van de beste vaderlandse 
voetballers altijd gestimuleerd. 

Vooral omdat men ongeveer vijf 
procent van de transfersom in de 
bondskas zag vloeien. Dat er altijd 
weer voldoende klassespelers over¬ 
blijven aan Joegoslavische kant is 
echter ook duidelijk. Twee wereld- 
voetballers als Stojkovic van Vero- 
na en Savicevie van Rode Ster le¬ 
vert tegelijkertijd soms ook proble¬ 
men op. Beide heren voeren een 
enorme strijd om het leidersschap. 
Niet gisteren echter, de eerste ver¬ 
dween na rust van het veld, de 
tweede was na een klein kwartier al 
met een blessure naar de kant ver¬ 
dwenen. 

Oranje had met name de eerste helft 


veel moeite het eigen ritme te vin¬ 
den. Terwijl men zelf voortdurend 
zocht naar de juiste manier van spe¬ 
len, liet Joegoslavië niets na het 
tempo uit het duel te halen. Een on¬ 
opvallende Koeman, die overigens 
na rust op eigen verzoek vervangen 
werd door Van Aerle, kon geen 
richting geven aan het spel van zijn 
elftal. Net zo min als Frank Rijk¬ 
aard dat kon. De Milanees speelde 
één van zijn zwakkere partijen en 
leek niet helemaal bij de les. 

Na rust kon Oranje de balans iets 
beter vinden. De onvermoeibare 
Van Vossen bleef een plaag voor de 
Joegoslavische defensie, waardoor 
Kieft wat meer ruimte kreeg. Ter¬ 
wijl de bezoekers voor rust duide¬ 
lijk meer kansen hadden gekregen, 
dwong Nederland in de tweede 
helft meer mogelijkheden af. Na 17 
minuten scoorde Kieft met het 


hoofd, na 23 minuten vergrootte 
Wouters op aangeven van Van Vos¬ 
sen de marge tot twee doelpunten. 
De serie oefenwedstrijden, waarin 
Nederland ook Sittard zal aandoen, 
is dus met winst gestart. Niet al te 
overtuigend, maar dat zullen de 
meeste liefhebbers de formatie 
voorlopig nog wel even vergeven. 
Michels heeft het probleem aan de 
linkerkant van het team met het op¬ 
stellen van Rob Witschge bepaald 
niet opgelost. Daar zal een andere 
truc voor bedacht moeten worden. 
Net zoals er iets bedacht zal moeten 
worden voor Van Vossen. De aan¬ 
valler verdient duidelijk een tweede 
kans. Ondanks het feit dat volgende 
keer Van Basten weer terug zal zijn. 
„Heel prettig dat hij zich op deze 
manier gemeld heeft," concludeer¬ 
de Michels. „Een goede prikkel 
voor de anderen. Voor een trainer is 
er niets mooiers.” 


Revanche Italië 
op Duitsland 


TURIJN/PARIJS - Gisteren startte 
de Duitse nationale ploeg van Berti 
Vogts de voorbereiding op de ein¬ 
dronde van de Europese titelstrijd 
in de Turijnse tempel. Met een ne- ... 

derlaag (1-0) tegen Italië, dat aan ilOSIdirijK 
rake strafschop van spelverdeler 
Baggio kort voor tijd voldoende had 
voor de zege. 


de wedstrijd. Met twee treffers. 1-1 
en 3-3, en de voorzet waaruit Vahi- 
rua 2-2 maakte. 


Engeland 

Het elftal van Tsjechoslowakije 
heeft verzuimd de Engelse interna¬ 
tionals een afstraffing toe te dienen. 
Het werd 2-2 in Praag. En daarmee 
mochten de Engelsen alle duimen 
omhoog steken. 


Frankrijk 


In Parijs counterde de Belgische 
ploeg de Franse elf van Michel Pla- 
tmi bijkans tureluurs. De Belgen 
namen drie keer een voorsprong, 
maar werden steeds weer achter¬ 
haald (3-3). Frankrijk was speelser, 
creatiever, maar vergat de verdedi¬ 
ging. De Belgen onder regie van de 
slimme Scifo wisten er wel raad 
mee. Albert zorgde voor 0-1, Scifo 
voor 1-2 en Wilmots voor 2-3. Papin 
bracht Frankrijk drie keer terug in 


Olympisch team moet via Australië naar Barcelona 

KNVB en clubs trekken wit weg 


DOOR JAN DAGEVOS 

VaXJö - Jong Oranje mag ondanks alles toch nog hoop koesteren op de 
Olympische Spelen. De ploeg van Nol de Ruiter liet het er gisteravond in 
Vaxjö dan wel bij zitten tegen de Zweedse collega’s (1-0 verlies), er rest 
de Nederlandse ploeg nog altijd een achterdeurtje. Als op één na beste 
verliezer wacht het Olympisch team nu een herkansing tegen Australië. 
De KNVB en de hofleveranciers trokken wit weg bij de gedachte aan de 
kosten etcetera van de reis naar het andere eind van de wereld. Van de 
mogelijk op neutraal terrein te spelen en de reis daardoor in te korten, 
was gisteravond nog geen sprake. 


Nederland was na het 1-0 verlies 
gisteravond in het goed gevulde Va- 
rendshallen-stadion afhankelijk van 
de resultaten bij de wedstrijden Ita- 
lië-Tsjeehoslowakije en Polen- 
Denemarken. Tsjechoslowakije viel 
na de 2-0 nederlaag af, waarna plots 
alle aandacht uitging naar Polen- 
Denemarken. Bij verlies van Polen 
zou Nederland als beste verliezer 
meteen zijn geplaatst voor het eind- 
toernooi in Barcelona. Lange tijd 
zag het daar naar uit, maar de Polen 
slaagden er toch nog in om langszij 
te komen, 1-1. Hierdoor eindigde 
Nederland, via tal van ingewikkelde 
berekeningen, op de tweede plaats 
in het verliezersklassement en mag 
het nu via een uit- en een thuiswed¬ 
strijd tegen Australië proberen als¬ 
nog kwalificatie af te dwingen. 

Agenda 

Die duels moeten voor 15 mei zijn 
gespeeld en daar dient zich meteen 
al het grote probleem aan voor Nol 
de Ruiter. De bondscoach wordt ge¬ 
confronteerd met een overvolle 
agenda in april. Elke woensdag is 
voorlopig bezet, het zij vanwege be¬ 
ker-, interland of Europacup-voet- 
bal. „Er zal gewoon een weekend 
competitievoetbal uit moeten”, oor¬ 
deelde De Ruiter. 

Hij was maar wat blij met de ont¬ 
snappingsclausule. „Want wij horen 


op de Spelen thuis. Wij zijn niet 
voor niks bij de laatste acht geëin¬ 
digd. Er zit genoeg kwaliteit in dit 
team. Alleen is dat er de laatste tijd 
niet helemaal uit gekomen. Er zit¬ 
ten te veel spelers in het team die 
de echte vorm (Taument en Vink 
onder anderen) niet hebben. Vijf 
maanden geleden was dit elftal 
voetballend beter”. 

Het mindere spel is vooral het ge¬ 
volg van de overbelasting. Vooral 
de Feyenoorders en Ajacieden krij¬ 
gen deze maanden nogal wat voor 
hun kiezen. Ze wandelen van het 
ene trainingskamp naar het andere. 
Dat maakt het perspectief voor de 
wedstrijden tegen Australië, de 
winnaar van de groep Oceanië, er 
niet beter op. „Nieuwe ronde, nieu¬ 
we kansen”, meent De Ruiter ech¬ 
ter. 

Weinig doortastend 

De bondscoach liet zich rond de 
cruciale wedstrijden tegen Jong 
Zweden als een weinig doortasten¬ 
de coach kennen. Hij goochelde 
voortdurend, dan weer met het 
spelconcept en dan weer met de 
tactiek. Gisteren toverde hij een 
nieuwe variant uit de hoed. De 
bondscoach verkoos Ulrich van 
Gobbel boven Elroy Kromheer. Een 
zet die merkwaardig aandeed. Van 
Gobbel had zich in de thuiswed- • FC Twente-speler Arthur Numan (midden) namens Jong Oranje in fel duel met de Zweed 
Patrik Andersson. Rechts diens landgenoot Joachim Bjorklund. Foto: ANP 


strijd in Utrecht nu niet bepaald als 
een tactisch brein gepresenteerd. 
Het was veel gehol en weinig ver¬ 
nuft. De Ruiter gaf na afloop een 
lichte knieblessure van Kromheer 
op als reden voor deze ingreep. „Hij 
kon wel spelen, maar alleen met een 
bandage om. En om in een wed¬ 
strijd waar de strijd zo belangrijk is 
dat de doen, dat durfde ik niet aan”. 
Het was dan vervolgens logisch ge¬ 
weest dat Kromheer naar de tribune 
was verwezen in plaats van Marco 


Overmars of Pierre van Hooijdonk, 
maar De Ruiter ruimde voor de Vo- 
lendammer een plaatsje op de re- 
serve-bank in. „Ik moest evenwicht 
in mijn wissels houden”, klonk het 
in vakjargon. „Nee, ik heb geen ver¬ 
keerde keuzes gemaakt”. 

De Ruiter liet vooraf ook weten niet 
wakker te liggen van Tomas Brolin. 
Het was echter juist de gedrongen 
aanvaller die Jong Oranje een 
nachtmerrie bezorgde. In de 76e mi¬ 


nuut profiteerde de speler van het 
Italiaanse Parma slim van een slip¬ 
pertje in de Oranje-defensie - Roest 
en Van Gobbel sprongen beiden 
naar de bal zonder dat ze het leder 
raakten - waarna hij de boomlange 
invaller Pascal Simpson in staat 
stelde om het speeltuig van dichtbij 
in te schieten, 1-0. „Dat doelpunt 
viel net in een fase dat we de zaken 
redelijk onder controle hadden”, zei 
De Ruiter. „Het is triest als je door 
één zo’n moment verliest.” 


In het Oostenrijkse elftal maakte 
Frenk Schinkels onder Ernst Hap- 
pel zijn debuut. De Rotterdammer 
viel in Budapest in de 73e minuut in 
voor Herzog. Oostenrijk verloor met 
2-1 van Hongarije. De Hongaar Ki- 
pnch van Feyenoord liep een gele 
kaart op. 

Schotland 

Schotland, tegenstander van Oranje 
in Zweden, begon even mager aan 
de oefencampagne. Tegen de Fin¬ 
nen bleef de ploeg op 1-1 steken. 
Ondanks een snelle voorsprong via 
McStay. die scoorde na 24 minuten. 


Van Vossen: 
’ Af wachten 
wat Michels 
met me doet* 

Van onze verslaggever 


AMSTERDAM - Tegen Joegosla¬ 
vië trokken de Amsterdamse broer¬ 
tjes Rob en Richard Witschge gis¬ 
teravond pas voor het eerst gelijktij¬ 
dig het shirt met de leeuw over de 
ranke schouders. Ondanks de 2 0 
overwinning werd hun eerste 
Oranje-samenzijn geen succes. Rob 
Witschge: „Maar ik hoop dat we nog 
een herkansing krijgen." 

Als we Rinus Michels mogen gelo¬ 
ven, zit dat er dik in. „Want." stelde 
de bondscoach, „ik vind dat de 
broertjes het aan de linkerkant goed 
hebben gedaan hebben.” 

Peter van Vossen maakte een hoop¬ 
vol eerste Oranje-optreden. „Ik heb 
lekker gespeeld en een goed debuut 
gemaakt; meer met,” stelde de 
speersnelle aanvaller van Beveren 
zich bescheiden op. „Ik ben hier als 
derde, vierde keus naartoe gegaarj 
en zo voel ik me nog steeds. Zenuw¬ 
achtig ben ik geen moment ge¬ 
weest, ik had niks te verliezen. 
Michels heeft gezegd dat ik het 
goed gedaan heb, ik wacht maar af 
wat hij verder met me gaat doen.” 


Voetbal 
in cijfers 

• Kwartfinales EK, tevens Olympisch 
kwalificatietoernooi, returns: 

Vaxjö: Jong Zweden - Jong Oranje 1-0 

(0-0). Score: 75. Simpsop 1-0 Scheids¬ 
rechter: Hill (Engeland). Toeschouwers 
7.353. Eerste wedstrijd: 2-1 voor Neder¬ 
land. Zweden naar Olympische Spelen 

Padua: Jong Italië - Jong Tsjechoslo¬ 
wakije 2-0 (2-0). Score: 38. Luzardi 1-0, 
41. Bertarelli 2-0. Toeschouwers 15 000 
Eerste wedstrijd: 2-1 voor Italië, dat 
naar OS gaat. 

Zabne: Jong Polen - Jong Denemarken 

1-1 (0-1). Score: 30. Frank 0-1, 77 Jusko- 
wiak 1-1 Eerste wedstrijd: 5-0 voor 
Denêmarken. dat naar OS gaat. net als 
Polen, dat als beste verliezer van de vier 
overige kwartfinalisten een ticket voor 
Barcelona verdiende. 


Indeling halve finales EK: Zweden 
Schotland, Italië - Denemarken. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagi^ 


I imburqs DütfbloJ 


<3 piccolo's 


Voor meer resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Mmimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1.15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte per. 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag 
8 30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur 

..... 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder. 

iBcon Caouco Svmmo Scanner, n;c 


Personeel aangeboden 

TEKSTVERWERKER biedt i Piccolo's in het Limburgs 
zich aan voor thuiswerk. Tel. i Dagblad zijn groot in RE- 
045-214439. SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Personeel gevraagd 

Mystery Escort Service 

_ vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714, _ 

Kerp Heerlen 

zoekt voor de afdeling VERKOOP BUITENDIENST 

een ervaren verkoopadviseur 
van electrisch handgereedschap 

* leeftijd vanaf 25 jaar 

* minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare functie 
■ affiniteit met de bouwwereld 

* positieve en enthousiaste instelling 

* goede contactuele eigenschapen 

Een uitstekende beloning alsmede "een auto van de zaak" 
vinden wij heel logisch voor iemand die bewijst dat hij/zij 
kan scoren! 

Heeft u interesse stuur dan uw sollicitatie met C.V. aan 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271, _ 

Gevr. 1ste KAPSTER met 
salon ervaring voor 23 uur 
per wk. Tel. 04493-3738. 

Gevraagd voor spoedige in¬ 
diensttreding Ie MONTEUR 
met diploma’s. Autobedr. 
HADE, Rijksweg 167, Berg 
en Terblijt. 04406-13700, 

Gevr. nette TAXI-CHAUF- 
FEUR m/v voor dag- en 
; nachtdienst, part-time. Ju- 
lianastr. 6, Brunssum. 

Gevraagd KAMERWERK- 
| MEISJE voor 6 mnden sei- 
, zoenswerk. Hotel Lennards, 
Walramplein 31, Valkenburg 
Tel. 04406-13855. _ 

Bouw- en ingenieurbureau 
K.H. Gehlen vraagt Duitse of 
Ned. BOUWINGENIEUR 
j die in staat is nwe. werken in 
Duitsland aan te trekken. 
Trichterweg 125, Brunssum. 
Tel. 045-231225. _ 

Gezocht CHOREOGRAAF 
voor dans-revue. Tel. 045- 
211514. _ 

BEHEERDER gevraagd 
voor een pand in Beek, bij 
I voorkeur wonende in Beek. 
U bent kontaktjoersoon voor 
de huurders bij calamiteiten. 
Tel, inl. 03404-53880. 

Met spoed gevraagd SER- 
' VEERSTER voor een sfeer¬ 
volle, kwalitatief, hoog¬ 
staande koffie-salon te 
Heerlen. Leeft, tot 23 jr. Soll. 
met pasfoto naar Parallel- 
weg 2, 6176 BX Spaubeek. 

Gevraagd FRITUREHULP 
vr. met ervaring Cafetaria/ 
broodjeszaak Marktzicht te 
' Bom, Tel. 04498-54750. 

Gezocht PIZZABEZOR¬ 
GERS omg. Treebeek. Tev. 
baliehulp, ook engels spre- 
kend. Tel. 045-227020. 

Aannemersbedrijf Belo 
vraagt voor Duitsland erva- 
. ren METSELAARS en be- 
tontimmerlieden. Hoog loon. 
. Tel. 045-250238. _ 

i Kaas- en zuivelgroothandel 
te Hoensbroek vraagt part¬ 
time MEDEWERKER voor 
■ magazijn en als bijrijder. 
Tel. 045-211704. _ 

Wij zoeken jonge dynami¬ 
sche zelfbewuste MENSEN 
die hun droomkasteel tot 
- werkelijkheid willen maken. 
Info-avond: Hotel Posteljon, 
Schaesbergerstr. Terwinse- 
len, K’rade. Aanv. 20.00 uur. 

VERKOOPSTER gevraagd 
voor 38 uur per week. Bak¬ 
kerij Packbier, Nuinhofstr. 9, 
Nuth. Tel. 045-241202. 


B. V. 


t.a.v. de Directie, 

_ In de Cramer 31,6411 RS Heerlen. _ 

Schoonmaakbedrijf City Service B.V. 
zoekt met spoed 

nette interieurverzorgers/sters 

voor projekt in Heerlen. 

Werktijden 17.15 uur tot 19.00 uur voor 5 dagen per week. 
_ Voor inlichtingen tel. 046-755252. _ 

Makro ZBG Nuth 

vraagt met spoed 
een gediplomeerd bakker 

of een in de opleiding vergevorderde 

1 e gezel bakker 

die aansluitend zijn diploma broodbakker wil behalen. 
AANMELDEN: Schriftelijk, of telefonisch van 9.00 tot 
17.00 uur een sollicitatieformulier aanvragen en dit zo 
spoedig mog. na ontvangst volledig ingevuld retourneren. 
Makro Zelfbedienmgsgroothandel Nuth 
afd. Personeelszaken 
Postbus 22031, 6360 AA Nuth. 
_ Tel. 045-242222. _ 

Zoek je een leuke bijverdienste? 

Wij zitten te springen om 

Oproepkrachten 

scholieren vanaf 16 jaar die ons twee è drie uur per dag 
kunnen helpen met het verwerken van binnenkomende 
schoenen. Dat kan dagelijks zijn, maar ook een paar vaste 
dagen per week. Die keuze is aan jou! 
Belangstelling? 

Neem dan telefonisch contact op met de filiaaJmanager, 
de heer G. Teunissen, tel. 045-713676. 
SCHOEN-EXPRES, De Klompstraat te Heerlen. 

ÈN MOOIER ÈN GOEDKOPER. 


Villa Liberta 

vraagt gastvrouw. Werktijd 
in overleg, intem mogelijk. 
Tel. 04499-4346. 

Bouw- en mgenieursburo 
Catena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmerlieden en MET¬ 
SELAARS (liefst coll.). Hoog 
loon, wekelijkse betaling, 
Duits verzekerd. Sollicitaties 
na tel, afspraak 045-232100 

Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland. Duits verzekerd. 
Tel. 045-231200 _ 

Classic Club vraagt met 
spoed nette attraktieve 
MEISJES, werktijden in 
overleg, vervoer aanw. Tel. 
045-729239 of 0932- 
11718692 na 20.30 uur. 

Gevr. METSELAARS voor 
Nederland / Duitsland. 
B.E.M. BV. Tel. 04450-4565 

Bistro restaurant-Friture de 
Meule heeft plaats voor 
nette HORECA medewer¬ 
kers m/v Inl. 04746-2817 


Te huur gevraagd 

Te huur gevraagd 

omgev. Heerlen 

eengezinswoning met 3 

slpks, event. ruilen tegen 

eengezinswoning te Heer- 

lerheide. Tel. 045-226689. 

Te huur gevraagd HUIS, 
omgeving Landgraaf, 

Schaesberg, Kerkrade, 
Heerlerbaan. Huur tot 
ƒ 800,- per mnd. Beloning 
ƒ500,-. Tel. 045-741592. 

Discreet gelegen WONING 
(pand) in Zuid-Limburg te 
huur gevraagd voor "Pri- 
vé”-doeleinden. Hogere 
huur geen bezwaar. Reac¬ 
ties graag aan Echtern.in. 
554, 5625 KH Eindhoven. 

Te huur gevr. vrijst. HORE- 
CAPAND m. zaal en par¬ 
keerruimte, niet in woon¬ 
oord, omg. Landgraaf, 
grensstreek. Br.o.nr. 

B-1132 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 

Beroeps-Officier zoekt i.v.m 
plaatsing in Maastricht, zo 
spoedig mog. zelfstandige 
WOONRUIMTE: 3-kamer 

appartement/flat/etage/wo¬ 
ning in nabij/centrum M'tricht 
Tel. 043-639080 toestel 32; 
privé 043-621093; weekend 
085-458875. _ 

DG te huur 

Te huur: Akerstraat Noord 
232 B te HOENSBROEK, 
gem. Heerlen. Een groot 
mooi woonappartement met 
aparte opgang en voorpor¬ 
taal, compleet ingerichte 
keuken, moderne tegelvloer, 
nieuw gestoffeerd, zeer gro¬ 
te woonkamer, slaapkamer, 
geheel nieuw ingericht, 
douche en wc, warmwater 
boiler. Het geheel is centraal 
verwarmd, verder kabel-tv, 
telefoonaansluiting. Het ge¬ 
heel is gelegen aan de grote 
weg bij bushalte. Het geheel 
is overd. royaal en practisch 
nieuw gemeubileerd. Direkt 
te aanvaarden. Gaarne voor 
een verpleegster, rijks¬ 
ambtenaar of afcent-perso- 
neel. Kale huur ƒ 700,- een 
maand borg. ƒ 300,- voor 
gas, water, licht, boilerhuur 
en alle gem. belastingen. Br. 
o.nr. B-1133 L.D., Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 

WOONRUIMTE voor nette 
mensen met werk, z. kind, v. 
1 a 2-pers. 045-217805, 
Brunssum (geen huursubs.) 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Oor. goed te koop aangeb.gevr. 


Hypotheken net even beter!! 

VAN OPPEN BV, Lmdeptein 5, Brunssum. 045-254543. 

Uw huis verkopen “ 

met behulp van de Bedrijfsruimte 

echte makelaar Hoensbroek 

Bel de onroerend goed lijn _ nuenSDroeK 
r\AC - 7 CA Ann i Centrum, C. Quixstr. te hui 

046 - 750 000 ! 125 m2 magazijnruimte, 

Peters & Partners Geleen , , ƒ 550,- per maand. 


Gevr. VERKOPER/STER 
voor groente en fruitspe- 
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr 
B-1098, L.D. Postbus 2610, 
6401 DP Heerlen. 

Gevr. FRITUREHULP (vj 
voor enkele dagen per week 
Tel. 045-244538 na 20 uur. 

Gevr. IJSVENTER met. rij¬ 
bewijs, goede bijverdienste. 
Br.o.nr. B-0537, LD, Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Boetiek OSE vraagt full-time 
verkoopster, goede presen¬ 
tatie vereist. Bel voor afspr. 
Tel. 043-218840, __ 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 

Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. 

Gevr. SERVEERSTERS of 
kelners, alleen voor zater¬ 
dag; tevens voor alle voor¬ 
komende werkzaamheden 
poetshulp en keukenhulp 
gevr., ook voor zondag. Tel. 
045-352406. _ 

Gevraagd voor direct 
GRONDWERKER, Ift. 18- 
21 jaar, i.b.v. eigen vervoer. 
045-213789, na 18.00 uur. 

OPPAS gevr. Tijden en ver¬ 
goeding in overleg. Geen 
huish. werk. 045-353654. 


Geen verkoop - 
Geen kosten 

Oirsbeek 

Schubertstr. 7 

Te koop prachtig halfvrijst. 
woonhuis. Goed onderh. 

Prijs ƒ 199.000,- k.k. 

Tel. 04492-2069 of 2701. 

15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. _ 

.Gratis taxatie, wanneer wij 
Uw hypotheek mogen ver¬ 
zorgen. Rente vanaf 8.8%. 
WIJMAN & Partners. Tel. 
045-728671, _ 

Wij kunnen de schreeuwen¬ 
de vraag naar woningen niet 
bijhouden (alle prijsklassen!) 
N.M.W. QUADEN & Zn., 
Makelaardij onr. goed., Gel- 
restr. 4, Munstergeleen, Lid 
NVM, 046-519644. _ 

LANDGRAAF, Briandstr. 45, 
goed onderh. woonh. met 
garage, 3 slpks., badk. met 
ligbad en 2e toilet. 
ƒ118.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671, 

NUTH, Reukenderweg 15, 
vrijst. woonh. met garage, 
keuken met apparatuur, 3 
slpks., badk. met ligbad en 
2e toilet, vaste trap naar zol¬ 
der. ƒ220.000,- k.k. Wijman 
& Partners, 045-728671. 

Kamer» 

Te huur mooie gemeubileer¬ 
de KAMERS. Holtskuilenstr. 
1, Eygelshoven. _ 

Kamer te huur te VALKEN¬ 
BURG voor oudere heer of 
dame. Tel. 04406-12875. 

Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1. _ 

Aangeb. KOSTHUIS of ka¬ 
mer te Heerlerbaan voor net 
persoon. Br.o.nr. B-1131 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. _ 

Riante kamer te huur te 
SCHINNEN. Tel. 04493- 
2715. 

Bouwen/Verbouwen 

Dak van 
staal 

Uniek systeem 
voor isolatie en 
ventilatie van 
platte daken 
Veugen 

Dakbedekking Sittard 046- 
523306/06-52127603 


Centrum, C. Quixstr. te huur 
125 m2 magazijnruimte, 
ƒ 550,- per maand. 

Inl. 045-227311 of 224596. 


Landbouw 

ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

Te k. FORD 2000. Tel. 
04404-1224 / 1333 _ 

Alischalmer, Forddextra, 
Fergison 2-wielige TUIN¬ 
TREKKER met frees en 
ploeg. Tel. 04498-54836, na 
19.00 uur. _ 

Te k. VOEDERWORTELEN 
J. Schaepkens, Klimmen- 
derstr. 106, Klimmen. 
Tel. 04405-1359. 


Winkel & Kantoor 

Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ 255,-; gebr. 
bureau s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling v.a. ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten, 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol-j 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ445,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 

wfT c CÈTTT^TTT^M Sp 00 ' 316 aanbieding.| 

Nieuwe buro's en directie 

® 7 stoelen Rock Type 295 adv. | 

. / //'H ƒ395,- nu ƒ195,-, Rock! 

§ ^ype ^^0 adv. ƒ 495,- nu 

- L 4- j ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 

en gestoffeerde directie 
LikCJJuL&ljUj stoelen tot 40% korting. Le- 

Fayannarati ii ir deren c° nfer e nt 'e fauteuils 

raxapparaiuur V an ƒ 795 ,- voor ƒ 425 ,-. 

Autotelefoon Conferentie fauteuil code 

Telefoonsystemen 240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 

Advies/lnstallatie/service. Alles uit voorraad leverbaar. 

Tel. 043-68 66 16 [ Rockmart Kissel 46A, Heer- 

nortii len. Tel. 045-723142. 


Faxapparatuur 

Autotelefoon 
T elefoonsystemen 
Advies/lnstallatie/service. 
Tel. 043-68 66 16 

Te koop: grote partij stalen 
en houten magazijn en 
archief STELLING. Pallet¬ 
stelling voor Europallets. 
Rockmart Kissel 46a, Heer- 
len. Tel. 045-723142. _ 

Te koop div. AUTOMATEN 
voor snoep, frisdrank en si¬ 
garetten, t.e.a.b. Tel. 045- 
314944. 


Geldzaken 

Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


bouwmat./machines 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

Te koop div. maten thermo- 
phane GLAS. 045-726821. 

Te k. partij WANDTEGELS 
Sphinx Atlanta wit, 11 m2, 
nieuwprijs ƒ 67,- per meter. 
Hele partij voor ƒ 325,-. Tel. 
046-526647. _ 

Te koop grote partij gebruik¬ 
te GRINDTEGELS, balken, 
kepers, panlatten en vloer- 
planken. Handelsondern. 
Wofter, De Koumen 51, 
Hoensbroek. 045-229999. 


VOORJAARS- 

AANBIEDING 

Piccolo's en reuzepiccolo's 
plaatsen kan nu nóg voordeliger! 

Voor piccolo's geldt 
2x plaatsen, IV 2 X betalen èn 
voor reuzepiccolo's 
3x plaatsen, 2x betalen 
(m.u.v. enkele rubrieken). 

BEL NU 045-719966 

- ■ 

Auto's 

Stationcars 

Passat Variant blauw. 1989 

Peugeot 405 GU beigemetal. 1990 

Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler. 1989 i 

Opel Omega 1.8 beigemet. 1989 

Opel Omega 2.3 diesel blauw . 1987 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet. 1987 

Mazda 323 5-drs. 1987 

Opel Kadett 1.6 D 3-drs. 1987 

Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs. 1985 

Volvo 245 GLE D met extra bank. 1982 

Opel Kadett combo 1.6 D. 1986 1987 

Mitsubishi Lancer 1.5. 1989 

Ford Escort 5-drs. Diesel . 1986 

Mercedes 309 diesel autom. lang . 1987 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool). 

Tel. 045-416023. 


Reparaties 

TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga- 
rantie. 045-460471 _ 

Koel/diepvriesreparatie 
VROKO Kerkrade, ook in¬ 
bouw en garantie. 045- 
441566/461658 _ 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel. Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Transacties 

Te koop PERSCONTAI¬ 
NER, op krachtstroom, 18 
m3, ƒ 1.000,-. Camping de 
Bousberg, Landgraaf. 045- 

311213. _ 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Peugeot 

Janssen 

Kerkrade 

Uitgestelde betaling tot 
1 september 1992 
Ford Escort 1.6 '83 
Ford Siërra 1.6 Laser '85 
Ford Siërra 2.0 CL K6 '88 
Mazda 626 coupé 2.2i GLX 
90 

Opel Corsa 1,2S TR '87 
Opel Kadett 1.3 exclusief '86 
Peugeot 106 XR 1.1 10- 91 
Peugeot 205 XE '87 
Peugeot XE Accent 1.1 '89 
Peugeot 205 XL 1.1 '89 
Peugeot 205 XR 1.4 '89 
Peugeot 205 Junior '89 
Peugeot 205 1.4 green '88 
Peugeot 205 1.4 XS '88 
Peugeot 309 GR 1.6 '86 
Peugeot 405 GL 1.6 '88 
Peugeot 405 GR 1.6 S'dak 
'90 

Peugeot GR 1.9 S'dak '88 
Peugeot 405 SRI aut. ’89 
Peugeot 405 GL diesel ’88 
Renault 5 SL 5-drs. '88 
Renault 21 RX 2.0i '87 
Peugeot 204 z.g.st. '69 
* 1 jaar garantie op 
occasions jonger dan 5 jaar. 

‘Peugeot privé lease. 
‘Div. goedkope inruilauto’s. 
Peugeot Janssen, 
Eygelshovergracht 64, 
6464 GB Kerkrade. 

Tel. 045-460500. 

OK Cars 

Auto’s aan marktprijs. 
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek 
Tel. 04492-5782. 

Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook 's avonds. 

LUCAR! Direkt contant geld 
voor Uw auto. Correcte af- 
wikkeling. Tel. 045-456963. 

GOLF 1100 MX, type '80, 
APK, pr. ƒ 1.750,-. Tel. 
045-726112. 


Te k. VOLVO 360 GLS Se¬ 
dan, '85, pr. ƒ 7.000,-. Tel. 
046-520035 na 16.00 uur. 


Te k. RENAULT 5 TL. bwj. 
'85, nw. model, z. zuinig, 
ƒ 5.950,-. Tel. 045-316940. 


Automatiek Opel ASCONA 
1.6 S, 4-drs., bwj. '83, als 
nw., ƒ 4.950,-. 045-316940. 


Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! 045-411572 


Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045-423199. 

AUDI 80 LS type '78, abso¬ 
lute nw.st. APK 4-’93, 
ƒ1.400,-. Tel. 045-232321. 

Te k. BMW 525 in st.v. nw., 
ƒ 2.500,-. Europalaan 25, 
Heerlerheide. Na 16.00 uur. 

Te k. BMW 316, 5-bak, 
1800 CC, bwj. 1985, radio- 
cass., achter spoiler, r- 
spiegel, iets moois, vr.pr. 
ƒ 12.500,-. Tel. 04406- 
41267 / 16019. _ 

BMW 316i '88, in z.m.st., 
met LPG, vr.pr. ƒ21.000,-. 
Inr. evt. mog. 04409-2619. 

Te koop CITROEN Axel, kl. 
rood, bwj. sept. '86, APK 
mrt. '93, pr. ƒ3.750,-. Tel. 
045-418037 of 412483, na 
13.00 uur. 


Te k. EEND CV6 club, bwj. 
'81, APK 3- 93, pr. ƒ 1.375,- 
Tel. 045-353144 _ 

Te k. CITROEN BX 16 TRS, 
bwj. eind '83, APK dec. '92, 
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Heerler- 
weg 78, Voerendaal. 

Te koop van part CITROËN 
BX 14 RE, bouwjr. '86, j 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-219881. 

Te k. CITROËN BX TRi, bwj. 
'88, alle opties, incl. electr. 
i schuifdak. Tel. 045-222841. 

Citroen VISA II Super 4, '83, 
i Ie eig., in st.v.nw., APK, pr. 
ƒ2.750,- rood. 045-323178. 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Te k. Nissan SUNNY Diesel 
1700 DL, 4-drs, bwj.'85, 
ƒ4.750,-; Citroen BX 1400, 
bwj.'84, ƒ 4.750,-; Citroen 
BX 14 E, bwj.'88, kl. zwart, 
5-bak, in nw.st., ƒ 9.750,-; 

! Volvo 340 CL D, bwj.'86, 
i.z.g.st., met acc., kl. blauw , 
vr.pr. ƒ 6.850,-; Fiat Uno 45, 
3-drs, i.z.g.st., bwj.'83, kl. 
beige, pr. ƒ3.450,-; Mazda 
323 1.3 SN 3, 3-drs, kl. 
bruinmet., bwj.'80, APK 3- 
'93, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 1.500,-; 
Ford Escort 1300 L, 3-drs, 

kl. blauw, zeer mooi, bwj. 

'81, ƒ3.450,-. Alles met 

APK, zien is kopen! Tel. 
04498-54319. _ 

Fiat Tipo 14 IE, sept. '91, 
5.000 km, ƒ 23.500,-, ga¬ 
rantie en inruil. Auto 
ENGELBERT, 04458-2918. 

Fiat UNO 45 ES bwj. mei 
1984 met APK, zuinig en 
goed ƒ 3.500,-. 045-751387 

FIËSTA XR 2, bwj.'83, kent. 
'92, Ie eig. Jurastr. 16, Hrl 
(Zeswegen) _ 

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '80, 
nwe. APK, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 1.950,-. Zandkuilenstr. 11, 
Hoensbroek. _ 

Ford TAUNUS Combi, '80, 
APK '93, trekhaak, pr. 
ƒ 950,-. Tel. 045-320457, 

Ford ESCORT 1600 GL, 
model '81, APK 12-'92, 
ƒ2.950,-. Tel. 045-310316, 
na 18.00 uur. _ 

Ford ESCORT 1.1, 5-bak 
'85 ƒ 6.950,-, inr., gar. mog. 
Bovagbedrijf: 045-244947, 

ESCORT 1100 L bwj. 5-'82, 
APK '93, ie eigen., Ie lak, 
altijd binnen gestaan, km.st. 
72.000. Tel. 045-273743, 

Ford SIËRRA 1600 Laser, 
bwj.'86, kl. blauwmet., APK 
gek., pr. ƒ 7.900,-. Ariensstr 
2 Kakert-Schaesberg. _ 

j AUTOMATIC Honda Accord 
j bouwjr. '80, APK 2-’93. Tel. 
04454-4632. __ 

MAZDA 323 HB type '82, kl. 
beigemet., benz. verbr. 1 op 
15, APK, auto verkeert in 
perfecte staat, weg. omst., 
ƒ3.150,-. Tel. 04409-2191. 

j MAZDA 323, '81, 3-drs., 
blauwmet., APK 4-’93, zeer 
mooi en goed, ƒ 2.250,-. Pr. 
Hendrikstr. 4 Nieuwenhagen 

Te k. MERCEDES 190 E 
automaat bwj. ’84, zeer 
mooi, veel extra’s, vr.pr. 
ƒ 23.750,-. Tel. 046-529076 

MERCEDES 200 D bwj. '83, 
wit, APK febr. '93. Tel. 045- 
257753 tot 12.00 uur, _ 

MERCEDES 190 E bwj. '84, 
automaat, verlaagd, sportw., 
elec. ramen en stoelen, 
schuifdak, stereo, zeer apart 
ƒ 18.500,-, inruil, financ. 
j mogelijk. Tel. 045-211071. 

| Te koop MERCEDES 190 E 
bwj. '83, kl. diam.zwart, veel 
acc. Tel. 04458-1408, na 
18.00 uur. _ 

DATSUN 280 Sport 79, 
APK ’93, ƒ 8.750,-. Bovag- 
bedrijf: 045-244947. _ 

Opel KADETT 1.3 Club, bwj. 
'88, grijsmet., i.z.g.st., pr.n. 
o.t.k. Tel. 04455-2562. 

Te koop Opel KADETT bwj. 
'79, APK gekeurd. Tel. 045- 
410754. _ 

Te koop Opel KADETT 
Coupé, APK, bwj. '77, pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 04499-4529. 

Te k. weg. omst. Opel KA¬ 
DETT E 1300 LS, bwj. '86. 

km. st. 32.000. 045-462768. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te koop Opel KADETT Ca- Inkoop AUTO'S betalen 
ravan 1.3 S, bwj. '87, 78.000 hoogste prijs, ook tourcara- 
km. Tel. 045-321135. vans. Tel. 045-416239. 


4^ { Proficiat- 


Opel ASCONA 16 S auto¬ 
maat, bwj. '82, nw. model, in 
st.v. nw., APK, ƒ3.450,-. 
Tel. 045-323178. _ 

Te k. Opel REKORD 2.0 S 
bwj. '79, APK 11-'92. Tel. 
045-229480. _ 

Opel KADETT stationcar 5- 
drs., bwj. '80, APK dec. '92, 
ƒ 1.275,-. Tel. 045-323796. 

Opel Kadett 1.3 NB Sedan, 
'86, i.z.g.st., pr. ƒ 10.900,-, 
3 mnd. garantie. Auto 
ENGELBERT, 04458-2918. 

PEUGEOT 305 GLD, diesel, 
bwj.'82, zonnedak en trekh., 
weg. omst. hed., (beetje 
werk), vr.pr. ƒ 1.350,-. 
Haesenstr. 44, Schaesberg. 

RENAULT 4, bwj.'82, nw. 
APK, ƒ 1.500,-. Goede va- 
kantie-auto! tel 045-726175 


Te k. Opel CORSA, bwj. '87, 
km.st. 50.000,-, in staat van 
nieuw. Tel. 04492-5292. 
Autobedrijf Van AMELN bv 
biedt aan: Mazda 626 1.8 
GLX 5-drs. '89; Mazda 626 
2.0 GLX coupé '89; Ford Es¬ 
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel 
Kadett 1.3 LS stationcar '88; 
Fiat Tempra 1.6 S met LPG 
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89; 
Fiat Panda 1000 CL ie '89; 
Fiat Uno 45 '89; VW Polo 
GT coupé '90; Suzuki Swift 
.1.3 GL '86; Fiat Regatta 85 
S '85; Nissan Sunny 1.6 
SLX 4-drs. 89; Lada Sama- 
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL '86 
Lada 2104 stationcar '87; 
Lada Samara Special demo 
'91. Diverse goedkope inrui- 
lers. Bovag-garantie, finan¬ 
ciering inruil. Sibemaweg 1, 
Maastricht. Tel. 043-612310 


VOORJA^RS 

occasion 

show 


SAMENWERKENDE 


425 

occasions 

bg|(@nc|@ maas^c^^a^^alers 

merken! i Te koop RENAULT 9, bwj. 
'82, APK, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-426629. _ 

SAAB 900 GLS Sedan '82, 
nw. mot., koppel., ƒ 4.750,-, 
inr. gar. mog. 045-244947. 

Te k. Toyota CELICA Lift- 
back, bwj. 09-'86, kl. blauw/ 
grijsmet. 04754-82186 _ 

Te koop Toyota STARLET 
DX 1.3, bwj. '86, 3-drs., i.z. 
g.st. Tel. 045-222841, 

Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. _ 

Te k. KEVER t. 1303 S, bwj. 
75, zwart, duck tail, voor¬ 
spoiler, ƒ6.000,-. Tel. 046- 
751722 na 17.00 uur. 

Te k. BMW 320 6 cyl, kl. dia- 
mantzwart, verlaagd, sport- 
velgen, vaste prijs ƒ 3.750,-. 
Tel. 045-310188. _ 

Te koop weg. omst. z.g.a.nw 
Honda CIVIC 3-drs. 1.5i GL 
autom. bwj. '91, slechts 
10.000 km gelopen. Pr.n.o.t. 
k. Tel. 04405-1762. 

I --- 

Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 

Te k. goedkope auto's: 
BMW 315, bwj.'84, met wat 
werk, LPG, ƒ 2.950,-; 2x 
Datsun Cherry 1200 GL, 
bwj.'80, en bwj.'81, ƒ650,- 
en ƒ850,-; Derby LS, bwj. 
78, ƒ 400,-; 2x Volvo 340, 
bwj.'80 en bwj.'83, ƒ850,- 
en ƒ 1.750,-; Citroen CX 
Familial C matic, bwj.'80, 
9-pers., ƒ 1.350,-; Talbot 
4-drs, bwj.'81, ƒ 750,-; Ci¬ 
troen GSA, bwj'82, pr. 
ƒ400,-; Opel Kadett Cara¬ 
van, bwj.'80, ƒ 1.350,-; Vol¬ 
vo 343, bwj.79, pr. ƒ300,-; 
Tel. 04498-54319 _ 

Zwarte GOLF GTi-uitv. APK 
ƒ 1.350,-. Baron Mackaystr. 
65, Hrl-Meezenbroek. _ 

GOLF GLD Diesel, sportvel- 
gen, schuifdak etc., i.z.g.st., 
type '85, pr. ƒ8.950,-. Tel. 
045-741932. _ 

VW GOLF GTD '85, antr. 
met., 3-drs., 5-versri., 
130.000 km, i.g.st., mooie 
wagen, pr. ƒ 12.500,-. Tel. 

I 046-526647. 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Mazda 626 bwj '84 
gas; Ford Siërra 2.0 L, bwj. 
'83; Audi 80 CD autom. bwj. 
'83; Peugeot 205 bwj. '86; 
Renault 5 TL nw. mod. bwj. 
'85; Fiat Ritmo bwj. '87; Nis¬ 
san Sunny diesel bwj. '87 
Fiat Croma 2L bwj. '87; Ka¬ 
dett LS bwj. '83; BX 1400 
bwj. '87; Renault Fuego uit¬ 
bouw bwj. '81; Opel Kadett 
bwj. '81; Samba bwj. '82; 
Mazda 323 bwj. '82; Mazda 
626 bwj. '81; Tev. laswerk. 
Inruil-financiering mog. An- 
jelierstr 123a Heerlerheide. 
Tel. 045-231448. _ 

BMW 316 4-drs. '86 (gas) 
wit 78.000 km; Daihatsu 
Charade DS '88 3-drs. Ie 
eig. 31.000 km; Citroen BX 
1.4 77 schuifdak rood 

70.000 km i.g.st.; Of>el Cor¬ 
sa '87 rood 3-drs. 74.000 
km Ie eig.; Mazda 626 Se¬ 
dan 2.0 '82 veel luxe goede 
auto; Renault R 19 schuif¬ 
dak 5-drs. 42.000 km 
groenmet. '89; Ford Siërra 
2.0 CL Sedan luxe uitv. 
schuifdak '89, 61.000 km; 
Mercedes 250 TD personen 
'86 schuifdak luxe 5-versn. 
diesel. Inl. Grasbroekenweg 
28, HEERLEN. Tel. 045- 
722463. _ 

Seat Toledo 1.8 GLX demo 
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de¬ 
mo '91; Citroën BX 14, '87; 
Citroën AX 10E '88; div. La¬ 
da Samara's '87 t/m '90; La¬ 
da 2105 1.5 '88; Lada 2104 
Combi 1.3 '86; Ford Escort 
1.6 D '86; Renault 5 TR 5- 
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S 
'85; Hyundai Pony 1.5 GL 
'88; VW Golf 1.3 '88; div. 
goedkope inruilers. Autobe¬ 
drijf CHIARADIA Seat en Ci¬ 
troën Dealer, Trichterweg 
122, Brunssum. Tel. 045- 
212843 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966 


Wiro bedafl 

De Theaterpak 


Te koop gevr. ALlT 
bedrijfsauto's, scha 
geen bezwaar 045- 1 

VW GOLF diesel 
motor, bwj. '81, 9 rC j 
terlichten, APK '92, > 
ƒ 2.950,-. Tel. Q45 jf, 
Te k. GOLF Diesel, 
km.st. 65.000. Ca 
38, Heerlen. _^ 

Te koop VW POLO, ^ 
APK 3-93, ƒ 1.000,- 
045-229560. _ 

Te koop gevraagd 
NEN-AUTO’S en 
bedrijfsauto's. AU 10 
Loek Schaepkens W 
men. Tel. 04405-28^ 

Sloopautog j 

Te k. gevr. loop-, sl 

Schadeauto 

Ik betaal de hoogste 
Limburg. Tel.045j ^ 

Te k. gevr. SLOO^ 
schade auto's, tev. r 
verkoop gebr. aut 
A. Korter. Tel. 045- ~ 

Te k. gevr. loop-, s 
SCHADE-AUTO'S de 
ste prijs van Limtxjjy; 

046-519637 046-5l2ff 


Div. MERCEDES 208 T 
stelbussen, bwj. 

'lengd/verhoogd. v'ï 
weinig km’s. Geschil £ 
camperbouw. Tel T 
741610 of 045-25181 ^ 

Mazda BUS geslote* 1 ^ 
2.0, APK '93, ƒ ^ 
Hunnecum 38, Nuttig 

Onderdelen/^ 

Ink. verk. goede 
AUTOBANDEN Pa^ 
39, Heerlen. 045-22 2^ 

Te koop gevr. VëP^I 
LINGSBAK van VW!1 
sporter Benzine wate’^1; 
Tel. 045-315199. ^ 

Aanhangwa0^j|| 

Te koop AANHANGIGS! 
2.35x1.30, geremd, 
f 1.200,-. Tel. 045-31 ^ 

Te k. Puch MAXI k 
wielen, Kasteellaae 
Meezenbroek-Heerlg n^/ 
De meeste keus aaj 1 . 
en BROMSCOOTER 
vind je bij Rens Jak) 
nanc. mog. v.a. ƒ 40 ^ 
Ganzeweide 54-56, ^ 
Tel. 045-211486. ^ 

Nieuwe Alpinestar 
nasonic MOUNTAIN, 
collectie 1992 zijn bin* 
Rens Janssen, finan c- 
Ganzeweide 54-56, k 
Tel. 045-211486. A 

TREKSHOW bij Jod^ 
lemsen, Bocholtz, 'K 
str. 2. Tel. 045-*% 
lichtste raceframe ter 
te koop, model 55°£ 
voorraad leverbaar. . 
CAdex DFR ml; KogöJ 
ta SKR CBL; Alpine % 
Mega XTR; Trek 890" 
met shimano; XTR , 
monteerd. Schoenen, 
send spd-pedalen, ke^ 
12 pr. modellen. ^ 

Te k. VESPA Si 5 
14 k. goud collier, ™ 


éer via: 045-719966 _ | f 2.150,-. 045-750587 ,, 

Motoren en scooters 

Motorverzekering??? 

Gratis premievergelijking. 

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! 

V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-29 0 

Voor Piccolo’s zie verder pagina 2 0 


Dl D 


KLAPPER VAN DE WEEK! lil KLAPPER VAN DE WEEK! 


-f ,: 


'mim 

IHRE LIEBLINGS HITS 

Met hits als; 

GANZ IN WEISS, 

DAS MADCHEN CARINA 
e.v.a. 

vanJSPvoon 
ENGELBERT USA STANSFIELO 

HUMPERDINK REAL LOVE 

38 ROMANTIC Met o.a. de hits 

EVERGREENS CHANGE en AU WOMAN 

3-CD BOX met; STARDUST, 

SPANISH EYES, e.v.a. 

van29?®v«>on van 39?°voor: 


U2 

ACHTUNG BABY 
Nieuwste CD van met 
THE FLY, ONE, e.3. 


van39? e voof , 


12“ 19“ 32.“ 32.“ 


Bij Horn vindt U meer dan 10.000 CD‘s en...Stuk voor stuk zeer laag geprijsd! 


[»jj 

f»_ 


[Minimam 


mmim 


■uïimamR 

L ,, ü ' •' MM 
Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 19 


Massasprint na temposlag in Dwars door België 

Olaf Ludwig als ’n raket 


& 


-. 


Hü 


Bi 


g 


• Olaf Ludwig: 

,Jk kom in de 
sprint beter uit de 
voeten dan 
vorig jaar." 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN DOOR WIEL VERHEESEN 

^REGEM - Twee weken geleden moest Olaf Ludwig na een van de etappes in de 
ftde van Murcia zijn tweede prijs inleveren. Hij had de winnaar van de eindrush, 
Wheu Hermans, richting dranghekken gemanoevreerd. Gisteren, in Dwars door 
‘gië, rolde opnieuw een compacte groep als een vloedgolf op de witte streep af. Dit 
(j “ r w as er op de vroegere Oostduitser niets aan te merken. Als een raket flitste de 
toa 32-jarige Panasonic-renner naar de hoofdprijs. Zanoli en de Belg Heynderickx 
er den naar de tweede en derde plaats verwezen. 


ras 


. hatstc was in ieder geval heel 
frrèér dan de troostprijzen waar- 
Fondriest, Ballerini, Nijdam en 
ür er het moesten stellen. Uitge- 
in de laatste kilometer zagen 
<iUn ontsnapping tenietgedaan. 
Hooydonck, Verhoeven, De 
Pieters en Tschmil, die aan- 
!p e hjk aan de zijde van genoemd 
^ e t in de spits hadden gestre- 
'^aren een paar minuten eerder 
Sgepakt. 

e hgens, niet alleen in de slotfase 
'let tempo hoog. Al vanaf de 
, Was de karavaan in sneltrein- 
over de Vlaamse wegen ge¬ 
en. De aankomst vond een 
^ier eerder plaats dan gepland 

^ vierde zege dit seizoen”, zei 
Ludwig, die behalve in 
e-Brussel-Kuurne tijdens de 
r bije weken ook twee keer in de 
1( >e van de Middellandse Zee op 
® r epodium stond. „Dan tel ik de 
in de ploegentijdrit overigens 
. voegde hij er aan toe. „Hoe 
S---”__ 

frans Maassen: 
Goede training’ 


Van onze verslaggever 


l&S 

iH 


^REGEM - Frans Maasen 
de enige Limburger in 
0 ^iC rars door België, die de finish 
^ Reikte. „Een goede training”, 
J dij, nadat hij in dezelfde tijd 
“ winnaar Ludwig was binnen- 
omen. 

d het begin reed ik niet zo 
J^d, maar al gauw had ik het 
e weer te pakken. Hinder 
mijn val tijdens de afdaling 
de Poggio in Milaan-Sanre- 
‘° ondervond ik niet meer.” 
keet na afloop stapte Maassen 
Waregem met zijn teamgeno- 
1 van Buckler weer op de fiets 
een extra-trainingsrit van 
jiJria zestig kilometer. 

^trick Strouken was een paar 
eerder op de Oude Kware- 
ht uit de wielen gereden en 
kte aldaar. Hij voelde zich 
en raadpleegt vandaag een 


ji Breukink en 
fljlcala domineren 

ijjbORRA - Erik Breukink deed 
' % ' Ver ^> Raul Alcala maakte het af. 
jtSlLMoeg van Jan Gisbers contro- 
gisteren de derde etappe in 
ï^atalaanse Week. Breukink ging 
Jk, e slotklim op de solotoer, werd 
^Wrhaald, waarna Alcala in de 
0 ht de dagprijs opstreek in de 
I. 1 i? lr tginnerit. 

rVif* a ^ em een klassement nam de 
^ tSe r Zulle de leiding door een 
ièu r puntenaantal. Johan Lam- 
; ging niet van start als gevolg 
i^ijn val op dinsdag. SCHAATSEN - Gerard van 
j f e |de reed de 500 meter tijdens 
ai hingswedstrijden in Calgary 
1 36.29, twaalfhonderdste snel- 
r dan het wereldrecord (36.41) 
h de Amerikaan Dan Jansen. 
a h Velde was ook aanzienlijk 
‘l>per dan het Nederlands re- 
? f d (36,76) van Jan Ykema. 
^dat het slechts trainingswed- 
^‘jden betrof, kan de supertijd 
Van Velde niet als wereld- of 
;^ e derlands record worden er- 


cijfers wk handbal È 


^SBRUCK/GRAZ - Uitslagen WK 
w alificatie zaalhandbal voor heren: 


> p l ; 

^ël - Nederland 
[v* e n - Noorwegen 
^dernarken - Ijsland 


^°orwegen 

Remarken 

L 5r aël' d 

k° len 

herland 


0 8 93- 81 
1 5 86- 74 

1 5 89- 79 

2 3 81- 91 

3 2 89- 93 
3 1 80-100 


2 : 

f?ban - Bulgarije 17-20 
omland - Zwitserland 14-16 
^stenrijk - China 29-27 

jw 

^stenrijk 4-8 

f^itserland 4-8 

rv'Lnd 4-4 

4-2 

j ul ganje 4-2 

a t>an 4-0 

horwegen, Oostenrijk en Zwitserland 
Plaatst voor WK-Zweden. 

^«ostronde: 

»® r enigde Staten - België 19-18 

^gentinië - Egypte 19-19 

N* 

k!|" pte 2-3 

^igie 2-2 

A^enigde 2-2 

r 8entinië 2-1 


dan ook, ik merk dat ik in de sprint 
beter uit de voeten kom dan vorig 
jaar. In Milaan-Sanremo, afgelopen 
zaterdag, voelde ik mij eveneens 
goed, al bleef ik uiteindelijk steken 
op de zesde plaats. Wie weet volgt 
er op korte termijn toch winst in 
een klassieker. Ik denk dan vooral 
aan de Ronde van Vlaanderen en 
Parijs-Roubaix, alsook in een later 
stadium aan de Arnstel Gold Race.” 

Punten 

Olaf Ludwig, die na zijn tweejarig 
verblijf in Valkenburg met vrouw 
en kinderen naar Kornelimünster 
bij Aken verhuisd is, hield aan 
Dwars door België vijftig FICP- 
punten over. Michel Zanoli moest 
het met de helft doen. 

„Ik was de laatste, die bij de start op 
zo’n score had durven rekenen”, zei 
onze landgenoot uit het Amerikaan¬ 
se Motorola-team. „Allemaal een 
gevolg van de valpartij in de laatste 
meters van Milaan-Sanremo. Ik 
hield er flinke hoofdpijn en misse¬ 
lijkheid aan over. ’Van mij hoeven 
jullie niet veel te verwachten’, zei ik 
nog tegen mijn ploegmakkers tij¬ 
dens het omkleden. Toen ik in de 
laatste kilometers nog deeluitmaak- 


te van het peloton, heb ik er uiter¬ 
aard toch weer het beste van probe¬ 
ren te maken, maar Ludwig was 
gewoon sneller.” Jean Paul van 
Poppel ondervond exact hetzelfde, 
ook al fungeerde PDM-teamgenoot 
John Talen in de laatste kilometer 
als gangmaker. „Zij waren te vroeg 
°P kop gekomen", luidde de visie 
van winnaar Ludwig. „Ik kwam 
toen met steun van Wilfried Nelis- 
sen en andere ploegmakkers in een 
ideale positie.” 
■ , 
Spoorbomen 


Het nogal winderige en gure weer 
had in voorgaande uren de strijd¬ 
lust (er waren bijna 150 man gestart) 
geen moment kunnen temperen. De 
activiteit van vooral de kopstukken 
kenmerkte de koers. Een groep van 
i'uim twintig man (met Rooks, Nij¬ 
dam, Pieters, Veenstra, etcetera) 
zocht zelfs al in het eerste uur de 
ruimte, maar werd in Wevelgem (32 
km) tegengehouden door een geslo¬ 
ten spoorwegovergang. 

Fondriest, Van Hooydonck, Mu¬ 
seeuw, weer Rooks en vooral Balle¬ 
rini zorgden hierna herhaaldelijk 
voor nieuwe uitvallen, maar na de 
kasseistrook op de Oude Kware- 
mont (143 km) tussen Kluisbergen 


en Ronse smolten de groepen weer 
samen. Nieuwe durvers ondervon¬ 
den hetzelfde, al leek de voorsprong 
beslissend waarmee de naderhand 
in twee stukken gebroken kop¬ 
groep (Ballerini, Fondriest, Nijdam, 
Schurer, Pieters, De Wilde, 
Tschmil, Van Hooydonck, De 
Clercq) over de Kluisberg, het Vos- Beeld van de strijd tussen Nederland en Israël. 


Foto: EPA 


Handballers in laatste seconde gelijk tegen Israël 

Pleister op wonde INNSBRUCK — Uitgerekend 
Claus Veerman behoedde de Ne¬ 
derlandse handbalploeg voor een 
complete afstraffing. De verguisde 
schutter verijdelde dat Oranje gis¬ 
teren echt voor schut ging op het 
c-, WK-kwalificatietoernooi in Oos¬ 

tenrijk. Gisteren ontsnapte Neder¬ 
land in de Olympiahalle van Innsbruck in de laatste 
seconde in het duel met Israël aan een afgang van for¬ 
maat. Dankzij Veerman, de meest bekritiseerde speler in 
het team van Guus Cantelberg. De 23-jarige Volendam- 

mer wierp alle frustraties uit zijn lichaam en redde Oran¬ 
je, 22-22. 


Een historisch gelijkspel voor de Is¬ 
raëli’s. Het was de eerste keer dat ze 
in een officiële interland tegen 
Oranje de punten deelden. Voor 
hetzelfde geld echter had het ook de 
volle winst kunnen zijn. Die nieuwe 
blamage bleef de Nederlanders be¬ 
spaard, omdat Israël, dat vorige 
week in de voorronde Denemarken 
had verrast, geen raad wist met een 
voorsprong wan zeven treffers (0-7) 
die na tien minuten was bereikt. 

Een „disaster”, zoals de geplaagde 
en machteloze bondscoach Cantel- 


Israël - Nederland 22-22 (13-9). Scheids¬ 
rechters: Johansson/Kjelquist (Zwe). 
Toeschouwers: 200. 

Doelpuntenmakers: Israël: Somech 5. 
Dayan 4/3, Bernstein, Kogut, Cohen 3, 
Gissin 2/2, Savchuk, Turkenich 1. 
Nederland: Veerman 8, Hagreize 5/3, Ja¬ 
cobs, Portengen 3, Ruivenkamp, 
Schuurs, Van Olphen 1. 

Strafworpen: Israël: 7, Nederland: 4. 
Strafminuten: Israël: 10, Nederland: 8. 

berg de beginperiode noemde, lag 
in het verschiet. Na tien minuten 
wedstrijd had Nederland nog geen 
enkel doelpunt gemaakt, Israël al 
zeven. 


De Nederlanders liepen als ver¬ 
doofd door de sfeerloze ijstempel. 
Ernstig de weg kwijt, mentaal aan¬ 
geslagen. Zoals zo vaak tijdens het 
toernooi in Oostenrijk. 

De ingreep van Cantelberg om de 
gepasseerde Veerman in te zetten in 
plaats van de te laconieke Robert 
Fiege, bleek geen slechte. Veerman 
was geprikkeld, wilde bewijzen dat 
hij het schieten niet verleerd was. 
De speler van Vlug en Lenig redu- 

C ff ^ rc * e de marge tot vier treffers 
(9-5). 

„Veerman zou je slapeloze nachten 
kunnen bezorgen”, zei Guus Cantel¬ 
berg- „Waar we in de aanloop naar 
Oostenrijk ook speelden, hij scoor¬ 
de telkens zijn doelpunten. Hier in 
Oostenrijk leek het alsof hij ver¬ 
lamd was. Ik heb hem met opzet in 
het begin op de bank laten zitten., 
Die prikkel had hij kennelijk no¬ 
dig.” 

Pas na tien minuten in de tweede 
helft (13-9 voor Israël) werd Oranje 
klaarwakker. En begon toen aan 
een verbeten inhaaljacht, maar 
bleef telkens steken op twee tref¬ 
fers, tot twee minuten voor tijd toen 
Portengen raak schoot, 22-21. Het 
laatste woord was aan Veerman, die 
was net op tijd wakker. Een secon¬ 
de voor het slotsignaal. 


senhol en andere hellingen richting Laurent Fignon deed daar niet aan 
Waregem trok. mee. Nadat hij al eens door een lek- 


Waregem trok. mee. Nadat hij al eens door een lek¬ 

ke tube was getroffen, verloor hij 
Fi°non voeling met de hoofdmacht. Met 

bijna drie minuten achterstand op 
de spits, trok hij als sluitpost over 
Het venijn zat echter m de staart, de Oude Kwaremont. Toen hield hij 
Niet de aanvallers, maar de sprin- het voor gezien en stapte in een 
ters streden om de beste prijzen, volgauto. 


MVV pareert houding 
van Fortuna Sittard 


Van onze correspondent 

_ PIERRE FRAMBACH _ 

MAASTRICHT — Na de eerste suc¬ 
cesvolle bijeenkomst van MW met 
een aantal clubs omtrent het jeugd- 
plan, nep de Maastrichtse eredivi- 
sionist clubs uit de regio’s 3 en 4 
van de KNVB afdeling Limburg 
bijeen. Alle veertig geïnviteerde 
verenigingen waren present. Een 
van de redenen om het jeugdplan 
ook in de regio’s 3 en 4 te presente¬ 
ren is de weigerachtige houding van 
Fortuna Sittard om met de andere 
betaalde clubs in Limburg een rege¬ 
ling te treffen rond het aantrekken 
en opleiden van jeugdspelers. 

MVV-coördinator Seeverens: „Met 
Roda JC en VW hadden we goede 
afspraken gemaakt waarbij o.a. de 
heer Piet Willems, voorzitter van de 
Afdeling Limburg, veel werk heeft 
gedaan. Tot twee keer toe zei Fortu¬ 
na Sittard, dat de overeenkomsten 
bij haar konden worden onderte¬ 
kend, maar telkens liet men het te 
elfder ure afweten. Met Fortuna 
kunnen we geen overeenkomst aan¬ 


gaan. De club uit Sittard benadert 
nu zelfs al spelers uit de E-jeugd. 
Wij blijven overigens wel op één lijn 
zitten met Roda JC en VVV.” 

Bij Fortuna is men ontstemd over 
de aantijgingen van MVV. Manager 
Jac Opgenoord: „Zolang ik bij For¬ 
tuna ben speelt dat jeugdplan al. 
Het bestuur van Fortuna heeft altijd 
gesteld: vrijheid blijheid. Wij wil¬ 
lens scouten en jeugdspelers weg¬ 
halen waar wij denken, dat dat kan 
en willen ons niet door regiogren- 
zen laten inkapselen. Wij proberen 
een eerlijke concurrentiestrijd op 
dat gebied aan te gaan. Ik begrijp 
best, dat er bij MVV iets van kinne-, 
sinne is omdat wij zelfs spelers uit 
Maastricht halen. Mag het? Het zou 
te gek zijn als PSV of Ajax alleen 
maar in de regio Eindhoven of Am¬ 
sterdam zouden mogen werken.” 

De Jeugdwijzer, die bij MVV ont¬ 
wikkeld is, blijkt overigens in trek. 
Uit het hele land zijn nu al meer dan 
tweehonderd verzoeken binnen 
voor een exemplaar. Zelfs vanuit 
Amerika is men omtrent de Jeug¬ 
dwijzer benaderd. 


sport in cijfers 


CRICKET 

Melbourne. WK, finale: Pakistan wint 
met 22 runs van Engeland; Pakistan 
249/6 tegen Engeland 227 all out. 

SCHAKEN 

Eindhoven. NK, afgebroken partij vijf¬ 
de ronde: Cifuentes - Brenninkmeijer 
1-0. Stand aan kop na zeven ronden: 1. 
Piket, Van der Wiel 5, 3. Sosonko 4 1/2, 
4. Cifuentes, Nijboer 4, 6. Van der Ster¬ 
ren 3 1/2. 

TENNIS 

San Antonio. Vrouwen, 400.000 gulden, 
eerste ronde: Rubin - Watanabe 7-6 6-1, 
Fendick - Porwiek 7-5 6-3, Baudone - 
Kochta 6-7 7-5 6-3, Allen - Strnadova 6-2 
6-2, Bowes - Thoren 6-3 6-7 6-4, Babel - 
Harper 6-3 6-7 6-4, Frazier - Benjamin 
4-6 6-0 6-1, Shriver - Rehe 7-6 3-6 7-5. 

WIELRENNEN 

Andorra. Catalaanse Week. derde etap¬ 
pe Tarrasa-Andorra: 1. Alcala 193 km in 
5.29.21, 2. Gaston, 3. Breukink, 4. Bouw- 
mans, 5. Delgado, 6. Zulle. 7. Roche. 8. 
Millar, 9. Moreels 0.05, 10. Jekimov 0 26, 
62. De Koning 1.59, 90. Knuvers 2.38, 97. 
Van Aert, 121. Theunisse, 123. Jan Sie¬ 
mens, 141. Mare Siemons 5.12, 145. 


Lubberding, 146. Wijnands, 158. Van 
der Pas 8.35, 159. Hermans. Algemeen 
klassement: 1. Zulle 13.49.48, 2. Gaston, 

3. Delgado, 4. Roche, 5. Alcala, 6. Breu¬ 
kink, 7. Bouwmans. 8. Millar. 9. Moreels 
0.05. 10. Pedrero 0.26, 49. De Konmg 
1.59, 59. Theunisse 2.38, 63. Van Aert, 
101. Knuvers 5.47, 103. Mare Siemons, 
104. Wijnands 5.57, 123. Hermans 9.26, 
138. Jan Siemons 12.49, 157. Lubber- 
ding 20.37, 159. Van der Pas 21.18. 
Waregem. Dwars door België: 

1. Ludwig 4.46.00, 2. Zanoli, 3. Heynde¬ 
rickx, 4. Museeuw, 5. Wilfried Nelissen, 
6. Bogaert, 7. Adrie van der Poel, 8. 
Goessens, 9. Traxl, 10. Wust, 12. Veen¬ 
stra, 14. Cornelisse, 15. Hopmans, 16. 
Vos, 24. Van der Vin, 26. Vink, 31. Schu¬ 
rer. 32. Harmelmg, 46. Van Orsouw en 
de rest van het peloton met o.a. Nijdam, 
Maassen, Van Poppel, Van den Akker 
en Talen. 

Amateurs, 210 deelnemers: 1. Leo van 
Bon 145 km in 3.35 uur, 2. E. Thys. E. 
Vancraynest, 5. D. van der Meyd’en. 7. 
G. Bos, 9. R. verwey, 12. B. Voskamp, 
16. D. Overgaag. 25. Alain Strouken. 

Nieuw-Amsterdam. PWZ Zuidenveld 
Tour (open categorie): 1. Blijlevens 160 
km in 3.42.29. 2. Veenendaal, 3. Teuben. 

4. Kistemaker, 5. Jan de Leeuw, 6. Dek¬ 
ker, 7. Van der Helm, 8. Eddy Reine- 
rink, 9. Kemper. 10. Kroes. 


(ADVERTENTIE) 


ALS U NU VAN PLAN BENT EEN KEUKEN TE KOPEN 
KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN EEN 

UNIEKE KANS! 

NIEUWE KEUKENS 
VOOR DE HALVE PRIJS! 

HONDERDEN NIEUWE SHOWROOM-MODELLEN 
IN ALLE MATEN EN KLEUREN 

NU KOMEN IS VEEL BESPAREN! 

ROERMOND 

J.Nicolasstraat 17-31 
04750-33051 

VENL0 

Roermondsestraat 7 
077-518613 Oefen winst 
hoekevsters 

HUERTH - De Nederlandse 
vrouwenselectie heeft de oefen¬ 
interland tegen de Duitse hoc- 
keysters in Hurth met 1-0 ge¬ 
wonnen. De enige treffer m het 
van Oranje-zijde heel behoorlijke 
duel kwam voor rust op naam 
van Helen Lejeune-Van der Ben. 
Ze sloeg raak uit een strafcorner. 

Duitse zwemmer 
nam doping 

HAMBURG - Ook in Duitsland 
houdt de dopingkoorts aan. An¬ 
derhalve maand na de jarenlange 
schorsing van atlete Katrin 
Krabbe en twee collega's, is de 
zwemsport aan de beurt. De 
Duitse zwembond maakte giste¬ 
ren de uitsluiting van de Ham¬ 
burger Sven Hackmann voor zes 
maanden bekend. De vnjeslag- 
zwemmer is tijdens een hoogtes¬ 
tage in Flagstaff, in de Ameri¬ 
kaanse staat Arizona. betrapt op 
het gebruik van een verboden 
spierversterkend middel. In hel 
laboratorium van Manfred Doni- 
ke bleek zowel de A- als B-proef 
positief. 

Nico van Zoghel 
naar SV \7Dordf90 

DORDRECHT - Nico van Zog- 
hel treedt met ingang van vol¬ 
gend seizoen als hulptrainer in 
dienst van SVV'Dordrechf 90. 
De 47-jange oud-doelman is na 
zijn vertrek bij Go Ahead Eagles 
al enkele jaren werkloos. Hij te¬ 
kende een contract voor één sei- 


Tiiur derde 
uiklagerslijst 

MEXICO-STAD - Regiho Tuur 
is volgens de „World Boxing 
Council" hard op weg naar een 
gevecht om de wereldtitel in het 
zwaarvedergewicht. De Rotter¬ 
dammer is in zijn klasse momen¬ 
teel de nummer vier van de 
wereld. Tuur bezet de derde 
plaats op het gisteren gepubli¬ 
ceerde lijstje van potentiële uit¬ 
dagers van regerend wereldkam¬ 
pioen Azumah Nelson uit 
Ghana. 

Pakistan 

wereldkampioen 

MELBOURNE — De wereldtitel 
is niet aan het Engelse cricket- 
team besteed. Voor de derde 
opeenvolgende keer werden de 
Engelsen in de finale verslagen. 
De uitvinders van de 'King of 
Sports' kregen onder de schijn¬ 
werpers op de kolkende Mei 
bourne Cricket Ground een pijn¬ 
lijk lesje van het zwakker geach¬ 
te Pakistan. Een record-aantal 
van ruim 87.000 toeschouwers 
genoot van het boeiende 
schouwspel. 

Na de 249 runs van de underdog 
in de 50 overs bleef het team van 
captain Graham Gooch steken 
op een totaal 227 (all out). Voor 
de derde keer in de vijf (vierjaar¬ 
lijkse) edities van het wereld¬ 
kampioenschap (eendaagse 
wedstrijden) moest Engeland 
zich tevreden stellen met de zil¬ 
veren medaille. Pakistan bleek 
in de eerste finale geen last te 
hebben van plankenkoorts. 


bekerfinale 

WOGNUM - De nationale be¬ 
kerfinale bij de handbaldames 
wordt dit jaar een Limburgs on¬ 
deronsje. Evic/Swift uit Roer¬ 
mond bereikte gisteravond de 
finale door in Wognum Zeeman 
SEW met 15-19 te kloppen. Op 
zaterdag 11 april stuit de ploeg 
van coach Gabri Rietbroek in 
sporthal Valkenhuizen te Arn¬ 
hem op provinciegenoot ADB/ 
VenL dat dinsdagavond de ande¬ 
re halve finale won van Quintus. 
Evic/Swift had het zeker met ge- 
makkelijk tegen het door acht¬ 
honderd fanatieke supporters 
gesteunde SEW. De thuisploeg 
nam zelfs een 3-0 voorsprong, 
maar de Roermondse vrouwen 
bereikten de rust met 8-9. In de 
tweede helft liep een taktiseh 
sterk Swift uit naar 9-12 en legde 
daarmee de basis voor de latere 
wunst. 


sport kort 


# VOETBAL - Horst Koppel is 
met onmiddellijke ingang aange¬ 
steld als hoofdtramer van Fortuna 
Düsseldorf, dat met degradatie 
wordt bedreigd. De in januari be¬ 
noemde trainer Jürgen Gede is tot 
het einde van zijn contract - 30 juni' 
1992 - met vakantie gestuurd. 

# SKIËN - Alberto Tomba heeft 
zich verzekerd van de wereldtitel 
reuzenslalom bij de militairen. In 
Finland bleef de Italiaan de Noor 
Lasse Kjus en de Duitser Tobias 
Barnerssoi nipt voor. De laatste 
twee kregen zilver 

# DOPING - Het Britse Olympi¬ 
sche comité heeft besloten sportlie¬ 
den uit Groot-Brittanmë. die op het 
gebruik van dope zijn betrapt voor 
het leven van deelneming aan de 
Olympische Spelen uit te sluiten 


keukensupers 


LT 


toto/lotto 


KEULEN - Uitslag Duitse midlotto Trek 
king A: 9-15-19-21-29-31. Reservegeta): 18 
Trekking B 6-8-12-23-33-45 Reservegetal 

19 Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 


Paginati^ 


Motoren 

HONDA XR 600 R 87, in 
prima st., vr.pr. ƒ 5.500,-. j 
045-725043, na 19.00 uur. 

Te k. KAWASAKI Z650, bwj.j 
'77, i.z.g.st., Kerkweg 153, 
Puth. Tel. 04493-2293. 

.. i 

Watersport 

Te koop Custom Made 
SURFBOARD incl. tuigage 
Gaastra, merk Challenger, 
zeer weinig gebruikt, vr.pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 046-526647. 


Caravans 


Met voorschade HOBBY 
Prestige 545, bwj. '90, ge¬ 
schikt als opbouwcamper, 
met kachel, ijskast, douche, 
toilet en tv-antenne, nw.pr. 
/ 26.000,- nu ƒ 5.750,-. 
zien is kopen. 045-323178. 

Campers 

Fiat DUCATO verhoogd dak , 
geel kent., geheel ingericht. 1 
Tel. 045-452989. 


Muziek 

Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen 
met 107o-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Maurrtsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 


06 -lljnen 


Echte sex live j Callqirls 

ion iii on \\z nf oon trin VA/ii v-J 


(Huiskleren 

Kynologenclub Geleen 

houdt de jaarlijkse 

Clubmatch 

voor honden van alle rassen in de IJshal te Geleen 

op zondag 10 mei 1992 

Inschrijfgeld ƒ 20,- eerste hond; ƒ 15,- elke volgende hond 
lidmaatschap ƒ 22,50 Inlichtingen en inschrijfformulieren: 
04406-41886 of 046-378662. 


PIANO'S huur met koop¬ 
recht van ƒ 65,- tot ƒ 200,- 
p.m. Gratis transport. Alle 
merken gebruikte piano's 
ƒ450,- per jaar. Van Urk, 
Westersingel 42, R’dam. 
Tel. 010-4363500. _ 

Te koop mooie witte PIANO, 
ƒ 1.450,-. Europalaan 25, 
Heerlerheide. 


TENORSAXOFOON en 
Trompet. Tel. 04498-54836, 
na 19.00 uur. _ 

PIANO’S te koop en te huur. 
Tevens stemmen J. Somers 
& Zn pianohandel, Akerstr. 
82, Hrt. Tel. 045-713751. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Alleen jij en ik of een trio. Wij 1 
gaan genieten tot het 
uiterste. 

06-320.370.90 - 75 ct p/m 

Zedeloos live 

Gratis rollebollen op de 
aparte lijn. 

06-320.330.72 - 75 ct p/m 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 


HONDE-, kippen- en konij- SCHARRELKIPPEN te k., 
nenhokken vanaf ƒ 195.-, m et hele snavel. Moonen, 
Houtbouw Ubachs, Eygels- Eimghauserweg 4A, Gutte- 
hovergracht 39, Kerkrade-1 coven. Tel. 046-524401. 

Tel. 045-460252 _ Te koop Engelse Staffort 

VOGELS, eenden, fazan- BULL-TERRIËRPUPS met 
ten, raskippen, duiven en' stamboom. Tel. 045-213401 
papegaaien. Alle hoenders.'Te k. PALOMINO, 3V2 jarige 
hofdieren. Klein America 1 ruin, stokmaat 1.58 m, zeer 
Achet(B) 09-32-11644489 lief voor kinderen. Tel. na 17 

De grootste KENNEL van uur 045-726756.- 

Limburg. Alle jonge ras- Te koop HAFLINGER met 
hondjes. Meer dan 60 ras- papieren, 14 mnd. oud, ruin. 

sen plus gar. en tatoeage. Tel. 045-319171. _ 

KI.America, Th.Watsonln 34 Veel soorten VIJVERVIS- 
Achel(B). 09-3211644489; SEN van 6 tot 60 cm. Lavo- 
Zond. open maand, gesl. me, weerterveld 37, Meers- 
Te koop gevraagd PAPE- _ n . 761 043-650563. 
GAAIEN, kakatoes, ara's en HONDE-RENNEN af fa- 
beo's voor kweek. Tel. 046- briek. Lavome, Weerterveld 
375359. _ 37, Meerssen. 043-650563. 

BOEMERS, tekkels, dw. Te koop jonge hondjes, krui- 
poedels zwart, Perz. katjes, i sing SCHAPEDOES/Rott- 
Walem 11A, Schin op Geul. i weiler, goede waakhonden. 
Tel 04459-1237 _ pr. ƒ 75,-. Tel. 045-420973. 

Jn en om de tuin 

Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal 

Exclusieve tuinmeubel-show 

in natuurlijke materialen 
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou. 

Dealer voor Zuid-Limburg van o.a. 

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL 


Kunst en Antiek 

Antiekhal Palmen-Heynen 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510706_ 

Te k. Mechelse TAFEL met Te koop antieke KAST met 
4 stoelen en Mechelse com- opzet, gesl. spiegel, in orig. 
mode. Tel. 04492-2453. st. Tel. 04493-4047. _ 

Braderieên/Markten 

MECC Vrijmarkt te Maastricht 

Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur 
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur. 

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snuffel- 
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food) 
_ Kraamhuur ƒ 45,- per dag. Bel 01640-57521. _ 

Diversen 

Therapeuten geven 

ontspanningsmassages 

aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis. 
_ (geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal. _ 

Aangeb. TALENCURSUS- j NIEUW, nu dagelijks zonder 
SEN in 127 talen op cass. i afspr. ontspanningsmassa- 
enz. ƒ 70,- ook voor buiten- ge (geen sex). 045-351555. 

PARAGNOSTE/magneti- “ 

070-3&38667 3894M3 seuze - tek,erziende , waaf - 

u/u -_ i nemingen, paranormale ge- 

GEBIT gebroken? Tand- nezingen, ook via foto's. 

technische prakt. Hoonhout ] Afspr. tel. 045-453880. 


Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder- 
planken en dam wand. 
Houth. Jos Kuijpers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
04458-1982. 

Impreg TUINHOUT b.v. In 
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- 
717733; geïmpr. vuren- en' 
hardhouten vlonderplanken, j 
zeer stevige tuinschermen 
en meubels, palen, planken, 
bielzen, tuinhuisjes enz. 

Rijles 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428 _ 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
theoneopleiding A-B C-D en 
alle chauffeursdiploma’s. 
Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
Bovag-erkende verkeers- > 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 

Uw RIJBEWIJS (A. B, C, D) 1 
binnen 8 dgn. op de Ned. 
Antillen via SDO (pakketten 
v.a. ƒ 3.400,- all-in) Bel voor 
info. of kom langs: Beukels- 
dijk 59, R'dam. Tel. 010- 
4761506 (niet geslaagd, 
geld terug, vraag naar onze 
voorwaarden). _| 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 


Opleidingen 

ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma's. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk, 
Start zaterdagcursus chauf- 
feursdiploma 28-3-'92. _ 

CHAUFFEURSOPIEIDING 
CCV-B, startdatum 28-03- 
'92, vakkundige leerkrach¬ 
ten, bij niet slagen, volgende 
cursus gratis. Aanmeld. nog 
mog. Verkeersschool Arnol- 
dussen, Hoogstraat 201, 
Landgraaf. Tel. 045-311631 

Huwj'Kenniam. 

ALLEENSTAANDE: heden 
gezellige dans- en contact- 
avond met DJ Richard in 
Chalet Treebeek. Toegang 
boven 30 jaar, legitimatie 
verplicht. Het bestuur. _ 

J.m. 26 j. zkm een j.VROUW 
(tot 30 j.) via een Squashaf- 
spraak. Br.o.nr. B-1125, LD, 
Postbus 2610, 6401 PC Hrl. 

Sportief aantr., ongeb. chi¬ 
que gekleed gaande 59-jari- 
ge MAN, 1.65 m, goede 
maatsch. pos., zoekt serieu¬ 
ss kenmsm. met aantr. da¬ 
me tot 60 jr, wederz. respect 
en vertrouwen, onderne¬ 
mend, goed gesprek, brede 
interesses, geborgenh., ge¬ 
zellig thuis. Br.o.nr. B-1134 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC, Heerlen. 


Bel de Vakman 

Vochtwering 

het waterdicht maken van kelders en muren; 
mjekteren tegen optrekkend vocht. 

10 jaar garantie 
Tel. 040 - 117893 / 120213. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 


Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

Baby en Klauter 


Diepvries en KOELKAST- Te koop Teutonia KINDER- 
REPARATIE zonder voorrij- WAGEN, 3 in 1, donkerbl. 
kosten. Bel Geleen, 046- geruit, met acc., ƒ 350,-. 
745230 service binnen 24 u. 045-413840. _ 

_ Wonen Totaal _ 

Küppersbusch 

Keukeninbouw-apparaten 
Perfectie in schoonheid en techniek. 

Vraag uw leverancier of Halos B.V. 

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479. 


Aangeb. TALENCURSUS- ' 
SEN in 127 talen op cass. i 
enz. ƒ 70,- ook voor buiten¬ 
landers. 21 danslessen op 
cass. enz. ƒ 125,- all-in. Tel. 
070-3638667/3894543. 

I GEBIT gebroken? Tand¬ 
technische prakt. Hoonhout 
I voor nw. gebitprothese en 
: repar. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek 045-228211 

Te koop BRANDHOUT. Tel. 
043-632433. _ 

Colorshop Heerlerheide. 

; Tel. 045-222278. SUPER- 
KNALLER, behang uit voor¬ 
raad 25% korting, andere 
materialen 15% korting. Al- 
leen op 26, 27 en 28 maart. 

Mobiele AGGREGATEN: 
benzine en diesel 50 hz, 5- 
85 KVA, 220/380 V, ex-leger 
ƒ1.500,- tot ƒ8.500,-. Fa. 
van den Biggelaar, Gemert. 
Tel. 04923-61953. _ 

Te k. prof. metaal DETEC¬ 
TOR merk Fisher 1266X, 7 
mnd oud, z.g.a.n. Tel. 
04492-5542 na 18 uur 

Computers 

| Te koop 190 NINTENDO 
i spellen op 1 cassette. Mario 
Bros 4, nu al uit. Tel. 045- 
226391 of 06529-83431. 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. _ 

TV/VIdeo 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf f 65,-. Nieuwe 
KTv's v.a. ƒ298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV’s en def. VHS-vi- 
deo's vanaf '83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045-723712. 

Te koop KLEUREN TV plm. 
2 jr. oud. Tel. 04406-12875. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ 75,-. AfsLbed. v.a. ƒ 125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 

HuSah. artlketen 

USK. ƒ95,-; gasf. ƒ 95,-; 
diepvr. ƒ 150,-; wasdr. 
ƒ 150,-; 045-725595. 

Kacheês/Verwarming 

KACHELS, nu ƒ 500,- kor- 
ting. De kachelsmid, Walem 
21, Klimmen. 04459-1638. 

T« koop gevr. 

Te k. gevr. ROMNEY- 
LOODSEN, Nissenhutten 
en units. tel. 01891-15603 
of 18368. _ 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 


geef je mijn telefoonnummer 
geef je mijn adres, vertel wat 
over mezelf, wacht dat jij me 
belt. 06- ! 

320.322.23 - 100 ct p/m 

Kom langs!! 

mijn adres, mijn telefoon- 
nummer en hoe ik eruit zie,! 
vertel ik je als je belt. 06- 
96.85 - 100 ct p m 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter 50 cp Vzm 

06-9618 

Sexy?? 

Nieuw, Snel, Vol 06.9639 
Live Discreet 06-320.325.30 
Onervaren 06-320.323.10 
Call-Me 100 cpm 

Lady Bizar IMeesteres! 

75 cpm 06-320.324.68. 

De kat 

9 staarten en handboeien 

Bianca 

06-320.331.07 zal ze je met 
haar mond verwennen? doe 
je ogen maar dicht 75 cpm 

Meisje 24 jr. 

Ik wil graag telefoonsex 
Je mag bij me thuiskomen. 
06-320.324.96 75 cpm 


06-320.325.05 (75 cpm) 

Het telebordeel! 

Meisjes vertellen hoe ze 
eruit zien en wat ze te bie¬ 
den hebben en géven daar¬ 
na hun privé tel.nummer aan 
je door! 

06-320.320.85 (75 ct.p.m./ 
_ boven 18jr.) _ 

Niemand hoort je hier! Iris 
met 2 man op een schip 

Grieks 

06-320.326.91 

_ 50 ct.p. V 2 mm, _ 

Vera bukt 

over de tafel voor 2 
ongeduldige minnaars 
06-320.326.92 

_ 50 ct.p. V2 m. _ 

Belachelijk. Maar op zijn 

SM zolder 

leert Ina... gehoorzamen! 
06-350.250.50 

_ 50 ct. p. V 2 mm. _ 

06 - Sex 

3 Kanten tegelijk 06-9649 
hetro meisje 06-320.320.06 
Bisex 06-320.320.07 
Jong 06-320.320.08 
buurvrouwtje 06-320.323.06 
Live Box 06-320.324.06 
Melden Box 06-320.325.06 
Meisje 06-320.330.70 
ƒ 1,- p min 


’Romy* 


06-320.331.04 - 75 ct p/m 
Bel mij alleen als niemand je 
kan zien of horen en doe 
precies wat ik je vraag. 

Rijpe vrouw 

volslank, grote cups, ik heb 
altijd zin in sex. Ik draag 
dunne lingerie wit of rood. 
Durf jij? 75 cpm 

06-320.320.91 


Frans! Grieks! Russisch! 
Lekker ordi! 50 cpm 06. 

320.320.59 

RIJPE dame live neem ik 
het lekkerste op. Spaans 
standje. We liggen zijwaarts, 
jij tegen m'n rug. 75 cpm 

06-320.320.38 

j GRIEKSE PORNO! Kies uit 
3 meiden 18 jr die gek zijn 
op een Grieks standje, 

75 cpm 06- 

320-320.62 
OP z’n Frans! 

warme lippen die laten met 
glippen 75 cpm 06.96.46 

EROX-CONNECTION! 
Livesex gesprekken. De 
madam verbindt je door 
naar de lekkerste meiden 
die alle standjes met je doen 
Wij helpen je snel. 

75 cpm nieuw 

06*95*06 

■ De dienaar lijdt, de meeste¬ 
res geniet. Ga op je knieën 
1 SM 50 cpm 

06.320.332.32 
Eva op de SM 

zolder van een bizarre rijke 
man. De takels. 
06-320.329.23 

_ 50 ct. p. V 2 min. _ 

Haar droom 

Geboeid met zwart fluwelen 
banden, met een vrouw. 
Lesb. SM 
06-320.329.25 

_ 50 ct. p. V2 min. _ 

Als de man klopt trekt Lea 
haar jurkje uit om 

Naakt.... 

06-320.330.17 
_ 50 ct. p. V 2 min. 

Met 2 man in de schuur. 
Ine weet het. Ze gaan 

Grieks doen 

06-320.323.85 
50 ct. p. V? min. 


300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 - 75 ct p/m 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 (75 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m. 

06-9603 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
__ (75 cpm) _ 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 (75 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 
hoogtepunt 06-9662 
_ (75 cpm) _ 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 


Ella betaalt in de keuken 
haar schuld. 

Zonder kleren 

onder de pannen. 06- 
320.326.73, 50 cp. Va m. 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 06-9663 
_ (75 cpm) _ 

Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 

06-9665 

Hete meisjes willen sexkon- 
takt met tel.nr. (75 cpm) 

Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p-m 

06-9667 

Durf jij 'n kopje suiker te 
lenen bij Suzanne (75 cpm) 

Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of 'n lekkere jongen 
06-320.330.87 - 50 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330,88 - 50 ct p/m 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 ct p/m 

Partnerruil 

Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 


Vrije meidefl 

hebben zin in n nurnri'* 
06-320.320.55 - 75cjji 

Gay Privé 

Wil jij snel een discfSj 
; afspraakje maken mei* 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook*> 
sexgesprek (50 cp ^ 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkorf 
06-320.320.36 - 75 dj 

Sexafspraakj* 

. met'n meisje. Vraag N 
tel.nr. Bel 06-9502 (7Sjj 

■ Vanavond al een afspr® 1 

Altijd succes 

Bel voor een leuke vriej 
Afspreeklijn 06-9533 
_ (75 cpm) 

06-9511 

Duik in bed 

met ’n hete meid. Vr^ 
haar tel.nr. (75 cp gil 
Meisjes willen bijverdi^ 

Sexadressef 1 

06-320.330.60 - 75 ctj 

i Homosex voof 

Draai eerst 06-320, en f 
SM Limburg ... 325.1' 
Jack off privé ... 321.' 

Darkroom ... 324.1» 
Gay pervers ... 329“ 
i Travestie ... 325.09. 
Transsexueel ... 321* 
Bi-sex ... 323.36 
Jongens-sex ... 325.1' 
Studentensex ... 327* 
ƒ 1,- p.m. Pb. 75141 Ag! 

Naakt uit bad 

ziet Tina een donkere f* 
voor zich opdoemen 
06-320.340.45 
50 ct. p. Vz mia> 


Meisjes 


willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 


Kontakten/Klubs 

ƒ 50,- all-in 

Tel. 045-423608. _ 

Voor Piccolo's zie verder pagina 24 


Voorjaarsstunt bjj <m?. 
EP: ElectronicPar tner | 
GRATIS 5 jaar garantie 

H et is lente, ‘t Buitenleven trekt weer en 
we zijn druk bezig onze vakanties te 
plannen. Goede films of favoriete 
programma’s nemen we dus vaker op, om ze 
later op een geschikt moment af te spelen. 

Ook zijn we op zoek naar een leuke kleuren-TV 
voor in de caravan... Kortom, Electronic Partner 
weet wat u zoekt. En heeft het in de aanbieding. 
Met als “extra”: GRATIS 5 jaar g arantie o p de 
Mitsubishi videorecorder HS-M23! Als dét geen 
zekerheid is... 

Ja, ElectronicPartner is pas tevreden als ü 100% 
tevreden bent. Jarenlang! 

m Alléén topmerk-artikeien 
M De zekerheid nooit teveel te betalen 
m De service van een speciaalzaak, met het 
aanbod van een gigant 
êê Vijf-Jaren-Zekerheidsgarantie tegen 
geringe bijbetaling 

M Bij storingen direkte hulp en zo nodig ver 
vangende apparatuur 


Videorecorder f|T|T 
HS-M23 IJ Vl L 

Degelijke VHS Pi F 

videorecorder met 
3 vldeokoppen en 
automatische koppenreiniging 
voor een perfekte beeldkwaliteit. 


Gemakkelijke bediening met 


behulp van Jog/ Shuttle afstands 
bediening en Nederlandstalige 
aanwijzingen op uw TV-scherm 


8 Opnamen /1 maand programma 
timer. Beeld-voor-beeld en slow 
motion weergave vóór- en achteruit. 
Editing faciliteiten voor probleemloze 
montages 


Normaal ƒ 1099, 


Whirlpool 


Wasautomaat AWG 719 


Mooie, sterke voorlader 


18 Programma's voor verschillende 


soorten wasgoed, inclusief wolwas 


De centrifuge draait 400 of 800 toeren 


per minuut. Normaal zijn de knoppen 


verzonken in het paneel. Wanneer u ze 


indrukt komen ze naar buiten en kunt 


u ze bedienen. Water- en energie 
Consumption Control systeem. 


5jaa, jarantj 8 moD®"!* 1 


KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. Fl/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 

Wij verkopen ook uw ge¬ 
bruikte of overtollige meu¬ 
bels. Gunstige condities. 
Belt u v. info 04406-13874. 
Meubelmarkt ALPHA V’burg 

Te k. 2-pers. BED met lat- 
tenbodem, matras en 2 
nachtkastjes. Tev. voordeur. 
Tel. 04406-14749 na 18 uur 

MDF LEDIKANT, 1.80x2.00, 
matras, verstelb. lattenbo- 
dem, lage commode, nacht¬ 
kast, 1 jr. oud. 046-527124. 


Te koop donkerbruine eiken 
KAST h 2.10, br 1.20, d 0.38 
vr.pr. ƒ 650,-. 045-314944. 

Te koop geloogd grenen 
WANDMEUBEL, 3-delig, i. 
z.g.st, nw.pr. ƒ 5.800,-, pr. 
n.o.t.k. Tel. 04407-3176. 

Bankst. LEER ƒ 275,-; eeth. 
ƒ 375,-; omaslpk. ƒ 375,-. 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Luxe Engelse ZITHOEK met 
salontafel, okerkleurig, goe¬ 
de staat, ƒ 750,-; rustieke 
grote eettafel ƒ 200,-, na 
17 00 uur 045-455947. 

Van maandag Lm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


_ Zonnebankea'Zonnehemeta 

Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 


Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Comeliusln. 28, 
Heerlerheide. 045-228037, 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


<§> 


ONDERWIJS 
GEEFT WERK 

VOOR MEER INFORMA TIE: 

O 

terre des hommes 

TEL. 070-363 79 40 

Doe ook mee! 

GIRO 646900 
'Whirlpool ^inr8«w' i,,n#89 " ik 

Dubbeldeurs _ 

koel/vrieskast ■Ui 
ARG 639 H H| 

In deze Whirlpool wordt 

voedsel op de meest ideale H[|l]-— J 

temperatuur bewaard. Hj§|| — : 

Bruto inhoud 235 liter. ^ ” 

Invriescapaciteit 4,5 kg per BI5S 
24 uur. Flexibele indeling |||jll §SMQy§S • 
van deur en kast. Hf|l 

Automatische ontdooiing HEl MtfSÈ&jtjÊÊM 
van het koelkastgedeelte. SjpSfi W MmtëÊËw 
Uitstekende isolatie 
garandeert een laag Bpllil 
energieverbruik. Hp|| WKBs sÊs^m 

l, w — f /f ^ 

EP: ElectronicPartner 


Service die geen grenzen kent 


BRUNSSUM AAA-Winkel, Rumpenerstraat 116, tel. 045-271844 
VALKENBURG Wouters Electrotech. C.V., Wilhelminalaan 40, tel. 04406-12370 

Electronic 


EP:ElectronicPartne' 
vindt u in: 

GRONING& 

APPINGEDAM • EENRUM -HAR' 
SCHILUW0LÜE • UITHUI/^ 
WINSCHOTEN • ZEVENHUI/' 
ZUIDHOP 

frieslaN [ 

APPELSCHA «BUITENPU' 
D0KKUM • FRANEKER • HARLlNf' 1 
J0URE • LEEUWARDEN • MINNEHT?' 1 ' 

oldeberkoop*ureh h 

WIJNJEWOU" 1 

drentH[ 

ASSEN-EMM^ 

OVERIJSSC 1 

B0RNE • DENEKAMP • HAAKSBERG 1 
NIJVERDAL» STEENWIJ' 

tubberu'' 

gelderlaH c 

APELDOORN • ARNHEM • BEMMl 1 
DIEREN • DOESBURG • DOETINCH 1 ' 
DREUMEL • DUIVEN • EERBf'* 
EWIJK •GELDERMAlS" 
GENDRINGEN • G0RSS 1 1 
GR0ESBEEK • T HARDE • HEER fl 
HUISSEN • LICHTENVOORD 
NEEDE» NIJMEGEN -RHEDEN TWtH 
• VAASSEN* VARSSEVf; 
VELP • VOORTHUIZEN • V0R0' [ 
WEZEP» ZETTEN •ZUTPH'' 

utrecH 1 

DOORN • IJSSELSTEIN • MIJDREC' 1 
0UDEWATER • SPAKENBUl 1 ' 
UTRECHT • WIJK BIJ DUURSH" 1 

NOORD HOLLAH P 

ALKMAAR •AMSTERlU' r ' 
BEVERWIJK •BOVENKARSf' 
BROEK OP LANGEDIJK • BUSSU' 
DEN BURG «DEN HELD' 1 ; 
ENKHUIZEN • HAARl 1 ^ 
HEEMSKERK • HEERHUGOWAA' 11 
HILVERSUM •HIPP0LY1USHP 1 , 
HOORN» HUIZEN •IJMUIDI'J 
MONNICKENDA^ 
NIEUWE NIEDORP*0BDA ( ‘ 
PURMEREN0* UITHOOR'; 
VOLENDAM • WLf $' 
WERVERSH00F» WORM' 1 
ZUID SCHARWOOD' 

ZUID HOLLArf 

BODEGRAVEN-BRANDWI ' 
CAPELLE A/0 IJSSI 1 
'S GRAVENZAN0E • DEN HAA 1, 
HELLEVOETSLUIS • KLAASWAA‘ 
LANGERAAR • LEERDAM • LEID^ 

LEIOSCHENDAM»LEIMUlDl' J 

NIEUWERKERK A/D IJSSI 1 
N00R0WIJK AAN ZEE • NUMANSDOR' 
00LTGENSPLAAT • OUD-BEIJERLAN' 
ROTTERDAM *SASSENHEI^ 
SCHEVENINGEN • STOLWIJK • STRIJfl. 

VLAARDINGEN • VOORBOD 1, 
ZEELAfi 0 
G0ES • ZIERIk/f 

NOORD BRABA ** 1 

ASTEN • BERKEL ENSCH0T • BOXTf' 
BREDA • DEN BOSCH • OEN DUNGf'j 
DIESSEN*EETHEN«GELDRO' 
GEMERT • HAPERT • HEESWIJA 

DINTHER • HELMOND (STIPHOU" 
HELV0IRT • HOOGERHElO' 
KAATSHEUVEL-OISTERWI^ 
PRINSENBEEK • RAAMSDONKSVEfR 
VALKENSWAARD • VELDHO^ 
VLIJMEN • ST.WILLEBR0RD • ZEELAN" 

LIMBUfl 0 

BRUNSSUM • HORST• KESSl' 
MAASTRICHT • MEIJEL • REUVER 
R0GGEL • SEVENUM • SIEBENGEWAl “ 

VALKENBURG «VENL 1 

VENLO-BLER"' 1 ' 


i j| 


1JT 
inaf^öursfs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 21 OPENING ! 


Vandaag openen wij onze geheel 
vernieuwde zaak in compleet slaap- en 
Wooncomfort en noemen ons voortaan Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 
hiaart bent u van harte welkom om kennis 
niet ons te komen maken. 


■^QMM^onen WAAR DOE JE HET VOOR? Tevens tonen wij u de nieuwe primeur 
van CASCADE waterbedden. 


Kdhnen 

voor slapen en wonen 

kerkstraat 109 B • brunssum • tel. 045-25 35 35 


voorheen De Oude Zon 
sinds 1913 


Voor de veiligheid. Daar doen we het voor. Op elke Lada vindt u alle 
extra’s standaard. Zo doen we met miezerig over een ruitewisser op de achterruit. 
Met een sproeiertje natuurlijk. Want als ’t om zicht gaat, willen we ons zelfs met 
wissewasjes bezighouden. Over zicht gesproken. Iedere Lada heeft twee buiten¬ 
spiegels, die beide van binnenuit verstelbaar zijn. Iets wat overigens ook geldt voor 
de nachtstand van de binnenspiegel en de koplampen. Waarmee we met alleen aan 
üw veiligheid, maar ook aan die van uw mede weggebruikers denken. 


^ exploot van 23 

Cft 199 2 van mij, toege- 
Kandidaat-dcurwaar- 
blijkt dat ten verzoeke 
fyj rechtspersoonlyk- 
L,. ^zittende vereniging 
Vereniging Suste- 
. gevestigd en kantoor- 
. Q ende te Susteren, te 
: Za ^ e domicilie kie- 

i te Geleen aan de 

■nusstraat 47, ten 
van de advocaat en 
ur mr. J.W.H. Kern¬ 
lede te Maastricht 
ïe van de arrondis- 
srechtbank aan de 

iroedersberg 4, al- 

t gekozen domicilie 
nr. J.W.H. Kempen 
! md, die ten deze tot 
ur wordt gesteld 
zodanig in rechte te 

os mondeling ver¬ 
last, onder medede- 
1 gedaagden, dat zij 
‘Chijning een vast- 
erschuldigd zullen 
van ƒ250,-, met 
H* ^rstande, dat aan on- 

i ^vermogenden ver¬ 
ing van dit vastrecht 
j»rden verleend; 

1 geding gedagvaard 

s °nen die verblijven 
Woning gelegen te 
*n aan de Beatrix- 

Woensdag acht april 
■Weeennegentig des 
«ags te 14.00 uur in 
1 of vertegenwoor- 
nor een procureur te 
Unen ter terechtzit- 
kort geding van de 
er president der ar- 
*ementsrechtbank te 
lc ht, alsdan en al- 
techtsprekende in 
*uing in het gerechts- 
v aan de Minder- 
Jsberg 4; 

* er in die dagvaar- 
Hschreven gronden, 
"niis in kort geding 
! e.a. heer president 
Tondissementsrecht- 
te Maastricht voor 
mogelijk uitvoerbaar 
torraad, gedaagden 
Worden veroordeeld 
Uien vijf dagen - of 
idere door de e.a. 
resident voomoemd 
*^-t«üen termijn - na be- 
van het in deze 
Ujj.‘ e wijzen vonnis, de 
d g ge * e £ en te Susteren 
Be atrixlaan 65, met 
Ji . bunnen en het hunne 
et al hetgeen zich 
dfi arop zijdens ge- 
iW t ed °f de hunnen 
Sl ' pinden te ontrui- 
Jfcf te verlaten, en on- 

S a] Vergave ter sleutels 

’«ï\g ttlge h e le vrije beschik- 
Srr^ eiseres te stellen, 
lil bj^htiging aan eiseres 
ktrJj gebreke vandien, die 
tew?d n g zelve te doen 
kstelligen, door een 
Jet i^rder, desnoods 
Tijj ^hulp van de sterke 

van deze dagvaar- 
St) worden verkregen 
l^^htore van J.W.H. 

advocaa t en pro- 
1 1 ft-.,’ Augustinusstraat 47 

bL leen - 

S* ens ’ 

JU if aaa t-deurwaarder 
Ik^tore van 

fö Schreurs - 

Jfia^jv^deurwaarder, 

20. SAMARA 
VANAF 14.975. Nederiand telt minstens 100.000 VoQf alle informa|je 
mensen met epilepsie. (030) 66 


LADA. DE AUTO ZONDER BLA BLA. 2 LADA 

■PRIJZEN INCL. 8TW EN KATALYSATOR. EXCL. RUKIAARMAAKKOSTEN EN Ml BEHANDELING CREMI AUTO IMPORT BV, BORNHOLMSTRAAT 20. 9723 AX GRONINGEN. BEL VOOR DEALERlIJST TEL 050-663*88 LAOA VAN GREMI 


EPILEPSIE ' 7 ER OVER PRATEN MET ELKAAR HELPT. WORD LID' 


De Epilepsie Vereniging 


Nederland (EVN) is voor EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND l 

hen de belangenvereniging. ^ ^ ^ .. i Leaseprijs Samara 578,- per maand, excl. BTW, 48 mnd/20.000 km. Voor particulieren lease vraag uw dea er naar het Samara ZeKerheiöspian, ! 

De EVN doet veel activi- r\ f\%J cL?" \ “ ------ 

TTr"' ELSLOO, Garage Meijers. Kooiweg 75, tel. 046-371088. KERKRADE, Autocentrum Keulartz. Locht 42 . 
De Macht van het Kleine. 3506 gv utrecht B3, te f 045-419905. MAASTRICHT, Autobedrijf J. van Ameln, Sibemaweg I, tel. 043-612310. 


I♦ De Primera Wagon on¬ 

derscheidt zich op een belangrijk punt van 
andere stationwagons: hij werd als Wagon 
ontwikkeld! En dat is niet alleen te zien, 
maar vooral ook te voelen. Z’n speciale 
achterwielophanging bijvoorbeeld zorgt 
voor een volledig vlakke laadvloer en 
superieur rijcomfort. De mogelijkheden 
van een Wagon, met ’t comfort van een 


limousine! Met standaard stuurbekrachti- concurrenten 


ging. Leverbaar met ’n krachtige 2.0 liter 
diesel- 

of een 16-klep 
1.6 of 2.0 liter benzine 
motor. Met een laad 
ruimte tot maar 
liefst 1700 liter. 

Er zijn maar 
heel weinig 


waar je zoveel in kwijt kunt en tegelijk zo 
weinig voor kwijt bent! Geen hond die daar 


nog aan twijfelt. Drie jaar of 100.000 km 
algemene garantie en zes jaar carrosserie- 
garantie vormen een extra argument voor 
’n sprint naar de Nissan dealer. 


m 


NDIGEN ADVISEREN: DE PRIMERA WAGON 


ESroil 


NISSAN 


Lichtmetalen velgenen mofrack tegen meerprijs leverbaar. F.r is al een Primera sedan va. 32.495,-. Prijzen mcl. BTW, excl kosten rij klaar maken. I.eascprns Wagon va. 999.- per maand (excl. BTW). 48 maanden en 80 000 km 
Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra. Sunny, 100 NX, Prairie, Maxima. 200 SX. .100 ZX, Q-bic, Terrano, King Cab. Patrol, Vanette, Urvan. Cabstar en Trade 

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade Tureen Autocentrum RV 

Geefen B^c/roemt^a^ ^^te^O^^T^O^lbs'^^^^r 1 Laar ^'Y i ,,Hazer ? spo ° r ^ ,t ^|‘ 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts B.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf 
Geelen B.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V., Geerw^ 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 


Om zelf op uw gemak te kunnen testen 


wat een nieuw hart met 16 kleppen voor 


Test het nieuwe 


dubbele bovenliggende nokkenassen, 


een geregelde drieweg-katalysator en een 


de Escort betekent, heeft Ford het u 


gemakkelijk gemaakt. U belt gewoon 


hart 
tlBkle 


supersnelle micro-processor. U profiteert 


dus onder alle omstandigheden van 


even gratis 06-0607. Dan maken wij 


een afspraak voor u met de dichtst- 


bel06-0607. 


een maximaal rendement. En als u 


alleen maar geïnteresseerd bent in comfort 


bijzijnde Ford Dealer. Want de nieuwe 


dan is dat op zichzelf al een goede reden 


krachtbron van de jongste generatie 


om een proefrit te maken. Want ook het 


Escorts heeft talloze voordelen die sim- 


interieur van de Escort 16V is ontworpen 


pelweg vragen om een proefrit. Een 
met het oog op puur rijplezier. Getint glas. 


minimum aan geluid bijvoorbeeld. Een 


•-W W? 

.-.mm 


Velours bekleding. Van binnenuit verstel- 


starttijd van 0,5 seconde. Optimale trek- 


••vb*' 

,"ï' 


bare buitenspiegels. Centrale deurvergren- 


Uil 


kracht bij lage toerentallen. Zodat u altijd 


deling... Gaat uw hart al sneller kloppen? Bel 


en overal soepel blijft rijden. Daarbij is 


dan de Escort 16V hotline voor een proefrit 


deze pittige 18 liter 16V motor met 76 kW/ 


105 pk (of 95 kW/130 pk) uitgerust met 


De Escort CLX (105 pk) is leverbaar vanaf f 3L940,- Genoemde pnjzen zijn incL BTW en excl kosten rijklaar makea Afgebeeld is de Escort XR3i(130 pk) Wijzigingen voorbehouden 

Er is overigens ei een compleet uitgeruste Escort teverbearnnai f t7.500,-. 


LAUTENSLAGER b.v. 

Breukerweg 201 

Auto 

KONINGS B.V. 

Automobielbedrijf 
J0S B0GMAN B.V. 

VADAH 

AUTOCENTER 

Sittard B.V. 

Automobielbedrijf 
J0S B0GMAN B.V. 

CHARLES 

FEIJTS B.V. 

Heerlen. 

Tel. .045-232030 

. 

Mgr. Vranckenstraat 20 

SITTARD 

Telefoon 046-516046 

Wethouder Sangersstraat 7 

BEEK 

Telefoon 046-375353 

Rijksweg-Zuid 90-100 

SITTARD 

Telefoon 046-515200 

Hamstraat 70 

KERKRADE 

Telefoon 045-423030 

_ __ 

Beatrixhaven 

MAASTRICHT 

Korvetweg 20-22 

Telefoon 043-632555 ^ 


COATCRATULATIONS TOUR 

BZN 25 JAAR 


JUBILEUMCONCERT RODAHAL-KERKRADE 

zondag 5 april 1992 
aanvang 20.30 uur Een sfeervol concert voor jong en oud, dat geheel in het teken van 
vijfentwintig jaar samen muziek maken staat. Voor de CD/MC 
'Congratulaüons' heeft BZN reeds een gouden én een platina plaat 
ontvangen. 


VRIENDENKORTING ƒ 3,50 

Entreeprijs ƒ 27,50 (geen rangen), Vrienden van het Limburgs Dagblad 
betalen ƒ 24,00. 


Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van onderstaande 
ingevulde bon kunt u kaarten met vriendenkorting kopen bij alle 
Limburgs Dagblad-kantoren, bij de VW Simpelveld en de WV Vaals. 


BON CONCERT BZN 


Naam:. 

Vnendenpasnr.:. 

Aantal pers.:.max. 4 pers 


Vrienden van he Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad' 9 Neem 
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren) 
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis De bekendste merken filmrolletjes zijn nu 
drastisch in prijs verlaagd. Bij 
Filmpost! Niet éénmalig, maar 
voorgoed! Zo wordt fotograferen 
permanent voordeliger. Let ook 
maar eens op de andere Filmpost 
voordeelaanbiedingen. 
Kijk en vergelijk! 
Fuji, Kodak, Agfa 
24 opnamen, 100 ISO. 
Permanent lage Filmpostprijs: 

Olympus AZ 330 Superzoom 

Superhandige compactcamera. Volautomatisch 
scherpstellen, belichten en filmtransport 
Groot zoombereik; 38-105 mm met 
macrostand. Diverse flitsfunkties. 

Overzichtelijk LCD informa 


tie- en kontrolevenster. 


Inklusief lithium batterij 
Normale prijs: 799, 

Superstunt: 


PERMANENTE PRIJS- I 
VERLAGING BIJ FILMPOST! I 


iiwpi 

TS ' 
\ 
Koek* 

_ EB 


Sffiu 
pi 


SSjSC Kodak 835 

Volautomatische autofocuscamera. Eenvoudig 
bediening dus optimaal fotoplezrer Voorzien vah 
DX-kode. Kompleet met film en batterijen 

Tijdelijk bij Filmpost 


Ook geschikt voor Canon T60. 

ormale prijs: 999.- Nu: extra voordelig: 


Kodak Ektachrome 100 DC 

diafilm 

Universele diafilm Opvallend rijke 
kleu ren en uiterst fijne korrel 
- .#■ iivlCP ~~ Zeer grote scherpte 
lNKLU>IC. r _... Inklusief ontwikkelen 


Dat Filmpost de mooiste kleurenfoto's levert, wist u al. Natuurlijk krijgt u nog steeds onze gratis spaarzegels. Voor slechts 4 zegels krijgt u f 10,- kontant! | 


AKTIE: FOTO VAN DIA. ,““ 2 r .*' 9edwM al! S 79 ct.! T i 

DOE MEE MET KRUIS + MUNT. 


SPEEL MEE MET JE FAVORIETE NEDERLANDER! 


I + l 

| ll i,L J k 1 1| 


BEL 

06-300400. 


KOSTEN F. 1.- PER MINUUT 
T G V. 125 JAAR NED. RODE KRUIS 
I 
Ho 50! 
r HfQ ld van echt leder. Vakken voor 
creditcards, speciaal vak voor 0V- 
^dentenkaart. In de kleuren zwart, marine en 

Black r Decker Douchegordijnen 
Spirella. Diverse dessins 

120x200 cm 49 - 25 : 

180x200 cm 
BaByiiss 

Babyliss haardroger 622 + diffuser. Super 
sterke kwaliteit met 2 snelheden en 3 tem 
peraturen; ook koude ||V 

S9- ^ 


Geschiedenis van de 
Wereld der Natuur. 

Het koninkrijk der die¬ 
ren beschreven en ge- J 
illustreerd met 200 È 
kleuren gravures. È 

99.- I Black & Decker Scroller JPik 

decoupeerzaag 535S 

incl. koffer \99 - JL 

Black & Decker BD 144 R boormachine. 500 Watt. 
Rechts-links draaiend. 13 mm boorkop. Nu incl. 
borenset t.w.v. 12.95 CO 

(Niet afgebeeld.) 189? JLjjr 29.50 


Aiwa HS-P102 cassette speler. Metal CR02 
schakelaar. Super bass. 0 0^ 
Auto stop. 

49- 

AIWA 

. ♦ *. 


.'VI 


SUPER 

ÖASS 


7°nd Wide Sport VT-pak. 

e Uren: marine/aqua en 
^fine/rood. Maten; M-L-XL. 


v\ 

1 . 
, . f « V* . • * 

. ..ji'**$*/. * *.. * 
■ f/ 


i ¥ 


'Westbound' sweater. Met borduursel. 
Maten: M-L-XL. 


99.- 


29 , 


Dames lak regenjasje. Gevoerd, met 
ceintuur. Kleuren: uni zwart en 
zwart/wit nop dessin. Maten: 36-44 


jeans van bekend Amerikaans jeansmerk. 

Halfwijd model 'Atlanta' , 

Maten: 28-40 inch.. AL! 


9999 V 


t \ 


«V, 


Vlaggenset 


I69r- 


129 


Skipantalon. 


100% polyester. 


Kleuren, oflf white, 


zand en marine. 


Maten: 38-46 


5999 


Mummy slaapzak. Binnenstof: 100% katoen. Buitenstof: 
nylon. Vulling: 250 grams hollowfibre. Afmeting: 225x75x50 cm 


vlag 100x150 cm. 

100% spunpolyester. 


Bijpassende wimpel 


Casio horloge HGW 10-G. 

100 mtr. waterdicht, stopwatch 1/100 sec., 
5x alarm, countdown alarm, dual time 


149- 
/■ggestok 2 mtr. wit ge 

^nilderd, oranje knop 

4495 

^Sgestokhouder. Kunststof, wit 9.99 2.50 

^ er krijgbaar op de afdeling 'wonen'. 

pakje. Single jersey, 55% polyester, 45% katoen 
div. kleuren Maten: 56-68. 

19.95 

Bestekrekje 24 delig. 


Klamboes. Hoedmodel, 
3 meter hoog. 


49r 


39.- 


Verkrijgbaar op de afdeling 'wonen'. 


Driewieler Turbo' 

Met bak, in frisse 
kleuren. 4999 


CD-box. Voor 10 dubbele of 20 enkele cd's. 
Met aanbouwmogelijkheid^^ 
en titelindex. In zwart fOi 

of wit I ■■ 
fff p 


dingen geldig t m zaterdag 28 maart of zolang de voorraad strekt 


V&D, UW WARENHUIS'® 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 


Kontakten/Klubs j 

Love escort, 045-320905 

_ vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten. _ 

Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over? 

Dan op naar 

Liberta-land Susteren 

waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drinken 
dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuurlijk 
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18-28 jr) in pikan¬ 
te lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspannende 
en erotische vakantie! Open sex of Privé in één van 
onze sfeervolle kamers. Alles kan, niets moet! Wij verzor¬ 
gen ook uw privé parties m. d.d. 12.00 uur tot 02.00 uur. 
Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur. Tel. 04499-4346. _ 

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 

Club Amorosso 

Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons. 
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma. 
t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13,00-20.00 uur. 

Jacky’s escort 

24 uur service 

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38) 
staan dag en nacht voor u klaar. 

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease. 

re 06 - 52981664 

_ Tevens leuk donker meisje gevra agd. 

Paradiso club 045-317032 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur Lm 04.00 uur. 
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur i 

Mysterie Escort Service 

Wij verzorgen een leuk meisje bij U thuis of in hotel. 
Hygiëne en discretie verzekerd, bij ons is bijna alles 
mogelijk, bv. striptease, trio, Frans intiem. Ook voor oudere 
heren. Geen afstand is ons te ver. Van maandag Lm zater¬ 
dag van 20.00-04.00 uur. Tel. 06-52820714. 
_ Tevens leuke meisjes gevraagd. _ 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

_ Tel. 045-212616/045-211391. _ 

Sacha’s Escort 

_ v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255. _j 

Nieuw! !Privé en escort! 

Angel en Boy 

Simply the Best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueel en Travestie. Vanessa (DD-cup en 
volslank). Diverse shows en massages mogelijk met 4 leu¬ 
ke meisjes v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk. 
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, voor 
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio’s enz. 
Open van 11.00 - 02.00 uur. 

Bel voor info re 045 -27 45 87 

Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond) 


Riversideclub 

Love for saleü! 

Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open v.a. 14.00 u. 
Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854. 

Peggy privé en Nieuwe meisjes verwachten 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 Cinderella 

, r ^ iassa 9 e ' Oude Rijksweg Noord 56, 
046-374393. Meisje gevr. — Susteren, naast tennishal. 


Nieuw Escort 

Pricilla en snel bij u thuis of 
in hotel. 

re 045-428849. 
Privé 

Heerlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 

Vandaag bij Daisy 

Trio-dag 

V 2 uur ƒ 125,-. 045-229091 


Melanie erotische massage 

re 045-229091 

Club 

2000 

Met nieuwe meisjes. 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen. 
Tel. 046-742315. 


Patricia 

af 10 uur zat. en zond. 
045-721759, meisje gevr. 

Brigitte Privé 

alleen voor heren. Jacq v. 
heren en echtparen v. 
niveau. 043-218498. 

Bel nu 

privé, bloedmooie Francaise 
aanwezig. Tel. 043-639433. 
Met spoed gevr. meisjes 


Nieuw escort 

van 18.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
_ 045-413887 

Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 18 Lm 3 u. 
Tel. 045-422685 

Van maandag Lm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


—Tj Limburgs Dagblad 

H piccolo^ 


Voor méér resultaat 1 


9 immsiu 

DIVERSE OVERCOMPLETE 
ROERENDE GOEDEREN 

De Inspecteur der Domeinen te Hel¬ 
mond, Mierloseweg 2c, Postbus 233, 
zal op DINSDAG 7 april 1992 v.m. 

10.00 uur te zijnen kantore in het 
openbaar bij inschrijving verkopen: 
kasten, stoelen, fornuizen, braad¬ 
sleden, safes, osciUoscopen, start¬ 
motoren, converters, motoren, print- 
platen, muziekboxen, televisies, 
ventilators, schrijfmachines, perso¬ 
nen auto’s etc. 


De goederen zijn opgeslagen bij 
AFCENT BRUNSSUM, gelegen op 
het Industrieterrein "HENDRIK" te¬ 
genover MIX-beton. Vanaf het cen¬ 
trum van Brunssum te bereiken via 
de Prins Hendriklaan-Rimburger- 
weg, bij de tweede zijstraat links 
en daarna de eerste straat rechts. 

BEZICHTIGING: DINSDAG 31 maart 
en WOENSDAG 1 april 1992 tel¬ 
kens van 9.00-12.00 en van 14.00- 
16.00 uur. 


Kavellijsten en 
voorwaarden 
zijn gratis 
verkrijgbaar 
tijdens de kijk¬ 
dagen ter 
plaatse waar de 
goederen zijn 
opgeslagen. 

Er worden geen 
kavellijsten per 
post toegezon¬ 
den. 


Buro Janine 

Tel. 09-3211-758854 
Nieuwe meisjes gevraagd in 

Club Rustica 

V.d. Weyerstr. 9, 
Spekholzerheide/Kerkrade. 
Tel. 045-412762. Ma Lm vr. 
11-24 uur open. Garantie en 
_ intern mog. _ 

Een heerlijke 

ontsp. massage 

voor dames en heren. I 
Assistente gevraagd 
Tel. 045-218158 

UNIEKE MASSAGE 

tel. 045-228481 

De beste meisjes zijn nog 
steeds bij 

Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade 045- 
425100. 7 dagen geop. 11- 
24 uur. Zondag 15-23 uur. 

Maastricht 

Privé 

Deze week geen aanbiedin¬ 
gen, maar wel diverse leuke 
dames die u in n gezellige 
sfeer ontvangen. Loop dus 
geheel vrijblijvend ons huis¬ 
je binnen in de 

Jodenstr. 2 

_ 043-254183 _ 

Buro Geleen 

Met nieuwe adressen. 
046-748768. Inschr. gevr. 

Shirley privé 

pret voor 2!!! 045-727538 

Contactburo 

SITTARD 

S 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 

LYDIA 

Where the girls are!! Van 11 
tot 23 uur. Tel. 046-749662. 

Love 

gehele dag relaxen met al 
onze neiuwe jonge SEXY 
meisjes voor ƒ 200,- all-in. 

B. Floriszstr. 37, HS A’dam. 
Gastvr. meisjes, echtparen, 
voor thuis ontvangst escort 
en club. Vast loon p/w 
ƒ 1.500,-, event. woonr. 

Tel. 020-6762176. 

Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. Lm vr. 10-22 uur. 
Weekend gesl. 046-757517 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
045-718067, meisje aanw. 

SM Rachel 

Tel. 045-274810. 

Angelique 

privé, 043-639410, 
dag. 14.00-22.00 uur. 

Privé en escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 


meesteres Anita, Barbara 
en goed getrainde slavin 
maken al uw fantasiën wer¬ 
kelijkheid. Tel. 045-451769 

fTsy/f .•//.* • / ‘w'',': 


sptciAlE Gkoie Maten Afcit lirvic^ ii\ HeerIen. 
;De nieuwe kollekties 


jongens- en mannenmode || 
\ topmerken vragen om een 


uitgebreide 


kennismaking. 


• c , / • 

■ •/* j *.< v 

</-V 

va//. HERENKLEDINGSPECIALISTEN 

HEERLEN MAASTRICHT SITTARD 


Niemand anders zit 
zo Dick in het tapijt! 
/ .- _- /v m f*® t 

1 J 
MP*’ 


WËÊÊÊÈÈÈÊÊÊÈÊÊÊÊËM 
I I J 
wmm 

j 

... A 
wmm 

v/yZ/W/Zfc. 

V ' '- C' ' : 'y. 


9 Limburgs grootste collectie mM Gratis bezorgd door 
* J tapijt, tapijttegels, karpetten * f heel Limburg 
en vinyl I Ê® 

Gratis opmeten en leggen * j 
f (m.u.v. trappen, tapijttegels 
en coupons) 


5 Alle kwaliteitsmerken per strekkende meter 

§ kamerbreed op de rol onder die prijs door! 

De keus is aan u, Dick ofte duur! \craS 


Dick’s unieke 5 Gulden j_ 

garantie: zie je hetzelfde , - 6/dö 
tapijt ergens anders 

goedkoper, dan gaat ixl.A 

Dick meteen 5 gulden 
per strekkende meter 
15 ) 

êj 

F 


N0VIL0N 

Parket, plavuis, graniet en fantasie- 
motieven. 400 cm Breed. 

Nu vanaf 
LOUIS DE P00RTERE 
VELOURS 

Zware velours kwaliteit in 15 kleuren 
uit voorraad leverbaar.5 Jaar garantie 
bijtrap-enwoonkamergebruik. JÉ 
400 cm Breed 149,- nr 

Nu voor k 


DESSO NARDA 

100% Zuiver scheerwollen 4 sterren 
berbertapijt; in 4 eigentijdse 
natuurtinten. 5 Jaar garantie. 

400 cm Breed. Normaal 234,- 

Nu voor 


INTERTESTTRIUMF 

Al jaren ons meest verkochte tapijt 
Mooi, ijzersterk en voordelig. 5 kleuren. 
Jute of foam rug. 5 Jaar garantie. 

400 cm Breed. Normaal 109,- 


1097 - 197 . 

(diverse kleuren ook In 500 cm breed) Ook verkrijgbaar in 500 cm Breed. 


voor 


79 . 


500 cm Breed. Normaal 149,- 

Nu voor 119.- 


TAPUTSTAD SITTARD 

DR. NOLENSLAAN 110 
SITTARD 
(Industriepark Noord) 
TEL 046-526658 


ITAPIJTSTAD SITTARD. 


TAPIJTSTAD BEEK 


■ 1 . TAPUTSTAD BEEK 

MAKADO BEEK 
TEL. 046-374996 


DICK VAN DEN 
Altijd prijs in tapijt! Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 25 
Fietsend langs historie 
van Friese Elf Steden 


DOOR WIM BREEDVELD 


Friese Elf Steden. Formeel bestaan ze niet eens meer. 
zijn wegens gemeentelijke herindeling opgeheven. Maar 
fifin specifieke faam en glorie hebben ze behouden. Ze le- 
^pn vooral voort in de droomwereld van de schaatsers, 
tegenwoordig worden de Elf Steden gereden of aangedaan 
Jhet allerlei vervoermiddelen. Op de fiets, in de zeil- of mo¬ 
torboot, met de kano, per auto, surfend, wandelend. Wij 
kozen voor de fiets en trotseerden wind en een beetje regen 
°tti ontspannen langs de Friese Elf Steden te trekken. 


zorgt om 11.30 uur een brunch- 
boottocht op de Maas. Reserve¬ 
ren noodzakelijk, 043-254151. 

LUIK (B): Luikse zondagsmarkt 
La Batte. 

MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on¬ 
geveer 1 uur. Toegangsprijzen 
voor volwassenen 4 gulden, kin¬ 
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25 
cent. 

MAASTRICHT: Aan de Caber- 
gerweg, tegenover ingang Vrede- 
stein start om 15 uur een rondlei¬ 
ding in de zogenaamde 'Linie 
van Du Moulin’, onderdeel van 
de oude vestingwerken van 
Maastricht. Duur 1 uur. 

GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermo¬ 
len. Aanvang 11 uur, duur onge¬ 
veer 1 uur. 

MAASTRICHT: In Podium Pos¬ 
jet, Vijverdalseweg 1 is om 14.15 
uur de voorstelling 'Blauwe Nijd 
krijgt de kriebels, moet niezen 
en wordt moeder’ door Ruben’s 
Poppentheater De Kleine We¬ 
reld. Reserveren 043-685444. 

ECHT: Open Limburgse Kam¬ 
pioenschappen Recreatieruiters, 
vanaf 11 uur. 

BRUNSSUM: IVN Brunssum 
maakt dagwandeling in de om¬ 
geving van Hoppenbroich in 
Duitsland. Vertrek om 9 uur van¬ 
af de parkeerplaats bij 'Stap In’ 
Akerstraat 132 en vanaf 10 uur 
bij de kerk van Hoppenbroich. 

ELSLOO/STEIN: IVN Elsloo/ 
Stein maakt middagwandeling 
in het Geulse bos. Vertrek om 14 
uur bij het gemeentehuis van 
Stein. 

MARGRATEN: Dagwandeling 
IVN Margraten in de omgeving 
van Eyserheide en Eyserbos. 
Vertrek om 9.45 uur bij het VVV- 
kantoor van Eys. 

WEERT: Ochtendwandeling 

IVN Weert in het Wijffelter- 
broek. Vertrek om 7 uur vanaf 
het Bassin in Weert. 

HOENSBROEK: Autopuzzelrit, 
lengte 40 kilometer, start vanaf 
13 uur bij hotel Amicitia aan de 
Msrkt 

BRUNSSUM: Parelloop in het 
centrum, start vanaf 9.45 uur. 
HEERLEN: Postzegel- en mun- 
tenbeurs in Gemeenschapshuis 
Schaesbergerveld, Nijmegen- 

straat. Van 10-17 uur. 

MAASEIK (B): Traditionele 
Halfvastenstoet. Vertrek 14.11 
uur. 

SITTARD: Halfvasten 

krombroodrapen in de wijk Kol¬ 
lenberg. Vanaf 14 uur. 
HELMOND: Ruilbeurs van post¬ 
zegels en munten met een spe¬ 
ciale jeugdhoek in 'De Kameny’, 
Jeroen Boschstraat 19. Geopend 
van 10-17 uur. 

WOENSDAG 1 APRIL: 

MAASTRICHT: Chalet Ber- 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters- 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1 
uur. 

• Wij raden onze lezers aan er 
rekening mee te houden dat de in 
deze rubriek opgenomen evene¬ 
menten zonder ons medeweten 
afgelast, verplaatst dan wel uit¬ 
gesteld kunnen worden. 


Het zou geen bikkelhard gevecht 
*fiet de elementen worden. Dat 
gisten we. Goed, wat wind, iets- 
Je regen, daar rekenden we wel 
beetje op. Want Friesland is 
'(ooral plat land, open voor wind, 
“ie altijd uit de verkeerde hoek 
Jaait. 

Het werd een ontspannen tocht 
jahgs de Elf Steden - opgegaan 
*fi grotendeels onbekende ge¬ 
beenten als Nyefurd, Gaaster- 
Jbi-Sleat, Franekeradeel, Wym- 
bitseradeel en Dongeradeel - 
be we al kenden van het schaat- 
en een boottocht. Nu kun je 
“ie tocht in één dag rijden. Per 
dets bij voorbeeld op Tweede 
pinksterdag. Je rijdt dan met 
duizenden over een vastgelegde 
to ute, met stempelposten, tijd¬ 
schema’s, te veel blik op te on¬ 
eindig. 

tweede mogelijkheid is het 
f Weekarrangement van de VW 
jfWolgen en flierefluitend langs elf 
; booie steden en een veelvoud 
jbn mooie landelijke plekken 
karren. Picknick op zijn tijd en 
r 'bel aanleggen voor koffie en 
■t jjhese koek. 

!■■ Wij kozen voor een tussenweg; 
«, eigen initiatief, tempo en afstand 
Per dag. In drie dagen rond zijn, 
$fWant meer tijd hadden we niet 
, Voor de 230 km lange tocht, die 
door het aan te bevelen omrijden 
: b>g wel ietsje langer werd (252 

km). 

Het mag ook best ietsje meer 
sijn, want de uitgezette route - 
diterst comfortabel aangegeven 
bet de bekende zeshoekige bor¬ 
den - wil nog wel eens de snel- 
ste weg aangeven, waardoor veel 
Sc hoons onderweg op afstand 
Gepasseerd zou worden. 

Ideaal stuk 

Heem nu eens dat aardige terp- 
kerkje in Dronrijp of Nylands 
kerk tussen Bolsward en Sneek, 
Waar het eeuwenoude gebeds¬ 
huis op een omgrachte terp ligt. 
Haar moet je een paar honderd 
beter voor omrijden. Voor we 
*°ver waren op de eerste fiets¬ 
dag trokken we over het speciaal 
hdngelegde fietspad langs de 
öolswarder Trekvaart, waarover 
We slingerend met de waterloop 
bee tot aan Bolsward geraakten. 
' **en mooi water, een ideaal stuk 
fietsroute. Deze trekvaart van 
Hdens via Wommels tot aan 
Holsward is geen onderdeel van 
de Elfsteden-schaatstocht en die 
r elatie vindt de fietser eigenlijk 
fiergens terug. 

v anaf ijs en water maak je toch 
l °taal anders kennis met Sneek, 


Vakanties senioren 

Het nieuwe reisprogramma van 
3® Stichting Senior Vakantie 
pan is uit. Deze organisatie ver- 
r° r gt reizen voor de oudere va¬ 
kantieganger. Er reist altijd een 
Pegeleider mee met verpleeg- 
jbndige bevoegdheid. Er zijn 
dfis-, trein- en vliegreizen. Het 
jpatis programma kan worden 
aangevraagd bij de Stichting Se- 
bor Vakantie Plan, tel. 02159- 
43017 . 

j^csi-campinggids 

e Auto Camper Service Inter¬ 
national in Zetten heeft weer een 
beuwe internationale camping- 
°bs uitgebracht. De gids biedt 
yen overzicht van ruim 7.000 
jbhpings in binnen- en buiten- 
“fid. In de gids zijn in verschil- 
®hde talen gestelde reserve- 
jfigscoupons opgenomen. De 
® l ds is verkrijgbaar by boekhan- 
bs en caravanbedrijven. 

j^üalenroute 

,h de Belgische provincie Lim- 
jfifg zullen de 'jaagpaden’ langs 
e verschillende kanalen bin- 
e hkort een goed uitgerust en 
j?bg fietscircuit vormen van 
^0 km lengte. Naast de routebe- 
s ^Gwyzering zullen ook toeristi- 
^ c he wegwijzers geplaatst wor- 
e h, die attent maken op be- 
bnswaardigheden. De fietsrou- 
is naar verwachting in apri 


DONDERDAG 26 MAART: 

MARGRATEN: IVN Cadier en 
Keer houdt de lezing 'Vijvers in 
onze tuin’. Café d’n Auwe Toewn 
in Margraten, aanvang 20 uur. 

VRIJDAG 27 MAART: 

MAASTRICHT: Carillonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 

ZATERDAG 28 MAART: 

MAASTRICHT: Antiek- en 

vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters- 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Duur ongeveer 1 uur. 

TEGELEN: 'Beierse avond’ in 
gemeenschapshuis 'De Wissel’, 
aanvang 20.30 uur. 

HOENSBROEK: Computerclub- 
dag in scholengemeenschap De 
Aldenhof, Mgr. Nolenstraat 58, 
van 11-17 uur. 

VENRAY: Grote poppenbeurs in 
de schouwburg, van 10.30-16.30 
uur. 

SITTARD: Trainingstocht Ken- 
nedymars 30 kilometer. 

ZONDAG 29 MAART: 

MAASTRICHT: Rederij Sti¬ 
phout, Maaspromenade 27 ver- 


Touroperators niet 
eens met negatief 
reisadvies Kenia 


Ijlst, Sloten, Stavoren, Hinde- 
loopen, Workum, Bolsward, Har- 
lingen, Franeker, Dokkum en 
Leeuwarden. De fietspaden mo¬ 
gen er echter ook zijn in Fries¬ 
land, dat dan wel geen heuvels 
voorzet, maar wel open, winderi¬ 
ge wegen. Dat is de grootste 
moeilijkheidsfactor voor li¬ 
chaam en geest, bleek ons tij¬ 
dens de drie dagen. 

Na Bolsward en Sneek met hun 
levendige binnensteden, goede 
koffiehuizen en restaurants voor 
de gebruikelijk biefstuk-lunch 
rij je een niet al te spannende 
wereld door van kaarsrechte 
fietspaden in open land. Heb je 
hier de wind tegen, dan moet er 
geknokt worden en is de kleine 
versnelling nodig om tijdig het 
verlossende Sloten te bereiken. 
Die kale stukken tref je ook aan 
de IJsselmeerkant van de route 
als je de Gaasterlandse bossen 
achter je hebt gelaten, tussen 
Stavoren en Bolsward of hoog in 
het noorden, voorby Franeker. 
Daar kan de ontspannen fiets¬ 
tocht een grimmig karakter krij¬ 
gen bij slecht weer. 

. Aan de andere kant geeft dit nu 
juist weer een heel eigen karak¬ 
ter aan deze fietstocht, die je 
zeker in de late lente en zomer 
moet rijden met een verrekijker 
bij de hand. Want het dan druk¬ 
ke en aandoenlijke weidevogel- 
leven vormt een uitermate 
boeiend en natuurlijk element in 
deze tocht. 

’Friese Alpen’ 

" Niet overal is het landschap vlak 
en kaal. Neem nu Gaasterland, 
de Alpen van Friesland. Lichte 
glooiingen, bossen, en echte klif¬ 
fen. Alleen al de namen. Bremer 
Wildernis en Nieuw Amerika 
mogen dan wat overdreven klin¬ 
ken als je door het beschaafde 
loofbos met gecultiveerd fiets¬ 
pad trekt of even ter zijde ped¬ 
delt uit nieuwsgierigheid naar 
dat dorpje, namen als Elf Ber¬ 
gen, Rijsterbos en Hogebergweg 
duiden op een afwijkend land¬ 
schap. Gaasterland, te beginnen 
bij Balk, speelt in een hoog ge¬ 
vuld decor. Mooie, ruime loof¬ 
bossen waar de oude eiken en 


• De fietstocht voert langs veel aardige plekjes, zoals dit in Hindeloopen. 


beuken hun m^jesteitelijke kro¬ 
nen lustig in de wind wiegen. 
Midden in het bos ligt hotel en 
uitspanning Gaasterland, dat in 
het VW-arrangement is opgeno¬ 
men. Even voorby het beschut¬ 
tende bosgedeelte in de route 
krijgt de fietser te maken met 
het restant van de Friese zuid¬ 
westkust met zijn kliffen. 

Bij slecht weer is er nog een weg 
binnendoor naar Stavoren, maar 
eigenlijk zou die ontraden moe¬ 
ten worden. Immers, bij de 
Roode Klif, tussen Laaksum en 
Stavoren, ligt de gedenksteen, 
waarmee de ziel van Friesland 
gestalte heeft gekregen. 

Liever dood 

’Leaver dea as slaef staat er in 
gebeiteld; 'Liever dood dan 
slaaf. Wie over zo’n uitspraak 


ook twisten mogen, de Friezen 
niet. Ze herinnert aan de slag by 
Warns, waar in 1345 een Hol¬ 
lands leger onder aanvoering 
van graaf Willem de Vierde voet 
aan wal zette. Ze werden door de 
Friezen ter plekke in de pan ge¬ 
hakt. Lang hadden de Friezen 
geen gedenksteen nodig om dit 
glorieuze feit in herinnering te 
houden. Ieder Fries kind leert 
dat op school. 

Het gedenkteken kwam er pas in 
1942, toen er eigenlijk precies de¬ 
zelfde reden was om de woorden 
van weleer te benadrukken. 
Toen werd ook voor het eerst 
plechtig de Slag by Warns her¬ 
dacht en sindsdien is dat een tra¬ 
ditie. 

Begeerd land 

Friesland was een begeerd hoek¬ 


je land, waar Bourgondische, 
Saksische en Gelderse landhe¬ 
ren driftig streden om elf 
bloeiende steden onder hun in¬ 
vloed te krijgen. Daar werd me¬ 
nig strijder een kopje kleiner 
gemaakt. In het Friesch Museum 
te Leeuwarden zijn tal van voor¬ 
werpen die herinneren aan di¬ 
verse slagen. 

Er veilt dus heel wat geschiede¬ 
nis te leren onderweg en de his¬ 
torie is dan ook het belangrijkste 
en aardigste thema van deze 
fietsroute.-De vroegere roem en 
faam van de Friese Elf Steden is 
nog zo duidelijk zichtbaar onder¬ 
weg en elk stadje is het waard 
bekeken te worden. Vooral de 
kleinsten, die nog steeds bewij¬ 
zen hoe groots ze ooit zijn ge¬ 
weest. 

Informatie: Provinciale VW, 
Stationsplein 1 te Leeuwarden. 


Een aantal overvallen door ge¬ 
wapende bendes op toeristen in 
het Keniaanse natuurreservaat 
Masai Mara is voor het ministe¬ 
rie van Buitenlandse Zaken aan¬ 
leiding individuele vakantiegan¬ 
gers te adviseren het safarige- 
bied te myden. De Nederlandse 
touroperators zeggen echter ge¬ 
woon door te gaan met het orga¬ 
niseren van safarireizen. Volgens 
de operators zou inmiddels aan 
de incidenten in Masai Mara een 
einde zijn gekomen na een grote 
zuiveringsactie door leger en po¬ 
litie. Via hun reisagenten ter 
plaatse hebben zij van de Ke¬ 
niaanse regering althans de ver¬ 
zekering gekregen dat de veilig¬ 
heid van buitenlandse toeristen 
is gewaarborgd door het inzetten 
van permanente controles op de 
safariroutes. 

Woordvoerster Bergsma van het 
ministerie bevestigde dat eind 
vorige maand enkele Duitse, 
Amerikaanse en Oostenrijke toe- 
ristengroepen met hun gidsen 
van hun bezittingen zijn beroofd. 
Dat zou zijn gebeurd door ban¬ 
dieten, die zich voorheen toeleg¬ 
den op het stropen van wild. 
Nadat aan die strooppartijen met 
allerlei acties een einde is ge¬ 
maakt, zouden deze criminelen 


hun werkterrein hebben ver¬ 
plaatst naar de routes waarlangs 
de safarigangers trekken. 

Bergsma: „Na het horen van de¬ 
ze berichten hebben we in Euro¬ 
pees verband de klokken gelijk 
gezet en besloten alleen bij vra¬ 
gen van individuele burgers het 
advies over Masai Mara te geven. 
Voor een algemeen reisadvies, 
zoals laatst met Libië, is meer 
nodig ” Volgens haar heeft zich 
nog geen enkele Nederlandse sa- 
faritoerist gemeld die in de Ma¬ 
sai Mara is beroofd of mishan¬ 
deld. Ze voegt er aan toe dat de 
touroperators genoeg mogelijk¬ 
heden hebben eventueel naar 
een van de vele andere Keniaan¬ 
se safariparken uit te wyken. 


Waarborgen 

Dat laatste wordt bevestigd door 
directiesecretaris F. Dorhout 
Mees van Holland International, 
die jaarlijks zo’n 4000 Nederland¬ 
se vakantiegangers voor Kenia 
boekt. „Mocht er, ondanks de 
waarborgen van de Keniaanse 
regering en een speciale com¬ 
missie, toch iets gebeuren, dan 
zijn we in staat onze safaritoch¬ 
ten door het gebied naar andere 


• De Nederlandse touroperators gaan gewoon door met het organiseren van safarireizen. 


reservaten te verleggen. Onze 
agenten daar houden voortdu¬ 
rend de vinger aan de pols.” 
Enkele andere op Kenia gespe¬ 
cialiseerde Nederlandse tourope¬ 
rators, zoals Hotelplan, de stich¬ 
ting Ashraf Reizen, Jambo Sala- 
riclub. Cross Country Club, 
Mobiplan en Beobab Travel, zien 
evenmin reden reizen en tochten 
door het bewuste gebied te an¬ 
nuleren. Zo heeft F. Kloosterziel 
van Hotelplan via zijn contact¬ 


man van de Keniase overheid de 
verzekering gekregen dat alle 
toeristen voldoende bescher¬ 
ming genieten van eenheden, die 
dag en nacht in het gebied pa¬ 
trouilleren. „Al onze reizen naar 
Kenia worden normaal uitge¬ 
voerd.” 

Wouter den Duik van Jambo Sa- 
lariclub stelt namens collega- 
reisorganisaties dat de inciden¬ 
ten eind februari in de buiten¬ 


landse media enorm zijn opge¬ 
blazen. „Dat er in de Masai Mara 
sprake zou zijn van een ver¬ 
krampte situatie is volkomen uit 
de lucht gegrepen. Na die paar 
overvalletjes heeft de regering 
een hele legermacht er op af ge¬ 
stuurd om het gebied te zuive¬ 
ren. Heel verstandig als je jaar¬ 
lijks 800.000 toeristen naar je 
land trekt. De inkomsten daar¬ 
van laat je niet verloren gaan 
door een stelletje bandieten.” 


Beroofde toeristen 
blij met hulp Atas 


De Amsterdam Tourist Assis- 
tance Service (Atas) is in het 
eerste jaar van zijn bestaan zo 
succesvol gebleken bij de op¬ 
vang van beroofde toeristen, 
dat de oprichting ervan in 
Rotterdam, Den Haag en op 
Schiphol wordt overwogen. 
Het ministerie van Justitie, de 
gemeente Amsterdam en het 
bedrijfsleven hebben beslo¬ 
ten de subsidie aan Atas ten 
minste drie jaar voort te zet¬ 
ten. 

Uit onderzoek van de Vrije 
Universiteit en de gemeente 
Amsterdam blijkt dat buiten¬ 
landse slachtoffers zeer tevre¬ 
den zijn over de hulp die ze 
door Atas is geboden. Een 
derde van de toeristen brak 
na de beroving zijn verblijf 
vroegtijdig af, maar ook een 
derde zei uitsluitend dankzij 
de service van Atas van dat 
voornemen te hebben afge¬ 
zien. 

Meer dan de helft - 55 pro¬ 
cent - gaf aan 'opgelucht’ te 
zijn door de hulpverlening, 
ruim negentig procent toonde 
zich in algemener termen po¬ 
sitief. 

De Atas opereert sinds begin 


vorig jaar vanuit het politie¬ 
bureau aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal, dat samen met 
bureau Warmoesstraat het 
meest met beroofde toeristen 
heeft te maken. In het hoog¬ 
seizoen meldden zich op piek- 
dagen tien beroofde toeristen 
bij Atas, in december gemid¬ 
deld twee per dag. In totaal 
werden vorig jaar ongeveer 
duizend toeristen door de po¬ 
litie doorverwezen naar Atas. 
Het gaat daarbij om de geval¬ 
len waarin de toeristen al hun 
belangrijke bezittingen zijn 
kwijtgeraakt en. hulp wordt 
geboden bij het verkrijgen 
van nieuwe paspoorten en 
vliegtickets, het overmaken 
van geld, betaling van de ho¬ 
telrekening en zonodig het 
verstrekken van handgeld 
voor een maaltijd of een trein¬ 
kaartje naar de ambassade in 
Den Haag. 

Binnen de clientèle van Atas 
voerden Engelsen de boven¬ 
toon, gevolgd door Duitsers, 
Zweden en Australiërs. Bel¬ 
gen, Italianen, Fransen en 
Zwitsers redden zichzelf bin¬ 
nen hun reisgezelschap en 
komen eenvoudiger op eigen 
kracht thuis. 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • P 
GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


»«—• * - -* — 

Mm. Dflorag 

vdguwmta. 


48 mnd 138,77 14,9 

60nmL 229,79 14.3 

80 mud 344,60 14,3 

72 mnd. 809,22 14.2 


DOORLOPEND KREDIET 


E;< CftC^q :o: 200 HuU ' 3 n 
,Ki1r;r-: ! o o 3 11; rj moge-'.* 

0 ; p r i | 1 ( 4 (]'' r '; 5 I r C T) f| n 5 ; t | i 

^.ti'c p ! firiPn^n 
qt*cn H’.rAdiir 


'■ ■■: "■ ->tiirtli!ii: ;Vt!rkl)e- 

.•t.i (;.!<>!! I) = kl)S 

' ■■ P 'T.-'r, i."r' : iüiv, 

if I:j( ,■ i;- ■ ii-; Kim» 1 - 

vi"’ ‘j ?11.i;; ;; r .t*is ^(Kh-n 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724132 

De Lancia Ypailon bewijst dat *n kleine auto niet per definitie krap is. 

De slim ontworpen Ypsilon is immers t ideale compromis tussen riante 
binnenruimte en handzame buitenmaten. Onovertroffen Italiaanse 
styling en een zeer complete uitvoering maken de Ypsilon tot een wel 
heel exclusieve Europese 'Space'wagen: vlug en wendbaar voor in de stad. 

Tegelijk uiterst comfortabel - efi zuinig* - voor een lange rit Recirculeerbare 
verwarm! ng/ventllaüe, wla/waa-installaüe achter, ultzetbare achterzijrulten 
en een van binnenuit verstelbare buitenspiegel treft u bij elke Ypsilon aan 
Luxe is bij Lancia immers gewoon standaard. Ga snel deze Lancia van 
formaat bij uw dealer uitproberen. 

* 4.7 liter per 100 km blf 90 kn0i constant 

va f 11500,»<Mi WW). It h Ifw l w r ImÉi LV» MU k m*»s| 2, Vi— m, >sl 03473 - 73954 


AKERSTRAAT 150, TEL. 045 - 717 755 


tf.8- 


nOOr 
r-r^ii KOMPIER ■ MAASTRICHT, GALJOENWEG 45 (BEATRIXHAVEN), TEL. 043 - 632 547 


Fashion in Action 


w - .. >■} %M 

Cl : ^ .l v , ’ 

■ '•; ""V ”' ' v: | '■ v: jfy. >. 


>P 

/>' i'i; 4 - 


■m 


Y ! ' ! 

V i < 


m 
M 


‘ v. 


z&v 


: m 
Dit afgebeelde WAX-JACK koop je 
bij ons voor 399/-, v 

maar de kassabon levert nog eens 

40/-* korting oplil 

van ravenstein 

Kerkstraat 45 Brunssum Rodahal - Kerkrade 

zaterdag 27 Juni 1992, aanvang 20.00 uur 
Entree ƒ 30»* (vrije plaatskeuze) 


dsVWSteiptMdeaVWVMU. 


m «if - iHHi 
% Als je 'n auto koopt, < 


is tijden. Zonder 


klep moet kijken Als wij hem (zoals op de foto hierboven) even open zetten, dan is 
daar een goede reden voor. En die reden is de veelgeroemde mutó-kleppen-motor van 
Toyota. Met 3 kleppen per cilinder en een nudtipoim injectiesysteem wordt de brand¬ 
stof beter verbrand en zijn de prestaties pittiger. Het brandstofverbruik daarentegen 
is lager. Bovendien doet de motor z'n werk zoals bet behoort. Volgens de ADAC 
(De Duitse ANWB) was de Toyota Starlet de afgelopen 4 jaar de minst 

foOMUfiMBu '<>■«»<» w KM M<l rt wii r .’ft|0W2l-WW0L A%twin >^oa»Bri«lJ>LTWrffl7»»S.., 


tü 01 * 21 -*s»oo. n^iii.iii T [niiTi.iiii th n.iffT~m 


pech-gevodige auto.Qokachter hetftuur kun je je gehik niet op. Links en rechts 
van binnenuit versttdbate buitenspiegds Daartussen een fraai vonngegeven en < 
zichtelijk dashboard. Je zit op 'n comfortabele stoel met verstelbare hoofdsteun. 
Toyota Starlet is zeHs verkrijgbaar met ABS. In de spiegel (uiteraard met anti-ver 
din^stand) zie je een adttHOitewi»^' mettaoval En nu we toch bij de acbtad 
zijn; zet 'm open en verba» je over de bagageruimte. Eveneens verbaztocwekkendi 
prijskaartje op de gebagde Voontiit. Laat hetwel even weghalen als je 'n proefrit ie 

DE TOYOTA SIAMEl VANAf F 


t 


P HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN BV. - Stationsstraat 29-31. Tel. 04749*1728 • 01RSBEEK * AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Provinciale weg 
Zuid 91 - Tel. 04492-1814 • POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V - Roennondseweg 16A - Tiel. 04742-2444 • LANDGRAAF - AUTOMOBIELBEDRIJF 
MENGELERS BV. - Baanstraat 129 - TeL 045-318888 • MAASTRICHT - AUTO PEUT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - m 043-616900 * SCHIN OP GEUL - 
‘GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 • SITTARD - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS BV. - Rijksweg Zuid 212 - TW. 046-521 
• SUSTEREN - ‘AUTOMOBIELBEDRIJF SWENTIBOLD BV. - Rijksweg Noor*54 - Tel. 04499-3300 • ULESTRATEN - AUTOMOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT RV. - 

Langs de Gewannen8-Tel. 043-642703. 

'< ■- . *Off.A«tat 34 


m 

limburgs dagblad 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 27 


televisie en radio donderdag ederland 1 


Nederland 2 


3.0O“i3.i2 Nieuws voor doven en 
••echthorenden. 

** Journaal ' 

«•05 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 
*•10 Hallo Bert. Natuurfilmserie. 
e -20 (TT) Service salon. Middagpr. 
o.m. Japanse massagetechnie- 
en muziek van de Belgische zan- 
9er Freddy Bierset. 

•25 Over the top. inform. progr. 
j^er de Derde Wereld en het milieu. 

17 S Sentat ’ e: ^ udith de Bruin. 

,5 4 Kruis + munt. Spelprogramma 
■9 v. het 125-jarig bestaan van het 

“°de Kruis. Presentatie: Henk Mou- 
We. 

“•23 Forza! Jongerenmagazine met 
0-a. reportages over schermen, grie- 
^alfilms en 'Eucalypta' Minjon. 

*•53 De sterkste man van de we- 
T*d. Internationale krachtmeting van- 
j!J) Tenerife. Presentatie: Jack van 
Voorn en Rob Pach. 

2?'00 (••+TT) Journaal. 

T* 5 (TT) Opsporing verzocht. De 
Politie roept de hulp in van kijkers bij • 
jtet oplossen van misdrijven. Presen¬ 
tie: Nelleke van der Krogt en Jan 

Scholtens. 

*••18 AVRO Televizier. Actualiteiten- 
Pj'ogr. met o.a. een eigen reportage 
t Bangladesh en de onrust onder de 
verkeersvliegers. 

’-SS Je zaak of je leven. 6-delige 
t<ie over het wel en wee in het mid- 
Oen- en kleinbedrijf. Afl.1. 

^•46 (TT) Hoe voelen wij ons van- 
jjjjsg? Nederlandse comedy-serie. 
^■13: Het verloren schaap. Het zit 
’lüdie steeds meer dwars dat hij nooit 
9edoopt is. Wouter doet een goed 
boordje voor hem bij de aalmoeze- 
P'er. 

^•18 Hollands decor. Een wandeling 
j fietstocht n.a.v. een boek. Presen- 
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Wassenaar. 
^■28 Opium magazine. Kunst- en 
Poituurmagazine vanuit landgoed 
, ud Amelisweerd in Bunnik. Presen¬ 
tie: Tineke de Groot. 

*3 AVRO/Philips Schaaktoernooi 
'992. Verslag van het Nederlands 
f^haakkampioenschap. 

^•20-00.25 •• Journaal. 


Duitsland 1 


Tagesschau. 

•03 Dynasty. Afl.: Stevens Ent- 
(jtheidung. 

^•45 Medizin nach Noten 111/1. 

Ion 0 Ta 9 esschau. 

•03 Wie würden Sie entscheiden? 
gedramatiseerde rechtszaken. 

■45 ZDF-info Verbraucher. Consu- 
. hententips. Vandaag: Erfenissen. 

'•00 Tagesschau. 

J’03 (TT) Dornberger. Tv-film. 

.^•35 Umschau. 

«•55 Persoverzicht. 

3.00 Tagesschau. 

.4-05 ARD-Mittagsmagazin. 

1»-45 Wirtschafts-Telegramm. 

4.oo Tagesschau. 

•02 Hallo Spencer. Kinderserie. 

Lexi und Giovanna. 

4^30 Wie Hund und Katze. Afl.9: 
^•eschwindelt und ertappt. 

1S n° Ta 9 esschau - 
•03 Geschichten von anderswo. 

^erie voor de jeugd over verre lan¬ 
den. a 

^30 WK Kunstrijden op de 
^haats. Verplichte kür voor paren 
t Oakland. 

8.00 Tagesschau. 

•03 Talk taglich - Termin in Berlin, 
1st Varieerd m iddagmagazine. 

•30 (TT) Vale Tudo - Um jeden 

17 r^! S ' Soa P serie Afl.70. 

•00 Punkt 5 - Landerreport. 

^•15 Tagesschau. 

'■25 WWF-Studio. 

•35 Die unschlagbaren Zwei. Se- 

•jJ®- Afl.: Der Avocado-Baron. 

•30 Hier und Heute. Actualiteiten 
Uit Noordrijn/Westfalen.. 

•45 Auf Achse. Serie. Afl.: Der Duft 
der Wüste. 
l?-45 WWF. 

jq- 00 (TT) Tagesschau. 

■'5 ARD-Brennpunkt. Discussie¬ 
programma. 

2i Tagesthemen-Telegramm. 

2l n Der 7 - Binn. Verkeerstips. 
•03 •• Geld oder Liebe. Spelshow 
Jürgen von der Lippe. 

23n Ta 9 estham ®n. 

qq' 00 Wolfgang Rihm. Komponist. 

Q-00 Tagesschau. 

'05-00.10 Zuschauen - Entspan- 
®n - Nachdenken. Auf den Kykla- 
en: Die Fischer von Folegandros. 


J(TV) 

| 

q iiiillliii mm *TU 

^•30 Running (1979-CDN). Mi- 
hael Douglas als brood-renner, 
d| e zijn twee dochters goed wil on¬ 
derhouden. Regie: Steven Hilliard 
'örn. Met o.a.: Susan Anspach en 
av vrence Dane. 

Plus 

’2.3o Shalako (1968-GB). Film van 
Oward Dmytryk met Sean Conne- 
. 8n Brigitte Bardot. Europese 
r, stocraten worden rond 1880 op 
.jachtpartijtje in New Mexico 
v | d ^ e igd door de Apachen. Weinig 

ÖRT i 

1 ^ 30 The Strange Love of Martha 
er s (1946-üSA). Aangrijpend dra- 
- a van Lewis Milestone, waarin 
erh bara Stanw y ck vastzit aan haar 
htgenoot door een jaren geleden 
^ gane misdaad. Verder met Kirk 
°bglas en Elizabeth Scott. 

BBC 2 

fuico The Naked Spur 
zirh 3 USA). James Steward heeft 
hzelf tot premiejager gebombar- 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 After school special. Vandaag: 
Het spookhuis mysterie. 

16.10 Santa Barbara. Soapserie. 

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.: 
Gemene trucjes. Victoria wordt de te¬ 
genstander van de burgemeester in 
een verkiezingsstrijd met als inzet 
zijn kantoor. Zorro houdt in de gaten 
dat de burgemeester niet op een ach¬ 
terbakse manier wint. 

17.20 Star Street. Animatieserie. Afl.: 
't is moeilijk om iets goed te maken. 

17.30 •• Goud van oud live. Compi¬ 
laties van hits uit de jaren 60 en 70. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S.. Jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.40 •• Top 40. Popmuziek gepre¬ 
senteerd door Erik de Zwart. 

19.10 Veronica film & video. 

19.40 Empty nest. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Vaders trots. Harry's 
goede vriend Michael vraagt hem of 
zijn 13-jarige zoon Alex een paar da¬ 
gen mag mee lopen in de praktijk. 

20.10 Tour of duty. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: De mislukte reddingsactie. 
Brewster besluit om het team van 
Goldman, die zich zeer betrokken 
voelt bij de zelfmoord van Beller, te 
gebruiken voor een gevaarlijk red¬ 
dingsactie van Amerikaanse krijgsge¬ 
vangenen. 

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten. 

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co¬ 
medyserie. Afl.26. Karei s vader komt 
logeren. Dat kan heel gezellig wor¬ 
den, maar Karei denkt daar heel an¬ 
ders. 

22.05 Bikini jam. Uncovering the 
cover girl, reportage over 's werelds 
grootste schoonheidswedstrijd. 

22.55 Police squad. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Tony DiWonderful. 
De komiek Joe Koldays wordt ge¬ 
dood bij een auto-ongeluk. Na onder¬ 
zoek blijkt dat Joe al voor die tijd 
dood was en het spoor leidt naar de 
club waar hij werkzaam was. 

23.25 Stop de persen. Mediapro- 
gramma. Presentatie: Tom Egbers. 

23.55-24.00 • • Journaal. 


Duitsland 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 Sibirien - Erwachendes Land. 
5-delige documentaire over de ont¬ 
wikkelingen in de voormalige Sovjet¬ 
unie. Afl.2: Nomaden und Jager. 

14.15 Amerika - Eine musikalische 
Reise. Muzikale reis door Amerika. 
Vandaag: San Antonio, Texas. Met 
o.a. Adolph Hofner Band, Santiago 
Jimenez en mariachi-ensembles. 

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie. 
Afl.: Der Tierpark feiert. Susanne 
krijgt een maand te vroeg weeën. 
Christoph Hagenbeek treedt noodge¬ 
dwongen als vroedvrouw op. Saskia 
Jungklas wil wat bijverdienen en 
raakt betrokken bij een onguur mo¬ 
dellenbureau. De voorbereidingen 
voor het jaarlijkse junglefeest in de 
dierentuin zijn in volle gang. 

15.58 Programma-overzicht 

16.00 Heute. 

16.03 Madita. Jeugdserie naar een 
verhaal van Astrid Lindgren. Afl.2: 
Der Ausflug. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Pfiff. Sportprogramma. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.45 Forsthaus Falkenau. Serie. 
Afl.: Frühlingsföhn. Aansluitend: pro¬ 
gramma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.20 •• Liebe auf den ersten Bliek. 

Kennismakingsquiz met Elmar Horig. 

20.00 Der grosse Preis. Spelshow. 

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma¬ 
gazine. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Streitfall. Actuele discussie o. 
I.v. Wolfgang Herles. 

23.15 Die Bombe. Tv-film van Chris- 
tian Görlitz naar de roman van Lars 
Molin. Met: Michael Degen, Rosel 
Zech, Rolf Becker e.a. (herh). Op 
een rustige zondagmiddag zet een 
man op een pleintje een grote cilinder 
neer en gaat er zelf naast staan. 
Wanneer de politie hem ondervraagt, 
vertelt de man dat de cilinder een 
kernbom is die hij alleen afzetten kan. 
Na aanvankelijke scepsis raken de 
autoriteiten steeds meer overtuigd 
van dreigende het gevaar. 

01.00 Heute. • Michael Douglas 
in 'Running’. 

(RTL4 - 12.30 uur). 

deerd, op zoek naar Robert Ryan. 
Goede, harde western van Anthony 
Mann. 


Nederland 3 


RTL 4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 De Beer van Bern. Afl.7. 

10.30 Criminaliteit. Af 1.3. 

11.00-11.30 (TT) Geef mij maar een 

boek II. Afl.2 

13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor 
doven en slechthorenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. serie. Afl.: Een 
magnetron. Als Shirley en Gloria een 
weekendje met z'n tweeën op stap 
gaan, zet Desmond met Porkpie, To¬ 
ny en Matthew de bloemetjes buiten. 
Na een mislukte poging om de mag¬ 
netron in werking te zetten, sluit Des¬ 
mond de zaak en gaat het viertal op 
zoek naar 'echt' eten. Michael vindt 
ze in het café en doet vrolijk mee. 

19.25 Binnenland. Act. wekelijks ma¬ 
gazine met een reportage over het 
nieuwe asielzoekerscentrum op 
Schiphol en het menselijke leed dat 
zich daar afspeelt.. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 (TT) De mankementenshow. 
Satirisch programma over lichamelij¬ 
ke gebreken. Vandaag: Fobieën. In 
twee monologen wordt inzicht gege¬ 
ven in de uiteenlopende angsten van 
fobie-lijders. Sketches en liedjes be¬ 
handelen het probleem op onthutsen¬ 
de, ontroerende en niet zelden satiri¬ 
sche wijze. 

21.01 Heren (The men s room), En¬ 
gelse serie naar de gelijknamige ro¬ 
man van Ann Oakley. Februari 2000: 
Mark, Charity, Sally en Eric vieren 
samen Oud en Nieuw. Mark wil nog 
steeds met Charity trouwen en Sally 
en Eric willen nog altijd graag een 
kind. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Hierin aandacht voor 
het Nationale milieupaviljoen dat het 
Min. v. Milieu op de Floriade bouwt. 

23.15 Japan na 1945. Een nieuwe 
wereldmacht, afl.3. 

00.15-00.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55, 07.25, 08.00, 08.30 en 

09.05 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. Se¬ 
rie. 

08.35 M.A.S.H.. Amerikaanse come¬ 
dyserie. 

09.10 Love boat. Amerikaanse serie. 
10.00 Goede tijden slechte tijden. 

10.30 As the world turns. Serie. 

11.15 Bios. Over film- en video. 

11.50 Teletekst RTL4. 

12.30 Running. Regie: Steven Hilliard 
Stern. Amerikaanse speelfilm uit 
1979 met o.a. Michael Douglas. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
15.05 De draagmoeder. Serie. 

15.35 The bold and the beautiful. 
16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Serie. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. Presentatie: Viola Holt. 

18.00 Zes uur nieuws/weer. Presen¬ 
tatie: Jeroen Pauw. 

18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans 
Kazan. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
Presentatie: Manon Thomas. 

19.00 Rad van fortuin. Presentatie: 
Hans van der Togt. 

19.30 Avondnieuws. Presentatie: Je¬ 
roen Pauw en Loretta Schrijver. 

19.50 RTL4 weer. John Bernard. 
20.00 Goede tijden, slechte tijden, 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Surpriseshow. 

22.00 Life goes on. Amerikaanse se¬ 
rie. 

22.55 Match: Barend & van Dorp. 
23.45 Laatste nieuws. Presentatie: 
Loretta Schrijver. 

00.00 Booker. Amerikaanse serie. 
00.50 M.A.S.H.. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

01.15 The Oprah Winfrey Show, 

Amerikaanse talkshow, (herh ). 

02.00 De draagmoeder, (herh. van 
12.30.). 

02.25 The justice game. Engelse mi¬ 
niserie. 

03.15 Running. Amerikaanse speel¬ 
film. (herh. van 12.30.). 

04.55 RTL4 Text. Selectie van pagi¬ 
na's met het geluid van RTL4 Radio. 


Duitsland 3 West SAT 1 


08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi¬ 
sie. 09.40 Cursus technologie. 10.10 
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-over- 
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben, serie. 

12.15 Alice Schwarzer, feministe en 
uitgeefster. 13.45 Auslandsreporter. 

14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster- 
Platz. 15.25 Die heilige Kuh. 15.55 
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 
16.05 Wiedersehen in Bangkok. 16.30 
Schooltelevisie. 17.30 Cursus natuur¬ 
kunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Die Opoldeldoks, poppenserie. 18.30 
Grosse Katzen, kleine Katzen. 18.57 
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde. 20.00 ■ Der Tote lebt (Johnny 
Eager), Amerikaanse speelfilm uit 1942 
van Mervin LeRoy. 21.42 West 3 ak¬ 
tuell. 21.55 Culturele agenda. 22.25 
Dempsey and Makepeace, serie. Afl.: 
Tod eines Models. 23.15 Orpheus bei 
der Arbeit: de experimentele speelfilm. 

23.45 Laatste nieuws. Aansl. Zur 
Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
natuurkunde. 09.00 Autun en fete. 
09.15 Alternative Energiequellen. 
09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00 Down 
Under: Australia. 10.20 Chemische 
Reaktionen - ein Geheimms. 10.45 
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Cursus 
Engels. 16.15 Vor 30 Jahren: Unab- 
hangigkeit für Algerien. 16.30 Cursus 
Russisch. 17.00 Natuurkunde. 17.30 
Die Sendung mit der Maus. 17.59 Der 
Traumstein, Engelse tekenfilmserie. 
18.23 Philipp, kinderserie. Afl.: Die 
Schatzsuche. 18.26 Sandmannchen. 

18.30 Südwestjournal Rheinland-Pfalz. 
19.00 Service um sieben. 19.15 Die 
Sendung mit dem Stier, magazine. 
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Re¬ 
gionaal politiek nieuws. 21.00 Journaal. 

21.15 Sport unter der Lupe. 22.00 Cul¬ 
tureel magazine. 23.00 ■ Der Mann für 
Mord (The murder man), Amerikaanse 
speelfilm uit 1935 met o.a. Spencer 
Tracy. Reporter Steve Grey is betrok¬ 
ken bij de moord op een belangrijk 
zakenman. 00.05 Nieuws. 00.10 Non- 
Stop-Fernsehen. 


Duitsland 3 West 

20.00 Johnny Eager (1941-USA). 
Handig MGM-drama van Mervyn 
Leroy over een student sociologie 
Lana Turner, die verliefd wordt op 
de medogenloze gangster Robert 
Taylor. Verder met: Van Heflin en 
Patricia Dane. 

RTL Plus 

22.15 Fear City (1984-USA). On¬ 
derhoudende thriller van Abel Fer- 
rara over maniak, die het gemunt 
heeft op de meisjes van een strip- 
tease-uitzendbureau. Met Tom Be- 
renger, Billy Dee Williams en Rae 
Dawn Chong. 

BRT 2 

22.30 Satana (1990-SU). Contro- 
versionele film van Viktor Aristow 
waarin een grimmig, satanisch 
beeld van de Sovjet-maatschappij 
wordt geschetst. Maniak achter¬ 
volgt en chanteert vrouw die hoge 
positie bekleed. Met o.a.: Sergei 
Kuprijanow en Swetlana Bragarnik. 

RTL Plus 

03.50 Over My Dead Body 
(1962-D). Goede nieuwe versie 
van 'Donovan’s Brain door Freddie 
Francis over een wetenschapper, 
die onder invloed komt van het 
brein dat hij in zijn laboratorium be¬ 
waard. Met: Peter van Eyck en 
Anne Haywood. 


06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Am. serie. 
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Der 
Pfarrer von St. Michael. Duitse heimat- 
film uit 1957. 10.40 Booker. Amerikan- 
se serie. 11.30 Glücksrad. 12.10 
Punkt, Punkt, Punkt. Grappig woord¬ 
spel. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele- 
Börse (met om 13.00 Sat 1 Bliek). 

13.35 Unter der Sonne Kaliforniens, 
serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie. 

14.55 Sat 1 Bliek 15.05 Falcon Crest, 
serie. 16.00 Rückkehr nach Eden, se¬ 
rie. 16.55 Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs 
Ganze! Spelshow. 17.45 Regionalre- 
port 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend, 
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05 
WetterNews. 20.15 Die Verschwörer - 
lm Namen der Gerechtigkeit. Afl. Bes¬ 
tien unter sich. Amerikaanse serie. 

21.15 Hunter. Misdaadserie (2). 22.15 
Spiegel TV - Reportage. 22.50 Sat 1 
Bliek. 23.00 Der Mönch und die 
Frauen. Frans/ltaliaanse horrorfilm uit 
1972. 00.40AKUT, Politiek magazine. 
01.10 Tennis. Hoogtepunten Davis 
Cup. 02.10 Vorschau/Videotext. 


eh 

CD-afdeling, 
ruime keus 
in beeld en muziek MAD MAX TRILOGIE 

Alle 3 delen zijn nu uit op koopvideo 
Mad Max 1,2 en 3 Beyond Thunder 
dome. De eenzame krijger laat weer rijke¬ 
lijk slachtoffers vallen en verdedigt al het 
goede op de aardbol. In totaal bijna 6 uur 


PERSTUK 

Deel 1,2 en 3 samen 85, CD: FID0’SCH0ICE3 

Meer dan 70 minuten de grootste knal¬ 
lers van de laatste tijd op deze nieuwste 
selectie van het alom bekende 7 Up man 
netje. Nu met bestelbon voor Fido CD-SERIE: JUKEBOX C0LLECTI0N 

De grootste hits uit het jukebox verleden 
nu op een serie van 20 cd’s bij elkaar. 
Een verzameling van alle artiesten: Leo 
Sayer, Perry Como, Dolly Parton, Billy 
Ocean, etc, etc., etc. 

PERSTUK 1 09' 


Daar kun je niet omheen 

AKERSTRAAT 19, HEERLEN 


België/TV 1 


14.30 Schooltelevisie. Frans: Une vi¬ 
site de Nancy/A l’hotel. 

15.00 Biologie. Afl. Bloedplaatjes. 

15.30 The strange love of Martha 
Ivers Amerikaanse speelfilm uit 
1946. 

17.30 Draaimolen. Kinderreeks. 

17.40 Prikballon. Kleutermagazine. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 The bold and the beautiful. 

Serie. Afl.389. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Neighbours. Afl. Henry ontdekt 
dat hij vecht tegen een onbekende 
vijand. 

19.25 Programma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Schwarzwaldklinik. Afl.29: Be¬ 
zoek uit Canada. 

20.45 Het huis van wantrouwen. 
Presentatie: Mark Uytterhoeven en 
Wouter Vandenhaute. Afl.26 (slot). 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Programma van de Agrari¬ 
sche Televisie- en Radio Omroep. 

23.10-23.15 Coda. When she wakes 
up van Eric Neels door Gilbert Isbin 
en Eric Neels. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Klassieke mechanica. Afl.1: 
Het vervolg. 

19.30 Capitol. Amerikaanse serie. 
Afl.370. Matt weigert toe te geven 
aan Amy's ultimatum en velsuit on¬ 
middellijk de relatie te verbreken. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Lava. Humoristisch programma 
rond Kamagurka en Herr Seele. 

20.30 Tekens. Robert Mitchum, ster 
tegen wil en dank, overzicht van zijn 
filmcarrière. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Première Film en Video. 

22.30-00.10 Satana. Russische speel¬ 
film uit 1990 van Viktor Aristow. Vitalij 
ontvoert en vermoordt de 7-jarige 
dochter van zijn ex-minnares, Aljona. 


RTL Plus 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Met om 6.30 Frühmagazin met Geld- 
Markt en om 8.30 Treff am Alex. 

09.00 Vater Murphy. Afl.: Erbschaft 
mit Hindernissen, (herh ). 

09.50 The bold and beautiful. Serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Afl.: 
Eine etwas andere Familie. 

11.05 Lieber Onkel Bill. Afl : The girl 
graduate. (herh ). 

11.30 Tic tac toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduell. Spelprogramma. 

12.30 Sledge Hammer. Afl.: Nazis an 
der Uni. (herh ). 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Married... with chiidren. Afl,: 
Die Mausefalle. 

13.30 California Clan. Serie. 

14.20 Die Springfield Story. Serie. 

15.05 Dallas. Afl.: Angeklagt. 

15.50 Chips. Afl.: Füchse in der Falie, 
(herh.). 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. Presentatie: Harry Wijn¬ 
voord. 

17.45 Durchgedreht. Video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 21, Jump Street - Tatort Klas- 
senzimmer. Afl.: Der Todeskandidat. 

20.15 Superfan. Show met sterren en 
fans. Presentatie: Marijke Amado. 

21.15 Notruf. Serie waarin opmerkelij¬ 
ke reddingsacties centraal staan. 
Presentatie. Matthias Reim. 

22.15 Manhattan 2 Uhr nachts. (Fear 
city), Amerikaanse speelfilm uit 1984 
van Abel Ferrara. Aansl.: RTL aktuell. 

00.05 Dienst in Vietnam Afl.: Die ent- 
führte Prinzessin. 

00.55 Kampf gegen die Mafia Afl.: 
Die letzte Chance. (herh.). 

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Gefangnismusik. (herh.). 

02.10 Shalako - Verloren im Apa- 
chenland Engelse speelfilm uit 1968 
van Edward Dmytryk. Met: Sean 
Connery, Brigitte Bardot, Peter van 
Eyck e.a. 

03.50 Ein Toter sucht seinen Mör- 

der (Over my dead body), Duits/ 
Engelse speelfilm uit 1962 van Fred¬ 
die Francis. Met: Anne Heywood, 
Peter van Eyck, Ellen Schwiers e.a. 

05.15 Elf 99. Live-magazine, (herh.). 


Radio 1 

Elk heel uur nws. 7.07 AVRO ra- 
dioiournaal ( 7 30 en 12 30 Nws 
12.55 Mededelingen t b v tand- en 
tuinbouw). 15 07 NOS Aktueel 
16 05 Echo-magazine (17 30 
Nws). 19.04 Goal 20 04 Voor wie 
met kijken wil 23 07 Met het oog 
op morgen 0 02 Voor wie met sla¬ 
pen kan 1 02 Zingen in de nacht 
2 02 Als mensen veranderen 2 30 
Mag ik even 3.02 Gospels van 
toen 4 02 De ochtend-mix 
5 02-7 00 Wakker op weg ië/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house, 
serie. 13.00 Nieuws. 13.35 L'uomo ne¬ 
ro, politiefilm. 15.15 Portret schrijver 
Jean Louvet. 16.30 Clips a la une. 

16.45 Nouba nouba. 17.35 Beverly 
Hills 90210, serie. 18.30 Full house. 
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.10 
Autant savoir: Les gestes répétitifs. 

20.40 Tant qu'il y aura des femmes, 
Franse komedie uit 1987. 22.05 Filmru- 
briek. 22.55 Laatste nieuws. 23.15 
Bourse. 23.20-23.35 La pensée socia- 
liste. 


België/Télé 21 


TV 5 


06.55 Unomattina. 14.30 L'albero az- 
zurro. 15.00 Primissima. 15.30 Crona- 
che Italiane. 16.00 BIG! 18.00 Telegior- 
nale Uno. 18.05 Vuoi vincere? 18.30 
Ora di punta. 19.50 Bollettino della ne- 
ve - Che tempo fa 20.00 Telegiomale 
Uno. 20.40 Banana Joe, film. 22.15 
Elezioni 1992. 23.10 Telegiomale Uno. 

23.25 Europa 00.15 Telegiomale Uno 
- Che tempo fa 00.45 Mezzanotte e 
dintorni. 01.15 L arcangelo, film. 


BBC 1 


BBC 2 


Breakfast news. 09.15 Parlementair 
nieuws. 10.00 Schooltelevisie. 11.15 
Over the moon. 11.30 Schooltelevisie. 

13.10 Let’s see. 13.30 Schooltelevisie. 

14.20 Charlie Chalk. 14.35 Pinny s 
house serie. 14.40 Schooltelevisie. 
15.00 Nieuws. 15.15 Consumentenma¬ 
gazine. 16.00 Nieuws. 17.00 1 00 Great 
sporting moments. WK Gymnastiek 
1966. 17.20 Golf. Minolta Challenge 
toernooi. 18.30 Kunstrijden op de 
schaats. 19.00 Naked spur, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1953 met James 
Stewart e.a. 20.30 Regionale program¬ 
ma's. 21.00 Abroad in Britain, serie 
over ongewone zaken. 21.30 Auto- 
magazme. 22.00 Red Dwarf V, sf- 
comedy serie. 22.30 War stories de 
Falklandoorlog. 23.10 Acteerlessen 
van acteur Nicolas Craig 23.30 Liberal 
democrats. 23.40 Newsmght, met Pe¬ 
ter Snow. 00.35 Kunst- en mediamaga- 
zme. 01.15 Weerbericht. 01.20 Infor¬ 
matie Open universiteit. 01.25-01.55 
Open umversiteit. 


Sportnet 


14.40 Arvo Part, portret van deze Est- 
landse componist. 15.40 Récits d’Ellis 
Island, doe. over dit eiland bij het Vrij¬ 
heidsbeeld. 17.40 Nouba nouba. 18.30 
Les Chrétiens dans la vie sociale. 
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 
Coup de film. 20.25 Azimuts, magazi¬ 
ne. 20.55 Tamalameque, een Colom- 
biaans dorp viert feest. 21.25 Laatste 
nieuws. 22.00 La chasse a l'homme, 
Franse speelfilm uit 1964 met o.a. 
Jean-Paul Belmondo. 23.30-23.55 Ce 
soir. 


08.00 Eurobics. 08.30 Ski special 
09.00 Golf. Nestlé Invitational 10.15 
Golf: PGA tour. 10.30 Eurobics 11.00 
Golf. PGA Portugees open. 12.00 Mat¬ 
chroom pro boksen. 14.00 Paarde- 
sport. 15.00 Eurobics. 15.30 Bodybuil¬ 
ding. 16.30 Skiën 17.00 Watersport. 

17.30 NHL ijshockey. Calgary - Los 
Angeles. 19.30 Argentijns voetbal. 

20.30 Spaans voetbal. 21.00 Ski-ver- 
slag. 22.00 Golf. VS PGA tour 1992. 
00.00 Spaans voetbal. Barcelona - Lo- 
grones en Real Madrid - Coruna 
05.40-07.40 Golf. VS PGA tour 1992. 


Eurosport 


07.00-11.55 Ochtendporgramma's. 
16.05 Nieuws. 16.15 Temps présent, 
magazine. 17.15 Culinair magazine. 

17.40 Cursus Frans. 18.00 Questions 
pour un Champion. 18.30 Nieuws. 
19.00 Télétourisme. 19.30 Zwitsers 
nieuws. 20.00 Avontuurlijk magazine. 
21.00 Nieuws. 21.30 Wetenschappelijk 
magazine. 23.00 Nieuws. 23.20 Viva, 
reportage. 00.10-00.30 Dossiers justi¬ 
ce. 07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Vragen voor politici 11.00 
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 The fa- 
mily Ness. 11.35 Gibberish, woordspel. 
12.00 Nieuws. 12.05 Schoonheidstips. 

12.30 People today (13.00 nieuws). 

13.20 Pebble Mill, talkshow. 14.00 
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 Tur- 
nabout, quiz. 15.15 Erebus. 16.50 Mel- 
vin and Maureen's Music-a-Grams. 
17.05 Delilah and the dogspell. 17.20 
The further adventures of SuperTed. 

17.30 Dizzy heights. 17.55 Newsround. 
18.05 Blue Peter, kmdermagazine. 

18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 
20.00 Tops of the pops. 20.30 EastEn- 
ders. 21.00 Last of the summer wme, 
comedyserie. Afl : Give us a lift 21.30 
Us girls, comedyserie. 22.00 Nieuws. 

22.50 Liberal Democrats 23.00 Porrid- 
ge, serie. . 23.30 The full Wax II, one- 
woman show. 00.00 Question time, 
discussieprogramma. 01.00 The Hus- 
tmgs, samenvatting van de belangrijk¬ 
ste speeches. 01.30 Weerbericht. 
01.35-01.50 Faces of Islam: Ramadan. 
03.00-03.15 The way ahead. 


09.00 Horse bal). 10.00 Basketball. Eu¬ 
ropa Cup voor vrouwen. 11.30 Grand 
prix van Mexico. 12.30 Basketball. 
14.00 Horse ball. 15.00 Vooruitblik mo¬ 
torsport seizoen. 16.00 Concours hippi- 
que vanuit Parijs 17.00 Kunstrijden op 
de schaats, basketball, nieuws. 22.00 
Voetbal: Schotland - Joegoslavië. 
23.00 Transworld Sport 00.00-02.30 
WK Kunstrijden op de schaats. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo 06.00 
Super shop. 06.30 Amerikaanse presi¬ 
dentsverkiezingen 07.00 Business 
view. 07.30 Europe reports. 07.55 Su- 
persports news. 08.00 ITN Nieuws. 
08.30 Media Europe 09.00 Channel E, 
informatie. 09.30 Super shop. 10.00 Vi¬ 
deoclips. 11.50 Music news 12.00 
Super shop 12.30 Videoclips 13.00 
Japan business today. 13.30 Toeris¬ 
tisch magazine. 14.00 All mixed up. 

14.50 Music news. 15.00 Wanted: vi- 
deos. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp, serie 18.30 I 
spy, serie 19.30 Inside edition. 20.00. 
Prime sport. 21.00 Wetenschappelijk 
magazine 21.30 Eastern Europe re¬ 
port 22.00 Nieuws 22.30 News focus 

22.35 Culturele, agenda 22.45 Finan¬ 
cieel nieuws 23.00 I spy. serie 00.00 
Music news. 00.10 Metal hammer hard 
rock club. 01.10 Videoclips 01.30 Su¬ 
per shop. 02.00 The mix all mght 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report 17.15 At the 
movies. 17.30 News at mght. 17.45 3 
From 1 18.00 Prime, 19.00 Yo' Raps 
today 19.30 Ray Cokes 21.30 The 
pulse. 22.00 Greatest hits 23.00 Re¬ 
port 23.15 At the movies 23.30 News 
at mght. 23.45 3 From 1. 00.00 Post 
modern 01.00 Kristiane Backen 
03.00-07.00 Night videos 


CNN 


07.45-08.10 Open universiteit 09.00 


09.45 CNN Newsroom 12.30 Business 
mornmg. 13.30 Business day 15.00 
Larry King. 16.00 World today 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tomght 21.00 The international hour 
23.00 World business tomght 23.30 
Showbiz today 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline 01.30 Crossfire 
02.00 Prime news 03.00 Larry King. 
05.00-09.45 Showbiz today 


radio 1 


Radio 2 

Elk heel uur nws De NCRV staat 
voor u open met om 7 04 Goede¬ 
morgen Nederland 7 53 Het leven¬ 
de woord 8 04 NCRV s hier en nu 

8 20 Goedemorgen Nederland 

9 04 Wie weet waar Willem Wever 
woont? 10 04 Plein publiek. 12 04 
Ted's lunchpakket, met om 13 04 
Hier en Nu 14 04 NCRV's belspel 
15 04 Beste Beer. 16 04 Disco- 
gram. 16 47 Iets anders 17 04 
Ook goeienavond 19 04 De hits 
van. . 20 04 Listen to the music 
22 00-07 00 Zie Radio 1 


Radio 3 

Elk heel uur nws 6 02 De TROS 
op 3. 7.04 De havermoutshow 
9 04 TROS gouden uren 12 04 50 
Pop ot een envelop 14 04 Popfor- 
mule presenteert de nationale top 
100 18 04 De avondspits. 19.04 
TROS Dancetrax 21.04 De CD 
show. 23 04-24.00 Sesjun 


Radio 4 

7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming 
(8 00 Nws ) 9 05 Veronica s mees¬ 
terwerken I: Brabants Ork met pia¬ 
no 10.41 Muziek voor miljoenen 

12 04 Veronica s meesterwerken 
II: Radio Kamer Ork 13 00 Nws 

13 04 Nederland muziekland klas¬ 
siek. 14 00 Metronomium 15 30 
Zeggen en schrijven. 16 00 De be¬ 
weging: 16 00 Het portret 18 00 
Nws: 18 04 Muziekjournaal; 19 00 
Concert Liederen voor sopraan en 
piano 20 00 Nws 20 02 Het po¬ 
dium: 20 02 De wandelende tak: 
21 00 Voorland 22 00 Downbeat 
23.00-24 00 Audio Art 


Radio 5 

6 30-6 50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8 30 De fascinatie 9 00 Nws 

9 02 NOS Sportief 9 25 Water¬ 
standen RVU 9 30 Men neme 

10 00 Dilemma 11.00 Gezond¬ 
heid. een zorg 12 00 Nws 12 05 
Aardewerk 13 00 Nws 13 10 Em- 
mastraat 52 14 00 Gasten van de 
KRO 15.00 Ezelsoor 15.30 In den 
beginne 16 00 NOS Cultuur 17 00 
De ronde tafel van Pam 17 25 In 
gesprek met de bisschop 17 35 
Postbus 51 radio-magazme 17 55 
Mededelingen en schippersberich- 
ten 18 00 Nws 18 10 Pop-Eye 
18.40 Dinimiz islam 19 00 Nieuws 
en actualiteitenrubriek in het Turks 
19 30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers 20 15 Nieuws en actuali¬ 


teitenrubriek in het Chinees 20 30 
Indonesië, taal en cultuur 21 15 
Russisch, taal en volk 21 45 Pron- 
to? 22 15 Computers in het primair 
onderwijs 22 45-23 15 Het forma¬ 
tiebudgetsysteem 


Omroep Limburg 

7 00 Limburg Aktueel 8 00 Over¬ 
name landelijke aktualiteiten op 
Radio 1 8 30 Limburg op donder¬ 
dag 9 00 Licht Limburgs 10 00 
Voor gebruik schudden 12 00 Lim¬ 
burg Aktueel op donderdag, 13 00 
Overname landelijke aktualiteiten- 
rubrieken 17 00 Limburg Aktueel 
18 00-18 30 Het Podium Program¬ 
ma over en rond de kunst 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws 6.05 De eerste ron¬ 
de Programma dat je op dreef 
helpt met muziek en spelletjes 
(6 30. 7 00 en 7 30 nws) 8 00 
Nieuws 8 10 Bistro & Co 10 00 
Nieuws 10 03 Parkeerschijf met Ri- 
ta Jaenen 11 50 Het koekoeks¬ 
nest. 12 00 Radio 2 regionaal 
13 00 Nieuws 13 10 Het schurend 
scharmertje 13 15 Roddelradio 
14.00 Hitbox 17 00 Radio 2 regio¬ 
naal 18 00 Nieuws 18 10 Over¬ 
stuur 20.00 Het gelag pop. tolk en 
kroegverhalen. 22 00 Nieuws 
22.05 Boem boem zwarte en blan¬ 
ke pop 23 30-6 00 Nachtradio 

België/BRF 

6 35 Radiofruhstuck (7 15 Wun- 


schkasten; 8 30 Veranstaltungska- 
lender) 9 10 Musikexpress 10 00 
Gut Aufgelegt 12 00 Musik bei 
Tisch (om 12 00 agenda voor Brus¬ 
sel; 12 15 agenda voor het Ostkan- 
ton).12 30 BRF Aktuell 13 00 Frt- 
schaul Volksmuziek 14 05 Musik- 
zeit heute: country & western 
15 00 Nachmittagsstudio 16 05 
Spotlight 17 05 Oldiekiste 18 10 
BRF-Aktuell 18 40-20 05 Jazz a la 
BRF 


RTL Radio 

4 00 Fruhschicht Weckdienst 6 00 
Guten Morgen Deutschland 9 00 
Radio-Shop Muziek en actualitei¬ 
ten 12 00 RTL Mittag 14 00 RTL 
Radio Café 16 00 Feierabend Die 
Abend in den Feierabend 18 00 
Radio Bar Classic Hits 21 00 Lie¬ 
be ist Das zartliche Magazine 
24 00-4.00 Radio-Nacht Die Nacht 
lebt 


WDR 4 

04 05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00 
uur) 8 55 Overpeinzing 9 05 Mu- 
sikpavilion 12 00 Nieuws en weer 
12 05 Gut Aufgelegt. Zur Sache 
(13 00 nieuws) 14 00 Nieuws 
14 05 Stichwort Wirtschafl Auf der 
Promenade 15 00 Cafe-Konzeri 
16 05 Heimatmelodie 17 00 Der 
Tag um fünf Aansluitend Musikex¬ 
press (18 00 en 19 00 nieuws, 

19 30 Ohrenbarj 20 00 Nieuws 

20 05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm 21 00 Musik zum traumen 
22 30-4 05 Nachtexpress 
Limburgs Dagblad 


LAAI 

CARAPATIENTEN 
NIET STIKKEN 

Astma^jfFonds 

-Giro 55055 

bank 70.70.70.12tt •Do* er foto oon! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bij het 
«inden vqn een oplossing voor alle 
vormen van lawoai in en om huis. Jf ' ........... : |p>: 

FBRW'. ' ' ?, ' ■ i-M»fVi VT* . * fl#S 


Commodore SSL 286-16/40 

Personal computer m super slimfine design met een ongelooflijke prijs/kwaliteits 
verhouding Spedflorttei: *80286 microprocessor met kioksnelheid van 16 MHz 
en tMbflAM geheugen en standaard geïntegreerde VGA kaart (compatible met 
EGA. CGA, MDA en Hercules) *3.5 “ disdrive (1.44 Mb) *40 Mb harde schjjf 
(28 ms) ‘compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands 'aansluitingen 
voor 2 x seriêel, 1 x parallel. 2 AT uitbreidingsskrts *101 AT style toetsenbord 
*1nd. 14” VGA monochroom monitor. _ 

Meerprijs VGA kleurenmonitor type 1930-11 evUl 


Commodore C 286 LT Notebook 

Met zijn compacte behuizing past deze notebook uitstekend in een 
attaché koffer. Specificaties: ‘Intel 80C286 processor *8/12.5 MHz kioksnelheid 
*1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5” diskdrive (1.44 Mb) *VGA. EGA. 
MDA. CGA compatible *super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu in 
een compacte, licht hanteerbare vorm *wordt geleverd incl. MS/DOS 4.01. 
GW-JBasic, accu. sneilaad unit en luxe draagtas. 


voonon van lawoai 
NSG, Postbus 381, 
3600 AJ Dvtfl. 


NSQ 
Commodore SL 386SX-16/40 

AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386 SX 
microprocessor ‘kioksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen ‘standaard VGA 
kaart (compatible. EGA. CGA. MDA en Hercules). *3.5” diskdrive (1.44 Mb) 
*40 Mb harde schijf (28 ms)‘compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic 
Nederlands ‘aansluitingen voor 2x seriêel. lx parallel, lx PS/2 seriële muis en 
seriêel 5 uitbreidingsslots: 3 x AT (waarvan 2 vrjj) en 2 x XT * 101 AT style 
toetsenbord ‘incl. 14” VGA monochroom monitor. 0 % 

Met 14” VGA kleurenmonitor JgQdr 20##" 


Q tect im im Tentt is ctmkkWd 23.5% via Comfort nrandcrimm. 

■SlvUllUVU * SOU» IV WvfI* v ■ nip WW O WP H 

AMeunbtolfofM zijn |«kl*t/m 4 april 1992. 

zofani de voormd strékt Prij*- en drukfouwn voorinhouden. 


Heerlen Promenade 41 , 045-713826 
je komt Ogen en oren tekort Maastricht Grote Staat 5 a 043-210204 


PH1 IJ PP 


i M j.») 


■ «I ■ ■■ 


DC511. Radkxassette- 


combinade mét afneem¬ 


baar front, XJÊQQ 
60Watt T £ ryy* 


o 


Bij verlies gratis een nieuw frontje, 


Autoradio's met afneembaar front worden nauwelijks gestolen. Het 
losse frontje neem je makkelijk mee in het beschermende etuitje en 


een radio zonder frontje, daar zit geen muziek in. Het enige wat dan verlies hiervan tot 1 januari 1995 een nieuw frontje. Gratis. Lees de 

nog kan gebeuren, is dat u het frontje kwijtraakt Dat is lastig en vooral voorwaarden op hét verziekeringscertificaat dat u ontvangt bij aan- 


kostbaar. Want een nieuw frontje kost al gauw 'n paar honderd 
gulden. Daarom hebben we bet volgende aanbod: als u in 1992; een 

mrnmmmmmmmmmmmm 

PCOt R*ck>cas set te<ombinade met afneembaar front, GOWpkjsSjnuitgahgvoor /jjAA . . , , , . , , ... ... 

versterker, in combinatie met DCOÊZ. zeer compacte CD-vmsebar. Samen voor iTilW/" Van OOZe autoradio S kOOpt, met afneembaar TTOnt, dan knjgt U bij 


koop. U heeft dit jaar dus twee redenen ofn te kiezen voor een nieuwe 

• ' v ' : ■/ .. ..1 ‘ 1 

Philips autoracfio: eenj uitstekend prachtig aanbod. 


PHILIPS 


PHIUPS 

4T\ 


Sandaal van sterk nubuck leer, en met 
voorgevormd voetbed. 23-30 


^sportschoen met kleuraccenten 


Of ze nu kiezen voor zo’n 
lekker luchtige sandaal of 
voor een heel snel sport* 
model, de prijs zit als gegoten. 
Hun nieuwe schoenen staan 
bij C&A. 


Donderdag 26 maart 1992 • Pagina 29 


'iniburgs Dagblad 


e ®rkleurige joggingschoen. 22-30 


Al deze schoenen zijn verkrijgbaar in de C&A filialen met heti 

Lage gymp van linnen canvas. 22-30 Palomino. 29 . m Honey. 31-39 


Deze schoenen zijn nu ook verkrijgbaar bij C&A in Sittard. 


Wij organiseren van 19 tAn 30 maart een grandioze voorjaarsshow, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
Daar vindt u onder andere bovenstaande auto, de Corolla Hatchback Soleil, met open dak en tal van andere extra's. 
Maar we hebben natuurlijk nog veel meer zonnetjes in huis die goedgehumeurd klaar staan voor een proefrit, 
zoals bijvoorbeeld de Limburgse primeur de Lite-Ace. Moet u natuurlijk wel langskomen. Alvast tot ziens. 

Openingstijden: 

maandag tAn vrijdag van 9.00 -18.00 uur, donderdag van 9.00 - 21.00 uur, zaterdag van 9.00 -17.00 uur. 
Ui • , •; 


ME NGELERS B.V. 

Rijksweg Zuid 212, 6134 AG Sittard. 
Tel.: 046-521000. 


Hebt u al een I.D. van uw nieuwe keuken? v 
Kortingen 
I tot 50% 

/ Wegens verhuizing 
/ bieden wij onze huidige 
collectie, olieverf 
schilderijen, aquarellen 
litho’s en etsen, waaronder 
prachtige werken, tijdelijk 
aan met kortingen tot 50%. 
Wij verzorgen ook al uw 
inlijstwerk 


Uit oud wordt “nieuw*’ 

^Nlet het PORTAS renovatie-systeem. A 

Het beste voor oude deuren 

en keukens. Nieuw: radiatorkasten en 

badkamermeubels. Vele mogelijkheden - f 

waardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, ««S» __ 

perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u 

op de duur veel plezier zult hebben. Bel 

ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. 

De nr. 1 in Europa. _ PORTAS” 

• y « n . 7 Hoekerweg 4, Bunde 

l van Wel BV 9 043-647833 ) 


\ 

\ 


•,i£%QKmpzfi ; rr 


Wtr, n 

VitT Pui 
mnfit 

\\urr 

pN 

v \ 

—r: 


kunsthandel- inlijsterij 

PLOUMEN-PETERS 

^slkenburgerweg 77, Voerendaal. Tel. 045-753480 
Openingstijden ma. t/in vr. 14." 0 -18. u ". 
Donderdag koopavond 

^ tot 21.'" uur, uur amt 


f§ ALARM 


ALS ELKE SECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 
PUUR SHOW 

(tot on mot 6 april) 
i ; ; l Op de Rover Voorjaarsshow maakt u kennis met het vlaggeschip 
van de Rover-familie: De nieuwe Rover 800. De limousine voorde ware 
autoliefhebber. Met vele keuzes onder de motorkap. En een interieur dat 
met z’rfhout en leer garant staat voor rusten comfort.Tot en met 6 april is 
de hele Rover-familie van de partij. De legendarische Mini (vanaf 
fl 17.495,-), de snelle en soepele Rover 100 (vanaf fl. 21.725,-), de stijl¬ 
volle Rover 200- en Rover 400-serie (vanaf fl. 30.495,-), tot en met de 
Montego,de compleetste stationcar (vanaf fl. 31.995,-). Kortom, genie¬ 
ten op niveau tijdens de Rover Voorjaarsshow. 


HEERLEN: Autobedrijf Balt B.V., Kasteellaan 1, Tel. 045-72 15 41 
MAASTRICHT: Autobedrijf Gebr. Bollen B.V., Calvariestraat 20-22, 
Tel. 043-25 4101 

SlISTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49 


Als u zich gaat oriënteren op het gebied van keukens, zult u merken dat 
er zéér veel mogelijkheden zijn. Alleen al bij SieMatic hebben we 
37 verschillende keukenseries, in 18 prijsgroepen. Nu is keuzes maken altijd 
moeilijk, vooral als het om zo'n grote uitgave gaat 
Eén verkeerde beslissing en u zit 15 ë 20 ;aar met een 
keuken waar u eigenlijk met tevreden over bent. 
Daarom hebben we bij SieMatic een betere manier van 
adviseren ontwikkeld, die er vanuit gaat dat de keuken 
speciaal voor u wordt ontworpen. In de stijl die u 
mooi vindt, volgens uw wensen en rekening houdend 
met uw budget. Maar ook een keuken die volledig 
is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, zoals de grootte van uw 
gezin, uw manier van koken, de frequentie waarmee u boodschappen doet 
enz. Kortom, een keuken die zó persoonlijk is, dat u er nooit spijt van kunt 
krijgen. De basis voor zo’n keuken is een perfect I.D Die twee letters staan 
voor Individueel Design. Dat begint met iets dat u nog maar zelden in winkels 
meemaakt: er wordt eerst goed naar u geluisterd. Omdat we u pas echt goed 
kunnen adviseren ais we u wat beter kennen. 

Dus: géén verkooppraat maar een inventarisatie KEUKENS 
van alle omstandigheden en wensen die van 
invloed zijn op de keuze en samenstelling van uw 
nieuwe keuken. Pas daarna gaan we die informatie 
vorm geven in een zéér persoonlijk keuken- 
ontwerp: het I.D. U zult merken dat dit een plezie¬ 
rige manier van werken is, die stap voor stap leidt . *** 
naar de meest ideale keuken die u binnen uw budget kunt kopen. Bovendien: 
een keuken van een topmerk, waarmee uw huis een toegevoegde waarde 
krijgt. I.D., Individueel Design, vindt u exclusief bij uw SieMatic adviseur, 
want alleen SieMatic biedt zó veel mogelijkheden. Op maat op elk formaat. 
Kom eens praten over uw wensen en ideeën. Of kom eerst kijken naar alle 
keukens die in de showroom staan opgesteld. Het 180 pagina's dikke 
SieMatic keukenideeënboek is eveneens een bron van inspiratie. Gratis, 
ü bent van harte welkom' 't bifst een SieMatic. 


J10 L ^ 


■ ECHT, Hoedemakers Keuken- 
studio, Graaf 5*9, tel. 04754 * 8 15 
63. ■ MAASTRICHT, Willems Keu¬ 
kens, Rijksweg 25 (Cadier en Keer), 
tel. 04407 - 20 09. ■ ROERMOND, 
SieMatic Keukenstudio Roermond, 
Maasnielderweg 33, tel. 04750 - 
3 36 05, onder dak bij Sijben Meu- 
belcenter. ■ SCHIMMERT, Keu¬ 
kenstudio Carmen, Hoofdstraat 115, 
tel. 04404-1731. ■ SIMPELVELD, 
Muyrers & Wijnen Keukencentrum 
BV, Markt 11, tel. 045-44 18 00. ■ 
STEIN, Goergen BV, Nijverheids- 
weg 17 (industrieterrein Kerenshei- 
de), tel. 046-33 13 67. «WEERT, 
Bos Bouwstoffen BV, Gr. Hornelaan 
142, tel. 04950- 3 76 73. 


SieMatic 

Individueel Design 
(HOE OVERTUIGEN WE DIE ANDERE 18% ?) 


Onze kip moet mals en mager zijn. 
Terwijl de kip-delen zo zorgvuldig worden 
bewerkt, dat ze veel minder been, vet en vel 
bevatten. En dus méér kip. 

82 % van onze klanten heeft al ontdekt dat 
er aan onze kip méér kip zit. En met de 
kiplekkere aanbiedingen van deze week zijn die 
andere 18% ook gauw overtuigd. verse grill-kip 


± 950 gram per stuk. 


Nu 


9 

■■ stuks voor 
Kippeboutjes 
1 kilo Dikbevleesde 
kippepoten 500 gr Magere kipfilet 
500 gram 
Kippe-drumsticks 
500 gram Bengaalse kippe- 
stoverij 500 gram 

- T - 

Clvai£liïc>&xe 
EXTRA: kalkoen¬ 
koteletten 500 gr 


r oo oo Groko vriesvers 

rode kool met appel 450 gr 
boerensoepgroente 150gr(k99" 
boerenkool 450 gr 4298" ^ 

Nu uitzoeken per pak voor f 


Unox Frankfurter 
knakworsten H 

blik a 300 gr &QT 2. 


Nieuw: Persil Color 

pak a 1,25 kg ö 

ter introductie nu 


3.- voordeel op Dash Ultra 

en in elk pak 3 verzilverde theelepels 
t.w.v. 24.-gratis! O /C 0)0) 
pak 3,75 kg 2&99T jLlO. S S 


Sprite fles a 1,5 liter 
(hervulbaar) 269" 


sts ? •»*<■&'■1 

! «te. 


irrgfz» 


ÖOPERVVTJB 

fXÏRARjN III 


■ lt§! 

#ÉI 


tXlR/\HfN 


£jpSpH(Sv<^ '''' 

&S* 


40 ct korting! Hero 

Classica jam aardbei, abrikoos, 
kersen of 4-vruchten, 1 QQ 
pot a 340 gr 2&T jL.CjS 

Met gratis boekje: 'Sfeervol ontbijten' 


40 ct korting! Bonduelle 
doperwtjes e.f. 1 0( 
literblik 2r29" JL»C^> 


Verse roomboter 
van JanLinders 

pakje a 250 gr 2ri^ 


Grote vruchtenvlaai 

met 4 soorten vruchten 
+ 1250grvoor 1 | 

12 tot 14 punten JLV-/ • 


Beuk sneeuwster luchtig 

cake-gebak gevuld met advokaat 
pudding en crème. | Gl 
(diepvries) 340 gr 


unie 


melkunie 


flielkunie 


Extra grote Dioemkoo 

'Prince de Bretagne' O ^ 
Per stuk JLJ • 


Nu 60 ct voordeel op 
Mona halfvolle fruitkwark 

met aardbei of bos vr. Q Q 

Beker a 450 gr 29T.Z;*OÖ 


Bfue|Band 
Knorr vleesbouillon 


D.E. Pickwick thee 

Earl Grey 20 x 4 gr 245~ of 
Ceylon Melange 20 x 4 gr 2dt5" 
Spaar voor gratis thee- *1 ^ 

servies! (zie verpakking) JL 


Nu 30 ct voordeel op 
Melkunie magere yoghurt 

met aardbei, perzik of "1 O 

bosvr. Literpak 249* JL-lm 


voor 6 liter 


Blue Band halvarine 

kuip 500 gr nu tijdelijk °J 
in prijs verlaagd -L« 


Calvé pindakaas 

groot glas ( 

a 500 gr • < 


Iglo Pizza Crossa, nu met 
1 gulden voordeel: 

Venetiana of Bellissima O £ 

paka300gr 4r25" 


Gröfe verse scharrel 
eieren gew-kiasse 2 "I 
65-70 gr 6 stuks \rrfö~ _L • 


Gegrilde magere 
hampunt 100 gr 


Jaffa... dat smaakt! 
sinaasappelen Q 
3 pond = 1 >/ 2 kilo G 

Jaffa grapefmits 

rood of wit *| 

3 stuks 


Gouwenaar 33% minder zout 
500 gr 245" of Gouwenaar Light 
53% minder zout +25% Q [. 

niinder vet, 500 gr29ör C 


voor 


Aviko 

patates 

zak a 1 kg 


\ Jaffa Sweetie's 1 QC i 

* 3 stuks voor ± 9 vj { 

Akties zijn geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 maart 1992 


.0 Frank 
tutters 
klanten vindt, 
km méér kip zit. 


5 


jan linde» 

't Allerbeste voor 'n vriéndelijke prijs 


Maasstraat SI Beek: Markt 1 Beek en Donk: Heuvelplein 11 Bergen: Raadhuisstraat 17 Blerick: Albenekstraat 15 Boxmeer Kloostertuin 44 Bninssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43 Deume: Helmondsewcg 65a Geleen-Lindenheuvel: Ringovenstraat 3 Gennep: Winkelcentrum 'De Duivenakker' Grave: Mgr Borretweg 35 Groesbeek: Burg Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14 
«netheide: Ganzeweide 70/Wannerstraat Helden-Panningen: Steenstraat 30 Heikenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort: Beeoniastraat 12 Kerkrade: Marktstraat 51 Liessel: Hopfdstraat 75 Linne: Maasbrachterweg 23 Mill: Oranieboomstraat I Nederweert: Lambertushol 3 Pey-Echt: Chatelamplein 13 Roermond: O L Vrouweplein 1-7 Rogge 1: Dorpsstraat II Sevenum: Pastoor Vullmghsstraat 7 

Sittard: Indust nest raat 19 Someren: De Meer 21 Stein: Heerstraat Noord 144 Susteren: Willibrordusstraat 1 ■ftgele n: Kerkstraat 2 Tienray: Spixirstraat 18 Velden: lan Verschurensingel I Venlo: Zutdstngel 18 Venray: Stationsweg 39 Wanroy: Dorpsstraat 25 Ween: Maaspoort 52 54 Wiichen: Touwslagersbaan 39 


■ ■ ’s Avonds als de zon achter de zijramen 
7 7 staat, word ik vaak een beetje melancho¬ 
liek. Dan is 1 zo mooi rustig in de kas, de tuin- , 
ders hebben hun dag werken er op zitten j 
en dan heb je eigenlijk te veel tijd om na i 
te denken. Maar ja, tobben helpt niet hè. In Ë 
deze wereld hoort een banaan nu eenmaal mi 
krom te zijn en een komkommer recht flf 


’Kromkrommer; hoor je ze wel eens 9 
lachend fluisteren hier in de kas. Daar word 1 
ik dan zo kwaad van. Die rechte rakkers 1 
weten donders goed dat ik net zo lekker en 1 
net zo gezond ben als zij. Oké, ik ben krom. 
Dat is èen speling van ■■ m a f 
de natuur waar niemand ' * ïfV/OC 

iets aan kan doen. En WOl^ 
wat maakt het ook uit, 
een speling van de natuur kan toch juist 
heel leuk zijn? 

Nee, weet u waarom die stijve harken 
zich superieur voelen? Omdat zij bij Albert 
Heijn de winkel in mogen en ik niet dr 
De mensen schijnen nu éénmaal rechte (( 
komkommers te willen, zelfs al hebben \ 
ze nog nooit een kromme gezien. Nou J 
goed, dat kun je ze moeilijk verbieden na-'** 
tuurfijk. Maar ais ik vandaag of morgen van x 
de plant word géhaédd; dan word Ik snoei- c 
hard ingemaakt In plèkjes nota bene. f Begrijp me goed, ik hebntets tegen VjP 
rechte komkommers als zodanig. Ze zien' 
er goed uit en Wat M# de kas uit gaat is i 
absoluut Idasse 1’. Zo noemen de tuinders JL 
dat,'klasse 1’. Het is een soort cijfer /\ 
dat je krikt als ze je gaan sorteren, ff 
Nou goed, wat ik zeggen wü, ik heb e cv > 
best begrip votfr rar mensen op zulke%3j 
komkommers vèttea Maar dan moeten ze 
mij afleen wel even uitleggen waarom ze 
zelf èen voetballer hebbén die ze trots 'De 
Kromme' noemen. Daar vallen je bladeren 
toch van af, niet? , Ik ben hier in Sexbierum opgegroeid. Het gn 
is een prachtig stiikjekhiesland en ik heb *€? 
dan ook een werkelijk fantastische jeugd ge¬ 
had. Wéinig insekten dié je t leven zuur maken, 
schone lucht, de frisse wind van de Waddenzee, 


sea Dat ik krorrt Zóti worden, daar had ik toen 
natuurlik nog geen idèe vaa Je kon t ook 


k ~ o 
; > * . > *. . 

’WiV' 


Tomaten, 

500 gram 


nog niet zien, denk ik. En als jonge komkom- Nou, tegenwoordig komt die griezel hier 

mer had je er zelf eigenlijk niet eens weet van een kouwe kermis thuis, dat kan ik u wel 
van dat er kromme vruchten bestónden. vertellen. Ze hebben hier miljoenen roofmijten 


I Je speelt hier ere- 
r divisie, zeiden * 
de ouderen 
wei eens jÉm 

tegen je. jÊÊ 


uitgezet en die zijn dól op spint. Ik weet, ze 
hebben hun naam niet mee, maar ze zijn 
goed voor t milieu en ze laten ons 
sUmtr met rust. _3 


JJjMgpr Ja, die biologische ongediertebestrij- 
ding, dat is een goede zaak. Zo zou ik 
■f nog veel meer voorbeelden kunnen noe- 
W men op grond waarvan ik mezelf met recht 
* milieuvriendelijk kan noemen. Maar ach, wat 
schiet ik ermee op. Uiteindelijk verdwijn je met 

II je zuivere geweten in 
+\ ” een blik of een potje. 


ii^aan. _ 

aan t knippen, vanoch¬ 
tend. Dat vind ik altijd weer spannend, al zullen 
ze mij nog wei een paar dagen laten hangen. 

De tuinders dragen handschoenen om on¬ 
ze tere huid niet te beschadigen. Ze doen mijn 
rechte kasgenoteri zelfs een beschermend jas¬ 
je aan van dun, ragfijn folie (natuur- 
lijk PVC-vrij). Wij komkommers 
drogen anders nogal snel uiV^aHK^ Dan bedoelden ze datje bestemd 
was om bij Albert Heijn in de win¬ 
kel te komen en daar was je 
jk dan hartstikke trots op. Je 
I werd vreselijk in de watten 
tl gelegd en ik moet eerlijk 


zeggen, wat dat betreft Zo beginnen de 

maken ze hier geen on- grootsten en mooisten 
dëfsCheld tussen krom onder ons .ietteiré fr 
en recht Elke ochtend ochtend aan hun • A 
word je gewoon met reis naar de | 
de anderen wakker winkels van juEÊË 
löjfe gemaakt Dan voe- Albert 
hSlK*V ren ze de tem- Heijri.- ^Z&SÊSÈ^^. 


ochtend aan hun 
reis naar de 
winkels van jA 
Albert jsStk 


peratuuM 
in de kas 


Wp Daar zijn ze bin- 
7r nen een dag, schijnt 
t. Maar eerlijk gezegd 
om weer eens 

l stuk te groeien.NéCc»b»inders^^^^^^ 
\ die verwijt ik rile&Dje-hebben er zelfabso- 
| luut geen moeite mpe om een kromme kom- 
/ kommer op tafel te zetten. En ze zorgen er 
“ bovendien voor dat ik me. In deze moderne 
d da 


Ipïlk'kan alléén maar hopen dat 
st‘|^|iÉMer rechtlijnig over krom- 
>mttétiiH WÉ# wordt gedacht tegen 


tijd 


voelen. 


de tijd datze mijn *» 
men knippen. Dié^p 
volle glorie in eenwtnN 
En dan zou ik trots zQd < 
mer’ noemdèn. 


voorzichtig door ko- 
fechien toch nog in 
gra|jt kunnen komen. 
ÜBliln ’kromkrom- 


Je hoort die verhalen wel eens over vroe- 
ger.Toen móesten ze wel naar de bestrij¬ 
dingsmiddelen grijpen als er. bijvoorbeeld 
Int ih de kas zat Dat is een afschuwelijk 


Ik bedoel, de mode verandeft toéh ook regel¬ 
matig Woéger waren brandnetels .onkruid. 
Nu schijnen sommige mensen er soep van te 
makea Zo zou ik toch ook opeens populair 


Hat èen ware slachting onder mijn voor- kunnen worden? Of probeer ik nu echt 


hTV'f'V 

‘■'A mg i 
i K'i sSllI > 


heeft aangericht. 


recht te praten wat krom is? 
i Hparsrechte komkommers, per stuk 1.25 

ÊÉ4V.4'' ' ’ 4::::• 


Italiaans Wwtfruit, 

500 gram 


Nieuw in ons assortlmert GtiMg**s 6 

zuiver plantaardige en laag tólorfecfeë ha 
enkeivoudigevetten 


W&'MË 


étÊm Sahtttbnat, • qq 

perssinaasappelen, net 2Vfe kilo ^1*9 «I 

Gouda’s Glorie 

kuip 500 gram 
H«tf)e|»Oncf lutvarir^ J ; " 

Pwatl^eervoudfge en | 

jwiir. H^erlIjk voor op debOTèdiafTt ^ 

limd hatvarlne, 


,^‘v i ■- '• : . 


Uit de diepvries: 


«Wp». 

srnaken, 


tfl ChantHly 
vanUle-ilsjes, 

kdoos 8 stuks ^ 
* A&rO 


‘ RoWJn intensief, . n « 

* jfe#t2kl|0 

; Excl. bij AH: vdn één van de 500 blóemen- 
cheques tas f 20,- (zie de verpakklngl* 


Biefstuk, 

100 gram 
. < 


irentandmelkofl 

rmm* 

[MvBoursin knoflook of peper, a Wa 

^ doosje 150 gram. * AS# Z.99 

rt'. Pickwlck Enillse theemelange,\ 

ïi doosje 20 zakjes ‘ 4 «| mW 

t “ b 4 gram Xüff l«4ft 


|„owfse9maken, . «■ pq NHM ofd./3 

(ftaaltkaAsop één van dé 500 voetterikaartjes 1 •• ^ 7? : vS 

‘v voor de laatste EK. oefenwedstrijd* til Zonnebloemolie, * 

.. fjesiHter " LM?- 

Kellogg's.Cornf lakes(3i89l. > . . •: • . - 


AHéwvfce Ujni bel gratis Oi-0305. 


u . dflHuistralteur Dagschotel, J% . 

Cf ! Hete kip, w*»® kdMManquette. r* -4>- ^ 

■'< m * jw6 - 75 Se5f«r eglaswerk Frult’n Rbre ISM. 

Frosties, Smaéts, • . O CA ■ 

RIceKrlsplesóf *, 

Chocopops 059), ' Z 1 

pak ooft Pampers Boy of Girl, . 

<s«c Nü 4?? lunlor, mini, midi, maxi of *%a />/\ m 
maxi plus, pak J2&MT *.4.9*7 jgj 

' “ 7 ■ 

PR en 0 . * Uit onze bloemenafdeling: 
Rosbief, 

500 gram 10.99 
kik) ®®®® J459* 


' Mfihson 

20.99 
' *1 


U kunt nu geld beleggen terwijl u boodschappen doet. 


wio brood. 

--— heel' 5 «®® 255 

Hak gesneden bladspinazie. Les Mutons patés, 

wortelen extra fijn tW9) room-, peper-, champignon- of 

of rode kool M5), Ardennerpêté, verpakt, 

1/3 pot <sm> Né 99 100 gram 


ten In deze advertentie kunt u in alle AH A 
Open. behalve de artikelen waar kleine J 
bijbaan. Die artikelen kuntutiiteenkofüj 
mn waar één van die cijfers qp (te óeutj 
clameprljzen gekten t/m *•'. 

2S maart a s. Ë A 

cfe voorraad strekt. . ÊÊ M 


ofty l Qd Met het kopen en sparen van AH zegenes heb^ bdde pnogelijk- 
* held om als belegger deel te nemen Jp betAH Va^^lantén fonds, 

; in uw Alben Héijn winkel e jfodr rfpaar waarlik 

Ignon-of ; aftles haarfijn wordt utt^legd. AB.Vérfe klaptép Fonds. Ij 


TUIpen, 

diverse kleuren, per bos 


Fuchsia's, 

3 voor 


. 4.50 
. 10 .-