Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Grotverdorie Wag 27 maart 1992 *' 74e jaargang nr. 74. 


raeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Dramatisch 

verlies 


bij DAF 

IFjrAi rpM x 7 \ i ■ 1 1 4 


ïIMDHOVEN - Vrachtwagenfa- 
/•kant DAF heeft in 1991 een 
[w * es geleden van f 394,5 mil- 
na een verlies van f 228 mil- 
in 1990. Ook voor de eerste 
van dit jaar rekent DAF nog 
} een verlies. In de tweede zes 
banden verwacht de vrachtwa- 
J^fabrikant dat grotendeels te 
^penseren, zodat 1992 kan 
, 0r den afgesloten met slechts 
klein verlies. Dat heeft DAF 
jjjsteren bekendgemaakt. 

6 oorzaken van het verlies wa- 
J 1 dezelfde als vorig jaar. De 
2et van zware vrachtwagens in 
r 0ot-Brittanme verminderde 
54 procent tot 32.000 exem- 

Phren. 

in de rest van Europa was 
® markt voor trucks zwak, 
Erdoor de produktie gering 
en de onderbezettingsverlie- 
A toenamen. De produktie van 
verminderde met 12 pro- 
. n t en die van bestelwagens 
e t 9,4 procent. 

i — ■ i ■ ■■ i 

|| e verder pagina 5 

&AF praat met 
^Joat over steun 


Niet vier maar 
5 miljoen doden 
Ui Ausehwitz’ 

5^SCHAU - In iet nazi-concen- 
^kamp in Auschwitz-Birkenau 
^ de Tweede Wereldoorlog niet 
j. htiljoen mensen omgekomen, 
|K anderhalf miljoen. Dit blijkt 
m Oitse documenten, die de Rus- 
(u e autoriteiten onlangs aan Po- 
l tle bben teruggegeven. 
^Oeumenten waren in 1945 uit 
(se archieven naar Moskou 
jëebracht en zijn tot 1990 ge- 
^gehouden. Dat hebben joodse 
jA 0 °lse zegslieden gisteren in 
Ij c hau bekendgemaakt. 

J e Os de Poolse historicus Wla- 
Aw Bartoszewski, lid van de 
C.'t voor Dialoog tussen Polen en 
h, die zelf een periode in Au- 
heeft vastgezeten, zullen op 
• s van deze nieuwe gegevens de 
^ële plaquettes bij beide con- 
tr atiekampen worden gewijzigd. 

max. 6 2 C 


S., 


* 


min. 1 2 C 


«VS. BUIEN 

“lijft ook vandaag over- 
zwaar bewolkt met 
l^ eze buien kunnen ge- 
^ “ gaan met hagel of natte 
**\v. De wind is gedraaid 
^ j e en noordelijke richting 
eerst zwak, geleidelijk 
C e »nend naar matig, tij- 
IfL® buien vrij krachtig. De 
V Peratuur komt niet boven 
^" graden en daalt de ko- 
nacht naar 1 graad. 
V r e n daar komt vorst aan 
V^nd voor. 

CT verdere informatie be- 
■ l «hde het weer in Limburg 


)?} U bellen 06*91122346. 

SAAG: 

C°P: 06.25 

k^op; 03.36 
£*GEN: 

06.23 
^ n op: 04.02 


onder: 19.05 
onder: 11.58 

onder: 19.07 
onder: 13.06 


Doodskisten in 
. felle kleuren 
1986 1987 1988 1989 

nettoresultaat 
per jaar 

in miljoenen guldens 


Verguld met een 
beeldje van niks 

PAGINA 2 

Gedetineerden 
in staking 

PAGINA 13 


Wafelfabriek 
in rep en roer 

PAGINA 1ó Oscar 


Bokser Mike Tyson zes 
jaar achter tralies 

PAGINA 21 

Hennie Kuiper op 
zijn Amerikaans 

PAGINA 23 

Vanavond derby 
Fortuna-Roda JC 

PAGINA 25 


Zeg het maar’... 


5 


Minister De Vries gaat botsing met Kok niet uit de weg: 

Ingrepen in uitkeringen 


5 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG — Het kabinet zal 
er bij het maken van de begro¬ 
ting 1993 niet aan ontkomen in 
te grijpen in de sociale uitke¬ 
ringen. „De omstandigheden 
dwingen ons om de noodzaak 
daarvan onder ogen te zien”, 
aldus minister De Vries (So¬ 
ciale Zaken). De minister wil 
niet aangeven aan welke in¬ 
grepen hij denkt. „Ik kan 
daarover nu geen uitspraken 
doen, dat is voor het kabinet”, 
stelt hij. 

Met zijn standpunt komt De Vries 
in botsing met vice-premier en 
PvdA-leider Kok. Die liet op het 
PvdA-congres van 14 maart in Nij¬ 
megen onomwonden weten geen 
nieuwe ingrepen in de sociale ze¬ 
kerheid te zullen accepteren. Spre¬ 
kend over verlaging of bevriezing 
van uitkeringen zei Kok letterlijk: 
„Daaraan moeten we niet begin¬ 
nen”. Invoering van een mini-stel- 
sel in de sociale zekerheid wees hij 
eveneens van de hand. 

Koks opstelling wordt gedeeld door 
de PvdA-fractie in de Tweede Ka¬ 
mer. De Vries kan zich echter ver¬ 
heugen in de steun van zijn collega 
Andriessen (CDA, Economische Za¬ 
ken) en de CDA-fractie in de Twee¬ 
de Kamer. 

De Vries geeft verder te kennen de 
werkgevers te willen laten op- 
dcaaien voor niet gehaalde bezuini¬ 
gingen bij de ziektewet. Het gaat 
dan om ongeveer een miljard gul¬ 
den. De Vries dacht dat bedrag te 
kunnen bezuinigen door uitkerin¬ 
gen tijdens ziekte te beperken tot 70 
procent van het loon, en door werk¬ 
nemers vakantiedagen te laten inle¬ 
veren bij ziekte. 

De bewindsman had daar eind vo¬ 
rig jaar ook een wet voor gemaakt. 
De Vries diende de wet niet in toen 
werkgevers aangaven de zaken zelf 
in cao-onderhandelingen te willen 
regelen. Daarvan is echter niets te¬ 
recht gekomen. 

De bewindsman zegt nu bij het 
vaststellen van de sociale premies 
in 1993 net te willen doen alsof de 
bezuiniging wel is gehaald. De pre¬ 
mies worden daarmee eigenlijk ’te 
laag’ vastgesteld. Ze zijn dus niet 
kostendekkend. Op die manier 
draaien de werkgevers zelf voor de 
lasten op. Bovendien kan de lasten¬ 
druk in het algemeen omlaag, en is 
er minder noodzaak voor de over¬ 
heid om extra te bezuinigen. 

Bezuinigingen 

Minister Kok van Financiën liet gis¬ 
teren via zijn secretaris-generaal drs 
Postma weten dat de komende ja- 
ren nieuwe bezuinigingen en ingre¬ 
pen in de samenstelling van de rijk¬ 
suitgaven 'onontbeerlijk’ zijn. 
Postma gaf te kennen dat een terug¬ 
val in de economische groei opge¬ 
vangen moet worden door meer 
mensen aan werk te helpen en door 
investeringen in infrastructuur, mi¬ 
lieu en technologie. 

Daarnaast is een verdere reductie 
van het financieringstekort en de 
staatsschuld noodzakelijk, mede 
om de rentelasten te laten dalen. De 
rentebetalingen slokken geld op dat 
nodig is voor tal van noodzakelijke 
uitgaven 'nu en in de toekomst’. Friese jongelui 
verdwalen in 
grot Valkenburg 


Van onze correspondent 


VALKENBURG - Vijf jeugdige 
Friezen hebben woensdagnacht 
voor paniek in Valkenburg gezorgd. 
Het vijftal verdwaalde in het levens¬ 
gevaarlijke gangenstelsel net buiten 
het gebied van de Valkenburgse ge- 
meentegrot. Door een vijftien meter 
diepe waterput achter een huis aan 
de Cauberg, was men in de grot ge¬ 
komen. De reddingsactie, waarbij 
politie, brandweer, gemeente, 
Staatstoezicht op de Mijnen en me¬ 
dewerkers van de Gemeentegrot 
betrokken waren, duurde meer dan 
vijf uur. 


Zie verder pagina 1 5 

• Grot levensgevaarlijk 
door instortingsrisico 


Organisaties voor 
ontwikkelingshulp 
blij ven toch 
in Indonesië 

DEN HAAG - De Novib en andere 
ontwikkelingsorganisaties zien 
geen aanleiding hun hulpprojecten 
in Indonesië te ontbinden „Wij 
hebben geen relatie met de Indone¬ 
sische regering. Dus de Indonesi¬ 
sche regering kan de hulprelatie 
met ons niet verbreken”, aldus No- 
vib-voorzitter Max van den Berg. 

Volgens het ministerie van Ontwik¬ 
kelingssamenwerking wijst Indone¬ 
sië alle hulp af waar de Nederlandse 
overheid aan meebetaalt. Maar de 
exacte gevolgen van het Indonesi¬ 
sche besluit om de hulprelatie met 
Nederland te verbreken waren gis¬ 
teren nog niet in kaart gebracht. 

De parlementaire reis naar Indone¬ 
sië die voor mei stond gepland, gaat 
als gevolg van de kwestie voorlopig 
niet door. De Indonesische ambas¬ 
sadeur in ons land, Bintoro Tjokroa- 
midjojo, heeft Kamervoorzitter 
Deetman per brief laten weten dat 
de maand mei niet schikt, en juni 
ook met. De Tweede Kamer debat¬ 
teert volgende week over het be¬ 
sluit van Indonesië om de hulprela¬ 
tie met Nederland te verbreken. 

(ADVERTENTIE) 

ALLEEN VANDAAG 
EN MORGEN 
van 10.00 • 17.00 uur 

TAPIJTTEGELS 

4 HALEN 
1 BETALEN 


PvdA voor 
behoud LSO 

1)ÖqrTheo sniekers 

DEN HAAG - De PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer is voor het be¬ 
houd van het in zijn voortbestaan 
bedreigde Limburgs Symfonie Or¬ 
kest (LSO) in Maastricht. De PvdA 
wil tevens dat er een operakern 
blijft in de Limburgse hoofdstad. 

Volgens woordvoerder cultuur Frits 
Niessen zouden het LSO (met voor¬ 
al een operabegeleidingstaak) en de 
operakern twee van de drie poten 
moeten gaan vormen van één grote 
muziekvoorziening voor Zuid- Ne¬ 
derland nnet twee standplaatsen. De 
derde en grootste poot wordt ge¬ 
vormd door het Brabants orkest in 
Eindhoven met een symfonische 
taak. 

De drie nauw samenwerkende po¬ 
ten zouden onder één (’landsdelig’) 
bestuur voor Zuid-Nederland ko¬ 
men te vallen, maar redelijk zelf¬ 
standig kunnen blijven opereren. 
Het bestuur zou voor de helft uit 
Brabanders en voor de andere helft 
uit Limburgers moeten bestaan. 


# Sympathisanten van het LSO hebben met toestemming van de autoriteiten op drie plaatsen 
aan beide kanten van de A2 (Maastricht-Eindhoven) grote borden geplaatst die de aandacht 
van het publiek vestigen op de dreigende opheffing van het orkest. Eén bord is geplaatst ter 
hoogte van Weert, het tweede bij Roosteren (zie foto) en het derde bij Luchthaven Maastricht. 

Foto: PETER ROOZEN Akerstraat (N.) 54, Hoensbroek 
Tel. 045-216655 


Zie verder pagina 15 

• PvdA-plan LSO 
kost meer geld 


(ADVERTENTIE) 


COSMQS 


AUTOMATISERING 


comPAa 


Novell 

Authorized Reseller 


Vakentmard 


J F Kannadylaan 71. 5555 XC 
Poatbua 11, 5550 AA 
Tal 04902-46705 
Fax: 04902-17069 In da Cramar 1, 6411 RS 
Poatbua 3074. 6401 DN 
Tat: 046-741222 
Fax: 046-740596 


Kwaliteit heeft 'n naam 


TILBURG - De hoofdagent die 
woensdag een agent van de rijkspo¬ 
litie in Kaatsheuvel heeft neerge¬ 
schoten, wordt nog zeker zes dagen 
vastgehouden. Dit in het belang van 
het onderzoek en gezien ’de ernst 
van de zaak,’ zo heeft de rechter¬ 
commissaris in Breda bevolen. De 
agent zal onder andere aan een per¬ 
soonlijkheidsonderzoek worden 
onderworpen. 

De hoofdagent is woensdag vanuit 
een ziekenhuis in Tilburg overge¬ 
bracht naar het penitentiair zieken¬ 
huis in Scheveningen. Onderweg is 
hij tijdens een stop door de rechter¬ 
commissaris verhoord. De toestand 
van de neergeschoten wachtmees¬ 
ter is volgens justitie in Breda nog 
steeds kritiek. 

De 26 agenten van de rijkspolitie in 
Loon op Zand hebben gisteren hun 


Toestand wachtmeester blijft kritiek 

Hoofdagent nog 
zes dagen vast 


werk voorlopig neergelegd om tot 
rust te komen na de schietpartij 
woensdag. Volgens groepscomman¬ 
dant L. Vlugt van de rijkspolitie 
Loon op Zand zullen de komende 
dagen zoveel mogelijk werkzaam¬ 
heden worden overgenomen door 
collega’s uit omringende gemeen¬ 
ten. 

De politiemensen in Loon op Zand 


zijn woensdag en donderdag met el¬ 
kaar aan tafel gaan zitten om de si¬ 
tuatie te bespreken. 


Over de precieze motieven van de 
aanstichter van de schietpartij wor¬ 
den geen nadere mededelingen ge¬ 
daan. 

Het kabinet overweegt de regels 
voor het toepassen van geweld door 
de politie verder aan te scherpen. 
Dat blijkt uit een nog geheime brief 
van de ministers Dales (Binnen¬ 
landse Zaken) en Hirsch Ballin 
(Justitie). 

Het kabinet is van oordeel dat het 
in de regel niet geoorloofd is dat 
politiemensen gebruik maken van 
hun vuurwapen, als zij worden be¬ 
dreigd. 


(ADVERTENTIE) 


Geopend dagelijks: 
van 14.00 tot 
04.00 uur Roermonderstraat 137 Herzogenrath 

Grensovergang Pannesheide - Kerkrade 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: (voor controle bezorging) 

27-3 


Telefoon; 

giro/banknummer: .. 

De eer*te twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mi) een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef)-abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


8 "71040 


4 "4 00017 

Vrijdag 27 maart 1992 • Pajjj 


mmmmmmrnrn 

gblad O 

1 a 

*M 

bioscopen flSill 

□ 

□ 


a • HEERLEN 


Verguld met een beeldje van niks 


Koyal: Cape F. r.' i,, ) 8 30 en 

21 uur, zu zu .mik Ij.ju jur. ila- 
Uar, hut olifantje, za zo 14 
uur Rivoli: JFK rluu 20 uur za 
zo ook 14 20 uur Maxim: Decei- 
ved. dag. 18 45 on 21 uur. /.a zo 
ook 15 uur 115: The la.st hoys- 
cout, dag 14.80 ’o .t, 2 i 30 uur, 
za zo ook 10 45 uur Freddy's 
dead. dag. 14 15 10 15 en 21.15 
uur. za zo .juk 10 iu uur .Bugsy. 
dag. 14 18.30 i n 21 uur. za zo ook 
16.15 uur dag. 18 45 un 21 uur. vr 
Lm /o ook 10 30 uur The prmce 
of tides, dag 18 3 i en 21 uur, vr 
ma di do ook 14 uur The Ad- 
dains Family, za zo i4 un 10 uur, 
wo 14 uur Don t tuil Mom the 
babysitter s duad. aag. 18.30 en 

21 uur. vr ma dj d.. 14 uur 

Ftevel in het Wilde Westen, za zo 
14 en 16 uur we 14 uur. Film¬ 
huis de Spiegel: The Fisher 
King, vr zo 21 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Frankje & Johnny. vr 
za 20 uur, zo 20.3u uur Shatte- 
red, vr za 22.15 uur 

• KERKRADE 

Wijngrachttheater: Filmdag 

Henry V. zo 16 uur Piuspero’s 
Books, zo 20 uur 

• MAASTRICHT 

Mabi: Cape Fear. dag beh. za 20 
uur, za 14 en 19 30 uur vr tin zo 
ook 14 uur. Cape Fear, vr tm zo 

18.30 en 21 15 uur. ma wo do 21 
uur. di 21 15 uur. zu zo wo ook 

14.30 uur. De Juhnsons, vr t/m zo 

18.30 en 21.15 uur, ma Lm do 21 
uur. Babar, za zo wo 14 30 uur. 
Bugsy, vr Cm zo 18.30 en 21 15 
uur, ma Lm do 21 uur. za zo wo 
ook 14.30 uur. JFK, dag. 20 uur, 
za zo wo ook 14 uur Ciné-K: 
Frankie & Johnny, dag. 21 uur. 
Cinema-Palace: The last boys- 
cout, dag. 19 en 21.30 uur. za zo 
wo ook 14.30 uur, za zo ook 16 30 
uur. The prince of tides, dag. 
18 15 en 2115 uur Dead again, 
zo Lm do 19 en 21 30 uur Dun t 
teil Mom the babysitter s dead, 
vr 18 45 en 2130 uur. za 13 45 
16 15 18.45 en 21.30 uur. zo 14 en 
16.15 uur, wo 14 uur Fievel m 
het Wilde Westen, za 1615 uur. 
zo 14 en 16 uur. wo 14 uur I,u- 
miere: Paris is burning, dag. 
beh ma 20 uur La Stazione, dag 

20.30 uur. Merci la vie, dag. buh. 
ma 22 uur Zin in beeld, rna 19.30 
uur. Dekaloog 1. ma 19 45 uur. 
Halfaouine. vr za 23 uur # Oscar-winnares van vorig 
jaar: Whoopi Goldberg. 


DOOR HANS TOON EN 

And the winner is... Bij deze zin zin¬ 
dert heel Hollywood van de span¬ 
ning, komende maandagavond. En 
schuift menig tv-kijker naar het 
puntje van de stoel. Want een se¬ 
conde later is er weer een ster ver¬ 
guld met ’s werelds meest bejubel¬ 
de en verguisde ’man’; Oscar. 

De winnaar (m/v) is ineens miljoe¬ 
nen meer waard met een beeldje dat 
op zich niks voorstelt. 

Oscar weegt 3,6 kilo en is 32,5 cm 
groot. Onder zijn goudlaagje zit een 
legering van tin en koper. Spul 
waar waarschijnlijk uw bestek ook 


Foto: AP van gemaakt is. 


Toch koestert Scott Siegel, eigenaar 
van R.S. Owens & Co in Chicago, 
Oscar alsof het zijn baby is. En te¬ 
recht, want sinds 1983 produceert 
zijn fabriekje dit blinkende beeldje. 
De bakermat van Oscar is de film¬ 
maatschappij MGM in Hollywood, 
waar artistiek directeur Cedric 
Gibbons het beeldje in 1927 heeft 
bedacht. Vervolgens heeft beeld¬ 
houwer George Stanley in Los Arv 
geles het naar zijn hand gezet. De 
California Bronze Foundry, de 
Southern California Trophy Com- 
pany en de Dodge Trophy Co zijn 
smederij R.S. Owens in Chicago 
voorgegaan in de fabricage. 

Aan het begin van elk jaar krijgt 
R.S. Owens opdracht van de Acade- 
my of Motion Picture Arts and 


Sciences (AMPAS) om weer een 
kleine honderd exemplaren te gie¬ 
ten. In vlot vijf uur is zo’n beeldje 
geboren. Nadat elk exemplaar voor¬ 
zien is van een serienummer wor¬ 
den de 'gouden godjes’ in piep¬ 
schuim gepakt. Het transport naar 
Beverly Hills, het hoofdkwartier 
van de AMPAS, gebeurt met een 
gepantserde auto. 

Wie een Oscar wint, moet hem nog 
dezelfde avond weer inleveren. In 
Chicago worden namelijk de namen 
achterop het beeldje gegraveerd. 
Binnen een week staat de Oscar 
voorgoed te kijk bij de gelukkige. 
Een tip tot slot: poetsen is taboe. 
Van afstoffen alleen glimt Oscar 
weer volop. 


Bloedige punt achter ’Nightmare on Elmstreet’-serie 

Freddy nu echt morsdood 


DOOR ROB DE KAM 


Zelfs nachtmerries houden een 
keer op. Dus ook het leven van 
Freddy, de hoofdrolspeler uit de 
’Nightmare on Elmstreet’-serie is 
eindig. Met het zesde deel rond 
deze van messcherpe handschoe¬ 
nen voorziene kinderkiller wordt 
een bijzonder en langdurig hoofd¬ 
stuk uit de Amerikaanse horror¬ 
geschiedenis afgesloten. Alleen 
de verkopers van maskers, bouw¬ 
dozen, handschoenen en andere 
aan de serie gelieerde produkten 
zullen daar overigens echt rouwig 
om zijn. • Scène uit Bugsy . |—jj 

• GELEEN 9 

Roxy: The last boyscout, dag. r— Ij 
f | 20.30 uur. A kiss b< fore dymg. □ 

■ dag. 20.30 uur. De avonturen van I 

1 Pippi Langkous, za zo wo 15 uur. , ,,,|j 

• SITTARD 

Forum: JFK. dag. 20.30 uur. I I 

Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba- ■—. 

bar het olifantje, za zo wo 14 uur. *—-I 
Filmhuis Sittard: La petite vo- 
leuse, wo 20.30 uur 

□ j 

• ECHT r-r 

Royal-MicroRoyal: The last \ 

boyscout. vr t/m zo 20.30 uur, zo O; 
ook 15 uur. Frankie & Johnny, ï—.1 
vr t/m di 20.30 uur. Jungiebook, 1—1; 
zo 15 uur. I—H 


• ROERMOND 

Royai: Dead again, dag. 20.30 
uur, zo ook 16.30 uur. Du Note- 
kraker, zo wo 14.30 uur. Royali- 
ne: The Addams Family, vr t/m 
zo 19.30 uur, zo wu ook 14 30 
uur. De Johnsons, vr L'm zo 21.30 
uur, ma Lm do 20.30 uur. Film¬ 
huis Roermond: La petite voleu- 
se, do 20.30 uur. 

• VENLO 

Perron 55: La putite voleuse, za 
20 uur, di 20 30 uur 


Op zich zijn de Nightmare on Elm- 
streetfilms gebaseerd op een aardig 
gegeven. Iedereen die wel eens een 
nachtmerrie gehad heeft, kent de 
angst om weer in te slaap te vallen 
en terug te glijden in de gruwelijke 
beelden die je in de greep hielden. 
Freddy was een even bloeddorstige 
als spookachtige figuur die niet al¬ 
leen in nachtmerries opdook, maar 
ook over de grenzen van de slaap 
heen zijn invloed op het dagelijks 
leven leek uit te oefenen. Dat maak¬ 
te de enge creatie van Wes Craven 
uiterst effectief. 

Fantasielozer 

Gaandeweg werd het gegeven in de 
serie echter (door wisselende regis¬ 
seurs) steeds fantasielozer uitge¬ 
molken. Wie deel zes tot zich neemt, 
beseft dat het einde beter iets eer¬ 
der had kunnen komen, al is de film 
in het buitenland commercieel zeer 
succesvol geweest. Allereerst is 
Freddy (Robert Englund) nu echt 
op leeftijd gekomen en dat maakt 
hem beduidend minder naargeestig 
dan de bedoeling is. Verder heeft 
Rachel Talalay, die niet alleen de 
regie voerde maar ook het verhaal 
leverde, er van alles en nog wat bij- 
gesleept om de verveling te bestrij¬ 
den, zonder in dat streven veel 
succes te boeken. Psychedelische 
jaren ’60 rock ’n roll, incest, compu¬ 
terspelletjes, druggebruik, je kunt 
het zo gek niet bedenken of Talalay 
haalt het van stal. De laatste twintig 
minuten moeten zelfs met zo’n in¬ 
middels klassiek 3D-brilletje 
bekeken worden. Het zijn aardige 
vondsten, maar meer ook niet. recensie * \ 

* ***** 


Van loslaten wil 'Freddy’ niks weten. 


’Deceived’: wanhopige 
kreet van Goldie Hawn 


I loop 


Voor Freddy-fans is er nog een 
sprankje hoop dat Freddy een op¬ 
volger zal krijgen, want de engerd 
heeft, zo blijkt vlak voor zijn onder¬ 
gang, een kind dat een beetje 
vreemd uit de ogen kykt... 

Te zien in H5 Heerlen. 


DOOR LEO BANKERSEN 

Er duiken de laatste tijd nogal eens 
Amerikaanse films op waarin een 
geliefde zich ontpopt als gewetenlo¬ 
ze moordenaar. ’Sleeping With the 
Enemy’, ’A Kiss Before Dying’ en 
’Shattered’ waren daar mooie voor¬ 
beelden van. Niet alleen spannend 
amusement, maar ook voer voor 
psychologen die van mening zijn 
dat populaire films de angsten en 
obsessies van een volk onthullen. 
Ook ’Deceived’ past perfect in dit 
rijtje. Een vrouw krijgt te maken 
met een echtgenoot die twee keer 
sterft en er maar liefst drie identitei¬ 
ten op nahoudt. En dat allemaal als 
gevolg van een in zijn jeugd opgelo¬ 
pen minderwaardigheidscomplex. 

Goldie Hawn, het hysterische lache¬ 
bekje uit avonturenkomedies als 
’Bird on a Wire’, speelt een voor 
haar doen opvallend serieuze rol als 
een Newyorkse kunstrestaurateur 
die na vijf jaar gelukkig huwelijk 
het vermoeden krijgt dat er iets niet 
klopt. Na een moord in het museum 
waar haar man (John Heard) werkt, # Goldie Hawn in de thriller 
'Oeceived'. Foto: AFP 

vindt ze vreemde visitekaartjes in 
zijn jaszakken. Het begin van een 
ware nachtmerrie. 


Spannend 


Nu had de oplettende kijker natuur¬ 
lijk al het vermoeden dat er met 
zoveel huwelijksgeluk iets niet 
pluis moet zijn. En anders was die 
rare versiertruc waarmee Goldie in 
het begin van de film gestrikt wordt 


wel een waarschuwing geweest. De 
ontknoping, waarin Goldie op het 
nippertje ontsnapt en haar belager 
jammerlijk aan zijn eind komt, is 
evenmin erg origineel. Maar dat 
neemt niet weg dat er tussen begin 
en eind toch heel wat voorvalt wat 
niet direct te voorzien was. 

Op basis van volstrekt conventione¬ 
le ingrediënten heeft scenario¬ 
schrijfster Mary Agnes Donoghue 
een spannend en effectief werkend 
plot weten te componeren. De van 
oorsprong Britse regisseur Damian 
Harris zorgde voor een smaakvolle 
vormgeving. 

Wanhopig 

Het was het mooiste geweest als 
ook de psychologische kant van het 
verhaal nog wat meer aandacht had 
gekregen. Vermoedelijk is dat wel 
de bedoeling geweest. De wanhopi¬ 
ge hartekreet van Goldie, die uit¬ 
roept dat ze na alle schokkende 
onthullingen nog steeds van haar 
man houdt, kan toch niet echt se¬ 
rieus worden genomen. Zoals het er 
nu voorstaat blijft ’Deceived’ niet 
meer of minder dan een onderhou¬ 
dende thriller waarin het puur om 
de ontmaskering van de moorde¬ 
naar gaat. 

Te zien in Maxim Heerlen. 


recensie recept 


Kip casimir 
(4 personen) 

Ingrediënten: 4 stukken kipfilet, 
peper, zout, kerriepoeder, boter; 
voor de saus: 50 gram boter, ker¬ 
riepoeder, 50 gram bloem, 5 dl 
kippebouillon, 1 klein blikje ana¬ 
nasstukjes, 1 grote banaan, 
scheutje sherry, 1-2 eetlepels ge¬ 
malen kokos. 

Snijd de kipfilets in repen en 
kruid deze met peper, zout en 
kerriepoeder. Snijd het vrucht¬ 
vlees van de paprika in repen. 
Laat de kruiden in de reepjes kip 
trekken. 

Smelt de boter en fruit hierin de 
kerrie. Voeg de bloem toe en 
roer tot boter en bloem een sa¬ 
menhangend geheel vormen. 
Laat dit 1-2 minuten zachtjes 
fruiten en schenk dan de bouil¬ 
lon hierbij. Roer tot een gladde 
saus is ontstaan en laat deze en¬ 
kele minuten doorkoken. 

Bak de reepjes kip en paprika 
enkele minuten. Laat de ananas¬ 
stukjes uitlekken en voeg ze bij 
de saus. Snijd de banaan in 
schuine plakken en voeg toe met 
kip en paprika. Breng de saus op, 
smaak met een scheutje sherry. 
Bestrooi de saus vóór het opdie¬ 
nen met de kokos. Lekker bij 
ryst. video vers 


In Video Vers wordt aandacht be¬ 
steed aan speelfilms die onlangs of 
binnenkort als video te koop of te 
huur zijn. 


DOOR HANS TOONEN 


’Life Stinks’ 

telt te weinig knapperige kolder. 
Mei Brooks, die zichzelf en ande¬ 
ren regisseert in deze lachfilm, 
blijft dan ook met zijn lolbroek 
aan de prikkeldraad hangen. Een 
gemiste kans, want het thema 
leent zich uitstekend om stevig 
de draak te steken met de Ameri¬ 
can Dream. 

Met zijn bijna even stinkendrijke 
rivaal wedt Goddart Bolt (Mei 
Brooks) dat hij best zonder zijn 
dollars, zijn villa, zijn creditcards 
een maand als stadsnomade in 
Los Angeles kan overleven. Lukt 
het hem, dan mag hij een ver¬ 
pauperde wijk slopen om er Bolt 
City te bouwen. Alleen aan het 
begin van dit ’luizenleven’ laat 
Mei Brooks zien dat hij volop 
komisch talent bezit. Het dansje 
om te bedelen is een juweeltje. 
Het dansduet met zwerfster Mol- 
ly (Leslie Ann Warren) daarente¬ 
gen is echter een pasje te veel. 
(Fox). 

’Dying Young’ 

belicht weliswaar alle talenten 
van Hollywoods nieuwste super¬ 
star Julia Roberts. Maar ik val er 
niet van uit de tv-stoel. Aan haar 
hooggehakte benen ligt het niet. 
Die komen lang genoeg in beeld. 
Haar uitstraling als actrice komt 
eveneens boven de middelmaat 
uit. En toch komt deze film niet 
van de buis af. 

De hartstocht die ontbrandt tus¬ 
sen Hilary O’Neil (Julia Roberts) 
en de aan leukemie lijdende rij- 
keluiszoon Victor (Campbell 
Scott) raakt me niet. Eigenlijk 
zou je voor zo’n liefdesverhaal - 
mooi meisje beurt dodelijke zie¬ 
ke knul op - de dweil onder de 
teevee moeten klaar leggen. Met 
droge ogen kijk ik ’Dying 
Young’ uit. En dat is toch niet de 
bedoeling. (Fox). 

’Gunsmoke, 

the last Apache’ is nostalgie. 
Tenminste voor wie ooit mee¬ 
leefde met de wild-west-avontu- 
ren van Matt Dillon (James 
Arness), de marshall van Dodge 
James Amess 


# Mei Brooks 

City. Duitsland bracht 
langst lópende tv-se*! 
(1955-1973) op de buis onder * 
titel ’Rauchende Colts’. 

Het film-verhaal is rechtt 0 *. 
rechtaan; Matt Dillon, oud 
allerminst versleten, krijgt efV 
brief van zijn vroegere gelieftpL 
En zadelt zijn paard voor & ^ 
lange tocht naar Arizona. 
aangekomen ziet hij nog net t] 
de dochter van zijn geliefde 
Apachen wordt ontvoerd. ^ 
Dillon te horen krijgt dat het^Ö 
dochter, zet hij de achtervolg) 11 
in die eindigt bij de naar MeX^ 
gevluchte Geronimo, opP\ 
hoofd van de opgejaagde Ar 
chen. j 

Een ouderwetse aflevering 
’Gunsmoke’, waarin James Aj 
ness opnieuw toont waarom t 
tientallen jaren achtereen “ 
’John Wayne van de tv’ is r 
weest. (Fox). 

”Gorillas in the Mist’ .. 

brengt het levensverhaal *1 
beeld van Dian Fossey, ^ 
Amerikaanse verpleegster die 
de jaren zestig niet weg te 
was bij de berggorilla’s van A% 
ka. Dank zij haar inzet slin£ e 
deze met uitsterven bedreig 1 *, 
diersoort nu onbedreigd d^ 
het leven. 

Een aangrijpende film met z e T 
zame opnamen van de kolo^ 
gorillas. Hun affectie voor 
Fossey (Sigourney Weaver) ko 1 ^ 
dank zij knappe trucmontal 
even meeslepend als natuurW , 
over. 

Wat storend ontbreekt, is de ^ 
leg waarom Fossey op den d^ 
op het krankzinnige af deze ap^ 
in bescherming neemt. Ine^ 1 !, 
wordt ze vermoord. Door 
vind ik niet zo spannend, 
het ligt voor de hand dat de sthD 
pers eindelijk bloedig wr3*v 
nemen. Maar Fossey’s obsess* 
wordt met verklaard. (Warm 1 
/ 39,75). 


lïFïl 


ülïl 


\\ 


Oplossing van gister 


E] 

S^5jp| ! IH üf I 

laai aialalö 

mum o 0 | 0 |ga @ 

nalllml BbIIhé! 


6 7 Ie 


PM U 


WWM25~] 126 


Horizontaal: 1. roofdier; 6. roofdier; 11. 
pausenaam; 12. boom; 14. vlak; 16. 
kunstmens; 18. verheffing van de aardop¬ 
pervlakte; 19. onbeweeglijk; 21. dun; 22. 
nachtgewaad; 23. maanstand; 25. uitge¬ 
put; 27. afstandsmaat; 28. de onbekende; 
29. wolpluisje; 31. berustend; 32. lor; 33. 
grote plaats; 35. zekere slaapziekte; 36. 
zorgeloos; 37. deel van het been; 39. die- 
rehuid, vacht; 42. tochtje; 43. beminnelijk; 
45. lang, dun stuk hout; 46. slede; 47. 
wasgelegenheid; 48. groente; 50. de oude¬ 
re; 51. duivenhok; 52. verzadigd; 54. 
brand (barg.); 56. omhulsel; 57. vertrek; 
59. ontsmettende bruingele verfstof; 60. 
kerkelijke straf; 61. kledingstuk; 63. mak¬ 
ker; 64. gebrek. 


Verticaal: 2. met stevig; 3. oude % k 
maat; 4. roem; 5. gissing, raming; ^ 4, 
7. zangstem; 8. geografische mijl; nj£ 
woord; 10. plotseling; 13. afspraakje ^ 
15. mak; 17. voorzichtig; 18. rond; es-. ^ 
en traag; 22. lichamelijk lijden; 24. an j ^ 
dig huisje; 26. harmonie; 27. roofvis- 
kloosterlinge; 30. schildersgerei; 3 *- g* 
vleugeld dier; 34. korte slaap; 35- 
37. last; 38. afstammelingen; 40. 
naad; 41. stomp van een boom; 
raar; 44. losse, wollen mouw; ffljj 
eens; 49. zich fris en gezond voelen®; 
breekbaar; 52. grondsoort; 53. P r0 %ilF 
vismand; 57. vaatwerk; 58. strafwer p 
60. dieregeluid; 62. kosten koper. V 


(Cl Standaard Uitgeverij Antwerpen 

binnen/buitenland mSt^VIw 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 3 


m 


Van onze correspondent 


l! 


2>RN - De Hoornse politie heeft aanwij- 
gen dat M.S. (50) uit Assen betrokken is 
’eest bij de moord op een 14-jarig meisje 
het Franse Metz, De vrachtwagenchauf- 
’ uit Assen bekende vorig jaar de 11-jarige 
fysica Laven uit Blokker en twee Duitse 
tongetjes om het leven te hebben gebracht. 

?fet Franse meisje verdween begin mei vorig 
jjAr. Twee dagen later werd het lichaam van 
kind aangetroffen op een stuk bouw¬ 
end bij een dorpje in de omgeving van 
Jfetz. Uit recherche-onderzoek naar de ta- 
?°graafschijven van de chauffeur blijkt dat 
°P de dag van de verdwijning een rit had 


Moordenaar Jessica 
ook betrokken bij 
moord Frans meisje 

in de buurt van Metz. Daarmee vertoont de 
zaak overeenkomsten met de moorden in 
Duitsland waarvoor S. een bekentenis afleg¬ 
de. 

Woordvoerder J. Silver van de Hoornse poli¬ 
tie zegt dat zijn Franse collega’s op zoek zijn 
naar verdere technische bewijzen. Als die 
boven water komen, zal S. over de verdwij¬ 


ning in Metz worden gehoord. Inmiddels is 
een reeks gegevens van de Hoornse recher¬ 
che naar Frankrijk overgebracht. 

Eerder onderzocht de politie ook de mogelij¬ 
ke betrokkenheid van S. bij de moord op 
twee Duitse meisjes. Op de dagen dat zij ver¬ 
dwenen was de chauffeur in hun omgeving 
werkzaam. Deze meisjes zijn echter nooit te¬ 
ruggevonden, wat het aanvoeren van tech¬ 
nisch bewijs in de weg staat. Om deze reden 
zag de politie zich genoodzaakt dit deel van 
het onderzoek af te sluiten. 

De Assenaar zit nu vast in de psychiatrische 
observatiekliniek van het gevangeniswezen, 
het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De Alk- 
maarse rechtbank beslist op 21 april wat 
daarna met hem gebeurt. 


urger moet sneller en eenvoudiger recht kunnen halen 

Start reorganisatie 
rechterlijke macht 


CDA weigert hulp op te nemen in basispakket 

Conflict dreigt om rl 
deel van thuiszorg . 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG — In de Tweede Kamer 
dreigt een conflict om de thuiszorg 
doordat het CDA weigert zelfstandi¬ 
ge huishoudelijke hulp op te nemen 
in het komende basispakket ziekte¬ 
kosten. Daarmee bruskeren de 
christen-democraten zowel hun 
coalitiepartner PvdA als het kabi¬ 
net. Staatssecretaris Simons (Volks¬ 
gezondheid) verzette zich meteen 
tegen het 'centraal regelen’ van der¬ 
gelijke details. 

CDA-woordvoerder Tuinstra stelde 
gisteren deze nadere bepaling voor 
in een discussie over de thuiszorg. 
Het uitsluiten van huishoudelijke 
hulp richt zich tegen de inschake¬ 
ling van de zogeheten alfa-hulpen in 
de gezinszorg. Wie deze hulp wil 
hebben, moet die dan zelf betalen, 
meent het CDA. Schoonmaak en 
dergelijke sluit niet aan op verple¬ 
ging en verzorging uit het basispak¬ 
ket. 


onze redactie binnenland 


HAAG — Wat de grote 
le s in de Tweede Kamer 
mag minister Hirsch 
van Justitie beginnen 
de uitvoering van zijn 
, om de organisatie van de 
^erlijke macht te herzien, 
ï l S gisteren gebleken tij- 
4 ^ een debat over het wets- 
ïstel over de herziening 
■'de rechterlijke organisa- 
' riet gaat daarbij om een 

! e operatie die het voor de 
Ser sneller en eenvoudiger 
f t maken om zijn recht te 
fen. 

4T 0e wordt voor de betrokken 
l^Werkers in de rechterlijke or¬ 
aties één van de meest ihgrij- 
® reorganisaties in hun ge- 
L^enis uitgevoerd. De uitvoe- 
^*al veel tijd kosten en de eerste 
^ de voorintegratie, is beoogd 
H* Juli. Het geld dat de stroom- 
^8 kost, komt uit de vrijkomen- 
^iddelen van de grote effi- 
j-operatie. >■ 

k het parlement werd er giste- 
i °°r gewaarschuwd dat de reor- 
?8tie, waarbij de gewone en de 
kistratieve rechters in één or¬ 
atie worden ondergebracht, 
e euw niet zal kunnen worden 
‘*°nd. De reorganisatievoorstel- 
4 3n het kabinet gaan namelijk 
alleen over het samenvoegen 
kantongerechten en de ar- 
^sementsrechtbanken. Ook de 
^Praak in AROB-zaken, de so- 
■ Verzekeringsrechtspraak en de 
^riarenrechtspraak worden ge¬ 
werd in de gewone recht- 
| "«k. 


^Woordvoerder Biesheuvel gaf 
’ e n het groene licht voor het 
'foorstel. Wel had hij veel kri- 
°P het voornemen om de kan- 
c hters te integreren. Volgens 
e Uvel zijn er veel voordelen 
^hden aan de laagdrempelig- 
Va h de kantonrechtbanken. 
l^Uvel pleitte voor een systeem 
het fenomeen kantonge- 
Voor de burger behouden 
terwijl tegelijkertijd de doel- 
"heid wordt verhoogd. 


.: -. ... • : •••••-: :r:: • ;; ::... :) - . ■ .. . . . v •: • ; . •. ■; 

Man tegen pantserwagen 


>*1 

ii % 

4 

ï\ 


m 


^•■'Woordvoerster Kalsbeek zei 
] a t haar betreft de herziening 
kloet gebeuren. Wel zet zij 
.tekens bij de financiële onder- 
! ktg van het plan. Samenbun- 
8 van de diverse rechterlijke 
'saties zal volgens haar meer 
steunend personeel vergen, 
^aagt zij zich af of het aantal 
wel voldoende zal zijn in 
e Uwe organisatie. 
*Më beschuldigt 

S n 

van chantage 


I 


Haag - De Verenigde Staten 
.^Toot-Brittannië maken zich 
r*®ig aan chantage door Libië 
.sancties te bedreigen, zolang 
rihd weigert de twee verdach- 
*h de bomaanslag op het Ame- 
vliegtuig boven Lockerbie 
1 ^ leveren. Dat betoogde de Libi- 
'hhbassadeur in Brussel, Mo- 
Faitouri, gisteren voor het 
pkationaal Gerechthof in Den 

^o' . 

‘ u .ri haalde uit naar de twee 
panden ’die geen enkel 
Jksmiddel onbenut laten om 
e landen hun wil op te leggen’. 
^ 2e gelijk krijgen, is er sprake 
vreselyk precedent. Dan 
p e h machtige staten de kleine 
altijd dwingen hun burgers 
V laveren.” 


1 


ld» 

£ Jjnl 

sPSI 
Vrouw verjaagt 
demonen: huis 
in brand 

WOLLINGHUIZEN - Voor de 
tweede maal in amper acht 
maanden tijd heeft een 31-jarige 
vrouw haar woning in brand ge¬ 
stoken ’om de demonen te veija- 
gen’. 

Gisteren vatte haar boerderij in 
Wollinghuizen (bij Vlagtwedde) 
vlam, nadat zij daartoe van 'ho¬ 
gere machten’ opdracht had ge¬ 
kregen. 

De vrouw woonde sinds kort in 
het huis. Van het toch al bouw¬ 
vallige pand bleef volgens de 
politie niet veel meer over. Het 
woongedeelte werd in elk geval 
volledig verwoest. 

De schade bedraagt ruim 100.000 
gulden, omdat de vrouw ook nog 
eens haar auto in brand stak. La¬ 
ter op de dag werd zij van het 
politiebureau in Ter Apel over¬ 
gebracht naar het psychiatrisch 
ziekenhuis Dennenoord in Zuid- 
laren. 

Volgens een woordvoerder van 
de politie in Vlagtwedde was de 
vrouw medio januari ontslagen 
als patiënt van een psychiatrisch 
ziekenhuis in Wagenborgen. 

Dit nadat zij in korte tijd tot 
tweemaal toe brand stichtte. 


Roep om vervanging premier Cresson 

Verandering Franse 
regering op komst 


Van onze correspondent 

PARIJS - De Franse regering 
zal op korte termijn een aantal 
veranderingen ondergaan. 
Premier Edith Cresson beves¬ 
tigde gisteravond de al langer 
circulerende geruchten dat er 
wijzigingen binnen de rege¬ 
ring op stapel staan, maar ging 
niet in op de inhoud of de 
strekking van die wijzigingen. 

Verandering van regering of veran¬ 
deringen binnen de regering? Dat is 
de grote vraag op het moment. In 
het eerste geval moet premier Cres¬ 
son het veld ruimen; in het tweede 
geval blijven de veranderingen be¬ 
perkt tot ministersniveau. Volgens 
premier Cresson gaat het om veran¬ 
deringen binnen de regering, het¬ 
geen inhoudt dat haar eigen positie 
niet op het spel staat. 

Dat laatste is verre van zeker. Na de 
verpletterende nederlaag die de so¬ 
cialisten zondag leden, is de roep 
om de impopulaire Edith Cresson te 
vervangen nog sterker geworden. 


von onze correspondent DDR-u ap ens ingezet tegen Koerden 


k. hljN _ Duitsland heeft de le- 
38 van wapentuig aan Turkije 
IL • *8 stopgezet, omdat militair 
J^ieei 

van het vroegere Oost- 


1 % 

i 
leger waarschijnlijk tegen 
, hdige Koerden is ingezet. Dat 
regeringswoordvoerder Vo-. 
bisteren mee. 


Duitsers veroordelen 
optreden Turkije 


Duitse televisie waren giste- 
k^elden te zien van Oostduitse 
bi*3 re voertuigen in Koerdisch 
j» 6 ®- Zo lang er over deze kwes- 
^ ee h absolute duidelijkheid be- 
’ 2üljen geen wapens meer uit 
6p e standen van het Oostduitse 
Worden geleverd, zei de 


woordvoerder. Berichten dat de 
Turkse ambassadeur is teruggeroe¬ 
pen, werden gistermiddag ontkend. 

Minister van Buitenlandse Zaken 
Genscher heeft gisteren in Weimar 
het optreden van Turkije tegen 


Koerdische burgers scherp veroor¬ 
deeld. „De militaire activiteiten te¬ 
gen de Koerden zijn niet te recht¬ 
vaardigen door acties van terroris¬ 
ten tegen Turkije. Turkije schendt 
duidelijk de slotakkoorden van Hel¬ 
sinki en de NAVO-principes”, aldus 


Diverse socialistische prominenten 
hebben de afgelopen dagen open¬ 
lijk of verdekt het vertrek van Cres¬ 
son geëist. 

President Mitterrand hakt waar¬ 
schijnlijk begin volgende week de 
knoop door, na de tweede ronde 
van de kantonale verkiezingen die 
zondag plaats vindt. 

Les 

Regeringswoordvoerder Jack Lang 
zei gisteren dat de Franse president 
volgende week de les uit de verkie¬ 
zingsnederlaag zal trekken. Mitter¬ 
rand zelf heeft officieel nog niet 
gereageerd op de afgang van zijn 
partij. 

Volgens landbouwminister Louis 
Mermaz, een vertrouweling van de 
Franse president, is Mitterrand 'be¬ 
zorgd, maar niet aangeslagen’. 

Als premier Cresson haar zin krijgt, 
wordt het aantal ministers inge¬ 
krompen. Het is geen geheim dat 
Cresson een kleinere, maar slag¬ 
vaardiger regering wil. Mitterrand 
heeft die wens van zijn premier tot 
nu toe altijd genegeerd. 

Genscher. „Het feit dat Turkij e een 
bondgenoot is en een geassocieerd 
EG-lid, is geen reden de ogen te 
sluiten en de andere kant op te kij¬ 
ken. Integendeel, het is een reden te 
meer nog nadrukkelijker te verlan¬ 
gen dat de mensenrechten en de 
rechten van Koerdische minderheid 
worden gerespecteerd”, zei Gen¬ 
scher. 

De Turkse minister-president De- 
mirel vindt de relatie met Duitsland 
niet belast, zo verklaarde hij tegen¬ 
over Duitse journalisten. Volgens 
hem hebben de Duitsers niet begre¬ 
pen wat er werkelijk aan de hand is. 
Hy voegde daaraan toe dat Turkije 
geen wapens uit de ex-DDR tegen 
de Koerden ingezet. 


# Een inwoner van het 
zwarte woonoord Alexan- 
dra ten noorden van Johan- 
nesburg houdt op zijn 
knieën een pantserwagen 
van de Zuidafrikaanse op¬ 
roerpolitie tegen. In het 
woonoord braken gisteren 
opnieuw gevechten uit tus¬ 
sen Zulu’s en ANC-aanhan¬ 
gers. Er raakten 56 mensen 
gewond toen de politie met 
hagel schoot. Foto: EPA 


Ü 


Militairen 
komen om 
bij ongeluk 
in Duitsland 

DEN HAAG — Een verkeers¬ 
ongeluk in Duitsland heeft gis¬ 
terochtend drie Nederlandse 
militairen het leven gekost, zo 
heeft Defensie meegedeeld. De 
marechaussee stelt in samen¬ 
werking met de Duitse politie 
een onderzoek in naar de toe¬ 
dracht. 

Op Bundesstrasse B-441, tus¬ 
sen Uchte en Nendrof, botste 
een auto met twee dienstplich¬ 
tigen en een kw-korporaal van 
de luchtmacht frontaal met een 
tegenligger. De twee inzitten¬ 
den hiervan. raakten gewond, 
van wie een zeer ernstig. De 
Nederlandse militairen waren 
ingedeeld bij de 5de Groep Ge¬ 
leide Wapens te Stolzenau. 


Simons wil de bepaling van de om¬ 
vang van hulpverlening juist aan 
verzekeraars overlaten. Die kunnen 
per cliënt bekijken wat het meest 
geschikt is: contractueel kunnen al¬ 
lerlei soorten en vormen van thuis- 
zorghulp worden geregeld. „Dan 
moeten wij vanuit Den Haag niet 
gaan bepalen dat er een stukje zorg 
uitgesloten is. Bovendien is voor¬ 
zien in eigen bijdragen en eigen risi¬ 
co's”, aldus Simons. 

PvdA en Groen Links (GL) keerden 
zich ook tegen het CDA-plan. Vol¬ 
gens Beckers (GL) wil het CDA 
honderd miljoen gulden per jaar be¬ 
sparen om vervolgens het driedub¬ 
bele uit te moeten geven. Want op 
de voorgestelde manier moeten 
ouderen eerder naar verzorgings- of 
verpleeghuizen. 

Bijna alle fracties bleken tegen de 
stelling van Simons dat beroeps¬ 
hulpverlening in de thuiszorg aan¬ 
vulling is op de mantelzorg (hulp 
van familie, kennissen of andere 
vrijwilligers). Men wees erop dat 
juist de mantelzorg een steeds 
schaarser wordende, bovendien 
kwetsbare, zaak is. Alleenstaanden 
hebben er niets aan en de deelne¬ 
ming van steeds meer vrouwen aan 
het arbeidsproces zorgt voor extra 
problemen. 


Onschuldigen 
in VS na 
17 jaar vrij 

LOS ANGELES - Twee mannen 
zijn in de Verenigde Staten vrijgela¬ 
ten nadat zij 17 jaar ten onrechte 
gevangen hadden gezeten. Clarence 
Chance (42) en Benny Powell (46) 
waren tot levenslang veroordeeld 
voor de moord op een hulpsheriff in 
Los Angeles in 1973. 

Rechter Florence-Marie Cooper 
bood de twee mannen haar ’welge- 
meendste verontschuldigingen’ 
voor het onrecht dat hun was aan¬ 
gedaan. Chance en Powell werden 
na de uitspraak onmiddellijk in vrij¬ 
heid gesteld. 

Zij zei dat de politie van Los Ange¬ 
les bij hun proces in 1975 opzette¬ 
lijk bewijs heeft achtergehouden. 
Als de jury daarvan had geweten, 
zouden Chance en Powell zijn vrij¬ 
gesproken, aldus Cooper. 

De rechter droeg de politie op on¬ 
middellijk een onderzoek in te stel¬ 
len naar de handelwijze van de poli¬ 
tiefunctionarissen die bij de zaak 
waren betrokken. 

Vredesmacht VN 
machteloos bij 
felle gevechten 
in Cambodja 

PHUM SEREI - De strijd tussen de 
Rode Khmer en de regeringstroe¬ 
pen in het centrum van Cambodja 
is zo hevig dat duizenden mensen 
op de vlucht zijn geslagen, de voed¬ 
seldistributie tot stilstand is geko¬ 
men en de troepen van de vredes¬ 
macht van de Verenigde Naties 
gevraagd hebben of zij wapens mo-, 
gen dragen. 

Het bestand dat dit weekeinde gete¬ 
kend werd, is al aan flarden gescho¬ 
ten. 

De Rode Khmer, die tracht de stra¬ 
tegische hoofdweg in de provincie 
Kompong Thom in handen te hou¬ 
den, trok zich dinsdag vechtend te¬ 
rug. Bij het dorp Phum Serei, 40 km 
ten noorden van de stad Kompong 
Thom, meldden journalisten artille¬ 
riebeschietingen. 

Verder ten noorden, in O Pou, heeft 
de Rode Khmer een brug opogebla- 
zen en hoofdweg nr. 12 over een 
stuk van tien kilometer in handen, 
aldus de Cambodjaanse opperbe¬ 
velhebber aan de frontlijn, kolonel 
Maes Yoeurn. 


(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 


Specialist in verbouwing van uw 
badkamer van wastafel tot 
komplete badkanjpr. 

In onze showroom: 

- 15 komplete badkamers 

- whirlpoolbad in bedri/f 

- waterontharder in bedrijf 

- wand- en vloertegels 


UTI LEMMENS/MEESSEN 


SANITAIR - TEGELS - WATERONTHARDERS • BADKAMERMEUBELS 


Litscherveldweg 2, Heerlerheide, tel. 045-213661 

0peningsti|den samtairshowroom: 
maandag t m vrijdag 9.00-17 00 uur: 
zaterdag 10.00-15.00 uur. 


uit 


• Rottumeroog 

Minister Maij (Verkeer en Wa¬ 
terstaat) en staatssecretaris 
Gabor (Natuurbeheer) hebben 
definitief besloten het onder¬ 
houd aan Rottumeroog voort te 
zetten. Daarmee wordt voorko¬ 
men dat het eiland op den duur 
in de golven verdwijnt. De bei¬ 
de bewindslieden besloten in 
augustus vorig jaar al om het 
onderhoud voorlopig voort zet¬ 
ten. 

• Blokker 

De directie van het grootwin¬ 
kelbedrijf Blokker stelt de 
Staat der Nederlanden en de 
burgemeester van Geldermal- 
sen aansprakelijk voor de scha¬ 
de die volgt uit het politieoptre¬ 
den van maandag 23 maart 
tegen werknemers van haar 
landelijk distributiecentrum in 
Geldermalsen. Volgens een 
woordvoerder van het bedrijf 
heeft Blokker een forse achter¬ 
stand opgelopen in de bevoor¬ 
rading van haar filialen, door¬ 
dat de politie en de Dienst 
Inspectie Arbeidsverhoudin¬ 
gen het distributiecentrum in 
Geldermalsen maandag stilleg- 
den. Dat gebeurde in de veron¬ 
derstelling dat er illegale werk¬ 
nemers zouden worden aange¬ 
troffen. 

• Hartkleppen 

De Consumentenbond zet 
vraagtekens bij het voorstel 
van hartklepproducent Björk- 
Shiley en enkele Amerikaanse 
gedupeerden gisteren in een 
advertentie in twee landelijke 
ochtendbladen. In het voorstel 
krijgen patiënten met een hart¬ 
klep van het model Björk-Shi- 
ley Convexo-Concavè een gel¬ 
delijke vergoeding, die volgens 
de Consumentenbond enkele 
duizenden dollars bedraagt. Ze 
mogen verder een aanvullend 
medisch onderzoek laten doen. 
Tenslotte is er een gegaran¬ 
deerde regeling als er een 
breuk in de hartklep komt. 

• Zuid-Soedan 

Het Soedanese Volksbevrij¬ 
dingsfront (SPLA) heeft giste¬ 
ren gemeld dat zijn troepen het 
grootste militaire offensief van 
het regeringsleger in negen jaar 
weerstaan. Met de verklaring 
van het SPLA werden eerdere 
berichten bevestigd dat het le¬ 
ger in het zuiden van Soedan, 
waar het SPLA al jaren een 
burgeroorlog voert, een groot¬ 
scheeps offensief is begonnen. 


Droogte 


De droogte die in grote delen 
van Afrika heerst, dreigt de ko¬ 
mende maanden nog veel ern¬ 
stiger vormen aan te nemen. 
Deze waarschuwing ■ heeft het 
in Nairobi gevestigde milieu¬ 
programma van de Verenigde 
Naties (UNEP) gisteren laten 
horen. De afdeling van UNEP 
die de voedselvoorziening in 
Afrika in de gaten houdt, meldt 
dat de rampzalige droogte die 
zuidelijk Afrika teistert zich 
naar het noorden uitbreidt. 


Celstraf 


De rechtbank in Breda heeft 
gisteren de 26-jarige G.K. uit 
Etten-Leur wegens ontvoering 
van de zakenman Pierre de 
Jonge uit Prinsenbeek veroor¬ 
deeld tot acht jaar gevangenis¬ 
straf. De ontvoering was in 
november vorig jaar. Tegen K. 
was negen jaar geëist. 


Helikopter 


In Mexico zijn tien regerings¬ 
functionarissen omgekomen 
toen hun helikopter in de zui¬ 
delijke staat Oaxaca bij mist 
tegen een berg vloog. De 
slachtoffers, onder wie hoge 
militaire functionarissen, me¬ 
dewerkers van de president en 
functionarissen van de staat 
Oaxaca, bereidden een bezoek 
dat premier Salinas zou bren¬ 
gen aan Oaxaca. 


(ADVERTENTIE) 


Kontaktlenzen- 

studio 

Promenade 27a, 6411 JB Heerlen. 

Tel. (045) 742295 

Wilhelmlnastraat 33, 6351 GN Bocholtz. 
Tel. (045) 444342 


NIEUW: BOCHOLTZ 
ook op ZATERDAG 
GEOPEND 
van 09.00-15.00 u. 

Vloeistoffen 
nu ECHT goedkoper! 

OXYSEPT1 235 mi ƒ 8.75 

OXYSEPTII 235mi ƒ 9.75 

PROXID 1 25 o mi ƒ 8,75 

PROXID II 250 mi ƒ 8,75 

waterstofperoxide systeem. 


Wij accepteren alle soorten creditcards. 

Service, aanpassing, controle en schoon¬ 
maken van zachte en harde kontaktlenzen 
- startpakket altijd gratis. 

Aanpassing door gediplomeerde 
kontaktlenzenspecialistz-opticiën. 
Vrijdag 27 maart 1992 # Pagj t"~~j 

J Twintig procent van de Fransen loopt weg met Le Pen. In Duitsland 
marcheren de nazi’s weer in gesloten gelid over straat. Een kwart vati de 
Antwerpenaren omhelst het Vlaams Blok. De Volkspartij rukt op in 
Oostenrijk. Racisme loont weer op het Oude Continent. Overal in het 
Avondland heeft extreem- rechts de asielzoekers en gastarbeiders tot 

inzet van verkiezingen gemaakt. 
Overal, behalve in Engeland. Twintig jaar geleden waarschuwde de 
Conservatief Enoch Powell dat de Britse straten in „rivieren van bloed” 


zouden veranderen door de komst van zwarten en kleurlingen. In 1981 en 
1985 vocht de zwarte gemeenschap van Brixton (Zuid-Londen) met de 
blanke politie. Maar anno 1992 komt het woord 'asielzoeker’ niet meer 
voor in het woordenboek van de Britse politicus. In de aanloop naar de 
verkiezingen van 9 april mogen de politici elkaar volgaarne uitschelden, 
maar de racistische kaart uitspelen? Nou, nee. 

Is de Britse samenleving getransformeerd in een paradijs waar de vos met 
de kippen speelt? 


Extreem-rechts krijgt in Verenigd Koninkrijk geen poot aan de grond 


Groot-Brittannië: een 

haven van tolerantie 


DOOR CEES VAN ZWEEDEN 

LONDEN -„We moeten niet 
zwelgen in zelfvoldoening”, 
zegt het Lagerhuislid. „Maar 
ik denk dat wij in Europa 
een leidende rol hebben te 
vervullen. In Engeland is een 
enorme vooruitgang geboekt 
sinds de tijd van de massa- 
immigratie.” 

Ooit was Keith Vaz zelf een immi¬ 
grant. Als klein jongetje kwam hij 
naar Leicester om daar het Natio¬ 
naal Front door de straten te zien 
marcheren. Soms moest hij bin¬ 
nenblijven totdat de racisten weg 
waren. Maar nu zijn de rollen om¬ 
gedraaid. Het Front is op sterven 
na dood en Keith Vaz, een kleur¬ 
ling, zit in het Lagerhuis. 

„Partijen als die van Le Pen in 
Frankrijk krijgen hier geen poot 
aan de grond”, stelt de Labour- 
politicus vast. „Zelfs als we een 
ander kiesstelsel hadden, zouden 
de racisten geen kans maken. Er is 
eenvoudig geen plaats voor een 
Front National in Groot-Brittan- 
nië. Wij hebben hier een lange en 
succesvolle geschiedenis van inte¬ 
gratie gehad. Zwarten en Aziaten 
hebben in dit land toegang tot de 
macht. En dat is een recht dat 16. 
miljoen immigranten elders in Eu¬ 
ropa ontberen.” 

Vluchtelingen 

Onlangs kwamen in Londen de 
eerste vluchtelingen uit Duitsland 
aan. Ze vroegen er politiek asiel, 
niet wegens vervolging in eigen 
land maar omdat ze hun leven in 
de Bondsrepubliek niet meer ze¬ 
ker waren. Engeland was voor hen 
een haven van tolerantie in een 
steeds racistischer wordend Euro¬ 
pa. 

„Ik voel me hier behoorlijk vei¬ 
lig”, zegt Anna, een zwarte studen¬ 
te uit Berlijn die tijdelijk in Enge¬ 
land verblijft. „De sfeer is meer 
ontspannen. Mensen staren je niet 
aan, zoals in Berlijn. In Duitsland 
ben je geïsoleerd. Je wordt er 
voortdurend bedreigd, en niet al¬ 
leen door de skinheads. Iedereen 
kan je aanvallen of kijkt toe hoe je 
afgetuigd wordt. Je buren, de me¬ 
vrouw van de winkel, iedereen.” 
Anna staat niet alleen. Haar erva¬ 
ring wordt gedeeld door John 
Amoateng-Kantara, die eveneens 
Duitsland voor Engeland verruil¬ 
de. „Voor mij waren er in Duits¬ 
land plekken waar je niet kon 
koeien. Als zwarte hoefde ik maar 
van West-Berlijn naar de wijk 
Lichtenberg in het oosten te lopen 
om in moeilijkheden te komen. In 
Engeland zijn geen plaatsen waar 
ik mij niet kan vertonen.” 

Le Pen 

In Engeland zijn ’no-go areas’ voor 
Jean-Marie Le Pen. Eind vorig 
jaar bracht de Fransman een be¬ 
zoek aan Londen in een poging 
enkele Conservatieve Lagerhuisle¬ 
den te winnen voor zijn actiegroep 
van ultra-rechtse Euro-parlemen- 
tariërs. Engeland was het enige 
land dat nog geen bijdrage had ge¬ 
leverd aan zijn Euro-racisme. 

Le Pen, in Frankrijk een gerespec¬ 
teerd zakenman in vreemdelin¬ 
genhaat, zette op 4 december voet 
op Britse bodem. Doel van zijn 
missie was een ontmoeting met 
zeven Conservatieve Lagerhuisle¬ 
den. Maar een paar dingen gingen 
mis. 

Een honderdtal Lagerhuisleden 
tekende een petitie waarin de mi¬ 
nister van Binnenlandse Zaken 
gevraagd werd hem het land uit te 
zetten. Toen de regering weigerde, 
belaagden 400 betogers zijn Lon- 
dense hotel. Twee dagen later was 
de groep demonstranten gegroeid 
tot 1.500 personen die bijna door 
de politieblokkade braken. 

Le Pen moest via de keuken, waar 
alleen zwarten werkten, in veilig¬ 
heid worden gebracht en ver¬ 
dween de volgende ochtend met 
de staart tussen de benen naar 
Frankrijk. Hij had niets bereikt. 
De zeven Conservatieve Lagerhui¬ 
sleden waren niet op komen da¬ 
gen en hadden zelfs hun namen 
niet bekend durven maken. 


Erfgoed 


Racisme heeft in het Verenigd Ko¬ 
ninkrijk nooit tot het politieke erf¬ 
goed behoord. De Engelsen waren 
de eersten dje de slavernij afschaf¬ 
ten en Pswald Mosley ging na de 
oorlog de geschiedenis in als de 


# ’Vooroordelen bij de 
politie of bij u?\ luidt het 
onderschrift bij een poster 
waarmee de politie in 
Groot-Brittannië meer 
agenten tracht te werven, 
met name onder de zwarte 
bevolking. De man rechts is 
een rechercheur die samen 
met de Bobby een verdachte 
achtervolgt... 

Foto: AP PSSK» 


;a 
| 0M. 

OK 


m 

! % * $ 


*| % 
IHl 


tl 


I 


ii m 

• 't 


is 


mm 


minst succesvolle fascistenleider 
van Europa. „Het is opmerkelijk 
hoe onbeduidend het racisme hier 
altijd is geweest”, zegt historicus 
Jonathan Clark van The Oxford 
University. „De Engelsen hebben 
zelden in termen van huidskleur 
gedacht.” 

Nu het spook van het racisme 
weer over het Oude Continent 
waart, blijft Merry England ander¬ 
maal een bolwerk van tolerantie. 
John Major is een overtuigde anti- 
racist, die zijn eerste verjaardag 
als premier in besloten kring vier¬ 
de met een dozijn zakenlui van 
Aziatische afkomst. 

Er is een klein conflict tussen La- 
bour en de Conservatieven over 
de asielwetgeving, maar in de la¬ 
wine van verkiezingsredes viel 
niet eenmaal het woord 'immi¬ 
grant’. In een lang artikel voor de 
Guardian zette politiek redacteur 
Hugo Young onlangs uiteen waar 
de verkiezingen niet over gaan. 

Alle onderwerpen waarover goed¬ 
deels consensus bestaat, passeer¬ 
den de revue: Noord-Ierland, het 
milieu. Europa. Maar Young ver¬ 
gat het enige punt te noemen dat 
verkiezingen in Frankrijk of 
Duitsland tegenwoordig domi¬ 
neert: de rassenkwestie. Het was 
niet eens bij hem opgekomen. 

Brixton 

Engeland een paradijs voor immi¬ 
granten? Was het niet in Brixton 
en Tottenham waar de zwarte be¬ 
volking, getergd door een racisti¬ 
sche politie, in 1981 en 1985 in 
opstand kwam? Was het niet in de 
zwarte getto’s van Londen waar 


een politieman zijn leven niet ze¬ 
ker kon zijn en de misdaad welig 
tierde? 

Op maandagochtend 13 april 1981 
had Brixton in Zuid-Londen het 
aanzien van een stadsdeel dat 
door een luchtaanval was getrof¬ 
fen. Drie dagen lang hadden dui¬ 
zenden zwarte jongeren gevoch¬ 
ten met een politieleger dat 
slechts met de grootste moeite zijn 
gezag kon herstellen. 

Bijna rechtstreeks in de huiska¬ 
mer gebracht door de BBC, was 


als een verrader zijn beschouwd.” 
Oppervlakkig gezien is er in Brix¬ 
ton weinig veranderd. De huizen 
zijn er nog steeds slecht, de werk¬ 
loosheid hoog. Van de 18 tot 24-ja- 
rigen is 40 procent langdurig 
werkloos. „Maar”, zegt McCon- 
ney, „de problemen tussen politie 
en zwarte bevolking zijn opge¬ 
lost.” 

Na de onlusten van 1985 trok de 
politie van Brixton het boetekleed 
aan en voerde een reeks verander¬ 
ingen door. Er werden meer zwar¬ 
te agenten aangenomen, de trai- 
achtergrond 


r 


de natie getuige van de ergste on¬ 
lusten sinds het begin van de 
eeuw. Die natie hoopte dat nooit 
meer te zien, maar vier jaar later 
gingen de zwarten weer de straat 
op. En opnieuw: benzinebommen 
vlogen door de lucht, de straten 
kleurden rood. 

Aanleiding voor de onlusten in 
oktober 1985 was een incident 
waarbij de politie een zwarte 
vrouw had neergeschoten. Het 
schot was waarschijnlijk per onge¬ 
luk gevallen, maar de politie ge¬ 
noot in die dagen niet automatisch 
het voordeel van de twijfel. 

Anno 1992 is Brixton een andere 
wereld. „Ik kan tegenwoordig 
mijn uniform aantrekken en in 
mijn eentje de straat op gaan”, 
verklaart Dalton McConney, een 
zwarte politie-inspecteur. „Tien of 
vijf jaar geleden kon een zwarte 
politieman dat niet doen. Hij zou 


ning werd verbeterd en arrestan¬ 
ten kregen rechten. 

Ook in Engeland zijn veel zwarten 
en kleurlingen nog achtergesteld. 
Maar de verschillen worden klei¬ 
ner. Eén op de 18 zwarte jongeren 
gaat nu naar de universiteit. Op 
middelbare scholen doen kinde¬ 
ren van Indische en Chinese ou¬ 
ders het beter dan de Engelse 
leerlingen zelf. Eén op de vier 
'Aziaten’ heeft tegenwoordig een 
leidinggevende functie in het be¬ 
drijfsleven. 

Chaos 

'Chaos of Gemeenschap’, was de 
keuze die wijlen Martin Luther 
King de wereld voorhield. Maar 
terwijl Duitsers en Fransen (en 
Amerikanen) voor de chaos kozen, 
leeft Kings droom in Engeland 
voort. De vraag is alleen: waarom 
in het Verenigd Koninkrijk? 


„Het fundamentele verschil is dat 
de minderheden in dit land deel 
van de gemeenschap uitmaken”, 
zegt N. Bandopadhyay van de 
Londense Commissie voor Racia¬ 
le Gelijkheid. „De zwarten en 
kleurlingen hier zijn geen immi¬ 
granten zoals de Algerijnen in 
Frankrijk of de Turken in Duits¬ 
land. Ze zijn Britten en worden als 
zodanig geaccepteerd.” 

Engeland en Frankrijk hebben de¬ 
zelfde koloniale achtergrond. 
Maar terwijl Indiërs, Pakistani en 
Bengalezen stemrecht verwierven, 
hebben miljoenen Noordafrika- 
nen in Frankrijk nog nooit een 
stembureau van binnen gezien. 

„Het feit dat de immigranten in 
Frankrijk niet mogen stemmen 
heeft in plaatsen als Marseille, 
waar honderdduizenden Algerij¬ 
nen wonen, de opkomst van Le 
Pen mogelijk gemaakt”, stelt Ban¬ 
dopadhyay vast. „Eén van de re¬ 
denen dat racisme in de Britse 
verkiezingscampagne geen rol 
speelt, is de 'zwarte' stem. De min¬ 
derheidsgroepen zouden onmid¬ 
dellijk worden gemobiliseerd te¬ 
gen een kandidaat die de racisti¬ 
sche kaart zou willen uitspelen.” 

Bandopadhyay, die namens de 
Commissie de ontwikkelingen in 
Europa volgt, zou niet willen be¬ 
weren dat alles „prachtig is” in 
Albion. „We hebben hier ook nog 
altijd racistische aanvallen. Maar 
er is in Engeland gewoon minder 
racisme dan in Europa. We willen 
niet beweren dat wij het beste 
zijn. Maar wij zeggen tot de rest 
van Europa: wij hebben een sys¬ 
teem dat werkt. Kijk er eens 
naar.” 


Koerden Minister Van den Broek van. 
Buitenlandse Zaken wil no9 
niet zover gaan Turkije we’ 
gens de tegen het Koerdi¬ 
sche verzet gerichte bom¬ 
bardementen te veroorde¬ 
len. De bewindsman zegt | 
zich wel zorgen te maker 
om het geweld dat de Turk¬ 
se strijdkrachten de laatste 
dagen tegen Koerdische ne¬ 
derzettingen in oostelijk en zuidoostelijk Turkije gebruiken, maar hij 
voegt er onmiddelli|k aan toe dat elke overheid de taak heeft om 
terrorisme op het eigen grondgebied te bestrijden, zij het dat de 
middelen die daarbij worden gebruikt, moeten worden afgemeten 
aan beginselen die alle Europese staten in CVSE-kader zijn over¬ 
eengekomen. Met andere woorden: Turkije heeft natuurlijk het; 
recht er op los te slaan, maar ze moeten het daar in Ankara nai 
tuurlijk ook weer niet te gek maken. Een behoedzame, toch duide-’ 
lijke reactie; een stellingname waarin naast enige kritiek op ook 
uitgesproken begrip vóór de Turkse autoriteiten - trouw NAVO- 
bondgenoot en kampioen van de loyaliteit in de Golfoorlog - 
opgesloten ligt. De minister valt er zich wellicht geen buil aan en 
in Ankara zullen ze van de Nederlandse aanmerkingen niet wakker 
liggen. Dat doen misschien alleen de Grieken, die uiteraard onder 
voortdurende inwerking van de Macedonische nachtmerrie in Van 
den Broeks 'begripvolle' formuleringen mogelijk de zoveelste aan¬ 
wijzing voor de ministeriële 'turkofilie' zien. 

Intussen blijft het in het strijdgebied uiterst roerig en gespannen. 

De ernstige botsingen tussen de geregelde strijdkrachten, demon¬ 
stranten en de guerrilla-organisatie PKK (Koerdische Arbeiderspar- 
tij) geven aan dat het steeds weer oplaaiende oproer dieper . 
geworteld is en een bredere basis heeft dan menigeen wel denkt. ^ n 
Al sinds 1984 bevindt de PKK zich met Ankara in een toestand van ^ tl 
oorlog. In zijn middelen is het verzet geenszins kieskeurig. Er is pei 
sprake van (terroristisch) geweld en bruut contrageweld. Grenzen 
zijn allang overschreden en normen vervaagd. De Koerdische bur- v e 
gerij is het slachtoffer. Wat de ongeregeldheden van de laatste 
dagen betreft schijnt het Turkse leger in de steden Cizre en Sinak ^ 
eigenmachtig en nogal bruut te zijn opgetreden tegen nagenoeg ti. 
onbewapende demonstranten. Ooggetuigen in Cizre wisten zelfs &Us 
te melden dat Turkse militairen daar schoten op alles wat maa^F^; 
bewoog. Vijf maanden geleden stak internationaal een storm van 
verontwaardiging op, nadat Turkse Starfighters in een vergeldings¬ 
actie voor Koerdische aanvallen op militaire posten in Zuidoost- 
Turkije stellingen van Koerdische guerrillastrijders in Noord-lrak 
ook met naplam hadden geattaqueerd, waarbij ook zes dorpen 
het moesten ontgelden. 


ÏN 


Sinds de PKK haar strijd voor een onafhankelijk Koerdistan begon< 
zijn meer dan drieduizend doden gevallen; burgers, militairen, poli¬ 
tiemannen en verzetsstrijders. Het buitenland heeft wel degelijk de 
plicht kritisch toe te zien op de gebeurtenissen in Oost-Turkije. Het 
kan echter niet volstaan met kritiek en veroordelingen. Zelfs het 
gegeven dat de regering in Ankara fervent tegenstander is van 
enige mate van zelfstandigheid voor de Koerdische gemeenschap 
in het land, moet de internationale statengemeenschap er niet van 
weerhouden op de noodzaak van zo'n oplossing te blijven hame¬ 
ren. Het lijkt de enige uitweg uit dit heilloze conflict, dat bij voortzet- 
ting nog een onmetelijk aantal slachtoffers zal eisen. CVSE en 
NAVO lijken uitstekende platforms om het halsstarrige Ankara in 
die richting te stuwen. Maa'r het is duidelijk dat de handreiking van 
alle partijen moet komen. 

F.S. 


de 

> 

fats 

Fan 

Fal 


Me 

V5 
Illegale handel ii 
cd’s zeer lucrati 


DOOR LAURENT HEERE 

DEN HAAG -- Justitie, de au¬ 
teursrechtenorganisatie Sterhra en 
de Nederlandse Vereniging van 
Producenten en Importeurs van 
Beeld- en Geluidsdragers (NVPI) 
zijn een nieuw illegaal circuit op 
het spoor gekomen. Ergens in Ne¬ 
derland hebben opsporingsambte¬ 
naren enkele duizenden illegaal 
gekopieerde cd’s in beslag geno¬ 
men. Het gaat om een nieuwe acti¬ 
viteit in een illegale branche die 
jaarlijks tussen de zeventig en ne¬ 
gentig miljoen gulden omzet in 
Nederland. 

Het betreft hier een nieuw soort il¬ 
legale handel in cd’s. Nieuw om¬ 
dat bestaande cd’s van ondermeer 
Tina Turner, Dire Straits en Pet- 
shop Boys geheel zijn overgeno-“ 
men en voor de leek niet van echt 
te onderscheiden zijn. Vermoede¬ 
lijk zijn aan de hand van legale 
cd’s nieuwe digitale tapes ge¬ 
maakt. Daarmee zijn vervolgens 
de illegale cd’s geproduceerd. 

„De kwaliteit van de geluidsopna¬ 
men is goed, het gaat immers om 
digitale opnamen”, aldus E. Jan¬ 
sen van de NVPI, de organisatie 
van cd- en platenmaatschappijen. 
De leek kan volgens haar het ver¬ 
schil tussen een legale en illegale 
opname niet zien. De handelaar 
wel. „Die ziet het verschil onder 
andere aan de kwaliteit van het 
drukwerk. De ’hoes’ is wat minder 
scherp gedrukt”, zegt Jansen. 


Voorzover bekend, zijn de ill® 
opnamen nog niet in de wit 
terechtgekomen. Jansen wil 
belang van het onderzoek w®? 
kwijt over de miljoenenaff®! 
„We hebben enkele duizel) 1 ] 
cd’s aangetroffen in de groot 
del. We weten nog niet was*] 
vandaan komen. Dat proberefl] 
door middel van het onderzo®** 
achterhalen.” 

Naast regelrechte fraude d^ 
het in het cd-circuit ook oh 1 ^ 
bootlegs, illegaal gemaakte opj^ 
men die zonder toestemming' 
de uitvoerend artiest en zijn jJT 
tenmaatschappij op de markt* 
gebracht. Vooral verzamelaars* 
wild op dit materiaal, ontstaak \n 
de ’witte lp’. - 

De producenten van muziek 
gers hadden - bij het verschil 
van de cd - goede hoop dat h®’ 
legaal kopiëren aanzienlijk 
worden teruggedrongen. Een 
maken is immers moeilijker 
het persen van een lp of het o' 
spelen van een cassetteban 1 
Maar ondertussen blijkt dat 
het populair worden van d® 
ook het aantal perserijen is to® 1 
nomen. 

De omvang van het totale ill® 
circuit wordt door de NVPl 
schat op zes tot acht procent 
de markt, naar schatting 70 to*!^ 
miljoen. Vorig jaar gingen erV®j • 
tig miljoen cd’s voor bijna 1,2 
jard gulden over de toonbank- 

\ 


Van onze redactie buitenland 

MONTREAL - De kans om 
een' vliegtuigongeluk te 
overleven lijkt groter te zijn 
dan de kans daarbij het le¬ 
ven te laten, zo blijkt uit cij¬ 
fers over de veiligheid in de 
luchtvaart. 


Volgens de jongste cijfers van de 
Internationale Organisatie voor 
Burgerluchtvaart (ICAO) is het 
aantal mensen dat in 1990 en 
1991 ongelukken met reguliere 
vluchten overleefde groter dan 
het aantal dodelijke slachtoffers. 
Voor 1990 is de verhouding 675 
tegen 495 en vorig jaar overleef¬ 
den 935 mensen een ongeluk en 
kwamen er 817 om het leven. Bij 
het ongeluk afgelopen maandag 
met een Fokker F-28 van USAir 
in New 1 York konden 27 mensen 
het ongeluk navertellen en verlo¬ 
ren 24 mensen het leven. 

De ICAO, een organisatie van de 


Meeste passagiers sterven door verbranding of verstikking 


Kans om vliegramp 
te overleven stijgt 


Verenigde Naties, die in Mont- 
real is gevestigd, meldt dat in 
1983 het aantal doden bijna 
tweemaal zo hoog was als het 
aantal overlevenden: 809 tegen 
393. 

Andere luchtvaartdeskundigen 
zeggen de bevindingen van de 
ICAO te kunnen delen, hoewel 
zij zich baseren op andere gege¬ 
vens. „Het algemene beeld op 
basis van de statistieken is dat 


de kans een dodelijke vliegonge¬ 
luk - een ongeluk waarbij ten 
minste één persoon om het leven 
komt - te overleven vijftig pro¬ 
cent is”, aldus John Elders, vice- 
voorzitter van de Luchtveilig- 
heidsstichting in Rosslynn in de 
Amerikaanse staat Virginia. 

„Mijn indruk is dat het percenta¬ 
ge mensen dat in leven blijft 
omhoog gaat”, zo zegt Paul 
Hayes van het Britse bedrijf Air 


claims dat vliegtuigongelukken 
onderzoekt en gegevens voor 
verzekeringsmaatschappijen 
verzamelt. 

Luchtvaartspecialisten schrijven 
deze gunstige ontwikkeling toe 
aan de invoering van allerlei vei¬ 
ligheidsvoorzieningen, zoals ver¬ 
lichting in de vloer van vliegtui¬ 
gen die in noodgevallen de weg 
naar de uitgangen wijst, steviger 
schokabsorberende stoelen en 
de toepassing van vuurvertra- 


gende materialen. 

Hoewel botsingen in de lucht de 
meest angstaanjagende ongeluk¬ 
ken zijn, komen die relatief wei¬ 
nig voor. Viervijfde van het aan¬ 
tal ongelukken gebeurt bij de 
start of de landing. Dat was deze 
week ook het geval met ongeluk 
met de Fokker. 

Het grote gevaar bij ongelukken 
bij opstijgen of landen is dat de 
inzittenden het neerkomen over¬ 
leven, maar er niet in slagen tij¬ 
dig het toestel te verlaten. Veel 
passagiers van de F-28 van 
USAir kwamen om in de vlam¬ 
men of in het ijskoude water van 
de baai Flushing Bay. Het toestel 
was van de landingsbaan in het 
water geschoten. 

„De cijfers laten zien dat bij een 
ongeluk dat kan worden over¬ 
leefd, tachtig procent van de pas¬ 
sagiers het neerstorten door- 


”1» 


staat. Meer dan twintig proc® 11 'i 
van de aanvankelijke overlevet’j ^ 
den stefft daarna door brand ^ 
het inademen van rook”, zeF ’* 
Matthew McCormick, die ve r ' * 
bonden is aan het Amerikaans* “J 
Nationale Transport Veiligheid 5 ' j 
bureau (NTSB) in Washingto* 1 ) * 
De woordvoerder van deze org a ' jj 
nisatie, Alan Pollock, voegt da®^ " 

aan toe dat tijd de voornaamst®., 
factor is: „Tijd is het kostbaarst®,’ ,v 
tijd om het vliegtuig te verlaten 

Luchtvaartinstanties kijken 
voorzieningen die passagiers di®I! 
belangrijke extra seconden ku 11 ' 
nen geven. Bijvoorbeeld me®; p 
uitgangen of de installatie v*** 
nevelsproei-installaties teg eI * 
vuur en schadelijke damp®*^ 
Een mogelijkheid waaraan d 
Amerikaanse federale Luch;' 
vaartautoriteiten denken, * 
vliegtuigfabrikanten te verpli®**! 
ten brandstoftanks te versterk®'* 
en het aanbrengen van klepp®*| 
in brandstofleidingen om lekk®' 
ges te voorkomen. 


I 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 5 
«•1 

551 


TRECHT - Als de werkgevers 
“j e t met een beter cao-bod ko- 
^ e n zijn er vanaf 13 april in de 
^Velindustrie acties te ver¬ 
achten waaronder stakingen, 
heeft een woordvoerster van 
Voedingsbond FNV gisteren 
j^egedeeld na afloop van een 
er gadering van de vakgroep 
^ivel (kaderleden) van de bond. 
T 6 cao-onderhandelmgen voor 
e 19.000 werknemers in de zui- 
e l liepen een week geleden vast 
P de vut en de aanpak van het 
okteverzuim. Aan onderhande¬ 
len over de lonen kwamen 
^ijen niet eens toe. Tot ver- 


FNV kondigt 
acties aan 
in de zuivel 

ontwaardiging van de vakbon¬ 
den willen de werkgevers de 
vut-leeftijd verhogen van 59 naar 
60 jaar. Ook willen ze werkne¬ 
mers vanaf de derde ziekmel¬ 
ding ween vrije dag of tien pro¬ 
cent van hun loon laten inleve¬ 
ren. Ook daarover valt met de 
vakbonden niet te praten. 


■ ... " V i . 


Volgens de vakbondswoordvoer- 
ster is uit peilingen tot nu toe 
gebleken dat de leden wel voor 
acties zijn te porren. Dat is vol¬ 
gens de bond bijvoorbeeld het- 
geval bij Frico Domo, NZC, 
Nestlé, Ormet en Mona waar in¬ 
middels al actievergaderingen 
zijn gehouden. De ledenraadple¬ 
ging gaat nog door tot begin 
april en daarna gaat er een ulti¬ 
matum naar de werkgevers de 
deur uit. Als de werkgevers voet 
bij stuk blijven houden gaan in 
de week voor Pasen de acties 
van start, aldus de woordvoer¬ 
ster van de FNV-bond. 
economie Winst stijgt met 24 procent 

Ciba/Geigy doorstaat 
slijtageslag chemie 


om 

de 

ter 

er- 

i o-: 
le- 
ok 


er 

.et 

lef 

on 


m verlies van bijna 400 miljoen gulden 

DAF praat met 
staat over steun 


Van onze redactie economie 

LONDEN - Het Zwisterse Chemie¬ 
concern Ciba/Geigy heeft de slijta¬ 
geslag in de internationale chemie 
goed doorstaan. Het concern, met 
als thuisbasis Bazel, boekte het af¬ 
gelopen jaar een winst na belastin¬ 
gen van ruim 1,2 miljard Zwisterse 
francs (ongeveer 1,6 miljard gul¬ 
den). Het resultaat lag daarmee 24 
procent boven dat over 1990. Dat 
heeft president-directeur A. Krauer 
gistermorgen bekendgemaakt op 
een persconferentie in Londen. 
Ciba/Geigy heeft een grote pig- 
mentfabriek in Maastricht. 

De grote internationale chemie-con- 
cerns hebben het afgelopen jaar, op 
Ciba/Geigy na, allemaal te maken 
gehad met grote winstval. Het Ne¬ 
derlandse concern DSM boekte een 
winst die 40 procent lager lag. Ook 
de grote Duitse concerns, zoals 


Bayer, BASF en Hoechst, kampten 
met een verlies van de winst varië¬ 
rend tussen 11 en 23 procent! Met 
een winstdaling van 5 procent sloeg 
Akzo zich nog redelijk goed door de 
malaise heen. 

Het resultaat van Ciba/Geigy leunt 
zwaar op de sterke divisie medicijn 
nen. Het concern, onder meer pro¬ 
ducent van het bekende anti-stol- 
lingsmiddel Cintron, behaalde een 
omzet van 7,8 miljard Zwitserse 
francs in de sector gezondheidspro- 
dukten en medicijnen. 

De winst van deze divisie steeg met 
20 procent. Ciba/Geigy produceert 
daarnaast actief in onkruidbestrij¬ 
dingsmiddelen, pigmenten en poly¬ 
meren. Het concern heeft wereld¬ 
wijd 90.000 medewerkers. In Neder¬ 
land werken ongeveer 1000 perso¬ 
nen voor het concern, waarvan ruim 
250 op het hoofdkantoor in Arn¬ 
hem. 


Van onze redactie economie 

^ÜHOVEN - De sterk verlieslijdende vrachtwagenfabri- 
^ DAF voert gesprekken met de staat en de banken over 
1 hieuwe kapitaalinjectie. Het gaat daarbij om een bedrag 
^tussen de 200 en 300 miljoen gulden waardoor het garan- 
Ve rrnogen weer op een aanvaardbaar peil komt. 


Bussen in ’stapelgarage’ 


v erbetering van het vermogen 
* DAF in een sterkere onder- 
^elingspositie brengen voor 
a p^bele sam enwerkingsgesprek- 
J Fj 1 - .,Dat is een belangrijk punt”, 
' S Vd bestuursvoorzitter ir. A. van 
. f*adt gisteren in een toelichting 
^jaarcijfers. Nog met duidelijk 
welke vorm de eventuele 
^steun zou moeten worden ge- 
/b- Een aandelenemissie is in elk 
^ uitgesloten. 

^ heeft een bijzonder moeilijk 
échter de rug. Het verlies nam 
toe van f 228 miljoen tot f 
miljoen, met inbegrip van f 69 

!Nv eist hervatting 
o-overieg bij NS 

HT - De Vervoersbond 
eist dat de Nederlandse 
•OfWegen het eindbod voor een 
H've cao intrekt en de onderhan¬ 
den met de vakbonden ’zonder 
hyaarden vooraf hervat. Dat 
bestuurder J. van der Kamp 
jd brief aan de NS-directie na 
dleging van de kaderleden. Als 
miet voor maandag aan de eisen 
thoet komt, dan dreigt een ulti- 
ü m, waarna acties waarschijn- 
^orden. 


1 


scherp gestelde verklaring 
huldigt de CNV-bond de NS- 
tie van een ’regentenmentali- 
Het ’kale loonbod’ van 3,9 pro- 
j en twee eenmalige uitkeringen 
totaal ongeveer 1 procent 
, het kader te dol om over te 


15 

"m 


1 


ï 1 de bonden in het overleg wei- 
^ en te praten over de door de 
Ofwegen voorgestelde flexibili- 
8 bij de dienst spoorwegonder- 
d kwam het Spoor met een 
b °d dat slechts een ’kaal loon- 
omvat. Wat betreft de andere 
_*dsvoorwaarden zou de lopen- 
met een jaar moeten worden 


miljoen aan buitengewone lasten in 
verband met herstructureringen. 
Per aandeel nam het verlies toe van 
f 7,82 tot f 9,48. De omzet steeg be¬ 
scheiden met 2,4 procent tot f 4,9 
miljard. 

Inmiddels staat de onderneming er 
dusdanig belabberd voor dat de 
banken al het onroerend goed van 
DAF in binnen- en buitenland als 
zekerheid hebben verworven voor 
kredieten. Ook is een groot deel van 
de voorraden en vorderingen aan de 
financiers in onderpand gegeven. 
Het verlies uit gewone bedrijfsuit¬ 
oefening van DAF in 1991 nam 
sterk toe; van f 107,9 miljoen tot f 
194,3 miljoen. De toename met f 86 
miljoen is voor f 49 miljoen veroor¬ 
zaakt door voorzieningen voor ver¬ 
strekte garanties ten behoeve van 
de leasemaatschappij DAF Finance 
Company. 

Voor dit jaar verwacht DAF een be¬ 
langrijk herstel. Van der Padt gaat 
ervan uit dat over de eerste helft 
van het jaar nog een verlies zal wor¬ 
den geleden. Het resultaat over de 
tweede helft van het jaar kan in de 
ogen van de directie-voorzitter dit 
verlies echter grotendeels compen¬ 
seren. In deze prognose is nadruk- 
kelijk rekening gehouden met even¬ 
tuele nieuwe voorzieningen. 


AMSTERDAM - De aandelen¬ 
fondsen van de Robeco-groep, 
Robeco en Rolinco, verminderen 
hun belangen in de Verenigde 
Staten en Canada. Bedroeg het 
belang in Noord-Amerika eind 
vorig jaar voor Rolinco nog 34 
procent van het belegd vermo¬ 
gen, in de eerste twee maanden 
van dit jaar is dat afgebouwd tot 
28 procent. Robeco heeft zijn be¬ 
lang eveneens met zes procent¬ 
punten teruggebracht tot 33 
procent. 

Dit zei bestuursvoorzitter prof. 
dr. P. Korteweg van de Robeco- 
groep gisteren tijdens een toe¬ 
lichting op het jaarverslag van • Autobussen, die worden gebruikt voor het rondrijden van toeristen, staan in een spe¬ 
ciale garage van het Eiraku Touringcarbedrijf in Tokio. Foto: Reuter 


1 


Robeco vermindert 
belangen in VS 


de groep. De belangen in de VS 
worden verminderd omdat na de, 
diverse renteverlagingen vanuit 
de korte rente waarschijnlijk 
weinig steun meer te verwachten 
valt voor de aandelenkoersen. 1 
Bovendien zijn beleggers de af¬ 
gelopen tijd al flink vooruitgelo¬ 
pen op een conjunctureel herstel 


in de tweede helft van dit jaar. 

Korteweg verwacht in Europa 
door het afnemende groeitempo 
nog wel mogelijkheden voor ren-' 
teverlaging, met name in Duits¬ 
land en Nederland. Japan veran¬ 
dert in de ogen van de bestuurs¬ 
voorzitter van een welvaartsge- 


nerator naar een welvaartsgenie- 
ter. Dat komt tot uitdrukking in 
de terugval van de economische 
groei van 6 procent naar 2,5 pro¬ 
cent. 

Het vermogen van het Robeco- 
fonds bedroeg eind vorig jaar f 
9,2 miljard tegen f9,0 miljard het 
jaar daarvoor en f 12,0 miljard 
eind 1989. De netto-winst daalde 
van f 373 miljoen tot f 352 mil¬ 
joen. Omdat het aantal uitstaan¬ 
de aandelen met ruim zeven 
miljoen stuks daalde, namen de 
bruto-inkomsten per aandeel toe 
van f 3,52 tot f 3,59. Er wordt een 
dividend voorgesteld van f 3,52 
tegen f 3,48 over 1990. 
België had in 
februari laagste 
inflatie in EG 

BRUSSEL - België had m fe¬ 
bruari de laagste inflatie op jaar¬ 
basis van alle EG-landen. In 
Nederland lag die bijna twee 
keer zo hoog. zo blijkt uit giste¬ 
ren in Brussel verspreide cijfers 
van het EG-bureau voor de sta¬ 
tistiek (Eurostat). 

Intussen zijn de prijzen in België 
zodanig gestegen dat de inflatie 
op jaarbasis in maart uitkomt op 
2,71 procent. Met de accijnsver¬ 
hoging en de btw-tariefswijzigin- 
gen per 1 april zal die lijn zich 
voortzetten. Economen rekenen 
voor dit jaar op een inflatie van 3 
tot 3,25 procent. 

De gemiddelde prijsstijgingen in 
de EG bedroegen vorige maand 
0,5 procent. Voor Nederland was 
dat 0,4 procent. België, Frank¬ 
rijk, Griekenland en Italië zaten 
daaronder met 0,3 procent 

Nieuwe bank 
voor Hongarije 

BOEDAPEST — Hongarije krijgt 
een nieuwe bank die particuliere in¬ 
dustriële bedrijven moet ondersteu¬ 
nen. De bank wordt opgericht door 
de Europese Bank voor Wederop¬ 
bouw en Ontwikkeling (EBRD), de 
International Finance Corporation 
(IFC), een onderdeel van de Wereld-, 
bank, en de Hongaarse vereniging 
van industriële ondernemingen 
(IPOSZ). 

De meerderheid van de aandelen 
komt in handen van buitenlandse 
investeerders, aldus vice-voorzitter 
Robert Kassai van de IPOSZ. De 
IFC krijgt twintig procent van de 
aandelen in handen. 

FNV-bond stelt 
werkgevers in 
metaal ultimatum 

UTRECHT - De Industriebond 
FNV heeft de werkgevers in de me¬ 
taalnijverheid (280.000 werknemers) 
gisteren een ultimatum gesteld. De 
vakbond zal oproepen tot acties, als 
de werkgeversorganisatie FWM niet 
voor donderdagavond 8 april tege¬ 
moet komt aan zijn cao-eisen. 

De onderhandelingen over de cao- 
metaalnijverheid liepen op 19 maart 
vast. Voornaamste geschilpunt was 
de door de werkgevers gewenste in¬ 
voering van ’arbeidsvoorwaardelij- 
ke prikkels’ om het ziekteverzuim 
terug te dringen. De FWM wil werk¬ 
nemers bij iedere ziekmelding een 
vrije dag laten inleveren (maximaal 
vier per jaar). Daarnaast bevat het 
werkgeverspakket een verlaging 
van de aanvulling op de Ziektewet- 
uitkering. 
uit 


Stevin 


De strijd tussen Volker Stevin 
en de Belgische baggermaat- 
schappij Dredging Internatio¬ 
nal over het gebruik van bag- 
germateriaal is voorbij. De 
twee partijen hebben een 
schikking getroffen. De gerech¬ 
telijke procedures worden ge¬ 
staakt. 


Flexovit 


De nettowinst van slijpschij- 
venfabnkant Flexovit is in 1991 
onderuit gegaan. In 1990 be¬ 
haalde de producent nog een 
nettowinst van f 10,7 miljoen. 

• Nutricia 

De nettowinst van Nutricia is 
in 1991 met 17,9 procent geste¬ 
gen tot f99,1 miljoen. De omzet 
ging omhoog met 8,9 procent 
tot meer dan f 1,2 miljard. In 
alle produktgroepen nam de 
omzet toe. De winst per aan¬ 
deel steeg met 13,7 procent tot 
f 9,44. Die stijging was minder 
sterk dan die van de nettowinst 
als geheel. Dat kwam vooral 
doordat het aantal uitstaande 
aandelen met 3,4 procent werd 
uitgebreid als gevolg van een 
omvangrijke omzetting van 
converteerbare obligaties in 
aandelen. 

• CTI 

De nettowinst van GTI Hol¬ 
ding (technische dienstverle¬ 
ning) is vorig jaar met 15,5 
procent toegenomen tot f 36.5 
miljoen. De winst per aandeel 
steeg van f 19,52 tot f21,73. Aan 
de aandeelhouders wordt voor¬ 
gesteld het dividend te verho¬ 
gen van f 9,76 tot f 10.87 per 
aandeel. 

• Alberl Heijn 

Vakbonden en Ahold-dochter 
Albert Heijn (AH) hebben gis¬ 
teren een onderhandelingsre¬ 
sultaat bereikt over een nieuwe 
cao voor de 1800 werknemers 
bij de distributiecentra en de 
400 bedrijfsleiders van het su¬ 
permarktconcern. Dinsdag nog 
liepen de onderhandelingen 
ondermeer vast op de lonen 
maar nu, twee dagen later wer¬ 
den partijen het toch eens. 


Suiker 


Circa 1415 mensen in de suiker¬ 
verwerkende industrie stonden 
gisteren ingeschreven als sta¬ 
ker. Daarmee is volgens een 
woordvoerster van de Voe¬ 
dingsbond FNV het totaal aan¬ 
tal stakers opgelopen met 115 
man. 


(ADVERTENTIE) 

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN: 


MDla 


Vola staat voor deskundighe i«1 op het ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
finaneieringsmogelijkheden van Vola. 
neemt u dan kontakt op met uw verzeke¬ 
ringsadviseur of bel Vola (020) 561 2205. 


beurs 
Vf% iendelijk 

^ S ÏERDAM - De aandelenkoer- 
tejj ?P Beursplein 5 konden giste- 
en de verw achting in toch 
b- Volgens sommige handela- 
X'vas het sentiment op de vloer 
C en kon het Damrak zich in 
te g^Uking met de andere Europe- 
tet **en goed houden. Druk was 
Vn 6t op de beursvloer. Net als 
>tew nsd ag waren de omzetten ge- 


^ b 

V on° ersindex stee ë bescheiden 
tololr ’ 80 naar 205. De EOE-index 

omhoog van 303,99 naar 
£ Punten. Er werd een omzet 
van f 1,56 miljard waarvan 
y^bdelen slechts f 483 miljoen 
* ”Un rekening namen. 

Jv> 

® n ingen over de noodlijdende 
a tw agenfabrikant DAF waren 

i ^kenH 3eursv ^ oer verc ^ ee ^ d - N a het 
'ijj^bd worden van een verlies van 
* 400 miljoen zakte de koers 
Sr bubbeltjes. Daarna volgde 
Jjjf °P f 24,70 (een winst van 

bbbeltjes) door berichten dat 
’u?^ ens verwachting over 1992 
W H em ', verlies zal lijden. Ten- 
Mot v ein< -bgde DAF gelijk aan het 

V woensdag op f 24,20. Begin 
^ bi 1 doteerde DAF nog een laag- 

^ont van f 21,10. 

Vdr Was de koploper onder de 
tarul bndsen. In deze vriendelijke 
°b<J s tr °k het Rotterdamse haven- 
jtep 0 ponder duidelijke oorzaak 
OlyJ: f 43,30, een plus van f 1. Ook 
3rn zonder bijzondere 

f .° m hoog tot f 45, een stijging 
\ Ochi VNU kon de hoge winst in 
u l ondhandel niet vasthouden. 
& hvii]brbaving van het dividend, 
^legp de winst is gedaald, gaf de 
s hiasi rS moe d- Na de opening van 
Hon 1 Sch °ot VNU met f 1,80 
!?hst t g op f 83,50. Daarna zakte de 
\5 q eru ë tot acht dubbeltjes op f 


Hoofdfondsen v.k. s.k. 

ABN Amro 45,40 45,40 

ABN Amro A.in F, 79,60 79,50 

ABN Amro ObLGrX 176,70 176,70 

AEGON 130,40 131.00 

Ahold 87,20 86,40 

Akzo 149,30 149,90 

Alrenta 194,30 194,30 

Amevcert. 55,30 55,50 

Bols eert. 47,80 47,80 

Bührm.Tet. c. 45,60 46,60 

CSMcert. 95,70 96,30 

DAF 24,20 24,21 

Dordtsche Petr. 133,00 132,90 

DSM 105,30 105,40 

Elsevier eert. 114,40 114,01 

Fokker eert. 33,80 33,71 

Gist-Broe. eert. 35,20 35,91 

Hemeken 187,70 187,9 

Hoogovens nrc 51,20 51,1 

Hunter Douglas 68,80 68,7) 

Int.Müller 61,00 61,2' 

Int.Ned.Gr. c. 52,30 52,5' 

KLM 36,30 36,5 

Kon.Ned.Papier 43,90 43,8 

Kon. Olie 142,40 142,3 

Nedlloyd 60,00 59,8 

Océ-v.d.Gr. 77,30 78,6 

Pakhoed eert. 45,40 46,3 

Philips 36,40 36,3 

Polygram 44,00 45,0 

Robeco 98,70 98,3 

Rodamco 51,70 51,4 

Rolrnco 96,90 96,7 

Rorento 71,70 71,5 

Stork VMF 44,30 44,4 

Umlevercert. 184,70 184,5 

Ver.BezitVNU 81,70 82,5 

VOC nrc 42,30 43,3 

Wessanen eert. 89,30 89,6 

WoltersKluwer 69,90 69,9 

Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 150,00-150,30 (149 90) 

KLM 36,40-36.50 (36,50) 

Kon.Ohe 142,00-142,30 (142 30) 

Philips 36,30-36,40 (36,30) ' 

Umlever 184,70(184,50) 


Binnenl. aandelen 

Aalbertslnd 5- 

ABN AmroHld.prf. ( 

ABN AmroHld.div. 4 ; 

ACF-Hulding c. 3! 

Aegon div.92 

Ahrend Groep c. 121 

Asd Options Tr. !( 

Asd. Rubber 1 

Ant. Verff. 421 

AtagHold.cert 11' 

Athlon Groep 5( 

Athlon Groep nrc 41 

Aut.Ind.R'dam 81 

BAM Groep 81 

Batenburg 121 

Beers 121 


Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert 
Delft Instrum. 
Desseaux 
Dorp-Groep 
Draka Holding 
Econosto 
EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 
Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
idem div'91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Hemeken Hold. 
Hoek’s Mach. 
Holl.Sea S. 
HoU.Kloos 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré & Gl. 

Macintosh 

Maxwell Petr 

MoearaEmm 

M.Erum OB-cert. 

Moolen Holding 

Mulder Boskoop 

Multihuuse 

Naeff 

NAGRON 

N1B 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Holding 

Ned.Part.Mij 

Ned.Springst. 

Norit 

Nutricia GB 
Nutricia VB 
Nutricia VBdiv92 


161,00 161,00 

316.00 300,00 

23.70 23,70 

29,00 29.10 

120.50 120,00 

95.40 96,50 

18,30 18,80 

27,00 27,00 

4l,l« 41,70 

44.20 44,20 

24,00 24,00 

30,00 29,80 

214,00 214,00 

83,90 83,90 

56.70 57,20 

83.70 83.60 

101,00 102,00 

5.70 5,70 

34,00 34,40 

39,50 39,50 

37.40 37,30 

100,00 100,00 

37,00 36,00 

205.50 204,20 

222,00 222,50 

146.30 148.00 

141,00 142,50 

14.40 ' 14,50 

14.40 14,50 

215.50 215.00 

0,95 0,95 

169.80 170,70 

259.80 259,50 

0,45 0.44 

450,00 

7.40 7,40 

2.70 

59.70 60,00 

35,10 35,60 

9,60 9,60 

1062,00 1062,00 

33.20 33,20 

76,80 76,60 

40,60 41.80 

57.50 56,00 

398,00a 390,00a 
260,00 254,00 

51.30 51,10 

41.40 41,70 

115.20 115,20 

1179,00 1172.00 

15400,00 15400.00 

41.50 42,50 

56,00 55.50 

5,10 5,10 

525,00f 

56.70 56.7C 

615,00 615,00 

9,05 9,50 

345,00 346,00 

204,00a 202,00 

56,70 56,60 

7200,00 7200,00 

21.40 21,50 

165,00 164,00 

172.80 172,00 
168,00 


Nijv.Ten Cate 105,70 106,60 

OcévdGr.div92 75,90 77,20 

Omnium Europe 7,60 

Orco Bank eert. 70,30 70,30 

OTRA 338,00 336,00 

Palthe 63,00 63,00 

Philips div.'92 36io 36,10 

Pirelli Tyre 23,50 23,30 

Polynorm 145,00 146,50 

Porcel. Fles 132,00 133,00 

Randstad 46,80 45,40 

Ravast 25,80 25,80 

Reesink 73,50 73,50 

Samas Groep 38,30 38,30 

Sarakreek 14,60 14,50 

Schuitema 1685,00 1685,00 

Schuttersveld 51,00 50,20 

Smit Intern. 44,50 44,50 

St.Bankiers c. 15,10 15,10 

Stad Rotterdam c 42,40 42,10 

Telegraaf De 86,00 86,30 

Textielgr.Twente 90,00 90,00 

Tulip Computers 22,50 22,70 

Tw.Kabel Holding 128,00 128,00 

Ubbink .72,00 65,00b 

Union 72,20 72,70 . 

Un.Dutch Group 3,30 3,10 

Vereenigde Glas 527,50 527,50 

Verto eert. 33,70 33,70 

Volker Stevin 69,50 69,60 

Volmac 29,60 28,60 

Vredestem 15,00 14,80 

VRG-Groep 49,30 49,50 

Wegener 61,70 61,70 

West In vest F. 17,50 17,00a 

Westlnv.F wb 114,50 114,50 

WoltersKluwer 270,00 270,00 

Wyers 30,00 30,20 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 80,50 

ABN Amro Amer.F, 70,50 71,50 

ABN Amro Eur. F. 72,60 72,90 

ABN Amro FarEF. 51.90 51,70 

ABN Amro Liq.Gf. 162,70 162,70 

ABN Amro Neth.F. 87,20 86,80 

Aegon Aandelenf. 35,30 35,30 

Aegon Spaarplus 5,35 5,35 

ABN Beleg.fonds 62,90 63,50 

Albefo 48,50 48,50 

Aldollar BF $ 26,30 26,30 

Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00 

AllianceFund 1030 10,30 

Amba 11,80 11,80 

AmroNorth Am.F. 69,60 69,30 

Amvabel 83,70 83,20 

Asun Tigers F. 66,10 65,90 

Asian Select. F. 61,00 61,20 

Austro Hung. F. 4,70 4,70 

Bemco RentSel. 56,00 56,00 

Bever Belegg. 3,00 3,00 

CLNObl Div.F. 110,60 110,60 

CLN Obl.Waardef 114,20 114,20 

Delta Lloyd Inv. 29,40 29,50 

DP America Gr.F. 36,00 36,00 

Dp Energy.Res. 41,00 

EGF Investm. 129.90 129.90 


EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Ineome Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch SUF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gun Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl. Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.lnd.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
NedufoA 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Obbg.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr F 
NMB Vast Goed F, 
New Asia Fund 
.NomuraWarr.F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f. 
Postb.Belegg.f 
Postb.Verm.gr. f. 
Prosp.lnt.HlP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 


69,20 

6920 

10,20 

10,40 

51,90 

51,90 

3420 

3420 

6,70 

6,70 

104,60 

104,50 

106,30 

106,30 

103,80 

103,80 

320,00 

324,00 

4920 

50,00 

7,70 

- 

55,90 

55,90 

53,00 

52,90 

1,50 

1,50 

73,70 

73,70 

48,50 

48,50 

124,60 

124,60 

96,50 

94,20 

84,00 

84,00 

64,50 

64,40 

510,00 

510,00 

3030 

3020 

81,80 

80,10 

72,40 

72,70 

9,30 

9,30 

150,00 

150,50d 

16,70 

16,70f 

8100,00 

- 

6500,00 

- 

920 

9,20 

7,90 

7,90 

117,00 

11720 

22,00 

22,00 

10,40 

10,40 

77,10 

77,10 

1175,00 

1175,00 

111,00 

110,50 

117,00 

117,00 

45,30 

45,30 

54,59 

54.60 

45,60 

45,70 

36,40 

36,40 

102,75 

102,78 

118,10 

118,00 

3820 

38,10 

5,95a 

5,50 

0,54 

0,54 

254,30 

253,80 

11,50 

11,50 

21,60 

21,60 

91,10 

91,10 

30,00 

30,00 

113,60 

113,50 

50,00 

50,00 

5620 

5620 

54,10 

54,10 

3,90 

- 

151,00 

151,10 

35,50 

35,50 

107,90 

107,60 

49.10 

49,10 

97,60 

97,70 

114,00 

114,00 

93,80 

93,20 

54,40 

54,40 

51,00 

51,00 

48,00 

48,00 


Rodin Prop.S 
Rolinco cum.p 
Schrod.lntPr.F 
SeiTech $ 

Suez Liq.Grf 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
TranspacF.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
UmfondsDM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 
Delta LLDollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOv.T. 
Ehco-KL)il Kleding 
E4L Belegg. 1 
E&LBelegg.2 
E&L Belegg.3 
E6iLBelegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge 1 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendyk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 

In ter,View Eur. 
Kühne+Heitz 
LC1 ComputGr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 


PieMedical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzolnt. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amerteltet 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boemgeo 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electnc 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-paek 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
kim airlmes 
mcdonnetl 
merek co. 
mobil oü 
penn central 
philips 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
united techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amerik.dollar 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (lOOi 
griekse dr. (100) 
ierse pond 

ital.lineUO .0001 

jap.yen (10.000) 
joeg.din.t/m 100 
noorse kroon (100) 


oost.schill 1100) 

15.75 16.25 

port.escudotlOOi 

1.19 1.37 

spaanse pes. (100) 

1,70 1,86- 

turkse pond (100) 

0,0265 0.0385 

zweedse kr. (100) 

29,50 32,00 

zwits.fr (100) 

121,25 125.75 

1 

Wisselmarkt 

amenk.dollar 

1.86305-1.86555 

antül.gulden 

1.0260 1.0560 

austr.dollar 

1,4206-1.4306 

belg.frank (100) 

5,4685-5,4735 

canad.dollar 

1,56675-1,56925 

deense kroon (100) 

28,995-29,045 

duitse mark (100) 

112.5850-112,6350 

engelse pond 

3,21853,2235 

franse frank (100) 

33,185-33,235 

gneksedr, (100) 

0.9200-1.0200 

hongk.dollarUOOl 

23,9550-24,2050 

Ierse pond 

2,9975-3.0075 

itaüire (10.000) 

14,905-14,955 

jap.yen (10.000) 

139.840-139,940 

nwzeel.dollar(lOO) 

1.0217 1,0317 

noorse kroon (100) 

28.645-28.695 

oostenr.sch. (100) 

15.9950 16.0050 

port. escudos(lOO) 

1,2870 1.3270 

spaanse pes. (100) 

1.7775-1.7875 

sunn.gulden 

1.0240-1.0640 

zweedse kr. (100) 

31.010-31,060 

zwits.frank (100) 

123.765-123,815 

e.c.u 

2.2995 2.3045 

Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983= 100' 

25.03 26-03 

algemeen 

204.80 205.00 

id excl.kon.olie 

203,60 203.00 

internationals 

204.30 204.10- 

lokale endernem. 

207.20 207.80 

id financieel 

146.80 147,10 

id met-financ. 

265.70 266.5(i 

CBS-herbeleggmgsindex (1983=100 

2503 2603 

algemeen 

291,70 292.00 

id exd.kon.olie 

272,60 273,10 

internationals 

303.20 302.90 

lokale ondemem. 

278.20 279,00 

ld financieel 

216.40 216.90 

ld met-finane. 

337.50 338.50 

CBS-stemmingsmdex (1990= 100) 

25,03 26,03 

algemeen 

125.00 125.60 

mtemation 

139,00 139,00 

lokaal 

122,40 123,10 

fm.instell 

129,10 129,50 

niet-fmanc 

121,20 121,90 

industrie 

130,60 131.40 

transpopsl 

132,50 134,00 

Goud en zilver 

Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: 


Dow Jones 


Industrie 


3.267,67 


Optiebeurs sene 

omzet 

v.k. 

s.k. 

abn amro 

c j95 

45.00 

202 

4,80 

4.80 

abn amro 

P ju) 

45,00 

695 

1,40a 

1,40 

abn amro 

pj95 

45,00 

352 

3,40 

3,30 

akzo 

c apr 

150.00 

113 

2,30 

2.40 ' 

akzo 

c o94 

135,00 

117 

24.70 

25,00 

akzo 

pjul 

150,00 

254 

7,00 

6,60 

akzo 

p o95 

80,00 

120 

1.10 

1,10 

buhr 

c apr 

47,50 

115 

0.40a 

0,40 

daf 

c apr 

25.00 

161 

1,00 

0,90 

daf 

P apr 

25.00 

284 

1.60 

1,20 

dfl 

c apr 

185.00 

411 

3,50 

3.30 

dn 

c apr 

190,00 

340 

1,20 

1,20 

dfl 

P apr 

185,00 

409 

1.50 

1.25 

dsm 

c apr 

105,00 

176 

2.20 

2^0 

dsm 

P apr 

100,00 

135 

1.40 

1,30 

eoe 

c apr 

300,00 

489 

6,50 

7,40a 

eoe 

c apr 

305,00 

158 

3,20 

3,60 

eoe 

c apr 

310.00 

210 

1,30 

1.60a 

eoe 

c mei 

300.00 

166 

6,00 

6,50 

eoe 

P apr 

300,00 

416 

1,50 

1,00 

eoe 

P apr 

305,00 

554 

3,30 

2,50 

eoe 

p mei 

300.00 

176 

4,00 

3,70 

fokker 

c apr 

35,00 

240 

0,80 

0.60 

fokker 

c ju! 

37.50 

240 

1.50a 

1,20 

gist 

c apr 

35,00 

150 

1.10a 

1,40 

hoog 

P apr 

55,00 

128 

3,80 

4.30 

hoog 

pjul 

50.00 

130 

2,20 

2.30 

mg 

c apr 

50,00 

531 

2,70 

2,80 

mg 

c jul 

50,00 

225 

3.00 

3,20 

mg 

c okt 

55,00 

116 

1.30 

1.20 

mg 

c j94 

47,80 

144 

7.50 

750 

kim 

pjul 

35.00 

140 

1.20 

1.10 

nedi 

c apr 

50,00 

550 

10,50 

10,30 

nedl 

c apr 

55,00 

224 

6,00 

5,50 

nedl 

c jul 

60,00 

400 

4,50 

4.00 

ned! 

c okt 

55,00 

140 

9,30 

9,00b 

.nedl 

p okt 

60,00 

221 

3,70b 

3,40 

phil 

c apr 

35,00 

150 

]#) 

1,70 

phil 

c apr 

37,50 

146 

0,30 

0,30 

phul 

c jul 

37,50 

171 

1.40 

1.30 

phil 

c o93 

30,00 

312 

9,40 

9,30 

phil 

c o94 

45.00 

248 

3.30 

3.30 

phil 

c o95 

20,00 

307 

18.40a 

1820 

phil 

c o96 

35,00 

224 

9,10 

9,10 

phil 

p o96 

35,00 

2981 

3.50 

3,60 

obe 

c apr 

140,00 

156 

4,20 

420 

obe 

c o94 

145,00 

196 

16,10 

1620 

uml 

c okt 

180.00 

MO 

12,40 

1220 

xmi 

P apr 

355.00 

200 

m 

8/02 

xmi 

p mei 

350,00 

200 

8/00 

&00 


27,20 29.70 


Goud onbewerkt 20,140-20,740. vorige 
20,150-20.750, bewerkt 22340 laten, 
vonee 22.350 laten 

Zilver onbewerkt 205-275, vonge 210-280, 
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten. 


a^iaten jbirtein ex-4i». 

b bieden h - laten -* ex-die. 

c=ei-clai(n k = gedaan - h 

d=ei-di*idend l = gedaan • 9 

e gedaan - bieden vk slotkoers vorige dag 
1 =gedaan-r laten sk slotkners gisteren 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagi Ve 
NRT 

OCCAS 
\a occasions 

ijgy . 8 7,’88,’89 

uiit coupe. . ~~ ^aó 


ALFA PRIMA 

GARANT 

OCCASIONS j 


VAG JLW ’87. 88, 89 ■ 

S§^gSjS^ 6 l 

«sSsPSSSrll 1 

[Go\1_öiese\—•^— - "^TTT- -r 1 

iSSitS^-^TnimniJ? 

^góuï^5^^ Vencken B.V. 


VERKOOPCENTRUM 
Het grootste verkoop-inruilcentrum van Zuid-Limburg 


Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 F ¥ 

taulLi 

SCffC IN TMRBUjrr 


Officiële 

OpelOealer 


limit 

'\fe~S-r-f 


DE GARANTIE 
VAN ZORGELOOS 
RIJPLEZIER. 

Elke Alfa Prima Garanf Occasion 
voldoet aan de 100-punten-test. Is 
op 100 punten gecontroleerd en 
doordoor moor liefst 12 maanden 
gegarandeerd Neem de veiligste 
weg en kies voor de zekerheid von 
een Alfa Prima Garant Occasion. 


Alfa 164 2.0 TS 
Alfa 75 1.8 IE 
Alfa 75 1.6 IE 
Alfa 75 1.8 
Alfa 33 1.3 div. 

Alfa 33 1.5 div. 

VW Golf 
Seat Ibiza 1.2 
Peugeot 205 Soleil 
Peugeot 205 XR 
Renault 11 GTX 
Opel Kadett 1.3 LS 
Opel Kadett 1.3 HB 
Hyundai Pony XP 1 
Ford Scorpro 2.0 cl 


1991 

199C 

1991 

1988 
’86/'87 

1985 

1989 

1990 
1988 

1987 

1986 
sedan 1987 

1988 
.4 1 1986 

1987 


Uw Alfa Romeo dealer 

Automobielbedrijf 
E.A. Kozole B.V. 

=— —] (= 

Edisonstraat 23 nabij draf- en renbaan 
Schaesberg, Landgraaf 
Teleloon 045-321088 


OCCASIONS 


<SB> 
EZ5553 


o 


WIJ BIEDEN U AAN: 

VW-Passal CL 1 6 Itr groen metallic . 1965 

VW-Passat CL Turbo Diesel tornado rood .1989 

VW-Jetla C 4 deurs diesel 5 verso.1989 

VW-Jetta CL Turbo diesel 4 drs 5 versn . 1989 

Audi 80 CL. 1 6ltr 4 drs zilver metallic sunrool .1983 

Audi 80 Turbo diesel 4 drs Ie eigenaar .1985 

Audi 80 1 8 90 pk Ipg. blauw metallic sunrool .1987 

Audi 80 1.8 N 5 versn. serret bekl. metallic .1988 

Audi 80 1.8 S'90pk. serret bekl. metallic .1989 

Audi 80 1 8 S-90pk div. extr. zeer mooi .1990 

Audi 100 CC 2.3 E metallic. Div extr.o a schuifdak .1989 

VW-Polo Shopper 1 3 Itr Ie eign.1986 

VW-Polo Coupe 1 1 Itr leeign . 1987 

VW-Polo 3 drs. 1 3 Itr org schuifdak metallic .1987 

VW-Polo 2 drs (derby), kleur rood .1989 

VW-Polo Coupe 1.3 Itr schuifdak en div extr.1990 

VW-Kleinbus 9 pers. blauw . 1 986 

VW-Caddy Diesel, mei opbouw .1989 

Opel Kadett HB 1 6 Itr kleur rood 3 drs .1985 

Opel Corsa GL. 1.3 Itr ie eigen, zeer mooi . 1986 

Opel Kadett HR 1 3 Itr 3 drs .1987 

Opel Omega 2 O SE org. sunroofdak. metallic .1987 

Opel Kadett SEN 1 6i . 1 988 

Renault 9 TLE 5 drs. kleur blauw .1982 

Toyota Carina 4 drs. rood .1982 

B M W 3201 Automaat 4 drs. blauw metallic .1986 

Ford Escort 16 Itr 4 drs grijs metallic .1988 

Ford Siërra 1.6 Itr. 5 drs. metallic .1989 

Ford Fiesta 1.1 ItrCL .1990 

Volvo 440 GL 4 drs. kleur rood. 1 e eign.1990 

Volkswagen Golf keuze uit div. uitvoeringen v a.1981 

o.a Vw-Golf avand sport. 1 6 Itr 3 drs .1987 

VW-Golf tour 1.3 Itr. metallic 3 drs .1988 

VW-Goll CL 1 8/90pk 5 drs. grijs metallic .1987 

VW-Golf Manhattan 1 3ltr en 1 6ltr 3 drs .1989 

Deze auto’s worden door ons volledig gegarandeerd 


auto oaubo Uw partner voor ai uw autozaken 

Valkenburg 04406-15041 - Mechelen 04455-1592 RENAULT 


OCCASION 

12 MAANDE* 
GARANTlf 


HEERLEN 


Renault 5 SL Tonic, 5-drs.'89 

5 GTS, 3-drs.'89 

5 GTL, 5-drs. .J0L 

5 GT Turbo. 

11 GTL Cl-y V* '# 

11 GTX, 5-drs. 

19 TR, 3-drs....*. Sk„...’89 

19 TR, 5-drs.... '89 

19GTR Chamade.'90 

19 TXE, 5-drs. 89 

21 GTS Sedan. ’89 

21 GTL Hatchback........„'89 

21 GTS Nevada.,„,„„...„....'88 

25 TX.'88 

BMW 316 I. „...„..'88 

Citroen AX Image. ..'91 

Cltroèn BX 1.6 TRI Break_'89 

Citroén Visa 11 RE. ’87 

Ford Escort 1.4 BravoCL.‘89 

Ford Fiësta 1.6 Diesel...'88 

Honda Clvic 1.51 GL. 90 

Mazda 323 1.5 CLX Envoy....,.*88 

Peugeot 309 1.6 Aut. 5-drs. .. ’87 

Peugeot 205 Junior, 5-drs..'89 

Volvo 340 DL, 3-drs. '87 


.'88 

~...’90 

.*88 

«...’87 
.„„’89 
.'87 


KERKRADE 


Renault 5 tl, 3-drs . 

V 5 TR, 3-drs. 

kX 5 TR, 3-drs. 

' \ 11 TL, 5-drs. 

11 TL, 5-drs. 

19 GTR, 5-drs. 

19 GTS, 5-drs. 

19 TR, 3-drs. 

19 TR, 5-drs. 

21 GTL Hatchback. 

GTS Nevada. 

GTX, 4-drs. autom. 

25 TX. 

Citroén BX 14E. 

Citroen BX 16 RE. 

Ford Escort 1.4 CL. 

Ford Orion 1.6... 

Ford Siërra 2.0 CL Sedan.’ 

Hyundai Pony 1.5. 

Nissan Sunny 1.4 SLX. 

Nissan Sunny Trend.-. 

Opel Kadett 1.6 S, 5-drs. 

Peugeot 205 GTl.... 

Peugeot 309 XL ProfteU... 

Volvo 340, 5-dra...... 
AUTO VAN DE WEEK 

Renault 19 16 V. chamade 

juli 1991, 11.000 km, zwart met., 
Ifchtmet.velgen, stuurbekr. enz. 


1 


AUTO VAN DE WEEK 

Citrodn BX 1.9 TRD Diesel 

OkL 1989, 80000 km, bruinmet., 

Ie eigenaar. 


AUTOBEDRIJVEN KERRES 

Kerkrede, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424 
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200 Opel Kadett 1 6S GT . 1985 

Opel Monza 25E . 1 983 

Opel Omega 18S. LPG. 4-drs 1987 

Opel Vectra 1 6. GL. LPG. 4-drs .1990 

Opel Kadett 2 01 GSi (veei extra s) .1989 

Opel Kadett 2 01 GSi 16v . 1 988 

Opel Kadett. 3-drs 86, 87, 88. 89 

Opel Kadett Sedan 86, 87 

Opel Ascona 1600. 4-drs .(2x) 87 

Opel Ascona 1300, 2-drs . 1 985 

Opel Ascona 1300. 5-drs .1985 

Ford Fiesta (RS-pakket) .1987 

Alfa Romeo 33 \ . 1 986 

Mitsubishi Galant, LPG 1986 

Austm Mini 1000E . nov 1986 

Mitsubishi Lancer GLX I. autom 1990 

Nissan Sunny 1600 GLX. 5-drs. (10 000 km) 1991 

Volvo 340. LPG 1986 

Volvo 340 Winner . 1 986 

Opel Ascona 16S GT, 5-drs .1987 

Rijksweg 61, Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700 


^keffen 


Rathausstrasse 7 
Aachen-Laurensberg 

Tel. 09-49-241 13449/1321Ö 

Wij spreken Nederlands 


7ctchsery ice 

'gad 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


VLOT EN DISKREET GEREGELD. 
Lage lasten, voor elk doel 


BEL VANDAAG NOG 

043 - 636200 * 

TOT 21.00 UUR 


FINANCIERINGSKANT00R 


ALFA 33. DE GEVESTIGDE ORDE 


Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht §7 


PAK DIT ENORME PRIJSVOORDEEL ! 

MASSIEF EIKEN BANKSTEL MET ECHT RUNDLEER BEKLEED 
JiWlSL. 


;j7 : • •• ,, .. 


7' ■ -■ 

■ -v-mdt-y 77" ■ ■ 

VEGERS MEUBELEN 

Eiken Klassiek Slaapkamers Moderne meubelen 

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 23S Locht 1 

Heerlen Heerlen Kerk rade 


Wie niet wenst op te gaan in de massa, her¬ 
kent zichzelf in de bijzondere klasse van de 
Alfa 33 die, zoals elke Alfa Romeo, karakter 
en een eigen gezicht durft te tonen. En die 
door zijn toptechniek, comfortabele uitrus¬ 
ting en verrassend gunstige prijs de gevestig¬ 
de orde ver achter zich laat. Zo combineren 
de uitvoeringen met 1.716-kleppen motor 
een hoge topsnelheid met een ongekende 
souplesse. Maar ook met de 1.4 injectie- 
motor levert de Alfa 33 het hoogste vermogen 


ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST 


in zijn klasse. De dynamisch gelijnde Alfa 33 
is niet alleen royaal met prestaties, ruimte 
en techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is 
ongekend hoog: elektrische ramen vóór, 
getint glas, in hoogte verstelbaar sportstuur, 
neerklapbare ochterbank, toerenteller, van 
binnenuit verstelbare buitenspiegels en 
close-ratio 5-versnellingsbak zijn standaard. 
Bovendien zijn zes van de acht uitvoeringen 
standaard voorzien van stuurbekrachtiging 
en centrale deurvergrendeling. Afwerking en 


kwaliteit zijn ■ onder meer door de toepas¬ 
sing van eiektroverzinkt plaatstaal - van 
hetzelfde hoge niveau als de techniek. 

Kom kennismaken met hef vermogen om 
afstand te nemen en ontdek dat het kiezen 
van een auto eenvoudiger is dan ooit: 
de Alfa 33. 


Alfa 33 v.a. Fl. 26^690^ 
incl. BTW af importeur. AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 

Rijksweg Zuid 310, Geleen 
046 - 75 62 22 

AUTOCENTRUM SANDERS BV 

Akerstraat 128. Brunssum 
045 - 25 16 44 


GARAGE CREEMERS 

Raadhuisstraat 16, Roermond 
04750-2 10 92 

AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV 

Weerhuisweg 1. Maastricht 
043 - 63 48 95 
XUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV 

Edisonstraat 23, Landgraaf 
045-32 10 88 

AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN 

Oudeweg 30, Lmne 
04746 - 19 68 (sub-dealer) 
mburgs dagblad j 


auto k 


Mitsubishi Colt: een 
donders goed karretje 


Technische gegevens: 

Motor: 4 cilinder 
Inhoud: 1597 cc 
Vermogen: 83 kW (113 pk)/ 
6000 tr 

Topsnelheid: 180 km/u 
Gewicht: 975 kilo 
Aanhanger geremd: 1000 kilo 
Prijs: 31.495,- 

Motorrijtuigenbelasting per 
jaar: 598,-. 


I J >OOR SIEM LEEUWENKAMP 

Pegelijk en betrouwbaar, zo 
^ e eft de Mitsubishi Colt 
in de loop der jaren dit 
Verdiende imago laten wel¬ 
gevallen. De vorige Colt, die 
ft °g geen vier jaar op de 
^arkt is geweest, is nu ver¬ 
engen door een compleet 
^der model. Deze vierde 
generatie van Mitsubishi’s 
Reinste model mag gezien 
borden en is met veel ge¬ 
noegen te berijden. 

je hebben een plezierig weekje 
geleefd met onze vuurrode Colt 
J ,e is voorzien van de nieuwe 1.6 
.“7113 pk motor. Mitsubishi wil 
zuinigheid concurreren met 
^odellen als Golf, Sunny, 323, 
j* s tra, Civic, Escort en Corolla. 
J' 9 * is aardig gelukt, als je kijkt 
^ar ons gemiddelde van 1:12,7. 
'“gezet tegen de toch redelijk 
Pittige rijstijl, waartoe de Colt als 
^et ware onophoudelijk uitno- 
? l gt, is dat een laag benzinever¬ 
bruik. 

P e truc zit voor een deel in de 
erbrandingsruimte van de mo- 
0r - Op basis van verticale wer¬ 
king zorgen de twee inlaatklep- 
elk voor separate aanvoer 
an lucht en lucht/brandstof. Dat 
^aakt het mogelijk om met hele 
n^Tie mengsels te werken, waar¬ 
door de motor bijzonder zuinig 
0l hspringt met benzine. 

Bots veil igheid 

P e Colt komt met regelmaat uit 
^sten tevoorschijn als een auto 
Jhet minimale kosten aan onder¬ 
houd en weinig storing. Daar is 
hu aan toegevoegd trendgevoeli¬ 
ge zijwaartse botsveiligheid mid¬ 
dels dwarsbalken in de portie- 
j'On, meer carrosseriestijfheid en 
hetere kreukelzones. 

^an het onderstel van de Colt zit 
han de voorzijde een subframe 
achter is een ’multi-Iink’ op¬ 
hanging gemonteerd met deels 
hieesturende wielen. Deze 1.6 ltr 
v orsie heeft nog een torsiestabili- 
^ator aan de voorkant. Iets meer 
spoorbreedte en 6 cm extra wiel¬ 
basis geeft de auto in het alge¬ 
meen heel wat meer stabiliteit 
dan zijn voorganger. 

^et ding rijdt voortreffelijk. Het 
htotortje ontwikkelt een prima 
“ekkracht; zonder al te veel la¬ 
waai trek je rap door naar 120 
J^PVu. Op de teller staat dan in¬ 
lossen 130 km/u en bij 172 ’echte’ 
kilometers is de koek pas op. De 


Sleutelslim’ heet de cursus 
die de ANWB dit najaar 
'weer zal starten. Om een 
indruk te geven van hoe 
het daar aan toe gaat heb 
ik me als cursist bij het 
Technostation Utrecht 
gemeld. Vier avonden 
theorie en praktijk 
(inclusief vette handen) 
blijken een leerzame 
ervaring. 


^DOOR SIEM LEEUWENKAMP 

Jh het afgelopen najaar is de eer¬ 
ste serie van vier lessen van de 
hUrsus ’Sleutelslim’ gehouden. 
Jhclusief koffiepauze elke keer 
;° c h bijna 3 uur bezig zijn met 
rhken op en aan de auto, dan leer 
te een hoop. 

Voor veel deelnemers waren tal 
onderdelen of begrippen to- 
■hal nieuw. In welke vulopening 
behoort de koelvloeistof, waar 
de remvloeistof, hoeveel druk 
moet er op voor- of achterban¬ 
den, waar zit de krik en hoe kryg 
die los en onder de auto? Sim- 
bele dingen zal hij of zij zeggen 
djet enige technische aanleg, 
hdaar als je veel, niks of weinig 
J^eet en met pech in het duister 
jhngs de weg staat, is het altijd 
handig by daglicht ’droog’ te 
hebben geoefend. 

j^et leermeester Henk Sakkers 
kun je wat didactisch en tech¬ 
nisch inzicht betreft geen betere 
heffen. Met de nodige kwinksla¬ 
gen weet hij a-technici het wel 
e h wee rond de auto uit te leg- 
jten. Slimmigheidjes weeft hij 
kondig als pareltjes aan het sleu- 
telslimme snoer dat de cursist 
? a andeweg wordt omgehangen, 
h-en gevarendriehoek vergeet je 
ha het klaren van de klus niet 
door de hoes of koker daarvan 
hp de bestuurdersstoel te leggen. 
r'On stevig plankje van 15x15 cm 
h de auto zorgt voor een grotere 
draagvlak en houvast van de 
fhoestal smalle krikpoot. Past de 
kfik niet onder de auto door een 
Hopend talud bijvoorbeeld, leg 
het reservewiel voor de wegligging is prima en ondanks 
het onbekrachtigd sturen gaat 
dit donders goede karretje 
steeds exact gedoseerd de juiste 
kant op. 

Door de wielbasis te verlengen 
in combinatie met een korte 
overhang van voor-en achterzij¬ 
de, is bij de gelijk gebleven wa- 
genlengte van 395 cm binnen 
meer ruimte ontstaan. Vooral 
achterin blijkt de zitruimte, die 
van buiten bekeken hoogst on¬ 
comfortabel zou moeten zijn, bij¬ 
zonder mee te vallen. Hooguit 
wat kruinhaar beroert het vinyl, 
dat het dak strak omspant. Iets 
meer breedte komt het comfort 
in deze vierde Colt-versie ook 
ten goede. 

Rondere vorm 

De redelijk royale ruimte voor 
de inzittenden vinden we voor 
de bagage ook in de kofferbak. 
Met een inhoud van 240 ltr. (on¬ 
geveer 10% dan in het vorige 
model) en keurig vlak vloertje is 
er een aardige partij goederen 
weg te zetten. Jammer dat er on¬ 
der de bekleding een rammelend 
dun stukje triplex ligt om het re¬ 
servewiel af te dekken. # De ronde uitvoering van het interieur accentueert de 
projectielvorm die past bij de naam Colt. 


Duidelijk ronder van vorm zijn 
de auto’s in deze klasse gewor¬ 
den. Mazda was met de 121 de 
absolute 'trendsetter’ en in deze 
Colt vinden we dat voor een deel 


terug. Het samenspel met het 
compacte uiterlijk zorgt voor een 
rank modelletje. De stevige spoi¬ 
ler voorop met rastergaten voor 
extra mistlampen, de dakspoiler 


’Sleutelslimme’ handigheid 
leer je in vier avonden • Links kijkt cursusleider Henk Sakkers belangstellend toe hoe een bepaald onderdeel 
wordt gedemonteerd. 


band die lek is en rij de auto 
erop. 

Zet de auto iets schuin op de 
vluchtstrook, de breedte maakt 
hem meer zichtbaar. En het stok¬ 
paardje van Sakkers is zuurvrije 
vaseline. Vrijwel elke avond 


komt er wel een onderdeel ter 
sprake waar dit spul te gebrui¬ 
ken is. Wielbouten, koplampbou- 
ten, accuklemmen of deurrub- 
bers, allemaal hebben ze baat bij 
een poetsbeurtje en een lik zuur¬ 
vrije vaseline. Gewoon vet ver¬ 
hardt op den duur en tast som¬ 


mige materialen aan. 

De cursus ’Sleutelslim’ gaat op 
een prettige manier in op de wer¬ 
king van een aantal onderdelen 
aan de auto. En het is daarbij wel 
zo handig om je eigen auto in de 
verwarmde en verlichte ANWB- 


• De 

nieuwe Colt 
is sinds 12 
maart op de 
Nederlandse 
markt. 


achterop de derde deur en de ro¬ 
de kleur van dit „testmodel, 
maakt hem eigenlijk net iets te 
agressief. 

Het dashboard is bekleed met 
een vrij gladde grijze kunststof 
en heeft eigenlijk geen enkel 
vlak stukje. Een potlood, papier¬ 
tje of routekaart moet dus op de 
stoel, in het kleine console- of 
dashboardvak. In de portieren 
zitten redelijk grote opbergvak- 
ken die in lijn harmoniëren met 
de armleuning annex handgreep. 


Hoogteverstelling van stuur en 
bestuurdersstoel is vanaf de GLi 
standaard. Er is al een Colt 1.3 
ELi van 25 mille, in ons ruim 31 
mille kostende model GLXi zijn 
de extra’s: elektrische bediening 
voor de buitenspiegels middels 
een lastig weggestopt knopje; 
elektrisch te bedienen zijruiten, 
waarvan de linker automatisch 
supersnel omlaag zoeft en een 
ruitenwisser achter met interval- 
stand en vóór wissers met varia¬ 
bele intervalregeling. Het stuur 
ligt redelijk in de hand en door 
het bovenste driekwart is het 
meterhuis met aparte vormge¬ 
ving goed te zien. 


garage te hebben. Want alles zit 
beslist niet op dezelfde plaats bij 
elke auto of laat zich op gelijke 
wijze behandelen. 

Neem voorwielaangedreven 
auto’s - volgens Sakkers heb¬ 
ben de banden daarvan meer te 
lijden omdat ze een trekkende 
kracht uitoefenen, de motor er 
nog eens op rust èn de stuurbe- 
wegingen voor frictie zorgen. 
Heb je zo’n auto, en de kans 
daarop is tegenwoordig vry 
groot, dan is het raadzaam regel¬ 
matiger) naar de bandenslijtage 
te kyken. 

Over het algemeen is het funest 
om te weinig spanning op de 
banden te hebben. Daardoor ont¬ 
staat veel wrijvingswarmte, de 
wangen gaan heen en weer en als 
het tegenzit laat de vulcanisatie 
(hechting van het rubber) los of 
beschadigt de koordlaag. Mo¬ 
menteel zijn zachte rubbers in 
zwang bij de bandenproduktie, 
ze bieden wel meer grip maar 
slijten ook sneller. 

Je komt aan de weet dat het rode 
lampje op het dashboard niet al¬ 
leen waarschuwt voor een nog 
aangetrokken handrem. Het is 
tevens het signaal voor te weinig 
remvloeistof. Weinig mede-cur- 
sisten kenden het slimmigheidje 
om de werking van het controle- 
lampje te controleren. 

Door een lekkende pakking kan 
er koelvloeistof weglopen. De 
motor wordt te heet, dus onder¬ 
weg op een verlaten punt uit 
nood met water bijvullen. Trech¬ 
ter? Neem de koker van de geva¬ 
rendriehoek, vinger van het gaat¬ 
je onderin en bijvullen maar. 

Er was overigens iemand die 
vroeg wat een pakking was, ook 
dat legt Sakkers rustig uit. Want 
als je bijvoorbeeld nog nooit ach¬ 
ter een naaimachine hebt geze¬ 
ten weetje ook niet wat beleg is. 

Zo zitten de eerste twee avonden 
vol met praktische tips, wetens¬ 
waardigheden en functionele uit¬ 
leg zonder al te veel in de tech¬ 
niek te verzanden. In de volgen¬ 
de aflevering gaan we in op 
sleutelslimme adviezen van on¬ 
der meer ontsteking, accu, lucht¬ 
filter en verlichting. 


TV 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 7 


r ^ 


7T 


Audi 100 
als kantoor 
op wielen De Audi 100 als rijdend kantoor. 


Op initiatief van Chriet Titulaer 
is in Den Bosch een Kantoor van 
de Toekomst ingericht en op 1 
januari ook in bedrijf genomen. 
Diverse ondernemingen hebben 
hieraan medewerking verleend 
door het neusje van de zalm op 
het gebied van klimaatbeheer¬ 
sing, communicatie en bijvoor¬ 
beeld brand- en toegansbeveili- 
ging te leveren. 

Bij dit kantoor staat ook een Au¬ 
di 100, beschikbaar gesteld door 
importeur Pon, die als Zaken¬ 
auto van de Toekomst door het 
leven moet. Werkelijk alles wat 
op dit moment beschikbaar is 
aan mobiele kantoorapparatuur, 
is ingebouwd. Het is als het ware 
een rijdende etalage vol elektro¬ 
nica. Blikvangers voor andere 
weggebruikers zijn alleen al de 
zeven antennes op het dak. 

De Audi beschikt over een tra- 
velpilot van Blaupunkt/Bosch. 
Het is een door een computer ge¬ 
stuurd navigatiesysteem. Op een 
CD-Rom ligt alle informatie op¬ 
geslagen van het wegennet in 
Nederland. De bestuurder voert 
zijn positie in en het adres waar 
hij naar toe wil. Op een klein 
schermpje op het dashboard 
wordt hij vervolgens naar de ge¬ 
kozen plek geloodst. De compu¬ 
ter van de travelpilot bepaalt de 
positie van de wagen met behulp 
van GPS satellietnavigatie. 


Op het dak van de Audi is een 
discus gemonteerd met daarin 
de antenne voor communicatie 
met de Eutelsat. Waar dan ook 
kan de reizende zakenman zo 
contact leggen met de thuisbasis 
en gegevens uitwisselen. In de 
auto is daarvoor een personal 
computer aanwezig van Panaso¬ 
nic. 

Zaken als telefoon, semafoon en 
fax ontbreken evenmin aan het 
assortiment. De fax van PTT Te¬ 
lecom biedt de bestuurder zelfs 
de mogelijkheid de binnenko¬ 
mende berichten te laten voorle¬ 
zen. Daarvoor is een spraakmo- 
dule gemonteerd. Kan er ten¬ 
minste gewoon worden doorge¬ 
reden. 

Achter in de wagen zit de ont¬ 
spanning. Daar zijn zaken als 
een kleurentelevisie, een video¬ 
recorder en een koelkast te vin¬ 
den. Voor schadevrij parkeren 
zorgt de parkpilot van Bosch. 
Sensoren meten de afstand tot 
een obstakel en informeren daar 
de bestuur over. Verder is een 
minicamera (Panasonic) gemon¬ 
teerd om een beeld te krijgen 
van hetgeen achter de auto staat. 
Zonnepanelen zitten in de ach 
terklep. Die leveren extra ener¬ 
gie. onder meer voor een airco, 
die de wagen ook koel houdt als 
hij stil staat in de zon. # Het vaste dak van de Nissan 300 ZX vouwt zich met een 
knik sierlijk de kofferruime in. 


ASC maakt 
hard dak 
opvouwbaar 

DOOR SIEM LEEUWENKAMP 


Het is zeven jaar geleden dat ik 
kennis maakte met ASC. Toen 
nog bescheiden onderdeel uit¬ 
makend van de Daihatsu-stand 
op de IAA/Frankfurt. Maar de 
American Sunroof Company im¬ 
poneert me direct met de Chara¬ 
de Convertible. Het turbomodel 
van deze kleine Japanner is door 
de zonnedak-kunstenaars uit 
Southgate (Michigan) omgeto¬ 
verd tot een strakke open 
cabriolet. 

Onder de U-vormige kunststof 
klep ligt, net als bij de BMW-3 
cabrio die vrijwel gelijktijdig uit¬ 
kwam, de linnen kap netjes weg¬ 
geborgen. Maar wat doe je met 
een vast dak zoals dat van een 
Nissan 300 ZX? Normaliter is de 
’hard-top’ één geheel, dat in de 


lente/zomer wordt afgenomen en 
in de garage gestald, de (elektro) 
’soft-top’ weert dan in die seizoe¬ 
nen eventuele regen. 

ASC presenteerde op de Salon 
van Genève de definitieve oplos¬ 
sing voor dit combinatie-pro- 
bleem. George Venieris, uitvoe¬ 
rend directeur bij ASC Proto- 
craft, is bijzonder trots op de 
elektrisch aangedreven vondst: 
„Met behoud van de originele 
ruimte op en voor de achterstoe- 
len is deze ’articulating hard-top’ 
gemaakt. Ook de complete ïnte- 
neurhoogte- en breedte van de 
normale Nissan 300 ZX is behou¬ 
den gebleven.”.QL 
ASC is na 25 jaar uitgegroeid tot 
’s werelds grootste cabrio-bou- 
wer ’af fabriek’. Het idee in 1963 
van de Duitse uitwissehngs-stu- 
dent Heinz Prechter om zonne- 
dakjes in Los Angeles aan de 
man te brengen, is uiteindelijk 
uitgegroeid tot een firma van 
3000 mensen en 23 fabrieken. 
Het accent ligt op de Amerikaan¬ 
se markt, maar intussen wordt er 
ook gewerkt in Heilbronn (Dld.) 
aan de Porsche 968 cabrio. Pro¬ 
totypen zijn gemaakt voor Opel, 
Audi, Ford, Mercedes, Volkswa¬ 
gen en Volvo. 

I imburqs DüifhljJ 


piccolo's 


Voor méér resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57,75.35.935 
Fax:045-739364 


Wij zoeken geengageerde verkoopsters verkopers 
voor ons uniek 

Milieuvriendelijk 

reinigingssysteem. Goede verdienstmogelijkheden bij 
vrije tijdsindeling. 

Info: ma. di. do. 09.00 - 17.00 uur onder telnr. 045-257367. 


Statebo 


Piccolo's 

Over 1 KOiom in Kieme letters met een woord in 
hóófdletters. Mmimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1.80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, m 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal een woord in grotere letter (14-punts). 
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 

■egitimatie. 


scheidingswanden, systeemplafonds 
i.v.m. uitbreiding werkzaamheden gevraagd 

erv. wand- en plafondmonteurs 
timmerlieden - onderaannemers 

S.F.B. verzekerd. 

Tel. 043-619141; na 18.00 uur 043-471735. 


Te huur gevraagd HUIS, i 
omgeving Landgraaf, 

Schaesberg, Kerkrade, 
Heerlerbaan. Huur tot 
ƒ 800,- per mnd. Beloning I 
ƒ 500,-. Tel. 045-741592. 

Ruim APPARTEMENT of 
woonhuis te h. gevr. Heerlen 
of omgev- Tel. 045-727647. 

Werkende heer zoekt net 
KOSTHUIS omg. Heerlen. 
Br.o.nr. B-1142, L.D. Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Te huur gevr. vrijst. HORE- 
CAPAND m zaal en par¬ 
keerruimte, niet in woon¬ 
oord, omg. Landgraaf, 
grensstreek. Br.o.nr. 

B-1132 L.D , Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

Met sp te h. gevr. APPAR¬ 
TEMENT of flat te Kerkrade. 
K'rade-W. Tel. 045-231019. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT' Bel: 045-719966. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag Lm vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder. 


Personeel aangeboden 

Huisvrouw strijkt al uwj Dame 64 jr. zoekt plaats als 
WASGOED, wordt gehaald, HUISHOUDSTER bij dame 


en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel. of 
045-317669. LI 


eer. Br.o.nr. B-1153 
Postbus 2610, 6401 


VROUW 43 jr biedt zich aan DC Heerlen. _ 

voor keuken- of huish.hulp.; Piccolo’s in het Limburgs 
Br.o.nr. B-1154, LD, Post-; Dagblad zijn groot in RE-, 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966 

_ _I 

Personeel gevraagd 

Mystery Escort Service 

_ vraagt m e t spoed dames. Tel. 06-52820714 . 

Kerp Heerlen 

zoekt voor de afdeling VERKOOP BUITENDIENST 

een ervaren verkoopadviseur 
van electrisch handgereedschap 

’ leeftijd vanaf 25 jaar 

‘ minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare functie 
* affiniteit met de bouwwereld 

* positieve en enthousiaste instelling 

* goede contactuele eigenschappen 

Een uitstekende beloning alsmede "een auto van de zaak" 
vinden wij heel logisch voor iemand die bewijst dat hij/zij 
kan scoren! 

Heeft u interesse stuur dan uw sollicitatie met C.V. aan 


B. V 


t a v. de Directie. 

_ In de Cramer 31,6411 RS Heerlen. _ 

Makro ZBG Nuth 

vraagt met spoed 
een gediplomeerd bakker 

of een in de opleiding vergevorderde 

1 e gezel bakker 

die aansluitend zijn diploma broodbakker wil behalen. 
AANMELDEN: Schriftelijk, of telefonisch van 9.00 tot 
17.00 uur een sollicitatieformulier aanvragen en dit zo 
spoedig mog. na ontvangst volledig ingevuld retourneren. 
Makro Zelfbedieningsgroothandel Nuth 
afd. Personeelszaken 
Postbus 22031, 6360 AA Nuth. 
_ Tel. 045-242222. _ 

Garagebedrijf Kwarten VOF 

Kastanjelaan 148, 6431 GN Hoensbroek. 

Wij zoeken een allround 

Ie monteur met APK-diploma 

Sollicitaties van ma. t/m vr. na telefonische afspraak: 

S 045-214171. 


Import-Export bedrijf 

te Brunssum vraagt: 

Commercieel medewerker m/v 

Kennis van Engels. Duits evt. Frans en WordPerfect vereist 
Boekhoudkundig onderlegd. 

Alleen schriftelijke sollicitaties: 

Kado International b.v., Haefland 5a, 6441 PA Brunssum. 


Van der Valk, Motel Heerlen vraagt voor spoedige indienst¬ 
treding voor onderhoud van groenvoorzieningen en ver¬ 
hardingen rondom motel in Heerlen en Vaals: 

all-round zelfstandige 
tuinman/hovenier 

part-time of full-time 

Wij zoeken iemand met aantoonbare ervaring en vak¬ 
kennis die bereid is alle werkzaamheden zelf uit te voeren 
en in staat is om de kwaliteit en uitstraling van de groen¬ 
voorziening te verhogen. Schriftelijke soll. naar: 

Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen. 


Hotel Kasteel Bloemendal te Vaals vraagt voor het nieuw te 
openen luxe restaurant, per 1 juni 1992: 

jonge enthousiaste 
leidinggevende kok m/v 

Wij denken aan iemand met enkele jaren Ie klas ervaring 
en afgeronde S.V.H. opleiding tot restaurant kok. 

Schriftelijke sollicitaties naar: 

Hotel Kasteel Bloemendal BV., p/a Tenworm 10, 

__ 6411 RV Heerlen. _ 

Onze onderneming is al ruim 25 jaar werkzaam op het geb¬ 
ied van verwarmingsinstallaties. Door de groei van onze 
orderportefeuille bestaan er in ons bedrijf plaatsings¬ 
mogelijkheden voor: 

Leerling c.v. monteurs 
luchtkanalen monteurs 

Omscholing vanuit een ander vakgebied is eveneens 
mogelijk. Als u interesse heeft in een van beide functies 
kunt u schrijven naar: 

Van Ophoven Verwarmingsindustrie B.V. 

Hogeweg 30, 6367 BD Voerendaal. t.a.v. Directie. 

» Tel. 045-753160. 


Bouw- en ingenieursburo 
Catena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmerlieden en MET¬ 
SELAARS (liefst coll ). Hoog 
loon, wekelijkse betaling, 
Duits verzekerd. Sollicitaties 
na tel, afspraak 045-232100 

Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

MEISJE gevraagd, een 
weekloon, per weekend? 
Alleen bij Frimousses, kl. 
Gracht 10, Maastricht. Tel 
043-211620. _ 

Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland. Duits verzekerd. 
Tel. 045-231200. _ 

Classic Club vraagt met 
spoed nette attraktieve 
MEISJES, werktijden in 
overleg, vervoer aanw. Tel. 
045-729239 of 0932- 
11718692 na 20.30 uur. 

Priveclub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intern 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. __ 

Gevr. VERKOPER/STER 
voor groente en fruitspe- 
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr 
B-1098, L.D. Postbus 2610, 
6401 DP Heerlen. 

Bistro restaurant-Friture de 
Meule heeft plaats voor 
nette HORECA medewer¬ 
kers m/v. Inl. 04746-2817. 

BARDAMES gevraagd St. 
Tropez bar. Putstr. 40, Sit- 
tard. Intern mog. Tel. 046- 
515828 na 21.00u. 517402. 

Gevr. IJSVENTER met rij¬ 
bewijs, goede bijverdienste. 
Br.o.nr. B-0537, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE¬ 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. __ 

Gevr. 1ste KAPSTER met 
salon ervaring voor 23 uur 
per wk. Tel. 04493-3738. 

Gevr. nette TAXI-CHAUF- 
FEUR m/v voor dag- en 
nachtdienst, part-time. Ju- 
lianastr. 6, Brunssum. 

BARMEISJES gevr. vervoer 
gratis. Tel. 045-217407 na 
22.00 uur 045-458916. 


Gezocht CHOREOGRAAF 
voor dans-revue. Tel. 045- 
211514. 

Beauty Escorts zoekt enkele 
representatieve MEISJES, 
die het een prettig idee vin¬ 
den om bij een organisatie 
te werken die al 10 jaar be¬ 
staat. Als je het type bent 
dat zelfstandig wil werken 
op beter niveau en bijv. niet 
je tijd in clubs wil verdoen, 
bel dan: 077-548887. 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 

Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. 

Bouwbedrijf zoekt zo spoe¬ 
dig mogelijk BEHEERDER 
met aannemerspapieren. 
Br.o.nr. B-1126 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC, Heerlen 

OPPAS gevr. Tijden en ver¬ 
goeding in overleg. Geen 
huish. werk. 045-353654. 

Gevraagd FRITUREHULP 
vr. met ervaring Cafétaria/ 
broodjeszaak Marktzicht te 
Born. Tel. 04498-54750. 

Gezocht PIZZABEZOR¬ 
GERS omg. Treebeek. Tev. 
baliehulp, ook engels spre- 
kend. Tel. 045-227020. 

Aannemersbedrijf Belo 
vraagt voor Duitsland erva¬ 
ren METSELAARS en be¬ 
tontimmerlieden. Hoog loon. 
Tel. 045-250238. _ 

Gevr. erv. METSELAARS. 
Bellen tijdens kantooruren 
045-414594; na 18.00 uur 
316383. 

VERKOOPSTER gevraagd 
voor 38 uur per week. Bak¬ 
kerij Packbier, Numhofstr. 9, 
Nuth. Tel. 045-241202. 

Vierhand huis aan huis, 
vraagt voor de bezorging 
van reclamefolders BEZOR¬ 
GERS in Schimmert, Spau- 
beek, HeerlenA/rieheide. 
Heb je interesse bel 046- 
512332. _ 

Bouw- en ingemeurbureau 
K.H. Gehlen vraagt Duitse of 
Ned. BOUWINGENIEUR 
die in staat is nwe. werken in 
Duitsland aan te trekken. 
Trichterweg 125, Brunssum. 
Tel. 045-231225. _ 

Met spoed gevr. BE¬ 
DRIJFSLEIDER in de schil- 
der/afwerkbranche met on- 
dernemersdiploma. Br.o.nr. 
B-1122, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


VOORJAARS- 

AANBIEDINC 

Piccolo's en reuzepiccolo's 
plaotsen kan nu nóg voordeliger! 

Voor piccolo's qeldt 
2x plaatsen, IV 2 X betalen ën 
voor reuzepiccolo's 
3x plaatsen, 2 x betalen 
(m.u.v. enkele rubrieken). 

BEL NU 045-719966 

Onroerend goed te huur aangeboden 


Te huur: Akerstraat Noord 
232 B te HOENSBROEK, 
gem. Heerlen. Een groot 
mooi woonappartement met 
aparte opgang en voorpor¬ 
taal, compleet ingerichte 
keuken, moderne tegelvloer, 
nieuw gestoffeerd, zeer gro¬ 
te woonkamer, slaapkamer, 
geheel nieuw ingericht, 
douche en wc, warmwater 
boiler. Het geheel is centraal 
verwarmd, verder kabel-tv, 
telefoonaansluiting. Het ge¬ 
heel is gelegen aan de grote 
weg bij bushalte. Het geheel 
is overd. royaal en practisch 
nieuw gemeubileerd. Direkt 
te aanvaarden. Gaarne voor 
een verpleegster, rijks¬ 
ambtenaar of afcent-perso- 
neel. Kale huur ƒ 700,- een 
maand borg. ƒ 300,- voor 
gas, water, licht, boilerhuur 
en alle gem. belastingen. Br. 
o.nr. B-1133 L.D., Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Te huur aangeboden: Excl. 
PRIVECLUB/Parenclub, ook 
voor andere doeleinden ge¬ 
schikt in Zuid-Umburg gel., 
geheel ingencht. 15 Kamers' 
alle met voorzieningen, bub¬ 
belbaden, ligbaden, massa- 
gekamers, SM-kelder, sau¬ 
na, div. bars, zalen, gr. par¬ 
king, privé woning met tuin 
en tuinhuisje. Moet U beslist 
zien! (Huurpr.n.o.t.k.) Hoge 
borg vereist. 045-462982. 

WOONRUIMTE voor nette, 
mensen met werk, z. kind, v. 

1 a 2-pers. 045-217805, 
Brunssum (geen huursubs.) 

Të huur APPARTEMENT 
met tuin, 1 slpk., alle comfort 
te Rekem. Te bevr. 09-32. 

11715562. _ 

Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw' 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Onroerend goed Ie huur gevraagd 


Onr. goed te koop aangebjgevr. 

De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hyjxitheek en taxatie. 

Nedu Makelaardij 

_ Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500. _ 

Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 
Huis kopen of verkopen 

Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. 

Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 

PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 

15 jaar vaste rentel 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 

i Service. __ 

j BOUWKAVEL a/d Hees¬ 
bergstraat te Heerlen, opp. 
822m2. Voor info: V.O.C. 
045-740900. Grouwels/ 

Daelmans. Tel. 043-254565 

1 Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. _ 

Goed en degelijk Uw huis 
verkopen? Wonen tot U an¬ 
dere woonruimte heeft. Wij- 
man & Partners Vastgoed, 
Heerlen, 045-728671. 

ULESTRATEN, mooi gel. 
halfvrijst. huis, garage, tuin, 
3 slpk., cv, badkamer, 
ƒ 175.000,-. 043-642220. 

Te koop FLAT, met lift, Ie 
etage, markt Hoensbroek, 1 
slpk. ƒ69.000,- k.k. Tel. 
045-225739. _ 

Te koop gevraagd BOUW- 
GROND. Tel. 045-421226. 

Te k. aangeb. fraai gelegen 
BOUWGROND in Zuid.üm- 
burg. Br.o.nr. B-1156, L.D. 
Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. 

Te koop gevraagd BOUW¬ 
LOCATIES met of zonder 
opstallen in de regio Lim¬ 
burg, snelle afhandeling 
zonder financieringsvoor- 
waarden mogelijk. Gaarne 
schriftelijk reageren. Br.o.nr. 
B-0615, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

Bedrijfsruimte 

Te huur ECHT, Industrieterr. 
De Berk, 1000m2 bedr.r. 
met kantoren; Berkelaars- 
weg 230m2 bedr.r. met kan- 
toren. Info: 04746-3178. 

Te h. gevraagd BEDRIJFS¬ 
RUIMTE ca 250 m2, goede 
ligging, gem. Valkenburg, 
Nuth of directe omgeving. 
Br.o.nr. B-1149 L.D. Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Geldzaken 

Inv! BELASTINGFORMU- 
LIEREN per computer va. 
ƒ30,-. Tel. 045-210931. 

Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 

Wlnkel&Kantoor 


Kamers 

Te huur mooie gemeubileer¬ 
de KAMERS. Holtskuilenstr. 
1, Eygelshoven. _ 

Te huur goed gemeub. zit' 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1, _ 

Gem. kamer te huur met ge- 
br. van badk. en keuken, 
voor net pers. te HOENS- 
BROEK. Tel. 045-724854 

Riante kamer te huur te 
SCHINNEN. Tel. 04493- 
2715. _ 

Te h. gemeub. kamers C- 
GELEEN voor nette mensen 
met gebruik van gezamelijk 
bad en keuken. Tel. 04743- 
1579/ 046-749279. _ 

Reparaties 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In¬ 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga- 
rantie. 045-460471 _ 

REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gesjaec. Miele. 

ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 191 Ubach o Worms 
Koel/diepvriesreparatie 
VROKO Kerkrade, ook in¬ 
bouw en garantie, 045- 
441566/461658 __ 

Van maandag tm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 

bouwmatUmactilnes 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe¬ 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. _ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compi. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

Te koop oud-Hollandse 
DAKPANNEN, ƒ 0,50 per 
stuk. Tel. 045-445227. 

Te k. partij WANDTEGELS 
Sphinx Atlanta wit, 11 m2, 
nieuwprijs ƒ 67,- per meter. 
Hele partij voor ƒ 325,-. Tel. 
046-526647. _ 

Te koop grote partij gebruik¬ 
te GRINDTEGELS, balken, 
kepers, panlatten en vloer- 
planken. Handelsondern. 
Wolter, De Koumen 51, 
Hoensbroek. 045-229999. 

Te koop GRAAFMACHINE 
met div. bakken en grijper, 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-224899. 


ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

WEIVEE te koop gevraagd, 
ook stieren en zoogkoeien. 
F. Weerts, Wijlre, tel. 
04450-1577, _ 

Te k. SCHARRELKIPPEN. 
Zilstraat 20, Dieteren. Tel. 
04499-1341. _ 

Te k. FORD 3000. Tel. 
04404-1224 / 1333 _ 

Te k. goed PAARDEHOOI 
en oude bietenmolen. Tel. 
046-334811. __ 

Te k. gesloten AFZETBAK 
afm. 5.50x2.30x2.20, ge¬ 
schikt als opslagruimte of 
paardestal. Tel. 04762-1737 

Alischalmer, Forddextra, 
Fergison 2-wielige TUIN¬ 
TREKKER met frees en 
ploeg. Tel. 04498-54836, na 
19.00 uur. 

Te k. VOEDERWORTELEN 
J. Schaepkens, Klimmen- 
derstr. 106, Klimmen. 
Tel. 04405-1359. _ 

Ter versterking van haar 
team vraagt de agr. bedrijfs- 
verzorging een full-time 
BEDRIJFSVERZORGER, 
vee en fruitteelt. Reacties/inl 
dhr. Mares te Eckelrade, 
Dorpstraat 88. 04408-1625. 

Te koop STIEREN voor de 
mesterij. L. Nuchelmans, 
Hulsberg, 04405-1357. 

Te koop RIJZADEL met 
hoofdstel, i.z.g.st., pr. 
ƒ500,-. Tel. 045-719132. 


ÉH (ProficiatI 

LlTZ __1 

Hiep, hiep, hoera! 
Hiep, hiep, hoera! 

Rien , 

is vandaag 37 jaar 
Hartelijk gefeliciteerd I 
Van de hele reutemel* 

Te koop TRACTOR F# 
Super7. ƒ 2.750,-Kerk» 
Doe nrad e. 044 92-3255^ 

Wat VERKOPEN? ^ 
teer via: 045-719966^ , 

Transacties 1 

Te koop PERSCO^ 
NER, op krachtstroom 
m3, ƒ 1.000,-. CampifSL 
Bousberq, Landqraaf w 
311213. _„ 

Ter overn. aangeb., 92a 
pende HANDWERK^ 
in Westelijke Mijnstreek 
o.nr. B-1147 L.D., Po» 
2610, 6401 DC HeerlenJ 


Autoverhuur | 

Avis Autoverhuur 

* Speciale vakantietarieven incl. km s 
* Meer dan 1200 steunpunten in Europa 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559 
Maastncht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377 ^ 
_.> 

Auto’s 

Import USA 

Porsche 912, met ned. kent. bwj. '69; MGB, bwj. '79;^ 
124 Spider, bwj. '79, met nederlands kenteken. 
Holstraat 101, Rothem/Meerssen. Tel. 043-64290 9> 

Wegens omstandigheden van particulier te koop 

Mercedes 190D als nieuvf 

km.st. 500, 6 mnd oud, ƒ 10.000,- onder nieuwprijs- j 
_ Tel. 046-528855. _ 

Volvo 940 GL Estate 2.3 

Februari 1991, donker groenmet. electrische ramen. 

airco, schuifdak, roofrails, sportvelgen etc. 
Slechts 25.000 km. nu ƒ 20.000,- onder de nieuwpfr 
VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE 
_Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000 _> 


Inruilauto’s 


Te huur gevraagd 

omgev. Heerlen 

eengezinswoning met 3 
slpks, event. ruilen tegen 
eengezinswoning te Heer- 
lerheide. Tel. 045-226689. 


I Te huur ruimte voor recrea- 
I tiepaarden en pony’s. Weide 
gang en oefenbak aanwezig 
Tel. 045-241637. _ 

Gevr. 2-pers. APPARTE¬ 
MENT, liefst voor april ong. 
ƒ 600,- p/mnd. 045-225886. 


NIEUWENHAGEN, Hoog¬ 
straat 163, goed onderh. 
vooroorlogs woonhuis, 
voorzien van kunststof kozij¬ 
nen met dubbel glas, 
ƒ 157.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671. 


BOUWKAVELS in B.P. 
Vrusschemig gelegen a/d 
Zandweg te Heerlen, opp. 
v.a. 746m2. Prijzen va. 
ƒ108.000,- v.o.n. Inl. 045- 
740900. Grouwels/Dael- 
mans. Tel. 043-254565. 


Te koop div. AUTOMATEN Van maandag t/m vrijdag, 
voor snoep, frisdrank en si- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
garetten, t.e.a.b. Tel. 045- u uw PICCOLO telefonisch 
314944 . opgeven. Tel. 045-719966. 

Landbouw en Veeteelt 

Steeds te koop Melkquotum op pachtbasis voor 100% vol 
te leveren met diverse vetgehaltes afkomstig uit Limburg, 
Brabant en Gelderland; ook te koop gevraagd zwartbonte 
drachtige stamboekvaarzen van 2-7 maanden drachtig 
voor export!!! 

Voor opgaves en informaties: 

Van Willigen Vuren 

Tel. 01830-30066 en 30345. 


10x Fiat Panda, alle type s vanaf 
13x Fiat Uno div. type s, vanaf.... 

Fiat Ritmo silver, spec. uitv. 

2x Fiat Tipo 1.4. 

Fiat Tipo 1.4 E met striping . 

Fiat Croma turbo diesel. 

Fiat Croma diesel . 

Nissan Cherry Trend, spec. uit ... 

Opel Corsa 1.0 S. 

Opel Kadett 1.2 LS . 

Skoda 105 S zeer mooi. 

Subaru Justy 1.2 GL spec. uitv. .. 
Volvo 340 DL. 


Directie-auto 


.ƒ 

./ 

1987 ƒ 

1989 ƒ 

1990 ƒ 

1987 ƒ 

1988 ƒ 
1985 ƒ 

1983 ƒ 
1985 ƒ 
1988 ƒ 
1987 ƒ 

1984 ƒ 


Fiat Croma SC nieuw model, bwj. '91, ƒ 10.000, 
nieuwprijs, donkergrijsmet., alle extra's. 
Inruil, financiering, Bovag-garantie. 

Fiat Creusen Heerlen 

_ Parallelweg 34. 045-742121. _ 

Voor Piccolo’s zie verder pagina 19 


i ^ : * v,, /MéÜtiLtU.* ai ' i, ’ : -' < 


. W-: 
iM". 0 


5 ■ 
, y -y^ 


11 j i j I j Ü I 


4 I J | I 

3 I I 1 i 


f * 

% • 


■ S Seal Toli-rin v.a. f. 29.395.' 


Bekijken we de Seat Toledo nuchter, 
dan boezemt z’n vorm meteen vertrouwen in. 
Dit is een auto die volgroeid is, die af is. 

Een auto die een topvorm heeft en toch 
geen concessies doet aan z’n lucht weerstand. 
Die is namelijk van een zeer laag niveau. 

En het is daarom onvoorstelbaar dat 
uitgerekend achter de vloeiende lijnen van 
deze vierzitter een bagageruimte schuilt van 
550 liter! Toegankelijk gemaakt door ... 


een vijfde deur. Vorm van intelligentie, 
inderdaad. De Toledo is het resultaat van 
een doordachte en intensieve ontwikkeling. 

Een auto waarop men blindelings kan 
vertrouwen. Z’n kwaliteit is boven alle 
twijfel verheven • de Toledo doorlixipt een 
zeer geavanceerd jiroduktieproces en wordt 
vervaardigd uit de beste materialen die de 
auto-industrie kent. Z’n prestaties zijn van 
bijzondere klasse - de T oledo scoort hoog op 


alle fronten. Z’n weggedrag is feilloos. 

Z n veiligheid is optimaal. Z’n karakter is van zeldzame allure. En niet onbelangrijk, 
de pers denkt daar net zo over. Als dat geen 
vertrouwen schenkt... 

Elke uitvoering van de Seat Toledo is 
een complete en comfortabele auto voor de 
veeleisende weggebruiker. De Seat Toledo 
heeft echt alles wat een auto moet hebben. 

En meer. Ga naar de Seat dealer voor 
een overtuigende proefrit. En de Seat Toledo 
wint uw vertrouwen. Gegarandeerd. 


Cj)<^Kp Volkswagen Groep 


BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843. HEERLEN, Autosport Brouns B.V, Schelsbe. 
175,045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren BV (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRlCB ' 
Autobedrijf Peter Baneken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364. ^ 

Seat Toledo. Vanaf f. 29.395. Verkrijgbaar in 1.6,1.8,2.0,1.816V (afgebeeld), 1.9D en 1.9 D Turbo. Benzineversies met injectie en geregelde 3-weg katalysator. 1.9 D Turbo met roetfilter en oxydatie katalysator. 

Vanaf 1.8 stuurbekrachtiging, ABS op 2.0 en 1.816V Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Importeur: Pon Car B.V, Leusden, tel.: 033-951550. 
Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 9 


Limburgse musici ook op zigeunerf est ivul in Vught 


Zigeunerorkest Hajra 
in ’ Service Salon’ 

MAASTRICHT - Het zigeunerorkest Hajra uit Maastricht zal 
woensdag vanaf 16.00 uur op Nederland 1 te zien en te horen zijn in 
Avro’s 'Service Salon’, Het orkest brengt een aantal nummers van een 
cd, die binnen enkele maanden ook in de platenwinkels verkrijgbaar 
zal zijn. 

Hajra gaat binnenkort op tournee door ons land met een 
theaterprogramma, waarin eveneens Marco Bakker optreedt. Met een 
repertoire van operette- en zigeunermuziek is het uit Limburg 
afkomstige orkest op 2 mei in theater Gooiland in Hilversum, op 8 mei 
de schouwburg van Eindhoven. Ook is Hajra 15 mei van de partij in 
kasteel Maurick in Vught. Daar wordt een zigeunerfestival gehouden 
met Hajra onder leiding van Istvan Lichter en de orkesten van Andrei 
Serban, Tata Mirando, het Rosenberg Trio en Nicolai Pirvu. 


Istvdn Lichter (viool), Geert Hoes (viool, accordeon en gitaar), Kees 
van Eijck (contrabas), Aranka Lichter (cymbaal), Matty Huijts 
(piano) en Ellen Pinczowski (zang). Gast-accordeonist (niet op de 
foto) is Fried Manders. 


Ruzie tussen Placido Domingo , José Carreras en Alfredo Kraus 

Spaanse tenoren krakelen 
over Olympisch optreden 


DOOR RUUD DE WIT 


&ARCELONA — De ruzie 
jassen de Spaanse tenoren 
\*lacido Domingo en Alfre- 
Kraus over Kraus’ deel¬ 
name aan de openingscere¬ 
monie van de Olympische 
Spelen in Barcelona, woedt 
nog volop voort. Vanuit 
Suenos Aires, waar hij net 
£ e n openlucht-optreden 
neeft verzorgd voor een pu¬ 
bliek van 100.000 personen, 
jnat Domingo weten 'niet te 
begrijpen waarom Kraus zo 
nodig aan de openingscere¬ 
monie moet meedoen’: 
!>Steeds opnieuw verklaart 
bij dat massa-optredens on- 
zijn en niet rijmen met 
bet serieuze karakter van de 
°Pera. Ik vind dat hij dan 
°ok maar weg moet blijven 
bit het Olympisch stadion,” 
nldus Domingo. 

ruzie tussen Domingo en 
(yaus is al wekenlang nieuws in 
’Panje. Aanleiding was het be- 
mit van de tenor José Carreras, 
■^ v ens de artistieke leider bij de 
^Penings- en sluitingsceremonie 
de zomerspelen, om Kraus 
invitatie te sturen. Deze 
Ptstak in woede en mobiliseer- 
;j e de pers tegen wat hij noemde 
’opera-mafia’ in Barcelona, 
ï^rtoe behalve Carreras, 
-Qmingo ook de sopraan Mont- 
®rrat Caballé zou behoren. 
~arreras hield zich op de vlakte, 
maar de media kwamen er al 
Pel achter, wat de reden was, 
j^arom Kraus van het lijstje was 
jpschrapt. Kraus had zich name- 
vorige jaar nogal laatdun- 
erid uitgelaten over 'het concert 
An dg eeuw' in de Romeinse 
L^Unen van Caracalla, waaraan 
T^halve Carreras en Domingo 
,°k de Italiaanse tenor Pavarotti 
, ^lnam. Kraus diskwalificeerde 
concert toen als een 
Payasada’, ’een hoop flauwekul’. 
Vorige week besloot Carreras - 
m*der druk gezet door de Spaan¬ 
se minister van Cultuur Jordi 
ö °le Tura en de directeur van de Placido Domingo verwijt Alfredo Kraus jaloezie. 


• José Carreras: onder druk gezet door de Spaanse minis¬ 
ter van Cultuur. 


Barcelonese spelen, Josép Abad 
- alsnog de in Spanje populaire 
Kraus een uitnodiging te sturen. 
Kraus zal tijdens de openingsce¬ 
remonie de Olympische hymne 
in het Catalaans, Spaans en 
Frans zingen, terwijl Domingo 
dat doet tijdens de sluitingscere¬ 
monie. Daarnaast is Kraus uitge¬ 
nodigd om samen met Carreras, 
Montserrat Caballé, Jaume Ara- 
gall, Victoria de Los Angeles en 
Joan Pons een aantal opera-frag- 
menten ten gehore te brengen. 


Jaloezie 

Dit dus blijkbaar nog altijd tot 
ongenoegen van Placido Domin¬ 
go, die Kraus jaloezie verwijt, 
omdat hij internationaal nog niet 
zo bekend is als zijn collega’s 
Carreras, Caballé en natuurlijk 
Domingo zelf: „Eigenlijk vind ik, 
dat Carreras alle gelijk van de 
wereld had, toen hij besloot 


Kraus geen uitnodiging te stu- 

y> 

ren. 

De affaire-Kraus is voorlopig 
nog niet uit de wereld. Alle mu¬ 
ziek, die tijdens de openings- en 
sluitingsceremonie te horen is, 
zal play-back zijn. De plaatopna¬ 
men hiervoor zijn enige tijd gele¬ 
den voltooid. Nu Kraus alsnog 
meedoet, moeten er nieuwe op¬ 


namen worden gemaakt en het is 
de vraag of de overige vocalisten 
daaraan willen meewereken. 

Dat Kraus van Zijn principe om 
nooit aan massaconcerten mee te 
werken, wil afwijken, is wel ver¬ 
klaarbaar. De plaatopname van 
de openings- en sluitingsceremo¬ 
nie wordt onmiddellijk na de 


Spelen op de markt gebracht en 
wordt ongetwijfeld een miljoe¬ 
nensucces. Carreras vindt alle 
berichten in de media over de af¬ 
faire-Kraus onbelangrijk: „Ik 
ben blij dat Kraus toch meedoet. 

Wij willen de beste zangers uit 
Spanje in het stadion en dat is 
nu een feit.” 


Rob Janszen op Nationaal Songfestival met poppenspeelster 

’Voor mezelf kan ik 
niet meer verliezen’ 


Alternatief songfestival gaal niet door 

Normaal: geen 
werkvergunning 
in Zweden 


^ Van onze verslaggever 

^elhem - De Achterhoekse 
L°erenrockgroep Normaal ziet 
baar Zweedse songfestival- 
bfoom in rook opgaan. Nadat 
?«rder de NOS en de stichting 
pinamus weigerden Normaal in 
p schrijven voor de Nederlandse 
bhale van aanstaande zondag, 
fooien nu ook Zweedse autori¬ 
tten roet in het eten. 

ludiek protest wilden Bennie 
J °link en zijn maten in Malmö, 
aan de vooravond van het Euro¬ 
pees Songfestival, een optreden 
^erzorgen in een rockclub nabij 
bet songfestival-gebouw. Als 


voorbereiding van dit alternatie¬ 
ve optreden was Jolink in fe¬ 
bruari al polshoogte wezen 
nemen. 

Volgens manager Martin Jansen 
vormt het niet verlenen van een 
werkvergunning een haast on¬ 
overkomelijk probleem. „Zwe¬ 
den is geen land van de Europe¬ 
se Gemeenschap. We zouden 
misschien wel een vergunning 
kunnen krijgen, maar moesten 
dan zelf zorgen voor optredens 
van een Zweedse band in ons 
land. Alleen met zo’n uitruil kun 
je als buitenlander een poot aan 
de grond krijgen bij die Skandi- 
naviërs. Het bleek echter alle¬ 
maal veel te ingewikkeld.” 


DOOR ELS SMIT 

KORTENHOEF - Een van 
de meest opvallende optre¬ 
dens tijdens de finale van 
het Nationaal Songfestival, 
komend weekeinde, is be¬ 
dacht door Rob Janszen. 
Hij vroeg de poppenspeel¬ 
ster Jeanne Melief of ze 
hem ter zijde wilde staan bij 
het zingen van ’Net als een 
kind’. Dat wilde ze. Bij de 
repetities deze week oogst¬ 
ten liedje en aanpak al lof 
van de vakmensen. Maar 
hoe het oordeel van de jury 
uitvalt? 

Janszen: „Voor mezelf kan ik 
niet meer verliezen. Ik heb mijn 
best gedaan. Bovendien is het 
een prachtig liedje. Het is zo 
mooi, dat ik waarschijnlijk tien¬ 
de word. Maar dat zal ik niet als 
een afgang beschouwen. Ik heb 
met dit lied geen enkele conces¬ 
sie hoeven doen op artistiek ge¬ 
bied. Het past in hetgene waar¬ 
mee ik al jaren bezig ben en 
waarmee ik ook wil doorgaan.” 

„In andere jaren heb ik volstrekt 
geen ambitie gehad om met het 


songfestival mee te doen. Maar 
dit jaar worden de zaken anders 
aangepakt. Het streven is de 
kwaliteit te verhogen. Daar kan 
ik alleen maar achter staan. He¬ 
lemaal door de knieën ging ik 
toen Willem van Beusekom, de 
directeur radio van de NOS me 
belde en ik daarna een bandje 
met ’Net als een kind’ hoorde. 
Het is geschreven door Henk 
Hofstede van The Nits, ook niet 
de eerste de beste. Ze willen echt 
het songfestival uit het slop ha¬ 
len. Als ze het op zo’n manier 
doen, wil ik er graag aan mee¬ 
werken.” 

„Bovendien heb ik nu de kans 
om zonder me in bochten te hoe¬ 
ven wringen aan een groot pu¬ 
bliek te laten zien wat ik doe en 
wat ik kan. Eerlijk gezegd: ik 
vind het tijd dat dat gebeurt. Ik 
ben nu tien jaar professioneel in 
het vak bezig. En het gekke is: 
waar we ook optreden zijn de za¬ 
len en zaaltjes stampvol en is het 
publiek enthousiast, maar bij het 
grote publiek ben ik nog niet zo 
bekend.” 

Pluche en plastic 

Misschien gaat hier en daar een 
lampje branden bij de medede¬ 
ling dat Rob Janszen ooit deel 
uitmaakte van de groep Pluche 


en Plastic. Hij was er zelfs de op¬ 
richter van. 

„In 1982 heb ik besloten mijn 
baan als leraar aan een school 
voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen op te geven. Ik kreeg 
toen de kans om drie maanden 
in Parijs stage te lopen bij Mi- 
chel Fugain en zijn Big Bazar. 
Dat was een fantastische gele¬ 
genheid om alle disciplines van 
het vak te leren kennen. Een 
groep als de Big Bazar bestond 
in Nederland niet. Toen ik terug 
kwam, wilde ik zo’n groep in Ne¬ 
derland introduceren. Dat werd 
’Pluche en Plastic’. En het aardi¬ 
ge was. we kwamen zowel bij 
Sonja als bij de Showbizzkwis. 
Zo breed was het repertoire en 
zo breed was ook de waarde¬ 
ring.” 

„We hadden echt succes. Tot de 
grote ommekeer. In' 1987 ston¬ 
den we aan het begin van onze 
theatershow en toen overleed 
onze regisseur Niek van den 
Boezem. Het was een ontzetten¬ 
de klap, in het persoonlijke vlak, 
maar ook artistiek gezien. Bin¬ 
nen een paar maanden lag de 
hele groep uit elkaar. Dat is ge¬ 
loof ik het diepste dal waar ik 
doorheen ben gegaan: emotio¬ 
neel en materieel. Toen werd ik 
benaderd door Bart Sloothaak In ’Nurses' is 
niemand o/j 
zijn mondje 
gevallen 


Ook RTL4 komt met 
ziekenhuisserie 
# 'Nurses’ met v.l.n.r. Mary Jo Keenen, Stephanie Hodge, 
Jeff Altman, Ada Maris en Arnetia Walker. Foto: 


DOOR FRED VAN GARDEREN 

AALSMEER - Ziekenhuisseries zijn ’in’. Het klinische 
wit, de afhankelijkheid van gedwongen verzorging, injec¬ 
tienaalden en krakende schoenen in kraakheldere gangen 
blijken zoveel indruk op de gemiddelde mens te maken 
dat een serie er over van succes verzekerd is. 

Er zijn allerlei soorten ziekenhuisseries. De serieuze (St.-Elsewhere), 
de boeketreeks (Schwarzwaldklinik), de parodie (Let the blood run 
free), de avontuurlijke (Flying Doctors) en die vol intriges en achter¬ 
klap (Medisch Centrum West). RTL4 zendt vanaf 3 april (21.40 uur) 
een onbekommerd grappig bedoelde variant uit: ’Nurses’. 

In ’Nurses’ is niemand op zijn mondje gevallen. De gevatte teksten 
vliegen van oor naar oor. De één nog flauwer dan de andere en wor¬ 
den uitgesproken door de bekende types: de romantische verpleeg¬ 
ster, de slimme broeder, de cynische dokter en de overheersende 
hoofdzuster. Een tv-serie, gemaakt in de typisch Amerikaanse tradi¬ 
tie, waar zelfs de lachsalvo’s van ver weg uit een machine lijken te 
komen. 

Ziekenhuisseries zijn in. ’Nurses’ zou daar wel eens een einde aan 
kunnen maken. 


in de kou’ gemaakt. Daarvan is 
de single ’Hoe is het mogelijk'’' 
getrokken. Die heeft onverwacht 
veel aandacht gekregen. Hij is op 
de radio meer dan driehonderd 
keer gedraaid. Met een uitgebrei- 
dere aanpak had het wellicht een 
grote hit kunnen worden, maar 
destijds vonden we het al gewel¬ 
dig dat het zo liep.” 

„Ik heb veel energie gestoken in 
het bezoeken van regionale om¬ 
roepen en daar is de single ook 
veel gedraaid. Ik denk dat ik op 
die manier toch een tamelijk bre¬ 
de basis heb opgebouwd. Alleen, 
wat dan heet De Doorbraak is er 
nog met. Dat hangt toch samen 
met het hebben van een dikke 
hit, met het hebben van een be¬ 
kende kop. Maar goed, er zijn 
vele wegen die naar Rome lei¬ 
den. En ik heb niet stilgezeten. 
Ik ben nu zo ver dat ik via een 
verbintenis met een groot 
cateringbedrijf, waarvoor ik op¬ 
treed op grote personeelsfeesten, 
een basisinkomen heb. Ik heb in 
het voorprogramma van The 
Beegees gestaan in Ahoy' en in 
het voorprogramma van de 
groep Bots toen die in Duitsland 
optrad. Met Louis van Dijk ver¬ 
zorg ik een of twee keer per jaar 
een theaterconcert.” 

„En nu is het spannend met het 
songfestival. Gek genoeg past 
het precies in de plannen die we 
hadden. Want of ik win of 
verlies, de dag na het festival 
komt mijn nieuwe single uit: 
’Zondagspappa’. En mocht ik 
winnen, waar ik met op reken, 
dan gebeuren er allerlei dingen 
waar je nu geen zicht op hebt. 
Maar vooralsnog vind ik het be¬ 
langrijkste dat ik zondag een 
groot publiek heb. Het moet nu 
maar eens gebeuren. Ik heb wei¬ 
nig trek om over twintig jaar in 
café De Vergulde Blaas op het 
biljart Una Paloma Blanca te 
staan zingen.” • Rob Janszen: ,fiet liedje 
is zó mooi, dat ik waar¬ 
schijnlijk tiende word.” 


van de Wisseloordstudio’s. Hij 
stelde me voor om een solo cd te 
maken. In maart ’88 is toen 'Ho¬ 
rizon’ uitgekomen. Maar wat 
gebeurt? Een maand later moet 
WEA de produktie van Neder¬ 
landse artiesten stoppen. Weer 
een klap.” 

„Op dat moment heb ik samen 
met mijn manager Kees Buenen 
besloten een eigen platenmaat¬ 
schappij op te richten. Dat is het 
Free Label geworden. Je bent 
natuurlijk wel bezig voortdurend 
het wiel uit te vinden. Je komt 
steeds in situaties die grote 
maatschappijen al lang en breed 
hebben opgelost. Maar je bent 
minder afhankelijk van anderen. 
Inmiddels heeft trouwens ook 

Lenny Kuhr bij ons opgeno¬ 
men.” 

„Zelf heb ik in ’90 de cd 'Koorts ,) WANDELINGEN 


Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en 
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366. 

KIOSK IS ERVOOR U! 

Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen, 
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek 
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we¬ 
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen 
zijn. 

Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan. 

LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100, 

6401 DP HEERLEN. 


GE AFFICHE ERD 


98 maart: 

*• Beierse avond met Puther 
Bergkapel, M.F.C. Rector 
Raevenshuis te Sweykhuizen. 
Organisatie damessuppor- 
ters Mannenkoor St. Caecilia. 
Entree gratis. 

* Tafelvoetbaltoernooi in 
zaal Aen de Wan in Heer- 
Maastricht. Organisatie TVC 
Heer. Inl. 043-612246. 

* Muziekvereniging St. Col¬ 
li stus presenteert halfvasten¬ 
bal met The Jaguars. Ge¬ 
meenschapshuis Terwinselen, 
entree ƒ 10,-. ★ Halfvasten¬ 
bal georganiseerd door De 
Sjoutvotte, Plenkhoes Ge- 
leen-Zuid, orkest The Blue 
Twins, entree ƒ 3,-. ★ Blijspel 
"De Rok Boys", Corneliushuis 
Heerlerheide, Toneelver. St. 
Donatus Nuth, aanvang 
20.00 uur, entree ƒ 7,50. 

28 + 29 maart: 

★ Dialecttoneel "Joost 

maag 't weete" door toneel¬ 
groep LVB. Ontmoetingscen¬ 
trum Bingelrade. Aanvang: 
20.00 uur. 

★ Damescomité harmonie 
St. Joseph houdt grote "Jo- 
sephmarkt" in de Caumer- 
bron te Heerlerbaan, zater¬ 
dag 10-17 uur, zondag 10-16 
uur. 


29 maart: 

★ Expositie met 4 kunste¬ 
naars: Frans Romeijnsen, 

Marjan en Jan Beckers, Wil 
Kragtwijk (schilderijen, tiffany 
en zilveren sieraden) Trefcen¬ 
trum "Aldeghoor" in Haelen 
van 13.00 tot 17.00 uur. Gra¬ 
tis entree. ★ Internationale 
postzegelruildag in d'r Jreets 
Kerkrade. Tijd 10.00-17.00 
uur. Entree vrij. 

★ Buurtvereniging De Bron- 
dup nodigt tussen 14.00 en 
18.00 uur uit bij "Kunst en 
Kitsch", Gemeenschapshuis 't 
Kloeëster, Schinveld. Entree 
ƒ 2,50. Kosten per taxatie 
ƒ 3,50. 

★ 12e Landgraaf-tafeltennis- 
toernooi in alle licentieklas- 
sen. Organisatie TTV Nieuw- 
enhagen. Sporthal De Bende. 
Aanvang 9.00 uur. Entree 
gratis. 

30 maart: 

★ Lezing en filmavond over 
de hond, georganiseerd door 
St. Recreatief Hondencentrum 
de Beemden. Trefcentrum 
Kunderhoes, 19.30 uur, pre¬ 
sentatie Martin Gaus. Entree 

ƒ5,-. 


Uit het vakantiepalet van Dorint kozen wij twee aanbiedingen waar u nog dit voorjaar gebruik van kunt maken. De 
Dorint hotels en vakantieparken staan bekend om hun kwaliteit en prima ligging. Dat blijkt ook uit de aanbiddingen die 
wij u vandaag brengen. In beide arrangementen zijn extra's ingebouwd waarop alléén de vrienden van het Limburgs 
Dagblad recht hebben en die uw trip extra plezierig maken. 

Naar beide bestemmingen reist u per eigen vervoer, maar eenmaal aangekomen begint uw korte vakantie ook echt! 


Dorint hotel Trier 

Midden in het centrum van Duitslands oudste stad, ligt uw 
Dorint hotel. Een modern stadshotel direct aan het voetgan- 
gersdomein en uiteraard voorzien van alle comfort. Dat uw 
kamer is uitgerust met bad/douche, toilet, kleuren-tv, radio, 
minibar en telefoon is vanzelfsprekend; dat het ontbijtbuffet 
overdadig en het diner van goede kwaliteit is, kunt u van 
ons aannemen. De enige gok die u eventueel neemt is in het 
hotelcasino, maar dat bepaalt u nog altijd zelf. 

De stad Trier staat bol van bezienswaardigheden. Romeinse 
bouwwerken als de Porta Nigra, het amfitheater en de kei- 
zersthermen duiden op een zeer rijk verleden. Musea, het 
geboortehuis van Karl Marx, talrijke kerken, de dom met zijn 
schatkamers. De gezellige markt is omringd door prachtige 
gebouwen in zowel gotische als barokke stijl. Bovendien is 
het goed toeven in de talrijke knusse eet- en drinkgelegen- 
heden. Kortom, een stad waar u zich geen minuut zult verve¬ 
len. 

VOORJAARSAANBIEDING DORINT HOTEL TRIER 

Periode: vanaf vandaag t/m 15 mei 1992. 

Arrangement: 3 dagen/2 nachten (aankomstdag naar keuze) 

Inclusief p.p.: 2 overnachtingen; 

2x uitgebreid ontbijtbuffet; 
lx diner, 

welkomstdrankje, 
koffie met gebak, 
informatiepakket ovftr Tner; 
lx gratis entree hotelcasino; 
verrassing op uw kamer. 

Prijs p.p.: DM. 220,- /toeslag 1-pers. kamer DM 40,-. 

Verlengingsnacht: DM. 79,- p.p op basis van logies met 
ontbi|t. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis overnachten en ontbijten 
indien zi| slapen op de kamer van de ouders. Deze aanbie¬ 
ding geldt voor max. 2 kinderen. 

Parkeren: Dit kan in de P-garage van het hotel, kosten DM 13,- per 

24 uur. 

Reserveren: middels onderstaande bon. 

Betaling: ter plaatse in Duitse marken. 


Vakantiepark Südeifel 

In de maand mei hebben wij een echte familie-aanbieding 
in het comfortabele Dorint-vakantiepark, gelegen aan de 
Stausee. Uw bungalow ligt in het prachtige Duits-Luxem- 
burgse natuurpark Südeifel, direct aan het schilderachtige 
stuwmeer Bitburg. 

De bungalows - geschikt voor 5 personen - zijn aantrekke¬ 
lijk ingericht en beschikken over radio, kleuren-tv en tele¬ 
foon. 

Indeling: woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer en 
soms ook terras. Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt. 
In de badkamer liggen handdoeken en zeep gereed. De 
slaapkamers zijn voorzien van vaste vloerbedekking, dus 
géén koudè voeten. Er is bovendien een speciaal ingerichte 
kinderspeelruimte, onder toezicht mogen ze het aanwezige 
speelgoed gebruiken. 

Het park beschikt verder over tennisbanen, squashbanen, 
zwembad (binnen), sauna en een beautycentre, waar u — 
tegen betaling - sportief of juist lekker lui kunt zijn. 

Een weekend of midweek lekker weg waar u geen spijt van 
krijgt. 

Aanbieding 

Periode: tussen 4 en 29 mei 1992. 

Arrangement: aankomst vrijdag/vertrek maandag (3 nachten) 

= weekend (datum naar keuze), 

aankomst maandag/vertrek vrijdag (4 nachten) 

= midweek (datum naar keuze) 

Prijs: weekend: DM 358,- per bungalow; 

midweek: DM 448,- per bungalow. 

Inclusief: overnachtingen in comfortabele 5-persoons bungalow, 

diner voor 2 volwassenen en 2 kinderen op dag van 
aankomst; 

bovendien staat er een fles wijn voor u koud; 

1 uur gratis bowlen; 

1 kannetje koffie met gebak op Burg Rittersdorf, 
verrassing voor de kinderen bij de kleurwedstri|d. 
Reserveren: middels onderstaande bon. 

Betaling: ter plaatse in Duitse marken. ' 


MODELSPOOR RUILBEURS 


Zaterdag 28 maart kunnen 
modelspoorliefhebbers hun 
hart ophalen in de foyer van 
de Sittardse stadsschouw¬ 
burg. De Stichting Model¬ 
spoor Ruilbeurs is er weer in 
geslaagd een zeer groot 
iianbod van treinen op diver¬ 
se spoorbreedtes, verzamel- 
Jtukken, onderdelen van 
diverse merken, grootspoor- 


artikelen, literatuur en acces¬ 
soires bijeen te brengen. Ook 
miniatuurauto's behoren tot 
het beursassortiment. De be¬ 
zoekers van deze markante 
ruilbeurs mogen zich verheu¬ 
gen op 190 tafels met model¬ 
treinen. Openingstijden van 
10.00 tot 15.00 uur. Èntree 
volwassenen ƒ 3,50; jeugd 
en 65-plussers ƒ 1,75. 
ZONDAG 29 MAART: 


ZATERDAG 28 MAART: Trainingsfocht Kennedymars 

30 km, Sittard 
Inl. 077-823440 

ZONDAG 29 MAART: Halfvastentocht WSV Wijlre 

10 - 15 - 20 - 30 - 40 km 
Inl. 04450-3162 

MAANDAG 30 MAART: Zomeravondwandelingen 

WSV Echt 
10 km 

Inl. 04754-84593/82431 

WOENSDAG 1 APRIL: Hamonterwandeling, 

Grote Brogel (B.) 

6 - 12 - 18 km 

Inl. (09-32) 11-633475 


SURPRISEPOT GROTE CLUBACTIE 1991 
VERDEELD 


WOENSDAG 1 APRIL: 


De Nationale Stichting Grote 
Clubactie verblijdde afgelo¬ 
pen week 17 Limburgse ver¬ 
enigingen met een geldprijs 
uit de surprisepot. 

Is de Grote Clubactie op zich 
al uniek doordat bij de directe 
verkoop van loten 80% van 
de bruto-opbrengst in de 
clubkas vloeit/ nog aantrek¬ 
kelijker wordt de loterij door 
het instellen van de Surprise¬ 
pot. Deze is aangevuld met 
niet afgehaald prijzengeld 
van het voorafgaande |aar. 
Clubs die op tijd en correct 
hun eerste bestelling deden, 
maakten kans op een bedrag 
uit die extra pot. Van de 704 
Limburgse verenigingen - sa¬ 
men in 1991 goed voor een 
omzet van 1,2 miljoen gulden 
- werden er deze week nog 
eens 17 verrast met een extra 
aanvulling voor de clubkas. 
Bij de surprise-trekking, 
waarbij de computer de ver¬ 
deling bepaalt, was regio 
Limburg goed voor een to¬ 
taalbedrag van maar liefst 
ƒ 19.700,-. 

De besturen van de winnen¬ 
de verenigingen waren dins¬ 
dag bij het Limburgs Dagblad 
in Heerlen te gast om dS 
"surprise" in ontvangst te ne¬ 
men. Karei van Knippenberg, 
hoofd van de afdeling PR en 
Promotie van het Limburgs 
Dagblad, zorgde voor de 


overhandiging van de \oeQ e 
kende bedragen. De veHf’ 
ling onder de winnende j 
is als volgt: 

Biljartvereniging Matchpdf 4 
Heerlen ƒ 400,-, W.AV' 
Malberg, Maastricht ƒ 40Ö/ 1 
Wandelveremging Creserd' 1 
Schinnen ƒ 1200,-; Akt.G 1 ' 
Oostelijke Mijnstreek, 
len ƒ 400,-; Scouting St. Ft 0 ’ 1 
ciscus ƒ 1200,-; TTV Raven 5 
bos, Schimmert ƒ lOOO/'j 
Meetpoint/SFC, Schink , 
ƒ 800,-; SV Marathon He el j 
len ƒ 1200,-; RKWSV wM 
mina'08, Weert ƒ 400Ö»j 
Gym.ver. Castellum, Kes 5 
ƒ 2000,-; Postduivenver. ^ 
Duif, Brunssum ƒ 800,-; ^ 
Hoefijzer, Heerlen ƒ 400,-» 
Avanti, Stem ƒ 1200,-; Jud ö 
kan Blerick ƒ 1600,-; Athleti* 
& Trimver. Tegelen ƒ 2000/' 
WSV-EHS Venlo ƒ 5007 
Jeugdkoor The Young ^ 
gers, Landgraaf ƒ 600,-. , 

Overigens is de start van ö 
lotenverkoop van de G 
Clubactie 1992 gepland op , 
oktober. Nieuwe verenig 
gen die willen deelne^ 
aan de grootste loterij vC,fl . 
Nederland, kunnen dit I 
uiterlijk 1 september as. I 
weten middels een bridl 
aan het Limburgs Dagbl 0 ' 
afdeling PR en PromO^ ÊI 
Postbus 3100, 6401 DP He e( ' 
len. 


HALFVASTENAKTIVITEITEN BELGIË 


Een goed gebruik - met name 
bij onze Belgische buren - is 
om 4 weken na het "officiële" 
carnaval - en precies op de 
helft van de vasten - voor een 
flinke dosis napret te zorgen. 
Bij gelegenheid van halfvas¬ 
ten trekken in diverse ge¬ 
meentes grandioze optoch¬ 
ten. U zult in deze stoeten 
zeer zeker ook wagens en 
groepen tegenkomen die ook 
in onze "eigen" carnavalsop¬ 
tochten zijn meegetrokken. 
De échte carnavalvierder laat 
de gelegenheid om nog een 
keer de feestneus op te zetten 
niet voorbij gaan. Het pro¬ 
gramma voor komend week¬ 
end is als volgt:' 

28 maart: HASSELT 
Elf Kroegentocht voor jong en 
oud. Verkleed. Vertrek 20.00 
uur vanaf de Grote Markt. 

28 en 29 maart: HASSELT 
Jaarlijkse kermis b.g.v. carna¬ 
val. Kolonel Dusartplein, toe¬ 
gang gratis. 


29 maart: BERINGEN 
Internationale camavalssfö^ 
Vertrek 14.00 uur, vanuit ^ 
centrum. Entreepri|s: Bfrs. 

BOCHOLT: j 

Speciale openstelling va 11 / 
14.00 uur van het brouvve r| l 
museum aan de Dorpsströ 0 
Toegang gratis. 

BREE: 

Halfvasten-lichtstoet. Vedf e 
19.30 uur vanuit het centr^' 
Toegang Bfrs. 100. 

HASSELT: 

Internationale carnavalssto e ( 
Vertrek 14.00 uur vanuit ^ 
centrum. Toegang gratis. 

MAASEIK: 

Halfvastenstoet. Vertf 6 
14.11 uur vanuit het centn/C 
Entree Bfrs 60. 

PEER: 

20e Internationale carnavaj^ 
stoet, centrum. Vertrek 14 ™ 
uur vanaf het Poorthuis. 
tree Bfrs. 30. 


SPECIALE AANBIEDING 


bied 


of va 


/UI | Cd KJ I O KJ KJ I I kj I KD KJ MIK. 

Dorint hotel Trier 

I_ ±: __I. C .**. _l _ : 


Südeife 


Vrienden van het ^7-28-29 maart 1992 

AUTOKINQ LANDGRAAF 

< 

I 

programma: 

yrijdag en zaterdag 20.00 u. en 
Zondag 20.30 uur: FRANKIE 
1 JOHNNIE 

vrijdag en zaterdag 22.15 uur: 
SHATTERED Twee filmvoorstellingen in de 
drive-in bioscoop nabij de 
draf- en renbaan met EEN 
VRIENDENKORTING 
VAN ƒ 2,- op de entree van 
ƒ 10-,-** 


bon: AUTOKINO LANDGRAAF zondag 5 april 
20.30 uur 

BZN 

Congratulationstour 
BZN - 25jaar 91/92 

Rodahal, Kerkrade VRIENDENPRIJS ƒ 24,-* -- 

i.p.v. ƒ 27.50 BZN 

bon: BZN 

Naam:. 

Pasnr.:. 

Aantal pers.:. max. 4 pers. 


* kaartverkoop bij alle Lim¬ 
burgs Dagbiad-kantoren en de 
VVV Vaals en Simpel veld. 

** Kaartverkoop aan de kassa 
van theater. 

Op vertoon van Vriendenpas 
en ingevulde bon, ontvangt u 
de aangegeven korting. 

Wilt U lid worden van de ver¬ 
eniging "Vrienden van het 
Limburgs Dagblad", bel dan de 
service-afdelin'g 045-739881 
(tijdens kantooruren). 

Voor lezers van het Limburgs 
Dagblad is dit lidmaatschap ge¬ 
heel gratis. 

Vrienden van hel 


•XH 


RESERVERINGSBON: 
□ Dorinthotel Trier 


□ Vakantiepark Südeifel 


Naam . aantal volwassenen 

Aantal kinderen . Leeftijd (en) ." 

Adres: . Tel.: .•" 

Postcode: . Woonplaats: . 

Aankomstdatum: . 2e keus ." 

Kamer: □ 2-pers. □ 1-pers. Vriendenpasno.: . 

DEZE BON UITKNIPPEN EN ZENDEN AAN: LIMBURGS DAGBLAD, afd. P R - 

postbus 3100, 

6401 DP HEERLEN. 

Dorint stuurt u z.s.m. de bevestiging van uw boeking en verdere reisbescheiden. Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 11 


limbürgs dagblad televisie en radio vrijdag 


ederland 1 


E ^JO-13.12 Nieuws voor doven en 
**®chthorenden. 

*•00 •• Journaal. 

*•05 Tom en Jerry, tekenfilmserie. 
8-10 Hallo Bert, natuurfilmserie. 

*•21 (TT) Service salon, gevarieerd 
/Middagprogramma. 

'•30 Ereprijs 17, familieprogramma 
^aarin o.a.: hoe leeft een doof meisje 
ln de horende wereld? en een inter- 
Jj®w met hockeyer Tom van 't Hek. 
1# sen,at ' e Minoesch Jorissen. 

*•00 Kruis + munt, spelprogramma 
^9-v. het 125-jarig bestaan van het 
"^de Kruis. Presentatie: Henk Mou- 
We. 

^■28 (TT) De Spaanse Costa’s land¬ 
waarts, serie reisreportages. Afl.3: 
0® Costa Blanca. Vanuit de bekend- 
jjf® kustplaats, Benidorm, maakt Vic- 
Was een tocht naar het achterland. 
*•53 De roze panter (The pink pan- 

1a er )’ tel<en f ilmser ' e - (herh.). 

.03 A different world, comedyse- 
"®- Afl.: To teil the truth. Dwayne 
"®eft problemen met Whitney, vooral 
Wanneer hij een zeer aantrekkelijke 
collega ontmoet. 

«•29 Cosbyshow, comedyserie. Afl.: 
F or men only. Cliff heeft een nieuwe 
^Pdracht: jonge mannen de ware be- 
*®kenis van het leven uitleggen. 
fj-OO (••+TT) Journaal. 

^•25 (TT) Rondom tien, thematisch 
P r aatprogramma. Thema: Een inbre- 
*® r in huis. Presentatie: Henk Mo- 
>6'. 

'•16 Cheers, comedyserie. Cliffs 
"Moeder ontmoet voor het eerst zijn 
Vr 'endin Margaret en begint gelijk aan 
.de huwelijksvoorbereidingen. 

^•48 Ted a tete met, Ted de Braak in 
j9®sprek met Frans van Dusschoten. 
*2-37 Dokument: Zwerven voor God, 
r ®Portage over religieuzen die zich in¬ 
vetten voor daklozen, prostituées en 

/Mtenlanders. 

”•16 The commish, Amerikaanse 
Politieserie. Afl.: Wie is Claudia’s 
"Moordenaar. Commissaris Scali kan 
"iet ontdekken welke van de twee- 
""gbroers Jeffrey en Greg de moor- 
/•enaar is van Claudia Henderson. 
^•05-00.10 •• Journaal. 


Duitsland 1 [TVJ 

| 

llllllllll IIIIH *ru 

^2.30 L’Oro di Napoli (1954-1). 
v, ®riuik met Napolitaanse volkshu- 
!jMor van Vittorio de Sica. Met o.a.: 
,°to, Silvana Mangano en Sophia 
L ° r en. Komische, maar ook rake 
® n gevoelige momenten. 

J^ltsland 1 

5-30 The Shaggy D.A. 
V^6*USA). Vervolg op Disney’s 
/haggy Dog’ door Robert Steven¬ 
en. Overrompelende klucht met 
} J ®an Jones als hulpeloos slachtof- 
,® r van allerlei gedaanteverwisse- 
"Mgen. 

Drti 

p^-05 Lo Seicco Bianco (1951-1). 
8s getrouwde vrouw is verslin- 
?® r d aan een fotostrip over 'de 
Janke sheik’. Tijdens haar huwe- 
l^sreis naar Rome ontmoet ze de 
?an. Regie: Frederico Fellini. Met: 
n| berto Sordi en Brunella Bovo. 

^JJitsland 1 

15 II Burbero (1986-1). Geen op¬ 
vallende, maar wel onderhoudende 
"h van Castellano. Vrouw neemt 
'lYocaat in de arm om mysterieu- 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


België/TV 1 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 • • Journaal. 

16.09 Wonen op het water (Living 
afloat), documentaire over woonbo¬ 
ten in het Hollandse landschap. 

16.30 Derrick, Duitse misdaadserie. 
Afl.: Dood van een dakloze. In de 
wachtkamer van het Centraal Station 
wordt het lijk van de dakloze Lissy 
gevonden, (herh.). 

17.31 TV-dokter. (herh.) 

17.33 Gewoon met vakantie, 6-deli- 
ge vakantiewijzer voor lichamelijk 
gehandicapten. Afl.2: Zweden. 

18.00 • • Journaal. 

18.20 De teenage hero turties, te¬ 
kenfilmserie. (herh.). 

18.46 Bassie en Adriaan en de ge¬ 
heimzinnige opdracht, kinderserie. 

19.20 TROS Hollywood boulevard 
special, vooruitblik op de uitreiking 
van de Oscars, de hoogste filmonder- 
scheidingen, a.s. woensdag. Voor de 
onderscheiding van beste acteur ko¬ 
men o.a. Robert de Niro en Nick Nol- 
te in aanmerking. Presentatie: Tineke 
Verburg en Nada van Nie. 

19.48 De leukste thuis, amateur- 
video’s. 

20.20 (TT) Op goed geluk, kennisma- 
kingsquiz met Carry Tefsen. 

21.04 TV-dokter, medische tips van 
Ferdinand Zwaan. 

21.05 TROS TV show, talkshow met 
Ivo Niehe. 

21.58 Crime time, magazine over alle 
facetten van de misdaad. Presenta¬ 
tie: Jaap Jongbloed. 

22.33 Eenmaal andermaal, veiling- 
programma waarin o.a. enkele korte 
informatieve 'specials' zoals de jaar¬ 
lijkse 'European Fine Arts Fair’ in het 
MECC te Maastricht, een van de 
meest toonaangevende antiekbeur¬ 
zen in Europa, en Leerdam-glas. 

23.27 Perfect people, Amerikaanse 
speelfilm uit 1988 van Bruce Seth 
Green. Met: Lauren Hutton, Perry 
King e.a. Na 20 jaar gelukig getrouwd 
te zijn is de fut er een beetje uit: Bar- 
bara en Ken Lawton zijn beiden onte¬ 
vreden met hun uiterlijk... 

01.01-01.06 •• Journaal. Duitsland 2 


i utfUSSChflli. 

°-03 Plaste und Elaste - good bye, 
"ver reclame na de omwenteling. 

^•50 Hundert Meisterwerke, serie. 
Vandaag: Pariser Strassenszene im 
negen, van Gustave Caillebotte. 

1.00 Tagesschau. 

* 03 Der grosse Preis, spelshow. 

2- 25 •• Liebe auf den ersten Bliek, 
|pelprogramma met Elmar Horig. 

12.55 Persoverzicht. 

3.00 Tagesschau. 

.«•05 ARD-Mittagsmagazin. 

3.45 Wirtschafts-telegramm. 

4.00 Tagesschau. 

4.02 •• Sesamstrasse. 

4.30 Feuerwasser, natuurfilm over 
o® tropische vissen in de oerwoud- 
"vieren van Venezuela. 

5.15 Tagesschau. 

5.20 Der wohltemperierte Wasser- 
" a hn, tekenfilm van Adolf Born naar 
een verhaal van Milos Macourek. 

5.30 Zotti, das Urviech, Am. speel- 
5lm uit 1976 van Robert Stevenson. 

.'•00 Punkt 5 - Landerreport. 

/•15 Tagesschau. 

*•35 Heidi und Erni, serie. Afl. o.a.: 
Die Neue am Kiosk. 

8-3o Hier und Heute, actualtiteiten. 
«•45 Knastmusik, serie. Afl.: Die 
jQuerflöte. 

^•20 Herzblatt, spelprogramma. 

^•58 Programma-overzicht. 

21-00 (TT) Tagesschau. 

^*15 (TT) Der Brummbër (II burbe- 
"o), Italiaanse speelfilm uit 1987 van 
«Dastellano en Pipolo. 

1-54 Tagesthemen-Telegramm. 

•55 Ein Mensch ein Wort. Rupert 
«"leudeck over de Bijbel. 

^•00 Ausgezeichnet, verslag van de 
jOitreiking Adolf Grimmeprijs 1992. 
52-30 Tagesthemen. 

3- 00 (OO) Golden girls, Amerikaan- 
?? comedyserie. Afl.: Schweinchen 

J'ijsst man nicht. 

C-25 Sportschau. 

^3-50 •• Teachers, Amerikaanse 
speelfilm uit 1984 van Arthur Hiller. 
*Wet: Nick Nolte e.a. 

1‘3S Tagesschau. 

•40-01.45 Z.E.N. Landschaften in 
"' r eta: Knossos. 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1. 

13.45EURO. Magazine. 

14.30 ZDF Sport extra. WK Kunstrij- 
den op de schaats: Verplichte kür 
voor paren, samenvatting. 

16.00 Heute. 

16.05 Raumschiff Enterprise - Das 

nachste Jahrhundert (Star Trek - The 
next generation), Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Rikers Vater. 

16.55 ZDF-Glückstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.50 Die Simpsons. Amer. teken¬ 
filmserie. Afl.: Der Musterschiiler. 

18.25 Die Simpsons, Amerikaanse 
tekenfilmserie. Afl.: Das achte Gebot. 
Aansl.: Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.20 Der Landarzt, serie. Afl.: Mast- 
und Schotbruch. 

19.50 Der Landarzt, vervolg. 

20.15 (TT) Eurocops, misdaadserie. 
Afl.: Doppelleben. 

21.05 Die Reportage: Der grosse 
Segen, actuele reportage. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Ein verrücktes Paar, sketches. 

22.45 Die Sport-Reportage, sportpro¬ 
gramma met o.a. Bundesliga-voetbal 
en Ijshockey. 

23.25 Allein gegen die Mafia, 28-deli- 
ge Italiaanse misdaadserie. Met: Mi- 
chele Placido, Giuliana de Sio, Fran- 
cisco Rabal e.a. Afl. 13. Corrado 
maakt via de tv een telefoonnummer 
bekend dat bij het onderzoek naar 
boven gekomen is. Hierdoor komt 
Laudeo in de gevangenis onder druk 
te staan. 

00.30 Heute. 

00.35-02.20 Experten aus dem Hin- 
terzimmer (The small back room), 
Engelse speelfilm uit 1949 van Mi- 
chael Powell en Emeric Pressburger. 
Met: David Farrar, Kathleen Byron, 
Jack Hawkins e.a. Londen tijdens 
WO II. De Duitsers droppen als 
speelgoed of snoep gecamoufleerde 
explosieven op Londen. De weten¬ 
schapper en explosieven-expert 
Sammy Rice krijgt de opdracht het 
mechanisme te ontrafelen. Hierdoor 
moet de onzekere en gehandicapte 
Rice uit zijn isolement komen. 


ze ontwikkelingen rond haar man 
op te lossen. Met o.a.: Adriano Ce- 
lentano en Debra Feuer. 

RTL4 

22.05 Who’s That Girl? 
(1987-USA). Afschuwelijke poging 
tot screwball-komedie van James 
Foley. Madonna verstoort het leven 
van de ongelukkige held Griffin 
Dunne. Gebreken van de film: geen 
humor en geen charme. 

BBC 1 

23.00 The Mighty Quinn 
(1989-USA). Denzel Washington 
speelt in deze film van Carl Schen¬ 
kel de eigenzinnige en onafhanke¬ 
lijke politie-commisaris van een 
Caraïbisch eiland. Plezierig. Verder 
met: Robert Townesend en James 
Fox. 

Duitsland 1 

23.50 Teachers (1984-USA). Glad¬ 
de film met goede bezetting, maar 
onsamenhangend verhaal van Ar¬ 
thur Hiller. Vermenging van kome¬ 
die en drama tegen de achtergrond 
van een middelbare school. Met: 
Nick Nolte en Jobeth Williams. 

RTL Plus 

00.10 Mache alles mit (1971-D). 
Vroegrijp meisje stort zich in deze 
film van Kurt Nachmann in reeks 
seksuele avonturen om daarna te 
ontdekken dat romantische liefde 
toch belangrijker is. Met: Marion 


08.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

09.00 Huisje boompje beestje, 

09.30 Jodendom, afl.3. 

10.00 (TT) Nieuws uit de natuur, 

10.30 Computerjournaal, afl.6. 

11-00-11.30 (TT) Schooltv-Week- 

journaal, afl.25. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 • • Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s, serie. Afl.: De reü¬ 
nie. Vijf jaar geleden heeft Des¬ 
mond’s oudste zoon Michael met vier 
studiegenoten een afspraak gemaakt 
voor een reünie. Als de grote dag in 
zicht komt, wordt hij heel nerveus 
omdat hij bang is dat de anderen in 
die vijf jaar veel meer hebben bereikt 
dan hij. En dat terwijl Michael altijd 
liep te verkondigen dat hij het hele¬ 
maal zou gaan maken. 

19.25 Wereldkampioenschap kunst¬ 
zijden in Oakland. Samenvatting van 
de eerste dag. 

19.50 Uitzending van de politieke 
partijen. Vandaag: D’66. 

20.00 Opening gloednieuwe en te¬ 
gelijk bijna twee eeuwen oude 
Theater aan het Vrijthof’ in Maas¬ 
tricht. Het mooie, oude Generaals- 
huis biedt een sfeervolle entree naar 
het hypermoderne en multifunctione¬ 
le theater dat daarachter is verrezen. 
Presentatie: Charles Groenhuijsen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie: Pieter de Vink. (Met om 23.00 
het wekelijkse gesprek met de minis- 
ter-president. Presentatie: Cees La¬ 
beur). 

23.10 Studio sport, samenvatting van 
de eerste dag WK kunstrijden in Oak¬ 
land en verslag van tennis om de 
Davis Cup. 

00.10-00.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55, 07.25, 08,00 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 7.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful, Ame¬ 
rikaanse soap. (herh.). 

08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat, Am. serie. (herh.). 

10.00 Goede tijden, slechte tijden, 

10.30 As the world tums, serie. 

11.15 Hitbingo. 

12.15 Moeder wat is het heet, Engel¬ 
se comedyserie. 

12.30 L’oro di Napoli. Regie: Vittorio 
de Sica. Italiaanse speelfilm uit 1954. 
Een verhaal over de levens en liefdes 
van verschillende inwoners van Na¬ 
pels. In de hoofdrollen: Sophia Loren, 
Silvana Mangano, Vittorio de Sica, 
Paolo Stoppo, Erna Criso e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show, 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoeder, serie. 

15.35 The bold and the beautiful, 
Amerikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days, Amer. serie. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maqa- 

zine. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Weer. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden, 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogramma. 

21.10 De prins van Bel Air, serie. 

21.40 Get a life, Am. comedyserie. 

22.05 Who’s that girl. Regie: James 

Foley. Amerikaanse speelfilm uit 
1987. In de hoofdrollen: Madonna, 
Griffin Dune, John McMartin e.a. 

23.40 Laatste nieuws. 

23.55 Carol & Company, comedy. 

00.20 M.A.S.H. Amer. serie. (herh.). 

00.45 The Oprah Winfrey Show, 
Amerikaanse talkshow, (herh.). 

01.30 De draagmoeder, (herh.). 

01.55 Uno dopo l’altro, Italiaanse 
speelfilm uit 1971. Regie: Nick Ho- 
ward. 

03.35 Teletext. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi¬ 
sie. 09.40 Cursus natuurkunde. 10.10 
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr. 
-overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben. 

12.15 MIR 92. Discussie over het nut 
van bemande ruimtevluchten n.a.v. de 
eerste Duitse astronaut die het Russi¬ 
sche ruimtestation MIR bezocht. 13.00 
Eff-eff. 13.45 Dienstagreportage: Un- 
terwelt Berlin: lm Osten tickt die Bom- 
be. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen- 
sterPlatz. 15.25 Linie K. 15.55 Sport 
aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 
Jörg Preda berichtet. Afl.24: Gute alte 
Freunde. 16.30 Schooltv. 17.30 Cursus 
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
(TT) Die Herren des Strandes. 18.25 
Kai Life jongerenmagazine. 18.57 
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde 
met om 19.45 Raamprogramma’s. 
20.00 Landesspiegel: reportage. 20.45 
Künstler machen Filme. Vanavond (2): 
Orpheus, film van de regisseur Markus 
Lüpertz. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 
ZAK, weekoverz. 22.30 Initiativen: Dic- 
ke und dünn, progr. over bulimia en 
anorexia. 22.45 Politische Dokumenta- 
tion: reportage over de aardbevingszo- 
ne van Californië. 00.15 Laatste nws. 
Aansl.: Linie K, agenda. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
biologie. 09.00 Natur - 2. Auflage. 
09.30 Indischer Alltag. 10.00 Doku- 
mentation: Wetter. 10.20 Eingriffe in 
der Naturhaushalt. 10.40 Non-Stop- 
Fernsehen. 16.00 This week. 16.15 
Actualités. 16.30 Zoom - Your English 
Magazine. 17.00 Cursus biologie. 

17.30 Jim Knopf und Lukas, der Loko- 
motivführer. 17.58 Der Dokter und das 
liebe Vieh. 18.26 Das Sandmannchen. 

18.30 Das Südwestjournal. 19.00 Ser¬ 
vice um sieben, toeristische tips. 19.15 
Alles was Recht ist. 20.00 Lindenstras- 
se, serie. 20.30 Kulturkalender. 21.00 
Journaal. 21.15 Menschen und Stras¬ 
sen, portret van het Omoniaplein in 
Athene. 22.00 Harald und Eddi, sket¬ 
ches. 22.30 Cesare Borgia (II duca 
nero), Italiaans/Spaanse speelfilm uit 
1962 van Pino Mercanti. 00.10 Laatste 
nieuws. 00.12 Non-Stop-Fernsehen. 


Foster en Ellen Umlauf. 

Duitsland 2 

00.35 The Small Backroom 
(1949-GB). Sterk, volwassen ver¬ 
haal van Michael Powell over muni- 
tie-expert die na verwonding in 
WOU zijn zelfvertrouwen verliest. 
Met o.a.: Emeric Pressburger en 
David Farrar. 

BBC 2 

01.10 Piravi (1988-IND). Bejaarde 
vader gaat in film van Shaji Premji 
op zoek naar zijn zoon die student 
is en verdwijnt tijdens periode van 
politieke onrust in India. 

RTL plus 

01.40 The Good Earth (1937-USA). 
Verfilmde roman van de schrijfster 
Pearl S. Buck door Sidney Franklin 
waarin hebzucht het leven van een 
simpel boeren-echtpaar verwoest. 
Opzienbarende special effects. Lui- 
se Rainer kreeg Oscar voor haar 
rol als vrouw van Paul Muni. 

RTL4 

01.55 Uno Dopo l’Altro (1968-l/E). 
Film van Nock Nostro waarin Ri- 
chard Harrison op jacht gaat om 
zijn broer te wreken die omkwam 
bij bankoverval. Met o.a.: Pamela 
Tudor en Paolo Goslino. 

• Madonna in 
’Who’s that girl'. 

(RTL4 - 22.05 uur). 


06.00 Guten Morgen Deutschland 

met om: 

06.30 Frühmagazin met GeldMarkt; 

08.30 Treff am Alex. 

09.00 Vater Murphy Am. serie. Afl.: 
Ein schwerer Weg (1) (herh.). 

09.50 Reich und schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby Am. 
serie. Afl.: Grösser als die Grössten. 

11.05 Lieber Onkel Bill (Family af- 
fairs). Afl.: Grandpa Sir. (herh.). 

11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma. 

12.00 Familienduell, spelprogramma. 

12.30 Der Hammer (Sledge Ham- 
mer). Afl.: Besuch aus alten Tagen. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Eine schrecklich nette Familie 
(Married... with children), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Mein Hund hat Kredit. 

13.30 California Clan Am serie. 

14.20 Die Springfietd Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

15.05 Dallas, Amerikaanse serie. Afl.: 
Der Fall des Hauses Ewing. 

15.50 Chips. Afl.: Griechtsche Wo- 
chen. (herh.). 

16.40 Riskant! spelprogramma. 

17.10 Der Preis Ist heiss, spel. 

17.45 Durchgedreht, video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99, Itve-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.20 Pazifikgeschader 214 (Black 
sheep squadron). Afl.: Zwischen The¬ 
orie und Praxis, (herh.). 

20.15 Tropical heat, Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Schneller als das FBI. 

21.15 Ein Schloss am Wörthersee, 
Afi.: Der Speek muss weg. (herh.). 

22.15 Anpfiff, voetbalshow. 

23.05 Tutti frutti, spelshow. Aansl.: 
RTL aktuell. 

00.05 Mitternachtsstrip. 

00.10 Mache alles mit, Duitse speel¬ 
film uit 1971 van Kurt Nachmann. 
Met: Elisabeth Volkmann, Doug Pa- 
rish, Marion Forster e.a. 

01.40 Die gute Erde (The Good 
Earth), Amerikaanse speelfilm uit 
1973 van Sidney Franklin. Met: Paul 
Muni, Luise Rainer, Tilly Losch e.a. 

04.00-06.00 Formel 1 - Highlights, 
samenvatting van de Grote Prijs van 
Mexico voor Formule 1-wagens. 


14.30 Schooltelevisie. 

14.30 Europese verhalen, animatie- 
serie. Afl.4: Het zwaard in de steen. 

15.00-15.30 Biologie: Afl.7: Het hart. 

16.05 Lo sceicco bianco Ital. speel¬ 
film uit 1951 van Fedenco Fellini. 

17.30 II était une fois les Amériques, 
Franse tekenfilmserie. Afl.3: de ver¬ 
overaars uit het hoge noorden. 

17.55 Tik tak. Afl 86 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos 

18.35 TV 1 - Top 30. 

19.03 Buren (Neighbours). 

19.25 Mededelingen/en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Sledge Hammer, Amerikaanse 
comedyserie. Afl. 25: De schorsing. 

20.25 Baraka, spelprogramma. 

21.40 Matlock. Amerikaanse serie 

met Andy Griffith. Afl.: De gevangene 
(1). Aansl.: Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 De vleespotten van Europa 
(Gravy train), Engelse serie over een 
fictieve Balkanstaat die aansluiting 
zoekt bij de Europese Gemeenschap. 

23.45-23.50 Coda. Luuk Gruwez leest 
voor uit eigen werk. Vandaag: Mar¬ 
griet. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Klassieke mechanica. Afl. 2: 
Statische electriciteit. 

19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri¬ 
kaanse serie. 

19.53 Benny Hill, komische sketches. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toe¬ 
ristische portretten, uit binnen- en 
buitenland. 

20.35 Kijk uit! verkeerstip. 

20.40 Magische wereld, serie. Afl.3: 
Vreemde geesten zijn gevaarlijk. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Affiche, kunstmagazine. 
22.20-22.50 Franse ouvertures. 1. 

Phèdre van Massenet. 2. Le roi d'Ys 
van Lalo. 3. Béatrice et Bénédict van 
Berlioz. Uitgevoerd door BRTN Fil¬ 
harmonisch Orkest.. 


SAT 1 


05.30Sat 1 Regional-Report. 06.00 Gu¬ 
ten Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezau- 
bernde Jeannie. Amerikaanse serie. 
Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Rück- 
kehr nach Eden, Australisch familiever¬ 
haal. 10.00 Die Verschwörer, Ameri¬ 
kaanse misdaadfilm. 10.55Hunter. 
Amerikaanse misdaadserie. Herh. 

11.55 Glücksrad. spelprogramma. 
Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele- 
Börse live (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 
Unter der Sonne Kaliforniens, serie. 

14.30 Bezaubernde Jeannie, serie. 

14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest, 
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie. 

16.55 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs 
Ganze. Spelshow. 17.45Regionalma- 
gazin. 18.15 Bingo. Spelprogramma. 

18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. Spelprogramma. 
Aansl. WetterNews. 20.15 Rocky I. 
Amerikaanse speelfilm uit 1976. Met 
o.a. Sylvester Stallone. 22.55 Spott- 
schau. Satire van en met Dieter Haller- 
vorden. 23.00 Kalter Hauch (The 
Mechanic). Amerikaanse speelfilm uit 
1972. 00.45SAT 1 Bliek. 00.55Haus- 
frauen-Report. Duitse sexfilm uit 1973. 
02.25 Vorschau/Videotext. 


Radio 1 

7.07 Het Gebouw met om 7 09 Af¬ 
deling nieuws (7,30 Nws.) 8.30 De 
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat 
De reddeloze reportage 10.05 
Standplaats Kiev. 11.05 De docu¬ 
mentaire 12.05 Afdeling nieuws 
(12 30 Nws.) 12 34 Informatie voor 
de vissers. 12 55 Mededelingen 
t.b.v land- en tuinbouw. 13.10 
NCRV's hier en nu, met om 13 45 
Kerk vandaag. 16 05 VARA Radio 
I vrijdageditie (17 30 Nws ) 20 04 
NCRV-Bulletin. 21.04 NCRV-vrij- 
dag-sport 23 07 Met het oog op 
morgen 0.02-7 00 Veromca s Oh, 
Wat een nacht, met om 0.02 De 
stemband 2.02 Oh. wat een nacht. 
5.02-7 00 Ook goeiemorgen. 


Radio 2 

7.04 KRO's ontbijtshow, met om 
8 30 Postbus 900 8 50 Het leven¬ 
de woord 9.04 Adres onbekend 

10.04 In antwoord op. 11.50 

Postbus 900. 12,04 Alleen op vrij¬ 
dag. 14 04 Ratel plus. 15.30 Bin¬ 
nenlandse zaken 16 04 Gerard de 
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne¬ 
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek 
met de minister-president. 18 09 
Opium radio. 20 04 Amsterdams 
Kleinkunst festival 1992. 20 30 
Hersengymnastiek 21.04 Met mij 
valt te praten... 22 00-7 00 Zie Ra¬ 
dio 1. 


Radio 3 

6.02 Ook goeiemorgen. 9 04 Goud 
van oud. 12 04 Van Diepen draait 
door 15.04 De top 40 18 04 De 
avondspits 19.04 Dinges en Van 
Inkel. 22.04-24,00 Countdown ca¬ 
fé. België/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house, 
Am serie. 12.55 Weerbericht. 13.00 
Nieuws. 13.35 La chasse a l'homme, 
Franse komedie uit 1964 van Edouard 
Molinaro. 15.05 Strip-tease, magazine. 
16.05 Autant savoir. 16.25 Clips a la 
une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Bever- 
ly Hills 90210. 18.25 Full house. 19.00 
Ce soir. 19.30 Nieuws. 20.05 Serie 
over WO II, gezien door de ogen van 
de Belgen. 21.15 Return from the river 
Kwal, Engelse speelfilm uit 1988 van 
Andrew V. McLaglen. Met: Nick Tate 
e.a. 22.55 Vidéothèque. Vandaag: Te¬ 
levisiespelletjes. 23.55 Laatste nieuws. 
00.15-00.20 Bourse. 


België/Télé 21 


14.00 Cursus Nederlands. 14.30 Cur¬ 
sus Engels. 15.00 Muzzy in Gondo- 
land. 16.45 Documentaire over een 
Colombiaans dorp. 17.40 Nouba nou¬ 
ba. 18.30 Cop for a day, misdaadserie. 
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 
WK kunstrijden. 22.00 Laatste nieuws. 

22.35 Le dortoir, toneelstuk van Fran- 
cois Girard. 23.30-23.55 Actualiteiten. 


TV 5 07.00 Ochtendprogr. 16.05 Nieuws. 

16.15 Faut pas rever, magazine. 17.15 
Culinair magazine. 17.40 Cursus 
Frans. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion, spelprogr. 18.30 Nieuws. 18.50 
Affiches, cult. agenda. 18.55 Clin 
d'oeil. 19.00 Trente millions d’amis. 

19.30 Nieuws. 20.00 Plein cadre, re¬ 
portages. 21.00 Nieuws en Eur. weer¬ 
bericht. 21.30 Fort Boyard, spel. 22.45 
Nieuws. 23.05 Media Sud, persoverz. 
23.20-00.45 Direct, inf. magazine. 


06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te- 
legiornale Uno. 18.05 Tennis: Davis 
Cup. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele- 
giornale Uno. 20.40 Newman, robot di 
famiglia, film. 22.15 Elezioni 1992. 

23.10 Telegiornale Uno - Linea notte. 

23.25 Italia chiamo. 00.15 Telegiornale 
Uno - Che tempo fa. 00.45 Mezzanotte 
e dintorni. 01.05 DSE. 01.35 La terra 
si tinse di rosso, film. 03.15 Telegiorna¬ 
le Uno - Linea notte. 03.30 II morafista, 
film. 05.05 Telegiornale Uno - Linea 
notte. 05.20 Divertimenti. 06.05 II ra- 
gazzo dai capelli verdi, film. 


BBC 1 


partijen: Green Party. 23.00 The migh¬ 
ty Quinn, speelfilm uit 1989 van Carl 
Schenkel. 00.35 Micki and Maude, 
speelfilm uit 1984 van Blake Edwards. 
02.30 The Hustings. 03.00-03.05 
Weerbericht. 
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00 
Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 Schooltv. 14.20 The adventures 
of Spot. 14.25 Brum, animatie. 14.35 
Pinny’s house. 14.40 Schooltv. 15.00 
Nieuws. 15.15 Weekend outlook. 15.20 
Sport on Friday. 16.00 Nieuws. 16.50 
Reg. nws 18.00 A question of sport. 

18.30 Top gear. 19.00 Thunderbirds, 
poppenserie. 19.50 Dr. Who, sf-serie. 

20.15 100 per cent, jongerenmagazine. 
21.00 Public eye. 21.30 Gardeners’ 
world. 22.00 Victoria Wood as seen on 
tv. 22.30 Arena, documentaire. 23.30 
Uitz. pol. partijen: Green Party. 23.40 
Newsnight. 00.30 What the papers say. 
00.45 Weerbericht. 00.50-02.40 Piravi, 
Indiase speelfilm uit 1988 van Shaji. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. USA prof 
skiën. 09.00 Am. Football. World lea¬ 
gue. 10.30 Eurobics. 11.00 WK '91 v. 
mountain bikes. 12.00 NHL ijshockey. 
14.00 Ski special. 15.00 Eurobics. 

15.30 en 16.45Golf. 17.00 Argentijns 
voetbal. 18.00 Pilote 18.30 Ski-ver- 
slag 19.30 en 20.00 NBA Basketball. 

21.30 World sports special. 22.00 Golf. 
VS PGA tour 92. 00.00 Go, Ned. auto- 
sportmagazine. 01.00 Skiën. 01.30 
Matchroom pro boksen. 03.30 Water¬ 
sport. 04.00 Forte snooker league '92. 
06.00-08.00 Skiën USA PGA Tour ’91. 09.00 Horse balt. Eur. Masters. 10.00 
Basketball, Eur. Cup 11.30 Friday alive 
met o.a. tennis, kunstrijden en voetbal: 
Europa Cup. 20.30 Tennis. ATP. 21.30 
Eurosport nws. 22.00 Boksen, int. 
23.00-02.30 WK Kunstrijden met Euro¬ 
sport nws. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders. 
07.00 Business view. 07.30 Suf>er- 
sports news. 07.35 Eur. report. 07.50 
Super events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 
Business weekly. 09.00 Channel E, inf. 
magazine. 09.30 Super shop. 10.00 
The mix. 11.50 Music news. 12.00 Su¬ 
per shop. 12.30 Hello Austria Hello 
Vienna. 13.00 Japan business today. i 

13.30 Beyond tomorrow. 14.00 All 
mixed up. 14.50 Music news. 15.00 
Wanted. 16.00 On the air, show. 17.50 
Music news. 18.00 Wyatt Earp, wes¬ 
tern. 18.30 I spy. detective. 19.30 Insi- 
de edition. 20.00 Prime sport 20.30 
Tennis magazine 21.00 Wild Amenca, 
serie. 21.30 News magazine. 22.00 
Nieuws. 22.30 Supersports news. 

22.35 Europe report. 22.45 US market 
wrap up. 23.00 (ZW) Gung ho! Am. 
speelfilm uit 1943 van Ray Enright. 
00.30 Music news. 00.40 Blue mght. 
01.10 Super shop. 01.40 The mix all 
night. 


07.00 Teletekst. 07.15 Faces of Islam: 
progr. t.g.v. de Ramadan. 07.30 BBC 
Breakfast news en om: 07.30-07.55 
Business Breakfast. 10.05 Election 
call. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 
11.25 The family Ness. 11.35 Gibbe- 
rish. 12.00 Nieuws. 12.05 Health UK. 
Vandaag: gezondheid bij vrouwen. 
12.30 People today. 13.00 Nieuws, 
13.20 Pebble Milt. 13.55 Reg. nws. 
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours, 
14.50 Erebus: gedramatiseerde docu¬ 
mentaire uit 1989 over één van de 
grootste luchtrampen in de geschiede¬ 
nis. 16.25 Lifeline. Vandaag: Young 
Persons Concert Foundation m.m.v. 
Dame Vera Lynn. 16.35 Tom and Jer¬ 
ry. 16.50 Bitsa, progr. waarin huishou¬ 
delijk afval nieuw leven wordt ingebla¬ 
zen. 17.05 Pass-the-Story. 17.20 
Tekenfilmserie. 17.30 Hangar 17, met 
o.a. muziek van Sandkings en Yazz. 
17.55 Newsround extra. 18.05 Maid 
Marian and her merry men. 18.35 
Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Reg. 
nws. 20.00 Wogan. 20.35 Harry and 
the Hendersons. 21.00 In sickness and 
in health, comedy. 21.30 Homevideo- 
films. 22.00 Nieuws. 22.55 Uitz. pol. 


07.00 Awake on the wikfside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Ray Cokes. 21.00 Un- 
plugged with Eric Clapton. 22.00 Grea- 
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the 
movies. 23.30 News at night. 23.45 3 
From 1. 00.00 Post modem. 01.00 
Kristiane Backer. 03.00-08.00 Night vi- 
deos. 


CNN 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to- 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00-07.30 Showbiz today. Radio 4 

7 02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00 
Nws 8 04 Vroeg ochtendconcert 2. 
Rond Walter Scott 9.00 Malcolm 
Bilson speelt Mozart. 9 35 Henryk 
Gorecki 10.20 Rossini 200 (aar 
geleden geboren (5 slot): Ermione, 
op>era van Rossim Monte Carlo 
Philharm Ork. o.l.v. Claudio Sci- 
mone m.m.v. Philharm. Koor van 
Praag en sol. 12.30 Jazz op vier- 
concert 13.00 Nws. 13.04 Operet¬ 
te. 14.00 Orgelbespeling. 14.30 
Songs of praise. 15.00 Klein be¬ 
stek. 15.45 Uit de schat der 
eeuwen. 16.15 Crème du baroque. 
17.00 De psalmen. 17.20 Concer¬ 
tante. 18.00 Nws. 18.04 Muziek- 
joumaal. 19.00 Uit het muziekar¬ 
chief: Vioolmuz 20.00 Nws. 
20 02-24 00 Supplement: I Nieuw 
Sinfonietta Amsterdam met sopr; 
ca 22.10 Radio Kamer Ork en 
Ned. Klarinetkwartet. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55 
Scheepspraat. 900 Nws. 9.02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden 
9.30 Sporen in het verleden 10 00 
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier 
11.00 Een leven lang. 12 00 Nws 
12 05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami- 
nen. 13 00 Nws 13.10 Het Ge¬ 
bouw met om 13.10 Het interview; 
14 00 Het onderzoek; 14.30 De 
ontmoeting, 16 36 Welingelichte 
kringen 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten 18 00 Nws. 


18.10 Paulus de boskabouter 
18.20 Uitzending van het GPV. 
18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks 
19 30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers 20 15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees 20.30 
De bijbel open 20 55 België totaal 
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht 
op Israël. 21.40-22 00 Theologi¬ 
sche verkenningen 


Omroep Limburg 

07 00 Limburg Aktueel 8 00 Radio 
Euregio 8 30 Limburg op vnjdag. 
9 00 Licht Limburgs 10 00 Op de 
valreep. 12.00 Limburg Aktueel 
13.00 Overname Radio 1 17.00 
Limburg aktueel. 18 00-18 30 Het 
Podium 


België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en 
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven 
is mooi. 10 00 Nieuws 10 03 Pla¬ 
tenpoets 11 50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 regionaal 13.00 
Nieuws 13 10 Goed op vrijdag 
14 00 Het Algemeen Belang 17.00 
Radio 2 regionaal 18 00 Nieuws 
18.10 Hitriders. Toppers en platen 
van vroeger. 20 00 Het eenzame 
hartenburo. 22 00 Nieuws 22 05 
Country-side. 23.30 Nachtradio 


België/BRF 

06.35 Radiofruhstück. 7.15 
Wunschkasten (7.45 Veranstal- 


tungskalender 8 30 Besmnliche 
Worte) 9 10 Musikexpress. 10 00 
Gut Aufgelegt 12 00 Musik bei 
Tisch (12.15 Veranstaitungskalen- 
der; 1230 BRF Aktuell) 1300 
Treff punkt Fhschauf. 14 05 Musik- 
zeit heute Klassik leicht serviert 
15 00 Nachmittagsstudio 16 05 
Spotlight: Euro-Tops 17 05 Oldie- 
kiste 18 10 BRF-Aktuell + Sport- 
vorschau. 18.40-20 05 Konzerta- 
bend 


RTL Radio 

04 00 Frühschicht Voor vroege 
vogels 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 9 00 Ftadio-Shop 
Muziek en actualiteiten 12 00 
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca¬ 
fé. 16 00 Feierabend 18 00 Neues 
aus Kino, Video. Musik 21 00 Je 
t'aime 24.00-04 00 Radio-Nacht 


WDR 4 

4.05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie 8 07 Mqrgenmeiodie und 
Wetterbencht 9 Ó5 Musikpavillon 
12.00 Nachrichten und Wetter. 
12 05 Zur Sache 12 07 Gut aufge¬ 
legt (13 00 Mitmenschen) 14 00 
Nachrichten 14 05 Stichwort Wirt- 
schaft. 14 07 Auf der Promenade 
15.00 Café-Konzert 16 05 Heimat- 
melodie 17.00 Der Tag um Fünf. 
17.07 Musikexpress 20 00 Nach- 
nchten 20 05 Zwischen Broadway 
und Kudaram 21 00 Musik zum 
tréumen 22 30-4 05 Nachtex- 
press. 

Er h 


is nu een soep > zo vooi 


felijk, je zou niet geloven dat 


in een handomdraai te maken 


Knorr Finesse is de naam. 


Deze nieuwe soep dankt zijn verfip 
smaak aan een rijk bouquet 


-FINESSE- 

*fT EfK lijt SOUCUil rUINUUlOcM 

Tomaat-Basilici'M tuinkruiden en zorgvuldig gese\d% 

S 

teerde ingrediënten. v 


Knorr Finesse is er in 4 uni^% 


smaken: tomaat-basilicum, 
champignon -peterselie\ lente-ui-crèt 


-FINESSE- 

MtT EtK RiK BOJQUi'1 TUlURUlOtS 

Champkjnon-Peterseue- 
en kerrie-kip. Eén zakje is voldoet 
voor 9 a 3 borden soep van sta 
Hou er rekening mee dat de 
butler ook wel een bordje lust 

U kunt Knorr Finesse nu gfü& 


-FINESSE- 

MtT EEN KIJK lOUCUfi rbltt(KUIDEN 

Kerriekip 


proeven: bij aankoop van één van $ 


Knorr Finesse soepen ontvangt u 
het aankoopbedrag, f 1,69 en f Ofi 
portokosten, zo snel mogelijk 
op uw bank- of girorekening terug• 


! 


-FINESSE 

«Itl» (Hl tOUQuH IWXtUiM» 

LemeUiCrème 


* > 

jr •— *" * < 

f' ' " ’ 

- ■ ** 


Geld speelt geen rol. Knip de streepjescode 
en vul deze bon in. 

Naam: ___- 

Adres: ____ 

Postcode: _ 

Woonplaats: _____ 

Bank- of qironummer: _ _ — 

Stuur uw streepjescode, samen met de inge vu ‘ ü 
bon, vóór 15 juni 1999 in een voldoende t 
gefrankeerde envelop op aan 'Knorr FineS 
Postbus 1865, 6901 BW Maastricht, 
(maximaal één uitbetaling per gezin/adres)- 


Met Knorr wordt koken kokkerellen. 

1 


Limburgs] ] ] 

agbiad voor 


os 


telijk 


uidlimburq 

Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 13 \ J 


11 ^LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 

FEDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; 
Limburgse huurcommissie behandelt steeds meer klachten 

’ Voorlichting richting 
huurders onvoldoende’ 


Van onze verslaggever 

LJLEEN - Provinciaal voorzit- 
L. Wever van de Limburg- 
_ huurcommissie vindt dat 
JUrders belangengroepen vaak 
kort schieten in hun voorlich- 
naar huurders. 

^ heeft tot gevolg dat de huur- 

f ïiissie op vrijwel elke zitting 
rten van huurders tegen wo- 
verenigingen moet behan- 
i. Als die voorlichting ver¬ 


betert en conflicten tussen 
huurder en verhuurder eerder 
bespreekbaar zijn dan hoeft de 
huurcommissie niet te worden 
ingeschakeld. 

Wever zegt dit in het gisteren 
verschenen blad Woonberichten 
van de stichting Woningbeheer 
Limburg. Hij constateerde in de 
afgelopen jaren een sterke groei 
van het aantal geschillen dat 
voor de huurcommissie werd 
uitgevochten. Vorig jaar moest 
de commissie zich door maar 
liefst 6500 mappen worstelen. 


„Als voorzitter van de huurcom¬ 
missie heb ik 2.000 klachten zelf 
afgehandeld. De rest vraagt om 
overleg en komt daarom in een 
zitting met de hele huurcommis¬ 
sie aan de orde. Dat vergt onder¬ 
zoek en hierdoor ontstaat vaak 
enige vertraging in de afhande¬ 
ling van conflicten. Op dit mo¬ 
ment zit er zand in de machine”, 
concludeert de door de Kroon 
benoemde provinciaal voorzit¬ 
ter. 

Een huurder die in de clinch ligt 
met zijn corporatie kan de huur¬ 


commissie verzoeken om te 
bemiddelen of om een uitspraak 
te doen in het gerezen conflict. 
Dit kan betrekking hebben op 
de hoogte van de huur, achter¬ 
stallig onderhoud, subsidies, 
onduidelijke servicekosten e.d. 
Enkele uitzonderingen daargela¬ 
ten - Wever noemt met name de 
corporaties Huisvesting Bejaar¬ 
den Limburg (HBL) en Het Zui¬ 
den - prijken op vrijwel elke 
vergaderagenda van de huur¬ 
commissie klachten tegen wo- 
ningvereningen. Wever vindt dat 
wat dit betreft met name de be¬ 
langengroeperingen van huur¬ 
ders falen. „Ze schieten tekort. 
Allereerst maken zij onvoldoen¬ 
de gebruik van de mogelijkhe¬ 
den tot protest en ook is de voor¬ 
lichting richting medehuurders 
erg zwak”, aldus Wever. „Wij 
krijgen nu nog steeds gevallen 
waar pas ter zitting het echte 
probleem op tafel komt. Leer 
huurders eerst hun echte klach¬ 
ten duidelijk en nauwkeurig te 
formuleren”, adviseert de voor¬ 
zitter. 


Sin 


Ondernemersvereniging ziet lokatie niet zitten 

Fair Play wil naar 
Bongerd in Heerlen 


Voorzitter Boukema van Raad van State: 

’Van Thoor terecht 
uit raadzaal gezet’ 


Van onze correspondent 


DEN HAAG/ECHT - Raadslid Lei 
van Thoor van het Democratisch 
Progressief Blok in Echt is terecht 
de toegang tot de raadsvergadering 
van gisteravond ontzegd. De voor¬ 
zitter van de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State, staatsraad 
mr P.J. Boukema heeft een verzoek 
van Van Thoor om alsnog toegela¬ 
ten te worden gisteren afgewezen. 

Boukema zei dat hij voor de rechts¬ 
zitting de geluidsband van de raads¬ 
vergadering van 27 februari, waarin 
Van Thoor burgemeester Janssen 
voor flaplul uitmaakte, te hebben 
afgeluisterd. Uit het verloop van die 
vergadering concludeerde Bouke¬ 
ma dat Van Thoor de voortgang van 
de vergadering belemmerde. Ge¬ 
zien het eerdere gedrag Van Thoor 
was de ontzegging van de toegang . 

voor de duur van één vergadering DClcaifflIlff 
dan ook niet onredelijk. ° ° 


mocht voortzetten. „In dat geval 
zijn de consequenties voor U”, zei 
Van Thoor. 

Burgemeester mr L. Janssen zei dat 
Van Thoor zich regelmatig schuldig 
maakte aan ongeoorloofde interrup¬ 
ties, overschreeuwingen cm onge¬ 
controleerde woede-uitbarstingen 
als hem iets niet zint. Ten aanzien 
van de andere raadsleden zou Van 
Thoor niet terugschrikken voor in¬ 
sinuaties, verdachtmakingen, be¬ 
schuldigingen en beledigingen. 

Daarom is Van Thoor is het verle¬ 
den vijf keer de toegang tot de raad 
ontzegd. Omdat Van Thoor de laat¬ 
ste maanden zich weer regelmatig 
schuldig maakte aan dit vo Igens de 
burgemeester onaanvaardbare ge¬ 
drag, is hij tijdens de raadsvergade¬ 
ring van 30 januari gewaarschuwd. 


Van Thoor zelf was bij deze uit¬ 
spraak al lang op weg naar het sta¬ 
tion voor de terugreis naar Lim¬ 
burg. Het raadslid had voor de zit¬ 
ting al aangekondigd dat hij de 
rechter zou wraken omdat deze niet 
bevoegd zou zijn. Daarom deed Van 
Thoor zijn jas niet uit, pleitte voor 
behandeling van zijn verzoek door 
de Kroon en vertrok. Vlak daarvoor 
wees hij Boukema er op dat deze de 
rechtszaak niet in zijn afwezigheid 


Toen Van Thoor de burgemeester 
op 27 februari bij het laatste agen¬ 
dapunt uitmaakte voor flaplul, be¬ 
sloot de raad Van Thoor voor een 
vergadering te schorsen. „K ennelijk 
was de heer Van Thoor zie n van de 
ernst van deze belediging terderge 
bewust en voelde hij aar dat de 
raad dit niet zou accepteren”, zei 
Janssen. „Anders is het niet te ver¬ 
klaren waarom Van Thoor na het 
uiten van zijn belediging de verga¬ 
dering spoorslags verliet.” 


Van onze verslaggever 


jjteLEN — Het Kerkraadse 
ï Cer n Janshen-Hahnraths 
een Fair Play-amuse- 
^centrum beginnen aan 
.bongerd in Heerlen. En wel 
pand van de Nederland- 
i Middenstands bank (NMB), 
i ? bij de Pancratiuskerk. De 
I ei> nemersvereniging L.O- 
v erzet zich hiertegen. 

verhuist begin 1993 naar 
tjt Ruwbouw aan de Schakelweg. 
Ir huidige vestiging komt daar- 
A v rij. „We hebben inderdaad 
, e sse in hun gebouw aan de 
i* e rd,” bevestigt Chris Hahn- 
hamens Fair Play. 

iftoB zegt dat zeker twintig ge- 
^ en z * c i 1 voor het gebouw 
I ^ hebben. „Binnenkort kun- 
I ® hun bod kenbaar maken bij 
j deerlense notaris. Wij kijken 
Om e het me este biedt,” zegt een 
» ^Voerder. 

Moten 

ifr • 

Play het pand aan de Bon- 
koopt, wordt de huidige amu- 
htshal aan de Stationsstraat 
' toten. Janshen-Hahnraths wil 
er gunning voor de Stations- 
1 dus inruilen voor een vergun- 
v oor de Bongerd. 


E v 11 kan, is echter nog maar de 
i|T De gemeenteraad heeft be- 
dat wanneer een vergunning 
m ee n speelautomatenhal wordt 
■ r e Verd, geen nieuwe vergun- 
' hieer wordt gegeven. Op deze 
moet het aantal hallen ver- 
er d worden. 


I -ernemersvereniging LOZO 
hv een amusementshal aan de 
I ” e rd in elk geval niet wenselijk. 


ijkten van een amusementshal 
zeer gericht naar zo’n voor- 
toe. Het is geen winkelpu- 
I. "e achten het niet wenselijk 
hal in een specifiek winkel- 
k;? als de Bongerd komt,” zegt 
letter Hub Haenen. 
kSaat puur om de lokatie, we 
t niets tegen de ondernemers 
wj°’n hal exploiteren,” onder- 
l) Pt. Haenen. De LOZO stuurt 
ywief aan de NMB waarin ze 
s tandpunt kenbaar maakt. 

1 jkt zich daar echter niet 
I)) v 6 laten beïnvloeden. „We gun- 
W* e t gebouw in principe aan de 
l^te bieder. Er moeten gigan- 
C gegronde redenen zijn om 
kb af te wyken.” 

* Vpdidige bestemmingsplan laat 
> V s hging van Fair Play aan de 
'tyrp r d overigens niet toe. Maar 
^ het centrumplan krijgt de hele 

A _:_i_x_ 


'%' ern de ruime bestemming 
^mdoeleinden.’ die waar- 
\Jwjk geen belemmering meer 

^_ Aan beide kanten van de weg is 
ruimte gemaakt voor t wee wie- 
Iers. Hoewel een deel van het 
traject al klaar is, wordt met man 
en macht gewerkt om het fiets¬ 
pad voor de bouwvakvakantie 
op te leveren. 

Verwacht wordt dat de verkeers¬ 
veiligheid wordt verbeterd als de 
fietsers die veelvuldig in Mergel¬ 
land te vinden zijn, niet meer 
van de rijweg gebruik hoeven te 
maken, maar op een eigen fiets¬ 
pad terecht kunnen. 


kastoor treedt 
uit onvrede 
met beleid 

SCHADE - Pastoor Hub 
van de Kerkraadse parochie 
Jl^yKerkrade-West zet een punt 
I ^ z ijn geestelijke loopbaan, 
aanstaande zondag afstand 
Va b het priesterambt. In een 
'j^. aa b de parochianen zegt de 
^hge Steijns: „Al langer werd de 


overtuiging sterker, dat het voor mij 
steeds moeilijker werd om binnen 
de structuren van deze kerk, die ze¬ 
ker in ons bisdom steeds meer be¬ 
klemmend worden, te blijven wer¬ 
ken.” 

Steijns zegt in de brief dat hij door 
de aard van de zaak niet alle achter¬ 
gronden van de beslissing kan uit¬ 
leggen. Wel maakt hy duidelijk dat 
hij voor ander werk en een wezen¬ 
lijk ander levensperspectief kiest. 
Komende zondag is er van twee tot 
vier uur gelegenheid afscheid te ne¬ 
men van Hub Steijns. 


I Een dragline is bezig met het afgraven van het talud in het Savelsbos, waarbij grote hoeveelheden mergel vrij komen. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

GRONSVELD - Voor de aanleg 
van het fietspad langs de weg 
van Noorbeek naar Gronsveld, 
wordt momenteel veel grond en 
mergel afgegraven. Een deel van 
de weg voert door het Savelsbos. 


Raad Echt pikt 
aantijgingen 
Van Thoor niet 

ECHT - De politiepatrouille die 
gisteravond voor aanvanpj van de 
raadsvergadering voor het ge¬ 
meentehuis van Echt stond, 
hoefde niet in actie te ko men te¬ 
gen Lei van Thoor. Het geschor¬ 
ste raadslid kwam, ondanks de 
melding dat hij zich niet. 1 ; van de 
beslissing van de raad en de 
Raad van State zou aantrekken, 
niet opdagen. De raad na m giste¬ 
ren met overgrote meer derheid 
afstand van de door Van Thoor 
aan het adres van het ge meente- 
bestuur geuite belediging 'fascis¬ 
ten’. 

Met veertien tegen twee s ;prak de 
raad zijn afkeuring daarover uit. 
„Iemand die zoals de (57-jarige 
Van Thoor, de Tweede Wereld¬ 
oorlog heeft meegemaakt moet 
weten dat een dergeli.jke be¬ 
schuldiging niet door de* beugel 
kan”, verklaarde Ph. Croughs 
(Samenwerking). 

Bij een mogelijke herha ling van 
het gedrag van het oppositielid 
moet de raad volgens coalitielid 
J. Geraads (Lijst 11) weer ingrij¬ 
pen. Alleen de eenman sfracties 
J. Geurts en G. Meerte n tilden 
niet zo zwaar aan de b< ledigin¬ 
gen. Geurts: „Van Thoor gedroeg 
zich vijftien jaar geled en veel 
slechter.” 

Volgens Croughs heeft het be¬ 
wuste raadslid de gemeenschap 
Echt zeker een miljoen gulden 
gekost in zijn ruim twin tigjarige 
loopbaan als raadslid. IDeze ba¬ 
seerde dat bedrag op de duizend 
gerechtelyke procedures die het 
raadslid heeft gevoerd. Momen¬ 
teel zouden er 34 bezwaarschrif¬ 
ten van Van Thoor in behande¬ 
ling zijn. 


Directeur schaft bezoekregeling in weekeinde af 

Gedetineerden staken 


DOOR JOS VAN DEN CAMP 


HEERLEN - Vijftig gedetineerden 
in het huis van bewaring Overmaze 
in Maastricht zijn gisteren in sta¬ 
king gegaan. Mogelijk legt ook de 
andere ploeg vandaag het werk 
neer. Op het moment dat zij op hun 
werkplek moesten verschijnen, 
bleef de gehele middaggroep in de 
cel. Directeur A. Looij heeft giste¬ 
ren bevestigd dat de groep wellicht 
zeer ontevreden is over een maatre¬ 
gel die hij heeft afgekondigd en die 
een beperking van de bezoekmoge- 
lijkheden inhoudt. Verharding van 
de acties wordt niet uitgesloten. 

Looy heeft bepaald dat de in Over¬ 
maze verblijvende verdachten van¬ 
af 4 april geen bezoek meer mogen 
ontvangen in het weekeinde. Sinds 
enkele jaren was er een situatie ont¬ 
staan die er op neer kwam dat gede¬ 
tineerden op zaterdag gedurende 
drie kwartier familie of bekenden 
konden ontvangen. Om budgettaire 


redenen en om de werkdruk te ver¬ 
minderen, zo zei directeur Looij gis¬ 
teren, is de mogelijkheid echter nu 
door hem afgeschaft. 

Overigens is hy van oordeel dat de 
in het huis van bewaring in voorar¬ 
rest verkerende verdachten toch al 
niets te klagen hebben ten aanzien 
van de bezoekersregeling. Een be¬ 
zoektijd van een half uur per week 
geldt als het door het ministerie 
vastgestelde minimum. Eén uur is 
echter landelijk regel. „En hier in 
Maastricht bestond er al een rege¬ 
ling om in totaal anderhalf uur op 
werkdagen bezoek te ontvangen. 
Plus nog eens de drie kwartier die 
daar in het weekeinde zijn bij geko¬ 
men”, aldus Looij. „Ook na het in¬ 
trekken van het weekeinde-bezoek 
zitten we dus nog steeds ruim bo¬ 
ven de norm.” Disciplinaire maatre¬ 
gelen tegen de gedetineerden over¬ 
weegt hij niet: „De tijd zal deze 
kwestie oplossen”, meent hij. Daar¬ 
entegen zal de stakers wél 35 gul¬ 
den worden ingehouden. Dat is het 


weekloon van werkende gedeti¬ 
neerden. 

Ten grondslag aan de maatregel ligt 
het zogenaamde ’masterplan’. Dit, 
voor alle Nederlandse penitentiaire 
inrichtingen geldende plan, om¬ 
helst een bezuiniging en een reorga¬ 
nisatie van alle huizen van bewa¬ 
ring en gevangenissen. Een van de 
doelen is het terugdringen van het 
overwerk van de bewaarders. Over¬ 
werk werd in het verleden in geld 
uitbetaald. Maar de directie van 
'Maastricht’ heeft inmiddels be¬ 
paald dat dat - mede dank zij meer 
personeel - in vrije tijd gecompen¬ 
seerd wordt. Die maatregel houdt 
voor tal van bewaarders in dat de 
toelage die kon oplopen tot enkele 
honderden guldens extra per 
maand, vervalt. Daarover heerst 
grote ergernis en protest onder de 
bewaarders. De met een onderne¬ 
mingsraad vergelijkbare dienstcom¬ 
missie van Overmaze heeft gisteren 
met de directeur overleg gevoerd. 
Men wenst daarover echter niets 
mee te delen. 


Vanuit de dertig gedetineerden tel¬ 
lende vrouwenafdeling w orden ook 
steeds meer protesten hoorbaar. 
Daar ergert men zich niet alleen 
over dezelfde inperking van de be¬ 
zoekregeling, maar worden recht¬ 
streekse gesprekken geë. st met de 
directie. De vrouwen zijn momen¬ 
teel in geen enkele gedetineerden¬ 
commissie vertegen woordigd. 
Daarin eisen zij onmiddel lijk veran¬ 
dering. Eventuele acties worden 
door de Nederlandse Belangenver¬ 
eniging van Gedetineerden ge¬ 
steund, zo heeft een woordvoerder 
gisteren laten weten. 


Daders beken nen 

MAASTRICHT — De gemeente¬ 
politie van Maastricht hee ft twee 
verdachten aangehouden die be¬ 
kend hebben betrokken te zijn 
geweest bij de gewapende* over¬ 
val op zaterdag 15 februari in het 
industriegebied Bosscht ïrveld. 
Bij die overval werden sieraden 
buitgemaakt en werd een hond 
doodgeschoten. De aang ehou- 
den personen zijn een 38-jarige 
en een 41-jarige inwoner van 
Maastricht. Een derde by deze 
overval betrokken dader, een 
28-jarige inwoner van Maas¬ 
tricht, verbleef al in het Hui s van 
Bewaring. 


Inval politie 
verrast dealers 

HOENSBROEK - De Heeriense poli¬ 
tie heeft tijdens een inval in een wo¬ 
ning aan de Mgr. Feronlaan in 
Hoensbroek twee mannen van 28 en 
29 jaar oud en een 29-jarige vrouw 
aangehouden voor hel dealen van 
verdovende middelen. Toen de politie 
binnenkwam, probeerde de 28-jarige 
man van Duitse afkomst een doosje 
met vijf gram heroïne weg te gooien. 
Even later arriveerde de hoofdbewo¬ 
ner. Bij hem werd in zijn kleding tien 
gram cocaïne gevonden. Met hulp van 
een politiehond werd in de woning 
nog eens dertig gram gevonden. 

Vlucht Modave 
afgelast 

HEERLEN - Wegens de slechte ( 
weersomstandigheden is de africh* 
tingsvlucht voor duiven vanuit het Bel¬ 
gische Modave afgelast. Maandag 
beslist de CLBvP of het mogelijk is 
Modave midden van de week te laten 
doorgaan. Phoenix heeft nog geen 
beslissing genomen. 

Van Morrison 
naar Geleen 

GELEEN - De Ierse rockgigant Van 
Morrison geeft op donderdag 9 april 
met zijn gloednieuwe band een een¬ 
malig optreden in de Hanenhof in 
Geleen. Enkele weken geleden speel¬ 
de Morrison ook al dne keer in Neder¬ 
land. Aangezien die concerten binnen 
een dag uitverkocht waren, verwacht 
het organiserende Buro Pinkpop een 
overweldigende belangstelling. De 
kaartverkoop start op zaterdag 28 
maart. Kaarten kosten 40 gulden in de 
voorverkoop en 45 gulden aan de 
avondkassa. 

Horecastudenten 
geven dankdiner 

HEERLEN - De afdeling Horeca van 
het Economisch College in Heerlen 
houdt ook dit jaar weer het traditionele 
dankdiner voor Limburgse bedrijven 
die met horeca en toerisme te maken 
hebben. Omdat het dit jaar al weer de 
tiende keer is dat dit festijn plaats¬ 
vindt, hebben de studenten iets spe¬ 
ciaals verzonnen: een culinaire reis 
om de wereld, leder jaar wordt er voor 
eerstejaars studenten een week lang 
excursies georganiseerd naar de be¬ 
drijven. Deze bedrijven verlenen gra¬ 
tis hun medewerking, en als tegen¬ 
prestatie wordt hun een dankdiner 
aangeboden. 

Aanrijdingen 
door oliespoor 

MAASTRICHT - Verschillende aan¬ 
rijdingen vonden gistermiddag plaats 
in Maastricht nadat een nog onbe¬ 
kend gebleven vrachtauto olie had 
verforen. Het eerste oliespoor werd 
rond het middaguur ontdekt op de 
Bergerstraat, ter hoogte van de Wet¬ 
houder van CakJenborghlaan. Daar 
werd een grote plas olie aangetroffen. 
Het oliespoor liep via de kruising met 
de Pres. Roosevettlaan langs de tun¬ 
nel naar de Meerssenerweg. Vandaar 
via de spoorwegovergang naar de 
Heugemerweg, Spoorweg laan, Paral¬ 
lelweg, Sint Antoniuslaan en Frands- 
cus Romanusweg. Daar werd op de 
Helihaven wederom een grote olie¬ 
vlek waargenomen. Vermoedelijk 
heeft de bestuurder daar de olielekka- 
ge hersteld. Tengevolge van de re¬ 
genval verspreidde de olie zich over 
het wegdek. De stadsreiniging be¬ 
streed de gladheid door met drie 
strooiwagens zand op het wegdek te 
verspreiden. Er werden gisteren in to¬ 
taal 15 aanrijdingen geregistreerd, 
enkele met licht gewonden. Het me¬ 
rendeel ervan werd veroorzaakt wer¬ 
den door het olieverties van de vracht¬ 
wagen. 

Informatie 
over ABP 

DEN HAAG - De Vaste Kamercom¬ 
missie voor Ambtenarenzaken gaat 
minister len Dales van Binnenlandse 
Zaken informatie vragen over de bij 
het ABP aangekondigde afslanking 
met 740 tot 900 arbeidsplaatsen. De 
Kamercommissie stemde gisteren in 
met een verzoek daartoe van het Lim¬ 
burgse CDA-Kameriid Walter Paulis. 
Het Limburgse Kamerlid wil aan de 
hand van de te verstrekken informatie 
beoordelen of de inkrimping in over¬ 
eenstemming is met de toezegging 
van Dales dat de rijksdiensten in Zuid- 
Limburg niet meer dan evenredig zul¬ 
len worden afgeslankt. 

Drie kinderen 
in levensgevaar 

HEUSDEN/ZOLDER - Van de 32 ge¬ 
handicapte kinderen, die woensdag¬ 
avond na een ernstig ongeval op de 
autoweg ter hoogte van Heusden-Zol- 
der in Belgisch-Umburg gewond raak¬ 
ten, verkeren er nog drie in levensge¬ 
vaar. In totaal zestien kinderen verblij¬ 
ven nog in het ziekenhuis. Bij de 
botsing tussen een minibus en een 
vrachtwagen kwamen twee kinderen 
om het leven. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagii 


Door uw overweldigende belangstelling, 
felicitaties, bloemen en cadeaus, werd ons 

gouden huwelijksfeest 

een onvergetelijke dag. 

Wij danken u mede namens 
kinderen en kleinkinderen. 

Teun Willems 
Nelly Willems-Smeets 

Op de Kraonkel 97, 6161 TT Geleen. 


t Je kwam, je ging, een korte weg, 

een vluchtig spoor in ’t aardse land. 
Vanwaar? Wanneer? Wij weten slech ts: 
vanuit Gods hand tot in Gods hand. 

Stefan 

* 22 augustus 1991 t 25 maart 1992 

zoon en broertje van 
Jo, Annelies en Stmonc 
Ortmans-Crombach 

Penderskoolhofweg 2, 6343 RG Klimmen 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op zaterdag 28 maart a.s. om 11.00 uur 
in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijdduren¬ 
de Bijstand te Kunrade. 

Daarna leggen wij Stefan te rusten op de r.k. 
begraafplaats te Klimmen. 

Er is vanaf 10.30 uur gelegenheid tot schriftelijk 
condoleren, achter in de kerk. 


Met grote droefheid geven wij u kennis, dat op 
85-jarige leeftijd toch nog onverwacht uit ons 
midden werd weggenomen, voorzien van de h. 
sacramenten der zieken, onze lieve moeder, 
oma en grootoma 

Maria Josephina 
Swelsen 

weduwe van 

Johannes Henricus Schreurs 

Brunssum: J.H. Schreurs 

G. Schreurs-de Graaf 
kinderen en kleinkinderen 

26 maart 1992 

Doorvaartstraat 42, Brunssum 
Corr.adres: Sweelinckstraat 6, 

6444 AZ Brunssum 

Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks 
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van 
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 

In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik- 
laan 378 te Brunssum, zal de plechtige uitvaart¬ 
dienst gehouden worden op maandag 30 maart 
om 11.00 uur. 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is 
uw naam in het condoléanceregister te schr ij¬ 
ven. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op biet 
r.k. kerkhof aldaar. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- 


Voor de vele blijken van deelneming, ondervoe¬ 
den bij het overlijden en de begrafenis van m:\jn 
geliefde echtgenoot en onze zorgzame vader i;n 
opa 

Gerrit Smeets 

betuigen wy aan alle betrokkenen heel harteli ik 
dank. 

A. Smeets-Wauben 
kinderen en kleinkinderen 

6367 TZ Voerendaal, maart 1992 
Borenburgstraat 7 

De plechtige zes wekendienst zal worden gehou¬ 
den op zondag 29 maart as. om 10.00 uur - die 
hoogmis - in de parochiekerk van St.-Lauren- 
tius te Voerendaal. 


Enige en algemene kennisgeving 


Heden overleed onverwacht in het St. Lauren- 
tius-ziekenhuis te Roermond, voorzien van h<»t 
h. oliesel, in de leeftijd van 69 jaar, mijn liev e 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoede r, 
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus¬ 
ter, tante en nicht 

Anna Maria Florentina 
Eijkenboom 

echtgenote van 

Willem Zwackhalen 

Voor haar zielerust vragen wij uw gebed. 

Echt: W. Zwackhalen 

kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

29 maart 1992 

Groentsebos 13, 6111 RC Echt 

De plechtige uitvaartdienst zal worden geh ou¬ 
den op zaterdag 29 maart om 11.00 uur in de; H. 
Jozefkerk te Sittard, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te 
Sittard. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheiid is 
tot schriftelijke condoléance vanaf 10.30 uur. 

Vandaag, vrijdag, is er een avondmis om li8.00 
uur in eerdergenoemde kerk. 

Moeder is opgebaard in het Maaslandmo rtua- 
rium van het ziekenhuis te Sittard, alwaar gele¬ 
genheid is tot afscheidnemen van 17.30 tot 18.15 


Verslagen en bedroefd namen wij kennis van 
het toch nog onverwachte overlijden van 

Stefan Ortmans 

Een ongelijke strijd is gestreden. 

Opname in het Rijk der Engelen valle hem ten 
deel. 

Moge onze president/voorzitter, zijn ega en :zyn 
dochtertje de innerlijke rust en de kracht vin¬ 
den dit smartelyk verlies te dragen. 

Kunder, 26 maart 1992 

VC De Kaatboerc 
Road van Elf 
prins Rob I 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een geduldig gedragen lijden is van ons 
heengegaan, onze lieve dochter, moeder van 
Kobusje en Arthur, en ons zusje, gesterkt door 
de h. sacramenten, op de leeftijd van 26 jaar 

Alie van Elteren 

Wij zijn bedroefd om haar heengaan, maar ook 
dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekende. 

Familie Van Elteren-Haverhoek 
Familie Remmers 

26 maart 1992 

Heerenweg 336b, 6414 AW Heerlen 

De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden 
op zaterdag 28 maart a.s. om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Cornehus te Heerlerheide, 
waarna aansluitend begrafenis op de algemene 
begraafplaats aan de Kampstraat aldaar. 
Samenkomst en vertrek Heerenweg 336b, om 
10.20 uur. 

Rozenkransgebed met aansluitend avondmis 
vrijdag 27 maart om 18.45 uur in voornoemde 
kerk. 

Alie is opgebaard in de rouwkamer van het Uit¬ 
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 
30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegen¬ 
heid tot afscheidnemen aldaar van 20.00 tot 
20.30 uur. 


Moeder is er niet meer, 
de plaats in huis is leeg. 

Zij geeft ons niet meer de hand, 
de dood verstoorde de mooiste band. 

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest 
van liefde en geduld, is toch nog vrij onver¬ 
wacht, na gesterkt te zijn door het h. sacrament 
der zieken, van ons heengegaan, onze moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoe¬ 
der 

Maria Wilhelmine 
Schuncken 

weduwe van 

Herman Mevissen 

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 89 jaar. 

Kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen 

6044 PK Roermond, 26 maart 1992 
Beethovenstraat 163 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op maandag 30 maart a.s. om 11.00 uur in 
de H. Tomaskerk (Donderberg) te Roermond, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de al¬ 
gemene begraafplaats „Tussen de Bergen” al¬ 
daar. 

Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. 

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 
van Dela, Olympialaan 2 te Roermond, waar u 
zondag van 17.00 uur tot 17.45 uur afscheid van 
haar kunt nemen. 

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft 
ontvangen, gelieve u deze advertentie als zoda¬ 
nig te beschouwen. 


Met grote verslagenheid namen wy kennis van 
het overlyden van ons lid 

Irene 

Kleynen-Strijthagen 

Voor haar vele verdiensten en inzet binnen ons 
damescomité zijn wij haar dankbaar en zullen 
haar als zodanig in herinnering nemen. 

Damescomité fanfare Eendracht, 
jeugdfanfare, bestuur, dirigent, leden 


t Toussaint Duij- 
sens, oud 45 jaar. 
6245 AK Eijsden, Ka- 
pelkesstraat 68. De 
uitvaartdienst zal 
plaatshebben op za¬ 
terdag 28 maart om 
14.00 uur in de kerk 
van de H. Martinus te 
Breust-Eijsden. 

t Harie Drugmand, 

oud 86 jaar, echtge¬ 
noot van Marie Das¬ 
sen. De uitvaartdienst 
zal plaatsvinden op 
zaterdag 28 maart om 
11.00 uur i* de basi¬ 
liek van St. Servaas te 
Maastricht. Geen con¬ 
doleren. 

t Maria Luyten, oud 

82 jaar, weduwe 
van Francois Geurten. 
6222 NB Maastricht. 
Via Regia 124.C. De 
uitvaartdienst zal 
worden gehouden op 
zaterdag 28 maart om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Anna, Via Regia te 
Maastricht. Schrifte¬ 
lijk condoleren achter 
in de kerk. 

t Pierre Levels, 50 

jaar, echtgenoot 
van Agnes Muller, De 
Wal 43, 6015 AV Neer- 
zitter. De plechtige 
uitvaartdienst zal 
worden gehouden za¬ 
terdag 28 maart om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Lambertus te Neerit- 
ter. 

t Maria Phillippens, 

80 jaar, weduwe 
van Johannes Dae- 
men, corr.adres: Ech- 
terstraat 79, 6051 EZ 
Maastricht. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal 
worden gehouden za¬ 
terdag 28 maart om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van St. Ger- 
trudis te Maasbracht. 

t Frans Riemen, 61 

jaar, echtgenoot 
van Harriet Stevens, 
Hendriklaan 117, 6043 
BP Roermond. De uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden zater¬ 
dag 28 maart om 11.00 
uur in de parochie¬ 
kerk van O..L.V. van 
Altijddurende Bij¬ 
stand te Roermond. 


4- Wiel Palmen, 55 

' jaar, echtgenoot 
van Truus Weekers, 
St. Wirostraat 11, 6077 
AE St. Odilienberg. 
De plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge¬ 
houden zaterdag 28 
maart om 10.00 uur in 
de basiliek van de h.h. 
Wiro Plechhelmus en 
Otgerus te St. Odiliën- 
berg. 


Dankbetuiging 

Veel troost hebben wij gevonden in de vele reacties 
en de warme belangstelling die wij van u allen moch¬ 
ten ontvangen na het overlijden en de begrafenis van 
onze lieve vader, schoonvader en opa 

Ferdinand 

Schrijnemaekers 

Het is ons gebleken dat hij buiten ons door zovelen 
geliefd was en gerespecteerd werd. Hiervoor betuigen 
wij aan allen onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op 
zondag 29 maart 1992 om 10.30 uur in de St.-Martinus- 
kerk te Gronsveld. 


ontroerend was de indrukwekkende uitvaartdienst verzorgd door h 
serviam. 

hartverwarmend de vele bloemen, de volle kerk, uw talloze briev# 
en telefoontjes bij het overlijden en de begrafenis van I 


leo cals 


een mooier afscheid hadden wij niet kunnen wensen, 
het is een fijne gedachte dat hij zo geliefd was. 
onze hartelijke dank. 

elly en alexand 

stein, maart 1992 

de zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 28 maart as. ofl 
19.00 uur in de st.-martinuskerk te oud-stein. 


r 


Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor 
de fijne jaren die wij samen met haar mochten 
beleven, geven wij kennis, dat plotseling is 
overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot¬ 
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

J ohanna Margaretha 
Dörenberg 

echtgenote van 

Albertus Johannes 
van den Beid 

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien 
van het h. sacrament der zieken. 

Waubach: A.J. van den Beid 
Nieuwenhagen: t Albert van den Beid 

Ria van den Beld-Hendriksen 
Waubach: Peter van den Beid 


Waubach: A.J. van den Beid 
Nieuwenhagen: t Albert van den Beid 

Ria van den Beld-Hendriksen 
Waubach: Peter van den Beid 

Anny van den Beld-Franken 
Waubach: t Katty van den Beid 
Waubach: John van den Beid 

Thea van den Beld-Janssen 
Nieuwenhagen: Frans van den Beid 

Corry van den Beld-Pelzer 
en haar klein- en 
achterkleinkinderen 
Familie Dörenberg 
Familie van den Beid 

6374 SK Landgraaf, 25 maart 1992 
Past. Weltersstraat 6 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op maandag 30 maart a.s. om 10.30 uur in 
de parochiekerk van St.-Jozef te Waubach, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin¬ 
den op de r.k. begraafplaats aldaar. 
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. 
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare 
overledene zondag 29 maart om 17.10 uur, aan¬ 
sluitend avondmis in voornoemde parochie¬ 
kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 
te Nieuwenhagen, dagelyks van 18.15 tot 18.30 
uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar 
mochten ontvangen, delen wij u mede dat na 
een moedig en waardig gedragen lijden van ons 
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, 
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe¬ 
der, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonzus¬ 
ter, tante en nicht 

Mia Knarren-Tresper 

weduwe van 

Hein Knarren 

op de leeftijd van 85 jaar. 


Daar het ons ónmogelijk is een ieder persoon¬ 
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede¬ 
leven bij het overlijden van onze zoon 

Jos Krautscheid 

betuigen wij u allen hiermee onze oprechte dank. 

J. Krautscheid-Mengelers 
kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 28 februari as. om 19.00 uur in 
de Gerardus Majellakerk te Heksenberg. 


Voor de blijken van belangstelling ondervon¬ 
den bij het overlijden en de begrafenis van 
mevr. 

M.G. Pöschkens-Kauhl 

betuigen wij onze oprechte dank. 

Landgraaf, 27 maart 1992 

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater¬ 
dag 28 maart om 19.00 uur in de kerk van de 
H. Drievuldigheid te Rimburg. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: André t en Rosie 
Knarren-Hulsken 
Heerlerheide: Wiel en Lenie 

Knarren-Abbink 
Hoensbroek. Annie Knarren 
Hoensbroek: Mieke Knarren 
Brunssum: Finy en Louis 

Verhoef-Knarren 
Hoensbroek: Jetty Knarren 

De klein- en 
achterkleinkinderen 
Familie Tresper 
Familie Knarren 

Hoensbroek. 26 maart 1992 
Corr.adres: Rector Weertsstraat 11 
6433 ER Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
maandag 30 maart om 11.00 uur in de Christus- 
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door 
de begrafenis op de begraafplaats Nieuw-Lot- 
broek 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren. 

Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 18.00 uur 
in voornoemde kerk bidden wij mede voor haar 
zielerust. 

U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers 
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens¬ 
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag 
alleen van 14.00 tot 15.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- 


Voor de vele hartelijke blijken van medeleven 
welke wij hebben ondervonden bij het overlij¬ 
den en de begrafenis van mijn inniggeliefde 
vrouw, onze zorgzame moeder, dochter, zus, 
schoonzus en tante 

Ria Bock-Lamby 

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. 

De volle kerk en de vele brieven en bloemen 
waren een grote steun en troost. 

Hub, 

Richard, Francis 
en familie Bock-Lamby 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 28 maart a.s. om 19.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op 
Geul. 


De plechtige eerste jaardienst voor 

Lex Schafer 

zal worden gehouden op 28 maart om 18.30 uur 
in de St.-Pauluskerk de Wieër Heerlen. 

Mia Vranken 

kinderen en kleinkinderen 


Verdrietig, maar in het besef dat haar nu rU* 
gegeven en dankbaar voor haar zorg, heb* 
wij afscheid genomen van onze lieve zorgz* 
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nieb* 

Tiny Korfage 

weduwe van 

Herman Julicher 

Zij overleed na een langdurige ziekte op 
feest van Maria Boodschap. 

* 4 maart 1921 t 25 maart 1992 

Landgraaf: Koos Julicher 
Joop Julicher 
Familie Korfage 
Familie Julicher 

Jan v. Galenstraat 6, 6372 VS Landgraaf 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehold 
op maandag 30 maart om 14.00 uur in de 
H. Michaëlkerk Eikske-Landgraaf, waarna * 
sluitend begrafenis op de begraafplaats ald** 
Moeder wordt bijzonder herdacht op zond 
ochtend in de h. mis van 11.00 uur in voorno^ 
de kerk. 

Moeder is opgebaard in de rouwkamer vaö 
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliem 
straat 30 Heerlen. 

Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, h 
van 19.30 tot 20.00 uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mod 1 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce 
zodanig te willen beschouwen. 
r 


Heden hebben wy onverwacht afscheid mod 
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame^ 
der, schoonvader, lieve opa, schoonbroer, 
en neef 

Jan Laudy 

echtgenoot van 

Lucie Meijntz 

Hij overleed op 73-jarige leeftijd. 

Geleen: Lucie Laudy-Meijntz 
Limbricht: Ine en Jo Meuffels-Laudy 

Inge, Anke , 

Weert: Harry en Vera Laudy-van V* 1 
Mathieu, Clemens 
Familie Laudy 
Familie Meijntz 

6164 BH Geleen, 26 maart 1992 
Lorentzstraat 2 

De plechtige eucharistieviering zal plaats^ 
ben maandag 30 maart a.s. om 10.30 uur i* 1 
parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te 
leen-Zuid, waarna aansluitend de crematie 
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 
Geleen. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluit 
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. 

Mede tot intentie van de dierbare overleden^ 
een avondmis worden opgedragen zaterdag | 
maart om 18.00 uur in voornoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in de rouwk* 
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, al 
gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 
18.15 uur. 

Zy die geen kennisgeving mochten hebben 0 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig 
willen beschouwen. 


t Anna Janssen, weduwe van Jacobus Bo 
Corr.adres: Sleedoornstraat 17, 6101 MS Ë 
De plechtige eucharistieviering zal worden gd 1 
den heden vrijdag 27 maart om 10.30 uur i* 1 
parochiekerk van de H.Pius X te Echt. INEENS Zff AI ALLE OGEN OP IE GERICHT. 


Wie zo langzamerhand genoeg krijgt van doorsnee grijze-muizen- 
auto's zal door een kennismaking met de Hyundai Scoupé aange¬ 
naam worden verrast. 

De Scoupé doet namelijk meer dan braaf van A naar B 
rijden. Hoewel de felle injectiemotor op verzoek voor het 
nodige spektakel onderweg kan zorgen, is het met name het 
bijzonder fraaie uiterlijk van deze eigenzinnige en sportieve 


2+2 dat de Aandacht trekt. Zonder het interieur van de Scoupé I al te nieuwsgierige blikken van uw medeweggebruikers, is een 


te kort te willen doen. 

Want van binnen is de Hyundai Scoupé natuurlijk perfect en 
luxueus afgewerkt en standaard uitgerust met o.a. een toerentel- 
ler en een praktische in gedeelten neerklapbare achterbank. 

Bij de Hyundai-dealers kunt u altijd terecht om de Scoupé 
eens "live” te bezichtigen.- En, indien u zich niet stoort aan de 


proefrit in de Scoupé meer dan aan te bevelen. 

ER IS AL EEN SCOUPÉ VANAF F 27.W5.. INCL BTW AF IMPORTEUR ALLE MODELLEN 
MET 3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE PRIJS- EN MODELWIJZIGINGEN VOOR¬ 
BEHOUDEN DE SCOUPÉ® IS EEN PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPAN+ 


HYUnDHI <g> 

HET NIEUWE WERELDMERK 


BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL 045 - 251644. 

HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL 045 - 424010. 

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL 046 - 331940. 


Provincies moeten constructie subsidiëren ’ 

PvdA-plan LSO 

00 JL 

kost meer geld 

s O 

>■ 

icW Vervolg van pagina 1 

^ HAAG - Niessen benadrukt dat zijn plannen meer geld kosten dan nu beschik- 
jr is. Dat komt door het bestaan van een operakern in Maastricht. Het PvdA- 
^erlid wil dan ook dat ’het zuiden’, de provincies, ook zelf geld stoppen in de 
jjgde constructie. Het ministerie van WVC zou misschien ook wat dieper in de 
op Jjtel kunnen tasten, oppert Niessen. Het ministerie van WVC zou met de provincie- 
tUren een convenant moeten afsluiten over de nieuwe muziekvoorziening in Zuid- 
>2 herland, die door Niessen als een soort gemeenschappelijke regeling wordt gezien. 


1 rt 

^Puteerde Staten van Limburg 
e n overigens juist kort geleden 
Pd gemaakt dat zij volgens 
de subsidie voor Opera Zuid in 
^ ‘richt in 1993 willen beëindi- 
u , An dat jaar zou het rijk het 
TJPPrgse operagezelschap struc- 
moeten gaan bekostigen. 


In het onlangs uitgebrachte advies 
van de Raad voor de Kunst over het 
Kunstenplan 1993-1996 is daar ech¬ 
ter geen sprake van, waardoor de 
toekomst van Opera Zuid aan een 
zijden draadje hangt. Het LSO moet 
volgens de Raad voor de Kunst ver¬ 
dwijnen. 


r uiswegstatie Jeantes inzet procedure 

luzie om erfenis 
an Charles Eyck 


l DOOR JOS FRUSCH 

oei j^ïtLEN — In het Noordfran- 
ie’ ^°rpje Jeantes la Ville is he- 
06 * beroering ontstaan over de 
genschap van de Limburgse 
T^tenaar Charles Eyck in de 
Ijselijke St.-Martinus kerk. 

overlijden van de Neder- 
^ s e pastoor Piet de Lima de 
september vorig jaar, 
^ond tussen de gemeente 
^tes in de persoon van bur- 
^teester Gerard Bourgeois en 
1 l Nederlandse taalkundige 
p Wildeboer onenigheid over 
j. e igendom van de veertien¬ 
de kruiswegstatie, die Eyck 
^bet plaatsje heeft geschon- 

kor Piet Suasso heeft deze 
s\veg bij testament vermaakt 
Wildeboer, die in Plomion, 
Pij Jeantes, woont en werkt en 

i 'iend was met de Nederlandse 
'Ster. De rechtsgeldigheid van 
testament wordt aangevochten 
Ute burgemeester van het dorp, 
beweert dat Charles Eyck deze 
*$vveg geschonken heeft aan de 
Waarin hij ook de vierhonderd 
*tente meter fresco’s en enkele 
tendschilderde ramen heeft aan- 

techt. 

1 burgemeester wordt in die me- 
|gesteund door de in Maastricht 
s tigde Charles Eyck Stichting, 
hch al jaren inspant om deze 
^schilderingen voor het nage¬ 
el zeker te stellen. Onder de 
er king van vocht en als gevolg 
a fbrokkelende muren dreigen 
fresco’s namelijk verloren te 


Verder laat Wildeboer weten dat hij 
van plan is de staties officieel te 
schenken aan de kerk. „Nu hij ge¬ 
hoord heeft dat hij successierechten 
moet betalen, wil hij de kruisweg 
ineens afstaan,” aldus Schoon- 
brood. 

„Die man wil alleen financieel ge¬ 
win. Hij heeft plannen om hotelka¬ 
mers en een restaurant te gaan 
exploiteren en zelf rondleidingen in 
de kerk te organiseren. Toen hij van 
onze laatste actie hoorde, is hij hele¬ 
maal doorgedraaid.” 

Met deze laatste actie bedoelt 
Schoonbrood het aanbod dat de 
Stichting Charles Eyck begin deze 
week aan het gemeentebestuur van 
Jeantes heeft gedaan. „We hebben 
de burgemeester laten weten dat we 
inmiddels zo’n driehonderddertig- 
duizend gulden aan sponsorgelden 
tot onze beschikking hebben waar¬ 
mee we de kerk kunnen renoveren. 
De Franse staat hoeft dan nog maar 
een klein bedrag bij te leggen voor 
de complete renovatie,” legt 
Schoonbrood uit. 

De kerk van Jeantes is inmiddels 
op de monumentenlijst gezet. Dat 
betekent dat er ook in Frankrijk 
geld voor renovatie beschikbaar 
komt. 


Dat wijst Niessen dus af. Het LSO 
moet in zijn ogen vooral een opera- 
begeleidingstaak krijgen met daar¬ 
naast een beperkt symfonische taak 
voor de kleinere podia. De PvdA’er 
noemt een LSO zonder operakern 
in Limburg ’een noodoplossing’. 
„Ik denk dat het LSO dat ook niet 
wil.” Volgens Niessen is het grote 
voordeel van zijn plan dat het voort¬ 
bestaan van het LSO dan eindelijk 
voor een reeks van jaren is verze¬ 
kerd. 

Voor het behoud van het Limburg¬ 
se orkest lijkt nu een grote Kamer¬ 
meerderheid te bestaan. Vorige 
week al verklaarde CDA-woord- 
voerder Marten Beinema dat hij 
voor het voortbestaan van het LSO 
is. 

De coalitiepartners zitten echter 
nog niet (helemaal) op één lijn. Bei¬ 
nema wil dat het LSO helemaal zelf¬ 
standig blijft. Eén voorziening 
onder één bestuur voor Zuid- 
Nederland ziet het CDA-Kamerlid 
als iets wat uiteindelijk tot stand 
zou kunnen komen als de beoogde 
partners daar behoefte aan hebben. 

Sceptisch 

De gedachte van een convenant 
spreekt Beinema wel aan, maar ook 
alleen als de provinciebesturen dat 
zelf willen. De cultuurwoordvoer- 
der staat niet afwijzend tegenover 
het idee van een operakern in Maas¬ 
tricht, maar is nogal sceptisch over 
de financiële haalbaarheid daarvan. 
Volgens Beinema is er voor het 
LSO (met vooral een operabegelei- 
dingstaak), in nauwe samenwerking 
met het Brabants Orkest, wel dege¬ 
lijk een rol weggelegd zonder opera¬ 
kern in Maastricht. 

Beide cultuurwoordvoerders zijn 
vandaag aanwezig bij de opening 
van het nieuwe muziektheater in 
Maastricht en zullen deelnemen aan 
een debat over de toekomst van 
LSO en Opera Zuid, 


i 

? 


4 

a 


dichting rekent het zelfs tot 
Plicht het eigendom van de 
Styeg voor de kerk via een ge- 
(telijke procedure te bevechten, 
v e stichting beschikt over een 
Ahie uit 1987 waarin pastoor 
j s ° verklaart dat deze kruisweg 
. e kerk moet blijven en dat hij 
Plan was dit notarieel vast te 
aldus secretaris/penning- 
<v;- r Eugène Schoonbrood van 
Achting Charles Eyck. 

lid wel 20 zi i n >” pareert Aart 
i is • oer vanuit Frankrijk, „maar 
t Sl ndsdien veel gebeurd tussen 
Pastoor en de stichting. Jaren- 
* Werd Suasso bestookt met 
H V van de heer Schoonbrood 
beloften, bezweringen, aanma¬ 
al 11 en op het laatst onbeschofte 
l Jten. Vandaar het definitieve 
teent. Dat is inmiddels door 
tribunaal rechtsgeldig bevon- 
’ tk ben nu officieel de eigenaar 
.het gebouw achter de pastorie 

i^kruiswegstaties.” 

. . 

(i gesprek met Lubbers 

Gouverneur 
v ol vertrouwen 

jVsTRICHT - In een woens- 
tlw gehouden gesprek met mi- 
er -president Lubbers heeft 
■Jhverneur ing. E. Mastenbroek 
tracht gevraagd voor de veel- 
van maatregelen die Lim¬ 
it^ onevenredig treffen (o.a. de 
tyyihgen bij het ministerie van 
V bezuinigingen bij de WSW 
v erlies PNL-plaatsen). 

v 01 

HjiJ? eris de gouverneur heeft de 
^ tester-president toegezegd 
in de opeenstapeling van 
e üge effecten te verdiepen. 

’Jh 1 

h- Qe afgelopen tien tot vijftien 
hkj, heeft de minister-president 
Vq gegeven van zijn verant- 
II 5 ? rc telijkheid jegens Limburg. 
<i t )/ e b er vertrouwen in dat hij 
W 1 °°k nu bewust is van die 
kAhtwoordelijkheid”, aldus 
. s tenbroek. 


' 'imiiM' il’iflBiff' ZSe» 

. .^ZEwsiec k 

LM. ƒ : : -V' • v'^ - ■ ; : v' 1 
“V MAASTRICHT - De gemeente 
Maastricht is halverwege deze week 
begonnen met de restauratie van de 
'Basiliek van de Sterre der Zee’. Tot 
juni van dit jaar staat de voorkant 
van de basiliek in de steigers. In de¬ 
ze periode worden de twee frontto- 
rens en de Mariakapel gerestau¬ 
reerd. 

De basiliek is het eerste monument 
in Maastricht dat volgens de nieuwe 
regeling Besluit Rijkssubsidiëring • Revalidatie-arts Van Eijsden, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht, zegt dat een speciale, zogenoemde Mensendieck-therapeut voor 
musici in Maastricht hard nodig is. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Grot levensgevaarlijk 
door instortingsrisicü 

Vervolg van pagina 1 

VALKENBURG - Bij de politie kwam 
rond kwart voor één een melding binnen 
van de verontruste bewoners van het per¬ 
ceel aan de Cauberg. De vijf jongens, 
afkomstig uit Heerenveen, Lemmer, 
Drachten en Bantega, hadden daar aan- 
gekondigd rond elf uur terug te zijn. Het 
was al snel duidelijk dat er sprake was 
van een ernstige situatie. De politie scha¬ 
kelde dan ook meteen andere instanties 
in. Al gauw werd duidelijk dat de vijf 
Friezen zich in een gebied bevonden dat 
helemaal los staat van de gemeentegrot 
en daarom vanwege het instortingsge¬ 
vaar als levensgevaarlijk moet worden 
beschouwd. ; 

De reddingsoperatie kon alleen vanuit de gemeen¬ 
tegrot m gang gezet worden. Een eerste poging 
mislukte. Uiteindelijk slaagde men er tegen half 
zes in de ochtend in, na op een andere plek in de 
gemeentegrot een nieuw gat in de muur van de ge¬ 
meentegrot te hebben geslagen, de jongelui via 
gebonk de weg naar de vrijheid te wijzen. 

De vijf jongelui bleken aanvankelijk van plan te 
zijn geweest om een vooraf bepaald punt op te zoe¬ 
ken. Daar aangekomen konden ze hun nieuwsgie¬ 
righeid echter niet bedwingen, waarna het vijftal 
verder ging. 

De jongens spraken af om op de muren herken¬ 
ningstekens aan te brengen om op die manier * 
gemakkelijk de terugweg te vinden. Dat ging uit¬ 
eindelijk helemaal mis omdat de muren vol zaten 
met vergelijkbare herkenningstekens. 

„Toen men zich na de goede afloop eenmaal reali¬ 
seerde wat er allemaal gebeurd was, boden ze ook 
hun excuses aan,” aldus de groepscommandant 
van de politie. 

Het probleem van het openbreken van particuliere- 
groeves is nauwelijks te beteugelen. „Het afsluiten 
van de toegang alléén is niet toereikend. De vindin¬ 
grijkheid van mensen in dit opzicht is wel bijzon¬ 
der groot,” zegt de heer Pöttgens van het Staatstoe¬ 
zicht op de Mijnen. 

„Mensen moeten gaan inzien dat dit levensgevaar¬ 
lijk is. Er zijn genoeg voorvallen bekend waarbij 
het fout is afgelopen.” 

Burgemeester Nuytens van Valkenburg en officier 
van justitie Verbaas waren nauw bij de reddingsac¬ 
tie betrokken. Beiden waren verheugd over de 
goede afloop en spraken hun waardering uit voor 
het optreden van de hulpverlenende instanties. 
Politie en gemeente zullen nog een nader onder¬ 
zoek instellen naar de juridische en civiele gevol¬ 
gen van het hachelijke avontuur. 

„Ik hoop dat men lering trekt uit zo’n voorval. Zon¬ 
der leiding de grotten ingaan is levensgevaarlijk," 
aldus Nuytens. 


HL en AZM constateren afwijkingen bij 80% eerstejaars 

Conservatorium wil verder 
houdingsonderzoek musici 


MAASTRICHT - Het Maastrichtse 
conservatorium wil dat er verder 
onderzoek komt naar lichamelijke 
klachten van zijn studenten. Voor¬ 
dat het aantrekken van een gespe¬ 
cialiseerde therapeut overwogen 
wordt, moet duidelijk zijn of de 
klachten in de loop van de eonser- 


vatoriumstudie ernstiger worden of wen d is het lichaam aan te passen 
dat juist het tegendeel het geval is aan het instrument en niet anders- 

Dat zegt waarnemend directeur H. 0m ’” ald “ S Va ? Eijsden ’ ” enkele 
Custers. die gisteren van revalida- urenperdagoefenenmeenerkeer- 
tie-arts drs Van Eijsden een onder- de houding is funest.” 
zoeksrapport kreeg aangeboden 3’ ne ’ eu P en > ouders, 

waaruit blijkt dat fachtig procent erTSra^va? een 

van de Maastrichtse eerstejaars op lor< r eerc *- er is sprake van een 
het conservatorium afwijkingen i£ verkeerde ademhaling waardoor de 
hun houding hebben. Zestig pro- " pieren r0nd de borstkas P« n S aan 
cent van de onderzochten heeft last ° en ' 
van die afwijkingen. ,. . , ,. 

“ ® Mn rOTYlDnlC» IC K ZM 1 rJ 11 ^ 


Drs Van Eijsden, verbonden aan het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht, 
zegt dat een speciale, zogenoemde 
Mensendieck-therapeut voor musici 
in Maastricht hard nodig is. Er zijn 
er slechts een tiental in Nederland 
Waardoor men ver moet reizen voor 
een behandeling. Zelf doet zij sinds 
enkele jaren onderzoek naar klach¬ 


ten van musici. Het rapport dat zij kweken en zonder al te veel weer- 
gisteren presenteerde werd ge- stand de spieren te versterken.” 
schreven in samenwerking met stu- Het onderzoek toonde echter niet 
denten bewegingswetenschappen aan dat 'sportieve’ musici ook min¬ 
van de Rijksuniversiteit Limburg. der last van afwijkingen hebben. 

_ _ Net zo min kon men zeggen of het 

„De afwijkingen in de houding van ene instrument meer klachten ver- 
musici ontstaan doordat men ge- oor zaakt dan het andere, 
wend is het lichaam aan te passen Elders in Nederland, op het Rotter- 
aan^het instrument en niet anders- damse conservatorium en bij enke- 
om, aldus Van Eijsden, „enkele j e orkesten, houden gespecialiseer- 
uren per dag oefenen in een erkeer- de Mensendieck-therapeuten regel¬ 
de houding is funest. matig spreekuur en voeren zijn 

Rug, nek, heupen, schouders, controles uit. „Maar in het algemeen 
onderarmen of vingers worden ge- wordt er op muziekscholen en con- 
forceerdl. Of er is sprake van een servatoria niet genoeg aandacht 
verkeerde ademhaling waardoor de geschonken aan speelhoudingen”, 
spieren rond de borstkas pijn gaan zegt de revalidatie-arts. 

oen ' H. Custers van het Maastrichtse 

T-, , . , ,. „ conservatorium: „We willen heel 

De remedie is houdingscorrectie of g dat na de ze groep eerstejaars 
het aanbrengen van hulpstukken w r i in ~n uit ^ 


" Cl “V , 6 van nuipsLUKKen e n leerlingen uit de vooropleiding 

tussen lichaam en instrument: voor ook blJvoorbeeld d e derdejaars zo’n 

Ti Z f al de V iT gel h °- onderzoek ondergaan. Daaruit kun- 

TTl WO " den ’ een nen we dan afleiden wat er met de 


een lange pianist zal de vleugel ho¬ 
ger geplaatst moeten worden, een 
violist kan baat hebben bij aange¬ 
paste schouderstukken. „Ik advi¬ 
seer mensen vooral ook om te gaan 
zwemmen. Dat is een goed middel 
om een ontspannen houding aan te | 


klachten gebeurt als men eenmaal 
een paar jaar aan ons conservato¬ 
rium heeft gestudeerd.” 


Weer arrestatie 
in zaak-Anthony 

BRUSSEL - In Luik is een 
man opgepakt die een aan¬ 
deel zou hebben gehad in de 
ontvoering van de Belgische 
miljonairszoon Anthony De 
Clerck. Hierdoor komt het 
aantal aanhoudingen in deze 
zaak op zes. 

De aangehouden man is een 
broer van een van de vier man¬ 
nen die daags na de vrijlating 
van de 11 -jarige jongen op 6 
maart werden ingerekend. Zijn 
vriendin werd eveneens woens¬ 
dag opgepakt. 

Beiden zouden de bewaking van 
Anthony voor hun rekening heb¬ 
ben genomen. 

De jongen zat vast in een afgele¬ 
gen huis in Engreux in de Ar¬ 
dennen, dat vermoedelijk door 
de vrouw is gehuurd. Volgens de 
Belgische justitie heeft zij met 
haar vriend wellicht dan ook een 
grote rol in de ontvoeringszaak 
gespeeld. 

Het zoeken naar het losgeld van 
ruim 14 miljoen gulden en even¬ 
tuele andere medeplichtigen 
wordt intussen onverdroten 
voortgezet. 


(ADVERTENTIE) 


Lichtere straf voor 
doodschoppen vader # De ’Basiliek van de Sterre der Zee’ staat de komende drie 
maanden in de steigers, maar de totale restauratie kan wel tien 
jaar gaan duren. Foto: HENK magnee 

Maastricht start met 
restauratie basiliek 


Onderhoud Monumenten (BROM) 
gerestaureerd gaat worden. De 
overheid wil de werkzaamheden 
spreiden over een periode van tien 
jaar. Zo zou een ingrijpende en 
kostbare restauratie zoals bij de St. 
Servaasbasiliek voorkomen kunnen 
worden. 

De totale kosten van de restauratie 
zullen ruim twee miljoen bedragen. 
Van dit bedrag zal de parochie zélf 
zes ton moeten betalen. 


DEN HAAG/MAASTRICHT - Het 
Gerechtshof in Den Haag heeft gis¬ 
teren in hoger beroep de broers 
Sjang (32) uit Maastricht en Hannes 
(30) H. uit Leiden een gevangenis¬ 
straf opgelegd van twee jaar, waar¬ 
van zes maanden voorwaardelijk. 

De procureur-generaal had eerder 
twee jaar geëist. De twee mannen 

(ADVERTENTIE) 

INTERLANDS 1 

I bouwelementen b.u J 

hardhout, aluminium, kunststof 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S 

BE "keur-produkten l j 

Showroom geopend 
di. t m vr. 10.00-13.00 uur 
14.00-18.00 uur 
za 10.00-15.00 uur 
Hommerterweg 35 
' Hoensbioek-Hrl. 

045-213928 

Showroom Eindhoven Zeeisterstraat 177a 


sloegen en schopten op 16 juni van 
vorig jaar hun 64-jarige vader dood 
in het woonwagencentrum aan het 
Trekvaartplein in Leiden. 

De rechtbank in Den Haag had bei¬ 
de broers in eerste instantie na een 
eis van acht jaar veroordeeld tot 
vier jaar gevangenisstraf. Was aan¬ 
vankelijk moord telastegelegd, het 
Hof achtte uiteindelijk het lager ge¬ 
klasseerde misdrijf zware mishan¬ 
deling met dodelijke afloop bewe¬ 
zen. 

De omgebrachte man werd tijdens 
de terechtzittingen getypeerd als 
een tiran en sadist. De Maastrichtse 
advocaat mr D.Moszkowicz, raads¬ 
man van de twee broers, noemde 
hem zelfs ’een tweede Hitler’. Hij 
zou vrouw en kinderen herhaalde¬ 
lijk hebben mishandeld en be¬ 
dreigd en zich ook in sexueel op¬ 
zicht menigmaal hebben misdra¬ 
gen. De gespannen verhouding 
escaleerde toen bleek dat de man 
zich had vergrepen aan een negen¬ 
jarige kleindochter, kind van Han¬ 
nes. Daarop togen Hannes en zijn 
broer naar de woonwagen van hun 
vader om over het gebeurde te pra¬ 
ten. Toen deze hen, naar hun zeg¬ 
gen, met een hark bedreigde, ont¬ 
stond een vechtpartij met dodelijke 
afloop. 


Klem in 
meiers 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraat. 

voorbij 

ABN-bank 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


persoonlijke 
smaak 
staat voorop •CTfif 


(ADVERTENTIE) 


ZALIGE PAASBRUNCH 
MET SCHITTEREND 
UITZICHT! 

Zondag 19 april en moandag 
20 april van 12.00 tot 14.30 uur 
een feestelijke brunch met alleriei 
heerlijke warme en koude gerechten. 
Slechts f 40,- p.p. Kinderen tot 12 jaar betalen f 1voor iedere 
10 cm van bun lengte. Het schitterende uitzicht is gratis en het 
gebruik van het binnenzwembad ook! Maak er feestelijke 
Paasdagen van en kom naar ons prachtig gelegen hotel in Epen. 
Graag wel even reserveren! 

© 

GOLDEN TULIP ZUID LIMBURG 

Julianastraat 23a, 6285 AH Epen. Tel.: 04455-1818, Fax: 24 15 


Nü geheel vernieuwde appartementen 


De tijd dat alles koek en ei was tussen 
personeel en directie van Wafel Janssen, is 
voorbij. De meisjes van de wafelfabriek staan 
er zelf nog steeds versteld van dat ze het 
durven: Sinds maandag zijn ze al niet meer in 
de fabriek in Schinnen verschenen. Het 
bedrijf is ondertussen in rep en roer. De 
directeuren, hun echtgenotes, familieleden en 
zelfs schoonmaaksters zijn ingeschakeld om 
de produktie op gang te houden. Want als 
supermarktketen Aldi zijn wafels niet op tijd 
krijgt, dreigt het leveringscontract te worden 
opgezegd, zegt de directie. Maar de meisjes 
nemen dat argument niet als zoete koek aan. 
Ook vandaag verschijnen ze niet op het werk. 


in het nieuws 


Wafelméisjes geven baas 
koekjes van eigen deeg 


DOOR PETER BRUIJNS 


SCHINNEN - De koek moet eer- 
lijker worden verdeeld, vinden 
de dames van de wafelfabriek. 
Ze staken voor onbepaalde tijd. 
Ondanks een smeekbede van de 
directie zijn de hele week 60 van 
de 120 werknemers niet aan het 
werk gegaan. „We worden altijd 
‘gezien als die domme meisjes in 
die witte schorten. Maar wij we¬ 
ten heus wel wat we willen,” zegt 
een knappe blondine. 

Net als bij zo’n twintig andere 
suikerverwerkende bedrijven 
wordt bij Wafel Janssen gestaakt 
voor het behoud van de prijs¬ 
compensatie in de cao. Het is een 
eenzame strijd, want onlangs 
gingen de Industrie- en Voe¬ 
dingsbond CNV en de Unie 
BLHP wel akkoord. Ze stemden 
in met een loonsverhoging van 2 
procent in maart en nog eens 2 
procent in september. Tel daar¬ 
bij de prijscompensatie van 2,3 
procent die in januari is uitge¬ 
keerd, en alles bij elkaar gaat dit 
jaar het loon met gemiddeld 4,75 
procent omhoog. Zo’n vette cao 
is nog nergens afgesloten. De 
werkgevers begrijpen er niets 
van dat daarmee voor de FNV de 
koek nog met op is. De bond 
blijft hameren op het behoud 
van automatische prijscompen¬ 
satie. 

Gisterochtend kwamen de meis¬ 
jes van Wafel Janssen voor de 
zoveelste keer deze week bij el¬ 
kaar. In het zaaltje van Café 
Nova werd fel gediscussieerd 
over de voortzetting van de sta¬ 
king. Bestuurder Jac van der 
Horst van de Voedingsbond 


FNV had de grootste moeite de 
vijftig dames en welgeteld drie 
mannen op zijn hand te houden. 
De onervaren stakers worden 
met de dag zenuwachtiger. „We 
moeten van Janssen ook een ver¬ 
goeding eisen voor alle sigaret¬ 
ten en koffie tegen de zenuwen,” 
grapt een meisje. 

„Ik weet echt niet meer wie ik 
moet geloven; de directie of de 
bonden,” verzucht een ander. 
Dinsdag hebben alle werkneem¬ 
sters een brief thuisgekregen, 
waarin de directie waarschuwde 
voor het gevaar dat belangrijke 
klanten als Aldi weglopen als 
niet op tijd wordt geleverd. 

In een poging de ongeruste da¬ 
mes te kalmeren, doet Van der 
Horst die noodkreet van de di¬ 
rectie af als 'kletskoek’. „De 
klanten van Wafel Janssen heb¬ 
ben lange-termijn contracten. 
Die zullen heus niet weglopen na 
een weekje staken,” zegt hij. 
„Hooguit moet Janssen een boe¬ 
te betalen. Dat kunnen ze best 
missen. Het bedrijf is trouwens 
eigendom van een Engels con¬ 
cern. Dat zit wel snor. Het zou 
niet goed zijn als het personeel 
nu zou zwichten voor concurren- 
tiedreigingen.” 

Toch gaan zijn argumenten er 
niet in als koek. Het begrip voor 
de problemen van de directie 
neemt toe. Een van de dames: 
„Als we zo doorgaan, gaat hel 
bedrijf over de kop. Voor 50 gul¬ 
den per maand riskeer ik mijn 
baan niet. Ik ga niet voor mijn 
eigen ww staken,” roept ze vast¬ 
besloten. Maar als Van der Horst 
twee uur later is uitgepraat, gaat 

ISCfU 

* 1 M • i p k o ‘ • De wafelmeisjes in Schin¬ 
nen zijn gestopt met het 
bakken van zoete koekjes. 

Foto: PETER ROOZEN 


ze alsnog overstag en stemt, net 
als de meeste andere meisjes, 
voor het doorzetten van de sta¬ 
king. 

„Ais je nu niet verder gaat, pak¬ 
ken ze af waar je jaren voor be¬ 
taald hebt”, aldus Van der Horst. 
Behalve op het gebied van loon 
en prijscompensatie kan nog 
meer verbeterd worden bij de 
wafelbakker: kinderopvang, ge¬ 
lijke rechten voor deeltijdwer¬ 
kers en uitzendkrachten, uitbeta¬ 
len van overuren. 


Als tien jaar geleden in hun eier- 
handel niet de klad was geko¬ 
men, zou het de broers Wiel en 
Jo Janssen nooit zo voor de wind 
zyn gegaan. Omdat ze destijds 
de eieren aan de straatstenen 
niet meer kwijt konden, besloten 
ze er maar wafels van te gaan 
bakken. Het werd een door¬ 
slaand succes. Omdat met echte 
eiereren wordt gewerkt, is de 
kwaliteit van het deeg stukken 
beter dan van de concurrenten. 


De Schinnense koeken worden 
nu tot in Spanje verkocht. Met 
1,5 miljoen wafels per dag is Wa¬ 
fel Janssen een van de grootste 
producenten in Europa. Zelfs in 
België, de bakermat van de wa¬ 


fel, is Janssen hofleverancier van 
winkelketens als GB en Delhai- 


Getooid in een schort en een wit¬ 
te muts helpt Jef Snijders, die in 
april de nieuwe directeur wordt, 
ijverig mee bij de deegbereiding. 
Dat is andere koek dan het keu¬ 
rige moderne kantoor op de eer¬ 
ste verdieping. Daar ligt een 
brief van de Duitse importeur op 
zijn bureau. Die schrijft inder¬ 
daad een andere leverancier te 
zullen zoeken als de Schinnense 
wafelfabriek haar verplichtingen 
niet kan nakomen. 

„Zie je wel dat het geen leugens 
zijn die we verkondigen,” roept 
Snijders. „Als die staking door¬ 
zet verliezen we 60 procent van 


de omzet. De FNV zet ons het 
mes op de keel. Ons voortbe¬ 
staan is nog nooit zo bedreigd als 


Samen met familie en vrienden 
wordt de produktie nu op peil 
gehouden. Snijders: „Ik ben echt 
teleurgesteld in mijn personeel. 
Het zijn zulke fijne mensen om 
mee te werken. Ik voel me diep 
gekwetst dat ze ons nu in de 
steek laten. Waarom willen ze dit 
bedrijf straffen dat altijd goed 
voor ze is geweest?” 

Bitter besluit hij: „Stel dat de 
werkneemsters het straks win¬ 
nen. Dan komen ze terug in een 
bedrijf waar de stemming Ver¬ 
kloot’ is tot op het bot.” Marcel Arpots 
zingt met TOC gehandicapten aangepaste sta¬ 
caravans heeft op het recreatie¬ 
park Klein Vink in Arcen. Ieder¬ 
een is welkom op de marathon 
om er: een onderwaterfoto van 
jezelf te laten maken (kosten vijf 
gulden); 10 minuten duikles te 
nemen; iemand te sponsoren die 
voor vijf gulden een baantje 
trekt; te proberen iemand op een 
vlot droog naar de andere kant 
van het zwembad te trekken. 
'Veel is toegestaan als het maar 
geld opbrengt’, laat de organisa¬ 
tie weten. 


Laatste stoomtilm 


Klucht in 
Ransdaal 


# Marcel Arpots. 

HEERLEN - Marcel Arpots, te¬ 
nor van de Luikse Opera en nog 
vier zangeressen van de Heerlen- 
se muziekschool, zullen tijdens 
de muziekparade hoogtepunten 
uit de nederlande versie van Les 
Misérables vertolken. Dat ge¬ 
beurt tijdens het optreden van 
harmonie TOG uit Welten onder 
leiding van Rob van der Zee. 
Marcel Arpots neemt de rol van 
Paul de Leeuw voor zijn reke¬ 
ning, terwyl de sopranen de jon¬ 
gensstemmen vertolken. Het 
optreden vindt zondag om 12.10 
uur plaats in de stadsschouw¬ 
burg. De Heerlense Muziekpara¬ 
de is zaterdag!avond) en zondag 
(middag- en avondprogramma). 
Alle Heerlense muziekgezel¬ 
schappen nemen daaraan deel. 

Zwemmarathon 
voor goede doel 

BRUNSSUM - Om geld bijeen 
te brengen voor een speciaal pro¬ 
ject voor gehandicapten wordt er 
in zwembad De Bronspot in 
Brunssum een 24-uurs zwemma¬ 
rathon gehouden. Die begint 
vandaag (vrijdag) om 17 uur. Het 
is de bedoeling dat zwemmers 
gesponsord het water in gaan en 
zo geld bijeen zwemmen voor de 
AVO-Limburg die speciaal voor 


VOERENDAAL - Het Rans- 
daals Amateur Toneel voert de 
komende dagen de klucht ’Der 
Vunkelaer’ op. De voorstellingen 
vinden plaats op zaterdag 28 en 
zondag 29 maart in zaal Vonken 
te Ransdaal en op zaterdag 4 
april in Zaal Claessen te Klim¬ 
men. ’Der Vunkelaer’ is een 
klucht in vier bedrijven geschre¬ 
ven door Hub Fober. De regie is 
in handen van Mieke Faessen. 
Na afloop van de voorstelling op 
28 maart huldigt de toneelvereni- 
.ging Sophie Faessen voor haar 
40-jarig lidmaatschap. Ook Jeu 
Brouns en Sjof Ronckers, beiden 
25 jaar lid, worden in de bloeme¬ 
tjes gezet. 

De opvoeringen beginnen tel¬ 
kens om 8 uur en de entree be¬ 
draagt vijf gulden. 


Nieuw stuk 
van Frohsinn 

KERKRADE - Toneelvereni¬ 
ging Frohsinn uit Kerkrade 
speelt zaterdag en zondag het 
stuk ’De familliee Baale....en d’r 
jesjtressde Hoes man’. Het is ge¬ 
schreven door Peter Leenders en 
wordt geheel in het Kerkraadse 
dialect uitgevoerd. De regie is in 
handen van Jo Voncken met as¬ 
sistentie van Jean Lejeune. 

De voorstellingen worden tel¬ 
kens om 20.00 uur gehouden in 
verenigingsgebouw ’Heidsjer 
Tref, aan de Patronaatstraat te 
Kerkrade-west. De toegangs¬ 
kaarten 5 A7.50 zijn verkrijgbaar 
bij alle leden of @410297 (na 
18.00 uur) en @419719. 

Op zaterdag 11 april zal een re¬ 
prise plaatsvinden in Harmonie- • Voor de laatste keer dit seizoen houdt de stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat¬ 
schappij (ZLSM) een filmvoorstelling over stoomtreinen. Dat gebeurt in de Oude Harmo- 
niezaal in Simpelveld om 20 uur,^vandaag (vrijdag) 27 maart. Er worden vier verschillen¬ 
de films vertoond door het Railtheater Voorburg. 


zaal aan de Meuserstraat te 
Haanrade. Aanvangstijd en en¬ 
treeprijs zijn hetzelfde. 

Met dit stuk neemt de vereni¬ 
ging deel aan een blijspelenwed- 
strijd van de stichting LFA (Lim¬ 
burgse Federatie van Amateurto¬ 
neel). De voorstellingen van 
verschillende toneelverenigin¬ 
gen worden beoordeeld door de 
Provinciale Toneel Jury, de bes¬ 
te drie voorstellingen zullen te¬ 
gen elkaar uitkomen tijdens de 
slotmanifestatie op 12, 13 en 14 
juni in Theater Klein Carré te 
Sittard. 

Topfanfares 

concerteren 

SCHIMMERT — De fanfares 
Kunst en Vriendschap van Wit- 
.tem en St. Caecilia uit Schim- 


mert geven zaterdagavond het 
startsein van een nieuwe con¬ 
certserie, waaraan in de toe¬ 
komst ook de fanfares van Pey- 
Echt en Meers-Elsloo deelne-’ 
men. De vier deelnemende fanfa¬ 
res komen allen uit in de supe¬ 
rieure afdeling. Het concert 
begint zaterdag om acht uur in 
gemeenschapshuis A ge Wien- 
hoes in Wittem en de toegangs¬ 
prijs bestaat uit een vrije gave. 


Cultuurprijzen 

LANDGRAAF - Voor de vierde 
achtereenvolgende keer reikt het 
gemeentebestuur van Landgraaf 
vandaag en vrijdag, de cultuur¬ 
prijzen uit aan groepen en indivi¬ 
duen, die zich op cultureel ge¬ 
bied verdienstelijk hebben 


gemaakt voor de gemeenschap. 
Dit gebeurt tijdens een feestlijke 
bijeenkomst, vanaf 20 uur in de 
burgerzaal van het raadhuis. 
Daarnaast wordt het kunstboek 
'Dichter bij Landgraaf gepresen¬ 
teerd. 


Internationale 

postzegelruildag 

KERKRADE - Onder de naam 
’Philaixrode’ hebben vier postze¬ 
gelverenigingen, afkomstig uit 
Aken, Herzogenrath, Kerkrade 
en Vaals besloten tot een nauwe¬ 
re samenwerking. Het resultaat 
is een grote internationale ruil- 
dag, die zondag plaatsvindt in 
gemeenschapshuis De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105 te Kerk¬ 
rade. 


HEERLEN 

• Het samenwerkingsverband 
van Zuidlimburgse privé-muzie- 
kleraren, Misica Viva, geeft zon¬ 
dag om 15 uur een concert in 
Auberge de Rousch. De entree 
bedraagt een gulden. 

• In de speel-o-theek te Heerler- 
baan wordt maandag en woens¬ 
dag van 20 tot 22 uur een vouw- 
avond van het Activiteiten 
Centrum Heerlen gehouden. 

• Binnenkort gaan weer cursus¬ 
sen reanimatie van de Neder¬ 
landse Hartstichting van start. 
Voor nadere informatie: mevr. 
van Houten, @045-253085 of 
mevr. Verwers, @045-224747. 

• J. Maatje (62) neemt vandaag 
afscheid als burgermedewerker 
van de Koninklijke Marechausse 
in Heerlen. Na 28 dienstjaren bij 
'defensie’ gaat hij gebruikmaken 
van de Vut-regeling. De af¬ 
scheidsreceptie vindt van 14 tot 
15 uur plaats in de kazerne van 
de Marechausse. 

LANDGRAAF 

• In de Burgerzaal van het 
Raadhuis vindt zaterdag om 20 
uur een concert plaats van het 
koor Musica Cantat olv. Bart 
Kockelkoren. Kaarten a fl 7,50 
zijn onder andere verkrijgbaar 
bij de WV en de receptie van 
het Raadhuis. 

• De fanfare Victoria en de 
zangvereniging Eendracht uit 
Rimburg verzorgen zondag van¬ 
af 19.30 uur het halfvastencon¬ 
cert in zaal D’r Eek. Als gastver- 
eniging treedt de Kon. Harmonie 
St.-Philomena uit Chevremont 
op. fanfare Victoria presenteert 
zich op deze avond voor het eerst 
met de nieuwe dirigent Bert 
Dirks. Er is geen entree, maar 
een vrije gave wordt zeer op prijs 
gesteld. 

EYGELSHOVEN 
Het Ouderenkoor De Vrienden¬ 
kring viert zondag het 20-jarig 
bestaan. Om 11 uur wordt het 
feest ingezet met een mis in de 
St. Janskerk. Het koor houdt 
van 12 tot 13.30 uur receptie in 
Dienstencentrum D’r Bemd, 
Christinastraat 31. 

KLIMMEN 

• ’t Fakteurke houdt dinsdag 
vanaf 19 uur een kleine veiling 
met ruilavond in gemeenschaps¬ 
huis Op d’r Plats, Houtstraat 25. 


Europlast failliet 

MAASTRICHT - De Maastrk 
se leverancier voor kozijnen ^ 
de bouw Europlast is giste*! 
failliet verklaard. De rechtb* 
in Maastricht sprak het failli* 
ment uit voor zowel EuroP* 
Kunststof BV, Europlast Aio 1 
nium BV, Europlast Montj 
BV, als Europlast Kozijnen * 
Bij de bedrijven werken 20 
sen. 

Twee weken geleden heeft 
Fiscale Recherche en Opsfl 
ringsdienst (FIOD) een i®' 
gedaan bij het bedrijf. DaaJ 
werd een persoon aangehou* 
en de administratie in beslag 
nomen. Curator mr Van DoO* 
was gisteren niet bereik®* 
voor commentaar. J 


Briüen uit 
ERC-project 

HASSELT - De Britse g* 
Stadium heeft de directie vafl 
Kempense Steenkoolmijnen 
ficieel laten weten zich terug 
trekken uit het ERC-project. 1 
toeristisch plan moest het Jjjj 
van de mijnsluitingen in * 
gisch-Limburg verzachten. * 
Engelsen haken af 'omwille ^ 
het politieke touwtrekken N* 
het project’. 

Het ERC-project zoals dat 0 
langs werd uitgewerkt, 
onder meer een winkelcenthfl 
sport- en verblijfaccommoda^ 
en een themapark. Het proF 
zou aan drieduizend rneitfj 
werkgelegenheid bieden en 
den gerealiseerd op de terrein 
van de gesloten mijn van W**® 
schei-Genk. 


Natalie Cole geefl 
een concert in R# 

AMSTERDAM - Natalie & 
geeft tijdens haar Europese tojj 
nee slechts één concert in Ne®: 
land. Op zondag 10 mei zing* 
in het Rai congrescentrum 
Amsterdam, en wordt ze b e ' 
leid door een big band ork& 
bestaande uit 28 muzikanten. 
Haar laatste album, ’unforg e ^ 
ble’, won maar liefst z#* 
Grammy Awards. De kaart'*® 
koop voor het concert start °P ] 
april bij de bekende adressen 


Waterschappen 
bieden GS 
jaarrapport aan 

SITTARD - De Limburgse ^ 
terschappen hebben de restu*J 
ten prijsgegeven die het nie*f 
meetnet oppervlaktewater 
1990 heeft opgeleverd. 
staan in het jaarrapport dat 
ren is gepresenteerd. Ir. M-**‘ 
Lodewijks, heeft namens het<T 
lege van Gedeputeerde St*£ 
het jaarrapport in ontvangst " 
nomen. 

De gezamenlijke waterschap?: 
bepalen sinds twee jaar met * 
geavanceerd meetsysteem . 
hoogte van het oppervlakte^ 
ter. Dit doen ze op twintig P™ 
sen in de provincie. De gege v 'y 
worden gebruikt om meer j 
zicht te verwerven over de L 
terhuishouding, en om 
controle te krygen over bepa*®,, 
waterstaatswerken zoals stu^ 
Het meetnet heeft 900.000 pj 
den gekost. De helft daarv^j 
door de provincie Limburg 5 
subsidieerd. De overige k^ 
zijn door de waterschappen 
en Overmaas, Midden-Limb 1 ^ 
Noord-Limburg en Het MaaS^ 
ras gefinancierd. 


VEG voortaan 
per computer 
bereikbaar 

HEERLEN - De Verenig 
voor Europese GrenslandbeL 
ners (VEG) is vanaf nu ookPj 
reikbaar voor personen en in®\ 
lingen die in het bezit zyn jj 
een computer met modem. ^ 
VEG komt al tien jaar op voO f ^ ( 
belangen van mensen die in 
derland wonen en in Duits^ 
werken of omgekeerd. j 

Steeds meer Nederlandse g 
Duitse grensarbeiders 
naar aanleiding van de EuroP'jj 
eenwording met sociale, 
schappelijke en financiële vr*S 
stukken bij de VEG terecht- 
feit dat het ledental de afgel 0 bj 
maanden is gestegen tot fy 
toont hoe groot de informati e 
hoefte van grensarbeiders is- ( 
De VEG informeert haar lede® 
jaren met het verenigings^ 
’Pendel-Info’. ^ 

Sinds kort is daar dan een o** 
we vorm van informatievers^ , 0 
king bijgekomen: De VEG l®^ 
lyn. Zo kunnen leden die 
een computer en een modern^ 
schikken kontakt opnemen 
de Info-lijn. Maar ook werk 1 ^ 
mers, zelfstandigen, bedrijven ^ 
officiële instellingen kunnen^ 
met vragen over grensarbeid 
rec ht 'i 

De VEG Info-lijn bestaat uit d®, 
onderdelen. Wat informatie e 
strekking betreft worden er t* J 
ma’s als belastingheffing» . A 
beidsongeschiktheid en 
zekerheid behandeld. Het ’*$ 
del-archief verschaft uitleg 0 jj, 
wetgeving, rechten en pli cllt 7 a t 
En het ’Pendel-document’ b e ^ 
teksten over proefprocessen ^ 
bij diverse gerechtshoven al 
aangespannen. 

Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 17 


fcs■■■■HHppnew'Mm 

w'w'"y -■ 1 ~ ‘r 
avond- en weekenddiensten 
nen op vrijdagavond en 
gen de volgende week vrij- 
om 8.30 uur. 


EI 

urn 


% 

{ 

m 


■ 1 len: Voor spoedgevallen 
*1400 (brandweercentrale) 
en. 

kfade-Oost: Tot zaterdag 12 
telefoonbeantwoorder eigen 
:s. Van zaterdag 12 uur tot 
agmorgen 10 uur Kaiser, 
■12.32. Van zondagmorgen 10 
maandagmorgen 8 uur Vlug- 
@45.29.13. 

Pelveld/Bocholtz: vrijdag en 
f dag Mom, @44.39.38. Zon- 
? Schiffelers, @04451-1500. 
ïesberg: zaterdag Ypma, 
f.06.60 en zondag Ypenburg, 
2.20.72. 

bsbroek: patiënten Gezond- 
Iscentrum Hoensbroek- 
J*° r d kunnen dag en nacht bel- 
@214821. Uitsluitend voor 
dgevallen: @231800. Anders 
®n huisarts bellen. 


otheken 


ssum/Schinveld: Schin- 

( 1> A ge Water 20. @“27.28.99 
Hen: De Hesselle, Bongerd 
@71.95.45. 

dgraaf: Nieuwenhagen 

fahardstraat 52, @31.22.94. 

spoedgevallen dag en 
nt bereikbaar. 

krade/Eygelshoven: Schone- 
Hoofdtraat 2 , @45.25.23. 
krade-West: Snijders, Kamp- 
at 114, @42.07.77. 

■Ijerheide: Bleijerheiderstraat 
'“@46.09.23. Dagelijks van 8 tot 
°Pen. 

Pelveld/Bocholtz:Voncken, 
Ottenstraat 9, @44.11.00. Za¬ 
ag 11-15 uur, zondag 
-o0~ 14.30 uur. Voor spoedge- 
len van 22-22.30 uur of na tele- 
jksche afspraak. 
nsbroek/Heerlerheide: Gan- 
eide, Stanleystraat 243, 
1-07.72. 

th: Voor spoedgevallen eigen 
°theek (b.g.g. @711400). 


^Ndartsen 


I 


flen/Hulsberg/Voerendaal: 

ar ic, Kerkraderweg 40 Molen¬ 
as. @42.35.35. Spreekuur za- 
^ag en zondag van 11-12 uur. 
•e g. TIGH, @711400. 
h“krade/Ubach over Worms/ 
I^Uwenhagen/Eygelshoven: 

Ns, van Banninglaan 6 Schaes- 
^■5, @32.11.12. Spreekuur van 
■30-12 uur en 19-19.30 uur. 

pelveld/Bocholtz/Guipen/ 
^Is/Wijlre/Wittem: Kusen, 

N’g Teheuxweg 1 Gulpen, 
1450-1436. Spreekuur 11.30-12 
en 17.30-18 uur. 
^Pnssum/Schinveld/Nuth/ 
®ensbroek/Schinnen: Kouters, 
Verlaan 12 Brunssum, 
5.22.52. Spreekuur 11.30-12 
«■en 17.30-18 uur. 


jr 
4 


^oene 


KRUIS 


lichtdienst voor spoedgeval- 
|p Heerlen: @71.37.12. Nuth/ 
L^crendaal/Simpelveld: 
[£”4405-2295. Brunssum/Schin- 
U'WJabeek: @25.90.90. Hoens- 
^Oek/Merkelbeek/Bingelrade: 

?5.88. Landgraaf: @32.30.30. 
W^krade/Eygelshoven: 

‘ y5.92.60. 

* 

ijj^ ËRSEN 

ij*.H - Heerlen: @711400. Infor- 
over avon d- en weekeind¬ 
je* hsten van artsen, tandartsen, 
jPcthekers en het Groene Kruis. 
Pdienst SOS: Dag en nacht 

Wi lkbaar ’ ® 719999 - 
2 4 * ac htsziektenbestrijding: 

u urs infolijn, @740136. 


Kussen weg 
na succesvolle 
- tentoonstelling 

^RENDAAL - In het ge- 
g; Cntehuis heeft Voerendaal 
r^ravond massaal afscheid ge- 
n van de twee H ussisc he 
^hstenaars Olga Kiseliova en 
; ^dimir Sokhonevitch. 

.^Iweetal is ruim vijf weken in 
[I W) Ur ë geweest. Een groot 
.. 1^1 van hun werken, bestaande 
^.^roast-smeedkunst en batik- 
U^ken, was de afgelopen tijd te 
tachtigen in het Voerendaalse 
.^eentehuis. 
r 0' 

Klf anisator Hub Sensen uit 
^mrnen is tevreden: „Iedereen 
e ven enthousiast over de 
"M {.°° nst elling, van ambtenaren 
Vr et gemeentehuis tot bezoe- 
6 Xrf P e belangstelling voor de 
* e '*? s itie was enorm. Zeker dui- 
mensen z Ü n komen kij- 

van de kunstwerken blijven 
OjjiVCderland. Van de verkoop- 
^^ re ngst hebben de Russische 
enaars voorname hjk twee- 
tw an ds gereedschap en andere 
^riaal gekocht. 

tento °nstelling werd afgeslo- 
een thema-avond over 
lip dagelijks leven in de voorma- 


,Vu H .^SSR. Jury Sarkisjan en 

■ (Ja,.,Wolkovoy ontbraken 
■ar bij. 

verwoedde pogingen is 
Mensen niet gelukt om 
, ^eze twee kunstenaars naar 
h aH ? r ^ an d te halen. Eerder al 
en Vladimir proble- 
n met hun visa. 


Maat voor bewoners vol na weghaten drempels 

Sweyer voelt zich 
stiefwijk’ Simpelveld 


Van onze verslaggever 


SIMPELVELD — Bewoners 
van de wijk Sweyer in Simpel¬ 
veld hebben gisteravond bij 
de raad hun ongenoegen ken¬ 
baar gemaakt over het voorne¬ 
men van B en W om de ver¬ 
keersdrempels aan de straat 
Sweyersge wanden tijdelijk 
weg te halen, met meer en har¬ 
der rijdend verkeer als gevolg. 

Voor meerdere Sweyer-bewoners is 
de maatregel de druppel die de em¬ 
mer doet overlopen. Woordvoerster 
Gonny Wronowski: „Een aantal be¬ 
woners heeft het gevoel dat Sweyer 
een ’stiefwijk’ van Simpelveld is. Al 
jaren wordt gevraagd voor een 
speelveldje met enkele klimtoestel¬ 
len en het invoeren van een 30 kin¬ 
zone. Wat is er door de gemeente 
gedaan? Er zijn twee verkersdrem- 
pels geplaatst en op een braaklig¬ 
gend terrein ligt een speelveldje.” 

Het college wil de verkeersremmen- 
de maatregelen voor de duur van 
negen maanden opheffen in ver¬ 
band met de uitvoering van het ver¬ 
keerscirculatieplan (VCP) in Sim¬ 
pelveld. Het verkeer wordt vanaf 
juni onder meer omgeleid via de 
wijk Sweyer. 

De buurtbewoners hebben niets te¬ 
gen de omleiding, maar zij verzetten 
zich tegen het weghalen van de 
(verplaatsbare) verkeersdrempels. 
Wronowski, die de raadsleden voor 
de vergadering een 'protestbrief 
overhandigde, licht de kwestie toe: 
„De wijk Sweyer is een kinderrijke 
buurt en zeker in de zomermaanden 
steekt veel jeugd over op de cen¬ 
traal gelegen weg Sweyersgewan- 
den. De gemeente moet in plaats 
van de drempels weg te nemen er 
een aantal bijleggen.” 

Wethouder Bèr Frijns zei dat de 
maatregel pas over zes tot acht we¬ 
ken wordt genomen. „En wellicht is 
er voor die tijd nog een verkeersvei¬ 
ligere oplossing te bedenken.” 


Bijbel Burgemeester Hub Strous 


DOOR MONIQUE PARREN 


Groot is de vreugd’ in Voeren¬ 
daal. Na vele malen beleefd vra¬ 
gen, nog steeds beleefd aandrin¬ 
gen en maar weer eens ... aan¬ 
dringen is het dan eindelijk 
zover. Het collegeprogramma 
1991-1994 heeft het levenslicht 
gezien. De raadsleden van de ge¬ 
meente Voerendaal moeten hun 
geluk niet op kunnen. Anderhalf 
jaar na aanvang van deze col- 
lege-periode is nu ook een pro¬ 
gramma geformuleerd. 

Werd er in den beginne wat la¬ 
cherig gereageerd op het uitblij¬ 
ven van dit collegeprogramma, 
naarmate de klok verder tikte, 
werden de reacties grimmiger, 
vooral binnen de gemeenteraad. 
De oppositiepartijen voelden 
eerste burger Hub Strous met 
niet aflatende energie aan de 
tand. „Regeren is vooruitzien en 
dat gaat wat moeilijk zonder een 
programma”, aldus woordvoer¬ 
ders van de lokale partijen her¬ 
haalde malen. Het zojuist ver¬ 
schenen boekwerk is niet zo 
spectaculair als het lange wach¬ 
ten deed vermoeden, in feite was 
alles al bekend. Het boekwerk 
komt volgens gemeentewoord¬ 
voerder Boermans ’als bijbel op 
de bureaus van de ambtenaren 
te liggen’. Dat mag ook wel, na 
zo’n tijdsspanne. Foutje! Het col¬ 
lege heeft tijd ingehaald. Nee, 
niet verspild! Uit het boekwerk¬ 
je: „Het programma is zodanig 
uitgebreid dat de stap naar een 
volwaardig beleidsprogramma 
nog maar klein is.” 

Die stap behelst toevallig wél het 
invullen van de middelen voor 
de diverse taakstellingen. Voor¬ 
waar geen kattepies! 

Maar geen paniek, in dezelfde 
passage beloven B en W van 
Voerendaal dat dit nog in de 
loop van dit jaar (!) gaat gebeu- 


Wethouder door roze driehoek • De homo's in Kerkrade 
konden gisteren voor het 
eerst terecht op een speciale 
ontmoetingsavond. De 

avond werd georganiseerd 
door Homo hitegratie Kerk¬ 
rade (HIK), die vindt dat de 
homo's in de gemeente zich 
te veel schuilhouden. De 
HIK krijgt van de gemeente 
alle medewerking. Welzijns- 
wethouder Hub Bogman 
stapte gisteren symbolisch 
door een grote roze drie¬ 
hoek. Foto: KLAUS TUMMERS 


pit-bulletin i 


Cultureel Café 


DOOR JQQS PHILIPPENS 

Het Cultureel Café in Heerlen 
mag dit jaar onverminderd reke¬ 
nen op de toegezegde gemeente¬ 
lijke subsidie. De Heerlense 
commissie Cultuur stemt er unu- 
niem mee in dat in 1992 nog een 
aantal afleveringen volgen. 

De gemeente had in principe 
5000 gulden subsidie toegezegd, 
maar liet de voortzetting van het 
Cultureel Café afhangen van een 
tussentijdse evaluatie. In af¬ 
wachting hiervan moest.het Cul¬ 
tureel Café zijn activiteiten stop 
leggen. 

Na enige maanden heeft het col¬ 
lege een besluit genomen over 
de evaluatie. Een positief besluit, 
terwijl het ambtelijk advies ne¬ 
gatief was. Opmerkelijk. „Dit is 
de omgekeerde wereld," ver¬ 
baasde Paul Simons van Groen 
Links zich tijdens de commissie 
Cultuur. En ook Karei Scholtis- 
sen (PvdA) en René Seijben 
(D 66 ) verbaasden zich over het 
ambtelijk advies. „De evaluatie 
is positief, maar dan wordt op de 
laatste pagina ineens gemeld dat 
het wellicht beter is om ermee te 
stoppen. Dat is vreemd,” zei 
Scholtissen. Werner Janssen van 
het CDA had even tevoren zijn 
steun betuigd aan het Cultureel 
Café: „Onze fractie heeft kritiek 
gehad, maar dal wil niet zeggen 
dat het Café er mee moet ophou¬ 
den.” 

Daarmee weerlegde hij hardnek¬ 
kige geruchten als zou het CDA 
het Cultureel Café willen af¬ 
schieten. Coalitiegenoot Schol¬ 
tissen zinspeelde daar openlijk 
op: „Wellicht hadden de ambte¬ 
naren geen zin meer in het Cul¬ 
tureel Café vanwege de houding 
van het CDA?” Een speldeprik 
midden in het culturele gemoed 
van de christen-democraten. 

Hoe dan ook, het Cultureel Café 
kan zijn medewerkers en ideeën 
weer uit de la halen, die maan¬ 
denlang gesloten is geweest. In 
een nieuwe formule moet het 
’niet te hoogdravend, maar wel 
meer Heerlens’ worden (Thijs 
Wijnen, Groepering Heerlen- 
Noord)en 'ongedwongen’ (Wer¬ 
ner Janssen). Dit jaar nog met 
ambtelijke ondersteuning en het 
subsidiepotje. Maar in 1993 zou 
het Cultureel Café geheel op een 
geheel eigen kracht moeten va¬ 
ren. „Maak er een stichting van”, 
suggereerde Wijnen. De tijd 
daarvoor lijkt eenter te kort en 
dat hadden de ambtenaren in 
hun advies ook geschreven. Echt 
politieke steun lijkt te ontbre¬ 
ken, het is meer een houding van 
Vooruit dan maar’. En zo moet 
het niemand verwonderen dat 
het Cultureel Café straks een 
stille dood sterft. 


Prioriteitenlijst voor Sociale Vernieuwing 

Vrijwilligers redden 
Pomphuuske Vaesrade 


VAESRADE/NUTH - Woning¬ 
bouw realiseren, verkeersmaatrege¬ 
len nemen, kleine speelvoorzienin- 
gen aanleggen, de basisschool voor 
sluiting behoeden en het gemeen¬ 
schapshuis openhouden. Dat is de 
prioriteitenlijst van de projectgroep 
Sociale Vernieuwing van de ge¬ 
meente Nuth, na een enquête onder 
de bewoners van Vaesrade. De laat¬ 
ste doelstelling is voorlopig al bin¬ 
nen: vrijwilligers houden 't Pom¬ 
phuuske voorlopig draaiende. 

Het 1126 inwoners tellende kerk¬ 
dorp van Nuth is gelet op de veelzij¬ 


dige problematiek uitgekozen tot 
speerpunt van het beleid. 

Door de inzet van vrijwilligers gaat 
gemeenschapshuis 't Pomphuuske 
niet dicht op 1 april. Het Stichtings¬ 
bestuur onderhandelt momenteel 
met een nieuwe kandidaat-beheer- 
der. Waarschijnlijk komt in ’t Pom¬ 
phuuske een dependance van dans¬ 
centrum Wcisseher. Met als gevolg 
dat de huidige exploitatie wijzigin¬ 
gen zal ondergaan. Bevestiging van 
de combinatie dansschool/gemeen¬ 
schapshuis wilde het bestuur noch 
ontkennen, noch bevestigen. 


Geen eigen 
beleid minima 
Voerendaal 

VOERENDAAL - De gemeente 
Voerendaal gaat geen eigen mi¬ 
nimabeleid voeren naast de Bij¬ 
zondere Bijstand. B en W noe¬ 
men dit 'niet zinvol’ omdat met 
de nieuwe, verruimde Bijzonde¬ 
re Bijstand ook op de individue¬ 
le noodsituatie van burgers kan 
worden ingesprongen. Dat staat 
in de Uitvoeringsnota Bijzonde¬ 
re Bijstand van de gemeente. 

Wel gaat Voerendaal door met 
een aanvullende kortingsrege¬ 
ling voor sociaal-culturele activi¬ 
teiten. Mensen die weinig verdie¬ 
nen kunnen van de gemeente 
een vergoeding of een gedeelte¬ 
lijke tegemoetkoming vragen in 
de kosten van bijvoorbeeld een 
abonnement op het theater of 
een sportclub. 

Voerendalers die van deze rege¬ 
ling gebruik willen maken, moe¬ 
ten vooraf een aanvraag indie¬ 
nen bij de gemeente. De tege¬ 
moetkoming wordt achteraf 
verstrekt via een declaratie. Als 
het nodig is kan de gemeente 
ook een deel van het geld voor¬ 
schieten. 

B en W willen geen stadspas of 
een ander registratiesysteem in¬ 
voeren. „Dat heeft een stigmati¬ 
serend effekt waardoor de doel¬ 
groep veel minder gebruik 
maakt van zulke voorzieningen 
dan beoogd", meent het college. 
Voerendaal wil de Bijzondere 
Bijstand ook inzetten bij projek- 
ten in het kader van Sociale Ver¬ 
nieuwing. „Het verlenen van 
bijstand kan zodanige randvoor¬ 
waarden creeren, bijvoorbeeld 
kinderopvang, waardoor werklo¬ 
zen weer deel kunnen nemen 
aan het arbeidsproces”, aldus B 
en W. 

De gemeenteraad buigt zich in 
de vergadering van 30 maart 
over de Uitvoeringsnota Bijzon¬ 
dere Bijstand. 


De met sluiting bedreigde basis¬ 
school Sint Servatius - het aantal 
leerlingen is door vergrijzing en het 
uitblijven van woningbouw sinds 
1982 temgggelopen van 122 tot 76 - 
kwam gisteren tijdens de evaluatie 
van de enquete niet aan de orde. 


Wethouder Huub Wiekken: „Ik 
w'eet dat de nood hoog is, maar wij 
moeten de werkgroep die zich met 
deze problematiek bezighoudt alle 
tijd en rust geven met zoeken naar 
een permanente oplossing. Er 
wordt gedacht aan een fusie met 
een Nuther basisschool. Meer kan 
ik er echter niet over zeggen.” 

Extra aandacht vroeg de dorpsraad 
voor de verkeersgevaarlijke Tulp¬ 
straat, het verleggen van de ingang 
van het sportcomplex naar de Ro¬ 
zenstraat en het ’hard’ maken van 
de plannen voor woningbouw aan 
de Koekenweg. Met de onderlinge contacten gaat het goed. 


Foto: FRANS RADE 


Alleenstaanden -programma groot succes 

’De mannen zijn heel attent, 
ze dansen met veel vrouwen’ 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - De telefoon rinkel¬ 
de aan één stuk, toen de adver¬ 
tentie van Corrie Zanders in de 
krant verscheen. Meer dan vijftig 
aanmeldingen kreeg ze op haar 
oproep om Heerlense alleen¬ 
staanden bij elkaar brengen. 

Na de wensen van 'eenzaam 
Heerlen’ te hebben geïnventari¬ 
seerd, stelde Zanders een pro¬ 
gramma samen dat volop aan¬ 
knopingspunten biedt voor een 
babbeltje, een dansje en, zoals is 
gebleken, ook een vaste relatie. 
Iedere twee weken komen de al¬ 
leenstaanden bijeen in ’t Leie- 
hoes in Heerlen. Dat was aan¬ 
vankelijk eens per maand. En er 
is meer veranderd. „De eerste 
keer zat iedereen aan aparte ta¬ 
fels. Dan ga je aan tafel zitten bij 
mensen die je al kent. Nu zitten 
we aan één grote tafel in een 
kring, zodat je met iedereen con¬ 
tact maakt”, aldus Zanders. 
Daarmee is ze tegemoet geko¬ 


men aan de wensen van de deel 
nemers. 

„Ik vind het een prima initia¬ 
tief’, zegt een van oorspong Rot¬ 
terdamse. Ze woont nog maar 
kort in Heerlen. „Ik ken nog niet 
zo veel mensen. Dit is een uitste¬ 
kende gelegenheid om andere 
vrouwen te leren kennen. Want 
als vrouw ga je alleen niet naar 
de kroeg. Ik ga zeker aan meer 
activiteiten meedoen." 

Zanders spreekt na een aantal 
weken van een enorm succes. 
Zanders: „We hehben net een 
heel leuke wandelmiddag op de 
hei achter de rug. De animo is 
groot en er komen nog steeds 
mensen bij. Met de onderlinge 
contacten gaat het ook goed. Dat 
komt nu echt los. Er zijn bijvoor¬ 
beeld een man en een vrouw die 
allebei graag naar een concert 
wilden. Die zijn gewoon samen 
gegaan. En later volgde nog een 
gezamenlijk etentje. En onlangs 
zijn er nog enkele mensen op 
mijn verjaardag geweest.” 

De vrijwilligster heeft een druk 


programma samengesteld. De 
ontmoetings- en dansavonden 
vervullen een belangrijke rol, 
maar de alleenstaanden gaan nu 
vaker zwemmen, kegelen of 
wandelen Op 1 mei wordt de cy¬ 
clus afgesloten met een avondje 
Moonlightzwemmen. Maar vol¬ 
gens Zanders staat een vervolg 
al vast. 

Ze geeft toe dat mannen vaak uit 
andere motieven deelnemen aan 
de activiteiten dan vrouwen. „De 
mannen zijn vaak op zoek naar 
een partner, terwijl het de vrou¬ 
wen meer om het uitgaan gaat.” 
Een van de mannen onder¬ 
schrijft dit. „Het is niet bedoe¬ 
ling hier iemand te versieren”, 
zegt hij, „maar ik ben wel op 
zoek naar een partner. In de 
kroeg lukt dat niet, dat heb ik al 
geprobeerd.” 

Problemen zijn er door de ver¬ 
schillende wensen nog met ont¬ 
staan, volgens Corrie Zanders. 
„De mannen zijn heel attent 
hoor, ze dansen met veel vrou- 


r. „ > 


Bloesem 


0Beu'OJiers van de Heerlense 
Cluysenaerstraat zijn veront¬ 
waardigd. Gisteren zijn daar 
vijftien oude Japanse kersen 
omgezaagd, ,2-onde". volgens 
een bewoner, „de pracht van 
vroeger is nu weg. Bovendien 
was het niet nodig. Ze zouden 
ziek zijn. maar nu ze worden 
omgezaagd kun je helemaal 
niets zien van ziekte. Nee. ik 
weet waarom ze worden ge¬ 
kapt. Er wonen hier mensen in 
de straat die zouden te veel 
overlast hebben van bladeren. 
Die moeten dan maar op de 
Vossekuil gaan wonen", aldus 
de gepikeerde bewoner. 

Bloesem (2) 

• De bomen en de grond waar¬ 
op ze staan zijn eigendom van 
woningbouwvereniging Glück 
Auf. „Ik heb van de vakmensen 
van de ZOL te horen gekregen 
dat ze ziek zijn", zegt een 
woordvoerder van Gluck Auf. 
„De bloei is eruit. Maar er ko¬ 
men nieuwe bomen voor in de 
plaats. Oi'erlast van bladeren'.’ 
Ja. dat speelt wel mee. maar hel 
is met doorslaggevend. Boven¬ 
dien komen er nieuwe bomen 
voor iii de plaats. Die verhezen 
ook bladeren." 

Bloesem (3) 

# J. Kok is een van de vakmen¬ 
sen van de ZOL. Kok: „De bo¬ 
men zijn uit geleefd en de mees- 
len zijn ziek. Ze hebben lood¬ 
glans. Dat is een ziekte die de 
leek niet ziet. Verder zijn ze te 
groot geworden, ze tasten de 
fundering ran de huizen aan 
en mensen kunnen door de wor¬ 
tels hun gazon niet meer 
maaien. Ja, er zijn klachten 
van bewoners geweest. Ze kla¬ 
gen over de bloesem in het voor¬ 
jaar. 'Het hele huis ligt vol', 
zeggen ze. En in de herfst is er 
overlast van bladeren. Maar 
dat was niet de belangrijkste 
reden ", aldus Kok. Hij zegt dat 
er 28 mooie sierbomen voor te¬ 
rugkomen. „Daar kunnen de 
mensen jaren van genieten." 
Helaas zijn de meeste bewoners 
m de Ch<yseuuer.straat ai op 
leeftijd. Hopelijk blijft de 
pracht van de Japanse kers 
voortleven in de gedachte van 
de Cluysenaers. En misschien 
kunnen de bewoners van de 
Vossekuil de laatste bloesem uit 
de straat komen opvegen om 
hun eigen stoep mee op te fleu¬ 
ren. 


Sloop QNiel alleen bomen gaan te¬ 
gen de vlakte, ook gebouwen. 
De oude Angela-Carnsius- 
school. nu Basisschool Bleijer- 
heide. in Kerkrade gaat over 
enkele weken tegen de vlakte. 
De school werd op 3 maart 1903 
in gebruik genomen en kan de 
negentigste verjaardag dus 
niet meer vieren. Duizenden 
kinderen zijn in de school on¬ 
derricht. Door de slechte staat 
uan hel gebouw is het niet meer 
op te knappen Bovendien is er 
enkele jaren geleden al een deel 
afgebroken. Op zondag 5 april 
kan iedereen het gebouw nog 
bezoeken voor een laatste open 
dag, van 14 tot 18 uur. Op de 
eerste verdieping worden dan 
stoeltjes, bankjes, boeken en 
der gelijke verkocht. Dat kan 
ook al op maandag 30 maart en 
dotiderdag 2 april van 15 tot 16 
uur. Op de open dag wordt een 
tentoonstelling gehouden, 

waarvoor de school nog oude 
foto’s zoekt. U kunt bellen naar 
de school: @045-452766. 

Eekhoorn 

• Mia Slangen die gisteren in 
de krant stond omdat zij en 
haar gezin drie eekhoorntjes 
opvoeden, heeft heel iaat aardi¬ 
ge reacties gekregen van men¬ 
sen met een behoorlijke hoeveel¬ 
heid tips voor de opvoeding. 
,Jemand heeft ons een kooi aan¬ 
geboden op wieltjes waar ze 
naderhand in kunnen en we 
weten nu precies wat we moe¬ 
ten doen totdat ze een half jaar 
zijn. We lopen inmidels de hele 
dag hazelnoten te kauwen, dat 
kunnen ze zelf nog niet en daar¬ 
om doen wij het i'oor ze ', klinkt 
het enthousiast. 
. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • PagirtflU? 


Bomexplosies en schietpartijen in Bosnië 

Joegoslavië vraagt VN om 
spoed met vredesmacht 


jyBELGRADO — Nadat bomex- 
j£ plosies en schietpartijen giste- 
>*ren opnieuw de reDubliek 


republiek 


kwamen zeker vijf Kroaten en twee 
Serviërs om. Gisteren luwden de ge¬ 
vechten maar de spanning bleef 
hoog doordat het federale leger wei- 


RAALTE - De boeren in Ove¬ 
rijssel zijn de toenemende regel¬ 
geving van de overheden meer 
dan zat. Om die reden hebben ze 
gisteren massaal geprotesteerd. 
Ruim 20UÜ van hen kwamen 
voor het protest naar Raalte. On¬ 
geveer 800 boeren maakten de 
tocht met de trekker. De demon¬ 
stratie had een ordelijk verloop. 

„De boeren erkennen dat ze een 
verantwoordelijkheid hebben 
ten aanzien van natuur en mi¬ 
lieu. We nemen in Overijssel zelf 
initiatieven zoals het bijhouden 


Overijsselse 
boeren zijn 
regels zal 


van een mineralenhuishouding. 
Maar de landbouw is niet in staat 
in een vloek en zucht zo dras¬ 
tisch aan te passen als nu wordt 
geëist”, zo stelde voorzitter H. 
Slijkhuis namens de drie land- _ TT i , , noog doornat net ieaeraie leger wei 

v Bosme-Hercegovina hebben gerde gehoor te geven aan een op 

LnndQcenri Lrt V\ t-f T/o/\nvvr.lr,.TJX _ _ i . t-v . . .. 


. ' , .- ~ 6V.110U1 geven atm up- 

ÜJ opgeschrikt, heeft Joegoslavië roep van het Bosnische presidium 

Verenigde Naties gevraagd om de kazerne bij Bosanski Brod te 

J^Jiaast te maken met het sturen verlaten voor het middaguur. 

h-Van de vredesmacht. Bij een „ . 

Het ultimatum van het presidium 

-opleving van het geweld deze verljep zonder dat er iets ^ e5eurde 

inweek in Bosnië en Kroatië zijn De commandant van het federale le- 
i,- zeker dertig mensen omgeko- ger in Bosanski Brod verklaarde dat 
men. hij zich alleen zal terugtrekken wan- 


ME bekogeld 


De commandant van het federale le¬ 
ger in Bosanski Brod verklaarde dat 
hij zich alleen zal terugtrekken wan¬ 
neer daartoe opdracht komt van zijn 
superieuren in Belgrado. Servische 
leiders in het gebied zeiden dat het 


£j"£>e Joegoslavische delegatie vroeg in superieuren m Belgrado. Servische 
Vkelsinki de Verenigde Naties ervoor * eic * ers in het gebied zeiden dat het 
$tê zorgen dat de hoofdmacht van Ie ger zich pas zal terugtrekken als de 
%I*000 man vredestroepen aankomt veiligheid van de Serviërs is verze- 
^rtior 5 april, de aankomstdatum van kerd ' 

^fiet officiële tijdschema. Speciale „ , 

£VN-afgezant Cyrus Vance moet er- Servi f che leden van het Bosm- 

ivoor zorgen dat de blauwhelmen al f c ^ e presidium hebben zich verzet 
WVoor april aankomen’, aldus de Joe- ^egen het ultimatum aan het federale 


’ goslavische onderminister van Bui¬ 
tenlandse Zaken, Milivoje Maksic. 

De afgelopen dagen is in Bosnië fel 
gevochten rond Bosanski Brod, een 
plaats aan de grensrivier de Sava. Bij 
beschietingen dinsdag en woensdag 


Franse marine 
arresteer! 
activisten 

Greenpeace 

MURUROA - De Franse marine 
heeft gisteren milieu-activisten van 
Greenpeace opgepakt, nadat zij de 
wateren waren binnengevaren rond 
een atoom-testgebied in de zuidelij¬ 
ke Stille Oceaan. Vijf rubberen bo¬ 
ten met protesterende actievoerders 
yan de internationale milieube- 
schermingsorganisatie werden op¬ 
gebracht bij het atol Mururoa, waar 
Greenpeace actie voert tegen de 
Franse kernproeven. 

Twaalf actievoerders werden giste¬ 
ren verhoord door de Franse politie. 
Een woordvoerder van de marine 


leger. Beide Servische leden hebben 
in een brief aan VN-secretaris-gene- 
raal Boutros Ghali geprotesteerd te¬ 
gen 'Kroatische agressie’. Volgens 
één van hen, Bi(jana Plavcic, staat de 
opdracht tot vertrek uit Bosanski 
Brod gelijk aan ’een oorlogsverkla¬ 
ring tegen het leger’. 


verklaarde dat de boten waren neer¬ 
gelaten van de Greenpeace-boot 
Rainbow Warrior II, die het verbo¬ 
den militaire gebied op vijf mijl was 
genaderd. De marine en ook vijf¬ 
honderd man van het Vreemdelin¬ 
genlegioen en de paramilitaire poli- 
t’e werden ingezet om te zorgen dat 
de activisten het koraaleiland niet 
konden bereiken. 

De milieubeschermers 'wilden op 
het atol Mururoa een ’vredeskamp’ 
inrichten en proeven nemen om het 
water uit het binnenmeer op radio¬ 
activiteit te onderzoeken, zo ver¬ 
klaarden zij. 

In 1985 heeft de Franse geheime 
dienst het voormalige schip Rain¬ 
bow Warrior in de haven van Auc- 
kland in Nieuw-Zeeland tot zinken 
gebracht om een soortgelijke de¬ 
monstratieve actie tegen kernproe¬ 
ven te voorkomen. Daarbij kwam 
een Nederlandse fotograaf om het 
leven. De krakers van het pand Cemtuurbaan 85 in Amsterdam, dat januari van dit jaar herkraakt uit protest tegen het ontwerp 
gisteren voor de zevende keer werd ontruimd, weerden zich te- van de nieuwe huisvestingswet. In dat ontwerp was een bepa- 
gen de Mobiele Eenheid met een groot aantal verfbommen. ling opgenomen die het kraken van een pand dat korter leeg 
Ongeveer 200 ME ers waren ingezet bij de ontruiming. Er wer- staat dan zes maanden strafbaar stelt. Ceintuurbaan 85 was 
den in totaal zes aanhoudingen verricht. Het pand werd in eerder in juli 1991 ontruimd. Foto: ANP 


Videofilm 
showbands 

HEERLEN - De Limb 
Bond van Tamboerkorpsen 
een videofilm, getiteld 'Da 
muziek in’, geproduceerd v 
drum- en showbandsector in? 
derland. De film heeft tot 
kinderen in de leeftijd van 
tot twaalf jaar te stimuleren 
te nemen aan deze vorm van 
ziekbeoefening. 

In de film wordt uitleg geg 
over de verschillende sec 
binnen de drum- en showb 
wereld, over de verschilk 
instrumenten die worden 
bruikt, over de opleidingen 
over de activiteiten van de 
enigingen. 

De Limburgse Bond van 
boerkorpsen houdt zaterdag 
10 uur haar algemene leden 
gadering in Dancing Wi 
Houtstraat 7 in Pey-Echt. Na 
loop van de vergadering W o 
de film getoond aan de leden’ 
de bond. Om 12 uur vindt de. 
sentatie van de videofilm pl3*j 
in zaal ’Biej Aolders’, evene^ 
in Pey-Echt. f 

De film is verkrijgbaar bij 1 
Limburgse Bond van Tambo 1 
korpsen, Hokkelenbergstraat 
in Brunssum, teleft^ 
045-255817. _ 

Heroïnevangf 
in Houthalen 

houthalen/helchtereN 

Op de autoweg E314 ter hoogte 
Houthalen in Belgisch-LimbOf 
een auto onderschept met daari* 1 
kilo heroïne. 

De hoeveelheid drugs heeft 1 
straatwaarde van ongeveer 55Ö- 
gulden en is afkomstig uit Tui* 
De auto werd bestuurd door 1 
vrouw, die gistermiddag werd ^ 
geleid. 


Schitterende 

heropening. 

Zaterdag 28 maart om 10.00 uur 
gaat de deur van ons pand weer 
open. Na een ingrijpende verbou¬ 
wing en renovatie heeft Farfalla 
een geheel nieuw, groter en 
mooier interieur gekregen. Onze 
collectie komt nu nog veel meer 
tot haar recht. 

die collectie bestaat o.a. uit 
exclusieve meubels/woondesign 

- Gelderland - Artifort - Pastoe 

- Castelijn - Saporiti - Montis - Arco 

- Zanotta - Van Besouw - Danskina 

- Gallotti & Radice 

exclusieve verlichting, 

- Artemide - Flos - Leueos - Oluce 

- Martinelli - Fontana - Arteluce 

- Lucitalia 

en exclusieve kado-artikelen 

- Danese - Alessi - Stelton 

- Boda Nova - Kartell - Swid Powell 

- Sabatini 

U moet zeker eens komen kijken. 
Mensen die van mooie dingen 
houden, weten de weg... 


Ouderen kunnen actieve 
rol spelen in realiseren 
sociale vernieuwingen 


Van onze verslaggeefster 

GULPEN - „De gemeente 
kan wel voorzieningen tref¬ 
fen, maar ouderen moeten 
zelf aangeven wat voor 
voorzieningen ze denken 
nodig te hebben. Ouderen 
moeten meer voor zichzelf 
opkomen.” 

Dat was de boodschap van 
de wethouder van welzijn 
van de gemeente Gulpen, 
mevrouw Ank Overdijk, gis¬ 
termiddag in Gulpen. De 
wethouder hield op een stu¬ 
diedag van de Katholieke 
Bond van Ouderen Lim¬ 
burg (KBO) voor ongeveer 
70 bestuursleden een inlei¬ 


ding over ’De sociale ver¬ 
nieuwingen en de rol van de 
gemeente’. 

Om achterstanden in de sa¬ 
menleving weg te nemen 
zijn gemeenten verplicht 
om sociale vernieuwingen 
in gang te zetten, zoals bij¬ 
voorbeeld maaltijdvoorzie- 
ningen voor ouderen. Het 
KBO, een organisatie van en 
voor ouderen in Limburg 
met meer dan 32.500 leden, 
spoort haar leden aan om 
een actieve rol te spelen bij 
de invulling van het ge¬ 
meentelijk beleid. Daartoe 
organiseert zij een serie stu¬ 
diedagen voor haar be¬ 
stuursleden en vertegen¬ 


woordigers van de gemeen¬ 
te. 

Het centrale thema daarbij 
is: ’Wat moet er veranderen 
om de service van de ge¬ 
meente aan ouderen te ver¬ 
beteren’. 

Wethouder Overdijk ligt de 
problematiek toe: „Ouderen 
voelen zich vaak van het 
kastje naar de muur ge¬ 
stuurd wanneer ze voor een 
gemeentelijke voorziening 
in aanmerking willen ko¬ 
men. In Gulpen, en ook in 
andere Limburgse gemeen¬ 
ten, leeft daarom het idee 
om één loket te maken waar 
men voor alle zaken terecht 
kan”. 

In het najaar organiseert de 
KBO-Limburg een tweede 
serie studiedagen, waarop 
de ideeën die uit de eerste 
serie naar voren zijn geko¬ 
men als concrete voorstel¬ 
len aan de gemeenten zullen 
worden gepresenteerd. 


Priemgetal vat 
227.832 cijfert 

NEW YORK - Het tot d>4 
bekende langste en gré^ 
priemgetal bestaat uit 227-* 
cijfers. Dit heeft een g? 
Amerikaanse wiskunde 
woensdag bekendgemaakt 
Een priemgetal kan al** 
door 1 en zichzelf wordeflj 
deeld. Dat geldt ook voo r * 
ontdekte getal dat begint) 
de cijfers 174 135 906 820' 
097 325 ... en vervolgens ** 
227.811 cijfers telt. Om het* 
tal helemaal af te drul^ 
zijn 32 vellen computerpa 
nodig. 

Eén van de ontwerpers 
het computerprogramma 
het getal te berekenen, O® 
Slowinski van het 
onderzoekscentrum in C 
pewa Falls (Wiscon 5 * 
noemde het bereikte restil* 1 
'opwindend’. Volgens ** 
kundigen kan de ontde 
voor wiskundigen interes 
zijn, maar is het belang z e 
niet revolutionair. Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht Provincie 

Limburg I / 


Al / _ 


Beekstraat 28,6231 LG Meerssen, 
tel. 043-643595 


mededeling Uitvoering Wet Personenvervoer 

M 99/13-92 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
bekend dat zij bij hun besluit van 24 maart 
1992 voor onbepaalde tijd vergunning hebben 
verleend tot het verrichten van taxi-vervoer, 
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg, 
aan: 

- B.V. Taxicentrale T.C.T., Scharnerweg 137, 
6224 JD Maastricht, met ten hoogste twee¬ 
ëntwintig taxi's (uitbreiding met acht taxi's als¬ 
mede wijziging van rechtsvorm); 

- H. Schreurs Taxibedrijf B.V., Willem ll-singel 
20, 6141 HS Roermond, met ten hoogste ze¬ 
ven taxi's (uitbreiding met één taxi); 

- de heer P.J.M. Kesselmans, Stikkerstraat 90, 
6164 CT Geleen en de heer H.J. Kesselmans, 
Goselingstraat 12, 6129 HT Urmond (Taxi 
Kesselmans V.O.F.) met ten hoogste één taxi 
(wijziging van rechtsvorm); 

- de heer P.J.H. Clijsters, Napoleonsweg 102, 
6068 AJ Neer met ten hoogste zes taxi's (uit¬ 
breiding met één taxi). 

Tevens is bij hun besluit van 24 maart wegens 
bedrijfsbeëindiging ingetrokken hun besluit 
van 19 december 1989 waarbij aan de heer 
F.W.A. Schmets, Pr. Ireneweg 7 te Gulpen 
voor onbepaalde tijd vergunning is verleend tot 
het verrichten van taxivervoer met ten hoogste 
twee taxi's, binnen en vanuit het vervoerge¬ 
bied Limburg. Deze beschikkmg(en) liggen 
vanaf heden, gedurende dertig dagen voor 
iedere belanghebbende ter inzage in de Biblio¬ 
theek in het Provinciehuis, Limburglaan 10 te 
Maastricht. Tegen deze beschikking staat voor 
degene, die daardoor rechtstreeks in zijn be¬ 
lang wordt getroffen beroep open binnen een 
termijn van dertig dagen na de openbaarma¬ 
king. Het beroepschrift dient te worden gericht 
aan het College van Beroep voor het bedrijfs¬ 
leven, Postbus 20021,2500 EA 's-Graven- 
hage (artikel 65 Wet Personenvervoer). Voorts 
kan de indiener van een beroepschrift, bij een 
met redenen omkleed verzoekschrift in af¬ 
wachting van de beslissing in hoofdzaak, aan 
de voorzitter van dit College een voorlopige 
voorziening vragen, indien het belang van de 
verzoeker een onverwijlde voorziening bij 
voorraad vordert (artikel 65 Wet administra¬ 
tieve rechtspraak bedrijfsorganisatie). 


mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 98/13-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan¬ 
vragen en van de ontwerp-beschikkingen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. H.J.H. Christis, Langstraat 140 te Venlo 
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen 
voor het hebben van een tuindersbedrijf op het 
adres Egypte-Potdijk te Tegelen (BU 51799). 

2. H.R. Koekkelkoren, Schoolstraat 5 te Borg¬ 
haren -onder voorschriften- ontheffing te verle¬ 
nen voor het hebben van een drankenhandel 
en de fabricage van limonade op het adres 
Schoolstraat 5 te Borgharen (BU 9189/91/ 
48899); 3. C.P.J. van der Zanden, Hanikerweg 
69 te Lomm -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het bouwen van opslagen voor 
drijfmest op het adres Hanikerweg 69 te Lomm 
(BV 456/92/4637); 

4. F. Schouten, Baexemerweg 25 te Grathem 
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen 
voor het hebben van een agrarisch bedrijf op 
het adres Baexemerweg 25 te Grathem (BU 
10256/92/3955). 

Tervisielegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
30 maart 1992: a. ten provinciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; t>. ten gemeente¬ 
huizen van Venlo (ad 1.), Maastricht (ad 2.), 
Venray (ad 3.) en Heythuysen (ad 4.) tijdens 
de werkuren en daarbuiten op de in deze ge¬ 
meenten gebruikelijke plaatsen en tijden tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen de beschikking op 
de aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 30 april 1992 schriftelijk worden inge¬ 
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele¬ 
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 23 april 
1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 

injJUrnbixrgrs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 19 * VOOR DE MOOISTE COUECTIE MEUBELEN MOET U BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ZIJN! 


Breng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden nl.: 

• 10.000 m2 verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak); 

• klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; 

• scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; 

• een schitterende en smaakvolle presentatie; 

• een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig); 

• een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair 
Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young International - Metaform - Pastoe - Leolux; 

• een juweel van een slaapkamerafdeling; 

• exclusieve moderne en klassieke verlichting; 


Topform 

meubelen 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), 
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT; 

’s Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur. 


»sSSKSKjEftT ’ 

»<= ^BSBSr 1 


MEUBELBOULEVARD RENE PANS 


» MAASTRICHT cabergerweg io, 

* l r\l\-l l l, TEL 043-215585 


Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, 
Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. 

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. 
_ Auto’s _ 

Daihatsu Quadflieg 
, Terreinauto 

jr^tsu Rocky Wagon HR. 1990 

Er Wrangler 2.5i pers.uitv. zwart. 1989 

. uatsu Wagon stuurbekrachtiging. 1990 

ow o (andcruiser turbo diesel. 1988 

l Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 

Prairie 1.8 SGL LPG 80.000 km . 1987 

£ u oishi Galant 23 TD . 1983 

Sunny combi 1,7D. 1985 

Occasions 

l A.N.W.B. gekeurd 

Jjatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

rj)atsu Charade 13i TX grijs 28.000km. 1989 

J 80 18S autom. kl. zwart. 1990 

Ihj™ Alto GL sportieve uitvoering . 1989 

lJ Vectra 1.6i stuurb. acc. 16.000km. 1991 

^cedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

. j^olf Manhaften 1.6 rood. 1990 

205 accent kl. wit. 1986 

Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

iJ^assat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkrn. 1989 

316 black line 101.000 km. 1987 

J^oishi Colt 1200 GL sport.uitv. 1988 

GFiesta 1.1 lux, rood. 1988 

Sunny Twincam coupé rood . 1987 

kl. wit, zeer mooi. 1987 

Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km . 1987 

E? Siërra 2.0 GL 5-drs. 1985 

jo u ki Swift GTi Twincam zwart. 1987 

340 5-drs. GL red line. 1988 

°l f GTi spec. uitvoering . 1986 

Qdai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

lJ' 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Ï7. 1 Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

]k 5. Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 

ï?' Kadert 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 

1^340 DL LPG kl. rood. 1983 

L.^Phnt coupe 1.5 kl. zilver. 1987 

kljatsu Charade TS Special. 1984 

Charade diesel . 1985 

Cn. hi Cordia 1 6SR . 1983 

^ressida turbo diesel. 1985 

BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

^ BX 1.4 RE 79.000 km rood. 1986 

b,§olf GTS veel acc. 1983 

klranda White 34 . 1985 

GT speciale uitv. 2.2i..i. 1969 

a 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

, Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 

Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810_ 


CITROEN BX 1.9 RD Break 
D, bwj. '86, 5-bak, staalbl., 
ƒ 12.750,-. Tel. 04454-1969 

Te k. Citroen VISA, bwj.'81, 
i.z.g.st, pr. ƒ 1.250,-. Tel. 
045-230367 _ 

Te koop 2CV BESTEL, bwj. 
'84, APK 3-'93, ƒ1.900,-. 
Tel. 045-273859. _ 

CITROEN AX TE l.li 4-’90, 
5-drs., 28.000 km, vr.pr. 
ƒ 12.250,-. 046-526665. 

CITROEN BX 1.6 TRS, in 
z.g.st., bwj. '83, ƒ4.250,-. 
Pastorystr. 12, Nuth. _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Te k. Nissan SUNNY Diesel 
1700 DL, 4-drs, bwj.'85, 
ƒ4.750,-; Citroëh BX 1400, 
bwj.'84, ƒ 4.750,-; Citroen 
BX 14 E, bwj.'88, kl. zwart, 
5-bak, in nw.st., ƒ 9.750,-; 
Volvo 340 CL D, bwj.'86, 
i.z.g.st, met acc., kl. blauw , 
vr.pr. ƒ 6.850,-; Fiat Uno 45, 
3-drs, i.z.g.st., bwj.’83, kl. 
beige, pr. ƒ3.450,-; Mazda 
323 1.3 SN 3, 3-drs, kl. 
bruinmet., bwj.'80, APK 3- 
'93, i.z.g.st., vr.pr. ƒ1.500,-; 
Ford Escort 1300 L, 3-drs, 

kl. blauw, zeer mooi, bwj. 

'81, ƒ3.450,-. Alles met 

APK, zien is kopen! Tel. 
04498-54319. _ 

Fiat RITMO 60 CL 59.000 

km, '85 ƒ 5.250,-. Autobedr. 
Dortangs, Altaarstr. 2, 
Schinnen. Tel. 04493-2211. 


FIËSTA XR 2, bwj.'83, kent. 
'92, Ie eig. Jurastr. 16, Hrl 
(Zeswegen) _ 

Zeer mooie Ford FIËSTA 
1100, bwj. '81, zeer zuinig, 
APK '93, vr.pr. ƒ 2.400,-. 
Asterstr. 26, Heerlerheide. 

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '80, 
nwe. APK, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 1.950,-. Zandkuilenstr. 11, 
Hoensbroek. _ 

Ford TAUNUS Combi, '80, 
APK '93, trekhaak, pr. 
ƒ 950,-. Tel. 045-320457. 

Ford ESCORT 1.1 model 
Bravo '84, zeer mooi, 
ƒ 4.750,-. Tel. 045-454087 

Te k. Ford ESCORT bwj. '86 
kl. roodmet., sportvlgn. stri- 
ping, 71.000 km, APK 1-’93, 
pr. ƒ 9.750,-. inr. mog. Cein- 
tuurstr. 71, Schaesberg. 

Ford SIËRRA 1.6 Laser bwj. 
10-'84, Ie eigen., Ie lak, wit 
82.000 km, vr.pr. ƒ 7.250,-. 
Tel. 045-273743. __ 

Te koop Ford ESCORT Bra¬ 
vo 1.4, km.st. 45.000. Tel. 
045-255237. _ 

Te k. FORD Escort RS turbo 
bwj. 12-’86, zr. mooi. Anjer- 
str, 10, Schinveld. _ 

Ford ESCORT 1.6 CL grijs/ 
blauwmetallic, RS-pakket, 
1989, 54.000 km, ƒ 18.500,- 
Volvo Veders, Industrie- 
str, 3, Sittard, 046-510342. 

Ford FIËSTA, nw. mod., 
Laser, APK, zeer mooi, 
ƒ 6.250,-. Tel. 045-454087 


VOORJAARS 


9 q? 

lm ^öttgens Sittard 

Raspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
AJfa Romeo 33, '87 
[v. Audi 80 1.8 S'87 
c- teu Charade TX '90 
h| at Ritmo 60 CL '87 
Escort '83 t/m '91 
Siërra '87 t/m '90 
Honda Civic '88 
. Mazda 323 '88 
Ascona '83 t/m '88 
Corsa '85 t/m '90 
Kadett '85 t/m '91 
Chiega '87 t/m '89 
Rekord '86 
Vectra '88 t/m '91 
Peugeot 309 '91 
Suzuki Swift '89 
Volvo 440 ’89-'90 
c -,J®uzu Trooper '88 
Te k. weg. omst. Fiat PAN¬ 
DA, bwj. '82, APK; Fiat Rit¬ 
mo, bwj. '80, APK. Wolfs- 
weg 53, Eygelshoven. _ 

Te k. Opel KADETT 12 N, 
bwj. 76, LPG, APK 3- '93, 
ƒ 950,-. Tel. 045-428683. 

Te k. VOLVO 360 GLS Se¬ 
dan, '85, pr. ƒ7.000,-. Tel. 
046-520035 na 16.00 uur. 

Te k. te.a.b. VOLVO 340, 
bwj. 79. Voorruit en uitlaat 
kapot. Tel. 046-526631. 

Te k. Opel ASCONA bwj. 79 
APK i.z.g.st., vr.pr. ƒ 2.200,- 
Tel. 045-741807. SAMENWERKENDE 


425 

occasions 
van alle 
bekende 
merken! MAASTRICHTSE AUTO-DEALERS 


[ OK Cars 

Wen s aan marktprijs. 

[ • ^ndelaan 23, Oirsbeek 
P^J el. 04492-5782. 

!.Golf GTi 16 V 

<ƒ ie' 1 56, alle extra's, vr.pr. 

! L 95 0,-. Tel. 045-326818 

06-52981666. 

■ VtoT—- 

'I geven het meeste 

v °or uw auto! 

wi i komen! 

iy>jZ5^6 10, ook ’s avonds. 

-hte 31 dohan 

lutQ.^'DT heeft diverse 
I ' n voorraad van 
S TpJ ot ƒ6.000,-. Alles 
Tel. 04492-2888. 
$j^^[t 24 , Vaesrade. 

febS^H'ONDERDELEN, 

iHofT en nieuw i in ' en 
schade Citroen. 
V^n zen, 045-752121. 

J, fe°P MERCEDES 250 
’ 87 . i-z.g.st. Tel. 
Iji^-j ZAO, na 18.00 uur. 

S Direkt contant geld 
auto. Correcte af- 
^<Ühg. Tel. 045-456963. 

(Soq°°P gevr. AUTO'S v.a. 
VSC^T el. 045-423199. 

b^^oop van part. Opel KA- 
rvSedan 4-'89, 45.000 
■^^21 8342, tst. 4. 

W- F° rd ESCORT CLX 
Sw 0od ' bw i- okt. '90, uit- 
i^de 6n centr - deurvergr., 
1? 0on T et - ve| gen, km.st. 

; Tel. 045 . 420423 . 


ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

Te k. ALFA 33 1.3 S, '87, 
weg. aansch. woning, gunst. 
prijs. Tel. 04493-1910. 

AUDI 80 LS type 78, abso¬ 
lute nw.st. APK 4-'93, 
ƒ 1.400,-. Tel. 045-232321. 

Te k. Austin METRO 1.3 S 
bwj. 81, APK 11-’92, vr.pr. 
ƒ500,-. Tel. 046-527781. 

Te k. BMW 525 in st.v. nw., 
ƒ 2.500,-. Europalaan 25, 
Heerlerheide. Na 16.00 uur. 

Te k. BMW 316, 5-bak, 
1800 CC, bwj. 1985, radio- 
cass., achter spoiler, r.- 
spiegel, iets moois, vr.pr. 
ƒ 12.500,-. Tel. 04406- 
41267/ 16019. _ 

BMW 316i '88, in z.m.st., 
met LPG, vr.pr. ƒ21.000,-. 
Inr. evt. mog. 04409-2619. 

Te koop BMW 528i nov. '84, 
inruil kleinere auto mogelijk. 
Tel. 046-523249. 


BMW 316i 800 cc, wit, LPG, 
1985, ƒ11.750,-. Volvo Ve¬ 
ders, Industriestaat 3, Sit¬ 
tard, 046-510342. 


CITROEN 2CV4, kl. wit/ 
blauw, in perfecte staat, vr. 
pr. ƒ 4.000,-. 045-458926. 


Te k. rode Citroën VISA Su¬ 
per E, bwj. '83, i.z.g.st., 
ƒ 2.000,-. Tel. 04451-1724. 


Te k. CITROEN BX TRi, bwj. 
'88, alle opties, ind. electr. 
schuifdak. Tel. 045-222841. 


pr.n.o.bk. Tel. 04499-2049. 

:Te k. Fiat REGATTA ES, 
bwj. '84, APK 12-’92, pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 04405-2036. 

!Te k. FIAT Fiorino 1.3, LPG, 
2 V 2 jr. 77.000 km. Tel. 045- 
253249. _ 

Fiat REGATTA 100 Super 
bwj. '84, APK 3-'93, nw. uit¬ 
laat, electr. ramen, slotvergr. 
5-gang, get. glas, Ie lak, 
antracietmet., i.z.g.st., pr. 
ƒ 2.950,-. Tel. 046-527379. 

Fiat UNO bwj. '84, in perfec¬ 
te staat, ƒ4.250,-. Schaes- 
bergerweg 160, Heerlen. 

Ford ESCORT 1.4 CL nw. 
type, 70.000 km, '87, 

! ƒ 12.500,-; Ford Escort 1.1 
L '83, ƒ 4.900,-. Autobedr. 
Dortangs, Altaarstr. 2, 
! Schinnen. 04493-2211. 


Ford ESCORT 1600 GL, 
model '81, APK 12-’92, 
ƒ 2.950,-. Tel. 045-310316, 
na 18.00 uur. 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver- 
met., APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 

Ford SIËRRA 1600 User, 
bwj.'86, kl. blauwmet., APK 
gek., pr. ƒ 7.900,-. Ariensstr 
2 Kakert-Schaesberg. _ 

Zeer mooie Ford FIËSTA 
1100, bwj. '80, auto in perf. 
st., vr.pr. ƒ2.500,-. W. De 
Rijkestr. 11, L’graaf-Kakert. 


Ford SIËRRA 2.0 CL sedan 
wit, get. glas, c.v., 50.000 
km, T’89, ƒ20.500,-. Volvo 
Veders, Industriestraat 3, 
Sittard, 046-510342. _ 

Apart mooie Ford GRANA- 
DA 2.0 L, 90.000 km., '85, kl. 
grijsmet., electr. ramen, 
centr. deursluiting stuurbekr. 
ww glas, inr. mog. Autobedr. 
Boschker, Heerierweg 67, 
Voerendaal tel 045-751605 


Honda ACCORD aut, 4-drs 
APK 10-9-’92, zilvermet., 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ3.250,-. Tel. 045-323178. 

HondaACCORD 1.6 EX 10- 
'81, APK 11 -’92, 5-bak, 3- 
drs., stuurbekr, 045-427955 

MAZDA 323 HB type '82, kl. 
beigemet., benz. verbr. 1 op 
15, APK, auto verkeert in 
perfecte staat, weg. omst., 
ƒ3.150,-. Tel. 04409-2191. 

MAZDA 323, '81, 3-drs., 
blauwmet., APK 4-’93, zeer 
mooi en goed, ƒ 2.250,-. Pr. 
Hendrikstr. 4 Nieuwenhagen 

Te k. MAZDA 626 1600 au¬ 
tom., bwj. '80, met APK, vr. 
pr. ƒ 2.250,-, 045-210072. 

MAZDA 323 HB, bwj. '84, 
met alu-vlgn. Autobedr. Bo- 
delier Bocholtz 045-441721. 


MERCEDES 200 D bwj. '83, 
wit, APK febr. '93. Tel. 045- 
257753 tot 12.00 uur. 


Te koop MERCEDES 190 
D, bwj. '84. Caumerweg 38, 
Heerlen. _ 

Te koop MERCEDES 190 E 
bwj. '83, kl. diam.zwart, veel 
acc. Tel. 04458-1408, na 
18.00 uur. _ 

MERCURY Cornet Custom 
rood, bwj. 1962, in perf. 
staat, zeer exclusief. Volvo 
Veders, Industriestraat 3, 
Sittard, 046-510342. 


Mazda 626 2.0i GT 16V 
coupé '88*; Mazda 626 1.6 
VDX coupé Ie eig. '80; 
Mazda 626 1.8 HB GLX PS 
'90*; Mazda 626 2.0 12V 
GLX HB ’88/’89*; Mazda 626 
2.0 HB GLX aut. PS ’86‘; 
Mazda 626 1.8 GLX 12V 
Sedan LPG ’90; Mazda 626 
2.0 LX Sedan ’88; Mazda 
626 1.6 LX Sedan ’86; Maz¬ 
da 323 1.6i GLX ”F W91; 
Mazda 323 1.3 HB GLX 
weinig km. ’90; Mazda 323 
1.3 HB LX veel extra’s ’90; 
Mazda 323 1.5 HB "ENVOY” 
veel extra's '88; Mazda 323 
1.3 HB LX rood '88; Mazda 
323 1.5 HB GT rood '84; 
Mazda 323 1.3 LX en 1.5 
GLX Sedan '89/"86; Nissan 
Sunny 1.6i coupé sp.vlgn. 
alarm etc. rood '91; Nissan 
Micra 1.2 LX nw.st '90; Nis¬ 
san Laurel 2.8D SLX '87; 
Mitsubishi Tredia 1.4 GLX 

4- drs. '84; VW Audi 1800 S 

5- drs. met extra’s '89; VW 

Golf 1.6 D 3-drs. '87; VW 
Golf 1.3 CL HB 3-drs. '87; 
Renault 21 TL Ie eig. '88; 
Renault 12 TL Broadway '86 
Opel Kadett 12N org. 88.000 
km. nw.st. '81; Opel Corsa 
1.2S kofferbak '85; Ford Es¬ 
cort 1.3 HB zwart Ie eig. '85; 
Ford Fiësta 3-drs. nw.mod. 
'84; Volvo 343 1.4 veel ex¬ 
tra’s a.nw. '83; Fiat Regatta 
80 S en 100 S met LPG '84/ 
'86. * is wordt verwacht. 
Mazda Auto LEYMBORGH 
Limbricht BV. Bomerweg 2- 
8. Tel. 046-515838. _ 

Mitsubishi GALANT 2.3 tur¬ 
bo diesel GLX, '84, 
ƒ 4.500,-. Altaarstr. 2, 
Schinnen. 04493-2211. 

MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo diesel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar, km.st. 120.000, bruin¬ 
met., APK, i.nw.st. bwj. '82, 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 

Mitsubishi GALANT 2.0 GL, 
LPG, nov. 1987, 103.000 km 
donkergrijsmet., radio/cas¬ 
sette, alarm, verkeert in nw. 
st. ƒ 8.950,-. 04754-87933. 

Te k. Nissan BLUEBIRD 1.6 
LX, bwj. '89, div. acc., in nw. 
st., ƒ 15.900,-, 045-273478. 

Te k. VOLVO Katterug P544 
bwj. *61, Lz.g.st, vr.pr. 
ƒ 7,750,-. Tel. 04405-3091 

Te k. Opel KADETT E 13 LS 
eind ’85, APK ’93, antraöet- 
grijs. Tel. 04455-1216. 

Te k. weg. omst. Opel KA¬ 
DETT E 1300 LS, bwj. ’86, 
km.st. 32.000. 045-462768. 

Te koop Opel KADETT Ca¬ 
ravan 1.3 S, bwj. ’87, 78.000 
km. Tel. 045-321135. 

ASCONA B 2.0 S, als nw, 
’82, APK 11-'92, radio/cass., 
trekh., verstelb. alu jalouzie, 
ƒ4.175,-. 045-751287 

Te k. Opel REKORD 2.0 S 
bwj. '79, APK 1 T’92. Tel. 
045-229480. _ 

Te koop Opel KADETT bwj. 
'79, APK 11-’92, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-229610. 

Te koop w eg, o mst. schitte¬ 
rende KADËTT 1.6i GT 3- 
drs., 6-’89, 27.000 km, vele 
extra’s. Tel. 045-753010 na 
18.00 uur. _ 

Te k. Opel KADETT 1.2S, 
bwj. '83, zeer mooi, APK 04- 
'93, ƒ 4.000,-. 045-218925. 

Kadett 1.2 S HATCHBACK 
'84, ƒ4.950,-. ANWB, zeer 
mooi. Tel. 045-424128. _ 

Opel OMEGA 2.0i LS combi 
1988, LPG en trekhaak. 
045-442582. _ 

Te koop Opel ASCONA 16S 
zeer mooi, bwj. '85, pr. 
n.otk., tel. 045-424802. 

Opel VECTRA 1.7 diesel 
GLS, bwj.nov.’90, autom. 
deurvergr., alarm, achter 
spoiler, kantel/schuifdak, 
km.st. 60.000, nw.pr. 
ƒ 43.000,- uiterste pr. 
ƒ31.000,-. Tel. 045-7246 62 

Opel ASCONA 1.6 S rood, 
’82, sportw., veil, Lz.g.st, 
ƒ4.500,-. 045-241780. 

PEUGEOT 305 GLD, diesel, 
bwj.'82, zonnedak en trekh., 
weg. omst. hed., (beetje 
werk), vr.pr. ƒ 1.350,-. 
Haesenstr. 44, Schaesberg. 

PEUGEOT 505 GL schuif¬ 
dak, blauwmet., LPG, 1987, 
ƒ 11.950,-. Volvo Veders, 
Industriestraat 3, Sittard, 
046-510342. _ 

RENAULT 4, bwj.'82, nw. 
APK, ƒ 1.500,-. Goede va- 
kantie-auto! tel 045-726175 

RENAULT 11 3-drs., bwj. 
'83, APK. Tel. 045-464136. 


Te koop RENAULT 9, bwj. 
'82, APK, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-426629. _ 

Te k. SAAB Turbo, t.e.a.b., 
zwart, 3-drs., bwj. '78, APK 
23-10-’92. Tel. 045-322385 

Te k. Seat MARBELLA bwj. 
'88, i.z.g.st., kl. zwart, 
ƒ7.700,-. 04405-1569. 

Te koop SKODA 120 LS, '83 
APK '93, ƒ 1.250,-. Tel. 
045-412570/428147. _ 

Te k. Subaru Mini JUMBO, 
bwj. '83, APK 12-’92, pr.n.o. 
t.k. Tel. 045-443857. 

Te k. SUZUKI Swift, bwj. '85 
kleur rood, vr.pr. ƒ 6.500,-. 
Tel. 04493-5044. _ 

Te k. Toyota CELICA, bwj. 
'85, zeer mooi. Voltalaan 58, 
Hoensbroek. _ 

Te koop Toyota STARLET 
DX 1.3, bwj. '86, 3-drs., i.z. 
g.st. Tel. 045-222841. 

Toyota TERCEL '79, APK 
'93, nw. banden, ƒ 950,-. 
Tel. 045-412570/428147, 

VW GOLF GTD turbo D wit, 
1985, 140.000 km, 

ƒ 12.750,-. Volvo Veders, 
Industriestraat 3, Sittard, 
046-510342. _ 

Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. _ 

Te k. GOLF GTi bwj. '81, kl. 
zwart, APK '93, met extra’s, 
pr. n.o.Lk. Europalaan 37, 
Heerlen. 


VW GOLF GTD '85, antr. 
met., 3-drs., 5-versn., 
130.000 km, i.g.st., mooie 
wagen, pr. ƒ 12.500,-. Tel. 
046-526647. _ 

Te k. VOLVO 240 diesel 
stationcar, blauwmet. bwj. 
'85, zeer mooie auto, pr. 
ƒ12.500,-. Tel. 04750- 
20111 b.g.g. 046-520953. 

Te koop VOLVO 480 turbo, 
bwj. '90, km.st. 33.000. Tel. 
04459-2993. _ 

VOLVO 360 GL 2.0i 1988, 
antracietmet., 4-drs., sedan, 
veel extra’s, hele mooie au- 
to. 045-251485. _ 

VOLVO 460 GLE aubergine 
metallic, LPG, 40.000 km, 6- 
'90. Volvo Veders, Indus¬ 
triestraat 3, Sittard, 046- 
510342. _ 

VOLVO 440 turbo smoke- 
silvermetallic, 1 989, 32.000 
km. Volvo Veders, Industrie- 
str. 3 Sittard, 046-510342. 

VOLVO 440 DL diverse 
kleuren, plm. 10.000 km, 
1991. Volvo Veders, Indus- 
triestr, 3 Sittard 046-510342 

VOLVO 240 GL 2.3 Estate, 
automaat, donkerbl.met., 
LPG, 1990. Volvo Veders, 
Industriestraat 3, Sittard, 
046-510342. _ 

VOLVO 740 GL 2.3i sedan 
Black-line uitv., 53.000 km, 
8-’89. Volvo Veders, Indus- 
triestr. 3 Sittard 046-510342 


FIËSTA '79 ƒ 1.250,-; Ka¬ 
dett ƒ 950,-; Golf D '80 
ƒ 2.450,-. APK. 04499-3398 

Te k. wegens vertrek naar 
buitenland. GOLF Memphis 
bwj. okt. '88, 58.000 km, 
voorz. van nw. banden en 
BMW 518i, bwj. '90, 67.000 
km, beide auto's schadevrij. 
Inl. 045-715806 (tussen 
09.00-13.00 uur). _ 

BMW 735i autom., bwj. dec. 
'86, nw. model; Opel Corsa 
Sedan, bwj. '85; Suzuki Car- 
ry bus bwj. '83; Mitsubishi i 
Colt bwj., '83, VW Bus diesel 
bwj. '83. Autoserv. S. Pie- 
ters, Holstr. 101, Rothem/ 
Meerssen Tel. 043-642909. 

VW Passat CL Variant 1.8i 
met veel acc. '91; Suzuki 
Jeep SJ 413 VJX Hard-Top 
'85; Suzuki Jeep Samurai 
Softtop geel kent. '89; Mit¬ 
subishi Pajero Jeep turbo 
intercooler '90; Mercedes 
190 benz. als nieuw '88; Mit¬ 
subishi Colt turbo '84; Demo 
auto: Rover 216 GSI als 
nieuw 4.000 km '91; Rover 
111 L 3-drs. '91; Paradiso 
Vouwwagen met grote voor¬ 
tent ƒ 1.000,-. Autobedrijf 
HAVÉ, Industriestraat 312, 
Sittard. 046-515195. _ 

Te koop gevr. AUTO'S alle 
bwj. met of zonder APK. 
Tel. 045-420572. _ 

Te koop gevr. AUTO'S eni 
bedrijfsauto’s, schade/defect j 
geen bezwaar 045-720200. | ja, 

jm» jg£» ” 


,* ■ / 


V THE USA A 

v HOUSE PftBTV A 
VRIJDAG 3 APRIL t SURPRISENIGHT ó? | 

ZONDAG 5 APRIL om 20 uur 

Rockd’House —top live band uit Maastrichts 

Open s Vrij - Zat - Zon 

Burg. Jonmnsftoaf 26 (t.o. de Kerk), Beek (Ni.) - Tel. 046-379297 


Te koop VW PASSAT CL 
1600 Diesel automaat, '83, 
carosserie en motor i.z.g.st., 
zeer zuinig, APK '93, vr.pr. 
ƒ5.000,-. Dorpsstr. 19, Bin- 
gelrade. _ 

VW GOLF bwj. '78, uitge¬ 
bouwd, sportvelgen, 

ƒ 1.500,-. Tel. 045-229870. 

Zwarte GOLF GTi-uitv. APK 
ƒ 1.350,-. Baron Mackaystr. 
65, Hrl-Meezenbroek. _ 

Te k. VW POLO, bwj. '81, 
nw. koppeling en remmen, 
pr. n.o.t.k. Tel. 045-464249. 

GOLF GLD Diesel, sportvel¬ 
gen, schuifdak etc., i.z.g.st., 
type '85, pr. ƒ8.950,-. Tel. 
045-741932. _ 

VW KEVER, bwj. '68, 40. pk, 
compl. gerest., sportuitlaat, 
voorkant verlaagd, brede 
banden, pr. ƒ 9.000,-. Tel. 
09-49.241550743. _ 

Te k. GOLF Diesel, bwj.'87, 
km.st. 65.000. Caumerweg 
38, Heerlen. _ 

Te k. VW GOLF turbo diesel 
bwj. '84, 5-drs. en sportvlgn. 
Vr.pr. ƒ11.000,-. Tel. 045- 
216533. _ 

Te koop GOLF GTi 1800, 
bwj. '81, i.z.g.st. Tel. 04498- 
52808. _ 

Te koop BUGGY, motor 
1300, Lz.g.st. Tel. 045- 
410754. _ 

VW GOLF C diesel '85, kl. 
wit, Ie eig., abs. nw.st., wei¬ 
nig km, 5-bak, inr. mog. Au¬ 
tobedrijf Boschker, Heerier¬ 
weg 67, Voerendaal, tel. 
045-751605 


VOLVO 480 ES rood 1988, 
84.000 km. Volvo Veders, 
Industriestraat 3, Sittard, 
046-510342. _ 

Te k. VOLVO 360 GLS, 5- 
drs. 2.0, '85, i.st.v.nw. 

ƒ 6.850,-. Tel. 046-512138. 

VOLVO 340 DL 1.7 sedan 
smokezilvermet., 4-'87. Vol¬ 
vo Veders, Industriestraat 3, 
Sittard, 046-510342. _ 

VOLVO 340 1.4 Winner 3- 
drs., groen of donkergrijs 
1986. Volvo Veders, Indus- 
triestr. 3 Sittard 046-510342 

VOLVO 740 GLE sedan 
schuifdak, turbo D, auto., 
blauwmet., 9-’87. Volvo Ve¬ 
ders, Industriestraat 3, Sit- 
tard, 046-510342. _ 

VOLVO 340 1.4 GL special 
automaat, 5-drs., smokesil- 
ver met., 20.000 km, 1-’91. 
Volvo Veders, Industrie- 
str. 3, Sittard, 046-510342. 

VOLVO 740 GL 2.3 sedan 
middengrijsmet., LPG, 
160.000 km, 1985. Volvo 
Veders, Industriestraat 3, 
Sittard, 046-510342. _ 

VOLVO 340 1.4 3-drs., 

LPG, blauw, 1987. Volvo 
Veders, Industriestraat 3, 
Sittard, 046-510342. _ 

Te k. BMW 320i, bwj. '83, 
nw. model met veel extra's, 
o.a.: verl., uitgeb., sunr., 
alarm, radio met comp. disk,, 
vr.pr. ƒ 11.500,-. Moet ge- 
zien worden. 045-229359 

Te k. CITROËN BX 1600 
TRi, bwj. '89, Ie eig., 
ƒ 15.750,-. Tel. 045-270999 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
VW Passat 1.8 CL '90 
ƒ27.500,-; VW Passat 1.8 
CL LPG '90 ƒ 29.500,-; Ford 
Scorpio 2.0i CL Sedan’90 
ƒ 31.000,-; Ford Scorpio 2.0 
GL autom. '86 ƒ 17.750.-; 
Ford Siërra 2.0i CLX Sedan 
autom., '91, ƒ31.500,-; 

Ford Siërra 2.0 Sedan Spec. 
'89 ƒ 19.750,-; Ford Siërra 
2.0 Laser '86 ƒ 10.500,-; 
Ford Siërra 2.0 L 5-drs. '84 
ƒ 7.500,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. '90 ƒ 21.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ 19.500,-: Ford Siërra 

1.6 Laser '84 ƒ 6.500,-; Ford 
Escort 1.4 CL ’91 ƒ 23.500,- 
Ford Fiësta l.li CL 3-drs. 
'90 ƒ 16.900,-; Opel Omega 
2.0i LS '89 ƒ 25.000,-; Opel 
Omega 1.8 LS '87 
ƒ 14.000,-; Opel Manta 2.0i 
GT 3-drs. '89 ƒ 20.750,-; 
Opel Kadett 1.3 GS '86 
ƒ 10.900,-; Renault 21 TL 
'89 ƒ15.750,-; Volvo 340 

1.7 DL '86 ƒ 11.000,-; Peu¬ 
geot 205 XS div. acces. '90 
ƒ21.500,-; Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ 22.500,-; Lancia 
Y10 Elite '89 ƒ 12.000,-; 
Ford Escort XR3 ’81 
ƒ 6.250,-; VW Golf 1.3 C div 
access. '87 ƒ 12.500,-; Ci¬ 
troën BX 1,4E '87 ƒ 8.750,-. 
Inr., financ. en Bovag-ga- 
rantiebewijs. Autobedrijf en 
APK keuringsstation P. van 
DIJK & Zn, Hompertsw. 33 
Landgraaf. Tel. 045-311729 

Te k. PEUGEOT 309 GRD, 
diesel, bwj. nov. ’86, i.z.g.st., 
km.st. 94.000, vr.pr. 
ƒ 11.750,-. Tel. 045-458126 


Inkoop AUTO'S betalen 
hoogste prijs, ook tourcara- 
vans. Tel. 045-416239. 

Ascona 19 aut. '80; Manta 
HB 2N '80; Volvo 343L '79 
enz. Voordelig in prijs, inruil 
mogelijk. Garage P. De LA 
ROY & Zn, Hoofdstr. 114, 
Hoensbroek. 045-212896. 

Opel Vectra 1800 GT '89; 
Ford Siërra Stationcar CLD 
Diesel '88; Golf GTi '82; 
Ford Escort diesel '86; Fiat 
Regatta aut. '84 ƒ 4.000,-; 
Opel Kadett automaat '87' 
'86; Opel Corsa 1200 S '87 
ƒ 9.750,-; Opel Ascona 
1600 83 ƒ 4.750,-; Opel 

Rekord '79 ƒ 1.500,-; Ford 
Escort 1300 87; Ford Escort 
XR3i cabriolet '87; Ford Es- \ 
cort 1.3 5-drs. '85 ƒ 8.500,-. 
WEBER Autobedrijf. Inruil, 
financ., bovag-garantie. 
Baanstraat 38 Schaesberg. 
Tel. 045-314175. _ 

F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Audi 100 CC die¬ 
sel '86; Mazda 323 LX Se¬ 
dan '86; Audi 100 CC 5 E 
aut. m. ’84; Ford Siërra 1.6 L 
Combi 12-'82; 2 x Opel 
Kadett 13S ’82-'83; Merce¬ 
des 280 TE aut. '80; Rover 
3500 Van der Plas '83; Tal¬ 
bot Horizon 1.5 GL '83; VW 
Jetta '82; Fiat Regatta 70 S 
'86; Ford Capri 20S RS-uitv. 
'80; Audi 80 CL diesel 83; 
Nissan Sunny 17D 4-drs '85 
Ford Escort 1.6 D '85; Ford 
Taunus 1.6 Bravo LPG '81 
Volvo 343 GL 11 -'82; Toyo¬ 
ta Corolla 1.3 DX liftback '81 
VW Passat '80; Nissan 
Sunny 83; Fiat 127 Sport 
'80; BMW 316 LPG '82; Mini 
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N 
Ie eig. '80 ƒ1.500,-. Inkoop 
verkoop financiering diverse 
inruilers Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. 045-224425. 
Geopend van 10.00-18.00 
uur, zat. 10.00-17.00 uur. 

Suzuki Swift '89; Nissan 
Sunny 1.6 GLX '89; Opel 
Corsa '89; Honda Accord 
'88; Alfa 33 1.5 '88; Audi 80 
88; Fiat Panda 5-bak '87; 
VW Golf D '87; VW Polo '87; 
Ford Orion '86; Mazda 626 
84; Ford Fiësta 1100 '85; 
Ford Fiësta '85; Honda Civic 
autom. '77; BMW 520i '88; 
BMW 320i ’84; BMW 318i 
’85; BMW 316 ’84; BMW 
315 '83; BMW 316 4-drs. '84 
Autobedrijf REUBSAET, Op 
de Vey 47-49 Geleen. Tel. 
046-744944. Uw adres voor 
APK-keur. en alle auto rep. 

Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 

Gebrs. DOMINIKOWSKI 
autobedrijf biedt aan: Opel 
Manta 400 Irmscher 2.4 L 
wit '87; Rekord 2.0S 4-drs. 
roodmet. autom. LPG '83; 
Opel Ascona 1.6 5-drs rood 
'84; Kadett Caravan Van 
grijs kent. wit 86: Opel Ka- 
. dett 1.3 LS 3-drs. rood '88; 
Kadett Caravan diesel rood 
'83; Golf CL div. extra’s antr. 
'88; Golf diesel wit '85; VW 
Jetta Diesel wit '85; VW 
Passat Combi Diesel 5-drs. 
wit ’86; VW Passat 4-drs. 
groenmet. '84; Mercedes 
190 E div. extra s blauwmet. 
autom. '84; Mercedes 200 
diesel blauw '83; Ford Siërra 
2.0 GL Sedan div. extra's wit 
'87; Ford Siërra Combi bei¬ 
ge '83; Ford Escort XR3 1.3, 
1.6, ’83-'85-'86; Fiësta 1.0, 

1.1 '83-'84; Ford Fiësta 1.6 
Diesel blauwmet. '86; Maz¬ 
da 626 GLX 2.0 12V groen¬ 
met. ’88; Mitsubishi Galant 
1.6 GLX antr. '85; Volvo 340 
automaat rood '83; Fiat Rit¬ 
mo antraciet 86; Seat Ibiza 
1.5 GLX zilvermet. '87; Seat 
Ronda 1.6 GLX goudmet. 
'84; Renault 9 GTI. 4-drs. 
LPG '87; Renault 11 GTX 5- 
drs. blauwmet. '84; Peugeot 
205 rood '85; Citroën Axel 

1.2 TRS rood '86; Nissan 
Kingcab Diesel '86; Nissan 
Sunny Diesel 4-drs. zilver¬ 
met. '88; Talbot Solara 1.6 
SLX rood '82; Renault Fue- 
go GTL blauwmet. '81. Div. 
inruilers va. ƒ 1.000,-. 
Gebrs. Dominikowski auto¬ 
bedrijf, Locht 38, Kerkrade 
Tel. 045-420209. 


Te koop weg. omst. z.g.a.nw 
Honda CIVIC 3-drs. 1.5i GL 
autom. bwj. '91, slechts 
10.000 km gelopen. Pr.n.o.t. 
k. Tel. 04405-1762. _ 

Te k. MERCEDES 190D 2.5 
bwj. '86, APK tot 1-'93, nw 
band., centr. vergr., schuifd., 
5-bak, vr.pr. ƒ 34.000,-. Tel. 
045-410535. __ 

Te k Opel CORSA 1 2S, 85 
ƒ 7.500,-. Peugeot 205 1.1 
XE '86 ƒ 8.600,-; Mazda 
323 GT 1.6i '86 ƒ 9.800,- 1. 
z.g.st. 1 jr. APK. Inr. mog. 
Tel. 04406-15449. _ 

Te k. Opel KADETT bwj. '81, 
APK 4-'93, vr.pr. ƒ 2.750,-. 
Eikstr. 49, PassartHeerlen, 
Tel. 045-214202. _ 

Opel KADETT 1.2, 5-drs., 
'81, APK '93, zr. mooi vr.pr. 
ƒ 2.250,-. 046-522689. 

Te k. goedkope auto's: 
BMW 315, bwj.'84. met wat 
werk, LPG, ƒ 2.950,-; 2x 
Datsun Cherry 1200 GL, 
bwj.'80, en bwj '81, ƒ 650,- 
en ƒ850,-; Derby LS, bwj 
'78, ƒ400,-; 2x Volvo 340, 
bwj.'80 en bwj.'83, ƒ 850,- 
en ƒ 1.750,-; Citroen CX 
Familia! C matic, bwj.'80 
9-pers., ƒ 1.350,-; Talbot 
4-drs, bwj.'81, ƒ 750,-; Ci¬ 
troen GSA, bwj.'82, pr. 
ƒ400,-; Opel Kadett Cara¬ 
van, bwj.'80, ƒ 1.350,-; Vol¬ 
vo 343, bwj.'79, pr. ƒ 300,-; 
Tel. 04498-54319 _ 

Te k. AUDI 100 CD, autom., 
airco, electr. schurf kanteld., 
vee! extras, bwj. 86, 
ƒ 18.750,-. Tel. 04405-2703 

Te k. BMW 320 6 cyt, kl. dia- 
mantzwart, verlaagd, sport¬ 
velgen, vaste prijs ƒ 3.750,-. 
Tel. 045-310188. 

Sloopauto's 

Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 

RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwanngsbewijs Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
perij Marxer, 045-720418 . 

Te k. gevr SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd 
A- Körfer Tel. 045-229045 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTOS de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 

i Bedrijfswagens 

Div MERCEDES 208 D be- 
stelbussen. bwj. 1989. ver¬ 
lengd'verhoogd. I.z.g.st., 
weinig kms. Geschikt voor 
camperbouw. Tel. 045- 
742610 of 045-251812. 

Te k. MERCEDES 207 die¬ 
sel Bestel, i.z.g.st. 115 000 
km. bwj. '81. 045-750633 

Te k. FIAT Fiorino 1.3, LPG, 
2V 2 jr. 77.000 km. Tel. 045- 
253249 __ 

Fiat DUCATO verlengd, ver¬ 
hoogd, diesel, m.'86, kl. wit, 
'5-bak; VW Transporter m. 
’86, aann. uitv., diesel, wit 
Daihatsu HB EL 1000 mini 
bestel '87, weinig km. inr. 
mog. Autobedr Boschker, 
Heerierweg 67, Voerendaal 
tel. 045-751605. __ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

— - -T 

Onderdeten/acc. j 

. q 

Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675 

Te k. electnsche TAKEL, 
500 kg. Tel 045-417674 

-T 

Aanhangwagens 

. ■■■■■■■■■ —. . ". i 

, Te k. puntgave LAADBAK 
met alu.boorden, 2.50x170 
cm. zr. gesch. v. aanhanger. 
Tel. 045-215651. _ 

Te koop AANHANGWAGEN 
1.80x1.10x0.40 mtr., i.nw.st 
Tel. 045-251304. 


Motoren en scooters 

Motorverzekering??? 

Gratis premievergelijking. 

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! 

V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580 

Voor Piccolo s zie verder pagina 22 

I'. Hoe goed uw image ook is, een beetje 
extra glans op z’n tijd kan nooit kwaad. 

Hiernaast ziet u enkele aantrekkelijke 
manieren om dat te realiseren. Het zijn model¬ 
len uit onze ‘GM US-cars’- kollektie. Zeer Onder¬ 
ra 

‘scheidende auto’s. Dat ziet u meteen. 

\ - 

I En vanaf het moment dat u bent inge- 

i 

|stapt, voelt u het ook meteen. MÊmm 


* ‘ 

« i 


VEILIGHEID 

i | Rijden in één van deze auto’s bezorgt u 

i I 

jook een ongekend veilig gevoel. 

ï. 

| Vrijwel alle personenauto’s van de GM 

US-cars zijn standaard uitgerust met ABS en air 

* 

ibag. Nog afgezien van de toch al toonaan- 

i 

jgevende veiligheidsnormen van deze auto’s. 


ZUINIGHEID 

In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, zijn GM US-cars bescheiden types als 

i 

het gaat om brandstof. Dankzij hun uiterst 
moderne, ‘fuel economy’-motoren. 

L 

Maar een image waarmee u weer jaren 
voort kunt, daar ging het om. En dat bieden de 

i 

GM US-cars u. Zonder uitzondering. 


GARANTIE 

Aan onze service en garantie zal het niet 
liggen. Voor elke Amerikaan geldt 3 jaar officië- 

5 

;le ‘GM US-cars’-garantie, en een unieke 3 jaar 

i 

jBreak-down Service door heel Europa. k, ' \ 

° o ,r 

I YEARS ^ 
J Bovendien hanteren wij, als officiële 

I ■ 

|‘GM US-cars’-dealer zeer aantrekkelijke lease- 
en financieringstarieven. 

Hopelijk biedt uw agenda gelegenheid 
óm deze week een bezoekje te brengen aan 
onze showroom. Alwaar uw wensen één voor 
één in vervulling gaan. Zelfs als uw image niets 
te wensen overlaat. 

GENERAL MOTORS DRIVE THE 

NEW AMERICAN STYLE 

Leaseprijs op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar, exclusief B.T.W. 
Genoemde v.a.-prijs inclusief B.T.W., exclusief kosten rijklaar maken. 
Wijzigingen voorbehouden. 

Chevrolet Corsica LT. De ruime, representatieve 4-deurs sedan met 2.2-liter-motor en standaard o.a. air bag, ABS en stuurbekrachtiging j 

. * . . - .. Prijs va. / 36.900,-. Leaseprijs pa. f 999- p. m. .... .. 
Chevrolet Beretta. De sportieve coupé met soepele 2.2-liter-motor. Standaard o.a. kuipstoelen, getint glas, metallic lak, air bag, ABS 

en een stereo-radiocassettekombinatie. Prijs v.a. f 42.300,-. Leaseprijs v.a. f 1166,-p. m. 


mt *M 


tri 


_ 'É Pontiac Trans Sport. Het meest veelzijdige 7-persoons vervoermiddel met stuurbekrachtiging, ABS en centrale deurvergrendeling. 

Prijs v.a. f 61 500;-. Leaseprijs v.a. f 1620 - p. m. 


SITTARD 
Haspelsestraat 20 
Tel. 046-516565 


üJ mMITNYÏl 

fff CANT0N-REISS 

"Waar u auto ’s met service koopt" 


falkenburgerwec 


leerlen 


MÉ —mtÊmirn . i• .ia i 

'Ik heb iets gedaan , maar ik bedoelde het niet zo 1 

Mike Tyson zes jaar cel 


Van onze correspondent 

P^SHINGTON - Rechter Patricia Gifford heeft gisteren in 
L/^ianapolis zwaargewichtbokser Mike Tyson tot zes jaar cel- 
veroordeeld wegens de verkrachting van Desiree Was- 
k'gton, een 19-jarige deelneemster aan de Miss Black Ameri- 
P v erkiezingen. De rechter zei tot de relatief zware straf te 
ó eb be n besloten omdat de vrees gerechtvaardigd is dat Tyson, 
^hij ongestraft zou blijven, opnieuw vrouwen gaat lastig val- 


. reactie op het vonnis zei Ty- 
^’dat de hele affaire hem speet, 
hij zijn slachtoffer zijn ver- 
(jj huldigingen aanbood. Maar hij 
(Ook, n j et sc huldig was 

v de verkrachting. „Ik heb nie- 
ijgid verkracht. Ik ben niet schul- 
aan deze misdaad. Ik heb nie- 
bp Pijn gedaan, niemand blauwe 
IU 1 * of gebroken ribben bezorgd”, 
lei. . Tyson, die echter later zei: „Ik 
u iets gedaan, maar ik bedoelde 
1 friet zo”. 

LJ? 11 . die op z’n 20 e de jongste we- 
k kampioen zwaargewichtboksen 
^ e geschiedenis werd, zei ook in 
gevangenis „het ergste te ver- 
L oten”. weet niet of ik hier- 
^ 0r P kan gaan”. Tysons advoca- 
Probeerden gisteren hun klant 
S/en de gevangenis te houden 
^ f r de rechter te zeggen dat zij in 
1 tegen het vonnis willen 
Tot zolang, aldus de advoca- 
&20U Tyson op borgtocht in vrij- 
kunnen blijven. 


V-Feyenoord 
'live' op lv 

J E ERLEN - De NOS zal de 
^ttipetitiewedstrijd PSV-Feye-' 
^° 0 rd zondag rechtstreeks op de 
fhs brengen. De uitzending be 
om 17.42 uur. Morgen 
” e ngt Studio Sport (22.15-22.30 
een samenvatting van de 
^°kspartij in het supervederge- 
tussen Regilio Tuur en 
, a lvin Grove in New York op 
scherm. 


Maar rechter Gifford legde dit ver¬ 
zoek naast zich neer, en zei dat de 
bokser direct naar de gevangenis 
moest. Toen Tyson, die in de rechts¬ 
zaal aanwezig was, dat hoorde, deed 
hij zijn horloge en dasspeld af, en 
overhandigde die aan een van zijn 
advocaten. Hij draaide zich vervol¬ 
gens om, en omhelsde Camille 
Ewald, de bejaarde vrouw uit New 
York bij wie hij als teenager op¬ 
groeide, en die hem stimuleerde om 
van boksen zijn beroep te maken. 

Begeleid door vijf politieagenten 
verliet Tyson daarop de rechtszaal. 
Even na het middaguur kwam hij 
gisteren aan in een gevangeniscen¬ 
trum in het plaatsje Plainfield, waar 
wordt beoordeeld in welke gevan¬ 
genis nieuwe veroordeelden wor¬ 
den geplaatst. 


Tyson kreeg behalve de celstraf ook 
nog een boete van 30.000 dollar. Een 
gevangenisstraf van zes jaar komt 
er in de praktijk op neer, dat Tyson 
bij goed gedrag na driejaar weer op 
vrije voeten zou kunnen staan. 

Het is onwaarschijnlijk dat hij zijn 
bokscarrière dan weer kan oppak¬ 
ken. Tyson werd in november 1986 
wereldkampioen zwaargewicht, 
maar verloor in februari 1990 weer 
die titel aan James Buster Douglas. 
Daarna bokste hij nog drie partijen. 
Eind vorig jaar was hij in trainings¬ 
kamp gegaan om zich voor te berei¬ 
den op zijn grote comeback tegen 
Evander Holyfield. De beschuldi¬ 
gingen van Desiree Washington 
maakten een abrupt en vroegtijdig 
einde aan die plannen. Mike Tyson, geboeid op weg naar de cel. 


Nederlanders 
maken jacht op 
leider Zulle 

CALAFELL - In de strijd om de 
eindzege in de Catalaanse Week zit¬ 
ten twee Nederlandse wielerploe¬ 
gen elkaar in de haren. Erik Breu- 
kink en Raul Alcala uit het PDM- 
team van Gisbers en Eddy Bouw- 
mans uit de door Theo de Rooy ge¬ 
leide Panasonic-formatie, maken 
jacht op de Zwitserse klassement- 
sleider Zulle, die donderdag in de 
vierde etappe weigerde plaats te 
maken. De etappezege ging naar 
Panasonic in de persoon van de Rus 
Vjatsjeslav Ekimov, die na vele ere¬ 
plaatsen eindelijk zijn eerste over¬ 
winning in 1992 binnenhaalde. 

Breukink, Alcala, Ekimov en Zulle 
zaten in een groep van elf, die aan 
het einde van de rit over 209 kilo¬ 
meter het peloton net voorbleef. 
Breukink probeerde in de slotkilo- 
meter de winst naar zich toe te trek¬ 
ken, maar kreeg geen ruimte. Eki¬ 
mov was daarna de snelste sprinter, 
voor het eerst dit seizoen. Klasse- 
mentsleider Zulle werd tweede in 
de sprint, Breukink derde. Zulle 
bleef aan de leiding door een beter 
puntentotaal. Breukink, Alcala en 
Bouwmans volgen hem op de hie¬ 
len. 


Huub Franssen 
bondscoach 


ROERMOND - Huub Franssen, die 
als trainer werkzaam is bij BC Roer¬ 
mond, volgt na de Olympische Spe¬ 
len Martijn van Dooremalen op als 
bondscoach van de nationale bad- 
mintonselecties. De NBB bereikte 
gisteren een principe-akkoord met 
Foto: AFP de 39-jarige leraar uit Limburg. 


I 

MVV-beloltes f ’oUe\ balcoach vindt ajbouiven van concentratie-concept doodsteek 


onderuit 


C S ,P EN - MVV heeft in de Belof- 
^eti eptitie ’ na een 1-1 ruststand 
Ity verloren van het Belgische 
*c 0 yieehelen. Roger Knarren 
tojj jf5* e voor het Maastrichtse team. 

s t° nd de Nigeriaanse na- 
6 doelman Edward Ansah 
r d e lat. Hij liet een goede in- 
k., a( *ter. Naast een aantal A-spe- 
(IV^aren bij MVV o.a. Ralf Hecker 
ih ^ etl Gallith Salamate (Almania) 
Maastrichtse team opgeno- 
^tal V Mechelen kwam met een 
spelers, waaronder de naar 
&rs erri H vertrekkende Adri Bo- 
’ Va n het standaardteam uit. 


Selinger laakt ommezwaai 


^ ,TING - In de halve finales 
toernooi om het Europees 
Sttfi 3 k am P ioensc h a P voor lan- 
ms (spelers tot 21 jaar) komt 
*fc({ eh r h® r ken in de halve finales uit 
de an dere halve 
^ d ontmoeten Schotland en 
L oen elkaar. 


sportkor^L 


n Bommelding - bü de 

aarlemse huisarts Michel Kar- 
h 0 £ heeft 6 isteroc htend een 
Een elding plaatsgevonden. 
d at n anonieme beller beweerde 
b Ofh Jclens het spreekuur een 
* n de wac htkamer zou af- 
n - Er gebeurde niets. Karsten 
tjj am deze week in het nieuws 
1 de bewering dat hij aan 
^dere leden van de Neder- 
haa Se schaatskernploeg doping 

a verstrekt. 

JbaardESPORT - Doping- 
.aars in de paardesport staan 
o 0 : S t ln ds gisteren slechter op dan 
fed internationale hippische 
V,j era tie besloot, dat een ruiter, 
? Paard bij de controle posi- 
js bevonden, zelf zijn on- 
^ dld bewijzen. De straf bij 
6 overt reding varieert van 
Wj°t drie maanden uitsluiting 
si; 2 °’n 20.000 gulden boete. 


van onze correspondent 
PAUL DEMELINNE 

AMSTELVEEN - Timide, als een op |^_ J Ivfl 

spieken betrapte leerling bij de bo- | ■ ■ w ■ 

venmeester, hoorde NeVoBo-voor- Jft fl s hmbh. 
zitter Bert Funk gistermiddag het !/\ 1 I C, * ''vW^Jr| 
vernietigende commentaar aan van ^^1 Ij I 

bondscoach Arie Selinger. De vol- w * * ,>B * * 

leybal-praeses had zojuist op een ^^^KÊÊÊÊ 

persconferentie de toekomstplan- 

nen voor de nationale herenploeg / Jfe l 

ontvouwd. Daarin wordt het huidi- / *4n* e 

ge concentratie-concept deels afge- / I I 1 *' 

bouwd om de internationals weer te / * * " jÜ. 

laten meespelen in de eredivisie. 

Selinger, vooraf niet gekend in de 

nieuwe structuur, kwalificeerde de f 

veranderingen als een regelrechte 1 

doodsteek. Bovendien fulmineerde s ; • ; 

de keuzeheer met nauwelijks ver- 

borgen woede tegen het tijdstip u ' J R* 

waarop de bond naar buiten is ge- ywjt 

treden met de nieuwe opzet; „Zes :; ^ 

weken voor het pré-olympisch kwa- 
lificatietoernoqi, hoe haalt men 
zoiets in het hoofd. Ik zit met een 

dood team. De spelers zijn aangesla- ■PBBPPBV^B 

gen en onzeker over hun toekomst.” ‘ ^B 

In de zomer van 1986 vatte Funk’s 

voorganger Piet de Bruin bij de pre-_ 

sentatie van het model waarin de ... . , . 

internationals full-time ter beschik- ch itect achter de nu onder druk 
king kwamen, de toendertijd op- staande succesformule, zakt Neder- 
zienbarende koerswijziging nog land straks weer weg in de grauwe 
puntig samen met de gevleugelde anonimiteit. „Op deze manier kun- 
woorden: „Een beetje topsport kan nen we m d c toekomst geen kwalifi- 
evenmin als een beetje zwanger caüe voor WK ’ Olympische Spelen 
zijn”. Door te zwichten voor de of zelfs een EK toernooi meer af¬ 
wensen van de eredivisieclubs dwingen. In Japan wil men net het 
heeft het huidige college die voor- hier voor g e stelde systeem kwijt, 
uitstrevende lijn verlaten. De conse- Luister maa r naar collega Peter 


OLYMPISCH 


IE TOUR1 
LI ’AHOY’ uitstrevende lijn verlaten. De conse¬ 
quenties neemt het bestuur voor 
lief. Want als de plannen doorgang 
vinden, zal Oranje ongetwijfeld op 
mondiaal niveau terrein prijs moe¬ 
ten geven. Volgens Selinger, de ar- 


(ADVERTENTIE) 
jam 


zaterdag 28 maart 

LANDGRAAFS 
GROENE OASE 
Tl JINCFNTRl JM Peter van der Mark 

I V—• 11 N'—.l_l N I r\V_^f V 1 Kakertsweg 133, Landgraaf, 045-318291 


Murphy. Hij klaagt steen en been 
over het verschil in niveau tussen 
clus en het nationale team bij de 
vrouwen. Het werkt gewoon niet. 
Andere landen doen juist pogingen 
ons ons huidige model in te voe¬ 
ren,” beargumenteerde Selinger. De 
teruggehaalde coach deelde nog 
een forse sneer uit, door te conclu¬ 
deren dat de NeVoBo eerst een 
voorzitter had die zich vierkant ach¬ 
ter de zware marsroute naar de in¬ 
ternationale top opstelde en nu een 
prases bezat die alles in sneltrein¬ 
vaart weer wil afbreken. Funk bleef 
uiterlijk onbewogen onder de felle 
confrontatie. „Dit is de uitkomst 
van democratische besluitvor¬ 
ming”. 

Kalender 


der laat evenwel nauwelijks ruimte # Arie Selinger werd giste- 
voor clubactiviteiten. De vraag ren woe dend op NeVoBo- 
dient zich aan ofeendergelijke kop- voorzxtter Bert p un ]c toen 
peling wel verantwoord is, ten op- ouorziuer nen r unK toen 

zichte van de spelers. <leze de toekomstplannen be- 

Fysiotherapeut Hans Hoekstra van kend maakte. Foto: ANP 

de nationale ploeg: „Zeker weten . 

van niet. De spelers krijgen straks T>e diep in zijn ziel geraakte top- 
bijvoorbeeld te maken met situaties coach wil de spelersgroep in dit late 
waarin de programmering voor het stadium echter niet in de steek la- 
nationaal team vraagt op zware ^ en - 

krachttrainingsessies, terwijl tege- — 

lijkertijd in clubverband maximaal wy' i 

gepresteerd zou moeten worden. lVOpiOpd*S 

Medisch gezien volstrekt onverant- ., 1 

woord; loutloos 

Professioneler EINDHOVEN - De koplopers bij 

Selinger: „Internationaal gezien d e nationale titelstrijd schaken heb- 
wordt volleybal steeds professione- b en weer een punt aan hun totaal 
Ier. De FIVB past de regels en voor- toe gevoegd. John van der Wiel en 
waarden van grote evenementen zo Jeroen Piket wonnen in de achtste 
aan, datje gewoon een full-time na- rond e respectievelijk van Kuijf en 
tionaal team nodig hebt. Daarom ^ an der Sterren en bleven zodoen- 
begrijp ik niets van deze handelwij- d e ongeslagen. Uit acht partijen 
ze. Met geld heeft het niets te ma- haald e het tweetal zes punten. Ze 
ken. Nationale Nederlanden ziet word en op een punt gevolgd door 
financiële ondersteuning van dit Sosonko en Nijboer. 

team als een sociale verplichting. ^ DtrvL'Dr.rTr-r 

Nee, dit is een oolitieke actie Tk • BisKEKDuEL - Het bekerduel 


aan, dat je gewoon een full-time na¬ 
tionaal team nodig hebt. Daarom 
begrijp ik niets van deze handelwij¬ 
ze. Met geld heeft het niets te ma¬ 
ken. Nationale Nederlanden ziet 
financiële ondersteuning van dit 
team als een sociale verplichting. • Raymond de Vries: ’Atleten vertellen zelfs spannende 
anekdotes over hun vrijage met doping ’. 

Foto: VAN EIJNDHOVEN 

Sprinters , springers en werpers beschuldigd 

Raymond de Vries 
bereidt vertrek 
uit atletiek voor 


Kalender voel me gegriefd. Als ik dit vooraf 

geweten had, had ik geweigerd om 
De overvolle internationale kalen- deze functie te aanvaarden.” 


Nee, dit is een politieke actie. Ik * BEKERDUEL - Het bekerduel 
voel me gegriefd. Als ik dit vooraf ru ssen . SV Meerssen en Heerlen 
geweten had, had ik geweigerd om 7 1S definitief vastgesteld voor 
deze functie te aanvaarden.” donderdag 2 april, aanvang 18.30. 


DOOR FRANS DREISSEN 


TILBURG - Raymond de Vries 
bereidt stilletjes zijn vertrek als 
atletiekmanager voor. De gehaai¬ 
de zakenbehartiger van onder 
meer sprintster Merlene Ottey, 
heeft onlangs zijn ’stal’ op de 
markt in Zürich ter overname 
aangeboden. Voor 300.000 dollar. 
Het kan geen toeval zijn dat De 
Vries juist nu op de atletiek 
spuugt en verbaal woest om zich 
heen slaat met tal van beschuldi¬ 
gingen. Gisteren haalde hij weer 
eens uit. Richting de hedendaag¬ 
se Nederlandse lichting sprin¬ 
ters, springers, kogelstoters en 
discuswerpers. De Vries heeft 
niets meer te verliezen. Zijn han¬ 
delswijze lijkt daarom verdacht 
veel op natrappen. Op rancune 
en opgekropte frustratie in elk 
geval. Zoals hijzelf ook toegeeft. 
„Als je merkt dat iemand vals 
speelt, zou je dan niet rancuneus 
zijn?” 

Als atleet kon De Vries interna¬ 
tionaal geen potten breken. Hij 
gebruikte dan ook geen doping. 
Afgezien van dat 'onschuldig’ 
experiment met winstrol in de 
nadagen van zijn carrière. Als ge¬ 
pensioneerd hoogspringer 

maakt Raymond de Vries echter 
nog kromme sprongen in de por¬ 
seleinkast, die de Nederlandse 
atletiek is. Met alle nare gevol¬ 
gen vandien. In het verleden 
werd van De Vries al eens be¬ 
weerd dat hij eerst de sport ka¬ 
pot maakt en daarna net zo goed 
tweedehands auto's gaat verko¬ 
pen. Een treffende beschrijving. 

Maar waarom werpt De Vries, 
die in het circuit de dubieuze re¬ 
putatie van zakkenvuller geniet, 
zich juist op als kruisvaarder te¬ 
gen de hypocrisie en de achter¬ 
klap. Is het omdat hij „het liegen 
verfoeit” en „niet tegen valsspe- 
len kan”? Of is het misschien 
omdat hij „meer geld uitgeeft 
dan hij verdient” en dus „altijd 
bluf’ is? 

Raymond de Vries volhardt in 
elk geval dat de informatie over 
het dopinggebruik van Ria Stal¬ 
man, waardoor de zaak aan het 
rollen is gebracht, niet van hem 
afkomstig is. Dat het verhaal in 
de Krant op Zondag niet ge¬ 
kocht is. „Allemaal bullshit”. 
Neen, De Vries werd razend om¬ 
dat Jennifer Smit, de aanklaag¬ 
ster van Ria Stalman, in de rol 
van aangeklaagde gemanoeu¬ 
vreerd dreigde te worden. 

Als een sociaal werker nam hij 
Smit meteen in bescherming. 
„Ik vond dat degene die clean en 
onschuldig is, alle kritiek over 
zich heen krijgt van bondsbe- 
stuurders, trainers, atleten en 
mensen die boter op hun hoofd 
hebben. Terwijl dezelfde bonds- 
bestuurders, die allemaal liegen 
en huichelen, heulen met de an¬ 
der. Dat is de omgekeerde we¬ 
reld”, bezweert De Vries. 

Hij zocht de confrontatie. Met 
Ruud Wielart en voormalig trai- 
ningscoördinator Herman 

Buuts. Het duo verkoos direct de 
tegenaanval en dreigt logischer¬ 
wijs met juridische stappen. 
„Laat maar komen. Ik mag de 
waarheid toch vertellen". De 
Vries is niet bang. Hij weet dat 
Wielart overweegt om zijn keutel 
in te trekken en heeft de lachers 
dus bij voorbaat op zijn hand. 
„En als er toch een kort geding 
komt, zijn er altijd wel zes of ze¬ 
ven mensen die mij zullen hel¬ 
pen”. 

De Vries is zo fel omdat hij vindt 
dat de hypocrisie de overhand 
heeft. „Denk je dat de KNAU 
van niets weet? Iedereen houdt 


elkaar de hand toch boven het 
hoofd”. De Vries beweert dat het 
steroidengebruik in Nederland 
wijd verbreid is. Volgens hem 
wordt ook geslikt door de huidi¬ 
ge lichting topatlèten. Namen 
wil hij niet prijsgeven. Hij noemt 
enkel hun disciplines. „100 tot 
400 meter, kogel, discus en ver". 

„Het is een groep mensen van 
wie ik zeker weet dat die ge¬ 
bruikt. Topatleten die het zelf 
tegen mij hebben gezegd. Die er 
zelfs spannende anekdotes over 
hebben verteld”. De Vries wei¬ 
gert hardnekkig nieuwe namen 
te noemen. „Omdat ik daarmee 
de maatschappelijke positie van 
de desbetreffende personen in 
gevaar zou brengen. Ik vind dat 
de verantwoording nu bij de at- 
letiekume ligt. Laat die maar van 
zijn kont komen. Laat de atleten 
er maar gewoon over gaan pra¬ 
ten". 

Merlene Oüey 

• 

De Vries heeft het over hypocri¬ 
sie. Maar is de sport niet een gro¬ 
te schijnvertoning? Er wordt 
gesjoemeld, gedoopt en gere¬ 
geld. Is hij niet bang dat Merlene 
Ottey wel eens gebruikt zou heb¬ 
ben. „Ik kan er natuurlijk nooit 
honderd procent zeker van zijn. 
Maar als ik het zou weten, zou ik 
haar op een nette manier vragen 
om een andere manager te zoe 
ken”. 

De Haarlemse huisarts Karsten 
beweert dat 60 tot 80 procent van 
de sporters slikt. Toch heeft De 
Vries zich in die verdorven jung¬ 
le de afgelopen jaren kennelijk 
best thuis gevoeld. „Ik ben be¬ 
gonnen als manager omdat ik 
dacht dat ik niets anders kon en 
vermoedde dat er veel geld mee 
te verdienen was. Ik wist dat een 
groot aantal atleten de boel be¬ 
dondert. Zoals Ben Johnson 
Maar het was toch hartstikke 
mooi om hem te zien winnen. 
Het is een soort tweeslachtigheid 
die in iedereen wel een beetje zit. 
Kijk naar het wielrennen. Geen 
fietser die niet onder de dope zit. 
Theunisse is zelfs populairder 
dan de periode voordat hij ge¬ 
pakt werd”. 

Sport draait om geld. Het leven 
van Raymond de Vries draait om 
geld. Hij bedingt bij zijn atleten 
10 procent courtage van de wed- 
strijdgage en 15 procent van de 
sponsorcontracten. „Geld speelt 
een grote rol, maar ik ben altijd 
bluf’. Vrijbuiter De Vries gokt 
en vergokt, biedt en bluft. „Het 
leven is een Nintendo-spel". 

De Vries speelt de populaire jon¬ 
gen. Verschijnt op radio en tele¬ 
visie en haalt bijna dagelijks de 
kranten. „Het is altijd plezierig 
als er op grote schaal naar je ge¬ 
luisterd wordt". Hij haalt de 
naam van Wielart door het slijk 
en wordt op zijn beurt door de 
Haarlemmer beticht van handel 
in anabolen op grote schaal en 
bigamie. „Laat hij gewoon naar 
zichzelf, naar zijn geweten kij¬ 
ken. Ik zit er niet mee”. 

Zeker is dat de geloofwaardig¬ 
heid van de atletiek als onbe¬ 
vlekte moeder aller sporten door 
de affaire opnieuw een flinke op¬ 
tater heeft gekregen. De KNAU 
slaapt rustig verder en wil het 
liefst alles in de doofpot stoppen. 
De bond ziet geen aanleiding tot 
verder onderzoek. Ook de over¬ 
heid wil zijn vingers niet bran 
den aan deze moeilijke materie. 
Het ontbreekt aan geld en tijd 
Raymond de Vries kraait rustig 
verder. „Wat ik ermee opschiet? 
Als er een vloedgolf komt, neem 
je niet het hele drugsgebruik 
weg, maar wel de hypocrisie. Do¬ 
ping uit de sport halen is een 
utopie denk ik. Geef het dan 
maar vrij”. 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagin*f— 


Motoren 


Te k. HARLEY Electra GL, 
sport, 1987, veel accessoi¬ 
res. Tel. 043-648313. 


Te koop zware custom 
HONDA V65 Magna 1100 
cc, 120 pk, bwj. '83, cardan, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 10.500,-. 
Tel. 043-437754. 


Te k. BMW R100 RS i.z.g. 
st„ bwj. 79. 045-420059. 


HONDA CB 750 F, bwj. 73, 
i.z.g.st., pr. ƒ 2.200,-. Tel. 
045-27281 In na 17.00 uur. 


Te k. YAMAHA XT 350 zeer 
mooi, bwj. '89, pr. ƒ4.500,-. 
Tel. 04499-2049. 


Te k. HONDA CB 1 400cc 
waterkoeling, 65PK, mei '91, 
3.700km, vr.pr. ƒ 8.650,-. 
Tel. 045-463285. 


Te k. HONDA CR 500, bwj. 
'89, vr.pr. ƒ 3.500,-. Inr. an¬ 
dere motor mog. Tel. 045- 
210072. 


Te koop BMW KI 00 met 
ABS, 3 jaar oud, i.z.g.st. Tel. 
045-228893 


(Brom)fielsen 


Fietsen 


10 tot 50% korting 

alleen op zaterdag 28 maart van 9.00-16.00 uur. 

Mondia Fietsen 

St. Jorisstraat 18, Echt, 04754-86063. 
_Zie ook advertentie in zaterdagkrant. 


Te k. HONDA MT-5, i.z.g.st. 
pr.n.o.t.k., bwj. '85. Tel. 045- 
455970. 


Te koop gebr. FIETSEN, als 
nieuw. Anjerstr. 8, Schin- 
veld, 045-256719. 


Te k. Vespa SCOOTER, 
bwj. '86. Laurastr. 26, Ey- 
gelshoven. Tel. 045-352760 


De meeste keus aan snor- 
en BROMSCOOTERS aut. 
vind je bij Rens Janssen, fi- 
nanc. mog. v.a. ƒ 40,-p.mnd 
Ganzeweide 54-56, Heerlen 
Tel. 045-211486. 


Nieuwe Alpinestar plus Pa¬ 
nasonic MOUNTAIN-BIKE 
collectie 1992 zijn binnen bij 
Rens Janssen, linanc. mog. 
Ganzeweide 54-56, Heerlen 
Tel. 045-211486. 


Te k. gebr. brom- en snor¬ 
fietsen o.a. Puch, Vespa en 
nu ook nieuwe bromf. tegen 
ongekende lage prijzen! 
DAYTONA Shop, Maasstr. 
3, Heerlen. Tel. 045-725309 


TREKSHOW bij John Wil- 
lemsen, Bocholtz, Juliana- 
str. 2. Tel. 045-440169, 
lichtste raceframe ter wereld 
te koop, model 5500. Uit 
voorraad leverbaar. Giant 
CAdex DFR ml; Kogo Miya- 
ta SKR CBL; Alpine Star Al 
Mega XTR; Trek 8900 alls 
met shimano; XTR afge¬ 
monteerd. Schoenen, pas¬ 
send spd-pedalen, keuze uit 
12 pr. modellen. 


Te k. Vespa CIAO z.g.a.nw. 
met helm, vraagpr. ƒ 900,-. 
Tel. 045-256236. 


Goedkope BROMFIETS 
VERZEKERINGEN, premie 
zonder versn. ƒ 145,- incl 
kosten. Met versn. ƒ440, 
ind. kosten. Ass. bedr. P.H 
Offermans, Kaalheiden 
steenweg 107, Kerkrade 
045-410500 of 418163. 


TREK orig. USA mountain 
bike Antelope wit, pr 
ƒ 875,-, uit voorr. levert) 
Huub Arets, Rdr. Hoenstr 
118, Hoensbroek. Tel. 045- 
211893. 


Caravans/Kamperen 


Caravan-Import Feijts 

VOUWWAGENS. 

ALPEN-KREUZER 
va. ƒ 5.195,- compleet. 
TOUR-CARAVANS 
BURSTNER-HOBBY-KNAUS 
Diverse aanbiedingen in overjarige modellen. 
VOORTENTEN 

Brand Burstner, Dorema, Trio, Gerjak. 

Diverse aanbiedingen in aktie-modellen. 
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade. Tel. 04492-1860. 


CHATEAU EN HOMECAR 

Ralon caravans 

verkoop, verhuur, reparatie, 
onderhoud en taxatie met 
persoonlijke service voor 
meer kwaliteit bekijk, 
vergelijk en kom dan even 
bij ons voorbij 
Brommelen 58 A, Geulle. 
Tel. 043-645079. 


Te k. STACARAVAN met 
luifel douche en WC, cam¬ 
ping Mooi Zutendaal (B). 
Tel. 045-214145. 


Met voorschade HOBBY 
Prestige 545, bwj. '90, ge¬ 
schikt als opbouwcamper, 
met kachel, ijskast, douche, 
toilet en tv-antenne, nw.pr. 
ƒ 26.000,- nu ƒ 5.750,-. 
zien is kopen. 045-323178. 


Te k. IFA 350L, bwj. '86 met 
koelk., kachel en luifel, 
ƒ 4.950,-. Schepenstr. 26, 
Geulle. 043-649812. 


Te koop HOBBY Prestige 
545 TMK aug. '87, stapel¬ 
bed, kind.kamer, rondzit en 
treinzit, rondverw., toiletr. en 
warm water, zeer veel ex¬ 
tra’s, nw.st., ƒ 17.500,-. Tel. 
04959-1397. 


Te k. SPHllt 400, ie eig. 
i.z.g.st. pr. ƒ 2.000,-. Tel. 
045-215651. 


KAMPEERDES opgelet! 
Jamet vouwwagens met 3 
mtr diepe voortent v.a. 
ƒ5.195,-; 4-pers. bunga¬ 
lowtenten v.a. ƒ 399,-; Ca- 
ravanvoortenten v.a. ƒ 399,- 
6kg gasfles ƒ 59,50; chem. 
toiletten v.a. ƒ 99,-; slaap¬ 
zakken v.a. ƒ 34.95; katoe¬ 
nen shelters v.a. ƒ 99,-; 
kampeertafels v.a. ƒ 24,95; 
div. aanbiedingen lichtge¬ 
wicht tenten enz. enz. Na¬ 
tuurlijk weer de leverancier 
van kampeerplezier cam¬ 
ping en recreatie Hans 
Stassar Heisterberg 78, 
Hoensbroek. 045-224200. 


Te koop CARAVAN met 
kopkeuken, kachel, ijskast 
en wasruimte, 3.20 I, 3-pers. 
eventueel jaarstalling, pr.n. 
o.t.k. C. Fabritiusstr. 12, 
Brunssum. 


Te k. TOURCARAVAN merk 
Roller De LUxes, bwj. 1980, 
ijskast, kachel, voort., 4- 
pers. ƒ 3.600,-. 045-416239 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


(HulsjdieffMi 


Kynologenclub Geleen 

houdt de jaarlijkse 

Clubmatch 

voor honden van alle rassen in de Ushal te Geleen 

op zondag 10 mei 1992 

Inschrijfgeld ƒ 20,- eerste hond; ƒ 15,- elke volgende hond 
Lidmaatschap ƒ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren: 
04406-41886 of 046-378662. 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KLAmerica, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 


Te k. jonge middenslag 
SCHNAUZERS. peper en 
zout, goed afstamming, va¬ 
der africhting IPO 3 GG 1, 
Schoonbroodt, Kluisstr. 45, 
Doenrade. Tel. 04492-1255. 


Te koop gevraagd PAPE¬ 
GAAIEN, kakatoes, ara’s en 
beo’s voor kweek. Tel. 046- 
375359. 


Dierenartsenpraktijk Nuth, 
steril. HOND ƒ170,-, cock. 
ent, ƒ 34,-. Tel. 045-244247 


SCHARRELKIPPEN te k., 
met hele snavel. Moonen, 
Einighauserweg 4A, Gutte- 
coven. Tel. 046-524401. 


Te koop HAFLINGER met 
papieren, 14 mnd. oud, ruin. 
Tel. 045-319171. 


Te koop jonge zwarte BOU- 
VIERPUPS 7 weken, inge¬ 
ënt en ontw. Te bevr. na 
18.00 uur 045-410460. 


Veel soorten VUVERVIS- 
SEN van 6 tot 60 cm. Lavo- 
me, Weerterveld 37, Meers- 
sen. Tel. 043-650563. 


Prima VESPA Ciao met 
sterwielen. Eisenhowerstr. 
15, Eygelshoven. 

Watersport 

Te koop Custom Made 
SURFBOARD incl. tuigage 
Gaastra, merk Challenger, 
zeer weinig gebruikt, vr.pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 046-526647. 

Te k. FUNBOARD 2.90m. 
geheel compleet. Tel. 045- 
414544. 

Vakantie 

NOORD-HOLLAND. Texel, 
te h. 6-pers. luxe stacarav. 
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen, 
Hemelv. Pinkst. va. ƒ 275,-; 
April/mei ƒ 325,- p.wk. - 2 
wkn. ƒ 595,-; Juni ƒ 345,- 
p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij- 
man Reizen, 08376-14121/ 
14130. 

ZEELAND, Nieuwvliet, te h. 
6-pers. stacarav. D/WC/TV, 

5 dgn. Pasen, Hemelv. 
Pinkst. va. ƒ 298,-; April/mei 
ƒ 350,- p/wk. - 2 wkn. 

ƒ 595,-; Juni ƒ 425,- p.wk. - 
2 wkn. ƒ 675,-. Keijman 
Reizen 08376-14130/14121 

DUITSLAND, Saarburg/ 

Hunsruck, te h. 6-pers. luxe 
stacarav. D/WC/TV op vak. 
park met zwembad, 5 dgn. 
Pasen, Hemelv. Pinkst. va. 
ƒ 298,-; April/mei ƒ 350,- p. 
wk. - 2 wkn. ƒ 595,-; Juni 
ƒ 425,- w.pk. - 2 wkn. 
ƒ 675,-. Keijman Reizen, 
08376-14130/14121. 

ITALIË, Gardameer, te h. 6- 
pers. stacarav. op camping 
dir. aan meer Juli/Aug vrij 
Mei/Juni/Sept. va. ƒ285,- 3 
wkn. huren 2 wkn. betalen. 
Keijman Reizen 08376- 
14121/14130. 

Campers 

Te k. CAMPERS Dodge bwj. 
'76, t.e.a.b.; VW Transporter 
D bwj. '83, nwe inrichting. 
Tel. 045-211967 of 226629. 

Fiat DUCATO verhoogd dak 
geel kent., geheet ingericht. 
Tel. 045-452989. 


HONDE-RENNEN af fa¬ 
briek. Lavome, Weerterveld 
37, Meerssen. 043-650563. 


Te koop jonge hondjes, krui¬ 
sing SCHAPEDOES/Rott- 
weiler, goede waakhonden, 
pr. ƒ 75,-. Tel. 045-420973. 


Te koop zwarte en grijze 
DWERGPOEDELS, met 
stamboom. 04750-16590. 


Te k. zeer mooie C RU- 
PONY met veulen, pr. n.o.t. 
k. Tel. 04451-1509. 


Te k. 2 ROTTWEILER- 
PUPS vr. ingeënt en ont¬ 
wormd. Fredrik Malderstr. 
46 Maaseik 09-3211567207 


In/om de tuin 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garage’s, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 045-460252 


Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder- 
planken en damwand. 
Houth. Jos Kuijpers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
04458-1982. 


Vandaag nog modder en 
zand, morgen GAZON. 
Graszoden, coniferen, 

heesters, heide enz. Jawell, 
Tel. 045-256423. 


Spec. aanbieding! TUIN¬ 
PLANKEN voor schutting, 
afrastering, paardestallen 
enz., 20-25 cm breed, 
ƒ 1,50 p/m. Houtzagerij Win¬ 
dels, Indterrein Bouwberg, 
Brunssum. 045-270585. 


Opleidingen 


Wonen Totaal 


Te k. gevr. van (of inbesl. 
genomen v. banken, enz.) 
bedr., instellingen en parti¬ 
culieren. faiUisementen, 

restpartijen, INBOEDELS, 
enz. (Contant geld). 045- 
727742, ook ma. 18 uur. 


Meubelhal 


Opheffings uitverkoop! 

Dit is praktisch weggegeven eetkamers compl. m. kast v.a. 
ƒ195,- idem in eiken v.a. ƒ295,-, eethoeken modem v.a. 
ƒ 65,-, klassiek v.a. ƒ175,-, rundl. bankstellen v.a. ƒ295,-, 
schitt. vitrine kasten, slaapkamers, antieke meubels, enor¬ 
me keuze en! ook alles aan aannemelijk bod. Gashaeter 
grote capac. ongebr. van ong. ƒ 7.000,- nu ƒ 1.500,-, hete 
luchtblazers grote capac. 5 st. samen ƒ 1.000,-, nieuwe ta¬ 
felbladen eiken va. ƒ 10,- div. mooie binnend. ƒ 10,- enz. 

Oude Maastrichterweg 27 te Geleen. 

Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op video- 
_theek De Kijkdoos, daarachter ligt de hal._ 


KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 

In- en verkoop 2e HANDS 
meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
80a, Heerlen. 


Wij verkopen ook uw ge¬ 
bruikte of overtollige meu¬ 
bels. Gunstige conditie’s. 
Belt u v. info 04406-13874. 
Meubelmarkt ALPHA V’burg 

Te k. 2-pers. BED met lat- 
tenbodem, matras en 2 
nachtkastjes. Tev. voordeur. 
Tel. 04406-14749 na 18 uur 


Omaslpk. ƒ 375,- EETH. eik 
ƒ 375,- bankst. eik. ƒ 350,-. 
Kouvenderstr. 208, H'Broek. 


Te koop donkerbruine eiken 
KAST h 2.10, br 1.20, d 0.38 
vr.pr. ƒ 650,-. 045-314944. 


Te k. 4 zwaar eiken BAR¬ 
KRUKKEN en messing 
kroonluchter. 045-420554. 


MDF LEDIKANT, 1.80x2.00, 
matras, verstelb. lattenbo- 
dem, lage commode, nacht- 
kast. 1 jr. oud. 046-527124. 


Te k. eiken 2-pers. SLAAP¬ 
KAMER, z.g.a.nw. Tev. zon¬ 
nebank. Tel. 04459-2221. 


Te koop EETHOEK Lode- 
wijk-stijl: 6 stoelen en uit- 
trektafel. Tel. 045-417644. 


Te k. pracht, massief don- 
kereiken SALONTAFEL, 
afm. 1,40x0.80m. nw.waar- 
de ƒ2.000,- vr.pr. ƒ400,-. 
Tel. 045-460506. 


Pracht zw. eiken BANK¬ 
STEL, 3-2-1, met rundleren 
kuipkussens, ƒ3.175,-, (nw. 
pr. ƒ5.600,-); eiken vitrine/ 
toogkast, ƒ 1.250,- (nw.pr. 
ƒ2.900,-); eik. t.v/videokast 
ƒ 425,- (nw.prijs ƒ 850,-). 
Alles 1 jr. oud. 045-323830. 


Eiken WANDMEUBEL te 
koop, 3 mtr. lang (6 elemen¬ 
ten), ƒ 450,-. 045-715827. 


Goed gerichte studiebege¬ 
leiding in Heerlen en Hoens¬ 
broek. BIJLESSEN in alle 
vakken v.a. ƒ 15,- per uur, 
verzorgd door een ervaren 
team van docenten in Heer¬ 
len en Maastricht. Inl. E.C.H. 
045-741102. 

CHAUFFEURSOPLEIDING 
CCV-B, startdatum 28-03- 
'92, vakkundige leerkrach¬ 
ten, bij niet slagen, volgende 
cursus gratis. Aanmeld. nog 
mog. Verkeersschool Arnol- 
dussen. Hoogstraat 201, 
Landgraaf. Tel. 045-311631 

ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma’s. 045- 

321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Start zaterdagcursus chauf- 
feursdiploma 28-3-'92. 

Rijles 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 

8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
«kn. vrachtauto in 6 dgn. of 

3 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopleiding A-B C-D en 
alle chauffeursdiploma’s. 

Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
Bovag-erkende verkeers¬ 

school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 

S.D.L. biedt u aan; RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 

Huwj'Kennlsfn. 

Dove JONGEN 28 jaar, met 
vast werk en eigen flat, 
z.k.m. vrouw 25-30 jaar. 
Reacties naar Postbus 9004 
6401 KA, Heerlen. 

Radio e.d. 

STEREO-APPARATUUR te 
koop. Tel. 045-229705. 

Te k. 2-sp. ree. REVOX 
B77-MK II, als nieuw, in 
orig. verpakking met div. 
toebeh. plus Revox-795 
draaitafel. Tel. 04492-3824. 

Computers 

Te koop 190 NINTENDO 
spellen op 1 cassette. Mario 
Bros 4, nu al uit. Tel. 045- 
226391 of 06529-83431. 

TV/VIdeo 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ 75,-. Afst.bed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 

FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 

Huish. artikelen 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasautom 
ƒ 175,-. 045-725595 

Te k. PELGRIM electrofor- 
nuis (type 1018) met oven, 
klokje, gril, automaatkook- 
plaat, toebehoren, z.g.a.n. 
Tel. 045-752336. 

Te koop gevr. 

Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Comeliusln. 28, 
Heerlerheide. 045-228037. 

De hoogste prijs voor oude 
metalen IRIK oud papier en 
metaalhandel, Papperjans 
36, Heerlerheide. Tel. 045- 
212913 na 18.00 u. 253209 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


Modern WANDMEUBEL, 6- 
dlg., wit, ƒ 500,-. Zaterdag- 
str. 22, Heerlen. 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

Bol de Vakman 

Vochtwering 

het waterdicht maken van kelders en muren; 
injekteren tegen optrekkend vocht. 

10 jaar garantie 

Tel. 040 - 117893/ 120213. 

Hans UPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 

SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 

UITGEBREIDE schoon¬ 

maakbeurt, wassen, stofzui¬ 
ger en ruiten vanaf ƒ21,-. 
Bij Auto Service Gooiker. 
Ook voor APK en alle repa¬ 
raties. Apollolaan 154, 

Heerlen. Tel. 045-740041. 

Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 

STOELMATTERIJ vem. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045-418820. 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

DAKCENTRALE Limburg, 
gespecialiseerd in alle voor¬ 
komende dakwerkzaamhe¬ 
den zoals reparaties en ver¬ 
nieuwingen. Gratis prijsop¬ 
gave. Tel. 045-465285. 

Gevr. vakbekwame TIM¬ 
MERMAN voor het maken 
van afdak en deur. Tel. 
045-273430. 

Kachels/Verwarming 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

KACHELS, nu ƒ500,- kor¬ 
ting. De kachelsmid, Walem 
21, Klimmen. 04459-1638. 

Zónneitenl^ 

Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Umbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 

_i_ 


Zonnehemels-Smeets 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993. 


10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 
van koop). Superbreed, 
snelbruinlampen en gas- 
drukveerstatief. Eivi-Sun. 

Tel. 04749-4695. 

ZONNEHEMELVERHUUR 
Mezo, 10-lamps gebogen 
zonnehemel op kantelstatief 
huurpr. ƒ 50,- p/wk„ 3 we¬ 
ken ƒ 140,-. Bez. en pl. 
ƒ20,-. Inl. 045-312956. 

Kunst en Antiek 

Antiekhal Palmen-Heynen 

Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510706 

De mooiste grenen en eiken 
keus volgens VT-wonen en 
Ariadne, vindt U bij 
INTERART Antiek Simpel- 
veld, Irmstr. 64, 045-443161 
Eigen restauratie en logerij. 

Te koop antieke PIANO, 
kruissnarig, Lz.g.st. Tel. 
04493-1611. 

EXPOSITIE van schilderijen 
uit de 19e en begin 20e 
eeuw. Woensdag t/m zon¬ 
dag 13.00-17.00 uur. Kunst¬ 
handel van Mulken, Station¬ 
straat 137, Nuth. 

Te koop antieke EETHOEK. 
Tel. 045-227637. 

Diversen 

Therapeuten geven 

ontspanningsmassages 

aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis. 
(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal. 

NIEUW, nu dagelijks zonder 
afspr. ontspanningsmassa¬ 
ge (geen sex). 045-351555. 
KASSA electron. 4 telw. en 
2 telstr., kl. kopieermach. A4 
electron. schrijfmach. (Oli¬ 
vetti) (K) z.g., electr, schrijf¬ 
mach. (Olivetti), dicteerapp. 
Grundig (compl.), koffer- 

schrijfmach. Triumph Tippa, 
Olivetti Standard schrijf¬ 

mach. 045-257711. 

Mobiele AGGREGATEN: 

benzine en diesel 50 hz, 5- 
85 KVA, 220/380 V, ex-leger 
ƒ1.500,- tot ƒ8.500,-. Fa. 
van den Biggelaar, Gemert. 
Tel. 04923-61953. 

Colorshop Heerlerheide. 

Tel. 045-222278. SUPER- 
KNALLER, behang uit voor¬ 
raad 25% korting, andere 
materialen 15% korting. Al¬ 
leen op 26, 27 en 28 maart. 


Te koop BRANDHOUT' 
043-632433. _ 

GEBIT gebroken? 
technische prakt, 
voor nw. gebitprotl 
repar. Akerstr. N. . 
Hoensbroek 045-22821] 

Te k. prof. metaal 
TOR merk Fisher 12 
mnd oud, z.g.afl- 
04492-5542 na 18 u^ 

Als u ons voor 
's morgens belt, sta»! 
PICCOLO de volgend] 
a! in het Limburgs Da 
Tel. 045-719966. J 

Voor Piccolo's 
zie verder pagina 2*1 


jgQ corstên 

j&r VERSCHl 

Helmond I 

zat 28 mrt mankanari^l 
groene 7 popjes 7 
roodzalm man & pop 
kneu- & sijsbst 13 pu 
27.50 JONGE kanaries? 
1992 alle kleuren 6 
rode & roodzalm man H 
jes 10 pst.GLOSTER, 

6 KUIVEN SPEC PRU 
duiven 10 meeuwen 4< 

7 parkieten 10 valken l 
etc. 35 collis 20 pp. brt 
SITTARD 10.30-11 pü 
HÈERLEN 11.30-12 en 
7a TERBLYT 12.30-1 
46 BEEK 1.30-2 maS 
erin.7 


BEST GETEST. 
Onverdeeld enthousiasme in alle 
internationale autobladen. 

ZX 1.9D wint op alle fronten! 


VEILIGHEID. 

Stijve kooiconstructie, passief 
meesturende achteras ... door en 
door veilig. KRACHT/ECONOMIE. 

Soepele en zuinige 65 pk dieselkrachtbron. 

Bij 90 km/h 4.4 l/l 00 km, 
bij 120 km/h 5.9 l/l00 km en bij stadstraject 
6.61/100 km (volgens ECE-norm). 


COMFORT. 

Luxe en ruimte voor 
alle inzittenden. De bagageruimte 
is te variëren in volume. 


DUURZAAMHEID. 

Pantserharde laklagen op 
verzinkt/gegalvaniseerd staal: 
6 jaar carrosserie garantie. 


VOOR Z’N 
ARGUMENT MOET 
LUISTEREN. 


Sinds zijn introductie is het niet meer 
stil geweest rond de Citroën ZX 1.9 Diesel. 
Uitbundig roemt de pers zijn veilige wegligging, 
zijn meesturende achteras. 

Degelijkheid en duurzaamheid van zijn 
carrosserie (6 jaar garantie!) krijgen hoge 

cijfers, evenals de luxe van zijn 
interieur. En iedereen is vol 
. lof over de economie 
waarmee zijn schone 
1.9 liter diesel¬ 
motor pittige pres¬ 
taties levert. Overigens moet u bij dit laatste 
echt even gespitst luisteren naar het 
meest markante argument: 
zijn geluid, of liever gezegd het 
nagenoeg ontbreken daarvan. 

Net zo aangenaam 
verrassend om te horen als de 
aanschaf- (vanaf f 31.100,-*), resp. 
leaseprijs (vanaf f 877,-**) van de 
Citroën ZX 1.9 Diesel. Tijdens een proefrit 
kunt u dus in alle rust beslissen. 

U bent dan ook van harte welkom bij de 
Citroën dealer. * Prijs inclusief BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. 6 jaar carrosserie garantie. ** Leaseprijs excl. BTW, op basis van 
4 jaar full service operationele lease bij 20.000 km/jr. 
CITROËN 


[ CfTWOCri prtftnert tCTItS~] 


CITROËN ZX DIESEL. JE VOELT AAN ALLES DAT HET GOED ZIT. VANAF F 31.100,-*. 


BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. 
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355. 
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. 3 
Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 23 


Üp ' ! m ’ 


ploegleider bij Motorola kan ik mijn ei kwijt’\ jj rs zimmcrmami 


3.n. 

uur^, 

12 

sta * 1 

end®, 


Hennie Kuiper op 
zijn Amerikaans 


alsnog in ploeg 


BRUSSEL - De 
Zwitser Urs Zim- 
mermann en de 
Deense amateur 
Thomas Bay heb¬ 
ben deze week een 
contract bij Moto¬ 
rola gekregen. Zim- 
mermann maakte 
vorig jaar zijn ren¬ 
tree in de Ameri¬ 
kaanse ploeg. Zijn 
verbintenis werd 


echter niet ver¬ 
lengd. 

De Zwitser wilde 
desondanks actief 
blijven. Hij begon 
het huidige seizoen 
als individueel, 
maar kreeg tenslot¬ 
te toch weer een 
contract. 

De ploeg van Hen- 


nie Kuiper bestaat 
uit negentien ren¬ 
ners: Norm Alvis, 
Phil Anderson, 
Frankie Andreu, 
Lance Armstrong, 
Steve Bauer, Tho¬ 
mas Bay. Andy Bi¬ 
shop, Michel Der- 
mes, Andy Hamps- 
ten. Ron Kiefel, 
Steve Larsen, Dag- 
Otto Lauritzen, 
Greg Moens, Jan 
Schur. Maximillian 
Seiandri, Brian 
Walton, Sean Yates, 
Michel Zanoli en 
Urs Zimmermann. 


Beier contract 
voor Toni Niissen 


I DOOR BENNIE CEULEN 

^ÜSSEL - Eind goed, al goed. Een cliché, dat zeker 
£ Hennie Kuiper van toepassing is. Amper een halfjaar 
teden za g d e maatschappelijke toekomst van de voor-' 
wielerkampioen er niet al te best uit. Het Duitse 
^ e kom had zijn ploegleider van de ene op de andere 
bedankt voor bewezen diensten. Toen het seizoen 
.Voorbij was, had ’Kuipertje’ nog steeds geen nieuwe 
D bi ’zijn’ metier gevonden. In november zorgde een 
Verwacht telefoontje van de Amerikaan Jim Ochowicz 
,Qr de ommekeer. Het daaropvolgende gesprek weer- 
r^ld de Tukker van een dreigende werkeloosheidsuitke- 
Pf»* Hennie Kuiper werd aangesteld als ploegleider van 
Lu Motorola Cycling Team 1992, waarvan Eddy Merckx 
r‘ s Ponsor is. In die rol voelt hij zich nu bijzonder hap- 


/ n.. 

<4 |^ ee k gisteren duidelijk tijdens 
Hhj, erlate l- earn presentatie in het 
bedrijfspand van het 
^ hkaanse electronicaconcern, 
O Flg , jaar . een omzet van liefst 
mil -> ard do ^ ar en een netto 
Uijij 1 Va n ruim vijfhonderdvijftig 
Vj^Jöen dollar realiseerde. Op de 
Ljdp hoeveel geld van het reclame- 
in de wielerploeg wordt 
^Pt. kon Hennie Kuiper geen 
oord geven. Dat is ook zijn 
^kie-an niet. 

k 

(n h Detl aa ngesteld als ploegleider 
^ ° ef nne alleen met de begelei- 
V 8 n 3n de renners te bemoeien. 
Hjn Gchowicz is de general ma- 
Noël de Jonckheere ma- 
i^rof verduidel ijkt hy zijn nieu- 

L 

v ankelijk wilde Hennie Kuiper 
fej„ tï )^ er terugkomen op zijn drie- 
|J? Duits dienstverband als ma- 
. JO-van-alles van de Telekomfor- 
I af e - ..Het hoofdstuk Telekom heb 
fetjg ^sloten.” Na kort aandringen 
|ioe de 43-j a rige oud-wereldkam- 
fc n toch nog even op de affaire 


! Telekom hebben ze een vuil 
^.®tje gespeeld. Het deed pijn, 
et, met de botte bijl werd gewipt 
de kant gezet. Maar ik ben 
aatdragend. Ik ga mijn eigen 
(Lr Ik vroeg me wel af hoe ik ver- 
t>o eS t. 

ili e aot moment, dat Jim Ochowicz 
ket aai?,®'' Ne waren het vlug eens. 
L .f an b oc I kwam als een geschenk 
kemel. Dat had ik zeker niet 

^acht.” 

^ American dream’ is nu realiteit 
Hennie Kuiper. „Je ziet nu. 
dat je nooit te veel moet plan- 
‘n het leven, want het loopt 
tW helemaal anders af. Bij deze 
ktyj-^.kan ik geweldig goed mijn ei 


^ (k niale training 

^Uit^ 0 tor °I a boeft Hennie Kuiper 
•iw n bet wedstrijdgebeuren niets 
t)^ . te organiseren of te regelen, 
de taak van het duo Ocho- 
e Jonckheere. „Mij wordt 
>ï) 0 e ? a 8 d de ploeg te leiden. Ik 
1136 alleen met de renners be- 
k^^den. Door mijn begeleiding 
een stuk meerwaarde aan het 

^ftven. 

j^Ie training is heel belangrijk, 
^^ners krijgen vaak te weinig 
van de ploegleiders, om- 
gewoon geen tijd voor is. 
Vf eiders hebben te veel andere 
Wqq b aan hun hoofd. Er wordt ge- 
^ Wei nig gedaan aan begelei- 
K°orh wie l renn erij moet een 
baarj ee * d nemen aan het voetbal. 
^j d n Worden de taken meer ver- 

V^?^ or °l a is dat nu ook het geval. 
n functie heb ik alle tijd om 
s contact met de renners te on- 
H‘^den. Een coureur heeft daar 
u ctte aan. 

I t^bie Kuiper staat derhalve dich¬ 
te ’A ° ° oit bi -i zi ï n renn ers. En wat 
^American way of life’ van z’n 
''het rikaan se coureurs betreft, valt 
v °lgens Kuiper best wel mee. 

^t^J^b'^ikaanse avonturisten zijn 
^et i e Ploeg verdwenen. Ik werk 
V e ° ut * r professionals. Negentien 
r f i n totaal, waarvan elf natio- 
1 pL en - Het verwondert me zo, 

. bil Anderson vorig jaar met 


^elrennen 


^Alafeli, Catalaanse Week, vierde etap- 
4 o',-*• Ekimov 209 km in 5.08.53 (gem: 
Mor 7 krn/u >- 2. Zulle, 3. Breukink. 4. 
8 . r. ee ^ s ’ 5. Alcala, 6 . Colotti, 7. Gaston 
tL jlP e 0e, 9. Bouwmans, 10. Boden, 11 
tW° nins - 12 Saitov 0.03, 13. Jan Wij- 
Mar S ®‘9®' D. Echave, 15. Pedrero, 16. 
TV , 0 Siemons, 17. Ad Wijnands, 33. 
^fdsse 0.07, 45. Knuvers, 46. Van der 
Van Aert, 60. Jan Siemons, 64. 
•t»e» ans ' I 88 - Lubberding 14.19. Alge- 
11 klassement: 1 . Zulle 18.58.41, 2. 
n, a lori - 3. Alcala, 4. Breukink, 5. Bouw- 
Sari S ’ 6 ' Moreels 0.05, 7. Roche, 8 . Del- 
be k - 0 07 - 9 - Millar, 10. Pedrero 0.31, 39. 
Van ° ning L59 - 51 - Theunisse 2.45, 53. 
Sip Aert - 82 Knuvers 5.54, 83. Mare 
lipp 0ns 6 °2. 84. Ad Wijnands, 107. 

9.53, 121. Jan Siemons 12.56, 
34 5 g Van ^ er P as 21.25, 157. Lubberding 

^HNNIS 

t^Antonio 450.000 gulden. vrouwen, 
Q e ronde: McNeil - Baudone 6-3 6 - 3 . 


een Europese aanpak een positieve 
stempel op de ploeg heeft gedrukt.” 

Wereldbeker 

Hennie Kuiper, die een eenjarig 
contract bij Motorola heeft („Ik heb 
groot vertrouwen erin, dat mijn ver¬ 
bintenis verlengd wordt”), bena¬ 
drukt, dat de Wereldbeker het grote 
doel is. „We hebben geen Tourwin¬ 
naar in de ploeg. Daarom zet An- 
drew Hampsten alles op de Giro. In 
de Tour moet hij te veel in de tijdrit¬ 
ten inleveren. Maar je kunt nooit 
weten. Daarom starten we zeker 
niet zonder ambities in de Ronde 
van Frankrijk. Maar we moeten het 
vooral van de wereldbekerklassie- 
kers hebben. Met Anderson, 
Hampsten, Bauer, Kiefel en Laurit¬ 
zen hebben we potentiële kansheb¬ 
bers. En bij onze nieuwelingen zit¬ 
ten ook goeie elementen. De Itali¬ 
aan Sciandri bijvoorbeeld. En 
Michel Zanoli, niet te vergeten. Ik 
ben ervan overtuigd, dat mijn ploeg 
een goeie aprilmaand tegemoet 
gaat. In de Ronde van Vlaanderen is 
het misschien al raak.” • Hennie Kuiper (links) heeft het ontzettend naar zijn zin als ploegleider van het Motorola-team. Vijfvoudig Tourwinnaar 
Eddy Merckx (rechts) is co-sponsor en adviseur van de Amerikaanse wielerploeg. Foto: cor VOS 


Parelloop als marathontest 


BRUNSSUM - Zondag valt in 
hartje Brunssum te genieten van 
topatletiek als de vierde editie 
van de Parelloop wordt afge¬ 
werkt. 


Het hoofdnummer, de tien kilo¬ 
meter met nationale coryfeeën 
als Bert van Vlaanderen en John 
Vermeule, gaat om 12.00 uur van 
start. 


Procedurefouten bij 
controle Krabbe 


Voor het duo is het de laatste 
test voor de marathon Rotter¬ 
dam. 

Vanaf 9.45 tot 11.00 uur komen 
scholieren en sportverenigingen 
in actie terwijl om 11.15 uur het 
startschot luidt voor een vijf ki- 
lometerloop. 


# Schorsing van Katrin 
Krabbe, tweede van 
rechts, houdt de 
gemoederen constant 
bezig. Foto: REUTER. 


Circuit des Ardennes 
ronkende rallyproef 


NEUSS - Bij het afnemen van de 
urinestalen van de drie atletes Ka¬ 
trin Krabbe, Grit Breuer en Silke 
Möller tijdens het Zuidafrikaanse 
trainingskamp in Stellenbosch zijn 
ernstige procedurele fouten ge¬ 
maakt. Dat zegt Irena Salomon, ei¬ 
genares van de uitgeverij Sportless 
in Berlijn. 

De uitgeefster, die onmiddellijk na 
de behandeling door de beroeps¬ 
commissie van de Duitse atletiek- 
bond op 4 april in Darmstadt een 
zakboekje over het gebeuren wil 
uitgeven, legt de nadruk op het feit 
dat Chris Hattingh, de door de Duit¬ 
se bond aangewezen 'doping con- 
trol officer’, geen volmacht kon 
tonen. Dat is in strijd met de regels. 

In het geval van de drie wegens ver¬ 
meende manipulatie tot vier jaar 
schorsing veroordeelde atletes heeft 
Hattingh op 7 en 14 februari twee 
sterk van elkaar afwijkende verkla¬ 
ringen over het verloop van het ver¬ 
zegelen van de stalen afgelegd. 
Bovendien was de verpakking van 
de stalen geschied in een in Zuid- 
Afrika in licentie gefabriceerde cas¬ 
sette van plastic, die door de ver¬ 
strekker van de licentie in Engeland 
wegens onvoldoende verzegelings- 
mogelykheden uit de produktie is 
genomen. 

Intussen heeft Dr. Reinhard Rau- 
ball een dossier van ongeveer 60 
pagina’s ingeleverd bij de commis¬ 
sie van beroep van de bond. Jos 
Hermens, de Nederlandse manager 
van de drie atletes, heeft inmiddels 
aangekondigd, wanneer de bond de 
atletes niet vrijspreekt, de zaak bij 
de IAAF in Londen aanhangig te 
maken. 
DINANT - Het Circuit des Arden¬ 
nes, dat vanavond in Dinant van 
start gaat, is 'automatisch' de pre¬ 
mière van het internationaal open 
Nederlands rallykampioenschap. 
Henk Vossen rijdt met Arie Lekker- 
kerker in een Mitsubishi Galant 
Dynamic Four. Maurice Bergsteyn 
en René Smeets proberen het dit 
seizoen met een groep A Opel Cor- 
sa, een omgebouwde ex-fabrieks- 
auto. De Corsa heeft een laag ge¬ 
wicht en een vermogen van hon- 
derdzestig paardekrachten. 

Theo Knoop en Paul Boesten heb¬ 
ben de beschikking over de groep N 
Ford Siërra van Eddy van den 
Hoorn. Het duo Van den Hoorn en 


Johan Findhammer (Ford Siërra) 
completeert de Limburgse inbreng. 
Naast de Limburgse teams treden 
zevenvoudig rallykampioen Jan 
van der Marei en Peter van Merks- 
teyn voor het voetlicht met een 
groep A Ford Siërra Cosworth 4x4. 
Chiel Bos trekt ten strijde met een 
Peugeot 309 GTI, terwijl Erwin 
Doctor in afwachting van de Opel 
Calibra vertrouwt op de Kadett. 
Circuit des Ardennes begint om 
19.00 uur op de Maasboulevard in 
Dinant. Daarna volgen tot 01.50 uur 
’s nachts acht klassementsproeven. 
De herstart is zaterdagmorgen 11.00 
uur. Na twintig klassementsproe¬ 
ven wordt zaterdagavond om 23.15 
uur de winnaar begroet. 


Russische amateurs in 
Ronde van Del-Gulpen 


Van onze sportredactie 

GULPEN - Met start en finish op 
de Kampsweg in de buurtschap Del 
wordt zondag de Ronde van Gulpen 
verreden. Het evenement, waarin 
de wedstrijd voor A-amateurs het 
hoofdnummer is, krijgt apart cachet 
door de deelname van een Russi¬ 
sche ploeg. De vroegere Tour de 
France-renner Rini Wagtmans uit 
het Brabantse Sint Willebrord fun¬ 
geert als manager hiervan. 

Of zondag voor het eerst een Rus de 


sport kort 


• KARTING — De Limburgse kar- 
tingrijders zullen zondag hun eerste 
wedstrijd voor de Internationale 
Skelter Bond Limburg rijden. Dat 
gebeurt op het circuit De Landsard 
in Beek. De wedstrijden beginnen 
om 9.00 uur met de trainingen, de 
races om 11.30 uur. 


sport in cijfers 


Competitie-indeling landelijk compe¬ 
titie: 12 april: gemengd: le klasse afd 1: 
Pellikaan Tennis - Joy Mozaïek; Leimo- 
nias 2 - Zuiderpark 2; Halfweg - Strokel; 
Ready - van Home; afd 2 ALTA - Po- 
peye GS 3; GTR/NlP . Warande; Hille- 
gom - Zuiderpark 3; Bosheim 2 - ZLTB; 
2e klasse: afd 2 Lobbelaer Presikhaaf; 
Blerick - Pellikaan Tennis 2; Hilverheb 
de - Rapiditas 2; Kimbria - SLTC; afd 3 
ELTV 4 - ETC/OVD; Barneveld - Joy 
Mozaïek 3; SLTC 2 - Rapid-H; luck 
Raek - Tilburg; afd 4 Bastion Baselaar - 
Zoetermeer; Wateringen - Halfweg 2; 
Volley 2 - Merenwijk; Brunssum - Ven- 
lo; 3e klasse: afd 11 SLTC 3 - GTR; 
TOS-B - Bastion Baselaar 2; Tilburg 2 
Brunssum 2; BLTV - Geldropbanen; afd 
12 Warande 2 - BTC Ivy; GTR2 - He- 
lios-O; t Root - Kerkrade; de Helze - 
Uden; Heren: le klasse: afd 2 Halfweg - 
Pettelaer; Boemerang - Ray Prickers; 
ALTA - Nieuwenhagen; Krimpen - 


Overwaard; 2e klasse: afd 1 Venlo - Ra¬ 
piditas; BTC Ivy - Ready; Zuiderpark - 
Hartel; Hakkelaars - Stein; afd 2 Uni¬ 
cum - Boskoop; Halve Maantje - Pnssel- 
stein 2 ; Halfweg 2 - Panta Rhei; Groene- 
kan - Thor RW, afd 3 Holy - Rhoon, 
Loon op Zand - BRZ; Barendrecht - 
Horst; Oudenbosch - Ludica. 

KUNSTRIJDEN 

Oakland WK, stand na eerste dag: 1 . 
Klimova/Ponomare.iko 0,4, 2 . Oesova/ 
Zoelin 0.8, 3. Gntsjoek/Platov 1,2, 4 . Ca- 
legari/Camerlingo 1,6, 5. Rahkamo/Kok- 
ko 2 , 0 , 6 . Moniotte/Lavanchy 2 , 4 , 7 , 
Yvon/Pallue] 2,8, 8 . Sargent-Thomas/ 
Witherby 3,4, 9. Mrazova/Simecek 3.6, 
10. Stergiadu/Razgoeliaev 3,6. 

VOETBAL 

Mexico-Stad Kwalificatie Olympische 
Spelen, zone CONCACAF: Mexico - 


Verenigde Staten 1-2 (0-0). 59. Pineda 
0-1, 63, Henderson 1 - 1 , 70. Lalas 1-2. 

GOLF 

Hongkong Kwalificatie Dunhill Cup, 
tussenstand: Zuid-Afrika 143 (Palmer 
70, Els 73, Bland 77), Italië 143 (Cali 71, 
Rocca 72, Binajghi 77), Canada 144 (Zo- 
kol 69 Mijovic 75, Gibson 77), Zuid- 
Korea 144 (Cho 71, Park 73, Choi 76). 
Nederland 153 (Timmermans 76. Steen¬ 
kamer 77, Swart 77). 

Tokio 1 miljoen gulden, na eerste ron¬ 
de: 1. Ebihara 67, 2. Oide 68 , 3. Kaneko, 
Ikehara 69. 

SCHAKEN 

Eindhoven NK, achtste ronde: Van der 
Wiel Kuijf 1-0, Van der Sterren - Piket 
0-1, Nijboer - Bosboom 1-0, Brennink- 
meyer - Van Mil 1/2-1/2, Klarenbeek - 
Knappert 1-0, Cifuentes - Sosonko 
1/2-1/2. Stand: 1. Piket en Van der Wiel 6 
punten, 3. Nijboer en Sosonko 5, 5. Ci¬ 
fuentes 4 1/2, 6 . Brenninkmeijer, Klaren¬ 
beek en Van deer Sterren 3 1/2, 9. Bos¬ 
boom, Kuijf en Van Mil 3, 12. Knappert 
2 . 


oefenvoetbal 


VANDAAG 

Almania-Vinkenslag 


19.30 uur 


Ronde van Del-Gulpen op zijn 
naam schrijft moet worden afge¬ 
wacht. Feit is in ieder geval, dat er 
een andere winnaar dan vorig jaar 
uit de bus komt. 

Raymond Meijs uit Valkenburg, die 
in 1991 het ererondje reed, is im¬ 
mers inmiddels overgestapt naar de 
profcategorie. 

Tot de belangrijkste deelnemers bij 
de A-amateurs behoren dit keer 
(naast de Russen) onder meer Mike 
Kuipers, Berrie Thoolen, Francois 
Knarren, Marcel Nuij, Mike Strij- 
bos, Joost van Hest, Marco Engels, 
John Troisfontaine, etcetera. In to¬ 
taal circa honderd man. Ook de 
andere koersen zijn kwalitatief en 
kwantitatief sterk bezet. In totaal 
komen circa driehonderdvijftig ren¬ 
ners in vier verschillende koersen 
in actie. Het parcours heeft een 
lengte van 2200 meter. Entree: vijf 
gulden. 

Het programma: 11.30 uur: B-ama- 
teurs en veteranen, 51 km; 12.50 
uur. nieuwelingen 42 km; 14.05 uur: 
junioren 64 km; 15.45 uur: A-ama¬ 
teurs 88 km. Het einde van het pro¬ 
gramma wordt omstreeks zes uur 
verwacht. 


(ADVERTENTIE) Klein Herenmode 

Kleding voor de kleine, 
normale, lange en brede man 


o.a.:herenkostuums, kolberts 
pantalons, jassen, jackets, blousons, 
overhemden, vesten, pullovers en 
modeaccessoires. 


Heropening 
2 - 4-’92 

Hoofdstraat 29 Kerkrade WEERT - Tom Nijssen heeft van 
zijn kort verblijf in Nederland ge¬ 
bruik gemaakt om zijn contract met 
zijn kleding- en racketsponsor te 
verlengen. Bij Kesbosport in Weert, 
de importeur van Wilson rackets. 
Australian kleding en Babolat VS 
snaren heeft hij samen met zijn oor¬ 
spronkelijke sponsor Sporthuis Jos 
Brey, een beter contract dan afgelo¬ 
pen jaar weten af te sluiten. „Ik ben 
publicitair gezien op dit moment 
aantrekkelijk voor een fabrikant. Ik 
kon dus hoger eisen stellen '. Moge- 
lijk dat Nijssen er ook nog een 
naamsponsor bijkrijgt. Na de wunst 
in de finale van het Eurocard Clas¬ 
sic m Stuttgart kreeg hij de moge¬ 
lijkheid om een Porsche 968 tegen 
een gereduceerde prijs te kopen. 
Samen met Cyril Suk heeft hij deze 
kans gegrepen. 


Blankciislein in 
EK meteen actief 

STOCKHOLM - De Nederlander 
John Blankenstein zal in de eerste 
ronde van het toernooi om het Eu¬ 
ropees kampioenschap voetbal, dat 
op 10 juni in Zweden begint, de ont¬ 
moeting Joegoslavië-Engeland lei¬ 
den. De wedstrijden van Nederland 
worden gearbitreerd door de Zweed 
Bo Karlsson (Nederland - Schot¬ 
land), de Portugees José Rosa dos 
Santos (Nederland - GOS) en de Ita¬ 
liaan Pier Luigi Pairetto (Nederland 
- Duitsland). 


VVV-Sparta zes 
dagen vervroegd 

VENLO - De eredivisiewedstrijd 
WV - Sparta, die voor maandag 20 
april (T\veede Paasdag) op het pro¬ 
gramma stond, is door de KNVB 
verplaatst naar dinsdag 14 april. 

Schaatsbond op 
zoek naar coach 

BUTTE - De schaatsbond is op 
zoek naar bondscoach Arie Koops. 
De vrouw'encoach is op vakantie in 
Noord-Amerika. De KNSB wil 
graag Koops en ook zijn vakantie¬ 
houdende pupillen Carla Zijlstra en 
Lia van Schie spreken, alvorens 
stappen te nemen naar aanleiding 
van de beschuldigingen van het ge¬ 
bruik van verboden spierverster- 
kende middelen. 


Twee doden bij 
cricket-feest 

ISLAMABAD - In een provincie m 
het noord-oosten van Pakistan zijn 
bij festiviteiten ter viering van het 
behalen van de wereldtitel cricket 
van Pakistan twee mensen gedood 
en tien ersnstig gewond. De bewo¬ 
ners van de zone die grenst aan 
Afghanistan gebruikten explosief 
materiaal om uiting te geven aan 
hun vreugde. De uitbarsting kwam 
nadat Pakistan in Australië voor de 
eerste keer wereldkampioen was 
geworden. In de finale werd Enge¬ 
land verslagen. 

Mulders vijf 
duels geschorst 

ZEIST - De tuchtcommissie van de 
KNVB heeft Telstar-speler Mulders 
vijf wedstrijden geschorst. Mulders 
kreeg een duel vanwege de zoveel¬ 
ste gele kaart en vier vierwedstry- 
den wegens ernstig wangedrag. In 
het duel tegen RBC op 21 maart 
haalde hij een tegenstander onder¬ 
uit, hem daarmee een scoringskans 
ontnemend. De volgende spelers 
werden voor ëén wedstrijd ge¬ 
schorst: De Gier, Hoogma, Spork 
(allen Cambuur), Zygmantovitsj 
(FC Groningen), Lammers (NAC) 
en Olde Riekerink (Telstar). 

Nieuwe trainster 
ZV Kimbria 

MAASTRICHT - Na het opstappen 
van hoofdtrainer Jean Penders 
heeft zwemvereniging Kimbria uit 
Maastricht een nieuwe tramster. 
Met ingang van volgende week zal 
Conny Righart de trainingen van de 
zwemselectie gaan verzorgen Zon¬ 
dag houdt Kimbria de wedstrijd om 
de 'Ma Vertommen-trofee'. Aan¬ 
vang 15.00 uur in het zwembad van 
Heer. 

Limburg toch nog 
voorbij Arnhem 

ROERMOND - Het Limburgs junio¬ 
renteam van de KNVB afdeling 
Limburg won in Roermond in het 
kader van de voorronden van het 
Nederlands kampioenschap met 2-0 
van de afdeling Arnhem. Vijf minu¬ 
ten voor tijd scoorde D. Joosten van 
WV’86 1-0 en in de laatste minuut 
verzilverde D. Zafann van Roda JC 
een strafschop: 2-0. 

Autospeedway 

in Venrav 

• 

VENRAY - Op het autospeedway- 
circuit De Peel in Venray staat zon¬ 
dag een internationale autospeed¬ 
way op het programma. Er wordt 
gereden voor het algemeen Neder¬ 
lands superstock kampioenschap. 
Daarnaast komen de hotrods, de sa- 
loon-stockcars en de formule Toyo¬ 
ta aan de start, De achteruitrijders 
zijn eveneens van de party. Start 
eerste manche is om 13.00 uur. 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 


KontaktenKlubs 


Love escort, 045-320905 

_ vanaf 20.00 uur, zaterdags geslote n.__ 

Porky’s Pretpark!! 

NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY, LINDA EN CINTHY 

© 045-228481 / 229680 

_ nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur. _ 

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U mets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 

Club Amorosso 

Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons. 
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma. 
t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13.00-20.00 uur. 

Jacky’s escort , 

24 uur service 

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38) 
staan dag en nacht voor u klaar. 

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease. 

S 06 - 52981664 

_ Tevens leuk donker meisje gevraagd. _ 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

_ Tel. 045-212616/045-211391. _ 

Sacha’s Escort 

_ v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255. _ 

Nieuw! !Privé en escort! 

Angel en Boy ! 

Simply the Best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueel en Travestie. Vanessa (DD-cup en 
volslank). Diverse shows en massages mogelijk met 4 leu¬ 
ke meisjes v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk. 
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, voor 
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz. 
Open van 11.00 - 02.00 uur 

Bel voor info S 045 -27 45 87 

Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond) 

Riversideclub 

De naakte waarheid!!! 

Afslag Echt, Ohé en Laak Dijk 2, Ohé en Laak, 

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open v.a. 14.00 u. 
Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854. 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 

Mistery Escort Service 

Astrid, Diana, Karla, Corry. Voor bij u thuis of in hotel. 
Hygiene en discretie verzekerd. Bij ons is bijna alles 
mogelijk, b.v. striptease, trio, Frans intiem. 

Speciaal voor oudere heren. 

Geopend van maadag Lm zaterdag 

van 11.00-04.00 uur 
© 06-52820714 

_ Tevens leuk meisje gevraagd. _ 

ƒ 50,- all-in 

Tel. 045-423608. 


Maastricht 

Privé 

Deze week geen aanbiedin¬ 
gen, maar wel diverse leuke 
dames die u m 'n gezellige. 
sfeer ontvangen. Loop dus 
geheel vrijblijvend ons huis- J 
je binnen in de 

Jodenstr. 2 

_ 043-254183 _ 

Buro Geleen 

Met nieuwe adressen. | 
046-748768. Inschr. gevr. ] 

Shirley privé 

pret voor 2!!! 045-727538 i 

Contactburo 

SITTARD 

© 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 

LYDIA 

Where the girls are!! Van 11 
tot 23 uur. Tel. 046-749662. 

Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr. 10-22 uur. 
Weekend gesl. 046-757517 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

SM Rachel 

Tel. 045-274810. 

Angelique 

privé, 043-639410, 
dag. 14.00-22.00 uur. meesteres Anita, Barbara 
en goed getrainde slavin 
maken al uw fantasiën wer¬ 
kelijkheid. Tel. 045-451769 
Ook in 't weekend! 

Club 

2000 

Met nieuwe meisjes. 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen. 
Tel. 046-742315. 

Nieuw Escort 

Pricilla en snel bij u thuis of 
in hotel. 

S 045-428849. 
vrijdag/zaterdag 

zie je bij Daisy Sexy-lingerie 
Tel. 045-229091 

Nieuw escort 

van 18.00-03 00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
045-413887 


Totale 

opheffingsuitverkoop 

Sla nu uw slag 

Dit is uniek , komt nooit méér! 

Alles moet weg, let op 
tegen elke (aannemelijke) prijs! 

Op onze afgeprijsde artikelen mag U nog afdingen, 

zolang de voorraad strekt. 

Wij hebben nog heel 
veel te bieden. 

#»Schreurs Meubelen b.v.^^ 


Molenstraat 10, Limbricht, tel. 046-516961 

Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. 

Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. 

’s maandags gesloten - iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 


Vanaf Eindhoven 
afslag vowo Bom 
rechtsaf richting öorn 


iAi » Eindhoven 
® \ Roermond 


f 


Vanal Maastricht Heerlen V 

E9 vo<0»n 101 afslag Urmonfl Bom/ 
rechts»! nchlmg Srtlard O I 3 Volvo 

LIMBAiCHT SChREURS 
vanal Aken E39 Urmona J [A - |( 
volgen tol afslag * F 

Urmona Geleen 

rechtsaf nchlmg Sitlara I Ys. 

*ƒ Beek\ e Heerlen 


I 


Kfcrkradef 
-^-AAachen I 


Privé 

Heerlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 

Club 

Merci 

Leef elke dag, alsof het de 
laatste is. Rijksweg Zd. 241, 
Geleen. 046-745814. 

Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 


Nieuwe meisjes gevraagd in 

Club Rustica 

V.d. Weyerstr. 9, 
Spekholzerheide Kerkrade. 
Tel. 045-412762. Ma tm vr. 
11-24 uur open. Garantie en 
_ intern mog. _ 

Paren en alleenstaanden¬ 
club 

Villa Liberta 
Susteren 

Elke woe. en vrij. voor paren 
en alleenstaanden met 
mooie live-shows. Zaterdag 
Liberta Verkiezingen, alleen 
paren. Ontmoet mooie ero¬ 
tische mensen in een vrien¬ 
delijke omg. Open va. 21.00 
uur. Maaseikerweg 24, 
Susteren. Tel. 04499-4928. 


De beste meisjes 
zijn nog steeds bij: 

Privé Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade 
045-425100, 7 dgn geopend 
11-24 u. Zondag 15-23 u. 

Buro Janine 

Tel. 09-3211-758854 

Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 18 Lm 3 u. 
Tel. 045-422685 

Nieuwe meisjes verwachten 
u 

Cinderella 

Oude Rijksweg Noord 56, 
Susteren, naast tennishal. 


Meisje, 18 jaar 

voor escort, 045-427473. 

Kasteel 

Waterloo 

org. vanavond 'n naakt- 
groepssexparty voor heren, 
dames, paren. 04704-3030, 

Privé en Escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 

Iedere dag open van 
20.00-04.00 uur 

Club ”La Belle” 

Kerkrade-West, Gravenstr. 
13. 045-416143 met Regina 
Tamara, Pretina, Walli, 
Anja, Steffi. 


Monique 

af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759, meisje gevr. 


Escort 

All night service v.a. 
22.00-6.00 u 045-462257 


Braderieën/Markten 

MECC Vrijmarkt te Maastricht 

Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur 
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur. 

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snuffel- 
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food) 
_ Kraamhuur ƒ 45,- per dag. Bel 01640-57521. _ 

Deelnemers gevraagd SNUFFELMARKT, Veiling- 

\/lnnionmQrlrt hal Gron sveld, 25 en 26 april 
VlUUiei lIJIctlKl Uitsl. part. 200 staanpl. Info 

Munstergeleen, Gemeen- 04408-1908. 
schapshuis, Paasmaandag Vnnr Pirmio c. ’ 

20 april. Inl. 045-324112. 2ie verder pagina 28 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kunststoframe* 


P Greymansstraat ^ 
SCHINVELD t 
tel 045-256371 " 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgave 


GTI + TNT 


Golf VR6, 2.8 liter, zes cilinders, 128 kW (174 pk), topsnelheid 112V2 km per half uur. Prijs f59 710.- Prijs is een vanai'-prijs inclusief BTW exclusief kosten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden Importeur Pons Automobielhandel BV, Postbus 72. 3800 HD Amersfoort Telefoon. 033 949944 
Vrijdag 27 maart 1992 • Pagina 25 


Vandaag 20.00 uur stadion De Baandert Sittard 


paar seconden twijfelt hij. Dan 
verhoogt hij de druk. Het resul¬ 
taat is ’krak’. 

„Vreemde gewaarwording. Ik 
ben bezig aan een goede compe¬ 
titie, maar weet met wat straks 
volgt. Terug naar Australië of 
een langer verblijf in Europa.” 
Eric Gerets, met ingang van het 
nieuwe seizoen trainer bij FC 
Luik, heeft hem benaderd. „Ik 
heb hem gezegd, dat ik het in 
principe interessant vind.” Maar 
het is de vraag of de ex-PSV'er 
hem salarieel voldoende kan bie¬ 
den. „Hebben we nog niet over 
gesproken. Het zal verstandig 
zijn dat ik me voorlopig hoe dan 
ook concentreer op de sportieve 
kant. Als het lukt in de competi¬ 
tie of de beker, bereik ik mis¬ 
schien toch een akkoord met 
Roda." Of kloppen er andere 
clubs bij hem aan. 

Beslissing 

Hij is achtentwintig en zou graag 
’nog vier jaar in Europa blijven’. 
Maar ook dat heeft hij zelf niet in 
de hand. Een nieuw lepeltje op 
de proef stellend: „Het probleem 
is: wat wil mijn vrouw?” Debra 
heeft het er ’out of Australia' 
moeilijk mee. „Twee jonge meis¬ 
jes. heerlijk gezinnetje. Wordt 
een lastige beslissing. Debra en 
ik zullen er over moeten praten.” 
Hij staat op. strekt de rug en 
loopt naar de kleedkamer. Hin¬ 
kend op twee gedachten. 

Eén zekerheid heeft hij, die van 
de stijgende lijn. „Na de winter¬ 
stop leveren we toch een goed 
produkt af voor eigen publiek. 
De linies sluiten beter. De spe¬ 
lers werken voor elkaar. We zijn 
paraat." Voor de eindsprint. 

Link 

Voor Graham Arnold betekent 
dat voorlopig geen golfsport. Hij 
heeft een handicap van dertien. 
Dat wil zeggen, dat hij behoor¬ 
lijk link’ is. Grijnzend: „Ik kan 
een balletje slaan.” De 'Aussie’ 
ziet er een gat in. Ook vanavond. 
„Roda JC en Fortuna hebben de 
punten even hard nodig. Ik denk 
dat wij winnen. Jammer voor 
Fortuna. Verkeert in een shit- 
positie.” Hij kijkt alsof hij het 
meent. 


Programma 

betaald 

voetbal 


Vandaag 20.00 uur: 

Fortuna Roda JC 


PSV 

28 

21) 


1 

~t 1 

63 


Ajax 

28 

19 

5 

4 

43 

62 

18 

Feyenoord 

27 

17 

1 

3 

41 

44 - 

15 

Groningen 

• >- 

13 

8 

(i 

34 

39 

■>7 

Vitesse 

28 

12 

8 

8 

32 

40 - 

28 

Roda JC 

28 

11 

9 

8 

31 

36 

32 

RKC 

■>7 

(1 

11 


29 

46 

38 

FC Twente 

27 

11 

(i 

ld 

28 

47 

44 

Sparta 

28 

9 

Hl 

9 

28 

40 

47 

FC Utrecht 

28 

"■ 

13 

8 

•>7 

30 

31 

Willem II 

27 

10 

6 

11 

26 

37 

33 

MVV 

27 

9 

8 

lil 

26 

28 

3b 

Volendam 

29 

9 

7 

13 

25 

30 

41 

SVV Dordrecht 

28 

8 

4 

16 

20 

35 

56 

Den Haag 

29 

5 

8 

16 

18 

27 

55 

Graafschap 

28 

5 

i 

16 

17 

25- 

- 49 

Furtuna Sittard 

•>7 

3 

10 

14 

16 

26 

- 44 

WV 

27 

•) 

(i 

19 

1(1 

25 

64 


Vandaag 20.00 uur 

Scheidsrechter Uilenberg 

Fortuna Sittard (selectie): Hesp. Var, 
Zwam. Maessen. Driessen. Samuel. 
Paul Janssen. Usta. Sneekes. Szahna. 
Taihuttu. Anton Janssen, Barmentlou. 
Loontjes, Deckers. Vergoussen. Kicken. 

Roda JC (selectie): Bolesta. Smits. 
Broeders. Hanssen. Boerebach. Verha¬ 
gen, Luypers. Trost. Van de Luer. Ter 
Avest. Hofman. Paul Janssen, Stefan 
Janssen. Ogechukwu. Arnold. Huiberts. 


jigd door de getrouwen die pc 
h op de stenen trap boven h 

° e fenveld. 

Ij *' 

speelt de sterren van de f 
en de vijandelijke keepc 
lt het doel. Overdreven comp 
"* e ót, maar gemeten naar f 
a t duffe prestatiebeeld van 
^ ° e g klinkende realiteit. „1 
^erste competitiehelft was bek 
j er d. We speelden te mdividt 
s Rsch.” Óp en waarschijnli 
buiten het veld. 


* 'Vee kansen 

^aar dat aan lag of ligt - als tac- 
jf^he spits houdt hij zich wijse- 
^Jk op de vlakte. Het antwoord 
, P de sfeergevoelige vraag naar 
et verschil in benadering tus- 
v en Jan Reker en Adne Koster 
er zandt in de wazige verte van 


DUITSLAND 

Vandaag 20.00 uur: 

MSV Duisburg Dynamo Drosden 
Werder Breinen Fortuna Dusseldorf 
Wattenscheid 09 - 1 FC Koln 


(ADVERTENTIE ; 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

tussen 8 en 12 uur. 


Fortuna Sittard - Roda JC 9 


LD Infographic A. Bacfcer Leegslr* 


^Erkrade - Als hij op kiep¬ 
erende sandalen over de plavui- 
stiefelt, verraadt zijn uiterlijk 
.^inig exclusiefs. Toch bevindt 
^ lc h onder de krullige hairstyle 
r et s wat een ander niet heeft. Een 
,0h gevoel voor ballen met een 
la meter variërend van ruw ge- 
j\ c hat vier tot vierentwintig cen- 
bheter. Duitsers noemen het 
°rinstinkt, maar aangezien dat 
°°r een Australiër een wat 
.jP5*bgerige vergelijking is, dient 
* ar »goeroe-kick’ als raak synu- 
.* e m. Henryk Bolesta en Bert 
verhag 

en vertoeven zijdelings 
? e strekt in de leren banken van 
e t spelershome. Snurkend siës- 
, a op Kaalheide. Graham Arnold 
oucjt de ogen wagenwijd open. 
U 11 -] ligt wakker van de ’dabi’. De 
. er by dus. En van de ongewisse 
°ekomst. Die van zijn gezin en 
Van Roda JC. 

G 

thuisloos heeft hij zich opge- 
er kt tot florissant topscorer 
an de club. Elf treffers, twee in 
i 6 beker. „De allermooiste was 
t tweede doelpunt tegen 
trecht.” Hetgeen wordt beves- 


V 7 eredivisie J 


| ƒ _ fortuna-roda jc J 


I ƒ buitenland I 


OJ.J. innu - Ut; diik op net priKDord in net t ortuna-spelersho- 
me gaat de discussie en het rekenwerk vooraf. ’Als SVV/Dor¬ 
drecht nu eens... en Den Haag verliest bij... en wij moeten toch 
punten kunnen pakken tegen....’ Alle rekenwerk leidt voorna¬ 
melijk tot een voor de hele Baandert acceptabele uitkomst. 
Met het ’ergste’ wordt geen rekening gehouden. Niet eens uit¬ 
gesproken. René Maessen rekent niet mee. 'De kapitein’ re¬ 
kent wel op iets, maar dat heeft veel meer te maken met het 
directe Fortuna-resultaat in de eerstvolgende wedstrijd. Van¬ 
avond bijvoorbeeld tegen Roda JC. 

„Daar word je,” volgens René Maes- _ 


gedoemd te mislukken. Ook hij, 
met name hij is bezorgd. „Mijn de¬ 
buut maakte ik in de eerste divisie. 
Ik ken daar alle stadions, want de 
eerste twee jaar heb ik niets anders 
gezien. Voor mij hoeft de hernieuw¬ 
de kennismaking niet.” 

Rekenwerk 

Dus toch maar even gezondreke- 
nen? „Acht punten,” schat de aan¬ 
voerder. „Met acht punten erbij zit¬ 
ten we goed. Nee, de moed opgeven 
dat is niks voor mij. Slechts een 
keer zag ik het echt niet meer zitten. 
Uit tegen Willem II. Langs alle kan¬ 
ten werden we voorbijgelopen. Ik 
geloofde mijn eigen ogen niet. Na 
de wedstrijd zaten we helemaal in 
de put. Toen wist ik ook niet meer 
hoe dat verder moest. Iedereen ver¬ 
werkt het dan op zijn manier. Op de 
weg terug. Maar thuis krijg je het 
weer allemaal on ie hord Ona helt- 


da JC graag weer zo'n voorsprong 
willen verdedigen. We zijn op een 
punt gekomen dat alles bruikbaar is 
in dat opzicht. Nu moeten we knok¬ 
ken voor lijfsbehoud, waarschijnlijk 
tot en met de laatste speeldag. Ik zal 
er al het mogelijke aan doen om de¬ 
gradatie te voorkomen, want de eer¬ 
ste divisie beschouw ik als de scha¬ 
duwzijde van het betaalde voetbal. 
Geen toeschouwers, geen publici¬ 
teit, geen sponsors; kortom abso¬ 
luut onaantrekkelijk om daar te 
toeven.” 

Loyaal 

Fortuna Sittard kan rekenen op zijn 
rechterverdediger. Vanaf de school¬ 
banken is zijn leven geel groen ge¬ 
kleurd. Zijn loyaliteit is onveran¬ 
derd vanaf het moment dat hij voor 


650 gulden per maand als groentje 
mocht meedraven tot de dag van 
vandaag waarop hij als verlengde 
arm van de de coach in het veld als 
gangmaker moet fungeren. De druk 
is er met minder op geworden. 


Druk 

„Die permanente druk van het niet 
mogen verliezen speelt ons parten. 
De durf om buiten je taak initiatie¬ 
ven te ontplooien ontbreekt, waar¬ 
door het spel er niet beter op wordt. 
Het enige dat ik jongere spelers kan 
meegeven is dat ze zich niet gek 
moeten laten maken door het rand- 
gebeuren. Je moet blijven doen wat 
je altijd doet en met onder de druk 
jezelf' gaan forceren. Dan is het ein¬ 
de helemaal zoek. Gelukkig hebben 
we de komende weken tegenstan¬ 
ders die ook de strijd moeten aan¬ 
gaan. Zoals Roda JC. Die ploeg is in 
de race voor een UEFA-cupplaats 
en kan dus geen verstoppertje spe¬ 
len. Vandaar ook dat ik een open 
wedstrijd verwacht. Daarbij is het 
een derby en dat is altijd al iets bij¬ 
zonders. Geen van beide ploegen 
heeft iets aan een gelijkspel. En 
mocht het daar toch op uitdraaien 
dan hebben we na de derby gewoon 
nog zeven punten nodig om te over¬ 
leven.” 


Kwaliteit 

En als jullie niet overleven? „Dat 
kan niet," volgens Rene Maessen. 
„Daarvoor is er te veel kwaliteit in 
de ploeg. Ik denk er ook nooit aan. 
Als ik vooruitkijk zie ik ons volgend 


seizoen gewoon weer in de eredivi¬ 
sie.” 

Een heel ander Fortuna in de eredi¬ 
visie 0 „Nee dat niet. Er zit voldoen 
de kwaliteit in de selectie. Ik geloof 
niet meer zo in al die aankopen.' Dat 
komt de hechtheid binnen het team 
niet ten goede. Ik ben ervan oVeN 
tuigd dat Kessler volgend jaar,,een 
prima en vooral volwassen elftal op 
de mat kan brengen, want van de 
ervaringen die we nu wekelijks .be¬ 
leven moeten zelfs de jongste spe¬ 
lers zeer snel rijp worden" 


Met zijn dertig jaar is René Maessen 
de oudste speler bij Fortuna Sittard. 
De routinier, die jongeren op sleep¬ 
touw moet nemen. „Wat heet routi¬ 
nier. Voor mij is dit ook allemaal 
nieuw. Ik heb nog nooit zo met de 
hete adem in mijn nek moeten spe¬ 
len. Fortuna heeft er wel eens be¬ 
roerd voor gestaan, maar tegen het 
einde van de competitie waren we 
altijd in veilige haven. Dit seizoen 
hebben we te vaak ook stomme 
pech gehad. Fortuna had geen for¬ 
tuin, want als we dat wel hadden 
gehad, hoefden we nu met de elke 
week de billen tegen elkaar te knij¬ 
pen.” 

„Hoe vaak hebben we niet met 2-0 
voorgestaan. Alsof er dan een psy¬ 
chische barrière opgeworpen werd. 
Meer dan een gelijkspel of zelfs een 
nederlaag was er voor ons dan niet 
weggelegd. Hoe zoiets kan? Ik weet 
het niet. Misschien is het de ver¬ 
deeldheid binnen de groep, waar¬ 
van een deel de voorsprong wenst 
te verdedigen en het andere op zoek 
wil naar nog een treffer. Als je dan 
twee keer zo tegen de lamp loopt 
gaat zoiets al gauw een eigen leven 
leiden. Na verloop van tijd krijg je 
zelfs al angst om met 2-0 voor te ko¬ 
men. Desondanks zou ik tegen Ro- 


Ondauks de kommervolle Fortunatijden blijft René Maessen goedlachs. Foto: peter roozei 


Graham Arnold: geslepen golf, gehaaide goals 

Spits zonder handicap 


i Graham Arnold, 
net op 
tijd in beeld. 

Foto: DRIES LINSSEN 


de Australische woestijn. „Over 
trainers praat ik liever niet. Feit 
is dat wij twee kansen hebben op 
Europees voetbal. Via de compe¬ 
titie en de beker.” Bovendien 
heeft hij zijn eigen ’problems’. 

Vorig seizoen acteerde hij als 
nieuwbakken immigrant ’een 
wedstrijd slecht, twee matches 
goed’. Hij had moeite met de 
overgang, de speelstijl en het kli¬ 
maat. „Zó van de Australische 
competitie naar de winterse vel¬ 
den. Pfft...” Na de redelijke start 
volgde de onvermijdelijke terug¬ 


val. Hij eindigde op het tand¬ 
vlees. „Dit jaar was de voorberei¬ 
ding beter.” Fysiek en mentaal. 


In vorm 

Vooral dat tweede. „Ik nam me 
voor: Graham, je scoort vijftien 
doelpunten, het is je laatste 
kans.” Hij komt aardig in de 
buurt. Fluisterend, want de pit¬ 
tende collega’s hoeven het niet 
te horen: „Ik zit op een constant 
peil.” Hij is ’in shape’, in vorm. 


„Ik heb” - nu weer wat luider - 
„veel te danken aan de anderen.” 
De aangevers. „René Hofman is 
een van de beste vleugelspelers 
van de eredivisie. Voorzetten op 
maat. Max Huiberts aan de ande¬ 
re kant is behendig in de'combi- 
natie.” Het directe rendement 
moet van de man zelf komen. „Ik 
voetbalde te veel mee, kon het 
niet afmaken.” Hij was te onge¬ 
duldig. stak zijn snufferd te 
dwars in de wind. „Ik heb ge¬ 
loerd mijn positie beter af te 
stemmen op de aanvoer.” Hij 
loert nu scherper op de kansen. 


Kopsterk, gehaaid op de korte 
afstand en nauwelijks vatbaar 
voor blessures. Hij zoekt het 
contact en ontwijkt het risico. 

Te duur 

De ’problems’ liggen buiten het 
strafschopgebied. Zijn salaris is 
te hoog. Roda moet bezuinigen. 
„Ik ben te duur. De club heeft 
een optie voor nog een jaar, maar 
ik heb begrepen dat ik moet ver¬ 
trekken.” Hij tilt het plastic roer- 
stokje uit de koffie, zet het klem 
tussen duim en wijsvinger. Een 


Hooiers ‘ziek* 

SITTARD - Marco Boogers 
heeft zich gisterochiend ziek 
(migraine) gemeld bij zijn 
werkgever. De aanvaller, die 
door George Kessler op een 
zijspoor is gezet, ontloopt op 
deze manier de pijnlijke gang 
naar de reservebank. Fortuna 
Sittard is inmiddels zeer ont¬ 
stemd over de houding die 
Boogers heeft aangenomen. 
Manager Jacq. Opgenoord: 
„Het boterde al lang niet meer 
tussen Boogers en meerdere 
mensen binnen de club. Wé 
hebben echter onderling afge¬ 
sproken dat we dit seizoen 
correct zouden afmaken en 
dat hij dan kon vertrekken, 
als er een gegadigde voor 
hem zou zijn. Die afspraak 
heeft hij geschonden We heb¬ 
ben ons beraden welke stap¬ 
pen ondernomen zullen wor¬ 
den en zo gauw Boogers zich 
weer in De Baandert meldt, 
zullen we hem dat medede¬ 
len." 


Naast Boogers ontbreken ook 
Fred de Jong (gebroken juk¬ 
been) en Jos Mordang (ge¬ 
schorst) bij de derby. Roda 
JC zal het moeten stellen zon¬ 
der de langdurig geblesseer¬ 
den Gerrie Senden en Silvio 
Diliberto. 


Fortuna-aanvoerder René Maessen houdt geen rekening mei het ergste’ 

Voetbal tussen vrees en hoop Limburgs Dagblad 


Vrijdag 27 maart 1992 • Pagi Voor inlichtingen/reservering advertenties 

tra-r — r r —~ omi *• j •» . 


op deze pagina. Els Swaans 045-739383. 


8! ■ i ■ i ■ i R.Q ^AL lltltllliltl ,Rl ai ai 8i ai ■ AAA X lAAjiji ai a j a ai ■ i ■ i ai mi mi 


dagelijks om 18.30 en 21.00 uur. 
za. en zo. ook om 15.30 uur. 


za., zo. en wo. 

om 14.00 uur. 


dagelijks om 20.00 uur. 
za. en zo. ook om 14.30 uur. 


dagelijks om 18.45 en 21.00 uur. 
za. en zo. ook om 15.00 uur. 


OM \K 
\OMl\ \l II S 


/«'%■ " 


?.i 'Bert de mbo • va nolte ■ jesmc \ lange 

CAPE FEAR 

- -.-öüvééc __ f)fSL 

8 i 818 /=2 Htï? i 1818181 urT 
J DLDE 


ZZS3 


Hj ■ officier na jwtilie.” 

Hij ririmn Dp lm, 
hctlramiip|eii^ - 
cb afln «M kem dMar k, 
warééi4nf... 

’ dtmfcad. 

KEVIN COSTNER 
nOlffilSTOIfiu 

JFK 


k 'sf 

V w i 

j 18! Bi 81 ^: 


lys nm 


1 — 

Breek de week! i 

. Ie 

4 - 

J v( 

^ m 

<4 / 

dere woensdag 

Ie zalen en imfl 

jorstellingen 
j vanaf ' 

7,50 p.p. 


niaWi Tel. 045-312510 SP SUNP 

X_ IANDGI 

Vanavond 

THE SPIKE 

zondag 5 april: Fietsefreem 
vrijdag 17 april: 2 Unlimited 
iedere vrijdag - zaterdag - zondag geop 


CENTRALE KASSA: 045-714200 


8l Bi»!.- 
IBIBIBIBI 4 HS-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30 


FILMS 


VRIJDAG 27 MAART T M 
DONDERDAG 2 APRIL 1992 


FILMS CTtirOrrDP IteJ f 5met een voof ‘alkwat wits’ programma. 
3 I ntltl LtlJ IrN I Dot itHS, de meeat komplo» biotoop van 7 Zuklen, 


NEDERLANDSE PREMIÈRE ÊËÈBBm 
Glamour was hun dekmantel 

BUGSY 

met Wanen Beatty, An nette Bening e a 
dagelijks: 14.00,18.30 en 21.00 uur 
zaterdag en zondag óók 16.15 uur 


NEDERLANDSE PREMIÈRE 
Anderhatf uur ademnood en parelend angstzweet in 

FREDDY’S DEAD 

met Robert Englund, Rosé enne Ban. Akce Cooper e.a. 
Laatste 20 min. extra spannend in 3D met gratie 30 bril 
dagelijks: 14.15,19.15 en 21.15 uur 
zaterdag en zondag óók 16.30 uur 


Twee vergeten helden staan tegenover een misdadig 
gofcsyndKaat in de sport. Niemand rekent meer op ze, 
ma ar ze staan op 1 punt opnieuw te scoren 

THE LAST BOYSCOUT 

met Bruce Wifcs, Damon Wayans e.a 
dageijks: 14.30,19.00 en 21.30 uur 
zaterdag en zondag óók 16.45 uur 


Een Sm over lalde, herinneringen en de 
waarheid d» eincteRjk aan het Wit komt 

THE PRINCE OF TIDES 

met Bartxa Streteand. Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. 
dageijks: 1.8.30 en 21.00 uur 
vrij-, maan-, dms- en donderdag óók 14.00 uur 
' m 


BUC.S V 


THE ADDAMS FAMILY 

za. en zo.: 14.00 en 16.00 uur • wo.: 14.00 . VN 

■ V v '■ 

■\ V \ 


Neem dan kon takt met ons op! 

Wjj xorfra óók voor 4*<aitoodi(iafBQl 


De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG 
HEVEL IN HET WILDE WESTEN 
Nederlands gesproken en gemogen 
zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur 
woensdag: 14.00 uur 


FREDDY’S 
DEAD 


NIGHTMARE 


drive-in-bioskoop 

ffUTOKINO 

LfiNDGRfifiF 

Vr er za 20 00 u 
Zo 20.30 u 

Al l'ailno ■ 
\lirliiilp Ifpitfcr Vr Za 22 15 u 

Spanning en erotiek in 
een öeklemmende ttiriller. 

: [ i ! : : ' [ ?! ! ; H ! D 

SIRTTEIEI 

The Plastic Highimöre" 


IS UH MHSEN EENRRMP l 

DKOM-J -3 

hDRM HAAR DEOEHKAHP! 

K INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN 

InL: dagelijks _ 

SSCHOOL DEGENKAMP 


Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 

Zaterdag 28 maart 

Live muziek uit 
de jaren 70-80 

Topformatie 

Lee Sound 

Aanvang 21.00 
Entree 7,50 


cafe-zaleaiimiJJcsatrHB 


ROLAND CN T*6u5 906 


Landgraaf 

Hoogstr. 191 6373 HS 
Tel. 045-315515 


RESENTEERT 


Vervolg 
Gezellig Uit 
Zie pag. 28 


M w 


DISCOTHEEK 


'Mk, 


Las Vegas 

Sunpleln 2, Landgraaf, tel. 045-312445 

Gezelligheid kent geen grenzen! 

Zaterdag, zondag 
geopend vanaf 20.00 uur 

DJMARCO 


DISCO 

* 

DANCING 


DE SMID 

Reymerstok 


p L/ s 


in hm i-n/tUil, 

DISCO in bcnedenziwil. 
leden /,u< njae livc-rmiziek. 

De Smid twee onder één DAK 
Limburgs goedk -opste dancing voor 
jong en oud, waar de consumpties 
nog betaalbaar zijn. 
Consumptieprijs ƒ1,50 

Tot /ion- in DISCO-DANC1NG DE SMID 

T )nrms!.r. D, devnierstuk 


,0<SCÖ)> 7 . 
|[DANCgl [SLHlNVELD 


Beekctr. 7 Schlnvwd 
045-252975 TRODEL 

MARKT 


0SQ.29MARZ Atdwa» Xrauz 

•AAOBf 

rveuMMot 


lil 
Jadar tam •alnodwnl , 
Mo: 0241/4 770684 1 
A 


VAN 
MORRISON 


THE S C E N E 
LES NEGRESSES VERTES 

! m ’ ". ' i^: i J: 'H ;H- n r TrTOriT7 


rrytop! 

, Ff is nog een restant aantal busplaatsen voor 

vffRMTS, PH8CE en R0XETTE. 

r Eigende week start wk. busreis naar MOM WIJNGRACH 

KERKRAOE 


[(^THEATER 

TeUussa Dffi-454141 


Zondag 29 maart 

Filmdag 

in teken van Shakespeare 

16.00 uur 
Henry V 

18.45 uur: etentje 

20.00 uur 
Prospero*s Books 

reserveren voor etentje gewenst 


Volgende week zaterdag start wk. THE MWHUtB 


O 'TTll zeil 


Dei voor alle inlichtingen 046-752500. 


i \ niLIC.LNC 


Dancing Gorissen BRUNSSUM 

Vanavond muziek uk de 50er en 60er jaren. Reünie met orkest 

Kadzen jammer Kidz 

4 Entree ƒ 7,50 Aanvang 21.00 uur 
Zaterdag 28 maart dansen met orkest 

Fairlane 


VANAVOND ce" oetjnp !"i LHT.ourq 


OTO BIANCO 

Zondag 29 maart 

CHIWOKKIE 

Woensdag 1 aprii 

YOU AND ME 

Sittted 
f 


VRIJDAG 27 MAART 


De wijze kater, toneelstuk van Herman 
Heijermans met Paul Rdttger, Carot van 
Herwijnen'e.a. 


Stichting Toneel Aküviteiten: Een vrouw 
alleen & Home sweet home van Dark> Fo 
- 20.30 u. (Kleine Zaal) 


Vocaal Ensemble Kerkrede met o.a. 
Hubert Claessens 


Isabeüe van Keulen & Ronals Brauügam, 
Mozart-progremma 


ZATERDAG 28 MAART 


Alex ö'Electrique geannuleerd 


Tsjechov, musical met o.a. Boude wijn de 
Groot 


ZONDAG 29 MAART 

IP Is ^ ^ 

I Kerkrede 

Les Sortilèges, folkloristische dans uit 
Canada v 

|| DONDERDAG 2 APRIL | 

MinVR 

Noord Nederlands Toneel: Het Veijaar- „> 
dagsfeest, van Harold Pinter met o.a. 

Sytvia de Leur en Huub Stapel }. 

Kerkrede 

Beppie Blankert: Ives, moderne dans J 

Sittard 

Youp van ’t Hek uitverkocht ,l 


VRIJDAG 3 APRIL 


Paul van Vliet: Theatershow '92 


AHes in de familie, klucht van Thei Dois - 
20.30 u. {Kieine Zaal) 


Heerlens Salon Orkest Da Capo met Mar-! 
co Bakker & Katrien Gallez 


è ' 


Kerkrede 

Filmdag. 16.00 u.: Henry V -18.45 u.: 
etende - 20.00 u.: Prospero’s Books 

Sittard 

Chopin, koffieconcert -12.00 u. 


TiïïTïjIzMmlim 


SWari 


MAANDAG 30 MAART 


Het Brabants Orkest o.l.v. Heinz Friesen; 
solist: Jeep van Zweden, viool. Progr.: 
Bemstein - Copland. 19.15 u.: program- 
matoeüchttng; aanmelding vooraf: 
045-716607 


Musikanténstadl met Kart Moik 20.15 u. 
(Rodahal) 


DINSDAG 31 MAART 


Youp van 't Hek uitverkocht 


Perron 7, nieuwe dansvoorstelling van 
Pandora Kerkrede 


Sittard 


Youp van ‘t Hek uitverkocht 


Josephine uitverkocht 


ZONDAG 5 APRIL 


WOENSDAG 1 APRIL 


wmmtum 

Ulya Zilberstein, pianorecital. Progr.: Cj 
Schubert, Schumann, Moessorgsky s 

Kerkrede 

Hafa-concert; St. Pancratius en 1 

Ste. Marie -11.00 u. vl 

Kerkrede 

Quartetto Beethoven di Roma, kameroort'T 
eert 

Kerkrede 

BZN: Congratulations - 20.30 u. (Roda- 
hal) 

stadsscheowtrarg 

heerten 

tel. kassa: 045-716607 


3 


< I MMM 


wijngrschtouiziektheater 


tel. kassa: 045-454141 


I 

rY 

B ’de stadsschouwfaufg 

«man 

tel. kassa: 045-510611 


3 ES 


’Verschrikkelijk dat atleten zich met doping inlaten’ 


Hagedoren laat geen 


Paul Hagedoren 
helpt een handje 
in de bakkerij 
van zijn vader. 
De atleet bakt 
echter geen zoete 
broodjes. 


dammen 


met john van den borst 


oopje met zich nemen 


Foto: 

FRANS 

RADE 


Van onze correspondent 

EDDY BUDÉ 


JOENSBROEK - In de zomer van 1986 beleefde Paul Hage¬ 
len in Athene een voorlopig hoogtepunt in zijn atletiekloop- 
J a an. Hoewel de thans 24-jarige Hoensbroekenaar de voorron¬ 
dt) steeple chase van het WK-jeugd in de Griekse hoofdstad 
jdt overleefde en zijn loopvermogen pas veel later bij de ’gro- 
J jongens’ tot volle bloei kwam, beschouwt hij deelname aan 
d mondiale titelstrijd tot op dit moment als het absolute sum¬ 
mum, 


u!? n WK is iets unieks. Ik was zo 
Jjdat ik aan de start mocht ver- 
fat ^ nen ’ dat ^ vergat een enigszins 
^tsoenlijk resultaat neer te zetten. 
J/ heb ik me achteraf pas gereali- 
Z egt Paul Hagedoren, die 
v Nederlandse jeugdtitels kop- 
jjA aan een zilveren plak bij het 
, ^'Senioren twee jaar geleden. 


naai niveau duldt hij alleen nog 
voormalig olympiër Hans Koele- 
man boven zich. Het is Hagedoren’s 
grote wens de tien jaar oudere Koe- 
leman ooit nog eens te verslaan. 


Drijf veer 


is spontaan en tegelijkertijd 
Bedachtzaam. Paul Hagedoren, zon- 
een van de regionale favorieten 
lw ens de B runssumse Parelloop, 
l^fmt geen blad voor de mond als 
lih dikele onderwerpen op tafel ko- 
Doping en de financiële gel- 
| IJJpgsdrang van collega’s bestrijdt 
jJU verbaal met verve. De kersverse 
, ®kker weet dat in de atletiekwe- 
l geslikt wordt bij het leven en 
^ s chouwt het als een geschenk uit 
hemel dat de deksel van de beer- 
i de laatste weken verder is open- 

get rokken. 


„Van de atletieksport word je niet 
rijk,” vertelt de Unitas-atleet plotse¬ 
ling. „Maar dat vind ik op zich niet 
erg. Ik train zes uur per week en 
probeer voortdurend mijn eigen 
grenzen te verleggen. Dat is mijn 
drijfveer. Ik beleef er ontzettend 
veel plezier aan. Veel atleten lopen 
vooral voor het geld. Zonder start- 
gelden nemen ze zelfs niet deel aan 
wedstrijden. Wij noemen dat ook 
wel ’hypotheeklopers’. Daar hoor ik 
dus niet bij”. Vergeleken met de vorige oompetitie 
liep het seizoen voor De Vaste Zet dit 
keer matig. Miste de ploeg uit Geleen 
vorig jaar op een millimeter na het 
kampioenschap, dit keer eindigde De 
Vaste Zet liefst tien wedstrijdpunten 
achter nummer een, TDV uit Tilburg. 
De toekomst zal moeten uitwijzen of 
het fraaie optreden vorig jaar toeval 
was. Dit jaar ging alles nogal stroef. 
De Witrussische speler Alexander 
Presman kon maar een deel van de 
wedstrijden meedoen en een paar vas¬ 
te krachten hadden gewoon hun sei¬ 
zoen niet. Joost de Heer was daar een 
van. Een partijtje van hem: 


1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 
7-12 4. 46-41 1-7 5. 31-26 19-23 6. 28x19 
14x23 7. 32-28 23x32 8. 37x28 16-21 9. 
41-37 11-16 10. 28-23 18x29 11. 34x23 
10-14 12. 40-34 4-10 13. 45-40 20-24 14. 
34-29 14-20 15. 40-34 13-18 16. 44-40 
7-11 17. 34-30 9-13 18. 30x19 13x24 19. 
4440? 


De Heer (De Vaste Zet) - Meijler (Ons 
Genoegen) 

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 
10-14 4. 41-37 14-19 5. 4641 5-10 6. 
35-30 20-25 7. 40-35 10-14 8. 4540 17-21 
9. 32-28 23x32 10. 37x28 21-26 11. 41-37 
18-22 12. 28x17 11x22 13. 30-24 19x30 
14. 35x24 12-18 15. 5045 7-12 16. 34-29 
1-7 17. 38-32 22-27 18. 31-22 18x38 19. 
43x32 12-18 20. 24-20 15x24 21. 29x20 
7-12 22. 40-34 6-11 23. 42-38 11-17 24. 
4742 17-21 25. 33-28 21-27 26. 32x21 
26x17 27. 36-31 17-21 28. 39-33? Wel 
heei argeloos gespeeld, met 28...14-19! 
29. 20-15 en 29...18-23! drukte Meijler 
nu zijn tegenstander met de neus op 
de feiten. Wit kan met sluiten wegens 
(21-27)!. (13-18)!. (4-10)! enz De Heer 
wachtte dit pijnlijke slot niet af maar 
gaf het meteen op. 


Wit raakt nu verstrikt in een web van 
kleine combinaties, zoals Leen 4e 
Rooij zelf terecht opmerkt had -wit 
hier 39-34 moeten doen. 

19.. .21-27 20. 37-32 3-9 21. 32x21 16*37 
22. 42-37 De enige om (27-32) en (20--25) 
te pareren. 

22.. .9-13 23. 4741 2-7! Om na 37 31 zón 
der zorgen (27-32) en (20-25) te kunnen 
doen. 

24. 5045 Niet 39-34 wegens (27-31)ten 
zwart haalt ofwel dam op 47 of 4$! 

24.. .10-14! Beslissend, 37-32 (11-16) fc* 
tekent nu alleen uitstel en op 3944 
wint zwart via (17-21), (27-32). (20-25). 
(18x49) en de naslag (12x21). Kous* 
maker probeerde daarom 25. 23-19 
14x34 26. 39x19 13x24 27. 40-34 roa^r 
zelfs dat gaf geen lucht: 27...18-23!-2f- 
44-39 23-29! 29. 34x23 27-32 30. 38x48 
24-30 31. 35x24 20x49 en wit gaf op. 


In de tweede klasse van de landelijke 
competitie wisten de Limburgse tien¬ 
tallen zich alledrie te handhaven. Vol¬ 
gend jaar komt er in de divisie zelfs 
een vierde team bij, mijn oude Eure¬ 
ka. Schaesberg deed het het best in 
2D, met 12 uit 11 eindigde het team op 
de vierde plaats, op eerbiedige afstand 
(9 punten) van kampioen ’s-Graven- 
polder. Hier een duel uit de ontmoe¬ 
ting tussen Schaesberg en de nummer Kousemaker (’s-Gravenpolder) - De 
Rooij (Schaesberg) 


Om zelf op te lossen het diagram^ atfit 
speelt en wint. Oplossing volgèQi^Ë 
week. % , 


'Oping 


; i K vind het echt een verschrikkelij- 
j^. 2aak dat atleten zich met doping 
IgV^ten,” zegt Hagedoren. „Ik moet 
. hiet aan denken dat er tegenstan- 
v * rs van mij gebruiken en ik daar¬ 
af 1 de dupe zou worden. Over 
ö le ts kan ik me echt opwinden. 


Dubbele promotie naar derde divisie binnen handbereik 

Furos terug van weggeweest schaken 


met michiel bunnik; het nu allemaal naar buiten 
is een waarschuwing voor die 
®hsen die op dit moment slikken 
/Spuiten. Zij worden nu misschien 
andere gedachten gebracht. In 
v e atletiekwereld gonst het al jaren 
j/h de geruchten over doping. Ook 
j Praat er vaak met collega’s over. 

' ^ Wil 14 i i /-J Ua* r»o»s/4iö iron /Ia Ir Al IC 


Van onze correspondent 
PAUL DEMELINNE 


•■•SCHOOL 


KERKRADE - Furos klopt weer 
aan de poort van de nationale vol- 
leybalkompetitie. Met een dubbel- 
V.AXUXV W guuoL I1VI ai j ai vil ■ slag. De Kerkradenaren waren dit 

de geruchten over doping. Ook seizoen heer en meester in de pro- 
raat er vaak met collega’s over. motieklasse. De logische bekroning 


*DE 

>627, 


I * —•'■Wsï 

L : . * *». 


Jv Wil altijd het naadje van de kous volgde afgelopen zaterdag. Na de 
eten. Waarom? Omdat het mij per- 3-1 zege tegen Avanti barstte het 


ft **• »* UUl VMll . VIllUOl 11V llllj JJV-i 

°hlijk raakt.” kampioenschapfeest los in de sport- 

Y . hal Rolduc. In de wetenschap dat, 

(j? r js jaar nam Paul Hagedoren met na twee jaar bouwen, het funda- 
tj Nederlandse ploeg in Portugal ment stevig genoeg is om een her- 
- aan een interland. „Als je een nieuwde kennismaking met de h ecu uHciianu. jc vvu incuwuc neimi&uiciiviiig mei utr 

Q ar weken met een aantal jongens derde divisie aan te kunnen. In het 
(i/ re kt, dan krijg je van alles te ho- kielzog van de herenselectie leidt 


ik 


• Vreugde bij de volleybal - 
heren van Furos. De Kerk¬ 
radenaren haalden afgelo-, 
pen weekeinde het kam¬ 
pioenschap binnen. 

Foto: FRANS RADE 


haal. Ook wij oogsten gaandeweg 
de vruchten van een een goed door¬ 
timmerd jeugdbeleid. Werken aan 
de toekomst is het enig vatbare le¬ 
venselixer voor een volleybalclub 
op dit niveau,” stelt oefenmeester 


Het probleem van vorige week was af¬ 
komstig uit de partij Richter-Alexan- 
drescu, olympiade 1936. Wit: Kgl, 
Ddl, Tb5, Tg3, Ld2, Ld3, Pe5, c2, f2, 
g2, h2. Zwart: Kh8, Dd6, Ta8, Tf8, Lc8, 
Le7, Pf6, a7, b7, e6, f7, g7, ta6. Wit 
speelt en wint. 1. T:g7! Slaat de be¬ 
schermende pionnen voor de zwarte 
koning weg. I. .... K:g7 2. L:h6+, Kg8 

Of 2. .... K:h6 (2.Kh8 3. L:fB) 3. 

Dd2 + , Kg7 4. Dg5 + ,Kh8 5. Dh4 + ,Kg7 
6. Pg4!,Ph5 7. tg5+! en wit wint. 3. 
Df3,Pe8 De enige zet om het mat te 
weren. 4. Dg4 + ,Kh8 5. Lg7 + !,P:g7 6. 

Dh3+,Lh4 Op 6.Ph5 volgt 7. D:h5, 

Kg7 8. Dh7 + .Kf6 9. Pg4 mat 7. D:h4 + 
,Ph5 8. D:h5,Kg7 9. Dg5+ en het mat is 
niet meer tegen te gaan. 1-0. 

In het Duitse Bad Wörishofen werd 


Lc4,h6 18. L:d5,D:d5 19.L:e7,g6 26 
P:g5,h:g5 21. D:g5, Lh6 22 Dh4;J^8 
23. g3.Ld7 en zwart won, Flear-Óut 
man Hastings '85. 14. ...c 

T:d4,h6 16. Lh4,Dc7 op 16.0-O vAlgt 

waarschijnlijk 17. e6,f:e6 18. Tg4,&a8 
19. Ld3,g5 20. L:g5,h:g5 21. D: 
met een tweesmjdige stilling. 
17.e6!,f:e6 18. Tc4,Dd6 Om de ze$<Jê-rij 
te beschermen. 19. Dc2,e5 20. Td^DÓ6 
21. TC7! Verhindert opnieuw 
chade wegens de dreiging 22. Lc4.»21. 
...,D.c7 23. D:g6+,Kd8 24. D:g7, TëSIZ*. 
P:e5 


Wilfried Petit. Zijn t6am is nog be- I voor de achtste maal een schaaktoer 


i in* 


~ J c van auca ic no- ivici^ug van ue uciciiacieuue leiut 

In Limburg valt het allemaal ook de damesploeg van coach Wil- 
i ee > maar als ik de verhalen moet fried Petit de titeldans in de hoog¬ 


trekkelijk onervaren. Een plausibe¬ 
le verklaring voor de schommelen¬ 
de uitslagen en een ongemeen 
spannend seizoen. Nog vijf punten 


nooi gehouden. Er werd gespeeld in 
een grote open poule, negen ronden 
Zwitsers. Winnaar werd de Duitser 
Rainer Knaak, voor zijn landgenoten 


pten dan is elders in het land het | ste districtsklasse. 


Wel degelijk een probleem. Do¬ 


uit de laatste drie duels scheiden de Sönke Maus en Tischbierek. De mooi- 
Furosdames van bloemen en cham- ste partij van het toernooi werd zon- 


1 ‘ .8 is een slechte zaak voor de at* Huub Collet(35) is speler/trainer/ 
laksport. Van bovenaf wordt er coach van de Kerkraadse hoofd- 
stj- We inig gedaan om het te be- macht. Een man die in zijn lange, 
jyAlden. Laatst nam ik deel aan het kleurrijke carrière al alles heeft 
ti K Cross ' Nlaar één i°P er moest meegemaakt. „Twee jaar geleden 
c n melden voor controle. Dat is speelde ik nog in de eerste divisie, 
irlijk veel te weinig.” Nu train ik met minstens zoveel ple¬ 

zier drie teams bij Furos”, aldus de 


pagne. Dan maakt de Kerkraadse der twijfel geproduceerd door Miso 


formatie haar rentree op het niveau 
dat men elf jaar geleden moest 
prijsgeven. 


k ‘uciUCIl VUU1 LUlllI 

tdurlijk veel te weinig 


v ^ttl Hagedoren nam vorig jaar in spelverdeler met het nog altijd in- 
w mand met het behalen van zijn drukwekkende postuur. Met een 


thi,i ,u mei nei ueiunen vdii zijn uiunweiiftcuuc poaiuui. -ivcei een 
„ddenstandsdiploma sportief wat vaste kern van acht spelers werkte 


terug. Dit seizoen wil hij lang- 


,y. — maar zeker op het oude ni- van een nieuw spcis^aiecin. „i^e ua- 
j.. a h terugkomen. De Parelloop ziet sis is gelegd. Nu kunnen we ons 


Collet twee jaar aan het inslypen 
van een nieuw spelsysteem. „De ba- 


gemotiveerde spelers die uit zich- zijn taak als trainer/coach wil con- 


zelf kontakt hebben gezocht” 


centreren. 


een oefening in het streven volledig concentreren op niveauver- 


Zuidnederlandse record op de betering,” licht de Nieuwenhage- 
h e kilometer steeple chase (8.43) naar toe. 

CnU_ A. _ „*„11_ _4' 


Een van de gegadigden is de Duit- D&ITïeS 

ser Raymond Büschen, ooit al eens Analoog aan de herenploeg heeft 


® scherper te stellen. Op natio- 


eerder actief bij Furos. Hij is in het 00 ^ de damesselectie van Furos het 


Spiertz 

neemt 

afscheid 


^CHINVELD/SITTARD 
Voorzitter Harrie Sni< 


v Oorzitter Harrie Spiertz 
v kn de Landelijke Rijver- 
^aiging De Edele Viervoe- 
uit Schinveld, die tevens 
te chnisch afgevaardigde 
Van de Kring Sittard van 
landelijke Ruiters is, 
ne emt wegens het bereiken 
Van de pensioengerechtigde 
le eftijd afscheid. Ter gele- 
| e nheid van het vertrek van 
^Piertz zal vanavond in zaal 
V^ad-Sjilvend’ van 21.00 tot 
eri met 22.00 uur een af¬ 
scheidsfeest gegeven wor- 
door Kring Sittard. Alle 
paardesportliefhebbers zijn 
^clkom 


Perspectief is ruimschoots aanwe¬ 
zig, dankzij de doelgerichte jeugd¬ 
opleiding. Regelmatig trainen en 
spelen talenten uit de eigen kweek¬ 
vijver zoals Bart Vinken, Ralf Hun¬ 
scheid en Marcel Sehölgens al mee 
in het eerste team. Eventuele ver¬ 
sterkingen zijn welkom, maar zo 
stelt Collet: „We gaan niet de boer 
op voor aanvulling. Er zijn gesprek¬ 
ken gaande, maar uitsluitend met 


veld de beoogde opvolger van Huub 
Collet, die zich straks alleen nog op 


vizier op de derde divisie gericht 
staan. „Het is bijna een identiek ver¬ 


volgens Huub Vossen, bestuurslid 
technische zaken, is de revival van 
Furos het resultaat van een grote 
schoonmaakoperatie. „We hebben 
geleerd uit het verleden en een aan¬ 
tal jaren terug op forse wijze de 
'bezem door de club gehaald. Alle 
uitwassen weggesneden en met een 
schone lei opnieuw begonnen. De 
prioriteit werd bij de jeugd gelegd. 
Integratie en communicatie gesti¬ 
muleerd, dwars door alle geledin¬ 
gen heen. Het rendement van die 
aanpak heeft dit seizoen zichtbaar 
vorm gekregen”. 


Hij ons rail met tafeltennis niets te verdienen' 


Cebalo. In een strategisch en taktisch 
hoogwaardige partij verslaat hij Gut- 
man. 

Cebalo-Gutman Grünfeldindisch 1. 
d4,Pf6 2. c4,g6 3. Pc3,d5 4. c:d5,P:d5 5. 
e4,P:c3 6. b:c3,Lg7 7.P13 De driepaar- 
denvariant werd vroeger zelden toege¬ 
past omdat men van mening was dat 
zwart gemakkelijk gelijk spel kon be¬ 
reiken. Tegenwoordig denkt men hier 
anders over, zwart moet nauwkeurig 
spelen om gelijk spel te krijgen. 7. 
...,c5 8. Tbl De populairste voortzet¬ 
ting. Op 8.Pc6 volgt 9. Le2,Da5 10. 

0-Ü.D:a2 of 9.b6 10. 0-0,Lb7. 9. Le- 

2,Da5 10. 0-0,D:a2 11. Lg5,Da5 12. 
Dcl,Pd7 13. e5,Dd8 Natuurlijk niet 13. 
...,e6? wegens de manoeuvre 14. Pd2 
15. Pc4 (Pe4). Zwarts probleem is het 
voltooien van de rochade. Zo zou hij 

na 13.h6 14. Le3 voorlopig niet 

meer tot rocheren toekomen. 14. Tdl! 
Sterker dan het eerder gespeelde 14. 
Df4?,c:d4 15. c:d4.Pb6 16. Dh4,Pd5 17. I Aankgnotgmgen vöör woensdag 
naar sportredactie Limburgs Dagotaa 
postbus 3100. 6401 OP Heerlen 
Onder vermelding van 'agenda' 


Geen toppers in 


vandaag 


Provinciale 

titelstrijd 

jazzgymnastiek 


Volleybal, Heerlen. 
Kaldeborn, 20.30 
VCH-Switch’87 (beker). 


Sporthal 


L andgraaf- toernooi 


7 


23. Tc:d7!,L:d7 24. Dd3,Dc6 Gedwpi» 

gen. 25. Ld5,Dd6 26.Dbl Met de drei 

ging 27. L:b7. 26.Ta7 27. c4 Niet2Ï 

L:b7,T:b7! Aan de tekstzet zit de drei¬ 
ging 28. c5 vast. 27. ...,g5 28. Lg3,g4 29. 
Pd2,La4 30. Pe4,Dc7 31. Le€+ !,L:41 32. 
D:dl+ Wit heeft inmiddels twe^kjv^i- 
hteiten geofferd, maar de afbetfdiftg 
met rente laat niet lang meer 

wachten 32.Ke8 33. D:g4,U| 3* 

. ,Lf6 34. Dg6+ ,Kd8 35. P:f)6+ is niet 
beter 34. Dh5+?Kd8 35. L:e5,Dc6 Het 
enige veld voor de dame: na büv»35 
...,Da5 volgt 36. Ddl+ en mat op fie 
volgende zet. 36. Ddl + , Km 
37.Ld5,Dg6 38. Dd4,b6 39. L:h8,T» 
40.g3 Haalt matjes op de onderste 
uit de stelling, 1-0. 

.3 


bridge 1 


met wiel gielkens 


morgen 


Van onze correspondent 
MARCEL WERRY HEERLEN - In sporthal Kalde¬ 
born te Heerlen houdt gymnastiek¬ 
vereniging Coriovallum zondag 
vanaf 13.30 uur de provinciale jazz- 
kampioenschappen. Voor deze A- 
en B-titelstrijd in vier leeftijdsgroe¬ 
pen hebben dertien verenigingen 
met een of meerdere formaties inge¬ 
schreven. Tot de favorieten voor ti- 
telwinst in de A-klasse behoren de 
formaties van ATSV Vaals, Switch 
Linne, Alcides Baarlo, Coriovallum 
Heerlen, Fidelitas Brunssum en 
RSG Roermond. 


Volleybal Heerlen, sporthal Kal- 
deborn, 14.45 uur: VCH-Hajraa 
en VCH 2-Switch’87 (dames), 
17.00 uur: VCH-Symmachia(da- 
mes) en VCH 3-VC Dynamic (da¬ 
mes). 


Landgraaf, sporthal Baneberg, 
14.30 uur: Geevers/VCL-Hovoc. 
Voerendaal, sporthal De Joffer, 
13.45 uur: VC Voerendaal-NMS/ 
Rapid 2 (dames). 


amatt 


ISfdklasse C 

r, 11 helmina’08-DESK 
*£ dr °P-TSC 
y*C-SV Meerssen 
lr^y-SVN 
19-Halsteren 
j^fonie-Margriet 
^ga-Panningen 


Kolonia-Miranda 
SCG-Heerlen Sport 
RKVVL-Caesar 


klasse F 

nevremont-Roer- 

aubach-Blerick 
^Osden-Veritas 
ttard-Volharding 


Derde klasse B 

Vaesrade-Groene Ster 
Vijlen-Heerlen 
RKBSV-Minor 
Hoensbroek-Weltania 


Vierde klasse C 

Heilust-Hopel 
Laura-Abdissenbosch 
KVC Oranje-Wau- 
bachse Boys 
RKSVB-SVK 


zondag 

Skieën, Landgraaf. Slalomwed- 
strijd kunstofbaan Sigi Moser. 
Aanvang 14.00 uur. 
Gymnastiekdemonstratie, 
Brunssum. Sportgala 1992, 
sporthal Rumpen, Olympia KFC. 


NIEUWENHAGEN - Zondag 
houdt TT’V Nieuwenhagen voor de 
twaalfde maal het Landgraaf-toer- 
nooi. Zo’n driehonderd tafeltennis¬ 
sers, verdeeld over 42 klassen, ge¬ 
ven in sporthal In de Bende van 
09.00 tot 19.30 uur op 43 tafels acte 
de présence. Volgens Ton Peters, 
bestuurslid pers en propaganda, 
laat de Limburgse top het afweten 
omdat er geen geldprijzen te verdie¬ 
nen zijn. 

„Aan de tendens dat er steeds vaker 
geld te verdienen valt op toer¬ 
nooien, doen wij niet mee. Het be¬ 
gint echt uit de klauwen te lopen. 
Straks worden er ook nog startgel- 
den gevraagd. Dan is helemaal het 
hek van de dam.” 


de vereniging. „Maar toch vind ik 
het de mooiste sport die er is. Ik doe 
het zelf nu al dertig jaar met veel 
plezier. Je bent constant in bewe¬ 
ging. Het vergt concentratie en re¬ 
actievermogen. Het flitsende karak¬ 
ter is vooral bij de jeugd een wer¬ 
vend element. Bij TTV Nieuwenha¬ 
gen besteden we veel aandacht aan 
de begeleiding van jongeren. We 
prijzen ons gelukkig dat de club 
voor meer dan de helft uit jeugd be 
staat.” 


De kwartfinale Interpolis te Weert heeft 
weliswaar veel illusies doen sneuvelen, 
maar van Zuidlimburgse zyde hebben 
zich nog heel wat spelers voor de halve 
finale weten te kwalificeren. Vandaar 
dat we goede hoop hebben er hiervan 
een aantal ook in de finale aan het werk 
te mogen zien. Uit de kwartfinale was 
onderstaand spel een typisch spel voor 
een parenwedstrijd. N<- 

♦ B 

VA 109 

♦ AHV876 

+ 1043 


Simson 

recipieert 


^®ede klasse A 


Vierde klasse B 

Gulpen-Oranje Boys 

Simpelveld-RKVVM 

Sportclub’25-GSV’28 

Banholtia-Zwart 

Wit’19 

Geertruidse Boys- 
Klimmania 


Vierde klasse D 

Mariarade-OVCS 
RKDFC-Langeberg 
RKSNE-SVE (rest. 39 
min 0-0) 

Heidebloem-Corioval- 

lum 


LANDGRAAF - Worstelvereniging 
Simson uit Schaesberg zal morgen 
van 19.30 tot 20.30 uur in zaal Het 
Streeperkruis, Streeperstraat 66 te 
Schaesberg recipiëren. Simson 
werd landskampioen en behaalde 
voorts drie nationale titels bij de se¬ 
nioren en zeven bij de junioren. 
Daarnaast werd Arno Postma in 
Landgraaf sportman van het jaar. 


TTV Nieuwenhagen hoopt dat door 
het toernooi meer mensen warm 
gaan lopen voor de tafeltennissport. 
Wat dat betreft kan Ton Peters te¬ 
vreden terug kijken op de ledenont¬ 
wikkeling bij zijn club de afgelopen 
vier jaar. „In 1986 waren wy op ster¬ 
ven na dood. Het ledental was ge¬ 
slonken tot dertig leden en de 
schwung was er uit. Na de ingebrui¬ 
kname van een eigen lokaliteit heb¬ 
ben zich in de loop der tijd zeventig 
nieuwe mensen aangemeld.” 


Volgens Ton Peters probeert de 
Landgraafse club op puur amateu 
ristische basis zo hoog mogelijk te 
reiken in de competitie. Jozef 
Scholtes, May Quaedvlieg, Guy Er 
kens en Paul van der Laar zijn na 
de recente promotie naar de provin 
ciale afdeling vastbesloten om ook 
de stap naar landelijke roem te zet 
ten. De voorlopig derde plaats in de 
eerste klasse biedt in dat opzicht 
goede perspectieven. Tegelijkertijd 
hoopt TTV Nieuwenhagen in de 
toekomst op doorstroming van jon 
ge talenten uit de lagere teams. 
Constant Franssen, Gaston Frans 


V 10754 
W86 
♦ B4 
VB65 


V AHV832 
VB543 

♦ 9 

+ 97 


♦ 96 
VH72 

♦ 10532 
+ AH82 

Noord Oost Zuid West 

IR ISch 3R pas 

3H pas 3Sch pas 

en allen passen. 

Bij het bieden kan worden opgemerkt 
dat NZ het zich misschien onnodig 
moeilijk hebben gemaakt. Zo wist 
Zuid bv zelf niet of zijn 3Sch bod in 
deze situatie om een Seh-stop vroeg 
of er juist een aangaf en een KI-stop 


sen en de tijdelijk aan het Geleense ontkende. Zou Noord nu 3SA hebben 
Kluis uitgeleende Linda Kleeven geboden dan zou Zuid dus hebben 


zitten te popelen in de wachtkamer. moet en gokken of hij dat moest inla- 

ten of niet. (Misschien had Noord na 

__,_. 3R beter direct 3Sch kunnen bieden, 

P , ^ dat vraagt in elk geval onomstotelijk 


net zo’n happening als in de voor¬ 
gaande jaren,” zegt Ton Peters. 


naar een stopper in die kleur. Omtrent 
een Kl-dekking word je nu niet wij- 


„Tafeltennis is geen kijksport,” 
vindt Ton Peters (41), veertien jaar 
geleden een van de oprichters van 


„Hoewel de echte Limburgse top zer maar d aa r kom je toch niet meer 
niet present is, zal in de hoogste achter.) Gelukkig voor Zuid bood 


klassen ongetwijfeld weer fel strijd 
worden geleverd.” 


Noord 4R na 3Sch waardoor Zuid zich 
nu aan zijn volgende opdracht kon 


wijden: passen of 5R bieden? In via 
tallen zou dat geen enkel problee) 
zijn; als je twijfelt moet je voojal « ■ 
manche bieden. Maar in parende) 
strijden kun je in zo'n geval beter o i 
de plus-score spelen en dus pas^ : 
Zuid. Oost startte en vervolgde schoj 
pen, getroefd in Noord De leidj 
speelde nu twee keer troef en had lx 
contract al vanaf slag 1 kunnen *4$ 
men, want hij heeft 10 vaste slaga 
Maar in parenwedstrijden ga je. da 
nog eens apart zitten voor een eves 
tuele overslag. Als de klaver 3-3 zitt» 
levert die kleur de 11e slag op,"majJ 
er zijn ook andere kansen nl. als O® 
de harten zouden moeten aanspeln. 
De leider ging nu als volgt te werk. a 
slag 5 speelde hij klaver naar de he» 
en ging in slag 6 weer met troef na3r 
de hand om vandaar uit een 2e ron» 
klaver te spelen. Toen hierop by Oojj 
de 9 verscheen werd die op tafel ge<3# 
ken! oost moest nu in de dubbel»^ 
nonce komen of voor OW de hartfik 
aanspelen. Aangezien het eerste in eft 
geval fataal is koos hij voor een klei® 
harten, voor de vrouw en aas. De 1® 
der sneed nu hartenboer by Oost erg|t 
voor de 11e slag. West kon hie^nJets 
tegen doen. Als hij in slag 7 klaver 9 
overneemt met de boer is hij immers 
zelf ingespeeld Noord combm^etïte 
hier dus op fraaie wijze de kansen.yï® 
een klaver 3-3-zitsel met die van' €«| 
4-2-variant waarbij de klaver zoofia 
blokkeren Het werkt natuurlijk*tui 
als Oost KI VB9x zou hebben geh»« 
Maar dan is er toch geen kruid teg« 
gewassen. Nu werd 4R+1 een aSbgff 
profijtelijkste score omdat de meeëuX 
in een deelscore ruiten met vendS 
dan 10 slagen waren gekomen. Vb® 
de echte parenspeler is dit soori^jpn 
len het zout in de pap. Limburgs Dagblad DANCING HOUSMANS MONTFORT 
ZATERDAG 28 MAART TIME’S UP 

Iedere vrijdag en zaterdag van 21.00 u. tot 5.00 uur 
gezellig uit in Disco J-mIj 

met 4 bars 

Hoofdweg Heerlen - Brunssum 


7 ,i <••£! a 

jjti 


^ . A Zaterdag 28 maart 

ttwmxy the spikes 

Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: Ü4493-4K48 voor orkestinformatie. 


'tfSS 

m 


G I M M- 


Discotheek G • I • M • M • I • X 

Zaterdag 28 maart: LOU AND THE NEW STARS 
Zaterdag 11 april: WW. BAND 

Rljksweg-Zuld 43, Sittard. Iedere zaterdag topamutement_ dwo 


> 


V / 


DISCO-THEATER 

MAJESTIC 

kt ECHT U 

l jfl njj 

fcl Vrijdag 20.00-2.00 u. 

Zaterdag 19.00-2.00 u. W< 

IC NU OOK: 

ZONDAG 

d.j. Henri 
16.00 - 2.00 uur 


Muziek 

Roland SC 55 Soundmodule 

inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart incl. MPU 401 
midi-interface: ƒ 1.295,- !! (ƒ 45,- per maand). 
Alles voorradig en demonstratieklaar. 


EIER 
USIC 

dcmuzitkipcdalM 

^ HOOFDSTRAAT 32 TEL 04SI2W253 HOCNSBROfK 06-liJnen 


Sex hot sex 

Gratis sex-bemiddeling. 
Relatie en live 
sexgesprekken 
06-320.330.71 - 75 ct p/m 

Adressen 

Ze geven hun adres en tele¬ 
foonnummer, vertellen wat 
over zichzelf en wachten dat 
jij ze belt. 06- 

320.322.23 - 100 cpm 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs, ze geven zelf 
hun etgen adres en tele¬ 
foonnummer. 06- 

96.85 - 100 ct p-m 

Griekse Sex 

Usa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 
Sexlijn 10 

Jarretels 06-320 320 10 
Ruige Sex 06.320.320.50 
Ondeugend 06.320.321.10 
_ Call-Me 50 cpm _ 

Een rijpe dame geeft 
sexlea aan haar buurmeisje 
50 ct p/m 

06.320.320.39 

TopSex 

2 handen vol 50 ct p/m 

06-320.325.25 

Ruige porno! Ik woon in een 
flat en neem sex op wat echt 
gebeurd op dat moment. Ik 
ben vaak alleen kick op 
porno. Ik loop nu in lakleer, 
75 cpm 

06-320.320.53 _ Donderdag koopavond _ 

PIANO of vleugel? Kopen of VERSTERKER Gibson, 100 

huren? De grootste keuze watt; versterker Mercury 10 

bi] Van Urk. Vraag offerte, watt; gitaar Ibanez; gitaar 

Bel. 010-4363500. Van Urk, Spaans. Tel. 045-210348 

Westersingel 42, R'dam. 1 "—:- 

cuoui/Ücüi ir'uTiMr'—T3C ACCORDEON, een lust 
SHOWVERLICHTING voor VOOf en k , Zltver 

J^theken dnve in shows merk Vi vakjj ( ,t a iiaans). 4- 

of bands. Limburgs goed- konQ ^po bas 9 en 5-rea 

adre w s Bedoek onze ^ et 9 wjt | e ?en’ nemen, ind. 

H ,'9 h c e nt f rr ^‘ koffer ƒ 2245,-. 045-751287 
tional, Huls 14, Simpelveld. - - - 1 - 

Tel. 045-444907. _Te k. PIANO i.g.st. merk Fa- 

Te k. electromsch ORGEL, zer - w - middelbruin. vr.pr. 

moet weg. Tel. 045-352115. ƒ 3 500,-. Tel. 045-243103, 

Te koop mooie witte PIANO, TENORSAXOFOON en 
ƒ1 450,-. Europalaan 25, Trompet. Tel. 04498-54836, 
Heerlerheide. na 19.00 uur. 


* Katja * 

06-320.326.09 

Zullen we samen lekker ge¬ 
nieten? Ik kan er geen ge- 
noeg van krijgen. 75 ct p/m 

S&M BizarBox 

Dien live je meesters! ZE is 
er tussen 13.00 uur en 17.00 
uur ’s middags, 75 cpm/06- 
_ 320.320.65 _ 

Meisje 24 jr. 

Ik wil graag telefoonsex 
Je mag bij me thuiskomen. 
06-320.324.96 75 cpm 

Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 cpm) 

Stiekeme sex? 

Trek in 'n stiekem afspraakje 
met een huisvrouwtje of een 
meisje dat op zoek is naar 
ongeremde sex? Draai dan: 
06-320.320.87 - 75 ct p/m 
boven de 18 jr. 


Grieks met een rijpe vrouw. 
Haar rijpe lichaam trilt van 
de opwinding als ze voor¬ 
over bukt naar jou! 75 cpm. 

06-320.327.17 

Frans! Grieks! Russisch! 
Vrijen, nr. 69, kussen, zij¬ 
lings! Sexstandjes 50 cpm 

06-320.320.59 

De vrouw. Ik buk voorover 
en jij ziet m'n uniform om 
m'n lichaam spannen, voel 
maar, 75 cpm 

06-320.330.93 

TONG-STREELMASSAGE 
Meisjes 18, zonder slipje. Je 
kunt ze zo strelen!! 75 cpm 

06-320.320.52 

Buurmeisjes en buur¬ 
vrouwen die elkaar verwen¬ 
nen met sex! 75 cpm 

06-320.320.37 

SEXMEISJE! 

50cpm kom je in bad met me 

06-320.320.22 

BLACKSEX! Een volle 
donkere rijpe vrouw. Wat 
een enorme bolle! 50 cpm 

06-320.323.46 

* Straat-G rieten * 
Uitdagend mokkel, 75 cpm 

06-320.320.77 

MEISJES die na gym elkaar 
onder de douche masseren 
met badschuim. 75 cpm 

06-320.330.92 
* Sonja * 

06-320.331 08 

Knelt je broek al? Moet ik 
’t voor je afmaken? 75 cpm 


Life SM 

Opgenomen bij de behan¬ 
deling. Helen kust de 
zweep. 06-320.340.69 
_ 50 ct. p. 72 min. _ 

Fluitles. De jongen doet zijn 
jas uit, er zit niet onder 

06-320.340.75 

_ 50 ct. p. V2 min, _ 

Echt Lesbisch 

of maar zo'n 50%. 

Voel je behoefte aan contact 
met vrouwen? De box van 
vrouw tot vrouw 
06-320.327.78, 
_ 50 ct . p. V2 m. _ 

In tange 

aan het wandrek. 

Haar eerste SM verrukking.. 
06-320.330.51 
50 ct. p. 1/2 min. _ 

Met 2 man in de schuur. 
Ine weet het. Ze gaan 

Grieks doen 

06-320.323.85 

_ 50 ct. p. V2 min. _ 

Huwelijksnacht 

Niet in bed... Midden in de 
tuin, en de buren. .. 
06-320.340.22 

_ 50 ct. p. Vz min. _ 

Minirokje 

heerlijke benen, in het bos 
wachten 2 knullen... 
06-320.340.33 

_ 50 ct. p. V2 min. _ 

Vrije meiden 

hebben zin in 'n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 

Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook voor 
sexgesprek (50 cpm) 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 

Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) daar- 'winkel je 


voor 


j e 


plezier!* 


Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350,222.23 - 50 ct p/m 

Partnerruil 

Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart ƒ1,- p.m. 

06-320.325.00 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met ai jarenlang de 
meest spannende afspraken 
50 cpm 

06-320.327.55 
Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ... 325.18 
Jack off privé ... 321.16 
Darkroom ... 324.16 
Gay pervers... 329.16 
Travestie ... 325.09 
Transsexueel... 321.36 
Bi-sex ... 323.36 
Jongens-sex ... 325.19 
Studentensex ... 327.56 
ƒ1,- p.m. Pb. 75141 A'dam 


Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 


Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m. 

06-9603 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
_ (75 cpm) _ 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 (75 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 
hoogtepunt 06-9662 
_ (75 cpm) _ 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330,18 - 50 ct p/m 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320 330.43 - 50 ct p/m 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 06-9663 
(75 cpm) 


2 mannen, een blonde meid. 

Wangedrag? 

Naakt over de knie. 
06-320.321.32 
50 ct. p. Vi min. 


Vanavond al een afspraakje 

Altijd succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn 06-9533 
_ (75 cpm) _ 

06-9511 

Duik in bed 

met 'n hete meid. Vraag 
haar tel.nr. (75 cpm) 

300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 - 75 ct p/m 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken,,,! 06-9530 (75 cpm) 

Sex voor twee 

direkt kon takt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 

Pascaie bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 (75 cpm) 

Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 

06-9665 

Hete meisjes willen sexkon¬ 
takt met tel.nr. (75 cpm) 


Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraakje 
06-320 330 66 - 50 ct p/m 


06-9667 

Durf jij ’n kopje suiker te 
lenen bij Suzanne (75 cpm) 


Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320.330.87 - 50 ct p/m 


M ALARM A 

( 06-11 £ 

AisaxÉsecoNóemi 


DER 


KUCH EN 
DOBERG Provincie 

Limburg 


- SPEZIALlS 1 
| GARANTIE#; 

AUCH IN 

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM 
KÜCHE FINDEN. 


medadaiing Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 94/13-92 burg 1989. Kennisgeving van een aanvraag 
om ontheffing. 

Aanvraag van: 

Boelen Straalbedrijf B.V., Punterweg 27 te 
Maastricht d.d. 12 februari 1992 om ontheffing 
voor het hebben van een straalbedrijf en het 
verrichten van straalwerkzaamheden op het 
adres Punterweg 27 te Maasticht (Bv 1781 
92/10308). 

Tervisielegging. 

De aanvraag ligt ter inzage vanaf: 30 maart 
1992: a. ten provincieriuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van 
Maastricht tijdens de werkuren en daarbuiten 
op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, 
tot het einde van de termijn waarbinnen 
. beroep kan worden ingesteld tegen de 
beschikking op de aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 30 april 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar¬ 
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot 
23 april 1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. doberg-viethen 


Anfahrt: 

Von Sittard auf die B56 in 
Richtung Gangelt 1 km 


Mof r 9 ‘1 3 
14 ‘ 18- 

Sa 9 “ 13 ' 


jandstr 6, 
5135 SelfkantA 


Tel 0 24