Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


4 . Maandag 3 februari 1992 74e jaargang nr. 28. 


Bouwkeet 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ1,60 


Honderden doden bij 
lawines in Turkije 


ANKARA - In het zuidoosten 
van Turkije zijn bij de hevigste 
lawines sinds tientallen jaren 
volgens schattingen van de auto¬ 
riteiten dit weekeinde ten minste 
200 mensen om het leven geko¬ 
men. De reddingswerkzaamhe¬ 
den, waarbij ook in Turkije ge¬ 
stationeerde Amerikaanse mili¬ 
tairen zijn betrokken, worden 
ernstig bemoeilijkt door de 
sneeuw. 

Alleen al in het dorp Görmec in 
de provincie Sirnak wordt reke¬ 
ning gehouden met 170 slachtof¬ 
fers. De Turkse televisie bericht¬ 
te dat het bergplaatsje volledig is 
ondergesneeuwd. Ten minste 76 


militairen van een in Görmec ge¬ 
legerde eenheid zijn omgeko-* 
men. Tijdens de reddingswerk-( 
zaamheden werd gisteren op¬ 
nieuw geconstateerd dat 
sneeuwmassa’s van de bergen 
neerstortten. 

De lawines doen zich in het ge¬ 
hele land voor. In het dorpje 
Tünekpinar bij Eruh in de pro¬ 


vincie Siirt vonden vijftien sol¬ 
daten de dood doordat een 
sneeuwmassa op hun kazerne te¬ 
rechtkwam. Uit het dorp Alke- 
mer in de provincie Sirnak 
kwamen berichten over vijf do- 
. den. Volgens het Turkse persbu¬ 
reau Anatolia zijn duizenden 
dorpen in hoger gelegen gebie¬ 
den in het hele land van de rest 


van de wereld afgesneden door 
metershoge sneeuwlagen en 
temperaturen van -30 graden 
Celsius. 

Geheel Turkije is met een dikke 
sneeuwlaag bedekt. In Istanbul 
waar het sinds vrijdag sneeuwt, 
ligt een vijftig centimeter dikke 
laag. Het vliegveld moest gister¬ 
middag twee uur worden geslo¬ 
ten omdat de landingsbanen met 
ijs waren bedekt. Plaatsvervan¬ 
gend premier Erdal Inonu heeft 
inmiddels een crisisteam in het 
leven geroepen. Samen met vier 
ministers, de stafchef van het 
Turkse leger coördineert hij de 
reddings- en hulpacties. 


Bush en Jeltsin 
op een lijn 

PAGINA 3 

Secretaris Susteren 
stapt naar réchter 

PAGINA 5 

Bekijks bij Rimburgs 
'society-huwelijk' 

PAGINA 12 # Mike Kluge, winnaar van 
het WK veldrijden in Leeds 


Afstraffing Fortuna 

PAGINA 13 

Van der Poel derde bij WK 

PAGINA 13 

Tennissers weggeslagen 

PAGINA 20 

Weekeinde van Daviscup 

PAGINA 20 


Ministers wellicht na installatie overgangsbewind naar Pretoria 

Geen nieuwe datum voor 
bezoek aan Zuid-Afrika 


Skivakantie 
eindigt aan 
grens Bocholtz 

^OCHOLTZ — Voor elf stu¬ 
denten uit Delft heeft de ski¬ 
vakantie wel erg kort ge¬ 
buurd. Toen de bus waarmee 
2 e op weg waren naar Oosten- 
rijk arriveerde bij de grens- 
°Vergang Bocholtz, waar¬ 
schuwde de buschauffeur de 
Politie. Volgens de chauffeur 
^aren de elf vakantiegangers 
Pronken en misdroegen ze 
rich ten opzichte van de an¬ 
dere passagiers. 

Na overleg met de directie 
van de reisorganisatie, wer- 
den de dronken studenten uit 
e bus gehaald en met baga¬ 
ge en al overgebracht naar 
Heerlen. De bus zette de reis 
Pa het oponthoud zonder hen 
oor, de studenten konden 
P e r trein weer terug naar 


I jpGEN EN WIND 
e n matige, nu en dan vrij 
r achtige westelijke wind 
®rgt vandaag eindelijk weer 
^ s voor een ander weertype. 
® dichte en aanvriezende 
ist van de afgelopen dagen, 
aakt plaats voor bewolking 
j n aa ?" u *t nu en dan regen valt. 

br i? loop van de niiddag 
ee kt de bewolking en kun- 
Wc weer eens de zon zien. 
li ten *peratuur loopt geleide- 
vl op tot ongeveer 5 graden. 
s X® chtend is het nog plaat- 
da *^ ad ‘ Ook de komende 
lïJ* en blijft het wisselvallig: 

ewoüring en regen worden 
vjWwu.eW door opklaringen. 
Vr! * ? r s * aa f er een matige tot 
J krachtige westelijke tot 

Jtoordwestelijke wind. De 

emperaturen variëren tussen 
en * n de nacht en vroege 

ov !* nd c * rca 6 graden 
erdag. Tijdens opklaringen 
0 zonsondergang kan door 
Pvriezmg plaatselijk glad- 
* eid ontstaan. 

t ®*ÏF verdere informatie be- 
k fende het weer in Limburg 
*unt u bellen 06-91122346. 
VANDAAG: 

op: 08.18 onder: 17.29 

jnaanop: 07.54 onder: 17.29 
WORGEN: 

Jönop: 08.15 onder: 17.31 

^aanop: 08.12 onder: 18.38 


Maastricht weert 
brievenbus-reclame Van onze correspondente 


DAVOS - Er is geen nieuwe 
datum geprikt voor een offi¬ 
cieel bezoek van premier Lub- 
bers en minister Van den 
Broek (Buitenlandse Zaken) 
aan Zuid-Afrika. Lubbers wil 
in alle rust de balans opmaken 
van de gesprekken die hij en 
de ministers Kok en Van den 
Broek het afgelopen weekein¬ 
de in het Zwitserse Davos 
voerden met ANC-leider Nel- 
son Mandela, de Zuidafri- 
kaanse president De Klerk en 
Zulu-leider Buthelezi. Boven¬ 
dien is er tussen de drie be¬ 
trokken bewindslieden eerst 
nog ’intern beraad nodig’, 
voordat er een nieuwe datum 
vastgesteld kan worden, zei 
minister Van den Broek gis¬ 
teravond. 

In tegenstelling tot Kok en Lubbers 
wil Van den Broek dat er ’zo spoe¬ 
dig mogelijk een concreet besluit 
genomen wordt over de reis’. De 
bewindsman wil ’niet te lang ondui¬ 
delijkheid laten voortbestaan’. Pre¬ 
mier Lubbers en vice-premier Kok 
hebben juist helemaal geen haast. 
Lubbers zou het zelfs 'onlogisch 
vinden’ om ’zo kort nadat we beslo¬ 
ten hebben de reis uit te stellen’, 
met een nieuwe datum op de prop¬ 
pen te komen. Vorige week dinsdag 
wercj tot uitstel van het bezoek be¬ 
sloten, dat van 18 tot 20 februari 
was gepland. 

Tussen de besprekingen door toon¬ 
den alle betrokkenen zich in de 
loop van zaterdag en zondag opti¬ 
mistisch. De Zuidafrikaanse presi¬ 
dent De Klerk, die samen met 
Mandela en Buthelezi het jaarlijkse 
Wereld Economisch Forum in Da¬ 
vos bijwoonde, zei gisteravond: „Ik 
ben ervan overtuigd dat de Neder¬ 
landse regering een bezoek brengt 
aan Zuid-Afrika. De kwestie moet 
alleen zó gehanteerd worden, dat 
het bezoek in ons aller belang is.” 
Ook Kok toonde zich optimistisch: 
„Ik ben ervan overtuigd dat er een 
goed bezoek komt op een goed mo¬ 
ment.” 

Overgangsbewind 

ANC-leider Nelson Mandela nuan¬ 
ceerde zaterdag in een gesprek met 
PvdA-leider Kok het ANC-stand- 
punt dat een officieel bezoek van 
premier Lubbers pas aanvaardbaar 
is wanneer het blanke minderheids- 
bewind verdwenen is. Een bezoek 
is ook denkbaar als er een onom¬ 
keerbare stap is gezet op weg naar 
de vorming van een overgangsbe¬ 
wind waarin ook de zwarte bevol¬ 
king vertegenwoordigd is, aldus 
Kok zaterdag na afloop van zijn be¬ 
sprekingen met Mandela. Deze ver¬ 
wacht dat het overgangsbewind 
binnen een half jaar geïnstalleerd 
kan zijn. 

Dat betekent dat een uitstel van de 
reis met een paar maanden in prin¬ 
cipe voor alle partijen aanvaardbaar 
zou kunnen zijn, zonder dat een van 
de betrokkenen al te veel gezichts¬ 
verlies lijdt. Voor premier Lubbers 
is het belangrijk dat het bezoek niet 
al te lang wordt uitgesteld. 


’Nederlanders 
leverden aan Irak’ 

BONN - De Duitse inlichtingen¬ 
dienst BND heeft een lijst van 303 
bedrijven uit 28 landen opgesteld 
die materieel voor de produktie van 
kernwapens aan Irak hebben gele¬ 
verd, schrijft het Duitse weekblad 
Der Spiegel in zijn jongste uitgave. 

In een rapport bij de lijst stelt de 
BND van 123 bedrijven ’zeker te 
weten’ dat zij dat gedaan, terwijl 
’zware verdenkingen’ bestaan tegen 
de 180 andere. Hierbij is een onbe¬ 
kend aantal Nederlandse bedrijven. 


Rijden met licht verplicht 

DEN HAAG - Automobilisten worden nog dit jaar verplicht in de 
hele Benelux overdag met verlichting te rijden. Dat heeft minister 
Maij-Weggen van Verkeer gisteravond in ’de Vierde Kamer’ van 
RTL4 aangekondigd. De minister liet weten dat het kabinet hiertoe 
al een principebesluit heeft genomen. De actie ’Licht verplicht’ gaat 
op hetzelfde moment in België, Luxemburg en Nederland van start. 
Welke datum dat precies is, wist de minister nog niet te zeggen. 
Voorts kondigde ze aan dat het autorijden in de spitsuren duurder 
gaat worden. Nog deze maand zal het kabinet bekend maken welke 
methode gebruikt gaat worden. De keuze bestaat uit een spitsbijdra¬ 
ge (betalen tijdens de spits), rekeningrijden (electronisch registreren 
wie wanneer waar rijdt en daarvoor laten betalen), tolheffing (met 
slagbomen tijdens de spitsuren) of een combinatie van deze maatre¬ 
gelen. • Emotionele taferelen op Schiphol bij de aankomst van de vier Vietnamese asielzoekers. Ze werden direct naar een 
sielzoekerscentrum in Amersfoort gebracht. Foto: ANP 


Kosto licht snel Tweede Kamer in over toekomst asielzoekers 


Van onze redactie binnenland 

SCHIPHOL - De vier Vietname- 
zen die vrijdagochtend door Jus¬ 
titie op het vliegtuig naar Praag 
waren gezet, zijn gistermiddag 
om tien voor half vijf weer terug¬ 
gekeerd op Schiphol. Ze moch¬ 
ten Tsjechoslowakije niet in. Het 
viertal, drie mannen en een 
vrouw, zegt gedurende het ver¬ 
blijf van 36 uur op het vliegveld 
van Praag goed behandeld te 
zijn. Ze hebben eten en drinken 
gekregen en wat ze verder nodig 
hadden. Ze vertelden bang te 
zijn dat ze nu naar Vietnam te¬ 
ruggestuurd zullen worden. 

Een woordvoerder van INLIA, 
het internationaal netwerk van 
lokale initiatieven ten behoeve 
van asielzoekers, zei dat het ge- 


Vietnamezen weer 
terug op Schiphol 


sol met de Vietnamezen nu maar 
eens afgelopen moet zijn. Hij 
vindt dat de Vietnamezen hier 
hun asielprocedure moeten kun¬ 
nen afwachten. 

Volgens een woordvoerder van 
Justitie zouden de vier Vietna¬ 
mezen door vertegenwoordigers 
van INLIA naar het asielzoekers¬ 
centrum in Amersfoort gebracht 
zijn. Ze zijn verplicht zich daar te 
melden. 

Staatssecretaris Kosto van Justi¬ 


tie zal de Tweede Kamer van¬ 
daag of uiterlijk morgenochtend 
in een brief op de hoogte stellen 
van de stand van zaken met be¬ 
trekking tot de Vietnamese asiel¬ 
zoekers. Wat er daarna met deze 
mensen gaat gebeuren, zal vol¬ 
gens de woordvoerder afhangen 
van het debat in de Tweede Ka¬ 
mer. Daaruit moet blijken of de 
Kamer uitzetting naar Tsjecho¬ 
slowakije nog een serieuze optie 
vindt. D66 heeft zaterdag aange¬ 
kondigd staatssecretaris Kosto 


in een debat aan de tand te wil¬ 
len voelen over de uitzetting. 

Of Nederland nog contact zal 
hebben met Tsjechoslowakije 
over de gang van zaken, is vol¬ 
gens de justitie-woordvoerder 
een zaak van Buitenlandse Za¬ 
ken. 

Deserteurs 

De vier waren bereid na aan¬ 
komst op Schiphol de massaal 
toegestroomde pers te woord te 
staan. Dat gebeurde via een tolk. 
Van de vier hebben er enkele in 
Vietnam geweigerd om in Cam¬ 
bodja te gaan vechten. Anderen 
hebben zich politiek ingezet. Ze 
weten zeker dat hen gevangenis¬ 
straf wacht als ze teruggaan naar 
Vietnam. De vier zeiden erg 
bang en in de war te zijn. „We 
zijn deserteurs en worden in 
Vietnam gezien als landverra- 
deP’, aldus een van hen. 


Acties 
dreigen 
in bouw 


UTRECHT - Er dreigen acties in 
de bouw door het mislukken van de 
cao-besprekingen voor die sector. 
De bondsraden van de bouwbon¬ 
den van de FNV en CNV hebben 
zaterdag in een extra vergadering 
de bondsbesturen de ruimte gege¬ 
ven om acties voor te bereiden. Sta¬ 
kingen worden daarbij niet uitge¬ 
sloten. De bonden hebben dat zater¬ 
dag meegedeeld. 

FNV en CNV organiseren vanaf 
maandag 10 februari regionale ka- 
derbijeenkomsten, waar, afhanke¬ 
lijk van een nieuw overleg, tot ac¬ 
ties besloten kan worden. De 
bondsraden hebben zaterdag hun 
volledige steun gegeven aan het tot 
nu toe gevoerde beleid van de bon¬ 
den in de cao-besprekingen. 

De besprekingen liepen vast, omdat 
de bonden weigeren verder te pra¬ 
ten over de voorstellen van de 
werkgevers (AVBB) om het ziekte¬ 
verzuim aan te pakken. Het AVBB 
wil dat werknemers bij ziekte maxi¬ 
maal vier atv-dagen per jaar inleve¬ 
ren. 

Brandstichting 
in gebedsruimte 

AMSTERDAM - In een gebeds¬ 
ruimte van de Turkse gemeenschap 
in een school aan de Baden Fowell- 
weg in Amsterdam is gistermorgen 
vroeg brand uitgebroken. De brand 
verwoestte de vloerbedekking en 
een raamkozijn. Hoewel geen spo¬ 
ren van een brandbom of iets derge¬ 
lijks zijn gevonden, denkt de politie 
wel aan brandstichting, aldus d^ 
politiewoordvoerder. 

De politie heeft materiaal meegeno¬ 
men naar het laboratorium om het 
daar te onderzoeken. Ongeveer een 
uur na de brand heeft iemand opge¬ 
beld en verteld dat er in de moskee 
brand gesticht was. Deze persoon 
zei volgens de politiewoordvoerder 
niet namens een organisatie te spre¬ 
ken. De politie houdt er rekening 
mee dat de man over de brand ge¬ 
hoord had via het radioverkeer van 
de politie. 

Ruim een week geleden werd in een 
moskee in Amersfoort brand ge¬ 
sticht met molotovcocktails. Ook 
toen was de schade gering. 


Rode Hoed leidt voorlopig niet tot nieuwe partij 

Van der Louw: ’PvdA 
moet Kok afzetter»’ 


Van onze parlementaire redactie 


AMSTERDAM - Ex-PvdA-voorzit- 
ter en oud-minister André van der 
Louw vindt dat Kok als partijleider 
van de PvdA moet aftreden. De 
vice-premier kan volgens Van der 
Louw de combinatie van 'eerste 
PvdA-man’ in het kabinet en leider 
van de vernieuwing van de partij 
niet aan. 

Op een bijeenkomst van verontrus¬ 
te PvdA’ers in de Amsterdamse 
schuilkerk De Rode Hoed, riep Van 
der Louw gisteren de leden van het 
PvdA-congres op ’een einde te ma¬ 
ken aan het verwarrende partij lei¬ 
derschap, dat verwachtingen wekt 
die niet waargemaakt kunnen wor¬ 


den’. In het halfjaar na de wao-peri- 
kelen is er volgens Van der Louw 
niets wezenlijks door Kok gedaan 
om de beloofde partij vernieuwing 
in gang te zetten, 

Oud-Tweede-Kamerlid De Visser, 
die vanwege de wao-voorstellen de 
Kamer verliet, sloot zich hierbij aan. 
Na de 'blunders’ van Kok is er vol¬ 
gens hem maar één oplossing: 'weg¬ 
wezen met die leiding!’ 

Eerder al kapittelde Van der Louw 
de vice-premier, omdat deze niet 
had tegengesproken dat hij (Van 
der Louw) samen met drie andere 
PvdA’ers een ’coup-poging’ hadden 
willen ondernemen. De ’bende van 
vier’ had een commissie willen vor¬ 
men, die los van Kok de vernieu¬ 


wing van de PvdA ter hand moest 
nemen. Kok reageerde daarop door 
te stellen dat ’ik leiding geef, en nie¬ 
mand anders’. 


Van der Louw en de zijnen besloten 
gisteren de bijeenkomsten in de Ro¬ 
de Hoed voort te zetten in een nog 
op te richten ’sociaal-democratische 
beweging’, die de Nederlandse so- 
ciaal-democratie 'kwantitatief en 
kwalitatief zo sterk mogelijk wil 
maken. Deze groep verontrusten, 
waarvan ook niet-PvdA’ers lid mo¬ 
gen worden, zal pas later besluiten 
of er een nieuwe partij wordt opge¬ 
richt. Maar dat zal volgens Van der 
Louw ’pas in het allerlaatste geval 
gebeuren’. 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 

~Nü twee wéke» gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: . Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant grati*. 3.2 

O Stuur mi) een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef)-abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


of bel gratis 06-Ö2299J2 


8 


lil 

710404 400017 Maandag 3 februari 1992 • Pagil 


limburgs dagblad kunst 


exposities 


• HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuis¬ 
plein 19. De Collectie, keuze uit de 
. kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5,' 
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 
,14-17 uur. Galerie 't Wevertje, De 

- Wever Ziekenhuis. Expositie met 
.aquarellen en olieverf van Joop van 
jRees. T/m 29/2. 

>• HOENSBROEK 

■ Kasteel Hoensbroek. Veertiende 
' Kartoenale. T/m 2/2, open dag. 10-12 
. en 13.30-17 uur. Slotgebouw, Kas¬ 
teel Hoensbroek. Expositie 'Zilver 

i in Beweging’. T/m 23/2, open dag 

* van 10-12 en van 13.30-17 uur. 

; • BRUNSSUM 

' D*r Brikke-oave, Lindeplein 5a. 
fferk van tien Poolse grafici. Van 7 
: t/m 28/2, open ma t/m vr 10-12,14-17 
1 en 19-21 uur (m.u.v. woensdag-, 

■ avond), zo 15-17 uur. 

• LANDGRAAF 

- Galer ie Ipemal, Kerkberg 2. Expo- 
1 sitie van Jan Petersoiï. T/m 23/2, 

'• open vr 17-20 uur,, za en . zo 14-17 
; uur. 

; • SCHIMMERT 

! Galerie Hof van Oensel, Haag- 
< straat 5. Werk van Harke Kazemier, 
Kaete van Breda en Joop Cromp- 
voets. T/m 29/2, open do t/m zo 

14-17 uur. 

j • MAASTRICHT 

. Natuurhistorisch Museum, De 
'i Bosquetplein 6-7. Expositie van 
Theike, tussen licht en schaduw. 

■ T/m 2/2, open ma t/m vr 10-12.30 
uur en 13.30-17 uur, za en zo 14-17 
uur. Bonncfantenmuseum, Domi- 

> nikanerplein 5. Expositie ’Hemel & 
Aarde - Werelden van verbeelding’, 

. T/m 23/2. Galerie Artisart, Grote 
‘ Gracht 43. Werk van Jan Tinholt en 
, Hoger Pintens. T/m 8/2, open di t/m 
za van 13.30-17.30 uur. Gouverne¬ 
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk 
5, foto-expositie. T/m 21/2, open op 
werkdagen 9-17 uur. Galerie Ahny 
van den Besselaar, Tafelstraat 6a. 
Expositie van Loes Huis in ’t Veld 
en SiegfHed Gorinskat T/m 9/2, 

. open vr t/m ma van 13-17.30 uur. 

' Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat 
43- Expositie van Rob Scholte en 
' Henk Visch. T/m 22/2, open do t/m 
. za van 11-17 uur. Galerie Dis, Tafel- 

> straat 28. Werk van Frans Dicker. 

‘ T/m 16/2, open wo t/m zo 13-18 uur. 

. Galerie Sehuwirth en Van Noor- 
' den. Rechtstraat 64. Stock-exposi- 

tie. T/m 23/2, open do t/m za 14-18 

> uur. Galerie Henn, St Nicolaas- 
straat 26c. Installaties van Ona B. 
T/m 15/2, open wo t/m za 16-20 uur. 

* Galerie In Situ, Aytvalaan 10. Ex- 

* positie ’Multiples/Grafiek’. T/m 
\ 22/2, open wo t/m za van 1-4-18 uur. 
' KGL Hoogbrugstraat 72a. Werk 

,yan Suet Fun Chari. T/m 26/2, open 
ina t/m vr 9-17 uur. 

• GULPEN 

' Ba Aw Sjeklaatfebrik, Ringweg 
, 31. Werk van Charles Pekelharing 
r én Piet Haag. T/m 9/2, open do t/m 
’ zo 14-17.30 uur. 


• •SITTARD 

Krttaraadthnla, Rotenolenstraat' k 

j Tentoonstelling ’Bauhflusler’. T/m 
] 16/2, open di t/m vr van 10-17 uur en 
> za en zo van 14-17 uur. 

• LMBRICHT 

I limburg » Volkskundig Centrum, 
{ Allee la. Tentoonstelling; ’Elk huis- 
f je had een kruisje’. T/m 9/2, ge- 

* opend di t/m vr 13-17 en za en zo 
! 14-17 uur. Tevens vaste presentatie 
i volksgeneeskunde, religieuze 
{ volkscultuur, levensloop en carna- 
t val 


• ROERMOND 

Gemeent emuseum Roermond, An- 
denonweg 4. Meubels en beelden, 
van Pi Backus. T/m 16/2, open di 
t/m vr 11-17 uur en za en zo 14-17 
uur. Tentoonstelling van tien schil¬ 
ders uit Zuid-Nederland ’Other 
Voices - Other rooms’. T/m 23/2, 
geopend di t/m vr 11-17 uur, za en 
zo 14-17 uur. 'Retraitehuis’, Kapel- 
lerlaan 38. Waarnemingen van Ans 
Goriup. Van 1/2 t/m 26/2, open vr 
t/m zo 11-17 uur. 

OVENLO 

Goltrinsmuseum, Goltziuss traat 
21. Tentoonstelling 'Op het land - 
Grafiek uit het land van Rem¬ 
brand!. T/m 6/2. Museum Van Bouo- 
mel Vau Dam, Deken van Oppen¬ 
singel Expressions Ceramiques, 
keramiek uit Brussel en Wallonië. 
T/m 16/2, open dag. 10-16.30 uur, za 
én zo 14-17 uur.' 


* INTGEVERSMAATSCHAPPU 

,: Limburgs Dagblad s v. 


M MAM mUollamoadl 
Ml# rafltul, WUB THnUHNRWyi 

KJ. Vanwr •66-739911 

90-719966 

645-739264 

645-739364 

966-739264 


Hoede* 57 75 35 93S 
16 35191 

946-256363 

966-746688 

945-717719 
943-254477 

94756-18484 

646-515577 

•4466-15645 ƒ27,45 


ƒ26.45 
ƒ 63,36 


tor**- - naar Amerika en Taiwan 


night’ in Nederland zal worden uit¬ 
gebracht. Aan de prijs is verbonden 
dat er twee ondertitelde kopieën 
van de bekroonde film zullen wor¬ 
den gemaakt. 


ROTTERDAM - ’Five girls on a ro- 
pe’ van dë Taiwanese regisseur Ye 
Hung-wei en ’Thank you and good 
night’ van de Amerikaanse Jan 
Oxenberg zijn de winnaars gewor¬ 
den van de persprijzen van het 21 e 
Film Festival Rotterdam. De win¬ 
naars zyn bekend gemaakt tijdens 
de slotavond van het festival in Lu- 
xor. 

Geld voor de winnaars was er niet, 
zoals de voorzitter van de interna¬ 


tionale filmpers (Fipresci), Derek 
Malcolm, ook aan Ye Hung-wei 
moest meedelen tijdens een nachte¬ 
lijk telefoongesprek. Veel meer dan 
een slaperig ’Yes, thank you’ van de 
winnaar drong er vanuit Taiwan, 
niet door tot Rotterdam. ’Five girls 
on a rope’ is bekroond voor de 
prachtige manier waarop een dra¬ 
matisch verhaal met sterke sociale 
implicaties, de zelfmoord van vijf 
jonge vrouwen, is weergegeven. 
Speciale vermelding van dé interna¬ 


tionale filmpers ging naar ’Noga’ 
van Nikita Tyagunov en ’Alte Ma- 
rea’ van Lucian Segurh. 

De prijs van de Kring van Neder¬ 
landse Filmjournalisten is naar Jan 
Oxenberg gegaan voor de örginele 
en verbeeldingsrijke manier waarop 
zij haar persoonlijke en roerende 
verhaal vertelt. Staande de prijsuit¬ 
reiking kreeg Emile Fallaux van 
distributeur Cinemien de toezeg¬ 
ging dat ’Thank you and good 


In de publieksenquête hebben de 
twee in de prijzen gevallen films het 
minder goed gedaan. De film van 
Jan Oxenberg komt niet voor in de 
top-50 en ’Five girls on a rope’ zit 
halverwege die lijst. 

De verrassende winnaar van de pu¬ 
blieksenquête is ’Jacquot de Nan- 
tes’, Agnes Varda’s portret van haar 
inmiddèls overleden man Jacques 
Demy. Het hypnotiserende- mees¬ 
terwerk ’Europa’ van Lars von Trier 
kwam hierdoor op de tweede plaats, 
gedeeld met ’Raise the red lantern’ 
van Zhang Yimou, een van de films 
waar het publiek het hardst voor 
heeft moeten en willen lopen. 


Frans Dicker met gouaches in Maastricht • De processie, 
gouache van 
Frans Dicker. 


DOOR PIETER DEFESCHE 

MAASTRICHT - Een bezoek 
aan de Maastrichtse Tafel- 
straat is zelden teleurstellend. 

Er zijn daar twee galeries die 
voor afwisseling zorgen in het 
menu van beeldende kunst 
Zij halen hun cdflectieg van -H 
dichtbij en veraf en vooral; 2jj .1 
zyn niet bang om hun nek uit m 
te stelen voor talent dat nog 
niet bevestigd is door een cur¬ 
riculum vitae waar het ’inter- 
nationaliseringsprogramma’ 
van dè stad mee gebaat is. Frans Dicker verschijnt in galerie 
Dis als volslagen verrassing. Of¬ 
schoon een summier persbericht 
tem. aankondigt als afkomstig uit 
Enschede en Arnhem schijnt hij 
zich al vele jaren iri Maastricht en 
omgeving schuil te houden. Deelna¬ 
me aan een groepstentoonstelling 
in het Generaalshuis heeft hem hier 
met beroemd gemaakt. De verras¬ 
sing is nog groter als blijkt dat hij 
zich schuil houdt in het vroegere 
atelier van Charles Eijck ’op Ra- 
vensbos’. Een houten bouwsel dat 
de meester in de na bijh eid van ,zyn 

Jjj 

rin. Het oogt Zweeds en de bossen 
eromheen ruisen eeuwig. Er spelen 
nu drie kleinkinderen. 

In zo’n ambiance moest Dicker het 
schilderen wel serieus nemen. Niet 
dal hij het ooit heeft veronacht- 
zaarad: dé academie van Enschede 
heeft hem’ de beginselen ervaiï bij- 
gebracht - een aantal jaren van 
creatieve activiteit bracht wat veel- 
zydiger ervaring - en de academie 
van Arnhem tenslotte beeft voor 
verdieping gezorgd. 

Erkenning van zijn vakmatige vaar¬ 
digheden daar ging gepaard met 
een. soort' onderwijs dat veel aan¬ 
dacht gaf aari een door . intuïtie ge¬ 
dreven schilderkunst. Aan creativi¬ 
teit rechtstreeks vanuit het onder¬ 
bewuste en aan-het soort figuratie 
dat in de tijd van de dadaïsten ’écri- 
ture automatique’ zou heten. 

Hermetisch 

Al een eerste blik - van de straat af 
op de presentatie in de witte suite 
van galerie Dis overtuigt zowel van 
de vakmatige vaardigheid als van 
de intuïtieve benadering. Zij oogt 
abstract, met verwijzingen naar de 
vroege Cobra-schilderkunst, vooral 
naar de Scandinavische inbreng 
daarin. De collectie omvat veertien 

Drie winnai 
van concouiHj 
jonge violiste! 


Limburgse 
korpsen in 
’Zin in muziek’ 

HEERLEN - In het KRO- 
radioprogramma ’Zin in Mu¬ 
ziek’ wordt maandag - van 16 
tot 17 uur op Radio 4 - uitge¬ 
breid aandacht besteed aan de 
Ha-Fa-Bra-Kampioenschappen 
van de Hogere Afdelingen. De 
kampioenschappen werden in 
het weekeinde van 25 en 26 ja¬ 
nuari gehouden in het ’Am- 
phiontheater’ in Doetichem. 

In, de uitzending zullen drie’ 
Limburgse blaasorkesten te be¬ 
luisteren zijn: fanfare De Peel- 
klank uit IJsselstein onder lei¬ 
ding van Geert Jacobs met 
Canzoni van Hadermann; har¬ 
monie Beatrix uit Hom onder, 
leiding van Alex Urlings met 
de 'Chinese Folk Suite’ van 
Barker en fanfare De Maas¬ 
oever uit Roosteren onder lei¬ 
ding Van Ad Lamerigts met 
Dimensions van Graham en 
’Amazonia’ van Van der Roost. 


gouaches, de meeste van kloek for- 
. maat, die allemaal opvallen omdat 
.ze een gepenseeld kader hebben 
• binnen de blad-rand. 

; De figuratie, met veel tekenachtige 
elementen, is complex en raadse¬ 
lachtig. De kleur is fraai én aantrek¬ 
kelijk, de opbouw duidelijk en 
helder, maar de inhoud is - on¬ 
danks vaak poëtische titels - moei¬ 
lijk toegankelijk of 'hermetisch’. 

De ’écriture automatique’ blijkt Uit 
het onderbewuste vaak beelden op 
te roepen van magische aard. De 
naam ’sage’ voor een blad dat met 
een vermoedelijk drakenschip met 
zeil misschien de duidelijkste ver¬ 
wijzingen geeft naar Scandinavi¬ 
sche niythen, kan voor een hele 
reeks gelden. • 


Hoe raadselachtig ze ook zijn 7 - in 
'eerste vlucht’ blijft men lang raden 
naar de betekenis van een uit de 
ruimte tuimelende menselijke fi¬ 
guur, waarvan dè identiteit sum¬ 
mier wordt aangeduid maar niet 
onthuld, Icarus? of van een zeppe- 
lïn-achtig object -, geleideljjk-aan 
versterkt zich het vermoeden dat de 
wereld van Dicker niet die van van¬ 
daag is, maar van dóen hééft mét 
het menselijk bestaan in heel veel 
vroege eeuwen. Het is gèen sombe¬ 
re wereld, ook geen zonnige; er is 
geen licht en schaduw in - als in 
een droom. Soms lijkt hy sprookjes¬ 
achtig met thema’s als nieuwe len¬ 
tes, god-koningen en papavervel- 
den. 

De schilder schildert zijn wereld in 


afzondering. Het verblijf in Karins 
Zweedse huis lijkt hem goed te pas¬ 
sen. Zijn grootste schilderij heet zo: 
Tn afzondering’. Misschien ipaakt 
de afzondering hem zo cryptisch. 
Hij lijkt naar communicatie te stre¬ 
ven en tegelijk naar geslotenheid. 
Misschien weet hij niet waar het 
gulden midden ligt bij gebrek aan 
commentaar. 

Misschien is er ook tijd nodig en 
geven zijn abstracties pas na maan¬ 
den hun geheimen prijs. Blijken zij 
op langere termijn niet alleen ver¬ 
staanbaar, maar zelfs boeiend, 
warm en aangenaam gezelschap. 

Maastricht, Galerie Dis, Frans Dic¬ 
ker, tot, 17 februari. ' - 


de tootootjes 


recept 


I ven utra. 


alles melde 

Jfffetm sKnpT< 


fëet leuteren, ineens 


|| [ tjeejtrm l le zullen zich wreken op de Mootjes /j . 
' 1 


laat lii het maar uitlegen,., 
lambfk is de man van de actie. 

ri NKTTrilH hi II B BZ 3K= 

Rna ! Haar beneden zie ik die bmtêihtide vracht - 
utaaden a/L. Uaar was ik ftbltven ... meéfd, 

" zelfzeker, slim... J (C) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden: 8 blaadjes witte 
gelatine, 2 eierdooiers, 100 g sui¬ 
ker, }A 1 melk, lVa dl éeer sterk 
gezette (rriokka)koffie, 2 dl slag- 
room en mokkaboontjes. 

De gelatine 10 minuten weken in 
koud water. De eierdooiers met 
suiker en melk losroeren. De rest 
van de melk aan de kook bren- 
g€$n. Het vuur temperen, êen 
paar lepels hete melk bij het pap¬ 
je roeren en het mengsel straals¬ 
gewijs bij de melk gieten. 

Blijf roeren tot de saus dun ge¬ 
bonden is. Van het vuur af de 
goed uitgeknepen gelatine en dé 
rest van de suiker in de melk op¬ 
lossen. De koffie en 1 dl room 
erdóór roeren. De vla laten af¬ 
koelen en als deze gelei-achtig 
begint te worden, óyergieten in 
een met water omgespoelde pud- 

Ê gvorm van % 1 en in de kóel- 
t minstens 3 uur laten opstij¬ 
ven. Daarna pudding op nióoie 
schaal storten. 

Dè rest van de slagroom stijf 
kloppen met Vz el suiker en in 
toeQés op dé pudding spuiten. 
Op elk toefje een mokkaboontje 
leggen. Serveer hierbij eed cho¬ 
colade-'of custardsaus. 


DOOR MYA MAAS 

MAASTRICHT - Twee vrouwelij¬ 
ke regisseurs. Monique Engelse en 
Petra van der Veen, hadden de 
nieuwe produktie van de Dramati¬ 
sche Kunstkring, in de kleine zaal 
van de Heerlense Stadsschouw-, 
hurg, in handen. De avond was' 
geheel aan Tsjechov gewijd. Van 
hem regisseerde Engelse de ee¬ 
nakter ’De Woesteling’, en de 
monoloog ’Ovef de Schadelijk¬ 
heid van de Tabak’, waarmee; 
Eduard Hooft de pauze plezierig 
opvulde. Van der Veen nam ’Het 
jubileum’ voor haar rekening. 

Wie Tsjechov zegt, denkt gan deze' 
schrijvêr (1860-1904) als dé be- 

j^feiè'drie Zusters’; waarin hij een 
geheel eigen stijl, ontwikkelde. 
Men vergeet gemakkelijk dat de 
auteur als humoristische schrijver 
van korte 1 verhalen is gestart en 
ook een aantal kluchten plus de 
bekende komedie ’Oom Warya’ 
heeft geschreven. Van die kluch¬ 
ten genoot ’De Beer’ in zijn eigen 
tijd al grote populariteit. Godfried 
Bomans vertaalde de eenakter on¬ 
der de titel ’Dê Woesteling’. 

De klucht is zo luchtig niet of ze 
onthult iéts van de karaktertrek¬ 
ken van mensen, hun onstandvas¬ 
tigheid, zelfbedrog, hypocrisie. 
Mevrouw Popov (Jos Hofland) is 
de weduwe die levenslang dénkt 
te treuren om haar, geïdealiseerde, 
gestorven man. Smimov (Mein- 
dert Müller) is de landeigenaar, ex 
lady-killèr, die zo vaak op de kof-, 
fie is gekomen dat hij niets meer 
met vrouwen te maken wil heb¬ 
ben. Van beidskanten pakt het 
echter heel anders uit. 

Hofland speelde haar rol afwisse- 
DEN HAAG - FlooHje Schilt; 
uit Amstelveen en Arwen Te 
(15) uit Utrecht hebben zater 
een gedeelde eerste prijs gev 
nen in de categorie B (13 tof 
jaar) tijdens de Iordense Vioc' 
gen in Den Haag. Eerste iftjj 
jongste categorie, van tien 
twaalf jaar, werd de 12 -jarige 3 
niël Torrico uit Delft. 

« 

De Iordense Viooldagen is 
concours voor jonge violisten 
tien tot vijftien jaar uit heel Né 
land. Het werd voor de zeve 
maal in het Koninklijk Cor 
torium in Den Haag georjjj 
seerd. Winnaars van de B-cat 
rie komen in aanmerking 
inschrijving voor het Davina 
Wely Concours, dait in 1993 
wordt gehouden. 

Volgens de organisatie van de E 
dense Viooldagen zyn het de 
ge winnaars van dit concours , 1 
later by het Oscar Bacq Concc 
of het Davina van Wely Conc 
hoge ogen gooien. 

Tweede in de B-categorie werdl 
jaar Laura Oomens (13), leerl’ 
van Herman Krebbers. Twee 
de jongste categorie eindigde^ 
. 10-jarige Mariene Hemmer 
Utrecht, derde de 13-jarige 
rieke Saeys uit Den Haag. Er j 
men dit jaar 54 kinderen deel > 
de Viooldagen. 


in goede 
Kunstkri] 


lend met charme en brutale 
kracht. Müller bewoog zich 
en vry over de bühne, b€ 
stonden tekstueel sterk en 
goed op elkaar ingespeeld, 
’bezwyken’ van de landeigef 
voor de charmes van de wé * 
kwam echter niet goed tot 
recht, we misten een geleide 
overgang, de 'ommezwaai’ wa 
abrupt om geloofwaardig te " 
De eenakter ’Het jubileum’, 
taald door Leidse Slavisten, 
in het hedendaagse Heerlen 
tueerd. Verschillende persor 
beantwoordden aan deze vc 
ling van zaken. De hoofdpers 
bankdirecteur Quaedvlieg (/ 
Nysten, een veelbelovend dèï 
tant) en zyn employé Louis 1 

ben gestaan; Dat gaf de ver 
iets tweeslachtigs. Hetgeen 
wegneemt dat er door de zes] 
teurs/actrices vlot spel werd 
verd. Ze deden dat in een aa 
schakeling van kostelijke scèt 
waarbij actie en mime, samen < 
de radde tekstzegging, bij 
dankbaar publiek voor amus 
entertainment zorgden. , 


Oplossing van zaterc 


karn 
a . o • 
s 1 o o 
s . m . 
1 n s 1 
e . - - 
r . h e 


n 

a 

w 

y 

z 

e 

n 


h a 
• '• 
S 3 
a . 
1 e 
i . 
e ra 


t o 
o . 
P • 
j • 
a a 
a . 
i e 
r 

ge 
r . 
o e 
e . 
n . 
t . 
e r 


n 

k ! 
a . 
n . 
o r 
n . 
• • 
1 . 
a j 

d . 
e . 
n . 


v a 
• • 
b . 

y ♦ 

z e 
e . 
t a 


b e 


a 

9 

9 

e 

r 


i e 
» • 
e r 
• * 1 
a Ti ! 

a ! 
1 a. 

. e.. 
e r 


puzzel van de dag Horizontaal: 1. tijdelijke hofmakerij: 6. wa¬ 
penkreet, devies; 11. EurQpeaan; 12. ver¬ 
nis; 14. zitplaats; 16. fruit; 18. bep. 
vruchtvlees; 20. japon; 22. keurig; 23. fa- 
mjüeiid; 25. troefkaart; 26. stier; 27. 
Egypt. rivier; 28. hulpsein; 30. vreemd; 
32. uiting v. genegénheid; 34. ver (in sa- 
menst ); 36. water in Friesland; 37. mu¬ 
zieknoot; 39. rhóstVocht; 40. medisch 
specialist; 41. 'tijdeHjk verblijf; 43. famtöe- 
lid; 44. deel v.d, bijbel; 45. vér (in sa- 
njènst.); 47. bar, hevig; 49. lang, smal- 
stuk hout; $2. register; 53. afstammelin¬ 
gen; 55. ijzerhoudende grond; 56. na¬ 
maak;, 58. veel kennis bezittend; 61. voer 
dingsbestanddeel; 63. soort palm; 65. 
uitnodiging tot een verklaring; 66. durende 
vijandschap; 67. gebogen been; 69. kle¬ 
dingstuk; 70. Eng. bief; 71. hotte-onder de 


arm; 72. koper. 

Verticaal: 2. hijstoestel; 3. een weinig; 
fegerings-reglement; 5. vleesgerecht; 
en dergelfjke; 6.. deel v.d. dag; 9. fami 
lid; 10. hemellichaam; 12. locomotief; 
armoedig hutje; 15. ingewand v. hai 
17. uil; 18. bergpas; 19. vr, munt; 21. 
set; 23. kort slaapje; 24. vermogend; 
adellijk landhuis; 29, reptiel; 30. a ar 
31. gedroogde vrucht; 32. mnl. dier; 
zetel; 35. takje; 36. boom; 38. Europi 
39. droogoven; 42, uitbouw; 46. r 
in een deur; 48. jong dier; 50. azljni 
51. plechtige gelofte; 54. vertragint 
stel; 55. vr. munt; 56. vochtig; 57. vak i 
tuin met bloemen; 59. niet vast; 60. 

61. grondsoort; 62. afslagplaats bij 
64. muurholte; 66. nagerecht; 68. d 
luid; 70, reeds., ' _/ ƒ binnen/buitenland ^y ~\ ]j§ 


Maandag 3 februari 1992 • Pagina 3 DAVOS - De oude rivalen Grie¬ 
kenland en Turkije hebben za¬ 
terdag een nieuw initiatief geno¬ 
den om de betrekkingen te 
verbeteren en te komen tot een 
oplossing voor de kwestie- 
Cyprus. De Griekse premier 
Constantme Mitsotakis en zijn 
Turkse ambtgenoot Suleyman 
Demirel kwamen tijdens een an¬ 
derhalf uur durend onderhoud 
m het Zwitserse Davos overeen 
een verdrag over 'vriendschap, 
goed-nabuurschap en samen¬ 
werking' voor te bereiden, aldus 
een verklaring die na afloop 
werd uitgebracht. 


Griekenland en 
Turkije willen 
vriends chap s verdrag 


De premiers bespraken in Da¬ 
vos, waar ze het World Economie 
Forum bij wonen, bilaterale en 
internationale vraagstukken in 
een sfeer van 'wederzijds be¬ 
grip’, aldus het communiqué. 


Demirel verklaarde later tegen¬ 
over verslaggevers dat Mitsota¬ 
kis en hij het verdrag zouden 
tekenen tijdens het bezoek van 
de Griekse premier aan Ankara 
deze zomer. 


De heren namen ook de proble- 
'imen rond Cyprus door, dat sinds 
de bezetting van het noorden 
door Turkse troepen in 1974 op¬ 
gedeeld is in een Turks en een 
; Grieks gedeelte. Ze spraken uit 
de pogingen te steunen van de 
i nieuwe secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, Boutros 
Boutros Ghali, om het eiland te 
herenigen. 

Het is de derde keer dat Griekse 
en Turkse premiers besprekin¬ 
gen hielden tijdens het Forum in 
Davos. Zo kwamen in 1986 An- 
dreas Papandreou en Turgut 
Özal overeen een ’hot-line’ in 
te stellen en oorlog te vermijden. 


Vanwege versnelde inning bij bedrijven 

Lager overheidstekort 
door ’belastingtruc’ 


DEN HAAG - Minister Kok van Fi¬ 
nanciën heeft over 1991 een belas¬ 
tingmeevaller van ongeveer twee 
miljard gulden. Daardoor is het 
overheidstekort vorig jaar uitgeko- 


extra inkomsten van 3,6 miljard 
(twee miljard extra daling tekort 
plus 1,6 miljard bijslag) op. Dat ge¬ 
beurde op 31 december van het af¬ 
gelopen jaar. Het betekent ook dat 


men op 4,25 procent. Dat is een half de meevaller incidenteel is. Minis- 


Gesprekken leveren bijdrage aan hervormingsprogramma’ 

Jeltsin en Bush tonen 
begrip voor elkaar 


jjf- -V an onze redactie buitenland _ 

S°p KOU/CAMP DAVID - 
Ê 'jel ss i sc h e president Boris 
J'L verwacht dat zijn ge- 
•G^kken met westerse staats- 

afl'een K Gn de af S el °P en dagen 
a a n ^Jdrage kunnen leveren 
jtjj 'djn hervormingsprogram¬ 
ma ^ ze * J e ksin gisteren bij 
Jh terugkeer van een reis 
'dfi hij Groot-Brittannië, 
•da X eren igde Staten en Cana- 
heeft bezocht. Het belang- 
f dat S ^ e resu haat van zijn trip is 
*) * tussen de Amerikaanse 
, h6 esi ? e nt George Bush en 
ik, st m Wederzijds begrip’ is ont- 
!ll Vom n ’ ze * Jeltsin °P het vlieg- 
!ii van Moskou. 

et V 

^ r e ° a lgena de Russische president 
Bush niet ne gatief op zijn 
L Mklév Voor een gezamenlijke ont- 
6 ln ^ van een raket-defensie- 
'tik gramma gebaseerd op het Ame- 
<dap anSe Star Wars. Bush had zater- 
^befi Y erk laard dat hierover geen 

• itowT , waren genomen. Hij zei 

* Vinrt w j bet 'de moeite waard te 

i iWL en , eze zaken meer in detail te 
bespreken’. 

VL tS ^ n - en Busb gaven zaterdag na 
* r, CanA riE A Uur durend onderhoud in 
Da vid een verklaring uit 
Z f on derstreepten dat de 
G£ e J an f len niet langer 'potentiële 
Van elkaar zijn- De zes 
n ° mva ttende tekst moet de 

! iSamo vorn ? en voor de toekomstige 
.. amenwerkmg. Er wordt gesteld 

^Oorfil 6 ov f, rbh J f selen van de Koude 
hen f zullen worden weggewerkt 
ritten zu H en worden onderno- 

^educemm 6 Stratêgische wapens te 

tt 

partnerschap 

^ e * ders spraken vervolgens 
' ti e en gezamenlijke persconferen- 
>;ien S R, e l n nieU T relatie ’> die vol- 
hSterk^ US ^ 1S & ebaseerd op ’een 
b^PoPwaar partnerschap’. 
), 6r zei ook dat hij en Jeltsin het 
stiJ: er eens waren geworden te 
l ‘t)eïl! n na ^ r een omv angrijke wa- 
''SH rm + lnder ^ ng '. De Amerikaanse 
\ ben? dent , ^ prak niet van een ontwa- 
rP nmgsakkoord, maar zei dat mi- 

v jiï. ™ n Buit enlandse Zaken 

! W ? in d ! loop van de k o- 

ii lende twee maanden’ naar Moskou 

* ai gaan voor verder overleg. 

4ï tS i n zei zaterd ag: „Van nu af aan 
ial? Ch0uwen we ons zelf niet meer 
F hiL potentiële vi J a nden. Dit i s de 
I, ‘Dorische waarde van deze ont- 
hn+ e i ting '” De twee leiders konden 
' e t klaarblijkelijk goed met elkaar 
nden en noemden elkaar tijdens 
Persconferentie bij de voornaam 
-- 

Feest na 
bestand in 
El Salvador 

^AN SALVADOR - Hoge legeroffi- 
,ty ren en leiders van de guerrillabe- 
hpt ë c n f’ samen zongen ze zaterdag 
Salvadoraanse volkslied tijdens 
; .mhuldigin gsce remonie voor de 
Sn];!i 0na e kommissie voor de Con- 
imetie yan de Vrede (COPAZ). Ze 
be ^_ zelfs twee keer. Na 
■Zli J a f burgerooriog ging zater . 
dat ln Salvador een bestand in, 
v Qf , n V a l § e ldf als een monument 
HpKu e ouderhandelingen die ertoe 
^ oben geleid hebben. 

,jjA Patriottistisch gekleurde cere- 
Cnof A /oor de inauguratie van de 

UotT , V T 0nd plaats in het Interna- 
h baal Handelscentrum in de 

'deri dstad San Salvador en was on- 

• ig k ( el u Van een reeks festiviteiten 
•'WCG hele land, waarover tegelij- 
"*air d oogoveer duizend VN-mili- 
. Onn ^ be g°nnen uit te zwermen. 
•, e ~vT er een enorme beeltenis van 
'jgeri Vredes duif zaten, behalve verte- 

l a n Woordigers van leger en guerril- 
: pari president Alfredo Cristiani, de 
' Vak^? ments v°° rz itters en rechters 
; f) n . het hooggerechtshof. 

' till ^ een burgerpak gestoken guer- 
) laieider Joaquin Villalobos, tot 

' vin 1 f, e ■ week n °g officieel voort- 
' b et c hhg in eigen land, hield voor 
';W eerst vrij in het openbaar een 
kc.AP 1 ’ 38 ! 4 waarin hij op de toe- 
1 . van z lj n Farabundo Marti 

' hn^^mg 5 ^ 0 ^ als democratische 
•rartij wees. 
procent lager dan was afgesproken 
in het regeerakkoord. 

De meevaller is een gevolg van de 
versnelde inning van belasting bij 
bedrijven. In feite is de opbrengst 
van deze eenmalige meevaller nog 
aanzienlijk groter. Minister Kok 
kon eind vorig jaar ook nog eens 
vervroegd 1,6 miljard storten in het 
kinderbijslag-fonds, bestemd voor 
de uitgaven van dit jaar. 

Sinds oktober moeten bedrijven er¬ 
voor zorgen dat hun maandelijkse 
belastingbetaling uiterlijk op de 
laatste dag van de maand bij de fis¬ 
cus is. Daarvoor was het gebruike¬ 
lijk dat het geld de eerste dag v^n 
de daarop volgende maand binnen¬ 
kwam. 

De verschuiving van de betalings- 
datum leverde Kok eenmalig de 


iilllÜlliï 

liiillpl 

< •; f >: V iZ- >• 

j.; 1 ; 
Bush en Jeltsin deden er tijdens de persconferentie alles aan om een vriendschappelijke indruk te maken: in informele 


kleding en elkaar hij de voornaam noemen. 


Foto: AP 


Wales wil 
autonomie 


LONDEN - Een informele 
opiniepeiling heeft uitgewe¬ 
zen dat 79,9 procent van de 
inwoners van Wales voorstan¬ 
der is van een vorm van auto¬ 
nomie voor dat deel van 
Groot-Brittannië. De peiling 
werd gehouden door * een 
krant in Cardiff. 

De Western Mail vroeg een 
week lang zijn lezers een spe¬ 
ciaal telefoonnummer te 
, draaien om hun mening over 
dit onderwerp kenbaar te ma¬ 
ken: 10.310 mensen spraken 
zich uit voor een eigen parle¬ 
ment voor Wales, terwijl 2.594 
bellers zeiden de huidige si¬ 
tuatie te willen voortzetten. 
Nu zijn de inwoners van Wa¬ 
les, naast die van Engeland, 
Schotland en Noord-Ierland 
vertegenwoordigd in het par¬ 
lement van Westminster. 

Bij een referendum in 1979 
sprak 80 procent van de inwo¬ 
ners van Wales zich uit tegen 
het voorstel een eigen parle¬ 
ment voor Wales in het leven 
te roepen. Dat voorstel was 
gedaan door de Labour-rege- 
ring, die toen in Londen aan 
het bewind was. 


Mogelijk ontslag voor ministers Dumas en Marchand 

Frankrijk laat Habash 
noodgedwongen gaan 


_ Van onze corresponden t 

PARIJS - Georges Habash, 
de leider van het Volksfront 
voor de Bevrijding van Pales¬ 
tina, is weer terug in Tunis. 
Zaterdagmiddag besloten de 
Franse autoriteiten Habash, 
het veronderstelde brein ach¬ 
ter tal van terroristische ac¬ 
ties, uit het Parijse Henri 
Dunant-ziekenhuis te laten 
vertrekken. De Franse onder¬ 
zoeksrechter Bruguière had 
eerder al de voorlopige hech¬ 
tenis waarin Habash zich be¬ 
vond opgeheven, omdat de 
toestand van de Palestijse lei¬ 
der te slecht zou zijn om hem 
te kunnen verhoren. 

Het onderwerp zelf mag dan inmid¬ 
dels weer vertrokken zijn, de 'af¬ 
faire Habash’ blijft de gemoederen 


in Frankrijk hevig bezighouden, culeerden gisteren al namen van 

Zes hoge regeringsfunctionarissen mogelijke opvolgers. 

hebben sinds donderdagavond hun 

ontslag gekregen, maar het is de 'Tvvilfpl« 

vraag of het daarbij blijft. De Franse 1 

oppositie is laaiend over de reeks Volgens de lezing van de Franse re- 
blunders die de regering heeft be- gering hebben de vier hoge rege- 
gaan en eist dat er ook politieke ringsfunctionarissen die donderdag 
koppen rollen. Ook de socialisti- ontslag kregen, eigenmachtig beslo- 
sche partij wil dat de politiek ver- ten dat Habash in Parijs verpleegd 
antwoordelijken gestraft wordën. mocht worden. De beslissing zou 
Met name de posities van minister zijn genomen zonder medeweten 
Roland Dumas van Buitenlandse van de regering, het Elysee of de 
Zaken en van Philippe Marchand twee meest verantwoordelijke mi- 
van Binnenlandse Zaken staan op nisters. Een lezing waar steeds meer 


het spel. 


vraagtekens bij worden gezet. 


Roland Dumas moet zich vandaag Internationaal is er zeer verschil- 
verantwoorden tegenover de com- lend gereageerd op het laten ver- 


missie voor buitenlandse zaken van 
het Franse parlement. De vertrou¬ 
weling van president Mitterrand 
kan zijn hachje wellicht nog redden, 
maar de positie van Philippe Marc¬ 
hand lijkt hopeloos. Marchand, toch 
al verzwakt door een aantal andere 
affaires, lijkt dit keer de dans niet te 
kunnen ontspringen. In Parijs cir- 


BELGRADO - In Joegoslavië is dit 
weekeinde publiekelijk een machts¬ 
strijd uitgebroken onder de Ser¬ 
viërs over de politieke toekomst 
van deze grootste Joegoslavische 
bevolkingsgroep. Sinds zaterdag¬ 
avond zijn de belangrijkste Servi¬ 
sche leiders voor beraad bijeen. De 
top was gisteravond nog niet beëin¬ 
digd. 

Kernpunt van de onderhandelingen 
is de eis van de Servische minder¬ 
heid in de van Joegoslavië afge¬ 
scheiden republiek Kroatië hun 
gebieden te laten opgaan in een 


Over eis van landgenoten in Kroatië 

Servische leiders 
voeren machtsstrijd 


trekken van Georges Habash. In 
Israël is het nieuws met verbazing 
en ergernis ontvangen. De Israëli¬ 
sche zaakgelastigde in Parijs ver¬ 
klaarde gisteren dat hij het 'uiterst 
betreurenswaardig vindt dat een 
terrorist die zoveel slachtoffers 
heeft gemaakt niet voor de rechter 
komt’. 


Krajina, Milan Babic het voorname¬ 
lijk uit Serviërs bestaande Joegosla¬ 
vische romppresidium te kennen 
dat de verordeningen van dit or¬ 
gaan hun geldigheid in Krajina heb¬ 
ben verloren. „Want door de toepas¬ 
sing van deze verordeningen zou 
het staatsrechtelijke systeem van 
Krajina buiten werking worden ge¬ 
steld. Dat betekent een militaire 
putsch”, aldus het communiqué. 


De autoriteiten van de door Ser¬ 
viërs uitgeroepen republiek Krajina 
in Kroatië hebben zaterdagavond 


o — * At*u{jgaau iu ccii i i . * --- -- *** 

Groot-Servië. Servië wil echter hun ae Komst van e en VN-vredesmacht genomen standpunt ook niet her- 
volksgenoten in Kroatië dwingen in i?.. hun ë ebied definitief afgewezen, zien”, aldus de door de 'regering 
te stemmen met de stationering van ZlJ ne ë eerd en de grote druk die van Krajina’ uitgegeven verklaring. 

. t . ° av Köl rfrnd a /wv t____j . ‘i.__ _ 


een vredesmacht van de Verenigde door hJel g racl0 °P hen werd uitgeoe- 
Naties. Dan zou echter worden be- ^ end - 
vestigd dat de Servische gebieden 

deel blijven uitmaken van Kroatië. „Er bestaat geen enkele reden om 


De leiders in Krajina zeiden dat de 
ons standpunt te wijzigen. Zolang Servische president Slobodan Milo- 
er geen veranderingen in het VN- sevic verraad pleegt aan de Serviërs 
vredesplan komen zullen wij ons in- in Kroatië. Milosevic stemde begin 
genomen standpunt ook niet her- januari in met de voorwaarden van 
zien”, aldus de door de 'regering de VN. De Verenigde Naties heb- 
van Krajina’ uitgegeven verklaring, ben de steun van alle partijen nodig 

om over te kunnen gaan tot de sta- 
OnoelJitr tionering in Joegoslavië van een 

vredesmacht van 10.000 blauwhel- 

Tegelijkertijd gaf de president van 


ter Kok kan deze boekhoudkundige 
truc slechts één keer uithalen. 
Alleen door vervroegd geld be¬ 
schikbaar te stellen voor de kinder¬ 
bijslag wist minister Kok de mee¬ 
valler over twee jaar uit te smeren. 
Volgens het regeerakkoord is het in 
ieder geval voldoende indien de be¬ 
windsman het overheidstekort dit 
jaar op het bereikte peil van 4,25 
procent van het nationaal inkomen 
houdt. 


Omkoopschandaal 
schokt Japan 

TOKIO - Het Japanse parlement¬ 
slid Fumio Abe, een vogrmalig 
medewerker en jarenlang*mede¬ 
stander van premier Kiichi Miyaza- 
wa, is zaterdag in staat van beschul¬ 
diging gesteld wegens het aanne¬ 
men van steekpenningen. Dit meldt 
het persburerau Kyodo. 

Abe, die verhoord wordt sinds hij 
op 13 januari werd gearresteerd, 
wordt ervan verdacht dat hij tussen 
augustus 1989 en januari 1990 ruim 
een miljard gulden aan smeergeld 
heeft aangenomen van Kyowa Co, 
een inmiddels failliet staalbedrijf 
dat te maken had met de exploitatie 
van onroerend goed. 

De aanklacht is de jongste dreun 
voor de regerende Liberaal-Demo- 
cratische Partij (LDP) en de drie 
maanden oude regering-Miyazawa, 
die op haar grondvesten trilt als ge¬ 
volg van tegenslagen op wetgevend 
gebied en een heel slechte populari¬ 
teit onder het volk. 


Bond sceptisch 
over verhoging 
loon van politie 
in Amsterdam 

AMSTERDAM - Het plan van de 
korpsleiding om Amsterdamse poli- 
tie-agenten meer salaris te geven, 
zaait verwarring en is ongestructu¬ 
reerd. Dat zegt Leen van de Linde, 
voorzitter van de Nederlandse Poli¬ 
tie Bond (NPB). „Wat Amsterdam 
roept, is onhandig en-ze doen of er 
iets nieuws uitgevonden is.” 

Vorige week liet de Amsterdamse 
hoofdcommissaris J. Kuiper weten 
nog deze zomer over te willen gaan 
tot een nieuw beloningssysteem 
voor agenten en hoofdagenten. 
Voor dit jaar betekent dit dat onge¬ 
veer 300 agenten er maximaal 500 
gulden per maand op vooruit zullen 
gaan. Met deze maatregel hoopt de 
korpsleiding verdere leegloop van 
geüniformeerde politiemensen uit 
het Amsterdamse korps tegen te 
gaan. 

In het huidige systeem kunnen 
hoofdagenten niet verder in salaris 
groeien dan tot salarisschaal zeven 
(maximaal 3860 gulden bruto per 
maand). Doorgroeien is alleen mo¬ 
gelijk als de hoofdagent terecht¬ 
komt in een leidinggevende functie. 
De Amsterdamse Politie Vereni¬ 
ging (APV) heeft al verheugd gerea¬ 
geerd op de plannen. De NPB rea¬ 
geert echter sceptisch op de uitla¬ 
tingen van de korpsleiding. Al in 
het voorjaar van 1991 werden met 
de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie landelijke afspra¬ 
ken gemaakt over salarisverbete¬ 
ring voor agenten. H. van Rijn, 
Amsterdams voorzitter van de 
NPB: „Sinds die tijd wordt er op 
landelijk en regionaal niveau over¬ 
leg gevoerd. Amsterdam doet nu 
voorkomen alsof zij de enige is die 
met dit plan komt.” 


Rijbewijs als 
middel voor 
legitimatie 

DEN HAAG - Een kwart van 
de illegale vreemdelingen in 
ons land is in het bezit van een 
Nederlands rijbewijs, dat in 
veel gevallen wordt misbruikt 
als legitimatiebwijs. Dat ver¬ 
klaarde E. Grootaarts, chef van 
de vreemdelingendienst in Den 
Haag, zaterdagavond in Vara’s 
Achter Het Nieuws. 

Staatssecretaris Kosto van Jus¬ 
titie overweegt naar aanleiding 
van de reportage in Achter Het 
Nieuws om contact op te ne¬ 
men met de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Ver¬ 
keer en Waterstaat over de con¬ 
tinuering van het rijbewijs als 
wettig legitimatiemiddel. 

Om een rijbewijs te krijgen 
moet een buitenlander zijn rij¬ 
bewijs uit het land van her¬ 
komst overleggen en bij een 
bevolkingsregister staan inge¬ 
schreven. Bij inschrijving in 
dat register wordt echter niet 
gecontroleerd of iemand legaal 
in Nederland is en daadwerke¬ 
lijk op het opgegeven adres 
woont. 


8 • Georgië 

Bij botsingen tussen de politie 
en aanhangers van de veijaag- 
de president Zviad Gamsa- 
choerdia is gisteren in de Geor¬ 
gische hoofdstad Tbilisi een 
demonstrant omgekomen. Ver¬ 
scheidene mensen raakten 
gewond. Volgens de machtheb¬ 
bers in Georgië, de Militaire 
Raad, is vanuit de groep de¬ 
monstranten, circa 5.000 men¬ 
sen, op politie-agenten gescho¬ 
ten die probeerden de betoging 
te verhinderen. Daarbij raakte 
een agent gewond. Vervolgens 
heeft de politie naar de vuur¬ 
wapens gegrepen. 


Sabotage 


Een medewerker van het re¬ 
kencentrum in de Litouwse 
kerncentrale Ignalina heeft de¬ 
ze week geprobeerd de centrale 
te saboteren, zo is zaterdag be¬ 
kend geworden. De man wilde 
in een - overigens niet-nuc- 
leair - deel van het bedrijf met 
behulp van een computervirus 
een storing veroorzaken. Voor 
het oplossen van het door hem 
zelf veroorzaakte probleem wil¬ 
de hij extra geld vragen. Inge¬ 
nieurs van de kerncentrale 
slaagden er echter in de storing 
onmiddellijk te verhelpen. 


• Brand 

Een felle uitslaande brand in 
een benedenwoning in de 
Haarlemse Lange Hofstraat 
heeft zaterdagmorgen een vijf¬ 
jarig jongetje het leven gekost. 
Het uitgebrande huis ligt in het 
centrum ' van Haarlem. Het 
pand is ingesloten door aan¬ 
grenzende woningen. De poli¬ 
tie en brandweer waren vlak na 
de melding om tien over half 
acht ter plaatse. De ouders en 
het andere kind van het gezin 
van het slachtoffertje zijn zelf 
uit de woning naar buiten ge¬ 
komen. Diverse bewoners en 
omwonenden zijn met ademha¬ 
lingsmoeilijkheden naar een 
ziekenhuis gebracht. 

• Tatarstan 

Het Congres van Tataren, dat 
bijeen is in Kazan, de hoofd¬ 
stad van de autonome repu¬ 
bliek Tatarstan, heeft zaterdag 
de wederoprichting geprocla¬ 
meerd van de onafhankelijke 
staat ’die op 2 oktober 1552 was 
opgeschort na agressie door de 
buurlanden’. De partij zal om 
aansluiting van de nieuwe staat 
bij de Verenigde Naties vragen. 

• Oorlogsbodems 

Het Duitse kabinet heeft afge¬ 
lopen week de verkoop van 
oorlogsschepen aan de Taiwa¬ 
nese marine verboden, schrijft 
• het Duitse weekblad Der Spie¬ 
gel in zijn jongste uitgave. Met 
de Taiwanese order was een 
bedrag van 17 miljard DM ge¬ 
moeid, zegt het blad. De bonds- 
kanselarij en het ministerie van 
Defensie zouden voorstander 
van de verkoop zijn geweest, 
aldus Der Spiegel, maar minis¬ 
ter Jürgen Mölleman van Eco¬ 
nomische Zaken en minister 
Hans-Dietrich Genscher van 
Buitenlandse Zaken spraken 
hun veto tegen de order uit 
’omdat deze verkoop botste 
met de politieke principes voor 
wapenexport.’ 


Kiesrecht 


In een interview met het in 
Londen uitgegeven dagblad 
’De Stem van Koeweit’ heeft de 
Koeweitse minister van Bin¬ 
nenlandse Zaken gisteren ge¬ 
zegd dat Koeweitse vrouwen 
geen kiesrecht zullen krijgen 
’omdat het in strijd is met de 
kieswet.’ Minister Ahmed al- 
Hammud al-Sabah stelt dat al-, 
les bij het oude zal blijven, dat 
wil zeggen bij de kieswet vam 
1962 die alleen stemrecht geeft 
aan mannen van 21 jaar en ou¬ 
ders van de Koeweitse nationa¬ 
liteit. 


Tsjaad 


Volgens de Franse internatio¬ 
nale radio RFI hebben aanhan¬ 
gers van de verdreven presi¬ 
dent Hissein Habré in Tsjaad 
opnieuw gewapende acties on¬ 
dernomen, maar zouden de 
rebellen bij het Tsjaad-meer 
zijn teruggeslagen door het le¬ 
ger. H^leger zou de volgens 
RFI 400 man sterke groep re¬ 
bellen zware verliezen bezorgd 
hebben. De rebellen meldden 
tussen de drie- en vierhonderd 
soldaten gedood te hebben. 

• Vuurwapen 

Een 23-jarige inwoner van 
Baarle-Nassau, Eric van der 
Flaes, is in het afgelopen week¬ 
einde in zijn woonplaats bij het 
spelen met een vuurwapen om 
het leven gekomen. Het slacht¬ 
offer was in de nacht van vrij¬ 
dag op zaterdag met een aantal 
vrienden uit geweest. Hierna 
begaf de groep zich naar de 
woning van een van de vrien¬ 
den waar nog wat werd gege¬ 
ten. Vervolgens heeft het 
slachtoffer een vuurwapen ge¬ 
pakt dat hij kennelijk bij zich 
droeg en heeft hiermee zitten 
spelen. iümWirQs Oügblad' 
Maandag 3 februari 1992 # Pa 


Enige en algemene kennisgeving 


Must nu maar uit 

je hebt je strijd gestreden 

je hebt het dapper gedaan , 

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden 

wie kan voelen tpat je hebt dóórstaan 

Pap, rust nu maar uit 


In dankbare herinnering aan wat hij voor ons 
betek en d e , hebben wy afscheid genomen van 
manlieve man, onze zorgzame vader, schoonva¬ 
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Paul Janssen 

•’ ' echtgenootvan 


overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien 
de h.h. sacramenten. 


Stem: E. Jaassen-Geüssen 
Martien 

Bert, Gerrie, Nataseha 
Marlet, Roman, Danny, 


Kim, Janos, Jessica 
Familie Janssen 
Familie Gelissen 


0171XV Nieuwdorp-Stein, 2 februari 1090 
rFddenstraat 21 


De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
iwwndag 5 februari om 10.15 uur in'Öe kerk 
a#an OJU Vr. Hulp der Christenen te Nieuwdorp- 
waaraa de crematie in het crematorium 
-maas te Gdeen. 
geen condoleren. 

Din sdagavond om 19.00 uurr wordt de avond¬ 
mis gehouden in voomoemde kerk. De overle- 
dene is opgebaard in de rouwkamer van Uit- 
«purtBeatruin Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo- 
Stek Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. Een beetje. . . 

Sterven doe je niet ineens 
maar af en tóe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 
H is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan. 

Je zegt: Jk ben wat moe” 
maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe.... 

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en 
nicht 


Rosa Bakker-Stein 

weduwe van 

Aiiton Bakker 


Zij overleed, voorzien van heth- oliesel, enkele 
weken voor haar 74stè verjaardag. 

Heerlen: Anton en Jos 

Bakker-Westheim 
Angelien en Joost 
Peter en Anita, Nicky 
Tonnie en Angie 

Heerlen: John en Cathrien Bakker 
John 

Janine en André 
Landgraaf: Rosie en John 
/ . •/ Metsèmakers-Bakker 

Diana en Richard 
R*»y ' 

Landgraaf: Irene en Piet Wiüems-Bakker 
Familie Stein 
Familie Bakker 


Heerlen, 1 februari 1992 , 

Huhmstraat 15 

Corr.-adres: Schandelerstraat 124 
9412 XR Heerlen. 

De plechtige eucharistiêviering zal gehóuden 
worden op woensdag 5 februari om 11.60 uur in 
de parochiekerk H. Antoniu», van Padua in 
Heerlen-Vrank, waarna de begrafenis zal plaats- 
vindeh op de algemene begraafplaats Beerfer* 
heide. 

Voor vervoer r pér bus is gezorgd. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is, 
tot schriftêUik condoleren. r r ' 

Avondmis voor de dierbare overledene, dinsdag 
om 19.00 uur in de dagkapel van eérder ge¬ 
noemde kerk. 

De Overledene is opgebaard w het Uitvaartcen- God de Almachtige heeft het behaagd tot Zich te nemen, voorzien 
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van bijna’91 jaar, onze 
lieve heeroom, 

de zeereerwaarde heer, em. pastoor 


Pierre Peters 


kapelaan: H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz 
kapelaan: St-Paulus te Vaals 
bouwpastoor: St. Jozef té Vaals 


Vaals: mej. E. Coünotte, huishoudster 
Landgraaf: familie Dautzenberg-Peters 
Vaals: mevr. A. Havenith en Roger 
Steyl: familie v,d. Akker-Peters 
Kerkrade: familie W, Havenith-Handels 


31 januari 1992 

6291 XZ Vaals, Ceresstraat 238 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 5 februari 
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Vaals, waarna aan¬ 
sluitend begrafenis op het r.-k- kerkhof aan de Seffenterstraat 
Gelegenheid tot schriftèlijk Condoleren achter in dé kerk. 

Op dinsdag 4 februari wórdt er om 19.00 uur een h. mis opgedragen 
ter intentie van de overledene. ' 

De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de St.-Jozefparo- 
chie te Vaals. 

Zij die geen kennisgeving moéhten ontvangen, gelieven deze adver¬ 
tentie als zodanig te beschouwen.- 


Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van 
emeritus pastoor, de zeereerwaarde heer 


P.J.H. Peters 


r 
Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u m 
droefheid kennis dat heden, vorozien van de h.h. sacramenten dc 
zieken, in^het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond van ons is heen& 
gegaan, mijn dierbare man en onze lieve vader 


Chrétien Marie j 
Gerardus J oosten 1 


t \ 


* 4-8-1936 


336 12-2-1992 

uit Wessem 


onderscheiden met de eremedailles Prp Ecclesia et Pontifice en 
de Nederlandse St.-Gregórius Vereniging 


echtgenoot van 

Marianne Nicole Claessens 


Wij vragen u voor hem te bidden. 


Wessem: Marianne Joosten-Claessens 
Geert 
Bob 

Familie Joosten 
Familie Claessens 
2 februari 1992 ' 

Past. Janssenstraat 8, 6019 CL Wessem : ' a , 

De plechtige eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 7 februar 
1992 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Medardus te Wes¬ 
sem, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de r.-k- 
begraafplaats aldaar. . ^ ' 

Samenkomst in voomoemde kerk, waar vanaf 16.00 uur gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

Donderdag om 19.00 uur avondmis in Voomoemde kerk. ■) 

Gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum Sniekers, Wü 
helminalaan 5a, Maasbracht, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur. i 


■ I 


Door zijn enorme inzet als bouwpastoor kwam in 1958 d» parochie- ‘ i 
kerk, toegewijd aan de heiligej Jozef, tot stand. Hij was paroehiehér-; ' 
der totdat hij pp 6 juli 1980 pm gezondheidsredenen zijn ambt rfioést ^ ■ 
- beëindigen. ' v . 

Moge hij thansrusten in;vrede, y r ' 

. Het kerkbestuur m parochie .' l‘v' 

van de H. Jozef te Va4$S 


r 


JMet grote Ontsteltenis geven wij kennis van het overlijden van o 
directeur, dé heer ..; ; Chrétien Marie 
Gerardus Joosten 

•' ; :.‘v' .■ echtgenoot van 

'•'*3 

; Mai|anne Nicole Claessens 


.die in éen lange reeks van jaren zijn beste krachten aan onze £ab 
-heeft gegeven. vi-;/ »• ' 


, schoonzuster, tante en filcht -"i: 


Directieen personeel 
Steenfabriek Joosten & Co 
Wessem februari 1992 \ ... 

ast. Jénssenstraat 8,6018 CL Wessem 


weduwe van 

Bert Ehlen 


Tum Ehlen t 


ónze Vadfer; 
der, broer, i 


V oom 


.V Ui,. 


X ; :j 
s »ƒ \ v 


is *T 


B ,Tï"r .-7 > Al de weg leidt mij. mijn Hei 
- wat verlangt mijn ziel dan 

Na een leven vol liefde én een blijmoedig 
gen ziekte is van ons heengégaan onzé 
mam, oma en overgrootmoeder' 


da Ehlen 


Ehlen MamfldeEhlen 

•’ , i. 

■ • ’ > 1 

Willem Ehlen 

AnuibEhlen-Gc 

4 •" - i 

tlsteyn 

l&\ . \ l „Uil,. — 

Van Ninwegeii 

weduwe van 


achterkleinkinderen 


Familie Philippeh 
Familie Ehlen 
2 februari|9 
■PastoörJMtai 
;s:813TÏDBeó 
rïSFW® 


I- V- : r 

- :<V. .vV ‘i 

i.—-i*a -£#'begrafenis: "■ 
_ 6 Êefoman as. ’tHn lliOO uür Mde* pamchtekërk 
vmÖJ^ Vjouw Geboorde te Broeksittard. . • v 

Bijeenkomst in dè kérk alwaaf gelegenheid tot schriftelijk condole¬ 
ren. ' ; : " ' A : " 

De dierbare overledene zal bjijzondër herdacht worden t^déns de 
^óensda^ 5:fébru«ri ^ om ,19.00 fiur in bóvengé- 

Gelegenheid tot afscheidnèmen in het Maaslandmortüarium Wau- 
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks V 9 n l7.30 tOt 18.15 uur. v 

” mochten<o^tvangeri, gelden deze an^op- è leefijd van 82 jaar. 

Geleén: Annie Eggerdink-vén der 
Johan Eggerdink ■> 
Geleén: Jan van der Laan 


j : Huub Luijte ’ 
Renée 

Eindhoven: Yvonne Eggerdink 
Hans Reker ^ 
JeMngen (D): Mlchiel van der Laan 


L -1 

ï 


! I 
Breda: Erik van der Laan 
■ MarieRése van Es 


Geleei£ 2 februari 1992 ‘ . 


cealszo Wij dank,en haar voor alles en zijn blij voor haar t'4 

1991, als eerste afdeling in Neder-s 


Het bestuur maakte 


limburgs dagblad 


Limburg 


Maandag 3 februari 1992 • Pagina 5 


Beroep aangetekend bij ambtenarenrechter 

Secretaris Susteren 
start schadegeding 


; DOOR HANS GOOSSEN 

SUSTEREN — Gemeentesecretaris E. Montforts van Sus- 
eren is een juridische procedure bij de ambtenarenrechter 
gestart. Hij heeft beroep aangetekend tegen de mededeling 
!~ le hij op 18 december vorig jaar van het gemeentebestuur 
, reeg. Daarin deelde de gemeente mee dat zij in principe 
•geen gronden zag voor een vergoeding van de schade die 
ae secretaris zou hebben geleden door het recherche¬ 
onderzoek naar corruptie. 

rW is een termijnkwestie. Binnen 
dagen moest ik bij de ambte- 
d^ en u rechter ber °ep aantekenen en 
V ,“ e d ik gedaan,” verklaarde 
Montforts zijn stap. 

he onderhandelingen tussen de ad- 

fon a ^ en Van de ë emeen t e en Mont- 
ns over een schadevergoeding 

hifi! n ° g 8 aan de, maar dreigen op 
toevf te ^°P en - Als beide partijen 
2 to t ee n overeenkomst komen, 

Montforts zijn beroep intrekken. 
k e a » r de juridische trein is vertrok- 
cjjcddus de gemeentesecretaris 
on le u d-b a alt naar de manier waar- 
j.P zijn werkgever de onderhande¬ 
lden voert. 


Spelletji 


" e gemeente moet niet denken dat 
Ik n , s P e d et ie met mij kan spelen, 
een • geen en kele behoefte aan 
Wat j ltue ^ e dans om mijn persoon, 
delp 6 gemeente doet is onderhan- 
ji n n met de vooropgezette bedoe- 
g g ° m op nu ^ komen. Er is 

tpK n , :s Prake van een bereidheid tot 
abünatie. Telkens opnieuw wor- 

'Montr F i sp fh. e h. es gespeeld,” zegt 
te u° r t s - Hij vindt dat de gemeen- 
ihinf een en ^ e ^ e moe d :e doet om de 
Hera 1 a U * t te voeren > die de gemeen- 
* a ad m september vorig jaar heeft 
. genomen, In die motie staat dat 
jjv, atre gelen moeten worden geno- 
{heJfv 0m de sc b a de die de secretaris 
j t geleden te vergoeden. Zoals 


bekend leidden beschuldigingen 
van corruptie aan het adres van 
Montforts tot een recherche-onder- 
zoek dat bijna een vol jaar in beslag 
nam. Uiteindelijk besloot Justitie 
niet tot vervolging over te gaan we¬ 
gens gebrek aan bewijs. 

„Het enige wat ik wil is rehabilita¬ 
tie. Het gaat er mij niet om rijk te 
worden, maar ik wil met opgeheven 
hoofd weer naar het werk kunnen 
gaan. We praten niet over een af¬ 
koopsom maar over een vergoeding 
van de schade. De gemeente is de 
aanbiedende partij, ik noem geen 
bedragen,” aldus Montforts die van 
mening is dat zijn eer en goede 
naam door het slijk zijn gehaald 
door de beschuldiging van corrup¬ 
tie. 

Als het daadwerkelijk tot een recht¬ 
zaak komt - en die kans lijkt steeds 
groter te worden - gaat het de ge¬ 
meente Susteren veel meer geld 
kosten, verwacht Montforts. „Dan 
praat je echt over een afkoopsom. 
Ik ben niet bang voor procedures. 
Al moet ik er tien of twintig voeren. 
Voor mij hoeft het niet, maar als de 
gemeente graag processen heeft..,” 
aldus de gemeentesecretaris die 
nog steeds met ziekteverlof thuis 
zit. 

Burgemeester H.van Mierlo van 
Susteren herhaalt desgevraagd dat 
hij geen enkel commentaar over de¬ 
ze kwestie wil geven zo -lang de 
onderhandelingen nog gaande zijn. 


Van onze verslaggever 


ECHT - Vier personen zijn vrij¬ 
dag en zaterdag in Geleen, Echt 
en Maasbracht aangehouden op 
verdenking van een roofoverval 
op een 20-jarige Echtenaar. Bij 
de overval die woensdagnacht 
plaatsvond in de woning van de 
jongeman raakte deze door mis¬ 
handeling van het viertal zwaar¬ 
gewond. De daders gingen er 
met bank- en giromaatpassen 
met bijbehorende pincodes van¬ 
door. 

Het viertal drong vervolgens, na- 


Aanhoudingen 
na roofoverval 
op Echtenaar 

dat het slachtoffer door een me¬ 
debewoner en politie naar het 
ziekenhuis was gebracht, voor 
de tweede maal de woning bin¬ 
nen. Daarbij werden nog enkele 
goederen weggenomen. 

De verdachten zijn de 20-jarige 
Heerlenaar R.A. en zijn 19-jarige 
in Wessem woonachtige broer 


J. A., en de Maasbrachtenaren 
A.B. (23) en A.K. (26). Zij zouden 
tot de daad zijn overgegaan van¬ 
wege een financieel geschil met 
de Echtenaar. 

De gestolen goederen werden te¬ 
ruggevonden in de woning van 

K. De pasjes zijn echter nog 
steeds spoorloos. De man is in¬ 
middels uit het ziekenhuis ont¬ 
slagen. 

De vier verdachten zullen van¬ 
daag worden voorgeleid aan de 
Officier van Justitie van de Roer- 
mondse rechtbank. 


RL-faculteit wil eigen 
postdoctorale studie 

Gez^nJh* I ^ HT ~ De fac ulteit der 

Rhle heidSWetenscha PP en van de 

«yksumvers^ 1 Limburg (RL) wil 

POsJHnr.t een i begm maken met een 
Postdoetonde opleiding gezond- 

ondï" e K enS S appen - dle wordt 
bUc uÜ m een ’ Sch ° o1 ofPu- 
teitcir + b <^? at me ^ dt de universi- 
itskrant Observant van de RL. 

se Ptember werd de Maas- 
het rw 6 ■ faculteit gepasseerd door 

ken ™ mStene V3n WVC bij de toe- 

SchnrU^ f de ’Netherlands 

rif i ol of Pu bhe Health’. Deze Ne- 
ge« andse ’ sch ° o1 ’ wordt door WVC 

statnf nCierd ’ heeft een beschermde 
atus en is ondergebracht bij de 

dam GrSlteiten m Utrecht en Rotter- 


Een -School of Public Health’ is een 

pleidm g gezondheidswetenschap- 

Lr n dle kan worden gevolgd door 
^gestudeerden uit andere vakge- 
leden, die in verband met hun 
erkkring hun kennis van de ge¬ 


zondheidzorg willen verdiepen. 
Omdat Nederlandse academici voor 
zo’n vervolgopleiding waarschijn¬ 
lijk naar de ’Netherlands School of 
Health’ zullen stappen, denkt de 
Maastrichtse faculteit vooral stu¬ 
denten uit het buitenland te kunnen 
trekken. Volgens Observant wordt 
de eerste lichting van tien a twintig 
cursisten in september van dit jaar 
verwacht. De opleiding zal twee jaar 
duren en afgestudeerden mogen 
zich dan ’Master of Public Health’ 
noemen. De opleiding gaat 4500 dol¬ 
lar per jaar kosten. 

'Program director’ dr Evelyne de 
Leeuw zegt in de universiteitskrant 
dat de post-doctorale studie niet is 
opgericht om wraak te nemen op de 
officiële Nederlandse opleiding in 
Utrecht/Rotterdam. De faculteit 
heeft het college van bestuur overi¬ 
gens nog niet op de hoogte gebracht 
van dit initiatief, meldt de Obser¬ 
vant. 


(ADVERTENTIE) 


3v„ m 5. 95 

2voor5? 0 

2 25 

6! 5 

F 
„98 

Gewassen QO 

winterpeen 1 kilo nu / O 

Jaffa sinaasappelen 075 

netje a ± 3 pond = IV 2 kilo nu 


Verse cordon bleu's 

110 gram per stuk 

Gelderse rookworst 
van Jan Linders a 250 gr 

Verse varkenslever 
500 gram 

Hencu kipnuggets 

500 gram 

Zeeuws ontbijtspek 
100 gram 

Rode kool 

1 kilo 


Extra: 


grote rijstevlaai 0 27 cm nu 


Akties gelden van maandag 3- t/m woensdag 5 februari '92 

jan lmders 

. 't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 


Na de vespers werd de Sterre der Zee zaterdagavond door het centrum van Roermond naar de kathedraal gedragen. 

.- - - Fo to: j AN _ PAUL KUIT 


Van onze verslaggever 


ROERMOND - In een tot de nok gevulde 
Munsterkerk in Roermond begon zaterdag 
de rondreis van het genadebeeld van de Ster¬ 
re der Zee langs de dekenaten van het bis¬ 
dom Roermond. Bisschop Gijsen sprak tij¬ 
dens de vespers in de Munsterkerk de hoop 
uit dat de Sterre der Zee-tournee een positie¬ 
ve invloed zal hebben op de herevangelisatie 
van het bisdom. 

Het is ongeveer veertig jaar geleden dat de 
Sterre der Zee voor het laatst op reis ging 
door de provincie. Hoewel de opzet van de 
rondgang ditmaal soberder van opzet is dan 
vier decennia geleden, hebben de dekenaten 
Geleen en Schinnen laten weten geen prijs te 
stellen op het bezoek van het genadebeeld. 


Veel gelovigen 
bij begin reis 
Sterre der Zee 

Volgens een priester uit Geleen die anoniem 
wenst te blijven, omdat een dergelijke rond¬ 
reis niet meer van deze tijd is. Een bewering 
die zaterdag door Gijsen persoonlijk werd 
tegengesproken. 

De belangstelling voor de vespers was klaar¬ 
blijkelijk groter dan het bisdom had ver¬ 


wacht; er waren te weinig boekjes met zang- 
teksten voorhanden waren. Na de vespers en 
kaarsenwijding vond door een mistig cen¬ 
trum van de bisschopsstad een kaarsenpro¬ 
cessie plaats naar de kathedraal. Daar stond 
nog een pontificale hoogmis op het program¬ 
ma. 

Voor de rondreis wordt - net als de vorige 
keer - een replica gebruikt van het Maria¬ 
beeld met kindje Jesus. Het betreft echter 
een andere kopie dan de vorige keer. De 
meer dan vijf maanden durende rondtocht 
eindigt op 12 juli in Maastricht, de plaats 
waar het origineel zich, afgedekt en wel, be¬ 
vindt. De eerstvolgende plaats die aange¬ 
daan wordt is het Noordlimburgse Horst, op 
15 februari. De bisschop zal overigens niet 
bij alle geplande bezoeken aanwezig zijn. 


Vrouw licht gewond 

V rachtauto 
in vangrail 

GELEEN - Een Duitse vrachtwa¬ 
gen is gisteravond op de A2 ter 
hoogte van de oprit Urmond bo¬ 
venop de vangrail in de tussen- 
berm terechtgekomen. De chauf¬ 
feur was na een klapband de 
macht over het stuur kwijtge¬ 
raakt. Rond middernacht was er 
op dezelfde plaats nog een twee¬ 
de ongeluk, waarbij een vrouw 
lichtgewond raakte. 

Het ongeval met de vrachtwagen 
gebeurde op de rijbaan in de 
richting Eindhoven. Door de 
botsing kwamen stukken ijzer 
van de vangrail op de andere rij¬ 
baan terecht. Daarbij raakten 
zeker drie auto’s beschadigd. La¬ 
ter op de avond werd de vracht¬ 
auto door takelwagens van de 
vangrail getrokken. Tijdens de 
takeloperatie werd het verkeer 
in beide rijrichtingen over een 
rijstrook geleid. Een automobi¬ 
list miste de afzetting en botste 
bovenop een auto van Rijkswa¬ 
terstaat. Daarbij raakte een inzit¬ 
tende lichtgewond. 

• Er moest een takelwagen 
aan te pas komen om de 
vrachtwagen uit de 
middenberm te krijgen. 
Foto: PETER ROOZEN 


DOOR FONS VAN ÓPHUIZEN uiti i/uii icucft iiyucuo ywtt# i/ci guuci mg utuEuiiui/fiu 


HORN - Op verzoek van haar leden 
moet het bestuur van de duiven- 
bond Phoenix een vorig jaar onder¬ 
tekend contract met zusterbond 
CLBvP (Centrale Limburgse Bond 
van Postduivenhouders) verbreken. 

Het contract regelt de overgang van 
leden van de ene naar de andere 
duivenbond. Dat is zaterdag geble¬ 
ken op de jaarvergadering van 
Phoenix in Hom. 

De leden vinden dat het bestuur het 
contract niet had mogen onderteke¬ 
nen. Jan Cobben, voorzitter van 
Phoenix: „We zullen er alles aan 
doen het contract ongedaan te ma¬ 
ken of behoorlijk af te zwakken 
want dat is de grote wens van onze 
leden. Ook al gaat de CLBvP hier 
niet mee akkoord, moeten we er 


_ \ 

Phoenix verbreekt 
contract met CLBvP 


keihard toe overgaan. Het verzoek 
om de handtekening onder dit con¬ 
tract te zetten is immers van de 
NPO (Nederlandse Postduiven Or¬ 
ganisatie) gekomen”. 

Tijdens de jaarvergadering spraken 
talrijke sprekers hun ongenoegen 
uit over het contract, dat volgens 
hen alleen maar nadelige kanten 
voor de Phoenix had. Volgens 
Phoenix-lid Hub Jongen is het zelfs 
wettelijk niet mogelijk om leden te 
dwingen ergens te blijven spelen. 


Vrijheid moet hier voorop staan, 
meende hij. 

Er was tijdens de vergadering ook 
veel discussie over het zonespel. 
Gezien het feit dat het spelen in drie 
zones vorig jaar een mislukking 
was, is men nu overgegaan tot twee. 
Enkele sprekers wezen op het ge¬ 
vaar dat men door deze verdeling 
van noord en zuid de NPO in de 
kaart speelt die in 1995 volgens de 
nieuwe beleidsnota, Limburg in 
tweeën wil opdelen. En daar verzet 
Phoenix zich fel tegen. 


Drie meisjes; 
verongelukt j 
in Peer (B) \ 


Van onze correspondente 


PEER - In de Belgisch-Limburgsif 
gemeente Peer zijn zondagochtend 
tegen 5.00 uur drie jonge meisjes» 
tussen 20 en 25 jaar, bij een ongevaj 
om het leven gekomen. Hun wagen 
slipte en botste tegen een boomj 

* 

Het ongeval gebeurde op een nie| 
verlicht stuk van de omleidingswe 
in Peer. 2 


Drie jaar geleden had de burgelj 
meester van Peer er al op aangek 
drongen dat dit gedeelte van de weg 
zou worden verlicht. De toenmalig^ 
minister had ook beloofd dat e* 
lampen zou komen, maar van d 4 
plaatsing was tot op heden niets tel 
recht gekomen. 1 

« 

* 

Metaalwekenj 

i 

in Limburg j 

SITTARD - In de arbeidsbureau» 
van Heerlen, Maastricht, Roer| 
mond, Sittard, Venray en Venlo 
worden de komende weken zogej 
naamde ’metaalweken’ gehoudei 
Deze metaalweken maken deel ui! 
van een scholingsproject om 150-v 
catures bij Limburgse metaal bej 
werkingsbednjven op te vullen» 
Deze week kunnen geïnteresseerj 
den in het arbeidsbureau van Sit» 
tard terecht voor de ’metaalweekl 
Er is daar een speciaal voor hen in* 
gerichte stand. * l 

i 

In november vorig jaar gaf staatsse» 
cretaris Ter Veld in Heerlen hef 
startsein voor het scholingsproject 
om het nijpend tekort aan vakgejj 
schoold personeel in de metaalbe» 
werkingsbranche op te lossen. Hej 
project is een initiatief van het LimJ 
burgs Centrum voor Bedrijfsoploi* 
dingen LCB en arbeidsvoorzienhaa 
Limburg in samenwerking met hef 
Opleidings- en Ontwikkelingsfond 
voor het Metaalbewerkingsbedrij 
en wordt door de overheid gesubsi* 
dieerd. S 


kend ook tegen de NPO-vluchten te 
zijn. „We doen echter tegen onze zin 
mee om geen spelbreker te zijn”, al¬ 
dus praeses Jan Cobben. Secretaris 
Jan Alers maakte op de vergadering 
bekend dat 1991 weer een succes- 
jaar voor de Phoenix was. Er wer¬ 
den gemiddeld 281 duiven per lid 
verzonden, de hoogste score van al¬ 
le afdelingen in Nederland. In totaal 
werden 817.297 duiven verzonden. 
Ruim 5.000 meer dan in 1990. 2.905 
leden waren in 1991 lid van Phoe¬ 
nix. Dit waren er 110 minder dan in 
1990. Toch heeft de bond de laatste 
tien jaar maar 200 leden verloren. 
De beschikbare middelen namen 
toe met 70.061,12 gulden. Het voor¬ 
nemen bestaat om in 1993 een twee¬ 
de trekker te kopen. 

Phoenix blijft alert op nieuwe ont¬ 
wikkelingen. Zo maakte men in 


land, gebruik van een nieuwe tech-^J 
nische ontwikkeling, een computer? 
met informatiesysteem via telefoon-^ 
modem waardoor het weer iedere*! 
minuut te volgen is over de vlucht-J 
lijn. i 

.« 

Het bestuur van de Phoenix heeft* 
er vanaf gezien om de Bourges vanj 
mei weer af te staan aan de Fond-J 
club Limburg omdat de leden hiei^ 
tegen waren gezien het feit dat ver-»-' 
leden jaar de CLBvP selectief aarw 
deze vlucht deelnam. Wel heeft menj 
aan de navluchten een provinciaal^ 
concours vanuit Compiegne vooi$ 
oude en jonge duiven toegevoegdi 
Op donderdag 30 mei is Mettet op|j 
het programma gezet als africhting* 
voor de grote vluchten. „We hebber^ 
dit moeten doen omdat onze leder{| 
massaal gingen inkorven op dezo» 
dag bij onze zusterbond”, zei voor-J 
zitter Cobben. ^ j 

Limburgs Dagblad 


Maandag 3 februari 1992 • Pagina 6 


■ - Waarheid, eenvoud, liefde 

Dankbaar voor alle liefde en mededogen, die zij 
ons heeft geschonken, delen wij u mede dat he- 
d£n, in haar eigen, vertrouwde omgeving, in de 
leeftijd van 54 jaar, is overgegaan 

Riet Bekker 

echtgenote van 

Peter Prinz 


Ulestraten: 

Deventer: 


Peter Prinz 
Elodie Browa 
Familie Bekker 
Familie Prinz 


6235 ED Ulestraten, 31 januari 1992 
Burg. Visschersstraat 92 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 5 fe¬ 
bruari om 11.00 uur in de H. Catharinakerk te 
Ulestraten. 

Gelegenheid om schriftelijk te condoleren acht¬ 
ster in de kerk. 

.Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis 
gehouden in voornoemde kerk. 

i De overledene is opgebaard in de rouwkamer 
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits- 
laan 5 te Beek; gelegenheid om afscheid te 
nemen maandag en dinsdag van 14.00 tot 15.00 
uur en van 18.30 tot 19.30 uur. ALSELKE SECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 


HEEFT U ER WEL EENS AAN 
GEDACHT DAT IN DIE 
VERAFGELEGEN VILLA'S 
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN 
WONEN...? 

Bel Spiral ais 't overal verspreid moet 
worden! 


llllUIUIUMIlUtlliUUlllllMUUllUllUllllllllMIIMilIllIiMlIllUllllMUIlMllMIllUlUlllimilJimillIllIlIlUUlIllllM 


Fabriekssiraat 7. 5961 PK Horst,i 
telefoon 04709-84222, SPIRAL 


Postbus 6094, 5960 AB Horst, 
fax 04709-84333. BUURTRUMOER 

Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bij het' 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lawaai in en om huis. 

NSG, Postbus 381, 

‘2600 AJ Delft. 


NSG 
Voor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria 
restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken? 
Binnenkort starten weer de mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in 
o a GELEEN, HEERLEN. KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD 
ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992. 


of 


en VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF 
HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF 

Al meer dan 31 jaar gedegen en betrouwbare opleidingen. 

De horecalessen kunnen ook schriftelijk thuis worden qevolqd. 


Wij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF 
r VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF 

Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: 

. ■ ----- _ -- — «J» «*„ 

Rijkserkend 


Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven. 

Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. 


Het Instituut Vakonderwijs is erkend door de Minister van Onderwijs en Ap/ orn o’ * 
Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. Begin dan met onze cursus en behaal het 

RIJKSERKENDE DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF 

(Vooropleiding niet noodzakelijk). 


295,-i 


Binnenkort starten wij met 10 wekelijkse lessen o.a. in: 

Heerlen - Roermond • Sittard - Maastricht Kosten all-in 
(Lesmateriaal, brouwerijbezoek, wijnproeverij en cursusgarantie). _ 

De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. m 

Bel voor vrijblijvende informatie: I 
Het Centrum voor Consumptieve Opleidingen: 073-561441 H SIGVARIS Uitnodiging 

HEROPENING 


Korsetterie - Lingerie - 
| Elastische kousen 

RAMAEKERS-HOUBEN 


OPEN DAG 

4 FEBRUAR11992 

Voor elke bezoeker een aardige attentie 


Nieuw adres: 

Stationstraat 6 
6411 NG Heerlen 
Tel. 045-713419 


Nieuwe openingstijden: 

dinsdag 9.30-18.00 uur 
woensdag 9.30-18.00 uur 
donderdag 9.30-18.00 uur 
vrijdag 9.30-18.00 uur 
maandag en zaterdag gesloten 

- Korsetterie 

- Lingerie 

- Elastische kousen 

Levering alle ziekenfondsen en verzekeringen. 

De speciaalzaak waar u deskundig wordt geadviseerd. 

Wij hopen u in onze nieuwe zaak te mogen begroeten. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiuiiuiiuiiyuiiuuuiHiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 


Russische troepen weg 
uit Baltische staten 


MOSKOU/VILNIUS - Rus¬ 
land zal de troepen van het 
e’x-Sovjetleger uit de Baltische 
staten terugtrekken. Dat is de 
uitkomst van besprekingen 
die een Russische delegatie 
ónder leiding van vice-pre- 
mier Sergej Sjachraj dit week¬ 
einde voerde in de drie Balti¬ 
sche hoofdsteden, aldus het 
Russische persbureau TASS- 
RITA. 


In de drie landen bevinden zich nog 
300.000 man ex-Sovjettroepen, die 
nu onder Russisch gezag vallen. Zij 
zullen zich in februari uit Litouwen 
terugtrekken, en in maart uit Let¬ 
land. Het overleg in de Estse hoofd¬ 
stad werd gisteravond afgesloten 
zonder dat er een termijn voor de 
aftocht was afgesproken. . 

Bij alle gesprekken was het grootste 
probleem de sociale zekerheid voor 
de terug te trekken troepen. Omdat 


deze kwestie nog niet geheel is op¬ 
gelost werd in de Letse en Litouwse 
communiqués geen precieze tijd¬ 
stip genoemd waarop de aftocht 
moet zijn afgerond. Onderhandelin- 
gen met Vilnius over het tijdpad 
van de terugtrekking beginnen op 
10 februari. Rusland is bereid een 
deel van de wapens, munitie en uit¬ 
rusting voor de Litouwse defensie, 
achter te laten, terwijl Litouwen be¬ 
reid is te helpen bij de woningbouw 
voor de militairen. 


Vervroegde verkiezingen op 5 april 


melijk richtten op de komende 
verkiezingscampagne. 


I President Italië 

V ‘ 

ontbindt parlement 

■ -RL 


ROME - De Italiaanse president 
Francesco Cossiga heeft gisteren 
het parlement ontbonden en voor 5 
april vervroegde verkiezingen uit- 

S schreven. Volgens politieke par- 
moet het nieuwe parlement 
cJ-uCiale hervormingen doorvoeren 
opn Italië te kunnen laten concurre¬ 
ren met de rest van de Europese 
CJenpeenschap. De zittingstermijn 
v^n het laatste parlement is door 
het‘besluit van Cossiga met vijf 
n^aanden bekort. 

i 

Cjosfciga zei in een landelijk uitge¬ 
zonden televisietoespraak dat de 
coalitie van premier GLulio An- 
df-eotti zou blijven regeren totdat op 


basis van de verkiezingsuitslagen 
een nieuwe regering kan worden 
gevormd. 

Het nieuwe parlement moet de 'ern¬ 
stige en complexe problemen van 
het gewone volk aanpakken’, aldus 
Cossiga. Andreotti’s christen-demo- 
craten, Bettino Craxi’s socialisten 
en de twee kleinere coalitiepart¬ 
ners, de liberalen en de sociaal¬ 
democraten, hadden enkele weken 
geleden overeenstemming bereikt 
over de noodzaak van het houden 
van vervroegde verkiezingen. Het 
parlement zou daarna hervormin¬ 
gen kunnen doorvoeren die maan¬ 
denlang werden opgehouden, door¬ 
dat de parlementariërs zich vooma- 


Misdaad 

Het nieuwe parlement moet zich 
onder andere buigen over de steeds 
gewelddadiger wordende georgani¬ 
seerde misdaad, die zich vanuit het 
zuiden over de rest van Italië ver¬ 
spreidt. Ook moet het parlement de 
kieswet wijzigen en de trage bu¬ 
reaucratie hervormen, die niet snel’ 
genoeg reageert op nieuwe richtlij¬ 
nen van de Europese Gemeenschap 
en op andere ontwikkelingen in Eu¬ 
ropa. 

Door de verrassende winst van de 
Lombardijse Liga bij lokale verkie¬ 
zingen eind vorig jaar zijn de chris- 
ten-democraten en de andere coali¬ 
tiepartners tot de slotsom gekomen 
dat hervormingen niet op zich kun¬ 
nen laten wachten. De Lombardijse 
Liga is een nieuwe partij in het 
noordelijke Lombar dij e. Naast 
strengere immigratieregelingen is 
deze partij voor een meer gestroom¬ 
lijnde centrale regering en grotere 
lokale autonomie. 


I Vrouwencondoom voor het eerst te koop 


j GENEVE - Het vrouwencondoom maakt vandaag 
> zyn werelddebuut in de winkels in Zwitserland. 

| Het voorbehoedsmiddel is echter nogal duur, zo’n 

• 12,50 gulden per pakje van drie, enigszins omslach- 
} tig in het gebruik en volgens degenen die het heb- 
J ben uitgeprobeerd neemt het het plezier in seks 
! weg. Een van de proefpersonen omschreef het ge- 
J bruik ervan als 'zwemmen met je laarzen aan’. 

• 

I De condooms beschermen de vrouwen tegen 
j zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes, 

\ ---- 


zoals aids. Het produkt, dat onder de naam femi- 
dom op de markt verschijnt, is een transparant 
scheurbestendig zakje dat begint met een platte 
ring. Het zakje gaat in de schede, de ring blijft bui¬ 
ten op de vagina liggen. 

Na de introductie in Zwitserland zal het vrouwen¬ 
condoom binnen enkele maanden ook te koop zijn 
in Portugal, Groot-Brittannië en Italië. Verwacht 
wordt dat femidom in het najaar in Nederland te 
koop is. 


Van onze verslaggeefster 


SjlTTARD - Vijfenzeventig studen¬ 
ten en vijf docenten verpleegkunde 
vjan de Hogeschool Sittard, het Pro¬ 
vinciaal Hoger Instituut voor Ver- 

3 1eegkunde in Hasselt en de RWTH 
it Aken nemen volgende week 
deel aan een internationaal samen¬ 
werkingsprogramma over verple¬ 
gen in de Euregio. Het uitwisse¬ 
lingsprogramma begint op zondag 9 
februari in Alden Biesen (B) en ein- 
aigt de veertiende in Aken. Het is, 
financieel gesteund door het Eras- 
musfonds van de EG. 


Euregionale 

uitwisseling 

verpleegkunde 


Doel van de uitwisseling is het ken¬ 
nismaken met theorie en praktijk 
van verplegen (en opleiden) in Bel¬ 
gië, Duitsland en Nederland. De 
studenten en docenten gaan bij el¬ 


kaar op bezoek om de verschillen 
en overeenkomsten op dit vakge¬ 
bied te bestuderen. 

Tijdens het verblijf in Hasselt, Sit¬ 
tard en Aken worden ook werkbe¬ 
zoeken gebracht aan instellingen in 
de gezondheidszorg. 

De deelnemers krygen aan het ein¬ 
de van het programma een certifi¬ 
caat van deelname. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen ook vertegen¬ 
woordigers vanuit de verpleging, 
onderwijs en politiek aanwezig zijn. 


Zeker 60 auto’s in botsing • Het mistige weer heeft in het afgelopen weekeinde op de autowegen voor veel ongeluk¬ 
ken en overlast gezorgd. Bij het Duitse Pfaffenhofen, tussen Nurnberg en Munchen, raak¬ 
ten 60 auto’s betrokken bij een kettingbotsing. Vijf mensen raakten ernstig gewond. De 
ravage was enorm. Foto: epa. 


Weggezuiverde minister felle criticus Ierse premier 


Reynolds 

opvolger 


Van onze correspondent 


LONDEN - De Ierse premier Char¬ 
les Haughey zal vrijwel zeker wor¬ 
den opgevolgd door zijn felste criti¬ 
cus, Albert Reynolds. Haughey, 
kondigde vorige week zijn vertrek 
aan. Reynolds is oud-minister van 
Financiën. Hij werd vorig jaar door 
Haughey weggezuiverd na een po¬ 
ging de premier van zijn troon te 
stoten. 


mogelijke 

Haughey 

De regerende Fianna Fail-partij zal 
donderdag een nieuwe leider kie¬ 
zen, die tevens premier wordt.' 

Haughey’s favoriet, de huidige mi¬ 
nister van Financiën Bertie Ahern, 
trok gisteren zijn kandidatuur in. 
Daarmee stegen Reynolds kansen 
sterk. 

Ahern zou er*niet in geslaagd zijn 
voldoende partijleden achter zich te 
krijgen. De reden daarvoor is waar¬ 


schijnlijk zijn recente 'bekentenis' 
dat hij huwelijksproblemen heeft. 
Ahern stond geboekstaafd als een 
tegenstander van de wet die echt¬ 
scheiding nog altijd verbiedt. 

Premier Charles Haughey moest 
'vorige week zijn aftreden bekend¬ 
maken, nadat een oud-minister hem 
voor leugenaar had uitgemaakt. 
Haughey zou gelogen hebben over 
;zijn aandeel in een afluisterschan-, 
daal in 1982. Van twee politieke 
journalisten werd toen de telefoon 
■afgetapt, volgens de oud-minister 
met medeweten van Haughey. 

Na de beschuldigingen eiste de coa¬ 
litiepartner in Haugheys regering, 
de Progressieve Democraten, het 
aftreden van de premier. 


Statenlid oneens 
met wijziging 
in ANWB-route 


MAASTRICHT - Het 
CDA-statenlid Jean van 
der Linden vindt dat er 
nog eens opnieuw nage¬ 
dacht moet worden 
over het schrappen van 
het gedeelte in de ge¬ 
meente Simpelveld uit 
de Mergellandroute. Hij 
reageert hiermee op een 
plan van het Samen¬ 
werkingsverband Heu¬ 
velland, dat in overleg 
met de ANWB en de 
provincie de Zuidlim- 
burgse route probeert 
in te korten. 

Het overleg tussen de 


drie betrokkenen heeft 
ertoe geleid dat de Mer¬ 
gellandroute met onge¬ 
veer dertig kilometer 
wordt ingekort. Het 
noordelijk deel van de 
route komt te helemaal 


te vervallen en ook het 
trac Éys, Simpelveld, 
Huls, Ubachsberg 
wordt geschrapt. Dat 
laatste bevreemdt Van 
der Linden en hij heeft 
hierover vragen gesteld 


aan het college van Ge¬ 
deputeerde Staten. 
Volgens het statenlid 
bevat het tracé in Sim¬ 
pelveld schitterende 
vergezichten op de Ei- 
fel en de Ardennen en 
zijn er in de Zuidoost- 
limburgse gemeente 
goede voorzieningen 
voor de tourrijders aan¬ 
gebracht. Het statenlid 
vindt dat als de ANWB- 
route wordt ingekort 
dit in een qua milieube¬ 
scherming en verkeers¬ 
veiligheid meer voor de 
hand liggend gebied 
zou moeten gebeuren. 


Labour beticht 
conservatieven 


van smerige 
praktijken 

LONDEN - De Britse Labour P&' 
tij heeft de regerende Conservatie 
ven gisteren beticht van ’de smerté' 
ste verkiezingscampagne van n e 
eeuw’. Aanleiding voor de woede 
uitbarsting was een artikel in d® 
rechtse Sunday Times over de vet' 
meende betrekkingen tussen L® 
bourleider Neil Kinnock en h® 1 
Kremlin. 


kak: raruj te 

kou had de zondagskrant de ’noth' 
len’ verkregen van een gespr®* 
tussen Kinnock en de Russisch® 
, ambassadeur te Londen. Daarin z 0^ 

I hij tegen ambassadeur Popov heb' 
jben gezegd dat de Britten zich te* 
|gen Thatcher zouden verweren 
; zoals de Russen bij Stalingrad teg eI j 
de Duitsers hadden gevochten. H e !j 
I gesprek zou halverwege de jaren 
; hebben plaatsgevonden. 


: De 'notulen’ waren weinig meer dab 
een schriftelijke weergave van het 
gesprek door de ambassadeur. DeZ® 
weergave had Popov vervolgen* 
naar zijn bazen in Moskou gestuurd- 
De voormalige Russische spi°n 
Gordoviesky verklaarde dat RusS 1 ' 
sche ambassadeurs in die dagen d® 
neiging hadden hun notulen W?t 
aan te dikken ten einde het Krembn 
te gerieven. Godoviesky, die enkel® 
jaren geleden naar de Britten ovef' 
liep, zei dat de strekking ervan ech'' 
ter 'nauwkeurig’ was. 

De Conservatieven ontkenden bij 
monde van voorzitter Patten h e * 
startschot te hebben gelost voor eeh 
lastercampagne. Chris Patten oh 1 ' 
schreef de Labour-politici als 'para' 
noïde’. 


Azerbajdzjan 
stelt Armenië 
overleg voor 

ANKARA/MOSKOU - Minister 
Hoessein Sadichov van Azerb^jdZ' 
jan heeft zaterdag aangeboden zijh 
Armeense ambtgenoot Raffi Hovah- 
inisian te ontmoeten om het conflict 
rond Nagorno-Karabach te bespre¬ 
ken. Het afgelopen weekeinde is 
weer zwaar gevochten in de overwe¬ 
gend Armeense enclave binneb 
Azerbajdzjan. 

Sadichov zei tegenover het Anatoli- 
sche Persbureau in de Turkse 
hoofdstad Ankara dat het conflict 
alleen door onderhandelingen tus¬ 
sen de twee republieken kan wor¬ 
den opgelost. Hovannisian wordt 
ook in Ankara verwacht voor over¬ 
leg over een economisch samenwer- 
kingspact van Zwarte-Zeelanden. 
Sadichov beschuldigde Armenië er 
wel van 'terroristische groepen’ 
naar Nagorno-Karabach te sturen, 
maar hij gaf geen verdere gegevens- 
Gisteren raakten gewapende Arme¬ 
niërs en Azerb^jdzjanen weer slaags 
in het gebied, zo meldden persbu¬ 
reaus van beide landen. «r 


limburgs dagblad oostelijke mijnstreek 
Maandag 3 februari 1992 • Pagina 7 
_Van onze verslaggever 


HEERLEN - B en W van Heer¬ 
len zien af van het instellen van 
cassatie in de affaire Sondagh. 
Het college ziet daarvoor geen 
juridische of politieke argumen¬ 
ten. „Na vijf jaren van zekerheid 
over het aansprakelijk zijn, is het 
voortbestaan van onzekerheid 
over de hoogte van het schade¬ 
bedrag niet langer gewenst”, 
stellen B en W in een voorstel 
aan de gemeenteraad. 

Het college heeft vrede met de 
uitspraak van het gerechtshof in 
Den Bosch. Dat veroordeelde 


Geen cassatie in 
affaire Sondagh 


Heerlen in december tot het be¬ 
talen van bijna een miljoen scha¬ 
devergoeding aan de Rabobank 
Vaals. 

Zelfs als de zaak met een voor 
Heerlen op zichzelf gunstig re¬ 
sultaat zou worden voorgelegd 
aan de Hoge Raad, kan dat nade¬ 
lig voor de stad zijn, waarschuwt 


het college. „Een gunstiger resul¬ 
taat kan ongedaan worden ge¬ 
maakt door renteverlies gedu¬ 
rende de cassatieduur.” 

De affaire Sondagh stamt al uit 
1979. Toen toonde een Heerlense 
ambtenaar een verkeerde kaart 
aan een projectontwikkelaar. Die 
kocht vervolgens voor 1,3 mil¬ 


joen gulden een terrein aan de 
Looierstraat, waar vroeger de ga¬ 
rage Sondagh was gevestigd. Dat 
geld leende hij van de Vaalser 
Rabobank. Toen de belegger 
ontdekte dat daar - in tegen¬ 
spraak tot de gemeentelijke in¬ 
formatie die hij had ingewonnen 
- geen woningen kon bouwen, 
volgde een reeks van gecompli¬ 
ceerde juridische procedures. 
Heerlen wil nu met het betalen 
van een schadevergoeding aan 
de bank eindelijk een punt ach¬ 
ter de affaire zetten. De andere 
partijen in het juridische steek¬ 
spel kunnen echter ook in cassa¬ 
tie gaan. Daarvoor hebben ze 
nog tot 11 maart de tijd. 


Heisterberg hoeft huursubsidie 
niet terug te betalen 


Vanwege ’aversie’ tegen wirwar van borden en lichtbakken 

Heerlen legt reclame 
op straat aan banden 


Van onze verslaggever 

HOENSBROEK - De Hoensbroek- 
se Stichting Huisvesting Alleen¬ 
staanden (SHA) en de oud-bewo- 
ners van het voormalige pension 
Heisterberg hoeven de huursubsi¬ 
die die zij jarenlang onterecht heb¬ 
ben ontvangen, niet terug te beta¬ 
len. Dat blijkt uit het antwoord van 
staatssecretaris E. Heerma (volks¬ 
huisvesting) op vragen van het 
Tweede-Kamerlid Peter Lankhorst 
(Groen Links). 

Volgens Heerma hadden de bewo¬ 
ners van Heisterberg geen huur-, 
maar een pensionovereenkomst 
met de SHA. De Wet individuele 
huursubsidie staat niet toe om aan 
bewoners van pensions huursubsi¬ 
die te geven. 

Vanwege de 'specifieke omstandig¬ 
heden van deze zaak’ gaat Heerma 
echter niet proberen de teveel be¬ 
taalde bedragen terug te vorderen. 
'Dat zou strijdig zijn met de begin¬ 
selen van behoorlijk bestuur’, 
schrijft Heerma. 

Van (ex-)bewoners van Heisterberg 


kon niet verwacht worden dat zij 
hadden moeten weten dat ze geen 
recht op huursubsidie hadden, 
vindt Heerma. Daarom deelt hij de 
mening van Kamerlid Lankhorst 
dat hen niets te verwijten valt. 

Mannen 

In het begin dit jaar wegens exploi¬ 
tatietekorten gesloten pension 
woonden zo’n tachtig, vooral oude¬ 
re, alleenstaande mannen. Vorig 
jaar mei bepaalde de huurcommis- 
sie dat de bewoners teveel huur 
betaalden. 

Hoewel Heerma nu oordeelt dat de 
huurcommissie daarover helemaal 
mets te zeggen had, omdat de bewo¬ 
ners geen huur-, maar een pension¬ 
overeenkomst hadden, was het voor 
de Heerlense fractie van Groen 
Links destijds aanleiding om de 
zaak in de gemeenteraad aan te 
kaarten. 

Groen Links vreesde dat de ge¬ 
meente het met het ministerie van 
Volkshuisvesting op een akkoordje 
had gegooid, om met rijkssubsidie 
het pension open te houden. Heis¬ 
terberg kostte de gemeenten van 


-- Van onze verslaggever 


HEERLEN — Reclame op en aan Heerlense gebouwen wordt 
Voortaan strenger getoetst. B en W hebben richtlijnen opge¬ 
steld die de gemeentelijke welstandcommissie moet hanteren 
Dl J het beoordelen van vergunningaanvragen. 

^olgens het college is sprake van niet meer dan negentig centimeter 
grotere uitwassen op het ge- buiten de gevel uitsteken. Ook wil 
en ° Van ^ et ma ^ en van reclame op het gemeentebestuur gebouwen 
corrf an ? el30uwen - De welstands- waarin hoofdzakelijk wordt ge- 
bpK miSSie ’ die ^ et Eerlijk van woond, zo veel mogelijk vrijhouden 
Douwen en allerlei objecten aan van reclame, 
openbare weg toetst aan de ge- 

o^entelyke normen, spreekt zelfs Voordat een bedrijf reclame mag 
v J" 1 , een ’aversie’ tegen de wirwar aanbrengen, moet de welstands- 
q oorden en lichtbakken. commissie eerst toestemming verle- 

2e 0 Pgestelde richtlijnen zijn nen. Ook die procedure heeft het 
bi r a ig e roeen van toon. Reclames college in de reclame-richtlijnen ge- 
Da<u ,eri ' zor S vu idig te worden inge- regeld. Zo moet de aanvraag uitvoe- 
D * ln de omgeving ’te allen tijde rig worden toegelicht met tekenin- 
aergeschikt aan de architectuur gen en foto’s, 
het gebouw’. 

^ eri aantal vormen van reclame IClclchtCIl 

daken reclames op Tegelijkertijd constateren B en W 

lend aan- P n ames dl ? afwisse- ec hter dat er nauwelijks wordt ge¬ 
wenstad mocjo ni PPen. In de bm- CO ntroleerd over voor alle reclame- 
_ ® n reclame-objecten uitingen binnen de Heerlense ge- 

1 ■ .ii i i meentegrenzen ook toestemming is 

j verleend. Alleen als er klachten bin- 

\J Tl MUriPri nenkomen, komt de welstandscom- 

” llldllUdl missie alsnog in actie. Daarin bren- 

gen B en W vooralsnog geen veran- 

verraden dering 

kladderaars 

Wft " Zrmder betrapt te 

orden hadden ze muren van het 

SlT ^ Se Grotiuscollege al onder¬ 
in kiadderd. Met de verfspuitbussen 
.. de r ug za kken en de handen nog 
er de verf maakten de drie jon- 
g ren dat ze wegkwamen, 
oen de politie hen echter aanhield, 
ei er niettemin weinig meer te 
wtkennen, de verf op hun handen 
s uruners nog maar nauwelijks 
^o°bori 6 ^° n ® ens S^ n 8 en alsnog op 

Dertien keer 
een botsing in 
mistig Kerkrade 

!S K 5 A ? E “ Dertien aanrijdin¬ 
gen telde de pohtie in Kerkrade dit 
weekeinde. Waarschijnlijk speelde 
wet mistige weer daarbij een belang- 
r Mke rol. In de meeste gevallen ble- 
v en de ongelukken beperkt tot blik¬ 
schade, in een geval raakte een 
achtjarig meisje gewond. Op de 
^hevogelstraat stak ze onverwacht 
ae rijbaan over. Bij twee aanrijdin- 
len reed de dader door. De politie 
Jaagde er niet in hun identiteit te 
wchterhalen. . 


Enthousiast laten leerlingen van de Technische School Heerlen op de open dag. 


Foto: CHRISTA HALBESMA 


Roodneuzen op de drempel 
van de middelbare school 


DOOR RIK VAN DRUTEN 


HEERLEN - „Wij kunnen iets la¬ 
ten zien op zo’n open dag”, stelt 
directeur Har Schreurs tevreden 
vast. Links en rechts van hem 
wurmen aspirant-leerlingen en 
hun ouders zich door de nauwe 
gangen. Wie van hen het meest 
onder de indruk is van de ten¬ 
toongestelde variatie aan lesmo¬ 
gelijkheden, laat zich nauwelijks 
vaststellen. 

Vooral de neuzen van de circa 
vierhonderd bezoekers maken 
overuren. Meteen bij binnen¬ 
komst doet de afdeling consump¬ 
tieve techniek, brood en banket in 
gewone-mensentaal, zich gelden. 
Of alle bezoekers nog niet voor 
genoeg drukte zorgen, werpen de 
beste leerlingen uit het derde en 
vierde schooljaar zich juist van¬ 
daag op een hoogst serieuze bak- 
wedstrijd. De winnaars mogen 


later dit jaar naar het Nederlands 
kampioenschap in Wageningen. 
„Voor de richting consumptieve 
techniek komen de leerlingen uit 
heel Zuid-Limburg, van Sittard 
tot Maastricht”, vertelt Schreurs 
trots. „Het is dan ook een vak dat 
niet elke technische school heeft.” 
Van de zeven richtingen die het 
lager beroepsonderwijs kent, 
heeft de Heerlense opleiding er 
zes in huis. Naast de consumptie¬ 
ve zijn dat de bouw-, mechani¬ 
sche, installatie-, motorvoertui¬ 
gen- en electrotechniek. Schreurs: 
„Wij leiden niet op in de grafische 
richting. Dat vergt enorme inves¬ 
teringen aan drukpersen en der¬ 
gelijke en dus moet je keuzes 
maken.” 

Baklucht 

De lekkere baklucht overheerst in 
het uit 1913 stammende schoolge¬ 
bouw, maar hier en daar moet ze 
toch wijken. Een lichte ozon-geur 


en het zachte knetteren van een 
lasvlam-op-ijzer bepalen de sfeer 
bij mechanische techniek, terwijl 
de oliedampen in het lokaal waar 
motortechniek wordt onderwezen 
bij sommige van de begeleidende 
vaders weemoedige herinnerin¬ 
gen oproept aan het sleutelen aan 
oude Zundapps. 

Vakmensen 

In een groot theorielokaal vertelt 
adjunct-directeur Peter de Wit 
een groep ouders en kinderen 
over de opleiding. De belangstel¬ 
ling is groot, er moeten stoelen 
worden bij geschoven. Vanaf vol¬ 
gend jaar heet die niet meer lbo 
(lager beroepsonderwijs), maar 
vbo (voorbereidend beroepson¬ 
derwijs), legt De Wit uit. „Een veel 
betere naam”, vindt hij, „want met 
deze opleiding kan je een heel 
eind komen.” 

Het bedrijfsleven zit te springen 
om bekwame vakmensen, beaamt 


Elf, twaalf jaar zijn ze en ze staan voor een belangrijke beslissing: 
naar welke school gaan ze, straks na de zomervakantie. Nog maar 
een paar maanden, een Cito-toets en veel wikken en wegen van 
ouders en leerkrachten en dan moet zo rond de maand april de 
beslissing genomen worden. Middelbare scholen proberen zich 
alvast van hun beste kant te laten zien. Hun open dagen, die de¬ 
zer dagen vrijwel overal plaatsvinden, worden massaal bezocht. 
Afgelopen zaterdag zette de Technische School Heerlen haar 
deuren wijd open. Het ruikt er sterk, naar vers banket vooral. 


directeur Schreurs. „Als leerlin¬ 
gen ergens stage gaan lopen, moet 
ik werkgevers nadrukkelijk waar¬ 
schuwen dat ze niet moeten pro¬ 
beren zo’n stagiair meteen een 
vaste baan aan te bieden.” 

Het gehoor van zijn adjunct De 
Wit luistert stil naar zijn betoog. 
De ouders aandachtig, want zij 
moeten uiteindelijk de juiste 
school voor hun kind kiezen. Over 
de kinderen kinderen gaat het 
verhaal een beetje heen, maar ze 
roeren zich niet - voor opstandige 
puberkuren zijn ze nog te jong. 
Het lbo heeft juist wat pubers- 
met-veel-kuren betreft bij velen 
geen beste naam. En niet zelden 
verwijzen andere middelbare 
scholen leerlingen die daar om 
welke reden dan ook niet functio¬ 
neren naar het technisch onder¬ 
wijs, dat daardoor soms tot een 
vergaarbak wordt van alle uitval¬ 
lers elders. 


Maar dat verandert in hoog tem¬ 
po, verzekert Schreurs. De wal 
keert volgens de directeur het 
schip. „Sommige mensen be¬ 
schouwen kantoorwerk nog altijd 
als ’meer’ dan werken met je han¬ 
den, maar sommige kinderen 
kunnen dat gewoon beter. Hier 
kunnen we ze dat leren. Boven¬ 
dien: een servicemonteur bij een 
installatiebedrijf verdient tegen¬ 
woordig stukken beter dan een 
kantoorklerk bij het ABP.” 
Wervend wijst Schreurs nog eens 
op de anderhalf miljoen gulden 
die zijn school de laatste vijf jaar 
in apparatuur investeerde. „Het 
lager technisch onderwijs is de 
oude ambachtsschool niet meer. 
Het bedrijfsleven is kind aan huis 
en de leerlingen profiteren daar- 


Een reclamepraatje? „Natuurlijk, 
maar het klopt wel.” 


Jubileumrevue niet altijd even sprankelend 


Camavalssirkes 
niet echt Paletti 


Van onze correspondent 
MATHEU BEMELMANS 

KERKRADE - Als de Kerkraad- 
se carnavalsvereniging vijf keer 
Dlf jaar bestaat en een revue met 
de illustere naam Circus Paletti 
organiseert, belooft dat heel wat. 
Het zag er vrijdagavond by de 
Première dan ook heel echt uit. 
De voorkant van de Rodahal was 
orngetoverd in een levensgrote 
circustent. Ook in de hal was al- 
les gedaan om de sfeer van een 
circus op te roepen; compleet 
hiet pistes, orkestbakken, tribu¬ 
nes, piccolo’s en spreekstalmees- 
ters. 

De opzet van Circus Paletti was 
leuk. Er waren twee pistes: in de 
een werden echte circusnum- 
rners opgevoerd en in de ander 
Persiflages. Zoals gezegd een 
leuk idee, maar omdat het niet 
consequent doorgevoerd werd, 
viel het resultaat enigszins tegen. 
Bovendien was het merendeel 
van de acts nogal flauw. 


Zo kwam nadat in de circuspiste 
een echt paard zijn kunstjes had 
laten zien, in de caranavalspiste 
een als paard verklede dans¬ 
groep opdraven. Leuk bedacht 
maar die had best wat meer kun¬ 
nen doen dan alleen rondjes 
draaien. 

En dat gold ook voor de namaak- 
messenwerper. Het was grappig 
om te zien hoe deze Kerkraadse 
cowboy de echte messen in zijn 
mouw liet verdwijnen op het 
moment dat er een ander mes uit 
de plank tevoorschijn sprong. 
Maar ook dit nummer en met na¬ 
me de rol van de 'dame uit het 
publiek’ werd niet optimaal uit¬ 
gevoerd. De goochelende clowns 
die de hele zaal ’simsalabim’ lie¬ 
ten roepen waren leuk voor in 
een kindercircus, niet voor een 
carnavalsrevue. Het publiek 
deed dan ook niet enthousiast 


Stijfjes 

De zaal reageerde vrijdagavond 


sowieso erg stijfjes. De carna¬ 
valsstemming wilde er niet echt 
inkomen. Hoewel zevenhonderd 
man publiek niet niks is, leek het 
in de Rodahal nog maar een 
handjevol. Bovendien was het er 
ijskoud, hetgeen ook niet echt 
sfeerverhogend werkte. 

Voor de pauze was Nico Ploum 
ongeveer de enige die het pu¬ 
bliek een beetje in beweging 
kreeg. Na de pauze ging het iets 
beter. Het programma was daar¬ 
na ook levendiger, met als onbe¬ 
twiste uitsmijter drie Engelse 
trampolinespringers die op een 
doldwaze manier allerlei halsbre¬ 
kende toeren uithaalden. 

Hofnar 

Circus Paletti kreeg op deze ma¬ 
nier toch nog een waardig einde. 
De andere nummers (buikspre¬ 
ker, krachtpatser, dansgroepen 
en sjpasskapellen) waren wel 
aardig, maar de viering van het 
het 5x11-jarig bestaan van D’r 
Kirchröatsjer Vasteloavends Ve- 
rain had toch sprankelender ge¬ 
kund. 

Misschien dat de hofnar, die tus¬ 
sen alle acts door 55 jaar Kerk¬ 
raadse carnavalsgeschiedenis op 
de korrel nam, wel gelijk had: 
„Carnaval moet je niet organise¬ 
ren. Dat moet je vieren.” Zo zie 
je maar: i Kirchroa is ’t nit um- 
mer paletti! het Streekgewest Oostelijk Zuid-* 
Limburg veel geld, want zij moes-* 
ten de exploitatietekorten van heC 
pension steeds aanvullen. 

Informeren 

Heerma ontkent echter dat er spra¬ 
ke was van een stilzwijgende over-, 
eenkomst tussen Heerlen en zijn. 
departement. „Hooguit kan worden- 
gesteld dat de gemeente en de SHAJ 
zich hadden moeten realiseren dat- 
de onzekerheid over de huurprijs erC 
de aard van de overeenkomst gevol-' 
gen kon hebben voor de huursubsi¬ 
die.” De SHA en de gemeente zou-* 
den er volgens de staatssecretaris- 
’goed aan gedaan hebben’ zowel het 
ministerie als de huurders daarover; 
te informeren. 


Veel interesse 
voor studiedag 
Oost-westbaaii 

SITTARD/BEEK - Voor de studia- 
dag 'Voorkomen is beter dan gena¬ 
zen’ over de Oost-westbaan, ge¬ 
zondheidsrisico’s en mogelijkheden 
ter preventie, bestaat grote belang¬ 
stelling. Niet alleen in Zuid-Lim- 
burg, maar ook landelijk, aldus 
contactpersoon S. de Bruine van 
artsenwerkgroep die met de organi¬ 
satie van de studiedag is belast. 

In de afgelopen twee weken zijn 
reeds 140 aanmeldingen binnengko- 
men uit de medische sector, het 
onderwijs en uit de universitaire 
wereld. Ook zijn er aanmeldingen 
van omwonenden van ’Beek’, 
Schiphol, Welschap en Zestienho- 


Tevens hebben de gezondheids¬ 
diensten in Noord- en Zuid-Holland 
gereageerd. Daarnaast hebben ook 
ambtenaren die zich met deze maté¬ 
rie bezighouden en vertegenwoordi¬ 
gers van politieke partijen belang¬ 
stelling getoond. Zoals eerder 
aangekondigd vindt de studiedag 
aanstaande vrijdagmiddag plaats in 
het auditorium van het Sittards 
Maaslandziekenhuis. ~~ 


Vaalsenaar 

mishandeld 

HEERLEN - Voordat hij in de ga¬ 
ten had wat er precies gebeurde, 
kreeg een man uit Vaals zaterdag¬ 
nacht klappen en schoppen van een 
onbekende. De Vaalsenaar reed te¬ 
gen half twee op de Dautzenberg- 
straat, toen opeens een man voor 
zijn auto sprong. Toen hij uit zijn 
wagen stapte, begon de man onmid¬ 
dellijk te slaan en te schoppen. 

De bestuurder liep een hersen¬ 
schudding op en moest wordep. 
opgenomen in het Heerlense zie¬ 
kenhuis. De dader kon korte tijd 
later door de politie worden aange¬ 
houden. 

Drughandelaar 

gearresteerd 

HEERLEN - In het Heerlense 
stadscentrum is zaterdagmiddag 
een drugdealer gearresteerd. By' 
een huiszoeking in diens woning 
trof de politie circa driehonderd 
gram heroïne, een hoeveelheid co¬ 
caïne en wat soft-drugs aan. In de 
woning waren zes mensen aanwe¬ 
zig. Ook zij werden voor nader on¬ 
derzoek in verzekerde bewaring' 
gesteld. i 


# B en W van Kerkrade leverden een bijdrage aan Circus Paletti. Wethouder André 
Coumans speelde de eerste viool. 

Foto: KLAUS TUMMERS Motorcross 


Naar aanleiding van uw publica¬ 
tie d.d. 24-l-’92 inzake Kolibri/ 
gemeentebestuur Landgraaf' 
contra Leefbaar Abdissenbosch, 
heb ik er dringende behoefte aan 
via uw kolom ingezonden stuk¬ 
ken op bedoelde kwestie te rea¬ 
geren. 

Als een van de vele echte natuur¬ 
liefhebbers pleeg ik mij regelma¬ 
tig te voet of te paard voort te 
bewegen nabij de in uw artikel 
aangeduide en reeds lang om¬ 
streden gedoogzone. In deze 
doorgaans zo rustige contreien 
zijn het de Kolibrileden, die al 
crossend op hun opgevoerde 
motoren de geluidsbarrière 
trachten te doorbreken, tot aan 
de dovemansoren van B en W 
van Landgraaf toe. 

In het artikel ontkent Kolibri- 
secretaris De Jong enerzijds ten 
stelligste, doch anderzijds geeft 
deze grif toe dat crossende moto¬ 
ren lawaai maken. Hoe het ook 
zij, elk weldenkend mens zal er-, 
van overtuigd zijn dat dit soort 
kabaal volstrekt niet thuishoort 
tussen een woonkern en natuur¬ 
gebied. Dit schaadt mens, flora 
en fauna. 

Als gemeentebestuur zou men ■ 
zich achter de door de overheid r 
bijna dagelijks uitgezonden tv- 
spot moeten scharen die aan¬ 
duidt dat wy de toch al zieke • 
natuur nodig hebben. Want zy 
heeft óns niet nodig met alle ka¬ 
baal, rommel en vernielingen. 

LANDGRAAF, W. Jansen 

(Door redactie ingekort) 
ifnburgs Dagblad 


j| IN ONZE SPECIAALZAAK, LOCHT 2 / VERLENGDE HEERLERBAAN 

OPRUIMING 

TOONKAMERMODELLEN 

met 10-20-30-40-50-60% korting 


iKSSUIH hoogglans wit 

^ OU 949,- 

lÉ!ES$9ii zwart, travertin blad, 

iets beschadigd zuur- nu nu 1675,- 

3-detig, wit 

jm? on 1395,- 

hoogglans wit, 3-delig 

nu 1(65,- 


136#? nu 990,' 

BEL elementenkast, aipinewit 

jess:- nu 2895,' 

3- + 2-zits, stof - tederlook 

220 Sr nu 1595,- 

3- + 2-zte, stof 

jast!} nu 1850,- 


BAMKSTEL 3- + 2-zits, moderne stof 

mkc- nu 1998,- 

BANKSTa 3- + 2-zits, echt leder 

nu 2990,- 

BANKSTE 3- + 2-zits, eiken, 

met echt leder bekleed 395 ? nu 2398,- 

BANX 3-zits, eiken - leder 

1395,- 

SALONTAFEL aipinewit, beschadigd 

m? nu 195,- 
SALONTAFa aipinewit 489? nu 249,- 
SALONTAFEL essen wit.246? INI 298,- 
8AL0NTAFEL aipinewit , MDF 

^rnu 298,- 

SALONTAFa zwart/rode bies 

nu 350,- 


EETKAMERTAFEL aipinewit, 
vierkant, 110x110 .463? DU 298, 

EETKAMERTAFa aipinewit, vierkant 

jws? nu 498, 

EETKAMERTAFa+ 4 STOELEN 

wit ld»? nu 750, 

EIKEN EETKAMER tafel + 6 stoelen 

geheel massief .4460? Ml 1®t§ s 

EIKEN EETKAMERTAFa 80x195, 

geheel massief Europees eiken - 4 AFA 

4693? nu 1Z50, 

EIKEN EETKAMERSTOELEN 6 stuks 

geloogd, groene dralon 4eno 

antiek bekleding J679? HU IWu, 

RESTANTEN STOELEN 6 stuks 

balibruin jian46S0? nu 960, 


VEGERS MEUBELEN 

Eiken klassiek Slaapkamers Moderne Meubelen 

Honigmanstraat 47 Heerierbaan 235 Locht 2 

Heerlen Heerlen Kerkrade 


KANTOORMEUBELEN 
PflPP 1 

U-»*,- # ^ 

£ ▼ ij 

i ,« ■ mm 

i ji - 

* è 1 


ri! 
JuMï 
M 

t 


7 ' 


t ■■■’M 


KANTOORMEUBELEN 

In ons programma treft u merken als: 

Stampa 

Neolt 

Basis 

Westaro 

MB 

Westline 

Metalin 

Backfield 

Vetto 

Sicame, etc, 


t ' X * 


:>v ï® » •*! 

: ■ : 1 ■ ■ 7: . 'i7 W+ ' I i| 

***■ f i «AÉrSf T & Sl Ifefl* 


JU 


' .. ^ ; ; • V- ^ ^ ;■ - .*■■■ ’f ' , 4 

' « ^ •< , V , • ' jk<é 

M ■? ^ f ï ® lSÉ i <></***>*?& |W 

■ - ij * $■ v* w , « r < J. nz ^ ^ ^ 


• - ■: f. .. ' 


^ v ' " •■a * * 'S. A 

$ ] 
VfJcip onze ‘o'cU't: 


Rolluiken 

Rolhekken 

Zonneschermen 

Terrasoverkappingen 

Boutique-markiezen 

Vraag vrijblijvend offerte 


■Llü^TI 


SIMPELVELD 


ROLLUIKEN ZONWERING 
Beitel 110a 
6422 PB HEERLEN 
(045)423848 


..m. 


. - : -wy A . 


i % 

J% 38 H V : S H ? 'i siiiü 


GIRO 454000 


AMNESTY 

INTERNATIONAL 


Rolluiken 

Jaloezieën 

Zonneschermen 

Vrijblijvende prijsopgave 

Mica 

Zonwering 

Showroom 
Sittarderweg 116, 
Heerlen 

Tel.: 045-721658 GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN Terug ts 1 Mnktwhag 
betalen lr^ volgens min. 
K 


Mnd. bedrag 
vla wet. maxi jaernab 


,9 150,95 18,7 

^ 249,77 17^ 

,Z 366,84 18,1 

2 622,29 152 


DOORLOPEND KREDIET m, 


y 'éu 14,8% 75 mnd. 
14,8% 75 mnd. 
142% 74mmt. 
13,9% 72 mnd. i■ k f; r lraq (q* 200 000 en 
i' i f? r >: : o o 'j t m ri m o rj e l 1 ; k. 
Jverüjfiensrisico meestal 
ïedek!. Bestaande ieninger 
;es .■ oezwaar. 


ver Geen t:-tjkamr:ric'e kos¬ 
ten. Bi men een dag alles 
(je^etienl fjceriko;;-: tarie¬ 
ven. Vraag tjratiS a;ivies. 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL 045-721781 - 724132 


BENT U ER OOK 
ZO ÜN DIE ’T VERKEER 
MET ÉÉN VINGER 
. REGELT? 

EERST DENKEN, DAN DÓEN 


£uttifcwie aangeboden door dit blad m samenwerking mei de Stichting Ideeie Reclame 


<i:i> 


9 


Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijdbaan? 
Extra inkomen ca. Hf!. 900,- per maand. 

Wij zoeken: jonge stellen 

die onze kwaliteits zonweringsprodukten 
willen adviseren en installeren. 

Wij vragen: 1) een van beide moet het grootste deel van 
de dag thuis zijn. 

2) een van beide moet een normale (dag) 
betrekking hebben. 

3) het in bezit zijn van eigen auto en telefoon. 

Geïnteresseerd: neem kontakt op met de directie van 
Albany Blinds, postbus 10145, 5000 JC Tilburg. Tel. 
013-670990 


SPECIALE AANBIEDING 

Bureau P-opstelling 

bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten 
en stoelen 

2 kleuren leverbaar -4 CC4 _ 

I OOI j"excl. BTW 


Emly Kantoormeubelen heeft in haar pakket alleen meubelen van eerste kwaliteit- 
tegen zeer lage prijzen, o.a. 

Jan Des Bouvrie 
Voortman Van Blerk Artifort 
brandkasten en kluizen 

Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balles en complete projecten. 

Wij kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en 

spuiterij aanwezig). 

Kom, kijk en vergelijk! 

Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE! 
mm Kantoormeubelen 

Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738 


Maandag 3 februari 1992 # Pagin 


Onze spaartip 
voor februari 


Top Vast Spaarrekening 


I 

H 

I 1 of 2 jaar vast 


* Minimum inleg ƒ 10GO,-, maximum tnleg ƒ 500.000,- 
* Alleen in de maand februari 

Centrale Volksbank [fëvB 

Een beetje dichter bij ü 


U bent van harte welkom 


Zie voor onze adressen de Gouden gids 
of informeer via telefoonnummer: 046-745808, 
Districtskantoor Centrale Volksbank Geieen 


SCHLECKER 


150 


| AS film 

I kleinbeeld 

36 opnames 

I AS 110 cassette 

| 24 opnames 

■ zelvklebend 
™ fotoalbum 

■ div. soorten 


Kwaliteitsfoto s bij 
SCHLECKER 
Nu nog voordeliger!!! In 


Fixies c< 
broeklui 

jmpact 

ers boy of girl 


vesti 


gingen 


Te winnen prijzengeld 
vertegenwoordigt een 
totale waarde van 
meer dan 

fl 25.000.- 


4."! 

O 99" Foto - afdruk 

099 ■;» -.19 

-.69 m Negatief 
Z 13 x 18 


I blijvend goedkoop!!! 


AS kleurenfilm cassette 
200 ASA 

24 opnames 


99 
ij'! 


Palmoiive shampoo 

div‘ soorten, *d 7Q 

flacon 400 mi 1 “ ^ 

o 4 r\ ■ ■ 

u, I J 

Nivea vitaal- of cremebad 
flacon 500 ml m QC 

met gratis spons ■ 

AS badschuim ^ 

div. geuren 

flacon 750 ml W ■ 


Vinolia douche 

div. geuren 
flacon 250 ml 

CQC 


WeiBer 

Riese 

pak a 3 kg 
normaal 
2 kg 7,99 


Rozebottel vruchtenmix 

vol van v’tamine C 
fles 500 ml ■MM 
1 ;20 

Pickwick tea for one 
Engelse melange ^ 1 

geen 1,24 | 


3 


> IV 

I. 1 Piutp 

hondevoeding 

div. soorten 
blik a 1240 gr 

^029 


nu 3 kg 
voor 


AS Hamstervoer 

pak è 500 gr 


2 29 

199 Prodent tandpasta 

tintelfris 2 tubes a 50 ml_ 

geen 2,69 
Nu 2e tube 
halve prijs 


Tissue toiletpapier . aa 
8 rollen a 250 vel T 

£79 I ■ 


Dreft waspoeder 

pak è 2 kg 

9£§ 


8f 9 


Bedenk een reclame¬ 
slogan van maximaal 
10 woorden: 


Naam:.. 

Straat:. 95 


Theelichten 

zak a 30 stuks 

o nn 

C777 


1^ 

1? 


Biotéx viekkenspray 

flacon è 375 ml j 
geen 4,39 • 


' AS Allesreiniger 
99 citroen 
_ flacon 1 liter 


3? 9 

I? 9 


QQ I Vraag: 

In NL zijn meer dan . 
■ I SCHLECKER winkels 

—_ i — - 


Postcode, 

Woonplaats:.. 

Doe hel ingevulde formulier m de deelnamebus m één van de 150 
filialen. 

Een deskundige jury leest hieruit de 200 meest originele inzendin¬ 
gen. die worden beloond met een waardebon van 120.- 
0e inzender van de meest originele slogan kan de waardebon 
mruiien voor de Peugeot 205 XE, irwien SCHLECKER het rechi 
knjgi de slogan voor haar reclame activiteiten te gebruiken 
De inzendingen moeten voor 15.2.19*2 binnen zijn 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden Werknemers 
van de Fa SCHLECKER zijo van deelname uitgesloten. 


Beek.Markt 67, Brunssum. Kerkstraat 260, Budel. Nieuwstraat 26, Grubbenvorst. Kloosterstraat 21, Helden-Panningen. Markt 2D, Heythuysen. Dorpstraat 41, 
Hoensbroek.Kouvenderstraat 17, Kerkrade. Akerstraat 46, Zonstraat 85, Nieuwenhagen Gem.Landgraaf. Hoogstraat 105, Reuver. Rijksweg 26, Roermond. Ramstraat 52. 
Schinveld. Beekstraat 29, Sevenum. Steinhagensiraat 15 A. en meerdere filialen in geheel Nederland 


Voor uw privacy en 'n korrekte lening 
Bel* 043-636200 (dagelijks van 9 tot 21 uur) 
Dan slaagt u gemakkelijk, diskreet en vlot 
(ook als u elders 'n lening heeft lopen) 


i 


Enige kenmerken: 

* Inaien gewenst, geheel telefonische behandeling. * Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. 

* Persoonlijke leningen met looptijd van 72 mnd. 
en langer zijn vooral bedoeld voor duurzame 
aanschaf. 

* Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op uw 
aanvraag meiden 

* Rente is fiscaal aftrekbaar. 

* Geen informatie bij werkgever of andere personen. 

* Bestaande leningen hoeven aéén bezwaar te zijn. 

* Leningen vanaf 1 .OCX),- tot 200.000,- zijn mogelijk 
ZONDER onderpand of borg 


Kortom: maak kennis met onze deskundige behande¬ 
ling van al uw kredietwensen, voor u geheel 
KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND. 


Persoonlijke leningen 


Bedrag in 
handen 


maandbedrag 
volgens minimum effektieve 

jaarrente 


14.9% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.0% 380,72 

497,83 

653,65 

933,79 


18.7% 

17.5% 

16.1% 

15.2% 

14.8% 

14.8% 


Doorlopend Krediet 6 . 000 , 

11 . 000 , 

15.000, 

26.000, 

35.000, 

50.100, 


220 ,- 

300,- 

520,- 

700,- 

1002 ,- 


1.164% 

1.145% 

1.143% 

1.123% 

1.113% 

1 . 100 % 


14.9% 

14.6% 

14.6% 

14.3% 

14.2% 

14.0% 75 mnd 
74 mnd 
74 mnd 
73 mnd 


rente volgens max. tarief 
per maand eff. jaarrente 

1.477% 

19.2% 

1.379% 

17.9% 

1.379% 

17.9% 

1.310% 

16.9% 

1.283% 

16.5% 

1.283% 

16.5% 


91 mnd 
85 mnd 
85 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


Hypotheken 


m 


Financieringskantoor Lid van de Ned. Ver. van Financierings Adviseurs NVF. 
30 jaar financierings-ervaring 


Huisbezitters, extra lage lasten zonder taxatle-kosten 

Krediet 

looptijd in maanden bedrag 

Ie hyp. 

2» en 3e hypotheek 360x 

240x 

180x 

120x 

10.000,* 


117,- 

127,- 

149,- 

15.000,- 

125,- 


195,- 

228,- 

25.000,- 

209,- 

302,* 

325,* 

381,- 

40.000,- 

334,* 

484,- 

520,. 

610,- 

75.000,- 

625,- 

908,. 

976,- 

1144,- 

| Rente le tiyp. vanaf 9,2%- E#. jaarrente 2e en 3e hyp. vanaf 13,5%. 


Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 
Maastricht 

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek 
Tel. 045-225000 van 11 tot 20 uur 
imburgs Dagblad hi de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 

■Bank: ABN 57.75.35.935 
Pax: 045-739364 


Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hóófdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
, millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepifccolo’s ' 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 

. Mirtimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
; kolom: ƒ 1 , 80 . 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

'Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
Acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgeven 

Ö 45-719966 

Baandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
•Agel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

°Pgave via de Ie post daags voor plaatsing. 
Persoonlijk opgeven 

'Aa de balie van ohze kantoren maandag t/m vrijdag 
3-30^17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
Öéklt donderdag 17.00 uur. 


kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
v 9° r schade van welke aard dan ook, optstaan door niet 
ruet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


250.000personen van 15 jaar en outfer. 

tmo Scanner) 


.T' "Doublé T’s" 

lades vraagt met spoed: representatieve dames 
!**• O-size, max. 40 jr.) voor dienstverlening OP NIVEAU. 
;. - Zeer hoge verdiensten gegarandeerd. 

Ais Selected lady u aanspreekt!! 

Li Bel: 0652-900953 (open 10.00-16.00 uur) 


Full-time medewerker 


15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,9% Bel. 045-712255. Na 
kant. uren Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. 


Uw woonhuis verkopen? 
Wóonhuizen gevraagd in 
alie prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
O/G Tel. 045-324133 


BOCHOLTZ: Riant vrijst. 
woonhuis met tuin, gar. en 
gr. kelder. Ind.: gr. woonk. 
met parketvt., ruime keuken 
incl. eiken ajanb.k., 3 slpks.: 
23 m2, 14 m2 en 9 m2, gr. 
badk., percL 408 m2, vr.pr. 
ƒ330.000;- k.k. Bopa O.G. 
045-324133. 


HEERLEN: Van der Scheur- 
str. goed onderh., halfvrijst. 
woonhuis met gr. inpandige 
gar. èp móóie tuin. Ind.: 
prov.kelder, hobbyruimte, 
woonkmr. met open.haard 
en plav.vl., keuken, 4 slpks, 
badk., bwj. 79. Perc. 460 
m2. pr. ƒ225.000 k k. Bopa 
O.G. 045-324133. 


LANDGRAAF, Briandstr. 45. 
Goed onderh. woonhuis mét 
garage, 3 slpks., badkamer 
met ligbad en 2e toilet, 
ƒ 118.000,-k.k. Wijman & 
Partners. Tel. 045-728671. TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koetkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
vyg Nrd 191 Ubach o W orms SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garage’s, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
kerkrade. Tel. 045-460252 


GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING 
KORTING 10% - 20% - 30% - 40% ' 

, * Alle demo- en showroom¬ 
modellen gaan weg tegen sterk 
verlaagde prijzen 

Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen, 
weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc. 

Roltex 

alles voor winkel en kantoor 

Daelderweg 25 tb. Makro Nuth. 

1.600 mtr. showroom 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur 
donderdag tot 21.00 uur geopend; 

. . Tel. 045-24288Ó. /ft lm 


^SM 

|?'j a nofl full-time medewerkers, min. leeftijd 20 jaar, voor 
r?,ffu r per week, ook de weekenden. Vaste werktijden of 
n. Soll. na tel. afspraak 045-717310. 


Wie komt ons team versterken? 

v Aral tankstation Atem BV 

‘•1 Middenweg 100, 6162 CA Geleen 

vraagt enthousiaste, vlotte en vriendelijke 

_ MiM parttimer m/v 

u^L ^yAéseattodieoIng en alle overige voorkomende 
zr^aawiedéri oök avond- pn weekenddiensten. Mini- 
jwm teeisijjd 19 jaar. Schrift, soll. aan bovenstaand adres. 


Tempo Team Uitzendbureau 

zoekt: * ■ . 

. Sörteerders/lnpakkers m/v 

2***®®° bedrijf in Beek. U vouwt en sorteert-brieven in 
Leeftijd: 17 tot 22 jaar. Hebt u jnteresse? 
/^ oan direct langs of bel ons. 

; informatie: 046 - 75 61 56, Mariölle Schutejens 
GELEEN, RIJKSWEG ZUID la 
:a' 046 - 51 42 22, Jeanette Vaessen 

-JL SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4. 


Tempo-Team Uitzendbureau 

•jc, zoekt: 

^ Medewerkers m/v 

©en bedrijfsrestaurant in Heerlen. U bent zowel full- 
els part-time beschikbaar. Tevens beschikt u over een 
Suffinte LBO-/MBO-opleiding of ruime werkervaring. 
•™ u interesse? Kom dan langs of bel ons. 


Te koop 

* New Holland combine 
8060 met stróhakselaar 

* Gilles bletenlader met 

tussenbunker 

* “Kleine” 6-rijige scharen¬ 
bietenrooier, ontbladeraar 

met ttadband en Ford 
TW-20 met dubbele 
montage 9,5 x 48 

* Fahse 4-rijige maiszaai- 
machine met 2 complete 

(losse) zaaielementen 
* Grimme 2-rijige 
bunkerrooier 
* Grüse öanaarder met 
kappen (nieuw) 

* Rumptstad aanaarder met 
kappen 

* Wèlger pers AP-61 
' * Weiger Pers AP-71 
“Ford 7000 * 

Mechanisatiebedrijf 

Frissen b.v. 

Vroenhog 92 
6301 KJ Valkenburg 
Houthem 
Tel. 04406-40338 
Tel.nr. vert. 04406-13233 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. Automobielbedrijf 

Hensgens B.V. 

Nieuwstadt, Kruisweide 3. 
MAZDA dealer, steeds de 
nieuwste modellen in voor¬ 
raad. Tevens bieden wij te 
koop aan. Een keur collectie 
.inruil auto’s. Mazda 626 
1800 1.8, 4-drs groen ’91; 
Mazda 626 2.0 L GLX 4-drs 
met P.S. grijs ’90; Mazda 
626 1600 LX 4-drs groen 
’83; Mazda 626 2.0 L GLX 
HB blauw '88; Mazda 626 
2.0 L GLX HB zilver '87; 
Mazda 626 1600 GLX HB 
zilver ’83; Mazda 626 2.0 L 
GLX coupé autom. PS zilver 
’88; Mazda 626 2.0 L GLX 
ooupé rood ’89; Mazda 626 
2.0 L GLX coupé wit '89; 
Mazda 323 1500 LX 4-drs 
zilver ’87; Mazda 323 1300 
GLX 4-drs '90; Mazda 323 
1300 Iris 4-drs wit '90; Maz¬ 
da 323 1300 GLX 4-drs grijs 
'87; Mazda 323 1300 GLX 
4-drs metal.blauw '86; Maz¬ 
da 323 1500 GLX 3-drs wit 
’88; Mazda 323 T3SÖ0 3-drs 
sport wit '87; Mazda 929 4- 
drs 2.0 L blauw ’82; Mitsubi¬ 
shi 2.0 L GLS Galant wit '88; 
Mitsubishi Colt EX rood '88; 
Mitsubishi 1500 GL combi 
rood '89; Nissan Sunny 
1600 GT 3-drs beige '90; 
Opel Kadett 1200 3-drs wit 
'84; Opel Kadett Combi 
1200 groen ’82; Opel Asco- 
na 1600 4-drs bruin '82; 
Peugeot 505 GL met schuif- 
dak groen '86; Peugeot 303 
GL grijs ’82; Peugeot 205 
XR 3-drs zilver '88; Renault 
R 11 GTX rood, ’84; Skoda 
1300 Luxe groen '86; Suba¬ 
ru Jumbo 5-drs l.blauw '89; 
Toyota Corolla 1800 XL die¬ 
sel HB blauw *88; Ford Gre¬ 
nada 2300 z.metal '84; Ford 
Taunus 1600 2-drs autom. 
beige '81; Pord Escort 1400 
3-drs rood '89; Ford Escort 
3-drs beige '85; Forti Siërra 
2300 Ghia autom. blauw '84; 
Ford Siërra 1800 5-drs met 
LPG blauw '87; Fiat Uno 3- 
drs blauw '88; VW Passat 
1600 5-drs wit '88; Honda 
Civiv 1400 autom. 4-drs wit 
’89; Citroën BX 1400 wit '88; 
Lada Sumara 1500 GL 5- 
drs *89; BMW 326 1800 2- 
drs wit '87. Inkoop, verkoop, 
inruilen: Financiering. Te¬ 
vens APK keuringsstation. 

Tel. 04498-53055. 


INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
•3, Maastricht. 043-634978. 


FIAT 131 Mira Fiorie 2000 
Diesel, '82, APK 7-'92, zeer 
goed, Ie eigenaar, vr.pr. 
ƒ2.250,-. Tel. 04954-2065, 
na 18.00 uur. 


Ford TAUNUS 1600 GLX 4- 
drs., LPG-install. APK gek. 
8-10-'92, in st.v.nw., bwj. 
'82, ƒ 2.250,-. 045-323178. 


Ford ESCORT 1.3 model 
Laser, '85, zeer mooi, 
ƒ 5.750,-. Tel. 045-454087. 


Te k. Siërra 1600 LASER, 5- 
drs. bwj- '82, pr. ƒ 2.950,-. 
Gar. Schaepkens, Klim- 
menderstr. 110, Klimmen. 
Tel. 04405-2896. 


Te k. Ford ESCORT model 
'83, i.z.g.st. APK '93, 
ƒ 4.450,-. Tel. 045-216470. 


Ford ESCORT *1.4 Bravo, 
rood, mei '87. Off. Volvo 
Dealer Jac. Klijn, Strijtha- 
123, Kerkrade. Tel. 

Rul|o« 
«IrmkW! 

r*1 rfr.UJPB ■ 


iT# •, 

nt/oiBt 
Van part. Nissan PATROL 
3.3 turbo diesel, bwj. '87, inr. 
kleine diesel mog. Tel. 046- 
519343. 


Te k. MAZDA 626, alle ex¬ 
tra’s, bwj. '83, ƒ 2.950,-. 
Autobèdr. Loek Schaepkens 
Klimmenderstr. 110, Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


MERCEDES 190E 2.3, '88, 
LPG, zwartmet. schuifd. 
sportvlgn. 5-bak, donker gl. 
stereo, verk. i.abs.nw.st. 
ƒ 35.500,-. 045-462982. 


MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo diesel, 4-drs. Ie eig. km. 
st. 120.000, bruinmet. APK, 
i.nw.st. bwj. '82, ƒ3.500,-. 
045-323178. 


MITSUBISHI Bus L300, 1.6 
Panil-Van, benz. i.nw.st. bwj 
'88, pr. ƒ12.500,-. Autobèdr 
Loek Schaepkens, Klim¬ 
menderstr. 110, Klimmen. 
Tel- 04405-2896. 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
TeL. Ü45-750187. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle ; soorten garagedeuren 
compl. met zónder voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


MOBIELE aggregaten, ben¬ 
zine en diesel 50 Hz, 5 tot 85 
KVA, 220/380 Volt., ex-leger 
Fimfe ; /yan de Blögelaar, 
Geroert. Tel. 04923-61953. 


Waf VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 
Werkhandschoenen - schoenen - laarzen 
-vailighaktshelmen - brillen valbeveiliging 
regen/doorwerk kleding - parka's - laskleding- stotmasker*. 


va/J IV TT* 7 11 7• j 


Nu al 25 jaar een begrip JÈk voor kwaliteit én service! 

- 


‘ gvan 

dooren 

InfjfiCraiiiPr :7 Hseilen i>V 
Tc'f’iOüii 045 -711778 F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Audi 80 1.8 S m. 
'88; VW Passat C Diesel 5- 
drs. ‘86; Nissan Btuebjrd 2.0 
LX '86; Opel Rekord 2.0 
GLS LPG '86; . Audi 100 CC 
5 E aut. m. '84; Honda Civic 

1.3 5-bak '84; Ford Siërra 

2.3 DL 5-drs. '84 Rat Uno 
45 S 5-bak '85; Rover 3500 
Van der Plas '83; Citroën 
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus 
geel ként. '83; Mercedes 
200 D '78; Honda Aecord 
1.6 EX autom. m. '83; Ford 
Escort 1.6 D '85; Opel Ka¬ 
dett 1.2 S '83; Mercedes 190 
E airco '83; Ford Escort 1.3 
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra' 
2.0 GL autom., '83; Datsun 
Stanza 1.8 GL autom., '83; 
Audi 80 LS '80; Renault 
Fuego GTL '83; Porsche 
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343 
GL aut. '80; Nissan Sunny 
'83; Opel Kadett Caravan 12 
S '80; BMW 316 LPG '82; 
VW Jetta 4-drs 1.6 S '80; 
BMW 320-6 ƒ1.500,-. In¬ 
koop, verkoop financiering, 
diverse inruilers. Akerstraat 
Nrd 52C Hoensbroek. Tel. 
045-224425. Geopend van 
10.00-18.00 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur. 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


Cont geld bet. wij voor AU¬ 
TO’S vanaf bwj. '81. 045- 
414372/06-52981872. 


Wij betalen ƒ500,- tot 
ƒ20.000,- VOör uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Opel Omega 2.4i CD Sedan 
bordeauxrood metallic 11- 
'89 60.000 km ANWB-ge- 
keurd ƒ28.750,-; Opel Ka¬ 
dett 1.4i Expression rood 3- 
'90 47.000 km ANWS-ge- 
keurd ƒ19.750,-. Volvo 
VEDERS Sittard, 046- 
510342. 


Opel KADETT combi, groen, 
dec. '83. Off. Volvo Dealer 
Jac. Klijn, Strijthagenweg 
123, Kerkrade. 045-458000. 


SUZUKI Jeep te koop ge¬ 
vraagd, schade of defect 
geen bezwaar. 045-422217. 


VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, Lst.v.nw. 
ƒ2.950,-. Tel. 045-323178. 


VOLVO 440 DL, rood, ririrt. 
'89. Off. Volvo Dealer Jac. 
KLijn, Strijthagenweg 123, 
Kerkrade. Tël. 045-458000. 


VOLVO 440 GLT, rood, nov. 
'89.. Off. Volvo dealer Jac. 
KLijn, Strijthagenweg 123, 
Kerkrade. Tel. 045-458000. 


VW GOLF 1.3C, bwj. mei 
'83, APK '93, bijz. mooi, 
ƒ4.750,-. Tel. 045454087. 


Sportieve GOLF 1100 LX, 
bwj. '83, in nieuw staat, 
ƒ4.950,-. Tel. 045-724417. 


VW GOLF 1.3 CL, B/rood, 
april ‘86. Off. Volvo Dealer, 
Strijthagenweg 123, Kerkra¬ 
de. Tel. 045-458000. 


Te k. VOLVO stationcar aut. 
ƒ 1.250,-. Autobèdr. Loek 
Schaepkens, Klimmenderstr 
110, Klimmen. 04405-2896. 


Volvo 240 GC Stationcar, 
automaat, metallic, '90, LPG 
onderbouw, ƒ 35.000,-. Vol¬ 
vo VEDERS Sittard, 046- 
510342. 


Te k. Opel KADETT 1.3 Ber- 
lina, bwj. '81. Pr.n.o.tk. 
Tiendstr. 35, Nuth. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 

Maandag 3 februari 1992 • Pagina t9 


Volvo 740 GL Sedan Black 
Line, metallic, 50.000 km, 
10-’89. Volvo VEDERS Sit- 
tard, 046-510342. _ 

Te k. Nissan SUNNY 1,5 
coupé, bwj. 6-‘82, APK tot 
8-'92, 3-drs, ƒ 4.200,-. Tel. 
04454-2092. _ 

Volvo 480 ES, blauwmetalfic 
47.000 km, 11 -’89. Volvo 
VEDERS Sittard, 046- 
510342. 


Opel Vectra 1800 GT -89; 

Ford Siërra Stationcar CLD 
Diesel '88; Audi 80 1.9 E 
met veel extra’s kl. zwartmet 
'88; Nissan Sunny 1300 '88; 

Golf GTi '82; Citroën Visa 
1400 GL '85 ƒ 5.500,-; Seat 
127 '85 ƒ 5.800,-; Ford Es¬ 
cort diesel '86; Rat Regatta 
autom. '84 ƒ4.000,-; Ford 
Taunus 2.0 GL '79 ƒ 1.250,- 
Opel Corsa 1200 S '87; 

Mercedes 230E veel extra’s 
'86; BMW 732i '83 ƒ 6.900,-; 

9?®' ^ wwwwwwwwwv 

ƒ4.750,-; Opel Kadett 1200' 

'84. Autobedrijf WEBER. In¬ 
ruil, financ., bovag-garantie. 

Baanstraat 38 Schaesberg. 

Tel. 045-314175. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tei.045-254049. 


Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te koop gevr. loop- sloop- 
en SCHADE-AUTO’S. TeL 
046-525759 


wenst je Ria en lelaJl P . ' y * m ' 

. ipgafe ; 

' *' 

11' 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo¬ 
perij Maneer, 045-720418. 


Te k. gevr. loop-, stoop- en T® JL 
SCHADE-AUTO'S de hoog- 
ste pr^s van Limburg. Tel. 

046-519637/046-512924 lnf ' 

Té k. gevr. SCHADE- stoop- ƒ2.500,- moa. Info ^ 
en loopÉttJto’s, en verkoop 373145. 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 

12 maanden i 00% garantiel 

Hyundai Pony 1.5 L wit.. . ... 1987 

Lada 21071.5 L LPG beige J.*™. 1990 

Opel Kadett 1.2 LS wit........ 1985 

Opel Kadett 1.3 GLS 5-dre wit ... t . 1985 

Opel Kadett 1.3 LS 5-drs wit.. 1 987 

Renault 5 TL wit.... .. . . 1987 

Vdvo 360 GL 4-drs grijsmet....... 1987 

VW Golf 1.3 Avance blauw.... 1987 


Fiat Panda 750 CL rood .. 
Rat Panda 1.0 L IE rood .. 
Rat Uno 45 Carrara wit.... 

Rat Uno 1.0 IE zwart. 

Rat Uno 45 S grijsmet. 

Fiat Uno 45 S IE grijsmet. 
Fiat Uno 60 S 5-drs wit ...; 


...—.. 1989 

•i.....:. 1991 

... 1987 

.. 1990 

...L. 1988 

.. 1989 

... 1988 


■£'y. Informatie: 045-712631, Claudia van der Burgt 
HEERLEN. OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT 


f spoed leuk MEISJE 
• voorkeur blond, voor 
ptivé-huis te Kerk- 
vereöensteri II 
15100. 


S gevr., garan- 
mogeljjk en vervoer 
^ Tel, 045-217407. Na 
^0 Uur 045-458916. 


Sólfst werkende KOK, 
Trok, 045-443208. 
IPO «UT 04454-5874 


gevr. voor prtvé- 
dub, leuke bui¬ 
tel 045-229091 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmertie- 
dert Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Homfrter- 
terweg 77, Hoensbroek. • ' 


Privedub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intem 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. 


MEDEWERKSTER gevr. 
voor slagërij Smeets. Tel. 
043-215758. Volksbondweg 
7, Maastricht. 


ilIfeiiiiii'Hitejlfe iill 


Te h. gevr. GARAGEBOX. 
Tel. 045-728192 


Rat Uno 1.4 IE wit.... 1990 

Fiat Uno 75 S}( grjjsmet...... 1988 

Fiat Uno Turbo IE rood ....... 1 

Fiat Rltmo 60 L S-drs wit....... 1 

FiatTipo 1.4grijsmèt. .... ..f 

Fiat Tjpo 1.4 DGT IE grijsmet...... 1990 

Flat Croma 2.0 SX grfsmet. .1990 

' Persoonlijke lening en/of verzekering 
vlot gerégeld! 


Fiat Schobben Brunssum 

V-. ; Tegelstiaar 3 Tel. 045-250675. 


J T*koop aangeboden: 

Opel Vectra 1.61 ^..... 

Opel Vectra 1.8 S met gas ..........;.,.i........ 

Volvo 440’GL met gas... 

BMW 524 D.... 

Renault 5 GTL........ . 

Polo.....;.. 

Porsche 911 
Porsche 944.... 


Auto Cüppers V.O.F. 

Diergaarderstraat-Zuid 5A, Maria-Hoop 
Tel. 04743-1546. 


...... 1991 

...... 1989 

. 1989 

...... 1988 

1986 
....,, 1984 

...... 1983 

. 1982 


CAFÉ ’ Saflr J over te nemen, 
startklaar, dadelijk vrij. 
Maastrichterstr. 101, Has- 
0932-11241993. 


Te h. cenb’. Geleeh ZOL-, 
DERKAMER met kltdtenet- 
te, evt. gemeub. 50m2 vloer 
ƒ 560,- (borg ƒ400,-) 046- 
519388 tót 10 u. en ha 18 u. 


Te huur kleine buhgatow in 
NUTH, jemeub. Td. 045- 
721150, né 18.00 uur. 


O.K Cars 

Go|f D 1.6 nw. type, 5-drs., 
bwj. ’84; 

Opël Kadett 1.2 '83, 5-drs.; 
Kadett 1.3S HB bwj '86 LPG 
Kadett Stationcar, 5-drs. 
bwj. *83; 

Corsa 1.2 HB bwj.’86; 
Opel Rekord aut bwj. ’81; 
Rekord aut. Stattonc. bwj’81 
Kadett Stattonc. bwj. ’81; 
Opef Ascona 4-drs, 16i ’82; 


Éoföpaprl, 6 cyl. ( bwj. 79, 
Zeer mooi: 
FortfSförra Tè'86 
Autohandel •< Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ 760,- tot ƒ 6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 


^betalen ƒ 500,- tot 
091?,* voor uw auto 
GtetlS afh"045-422217 voor uw autol 045-411572. 
k gevr. grotere woning Vooroorlogs- WOONHUIS 
300.000,- met tuin of met «poert te koop gevr., 
VQftOND. Tel. 045- opknctopoi geen bezwaar. 
1912. Fax: 045-711603. 040-5èÓ558. 
k. 04492-5782 


Ford Siërra 

Sedan, ged. Goeworth uitv., 
zwart, centr. vergrend. en 
daim met afst.bediening, 
LPG, bwj- 6*’88. 

Tel. 045-215990. 


Ye k. diredieauto Ford 
GRANADA 2-8 GL, autom. 
mod. '84, APK gek. t/m 10- 
'92. Te bevr. Leemkuil 8, 
Munstergeleen 046-519570 Alfa 33 1.3 Junior, rood, ,1e 
eigenaar, '87, ƒ8.750,-. 

Volvo VEDERS Sltórd, 
040-610342; ^ 50,-. Vdvo 
,046-510342. 

Te k. BMW 320 6-cyl. '81, 
APK febr. '93, ƒ2.950,-. Tel. 
045-254139. 


Opel Vectra 1.8 Hatchback 
'89 Ie eig. ƒ34.500,-; Alfa 
Romeo 164 turbo O '89 Ie 
ëig. ƒ34.500,-; 75 16/18 '86/ 
*89 v.a. ƒ11.500,-; Renault 
19 GTXI ’89 ƒ 18.750,-; 25 
GTX m. ’90 ie eig. 
ƒ 22.500,-; 19 GTR ’89 Ie 
eig. ƒ 17.750; 25 V6 airco 
ete. ’87 Ie eig. ƒ 17.750,-; 
25 GTX ’86 ƒ 11.500,-; 21 
GTL7TS 86788 v.a. 

4 9.750,-; BMW 524 TD '88/ 
9 Ie eig. v.a. ƒ39.500,-; 
525i/528i '83 ƒ 7.500,-;- 320i 
touring '89 Ie eig. 
ƒ 33.500,-; 316/323Ï '84787 
v.a. ƒ9.000,-; 732i '81783 
v.a. ƒ 5.500,-; Mercedes 
190 E aut. ‘86 Ie eig. 
ƒ 27.500,-; 230 T combi '80 
ƒ5.750,-; Audi 10Q cc 2.31 
airco m. '89 Ie eig. 
ƒ 23.000,-; 80 S '88789 v.a. 
ƒ18.750,-; VW Passat 1.8 
CL '89 Ie eig. ƒ24.750,-; 
Passat coihbi turbo D '87 
ƒ17.500,-; Golf GLD excl. 
uitv. 12-'88 ƒ18.500,-; Golf 
13/18 ’84/’89 v.a. ƒ 9.500,-r 
Passat D/Combi '84-’87 va. 
ƒ7.250,-; Jetta '82784 v.a 
ƒ 3.000,-; Kever 74 in perf. 
st. ƒ 4250,-; Fiat Tipo I.E. 
'90 Ie erg. ƒ 17.500,-; Pan¬ 
da Fire '88 Ie eig. ƒ 8.750,-; 
proma CHT '87 ie eig. 
ƒ 12.500,-; Saab 900 GL '84 
ƒ6,000,-; Mazda 929 2.2i 
aut '88 Ie eig. ƒ 17.500,-; 
626 2.0 GLX combi ’89 Ie. 
eig. ƒ 22.500,r; 626 GLX 
'8878© Ie > eig. v.a. 
ƒ 15.000,-; 626 GÜ( D '88/ 
'89,1e flto ; v.a. ƒ 15.000,-; 
826 2.0,Coupé '68, Ie dg. 
ƒ 18.500,-; 323 GLX '85787 
va ƒ7.000,-; RX -7 '80 
ƒ 7.750,-; Peugeot 309 1.9 
GTi '89 Ie eig. ƒ23.000,-; 
405 GR ’88-’89 va 
ƒ16.500,-; Citroën Palnfia- 
res/BX 19 GTi 12-'88 ie eig. 
va ƒ 13.500,-; BX ’84-’89 
va ƒ 5.000,-; BX 19/Turbo D 
•B&W va ƒ16.000,-; BX 
19 D/Turbo D W-m va 
ƒ9.500,-; Visa/Chronó '84- 
'86 va ƒ4.000,-; CX GTi 
’84-’87 va. ƒ 7.750,s AX 
1.0É '88 Ie eig. ƒ10.750,-; 
Opel Senator 2.5i aut. 12- 
'88 Ié eig. ƒ25.750,-; Se¬ 
nator 3.0 '84-’86 va. 

ƒ8.250,-; Omega 2.0 GLI 
aut. '89 Te eig. ƒ20.750,-; 
Omega Combi '88 Ie eto. 
ƒ20.500,-; Omega 1.8S/2.0i 
CD ’88-'90 va ƒ14.500,-; 
Kadett 1.8 aut. • ’88 
ƒ 14.750,-; Kadett 1.2/1.6 
’B4~’89 va ƒ 5.000,-; 'Kadett 
Cabriolet ’81 ƒ 9.750,-; Forel 
Siërra Combi D ’85-’88 va 
ƒ9.000,-; Siërra D '85-’90 
va ƒ 7.600,-; Siërré ’83-'90 
va ƒ 5.000,-; Sooipto 2.4i 
Sedan '90 Ie eig. ƒ 26.750,- 
Scoiplo 2.01 °86-’90 va 
ƒ12.500,-; Escort 1.8D 
Combi '88 Ie eig. ƒ 13.750,- 
Escort aut. '85 ƒ 8.500,-; 
Escort 1.3/1.4/1.6/1.60 '82- 
•90 va ƒ 3.500,-; Capri 2.0 
V6 78-’80 aparte uitv. va 
ƒ 4;0QO,-. Plm. 30 goedkope 
inruilauto's va ƒ 250,-. Dl- 
rekt 100% financiering. Kan 
van SINT-MAARTBfeDUK 
Trichterweg 109, Brunssum. 1 
Td. 045-229080. 


Opel Vectra 1.8 i 4-drs. '90; 
Kadett aut. 5-drs. '90; Ka¬ 
dett 1.31 5-drs. '89; Kadett 
GSi 2.0 3-drs. '87; Corea 1.3 
3-drs. '88; Passat Stattonc. 
1.800 '91; BMW 3181 '91. In¬ 
ruil en financ. mog., 1 jaar 
garantie. Garage Hannes 
BUISMAN, Stenenbrug 6, 
Landgraaf. TeL 045-323800 


Opel ASCONA 16 S, 2-drs., 
nw.mod., bwj.'83, met LPG 
install., APK gek. 8-1Ö-’92, 
pr. ƒ 3.750,-. 045-323178 


VOLVO 340 GL automaat, 
smoke-zilver, 11-’89. Off. 
Volvo dealër Jac. Klijn, 
Strfthagenweg 123, Kerkre¬ 
de. Tel. 045-458000. 


Te koop Ford ESCORT 1,1L 
bwj. ‘84, APK tot 4~'92, 5- 
drs, 5-bak, ƒ 6.000,-. Tel. 
04454-2092. 15Ö Bestelbussen, Vans en 
Personenbusjes aanwezig. 

Alle meiken, prijsklassen en bouwjaren aanwezig!!! 

”Bedrijfswagencentrum ,, 

Voltaweg 11, Echt/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 87958. 


Ford TRANSIT gesloten, '82 Als u ons voor 12 uur 
APK 8-'92, gas en bezine, 's moraens belt, staat uw 
gereviseerde motor, vr.pr. PICCOLO de volgende eten 
ƒ 3.500,-. TeL 04954-2065, al in het Limburgs Dagblad, 
na 18.00 uur. Tel. 045-719966. 


. .. ’ ’l 


Examengarantie 

Basiskennis boekhouden, PraktijkdipJoma boekhouden, 
MBA, NiMA-A. Praittqkdiptoma Informatica 
met examengarantie! 

Informatie en gratis prospectus G. Urseimann, 
tijdens kantooruren 077-520440; 
Bedrijfehogeschool Katholiek» 


Modellenbureau 

FASHlON&STYLE 

start binnenkort weer de cursus 

zelfvertrouwen is te leren.. 


„.. Jp ir !:!■■■ . ■ r.'t'C’ii, j: m&SSSSmm 


met binnendeuren, 
niusstr. 61, Geleen, 
757430. ;H;W. T =n!N3T=? laiMiijJiLiL'.f".. 


UW RUBEWUS op 
8 dagen via autolijs. 
Antitea fni. 0475C 


Opel REKORD 2.0 S Tra- 
veller,, bwj. dec. '86, kL 
blauwmet, APK gek. met of 
Zonder LPG, vr.pr. ƒ8.900,- 
Ariensstr. 2, Kakért-L’graaf. 


Opel OMEGA 2,3 Diesel, *88 
rood, 5-versn M in optimale 
st., div. extra’s, vr.pr. 
ƒ 12.750,-. Int. 045-455778. 


KADETT 12 SC Hatchback, 
'86, sportv. enz. Nieuwst. 
Kerkraderweg 166 Hri. 


Peugeot 505 GR 2.0, LPG, 
schuifdak, Wauwmetallic, 
zeer mooi, ’87, ƒ 10.750,-. 
'Völvo VEDERS Sittard, 
046-510342. 


Wie zfch perfekt weet te verzorgen, de jitiSte omgangsvor-. 
men onder de knie heeft en zich goed beweegt, zal zich in l™ 8 * geslaagd geld 
elk gezelschap op zijn of haar gemak voelen. Erg plezierig l Vr - naar «iz» 
in het dagelykse leven en helemaal bij die gelegenheden 
waarop het belangrijk is een goede indruk te maken. 

Heb je interesse? 

Kom dan geheel vrijbtfvênd naar onze Info-avond 
op maandag 10 februari a.s, aanvang 20.00 uur. 

Grand Café Puocini, Markt 54, Kerkrade, 
of bel: Fashion & Styte, tel. 045-422424. 


^ 1 — j ' ; ! .1- : ■: rr ? :. 


Él Uil = ij] 


Goed gerichte studiebege¬ 
leiding in Heerlen en Hoeri^ 

broelc^ BIJLESSEN in alle TREKHAAK voor BMW, pr. 
vakken v.a ƒ15,- per uur,, f 100 ,-. Betien Missen 
verzorgt door een ervaren 17.00-19.00 uur Tel 
team yün docenten in Heer- 04492-5511 

ten en Maastricht. Inl. E.C.H. --— : - 

045-741.102. Voor Piccolo's zte verder pagina 10 

Rimpels zijn geen geliefd verschijnsel. Tevergeefs heeft u al van alles geprobeerd om rimpel- ;:j 
vorming te bestrijden. Uit medische kringen is nu een methode gekomen die wel succesvol 
afrekènt met rimpels: ELECTRO-RlbÓ-PUNCTUUR. 
■ Geen smeersel! 

Electro-rido-punctuur vyerkt simpelweg dóór de 
rimpel onderhuids aan te pakkéa Door middel 
vein een apparaat krijgt de rimpel elektrische 
impulsen toegediend, die de huid stimuleren 
om nieuw collageen en celweefsel te produce¬ 
ren. Zo wordt de rimpel van onderaf opgevuld. 
Het resultaat van deze effectieve behandelings¬ 
wijze is snel zichtbaar! Uw huid wordt ^veer 
glad en stevig. 

■ Verantwoord 

Electro-rido-punctuur is één wetenschappelijk 
verantwoorde vinding van Dr. Phillipe Siimonin. 
Deze Franse dermatoloog heeft jarenlang - 
gewerkt aan de ontwikkeling van dit apparaat, 
dat ook zeer geschikt is voor de behandeling 
van andere huidprdblemen als littekens en 
couperose. 


■ Revolutionair ^ 

Bij Beauty Instituut Sieben kunt U zich 
volgens deze revolutionaire methode laten 
behandelen. 


Dr. Simonin is persoonlijk naar ons instituut in 
Schaesberg gekomen om onze medewerksters 
hiervoor op te leiden. Dit alles volgens de aller¬ 
laatste bevindingen. 

Electro-rido-punctuur is een verrassende 
doorbraak in rimpelbehanclekng. Maak een 
afspraak bij Beauty Instituut Sieben en gun 
uzelf een zichtbare zórg’ minder. 
beauty instituut sieben 

Instituut Sieben, Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf, tel. 045-318382 
Limburgs Dagblad 


Maandag 3 februari 1992 • Pagina 10 


Bel de Vakman 

Bost VERWARMING BV., 
Fiomemenstr. 8, Kerkrade- 
West. Sanitair, gas, water, 
cv, badkamers, riolering, 
dakwerk. Tel. 045-412547. 

SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. _ 

NEW LOOK BV Schaes- 
oerg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
rujur. Tel. 045-312154 of 
(345-312709. _ 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kDSten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Voor al uw SANITAIR, gas, 
water, c.v., badkamers. Ook 
aanleg. Tel. 045-441211 

! Wonen Totaal 

In-. en verkoop 2e HANDS 
Meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
8Da, Heerlen. _ 

Te koop diverse SHOW- 
RQOMKEUKENS in zowel 
klassiek als modern tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen. 
Te bevr.: Plan Keukens bv 
Rijksweg 21 Gulpen. Tel. 
04450-2490. _ 

Voor al Uw 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus) 
kouvenderstr. 208, H’broek 

Pracht zwaar eiken EET- 
HOfEK, incl. 6 eik. stoelen 
ƒ 975,-, als nw. 045-323830 

k?i/VALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder- 
nèming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 

> ' TVAfldeo 

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. 
ƒ 55,-. Afst.bed. v.a. ƒ 125,- 
da. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 

j „ Hulsh. artikelen 

Te k. nw. IJSKAST, tafel 
model, vr.pr. ƒ200,-. Tel. 
046-529543, _ 

IJSK. ƒ95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvries ƒ150,-; wasautom 
ƒ 175,-. 045-725595._ 

■ I Muziek 

PIANO'S huur met koop¬ 
recht van ƒ 65,- tot ƒ 200,- 
pun. Gratis transport. Alle 
merken gebruikte piano’s 
ƒ450,- per jaar. Van Urk, 
Westersingel 42, R’dam. 
TeT, 010-4363500. _ 

j Te koop gevr. 

Te k. gevr. spelende en DE¬ 
FECTE KTV’S v.a. 1982. 
Tetr 045-213432. _ 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hpogste prijs voor al uw oud 
ijaer/metalen. 045-422025. 

1 . Diversen 

.j ,.biiiüa;;im.. .. ... 

GEBIT gebroken? Tand- 
teqhn. praktijk Hoonhout 
vbór nwe gebitprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328 
Hoênsbroek 045-228211 

Te- k. diverse INBOUW- 
STOPKONtAKTEN/scha- 
kelaars en lichtdimmer; rug¬ 
zak met metalen draagstel; 
eiken tafeltje plm. 80x30; 
wollen kleed 140x170. Te 
bevr. 045-727339. _ 

GEZOCHT; tuin of kleine 
weide voor mijn dieren, om¬ 
geving Brunssum, Hoens- 
bfoek, Onderbanken. Br.o. 
nr. B-0343 Limburgs Dagbl. 
Ft. 2610, 6401 DC Heerlen. 

jat,': Q6-u)nen 

Rijpe 

: Vrouwen 
■320*325*45 

Ervaren vrouw 50 c/m 06- 


: -Hoge nood 

06-320.320.89 - 75 ct. p/m 

I 'Meisje, 24 jr. 

Zoekt gratis sex per telefoon 
I - „ .of bij mij thuis. 

■ 06-320.324.96 (75 cpm) 

| Adressen 

(nieuw) van dames én he¬ 
ren privé, clubs en escorts! 
ZjPVêrtellen zélf wat ze te 
beden hebben en geven 
hdin'-adres en tel.nr. 06-9559 
76 et p/m 


Je kan al je sex wensen 1 
; kwijt bij roodharige 

Amanda 

bel haar privé op 
06-320.320.86 (1 gld pm/ 
boven de 18 jr.!) 


.— 

Höt/Lips Livetapes! Ruw, 
vergaand, bloedstollend en 
maximale porno? Dat hoor 
je 24 uur per dag via 
nummer (75 ct p/m) 

06-340.340.40 


245 Hete Meisjes geven hun 
tel.nr. aan je door en willen 
dan graag 'n (sex)afspraak 
met je maken (75 ct p/m) 

06-96.45 


Zin in een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisjes zijn op 
ioek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb jij ook zin? 

(75 ct p/m) 

06-340.340.95 


Nu al: 610! Vrouwtjes vertel¬ 
len wie ze zijn, wat ze lekker 
vinden en geven dan hun 
tel.nr. aan je door! (75 cpm) 

06-340.310.10 


* Telezoenen Kan Live! 
Lekker live telezoenen tot 
dtep in de nacht met Anneke 
■ Dominique, Anita en 
Dolores? (75 ct p/m) 

06-340.340.50 


Dames de keus 
is aan U! Druk 
op een 0 voor 
een andere 
partner- De 
Wiplijn 06-9555 
(75 ct p/m) 

PORNOFOON 

06-320.320,76 (75 ct p/m) 

Verboden! Pornosex. Ik ben 
Marleen en doe dingen die 
eigenlijk niet zijn toege¬ 
staan! Doe je met me mee? 
(75 ct p/m) 

06-340.320.80 

LiveTTele Piepshow! Wil jij 
dat Nora, Mieke, Tinga of 
Nikki zich live uitkleden door 
de tel.? Draai dan: (75 cpm) 

06-340.340.25 

Tele(Live) Massage? Lekker 
live een massage met Desi- 
ree, Carla, Inge of Joyce 
door de telefoon? Draai dan: 
(75 ct p/m) 

06-340.340.il 

Stiekem Livevrijen. Tot diep 
in de nacht lekker 100% Live 
/vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel (75 cpm) 

06-340.340.10 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 
Sexlijn 10 

Bel de 06-320.320.10 
heetste 06-320.321.10 
meisjes 06-320.323.10 
van 06-320.325.30 
Nederland 06-320.320.50 
Call-me 06-9639?? 50 cpm. 

Vrijgezellen 

Meiden willen ook 'n keertje 
06-320.320.32 - 100 ct p/m 

Slippertjes 

Meisjes zoeken sexkontakt 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 

Liften in haar korte rokje 

Marietje 

06-320.320.95 - 50 ct p/m 

300 Meiden 

zoeken een heet slippertje 
06-320.321.44 - 50 ct p/m 

Sex voor twee 

Direct kontakt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.322.33 - 75 ct p/m 

Gewillige meisjes en 
vrouwen willen alles met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor een hete 

Vrijpartij 

06-320.326.33 - 50 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor twee 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 

Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p/m 

Dames die zich vervelen 

Sexcontact 

06-320.330.79 - 50 ct p/m 

Direkt Apart 

met een meisje of jongen 
voor ’n heet sexgesprek 
06-320.330.81 - 50 ct p/m 

Homo-Kontakt 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Zoek je een lekkere knul? ' 

Gay-Dating 

06-320.330.95 - 50 ct p/m 

nieuwe 

adressen 

Ze geven hun adres en tele¬ 
foonnummer, vertellen wat 
over zichzelf en wachten dat 
jij ze belt. 06-320.322.23 
(ƒ 1,- p/m) 


**Gay Privé** 

Wil jij snel een discreet 
.afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75 - 75 ct p/m 
Ook voor sexgesprek. 


Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag 
haar tel.nr. Bel: 
06-9502 - 75 ct p/m 


Het kost 
je nog 
geen 
minuut 

om te horen of 
er wat voor je 
smaak op de lijn 
hangt bij Boys 
Privé 06-9556 
(ca. 75 cpm) 

Vanavond al een afspraakje! 

Altijd Succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
afspreeklijn 06-9503 75 cpm 


Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen. 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Direkt een leuke meisje aan 
de lijn. Vraag haar tel.nr. 
voor 'n avondje uit. 75 cpm 

**06-9510** 

06-95.11 

DUIK in bed met ’n hete 
meid vraag d'r tel.nr. 75 cpm 

Heb je olie 

bij de hand? Dan weet je 
precies hoe het met Vera 
voelt. 

06-320.331.09 - 75 ct p/m 

Pikante 

Sexdating 

Plaats zelf een oproep of 
reageer op die van anderen. 
06-320.350.75 - 75 ct p/m 

• Evelientje 

toen ze haar rokje 
liet zakken...! 

06-9530 - 75 ct p/m 

Ga liggen, ontspan je en doe 
met je handen wat Wendy je 
vraagt... 

Wendy 

06-320.331.03 - 75 ct p/m 

privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje of knul aan de lijn. 
Sex mee 

06-9570 - 75 ct p/m 

Zal Bianca je met haar mond 
verwennen? 

Doe je ogen maar dicht 

06-320.331.07 

_ 75 ct p/m _ 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 - 75 ct p/m 

Vrouwtjes 

en schoolmeisjes zoeken 
voor straks sexkontakt, 
vraag naar hun telefoonnr. 
Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 

Lust live lekker 

Wij zitten 24 uur lang klaar 
om jou klaar te maken. 

50 ct p/m 06- 

320.330.73 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 
Echte sex live 

Alleen jij en ik of een trio. Wij 
gaan genieten tot het 
uiterste. 

06-320.370.90 - 75 ct p/m 

Wie durft 

een stripspel te spelen met 
CAROLIENTJE 
06-350.222.23 - 50 ct p/m 

Als ze ziet hoe fors die 
jongen is in dat natte 

zwemslipje 

06-320.340.69 -ƒ1,- p/m 

Een chique vrouw verpest 
haar buurmeisje met sexi 
(50 cpm) 

06-320,320.39 

06-320.320.52 

Sexy meisjes, 18 jr. 75 cpm 
Strakke, dunne lingerie 

Ruige wilde sex! 

06-320.320.53 HARD*** 
Rooie lampen sex! 
Doorzichtige lingerie 75cpm 

Sonja vangt een inbreekster 
Uittrekken die kleren...alles. 

06-320.340.45 

ƒ 1p/m 


Volslank, rijp, warm, lief en 
verzorgend. 

Je ziet m'n lijf door m’n 
uniform heer, 75 cpm 

06-320.330.93 

MEISJESKAMERTJES. 
Lesbi-meisje 18, verwent 
haar vriendinnetje thuis. Ze 
masseert de lekkerste 
plekjes, 75 cpm 

06-320.330.92 

50 cpm. Rijpe zwarte vrouw! 
Ze draagt graag Rosé door¬ 
zichtige slipjes. 50 cpm 

06-320.323.46 
Grieks Zappen! 

Van achterkant naar achter¬ 
kant! Van hoogtepunt naar 
hoogtepunt! Met een draai¬ 
schijf of druktoets, 75 cpm 

06-320.327.17 

TopSex! 

Volle Bolle! 06- 

320*325*25 
*** 50 cpm *** 

Rijpe Claudia, live opgen. 
Ze draagt zijden panty’s, 
chique lingerie 50 cpm 

06-320.323.56 

Erox live 
Sexgesprek 

de madam verbindt je door 
naar de lekkerste meisjes! 
Wij helpen snel! 75 cpm 

****06*95*06*** 


06-9665 - 75 ct p/m 

Hete meisjes 

willen sexkontakt. 
Nu met nummer. 


Sex een Taboe 
06-340.340.69 

Betty Dodson leert u hoe u 
alleen en samen nog meer 
kunt genieten van uw eigen 
lichaam! 75 ct. p/m. 


Edah Voordeelweek O 


Wie jarig is trakteert. En omdat we graag iedereen willen trakteren, 
geldt voorlopig voor alle feestaanbiedingen maximaal 3 per klant. 


mmmmrnmrnmM 


Vr 

ha 

zak 200 gra Prinzess biogarde 

roer of stand, 
beker 500 gram 4 r&’. 


mÊÊM^SÊÊÊÊÊ 

[n**# ■■ > 
Radjah varkenssaté 

zakje a 3 stokjes _ 


Palingworst 

snijvers, per 100 gram 

4*9*_ | ;■ 


i Uil 


i Rode Bleten:: 

f mmm : S £ d d ' net 

' * & Ir rode 

* ï «etteraves Kouger lig bieten 

pot 720 ml. 


Uien 

net a 2 kilo 


Varkenspoulet 

per 100 gram 

7 , 7 "-. EDAH SERVICELIIN. 


Af Bfl \ Juix v iVwt-i-ijiN. 

WLcifrn ƒ V an r^aancag t/m vrijdag van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur kunt ü 
V.,,,,,,,/' gratis bellen met onze service-afdeling. Zet- en drukfouten eO 
prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voor¬ 
behouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 8 februari 1992. Ondanks nauwkeurig 0 
planningsaktiviteiten kan het soms voorkomen dat bepaalde artikelen 
(tijdelijk) zijn uitverkocht. Hiervoor onze excuses. 


’t Is al 75 jaar feest bij Edah. 


^ > NI 


m % 


<41 


W-06-01 


*** Hete sexmeisjes *** 

50 cpm. Kom je spelen! 06- 

320.320.22 

Lesbische 
Meisjes, 18 

75 cpm, 06-320,320.37 

Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 
Jack Off Privé.,321.16 
Darkroom....324.16 
Gay Pervers...329.16 
Travestie...325.09 
TranssexueeL.321 .36 
Bi-sex...323.36 
Jongens-sex....325.19 
Studenten-sex...327.56 
ƒ1,- p/m Pb. 75141 A’dam 


Geboeid kijkt Fred toe hoe 
Dory met 2 donkere mannen 

06-320.326.92 

_ ƒ 1p/m _ 

S&M Bizarbox 

Dien live je meesteres! 
ze is er tussen 13.00 u. en 
17.00 u. ’s middags 50 cpm 
06-320.320.65 

Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart, ƒ 1,- pm 

06-320.325.00 

* Straat-meiden * . 
handwerk en frans 75 cpm 

06-320.320.77 


Kontatten/Kiubs 

Privéhuis Brigitte 

Tel. 045-232069 of 045-212570, 

Porky’s Pretpark!! 

NIEUW CINTHIA 19 JR. EN TINA. 

S 045-228481 / 229680 

nu ook zaterdags open van 11-19 uur. 


Club Pallas 

Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. 04454-1195, v.a. 11.00 uur. 
Tevens dames gevraagd. Intern mogelijk, vervoer aanwez. 


Privéclub Amorosso 

Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en 
NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien. 
_ Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. _ 

Sensatie in Parenclub L.C. 

Hertenweg 5, Zutendaal. 09-32.11.71.33.23 
Wie gaat vanavond met Denise, bekend van T.V. en 
_ Pin-Up Club in b...d. Aanvang 21.00 uur. _ 

Wil je lekker vrijen, kom naar Ohé en Laak rijden 

River-side-club 

A2 afslag Echt, Ohé en Laak. 

Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr. voorbij camping De Maasterp 
Open van maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. 
_ Creditcards accepted. Tel. 04755-1854. _ 

Nu weer nieuwe meisjes bij 

Privé Yvonne 

Knappe sexy meisjes in nyionkousjes. 

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100. 

7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur. 

2 films tegelijk zien? 


Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 


Videoclub thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u. 045-718067, meisje aanw. 
Tel. 045-422685 - 

APART APART 

De enige echte Chantal is 
weer terug, van 16.00 tot 
23.00 uur. Tel. 045-213457. 


Maison d’amour Simpelveld 

Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES. 
Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33. 

Paren en alleenstaanden Parties 

Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows Sappig, erotisch fruit bij 

Totale Ontsp. Massage I \/ I A I A 

door 1 of 2 L T L/ |#\ 

Jonge Meisjes Onvergetelijk. 

045-353489 046-749662 Tl tot 23 uur. 


ISplinternieuw! 
Bij Angel 

Nieuw Veronica (22), Pris- 
cilla , nieuw Boy (26) voor 
dames! Ook voor heren! Met 
nieuw Dirto (23 jr.) Voor ie¬ 
der wat wils: live-shows, 
privé, SM, partnerruil, les¬ 
bies, trio’s, Vib shows, strip¬ 
tease. "Attentie” voor een 
spec. prijsje erotisch sche¬ 
ren. Bel voor info 

045-274587. 

Leuk meisje altijd welkom. 
Iedere woensd. en dond. 
_ SM aanbieding. _ 

IGespierde Boy! 

Met nieuw Dino (23) voor 
barnes met lef en heren met 
moed. komen wij U tegen 
moet. "Hij staat” ook klaar 
voor trio’s, escort en privé. 

045-274587. 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Privé Brigitte en 

Nieuw Chantal 

V. 11-23 uur. 045-254598. 


Club ”La Belle” 

De Nr. 1 in Kerkrade. 
Iedere dag geopend van 
20.00 tot 04.00 uur. 
Iedere dag shows. 
Relaxen va. ƒ 100,-. 
Vele sexy meisjes 
verwachten u in een 
gezellige sfeer. 
K’rade/Spekholzerheide 
Graverstr. 13. 045-416143. 


Nieuw Escort 

Pricilla en snel bij u thuis of 
in hotel. 

© 045-428849. 


Escort 

Tel. 045-428856. 


Donna 

privé en escort. 
Tel. 045-727158. 
Nieuw Eva 


Meesteres 

Katja 

043-254183. 


Nieuwe meisjes in 

Club Rustica 

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade. 
Tel. 045-412762, open ma 
t/m vrij 11 -24 uur._ 


Privé 

Heerlen-centrum van .11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


Buro Geleen 

Bem. in adr. 046-748768 


Nieuwe meisjes 

Peggy Privé en Escort 
ma-vr 11.00-22.30, wo tot 
19.00 uur. Tev. Thaise 
massage. Tel. 046-374393. 


Pret met Shirley 

in bed. 045-727538. 


Nieuw, Nieuw, 
Buro Sittard 

Tel. 046-523203. Tev. 
nieuwe inschr. gevr. 


Patricia 

Af 10 uur, ook zat. en zond- 
Meisje gevr. 045-721759^ 


SM Justine 
Nieuw team 

met nieuwe meesteres en 
haar assistente, slavinnen, 
meester maken al uw fanta- 
siën werkelijkheid. Open ma 
t/m zat. van 13-21 uur. Inl. 
tel. 045-425101 _ 


SM Rachel 

met slavinnen o.a. Marylène 
uit Valkenswaard. 

Tel. 045-274810. _ 


Bij Daisy 

’n leuk privé-adres, geen 
club. Vz uur all-in ƒ 90,-. Tel- 
045-229091 


Escort 

Maastricht. Charmante 
dames bij U thuis. Geopend 
14 t/m 4 uur. 043-435528. 


SM TESSA 

Tel. 04498-59513. 
Superslavin aanwezig 


Kevin’s 

Privé en escortservice 
v. heren. 045-225333. 
Tevens jongen gevraagd 


Elvira 

Privé en escort 
tel. 045-225333 


Sacha’s Escort 

v.a. ƒ 100,- all-in 
Tel. 06-52980255. 


Maandag 3 februari 1992 • Pagina 11 


limburgs dagblad televisie en radio maandag 13.00-i3.i2 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.19 Boek in Waterland. 2-wekelijks 
literair magazine. Gasten: Martin Bril, 
Dirk van Weelden, Vonne van der 
Meer, Reinout Wiers en Gruppo 
Sportivo. Presentatie: Hans Bom. 
Herh. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 
'*■21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie o.a. 
Amanda Spoel. 

17.32 Wlnnie the Pooh. Animatiese- 
ne. Aft.: Knorretje de geweldige. 

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta- 
tie: Hans Schiffers. 

18.28 Sport op 1 . Sportprogramma 
met Christian Scheen. 

18.53 (TT) Weg van de snelweg Eu¬ 
ropa. Toeristisch magazine. Van¬ 
daag: Natuurschoon en bezienswaar¬ 
digheden in La Rioja. Deze Spaanse 
streek La Rioja biedt meer dan wijn 
alleen. Prachtige kloosters en kathe¬ 
dralen, legenden en waar gebeurde 
verhalen rond een hooggebergte 
'vaar ’s winters wordt geskied. 

19.18 De roze panter. Amerikaanse 
tekenfilmserie. Herh. 

19.28 (TT) Ha die Pa. Comedy-serie. 
Afl.17: Dorpspolitiek. Norbert stelt 
ach kandidaat voor een nieuwe partij 
en verwacht dat zijn vrienden op hem 
zullen stemmen. Matthijs volgt echter 
de raad van zijn vader op. Herh. 

20.00 (••-t-TT) Journaal. 

"•25 Ted’s Familiespelshow. Quiz 
Hoe goed kennen de kinderen hun 
ouders en ouders hun kinderen ? Ted 
o® Braak stelt de vragen, zingt een 
ramilieliedje en laat misschien een fa- 
h^-hartewens in vervulling gaan. 
fl‘29 Hier en nu. Actualiteitenrubriek. 
i ®7 Einstein. Twee kandidaten spe- 
len een pittige kenniskwis met een 
grote variatie aan derwerpen. Pre¬ 
sentatie: Dodi Apeldoorn. 

**•41 Rondje van het huis. Geva- 
neerd programma. Kees Meijlink 
Praat met gasten over uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van le¬ 
vensbeschouwing. 

23-23.23.28 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 

, slechthorenden. 

15.30 The big valley. Serie. Afl.: On¬ 
geval of toeval? Ward Whitcomb is 
een nietsnut en leent overal geld. 
Heath krijgt er genoeg van en eist dat 
Ward gaat werken voor zijn geld. 

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse 
soapserie. 

17.00 (TT) Explorer. Serie over avon¬ 
tuur en natuur. Afl.32. Wanneer er 
ergens ter wereld lava begint te stro¬ 
men, haasten de Franse vulcanolo- 
gen Maurice en Katia Kraft zich ter 
plaatse. 

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Hadiedieren. Dierenprogramma 
met Will Luikinga. 

18.40 •• Countdown. Muziekpro¬ 
gramma. 

19.20 Dé heilige koe. Automagazine. 

19.50 •• Married with children. 

Amerikaanse comedyserie. Afl.: 
Goed en bloed als inzet. Kelly heeft 
weer eens een nieuwe jurk nodig 
voor de Miss Cheese wedstrijd. Al 
weigert om duizend dollar te betalen 
en dus zal Kelly zelf voor het geld 
zorgen. Drie dagen later heeft Kelly 
het geld bij elkaar tot stomme verba¬ 
zing van, die zich afvraagt hoe 1 Kelly 
in godsnaam aan het geld is geko¬ 
men. 

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland- 
promotie in het buitenland met Henk 
Spaan en Harry Vermeegen. Terwijl 
Henk opgelucht is eindelijk op weg 
naar huis te zijn, blijft Harry Neder¬ 
land in het zonnetje zettén. 

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek. 

21.15 K.G.B. Amerikaanse speelfilm 
uit 1985 van Dwight Little. Mei: Mi- 
chael Billington, Denise DuBarry, Sal- 
ly Keilerman e.a. KGB-agent Peter 
Hubbart, in het nauw gedreven door 
Fran Simpson van de Amerikaanse 
geheime dienst, is gedwongen de 
kant te kiezen van Amerika, wil hij 
zijn leven en dat van zijn vriendin 
Adèle redden. 

22.45 Berg. Talkshow met Gert Berg. 

23.30 Erotica. Erotisch magazine. 

23.55-00.00 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 Huisje, boompje, beestje. Kin¬ 
derprogramma. Afl.36. 

10.30 Tales of the unexpected. Afl.1. 

11.00 Landen in Europa. Afl.7: Les 

Marismas. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.30 English spoken. Groep 7, afl.6. 

17.25 Indonesië. Taal en cultuur, 
afl.16. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (••+TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Russische Taal en volk, afl.12. 

19.49 Stoppen met roken. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Verbazing. Een pleidooi voor 
de fantasie. 

20.35 Van huis uit. Ervaringen van 
kinderen wier ouders ooit een bewus- 

. te keuze met verstrekkende gevolgen 
maakten. Twee zusSen praten over 
de psychische problemen van hun 
moeder. 

21.00 Yoy. Problemen waarmee jon¬ 
geren geconfronteerd worden en 
waarover niet altijd even gemakkelijk 
gepraat wordt. Ruben, portret van 
eën hemofilie-patient, die seropositief 
is. 

21.25 Resultaten van 35 jaar ruimte¬ 
vaart. Afl.4. Satellieten, weer en kli¬ 
maat. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio sport journaal. Actuele 

- informatie pver de sport van van¬ 
daag. 

22.30 NOS-laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie, sport, kunst en cul¬ 
tuur. Presentatie: Maartje van 
Weegen. (Met om 23.00 Den Haag 
Vandaag) 

23.15 Britse en Amerikaanse litera¬ 
tuur van deze eeuw. Aft.io. De dich¬ 
ter Wystan Hugh Auden als ge¬ 
sprekspartner 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. ®9-00 Heute. 

39-03 ML - Mona Lisa. 
rr-45 Tai chi chuan. 

JO.00 Heute. 

10.03 Wettsplegel. 

]3-45 Recht in Deutschland. 

H-00 Heute. 

H.03 •• Flitterabend. Spelshow, 
“erh. 

12.45 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

J3.00 Heute. 

ZDF-MIttagsmagazin. 

.,*,7® Wlrtschafts-Telegramm. 
i^aOO TflOAfischau 

!^^1S2ungmitder M aus. 

;f° Es war einmal... Amerika. Te- 

itrE?'*®- AfL17: Die Indianer im 
iö. Jahrhundert. 

!! hi,, PP- Afl.: lm Schneesturm. 

15.00 Tagesschau. 

, 9 ross e Metro-Lachpara- 

ae. (MGM s big parade of comedy), 

cülf r L k ^ nse speelfilm uit 1963 van 
Youngson. Met: Buster Kea- 
ift m ?. a , r ^ Gable * Stan Laurel e.a. 

Vate Tudo " Um jaden 
i-TïSr' Br ? aHaanse serie. Afl.44. 

17.00 punktS-Lënderreport. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 WWF-Studio. 

1 k^fi Frik .? del,e ’ Tagliatelle. Afi.: 

ia Ge| dgeschafte. 

18.30 Hier und Heute. 

18.45 Novak. Afl.: Das Pilzgericht. 

en Pro 9 ram ma-overzlcht. 

S*°° (TT) Tagesschau. 

•• Blngsda. Quiz. 

5?*® Tagesthemen-Telegramm. 
ai '52 ? eport - Baden-Baden. 

2 i 4 Conba - Themenwahl. 

45 Miaml Vlce. Misdaadserie. Afl.: 
Blut und Rosen. 

Tageethemen Actualiteiten. 
23-00 Hundert Melsterwerke. Das 
Türkische Bad, schtlderijvan Jean Au- 
guste Dominique Ingres. Herh. 

*3.10 (TT) Tatort. Misdaadserie. AfL- 
Moltka In 1978 kon na een roofover¬ 
val één van de daders, Moltke, gear¬ 
resteerd worden. Deze bleek echter 
niets te verraden en nu heeft hij zijn 
straf uitgezeten. Herh. 

00.45 Tagesschau. j 

30.50-00.55 Z.E.N. Alte Gërten in Chi-f 
oa: Der Sommerpalast in Peking. 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.: 
Wie die Ewoks das Reich der Gupins 
retten. 

14.10 Peter Ustlnovs Russland. 

6-delige serie. Afl.5: Krieg und revo- 
lution. Herh. 

14.55 Die Abenteuer des braven 
Soldaten Schwejk. 13-dèlige televi¬ 
siefilm. Afl.11. Als krijgsgevangenen 
in Rusland hebben Schwejk en zijn 
maten het prima naar hun zin op de 
boerderij: genoeg te eten, nauwelijks 
werk en twee leuke boerendochters. 

15.58 Programma-overzlcht. 

16.00 heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Auf Mes- 
sers Schneide. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Querkopf. Jeugdquiz. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• landerjournal. 

17.40 (TT) Ein Fall für Zwei. Mis¬ 
daadserie. Afl.: Fluchtgeld. Tijdens 
een rechtzitting grijpt gevangene 
Ewald Kurr naar verstopt pistool, gij¬ 
zelt een employee en weet te ontko¬ 
men, samen met een medegevange¬ 
ne. Enige tijd later, krijgt Dr. Renz een 
geval toegwëzen van een warrige 
bankovervalster die hem vertelt dat 
Kurr en zijn maat haar hebben ge¬ 
dwongen een bank te overvallen door 
haar zoontje te gijzelen. Aansl. Pro- 
gramma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 heute. 

19.20 Tandem. Tv-film van Bemhard 
Stephan. Met: Hannelore Hoger, Va- 
dim Gjlowna, Wilfried Glatzeder e.a. 

20.50 Vor dem Olympia-Spektakel. 
Vooruitblik op de Olympische Spelen 
in Albertviile. 

21.00 auslandsjournaL 

21.45 heute-joumal. 

22.15 Pat Gannett ft Bllly the Kid. 
Amerikaanse speelfilm uit 1973 van 
Sam Peckinpah. Met; James Cobum, 
Kris Kristofferson, Bob Dylan e.a. 
1909. Sheriff Pat Garrett wordt door 
bandieten vermoord. 1881. 

00.10 Die stillen Stars. Nobeprijswin- 
naars privé geportretteerd door Frank 
Elstner. Vandaag: Chemicus Prof. 
Hartmut Michel. 

0040 heute. 


08.50 Gymnastik. 09.10 School-tv. 
09.40 Cursus bedrijfseconomie. Herh. 

10.10 School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 
Das Recht zu lieben, série. Afl.69. 

12.15 Landesspiegel: American life in 
NRW. Herh, 13.00 Geschichte/Zeitge- 
schichte: Schlesien, 2-delige documen¬ 
taire. Afl.1. Herh. 13.45 Gott und die 
Welt. Herh. 14.15 W3 aktuell. 14.20 
FensterPlatz. 15.30 Hier und heute un- 
terwegs. 15.55 Sport Aktuell. 16.00 W3 
aktuell. 16.05 Sonne, Wein und harte 
NQsse, misdaadserie. Afl.14: Die Sa¬ 
chs mit dem Schuss (2). 16.30 School- 
tv. 17.30 Cursus geschiedenis. 18.00 
Aktüelle Minute. 18.01 Babar, teken¬ 
filmserie. Afl.23: Wer einmal lügt. 18.30 
(TT) Lindenstrasse, serie. Afl.: Gute 
Aussichten. 18.57 Programma-over- 
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde, met 
nieuws en sport, en om 19.45 Raam- 
programma’s. 20.00 Landesspiegel: 
Sterbebegleitung, reportage. 20.30 
Auslandsreporter. 21.00 Psst..., raad- 
spel. 21.30 W3 aktuell. 21.45 Blick- 
punkt gesundheit: heute richtig - mor¬ 
gen falsch. 22.30 Vietnam-Veteranen: 
Soldiers in Hiding, documentaire. 23.20 
Max-Ophüls-Preis ’92, reportage over 
dit filmfestival. 00.05 Nieuws. 08.15 Teie Gym. 08.30 Cursus ge¬ 
schiedenis. 09.00 School-tv. 10.25 This 
week. Herh. 10.40 Actualités. Herh. 

10.55 Non-Stop-TV. 16.00 School-tv. 
Cursus geschiedenis. Herh. 17.30 Se¬ 
samstraat. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 
Herh. 17.59 Spass mit Tricks und Tips: 
Die Curiosity-Show. 18.23 Philipp. Afl.: 
Der Fahrkünstler. Herh. 18.26 Sand- 
mënnchen. 18.30 SW-Journal. 19.00 
Pssst ...I, quiz. 19.30 Teleglobus. 
20.00 Lindenstrasse, serie., Afl.: Ge- 
heimnisse. 20.30 Perspektiven. Van¬ 
daag: Chefsache Naturschutz. 21.00 
Nieuv/s. 21.15 Die Junggesellin, 2-deli¬ 
ge Franse tv-film. Met: Marie Trintig- 
nant, Roland Bertin, Francoise Amoul, 
e.a. Deel 1.2245 Nachtausgabe: Max- 
Ophüls-Preis '92, verslag van de uitrei¬ 
king. 23.30 Nieuws. 23.35 Non- 
Stop-TV. 


06.55 Ochtendprogramma. Geva¬ 
rieerd programma tot omstreeks 
11.00 uur. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. 

(herh.). 

11.50 RTL4 text. 

12.30 The reef at Ras Muhammed. 
Engelse natuurserie. 

13.20 Het leven gaat door. Hersen¬ 
ziekten. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

Talkshow. 

15.05 Sons and daughters. Australi¬ 
sche serie. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans 

Kaièn. > 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
Presentatie: Manon Thomas. 

19.00 Rad van fortuin. Presentatie; 
Hans van der Togt. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra¬ 
maserie. 

21.05 Mad Max II. Australische speel¬ 
film uit 1981, geregisseerd door 
George Miller. Mad Max II is het ver¬ 
volg op de speelfilm Mad Max uit 
1980. In de eerste film was politie¬ 
agent Max het doelwit van de wraa¬ 
kacties van een bende motorrijders, 
in Max Mad II, dat zich wederom in 
de nabije toekomst afspeelt, krijgt de 
motorbende het aan de stok met een 
groep kolonisten die in de woestijn op 
zoek is naar olie. 

2245 Met hart en ziel. Serie pro¬ 
gramma’s over psychiatrische en 
psychologische onderwerpen. 

23.40 Journaal. 

23.55 Gabriers fire. Serie. 

00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

01.10 The Oprah Winfrey show. 

01.55 Mad Max II. (herh.) 

03.25 RTL4 Text. 


06.00 RTL Früh-Magazin. Ca. 8.35 
Tennis: Pan Racific Open, samenv. 

08.55 Der Engel kehrt zurück. (High- 
way to heaven), serie. Afl.: Der Mann 
des Jahres. Herh. 

09.45 Reich und Schön. (The bold 
and the beautiful), serie. 

10.10 Dr. med Marcus Welby. Serie. 
Afl.: Unstillbarer Hunger. 

11.00 Lieber Onkel Bill. (Family af- 
fair). Afl.: The Butler method. Herh. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Famillenduell. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer). Afl.: Ende gut, gar nichts gut. 
Herh. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ëin Vater zuviel. (My two 
dads), serie. Herh. 

13.36 Califomia Clan. (Santa Barba¬ 
ra), serie. 

14.20 Die Sprlngfield Story. (The 
guiding light), serie. 

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Eifersucht. 

15.55 Chips. Serie. AfL: Der Callboy 
und der Diamantenring. Herh. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Das A-Team. Serie. Afl.: 
Scheingefechte. Herh. 

20.15 Zurück in die Zukunft. Natuur¬ 
serie. Afl.: Noord-Amerika. 

21.15 Die Barbaren. (The Barba- 
rians), Am/I. speelfilm uit 1987. Herh. 

22.55 10 vor 11. Cultureel magazine. 

23.25 Mannermagazine M. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du- 
ty), serie. Afl.: Einmal Soldat, immer 
Soldat. Herh. 

00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise- 
guy), serie. Afl.: Die Ehre der Steel- 
graves. Herh. 

01.40 Twilight'zone. Sf-serie. 

02.05 lm Banne der Leidenschaft. 
(Le eerde dés passions), It/Sp/Fr. 
speelfilm uit 1983. Herh. 

03.50 Der grosse Mirandus. (Phili- 
delphia attraction), Hongaarse speel¬ 
film uit 1985 van Pétér Gardos. 

05.15 After hours. 

05.40 EIéV Vater zuviél. Herh. 


14.30- 15.30 School-tv. 14.30 Relatio¬ 
nele opvoeding; 15.00 Geschiedenis. 

16.00 Little cigars. Amerikaanse 
speelfilm uit 1973 van Chris Christen- 
berry. Met: Angel Tompkins, Billy 
Curtis, Jerry Maren e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), serie. Afl.351. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.34. 

18.05 Pions. Plons en de leeuwerik. 

18.10 Bassie en Adriaan en de ver¬ 
dwenen kroon. Jeugdserie. Afl.23: 
Een geheimzinnig vondst. 

18.35 Top Score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. (Neighbours), serie. 
Afl.776. Henry houdt een ontdekking 
angstvallig verborgen, en zorgt zo 
voor een misverstand. Gail moet een 
zware tegenslag verwerken. 

19.25 Paardenkoers/Mededeiingen. 

19.30 Journaal/Sport. 

20.00 Zeg ’ns AAA. Comedyserie. 
Afl.74. Hans wil een motor kopen en 
dr. Lydie en Mien volgen met argus¬ 
ogen het liefdesleven van Gert-Jan. 

20.25 Tien voor taal. Taalstrijd. 

21.05 Vrij als een vogel. (I'll fly 

away), 20-delige Amerikaanse serie. 

22.00 Op de koop toe. Consumenten¬ 
magazine. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Programma S.OJBaraka. 

23.30- 23.35 Coda. Mark Insingel 

leest: Toen ik haar al lang. 18.55 Nieuws. 

19.00 Pippi Langkous. Serie. Afl.4. 

19.30 Het Capitool. (Capitol), serie. 

19.55 Benny Hill. Britse humor. 

20.00 Lichtpunt. Programma van de 

Vrijzinnige Verenigingen. 

21.00 ABC-AUTO. 7-delige serie over 
de auto. Afl.4: De laatste kans... 

21.30 Journaal/Sport/Baraka. 
22.05-23.45 Desperately seeking 

Susan. (Susan wanhopig gezocht), 
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van 
Susan Seidelman. Met: Rosanna Ar- 
quette, Madonna, Aidan Quinn e.a. 
• Fritz Egner presenteert 
Dingsda. (Duitsland 1 - 
20.15 uur). 06.00 Guten morgen mit SAT 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Blaue Jungs, Duitse film uit 1957. 
Herh. 10.45 Dick & Doof. 11.15 Punkt, 
Punkt, Punkt, quiz. 11.50 Glücksrad. 
Herh. 12.30 Tip des Tages. 12.45 Teie- 
Börse. (13.00 uur SAT 1 Bliek). 13.35 
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri¬ 
kaanse serie. 14.30 Bezaubernde 
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh. 
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. 
Amerikaanse serie. 16.00 MacGyver. 
Amerikaanse actieserie. Herh. 17.00 
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! 
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten 
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun. 
Amerikaanse avonturenfilm. Herh. 

21.15 Das Dreimaderlhaus, Oostenrijk¬ 
se filmromance uit 1958.23.10 News & 
Stories. 23.55 Sat 1 Bliek. 00.05 Stun¬ 
de der Filmemacher, afl. ’Fundevogel’. 
00.20 MacGyver. Amerikaanse serie. 
Herh, van 16.00 uur. 01-15 Vorschau/ 
Teletekst. Achieving your desired effect. Hérh.“, 
00.40 Advice shop. Herh. 01.00-01,05 
Weer. 03.00-03.15 The way aheacL ë/OT 


12.10 Vacatures. 12.25 La fete è la 
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 La 
mort de belle, Franse speelfilm uit 
1960. 15.15 Téiétourisme. Herh. 15.50 
Autovision. Herh. 16.10 Gourmandi- 
ses. Herh. 16.25 Clips. 16.35 Nouba 
nouba. 17.25 Force de frappe. 18.25 
La fete è la maison. Afl.: De l’air, de 
l'air! (2) 19.00 Ce soir. 19.30,Journal. 
20.05 Tous les coups sont permis 
(Bloodsport), Amerikaanse speelfilm uit 
1987. Aansl. Discussie: Les Arts mar- 
tiaux. 23.00 Nws. 23.25-23.30 Bourse. 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmiq-*: 
ster. 09.30 Antiques at home. Afl.: Eric; 
Quayle. Herh. 10.00 (TT) Play it safeK 
Vandaag: House fires. 10.10 School-tw' 

14.20 Jimbo and the Jet Set. Heriv 

14.25 Penny Crayon. Herh. 14&£; 
Crystal Tipps and Alistair. Afl.: Bump irt 
the night. Herh. 14.40 School-tv. 15.09 
News. 15.15 School-tv. Herh. 15.2(5,, 
(TT) Songs of praise. Herh. 16.00. 
News. Aansl. Snooker. 16.50 Newso 
17.00 One in four. 17.30 Behind-the 
headlines. 18.00 Cricket, samenv. 

18.30 Film 92. Herh. 19.00 (TT) A - 
question of sport, quiz. Herh. 19.30' 
Great sporting moments: Torville arxf 
Dean ’83. Herh. 19.40 Def II: Thé. 
Fresh Prince of Bel Air. Afl.: Did thé 
earth move for you? 20.05 Def II: Open 
to question. 20.40 ■ Voices from thé^ 
past: Black majesty: Africa 1936. 21.19^ 
(TT) Horizon. Vandaag: Malaria. 22.00’ 
(TT) Bye bye Columbus, tv-film. 22.50, 
10 x 10. Vandaag: Back to Eden. Herh. ' E 
23.00 The Pall Bearers’ revue, one^ 
man show. 23.30 Newsnight. 00.15' 
The late show. 00.55 Weer. 01.06 1 ’ 
Open university. 01.25-02.00 Behind' 
the headlines. Herh. * 14.00 School-tv. 17.10 Cursus Sp. 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus 
Ned. 19.00 Radio 21. 19.30 Journal. 
20.00 La bicyclette, doc.(2). 20.55 
Sindbad. 21.25 Nws. 22.00 G.l. Blues, 
Amerikaanse speelfilm uit 1960. 
23.45-00.05 Ce soir. 07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d’oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 Affi- 
che/Nws. 08.30 Selection One world. 
08.55 Eurojoumal. 09.55 La campagne 
de Cicéron, film. Herh. 11.25 Courts 
métrages et vidéo. Herh. 11.50-11.55 
Nws. 16.05 Nws. 16.15 Sept sur sept. 
Herh. 17.15 Culinair magazine. 17.40 
Cursus Fr. 18.00 La compete, teken¬ 
film. 18.30 Nws. 18.50 Affiches/Clin 
d’oeil. 19.00 Carré vert. 19.30 Zw. 
Nws. 20.00 Enjeux/Le point.21.00 Nws. 

21.30 Tous a la une. 23.00 Nws. 
23.30-01.30 Ciel mon mardi. 


06.55 Ochtend- en middagprogramma. 
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 

18.20 Gli anni deH'incubo. 19.35 Una 
storia di Enzo Biagi. 19.50 Che tempo 
fa. 20.00 Telégiomale. 20.40 Non- sia- 
mo soli. 22.45 Linea notte. 23.00 Em- 
porion. 23.15 Essere o apparire? 00.00 
Che tempo fa. 00.30 Oggi al pariamen- 
to. 00.40 MHano: Tennis. 01.30 Appun- 
tamento al cinema. 01.40 Mezzanotte 
e dintorni. 02.10 Ruba al prossimo tuo, 
film. 03.30 Linea notte. 03.45 Cacda 
sadica, film. 05.20 Linea notte. 05.35 
Divertimenti. 06.05 Davinia. 


07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays. ’ 
The why bird stop. Herh. 11.25 Pingu, 
animatie. Afl.: Pingu runs away. Herh. 
11.35 No kidding with Mike Smith, quiz. 
12.00 News. 12.05 Rosemary Conley. 

12.30 People today, talkshow. 13.00 
News. 13.20 Pebble MHI, talkshow. 
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours, 
serie. 14.50 Going for gold, spel. 15.15 
Snooker: Benson and Hedges Master- 
stoernooi. 16.00 Holiday. 16.25 Ba¬ 
zaar. 16.50 Barney, tekenfilm. Afl.: 
Bamey nabs a crook. Herh. 16.55 Ra¬ 
dio Roo. Afl.: Building plans. 17.10 The 
Stanley stories, 5-delig verhaal. Afl.1: 
Flat Stanley. 17.25 Fantastic Max. Afl.: 
Rats like us. Herh. 17.35 (TT) Teerlage 
mutant hero turtfes, tekenfilm. Afl.: The 
making of metalhead. 18.00 News- 
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 
(TT) Neighbours. Herh. 19.00 (TT) 
News. 20.00 (TT) Wogan. 20.30 
Watchdog. 21.00 (TT) May to decem¬ 
ber. Afl.: The way you look tonight. 
Herh. 21.30 (TT) Wildlife on one. Afl.: 
When the fish come in. 22.00 (TT) 
News. 22.30 Panorama. 23.10 Snook¬ 
er. 00.10 (TT) Gardens by design. Afl.: 


08.60 Bodybuilding magz. 08.30 IpL. 
triathlon. 09.30 Wintersporten. 10.30, 
Bodybuilding magz. 11.00 Powersporte- 
Int. 12.00 Prof boksen. 14.00 Go. 
15.00 Bodybuilding magz. 15.30 Voet¬ 
bal . 16.30 Golf. 17.30 World spofta 
special. 18.00 Wielrennen. 19.00 Pro’ 
skiën. 19.30 Ijshockey. 20.30 Ushoc-J 
key. 22.00 Pro boksen. 23.00 Sp. voét- 
bal. 23.30 Golf. 00.30-01.30 Rugby. 1 09.00 Road to AlbertviHe. Herh. 09^6 
WB Skiën. Herh. 11.00 Int. motorsport;. 
Herh. 12.00 Tennis: Davis cup. 15.30 
Road to AlbertviHe. Herh. 16.00 Tennis: 
Davis cup. 18.00 Boksen. Herh. 19.00 
Eurofun. 19.30 Boksen. Herh. 21.00 
IJsracen: Andros Trophy. Herh. 2t.30 
News. 22.00 Eurogoals. 23.00 Kidit 
boksen. 00.00 Road to Albertvilie, 
Herh. 00.30-01.00 News. 
07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16JN) Ge¬ 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At flje 
movies. 17.30 News at night. 17.4$ J f 
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yol Raps 
today. 19^0 Dial MTV. 20.00 Ray Cp- 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 R^xxt. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock 
block. 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos. 09.45 Newsroom. 12.30 Business 
ning. 13.30 Business day. 15.00 Laqy 
King. 16.00 World day. 17.30 CrieT artd 
Co. 20.00 World business tonighti 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz toderjC 
00.00 The world today. 01.00 Moneyli- 
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime néws. 
03.00 Lany King. 05.00 Showbiz today; iiiiMiiti tuin 
BRT 1 

16.00 Little Cigars (1973-USA). 
onelle^ grappige rnisdaad-komedie 
van Chris Christènberg. Bende 
dwergen past ruw geweld toe. Met: 
Angel Tompkins, Billy Curtis en 
Jerry Maren. 

RTL4 

21.05 Mad Max II (1981-AUS). 
Heel wat mooie auto-ongelukken 
en achtervolgingen in deze sf cum 
neo-westem van George Miller 
over de avonturen van een éenza- 
fheheJd in een dorre en gevaarlijke 
Wereld; Met Mei Gibson, Bruce 
Spence en Vemon Wells. 

Nederland 2 

^1*15 KGB: The Secret War 
(1984-USA). Clichématig verhaal 
over een Russische spion die wil 
overlopen om in Amerika te blijven, 
Jhaar gechanteerd wordt door zijn 
KGB-baas in Moskou. Regie: 
Dwight Little. Met: Michael Billing¬ 
ton en Denise DuBarry. 

RTL Plus 

21.15 The Barbarians (1987-USA). • Madonna en Rosanna Arquette in ’Desperately seeking 
Susan \ (BRT 2 - 22.05 uur). 


Belachelijkheid ten top in deze ge* 
welddagige zwaarden- en demo¬ 
nenfilm van Ruggero Qeodato, 
waarin twee opgeblazeh body-buil- 


ders moeite hebben hun gezicht in 
de plooi te houden ais ze hun tekst 
opzeggen. Met: Davfd Paul, Peter 
Paul en Eva La Rue. 


BRT 2 

22.05 Desperately Seeking Susan 
(1985-USA). Betere underground- 
filrrt van Susan Seidelman mpt in 
de hoofdrollen Madonna en Süsan 
Arguette. Originele komedie over 
een huisvrouw in een buitenwijk, 
die zich verveeld en gefascineerd 
raakt door een verknipte figuur. 


Duitsland 2 

22.15 Pat Garret and Billy the Kid 
(1973-USA). Onverklaarbaar saaie 
film van Sam Peckinpah met futlo¬ 
ze muziek van Bob Dylan. Zoveel¬ 
ste versie van het heldendicht over 
sheriff Garrett die ex-boezemvriend 
Billy the Kid achterna zit. 


Super Channel ’ 

23.00 Meet John Doe (1941-USA). 
Te lang, maar interessant stuk 
maatschappijkritiek van Frank Ca- 
pra over politiek. Knappe karakter¬ 
schetsen gaan net niet in idealis¬ 
tisch gezever ten onder. Met: Cary 
Cooper en Barbara Stanwyck. 

RTL Plus 

02.05 Le Cercle des Passions 
(1983-F/l/E). Ambitieuze poging tot 
politiek melodrama in Italiaanse stijl 
van Claude d'Anna, die ondanks de 
sterke rolbezetting niet wil overtui¬ 
gen. Met o.a.: Guiliano Gemma, 
Max von Sydow en Marcel Bozzuf- 
fi. 


Radio 1 

7.07 NCRVs Hier en nu (7.30 
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05 
NCRV's Hier en Nu, vervolg(12.30 
Nws. en 12.55 Mededelingen Lb.v. 
land- en tuinbouw). 13.45 Kerk 
vandaag. 14.05 Veronica nieuws¬ 
radio (17.30 Nws.). 19.04 Veronica 
Sportradio. 20.04 Klasse. 21.04 
KRO's Jazz connection. 22.04 Op 
de eerste rang. 22.50 Boekenwijs¬ 
heid. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 Easy listening. 2.02 
AVRO Nachtdienst. 5.02 Van¬ 
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su- 
gar in the moming. 


Radio 2 

7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15 
TROS aktua). 9.04 TROS gouden 
uren. 11.04 Nederlandse artiesten¬ 
parade. 13-04 TROS Aktua. 13.15 
Gewoon Anne. 15.04 Thank you 
for the music. 16.04 Open huis. 
16.57 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 17.04 Het leeuwendeel. 
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder¬ 
land. 18.50 De grabbelton. 19.04 
Waar waren we ook al weer. 19.20 
Licht op jongerenkoren. 19.40 He¬ 
melsbreed. 20.04 Van u wil ik zin¬ 
gen. 21.00-7.00 Zie radio 1. 


Radio 3 

AKN: 6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 
10.04 Dolce vita. 12.04 Eeh... 
13.04 Popparazzi. 15.04 Paperclip. 
17.04 Basta. 18.04 De avondspits. 
AKN: 19.04 Forza. 20.04 Filter. 
22.04 Rock City.,23.04-24.00 Lief- 
deslijn. 


radio J 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02' Aubade (8.00 
Nws). 9.30 Daar word ik stil van. 
10.00 KRO-Klassiek: A. Pianomu¬ 
ziek. B. Lied. voor sopr. en piano. 
12.00 In antwoord op uw schrijven. 
13.00 Nws. 13.02 KRO-Klassiek:' 
Orkestmuz. 16.00 Zin in muziek. 
17.00 Johannes Brahms. 18.00 
Nws. 18.02 De klassieken. 19,Q0 
Blazers en Bruggen: Nederlands 
Blazers Ensemble. 20.00 Nws. 
20.02 De VARA matinee: Neder¬ 
lands Blazers Ensemble. 22.00 
Jazz op vier • Aad Bos. 
23.00-24.00 Het zout in de pap. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00 
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 9.30 Grens¬ 
gevallen. 10.00 Faktor 5. 12.00 
Nws. HV: 12.05 Het voordeel van 
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 
5 met om 14.30 Gesproken portret; 
15.00 Bericht uit het koninkrijk; 
16.00 De eeuw van Edison. 16.30 
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30 
Start 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 
18.10 Even muziek. P.P.: 18.20 
Uitzending van het CDA. 18.30 
Overzicht. KZG: 18.40 De Vrije 
Gedachte. 18.55 Nieuws en actua¬ 
liteitenrubriek in het Turks. 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en Berbers. 20.15 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Chinees. tOS: 20.30 Een pro¬ 
ces voor twee. 21.30-22.20 Scoop. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueei. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op maandag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag. 
12^0 Limburg Aktueel. 13.00 
Ovëïhame Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 


België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden 
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen. 

8.10 Het vliegend tapijt: rond taai 
en verhaal. 10.00 Nieuws. 10.03 
Kwistig met muziek. 11.50 Het koe-' 
koeksnest 12.00 Radio 2 Regio¬ 
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche 
en plastiek. 14.00 De eerste dag. 
16.00 Vooruit achteruit 17.00 Ra¬ 
dio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws. 

18.10 >titrevue. 20.00 Zaal Twee: 
amusementsmagazine over film en 
video, met veel muziek. 22.00 
Nieuws 22.05 Tweestrijd. Oude 
muziekparets en nieuwe liedjes. 
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws 
om 24.00 en 5.00 uur). 


Beigië/BRF 

06.35 Radiofrühstück. 6.45 Wun- 
schkasten. (7.45 Agenda: 8.30 
Besinnliche Worte). 9.10 Musikex- 
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00 


Musik bei Ttsch (om 12.00 en 
12.15 agenda). 13.00 Frischauf, 
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu¬ 
te: Operette & Musical. 15.00- 
Nachmlttagsstudio. 16.05 Spot¬ 
light: US-charts. 17.05 Oidiekister. 
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20, 
Jazz. . ,.v 


RTL Radio Jv 

4.00 FrQhschicht. Voor. vroege >idk 
gels. 6.00 Guten Morgen Deutadh- 
land. 9.00 RacSo-Shop. Muziek én 
actualiteiten. 12.00 RTL-Miftag.- 
14.00 RTL-ftadio Café. 16.00 Feterr 
rabend. 18.00 Neues aus Kino, 
Video und Musik. 21.00 Je faime. 
24.00-04.00 Radio-Nacht. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker. 6.00 Natfn 
richten. 6.05 Morgenmetodie. (8.(8 
Nachrichten). 9.05 Der Mu^^aNf- 
jon (10.00 Nachrichten). t2&0, 
Nachrichten. 12.05 Zur Sapha, 
12.07 Gut aufgeiegt (13.00 lm- 
menschen). 14.00 Nachrkhtèn. 
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14/77, 
Auf der Promenade. 15.00 Óafe' 
Konzert. 16.05 Heknaimsiodié. - 
17.00 DerTagum Fönf. 17.07M6- 
sik-Express (18.00 Itochri ch i W ' 
und Wetter). 20.00 Nachrichtèrv' 
20.05 Zwt3Chen Broadway und Ku- 
damm. 21.05 Musik zum trauma». 
22.30-04.05 ARD-Nachtexpresa,- 

'T»Ö 

Maandag 3 februari 1992 • Pagina 


Milieu is in, milieu is mo¬ 
de. Dus waarmee scoort 
de pr-bewuste kledingfa¬ 
brikant beter dan met 
een milieuvriendelijke 
lijn? De kledingbedrij¬ 
ven Esprit (Amerika) en 
Mare O’Polo (Zweden) 
springen als eerste grote 
merkfabrikanten slim in 
op de ecotrend en bren¬ 
gen sinds kort milieube¬ 
wuste kleding op de 
markt. 


Verander de wereld , begin bij Esprit ? 

Milieu is mode 


DOORWILMADE REK 


„We weten dat we de wereld niet 
in één dag kunnen veranderen, 
maar we moeten ergens begin¬ 
nen,” klinkt het bevlogen uit de 
monden van medewerkers van 
het succesvolle kledingbedrijf 
Esprit. De Nederlandse Esprit- 
vestiging aan het Spui in Am¬ 
sterdam is verantwoord uitge¬ 
dost voor de presentatie van de 
’ecollection’, bestaande uit een 
twaalftal op milieuvriendelijke 
wijze vervaardigde artikelen. 
Druiven en aardbeien op houten 
tafels, appels in grote rieten 
manden. Meisjes lopen rond met 
dienbladen vol gezonde happen 
en verse vruchtesappen. 

Her en der neergezette grote, 
ronde bollen moeten de ’Tagua- 
noot’ verbeelden, die aan de 
Taguapalm in het regenwoud 
van Ecuador groeit en waarvan 
Esprit de plaatselijke bevolking 
leuke houten knopen laat snij¬ 
den. Het bedrijf 'moedigt zo¬ 
doende de plaatselijke bevolking 
aan te stoppen met het kappen 
van hout ten behoeve van de 
landbouw, opdat de inwoners 
steeds opnieuw tagua-noten 
kunnen oogsten’, luidt de uitleg. 

De Ecollection. Vanaf half fe¬ 
bruari tref je in de Amsterdamse 
Esprit-vestiging naast de che¬ 
misch gekleurde rode truien, 
blauwe jeans en paarse jasjes 
een aantal kleurloze, 'voor zeker 
60 procent op natuurlijke wijze 
vervaardigde’ collectie aan. 
Jacks, overhemden, t-shirts en 
pantalons van linnen, katoen en 
poplin. „Esprit. Know the facts, 
spread the word,” staat vermeld 
op de achterzijde van een t-shirt. 
In milieu-onvriendelijke inkt, 
dat weer wel. Je kunt niet alles 
hebben. 

Navraag bij Harm Slagveld, sales 
manager Benelux, leert dat het 
eigenlijk allemaal begonnen is 
bij Duck en Susie Tompkins, de 
oprichters van Esprit. Duck 
heeft zich inmiddels uit het be¬ 
drijf teruggetrokken, 'maar hij 
houdt zich heel erg bezig met 
milieu. Hij zet zich in voor de 
Koerden in Afghanistan en zo’, 
klinkt het monter. 

Slagveld weet niet precies sinds 
wanneer Esprit zo betrokken is 
bij de maatschappij, maar toch 
zeker al een jaar of twee - zo’n 


beetje vanaf het moment dat mi¬ 
lieubewustzijn weer trendy 
werd, dus. „Het gaat uiteindelijk 
om de consument,” verduidelijkt 
de salesmanager nog maar even. 
„Die moet stil staan bij het feit 
dat hij een trui of jeans aan heeft 
die met enorm vervuilende che¬ 
mische procédés is gemaakt.” 

Met de vraag of Esprit op deze 
manier geen campagne voert te¬ 
gen zichzelf - de normale collec¬ 
tie is immers net zo vervuilend 
als die van de concurrent — kan 
Slagveld niet direct uit te voeten. 
Minder drukte dan Esprit maakt 
kledingbedrijf Mare O’Polo over 
de eigen milieuvriendelijke lijn, 
die vorige winter werd gelan¬ 
ceerd en op dit moment voorna¬ 
melijk truien en sweaters omvat. 
Vanaf de oprichting van het 
Zweedse bedrijf, 25 jaar geleden, 
hanteert Mare O’Polo de slogan 
’Only Nature’s Materials’. Lin¬ 
nen, wol, zijde en katoen: polyes¬ 
ter komt bij het bedrijf niet voor. 
De stap naar een milieuvriende¬ 
lijke lijn, waarbij niet alleen 
wordt gewerkt met natuurlijke 
materialen maar tevens het pro- 
duktieproces milieuvriendelijk 
is, lag dus voor de hand. 

Volgens vertegenwoordiger 
Maurice Luja scoort de kleding, 
die onder de naam R.A.W (Raw 
Alternative Wear) wordt uitge¬ 
bracht, heel goed. „Je speelt na¬ 
tuurlijk gewoon in op een 
vraag,” zegt hij. Esprit lanceert 
komend voorjaar in Europa een 
reclamecampagne, die in Ameri¬ 
ka al een tijdje loopt. ’What 
would.you do if you could chan- 
ge the world’, luidt het motto. 
Mensen mogen hun antwoord op 
die vraag insturen, en daarvan 
wordt dan weer voor de campag¬ 
ne gebruik gemaakt. 

Bij Esprit’s concurrent Benet- 
ton. Ook daar wordt al een tijdje 
hardnekkig geprobeerd via een 
omweg kleding aan de man te 
brengen door ’een filosofie’ uit te 
dragen. De nieuwste van Benet- 
ton is een foto van een inmiddels 
aan de gevolgen van Aids overle¬ 
den man, omringd door huilende 
familieleden. Hoe shockerender, 
hoe beter, want Benetton wil de 
mensen ’aan het denken’ zetten. 
Dat het verband met het te ver¬ 
kopen produkt - kleertjes - ver 
te zoeken is, dondert niet. 

Een lekker imago, daar gaat het 
om. Dan volgt de omzet vanzelf. 


Sociaal- TT T j • "I • J 

pedagoge Hartsvriendin moet 

onderzocht 

wijken voor partner 


lunbiiras dagblad 


Als het haar niet lukt om binnen 
te komen, probeert ze zonder re¬ 
sultaat de trap naar het koor en 
de zij-ingang. Uiteindelijk moet 
ze genoegen nemen met een 
staanplaatsje achterin het por¬ 
taal van de kerk. Daar is het 
propvol met bewonderaars en 
andere nieuwsgierigen. Met poc- 
ketcamera’s proberen ze over de 


hoofden heen foto’s te maken. 
Alsof de koningin trouwt ... 

Ook Duitse ’paparazzi’ laten zich 
niet onbetuigd. Als één van de 
persmuskieten zich bij de huwe¬ 
lijksvoltrekking bijna tussen het 
jonge paar wringt, verliest de zus 
van de bruid haar zelfbeheer¬ 
sing. „Alle Presse . raus,” 


schreewt ze vanaf het altaar. 

Het helpt even. Zodra het kers¬ 
verse echtpaar de kerk verlaat, 
om zich met genodigden terug te 
trekken op het slot, wordt het 
weer bijna onder de voet gelo¬ 
pen. 

Geen wonder dat in ons land 
steeds meer jonge edelen bene¬ 


den hun stand trouwen en zo 
hun titel kwijtraken. Het leven 
van de hedendaagse adel gaat 
niet over rozen. Zelfs in de sere¬ 
nade die de Rimburgse fanfare ’s 
middags op het slot gaat bren¬ 
gen, klink een valse noot: de klik 
van het fototoestel van een Duit¬ 
se fotograaf die zich tussen de 
muzikanten heeft verstopt. 


Met hartsvriendinnen stevig gearmd door het leven gaan, 
met hen de wereld verkennen, de diepste geheimen delen 
en ’alles’ samen doen is alleen voor tienermeisjes wegge¬ 
legd. Gedicteerd door maatschappelijke factoren en om¬ 
standigheden leidt de jonge vrouw in het vervolg een 
ander bestaan, waarin voor het hebben van een hartsvrien¬ 
din eigenlijk geen plaats is. 


’Rationeel’ 

Naber noemt deze veelal behou¬ 
dende keuzes 'rationeel binnen 
de gegeven maatschappelijke 
omstandigheden’. Het uiteenval- 
len van traditionele verbanden 
heeft tot tal van leefvormen, rela¬ 
ties en school- en beroepsloop¬ 
banen geleid, maar jonge vrou¬ 
wen laten zich vooral sturen 
door maatschappelijke factoren 
en omstandigheden die buiten 
hun eigen controle liggen. 

Een ondersteunend emancipa¬ 
tiebeleid moet dan ook niet zo¬ 
zeer zijn gericht op de keuzepro- 
blematiek van meisjes en jonge 
vrouwen, maar op verbetering 
van de voorwaarden voor maat¬ 
schappelijke participatie van 
met name laag geschoolde jonge 
vrouwen, zo adviseert Naber. 


• De bruid, Karen Berghe von Trips, stapt uit de auto op 
weg naar de bomvolle kerk in Rimburg. De belangstelling 
voor het adellijke huwelijk was zo groot dat nieuwsgierige 


bezoekers en persmuskieten elkaar verdrongen om het 
bruidspaar van dichtbij te kunnen bekijken. 

Foto: CHRISTA HALBEMSA 


# De Parijse haute couture is klaar voor de zo¬ 
mer. In de laatste week van januari zijn volgens 
traditie de zomercollecties getoond. 

Unieke stukken, die voor elke klant op maat ge¬ 
maakt worden en waarvan ongeveer zeventig 
procent naar de Verenigde Staten gaat. De prij¬ 
zen variëren van zo’n 50.000 tot 500.000 dollar. 
Onbetaalbaar dus bijvoorbeeld deze kleurige 
creatie van Louis Féraud. Deze inmiddels 71-ja¬ 


rige ontwerper begon met mode-tekenen als 
krijgsgevangene. Na de oorlog opent hij een boe¬ 
tiekje in Cannes, dat fimlmsterren als Brigitte 
Bardot en Gina Lollobrigida aantrekt, voor wie 
hij gaat ontwerpen. Vanaf 1960 is hij één van de 
’enfants terribles’ van de Franse couture. Zijn 
kant-en-klaar modellen (prët-d-porter) zijn def¬ 
tig en duur, maar zijn haute couture is zuidelijk 
en uitbundig, zoals dit model bewijst. Foto: EPA 


Dit stelt sociaal-pedagoge Pauli- 
ne Naber in haar proefschrift 
'Vriendschap onder jonge vrou¬ 
wen’, waarop zij op 14 februari 
aan de Vrije Universiteit in Am¬ 
sterdam hoopt te promoveren. 
Naber deed onderzoek onder 
vijftig jonge vrouwen van gemid¬ 
deld 22 jaar, die hun schoolperio¬ 
de achter de rug hebben. Het 
onderzoek vloeit voort uit haar 
eerdere studie naar vriendschap 
onder meisjes uit het lager be¬ 
roepsonderwijs. 

Naber ondervroeg dezelfde 
groep om uit te vinden wat er 
met meisjesvriendschap gebeurt 
wanneer de schoolperiode ein¬ 
digt en de overgang naar volwas¬ 
senheid is ingezet. 'Betekent dit 
het einde van de voor tiener- 


( ADVERTENTIE) 


ABC 

Praktijk voor 
Huidkunde 

introduceert nieuwe schoonheidstech- 
niek gebaseerd op magneetveldthera- 
pie, infraroodtherapie en subliminale 
informatie. 

Alle huidongemakken worden vermin¬ 
derd zoals: 

wallen (alleen vocht), rimpels, acné, 
couperose, winterhanden, -voeten, ex- 
ceem, overhangende oogleden, grove 
poriën, pigmentvlekken, onderkinver- 
steviging, enz. 

Versnelt in combinatie met de blendme- 
thode de behandeling voor overtollige 
haargroei. 

Bel voor info: 

mevr. H. Notermans-Goedmakers 

Leienhoesstr. 61, Heerlen. Tel. 045-216115 
Ziekenfondserkend huidtherapeute 


meisjes zo kenmerkende harts- 
vriendschap?’, luidde daarbij de 
centrale vraag. 

Bondgenoten 

Op de middelbare school bieden 
vriendinnen elkaar plezier en ge¬ 
zelligheid en zijn zij belangrijke 
gesprekspartners voor elkaar op 
gebieden als seksualiteit en rela¬ 
ties. Zij zijn compagnons in het 
verkennen van de buitenwereld 
en bondgenoten in het ontdui¬ 
ken van regels en geboden, aldus 
Naber. „Geen vriendinnen heb¬ 
ben en nergens bijhoren is in 
deze periode het ergste dat 
schoolmeisjes kan overkomen.” 

In de periode van het vervolgon¬ 
derwijs kunnen volgens Naber 
vriendschap en verkering op ge¬ 
spannen voet komen te staan. Er 
ontstaat een sterkere scheiding 
dan voorheen tussen de wereld 
van school en die van vrije tijd. 
Op school blijven de vriend¬ 
schappen gecultiveerd worden, 
maar vooral in het uitgaansleven 
moet de vriendin steeds vaker 
wijken voor de vriend. Deze ten¬ 
dens zet zich voort wanneer jon¬ 
ge vrouwen gaan werken. 

De overgang van school naar 
werk gaat veelal gepaard met de 
ontwikkeling van een partnerre¬ 
latie, stelt Naber. Zes jaar na het 
verlaten van het lager beroeps¬ 
onderwijs woont het merendeel 
van de jonge vrouwen al dan niet 
gehuwd samen met een partner. 
Daarmee komt een eind£ aan het 
leven als 'vrije meid’, aldus Na¬ 
ber, en concentreert de jonge 
vrouw zich op zaken als het huis¬ 
houden, familie en de partner. 
Haar salaris verdwijnt in de ge¬ 
meenschappelijke pot. 


(ADVERTENTIE) 


Modehuis 

Boosten 

Dinsdag 10 maart 

MODESHOW 

Casino Treebeek 
Kaarten aan de zaak 
a ƒ 7,50 

Akerstraat-Nrd. 156 
HOENSBROEK 
Tel. 045-212657 


'Paparazzi ’ belagen adelijk bruidspaar 

Een list voor een 
glimp van de gravin 


„Die auto kost wel twee ton,” 
mompelt een toeschouwer. Van 
de ouders van de bruid, denkt 
men. Maar zeker weten doet men 
het niet, want de genodigden 
zwijgen. Ze blijven 'onder ons’ 
en op gepaste afstand van het 
publiek. Dat verdringt zich, net 
als een aantal persfotografen za¬ 
terdagmorgen bij de kerk in 
Rimburg om een glimp op te 
vangen van het adellijk bruids¬ 
paar dat daar in het huwelijk 
treedt. 

Een Duitse rijksgravin die 
trouwt met een hertog, vraagt - 
zou je denken - om aandacht. 
Zelfs als de huwelijksvoltrek¬ 
king plaatsvindt in een afgelegen 
dorpje als Rimburg. 

Daar zijn zaterdagmorgen zo’n 
honderd mensen op de been om 
zich te vergapen aan de Duitse 
'high society’; een cameraploeg 
maakt opnamen vanuit het raam 
van een huis tegenover de kerk 
en fotografen houden hun enor¬ 
me lenzen in de aanslag. 

Maar Karen Berghe von Trips en 
Wilhelm Albert von Urach zijn 
niet gediend van al die belang¬ 
stelling, ze hadden zich blijkbaar 
toch een bruiloft met een meer 
besloten karakter voorgesteld. 


Een woeste manoeuvre met de 
bruidswagen - een diepgroene 
Jaguar - jaagt de belangstellen¬ 
den voor de kerkdeur uiteen, 
waarna de bruid zo snel mogelijk 
de kerk binnenglipt. „Veel te 
snel, nu heb ik nog niks gezien,” 
klinkt het teleurgesteld. 


Bontjassen 


De meeste gasten van het 
bruidspaar laten zich wel uitge¬ 
breid bewonderen. Vanuit het 
ouderlijk huis van de bruid, kas¬ 
teel Die Rimburg, overbruggen 
ze de afstand naar de kerk (zo’n 
honderdvijftig meter) te voet. 
Zichtbaar bewust van hun waar¬ 
digheid schrijden ze over de 
brug van de Worm en passeren 
de Nederlands-Duitse grens. 
Ontspannen keuvelend, alsof ze 
dagelijks zo aangestaard worden. 

Het anti-bontcomité had deze za¬ 
terdag goede zaken kunnen doen 
in Rimburg. Bontjassen zijn in in 
deze kringen. Net als hoeden 
trouwens, want vrijwel alle da¬ 
mes hebben zich getooid met 
een bevallig hoofddeksel. Ook 
de mannen weten hoe het hoort, 
zij gaan in rok. 

Verwonderd staart de Rimburg¬ 
se schooljeugd, gestoken in fel¬ 


gekleurde joggingpakken, naar 
een leeftijdgenote met een stijve, 
maar ongetwijfeld peperdure ja¬ 
pon. Ook een heer gehuld in een 
lange cape spreekt tot hun ver¬ 
beelding. „Net Dracula.” Dat was 
per slot van rekening ook een 
graaf. 

List 

De kerk zelf wordt al een uur 
voor aanvang van de plechtig¬ 
heid bewaakt door een resolute 
dame die alle nieuwsgierigen de 
doorgang verspert. „Alle banken 
zijn gereserveerd voor familie. 
Die mensen willen gewoon on¬ 
der elkaar zijn, begrijpt u dat 
niet?” 

Nee, dat begrijpt men niet. Bij 
enkele nieuwsgierigen spreekt 
het leven van de adel blijkbaar 
zo tot de verbeelding, dat ze een 
list bedenken om binnen te ko¬ 
men. Een vrouw van middelbare 
leeftijd is als verstekeling met 
het zangkoor mee naar binnen 
geglipt. Tijdens de mis kijkt ze 
haar ogen uit naar al die deftig¬ 
heid. 

Een jonge Rimburgse heeft ver¬ 
geefs geprobeerd zich uit te dos¬ 
sen als genodigde. Over de 
schouder van haar zwarte leren 
jas draagt ze een zwierige sjaal 
en op haar hoofd prijkt een rood 
hoedje. Maar een paar western- 
laarzen verraadt haar; zoiets 
draagt de adel uiteraard niet. 
Maandag 3 februari 1992 • Pagina 13 
mw-mm 

***&«*■»<>' «mrn, 

\ terwwl & 

'VV ^fÖf 

V"&' ^wösfeWj) 

v/C,.,", .-ju. ah/',-/ 


:&*.!?’<£ i‘-;' £ai 


«» #. * 4 #v *-% 


imburgs agblad 


Blamage tegen Willem II dieptepunt in carrière technisch directeur 

Fortuna zet Kessler voor schut 


Hattrick van 
Van Basten 
binnen achttien 
minuten 

*?5 E ' Met drie doelpunten in 

b a _* en miI ruten zorgde Marco van 

tr,i e " Z °" d ¥ voor een ë ave hat- 

2iin k 'l I l e Ao e d e f landse S P its leidde 
club AC Milan naar een comfor- 

Uar? 6 rf e , ge D Va u 4-1 in en te gen Cag- 
fc' ° ok ^ ober te Baggio (Juven- 
^s) en de Tsjechoslowaakse inter- 

trnff na L Tomas 1 ^kuhravy (Genua) 
r oifen driemaal doel. 

R' 

isoH ga f Cagliari na zes minuten 
«zicht op een verrassend resultaat 
.gen de koploper uit de serie A. 
«lan raakte pas na de rust op 
.Van Basten had toen weinig 
belijden meer met de laaggeklas- 
Vf 5 de tegenstander. Op Sardinië 
lengde hij in de 55ste minuut 
slv -, vn te tra P van Donadoni tot de 
flkmaker: 1-1. Een kwartier later 
UI ' nd hij opnieuw op de enig juiste 
m, a * s om de hattrick drie minuten 
s u rna te voltooien vanaf de straf¬ 
ei m Stip ' Invaller Massaro bepaal¬ 
de eindstand vervolgens op 1-4. 

Jiiventus, dat vijf punten achter- 
a «d op AC Milan heeft, won voor 
v gen publiek met dezelfde cijfers 
debutant Foggia. Baggio maak- 
elf tWee van Zljn dr te treffers vanaf 
a p rneter. Zondag staat de topper 
C Milan-Juventus op het program- 


DOOR BENNIE CEULEN 


Ijslaag in De Koel verhindert doorgaan VVV-M VI 


Vloek op Limburgse derby’s 


^LBURG — Nooit in zijn loopbaan als voetbaltrainer heeft 
te e °rge Kessler zich zo ongelukkig gevoeld als zaterdagavond 
i 1 Tilburg, nadat zijn Fortuna Sittard in het Gemeentelijk 
Portpark door Willem II met een blamerende 5-0 nederlaag 
w as afgestraft. Na afloop nam de grijze eminentie dan ook geen 
, ad voor de mond. „Fortuna heeft me in mijn hemd gezet. Ik 
me duidelijk beledigd. Zo’n wanprestatie heb ik nog nooit 
/^gemaakt. Het dieptepunt in mijn carrière,” foeterde de 
ec hnisch directeur van de Sittardse eredivisieclub. 


j, S f er was duidelijk aangeslagen. 
y a aed alleen veel negatiefs gezien 
kin mi i n Ploeg,” vervolgde hij met 
jjj at ende stem. „Ze speelden uiter- 
ne le slecht. Het getuigt van een 
(j e ^ adeve instelling. Ik beschouw 
he ? Wanprestatie dan ook als een 
ka t S * ecbt antwoord op mijn con- 
«Verlengmg. Hieruit zullen be- 
\ j, consequenties voortvloeien.. 
Val ke Weet Ik n og niet. In ieder ge- 
ni 2 ondag een straftraining in 
a ts van een vrije dag.” 

Van 

vy de 4800 aanwezige toeschou- 
(} e s d te het mistige duel bijwoon- 
Ijj, ’ 2 ullen weinigen Kessler onge- 
Lir^u geven ' k>e w Ü ze waarop de 
ger Ur ë ers zich door de Tilbur- 
kif S a d * e to ch niet veel meer kwali- 
■hatu Bortuna in huis hebben, als 
iiete i scba P en naar de slechtbank 
v en , n leiden, was uitermate bedroe- 
V* Over alle linies draaide het 
Vp-. ®een kant. Zelfs de versterkte 
aed igi n g lekte als een zeef. Daar 
Vin en de Brabantse uitblinkers 
r aa f ent > Stewart en Van Gastel wel 
Itj/: mee - In de achtste minuut 
Ov de ^tewart uit een voorzet van 
^mars al raak, 1-0. Fortuna 
n R Z b n ’ dat bet team van 

Ui Beker vervolgens het overwicht 
u Meteen in meer doelpunten 
d e Ul tdrukken. Vlak voor het ein- 
hj.-. van de eerste helft was het wel 
Stp' Ran dy Samuel kon Ernest 
V te-t niet de baas, raakte de bal 
dp i eerd . en daarvan maakte de op 
dj™ oe rhggende Hans Vincent han- 
dp j gebr y : k, 2-0. „Dat doelpunt gaf 
ag/ ’ verk laarde Jan Reker 
Vy e ' »Vanaf dat moment hadden 
•hist maar een tegenstander: de 
de , Want indien de scheidsrechter 
harta edstr b d gestaakt zou hebben, 
ter, en , we bet duel opnieuw moe- 
spelen.” 

Volder ba d volkomen gelijk, 
die 1 rech terspits Hans Vincent, 
J ZlJn directe tegenstander Paul 
v 0e ii en . volkomen dol draaide, 
liKtci 6 Zlcb z ti n element met het 
Zen \r Ze apellet j e van de Fortune- 
te n , Vande drie volgende doelpun- 
st ena am ^l^V’s voQrmalige balkun- 
ar er centje voor eigen reke- 
(St^’ terwijl de twee andere treffers 
w r , art en Van Geel) door hem 
lm-, en v o°rbereid. In anderhalf 
°ctballen kon het terug naar af 
ba * rde Bortuna daar geen enkele 
ndere actie tegenover stellen, 

SchS: 0ve , rwin ning tegen De Graaf- 
h tr ap , t n . het Selijke spel tegen FC 
Werif* -’j 0 Geor gc Kessler zich de 
anno njd tegen Willem II helemaal 
ers voorgesteld. „Willem II heeft 


Willem II - Fortuna Sittard 5-0 (2-0). 8 
Stewart 1-0, 45. Vincent 2-0, 69. Vincent 
3-0, 71. Stewart 4-0, 78. Van Geel 5-0. 
Scheidsrechter: Schuurmans. Toe¬ 

schouwers: 4800. Gele kaart: Overmars 
(Willem II), Mordang en De Jong (Fortu¬ 
na). 

Willem II: Jansen; Meeuwsen, El Fa- 
.rougui, Meijs en Mallien; Feskens, Van 
Geel, Van Gastel ((90. Smits) en Over¬ 
mars (82. Latupeirissa); Stewart en Vin¬ 
cent. 

Fortuna Sittard: Hesp; Maessen, Sa¬ 
muel (62. Usta), Duut, Paul Janssen en 
Szalma (46. De Jong); Barmentloo, 
Sneekes en Mordang; Boogers en Anton 
Janssen. 


deze wedstrijd dik verdiend. Meer 
kan ik er niet over zeggen. Ik dacht 
dat bij Fortuna de grote zorgen ach¬ 
ter de rug waren. Zowel qua punten 
als inhoud hebben we de voorbije 
weken vorderingen gemaakt. Dat 
dacht ik tenminste. Als je dan de 
chaos op het veld ziet, vraag je je af 
hoe het mogelijk is. In de wedstrijd 
moeten de spelers zelf hun proble¬ 
men oplossen. Een kwestie van or¬ 
ganisatie. Zij zijn helaas niet de 
vechters die ik wel ben.” 

Er leek geen einde te komen aan 
Kesslers scheldkanonnade. „We 
staan weer waar we begonnen zijn,” 
bromde hij. „Dit was geen elftal. 
Het dieptepunt hebben we nu be¬ 
reikt. Ja, en welke maatregelen ik 
deze week ga nemen, weet ik nog 
niet. Met deze kleine selectie heb ik 
weinig keus. Maar ik zal beslist de 
puntjes op de i zetten. En voor de 
rest moeten we ons richten op de 
derby van vrijdag tegen MVV.” 

Paul Janssen, die de ondankbare 
taak had de volledig op hol gesla¬ 
gen Hans Vincent aan banden te 
leggen en in die strijd volkomen 
kansloos was, had geen verklaring 
voor de wanprestatie van Fortuna 
Sittard. „In de kleedkamer heeft 
Kessler meteen duidelijk gemaakt, 
dat wij hem diep beledigd hebben,” 
sprak de gedeprimeerde Paul Jans¬ 
sen. „We zijn heus niet om te verlie¬ 
zen naar Tilburg gekomen. Ieder¬ 
een wil wel, maar op het veld pakt 
het anders uit. Ik heb er geen ver¬ 
klaring voor. Ik vrees, dat er nu 
koppen gaan rollen. Wie weet ik 
niet, dat moet je aan Kessler vra¬ 
gen...” 


DOOR WIEL VERHEESEN 


VENLO/MAASTRICHT - De ene 
keer is het de mist die het doorgaan 
van een wedstrijd tussen twee Lim¬ 
burgse eredivisieploegen verhin¬ 
dert. Bij een volgende gelegenheid 
moet uitgeweken worden naar een 
andere datum, hoewel het dan toch 
nog een schimmenspel wordt. Weer 
een andere keer vormt een laag ijs 


voor een situatie waarin met ge¬ 
speeld kan worden. Er rust blijk¬ 
baar een vloek op Limburgse der¬ 
by’s. In ieder geval, zaterdag moest 
VVV-MVV van het programma ge¬ 
schrapt worden. De grasmat van De 
Koel in Venlo vertoonde stukken 
waarop men hooguit kon klünen, 
niet kon voetballen. 

„De wedstrijd een dag later laten 
plaatsvinden ging evenmin”, aldus 
consul Daenen. „Op een ijslaag 


voetballen is onmogelijk. De mist 
had daar niks mee te maken.” 

Alle keren, dat er sprake was van 
afgelasten, onderbreken of ver¬ 
schuiven van een Limburgse derby 
was MVV er bij betrokken. Eerst 
moest men halverwege de wedstrijd 
tegen Fortuna Sittard inpakken, 
vervolgens werd de ontmoeting met 
Roda JC één dag uitgesteld. „Daar¬ 
na krijg je dan een telefoontje uit 
Venlo, dat je niet hoeft te komen”, 


aldus MVV-trainer Sef Vergoossen. 
„Het was nog vóór het middaguur. 
Ik wilde net beginnen aan een test- 
traming met Mauriee Hofman, die 
met knieperikelen had gekampt. 
Niet veel later belde Wim Vrösch, 
trainer van Waubach. Hij had ge¬ 
hoord, dat wij niet tegen VVV in 
actie hoefden te komen. Vrösch no¬ 
digde ons uit voor een oefenpartijtje 
op het kunstgrasveld in Limbricht.” 

MVV won van Waubach met 4-1, 
door doelpunten van Meijer, Dik- 
staal, Lanckohr en John Franssen. 
Wie weer meespeelde? Rob Dela- 
haye. De aanvoerder van de Maas¬ 
trichtenaren was enige tijd door een 
rugblessure uit de roulatie. Bucan 
ontbrak. Vergoossen: „Daar kon hij 
niks aan doen. Wij hadden hem niet 
kunnen bereiken om hem mede te 
delen, dat wij tijdens de vroege 
middag in Limbricht vriendschap¬ 
pelijk in actie zouden komen.” 
Gisteren bracht de MVV-selectie 
enige tijd door in Thermae Valken¬ 
burg. „Ikzelf ging in Arnhem Vites- 
se tegen Volendam bekijken”, aldus 
Vergoossen. „In een kort tijdsbe¬ 
stek zijn beide ploegen onze tegen¬ 
standers.” 

Vergoossens collega Henk Rayer 
was gistermiddag toeschouwer bij 
SVV/Dordrecht tegen Feyenoord. 
„Komende zaterdag krijgen wij de 
fusieclub op bezoek. Als wij in de 
sterkste opstelling kunnen aantre¬ 
den hebben wij goede kansen”, zei 
de trainer van de hekkesluiter uit 
Venlo. „Ik geef de hoop op handha¬ 
ving in de eredivisie nog niet op. 
Wat ik óók vurig hoop? Dat wij het 
publiek eindelijk een interessante 
thuiswedstrijd kunnen bieden. 
Voor de ontmoeting met MVV was 
ik echt optimistisch. Bij de Maas¬ 
trichtenaren ontbrak keeper Agu en 
dat scheelt een slok op de borrel, 
vind ik. Bovendien had ik eindelijk 
weer eens de beschikking over mijn 
complete achterhoede.” 


De afgelasting van de derby, die 
waarschijnlijk in het weekeinde van 
21-22 maart weer op het programma 
komt, was voor Henk Rayer overi¬ 
gens geen verrassing. „Ik liep zater¬ 
dagmorgen om kwart over elf op 
het veld. Meteen wist ik: hier kan 
niet gespeeld worden. Toen ik in 
het kantoor van de manager kwam 
hoorde ik, dat de beslissing al geval¬ 
len was.” Vanmorgen (gisteren, 
red.) heeft zijn selectie getraind van 
half elf tot kwart over twaalf, met 
aansluitend een Coopertest. Daarna 
reed Rayer naar Dordrecht. „Vanaf 
nu telt alleen de eerstvolgende wed¬ 
strijd. MVV zien wij later wel weer”, 
aldus de VVV-oefenmeester. 


• Paul Janssen (10) was geen partij voor uitblinker Hans Vincent (8). Dit kopduel is een van de weinige acties waarbij de 
Fortunees de voormalige MVV’er de baas bleef. Foto: van eyndhoven 


Mare Koevermans (links) en Paul Haarhuis weten niet waar ze het zoeken moeten. 


Nederland weggeslagen 


DEN HAAG - Het Nederlands tennis is terug 
op aarde. Na de recente successen op diverse 
toernooien waren de verwachtingen hoogge¬ 
spannen voor het Daviscupduel tegen Zwit¬ 
serland. Ten onrechte zoals al snel bleek. 


Nadat Siemerink en Haarhuis vrijdag al weg¬ 
geslagen waren door repectievelijkl Rosset 
en Hlasek, moest zaterdag ook het dubbel 
Koevermans en Haarhuis tegen Hlasek en 
Rosset het onderspit delven (2-6, 7-5, 3-6, 1-6). 


Eltingh was gisteren het volgende slachtof¬ 
fer van Hlasek. Alleen Haarhuis wist een 
partij te winnen. Hij was met 6-4 en 6-3 te 
sterk voor de allang niet meer geconcen¬ 
treerde Rosset. Resultaat van het pijnlijke 
verlies is dat Oranje eind september promo- 
tie/degradatie-wedstrijden moet spelen om 
het vege lijf in de wereldgroep te redden. 

• Zie verder pagina 20 


neon-reparatie: 

LEtRO 

LICHTREKLAME 
SUSTEREN 
i 04499-1833 


Van der Poel 
dit keer met 
brons naar huis 

LEEDS - Vijf keer legde Adrie van 
der Poel in het wereldkampioen¬ 
schap cyclocross op de tweede 
plaats beslag. Gisteren, in Leeds, 
moest de schoonzoon van Raymond 
Poulidor met het brons tevreden 
zijn. De regenboogtrui en daarbij 
behorende gouden plak gingen ver¬ 
rassend naar de Duitser Mike Klu- 
ge; het zilver was voor de Tsjecho- 
slowaak Karei Camrda. 

„Dit parcours was een verschrik¬ 
king, maar dat is geen excuus. De¬ 
genen die daarover klagen hadden 
thuis moeten blijven. Voor mij had 
er vandóag toch wéér niet meer in¬ 
gezeten dan een tweede plaats”, 
erkende Van der Poel dat ook hij 
niet opgewassen was tegen Kluge. 
„Zelfs als ik die stuurfout niet had 
gemaakt. De meeste angst had ik 
voor Simunek en De Bie. Op Kluge 
had ik niet gerekend. Ik gun hem 
evenwel de titel tien keer meer dan 
Simunek. Dat is een laffe coureur. 
Die profiteert van het werk van an¬ 
deren.” 

De Nederlandse bondscoach Hen- 
nie Stamsnijder gaf na afloop toe 
onaangenaam verrast te zijn door 
Kluge. „Ik heb Van der Poel gezegd 
dat hij rustig moest blijven in het 
begin. Ik had verwacht dat Kluge 
zichzelf wel zou tegenkomen. Van 
Simunek ook. Dat klopte, maar 
Kluge bleef overeind en werd ster¬ 
ker in plaats van zwakker”, analy¬ 
seerde de voormalige wereldkam¬ 
pioen. 


Zie verder pagina 1 7 

• Kluge blaast 
cross-peloton op 

Elke olympische 
deelnemer levert 
1350 gulden op 

COURCHEVEL - Het Nederlands 
Olympisch Comité kan na afloop 
van de Olympische Winterspelen in 
Albertville zo’n veertigduizend gul¬ 
den tegemoet zien. Dat is de dank 
voor de moeite van de schaats-, 
shorttrack- en freestyleski-ploegen. 
Op de tweede dag van de bestuurs¬ 
vergadering van het IOC in Courc- 
hevel werd de verdeelsleutel van de 
winst bekendgemaakt. Elk deelne¬ 
mend Olympisch Comité ontvangt 
8500 gulden. Daarnaast wordt voor 
elke actieve deelnemer 1350 gulden 
uitgekeerd. Nederland zet deze 
maand veertien schaatsenrijders, 
vijf shorttrackers en drie freestyles- 
kiërs in. Het gaat trouwens goed 
met het IOC. De Olympische koepel 
heeft 30 miljoen gulden op de bank 
staan. 


Zie verder pagina 1 4 

• Winterspelen in 

slakkegang van start 


4x goud Helios 

BOCHOLTZ - De Simpelveldse 
.gewichthefverenigmg Helios 
kwam tijdens het NK in Bo- 
eholtz uitstekend voor de dag 
met vier gouden plakken. Ver¬ 
antwoordelijk voor dit Limburg¬ 
se succes waren Mariet Spronk, 
Wiel Frijns, Pascal Lataster en 
Eric Dokter. 

Foreinan weer 
in de ring 

LAS VEGAS - George Foreman kan 
niet zonder de boksring. De inmid¬ 
dels 44-jarige Amerikaan komt op 
11 april in Las Vegas uit tegen zijn 
zeventien jaar jongere landgenoot 
Alex Stewart. Volgens Foremans 
mananger Bob Arum ontvangt de 
veteraan bijna tien miljoen gulden 
voor de partij. 

Foreman, wiens tweede beroep 
evangelist is, behaalde in zijn prof- 
loopbaan zeventig zeges, waarvan 
66 voortijdig. Hij verloor slechts 
drie keer. Het duel met Stewart is 
zijn tweede sinds de verloren partij 
tegen Evander Holyfield negen 
maanden geleden. 


(ADVERTENTIE) 


sport l 


Maandag 3 februari 1992 • Paginajj* 


eredivisie 


Ajax - Groningen 
Den Haag - RKC 
S W/Dordrecht '90 - Feyenoord 
Vitesse - Volendam 
Willem II - Fortuna Sittard 
Sparta - De Graafschap 
VW - MVV 
Twente • Utrecht 

Vrijdag, 20.00 uur 

Fortuna Sittard - MW 
Roda JC - Groningen 

Zaterdag, 19.30 uur 

WV - SVV/Dordrecht '90 
Zondag, 14.30 uur 

Volendam - Utrecht 
Willem II - Den Haag 

PSV 23 15 7 

Feyenoord 24 15 7 

Ajax 23 14 5 

Vitesse 23 12 7 

Twente 23 10 6 

Groningen 21 9 7 

Roda JC 23 9 7 

RKC . 23 7 10 

Utrecht 23 6 12 

Sparta 22 7 8 1 

Willem II 23 8 5 H 

Volendam 23 7 6 H 

MW 22 6 7 ! 

SW/Dordrecht ’90 21 7 3 1 

Den Haag 24 3 8 i: 

Fortuna Sittard 22 2 9 1 

De Graafschap 24 3 7 1 

WV 21 1 5 1! 

KNVB-bek-er 
Vierde ronde 
Zondag, 14.30 uur 

Ajax - PSV 
Sparta - Vitesse 


37 50-21 
37 38-14 
33 50- 17 
31 38-17 
26 41-31 
25 30-22 
25 30 - 28 
24 43-37 
24 23 - 22 
22 34-39 
21 32-30 
20 22-31 
19 21 -32 
17 28-43 
14 20-46 
13 21-38 
13 20-41 
7 19-51 


eerste divisie 


Excelsior • Cambuur L. 2-2 

Eindhoven - NEC 3-0 

TOP - Wagenmgen 1-1 

Helmond Sport - BW Den Bosch 0-0 

Veendam - AZ 2-1 

Heerenveen - Haarlem 6-0 

Heracles - Zwolle 5-0 

NAC - Zeeland 4-1 

Telstar - Emmen 0-0 

Go Ahead Eagles - RBC afg. 

Woensdag, 19.30 uur 

Zeeland - NEC 
Excelsior - Wageningen 
Telstar - BW Den Bosch 
Go Ahead Eagles - AZ 
Eindhoven - Haarlem 
Helmond Sport - Heracles 
Veendam - Heerenveen 
NAC - Emrhen 

Heerenveen 25 16 3 6 35 64-33 

Cambuur L. 24 12 7 5 31 44-33 

NEC 25 12 6 7 30 43-30 

BW Den Bosch 26 12 6 8 30 41-32 

Telstar 24 11 7 6 29 58-38 

RBC 24 11 7 6 29 45-34 

Wageningen 25 11 7 7 29 30-23 

Haarlem 26 12 5 9 29 38-43 

NAC 24 9 9 6 27 41-30 

Heracles 26 10 7 9 27 45-40 

AZ 26 10 6 10 26 46-34 

Veendam 26 10 6 10 26 32-37 

Go Ahead Eagles 24 10 5 9 25 39-35 

Eindhoven 26 8 9 9 25 32-35 

Emmen 25 6 10 9 22 27-39* 

Zwolle 27 6 9 12 21 33-48 

Excelsior 26 8 4 14 20 45-62 

Helmond Sport 26 6 8 12 20 33-52 

TOP 27 4 8 15 16 29-51 

Zeeland 24 3 3 18 9 24-60 

Heracles, Cambuur Leeuwarden en Go 

Ahead Eagles 

periodekampioenen. 


VIJFDE PERIODE 

Heerenveen 

BW Den Bosch 

Veendam 

NAC 

Emmen 

Helmond Sport 
Wageningen 


Eindhoven 

3 

1 

1 

1 

3 

3- 

2 

RBC 

1 

1 

0 

0 

2 

' 3- 

1 

NEC 

2 

1 

0 

1 

2 

2- 

4 

Heracles 

3 

1 

0 

2 

2 

6- 

6 

AZ 

3 

1 

0 

2 

2 

3- 

4 

Excelsior 

3 

0 

2 

1 

2 

4- 

6 

Cambuur L. 

1 

0 

1 

0 

1 

2- 

2 

Telstar 

2 

0 

1 

1 

1 

1- 

2 

TOR 

3 

0 

1 

2 

1 

1- 

3 

Haarlem 

3 

0 

1 

2 

1 

2- 

9 

Zvrolle 

3 

0 

1 

2 

1 

2- 

9 

Go Ahead Eagles 

1 

0 

0 

1 

0 

0- 

1 

Zeeland 

2 

0 

0 

2 

0 

1- 

7 


scoreverloop 


scorebord i 


(eigen doel); 8. Velten 2-0; 9. De Vries 3-0; 

49. De Vries 4-0; 83. De Vries 5-0. Scheids¬ 
rechter: Nienhuis. Toeschouwers: 900. 

NAC - Zeeland 4-1 (1-0). 15. Lammers 1-0; 

50. Lammers 2-0; 58. Van Hooijdonk 3-0; 80. 
Koumans 4-0; 89. Verwey 4-1. Scheidsrech¬ 
ter: Kloeg. Toeschouwers: 3800. 

Telstar - Emmen 0-0. Scheidsrechter: De 
Graaf. Toeschouwers: 3200. 


topscorers i 


EREDIVISIE 

1. Bergkamp (Ajax) 19; 2. Decheiver (RKC) 
18; 3. Mulder (Twente) 13; 4. Kieft (PSV) 11; 
5. Kalusha (PSV), Vurens (Sparta), De Boer 
(Twente) en Van den Brom (Vitesse) 9; 9. 
Van der Laan (Den Haag), Clayton (Volen¬ 
dam), Boogers (Fortuna Sittard), Wouden 
(SVV/Dordrecht ’90), Loeffen (Vitesse) 8; 
14. Pettersson en Winter (Ajax), Damaschin 
(Feyenoord), Meijer (Groningen), Ellerman 
(PSV), Arnold (Roda JC), Smolarek 
(Utrecht), Stewart en Van Geel (Willem II) 
7. 

EERSTE DIVISIE 

1. Tammer (Excelsior) 26; 2. Van Roon (AZ) 
19; 3. Velten (Heracles) 17; 4. Hoop (Telstar) 
en Mutsaers (RBC) 16; 6. Wubben (TOP), 
Camataru en Roelofsen (Heerenveen) en 
Lammers (NAC) 15; 10. De Roode (Telstar) 
en Van Hooijdonk (NAC) 14; 12. De Gier 
(BW Den Bosch) 11; 13. Regtop (Telstar), 
Keur (Haarlem) en De Jonge (Emmen) 10. 


kaarten i 


Rood: Hoogma (Cambuur Leeuwarden) en 
Brookhuis (NEC). 

Geel: Mordang en De Jong (Fortuna Sit¬ 
tard), Overmars (Willem II), Redeker (De 
Graafschap), Refos, Wouden en Trustfull 
(SVV/Dordrecht ’90), De Wolf (Feyenoord), 
Lems, Abbenhuis, Houtman, Schellevis, 
Valk, Purvis en Van der Laan (Den Haag), 
Maas (RKC), Schuurhuizen en Snoei (Spar¬ 
ta), Zigmantovitsj (Groningen), Van Loon 
(Volendam), Helenklaken en Van Galen 
(Haarlem), Van Ophuizen (AZ), Wiersma 
(Veendam), Laponder en Nijhuis (BW Den 
Bosch), Koenraadt (Helmond Sport), Rik¬ 
ken (TOP), Van der Velden en Uitman (Wa¬ 
geningen), Maas en Vroomans (Eindhoven), 
Aalbers en Lok (NEC), Crüden (Cambuur 
Leeuwarden), Van den Berg, Taument en 
Roembiak (Excelsior), Koggel (Zwolle), 
Manders (Heracles), Oostrom en De Roode 
(Telstar). 


buitenland i 


6 12 - 2 
5 3-0 
5 5-3 
4 7- 1 
4 4- 1 
4 3-2 
4 2-1 


EREDIVISIE 

Ajax - Groningen 0-0. Scheidsrechter: Hou- 
ben. Toeschouwers: 15.000. 

Ajax: Menzo; Blind, De Boer, Jonk en Si- 
looy; Winter, Bergkamp en Kreek; Van ’t 
Schip. Van Loen en Roy (67. Davids). 
Groningen: Lodewijks; Boekweg. Veenhof, 
Holband en Wilson; Olde Riekerink, Hui- 
zingh, Zigmantovitsj en Roossien; Meijer 
en Van Duren. 

SVY/Dordrecht’90 - Feyenoord 0-1 (0-0). 53. 

Metgod 0-1. Scheidsrechter: Blankenstein. 
Toeschouwers: 8500. 

SVV/Dordrecht ’90: Hiele; Boessen, Trust¬ 
full, Vonk en Mulder; Barendse, Simons, 
Refos (69. Breetveld) en Van Wattum; Wou¬ 
den en Sion. 

Feyenoord: De Goey; Fraser, De Wolf, Met¬ 
god en Witschge; Bosz, Scholten en Sabau; 
Taument, Damaschin (74. Kiprich) en Blin¬ 
ker. 

Vitesse - Volendam 0-0. Scheidsrechter: 
Jol. Toeschouwers: 5588. 

Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den 
Brom, Bos en Vermeulen; Laamers, Loef¬ 
fen en Eijer; Latuheru, Roelofsen (83. 
Krijgsman) en Cocu. 

Volendam: Zoetebier; Van Loon, Binken, 
Kromheer en Sier; Peters, Pastoor, Smeets 
en Steur; Berghuis en Burleson. 

Sparta - De Graafschap 1-1 (0-0). 47. Hofste¬ 
de 0-1; 65. Van den Berg 1-1. Scheidsrech¬ 
ter: Van Riel. Toeschouwers: 2500. 

Sparta: Metgod; Schuurhuizen, Van der 
Gaag, Veldman (27. Faber) en Snoei; Ge- 
rard de Nooijer, Valke en Van den Berg; 
Vurens, Dennis de Nooijer (55. De Getrou¬ 
we) en Helder. 

De Graafschap: Olyslager; Ten Hag, Rede¬ 
ker, Trentelman en Van Kessel; Kraay, Po¬ 
lak (46. Koolhof), Matthaei en Godee; Hof¬ 
stede en De Wijs. 

Pen Haag - RKC 0-0. Scheidsrechter: Luin- 
ge. Toeschouwers: 1500. 

Den Haag: Stam; Abbenhuis, Lems, Genti- 
le en Purvis; Van der Laan, Otto, Valk en 
Schellevis (73. Karlas); Houtman en Danen. 
RKC: Teeuwen; Hutten, Brands, Joore en 
Nascimento; Beerens, Maas, Van Hoogda- 
lem en Van Hintum; Luhukay en Hoekstra. 

EERSTE DIVISIE 

Excelsior - Cambuur 2-2 (1-2). 28. Keizer 
0-1; 35. Tammer 1-1; 41. Roembiak 1-2; 62. 
Tammer 2-2 (strafschop). Scheidsrechter: 
Luyten. Toeschouwers: 600. Bijzonderheid: 
Ridderhof speelde 250e wedstrijd voor Ex¬ 
celsior. 

Eindhoven - NEC 3-0 (2-0). 9. Maas 1-0; 30. 
Maas 2-0; 88. Goudmijn 3-0. Scheidsrechter: 
Van Vliet. Toeschouwers: 1425. 

TOP - Wageningen 1-1 (1-1). 10. Van der 
Weert 0-1; 31. Waterink 1-1. Scheidsrechter: 
Van der Herik. Toeschouwers: 1200. 
Helmond Sport - BW Den Bosch 0-0. 
Scheidsrechter: Herman van Dijk. Toe¬ 
schouwers: 1450. 

Veendam - AZ 2-1 (1-1). 8. Buskermolen 0-1; 
35. Brouwer 1-1; 50. Huisman 2-1. Scheids¬ 
rechter: Markus. Toeschouwers: 1900. 
Heerenveen - Haarlem 6-0 (4-0). 8. Roelof¬ 
sen 1-0; 13. Been 2-0; 43. Schaap 3-0; 44. 
Been 4-0; 57. Been 5-0; 81. De Visser 6-0. 
Scheidsrechter: Meyer. Toeschouwers: 

3200. 

Heracles - Zwolle 5-0 (3-0). 3. Van Raalte 1-0 


ENGELAND 

Arsenal - Manchester United 1 -1 

Crystal Palace - Coventry 0 1 

Leeds - Notts County 3-0 

Liverpool - Chelsea 1-2 

Manchester City - Tottenham 1-0 

Norwich - Southampton 2-1 

Nottingham Forest - Sheffield United 2-5 
Queens Park Rangers - Wimbledon 1-1 
Sheffield Wednesday - Luton 3-2 

West Ham - Oldham 1-0 

Aston Villa - Everton 0-0 

Stand: Leeds 27-56; Manchester United 

26- 56; Liverpool 27-47; Manchester City 

27- 47; Sheffield Wednesday 26-46; Chelsea 
27-38; Aston Villa 27-38; Arsenal 26-36; 
Crystal Palace 25-35; Tottenham 26-34; 
Everton 26-34; Norwich 26-33; Queens Park 
Rangers 27-33; Nottingham 25-32; Coventry 
26-31; Oldham 27-31; Sheffield United 27-30 
Wimbledon 26-28; Notts County 26-27; West 
Ham 26-27; Southampton 26-22; Luton 
26-22. 

BELGIE 

Mechelen - Waregem 0-0 

Charleroi - RWD Molenbeek 

1-1 gestaakt (mist 
Genk - Aalst 0-0 

Anderlecht - Lierse 0-0 

Antwerp - Club Buik 0-0 gestaakt 

Gent - Lokeren 0-0 

Standard Luik - Ekeren 4-1 

Kortnjk - Club Brugge 0-3 

Cercle Brugge - Beveren 2-2 

Stand: Anderlecht 21-32; Standard 21-30; 
Mechelen 21-29; Club Brugge 21-29; Ant- 
werp 20-24; Gent 21-24; Cercle Brugge 
21-24; Lierse 21-22; Ekeren 21-20; Waregem 
21-18; Beveren 21-18; RWD Molenbeek 
20-17; Club Luik 20-17; Lokeren 21-17; 
Genk 21.-16; Charleroi 20-14; Kortrijk 21-14; 
Aalst 21-9. 

FRANKRIJK 

Metz - Le Havre 1-1 

Caen - Montpellier 0-0 

Toulon - Monaco 1-1 

Lens - Auxerre 0-0 

Toulouse - Marseille 0-2 

Paris Saint Germain - Lyon 3-0 

Rennes - Cannes 0-0 

Sochaux - Lille 2-1 

Nimes-Nancy 1-2 

Stand: Marseille 27-40; Monaco 27-36; Paris 
SG 27-33; Caen 27-33; Auxerre 27-32; Mont¬ 
pellier 27-32; Le Havre 27-32; Nantes 26-29; 
Lens 27-28; Metz 26-26; Saint Etienne 26-25; 
Lille 27-25; Toulon 27-25; Toulouse 27-24; 
Lyon 27-22; Nimes 27-22; Cannes 27-20; 
Rennes 27-20; Sochaux 27-18; Nancy 26-14. 

ITALIË 

Ascoli - Atalanta Bergamo 1-0 

Napoli - Cremonese 3-0 

Genua - Fiorentina 3-2 

Juventus - Foggia 4-1 

Cagliari - AC Milan 1-4 

Bari - Parma 1-1 

Inter Milan - AS Roma 0-0 

Verona - Sampdoria 0-0 

Lazio Roma - Torino 2-1 

Stand: AC Milan 19-33; Juventus 19-28; Na- 
poli 19-26; Inter 19-22; Lazio 19-22; Parma 
19-22; Torino 19-21; Atalanta 19-20; Samp¬ 
doria 19-20; AS Roma 19-20; Genua 19-19; 
Foggia 19-18; Fiorentina 19-17; Verona 
19-14; Cagliari 19-12; Cremonese 19-10; Bari 

19- 10; Ascoli 19-8. 

SPANJE 

Sevilla - Athletic Bilbao 1-2 

Burgos - Atletico Madrid 1-1 

La Coruna - Valencia 0-1 

Albacete - Osasuna - 1-0 

Mallorca - Oviedo 2-1 

Espanol - Zaragoza 1-0 

Real Sociedad - Barcelona 2-1 

Sporting Gijon - Valladolid 1-0 

Real Madrid - Cadiz 1-1 

Logrones - Tenerife 2-0 

Stand: Real Madrid 20-32; Barcelona 20-28; 
Valencia 20-27; Zaragoza 20-26; Albacete 

20- 25; Atletico Madrid 20-24; Gijon 20-24; 
Sevilla 20-23; Burgos 20-22; Real Sociedad 
20-20; Logrones 20-19; Oviedo 20-17; La Co¬ 
runa 20-17; Athletic Bilbao 20-17; Osasuna 
20-16; Tenerife 20-14; Cadiz 20-13; Vallado¬ 
lid 20-12; Espanol 20- 12; Mallorca 20-10. 


toto/lotto i 


Lotto 5 

Winnende getallen: 2 - 4 - 16 - 
Reservegetal: 17. Deelnemers: 
zengeld: 1.040.236,00. 

Cijferspel 5 

4 2 6 8 1 3. Deelnemers: 255. 
geld: 153.430,00. 

Toto 5 

Juiste kolom: 3 - 3 - 3 - 2 - 3 - 1 
1 - 3. Deelnemers: 21.783. 
75.329,00. 

Toto-gelijk 5 

Winnende wedstrijden: 3 - 9 - 
Toegevoegde wedstrijd: 25. 
2.283. Prijzengeld: 11.247,00. 
Belgische lotto 
Winnende getallen: 5-12-14 
Reservegetal: 28. 

Joker 
50 87 403. 

Duitse lotto 

Winnende getallen: 14 - 16 - 22 
Reservegetal: 12. 

Spiel 77 

87 53 749. 

(Onder voorbehoud). 


33 - 38 - 40. 
516.976. Prij- 


716. Prijzen- 


- 3 - 3 -1 - 1 - 
Prijzengeld: 


15 - 27 - 28. 
Deelnemers: 


18 - 30 - 42. 


- 30 - 35 - 47. 


Van onze correspondent 
THEO KEYDENER 


GELEEN/HEERENVEEN - Zater¬ 
dagavond in Glanerbrook was de 
scoringsdrift van Meetpoint/Eaters 
niet te stoppen tegen Bakker Bart 
Nijmegen. De formatie van Fred 
Homburg werd het slachtoffer van 
het Geleense doelpuntenoffensief 
en incasseerde een 12-3 (2-1, 4-2, 6-0) 
nederlaag. 

Verdediger Pellegrims als aanvaller 
was een gouden greep van Eaters- 
coach Cliff Stewart. Het Belgische 
goudhaantje blijkt een all-round ijs¬ 
hockeyer te zijn. Hij maakte samen 
met Boh en Brant het Eatersaan- 
valsspel succesvol. 

Een dag later in Heerenveen kwam 
een einde aan de euforie rondom de 
wederopstanding van de Eaters. De 
aanvalsmachine stokte en er werd 
met 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) van de degra¬ 
dant verloren. De Flyers etaleerden 
een speelwijze waar de Limburgers 
geen raad mee wisten. 

Een pijnlijke nederlaag. Bij winst, 
koploper Tilburg verloor in Nijme- 


Verlies en winst voor Eaters 

Ingreep Stewart 
een half succes 


gen, was de eerste plaats binnen 
handbereik. Zaterdag staan Eaters 
en Trappers namelijk tegenover el¬ 
kaar. 

De harde aanpak van coach Ste¬ 
wart, zowel disciplinair als in de 
training, tegen Nijmegen had suc¬ 
ces. Collectief speelden de Eaters 
een van de betere wedstrijden en 
boekten de hoogste thuiszege van 
dit seizoen. Boh voerde zijn doel¬ 
puntenproductie op en verstevigde 
daardoor zijn positie op de topsco- 
rerslijst. Eaters was na een week 
herboren. Deze schitterende speel¬ 
wijze kon niet meer stuk. De 'volle 


bak’ in Glanerbrook werd vooral in 
de tweede en derde periode op een 
schitterende pot ijshockey getrac- 
teerd. 

Stewart, die met zijn aanvalslijnen 
tijdens de trainingen had geëxperi¬ 
menteerd, was na afloop uitermate 
te vreden over zijn goocheltruc. 

„Ik had Pellegrims er al twee maan¬ 
den geleden op geattendeerd dat hij 
in de aanval zou gaan spelen. Dat 
ging toen niet. De verdediging 
draaide nogal stroef. Nu moest ik 
wel, noodgedwongen. Hij kan voor 
het doel lekker rommelen en is een 
all-round speler. Alles ging goed dit 
keer. De tweede en derde lijn scoor¬ 


den zelfs via Binnie, Mollen en Tuyt 
en verdediger Van Steen schoof de 
puck eveneens achter de Nijmeegse 
doelman Hendrinks. De jongens 
moeten wel nog wennen aan deze 
opzet. Dit biedt perspektief voor de 
halve finale.” 

Toch een eendagsvlieg? In Heeren¬ 
veen, tegen Forbo Flyers gingen de 
Eaters nogal op een schlemielige 
wijze onderuit. Twee magere doel¬ 
punten van Chris Brant, was de 
productiviteit van de Limburgers. 

Te mager voor een r team, dat over 
de beste buitenlanders en ook nog 
de topscorer beschikt. De oude 
kwaal sloop in Heerenveen in het 
spel. Van het sublieme aanvalsspel 
tegen Nijmegen was niets meer 
over. Een nipte maar belangrijke 
nederlaag vlak voor het einde van 
de derde ronde. 

Manager Harry Loos: „Ze knokten 
meer tegen zichzelf dan tegen Hee¬ 
renveen. Het gehele duel keken we 
tegen een achterstand aan. Het ver¬ 
schil van een doelpunt konden we 
niet overbruggen.” > Pascal Lataster was één van de vier Helios-gewichtheffers die het goud greep. 

Vier maal goud in NK gewichtheffen 

Helios grossiert 


Van onze correspondent 
MARCEL WERRY 

BOCHOLTZ - De Nederlandse 
kampioenschappen gewicht¬ 
heffen zijn uitstekend verlo¬ 
pen voor de Limburgse club 
Helios. In de afgeladen sport¬ 
hal van Bocholtz grepen'Eric 
Dokter, Pascal Lataster, Wiel 
Frijns en Mariet Spronk in 
hun klassen goud. Ruud Mid¬ 
delhoven en Roger Godschalk 
completeerden met elk een 


Blessure voor 
Leo Visser 

DAVOS — Leo Visser heeft in 
het Olympisch trainingskamp 
van de schaatsers een dag rust 
voorgeschreven gekregen. De 
kernploeg-oudste wordt vandaag 
door fysiotherapeut Gerfred Gre- 
veling behandeld. Aan een val 
op zaterdag hield Visser een 
pijnlijk achterste over. Daardoor 
viel zijn 1500- metertijd bij test- 
wedstrijden gisteren (1.58,1) uit 
de toon. 

Mannencoach Ab Krook beoor¬ 
deelde de test van gisteren als 
een veredelde tempotraining. 

Vrouwencoach Arie Koops liet 
Yvonne van Gennip en Carla 
Zijlstra een 3000 meter afwer¬ 
ken. Over precies een week is 
dat het eerste Olympische onder¬ 
deel. 

Thomas Bos heeft gisteren niet 
meegedaan aan de testwedstrij- 
den, die de Nederlandse Olympi¬ 
sche ploeg in Davos afwerkte. 
Bos, die in Albertville alleen op 
de tien kilometer in actie komt, 
werd onmiddellijk op een kamer 
apart gelegd. Hij deelde de ka¬ 
mer met stadgenoot Bart Veld¬ 
kamp, die tamelijk vatbaar is 
voor griepjes. Indien gezond, zul¬ 
len Bos en Veldkamp volgende 
week - mogelijk na de officiële 
opening - als laatsten naar de 
Olympische stad vertrekken. 


tweede plaats het Helios-suc- 
ces. De Olympische kandida¬ 
ten Vivaldi, Goossens (beiden 
Den Haag) en Nijmegenaar 
Leenders haalden de vereiste 
limieten allen niet. 

De 24 deelnemers aan het NK ge¬ 
wichtheffen hebben de toeschou¬ 
wers gistermiddag enkele heerlijke 
uurtjes topsport voorgeschoteld. 
Vanaf het begin tot het einde was 
de titelstrijd, die voor de tweede 
maal door Helios werd georgani¬ 
seerd, boeiend. Nederlandse' groot¬ 
meesters als Yves Vivaldi en John 


Leenders lieten met regelmaat van 
de klok en onder luid gebrul onge¬ 
looflijke staaltjes op de mat zien. 
Voorzitter Jan de Boer constateerde 
met genoegen dat 'het gewichthef¬ 
fen in deze regio weer een extra sti¬ 
mulans heeft gekregen’. 

De beste Limburgse prestatie werd 
ongetwijfeld geleverd door de twin¬ 
tigjarige Pascal Frijns uit Simpel- 
veld. In de laagste gewichtklasse (60 
kg) was hij door 80 kg te trekken en 
100 kg Te stoten een maatje te groot. 
Opmerkelijk was dat La tasters’ be¬ 
langrijkste concurrent, Peter Hen¬ 
driks, werd uitgesloten van het NK 
omdat hij twee ons te veel woog. 


Foto: KLAUS TUMMERS 

Een half uur probeerde de Hage¬ 
nees tevergeefs het extra gewicht 
eraf te trainen. 

„Dat was een beetje sneu, want 
Hendriks is eigenlijk mijn belang¬ 
rijkste concurrent”, merkte Lataster 
op. De Helios-atleet, die de laatste 
maanden een opmerkelijke progres¬ 
sie heeft geboekt, nam breed glim¬ 
lachend de felicitaties van zijn fans 
in ontvangst. 

De 42-jarige Eric Dokter was even¬ 
eens erg in zijn nopjes met de be¬ 
haalde titel in de klasse tot 110 kg. 
Met 120 kg trekken en 140 kg stoten 
bleef de Hoensbroekenaar de ge¬ 
duchte concurrentie ver voor. Vol¬ 
gens hem niet in de laatste plaats de 
verdienste van Helios-trainer Piet 
Strolenberg. „Deze-titel draag ik op: 
aan Strolenberg. Wat Helios van¬ 
daag heeft laten zien, vind ik een 
kroon op het werk van onze trai¬ 
ner”. 

Dat Leenders, Goossens en Vivaldi 
de limiet niet haalden, betekende 
een voorlopige streep door de reke¬ 
ning van hun olympische aspiraties. 
Zij krijgen op de EK in Hongarije 
en bij de Silver Dragon Cup in En¬ 
geland nog de gelegenheid. 


COURCHEVEL - De 
Olympische Winterspe¬ 
len zijn zaterdag in 
slakkegang van start 
gegaan. Het bestuur 
van het Internationaal 
Olympisch Comité 
werd voor de eerste ver¬ 
gadering van zaterdag 
in Courchevel gecon¬ 
fronteerd met de „Ope¬ 
ratie Escargot”. 

Zo noemden de taxi¬ 
chauffeurs in het Fran¬ 
se Alpengebied hun 
derde actie voor betere 
arbeidsvoorwaarden. 

Ze deden zeer langzaa¬ 
maan. Omdat het on¬ 
derdeel transport door 


Winterspelen 
in slakkegang 
van start 


het organisatiecomité 
COJO met de beruchte 
Franse slag was gere¬ 
geld, ontstonden een 
week voor de openings¬ 
ceremonie in Albertvil¬ 
le chaotische taferelen. 
De tien leden van IOC’s 


Executive Board kwa¬ 
men nog wel op tijd 
aan, maar iedereen die 
daar op wat voor ma¬ 
nier ook bij hoorde 
vond talloze redenen 
voor ergernis en opwin¬ 
ding. Voor iedereen 


was er één troost: hoog 
in de bergen scheen de 
zon overdadig. 

In de eerste vergade¬ 
ring van de tien belang¬ 
rijkste IOC-leden vond 
Voorzitter Juan Antonio 
Samaranch medestan¬ 
ders voor zijn voorstel¬ 
len, die hij vorige week 
deed aan de Russische 
president Boris Jeltsin. 

Vijf onafhankelijke sta¬ 
ten - Rusland, Wit-Rus- 
land, Oekraïne, Ka- 
zachstan en Oezbeskis- 
tan - zullen als „Ver¬ 
enigd Team” deelne¬ 
men aan de Olympische 
Winterspelen. 


Atleten op dreef 


HEERLEN - De Nederlandse 
atleten lieten zich afgelopen 
weekeinde niet onbetuigd. Bij 
de wedstrijden in de Hans Mar¬ 
tin Schleyer hal in Stuttgart 
kwalificeerden zich vijf atleten 
voor de Europese titelstrijd in- 
door in Genua (28/29 februari 
en 1 maart). 

De Haagse 800 meter loopster 
Stella Jongmans bleef slechts 
0,06 seconde verwijderd van 


haar prestatie van Gent. Jong¬ 
mans ontmoette een sterk veld, 
waarin zij als vierde eindigde. 

Leon Haan en Ton Baltus wer¬ 
den in de B-loop op de 800 
meter eerste en tweede. Zij vol¬ 
deden beiden aan de limiet van 
1.49,00 voor Genua. Haan won 
in 1.48,70, Baltus liep 1.48,72. 

Na Emiel Mellaard, die vrijdag¬ 
avond in Karlsruhe 7,83 meter 


ver sprong en daarmee drie 
centimeter boven de limiet 
kwam, kwalificeerde ook 
Frans Maas zich. De Zeeuw 
sprong in Stuttgart 7,85 meter 
ver. 

Elly van Hulst heeft de limiet 
voor Genua nog niet gehaald. 

Na haar tweede plaats van vrij¬ 
dag in Karlsruhe op de 2000 
meter won Van Hulst gisteren 
de 1500 meter in 4.15,32. 

In Stuttgart eindigde Nelli 
Fiere-Cooman als derde op de 
60 meter in 7,34 seconden. 


Jongejans baas S 
in eigen huis il 

AMSTERDAM - Edwin en DJ* 
phne Jongejans hebben zoaljj 
verwacht het Nederlands kart. 
pioenschap schoonspringen . 
de 1-meterplank beheerst. D# 
phne Jongejans kwam in JV 
eindstrijd, gehinderd door eöj 
schouderblessure, tot het vö” 1 
haar doen matige totaal 
266,90 punten. Toch was dat ropjj 
aal voldoende voor haar z° ve Ti, 
ste gouden medaille. De vo»} 
sprong van Edwin Jongeja*!* 
wereldkampioen in deze discipel 
ne, was nog groter. Hij ## 
clubgenoot Roupen Tavitrt® 
toch een straatlengte achter zi#,. 
415,80 om 273,25. 

Geen startbewijs 
Henk van jS 

Benthem lü 

REUTTE - Henk van Benth^ 
kon zaterdag tijdens het Op”® 
Nederlandse marathonk# 

pioenschap op de Plansee al 3 
enkele kilometers zijn schaats^ 
uittrekken. Geen vermoeidhrt* 
of een blessure speelde hem 
ten, maar het reclarnereglem e T 
van de schaatsbond brak 
op. De jongere broer van 
tweevoudig Elfsteden-winn^C 
Evert van Benthem, droeg 
dens de wedstrijd ongeoorloo*#l 
reclame. Volgens de normen# 
de KNSB mag iedere A-mart™ 
honploeg met vier reclame 3 ™ 1 ' 
gende schaatsers het ijs op. J^ 1 

Gcwichthelïcrs ij 

•ik 

naar EK 

BOCHOLTZ - De KoninklÜjjJ 
Nederlandse Krachtsport B°V 
(KNKB) stuurt drie gewicht^ 
fers naar de Europese kampi 0 ^ 
schappen die eind april in jjv 
Hongaarse Szeckzard w ? r jJt< 
gehouden. Leenders en VN 3 # 
(beiden tot 90 kg) en GooS# 
(-82,5 kg) zijn tevens geno^ 
neerd voor deelname aan „ 
Olympische Spelen in Bar ce 
na. 

Nieuw succes . 
Marco Veurink 

HEERLEN - Landgraaf-boHJ 
Marco Veurink heeft zatefd» 
avond in het Duitse Aschaf^T 
lang, waar hij voor de Oberliffiy 
club Tus Gerrisheim uitkw^ti 
opnieuw een k.o.-overwinn*% 
behaald. Veurink haalde na 
een minuut in de eerste 
zijn tegenstander Frank 
met een rechtse directe op yin 
hoofd en een aansluitende le^NV 
stoot, voor de volle tien tel*% 


Lainbrcgls tweeuC 
in mini-maratho^ 

APELDOORN - De Tsjecho^ 
waak Petr Novak en de DU# 
Birgit Lennartz hebben zatefdjj , 
in Apeldoorn de negentiefly 
editie van de Midwintermaf# 
hon bij respectievelijk de 
nen en vrouwen gewonf#, ■ 
Novak legde de 42 kilometer 
195 meter in de mist en vrieskjy 
af in 2 uur, 19 minuten en 4? 
conden. IS 

Birgit Lennartz liet een tijd 
2.47.14 noteren. ij 

De gelijktijdig verwerkte m 1 
marathon (18,6 km) was in 55 ® s 
nuten en 12 seconden voor M 3 *] 0 
ten Kate. Hij had 31 secondjp 
voorsprong op Cor Lambre#F 
Jolanda Homminga zegevi e yjj 
bij de vrouwen in 1.06.30. jj; 

De Marreiros « 
marathon- 
kampioen ® 


REUTTE 


Geduld is een sc#* 


ne zaak. Zeker wanneer er ^ 
fraaie beloning wacht. Faustu jJ 
Marreiros zocht al jaren wan* 1 ” 
pig naar succes. In het mabLj. 
honpeloton werd hij zelfs al ,j, 
„eeuwige” tweede genoemd. 
Onverwacht, maar met de 
kracht van een terriër verovef#. 
hij zaterdag op de Oostenrü 1 ^ 
Plansee, vlakbij het dorpje ft 4 *# 
te, de open Nederlandse mafV 
hontitel. Hij boekte daarmee a 
eerste zege uit zijn loopbaan 
A-rijder. 

Fausto de Marreiros (25) is 
uitzonderlijk schaatser in 
marathonpeloton. Sinds zijn 
buut als A-rijder in 1989 drajj ( 
de student bewegingswet^ 
schappen aan de Vrije UniveP^ 
teit in Amsterdam ondoorgr°j( 
delijkheid met zich mee. ^ 

Startplaatsen 1 
sprinters bezet # 

DAVOS - Nederland zal tijd 3 # 
de Olympische Winterspelen W 
de korte afstanden met het ma# 
male aantal van vier schaats#) 
vertegenwoordigd zijn. Op 
500 en 1000 meter worden vijf dj, 
ders ingeschreven. Bij de vrOjS 
wen blijft op de 500 en de 
meter de vierde en laatste sta# 
plaats onbezet. Dat maakte A?. 
Schenk, chef de mission van # 
Nederlandse ploeg, in Davos P 
kend. 

Ook voor beide 1500 meters zl L 
er vijf Nederlandse deelnem e d 
gemeld. Herma Meijer en TlL 
mas Bos hebben echter de stat# 
van reserve. Op de vijf kilom^Lj 
fungeert Bos als reserve. Rob# 
Vunderink heeft verkozen 'j! 
laat mogelijk voor de tien ## 
meter (20 februari) in Albertv# 
te arriveren. De 5000 meter is 
week eerder. " 


<§chwarzenegger 

Jkrachttrainer 

Albertville 

^BERTVILLE - Spierbundel 
> ‘«aold Schwarzenegger, bekend 
5ho ac * eur * n spectaculaire films, 
13* op een vleugje olympische 
1*“ e - De vedette van Hollywood, 
de hoofdrol speelde in rol- 
3 w en ten vol geweld als Termina- 
lL’ treedt tijdens de Winterspe- 
!2w Van Albertville op als fïtness- 
5^er van de Oostenrijkse 
‘jï^-skiër Franz Weber. Speed- 
2in 6 a * s een demonstratiesport 
IHm u bertville ' De deelnemers 
hun gestroomlijnde uitrus- 
hi en en zo snel mogelijk van 
tóltju er g.af te denderen op hun 


ü: 

■iu 


tg s ’ n i et gehinderd door boeil¬ 
os poortjes. Het gaat alleen 
tin h sne ^heid. Het is de bedoe- 
(8 J? da t de geboren Oostenrijker 
' kwarzenegger zich de laatste 
lg van de Spelen in Albertvil- 
e dt, als het onderdeel wordt 
en. 


j 

j^even gele 
kaarten 
Den Haag 

3& KAAG - FC Den Haag 
a heen als verzamelaar van 
Wfiaat ^ hoven de grijze middel- 
1bp,,_ U1 V Ke club, goed voor ver- 
ereH Sde meeste prenten in de 
. Hkp Vlsle ’ hield aan het duel met 
tiaar+ Gen P unt (0-0) en zeven gele 
Ikrep en over - Opvallend genoeg 
,IZij n ® .® een Hagenaar rood. Wel 
jde ir^i ler s P el ers geschorst voor 
. nde c °mpetitiebeurt. 
e ti eker za t °P de tribune druk 
Willem II ont¬ 
ijl ^ en Haag komend week- 
Jandpr. eri T Reker zag de een na de 
Stoekn 6 Hagenees afvallen als 
SfliviJt 1 ?^ 6 tegenstander. Reci- 
Jb Up ® 1 Lems mist het duel in Til- 
va nwe g e Z ij n zevende gele 
rfvis L-’ Valk door zi jn zesde, Pur- 

fVand^f de vi J fde bekeuring, 
der Laan zijn derde. 

perste premie 
jJ^n Reker 

- De 5-0 overwinning 
i Wh Y 11 ] 61 " 11 tegen Fortuna Sit- 
' 2 0 *h advoor dan Keker een bij- 
OiiH ,. re betekenis, aangezien de 
' ' i ° ack van Roda JC conform 

! c 0ntraït 01 !? ere clausule in zi J n 
ct , daarmee zijn eerste 

1 Kf? rydpremie verdiende. Bo- 
V en j Wam de zege als geroe- 
fevnnri° mdat WiHem II zaterdag- 
l; erst in 1 !] ei £? n huis voor het 
l luh c de sl H rts van de nieuwe 
‘Ubsponsor CZ acteerde. Daar¬ 
in, taostt f Reker na afloop met 

|s5L COacktai1 °P het dubbele 

; UCCes van zijn nieuwe club. 

Advocaat krijgt 
J^eek uitstel 

- Dick Advocaat heeft 
(ju n net bestuur betaald voetbal 
jg £ de KNVB een week uitstel 
JE Kregen om over zijn toekomst 
Pa des hssen. Advocaat zou mr. 
j Koels, belast met de porte- 1 
St ~nle technische zaken, oor- 
, P onkelijk vandaag laten weten 
1 öin bl ^ na 'het Europees 1 
; , eqschap de opvolger 

tiliüu y an bondscoach 
bou ls ’ Advocaat, die 
K fkend maakte niet als 


wil feoeu • ianger bedenktijd. Dat 
k is vanuit Zeist ingewilli 

(Stasi-spion na 
Avondje stappe 

l ln Amsterdam 

'Il^KKURG - Eduard Geyer 
^al? te bondscoac h van de n; 
iflige Y?^lb a lpl oe g in de voor 

ïwv DDR J heeft bijna twi 
,»wLy oor de communistische 

rfCortÜ 6 P° btle Stasi gewerkt. , 
ï’Jah r ! aam als verklikker 
K 0 mü n ; , Ge y er was te chante 
>2rS hlJ zich in 1971 als sp 
ifVan 7 )ynamo m het nachtle 
SC + Amsterdam stortte en i 

! KPriu erSe muzi e k luisterde. 
IbenÜf i WaS zondi g. volgens 

< m DuiSlan3' a0hthebbere 

Ü 

Ij^chteraf schaam ik me” 
! yer > die verwacht dat spoi 
I «er spelers over hun Stasi- 
r Q en zullen vertellen. 


trainerscarrouseI 


teMOND - Als opvolger van 
^an Ro ^ man ’ die aan hel einde 
j!fe. a i dlt seizoen stopt met zijn 

ïvhn j rsloo P baan ’ heeft de Roer- 
n dse vierde klasser EMS Sip 

ilï)e! gSma < - 43 ^ aangetrokken, 
jjza gsrna is momenteel werk- 
lldf» ? b ^ LHB/MC, uitkomend in 
J . e derde klasse A. 

(jlh^KMOND - Ton Kochanows- 
b RKAVC uit Asenray-Roer- 
$i’ra t hebben besloten het con- 
na dR seizoen te verlengen, 
au* e de Partijen beginnen daar- 
j 'f 6 aa n hun vierde seizoen. 

I^Ederweert - Trainer Ton 
bben uit Linne, die dit sei- 
/j)fou n b Ü de derde klasser Mere- 

«c <iia ' ‘ 


uit 


WAeeft Ne derweert begon, 

zijn contract met deze ver- 
’ l §ing voor één jaar verlengd. 

Cruijjf moet teleurstelling incasseren na verlies Barcelona 

Beenhakker start met 


MADRID - Real Madrid - Cadiz. 
Eén tegen achttien op de rang¬ 
lijst. Leo Beenhakker zou een 
fraai debuut maken op de bank 
bij Real, was de verwachting van 
voetballend Spanje. De werke¬ 
lijkheid viel tegen. Het werd 1-1. 
Toch vergrootte Real de voor¬ 
sprong op Barcelona tot vier 
punten. De club van Cruijff ver¬ 
loor in Baskenland met 1-2 van 
Real Sociedad. De Nederlandse 
trainers bezetten met hun clubs 
echter wel de eerste, tweede en 
derde plaats in de Spaanse com¬ 
petitie. Guus Hiddink klom met 
Valencia namelijk naar de derde 
positie, dank zij de zege van 1-0 
bij La Coruna. Doelpunt: Giner. 

Beenhakker volgde afgelopen 


week de Joegoslaaf Antic op, die 
gedurende bijna een seizoen veel 
succes had maar zijn spelers de 
laatste weken niet zag impone¬ 
ren. „Don Leo”, eerder drie keer 
kampioen met de Koninklijke en 
van Ajax overgenomen als alge¬ 
meen manager, werd naar voren 
geschoven. Antic kreeg zijn 
functie. „Winnen is niet genoeg. 
Als trainer van Real heb je elke 
week met 100.000 socio’s te ma¬ 
ken”, zei de Loosdrechter bij zijn 


aanstelling. 

Barcelona speelde mooier voet¬ 
bal dan Real en dat wekte af¬ 
gunst in de hoofdstad. In zijn 
eerste optreden kon Beenhakker 
de fans (nog) niet tevreden stel¬ 
len. Na afloop gooiden velen uit 
onvrede met hun zitkussentje. 
Dat is gebruikelijk in Spanje na 
een matig resultaat. Beenhakker 
vertelde na afloop dat de mensen 
na twee trainingen geen ander 
Real mogen verwachten. De 


gelijkspel 

woede van de socio’s richtte zich 
op voorzitter Mendoza, die de af¬ 
gelopen week vanwege het weg¬ 
werken van Antic en provoce¬ 
rende uitspraken in de pers 
populariteit heeft verspeeld. 

Real miste tal van kansen. De 
kwartfinalist in het UEFA-beker- 
toernooi speelde offensiever dan 
onder Antic, maar vooral Hugo 
Sanchez faalde in de afwerking. 
De Mexicaan, die lang gebles¬ 


seerd was, is (nog) geen schim 
van de gevreesde schutter van 
voorheen. Pas in de 42ste mi¬ 
nuut kwam Real op voorsprong, 
treffend genoeg door een eigen 
doelpunt van Frances. De enige 
kans van Cadiz, na een half uur 
in de tweede helft, leverde de ge¬ 
lijkmaker van Arteaga op. 

Barcelona verloor vooral door 
twee blunders van doelman Zu- 
bizarreta. Na drie minuten liet 
hij een schot van Carlos Javier 
glippen. Vlak voor de pauze 
maakte Bakero gelijk, maar in de 
tweede helft strafte Alkiza een 
tweede flater van de internatio¬ 
nal af. De voorzitter van Socie¬ 
dad glom van trots, want Alkiza 
is zijn zoon. 


Olympique Marseille vergroot voorsprong 

Opmars Standard Luik 


BRUSSEL - Anderlecht is 
zaterdag in België niet ver¬ 
der gekomen dan een te¬ 
leurstellend gelijk spel te¬ 
gen Lierse SK, 0-0. Achter¬ 
volger KV Mechelen deed 
het nauwelijks beter door 
tegen Waregem op dezelfde 
score te eindigen. Standard 
Luik klom daardoor naar 
de tweede plaats, met twee 
punten achterstand op An¬ 
derlecht. De ploeg van de 
Nederlandse trainer Haan 
versloeg Ekeren met 4-1. 
Club Brugge, gedeeld der¬ 
de met KV Mechelen, ver¬ 
sloeg Kortrijk, 3-0. 


Anderlecht, voor eigen publiek wei¬ 
nig geinspireerd spelend, stuitte op 
de uitblinkende doelman Mampaey 
van Lierse. Deze greep uitstekend 
in bij mogelijkheden van de jarige 
Bosman, Nilis en Versavel. Club 
Brugge was produktiever. De Ne¬ 
derlander Booy, Cossey en Van der 
Eist scoorden tegen Kortrijk. 
Beveren liep bij Cercle Brugge uit 
naar 2-0, ondermeer via een doel¬ 
punt via de snelle en door veel 
clubs begeerde Zeeuwse aanvaller 
Van Vossen. Soudan maakte het an¬ 
dere doelpunt. De Kroaat Weber 
zorgde ervoor dat het nog gelijk 
werd. Hij scoorde twee keer voor 
Cercle. Weber maakte dit seizoen al 
negentien doelpunten. Hij voert de 
lijst van topschutters daarmee aan. 
Booy staat op dertien treffers. 

Frankrijk 

Olympique Marseille heeft zijn 
voorsprong op Monaco in de voet¬ 
balcompetitie van Frankrijk ver¬ 
groot tot vier punten. De finalist 
van het Europese toernooi van de 

# Chris Waddle van Olympique Marseille passeert Christophe Debu van Toulouse. Foto: AFP 
landskampioen van vorig seizoen 
versloeg Toulouse, 2-0. Monaco, de 
enig overgebleven concurrent van 
de titelverdediger, liet een punt lig¬ 


gen tegen Toulon, 1-1. 

Marseille besliste de wedstrijd pas 
in de tweede helft. Papin opende de 
score in de 57ste minuut. Het was 


zijn twintigste treffer van het sei¬ 
zoen. Een kwartier voor tijd maakte 
Deschamps het tweede doelpunt. 
Door een treffer van Passi kwam 


Monaco in de eerste helft tegen 
Toulon nog wel op voorsprong. In 
het tweede deel maakte Rodriguez 
voor de thuisclub gelijk. 

In de strijd om de plaatsen die recht 
geven op Europees voetbal speel¬ 
den Caen en Montpellier, de club 
van Limburger Wilbert Suvrijn, in 
de subtopper gelijk. Het bleef 0-0. 
Paris SG klom daardoor naar de 
derde plaats. In de hoofdstad werd 
Lyon met ruim verschil verslagen, 
3-0. Reynaud, Simba en Perez zorg¬ 
den voor de treffers. 

Leeds 

Leeds heeft Manchester United 
achterhaald op de eerste plaats van 
de league. De eerste overwinning 
sinds twee maanden op eigen veld 
was daarvoor voldoende. Notts 
County werd verslagen, 3-0. 
Manchester United verspeelde twee 
punten door bij Arsenal gelijk te 
spelen. Tegen de kampioen werd 
het 1-1. Leeds en Manchester Uni¬ 
ted hebben nu evenveel punten, 
Manchester heeft nog een duel te¬ 
goed. 

Sterland opende de scorde voor 
Leeds tegen Notts County in de 
twaalfde minuut. Na de hervatting 
zorgden Batty en Wallace voor ze¬ 
kerheid. Leeds had sinds november 
geen thuiswedstrijd meer gewon¬ 
nen. 

Met zijn achttiende doelpunt van 
het seizoen zette McClair United bij' 
Arsenal op voorsprong. De Schotse 
international profiteerde van een 
misverstand tussen doelman Sea- 
man en middenvelder Rocastle. 
Een minuut voor de rust maakte 
Rocastle gelijk. Het was pas het 
tweede doelpunt van Arsenal in een 
serie van acht duels zonder over¬ 
winning. 

Liverpool, na vijf opeenvolgende 
overwinningen weer kandidaat 
voor een toppositie, ging onderuit. 
Op Anfield Road was Chelsea ver¬ 
rassend te sterk. De club uit Lon¬ 
den won met 2-1. 


De Graafschap verdient kostbaar punt tegen Sparta 


Ajax verzuimt in te lopen 


HEERLEN - Ajax heeft ver¬ 
zuimd in te lopen op PSV. De 
Amsterdammers speelden 
zondag gelijk tegen FC Gro¬ 
ningen, 0-0. Vrijdag al strand- 
de PSV met dezelfde cijfers 
bij Roda JC. Feyenoord profi¬ 
teerde. De Rotterdammers 
wonnen bij SVV/Dordrecht. 
Het werd 1-0, door een doel¬ 
punt van Metgod. Feyenoord 
achterhaalde PSV, maar heeft 
een wedstrijd meer gespeeld. 

Vitesse kwam niet dichterbij. De 
nummer vier van Nederland speel¬ 
de thuis gelijk, ook al met 0-0, tegen 
Volendam. Twee andere kandida¬ 
ten voor Europees voetbal, FC 
Twente en FC Utrecht, zagen hun 
duel in Enschede afgelast. In de 
strijd tegen degradatie haalden De 
Graafschap (1-1 bij Sparta) en Den 
Haag (0-0 tegen RKC) een- punt. 
Ajax speelde een zeer behoorlijk 
duel tegen FC Groningen. Opnieuw 
slaagde de ploeg er niet in de kan¬ 
sen te benutten. Bergkamp, Van 
Loen en Winter onderscheidden 
zich in het missen daarvan. Gronin¬ 
gen beperkte zich voornamelijk tot 
verdedigen, maar kreeg in de laatste 
seconden een ideale kans. Van Du¬ 
ren schoot echter net naast het doel 
van Menzo. 

Aan de Krommedijk, voornamelijk 
bezet met supporters uit Rotter¬ 
dam, kon SVV/Dordrecht slechts 
een helft redelijk in het spoor van 
Feyenoord blijven. In de .tweede 
helft werd de fusieclub aan alle kan¬ 
ten voorbij gelopen door de kam- 
pioenskandidaat. Slechts Metgod 
slaagde erin, met het hoofd, één van 
de vele kansen te benutten. Door 
het gebrek aan afmakers aan Rot¬ 
terdam kreeg de thuisclub in de 
slotfase zowaar nog kansen gelijk te 
komen. Breetveld schoot beide ke¬ 
ren de bal echter ongeveer het sta¬ 
dion uit. 

Scheidsrechter Luinge gaf in het 
Zuiderpark zeven gele kaarten aan 
spelers van FC Den Haag. Hij gaf 
een strafschop aan RKC, die werd 
gemist door Brands. De eerste helft 
was redelijk, de tweede slecht. Aan 
Waalwijkse kant werd topschutter 
Decheiver, vorige week geopereerd 
aan de knie, gemist. > I I sSKsBasS 


• Beeld van de wedstrijd Ajax-Groningen. Voor de ogen van Grafton Holband (midden) en Andrej Zygmantovitsj mist 
Aron Winter (links) een mooie kans om te scoren. ■ Foto: ANP 
Eddie Smulders 


Van onze sportredactie 


WILLEMSTAD - Nederland heeft weer een 
wereldkampioen boksen bij de profs. Tast’ 
Eddie Smulders sloeg de Antilliaan Hubert 
’Ibi’ Zimmerman zaterdag op Curcao in de 
tweede ronde knock out. Maar net als de 
WAA-titel van Alex Blanchard, enkele jaren 


wereldkampioen 

terug veroverd in een 'mismatch’ tegen de 
Canadees Jerry Reddick, stelt ook de NBA- 
titel van de Eindhovenaar Smulders weinig 
voor. ■, 

De National Boxing Association is een oude, 
al tientallen jaren 'slapende’ bond die nog 
bijna geen kampioenen heeft. De Nederland¬ 
se Boks Bond erkent de titel ook niet. 
Smulders was er desondanks als een kind zo 


’ slapende’ bond 

blij mee. „Er is een wereld voor me openge¬ 
gaan,” aldus de voormalige kickbokser, die 
in Willemstad in de hoek werd bijgestaan 
door de Rotterdammer Hans Lip van der 
Meer. Volgens Smulders liggen er nu reeds 
tal van aanbiedingen om zijn titel te verdedi¬ 
gen. „En die zijn zo aantrekkelijk, dat ik 
misschien wel nooit meer in Nederland 
boks.” 


Cantona kiest 
voor Leeds 

LONDEN - Eric Cantona speelt 
de rest van dit seizoen bij Leeds 
United. De lijstaanvoerder van 
de league heeft tevens een optie 
tot koop op de Franse internatio¬ 
nal, nog eigendom van Nimes. 
De aanvaller stopte in december 
met voetbal, uit protest tegen de 
schorsing van twee maanden die 
de Franse voetbalbond hem had 
opgelegd. Vrijdag leek hij te kie¬ 
zen voor Sheffield Wednesday. 
Na enkele proeftrainingen ver¬ 
trok hij echter bij deze club. 
Sheffield Wednesday wilde Can¬ 
tona nog wat langer testen. De 
international, die in twintig in¬ 
terlands twaalf keer scoorde, 
weigerde dit. Hij vond dat een 
tweede oefenperiode afbreuk 
deed aan zijn reputatie. Leeds, 
blijkbaar meer overtuigd van de 
kwaliteiten van Cantona, sloeg 
onmiddellijk toe. Leeds zocht 
een vervanger voor topscorer 
Lee Chapman, die wegens een 
polsbreuk voorlopig niet kan 
spelen. 

Been productief 
voor Heerenveen 

DEN HAAG - Voor het eerst 
heeft Mario Been doelpunten ge¬ 
maakt in het kleurige shirt van 
Heerenveen. Drie nog wel. De 
koploper in de eerste divisie won 
zaterdag voor ruim 8.000 toe¬ 
schouwers met 6-0 van Haarlem. 
Been kan het persoonlijke suc¬ 
ces goed gebruiken. Hij is nog 
altijd eigendom van de textiel- 
magnaat Nol Hendriks, maar 
weet zeker dat hij nooit meer te¬ 
rugkeert naar de zuidelijke pro¬ 
vincie. Heerenveen kon Been tot 
1 januari voor 400.000 gulden ko¬ 
pen, maar zag daarvan af. Mis¬ 
schien dat de Friezen van ge¬ 
dachten veranderen of een 
andere kooplustige zich aan¬ 
dient. 

Nieuwe test voor 
Danny Muller 

SITTARD - Fortuna Sittard gaat 
Danny Muller opnieuw testen. 
De van Standard Luik afkomsti- 

I ge Amsterdammer werd ook 
enkele maanden geleden aan een 
proef onderworpen. Tot een be¬ 
sluit kwam het toen echter niet, 
omdat Muller een zware blessure 
opliep. Morgen, dinsdag 4 fe¬ 
bruari, kan hij in het oefenduel 
tegen eersteklasser Waubach be¬ 
wijzen dat hij een aanwinst is 
voor de eredivisieploeg. Het duel 
wordt gespeeld in Sportpark Ter 
Waerden in Landgraaf en begint 
om 19.00 uur. 

Ajax stelt 
trip uit 

AMSTERDAM - Ajax heeft zijn 
trip naar Sicilië uitgesteld. Aan¬ 
vankelijk zou de ploeg daar dins¬ 
dag tegen Catania voetballen, in 
het kader van het zogenaamde 
nederlaag-toernooi. Verdere 
deelnemers zijn PSV en Liver¬ 
pool. Technisch directeur Van 
Gaal voelde weinig voor vertrek 
naar Italië. „Het komt me deze 
week slecht uit. Zondag spelen 
we voor de beker tegen PSV- 
Daarop gaan we ons nu concen-: 
treren.” Waarschijnlijk speelt 
Ajax nu 18 februari op Sicilië. 

Politie in geweer 
tegen KNVB 

ENSCHEDE - De gemeentepoli¬ 
tie van Enschede heeft gisteren 
twee supporters van FC Utrecht 
gearresteerd. Zij richtten vernie¬ 
lingen aan in de trein die hen 
vanuit Enschede terug naar. 
Utrecht vervoerde. De fans keer¬ 
den onverrichterzake huiswaarts 
nadat scheidsrechter Van den 
Ende een uur voor aanvang van 
de wedstrijd FC Twente - FC 
Utrecht het veld in het Diekman- 
stadion onbespeelbaar verklaar¬ 
de. De politie gaat bij de KNVB 
reclameren over het late tijdstip 
van afgelasting, ’s Ochtends had 
de plaatselijke consul het terrein 
wel goedgekeurd. 

Roda JC derde 
in zaalvoetbal- 
toernooi 

KERKRADE - Roda JC is afge¬ 
lopen weekeinde derde gewor¬ 
den in het zaalvoetbaltoernooi 
van het Duitse Warendorf. De 
Kerkraadse ploeg speelde met 
Hanssen, Senden, Waterreus, 
Hofman, Van der Luer, Romero 
en Stefan Jansen. Na verlies in 
de eerste wedstrijd tegen Osna- 
brück, won de ploeg van trainer 
Koster het tweede duel met 11-1 
tegen een plaatselijke amateur- 
club. In de daaropvolgende hal¬ 
ve finale tegen Hertha/BSC 
stond Roda vier minuten voor 
het einde van de wedstrijd met 
3-1 voor, maar verloor men uit¬ 
eindelijk toch nog met 4-3. In de 
strijd om de derde en vierde 
plaats werd na het nemen van 
strafschoppen gewonnen van het 
organiserende Warendorf. Grote 
uitblinker aan Limburgse kant 
was Rene Hofman. Het toernooi 
werd gewonnen door Hertha/ 
BSC dat in de finale Osnabrück 
opzij zette. 
Yf N fimburgs dagblad 


..., 


^ÜMÉtMtonpenj Vad* 
BL-YeBowSox 


I - 

:aaihandbal 
5 i r - •■» z x ; i yy • T 
■- v m3 J' > 


I Stand: 

Sittardia 

19-32 

Y&L 

19-29 

fe&O 

19-29 

4 Blauw Wit 

19-27 

9 Hennes 

19-21 

5 Aalsmeer 

19-21 

2 Tachos 

19-18 

3 Hellas 

19-17 

1 Bevo 

19-13 

Olympia H 

19-12 

Esca 

19- 9 

1 osc 

19- 0 

fi 

L eerste divisie 

1 Quintus-AalsmeerS 

23-19 

1 Stand: 

i Delta Sport ' 

i. 

11-19 

Satumus ' 

10-12 

WIK 

11-11 

J UDSV 

11-11. 

} Noav 

9-10 

1 Aalsmeer 3 

11-10 

) Loreal 

10-10 

) Quintus 

11- 9 

PSV 

11- 7 

PiusX 

} GL tweede divisie 
) Rapiditas-Gazellen 

, U- 6 

14-13 

i Blauw Wit 2-Sittardia 2 

19-12 

r Swift A2-SVM 

18-10 

) Swift R-Laren 

20-20 

UDI-Blerick 

16-16 

) Stand: 

Gazellen 

12-22 

Sittardia 2 

12-16 

| Swift E 

12-16 

I Rapiditas 

12-13 

Blauw wit 2 

12-11 

r SVM 

12-10 

1 Blerick 

12-10 

UDI 

12- 8 

Laren 

12- 8 

Swift A 2 

12- 6 

derde divisie 

- 

Vios-Jupiter 

16-16 

1 Meteoor-Habo 

16-11 

V&L2-Caesar 

14-14 

HW-Bergeök 

15-14 

HBS-Tremeg \ • 

27-15 

Stand: 

CfiGtar 

12-20 

t HBS 

12-20 

V&L2 

12-17 

Meteoor 

12-17 

Vk» 

12-12 

t Jupiter 

12*12 

Habo - . 

12- 9 

> Tremeg 

12-8 

f HW » 

12- 6 

Bergaijk 

12- 0 

jragddivisie 
DVC-Siftardia 

16-15 

V&L-Gazellen 

20-20 

EsCa-Blerick 

15-14 

Stand: * • 


Blerick 

10-13 

V&L 

9-11 

1 Esca 5 

10-11 

Bevo 

0-10 

Kerkrade 

8- 7 

DVC 

8- 0 

Sittardia 

9- 6 

fhwttm '■ 

10- 6 

Heren PJL 

Polaris-Gemini 

22-14 

. Vestn-Caesar 2 

18-19 

ATSV-Eksplosion 

12-16 

Loreal 2-OspeI 

16-12 

La. 

Blerick 2-Swift 2 

13-25 

Brecton Sp.-Kerkrade 

13-16 

Mere&ldia-DES 

200 

Hercules-NOA V 2 

11-21 

Lb. 

Hrunssüm-Minor 

17-23 

WQaikr.-Filarskis 

19-19 

Heerien-Kerkrade 2 

18-20 

Zwart Wit 2-BDC . ., , 

12-20 

■ v. 


HBS 2-Blerick 3 


GHC-Manual 

9-17 

Vios 2-Rapiditap 3, 
Popcye-Breeton Sp^ 

23-13 

22-12 

2L 

GHC 2-Manual 2 s > 

18-19 

V7oe2-Iinne 

20-12 

Vesta 2-Bom 

7-32 

Bevo 4-Rapiditas 4 

11-7 

Sittardia 3-V+L 3 

27-13 

Én. ', 

BLWit3-ESC 

25-17 

SVM 2-PosterhoIt 

17-16 77 


bulletin 


Stand 

Vrevok 

Nokia 

WC 

Sliedrecht Sport 

Geevers 

Delta 

Rijnmond 

Odulphus 

Peelpush 

Leython 

Vocasa ' 

BCS Comp.Serv. 
x=3 pntin mindering. 

Heren 2e divisie D 
Flamingo’s-WC 2 
Autodrop 2-VCH 
Morrea-Hajraa 
Velden-Facopa 
Somaa-Hypotheker 
Jola-Polans 
Stand. 

Facopa Weert 

Jolia 

Hajraa 

Flamingo’s 

Polaris 

VCH 

Hypotheker 
Somas 
WC 2 
Autodrop 2 
Velden 
Morres 

Heren 3e divisie H 
Sittardia-Vocas 
.Rooyse-Nuvoc 
Interkontakt-Kompro 
Rapid-Janssen 
LeduhEevoc 
Stand 
Janssen 
Kompro 
Rapid 
Nuvoc 
Sittardia 
Ledub 
Revoc 
Rooyse 
Vocas 
Wevoc 
Maasbracbt 
Interkontakt 


Dames Promotieklasse 
Volhar ding-Avoc 
Dovoc-VCH 4 
Furös-Dynamic 2 
BSVJokers 2 
Fiscus-Muvoc 
El aloo-Geevers 2 

Dames le klasse A 
Ftwos2-Vluco 
BSV 2-Jokers 3 
Elan-Spartak 
Voerendaal 2-Geevers 3 

Dames le klasse B 

Sittardia 3-Fiscus 2 
N AC-Dynamic 3 
Grovoc-Jokers 4 

Geevers 4-SEc" 

Dames 2e klasse A 
Grovoc 3-MutJMaluku 
Elan 2-Muvoc 2 
Sp.+Sp.-Geevers 5 

Dames 2e klasse B 
Grovoc 2 Jokers 5 
de Heeg 3-SEC 2 
Nivoc-Avoc 2 

Rapid 4-NAC2 
Dames Beker 
Helpoort-NAC / 


ucicu r kuwvtztny 

Sittardia 2-VCH 3 
Avanti-VCH 2 
Furos-Vluco 


• .V? ■■ ,r< ►. jyM-". .*> 


Dovoc-VCH 4 
AMVJ-Vluco2 
Fiscus 3-Fiscus 2 


14-33 

14-30 

14-30 

14-29 

14-25 

14-23 

14-20 

I4-17x 

14-14 

14-11 

14-10 

14-7 


Elan 
VCV 2 

Dames 1B 
Helpoort 
NAC 
SEC 

Grovoc ' 

Sittardia 3 
Rapid 3 
Avanti 
Geevers 4 
Fiscüs 2 
Jokers 4 
Dynamic 3 

Dames 2 A 
Mutiara Maluku 
Muvoc 2 
Avoc 3 
GeeversS 
AMVJ 
Dovoc2 
deHeeg2 
Elan 2 
Grovoc3 
Sport en Spel 

■y 

Dames 2B 
SEC 2 
Avoc 2 
Rapid 4 
Jokers 5 
NAC 2 
de Heeg 3 
Nivoc 
Grovoc 2 

Meisjes Al 

Sittardia 

Avanti 

Rapid 

VCH 

BSV 

Geevers 

x3 pnt.in mindering. 


Meisjes A 
Blok’82 
Dynamic 
Furo? 


vcv r 

> \ 'y 

Meisjes BI 
Geevers 2 
Jokers; ' s 
Sittartftaa - 
VCH 2 

RGT ,A:'' 


t.-f 

m 


m 

lér- 

* 


dt&ZSM 


fut 

1 *&-<•- 

W EIsloo 2 
Furos2 , 
Vluco3 

Sporten Spel2 
BSV 
Sjoahn 2 
Geerars 5■ 
Dovbè 2 
Volharding 

Heren 2B 


Sittardia 3 
Jokers 3 
Mnvdc2 


Avanti3 


HeifenSA, 
Geewés7 ï 
Spartaik 3 


Sittardia 4 


Rapid 


RdfridfeJokdrs 


|m • 

: ■ -*i MJ.y-Vt'i 


h Voerendaai-Geevars 

24 

^taml 

t VCH3 - ■ 

' 'Ï4-37 


Muvoc 


f_- » i 1 .« • -i j 


rmirtWMy | * •— J 


Jokers 2 


Dopes IA 


Geevers 3 


x«3 pntin mindering 


SEC 

1-3 

Haverput-Bundé 

Rapid 

1-0- 

MBV-DAS 

Volharding 

1-0 

KOT 2-Klos 5 

Geevers 

0-0 

Keer-Ulestr.3 

Jongens B2 


C2-B 

Elan 

1-3 

Banholt-AltRaak 

Elsloo I 

1-3 

Diekske-KOT 3 

WS 

1-3 

Klos 4-Geertr. 

Avanti 

1-0 

Gerlach-Noorbeek 2 

Geevers 2 

1-0 

Eijsden-Vilt 

de Heeg 2 

1-0 

C2-C Maandag 3 fébruari 1992 # Pagi 


biljarten J 


Rapid 2 

Meisjes B2 
Sittardia 4 
WS 
Grovoc . 

Vluco 1 ■ 

Dovoe 
Elan 

3-1 Standenlijst 
3-0 Heren Promotieklas 
3-1 Furos ; 

0-3 SEC 2 
1-3 Geevers 2 
VCH 2 
Avanti 
Jokers^ . 

0-3 Vluco '„V* 

0-3 VCH 3 V 
VCV 

SEC .. ; : - 
0-3 Muvoc 1 
0-3 Sittardia 2 - 
1-3 Helpoort 
04 ' 

IA' ; - 

3-1 [Sport en Spel 
VCH 4 
Sjoahn 

24 Fiscus 2. 

3-0 Geevers*' " 

3-1 JDovoc 
34 AMVJ,, 

24 Vluco 2 '' - ’ ’i 

14 Fiscus 3 


Avanti 2 
Rapid 2 
52 

Jokers 2 


District Z.-Limburg 
Drieb.A 

Modem-Volkshuis 

5-2 

Maasband-Luip 

7-0 

Matchp.-Wolfrath 

3-4 

Volksh.3-Tjoba 

5-2 

Societeit-Modem 2 

2-5 

Drleb.B 

Apollo-BLBock 

2-5 

Eikhagen-Kantje 

N.KlOssen-OHVZ 

0-7 

5-2' 

Matchp.3-Vink 

DJB-Waubach 

5-2 

4-3 

Catenaccio-Caramb. 

7-0 

■ 

Drleb.C 

BCV-StHeerlen 

2-5 

Carambool-BBC 

2-5 

VkC-Br.Wapen 

5-2 

Vink-OHVZ 

4-3 

Volkshuis-DJB 

2-5 

Academie-Brunssum 

7-0 

DriebJ) 

Vipk-Cebusta ■ ; 

- ■ 

5-2 

Apollo-Brunssum 

5-2 

Union-Br.Wapen 

0-7 

Kantje-Carambool 

2-5 

OHVZ-Touche 

5-2 

IA 

> . 

Volkshuis 3-Societeit 2 

5f2 

Bom-Holtum 

i->5 

Volkshuis 2-Wolfrath 

GONA-Benelüx 

Quick-BVG 

m 

0-7 

1B . 

Schaesberg-St.Bavo 

3-4 

BBC-Carambool 

3^4 

Keizer-N.Klossen 2 

5-2 

Sibhe-Juliana . 

7-0 

f 

1: 

I 

co 

6-1. 

IC 


BBC-Waubach : '" 7 

5-2 

Schaesberg-Kempke 

ly*®' 

2A 

/ > v ; 

Eikënboom-Quick r ■ 

•é-2. 

Stein-TIP 

2-8 

Wolfrath-Tjoba 

4-3 

Kempke-Sanderbout 

2i5 

Statie-Maasband 

7-0 

2B 

TIP-Holtum 

-2-5 

Societeit-Tjoba 

,2-5 

BeneluxlHeukske • 

■5,2 

BVG-Bom 

,7-0 

HGK-Wolfrath 

‘2-5 

2c : 

VKC-Schaesberg ' 

2-5 

Ransdaal-N. Klossen 

2-5 

BCV-Klosje 

• 5-2 

Beatrix-Br.Wapen ' 

Volkshuis-BCH 

5-2 

5-2 

2D . 

Ven-Hoefijzer 

, 2-5 

Butting-Keizer 

5-2 

Brunssum-Marie Gew.. 

4-3 

Vriendenkr.-L.Band 

5^2 

Elkenboom-Schaesberg 

2-5: 

2E \ 

JUlianS-Schaesberg 

2-5 

Hoeftjzer-BLBock 

0-7 

Keizer-Matcbp. 

2-5 

W.Klossen-Ven 

1 • . 

0-7 


Ulestr.4-BAM 
Ketsers-Keizer 2 
Itteren-MBV 3 
DAS 2-Heer ’412 


Nazareth-Berceuse 2 
Vriendenkr.2-MBV 2 


C2-E 

Sabena-Keer 2 
DOT-BAM2 
Voliere-AWolder 
Bunde2-Ketsers 2 
Berceuse 3-Victorie 
StHoger-Hoefijzer 

Bl.Bock-Eendracht 

Schaesberg-Kantje 

N.Klossen-Waubach 

• / • .. 

sa - v y.y 

Heuks^e-Oase 
i Jachthoes-Holtum 
Maaaband-Meers 
Bènelux-Societeit 
Wolfrath-Tjoba , 

3B ‘ 

TJoba-Eikenboom 

St.Hoger-Modem 

TIP-HGK 

Sanderbout-Oase 

3C _"i .y y 

I Sibbe-Weustenc. 
[ABP-Eikhagen 
JDJB-Academie 
ABC-Juliana 
St.Heerlen-St.Hoger 

3D . 

Treflfers-Butting y 
Irene-Gebr-Hofee 
DJB-BBC - 


Heukske-Statie 
^ WoJfrath-ICempke 


je-Ltfip 

t-Bom 


o boom Kéizer-StHogejr> 
UBand-BCH^ -. .? ; 

BCV-StJBavo i " 
N.Klossen-MatéhpP» 'y 
Br.Wapen-Beatrix 


0 - - :y v 

Ho^fzer-N.Klössen 
apdracht-DJB 
ètó?r-BCH 

i A pWeubaöh-Eikhagten ’ • 
yf SchaesberésAcademie 

1 * 9 - V. i . V; 

|«E •. •• ■ 

Matchp.-Apolio , , 
Butting-N.Klossen 
Eïkhageh-Ven 
M.GeWj-Vriendenkr. 
'Erejleré-Garambool 


'64 
' 7-2 
‘2-7 


A.Wolder 2-Rheing.3 

DOT 2-A.Wolder 3 
Rheing.4-Berceuse 4 


Bookvink 2-Voliere 2 
DAS 3-Geulle 

C3-C: ? : ‘'.y 

Klos 6-Kl.Vier 2 
Banholt 3-Heer ’413 
Mergell.-Sjaan 3 
Coneordia-Eijsden 2 

C4-A 

Rhelng.S-Kl. Vier 3 
Noorb.4-KOT5 • 
Geertr.3-Heugem 2 
A.Raak 2-Diekske 2 
Haverput 2-Oost 2 
Concordia 2-W.v.Berg 

C4-B 

Victorie 2-Haverp.3 
Sabena 2-Duuker 2 
Heukske 2-BAM 5 
Vriendenkr.3-Bookv2 
DAS 4-Nazareth 3 
Heer 4-Rheing.6 

C4-C 

Ketsers 3-DAS 5 
Nazarèth 4-Borgh.2 
Bookv.4-BAM 4 
BCM 2-Heukske 3 
A.Wolder 4-Ridder 2 
DOT 3-Wolder 3 

C4-D 

Eijsdèn 3-A.Wolder 5 
Oost3-Klos7 
Berceuse 5-DOT 4 
Duuker 3-Géertr.4 
Heer 5-Noorb.3 


Oost 4-MBV 5 
Ulestr.5-Vüt 2 


Geertr4-Ketsers 4: 
Bercepse 6-Eüsden 3 
Heer ’415-Vriendenkr.4 


Eüsden2-BCM 
Noórbeek-Heukske 
Heer ’41-MBV 
Vriendenkr.-W.v.Berg 2 

Driebanden B 

BCM 2-Rheing. 
KOT-Keizer 
W. v. Ber g-N azareth 
Heukske2-Sjaan 
MBV 2-Voliere 

Driebanden C 

Rheing.2-Eijsden 
Hee c-Vrienden kr. 2 > 
B’homeJ.,MBV3 ' 

Keizer 2-Heer ’412 
DAS-Ulestr. 

Midden Limburg 
Hoofdklasse A - 
Riva-Boekoel 
Odilia-Roggel 
Montfört 2-Stift 
Paerdstal-Blaakven 
Vriendenkr.-Montf. 
Vriendenkr.-Paerdst. 

Hoofd klasseB 
Thom-Los Rónd >' 
DLV-Nunhem - 'V'. 

. OVÜ 2-Joppe : yPV 
M' Beek-Grathem ^ ‘ 

: Herkenb.-Oyu • v ? ", 

le klasse A i ’ r >. 
Grathem 2-BJaakyen 2 
Manesl.-M’Beek 2 , 
Hoek-Wèssem 
Roggel 2'-intemos v" 
L.Band 2-Hapje . V-J 

le klasseB ’ : 1j y ; . 
OVU 3-Swalmeh '; 
WalhaUa-Taveme ■ 
Roermond-Ster 
Roermopd-V olharding: 
Beegden-Boekoel 2 - 

2ë klasse A - * 7 " : -y 
TOP-Bes^den 2 •, ,/ : 

Mbntfort 3 T Robkr, ^ • ."y v 
Creacendo-Jop«é2 ' 
ONA-OMia* <7 

: Weasenrz-Maasb?*?;w"' 


Nunhem 2-Beegden 3 
Meijel 2-Oranjet. • 

3e klasse A 
Volhard.2-Klumpke 2 
Boekoel 3-Br.Quelle 
Roerm.3-TOP 3 
OVU4-DMB 
Vriendenkr.2-Avanti 2 

3e klasseB 
OVS 2-Karot 3 
Montfort 5-Posterh. 
Cresc.4-Ramona 3 
Maasbr.3-Veldp.3 
Amicia 2-Odilia 4 

•j' 

3e klasse C 
Roggel 4-Manesl.3 
Heel 2-Ketelbink 3 
Nunhem'4-Bergske 
Meijel 3-Baexetn 3 
Joppe 4-Nunhem 3 

3e klasse D 
Beegden 4-Hprn 2 
Wessem 4-Wilhelminah, 
Heel 4-Tramh.3 
Pumpke-Kei 
Sport-Heel 3 
2-6 

3e klasse E 
Allerh.2-DMB2 
Ster 3-DES 2 
L.Band 3-Walhalla 3 
Oude Molen-TQP 4 
Graanb.-Br.Quelle 2 

3e klasse F 
OVS 3-Herkenb.3 
Odilia 5-Stevensw.2 ’ ;• 
Veldp. 5- Amicia 3 
Touche-OVS 4 
M’Beek 3-Veldpoort 4 

3e klasse G 

Wilhelminah.2-Wessem 5 
Tramh.4-Paerdstal 2 , , 

Sport3-Stift3 
Leveroy 2-Prairie 3 ' J . 
Hapje 2-Sport 2 

3e klasse H ’ 

Peel-Meijel 4 

Baexem 4-Robic 3 . f 

Haelen 2-DLV 2 > 

Graaf-Ketelbink 4 
Stevél 2-Haelen 

■ 4e 'klassè A ; ' <4i, 

ABC-Swalmen 3 - 
TOP 5-Herberg 
Allerh.3-DDD4 " , ' 
Veld-Klumpke 3 > 

Avanti 3-O.Molen 2 

4e klasseB 
Odilia 6-Ramona 4 
OVT 2-Ritho " < 

M’Beek 4-Montfort 6 K 
Amicia 4-Karot 4 
Tegel-Vlodrop 2 * : y> J 

4e klaSseC 
Paerdstal 3-Sport 4 
Tramh.5-Pumpke 2 « : 
Riddersh.3-ONA3 V i-t 
Stift 4-Paerdst.4 
Prairie 4-Riddersh:2 - 

4e klasse D < 

Hoek 4-Oranjet.2 ' ’ 
Joppe 5-Butóenum3 .. 
Graaf-Harfen 3 > ■ •'r. 

Peel 2-Maneshist 4 
DW3-Gt!»gfa';‘ - 

4é klasse E 

.Internos 4-ABC 2 . 

ToP 6>Swalmen 4 . 
Graanb.2-Allerh.4 
Vlodrop 3-Volhardkig 3 
KOT 3-DES 8 


2-6 

Hoppers 2-Bach.Cl. 

Royal 3-Swing Mill 
Umbelderke-Laar 2 

4*4 Distrct Midden-Limburg 
e? Hoofdklasse 
Inrit-Dennenoord 
44 Jagerslust-BVO2 
* OBKK-Kwartel 
Maasgolf 2 tBVE 2 

H le klasse 
4*4 Oad Hael-Berg 
Tt Heytse-Breer 
12 SNA 2-Riva 
** 3CW 2-Jagersl.2 

fi 9 He klasse 
ïi BVE 3-Hoove 
fS BVO 3-Kloss 
AA Berg2-Eikske 
22 Hook-BCW 3 
HUkske 2-Meijel 

o q 3e klasse 
, c’o Dennenoord 2-d.Tup 
o 9 Kwartel 2-Leste B. 

Tl Pimpern.-OBKK 2 
Zwaan-Inrlt 2 
Eikske 2-BVE 4 

- 1 District Echt 
no Hoofdklasse 
,o e Slek-Centrum 
a ‘o Kerkzicht-de Zuul 2 
4? Deelgaard-Greuske 
22 Zuul-Village 
- Putbr.B.-Montfort 

- • 1 JU * 

n0 le klasse 
Tl Centr.2-Slek 2 
9 O.Genoegen-Heukske 2 
Ta Greuske 2-Deelg.2 
9 Spee-Dohck 
z a Montf.2-B.Aolders 

4 4 2e klasse ■ 

AA Montf.3-Zuul3 
Village 2-Putbr.B.2 
T2 Paerdsstal-Hingen 
Donck 2-Sj>ee 3 

Se klasse , 

A. Spee2-Stoba2 

Hingen 2-Kerkzicht 2 

?“?. District Urmond 
22 Hoofdklasse 

Krietje-Voske 

•> V. Pappegey-Papp.V.A. ‘ " 
> j tn Maasvallei 2-Pappég.2 
ÏTfl Meule-Fortuna . 

^2 JBr.Taveeme 2-Almania 

f5 le klasse 

Sittardia-Sparta * 
v Brandp.-Krielje 2 : 

«, * -Almania 2-Sittardia 2 
22 'A.Einek.-Br.Tav^ 

0^ Fortuna 2-O.Zitterd 

«e klasse 

■ Pappegey 3-Meule 2 
Sdbopke-Bayem 
A A Papp.v A.2-Krie1je 3 
' T% Voske 2-Br.Tav.6 
'flo Br.Tav.4*HoUandia2 


Picassp-Brouwersw. 

6-10 

L.Kgbouter-Stalletje 

9-7 

Leeuw-Paddock 

3-13 

Korte Keu-Hulsveld 

9-7 

Ruif-Hofland 

5-11 

2e klasse D 

Paddock-Hulsveld 

4-12 

Candlelight-Romana 

13-3 

yogelz.-O.Schaesberg 

9-7 

Vink-Fl.Dutchmann 

10-6 

Pub-Smeets 

3-13 

Duikers-Gildem. 

10-6 

2e klasse E 

Ziej spoar-Bokkerijders 

10-6 

Hofland-Spoorz. 

9-7 

O.Herbergh-Hulsveld 

15-1 

Willem T.-Poat 

4-12 

Schachtw.-Paletti b. 

10-6 

L.Kabouter-M.Hoek 

10-6 

2e klasse F 

Bongerd-Karrerad 

7-9 

Mijnzicht-Duikers 

16-0 

Sjtoet-Auw Vrung 

10-6 

Amstel-M.Hoek 

7-9 

Stoufpot-Sport 

- 8-8 

Brandwap.-Duc 

7-9 

3e klasse A 

Holtum-B.Beukers 

5-11 

Sport-Koetsjhoes 

7-9 

Duikers-Brouwershuis 

14-2 

O.Herbergh-Sjteeberg 

10-6 

Wilhelmina-Heikaatsje 

6-10 

3e klasse B 

Heikaatsje-Sjloes 

1-15 

Górissen-Smeets 

9-7 

BtJSÜlle-L. Kabouter 

6-10 

O.Herbergh-Vogelz. 

10-8 

Rolduc-Oph. boy s 

7-9 

3e klasse C 

Vraagtek.-Bastille 

4-12 

Sjtoet-Auw Pastorie 

6-10 

Duikers-Stalleije 

5-11 

Barbou-B.Beukers 

3-13 

L.Kabouter-Brouwersh. 

9-7 

3e klasse D 


Wolfje-Wilhelmina 

11-5 

Trepke-Stamp 

10-6 

Edelweisz-Pïdetti b. 

8-8 

Gorissen-Fox 

10-6 

Candlel.-Vraagteken 

7-0 

|3e klasse E 

Veldhof-Overbroek 

11-5 

WolQe-WiUem Teil 

12-4 

Sjteeberg-Comer 

4-12 

Wilhelmina-Orchidee 

10-6 

Heukske-Joy 

9-7 

3e klasse F 

Overbroek-G.Leeuw 

8-8 

St.Berb-Leeuwenh. 

10-6 

Duc-Corner 

10-6 

W.v.Simpelveld-J oy 

12-4 Bedrijven League 

SSOVH-N.C.Maijolein 

ABP-Ultrasec 


Terminat.-Strike F. ^ 
BrugmAss.-Teamwork J 


SOS-RavenPlum, 

Marastima-Roda 


UD-UD2 

Koala's-Polar Bears 


Coma-TheAÏiens 

Portjes-Lablo’s 


Hoeve de Aar dubbelléd 

BZN-Riefle J 

Anco-Lady’s i 

WC-TIK f 

Blind-Kapelhof 
V olhouders-Bellefleura; 
Trekvogels-Optimisten»! 
Pinhunters-Lablo’s ^ 
Missers-Fantasie < 2 


LI 


/ tafehoetbal Ë 


ifi Standen 

Hoofdklasaen 


Montfort 
r Centrum 
de Zuul 

Putbroeker Boys 
Greuske 


4eklassoF 
Thom 5-Bportf 
Tramh.S^Degel: 


7-0 ONA 4-Grathém 4? F 
5-2 '■ '• 2 ' 

5-2 4e klasse G % •• v, 

5-2 Graaf4-Joppe 6 ^ ‘f■ 

DLV 4-Hom 3 y . 
Jachth.-Graaf 5 S 

5-2 

2-5 4e klasse H . 

2-5 Klumpke 4f-Herkehb.4 1 
7-a Hamona 5-Whalla4', a ' 

2-5 Vriendenkr.4-Ster 4",’ 
Herberg 2-ABC 3 • 

DMB 3-Boekoel 4- - 

5-2 

5-2 DB-klasse - . y 

2- 5 OVS A-M’BeekA > 

5-2 L.Band A-DLV A 

3- 4 Hapje A-L.Band B .&' 

• Vriendenkr. A-OVSH' 

** * . ’ y ‘ . 

‘v* ' DB-klasse B L . 

2-4 Ketelbink A^arot k 

2- 4 Beegden A-stiftAy 

4- 2 Grens A-Heel A 

5- 1 Avanti A-Ketelbink B 
4-2 

6 - 0 

' Ereklasse,:' 

4r2 IMiai^-Pmt4-': : jy 
V' 4-2. BVÖ-Br.Tavëtuhë f"" 1 
; • $4 Heiik8&e-Maak^si0Cp # , 
y D-6. Chevrem.-Maastaflet,. ■ 

’ • .2-4 .HyE-SNA " y'' 

■ ;8t3nd ■ i: . 

Maasgolf 

0-6 

4-21 Brand Taveerne 

3- 3 * ' ' " 

2-4 

4- 2 IMassy^llei 

Hollandia 
v. 2^4 BVO . ; 

• Heukskfe ‘V 

4-2. - 

.■/ 2-4 District OtfdeMljnstreeltw ‘ 
; 4-2 Hoofdklasse .v 

/Cheyrei»^Pmj4,i 
BOK-Hanneftiaii ,6 

{ 2-6* StemtEikske - , ‘ ‘ v - 3 

/’ «42 

OBK-Puiarae yy ;V .»_ 

> ff .iéklasse-' ■, i •’" 


Deelgaard 
Village 
de Zuul 2 
-Kerkzicht ■ 

Urmond 

! •BraödTaveömé 2 , 

; Fortuna 
Pappegey .' ' 
Krietje 
aw' 


Pappegey 2 
Maasvallei 2 
Voske 

Pappegey Val Aan 

Weert 
Boshoven 
Uikè . . 

Rpyki y 

Schuttershoeve 

Stamgasten 

Anker 

Boshoven 2 

Graswinkel 

V-. \ • 

Midden-Limburg ' 

Maasgolf2 v 
BVO 2 
Hukske 

Dennenoord <■ 


E2 

Kwartel 
Inrit 

OBKK* y 

Oude Mijnstreek 
Olympia , v , 
Pumpjé « 'ï 
:Berg.BM^yy' 

Eikske y, 
Ghevrem<Srt2 '' ■* 
BGKL: „■ 

dte Pintè ‘ .7-' v "• 

«évi "H-r"'. 

Öan • aaa . .. 


m. 

16-20 


Boskab.-Waardh.B. 
Hakkers-Scory B. 
Wien-Hakkers 2' 
Karrewiel-Liewke , 
Zw.Ridders-Star CL 
Victoria-Smidter B. 

Overgangsklasse A 

Millen-v.Gogh 

Verdw.Viss.2-Miranda 

Heer-BeatB. 

Smidter B.2-Loon1jens 
| Angeüna B.-Heister 

Overgangsklasse B 
Hubetsy B ; -O.Mert 
I DAT B.-Wien 2 
Heide-Verdw. Viss. 
.Keulen-Millener B. 
Hoeskamer-Hook 

fe kiasse A' ■ 

Barney B.-Tunnel 
Koningsw.-b.dJBissjop 
Maarland-Camont.B. 
Siiigel-Pitsers 


Distriktscompetttie 
Hoofdklasse 
LKolen-Vrieze 66.07%, 
men-Brock 57.03%, 3 J 
mers-Hendriks 56.51%, 


LFliek-TyndaQ 232.8 
len-Vrieze 226.66%, 3. 
bergen-Janssen 218,81 


l.Bormans-Frohn 


Stand 

l.Dms.Kaasöibrood- 
232.77%, 2.v.Di 
6 o 218.59%, 3.MwH 

7.1 drikx 218.54% 

0.2 Onderdistrikt Heerlen 
8_0 2 e klas 

g .2 Groep A l.Chorus-fi 
riek 60.07%, 2.v.Haaren 
57.99%. Groep, B A 
men-Nemeth 
Ta 2.Dms.Creèmers-Schei' 
’*•* 56.67% 

4*4 

6- 2 Stand 

l.v.Gils-Moddermajrt 
4-4 2JVIw.Degenkamp-v 

3- 5 bergh 225.10% 

4- 4 

0-8 3e 

4- 4 Gr 

ma 

\ 1 2.Echtp.IFeischer 

5- 3 
0-8 
4-4 
poolbiljarten 


. .. \.y . i . . 

teasfiörSchachtw. 

9#riov7firunSsum N. 
AA -pi. 

Heufe^éiStadion 

Sandssrbout-Holiurti 


2-7 
• 6-9 


, vf-. VvJ'.;"" -v. 

j ••.\*T ...iV.ty'?';>►ƒ 


'«e-ktesseD;:-',' 4..' 0*%ï’ i 

Baexem-Vriendeokr^" 6-2 
AJlerhv'M^ël •,' -2-8 

Ridd«Ssh.-Tramh.. 4 8-0 

Kétefb.-Ramona 8-0 

Klumpke-Stevél p ■ '■ 4-4 

2e klasse C 's,. Vv .: 1 

Veldp, 2-Prajrie >>=• 64 

: DDj5><:«aramboia. ■ .• ï-M'M 

Leveroy-Maneslust 2 7.. ,5*3 

Walhalla a-Thom 2 7 54 


?D ' ■ 

lo 3 -kot .yy ; 
3-Montfort4 ■" ; r.vr 1 

v»/ f iftT' 


2-8 
5-o 
8-0 

4* -Gr.DaL2-öB&2 
i Purnttiè Z^Bbeholtz". 
A g. G L^uw 2-A.g.Kirk 2 
Èikakfe 2-Monurashl 
ff pint4-Trefpu^y j 


•ï • * y»j-4-y-a i ; 

£ty! yift fTts? y 


jiiO 0 } y : yj| i J 
T*I*y 
hjjfll 


> > I e l | 

3 a MO i ff? Él % 


Höltuna-W-v.Susmren 


Sjteiw.-Dolomiet 

Connectipn-O.Eysden 

Heukske-Koningsw.2 

Borgharen-Sjork 

SUrvivors-A.Aelse 

r le kla^C'y'' "* 7—V,. 
Maria^eld-Lèeu wephoek 
P.dartiHtóikske 2 
Hoekje-Hakkers 3 
-$cha«htw.-Eck 
Eagles-Drop Inn 

2e klasse A 

Gigi G.-O.Genoegen 
Uiver-Old Irin 
O.Eysden 2-Smeed 
Star C1.3-Duuker' ' 

Da Capo-Cramignón 3 

2e klasse JB , > . 

Liewke 2-Heer 2 
Smeed 2-Bl.Wit 2 /. 
b.d.Bissjop 2-DAT B.2 
Cramignon 4-Smid‘ 
Herll-Crazy Pie 


14-22 E^ykenh-TKarreWiel 2 
14-26 Bekker-BLWit 3 , . 
14-19 Miranda 2-Connectjon 2 
14-18 ,v,GogH 2-Beekerke 
14-18 .Servaas-Spoorz. - 
14-16 . • v '• ' • 

14-10 ,2e klasse D ‘ 

14-10 Ïatnboer-Karrew.3 > 

14-8 Suestra-Wlen 3 
14-7 Leeuwenh.2-Cosy C. 

Pr.Hendrik-Angelina B.2 
Jojo Ö.-Baè9tské 
;Vu;*iT ‘ ' > ‘ ' 

3e klasse E. 
Orahjefci.-Heicte 2 
.Wiéö4-Suesira 2. 
K^éWSpl4-Cosy G2 
Muedttmv.-Fun B. 

Afdein^ Z-O-Hoek 
Hopfdklasse 
PetjtB.-Scheip Vor 
KÜdppèrs-Bergz.B. V 
wh^en-Smilte B. 
BrJteetel-O.Schandelen 
Eck-Olympia - 
Poortye-Comejr' 


PeÖt Boys 

ft-Hral . ! , . v. '4-4 4 ,» jrikggg 1 

:temos 2;;.y ys:{-44'- 
Karot2. 

TITctSi'SH 


klassei 

elweiszri 
Nieuwenhagen 

Eek 

Rugzicht B. 
Kloppers, . 
SmÜe'Boys' ; 
de Corner 
Brouwkeetel 
leklasseA - 
Zinkviqlka-Gr 


l.gchtp.Geurts 
j2;BiXi^.Bienrians-Fji 
6 ®(«iïèép C UJras.1 
1-7 mans 63.71%, 2.C 
94 05.73%. . 

' Stand '" j 

lJlchtp.Geurix 
6-2 2.Echtp.fiéx 235.3P 

Z-D •; ‘ ■ ! *•- . . # .. 

4- 4. 4e klas y •. 

5- 3 Groep D i.Dms.G 

6 - | ben 63.75%, 2.1 
6-4! 57.08%, Groep El 

Croix-Rutten 
2 JE chtp.Janssen 59. 


336.37% 
6*1% «20.00% 
6-15 

6-14 Onderd 

6-ï 
16* 


1 n al \ *■ -C*-Tm «T k Ji iT 


*èËu : V'*' '• )'” s 7- ^ 

■internos 3-Avantt ; 6-2 , , - 

Ster 2-MHnlieerlt. K ^ ’ ' 5*0 k* "y 


Zr^m-Sibbe 

Brun ssmn-DJ8 

Beatirix-RKlossen 10, 
Hoefyzer r Caramb. ; 


oorbeek-BCM 


Volharding 


C- ■. -jj. - j:; ; i t m i 


OVT-TOP 2 , 

Roermond 2-OVS 
Swalmen 2-KOT 2 

‘ ' f .* ’’’ 

2e klasse F 
Ramona 2-DDD 3 
^^drop ' i f ï 

Stevenaw.-Crese,3 

Hprkenb.2-Maasbr.2 

2e klasse G 
Prairie 2-Servaas " 
SÖft2-ONA2 
Thbm 4-Tramhalte2 
Robiq 2-Hoék 3; ■ 

Grathem 3-Thom 8 

2eMasse:H''?yV' r 
Ketelb-2-Buggehum 
Joppe 3-Roggel 3 
Riya 2-Baexem 2 ■ 


5e klasse ■ ''"vy > 
Pint 6-O.SchaéjJperg 1-7 

4-4 3^owendOT.2 ., ; 4-4 

4*4 ÖBK4-Gr.Dal 4 : 4-4 


érmafts- 


4-4 
2-6 

fé h< 

4- 4 B( 
« Sc 

Rc 

' ' Gt 
2-6 ' 

6-2 ie 

5- 2 
4-4' 

2-6 


fSf, 


jym 

■i? |T* «1 


ü 4 it» r.y o •7C«-1 * 

Eaüw m 


i Ai-é ji r Si 

H r7:Tyi 


i« ö wé Zri si *n 


* i «ff-1 09 «Ttifï \ d 
Corner?V??oreroj 


Slulpers^Orient p .• 4^4 

ZoeQes 2 -Bdeuw., , 8-0 

Srcherp V^r,^|budvers 7-1 

2 e klassoiB y y, 

PipoBj-PportjeOy 5-3 

CentradiPaniekz.' 6-2 

Tóïefo 2.Eoef5èjS r 8 a fl-2 

Motóh2*Br.keétel 2 0-8 


Hopel-Veldhof •' Jj 


TcSB *Üj 3, ila 


hoort» 57^8% 
<7 hlï _ 

Maandag 3 februari 1992 # P agina 17 


limburgs dagblad 


sport 
Van der Poel: ’ Volgend jaar weer eens een andere voorbereiding’ 

Kluge blaast cross-peloton op 


# Adrie van der Poel (voor¬ 
grond) bereikte weer een 
podiumplaats, ook al was 
„slechts” brons voor hem 
weggelegd in de zwaarste 
cross, zoals hij zei, waaraan 
hij ooit deelnam. Foto: ANP Sittardia doet prima zaken 


Van onze correspondent 

MICHEL JANSSEN 


u ~ In ’s lands hoogste 

nan d bal klasse heeft koploper VGZ/ 

m 13 ^ wee keinde het verschil 
•net de achtervolgers een punt op¬ 
gevoerd. Zelf wonnen de Sittarde- 
aren met 25-17 van ESCA, terwijl 

uHn b , ela S er > kampioen E&O, met 
■ 9 gelijk speelde bij Hermes. Op 
doelsaldo is Hirschmann/V&L - na 
e 22-27 winst op Tachos - nu twee¬ 
de op drie punten. Blauw Wit hand- 
naafde zich met een benauwde 

Zn rd-o Verwmning tegen het Puntlo¬ 
ze OSC op de vierde plaats, terwijl 
evo de derde overwinning op rij 
boekte: 20-17 tegen Hellas. 

^GZ/Sittardia begon zwak tegen 
£ et veel lager geplaatste ESCA en 
^oek na drie minuten al tegen een 
u ' 3 achterstand aan. Zonder echt 
jakker te worden werkten de Sit- 
tardenaren dat verschil weliswaar 
^g, maar in de slotfase van de eer- 
? te helft gaven ze de moeizaam 
oijeengespaarde 10-8 voorsprong 
Weer volledig uit handen. 

■Na de rust demonstreerde Sittardia 


weer iets van de bekende strijdlust, 
hetgeen resulteerde in een hoger 
aanvalstempo en een aggressievere 
verdediging. De resultaten bleven 
niet uit. Jerry van Kopenhagen (ES- 
CAs topschutter die voor de rust zes 
maal had getroffen) scoorde welis¬ 
waar nog 10-11, maar de volgende 
vier treffers waren voor de thuis¬ 
club. Bijna een kwartier bleef het 
verschil nagenoeg onveranderd, 
maar daarna plukte Sittardia de 
vruchten van de verhoogde inzet. 

ESCAs aanvallen duurden welis¬ 
waar steeds langer maar het rende¬ 
ment bleef laag, waardoor Sittardia 
in de slotfase toch nog een forse 
overwinning kon realiseren. De sco¬ 
re over de twee helften (10-10 tegen 
15-7) zegt in dit verband voldoende 
over de verbeterde aanpak van de 
Limburgers. Consten was topscorer 
aan Sittardia-zijde. Hij scoorde ze¬ 
ven keer en dat waren twee doel¬ 
punten minder dan de negen tref¬ 
fers die de Arnhemmer Jerry van 
Koppenhagen produceerde. . 

Sterk slot V&L 

Hirschmann/V& L omzeilde bij Ta¬ 


chos in Waalwijk een verraderlijke 
klip. De Brabanders hebben zich re¬ 
delijk hersteld na een dramatisch 
slechte periode en V&L moest na 
Martin Vlijm ook zijn tweede cirkel- 
speler Ashwin Versteegden (rug¬ 
blessure), in de ziekenboeg afleve- 
ren. V&L veroverde in de beginfase 
weliswaar een licht overwicht (3-6), 
maar toen Claus Veerman wat meer 
aandacht kreeg van de Tachos- 
defensie, bleken beide ploegen aar¬ 
dig aan elkaar gewaagd. Halverwe¬ 
ge de tweede helft, die met 12-12 
was begonnen, leidde de thuisclub 
met 17-15 maar mede door toedoen 
van Peter Portengen die Tachos 
aandacht voor Veerman optimaal 
uitbuitte kwam V&L toch weer op 
voorsprong: 17-18. 

De beslissing viel rond de vijftigste 
minuut: de Limburgers buitten 
eerst een numeriek overwicht opti¬ 
maal uit (19-22) en konden daarna, 
in de omgekeerde situatie, Tachos 
van scoren konden afhouden. Die 
mentale tik betekende meteen het 
einde van het Waalwijks verzet: 
22-27. Portengen (9) en Veerman (6) 
waren de belangrijkste schutters 
aan V&L-zijde, terwijl Barry van 


Benauwd 

Blauw Wit zette onverwacht en vol¬ 
komen onnodig zijn fraaie positie 
op de tocht bij hekkensluiter OSC. 

De Amsterdammers, die in achttien 
wedstrijden nog geen punt pakten, 
waren met de 22-23 uitslag dicht bij 
een sensatie. 

Blauw Wit speelde een redelijke 
eerste helft en leidde bij de rust met 
7-12. Een stand die de concentratie 
bij de Limburgers deed verslappen, 
want binnen vier minuten hadden 
de Amsterdammers het verschil te¬ 
ruggebracht tot een doelpunt: 11-12. 

Vanaf dat moment was er van enig 
krachtsverschil geen sprake meer 
en duurde het tot kort voor het 
eindsignaal dat Blauw Wit weer 
eens met meer dan een doelpunt 
verschil leidde. Toch werd de situa¬ 
tie nog kritiek toen OSC tot op een 
treffer kwam en Paul Veijans 
(Blauw Wits beste speler) voor twee 
minuten naar de kant moest. De 
wedstrijd kreeg een sensationeel 
slot toen, met nog zes seconden te 
spelen en een vrije worp voor de 
thuisclub, Raymond Cremers we¬ 
gens te vroeg toelopen ook nog naar 
de kant moest. Gescoord werd er 
echter, tot grote opluchting van 
Blauw Wit, niet meer: 22-23. 


Selex/BSW tussen 
basketbal-elite 


Van onze correspondent 
TIBERT LAGARDE 


HAARLEIVL / WEERT - Selex/BSW 
heeft de laatste competitiewedstrijd 
tegen Best Mate Akrides uit Haar¬ 
lem verloren met 96-72, maar on¬ 
danks deze verliespost zal de Weer- 
ter basketbalformatie deelnemen 
aan de beslissende nacompetitie in 
de ere-divisie, de zogenaamde elite 
A. De nederlaag tegen Best Mate» 
Akrides lag overigens niet in de lijn 
der verwachtingen. De Weerter mo¬ 
tor bleek onder coach Olly van 
Kempen steeds beter te gaan lopen. 
Terecht behoort de ploeg dan ook 
tot de eerste zes teams van de rang¬ 
lijst. 

Tegenstander van Selex/BSW in de 
Elite-A zullen zijn: Commodore 
Den Helder, Prospects Den Bosch, 
Best Mate Haarlem, VGNN Donar 
Groningen en Computerij Meppel. 
Kind van de rekening is het Am¬ 
sterdamse Graydon Canadians, dat 
net een winst tekort komt en nu 
verwezen wordt naar de elite B- 
competitie. 


Best Mate overdonderde Selex/ 
BSW in fysiek opzicht. De thuis- 
club-Amerikaan Andy Kennedy, de 
laatste weken goed voor dertig pun¬ 
ten per wedstrijd, werd onder een 
zo grote druk gezet dat hij niet in 
zijn ritme kon komen en in totaal 
slechts zeventien punten liet aante¬ 
kenen. Datzelfde gold Richard van 
Poelgeest. Tot de negende minuut 
bleef het verschil nog beperkt tot 
vier punten: 20-16. Tot aan de rust 
kwam Selex er daarna niet meer 
aan te pas. Het teamconcept werd 
losgelaten en eenieder speelde al¬ 
leen nog maar zijn eigen spelletje. 

Coach Van Kempen: „Ik begrijp er 
niets van. Opeens had ik nog enkel 
vijf individualisten in het veld staan 
die er nog eens geen bal inkregen.” 

Het verschil was bij rust al duide¬ 
lijk: 22-52. Na de pauze stond Selex 
weer redelijk op de rails. Met name 
Marshall Wilson (19 punten) liet 
zich van zijn goede kant zien. Van 
Kempen: „De marge in de eerste 
helft was echter te groot om nog 
enige kans te maken”. 


DOOR GOVERT VAN VEEN 


LEEDS - Alsof het ’Guy Fawkes Night’ was, zo bulderden 
gisteren in het Roundhay Park van Leeds de kanonnen en 
knalde het vuurwerk. Mike Kluge in zijn splinternieuwe re- 
genboogtrui, Karei Camrda (zilver) en Adrie van der Poel 
(brons dit keer, na vijf maal zilver) werden op het erepodium 
bedolven onder een oorverdovend lawaai en een regen van 
kapot gesprongen kruithuizen. Guy Fawkes wilde ooit het En¬ 
gelse parlementsgebouw opblazen. De Duitser Kluge, die tot 
gisteren nog niet in beeld was geweest, blies in een verschrik¬ 
kelijk zwaar WK-cyclocross het complete peloton van ruim 
dertig gestarte profs op. Eerst de andere Nederlanders, later 
Le Bie en Simunek, toen de Zwitsers Breu en Wabel en uitein- 
delijk dus ook Adrie van der Poel. 


Laatstgenoemde wist zijn teleur¬ 
stelling overigens goed te verber- 
Sen. Van der Poel kon ook moeilijk 
“hders dan de suprematie van Klu-' 
erkennen. „Ik kan met hem als 
wereldkampioen vrede hebben. Hij 
was een stukje beter dan de rest. En 
aa t wil hier wat zeggen. Het was de 
Gaarste cross uit m’n loopbaan.” 

j^ aar daar had Van der Poel natuur¬ 
lik niet maandenlang voor ge¬ 
tramd. Niet voor die derde plaats, 
ant die telt niet. Dat zei de Neder- 
ai )ds kampioen gisteren zelf ook. 

bleef monter, maar zijn kamp 
as vertwijfeld. Vaste verzorger 
°ns van Heel: „We hadden nu ein- 
e hjk gedacht dat hij onder deze 
thstandigheden in het voordeel 
ou zijn. Alles zag er prachtig uit. 
11 dan fietst zo’n Kluge er weer 
oorheen. Zo is het ieder jaar weer 

, n ander. Wat moet je eraan 
doen”? 

^ e t volgend seizoen maar weer 
• e ns met een andere voorbereiding 
Proberen, bijvoorbeeld. Van der 
°el is dan van plan niet voor vijf 
ossen als WK-aanloop te kiezen, 
a ar v °or minstens vijftien. En 
pSarbij het liefst die van het Super 
restige. Gisteravond werden daar- 
„ t e ..^ et de organisatie van de wed- 
rydenreeks al de eerste afspraken 
Semaakt. 

”^Ues is afhankelijk van het geld,” 
aarschuwde Van der Poel die or¬ 
ganisatie direct al. „Anders rjj ik 
en crossen in Zwitserland. Ik wil 
oer hebben dan Simunek, anders 
ftart ik niet. U kunt ervan verze- 
hf 1 ^ zi ) n dat ik waar voor m’n geld 
e d, elke wedstrijd weer.” Een an- 
n ere 4 Wen s: niet meer dan één cross 
j r twee weken. Want ook voor Van 
r Poel gaan nu de jaren tellen. 
>’ nspannmgstesten hebben aange- 

t dat ik een uur lang hetzelfde 
m Po kan volhouden. Maar ik zou 
ens moeten kunnen versnellen, als 
„ is - ^n dat gaat me niet 

goed af. Ik probeer dat op te lossen 
met steeds meer intervaltraining.” 
t de modder in de zon. Morgen in 
ïclana bij Sevilla staat er weer 
een andere Adrie van der Poel aan 
e start. Dan is hij weer de wegren¬ 
ner, de kopman. Dan dient hij, di-' 
fect al in de ploegentijdrit van de 
uta del Sol, de Tulip-formatie 
weer op sleeptouw te nemen. 

Netis te hopen dat hij dan meer 
medewerking krijgt. Gisteren wa- 
ur n Kools, Van Bakel en Hendriks 
r 1 snel in geen velden of wegen te 
Pannen. Terwijl hondscoach 
^tamsnijder twee dagen eerder nog 
?° optimistisch het premiestelsel 
Pad uitgelegd in het geval van een 
Nederlandse wereldkampioen. En 
m het geval de rest van de ploeg in 
menst van die wereldkampioen had 
Soreden. 

v* aar in de modder van Leeds, op 
hoogteverschillen van het 
Roundhay Park, kwam geen enkele 
aodgenoot goed uit de voeten, in 
geen enkele categorie. De amateurs 
i n Junioren waren al een zorgwek- 
end voorteken, de profs trokken 
hjn door. Martin Hendriks (17e) 
aaerhand: „Ik wilde me voor Van 
er Poel opofferen, maar het was 
gewoon te lastig. Man, ik ben ka- 
pot En Frank van Bakel (24ste): 
AJit was ontiegelijk zwaar. Wat een 
kampioenschap.” 

Am* bet kampioenschap van 

kke Kluge, die spotte met alle logi¬ 


ca. Hoezo zwaar? Kluge had in zijn 
slotronde zelfs de gelegenheid om 
steeds uitbundig naar het publiek te 
zwaaien. Hoezo moe? Kluge had 
nog best een paar rondjes door kun¬ 
nen rijden. Dat was hij bij het ATB- 
fietsen wel gewend geraakt. Daar 
zijn de races ook niet misselijk van 
zwaarte, maar wel twee keer zo 
lang. 

Kluge, in 1985 en 1987 al wereld¬ 
kampioen bij de amateurs, kwam in 
geen enkele prognose voor. In het 
ngjaar reed hij zich met zijn auto 
bijna te pletter, maar ontsnapte hij 
wonderbaarlijk haast zonder een. 
schrammetje. Deze winter reed hij 
slechts zes wedstrijden, steeds op 
een onopvallende plaats in de ach¬ 
terhoede. Maar evenals bij Camrda 
(tweede) bleken de kennelijk opge¬ 
bouwde reserves van doorslagge¬ 
vende betekenis op een zwaar par¬ 
koers als in Leeds. 


OSC brengt Blauw Wit aan rand van verliespost 


Italiaan Pontoni superieur 

Oranje-kwartet glijdt 
uit in park van Leeds 


LEEDS - De verklaringen en excu¬ 
ses waren zaterdag even slecht als 
de prestaties. Voor de Nederlandse 
amateurploeg in het WK veldrijden 
was in het Roundhay-park in Leeds 
geen eer te behalen. Zelfs een plaats 
bij de eerste tien was te hoog gegre¬ 
pen. 

Het optreden van het Oranje-kwar¬ 
tet Edward Kuijper, Wim de Vos, 
Richard en Frank Groenendaal, van 
wie de laatste uitviel, stak schril af 
tegen de superioriteit waarmee de 
Italiaan Damel Pontoni op het 2,9 
kilometer lange heuvelachtige par¬ 
cours de wereldtitel voor zich opeis¬ 


te. Vóór de Zwitsers Runkel en 
Frischknecht, de titelverdediger. 

Nederlands kampioen Kuijper viel. 
na een prima start ver terug. Als 
oorzaak voerde hij een valpartij op 
een recht stuk in de eerste ronde 
op. „Ik begrijp ook niet hoe ik daar 
kon vallen. Bovendien liep de ket¬ 
ting van de fiets. Dat scheelde een 
halve minuut”, zocht hij naar een 
uitvlucht. 

Oranje gleed letterlijk en figuurlijk 
uit. En daar had vooral Edward 
Kuijper grote moeite mee. Hij rea¬ 
geerde als een slecht verliezer: gepi¬ 


keerd. „Zo gaat dat in het Neder¬ 
land, nu worden we plotseling 
afgeschreven. Alsof we niets meer 
kunnen.” Zaterdag was dat in ieder 
geval een feit. De uitslag loog niet. 
Kuijper negentiende, Richard Groe¬ 
nendaal 26ste, De Vos 35ste. 

De Brit Roger Hammond is zondag, 
drie dagen na zijn achttiende ver¬ 
jaardag, in Leeds wereldkampioen 
veldrijden bij de junioren gewor¬ 
den. Hij werd gevolgd door de Tsje- 
choslowaken Bachleda (zilver) en 
Faltynek (brons). Ook bij de 17- en 
18-jarigen speelden de Nederlan¬ 
ders speelden geen enkele rol van 
betekenis. Het optimisme van bege¬ 
leider Ad Rijnen, die Gretienus 
Gomoers als een van de favorieten 
tipte, werd niet bewaarheid. Vorig 
jaar zegevierde hij in het Soundhay- 
park nog voor Hammond. Beste 
Nederlander was Woltink als negen¬ 
tiende. Gommers werd als 21ste 
geklasseerd, Van den Broek als 26e 
en Van Zandbeek als 41ste en voor¬ 
laatste. 


Coach Ger Spijkers vergat de speelsterskaarten 

Vergeefse reis VCH 


Van onze correspondent 
PAUL DEMEL1NNE 


Foto: ANP 


VOORBURG/HEERLEN - Volley- 
balcoach Ger Spijkers uit Heerlen 
staat bekend als een nauwgezet trai¬ 
ner, aan wiens aandacht geen detail 
ontsnapt en die altijd 'consciëntieu¬ 
ze voorbereidingen treft voor de 
wedstrijddag. Die solide reputatie, 
opgebouwd in tweeëndertig (!) sei¬ 
zoenen trainerschap, liep afgelopen 
zaterdag enige averij op. Bij aan¬ 
komst in de sporthal Essesteijn in 
Voorburg voor de kompetitiewed- 
strijd tegen Tonegido/V, constateer¬ 
de de keuzeheer van VCH tot zijn 
ontstentenis dat hij de speelsters¬ 
kaarten in Heerlen had achtergela¬ 
ten. En het wedstrijdreglement 
schrijft voor dat er zonder die, van 
bondswege verstrekte, identiteits¬ 
bewijzen niet gespeeld kan worden. 


Engelen met negen treffers op¬ 
nieuw topscorer voor Tachos was. 


Die ontdekking ervoer Spijkers als 
een persoonlijke afknapper: „Iets 
dergelijks is me nog nooit eerder 
gebeurd. Vrijdagavond ben ik nog 
geruime tijd bezig om, gezien het 
mistige weer, de verbindingen per 
openbaar vervoer op papier te zet¬ 
ten. Het reisschema ging in de tas, 
terwijl de kaarten op tafel zijn blij¬ 
ven liggen. Ontzettend vervelend, 
want het team stond min of meer 
voor paal in de hal". Tonegido wen¬ 
ste alle medewerking te verlenen 
om toch te kunnen spelen. Trainer 
Jan Visser had zelfs een doorslag 
van het wedstrijdformulier van de 
heenwedstrijd paraat waarop de 
kaartnummers vermeld stonden. 
Collega Ger Spijkers zag mogelijk¬ 
heden om, nog ruim voor het vast¬ 
gestelde beginsignaal, de speeldo- 
cumenten in Heerlen te laten co- 
pieëren en overfaxen. Niettemin 
bleek scheidrechter De Vreede uit 
Nieuw Lekkerland onvermurwbaar. 


Zelfs kontakt opnemen met kompe- 
titieleider Tjibbe van der Werf bleef 
achterwege. Spijkers: „De man was 
blijkbaar zo beducht voor zijn eigen 
carrière dat hij elke noodoplossing 
afwees. Maar wie ben ik om daar 
kritiek op te hebben. Tenslotte ben 
ik de bal gehakt die de fout heeft 
gemaakt”. 

De consequentie van een en ander 
is dat de ongeslagen koploper in de 
eerste divisie drie wedstrijdpunten 
krijgt afgetrokken en op een later 
tijdstip opnieuw in Voorburg dient 
aan te treden. Overigens bleef de 
nominale schade op de ranglijst na¬ 
genoeg nihil, omdat naaste belagers 
DOS en WC 2 zaterdagmiddag hun 
kompetitieduel verloren. Alleen de 
nieuwe runner-up: Symmachia uit 
Roosendaal, verkleinde de marge 
met titelfavoriet VCH tot negen 
punten. Ger Spijkers reageerde met 
enige zelfspot: „Zo zie je maar weer, 
het geluk is met de dommen”, 


Ondanks thuisnederlaag tegen Haarlem 


Zevende plaats Strouken 

Van Poppel start 
met overwinning 

PERPIGNAN - De openingswed¬ 
strijd van het Europese wielersei- 
zoen voor profs is een Nederlands 
succes geworden. Jean-Paul van 
Poppel gaf in de Ronde van dg Mid¬ 
dellandse Pyreneeën over 115 kilo¬ 
meter met start en finish in de 
buurt van Perpignan het compacte 
peloton het nakijken. Neoprof Jans 
Koerts en Patrick Strouken legden 
beslag op respectievelijk de vijfde 
en zevende plaats. 

Marseillaise 
na duelleren 
in kerk 

DEN HAAG - Duelleren in het 
godshuis, wapengekletter onder de 
kansel, „koek en zopie” in de zij¬ 
beuk en de Sabeldans en de Mar¬ 
seillaise uit het orgel waaruit gewij- 
dere klanken worden verwacht. De 
Nieuwe Kerk aan het Spui in Den 
Haag moest er 335 jaar oud voor 
worden. 

Een enkeling zal griezelen bij het 
idee van deze ontheiliging of uit 
angst voor de herwaardering van de 
Middeleeuwen. De bij de finale van 
het schermtoernooi om de Neerland 
Trophée aanwezigen waren het er 
roerend over eens: de ambiance was 
gedenkwaardig, de eindstrijd van 
goed gehalte en het Franse volks¬ 
lied voor winnares Sophie Moressée 
verrassend maar terecht. 

De geroutineerde Francaise die 
twee jaar geleden in Zoetermeer al 
eens vijfde werd, won de derde edi¬ 
tie van het evenement in klassieke, 
technisch onderlegde stijl. In de 
eindstrijd rekende ze af met haar 
Zwitserse evenknie Gianna Bürki. 


Budé verrast 

ZWOLLE - Eddy Budé (Brun^sym) 
heeft in de halve finales van het NK 
dammen nog een kleine kans om 
zich te kwalificeren voor de finale. 

Na de remise tegen koploper Wesse- 
link en de verrassende winst giste¬ 
ren op de Amsterdamse meester 
Van der Tak staat Budé op de ge¬ 
deeld vierde plaats, twee punten 
achter de beide nummers twee Van 
der Kooy en Van der Stap. De Heer- 
lense Delia Verhoef kwalificeerde 
zich bij de dames voor de finale. 


sport kort 


• HOCKEY - Tom van ’t Hek 
(33) wordt met ingang van het 
volgende seizoen trainer/coach 
van het eerste vrouwenteam van 
zijn club Kampong. Hij volgt Ar¬ 
no Ramakers op, die zijn con¬ 
tract onlangs niet verlengd zag. 

• HOCKEY — Cees Jan Diepe- 
veen is wegens drukke werk¬ 
zaamheden niet beschikbaar 
voor het Nederlandse team, dat 
van 20 tot en met 28 februari in 
Karachi meedoet aan het veer¬ 
tiende toernooi om de Cham- 
pions Trophy. 

• GOLF - Hoewel Chris van der 
Velde na twee ronden werd uit¬ 
geschakeld, viel zondag bij het 
golftoernooi om de Johnnie Wal¬ 
ker Classic in Bangkok toch een 
Nederlands succesje te noteren. 
De Zuidafrikaanse winnaar Ian 
Palmer werd in Thailand verge¬ 
zeld door caddie Pauline van 
Till, een heuse barones. Van Till, 
die enkele jaren geleden nog 
korte tijd als manager van Van 
der Velde werkte, wandelde 
hiermee naar haar eerste. over¬ 
winning op de Europese PGA- 
tour. Palmer eindigde na vier 
ronden twintig slagen onder par, 
één slag beter dan de Duitser 
Langer. 

• BOKSEN - Orhan Delibas 
heeft in de Duitse Bundesliga 
een puntenzege (4-1) behaald op 
Michael Ryl, voormalig Euro¬ 
pees kampioen bij de junioren. 
Dankzij de overwinning van de 
zwaarweltergewicht uit Arnhem 
eindigde zijn club Leverkusen 
op gelijke hoogte met tegenstan¬ 
der Berlijn: 15-15. 


• PAARDESPORT - De Zwit¬ 
serse springruiter Stefan Lauber 
is wegens wangedrag geschorst 
en uit de Olympische selectie 
van zijn land gezet. Lauber zou 
in december tijdens het con¬ 
cours hippique van Geneve zijn 
hotel op stelten hebben gezet. 
Lauber heeft een advocaat in de 
arm genomen om zijn straf aan 
te vechten. 


• BOKSEN - De Brit Chris Eu¬ 
bank heeft zijn titel van wereld¬ 
kampioen in het halfzwaarge- 
wicht (WBO-versie) behouden. 
Hij versloeg zaterdagavond in 
Birmingham de Zuidafrikaan 
Thulane „Sugar Boy” Malinga 
op punten in een gevecht over 
twaalf ronden. 


oefenvoetbal 


Australië - Zweden 1-0. 

66. Wade 1-0. 


olympische spelen 


Zuid-Amerika, poule A. 

Brazilië - Peru 2-1 (0-0). 

51. Eiber 1-0; 62. Eiber 2-0; 80. Zegarra 2-1. 
Toeschouwers: 2000. 
Maandag 3 februari 1992 # Pagina Ij 


Hoofdklasse C 

Baronie-UDI '19 

Longa-Venray 

Margriet-EHC 

Halsteren-Geldrop 

SVN-Wilhelmina '08 

SV Meerssen-DESK 

Panningen-TSC 

Eerste klasse F 

Chevremont-Bleriek 

Limburgia-RKONS 

Waubach-Heer 

Roermoncl-Sittard 

Volharding-Eijsden 

FC Vinkenslag-Veritas 

Tweede klasse A 

RVU-Bunde 

SCG-Standaard 

Almania-RKVVL 

Caesar-Kolonia 

RKVCL-Schuttersveld 

Heerlen Sport-Miranda 

Tweede klasse B 

Venlos. B.-Lindenheuvel 

RKMSV-Haslou 

FCV-Belfeldia 

Quick '08-PSV '35 

Born-Susteren 

De Ster-VW '03 

Derde klasse A 

SV Hulsberg-Mheerder B. 
WW '28-SVM 
MKC-RKMVC 
Polaris-Leonidas 
LHBMC-Sanderbout 
Scharn-Berg '28 

Derde klasse B 

Hoensbroek-Groene Ster 


programma amateurvoetbal [ 

Voerendaal-Heerlen 

Laura-RKSVB 

Vaesarde-Bekkerveld 

SVK-KVC Oranje \ 

Vijlen-Minor 

Heksenberg-RKBSV 

Vierde klasse D 

Weltania-VKC 

Mariarade-OVCS 

Derde klasse C 

SVE-KLuis ; 

RKDFC-Coriovallum 

KVC-Buehten 

RKSNE-Passart 

Megacles-Swift ’36 

Heidebloem-Langeberg 

FC Oda-EW 

KEV-Stadbroek 

DESM-Crescentia 

Merefeldia-Brevendia 

Vierde klasse E 

Rios-Obbicht 

Thorn-SVH '39 

Derde klasse D 

IVS-Linne 

RKSVW-Armada 

Tiglieja-RKDEV 

Maasbracht-Roosteren 

Vitesse '08-SVEB 

Holtum-Urmondia 

HBSV-Meterik 

Vlodrop-Stevens weert 

SSS '18-Helden 

Sparta '18-MVC '19 

SV Meerlo-SC Irene 

Vierde klasse F 

Vierde klasse A 

EMS-Emdse Boys 
RKESV-Nunhem 

Vilt-Amicitas 

Moesel-Victoria 

St. Pieter-Iason 

Haelen-SC Leeuwen 

RKASV-Willem I 

RKS V O-Beegden 

Walram-RKHSV 

RKVB-Leveroy 

Schimmert-SVME 

Rapid-RKUVC 

Vierde klasse G 

Vierde klasse B 

Reuver-Baarlo 

Quick Boys-GFC '33 

Oranje Boys-RKWM 

Swalmen-Roggel 

Gulpen-GSV '28 

Venlo-Bevo 

Simpelveld-Wit Groen VC 

VCH-Egchel 

Sportclub ’25-Keer 

RKSVN-VOS 

Zwart Wit ’19-Geertr. B. 
Banholtia-Klimmania 

Vierde klasse H 

Vierde klasse C 

Montagnards-RKDSO 
Swolgense Boys-Melderslo 

FC Gracht-Hopel 

Wanssum-Koningslust 

Sehinveld-Centrum Boys 

Leunen-Achates 

Heilust Abdissenbosch 

Oostrum-Y sselstey n 

Helios-Waubachse Boys 

Wittenhorst-Stormvogels 


sport kort 


• WATERPOLO - De waterpoloërs 
van Polar Bears zijn in de halve fi¬ 
nales van het Europese bekertoer¬ 
nooi van de landskampioenen uit¬ 
geschakeld door Jadran Split. Op 
de zege van 11-9 in Veenendaal, 
volgde zaterdag in de Italiaanse 
stad Triëst een nederlaag van 6-9. 

• ZWEMMEN - Bij de wedstrijden 
om de wereldbeker zwemmen in 
Parijs zijn zaterdag twee wereldre¬ 
cords op de korte baan gebroken. 
De Nieuwzeelandse rugslagzwem- 
ster Anna Simcic tikte op de 200 
meter aan in 2.07,11. Op de 200 me¬ 
ter vlinderslag vestigde de Frans¬ 
man Franck Esposito met 1.54,67 
eveneens een wereldrecord. 

• ZWEMMEN - De Australische 
zwemmer Kieren Perkins heeft zon¬ 
dag tijdens Grand Prix-wedstrijden 
het wereldrecord op de 1500 meter 
met ruim vijf seconden (5,2) verbe¬ 


terd. Hij kwam in Canberra uit op 
een tijd van 14.32,40. 

• JUDO - Theo Meijer was de 
hoogste Nederlandse troef bij de 
open Franse judo-kampioenschap- 
pen. De Amersfoorter werd evenals 
vorig jaar in Parijs tweede. Bij de 
vrouwen won Angelique Seriese 
brons." 

• JUDO - De Maastrichtse judoka 
Lilian Ummels, zij werd onlangs na. 
haar derde plaats bij het NK opge- 
nomen in het Nederlands kernteam, 
heeft opnieuw haar enkelbanden 
geblesseerd. Lilian hoopt over een 
maand weer in wedstrijden te kun- 
nen uitkomen. 

• ATLETIEK - Grigori Kornev 
heeft zondag het indoor-wereldre- 
cord 5000 meter snelwandelen ver¬ 
beterd. Tijdens de nationale kam¬ 
pioenschappen van de Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten reali¬ 
seerde de atleet in Moskou een tijd 
van 18 minuten en 23,10 seconden- 


Van onze correspondent 
MAARTEN DE KEVER 


EHC -Halsteren 
UDI '19 -Longa 
Baronie -Panningen 

DESK -TSC 

Wpbetimna '08 -SV Meerssen 
Gë^drop -SVN 
Vèntay -Margriet 


Halsteren 
TSC ; 

^V^Ieefssen 

LÖirfgsr- 

Vfertray 

Geidrop 

SVN 

Pannipgen 

Bkrönië" 

Margriet 
Wiifielmina '08 
UDP19 
DESK 

Programma; 

Baronie -UDI '19 
Longa -Venray 
Margriet -EHC 
Halsteren -Geldrop 
SVN -Wilhelmina '08 
SV Meerssen -DESK 
Pagjqjngen -TSC 


Van onze correspondent 
MICHEL FRANSSEN 


# Peter Brankaert 
worstelt zich langs 
twee Halsteren¬ 
verdedigers. Ook zijn 
actie zal voor EHC 
geen succes opleveren. 


Foto: CHRISTA 
HALBESMA 


UjDI' '19-LONGA 0-2. 40. Zelfgoal 
0-L.Rust. 53. Gagliardi 0-2. Scheids¬ 
rechter Koeyvoets. Toeschouwers 

4 <$: 

-Haantjes’ 
wil misstap 
goedmaken 

HÊJlRLEN - In de eerste divisie C 
van de landelijke zaalvoetbalcom- 
pdtitie moet ZW Wierts/Haantjes 
z$yh huidige promotieplaats thuis 
verdedigen tegen Dousberg Pare. 
De thuisclub moet de misstap tegen 
FC BrunssOm uitwissen, terwijl de 
gasten moeten winnen om nog een 
rrufiiem kansje op een promotie- 
plaats staande te houden. Onder de 
nieuwe coach Duyzings, die aanval¬ 
lend Wil voetballen, pakten de 
I^astfichtenaren in ieder geval 
twee overwinningen op rij. Voor¬ 
laatste op de ranglijst, ’t Brikske, 
ofttvangt koploper Bunga Melati. 

Éérste divisie C: 

Beiek 20.45 ZVV Wierts/Haantjes- 
Dousherg Pare 

Bfunssum 21.15 ’t Brikske-Bunga 
Mélati 

Tweede divisie F: 

Vaals 20.00 VTV Vaals-Fermonia 
Böys 

^UStèren 20.00 SZV-Bouwkompas 
\t@rasbracht 21.00 Perey Verz.-Cos- 
mós 

M*4ick 21.00 EJA-Bastings 

Afdeling Limburg 
I op jacht naar 
arbiters 

» 

NIEUWSTADT - De commissie 
omleidingen van de KNVB, afdeling 
Limburg, start in maart een aantal 
sfcheidsrechterscursussen voor zo¬ 
wel veld- als zaalvoetbalscheids- 
réchters. Bij voldoende deelname 
gorden de cursussen vanaf 9 maart 
in de vijf verschillende regio’s gege- 
vjen. Als onderdeel van de wervings¬ 
campagne heeft de voorzitter van 
cje afdeling Limburg, Piet Willems, 
ajle voorzitters van de Limburgse 
voetbalclubs verzocht om per club 
rhinimaal een kandidaat voor de 
csursus op te geven. Geïnteresseer- 
oen kunnen zich vóór 24 februari 
kjy het bondsbureau in Nieuwstadt 

aanmelden. 

* 

I 


\ 

Coriovallum-Chevremont 6-2 


oefenvoetbal 


• De heren in actie tijdens hun race op de rugslag. 


Wereldrecord 
voor Plaziat 


NOGENT SUR OISE - De Frans¬ 
man Christian Plaziat heeft zondag 
in Nogent sur Oise het wereldre¬ 
cord op de zevenkamp verbeterd 
mèt een totaal van 6289 punten. Pla¬ 
ziat kwam bij de Franse titelstrijd 
zestien punten hoger uit dan het 
oude record, dat hij op 11 februari 
1990 eveneens in Nogent sur Oise 
vestigde. De gedetailleerde resulta¬ 
ten zijn: 60 m: 6,98; ver: 7,61 m; 
kogelstoten: 14,27 m; hoog: 2,13 m; 
60 m horden: 7,91; kogelstoten 4,90 
m; 1000 m: 2.39,14. 


KERKRADE - Alex Persoons 
heeft overtuigend de 28ste Abdij¬ 
cross gewonnen. De Belg liep de 
zeven rondjes om het complex van 
Rolduc in 30.49 minuten. Zijn land¬ 
genoot Jean-Pierre Paumen kwam 
na 9.900 meter als tweede binnen in 
31.11. Persoons (27) heeft in de afge¬ 
lopen zomer veel meer op de baan 
gelopen dan Paumen en zijn beste 
tijd op de 5.500 meter zelfs verbe¬ 
terd tot 14.08. In de klassieker van 
Achilles-Top maakte hij goed ge¬ 
bruik van zijn hogere basis-snel- 
heid. 


Persoons ging meteen na de start 
samen met Kimbriaan Mark Jas¬ 
pers aan de haal. Halverwege de 
tweede omloop ontdeed Persoons 
zich ook van Jaspers, die even later 
ook door de traag vertrokken Pau¬ 
men werd gepasseerd. Terwijl Jas¬ 
pers zich bij de suprematie van de 
beide Belgen neerlegde en in de 
rest van de race zijn fraaie derde 
positie goed verdedigde, probeerde 
Paumen ook Persoons nog terug te 
pakken. Dat lukte in de vijfde ron¬ 
de, maar het kostte Paumen zoveel 
kracht, dat hij Persoons op de eerst¬ 
volgende helling weer moest laten 
gaan. 


Limburgs record voor MZPC tijdens zwemkamp menschappen , 


hoofdklasse c 


en voorts 


De 40-plussers liepen vanwege het 
Limburgse Cross Criterium een ei¬ 
gen wedstrijd over 5.500 meter. Uni- 
tas-atleet Michel Visschers haalde 
een verdiende zege in 18.29. Clubge¬ 
note Vivian Ruijters won de 4.100 
meter voor dames in 15.19. Bij de 
A-jongens maakte AVON-atleet Ab- 
dilahi Moussa grote indruk. Hij rof¬ 
felde de 5.500 meter af in 18.01 en 
sloeg een gat van liefst drie minu¬ 
ten. • Alex Persoons op weg naar winst in de Abdij-cross. 


Foto: KLAUS TÜMMERS, 


Van onze correspondente 1, 2 en 3 ingenomen werden door de Drachten. Cindy Alberts tikte als 

1NGRIDMOERS jongens uit Heerlen. Opvallend de- eerste aan op de 200 m rugslag da- 

-- tail hierbij was dat favoriet Roy mes. Door een foutief keerpunt 

Meyboom zijn clubgenoot Bram werd zij echter gediskwalificeerd en 
WEERT - Evenals vorige week, was Kuyper het goud toebedeeld zag werd Jonita Westheim eerste. Na 
het ook dit weekeinde de herenesta- krijgen na dezelfde tijd van 1.04.0. een tijdje stil te hebben gestaan, is 
fetteploeg van MZPC, die een Lim- Voor beide jongens betekende dit Westheim wederom op de weg te- 
burgs record zwom. Op de slotdag een m0 oie individuele limiet voor rug om weer aansluiting te vinden 
van de Limburgse winterkampioen- Drachten en een nieuw persoonlijk bij het zwemmen op nationaal ni- 
schappen zwemmen, kwam de record. veau. 

ploeg bestaande uit Pie Geelen, 

Danny Senden, Edgar Thimister en Individueel werden de meeste gou- 

Patrick Tonnard op de 4x100 m wis- Ook dit tweede weekeinde werd ge- den medailles gehaald door Cindy 
selslag uit op een tijd van 4.00.6, kenmerkt door mooie tijden van de Alberts (5), Jonita Westheim, Mark 
hetgeen een verbetering betekende jeugd. Marco op den Kamp zwom Veens, Marco op den Kamp en Rob 
van 0,7 sec van het oude record wederom een voortreffelijk week- Braam (allen 4). Opvallend detaü 
(MZPC 4.2.1990) en een dikke limiet einde. Verbeterde hij zaterdag al de hierbij is, dat de laatstgenoemde 
voor de nationale kampioenschap- 100 m rugslag van 1.18.9 naar 1.12.8, drie allevier de te verdienen titels in 
pen in Drachten over drie weken. zondag deed hij het op de school- hun eigen leeftijdscategorie opeis- 

slag nog eens over door uit te ko- ten. Vorig weekeinde werden al 28 
De grote winnaar van deze Lim- men op 1.21.0, terwijl zijn persoon- limieten en zes inschrijflimieten be- 
burgse winterkampioenschappen lijk record 1.25.7 was. haald voor Drachten. Dit weekein- 

was ZON S&S uit Heerlen. Met de kwamen hier nog 19 limieten eb 

maar liefst 26 goud, 12 zilver en 15 twee inschrijflimieten bij. Indivi- 

brons eindigde de ploeg ver voor De als negende geplaatste Roy Mey- dueel behaalde Roy Meyboom vab 
MZPC uit Maastricht met resp. 17, boom (geboren 1976) werd onver- ZON S&S met vijf limieten de 
18 en 8 plakken. De kracht van wacht derde op de 200 m rugslag meeste startbewijzen voor Drach' 
ZON S&S ligt momenteel bij een heren. Zijn nieuwe persoonlijke re- ten. Hij werd op de voet gevolgd 
sterke jeugdploeg. Op het nummer cord van 2.19.8 was niet alleen een door zijn clubgenoot Marco Op deb 
100 m rugslag jongens 1976, was dikke verbetering, maar ook een he- Kamp en de MZPC’er Edgar Thi' 
Foto: JEROEN KUIT ZON S&S zo sterk, dat de plaatsen le mooie limiet voor de NK in mister (beiden 4). 


EHC-HALSTEREN: 1-3 (0-1). 5. Van Sliedrecht 0-1; 55. Van Sïiedrecht 0-2; 76. Bran¬ 
kaert 1-2 (strafschop); 87. Bevelander 1-3. Toeschouwers; 300. Scheidsrechter Troost. 
EHC: Veldman 8, Nöllgen 5 (78. Loontjes), Muermans 6, Gerringa 7, IJpelaar 6, Derrez 
6, Merk 7, Wjjnen 6, Coolen 5, Adam 6, Brankaert 7. 69 (11). 


HOENSBROEK - Zelden is de titelstrijd in de hoofdklasse C 
zo spannend geweest. Tot gisteren stonden drie ploegen (TSV, 
EfïC en Halsteren) met evenveel punten bovenaan maar in een 
rechtstreeks duel voor de koppositie heeft EHC het loodje 
nióeten leggen tegen Halsteren (1-3) dat nu de ranglijst aan- 
Ypert. Trainer Piet Hermans had zijn mannen nog gewaar¬ 
schuwd vooral in het eerste kwartier erg waakzaam te zijn. 
Maar dat mocht niet baten. Al na vijf minuten stonden de 
Hoensbroekenaren op achterstand, toen de hele EHC-verdedi- 
gmg een voorzet van Rob Swaans miste. Halsteren-spits Ro- 
riald van Sliedrecht kon eenvoudig intikken: 0-1. 


Vervolgens liet Halsteren EHC aan¬ 
vallen en speelde zelf geschikt op 
de counter. Het was aan EHC-doel- 
man Dik Veldman te danken, dat de 
achterstand van EHC voor rust niet 
groter werd. Na rust viel er weer in 
het eerste kwartier een doelpunt 
voor Halsteren. Op aangeven van 
Walter Bevelander kon Van She- 
drecht voor de tweede keer scoren: 
0 r g EHC, dat aanvallend weinig 
verrassende akties ten toon spreid¬ 
en. leek geslagen totdat Erik Merk 
onderuit werd gelopen in het zes¬ 
tienmetergebied. De strafschop 
w;erd door Peter Brankaert doeltref¬ 
fend ingeschoten. Even leek EHC 
npg aanspraak te kunnen maken op 
de gelijkmaker, maar op aangeven 
van Van Sliedrecht velde Bevelan¬ 
der vijf minuten voor tijd het defini¬ 
tieve vonnis over EHC. 


„Deze wedstrijd hadden we, gezien 
de stand op de ranglijst, niet mogen 
verliezen”, vertelde een sombere 
EHC-trainer Piet Hermans na af¬ 
loop. „Toch liepen wij vijf minuten 
al achter de feiten aan. Na het twee¬ 
de doelpunt was de wedstrijd gelo¬ 
pen. We misten de dominantie die 
we voor de winterstop hadden. 
Daardoor zijn we de aansluiting met 
de topploegen nu toch een beetje 
kwijtgeraakt”. 

Prima show 
Panningen 

Van onze correspondent 
_ JAN LEYSTEN _ 

BARONIE-PANNINGEN: 0-4 (0-3). 15 

Doensen 0-1; 22. Doensen 0-2; 44. Van 
de Sterren 0-3; 72. Stals 0-4. Toeschou¬ 
wers: 300. Boeking: Piris (Baronie). 
Scheidsrechter: Govers. 

PANNINGEN; Hermkes 8, Moonen 7, 
Nijssen 7, Rene Janssen 7. Versleeuwen 

7, Van de Sterren 7, Beumers 7, Korsten 

8, Stals 7 (76. Idrissi), Smolenaars 7, 
Doensen 8 (76. Knapen). Totaal 80 (11). 

BREDA - Panningen liet in de uit¬ 
wedstrijd tegen Baronie zien, dat de 
ploeg de blik naar boven richt. Nul- 
vier stond na afloop op het scor- 
bord. Na een perfecte show in het 
eerste bedrijf (0-3), namen de gasten 
na rust enigszins gas terug. Pannin¬ 
gen begon aanvallend, doch twee 
inzetten van Smolenaars brachten 
vooralsnog geen succes. 

Dreijsen tikte namens Baronie vrij 
voor doelman Hermkes naast. Na 
een kwartier schoot de zwoegende 
Beumers van 20 meter op doel. 
Doelman Chaab liet de bal los, 
waarna de snelle Doensen ter plek¬ 
ke was: 0-1. Baronie zette Pannin¬ 
gen nu even vast. Panningen kon 
zich echter makkelijk ontworstelen. 
De snelle Thijs Doensen profiteerde 
daarvan, door een solo, die hij op 
eigen helft startte, doeltreffend af te 
ronden. Een minuut voor rust be¬ 
reikte de prima spelende Stals 
Doensen, die op zijn beurt Van de 
Sterren simpel liet intikken: 0-3. 

Na rust liet Hermkes zijn kwalitei¬ 
ten zien na een schot van Kenze. 
Panningen bleef rustig en nam de 
draad weer op. Daarbij bleek de uit¬ 
stekende Doensen de grote plaag 
voor de Bredase defensie. Stals was 
de man die de eindstand op het sco¬ 
rebord bracht. 


Halsteren profiteert van Hoensbroekse machteloosheid: 1-3 

EHC mist aansluiting 


ZON grossiert in titels 


Alex Persoons buit startsnelheid ten volle uit 

Kerkraadse Abdijcross 
Belgisch onderonsje 
Schoolvoorbeeld 


Maandag 3 februari 1992 # Pagina 19, 


* 

Maastrichtse haalt uit tijdens LK taekwondo 

Karien Purnot Voorvechtster’ 


Wereldrecord 
400 meter 

STUTTGART - De Amerikaan 
Danny Everett heeft bij atletiek¬ 
wedstrijden in Stuttgart het we¬ 
reldrecord indoor op de 400 
raeter verbeterd en gebracht op 
^>.02 seconden. 

Ret oude record stond sedert fe¬ 
bruari 1988 (Sindelfingen) met 
*5.05 seconden op naam van de 
Duitser Thomas Schönlebe. 

Simson grote 
afwezige 

DEVENTER - Landskampioen 
Simson, dat slechts met drie at¬ 
leten had ingeschreven voor de 
nationale worstelkampioen- 
fchappen Grieks-Romeins, liet 
net uiteindelijk helemaal afwe¬ 
en in Deventer. Huub Kessel en 
£ ric Bos waren grieperig en be¬ 
sloten niet deel te nemen. Frans 
Snijders, die als begeleider van 
dit tweetal zou fungeren, zag 
toen zelf ook maar af van de trip. 

Bartok 
begint goed 

DEGSTGEEST - De tafeltennis¬ 
sers van Bartok zijn de competi- 
uitstekend begonnen met een 
-3 zege op Pecos uit Oegstgeest. 
Bij de Bornenaren zorgden het 
ü bbel Sung/Boute en de singles 
v an Sung (2x), Boute (2x), Frans- 
Se n (lx) en Aarts (lx) voor de 
Punten. 

Nederlaag 
taekwondo team 

GRONINGEN - Het Nederlands 
taekwondo-team heeft de inter- 
la nd tegen Korea met 6-2 verlo- 
ren. Django Tapulato en Albert 
Llaber wonnen hun partijen 
^oor Oranje. Rivo Sapokuwa uit 
Munstergeleen, die in het Neder¬ 
lands team debuteerde, verloor 
^jn partij van Hwang Hoo. Twee 
ronden lang hield hij stand, maar 
in de derde ronde moest hij acht 
tollen rust incasseren. 


Van onze correspondent 
P1ERRE FRAMBACH 


BRUNSSUM - De Maas¬ 
trichtse Karien Purnot is als 
verrassende winnares tevoor¬ 
schijn gekomen uit de open 
Limburgse kampioenschap¬ 
pen taekwondo. Zij versloeg 
in Brunssum op overtuigende 
wijze Marlorette van de Hoe¬ 
ven en ontpopte zich daarmee 
als Voorvechtster’ van haar 
provinciegenoten die in het al¬ 
gemeen sterk opereerden. 

Omdat de tegenstand in haar klasse 
niet optimaal was, verkoos Karien 
Purnot in een hogere klasse hoger 
te vechten. Het leek aanvankelijk 
een verkeerde gok. De Nijmeegse 
Van de Hoeven is een aankomend 
talent bij de dames en steekt boven¬ 
dien twee hoofden boven Purnot 
uit. „Maar ik heb haar toch twee 
keer kunnen raken.” De eerste ron¬ 
de was met 2-1 voor Purnot. Ook in 
de tweede ronde verhinderde ze dat 
de Nijmeegse het initiatief nam 
(3-2). 

De finale in de klasse tot 83 kg was 
een Limburgse aangelegenheid tus¬ 
sen Kerkradenaar Humprey Ferdi- 
nandus en Venlonaar Frank Rayer. 
De grieperige Ferdinandus was 
conditioneel een maatje te klein 
voor Rayer, die de eindronden won 
met 4-3 en 3-1. 

Ook de finale in de klasse tot 64 kg. 
was een Limburgs onderonsje. Mar¬ 
cel Pisters (Hoensbroek) stond te¬ 
genover Remy Moelchand, die een 
goede techniek liet zien. De eerste 
ronde ging nog gelijk op (4-3), maar 
in de tweede drukte Moelchand 
door (4-2). 


Eerste verlies 
Maastricht 

MAASTRICHT - Squashclub 
Maastricht heeft in de eredivisie 
haar eerste seizoensnederlaag gele¬ 
den. De koploper verloor thuis ver¬ 
rassend met 2-1 van het op de twee¬ 
de plaats staande Squashclub 
Amsterdam. Het competitietreffen 
tussen de beide teams vormde in 
feite een reprise van de verleden 
week gehouden Nederlandse kam¬ 
pioenschappen. Zo moest de nieu¬ 
we Nederlandse kampioen, Lucas 
Buit, het opnemen tegen de ont¬ 
troonde kampioen Raymond Schef- 
fer die voor squashclub Amsterdam 
uitkomt. 


dat ’zijn ’ MZPC zwom tijdens de Limburgse winterkam- 
pioenschappen zwemmen in zwembad de Ijzeren Man in 
Weert. Foto: JEROEN KUIT 


• Danny Senden in actie op de schoolslag tijdens het 4 
maal 100 meter wiselslag-nummer. De jonge Senden legde 
met deze race de basis voor het Limburgse record (4.00.6) 


JUDO - Theo Meijer krijgt 
eze week van het Nederlands 
ympisch Comité de bevesti- 
L ln f’ bij als eerste Neder- 
St L j^oka is aangewezen 
n OT \ ° e spelen van Barcelona. 
zet A ^ ersf °ortse kei dankt die 
• ® r u e >d aan zijn overwinning 
net toernooi om de Shoriki 
gp, twee weken geleden in To- 


Morgenavond mag Catenaccio 
het opnieuw proberen. Om 19.30 
uur is Teletronika 1 te gast in ca¬ 
fé Walk-Inn. Tristar neemt het 
woensdagavond, eveneens om 
19.30 uur, op tegen Zutex. 

In Alkmaar werd Maastricht¬ 
enaar P. Haanen, uitkomend 
voor BC Vilt, derde in de natio¬ 
nale titelstrijd eerste klasse ka¬ 
der 38/2. 


PSV wint 

i 

oefenduel j 

CATANIA - PSV heeft zondag di' 
vriendschappelijke wedstrijd tegen* 
Catania gewonnen. Op Sicilië wérd 
het 1-0 voor de kampioen van Ne* 
derland. De Eindhovense ploeg be¬ 
sliste het duel tegen de club uit dé- 
serie C pas twaalf minuten voor het. 
einde. Juul Ellerman maakte hef 
doelpunt. PSV was vooral de twéé¬ 
de helft beter. De Italianen hadden 
voor de rust hqt initiatief en kregen 
in die fase ook enkele kansen. Bij 
PSV ontbraken Kieft, Romario eri 
Vanenburg. , -" r ’ 

L .. . 

Gewonden bij 
Cagliari-Milan 

ROME - Na afloop van de wed- 1 ’ 
strijd Cagliari - AC Milan zijn vijf 
personen gewond geraakt en twaalf' 
opgepakt. Een auto van de televisie-^ 
maatschappij van Silvio Berluscohl, 
die tevens voorzitter van Milan iSJ 
werd volledig vernield door eëri 
groep „uitras”. De vandalen werdén’ 
uit elkaar gedreven door de politie. 

Straathof 
opvolger : : ~ 
Zandstra 

WARSCHAU - Jeroen Straathqf.'i£ 
in Warschau wereldkampipgll 
schaatsen bij de junioren geworden.’ 
Hij volgde daarmee zijn landgeneöt' 
Falko Zandstra, inmiddels al Eqrdr 
pees kampioen senioren, op. Hét 1 , 
was de derde achtereenvolgende, 
keer dat jeugdbondscoach Leen' 
Pfrommer één van zijn pupillen met' 
goud zag vertrekken. y - 

Straathof, een negentienjarige, 
der uit Zoeterwoude, toonde 
Warschau niet dezelfde overmacht 
als zijn Friese voorganger. Dedr’ 
twee zeges op de middenafstamJéVr 
bleef hij zijn voornaamste teg^ruj 
strever, de Japanner Naoke, m-d*. 
eindrangschikking voor. Het 
schil bleek uiteindelijk miniem, 
seconde op de afsluitende 5000 infe? 


limburgs dagblad i 


sport kort 


Dorjee weg 
bij Feyenoord ^ 

-V. 

ROTTERDAM - Hans Doijee v«J- 
laat na dit seizoen Feyenoord. EJ®t 
bestuur van de Rotterdamse ch$> 
heeft dat gisteravond bekend 
maakt. Officieel had Doijee nog een 
contract tot het einde van de vol¬ 
gende competitie. Op zijn verzoek is 
dat ontbonden. Feyenoord wilde 
zich over de reden niet uitlaten. 
„Dat is puur een zaak van Doijee,” 
verklaarde penningmeester Van 
den Herik. 


Leo Meessen biljartkampioen 


CEF. De uitslagen waren telkens 
6-2 in het nadeel van de Ulestra- 
tense equipe, die hierdoor in 
degradatienood raakte. Het ere- 
divisieteam van Catenaccio ging 
met 8-0 onderuit tegen Zutex. 


Liebregts. De derde plaats was 
voor de Brabander Van de Berg. 


ULESTRATEN - Leo Meessen is 
in Ulestraten Zuidnederlands 
biljartkampioen eerste klasse li- 
bre geworden. De Maastricht¬ 
enaar was in de beslissende fase 
te sterk voor de Roermondenaar 


In de competitie driebanden ver¬ 
loor het team van Willems Koel¬ 
techniek van Teletronika 2 en 


WIELRENNEN 

Leeds, WK cyclocross. Profs: 1 Klu 

eoö.28 (gem: 19,74 km/u), 2. Camrda op 

3. Van der Poel 0.54, 4. Wabal 0 56 
“irnunek 1.21, 6. Breu L^JP^KWlin 1 
2- Kvasmcka 1.34, 9. BaSer 1.40, 10 ] 
“je 1.44, n, Casas !.50, 12 . Moncass 
13. Bickel 2.09, 14. Holdener 2.35, : 
lerobon 2.40. Overige Nederlanders 
et veld van ruim dertig man: 20. V 
«akel 3.32, 24. Hendriks 4.09, 27. Ko( 
Amateurs: 1. Pontoni 50.56 (gei 
km/u), 2. Runkel 0.46, 3. Frisc 
necht 1.06, 4. Magien 1.11, 5. Hubmai 
6 Busser 1.38, 7. Elsnic z.t, 8. Bern 
V’ 5 ' 9- Arenz 2.00, 10. Fort 2.07. Nederls 
6rs j 19 - Kuijper 3.59, 26. Richard Grc 
nendaal 4.24, 35. De Vos 5.58. Junior* 
• Hammond 38.10,52 (gem: 19,49 km/ 
f- Bachleda 0.21, 3. Faltynek 0.50, 4. E 
vvski 0.56, 5. Urban 1.01, 6. Perrin 1. 
ve i^ aegen 112 > 8 - Zberg 1.23, 9. Delt 
10- Elsnic 1.37. Nederlanders: 
2 - 28 < 21. Gommers 2.50, 26. V 
roe * { 3.32, 41. Van Zandbeek 5.56 
IPVa i Y? n de Middellandse Pyrenee 
in profs: f Van Poppel 115 k 

da ' 2 - Heynderickx, 3. Wüst, 4. i 

8 ' u Ko< ; rts > 6. Kindberg, 7. Stroukf 

len ° ckard ' Jolidon, 10. Gouvenou, 
n z.t. als Van Poppel. 

schaatsen 

iR?Pul° 0S , te , nrijk >- °P en NK OP natui 

reirnl a nï ) - Mai ) ne n, 100 km: 1. De M, 
tersp s 'w °V‘ ma ' 3 - Grimbergen, 4. P 
Moifik : Huitema - Vrouwen, 60 km: 
Davi« UiZ m n ’ *' Dljkstra > 3 - Van der Heic 
Oivmri* T estwedstr *jden Nederland 
Van ploe S- Mannen, 500 m: 

kamn^aR 2 ' Zan dstra 37,9, 3. Vei 
6 Kah 3 fi 6 ’ 4 ' y* sser 38,7, 5. Ritsma 39 
i jg^/Aus) 39,2. 1000 m: 1. Van Vel 
rria i « 5 S° 1- Zandstra 1.54,9, 2. Ri 

L56 9l 5 ’?;. 3 ‘ Veldkamp 1.56,1, 4. K 
AafVinb- Ano Ser Vrouwen, 500 m: 
Aaft nv ? 0 jL 1000 m:l - Meijer 1.22,4, 
rn-^v Vr 3 ; 9, 3 - Van Sch >e 1.24,0. 15 
o" „° et f ' nk „ g ev aUen. 3000 m: 1. V 
Gennjp 4.28,7, 2. Zijlstra 4.32,9. 

Basketbal 

burg'80 82 m ^ nnen: E 'ndhoven - Do. 
Leiln ;róo P " omot,edi viaie: Kimbria 
BVv Jf,' 93 ’ B ! Ue R eron s - OSG 63-1 
Alphen T Vi e R' Vljk D 199 ' Eerste divisie 
PSV Jn wcfA P J ranhas 65-61, BW 
Vrmjw«’n 2, p WSC ‘ Rotterdam Zuid 85-1 

46-63 W OsJ^MS vg!^ PSV - B( 

tennis 

nales°’ ^ 0 00 ° f u,den Vrouwen, halve 
6 26 2 Navraüloya-Magdalena Malee 
Uni N ' Sadat,nl -Date 6-3 6-0, finale: Sat 
final^ c atll0 , Va 6 J 4 ' 6 6 ‘ 2 - Dubbelsp 
Shriver ^ an ^ ez/Sukova - Navratilo. 

l 80 - 000 gulden Vrouwen, h 

6 2 um eS; ^. trnadova ' Savts i enko 6-2 • 
Strn^ lte_ P, 0ren 6 ' 4 6 ‘ 3 - Bnale: Whi 
&° Va k 2 - 6 , 6 - 4 6 ‘ 3 - Dubbelspel, fina 

l-6 Ê ef-i^ a 5 rbank Hetherington/Rinal 

Bavis Cup (vier miljoen gulden, 93 de. 
emende landen), eerste ronde. 

Zwif d f r °j P i 1)611 Haag: Nederland 
(2 7i t ? r i al i d -, XA ' Siemennk - Rosset ( 
tl\ « „ 6 -V 4 - 7) ’ Haarhuis - Hlasek ( 

Hl a 3 ’?,£' 7 <2 " 7) ’ Haarhuis/Koevermans 
R a ek/Rosset 2 '6 7-5 3-6 1-6, Eltingh 
asek 2-6 4-6, Haarhuis - Rosset 6-4 6 
cosm: Joegoslavië - Australië 0-5, Ziv 
knn V1 L' Eromberg 6-7 (6-8), teruggetrc 
n, Muskatirovic - Masur 4-6 1-6 2 
bnv. n ° V f Bj0rdjevic ' Fitzgerald/Woc 
sur f c 5 a 7 3-6 6-7 (2 " 7)> Djordjrevic - IV 
3 fi d b Muskatirovic - Fromberg ( 
-ö. Bolzano: Italië - Spanje 4-1, Campoi 
cT Bruguera 6-4 6-1 4-6 6-1, Caratti 
“niiho Sanchez 6-7 (3-7) 6-4 6-3 5-7 5 
^amporese/Nargiso - Emilio Sanch. 
l sa J ,_ 6 (7-4) 6-3 6-4, Camporese - Sar 
in, 18 . 8 ' 2 6-4, Caratti - Bruguera 6-4 ( 
-10) 6-1. Bayonne: Frankrijk - Gro< 


sport in cijfers l 


Brittannië 5-0, Leconte - Bates 4-6 6-4 6-2 
6-4, Forget - Petchey 4-6 6-3 6-3 6-3, Le- 
conte/Forget - Bates/Broad 6-3 6-4 4-6 7-6 
(7-4), Forget - Bates 6-2 6-4, Lecone - Petc¬ 
hey 6-1 6-2. Rio de Janeiro: Brazilië - 
Duitsland 3-1 (eindstand), Mattar - Bec- 
ker 4-6 7-5 6-1 6-7(2-7) 0-6, Oncins - Steeb 

6- 3 4-6 6-2 7-6 (7-5), Motta/Roese - Becker/ 
Jelen 7-5 6-3 6-3, Oncins - Zöcke 1-6 6-4 

7- 6 (7-3) 2-6 7-5. Praag: Tsjechoslowakije - 
België 5-0, Novacek - Wuyts 6-7 (7-9) 6-7 
(5-7) 6-3 6-4 6-4, Korda - Masso 6-1 7-6(7-0) 
6-3, Korda/Suk - Masso/Van Houdt 6-3 6-3 
6-3, Korda - Wuyts 6-4 7-5, Novacek - Mas¬ 
so 6-4 6-2. Vancouver: Canada - Zweden 

2- 1, Connell - Gustafsson 7-6(7-5) 6-4 6-4, 
Nestor - Edberg 4-6 6-3 1-6 6-3 6-4, Con- 
nell/Michibata - Edberg/Jarryd 6-3 3-6 4-6 

4- 6. Hawaii: Verenigde Staten - Argenti¬ 
nië 3-0, Sampras - Jaite 3-6 6-4 6-2 6-4, 
Agassi - Mancini 6-4 6-4 6-4, John McEn- 
roe/Leach - Frana/Miniussi 6-7 (0-7) 6-2 6-2 
6-1. Indeling kwartfinales: Frankrijk - 
Zwitserland, Brazilië - Italië, Australië - 
Canada/Zweden, Tsjechoslowakije - Ver. 
Staten. Euro-Afrikaanse "zone. Groep A: 
Nairobi: Kenia-Roemenië 3-2. Oslo: 
Noorwegen - Finland 2-3. Groep B: Boe¬ 
dapest: Hongarije - Polen 2-1. Ameri¬ 
kaanse zone I: Paraguay - Cuba 0-3. 
Amerikaanse zone 2: Colombia - Barba¬ 
dos 5-0, Ecuador - Peru 1-2, Venezuela - 
Dominicaanse Rep. 5-0, Oost-Caraibische 
eil. - Bahama’s 1-2. Azië-Oceanië zone 1: 
Zuid-Korea - China 5-0, Filipijnen - Japan 

3- 2. Azië-Oceanië zone 2: Thailand - Sin¬ 
gapore 5-0, Maleisië - Jordanië 4-1, Sri 
Lanka - Bangladesh 4-1, Pakistan - Hong¬ 
kong 1-2. 

Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe¬ 
titie: le klasse: poule A: GTR/NIP - Kim¬ 
bria 6-2; 1HE Custers - Snippe 7-4; 2HE 
Koch - Merry 5-6; IDE Savelkoul - Vin¬ 
cent 7-4; 2DE Joosten - Pirson 10-0; HD 
Custers/Koch - Hoek/Snippe 11-3; DD 
Joosten/Savelkoul - Pirson/Vincent 11-5; 
1GD Joosten/Custers - Vincent/Hoek 9-7; 
2GD Savelkoul/Koch - Pirson/Merry op¬ 
gave GTR/NIP; Brunssum 2 - Ready 3-5; 
1HE van Biljouw - Savelkoul 3-8; 2HE 
Franssen - de Jonge 10-6; IDE Kriescher 

- Vanormelingen 6-5; 2 DE Theunissen - 
Curfs 7-4; HD Franssen/van Biljouw - Sa- 
velkoul/Kerkhoffs 5-9; DD Kriescher/' 
Theunissen - Vanormelingen/Curfs 5-6; 
1GD Kriescher/van Biljouw - Curfs/Savel-- 
koul 6-7; 2GD Theunissen/Franssen - 
Vanormelingen/Kerkhoffs 2-9; Eind¬ 
stand: 1 GTR/NIP 23,5; 2 Nieuwenhagen 
17; 3 Ready 16,5; 4 Brunssum 2 15; 5 Kim¬ 
bria 8; poule B: SLTC - van Home 3,5-4,5; 
1HE Bokhorst - Voorbraak 8-3; 2HE Mol - 
van Oirschot 3-9; IDE Tielman - Bartels 

5- 6; 2DE Vingerhoeds - Druyts 3-6; HD 
Bokhorst/Timmers - Janssen/van Oir¬ 
schot 3-7; 2GD Tielman/Timmers - Bar- 
tels/Voorbraak 6-6; Kerkrade - Blerick 
2,5-5,5; 1HE Swagers - van Seters 3-7; 
2HE Wiertz - Dirckx 7-6; IDE Jorigas - 
Mulder 2-8; 2DE Sangers -Knaapen 4-6; 
HD Swagers/Wiertz - van Seters/Dirckx 
9-5; DD Nacken/Sangers - Snijders/Knaa- 
pen 3-10; 1GD Jorigas/Swagers - Mulder/ 
van Seters 8-8; Eindstand: 1 van Home 
23; 2 SLTC 17; 3 Blerick 15; 4 Brunssum 
15; 5 Kerkrade 11. Programma voor 7 
maart: kampioenspoule: GTR/NIP 
SLTC; van Home - Nieuwenhagen; de¬ 
gradatiepoule; Brunssum 2 - Kerkrade; 
Kimbria - Brunssum. 

Best, NOJK kwalificatie: t/m 16 jaar: le r 
Beekman - Wellerdick 7-6 (7-2), 6-1; Cou- 
mans - Nagel 1-6, 0-1 opgave Coumans; 
Drentje - van de Broek 1-6, 6-3, 5-7; Ger- 
lach - Kruid 4-6, 1-6; Horsch - van Westen 

1- 6, 5-7; Smeets - van Vliet 6-2, 6-1; 2e r 
Beekman - Niks 0-6, 4-6; Smeets - Oosters 

2- 6, 4-6; t/m 12 jaar: le r Koomen - Schaap 
2-6, 6-3, 3-6; Reijans - van Haasteren 7-6 
(7-4), 5-7, 0-6; Hendriks - Kromme 6-3, 0-6, 

6- 4; van der Linden - Asselman 2-6, 1-6; 
Wolffs - Schuurman 6-7 (4-7), 6-3, 6-4; 2e r 
Hendriks - Asselmans 6-3, 7-6 (7-5); Wolffs 

- de Bont 2-6, 2-6. 

GEWICHTHEFFEN 

Bocholtz. NK: Groep 1: damesklasse tot 
52 kg: 1. Ernster, Den Haag. Tot 60 kg: 1. 
V.d. Stoep, Leiden. Tot 75,kg.: 1. M. 
Spronk, Simpelveld. Heren tot 60 kg: 1. 
P. Lataster, Simpelveld. Tot 67,5 kg: 1. 
Rosalina, Nijmegen; 2. Godschalk, Sim¬ 
pelveld. Groep 2: Heren 75 kg: 1. The- 
men, Den Haag; 2. Middelhoven, Simpel¬ 
veld; 3. Ranzijn, Nuenen; 4. De Klein, 
Den Haag. Heren 82,5 kg: 1. Goosen, Den 
Haag; 2. Smit, Nijmegen; 3. Van Noort, 
Den Haag. Groep 3: Heren tot 90 kg: 1. 
Leenders, Nijmegen; 2. Vivaldy, Den 
Haag; 3. Van de Berg, Leiden; 4. De Wijs, 
Breda. Heren tot 100 kg: 1. Frijns, Sim¬ 
pelveld; 2. De la Rie, Leiden, heren 110 
kg: 1. Dokter, Simpelveld; 2. Verkroost, 
Nijmegen. 

WORSTELEN 

Deventer. NK Grieks-Romeins. -48 kg: 
geen deelnemers -52 kg: 1. Elfallah (De 
Halter Utrecht),-2. Van Rooyen (Olympia 
Utrecht), 3. Bras (De Halter Zaandam). 
-57 kg: 1- Verweij (Body Fit Amsterdam), 

2. Vernes (Hercules Dordrecht), 3. Van de 
Pieterman (KDO Deventer). -62 kg: 1. 
Mierkens (Olympia), 2. Ten Haaf (SSS 
Alkmaar), 3. Van Kalsbeek (Hercules Am¬ 
sterdam). -68 kg: 1. Dennis Gielen (Sim¬ 
son KDO Den Haag), 2. Van Boekelen 
(De Halter Utrecht), 3. Misier (Olympia). 
-74 kg: 1- Van ’t Pad (De Halter Utrecht), 
2. Leurs (Body Fit), 3. Van Zaanen (Her¬ 
cules Amsterdam). -82 kg: 1. Van Kuyk 
(Olympia), 2. Van der Stoep (Simson 
KDO), 3. Girrel (De Halter Utrecht). -90 
kg: 1. Faasen (Hercules Dordrecht), 2. Le 
Blanc (De Halter Utrecht), 3. Ebbeling 
(Hercules Amsterdam). -100 kg: 1. Bakker 
(Hercules Amsterdam), 2. De Kruijf (Sim¬ 
son KDO). 

IJSHOCKEY 

Stockholm. Internationaal toernooi. 

Tsjechoslowakije - Zweden 3-2 (0-1 0-0 
3-1), Canada - GOS 2-2 (2-1 0-0 0-1), Cana¬ 
da - Tsjechoslowakije 3-1 (0-0 1-0 2-1), 
Zweden - GOS 4-1 (3-0 1-0 0-1). Eind¬ 
stand: 1. Canada 3-5, 2. GOS 3-3, 3. Tsje¬ 
choslowakije 3-2, 4. Zweden 3-2. 
Leukerbad/Rapperswil. Internationaal 
toernooi Rusland - Finland 6-3, Zwitser¬ 
land - Duitsland 3-0. 

t 

ZWEMMEN 

Drachten. De limieten die dit weekeinde 
zijn gezwommen voor de nationale kam¬ 
pioenschappen in Drachten: 

200 m rugslag jongens 1976: 1. Roy Mey- 
boom ZON S&S 2.19.8. Heren: Pie Gee- 
len MZPC 2.12.4 en Diederik Rouffaer 
ZON S&S 2.1 1 . 9 . Meisjes 1979: Ilona Bier- 
sak HZPC 2.35.6. Dames: Jonita West-. 
heim MZPC 2.27.3. 200 m wisselslag jon¬ 
gens 1975: Edgar Thimister 2.15.3. Heren: 
Diederik Rouffaer ZON S&S 2.11.4. 100 
m vrije slag jongens 1976: Roy Meyboom 
ZON S&S 0.55.3; Eelco Nelissen Mosa 
Regio 0.55.9 en Robrecht van de Horst 
ZON S&S 0.56.6. 100 m rugslag jongens 
1979: Marco op den Kamp ZON S&S 

1.12.8. Jongens 1978: Mark Veens HZPC 
1.07.9. Jongens 1976: Bram Kuyper ZON 
S&S 1.04.0 en Roy Meyboom ZON S&S 
1.04.0. Meisjes 1978: Ilona Biersak HZPC 
1.12.2 (inschrijflimiet). 100 m schoolslag 
jongens 1979: Marco op den Kamp ZON 
S&S 1.21.0. Jongens 1974: Danny Senden 
MZPC 1.07,5. 100 m vlinderslag jongens 
1975: Edgar Thimister MZPC 0.58.7 en 
Bas Pabbruwee Mosa Regio 1.00.3. 4x100 
m wisselslag jongens estafette onder 16 
jr: ZON S&S 4.22.4. Heren: MZPC 4.00.6 
(Nieuw Limburgs record). 

Weert, Limburgse kampioenschappen. 

200 m wisselslag dames: 1. Cindy Alberts 
ZON S&S 2.30.4; 200 m wisselslag heren: 

1. Diederik Rouffaer ZON S&S 2.11.4. 100 
m vlinderslag meisjes 1980: 1. Maud Bos 


Roersoppers 1.18.6. Jongens 1980: 1. Bas 
Diederen, Patrick 1.21.0. 100 m vrije slag 
meisjes 1976: 1. Emerentia Knebel KZPC 
1.02.1. Jongens 1976: 1. Roy Meyboom 
ZON S&S 0.55.3. 100 m rugslag meisjes 
1977: 1. Christel Ophelders, Patrick 

1.12.6. Jongens 1977: 1. Jeroen Gerritsen 
Mosa Regio 1.07.7. 100 m schoolslag meis¬ 
jes onder 18 jr.: 1. Cindy Alberts ZON 
S&S 1.18.7. Jongens onder 18 jr.: 1. Dan¬ 
ny Senden MZPC 1.07.5. 100 m vlinder¬ 
slag dames: 1. Jonita Westheim MZPC 
1.09.2. Heren: 1. Patrick Tonnard MZPC 
0.59.3. 100 m vrije slag meisjes 1978: 1. 
Natasja Spierts ZON S&S 1.03.7. Jongens 
1978: 1. Mark Veens HZPC 1.01.0. 100 m 
rugslag meisjes 1979: 1. Nancy Geilen 
Kimbria 1.16.3. Jongens 1979: 1. Marco op 
den Kamp ZON S&S 1.12.8. 100 m 
schoolslag meisjes 1980: 1. Monique v.d. 
Leemput, Patrick 1.25.4. Jongens 1980: 1. 
Bas Diederen, Patrick 1.23.4. 50 m vlin¬ 
derslag meisjes onder 10 jr: 1. Wieke Bos 
Roersoppers 0.41.4. Jongens onder 10 jr.: 
1. Robert Schultze ZON S&S 0.40.1. 
4x100 m wisselslag estafette meisjes on¬ 
der de 16 jr.: 1. MZPC 4.51.3. 4x100 m 
wisselslag estafette jongens onder de 16 
jr.: 1. ZON S&S 4.22.4. Uitslagen zondag. 
200 m rugslag dames: 1. Jonita Westheim 
MZPC 2.27.3. Heren: 1. Diederik Rouffaer 
ZON S&S 2.11.9. 100 m vrije slag meisjes 
1981: 1. Alice de Jonge ZON S&S 1.11.2; 
Jongens 1981: 1. Rob Braam, Manta 

1.12.9. 100 m rugslag meisjes 1976: 1. 
Cynthia Höelsgens, De Rog 1.12.0. Jon¬ 
gens 1976: 1. Bram Kuyper ZON S&S- 
1.04.0. 

100 m schoolslag meisjes 1977: 1. Sally 
Dinjens MZPC 1.19.9. Jongens 1977: 1. 
Kazimir Hermans, De Rog 1.13.5. 100 m 
vlinderslag meisjes onder 18 jr.: 1. Cyndy 
Alberts ZON S&S 1.07.9. 100 m vlinder¬ 
slag jongens onder 18 jr.: 1. Edgar Thi¬ 
mister MZPC 0.58.7. 100 m vrije slag 
dames: 1. Jonita Westheim MZPC 1.00.7. 
Heren: 1. Patrick Tonnard MZPC 0.53.6. 
100 m rugslag meisjes 1978: 1. Ilona Bier¬ 
zak HZPC 1.12.2. Jongens 1978: 1. Mark 
Veens HZPC 1.07.9. 100 m schoolslag 
meisjes 1979: 1. Kirsten Savelberg MZPC 

1.23.7. Jongens 1979: 1. Marco op den 
Kamp ZON S&S 1.21.0. 100 m vlinderslag 
meisjes 1981: 1. Judith Bons Manta 1.25.4. 
Jongens 1981: 1. Rob Braam, Manta 
1.30.3. 100 m vrije slag meisjes onder 10 
jr.: 1. Wieke Bos Roersoppers 1.15.8. Jon¬ 
gens onder 10 jr.: 1. Paul Gabriëls De Rog 

1.13.9, 4x100 m wisselslag estafette da¬ 
mes: 1. MZPC1 4.47.7; 4x100 m wisselslag, 
estafette heren: 1. MZPC1 4.00.6 (Nieuw 
Limburgs record). 

ATLETIEK 

Rolduc, 28ste Abdijcross. Heren 9.900 m: 

1. A. Persoons 30.49; 2. J.P. Paumen 
31.11; 3. M. Jaspers 31.19; 4. M. Reuel 
31.26; 5. M. Swennen 31.27; 6. J. Scheden 
31.27; 7. G. Wouters 31.37; 8. E. Janssen 
32.07; 9. J. Hoven 32.30; 10. J. Verhiel 
32.44; 11. A. Diederen 32.57; 12. N. Frans¬ 
sen 32.07; 13. M. Boulbahayen 33.21; 14. 
W. Thimister 33.32; 15. L. Henno 33.35. 
Heren 40 + 5.500 m: 1. M. Visschers 18.29; 

2. V. Nassen 18.34; 3. L. Vanhaaren 18.36; 

4. J. Schouteden 18.49; 5. L. Tummers II 
19.09. Dames 4.100 m: 1. V. Ruijters 15.19; 
2. S. Sieberich (Dld) 16.19; 3. N. Bruis 
16.23; 4. H. Vos (45+) 16.27; 5. C. Brou¬ 
wers 16.53; 6. B. Hauser (45+) 17.00; 7. G. 
Schulz (45+) 17.14; 8. N. Hannen (35+) 
14.24; 9. N. Leinders 17.30; 10. E. Noter- 
mans (35+, Bel) 17.35. Jongens A 5.500 m: 
L A. Moussa 18.01; 2. S. Jansen (Dld) 
20.53; 3. E. Muyrers 21.04; 4. E. Evertz 
22.05. Meisjes A 1.500 m: 1. W. Tellers 
5.50. JB 4.100 m: 1. R. Courage 13.48; 2. 
D. Meulenbroeks 14.45; 3. B. Wehrung 
15.01. MB 1.500 m: 1. D. Jennen 5.16; 2. 
M. Driessen 5.25; 3. M. Thans 6.04. 
Apeldoorn. Negentiende midwinterma¬ 


rathon. Mannen: 1. Novak 2.19.47, 2. Vis¬ 
ser 2.20.12. 3. Mulder 2.25.31, 4. Schuur¬ 
man 2.25.54, 5. Stanczak 2.27.42; 6. Dries¬ 
sen 2.27.57, 7. Van Leeuwen 2.28.56, 8. 
Farostaw 2.30.13, 9. Bleeker 2.31.04, 10. 
Liefers 2.31.10. Vrouwen: 1. Lennartz 
2.47.14, 2. Jansen 2.49.49. 

Asselronde (27,8 km): Mannen: 1. Van 
Vlaanderen 1.24.50, 2. Vermeule 1.26.29, 

3. Pragt 1.29.39. Vrouwen: 1. Kleijweg 
1.41.47, 2. Van Limpt 1.44.41. 3. Kamp 
1.52.27. Mini-marathon (18,6 km): Man¬ 
nen: 1. Ten Kate 55.12, 2. Lambregts 
56.43, 3. Holicky 57.43, 4. Kryska 57.45, 5. 
Van Rijthoven 58.12. Vrouwen: 1. Hom- 
minga 1.06.30, 2. Valentin 1.07.50, 3. Beld- 
man 1.08.29. 

Cross Uden, 10.860 m: 1. Versteeg 34.31, 
2. Hofstee 35.03, 3. Hamers 35.16, 4. Aris 
35.30, 5. Van de Abeele 35.59, 6. Schut 
36.20. Vrouwen 5.150 m.: 1. Harms 18.39, 

2. Koens 18.55, 3. Van de Linde 18.57. 
Snelwandelen, Rotterdam 10 km: 1. Van 
Beek 44.34, 2. Van Andel 45.42, 3. Nicque 
46.50, 4. Plasman 46.55, 5. Huntjens 47.29, 
Amorebieta, Spanje. Veldloop: Mannen: 

1. Bayesa 11,5 km in 34.24, 2. Keino 34.37, 

3. Kariuki 34.40, 4. Kororia 34.54, 5. Sam- 
bu 34.54. Vrouwen: 1. Yisak 5,5 km in 
17.55, 2. Dioas 17.58, 3. Sirma 18.08. 

Oita (Japan). Marathon: 1. Ceron 2.08.36, 

2. Yeong-Jo 2.08.47, 3. Niemczak 2.11.08. 
Stuttgart. Internationale indoorwed- 
strijden. Vrouwen: 60 m: 1. Privalova 
7,04, 2. Ashforde 7,30, 3. Fiere-Cooman 
7,34; 200 m: 1. Privalova 22,36, 2. Myers 
23,32, 3. Aebi 23,78; 400 m: 1. Leather- 
wood 52,27, 2. Stevens 52,77, 3. Arendt 
52,82; 800 m: 1. Wachtel 2.00,83, 2. Strada- 
nova 2.02,30, 3. Lesch 2.02,34, 3. Jong- 
mans 2.02,50 (limiet EK), 5. Vriesde 
2.02,74; 1500 m: 1. Van Hulst 4.15,32, 2. 
Michallek 4.16,59, 3. Borgschulze 4.17.06; 
60 m horden: 1. Baumann 8,06, 2. Pat- 
zwahl 8,15, 3. Humphrey 8,16; hoog: 1. 
Henkel 2,00 m, 2. Sjevtsjik 1,90 m, 3. Fri- 
cot 1,90 m. Mannen. 60 m: 1. Cason 6,46, 
2. Surin 6,54, 3. Fredericks 6,58; 200 m: 1. 
Heard 20,93, 2. Carl Lewis 20,97, 3. Kur- 
nicki 21,07; 400 m: 1. Everett 45,02 (WR), 

2. Steve Lewis 45,53, 3. Daniël 45,92; 800 
m: A-loop: 1. Gray 1.45,08, 2. Makarovitsj 
1.46,22, 3. Dehmel 1.46,79, 4. Eplinius 
1.46,93, 5. Ereng 1.47,20. B-loop: 1. Haan 
1.48,70, 2. Baltus 1.48,72 (beiden limiet 
EK); 1500 m: A-loop: 1. Cacho 3.40,53, 2. 
Phelippeua 3.40,80, 3. Van Helden 3.40,97 
(limiet EK). B-loop: 1. Wiegman 3.46,82; 
3000 m: 1. Baumann 7.39,55, 2. Donovan 
7.50,11, 3. Di Napoli 7.50,65, 4. Mei 7.53,11, 

5. Gotti 7.53,76; 60 m horden: 1. Schwart- 
hoff 7,57, 2. Kovac 7,61, 3. Dees 7,63; ver¬ 
springen: 1. Starks 8,34 m. 2. Haaf 7,86 m, 

3. Maas 7,85 m (limiet EK). 

Sassnitz. Kogelstootwedstrijd, mannen: 
1. Timmermann 20,60 m. 

DAMMEN 

Zwolle, halve finales NK: Zevende ron¬ 
de, groep 1: Van Zeist - Van de Pal 0-2, 
De Ruiter - Linssen.1-1, Wiering - Krajen- 
brink 1-1, Faber - Kloosterman 0-2, Haagh 
- Jansen 0-2. groep 2: Bronstring - Wester- 
veld 2-0, Goedemoed - Van Berkel 0-2, 
Hoekman - Scholma 0-2, Klarenbeek - 
Oudshoorn 1-1, Kosior - De Leeuw 2-0. 
groep 3: Hoopman - Tiemensma 0-2, La- 
dage - Heusdens 0-2, Mooser - Bor 1-1, 
Rigterink - Van Aalten 1-1, Schuitema - 
Teer 0-2. groep 4: Van der Kooij - Lemstra 
2-0, Wesselink - Budé 1-1, Van der Tak - 
Dollekamp 0-2, Van der Stap - Sonderen 

1- 1, Bolletokker - Drent 1-1. Achtste ron¬ 
de, groep 1: Jansen - Van Zeist 2-0, Kloos¬ 
terman - Haagh 0-2, Krajenbrink - Faber 

2- 0, Linssen - Wiering 1-1, Van de Pal - De 
Ruiter 2-0. groep 2: Westerveld - De 
Leeuw 0-2, Oudshoorn - Kosior 1-1, 
Scholma - Klarenbeek 0-2, Van Berkel - 
Hoekman 1-1, Bronstring - Goedemoed 
1-1. groep 3: Tiemensma - Teer 1-1, Van 


Aalten - Schuitema 2-0, Bor - Rigterink 
1-1, Heusdens - Mooser 2-0, Hoopman - 
Ladage 1-1. groep 4: Dollekamp - Lemstra 
0-2, Sonderen - Drent 0-2, Budé - Van der 
Tak 2-0, Van der Stap - Wesselink 1-1, 
Bollebakker - Van der Kooij 1-1. Van Aal¬ 
ten en Wesselink naar finale. Vrouwen. 
Eindstand groep 1 (Groningen): 1. De 
Boer 8 punten, 2. Nicolai en Wanders 7. 
De Boer naar finale, Nicolai en Wanders 
herkamp. Groep 2 (Lent): 1. en 2. Verhoef 
en Lanters 7, beiden naar finale. Groep 3 
(Alphen a/d Rijn): 1. Schouten 9 punten. 
2. Graas en De Vos 7. Schouten naar fina¬ 
le, Graas en De Vos herkamp. 

PAARDESPORT 

Cortina d’Ampezzo. CSI op sneeuw. 

Jachtspringen: 1. Moyersoen Arlecchino 
61,74 seconden, 2 Moyersoen/Donbito 
van de Heil 63,34. 3. Lenssen Fanny 64,41, 

4. Van Laar Night Life 65,26. Tabel A: 1. 
Moyersoen/Arlecchino 0 strafpunten, 
58,55 seconden. 2. Van de Pol Fade to 
Gray 0-59,85, 3. Mandli-McNaught Oh Ca- 
terine 0-60,38. Tabel A: 1. Van Laar/Bona¬ 
parte 0-61,80, 2. Muhlbauer Waldfee 
0-63,18, 3. Fernyhough Chancy Deal 
0-63,66. 

feOBSLEE 

Königssee. EK viermansbob, eindstand 
na vier manches: 1. Duitsland I (Czuda/ 
Bonk/Jang/Szelig) 3.13,85, 2. Oostenrijk I 
3.14,98, 3. Roemenië I 3.15,45, 4. Zwitser¬ 
land I 3.15,47, 5. Duitsland III 3.15,53. 

BOWLING 

Schiedam, 6e speeldag. Scheveningen - 
Sittard 0-3, De Lier - Breda 3-0, Emmen - 
Lelystad 2-1, Haarlem - Duviendrecht 2-1, 
Schiedam - BTS Sittard 3-0. Duiven- 
drecht - Schiedam 0-3, Lelystad - Stard. 
Sittard 0-3, Haarlem - De Lier 0-3, Sche¬ 
veningen - BTS Sittard 1-2, Breda - 
Emmen 0-3. BTS Sittard - Lelystad 0-3. 
Scheveningen - Schiedam 0-3, Duiven- 
drecht - Breda 0-3, Emmen - De Lier 3-0, 
Haarlem - Stard. Sittard 2-1. Stand: 1. De 
Lier 40 punten, 2. Lelytad 39, 3. Schiedam 
35, 4. Stard. Sittard 33,5, 5. Emmen 31, 6. 
Haarlem 22, 7. Breda 20, 8. Duivendrecht 
18, 9. Scheveningen 16,5, 10. Sittard 15. 

TAFELTENNIS, 

Eredivisie mannen: Vught - Odion 7 - 3 
De Veluwe - Scylla 10 - 0 Pecos - Bartok 

3-7 TT A’dam - Harkstede 6-4. 


SKI 

Wereldbeker mannen, Mégève (Frank¬ 
rijk). Super-G: 1. Accola 1.28,85, 2. Hangl 
1.29,09, 3. Heinzer 1.29,18, 4. Mader 
1.29,26, 5. Furuseth 1.29,46, 6. Girardelli 
en Thorsen 1.29,56, 8. Aamodt 1,29,60, 9. 
Piccard 1.29,63, 10. Mahrer 1.29,74. 

St. Gervais (Fr). Reuzesialora: 1. Marks- 
ten 2.43,32 (1.19,63+1.23,69), 2. Tomba 
2.43,59 (1.19,49 + 1.24,10), 3. Wasmeier 

2.44,02 (1.19,88+1.24,14), 4. Furuseth 

2.44,34, 5. Pieren 2.44,53, 6. Girardelli 
2.44,65, 7. Aamodt 2.44,81, 8. Nyberg 
2.44,93, 9. Salzgeber 2.45,28, 10. Mayer 
2.45,47. Klassement wereldbeker alge¬ 
meen: 1. Accola 1370 punten, 2. Tomba 
1140 p, 3. Girardelli 790 p, 4. Furuseth 754 
p, 5. Heinzer 622 p, 6. Wasmeier 581 p, 7. 
Strolz 488 p, 8. Jagge 473 p, 9. Mader 461 
p, 10. Bittner 401 p. Stand reuzeslalom: 
1. Tomba 420, 2. Pieren 349, 3. Furuseth 
285, 4. Accola 283, 5. Locher 221, 6. Wall- 
ner 195. Stand super-G: 1. Accola 235, 2. 
Girardelli 181, 3. Hangl 131, 4. Heinzer 
111, 5. Mader 106, 6. Holzer 100. 
Wereldbeker vrouwen Grindelwald 
(Zwitserland). Afdaling: 1. Ginther 
1.49,72, 2. Vogt 1.50,99, 3. Bournissen 
1.51,14, 4. Hausl 1.51,36, 5. Kronberger 
1.51,60, 6. Lee-Gartner 1.51,71, 7. Lödemel 
1.51,79, 8. Seizinger 1.51,81, 9. Triponez , 
Gladisjeva 1.51,83. Slalom: 1 . Maierhofer 
1.13,99 (37,13+36,86), 2. Wiberg 1.14,46 
(37,38+37,08), 3. Coberger 1.14,48 (37,41 + 
37,07), 4. Strobl 1.14,52, 5. Buder 1.14,87, 


6. Hrovat 1.15,23, 7. Wachter 1.15,49, 8. 
Kronberger 1.15,68, 9. Ginther l.l£,84,'W& 
Von Gruenigen 1.15,86. Combinatie? 
Ginther 14,25, 2. Kronberger 31,35, 3. 
Vogt 44,28, 4. Wachter 48,03, S/Hadsl' 
58,51, 6. Bournissen 60,84, 7. GaUizio'.' 
68,30, 8. Bokal 69,03, 9. Zurbriggen-72/Ofc. 
10. Lödemel 79,74. Klassement wereWjj. 
beker algemeen: 1. Kronberger 813,' 2.' 
Schneider 751, 3. Ginther 746, 4^ Merle 
709, 5. Seizinger 622, 6. Compagnon?590, 

7. Vogt 505, 8. Zurbriggen 490. Stand sla¬ 
lom: 1. Schneider 360, 2. Ferhandez- 
Ochoa 311,3. Coberger 301, 4. Wiberg 285, 

5. Kronberger 266, 6. Buder 259. Stand 
afdaling: 1. Seizinger 363, 2. Krohbër^fer 
en Vogt 277, 4. Ginther 248, 5. Zurbriggen 
233, 6. Bournissen 207. 


GOLF : J 

Bangkok. Asian Classic, eindstand: -1. 

Palmer 268 <66 67 67 68), 2. Langer 269 (62 . 
66 68 68), Ogle 269 (68 66 67 68), Rafferfy 1 
269 (67 68 69 65), 5. Lanner 270. "c>* 

Monterey. Internationaal toernoaL..' 
Stand na derde dag: 1. O’Meara 205 (69 6$^ 
68), 2. Sluman 207 (64 73 70), 3. Lehman,,, 
Azinger, Floyd, Wiebe , Twitty allen 208:, 

' . I 

BADMINTON 

Nieuwegein. NK Vrouwen. Enkelspel^ 

kwartfinales: Coene - Trouerbach 1 l'-{f‘ 

11- 1, Hoogland - Meijer 9-12 12-11'Mi5,'T 
Van den Heuvel - Meilink 11-4 11-3,- Vo^i 
der Knaap - Linders 11-1 11-5; halve fin^*; 
les: Coene - Hoogland 11-3 11-0, Van de», 
Heuvel - Van der Knaap 7-11 11-7 17-8;” 
Finale: Coene - Van den Heuvel 11-5 ÏUS.* 
Dubbelspel, halve finales: Coene/VahtJè*-' 
Heuvel - Fluerbaay/Hoogland 158 15^4 
Rip/Mellink - Conijn/Van Hooren 15-6 

12- 15 15-5; Finale: Coene/Vanden Heuyef 
- Rip/Mellink 15-8 15-4. Mannen, enktèl^ 
spel, kwartfinales: Van Dijk - Qumfcèh* 
van Daim 15-9 15-5, Edwin van Dalm.'-l 
Coene 11-15 15-11 15-13, Bruil - Van Sqer :! 
land 17-15 15-7, Pelupessy - Van Barnes 
veld 17-15 15-7; halve finale: Van Dijk’ -’ 
Edwin van Daim 15-3 15-9, Pelupessy - 
Bruil 17-14 15-5; Finale: Van Dijk - Peki- 
pessy 15-9 15-3. Dubbelspel, halve fina*' 
les: Meijer/Pelupessy - Trieling/Achtër-'. 
berg 15-9 15-12. Van Daim/Van Daim 'J. 
Von Bamau Sijthoff/Redeker 15-11 10-1$,‘ 
15-4. Finale: Meijer/Pelupessy - Vbrt 
Daim/Van Daim 15-8 15-9. Gemengd dub->'. 
belspel, halve finales: Trieling/Van éelvi 
Heuvel - Van Barneveld/Ridder 15-9 
15-12, Michels/Mellink - Steenbergen/ 
Fleurbaay 15-7 15-9. Finale: Michels/Mti- 
link - Trieling/Van den Heuvel 15-12 15-?. . 

liinburgs dagblad 
Maandag 3 februari 1992 • Pagina 20 


’Spelers wilden meegaan met het publiek, maar ze hadden de vorm niet’ 

Daviscupteam knapt af 


• Paul Accola 
zoeft naar de zege 
op de Super-G in 
Mégève. 

Foto: EPA 


DEN HAAG — De Nederlandse Daviscupploeg staat voorlo¬ 
pig in het krijt bij het vaderlandse tennispubliek. Duizen¬ 
den enthousiastelingen in de Haagse Houtrust Sport trok¬ 
ken alle registers open en wisten van geen ophouden, maar 
ze kregen van de spelers nauwelijks iets terug. Pas toen het 
niet meer hoefde, bij een 4-0 achterstand, wist Oranje in het 
duel met Zwitserland een punt te scoren. 


Het 'beduvelde’ supportersleger, 
dat de kaarten in de voorverkoop 
had gekocht, keek naar een wed¬ 
strijd waarvan de uitslag in feite 
reeds was ingevuld. Door de neder¬ 
laag van Mark Koevermans en Paul 
Haarhuis op zaterdag in de dubbel 
was de achterstand opgelopen tot 
0-3 en de beslissing gevallen. 

Overvallen 

Het geloof en vertrouwen in de mo¬ 
gelijkheden van de ploeg waren bij 
de supporters bepaald groter dan 
bij de tennissers zelf. De spelers ga¬ 
ven toe, dat ze waren overvallen 
door zoveel enthousiasme en de 
grote belangstelling. Waar in andere 
landen het chauvinisme als doping 
werkt, kregen de Hollanders er de 
zenuwen van. 

Zelfs Jacco Eltingh die op de slot¬ 
dag mocht opdraven voor Jan Sie- 
merink kreeg kippevel van de 
bomvolle Houtrust. „Ik had de ze¬ 
nuwen, al stond er niets meer op 
het spel,” aldus Eltingh, die met 6-2, 
6-4 opzij werd geschoven door Ja- 
kob Hlasek. Paul Haarhuis redde 
daarna de spreekwoordelijke eer 
door met 6-4, 6-3 van Mare Rosset te 
winnen. 

» 

„Ik denk dat mijn spelers veel heb¬ 
ben geleerd van dit weekeinde,” 
meende coach Stanley Franker. „Er 
is op tennisgebied in Nederland 
meer losgekomen dan we konden 


Tom Nijssen in 
hoofdtoernooi 

MILAAN - Door drie zeges, waar¬ 
bij een overwinning op de Duitser 
Dirk Dier, heeft Tom Nijssen zich 
geplaatst voor het hoofdtoernooi in 
Milaan. Daarin ontmoet de Sittarde- 
naar, naargelang de loting, mogelijk 
meteen Ivan Lendl of Omar Campo- 
rese. In de eerste ronde van het 
dubbelspel treedt Nijssen met Cyril 
Suk aan tegen de Zweden Ronnie 
Bathman en Rikard Bergh. 


bevroeden. De spelers wilden mee¬ 
gaan met het publiek, maar hadden 
de vorm niet. Volgende keer zullen 
ze er anders mee omspringen. Daar¬ 
van ben ik overtuigd.” 

Die volgende keer is op zijn vroegst 
in september. Dan mag Nederland 
in een promotie/degradatie-duel be¬ 
wijzen dat het in de wereldgroep 
thuishoort. 

Opleving 

Na de 2-0 achterstand, te wijten aan 
de nederlagen van Siemerink en 
Haarhuis op de eerste dag, kreeg 
Nederland zaterdagmiddag de ge¬ 
nadeklap. In de dubbel van Mark 
Koevermans en Haarhuis tegen Ja- 
kob Hlasek en Mare Rosset kon de 
thuisploeg slechts af en toe de in¬ 
druk wekken dat er nog iets te ha¬ 
len viel. Na 6-4 voor de Zwitsers in 
de eerste set, haalde Nederland de 
tweede set binnen (7-5). Maar de op¬ 
leving was te kort. Met 6-3 en 6-1 
werd de nederlaag een feit. 

Haarhuis was ziedend na de dubbel. 
Hij was niet in staat om behoorlijk 
te antwoorden op vragen van jour¬ 
nalisten en gedroeg zich zeer onvol¬ 
wassen. Het was een gevolg van zijn 
optreden in de dubbel. In tegenstel¬ 
ling tot Koevermans, die voor zijn 
doen opvallend goed speelde op de 
snelle ondergrond, liet de Braban¬ 
der het in vrijwel alle games afwe¬ 
ten en demonstreerde aan het net 
een matig niveau. Had hij maar half 
zo goed gespeeld als in zijn eerste 
enkelpartij, dan was Oranje waar¬ 
schijnlijk nog in de race geweest. 
Nu was het over en sluiten en Haar¬ 
huis voelde dat. 

Simpel 

Stanley Franker wenste niet een 
speler individueel de schuld te ge¬ 
ven en legde de oorzaak van de 
nederlaag bij de Zwitsers. „Wij zijn 
afgetroefd door een betere tegen¬ 
stander. Zo simpel is het eigenlijk. 

Hlasek kenden we, maar dat Rosset 
hier zo sterk voor de dag zou ko¬ 
men, heeft ons verrast.” Gehavend 
Duitsland in 
Rio onderuit 

RIO DE JANEIRO - De grootste 
verrassing van de eerste ronde 
van het toernooi om de Daviscup 
was de uitschakeling van Duits¬ 
land. De zwaar gehandicapte 
ploeg van coach Nikki Pilic ver¬ 
loor in Rio de Janeiro met 1-3 van 
Brazilië. Duitsland moet nu eind 


september net als Nederland eind 
september promotie/degradatie 
wedstrijden spelen. , , 

De Duitsers konden niet over de 
geblesseerde Michael Stich be¬ 
schikken. Bovendien meldde Bo- 
ris Becker zich voor zijn tweede 
enkelspelpartij af met uitput¬ 
tingsverschijnselen, nadat hij eer¬ 
der van Luis Mattar had gewon¬ 
nen. Daarna verloor Carl-Uwe 
Steeb van Jaime Oncins. Het dub¬ 
belspel liep desastreus af voor 
Becker en Eric Jelen. Het duo 
ging in drie sets ten onder tegen 
Roese en Motta. 


Onbekende Noor tart Tomba 

SAINT GERVAIS - De Noorse skiër Didrik Marksten, een 
nieuwkomer in de wereldbekercyclus, heeft in de Franse win¬ 
tersportplaats Saint Gervais, een week voor het begin van de 
Olympische Spelen, het genoegen gehad Alberto Tomba te 
tarten op de reuzenslalom. Marksten snelde vanuit het niets 
met startnummer 39 naar de eerste hoofdprijs in zijn nog kor¬ 
te loopbaan. 

In Mégève verstevigde de Zwitser Paul Accola zijn eerste 
plaats in het algemene wereldbekerklassement door de su- 
per-G op zijn naam te brengen. Net als de afdaling is dat een 
discipline waarop rivaal Tomba zich niet zo thuisvoelt. Accola, 
bleef zijn landgenoten Marco Hangl en Franz Heinzer net 
voor. 


Pleister 
op wonde 

DEN HAAG - Het Nederlandse 
tennisteam hield aan de neder¬ 
laag in de eerste wedstrijd voor 
het toernooi om de Daviscup te¬ 
gen Zwitserland een bedrag van 
ongeveer 150.000 gulden over. 
Dat geld werd volgens een be¬ 
paalde sleutel verdeeld over 
Haarhuis, Koevermans, Sieme¬ 
rink en Eltingh. Bij het bereiken, 
van de kwartfinales (tegen 
Frankrijk) zou Nederland verze¬ 
kerd zijn geweest van drie ton. 


Sabatini houdt 
Navratilova af 
van record 

TOKIO - Gabriela Sabatini heeft i* 1 . 
Tokio verhinderd, dat Martina N^' 
vratilova het record aantal toernooi' 
overwinningen verbeterde. De AT' 
gentijnse zegevierde in de final® 
van het met 650.000 gulden gedo¬ 
teerde toernooi in drie sets ove r 
Navratilova: 6-2 4-6 6-2. 

Navratilova kwam vorig jaar op é& 
lijke hoogte met het record va* 1 
Chris Evert, dat honderdzeveneF 
vijftig toernooizeges behelst 
„maar,” aldus Martina, „de volgeP' 
de keer sla ik toe.” 

GTR/NIP en 
Van Home 

poulewinnaars 

HULSBERG - De eerste plaatse^ 
in de poules van de Hans Schaef^ 
Wintercompetitie tennis vielen vol¬ 
gens verwachting toe aan de teaiH 5 
van GTR/NIP en Van Home. I? 
poule B boekte Van Home een tf 11 ' 
nimale 4,5-3,5 zege op SLTC. Tw^ 
Sittardse winstpunten kwamen t° 
stand omdat Pascalle Druyts 
winst in het enkelspel geblesseerd 
moest afhaken voor het dames- ei> 
gemengd dubbel. SLTC-speler T 0 " 
ny Bokhorst versloeg Martijn JoW 
Voorbraak met 8-3. In het gemengd 
dubbel kwam Voorbraak met 
rinka Bartels tegen Jenny Tielm^ 
en Aijen Timmers niet verder d ^ 
6 - 6 . 

GTR/NIP won in poule A met 6j* 
van Kimbria. Een punt dankte of 
Maastrichtse formatie aan het 
dat GTR/NIP het tweede gemengd 
dubbel moest prijsgeven door eefj 
blessure van Janou Savelkoul. H e ' 
andere Roermondse verliespd*” 
kwam op naam van Stefan Koe* 1 ' 
die verrassend met 6-5 verloor va 11 
Mare Merry. DOOR HARRY MURÉ 


DEN HAAG — Tussen de vingertoppen en de muis van de 
linkerhand buigt hij met verende bewegingen een credit¬ 
card krom, maar waarschijnlijker is het de plastic magneet- 
sleutel die dient ter ontgrendeling van de deur van de 
hotelkamer. Er hangt een ondoorzichtige spanning. De 
mist wil maar niet optrekken. Jan Siemerink, strogele ha¬ 
ren, topspeler. Als hij een klap geeft met het racket, waait 
het in de omgeving wat harder. Turbulentie met.vlagen. Op 
speciaal verzoek van de juffrouw van de tennisbond - 
’Graag hier, Jan’ - signeert hij de poster van de Daviscup. 
De viltstift veroorzaakt piepende geluidjes. Daarna is Ri- 
chard Krajicek aan de beurt. Duidelijk leesbare handteke¬ 
ning. De lus van de R heeft de omvang van een ballon. Die 
is nu even doorgeprikt. 


„Dames en heren, tijd om het 
glas te heffen,” oppert de voor¬ 
zitter. Prima idee, je weet maar 
nooit. Dat ’dames’ slaat vooral 
op Betty Stöve. Zij heeft de lo¬ 
ting verricht, rammelend met 
balletjes in de bokaal. Net zoals 
destijds Sophia Loren voor het 
WK voetbal. De vergelijking is 
geen dijenkletser, want Betty is 
nog steeds een vrouw van for¬ 
maat. 

Grijnzend beschouwen de Zwit¬ 
sers het toneel van de ceremo¬ 
nie. Het pluche van het Kurhaus 
verontrust hen nauwelijks. Het 
supreme-court van Houtrust 
Sport twee straten verder al he¬ 
lemaal niet. Jakob Hlasek en 
Mare Rosset nemen alvast een 
teugje champagne. Een formali¬ 
teit, die wedstrijd. Voelen ze aan 
hun water. Ondanks alle verhe¬ 
ven verwachtingen in het 
Oranje-kamp. 

Ted Troost is niet van de partij. 
Er valt sowieso weinig te hapto- 
nomen. Het euvel van Richard 
Krajicek, postuur Arnold Van- 
derlijde, is van louter medische 
aard. „Een lichte ontsteking van 
de bicepspees,” zegt de dokteres 
van de bond. De microfoon doet 
het niet. „Wilt u het herhalen? 
Wat harder svp.” Ze schraapt 
haar keel voor een tweede po¬ 
ging, die ze besluit met: „Verder 
nog vragen?” Neen, Nederland is 
met stomheid geslagen. Stanley 
Franker, op het puntje van de 
stoel: „Of we Krajicek missen? 
Wat moet ik daar nou op zeg¬ 
gen?” 

Stanley ’Stan’ Franker is de 
bondscoach. Een vriendelijke 
editie van Bill Cosby. Mild en 
zachtaardig, hanteert de kwink¬ 


slag als dubbelhandig wapen. 
„Richard heeft de afgelopen 
maanden de beste resultaten af¬ 
geleverd, maar of hij de beste 
tennisser is, weet ik niet. Vlak 
voor Melbourne verloor hij van 
Tom Kempers in Amsterdam.” 
Toch een 'hele grote, Krajicek,’ 
vindt Franker. „Hij durft te in¬ 
vesteren. Dat is echt bewojide- 
renswaardig voor zo’n jonge 
knul. Steekt financieel zijn nek 
uit om het doel te bereiken. Of 
Siemerink dat minder doet, daar 
laat ik me niet over uit.” Hij 
wendt de blik af, kijkt door het 
raam van Zaal Vier naar de bran¬ 
ding. Laag tij, maar achter de 
nevel gaan de golven hoog. 

Drie dagen Daviscup. Na alle in¬ 
dividuele successen in de GP- 
circuits gaat het nu voor de eer¬ 
ste keer echt om de gemeen¬ 
schappelijke worst. Jan Sieme¬ 
rink bijt de spits af. Het zit hem 
niet lekker. De heisa rond Kraji¬ 
cek, het gedoe vooraf. Als dat 
maar goed gaat. „De druk van 
buitenaf, publiek, media. Je 
moet scherp letten op het even¬ 
wicht. Ik vind het leuk om te 
tennissen, probeer het naar mijn 
zin te hebben op de baan. Oké, 
de belangstelling hoort erbij.” 
Daar doet hij niet lichtvaardig 
over. „De mensen willen iets 
over je weten. Ik leg het telkens 
zo goed mogelijk uit.” Al betrapt 
hij er zichzelf de laatste tijd 
steeds vaker op, dat de irritatie 
het dreigt te winnen van de 
spontaniteit. Dat is zichtbaar in 
zijn spel. 

Hij beoefent een sport die ’qua 
intensiteit zwaarder is dan voet¬ 
bal’. De creditcard in de zak van 
zijn rood-wit-blauwe trainings¬ 
pak frommelend: „De continuï¬ 


en Stan 


Jan • Jan Siemerink en het zwevende lot van de toptennisser. De irritatie wint het van de 
spontaniteit. Foto: ARCHIEF LD 


teit in de cyclus van training en' 
toernooien biedt weinig gelegen¬ 
heid tot het inlassen van rustmo¬ 
menten. Daardoor ben je ontvan¬ 
kelijk voor blessures. Ik voel nu 
niets aan mijn pols. Die kerel in 
Dijkzigt wist trouwens ook niet 


precies wat er aan de hand is.” 
Jan Siemerink heeft een niveau 
bereikt> waarop 'tennis een 
uiterst complexe bezigheid 
wordt’. Hij heeft soms het nare 
idee verstrikt te raken in het web 
van verafgoding en klatergoud. 


De neveneffecten van de ’spin’- 
zijn moeilijk bestuurbaar. „De 
hele week hebben we niemand 
te woord gestaan, omdat we ons 
willen voorbereiden. Anders 
wordt het zo’n rommeltje. Jan, in 
godsnaam niet doordraaien. Ik 


kan gelukkig goed naar mezelf 
luisteren.” Heeft hij Ted Troost 
niet voor nodig. „Troost? Neen, 

. ik werk gewoon met een coach” 

- schaterlachend - „en ik heb 
mijn vader natuurlijk.” 

De halogeenlampen van RTL 4, 
floepen aan. Hij knippert met de 
ogen, bijt de tanden op elkaar en 
zet zijn zondagse gezicht op. „Ik 
realiseer me dat ik door het volk 
heel anders word beoordeeld 
dan ik in feite ben. Ah, die Sie¬ 
merink heeft het prachtig en 
mooi.” Maar de achterkant is 
kwetsbaar. „Uren op de baan, 
ook al heb ik geen trek. Je draaft 
het hele jaar door, leeft uit het 
koffer, meer dan een wielrenner. 
Geen tijd voor een vriendin.” 
Voordat hij één bal heeft gesla¬ 
gen, is hij platgewalst. Herman 
Kuiphof: „Ik wens je alle sterkte. 
Jan.” Waarna de als kopman ge¬ 
serveerde Siemerink zich tac¬ 
tisch terugtrekt in de luwte van 
de base-line. „Ik tracht te verhin¬ 
deren dat ik volledig word opge¬ 
slorpt. Een strakke agenda, tot 
hier en niet verder.” Dat bete¬ 
kent, dat hij dikwijls neen moet 
zeggen. „Vooral in het begin was 
dat erg vervelend. Het is mijn 
karakter niet. Ik heb me voorge¬ 
nomen op termijn een plaats bij 
de toptien te halen. Of dat lukt, 
is een tweede. Het hangt er van¬ 
af, in hoever ik in staat zal zijn 
pressure en persoonlijke conces¬ 
sies in balans te houden.” Tegen 
Mare Rosset gaat het finaal mis. 

Anderhalf jaar geleden nog stel¬ 
de het Nederlands tennis geen 
scheet voor. Ooit hadden we 
Tom Okker, Betty Stöve en Ju- 
dith Salomé. Niet zo goed als 
Gabriela Sabatini, maar min¬ 
stens even mooi. De bond groei¬ 
de fluks naar achthonderddui¬ 
zend leden. Michiel Schapers gaf 
een voorzetje. Toch hing dat he¬ 
le, lijvige legioen - het grootste 
na de voetbalbond - als los gravel 
aan elkaar. Totdat Stanley Fran¬ 
ker in dienst trad als bonds¬ 
coach. Hij heeft de teint van 
Yannick Noah, al zit bij ’Stan’ 
het temperament meer aan de 
binnenkant. Hij slaat de ene ace 
na de andere. Koevermans, 
Haarhuis, Siemerink, Krajicek, 
Eltingh. Vijf stuks bij de besten 
van de wereld. Hallelitja. 

Franker is de geheime man op 
de achtergrond. Houdt zich be¬ 
wust ’een beetje terug, omdat je 
na een verloren partij weer even 
snel wordt afgeschoten’. Onder¬ 
huids glimt hij van trots. „We 


zijn met een collectief van men- j 
sen goed bezig geweest. Het kli- j 
maat is veranderd. Nu zie je toch 
dat tennissers alleen hun voorbe- -i 
reidend onderwijs afmaken en 
daarna durven kiezen voor een 
profcarrière.” 

Hij adviseerde de piramide om 
te keren. „Ik heb besloten veel 
geld in de top te steken en daar 
coaches aan te verbinden.” 
Sindsdien gaat het crescendo, 
maar achter de schermen breekt 
de opstand los. De privé-trainers 
van de kopstukken proberen, lo¬ 
gisch, een graantje van de oogst 
mee te pikken. Zij zien Franker 
als indringer die met de veren 
pronkt. Vandaar dat hij zich ge¬ 
deisd houdt. „Te veel publiciteit 
is slecht voor de verhouding met 
de andere coaches, die de leerlin¬ 
gen hebben opgeleid. De realiteit 
is, dat ik de schuld krijg als het 
niet goed gaat. In het omgekeer¬ 
de geval verwerf ik het krediet, 
maar dat speel ik diplomatiek 
door.” 

Behoedzaam omzeilt hij de klip¬ 
pen van de broodnijd. Hij bezit 
de 'sociale vaardigheid van de 
bemiddeling’ en de gave van de 
zelfverloochening. „Gaat bij mij 
heel ver. Mijn zoon zit op een in¬ 
ternaat in Amerika, omdat ik 
nooit thuis ben. Ik kan mijn 
vrouw weinig helpen met de op¬ 
voeding. Amsterdam is geen 
gemakkelijke stad om een kind 
van zestien groot te brengen.” 

Toptennissers zijn raspaardjes 
met trillende flanken. „Vrij ge¬ 
makkelijk in de omgang. Pas als 
je mensen als Krajicek gaat krij¬ 
gen, waar ontzettend veel aan¬ 
dacht naar uit gaat, kan dat 
binnen het team wrijvingen op¬ 
leveren. Dat is dan mijn pro¬ 
bleem. Ik ben een konsekwente 
werker. Duidelyk omgaan met 
mensen, geen grijze gebieden in 
de verhoudingen laten bestaan.” 
Misschien is dat wel het myste¬ 
rie van het mirakel. „Iedereen 
verklaarde me voor gek toen ik 
voorspelde dat onze tennissers 
een vooraanstaande rol zouden 
gaan spelen.” 

Als de ober voorbijzweeft met 
het zilveren presenteerblad - 
'Glaasje, mijnheer Franker?’ - 
wuift hij de traktatie intuïtief 
weg. Stan Franker heeft de voor¬ 
uitziende blik. Hij staat op en 
laat, tikje zenuwachtig, een bun¬ 
deltje papieren met aantekenin¬ 
gen vallen. Bukkend naar de 
hoogpolige vloerbedekking: „Je 
moet het reëel bekijken. Niks 
tennisnatie. Dat kost nog twee a 
drie jaar. We zijn hooguit gevor¬ 
derd tot de middenmoot.” 

Orapje, zonder Kraji-cheque 
geen kassa.