Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


41ü3*rsu>1 [ijtj |1 [* ' t V 


agb Zoekt u zakenrelaties 
in de regio? 

Zie pag. 6 

Onze exclusieve pagina van bedrijf tot bedrijf 


74e jaargang nu. 35. 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


m,mm*# 1 


. jnberg lijkt niet 
fineer in te halen 

I PAGINA 5 

vingische oven 
aslricht ontdekt 

PAGINA 1> 

• ■ • \ : . ri» 

.V» -y: '-i • (.’■ 

ifceschüidlgcf van 
jisvogeipolitiek 
sport P ttul 

?|#|j 

fr 
m 
HAAG - Het geduld van politiek Nederland met België 
vervuiling van de Maas blijkt op. Van zowel de regerings- 
s CDA en PvdA als de VVD moet de rechter er maar aan 
komen om de Belgische overheid te dwingen bedrijven in 
'ë te laten stoppen met het (chemisch) vervuilen van de 


I fe :i ' 
tl g 


lek Advocaat 
mdscoach -EN - Dick Advocaat 
beoidscöach van het Ne- 
elftaL De huidige éssis- 
■^nus Michels bereikte 
— overeenstemming 
«ét sectiebestuur betaald 
i van de KNVB. Advocaat, 
speler ander andereuil- 
voór Roda JC, tekende' 
jontract voor twee jaar. De 
ptenis eindi gt vlak voor de 
iNtiteisttryfil in 19M in de 


'pögiftal 7 

msikwMk* « 

stsabodKNVB 


het weer i 


mmmw 

irïSj 


max. 9 2 C 


v ;j t, > v t- üj- min. 4 9 C 


trekt een storing van 
oost óver ons land. 
k^ yioehorende regengebied 
onze provincie in ( de 
ochtend. Pas tegen de 
wordt het-,droog. De 
zuidelijk en matig, af 
krachtig. Detempe- 
w^ Bgt met 9 graden ruim 
kür. het gemiddelde yan fe- 
öe komende nacht 
ÜÜT temperatuur tot 4 


ï#g*5yerdere informatie be- 
bet weer in Limburg 
^«Uen 06-91122346. 
in***®A4G: 

ikM onder: 17.44 
10.17 onder: 01.48 


r 08.02 onder: 17.46 
k P: 10.54 onder: 03.03 


Minister Maij-Weggen onderkent 
weliswaar de ’yrij zwakke’ controle 
van het Maaswater bij Eijsden. Maar 
zij voelt niets voor juridische acties 
tegen de Zuiderburen. Dfergelijke 
stappen zouden het overlegklirriaat 
bederven, zo vreest Maij-Weggen. 
Volgens haar zitten de Belgische 
autoriteiten bepaald niet stil. In het 
volgende overleg met Wallonië óver 
het terugdringen van de Maasvervui- 
ling zal zy aandringen op een beter 
controle- en alarmsysteem. Eijsden 
mag niet langer meetpunt zijn voor 
de hele Belgische industrie, zo meent 
Maij-Weggen. 

Rechter 

De Nederlandse vuist tegen de ver¬ 
vuilers van vooral de Maas maar ook 
de Schelde werd gisteren gebald 
toen de grote fracties in de Tweede 
Kamer lieten weten niet. langer ge¬ 
duld té hebben met de Verzakende’ 
opstelling van de Belgische onet- 

vulling vah dèWë 
dems bleken alle 
woon bezorgd om dé Maas. VoIgënS 
de VVD kost de Maasvervuüing in 
het Belgische deel de drinkwater¬ 
voorziening in De Biesbosch al 1|£ 
duizend , gulden per dag. De VVt 
vindt dan ook dat Nederland via een 
internationale rechter de Kosten van 
het zuiveren moet verhalen op het 
buitenland oftewel België. De PvdA 
is laaiend dat (chemische) lozingen in 
Wallonië niet of nauwelijks gecontro¬ 
leerd worden door bedrijven en over 
heden. , 

Reinwater 

Van de CDA-fractie mag de stichting 
Reinwater de * extra subsidie van 
Maij-Weggen best gebruiken om de 
Belgische bevolking wakker te 
schudden qver de vervuiling van de 
Maas-. • iv' - .■> : 

De minister is echter fel tegen deze 
financiële steun aan acties in België 
door Nederlandse milieu-organisa- 
ties zoals Reinwater. Volgens haar is 
het 'delicaat’ als de ene overheid ac¬ 
ties ondersteunt die gericht zijn te- 
.. gen een andere ovërheföL 

Woordvoerder Wim Verhoog Van 
Rein water voelt weinig voor nog 
meer brochures schryven ter mobili¬ 
satie van de Belgische bevolking. Hij 
ziet meer heil in het vodfr de réchter 
slepen van de vervuilers. „Door het, 
uitvoeren van onderzoeken hébben 0 
we dossiers kunnen aanleggen over 
Belgische .bedrijven die chemisch af¬ 
val lozen: Daarmee kunnen we naar 
de . rechter stappen.” Momenteel 
heeft Reinwater één rechtszaak lo- i 
pen tèèeneen Vlaams chemiebedrijf 
dat afval Indé Schenk loost 


Zie verdej pagina 5 

• Het verdriet van Nederland 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1 
37 nTnWTTL 


OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN ‘92 
Accola op goudkoers 

VAL DISERE - Paul Accola is na het eerste onderdeel 
van de ski-combinalie kanshebber voor goud De Zwit¬ 
sers werd met gering verschil vijfde op de afdaling. De 
Noorse specialist Jan Einar Thorsen won in 1.44,97, 
maar koestert niet de illusie dat hij die voorsprong op 
de slalom kan behouden. De favorieten Girardelli en 
Mader vlogen het vangnet in. 

Het goud op het onderdeel rodelen (eenzitter) ging 
naar de Duitser Georg Hackt, die op de sterk bekriti¬ 
seerde baan drie van de vier races won. 1 IftTfB mSïl 

33 


^933 


r 

n $ 

• t 'V 

• \ r 


, m 

. *r Oranje onderuit 


TT.» 


hm 


': 

;■ > ■ 


rr<m r- • t.-^r rWT. ’ *7* | j 


f;***-•■ ■ '--x. 

gevonden ü- m -,dè «■'Val 
strbft in Qeleen. De' 
Ivérmoëdt dat he t om d 
daders gaa t cfa»l 
©en overvalB 
Heerlense • De Duitsê mi¬ 
nister van Bui¬ 
tenlandse Zaken 
Genscher en zijn 
Amerikaanse col¬ 
lega Baker heb¬ 
ben gisteren in 
Frankfurt het 
startsein gegeven 
voor de luchtbrug 
’Breng Hoop’. Met 
54 vluchten, uit- 
gCvoerd door 
Duitse, Russische, 
Amerikaanse en 
Canadese vlieg¬ 
tuigen, zal de 
komende dagen 
504 ton hulpgoe¬ 
deren naar het 
GOS, de vroegere 
Sovjetunie, wor¬ 
den gevlogen. De 
actie is het Geëtste 
resultaat van de 
eind jdnüdri in 
de VS gehouden 
. conferentie over 
hulp aan het 
GOS. 

Foto: REUTER 


DEN HAAG — Fraude met sociale 
uitkeringen en subsidies wordt har¬ 
der aangepakt Minister Hirsch Bal- 
lin (Justitie) en staatssecretaris Ter 
Veld (Sociale Zakèn) willen vooral 
het geven van valse informatie, 
mondeling dan wel schriftelyk, be¬ 
straffen. ' ■ ... 

De bewindslieden willen in het ka¬ 
der van de fraudebestrijding drie 
zaken aanpakken. Ten eerste het 
géven yan valse informatie, anders 
dan door valsheid in geschrifte. Ten 
tweede het opzettelijk niet geven 
van informatie, ook al bestaat daar¬ 
toe de .plicht, Ten derde wiHen de 
minister ey -dp staatssecretaris -de 
straf die op' vélsheid in geschrifte 
staat dócuhaent lat^h verécHür 
lèn. ... 

Het geven van valSÓ informatie èn 
het niet geven van informatie als 


Verstrekken van valse informatie wordt misdrijf 


RcUl 


daartoe een plicht bestaat, zyn in de 
sociale zekerheid slechts overtre¬ 
dingen. By subsidie-aanvragen be¬ 
staat voor die zaken helemaal geen 
straf. 

In de nieuwe opzët van Hirsch Bal* 
lin en Ter Veld worden deze vergrij¬ 
pen een misdrijf. Daardoor zijn 
hoge straffen, inclusief een voorlo¬ 
pige gevangenisstraf, mogelyk. 

Met hun wetsvoorstel willen de be¬ 
windslieden een einde maken aan 
de bry van strafbepalingen in socia¬ 
le zekerheidswetten. Besloten is tot 
een nieuwe opzet Waarbij de straf¬ 
bepalingen jznveel. mogelyk gelijk, 
worden getrokkèm ZewMdP» brik 

. V-i > L’-v : —' 

Hirsch Ballin éih. Tèf Véld voélen 
niets voor een nieuwe algemene wet 


Sandra Voetelink verwerkt haar teleurstelling. Foto: 


ALBERTVILLE - Öok de tweede olympische schaatsdag eindigde vooh 
Orarye teleurstellend. Christine Aaftink bleef op de vijfhonderd metexfc 
steken op de vijfde plaèts. Ih dé laatste binnenbocht gleed de Nederland¬ 
se kampioene naar buiten. Ze verloor snelheid en moest daardoor voor 
de eindsprint opnieuw aanzetten. Sandra Voetelink verging het nog, 
slechter. Zy ging halVèfwege haar rit helemaal onderuit Het goud wa*. 
vobr de Amerikaanse Bonnie Blair. Zy won in 40^3 seconden. De Chine¬ 
se Qiaobo Ye veroverde het brons en de Duitse Christa Luding het brons. 


Gevonden lijk 
b|ijkt vrouw , 

HBLDEN - Sectie op hét zaterdag 
in een bosperceel nabij het Helden- 
Be dorp Grashoek aangetroffen stof¬ 
felijk overschot heeft uitgewezen 
dat het een vrouw betreft. Dat beeft 
de woordvoerder van het regionale 
recherchebij standsteam gisteè- 
avond bekendgemaakt ; 

De identiteit van de vrouw is echter 
nog niet bekend. Ook de doodaoetfv 
iaiüc staat nog niet Vast Het onder¬ 
soek doorbet gecechtekjk JabotsiCN- 
rium fri Rijswijk is nog niet afge* 
rond. * 

PvdA wü IO.OOOt 
banen schrappenj 
bij rijksoverheid i 

DEN HAAG - De PvdA wü datni 
>1994 tienduizend arbeidsplaatsen 
voor rijksambtenaren verdwyne» 
In het debat over het doelmatige! 
maken van de rijksoverheid da» 
vandaag wordt gehouden, wü’ dè 
PvdA van partijgenoot minister Da- 
les (Binnenlandse Zaken) de toezeg; 
ging dat deze doelstelling door het 
kabinet wordt overgenomen. • 1 

De WD dreigt met het inzetten van 
'externe deskundigen* als het kabP 
nét en de topambtenaren er niet op‘ 
tijd in slagen de doelstellingen vak 
de zogeheten 'grote efficiency' te 
halen. Deze operatie heeft tot doef 
de ryksoVö-heid kleiner, doelmati¬ 
ger en beter te maken. DaarvoM 
moet tot 1994 ruim 660 mftjoen guM 
den bezuinigd worden. B 

PvdA en WD zyn uiterst kritteca 
over de Voortgang yan deze opmats 
om dè rijksoverheid te verbeterea 
De topambtenaren van de ministte 
nes zjjn er nog niet in geslaagd hf 
bedrag aan bezuinigingen in te vul 
letu ér rest nog een gat van 220 nul 
joey gulden. ’V 

WD en PvdA hekelen ook de k» 
dihg cQe deze belangrijke operatfe 
lütvoett: zoiyd 'minister Dates als 
de hoog ste ambtenaren hebben hun 
werk,niet naar behoren gedaan. 
■ V V C\ ■ ‘if H - 

• Y i -| i , 'l it '' 

voor de sociale- zékerïfeld* w uir «te 
Kamer ènkéle jaren gleden óm 

windslieden rtiets : 

het bundelen van dè m 

het 

kans óp fouten bü sfrftfrécfitétijkè 
handhaving neeint wik b&ifén- 
dien geen • afobftderiökfe ^ r^eung 
voor subsidiefraude méet nooig. » 

Hirsch Ballin en Téf Veld' hebben 
besloten dat bijzondere ópsporings- 
ambtenaren die hu actief rijn óp het 


dok voor tïe m< 
plaatsen té beb 
sprake is 'van ’ 
strafbaar feit 


faalde 


e actie tegen racisme 


rli 


aro, ®ftBs van uw. 

cartoonist 
°P skivakantie 


(ADVERTENTIE) 


AMSTERDAM - 'twaalf organisaties, waaronder het Humanistisch Ver¬ 
bond, de Anne Frank Stichting, Pax Christi, het Intericéritdyk Vrèdesbe-, 
raad en het Mo$lim Informatie Centrum, hebben besloten tot een natio¬ 
nale handtekeningenactie tegen vreemdelingenhaat ^^^Jsiechts 3 dagen geldig 

I SA AP» I 


Wol/polyester stoffen in uni, streep en ruit. 
Diverse vooqaarskleuren. Dubbel breed.. 
Normaal ƒ 39,- en ƒ 49,- 


De actie zal worden besloten met een nationale manifestatiè Op i4 jUni in 
Amsterdam. Eén woordvoerder vsm de voor dit doel gevbrtnde ihüiatief- 
groep ’Appèl tegen vreemdelingenhaat’ heeft dit gisteren bekendge¬ 
maakt. 

Met het Appèl willen de^initiatiefnemers, die elkaar troffen by de jaarlijk¬ 
se Auschwitz-herdenking in Amsterdam in januari, alle inwoners van 
Nederland de mogelijkheid geven zich tegen vreemdelingenhaat uit te 
spreken. Ondertekenaars van het Appèl verklaren zich bereid in eigen 
omgeving, werk, thuis, buurt of vereniging actief stelling te nemen tegen 
vreemdelingenhaat. - ■ KdteduiddijkeknmtwUikh^in! 
j Noteer mij ate abonnee. (ADVERTENTIEf 


Voordeelprijs: 


y ""per meter. 
•eindelijk weer thuis... daar winkel je vóór je plezier! contacUecuen- 

feriHersspeciaalzaak 


s 


Wegens verbouwing 

GESLOTEN (voor spoedgavertten 


ikf-ir- nr- •: 3 7 


Dinsdag 18 febraari bent u 
weer van harte welkom 
in onze vernieuwde zaak 


P, HOPPPNBROUWR;: B.' 
EMMAPLEIN V» 
HEERLEN. Tf.*! 

Met onze bekende 
Q'jranties 


Telefoon. ...........(voor controle bezorging} 

gbu/banknununer:......... 

Ó Stuur mi| een macfaligbngr went Ik betaal automatisch, 

Ih ontvang dan bovenefiert de handige, kaakt memo-kabuS 

□ automatfsëh perkwaïteal ff&J3S 

. □ jHitomatlsdi per maand ƒ 27,45 

t) Stuur m| een «obeteghokamt voor betaling 

□ per kwartaal ƒ83,35 

□ pdnteand ƒ 28,45 

i ■ . A . 

Oe afgelopen drie thaantfcn Héb ft geen LD.iproefl-ebonnement gehad. 

Onze bon lp open enmloppe-mnder pqstaegel zenden na«; vt 

A?mïöSS£h46,^6400i^Heéteh 
Dinsdag 11 februari 1992 • Pagi fimburgs dagblad II 


kunst 


Jong dirigeertalent krijgt in ons land geen kans 

Buitenlanders de baas 
bij Nederlandse orkesten 


• Eimert 
Vermeulen en 
Gaston Banier van 
’Het Monument’ in 
een scène uit 
'Lanceloet van 
Denemarkeneen 
produktie 

3 panklaar’ gemaakt 
voor de schooljeugd. 


DOOR ROB VAN DER HltSJ 

Nederlandse symfonieorkesten lijden aan een soort van bui- 
tenlander-gekte. Want op drié na (Radio Filharmonisch, 
NoordhoUand Philharmonisch en het Ballet,Orkest) z^ïi Ne¬ 
derlandse orkesten bemand door buitenlandse chef-dirigen- 
ten. ‘ ' ' " 

Al die ChaiUy’s* Tate’s, Svetlanovs, dirigeertalent? Omeen sarcastische 
Baenchents, Benzi’s, Joo’s, Bellini’s, uitspraak van dé Ehgefee .dirigent 
Nas Conde’s en Kaspszyks lijken de sir Thomas Beechazn vrijdijkte ci- 
conclusie te wettigen dat hier te lan- teren: is het ia het Uiterste geval 
de geen potentiële, hoogst gekwali- niet beter dan maar een middehna- 
fteeerde chef-dirigenten voorhan- tige buitenlander aan te stellen in 
den zouden zijn. De basiswerk- plaats van een. slechte landgenoot? 
«aambeid van een chef-dirigent is Af gezien van de vraag of de huidige 
den podium vol muziek-individuen generatie jonge Nederlandse diri- 
o|> basis van langdurig samenwer- genten, die meestal met semi-pro- 
fcen omsnaeden tot een homogeen . fessionele orkesten werken, ’slecht’ 
Hjaahensemble met eigen klank- zou zijn — enkele jaren geleden beti- 
Marakteristieken. Dat kunnen Ne- telde Bemard Haittnk zijn jongere 
dwinndcra niet, zo lijkt het wel collega Ed Spanjaard als het groot- 
De feiten wijzen anders uit. Een ste talent dat er momenteel in ons 
Al die ChaiUy’s* Tate’s, Svetlanovs, 
Baenchens, Benzi’s, Joo’s, Bellini’s, 
Nas Conde’s en Kaspszyks lijken de 
conclusie te wettigen dat hier te lan¬ 
de geen potentiële, hoogst gekwali¬ 
ficeerde chef-dirigenten voorhan¬ 
den zouden zijn. De basiswerk- 
Xaamheid van een chef-dirigent is 
•én podium vol muziek-individuen 
op basis van langdurig samenwer¬ 
ken omsneden tot een homogeen 
■tUziekeiisemble met eigen klank- 
Karakteristieken. Dat kunnen Ne- 
dadanders niet, zo lijkt het weL. 

De feiten wijzen anders uit. Een 
greep: het koninklijk operahuis 
Covent Garden in Londen wordt 
geleid door . een Nederlander 
(Haitink), in Keulen leidt een Ne¬ 
derlander het plaatselijke orkest 
(V(mk), over de opera van Pama in 
ï f ri ü zwaait een andere. Nederlan¬ 
der (Soudant) descepter. 

Vraa^die vervolgens rijst wat vér- 
dag Nederlandse» orkestdirècties 
om in geval van een vgëa- 
türe chef-dirigent, het vèr buiten dé 
eigen deur te zoeken? Directies wil¬ 
len tegenwoordig met een ’grote’ 
chef-dirigent op de bok vóór alles 
'scoren’. Het aantrekken van de Rus 
Jeygeni Svetlanov bij het Residen¬ 
tie Orkest in Den Haag is een ty-’ 
fdsch voorbeeld van een benoeming 
die in de eerste plaats door strategi¬ 
sche motieven üjkt te zijn ingege¬ 
ven dan door zuiver artistieke. 

Svetlanov - die terecht als eenjïeel 
Grote valt te kwalificeren - neemt 
namelijk platencontracten met zich 
mee. Dat levert voor het orkest in 
elk geval extra geld op en ook, op 
voor w tarde van overtuigende artis¬ 
tieke prestaties, internationale 
naamsbekendheid. Aangezien Den 
Haag ligt ingeklemd tussen Rotter¬ 
dam en Amsterdam en het Kun¬ 
stenplan 1993-1996 van WVC in 
Nart van wording verkeert (waarin 
to ek ennin g van overheidssubsidie 
aardt geregeld), heeft het Residen¬ 
tie Orkest het zekere voor het onze¬ 
kere genomen: er moest en zou een 
Bod Grote aan het orkest verbon¬ 
den dfcrfente worden. ^ai - heeï 
gauw. Dat werd dus Svetlanov. 

v • 

Sn hoe is het gesteld met het jong 


'M-Ti , -töÊ 

' t: :iryjfli 


K. * - ^ • 1 

-’t. 

-• • Ü 11 

• * - •, MTm 

; : : - X :•> **•-. -- ,* «NOTt : ■ 

■ .. :?> -I A 

-V*',, ‘ ■ 1 

'> “-Ï/ 7 : . '.*>*. - 


■■ >: •■'$ •«'■ v ' • y.> - • ,'?y 

è * •• y;• -f-f. ■■ %■ 

* • ‘ ' v '. - v i * 

; * J 

W' -c i&öi| 

-y; '■ • ^ ; - ■ - ■ •' w 


aiSiv s ,, , 'M 
■y-yyry 

f/'y- 
lK < ;isfcS 


mkestën zelf de situatie in de hand 
werken, waarin het jonge Neder- 
btodae dirigenten ónmogelijk ge¬ 
maakt wordt’om zelfs maar enige 
ervaring op te doen met het leiden 
,yan professionele symfonieorkes¬ 
ten. 

Voor zover bekend hebben alle or¬ 
kesten de functie van de assistent- 
dlrigent - ’de’ toegangspoort tot het 
vak, o.a. door middel van het leiden 
van (deel)repetities en vervullen 
van gast-directies voor het orkest - 
van het prioriteitenlijstje geschrapt. 
Tussen hét latente dirigeertalent 
aan de ene kant en het praktische 
werkterrein aan de andere kant be¬ 
staat derhalve geen verbinding. 
Erger, de noodzaak van orkestdirec- 
tie-opleidingen aan (door de over¬ 
heid gefinancierde) conservatoria, 
wordt door het (wan)béleid van Ne¬ 
derlandse orfcéSfdirecties via d,e 
achterdeur ter discussie gesteld. 
Want waarom eigen vakopleidingen 
financieren als de overstap naar het 
arbeidsterrein in eigen land ónmo¬ 
gelijk valt te maken? 

Maar ook de overheid zelf, het mi¬ 
nisterie van WVC, valt in dit opzicht 
veel te verwijten. Daar in Rijswijk 
worden namelijk de subsidievoor¬ 
waarden aan de orkesten vastge¬ 
steld. Maar het laat WVC voorals¬ 
nog volstrekt koud of Nederlandse 
orkesten wel structureel kansen 
. Nederlandse mu- 


orkesten wensen te beklimmen, 
maar daartoe absoluut geen kansen 
krijgen. 


|| ■ «-» >;•’•. 

W-j 


'■/ ’n yS 

i 

■ 


WM 

voor sc 


DOOR MYA MAAS 


SITTARD - Jaarlijks kan een 
grote aanwas worden genoteerd 
van professionele acteurs, do¬ 
centen drama en vakmensen die 
zich in $e periferie van het to- 
neelgebéed^ verdienstelijk ma- 
kén. M rijifcWaagt zich af hoe al ? 
deze bero^pskraj^ten, die onop- 
houdelj^ riooï^t: toneelacadTe- 
mles iwbrtteny Jt televerd.. nog m&ERLEN - Vief Limburgse en 
niet-Limburgse zangeressen 
gaan vrijdag onder elkaar uitmaken 
Wié mag deelnemen aan de finale 
tan het derrie Christina Deutekom 
CencouTs^ die op 15 maart gehou¬ 
den wordt De haive-finalisten on- 
fier wt rpen zich daarvoor in het 
Ifuriekcentrtim van Enschede aan 
het oordeel van een vyfhoofdige ju- 
icjr «set onder anderen Christina 
Deutekom en Henk Smit. 

Nvenals hun vijf mede-kandidaten 
Daphne Becka, Anne Marie 
Knemer, Marisca Mulder (allöi 
NhiJtlicht) en Angelina Ruzzafante 
(yrsnond) drie aria’s mat pianobe- 
Meiding ten gehore brengen. Tot 
wm deze presentatie zijn ze tijdens 
optredens door leden van 


ÜITGEVtRSMAATSCHAFPU 


Concours 


de jury gevolgd en beoordeeld. Op 
grond van de prestaties van de kan¬ 
didaten in de zes maanden tot en 
met de halve finale, worden drie fi¬ 
nalisten geselecteerd. Tijdens een 
operaconcert presenteren de finalis¬ 
ten zich, begeleid door Forum Fil¬ 
harmonisch, voor de laatste koer 
aan de jury. 

" ;; . ■ 

De winnaar van het concours krijgt 
èen rol aangeboden in een produk¬ 
tie van Opera Forum. Bovendien 
krijgen alle drie de finalisten de 
mogelijkheid hun stucüé te vervol¬ 
gen bij een internationaal hoog aan¬ 
geschreven operahuis of pedagoog. 
Hiervoor worden prijzen beschik¬ 
baar gesteld van 1^.000, 10.000 en 
5.000 gulden. 


opleupagsis@ltuten (verpleegin- 
nchtirigen, politiescholen) in 
sectoren dLËw van het aanbod ge¬ 
bruik, kunnen makën, hebben 
dat reeds gedaan. In jheaterkrin- 
gen fungêren ze als theaterma¬ 
kers in vrije produkties, als gast- 
spelers en docenten, als regis¬ 
seurs bij het amateurtoneel, 
adviseurs van en naar subsidië¬ 
rende óverheden en instellingen 
toe. Vanuit dit aanbod is het be¬ 
grijpelijk dat er ook groeperin¬ 
gen zijn ontstaan die zich spe¬ 
ciaal op schooltoneel toeleggen. 
Hun produkties zijn 'panklaar 1 
gemaakt om de jeugd iets voor te 
schotelen dat in de les op school 
kan worden herkauwd. 

Dwangmatig 

Dat lijkt niet zo gek, maar is naar 
onze mening volstrekt overbo¬ 
dig. Het kleinschalige toneelaan- 
bod is momenteel zó groot, dat 
uit de normale produkties vol¬ 
doende voorstellingen zijn te se¬ 
lecteren die voor dat doel ge¬ 
schikt zijn. Ze hebben alles in 
zich om de intéresse van de 
jeugd pp te wekken. En niets iet 
dé onderwijsinstituten zo’n voor¬ 
stellingen in de spedele lesuren 
in detail té bespreken: Daardoor 
is men bovendien verlost van de 


de tootootjes 


«r.FAB.m 

JLLVmmr 


NIK M&-73M11 


* 'H 


<1 


m mmfka m 3 Mi 

m- m 


. yyf' 


een overbodig 


en 

•e 


dwangmatige opzet die zo’n pro¬ 
duktie voor de studerende jeugd 
toch stempelt. Het is een gedach¬ 
te diew|j al eerder uitspraken bij 
een opvoering van "Toneel voor 
scholen’ door 'Heft Monument’ 
en die ons opnieuw besprong bij 
het zien - afgelopen weekeinde 
- van ’Lancëloet van Denemar¬ 
ken’, óen spel voor jongeren van 
14 tot 18 jaar, in het Sirkelthea- 
ter, Sittard. 


Wij hebben ook niet het Idee dat 
abele spelen zo nódig moeten 
worden opgedoken en opgedist. 
Ze hebben weinig cyn het lijf, in 
de literatuur worden ze niet als 
’kunst’ aangemerkt. Ze zijn sim¬ 
pel van opbouw, personages 
spreken dé teksten, maar karak- 
terspel zit. er nfet in. ’Lanceloet’ 
houdt een pleidooi Voor de hoof¬ 
se liefde, de tendens is moralise¬ 
rend. Het spel, van begin 14e 
eeuw, maakt deel uit yan vier 
soortgelijke stukken, mogelijk 
van eèn en dézelfde, onbekende, 
auteur. Ze hebben met elkaar ge- 
, meen. dat ’de ware liefde’ het 
thema is en ze sjoelen in-adellij¬ 
ke, vorstelijke, ridderlijke krin¬ 
gen. - 

’Lanceloet’, prins van Denemar¬ 
ken, wordt verliefd op Sanderijn, 
het kamermeisje van zijn moe¬ 
der. Dat vraagt om moeilijkhe¬ 
den. Een prins en de dochter van 
een schildknecht, dat kin na¬ 
tuurlijk niét. De moeder - van 
Lanceloet méakt dit haar zoon 
duidelijk. Als ze hem niet van 
zijn voornemen hét meisje te 
trouwen kan afbrengen, bedehkt 
ze een liet Ze belooft hem één 
nachtje èamenzijn met zijn ge¬ 
liefde, waarna hij haar moet be¬ 
ledigen, krenken en kwetsen. 


Lancelot, tuk op een nachtje met 
Sanderijn, belooft zo te hande¬ 
len, denkend dat Sanderijn dat 
spel wel zal doorzien. Maar San¬ 
derijn verlaat haar woonplaats 
oni nooit meer terug te keren. 
Lanceloet, met evenveel spijt als 
haren op zijn hoofd, laat haar op¬ 
sporen door zijn dienaar, ridder 
Reinout. Die vindt haar tenslotte 
ui Afrika, in de stad Rawast, ze 
blijkt gelukkig getrouwd met 
’hoofs* man. Voor haar een 
Mannen 

lp. de middeleeuwen spéélden 
uitsluitend mannen toneel, £e 
vertolkten ook méér róllen tege¬ 
lijk. Dat deden eveneens Eimert 
Vermeulen en Gaston Banier in 
hét stuk waarvan ze in Sittard de 
première brachten. Ze wisselden 
telkens van hoofdbedekking en 
enkele attributen en waren dan 
om beurten Lanceloet, zijn moe¬ 
der, ridder Reinout, Sanderijn, 
een boswachter. De spelers de¬ 
den dat met grote betrokkenheid 
en perfectie. Inde cirkelvormige 
studio van het theater maakten 
ze gemakkelijk contact met het 
publiek. , . ■ v 

Wat moeilijk valt, is op geschikte 
wijze met de tekst omspringen. 
Als in het Middelnederlands 
over een 'wijf wordt gesproken, 
betekent dat in z’n algemeenheid 
gewoon een ’vrouw’. In het hui-' 
dige Nederlands wordt het als 
scheldwoord gebruikt. Wanneer 
Lanceloet zegt: ' Jou (wil ik) van- , 
nacht nog, jé bent zo’n lekker 
dier’, klinkt dat platvloers, waar - 
de oorspronkelijke Middelneder¬ 
landse tekst, ondanks de fysieke 
hartstocht van Lanceloet, boofs,. 
dus welgemanierd, blijft. 


recept 


Salade met .^rookte 
kip en dadels 


' : DOORHUUBMEUER 


; : i 

Momenteel zijn er verse dadels 
verkrijgbaar, maar béhalve verse 
zijn ér ook nog gedroogde te koop 
en zogenoemde vriesverse dadés. < 
Benodigdheden voor 4 personen: 
100-150 g gemengde salade, 4 plak- • 
jes gerookt ontbijtspek, 2 stukken 
gerookt kipfilet, ea. 10 versé da¬ 
dels. Voor de vinaigrette: 2-3 dl 
zonnebloem- of andere olie, IVfc el 
wijnazijn, 1 tl honing. 

Was en droog de slablaadjes. Bak 
de plakjes ontbijtspek krokant en 
laat ze daarna op een velletje keu¬ 
kenpapier uitdruipen. Klop olie, 
azijn en honing dooreen. Snijd de 
stukken kipfilet in schuine repen. 
Snijd de dadels langs de pit in : 
stukken. « 

Meng salade en vinaigrette door».. 
een en verdeel dit ovér 4 bordfey 
Schik hierop de Strikken kipfilet 
en stukjes dadel en verkruimel als/ 
laatste dé plakjes spek bóven de\ 
bordjes., ft 

In plaats van geroókte 'tentet? 
kimt u ook twee kipfilets pocheren 
of zachtjes bakken. Verdeel de fi¬ 
lets in ’repen’. 


V 

IV Liederenrecital 
van Nes / 

eta^IAAS'E^icHT - De Neder] 
*«Vatt7z | j -snnr aan Jard van Nes 
vanavuilU'hi de Redoutezaal vr 
oude Stadsschouwburg in l~-r> 
tricht. Naast een zevental ’lpsse’ 
deren van W.A. Mozart voert 
tw ; ee liederencycli uit: ’ZoE 
Zon’, de sombere monoloog 
Modest Moessorgsky, op gedi 
vaiv Arseny Golenisjtsjev-K 
sov, en ’Les nuits d’été’ van H 
Berlioz, op teksten van Théc 
Gautier. De laatste cyclus is; ho; 
vaak met orkest te horen, ori 
voor mezzo of tenor met piano 
schreven. Pianist is Roger Vign r 


h 1 * 

é**\ 
■te*' 

* 

Wï 

V 


m Na spraakmakend interview met Rus 

Van Dis niet ban 
voor reoresailles 


AMSTERDAM - Adriaan van Dis 
vreest geen represailles uit funda¬ 
mentalistische moslimkringen na 
zijn ihteryiew met de schrijver Sal- 
man Rushdie. Rushdie, die voor 
zijn hoek 1 TKe Satanic Verses’ door 
moslimleiders vogelvrij werd ver¬ 
klaard, trad gisteravond op in het 
VPRO-praatprogramma van Van 
Dis en zei weer in de openbaarheid 
te willen treden. 

Van Dis: „Ik heb er eerlijk gezegd 
geen seconde over nagedacht dat 
dit interview voor mijzelf gevaarlijk 
kon zijn. Als de journalistiek zich 
bij zo’n zaak al laat tegenhouden, 
dan zijn we erg ver heen. Wij heb- 
bén goede contacten met Rushdie. 
En ik vond gewoon dat hij een plat¬ 
form nodig had.” 

„Het was overigens wel spannend. 
Een James Bond-film was er niks 
bij. Al die veiligheidsmannen erom¬ 
heen, met walkie-talkies en grote 
bobbels onder hun oksel - dat had 
iets sihisters. Wé hebben in hét 
grootste 'geheim moeten opereren. 
Onze cameraman wist tot op het 
moment van de opname niet waar 
hij naar toe ging. Hij dacht dat-ie 
een andere beroemdheid voor de 
lens zou krijgen. En tijdens het ge¬ 
sprek mochten we natuurlijk geen 
enkel contact met de buitenwereld 
hebben.” 

Ellen Jens, de regisseuse van het 
programma van Van Dis: „De hou¬ 
ding die hier in Nederland door dé • Adriaan van Dis 


moslims in de Rush 
wordt ingenomen, is toch no 
matigd. Er zijn geen ruiten 
geverijen ingegooid en nie 
nog met de dood bedreigd, 
loof niet dat Van Dis gevaar 
Ik mag het ten minste niet ho 


mr 


W* 

■ • 

|P«Y in Maastnc 


MAASTRICHT - ’The Scottish 
Angle’ is de titel van een concert 
met werken van Schotse en Engelse 
componisten uit, de barok, dat 
wordt georganiseerd . door ’Oude 
Muziek Maastricht’. Plaats van han¬ 
deling is de Cellebroederskapel in 
de Brusselsestraat waar het concert 
zaterdagavond gegeven wordt. 

Vier Schotse oude-muziek-specia- 
listen vormen samen de Castehan 
Band, genoemd naar een gelijkna¬ 
mig gezelschap dichters en musici 
aan het hof van koning James VI 
van Schotland aan het einde van de 
zestiende eeuw. Sopraan Lorna 
Anderson, violist Richara Gwilt, 
cellist Imogéh Seth-Smith en clave- 
cinist Lucy Carolan combineren in > 
hun programma Schotse barokmu¬ 
ziek van McLean, Münro, Oswald 
en Erskine met composities ven 
hun Engelse tijdgenoten, onder wie 
i óok Georg Friedrich H&ndel wordt 
gerekend. Het concert begint om 
20.15 uur. Naast koor en orkest van de C 
zingen sopraan Marie-José 
fels, alt Cecile Schouten, tenor 
Timmermans en bas Dirk S 
Op het programma staan ve 
iunstrumentale compositie van 
mann en een solocantate voor 
ton van, Schutz. Het concert 
plaats in de Matthiaskerk in 
m- 


A- 


4 


Oplossing van gistel 


rnmt 

__ 

CftlHH & d ÖKhJt' 

□ SG3EQS CiaQöffl ; 

130 BC] SI Q QB Ü'\ 

0130 auhJBuaa as 
0 O 9 B 0 a nm 
0 BacaGiEiGasia 
0000 pa sa 
BE B 

aaan cücd aa • 

2aPPa ö 0 
iïmu aasaado ffiM 
ia 0 a a ra 0E3 
o 00000 icisiaö.,/ 


puzzel van de dag (C> Standaard Uitgeverij Antwerpen 


Hortrórdaal: 1. Belg. kteielzandsteen: 4. 
gedachtenwisseling; 8. niet goed; 11. 
, ?teen; 13. hevig; 14. déél v.h. hoofd; 15. 
deei v. lertand; 18. deel v.e. woord; 20. 
kteur, 21. bovenhel normale; 22. vruchbe; 
2ST. hoófddeksel; 25. streep; 27. dierever- 
Wjjf; 28. droog; 3(K keurig; 32. des voor- 
eyeh groot; 36. godsdienst; 
€p0^ltrélsen^imatn>os; - '38. werk 
plaats;'39. rond; 40. kaartterm; 42. dat is; 
43, géwicht; 44, roéra; 45. dieremond; 47. 
énijwérkhilg; 5fi. weinig samerilwngend; 
•52. schutdtife; 53 ^ «aèdsei; 55. boom; 57. 
hevig, stérk; 59. hond; 61. eikeschprs; 62. 
alc. drank; 64. vermoeid; 65. uitdrijving; 
66; lijst, omlijning; 67; behaaglijk, ver¬ 
trouwd. y 


Verticaal; 1. snel; 2. Vogel; 3. tenn 
5, water in Friesland; 6. Europ.' 

7. Duitse N.V.; 8. zich gezond 
maaltijd; 10. romp; 12. een 
wig; 16. deel v.d. mond; 17. 
naad; 19. telwoord; 24. Steeds 
marskramen 26. paardegang; 28 
a.e, huis; 29. getal; 3t. land’ 

33. adellijke titel op Java; 34. c 
graanafvaf; 36. koordans; 41. 
schelpdier; 46. jong dier; 47. 

48. ónderricht; 49. knaagdier; 51. t 
ring; ,52. heilige; 53, bouwgrond; 54. 
tragingstoestel; 56. stilstaand wfrt^ 
water in. Utrecht; 60. beroep; 62. M 
zonnegod; 63. pers. vnw. / 


DEN HAAG - Bij oorlog, natuurrampen en 
politieke crises in de wereld kunnen vakan¬ 
tiegangers en reisbureaus voortaan rekenen 
op duidelijke adviezen van een crisisteam, 
waarin het ministerie van Buitenlandse Za¬ 
ken, de ANWB en de ANVR, een organisatie 
van reisbureaus en touroperators, samenwer¬ 
ken. 

„Wij verzamelen gegevens als er ergens een 
calamiteit is, en bepalen met elkaar wat er 
moet gebeuren”, aldus ANVR-directeur G. 
Courvreur, die overigens liever spreekt van 
een overlegplatform dan van een crisisteam. 
Leden van het team zijn in principe 24 uur 
per dag oproepbaar. 

„Als er ergens iets gebeurt, adviseren we de 
reisorganisators om een bepaalde trip te an¬ 
nuleren, ook kunnen we advies geven men¬ 
sen zo snel mogelijk uit een gevaarlijk ge¬ 
bied terug te halen.” 

Het afgelopen jaar is de behoefte aan een 
dergelijk platform herhaaldelijk gevoeld. De 


Crisisteam geeft 
vakantiegangers 
meer zekerheid 


Golfoorlog, maar vooral de crises in Joego¬ 
slavië en in de voormalige Sovjetunie toon¬ 
den aan hoe belangrijk een snelle en degelij¬ 
ke informatieverschaffing is om te kunnen 
inschatten of het verstandig is de vakantie 
maar af te blazen of eerder naar huis terug te 
keren. 

Het platform wil vooral informatie verstrek¬ 
ken, de deelnemers hebben elk hun eigen 
bronnen en proberen aan de hand daarvan 
zich een goed beeld te vormen van de risi¬ 
co’s. „We geven advies aan de reisorganisa¬ 
ties, maar ook individuele vakantiegangers 


kunnen bij ons terecht. Maar wat mensen 
met de adviezen doen, moeten ze zelf we¬ 
ten.” 

In Joegoslavië deden zich afgelopen jaar pro¬ 
blemen voor doordat gezelschappen in een 
bus verdeeld waren over de vraag of ze al 
dan niet met de bus van de touroperator zou¬ 
den terugkeren of niet. Courvreur erkent dat 
reisorganisators die gespecialiseerd zijn in 
een land ernstig in de problemen kunnen 
komen na een uitspraak van het team. Hij 
raadt hen dan ook aan in die omstandighe¬ 
den snel uit te zien naar andere bestemmin¬ 
gen. > 

Het team overlegt de komende tijd nog met 
de reisverzekeraars om afspraken te maken 
over het collectief wijzigen van verzekerin¬ 
gen als op het laatste ogenblik een andere 
bestemming wordt gekozen. Ook wordt ge¬ 
sproken over de mogelijkheid van molest- 
verzekeringen die nu voor de gewone vakan¬ 
tieganger niet bestaan. 


Quayie ontkent koppeling defensie en handel 

'Geen VS-troepen 
weg uit Europa’ 

GENÈVE - De Amerikaanse vice- ring, en er is absoluut geen koppe- 
president Dan Quayie heeft gisteren ling”, aldus de vice-president na 
afstand genomen van suggesties als afloop van een toespraak tot de 
zouden de Verenigde Staten troe- commissie voor de mensenrechten 
pen uit Europa willen weghalen als van de Verenigde Naties, 
de Europese Gemeenschap geen De V S verlangen bij het al jaren lo- 
concessie doet in het wereldhan- pen de GATT-overleg dat de EG in- 
delsoverleg binnen de GATT (Alge- stemt met forse beperkingen van de 
mene Overeenkomst inzake Tarie- landbouwsubsidies. Quayie waar- 
ven en Handel). schuwde gisteren dat de VS subsi¬ 

dieprogramma’s van andere landen 
Wel herhaalde hij dat er een ver- me t soortgelijke maatregelen zullen 
band bestaat tussen economische beantwoorden. „Maar dat is niet in 


Coalitiepartners willen meer clementie voor armlastige studenten 

PvdA: studiefinanciering 
moet beter en simpeler 


veiligheid en militaire veiligheid. 
Een akkoord binnen de GATT is 


het belang van de Verenigde Staten, 
Europa of enige andere partij. Nu 


wezenlijk voor de veiligheid van we de koude oorlog hebben gewon- 
Europa, de Verenigde Staten en nen , moe ten we niet vervallen in 
Azië, aldus Quayie op een perscon- protectionisme.” 
ferentie in Genève. ____ 


Quayie had zondag op een seminar 
in München ook al gezegd dat een 
GATT-akkoord noodzakelijk is voor 
het handhaven van de wereldvrede. 
Andere Amerikaanse sprekers op 
die bijeenkomst, in het bijzonder 
senator William Cohen, legden een 
verband tussen het handelsoverleg 
en militaire aanwezigheid van de 
VS in Europa. Quayie distantieerde 
zich daar gisteren van. „Ik spreek 
namens de president en de rege- 


_Van onze parlementaire redactie 

JEN HAAG - De fractie van 
de PvdA in de Tweede Kamer 
dat minister Ritzen van 
Onderwijs vóór 1 januari 1993 
een vereenvoudiging van het 
stelsel van studiefinanciering 
doorvoert. Hij zou daartoe in 
Se Ptember met een wetsvoor¬ 
stel moeten komen. 

Het PvdA-Kamerlid Vermeend 
clee d die suggestie gisteren tijdens 
^en vergadering van de vaste Ka- 
^rcommissie voor Onderwijs, die 
2lc h boog over een evaluatierapport 
°. Ve r de Wet op de studiefinancie- 
Die is in 1986 in werking getre¬ 
den. 

f^dA en CDA lieten gisteren blij- 
^en redelijk tevreden te zijn methet 
studiefinancieringsstelsel, maar bei- 
ae partijen vinden dat een aantal 
Punten nog vereenvoudiging en 
v erbetering behoeft. Vermeend 
fheent dat de Informatiseringsbank 
Ut Groningen, die zich met de uit¬ 
voering van de studiefinanciering 
bezighoudt, klantvriendelijker moet 
V’Orden. Zo zei de PvdA’er zich te 
er geren aan de ingewikkelde for¬ 
mulieren die studenten moeten in¬ 
vullen. 

fraudebestrijding 

Vermeend en ook CDA-woordvoer- 
uer Lansink wezen bij het opsom¬ 
men van knelpunten ook op het 
beroep dat studenten doen op de 
Zogenoemde hardheidsclausule. 
^?t gebeurt vooral als ouders niet 
Vullen of kunnen bijdragen aan de 
studie van hun kinderen. Volgens 
beide woordvoerders zou er een rui¬ 
mer beroep op die clausule moge- 
Uk moeten zijn. Vermeend zei niet 
te sluiten dat het extra geld dat 
«aarvoor nodig is, uit het meerja- 
enbudget voor de studiefïnancie- 
mg te halen valt, omdat de kosten 
Uuien de perken lijken te blijven. 

Vermeend en Lansink drongen ook 
d p n °P een betere fraudebestrijding. 

moet een periodieke en syste¬ 
matische controle komen. Dat heeft 
. pb preventieve werking. Je moet 
jUdenten dan in een vroegtijdig 
tadium wijzen op hun rechten en 
P hun plichten”, aldus Vermeend. 
a nsink suggereerde bij de controle 
het gebruik van bijvoorbeeld 
bipcards, of het heffen van statie- 
Suld op collegekaarten of op de 
. v~Jaarkaarten voor studenten die 
Uidiefïnanciering krijgen. # De 84-jarige Stasi-chef Erich Mielke neemt plaats op het be¬ 
klaagdenbankje, dat van de rechtszaal is afgeschermd door 
kogelvrij glas. Foto: Foto: REUTER 

Stasi-chef achter 
kogelvrij glas op 
beklaagdenbank 


suid op collegekaarten of op de BERLIJN — De advocaat van 
stnm a 2 rkaarten voor studenten die Erich Mielke, het voormalige 
le inanciering krijgen. hoofd van de Oostduitse 

staatsveiligheidsdienst Stasi, 
Basisbeurs heeft gisteren gepleit voor be¬ 

ëindiging van het proces tegen 
lansink zei dat wat het CDA betreft zijn cliënt. De raadsman be- 


j. 

le OV-Jaarkaart in de toekomst toogde op de eerste dag van 
dem °P vrijwillige basis aan stu- het proces dat zijn cliënt zich 

^Se k “ 2 Z“£ n b U V hè; hoogstens heeft schuldig ge- 
i o^iten van een nieuw contract in m aakt aan doodslag, die bo- 
wellicht toe genegen zijn. Ook vendien zou zijn venaard. 
r °eg hij of Ritzen wat wil doen aan 
b ongelijkheid tussen studenten 

me thuiswonen en studenten die Mielke wordt beschuldigd van 
met een partner samenwonen. Voor moord op twee politieagenten in 
n | thui swonen( i e student is bij het 1931. Hem hangt een levenslange 
-bekennen van een basisbeurs het gevangenisstraf boven het hoofd, 
bkomen van de ouders niet rele- De gezondheid van de 84-jarige 


BERLIJN — De advocaat van de rechtbank bijeenkomt in hoog- 
Erich Mielke, het voormalige stens twee zittingen per week van 
hoofd van de Oostduitse elk ander half uur. 

staatsveiligheidsdienst Stasi, Mielke zweeg gisteren tijdens de zit- 

heeft gisteren gepleit voor be- ting, die uiteindelijk zeventig minu- 

ëindigihg van het proces tegen ten duurde. Alleen pp de vraag of 

zijn cliënt. De raadsman be- hij Mielke heette, antwoordde hij 

toogde op de eerste dag van ’ja’- Later zei hij nog: „Ik voel me 

het nrneeq dat ziin cliënt zich heel slecht ” Gedurende de zitting 
net proces aai zijn ciieni zien verborg hij zijn gez i C ht achter een 

hoogstens heeft schuldig ge- knaine hoed. Medewerkers van het 

maakt aan doodslag, die bo- gerechtshof moesten Mielke op zijn, 

vendien zou zijn verjaard. door kogelvrij glas beschermde, 

stoel helpen. 

Volgens de verdediging lijdt de 
Mielke wordt beschuldigd van voormalige Stasi-chef aan depres- 
moord op twee politieagenten in sies en heeft hij nauwelijks weet 
1931. Hem hangt een levenslange van de beschuldiging waarvoor hij 


DEN HAAG - In 
Epe is grote commo¬ 
tie ontstaan nadat 
medewerkers van de 
Rabobank een optre¬ 
den van de blote 
mannengroep 'The 
Studs’ hebben be¬ 
zocht. Diverse cliën¬ 
ten hebben bij de 
directie van de Ra¬ 
bobank een klacht 
ingediend over ’dit 
ongewone uitgaans- 
gedrag van het bank¬ 
personeel.’ 

Een regionaal dag¬ 
blad meldde dat de 
personeelsvereni¬ 
ging van de Rabo¬ 
bank aanwezig was 
bij de show van de 
blote mannengroep 
'The Studs’. Boze 


Bankmedewerksters 
gewaarschuwd voor 
blote mannengroep 


cliënten riepen ver¬ 
volgens de directie 
ter verantwoording. 
„Wat is dit voor een 
bank die zulk soort 
personeelsuitjes or¬ 
ganiseert”, klaagden 
zij. 

Volgens woordvoer¬ 
der Geelhoed van de 
bank hebben slechts 
enkele medewerks¬ 
ters van de bank de 
show privé bezocht. 
Toch vond directeur 
Oudesluis het nood¬ 


zakelijk om het vol¬ 
tallige personeel 
schriftelijk te waar¬ 
schuwen voor deze 
blote mannengroep. 

„Als je ergens als' 
privé-persoon heen¬ 
gaat, moet je er reke¬ 
ning meehouden dat 
je als medewerker 
van de bank wordt 
gezien. Zet niet je 
Rabo-pet op, maar 
presenteer je als 
privé-persoon”, zo 
luidt de memo. 


FIS houdt vast 
aan protestmars 

ALGIERS - Het fundamentalisti¬ 
sche Islamitisch Reddingsfront 
(FIS) heeft gisteren zijn volgelingen 
in Algerije opgeroepen zich te ver¬ 
zetten tegen de noodtoestand en het 
dreigende verbod op de partij. Het 
FIS houdt vast aan een grote pro¬ 
testmars tegen de regering, die voor 
vrijdag is gepland. Aanhangers van 
de partij schoten gisteren acht poli¬ 
tieagenten dood. Scholen en bedrij¬ 
ven in de hoofdstad Algiers functio¬ 
neerden gisteren normaal, een dag 
nadat de Hoge Staatsraad voor 
twaalf maanden de noodtoestand 
had afgekondigd. 

Kruistocht 
fiscus tegen 
grijs rijden 

DEN HAAG - De belastingdienst 
gaat opnieuw actie ondernemen te¬ 
gen het grijs rijden: auto’s met een 
grijs kentekenbewijs waarvoor geen 
bijzondere verbruiksbelasting (bvb) 
betaald hoeft te worden. 

Aanleiding vormt het feit dat steeds 
meer autofabrikanten gewone per¬ 
sonenauto’s op de markt brengen 
waarvan de achter-zijramen 'geblin¬ 
deerd’ zijn. Daarmee kan men een 
grijs kentekenbewijs krijgen. 
Oorspronkelijk gold een grijs kente¬ 
kenbewijs alleen voor bedrijfs- en 
bestelwagens. Toen steeds meer 
particulieren met dit soort auto’s 
gingen rijden, kwam de fiscus in 
1987 in actie. Om een grijs kente¬ 
kenbewijs te kunnen krijgen, moest 
de wagen een laadvloertje achterin 
hebben. Bovendien mochten er 
geen achter-zijramen in zitten. De 
verkoop van tot personenauto’s ge¬ 
promoveerde bedrijfs- en bestelwa¬ 
gens stortte hierop in. 

Inmiddels heben de autofabrikan¬ 
ten iets nieuws bedacht. In gewone 
personenauto’s worden de achter- 
zijramen geblindeerd of van spe¬ 
ciaal getint glas voorzien. Datzelfde 
gebeurt met de zeer populair gewor¬ 
den terreinwagens, zoals jeeps en 
pick-ups die voorzien worden van 
een extra grote cabine. 

Het ontduiken van de bijzondere 
verbruiksbelasting is erg aantrekke¬ 
lijk. De belasting bedraagt 18 pro¬ 
cent over de eerste 10.000 gulden 
van de aankoopprijs van de wagen, 
daarna 27 procent. Bovendien moet 
over de bvb ook nog eens 18,5 pro¬ 
cent btw worden betaald. 

Op de afgelopen zondag gestarte 
Bedrijfsauto RAI zijn op elke stand 
dan ook ’omgebouwde’ personen¬ 
wagens te bewonderen. Volgens 
betrokkenen loopt de verkoop als 
een trein. Op Financiën zint men 
ondertussen op maatregelen. Men 
bereidt een controle-actie voor, 
evenals nieuwe wetgeving die aan 
de huidige praktijk een eind moet 
maken. 


gevangenisstraf boven het hoofd. 
De gezondheid van de 84-jarige 


zich moet verantwoorden. Het ge¬ 
rechtshof zegt echter te vermoeden 


Militairen blazen bruggen op om demonstranten te stoppen 

Pakistan trekt troepen 
samen bij grens Kashmir 


^ ant ~ Het inkomen van een partner voormalige Stasi-chef is zo slecht dat Mielke simuleert. 


j Ü-. “uuiiiicu Vdxi treil paiuicj 

le bij een student woont is dat ech 
ter wel. 


dat een kamer van het gerechtshof 


MUZAFFARABAD - Pakis¬ 
taanse paramilitairen hebben 


is omgebouwd tot noodhospitaal en Mielke bevindt zich sinds eind 1989 „„„hlnkkaHes 

in vnorarrpst maar de Duitse Jnsti- gisteren WegDiOKKaaeS Opge- 


Kanaaltunnel niet 
klaar in juni 1993 


Londen - De Ka¬ 
naaltunnel tussen 
Engeland en Frank- 
hjk zal niet, zoals 
Was gepland, op 15 
Juni 1993 worden ge¬ 
opend. Dit heeft Eu¬ 
rotunnel, het consor¬ 
tium van bedrijven 
dat het project uit- 
Voert, gisteren be¬ 
kendgemaakt. 

Het uitstel is een ge¬ 
voelige klap voor 
Eurotunnel, dat al 
een reeks van finan¬ 
ciële tegenvallers te 
verwerken heeft ge¬ 
had. Ondanks alle 
Problemen had Eu¬ 


rotunnel echter 
nooit hoeven te tor¬ 
nen aan de ope¬ 
ningsdatum voor de 
tunnel. 

In een verklaring, 
uitgegeven na een 
directievergadering 
in Parijs, liet het 
consortium weten: 
„De huidige voort¬ 
gang van de bouw¬ 
werkzaamheden 
stelt ons niet in staat 
de Kanaaltunnel vol¬ 
gens plan op 15 jnui 
1993 te openen. Als 
de aannemers de in- 
stallatiewerkzaam- 
heden in het over¬ 


eengekomen tempo 
uitvoeren, zou de 
tunnel aan het einde 
van de zomer van 
1993 open kunnen 
gaan.” 

Eurotunnel vermeed 
zorgvuldig opnieuw 
een datum te noe¬ 
men. Dat betekent 
dat de tunnel zeker 
niet open zal gaan 
vóór september, en 
zelfs dan is het nog 
de vraag of de capa¬ 
citeit ervan onmid- 
dellfjk voor de volle 
honderd procent zal 
worden benut. 

Volgens het oude 
plan zou vanaf juni 
1993 aanvankelijk 
slechts een kwart 
van het beoogde 
aantal treinen rijden. 


in voorarrest, maar de Duitse Justi- 

tie is er nog niet in geslaagd aan- richt, grondverschuivingen 
klachten over Mielke’s activiteiten veroorzaakt en bruggen opge- 
als hoofd van de Stasi, juridisch te blazen om een demonstratieve 
onderbouwen. De voormalige Stasi- mars, georganiseerd door het 
chef is tot nu toe de belangrijkste Bevrijdingsfront Jammu- 

SSLKfekS Kashmir tegen te hou- 

voor een rechtbank van de Bonds- den. Het JKLF had eerder 
republiek moet verantwoorden. voor vandaag een mars aange- 


kondigd naar de zwaar be- duizenden ongewapende beto- 
waakte bestandslijn tussen gers vandaag omstreeks het mid- 
het Pakistaanse en het Indiase daguur de grens, waar VN-waar- 
deel van Kashmir. nemers toezicht houden zullen 

overschrijden om uitdrukking te 

De Pakistaanse regering zei dat ze g even aan h un solidariteit met 
bereid was geweld te gebruiken Kashmirse bevnjdmgsbewegin- 


cner is nu toe ae oeiangnjKste Bevrijdingsfront Jammu- 

™ tegen te hr 

voor een rechtbank van de Bonds- den. Het JKLF had eerder 
republiek moet verantwoorden. voor vandaag een mars aange- 

• , j i te sturen, aldus de zegslieden. Daar 

nritten Sturen bevinden zich al 18.000 geregelde 

troepen en parttime-militairen om 

IHPPr col rlutpn de orde te han dhaven, waarbij zij 

llllyl l SUlUaiCIl het ondermeer moeten opnemen te- 

N T I I gen het verboden Ierse Republi- 

-lerlana keinse Leger (IRA) dat tegen de 

Y" Britse overheersing vecht. 

LONDEN - De Britse regering 

stuurt 600 man extra troepen naar De Britse premier John Major heeft 
Noord-Ierland om het escalerend voor vandaag de leiders van de vier 
geweld van separatisten het hoofd belangrijkste Noordierse partijen 


om de mars te stoppen. Militaire 
bronnen in Islamabad zeiden dat 


gen die ijveren voor een onafhan¬ 
kelijk Kashmir of aansluiting bij 


meer dan 40.000 soldaten in Mu- Let Pakistaanse deel van Kash- 
zaffarabad, de hoofdstad van het mir - 


Pakistaanse deel van Kashmir, en 

omgeving waren gelegerd. India | ji<h>i>ini 

bracht zijn leger in verhoogde 

staat van paraatheid en zei dat op JKLF-leider Amanullah Khan 
de demonstranten zal worden ge- riep gisteren ongeveer 3.000 aan¬ 
schoten als ze de bestandslijn hangers op zich niet te laten inti- 
oversteken. mideren en het plan ondanks de 

druk van de autoriteiten uit te 
. voeren. „Wij willen geen botsing, 

Botsingen maar zij dwingen ons ertoe. Mor- 

De snannine in het erenseebied is ë en (vandaag, red.) zal mijn dode 


oversteken. 


te bieden. Dat is gisteren in defen- 
siekringen in Londen vernomen. 

De regering stemde in met het ver- 


bijeengeroepen voor overleg in 
Londen om de verslechterde situa¬ 
tie te bespreken. Dit jaar zijn bij 
gewelddadigheden door IRA-leden 


punt 


D , voeren, „wij wmen geen uoLsmg, 

Botsingen maar zij dwingen ons ertoe. Mor- 

De spanning in het grensgebied is (vandaag, red.) zal mijn dode 
te snijden en heeft gisteren aan de lichaam bij de bestandslijn lig- 
Pakistaanse zijde van de grens ge- S en > zei Amanullah. 
leid tot verscheidene botsingen India en Pakistan maken beide 
tussen paramilitairen en demon- aanspraak op Kashmir, dat in 
stranten. Daarbij zijn volgens de 1947 tussen beide landen werd 
politie acht betogers verwond en verdeeld. Beide landen voerden 


zoek van de politie en het leger om en militante protestantse groeperin- 
meer militairen naar Noord-Ierland gen al 26 mensen gedood. 


zeker 40 gearresteerd. 


in 1948 en 1965 oorlog over het 


Het JKLF maakte bekend dat gebied. 


y\ \ uit V 

• Alex Haley 

De Amerikaanse zwarte auteur 
Alex Haley, die met zijn ver¬ 
filmde roman ’Roots’ over een 
zoektocht naar voorouders in 
Afrika wereldberoemd werd, is 
gisteren in een ziekenhuis in 
Seattle, aan de Amerikaanse 
Westkust, overleden. Haley 
werd 70 jaar oud. Het zieken¬ 
huis, waarin hij zondagavond 
plotseling was opgenomen, be¬ 
vestigde zijn dood maar gaf 
geen bijzonderheden over de 
doodsoorzaak. 

• Sri Lanka 

In Sri Lanka zijn gisterochtend 
bij gevechten tussen het leger 
en Tamiltijgers zeker 39 men¬ 
sen om het leven gekomen. De 
Bevrijdingstijgers van Tamil 
Eelam (LTTE) vielen een mili¬ 
tair kamp aan bij Mullaitivu, op 
het schiereiland Jaffna, om te 
voorkomen dat het leger van 
hieruit een offensief zou ope¬ 
nen tegen de Tijgers die het 
schiereiland in het noorden in 
handen hebben. Tijdens de 
drie uur durende gevechten 
zijn zeker elf militairen en 28 
Tamiltijgers gedood, aldus het 
leger. 

• Wim Ramaker 

Wim Ramaker, sinds augustus 
vorig jaar directeur van het Na¬ 
tionaal Comité Herdenking 4 
en 5 mei, is in de nacht van zon¬ 
dag op maandag in Amsterdam 
overleden. Hij werd 48 jaar. Ra- 
maker’s familie deelde dit gis¬ 
teren mee. Ramaker, die al 
enige tijd hartklachten had, 
was eerder jarenlang actief in 
de omroepwereld, aanvankelijk 
als freelancer en vanaf 1971 in 
dienst van de NCRV. Hij werd 
daar na enige jaren chef literai¬ 
re sectie en plaatsvervangend 
hoofd van de afdeling gespro¬ 
ken woord. Wim Ramaker was 
onder meer zeer succesvol met 
het programma Literama. 

• Ornamenten 

Van de zetels van koningin 
Beatrix en prins Claus in de 
Haagse Ridderzaal zijn het af¬ 
gelopen weekeinde houten or¬ 
namenten gestolen. De stoel 
waaop de koningin de Troonre¬ 
de uitspreekt, mist vier houten 
vergulde appels. Eén ervan 
werd op de grond teruggevon¬ 
den. Van de zetel waarop Claus 
normaliter tijdens de Troonre¬ 
de zit, zijn twee houten 
leeuwen weggenomen. De dief¬ 
stal vond plaats in de nacht van 
vrijdag op zaterdag. Over de 
daders is niets bekend. Vol¬ 
gens de Rijlcsgebouwendienst, 
beheerder van de Ridderzaal, is 
er ingebroken via een raam in 
de zaal, waar een steiger voor 
staat. De Ridderzaal zelf was 
afgesloten, aldus een woord¬ 
voerster. De ornamenten wor¬ 
den zo vlug mogelijk vervan¬ 
gen. 

• Ontvoering 

Een 40-jange transportonder¬ 
nemer uit Hilversum is gister¬ 
ochtend vroeg enkele uren 
ontvoerd door drie onbekende 
personen. De man werd met 
een smoes naar een vrachtwa¬ 
gen gelokt die op de Nieuwe 
Havenweg in zijn woonplaats 
stond geparkeerd. Drie gemas¬ 
kerde personen trokken hem 
vervolgens in een gereedstaand 
bestelbusje. Tijdens de korte 
rit die hierop volgde kreeg het 
slachtoffer een zak over zijn 
hoofd en werd mishandeld. 
Ook vuurden zijn ontvoerders 
tijdens een tussenstop van kor¬ 
te afstand een aantal schoten 
af, vermoedehjk met een vuur¬ 
wapen. De transporteur werd 
daarbij niet geraakt, hij is na 
enige tijd op het sportcomplex 
Crailo in Hilversum uit de auto 
gezet. Het gestolen bestelbusje 
is later op dezelfde plaats uitge¬ 
brand teruggevonden. 

• Discriminatie 

Het Landelijk Bureau Racis¬ 
mebestrijding (LBR) wil dat 
Justitie een einde maakt aan de 
verspreiding van racistische en 
nazi-lectuur door het in 
Utrecht gevestigde postorder¬ 
bedrijf ’Oi! Stuffs’. Het LBR 
heeft brieven verstuurd naar 
politie, officier van Justitie en 
de Binnenlandse Veiligheids¬ 
dienst, waarin aangifte wordt 
gedaan. ’Oi! Stuffs’, dat eigen¬ 
dom zou zijn de Utrechter Van 
P., biedt het materiaal sinds 
kort aan via het tijdschrift ’Hou 
Kontakt’, een ondergronds 
blad voor skinheads. Behalve 
om lectuur gaat het onder meer 
ook om t-shirts met provoce¬ 
rende leuzen tegen buitenlan¬ 
ders, nazistische opschriften en 
leuzen van het extreem-rechtse 
Vlaams Blok in België. 

• Aardbeving 

Zeker twee mensen zijn ge¬ 
dood en 12 worden vermist na 
aardverschuivingen in twee 
dorpen in het westen van het 
Indonesische eiland Sumatra. 
De grondverschuivingen heb¬ 
ben zich in het weekeinde 
voorgedaan in de dorpen Sun- 
gai Beramas en Kampung Te- 
leng. Functionarissen, hebben 
gezegd dat 14 huizen bedolven 
zijn onder tonnen aarde. 
Limburgs Dagblad 


—. Limburg* Dagblad 

E piccoltfs 


ï'ti’è* '“'i-''ü.' ‘d'»« ZT -“.j '■■ -a. 1 ~ ’ Te k. MAZDA 626, nw type, 

■ 1 * 1 GL, 5-dis, blauwmet, LPG, 

.In ^utd-ümbLiFg, mooio groto.. i.z.g.st Tel- 046-332010. | 

Club/Parenclub 

Ter overname per 1 maart. Hoge borg vereist. 045-462982 79. Tei. 04492-5473. 


kt de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax:045-739364 


fiHiüniipiiliJiSn: 

A V ' 1 


Winkel» Kan x» 


H-»-» - , 

rtCCOÊO S 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hóófdletters. Mkwnumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
m Wm rto r hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermèst/Gevonclen ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 


(Ver 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Mnimumhoogte: 10 miiiimeter. Foto’s, logo's en 
Mustrates zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
Mom: ƒ1,80. 

Arhr orto n tie s onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijken e x clusi ef 6% BTW. Betaling contant of met de 
acc ept gir okaart die u wordt toegezonden. 

finkde rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 


totafo ntech opgeven 

945-719966 


xfeg t/ro vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
- tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 


Opgave via de ie post daags voor plaatsing. 


Vb de bafie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
A30-17XK) uur. Voor plaatsmg op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doof niet, 
ribt fijdg of onjuist plaatsen van advertenties. Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit. Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v.a. ƒ 255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ 95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ 150,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening ladenkasten Al en AQ v.a. 
ƒ 595,-, magazijn- en archiefstefiing v.a. ƒ 75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
Burostoelen v.a. ƒ50,- per st Nieuwe burostoelen met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en A0 van ƒ 675,-. Flip- 
overs-Wrpeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden 
ƒ109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ƒ425,-. 
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 1000m2 
showroom 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. 
Ook verhuur bedrijfsinventaris. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrjjd. 9-18.30 uur. Zat 10.00 tot 16.00 u. 

Speciale AANBIEDING. 

Nieuw buro’s en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ 395,- nu ƒ195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ495,- nu 
ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 435,-. 

Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 

Alles uit voorraad leverbaar. 

Rockmart Kissel 46A, Heer¬ 
len. 045-723142. 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electrontca Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkostsn. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Te koop stalen LEGBORD- 
STELUNG 30, 40 en 70 cm 
diep met 5 legborden, v.a. 
ƒ75,- p.mtr.; Pallet stelling, 
in staat van nieuw, 80 en 
110 cm cfiep. Zeer interes¬ 
sante prijs. Rockmart, Kissel 
46a, Heerlen. 046-723142. 
I 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (pat) 
Geen voorrqkosten met ga¬ 
rantie. 046460471 


Diepvries^ en KOELKAST- 
REPARATIE Kinder voorrg- 
kosten Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


' Garage/vervoersbedrijf Harmeman te Kerkrede, 
tel 045-452666 zoekt op korte termijn een 

i Ervaren alFround automonteur 

Ukv. diploma's. Bekendheid met dieseimotoren is vereist 
Taakomschr i jving: 

- In hoofcbaak onderhoud van eigen wagenpark en 
touringcars 

Aanm. na tel afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Harmeman. 
Zonder ervaring onnodig te solliciteren. 


Rode VOERWORTELEN 25 ONDERDELENBANK. 
kg. ƒ6,-, 100 kg. ƒ 20,-. Tel. 04493-2715. 

Veendrick, ingang kasteel Te koop VEEWAGEN t.e.a 
Amstenrade. b. Tel. 04492-1822. Buffetbediendes 

, zonder ervaring o mottig te reflekterea 
vrijdag en zaterdag van 20.00 - 22.00 uu 
Beitel 90, Heerlen. 


F», WGW Bouw. Voor direct 
pr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betonümmarite- 
óm Q efc colonnes, 045- 

Gevraagd MEDEWE 

u, noensoroek. I voor tankstation in Heerten 

Tel. 045-213207. 


O.K. Cars 

biedt aan 

Golf D 1.6, nw. type, 5-drs, 
’84; 

Opel Corsa 12 S, '86 v. ex¬ 
tra’s, sp.veigen, ricardo st 
enz.; 

Kadett 13 S HB, '86; 
Kadett Stat, 5-drs., '83; 
Kadett 12 S, 5-drs., '83; 
Kadett stat,'81; 

Kadett 13N veel extra’s, uit- 
_geb„ sportvlgn. enz. ’80r 
Ford Siërra 1.6 Laser, '86; 
Ford Siërra 2.0 CL 3-drs. '87 
Lstv.nw.; Ford Escort XR 3i, 
'85, v. extra’s; 

Ford Escort 1.6, '85; 
Ford Escort 1.1, *83; 
Ford Capri 2.0, 6 dl., 79, 
zeer mooi; 

Fiat Panda, type 34, ’85; 
Honda Civic 1.3, 3-drs., ’84; 
Jeep Suzuki Samurai, 4 wd„ 
*08? 

Jeep Suzuki SJ, 413.QJX, 


Ford FIÊSTA 1100 L, type 
'80, APK, ƒ1.350,-. Tel. 
045-726112. 


Ford TAUNUS 1600 GLX 4- 
drs., LPG-instaH. APK gek, 
8-10-’92, in stv.nw., bwj. 
'82, ƒ 2.250,-. 045-323178. 


Te k. Honda CIVIC 1.4 GL, 
16 Wapper, bwj. '88, W. rood. 
Tel. 04406-16769; 


Nissan PATROL bwj. '86, 
grijs kenteken, 55.000 km. 
Tel. 045-321919. _ 

Opel OMEGA 2.3 D m. '88, 
bijz. mooi, ƒ11.500,-. Int 
045-455778. 

KADETT 1.8 LS '88; Kadett 
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS 
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett 
Sedan 1.3 LS '86; Kadett 
Caravan 1.2 S '83; Corsa 
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3 
'87; Kadett 1.2 N coupé '77. 
Automobielbedrijf Denne- 
man Raadhuisstraat. 107, 
Hulsberg. _ . _ 

Te koop Opel KADETT bwj. 
'79, APK 11-’92, ƒ1.750,-. 
Zien is kopen. 044994529. 

Te koop PEUGEOT 305 
bwj. '81, i.z.g.st, vr.pr. 
ƒ 1.850,-. Tel. 045425662. 

Mooie SKODA 120L '84, 
APK 7-’92, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 046-225913. 


Leuk zuinig dames autootje 
Subaru MINI Jumbo de Luxe 
bwj. '84, gewicht 610 kg., Ie 
eigenaar, 49.000 km, APK 
gek. ƒ3.650,-. in stv.nw. 
Tel. 045-323178. 


Toyota HI-ACE grijs kent., 
bwj. '84, klein defect aan 
motor. Tel. 04492-1822. 


VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK ‘92, i.st.v.nw. 
ƒ 2.950,-. Tel. 045-323178. 


VW GOLF C, bwj.78, pr.h.o. 
tk. Tel. 045-275205 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u: Alfa 33 17 ie 
bwj. '89; Nissan Sunny die¬ 
sel bwj. '87; Esoort Bravo 
bwj. ’84; Fiat Croma 2L bwj, 
‘87; Kadett SR bwj. *81; Ka¬ 
dett LS bwj. '83; Mercedes D 
bwj. '84; Kadett 1300 bwj. 
’80;BX 1400 bwj. ‘87; Escort 
aut. bwj. 79; Renault Fuego 
uitbouw bwj. W; Escort 
1300 bwj. '83; Fiat Uno bwj. 
’86; Toyota Corolla 1800 GL 
D bwj. '85; Opel Kadett bwj. 
BI; Datsun Cherry GL bwj. 
BI; Samba bwj. B2; Ford 
Transit-Biis bwj. '79; Re¬ 
nault 11 bwj. '86. Inruil- 
finanöering mogeHjk. Anje- 
lierstr. 123a, Heerlerheide. 
Tel. 046-231448. 


100 TOPOCCASIONS in 
voorraad, Autobedrijf Loek 
Schaepkens oa.: Opel Ka¬ 
dett l.3i abs. nw.st. '90 
ƒ19.750,-; Corsa 1.31 nw.st 
44.000 km '89 ƒ14.900,-; 
Corsa 1.2S rood zeer mooi 
'87 ƒ11.900,-; Volvo 440 
LPG 4-drs. 5-bak '90 
ƒ 18.900,-; Ford Escort 
1600 CL Diesel '86 
ƒ10.500,-; VW Jetta GTX 
alle extra’s '86 ƒ 9.900,-; 
Honda Civic type '86 
ƒ8.950,-; 2x Toyota Celica 
type '84 ƒ 6.950,-; 2x Escort 
Laser 5-bak 5-drs. '84 
ƒ6.950,-; 2x Opel Kadett D 
zeer mooi va. ƒ 3.500,-; 
Austin Metro type '86 
ƒ5.250,-; Ford Siërra auto¬ 
maat '84 ƒ 6.950,-; VW 
Passat GLS type '82 
ƒ 3,950,-; 3x Volvo 343 GLS 
va. ƒ3.500,-; Nissan cherry 
1.3 GL type '84 ƒ 4.950,-; 
Mitsubishi Colt GL type ‘86 
ƒ 8.500,-. Inruilers va 
ƒ 750,-, APK keuringssta- 
tion, eigen werkplaats, Bo- 
vaggarantie en vlotte finan¬ 
ciering. Klimmenderstr. 110, 
Klimmen. Tel. 04405-2896. 


F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Audi 80 1.8 S m. 
'88; VW Passat C Diesel 5- 
drs. '86; Nissan Bluebird 2.0 
LX '86; Opel Rekord 2.0 
GLS LPG *86; Audi 100 CC 
5 E aut. m. '84; Ford Siërra 
2.3 DL 5-drs. '84; Rat Uno 
45 S 5-bak '85; Rover 3500 
Van der Plas '83; Citroen 
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus 
geel kent. '83; Mercedes 
200 D 78; Honda Accord 
1.6 EX '83; Ford Escort 1.6 
D '85; Opel Kadett 1.2 S ‘83; 
Renault 20 D '82; Ford Es¬ 
oort 1,3 L RS uitgeb. ’Ó3; 
Ford Siërra 2.0 GL autom., 
'83; Datsun Stanza 1.8 GL 
autom., '83; Audi 80 LS '80; 
Renault Fuego GTL '83; 
Porsche 924 i.z. g.st. '76; 
Volvo 34S GL aut '80; Nis¬ 
san Sunny ’83; Opel Kadett 
Caravan 12 S '80; BMW 316 
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6 
S '80; BMW 320-6 ƒ 1.500,- 
Inkoop, verkoop financiering 
diverse inruilers. Akerstraat 
Nrd 52C Hoensbroek. Tel. 
045-224425. Geopend van 
10.00-18.00 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur. 


Te koop Alfa ROMEO Giu- 
lietta 2.0 Lusso, bwj. '84, M. 
rood, in nw.st, veel extra’s, 
pr.n.o.tk. Tel. 045-322424, 
na 18.00 uur. 


Ford FIÈSTA 1100. Festival, 
m’85 rood i.z.g.st. ƒ 5.950,- 
Tel. 045-724417. 


j Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 

Cont. geld bet. wij voor AU¬ 
TO'S vanaf bwj. '81. 045- 
414372/06-529818?2. 

Autocentrum VEENSTRA: 
Mazda 626 LX 1.8 stationcar 
t. '89 ƒ 20.500,-; VW Golf 
1800 GT BBS-uitv. '88 
ƒ 23.500,-VW Golf 1300 CL 
'87 ƒ13.900,-; Mazda 626 
LX 5-drs. '89 ƒ 20.900,-; 
Mazda 626 GLX 2.0, autom. 
'88 ƒ 18.500,-; Rat Tipo 
1600 DGT '88 ƒ16.500,-. 
Honda Accord 2.0EX ’87 
ƒ 17.900,-Honda Civic 1.5 
GL '88 ƒ 10.900,-; Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ12.250,-; 
Ford Siërra 2.0 stationcar 
'86 ƒ 13.900,-; Ford Siërra 
1.6 CL 3-drs. type ’88 
ƒ 14.900,-; Opel Kadett 
1300 dub '85 '87 va. 

ƒ10.500,-; Opel Kadett 1,3 
GL 4-drs. '87 ƒ14.250,-; 
Opel Corda 12S 4-drs. ’86 
ƒ8.750,-; Opel Ascona 1.6 
S 4-drs. ’87 ƒ 12.500,-; Vol¬ 
vo 340 ’84 autom. ƒ 4.750,-; 
Toyota Corolla ’81 ƒ 1 900,- 
Bovag-garantie, inruil, fi- 
nandering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valken burgerweg 
13 Voerendaal. 045-75299» 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Te koop Ford SIËRRA bwj. 
6-’88, Sedan, spoiler, get. 

^ c-v., alarm en LPG. Tel 
215990. _ 

Te k. Ford ESCORT, bwj. 
’83, i.2.g.st, pr. ƒ 3.950,-. 
Tel. 045-410540 na 18 uur. 

Te k. HONDA Civic station¬ 
wagon, bwj. ’80, ƒ 950,-, 
APK 7-’92. Tel. 045-218925 

In nw st. PEUGEOT 104, 
APK '93, bwj. 79, 5-drs., 
ƒ 1.150,-. Tel. 045-222223 

Te k. Toyota CELICA 16 ST 
Coupé, 5-bak, sportvelgen, 
'84, ƒ 6.250,-. Inruil mogelijk 
Tel. 046-581649. 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 4 


O&crficiatl 


ï 

*2 Doe waorste 15 

Nun biste 50 Christine zuut Sarahl 

Gefeliciteerd Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 

Te koop gevr. loop- sloop- 
en SCHADE-AUTO’S. Tel. 
046-525759 _ ■ 

Té k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 . Autocentrum VEENSTRA: 
Mazda bestel 2200, diesel, t. 
'89, ƒ16.250,-. Valkenbur- 
gerweg 13, Voerendaal. 
Tel. 045-752999. 


Slecht zicht? 

Bósch Wisserbladen 

Kerp heeft voor elke auto, bus of 
vrachtwagen de juiste wisserbladen 
voorradig. 

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc. 
' Goed zicht, van levensbelang! 


B. V, 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951. 


Proficiat Sarah 
van os allenuj 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Wheeler, ATB en Hybride 
FIETSEN, nu in de nieuwe 
kleuren en uitvoeringen le¬ 
verbaar. Giant Mountain Bi- 
kes, ATB en Hybride fietsen 
nog voor de oude prijs. 
Nieuw! Koga Miyata ATB 
Carbon met Deore XTR .10,6 
kg. ƒ 5.395,-. Oveijarige rij¬ 
wielen met hoge korting. 
Tweewielercentrum Jan Re- 
kers, Kouvenderstr. 181, 
Hoensbroek. 045-212537. 


AANBIEDING: Vespa Ciao, 
ind. km.-teller van ƒ 1.499,- 
voor ƒ1.299,-. Tweewieler¬ 
centrum Jan Rekers, Kou¬ 
venderstr. 181, Hoensbroek. 
Tel. 045-212537. 


VESPA Ciao bwj. '90, met 
sterwielen en verzek., i.z.g. 
st. ƒ 775,-. Tel, 045-315825 


Te koop YAMAHA DT 60 
CC, bouwjaar 1988, vraagpr 
ƒ 650,-. Tei. 045-462137. 


Ger en Nicol. 


- -—- JH 

Te huur in ERMELO (V* 
we) stacaravans/bungaf 

bosrijke omg. (ook in 
land). Tel. 02520-17129, * 

ERMEZAND Drenthe, I 1 
stenen bungalow aan 0 
surfmeer en bos, ovr" 
zwembad, tennisbaan . , 
050-733698. ;J 


Ook voor uw tentre. 

H. STASSAR Heistert 
78 Hoensbroek 045-224200 


ÜL 


DETHLEFFS Caravans 
lemanS Rekreatie, Hae 
19, Brunssum. 045-27038% 


14 februari Valentijn 
Verras hem of haar mat ■ 
leuk gebaar. Via een rw 
COLO vanaf ƒ 13.25. Vofl 
meer info 045-719966. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 8. Te k. 5 BMW-VELGEN ep 
banden van 3-serie. Mt.: 
175x70x14, ƒ 300,-. Tel. 
04754-81311 na 16 uur. * 


ÜLb 

|sf 


otoren 

■ 

Pil 

lil 

HONDA 900 Bol d’or, 
’83, als nieuw. Tel. 
321919. 

bwj. 

045- 


Winter-, dóórwerk- en regenkleding 


o.a. ookvoorthermoboven-en-onderkleding, ' 
PU-doorwerkkleding, bodywarmers + warm.-up-jackSr 
chauffeursvesten + origin. parka’s 

HYDRAFLEXNUTH 

Kathagen 4, tel. 045-243131 ^ 


Sparta Railstar , 

. Topkwaliteit fiets voor bodemprijs exclusief bij: 
Rijwielspecialist in ’t Station Heerlen. 


inlichtingen omtrent de servicerubriek ? 

Tel. 045-739381 I 


VtfSÈu ten 20 jr. zeMstenctig 
Wnend, salon ervartoa 


sol. met to- 
Haarverzor- 
p. Vrangendad 81, 6137 
. zeMstenctig HELP!! 

i ervaring Nette student zoete drin- 
kapster t/m gend woonruimte in 

Maastricht 

TeL 05780-14611 / 21008. 


Te huur gevraagd GARAGE 
voor Otd-Tnrner. Dringend!. 
Td. 045-219629. wjmmr. 1 '==tJ 

-F (dj 


M ftont ld) ons meteen aan 

«te «Èyjt Be tX U tosen 18 en yv| vragen voor bermtoeiing 
88 |as r. rn daad j^t Hotel, Gafelaria’s! 

td«n te bggen dan tiert U Campings. W. H.C.R.-be- 

- 05130-10565. 
I * T * rr*' 


Te huur exd. PRfVECLUB/ 
Parenclub in Zuid Limburg 
gebed ingericht, 15 kteners 
die met voorzióitogen, bub- 
bdbeden, ligbaden, massa- 
gdcamers, SM-kekter, sau¬ 
na, diverse bars, zalen, gro¬ 
te parking, privéwonéng met 
tdn. Moet u beslist zien (ho¬ 
ge borg vereist) 045-462982 


Wal VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719968. 


! Sïj r ij 

' I 


Te koop RENAULT 25 V6-i, 
autom., bwj. jun. ’85, APK 
tot juti 1992, duurste uitv. 
met atie extra’s (airco., crui¬ 
se contrei, ëlectr. ramen/ 
spiegets/stoelen, boordcom¬ 
puter,etc.) Lz.g.sL Prijs: n.o. 
tk. Td. 045-723826. 


LUCAR Kerkrade biedt seri¬ 
euze prijzen voor Jeep, 
pers.wagens, bestelauto's. 
Corttant geld. 045-456963. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO^. Tel. 
04455-2689. 


Auto KALDEBORN wü beta¬ 
len ƒ400,- tot ƒ30.000,- 
voor uw auto!! Ó45-411572. 


ELET, gevr. voor ex¬ 
en bedrijfsauto's 


ER GAAT HEEL WAT GEBEUREN IN 

MAASTRICHT 


Want in 1992 wordt het bij Piet Klèrkx helemaal anders. 
Piet Klerkx gaat zich specialiseren en zaf in de toekomst 
uitsluitend bankstellen en Zitgroepen verkopen. Daarom: UW LAATSTE KANS 


m 
Woonhuis verkopen??? 

W| kopen woonhuizen cbect zdf aan, 
100% zeherhdd en geen makdaarskosten. 


VASTGOED, bet 


Uw huis warkopen 
met behulp van de - 

echte makelaar 

Md»«moerend goed tin 

046-750 000! 

P Mw i & Partners Qetaen 

Geen verkoop - 


040-518428. 


BUNGALOW, te Susteren 
a/d Breekweg 12, 3 slpfemns , 
woonk. ca 40 m2, mooie hd, 


... I : • 


[* zSipWj 

• Mm 


batflc, hobby nornte, inpan¬ 
dige gar. en zokter. Pr. 
ƒ 23Si00,-. inr. eig wening 
mog. Wijman & Parkrum 


KERKRADE-KaaJhekte, 
Renierstr. 14. WoortovftS met 
kelder, zokter, 3 dptenrs, cv, 
douche, woorricairher ca. 30 
m2, ƒ 115.000,- k.k. WBmól 


Te k. BMW 323i, 4-drs, bwj. 
6e mnd '84, ved extra, met 
" ' op motor. Mee- 

eg 124. Geen 


telefonische 


Te k. zeldzaam mooie Ford 
ESCORT, bwj. ’83, div. ex¬ 
tra’s, ƒ 4.750,-. 046-218925 


Te k. Ford ESCORT L, m. 
■64. 5-bak, i.g.s.t., APK ’93, 
vrznr.: ƒ 4.600,-. 044^-5954 


VW SClROCCO div. extra's, 
bm. *80, motor ’83, APK 12- 
•92. Td. 045-429102, na 
17.00 uur. I lUiS Ji'ÜiTS i -rv ij 


118. Eengstonswonti^j 
2 stpkmrs, achtertuin met 
auto bereikbaar, ƒ 93.000,- 
kk. B| 100% f toanctein g 
netto ca ƒ570,- per mnd. 
W|man & Partners. Td. 
045-728671, 

renlef 8,6% of 
entende). Bel 

toVlsTw^l Te ^ * HOENSBROEK 
omeub. Kamer met gebr. v. 
bede en keuken, voor nette 

—woómiuuj 0Md£ * e heer - 04& ’ 7a48S4 


MAZDA 626 GLX 2.2i, bwj. 
■90. Td. 046334411. 


VOLVO 340 GL, automaaj, 
bed. ’90, in staat van nieuw. 
Td. 046-334411. 


Te k. RENAULT 11, %drs., 
bwj. B5, km.st. 75.000. Td. 
045-270190 na 16.00 uur. 


BMW 325 bwj. ’87 ved ex¬ 
tra’s, Afotna uitv., lederen 
Tël. 045-321919. 


I.V.é'.V i ’J 


;. r . f,-- t:-;! 


s^poed te hoop gevr. 

Te huur KAMER fo centrum 
Hoensbroek. Td. 04492- 


Bm Opd Kadett 14i bwj. ‘90; 
Obd Kadett GSi '88; '85; 
Opd Omega 2.0i '87; Opd 
Ascpna W autom., Ctoel 
Corsa TR B6. Inruilers: Rat 
Panda ’87; Ford Escort '83; 
Toyota Carnry 2.0 '84. Auto- 
bedr. TERHARK, Sportstr. 
28, Kerkrade (Rocte-terrein) . 
Td. 045-424890. 


NKOOP goede auto's, cont 
Joosten, Schamerweg 
043-634978. 


”NESUD" inkoop, verte, imp. 
éxp. Sem. service. De hoog¬ 
ste’ pr^s voor uw auto. Bwj. 
B2 t/m *87, (ook schade). 
Tel 046-518401. 


w, k titBaarmutrt i 4 ^ brU ® 0 Vaienti^sd^ 

— K y* * **®*7¥ t 5* Een keer per jaar, een Bef 
mderweg 3, HULS- getmar. Vla een PICCOLO 

>r *?: f Pg- t t lf ! vt ^_ lia vanaf ƒ 13.25. Voor meer in-1 Wat VERKOPEN? Adver- 
twr.Td 04406-13336 fo 045-719966. I teer via: 045-719966. 


mmemmrn 


MEUKL TOTAAL UITVERKOOP 


I 

I 


De echte Piet Klerkx meubelén: eetkamers, 
wandmeubelen, kasten, kortom all^s wat in de toonkamers 
en magazijnen te vinden is, wordt ' — —xT 

opgeruimd.' ' : mi 


frW 

i 


£ V 

#: 


DONDERDAG 


KOOPAVOND 


TOT 21 UUR 
mm 


VOOS SENStiHOHEUnifZEH 
MET KOURKEN101 Wtt 
1 

f ■ :,!i 


r 


. /'mm 


i , .*5 ' ,] 


/ , ■>. . ^ Reiskosten 

Vanwaar u dok komt uit Nederland: 
wanneer u voor f1500,- of meer 
koopt, dan betaalt Piet Klerkx uw 
reis- of benzinekosten terug. 


Sint Jacobstraat 4 in 
het centrum bij hét 
Vrijthof). 

Parkeergarage onder 
het Vrijthof aanwezig. 


* spreiding betaling mogelijk 

• ook op maandag en zaterdag 
geopend 


> gratis thuisbezorgd,in Neder!; L. BOK 

2ME 
fTi[T\jvTyU 

BI 


iim 

1 1 7 1 1 i 

f M ] \ rm in' i.i ï 11 

ü : 


PIET KLERKX 1 


MAASTRICHT 


ze*. 

•/v 


/aarden zoals ven 

neld in de door ons verstrekte vakahtiegids J 

Dinsdag 11 februari 


limburgs dagblad opinie 


Over een maand kiest de PvdA een nieuwe voorzitter 

Rottenberg lijkt niet 
meer in te halen __DOOR BERT HESSELINK 


JEERLEN - De leden van 
be Partij van de Arbeid 
boeten op het partijcongres 
13 en 14 maart een voor 
toekomst van de partij 
^langrijke beslissing ne- 
Er moet dan namelijk 
Gekozen worden voor een 
°Pvolger van de in augustus 
Jan het vorig jaar vertrok- 
voorzitter Marjanne 
^ht. De leden hebben de 
p^Uze uit drie kandidaten: 
^ e lix Rottenberg, directeur 
!. ar \ cultureel centrum De 
^alie in Amsterdam, Ineke 
^an Dijk, voorzitter van de 
^ooi e Vrouwen in de PvdA 
Bob Suurhoff, medewer- 
van de Industriebond 
j;NV en oud-voorzitter van 
^ Amsterdamse PvdA- 
deling De Pijp. Ruud 
Vreeman, voorzitter van de 
v ?rvoersbond FNV, heeft 
l lh lot in de strijd om het 
?orzitterschap van de so- 
^aal-democraten verbon- 
? er i aan dat van Rotten- 
er g. Rottenberg en Vree¬ 
man willen de partij samen 
be sturen. 

N keuze is moeilijk, want bepa- 
voor het gezicht van de 
fVuA in de komende jaren. De 
prtij is zoekende naar de juiste 
/“iïiedie om de dalende interesse 
l de ideeën van de PvdA een 
toe te roepen en heeft moei- 
jj *het het vinden van de juiste 
^©ntiteit. De verschillende stro- 
/4 n gen binnen de partij worden 
^sschien nog wel het best weer- 

INEKE VAN DIJK 

...minst aansprekend... 

gegeven door de drie kandidaat- 
voorzitters. 

Afgelopen zaterdag waren de 
drie in de schouwburg van Sit- 
tard voor het eerst samen. Daar 
kwam ook voor het eerst het ver¬ 
schil tussen de drie openlijk aan 
het licht. Dat verschil was groot, 
de reactie vanuit de zaal veelzeg¬ 
gend. 

Ineke van Dijk leek in Sittard de 
minst aansprekende kandidaat. 
Tijdens haar overrompelende 
toespraak vol abstracte frasen 
over de rol van man en vrouw in 
de maatschappij haakte de zaal 
af. Van Dijk kon niet de indruk 
wekken dat zy de enige aange¬ 
wezen persoon is om de dolende 
PvdA weer in het juiste spoor te 
krijgen. De afstand tussen haar 
en de leden was voelbaar en lykt 
veel te groot om in de komende 
weken tot het congres in maart 
te worden weggewerkt. Ineke 


FELIX ROTTENBERG (links) EN RUUD VREEMAN 

...het duo met de meeste kans op het voorzitterschap... 


van Dijk is zo op het oog niet de 
eerst aangewezene om de PvdA 
te leiden. 

Koers 

De beide andere kandidaten, 
Rottenberg en Suurhoff, hebben 
meer voeling met het publiek. In 
Sittard werd nog eens duidelijk 
dat met name Suurhoff ’gewone- 
mensentaal’ spreekt. Een taal die 
begrepen zal worden door de 
mensen die de PvdA weer naar 
boven moeten brengen: de kie¬ 
zers. Kiezers willen duidelijk¬ 
heid, en dus geeft Suurhoff ze 
duidelijkheid. „De Partij van de 
Arbeid moet weer helder en dui¬ 
delijk worden,” aldus Suurhoff. 
„Als kiezers massaal een partij in 
de steek laten dan is er met die 
partij iets aan de hand. De partij 
moet dan overgaan op een ande¬ 
re koers en niet tegen de kiezers 
roepen 'jullie hebben het niet be¬ 


grepen’.” Suurhoff is verbaasd 
over het feit dat de partij niet in 
staat is zich aan te passen aan 
een veranderende samenleving. 
„Waarom heeft het partijbestuur 
het rapport over vernieuwing 
van de partij niet zelf geschre¬ 
ven?” zo vraagt hij zich af. Uit de 
zaal in Sittard stijgt een golf van 
begrip op als Suurhoff spreekt. 
„Eindelijk iemand die begrijpt 
wat we willen, en het zegt zoals 
wij het zouden zeggen,” is ogen¬ 
schijnlijk de gedachte bij velen. 

Suurhoff geeft 'de gewone man’ 
het gevoel erbij te horen en een 
van hen te zijn. Meer dan Rotten¬ 
berg, die te vaak roept dat hij uit 
Amsterdam komt ’en dus weet 
wat het leven inhoudt’. Rotten¬ 
berg is jong, luidruchtig, gedre¬ 
ven en zelfverzekerd. Sommigen 
vinden hem ’een blaaskaak’. Het 
type mens dat maar twee reac¬ 
ties oproept: je bent voor hem of 


BOB SUURHOFF 

...helder en duidelijk... 

tegen hem. In Sittard had het er 
zaterdag alle schyn van dat de 
meeste aanwezigen moeite had¬ 
den met het optreden van Rot¬ 
tenberg. 

In de strijd om de voorzittersze- 
tel heeft Rottenberg echter een 
belangrijke voorsprong. Hij 
heeft niet alleen de steun van 
veel prominente PvdA’ers, hij is 
ook de enige kandidaat die haast 
bij voortduring in de belangstel¬ 
ling staat van de media. Zater¬ 
dag in Sittard hadden de drie 
aanwezige cameraploegen van 
NOS, VARA en RTL4 behalve 
voor partijleider Wim Kok ook 
ruimschoots aandacht voor Felix 
Rottenberg. Voor velen is Rot¬ 
tenberg dan ook de gedoodverf¬ 
de opvolger van Maijanne Sint, 
met in zijn kielzog Ruud Vree¬ 
man, die door Rottenberg steeds 
meer naar de achtergrond word 
gedrongen. 


Maas stelt milieu in Limburg voor problemen 

Het verdriet van Nederland 


jJ & internationale rivier de 
aas, - in en rond Venlo 
■n e .t ’Mooder Maas’ aange- 
utd _ bepaald niet 

een door haar overstro- 
mgen, de (qua milieu toch 
_ biterst kwetsbare) gren- 
Provincie Nederlands- 
de?k Ur g’ zel ^ s h ee l N e_ 

y r tand, voor problemen. 
j^° berichtte het Limburgs 
f ?§blad onder meer op 4 
bruari 1992 dat als gevolg 
j n 2e er giftige lozingen in 
Maas (pyridine en anili- 
hf j op Belgisch grondge- 
ed alleen al het Waterwin- 
jbngsbedrijf Brabantse 

lesbosch tot dat tijdstip 
n schade heeft geleden 
*n circa een miljoen gul- 
. n door stopzetting van de 
name van Maaswater. 

2o^n * S niet eerste keer dat er 
bi an . sterke verontreiniging 
hl „f^vindt. Deze rivier zit vol 
^ls kankerverwekkende stoffen 
hlef P i ’ S en P ak ’s alsook zware 
stan^j en radio-actieve be¬ 
is u^delen. Met name daardoor 
daa ^ Voor b > eelci het zwemmen 
Vo ln . levensgevaarlijk. Niet 
0o . r hiets wordt de Maas dan 
tie nam die kwalyke func- 

ri Q , Ver v an de Rijn - het open 
De J an West-Europa genoemd! 
n ad , aas verkeert daarbij in een 
p en . 8e positie omdat zij een re- 
Wato Vler is (daardoor wisselende 
«-erstanden van circa 15 m3 
f seconde tot circa 2.500 m3 
g^r seconde). 

(haff V u Gr kilometer lang 

teai. bron bgt vlakbij Neufcha- 
riiif ’ mean dert zy door Frank- 
toSi elglë en ons land. Van het 
j^e stroomgebied van 33.000 
,k e t meeste in België en 
, riJ k en een kleiner deel in 

derhf 1 j nd (4 000 km2 > en in Ne- 
Qerla nd (6.000 km2). 

^Dasvurdrug 

decennia 'praten en schrij- 
Eisok USSen Nederlandse en Bel- 
e autoriteiten hebben vrij- • De Maas bij Eijsden. 

wel niets opgeleverd. Een 
Maasverdrag is er nog steeds 
niet. De commissie Biesheuvel- 
Poppe alsmede het Waterschap 
Zuiveringschap Limburg weten 
hoe moeilyk deze materie ligt. 
Maar wat wil je ook als in 1988 
nog de directeur van de Luikse 
haven, de heer R. Planchard, 
naar aanleiding van een kritische 
nota van de Stichting Reinwater 
over de vervuilde Maas zich dui¬ 
delijk distantieerde. En intussen 
neemt de wrevel in Nederlands 
Limburg (de Maas doorsnijdt de 
hele provincie in de lengte) en in 
gans Nederland over het slechte 
(milieu)beleid in België toe, ter- 
wyl daarby het schaarser wor¬ 
den van de zoetwatervoorraden 
in de wereld steeds meer zorgen 
baart (verklaring van deskundi¬ 
gen uit honderd landen in Du¬ 
blin, eind januari 1992). 


'gastgesprek 1 


P de ru briek 'gastgesprek' geven wij deskundigen op een 
Qpaald gebied de ruimte om hun visie te geven op een 
ctuele aangelegenheid. Vandaag schrijft dr Willem 
eemskerk, oud-burgemeester van Echt en tegenwoordig 
aterjurist, over de vergiftiging van de Maas door lozin¬ 
gen in Wallonië. 


De oorzaken van die voortgaan¬ 
de vervuiling van de Maas (met 
pieken!!) liggen, in het bijzonder 
wat onze zuiderburen aangaat, 
op het immateriële en het mate¬ 
riële vlak. Wat het eerste aspect 
betreft kan erop worden gewe¬ 
zen, dat het milieubesef op dit 
punt in België kennelijk, veel 
slechter is ontwikkeld dan in ons 
land. Dit geldt ook voor het dóór 
ondoorzichtige vergunningen¬ 
en justitieel vervolgingsbeleid. 
Daarby komen ook nog de in on¬ 
ze ogen ’kinderachtige’ tegen¬ 
stellingen in deze tussen Wallo¬ 
nië en Vlaanderen. Wallonië: 
„Meer waterzuiveringsinstalla¬ 
ties akkoord, maar dan niet ten 
faveure van de Vlamingen ver¬ 
derop, die belang hebben bij een 
voorbeeldige haven van Antwer- 
pen . 

Wat de materiële kant betreft 
kan voorts gewezen worden op 
de volgende punten: 

- er vindt een zeer grote in- en 
uitvoer op en naby de Maas 
plaats van discutabel afval: daar¬ 
van kan wel eens wat ’gemorst’ 
worden; 

- in Wallonië verdwynt circa 
eenderde van het rioolwater on¬ 
gezuiverd in de bedding van de 
Maas; 

- o.m. een studie (rond 1980) van 
de Luikse Universiteit stelde 
met betrekking tot onder andere 


Foto: WIDDERSHOVEN 


de organische vervuiling een 
dramatische situatie in het licht; 

- het op de bodem van de Maas 
met name in Nederlands Lim¬ 
burg opgehoopte giftige slib 
(boosdoener daarvan primair 
België) is hoogst verontrustend. 
Opslag van slib elders (moeilijke 
zaak) kost schatten geld; wie be¬ 
taalt dat? 

- een aantal aan de Maas gele¬ 
gen bedrijven in België neemt 
het kennelyk niet zo nauw met 
lozingen. 

Er is thans een impasse; het re- 
geringsoverleg Nederland/België 
zit klaarblijkelijk muurvast. En 
intussen treft Nederland op¬ 
nieuw zo’n buuronvriendelijke 
verontreiniging, die hier schat¬ 
ten geld kost. Onbegrijpelijk is 
ook de zeer laconieke opstelling 
in deze van de Nederlandse mi¬ 
nister van Verkeer en Waters¬ 
taat, mevrouw Maij-Weggen, 
’goed gebekt’, doch weinig daad¬ 
krachtig. Het wachten zou zijn 
op een nieuwe regering in Bel¬ 
gië. Het zal ons benieuwen of de 
Tweede Kamer dit nog lang 
’pikt’. Ik veroorloof mij hier en¬ 
kele voorzetten te geven om Bel¬ 
gië veel krachtiger te gaan aan¬ 
pakken. België, dat zich kenne¬ 
lijk weinig gelegen laat liggen 
aan de volkenrechtelijke ’sic ute- 
re tuo’ regel: handel zo dat gij 


een ander geen schade toe¬ 
brengt, en dat het blykbaar ook 
niet zo serieus neemt met het 
Europees rechtsbeginsel: de ver¬ 
vuiler betaalt. Die voorzetten 
zijn dan voor zoveel nodig: 

1) In afwachting van de hopelijk 
snelle creatie van een bilateraal 
’Maasverdrag’, zal de Nederland¬ 
se regering de Belgische méér 
onder druk moeten zetten om 
een efficiënter bewakingssys¬ 
teem voor de Maas te introduce¬ 
ren en de respectievelijke (che¬ 
mische) bedrijven tot grotere 
zorgvuldigheid te dwingen; mi¬ 
lieuwetten en (over te veel schij¬ 
ven lopend) vergunningsrecht 
zullen dóór aangescherpt moeten 
worden. Dit geldt ook voor het 
vervolgingsbeleid en uiteraard 
ook voor Nederland; 

2) Waar mogelijk zullen bedrij¬ 
ven dóór en hier - mèt tegelijk 
indiening van collectieve scha¬ 
declaims - civielrechtelijk aan¬ 
gepakt moeten worden volgens 
het beginsel ’de vervuiler be¬ 
taalt’; het standaardarrest van de 
Hoge Raad der Nederlanden van 
23-9-1988 inzake de onrechtmati¬ 
ge lozingen in de Ryn door de 
Franse kalimijnen, biedt daartoe 
thans ’openingen’; 

3) Eveneens zou op basis van dit 
arrest - Rotterdam gaf ten aan¬ 
zien van de Rynbedrijven het 
goede voorbeeld! - het mogelijk 
moeten zijn concrete afspraken 
te maken met Belgische chemi¬ 
sche bedrijven aan de Maas; 

4) Nü al voorbereidingen treffen, 
dat de onderhavige Maasproble- 
matiek op de agenda komt van 
het over enkele jaren plaatsvin¬ 
dende Internationaal Watertribu- 
naal, een informele gezagheb¬ 
bende rechtbank, die de zaak 
moreel aan de kaak kan stellen; 

5) Het wordt de hoogste tijd dat 
de Nederlandse regering tegen 
de buurstaat België op grond 
van schending van het volken¬ 
recht een procedure gaat begin¬ 
nen voor het Internationale Hof 
van Justitie; 

6) De Belgische regering (óók) 
dient de belangrijke Europese 
Richtlijn inzake de bescherming 
van het aquatisch milieu van 
4-5-1976 correct uit te voeren.i Zo 
niet dan kan de Europese Com¬ 
missie op basis van artikel 169 
van het EG-verdrag een ’in- 
breuk-procedure’ beginnen. Op 
grond van dat EG-verdrag kan 
een lid-staat eveneens voor het 
Europese Gerechtshof worden 
gedaagd. 

Er is derhalve een ruime keus 
om België tot ernstig nadenken 
te stemmen. Uiteindelyk is ons 
land van het beleid daar de dupe. 
Zo kan het niet langer. De inter¬ 
nationale rivier moet zo spoedig 
mogelijk schoon! 


Uitstel 


De kans dat volgend jaar 
\ opnieuw een belangrijke 

/ stap wordt gezet op weg 

\ naar een basisverzekering in 

u de gezondheidszorg, het 

1 plan-Simons, is sterk afge- 

Z nomen, nu steeds duidelijker 

r wordt hoe rampzalig de in- 

hv v voering van de tweede fase, 

per 1 januari 1992, is verlo¬ 
pen. Zowel de inhoud als de 
uitvoering tot nu toe van de plannen van staatssecretaris Simons 
(volksgezondheid) werken averechts. Het kabinet beraadt zich 
momenteel op twee opties, het in een keer invoeren van de rest 
van het plan in 1994, of afstel in deze kabinetsperiode. Dat laatste 
lijkt verreweg de voorkeur te verdienen. 

Staatssecretaris Simons heeft dit onheil allemaal zelf over zich af¬ 
geroepen door ijzerenheinig door te blijven modderen en alle 
adviezen naast zich neer te leggen. Het is onbegrijpelijk dat hij zich 
ondanks alle negatieve publiciteit nog steeds als staatssecretaris 
weet te handhaven Hier falen Eerste - en Tweede Kamer volledig 
in hun rol van waakhonden van de democratie. Het vaststellen van 
breed beleid voor de lange termijn is vervangen door geruzie over 
details en reparatiewetgeving, waardoor niemand meer weet wjp 
welke kant uitwil. 

Intussen beginnen er steeds meer stemmen op te gaan om de stel¬ 
selherziening stop te zetten. Die geluiden komen ook uit de mond 
van ziekenfondsdirecteuren. Hun terechte zorg is dat ons land op 
schimmige en verwarrende wijze een systeem van zorgverzekering 
binnenhaalt, dat sterke gelijkenis vertoont met het bestaande stel¬ 
sel in de Verenigde Staten, dat absoluut niet functioneert, zoals 
zelfs president Bush vorige week toegaf. 

Het ziet er sterk naar uit dat de particulier-verzekerde de premie- 
veriaging van vijftien procent per 1 april, zoals de staatssecretaris 
recent nog beloofde, wel kan vergeten. Het onderzoek naar de 
kostenstijgingen in de gezondheidszorg is daar/oor veel te laat op 
gang gekomen. Op zijn vroegst is een premieverlaging, zo die er 
al komt, op 1 juni te verwachten. De verzekeraars zullen daar niet 
rouwig om zijn. Zij kunnen voorlopig de hand op de knip houden. 
Inmiddels is komen vast te staan dat de kosten van medicijnen 
vorig jaar met negen procent zijn gestegen en niet met vijf pro¬ 
cent, waarvan Simons uitging. Deze foute inschatting zal ongetwij¬ 
feld eveneens zijn weerslag hebben op de premies. De staatsse¬ 
cretaris begint nu dan ook als een wilde om zich heen te slaan om 
goedschiks of kwaadschiks bezuinigingen af te dwingen. Hij dreigt 
momenteel de tarieven van specialisten wettelijk te verlagen als de 
betrokkenen dat niet snel vrijwillig doen. Via die ingreep wil Simons 
een kostenoverschrijding van circa 100 miljoen gulden uit 1990 op 
de specialisten verhalen. Met hen was afgesproken dat er in dat 
jaar niet meer dan twee miljard gulden aan specialistische honora¬ 
ria zou worden betaald. Volkomen onduidelijk is echter wie er te 
veel verdiend hebben en bij wie die honderd miljoen gulden dus 
terug moeten worden gehaald. 

Tot overmaat van ramp heeft de Ziekenfondsraad inmiddels bere¬ 
kend dat de ziekenfondsen dit jaar 415 miljoen gulden meer aan 
ziekenhuiskosten zullen moeten uitgeven dan de raad in oktober 
1991 nog had geraamd. Het gaat om over voorgaande jaren nog 
te verrekenen kosten die grotendeels van tijdelijke aard zijn, zodat 
de ziekenhuistarieven in principe na 1992 weer omlaag kunnen. 
De tegenvaller is een gevolg van het budgetsysteem voor de zie¬ 
kenhuizen en moet volgens de raad in beginsel los worden gezien 
van de stelselwijziging (het plan-Simons), maar de verzekerden 
zullen hoe dan ook straks voor de kosten moeten opdraaien. Dat 
is bepaald geen prettig vooruitzicht. 

P.S 


lezers schrijven 


Democratie 


Uit het 'geklungel’ rondom het 
Zuid-Afrika-bezoek blijkt weer 
eens zonneklaar dat in ons land 
de koopman het nog immer wint 
van de dominee en de pastoor. 
Het daaruit voortvloeiende poli¬ 
tiek gesjacher is zonder meer te 
herleiden tot ons tweeslachtig 
mensenrechtenbeleid, hoewel 
dót juist het beleid by uitstek is 
dat eendrachtig behoort te zijn 
en waarover consensus behoort 
te bestaan. 

Mensenrechten staan immers 
boven het kleingeestig partijpoli¬ 
tiek gekissebis, omdat zy niet 
partijpolitiek gebonden maar 
universeel zijn! Vandaar dat het 
mensenrechtenbeleid een zaak 
van 'algemeen belang’ is, waar¬ 
door het eenvoudig niet twee¬ 
slachtig kan zijn, zoals dat bij 
ons het geval is. 

Een absurde realiteit die even¬ 
wel onze regering niet is aan te 
rekenen, omdat zij inherent is 
aan ons politiek bestel, waarin 
niet het algemeen maar het zake¬ 
lijk, party- of korte-termijnbe- 
lang prevaleert. De uitzichtloos¬ 
heid van dat beleid spreekt wat 
dat betreft boekdelen. Een uit¬ 
zichtloosheid die enkel kan wor¬ 
den doorbroken door onze parle¬ 
mentaire democratie om te 
bouwen tot een werkelijke de¬ 
mocratie, met een beleid dat 
draait om ’het belang van het al¬ 
gemeen’, zoals dat in een demo¬ 
cratie nu eenmaal behoort. Om 
die waarheid politiek vertaald te 
krijgen zal er uiteraard eerst een 
wisseling van de wacht moeten 
plaatsvinden. Dat nu is alleszins 
mogelijk, mocht tenminste de 
politieke wil daartoe in Den 
Haag aanwezig zijn. 

LANGENHOLTE W. ter Heide 


• Slrijthagen 3 

Het sombere rapport van CSO in 
opdracht van de gemeente Land¬ 
graaf met betrekking tot de na¬ 
tuurwetenschappelijke waarde 
van het Strijthager beekdal geeft 
al aan hoeveel er is misgegaan in 
dat gebied. Het aantonen van de 
wetenschappelijke waarde van 
het beekdal is niet belangrijk 
voor het behoud van het milieu 
in een stedelijk gebied, dat reeds 
door vestigingen van industriële 
activiteiten, nu en in het verle¬ 
den, is aangetast. 

Juist omdat het gebied onder 
een hoge druk van menselijke 
activiteiten staat is het noodza- 
kelijk het restant te koesteren en 
te beschermen. 

Omdat het erg is moet men het 
niet nog erger maken. De Ooste¬ 
lijke Mijnstreek moet een groot 


arsenaal van groene gebieden 
hebben als compensatie voor de 
bebouwde gebieden en de ver¬ 
stedelijkte woonkernen. Dat 
speelt een belangrijke rol binnen 
een evenwichtige, verantwoorde 
ruimtelijke ordening. 

Het advies van CSO is een la¬ 
chertje. Zij geloven in sprookjes 
als ze denken het gebied te be¬ 
schermen door het plaatsen van 
prullebakken, folders in vakan¬ 
tiehuisjes te deponeren en een 
onderhoudsdienst de rotzooi van 
de toeristen te laten opruimen. 

Ook de beekoevers zijn niet te 
beschermen tegen spelende kin¬ 
deren met een zogenaamd door¬ 
dacht wegen- en padennet. Kin¬ 
deren zoeken over het algemeen 
hun eigen avontuurlijke weg en 
die is niet op de tekentafel uit te 
werken. 

Het Strijthager beekdal is voor 
de bewoners van Landgraaf en 
dat moet zo blijven, als recreatie¬ 
gebied in de woonomgeving. 


MAASTRICHT 


H. Went 


• Woede 

Ik ben kwaad omdat minister 
Pronk ontwikkelingsgelden 
kwijtscheldt aan diverse landen 
en omdat wy bijstand aanbieden 
aan Joegoslaven, die als toerist 
hier langer willen blyven. Asiel¬ 
zoekers worden in de watten ge¬ 
legd. Illegale krakers kunnen 
hun gang gaan en worden niet 
vervolgd wegens het cellente¬ 
kort. Er wordt aan de lopende 
band opgelicht en de criminali¬ 
teit viert hoogtij. 

Indonesië beloofde eerst dat er 
een internatiopnaal onderzoek 
zou komen naar het doodschie¬ 
ten van betogers op Timor, maar 
nu zegt dat land daar bezwaar te¬ 
gen te hebben en noemt interna¬ 
tionaal onderzoek inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden. 
Desalniettemin blijven wij er 
ontwikkelingshulp heensturen 
dat gebruikt wordt om een volk 
monddood te maken en te hel¬ 
pen onderdrukken. 

De doorsnee-Nederlander is van 
dit alles de dupe. Zelfs ouderen 
en de minima worden niet ont¬ 
zien. De schatkist wordt deson¬ 
danks steeds leger. Wanneer 
komt deze regering eens voor de 
eigen landgenoten op, in plaats 
van hen uit te zuigen? 


SITTARD 


J.H.Thomson 

bedrijf tot bedrijf van 


m mmm® m 
h m T i m m 


Kasteel 


M l 

! 


Vaalsbroek 


Voor uitgebroido informatie: 
conferentie- en pariy-sen'ice, 
afdeling reserveringen 
Kasteel Vaalsbroek. Vaalsbroek 5 
6291 NH Vaals. Tel. U4454-1348 
* Fax 04454-3615 


mmmmiïMmzzm-m&MMËm 


mrnmmmm 


ffijiipi 

sedifWb 

|§§|t 

sedrijf tot b 
bedrijf tot b 
bedrijf tot B 
bedrijf tot b 
bedrijftotb 
bedrijf tot b 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
tórijfiot bed 


De enige limburgse specialist 
in bevestigingsmaterialen 


Bel of fax voor leveringsprogramma: 
tel 045-231818 «fax 045-231929 


1 bedrijf vaH 

bevestigingsmaterialen <£ gereedschappen 


Bouten-Semce Limburg b.v. 

Industrieterrein 'De Koumen'*Wijngaardsweg44*6412 PJ'Heerlen Wilt u 
inlichtingen 
over 

adverteren 
op deze 
pagina? 

Bel: 045-739354 
Unieke aanbieding 
uit een 

uniek assortiment 


Tulsp 

computers 


ïvanbf 
[van ba 

I vanbe 

lymUe 
vwm&t 


ai MUW MeMiii ttfiüi fa Vogelzang Professioneel. De Winkel in 
Zakelijke Electronica. biedt u 1000 expertise 
in automatisering en telecommunicatie. Bij¬ 
voorbeeld deze snelle en compacte Fulip PC 
Een unieke aanbieding waar onze deskundige 
medewerkers graag meer over vertellen 

TUUP DT COMPACT PERSONAL 
COMFHJTER Compact ontwerp, waarbij Tufp 
gebrjik heeft gemaakt van de meest geavan¬ 
ceerde microtechnoiogie Technische specifica¬ 
ties: Snelle 586 SX processor met 16 MHz 
kloksneineid. Standaard intern geheugen van 
I MB 40 MB hard disk. 3'.5 inen en S’A inch 
flopoy disk drives. SystenrPassword Protection. 
aansluitingen voor muis, 2 senele en 1 parallel 
aansluitingen. AT compatible 101/102 toetsen 
bord Inklusief monitor VGA 7/w met verstelbare 
voet Art nr. 903/ 

VOCFLZANC AAAB 

PROFESSION FF' ppi iq ^ J J J 

excl BTW 

Meerprijs SVGA kleurenmonitor 759.- 


U0GELZM1G 


PROFESSIONEEL 

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528. 

Openingstijden ma t/m vr 09 30-18 00 uur 


^i 


*2 - - *•* ** 


vanbe 

vaÉbe 

vanbe 

vanbe 

vanbe 

vanbe 
vanbe 
van be 
vanbe 
vanbe 
vanbe 
van 
vanbe 
vanbe 
Janbe 
vanbe 
vanbe 
; |&nfee 


|anfce 
van ba 
vanbe 


Talentvolle bedrijven 
weten waar 
ze terecht kunnen. 


Wilhelminasingel 110 
6221 BL Maastricht 
Telefoon 043 - 25 46 01 


TRN 

Bakker & Versteegh 


ONDERNEMEND IN ZAKEN 


Te\. 0^ 


ihlUUR of KOOP 

er al uw machines en 
tijdelijke huisvesting! 


MAASTRICHT W Alexanderweg 2 Telefoon 043-684444* Fax 684488 
WIJLRE Industrieweg 5a Telefoon 04450-2220 Fax 2121 
SCHIJNDEL Rooiseheide 7a Telefoon 04104-74963 Fax 78000 
BILZEN (B) Maastrichterstraat 6a Telefoon 011-411485 Fax 417035 


bedrijf tof b 

leSflSfb 

Hotel-kasteel 
Vaalsbroek 


Limburgs meest veelzijdige 
conferentiecentrum 


bedrijf van o 

|Bri|vanJ 

m 

bedrijf va 

"'va 

1 fty" 

{?9ïM| VAALS - Hotel-kasteel Vaalsbroek geniet in 
internationale zakelijke kring een reputatie vanwege 
de hoge „performance” van ter plekke 
georganiseerde seminars, vergaderingen, 
produktpresentaties en congressen. Anderzijds is 
de door groen omgeven residentie in de markt voor 
feestelijke evenementen van uiteenlopende 
signatuur, waarbij het niet uitmaakt of deze klein¬ 
danwel grootschalig van karakter zijn. Gastvrijhèid 
en culinair vakmanschap zijn per traditie geworteld 
in de historie van Vaalsbroek en niet gebonden aan 
volume. 

Wanneer „zakelijk” en „feestelijk” mag worden 
gecombineerd, is Vaalsbroek op zijn best. Met een 
accommodatie, keuken en management die tot in 
detail rekening houden met alle persoonlijke 
wensen; in organisatorisch én facilitair opzicht. Want 
het succes van hotel-kasteel Vaalsbroek schuilt ook 
in de aaneenschakeling van grote en kleine 
vergaderruimten, sfeervolle eetsalons en 
aperitiefkamers, subliem a la carte-restaurant, intiem 
tuinterras en Limburgs eetcafé. Het viersterrenhotel 
met 50 tweepersoons kamers, studio’s en suites 
maakt overnachten tot een feest. 

De recente alliantie met het naburige Resort Hoog 
Vaals geeft nog extra impulsen aan de recreatieve 
en sportieve ontspanning. 

Bedrijven/ondernemers die nadere informatie 
wensen over lokatie, decor, ambiance en 
„hospitality-oplossingen” van hotel-kasteel 
Vaalsbroek, kunnen schrijven of bellen: hotel-kasteel 
Vaalsbroek, Vaalsbroek 5, 6291 NH Vaals, 
tel. 04454-1348, fax 04454-5615. M||^ 
b€«S#vaj 

■gifvat 
irvaf 

bedrijftotb 
jedrijftotb 

>edrijfiotb 
Mêiïgmb 
bedrijftotb 

sedrljf toffe 

bedrijftotb 
le^jftoife 

Ifdptotfel 

leift 
Wotfe 

^drijHötfe 

gjif % > 4*V 

bedrijftotb 

jedrijBotfe 
ledrijf lotjfe 
bedrijftotb» 

bedrijftotbf 
bedrijf lotto 
bedrijf tot to 
bedrijf tot fe 
bedrijftotb 
bedrijffotf* 

^edrijftotbedr 

oedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf oeontr van oeatijitot 

lotb 


ipedrijfvar 
bedrijf var 


KomaTsu 

Vorkheftrucks 


©„ia 

aedrijf var] 


aadiijfv» VERKOOP - VERHUUR - LEASING 
ONDERHOUD - SERVICE 


INTERN TRANSPORT 


KOMATSU vorkheftrucks 
V0RA handpallettrucks 
LAFIS stapelaars 
ICEM orderpickers 

* L0GITRANS 
hoogheffende 
palletstrucks 

* DREXEL smalle- 
gangpadheftrucks 

* DEX10N rollerbanen 

* DEXI0N 
magazijnstellingen 


sedrijfval 


van frissen b.v. 


Divisie Industrie 


Vroenhof 92 
Valkenburg-Houthem 
Tel.: 04406-40338 
Fax: 04406-42115 
Verkoop-informatie 
na 19.00 uur: 

P.Th. Smits, 04746-3006 


'L' *. v*>- t * • ♦ ' 


Indrijf totJb 

bedrijftotb 
bedrijf tot t 
bedrijftotb 
bedrijftotb 
bedrijftotb 

WK fm || fSR 

bedrijftotb 


bedrijftotb 

bedrijftotb 

bedrijftotb 

bedrijftotb 

bedrijftotb 


tlv 

van Hoorenj 
kantoorcentrum b.v. 

kantoorvakhandel 

kantoornnachines 

buro-meubelen 

tekenkamerinrichtingen 

* Leverancier van: 

* Drentea, Giaioitti, Eeka, Vepa en 
Sedus kantoormeubilair. 

* Canon, Toshiba en P.T.T. Telefax apparatuur. 

* Canon, Toshiba kopieerapparatuur. 

* Brother, tyakajima en Philips tekstverwerkers en 
Personal Computers. 

* Atlanta, Acco en 3M Computer Supplies. 

* Leverancier van alle kantoorbenodigdheden. 

* Eigen technische dienst. 

Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen, tel.: 045-712741* 

fax: 045-741189 
>t bedrijf va 
Bedrijf 
)tfeedr<jM 
>t bedrijf va 
>t bedrijf vai t bedrijf 

t bedrijf 
t bedrijf 

Ëbed# ! 


WÊ0W0. 


bedrijf 
|:Mdlijf| 
JbedriJf 1 
/bedrijf j 
| bedrijf’ 
t bedrijf 


Investeren 

QenS is daarbij de juiste 

partner 

in 

Consultancy 

Opleidingen 

mensen 

Trainingen 

Turn-key-projecten 

en 

in de volgende specialismen 

processen 

Informatiekunde 

Automatisering 

Talen 

Economie 

Administratie 

Management 

Advies- en Studiecentrum 

Marketing 

Techniek 

Afdeling Bedrijfsopleidingen, Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ Heerlen Telefoon (045) 718845 


* tot oeon|t van oeor^ tot oeonjt van oedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot.bedrijf van bedrijf tot bedrijf i 
f tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf totbedrit* bedrijf tot— 


ft 

|tl 


ft 

I 

.«;J 

it 


|r 

1 

Ml\ 


h l 
limburgs dagblad ' " . ' __ y ' : 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 7 
industriebond vraagt loonsverhoging van 4,5% 

FNV wil praten 
over cao Philips 


DEN HAAG - De overheid 
hoeft aan de Nederlandse Ver¬ 
eniging van Internationale Koe¬ 
riersdiensten en de Nationale 
Organisatie voor het Beroeps- 
goederenvervoer geen bedrijfs¬ 
gegevens over de PTT te ver¬ 
strekken. De afdeling recht¬ 
spraak van de Raad van State 
heeft het beroep van de koeriers¬ 
diensten hierover verworpen. 

De koeriersdiensten hadden bij 
de Raad van State geëist dat de 
minister van Verkeer en Waters¬ 
taat gegevens geeft over de kos¬ 
ten en kostendekking .van de 
standaard- en expressepost en 
de onderbouwing van de mini¬ 
mumtarieven. Die gegevens vin¬ 
den zij nodig voor de onderbou- 


Rijk hoeft niet 
te informeren 
over PTT 


wing van hun concurrentieposi¬ 
tie ten opzichte van de PTT. 

De beide organisaties wilden 
kunnen beoordelen of het mono¬ 
polie van de PTT bij de ge- 
wichtsgrens van 500 gram nog 
wel rechtvaardig is. Ook infor¬ 
matie over de onderbouwing van 
de minimumtarieven moet het 
bestaan en de hoogte ervan 
rechtvaardigen, aldus de koe- 


ËINDHOVEN - De Industriebond FNV is bereid met Philips 
/■ overleggen over een voortzetting van de huidige cao. Voor- 
aarde is wel dat Philips in dat geval akkoord moet gaan met 
, e n loonsverhoging die overeenkomt met de gemiddelde in- 
Otnensverbetering in andere sectoren. Wil Philips dat niet, 
an is een dergelijke voorstel onaanvaardbaar. 
e stuurder N. Broers van de Industriebond FNV zei dit giste- 
, e h in Eindhoven in een toelichting op de voorstellen die zijn 
°ftd heeft gedaan voor een nieuwe cao bij Philips. 


Beleggen in Ahold 


Snoepfabrikant 
poetst imago op 

$0 DE JANEIRO - Melbras, het 
u ^iliaanse filiaal van de Neder- 
snoepfabrikant Van Melle, 
Jpt zijn snoepjes voortaan onder 
g^^am Frutty op de markt bren¬ 
gt Volgt op de desastreuze resulta- 
okt u 3 hardnekkige geruchten in 
^tober verleden jaar dat de Van 
Oai ~ Snoep j es in Brazilië met co- 
zouden zijn ingespoten. 

® geruchten - die later officieel na 
ndige laboratoriumtesten on- 
t 0 ^ ar bleken te zijn - leidden zelfs 
I 0 i ‘^beslagname van honderden ki- 
jj s ?hoep van het merk door de 
ufiHaanse federale politie, 
jaa • ns h e t bedrijf, dat reeds 30 
in Brazilië is gevestigd en dat 
.o.,^Jaarlijkse omzet van 21 miljoen 
v had, heeft het incident de 
Mp 1 i°P en het prestige van de Van 
|Ue-p r °d u kten in Brazilië zware 
u P p en toegediend, 
l^a u nS Cabral de Mello, directeur 
j/TK-etmg van Melbras, gaat Van 
^ he 1,2 miljoen gulden investeren 
(je^ 11 Publiciteitscampagne en zal 
v^aam van de snoepjes in Frutty 
^hderd worden. 

^lijnbouwkundige 
berken verdwijnt 
van de beurs 

S^ITERDAM - Mijnbouwkundige 
s teM n (NMKW) heeft aan de Am- 
(j^Namse effectenbeurs verzocht 
betering van de aandelen te be- 
hor gen ' De vennootschap heeft te 
p r en gekregen dat ongeveer 98 
C/nt van de aandelen in vaste 
der en Van een groep aandeelhou- 
io S l s, die er de voorkeur aan geeft 
jj&an r beursnotering verder te 

alnt^ * s bereid gewone aandelen 
h kopen tegen de laatste koers 
3RftRA beurs van 7 februari vanf 
aan’n i Tegen deze prijs zal NMKW 
^etr n °P de beurs kopen tot en 
boud n hagen na een op 4 maart te 
^ den aandeelhoudersvergade- 
'Vord Waaro P een toelichting zal 
beëi gegeven op het verzoek tot 
nc hging van de notering. 
ty^rjJjotering V an de aandelen 
Zal tien da 6 en na de ge- 
d eri mde vergadering gestaakt wor- 


De huidige cao voor de 45.000 werk¬ 
nemers loopt op 1 april af. Broers 
zegt niet uit te sluiten dat Philips de 
bestaande cao wil voortzetten. Hij 
acht de kans daarop zelfs vrij groot. 
De Industriebond FNV vraagt Phi¬ 
lips een loonsverhoging van 4,5 pro¬ 
cent. „Veel leden vinden dit eigen¬ 
lijk te weinig omdat ze sinds vorig 
jaar ook al de winstdeling van 6 pro¬ 
cent missen. Toch hebben ze ermee 
ingestemd omdat onze andere voor¬ 
stellen nogal kostbaar zijn”, aldus 
Broers. De Industriebond FNV wil 
er ook vier roostervrije dagen bij. 
De werknemers van Philips hebben 
nu recht op 13 verletdagen zoals dat 
bij de Eindhovense multinational 
heet. 

„De operatie Centurion is achter de 
rug. Philips moet nu de werkgele¬ 
genheid weer gaan uitbreiden. Vier 
extra roostervrije dagen kan hon¬ 
derden arbeidsplaatsen opleveren”, 
becijfert Broers. 

De Industriebond FNV doet daar¬ 
naast voorstellen om de positie van 
de werknemers in de ploegendienst 
en de kwaliteit van het werk te ver¬ 
beteren. Dat is, aldus Broers, hard 
nodig omdat na de operatie Centu¬ 
rion, waardoor 12.000 arbeidsplaat¬ 
sen zijn verdwenen, hetzelfde werk 
door minder mensen moet worden 
gedaan. 

De voorstellen van de Industrie¬ 
bond FNV komen neer op een kos¬ 
tenstijging van 6,5 tot 7 procent. 
Volgens Broers is het deze keer erg 
moeilyk om in te schatten hoeveel 
onderhandelingsruimte er is bij 
Philips. 

De Industrie- en Voedingsbond 
CNV zet eveneens in op een loons¬ 
verhoging van 4,5 procent. Daar¬ 
naast komt deze bond met een aan- J 
tal voorstellen om arbeidsonge¬ 
schiktheid en werkloosheid te 
voorkomen. 

De Vereniging van Hoger Personeel 
Philips (VHPP) wil een loonsverho¬ 
ging van 5,5 procent. Deze bond 
vindt dat de salariëring van het ho¬ 
ger personeel meer dan nu het geval 
is moet aansluiten op wat in andere 
bedrijven gebruikelijk is, temeer 
daar het afgelopen jaar veel ’Phi- 
lips-zekerheden’ zijn weggevallen. 
Ook wil de VHPP een compensatie 
van 50 procent voor alle verhogin¬ 
gen in de sfeer van de Ziektewet. 

De Industriebond FNV wil van Phi¬ 
lips tot slot ook een extra verhoging 
van de uitkering aan de vakorgani¬ 
saties. Dat is nodig vindt de FNV, 
omdat het vakbondswerk door de 
operatie Centurion aanzienlijk is 
toegenomen. • Als twee trotse vaders presenteerden drs 
J. Kleiterp (van Pierson Capit al Manage¬ 
ment) en drs P. Everaert, president van 
Koninklijke Ahold nv. gisteren het AH Vas¬ 
te Klanten Fonds. Vaste klanten van de 


supermarkten van Albert Heijn kunnen 
vanaf 18 februari bij het boodschappen 
doen door het kopen en sparen van zegels 
indirect beleggen in Koninklijke Ahold. 

Foto: ANP 


Rapport voorspelt moeilijke tijden restaurants 

Voortbestaan van 
’Chinees’ bedreigd 


DEN HAAG - Ondanks de vrij gro¬ 
te concurrentie van andere op bui¬ 
tenlandse leest geschoeide eetgele¬ 
genheden, neemt het aantal Chi- 
nees-Indische restaurants in Neder¬ 
land nog steeds toe. De matige 
arbeidsomstandigheden, lage lonen 
en lange werktijden, vormen echter 
een bedreiging voor het voortbe¬ 
staan van ’de Chinees’. Het imago is 
slecht en naar verwachting zullen in 
de toekomst verschillende bedrij¬ 
ven hun deuren moeten sluiten. 
Deze conclusies staan in het onder¬ 
zoeksrapport ’Chinees-Indische res¬ 
taurants’ dat gisteren in Den Haag 
is gepresenteerd. 


Nederland telde in 1991 bijna 2000 
Chinees-Indische restaurants. In 
1960 waren dat er slechts 225. Het 
bezoek aan ’de Chinees’ is de afge¬ 
lopen jaren gestegen. 

Over het algemeen is de consument 
tevreden over zowel de kwaliteit 
van de maaltijd als de ambiance. 
Volgens de onderzoekers heeft de 
Chinees een imago van massage- 
richt en niet duur. De bedrijven 
hebben een reputatie opgebouwd 
die drempelverlagend heeft ge¬ 
werkt op het publiek dat buiten de 
deur gaat eten. Door het ruime aan- beurs 


Rustig 


v.k. s.k. 


efj^^RDAM - De Amsterdamse 
aj *ndK beurs beeft gisteren geen 
Va h W n besteed aan de flauwte 
Wa b Street op vrijdag en even¬ 
zo - aaa de koersdaling van maan¬ 
de! m Tokio. De CBS-stemmingsin- 
p Um sl °ot onveranderd op 121,3 
een f n ' De EOE-index wist zelfs 

WS le te sti Jg en tot 294 * 88 - De 

2qi o infl ex algemeen steeg van 
hggi , p aar 201,9. „De koersen zijn 
Sldn* 0g en blijven goed liggen”, 
öe h a 6 ^ n ha ndelaar. 
on , an del was rustig, zoals meestal 
handli e t rste dag van de week. „De 
San et , e ft altijd wat moeite op 
vi 0 ^. te bomen”, werd op de beurs- 
°n c , fezegd. De omzet kwam uit 
jo en ;’ 08 nüljard, waarvan f 481 mil- 
s teun aan delen. Het Damrak kreeg 
aan 7 i^ V v”, de beurs in Londen, die 
stee» u hoger was. De dollar 
Van 8 halve cent en op de beurs 

htdev I ai ï k / Urt daalde de DAX- 
öS et 3-39 punten tot 1682,13. 
Zo’n ,-§ a h ei narkt was gemiddeld 
een CGnt hoger. Volgens 

Selonf 3 ' ^alaar zit er een ijzersterk 
Duitd ln . de m arkt dat de rente in 
Ver laa & H 6n Nederland zal worden 
Soliïk t ' ”^ e w ih en het zo lang mo- 
Ze tr»rwj^ en ^ ouden ’ maa r tegen de- 
ö e j!r d bunnen ze niet op.” 

Itjks J ernati onals kwamen nauwe- 
derinJ 111 hun P laa ts af, met uitzon- 
ï>aktp£* Van p hihps. De ’Flippen’ 
Vow? twee bwartjes op f 32,10. 

zeven dubbeltjes op f 
en jri’ DSM Pakte f 1,40 op f 106,40 
f i SGVler mocht f 1,50 omhoog tot 
rno P „ + V 48 - Bührmann-Tetterode 
’Uit f, * 0,90 Prijsgeven op f 43,90 
Pier&? athie ’ met VRG - Deze pa- 
alsaf , kant verloor f 3 op f 42,80 
fers A? lg van de teleurstellende cij- 
hiaaw^ , vr Ü da e zijn bekendge- 
d e i Bührmann herstelde zich in 
difJ?° p van de middag van een 
van f 43 ’ 40 > omdat wat 
Vonn re klanten het de moeite waard 
derc? n op dat boerspeil koopor- 
W te Plaatsen, aldus een hande- 


Hoofdfondsen 

ABNAmro 

ABNAmroA.inF. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert 

Bols eert. 

Borsumü W.ceit 
Bühmn.Tet C. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 
Fokker eert 
Gist-Broc. eert. 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Muller 
Int.Ned.Gr. c. 
KLM 

Kon.Ned.Papier 

Kon. Olie 

Nedlloyd 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Uniiever eert. 

Ver.Bezit VNU 

Volrnac Softw. 

VOCnrc 

Wessanen eert 

Wolters-Kluwer 


Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 138,30-138,40 (138,10) 

Int.Ned.Gr. - (51,6D) 

KLM 37,90 (37,90) 

Kon.Oüe 145,10-145,30 (144,90) 

Phiüps 32,10 (32,10) 

Uniiever 184,30 (184,30) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 49,20 49,4( 

ABN AmroHld.prf. 6,09 6,1( 

ABN AmroHld.div. 44,90 45,(X 

ACF-Holding c. 32,10 32,7( 

Ahrend Groep c. 130,50 129,8t 

AsdOptionsTr. 10,90 11,01 

Asd. Rubber 3,55 3,5! 

Ant. Verft 420,00 

Atag Hoid. eert 111,70 111,81 

Athlon Groep 48,50 48,51 

Athlon Groep nrc 47,00 47,0i 

Autlnd.R’dam 90,00 90,0 

BAM Groep 88,50 88,5' 

Batenburg 121,50 124,5' 

Beers 121,00 120,7 


Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 

CSMdiv.91/92 
CSM nrc 

CSM nrc div.91/92 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovitlnt. 

Frans Maas eert. 

Gamma Holding 

Gamma pref. 

Getronics 

Geveke 

Gevekediv’92 

Giessen-deN. 

Gouds mit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek’s Mach. 
HokSeaS. 

Hall. Kloos 
HoopEff.bank . 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
KasAssociatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr, 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihoüse 
Mynbouwk. Werk. 
Naeff 
NAGRON 
N1B 

NBM-Amstelland 
NEDAP 
NKF Holding 
Ned.Part.J4ij 


Ned.Springst. 7050,00 7000,00 

Norit 23,90 24,00 

NutnciaGB 150,80 151,00 

Nutricia VB 158,50 159,50 

Nutricia VB div92 
Njjv.-Ten Cate 100,90 

Océ vd Gr.div92 67,30 

Omnium Europe 8,50a 

Orco Bank eert. 69,70 

OTRA 340,00 

Palthe 65,00 

Philips div.’92 31,10 

Pirelli Tyre 20,50 

Polynorm 138,00 

Porcel. Fles 145,00 

Randstad 46,00 

Ravast 27,00 

Reesink 74,80 

Samas Groep 40,00 

Sarakreek 15,00 

Schuitema 1600,00 1 

Schuttersveld 50,40 

Smit Intern. 48,50 

StBankiers c. 15,80 

Stad Rotterdam c 46,30 

'Telegraaf De 90,80 

Textielgr.Twente 91,00 

Tulip Computers 23,60 

Tw.Kabel Holding 121,50 

Ubbink 73,50 

Union 68,90 

Un.Dutch Group 2,90 

Vereenigde Glas 524,00 

Verto eert. 28,00 

Volker Stevin 58,50 

Vredestein 14,90 

VRG-Groep 45,80 

Wegener 62,80 

West Invest F. 17,50 

Hbstlnv.F.wb 116,00 

Wolters Kluwer 262,00 

Wyers 33,00 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 80,80 

ABN Amro Amer.F. 69,50 

ABN Amro Eur. F, 72,80 

ABN Amro Far EF. 54,90 

ABN Amro Liq.Gf. 161,60 • 

ABN Amro Neth.F. 84,20 

ABN Amro Obl.Gf. 175,30 

Aegon Aandelenf. 34,30 

Aegon Spaarplus 5,30 

ABN Beleg.fonds 61,40 

ALBEFO 51,60 

Aldollar BF $ 26,60 

Alg.Fondsenbez. 234,00 

Alliance Fund 10,60 

Amba 11,30 

Amro North Am.F. 66,50 

Amvabe! 83,30 

Asian Tigers F. 63,30 

Asian Select. F. 56,40 

Austro Hung. F. 4,60 

Bemco RentSel. 56,00 

Bever Belegg. 3,20 

CLN Obl. Div. F. 109,50 

CLN Obl.Waardef. 113,10 


27,00 27,00 

41,00 40,80 

41,00 41,00 

92.50 22,50 

30.70 30,80 
214,00 

83,00 83,30 

60,00 60,00 

81,00 81,00 

103.70 103,50 

5,65 5,65 

33.50 33,30 

42,00 41,50 

38.60 38,70 

98,00 98,00 

37.50 37,00 

182,50b 185,00 

217,00 217,00 

137.50 137,50 

135.50 135,00 

14,40 14,20 

14.40 14,30 

203.70 205,00 

1,00 1,00 

157,00 157,20 

249.50 249,80 

0,46 0,46 

460,00 460,00 

7.60 7,60 
2,80 

60,00 60,30 

38.20 38,50 

9,10 9,30 

820,00 840,00 

29,80 30,00b 

68.50 69,00 

53,30 53,00 

390,00 390,00 

196,00 195,00 

50,00 50,20 

43,00 42,60 

116.50 116,50 

1168,00 1168,00 

15500,00 15400,00 

36.20 36,20 
55,00a 

5.40 5,40 

360.50 360,50 
525,00f 

51.70 51,90 

600,00 600,00 

9,10 9,00 

330,00 329,50 

200,00 200,00 

55,90 55,60 


341,00 

65,00 

31.80 

20.50 
138,00 
146,00 

45.80 
26,40 

75.50 
40,00 

15.20 
1600,00 

50.50 
44,00 

15.90 

46.20 
91,00 
91,00 

23.90 

121.50 

73.10 

68.10 

2,90 

524.50 
28,00 

58.50 

14.80 

42.80 
62,00 

18.50 
116,00b 
263,00 

33,00 


Delta Lloyd Inv. 

DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envlr.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Tnist 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Eur.Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl.SeLFonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.AlphaF. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
MeesObl.Div.F. 
Mexico lneome F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.Fonds 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
»Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f. 
Postb. Verm^r.f. 
Prosp.Int.HIP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F 
RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 


7.40 
57,00 

52.80 

I, 56 
71,20 

47.80 
124,00 
101,30 
82,60 

78.80 
505,00 

31.40 

107.50 

71.50 

7.50 
157,00 
22,00 

8100,00 

6500,00 

9,00 

7.20 

116.40 

21.50 

9.50 

76.10 
1150,00 
119,00a 
119,00 

44.70 
54,15 

45.40 
35,90 
101,65 

117.10 

37.50 
6,00 
0,90 

249,70 

II , 20 

21.10 

88.20 

11.50 

112.80 
57,00 

' 53,80 

3.90 
149,80 

35.40 

103.50 

48.90 
98,00 

113.40 

96.70 
54,30 


RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.J 
Rolinco cum.p 
Schrod.IntPr.F 
ScbTechf 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
TranspacF.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOMFlorida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge 1 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LC1 ComputGr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedsehroef 
Neways Elec. 

New EurJHtls DM 
NewtronHold. 


bod van Chinees-Indische restau¬ 
rants is echter de onderlinge con¬ 
currentie groot. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
de helft van de bedrijven een omzet 
kent die kleinjer is dan 350.000 gul¬ 
den. Naar Nederlandse maatstaven 
is dat onvoldoende voor een eigen 
inkomen van de ondernemer. Daar¬ 
entegen liggen de arbeidskosten 
laag, omdat dikwijls wordt gewerkt 
met meewerkende gezinsleden. 
Omdat veel ondernemers de Neder¬ 
landse taal niet of nauwelijks mees¬ 
ter zijn, worden vrijwel geen Neder¬ 
landers in dienst genomen, of het 
moet voor schoonmaakwerkzaam- 
heden zijn. 

Door deze situatie heeft volgens de 
onderzoekers het werken in een 
Chinees-Indisch restaurant een 
minder goed imago gekregen. Veel 
bedrijven klagen over het gebrek 
aan gespecialiseerd personeel. Een 
ander probleem is het gebrek aan 
kennis over modern ondernemer¬ 
schap. 


riersdiensten. Zij eisten de infor¬ 
matie op grond van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur 
(WOB). 

De afdeling rechtspraak oordeelt 
dat de gegevens die de koeriers¬ 
diensten willen hebben deels 
niet kunnen worden verstrekt, 
omdat dergelijke uitgesplitste in¬ 
formatie niet voorhanden is. Vol¬ 
gens het ministerie is het een te 
grote klus om die gegevens te 
verzamelen. 

De Raad van State is niet toege¬ 
komen aan beoordeling op 
grond van de WOB, omdat de ge¬ 
vraagde informatie daar geen 
betrekking op heeft. Andere vra¬ 
gen zijn volgens de afdeling vol¬ 
doende beantwoord. 


Y erkoop 
detailhandel 

gestegen 

VOORBURG - De verkopen in de 
detailhandel zijn vorig jaar ten op¬ 
zichte van 1990 met 4,4 procent toe¬ 
genomen. In de voedings- en genot¬ 
middelensector bedroeg in 1991 de 
omzetstijging 3,7 procent, in de 
non-food sector 5,1 procent. De om¬ 
zetgroei bij de warenhuizen in 1991 
bedroeg 1,4 procent. Dit blijkt uit 
voorlopige, niet voor prijsverander- 
ingen gecorrigeerde gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statis¬ 
tiek (CBS). 

Nagenoeg alle branches in de voe¬ 
dings- en genotmiddelensector 
haalden in 1991 een beperkte om¬ 
zetstijging. De omzettoename was 
het grootst bij de slijters en de krui¬ 
deniers. In beide branches stegen 
de verkopen met 4,2 procent. Bij de 
gespecialiseerde detailhandel in 
melk- en zuivelprodukten daalde de 
omzet echter licht ten opzichte van 
1990 (-0,7 procent). 

In de non-food sector werd in 1991 
bij alle branches omzetgroei waar¬ 
genomen. Het meest opvallend was 
deze bij de drogisterijen (+8,3 pro¬ 
cent) en de benzine service stations 
(+7,9 procent). 

In de voor de detailhandel belang¬ 
rijkste verkoopmaand december 
bleef de omzettoename ten opzichte 
van december 1990 beperkt fot circa 
twee procent. 

Hoogovens HIT 
vergroot omzet 

IJMUIDEN - Hoogovens-onder- 
deel HIT (Hoogovens Toeleverings¬ 
bedrijven) heeft met de overname 
per 1 maart van Saxonia Franke 
GmbH in het in de buurt van Stutt- 
gart gelegen Göppingen van de heer 
M.D. Franke de omzet vergroot met 
65 miljoen mark per jaar. Saxonia 
heeft ongeveer 450 mensen in 
dienst en maakt precisie-onderde- 
len uit staal en aluminium via fijn¬ 
snijden voor de automobiel- en de 
textielmachinebouwindustrie. De 
overname wordt uit de lopende 
middelen betaald, aldus Hoogo¬ 
vens. 

HIT deed vorig jaar een eerste stap 
op de betrokken markt toen zij een 
belang verwierf van 50 procent in 
Saxonia Franke Iberica in Barcelo- 
na. HIT wil een belangrijke Europe¬ 
se toeleverancier worden van in- 
bouwklare onderdelen en subsyste¬ 
men voor de automobielindustrie, 
de zware-transportindustrie en de 
machinebouw. 

Voor de overname van Saxonia 
Franke is nog goedkeuring nodig 
van het Bundeskartellamt. 


Ba 


Uruguay 


In Uruguay zijn de minister 
van economische zaken, Enri- 
que Braga, en de minister van 
industrie en energie, Augusto 
Montes de Oca, ontslagen. Bra¬ 
ga wordt opgevolgd door Igna- 
cio de Posadas. Eduardo Ache 
wordt de nieuwe minister van 
industrie en energie. Er is veel 
kritiek op het regeringsbeleid 
van economische liberalise¬ 
ring. De prijzen stegen in 1991 
met 85 procent, terwijl de lonen 
slechts tien procent stegen. 


Guinness 


In de Guinness-affaire zijn aan¬ 
klachten tegen verdachten 
David Mayhew en Roger Seelig 
geseponeerd wegens gebrek 
aan bewijs. Beiden zouden een 
aandeel hebben gehad in de 
fraude die is gepleegd bij de 
overneming van Scottish Dis- 
tillers in 1986. Tegen Seelig 
loopt nog een ander proces in 
deze zaak. In 1990 zijn al enkele 
personen in de Guinness- 
affaire veroordeeld, waaronder 
Guinness-topman Ernest Saun- 
ders. 


Minolta 


Minolta Camera Company 
moet 96,35 miljoen dollar scha¬ 
devergoeding betalen aan Ho- 
neywell voor patentbreuk bij 
de produktie van bepaalde fo¬ 
totoestellen. De rechter achtte 
opzet niet bewezen en zag af 
van het opleggen van een boe¬ 
te. 


Oman 


Oman heeft een intentieverkla¬ 
ring getekend met de oliemaat¬ 
schappijen Shell, Total en twee 
maatschappijen uit Japan voor 
de winning, produktie en ex¬ 
port van aardgas. Als het pro¬ 
ject doorgang vindt, krijgt het 
een omvang van negen miljard 
dollar. 


Irak 


De Iraakse regering heeft laten 
weten dat de op één na grootste 
olieraffinaderij van het land, al- 
Dora, weer volledig in bedrijf 
is. De raffinaderij was zwaar 
beschadigd door bombarde¬ 
menten in de Golfoorlog. 

• Mexico 

De inflatie in Mexico is in ja¬ 
nuari uitgekomen op 1,8 pro¬ 
cent. Dat was het laagste per¬ 
centage voor januari sinds 17 
jaar. De prijsstijgingen in ja¬ 
nuari zijn meestal groter dan in 
andere maanden, omdat de re¬ 
gering dan prijsverhogingen 
goedkeurt. 

• Bladen DGP 

De dagbladen van de Drents- 
Groningse Pers verschijnen 
vanaf maandag 13 april als och¬ 
tendkrant. De betrokken bla¬ 
den hebben dat gisteren aan 
hun lezers meegedeeld. 

Het gaat om de Drentse Cou¬ 
rant (tot voor kort de Drentse 
en Asser Courant, de Emmer 
Courant en het Hoogeveens 
Dagblad) en in de provincie 
Groningen om de dagbladen de 
Noord-Ooster en de Winschoter 
Courant. 


Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez GrFund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signa! 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
kim airlines 
mcdonnell 
merek co. 
mobil oil 
penn central 
philips 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 

United techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 


11,20 11,20 

4,80 4,80 

13,00 13,10 

57,00 56,50 

53,10 52,90 

1,50 1,40 

41,20 41,20 

249,00 249,00 

4,30 

36,00 35,00 


noorse kroon (100) 
oost.schill.(100) 
port.escudo(lOO) 
spaanse pes. (100) 
turkse pond (100) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerikdollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
hongk.dollar(lOO) 
ierse pond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeeldollar(lOO) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
port. escudos(lOO) 
spaanse pes. (100) 
surin. gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. ■> • 


Dow Jones 


Induslne 3245.08 


1,76525-1,76775 

0,9720-1,0020 

1,3176-1,3276 . 

5,4625-5,4675 

1,50175-1,50425 

28,995-29,045 

112,5400-112,5900 

3,2265-3,2315 

33,050-33,055 

0,9220-1,0220 

22,5250-22,7750 

2,9945-3,0045 

14,915-14,965 

140,395-140,495 

0,9521-0,9621 

28,650-28,700 

15.9920-16, OOM 

1,2850-1,3250 

1,7810-1,7910 

0,9695-1.0095 

30,935-30,985 

126,155-126,205 

2,2955-2,3005 


amerik.dollar 

1,695 

1,815 

austr.dollar 

1,25 

1,37 

belg.frank (100) 

5,31 

5,61 

canad.dollar 

1,430 

1,550 

deense kroon (100) 

27,50 

30,00 

duitse mark (100) 

110,00 

114,00 

engelse pond 

3,09 

3,34 

finse mark (100) 

39,85 

42,35 

franse frank (100) 

31,40 

34,15 

griekse dr.(lOO) 

0,85 

1,05 

ierse pond 

2,85 

3,10 

ital.lire (10.000) 

13,80 

15,50 

jap.yen (10.000) 

136,00 

142,00 


joeg.din.t/m 100 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdex(1983=100) 

algemeen 201,60 201,90 

id excl.kon.olie 196.40 196,80 

internationals 203,00 203,40 

lokale ondemem. 201,90 202,10 

id financieel 147,30 147,50 

id met-financ. 254,90 255,20 

CBS-herbeleggingsindex (1983=100 

algemeen 287,10 287,50 

id excl.kon.olie 264,20 264,60 

internationals 301,20 301,80 

lokale ondernem. 271,00 271,30 

id financieel 217,20 217,40 

id niet-fmanc. 323,60 324,00 

CBS-stemmingsmdex (1990=100) 

algemeen 121,30 121,30 

internation 132,90 133,40 

lokaal 119,10 119,00 

fm.instell 129,00 129,10 

niet-fmanc 117,30 117,20 

industrie 125,70 125,60 

transp/opsl 136,20 135,40 


Goud en zilver 

Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud 
onbewerkt 19,750-20,350, vorige 
20,010-20,610, bewerkt 21.950 laten, vorige 
22,210 laten, zilver onbewerkt 200-270, vo¬ 
rige 205-275, bewerkt 310 laten, vorige 320 
laten. 


OPTIEBEURS 

serie 

omzet 

v.k. 

s.k 

abn amro 

c j95 

45,00 

180 

6.00 

6,00 

ah 

c apr 

85,00 

204 

1.30 

1,10b 

akzo 

c feb 

140,00 

206 

1,30 

1,10 

akzo 

P apr 

135,00 

395 

2,30 

2,30 

buhr 

P apr 

42,50 

425 

1,00a 

1,00 

buhr 

P apr 

45,00 

467 

1,80a 

2,10 

buhr 

p okt 

45,00 

113 

3,80a 

4,00 

eoe 

c feb 

290,00 

384 

6,70 

6,60 

eoe 

c feb 

295,00 

132 

3.30 

3,00 

eoe 

c feb 

300,00 

531 

1,40 

1,20 

eoe 

c mrt 

295.00 

602 

6,70 

6,30 

eoe 

p feb 

285,00 

121 

0,40 

0,40 

eoe 

p feb 

290,00 

538 

1,10 

0,80 

eoe 

p feb 

295,00 

231 

2,70 

2,30 

eoe 

p feb 

300,00 

127 

5,70 

5,50 

eoe 

p mrt 

280,00 

137 

0,80a 

0,70 

eoe 

p mrt 

285,00 

320 

1,40 

1,20 

eoe 

p mrt 

295.00 

127 

4.10 

3,70a 

eoe 

P apr 

285,00 

554 

2.30 

2,20 

hoog 

papr 

47,50 

124 

1,00 

1,10 

mg 

c apr 

50,00 

228 

2,70 

2,70 

mg 

c jul 

50,00 

136 

3,10 

3,10 

mg 

c okt 

55,00 

110 

1.30 

1,30 

mg 

c j94 

47,80 

246 

7,20 

7,30 

kim 

e apr 

37,50 

819 

3,00 

'2,70 

kim 

c apr 

40,00 

1167 

1,70 

1,40 

kim 

c jul 

40.00 

244 

2,80 

2,70 

kim 

c o93 

35,00 

165 

8,40 

8,40 

kim 

pjul 

37,50 

541 

2,20 

2,10 

kim 

P jul 

40.00 

202 

3,50 

3,30 

kim 

p o93 

35.00 

113 

2,40 

2,60 

nlf 

e mei 

102.00 

200 

2,35a 

2,10 

phil 

c feb 

32.50 

246 

0,40 

0,60 

phil 

c apr 

32,50 

1060 

1,30 

1,60 

phil 

c jul 

37,50 

265 

0,60 

0,70 

phil 

c okt 

35,00 

177 

2,20 

2,30 

phil 

c o93 

30,00 

130 

6,60 

6,80 

phil 

c o94 

45,00 

116 

2,40 

2,40 

phil 

c o95 

20,00 

468 

14,40 

14,50 

phil 

papr 

27,50 

520 

0,30 

0,20 

phil 

Papr 

30,00 

167 

0,80 

0,70 

phil 

p o93 

30,00 

140 

2,50 

2,50 

olie 

c o94 

145,00 

115 

18,30 

18,20 

olie 

papr 

140,00 

108 

1,30 

1,20 

olie 

p o94 

145,00 

123 

9,70 

9,60 

top5 

c feb 

560,00 

155 

5,30 

.5,50 

unil 

c jul 

190,00 

157 

5,50 

5,80 

voc 

c apr 

45,00 

160 

1.20 

1,20 

xmi 

p feb 

340.00 

175 

1/13 

2/04a 

xmi 

p feb 

350,00 

150 

5/06 

5/12a 


a = laten g bieden + ei-div. 

b-bieden h = laten tex-div. 

c = ex-claim k = gedaanth 

d ex-dividend I-gedaan+ g 
e gedaan + bieden vk slotkoers vorige dag 

4 _ i. foton CÏt — C IfltW ftPfC HlCtPfPn 

'Mjjgggii 


ii§iii 


+*** ■*** *« 

:-;"•!%:•■ v^'XvTvtvxWr'fA^vt-x-X'/xyxvX', ' ■ 38 


w^$$i$ÊËS& 

lilMÉiil 


: :■■■■<■■■•■ 


(ȣȣ 
IMI» 


' I 
Telezoenen Kan Live! 
Lekker live telezoenen tot 
diep in de nacht met Anneke 
Dominique, Anita en 
Dolores? (75 ct p/m) 

06-340.340.50 

Live/Tele Piepshow! Wil jij 
dat Nora, Mieke, Tinga of 
Nikki zich live uitkleden door 
de tel.? Draai dan: (75 cpm) 

06-340.340.25 

Tele(Live) Massage? Lekker 
live een massage met Desi- 
ree, Carla, Inge of Joyce 
door de telefoon? Draai dan: 
(75 ct p/m) 

06-340.340.il 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor twee 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 


Stiekem Livevrijen. Tot diep 
in de nacht lekker 100% Live 
/vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel (75 cpm) 

06-340.340.10 


Liften in haar korte rokje 

Marietje 

06-320.320.95 - 50 ct p/m 


300 Meiden 

zoeken een heet slippertje 
06-320.321.44 - 50 ct p/m 


Sex voor twee 

Direct kontakt met meiden, 
vrouwtjes en jongens 
06-320.330-46 - 50 ct p/m 


Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 


Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor ’n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p/m 


Gewillige meisjes en 
vrouwen willen alles met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor een hete 

Vrijpartij 

06-320.326.33 - 50 ct p/m 


Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 


Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen. 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 


Dames die zich vervelen 

Sexcontact 

06-320.330.79 - 50 ct p/m 


Direkt Apart 

met een meisje of jongen 
voor ’n heet sexgesprek 
06-320.330.81 - 50 ct p/m 


Homo-Kontakt 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 


Dame Privé? 

Hoe ze je willen verwennen, 
hoe ze eruit zien vertellen ze 
zelf, ze ontvangen je graag 
privé of komen graag naar je 
toe, ze geven hun adres en 
telefoonnummer. 
06-320.322.23 (ƒ 1,- p/m) 


Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag 
haar tel.nr. Bel: 
06-9502 - 75 ct p/m 


Boys Privé 

Binnen een minuut weet je 
of er iemand van je smaak 
op de lijn is! 75 ct p/m 

06-9556 


Vanavond al een afspraakje! 

Altijd Succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
afspreeklijn 06-9503 75 cpm 


Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Wie durft 

een stripspel te spelen met 
CAROLIENTJE 
06-350.222.23 - 50 ct p/m 

"Gay Privé" 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75 - 75 ct p/m 
Ook voor sexgesprek. 

06-9665 - 75 ct p/m 

Hete meisjes 

willen sexkontakt. 

Nu met nummer. 

Thais meisje 

wil jou beter leren kennen 
via een live sexgesprek. 
06-320.330.08, 0,50 per 
halve minuut. 

Direkt een leuke meisje aan 
de lijn. Vraag haar tel.nr. 
voor 'n avondje uit. 75 cpm 

**06-9510** 

nu en live 

Een boot vol heet sexplezier 
Wij samen in een apart hutje 
50 ct p/m 06- 

320.330.74 

Zoek je een lekkere knul? 

Gay-Dating 

06-320.330.95 - 50 ct p/m 

Echt lesbisch 

of maar zo’n 50%. Voel je 
behoefte aan contact met 
vrouwen? De box van vrouw 
tot vrouw. 06-320.327.78, 

110 cpm 

Standje op z’n Frans! Ik lust 
alle lengtes! 75 cpm. 

**06*96*46** 


Heb je olie 

bij de hand? Dan weet je 
precies hoe het met Vera 
voelt. 

06-320.331.09 - 75 ct p/m 


UD-»0. I I 

DUIK in bed met ’n hete 
meid vraag d'r tel.nr. 75 cpm 


Evelientje 

toen ze haar rokje 
liet zakken...! 
06-9530 - 75 ct p/m 


Lady Bizar! Live opgen. De 
meesteres, travestie 75 cpm 

06-320.324.68 


Volle rijpe 

donkere vrouw 75 cpm 

06-320.320.91 


Val je voor dominante 
vrouwen 50 cpm 

06-320.332.32 

Bel je meesteres 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heef 
meisje of knul aan de liJ n ' 
Sex mee 

06-9570 - 75 ct p/ n 
Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

06-320.327.77 - 50 ctp^Ü- 


Vrouwtjes 

en schoolmeisjes zoeke n 
voor straks sexkontakt. 
vraag naar hun telefoonnr 
Bel nu 06-9661 - 75 ctf /ÜL. 


Vrouwtjes 

en schoolmeisjes zoek# 1 
voor straks sexkontakt, 
vraag naar hun telefoonnr 
Bel nu 06-9661 - 75 cM 


Frans! Grieks! Russisch! 
Lekker smerig ordi! 50 cph 1 

06-320.320.59 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 10 


De nieuwe Volvo 850 GLT. 


SET ME 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 8 


(Hu!$)dieren 

Bel de Vakman 

HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

STOELMATTERIJ vern. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045-418820. 

HATÉ Verwarming 045- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkal- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
Kl.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 

Zond. open maand. gesl. 

Uw KOELKAST, diepvries 
bedrijfskoeling, wasauto¬ 

maat KTV, video of geluid- 
inst. defect? Bel direct 045- 
726206. Geen voorrijtijden, 
korting op onderdelen, 
garantie op reparatie. 

BOEMERS, yorkshire-ter- 

riers tekkels, maltezers wit. 
Walem 11a, Schin op GeuJ. 
Tel. 04459-1237. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Te koop wegens omstandig¬ 
heden LABRADOR, 5 mnd. 
oud, pr.n.o.t.k. 045-729130. 

Ik ben een lieve HOND, 4 
jaar oud, en zoek lieve men¬ 
sen die mij een goed thuis 
kunnen bieden omdat mijn 
kleine baasje allergisch voor 
mij is. Tel. 046-752551. 

Te k. grijze ROODSTAART, 
19 mnd. oud, zeer goed 
sprekend en tam, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-419046. 

Erv. DAKDEKKERS kunnen 
nog werk aannemen Voor al 
uw bitumineuze, leien- en 
pannendaken, lood- en 
zinkwerk. Tel. 045-452241. 

Voorkom VERZEKERINGS- 
PROBLEMEN. Ervaren ge¬ 
specialiseerde vakfotograaf 
komt aan huis uw kostbaar¬ 
heden fotograferen. Ge¬ 
heimhouding verzekerd. 

Belt U voor een afspraak. 
Henk Bonke 045-714700 na 
19.00 uur 043-254194. 

Wegens omstandigheden af 
te halen 2 TECKELS, 15 
mnd. Tel. 045-218196. 

Te koop ROTTWEILER teef, 
4 mnd. oud, HD vrij, sociale 
hond, zeer mooi, zien is ko¬ 
pen. Tel. 045-218871. 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

In/om de tuin 

Wonen Totaal 

Wie wil de helft van mijn 
TUIN, plm. 50 m. lang als 
moestuintje gebruiken, te¬ 
genprestatie de ene helft op 
tijd maaien, tel 045-726569 

Rilles 

KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 

Voor al uw 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus) 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Ini. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
pers. auto in 3, 6 of 9 weken; 
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we¬ 
ken. Examen in Heerlen, 
Geleen of Maastricht. Ook 
alle chauffeursdiploma’s. 

Bovag rijschool Th. van 
Bentum, tel. 045-217487 
Hoensbroek. 

TWVIdeo 

Aanbieding in kleurentv's. 
Goed spelende Philips 
grootbeeld ƒ 125,- ƒ 145,- 
ƒ 175,- ƒ 195,-. Mooie Phi¬ 
lips met afstbed. ƒ 265,- 
ƒ 295,- ƒ 345,- ƒ 395,-. 
Grootbeeld tv's met teletekst 
en stereo v.a. ƒ 595,-. Alle 
tv’s met gar. Reeds 25 jaar 
tv-occasioncentrum Geel, 

Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 

HuwJKennisfn. 

Hulsh. artikelen 

Voor een serieus contact 
met een POOLSE man of 
vrouw: Relatiebemidde¬ 

lingsbureau Pollena, Post¬ 
bus 106, 9400 AC Assen. • 

14 februari Valentijnsdag. 
Wens je vriend(in) het aller¬ 
beste. Al vanaf ƒ 13 25 
plaats je een PICCOLO. 
Voor meer info 045-719966. 

USK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ150,-; wasautom. 
ƒ 175,-; 045-725595 

Kachels/Verwartnlng 

Kachels, inzethaarden. Op¬ 
ruiming. Honderden guldens 
voordeel. De KACHELSMID 
Walem 21, Klimmen. 

Muziek 

Orla Orgelshow !!! 

Op zaterdag 15 feb. van 11.00 - 16.00 uur, demonstreert 
MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie. 

Muziekhuis Lyana 

Mauntsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond. 

COVERBAND Mannheim 

zoekt proffestonele toetse¬ 
nist, voor plm. 100 optre¬ 
dens per jaar. Voor ml. 045- 
231087 na 18.00 uur. 

Carnaval 

Kunst en Antiek 

Ant. SLAAPKAMER Louis 
Philip, best.uit: gr. kleerkast 
met spiegel; wascommode 
met spiegel en groot bed. 
Tel. 045-444228 na 18 uur 

Te HUUR frituurwagens 
compl. ingericht voor de car¬ 
naval. Tel. 04754-85800. 
Majuna b.v. Echt. 

Antiek eiken SLAAPKAMER 
pr. ƒ 1.800,-. Tel. 04492- 
1822. 

Te koop gevr. 

Te k. Henri Deux KLOK, te¬ 
vens regulator hangklok en 
oma’s klok. Alles i.z.g.st. en 
goed lopend. 045-316760. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Methaalhandel, Kissel 12- 
14, Heerlen 045-726392 

Diversen 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Bel voor dag, maand of jaar- 

Horoscoop 

06-320.330.89, 75 cpm 

Te koop gevraagd Anouk 
POPPEN uit '82, en ’84. Br. 
o nr. B-0328, LD, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 

Te k. wegens omst. 14 K. 
dames RING met briljant 

1.27 K certif. 045-750587. 

06-lijnen 

Striptease Sexspel 

Jij bepaalt wat zij uittrekt - 100 ct p/m 

06-320.322.80 

Nieuw het 

Telebordeel 

Meisjes doen wat jij wilt en 
geven ook hun geheime tel. 

nr. aan je door 
06-320.320.85 - 75 ct p/m 
(boven de 18 jr) 

245 Hete Meisjes geven hun 
tel.nr. aan je door en willen 
dan graag 'n (sex)afspraak 
met je maken (75 ct p/m) 

06-96.45 

Zin in een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisjes zijn op 
zoek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb jij ook zin? 

(75 ct p/m) 

06-340.340.95 

Hoge nood 

06-320.320.89 - 75 ct. p/m 

Meisje, 24 jr. 

Zoekt gratis sex per telefoon 
of bij mij thuis. 
06-320.324.96 (75 Cpm) 


Adressen 

(nieuw) van dames én he¬ 
ren privé, clubs en escorts! 
Ze vertellen zélf wat ze te 
bieden hebben en geven 
hun adres en tel.nr. 06-9559 
75 ct p/m 

Twee hete jongens gaan tot 

het uiterste 

Homo live 

06-320.330.12 - 75 ct p/m 

Lekker 100% Live télevrijen 

met blonde Lisa 

Bel dan snel 
06-320.320.83 
(75 cpm/ boven de 18 jr)!! 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 

PORNOFOON 

06-320.320.76 (75 ct p/m) 

Sexlijn 10 

Bel de 06-320.320.10 
heetste 06-320.321.10 
meisjes 06-320.323.10 
van 06-320.325.30 
Nederland 06-320.320.50 
Call-me 06-9639?? 50 cpm. 

Verboden! Pornosex. Ik ben 
Marleen en doe dingen die 
eigenlijk niet zijn toege¬ 
staan! Doe je met me mee? 
(75 ct p/m) 

06-340.320.80 

Vrijgezellen 

Meiden willen ook weleens 
een keertje 

06-320.320.44 -50 cpm. 

Hot/Lips Livetapes! Ruw, 
vergaand, bloedstollend en 
maximale porno? Dat hoor 
je 24 uur per dag via 
nummer (75 ct p/m) 

06-340.340.40 

Slippertjes 

Meisjes zoeken sexkontakt 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 


SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS B.V., INDUSTR1ESTRAAT 3, TEL: 046-510342 • VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V., RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. 


Nog zelden heeft een auto vóór z’n 
introductie zo veel pennen in beweging 
gezet. De vakpers in binnen- en buiten¬ 
land kwam bijna lettergrepen tekort om 
deze nieuwe Volvo te beschrijven. 
Lovende woorden betroffen bijvoor¬ 
beeld de motor. Een 125 kW (170 pk) 
lichtmetalen 5-cilinder met 20 kleppen 
en een variabel inlaatsysteem. 
Resultaat: ongekende souplesse en een 
katachtig reactievermogen. 

Zeker, cijfers als van 0 tot 100 in 8.9 


sec.; top 215 km/h beloven op zich al 
’t nodige. Liever stellen we voor: test 
die 850 GLT, onderga hem. 

Mogen we u daartoe adviseren een 
bochtig traject te kiezen? Nu is het 
natuurlijk niet zomaar een dynamische 
auto. Het is wel een Volvo. 

Zo heeft de nieuwe 850 GLT liefst 4 (!) 
wereldpatenten aan boord. Mogen we 
even? ’s Werelds meest compacte ver¬ 
snellingsbak. Dan de Delta-link con¬ 
structie. De ultieme combinatie van 


een starre as en onafhankelijke achter- 
wielophanging. Bovendien SIPS. 

Dit Side Impact Protection ^System 
beschermt u optimaal tegen zijdelingse 
botsingen. En automatische gordel- 
hoogte-verstelling waardoor de gordel 
altijd op de juiste wijze de borst 
omsluit. De nieuwe Volvo 850 GLT 
staat klaar om door u te worden getest. 
Daag hem uit. 

Vergeleken met uw huidige auto kon 
dat wel eens heel bevrijdend werken... 


VOLVO 


Volvo 850 GLT v.a. ƒ 65.950,- incl. B.T.W., excl. ƒ 545,- kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Volvo Nederland Personenauto B.V., Postbus 16, 4153 ZG Beesd, 03458-8888. 

Voor informatie over Volvo Leasing, kunt u terecht bij de Volvo-dealer, of bel de Volvo Lease lijn 03458-8222. 


ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT B.V., VOLTAWEG 17 (1ND.PARK ”DE BERK”), TEL: 04754-87555 • GELEEN, AUTO KALLEN B.V., RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 • HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUM^ 
HOENSBROEK, TEL: 045-220055 • KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 • MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V., STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616$ 

Dinsdag 11 februari 1992 # Pagina 9 


llmburgs dagblad televisie en radio dinsdag 10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. Presentatie: Henk 
Binnendijk en Tonneke Bijker. 

'0-SO TV-Fruitmand. Geestelijke lie¬ 
deren op verzoek. 

1 1.10-11.30 Een wereld van ver- 
*®hil. Praatprogramma vanuit de 
Burght in Haamstede. Herh. 
T3 '00*13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

•e.00 •• Journaal. 

J5JJ Het kleine huis op de prairie. 
;®0 Ik ben Benjamin Ben. Geva¬ 
rieerd kinderprogramma. 

Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek, 
sentatie; Janny Fijnvandraat. 
i .10 De kleine prinses. Engelse se- 
Jj®* Afl. 6. Tot haat grote verbazing 
^odt Sara op een morgen een heer- 
Jjl* ontbijt op haar zolderkamer. 

'"“*5 Blackout. Spelprogramma. Pre- 
-®®ojatie: Bert van Leeuwen. 

'"•03 Op weg naar Avonlea. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl. 20: Jaspers droom. 
J aspers uitvinding blijkt een flop; Oli- 
Qaat een nieuwe baan beginnen 
iöe de P |aat seüjke krant. 

8,50 Mijmeringen. Overdenking van 
Prof. dr. W.J. Ouweneel. 
fJJ® (••+TT) Journaal. 

Op de voet gevolgd. Mordicus 
de buizerd. Engelse natuurfilm. 

2i ka T, i dse,n 2 * Actualiteiten. 

J.50 Op 20 minuten afstand. Repor- 
ï®3 e over de ontmoeting tussen een 
•"alestijns en een Israëlisch meisje 
die vlak bij elkaar wonen. 
p 20 Een wereld van verschil. 
jV^ftprogramma over religie. 

Antenne. De Russische ruimte- 
^art, documentaire serie. Afl. 1: De 
onzichtbare kosmonaut. NASA s spe¬ 
cialist op het gebied van de Sovjet 
ojimtevaart, James Oberg, laat zien 
de Russen op het gebied van de 
JOirntevaart gepresteerd hebben, in- 
jorviewt topfunctionarissen en ruim- 
jovaarders en gaat naar plaatsen die 
joivoor kort geheim waren. 

**•3° Muren van mijn hart. Praatpro¬ 
gramma over menselijke identiteit, 
vandaag: Identiteit. Presentatie: Dr. 
“fuce Thompson. 

^■55-24.00 •• Journaal. 


10.00 Warreltaal. Afl. 19. 

10.30 Tales of the unexpected. Afl.2. 

11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur. Afl. 17. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-14.10 De bisteboat. 

17.05 Bobobobs. Spaanse tekenfilm¬ 
serie. Afl.: Woutertjes vriendjes. 

17.31 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. Engelse cö- 
medy-serie. Stan en Jack hebben 
beiden een oogje op de mooie Fati- 
ma; 

18.41 Daar komen de schutters. En¬ 
gelse comedyserie. Jones krijgt de 
opdracht vanuit een vuurtoren vijan¬ 
delijke aktiviteiten op zee in de gaten 
te houden. 

19.15 Lingo. Woordspel gepresen¬ 
teerd door Robert ten Brink. 

19.43 De baas in huis? Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: De bedoeling is 
goed. Als Tony zijn tanden in iets 
nieuws zet, bijt hij stevig door. Dit 
gaat zover dat Ahgela geen moment 
meer voor haar zelf heeft. Op zijn 
overbekende wijze probeert hij Ange- 
la alsmaar het hof te maken. 

20.11 Urbanus, meer moet dat niet 
zijn. Komische serie gepresenteerd 
door Urbanus, Goedele Liekens en 
Werther van der Sarren. 

20.40 Doet ie ’t of doet ie ’t niet. 
Spelprogramma met Peter Jan Rens. 

22.00 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteérd door Paul 
Witteman. 

22.34 Golden girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Moeders wil. Blanche 
is helemaal weg van de beroemde 
nieuwslezer Jerry Scott. Zij heeft ech¬ 
ter één rivale, zijn moeder. 

23.02 Met Witteman. Praatprogram¬ 
ma met Paul Witteman. 

23.50 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Indonesische beeldhouwkunst. 

23.59mD0.04 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Olympische Winterspelen 
1992. Studio Hilversum, met o.a. te¬ 
rugblik vorige dag. 

09.55 Skiën. Rechtstreeks verslag 
van de slalom combinatie heren Ie 
run. 

11.30 Noordse combinatie. Recht¬ 
streekse beelden van de combinatie 
90 meter schansspringen in Courche- 
vel. 

12.00 •• Journaal. 

12.07 Noordse combinatie. Vervolg 
90 m. combinatie schansspringen. 

13.00 Ijshockey. Rechtstreeks ver¬ 
slag van de wedstrijd Finland-Polen. 

13.40 Rodelen.le en 2e run voor da¬ 
mes. 

13.55 Skiën. Rechtstreeks verslag 
van slalom combinatie heren 2e run. 

14.55 Ijshockey Vervolg van de wed¬ 
strijd Finland-Polen. 

15.30 Biathlon. Verslag van de 7,5 
km voor dames. 

16.30 ijshockey. Verslag van de 
wedstrijd Duitsland-USA. 

18.15 Sesamstraat en Jeugdjour¬ 
naal. 

19.00 Olympische Winterspelen 

Hoogtepunten van de dag. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Olympische Winterspelen. 

Met het kunstrijden op de schaats, 
vrij© kür voor paren en rechtstreekse 
beelden van de ijshockeywedstrijd 
Zweden-ltalië. 

20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie en cultuur. 

21.05 Kunstrijden. Vrije kür paren en 
rechtstreekse beelden van de ijshoc¬ 
keywedstrijd Zweden-ltalië. 

22.30 Studio Moutiers. Met o.a. de 
belevenissen van de Nederlandse 
deelnemers. 

22.48 •• Journaal. 

23.01 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie, met Den Haag Vandaag. 

23.28 Samenvatting van de dag. 

00.00 Snooker. Voorlichtingsprogram¬ 
ma. 

00.10-00.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Journaal. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Journaal. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Journaal. 

08.05 The bold & thé beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

08.30 Journaal. 

08.35 M.A.S.H. 

09.05 Journaal. 

09.10 Love boat. Amerikaanse serie. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 

10.30, As the world turns. Ameri¬ 
kaanse serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz. 

11.50 Een eigen huis, een plek on¬ 
der de zon. Herh. 

12.15 RTL4 text. 

12.40 A smalt town in Texas. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1976. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 Sons and daughters. Australi¬ 
sche serie. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

16.00 TelekidS. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. 

17.00 5 uur show. Magazine. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. 

19.00 Rad van fortuin. Presentatie: 
Hans van der Togt. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden, 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Hitbingo. Reeks showprogram- 
ma’s. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Neder¬ 
landse comedyserie. 

22.10 Heimatmuseum. Driedelige 
Duitse miniserie. 

00.00 Journaal. 

00.15 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie. 

00.40 M.A.S.H. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

01.05 The Qprah Winfrey Show. 

Talkshow. 

01.50 A smalt town in Texas. Ameri¬ 
kaanse speelfilm. Herh. 

03.20 RTL4 Text. I Jp 2 Der Denver-Clan. Amerikaanse 
O^rie. Afl: Zum Schweigen gebracht. 
AtK XVI- Olympische Winterspiele 
^ibertville. Olympia live reportages 
rP interviews vanuit de ARD-Olympia 


Skiën. Combinatie slalom voor 
jannen. 

in’ff Hodeln. Ie en 2e run vrouwen. 
•25 Noordse ski combinatie, 
pcharjsspringen individueel. 

*•*5 Ushockey. Groep A; Finland - 
tai n ' 

Skiën. Combinatie slalom voor 
bannen. 

i*®*» Biathlon. 7,5 km voor vrouwen. 
ï* 5 Ushockey. Groep A: VS - 
°lfl'tsland. 

Hier und Heute. Actualiteiten, 
la of Roc,ame - 

;Jr 5 «uch das noch. Serie. Afl.: Die 
: ~° u j* lne aus Amerika. Michael Witt 
: d por zijn collega's met domme 

a Ko e iv dn 9 en zenuwacbtig gemaakt. 


Olympische Winterspiele 

Dunf rtVi,,e ' 0| y m P ia extra hoogte- 
Lv ten van de evenementen van de 
p r ® v anuit de ARD-Olympia studio. 
ki^ ntatie: Warner Zimmer. Met: 

nstnjden op de schaats: Kür voor 
paren vanuit Albertville. Commentaar 
£*r Corinna Halke (32), die jaren- 
"9 succesvol aan het kunstrijden 
deelgenomen; Ijshockey in 
A: Zweden - Italië vanuit Meri- 
U J. Commentaar: Fritz von Thum 
Negram 8 21,00 Tagesthemen- 

S Tagesthemen. 

Boulevard Bio. Amuse- 
Wao u r09fafnrna met Alfred Biolek,. 
a ? nu * n ‘ Amerikaanse mis- 
ï^dsehe. Met: Tom Selleck, John 
n-f'jman, Roger E. Mosley e.a. Afl.: 
Mnn Mann mit Higgins’ Gesicht. Als 
tree ' n zi i n huis een cowboy aan- 
w» die het evenbeeld is van Higgins, 
tvJÏS dat deze hem voor de gek 
van u ^ et blijkt echter een halfbroer 
Higgins te zijn die volgens zijn 
Olie in moeilijkheden verkeert. 
OiofTagesschau. 
nJÏ* 01,25 Zusch auen - Entspan- 
" Nachdenken. Winterbilder: 
lwlor 9en am Weitsee. 


09.00 Heute. 

09.03 Dynasty. Afl. Zum Schweigen 
gebracht. 

09.45 ««Lefs move. 

10.00 Heute. 

10.03 Aüslandsjournal. 

10.45 Info Gesundheit. Vandaag: 
Voeding in '92. 

11.00 Heute. 

11.03 (TT) Andere Umstënde. Ein 
Baby und drei Vater. Komedie. 

12.35 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 ZDF Mittagsmagazin met 
heute-Nachrichten. 

13.45 Die 4 Ewoks. Tekenfilmserie. 

14.10 Alfred Brehms. Portret van 19e 
eeuwse dominee en vogelkenner. 

14.40 Intermezzo am Inn. Reportage, 
(herh.). 

15.10 Die Pyramide. Woordspel. 

15.58 Progr.-overzicht. 

16.00 Heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 
Bëauty. Engelse jeugdserie. 

16.25 Logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Der König von Narnia. Serie 
naar het verhaal Der silbeme Thron. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Lënderjournal. 

17.45 Unser Lehrer Doktor Specht 
Serie. Afl.: Das Duell. 

18.20 Unser Lehrer Doktor Specht. 
Serie, vervolg. Aansl. Pfogr. -over¬ 
zicht. 

19.00 Heute. 

19.20 Regina auf den Stufen. 10-de- 
lige serie. Afl.: Alles wechselt - nichts 
vergeht. 

19.50 Regina auf den Stufen. Serie, 
vervolg. 

20.20 Kennzeichen D. 

20.55 Die Hütte am See. 4-delige se¬ 
rie. Afl.: Der Rivale. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 (TT) Die Kinder des Regen- 
waldes. Reportage over pygmeeën 
in Cameroun. 

23.00 Das kleine Femsehspiel. 

Sponsae Christi, documentaire over 
het klooster Lichtenthal. 

00.10 •• Das Borodin-Quartett 
spielt. Strijkkwartet nr. 1 in D opus 
1 i, Tsjaikovsky. 

00.40 Heute. 


08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie¬ 
denis. (herh.). 10.10 Schooltelevisie. 

11.40 Teletekstoverzicht. 11.50 Brazi- 
liaansé serie. 12.15 Signale. Reporta¬ 
ge. 13.00 Jeck 3. 13.45 Six-Teen. 

14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster- 
Platz. 15.25 Landesspiegel. Zu Gast 
bei Gabrieie Henkel, portret. 15.55 
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 
16.05 Sonne, Wein und harte Nüsse. 

16.30 Schooltelevisie. 17.00 Die Ge- 
schichte des Streichtrio's. 17.30 Cur¬ 
sus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minute. 
18.01 Hallo Spencer. 18.30 Besuch 
aus Liliput. 18.57 Programma-over- 
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 15 
minuten International. 20.15 Umwelts- 
piegeL 20.45 Sonderbar. 21.30 West 3 
aktuélf: 21.45 Frauenfragen. 22.30 
Plus 3 extra. 23.00 Deutschlandbilder. 
Der deutschen Einheit II. 23.45 Laatste 
nieuws. Aansl.: Zur Nacht. 08.15 Die Hënde trenneri - an den Ze- 
hen ziehen (2). 08.30 Cursus Wiskun¬ 
de. 09.00 Schooltelevisie. 10.40 Non- 
Stop-Fernsehen. 16.00 Schooltelevi¬ 
sie. 16.30 Telekolleg II. 17.00 Cursus 
Wiskunde. 17.30 Sesamstraat. 17.59 
Abenteuer überleben. 18.23 Philipp. 

18.26 Das Sandmënnchen, kinderse¬ 
rie. 18.30 Das Südwest-Journal aus 
Rheinland-Pfalz. 19.00 Schlüsselloch, 
serie waarin bij bekende Duitsers door 
het sleutelgat naar binnen wordt geke¬ 
ken. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden- 
strasse, serie. Afl.: Verlassene Seelen. 

20.30 Landesspiegel, magazine over 
politiek, economie, cultuur en sport. 
21.Q0 Nieuws. 21.15 MuM: Volles 
Boot, leere Kassen? 22.00 Deadline, 
Engelse tv-film van Tom Stacey met 
Imogen Stubbs, John Hurt, Roshan 
Seth, en Greg Hecks. Granville Jones 
leeft als alcoholist op het eiland Hawar 
in de Perzische Golf. 23.20 Geschichte 
des Streichtrios, 6-delige serie over 
strijktrio's. Afl.6: Das 20. Jahrhundert. 
(herh.). 23.50 Laatste nieuws. 23.55 
Non-Stop-Fernsehen, programma- 
informatie. 


06.30 Früh-Magazin. Gevarieerd pro¬ 
gramma. 

08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie. 

09.45 Reich und Schön. Serie. 

10.10 Dr. med Marcus Welby. Serie. 

11.00 Lieber Onkel Biil. Amerikaanse 

serie. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduóil. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. Serie. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. Serie. 

13.30 Califomia Clan. Serie. 

14.20 Die Springfleld Story. Serie. 

15.05 Dallas. Serie. 

' 15.55 Chips. Misdaadserie. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

47.10 Der Preis ist helss. Spelshow 
met Harry Wijnvoord. 

17.45 DurchgedrehL Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Knight rider. Serie. Afl.:,Der Er- 
presser. 

20.15 Coiumbo. Stirb’ für mich, Ame¬ 
rikaanse misdaadfilm van Boris Se- 
gal. Met: Peter Falk, Ken Swofford, 
Jackie Cooper e.a. 

22.05 Explosiv. Magazine met Olaf 
Kracht. 

22.50 L.A. Law. Staranwötte, Tricks, 
Prozesse, serie. Afl.: Lektionen am 
Pool. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. Serie. Afl.: 
Machenschaften (2). 

00.50 Kampf gegen die Mafia. Serie. 
Afl.: Die Meuterei. 

01.35 Twilight zone. Sf-serie. Afl.; 
Herzen kann man nicht tauschen. 

02.00 Der Tod eines Schneemanns. 
Engelse speelfilm uit 1968 van Chris¬ 
topher Rowley. Met: Nigel Davenport, 
Ken Campru, Peter Dyneley e.a. 

03.25 Geborgtes Glück. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1952 van Gottfried 
Reinhardt. Met: Van Johnson, Dorot- 
hy McGuire, Ruth Roman e.a. t De 
mooie Ellen is ongeneeslijk ziek. Op 
zekere dag vraagt architekt Dan Pier- 
ce haar ten huwelijk, zij kent de juiste 
toedracht niet. 

04.45 After hours.Jeugdmagazine. 

05.35 Ein Vater zuviel. Amerikaanse 
familieserie.(herh.). 

• ’Boulevard Bio’ met Al¬ 
fred Biolek. (Duitsland 1 - 
23.30 uur). 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Ein Fast anstandiges Mëdchen, Duits/ 
Spaanse filmkomedie ujt 1963.10.50 
Shbgun. Serie. 11.55 Glücksrad. Herh. 

12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör- 
se. 13.35 Unter der Sonne Kalifor- 
niens. Amerikaanse serie. 14.30 Be¬ 
zaubemde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 
Falcon Crest. Amerikaanse serie. 
16.00 Die Schöne und das Biest. Ame¬ 
rikaanse serie. Herh. 17.00 SAT 1 
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel¬ 
show. 18.15 Bingo. 18.45 Guten 
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Die Gokte¬ 
nen Hitparade der Volksmusik, de 
mooiste liedjes uit het Duits repertoire. 

21.15 Die Holle von Okinawa, Ameri¬ 
kaanse oorlogsfilm uit 1951. 23.15 
Fünf vor zwölf, milieurejsortage. 23.45 
SAT 1 Bliek. 23.50 Olympia-Club. 
00.35 Dje Schöne und das Biest. 01.30 
Vorschau/Videotext 14.30-15.30 Schooltelevisie. 

16.00 Nanu Sie kennen Korff noch 
nicht. Duitse speelfilm uit 1983 van 
Fritz Holl. 

17.30 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.357. 

17.55 Journaal. 

18.00 Tik tak. Af 1.42. 

18.05 Liegebeest. Kinderserie. 

18.20 Het station. Kindermagazine. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 De drie wijzen. Spelprogram¬ 
ma. 

20.35 Zeker weten? Praatprogram¬ 
ma. 

22.00 NV De Wereld. Reportagema- 
gazine. 

22.30 Vandaag en sport. 

22.55 De jaren van vreugde en ver¬ 
driet: 1940-1960, Reeks. Afl.6. 

23.20-23.25 Coda. Licht und Liebe, 
van Schubert op tekst van Goethe. 


■iimaM 


18.55 Journaal. 

19.00 Muzische opvoeding. Afl.1: Zo 
kan het ook! Muziek voor leerkrach¬ 
ten van het B.O. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.339. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Programma van de Liberale 
Televisie- en Radio-Omroep. 

20.30 National Geographic. Afl.: 
Nieuwe Indianen. 

21.30 Journaal en sport 

22.00-23.30 Monte Carlo. Amerikaan¬ 
se tv-film in 2 delen. Deel 1. Met Joan 
Collins, George Hamilton e.a. Nadat 
de Duitsers België en Nederland zijn 
binnengevallen, gonst het in Monte 
Carlo van de geruchten dat er een 
Tweede Wereldoorlog voor de deur 
staat. De Engelsen zijn zeer geïnte¬ 
resseerd in de eventuele gevolgen 
voor de haven van Monte Carlo en 
sturen een spionne. 
12.10 Vacaturebank. 12.30 La fete è la 
maison, Amerikaanse serie. 12.55 
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.35 Sept 
hommes en or, Italiaanse poiitie-paro- 
die uit 1965. 15.15 Le jardin extraordi¬ 
naire. 15.45 Génies en herbe, spelpro¬ 
gramma. 16.20 Clips è la une. 16.35 
Nouba nouba, kinderprogramma. 

17.25 Force de frappe, serie. 18.25 La 
fete è la maison. 19.00 Ce soir, actuali¬ 
teiten. 19.30 Journaal en weerbericht. 
20.05 Doublé 7, spelprogramma. 21.30 
Inédits, amateurfilms. 22.35 Noms de 
dieux, interview. 23.25 Weerbericht en 
laatste nieuws. 23.50 Bourse, beursbe¬ 
richten. 16.15 Jazz è Liège. 16.45 Le retour 
des Khmers rouges, documentaire. 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Protestant¬ 
se kerkdienst. 19.00 Radio 21. 19.30 
Journaal en weerbericht. 20.00 Tennis. 
23.00 Weerbericht en beursberichten. 
23.05 Ce soir. 07.35 Nieuws. 07.55 Cursus Frans. 
07.55 Clin d’oeil. 08.00 Canadees 
nieuws. 08.20 Affiche en Nieuwsflits. 
08.30 Selection One world channel. 
09.00 Eurojournal. 10.00 Caractères. 

11.15 Alice. 11.50 Nieuws. 11.55 Ein¬ 
de. 16.05 Nieuws. 16.15 Enjeux/Le 
point. 17.15 La vérité est au fond de la 
marmitte. 17.40 Méthode Victor. 18.00 
La compète. 18.30 Nieuws. 18.50 
Weerbericht. 19.00 Le Canada sur 
deux roues. 19.30 Zwitsers nieuws. 
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nieuws 
en Europees weerbericht. 21.30 Poli- 
cier. 23.00 Nieuws. 23.30 Bouillon de 
culture. 
06.55 Unomattina. 07.00 Tgl mattina. 
07.30 Da Milano - Tgr economia. 10.00 
Tgl mattina. 10.05 Unomattina econo¬ 
mia. 10.25 Gugtielmo teil. 11.00 Da 
Milano - Tgl- 11.05 Documentario. 

11.55 Che tempo fa. 12.00 Piacere Rai 
Uno. 12.30 Tgl flash. 12.35 Piacere 
Rai Uno. 13.30 Telegiornale. 13,55 
Tgl tre minuti di... 14.00 Piacere Rai 
Uno. 14.30 L'Albero azzurro. 15.00 
Cronache der motor. 15.30 Quarantesi- 
mo parallelo a Nord a Sud. 16.00 Big. 

17.55 Oggi al parlamento. 18.00 Tgl 
flash. 18.85 Ogchioaal biglietto. 18.30 
Ora di punta. 19.35 Una storia di Erizo 
Biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele- 
giomale. 20.40 Tgl sette. 21.45 Alta 
Classe. 22.45 Tgl tinea notte. 23.00 
Alta classe. 00.00 Tgl notte -Che tem¬ 
po fa. 00.30 Oggi al parlamento. 00.40 
Olimpiadi Invernali. 01.40 Mezzanotte 
e dintomi. 02.10 Tgl linea noitte. 02.25 
La tenda rossa. 04.40 Tgl linea notte. 
04.55 Casa caruzzelli. 05.20 Diverti- 
menti. 06.05 Gli uomini e la guerra. Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio¬ 
naal nieuws. 20.00 (TT) Holiday. 20.30 
(TT) EastEnders. 21.00 (TT) Fall and 
rise of Reginald Perrin.. 21.30 (TT) A 
question of sport. 22.00 (TT) Nieuws. 

22.30 (TT) Spender. 23.25 Olympics 
'92. 00.55 Weerbericht. 03.00-03.15 
The way ahead. 07.45 Open university. 09.00 Breakfast 
news. 09.15 Westminster. 1Ö.00 
Schooltelevisie. 13.55 A way with num- 
bers. 14.20 PC Pinkerton. 14.25 Fire- 
man Sam. 14.35 Rupert. 14.40 Out¬ 
look. 15.00 Nieuws en weerbericht. 

15.15 Bitten by the bug. 15.30 See 
hear! 16.00 Nieuws en weerbericht. 

16.50 Nieuws en weerbericht. 17.00 
Catchword. 17.30 Wildlife gems. 18.00 
Nancy Davidson. 18.30 (TT) Old gar¬ 
den, new gardener. 19.00 Olympics 
today. 20.45 Assignment. 21.30 Food 
and drink. 22.00 (TT) Quantum Leap. 

22.50 (TT) 40 minutes. 23.30 New- 
snight. 00.15 The late show. 00.55 
Weerbericht. 01.00 Open university. 08.00 Eurobics. 08.30 Powersports in¬ 
ternational. 09.30 NHL Ushockey. 

10.30 Eurobics. 11.00 Voetbal. 12.00 
NBA basketbal. 14.00 Powersports in¬ 
ternational. 15.00 Eurobics. 15.30 
Voetbal. 16.30 Prof skiën. 17.00 Prof 
boksen vanuit de VS. 18.30 Waters¬ 
port. 19.00 Hoogtepunten Sf>aans 
voetbal. 19.30 Rallysport. 20.30 Voet¬ 
bal. 2130 Prof boksen. 23.30 Snooker 
league 1992. 01.30 Pilote. 06.00 Aujourd'hui les jeux. 0630 Har¬ 
drijden op de schaats. 07.00 Aujourd¬ 
'hui les jeux. 07.30 Skiën. 08.00 Au¬ 
jourd'hui les jeux. 08.30 Ijshockey. 
09.30 Skiën. 09.40 Skiën. 13.00 Rode¬ 
len. 13.30 Skiën. 13.45 La ruée vers 
1‘or. 14.00 Skiën. 15.00 Biathlon. 16.30 
Ijshockey. 19.00 La ruée vers l’or. 

19.30 Kunstrijden op de schaats. 23.00 
La ruée vers l’or. 23.30 Skiën. 00.00 
Biathlon. 00.30 La ruée vers l’or. 01.00 
Ijshockey. 02.00 La ruée vers l'or. 
03.00 ijshockey. 05.00 Kunstrijden op 
de schaats. 06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view. 07.30 
News focus. 08.30 Spiegel tv. 09.00 
The mix. 09.30 Super shop. 10.00 The 
mix. 11.50 Music news. 12.00 Super 
shop. 12.30 Hang loose. 13.00 Japan 
business today. 13.30 Survival. 14.00 
All mixed up. 14.50 Music news. 15.00 
Wanted. 16.00 On the air. 1730 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 

19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport. 

20.50 Supersports news. 2130 The 
sdence show. 21.30 Media Europe. 
22.00 BBC world news. 22.30 Europe 
re|>orts. 22.45 US Market wrap up. 
23.00 The Tuesday movie. 00.50 Mu¬ 
sic news. 01.00 Blue night. 01.30 Su¬ 
pershop. 02.00 The mix all night 07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC 
breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Pldydays. 

11.25 Pingu. 11.35 No kidding with Mi- 
ke Smith 12.00 Nieuws. 12.05 Wildlife 
gems. 12.30 People today. 13.20 Peb- 
ble Mill. 1335 Regionaal nieuws. 14.00 
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT) 
Neighbours. 14.50 Olympics '92.16.50 
Joshua Jones. 17.00 The new Yogi 
Bear Show. 17.10 The way to Sattin 
Shore. 17.25 Fantastic Max.. 17.35 
(TT) The really wild roadshow. 18.00 
Newsround. 18.10 (TT) Grange Hill. 

18.35 (TT) Npighbours. 19.00 (TT) 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
trom 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo¬ 
dem. 01.00 Kristiane Backer. 03.00 
Night videos. 


CM 


;----1 1 .. 

" Vl-.'i-i 

"r- •! ** . I| t , . *| Tl 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
Moming. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 1730 
Crier aftd Co.' 20.00 World business to- 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 2330 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 

films 


VIDEO 


n’/j M small town in Texas. 

ten«n neUzè film over de strijd 
0 oo^ptie in het politie- 

spp aat, met Timothy Bottoms 
on Q in 

1976 van Jack Starrett. 

BRT 1 

norS? S' e kennen Korff 

tu-ö^n 10 ^ 7 Sympathieke avon- 
met Heinz Rühmann 

In foo 0 dea,e ro1 van anti-held. 
1938 gemaakt door Fritz Holl. 

BRT 2 

Carl °- ln deze 
WesdBl g® Amerikaanse thriller 

? a * e uit 1986 |s 
lanH Du o and z °j uist Neder- 
ln M en ® el 9 ,e binnengevallen, 
•n Monte Carlo gonst het van de 
^chten dat de Tweede We¬ 
reldoorlog voor de deur staat, 
we Russische zangeres Katrina 
^etrovina neemt haar intrek in 
®en sjiek hotel. Daar logeren 
°ok de auteur Harry Price en de 


w 

.i 


steenrijke Beverly Mclntyre. Pe- 
trovina dineert met een Italiaan¬ 
se generaal. Intussen concen¬ 
treert in Londen het Ministerie 
van Defensie zijn aandacht op 
het gebruik door de nazi’s van 
de haven van Monte Carlo. De 
Engelsen hebben een spionne 
gestuurd. Wanneer blijkt dat de 
zangeres gaat fietsen in een 
verboden gebied en ijverig fo¬ 
to’s neemt, wordt het duidelijk 
dat ook zij voor de inlichtingen¬ 
dienst werkt. Met Joan Coltins, 
George Hamilton, Lauren Hut¬ 
ton, Peter Vaughn en Malcolm 
McDowell. Deel twee volgende 
week dinsdag 18 februari, 
* eveneens om 22.00 uur. 

RTL plus 

02.00 Death of a snowman. Ge¬ 
welddadige actiefilm van Chris¬ 
topher Rowley uit 1972, met 
Nigel Davenport, Ken Campu. 
Journalist ontdekt het verband 
tussen moorden in Johannes- 
burg en New York en gaat sa¬ 
men met een politieagent ach¬ 
ter een drugssyndicaat aan. 


# Joan Collins als de 
Russische zangeres Katrina 
Petrovina in ’Monte Carlo’. 
(BRT 2 - 22.00 uur). 


Radio 1 

7.07 Echo-magazine (7.30 Nws. 
7.53-7.58 Woord onderweg). 8.35 
Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeu¬ 
ren. 10.05 M/V-maga 2 ine. 11.05 
Schone kunsten. 12.05 Echo- 
magazine ( 12.30 Nws. 12.55 Me¬ 
dedelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). 19.04 Veronica spor¬ 
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04 
God zij met ons. 22.53 De 1% re¬ 
geling. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 For the record. 2.02 
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel. 
5.02-7.00 VARA’s ochtendhumeur. 


Radio 2 

7.04 Sugar in the moming 
(7.04-710 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdèein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Feileman; 
15.04 Het spoor terug; 18.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20.04 Tim- 
boektoe. 21.04 Music all In. 
22.00-07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02-24.00 VARAs Verrukkelijke 
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca- 
rola op de radio. 9.04 Denk aan 
Henk. 12.04 VARA’s Steen & Been 
show. 14.04 Twee meter de lucht 


radio l 


in. 16.04 VARA’s happy hour. 
18.04 De avond8pits. 19.04. Dub- 
bellisjes. 20.04 VARA’s vuurwerk. 
21.04 Popkrant. 22.04-24.00 VA- 
fiA’s poppodium. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met Peter Bree (8.00 Nws.). 9.00 
Continu klassiek. 11.00 TROS con¬ 
certzaal: Radio Symf. Ork. Frank¬ 
hui met piano. 12.30 Nieuwe klas¬ 
sieke cd’s. 13.00 Nws. 13.04 De 
klassieke top 10. 13.30 Belcanto- 
rium: Oriando, opera van H&ndei. 
Academy of Ancient Music o.l.v. 
Christopher Hogwood met sol. 
16.00 Het grote werk. 17.00 Leger 
des Heilskwartier. 17.15 Muziek in 
vrije tijd. 18.00 Nws. 18.04 Muziek- 
joumaal. 19.00 Orgelconcert. 
19.45 Barokmuziek: Muziek voor 
kamerorkest en fluit. 20.00 Nws. 
20.02 Het concert: Muziek voor 
viool en piano. 21.30 Werken van 
Darius Milhaud. 22.30-24.00 
Schuim en as. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip¬ 
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Kleur be¬ 
kennen. 10.00 De wereld zingt 
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg. 
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05 
Rondom het woord. 12.30 Middag- 
pauzedienst. 12.50 Lied van de 
week. 13.00 Nws. 13.10 De verdie¬ 
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30 


Ruimtevaart. 15.00 Radio Vrij¬ 
plaats. 16.00 NOS recht. 17.35 
Postbus 51 radio-magazine. 17.55 
Mededelingen en schippersberich- 
ten. 1800 Nws.' 18.10 Relevant. 
18.20 Uitzending van de RPF. 
18.30 Vertel me wat. 18.40 Taal en 
teken. 19.00 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek*- in het Turks. 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en het Berbers. 
20.15 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Chinees. 20.30-21.00 
Russisch, taai en volk. 

Omroei» Limburg 

7.00 Limburg Aktueei. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op 'dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 


Belgiö/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. '(6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de sóesa- 
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe; open blik op het dagelijkse 
leven. 11.50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2. Regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00 
De gewapende man met Belgische 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur). 


BeigUk/BRF 

06.35 RadiofrühstOck (7.15 Wurv 
schkasten; 8.30 agenda). 09.10 
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge- 
tegt. 12.00 Musik bei Tisch (om 
12.00 en 12.15 agenda). 13.00 Fri- 
schauf, volksmuziek. 14.05 Musik- 
zeit heute: OrchesterM&nge aus 
aller Welt. 15.00 Nachmittagsstu- 
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oidie- 
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40 
Musikjoumal. 20.00-20.05 Nieuws 


RTL Radio 

04.00 Frühschicht. Voor vroege vo¬ 
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch¬ 
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en 
actualiteiten. 12.00 RTL am Mittag. 
14.00 RTL Café. 16.00 Fetera- 
bend. 16.00 Classic Hits. 21.00 Je 
t’aime. 24.00-4.00 Die Radio- 
Nacht 


WDR 4 

04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws. 
6.05 Morgenmeiodie. (8.00 
Nieuws). 9.05 Der Mustkpaviljon 
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws. 
12.05 Zur Sachs. 12.07 Gut aufge- 
legt 14.00 Nieuws. 14.05 Sach- 
wort Wirtschaft 14.07 Auf der 
Promenade. 15.00 Café-Konzert. 
16.05 HeimatmekxUe. 17.00 Der 
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress 
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort; 
19.30 Ohrenbfir, voor de kinderen). 
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen 
Broadway und Kudamm. 21.00 
Musik zum tröumen (22.00 
NieuwsO. 22.30-04.05 ARD-Nacht- 
express (efc heel uur nieuws). 

Limburgs Dagblad 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pag fltoè dame Ive opgenomen 
toen ze op bed tag. 75 cpm 

06-320.320.38 


Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Lknbura „ .325.18 
Jack Off Prteé..321.16 
0arkroom....324.16 
Gay Pervers., .329.16 
Travestie...325.09 
Trarioaowiool.. .8145 
Bi-sex...323.36 
Jonoonooax 325.19 
' Sh*terten-sax. .327.56 
Ptx 75 
Ais ze 

met de buu&mil 

vr|* ttett ze haar man die 
aHes boort. 06-32&34032, 
100 cpm" 


OM tcQQA Exclusieve Esoott Erik wenst zijn lieve vrouw 

oivi icoon ai/’CM het allerbeste. Plaatstuook 

TeL 04498-59513. AftfcN v zo’n PICCOLO op Valen- 

Meuw - Superstavin aanw. 20 verschillende jongens én tijnsdag? Vanaf ƒ 13.25 

meisjes aanwezig. , maakt u het mogelijk. Voor 
. Tel. 09-49-241532229. meer info 045-719966. 
Dank gewoon dat je de 
■ handenvan 

Monica 

-voet 

06-320331.07 - 75 ct tVm 


Gay live! 

JE WEE T NOOIT WC JE 
TRBFT-VOOR EEN DKr 


320.370.00 

voor de heeste mekten van 
heel Nederland 06 100 cpm 


De Sexmachten 

harde porno v. elke smaak 
06-320L326J0 -100 


LUil 


**SEX** 

Fabriek 

doeolOG- 100ct pftn 

320.332.99 


Sex trek? Anja 

hekJÖlOOcpmOe- 
GESPREK fca. 75 cpm) 

06 - 96.97 


de wiplijn 

leder op tri beurt 75 et pfm 


Call-girls 


■ Grieks© Porno 
Ze bukte zonder sëpje over 
de tafel? 75 cpm. I8jr. te ze 

06-320.320.62 


Nieuw Escort 

Ptictta en snel b| u thuis of 
in hotel. 

S 045-428849. 


Burd Geleen 

Bent in adr. 046-748768. 


Maastricht 

Privé 

Jodenstaat 2,04^254163 


Een heerste 

ontsp. massage 

voor dames en haren 
TeL 045-218158 


Vera 

Privé, teL 04754-85818. 


Katja 

VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD 
1$, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN 
GEWOON LINKS LIGGEN... 
moet worden! 


nEHT U ER OOK 
ZO Één DIE ’T VERKEER 
MET ÉÉN VINGER 
REGEE.TT ,‘ 

EÈRST DENK E,N, DAN DO'ÊN. 


PubKkatie aanoeboden dooi dit blad En samenwetkina met de Stichting Ideale Reclame 


Fabriêksstraat 7,5961 PK Horst, 
tefefcon 047Ö9-84222, Postbus 6094, 5960 AB Horst, 
fmt 0^709-84333. 


è^ 

* GELD NODIG 

Fin.kantoor JORISSE? 


Terug te Mnd. bedrag 
bstalert.in volgens min. 


48 mnd. 

60 mnd. 

60mnd. 

30,000 I 72 mnd. I 609,22 
DOORLOPEND KREDIET Elk bedrag tot 2Ü0.000 en 
andere looptijd magelijk 
Ovsriijdensfisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar. 


Geen informatie bij v 
ver. Geen bijkomeiu: 
ten Binnen een da 
geregeld. Gomikoue 
ven Viaat] gratis adv 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724i: o 


Limburgs! 1 I 

agblad voor 


os 


telijk Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 11 


LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 
c HEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE 

^ARKT 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 
___ Van o nze verslaggevers 

Maastricht/heerlen 

'-Een complete nep-organisatie”. 

betitelde mr J. Adelmeijer, 
Raadsman van het Limburgs 
Lagblad gisteren de reeks be¬ 
drijfjes van de zakenlieden John 
lusters en Fritz Schönemann. 
Ue twee eisten in kort geding dat 
de krant op straffe van een 
dwangsom van 250.000 gulden in 
een rectificatie de beschuldiging 
strekt dat ze zich als werkne¬ 
mers van Dealworth Invest- 
jjïents Limited en Finchley Tra- 
ain g bezondigd hebben aan 
°Plichting. Ook wilden ze een 
Publicatieverbod over de bedrij- 

Ven in Landgraaf waaraan 
"'aren of zijn verbonden. 


ze 


Raadsman Limburgs Dagblad tijdens kort geding: 

’Kisters en Schönemann 
vormden nep-organisatie’ 


Het Limburgs Dagblad publi¬ 
ceerde in januari een aantal arti¬ 
kelen waarin Kisters en Schöne¬ 
mann werden omschreven als 
lieden die zich bij herhaling aan 
dubieuze fmaneieringspraktij- 
ken schuldig hebben gemaakt. 
Aanleiding was een publicatie in 


het gezaghebbende Duitse tijd¬ 
schrift Der Spiegel. Het blad 
schreef dat vorig jaar enige hon¬ 
derden Duitsers voor vele tien¬ 
duizenden tot honderdduizen- 
den DMark per persoon zijn' 
opgelicht door ondermeer de fir¬ 
ma Dealworth in Landgraaf. 


Bedrijfsleiders waren Kisters en 
Schönemann. Bij hen leverden 
de Duitsers hun geld in in de 
veronderstelling dat ze in ruil 
daarvoor tegen een zeer lage ren¬ 
te miljoenenkredieten konden 
krijgen. Met die kredieten kwam 
Dealworth volgens het Duitse 


weekblad 

brug. 


echter nooit over de 


Het Limburgs Dagblad maakte 
in navolging van Der Spiegel 
melding van deze feiten en ont¬ 
dekte dat Kisters en Schöne¬ 
mann er nog meer bedrijven op 
nahielden die zich zogenaamd 
met kredietbemiddeling bezig¬ 
hielden. Bij de politie in Land¬ 
graaf zijn daarover klachten 
binnengekomen en ook bij de 
krant meldden zich gedupeer¬ 
den. 


Zie verder pagina 1 3 

• Kredietbemiddelaars 
zijn nog steeds actief 


Maij- Weggen verwacht verantwoorde ontgronding ’t Rooth 

Minister tegen verder 
aantasten ’Margraten’ 


Van onze verslaggever 


l f §r E 


. .EN/DEN HAAG - De 
j^-aving van mergelgroeve ’t 
g r jth mag het plateau Mar- 
D le ri niet verder aantasten. 
g e nee ft minister Maij-Weg 


heeft minister 
van Verkeer en Waterstaat 


er en de Tweede Kamer la- 


Sisti 

weten naar aanleiding van 
in f en over de ontgrondingen 
p r Limburg. In de nota ’Ge- 
rjj.^d Ontgronden’ ging de 
s ° Ver heid akkoord met 
„ beperkte afgraving van 
s r °eve f Rooth. 

^ e ggen heeft zich niet uitgela¬ 
ch ° Ver de twist tussen de provin- 
f> ro *: n bewoners van ’t Rooth. De 
om i nc i e heeft plannen klaarliggen 
hectare af te laten graven, 
hoog^ de bewoners vijf tot zes, 
>n lt tien hectare voldoende ach- 
v ierF eg6n deze plannen zijn vlot 
dj^c^Hdei'd bezwaarschriften inge- 

en Waterstaat gaat ervan 
dj e } de provincie een lokatie voor 
laving kiest die de best mo¬ 
re e garanties biedt tegen verde- 
aS ^ ng van het plateau van 
feiten* 3 * 611, a I dus Maij-Weggen, die 
hno , ° p een verantwoorde afgra- 
07 " an ’t Rooth. 

rtij s ■ uraart zal zij de kamercom- 
het n 5 t " erk eer en Waterstaat over 
h aar L . gron ding en b e leid spreken, 
de 2a ^ ook de grindwinning in 
9an H ° vinc ie Limburg uitgebreid 
e orde komen. 


Stevol 


Putferrf de m ^ n Lter verlenen Gede- 
"oof Staten van Limburg nog 
siste e * e ' nde van dit jaar de ver- 
"oor h . on ^ ron dingsvergunningen 
effe ct el Stevolgebied. Het Milieu¬ 
wet q* a riP° r t over de afgravingen in 
Vi hcieh° lgebied hgt al op het pro- 
be 00 rd H ls ' Le provincie moet nog 
ba ar : of het rapport aanvaard- 

^Oftiena Stevolgebied gaat de 
°E>leve ae ^ aren miljoen ton grind 
bffhbu* 611 andere plaatsen in 
'biljoen^ 2al daarnaast nog eens 35 
V 0 i„ u° n Wor den afgegraven. 
Otn i n j S ,F aar za l dat voldoende zijn 
de kikA le<ler ® eva l t°t 1995 in de lan- 
vraag naar grind te voorzien. 

Jtaasdal 

de stelt minister Maij de Twee- 
ha ar e n voor dat zij samen met 
b-furbph 6ga van Landbouw, Na- 
het 6 f r en Visseri j deelneemt 
het Van de P r °vincie om in 

c °mbmere^ al de . grondwinning te 
v an nio en met de ontwikkeling 

tüu rontwTk J 1 ^ tuurgebieden ' Dit na ' 
ta len nH i kkehngs P la n wil men be¬ 
ton erinH 6 iY^ning van 35 miljoen 
'beent h i Het ® ur eau Stromimg 
48 m1L d , VOOr het P lan minstens 
In ^fc e ^ ton g rind nodig is. 

Van , «Jfers van de 

! gee n mening ^ven^ 88 ^ hier ° ver 

Les in energie 

^W S e T ? ICHT/VAALS * In sa- 
de M^ k i ng , naet Novem, MEGA en 
b *edt ,I s h e drijven in Maastricht 

^aastK e u* Kan } er van Koophandel 
d e ondernemers in Vaals en 

geleg-aJ^ 11 jhtse wijk Malpertuis de 

18 tot S eid Via een s P ec iaal project 
1 besn-, ^ procent op hun energie te 
Wanneer het experiment. 
k u an 20 , n 300 middenstanders 
Proiopt deelnemen slaagt, zal het 
gevoerd h66 Llmburg w °rden uit- 


• PvdA-fractieleider 
Thijs Wöltgens voor 
een klas van 
Kerkraadse 
basisschool ’t Drieluik 
waar hij gisteren 
persoonlijk kwam 
uitleggen wat er in 
Europa gaat 
veranderen. 

Foto: KLAUS TUMMERS Hï Ce 

flTIB Van onze verslaggever 


KERKRADE - Minister 
van Buitenlandse Zaken 
Hans van den Broek 
schreef aan de kinderen van 
de Kerkraadse basisschool 
’t Drieluik (Bleijerheide) dat 
na ’1992’ vrachtwagens ’in 
beginsel’ geen oponthoud 
meer hebben aan de grens. 
Plaatsgenoot en PvdA-frac¬ 
tieleider in de Tweede Ka¬ 
mer Thijs Wöltgens kwam 
gisteren persoonlijk uitleg¬ 
gen wat er in Europa gaat 
veranderen. 


Wöltgens legt 
aan scholieren 
Europa ’92 uit 


Werkstukken van de twaalf EG- 
landen, vlaggen en materiaal van 
de verschillende verkeersbu¬ 
reaus vullen na zes weken wer¬ 
ken aan Europa het gebouw van 
’t Drieluik. De leerlingen van 


groep vijf, zes en zeven verna¬ 
men wat er allemaal in Europa 
gaande is en gingen daarmee we¬ 
kelijks zo’n zes uur aan de slag. 
Desondanks hadden ze nog vra¬ 
gen genoeg aan Kamerlid Wölt¬ 


gens, die daarop met evenveel 
gemak reageerde als vorige week 
op de aanvallen van oppositielei¬ 
der Bolkestein. Hoe zit dat nu 
precies met de ecu, en waarom 
werd ( die belangrijke EG-verga- 
dering laatst in Maastricht ge¬ 
houden, wilden de kinderen 
weten? 

Wöltgens’ antwoord in Bleijer¬ 
heide getuigde van meer eerlijk¬ 
heid dan tijdens de top zelf werd 
gehoord: „Een paar jaar geleden 
was er in Maastricht ook zo’n 
vergadering. Toen werden er 
veel mensen ziek, omdat ze iets 
verkeerds hadden gegeten. Daar¬ 
om kreeg Maastricht een herkan¬ 
sing. Gelukkig is nu alles goed 
gegaan en is Maastricht wereld¬ 
beroemd.” 


Groen Links wil 
electronische 
parkeerkaart 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Het Maastrichtse 
gemeenteraadslid John Geelen van 
de fractie Groen Links heeft het ge¬ 
meentebestuur attent gemaakt op 
het gebruik in het buitenland van 
de electronische parkeerkaart. Het 
is een soort creditcard met inge¬ 
bouwde chip, waarmee de automo¬ 
bilist direct vanuit de auto het par- 
keergeld kan betalen zonder ticket 
of muntstukken nodig te hebben. 

Het publiek kan de kaarten kopen 
op diverse adressen voor een be¬ 
drag waar een bepaalde parkeer- 
duur tegenover staat. Op de kaart 
kan men het restant-totaal van de 
parkeerduur zichtbaar maken. De 
kaart is vooral geschikt voor be¬ 
taald parkeren langs de openbare 
weg, dus op plaatsen waar thans 
parkeermeters of parkeerautomaten 
staan. 

Bij het verlaten van de parkeer¬ 
plaats schakelt de automobilist de 
kaart uit zodat de betaling stopt en 
men geen cent teveel heeft betaald. 
Daarmee wordt voorkomen dat 
men een parkeerbon krijgt omdat 
de parkeermeter inmiddels op rood 
is gaan staan of het parkeerkaartje 
verlopen is, in het geval men niet 
tijdig bij de auto terug kon zijn. 

’Het ei van Columbus’, zo om¬ 
schrijft directeur Freddy Vanhee 
van de Brusselse firma Selectron 
die de electronische parkeerschijf, 
een Franse vinding, op de markt 
brengt. Met ingang van de maand 
maart voert de stad leper in West- 
Vlaanderen als eerste Belgische ge¬ 
meente de electronische parkeer¬ 
kaart in. In Frankrijk zijn gemeen¬ 
ten als Deauville, Trouville en Le 
Mans al enige tijd met dit systeem 
bezig. In het Zuidhollandse Oegst- 
geest opent de firma Selectron bin¬ 
nenkort een filiaal om ook de Ne¬ 
derlandse markt te bewerken, zo 
liet Vanhee gisteren weten. 

Buggenum niet 
langer grootste 
kolenvergasser 

BUGGENUM - In het Middenlim- 
burgse Buggenum wordt momen¬ 
teel hard gewerkt aan de bouw van 
een enorme kolenvergasser. Vol¬ 
gend jaar komt de experimentele 
centrale met een vermogen van 253 
megawatt in produktie. Maar Bug¬ 
genum zal slechts erg kort prat 
kunnen gaan de grootste kolenver¬ 
gasser (kosten 850 miljoen gulden) 
ter wereld in het dorp te hebben. 

I Eind dit jaar wordt bij Puertollano, 

I in midden-Spanje, eveneens een ko¬ 
lenvergasser gebouwd met een ver¬ 
mogen van 330 megawatt. 

De Europese Gemeenschap heeft 
zelfs al toegezegd tien procent van 
de bouwkosten (1,2 miljard gulden) 
te zullen betalen vanwege de mi¬ 
lieuvriendelijke wijze van elektrici- 
teitsproduktie. Volgens de EG 
produceert de centrale veertig maal 
minder zwaveldioxyde en elf maal 
minder stikstofoxyden dan volgens 
de EG-richtlijnen is toegestaan. 

De kolenvergasser wordt in de di¬ 
recte nabijheid van een kolenmijn 
gebouwd. De kolen worden vergast 
door een reactie met hete stoom bij 
een temperatuur van 1500 graden 
Célcius. Het kolengas wordt in gas¬ 
turbines omgezet in elektriciteit. 

De centrale komt in 1996 in produk¬ 
tie. Een internationaal consortium 
gaat de centrale bouwen. Een grote 
kans daarop hebben British Gas 
Lurgi voor levering van de vergas¬ 
ser, GEC Alsthomuit Frankrijk voor 
de gasturbines en Siemens in Duits¬ 
land voor de generatoren. 
van 


hun deelnemers kri Jg en °P basis 
kruij^Tëave van gas- en stroomver- 
MkW u? de ver ëolijking met de ont- 
elde norrnen tips van speciale 
er gieconsulenten. 


Eerste gevonden pottenbakkerij uit die periode 

Merovingische oven 
in Maastricht ontdekt 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - De inmiddels 
gesloopte fabriek van de Société 
Céramique, waar langer dan een 
eeuw keramiek werd geprodu¬ 
ceerd, heeft meer dan 1000 jaar 
geleden op dezelfde plaats een 
voorganger gehad. Bij opgravin¬ 
gen op het Céramique-terrein 
hebben archeologen een vrij ga¬ 
ve pottenbakkerij ontdekt uit de 
Merovingische tijd (ca 700-900). 

Om te voorkomen dat de specta¬ 
culaire vondst schade zou lijden 
ten gevolge van vorst, is deze* af¬ 
gedekt met zand. De volgende 
maand zal de afdekking worden 
verwijderd voor de presentatie 
van de Merovingische oven met 
de daarbij gevonden voorwerpen 
aan de pers. 


Dat heeft Wim Dijkman van de 
archeologische dienst van de ge¬ 
meente Maastricht gisteren des¬ 
gevraagd meegedeeld. 

De archeoloog wilde nog niets 
kwijt over de vondst, die gedaan 
is in het noordwestelijke deel 
van het - op enkele objecten na 
- kaalgeslagen Céramique-ter¬ 
rein. In het laboratorium van het 
instituut van oudheidkundig bo¬ 
demonderzoek in Leiden wor¬ 
den momenteel nog analyses 
gemaakt van het opgestuurde 
materiaal waaruit een exacte da¬ 
tering kan worden afgeleid. Men 
hoopt binnenkort ook hierover 
meer zekerheid te hebben. 

In kringen van archeologen 
wordt de vondst zeer uniek ge¬ 


noemd. Het aantreffen van een 
complete pottenbakkersoven uit 
de Merovingische tijd is nog niet 
eerder voorgekomen. 

De Merovingers hebben een spe¬ 
cifieke cultuur gehad, die voor¬ 
namelijk bekend is uit graf- 
vondsten. Onder andere in Sit- 
tard (Kemperkoul) is tien jaar 
geleden een omvangrijk Mero- 
vingisch rijengrafveld ontdekt. 
In latere Merovingische tijden is 
men weer tot crematie overge¬ 
gaan, waarbij gebruik gemaakt 
werd van aardewerken potten, 
zoals die waarschijnlijk ook op 
het Céramique-terrein werden 
gemaakt. In Maastricht zijn tot- 
nutoe de de meeste en interes¬ 
santste vondsten gedaan, waar¬ 
bij die van de pottenoven waar¬ 
schijnlijk als het pièce de résis- 
tance kan worden aangemerkt. 


Intrekken verklaring lijkt voldoende 

’ Affaire Zuidgeest’ 
loopt met sisser af 


HEERLEN - De 'affaire Zuidgeest’ 
lijkt met een sisser af te lopen. Door 
het intrekken van een omstreden 
verklaring heeft de Heerlense 
PvdA-wethouder de coalitiepart¬ 
ners waarschijnlijk voldoende te¬ 
vreden gesteld. 

Jos Zuidgeest las op 30 januari tij¬ 
dens een commissievergadering 
een getypte verklaring voor, waarin 
hij toelichtte waarom hij opstapt als 
voorzitter van de stuurgroep die 
zich bezig houdt met de verbou¬ 
wing van het stadhuis. 

Dat leidde tot grote commotie. Niet 
alleen verraste Zuidgeest zijn eigen 
fractie volkomen, coalitiepartner 
CDA reageerde ronduit woedend 
omdat Zuidgeest impliciet wethou¬ 
der Hub Savelsbergh ervan be¬ 
schuldigde achter zijn rug om de 
architect beinvloed te hebben. 

Zuidgeest zei ook te vrezen dat deze 


manoeuvre Heerlen wel eens twee 
miljoen zou kunnen kosten. 

De afgelopen week had druk poli¬ 
tiek overleg plaats. Donderdag 
werkten het CDA en de PvdA onder 
hoogspanning toe naar een compro¬ 
mis. Een dag later trok Zuidgeest 
tijdens een ingelaste collegeverga¬ 
dering de gewraakte verklaring in. 
Vanmiddag komt de CDA-fractie 
bijeen om een definitief standpunt 
in te nemen. 

Zuidgeest blijft wel bij zijn aftreden 
als voorzitter van de stuurgroep. 
„Dat besluit is uitsluitend geba¬ 
seerd op procedurele en technische 
gronden. Er is aldus slechts sprake 
van een zakelijk verschil van me¬ 
ning,” schrijft burgemeester Piet 
van Zeil in een gisteren bij alle 
raadsleden bezorgde brief. 

De stuurgroep, waar Zuidgeest wel 
lid van blijft, staat voorlopig onder 
het waarnemend leiderschap van 


Huysman baas van 
vliegende brigade 

HEERLEN/DEN HAAG - Brigade¬ 
generaal Pieter Huysman (51) wordt 
de eerste commandant van de nieuwe 
luchtmobiele divisie van de NAVO in 
Brunssum. Huysman is thans sous¬ 
chef operatiën bij de staf van de Ko¬ 
ninklijke Landmacht. 

De op te richten divisiestaf. die van 
start gaat met 24 personen, wordt 
aanvankelijk ondergebracht bij het 
Navo-hoofdkwartier AFCENT in 
Brunssum. 

Het commando van de multinationale 
divisie zal bij toerbeurt door de ver¬ 
schillende landen (Duitsland, Enge¬ 
land, België en Nederland) worden 
vervuld. 

De luchtmobiele divisie gaat deel uit¬ 
maken van het nog op te richten Ra- 
pid Reaction Corps, de snel inzetbare 
eenheden van het geallieerde com¬ 
mando in Europa. 

Het corps is volgens de nieuwe Navo- 
strategie in de eerste plaats bestemd 
om te worden ingezet in het kader van 
crisisbeheersing. 


Tasjesrover 
van 15 jaar 

MAASTRICHT - Een 15-jarige jon¬ 
gen uit Maastricht is aangehouden 
omdat hij ervan wordt verdacht op 3 
februari op de Prof. Cobbenhagen- 
straat een 77-jarige inwoonster van 
deze stad van haar handtas te heb¬ 
ben beroofd. 

Getuigen zagen de beroving gebeu¬ 
ren en meldden dit bij de politie. Door 
middel van spiegelconfrontatie werd 
de dader herkend. 

Zijn vader heeft inmiddels het slacht¬ 
offer via de politie schadeloos gesteld. 
Ook de spulletjes van de vrouw die 
nog in de ouderlijke woning aanwezig 
waren, werden aan haar teruggege¬ 
ven. De tas die door de verdachte 
werd weggegooid in een leegstaande 
gebouw, is niet meer teruggevonden. 

Late voetganger 
door auto gepakt 

KERKRADE - Een voetganger is in 
de nacht van zondag op maandag 
aangereden door een personenauto. 
De wandelaar liep rond half een over 
het trottoir van het Dr. Ackensplein, 
toen hij van achteren werd geschept 
door een auto. Zijn benen liepen ver¬ 
wondingen op en moesten in het zie¬ 
kenhuis verzorgd worden. De auto is 
na het ongeluk doorgereden. 

De politie is op zoek naar getuigen 
van de aanrijding. Het zou gaan om 
een klein model personenauto. Getui¬ 
gen kunnen bellen naar de politie in 
Kerkrade. 

Woning in 
brand gezet 

GELEEN - Een woning aan de Ge- 
leense Bosweg is zaterdagavond 
door onbekenden in brand gestoken. 
Daarbij werd de benedenverdieping 
bijna geheel vernield en liep de. bo¬ 
venste verdieping flinke rooksschade 
op. Doordat de buren tijdig de politie 
en brandweer inschakelden, kon een 
uitslaande brand worden voorkomen. 
Diezelfde nacht stak een Geleense 
man de schuur achter een woning 
aan de Paralellweg in brand. 

Volgens de politie was de man tot zijn 
daad gekomen omdat hij relatiepro¬ 
blemen had. De schuur ging in vlam¬ 
men op. 

Bekneld tussen 


offset-pers 


WEERT - De 43-jarige machinebe- 
diende P.C. uit Weert is maandag 
rond het middaguur tijdens zijn werk¬ 
zaamheden met de rechtervoet be¬ 
kneld geraakt tussen bewegende 
delen van een offsetpers bij zijn be¬ 
drijf, gevestigd aan de Molenveld- 
straat. 

De man raakte ernstig gewond aan de 
enkel en is naar het ziekenhuis over¬ 
gebracht. 

Naar de oorzaak wordt een onder¬ 
zoek ingesteld en de arbeidsinspectie 
werd op de hoogte gebracht van het 
ongeval. 


Air Exel driemaal 
daags op Londen 

BEEK - De luchtvaartmaatschappij 
Air Exel Netherlands is gisteren ge¬ 
start met de nieuwe lijndienst Maas- 
tricht-Londen. De maatschappij zal 
deze vlucht door de week driemaal 
per dag uitvoeren. Op zaterdag is er 
een ochtendvlucht en op zondag een 
late middagvlucht. 

De passagiers worden met de 30-per- 
soons Embraer Brasilia - een twee- 
motorige turboprop - in 1 uur en 20 
minuten naar de luchthaven Londen 
Stansted gevlogen. 

Vanaf Stansted is het met de nieuwe 
Stansted Express slechts 40 minuten 
naar Londen-Liverpool Street Station. 
Air Exel pendelt sinds 1 mei 1990 al 
vier maai per dag heen en weer tus¬ 
sen Maastricht en Amsterdam. 


Limburgs Dagblad zijn op zaterdag 15 februari 1992 

40 jaargetrouwd., 

Dit WiMen Vrijdag met onze kinderen* 
kleinkinder en, fannUe en vri^ndenpieren. 

Uit denkb a ar heid is er om lf.OQ ntsreenb. 
mi» m de Past, van Ars-kerh te Eygdsboven. 

Br is receptie van lSOOtot 1930 ttttrin *t 
parochiezaaltje van détiB. Pastoor van 
Ars-kerk, waarvoor wijn moedigen om 

vrienden cn buurtbewoners voor de w 
" ' ' opi 
wam Enige en algemene kennisgeving 


Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor 
de toekomst, werd lieden vrij onverwacht door 
zijn Schepper teruggeroepen, in de leeftijd van 
35 jaar, ' : ~ _ 

Jos Krautscheid 

echtgenoot van 

NoraSabri 

Man van: Npra Krautscheid-Sabri 
Vader van: Cannen Krautscheid 
Zoon van,: Wilma en Sjef 

Krautscheid-Mengelers 
Broer van: Ron en Tanja 

, Krantscheid-Rinkens 
Bob efi Annemlek 
Krantscheid-Idema x 

Diana en Ron 
ClaashKrautscbeid 
• 1 Sandra en Kare| 

van Dijk-Krautscheid 
. Roy Krautscheid 
Oom van: Ronald, Wesley, 

Alexander en Servy 
Haas' 

Joijce, Maikel,Jeffiry en Timmy 
Kessy en Kenny 

9 februari 1992 

Corr.adres: Brumkoolweg 12 6414 BJ Heerlen 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
donderdag 19 februari as. om 11.00 uur in dé 
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te 
Heksenberg-Heerien. Aansluitend zal de begra¬ 
fenis plaatsvinden op de algemene bëgraaf- 
plaats te Heerlerheide. 

Bijeenkomst in dé kerk, alwaar gelegenheid tot 
sehriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. 

Jos zal bijzonder worden benlacht tijdens het 
rozenkransgebed en de avondwake van woens¬ 
dag 12 febraurfa as om 18.45 ujtr inde bovenge¬ 
noemde kerk. ; f > > 

Q^nè#^#d .jtot. aj^cheid nemen in een det 

Universele, Hoófdstraat 
lOdiéBderabrpek, dagelijks v«n 14.00 tot 15.00 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. * 


,Men man en vader waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 

Achter je ligt een leven van werken en plicht, 
en juist dit bepaalde in alles jouw eigen gezicht.” 

Een dankbare herinnering achterlatend, is, toch nog onverwacht, van . 
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef¬ 
tijd van 76 jaar, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, 
schoonbroer, oom en n<eef 


Ferdinand 
echtgenoot van wijlen 


Met grote verslagenheid en diepe ontsteltenis 
namen wij kennis van het plotseling overlijden 
van onze medewerker en collega 
Directie en medewerkers 
Taad Corvan Rooy 


Rijckholt: Pierre Schrijnemaekers 

Henny, Schrijnemaekers-Muytjens 

Ferdinand cnApjo 

Fran$ois 

Sibbe: Mia Nederlands-Schrijnemaekers 
; Michel Nederlands 
Richard en Gaby 
Marcel en Yvonne 
Gronsveld: Harry Schrijnemaekers 

Marlies Schrijnemaekers-Retrae ,, 
•...." .V . Chantal : 

Miranda en Jean 

Rijckholt: Michel Schrijnemaekers 

Marion Schrijnemaekers-Camps 

Rijckholt: Ton Schrijnemaekers 

Door Sehrijnemaekers-Gielissen 
Natascha en Erik • 

Schimmert: Marleen t' • * , 

IVtoohenrSchri jnémaekere 
Leo Moónèn 
Peggy en Kim 
Familie Schrijnemaekers 
Familie Geelen - . vi 

: h. • / • i. ' 

6247 BL Gronsveld, 9 februari 1992 • : 

Stationsstraat 40 * 

De plechtigé uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis' zal worden 
gehouden op donderdag 13 februari as. om 10.30 uur in de parochie¬ 
kerk van St-Martinus te Gronsveld. 

Daar wü overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren. 
Tijdens de frvoadinis pp woensdag 12 februart'as: om 19.00 Jiiur in 
voornoemde k«£k, zal de overledene bijzonder worden herdacht. * 
De overledene is opgebaard in mortuarium Walpot, Kerkstraat 17a te 
Eijsden; bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.30 uur.: 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,' gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. 


Wegens sterfgeval is onze zaak 


Dinsdag 11 februari 1992 • P 


Enige en algemene kennisgeving 

We hebben op een fijne manier afscheid genomen van mijn man, 
ze pappa, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom, neef en vriend 

dr. ir. Hans Driessen 

* 24-10-1945 110-2-1992 

echtgenoot van 

Margriet Kokkelkoren 

pappa van 


Jeroen, Tom, Myra J 

. • * < ' 

1 Familie Driessen 

Familie Kokkelkoren 

10 februari 1992 i j 

Hommerterweg 224 ï 

6431 EZ Hoensbroek ü 

Op vfödag 14 februari as. ojrta 11.00 uur is er in de H. Hartkerkl 
Hoènsbroek-Mariarade een afscheidsbijeenkomst, waar tevens gijl 
genheid is tot schriftebjk condoleren. , • ] 
Je was eep fijne broer, zwager eb oom. 


Marianne 
Loek eü kinderen 


m- 


Door zjj.fi ziekte konden wij, zijn oud-collega’s van het CoriovaH' 
' College,- • ' V 


■***.' *. f ' "*■ * * J ^ y . *. ' Jp ■ 2 

al langen niet meètin ottémiddohhebbfen. >... v<.' ■ ? - J 

Dat wjj nem zo snél defihittef moesten afstaan, heeft óns gé schoferi 
Wij missen in hem een fijne collega en een goede vriend. J 

Wij wensen Margriet, Jeroen, Tom, Mirabelle en de familie vel 
troost 4 

.. - i . Directie, onderwijzend en niet-onderwijzeprf 
4 personedvan het Sintermeertencollege ^ • 


Veel te joiig, met nog zoveel plannen, is, geheel 
onverwacht, m de leeftijd van 46 jaar, van óns 
heengegaan, m$a lk$e man» onze zorgzameva- 
der, zoon, broers schoonbroer, oom en neef 


gebr. P. en H. * 
Schrijnemaekers 

:s i Stationsstraat 73, Gronsveld, 

DONDERDAG 13FSBBUARI AS. O 


ïMmmï 


ït: .■ v 


^jjn teerlingen en zijn collegiali 
iee hij zifn ziekte gedragen hec 
veel kraèht toe om dit v 

onvetwacht, ipde 


K-fmf ... ra'-steï. 

■«sérVr 

endschap, zachte 

,. o 

Ó'vV-'-ptï- 'rh. ■ .1 c.l\, »-r.rtN ■la llv'l:. . i «Sv 


f r> : J 


iHarDéDavIdSteè 

limburgs dagblad 


1 ... 


i ; y :-?. 


Limburg 


’Kredietbemiddelaars 
nog steeds actief 
Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 13 


vervolg van pagina 11 

Advocaat mr A. Lemmen, de raads- 
v Van Kisters en Schönemann, 
2 j-j.dat het Limburgs Dagblad 
ter ? ianten * en onrechte als oplich- 
altfa eeft omschr even. Hij zei dat ze 
ha^j , te ë° e< der trouw hebben ge- 
Hon-+ d ’ slechts bemiddelden, 
, „ ^ garanties gaven en dat in veel 
jver^ i we * degelijk kredieten zijn 
! d a *, re ^ t- Maar voorbeelden van 
m J a atste kon hij niet geven. Lem- 
tniJ 1 ® a ^ *oe dat het ook wel eens 
1' Kist 1S ge ® aan > maar daar hadden 
hpJ ers en Schönemann volgens 
■ het i geen schuld aan. Ze zouden 
hu- Siac M°ffer zijn geworden van 
; 2ou P ers oneel dat geld in eigen zak 
’vr 0 e ebben gestoken en van een 
hehvf ere partner die misbruik zou 
een k gemaa ^ t van de naam van 
S bedrijf dat ooit door Kisters en 
i 'Cüën+ nen?lann werd geleid. Zijn 
b er len zouden zich sinds septem- 
U-jV^g jaar ook niet meer met 
omrJ 1 +° em iddeling bezighouden 

in I at ^ e door de Dealworthdirectie 
° nd en zouden zijn ontslagen. 

! b e + Adelrneijer kwam echter met 
'actief W ^ s dat de twee nog steeds 
1 1 z U n op dat terrein. Hij ver- 

v® naar een uittreksel van de 
' bWif r , Van Koophandel waaruit 
; on q da * Kisters en Schönemann 
Januari van dit jaar nog als ge¬ volmachtigde van Dealworth waren 
genoteerd. Adelmeijer somde bo¬ 
vendien nog een aantal andere be¬ 
drijven op waar Kisters en Schöne¬ 
mann bij betrokken waren en zijn. 
Die bedrijven zijn stuk voor stuk 
'Limited Companies’ (Engelse bv’s) 
waarvan de hoofdkantoren in alle 
gevallen gevestigd zijn op een en 
hetzelfde adres in Londen. „Het 
hoofdkantoor is een brievenbus”, 
zei Adelmeijer, die daarmee de be¬ 
wering van Kisters en Schönemann 
van tafel veegde dat de 'directie in 
Engeland’ verantwoordelijk was 
voor alle eventuele misstanden. „Er 
is nooit wat gebleken van een lei¬ 
ding in Londen. Het zijn Kisters en 
Schönemann zelf die aan de touw¬ 
tjes trekken. Ze staan in een mest¬ 
hoop en verspreiden bij elke bewe¬ 
ging meer stank.” 

Ook van het bezwaar van mr Lem¬ 
men dat een ander Landgraafs be¬ 
drijfje, Finchley Trading, in het 
Limburgs Dagblad 'verdacht' werd 
genoemd, liet Adelmeijer geen 
spaan heel. De advocaat van de 
krant onthulde dat de Bulgaarse 
ambassade al meer dan een maand 
wacht op teruggave van 250 kunst¬ 
werken die in de expositieruimte 
van Finchley Trading staan opge¬ 
steld. Bulgaarse kunstenaars stuur¬ 
den oktober vorig jaar werk naar 
Landgraaf in de veronderstelling 


dat het daar zou worden verkocht. 
De galerie was echter vrijwel nooit 
open en voor zover bekend is geen 
enkel kunstwerk van de hand ge¬ 
daan. Adelmeijer: „Waarschijnlijk 
gold de kunsthandel louter als ca¬ 
mouflage voor andere activiteiten.” 
Een van de redenen die mr Lem¬ 
men aanvoerde voor de problemen 
bij de kredietverschaffïng, waren 
geblokkeerde gelden ten gevolge 
van moeilijkheden van een Engelse 
bank, waarvan de eisers de naam 
even ontschoten was. Mr Adelmei¬ 
jer toonde zich uitermate sceptisch 
over dat geheugenverlies en wist mr 
Lemmen meteen aan de naam te 
helpen: BCCI, de vorig jaar gefail¬ 
leerde en ernstig in opspraak ge¬ 
raakte bank. 

Lemmen betoogde voorts dat Kis¬ 
ters en Schönemann een schade 
van vele tienduizenden guldens 
hebben geleden door de publicaties 
in het Limburgs Dagblad: „Onthul- 
lingsjournalistiek die niet kan, 
waardoor de belangen van mijn 
cliënten met voeten zijn getreden”. 
Adelmeijer trok de beweerde scha¬ 
de in twijfel- „Kisters en Schöne¬ 
mann zeggen dat ze sinds kort met 
de meeste bedrijven niks meer te 
maken hebben. Hoe kunnen ze dan 
schade lijden?” En over de publica¬ 
ties in het Limburgs Dagblad zei hij 
dat een krant die schrijft over ver- 


Werk bij PKF/Steijn gehalveerd 

Ontslagen bij 

dochters KNP 


-- Y q n onze redactie economie 

^WALMEN - De werkgele- 
omT eid bi J PKF/Steijn, een 

• o» erdee l van het papiercon- 
: rri KNP, wordt de komen- 

'tot d , rie ^ aar gehalveerd. In 
, k aal verdwijnen 250 ar- 

- eidspiaa^gn Van de vijf 

dd....gingen worden de be- 

■ So ^ Ven Swalmen en Voor¬ 
noten gesloten. In Swal- 

; n werken nu 120 mensen 
hÜ n v °orschoten 65. Dat 
i gebben PKF/Steijn, de 
| ouw- en houtbond FNV en 
L h° ut - en bouwbond CNV 
| teren bekendgemaakt. 

> Vn 

■ eindpv°u t0t ^ werknemers zal uit- 

' ten f= e dwongen ontslag moe- 
ï re s t »v? rden aan êevraagd. Voor de 
’ een K° et mo S e hjk zijn elders 

Wonwi aan * e vinden, aldus een 
; Èen d H V °^ rder van de bonden. 
Swalm 66 i Van bet Personeel uit 
S W ir. v? , an v °igend jaar aan de 
fabrj e K Ven o ’ waar PKF een pallet- 
; brein g ? at m °derniseren en uit- 
bienc^' l 11 . Venl ° werken nu 33 
t WoorrW p KF. Volgens een 

’ iaan „n° erder van de vakbonden 
I teenn i iGen a ^ * n Limburg het ko- 
1 Sen veit ar minsten s 70 arbeidsplaat- 
| Èinn oren door de reorganisatie, 
land „° ng Jaar had PKF in Neder- 

> bigt et 1 ” 1 mensen op de loon- 
tten 0 ^ an ' PKF maakt houten kis- 
‘ hooH^i betets. De afslanking is 
; Pakkfn keUjk omdat hout als ver- 
ï en frnit gS ^ latenaal voor groenten 

• gen a 1 steeds meer wordt vervan- 
: n door karton en plastic. 

| be e wl ernemin gsraad van PKF, de 
I bebhn^ 611 bonden en het bedrijf 
’■ en aar, n een socia al plan opgesteld 
r is ep Y aard - Als onderdeel daarvan 

■ W er u_ trans ferbureau opgericht dat 
i tiaar ,f mers helpt met het zoeken 
jf klein , en andere baan. Voor een 
\ hen au 6e van bet personeel kun- 
[ den * nat , lev en binnen KNP wor- 
» Vo PT .a^f Vonden ’ aldus een woord- 

• bet concern. „De 

bepakt de a daartoe 2 « n echter 
Vr epmr )ó orr \dat PKF toch een 
VoSf y, end ln de bijt is bij KNP.” 
Wden k 6 v f 00rdv °erder van de 
Sociale Plan 'de 
het is Ja kntlek goed doorstaan. 

dat we h^1a e + S ? Ct0r het beste P lan 
s teten ” et ^ aatste Jaar hebben afge- 


! Zakenvrouw 

van het jaar’ 
stapt uit raad 

1 ?oS™ VER - De ’zaken- 
| ^ouw van h et jaa r 1988’, mevrouw 

gem;° V f rS " Va J n Lier °P sta Pt uit de 
^meenteraad van Beesel-Reuver. 
alpiens te drukke werkzaamheden 
2iin^rectrice van Hovuma-maga- 
V&stellmgen in Reuver heeft het 
: raari^ adshd te weini ë tijd over het 
helft dmaatscha P> dat zij acht jaar 
is u vervu ld- Maandag 17 februari 
W n ^ aar laatste vergadering. Zij 

Hi,, li °Pg e volgd door Patrick 
! lu Urdeman. 


moedelijke misstanden niet de vol¬ 
ledige bewijzen hoeft te leveren. Als 
met de publicatie het maatschappe¬ 
lijk belang gediend is, zijn redelijke 
aanwijzingen voldoende. „Die zijn 
in dit geval volop aanwezig.” Adel¬ 
meijer daagde Kisters en Schöne¬ 
mann uit om anders maar openheid 
van zaken te verschaffen over de 
ware activiteiten van de Landgraaf- 
se bedrijfjes. 

Vlak voor het kort geding meldde 
zich overigens nog een Duitse gedu¬ 
peerde. Hij zei dat hij samen met 
zestig andere Duitse en Zwitserse 
zakenlieden op 18 december vorig 
jaar op uitnodiging van Kisters naar 
Engeland is gereisd om krediet aan 
te vragen. Ze werden ontvangen in 
het Hilton-hotel in Londen, waar ze 
flinke voorschotten moesten beta¬ 
len. Krediet hebben ze echter nooit 
gekregen. 

Rechtbankpresident mr P. Broek¬ 
hoven doet over veertien dagen uit¬ 
spraak. 

# Dit bord prijkt aan de voor¬ 
gevel van Finchley Road 
788-790 in Londen. Dit is het 
adres waar volgens Kisters en 
Schönemann de hoofdkanto¬ 
ren zijn gevestigd van de be¬ 
drijfjes waarvan ze in Land¬ 
graaf de filialen leidden. Uit 
de informatie op het bord 
blijkt dat ter plekke onder an¬ 
dere kant en klare bedrijven 
en nominale directeuren gele¬ 
verd kunnen worden. Boven¬ 
staande foto is gisteren als 
bewijs van de brievenbusprak¬ 
tijken van Kisters en Schöne¬ 
mann ter beschikking van de 
rechtbankpresident gesteld. 

Foto: ANDY HUNTLEY 


Ex - gevangene 
naar rechter 

SITTARD - Ex-gedetineerde 
mr P. Vleeming uit Rotterdam 
wil de directie van de Sittardse 
penitentiaire inrichtingen De 
Geerhorst oproepen voor een 
voorlopig getuigenverhoor bij 
de kantonrechter. Vleeming 
kreeg, toen hij nog in Sittard 
gevangen zat, van de directie 
geen toestemming om een zit¬ 
ting van de Raadkamer in Rot¬ 
terdam bij te wonen. Tijdens 
die zitting boog de Raadkamer 
zich over het faillisement van 
het adviesbureau. 

Vleeming heeft zijn verzoek Groeiend tekort 
aan psychiaters 
in Z-Nederland 

UTRECHT - Meer psychiaters 
moeten worden opgeleid om het 
groeiend tekort aan deze specia¬ 
listen op te kunnen vangen. In 
1996 zullen er bij ongewijzigd be¬ 
leid 450 psychiaters te weinig 
zijn. Nu al kunnen 191 banen 
niet worden opgevuld. Vooral 
kinder- en jeugdpsychiaters zijn 
schaars. 

Dat blijkt uit een maandag gepu¬ 
bliceerd onderzoek van het Na¬ 
tionaal Ziekenhuisinstituut 
onder alle instellingen voor gees¬ 
telijke gezondheidszorg. 

In het noorden en zuiden van het 
land zijn de meeste vacatures: 20 
procent van het totale aantal 
openstaande banen. In Zuid- 
Nederland (Brabant en Limburg) 
werken op dit moment 154 psy¬ 
chiaters in instellingen. Dit aan¬ 
tal voldoet echter niet aan de 
vraag naar psychiaters. Het te¬ 
kort aan psychiaters bedraagt in 
Zuid-Nederland namelijk 25,2 
procent tegen een landelijk ge¬ 
middelde van 15,9 procent. 

Het ziekenhuisinstituut ziet de 
oorzaak van het tekort in de ver¬ 
mindering sinds 1983 van het 
aantal psychiaters in opleiding. 
En doordat de duur van die op¬ 
leiding is verlengd van vier naar 
4,5 jaar, komen er minder nieuw 
ingeschreven psychiaters bij. 
Verder is het aantal psychiaters 
dat zich zelfstandig vestigt on¬ 
verwacht toegenomen. 


gericht aan de kantonrechter 
in Sittard. Inmiddels heeft hij 
ook het ministerie van Justitie 
van zijn grieven op de hoogte 
gesteld. Eerder stelde de ex- 
gevangene een ultimatum aan 
de directie. 

Hij wilde binnen vijf dagen 
weten waarom de directie zijn 
verzoek destijds afwees. Vlee¬ 
ming verwijt de directie dat zij 
hem ook bij eerdere zittingen 
van de Raadkamer heeft ge¬ 
dwarsboomd door hem niet of 
te laat te laten gaan. 

Hij zegt dat hem hierdoor ern¬ 
stige schade is berokkend. De 
Rotterdammer werd afgelopen 
vrijdag ontslagen uit De Geer¬ 
horst. 
1111 


■' ... ... .. 

'I 

mfflÈÈt x 

H8&.. 


I. 


Het omknopen van de ’turban’ is voor de Heerlense Joan Bah-Over beek net zo gewoon als tanden poetsen. 

door monique parren Metamorfose Joan Bah duurde twee jaar 2 

Huil onder een gitzwarte hoofd- Heerlens meisje wordt I 

ek. Geen spoortje make-up op «f r 

t gezicht. Frivole kleding heeft -- # £* 1 1 -■ t 

moslim met hooiddoek . 


Foto: FRANS RADE 


HEERLEN - Donkere haren gaan 
schuil onder een gitzwarte hoofd¬ 
doek. Geen spoortje make-up op 
het gezicht. Frivole kleding heeft 
plaatsgemaakt voor een degelijker 
outfit. Ingetogen is het juiste 
woord. Joan Bah-Overbeek werd 
moslim. Ze onderging in een kleine 
twee jaar tijd een metamorfose. 
Uiterlijk, maar zeker ook innerlijk. 
Stapje voor stapje is de 19-jarige 
Heerlense veranderd. Een lange 
weg, met veel haken en ogen. 

Haar ouders weten nog niet dat 
Joan - sinds kort - een hoofddoek 
draagt. Het weerzien met haar fami-, 
lie uit Katwijk is een testcase. Voor 
Joan hóórt de ’turban’ er gewoon 
bij. Dat is langzaam zo gegroeid. In 
het begin had de Heerlense iedere 
dag hoofdpijn, maar inmiddels is ze 
over het kritieke punt heen. Het 
omknopen van het doekje is pure 
routine. 

„Juist met de turban laat ik aan an¬ 
dere mensen zien dat ik moslim 
ben. Dat ik een bewuste keuze heb 
gemaakt. Maar in gezelschap van 
mijn eigen - Nederlandse - familie 
wordt het misschien tóch moeilijk”, 
meent Joan. 

De Heerlense maakte in haar vroe¬ 
gere woonplaats Katwijk voor het 
eerst kennis met 'die andere we¬ 
reld’. Joan: „Ik was kind aan huis 
bij onze Turkse buren. Omdat ik 


daar vaak bleef overnachten, heb ik 
ook de levensstijl van de mensen 
beter leren kennen. Vanaf die tijd 
ben ik me intensief in de godsdienst 
en de cultuur gaan verdiepen.” 

Haar besluit om voortaan als mos¬ 
lim door het leven te gaan is - vol¬ 
gens Joan - zeer weloverwogen 
genomen. Ruim twéé jaar heeft de 
Heerlense voor zichzelf uitgetrok¬ 
ken om kennis te maken met de 
levensstijl van moslims en de Islam. 

Joan: „Als je moslim wil worden 
zijn er niet zoveel mensen aan wie 
je iets kunt vragen. Daarom heb ik 
zélf het initiatief moeten nemen.” 
Een ware speurtocht naar de beoog¬ 
de informatie was het resultaat. 


Praktijk 


De bibliotheek bood weinig soelaas. 
„In al die boeken vind je vrijwel 
niets terug over de praktijk, het da¬ 
gelijks leven. Daarnaar ben ik lang 
op zoek geweest, want ik wilde wél 
precies weten wat er allemaal voor 
me zou gaan veranderen.” 


Tijdens info-avonden in Den Haag 
en Venlo, van een stichting voor 
Nederlandstalige moslims, leerde 
Joan nog een drietal Heerlense 
moslim-vrouwen kennen. „Het was 
ontzettend leuk om ervaringen uit 
te wisselen. Vooral de gesprekken 
over gewone dagelijkse dingen heb¬ 
ben me écht goed gedaan, me alleen 
maar gesterkt in mijn voornemen 
om moslim te worden.” 

Joans leven is beetje bij beetje ver¬ 
anderd. „Het is onmogelijk om je 
bestaan van de ene op de andere 
dag honderd graden om te gooien. 
Iedereen heeft weleens gehoord van 
een cultuurschok”, zegt de Heerlen¬ 
se. „Naarmate ik meer te weten ben 
gekomen over de Islam en de bijbe¬ 
horende omgangsvormen, heb ik 
mezelf langzaam aangepast.” 

Die aanpassingen zijn niet mis. De 
jonge vrouw tegenover me op de 
bank draagt wijde kleding. Vrijwel 
éltijd een lange broek en blouses 
met lange mouwen, voor de goede 
zeden. Bioscoop of discotheek zijn 
uit den boze. Het leven van een 
moslim draait om vijf zogenaamde 


Brunssummer wacht gijzeling 

Getuige moord 
weigert eed Van onze verslaggever 

MAASTRICHT — De 19-jarige 
G.J. van V. uit Brunssum 
hangt gijzeling gedurende ten¬ 
minste dertig dagen boven het 
hoofd als hij ook vandaag 
blijft weigeren zich te laten 
beëdigen als (kroon-)getuige 
in de strafzaak tegen zijn 35-ja- 
rige plaatsgenoot P.D.. Voor 
de rechtbank in Maastricht 
stond deze gisteren terecht op 
de beschuldiging de 33-jarige 
Heerlenaar Nico Schormans 
in augustus van vorig jaar te 
hebben vermoord. Justitie 
houdt de mogelijkheid open 
dat sprake is van een uit de 
hand gelopen conflict in de 
plaatselijke drugwereld. 

Tot tweemaal toe weigerde Van V. 
gisteren de eed of belofte af te leg¬ 
gen. Zonder deze formule ontbeert 
een getuige in de rechtszaal elk be¬ 
staansrecht en krijgt hij zelfs niet de 
gelegenheid zich te beroepen op het 
verschoningsrecht, waarop de jon¬ 
geman kennelijk wilde aansturen. 
Hij volhardde in zijn weigering ook 
nadat zijn in allerijl ontboden raads¬ 
man hem de vooralsnog ’ onschade¬ 
lijke’ consequenties van eed of 
belofte had voorgehouden. Nadat 
president mr J. Wortmann tot twee¬ 
maal toe namens de rechtbank zijn 
gijzeling had bevolen, kreeg de wei¬ 
gerende getuige om half vijf niette¬ 
min voor de derde maal bedenktijd. 
Hedenmorgen volgt daarop zijn 
'laatste kans’. Van de manier waar¬ 
op de jongeman daarvan gebruik 
zal maken, hangt het verdere ver¬ 
loop van de strafzaak tegen D. af. 
Deze schudde gisteren het hoofd bij 
de zoveelste weigering van Van V. 
’lk snap het niet’, liet hij zich ont¬ 
vallen. Het waren zijn enige hardop 
uitgesproken woorden nadat hij 
zich ’s morgens voor de duur van de 
hele zitting had beroepen op zijn 
zwijgrecht. 


10 augustus van vorig jaar was gear¬ 
resteerd na een gewapende overval 
in Treebeek deed hij bij het zoveel¬ 
ste verhoor onverwacht een onthut¬ 
sende onthulling. Tk heb het bange 
vermoeden dat D. met een geweer 
dat vroeger van mij is geweest iets 
ernstigs heeft aangericht in de wo¬ 
ning van Nico Schormans. Ik zou 
maar eens gaan kijken....’ Op het 
aangegeven adres trof de politie 
korte tijd later inderdaad het ont¬ 
zielde lichaam van de alleenwonen¬ 
de Schormans aan. Het was verbor¬ 
gen in een bergruimte en afgedekt 
met kleren en een deur met het op¬ 
schrift 'Uitgang’. Van meet af ont¬ 
kende D. de Heerlenaar te hebben 
gedood. President mr Wortmann 
diepte tijdens de zitting uit het lij¬ 
vig dossier echter tal van belasten¬ 
de getuigeverklaringen op, voor het 
merendeel afkomstig van de giste¬ 
ren zo weigerachtige Van V. 


Plunjezak 


zuilen. Het geloof is daarvan veruit 
het belangrijkste. Daarnaast moet 
een moslim op vaste tijden bidden, 
een deel van zijn salaris afstaan aan 
een liefdatiigheidsinstelling (offe¬ 
ren), één keer in zijn leven Mekka 
bezoeken en vasten (Ramadan). 

Fard 

En dan zijn er nog al die regels en 
voorschriften waar een 'gewoon’ 
mens niet bij nadenkt. Het is verbo¬ 
den (fard) om drank in huis te heb¬ 
ben, varkensvlees of dierlijke vet¬ 
ten te eten en vrouwen moeten het 
eigen lichaam bedekken. Pikante 
lingerie is bijvoorbeeld weer wél 
toegestaan, maar alleen binnens¬ 
huis. 

De essentie? Een vrouw mag in het 
openbaar zo min mogelijk opvallen 
en alleen de eigen echtgenoot mag 
het ’blote’ lichaam zien. „Die regels 
zijn er voor ieders bestwil”, meent 
Joan. „Mannen en vrouwen zijn in 
principe gelijk, maar hebben ande¬ 
re plichten. Over het algemeen 
heeft een moslim wél veel vrijheid.” 

Joan heeft weinig moeite gehad om 
haar 'Nederlandse leefwijze’ op te 
geven. Haar verkering en later haar 
huwelijk met een Afrikaanse man 
waren een extra motivatie voor 
Joan. „We staan nu veel dichter bij 
elkaar dan voorheen. Toch heeft hij 
me niet gedwongen, zoals veel men¬ 
sen denken. Als je als Nederlandse 
moslim wil worden, moet je daar 
zélf ook echt volledig achter staan.” 


Spoor 


Het was Van V. geweest die de poli¬ 
tie op het spoor had gezet van de 
moord op Schormans. Nadat hij op 


Sprekende over Schormans zou D. 
aan Van V. hebben gevraagd: ’Zal 
ik hem rippen of niet?’ om diezelfde 
dag, na een bezoek aan Schormans, 
tegen de jongen te zeggen: ’Jè be¬ 
grijpt nu wel waar je bij betrokken 
bent’. Hij zou voorts hebben gezegd 
achtmaal op Schormans te hebben 
geschoten. Enkele dagen later zou 
Van V. in opdracht van D. bloed¬ 
sporen hebben weggewist in de 
woning van het slachtoffer aan de 
Cambriumstraat in de wijk Zeswe¬ 
gen. Ook zou hij daar een groene 
plunjezak hebben opgehaald die D. 
na enkele omwegen opborg in een 
NS-bagagekluis in Maastricht. Van 
V. beweerde in de zak iets te heb¬ 
ben gevoeld dat op een wapen leek. 
Nadat de zak tevoorschijn was ge¬ 
komen, ontcijferde de politie daar¬ 
op het militaire registratienummer 
van Schormans. Voorts werden kle¬ 
dingstukken aangetroffen met 
bloedvlekken en schroeigaten, de 
huls van een geweerkogel en enkele 
persoonlijke bescheiden op naam 
van D. 

Een 23-jarige ex-vriendin van de 
verdachte vertelde de rechtbank 
gisteren nog, dat D. haar een aanste¬ 
ker had geschonken waarop de 
naam van de vermoorde Heerlenaar 
gegraveerd bleek te zijn. Naar haar 
mening had D. dat klaarblijkelijk 
niet geweten. 


(ADVERTENTIE) 


Ready for the 
United States of Europe 


The Career Builders 
in 

Antwerp, Barcelona, Brussels, Paris, Toulouse, Lisbon, Munich, St.-Vincent, Madrid, Geneva, Sion, 
Montreux, The Hague, Athens, Thessaloniki and Rome. 

De European University biedt u „Bachelor" - en „Master" - programma's op het gebied van bedrijfskunde, 
informatica, internationaal management, hotel management, communicatie, public relations en Europese 
talen (BBA, BIS, MBA, MIS, MA). 

INFORMATIESESSIE 

O MAASTRICHT: 14 februari 1992 - van 18.00 h tot 21.00 h 
Golden Tulip Barbizon Maastricht, MECC 
Forum 110 
6229 GV Maastricht 

□ Ik wens meer informatie over de programma's aan de European University. 

□ Ik wens aanwezig te zijn op de bovenaangeduide informatiesessie. 


Plaats: __ BBA/MBA/BIS/MIS/MA programma* ] 

* onderstreep uw voorkeur 

Schrijf of bel naar: | 

Den Haag, Nassauplein 25-27, 2585 EC Den Haag, ] 

tel.: 070 360 44 79. 

Cursussen in Nederlands of Engels. | 

De European University is lid van The American Assembly of Collegiate Schools of Business. Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 


Al sinds Frankenstein probeert de mens te sleutelen aan de 
oorspronkelijke schepping van het levende. Genetische 
manipulatie, het veranderen van de DNA-moleculen, heeft 
alt\jd tot de verbeelding gesproken. DNA-onderzoek wordt 
ook binnen de industriële wereld steeds belangrijker, 
omdat de vraag naar bio-technologie toeneemt. Over enkele 
maanden begint DSM na veel politiek touwtrekken met 
DNA-onderzoek in haar Geleense laboratorium. In een 
stofvrije, naaddichte ruimte van ongeveer vijftien vierkante 
meter worden de erfelijke eigenschappen van ongevaarlijke 
micro-organismen gemanipuleerd. Tegenstanders van dit 
laboratorium hebben gerechtelijke stappen ondernomen 
om het opstarten te verhinderen. Zij vinden het onveilig. 
De adviseur Beroepen Milieuhygiëne van VROM is het met 
hen eens en heeft tot tweemaal toe een negatief advies 
uitgebracht De Raad van State hééft echter bepaald dat 
DSM het laboratorium voorlopig in gebruik kan nemen. 


Deskundigen volgen start DNA-laboratorium met argusogen 

DSM beschuldigd van 

struisvogelpolitiek DOOR ANGELI POULSSEN 


„Onderzoek naar genetisch ma¬ 
teriaal is zo nieuw, datje nooit 
met enige zekerheid kunt zeggen 
wat voor uitwerking de stoffen 
hebben wanneer ze in contact 
komen met de buitenwereld. 
Daarom vind ik het onverant-, 
woord een DNA-laboratorium zo 
dicht bq een overslagplaats voor 
ontvlambare en ontplofbare stof¬ 
fen te situeren. DSM is een 
struisvogel die zijn kop in het 
zand steekt voor de eventuele ri- 
iico’s, ” is het commentaar van 
prof. L. Reinders van de Stich¬ 
ting Natuur en Milieu, op de be¬ 
slissing van de Raad van State 
‘ om het schorsingsverzoek van 
“ie vergunning voor het DNA- 
' laboratorium, af te wijzen. 

. „Wij hebben absoluut niets te 
! verbergen en zien het nut niet in 
van dit 'welles- nietes’ spelletje. 
V Wij hebben een vergunning aan- 
' gevraagd voor een zogenaamd 
C1 -laboratorium, waar eenvou¬ 
dig DNA-onderzoek plaats zal 
vinden, en de Raad van State 
heeft ons groene licht gegeven, ” 
verklaart een woordvoerder van 
DSM. „Over een paar maanden 
zal er pas echt begonnen warden 
- met het onderzoek en wij zullen 
“• óns strikt aan alle afspraken 
houden. Zo zullen we alleen wer- 
ken met organismen die niet 
'■ ziekteverwekkend zijn en zullen 
> alle standaard veiligheidsmaat¬ 
regelen getroffen worden. Zelfs 
bü een eventuele calamiteit, zal 
er naar onze mening geen gevaar 
voor de volksgezondheid drei¬ 
gen.” 


Ontploffing 


van een propeen-overslagplaats, 
stelt H. Geven, een van de be¬ 
zwaarmakers uit Geleen. „Dit 
spul is brandbaar en kan ont¬ 
ploffen. Volgens de wet moet 
een laboratorium er minstens 80 
meter van vandaan liggen. Nu 
ben ik toch bang voor de gevol¬ 
gen, als er een ontpoffing plaats¬ 
vindt en de micro-organismen 
zich vrij hi de omgeving kunnen 
Verspreiden. Bovendien vind ik 
het vreemd dat de Raad van Sta¬ 
te met geen woord beeft gerept 
over het negatieve ambtsadvies. 
Wanneer er tot twee keer toe 
door een onafhankelijke ambte¬ 
naar gesteld wordt dat deze plek 
onveilig is, dan is het raar dat de 
Raad van State alsnog zo han¬ 
delt. Maar er zijn natuurlijk ook 
grote commerciële belangen in 
het spel.” suggereert Geven. 

Wetswijziging 

Raadslid Jan Muijtjens, fractie¬ 
leider van Groen Links in Ge¬ 
leen, is wat voorzichtiger in zijn 
uitlatingen. „Ik vond het teleur¬ 
stellend om te vernemen dat het 
DNA-laboratorium toch van 
start mag gaan. Omdat het een 
Cl-lab is, bestaat binnen de wet 
de mogelijkheid om ook te gaan 
werken met ziekteverwekkende 
organismen. En bij de provincie 
is er eigenlijk te weinig know¬ 
how op dit gebied om goed toe¬ 
richt te kunnen houden op de 
praktijken die men in dit labora¬ 
torium uitvoert. Ik zou er dus 
voor pleiten om in de definitieve 
vergunning een clausule op te 
nemen, waarin het gebruik van 
die organismen bij DSM verbo¬ 
den wordt. Bovendien zouden 
wij het een erg prettig idee vin¬ 
den als het laboratorium, ver- 


; : : ' • ■ * ■ 

~ 1 ; ; v J 

Bi '0mm 1 

r ‘ VT * 

Si. 

I 11&Jï t r i 1 ( " f < 

mmsrnm • Jan Muijtjens, fractievoorzitter van Groen Links, blijft strijd voeren tegen het DNA-laboratorium dat DSM in 
Geleen in gebruik mag gaan nemen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


, „Dat laboratorium ligt 50 meter 


De veiligheid van DNA-laborato- 
ria heeft inmiddels ter discussie 
gestaan in de Eerste Kamer. Dit 
heeft geresulteerd in een voor¬ 
stel tot wetswijziging, waarbij 
het toezicht op het onderzoek 
onder de verantwoordelijkheid 
van VROM valt. „Ik denk inder¬ 
daad dat we bij de provincie te 
weinig gespecialiseerde kennis 


Limburg is dit toch het eerste la¬ 
boratorium in zijn soort. Om de 
werkzaamheden in het DSM- 
laboratorium te kunnen contro¬ 
leren, rijn we nu aangewezen op 
het inhuren van onafhankelijke 
deskundigen. Wij zouden blij 
zijn wanneer het ministerie van 
VROM dit van ons over zou ne¬ 
men, vertelt F. Span, als woord- 


-«- 

Verdacht van moord op Akense agent en gij 

Wendt na twee jaar voor 


gijzeling 


AKEN - Moord op een Akens 
pojitie-agent, ontvoering en 
gijzeling van toevallige pas¬ 
santen, een gewapende roof¬ 
overval op een steenrijke za¬ 
kenman en nog een handvol 
andere misdrijven. Het Open¬ 
baar Ministerie in Aken heeft 
gisteren de zaak tegen de van 
4eze ernstige feiten verdachte 
42-jarige Wolfgang Wendt uit 
Hamburg aangebracht bij de 
rechtbank in Aken. De jury¬ 
rechtbank zal nog voor de zo- 
mér met de behandeling van 


deze zeer geruchtmakende af¬ 
faire beginnen. Centraal in dat 
proces staat de koelbloedige 
moord op de wachtmeester 
van de Akense politie Wilfried 
Zander(42), gepleegd op 11 
april 1990 op een parkeer¬ 
plaats langs de A44 nabij 
Aken. . 

Zander hield Wendt, die in maart 
niet terugkeerde van een zeven¬ 
daags verlof in de gevangenis in 
Hamburg, voor een routinecontrole 
aan op de A44 gelegen parkeer¬ 
plaats ’Köningsberg’. Via de mobi¬ 


lofoon kreeg de politieman te horen 
dat het om de voortvluchtige gevan¬ 
gene ging, die tevens werd verdacht 
van de brutale roofoverval op een 
zakenman in Berleburg enkele da¬ 
gen eerder. 

Zakenman 

Wendt, die de Wesson Chiefs Spe¬ 
cial Enfield 1861 van die. zakenman 
nog op zak had, werd vreemd ge¬ 
noeg door de agent niet gefouilleerd 
of geboeid maar slechts op de ach¬ 
terbank van de patrouillewagen 
gezet Na het horen van zijn eigen 
opsporingsbericht bedacht Wendt 


zich geen moment en sprong uit de 
politie-auto. . 

Hij opende vrijwel onmiddellijk het 
vuur op de agent die door meerdere 
schoten werd getroffen en ter plaats 
overleed. 

Zander ging er daarna vandoor en 
wisselde al in ESchweüer van auto, 
door eenvoudigweg een BMW klem 
te rijden en de bestuurster met zijn 
wapen te bedreigen. De vrouw wist 
te ontkomen. Korte tijd later gijzel¬ 
de hij alsnog een bestuurster van 
een Golf, maar omdat die auto te 
langzaam reed, viel rijn oog op een 
taxi met een hoogzwangere vrouw 
achter het stuur. >■ 


serieus in gebruik genomen. De 
provincie die zichzelf al niet ge¬ 
noeg wetenschappelijk onder¬ 
legd vindt, heeft het toezicht in 
handen. DSM is door geen enke¬ 
le wettelijke verpichting genood- 
. zaakt om zich tot basisonderzoek 
te beperken. We hebben alleen 
hun woord, dat ze geen ziekte¬ 
verwekkende organismen gaan 

rijfde 


Met het geladen revolver op het 
hoofd van de vrouw gericht, wist 
Wendt zjjn achtervolgers óp een af¬ 
stand te houden en tenslotte ook af 
te schudden. In Luik liet hij de 
vrouw en haar zuster vrij om enkele 
-straten verder opnieuw eén be¬ 
stuurster en haar 4 jarig zoentje te 
gijzelen. £ 

Zonder dat iemand hem wist te 
stoppen, bereikte hij eén d&g later 
Parijs waar de gijzelaars werden 
vrijgelaten. Uiteindeljjk werd hij op 
11 mei dóór de Franse politie aange¬ 
houden bij.zijn vrouw in Perpignan. 
Na een juridisch steekspel werd hy 
op 11 september 1991 door de Fran¬ 
se autoriteiten uitgeleverd aan 
Duitsland. 

Grensstreek 

Bij justitie in Aken is daarna dag en 
■nacht gewerkt pm de zaak, die voor¬ 
al onder de politie in de grensstreek 
grote beroering tvekte, zo snel mó¬ 
gelijk bij de rechter te brengen.. gw 


i 


mm 


mm 
eens wat de gevolgen kunnen 
zyn voor de volksgezondheid als 
het genetisch gemanipuleerde 
materiaal zich buiten het labora¬ 
torium verspreidt. Dit alias bij- 
elkaar maakt dat ik toeh hoop 
dat de bodemprocedure die nu 
nog loopt, positief voor ons yit- 
pakt en de vergunning wordt 
ingetrokken. Met dit soort zaken 


Aannemer Schots 
wordt onderdeel 
van Hurks BV 

MEERSSEN - Het Aannemingsbe¬ 
drijf J.H. Schols BV in Geulle gaat 
met ingang van 15 maart verder als 
een dochteronderneming van het 
Eindhovense bouwbedrijf Hurks 
Beheer BV. Het bouwbedrijf zoekt 
uitbreiding in Zuid-Nederland. 

De nieuwe ondernemingsvorm van 
Schols BV als dochteronderneming 
van Hurks heeft geen consequen¬ 
ties voor de 65 werknemers van het 
Geulse aannemingsbedrijf dat een 
omzet heeft van ongeveer 25 mil¬ 
joen gulden per jaar. lïèt bedrijf zal 
zich blijven richten. op woning- 
bóuw, utiliteitsbouw, renovatie, res¬ 
tauratie en ontwikkeling. 
• HEERLEN 

Royal: Frankie & Johnny, vr t/m 
zo 18.30 en 21 uur, ma t/m do 

20.15 uur. Laurel en Hardy Festi¬ 
val, za zo 14 uur. Rivoli: Hot 
Shots, vr t/m zo 19.30 en 21.30 
uur, ma t/m do 19 en 21 uur, za 
zo ook 15 en 17 uur. Maxim: 
Harley Davidson and the Marl- 
boro man, dag. 19 en 21 uur. De 
Reddertjes in Kangoeroeland, za 
zo 14.30 en 16.30 uur, wo 14 uur. 
H5: Shattered, dag. 14.30 19 en 

21.30 uur, za zo ook 16.45 uur. 
The Addams Family, dag. 14.15 
18.45 en 21.15 uur, za zo ook 

16.30 uur. Don’t teil Mom the ba¬ 
bysitter ’s dead, dag. 18.30 en 21 
uur, vr ma di do ook 14 uur. Fie- 
vel in het Wilde Westen, za zo 14 
en 16 uur, wo 14 uur. Ricochet, 
dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do 
ook 14 uur. Bingo, za zo 14 en 16 
uur, wo 14 uur. Curly Sue, dag 1 
14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16' 
uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Thelma & Louise, vr 
za 20 uur, zo 20.30 uur. Ricochet,, 
vr za 22.15 uur. 

• KERKRADE f 

Wijngrachttheater: De Provin¬ 
cie, wo 20 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Frankie & Johnny, vr t/EÓ- 
zo 18.30 en 21.15 uur, ma t/m do; 

21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
The Addams Family, vr t/m zo 

18.30 en 21.15 uur, ma t/m do, 

21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
Toto le Heros, dag. 21.15 uur, vr 
t/m zo ook 18.30 uur. De Redder¬ 
tjes in Kangoeroeland, za zo wo_* 

14.30 uur. Hot shots, dag. 21.15 , 
uur, vr t/m zo ook 18.30 uur, za' 
zo wo ook 14.30 uur. Clné-K* ,! 
Jungle Fever, dag. 21 uur.* 
Cinema- Palace: Harley David- 
son and the Marlboro Man, dag- j 
19 en 21.30 uur. Don't teil Moitt" 
the babysitter ’s dead, dag. 18.45 
eh 21.30 uur, za zo ook 13.45 en 

16.15 uur, wo ook 13.45 uur. Fie- 
vel in het Wilde Westen, za zo 14 
en 16.15 uur, wo 14 uur. Bingo, 
za zo 14 en 16.30 uur, wo 14 uur- 
Ricochet, vr t/m zo 20.30 uur, ma j 
t/m do 18.30 uur. The Fisher 
King, vr t/m zo 18.30 uur, ma t/m 
do 21.30 uur. Lumière: Merci la 
vie, dag. 20 uur. Blde Runner, 
dag. 20.30 uur. La doublé vie de 
Veronique, dag. 22 uur. Stanno 
tutti bene, vr za 23 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur. 
The Fisher King, dag. 20.30 uur. 

• SITTARD 

Forum: Hot Shots, dag. 20.30 
uur, za zo wo ook 14 uur. The 
Addams Family, dag. 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe¬ 
land, za zo wo 14 uur. Filmhuis 
Sittard: La Statione, wo 20.30; 


• ECHT 4 

Royal-MicroRoyal: Doe HoUft 
wood, vr t/m zo 20.30 uur. VM 
Warshawski, vr t/m zo 20.30 uur,’ 
Assepoester, za zo 15 uur. Bingo;* 
za zo 15 uur. . /r! 


i s as» v. 
u’ | Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid 
genomen van onze Heve moeder, schoonmoe¬ 
der, oma, omama, schoonzuster, tante en nicht 

Catharina 
Maria Flecken 

weduwe van 

Johan Jozef van den Bosch 

Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed zij 
op de leeftijd van 90 jaar. 

s " In dankbare herinnering: 

Kerkrade: Maria Scholtes-v.d. Bosch 
Frans Scholtes 
Bertha Hanssen-v.d. Bosch 


Familie Van dn Bosch 

6463 CS Kerkrade, 9 februari 1992 
St-Pieterstraat 145 

Corr.adres: Angelastraat 22, 6462 CG Kerkrade 

?.»* - 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden 
op vrijdag 14 februari 1992 om 21.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te 
Bieijerheide, gevólgd dopr de begrafenis op de 
begraafplaats aldaar. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

Donderdagavond om 19.00 uur wordt moeder 
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in 
bovengenoemde kerk. 

De dierbare overledene ligt opgebaard in het 
streekmortuarium, St-Pieterstraat 145, gelegen 
op het terrein van de Lückerheidekliniek te 
Kerkrade-Chevremont; gelegenheid tot af¬ 
scheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. 
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 
te willen beschouwen. 


Wij wiüenje rust gunnen, 
al is vol dvpejheid ons hart; 
je lijden zien en nieikunnen helpen > 
dat i óas onze smart. V 

■ * “ ‘i - 

Intens is ons -verdriet .dat wij, na een tijd van 
hoop en vrees, toch nog onverwacht afscheid 
moesten nemen, voorzien van de h.h. sacramen¬ 
ten der zieken, in de leeftijd van 70 jaar, van 
onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef 

Mathieu 
Vandenbooren '• 


Vijlen: 

Mechelen: 


De bedroefde familie: 

Wahlwüler: Hubertine Vandenbooren 
WahlwiUer: Laurent Vandenbooren 
Wahlwüler: t Hnbert Vandenbooren 
Bocholtz: Josephlne 

Grooten-Vandenbooren 
Jozef Grooten 

Vijlen: Sjeng Vandenbooren 

Truus Vandenbooren-Geerkens 
Mechelen: Francoie Vandenbooren 

t Aimie V andenbooren-Lenoir 
en zifr neven en nichten 

Familie Vandenbooren 
Familie Lbomme 

6286 BD Wahlwüler, 8 februari 1992 
Oude Baan 45 

De plechtige eucharistieviering, gevolg door de 
begrafenis, zal worden gehouden op donderdag 
13 februari as. om 11.00 uur in de parochiekerk 
van St-Cunibertus te Wahlwüler. 

Schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur achter in 
de kerk. 

Woensdag om 19.00 uur is er een avondwake in 
voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium 
Sjalom, Hiileshagerweg 11 te Mechelen; bezoek 
dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen 


Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 
’t is vreemd maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan 
Je zegt: ’lk ben wat moe’ 
maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe.... 

Na een leven van zorg en aandacht voor allen 
die hem dierbaar waren, is tot onze grote droef¬ 
heid van ons heengegaan, mijn lieve man, va¬ 
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom 
en neef 

Sieger Zuidersma 

echtgenoot van 

Lena Oudshoorn 

Hij overleed in de leeftijd .van 73 jaar. 

Munstergeleen: Lena Zuidersma-Oudshoom 
Heerlen: Ben Zuidersma 

Gerrle Zuidersma-Brouwers 
Miranda 
Marco en Sandra 
Familie Zuidersma 
Familie Oudshoom 

Sittard, 10 februari 1992 

Kerkstraat 8-13, 6151 CL Munstergeleen 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 14 
februari jus. om 11.00 uur in de hervormde kerk, 
gelegen aan de Gruizenstraat 3 in winkelcen¬ 
trum De Tempel, te Sittard, waarna aansluitend 
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf¬ 
plaats te Munstergeleen. 

Er is gelegenheid tot afscheidnemen in het mor¬ 
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard, 
dagelijks van 16.00 tot 16.45 uur. 

Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, 
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Enige en algemene kennisgeving 


Dankbaar voor het velé goede dat hij ons heeft 
gegeven, delen wij u bedroefd mede dat, vol 
vertrouwen op Gods goedheid, vrij onverwacht 
van ons is heengegaan, myn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer, 
schoonbroer, oom en neef 

Hub Michiels 

echtgenoot van 

Paula Spons 

Vooralen van het h. sacrament der zieken, over¬ 
leed hij op 61-jarige leeftijd. 

Bom: S.P. Michiels-Soons 
Bom: Wil Michiels 
Buchten: Connie de Rond-Michiels 
. , Paul de Rond 
Hoger, Chantal 
Familie Michiels 
Familie Soons 

6121 XR Bom, 9 februari 1992 
Getelberg 13 

De plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden donderdag 13 februari as. om 10.30 uur 
in de parochiekerk St.-Martinus te Bom, waar¬ 
na aansluitend de begrafenis op het parochie- 
kerkhof aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. 
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, 
woensdag om 18.40 uur in voomoemde kerk. 
De dierbare overledene is opgebaard in de 
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit¬ 
tard, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen 
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur. 


Vervolg familieberichten 
zie pagina 16 


GEMEENTE BEEK 


OPENBARE BEKEN! 

De burgemeester van de geix^B 
Beek (L), maakt ter voldoenirtil 
het bepaalde in artikel 28, 
artikel 31 vart de Wet op de Rujjfl 
ltike Ordening bekend, dat hfH 
stemmingsplan ,Neerbeek, Qgfl 
ving begraafplaats, wijziging Am 
hof’, vastgesteld bij besluit 
raad der gemeente Beek (L) Wg 
juli 1991, b|j besluit van 21 jai« 
1992, no. 92/1405 R, iS goedgekt| 
door de Gedeputeerde Staten 1 
Limburg. Jj 

Dit besluit tot goedkeuring 
vens onherroepelijk met uitzöqj 
ring van een tweetal met een 
we omlijning aangegeven 
ten. . , t J 

Genoemd bestemmingsplan ertj 
besluit van de Gedeputeerde SwJ 
liggen met ingang van 12 febU* 
1992 gedurende één maand ^ 
eenieder ter inzage ter gem 
secretarie, afdeling grondgeb 
ken, sector Bouwen en W 1 
(kamer 29), Raadhuisstraat 9. 

Zy die zich tijdig met bezware 
wel tot de gemeenteraad als 
Gedeputeerde Staten hebben ' 
wend, alsmede de Inspekteur 
de Ruimtelijke Ordening, kuh3 
gedurende bovengenoemde ter#* 
beroep instellen b|j de Kroon-» J 
De beroepschriften dienen te m 
den gericht aan Hare M$jeste»J 
Koningin en ingediend bij de Ag 
ling voor de geschülen van Best* 
van de Raad van State, post* 
20019, 25QQ EA ’s-Gravenhage. J 

Beek (L), 11 februari 1992 J 

De burgemeester voomofl 

A.G.J. van Goethem Jk 

Gemeente Simpelveld 

BEKENDMAKING • 

De burgemeester van Simpele 
maakt ingevolge het bepaalde ih 
tikel l9a lid 4 a van de Wet op. 
Ruimtelijke Ordening bekend*» 
het college van burgemeestefw 
wethouders voornemens is om S 
toepassing van artikel 19 van*j 
Wet op de Ruimtelijke Ordem 
vergunning të verlenen aan de ij 
H. Wiegels, De Slag 24 te 6351 Aj 
Bocholtz (gem. Simpelveld), VS 
het oprichten van een carpórt opj 
percelen kadastraal bekend 
meente Simpelveld, sectie G 
1310 en 238 ged., plaiatselijk bek 
De Slag 24. 

Het onderhavige plan ligt met 
gang van 12 februari 1992 gedü' 
de een termijn van 14 dagèo 
gemeentesecretarie, afdeling 
gebiedzaken (sector adminis 
Markt 1 te 6369 AH Simpel 
voor een ieder ter inzage. 
Gedurende deze termijn is een 
bevoegd om bij het college vart 
gemeester en wethouders sch 
l|jk bezwaren in te dienen tege 
verlenen van de gevraagde v 
ling c.q. bouwvergunning. 

Simpelveld, 3 februari 1992 

De burgemeester voorri' 

A.J.M.G. Teheux 


I limburgs dagblad oostelijke mijnstreek 
Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 15 
irmmttm 
•TT 
SP* 


m 


voor 


LANDGRAAF 
Een avondje stappen 
is een 20 -jarige inwo¬ 
ner van Landgraaf 
zaterdagnacht slecht 
bekomen. 

De automobilist 
reed, behoorlijk on¬ 
der invloed van alco¬ 
hol, op de Veeweg 
tegen twee gepar¬ 
keerd staande voer¬ 
tuigen en sloeg daar¬ 
na op de vlucht. 

Zijn vlucht eindigde 
al snel. Op de Gra¬ 
venweg in Abdissen- 


Politie redt 
dronken man uit 
brandende auto 


bosch botste hij met 
zijn auto tegen een 
boom. De gealar¬ 
meerde politie kon 
de zwaar versufte 
man nog net op tijd 
uit de auto bevrij¬ 
den. Het voertuig 
vatte korte tijd later 


vlam. De man is in 
het ziekenhuis opge¬ 
nomen. De politie 
heeft het rijbewijs 
van de Landgrave¬ 
naar op. grond van 
de nieuwe richtlij¬ 
nen in beslag geno¬ 
men. 


H 


Van onze verslaggever 


LANDGRAAF - De Landgraafse gemeenteraad gaat waar¬ 
schijnlijk opnieuw akkoord met de aanleg van een bungalow¬ 
park in Strijthagen. Vijfjaar nadat de raad in 1987 instemde 
toet een plan dat later stuk zou lopen bij de Raad van State, 
fekende zich gisteravond in de commissie Grondgebiedszaken 
sen ruime raadsmeerderheid af voor de plannen van project¬ 
ontwikkelaar Meyers en exploitant Creatief Vakantieparken. 


róuwenappèl en de fractie Ber- 
'im/Horbach blijven zich verzet- 
7 CDA, PvdA en enkéle kleine 
ïties zegden hun steun toe. Maar- 
van Hulst (PvdA) wil wel extra 
‘tregelen om het beekdal te be¬ 
freien. 

et CDA, de grootste raadsfractie, 
het plan al geheel omarmd, 
oordvoerder Sjir Kockelkoren 
óstateerde slechts dat zijn fractie 
*?nig waarde hecht aan indoctri- 
ide verhalen van bepaalde per- 
-~««n en meer aan de realiteit’, 
«armee doelde hij óp Paul Baur 
. de stichting Natuurbehoud 
r~jjthagen, die de commissie ervan 
tochtte te overtuigen dat de burger 
behoefte heeft aan een bunga- 
_Wpark. Hij vermoedde dat de 
«arneente gewoon een woonwijk 
i^Jtaarüeggen. „Als niemand de hui- 
wil kopen als verhuurobject, 
Sto 26 20 te koop als prachtig gele- 
..W* Woningen.” 
tïtei 


R 


Baur vond weinig gehoor. De zorg 
van de raadscommissie gaat meer 
uit naar het oordeel van de Raad 
van State. Die verwierp in 1990 een 
eerder voorstel, omdat, dat de water¬ 
huishouding van de beek teveel zou 
verstoren. Jos Winthaegen (Gul¬ 
pers) vreest dat het tegenondêrzoek 
dat de gemeente door adviesbureau 
CSO heeft laten uitvoeren, geen 
stand houdt. 


CSO-onderzoeker Marijn Rang be-, 
toogde echter dat onomstotelijk is 
vastgesteld dat kwel- en bronzones 
'langs de beek nu geen gevaar te 
duchten hebben. Hij toondè zich 
verbaasd over de huidige protesten. 
„Pas geleden is een dam in de beek 
aangelegd, waardoor wél bronnen 
zijn yèrdwénen. Daarover heeft nie¬ 
mand zich druk gemaakt. Bron- en 
kwelzones zijn het waard om be¬ 
schermd te worden, maar zijn hier 
geen argument.” 


ft 


praeses 


voor 


sens ® Sjef Duijsens (midden) ontvangt de Sjwatse Kater. 

Foto: CHRISTA HALBESMA, 


KERKRAD E — Op voordracht 
ledenvergadering van 
2. e . Prinsenraad ontving Sjef 
"tujsens, president van de ju- 
oUerende Kirchröatsjer Vaste- 
°£vends Verain, uit handen 
voorzitter Paul Savels- 
Der gh de Sjwatse Kater. 


Deze hoge Kerkraadse cama- 
valsonderscheiding kreeg Sjef 
Duijsens voor de uitzonderlij¬ 
ke wijze waarop hij zich heeft, 
ingezet voor de Kerkraadse fol¬ 
klore. Duijsens is onlangs be¬ 
gonnen aan zijn zesde seizoen 
als president van dé KW. • De Heerlense wethouders Jeroen van Gessel (rechts) en Hub Savelsbergh (links) namen 
gisteren ruim 4.000 handtekeningen in ontvangst van de Aktiegroep Industrieterrein 
Langveld. Die verzet zich tegen het plan dat Heerlen samen met Aken koestert om in het 
Langveld bij Bocholtz een grensoverschrijdend industrieterrein aan te leggen. De vooral 
uit Bocholtz en Simpelveld afkomstige actievoerders zijn bang dat hun woon- en leefkli¬ 
maat daardoor ernstig geschaad zal worden. Foto: KLAUS TUMMERS 


. Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Een 32-jarige man uit 
Kerkrede kreeg gisteren door kan¬ 
tonrechter H. van Oppen een geld- 
bbete van 695 gulden opgelegd. De 
man had vorig jaar zonder rijbewijs, 
een 'onverzekerde motor bereden. 
De politie heeft de motor in beslag 
genomen. 

„Ik héd geen verzekering afgeslo¬ 
ten; omdat de motor nog opgeknapt 
moest worden”, verdedigde de man 
zichzelf. „De motor is van mijn 
vrouw, ik heb geen rijbewijs. Ik 
maakte die dag een proefritje om de 
koppeling af te stemmen.” 

Op de vraag waarom de man gèen 
rijlessen neemt, zei de verdachte 
dat het te duur is. „We moeten leven 


itie met 


slechte afloop 


van één inkomen en als ik ook nog 
rijlessen neem, is dat gewoon te 
duur.” De verdachte zei bereid te- 
zijn de boete te betalen, maar wilde 
de in beslag genomen motor terug.; 

De officier van justitie, K. Janssen, 
vond het verhaal van de verdachte 
niet geloofwaardig. „Als u gaat rij¬ 
den moet het voertuig verzekerd 
zijn. En de financiën moeten zo ge¬ 
regeld zijn dat het rijbewijs maar 


gehaald moet worden”, aldus Jans¬ 
sen. 

De officier eiste eèn boete van 195 
gulden voor het rijden zonder rijbe¬ 
wijs, 750 gulden voor het onverze¬ 
kerd rijden en een ontzegging van 
de rijbevoegdheid voor vier maan¬ 
den, in het geval dat de verdachte 
zijn rijbewijs Zal hólèn. De officier 
eiste ook dat de motor verkocht 
wordt en de man ëen deel van de 
opbrengst krijgt. 

Van Oppen vond de eis van Janssen 1 
:te hoog. DéHboete vöor rijden zon¬ 
der rijbewijs bleef gelijk, voor het 
onverzekerd rijden kwam de man er 
vanaf met een .boete van 500 gulden 
en een ontzegging van de rijbe¬ 
voegdheid voor drie maanden. De 
motor wordt teruggeven, mits het 
voertuig verzekerd wordt. 


Ongeluk zonder rijbewijs beboet 


HEERLEN - Kantonrechter mr H. van Oppen heeft, 
gisteren een 33-jarige, Heerlense een boete van 300 
gulden opgelegd, omdat ze een aanrijding had veroor¬ 
zaakt en geen rijbewijs had. De frontale botsing ge¬ 
beurde in juni 1990 op de Europalaan in Heerlen. 
„Zonder rijbewijs achter het stuur zitten is gevaarlijk.. 
U heeft dan ook flink wat schade aangericht. De me-' 
depassagier van de aangereden auto kwam door de 
klap met haar hoofd tegen dé ruit aan”, aldus de offi¬ 
cier van justitie, K. Janssen. 


Het verweer van de Heerlense dat het slachtoffer haar 
veiligheidsgordel niet om had, kon de officier niet 
milder stemmen. Ze eiste een boete van 350 gulden 
voor de aanrijding, plus een geldboete van 195 gulden 
voor het rijden zonder rijbewijs. 

De kantonrechter bleef bij een boete van 200 gulden 
voor de,aanrijding, .Aangezien u nu wel in bezit bent 
van'ëen rijbewijs, zal, ik u milder straffen”, aldus de 
kantonrechter. De boete voor het rijden zonder het 
roze papiertje bleef dan ook beperkt tot 100 gulden. 


Voerendaal wil 
minder auto’s 
op de Steinweg 


Van onze verslaggeefster 


VOERENDAAL - De Steinweg 
langs de golfbaan in Voerendaal 
moet een landelijker karakter krij¬ 
gen volgens de gemeente. Het as- 
faltweggetje langs kasteel Puth, 
wordt nu veelvuldig gebruikt als 
sluiproute naar de Valkenbufger- 
weg. Met een ingrijpende recon¬ 
structie wil Voerendaal het verkeer 
ter plekke terugdringen: Wél moet 
de Steinweg bereikbaar blijven 
voor landbouwers, golfspelers en 
wandelaars. 

Door de aanleg van een voetpad 
langs de Steinweg wordt deze aan¬ 
merkelijk smaller gemaakt. Tussen 
de weg en het voetpad komt een 
middenberm met een lage haag. 
Vanaf het Hoenshuis nabij de golf¬ 
baan tot aan de Barrier - richting 
Klimmen - wordt de weg verhard 
met grind in plaats van asfalt. 

Aan weerszijden van de Steinweg 
worden vier tot zes zogenaamde uit- 
wijkhavens gecreëerd, met name 
voor de grotere landbouwmachines. 

Auto weg na 
ziekenbezoek 

MAASTRICHT - Een bezoek aan 
het AZM-ziekenhuis in Maastricht 
is voor een man uit Kerkrede min¬ 
der prettig afgelopen. Toen hij na 
het ziekenuurtje in zijn auto wilde 
stappen, bleek deze gestolen. ! 
De man had zijn jas met daarin 
autosleutels en papieren in een kast 
gehangen. Deze werden uit de kast 
gestolen. Toen hij ha afloop yan het 
bezoek naar het parkeerdek liep, 
bleek daar ook zijn auto te zijn ont¬ 
vreemd. 

Agressief door 
ontbreken van 
treinverbinding 

KERKRADE — De politie heeft za¬ 
terdagnacht om kwart over twaalf 
assistentie moeten verlenen op het 
stationsemplacement in Eygelshq- 
ven. Twee dronken passagiers, bei¬ 
den woonachtig in Maastricht, 
hadden een conducteur bedreigd.! 
Op het moment dat de politie een 
36-jarige man aanhield, wilde een 
20 -jarige stadgenoot de man bevrij¬ 
den uit de handen van de agenten. 
ÜiteindeUjk. werden beide mannen 
meegenomen naar het politiebu¬ 
reau in Kerkrede, Gisteren kon het 
:duo met een procesverbaal op zak. 
weer naar huis. Aanleiding tot hun 
agressief gedrag was het ontbreken' 
van een treinverbinding naar Maas¬ 
tricht. 


• * . • • / 

lop plannen in en rond Meezenbroek 

Ouderen in de 


Van onze verslaggever 


5*?RLEN - in de Heerlense 
rjJken Meezènbroek, Schande- 
iJhiM^^Kaësbergerveld wonen 
Vee * ouderen. De cijfers 
Iunrv 1 duidelijke taal: van de 
Housen in de drie wijken 
zijn er 3000 ouder dan vijftig. Dat 
^ bijna veertig procent. 

j^ze mensen zijn nu nog voor 
groot deel tussen de 50 en 65 
oud. pat* levert nog geeij 
Problemen op. Maar wat 
S beurt er in de toekomst? 

Peze vraag begon mensen bij de 
sociaal-culturele instelling Zy- 
i e ^ n . jaar geleden steeds 
totngèren. Er werd eens 
gemfonneeid bij ménsen die via 
^stellingen en als 
vrywühger veel contact hebben 
met ouderen „Tot onze grote 
verbazing leefde er onder die 
jnensen de gedachte dat het 
"öog tijd werd om iets te doen”, 
z egt opbouwwerker Ger Boekee. 

In Meezenbroek, Schaesberger- 
veld en Schandelen gaan instel- 
hogen als het Groene Kruis* de 
%yezinszorg, huisartsen, maat¬ 
schappelijk werk en de Federa¬ 


tie Welzijnswerk Ouderen elke 
maand samen vergaderen. . 

Samenwerken 

„Ze werken te veel binnen hun 
eigen hokje, De instellingen er¬ 
kennen dat ze beter moeten sa¬ 
menwerken. Maar dit wordt 
geen officieel project Sociale 
Vernieuwing, dus de zware 
structuur ontbreekt. Daardoor 
zijn we hopelijk flexibeler. Maar 
we moeten pppassen dat het niet 
allemaal erg vrijblijvend blijft.” 

Boekee denkt dat er straks toch 
een soort contract ondertekend ' 
moet worden. „Ouderenhuisves¬ 
ting moet, meer dan nu, tot be¬ 
leid gemaakt worden. Mét drie 
woningveremgingen hebben we 
bekeken wélke huizen het best 
aangepast kunnen worden tot 
ouderenwoningen. Die corpora¬ 
ties moeten dat uit eigen midde¬ 
len gaan betalen. We gaan daar 
intensief overleg over voeren.” 

Leuk dat allérlei organisaties 
druk bezig zijn voor de ouderen. 

. Maar Boekee relativeert dat. Af¬ 
gewacht moet worden hoe de 
ouderen zélf reageren, want om 
hen draait het allemaal. Zij moe¬ 


ten straks met eigen ideeën ko¬ 
men. 

Dat die ideeën er komen staat ei¬ 
genlijk wel vast. Een cursus voor 
55+-vrouwen is zojuist afge¬ 
rond- Van de acht deelnemers 
zijn er nu al zes actief in allerlei 
organisaties. Boekee wil met hen 
een ouderenplatform oprichten 
dat een soort wijkgerichte afde¬ 
ling van de Seniorenraad kan 
worden. . , 

Maar dé vröuwên zijn ook zelf al 
aan de slag gégaam Grootste suc¬ 
cesnummer is de Vriendenkring 
vqor alleenstaanden. Een klein 
berichtje in de krant levérde zes¬ 
tig reactiés op. De behoefte aan 
deze voorziening is dus groot. 

Elke laatste vrijdag, van de 
maand wordt een bijeenkomst 
gehouden. Gezelligheid staat 
voorop. Dansen, Trivial Pursuit, 
kaarten, alles is mogelijk. Daar¬ 
naast zijn briefjes uitgedeeld, 
Waarop iedereen kan aangeven 
wat zijn of haar hobby’s zijn. Dat 
resulteerde in kleinere groepjes 
die samen gaan eten, zwemmen 
of naar de film kijken. 

• 

De vrijwilligers denken ook aan 
• Opbouwwerker Ger Boekee (rechts) bij twee oudere inwoners van de wijk Meezenbroek. 

' Foto: CHRISTA HALBESMA 


het opstarten van /zogeheten 
meldpunten. Een bewoner zou 
per straat of wijk een netwerk 
van vrijwilligers kunnen opzet¬ 
ten. Ze zouden kunnen bemidde¬ 
len bij bezoekhulp en het leggen 
van contacten. Daarover wordt 
nog druk nagedacht. 

’ 1 i 

Zeker is dat binnenkort een In¬ 
fowinkel wordt geopend in ge¬ 
meenschapshuis ’t Leiehoes. 
Hier wordt specifiek op ouderen 
gerichte informatie gegeven over 
wetgeving, uitkeringen, welke 


activiteiten er voor ouderen zijn, 
maaltjjdservice, etcetera. 

Tenslotte besteedt een cursus so¬ 
ciale veiligheid aandacht aan de 
leefomgeving. 'Enge plekken’ 
moeten zo aangepakt worden. 
Ouderen leren door de cursus de 
vinger aan de pols te houdën 
door contacten met de gemeen-, 
te, woningveremgingen en poli¬ 
tie. ' ■ 

Volgende week dinsdag worden 


allérlei gedachten op een rijtje 
gezet. Dan is ’s middags in ’t 
Leiehoes een bijeenkomst voor 
alle betrokkenen, Onder de titel 
’Succesvol ouder wenden in de 
wijk.’e van het COTG moet er 
aan vóór 1991 gemaakte zieken¬ 
huiskosten via de verpleegtarie- 
veh 935 mihoen gulden worden 
verrekend. Na aftrek van wat er 
in 1991 al is betaald resteert er 
voor 1992 nog 450 miljoen, 415 
miljoen meer dan waarmee in de 
oktoberraming rekening was ge¬ 
houden. 


Boom 

. i 

t" •) 


• Kerkrade rouwt om zijn acer 
negundo auratum. Deze majes¬ 
tueuze goudesdoom heeft de 
voetgangers aan de Hoofd¬ 
straat tientallen jaren van 
schaduw en beschutting voor-i 
zien. En hoeveel lucht moet de 
boom niet gezuiverd hebbent 
Hoeveel verliefde paartjes heb¬ 
ben niet tegen de schors aange¬ 
leund? Hoeveel honden hebben 
in de loop der jaren niet half 
gehouden bij dit wonder der 
natuur? Gisterochtend is de. 
boom geveld. De brave reus tpete 
een prooi van de schimmels ge-, 
worden. De acer negundo aura-, 
turn zal in onze gedachten 
voortleven. Snik. 


Bril 


• Voor de mensen die regelmat 
tig naar ijshockey kijken is er 
een speciale bril op de markt 
gebracht. Het werd. tijd, wan* 
hoeveel toeschouwers waren er. 
niet die de puck nooit konden 
volgen. Door de bril licht de 
puck op. 


Bril (2) 


• Voor de mensen die regelma-' 
tig naar ijshockey kijken is er. 
een speciale bril op de markt, 
gekomen. Het werd tijd, want 
hoeveel toeschouwers zijn er 
niet blind geworden doordat zij 
dat bikkelharde ding tegen hun 
kanis kregen? 


Polen 


• Heq/it u de namen al eens be¬ 
keken van de Poolse Olympi¬ 
sche equipe? De kopman heet 
Szczurkowski, dat gaat nog 
wel, maar wat vindt u van Sla- 
lomski. Waterski en Langlavf- 
ski? 


• De laatste toeken is de discus¬ 
sie over de toekomst van de 
Olympsiche Winterspelen opge¬ 
laaid. Steeds vaker wordt er 
gepleit voor een vaste lokatie 
van de Spelen, zodat niet tel¬ 
kens nieuwe boshellingen moe¬ 
ten worden gekapt, mét erosie- 
en klimaatgevolgen vandien. 
Terecht dat daar vraagtekens 
bij geplaatst voorden. Misschien 
moet het skiën, net als dat bij 
schaatsen mogelijk is, voortaan 
overdekt gebeuren, op eeh 
kunstboon zoals die in Land¬ 
graaf. Als dan ook nog voor eelt 
mobiele baan wordt gekozen, 
dan zijn toe helemaal waar toe 
wezen moeten. 


May 


# 150 Jaar geleden is Karl Mqy 
geboren. Omdat zij getrouwd is 
met een achterkleinkind van de 
W innetou-schrijver, gaat onze 
minister van wegen voor deze 
gelegenheid een indianeii-traü 
aanleggen op de Brunssummer- 
heide. 


• Goh, wat ben jij afgevallen 
zeg? Hoe zie je dat zo goed! 
Nou, je schoudervuüijig valt zo 
op. 


Moe 


' 9 De uitdrukkingen 'doodmoe’ 
en ’ hondsmoe ’ I cunnen naar het 
*woordenboek van 'ouderwetse 
en niet meen gangbaar zijnde 
uidrukkingen. Er komt een 
meer bij de tijdse ■vervanger. Ih 
het vervolg ontschrijft de mo¬ 
derne mens de vermoeidheid 
van alle dag nog slechts met 
’Japans moei Moe zijn als een 
Japanner «ril zeggen: moe naaf 
het werk gaan en nog vermoei^ 
der er vandaan komen. De 
moderne Japanner staat zelfi 
vermoeider óp dan dat hij in 
bed kruipt. Men zegt in het ver¬ 
volg ook niet: hij wgs zo moe 
dat hij geen pap kon zeggen. 
Dat wordt: zo moe dat hij geen 
jap kon zeggen. 

ippipill 
WÊÊÊÊÊê 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 1® 


Moegestreden, maar dankbaar voor de vele 
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo¬ 
gen genieten, en geheel vol overgave aan de 
Heer, heeft, na een leven van hard werken, af¬ 
scheid moeten nemen, mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, 
schoonbroer, oom en neef 

Rinus van Beek 

echtgenoot van 

Trees Steijns 

Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, gesterkt 
door het h. oliesel. 

Heerlen: Trees van Beek-Steijns 
Heerlen: Hanny van Beek 
Cindy en John 

Heerlen: Tonny en Franz Barth-van Beek 
Ramona, Bionda 

Heerlen: Sjaack en José van Beek-Reuters 
Familie Van Beek 
Familie Steijns 

6418 CZ Heerlen, 8 februari 1992 
Coris bergweg 122 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op donderdag 13 februari as. om 11.00 uur 
in de parochiekerk van de H. Jozef te Heerlen- 
Heerlerbaan, waarna aansluitend de crematie 
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, 
Imstenraderweg 10. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene, heden, dinsdag 11 februari, om 19.00 uur 
in voomoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen, 
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur. 

Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle ver¬ 
zorging in de VKH a, op 70-jarige leeftijd van 
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra¬ 
menten, mijn lieve zus en onze tante 

Nella Eliza Schreurs 

weduwe van 

Hubertus Cornelis 
Petrus Janssen 

Heerlen: G.P. Schreurs 

Familie Schreurs 

Heerlen, 9 februari 1992 

Corr.adres: Aambosveld 115, 6416 CX Heerlen 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op donderdag 13 februari om 13.00 uur in 
de parochiekerk H. Pancratius te Heerlen, waar¬ 
na om 14.30 uur de crematieplechtigheid zal 
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, 
Imstenraderweg 10. 

Voor vervoer per bus vanaf de kerk, heen en te¬ 
rug, is gezorgd. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo¬ 
leren. 

Avondmis woensdag om 18.30 uur in voomoem¬ 
de kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in het uit¬ 
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer¬ 
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van 
18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annonce als zodanig be¬ 
schouwen. 


Enige en algemene kennisgeving 


Dankbaar voor het vele goede dat hij ons 
tijdens zijn leven heeft gegeven, delen wij 
u mede dat, op 69-jarige leeftijd, toch nog 
onverwacht van ons is heengegaan, voor¬ 
zien van de h.h. sacramenten, onze goede 
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, 
oom en neef 

Arnold Joseph 
Heijnen 

weduwnaar van 

Maria Josephina Herberighs 

Brunssum: Jeannle Keulen-Heijnen 
Sjef Keulen 
Chantal, Björn 

Brunssum: José Vermeulen-Heijnen 
Lowie Vermeulen 
Etiënne 

Brunssum: Ria Broos-Heijnen 
Henk Broos 
Cyriel 

Familie Heijnen 
Familie Herberighs 

5 februari 1992 

Dorpsstraat 93, 6441 CC Brunssum 

Op wens van de overledene, heeft de be¬ 
grafenis in besloten familiekring plaatsge¬ 
vonden. 


Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, op 
69-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van ons 
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa 

Ton van Vugt 

echtgenoot van 

Gré Gerards 

Heerlen: Gré van Vugt-Gerards 
Nijmegen: Joos van Vugt 
Ina Duisters 
Merijn, Pieter 

Kerkdriel: Merilin Martens-van Vugt 
Anton Martens 
Kris, Wisleny 

6412 VH Heerlen, 9 februari 1992 
Röntgenstraat 22 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op donderdag 13 februari om 10.30 uur in 
de aula van het uitvaartcentrum Dela, Grasbroe¬ 
kerweg 20 te Heerlen, waarna om 11.30 uur de 
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het 
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. 
Bijeenkomst in voornoemde aula, alwaar gele¬ 
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

De dierbare overledene is opgebaard in voor- 
noemd uitvaartcentrum, alwaar woensdag be¬ 
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annonce als zodanig be¬ 
schouwen. 


t Pieter Thomas 
Welzen, 68 jaar, 
oud-directeur Ge¬ 
meentelijk Energiebe¬ 
drijf Roermond, echt¬ 
genoot van Johanna 
Nelly Irene Naebers, 
Roerzicht 45,6041 XW 
Roermond. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal 
worden gehouden he¬ 
den, dinsdag 11 fe¬ 
bruari 1992, om 11.00 
uur in de Onze Lieve 
Vrouwe Munsterkerk 
te Roermond. 

t Josepha Maria 
Maes, 79 jaar, we¬ 
duwe van Theo G. 
Heynen, Jan Truyen- 
straat 62, 6041 BH 
Leeuwen Roermond. 
De plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge¬ 
houden op woensdag 
12 februari 1992 om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
J ozef te Leeuwen 
Roermond. 

t Gerardus Huber¬ 
tus Nieskens, 73 
jaar, echtgenoot van 
Maria Mechteldis 
Meuwissen, School¬ 
straat 32, 6017 CZ 
Thorn. De plechtige 
uitvaartdienst zal 
worden gehouden op 
woensag 12 februari 
1992 om 10.30 uur in 
de parochiekerk van 
de H. Michaël te 
Thorn. 

t Dien Beurskens, 82 

jaar, weduwe van 
Harrie Bongaerts, De 
Wieërt 5, 6081 AL 
Haelen. Corr.adres: 
fam. Metten, Mei- 
doornlaan 3, 6081 EH 
Haelen. De plechtige 
uitvaartdienst zal 
worden gehouden op 
woensdag 12 februari 
1992 om 10.30 uur in 
de parochiekerk van 
de H. Lambertus te 
Haelen. 

t Clement Parren, 83 

jaar, weduwnaar 
van Elisabeth Verheg- 
gen, Oudercentrum 
Sterrebosch. Corr. 
adres: Vlasaardstraat 
22, 6017 CG Thorn. De 
plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge¬ 
houden op woensdag 
12 februari 1992 om 
14.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Michaël te Thorn. 

+ Elisabeth Vroe- 
* men, oud 90 jaar, 
weduwe van Giel 
Thijssen. 6243 BL 
Geulle, Hulserstraat 
75. De uitvaartdienst 
zal worden gehouden 
op woensdag 12 fe¬ 
bruari om 10.30 uur in 
de parochiekerk van 
St.-Martinus te Geul¬ 
le. 

t May Gabbano, oud 

78 jaar, echtgenote 
van Jo Voorjans, 6224 
VC Maastricht, Burg. 
Pijlsstraat 38. De uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden op 
woensdag 12 februari 
om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van O.L. 
Vrouw van Lourdes, 
Oostermaas, Maas¬ 
tricht. Schriftelijk 
condoleren achter in 
de kerk. 


MODEHUIS 


Modehuis Baks 

Uw adres voor exclusieve damesmode 


RENOVATIE-OPRUIMING 

(HEERLEN) 

TRUIEN Vz PRIJS 
JAPONNEN en 2-DELIG 
75,. 100,- 150,- KORTING 

Tevens andere aanbiedingen tegen lage prijzen. 

Onze grote maten zijn sterk in prijs verlaagd. 

In onze vestiging te Sittard: vele interessante aanbiedingen. 
SITTARD, Walstraat 37, tel. 046-580314. 

HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806^*%^ 


Heden bereikte ons het bericht dat op 7 februari 
1992 is overleden onze medewerkster mevrouw 

Eef Schriever 

Ruim 12 jaar heeft zij als voedingsassistente op 
verscheidene verpleegafdelingen van ons zie¬ 
kenhuis en verpleeghuis gewerkt. 

Uit haar werk sprak grote toewijding en betrok¬ 
kenheid met de patiënten en zij was een goed 
collega. 

Onze gedachten van medeleven gaan uit naar 
haar naaste familie en vooral haar zoontje, die 
wij de kracht en ondersteuning toewensen om 
dit zware verlies te dragen. 

Wij zullen met onze gedachten bij Eef blijven. 

Bestuur, directie en personeel 
van het St.-Gregoriusziekenhuis 
en het verpleeghuis Schuttershof 
te Brunssum 

Brunssum, 10 februari 1992 


t Corrie Kardurk, 71 jaar, weduwe van Gijs van 
Spanje, Neerstraat 72, 6041 KD Roermond. De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op 
donderdag 13 februari 1992 om 14.00 uur in de On¬ 
ze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond. 

t Leonardus Johannes van der Knaap, 72 jaar, 
echtgenoot van Maria Francisca Richaerts, 
Evenkamp 64, 6041 PG Roermond. De plechtige 
uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 
12 februari 1992 om 10.30 uur in de Onze Lieve 
Vrouwe Munsterkerk te Roermond. 


Geschokt hebben wij kennis genomen van het 
plotselinge overlijden van onze collega 

Jos Duijzings 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Philo- 
mène en zijn dochter Angelique. 

Collega’s van de 

sector beslissen en de sector 

cliëntenadministratie 

van de dienst sociale zaken en welzijn 


Tot onze grote droefheid overleed plotseling on¬ 
ze toegewijde medewerker 

J.J.L. Duijzings 

Hij was bijna 20 jaar werkzaam bij de gemeente 
Maastricht: de eerste jaren bij de dienst finan¬ 
ciën, daarna bij de dienst sociale zaken en wel¬ 
zijn. 

Ons respectvol en hartelijk medeleven gaat uit 
naar zijn echtgenote en dochter. 

Burgemeester en wethouders van Maastricht 
de secretaris de burgemeester 

mr. dr. A.H.A. Lutters mr. Ph.J.I.M. Houben 


Met ontsteltenis namen wij kennis van het ge¬ 
heel onverwachte overlijden van onze mede¬ 
werker en collega 

Jos Duijzings 

Zijn inzet voor de dienst sociale zaken en wel¬ 
zijn gedurende al deze jaren, blijft in onze ge¬ 
dachten. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en 
dochter. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. 

Directie en medewerkers van de 
dienst sociale zaken en welzijn 
van de gemeente Maastricht 


Voor de derde keer in korte tijd moeten wij af¬ 
scheid nemen van een collega. In onze ogen 
veel te vroeg is overleden onze collega en mede- 
verenigmgslid 

Jos Duijzings 

Wij hopen dat zijn echtgenote, dochter en overi¬ 
ge familie de kracht vinden dit verlies te aan¬ 
vaarden. 

Personeelsvereniging SOZAWE 
dienst sociale zaken en welzijn 
gemeente Maastricht 


Mogen ze ook eens 
een weekje stilstaan? 
v*>. 


Nee! Mitsubishi’s die stil' 


staan zie je niet zo vaat 

MITSUBISHI 

MOTORS j3 aarom bj ec k de Bedrijft' 
wagen RAI deze week een uitzort' 
derlijk spektakel: onze auto’s staan 
maar liefst een hele week stil 

De L300 bijvoorbeeld. 
bestelbus die standaard als beste ui f 
de bus komt. Voorzien van allerk 1 
standaard extra’s, zoals stuur!#' 
krachtiging en twee schuifdeuren- 
Compleet en comfortabel ingerich 1 
en verkrijgbaar in talloze uitvoert' 
gen. Vanaf f 20.390,-. 

Dan is er de L200 j 

i 

met dubbele cabine, de oersterk^ 
piek up. Geschikt voor zware kaf' 


weien, voor zwaar terrein en 


dankzij 


Prijzen zijn excl. BTW en kosten rijklaar maken, af Sassenhcim. 

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, 

Hubertusstraat 49, lel. 046-371054. 

HEERLEN AUTO KLEUNEN, 

Passartweg 35a, tel. 045-212035. 

HORN H0RNERHEIDE, 

Heylhuyserweg 10, tel. 04758-2561. 

KERKRADE AUTO KLEUNEN, 

Locht 193, tel. 045-425555. 


zijn comfortabele stoelen en vering 
ook voor lange ritten. De L20ft 
met genoeg ruimte voor 5 personen 
is er in twee uitvoeringen. VaU^ 
f33.950,-. 

Tenslotte is er de Mit sU ' 
bishi Canter, de truck in ^ 
gewichtsklassen 3,5 ton tot en 
7,5 ton. Canters zijn er in een aantal 
standaarduitvoeringen. Daarnaast ka 11 
de Canter overeenkomstig uw we 11 ' 
sen worden opgebouwd Of u e e(l 
vrachtwagen nodig hebt, een tak^' 
wagen of een glaswagen. We gaa* 1 
dan uit van een chassis-cabine als ba 

Op de Bedrijfswagen 
mogen onze wagens het er eve^ 
van nemen. Daarna wordt het we^ r ! 

j 

een heel leven lang zwoegen. Mitst*' 
bishi. De Gestaalde Perfektie. 


Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Informeer bij Mitsubishi Dealer Lease naar de uiterst concurrerende lease-taneven. Tel.: 02522-663 99- 


MITSUBISHI 

MOTORS 


MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, 

Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. 

MAASTRICHT TRUCK SERVICE CENTER, 

Korvelweg 20-22, tel. 046-527000. 

OIRSBEEK TRUCK SERVICE CENTER, 

Provincialeweg Noord 9, tel. 046-527000. . 

POSTERHOLT TON H00GENB00M, 

Roermondseweg 36, tel. 04742-2670. 


ROERMOND TRUCK SERVICE CENTER, 

Mijnsheerkens 16, tel. 046-527000. 

SCHINNEN W. KEES, 

Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721. 

SITTARD TRUCK SERVICE CENTER, 

Bergerweg 63, tel. 046-527000. 


Frankrijk tart Tsjechoslowakije 


DOOR WYBREN DE BOER 


~T~ ALBERTVILLE - „Weer geen feest”, 

y / A zei Christine Aaftink droog. De race, 

_die zij de afgelopen maanden in ge- 

I dachten honderden keren met goud 
beloonde, leverde gisteren op het mo- 
ment suprème niet meer op dan een 
vijfde plaats. „Dit is het zoveelste be- 
. i £pï& v>x '" I langrijke toernooi dat ik verspeel door 
de binnenbocht”, was haar veelzeggen- 
de analyse, nadat Bonnie Blair voor de 
ALB E RTV I LLE tweede keer in haar carrière de olympi- 

sche sprinttitel binnen had gehaald. 

J Onmiddellijk na haar race wist Aaftink 
~ V y\ al dat het foute boel was. „Ik kwam 

door de finish, keek naar het scorebord, 
j.. zag die 40,66 staan en dacht: dit is het 

e *- Al blijf je natuurlijk hopen. Maar Ye kwam direct na mij 
n reed 40,51, terwijl ze op de kruising gehinderd werd. Toen 
Roofde ik niet meer in een medaille. Dit is een tegenvaller. Ik 
t® e t dat ik een plak had kunnen halen. Het liep gewoon niet. 
ler train je jaren voor en in een flits is het over.” 


MERIBEL - De Franse ijshoc¬ 
keyers hebben in de tweede voor- 
rondewedstrijd van het olympische 
toernooi de kans op een sensatie 
onbenut gelaten. Een historische 
zege op Tsjechoslowakije bleef uit 
door gebrek aan routine (4-6). 
Frankrijk, dat op de openingsdag 
ook al aangenaam had verrast tegen 
Canada (2-3), bouwde voor 6100 
geestdriftige supporters voorname¬ 
lijk op inzet en opportunisme. 


Dat leidde in de eerste periode tot 
een voorsprong van 2-0. De bravou¬ 
re won het uiteindelijk niet van het 
betere ijshockey. De Tsjechoslowa- 
ken sloegen in de tweede periode 
hard terug, maar keken tot in de 
slotminuut nog benauwd. 

De ploeg van het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten veroverde 
op doelsaldo de eerste plaats in de 
groep. De selectie van de befaamde 
Russische coach Tichonov dweilde 
de vloer aan met het zwakke Noor¬ 
wegen: 8-1. 

Canada deed hetzelfde, maar iets 
zachtzinniger met Zwitserland (6-1) 
en behield eveneens de ongeslagen 
status. Grote man was de twee me¬ 
ter lange Eric Lindros, die twee¬ 
maal scoorde. In de eerste en twee¬ 
de periode maakte de jongeling 
tevens duidelijk waarom grote 
clubs uit de Noordamerikaanse 
profliga op zijn stoep met miljoen¬ 
encontracten lopen te wapperen. 


t e Sonnie Blair en Qiaobo Ye haar 
v er / u ë af waren, kwam niet als een 
ass ing. De Amerikaanse en Chi- 
n e Raapten dit seizoen bij nage- 
^ § alle wedstrijden het goud en 
Ch ^ We S- Maar dat Aaftink ook 
V e / lsta Luding, met haar 32 jaar de 
i^ 0 era ne onder de sprintsters, voor 
laten gaan, moet de Baam- 
® Se flink pijn hebben gedaan. 

T 

*eld leer daar de Duitse dit seizoen 
Qen in haar buurt wist te komen. 

S «elheid 

*tihk weet maar al te goed waar 
l 0o r Raar de problemen liggen. „Ik 
b p ® ew oon geen goeie binnen- 
Vo fRt. Ik heb niet het lef om daar 
tf a 111 f e gaan. Kijk naar Bonnie, die 
cu.te gewoon keihard door, ik durf 
jjj hiet. Niemand is sterker dan ik, 
^ ar ik zet mijn kracht niet opti- 
Ra n L? m m sne teeid. Op de kruising 
bet ** enorm aanzetten, maar toen 
j e vandaag zover was, dacht ik: oh 
> de binnenbocht. En dan komen 
er de twijfels.” 

ien°’Q^ ^Rtehamer (Olympische Spe- 
WvT ’’ rec U moet IR de binnenbocht 
ci üf) on der de knie hebben”, con- 
eerde Aaftink. In samenspraak 
c °ach Wopke de Vegt heeft ze 
j aar s u itgevogeld hoe over twee 
°lvm een succesv °lte greep naar 
d a Ptech goud kan worden ge- 
h a ■ Aaftink zal komend seizoen 
0 p teainingsuren niet uitsluitend 
th a ^ en 400 meter-baan spenderen, 
Ren de s k° r ttrack-piste opzoe- 
v er] is van s P ort bracht in het 

Hein en s P r i n tkampioenen als Eric 


^ykanen maakt 
s Prong op hitlijst 

^be Rtville 

- Matti Nykanen. 
hvee 1J< ^ ens de Spelen in Calgary 
s C k ëouden medailles won mei 
g en / lss P r i n gen, profileert zich te- 
land ° ordi ë als popzanger. In Fin- 
c eerH ls 21 Jn eerste plaatje gelan- 
liprk ',,olgens insiders heeft hel 
edje hitpotentie’. 


En Bonnie Blair was zes jaar gele¬ 
den zelfs wereldkampioene short¬ 
track. 

Nadeel 

Voor De Vegt stond het als een paal 
boven water dat de loting zijn pupil 
minimaal brons had gekost. Niet al¬ 
leen vanwege het weer, maar vooral 
door die laatste binnenbocht. „Ak¬ 
koord, Christine beheerst de bin¬ 
nenbocht niet goed, daar moeten 
we aan werken. Maar dat neemt niet 
weg dat het een nadeel is als je bij 
de loting de buitenbaan treft”, zei 
de Friese bondscoach. Met de blik 
al richting Lillehamer, overweegt 
De Vegt daarom een rapport naar 
de ISU te sturen, dat moet leiden 
tot een wijzigirig in de reglementen. 

Normen 

„Eigenlijk past de manier waarop 
we nu met het sprinten bezig zijn 
niet meer bij de huidige normen 
van internationale topsport. In alle 
takken van sport kennen ze twee 
manches. Ik vind dat we twee 500 
meters moeten gaan schaatsen. 
Iedereen start een keer in de bin¬ 
nen- en in de buitenbaan. Op het 
WK-sprint gebeurt het ook, waarom 
dan niet bij de Olympische Spe¬ 
len?”. 

Bij Christine Aaftink kon er op dat 
moment alweer een grapje af. „Een 
keer binnen- en een keer buiten¬ 
baan? Ik heb liever een lang recht 
stuk.” Ook in dat geval zou Bonnie 
Blair gisteren het goud hebben ver¬ 
overd. „Ze is dit seizoen opper¬ 
machtig”, erkenden Aaftink en De 
Vegt. Aangemoedigd door een le¬ 
gioen dol-enthousiaste Yankees op 
de tribune prolongeerde de 27-jari- 
ge inwoonster van Champaign haar 
titel van Calgary. 

Emotie 

Hevig geëmotioneerd maakte Blair 
tijdens de persconferentie duidelijk 
dat het goud gisteren voor haar wel 
een hele bijzondere waarde had. 
„Deze titel draag ik op aan mijn va¬ 
der, die twee jaar geleden is overle¬ 
den. Toen ik klein was, zei hij altijd: 
jij wordt een groot kampioene. Ik 
weet dat hij vreselijk trots op me 
zou zijn.” 


Bonnie Blair, de snelste vrouw op de vijfhonderd meter, viert feest. 


verleden tnd' 


jgggJ ON DE RUITER 

ftf/ 1 m ooie vraag voor 
ovq aport( 3uiz: wie ver¬ 
tik 6 bet eerste olym- 
seh? 1 ? g ° ud bi J het 
w C n haatsen? Het ant- 

dat nJ? ^ oeil jk. om- 
uat Nederland op het 

van m r SChe v, sportfeest 
drk ^ re " oble in 1968 
: . gouden medailles 

n .een week haalde. Od 
ri Jdag 16 februari zege- 

de ï™ KeeS V “l<erk op 
de 1500 meter. Maandag 

2 februari verraste Ans 
Schut de wereldelite op 
e d ne kilometer. Het 
ter ^ antwoord is ech- 

op ri?i« y Gei i ss en, die 
P de lfde, vandaag pre- 
ues vierentwintig jaar 

™ §’ Voor een carna - 
alsfeestje in Grenoble 

z °rgde. 

Het blonde meisje uit 
^sterdam perste op 
de 1000 meter alle ener- 
uit het soepele li¬ 
chaam en was met een 
Ud van 1.32.6 drietien- 
e van een seconde 
sneller dan de Russin 
J-'Udmilla Titowa. Na 
het zilver op de 1500 


Carry en 
de zoenen 
van Beatrix 


meter achter de Finse 
Kaija Mustonen het 
tweede succes voor 
Carry Geijssen, die ook 
nog een schaatsende 
zus had. Tweede vraag 
voor de quiz. Hoe heet¬ 
te haar zus? Bep dus. 

Het was na Sjoukje 
Dijkstra, die vier jaar 
eerder in Innsbruck het 
goud veroverde bij het 
kunstrijden, het tweede 
grote succes voor het 
vrouwenschaatsen, dat 
zo’n moeilijke start ken¬ 
den. In 1805 werd vol¬ 
gens de verhalen op de 
Stadssingel in Leeu¬ 
warden de eerste offi¬ 
ciële hardrijderij voor 


eva’s gehouden. Hon- 
derddertig vrouwen 
streden om een gouden 
oorijzer ter waarde van 
105 gulden en een ket¬ 
ting met een goude 
kroontje met een win¬ 
kelwaarde van 31 gul¬ 
den. 

Tussen de bedrijven 
door gingen de vrou¬ 
wen naar huis om hun 
zuigeling de borst te ge¬ 
ven, zo is bekend uit de 
overlevering. Twaalf¬ 
duizend toeschouwers 
keken naar het 'aan¬ 
stootgevende gedoe’ 
met honderd bijna 
’gans ongeklede’ da¬ 
mes. Onderrokje, hals¬ 


doek, muts, borstrok - 
met dat ongeklede viel 
het wel mee. 

Carry Geijssen had 
geen onderrokje aan 
toen zij met prinses 
Beatrix in Grenbole een 
rondedansje maakte. 
Later zou de Amster¬ 
damse zeggen: „Er zijn 
een paar dingen die ik 
nooit zal vergeten, zoals 
de zoenen van Beatrix. 
Uit puur enthousiasme 
stormde ze naar me 
toe.” Op het podium 
stond Titowa links van 
de Nederlandse. Rechts 
werd ze geflankeerd 
door Diana Holum, la¬ 
ter bekend geworden 
als coach van 'golden 
boy’ Eric Heiden. Ze is 
nu nog actief als train- 
ster van de Amerikaan¬ 
se schaqtsjeugd. 

„Als ik mijn ogen sluit, 
hoor ik weer het Wilhel¬ 
mus. Al word ik hon¬ 
derd, nooit zal ik het 
vergeten”, zei Carry 
Geijssen, die vier jaar 
eerder zwaar teleurge¬ 
steld was, omdat ze niet 
uitverkoren werd voor 
de Spelen van Inns¬ 
bruck. 


• Met de stick tracht de Zwitser Patrick Brasey de Canadese uitblinker Eric Lindros af te stop 
pen. 


ALBERTVILLE - 
Klaas IJff, de pen¬ 
ningmeester van de 
Nederlandse 
schaatsbond, heeft 
het bericht tegen¬ 
gesproken, dat Ard 
Schenk als kandi- 
daat-bestuurslid 
voor de ISU is afge¬ 
vallen. Het bestuur 
van de schaatsbond 
zou de olympische 
chef de mission 
niet zien zitten als 
bestuurslid van de 


Schaatsbond 
achter Schenk 


internationale 
schaatsunie. IJff 
geeft wel toe, dat 
een deel van het uit 
dertien mensen be¬ 
staande college 
problemen heeft 
met een internatio¬ 
nale functie van 


Schenk, omdat hij 
zich in interviews 
meermalen kritisch 
heeft uitgelaten 
over de schaatsbo- 
bo’s. IJff: „Maar de 
meerderheid staat 
nog steeds achter 
zijn kandidatuur.” 


Advocaat zwicht 
voor aanbod KNVB 


Vervolg van pagina 1 

ROSMALEN - Op Dick Advocaat, 
die Rinus Michels na het EK op¬ 
volgt als bondscoach van de KNVB, 
rust de taak om Oranje via de kwali¬ 
ficatiewedstrijden naar de eindron¬ 
den van het WK in de Verenigde 
Staten te loodsen. Eerder al werd 
Johan Cruijff vastgelegd als tech¬ 
nisch leider, indien het Nederlands 
elftal zich straks daadwerkelijk 
voor de eindronden plaatst. 

Advocaat, voorheen trainer bij 
Haarlem, SVV en SVV/Dordrecht, 
sloeg gisteren de aanbieding van 
Feyenoord af. Of de KNVB Advo¬ 
caat op het laatste moment een ver¬ 
beterde aanbieding had gedaan, liet 


Schapers naar 
tweede ronde 

MEMPHIS - Michiel Schapers 
heeft de tweede ronde bereikt van 
het met 1,4 miljoen gulden gedo¬ 
teerde toernooi van Memphis in de 
Amerikaanse staat Tennessee. De 
geroutineerde Nederlander, die in 
zijn nadagen de tophonderd weer 
binnenstapte en op de nieuwste 
ATP-lijst de tachtigste plaats bezet, 
won in drie sets van de maar iets la¬ 
ger (82ste) gerangschikte Duitser 
Chnstian Saceanu: 6-3 6-7 (5-7) 6-3. 


Don Johnson 
feliciteert 
Bonnie Blair 

ALBERTVILLE - Voor Bonnie 
Blair willen prominente Amerika¬ 
nen wel naar het schaatsen komen. 
Edwin Moses en Don Johnson wa¬ 
ren gisteren present op de olympi¬ 
sche ijsbaan in Albertville. Miami 
Vice-ster Johnson wenste, in gezel¬ 
schap van zijn echtgenote Melanie 
Griffith, Blair persoonlijk te huldi¬ 
gen met haar gouden medaille. 

Johnson, niet echt vertrouwd met 
winterweer, had aanvankelijk ver¬ 
geten een jas aan te trekken. Beide 
vips waren ook al zaterdag bij de 
openingsceremonie aanwezig. 

Moses, de wereldrecordhouder 400 
meter horden, is in Albertville als 
lid van de atletencommissie van het 
Internationaal Olympisch Comité. 
De vroegere Olympische kampioen 
kon zich gemakkelijk vrijmaken. 
Voor hem was geen plaats in de 
Amerikaanse bobsleeploeg. 


voorzitter Van Rooijen van het 
sectiebestuur betaald voetbal in het 
midden. „Er was ons veel aan gele¬ 
gen hem vast te leggen. Dat,daar¬ 
voor offers nodig zijn, ligt voor de 
hand. Met Advocaat en Cruijff heb¬ 
ben we het optimale bereikt.” 

Zowel het sectiebestuur als Johan 
Cruijff hebben de wens uitgespro¬ 
ken, dat Advocaat zich bij de selec¬ 
tie zal voegen, als Oranje de WK- 
eindronden haalt. De trainer zelf 
heeft daar nog geen antwoord op 
gegeven. Hij gaat er vooralsnog van-* 
uit, dat er voor hem in de Verenigde 
Staten niet meer zal zijn weggelegd 
dan een rol op het tweede plan. 
„Het is duidelijk dat alle aandacht 
zich bij het WK op Cruijff zal rich¬ 
ten,” verklaarde de Hagenaar eer¬ 
der. 

Nederland speelt in de WK-kwalifi- 
catie tegen Polen, Engeland, San 
Marino, Turkije en Noorwegen. Dat 
houdt in, dat Advocaat tien wed¬ 
strijden de eindverantwoordelijk¬ 
heid zal hebben. Cruijff is niet be¬ 
schikbaar om bij de kwalificatie¬ 
duels als bondscoach op te treden, 
omdat hij nog minimaal een seizoen 
onder contract staat bij Barcelona. 


olympisch kort 11 


• AFGEKEURD — Heinz Kre- 
cek, multifunctioneel official van 
de internationale skifederatie, 
heeft voor de tweede keer wed- 
strijdpakken afgekeurd. De out¬ 
fit van Tjechoslowaakse en Rus¬ 
sische skiesters was lekker 
winddicht, te lekker volgens de 
regels. Het materiaal liet slechts 
tien in plaats van de voorge¬ 
schreven dertig liter lucht per 
seconde door. 

• GEHECHT - Tweeëntwintig 
hechtingen waren noodzakelijk 
om een vijftien centimeter lange 
snee in het linkerbeen van 
kunstschaatster Jacqueline Petr 
dicht te naaien. De Canadese 
kwam tijdens de training ten val. 
Partner Mark Janoschak gleed 
met zijn schaats over haar been. 
Canadese officials verwachten 
evenwel dat het paar vrijdag 
toch kan starten. 

• BEENBREUK — De Noorse 
coach Valaker heeft zijn been ge¬ 
broken bij een botsing met de 
Amerikaanse skiester Mégan Ca- 
rety op de piste van Méribel. 
Valaker werd overgebracht naar 
het ziekenhuis van Chambéry. 

• COMMENTATOREN - Vier 
ex-olympische kampioenen zijn 
bij de Winterspelen werkzaam 
als TV-commentator. Katerina 
Witt, Scott Hamilton en Eric Hei¬ 
den bij CBS, Christopher Dean 
bij de BBC. 


Christine Aaftink: in een flits was het voorbij 

Binnenbocht ’foute boel’ 
iimburgs dagblad sport 


Gouden schoen voor Bergkamp DOOR HANS STRAUS 

ROSMALEN - Tijdens het achtste profvoetbalgala van de 
WCS (Vereniging Voor Contract Spelers) in het Autotron in 
Rosmalen is Dennis Bergkamp (Ajax) tot beste speler van het 
jaar 1991 gekozen. De in groten getale opgekomen voetbal¬ 
profs, liefst 1000 man, kozen verder Hans van Breukelen 
(PSV) tot beste keeper, Gaston Taument (Feyenoord) tot ta¬ 
lent, Erik Tammer (Excelsior) tot beste speler in de eerste 
divisie en SC Heerenveen tot club van het jaar. Bergkamp ont¬ 
ving de gouden schoen uit handen van Johan Cruijff. 


Lot Tyson in 

* 

handen van jury 

INDIANAPOLIS - Het lot van Mi- 
ke Tyson ligt in handen van de jury. 
Acht mannen en vier vrouwen be¬ 
slissen over vrijspraak of een gevan¬ 
genisstraf, die maximaal 60 jaar kan 
bedragen. Gisteren, de dertiende 
dag van het proces in Indianapolis, 
was het laatste woord aan aanklager 
Barbara Trathen en het hoofd van 
Tysons verdediging Vincent Fuller. 
De 25-jarige oud-wereldkampioen 
wordt ervan beschuldigd op 19 juli 
van het vorig jaar Miss Black Rhode 
Island te hebben verkracht. 

„Tyson gebruikte zijn faam en repu¬ 
tatie op dezelfde manier als een cri¬ 
mineel in een steeg een mes of een 
pistool. Hij dw'ong haar tot ge¬ 
slachtsgemeenschap”, aldus de 
openbaar aanklager. Volgens haar 
was het achttienjarige meisje alleen 
gretig ingegaan op een afspraakje 
met de bokser, omdat ze hoog tegen 
hem opkeek. 

De verdediging vond van meer be¬ 
tekenis het vermeende slachtoffer 
eigenhandig het inlegkruisje uit 
haar slipje haalde in de badkamer 
van Tysons hotel-appartement. „Ze 
deed dat omdat ze verwachtte sex 
te zullen hebben met mr. Tyson”, 
aldus Fuller. 


sport in cijfers Jj 


TENNIS 

San Francisco, mannen, 465.000 gulden, fi¬ 
nale: Chang-Couner 6-3 6-3. 

Roermond. Open Limburgse Overdekte 
Tenniskampioenschappen: Herendubbel B: 
le r: Hoek Smppe - Vermeulen/de Vries 8-4; 
de Jong/te Nijenhuis - Bastings/Boesten 
9-7; 2e r: Koch/van Oppen - HoekSnippe 
8-4; Boekema/v d.Vight 8-2; Lamers/Tim- 
mers - Coumans/Franssen 8-2; Bodeutsch/ 
Hofman - Bastiaans/Wouters 8-4; v.d.Donk/ 
Przybilla - de Jong/te Nijenhuis 9-7. 

GOLF 

Honolulu, open titelstrijd Hawaiï, eind¬ 
stand: 1. Cook 265, 2. Azinger 267, 3. Mag- 
gert 271. 

SCHAKEN 

Cannes Snelschaaktoernooi, vijftiende ron¬ 
de: Ljubojevic - Speelman 1-0, Adams - 
Anand 1/2-1/2, Piket - Judit Polgar 0-1, Kar- 
pov - Poloegajevski 1-0. Ivantsjoek - Kortsj- 
noi 1/2-1'2, Seirawan - Larsen 1-0. Stand: 1. 
Ivantsjoek 10 pnt, 2. Ljubojevic 9 1/2, 3. 
Anand 9, 4. Seirawan 8 1/2, 5. Adams, Kar- 
pov en Kortsjnoi 8, 8. Speelman 7, 9. Piket 6 
1/2, 10. Polgar 6, 11. Poloegajevski 5, 12. 
Larsen 4 1/2. 


In het tot de nok toe gevulde Auto¬ 
tron was er slechts een bijrol weg¬ 
gelegd voor de spelers van de 
Limburgse clubs. Voor de meesten 
was dat echter geen reden zich niet 
te amuseren op het profvoetbalgala. 
„Het is een perfecte avond om el¬ 
kaar te ontmoeten, goed georgani¬ 
seerd ook”, aldus MW-er Erik 
Meijer, die het wel jammer vond 
met MW te laat te zijn gekomen 
voor de stemming. „Wij moesten ge¬ 
woon tot half vijf trainen. Met de 
reistijd erbij geteld konden we het 
aanvangstijdstip van 17.30 uur niet 
halen.” 

De vaderlandse voetbalprofs namen 
in het sfeer volle Autotron de kans 
waar eens flink feest te vieren op 
een avond die -gezien het aantal 
haute couturecreaties- zo in Parijs 
of Milaan had kunnen plaatsvinden. 
Zo ook Mark Luypers van Roda JC 
die het ’erg gezellig’ vond, maar niet 
dacht ooit nog eens op het podium 
plaats te kunnen nemen. „Daarvoor 
moet je bij een club in het noorden 
spelen, en mag je geen verdediger 
zijn.” 

Ook Henk Duut van Fortuna amu¬ 
seerde zich opperbest. Vooral na 
het officiële gedeelte. „Alleen jam¬ 
mer dat wij ook door trainingsver- 
plichtingen niet mee konden stem¬ 
men. Al denk ik niet dat het veel 
had uitgemaakt,” aldus Duut. Een 
samenvatting van het profvoetbal¬ 
gala wordt donderdag op RTL 4 uit¬ 
gezonden. ’ 

::: «sp*:: ■; t 
• % ■ 


Dennis Bergkamp krijgt uit handen van Joha^n Cruijff de gouden schoen. Foto: ANP 

Hans Anders zet 
koploper een hak 


oefenvoetbal 


VANDAAG 

EHC-Waubach 


19.15 uur 


Taïnerscarrouse ^ 


HEERLEN - Joop Dacier, bezig 
aan zijn eerste seizoen bij derde¬ 
klasser Heerlen, blijft ook de 
komende twee jaar aan deze club 
verbonden. 

HEERLEN - Henk Theunissen 
en Passart hebben hun contract 
met een seizoen verlengd. 

ELL - Vierdeklasser RKESV 
heeft voor komend seizoen Ron 
Stakenborgh als nieuwe oefen¬ 
meester gecontracteerd. Hij 
volgt Toon Moonen op, die naar 
SV Leveroy vertrekt. Van onze correspondent 

MAASTRICHT - In de landelijke 
tweede divisie F heeft zaalvoetbal- 
club Hans Anders de spanning te¬ 
ruggebracht door koploper Roer¬ 
mond te kloppen: 3-2. In de eerste 
divisie C waren de Limburgse 
teams niet bijzonder succesvol te¬ 
gen de Brabanders. Alleen Dous- 
berg Pare sleepte er nog een puntje 
uit tegen Tongelreep: 3-3. FC 
Brunssum werd thuis vernederd 
door Schoenenreus (1-7), terwijl H. 
Meyers in Dinteloord met lege han¬ 
den bleef: 3-1. 

Eerste divisie C: 

Dousberg Parc-Tongelreep 3-3 (1-0), L.Boe- 
rema 1-0, M.Dirksen 2-0, v.d.Berk 2-1, Boe- 
rema 3-1, v.Veen 3-2, Schoonderwald 3-3. 
FC Brunssum-Schoenereus 1-7 (1-3), Rokx 
1-0, Coret 1-1 en 1-2, Wijnen 1-3. Coret 1-4, 
v.d.Heyden 1-5, Zalzman 1-6, Muldèr 1-7. 
Molir-H.Meyers 3-1. 

Stand: 1. Bunga-Melati 14-23 (56-25); 2. 
Schoenenreus 15-19 (57-45); 3. Wierts/Haan- 
tjes 14-17 (43-35); 4. Hooghuis Sport 14-17 
(44-38); 5. Molier 15-17 (43-36); 6. Bouwfonds 
14-15 (35-27); 7. H.Meyers 15-15 (43-29); 8. 
Dousberg Pare 15-13 (39-43); 9. Tongelreep 


15-13 (26-46); 10. Van der Zande 14-12 
(46-48); 11. ’t Brikske 14-9 (29-47); 12. FC 
Brunssum 15-4 (21-56) 


Tweede divisie F 

DC H.Anders-FCD Roermond 3-2 (3-0). R. 

Gapati 1-0 en 2-0, Ritzen 3-0, J.Lamberighs 
3-1 en T.Jejanan 3-2. 

’t Höfke-EJA 4-7 (1-3). S.Engelen 0-1, R.Pot- 
ter 1-1, M.Colberts 1-2, S.Engelen 1-3. R. 
Potter 2-3, S.Engelen 2-4, J.Leatomu 3-4, F. 
Engelen 3-5, W.Komans 3-6, C.Maessen 4-6, 

M. Colberts 4-7. 

Bastings-Perey 9-5 (2-3). P.Paal 0-3, M.Doh- 
men 0-2, M.Dizzy 1-2, H.Kiesman 1-3, Lou- 
hanepessy 2-3, M.Dohmen 2-4, v.Veenen- 
daal 3-4, J.Massot 4-4, v.Geloven 5-4, P.Paal 
5-5, v.Geloven 6-5, Louhanepessy 7-5 en 8-5, 

J 9~5 

Fermonia Boys-SZV 2-3 (1-0). E.Vermont 
1-0, H.Voncken 1-1, F.Huys 1-2, L.Gubbels 
1-3, F.Vermont 2-3. 

Bouwkompas-Amicitia 6-0 (5-0). R.Klom- 
penhouwer 1-0, S.Mautarak 2-0, R.Klom- 
penhouwer 3-0, T.Caenen 4-0, Mautarak 5-0, 
T.Caenen 6-0. 

Cosmos-VTV Vaals 3-3 (3-1). T.Labayed 1-0, 
R.de Mey 2-0, T.Labayed 3-0, J.Merx 3-1, 

N. v.Wersch 3-2, J.Merx 3-3. 

Stand: 1. FCD Roermond 15-24 (23-29); 2. 
DC H.Anders 15-20 (57-35); 3. Cosmos 15-19 
(63-49); 4. Vermonia Boys 15-18 (58-37); 5. 
Bouwkompas 15-18 (57-47); 6. ZSV 15-17 
(54-49); 7. VTV Vaals 15-14 (47-48); 8. EJA 


15-14 (64-70); 9. Bastings 15-12 (40-46); 10 
Lamicitia 15-10 (33-61) 11. Perey 15-9 
(39-60); 13. 't Höfke 15-4 (33-77) 

Hoofdklasse Zuid 

BW Filmclub-Eijsden 2-2, Laumen/Stam- 
pedo-FC Egor 3-2, Bastings-ODV Yerna 0-4, 
Reneman/Keelkampers-Sportclub 5-2, FC 
Brunssum 2-Sport Maastricht M.l-1, Bouw¬ 
fonds 2-B Stap In 2-5 

Stand: 1. BW Filmclub 15-23 (48-22); 2. Lau- 
men/Stampedo 15-23 (43-25); 3. Reneman/K. 
15-22 (49-24); 4. FC Egor 15-20 (43-28); 5. 
Sport M.15-16 (47-29); 6. ODV Yerna 15-16 
(38-31); 7. Bouwfonds 2 15-16 (45-47); 8. B. 
Stap In 15-11 (51-42); 9. Sportcluib 15-11 
(27-35); 10. FC Brunssum 2 15-9 (21-40); 11. 
Eijsden 15-7 (24-50); 12. Bastings 2 15-5 
(21-65) 

Hoofdklasse Noord 

Neeritter-Nederweert 0-0. H.Meyers 2- FCD 
Roermond 2 4-5. Wittenhorst-Heel 4-3. Pe¬ 
ters Geluidsbanden-Neeritter 3-1. ’t 
Huukske-H.Meyers 2 5-3. 

Stand: 1. Peters Geluidsbanden 15-24 
(52-36); 2. ZW Postert 14-19 (65-44); 3. H. 
Meyers 2 15-19 (67-41); 4. ’t Huukske 15-17 
(55-42); 5. Heel 15-17 (58-50); 6. Neeritter 
15-16 (25-23); 7. ZVV Spee 14-15 (44-44); 8. 
Alt Weerter Heide 14-14 (48-64); 9. Witten¬ 
horst 15-12 (35-48); 10. FCD Roermond 2 
14-10 (43-59); 11. Nederweert 14-8 (32-44); 12. 
Apollo 14-4 (4-0-68) 


’Magic’ weer 
tovenaar 

ORLANDO - Magie Johnson 
was even terug als basketbal¬ 
ler. Als de beste van allemaal. 
In het traditionele duel tussen 
de Western en Eastern Confe¬ 
rence maakte hij de meeste 
punten (25), was hij de waarde- 
volste speler en voerde hij zijn 
team de zege van 153-113. Nog 
nooit was het verschil zo groot. 

Zijn laatste actie bleef op het 
netvlies staan. Vlak nadat hij 
Thomas en Jordan van scoren 
had afgehouden, zorgde hij, uit 
balans, voor een driepunter, 
zijn derde in de laatste drie mi¬ 
nuten. Met nog rond de tien 
seconden op de klok, begreep 
iedereen dat het slot perfect 
moest zijn. Einde wedstrijd 
dus. 

Magie Johnson maakte op 7 
november zijn afscheid als 
NBA-speler bekend, nadat ge¬ 
bleken was dat hij besmet is 
met het HIV-virus dat aids kan 
veroorzaken. Hij wil toch mee¬ 
doen aan de Olympische Spe¬ 
len en speelt zelfs met de ge¬ 
dachten met de Los Angeles 
Lakers in de play offs uit te 
komen. Maar zeker is niets. 
Zondag kreeg hij twee keer 
een staande ovatie van 14.272 
toeschouwers, die voor en na 
het duel twee minuten aan een 
stuk klapten en juichten. 

Magie, met zijn befaamde glim¬ 
lach, tegen de supporters: 
„Misschien zien jullie me nog 
terug. Misschien ook niet. Hoe 
dan ook: ik zal al deze momen¬ 
ten mijn leven lang onthouden. 
Ik wil de fans bedanken dat ze 
mij gekozen hebben in het 
team en de spelers omdat ze 
besloten dat het het geen pro¬ 
bleem was als ik meedeed.” 


sport kort 


• VOETBAL - De sportief tob¬ 
bende Schotse club Aberdeen 
heeft trainer Alex Smith ontsla¬ 
gen. Hij wordt opgevolgd door 
Willi Miller. 


rr 


sportprijsvragen 


HEERLEN - Winnende bedragen sport¬ 
prijsvragen. Lotto 6; eerste prijs: geen win¬ 
naar; tweede prijs: 3 winnaars, bruto 
ƒ 100.000,00; derde prijs: 81 winnaars, 
ƒ 2.388,50; vierde prijs: 3.979 winnaars, 
ƒ 48,60; vijfde prijs: 60.671 winnaars ƒ 5. 
Cijferspel 6; 6 cijfers goed: 2 winnaars; 5 
cijfers goed: 2 winnaars; 4 cijfers goed: 22 
winnaars; 3 cijfers goed: 242 winnaars; 2 cij¬ 
fers goed: 2.275 winnaars. Toto 6; eerste 
prijs: geen winnaar; tweede prijs: 7 win¬ 
naars, bruto ƒ 1.440,40; derde prijs: 184 
winnaars, ƒ 137,00. Toto-gelijk 6; eerste 
prijs: geen winnaar; tweede prijs: geen win¬ 
naar; derde prijs: 32 winnaars, ƒ 53,10; vier¬ 
de prijs: 655 winnaars, ƒ 4,00. 


KNWU te arm voor 
dopingcontroles 

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 
(KNWU) verlangt met ingang van het nieuwe sei¬ 
zoen, dat organisatoren van wielerwedstrijden de 
kosten van eventuele dopingcontroles zelf gaan 
betalen. In de praktijk betekent dat, dat een orga¬ 
nisator ongeveer 2750 gulden extra op tafel moet 
leggen om het afnemen en controleren van plasjes 
te laten verrichten. In een rondschrijven aan orga¬ 
nisatoren laat de KNWU weten de financiering van 
dopingcontroles niet meer voor haar rekening te 
willen nemen. Een kwestie van bezuiniging. 

De organisatoren van de Grote Prijs Wieler Revue, 
de vaderlandse openingskoers op 26 februari, drei¬ 
gen het eerste kind van de rekening te worden. De 
KNWU laat hen echter vrij wel of niet een doping¬ 
controle te houden. Daarbij heeft de bond wel een 
machtig wapen achter de hand, want de FICP 
(profsectie van de UCI) houdt bij het bepalen van 
de status van de koers onder meer rekening met de 
al dan niet gehouden dopingcontrole. Een experti¬ 
se levert namelijk vijf FICP-punten op. Aangezien 
elke organisator een zo hoog mogelijke status na¬ 
streeft, wordt hij nu min of meer verplicht het geld 
voor een dopingcontrole uit eigen zak te betalen. 
„Die dopingcontroles zijn niet door renners of or¬ 
ganisatoren bedacht, maar door de internationale 
wielerinstanties. Nu willen de autoriteiten de las¬ 
ten op de organisatoren afwentelen, terwijl we de 
laatste jaren voor steeds hogere kosten moeten op¬ 
draaien,” foetert Evert de Rooy van de GP Wieler 
Revue. 

„De bond heeft ook maar een beperkt budget,” 
zegt dokter Lon Schattenberg, de Limburgse arts 
die deel uitmaakt van de medische commissie van 
zowel de UCI als KNWU. „Een organisator die 
denkt er baat bij te hebben, zal de dopingcontrole 
ook betalen. Het levert immers extra FICP-punten 
op.” 

Evert de Rooy vraagt zich nu af of het eind van de 
gewraakte dopingcontroles in zicht is nu de Belgi¬ 
sche Wielerbond aangekondigd heeft geen urine¬ 
monsters meer af te zullen nemen. En dat lijkt toch 
wel een beetje ver gezocht. In ieder geval beslissen 
de organisatoren van de GP Wieler Revue of na af¬ 
loop van hun koers een dopingcontrole wordt ver¬ 
richt. Een kwestie van belangenafweging. Ant¬ 
woord op 26 februari. • Jelle Nijdam terug in de schoolbanken. 
De kopman van de wielerploeg van Jan 
Raas stond gisteren centraal in de opname 
van het programma ’Klasgenoten ’ van 
RTL4. Tijdens de opname onderging Nij¬ 
dam een bloemenhulde die hem gebracht 
werd door de gemeente Zundert. De ge¬ 
meente toonde haar dankbaarheid vanwe¬ 
ge het feit dat Nijdam als winnaar van 
diverse wielerwedstrijden de naam Zun¬ 
dert regelmatig in de publiciteit heeft ge¬ 
bracht. Het programma zal 17 februari 
worden uitgezonden. Foto: ANP 


Greg Le Mond: 

’ï am a winner" 

Greg Le Mond blijft een 
buitenbeentje in het 
wielerpeloton. De Ame¬ 
rikaan wekte zelfs de 
woede op van Eddy 
Merckx toen hij twee 
jaar geleden als win¬ 
naar gehuldigd werd 
van de Tour de France. 
Merckx, tijdens zijn ei¬ 
gen carrière toonbeeld 
van bezieling en door¬ 
zettingsvermogen, had 
geen goed woord over 
voor de Amerikaan om¬ 
dat hij zich tijdens het 
wielerseizoen alleen 
maar zou laten zien in 
de Tour en tijdens het 
WK. Vorig jaar werd 
het niets met Le Mond 
in de Tour de France. 
Toch was zijn instorting 
voor anderen ook reden 
om de Amerikaan 
ineens een stuk sympa¬ 
thieker te gaan vinden. 
Le Mond: „Ik durf te 
stellen dat ik sinds ja¬ 
ren fysiek niet zo sterk 
aan der Tour was be¬ 
gonnen als in 1991. Uit 
een bloedonderzoek is 
gebleken dat er iets ab¬ 
normaals aan de gang 
was in mijn lichaam. 
Achteraf ben ik blij dat 
ik niet ben afgestapt, 
maar ik ben wel tot de 
bodem gegaan. I killed 
myself. Dat ik door die 
holle ogen en een pijn¬ 
lijke grimas populair¬ 
der geworden ben, inte¬ 
resseert me geen bal. 
Dan ben ik liever niet 
populair. I am a win¬ 
ner.” 


Engelse 

klappen 

Het Engels voetbal 
gaat door voor zeer 
sportief. Onderuit 
geschopte spelers 
staan op alsof er 
niets gebeurd is. Al¬ 
leen buiten het veld 
leveren de suppor¬ 
ters slag alsof het 
werkelijke oorlogen 
betreft. 

Op het veld begint er 
echter ook het nodi¬ 
ge te veranderen. 
Nadat Nottingham 
Forrest’s manager 
Brian Clough een 
paar jaar geleden al 
eens een supporter 
een flink pak slaag 
toediende, was het 
afgelopen week weer 
raak. Ron Atkinson, 
manager van Aston 
Villa, moest na af¬ 
loop van het beker¬ 
duel van zijn club 
tegen Derby County 
blijkbaar zijn frus¬ 
tratie onmiddellijk 
kwijt en sloeg in de 
spelerstunnel een 
supporter van de te¬ 
genstander vol in het 
gezicht. 

Het gevecht zal 
spoedig een staartje 
krygen in de bu¬ 
reaus van de Engelse 
voetbalbond. Derby 
County heeft ten¬ 
minste aangkondigd 
het muisje zeker van 
een staartje te zullen 
voorzien. Lucky 


Als krenterig kunnen 
de p.r.-activiteiten van 
Lucky Strike/Suzuki al¬ 
lerminst omschreven 
worden. Kosten noch 
moeite had het motor- 
sportteam rond Kevin 
Schwantz en Wilco Zee- 
lenberg gespaard om de 
Europese journalisten 
in het mondaine Zwit¬ 
serse ski-oord Verbier 


aan hun gerief te laten 
komen. Des te opmer¬ 
kelijker was de organi¬ 
satie rond het eigenlijke 
doel van de hele missie: 
het voorstellen van de 
coureurs aan de pers. 
Het hoogtepunt viel 
bijna in het water om¬ 
dat Kevin Schwantz 
pas op de dag van de 
presentatie vanuit de 
Verenigde Staten in 
Zwitserland zou arrive¬ 
ren, maar te kampen had met vertraging van 
het vliegtuig. Lucky 
Strike mocht van geluk 
spreken dat de pers¬ 
voorstelling uiteinde¬ 
lijk, zei het met twee 
uur vertraging, toch 
nog redelijk gladjes kon 
verlopen. Wat gedaan 
als de Amerikaan een 
halve dag vertraging 
had opgelopen en het 
journalistenkorps al 
weer lang en breed de 
thuisreis had aanvaard? 


Pillenjacht 

In België pakken ze de zaken voortvarend aan. 
John Etim, een 22-jarige Nigeriaanse spits van 
Lierse werd beschuldigd van dopegebruik. 

Na het duel van zijn club tegen KV Mechelen op 
30 november bleker er stimulerende stoffen in 
zijn urine te zitten. De contra-expertise gaf de¬ 
zelfde resultaten te zien. Dat de Nigeriaan het 
dopegebruik ten stelligste ontkent is voorspel¬ 
baar. 

Niet voorspelbaar was de huiszoeking die de de 
politie in zijn appartement hield. Op zoek naar 
pillen. 


• ’Magic’ Johnson scoort voor (ie zoveelste 
keer. De Amerikaan was echter in eerste in¬ 
stantie niet welkom op de Olympische Spe¬ 
len omdat hij besmet is met het HIV-virus. 

Foto: AFP 

Australische angst voor aids 

In Australië maken de sportofficials zich blijkbaar 
behoorlijk druk over het aidsgevaar. Nadat de 
bondsarts van het nationale basketbalteam had ge¬ 
steld dat de met het HIV-virus besmette Ameri¬ 
kaan ’Magic’ Johnson niet welkom zou zijn op de 
Spelen in Barcelona, treden de Australische voet¬ 
ballers nu in de publiciteit. 

Het Australisch voetbal, waarbij lichamelijk con¬ 
tact is toegestaan, krijgt nieuwe regels die moeten 
voorkomen dat spelers op het veld het HIV-virus 
oplopen. Vanaf het komende seizoen kunnen club- 
artsen spelers die hevig bloeden uit het veld roe¬ 
pen, spelers niet meer terug laten invallen totdat 
hun bloedende wonden verbonden zyn, of eisen 
dat bebloede shirts worden vervangen. 

De Australian Footbal League (AFL) neemt de ad¬ 
viezen over van een medische adviescommissie. 
De commissie beveelt ook een vertrouwelijke 
bloedtest aan als er na een incident op het veld 'be¬ 
zorgdheid over infectie’ kan zijn. Spelers die het 
aids-virus hebben, mogen alleen nog met een dok¬ 
tersattest het veld op. 


Cubaans avontuur 
voor Arno Postma j 

LANDGRAAF - Worstelaar ArnOj 
Postma laat niets aan het toev i 
over. Vandaar dat hij vandaag ^ 
het vliegtuig naar Cuba stap’ 
om daar samen met vier ande 
door de worstelbond uitverkor 
nen, deel te nemen aan een grj 5 , 
internationaal toernooi, gevolg 
door een tweeweekse training sS 
tage. En in Cuba moeten da 
prestaties worden geleverd, d j 
Postma’s einddoel, de OlymP j 
sche Spelen in Barcelona, m° 
ten verwezenlijken. 

Verheyen pakt 
ATP-punten 

ROERMOND - Gys Verhef 
heeft in het tweede toernooi v 
het Egyptische Satellite Cirfd 
de kwartfinale bereikt d° 
winst op Nomien (6-3, 3-6, 6-4) 
de El Salawi (6-1, 6-3). VerheiF 
is nu al zeker van twee ATP-P 1 !”: 
ten. In het herendubbelspel B 
de Open Limburgse tenniskaa 
pioenschappen is het.doek & 
vallen voor de combinatie B° 
horst/Mol, wegens ziekte v / 
Mol. De favorieten Stefan Ko. 
en Rob van Oppen boekten & 
8-4 zege op de Kimbrianen T6 
Hoek en Peter Snippe. 

Van der Ley in 
mountainbike-tean 1 

ENSCHEDE - Noël van der 
maakt deel uit van de nieü 
mountainbike-ploeg Panaso 1 ^ 
Ten Tusscher. Het team heen 
beschikking over een budfL 
van zestigduizend gulden. Na 
Van der Ley zijn Marcel AfJ 1 ’ 
Jos Lammertink, Martij n H°*® 
de en Michel Kruiper opg el1 
men in de equipe. 

Zwerver kiest 
voor Oranje 

AMSTELVEEN - Ron Zwèr^J 
gaat niet in op het aanbod y 
Sisley Treviso om de play ° j, 
met de Italiaanse volleybalt 
te spelen. Dat heeft de ml eT . 
tional van de nationale man 11 . 
ploeg aan de clubleiding ’ a a . 
weten. Zwerver, pas weer fn f 
dat de knieën overbelast v/8, 
geraakt, vindt dat het lucratJ 
uitje niet past in het prograid j, 
van de Oranje-ploeg. „Mediy 
gezien had het gekund, maal' 
wil me helemaal richten op L 
voor-Olympisch Toernooi in ^ 
terdam en de Spelen van Bf*j 
lona.” Zwerver zou in maxid 1 . 
tien wedstrijden bij TreV 
250.000 gulden hebben kun 11 
verdienen. 


Interland 
in Heerlen 

HEERLEN - De volleybal^ 
eniging VCH uit Heerlen 
gisteren, in samenwerking ^ 
Volleybal Promotie Limburg», 
organisatie toegewezen & e Q\ 
gen van een damesinterland- , 

18 juli (19.30 uur) vormt de spy 
hal Varenbeuk in Heerlen ^ 
plaats waar bondscoach B e 
Murphy als laatste generale r^F 
titie de olympische vorm p 
zijn ploeg zal testen. De tegpj 
stander is nog niet bekend- , 
geplande interland van de he^, 
tegen Joegoslavië op 19 m 3 
gaat niet door. 

Tsjech traint 

bij Eaters 
J 

GELEEN - De 23-jarige Tsje<J f 
sche ijshockey verdediger 
lek Zabloudil traint deze v/ j 
bij Meetpoint/Eaters. De TsJ , 
die binnenkort met een Ne°j| 
landse in het huwelijksbom 
stapt, speelt nu nog bij de 
chische eerste divisieclub y 
Olomouc. De aanvangstijden „ 
de play-offs die deze week be&> v 
nen zyn gewijzigd. Het duel y 
dagavond Agpo Trappers t e y 
Meetpoint Eaters begint i 
20.30 uur. Zondag spelen de ” 
de teams om 18.00 in Geleen- 

Aanvoerder vijf 
maanden geschort 

ROERMOND - Nadat de : 
eerder twee spelers van 
(Roermond) een schorsing ^ 
respectievelijk anderhalf en y 
jaar had opgelegd wegens.^ 
molesteren van scheidsreey 
Harrie Minten uit Ospel by 
ook de aanvoerder een schoft ^ 
van vijf maanden opgelopen-yf 
tuchtcommissie van de KL 
heeft tijdens de behandeling N 
de uit de hand gelopen wedsdjj; 
op 15 december tussen RKb v 
4 en EMS 7 geconstateerd, dy 
aanvoerder tegenstrijdige v 
klaringen heeft afgelegd. 

Duel loopt 
uit de hand 

KINROOI - Een voetbal v^ 
strijd tussen twee caféploeL f 
uit Kinrooi en Rotem-Dd . 
heeft een gewelddadig einde * j 
kregen. De scheidsrechter ■ 
door een speler zo zwaar toegy ! 
keld dat hij naar het ziekend^ 
moest gebracht worden, wa^ 
een spoedoperatie diende te j ,i 
dergaan. De scheidsrechter ^ 
een rode kaart getrokken en, j 
was een speler van Kinrooi 
het verkeerde keelgat gesch°y 
Het kwam tot een handgeld j 
waarbij de scheidsrechter de \ 
liezende partij was. De sp e 
werd opgepakt en voorgeleidy "1 


f iimbui gs dagblad J 


winterspelen 1992 J 


? Zé heeft iedereen in zijn hemd gezet’ 


(é 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 19 


oach hekelt Van Gennip 


Koss nog niet boven jan 


ALBERTVILLE - Johann Olav 
Koss maakte een dag nadat hij uit 
het ziekenhuis van Traunstein was 
ontslagen, nog lang geen fitte in¬ 
druk. De Noor trainde gisteren even 
op de ijsbaan van Inzell en hield 
zich voor de rest rustig. „Het ging 


DOOR GOVERT WISSE 


ALBERTVILLE 


ALBERTVILLE — Het is al vaker ge¬ 
zegd en geschreven: Yvonne van Gen¬ 
nip is en blijft een apart mens. Een 
even sympathiek als onpeilbaar feno¬ 
meen, vol grillen en nukken. Tot zijn 
ongenoegen heeft ook vrouwencoach 
Arie Koops dat inmiddels aan den lijve 
ondervonden. De Amsterdammer, een 
. jaar ouder dan zijn enige vedette, krijgt 
maar geen hoogte van ’La Van Gennip \ 
En daar baalt hij van. 


liliii 


Hnlüff fflH mm 

__ 
I&pl 


iiiiiiiiililjlffilllnISiii 


*, •l'jltr tr. . nm ::: 

ijjlill 

iBillglIfl 

ihiili InüllIli’HiliillliüPil 
;>*. x.*:1 

••• . .* >. -f > !%.** \.’v 

■». •' ' * ■ v ■ v - > 


j": 
****** i< _ « •£«.. ïf 


‘f'• ^ ' „ * < ■ * 

'el 'C- lV' 


|8 h-~ V J r I Zoals zondagavond in Albertville. Het is half 

acht; persconferentie van de Nederlandse 
HL , vrouwen, die net een teleurstellend optreden 

“de kilometer, achter de rug hebben. Van Gennip (zesde) heeft het 
gebruikelijk over Het Gevoel en meldt en passant liever niet te star- 
de vyf kilometer. Haar gehoor kijkt de Haarlemse niet begrijpend 
Ifo i Olympische Spelen zijn wat anders dan een IJsselcup. Arie. 

tnupt een paar meter verderop het liefst onder zijn stoel. Hy, de 
^«ttwoordelijke coach, weet niks van Van Gennips plannetje. 


* • .-. *8Ö : . ï 

- ' 4- 
puding ; 

Avonds nog roept Koops Van! 


*«ïp in het olympisch dorp bij 
Mtehalve haar loslippigheid te-! 
r“ e media verwijt hy haar vooral 
~ lakse houding op de drie kilo- 


over het binnenbrandje, - 
®hy het gisteren zelf om-i 
*®®f: „Dat hebben we snel ge-j 
k^Yvonne en ik hebben zondag-j. 
W-het droompje van haar over 
Njf kilometer uit de wereld ge- 
Ze start gewoon. Ze kwamj 
ons gesprek zelf ook tot de! 
dusie, dat ze rare dingen heeft 
*Sd. En bovendien op een gek! 
want, want zoiets hoort niet 
T. op een persconferentie. Bo- 1 
kun je niet midden in een 
Episch toernooi plots gaan roe- 
’ dat je geen trek hebt om te 
Er zyn het hele jaar door 
wedstrijden en als je je dan 
*atst hebt, moet je je verant-. 
gelijkheid nemen. Als je niet 
Jvden op een bepaalde afstand, 
■~ J e dat niet nu, maar een maar 
eerder.” 


Vier jaar geleden dweepte Van Gen¬ 
nip met Ij aart Kloosterboer. Haar 
verhouding met Koops is veel min¬ 
der hecht. Zondagavond noemde de 
Haarlemse de naam van Koops niet, 
toen ze sprak over vertrouwens¬ 
mensen, tegen wie ze haar antipa¬ 
thie ten opzichte van de vijf kilome¬ 
ter al voor Albertville had bekend-; 
gemaakt. 


Koppie 


„Ze hoeft me niet in vertrouwen te 
nemen. Er zijn sowieso maar heel 
weinig mensen, die goed contact 
met haar krijgen. Bijna niemand 
weet precies, wat er in dat koppie 
van haar rondgaat. Dat is soms niet 
te filmen. Kloosterboer? Neè hoor, 
die ook niet”, aldus Koops, die nog 
steeds boos is, dat Kloosterboer en 
Van Gennip pasgeleden tijdens de 
NK afstanden in Heerenveen weer 
contact met elkaar zochten. 


Mv alleen Koops, „maar de hele 
gy^jeiding en het NOC voelden 
hun hemd gezet. We hebben 
biet over iemand die net komt 
maar over een 27-jarige, die 
Jv? ^aar derde Olympiade bezig is.- 
Zr, ®ioet inmiddels weten hoe het 
™ m elkaar zit.” ... 


WPS en Van Gennip spraken 
P® °P de late zondagavond in 
■fcs-les-Bains over de drie kilo-' 
■ar-race, waarin ze naar een zes- 
pWats koerste. Koops weer: „Het 
^natuurlijk veel sneller gekund. 
*e over de finish kwam, was 
niet leeggereden. Dat ver¬ 
at haar. Als je er geen plezier in 
. *** als het zo’n opgave is om 
I*® hiden, moet je niet ryden. 
!^niet lopen, oké, maar vecht 


Volgens Koops zal Van Gennip het 
zelf moeten doen. „Voor een coach 
noudt het op een gegeven moment 
op. Ik ben een steunpilaarlje, meer 
niet. Van Gennip is nu vier jaar be¬ 
zig om een bepaald proces te ver¬ 
werken. Voor haar als mens is dat 
misschien een goede zaak. Maar het 
kan gaan botsen met mijn idee, 
mijn ambitie om voor het hoogste te 
gaan. Als dat er dan niet uitkomt, 
heb ik het recht teleurgesteld te 
zyn. Ze weet na ons dialoogje hoe ik 
erover denk. We hebben ér een dik¬ 
ke punt achter gezet. Ik ga ervan uit 
dat Yvonne woensdag er op de 1500 
meter weer is.” 


De afdaling, het eerste 
onderdeel van de olympi¬ 
sche skicombinatie bij de 
heren, betekende meteen 
het einde van de titelkan- 
sen van Mare Girardelli: 
Dé favoriete Luxembur¬ 
ger, die van plan was in 
de combinatie een goed 
figuur te slaan, kwam 
ten val op de moeilijke 
piste in Val d’Isère. De 
Noor Jan-Einar Thorsen 
(foto) won de afdaling. 
Tweede werd de Italiaan 
Gianfranco en derde 
diens landgenoot Franco 
Colturi. Vandaag is de' 
Slalom. Foto: REUTER 


heeft het vaak over Het 
Over lekker rijden. Over 
teatdo u °° ps daar tot op be- 
v «oogte alle begrip voor. „Ik 
Jr me t haar meegaan. Maar op 
gegeven ogenblik moet het wel 
*net myn stellingen. En dat 
helaas niet altyd.” cijfers winterspelen 


Aatsen 

500 meter: L Blair 40,33, 2. 
PP' /e 40,51,3. Luding 40,57,4. Gar- 
^ 40,63, 5. Aaftink 40,66, 6. Auch 
'*• Sfalmazaki 40,98, 8. Hauck ■ 
•* You Sun-hee 41,78, 10. Baier 
te* ia Me «e r 41,31, 12. Hashimoto 
*"• Rulhong Xue 41,47,14 Lemay 
Polozkova 41,61. Niet geëin- 
°- a - Voetelink. 


^DZLEN , i; >§-:u !>!■. V ;. 3 v ■ 
LA PLAGNE - Twee wereldtitels 
en wereldbekers had hij al; hetzelf¬ 
de aantal Europese kampioen¬ 
schappen eveneens. Een gouden 
olympische medaille ontbrak nog in 
zyn pryzenkast. Vier jaar geleden 
was Georg Hackl dicht by zyn |doel. 
In Calgary pakte de Duitse rodëlaar 
zilver. Gisteren in La Plagne lukte 
het de bankwerker in de eenzitter 
het edelmetaal te vergulden. 

Hackl had de sterkste zenuwen op 
de vooraf bekritiseerde baan. Hij 
schoot als een menselijke torpedo 
door het yskanaal en hield de Oos-* 
tenrijkse wereldkampioen Prock en 
diens landgenoot Schmidt achter 
zich. Het verschil was miniem, maar 


• Georg Hackl verheft zich ze¬ 
gevierend ha zijn winnende 
rit door het ijskanaal. 


dat deerde de uitzinnige Hackl niet. 


Vergeten waren de spanning en on¬ 
zekerheid die hem tot het laatst in 
een ijzeren greep hielden. „Ik ge¬ 
loofde niet dat ik het goud zou ha- 1 
len, nadat Prock de laatste rit per¬ 
fect had afgelegd,” bekende dè 
olympische kampioen. > 

Hackl leverde een gelijkmatige, 
prestatie. Van de vier manches was 
hy in drie de snelste. - - 

■ m 

. ■>:' f .:..-. i-.- 

/ ' 

. V'■ :• :. !V ’ 

: \ f 

’ , 1 ‘ - . sSfJSKii 

wmwëm. 
: in 


' i3 /- 


’Plasjesaffaire ’ begin van het einde van carrière 


Donike verdenkt 


van 


DOOR FRANS DRE1SSEN HEERLEN — Ze wordt al maanden argwanend gevolgd. Katrin Krabbe ,• 
de prima donna van de WK atletiek in Tokio en de EK in Split, staat air 
langer onder verdenking van dopinggebruik. Zelfs collega-atletes wezen; 
met de beschuldigende yinger in de richting van de sprintkampioene.i 
Volgens dopingbestrijder en ex-topatleet Harald Sehmid onderging 
Krabbe afgelopen jaar liefst negen maal het ritueel van de dopingcontro¬ 
le. Het resultaat was telkens negatief. De laboranten verbaasden zich al¬ 
leen af en toe dat de urine Verdund’ was, hetgeen opsporing van ongeoor¬ 
loofde middelen bemoeilijkte. Onlangs viel het ’plasje’ van Krabbe 
opnieuw op. Zy het dat het ditmaal identiek was aan dat van haar clubge¬ 
notes Breuer en. Möller. , 


Zelfs vorig jaar moet methode nog 
op grote schaal zyn toegepast. In 
1991 controleerde Manfred Donike 
2000 urinemonsters en daarvan 
bleek liefst zeven procent Verwa¬ 
terd’. Verdund dus. De bond gaf er 
nauwelijks ruchtbaarheid aan. Do¬ 
nike: „De bond zwygt liever en ge¬ 
niet van de successen”. 


Procedurefouten 


Dat er door de atletes gëmanipu- klaart hy dan dat het buisje van 800 
leerd is tydens de controle in het meterlöopster' Sigrun Wodars, op 
Zuidafrikaanse trainingskamp staat hetzelfde moment in Stellenbosch 
volgens de Duitse dopingdeskundi- gecontroleerd, wel de goede urine 
ge Manfred Donike buiten kyf. „De: bevat? Hattingh verdenkt de atletes 
computers spuwden by de contra- van Springstein ervan dat ze eerst 
expertise, dezelfde uitslag uit. De hun blaas hebben geleegd en dat ze 
enige conclusie is dat er gefrau- via een catheter andere urine heb- 
( deerd is. Door de atletes zelf of door ben ingebracht, 
de trainer”. En zo lykt zich stilaan 
het begin van het einde af te teke- wr- 
nen van de atletiekcarrière van de IVflllS 


Dat er geknoeid is met de urine 
staat onomstotelijk vast. En de 
vraag is eigenlijk al lang niet meer 
hoe en door wie. De juridische 
stryd zal zich straks ongetwijfeld 
gaan toespitsen op de vraag of er 
procedurefouten zyn gemaakt. Dat 
is ook waar de uitgeslapen Nike- 


van Springstein ervan dat ze eerst, advocaten op gokken. De regels 
hun blaas hebben geleegd en dat ze schrijven immers voor dat meteen 


Kans 


met Nike-dollars gesponsorde Ka¬ 
trin Krabbe. 


Bijstand 


een contra-expertise had moeten 
plaatsvinden. En dat is pas gebeurd 
nadat de zaak in de openbaarheid is. 
gekomen. Omdat de urine verdund 
was, had bovendien de analyse van 
de A-proef opnieuw uitgevoerd 
moeten worden. Dat is evenmin ge¬ 
beurd. „Als de zaak voor de rechter 
komt, dan winnen we”, profeteert 


Jos Heimens, de Nederlandse ma¬ 
nager van het drietal, heeft inmid¬ 
dels rechtsbijstand gezocht by de 
juristen van sportartikelengigant 
Nike. Hy gelooft heilig in de on-' 
schuld van zijn paradepaardjes. 
„Toen de urine werd afgenomen 
zyri fouten gemaakt”. Chris Hat¬ 
tingh, de voorzitter van de Zuidafii- 
kaanse dopingcommissie bena¬ 
drukt met klem dat alles volgens de 
regels is verlopen. „Het hele verloop 
is van minuut tot minuut bygehou- 
den in een schrift”. 


Hoe het ook zy, het is bewezen dat “ e A-proef opnieuw 
de urine van een en dezelfde per- moeten worden. Dat is 
soon moet stammen. „Er worden beurd. „Als de zaak vot 
tientallen factoren gémetep. De komt, dan winnen wé 
kans dat twee personen dezelfde Jos Heimens 
urine afscheiden is één op honderd 
miljoen”, zegt de Nederlandse do- Maar ook al volgt er straks yry- 
pingexpert Van Rossuifi. „Urine is spraak, vanwege procedurefouten 
net zoiets als een genetische vinge- dan nog verliest Krabbe aUe geloof- 


rafdruk”. En wordt gebruikt ter ont- Waardigheid en prestige. Dat spon- 


maskering van onder meer ver¬ 
krachters. 


De catheter-méthode werd overi¬ 
gens vrij vaak toegepast in de voor- 


sors (Nike, Goldwell, Isostar en 
Gary Weber; samen goed voor ruim 
een half miljoen Mark per jaar) zich 
terugtrekken, ligt eigenlijk voor de 
hand. En zo lykt dé ’plhsjes-aftaire* 


malige DDR. Brigitte Beerendonk, toch het begin van het einde van 


auteur van het boek ’Dppingdocu- Kstrin Krabbe’s atletiekcarrière te 


Trainer Springstein meent dat er by 
de verzegeling in het Coetzenburg- 
stadion in Stellenbosch een fout 
moet zyn gemaakt. Maar hoe ver- 


menten’ beschrijft dat de bïaascat- worden. Tenzy, zoals in een sléchte 
heter in trek was omdat-die makke- Duitse krimi, nog de Gróte Onbe- 


ly k in te brengen was en dat dat kénde opduikt, die Krabbe en co 
mét minder pijn gepaard ging dan van eUe blaam zuivert. Maar daar 


een variant zoals de vaginaal inge-' gelooft in Duitsland eigètüijk nie- 
brachte slangetjes. mand meer in. winterspelen op tv Ë 


VANDAAG 

06.00-06.30 Euro: aujourd’hui les jeux, 
interviews, prognoses. / 

Ö6.30-07.00 Euro: schaatsen 500 m. vrou¬ 
wen. 

07.00-07.30 Euro: aujourd’hui les jeux, 
magazine. 

07.30-08.00 Euro: ski combinatie afda¬ 
ling mannen. 

08.00-08.30 Euro: aujourd’hui les jeux, 
magazine. 

08.30-09,30 Euro: ijshockey Cenada- 
Zwitserland. 

08.30-09.40 Euro: ski combinatie afda¬ 
ling mannen, samenvatting. 

09.30-09.55 Ned. 3, terugblik op vorige 
dag. 

09.40-13.00 Euro: ski combinatie slalom' 
mannen. 

09.45-19.50 Dld 1: Qlympia live, reporta¬ 
ges, interviews. 

09.50-10.25 Dld 1: ski combinatie slalom 
mannen en rodelen vrouwen. . 
09.55-11.30 Ned. 3: ski slalom combina¬ 
tie mannen. 

10.25-12.55 Dld 1: Noordse skicombina¬ 
tie springen individueel 

11.30-12.00 Ned. 3: skispringen combi¬ 
natie 90 m. 

12.07-13.00 Ned. 3: skispringen combi¬ 
natie 90 m. 


12.55- 13.50 Dld 1: ijshockey Finland- 
Polen. 

13.00-13.30 Euro: rodelen vrouwen. 
13.00-13.40 Ned. 3: ijshockey Finland- 
Polen. 

13.30- 13.45 Euro: ski combinatie afda¬ 
ling mannen, samenvatting. 

13.40-13.55 Ned. 3: rodelen vrouwen. 

13.45- 14.00 Euro: La rue vers 1’or, sa¬ 
menvattingen, uitslagen. 

13.50- 13.55 Dld 1: ski combinatie slalom 
mannen, 

13.55- 14;45 Ned. 3: ski slalom combina¬ 
tie mannen. ; 

13.55- 16.25 Dld 1: biathlon vrouwen. 

14.00-15.00 Euro: ski combinatie slalom 
mannen. ‘ 

14.45- 15.30 Ned. 3: ijshbekey Finland- 

Polen. *• 

14.50- 16.50 BBC 1: Olympics ’92, ski 
combinatie slalom mannen, biathlon 
vrouwen, rodelen vrouwen. Noordse 
combinatie, ijshockey. 

15.00-16.30 Euro: biathlon vrouwen. 

15.30- 16.30 Ned. 3: biathlon. 

16.25-19.00 Dld 1: ijshockey VS-Duits- 
land. 

16.30- 19.00 Ned. 3: ijshockey VS-Duita- 
land. 

16.30-19.00 Euro: ijshockey VS-Duits- 
land. 

10.00-19.30 Euro: La rue vers 1’or, sa¬ 
menvattingen, uitslagen. 


19.00-20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de 
dag. 

19.00-20.45 BBC 2: Olympics today, 
overzicht, biathlon vrouwen, combina¬ 
tie slalom mannen, rodelen vrouwen. 
Noordse combinatie skispringen, voor¬ 
beschouwing kunstrijden paren. 

19.30- 23.00 Euro: kunstrijden, ijshockey 
Zweden-Italifi. 

20.15-23.00 Dld 1: Olympia extra, hoog¬ 
tepunten van de dag, kunstrijden, ijs¬ 
hockey Zweden-Italië. 

20.25- 20.50 Ned. 3: kunstrijden, ijshoc¬ 
key Zweden-Italië. 

21.05-22.30 Ned. 3: kunstrijden, ijshoc¬ 
key Zweden-Italië. 

22.30- 22.50 Ned. 3: Studio Moutiers. 
23.00-23.80 Euro: La rue vers 1’or. 

23.25- 00.55 BBC 1: Olympics '92, kun¬ 
strijden, ijshockey. 

23.30- 00.00 Euro: ski combinatie slalom 
rfaannen . 

23.32-00.00 Ned. 3: samenvatting van de 
dag. 

00.00-00.30 Euro: biathlon vrouwen. 
00.30-01.00 Euro: La rue vers 1’or. 
01,00-02.00 Euro: ijshockey: wedstrijd 
vsta de dag. / 

01.00-02.00 Rai Uno: kunstrijden. 
02.00-03.00 Euro: La rue vers 1’or. 
03.00-05.00 Euro: ijshockey: wedstrijd 
van de dag. 

05.00-06.00 Euro: kunstrijden. 


niet echt goed tydens de training. 
Ik voel me loom en moe,” aldu s 
Koss. 


De tweevoudig wereldkampioen 
hoopt vanavond vanuit het trai¬ 
ningskamp in Inzell met zyn ploeg¬ 
genoten te arriveren in Albertville, 
waar donderdag de eerste mannén- 
afstand (5000 meter) op. het pro¬ 
gramma staat. Koss zal morgen na 
■een laatste onderzoek beslissen of 

sjatl.. ._ ' ' ~ a *- 

De kans, dat Koss verstek laat gaan, 
wordt erg klein geacht Volgens de 
arts van de Nederlandse ploeg. 
Frank Nusse, staat niets deelname 
van Koss aan het olympisch toer¬ 
nooi in de weg, omdat hij geen last 
van zijn kwaal (een steentje in het 
gebied tussen lever, alvleesklier en 
twaalfvingerige darm zorgde voor 
hevige pijn) zal blijven houden. 


Nusse: „Zo’n verstopping is rede¬ 
lijk snel weg te krijgen. Het hangt 
er een beetje vanaf, hoe groot die 
steen is. Als dat ding is verwijderd, 
is, functioneert) alles weer honderd 
procent. Hetiüjkt me alleen mentaal 
minder prettig, als je zes dagen voor' 
een olympische wedstrijd in een! 
ziekenhuis terecht komt” 


Witte dood 
dreigt 


VAL D’ISERE — Elke sneeuw¬ 
bui brengt schrik teweeg bij de 
inwoners van het dorpje Le Jo- 
seray aan de voet van Val d’Isè- 
re’s Bellevarde skipiste. Zy vre¬ 
zen, dat zy door de aanleg van 
het kostbare traject voor de afda¬ 
ling (bouwkosten 8 miljoen gul¬ 
den) midden in de lijn van even¬ 
tuele lawines zyn komen, te 
liggen. Tijdens de bouw wad 
een rotspartij, die Le Joseray een 
natuurlijke bescherming bood, 
opgeblazen. „Het zwaard ygn 
Damocles hangt boven 
hoofden,” aldus Jean-Paul Tutel, 
een van de inwoners. „Elke faqer 
als het sneeuwt, riskeren wij hier 
ons leven.” ’ - * 


Ontberingen 

beloond 


LES SAISIES — Vegard UI vaag 
doorkruiste in de zomer Gróép 
land in vijftien dagen van oost 
naar west, over ijs en sneeuw, te 
voet en op ski’s. De avontuurljj- 
ke ontberingen resulteerden~in 
succes. Aan de voet van de M ont 
Blanc behaalde hij olympisch 
goud op de 30 kilometer klas-' 
siek. Het was de eerste grote 
overwinning in zyn carrière. ,Dit 
had ik in mijn wildste dromen 
niet durven verwachten,” glun¬ 
derde de kampioen. Ulvangs 
overwinning was het eerste 
Noorse goud op de 30 kilometer 
in de olympische historie. 


Olympisch voetbal 
zonder Brazilië 


RIO DE JANEIRO - Voor de 
tweede keer in de geschiedenis 
mist de Braziliaanse voetbal¬ 
ploeg het Olympisch toernooi 
Het team speelde in groep A van 
het in Ascuncion gehouden kwa¬ 
lificatietoernooi mm tjgdn 
Venezuela (1-1), waar een aefte 
noodzakelijk Was voor een p 1 T»«tf* 
in de Zuidamerikaanse eindron¬ 
de. De Braziliaanse pers hekelde 
de negatieve prestatie. „Het |s 
een schandaal,” schreef de ge* 
zaghebbende krant O Globo, me 
pleitte voor het ontslag vén 
bondscoach Emesto Pa ulo. Co- 
lumbia, Paraguay, Ecuador en 
Argentinië of Uruguay strikten 
verder om de plaatsen voor Bar- 
celona. • 


Spion hoopt 
op clementie 


ALBERTVILLE HaraM Csu- 
daj rekent erop, dat hy in Albert¬ 
ville aan de start mag verschij¬ 
nen. De 28-jarige bobsleeêr, die 
informant was van de vroegere 
Oostduitse geheime dienst Stasi, 
arriveert vrijdag in Albertville. 
„Ek ga ervan uit dat ik kan mee¬ 
doen. De overige leden van de 
viermansbob steunen, my,” nj 
Czudaj De Europese kampioen, 
die sinds medio 1988 werkzaakn 
was voor de Stasi, zegt onder 
druk bij zyn ploeggenoten ge¬ 
spioneerd te hebben, nadat zijn 
rybewys was ingetrokken. Hfj 
kon het papier terugfcrjjgen, ifr 
dien hij voor de Stasi wüde wer* 


rr 


olympisch kot f J 


• SUPERTUD - Vlak voor zifa 
vertrek naar Albertville heeft de 
Duitse schaatser Uwe-Jehs Mey 
de 500 meter voor de elfde keer 
dit seizoen onder de 37 seconden 
afgelegd. De olympische kam¬ 
pioen noteerde op de indoorbaan 
in Berlyn 36,87 seconden. De 500 
meter wordt zaterdag in 
ville gereden. 


• SKIBALLET - Fabrioe Bec- 
ker heeft in zijn thuisland het 
olympisch ski ballet gewonnen. 
Bij de vrouwen zegevierde in 
Tlgnes de favoriete Conny Kis- 
sling uit Zwitserland. SkibaUgt 
was in Calgary in 1988 nog een 
demonstratiesport op de 191nten¬ 
spelen. Becker kreeg van da jury 
voor zijn twee minuten durend^ 
kuur 28,15 punten. Conny Kif- 
shng, de huidige wmeldkarn-; 
pioene, kreeg van de jury 253 
punten. 
H nburgs dagblad 


bulletin f fff OT 


4e klasse B 

Stadion 3-RKWBCM 3 784-780 
Schutters 3-W.v.Nuth 796-772 
Meikrfb5-K«np2 778-766 
Wapen 2-Winchest2 749-758 
’Roba3-Sparta3 773-755 

4e klasse C 

Sorya b.-SVT 5 
Hoensbr.2-Valk 2 
J.Wayne 2-Vizier 2 
Star cL2-Höfke 4 
Emma b J-RheingR 

790-725 

775-748 

787-766 

806-775 

774-761 

5e klasse A 

Keulst3-Sportsch.3 
OJéert 2-Stdub 3 
Daltons-Sorya b.2 

773-742 

768-776 

771-777 

Afdeling Kogel 


Diana-Diana 2 
Lhnburg-Lamb. ' 
Lamb5-Grunstr. 

857-839 

862-874 

793-589 

le klasse 

Diana 3-Grunstr^ 
Roda 2-Diana 4 

813-799 

793-761 Onderdistrikt Maastricht 
tweede klas Greep A 1-Hup- 
kens-Westra 63.19%, 2.Le- 

naers-Maertens 57.64%. Groep 
B 1 .Dms.Schmit 2 -Schreine- 

macher 61.67%, 2JDms.Bec- 
ker-v.Dyk 60.00% 

Stand 

1 .Goossens-Odekerken 
286.11%, 

2.Dms.Schmitz-Schreinema- 
cher 277.16%, 3.Hupkens-We- 
stra 273.60% 


3e klasse B 
EVDEZ-Caissa 3 
Juiste Z.3-Hoensbr.4 
Brunss.4-VSM 4 


5.5- 2.5 
0.5-7.5 

6.5- 1.5 


de Pint 2 
de Stem 
Hanneman 
OBK 


3e klasse C 
Fortuna 2-Gess 4 
Caissa 2-Hoensbr.5 
Leudal 3-Landgr.2 


4.5-3.5 
7-1 
7-1 


In tl neut D 

Bergen 2-Venray 2 
Stokp.-Helden 
Venlo 6 -Reuver 2 
Tegelert 3-W.Dame 2 


1-7 

5-3 

6.5-1.5 

5-3 


volleybal 


3e klas Groep A l.v.Ba- 
■len-Mw.Vlieckx 6333% > 

2.Priems-Vonken 57.92%, 
Groep B 1/2. Echtpaar Koster»: 
en DmsJiarbers-Kadinsky 
56.67%. Groep C 

1. Echtp.v.d.Burg 55.00%, 

2. J ongen-Mw.v.Mourik 

54.16%. Groep D 

1-Echtp.v.d.Riet 61.98%, 2-Op- 
debeke-Mw.Schrijnemaekers 
60.42%. 

Stand 

V.Balen-Mw.Valckx 304.68% 


Beker 2e rende 

Bmnssum-Landgr. 2.5-1.5 

VoerenÖ.-Schaesb.‘ 2-2 

Horst-Voerend.3 3-1 

HoWtebr.2-Pionneke 2-2 

Tegelen 2-Schaesberg 2 0.5-3.5 
Hoensbr.-Caissa 2.5-1.5' 

Voerend-2-Gess 2-2 

Venlo-Beerten 4-0 

Voerendaal 1 gaat verder 
Pionneke gaat verder 
Gess 1 gaat vérder 


le klasse 

Groene Dal 
Chevremont 3 
Tolhoes 
Berger.Balke 2 
de Pint 3 
Olyrapia 2 
Hanneman 2 
Gouden Leeuw 
D’r Sjork 
A gen Kirk 


VCH 4-Volharding 
Dynamic 2-Dovoc 
Jokers 2-Furos 
Fiscus-BSV 
Avoc-Elsloo 


Dana le klasse A 
Vluco-deHeeg 
Jokers 8 -Furos 2 
X3an-BSV2 
Sjoahn-Voerendaal 2 
Spartak-Geevers 3 


4e klas Groep A l.Dms.Cree- 
mers-v.Roy 63.13%, 2.Dms.de 
Blaey-de Haan 61.88%. Groep 
B l.Dms.Tuinstra-Vliegen 
60.42%, 2.Echtp.v.d.Boom 
56.94% 

Stand 1 .Dms.de Blaey-de 
Haan 287.28%, 2.Echtp.Jacobs 
274.80%, 3.Dms.Cree- 

mers-v.Roy 


f f golfbiljarten 


Pint-BVO 
Br.Tav.-Heukske 
Maasgolf-Chevremont 
Maasvallei-BVE 
SNA-HoUandia 


t 


ClTTvTi| 


Itarorn 1 * * B 

Dynamic 3-A van ti 
Jokers 4-HAC 
Rapid 3-Grovoc 
Hekpoort-SEC 


.T'IWW 


1 a a%«'<Mii 


Dames 2e klasse A 
AMVJ-AvQc3 
Avqc 3-Dotoc 2 
Mut.Maluku-AMVJ 
Elan 2-Grwoc 3 
Muvoc 2-Geevers 5 


Onderdistrikt Heerlen 
2e klas Greep A l.Dms.Cre- 
mers-Scheijen 58.68%, 2.Cus- 
ters-Diederen 57.29%. Groep B 
1 .Gremmen-Nemeth 61.83%, 
2.Gelauff-Gribnau 59.20% 
Stand l.v.Gils-Modderman 
285.98%, 2.Gremmen-Nemeth 
279.73%, 3Mw.Degen- 

kamp-v.d.Hombergh 272.73% 


Maasgolf 
Brand Taveerne 
SNA 

Chevremont 
de Pint 
Maasvallei 


Heukske 
Jokers 5-NJvoc 
Rapid 4-Grovoc 2 
Avoc 2-de Heeg 3 
NAC2-SEC 2 
VCH 2-Sjttardia 2 
Vluco-Avanti 
Jokers-Furos 
VCH 3-Voerendaal 
Muvec-SEC 
Geevers 2-SBC 2 


3e klas Groep A 1 -Dms.Kus- 
ters-Snackers 59.1,7%, 

2-Echtp.Verlaan 5ftW%- 

Groep B 1 .DnasGerards-Smit 
60.94% v 2.Dms.Elders-Noter- 
tnans 53.13%. Groep C 
LEchtp.Geurts 67,81%, 

2.Dms!Delvaux-Duysens 
56.77% 

Stand l.Dms.Camps-Gordyn 
280.65%, 2-Akker- 

man-Mw.Gremmen 272.57%, 
3/Dms.Delvauw-Duy8ens > 
272.19% 


Ölympia 
Montfiort-BVO 2 


District Weert 
le klasse 
Luchtp.-BCB 3 
Stamgast^-SpUk 2 


Bach-CL-Royal 3 


Laar 2-Leike 2 
Anker 3-Urtfbelderke 


VhacoS-Dqvoe 

Sp.+Sp.-AMVJ 

Rjoahn-FtocusS 


BVO 2-Maas*.2 


L'hoiNsj V‘ ■o* wd 

zaalhockey 


Benn ie klasse » 

Avoc-denHeee 
Jokers 2-AMVJ2 


Jokers 2-AMVJ 2 
Geevers 4-Rapid 2 
Flscus-Hdpoort 3 
Elsloo-SEC 3 


mers^amakers* 1 Dist^iTWidden-Limburg 
kels-Zenden 58.87%. Greep B 
l-Beasems-MwJdukters 
61.67%, 2.Dms.v.Öit- 

mar-Schoonheven 60.42%.' 

Groep F l.Coenen-Mw.Rey- 
nert 58.33%, 2.Echtp.Raeven 
57.92%. Greep G l.Echtp.Le- 
zwijn 62Jtó%, 2JdwXoop-WU- 
nen 60.42%. 

Stand 1 . Besserae-Mw Jdukters 
291.67%, 2.Echtp.Brandsma 
275.75%, 3.Dms.Merkx-de 
Pree 272.90%. ' 3 


VCH 5-Volharding 
VlueoJ-Dovoc 2 
Sp+Sp 2-F\m» 2 
Geevers 5-BSV 
Sjoahn 2 -Spartak 


Onderdistrikt Geieen Skske-Hook 

2e klas Groep A lJieltzel-Sa- 2 

velkoul 61.25%. ZEchtpHaan- 
raads 57.50%. Gr—* « Kkws-Berg2 
Heren 2e klasse B 
Furee 3-Sittardia 3 
16 Mavoc-Avanti 3 
*6 Jokers 3-Ntvoc 
Geevers 6 -WS 
Fiscus 4-Spartak 2 


l.Dte Sitv&Speleera 
'* 2JHeltzeï-SavÖkoul 
270.40%, 3.Vanderfeesten-Ver- 
reussel 269.39% 


3e klas Groep - ; A 

l.Dms.KooLftutten 6250%, Elan-Grovoc 
Helpoort 3-SEC 4 


Heren 3e klame A 
- VCP 7-Sittardia 4 
FPT-Sp.+Sd.3 
Geevers 7-VVS 2 
Rapkit-SBC 5 


mers-Gottschalk " 58. 
2.Scholten-Soeterbroek 
56.67% 

Stand l.Echtp.Bex 296.56%, 
2.Echtp.Geurts 292.88%, 
JLDonnero-Smeets 264.15% 


Papp.V-Aan- 


~47* cSi ■ 


nrrrm tn Minst ’ 

VCH frde Heëg2 
Jokers 5-NAC 
Rapid 3-Rapid 4 
Avoc 3-ElsloO 3 
P’hoemx-Avoc 4 


, m \ r . . h >7 


Jcngdeompetitie ISA 1 

VC&Qeewn 

Rapid-BSV 


de klas Groep A LDrae.Crui- 
sen-Sieben 62.5®%, 2/3 Hen- 
driks-Smeets en DmsJdeiïër- 
Strtfbosch 58.33%. Groep B 
1 . Dm s. Hermans-WiBemsen 
63.89%, 2.DmsJenne- 

kens-Smits 57.99% 

Stand IJdw.de la Croix-Rut- 
ten 281.63%, 2.Hugel-Wolve- 
Mmp 275.00%, 3-Dms.Mei- 
ter-Strfjboech 274.10% 


Sparta-del 


Meute 2-Papp.VJA2 
Krietje 3-O.Zitterd 2 
Bf.Tav.5-BE.TaM . 
Hollandla 2<Sdhopke 
D.Beyern 2 -Paft>egey 3 


MAS 

Dymumc-doHeeg 
FUros-SitUpdia 2 


Distrikts Parai Britse 


KB 1 

VCH 2-Sittsrd» 3 
J^rersBEC 
Gc ev or s 2-&apid 2 


l.Crombag-Franck ' 61.73%, 
i 2.Fliek-TyndaU 59.45%, 3,Giei- 
kèns-Mejjs 56^8% 


DtetrkstEcht 
Hoofdklasse 
Montf.-Centrum 
Zuul 2-Stek 

Greuake-Kerkzichl 
ViHage-Deelgaard 
PutturH^d* Zuul 


'KB 2 - 

Dovoc- Sittar dte 4 

Grwoc-WS 

Vtuco-Kan 


.Stand ; 

lJFliek-TyndaU 292^3%, 2.Ko- 
Imi-Vrieze 282.50%, 3.v-kema- 
bérgte-Jaaossen 267.89% 


le klasse 

Centr.2-Montfbrt 2 
Stek 2-O.Gen. 
Heukske 2-Greuske 2 


-B-Aolders 
le klas 

1 .Bakker-Joost») 
2.Echtp.Dasmcn 
3J>ms.v.<i-Hot;sen 
56.92% " 


58.07%, 


Zuul 3-Putbr.B.2 
Montf^-Donck 2 
Hingen-Stoba 
Spee 3-Paerdatal 


min* 

Geeters- 


l.Dma.Ki 

2®L97%, 

274^5%,. 

271.44% 


senbrood-Stoftels 13e klasse 
2-Bakkflr-Jooa »n 
' 3.v.Dijk-Habets 


2-VVS 


Schaken IFaróisJCfam 
Jokers-VCVi ,.. 
deHeeg-VCVm 


PumpjeJJbevreinoBt 2 . . ' - > * y' *■ * 

le klasse 

Otyxnpia 2-Sjork 
CSheyranont 6-A-g-Kark 
QJUteuw-H antavnail 2 
GrJJ^-Pinti 


3A 

Holtum-Heukske 
Societ. -Maasband 
Oase-Wolfrath 
Tjoba-Benelux 
Meers-Kempke 


Driebanden-B 

4- 5 Rheing.-Heukske 2 
3-6 Keizer-BCM2 

5- 4 Nazareth-KOT 
7-2 Voliere-W.v.Berg 
.9-0 Sjaan-MBV2 


DB-klasse A 

2- 5 OVS B-DMB A 

3- 4 L.Band B-Vr.kring A 
2-5 DLV A-Hapje A 

1-6 M’beek A-L.Band A 


Makassar 2-PSM 2 
v.cLVenne 3-Puth 2 
Bom 2-Likopa 2 


Sjteiweg 2-Smeed 
Uiver-O.Eysden 2 3B 

HGK-Volkshuis 
Modem-Sanderb, 
Eikenb.-TIP 
Statie-StHoger 


Driebanden-C 

4- 5 Eysden-Keizer 2 

3-6 Vr.kring 2-Rheinbg.2 

5- 4 MBV 3-Heer 

6- 3 Ülestr.-B’home J. 

OO Heer 2-DAS 


DB-klasse B 

Ketelb.B-OVS C 
4-3 Heel A-Avanti A 
2-5 Stift A-Grens A 


|i / zaalvoetbal 1 


3e klas L 

Adveo 3-Egor 4 
Brunssum 5-Gr.Wit 2 
Tukcon 4-Keigel 2 
Bom 3-Zwaluw 2 
DWC-Venne4 
Keigel 2-Brunssum 5 


2e klasse B 
Bl.Wit 2-Lieuwke 2 
Heer 2-Herli > 

Crazy Pie-Cramignon < 
Smid-Dolomiet 2 
Smeed 2-Bissjop 2 


2 e klasse 
Groene Dal 2 
OBK 2 

Gouden Leeuw 2 
Pumpje 2 
Bochodtz 
de Pint 4 
Agen Kiric2 
Trefpunt . 
Eikskë2 ; ; 
Monument - 


3C 

Eikhagen-DJB 
Weustenr.-ABC 
StHoger-ABP 
Juliana-StHeerlen 
Academie-KIosje. 


3D 

BBC-Irene 

Ho&e-Treffers 

Butting-DJB 


7-2 Midden-Llmburg 
9-0 Hoofdklasse A 
5-4 Blaakven-Vr.kring 
2-7 Stift-Paerdstal 
7-2 Roggel-Montfort 2 
Montfort-Riva 


le klas A 

Dousb.2-Delta 

Tunnel-Flaterke 

2- 4 Pottebr.-Wiegert 
v-0 Gulpen-Brouwersw. 

Comany st.-Erka ' 

3- 4 Up Quelle-Kanaries 


3e kla» M 

Likopa-AEV Int.2 
Tukcon 3-Puth 3 
Makassar 3-Adveo 4 
Bizzie B.-Phoenix 3 
SZV 4-Postwag.2 


2e klasse C 9 

Bl.Wit 3-Eykenboona <. 
Karrewiel 2 -Servaas 
Spoorz.-Gogh 2 
Beckerke-Connection 2 
Bekker-Miranda 2 


3e klasse 
Cosy'Cómex 
Voelender 
Tolhoes 2 
D’s Sjutt 
OBK 3 - 
Pumpje 3 
Op t Gast 
Groene Dal 3 
D*r$jork2 


4A 

Bom-Statie 

Eikenb.-Oase 

Nestjé-Heukske 

Kempke-BVG 

Luip-Wolfrath 


Hoofdklasse B 

Grathem-Herkenb. 

Joppe-M’beek 

N unhem-Ovu 2 

L.Band-DLV 

Ovu-Thom 


4B 

Stadion-Maasband 

Quick-Kempke 

Lindenh.-Tjoba 

Eikenb.-Modem 

Heukske-Luip 


le klasse A 
Intemos-L.Band 2 
Wessem-Roggel 2 
M’beek 2-d.Hoek 
Blaakven 2-Maneslust 
Hapje-Grathem 2 


leklasB 

^2 Hadow-Egor2 
Theunissen-Joffer 
4-2 Soleil-Kolonia 
4-2 Bouwk.2-Cosmos 2 
Quelle-Vissers A. 
Marathon-Meetp. 


3e klas N 
Beek-Zw.Schaap 3 
SZV 5-Keigel 3 
Puth 4-Bouwkomp.6 
Marebos 2-Meetp.3 
Egor 5-Postwag.3 


2e klasse D 
Wien 3-Tamboer 
Karrewiel 3-Jojo b. 
Baekske-PrJHendrik _ _ 
Angelina b. 2 -Leeuwenh -2 
Suestra-Meetpoint 


Nacompetttte bekerwedstrij- 


4e klasse 

Gouden Leeuw 3 
Cosy Corner 2 
dePint5 
Dopgere 
de Stem 2 ^ 

Berger.Balke 3 
Eikske3 
Hanneman 3 
Hofke 

(Singel uit Compt) 


4C 

Bavo-Br.Wapen 
L.Band-N.Klossen 
BCH-BCV 
St.Hoger-Matchp. 
Beatrix-Keizer 


le klasse B 
Volhard.-Beegden 
Ster-Roerinond 
Taveme-Veldpoort 
Swalmen-Walhalla 
Boekoel 2-Ovu 3 


2-4 ie klas C 

f-3 Meetp.2-SZV 2 2-4 

0-0 Wagter weg.-SB v.d.Verme 3-1 

2-4 Soleil 2-Keigel 3-3 

2-4 Bouwk.3-PSM 1-0 

Postert 2-Phoenix 4-9 

. „ Tukcon-Roermond 3 2-0 


3e klas O 

Puth 5-Zw.Schaap 4 
Jabeek 3-Hanckmann 2 
Bouwk.7-PSM 3 
Novus-Likopa 3 


2 e klasse B . J 

Keulen 2-Muecherv. ] 

Fun b.-Koom Erin ; J( 

Cosy Corner 2-Suestra 2 j 
Oranjeb.-Wien 4 .* J 


5e klasse 
Oud Schaesberg 
Groene Dal 4 
Dopgere 2 
Voelend er 2 
OBK 4 
Hoflce2 
dePinte 
Singel 2 ' 
Auwe Maat 
Cosy Corner 3 ' 


4D 

N.KJossen-Keizer 
BCH-Beatrjx 
Eikhagen-Hoefijzer 
DJB-Schaesberg 
Academie-W au bac h 


2e klass e A 

QdHia 2-Wessem 2 
Joppe 2-Ona 
Robiq-Crescendo 
Beegden 2-M0ntfort 3 
Maasbr.-Top' 


*r* 2e klas A 
0-0 Sj ork-Bastings 3 
Delta 2-Sjork 
Gulpen 2-Bastings 3 
Filmclub 2 -Maasvog.' 

- ' Vici-T 1874 

f"r Flaterke 2-Pottemenneke 


Dames Zuid 

Fïlmclub-PSM 

Pottebr.-Filmclub 

Jabeek-Zw.Schaap 

Hadow-Meetpoint 

Geleen-Pottebr. 

Filmclub-Pöttebr.2 


Afdeling Zuid-Oost Ho^ 

Hoofdklasse 

Smile b.-Brouwk. : f 

Bergz.b.-Nieuwenh. , ,.V ; 

O.Schaindelen-Pooitje^- 

Comer-Eck 1 

Olympia-Petit b. j 


Scherp Vor-Kloppera ^ 


Beker van Limburg 3e ronde 


15-27 
15-23 
15-19 
15-16 
15-16 
15-15 
15-13 
15-12 
15-7 
,. 15r2 


4Ë 

tVen-DJB '. 

Apollo-Eikbagen 
N.Klossen-Treffers 
Vr.kring-Matchp. 
Caram b. -Maria Gew. 


2e klasse B 

Ramona-Klumpke 
Tranihalte-Ketelb. 
Meyel-Riddershof 
Vr.kring 2-Allerhand 
Stevel-Baéxem 


2e klas B 

,0-2 Boheme-Billy B. 

O* H.Anders 2-Kilo 

Spv.Sjefke-Bastings 4 
Fottebr-2-MaasvogJI 
Diekske-Yema 2 
Up Quelle 2-Circ.sard. 


District Urraoud 
HooMklasse . 
Brand Taveerne 2 
Fortuna 


^Rp-Heukske 
Stadion-Oase 
Modem-V olkshuis 
Holtum-Gona 
Stein-Tjoba 


2e klasse C 
Thom 2-Karot 
Maneslust 2-Walhalla 2 
Caramb.-Leveroy 
Prairie-DDD 
dJHoek 2-Veldpoort 2 


UflÉni Tl 

Internos 2-DDD 2 


Pappegey 

Almania 

DieBayem 

Pappeg«y 2 

de Meute 

Voske 


Pappegey Val Aan 

le klasse 

Brand Taveerne 3 
Oos Zitterd' 

’t Krietje 2 
Auwt Einekoeze 
Sittardia 
de Mert 
Forto,aa 2 
Almania 2 V v 
Sparta 


..aH- ,\v 

1&27 

16- 25 

17- 22 
16-21 
17-30 
16-16 

16- 13 

17- 12 
16-10 

16- 9 

17- 5 


■r.,. .. .. : 


Mbdem-Volkshuis 

Br.wapen-Lindenh. 

Kempke-Bavo 

Öase-Eikenb. 

Heukske-Carambool 

Tjoba-Klosje 


Sfontfört 4-Heukske 
Kot-Wessem 3 
Karot 2-Crescendo 2 


03 Diekske-Yema 2 
44 Up Quelle 2-Circ.sard. 

03 2e klas C 

4“4 Laumen 2-Theunissen 2 
Brikske 2-Marebos 
_ Rood W.2-Hadow 2 
f*® FilmcL3-Vaals 2 
03 SportcL2-Vissers 2 
^ Brunssum 3-Postwagen 

4-4 & bias D 

Reneman 2-Hadow 3 
_ . Egor 3-Reneman 2 
3*9 Brikske 3-Eendracht 
4-4 Rood Wit-Laumen 3 
7 ® Vaals 3-Cosmos 3 
4-4 DWS b.-Soleil 3 
3*0 Brunssum 4-Hadow 3 


Laumen-DWS boys 5-0 

Filmclub-Reneman 2-3 

Neerbeek-Voliere 1-5 

Meetpoint-Stap In 2-2 

Geleen-Kilo 5-1 

Phoenix-Theunissen 3-3 

Makassar-Soleil 2-2 

Keigel-Pottemenneke 6-1 

Centraal-Groen Wit 3-8 

Meetp.wns, Phoenix wns, So¬ 
leil wns. 


Stand 

PéÖtBoys 

Poortje 

Nieüwenhagen 

Eek 

Kloppers 
Bergzicht b. 
Smile b. 

Corner 
Brouwkeetel 
Olympia 
Oud Se handelen 
Scherp Vor 


uitslagen M idden-Limburg: 


lDr 

MVC-Peters Gel. 2 11-4 

Homerhof-Wierts/Haantjes 0-1. 
de Baog-Gastronoom 2-3 

Inter-Roermond 4 5-2 

Pferey 2-LascoWeert 1-2 


le klasse A 
Bergz. b.2-Trapped. 
Bergschot-Zoefles d 
Eek 2-Stampers £ 
Brugske-Galouppe 

Merggel.b.-Zinkviuöce 


2 G: 

Lasco Weert 2-Spee 2 
Brem Boys-Perey 3 
Riva 2-DESM 2 
’t Haofke 2-Roermond 5 
Késjotje 2-Heel 2 


Ie klasse B 1 

Pipo b.-Comer 2 
Oude Heide-Stalletje M 
Torero-Watert ' . k 
BI.Angels-Vogelzank “ J 

Nieuwenh. 2 -Kickereck 


Hercules-Altweerterheide 3 9-2 


5C 

Maria Gew.-Irene 
Eödiagen-Hoefijzer 
DJB-Beatrix 
Sibbe-Brunssum 
Caramb.-N.Klossen 9 


OVS-Swabnen 2 
Top 2-Roermond 2 
Mijnheerk.-OVT 
Avanti-de Ster 2 
Kot 2-Intemos 3 


. „ 2e kla s E . 

03 Lacrobf ass.-Geteen 
4-4 Maxim.-Zw.Schaap 
f® Zwaluw-Family b. 
Makassar-Bouwk.4 

Rom-PhnAniY 2 . 


2-7 2e klasse F 

0-9 Crescendo 3-Herkenb.2 

9-0 Odilia 3-Stevensw. 

5-4 -Vlodröb-DES 
1-8 DDD 3-Anücia 
Maasbr.2-Ramona 2 


BonvFhoenix 2 
AEV Intem.-JabeekS 


2 HU 

Peters Gel 3-Vesta 0-3 

Amicitia 2-Riva 3-4 

Nederweert 2-Neèritter 2 4-4 

KnipuigskerAltw.heide 2 2-5 

v.Seggelen-Tomado 6-2 


2e klasse A =/■': 

Leeuw-Brugske 2 C ;A 
Nijswiller-ZoeQes 2 J 
Mechel-Scherp Vor 2' 
Schuuvers-Boch.Oud 
Joy-Sluipers : 


1T-19 

16- 17 
18-16 

17- 16 
, 1«- 14 
* 


Brandpunt 


Distrigt Maastricht e.o. 

iflieer-S^aan 

gCM-KOT 

Q.d.Klos-Noorbeek 

Berceuse-Ulestr. 


2e klasse G 
d.Hoek 3-Grathem 
Tramhalte 2-Robic 
Ona2-Thom4 . 
Servaas-Stift2 
TTiom 3-Prairie2 


33 2e klas F ' 

” Hjanckmann-Geleen 
Jabeek-Laumeu 4 ' . 
44 v.d.Venne 2-Groen Wit 
4*4 Adveo-Puth 
' Oberye-FC Santé 
SZV 3 -Neerbeek 


in 

Peters 4-Nederweert 3 
Gastronoom 2-Riva 4- 
NeéritteT 3-St O’berg 


2e klasse B 
Striegiezer-Centraal 
Paniekz.-Molen 2 
Brouwk-2-Torero 2 
Zoefjes 3-Pipo b,2 


2e klasse 

Brand Taveerne 5 
Pappegey 3 ^ 
OosZitterd2 ; 


Cl-H 

Heer 2-O.d.Klos 2 
OO Heer-RheiSsg. • 7 .q servaas-pun z 
7 _q Hïom 3-Prairie 2 
2-5 ‘ . 

7 j) 2e klasse H 

Beegden 3-Meyel 2 
Baexem 2-Nunhem 2 
5^2 Roggel 3-Riva 2 
7 n Buggenum-Joppe 3 
Oranjet.-Ketelb^ 


)?.-*• ge klas A 

Sport 2-Sjotter 
Pottebr.3-Eijsd«i 2 
Sjefke 2-Wiegert 2 
•' *Y l Delta 3-Stapln 4 
J. Vrecan-Brouwerswap.2 
03 AVS-H. Anders 3 
'J *-2 

03 ge klas B . ! 

2® Sport 3-Bovens 
6 ® Sjotter 2-Kilo 2 • 

BÏlmcl.4-H Jlnders 4 
Etjsden 3-Pottehr.4 


3Q: 

Nederweert 4-Hercule^ 3 6 - 8 , 

Gastronoom 3-Neeritter 4 6-4 
Roermond 7-SVH 2-3. 

Altw-heide 5-St.O’berg 2 7-1 


2e klasse C ., J 

Olympia 2-Hopel .« 
Veldhof-Bergschot 2 ^ 
BrQuwk.3-Brouwersw, rj 

Kokkie b.-Bergz.b3 '-4 


FC Oda 2-DESM 3 11-3 

Altw.heide 6 -Wierts/Haantjes 3 

Spee 3-Willie Bar 3 0-7 

Roermond 8 -Rockwool 8-7 


2 e klasse D 

Petit b.2-Geulke 
Brandwap.-Pipo b.3 
Cartouche-Smüe b.2 
\am rf 

O.d.Klos 5-StGeertr.2 


bp 3-Ovu 4 
Br.Quelle-Roermond 3 
Klumpke 2-Boekoel 3 
Avanti 2-Volharding 2 


3 S: " 

Heel ^-Hercules 4 . 2-1 

Wlllte Bar 2-Roermond 6 2-1 
Jeugd Hoofdklasse B 

PSV -Vitesse .. ’ 

SW -Feyenoord 
Elinkwijk -FC Zwolle 
Willem II-Fortuna S 
Twente -Excelsior 
«TÉTTIn fUliMld g ; ‘ 

S i U* « 
DtriKA» • 
Schjnnen-Modem- 
Volkshuis-Societ. 
Luip-Keizer 
T^oba-Maasband > 
Welteatb-Vplkab-3. 
Modem 2 JJatchp. ‘ 


Drieb.B. 

Z.B.Bock-DJB 

Kantje-Catenaccio 

Waubach-Matchpoint 3 

Vink-Eikhagen 

OHVZ-ApoUo 

Caramb.-N.Klossen 


CtC 

Heer 4-OOJtteren 
BAM-Heukske 
2-Utestr.4 
2-Ketsers 
3-DAS2 


3e klasse B . 

Veldpoort 3-Amicia 2 
Ramona 3-Maasbr.3 
Posterh.-Crescendo4 
Karot 3-Montfort 5 
Odilia 4-QVS 2 


mm 
C»D 

Heugem-Vr.kring 2 
OO Itteren 2-Sjaan 2 
Berceuse 2-Rheing.2 
Wolder-Nazareth 
MBV2*Keizer3 


3e klasse C 
Baexem 3-Joppe 4 ■ 

Bergske-Meijel 3 
Ketelb.3-Nunhem 4 
Mariesl.3-Hed 2: 
Nunhem 3-Roggel 4 .V 


(hSAtMSB „64 


Up Quelle 4-Sjotter 4 


3 T: 


Fermonia 3-Lasco Weert 3 

5-2 

Riva 3-Brevendia 2 

1-1 

Heiputters 2-SBC 

1-2 

Kmpuigske 3-Amicitia 3 

1-5 

3 U: 


Brevendia 8 -Perey 4 

<2-4 

Vesta 4-Hakkte 

13-4 

Olympus S-Homerhof 3 

0-0 

Altw.heide 8 -Amicitia 4 ,, 

1-0 

. ■ 

Feyenoord 

PSV 


SW 

GoAbeadE 


Se klasse D o 

de Kei-Sport 
Tramhalte 3-Pumpke 
Wiöielmlnah.-Heel 4 


3e klas E 

inWdheee 
5-Hermsen 2 
Tornado b. 


tafelvoetbal 


Drteb-C 

ÖHVZ-Volkshuis 
Br.Wapen-CarambooI 
Brunssum-VKC . 
Hofke-Vink 
JBBC-OHVZ 
DJB-BCV 

StHeerlen-Académie 


2-Bpnde 2 
L -12 ;• 

Scory b.-Bo«kab. 
WaacdhJi,-Victoria 
Smiatöi b.-ZwJRJddérs 
StarCl.-Karrewiel 
wke-Hakkers 2 


A.Wolder-DOT 
Victorie-Voliere 
Ketsers 2-Berceuae 3 
Excelsior 
Elinkwijk 

Jeugd HoofdkL A 

Gr. Stefr -RKWL 
Haelen -Almania 
Penningen -EHC 

Stand: 

Venray 
2-6 EHC 
5-3 Blerick 
5-3 RKWL 
4-4 Merefeld. 

2-8 Gr. Ster 
Sittard 
Panningen 
Heer 
Almania 
S.peytei’25 
Haelen , 


Veldp,4-OVS3 


Drieb.D. 

Carambool-Apolk) 
Oabusta-Kan^e 
Brunssuro-Trefifere 
HVen-OHVZ 
Touche-Union 
Br.wapen-de Vink 


Oost-d. 
Bookvink-A.Wolder 2 
Rhteng3-Eijsden 2 
B’home J.-OO Interen 3 


IA 

Betwlux-Bom 
BVÖ-Volkshuis 2 
Wotfrath-Societeit 
Soatet-2-Gona > 
Hbmun-QukA 


■CW'-T'"’ 

Geulle-MBV 4 
Nazafa^y2-Rli 
Berceuse 4-DC 
G -<!-/ 1 3 s r'. i ld J V 

nSTTr 

Jeugd IA Noord 

RKSVN -Helden 
Reuver-FCV 


■ ryajnuvn 
WiWiD r» 


c •* 


1B V. i'...-' 

Caramb.-N.Klossen 


VrJtring-BBC 


25-55 
« 33 
L535 


ESI 


' C.Y 

P77 

wwm L «i'fro 

3e k 
Qp' 

ppB 

Pun 

mt 


Sjul 

4e k 

Hof! 

t-C.Comer , 

te-Dopgere 

i 

5-Hannetnbn CiW 

jTu* ^ ■\ H 

I5T? 

c-j 1 yyj 

nsL 


lo»;— Ifl 


m- : e. r "-\;' 

Vcdkshuis-BBC 
Waubach-Schaesbètg 1 
Kempke-BCH 


C3-C 

Eendr.-04.Klos 6 •: 
KLVier^-ConcorcUa 

^mTKOT 4 8eÜand 

: 1-8 

. .''è'5-4 

45 

62-7 

C4-A 

WvHerg-GeertrR 
Héugem 2-N oorbeek 4 

94> 

'85 KottingBW 


Stand:' " 

Helden 

SSS’18 

VeölB. 

RKSVN 

Sparta’18 

Wittenh. 

Rios 

PSV’35 

W’riAia’a» 

HBÖV 

Reuver 

FCV 


ötntet-;v-ivots 


iTMf 


Sjork-Waardhh 


Oost 2-A.Raak 2 
Diekske 2-Cctncor^a 2 


2A : • , ‘* 

Sanóerb.-HGK 
TIP-Eikenboom 
Tteba-Statte i .. 

Maasband-Kempke 
Quick-WoïBrath y 

„ ; ; 

HoRuni-Soci'.it^i' ’ 

Bom-Benelux 

TJobe-BVG 


Kheihg.B-Heükske 2 . 
BAM. 5-Sabena 2 . 
D.Duuker 2-Victorie 2 
Haverput 3-DAS 4 ■ 
Namretb 3-Vr.krtng 3 


mm 


Vlodrop 


Jeugd IA Zuid • 
VöëtenA. -SVM. 
Ldmburgia -L’bèuvM 
Stand: 

SVM ‘ 

RKBSV 

L’höuvel 

Voerend. 

Bekk«V. - 
Qaslou ;>i; : 

MW’fB 
KVC Oranje ' 


4e klasse' 0Sa-i, Ö}M 
Paerdstal m«ms§4 
Ona5-»ai4: w 


r» W irf ffl 


2 C 

NjöosSen-VKC 

Br.wapén-BCV 

Schaesberg-Sibbe 

BCH-Beatrix 

Kiosje-Ransdaal 


Wolder 3-Bodkvink 4 
BAM'4-Nazapèth 4 ■> 
“orgharén2-Ketsera3 


f i’/SvraXl 


Ridder 2-BCM 2 
Heükske 3-DOT 3 


4e klasse D 

Maneslust 4-DLV 3 
Haeten 3-deBeel 2 deGróaf 


20 

L.Band-t Ven ' 
i Bvitt 4-Brunssum 
Hoefijzer-ESkenboom ’ 

, Keizer-Vr.kring 
Stchaesberg-Maria Gew. 
Maria Gew.-Vr.kring 


C4-D 

Dot 4*Oögt3 1 
O.d.Klos 7-Eijsden 3 
A. Wolder 5-Heer 5 
Noor beek 3-D.Duuk 
StGoertl.Ofeujem 


4e klasse E 

Volharding 3-Kot 3 
AIl er hand 4-Vlodroj 
Swalmen 4-Graanb. 
ABC 2-Top 6 . 

DES 3-lntemos 4 Kof 6 - Volière 3 
Eijsded 4-Keirer 4 


Vüt2-Oost4 
MBV 5-Nazarèth 5 


4e klasse F 

Paerdst.5-Ona 4 * 

Wessem 6 -Stift 5 
d.Tegal 2-Grathem 5 
Sport 5-Tramhalte 6 
Gratboa? 4-Tltom 5 f 


Waubaeh-Schaesbërg 


^^coEdia 3-Rerceusé 8 
Mergelland 2-Kl. Vief 4 
Ketsers 4-Nobrbeek 5 
Vr.krirre 4-Geértr.5 ? . 
i'iladenVC:! Heer 5 


4e klasse G 

5_4 Graaf 5-Maneslust 5 
A _3 Hom 3-Öranjet.3 
4.3 Joppe 6 -DLV 4 
4e klasse H 
ABC3-DMB 3 
4e Ster 4-Herberg2. >. 
Walhalla 4-Vr.kring4 
Herkenb.4-Ramona 5 
Boekoel 4-Klumpke4 


ROERMOKD - In de hoofdk^asge libre wordt 6vtl deze week 
pioen. Met nog drie wedstrijden te g/Mn 'is de voorsprong op Los 
nu zestien punten. QVU-Won zelf .met 6-0 van rode lantaamd 
Tl»ro, terwijl Los Band thuis met 4-3 DLV versloeg. 


Bij OVU haalde Sjeng Burhenne een moyenne van 50 en een serie v 
108 en ©aan Koelen éen reeks van 257 en een moyenne van 31.43. ] 
Los Band moest kopman Piet Smeetd duidelijk het loodje,leffijn teg 
Chrit, Peters, die 31t2S noteerde en dp partij met 135 uitmaakte. Kc 
Seuren en Piet Janssen wonnen wel voor de Los Band-equipe. Bij Gr 
hem-Herkenbosch (4-2) leverde Math? Seerden met 147 carambole 
opvallendste prestatie, Joppe versloeg Maasbracht/Beek verrassend B 

6-0. f ' ' "•* 


In de kaderhoofdklassè van de MT.BB blijft het uitermate span. 
hoewel koploper Boekoel, dat niet speelde, de kampioenspapieren 
waard zag Worden. Montfort verloor thuis van Riva met 2-4, en V; 
denkring sloop naar de tweede pléats door een 4-2 overwinning 
Blaakven. 
sport 


Ook Heerlense basketbaldames winnen uitduel makkelijk 

Braggarts overdondert Rush Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 21 


oosteiSike mijnstr&eki 


Van onze correspondent 
_ MARCEL JOOSTEN 

UDEN - De uitwedstrijden van zowel de basketbaldames als 
j^eren van Braggarts brachten voor beide teams de volle winst. 

dames wonnen in Ridderkerk van hekkesluiter Dragons 
p4-67) terwijl de heren in Uden geen spaan heel lieten van 
f^ush (87-113). In de over- gangsklasse werd de opmars van 
* e Pu Stars op brute wijze gestopt. De Kerkradenaren verloren 
jiiet alleen de wedstrijd tegen kampioenskandidaat Selex BSW 
(105-83) maar moesten ook forward Cor van den Berg in het 
Weertse ziekenhuis achterlaten met een zware knieblessure. 

linnen jullie ook missen?”, ward Cor van den Berg zijn knie 
Dj f eeuw de Rush-coaeh Robin verdraaide en in het Weertse zieken- 
j^ r ks het uit toen zijn team door huis belandde. De Weertenaren 
a ëgarts aan alle kanten werd onder aanvoering van ’Good" old 
f 0 5 > rvleu ë e ld. Met in de hoofdrol Gerrit van Buuren en Hans Heijde- 
, nvard.Jos Bams kreeg Rush geen man konden ondanks het surplus 
, n s, hij scoorde 45 punten met aan klasse niet echt afstand nemen 
h ^opder 6 driepunters maar de van de hard werkende Kepu ploeg. 
e dat 4 andere Heerle- naren Toen de Kerkraadse ploeg door fou- 
te n neens in de dubbele cijfers scho- ten en blessures werd gedecimeerd 


Toen de Kerkraadse ploeg door fou¬ 
ten en blessures werd gedecimeerd 


Van r> as * ekenend voor de sterkte viel voor Kepu het doek en verloor 
Pht u" raggart s. Roger Connsten (24 men alsnog kansloos. 

^ heeft zijn oude vorm weer te 


Pakken 


o v . - en "Skippy" Hollanders, die 
Dia rigens over 5 weken de grote 


Dames 


in Ar^ S ^ e f^ t i' , ° 0r e L n S ^ a ® e ^ )eno l n Ridderkerk moest door Brag- 
ten onHt. ei ü^ a ü ie ! Z1C ^ n } et wegze 7 garts gewonnen worden van hekke¬ 
nen / d f borden en kwam ook s j u jter Dragons om de aansluiting 


Qvx DU1 UCU C1I KWdill UU1\ 

e er t en Puntentotaal van 17. In de 
pl 0 ste ^ minuten mocht de thuis- 
Vo e ë oog heel even een kleine 
ty a r ' s P f ong koesteren maar daarna 
die rc Bra 8g ar ts dat het spel volle- 
dicteerde. In de 14e minuut liet 

ïant i, met zijn driepunter 24-43 


met de middenmoot niet te verlie¬ 
zen. De opening van het door bles¬ 
sures geteisterde Braggarts was 
fabuleus. Voordat de thuisploeg in 
de gaten had wat er gebeurde had 
"benjamin" Brigitte Hoogenberg al 
twee driepunters achter haar naam 


gaan Rt., 6 * 1 Gn moest de Rushcoach staan en moest de Dragonscoach bij 
bael e to n * en . om oen volledig de- q- 12 al in een time-out vluchten. 

4ie Dii-irc V i° 0r ^u n j en 'i emge ^ riJ . c Van die marge bleef bij de rust nog 
2er en k° n bedenken was een ij- maar weinig over (26-28) maar een 

ey on fW enCe ^ aar Bra Sg art s hooi identieke ope- ning van de tweede 
den twooH w ^ r d verras t 7 iaar , mi d‘ helft bracht weer de nodige rust bij 
aan Rm e helft was het de beurt de Heerlensen. Heel even spartel- 
slot tp H arts °™ de wedstrijd op den « the Dragons" nog tegen maar 
v °Uedioo raaien ’ s eu * e ^ot hot de zoneverdediging van Braggart, 
'kdigimr succe ^ was oen zonever- eigenlijk noodgedwongen door de 
°p sc .u,f,^ Bush het antwoord hoge foutenlast, bracht de uiteinde- 
SDel on lg T larg< '. i e P hjke beslissing. Breu- gelmans (16 

% dP h a ^ na , dethu i Spioegdef,n - P nt i° de tweede helft) en Ingrid 
^ nddoek gooide. Haagmans (17 pnt.) ontpopten zich 


“COnfV ,. , ° nactgincuib pilt.; umpupteu 

Kenn°c+^ le ^ ussen Selex BSW 3 daarna als "Drakendoders" en gaven 
Vr >enHoi"i j ontaardde in een on- me t hun scores de thuisploeg de ge- 
delijk duel waarin Kepu for- nadeslag. 

Slechts’ zilver voor groepsspringers van Olympia 

Turners Prins Hendrik 
grijpen naar goud 


Van onze correspondent 

^ _ WIMDILL _ 

JËLDEN-PANNINGEN - Tijdens 
W ap P rov mciale springwedstrijden 
jL* 1 de tnrnploegen van Prins 
(£ dnk (Landgraaf), Wilhelmina 
t ° h)’ dan van Weert (Weert) 
4ri e UVen f a (Margraten) met ieder 
Vqi J7°vinciale turntitels succes- 
e e „' p ns Hendrik verraste ieder- 
4 r n pi trainersduo Ed Doveren en 
Sop ■ f ranssen had hun herenteam 
^5et i °P dit treffen voorbereid. 
a chti u Cdts zes s P r ingers (normaal 
’ kregen zij voor het begin al 
h^rd in mindering gebracht. 
rj es de zeer goed uitgevoerde se- 
trek t Waarv oor nauwelijks een af- 
Uitstr e r n ° teren v ' e i> en een perfecte 
afl 0o ^h ng van dit team léverde na 
cialo n °°k terecht drie provin¬ 
cie- nieu we titels op. 
pi a m ° u dig titelverdediger Olym- 
de v ° est hierdoor voor het eerst in 
gen n ren igingsgeschiedenis genoe- 
tr aino ernen met drie maal zilver. Het 
v an , rs duo Wino Ringens en Frans 
leu r „ er Mierden was na afloop te- 
dei e ? e P te id- „Dat wij op alle onder- 


Sittard 15.30; meisjes: 1. Juventa Margraten 
12.90; dames: 1. Wilhelmina 15.30; heren: 1. 
Prins Hendrik Landgraaf 15.5; 2 . Olympia 
15.1; 3. Wilhelmina 11.80. Minitrampoline- 
springen over paard, dames: 1. Wilhelmina 
15.60; meisjes: 1. Juventa 15.30. Turners: 1. 
Prins Hendrik 15.5; 2. Olympia Landgraaf 
15.40; 3. Wilhelmina 15.40. Tafelspringen, 
dames: 1. Wilhelmina 14.70; meisjes: 1. Ju¬ 
venta 13.60; heren: 1. Prins Hendrik 15.70; 
2. Olympia 14.50; 3. Wilhelmina 11.30. HEERLEN — Dam¬ 
vereniging DIOS 
heeft een stunt uit¬ 
gehaald in de tweede 
klasse van de lande¬ 
lijke competitie. In 
de negende ronde 
behaalden de Bruns- 
summers een ver¬ 
dienstelijk 10-10 ge¬ 
lijkspel tegen ’s-Gra- 
venpolder. Voor de 
Zeeuwen betekende 
dit het eerste verlies 
punt. 

DIOS-teamleider 
Piet Kole was zelfs 
enigszins teleurge¬ 
steld met de remise 
van zijn ploeg. „Als 
Willy Okrogelnik 
niet een enorme fla- 


Dammers DIOS 
pakken Zeeuwen 
eerste punt af 


ter in tijdnood had 
geslagen, dan had¬ 
den we zonder meer 
gewonnen.” Bij 
DIOS zorgden 

Soorsma en de Rus¬ 
sische gastspeler 
Schulman voor de 
volle buit. 

Ook het Schaesberg- 
se DVS was goed op 
dreef. Het team van 


non-playing captain 
Frank Langelaan be¬ 
haalde thuis een 13-7 
zege op de reserves 
van ’s-Gravenpolder. 
Zijlstra, De Rooy, 
Leemreize en Delia 
Verhaef zorgden 
voor de volle winst. 

De Ridder (Bruns- 
sum) won met 13-7 
van Tholen. 


Heerlense volleybalreserves verliezen van Weert 

Weer een VCH-zege 
binnen het uur 


Van onze correspondent 
_ PAULDEMELINNE _ 

HEERLEN - VCH dient op te pas¬ 
sen voor ontwenningsverschijnse¬ 
len. De laatste keer dat de ongesla¬ 
gen Heerlense volleybalploeg alles 
uit de kast diende te halen, dateert 
immers van eind november vorig 
jaar (2-3 bij Activia). Sedertdien 
vergde een kompetitieklus nimmer 
langer dan maximaal een uurtje 
speeltijd. Een cyclus die ook zater¬ 
dagmiddag in de confrontatie tegen 
Flamingo’s intact bleef. Na exact 
zestig minuten stoeien met de de¬ 
gradatiekandidaat uit Gennep vond 
VCH het welletjes; 3-0 (15-3, 15-5, 
15-10). 

Het niet doorgaan van de ontmoe¬ 
ting Tonegido-VCH vorige week, 
vanwege de in Heerlen achtergeble¬ 
ven identiteitskaarten, zorgde bij de 
thuisploeg voor enige opgespaarde 
energie. Lichaamsbrandstof die de 
thuisploeg graag wilde verstoken in 
dit treffen, maar daartoe nauwelijks 
de kans kreeg. In de eerste twee 
sets was het technisch/taktisch 
krachtsverschil zo evident, dat de 
partij zelfs saaie trekjes vertoonde. 
Flamingo’s werd murw geserveerd. 
De tegenscore (15-2 en 15-5) kwam 
voornamelijk tot stand via enige te 
ontstuimig ingezette, Heerlense 
aanvalscombinaties. 

Bij 12-0 in de laatste akte verslapte 
de wurggreep van VCH. Concentra- 
tieterugval veroorzaakte een reeks 
slordige stopfouten en een verma¬ 
nend praatje van coach Ger Spij¬ 
kers bij 13-7. Bovendien meende 
arbiter Vermeulen nog even het 
strijdgewoel wat te moeten oppo¬ 
ken, voordat Miriam Muermans met 
een snoeiharde ace de eindstand be¬ 
paalde op 15-10. 


lossen en verloor de felle nitwnvot 
ting met 1-3 (11-15, 15-4, 3-1579-15). 
Bij de thuisclub werd de aanvalspo- 
wer van linkshander Jolanda Faes- 
sen (geen vrijaf van werk) node 
gemist. VCH coach Henk Pastoor; 
„Bovendien waren de cruciale on¬ 
derdelen service en pass van min¬ 
der gehalte dan de laatste weken.” 
Op pure kracht sleepte Facopa/VC 
Weert na 11-12 de openingsset uit 
het vuur (11-15). De Heerlense toe- 
komstploeg had in deze fase even¬ 
wel nog voldoende spirit om hard 
terug te slaan via 15-4. VC Weert 
koos daarna grotendeels voor de 
hoge, harde hoekaanval. Mede door 
de matige bloktiming van de VCH 
reserves bleek die keuze lonend; 
3-15 en 9-15. 

In de derde divisie verloor Geevers/ 
VCL met 3-1 (8-15, 15-1, 15-11, 15-4) 
bij Sondermeyer/SVL. Hoofdaan- 
valster Henrianne Bellemakers 
werd in dit treffen tot toekijken ge¬ 
dwongen omdat de regelvaste en 
blijkbaar ijverig speurende arbiter 
een stempeltje miste op haar identi¬ 
teitskaart. VC Voerendaal zit nog 
steeds in een diep dal. In en tegen 
VC Velden ging de door blessures 
geplaagde ploeg van coach Hub 
Didderen met 3-1 (15-8, 9-15, 15-9, 
15-10) kopje onder. „Het loopt van 
geen kant. Op Dominique Budé na, 
laat vooral de ervaren kern het mo¬ 
menteel afweten”, concludeerde 
Didderen enigszins teleurgesteld. 
Titelpretendent VCH 3 tenslotte 
nam probleemloos de maat van VC 
Sittardia; 3-0 (15-2, 15-8, 15-11). 


Jacobs Limburgs 
beste kunstzwemster 


paalde op 15-10. MAASTRICHT — Tijdens de natio¬ 

nale jeugdkunstzwemkampioen- 
De opzienbarende zegereeks van schappen in zwemband De Dous- 
VCH 2 is gestuit door Facopa/VC berg in Maastricht -waar maar liefst 


De zeqereeks van het Kerkraadse Kepu Stars werd door Selex/BSW ruw afgebroken. De Weer- Weert. De thuisploeg kon de hoog 2000 toeschouwers kwamen kijken- 

_ _ _ _ a n _ l i ; — 1 L V-V R fl" r 7 UD Ir, 1 ntnui n4nn lV/f o 


tenaren wonnen met 105-83. 


Foto: JEROEN KUIT I ë es P annen verwachtingen niet in- 


Geevers/VCL handhaaft ongeslagen thuisrecord in p]„ p st niinder risico’s en laten 

Ï^Xirn i V3n de nU f urners n °g 
in orvo ac hf turners deelnemen 
2 u °s team.” 

s trikf • Ve f Wac * 1 t werd de lange mat 
l i*hb u ln voordeel van de Noord- 
tye ert rg 7f Ploegen van Jan van 
(hieici (dames ) en Sparta Venlo 
Sc 0or J d es b es list. Het Venlose team 
v °erri e Voor een zeer goed uitge- 
ho 0e „t Ser * e met 16,20 punten de 
choit, e ^ a ë sc ore. Wilhelmina Bo- 
*els ° n der leiding van Ger Wet¬ 
en Wo as met zijn dames superieur 
'heter 0 ,. de rï rie springdisciplines 
gr aten° te voors P r ong. Juventa Mar- 
Snij d(lr 0 ?5 ler jeiding van het duo 

^‘sjestitef^^ 2611 W ° n de drie 

mat > meis J es; h Sparta 
dames: 1. Jan van Weert 13.30. 
^.60'H lngen ’ me * s jes: 1. Jan van Weerty 
meS: 1 Jan van Weert 13 30 - Mini ' w „„ „„|LwLr,lrrvrr«rv>nrlent Let net verlegden en aan de lopende libero Peter van Loosbroek sloop- 
Von onze volleybolcorres pondent bgnd ^ ^ bJok scoorden; ^ 9 . 15 ten het moreel van de thuisploeg. 

Frans Crombach doorzag het ge- 

LANDGRAAF - De volleyballers vaar en draaide zijn beginopstelling Met taktische plaatsballen slaagde 
van Geevers/VCL handhaafden hun aan het begin van de vierde periode VCH er tijdens de derde set niette- 
ongeslagen thuisstatus met een 3-2 enige plaatsen door. Het resultaat min in om het tempo uit de wed- 
(13-15. 15-9. 9-15. 15-2. 15-8) overwin- van die taktische zet was verbluf- strijd te halen. De iil opflakkerende 


heeft de MZPC-kunstzwemster Ma- 
non Jacobs in haar thuiswedstrijd 
de beste Limburgse prestatie neer¬ 
gezet. In de categorie onder 13 jaar, 
eindigde de Maastrichtse tijdens de 
techniekuitvoering op een hele 
mooie achttiende plaats van de 123 
deelneemsters, met een puntento¬ 
taal van 36,276. 


sport kort 


(13-15, 15-9, 9-15, 15-2, 15-8) overwin- van die taktische zet was verbluf- 
ning op Delta. Een knap resultaat, fend. Delta sloeg bal na bal buiten 
in aanmerking genomen dat zowel de lijnen zonder blokberoering 
Jan Grimberg als Pierre Jonker op (15-2) en zat ook tijdens de barrage 
het appel ontbraken en coach Frans stevig in de tang bij het nu homo- 
Crombach bijgevolg slechts over geen spelende VCL-sextet: 15-8. 
zes selectiespelers beschikte voor 
deze ontmoeting. 

Zoals deze krant reeds gisteren 

meldde, houdt coach Peter Arets 
Inhoudelijk boeide de uiteenzetting het na dit seizoen voor gezien bij de 
tussen de beide middenmoters ma- herenhoofdmacht van VCH. Een 
tig. De Delfse verzameling academi- besluit dat volgens Arets los gezien 
ci verkoos een afwachtende hou- moet worden van de forse afstraf- 
ding terwijl de thuisploeg door de fing die zijn ploeg zaterdagmiddag 
onwennige basisopstelling lange voor de kiezen kreeg van Flamin- 
tijd nodig had om de juiste cadans g0 s: 0-3 (6-15, 10-15, 13-15). De.Heer- 
te vinden. Geevers/VCL verspeelde lenaren kregen een lesje voörge- 
na 12-8 op de valreep de openings- schoteld in snelheid en ploegver- 
set: 13-15. Op basis van een stabiele band. In verdedigend opzicht liep 
pass en een hoofdrol voor Guido VCH permanent achter de feiten 
GoertZen, riposteerde de Land- aan. De pass was ronduit zwak, ter- 
graaf-equipe met 15-9. Een 7-3 voor- wijl het eerste blokpunt pas geno- 
sprong in de volgende doorgang teerd kon worden bij 8-14 in de 
smolt pijlsnel weg toen de Delta- tweede set. Vooral de niet af te stop- 
routiniers hun aanvallen verder van pen kanonskogels van de Gennepse 


VCH er tijdens de derde set niette- BILJARTEN - Cosy Corner uit 
min in om het tempo uit de wed- Kerkrade heeft de eerste titel ver- 
strijd te halen. De ijl opflakkerende overd in de districtscompetitie van 


hoop op een ommekeer bij 13-12 
werd door Flamingos met een serie 
scorende bloks (13-15) evenwel 
hardgrondig om zeep geholpen. 


’De Oude Mijnstreek’. Het team van 
Cosy Corner behaalde de titel in de 
derde klasse door met 5-3 bij D’r 
Sjutt te winnen. 


Titelkansen Chevremont verkeken 

HEERLEN/KERKRADE - Chevremont heeft in de ereklasse golfbil¬ 
jart de ontmoeting in Wessem tegen koploper De Maasgolf met 4-2 
verloren en is daardoor uitgeschakeld voor het kampioenschap van 
Nederland. Door de nederlaag is Chevremont zelfs teruggevallen 
naar de vierde plaats in het klassement. In een lang durende sessie 
kon BVC het tot 2-2 bijbenen. Joop Housen verloor van Rob Steffa- 
nie; Henk Geurts won van Wicher Drenth (1-1); waarna Peter Rou- 
men de thuisclub weer op voorsprong bracht. Lucien van de Linden 
egaliseerde de stand, maar Math van Veldhoven en Henk van de 
Runstraat stelden de Wessemse zege veilig. 

In Heerlen won de Pint met 4-2 van BVO, dat voortvarend startte en 
via Jan Vaes en Henk Smolenaers op 0-2 kwam. Clive Koster, Walter 
Schmerberg, Loek Carlitz en Theo Koster hielden de overwinning 
aan de 'Molenberg’. De Pint is en blijft vijfde in de rangschikking. 


bespringen, mixed: 1. Swentibold 


• Tegen Flamingo’s hadden de Heerlense volleybalheren wei¬ 
nig tot niets in te brengen. Foto; FRANS rade 


UK badminton zonder verrassingen 


hgJ^^SlJM - De Limburgse 
vn m \ n ^°. n ^ am Pi° ensc happen 
vpp/ • J eu gd zijn zonder veel 
n rass jngen verlopen. In nage- 
ded 8 al I e j eu g d c a tegorieén vol- 
Sn en de geplaatste spelers en 
u lers aan de gerezen ver- 

snnTÏu 11 ]^ 11 ' Br unssumse 

P rthal Rumpen sleepte Victo- 

k an Ron Leunissen evenals 
“oonen-speelster Sylvia Frans- 
m de categorie tot 18 jaar 

Wacht LimbUrgSe tilelS in de 

zeventienjarige Brunssum- 
/ le L ook favoriet bij de Neder- 
a ndse kampioenschappen vol- 
fnL d , week einde, liep in het 
kelspel met speels gemak re¬ 


gelrecht naar de eindstrijd. Ook 
daar stuitte hij op weinig tegen¬ 
stand. In de finalepartij gunde 
hij David Tillmanns van United 
Venlo in twee sets slechts scha¬ 
mele zes punten. 

Naast Leunissen en Franssen 
heeft Cyriel Weyers van United 
Venlo een goede kans hoge ogen 
te gooien op het Nederlands 
kampioenschap aanstaande 
weekeinde. In de categorie tot 14 
jaar behaalde hij tijdens de Lim¬ 
burgse twee eerste prijzen (sing¬ 
le en dubbel) en een tweede 
plaats (mix). 

Jeugd tot 18 jaar: HE 1. Leunissen, 2. 
Tillmanns; DE 1. Franssen, 2. De Graaf; 
HD 1. Leunissen/Regterschot, 2. Noya/ 


Schrijnemakers; DD 1. Franssen/Muy- 
rers, 2. De Graaf/Dorenbosch; GD 1. 
Franssen/Leunissen, 2. Muyrers/V an 
Melick. 

Jeugd tot 16 jaar: HE 1. Loog, 2. Reich- 
gelt; DE 1. Kirkels, 2. Schroembgens; 
HD 1. Hoffman/Roebroek, 2. Reichgelt/ 
Delnooz; DD 1. Kirkels/Pluijmen, 2.' 
Van Heyster/Schroemgens; GD 1. Kir- 
kels/Loog, 2. Brauer/Hoffman. 

Jeugd tot 14 jaar. HE 1. Weyers, 2. 
Franssen; DE 1. Knuth, 2. Reichgelt; 
HD 1. Weyers/Van Gisteren, 2. Frans- 
sen/Houben; DD 1. Reichgelt/Knuth, 2. 
Roebroek/Joosten; GD 1. Reichgelt/ 
Franssen, 2. Theuws/Weyers. 

Jeugd tot 12 jaar: HE 1. Van Wijk, 2. 
Verhaegh; DE 1. Cuppen, 2. Schroemb¬ 
gens; HD 1. Nottelman/Van Heyster, 2. 
Hendriks/Martherus; DD 1. Schroemb- 
gens/Cuppen, 2. Rabou/De Roy van 
Zuijdewijn; GD 1. Schroembgens/Van 
Wijk, 2. Cuppen/Pluijmen 


Judoka ondanks ziekte toch Limburgs juniorenkampioen 

Gebed Verhaegen verhoord 


Van onze correspondent 
_ PIERRE FRAMBACH _ 

BORN - De verwachtingen voor de 
Nederlandse judokampioenschap- 
pen voor dames tot 19 en heren tot. 
21 jaar, die zondag in Den Bosch 
plaatsvinden, zijn na de afgelopen 
Limburgse kampioenschappen niet 
erg hooggespannen. Dat is een con¬ 
clusie die men na de verrichtingen 
bij het LK mag trekken. Er was, ten 
opzichte van de afgelopen jaren, 
een terugval in deelnemers, terwijl 
bovendien het vertoonde judo van 
matig niveau was. „Ik denk dat al¬ 
leen Jean Verhaegen, Jan Jaap 
Maas en Bart Weber aan de ver¬ 
wachtingen hebben Voldaan. Iets 
wat ik van de overige deelnemers 
niet kan zeggen,” oordeelde Jo 
Aretz de trainer van het district 
Limburg. 

Jean Verhaegen, kampioen in de 


klasse tot 71 kg, was de koning te 
rijk met de behaalde titel. „Ik wilde 
coute que coute vandaag winnen. 
Het was mijn laatste kans om aan 
het NK tot 21 jaar mee te doen. He¬ 
laas heb ik tot voor de wedstrijden 
met griep in bed gelegen. Tijdens 
een training deze week scheurde, 
door een kopstoot, mijn wenk¬ 
brauw open. Ik kreeg' daarvoor een 
tetanusinjectie en hield daaraan 
griep over. Ik heb gebeden dat ik 
vandaag toch hier kon zijn en het is 
gelukt. Ik heb alles met ippon ge¬ 
wonnen. Alleen in de finale tegen 
Adoy Paffen moest ik genoegen ne¬ 
men met een wazari-winst.” 

Echtenaar Bart Weber pakte de titel 
in de klasse tot 65 kg. Ook hij won 
alles met ippon. Finale-tegenstan- 
der Arthur Stufken onderging dat 
lot na anderhalve minuut. De ver- 
wurging van Weber was voor hem 
de genadeslag. Eén van Limburgs 


meest talentvolle judoka’s, John 
Stroeken werd kampioen in de klas¬ 
se tot 60 kg. Het was een overwin¬ 
ning zonder veel overtuiging. 

Dames 

Bij de dames tot 66 kg werd Shelli 
Patiwal kampioen. Dat ze momen¬ 
teel goed bezig is bewees Patiwal in 
de finalepartij tegen Esther Jans¬ 
sen. Aanvankelijk dreigde ze bij 
Janssen in een houdgreep te gera¬ 
ken, maar ze draaide daar fraai uit 
terwijl ze aansluitend zelf een houd¬ 
greep aanzette. Een terechte titel 
voor Patiwal die zich de meest 
strijdvaardige judoka toonde. In de 
klasse tot 61 kg pakte de Maas¬ 
trichtse Natasja Franssen de titel in 
gevecht met Wendy Loo. 

Uitslagen: Dames, tot 19 jaar: tot 48 kg: 1. 
Patricia Jacquemont (Roermond); 2. Kir- 
sten Lelieveld (Treebeek); 3. Danai van de 
Schoot (Klimmen); 4. Liesje Loo (Margra¬ 


ten). Tot 52 kg: 1. Conny Libotte (Maas¬ 
tricht); 2. Nicole Claus (Brunssum). tot 56 
kg: 1. Angelique van de Wegberg (Roer¬ 
mond); 2. Jeannie Pouwels Benjo Sport; 3. 
Etienne Eijssen (Ulestraten); 4. Sabrina Be- 
rad (Kerkrade). tot 61 kg: 1. Natasja Frans¬ 
sen (Maastricht); 2. Nathalie Jacobs (Klim¬ 
men); 3. Wendy Loo (Margraten); 4. Nicole 
Rademaekers (Einighausen). tot 66 kg: 1. 
Shelly Patiwal (Echt); 2. Ragma Sijster- 
mans (Weert); 3. Esther Janssen (Margra¬ 
ten); 4. Bianca Franssen (Maastricht). 
Heren: tot 60 kg: 1. John Stroeken (Roer¬ 
mond); 2. Anthony Helberg (Kerkrade); 3. 
Danny Bonfrere (Maastricht); 4. Hans Brou¬ 
wers (Margraten), tot 65 kg: 1. Bart Weber 
(Benjo Sport); 2. Arthur Stufken (Kerkra¬ 
de); 3. Norman Riddersbeekx (Urmond); 4. 
Pascal Thewissen (Ulestraten). tot 71 kg: 1. 
Jean Verhaegen (Maastricht); 2. Adoy Paf¬ 
fen (Kerkrade); 3. Patrick Jeurissen (Maas¬ 
tricht); 4. Niels Beckers (Maastricht), tot 78 
kg: 1. Jan Jaap Maas (Wezel); 2. Maurice 
Serné (Weert); 3. Wim Hendrix (Kerkrade); 
4. Mare Janssen (Reuver), tot 86 kg: 1. Paul 
Maaskant (Blerick); 2. Dennis Broeder 
(Benjo Sport); 3. André Riemenschneider 
(Maastricht); 4. Micha Knippels (Blerick). 
tot 95 kg: 1. Bas van Arnhem (Brunssum). 
+95 kg: 1. Johan Pelzer (Maastricht). 

Limburgs Dagblad 


Dinsdag 11 februari 1992 • Pagina 2 FAILLISSEMENTEN 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 6 fe¬ 
bruari 1992 zijn de volgende failissementen: 

A. UITGESPROKEN 

1. R.F.M. Castelijns. Gagarinstraat 7, 6129 HE Ur- 
mond, h.o.d.n. SCHILDERSBEDRIJF CASTELIJNS. 
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. J.J.Th. Paulissen, Mauritsweg 38, 6171 
AJ Stein. Tel. 046-338333 (flnr. 13990). 

2. ZUID-NEDERLANDSE TRANSPORTWERKTUI- 
GENFABRIEK BV. Langheckweg 5, 6468 EL Kerkra- 
de 

Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen 

Curator: mr. W.J.Th.B. Gerlag, Hoofdstraat 36, 6461 

CR Kerkrade. Tel. 045-452789 (flnr. 13991). 

B. OPGEHEVEN 

3. JEANSPALEIS BV. v/h St.Pieterstraat 63. Kerkra¬ 
de en Theaterpassage 7, Kerkrade, tevens h.o.d.n. 
ROMANI, Theaterpassage 7, Kerkrade en v/h tevens 
h.o.d.n. Hop In, Markt 4, Kerkrade en Auto for Sale. 
St. Pieterstraat 63. Kerkrade (flnr. 13825). 

4. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ J.H. BOGMAN 
BV. Carmelstraat 12, Beek (flnr.13245) 

5. J.H. BOGMAN BEHEER BV. Carmelstraat 12, 
Beek (flnr.13246). 


Voor Het verachten en. .: 
aankleden van uw interieur: 

nijssen 

interlux 

veriicbting-kleinmeubeien- spiegels- 
wanddecoraties- accessoires 

Geleen, Rijksweg-Noord 12 
Tel. 046-743050 Aankondiging 

Bij exploot de dato 7 februari 
1992, heb ik, Julius X. Smit, 
belastingdeurwaarder der 
rijksbelastingen te Heerlen, 
Groene Boord 21, 
kantoorhoudende aldaar, 
Groene Boord 21, op verzoek 
van de 

belastingdienst/particulieren/ 
ondernemingen buitenland te 
Brunssum, in deze mede 
domicilie kiezende en 
kantoorhoudende op het 
kantoor van mij, 
belastingdeurwaarder, 
BETEKEND 
aan P. Zonneveld, 
geboren op 18 juni 1926, 
thans zonder bekende woon¬ 
erf verblijfplaats binnen en 
buiten Nederland, twee 
dwangbevelen met bevel om 
binnen twee dagen te 
betalen het bedrag als 
invorderbaar vermeld in 
genoemde dwangbevelen 
breder omschreven, alsmede 
de kosten van vervolging en 
interest, bij gebreke waarvan 
zal worden overgegaan tot 
executoriale maatregelen 
tegen zijn roerende en 
onroerende zaken en/of 
anderszins. 

Een tweede afschrift van 
bijgaande dwangbevelen en 
dit exploot kan worden 
verkregen te mijnen kantore te 
Heerlen, Groene Boord 21. 

De belastingdeurwaarder 
belast met de betekening, 
J.X. Smit. 

Belastingdienst 


Haarprobleme? Für Damen und Herren 

lichtes Haar oder Glatzenbildung smd passé 
Seriöse Experten zeigen Ihnen wie es geht 
Auch besonders interessant fur unzufnedene 
Toupettrager 


ONDERWIJS 
GEEFT WERK 

VOOR MEER INFORMA TIE: 

O 

terre des hommes 

TEL. 070-363 79 40 

Doe ook mee! 

GIRO 646900 


göjl Provincie 
jfll Limburg 


mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
m41/07-92 bekend, dat zij bij besluit van 17 december 

1991 aan het gemeentebestuur van Hunsel 
onder een aantal voorschriften een vergunning 
hebben verleend ingevolge de Hinderwet voor 
het oprichten en in werking hebben van een 
gemeenteloods, (w.o. een chemisch afval- 
depot) ten behoeve van de afdeling Publieke 
Werken, gelegen Jacobusstraat te Hunsel.Het 
besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen 
ter inzage van 12 februari 1992 tot 13 maart 

1992 en wel: - in het Provinciehuis te Maas¬ 
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; 
- in het gemeentehuis van Hunsel tijdens de 
werkuren en bovendien donderdags van 17.00 
uur tot 20.00 uur. Tevens is op grond van de 
artikelen 8 en 25 van de Wet chemische afval¬ 
stoffen door de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een ver¬ 
gunning verleend aan het College van Burge¬ 
meester en Wethouders van de gemeente 
Hunsel voor het bewaren van chemische af¬ 
valstoffen op het terrein gelegen aan de Jaco¬ 
busstraat te Hunsel. Aan de vergunning zijn 
voorschriften en beperkingen verbonden. De¬ 
ze beschikking en de daarbij behorende stuk¬ 
ken liggen behalve op bovengenoemde plaats 
ter inzage in de Bibliotheek van het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Dokter van der Stamstraat 2, 
(Gebouw A, kamer 008) te Leidschendam. op 
werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Desgewenst kan een 
mondelinge toelichting op deze stukken wor¬ 
den verkregen bij de direktie Afvalstoffen, bu¬ 
reau vergunningen WCA (04194-3224. mevr. 
v.d. Ven) van bovengenoemd ministerie. Tot 
laatstgenoemde datum kan tegen het verlenen 
van de beschikkingen beroep worden in¬ 
gesteld bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State door: a. de 
aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige 
andere belanghebbende, die aantoont, dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeen¬ 
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in te 
brengen. De beschikkingen worden na afloop 
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor 
deze datum beroep is ingesteld en met toe¬ 
passing van artikel 107 van de Wet op de 
Raad van State een verzoek is gedaan tot 
schorsing van het besluit dan wel tot het tref¬ 
fen van een voorlopige voorziening. Het be¬ 
roepschrift moet gericht en verzonden worden 
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge¬ 
schillen van bestuur van de Raad van State, 
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Het 
verzoek tot schorsing of tot het treffen van een 
voorlopige voorziening moet eveneens worden 
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor 
de geschillen van bestuur van de Raad van 
State. De beschikkingen worden niet van 
kracht voordat op een zodanig verzoek is 
beslist. WILT U DISKREET 
GUNSTIGE LENING? 

MET VRIJE BESTEDING T 

BEL 043-636200 


Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende 
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk. 

72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf. 


PERSOONLUKE LENINGEN 


BEDRAG IN 
HANDEN 

TERUG TE 
BETALEN IN 

MND. BEDRAG 
VOLGENS MINIMUM 

EFFEKTIEVE 

JAARRENTE 

MND. BEDRAG VOLGENS 
WETTELUK MAXIMUM 

EFFEKTIEVE 

JAARRENTE 

6.000,- 

60 mnd 

139,78 

14.9% 

149,86 

18.7% 

12.000,- 

60 mnd 

275,75 

14.3% 

293,47 

17.5% 

18.000,- 

72 mnd 

365,53 

14.3% 

380,72 

16.1% 

24.000,- 

72 mnd 

487,37 

14.3% 

497,83 

15.2% 

35.000,- 

84 mnd 

645,12 

14.3% 

653,65 

14.8% 

50.001,- 

84 mnd 

915,07 

14.0% 

933,79 

14.8% 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


KREDIET 

UMJET 


11 . 000 ,- 
15.000,- 
26.000,- 
35.000,- 
50.100,- 


U BETAALT RENTE VOLGENS MIN. TARIEF 
PER MAAND per maand eff. jaorrenle 


1.164% 14.9% 

1.145% 14.6% 

1.143% 14.6% 

1.123% 14.3% 

1.113% 14.2% 

1.100% 14.0% THEOR. 

LOOPTIJD 

75 mnd 
75 mnd 
75 mnd 
74 mnd 
74 mnd 
73 mnd 


RENTE VOLGENS MAX. TARIEF 
per maand eFF. jaarrenle 


1.477% 

1.379% 

1.379% 

1.310% 

1.283% 

1.283% 


19.2% 

17.9% 

17.9% 

16.9% 

16.5% 

16.5% 


THEOR. 

LOOPTIJD 


91 mnd 
85 mnd 
85 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


Leningen vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER 
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE 
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 

WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók 
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén 
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 Maastricht 


FINANCIERINGSKANTOOR Lid van de Ned. Ver. van Fmancierings Adviseurs NVF 
30 jaar financienngs-ervaring 


Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. 
Tel.: 045-225000 vanll tot 20 uur 


Aankondiging 

Bij exploit de dato 7 
februari 1992, heb ik, Julius X. 
Smit, belastingdeurwaarder 
der rijksbelastingen te 
Heerlen, Groene Boord 21, 
kantoorhoudende aldaar, 
Groene Boord 21, op verzoek 
van de 

belastingdienst/particulieren/ 
ondernemingen buitenland te 
Brunssum, in deze mede 
domicilie kiezende en 
kantoorhoudende op het 
kantoor van mij, 
belastingdeurwaarder, 
BETEKEND 
aan nalatenschap 
G.G.M. Altmann, 
thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats binnen en 
buiten Nederland, een 
dwangbevel met bevel om 
binnen twee dagen te 
betalen het bedrag als 
invorderbaar vermeld in 
genoemd dwangbevel breder 
omschreven, alsmede de 
kosten van vervolging en de 
interest, bij gebreke waarvan 
zal worden overgegaan tot 
executoriale maatregelen 
tegen zijn roerende en 
onroerende zaken en/of 
anderszins. 

Een tweede afschrift van 
bijgaand dwangbevel en dit 
exploot kan worden verkregen 
te mijnen kantore te Heerlen, 
Groene Boord 21. 

De belastingdeurwaarder 
belast met de betekening, 
J.X. Smit. 


Aankondiging 

Bij exploot de dato 7 
februari 1992, heb ik, Julius X. 
Smit, belastingdeurwaarder 
der rijksbelastingen te 
Heerlen, Groene Boord 21, 
kantoorhoudende aldaar, 
Groene Boord 21, op verzoek 
van de 

belastingdienst/particulieren/ 
ondernemingen buitenland te 
Brunssum, in deze mede 
domicilie kiezende en 
kantoorhoudende op het 
kantoor van mij, 
belastingdeurwaarder, 
BETEKEND 
aan G.G.M. Altmann, 
geboren op 5 mei 1950, 
thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats binnen en 
buiten Nederland, drie 
dwangbevelen met bevel om 
binnen twee dagen te 
betalen het bedrag als 
invorderbaar vermeld in 
genoemde dwangbevelen 
breder omschreven, alsmede 
de kosten van vervolging en 
de interest, bij gebreke 
waarvan zal worden 
overgegaan tot executoriale 
maatregelen tegen zijn 
roerende en onroerende 
zaken en/of anderszins. 

Een tweede afschrift van 
bijgaande dwangbevelen en 
dit exploot kan worden 
verkregen te mijnen kantore te 
Heerlen, Groene Boord 21. 

De belastingdeurwaarder 
belast met de betekening, 
J.X. Smit. 


Belastingdienst Belastingdienst 


Bekendmaking 

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap 
Limburg maakt bekend dat vanaf 12 februari 1992 
tot en met 11 maart 1992 op het kantoor van 
genoemd zuiveringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te 
Roermond, alsmede op de secretarieën van 
onderstaande respectievelijk de gemeenten 
Meerssen en Susteren voor een ieder ter inzage zijn 
gelegd de navolgende verleende vergunningen 
ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren voor het lozen van 
huishoudelijk afvalwater, verontreinigd hemelwater, 
spoelwater en schrobwater op de 
oppervlaktewateren: 

1, de Geul, de zijtak Slootgraaf en de bermsloot 
langs de Pasweg in de gemeente Meerssen; 

2. de afelagtak Geleenbeek in de gemeente Susteren. 
Binnen de termijn van de terinzageligging kunnen 
belanghebbenden tegen voomoemde vergunningen 
in beroep gaan bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State. 

Het beroepschrift -dat geen schorsende werking 
heeft- dient in tweevoud ingesteld te worden bij de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad 
van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG. 
Voorts kan tot het einde van de beroepstermijn, met 
toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad 
van State een verzoek tot schorsing van de 
beschikking dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 
EN DEN HAAG. 

De beschikkingen worden alsdan niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Roermond, 11 februari 199$% 

Het Dagelijks Bestuur vnd. 


Zuiveringschap Limburg 


Erik wenst zijn lieve vrouw 
het allerbeste 

Plaatst u ook zo'n piccolo op 
Valentijnsdag? 

Vanaf ƒ 13.25 maakt u het mogelijk. 
Voor meer info 045-719966 


DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 

een school in het kinderdorp 

J0A0 PESS0A 
BRAZILIË 


Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen zal in Joao 
Pessoa de bestaande kleuter- en lagere school uitbreiden. 
In de toekomst is de school ook bestemd voor de kinde¬ 
ren uit de sloppenwijken in de buurt varv het kinder¬ 
dorp. 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van 
deze kinderen te brengen is veel geld nodig. Het comité 
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt daarom uw hulp. 

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN VOOR DE SCHOOL. 

U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen, 
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie, 
(girorekening Rabobank: 10.30.856). Inlichtingen: Mevr. 
I. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kinderdorpen. 
Tel.: 045-412736. Wat zetten we 
deze week op tafel? Oh Goudse belegen 48+ kaas, 

vers van 't mes®®®of 
vacuüm verpakt 

kilo Nü 11.90 

Uit de bedieningsafdeling: 
Stegeman goudsalami, _ 

100 gram @<MXD 2M 2.09 

Yofresh Yogonaise, * 

pot 490 ml dxD©© 2A5 1.69 

Nu met 40% meer inhoud. 


Bieze aardappelblokjes of 
gebakken aardappelen, 

doosje 450 gram ®$® Nü 2.49 


Rundergehakt, 

500 gram 5.99 _ 

kilo <^1339 1U.99 


Ch Kipkarbonade, 

ca. 2000 gram 


dxD0© 


10.99 


sinaasappelen voor hand 
en pers,rét 2 x h kilo 

Prei, 

kilo 


4.99 

1.99 Spontin siroop, 

aardbeien, zwarte bessen, rode 
bessen of ananas, _ _ - 

bus 0.75 liter «®«5T0 3.99 


Danoontje, 

assorti (3.09) of aardbei 

(3.16), 6 bekertjes è 50 g ®®® 2.59 
CU Cötes du Roussillolpl 

’n stevige, volle, droge 
rode wijn, . 

fles 1 liter 5/TS 4.40 

> 

Milky Way melk/choco- 
pasta, ©d) 

2 potten è r r A 

,310 gram O.by 

.HAlïtLACiljA 


1 


Gala koffie 
roodmerk, 

bundel 

4 pakken a r n * 
250 g-9rif> 0.0 / Page Plus toiletpapier, 

met decoratie, pak 
12 rollen _ c üQ 

©@®® J^tO 

Persil Super, 

375 kilo-29S928.4Ï 
Nu met gratis Tefal 
koekepan in het pak.* 


AH-Service lijn: bel gratis 06-0305. 

Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u al¬ 
léén kopen in AH-winkels waar één van die cijfers op 
de deur staat Prijzen gelden van dinsdag 11 t/m za¬ 
terdag 15 februari a.s.. * Zolang de voorraad strekt. 


's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten