Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Vrijdag 14 februari 1992 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V 


burgs 


a 


Stinkkaas 


74e jaargang nr. 38. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Stijlvol huiveren 
nnet 'De Johnsons' 

PAGINA 2 

Seksuele intimidatie 
komt nog vaak voor 

PAGINA 4 

‘ Wv’ _ue 

Archief Sittard 
onder handen 

PAGINA 19 


Zweden en VS 
in kwartfinales 

PAGINA 23 

Etappe-overwinning 
Michel Cornelisse 

PAGINA 24 

Schenk op bres 
voor Van Gennip 

PAGINA 25 


Sex- en popfans 
slachtoffer van 
kaar tj esfrau de 

DEN HAAG - Justitie in Den 
Haag is een onderzoek begonnen 
naar een grootscheepse fraude 
met de verkoop van kaartjes 
voor optredens van ondermeer 
de Dire Straits, Genesis en de 
Chippendales. Volgens Justitie 
zijn daarbij waarschijnlijk dui¬ 
zenden mensen benadeeld. 

De zaak is in de publiciteit ge¬ 
bracht door Mojo Concerts die 


de optredens organiseert. Het 
impresariaat ontdekte een aantal 
weken geleden dat via adverten¬ 
ties in een aantal dagbladen door 
de Zoetermeerse firma Party 
Dog Promotions kaartjes werden 
aangeboden voor concerten van 
eerdergenoemde groepen. De 
klanten werd verzocht geld over 
te maken en hoorden vervolgens 
niets meer van Party Dog Pro¬ 
motions. 

Volgens Mojo Concerts is een 
medewerker van Party Dog Pro¬ 
motions inmiddels met medene¬ 
ming van enkele tonnen met de 
noorderzon vertrokken. Kronberger veert op 

ALBERTVILLE - Een week voor haar drieëntwintigste 
verjaardag heeft Petra Kronberger haar eerste gouden 
medaille veroverd. De Oostenrijkse skiester toonde zich 
de beste in de combinatie. Nadat ze eerder deze week 
op de afdaling een geruststellende voorsprong had ge¬ 
nomen, zoefde zij gisteren op de slalom geconcentreerd 
naar de eindzege. Na een zware val tijdens het WK en 
het overlijden van haar coach behaalde Petra Kronber¬ 
ger dit seizoen nauwelijks succes. In Albertville pakte 
zij de draad weer op. Petra Kronberger 


| Eis van tien jaar 
j v oor moord op 
^ico Schormans 

Van o nze verslaggever 

j^STRICHT — Wegens moord 
SpK 6 ^3-jarige Heerlenaar Nico 
titi 0rmans heeft officier van jus- 
| tig® mr H.Smalburg donderdag 
j t e Jaar gevangenisstraf geëist 
j^gen d e 35-jarige P.D. uit 
hinssum. 

ho £f*" lc * er baseerde zijn bewijs 
«Wzakehjk op verklaringen 
j £) e kroongetuige G.J.v.V. (19). 

I Portie op het spoor 

I i n oe moord gezet en daarbij 
(i er lrect D. aangewezen als da- 

(j e ei ? het stoffelijk overschot van 
die eenwonen de Schormans in 
v as woning werd gevonden, 
de , er< ^ e het reeds in vergaan- 
s tn S • * van ontbinding. Recon- 
(U c he leidde tot het vermoe- 
tl v 0 ri • hij op 3 augustus van 
Wpr i jaar met in totaal acht ge- 
0 ^*k°g e is om het leven moet 
gebracht. 

* W 

■ jy,^ Gn sdag 26 februari doet de 
s astrichtse rechtbank uit- 
(j e a ak in deze moordzaak. Tij- 
ta a ] S •1 hele proces, dat in to- 
„ v i er dagen in beslag nam, 
i et h verdachte D. geweigerd 
i dr 0 te ze gg e o- Zijn raadslieden' 
n gen aan op vrijspraak. 

j ^® Ver der pagina 1 5 

Kroongetuige liegt en 
schift zelf verdachte' 


'- V. max. 8 2 C 
*0 ' * 

min. 6 9 C 

Üj a ï * ST opklaringen 

hehh ku * en van gisteravond 
e »n Cn We eerst te maken met 

l UchtH Wa , kke ru & van ho & e 
half k uk- Het * s dan Kcht tot 

"'orrtt ^ r °* kt ’ maar neerslag 
d e n * e t verwacht. Later op 
t 0e Zf g neemt de bewolking 
Mnlt ^ ' n , de nach t regen. De 
ti & ls zuidwestelijk en ma- 
Va h h ar gaat °P 4 e nadering 
p eil ne t frontensysteem krim- 
tu ür ea toenemen. De tempera- 
g rad ber eikt een waarde van 8 
•öetiH 11 ’ de minimum voor ko¬ 
dden ” ackt Kgt maar enkele 

het^u * n f°rmatie betreffende 

hellen nJ Z n Li mburg kunt u 

Ien °6-9l 122346. 

* 

Groetjes van 
uw cartoonist 
„ °P skivakantie EG-subsidies misbruikt door transacties op papier 

Milj oenenz wendel 
met kaas en vlees 


CDA en VVD tegen 
hogere belasting 
op brandstoffen 

DEN HAAG - Het CDA weigert 
akkoord te gaan met een verho¬ 
ging van de brandstofbelasting 
met 500 miljoen gulden in 1993. 
Ook de VVD is tegen. 

Het CDA vindt dat het kabinet op 
zoek moe’t gaan naar alternatieven 
om te voorkomen dat er volgend 
jaar een begrotingstekort komt. 


Van onze redactie binnenland 

GRONINGEN - De 
Douane-recherche is sa¬ 
men met de Algemene 
Inspectie Dienst (AID) 
van het ministerie van 
Landbouw in alle stilte 
bezig met een landelijk 
onderzoek naar fraude 
met EG-subsidies op 
kaas en vlees. Het onder¬ 
zoek is vorig jaar al be¬ 
gonnen. Met de fraude 
zijn tientallen miljoenen 
guldens gemoeid. 

De indruk bestaat dat enorme par¬ 
tijen kaas vanuit Nederland worden 
geëxporteerd naar landen die het 
zuivelprodukt niet zelf consumeren, 
maar doorsluizen naar andere lan¬ 
den of weer terug naar Europa ex¬ 
porteren. 

Het vleesonderzoek richt zich op de 
export van vlees vanuit Polen via 
Duitsland en Nederland naar zoge¬ 
heten derde landen. Deze landen 
behoren niet tot de Europese Ge¬ 
meenschap. Het ministerie van Fi¬ 
nanciën heeft beide onderzoeken 
bevestigd. 

De Douane-recherche is de fraude 
met kaas op het spoor gekomen 
naar aanleiding van explosief stij¬ 
gende exportcijfers naar Andorra. 
Berekeningen zouden hebben aan¬ 
getoond dat de hoeveelheid kaas 
die naar dit land gaat zo groot is, dat 
per dag per hoofd van de bevolking 
6,5 kilo kaas moet worden geconsu¬ 
meerd. 

Heffing 


Bij de douane is nu de indruk ont¬ 
staan dat de kaas via Andorra door¬ 
gaat naar de voormalige Westduitse 
kolonie Tanzania. Vanuit dit land 
gaat de kaas naar Duitsland, omdat 
met dit land nog oude, gunstig ex- 
portverdragen bestaan. Deze trans¬ 
acties kunnen ook alleen maar op 
papier plaatsvinden. 

De vleesfraude spitst zich toe op de 
export van vlees vanuit Polen. Het 
vlees heeft als eindbestemming 
vaak een Afrikaans land. In dat ge¬ 
val hoeft een Europese heffing, 
gemiddeld 60.000 gulden per 
vrachtwagen, niet betaald te wor¬ 
den. Inspraak regiopolitie middels adviescollege 

Tien politiediensten 
in landelijk korps 

DEN HAAG - Tien politiediensten geheel bij de toekomstige regio- 
zullen worden ondergebracht in het korpsen wordt ondergebracht, 
nieuw te vormen Korps Landelijke 

Politie Diensten (KLPD). Het gaat Het landelijk korps is een gevoelige 
om de Centrale Recherche Informa- zaak in de reorganisatie van de Ne- 
tiedienst (CRI), de Algemene Ver- derlandse politie. De nieuw te vor- 
kéersdienst (AVD), de waterpolitie, men 25 regionale politiekorpsen 

TTi^riQf T .<nUbr nnW f D 1 i i ^ ~ C 1 +■ 1 


# Het duurde langer dan verwacht, maar gisteren 
kon Nederland dan toch de eerste medaille-oogst note¬ 
ren. Europees kampioen Falko Zandstra behaalde op 
de 5000 meter met een tijd van 7.02,28 een zilveren 
plak, terwijl routinier Leo Visser (7.04,96) er met 
brons vandoor ging. Bart Veldkamp viel met een vier¬ 
de plaats net buiten de prijzen. Voor een gouden 
medaille schoten de Oranje-schaatsers net te kort. De 
Noor Geir Karlstad gooide roet in het eten door met 
een tijd net onder de zeven minuten (6.59,97) het goud 
op te eisen. Geflankeerd door Leo Visser (links) en Fal¬ 
ko Zandstra toont Geir Karlstad de vreugde om de 
gouden medaille. Foto: ANP 


Als het kabinet dat niet wil, ’dan 
hebben we een serieus probleem’, 
aldus CDA-woordvoerder Van 
Houwelingen. 

De PvdA gaat wei akkoord met 
een verhoging van de brandstof¬ 
belasting. 

Nu CDA en WD hun veto uit¬ 
spreken, moet het kabinet op zoek 
naar alternatieven om een gat in 
de begroting te voorkomen. 

De problematiek van de brand¬ 
stofheffing staat los van het onder¬ 
zoek naar energieheffingen, dat 
wordt uitgevoerd door de commis- 
sie-Wolfson. 


Neuroloog niet 
vervolgd voor 
euthanasie 

DEN HAAG - Een neuroloog in 
Delft die vijfjaar geleden actieve le¬ 
vensbeëindiging toepaste op een 
comapatiënt, wordt niet vervolgd. 
De neuroloog van het Delftse Rei- 
nier de Graaf Gasthuis heeft vol¬ 
gens de procureurs-generaal buiten¬ 
gewoon zorgvuldig gehandeld. Het 
is de eerste keer dat bekend wordt 
gemaakt dat een arts niet wordt ver¬ 
volgd, omdat hij een eind aan het 
leven van een patiënt heeft gemaakt 
zonder dat deze daarom heeft ver¬ 
zocht. 

De patiënt, een 70-jarige man, ver¬ 
keerde na een verkeersongeval in 
een onomkeerbaar coma. Volgens 
de kabinetschef van de procureur- 
generaal in Den Haag. H. W. Zuur, 
heeft de arts het uiterste gedaan om 
zo dicht mogelijk bij de wil van de 
patiënt te komen. De neuroloog had 
ook contact opgenomen met de fa¬ 
milie om erachter te komen hoe de 
patiënt zou hebben gereageerd als 
hij zijn wil wel kenbaar gemaakt 
zou kunnen hebben. Daarnaast 
heeft hij onafhankelijke artsen ge¬ 
raadpleegd. 

Kabinetschef Zuur benadrukte gis¬ 
teren dat het besluit geen vervol¬ 
ging in te stellen, niet betekent dat 
er nu een nieuw criterium is voor 
euthanasie bij wilsonbekwame pa¬ 
tiënten. 

'Bom ontplofte 
op Moby Prince’ 

ROME - Op de Moby Prince, de 
Italiaanse veerboot die vorfg jaar in 
de nacht van 11 april in aanvaring 
kwam met een olietanker voor de 
kust van Livorno, is een bom ont¬ 
ploft. Dat heeft een team van spe¬ 
cialisten na maanden onderzoek 
geconcludeerd. 

Of de bom ook de ramp, waarbij 140 
mensen levend verbrandden, ver¬ 
oorzaakt heeft, kan niet gezegd wor¬ 
den. De onderzoekers zijn ervan 
overtuigd dat zich in het onderruim 
van de veerboot een explosie heeft 
voorgedaan. Deze is niet veroor¬ 
zaakt door de aanvaring zelf. Spo¬ 
ren zijn gevonden van kruit en ni¬ 
traten, stoffen die duiden op een 
bomexplosie. 

Tot nu toe heeft men altijd de dich¬ 
te mist en menselijk falen als de 
I oorzaak van de ramp beschouwd. 


kijken argwanend of het 26ste, lan¬ 
delijke korps niet te veel taken en 


—-- ->- T v.1 » v»l ***'-1- tv V V VI tuivvu Vil 

ligheidsdienst Koninklijk Huis, de bevoegdheden krijgt, hetgeen ten 
Dienst persoonsbeveiliging, de Po- koste gaat van de zelfstandigheid 
litie Verbindingsdienst, de Inten- van de regionale korpsen. 


«vin,idic xmornia- xv m uc icuigcunsciue van ue iNe- 

VooronH 4 k r' 7 nf»Lr tiedienst (CRI), de Algemene Ver- derlandse politie. De nieuw te vor- 

kéersdienst (AVD), de waterpolitie, men 25 regionale politiekorpsen 
Volgens-officier van Justitie mr G.J. de Dienst Luchtvaart, de Recher- kijken argwanend of het 26ste, lan¬ 
de Haas in Zutphen is uit het onder- chedienst Betalingsverkeer, de Vei- delijke korps niet te veel taken en 
zoek gebleken dat enorme partijen ligheidsdienst Koninklijk Huis, de bevoegdheden krijgt, hetgeen ten 
vlees de Afrikaanse landen vaak Dienst persoonsbeveiliging, de Po- koste gaat van de zelfstandigheid 
niet bereiken, maar ergens in Euro- litie Verbindingsdienst, de Inten- van de regionale korpsen, 
pa worden afgezet. Tegen twee dance van de Politie en het Advies- 

Nederlandse bedrijven in de omge- centrum Wagenparkbeheer. Ook de Tweede Kamer is van me- 

vmg van Zutphen loopt op dit Dat hebben de ministers Dales ning dat zoveel mogelijk taken bij 
moment een gerechtelijk vooron- (Binnenlandse Zaken) en Hirsch de regiokorpsen moeten worden 
derzoek. Ballin (Justitie) gisteren in een brief ondergebracht en dat de regering 

„ . , , . , , . , . ^ „ aan de Tweede Kamer laten weten, maar moet aantonen dat bepaalde 

H et " n ? r f ek 1 n< r ht zlcJl met alleen Bij de tien diensten werken in to- taken beter landelijk georganiseerd 
op Nederland. In samenwerking taal meer dan 2.500 politiemensen, kunnen worden. De ministers on- 
met de Europese Commissie wordt in de brief motiveren de ministers derschrijven in hun brief dit uit- 
ook gekeken naar soortgelijke acti- voor elke dienst afzonderlijk waar- gangspunt. 
viteiten in andere Europese landen, om deze dienst niet of niet in zijn 


(ADVERTENTIE) 


moment een gerechtelijk vooron 
derzoek. 


(ADVERTENTIE) contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


Wegens verbouwing 

GESLOTEN (voor spoedgevallen OPEN) 


- ’dit drinkt makkelijker’... 


Dinsdag 18 februari bent u 
weer van harte welkom 
in onze vernieuwde zaak 


P. HOPPENBROUWERS B.V. 
EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 711984 

Met onze bekende 
garanties 


Hirsch Ballin en Dales hebben gis¬ 
teren ook laten weten dat het nieuw 
te vormen korps landelijke diensten 
van de politie zal worden geadvi¬ 
seerd' door een 'college van advies 
en bijstand’. Vertegenwoordigers 
van de regionale politiekorpsen 
kunnen via dit negen leden tellend 
college de minister gevraagd en on¬ 
gevraagd adviseren over taken en 
werkwijze van het landelijke korps. 

Behalve invloed via het nog te vor¬ 
men college, maakten beide politie¬ 
ministers ook bekend dat ’in begin¬ 
sel’ de politietaken door de regio¬ 
korpsen (eventueel gezamenlijk) 
verricht worden. 


PARK 

Brunch 

Al gehoord van de brunch op 
zondag in het parkrestaurant. 

★ ‘ 

Verrassend veelzijdig, fl. 37,50 

★ 

reserveer nu bij Pascale. 

Tel 045-713846 

★ 

-PULLMAN- 

GRAND HOTEL 

* * * * * 

Heerlen 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nütxveetodcmjpat&^ ( ^ < ~^ 


ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: . 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 14-2 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D.(proef)-abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: VE) 1 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


of bel gratis 0&02299U 


8 1 710404 400017 

ftmburgs dagblad Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 


LL 


film 

• HEERLEN 

Sojral: De Johnsons, vr t/m zo 
19.15 en 21.30 uur, ma t/m do 19 
en 21 uur, za zo ook 14.30 en 
16.30 uur. Rivoli: Frankie & 
Johnny, vr t/m zo IS.30 en 21 
uur, ma t/m do 20:15 uur, za zo 
ook 16 uur. De Redderdes in 
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur. 
Maiiw; Hot Shots, dag. 19 en 21 
uur, za zo ook 1$ en 1? uür. H5: 
Shattered, dag. 19 en 2130 uur, 
vr ma di do ook 1430 uur. The 
Addams Family, dag. 14.15 18.45 
en 21,15 üur, za zo ook 1630 uur. 
Don’t teil Mom the babysitter ’s 
dead, dag. 14 1830 en 21 uur, za 
zo ook 14.15 uur. FSevel in het 
Wilde Westen, za zo 14 en 16 uur, 
•*» 14 uur. Ricochet, dag. 21 uur. 
Bingo, za zo 14 en 16.15 uur, wo 
14 uur. Curly Sue, dag. 14 en 
1830 uur, za zo-ook 16.15 uur. 
Tty Sokiiers, dag. 18.30 en 21 
uur, vr ma di do ook 14 uur. 

• SCHAESBERG 


Outoktno : Hot Shots, vr za 20 en 
22.15 uur, zo 20.30 uur. 

• KERKRAOE 

Wl^graehttheater: Stanno tutti 
bene, wo 20 uur. 

• MAASTRICHT 


MaM: De Johnsons, vr t/m zo 
1830 en 21.15 uur, ma t/m do 

21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 

De Reddertjes in Kangoeroe- 
tand, za zo wo 14.30 uur. The 
Addams Family, vr t/m zo 18.30 
en 21:15 uur, ma t/m do' 21.15 
uur. Hot shots, dag. 21.15 uur, vr 
t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo 
ook 1430 uur. Frankie 8i John- 
ny, dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook 
1830 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
Öeè-S: Jungle Fever, dag. 21 
uur. Cinema- Pal ace: Harley Da- 
vidson and the Marlboro Man, 
dag. 19 2130 uur, za zo ook 

16.15 uur. Shattered, dag. 19 en 
2130 uur, za zo wo ook 14 uur, za 
*> ook 1630 uur. Don’t teil Mom 
tfce babysitter ’s dead, dag. 18.45 
en 2130 uur, za zo wo ook 13.45 
uur, za zo ook 16.15 uur. Fievel 
in het Wilde Westen, za zo wo 14 
uur. Lumière: Face Value, dag. 
26 uur. Gesehichte der Nacht, 
dag. 2830 uur. Niet bekend, dag. 
22 uur. Stanno tutti bene, vr za 
22 uur. 
'M- ÏS0'*- 


Scène uit 'Shattered’ 


• GELEEN 

Baay: Hot Shots, dag. 20.30 uur, 
W ook 15 uur. Harley Davidsson 
and the Marlboro Man, dag. 
3036 uur. 

• STTTARD 

Fwinn: De Johnsons, dag. 2030 8oyat Thelma & Louise, dag. 
2030 uur, zo ook 1630 uür. De 


«• 3430 uur. Koyaline: Dances 
with wolves, dag. 20 uur, zo ook 
15 uur. Filmhuis R oe r mon d: De 
Zandagtjehgen, do 20.20 uur. 

• VENLO 


’De Johnsons indrukwekkende thriller 


ri 


recensie 


DOOR PIETER VAN ÜEROP 

Wat vorig jaar met 'Intensive 
Care’ niet lukte — het vervaar¬ 
digen van een Nederlandse 
horrorfilm die beantwoordt 
aan internationale kwaliteit¬ 
seisen - heeft regisseur Ru¬ 
dolf Van den Berg nu wel voor 
elkaar weten te krijgen. In de 
technisch onberispelijke en 
stilistisch indrukwekkende 
thriller ’De Johnsons’ be¬ 
dwingt Surinaams vernuft ze¬ 
ven duivels uit de Biesbos. De 
film werd gebaseerd op een 
verhaal van Roy Frumkes, dat 
door zekere Rocco Simonelli 
bewerkt werd tot een script 
dat weer tot het definitieve 
scenario werd omgewerkt 
dóór Van den Berg zelf in nau¬ 
we samenwerking met Léon 
de Winter. 


Rudolf van den Berg is niet echt 
voor de hand liggende keus. Want 
deze cineast (drie Gouden Kalveren 
o.m. voor De Avonden) excelleerde 
tot dusver in politiek geëngageerde 
documentaires en in literatuurvër- 
filmingen. Van zoiets ordinairs als 
horrorfilms of überhaupt films voor 
het grote publiek, hield hü zich 
verre. 

Voor ’De Johnsons’ moest hij han¬ 
digheid zien te ontwikkelèn voor 
het regisseren van actie en suspense 
en van bloedfonteinen die spuiten 
als maniakken worden getroffen 
door kapmes of elektrische brood¬ 
zaag. Rudolf blijkt onthoofdings- 
scène’s op het doek te k unnen zet¬ 
ten alsof hij nooit anders gedaan 
heeft. 

Het is een film geworden met de 
brutale flair die voor het genre een 
vereiste is, maar daarnaast wordt 
eeni regifistijl met ontegemteghike 
klasse tentoongespreid. De fcwafi- 
teR van ’De Johnsbns’ zit vooral in 
wat Van den Berg (én op sqenario- ’De Johnsons’: een film om je rot te schrikken. 


niveau ook De Winter) hebben tqe- 
gevoegd aan een stereotiep en 
waanzinnig basis-verhaaltje. 

Achtenvijftig jaar geleden heeft een 
gewetexgoze wetenschapper bij 
Braziliaanse Indianen een potje ge¬ 
stolen met daarin een als godheid 
aapbedéh embryo, dat /.te-,- boek 
Stond als inc^matie van aüe kvratad. 
Tiwintig jaargefedenheeft ötedër in¬ 
vloed die boze -ÉGost, J^xigadix, 

een ZëEme dokter Jblmsoïi^ 
.kunstmatige weg.eeh zevenling ter , 


wereld weten te brengen. Zeyen 
jongetjes van zeven hebben toen 
zestien mensen vermoord, waarna 
deze Johnson juniors werden opge- 
sloten in een zwaar bewaakt fort in 
de Biesbos. Omstreeks de tijd van 
dat bloedbad heeft de boze gynae¬ 
coloog Johnson bij een argeloze 
Monique van de Ven een meisje 
.verwekt. W.. ■ 

Uitzaaien - '-^4/ . 

. .Twee maal zeven jaör, later kam¬ 


peert beroepsfotografe Monique ■— 
alsof de duvel ermee speelt, wat fei¬ 
telijk inderdaad het geval is - in 
verband met een foto-opdracht in 
de Biesbos, net op het moment dat 
daar de zeven duivelsdienaars uit¬ 
breken. Monique bevindt zich in 
gezelschap van Esmee de la Breto- 
nière (als haar dochtertje). Juist op 
haar hebben de zes gebroeders 
Johnson (de zevende is gesneuveld 
tijdens het verlaten van het geforti- 
ficeerd logeeradres) het gemunt. 
Want een bloedschennige bevruch¬ 
ting van het meisje door een van 
haar moordlustige halfbroers zal, 
volgens de Indiaanse legende, tot 
gevolg hebben dat het kwaad van 
Xangadix zich onstuitbaar over de 
gehele aardbol uitzaait. Dat is één 
lijn Van het verhaal. 

Omdat Monique en Esmee niet ver¬ 
ondersteld worden te begrijpen wat 
zich allemaal aan Brazilaanse ho- 
kuspokus boven hun hoofden sa¬ 
menpakt, kan tot de finale dit twee¬ 
tal zich zeer aards en nprmaal profi¬ 
téren in een genuanceerde moeder- 
dochter-relatie zoals je die in een 
doorsnee-horrorfilm niet tegen¬ 
komt. Dat geeft voor een publiek 
maximale kansen op identificatie, 
ook als de monsterlijke agressie van 
de Johnsons de dames bereikt en 
hen achtervolgt tot in hun Rotter¬ 
damse etagewonihg. 

Van de apotheose kan niet anders 
gezegd worden dan dat die davert. 
En ik zou werkelijk niet weten wat 
een Hollywood-regissëur daar nog 
aan verbeteren kon. 

Behalve een kwestie van -trefzekere 
en verstandige regie is dat tevens 
een grote verdienste van camera¬ 
man Theo Bierkens van wié het 
eveneens verbaast dat hij ziéh zo 
soepel te plooien weet in een film¬ 
genre waarmee hy geen énkele er¬ 
varing had. Aan de Biesbos éh de 
stad Rotterdam onttrekt hij beelden 
die niet enkel ongemeen fraai zijn 
maar ook dramatisch volop functio¬ 
neel. 

Neem daarbij nog de perfect steu¬ 
nende muziek van Patrick $eymour 
en het mag duidelijk zijn dat de pro¬ 
ducenten Brouwer & Balian een 
eindproduct in handen hebben ge¬ 
kregen waarmee ze niet alleen in 
Nederland maar ook op de interna¬ 
tionale markt uit de voeten moeten 
kunnen. : ; /. V. ' v : 

Te zien in Forum, Sittard en Royal 
Heerlen. ' ' , "k-j :, v ' r 'i Debuut Esmee de la Bretonière in ’De Johnsons’ 


T#i # ‘ , I 

r - ' 


... ■■ 


' MffriinVtfi Vry- 1 . 

lands beroemdste filmstar veel 
vanzichz/'f herkent. 

Zelf is ze daar nog niet zo zeker 
van. 

Even voorstafiem Esmqe de ïa 
Bretonière, net.achttien. Zó uit 
de JordaUn- En nu debuterend in 
de bloedstollende thriller ’De 
Johnsoqas’ vaö Rudolf van den 

’Toy Soldiers’ niet | 
meer dan padvinder 


ik 


DOOR LEO BANKERSEN 


Binnen vijf minuten is al een on¬ 
schuldige gijzelaar van het dak ge-' 
gooid en een ander uit een helikop¬ 
ter geduwd. Wat dat betreft laat 
’Toy Soldiers’ aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Dé schurken 
zijn goed herkenbaar aan hun on¬ 
gunstige Zuidamerikaanse uiterlijk 
en als de handeling zich quasi-arge- 
loos verplaatst naar een Noordame- 
rikaahse kostschool voor Onhandel¬ 
bare rijkeluiszoontjes is het niét 
moeilijk te raden hoe het verder zal 
gaan. < 

• . v 

De leerlingen zien tot hun verbijste¬ 
ring een zwaar bewapende bende 
binnenstormen. Het zijn de huurlin¬ 
gen van een aan de VS uitgeleverde 
drugsbaron die door deze gijzeling 
op vrije voeten hoopt te komen. 
Aan de actualiteit ontleend dus, 
maar dat is dan ook het enige posi¬ 
tieve dat over dit zeldzaam verve¬ 
lende en padvinderachtige actie- 
werkje valt te melden. Opmerkelijk 
is, dat de regisseur van deze narig¬ 
heid, Daniël Petrie jr., eerder als 
scenarioschrijver niet onverdienste¬ 
lijk werk afleverde voor onder an¬ 
dere ’Beverly Hills Cop’ en ’Deadly 
Pursuit’. 

Kleurloos 


recenf‘ : 


W 


pakken neerzittèn, krijgen nau 
lijks enig profiel. De grootste T 
draaier van de school ontpopt 
uiteraard als een natuurlijke 
Zelfs zijn aartsvijand, het : 
maar rechtvaardige schoo 
(Louis Gossett jr.) kan trots op 
zijn. Na afloop geven die twee 
kaar een kameraadschappe 
schouderklop en een vette knip 
Tjonge, wat een fijn avontuur 
dat. . ■ 

Te zien in H5 He® 


% 

»>■ > Kevin Costnd% 


I ’Dances with’ 
mm Bik De Ztmd««^ongen, 
20 uur, di 2839 uur. 


Bon ontmoeting op de set, er¬ 
gens in nachtefijk Rotterdam. 
Gehukt in eefci witte kamerjas en 
de waBpnan pp ’off / „In het be¬ 
gin voelde ik me nog onzeker. Al 
die sterren en hakende mensen. 
Maar nu ik iedereen ken, voel ik 
me helemaal finris.” 

Haar debuut gaat van een leien 
dakje. „Acteren is met schilde¬ 
ren ea &lerén ontwerpen al heel 
lang een van jaÉqn grote hobby’s. 
De Geert-Groote-school wgar ik 
rop zat, iseen vrije schoot We de¬ 
den enOrin veel aan theater. Dat 
vond' ik heerlijk. Was er altijd 
mee bezig. Dok na schóól. Ik be¬ 
wonderde acteurs en actriees. 
Myn lieVelingsfTTm Was de musi¬ 
cal ’Annie’ over een arm wees¬ 
meisje. Die heb ik wel twintig 
keer gezien. Thuis speelde ik 
met mjjn vriendinnen scènes na. 
Dan schrobden we net als Annie 
en haar vriendinnen de trap en 
# Monique van de Ven, hier met Esmee de la Bretonière, is 
weg van de getalenteerde Jordaanse. 

. •-- ■/ - ’ . ' 

zongen hun liedjes , Hemerts vertrek vreesde ZP ëvp>n 


Wat ze leuk vindt aöi% deze/thriP 
Ier? 

Esmee, vr ^jgk: „Schreeuwen en 
krijsen, üdót "v^nd ik pratóhtig. Of . 
een man doodstékem dwars door 
pen deur.’’ kfet de gévpeHge dé-' 
fep heeft ze pcRter mper moeite. 
'Voor de inlevu% zp ge¬ 
bruik van haar éigen gevóelens. 
„In een dagboekje heb ik bijge- 
houden wanneer ik me éngstig, 
blij, verdrietig pf éénzaam voel¬ 
de. Op die manier wéét ik heel 


makkelijk gevoelen» op té roe¬ 
pen.”/ •< ' v : - 


Herkent zy zichzelf in haar rol? 
Esmalée is een heel bikonder 


meisje. Ze is helderziend en 
voelt dingen heel snel apn. Én 
verder isze heel opgewekt en / 
blij. In dat laatste lijken we wel 
op elkaar. Maar verbef ook hele- 


Esmee spelde ook bij het Am¬ 
sterdamse^jeugdtheater ’De Kra¬ 
keling’, in reelameepotjes van 
Brilmy, ABN en Pristi en in een 
voorlichtingsfilm van de Harts¬ 
tichting. Ruud van Hemert, die 
oorspronkelijk deze thriller zou 
regisseren, koos haar voor de rol 
van Emalée, filmdochter van 
Monique van de Ven. Na Van 


Hemerts vertrek vreesde ze èveq 
voor haar' rok Het was tqch d 
een spannende fijd. Ze£fs stond, 
de dochter van schoénenontwer- 
per Fred de la Bretonière op het 
punt voor de eer te bedanken, 
omdat ze eerst eindexamen wil¬ 
de doen. „Maar omdat ik er maar 
niet toe kwam me af te melden, 
zei myn vader: als Je hét echt 
wilt, dan moet jé het maar doen.” 


band heeft met hEiaf pttö^.er.'Ze ^ 
zy hechte vimndlnhe(i.diéwSik»a)r 
steiinen. Zè ga ik niet ihët mijn 
■moeder om. Bij haar 'kan ik nog 
echt een klein kind zin.” 

Haar naam Wordt géroepen. 
Iedereen, moet weer terug op de 
set. Een kwartier later heeft Van 
den Berg er. weer een bloedstol¬ 
lende séène bij. ^ ‘ , 


w^ug je .beleven. Pas m het laatste 
Mlf uur komt er enig leven in de 
brouwerij. Voor het zover is trekken 
alle domme stereotiepen van het 
genre aan de kijker voorbij. Zelfs dé 
jonge helden, de vijf grootste deug¬ 
nieten die natuurlijk niet bij de 


Oplossing van gisteren 


\mm\ 

laas 
□ 0 
ioa 
Wolves’ bel 
tweede jeugcp 

Bijna ongemerkt heeft ’D£ 
with Wolves’ een mijlpaal gep ! 
seerd. Meer dan een jaar d 
het Indianen-epos in de Nei 
landse bioscopen. Eigeidijk 
leeft de film stilletjes een twee 
jeugd. De echte liefhebber ë 
nog ’n keer kijken naar de t 
senty ds verlengdè versie ■ 
vi.er uur. : 5? 


Toen ’Dances’ op koopvideo 
krijgbaar werd, ging Me 
Film ervan uit dat het daarna 
de theaters wel snel afgeloF 
zou zyn. Maar het tegendeel 
eerder het geval. Het video-al 
natief heeft alleen maar! stiitii 
rend gewerkt. Menigeen wil 
’Dances’ daarna ook in de bi 
zien. - ‘ ‘ 


7 Ufck 


2 3 4 


17 18 & 


Utgeversmaatschappu 


>xtlCtTi 


lór. F AS. 
****** 


Sm mdtrUat! Mem verntderinf\ 
Jk mak m uit de teeten l 


Mlttt HearlM 045-718111 • 45-730254 

5I75SS35 

1835115. 845-717719 


843-254477 

• 4755-18484 

845-515577 


ƒ 27,45 
f 82,35 

ƒ 18,45 
fto ,35 
1 1,88 
Bk. 18 (C) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


Zuurkoolsalade 
met zeevruchten 

DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 pprsonen: 
12? g zuurkool uit het vat, 2 el no¬ 
tenolie, enkele sprietjes bieslook,, 
enkele takjes dille, 4 gepelde lan¬ 
goustinestaartjes, 4 tl zahhéitjéS, 4 
St Jacobsschelpem 50 g gerookte - 1 
heilbot en gerookte zalm, '4 ge¬ 
kookte riviericreefljes. 

Spoel de zuurkool af in . een zeef 
onder stromend Water. Laat de 
Zuurkool daarna zeer goed uitlek¬ 
ken. Verdeel de zuurkopl over 4 
bordjes en besprenkel de zuurkool 
met notenolie. Was en droog d e 
kruiden. Knip de bieslook fijn en 
verdeel de dille in plukjes. Schik 
de dille rond de zuurkool. Pocheer 
de St. Jacobsschelpen enkele mi¬ 
nuten in water of in. visbouillon en 
leg deze op de'zuurkool. Halveer 
de langoustinestaartjes en schik ze 
op de zuurkool. Snijd de heilboten 
/zalm in dunne repen en verdeel 
deze pok over, de bordjes. Strooi de 
’biégföok erover, 1 garneer met een 
riviericreèftjè: én de' zalrheRjes en 
serveer direct. / V /• . _ 

Als begèleidende drank van een 
zuurkoolschotel: doet een Elzasser 
hel heel goed- < 


Horizontaal 

1. grootspreken, snoeven; fk gestremde 
melk; 11. roofdier; 12. plaaggeest; 13. kel¬ 
ner; 15. vernieling door vuur; 17. vissoort; 
19. roem; 20. hardhandig; 21. huisdier; 
22. biljartstok; 23. jap. bordspel; 25. slag- 
wapen; 28. getijde; 29, hóofddeksel; 31. 
gestold vleesnat; 32. paard; 34. raapne- 
^sdler; 36. schelpdier; 37, Chin, spel; 38. 
kerkbewaarder; 40. helder en kalm; 43. 
kéver; 44. weke, halfvloeibare H fïias8a; 46. 
telwoord; 47;.^ 

brood; 51. mpterraces- -52. deel y.h. 
hoofd; 54. sukkel, dotökop; ^ slaap¬ 
plaats; 56. mnl.. dier; 57. vuur; 59. naar 
beneden; 60. gedeelte; 61. ohtterricht; 63. 
weg; 64. schurft; 65. sjeeds weerkerend 
motièf (muz.) i 


^ i 


Verticaal ’ 

i. iem. die veel en zwaar wei to&fljn 
3. kever; 4. stoomschip; 5. Wf?lsac«^ 
zoogdier; 6. onevenwichtig; 7.. rund: J 
vochtigi 9. warme alc. drank; : 10. wiS 
naargeestig; 14. tad. iuisvogel; 1o v ;« 
voermiddel; 16. laagte; 18, ontkemuf^ 
24. stremsel; 26. spel met drietallen (1 
felspel); 27: woud; 29. bijeenkomst vj 
heuglijk feit; 30. jaargetijde; 32, neersw 
33; zitplaats; 35. vervoermiddel; 36. w 
wicht; 38. monnikskap; 39. kuip; 4 1-J 
chaamsdèel; 42. aantekeningèn; 44. 
schaal; 45. roofdier; 48. bundel v. P^n| 
met wortels; 49. inhoudsmaat; 50- 
dwoord; 51. afslagplaSts bij golf: 
'hof-. ■ • ■ 

bal; 56. toespraak; 58. vogelsnavel;^ 
mannetjesbij; 62. muzieknoot; 63. to» ^ 
iukwensing. ' . 
waF 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 3 


ƒ/ binnen/buitenland mfr^'sW 


^ECHT - Als de treinen straks 
«er gaan rijden (160 in plaats van 
«n per uur) wordt de kans op 
, bij overwegen groter. Door 
ërotere snelheid wordt ook de 
j Sroter dat treinen ontsporen 
2e op de overweg in botsing ko- 
*met een auto. Daarmee stijgt 
d e kans dat een trein uit de an- 
Uü ric hting op de ontspoorde trein 
Jh ' Extra beveiliging van de 
liegen kost NS minimaal 1,4 
“W gulden. 

3 k ‘ uit een onderzoek dat een 
fj j^ursbureau (Save) in op- 
top Van bet ministerie van Ver- 
en Waterstaat heeft verricht. 

Eikens het toekomstplan Rail 21 


NS: meer ongelukken 
bij hogere snelheden 


wil NS de maximumsnelheid van 
de treinen op een groot aantal tra¬ 
jecten verhogen van 140 tot 160 km 
per uur. Op de tweesporige baan¬ 
vakken waar de treinen straks 160 
gaan rijden, bevinden zich 421 
ahob’s (automatische halve over¬ 
wegbomen), 513 aki’s (automatische 
knipperlichtinstallaties) en 129 on¬ 
beveiligde overwegen. Bij aanrij¬ 
dingen op de laatstgenoemde over¬ 
wegen vallen jaarlijks gemiddeld de 


meeste doden: 36 van de in totaal 50 
slachtoffers op het hele NS-net. 

Om de risico’s van botsingen te be¬ 
perken wil NS aki’s en onbeveiligde 
overwegen zo veel mogelijk vervan¬ 
gen door ahob’s maar dat is niet 
afdoende. Want ook dan kunnen de 
weggebruikers nog tussen de bo¬ 
men door slalommen met alle ge¬ 
volgen van dien, aldus de onderzoe¬ 
kers. 


Het ingenieursbureau vindt het 
daarom beter om alle aki’s te ver¬ 
vangen door ongelijkvloerse krui¬ 
singen en de onbeveiligde overwe¬ 
gen door ahob’s. Dat scheelt gemid¬ 
deld 19 mensenlevens per jaar en 
kost 1,4 miljard gulden. NS zelf 
heeft in Rail 21 ongeveer 1,5 miljard 
begroot om spoorbanen, beveiligin¬ 
gen, overwegen en bovenleiding 
aan te passen aan hogere snelheden. 


Een effectievere - maar duurdere - 
variant is het vervangen van ahob’s 
door ongelijkvloerse kruisingen en 
aki’s en onbeveiligde overwegen 
door ahob’s. Dat scheelt jaarlijks 
gemiddeld 25 doden en kost 2,4 mil¬ 
jard. 


"VN-vredesmacht zo snel mogelijk naar Joegoslavië' 

Servië vormt één 
staat met Montenegro 


Christen-democraten stellen kostenbeheersing centraal 

CDA verbindt keiharde 
eisen aan plan-Simons 


BELGRADO - Servië en Montene¬ 
gro hebben besloten een gemeen¬ 
schappelijke staat te vormen. De 
politieke leiders van de beide repu¬ 
blieken hebben ’de eerste steen 
voor het nieuwe Joegoslavië’ ge¬ 
legd, schreven de kranten gisteren. 
De nieuwe staat zou de rechtmatige 
opvolger moeten worden van de ou¬ 
de uiteengevallen federatie. 

De politieke leiders van de beide re¬ 
publieken, waar ex-communisten 
de dienst uitmaken, hebben het be¬ 
langrijkste probleem voor de vor¬ 
ming van een gemeenschappelijke 
staat echter nog niet opgelost. On¬ 
duidelijk blijft of Servië en Monte¬ 
negro gelijkelijk vertegenwoordigd 
zullen zijn in de staatsorganen zoals 
Titograd heeft geëist. Het lijkt on¬ 
aannemelijk dat de 6,5 miljoen Ser¬ 
viërs zullen toelaten dat de onge¬ 
veer 500.000 inwoners van Montene¬ 
gro dezelfde macht krijgen. 

Met het besluit een nieuwe staat te 
vormen doet Servië afstand van zijn 
oorspronkelijke plan alle Serviërs 


te verenigen. Om die reden waren 
de Serviërs ten strijde getrokken. 
Het is echter zeer de vraag of de an¬ 
dere voormalige Joegoslavische 
republieken dit nieuwe Joegoslavië 
zonder meer zullen aanvaarden als 
de rechtmatige opvolger van de ou¬ 
de federatie. Dat zou immers bete¬ 
kenen dat ze afstand doen van het 
binnenlandse en buitenlandse ver¬ 
mogen van het oude Joegoslavië. 
De leiders van de drie belangrijkste 
etnische bevolkinggroepen in Bos- 
nië-Hercegovina begonnen gisteren 
met een vredesoverleg om het uit¬ 
breken van gevechten in de kwets¬ 
baarste Joegoslavische republiek te 
voorkomen. Veel Bosniërs vrezen 
dat de oorlog in Kroatië, waarbij 
meer dan 6.000 mensen zijn omge¬ 
komen in de afgelopen zeven maan¬ 
den, zal overslaan naar hun repu¬ 
bliek. 

VN-afgezant Cyrus Vance vindt dat 
de Veiligheidsraad zo snel mogelijk 
moet besluiten een 10.500 man ster¬ 
ke vredesmacht van de Verenigde 
Naties naar Joegoslavië te sturen, 


1 °nze parlementaire redactie 


(w HAAG r Het CDA is al * 

ve-ü e bereid vérder te gaan met 
ad-heiël stelsel wijziging gezond- 
Szor g als staatssecretaris 
en de PvdA willen 
We fken aan een substan- 
oinFejlL wijziging ervan. Die be- 
el-fcotvT^d moet nog vóór de 
'^iet a blijken. Gebeurt dat 
jtw dan zal er op 1 januari 
“tel f een verdere stap in de 
gj.^^yziging, het zogeheten 
Uk 'Simons, kunnen worden 

'l)g . 

IjQ^ten-democratcn eisen dat 
te st-^Hbeheersing centraal komt 
teg an in het plan-Simons. Daar- 
te v 0o ° e ^. e lbe burger die verzekerd 
r ziektekosten, verplicht wor- 
t)i e u. e ^ eigen bijdrage te betalen. 
■Van garage moet 10 tot 15 procent 
K& j e re kening zijn; voor het overi- 
4in„ zou men dan een vergoe- 
** ter aar n ° eten krijgen van de verze- 

'lag e - e ] y oor kom en dat mensen met 
Vii het p mens te vee i g aan betalen, 
’teW 1 *“Da de eigen bijdrage kop- 
'(tooit aan bet inkomen. Er mag 
% 0m nieer dan 1 procent van het 
mee gemoeid zijn. Komt 
telf Q J laar boven, dan betaalt de ver- 
* era *r toch volledig. 

^hrnatieven 

><Jo 0r ^ . 

■’te ej p Ue mvoenng van een verplich¬ 
tten* 1 bijdrage, denkt het CDA de 
'^Uie in de gezondheidszorg te 
a terugdringen. Mensen gaan 
Het gpJ^der snel naar de arts. En als 
^bruik van de zorg terugloopt, 
ttf», 0 ? k ^e kosten en worden de 
n beheersbaar. 

' klan S circuleren ook twee 
' |S te 2n d ? Ven voor het plan. Ten eer- 
^nne Ut * en verze kerden verplicht 
tien* ï or den een eigen risico te 
Vqqj. • Dat zou in het algemeen 
'hy ari : zorg kunnen of onderdelen 
tat<é tweede zou de door 
®® re tans Simons (Volksge- 
%g lc h gewenste basisverzeke- 
hblnp ® ezon dheidszorg verkleind 
iMl gg 11 borden. De bewindsman 
>z e L?f ocent van de zorg in die 
ide 6ring P ro PP en - Voor de rest 
teuri Ve rzekerde dan een aanvul- 
Verze kering nemen. 

| !b e c , . 

‘ llle ndp 1Sten ' <iemocraten w ib en ko- 
'Vs Wee k het overleg met Si- 
^Üinp 51 de EvdA openen over bij- 
^tbiten h Van de s f e i se lherziening. 
^Üzinci de voorne mens op een af- 
! c °ali+if Van de bewindsman of de 
i l Uet v g !i noot - ^an bet CDA 
1 ^ibions r< ^ 6r gaan met bet plan¬ 
eer en de PvdA hebben al eer- 
. Mll eri ^ en nen gegeven wel voort te 
Qp 1 : gaan met de stelselwijziging. 
Stï ki-i anuar i 1993 zouden huisarts 
■baa r . arn zorg uit het ziekenfonds 
av/ bz (de toekomstige basis- 
Vjw erin §) moeten. Het CDA 

^st t A lc b echter niet op die datum 
s ^ e legg en . 

goedige strijd 
hl Mogadishu 

~ l* 1 de Somalische 
§ev ech+ Mogadishu zijn hevige 
van f vbgebroken, zo is giste- 
’ ^^hisati tUncti onarissen van hulpor- 
^°rdt ■ e t vern °men. Tegelijkertijd 
Va h dp rr ' ew .V°rk onder auspiciën 
iNd Veren lgde Naties onderhan- 
er , de beëindiging van de 
8 roorlog in Somalië. 

zou den sinds woens- 
Nhien T g in hevigheid zijn toege- 
ben o ij 1 twee uur tijd vielen zes- 
O bdav,i- Ocien en 142 gewonden. 


le d ri j lwee uur tijd vielen zes- 
?bdahL- 0clen en 142 gewonden, 
!t ot p a een gezamenlijke oproep 
v Ur eri onmiddellijk staakt-het- 
Hp de secretaris-generaal 


Hp -tri 1 . ae secretaris-generaal 
^ r ganio'l- ’ de -^abische Liga, de 
e b de ?? tle van Afrikaanse Eenheid 
^he c Qr [^ aniSa b e van de Islamiti- 

V Vhfi lp ° rganisaties hebben hun 
K* s hu f vanuit Nairobi naar Moga- 
‘ d P glsteren stopgezet. 

' ^rs eVechtGn tussen de aanhan- 

^°harned VlCe ’- PreSident Mi Mahdi 


:*era a ] 'ïï u 11 die van zi i n rivaal, ge- 
Farah Aideed, 

dan%rfnnn ember VOng jaar 
uan 20.000 mensen omgeko- 


uit het oude Joegoslavië in één staat zo hebben functionarissen en diplo- 
. _______—___—. maten bij de VN gisteren gezegd. 


Noodweer in Californië 


;;:;:: 1 ': :: ‘ : - : . .: 'i: • 

mm liiisii! 

. IsiLfïlSliJ # Stormen en hevige neer¬ 
slag in Zuid-Californië 
heeft aan ten minste zes 
mensen het leven gekost. Re¬ 
geringsfunctionarissen 
meldden verder dat ten 
! minste zeven mensen ver¬ 
mist zijn. Vermoedelijk zijn 
ze weggespoeld door een 
enorme watervloed. De 
storm is door meteorologen 
omschreven als de ergste die 
de laatste honderd jaar in 
het westen van de Verenig¬ 
de Staten heeft huisgehou¬ 
den. De gouverneur van 
Californië riep woensdag 
de noodtoestand uit in Los 
Angeles en andere delen 
van het zuiden van Califor¬ 
nië. Meer dan duizend men¬ 
sen zijn geëvacueerd naar 
onderkomens van het Rode 
Kruis. De foto toont een 
door vloedgolven verwoeste 
camping langs de rivier de 
Ventura, die buiten haar oe¬ 
vers is getreden. 

Foto: AFP 

(ADVERTENTIE) 


e 

vooralle 

merken 

RSHMDMN 

ryjj) ONDERDELENSHOP 

Heerlen Saroleastraat 1 ”1 | 

045-710100 


Gemeenten verplicht vermoedens van steunfraude te melden 

Kwijtschelding van 
belasting ongewijzigd 


DEN HAAG - Het kabinet ziet af scheiding van belastingen geen re- 
van het voornemen om bij de kwijt- kening meer te houden met woon- 


Activisten 
staken mars 
op Kashmir 

SRINAGAR - Aan de Pakis¬ 
taanse zijde van de bestandslinie 
in Kashmir, waar woensdag ze¬ 
ker twaalf demonstranten wer¬ 
den gedood, hebben militante 
betogers hun mars naar Indiaas 
grondgebied om onafhankelijk¬ 
heid en eenwording van Kash¬ 
mir te eisen, gisteren gestaakt. 

Leider Amanullah Khan van het: 
Front voor de bevrijding van 
Jammu en Kashmir in Pakistan 
verklaarde gisteren dat de mars 
van duizenden van zijn aanhan¬ 
gers, die naar Indiaas grondge¬ 
bied wilden optrekken, was ge¬ 
staakt. 

Khan, die giserochtend vroeg 
was vrijgelaten nadat hij met 
driehonderd aanhangers door 
Pakistaanse troepen was gear¬ 
resteerd, riep de actie uit tot een 
volledig succes. „We hebben ons 
doel bereikt en de aandacht van 
de wereld gericht op het pro¬ 
bleem van Kashmir, dat voor¬ 
heen niet bekend was”, zei 
Khan. 


lasten. Staatssecretaris Van Amels- 
voort (Financiën) heeft dit gisteren 
in de Kamer gezegd. Hij kwam 
daarmee tegemoet aan een keihard 
’nee’ van de hele Kamer tegen dit 
voornemen. 

Op 15 juli vorig jaar kondigde de 
bewindsman namens het kabinet 
aan dat de normen voor kwijtschel¬ 
ding van belastingen met 290 gul¬ 
den per maand zouden worden 
verhoogd. Tegelijk zou echter geen 
rekening meer worden gehouden 
met woonlasten. De nieuwe situatie 
moest 1 januari 1992 ingaan. 

Toen bleek dat de Kamer nog met 
de bewindsman wilde praten over 
de nieuwe opzet van het zogenoem¬ 
de kwijtscheldingsbeleid, zag Van 
Amelsvoort ervan af zijn nieuwe 

EG wil missie 
in Zuid-Afrika 

STRAATSBURG - De Europese 
Commissie vestigt wellicht al dit 


systeem met ingang van dit jaar in 
te voeren. Gisteren liet hij in de Ka- 


Naast president Tudjman van Kroa¬ 
tië hebben ook de Servische presi¬ 
dent Slobodan Milosevic en het 
federale leger zich akkoord ver¬ 
klaard. Alleen Milan Babic, de lei¬ 
der van de Servische enclave Kraj i- 
na, blijft zich verzetten. 


Zes militairen in 
Algiers vermoord 

ALGIERS — In een kazerne van de 
marine in Algiers zijn gisteren zes 
militairen vermoord, zo heeft de Al¬ 
gerijnse staatsradio gemeld. De 
moordenaars, die de militairen met 
messteken om het leven brachten, 
wisten te ontkomen. 

Het is de eerste keer sinds de nood¬ 
toestand zondag werd afgekondigd 
dat militairen het slachtoffer van 
een aanslag zijn. Woensdag braken 
er in verschillende delen van Al¬ 
giers schietpartijen uit waar orde¬ 
troepen jacht maakten op de men¬ 
sen die eerder deze week acht poli¬ 
tiemannen vermoordden. De acties 
van de politie concentreren zich op 
drie wijken die gezien worden als 
bolwerken van het Islamitische 
Reddingsfront (FIS). 

Meer dan helft 
Nederlanders 
voor levering 
onderzeeboten 

ROTTERDAM - Volgens een en¬ 
quête van het Nipo vindt 66 procent 
van de Nederlanders dat RDM 
duikboten (zonder wapens) moet 
kunnen leveren aan Taiwan. Eén op 
de vijf Nederlanders vindt van niet; 
61 procent van de ondervraagden 
vindt dat Nederlandse bedrijven de¬ 
zelfde mogelijkheden moeten heb¬ 
ben als de Franse. Deze hebben wel 
van China toestemming gekregen 
om duikboten te leveren. 

De steekproef werd gedaan op ver¬ 
zoek van de werf. Uitgesplitst in 
politieke voorkeur was alleen de 
aanhang van Groen Links en SP 
niet in meerderheid (48 procent) 
voor levering van de duikboten. By 
de rest van de grote partijen was het 
merendeel van de ondervraagden 
voor levering; PvdA 63 procent,. 
D66 69 procent en WD 82 procent. 
De industriebonden CNV en FNV 
hebben gisterochtend tijdens een 
poortactie bij de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) nog 
eens benadrukt hoe belangrijk de 


mer weten er maar helemaal vanaf Taiwan-order is voor het voortbe- 


te zien. Nieuw overleg binnen het 
kabinet moet nu uitkomst brengen. 

De staatssecretaris gaf toe dat zijn 
voorstel minder rekening houdt 
met individuele omstandigheden 
van degenen die om kwijtschelding 
van belasting verzochten. Hij zei dat 
het voorstel mede was gebaseerd op 
de overweging dat de belasting¬ 
dienst bij het innen van schulden 
niet achter het net zou vissën. 

Bijna een half miljoen huishoudens 
met een minimum-inkomen zouden 
niet meer voor gehele of gedeeltelij- 


staan van het marine-onderdeel van 
de werf. 

Het kabinet neemt vandaag een de¬ 
finitieve beslissing over de levering 
van vier duikboten aan Taiwan. 

Wöltgens blij met 
reactie Brinkman 

DEN HAAG - PvdA-fractievoorzit- 
ter Wöltgens heeft met tevreden¬ 
heid kennis genomen van het feit 
dat CDA-fractievoorzitter Brink¬ 
man woensdagavond afstand heeft 


ke kwijtschelding van gemeentelij- genomen van de uitlatingen van 
ke belastingen in aanmerking CDA-senator Kaland over het nade- 


komen, als de maatregel was door¬ 
gegaan. 

De fracties in de Tweede Kamer 
willen de gemeenten verplichten al¬ 
le ’gegronde vermoedens’ van frau¬ 
de met uitkeringen onmiddellijk te 
laten melden aan alle betrokken in¬ 
stanties. Vooral vreemdelingen¬ 
diensten kunnen op die manier snel 
illegale buitenlanders opsporen. 


rende einde van het huidige kabi¬ 
net. 

Wöltgens liet gisterochtend weten 
de uitspraak van Brinkman, dat de¬ 
ze erop ’blijft vertrouwen dat het 
kabinet erin slaagt ook in zwaar 
weer zijn werk af te maken’, een 
passende reactie te vinden op de 
opstelling van de CDA-fractievoor- 
zitter in de senaat. 

Het incident is hiermee wat betreft 
Wöltgens op dit moment gesloten. 


woordiging in Zuid Afrika Vollens Staatssecreta ns Ter Veld van Socia- Zijn woordvoerder voegde daar 

commissaris 111 Frans AndrieÏÏIn le Zaken acce P teerde ê isteren dat echter aan toe dat de PvdA in de 

(Buitenlandse Betrekkingen) wordt de bevoegdheid van een gemeente toekomst nog wel eens zal terugko- 
^ te a as et e mgen; worat WO rdt omgezet in een verplichting. *,„,**, 


(ADVERTENTIE) 


Specialist in verbouwing van uw | 
badkamer van wastafel tot 
komplete badkamer. 

In onze showroom: 

15 komplete badkamers Litscherveldweg 2, Heerlerheide, tel. 045-213661 


'Uil LEMMENS/MEESSEN 


SANITAIR - TEGELS - WATERONTHARDERS - BADKAMERMEUBELS 


- whirlpoolbad in bedrijf 

- waterontharder in bedrijf 

- wand- en vloertegels 


Openingstijden sanitairshowroom: 
maandag t'm vrijdag 9.00-17.00 uur: 
zaterdag 10.00-15.00 uur. 


in Brussel 'serieus overwogen’ een 
delegatie, een soort EG-ambassade, 
in Zuid-Afrika te openen. 

Een beslissing daarover hangt met 
name af van het verloop van de be¬ 
sprekingen in de Codesa (de Con¬ 
ventie voor een democratisch Zuid- 
Afrika) tussen blank en zwart over 
een nieuwe grondwet. 

Verwacht wordt dat een interimre- 
gering met vertegenwoordigers van 
de zwarte meerderheid nog dit jaar 
van de grond kan komen. De Ne¬ 
derlandse commissaris zelf noemd,e 
geen precieze termijn voor de vesti¬ 
ging van een EG-vertegenwoordi- 
I ging. 


echter aan toe dat de PvdA in de 
toekomst nog wel eens zal terugko¬ 
men op de uitlatingen van Kaland. 


. (ADVERTENTIE) 

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 


Mola 


Vola staat voor deskundigheid op het ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
financieringsniogelijkheden van Vola, 
neemt u dan kontakt op met uw verzeke¬ 
ringsadviseur of bel Vola (020) 561 22 05. uit 


Voertaal 


Nederlands is en blijft de voer¬ 
taal aan de universiteiten en 
hogescholen in ons land. Ook 
de examens moeten in het Ne¬ 
derlands worden afgelegd. In¬ 
stellingen die daarvan willen 
afwijken, zullen een gedragsco¬ 
de moeten opstellen en de 
Onderwijsinspectie zal op de 
naleving daarvan toezien. Mi¬ 
nister Ritzen van Onderwijs en 
Wetenschappen is hiermee gis¬ 
teren tegemoetgekomen aan 
een kamerbrede wens. 


Keurmerk 


Het Landelijk overleg van pa¬ 
tiëntenorganisaties voor alter¬ 
natieve geneeswijzen (LOPAG) 
wil een keurmerk dat de consu¬ 
ment beschermt tegen kwak¬ 
zalverij. Het LOPAG zei giste¬ 
ren op een hoorzitting van de 
Tweede-Kamercommissie voor 
volksgezondheid dat het hoog 
tijd wordt ’dat het hele alterna¬ 
tieve veld eens goed wordt 
opgeruimd.’ 


Zeezeiler 


Een Nederlandse zeezeiler 
wordt al enkele maanden in 
Iran vastgehouden. Hij is door 
een Iraanse rechtbank veroor¬ 
deeld tot drie jaar gevangenis¬ 
straf. Dit meldt een woordvoer¬ 
ster van Buitenlandse Zaken. 
Zij wist niet waarvoor de man 
is veroordeeld. De man is werk¬ 
zaam voor een (niet-Neder- 
lands) bergingsbedrijf in Abu 
Dhabi. De Nederlander zou tij¬ 
dens een zeiltocht in noodweer 
op de Iraanse kust zijn ge¬ 
spoeld. Daar zou hij door de 
autoriteiten zijn gearresteerd 
op verdenking van spionage, 
omdat hij geavanceerde appa¬ 
ratuur aan boord zou hebben 
gehad. 


Proces 


Het Italiaanse Hof van Cassatie 
heeft een nieuw proces gelast 
tegen de verdachten van de 
bomaanslag op het treinstation 
van Bologna in 1980. Het hoog¬ 
ste gerechtshof annuleerde een 
uitspraak in hoger beroep vol¬ 
gens welke vier neo-fascisten, 
die in eerste instantie tot le¬ 
venslang waren veroordeeld, 
onschuldig werden bevonden. 
Bij de aanslag kwamen 84 per¬ 
sonen om het leven en vielen 
200 gewonden. Ook leden van 
de militaire geheime dienst, 
Sismi, en de leider van de vrij¬ 
metselaarsloge P2, Licio Gelli, 
zullen opnieuw voor de rechter 
moeten verschijnen. 


Leerling 


„Volgens mij heb ik een goede 
kans om in het Guiness Book 
of Records te komen. Negenen¬ 
veertig jaar en van school af ge¬ 
stuurd. Het klinkt natuurlijk 
als een grote grap, maar eigen¬ 
lijk is het helemaal niet leuk. Ik 
wil gewoon m’n opleiding af¬ 
maken”, aldus Nils Wernars uit 
Bussum. Wernars was tot dins¬ 
dag leerling van het Florens 
College in Naarden, waar hij de 
deeltijdopleiding voor hove¬ 
niers volgde. Na een hoog oplo¬ 
pend conflict met de docent 
economie is hij van school ver¬ 
wijderd. 


Scholen 


De schoolkeuze van ouders 
voor hun kinderen wordt nau¬ 
welijks beïnvloed door het per¬ 
centage migrantenkinderen. 
Ook vinden de ouders de 
schoolprestaties op ’zwarte’ 
scholen niet minder dan die op 
’witte’. Dat zijn de resultaten 
van een onderzoek van de Ub 
rechtse socioloog dr J. Teuni^ 
sen in het onderwijsvoorrangs- 
gebied Zuilen (met elf basis¬ 
scholen) in de Domstad. 


Bordelen 


De luitenant ter zee J. W. en de 
sergeant M. E. zijn op advies 
van de ontslagcommissie van 
de Koninklijke Marine door 
minister Ter Beek ontslagen 
wegens exploitatie van borde¬ 
len. De officieren hebben tegen 
hun ontslag uit de Rijkszee¬ 
dienst beroep .ingesteld by het 
ambtenarengerecht in Utrecht. 
Volgens de woordvoerder is 
het dienstverband met het 
tweetal beëindigd ’wegens 
wangedrag in de dienst of daar¬ 
buiten voor zover dit schade¬ 
lijk is of kan zijn voor de 
dienstvervulling of niet in over¬ 
eenstemming is met het aan¬ 
zien van het ambt.’ 


Militairen 


De eerste vier Nederlandse mi¬ 
litaire kwartiermakers vertrek¬ 
ken zondag naar Cambodja. De 
overige 23 militairen volgen 
eind deze maand. De 27 be¬ 
roepsmilitairen gaan in Cam¬ 
bodja deel uitmaken van de 
United Nations Advanced Mis- 
sion In Cambodja (UNAMIC). 
Deze vredesoperatie is gericht 
op het ruimen van de naar 
schatting drie tot vijf miljoen 
mijnen in het grensgebied met 
Thailand. Galina Starovoitova: ’Het leger vormt een gevaar’ 

Adviseur Jeltsin bang 
voor militaire coup 


President Jeltsin 
stuit op steeds 
meer politiek 
verzet in het 
Kremlin. 

Foto: EPA 


Presidentskandidaat wilde niet in dienst 

Brief bezorgt Clinton 
nieuwe problemen 


DOOR HANS GELE1JNSE 

MOSKOU - Niet de Russi¬ 
sche vice-president Alek- 
sandr Roetskoi is een gevaar 
voor de prille democratie in 
het land, maar de strijd¬ 
krachten. Galina Starovoito¬ 
va, politiek adviseur van 
president Jeltsin, is uiterst 
beducht voor de ’krachten in 
het leger die een politieke rol 
willen spelen’. „Een leger- 
coup”, zegt ze, „is een reëel 
gevaar. Veel officieren den¬ 
ken dat de strijdkrachten dit 
land moeten redden. Het 
idee, dat het leger gecontro¬ 
leerd moet worden door bur- 
ger-politici staat hen niet 
aan. Ze begrijpen dat ge¬ 
woon niet”. 

Starovoitova ziet de coup-drei- 
ging echter niet als onomkeer¬ 
baar. „We doen ons uiterste best 
om de contacten met de officie¬ 
ren, en vooral de democratisch 
gezinde, zo goed mogelijk te hou¬ 
den. Een positief signaal is dat er 
ook generaals en lagere officieren 
zijn die met ons mee willen den¬ 
ken.” Ze toont een briefje. „M’n 
assistent waarschuwt me net, dat 
generaal Lobov, de door Gorbats- 
jov ontslagen chef-staf, me wil 
spreken. Hy behoort tot degenen 
die willen nadenken over een an¬ 
der militair concept. Zo zijn er 
meer. Het gevaar voor een staats¬ 
greep bestaat, maar we zien ook 
dat de militairen onderling zeer 
verdeeld zijn. Er is geen duidelij¬ 
ke leider.” En Roetskoi dan, 
luchtmachtgeneraal, de man die 
Jeltsins regering wegzet als een 
stel onverantwoordelijke idioten 


en, zonder de naam Jeltsin te noe¬ 
men, de huidige leiding verant¬ 
woordelijk stelt voor de chaos in 
het land? Starovoitova: „Roetskoi 
heeft nauwelijks aanhang in het 
leger. Ik denk dat hij supporters 
heeft binnen het militair-indus- 
trieel complex. Maar mijn inschat¬ 
ting is dat hij op dit moment 
tamelijk geïsoleerd staat.” 


Keuze 

Ze baseert dat oordeel op ge¬ 
sprekken die ze deze week met 
zowel Roetskoi als Jeltsin heeft 
gevoerd. „Ik heb Roetskoi gezegd 
dat hij een keuze moet maken. Als 
vice-president dient hij zich bin¬ 
nen het democratische kamp op 
te stellen, achter het beleid. Doet 
hij dat niet, dan moet hij aftre¬ 
den.” Roetskoi was gevoelig voor 
dat argument, zegt ze. Maar aan 
aftreden schijnt hij nog niet te 
denken. 

„Hij klaagde tegen me, dat Jeltsin 
hem geen duidelijke taak heeft 
gegeven. Ik heb Jeltsin daarna 
voorgesteld iets voor Roetskoi te 
doen. Laat hem de verantwoorde¬ 
lijkheid nemen voor de distributie 
van humanitaire hulp bijvoor¬ 
beeld. Jeltsin overweegt dat nu.” 
Een uitlating die te denken geeft 
over de waarde die in Jeltsins om¬ 
geving aan de huidige humanitai¬ 
re hulp wordt toegedacht. 

De vice-president wordt door Sta¬ 
rovoitova weggezet als een 'naïeve 
man’. Het gevaar-Roetskoi is dat 
van een vice-president die zich 
laat gebruiken door de combina¬ 
tie van stalinisten en extreem- 
nationalisten, die bezig is zich op 
te werpen als een geduchte oppo¬ 
sitie tegen Jeltsin en de democra¬ 
ten. „Roetskoi wil de economi¬ 
sche noodtoestand. Ik vroeg hem 
wat hij zich daarbij voorstelde. Hij 
(ADVERTENTIE) 


Mededeling voor 
Completa gebruikers. 

Een klein deel van de 400 grams potten Completa 
met als uiterste houdbaarheidsdatum juni 1993 (06/93) kan 
een lichte - wat kaasachtige - smaakafwijking hebben. 

Ofschoon er alles aan gedaan is om deze partij uit de 
handel te nemen, kan het zijn dat u een 400 grams pot met de 
betreffende houdbaarheidsdatum (06/93) in huis heeft. 

Wij verzoeken u de pot of het etiket waarop de 
bewuste houdbaarheidsdatum vermeld is (zie onderkant eti¬ 
ket), aan ons te retourneren. 

Vergeet daarbij niet uw naam, adres, woonplaats, én 
uw bank- of postbanknummer te vermelden. 

U stuurt pot of etiket ongefrankeerd naar: 

Completa, Antwoordnummer 442, 9700 WB GRONINGEN. 

Dan volgt zo spoedig mogelijk uw vergoeding. Voor 
nadere informatie kunt u gratis bellen met: 06 - 0228031. Wij 
bieden een ieder die hiervan ongemak heeft ondervonden, 
onze verontschuldigingen aan. 

Direktie Completa 
kan alleen in termen van geweld 
denken. Gooi mafiosi die hulp¬ 
goederen stelen in het gevang, stel 
directeuren van winkels die hun 
levensmiddelen aan de zwarte 
markt verkopen te kijk in een die¬ 
rentuin, zei hij. Dat geeft het den¬ 
kniveau van de vice-president 
aardig aan”, zegt ze. 

Fouten 

Starovoitova neemt geen blau 
voor de mond. Haar populariteit 
binnen de geüniformeerde macht 
is dan ook uiterst gering. „Ja, wat 
dacht je. Ik zeg openlijk, dat offi¬ 
cieren die te kennen geven dat ze 
eigenhandig orde op zaken willen 
stellen in de politiek, onmiddel¬ 
lijk moeten worden ontwapend. 
Dat wordt me uiteraard niet in 
dank afgenomen.” 

Niettemin wordt Starovoitova ge¬ 
tipt als Ruslands eerste defensie¬ 
minister, wanneer Jeltsin zou 
besluiten dat de republiek eigen 
strijdkrachten moet krijgen. Vol¬ 
gens een Moskouse krant heeft 
Jeltsin haar daarover maandag ge¬ 
polst. De beweging 'Militairen 
voor democratie’ zou achter haar 
kandidatuur staan, maar de leger¬ 
top is tegen en wil de huidige 
opperbevelhebber Sjaposjnikov 
op de ministerszetel. 

Starovoitova geeft grif toe, dat de 
Russische regering onder verant¬ 
woordelijkheid van Jeltsin fikse 
fouten heeft gemaakt. „De prijzen 
vrij geven zonder te privatiseren, 
dat kan natuurlijk niet. Maar ver¬ 
geet niet, dat je een staatsecono¬ 
mie niet van de ene op de andere 
dag omtovert in een vrije markt. 
Thatcher wist in tien jaar tijd niet meer dan tien procent van de 
staatsmonopolies te privatiseren. 
Wij moeten een maatschappij om¬ 
vormen die mensen heeft ge¬ 
kweekt die bang zijn privé-initia- 
tief te tonen. We kunnen ook 
nauwelijks putten uit de ervarin¬ 
gen van anderen. In Oost-Europa 
kon men nog terugvallen op waar¬ 
den die behouden bleven, zoals 
privé-landbouw, religieuze ge¬ 
meenschappen, ervaringen met 
democratie. Na zeventig jaar com¬ 
munisme zijn wij die kennis 
kwijt.” 

Dat is wellicht de reden dat in 
Jeltsins omgeving een aantal 
communisten van de oude stem¬ 
pel rondloopt, strijdmakkers uit 
de tijd dat de president partijlei¬ 
der was in Sverdlovsk. Radicale 
democraten eisen bijvoorbeeld 
dat Jeltsin zich ontdoet van Joeri 
Petrov, de chef van de presiden¬ 
tiële staf. Starovoitova: „Ik ben 
het gedeeltelijk met die eis eens. 
Mensen als Petrov filteren de in¬ 
formatie die aan de president 
wordt toegespeeld en beïnvloeden 
zijn opinies. Dat is een gevaar, ja. 
Aan de andere kant: ik begrijp 
ook dat je dit reusachtige en ver¬ 
nielde land niet kunt besturen 
zonder de hulp van ervaren appa- 
ratsjiki.” 

Gevaren 

De vergelijking met de chef van 
Gorbatsjovs presidentiële staf, 
Valeri Boldin, dringt zich op. Bol- 
din werd door Gorbatsjov volko¬ 
men vertrouwd, maar bleek uit¬ 
eindelijk het brein achter de 
staatsgreep van vorig jaar augus- 


Wet verplicht werkgevers maatregelen te nemen 

Seksuele intimidatie 
komt nog vaak voor 


DOOR CARINE NEEFJES 

DEN HAAG - 'Wat zit je truitje lekker strak’. Of: ’Met dat korte rokje 
komen je mooie benen goed uit. Trek vaker zo’n rokje aan’. Moeite¬ 
loos geeft Alie Kuiper aan wat voor vunzige opmerkingen mannen 
maken over hun vrouwelijke collega’s. Als eigenaar van het enige 
adviesbureau in ons land voor seksuele intimidatie op het werk, staat 
zij voor een grote klus. Er komt een wet waarin werkgevers worden 
verplicht maatregelen te nemen tegen seksuele intimidatie. Kuiper: 
„De wet maakt duidelijk dat klagen over ongewenste intimiteiten 
geen onzin is.” 


Al een paar jaar dringen diverse 
vrouwenorganisaties erop aan 
dat er een wet moet komen die 
seksuele intimidatie op het werk 
tegengaat. Eindelijk gaat hun 
wens in vervulling: staatssecre¬ 
taris Ter Veld van Sociale Zaken 
heeft bekendgemaakt dat er in 
de Arbeidsomstandighedenwet 
een bepaling komt die werk¬ 
gevers verplicht hun werkne¬ 
mers tegen ongewenste intimi¬ 
teiten te beschermen. Alle 
werkgevers moeten een vertrou¬ 
wenspersoon aanstellen en er¬ 
voor zorgen dat er een klachten¬ 
procedure komt. 

Uit onderzoek van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken blijkt 
dat ruim de helft van de klachten 
over ongewenste intimiteiten be¬ 
trekking heeft op 'vunzige op¬ 
merkingen’. Het handtastelijke 
gedrag is daarentegen aanzien¬ 
lijk afgenomen. 

Kuiper: „Een goede ontwikke¬ 


ling. Hieruit blijkt dat de drem¬ 
pel om een klacht in te dienen, 
lager is geworden. Tot nog toe 
durfden vrouwen pas te klagen, 
als ze waren aangerand of licha¬ 
melijk betast. We hadden dan 
ook geen goed beeld wat zich al¬ 
lemaal afspeelde op de werk¬ 
vloer.” 


Bang 


In de nieuwe wet moet een defi¬ 
nitie komen wat seksuele intimi¬ 
datie nu precies is. Op het minis¬ 
terie van Sociale Zaken piekeren 
de ambtenaren hier nog over. 
„Tja, de ene vrouw vindt een 
hand op haar bil niet storend. 
Een ander wordt er vreselijk ze¬ 
nuwachtig van en kan zich niet 
meer concentreren op haar werk. 

Het is moeilijk”, zucht een 
woordvoerder van Sociale Za¬ 
ken. 


Voor adviseuse Kuiper is het 
glashelder: dat wat door een 
vrouw of - in zeldzame gevallen 
ook door een man - als onge¬ 
wenst wordt ervaren, valt onder 
seksuele intimidatie. Het gaat 
hier om non-verbaal, verbaal en 
fysiek seksueel gedrag. Dus: een 
pornofilm draaien tijdens de kof¬ 
fiepauze, een opmerking over 
een lekker korte rokje, maar ook 
die arm over de schouder, kun¬ 
nen vrouwen ervaren als seksu¬ 
ele intimidatie.” 

Kuiper geeft toe dat deze defini¬ 
tie voor sommige mannen erg 
lastig is. „Ze weten niet meer 
waar ze aan toe zijn. Paniekerig 
zeggen ze dat ze nooit meer al¬ 
leen met een vrouw in de lift 
gaan en geen complimentje meer 
maken over het uiterlijk van hun 
vrouwelijke collega’s.” Dan, 
smalend: „Ze zijn allemaal 
doodsbenauwd dat ze voor de 
klachtencommissie moeten ver¬ 
schijnen.” 

Kuiper meent dat mannen niet 
bang hoeven zijn voor de maat¬ 
regelen in de nieuwe wet. „In 
veel gevallen wordt de ’dader’ er 
simpelweg op aangesproken dat 
een vrouw in het bedrijf zijn ge¬ 
drag als ongewenst ervaart. Ze¬ 
ventig procent van de mannen 
reageert hier goed op. De mees¬ 
ten van hen zijn zich er niet van 
bewust dat sommige vrouwen 


door seksueel getinte opmerkin¬ 
gen niet meer goed kunnen func¬ 
tioneren. Zo’n waarschuwing 
maakt ook duidelijk dat hun ge¬ 
drag in de gaten wordt gehou¬ 
den.” 

V ertrouwenspersonen 

Volgens de nieuwe wet moeten 
alle bedrijven een vertrouwens¬ 
persoon aanwijzen of iemand 
van buitenaf aanstellen. Kleinè 
ondernemers kunnen samen ook 
één vertrouwensperso.on in 
dienst nemen die voor de hele 
bedrijfstak beschikbaar is. Dat 
gebeurt nu in de grafische indu¬ 
strie. Het is bijna onmogelijk dat 
iedere kleine drukkerij een onaf¬ 
hankelijke vertrouwenspersoon 
aanstelt. 

De overheid en andere niet-com- 
merciële bedrijven zoals by 
voorbeeld ziekenhuizen, hebben 
op dit moment de meeste ver¬ 
trouwenspersonen in dienst. 
Ook enkele grote banken en ver¬ 
zekeringsmaatschappijen heb¬ 
ben een klachtencommissie. 
Maar in het totale bedrijfsleven 
is dit nieuwe fenomeen nog on¬ 
derontwikkeld, concludeert Kui¬ 
per. 

De adviseuse: „Sommige werk¬ 
gevers voelen er niets voor, om¬ 
dat ze zich identificeren met de 
aangeklaagde. Ze noemen derge¬ * ; 


tus. Starovoitova: „Jeltsin is zich 
van de gevaren bewust. Hij heeft 
al een paar mensen ontslagen. Pe¬ 
trov kent hij echter al zeer lang, 
hij gelooft in hem. Ik moet ook 
zeggen dat de chef-staf zich zelf 
zorgen maakt over zijn slechte 
image. Ik heb hem aangeraden 
om zich uitgebreid door de tv te 
laten interviewen. Dan blijft hij 
niet langer een geheimzinnig per¬ 
soon, maar kan uitleggen wat hij 
precies voor baan heeft, wat zijn 
adviezen aan Jeltsin zijn.” 

Volgens Starovoitova is het alleen 
Jeltsin die voortgang van radicale 
hervormingen in Rusland kan ga¬ 
randeren. „Daarom roept hij ook 
zoveel verzet op”, zegt ze. En ze 
wijst beschuldigend naar parle¬ 
mentsvoorzitter Roeslan Chasboe- 
latov, een veel slimmere opponent 
van het regeringsbeleid dat Roets¬ 
koi. Ook Chasboelatov houdt Jelt¬ 
sin zorgvuldig buiten schot in zijn 
kritiek op het regeringsbeleid. 
Maar het is volgens Starovoitova 
geen toeval, dat het parlement re¬ 
centelijk een (overigens mislukte) 
poging deed Jeltsin van zijn presi¬ 
dentiële volmachten te beroven. 
Starovoitova ziet er de hand van 
Chasboelatov in. 

„Jeltsin had de afspraak met het 
parlementspresidium dat kwes¬ 
ties als deze niet ter discussie 
kunnen komen als de president in 
het buitenland verblijft. Dit ge¬ 
beurde terwijl hij in Frankrijk 
was. Maar ik kan u dit verzekeren: 
De meerderheid van de bevolking 
blijft achter Jeltsin staan en zal 
mensen als Chasboelatov niet 
steunen wanneer ze de president 
aanvallen.” 


DOOR HENK DAM 

WASHINGTON - Een brief 
uit 1969 waarin Bill Clinton 
uitlegt dat hij alleen om zijn 
politieke carrière veilig te 
stellen zijn dienstplicht wil 
vervullen, belooft de toch al 
snel aanhang verliezende 
Democratische presidents¬ 
kandidaat in nog grotere 
moeilijkheden te brengen. 
Nog maar een paar weken 
geleden kwam hij in het 
nieuws vanwege een ver¬ 
meende buitenechtelijke re¬ 
latie. 

De brief lekte uit naar de omroep 
ABC. Toen deze Clinton een kopie 
van de brief gaf en hem om een 
toelichting vroeg, besloot deze de 
eer aan zichzelf te houden en zelf 
de brief in de openbaarheid te 
brengen. 

Clinton schreef de brief eind 1969 
aan kolonel Eugene Holmes, een 
militair die de leiding had over 
het trainingsprogramma van stu¬ 
denten aan de Universiteit van 
Arkansas die zich hadden aange¬ 
meld als reserve-officier. 

Clinton had zich daarvoor enige 
maanden eerder opgegeven, om¬ 
dat hem dat de makkelij kste weg 
leek om dienstplicht in Vietnam 
te ontlopen. Maar op dat besluit, 
zo schrijft hij aan kolonel Holmes, 
ben ik teruggekomen. 

De enige reden daarvoor, zo licht 
hij toe, is dat ik mijn kansen op 
een politieke loopbaan niet wil 
vergooien. Want voor het overige, 
zo schrijft hij verder, ben ik tegen 
de oorlog in Vietnam en be¬ 
schouw ik dienstplicht als iets 
onwettigs. 

Clinton gaf zich destijds inder¬ 
daad niet veel later op voor de 
vervulling van de dienstplicht. 
Maar een maand nadat hij dat had 
gedaan, werd een loterij systeem 
ingevoerd. Clinton had geluk, en 
kreeg een lot dat hem de dienst¬ 
plicht deed ontlopen. 

Patriottisme 

De gisteren openbaar gemaakte 
brief bevestigt Clintons eerdere 
uitspraak, dat hy in 1969 was te¬ 
ruggekomen op zijn besluit de 
dienstplicht te ontwijken. Maar de 
tekst van de brief is zonder meer 
schadelijk voor hem. 

Met name in het conservatieve 
zuiden van het land zullen nu al¬ 
leen nog maar meer vraagtekens 
worden gezet achter Clintons pa¬ 
triottisme. En dat hij zich destijds 
alleen maar opgaf voor de dienst¬ 
plicht om een politieke carrière 
veilig te stellen, komt wel heel be¬ 
rekenend over. 

Clinton zei niettemin, dat hij blij 
was dat de brief boven water was 
gekomen. Zijn campagne heeft 
besloten de tekst ervan in de voor¬ 
naamste krant in New Hampshire 
te publiceren. In die staat wordt 
dinsdag een cruciale voorverkie- 
zing gehouden. 


Clinton zei ook dat hem door ABC 
was verteld, dat de brief was ë e ' 
lekt door bronnen in het Penta - 
gon. Hij zei dat buitengewoon 
kwalijk te vinden, omdat de brie 
de 'duidelijke bedoeling heeft flW 
te schaden’, en eiste een onder¬ 
zoek. Een woordvoerder van h e . 
Pentagon zei evenwel, dat de brie 
niet van het Pentagon afkomstig 


|| 

*■ • V dj 

fe ■ ,JÉÈ 


BILL CLINTON 

...aanhang neemt snel af— 

FOTO: archief bD j 

- t 

Computervirussen j 

niet uitroeibaar it 

ROTTERDAM - Hardnekkig ^ 
computervirussen, zoals het op j ( 
maart actieve Michelangelo-viru ' ^ 
kunnen bijna niet worden ujtg , 

roeid. Dat zegt computervirü 

deskundige P. van der Lande ^ 
van de Rotterdamse Erasm ^ 
Universiteit. Bekende virussen^ ^ 
Cascade, Stoned, Jerusalem, Fr 
do en Tequila, weten zich telken 
weer te verspreiden doordat coiy 
puter-gebruikers het nalaten h u 
materiaal regelmatig te schone 

met een anti-virus-programrna- 
Voorzitter J. McAfee van de Aö"T,} 
rikaanse bond van computer^-j 
ruskenners luidde onlangs , ^ 
noodklok omdat ’Michelang el s 
op 6 maart - de geboortedata^ . 

van de gelijknamige Italia a /£ 
beeldhouwer, schilder en aren* , ( 
tect - miljoenen personal c° rri P _ .j 
ters op tilt laat slaan. Op die | 
turn wist dit zogenoemd boot-s® 
tor-virus alle gegevens van . ^ 
harde schijf. „Op het moment d ^ 
het virus opduikt, roeit het ook ^ jj 
basispopulatie uit. Maar dan h® 6 . 
het weer een jaar de tijd om zl - j 
via besmette diskettes te verspa .j 
den”, zegt Van der Landen. .. j 
Het Michelangelo-virus is v °^ t 

jaar uit Taiwan geïmporteenjj ( j 

weggemoffeld op illegale kop t 

van het besturingsprogramma y „ 

DOS 4.01. Deze zijn volgens » 
der Landen nauwelijks van ’ eC L ef ji 
te onderscheiden. In noverno l 
nam de politie in Capelle vü 
'besmette’ paketten in beslag- 
totaal wist de politie 750 ilteë?' ^ 
MS DOS-pakketten met ’Mi cn ! j, 
langelo’ uit de roulatie te nern ?£.4 
Op een beurs in Utrecht werd D ^ j 
gin januari eveneens software m j 
het virus verkocht, zo meldt ° 1 
politie van Den Haag. i • Een vrouwelijke werknemer kan een arm van een mannelijke collega over de schouder 
als seksuele intimidatie ervaren. De nieuwe wet moet hier een einde aan maken. FOTO: GPD 


lijk vrouwvriendelijk beleid 'on¬ 
zin’, omdat ze het normaal vin¬ 
den dat hun mannelijke werkne¬ 
mers vunzige opmerkingen 
maken over hun vrouwelijke col¬ 
lega’s. Daar moeten die vrouwen 
gewoon tegen kunnen.” 


Kuiper vindt dat deze werk¬ 
gevers ’hun kop in het zand ste¬ 
ken’. „Het is voor hun een econo¬ 
misch belang dat ze een vrouw¬ 
vriendelijke sfeer op de werk¬ 
vloer creëren. Door de toene¬ 
mende vergrijzing zyn bedrijven 


straks nog meer aangewezen °P 
vrouwelijke werknemers. Al» 
een werkgever vrouwen niet ^ 
beschermen tegen ongewenst® 
intimiteiten, kampen ze straks 
met een gigantisch tekort aan é e ' 
schikte arbeidskrachten.” * 

A Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 5 


z 


O - Als er twee nullen van 
m worden geschrapt kan de 
mie van Japan groeien 
at er vraag ontstaat naar 
machines, automaten, pa- 
en computers. Dit heeft de 
e minister van buiten¬ 
zaken, Michio Watanabe, 
d, zo meldt de Financial Ti- 
Volgens de bewindsman, 
k minister van Financiën 
'eest, moet de maatregel zo 
ogelijk worden genomen. 


verleden is een dergelijke 
al vaker gedaan. Veel Ja- 
i menen dat een koers 
1,27 yen per dollar beter 
somt dan 127 yen per dollar, 
de koersverhouding op het 
lik ongeveer is. Volgens 
kan de nieuwe yen 
onderverdeeld in hon- 


voor 


en van 


van yen 


derd sen. In een sen gaan dan 
tien rin. 

Voor de Tweede Wereldoorlog 
bestond dat systeem al. De oude¬ 
re Japanner gelooft dat een te¬ 
rugkeer tot dat systeem een 
symbool is voor de „economi¬ 
sche wederopstanding” van Ja¬ 


pan. Het woord „sen” wordt nu 
nog weleens gebruikt, om tien¬ 
den van yens aan te duiden, 
maar de munt met de laagste 
waarde in Japan is de yen. 

Minister Watanabe meent dat 
vooral de vervanging van de au¬ 


tomaten de economie kan stimu¬ 
leren. In Japan staan ongeveer 
vijf miljoen automaten, waaruit 
van alles kan worden gehaald, 
variërend van bloemen tot diep- 
vries-sushi. Het ministerie van 
financiën bleek het nogal gênant 
te vinden dat naar het oordeel 
van Watanabe de vraag kan wor¬ 
den gestirtiuleerd door de produ¬ 
centen min of meer te dwingen 
overal nieuwe automaten te 
plaatsen. 

Watanabe denkt dat de introduc¬ 
tie van een nieuwe yen bahen zal 
scheppen. Volgens hem gaat er 
vooral een „positieve psycholo¬ 
gische invloed” van uit pp de 
economie. Het ministerie van fi¬ 
nanciën heeft laten weten dat 
een nieuwe munteenheid geen 
groot verschil maakt voor het 
functioneren van de Japanse 
economie. Chemie overtreedt wet 
gevaarlijke stoffen 


f / munt 


uit 


raken 


nen 


Van onze redactie economie 

DEN HAAG - Een aanzienlek deel 
van de chemische bedrijven in Ne¬ 
derland overtreedt de Wet miliéuge- 
vaarlijke stoffen (Wms). By een 
controle die de Inspectie Milieuhy¬ 
giëne vorig jaar uitvoerde bij 46 
grote ondernemingen bleek dat één 
op de viep bedrijven, de regels ovér- 
treedt. Dit heeft het ministerie van 
VROM gisteren Ibekehdgeifiaakt 

De Wet milieugevaarlijke stoffen 
schryft voor dat een hieuwe stof die 
in Nederland wordt geproduceerd 
of geïmporteerd, vooraf moet wor¬ 
den onderzocht op risicrfs voor 
mens en milieu. De ondesgoeksre- 
sultaten moeten aan de Jverheid 
worden gemeld. Dié beslis^ vervol¬ 
gens of de verkoop en de pMduktie 
van de stof zal worden toej&sta&n. 

Bij de vorig jaar gehouden Controle 
bleken vijf bedrijven geen gelding 
te hebben gemaakt van een nieuwe 
stof die zij op de markt brachten. 
Zij kregen de mogelijkheid alsnog 
tot melding over te gaan. By zes an¬ 
dere bedrijven (producenten) bleek 
een verschil van mening te bestaan 
over de interpretatie van déf wetge¬ 
ving. Om dit in de toekomst te voor¬ 
komen zal de tekst van de Wet Waar 
nodig worden aangepast. 


Von onze correspondent _ ' ... , 

ÏAAG - De helft van de kleine fietsenhandelaren dreigt 
twijnen als staatssecretaris Van Rooy (Economische Za- 
- prijsafspraken tussen de fabrikanten en de detailhan- 
biedt. Dat zegt F. Wijkhuizen, secretaris van de I^ijwiel- 
arenbond. 


branche zullen dan enkele Staatssecretaris Van Rooy wil zo 
ïn banen verdwijnen en zal snel mogelijk af van de vaste prij- 
jgument nauwelijks nog ser- zen dié gelden voor fietsen. Zij 
)$jgen by de aflevering van vindt dat de afspraken tussen de 
"'•f 

■4i 


Ü 

'1 
I 

* 


üwe fiets. Ook wórdt het fietsfabrikanten en detailhandela- 
iér fietsreparaties te laten rÓn in strijd zijn met het algemeen 
W, zo verwacht Wijkhuizen, belang, in de jaren ’60 kregen fabri- 
f p" — i i j i nii i »: kanten en rijwielhandelaren onthef- 

E i j. fing van het verbod op de zogehó- 

ev^rstapt J ten collectieve verticale prysbin- 
* ding. Dat werd gedaan om te 

10TiV6P^iAr voorkomen dat het aantal verkoop- 

WBvvWH en reparatiepunten Voor fietsen zou 
worden uitgedund.-Ondanks deze 
regeling is hét aantak fietshandéla- 
die tüd toch fors gedaald. 

pwèïr Setoo^i; 

■ S°Ö°. vm de totoié VédSöp van 

en. Unilever is van'mening fj^tsefihad dat wèinag gevolgen; die 

r&SïïÖI?*ondernam- feaUaw* yj# eoi&rit vSgjaar 
- betere toekomst is wegge- werdèn^ ongeveer 1,3 miljoen nieü- 

^ we fietsen verkocht; een gemiddel- 
de waarde van achthonderd gulden 

^ Dat heeft uS ? zorgde ervoor dat.de detaillisten 

.. Um ten gezamenlijke omzet vah meer 
be&éttdgémaakt. dan één miljard maakten. 

. Volgens Wijkhuizen hebben d e af- 

de ondernemingen - spraken tussen fabrikanten eh de- 
flcock (vee- en visyoeder) tailhandel geen gevolgen voor de 
d en Ierland, Malta Clay- pr jj s die de consument voor een ' 
oedet) m Mexico, Marine fj ets moe t betalen. „Het zyn indivi- 
Irdemational (zalmkweke- ^uele prijsafspraken tussen beide 
Schotland en Chili en twee parfijem wat leidt tot adviesprijzen. 
... «rij®?»! Dat gebeurt inveel andere branches 

naïsverdelingsbedrijf AM3 o0 ^. jjgt is ec ht niets bijzonders”, 

benadrukt Wijkhuizen. . 


bekétldgetoaakt. ar* .»■ : •-*'.-V, :*)**% lf ü' 


4 

zift 


de ondernemingen - 
ilcock (vee- en visvoeder) 
nd en Ierland, Malta Clay- 
oeder) in Mexico,' Marine 
International (zalmkweke- 
Schotland en Chili èn twee 
erijen) en het Itali- 
öiaïsverdelingsbedrij f AM1 
XlTHlever een belang van 76 
bezit- hebben in 1990 geza- 
óngeveèr f 1,65 miljard 
en boden toen over de héle 
werk aan ongeveer 4006 
Gesprekken over het in 
d gevestigde grasverede 
f Baren|>rug hebben Uni- 
i besluiten haar belang 
procent in déze onderne 
de bieden aan de minder- 
er, de 'oude’ eigenaar. 


fff*,: 1 ', - »♦ 

"'inr' '* . 


Zet staatssecretaris Van Rooy haar 
voornemen om de prijsafspraken af 
te schaffen door, dan verwacht 
Wijkhuizen dat dé service aan de 
consument een stuk mindër wordt 
„Er komen dan waarschijnlyk grote 
discóunt-winkels dié tegen stunt¬ 
prijzen fietsen gaan vérkopen. De 
service die ze verlenen, zal mini¬ 
maal rijn. ^ 


• De stooinlocorfiotief De Bergkoningin wordt op goederenwagens gehesen voor een lange 
reis naar Klostermansfeld in de voormalige DDR voor een ingrijpende restauratie. Deze 
Nederlandse locomotief is twintig meter lav# en weegt 74.000 kilogram. De Bergkoningin 
werd spéciaal door Werkspoor in 1928 geoóüwd om in te, zetten op Java. Als blijk van 
vriendschap stuurde de Indonesische regering de locomotief in 1981 terug als geschenk 
voor het wegrhuseum. Foto: ANP 


Vanhf dit jaar zal de Inspectie Mi¬ 
lieuhygiëne bij controles proces¬ 
verbaal opmaken als blijkt dat een 
bedrijf de produktie of import van 
een nieuwe stóf niet heeft gemeld. 

Sinds 18 september 1981 moet van 
alle stoffèn die in de EG op de 
markt worden gebracht een zoge¬ 
noemde handelskennisgeving wor¬ 
den gedaan by de lidstaten. De 
fabrikanten in Nederland moeten 
bovendien van een nieuwe stof een 
produktiekennisgeving doen. In 
Nederland is het toezicht op het jja- 
leven van de Wet milieugevaarlyke 
stoffen begonnen in 1987. De overi¬ 
ge EG-lidstaten, op Denemarken 
na, kennen zo’n controle niet 

In de periode van 1983 tot 1990 zyn 
door Nederlandse' bedrijven ruim 
500 nieuw stoffen aangemeld. Sinds 
1987 is het aantal kennisgevingen in 
ons land byna verviervoudigd. Ook 
in de andere EG-lidstaten wordt een 
vergelijkbare toename geconsta¬ 
teerd. 


Verlies Ford 
2,26 miljard 

DETROIT - Het Amerikaanse auto¬ 
concern Ford heeft vórig jaar een 
verlies geleden van 2,26 mQjard dol¬ 
lar. In 1990 boekte, de op een na 
grootste autoproducent yaü de Ver¬ 
enigde Staten nog eeh winst van 
860,1 miljoen dollar. De omzet ver¬ 
minderde Van 97,65 miljard tot 88,29 
miljard dollar. 

Xn het vierde kwartaal.-van vorig- 
jaar leed Ford eén verlies van 475,7 
miljoen dollar. In het vierde kwar¬ 
taal van 1990 was het verlies 518,5 
miljoen dollar. De kwartaalomzet 
nam af van 24,19 miljard tot.21,9j8 
miljard dollar. 

Dé oorzaak is het trage herstel van 
de economie, op de bé^ngiijkste af¬ 
zetmarkten van hét autoconcern, 

De resultaten van het vierde kwar¬ 
taal geven aan dat de maatregelen 
om de kosten te verminderen resul¬ 
taat afwerpen, zo verklaarde Doling 
donderdag. Niettemin verkocht 
Ford in de laatste drie maanden van 
vorig jaar 9,7 procent minder'auto’s. 
Er werdén er ongeveer 1,3 miljoen 
aan de man gebracht... 

Vooral de ontwikkeling op de 
Amerikaanse) thuismarkt speelde 
Ford parten. De economische situa¬ 
tie in de Verenigde Staten was daar 
de oorzaak van. In januari liet Ford 
weten voor 1992 een herstel van de 
autoverkoop in de VS te verwach¬ 
ten. In West-Europa verkocht het 
concern vórig jaar IfiO mihoen 
auto’s, een recordaantal. 

Vorige wéék maakte Chrysler bé¬ 
kend in 1991 een verlies te hebben 
geleden van 795 miljoen dollar. Ge¬ 
neral Motors (GM), de grootste van 
de drie Amerikaanse autoproducen¬ 
ten, maakt volgende week zyn cij¬ 
fers bekend. Over de eerste negen 
maanden boekte GM een verlies 
van 2,5 miljard dollar. Naar ver¬ 
wachting zal het verlies van GM 
óver het vierde kwartaal in de mil¬ 
jarden lopen in verband met voor¬ 
zieningen voor het schrappen 
74.000 arbeidsplaatsen in de komen¬ 
de vier jaar.,In december van het 
afgelopen jaar maakte GM een 
grootscheepse reorganisatie bekend 
om de kosten te drukken. Het con¬ 
cern gaat 21 fabrieken sluiten. 


Shell 


De Stichting Shell Pensioen¬ 
fonds blykt een grootaandeel¬ 
houder van het handels- en 
transportconcem Van Omme¬ 
ren Ceteeo (VOC) te zyn. Het 
pensioenfonds heeft VOC, als 
gevolg van de wet melding zeg¬ 
genschap, bericht dat het hou¬ 
der is van 1*27 miljoen certifica¬ 
ten van aandelen, overeenko¬ 
mend met een (kapitaal) belang 
van 8,4%. 


• Debacle 

De KLM heeft naar aanleiding . 
van het financiële debécle rond 
haar Franse dochter Air Litto- 
ral het hoofd deelnemingen, P. 1 
Solleveld, uit zyn functie ont- ■ 
heven. Solleveld hield namens - j 
de KLM toezicht op de activi- 
teiten en resultaten van onder- ' 
nemingen waarin de KLM éen ‘ 
financieel belang bezit ! 

• Overleden 

Op de leeftijd van 69 jaar is 
jongstleden zondag ir. Jo Cor- 
nelis, voormalig lid van de raad 
van bestuur van Fokker, over¬ 
leden. Als medewerker op do 
ontwerpafdeling en latèr als 
chef van de ontwikkelingsafde- 
ling stond Comelis in de jaren 
vijftig aan de wieg van dé be¬ 
roemde Fokker F27 Friends- 
hip. 

• Lek 

De tien' man sterïce vertegen¬ 
woordiging van de Vervoers- 
bond FNV in de onderne¬ 
mingsraad van de KLM heeft 
gisteren tydplyk het overlég 
met de directie opgeschpft Dat 
gebeurde naar armleidüig vai\ 
een opmatkmg van- ditecteür 
Dèn Hartag over lekken naar 
de pas’. Het feit dat de finan¬ 
ciële problemen van de Franse 
dochtermaatschappij Air Lilto- 
ral, het verlig van de ftiolse 
dochter Air UK es dt lrap 
rond de aanschaf van een 
Boeing 767 breed ip de pers 
zyn uitgemeten, wjjst er vol¬ 
gens Den HÉrtog éP dat de or 
niet, zrirgwildig omgaat met 
vertrauwelyke informatie. De 
directie wilde dan ook weten 
wie het lek was. Den Hartog 
dreigde zelfs de informatie¬ 
voorziening te staken, hetgeen 
voot de FNV-fractie jumioMwig 
was-uit het overleg te stappen. 


Audi 


Autoproducent Audi, onder¬ 
deel van het Volkswagen-con- 
cem, heeft vorig jaar een omzet 
behaald van veertien miljard 
mark na een omzet van 12,1 
miljard mark in 1990. De pro¬ 
duktie nam toe met 6,9 procent 
tot 450.000 auto’s. 

• Werklozen 

Het voor het seizoen gecorri¬ 
geerde aantal werklozen in 
Groot-Brittanmê is van decem¬ 
ber op januari gestegen met 
53.000 tot ruim 2,6 miljoen. De 
werkloosheid groeide van ne¬ 
gen tot 9,2 procent van de be¬ 
roepsbevolking, het hoogste 
pecentage sinds december 
1987. 


beurs 
AM ~ De koersen Op de 
e effectenbeurs zyn 
saldo nagenoeg onver- 
ven. Aan het begin van 
e het optimisme hoogtij 
rvioer, maar een lagere 
van cto Newyorkse beurs 
ongefundeerde enthou- 
eruit. . 

temmingsindex sloot uit- 
0,2 punt hoger op 123,10. 
index algemeen wón 0,4 
202,9 en de EOE-index 
er 0^8 püht bij óp 

waren ’s ochtends op 
behoorlijk gestegen. 
een handelaar werd de 
teerst door angst: Er wa- 
verkopers in de markt, 
nsen baxm zijn winst te 
hun stukken nog meer 
'en. Intussen zyn er wel 
vrezen dat zij over een 
ers echt veel voor hun 
moeten neertellen, 
de uitspraken van hande- 
er weinig omzet was, be- 
. tzet in aandelen een flinke 
to^joen, De totale omzet 
hit op f 1,81 miljard. De 
mdelde fondsen waren 
Olie, Unilever, Philips 


HoBfttfonrtsan 

ASM Amro 

ABNAmroA-inF. 

AEGON 

Aihdd 

Akzo 

Alreate 

Amevcert. 

Bols eert. 

BorsumU^yoert. 

Bdbnn.Tetc, 

DAT / 

DordtschePefr. 

DSBt 

Elsevier eert. 
Fokker eert. ; 
Gist-Broc. eert 


v.k. s.k. 
48,70f 46,48 

80^0 80*20* 

125^0 126,10 

8340 84,00 

130,40 130,70 

192,10 192,10 

5540 5170 

4740 47,40 

0170 66,10 

4340 4340 

24,00 2100 


135,00 135,00 

106,10 10840 
10640 107,40 

2M0 2846. 


Burgman-Ueybroek 
Calvé-Delftpréf 
Calvé-Delftcert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Béteer 
Credit LBN 
Crown v.G.cert 
CSU- 

CSM div.91792 
CSMnrc 

CSUnrcdhr4lJ92 
DAFeert 
Delft lustrum. 1 


250000 2500,00 
810,00 81040 
117746 1180,00 
18040 160,00 
340,08' 34040 
2150 24,20 

32,10 32,10 

12140 128,50 

9140 9240 

/ _ 

9140 92,40 

ftOOf 

ft» 18,60 
2540 ' 2640 


Ned-Springst 

Norit 

NutriciaGB 
NotriciaVB 
Nutricia VB div92 
Ntjv.-Ten Cate 
OcévdGr.div92 


Hoogovens nrc 
Hunter Dottglas 


17040 lO^ 
50,70 :si,io 
6740 66,00 


Itrt.Ned.Gr.c. 

ma ~~ 

Kon.NtAPapier 
KOa Olie 
NedUoyd 
Oeé-v.iGr, 
Pakgoed eert.* 

PdygWtn ; 

Bob#*? 

Rodamco 


- 59,00 59,00 

51,00 5040 


EriksHoWing ’ 
Rexovitlnt 
Frans Maas eert 


3940 3040 

4340 4100 

•, 14549 14540 
6940 5840 

;;^«40 6840 

• Aft CA 


wm 

Ji'i 


StorkVMF 

Unilever eert. 

VerBezttVNU 

Volmac Softw. 

VOCnrc 

Wessanenoert 

Wolters-Kluwer 


4130 41,40 

"9940 9940 

8440, ' 8140 
9840 99.00 

71,00 71,70 

44.70 4540 

18540 18740 

8240 8140' 

2840 2840 

44,00 43,70 

86.70 8840 

6740 6740 


Gamma pret 

Getrohks 

Geveke 

Gevekediv42 - 
! (Sesseo4eN. 
Goudsmit , 

Grolseb ‘ 

GTI-HsMng ’ 


HAL Trust B 
HALttustljnit 
HBG ' 

HCS Technology 
HanékenBeid. 
Hoek’s Mach. 
HolLSea S. 
HolLKloos 
Hoop Eff. bank 


tionals vertoonden net 
««kt een wisselend beeld. 
Won drié dubbeltjes op f 
' vertrouwen in het électro- 
am lééft blijkbaar weer op. 
- won f 1,70 op f 187,20 dank 
‘ koopadvies van de Britse ef- 
yank Warburg. Akzo was 
js wat hoger, maar KLM en 
2 *tilkè Olie gaven terrein prys. 
tooesteen veer laten. Dezelfde 
"g die een koopadvies voor 
* gaf, deelde een verkoopad- 
^P°r DSM uit. De Limburgse 
Weus zakte daarop f 2*50 in 
*°t f 103,60. Hunter-Douglas 
F f 1,30 op f 66. • 


■ teil; 

P 


Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 139,60(139,70) 

DSM 103,60 (103,60) 

Barnier 10740 (107,40) 

KLM 38,80-39,00 (39,00) 

Kon.Olie 14540-148.00 (14540) 

Philips 3340 (3340) 

Unilever 187,00-188,00 (187,20) 

Binenl. aandelen 

Aalbertslnd 4940 51,00 

ABNAmroHkLprt . 6,06 6,04 

ABN AmroHkLdiv. 4440 44,60 

ACF-Qoldingc. 33,70 3440 

AhrendGroqra 138,00 13040 

AsdOpüonsTr. 11,00 10,60 

Asd. Rubber 3,80e 345 

Belindo 352,00 352,00 

Berkel'sPafent 1,12 142 

Blydenst-WilL 35,00 35,00 

Boer De, Kon. 226,00 227,00 

BoerDeWinkelb. 73,00 74,00 

Boskalis Westm. 2440 2340 

Boskalis pref. 26,40 2640 

Brast Beheer 3440 35,00 

Breevast 10.60e 10.40 


IHCCaland 
Kas-Aasociatie 
Kempen* Co 
Kleoe’s Suiker» 


4046. 4140 

4140 4240 

2240 22*60 

30.40 30,40 
*21440 

'i C4& / 83,40 
M4Ó 5840 

81.40 8140 

103.40 10340 

J ,65 5,65 

J4 2340 

«40 4140 

48,70 38,70 

9840: 98,00 

37j»/ 3740 

. 18440 18540 

2174$ 219,00 - : 

13&» 14140 

13840 138,00- 
14,70 14,70 

14,70 1440 

' 20840 20740 

140 1,05 

156,5<r 15640 

252,50 25340 

0,46 0,44 

465,00 46340 

7,70 7,70 

2 80 - 

öo’oO 60,00 


Oren Bank eert 
OTRA 

Palthe . i 
Philips div.’tó 

pgV -.. 

Péyaoïtn 

Portó.FTes 

Randstad 

Ravast 

Reerink 

Samas Groep 

Sarakreek 

Schidtema 

Schuttersveld 

Smit Intern. 

StBanJriérsc. 

Stad Botterdame 
Telegraaf De 

Téxttógr.fwenté 


7000,00 
2340 2340 

15340 '14440 
110,00 16140 

10248 101,80 
6740 6740 

: 840a 8,50a 


DritaLloydlnv. 
DP America Gr J. 


EGFInvestm. 
EMF Rentefonds 
Eng-HolLBeLTl 
Envir.Growth F. 


lieten 

UnDuteb'Group 
VereenigdeGlaS 
Veto eert •. ' 
VoSrorStevin 
Vredestein 
VRG-Groep 
, Wegener 
WestlnvestF. 
West InvF. wb 
-Vollers Kluwer 
Wyers 


. 66,00 • ■ 66,00 

3240 32,80 

2040 2048 ’ 

, 137,00 138,00 

146,00 14640, 

4540 : 4540 
2540 2640 

• 7640 .' .17,10 
V 40,40 4040 

1440 1440 


5040, 
45.40 
1540 
45,70 
90,00 
89,08 
2340 1 
. 120,00 

31,90 
5»40. 
1440 
«.40 
«240 j 
1840 
110,00b 


Eur^ss. Trost 
EMS Growth Pand 
EMSIneoroeFuod 
EMSOfEsb. Fund . 
EOEDutchSUF 
Eur.Growtb Fund 


28.00 

5940 

14,80 

4340* 

82.50 

1840 

116,00 


3340 3240 


KBB 

Kon.Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré&GL 

Macintosh / 

Maxwell Petr. 

MoearaEnim 

MEnimO&cert 

Moolen Holding 

Mulder Boskoop 

Multibouse 

Mynbouwk. Werk. 

Naeff 

NAGRON 

NIB 

KBM-Amstelland 
NEDAP 
NKF Holding 
NedPartMg 


36,70 3740 

940 9,40 

1810,00 960,00 

3040 3140 

72,00: 7540 

52,00 53,10 

390,00 390,00 

195,00 19640 

52,00 52,00 

42,00 4240 

116,50 11540 

1200,00 1180,00 

15400,00 15^0,00 

35,80 36,50 


5,10 540 

36040 36040 

525,00Ï 

51,70 51,70 


9,10 9,00 

345,00 351,00 

200,50 201,00 

5640 56,00 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro AamLF. 8040 

ABN Amro Amer.F. 69,00 

ABNAmroEur.F. 73,00 

ABN Amro Far EF. 54,10 

ABN Amro laq.Gf 181,70 

ABNAmro NethJ. 8440 

ABN Amro Obl.Gf. 175,60 

AegonAandelenf. 3440 

AegonSpaatplus 545 

ABNBelegJbnds 6140 

ALBEFO 51,60 

AldollarBF$ 26,60 

AlgFondsenbez. 233,00 

AllianceFUnd 10,60 

Araba : • 11,40 

Amro North Am. F. 66,80 

Amvabd 8440 

AsianTigersF. 6340 

Asian Select. F. 5740 

AustroHung.F. <70 

Bemco RentSeL 56,00 

Bever Belégg. 340 

CLN Obl. Div. F. 109,70 

CLN ObLWaardef. 113,40 


FargastSeLF. ' 
Gim Global 
GroripaiSant • 
HoOandFtnd 
HoD.Eur.Fund 
Hofl. Obl.Fonds y 
flon.Pae.Rmd 
HolLSeLFond8 
Iimovest 
Intèbonds 
Intóeflekt500 
Intereffektwt 
’ Investapart 
:»ISHimaLFundJ. 
Jade Fonds . 

Japan Fimd 
Jap.Ind-Alpharfc , 
Jap.Se<lR8tyeft *' 
Korea Pac.Tir.$ 
UaLCatütalFJ 
MeesObLBSvi’. 
Mexico Income F. 
MK IstVenturea 
Mondibel 
NaLResFund 
NedufoA 
NedufoB 
NMBDutchFund 
NMB Geldmarkt F. 
NMBGlobal Fund 
NMB ObligFonds 
NMBSpaardJ. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F, 
New Asia Fund 
NomuraWarr.F. 
Otera, Belegg, 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dünensidhs 
, PaoPropBecJ. 
Pierson Rente 
Postb.Beleggf. 
Postb.Verm.gr.f. 
ProspJntHIP$ 
Rentalent Bel. 

Ren totaal NV 
RG America F. 
RGDivireiitF. 
RGEuropeF. 
RGFtorente 
RG PacificF. 

RG SP Groen 


2940 

37,40 

39,10 

134,00 

«7,70 

1040 

51.70 
35,49 
6,50 

104,30 
105^0 
103,40 
314,00 
4940 
.740 
5840 
§2.40 , 
'.146 
7240 X 
474Ó 
12440 
10040 

82.70 
7840 


210,00 


1440 


146' 

«49 
124,70 
100,90 - 


RG SP Kauw 
RG SP Geel . 

RodinflropA 
Robncpcuiap , 
SchroddnlPcF 
Sci/TfechJ 
Technology Ptnid 
Tokyo PacJdold. 
Trans EutJund , 


Ué-Inrejt 
UmcoavJtej . 
UnifimdtDMC.: 
Vaste WaardJftÉf 
VaatNed ' 
VIBNV V 
VSB Mix Fund 
VSB RateFimds 
WBO Intern. ■ 
WerekttaveNV 
Yen Vtiue Fund 

Z0MFfoidaF4 >’ 


far&UntoMfM 

in,’i 


PtaPac. Winkel 
PieMedlcal 
Sitnac Techniek 
Sfigro Beheer 
SuezGrFund 
VHS Onr. Goed 
VïlenzoInL 
Weina 


W40 
3140 
1540 
11340 
* ,5840 


Weweler 

«Ml Street 


noarse kroon (100) 
oost schftL (16(0 
porteseudo(WO) 
qjaansepes.(lOO) 
tokse pond (100) 
zweed» kr.(KN9 
zwitsA.(lOO) . 

Wisselmarkt 

amenk.doBar 


2740 29,70 

15,75 1645 

1,18 147 

1,78 U6 

04281 9406 
26,45 2149 

12340 12740 


Dew Joaes 


Industrie 3449,65 
-30,19 


an&braads 

«nerteUel 

amococorp 

aüarcoinc. 

brifaL steel 

boring co 

canpacific 

ehevton 

chknuta 


iedison 

tequip». 


140355-1JHI6V!) 
04930-142») 
14594-14994 
5,4635-5,406 ,‘ 
142325-142875 


beig.ftankOOO) .. 5,46354,405 * 

cawLdeUar 142325-142875 
dtettttkreonOto' 294^960 
dudreraskdto 1125380-1124819 
engelse pond ■ 342903430 

ftmaefh^OO» 8842033470 
griekreéiüw 04230-14230 
hoo^dsOaram 84958-234759 
iersepond 240803499» 
14540 • 155,40 

JW9 ;HS0 esritnan kodak 


116,60 

11640 

2140 

- 

940 

940a 

7640 

7640 

1170,00 

1180,00 

118,00 

118,00a 

119,» 

/11940 

44,70 

4440 

5441 

5442 

4540 

4540 

36,00 

36,10 

101,75 

101,78 

11740 

117,40 

3740 

3740 

6,00 

- 

040a 

0,93 

25040 

251,10 


0WF4 
.GamiObLFJ ' - 
DeDrieElectr. 

Delta LLDoöarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Uoyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
PutchTakeOv.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&LBriegg-l 
EALBeleggi 
E*LBetegg4 
E&L Betegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
GaiaHedgéI 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 


g&.éèftne 

gektaotn» 


heétett-padt 

itttbusinadt 

icttelM 

kimairlinea 

pcd o nnél 

merckco. 


itaUre (1048(9 1445045,060 

, japyen (10.000) 141,725-141425 

nwzeeLdoflardOQ) «4714448M 

noorse kroon (108) .2848938,739 
03Stenr;-.Ji.(Jf9) * 154920-16,0030 

port escudos (168) 14880-1400 

spaanse pes-ftOfl 1,7835-1,79» 

surttgukte*'. ' ' QJMlO-1,0318 

zweed» kr. (1004 W31415 

zwitsJtakflO© 125,440-125,4» 

een. 2499534815 

j 1 1 * -4 . *• . 

Index AmstBitfaBi 

CBS-koersindex(19fóf 100) 


penn central 

philips 

primoica 

royaldutch 

seararoebuck 

sfe-south-pac. 

texacoinc. 

united techn. 

westinghou» 

«hitman corp 

woolworth 

Advieskoersen 

amerikdoflar 

austr.dollar 


algemeen 

idekcLko&otie 

International 

lokale ondemem. 

idfinatcied 

idniet-financ. 


20248 20240 
197,10 19740 
204,7» 285,40 
20140 »2,00 
14640 146,00 
25540 256,40 


Mfia 

afaoamro c apr 

•egn 

c jul 

rik 

capr 

ah 

c jul 

akzo 

efeb 

akae 

efeb 

akzo 

c apr 

akzo 

c apr 

d/B 

cieb 

dam 

c apr 

<«ii 

P»pr 

eoe 

c téb 

e» 

efeh 

eoe 

c Sri) 

eoe 

c mrt 

eoe 

c mrt 

eoe 

pfeb 

e» 

pfeb 

eoe 

pfeb 

eee 

p mrt 

eoe 

papr 

eoe 

papr 

ing 

c apr 

mg 

c okt 

mg 

cjM 

Um 

c apr 

nfc 

caug 

Dhr 

c mei 


CBSJierbeleggmgsmdex (1983=100 
algemeen 288,40 28840 

ktexcUratLolie 205,10 26646 


algemeen 
id exdkon-olie 
interna tiona IS 
lokale onderriem, 
id financieel 
idniet-financ. 


30340 30448 
27140 271,10 
215,60 215,IC 
32449 3254C 


340 


Inter/ViewEur. 

3,20 

340 

' 15040 

1504Q 

KShne+^eit 2 

«40 

4540 

35,40 

3540 

LCI ComputGr. 

5,60 

5.» 

105,» 

10640 

Helle, van nrc 

39.» 

39,» 

49,00 

49,W 

Nedoon Groep 

4440 

45» 

9840 

9740 

Nedschroef 

84,70 

84» 

11340 

113,50 

Neways Elec. 

7,40 

7» 

96,40 

96,60 

New Eurütls DM 

19,70 

19,70 

54,40 

54,40 

Newtron HokL 

1.80 

' 1.» 


canaddoüar 
deense kroon (190) 
duft» mark (100) 
engelse pond 
firëe mark (109) 
franse frank (MM) 
grieksedr.(lOO) 
Mïseoond 
itaLüreOO.OOO) 
jap.yen (10.000) 
Joeg.din.Vm 100 


1,740 1460 

140 1,42 

541 541 

1,460 1480 

2940 3040 

110,00 114,00 

3,09 344 

3945 4245 

31,40 34,15 

0,85 1,05 

2,85 3,10 

1340 1540 

138,00 144,00 


CBS-stemmingandex (1990=100) 

algemeen 12140 122,10 

urtentaüoo , 134,40 135,40 

lokaal . ' 119,60 119,70 

fiainstell 127,80 127,40 

uet-financ 118,10 11840 

industrie 12540 125,40 

transp/opri 1374» 13646 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 2047030,976, vorige 
2043030430, bewerkt 22470 laten, 
vorige 22430 laten. 

Zilver onbewerkt 295316, vorige 205375, 
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten. 


onnet 
4740 223 

13040 332 

9540 582 
8540 193 

135,00 201 

140,» 174 

14949 903 
145,08 179 

19540 319 

11949 219 

M949 243 
296,96 4» 

29540 746 

3604» 5» 
29540 1» 

30941 967 
20040 3M 
29549 239 
30040 781 

31040 . 2» 

2954» 165 
30046 353 

5041 1643 
5040 1» 

4748 224 

404» 172 

10149 5» 
9949 7» 
3240 684 
3240 1732 
S&M 1393 
3240 371 
3540 361 
3740 20 

3548 248 
3040 334 

454» 3» 
2048 291 

3249 443 

391» 974 

3249 492 

15540 174 

570.» 251 

48040 2B 


pfeb 

570» 

2» 

•M9 

c feb 

1»» 

241 

24» 

e»r 

199» 

3U 

3» 

e o94 

159» 

t» 

49» 

c apr 

99» 

9» 

U» 

c ckt 

95» ' 

543 

200a 


vJl sJl 

8.78 07» 

24» 349 

24» „2,00 

3,18 346 

540a 440 

ÏJO 149a 

448b 549 

240 2» 

84» 04» 

241 14» 

M» 248 

74» 749 

3,18 349 

MO Uk 
949a 74k 

04» , U» 

94 » 1 m 

14 » ul 

441 448 

5.78 64» 

44» 349 

44» 94» 

24» 149 

34» 346 

646 646 

148. Ui 

245a 2» 

216a 2» 

<46 140 

146 249 

949a 149 

249 341 

U» U» 

<46 149 

239 29» 

748 74k 

279 241 

154» 18,79 

940 948 

848 0,4» 

U» U8 

148 148 

SJO 448 

i.« UI 


a=late* 

h=hiedea 

»—n*»ni»(nl 


gebieden-i-ex-dw. 
k=tatM«ei-dn. 
k=gedaan+h 
l^gedian+g 
rk°= rt e »on rs vnrtge dag 
Élil 


•*>&£? 


DE PEUGEOT 205, 

NU MET F 1.000,- AAN GRATIS 
ACCESSOIRES NAAR KEUZE, 
OF: NU HALEN, 

1 SEPTEMBER PAS BETALEN. 


xALiy£ 


A VTO DER VEH'\Ï 


En mochten 


Zegt het begrip "prijs/waarde-ver- 
houding” u iets? 

Welnu, als we naar de prijzen van 
de Peugeot 205 kijken, dan heeft ’ie z'n 
waarde wel bewezen, dachten we zo. 

Winnaar van zo ongeveer iedere 
belangrijke rally in de wereld. Tweemaal 
wereldkampioen rally. 

Tweemaal winnaar van Paris-Dakar. 
In Duitsland (maar liefst) uitgeroepen tot 


AL.t GENOEMDE BEDRAGEN EN PRIJZEN 


nummer één in de prestigieuze competitie 
"Besten Autos Der Welt”. 

In Engeland bekroond als ”Car Of 
The Decade”. En nog veel meer. 

Bedolven onder de prijzen is ’ie. 

Tot zover klinkt dit allemaal bij¬ 
zonder fijn voor Peugeot, zult u zeggen. 
Maar zit er voor ü ook winst in? 

Welzeker. Allereerst de geruststel¬ 
lende gedachte om in een auto te rijden 

NCL 0TW E XCL KOSTEN RIJKLAAR MAKt N AANBOD ZOLANG DE VOOR RAAD STREET KIEST J Ni£ T HET * 
WORDEN VERSTREK! pijOR PE CUE 01 f iNANi..ERiNG NEDERLAND .AANGESLOTEN BlJ hET B*Rl 


die tot en met geprezen is, en die dus door 
en door bewezen is. 

Vervolgens moet u weten dat er 
een competitie is,waarin wij al jaren achter¬ 
een uitstekend scoren door zeer laag 
te eindigen: het autokostenonderzoek van 
de Consumentenbond. 

En tijdelijk presteert de 205 nóg 
meer voor z’n prijs. Als u tussen 1 februari 
en.l april van dit jaar een nieuwe Peugeot 


205 personenauto koopt én registreert, dan 
kunt u namelijk kiezen. 

We bieden u dan ter waarde van 
maar liefst f 1.000,- gratis accessoires naar 
keuze aan (inclusief BTW en montage). 

Of, als u dat liever heeft, een van 
de twee financieringsregelingen’. 

Nu halen en pas op 1 september 
van dit jaar betalen. Danwel een lening 
met een bijzonder lage rente (vanaf 8,9% 


PEUGEOT 

DYNAMISCH OP WEG. 


AhöOD DAN HELFT U RECHT OP* 5üG - CONTANT ‘DE FINANCIERINGSREGEL.NG OEl.DT NIET BIJ L E AS* Dl UITtilÜTLlDt öt TALING !MAX f 10 0ÜÜ -1 EN JE Ll N i N > > iFERSTE f 10 000 ■ «4% HU , 
ONDER Ll GEbRU KEi «JKE VüüRWAAhDEN VAN EEN HUURKOOP OVEREENKOMST INFORMEER BiJ UW 01 Al l K NAAR !>£ MuGl.. IJKHt DEN E N VOOR WAAR JEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 


effectief over de eerste f 10.000,- bij een 
looptijd van 24 maanden). 

De laatste prijs die we hier zullen 
vermelden, is: vanaf f 21.940,-. 

Als u meer wilt weten, bent u na¬ 
tuurlijk welkom bij de Peugeot-dealer (de 
adressen vindt u in de Gouden Gids). 

JE VOELT JE LEKKERDER 
IN EEN PEUGEOT 205. 

4 MND. 4 HIJ tb MND. 10 4% Bij 4H MNÜ) 


de prijzen van de 205 

u niets zeggen, 
dan krijgt u wellicht 
een goed gevoel 
van het voordeel. 


auto k 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 7 


F' .~ j 


Importeurs ontkennen ontmoedigingsacties tegen koop occasion 

Tweedehandsje wint het 
van splinternieuwe auto 


A 


TT 


Wordt het een tweedehands of een nieuwe. Dat is 
Vaak de vraag bij de aanschaf van een auto. Het ant¬ 
woord is simpel, want de koper is doorgaans veel 
goedkoper af als hij een goed tweedehandsje op de 
kop weet te tikken. 


^ e denen: de meeste auto’s heb- 
> en in hun eerste jaren enorme 
oge afschrijvingskosten. Na die 
Ja wordt het aantrekkelijker 
ai er in te rijden. Het is voor de 
oper financieel het meest gun- , 
om een tweeëneenhalf jaar 
tide auto te kopen. Ook hoeven 
udere auto’s gemiddeld niet va- 
e r naar de garage en ze staan 
de eerder met P ec h langs 

hoewel de verhouding tussen 
euw of occasion al jaren onge- 
eer hetzelfde is (1:2, in het voor- 
e el van de occasion), doet een 
^anisatie als de Bovag er alles 
n orn de gebruikte auto in een 
beter daglicht te stellen. 
"Oordvoerder Spruijt van de 
oyag: „Het Bovag-garantiebe- 
tjs is natuurlijk het meest be- 
otid. Maar de laatste jaren 
ooien er meer instrumenten om 
£ consument te beschermen, 
o is het door de invoering van 
autopas voortaan onmogelijk 
v e . de kilometerteller te 
„ °^ en - Om de koper de gele- 
Drwf'd le geven in geval van 
e ernen na de aanschaf van 
O tweedehands auto iets te on- 
rn emen, begint in mei de nieu- 
t»? Geschillencommissie Auto. 
r le ,r kunnen automobilisten te- 
.J^ht als ze klachten hebben 
er reparaties of het onderhoud 
an hun auto. In het verleden 
as deze mogelijkheid er niet.” 

Maandkosten 

Jh een onderzoek van de Consu- 
entenbond werden de kosten 
van > 45 nieuwe en gebruikte 
j t( ? s ..vergeleken. Uit de tabel- 
te* 1 dat hoe ouder de mees- 

mj " ut o’s zijn, hoe lager de ge- 
e pk . maandkosten voor de 
do i^rker worden. Bijvoorbeeld 
Volkswagen Golf 1.6 CL. In 
ko , eerste tweeëneenhalf jaar 
doei de autom obilist gemid- 
v : if d gulden per maand. Na 

^aar is dat bedrag gezakt naar 
gulden, een jaar later kost de 
gen de automobilist elke 


gsm 


maand 759 gulden en rijdt hij 
maar liefst zeveneneenhalf jaar 
lang in deze auto, dan kost dat 
hem maandelijks 728 gulden. Bij 
sommige auto’s zijn deze ver¬ 
schillen nog groter. Bij deze kos¬ 
ten zijn ook gemiddelde repara¬ 
tiekosten meegerekend. Ook al 
zijn deze bij oude auto’s vaak ho¬ 
ger, het heeft geen negatieve in¬ 
vloed op het verschil in de kos¬ 
ten tussen nieuwe auto’s en 
occasions. 

Bij het kopen van een auto is het 
verstandig niet alleen naar de 
aanschafprijs te kijken, maar 
ook naar andere kostenposten. 
Deze zijn te verdelen in variabele 
en vaste kosten. De variabele 
kosten zijn afhankelijk van het 
aantal kilometers dat met de 
auto wordt gereden. Staat de 
auto stil, dan hoeft de eigenaar 
uiteraard geen geld uit te geven 
aan benzine en reparaties. Onaf¬ 
hankelijk van het aantal gereden 
kilometers moet de automobilist 
vaak fors afdragen aan vaste kos¬ 
ten. Het grootste onderdeel hier¬ 
van is de afschrijving, maar ook 
de motorrijtuigenbelasting en 
verzekering tikken behoorlijk 


w 

* V 37 : jH * ? ?. j | ■ ’Y- 


nT: I nr 

tób* 


y \; ' " ; : Vv 


Itf WËi 


*■*■:*' 
I 

• Tweedehands auto’s: de moeite van het overwegen waard. 


Foto: PETER ROOZEN 


Motorbeurs in 
Utrecht opent 
motorseizoen 


Van onze verslaggever 


Zodra de dagen weer langer 
worden, wordt de Jaarbeurs in 
Utrecht aangeveegd voor de 
Motorbeurs, traditioneel het 
loopplankje naar het naderen¬ 
de motorseizoen. Vanaf van¬ 
daag loopt deze motorshow 
voor de achtste keer in succes¬ 
sie. Gedurende drie dagen 
staan in welgeteld 124 stands 
meer dan duizend gebruikte 
motoren opgepoetst te kijk en 
te koop. Uiteraard zijn er ook 
nieuwe modellen te bewonde¬ 
ren op deze populaire motor¬ 
beurs, georganiseerd door Jan 
de Rooy Produkties uit Breda 
en vorig jaar goed voor meer 
dan 50.000 bezoekers. 

Gelet op de bijna niet bij te be¬ 
nen groei van het aantal ’motor- 
muizen’ - vorig jaar gingen 
maar liefst 95.000 kandiaten op 
voor het A-rijbewijs - verwacht 
de organisatie nu een nog grote¬ 
re toeloop. 

In de schaduw van de uitgestal¬ 
de ’bikes’ worden tal van andere 
evenementen gehouden zoals de 
huldiging van Wilco Zeelenberg 
als Motorsportman van het Jaar. 
Elke bezoeker krijgt bovendien 
het Motorboek ’92 cadeau. 

De openingstijden zijn: vrijdag 
14 februari van twee tot tien uur, 
zaterdag en zondag van tien tot 
zes. Toegangsprijs: ƒ12,50. Kin¬ 
deren onder twaalf jaar onder 
begeleiding gratis. 


• De trottoirs en par¬ 
keerterreinen vol moto¬ 
ren. Dat is het het ver¬ 
trouwde beeld voor bezoe¬ 
kers van de Motorbeurs 
die dit weekeinde in 
Utrecht wordt gehouden. 


üverspoeld 


Een te groot aanbod van occa¬ 
sions kan de autofabrikanten 
behoorlijk in de wielen rijden. 
Een aantal jaren geleden werd 
de Nederlandse markt over- 
spoeld met tweedehands auto’s. 
De Nederlandse importeur van 
Volkswagen en Audi nam maat¬ 
regelen. „Bij onze dealers ston¬ 
den maar liefst 13.000 gebruikte 
auto’s. De verkoop van nieuwe 
exemplaren liep hierdoor aan¬ 
zienlijk terug. We zijn toen een 
grote actie begonnen. Extra ac¬ 
cessoires als sportvelgen moes¬ 
ten kopers van nieuwe auto’s 
over de streep trekken. Dat is 
aardig gelukt,” meldt een woord¬ 
voerder van het bedrijf Pon’s in 
Leusden. Volgens hem zijn er 
geen permanente acties tegen de 


verkoop van tweedehands auto’s 
zoals in het verleden. 

Op dit moment staan er onge¬ 
veer zevenduizend gebruikte 
auto’s in de showrooms van de 
Volkswagen en Audi-dealers. 

Aangeven hoeveel nieuwe heili¬ 
ge koeien er staan, kan de 
woordvoerder niet. „Dat zijn de- 
monstratie-modellen. Als een 
klant een nieuwe auto wil kopen, 
moeten wij die leveren.” Maar 
hij bevestigt dat de verkoop van 
occasions ongeveer twee keer zo 
hoog is als nieuwe auto’s. 

Volgens woordvoerder M. Tim¬ 
mer van de RAI, een organisatie 
die auto-importeurs vertegen¬ 
woordigt, is er sprake van twee 
verschillende markten met elk 
hun eigen doelgroep. Timmer 
stelt dat de nieuwe auto een 


groot psychologisch voordeel 
heeft op de gebruikte. „Bij een 
occasion weetje vaak niet wie er 
in gereden heeft. Je weet niet 


wat er met die auto is gebeurd en 
of er voorzichtig mee is gereden. 
Bij een nieuwe auto heb je die 
onzekerheden niet.” 


Fietsen mee op de auto 

Fietsen meenemen met de auto, om dan ergens in een mooi stukje 
natuur lekker op de pedalen te gaan, is een wijdverbreid verschijnsel 
geworden. De pas geïntroduceerde Bike Bar is een nieuw type trek- 
haak-fietsendrager, voor twee of drie fietsen. 

Voor elke fietsbandensoort is een passende oplossing mogelijk. Ook 
kan de Bike Bar voor de caravan geschikt gemaakt worden. Hij past 
op alle soorten trekhaken, ook de lastige waarbij maar enkele centi¬ 
meters ruimte is tussen de kogel en de autobumper. 

Als accessoire op de Bike Bar komt er ook een bagagerek, waarop je 
vrachtjes kunt vervoeren, bijvoorbeeld tuin- en bouwspullen. De kof¬ 
ferbak van de auto blijft daardoor gevrijwaard van vuil. Het is een 
goed doordacht concept, ook wat het opbergen betreft. In schuur of 
garage neemt de opvouwbare drager slechts heel weinig ruimte in. 
Verkrijgbaar bij automaterialenzaken, adviesprijs voor standaarduit¬ 
voering, dus zonder extra accessoires, 299 gulden. Informatie Heek & 
Co, Schiedam, 010-4469678. Prelude: techniek imponeerde 

dl • I I I I i lil |v | 1 | 1 I II I |^ # Veelal goed verdienende jonge sportie- 

J I ■ ^ ve types zullen zich een Honda Prelude 

** aanschaffen. 


-JjQ gR SIEM LEEUWENKAMP 

hlf maar meteen met het 
, ^grijkste te beginnen: 
d **° n da Prelude verdient 
t me este punten met de 
echnischie styling. Maar het 
tnt erl /Jk is nu ook op een 
, a al ander plan terechtge- 
i: men > waardoor de sty- 
p ® svaar digheid vrijwel 
e n goed is. Er staat niet 
nif er Zo n Platte en breed 
a S^kte Accord. De hele 
pjjo heeft nu veel meer een 
7 -;v n . karakter en schurkt 
p h ln het Hönda-gamma 
k T ° egUjk tegen de klassie- 
Uegend voor het behalen 
van wat extra imago. 

kaat Z l ch J lerkent in het P redi ' 
snnrc §0e , d ver dienende, jonge 
^Portievelmg schaft zich de nieu- 

on a e i^d e aa n. Na de primeur 

Salrfn T0 ^ 10 Motor Show ’ Het 
de r Pn ln Bru ssel en Autosalon 
ratip \ eV ^ k° mt de vierde gene- 
v er L n de Prelude bt) ons in de 
iirinnrt P var^f medio maart. De 
l£Et Ur denkt maandelijks 40 
ko5f b 5 erS x Voor deze 5 3 mibe 
cj en nde da Panse ’Jag’ te vin- 

het^r de li e ikozende naam van 
ah ■ oe mruchte merk Jaguar. En 
me ackter de Prelude staat kan 
conV 0ntkend w °rden dat XJS- 
ontouren zeer ste rk aanwezig 

Honda dlt , paradepaardje van 
vhn da ’ P e hu tdige Prelude die 
had^H r t f r , U ^ op de markt kwam 
lincr dadelijk een minder sty- 
'mg-gevoelig ontwerp. 

nieuwst e Prelude van 444 x 
Danr m heeft een stevi ë e achter- 
pethi’ ^ aar X an de zijkanten soe- 
Ue fJ 28 doo h° pen naar de spitse 

een i' * Die *! eeft in het ce ntrum 
en iets verhoogde V-vorm; knk 

aaar de BMW 850i en wederom 
„ ...er ditmaal aan de voorzijde 
gelijkenissen te trekken. Voor- 
Fu * r Jr en mooie synthese van 
nts/Duitse wensen, waarmee Honda in Europa wellicht goed 
voor de dag kan komen. 

Motorisch gezien is er het beken¬ 
de krachtwerk van de 2 ltr/133 
pk zestienklepper uit Accord. 
Echt nieuws komt van een 2.3 
ltr/160 pk motor met twee boven¬ 
liggende nokkenassen die de 
prijs van de Prelude dicht in de 
buurt van de 70 mille brengt. 
Eenvoud siert de mens, maar 
niet de Prelude; weg dus met dat 
simpele 2 ltr/106 pk twaalfklep- 
pertje, zodat alleen genoemde 
potente knapen het aandrijfwerk 
mogen verrichten. 

Door een kortere wielbasis (255 


cm), minder reacties bij in- en 
uitveren en een grotere spoor¬ 
breedte (152/151 cm) is de Prelu¬ 
de een lekkere ’rock & roller’ 
geworden. Hij helt nauwelijks 
over in de bochten, voelt aange¬ 
naam stijf aan, weinig stuurreac- 
ties door oneffenheden en hij ligt 
als een plak kauwgom op de 
weg. 

Naast 7 cm extra breedte hebben 
de wielen en de banden ook een 
ruimere maatvoering. Onder de 
Prelude 2.3i zitten 6.5JJ/15 licht¬ 
metalen velgen met 205/55R-15 
banden, de tweeliter versie no¬ 
teert stalen 5.5J/14 velgen en 195/ 
65R-14 banden. 


Vierwielbesturing is niet meer 
standaard, ABS en een airbag 
zijn in de duurdere modellen wel 
standaard. In het topmodel 2.3i 
zit 4WS als nieuw elektronisch 
gestuurd systeem. De verander¬ 
ing betreft de geringere mate 
van tegengesteld sturen naarma¬ 
te de snelheid van de auto hoger 
wordt. Daardoor vermindert het 
effect van natuurlijk onderstuur 
bij deze voorwielaandrijver. 
Honda denkt met deze duidelijk 
bredere Prelude meer te kunnen 
penetreren in de ’two-plus-two’- 
klasse. In dat segment is er een 
duidelijk waarneembare belang¬ 
stelling voor middelgrote spor¬ 
tieve coupés. 


DOORTOOFBRADER 


Wie ’s avonds en 
vooral ’s nachts veel 
naar de radio luis¬ 
tert, klinkt het 
waarschijnlijk be¬ 
kender in de oren 
dan de laatste hits 
van Prince of Ma¬ 
donna: ’Op de 

Rijksweg A13 is een 
spookrijder gesigna¬ 
leerd’. Zo’n vier, vijf 
keer per week belt 
de Algemene Ver¬ 
keersdienst (AVD) 
van de rijkspolitie 
in Driebergen naar 
de studio van Radio 
1 in Hilversum om 
te melden dat een 
automobilist zich te¬ 
gen het verkeer in 
op de verkeerde 
helft van de rijbaan 
beweegt en dat an¬ 
dere weggebruikers 
dus moeten uitkij¬ 
ken. Hen wordt bo¬ 
vendien aangeraden 
de spookrijder met 
lichtsignalen te 
waarschuwen. 

Meestal werkt dit waar¬ 
schuwingssysteem uit¬ 
stekend, zegt woord¬ 
voerder J. Bode van de 
AVD. Zo werd er door 
de Verkeersdienst in 
1991 in totaal 169 keer 
naar Hilversum gebeld 
om de aanwezigheid 
van een spookrijder te 
melden. Slechts in twee 
van die gevallen kwam 
het daarbij vervolgens 
alsnog tot een botsing. 
Doden vielen er niet, 
wel één gewonde. Tien 
keer werd de spookrij¬ 
der door de politie zelf 
staande gehouden. En 
in 26 andere gevallen 
kreeg de AVD later te 
horen dat de spookrij¬ 
ders in kwestie door 
mede-weggebruikers 
tijdig konden worden 
gewaarschuwd. In alle 
overige gevallen werd 
van de gemelde spoo¬ 
krijders niets meer ver¬ 
nomen. „Waarschijnlijk 
loos alarm,” aldus Bo- 


Ongevallen met 


mm 


uitzondering 


de. „Of de betrokkenen 
merkten zelf op dat ze 
verkeerd zaten.” 

Afgelopen maandag¬ 
avond ging het echter 
een keer grondig fout. 
Toen keerde een 18-jari- 
ge vrouw uit Brielle 
rond half negen ter 
hoogte van Moordrecht 
op de A20 haar auto, 
doofde de verlichting 
en reed in volle vaart te¬ 
gen het verkeer in. De 
rit duurde slechts enke¬ 
le minuten. Zij botste 
frontaal met een tegen¬ 
ligger, een 31-jarige 
man uit Krimpen aan 
den IJssel, die een half 
uur later op weg naar 
een Gouds ziekenhuis 
overleed. Ook de vrouw 
overleefde het ongeval 
niet en stierf later die 
nacht in een Rotter¬ 
dams hospitaal. 

Ook in dit geval had 
Driebergen gebeld; de 
melding was kort voor 
half negen uitgezonden. 
„Tsja, een tragisch ge¬ 
val waarbij waarschijn¬ 
lijk de wens tot zelfdo¬ 
ding in het spel was,” 
meent Bode. „Maar ik 
geloof niet dat dit ty¬ 
pisch is voor de gemid¬ 
delde spookrijder. Na¬ 
tuurlijk komt dat wel 
eens vaker voor, hoewel 
er in Nederland geen 
concreet cijfermateriaal 
over beschikbaar is. 
Maar voorzover ons be¬ 
kend is, komt het maar 
zelden voor dat mensen 
bewust en gewild tegen 
het verkeer inrijden.” 

Volgens Bode gaat het 


bij spookrijders in 
meerderheid om oudere 
weggebruikers die zich 
vergissen en bijvoor¬ 
beeld een afrit voor een 
oprit aanzien. „Vaak 
zijn dat mensen die zich 
de verkeerssituatie nog 
van vroeger menen te 
herinneren en niet in de 
gaten hebben dat er in¬ 
middels het een en an¬ 
der is veranderd. We 
hebben daarom een 
aantal jaren geleden 
overal bordjes op afrit¬ 
ten geplaatst met de 
tekst ’Ga terug’. En we 
zijn natuurlijk steeds 
bezig de bewegwijze¬ 
ring zo duidelijk moge¬ 
lijk te maken. Ik geloof 
dan ook niet dat er - in 
combinatie met ons ra¬ 
dio-waarschuwingssys¬ 
teem - veel meer aan te 
doen is.” 

In België wordt daar in¬ 
middels echter anders 
over gedacht. Daar ont¬ 
stond de afgelopen 
maanden een publiek 
debat over het spookrij- 
den nadat een 80-jarige 
automobilist die op de 
verkeerde weghelft te¬ 
recht kwam een onge¬ 
val met vijf doden ver¬ 
oorzaakte. In dat debat 
kwam een Duits onder¬ 
zoek uit 1978 aan de 
orde waaruit bleek dat 
bijna een derde van alle 
spookrijders zich be¬ 
wust tegen het verkeer 
in bewoog. Nog eens 
een derde bleek zich 
onder invloed van te¬ 
veel alcohol te hebben 
vergist. Recent Bel¬ 
gisch onderzoek leerde 
bovendien dat de ge¬ 


middelde leeftijd van 
de spookrijders lager is 
dan tot nu toe werd 
aangenomen. 

Overigens gaat het bij 
de spookrijders die zich 
bewust tegen het ver¬ 
keer in bewegen niet in 
de eerste plaats om po¬ 
gingen tot zelfdoding 
maar speelt vooral de 
bravoure van jongeren 
een rol. Zij sluiten wed¬ 
denschappen af waarbij 
het als een kunst wordt 
beschouwd zo lang en 
zo hard mogelijk tegen 
het verkeer in te rijden. 
België telde het afgelo¬ 
pen jaar negen doden 
als gevolg van het spoo- 
krijden; in Duitsland 
telt men er jaarlijks ge¬ 
middeld twintig. 

Gealarmeerd door deze 
cijfers besloot de 
Vlaamse verkeersmi¬ 
nister Sauwens deze 
maand tot een experi¬ 
ment. Op twintig 'spoo¬ 
krijder-gevoelige’ afrit¬ 
ten worden de komen¬ 
de maanden over de 
gehele breedte van de 
weg strippen aange¬ 
bracht met een speciaal 
soort pennen die vanuit 
de goede richting mee¬ 
geven zodat de automo¬ 
bilist er geen hinder 
van ondervindt maar 
die zich vanuit de ver¬ 
keerde richting in de 
banden van de spoo¬ 
krijder boren en aldus 
de auto tot stilstand 
brengen. 

Het systeem is ook bij 
het Nederlandse minis¬ 
terie van Verkeer en 
Waterstaat bekend. 
Daar ziet men er vol¬ 
gens een woordvoerder 
voorlopig echter meer 
na- dan voordelen in. 
Zo is de weersgevoelig- 
heid van de constructie 
nog nauwelijks getest 
en voorziet men boven¬ 
dien de nodige proble¬ 
men voor de politie en 
andere hulpverleners 
die in geval van een ver¬ 
keersongeluk snel ter 
plekke willen zijn. 
Want, zoals het Belgi¬ 
sche dagblad De Mor¬ 
gen het uitdrukte: 
„Dienstvaardige spoo¬ 
krijders zijn er ook.” Limburgs Dagblad 


ZAKENAUTO v/h wë ny met 


nbg niet bijzonder genoeg is, I striping, Aj deze' extra's -fer waa 
Feacodc 'Met dit s 1 geven- wé ca|eaü. IEeri> sternaar 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagi 

■ ^' • - -'***> ■ n] 

■ > ***,«•'- '* ** .^A‘1 

is helaas maar een beperkte voorraad beschikbaar» t 


PRIJZEN INCL BTW Af IMPORTEUR. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN METALLIC LAK. r 
3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE. PRIJS- EN MOQS.WIJZIGINGENVOORBEHOUOEN. ft 
DE SCOUPt* ISEENfROOUKTVANHYUNDAl MÖTOR COMPANY. ■ ■ "J 


«niekeJdeurvBeacock Green. % [ v Rij Ptecock mét 

&} dab: hebben we hét niet eens over de éttra^ fei|e\ injfectSémo^ nakijken, 

iebanden, fraaie lichtmetalen velgen en subtiele t Maar ga wel snel bij de'htyuiwfai-deder langs, want er J HET NIEUWE WERELDMERK ' * " &fy ;.V BRUNSSUM AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT I28.TEL04S- 251644. 
ï' , ttEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL |9,TeL 045 -424010. % , 


STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN. HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL 044 - 331940. AUTOMAAT'AANBIEDINGEN: 

Toyota HnAce autom. comm. diesel groen: 3-84 
TOyota GöjroNa H6 autom. grijsrp. . V 2-90 
ToyotaCamryXU autom. be^èrn. 5-87 

Toyota Starlet Xi, autom. nood . 4-87 
Toyota s \ t-84 

i'-ffiSa WiJ llI. ' 'ilALJï* “f **-* 1 ./Lm :|-S' 

rtonaa Qvicautom. oeiaern. 3-85 


INA11RE 


km-stand x' ^dtefaar 

«n nAa L'TAto'Si..-- 


Hbhda Clyfc autom. zilverm. 3-87 

Hdéda Accord EX autom. grtjsm: sedan ‘ 1-89 

, VW Gp# 1:^8 CL autom. beigém. 5-84 

/■■ Li • i* ‘»i • '.)■ • ’• , ' . . .■ 

* Aüè occasions worden aangeboden inkl. 
nationale autopas. 

| * met gegarandeerde km-stand ... 
j * ANWB-keuring toegestaan 
\ y Bovag-gareBltiébewijs 

* 10.000 km afleveringsbeurt 
L* .WN-keuring 

ApK-Keuring 
' PeeHfl’92 


Toyota Mengelen B V. 

>*/ 

TI^VlYTA Rijksweg Zuid 212, Sïttard 
l UTVIM 046-5210Ö0 * 

• " Yrl '■ / •'/' J ' < > :-v 


9itroên8X14E 

•zBwr-V. ■ 

>"85#0Q 

/• '.''86-‘W> n'i 

Citroen BX14TE - 

antraciet 

103.000 

• ’90 i-:' i 

Citroën BX 16R8 'Break 

wit 

155.000 

’85 . 

Citroen BX 16TRS aut. 

blauw 

102.000 

* '87 *• 

Citroen BX16TGI , • 

antraciet 

50.000 

- .*90 

Citroen BX1Ö6TI 

Citroen BX 19TRP 

V 

Jf Hv 
blauw. 

106.000 

198: OQÖ 

' • 1 

..V 

j.»”7 

Rat Panda 45S 

wit !i : 

28.000 

*86' ;■ 

Viüvo 3401;4- 

- .wit - 

97.000 

*>■ - *B6- ■ ■ 

*89 ; . ; 

Toyota Starlet 0L 

wit 

36.000 


van ROOSMALEN 

MAASTRICMT'éULPEN 


Gulpen: Reeweg 11S. 04450-1450 
SPLINTERNIEUWE AUTO’S 
TEGEN BODEMPRIJZEN OP-OP ALUVELGEN *BA 

LENINGEN 

1000,' TOT 200.000 .> % ' %v "/» Af' .,* ✓ ,■ 7;; 

# m 

M 


show 


’Het heeft moeite genoeg gekost om aan de bak te komen ’ 

Deurzakkers met liedjes 
’uit het leven gegrepen’ 


DOOR ELS SMIT _ 

^USSUM - 'Foutje... be- 
aan kt’ is de gimmick van de 
Populaire verzekeringsre-' 
oteme. De kreet eruit is: 
■Kan ik effe vangen?’ Van 
® en gimmick maak je niet 
-o titel van je carnavals- 
Plaat. Dat doe je van een 
^eet. Zo zit dat. 

*f et is duidelijk niet de opvatting 
^7 n de formatie De Hollanders, 
j die namen 'Foutje., be- 
als titel. Het is wel de 
d ® mn ê van Willem van Schijn- 
1 en Clemens van Bracht, sa- 
2 f 1 ? beter bekend als De Deur- 
kkers. Zij zijn nu even binnen, 
Us bet feest kan beginnen. 

begon erover,” zegt Willem 
«n Bracht. „Clemens zei op 8 
„ y ern ber : ’Heb je die reclame al 
b°ord, joh. Iedereen op straat 
j^ e Pt als het zo uitkomt: Foutje.’ 
aar moeten we iets mee doen.’ 
e t zei me niets. Ik had de recla- 
l a 5 biet gehoord. Een paar dagen 
„ er begint onze producer er- 
® r - Ik denk: hé. Toen heb ik 
Jn vrouw gevraagd of ze twee 
vn j n a i die ellende-spots 
ten’’ ^ er °P band wil zet- 

JL^b toen wist ik .het ook: die 
val e ^ wor< 3t jé van het met carna- 
v fb Dat wil zeggen: 'Kan ik effe 
da+^ en ‘ ^ ant 'Foutje., bedankt’: 
ml 1S bi et waar het om gaat. Wij 
ben het in het lied er alleen 
7 tussen door en dan nog 
bd* r ’Bedankt’, want de uit- 
g>ep is ’Foutje’. 

ftu °°k de mening van Ad 
R ^ erS ’ onze producent en van 
Pi*f leke Mayers, de vrouw van 
stp m ?? s ' schrijft al onze tek- 
p b; Die kan schrijven. Als je nu 
b tekst bestelt, heb je over een 
frp- brie coupletten plus het re- 
ji *b. En het aardige van haar 

liiiZu * s: ze z «n aan de werke¬ 
enheid ontleend.” 

hpH mens: ” Die °ber die in het 

vaii 6 z n met glazen laat 

u ® n - Waar gebeurd en ook dat 
hele café en bloc riep: ’Fout¬ # Willem van Schijndel en Clemens van Bracht, samen De Deurzakkers: „La la la van 
Strauss en zo, altijd prijs.” 


je!’ Zo ook de man die in het 
couplet over het casino met z’n 
laatste gulden anderhalve ton 
wint. Dat is is een vriend van ons 
vorig jaar overkomen. Die was 
nog nooit in het qasino geweest. 
Hij gooit zijn laatste gulden in 
een automaat, blokkeert dat ding 
ineens en begint groen te flikke¬ 
ren. De vriend in paniek, roept 
nog het personeel erbij. Hij 
dacht dat de automaat kapot 
was”. 

„Het zijn teksten die uit het le¬ 
ven gegrepen zijn. Op een dag 
kwam Roeleke op een feest bin¬ 
nen, het was al druk. En Roeleke 


zegt: ’Zo, ik ben er, dus het feest 
kan beginnen’. Even later dacht 
ze: 'Eigenlijk is het een gevleu¬ 
gelde uitdrukking. Geschikt 
voor een tekst dus’.” 


Aanvoelen 

Willem: „Het is louter en alleen 
een kwestie van aanvoelen. Eerst 
besef je dat niet. Je weet dingen 
zeker, maar uitleggen kun je het 
niet. Later besef je dat het een 
gave is. Maar we hebben er alle¬ 
bei in ons werk veel aan gehad. 
Eerst toen we samen in Waalwijk 


in een platenzaak werkten. Zo 
zijn we trouwens aan elkaar ge¬ 
komen. Clemens heeft mij twin¬ 
tig jaar geleden aangenomen. Ik 
ben later platenplugger gewor¬ 
den, nu ben ik general manager 
bij een platenmaatschappij, Cle¬ 
mens heeft een eigen platenzaak 
in Tilburg.” 

„Het heeft overigens moeite ge¬ 
noeg gekost om aan de bak te 
komen. In 1974, net na carnaval 
kreeg ik een idee voor een lied. 
Ik had de Prager Musikanten ge¬ 
hoord en die hadden een hit. Ik 
dacht: op die muziek past best 


René Mioch was eigenlijk niet toe aan honderdste tv-aflevering 

’Jubileumfeest Film & Video 
is schuld van Mei Brooks’ 


ETER VAN DE KRAATS 

S£X ersum - René 
ml. , ls . ëeen ’starchaser’, 
i .. r hij heeft ze al wel 

sw allemaa l gehad’, de 
Dpf-? n Van ^ et witte doek. 
2e i .^ ournalist interviewt 
nioi 1 » ? 11 P r °gramma Vero- 
& Video, waarvan 
gisteravond de honderdste 

auevenng op het scherm 

gra^' Het jubileumpro- 
tiiH^ 1 ^ Wer d opgenomen 
Nen de Première van de 
Sürfj r andse fllm ’De John- 
MntrX eei I. co -productie van 

en Veron^ m ^ >ro ^ uctions 

d e k ^f d niet het gevoel dat ik aan 
honderdste aflevering toe 

v ondik Z hS ^ ioch - ” El ë enll J k 

een £ een reden voor 

den io S ^ e ' *? a * we het wel de- 
Mel de schuld van 

interviewde’ £ e J k in au ê u stus 
aantal r^ e ‘ Ik had hem al een 

had en h^ 6n V00r de camera ë e - 
veel afi y v r oe S nie daarom hoe- 
hjk n! ev ff en ik er nu eigen- 
zullen^r^ 3 ^ u lt; ten- ’ Nou . dat 
ik toen geze^.° nderd zijn ’’ heb 

spofvne °P namen van de 

hh Hai? het Programma bleef 

hondo^ maar over doorgaan. ’De 
SSSS? afle vering, mensen¬ 
zon fn eft een groot feest en we 
kom niu^ aal nitgenodigd. Ik 
Sind<f? k ' ’ ?. n dat soort grappen, 
hebben^ dl f s P ot uitgezonden 
bliek eiiT ei ; d ° ns door het pu- 
Wann 0 eIke keer we er gevraagd 
We a de honderdste uit- 
beslow ZOU den vieren. Daarom 

feestm^ W f- er toch maa r een 
^ tmtzend V an te maken.” 

derdiï W f het niet eens de hon- 
g en ’ br zij n meer afleverin- 

gramma> laakt ' De s P ecia le pro- 
grammas en uitzendingen van- 

teld C eS werden ni et meege- 

^Tijdens de twee uitzendingen • René Mioch: „In feite was het gisteravond niet eens de honderdste Film & Video. Er zijn 
meer afleveringen gemaakt” Foto: GPD. 


van gisteravond werd niet alleen 
aandacht besteed aan de nieuwe 
Nederlandse film ’De Johnsons’, 
maar ook aan een aantal hoogte¬ 
punten uit de 100 uitgezonden 
Veronica Film & Video’s. 

„Het waren eigenlijk niet zozeer 
hoogtepunten, méér een aantal 
van de grappen. Sterren die iets 
geks deden of gezegd hebben. 
Schwarzenegger die in elk inter¬ 


view dat ik met hem had zei dat 
déze regisseur de fijnste is waar 
hij ooit mee gewerkt heeft. Of 
Paul Verhoeven die een quiz- 
vraag stelde, die we. toch nooit 
durfden uitzenden.” 

De aflevering van gisteravond 
was niet gevuld met Mioch’s per¬ 
soonlijke 'toppers’. „Ik kon daar 
geen keuze uit maken. Wat ik als 
een hoogtepunt beschouw, kan 


bijvoorbeeld voor de kijkers een 
bagatel zijn. Het interview met 
Woody Allen was bijvoorbeeld 
voor mij een topper, maar de kij¬ 
kers zitten daar niet echt op te 
wachten. Die man was er echt 
voor mij, het was mijn uur en ik 
kon hem alles vragen. Dat vond 
ik een goed interview.” 

„Madonna was ook een hoogte¬ 
punt. Maar terwijl ik dit zeg, be¬ 


een tekst in de orde van grootte 
van: ’Zak es lekker door.’ Cle¬ 
mens had er wel oren na. We 
werkten allebei, naast ons werk, 
als disc-jockey in het land. Dan 
leer je echt wel wat bij het disco- 
theek-publiek aanslaat en wat 
niet”. 

„Maar we hebben een jaar lang 
moeten leuren om een plaat te 
kunnen maken. In november ’74 
kregen we een kans en de plaat 
werd zeven in de top veertig. 
Sindsdien vieren we zelf geen 
carnaval meer, want we moeten 
dan altijd werken. We treden 
trouwens het hele jaar op. Overal 
waar het feest is. Daarom heet 
onze nieuwe cd ook: ’Het hele 
jaar feest.” 

„Dat hebben we gewonnen. 
Want we hebben heel erg hard 
moeten werken om deze zaak, 
het is een echt bedrijf]e, op te 
bouwen. Het is ook wel eens een 
paar jaar minder gegaan. We pro¬ 
beren een teruggang, waarvan 
we hopen dat die nooit meer 
komt natuurlijk, te ondervangen. 
Het geld dat we met optreden 
verdienen, doen we in een pot. 
Mocht de nood aan de man kom¬ 
men, dan kunnen we in eigen 
beheer onze platen uitbrengen”. 

„Je moet ernaar streven op te 
vallen. Ik zeg dit met alle respect 
voor iedereen die zich op het ter¬ 
rein beweegt waarop wij ook 
bezig zijn. Het lijkt zo gemakke¬ 
lijk, maar schijn bedriegt.” 

Jullie hebben op de cd ook een 
liedje op tekst van Dimitri Fren- 
kel Frank en op muziek van 
Tony Eyk. 

Willem: „’Waar is de steek van de 
keizer?’ Ja, dat zong André van 
Duin in ’82 in de film ’De Boe¬ 
zemvriend’. Ik hoorde dat lied en 
ik dacht: dat is een kraker. Ik 
heb geïnformeerd en wat bleek: 
Van Duin wilde het niet opne¬ 
men. Toen hebben wjj het op de 
plaat gezet. En: succes. En gek 
misschien, Dimitri Frenkel 
Frank was hartstikke blij dat dat 
lied zo goed verkocht. Ik kan me 
dat wel voorstellen. Hij schreef 
prachtige teksten: voor Van 
Kooten en De Bie bijvoorbeeld, 
maar het was maar zelden dat 
die een groot publiek bereikten.” 

Op ’Het hele jaar feest’ staat ook 
een opera-medley. 

Clemens: „’La la la van Strauss 
en zo’. Altijd prijs. Je hoort het 
toch bij de Nieuwjaarsconcerten 
van de Wiener Philharmoniker, 
de Radetzky-mars is een geheide 
meeklapper. Mensen doen graag 
mee met muziek. Al die ouvertu¬ 
res van Bizet en Rossini: inha¬ 
ken en meezingen. Dat weetje.” 
„Maar je moet wel voortdurend 
op het vinketouw zitten, kijken 
wat mensen beweegt, wat er 
leeft. Muziek is emotie. Dat geldt 
net zo goed voor ons genre. Er is 
een markt voor George Michael, 
maar er is ook een markt voor 
De Deurzakkers.” 


sef ik dat ik dat alleen maar vind 
omdat iedereen er omheen het 
zo geweldig vond dat ik haar te 
spreken kreeg. Het maakte ook 
indruk op me dat toen ik na het 
interview buiten kwam de rod¬ 
delpers op me stond te wachten. 

Die mannen gingen mij weer 
vragen stellen, hoe ze was, wat ze 
aan had en zo. Maar qua inter¬ 
view stelde het niet veel voor. Ik 
heb niets extra’s uit Madonna 
weten te halen, niet één spon¬ 
taan, leuk of extra leuk ant¬ 
woord dat een ander niet had. 
Het was het standaard publici- 
teitspraatje.” 

Daarom roept Mioch ook meteen 
Madonna als hem naar de diepte¬ 
punten gevraagd wordt. „En 
Nederlandse acteurs die geld 
vragen voor een interview. Die 
zijn er, dat vind ik ook een diep¬ 
tepunt. Dat heb ik in Amerika 
nog nooit mee gemaakt. Ook een 
interview met Brian de Palma 
noem ik een dieptepunt. Die 
man stond me zo negatief en on¬ 
beschoft te woord, dat ik maar 
voorgesteld heb het interview te 
beëindigen. Pas later kreeg ik 
een boek over hem in handen 
waarin ik las dat de dag dat ik 
hem sprak zijn vriendin hem 
verlaten had, hij gehoord had dèt 
zijn film die op dat moment liep, 
’Casualties of War’, een flop was 
en hij die morgen ook nog eens 
door zyn enkel was gegaan. Hij 
is toen door een paar mensen 
naar het hotel gesleept waar ik 
op hem zat te wachten voor een 
interview. Achteraf gezien best 
logisch dat hij niet in de stem¬ 
ming was.” 

Standaard 

„Ik weet wel dat ik goede inter¬ 
views maak. Ik zit vaak genoeg 
in de Verenigde Staten bij de 
monitoren als anderen intervie¬ 
wen. Dan zie ik mensen die niet 
verder komen dan het standaard 
verhaal. Ik weet van mijzelf dat 
het me meestal wel lukt om los 
te komen van dat verhaal en de 
mensen toch iets anders te laten 
zeggen.” 

Tot slot een vraag die hij zelf ook 
regelmatig stelt. Wat is nu de al¬ 
lerleukste film die hy ooit heeft 
gezien? Mioch denkt lang na. 
„Dat is zo moeilijk. Als ik lijstjes 
maak met de tien beste films van 
het jaar heb ik daar ook zo’n 
moeite mee. Ik vul ook nooit 
nummers in. Ze zijn allemaal op 
hun manier de goed. En ik reali¬ 
seer me altijd dat ik er een hoop 
vergeet. Ik kan nu voor het ge¬ 
mak wel ’ET’ noemen. Die film 
vind ik op een heleboel niveaus 
goed, maar ja, zo kan ik er nog 
wel een paar noemen.” ’La Traviata’ live 
bij Omroep Limburg 

HEERLEN - Vanuit het Theater aan het Vrijthof in Maastricht 
brengt Omroep Limburg zaterdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur een 
rechtstreekse uitzending van de opera ’La Traviata’. In deze nieuwe 
produktie van Opera Zuid worden de belangrijkste rollen vertolkt 
door de Australische sopraan Nicola Ferner-Waite, de Franse tenor 
Christian Papis en de Engelse bariton John Rawnsley. Het Limburgs 
Symphonie Orkest en het koor, bestaande uit studenten van het 
Maastrichtse Conservatorium, worden muzikaal geleid door de Brit 
Martin André. 

De belangstelling voor ’La Traviata’ is bijzonder groot. Alle tien voor¬ 
stellingen zijn inmiddels uitverkocht. Behalve Omroep Limburg, zal 
ook Omroep Brabant - in dit geval als registratie - de in Maastricht 
opgevoerde opera zondagavond uitzenden. Eveneens om 20.00 uur. • Erwin Kroll: „Vertel ik op de buis dat het interessant 
weer wordt, dan wordt het niet best.” 

Bekroonde weerman 
houdt het meest van 
wisselvallig weer 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Rustig en ont¬ 
spannen. Helder en to the point. 
Kortom een prima weerman. 
Met die loftuitingen kende een 
jury van Franse communicatie¬ 
deskundigen Erwin Kroll een 
onderscheiding toe tijdens een 
internationaal meteorologisch 
festival in een voorstad van Pa¬ 
rijs. 

De presentator van het weerbe¬ 
richt in het NOS-Journaal is blij 
met de Franse complimenten, 
juist omdat hij kritiek heeft geuit 
op de wijze waarop Franse weer¬ 
mannen regen en zonneschijn 
aankondigen. 

Show 

„Ze maken veel show, zijn erg 
druk. Wat me steeds opvalt bij 
het bekijken van dergelijke pre¬ 
sentaties is dat je na afloop niet 
meer weet wat voor weer ze heb¬ 
ben aangekondigd. En dat is na¬ 
tuurlijk niet goed,” zegt Kroll. 
„Dat heb ik tijdens het festival 
ook gezegd. En veel Fransen wa¬ 
ren het met me eens.” 

Het festival bij Parijs was spe¬ 
ciaal bestemd voor tv-presenta- 
toren die zich met het weer be¬ 
zighouden. Uit alle delen van de 


wereld kwamen ze. Allen stuur¬ 
den een video-opname van hun 
werk in. De beelden werden be¬ 
keken door verschillende jury’s, 
die ook verschillende prijzen 
toekenden. De mediaprijs was 
voor Erwin Kroll. De weerman 
van het NOS-Journaal streeft 
naar een presentatie met zo wei¬ 
nig mogelijk franje. Voorzien 
van deskundig commentaar ko¬ 
men de satellietbeelden volgens 
hem beter over dan zonder die 
speciale begeleiding. Toch reali¬ 
seert hij zich dat ook van zijn 
praatje bij veel mensen weinig 
blijft hangen. „Dat geldt eigen¬ 
lijk voor alles wat op televisie 
komt,” zegt hij. „Uit onderzoe¬ 
ken blijkt steeds weer dat de 
impact erg laag is.” 

Het presenteren van het weer 
blijft Kroll boeien. „Ook al om¬ 
dat je het nooit goed doet. Je 
moet altijd op je hoede zijn. Ver¬ 
tel je na vijf dagen stromende 
regen dat morgen misschien de 
zon er even doorkomt, dan re¬ 
kent het publiek al snel op een 
zonnige dag. Daar meet je reke¬ 
ning mee houden.” 

Kroll is zelf een liefhebber van 
wisselvallig weer. „Vertel ik op 
de buis dat het interessant weer 
wordt, dan wordt het niet best. 
Want dat betekent meestal veel 
wind en buien. Die afwisseling, 
daar hou ik van. Niet alleen be¬ 
roepsmatig, maar ook privé.” Limburgs Dagblad 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina Onderstaande bedrijven realiseerden de bouw 
van VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. m 

la 


T&O rWl E D R IJ F 
ÜTILfffifTSBOUW! 

RENOVATIE/ 
RESTAURATIE 


NTEaJWBpUW 


BOUWBEDRIJF MOONEN-LÜCKERS BV i 


Hennekens’ 

Glasbedrijf 

Beek 


6191 JV Beek-L - Heirstraat 60 
Tel. 046-371178 - Fax 046-375926 

* renovatie en nieuwbouw 

* hardglazen deuren 

* draadglazen daken met aluminium dakroedes 


Wij feliciteren van Enckevorts 
groothandel met de nieuwbouw 
in Heerlen-Hoensbroek 

hekwerken 


EENSTRA 

Keulenheide 76, Landgraaf, tel. 045-316238 


van 


.v. 


adviseurs vóór de bouw en de industrie 
ifl 

T: ..-SS 


iii!^ 

IS 

■«itTp 


iw \ 

... t 
4 »•««*« 

I ; ! i§| 
f -fflijfc 
l ipil? 
ill 


Ijli 
i f ~ s P 

tiL 

iSi 

a ! «:ir 

f-aSth 

- .ur- . 

i • ■«; 

. ft ..::t "■ 

Ii : ••i-li 

t 


■ivi: 


- , 
• TÜF . 

! j#: | 


iiiaBiTFïï 


■, h 'K mn 


rara» 


m 


IS] 


Wijngaardsweg 30 
tel: 045-231888* 


6412 PJ Heerlen-Hoensbroek 
fax:045-230377 


Officiële opening 

heden 14 februari 1992door de burgemeester van Heerlen dhr. P.H. van Zeil. 

morgen 15februari "Open Dag'* 


'•miMUr-V'Hr! ;i n» 


ïï “-j 

f iiM;i 

b - 


wij wensen 

van enckevort groothandel 
veel succesl 


I ;t 

! 


c.a. hoevenaars b.v. 

electro techn. buro 

siert aJdeborgiaan 8 
6432 jm hoensbroèk 
telefoon 046-214368 Provincie 

Limburg - ./ 

' : • */ ■ r,- 


GlEJz\ E 


mededeling 

M 50/7/92 


Verordening grondwaterbescherming Lim¬ 
burg 1989. Kennisgeving van diverse aan¬ 
vragen en van de ontwerp-beschikkingen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 

Voornemen 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. Smedi Nederland B.V., Fregatweg 46a te 
Maastricht -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het hebben en uitbreiden van 
een diepvriesbedrijf op het adres Fregatweg 
46a te Maastricht (Bu 8714/923390); 

2. Jac. Hoeberichts Houtbewerking, 
Laathofstraat 26 te Beek -onder voorschriften¬ 
ontheffing te verlenen voor het hebben van een 
timmerbedrijf op het adres Meerstraat 4 te 
Bunde (Bu 10438/92/1027); 

3. Bouwbedrijf van den Hof B.V., Ankerkade 
155 te Maastricht -onder voorschriften- onthef¬ 
fing te verlenen voor het hebben van een 
bouwbedrijf op het adres Ankerkade 155 te 
Maastricht (Bu 8718/91/49441). 

Tervisielegging 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
17 februari 1992: a. ten provinciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente- 
huize van Maastricht (ad T en 3) en Meerssen 
(ad 2) tijdens de werkuren en daaibuiten op de 
in deze gemeenten gebruikelijke plaatsen en 
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen 
beroep kan worden ingesteld tegen de beschik¬ 
king op de aanvraag. ' ' 

Bezwaren 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenieder 
tot 17 maart. 1992 schriftelijk worden ingediéhd 
- bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,6202 
MA Maastricht. Degene die daarom telefonisch 
verzoekt (043-897656) kan tot 10 maart 1992 
mondelifig bezwaren inbrenger!, 

Geheimhouding 

Degene die bezwaar maakt kart verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


ALS ELKE SECONDE TELT 
Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


mededaiing Verordening Bodembeschermingsgebied 
m 47/07-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van een 
beschikking naar aanleiding van een 
aanvraag om ontheffing. 


Beschikking. 

Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari 
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend 
aan: Gebr. Vaessen, Rolduckerweg 62 te 
Heerlen en zulks voor het bouwen van een 
mestopslag op het adres Rolduckerweg 62 te 
Heerlen (Bt 54204). 

Tervisielegging. 

De beschikking ligt vanaf 17 februari 1992 ter 


evenementen verhuur /J> / 

/// 

//*/ 

opslagcontalners /C/ drukwerk 

aanhangwagens//) ¥/ plaklettere 
dansvloeren /Af jF/ lichtreklame 

/O O/ 

stand bouw/A / toneeldecors 


decors 

podia /$#/ 


W 


autobelettering 

relatiegeschenken 


'decoratie- & reclame atelier mm 
' Heéilèn tijderf&yë werküfe^én daaübuifëitop’ 
de in deze gemeente gebruikelijke plaatsen en 
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen 
beroep kan worden ingesteld tegen de 
beschikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan 
tot 17 maart 1992 beroep worden ingesteld 
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 
20,21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren nebben ingebracht; d. enige 
andere belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen¬ 
komstig artikel 20,21 of 22 tweede lid, of 28, 
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be¬ 
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren¬ 
gen. Da beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan tot schorsing van 
het besluit dan wet tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en 
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van 
een voorlopige Voorziening moeteri worden 
gericht aan en in tweevoud worden gezonden 
aan dè Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 
’s Gravènhage. 


. ■ * Zaterdag 15 februari 

Utiowh- FRONT PAG 

Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinforma 


Dancing 
/ Gorissen 
BRUNSSÜM 

Ze zijn er weer, 
de bekende 

Anseltalër 

op zaterdag 15 februari 


„VIT-U-PEPT” 

Reg. trade mark 
Cörnetdor bv 
Maastricht 


we*' 


Herberg de Pinte 

60 bieren, 
waaronder 6 van de 

Dagschotels/kleine gerecti 
Bierproeverij op aanvraa 


Valkenburgerweg 33 
Voerendaai, tel. 045-7 GIMM IX 


Discotheek G*I # M - M*I*X 1 

Zaterdag 15 februari 1992: THE SPIKES. : 

> Vrijdag 28 februari: CLOWNSBAL m.m.v. diverse kapellen. 

' Tevens geopend zaterdag 29 februari: VASTELAOVESBAU 
Rijksweg-Zuld 43, Sittard. iedere zaterdag topamusement 


★ ★ t * * * + 

0C1/IGON 

.. .mehr als nui Discofhek Eschweiier 

iedere vrijdag 

Duitslands beste dansorkest 

FRONT PAGE 

en BIER 1.50 DM 

ZATERDAGS DISCO INFERNO 

Méér dan 2000 m 2 amusement 
2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium 

Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 - 6.00 uur 
Königsbenden 42,5180 Eschweiler, Tel. 09-49240327419 
Autobaan Aken-Keulen, afslag Eschweiler/Weisweiler. Rechtsaf richting Eschweil 
* ★★★★★★ * ★ ★ ★ ★★ 


er 


HEEFT U ER WEL EENS AAN 
GEDACHT DAT IN DIE 
VERAFGELEGEN VILLA'S 
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN 
WONEN.? 


: abrieksstraat 7,5961 PK Hofst/i 
telefoon 04709-84222, SPIllAL 


Rostbus 6094, 5960 AB 
fax 04709-84333. Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6302 MA Maastricht 
tel. 043-897386 
G e d ep u tee rde Staten van Limburg maken 
bekend, dat zij bij beskiit van 28 januari 1992 
(nr. Bt 52831) aan de Naamloze vennoot¬ 
schap DSM onder een aantal voorschriften 
vergunningen hebben verleend ingevolge de 
Hinderwet, de Wet inzake de iuchtverontrëi- 
niging en de Wet geluidhinder voor het uitbrei- 
den/Wjjzigen van oe Chemische Bedrijven met 
installaties voor het transport, de opslag én de 
verlating van diverse vloeistoffen bij de Divisie 
Meststoffen Getoen gelegen op de tokatie 
Noord in de gemeente Geieen. Het bésluit en 
afle tor zake zijnde stukken liggen ter Inzage 
van 17 februari 1992 tot 18 maart 1992en weh 
- In het Provinciehuis te Maastricht (bureau 
Btoëcrtheek) tijdens de werkuren; -1h het ge¬ 
meentehuis van Geieen tijdens de werkuren 
en bovendien woensdags van 17.00 uur tot v 
20.00 uur. Tot laatstgenoemde datum kan be¬ 
roep worden fngesteid bij de Afdeling voorde 
geécNNen van bestuur van de Raad van State 

door a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen, dje overeenkomstig artikel 
20,21 of 22, tweede «d of 28, eerste IkJ, onder 
c van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige 
andere belanghebbende, cué aantoont, dat hij 
redeüjkenArijs niet in staat is geweest (overeen¬ 
komstig voomoemde artikelen) bezwaren in te 
brengen. De beschikking wordt na afloop van 
de beroepstermijn van kracht tenzij voor dsze. 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan tot schorsing van 
het besluit dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift móet 
gericht en verzonden worden aan de Voorzit¬ 
ter van de Afdeling voor de geschillen van be¬ 
stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 
2514 EN’sGravenhage. Het verzoek tot 
schorsing of tot het treffen van een voorlopige. 
voorziening inoet eveneens worden géricht 
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge¬ 
schoten van bestuur van de Raad van State.. 

De beschikking wordt niet van kracht voordat 
op een zodmig verzoek te beslist 


Uit een exploit van mij, 
deurwaarder, van 11-2-1992, 
betekend ten verzoeke van 
de Stichting Huisvesting 
Alleenstaanden te Heerlen, 
met als raadsman Mr. I.C.P. 
Th.M. Bakers, blijkt dat 
aan: de personen die ver¬ 
blijven in het onroerend 
goed, gelegen te Kerkrade 
aan de SL Pieterstraat 5 k 
en/of m en/of n en/of een 
ander niet verhuurd ge¬ 
deelte van dit complex, is 
betekend het kort-geding 
vonnis van de President 
ivan de ArrJEtechtbank te 
Maastricht ddo 32.1992 
'waarbij voormelde perso¬ 
nen onder meer zijn veroor¬ 
deeld tot ontruiming van 
voormeld complex binnen 
5 dagen na 11.2.1992 en dat 
deze veroordeling tevens 
geldt tegen eenieder die 
zich daar ten tijde van te¬ 
nuitvoerlegging bevindt of 
daar binnentreedt en la¬ 
kens wannes: dit zich voör- 
doet binnen de in art 557a 
lid 3 Rv genoemde termijn 
van één jaar; 

tevens is by voormeld ex¬ 
ploot aangezegd dat ik, 
deurwaarder, deze ontrui¬ 
ming en uitzetting zal doen 
op 19 februari a.s. of een 
van de daaropvolgende da¬ 
gen. 

Afschrift van exploot met 
bijlage kan worden verkre¬ 
gen -ten kantore van my, 
deurwaarder. 

STEPH.MJ. QUAEDVLIEG 
Gerechtsdeurwaarder 
Grupellostraat 8a 
Kerkrade. 


MABBELLA COLORS VA F 13.495 


IBIZflCOLORS F 19.995 


U « { u ï} a= ! 1 M SS Èï • 


Niks extra betalen en toch een 
Seat Ibiza of Marbella in een 
heel speciale kleur? Het kab? 
bij de Seat dealer. Ze biedéf 
veel extra, ze kosten ze 
minder. Slim bekeken, of niet 
soms? Ga snel naar de Seat 
dealer en breng Colors in j 
leven. 

SEAT 

Volkswagen Groep 

Gedreven Door Ambjti 


beek, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, AutobedrijfChiaradia,Trichterweg 122,045-212843. BtJDEL, Van Meijl Automobi 
BV (subdealer), Meërmortel 28,04958-91887. HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts BV, Peter Schreursweg 16,04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns BV, Schelsbei^ 
045-725507KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. KON1NGSBOSCH, Garage M. von Ltimieh (subdealer), Prinsenbaan 87,04743-1389. LANDGRAAF, Auto 
biélhedrijf Tbn Schuijren BV (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg 30,04746-1968, MAASTRICHT, Autob 
Peter Baneken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industrieétraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364. SWALMEN, Aut 
drijf G.H.S^ Rijksweg Zuid 7,04740-293L WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456. ' . 


Prijzen inclu8ief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en ariti-roestbehandeling. Wijrigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopövereenkomst met een L. 
één jaar i n samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor het bij inruil bij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling:^ 

oonhia/UmrcrnMt-atWn Ki, Mo a*r»tu-1>i»F vj»« ehn niouuM» Ihi^a of M»flv>U4 nprflrttionwflorpn vMr ^1 mMrt 1992#>n rpdatt-ftH* vMr 1?iaoril Tfnnnrfpitr Poti TarFt V YMt^l4n tel ‘ OXliQRIflfin Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 11 


limburgs dagblad televisie en radio vrijdag 


Nederland i 


TV 


. .. 
Duitsland 2 

*eeduiPi^ bene ath the sea. Diep- 

Cde kust^f r erb0r9en schat 

bert Dwan A n Jamai ca, met Ro- 

in 1953 van n ^Ü!l 0ny Quinn - Ra 9ie 
953 van Budd Boetticher. 

Duitsland 2 

l9^?u? er Ai f Wallnerbub - Film uit 
kn^L/" Alfred Stöger over een 
huf s PJ n bat we 9 lo °Pt uit een wees- 
v©rheerl < ijkt enriJkS land,even wordt 

BBCi 

Va n 5 Biiiu1w r ia a ' Aardige komedie 
AüdreJ y ^ ï' U,t 1954 ‘ Wan neer 
Cc y hJ epÖ r terugkeert van 

Humnhr 00 probeert oud e miljonair 

Bog l n haar in te P a| - 

Ho,l n ^ aa : 00k , pla y b °y William 
ülden loert op z n kans. 

BRTi 

moal Soleil rouQe - 0utlaw en Sa- 
wera! nemen samen wraak nadat 

rika • panse ambassadeur in Ame- 
a is overvallen en hem een kost- 

Soort^ 33 ^ afhandi 9 is gemaakt. 

invhL W6Stern met Samoerai- 
nvioeden, m 1971 gemaakt door 


Nederland 2 


13-00-13.12 Nieuws voor doven en 
^echthorenden. 

6.00 •• Journaal. 

Ifi d ^° m en Jerr Y- Tekenfilmserie. 
6*21 (TT) Service salon. Gevarieerd 
Middagprogramma. Presentatie o.a. 
Jvarin de Groot. 

7 -30 Ereprijs 17. Familieprogramma 

iftto^‘ noesc b Jorissen. 

6..Q0 Boggle. Woordspel. Presenta- 
i Hans Schilfers. 

*■28 (TT) Weg van de snelweg Ne¬ 
derland. Toeristisch programma. 

stndaag: Noordoost Veluwe. 

Ifln roze P anter - (The pink pant- 
■61 Different world. Amerikaanse 
pornedy-serie. Lena probeert onder 
lezen van het boek uit te komen 

i93Q r naar de te kj i ken - 

Cosbyshow. Amerikaanse co- 

l^edy-serie. Rudy is verliefd en 
*w!ü and is verliefd op Theo. 

00 (••+TT) Journaal. 

(TT) Rondom tien. Praatpro- 
yramma. Thema: Mensenkinderen, 
^ommige grootouders en kleinkinde- 
I mogen of willen elkaar niet meer 
'en. Vaak is dat de schuld van de 
burg S Pre sentatie: Violet Falken- 

21.16 Cheers. Amerikaanse comedy- 
® r| e. Sam wil vader worden. Nu al- 
2l de n ° 9 de juiste vrouw. 

( -« MN special. Muziekspecial. 

Dokument. My funny Valentine. 
Vai 6 ■ ar ' ' s de feestdag van Sint 
aientinus. In Amerika wordt op deze 
a 9 zo’n 735 miljoen dollar uitgege- 
n - Via fraaie kaarten en cadeau’s 
verliefden elkaar weten wat ze 
oor elkaar voelen. Filmimpressie 

23 07 t 6 vierin 9 in Londen. 

‘ 7 'be commish. Amerikaanse 
P^'tieserie. Afl.: Ik zie, ik zie, wat jij 
® l Commissaris Scali is jong, 
2ü °°« n ' et in geweld en wordt door 
jn afdeling op handen gedragen. Hij 
® t alles in het werk om de als kerst- 
an vermomde verkrachter op te 
gakken. 

■56 Miniatuur. Korte meditatie, 
en werkelijkheid. 

66-04-00.09 •• Journaal. 


09.00-09.30 Huisje boompje beestje. 

10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur. afl. 18. 

11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week- 
journaal. afl.20. Actualiteiten. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 • • Journaal. 

16.08 Muziek uit duizenden, muziek¬ 
programma met Marco Bakker. M. 
m.v. Maria Chiara, David Rendall, 
Henny May, Carol Malone e.a. 
(herh.). 

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie. 
Afl.: Dood van een fotomodel. Ralf 
hoort via zijn antwoordapparaat dat 
zijn zuster Lore op het punt staat zelf¬ 
moord te plegen. Hij komt te laat 
maar ontdekt wel de reden waarom. 
Zij werd verkracht door twee man¬ 
nen. Ralf neemt nu het besluit de 
misdadigers te vinden, (herh.). 

17.54 TV dokter, (herh.). 

18.00 • • Journaal. 

18.20 De teenage hero turf les. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.: Reuze insecten. 

18.46 Bassie en Adriaan. Kinderse¬ 
rie. Afl.: Het verschil tussen hoog en 
laag. 

19.20 Wetenswaardevol met Wubbo 
Ockels. Populair-wetenschappelijk 
magazine. 

19.47 (TT) Op goed geluk. Kennis- 
makingsquiz met Carry Tefsen. 

20.32 (TT) Medisch Centrum West. 

Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.: De 
uitlokking. Zuster Tessa neemt grote 
risico's ais zij bewijzen probeert te 
verzamelen tegen een vrouwenhan¬ 
delaar. 

21.30 TV dokter. Medische tips. 

21.31 TROS tv show. Talkshow met 
Ivo Niehe. 

22.25 Crime time. 2-wekelijks maga¬ 
zine over alle facetten van de mis¬ 
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed. 

23.05 The fiction makers. Engelse 
speelfilm uit 1969 van Roy Baker. Si- 
mon 'The saint’ Templar wordt door 
bendeleider Warlock, gedwongen 
een ondoordringbare kluis te kraken. 
Met: Roger Moore, Sylvia Syms, Jus- 
tine Lord e.a. 

00.46-00.51 •• Journaal. 


Duitsland 2 


Gaf*! Heu,e ' 
os S 9 ynast y> Serie 

Afbertviii ^ lympiscbe Winterspiele 

volr 9-50 Biathlon: 3 x 7,5 estafette 
rvvrouwen vanuit Les Saisies. 
^nmentaar: Wilfried Hark; 9.55 Ro- 
®" : f© en 2e run tweemans voor 
narinen vanut La Plagne. Commen- 

kev rv! mUt G Mü,,er; 12 55 IJshoc ' 
van ■* ® * Fr © n krijk, samenvatting 

vrinTL. ^ er 'bel. Commentaar: Fritz 
ski rhurn und Taxis ; 13.30 Noordse 
^ combinatie: Skispringen vanaf de 
uit rï 1 Scha "S voor landenteams van- 
fiiih L rchevel - Commentaar: Gerd 
scha ' nbauer: 15 55 Hardrijden op de 
aats: iooo meter voor vrouwen, 
mmentaar: Michael Lion. Met om 
15.00. ,6.00 en ,7.00 Ta- 

17 S WWF-Studio. 
la'S S eidi und Emi - Serie. 

18IS ï ier und Tagesschau. 

^ama ÜJa tmUSik ‘ Serie ' Afievering 

1 Carr e ** Her2blatt Show met Rudi 

20£*> Ta 9 es schau. 

AlhAHK in 0, y m P' s che Wlnterspieie 

Dumi tV e ‘ 0| ympia extra hoogte- 
dan f n van de evenementen van de 
Me?- de AR °-Olympia studio. 
Cano. Sh0cke y : Tsjechoslowakije - 
Kun 1 da vanuit Meribel. 

Va rplichte n kür P ^ SChaa * S: IJsdansen 
23.00 Ta 9 e sthemen-Telegramm. 

Sonn' a9eSthemeni Bericht aus 

23’ef Die lieben Verwandten. Serie. 
(The ni . 8 Kom plott gegen Harry. 

Se ,rï° «? 9ainst Harf y)- Amerikaan- 
fl . m uit 1989 van Michael 
Lan^ 1 ^' ^ et: Martin Priest, Ben 
qannótö a ï! ne yy ooc| s e.a. De kleine 
na n<Jf r Harry Pl °fnick hoort als hij 
nis n ? aanden u 't de gevange- 
lopen dat , 2| jn rechterhand overge- 
Ook Ho ön de zaken slecht gaan. 
Natale 6 r ?, afiosi Salvatore en Tony 
ganui Wl,len hem niet helpen. Al 
w aarts 93a * bet met hem bergaf- 

oi!2L?3 esschau - 

9en am? 5 E N - Winterbilder: Mo- 
yen am Schöllkopf. 


09.00 Heute. 

09.03 Dynasty. Serie. 

09.45 •• Fitness met Gaby Just. 

10.00 Heute. 

10.03 (TT) Terra X. Natuurweten¬ 
schappelijk magzine. 

10.50 Hundert Meisterwerke. Afl. 
Strasse im Winter, van Gabriele 
Münther. 

11.00 Heute. 

11.03 Die Stadt unter dem Meer. 

Amerikaanse film uit 1952 met o.a. 
Anthony Quinn. 

12.25 •• Liebe auf den ersten Bliek, 
Quiz met Elmar Horig. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 

13.45 EURO Europees magazine. 

14.30 Das Jahr des Herrn. Oosten¬ 
rijkse speelfilm uit 1950. 

16.00 Heute. 

16.05 Raumschiff Enterprise • Das 
nëchste Jahrhundert. Wem gehort 
Data? 

16.55 ZDF-Glückstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport Heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.50 Die Simpsons. Afl.: Homer als 
Frauenheld en Bart bleibt hart. 

19.00 Heute. 

19.20 Der Landarzt. Afl.: Herzensan- 
gelegenheiten. 

20.15 (TT) Derrick. Misdaadserie. 
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper, 
Claude Oliver Rudolph e.a. Afl.: Ein 
seltsamer Ehrenmann. Wanneer hij 
een volledige straf heeft uitgezeten, 
wordt Krowacs door een vreemde in¬ 
gehuurd voor een moordaanslag op 
de student Berthold Masinger. Op het 
laatste moment besluit hij hier echter 
vanaf te zien, maar desondanks treft 
Derrick de volgende dag de student 
dood aan. 

21.15 Die Reportage. Ohne Festen 
Wohnsitz. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Goldene Kamera. Prijsuitrei¬ 
king. 

23.00 Die Sport-Reportage. Met o.a. 
Bu ndesliga-voetbal. 

23.30 Ailein gegen die Mafia. Serie. 
Afl.7. De ontvoerde dochter van Cat- 
tani wordt in een kliniek behandeld. 

01.25 Heute. 


Nederland 3 


RTL4 


België/TV 1 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Olympische Winterspelen 
1992: Studio Hilversum, met o.a. te¬ 
rugblik vorige dag. 

10.00 Biathlon 3 x 7,5 km dames. 

12.00 •• Journaal. 

12.07 Rodelen 2 mans heren. 

12.55 Ijshockey Sovjet-Unie-Frank- 
rijk; Skispringen 120 m. schans. 

15.55 Schaatsen 1000 m. dames. 

17.30-17.35 Open universiteit. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. Kleuterserie. Af¬ 
levering: Liefde en vriendschap. Het 
gaat ditmaal over liefde en vriend¬ 
schap, maar ook een beetje over ru¬ 
zie en plagen met Kermit, Hondje, 
Gerda en Tommie. 

18.30 (••+TT) Jeugdjournaal. 

18.40 Het klokhuis. 

19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun¬ 
ten van de Olympische Winterspelen 
van vandaag, met o.a. ijshockey: 
Zwitserland - Noorwegen, samenvat¬ 
ting. 

19.50 Uitzending van Groen Links. 

Programma in het kader van de 
zendtijd voor politieke partijen. 

20.00 •• Journaal. 

20.23 Ijshockey Tsjechoslowakije- 
Canada (in pauzes Kunstrijden ijs- 
dansen). 

20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie. 

21.00 ijshockey. Tsjechoslowakije- 
Canada vervolg (In pauzes Kunstrij¬ 
den ijsdansen). 

22.30 Studio Moutiers. Met o.a. bele¬ 
venissen van de Nederlandse deel¬ 
nemers. 

22.50 •• Journaal. 

23.03 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie, met Gesprek met de minister-pre- 
sident door Paul Witteman. 

23.31 Samenvatting van de dag. Met 
een uitgebreide samenvatting van het 
kunstrijden: ijsdansen lange kür. 

00.00 Het formatiebudgetsysteem. 
Voorlichtingsprogramma. 

00.10-00.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The boid & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap serie. (herh.). 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Amerikaanse serie. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden, 
Nederlandse dramaserie, (herh.). 

10.30 As the world turns. Ameri¬ 
kaanse serie. 

11.15 64.00 Gulden vraag. Quiz. Pre¬ 
sentatie: Jos Brink en Manueia 
Kemp. (herh.). 

11.50 Clip. 

11.55 Orphan train. Amerikaanse 
speelfilm uit 1979, geregisseerd door 
William A. Graham. Nadat haar oom 
in 1850 is overleden, besluit Emma 
Symns zijn werk voor de Children's 
Rescue Mission in New York voort te 
zetten. Rolverdeling: Emma: Jill Ei- 
kenberry. Carlin: Kevin Dobson. To¬ 
ny: John Femia. Ben: Peter Neuman. 
Mouse: Charlie Fields e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 Sons & daughters. 

15.35 The bold and the beautiful. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Anniko van San¬ 
ten. 

16.30 Happy days. Serie. 

17.00 Vijf Uur Show. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspel. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws en weer. 

'20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogramma. 

21.10 De prins van Bel Air. Serie. 

21.40 Get a life. Comedyserie. 

22.05 Barfly. Amerikaanse speelfilm 

uit 1987. 

23.45 Laatste nieuws. 

00.00 Twin Peaks. Dramaserie. 

00.50 M.A.S.H.. Amerikaanse serie. 

01.15 The Oprah Winfrey Show. 

01.45 Teletekst. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Natuurkunde. 

10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst. 

11.50 Das Recht zu iieben, serie. 

12.15 Wissenschaftsmagazin. 13.00 
Kunstlicht. 13.45 Umweltspieget. 14.15 
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz. 

15.25 Cultureel magazine. 15.55 Sport 
Aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 
Sonne, Wein und harte Nüsse, serie. 

16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus 
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Kai Live, talkshow. 18.57 Programma- 
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 
Landesspiegel: Privatdetektive. 20.45 
Portret van de acteur Ulrich Wildgru- 
ber. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK, 
weekoverzicht. 22.30 Duelle (Unsterbli- 
ches Duell), Franse speelfilm uit 1976 
van Jacques Rivette. Met: Juliet Berto, 
Bulle Ogier, Jean Babilée e.a. Twee 
goddelijke wezens strijden om het bezit 
van een diamant, die een aards be¬ 
staan garandeert. De ene is de blonde 
zonnegodin Viva, die na zonsonder¬ 
gang kwetsbaar is, de ander is de don¬ 
kere maangodin Leni, die zich overdag 
schuil moet houden. 00.25 Laatste 
nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Das Wildgans Qigong (5). 08.30 
Cursus biologie. 09.00 Schooltelevisie. 

10.55 Programma-informatie. 16.00 
This week. 16.15 Actualités. 16.30 
Schooltelevisie. 17.00 Cursus biologie. 

17.30 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt, 
kinderserie. 17.55 Philipp, afl.: Der 
Fleck muss weg. 17.58 Der Doktor und 
das liebe Vieh. 18.25 Kinder-Ver- 
kehrsspot. 18.26 Sandmannchen. 

18.30 Südwest-Journal. 19.00 Toeristi¬ 
sche tips. 19.15 Was die Grossmutter 
noch wusste, serie. 20.00 Lindenstras- 
se, serie. 20.30 Kopfnuss, magazine. 
21.00 Nieuws. 21.15 Wenn es Nacht 
wird, documentaire. 22.00 Sketches 
met Harald Juhnke en Eddi Arent. 

22.30 Eine Wolke zwischen den Zah- 
nen (Un nuage entre les dents), Franse 
speelfilm uit 1974. 00.00 Laatste 
nieuws. 00.02 Non-Stop-Fernsehen, 
programma-informatie. Charles Bronson in ’Soleil rouge’. (BRT 1 - 15.45 uur). 


Terence Young. Met Charles Bron¬ 
son, Toshiro Mifune en Ursula An- 
dress. 

RTL4 

22.05 Mickey Rourke en Faye Du- 
naway excelleren in deze film van 
Barbef Schroeder uit 1987 naar 
een boek van Bukowski. Schrijver 
met problemen raakt aan de drank 
en ontmoet alcoholische vriendin. 


Mooi portret van de zelfkant in Los 
Angeles, met prachtig camerawerk 
van Nederlandse Robby Muller. 

Duitsland 3 West 

22.30 Duelle. Magisch-realistische 
film van Jacques Rivette uit 1976, 
met Bulle Ogier, Juliet Berto. Twee 
maangodinnen zoeken op aarde 
naar een magische steen. Ondoor¬ 
grondelijk verhaal, maar wel apart. 


06.00 Guten Morgen Deutschiand. 

06.30 Früh-Magazin. Met GeidMarkt. 

08.30 Treff am Alex. 

08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie. 

09.45 Reich und Schön. Serie. 

10.10 Dr. med Marcus Welby. serie. 

11.00 Lieber Onkel Bill. Serie. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduell. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. Afl.: Fernge- 
steuert. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 

dads), serie. (herh.). 

13.30 California Clan. (Santa Barba- 
ra), serie. 

14.20 Die Springfield Story. (The 
guiding light), serie. 

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Bobby? 

15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: 
Reich und skrupellos. (herh.). 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist helss, spelshow 
met Harry Wijnvoord. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Pazifikgeschwader 214 (Black 
sheep squadron), serie. Afl.: Duell in 
den Wolken, (herh.). 

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Vogeldiebe. 

21.15 Ein Schloss am Wörthersee, 
Oostenrijkse serie. Afl.2: Ein Dinner 
für zwei. (herh.). 

22.10 Anpfiff. Voetbalshow. 

23.05 Tutti Frutti. Spelprogramma. 

23.55 RTL Aktuell. 

00.00 Mitternachtsstrip. 

00.10 Die erotischen Trëume einer 
Frau. (Altri desideri), Italiaanse 
speelfilm uit 1980 van Andrew White. 
Met: Nicol Segaund, Lise Pinson, 
Pauline Teutscher e.a. 

01.45 Unter tödlicher Sonne (Char- 
ley-One-Eye), Amerikaanse speelfilm 
uit 1973 van Don Chaffey. Met: Ri- 
chard Roundtree, Roy Thinnes, Nigel 
Davenport e.a. 

03.20 Der Menschen Hörigkeit. (Of 

human bondage), Engelse speelfilm 
uit 1964 van Ken Hughes. Met: Kim 
Novak, Laurence Harvey, e.a. 

04.55 After hours. Magazine. 

05.35 Ein Vater zuviei. (herh.). 


Nederland 2 

23.05 The fiction makers. Science 
fiction uit 1969 van Roy Ward Ba¬ 
ker, gebaseerd op televisieserie 
The Saint. Roger Moore bindt de 
strijd aan met een bende die hem 
de perfecte inbraak wil laten ple¬ 
gen. Ook met Sylvia Syms. 

Duitsland 1 

23.55 The. plot against Harry. 
Fraaie low budget-tilm uit 1969 van 
Michael Roemer. Tragikomisch re¬ 
laas van een gangster op leeftijd 
die uit de gevangenis komt en 
merkt dat de tijden veranderd zijn. 
Zijn pogingen om een fatsoenlijk 
burger te worden lopen al snel 
spaak. Treurig kijkende Martin 
Priest en traag ritme geven de film 
een extra dimensie. 

RTL plus 

0.10 Altri desideri. Softporno van 
Ahdrew White uit 1980. Vrouw is 
overspelige echtgenoot beu en ver¬ 
trekt naar een eiland waar ze op 
stap gaat met een discotheekhou- 
der. Met Nicol Segaund. 

RTL plus 

1.45 Charly One-Eye. Zwarte de¬ 
serteur uit het Noordelijke leger en 
een indiaan zijn in de woestijn op 
elkaar aangewezen. Langdradig 
drama van Don Chaffey uit 1973, 
met Richard Roundtree en Roy 
Thinnes. 


14.30 Aardrijkskunde. 

15.00-15.30 Nederlands. Van nu en 

straks. Afl.5: Stijn Streuvels. 

15.45 Soleil rouge. (Rode zon). 
Frans/ltaliaaanse speelfilm uit 1971 
van Terence Young. Met: Charles 
Bronson, Toshiro Mifune, Alain De- 
lon, Ursula Andress. Wanneer de 
Japanse ambassadeur in 1871 met 
een kostbaar zwaard voor de presi¬ 
dent naar Washington reist, wordt de 
trein overvallen door een bende out¬ 
laws en het zwaard gestolen. De bij 
de overval gewond geraakte samoe¬ 
rai en de door de bende achtergela¬ 
ten bendeleider Links zetten geza¬ 
menlijk de achtervolging in. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 

17.55 Journaal. 

18.00 Tik tak. Af 1.45. 

18.05 Postbus X. De snotneusbende. 

18.30 TV 1 - Top 30. De 30 best ver¬ 
kochte singles in Vlaanderen. 

19.03 Neighbours. Afi. Nick overtuigt 
Sharon naar huis te gaan. 

19.25 Programma-overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Sledge Hammer. Serie. 

20.25 De sleutels van Fort Boyard. 

21.30 Matlock. Afl.: Best seller. Aansl. 
Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag en sport. 

22.55 De vrije Fransman. Engels/ 
Franse reeks. 

23.45-23.50 Coda. Mark Insingel leest 
voor uit eigen werk. 


België/TV 2 


18.55 Journaal. 

19.00 500 jaar Latijns-Amerika. 

19.30 Het Capitool Afl. Paula schrijft 
een briefje aan Mark. 

19.53 Benny Hill. Sketches. 

20.00 Vlaanderen vakantieland. 

20.35 Kijk uit! Verkeerstip. 

20.40 Herover de aarde. Het vangnet, 
documentaire. 

21.30 Journaal en sport. 

22.00 Affiche. Kunstmagazine. 

22.20-22.55 Tenuto laureatencon¬ 
cert. SAT1 


06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 
Rückkehr nach Eden, Australisch fami¬ 
lieverhaal. 10.00 Wahre Wunder- 
Show. 10.55Hunter. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Herh. 11.55 Glücksrad. 
spelprogramma. Herh. 12.40 Tip des 
Tages. 12.45 Tele-Börse live (13.00 
Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der Sonne 
Kaliforniens, serie. 14.30 Bezaubernde 
Jeannie, serie. 15.00 Sat 1 Bliek. 15.05 
Falcon Crest, serie. 16.00 Cagney & 
Lacey, serie. 17.00 Sat 1 Bliek. 17.05 
Geh aufs Ganze. Spelshow. 18.15 Bin¬ 
go. Spelprogramma. 18.45 Guten 
Abend, Deutschiand. 19.20 Glücksrad. 
Spelprogramma. 20.05 WetterNews. 

20.15 Die Sensationsreporterin. Ameri¬ 
kaanse actiefilm uit 1981 met o.a. Paul 
Newman en Sally Field. 22.25 Das 
Schloss in den Ardennen. Amerikaan¬ 
se film uit 1969 met o.a. Burt Lancas- 
ter.0.15 Sat 1 Bliek. 0.20 Olympia Club. 
0.35 Erotische Phantasien, Amerikaan¬ 
se sexfilm uit 1990. 1.35 Vorschau/ 
Videotext. 


Radio 1 

7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af¬ 
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De 
tafel van NL. 9.30 Het archief. 
10.05 De reddeloze reportage. 
11.05 De documentaire. 12.05 Af¬ 
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 
Informatie voor de vissers. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw. 13.10 Hier en nu, met om 
13.45 Kerk vandaag. 16.05 RadiO- 
lympia. 17.30 Nws. 17.34 Radio I 
vrijdageditie. 20.04 NCRV-Bulletin. 
21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07 
Mei het oog op morgen. 0.02-7.00 
Veronica's Oh, Wat een nacht, met 
om 0.02 De stemband. 2.02 Oh, 
wat een nacht. 5.02-7.00 Ook 
goeiemorgen. 
ië/RTBF 1 


TV 5 


BBC 1 


BBC 2 


Sport on Friday. 16.50 Nieuws. 17.00 
Catchword, quiz. 17.30 Witdlife gems. 
18.00 Fostering Project en gehandi¬ 
capte jongeren. 18.30 Tuinspecial. 

18.35 The clothes show. 19.00 The 
Olympics Today. 20.40 Dr. Who, sf- 
serie. 21.00 Public eye. 21.30 Tuinier- 
magazine. 22.00 Victoria Wood as 
seen on TV, comedyserie. 22.30 Are¬ 
na. 23.30 Newsnight. 00.15 Persover¬ 
zicht. 00.30 Parlementair magazine. 
01.00 Weerbericht. 01.05-02.50 The 
house of Bernarda Alba, film uit 1987 
van Mario Camus. 


Sportnet 


12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house. 
13.00 Nieuws. 13.35 X, Y and Zee, ko¬ 
medie. 15.20 Juridisch magazine. 

16.25 Clips è la une. 16.45 Nouba nou- 
ba. 17.30 Force de frappe, serie. 18.25 
Full house. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour¬ 
naal. 20.05 Jeunes solistes. 21.20 
L'oeil du tigre - Rocky lli Speelfilm met 
Sylvester Stallone. 23.00 Vidéothèque. 

23.55 Laatste nieuws. 00.20-00.25 
Beursberichten. 


Beigië/Télé 21 


14.00 Nederlands. 14.30 Engels. 15.00 
Muzzy in Gondoland. 16.45 Hongers¬ 
nood en de oorlog in Soedan, doe. 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Madame 
Mystère, serie. 19.00 Radio 21. 19.30 
Journaal. 20.00 Tennis. 23.00 Beurs¬ 
berichten. 23.05 Ce soir. 23.25-23.55 
Filmrubriek. 


08.00 Eurobics 08.30 Skiën uit Hea- 
venly Valley. 09.00 Basketbal. 10.30 
Eurobics. 11.00 Voetbal Uruguay-Chili. 
12.00 Ijshockey: Los Angeles-Pitts- 
burgh. 14.00 Olympisch verslag. 14.30 
Watersport. 15.00 Eurobics. 15.30 
Voetbal Argentinië-Ecuador. 16.30 
Golf. 17.30 Auto- en motorsportmaga- 
zine. 18.00 Skiverslag. 19.00 Basket¬ 
bal. 19.30 Tennis uit San Francisco. 

20.30 Voetbal Peru-Venezuela. 21.30 
Auto- en motorsport. 22.30 Basketbal. 
00.00 Boksen. 01.30 World sports spe¬ 
cial. 02.00 Boksen uit Cardiff. 04.00 
Auto- en motorsport. 05.00-07.00 
Snooker league 1992. 


Eurosport 


07.00-11.55 Ochtendprogramma’s 
16.05 Nieuws. 16.15 Avontuurlijk ma¬ 
gazine. (herh.). 17.15 Culinair magazi¬ 
ne. 17.40 Cursus Frans. 18.00 La 
compète, tekenfilm. 18.30 Nieuws. 

18.50 Affiches. 18.55 Clin d’oeil. 19.00 
Dierenmagazine. 19.30 Belgisch 
nieuws. 20.00 Irak: Des bombes main- 
tenant. 21.00 -.Nieuws. 21.30 Fort 
Boyard. 23.00 Nieuws. 23.20 Arabisch 
persoverzicht. 23.40-00.35 Het milieu. 06.55 Ochtendprogramma’s. 14.00 
Piacere raiuno. 14.30 L’albero azzurro. 
15.00 Speciale dse.mozart. 16.00 Big. 

17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al par- 
lamento. 18.00 TG1 flash. 18.05 Occ- 
hio ai biglietto. 18.15 Ora di punta. 

19.35 Una storia di enzo biagi. 19.50 
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 

20.40 II vigile urbano. 21.40 Paolo Fra- 
jese presenta Borsavalori. 23.00 TG1 
linea notte. 23.15 Musica e. 00.00 TG1 
notte - che tempo fa. 00.30 Oggi al par- 
lamento. 00.40 Mezzanotte e dintorni. 
01.00 Nachtprogramrha. 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news. 10.05 Discussieprogramma. 

10.50 Culinaire tips. 11.00 Nieuws. 
11.05 Playdays. 11.25 Pingu. 12.00 
Nieuws en vakantietips. 12.30 People 
today. 13.00 Nieuws. 13.20 Pebble 
Mill, talkshow. 14.00 Nieuws. 14.30 
Neighbours. 14.50 ■ Sabrina Fair, 
Amerikaanse speelfilm uit 1954. 16.40 
Bugs Bunny, tekenfilm. 16.50 Bitsa: 
over huishoudelijk afval. 17.05 The 
way to Sattin Shore, verhaal. 17.20 
The further adventures of SuperTed. 

17.30 Hangar 17, magazine.. 17.55 
Newsround extra. 18.10 Grange Hill, 
jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00 
Nieuws. 20.00 Wogan, talkshow. 20.35 
Harry and the Hendersons, serie. 
21.00 Grace and favour, serie. 21.30 
Homevideofilms. 22.00 Nieuws. 22.30 
Love hurts, serie. 23.20 Killer on board, 
speelfilm uit 1977. 00.55 Olympics ’92. 
01.45-01.50 Weerbericht. 


06.00 Aujourd'hui les jeux, magazine 
met interviews, prognoses en weerbe¬ 
richten. 06.30 Skiën: Freestyle. 07.00 
Aujourd’bui les jeux, magazine. 07.30 
Skiën: Combinatie slalom voor dames. 
08.00 Aujourd'hui les jeux, magazine. 
08.30 Skiën: 5 km langlaufen voor da¬ 
mes. 09.00 Skiën: 10 km langlaufen 
voor heren. 09.50 Rodelen: tweemans 
voor heren vanuit La Plagne. Aansl.: 
Biathlon: 3 x 7,5 km estafette voor da¬ 
mes vanuit Les Saisies. 12.00 Kunstrij¬ 
den op de schaats: Verplichte kür voor 
heren. 13.00 Ijshockey: Frankrijk - 
GOS vanuit Méribel. 13.45 La ruée 
vers l’or, samenvattingen en uitslagen. 
Aansl.: Skispringen: 120 m schans 
voor ploegen vanuit Courchevel. 16.00 
Hardrijden op de schaats: 1 km voor 
dames vanuit Albertville. 16.30 Ijshoc¬ 
key: Zwitserland - Noorwegen vanuit 
Méribel. 19.00 La ruée vers l’or, sa¬ 
menvattingen en uitslagen. 19.30 Kun¬ 
strijden op de schaats: Verplichte kür 
ijsdansen vanuit Albertville. Aansl.: Ijs¬ 
hockey: Canada - Tsjechoslowakije 
vanuit Méribel. 


Saper Channel 


06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view. 07.30 
Supersports news. 07.35 News focus. 
08.30 Business weekly. 09.00 The mix. 
09.30 Super shop. 10.00 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Hello Austria Hello Vienna. 13.00 
Japan business today. 13.30 Beyond 
tomorrow. 14.00 All mixed up. 14.50' 
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On 
the air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt 
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside editioYi. 
20.00 Inside golf. 20.30 Tennis maga¬ 
zine. 21.00 Wild America. 21.30 Spie¬ 
gel TV. 22.00 BBC world news. 22.30 
Supersports news. 22.45 US Market 
wrap up. 23.00 The Friday film. 00.50 
Music news. 01.00 Blue night. 01.30 
Super shop. 02.10 The mix all night. 


MTV Eufope 


.07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest 
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo¬ 
vies. 23.30 News at night. 23.45 3 from 
1. 00.00 Post modern. 01.00 Kristane 
Backer. 03.00-08.00 Night videos. 07.45-08.10 Schooltelevisie. 09.00 
Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 Schooltelevisie. 11.20 Around 
Scotland. 11.40 Schooltelevisie. 14.20 
Greenclaws, kinderserie. 14.35 Rupert, 
serie. 14.40 Schooltelevisie. 15.00 
Nieuws. 15.15 Open universiteit. 15.20 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
Morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to- 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 


radio i 


Radio 2 

7.04 KRO's ontbijtshow, met om 
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven¬ 
de woord. 9.04 Adres onbekend. 

10.04 In antwoord op. 11.50 

Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij¬ 
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30, Bin¬ 
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de 
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne¬ 
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek 
met de minister-president. 18.09 
Opium radio. 20.30 Hersengym¬ 
nastiek. 21.04 Candlelight. 
22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 
van oud. 12.04 Van Diepen draait 
door. 15.04 De top 40. 18.04 De 
avondspits. 19.04 Dinges en Van 
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca¬ 
fé. 


Radio 4. 

7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00 
Nws. 8.04 Vroeg ochtendconcert 2. 
9.00 Grote Russische meesters 
(9): Kirill Kondrasjin (3). 9.40 Louis 
Andriessen: De staat. 10.20 Het in¬ 
ternationale concertcircuit: Muziek 
voor pianokwart. 12.30 Jazz op 
vier - concert. 13.00 Nws. 13.04 
Operette. 14.00 Orgelbespeling. 

14.30 Songs of praise. 15.00 Klein 
bestek. 15.45 Uit de schat der 
eeuwen. 16.15 Crème du baroque. 
17.00 De psalmen. 17.20 Concer¬ 
tante, 18.00 Nws. 18.04 Muziek- 
journaal. 19.00 Uit het muziekar¬ 
chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00 
Supplement. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55 
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. 

9.30 Sporen in het verleden. 10.00 
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier. 
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws. 
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami- 
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge¬ 
bouw deze week met om 13.10 Het 
interview; 14.00 Het onderzoek; 

14.30 Muziek uit het Gebouw; 
15.00 Het idee; 16.36 Welingelich¬ 
te kringen. 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 
18.10 Paulus de boskabouter. 
18.20 Uitzending van het GPV. 


18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks. 

19.30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees. 20.30 
De bijbel open. 20.55 België totaal. 
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht 
op Israël. 21.40-22.00 Theologi¬ 
sche verkenningen. 


Omroep Limburg 

07.00 Limburg Aktueei. 8.00 Radio 
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag. 
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de 
valreep. 12.00 Limburg Aktueel. 
13.00 Overname landelijke zender. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het Podium. 


België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en 
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven 
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla¬ 
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag. 
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00 
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws. 
18.10 Hitriders. Toppers en platen 
van vroeger. 20.00 Het eenzame 
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05 
Country-side. 23.30 Nachtradio. 


België/BRF 

06.35 Radiofrühstück. 


Wunschkasten (7.45 Veranstal- 
tungskalender. 8.30 Besinnliche 
Worte). 9.10 Musikexpress. 10.00 
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei 
Tisch. (12.15 Veranstaltungskalen- 
der). 13.00 Treftpunkt Frischauf. 
14.05 Musikzeit heute: Klassik 
leicht serviert. 15.00 Nachmittags- 
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops. 
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF- 
Aktuell + Sportvorschau. 
18.40-20.05 Konzertabend 


RTL Radio 

04.00 Frühschicht. Voor vroege 
vogels. 6.00 Guten Morgen 
Deutschiand. 9.00 Radio-Shop. 
Muziek en actualiteiten. 12.00 
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca¬ 
fé. 16.00 Feierabend. 18.00 Neues 
aus Kino, Video. Musik. 21.00 Je 
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen- 
melodie. 8.07 Morgenmelodie und 
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon. 
12.00 Nachrichten und Wetter. 
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge¬ 
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00 
Nachrichten. 14.05 Stichworl Wirt- 
schaft. 14.07 Auf der Promenade. 
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat- 
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf. 
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach¬ 
richten. 20.05 Zwischen Broadway 
und Kudamm. 21.00 Musik zum 
traumen. 22.30-4.05 Nachtex* 
press. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagi 
- lipP 
MïCWkï 

r v.<-v 

Sll^f5iiPiiiii:liil|i ; 

z ■>'£>»'/£&•!«5 
w> ";<'X'An-av,v«jv %g880f 

Wm* 

ÉfeéM-Si m 


G 


t.^h^A;;: : ;x,. : :v:. ..;\ -y v ;'; 

1M%v.v.v.*.v.v.v>avXv.v.*.-.v.*.-.v.v. , .v.v.: 

Mmmmmmmm 


v/XvXWwXvXy^vI 


; :#v: ; : : >x : x*;-: 


lil ui ^ 


wmrn®m®mmwmm 


NIEUW vanaf ZATERDAG 15 FEBRUARI 

bar-dancing "STAR” 

Gevestigd achter café de Domaniaal in Kerkrade ,,,,,, 

fflmm 


Geopend: 

maandag 

donderdag 


va. 20.00 uur 


■ DANCING HOUSMANS MONTFORT 
ZATERDAG 15 FEBR. MONTE CARLO 


H5-THEATERS - CELEENsfRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045-71 


FILMS 


VRIJDAG 14 T M DONDERDAG 
2C FEBRUARI 1 „32 


FILMS 


rr TB inrrrnr m f 5 Zaten met een wxh ‘atk wat wits' programma. 

3 I HrH 1 UI j ini I Dat is H5, de meest tomptete bioscoop van t Zuiden. 


NEDERLANDSE PREMIÈRE 

Het tetteren van leraren is geen uitdaging meer: 

ais jonge commando's nemen ze het nu op tegen 


dagers 18.30 en 21 .00 uur 

vrij-, maan-, dm- en donderdag óók 14.00 uur 


Spa nn ing en erotiek In een beklemmende thriller 


Z ril ■ i =1:1^ »] 


dageijks: 19.00 en 21.30 uur 

vrij-, maan-, dkie- en donderdag óók 14.30 uur 


THE ADDAMS FAMILY 

dageijks: 1415,18.45 en 21.15 uur 
zaterdag en zondag óók 16.30 uur 


Vtan de ma k óro van Die Hard": 
Alleen de gek d» hem wil doden kent zijn onschuld.. 
(tenutts: 21.00 uur 


WM PIN 

mUMhw 

'■& © &&& SiSiSïï'gj 1 


Spanning en erclieh in 
een hehlemmende rtiriiler. 


DOMnr TELL MOM 

THE BABYSITTEFTS DEAD 

met d» ondeugende Kelly uit *Married with children’ 
dagetijks: 14.00,18.30 en 21.00 uur 
zaterdag en zondag óók 16.15 uur 


J6 loopt met haar weg, 
maar intussen Mat ze je er in. met JAMËS BELUSH1 en KELLY LYNCH 
dagefijks: 14.00 en 18.30 uur * 
zaterdag en zondag óók 16.15 uur 


Uit 1 drcuB gegooid... Zh vriendje kwijtgeraakt.. 
H|b Hip. Cooten Heel Eigenwijs: 


SHIUEIEI 

"The Piasfic üïghi mars" 


zaterdagen zondag: 14.00 en 16.15 uur 
wo en sdag: 14.00 uur 


De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIÊLBERG 
Pae op jongens, er » een nieuwe muis in de stad) 

REVEL IN HET WILDE WESTEN 
MMwtonete gesproken en gezongen 
zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur 
«oanadag: 14.00 uur 

lil 


A Tel. 045-312510 


SUNPLEIN 

LANDGRAAF 


As. vrijdag, 21 februari 

MANNHEIM 

Iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend. 
Tijdeijs het carnaval geopend: 
vrijdag - zaterdag - zondag - maandag - dinsdag. DE SMID 

Revmerstok 


ai ai ij ■: RSftëè !§ tti m ai ■ i ■ i ■ i 


ESMEE DE LA 8RET0NIERE 
MONIQUE 

KENNETH HERDIGEIN vr. t/m zo. om 
19.15 en 2130 uur. 

ma. t/m do. om 
19.00 en 21.00 uur. 

za. en zo. ook om 
1430 en 1630 uur. 


^huisarts. I 

fflTFILMMBT 'Ü 
\ KLASSE...MAAR ikt 
yëRSCHIKKELIJX ^ 

n mooi 


rwmmïm*. 


Zaterdag 15 februari. 

SPLASH 

in bovenzaal, 

DISCO in benedenzaal. 

Iedere zaterdag live-muziek. 

Zaterdag 22 februari: 

THE SPIKES. 

Carnaval 29 fobr., 1,2,3 maart 
4 dolle dagen in De Smid 

Tijdens het carnaval gratis entree. 

Limburgs goedkoopste dancing.... 

waar de consumpties nog betaalbaar zijn. 
Consumptieprijs ƒ1,50 

De Smid twee onder één DAK 

rot ziens in DISCO-D ANC1NG DE SMID 

Dorpstr. 92, Revmerstok, telefoon: 04457-1321 


GEZELLIG UIT 


CENTRALE KASSA: 045-714200 
drive-in-bioskoop 

RÜTOKINO 

LfSNDGRfïfïF 
vr. t/m zo. om 
1830 en 21.00 uur. 
ma. t/m do. om 
20.15 uur. 
za. en zo. ook om 
16.00 uur. franhie 

«Jolinn) 


E WEEK 


za. - zo. en wo. om 
14.00 uur. fitesi 


dagelijks on 
19.00 en 21.00 
za. en zo. ook 
15.00 en 17.00 


HOT 

SHOTS 
% ^.0 

WA ■ 

1 

IliJto tl ■> r%- 

: •/ „ ' V . ■UMEIEI 

Heerlen 

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890 

Vanavond CENTRECOURT | Voorverkoop 

aan de kassa 


THE LONDON 
KNIGHTS 


yCV h L & U / T/: 

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden 
Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur. 


.. 


x?K S-A > 

m M i H i' 


U-i 

in 

[ t i 

Ni 


v^Z«VVV> M - ‘V. 
LA Dl LIG EN Cl 


VANAVOND 


VRIJDAG 14 FEBRUARI 


M Egidiiis Pluymen & Gisela Douwes: Und 
* trotadem gab es immer noch Kabaret; 
Bederenracital - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


woensdag 


Kerkrede 

>Stanno tutti bene, film 

Sittard 

American Darice Theatre: Manhattan Mo- , 

' - ves ■ 

S DONDERDAG 20 FEBRUARI g 

Heerlen 

- John Lanting’s Jheater van dé Lacfi: Vijf 
höog het raam uit, klucht van Ray Coo- 
ney !■ 

Kerkrede 

Limburgs Symphonie Orkest: Carnavals¬ 
concert - 20.11 u. 


VRIJDAG 21 FEBRUARI | 

Heerlen 

Lïjzar Bemnan, pianorecital. Progr.rSchu- 
bert, Liszt. . 

Sittard 

. • -.1 1 . ■ - - 1 

Heljermahsl, muzikaal volkstoneelstuk 
door het Nederlands Volkstoneel 

B 

ZATERDAG 22 FEBRUARI Sj 

Heerlen 

Limburgs Symph onie Orkest: Camavals- 
concert - 20.11 u. UITVERKOCHT 

Hnniten 

LebbisenJénsen:2Keerrfèleksen voor:, V 
1 geld, cabaret • 20.30 ü. (Kleine Zaal) 

DgH 

ZONDAG 23 FEBRUARI ü 

Heerlen 

Theater Slrkel: Blok <4-6 jr.) -14.30 U. 

(Kleine Zaai) : ; ■ - 

Heerlen 

BZN UITVERKOCHT 


\ \ zenkoning(va. Ójr.)-14.00 u. ' j Kerkrade Robin Hood, film 

Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld. 

VWj zienji^iag in -M 

stadssebouwburg 

heerlen 1 <-> 

tel. kassa: 045-716607 Y 4 


wijngcachtmuziektheater 

kerkrade 

tel. kassa: 045-454141 


’de stadsschouwburg’ 
sittard 

tel. kassa: 045-510616 


m Een begrip in Limburg 


UNTERBERG 

Woensdag 19 februari 

LA VITA 

Vrijdag 6 maart 

RYDER i 


& 


" 1 r- < ••ï ' TT" T.T " 


pp > wm 

l : U.t -t' t 
ótudeurutk 
Zet. 02494/«oe 


r ■ 

Goed en gezellig eten 

Öflfnungszeiten: Mo.-Fri. vori 17.00-1.00; Sa., So. 
11.00-1.00. Küche geöffnet bis 23,00 Uhr. 
Wir fretten uns auf Ihrpn Besuch. 
09-4924541500 ab 17.00 Uhr. 


aqblad voor ostelijk uidlimburg 

(E ^E Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 13 \ J 

I He T LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS dagblad voor het GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

I Ch EF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

Mar KT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; ^AASTRICHT - Eijsdenaar 
p D. blijkt niet de enige ambte¬ 
naar die in het verleden steek¬ 
penningen heeft aangenomen 
aannemersbedrijf Baars in 
jammen. Justitie in Maastricht 
kondigde gisteren aan dat ook 
ambtenaar G.C. zich binnenkort 
voor de rechtbank moet verant¬ 
woorden ómdat hij geld van 
“aars heeft geaccepteerd. 

®m welke bedragen het ging wil 
? e officier van justitie, mr Kol- 
niet zeggen. Als tegenpres¬ 
tatie zorgde de ambtenaar ervoor 
-at de aannemer opdrachten 
kreeg. 


Weer ambtenaar 
verdacht van 
aannemen geld 

Eerder deze week werd bekend 
gemaakt dat P.D. o,p 24 maart 
voor de rechtbank moet verschij¬ 
nen. De man nam in de jaren 
1984 tot 1986 in totaal ƒ 35.000,- 
aan van de Klimmense aanne¬ 
mer. Hij was toen hoofd van het 
bureau Economische Infrastruc¬ 
tuur en Toerisme van de provin¬ 
cie. P.D., tevens bestuurslid van 


het CDA Limburg, had in die 
hoedanigheid veel invloed op 
het provinciale aanbestedingsbe¬ 
leid. 

Ambtenaar G.C. had een minder 
hoge functie, maar wist aanne¬ 
mer Baars eveneens verschillen¬ 
de keren met opdrachten te 
bevoordelen. Wanneer de straf¬ 
zaak tegen G.C. dient is nog niet 
bekend. Volgens mr Kolkert is 
het niet onmogelijk dat beide 
ambtenaren zich gelijktijdig 
moeten verantwoorden. Baars 
kan niet meer worden vervolgd. 

[, Juridisch gezien zijn de strafbare 
feiten waaraan de aannemer zich 
schuldig heeft gemaakt veijaard. 


Toestemming 
overslag van 
acrylonitril 

DEN HAAG/BORN - Het is 
Barge Terminal Born gelukt 
toestemming te krijgen voor 
de op- en overslag van het 
DSM-fabricaat acrylonitril. De 
Raad van State heeft dat giste¬ 
ren besloten in een spoedpro¬ 
cedure van het container-over- 
slagbedrijf. 


Eind vorige maand verbood de 
Raad van State nog de opslag 
van acrylonitril in de contai¬ 
ners van Barge Terminal Born 
vanwege de risico’s die aan de¬ 
ze gevaarlijke stof verboden 
zijn. 

Barge Terminal Born liet ver¬ 
volgens een rapport maken 
over het brandgevaar van acry¬ 
lonitril, een stof die wordt ge¬ 
bruikt bij het maken van ve¬ 
zels. Uit dat rapport blijkt dat 
de gevaren zeer klein zijn. Bar¬ 
ge Terminal Born stapte daar¬ 
op opnieuw naar de Raad van 
State. 


Plan van Vereniging RO VER tegen veelvuldig gebruik van auto 

Snelbus Brunssum-Aken 


Van onze verslaggever 


j^ERLEN - De Vereniging 
(ft l2l ^ ers Openbaar Vervoer 
ko° Ver ) wil dat er een snelbus 
hit van Brunssum naar 
b De snelbus zal via Wau- 
d Ca > Lygelshoven en Kerkra- 
Ijïia Roeten rijden. Dit plan 
Vo van een P a kket 

da° rS u e ^ en dat R° ver woens- 
kiUr ^ ee ft ingediend bij de 
^ JKsverkeersinspect 
Vermond. 


tie 


in 


t} riJ directe snelbusverbinding van 
liju naar Aken is noodzake- 

b aar * re is zelf vaak met het open- 
iw Ver voer en ik denk dat veel 
v atl j en gebruik zullen gaan maken 
Wie o stle ldienst,” vertelt de secre- 
(jj t b. Pelle van Rover. 

o* d r n ^ wee Jaar geleden gehouden 
datT Zoek van NS en VSL blijkt 
tn a u n geveer 740 mensen gebruik 
^ien 6 ? 1 Van de ree d s bestaande lijn- 
Jdaa Brunssum-Kerkrade-Aken. 
U Llr r dat duurt ongeveer anderhalf 
i s ^ voor mensen uit Brunssum 
Ijif. . ee n omweg. Dus een directe 
p e jj^ s Wel degelijk nodig,” meent 

v fein 

me i komt er een directe 
Maar®, nding Heerlen-Aken. 
re den hoeft volgens Pelle geen 
v °ere ° m de snelbus niet in te 
W s ^ " olgens hem heeft een snel- 
ev er . Brunssum naar Aken 

r eeto ? e<a bestaansrecht als de di- 
^auh/u m ' ^ e il e: „De reizigers uit 
Ier pp Ch en Brunssum zullen snel- 
Ak en f ei f>d zijn met de auto naar 
de tr» 6 ri -id e n dan naar Heerlen om 
er nemen -” Als de snelbus 

Se h bo t , meent Pelle, zullen de men¬ 
laten I der kun auto voor de deur 
ttiili e taan - „Dat is beter voor het 
sirjg . . maar bet kan ook een oplos¬ 
haar Aken V ° 0r de files ° P de weg 
Het 

burg ?r??igd Streekvervoer Lim- 
Viks vindt een snelbus 

êe hSdeV^ ken niet nodi g* Vol- 
ge bruiir Vi>ij niaken de reizigers al 
r ade-AL- Van de directe lijn Kerk- 
Brunss 6n sne ibus vanuit 

^ r enpo Um zou g een verandering 

„Wh h ku die situatie - 

Va h de No en naa st het onderzoek 
z °ek °°k n °g een apart onder- 
k'eer^h K Uden ' ^Mniit bleek dat er 
dienst + °efte was aan een snel¬ 
wan zo’n 1 }? 3611 Kerkrade-Aken dan 
haar fv Ua °P de route Brunssum 
^gelon^ Duitse stad. Daar zijn we 
fctait » , n J u ni dan ook mee ge- 
jter van M. Thehu, medewer- 

dbtwikkeli a ^deling Vervoers- 

► ■*> 


Als gevolg van einde PNL-stroom 

Kerkrade maakt snel 
bezuiniging bekend 


Van onze verslaggever 


geldstroom door het ministerie is 
- gestopt. Zoals bekend heeft minis¬ 
ter d’Ancona van WVC de kraan 
KERKRADE — Kerkrade wil dit definitief dichtgedraaid en heeft 
voorjaar bekend maken waar de ge- Kerkrade vanaf 1 januari 1993 jaar- 
meente gaat bezuinigen nu de PNL- iyks 1,8 miljoen gulden minder te 

besteden. 


# Ongewild maakte een 32-jarige inwoner 
van Simpelveld gisteren met zijn auto een drie¬ 
voudige buiteling op de stadsautoweg door 
Heerlen. Ter hoogte van het ABP verloor de 
man die uit de richting van zijn woonplaats 
kwam, na een inhaalmanoeuvre de macht over 
het stuur. Hij schoof naar rechts, rolde drie¬ 
maal over de lengte-as en belandde vervolgens 
met een doffe klap achter de vangrail. De be¬ 
stuurder werd naar het, ziekenhuis gebracht, 
daar bleken zijn verwondingen mee te vallen: 
enkele kneuzingen en schaafwonden. Hij mocht 
weer naar huis. De politie van Heerlen zegt dat 
de man van geluk mag spreken, dat hij geen 
ernstigere verwondingen heeft. De auto werd 
totaal vernield. Foto: klaus tummers 


Bijna Thuis Huis’ 
gaat zorgen voor 
stervensbegeleiding 


DOOR ROB PETERS 

sittard/amstenrade 

m. e Particuliere stichting 

heefl SVerpl f ging Limburg 
«eeft een ’ideëel’ zusje ge- 

Br?i êen ‘ ^ n °taris Kreijn in 
w „ÏÏ s , sun i werd verleden 
^ de akte van de oprich- 
bg van de stichting 'Bijna 
Huis’ gepasseerd. 

ai' ^er^.’Zorgin de laat- 

’Biint ml SfaSe T het leven slicht. 
,0 lJaa Thuis Huis’ is volgens 

nfef° elStelli V gen evene ens een 
schn vP zaIce hjke leest ge- 
Proïfn de stichtin S- die zieke 

gen tf C i e f enoten wil °Pvan- 
in Pdat zij kunnen sterven 

F iY fl n ..., huise lijke omgeving. 
«.Eindelijk, een lang gekoester¬ 


de wens is na vijf jaar werke¬ 
lijkheid geworden”, zegt de 
oprichtster en tevens directrice 
van de stichtingen, de oud-ver- 
pleegkundige Ricky Melke- 
beke-de Bie uit Amstenrade 
over dit initiatief op het terrein 
van de terminale thuiszorg. 
Volgens Van Melkebeke heeft 
de zaak zijn beslag gekregen 
nadat een 62-jarige Sittardse, 
die zij tot haar dood thuis heeft 
verzorgt, bepaalde dat haar 
woning bij het stadspark in 
Sittard na haar dood eigendom 
zou moeten worden van de 
nieuwe stichting. Van Melke¬ 
beke wil geen nadere informa¬ 
tie over haar pafiënt en het 
pand. „Stervensbegeleiding is 
geen publieke zaak, waarbij 
nieuwsgierigen over het tuin¬ 
hekje kunnen meekijken”, 
vindt zij. 


Justitie gaat gemeente 
Maastricht niet vervolgen 


Wanneer de bezuiniging niet snel 
wordt ingevuld, dan onstaan er bin¬ 
nen twee a drie jaar ernstige finan¬ 
ciële problemen, zo stellen burge¬ 
meester en wethouders van de stad. 
Hedy d’Ancona heeft alleen nog een 
afkoopsom van ruim 3,5 miljoen 
gulden op de Kerkraadse rekening 
gestort. Dit geld is bedoeld om de 
ergste klappen in Kerkrade op te 
vangen. 

Duidelijk is dat vooral in de wel¬ 
zijnssector bezuinigd gaat worden. 
Nu reeds is aan welzijnsinstellingen 
gevraagd zo weinig mogelijk vaca¬ 
tures in te vullen. 

In de commissievergadering Wel¬ 
zijn werd door verschillende spre¬ 
kers geadviseerd niet alleen de door 
de PNL-subsidie gecreëerde ar¬ 
beidsplaatsen te overwegen, maar 
naar zo veel mogelijk functies te kij¬ 
ken. 


MAASTRICHT - Justitie zal de 
gemeente Maasticht ondanks ge¬ 
signaleerde misstanden op de re¬ 
gionale stortplaats Belvedère niet 
vervolgen wegens overtreding 
van de Afvalstoffenwet. De ge¬ 
meente zal er dan binnen drie 
maanden wel voor moeten zorgen 
dat in de loods op de stortplaats 
een vloeistofdichte vloer wordt 
aangelegd. Verder mag Maas¬ 
tricht zich de komende twee jaar 
niet opnieuw schuldig maken aan 


overtreding van de voorschriften. 
Bij een onderzoek dat begin vorig 
jaar werd afgerond, constateerde 
de Maastrichtse politie en de pro¬ 
vincie dat de vergunningsvoor¬ 
waarden in de Belvedère-groeve 
op een groot aantal punten niet 
werd nageleefd. Zo werd er onder 
meer in strijd met de wet gestort. 
De gemeente kreeg de kans om 
daar verandering in aan te bren¬ 
gen en is daar volgens Justitie op 
de meeste punten in geslaagd. 


HEERLEN - In Zuid-Oost Lim¬ 
burg hebben vorig jaar 1100 hui¬ 
zen te koop gestaan. Dat zijn er 
tweehonderd minder dan in het 
jaar daarvoor en zelfs vierhon¬ 
derd minder dan in 1989. De 
gemiddelde vraagprijs per huis 
bedroeg vorig jaar 176.000 gul¬ 
den, wat ten opzichte van 1990 
een prijsstijging betekent van 3,5 
procent. Dat blijkt uit een rap¬ 
port van de NVM-makelaars in 
de regio Heerlen. 

Het verschil in vraagprijs per ge- 


Minder huizen 
te koop in 
regio Heerlen 

meente blijft groot. Die is in 
Voerendaal (231.000 gulden) en 
Nuth (233.000 gulden) het hoogst 
en in Brunssum (150.000 gulden) 
en Kerkrade (171.000 gulden) het 
laagst. De laatste twee gemeen¬ 


ten vertonen ook als enige een 
daling van de gemiddelde vraag¬ 
prijs. 

Het verschil in prijs wordt niet 
alleen veroorzaakt door het ver¬ 
schil in vraag en aanbod, maar - 
in meerdere mate - door het ver¬ 
schil in type woningen. In Heer¬ 
len, Kerkrade, Landgraaf en 
Brunssum worden relatief meer 
apartementen en tussenwonin¬ 
gen aangeboden; in Voerendaal, 
Simpleveld en Nuth meer vrij¬ 
staande woningen. 


Surséance voor 
installatieiïrma 


Van onze redactie economie 


HEERLEN - De rechtbank in 
Maastricht heeft uitstel van betaling 
verleend aan het installatiebedrijf 
Aircoma in Hoensbroek. Tevens is 
surséance verleend aan Aircoma- 
eigenaar Rick Lameijn persoonlijk 
en aan het financieel economisch 
adviesbureau drs R. Lameijn bv in 
Heerlen. 

Aircoma, gevestigd op industrieter¬ 
rein De Koumen, heeft tien perso¬ 
neelsleden. Het bedrijf is gespeciali¬ 
seerd in het monteren van aircondi¬ 
tioning- en ventilatiesystemen. 

Volgens directeur/eigenaar Lameijn 
zijn de grote financiële problemen 
ontstaan door een slechte bedrijfs¬ 
voering bij Aircoma door een ma¬ 
nager die de zaak tot en met 1990 
leidde. In die jaren zijn flinke verlie¬ 
zen geleden, zonder dat Lameijn het 
in de gaten had: „In de verslagge¬ 
ving werd een te optimistisch beeld 
geschetst.” Lameijn was in die tijd 
zelf te druk bezig met zijn werk als 
financieel adviseur voor met name 
Glasmy in Heerlen om zich goed 
om Aircoma te kunnen bekomme¬ 
ren. 

In 1990, toen de bedrijfsleider van 
Aircoma en diens zoon, de boek¬ 
houder, opstapten, bleek Aircoma 
diep in de schulden en met een lege 
orderportefeuille te zitten. Lameijn 
pakte naast zijn werk voor Glasmy 
ook het management van Aircoma 
weer op en vulde de tekorten van 
het installatiebedrijf zelf aan. Daar¬ 
toe ging hij persoonlijk grote lenin¬ 
gen aan. 

De ondergang van Glasmy eind vo¬ 
rig jaar leidde er echter toe dat 
Lameijn een belangrijke inkom¬ 
stenbron kwijtraakte. Gevolg was 
dat hij niet meer aan zijn financie- 
ringsverplichtingen kan voldoen en 
nu persoonlijke surséance heeft 
aangevraagd. Aircoma zit ondertus¬ 
sen nog opgezadeld met grote reke¬ 
ningen van de fiscus en de bedrijfs¬ 
vereniging. Reden om ook voor het 
bedrijf surséance aan te vragen. 

Volgens Lameijn is er nog wel hoop 
voor Aircoma. De orderportefeuille 
is weer behoorlijk gevuld en er wor¬ 
den gesprekken gevoerd over een 
mogelijke overname. 

Bewindvoerder mr Oostdijk wil 
niets zeggen over de problemen 
rond Aircoma en Rick Lameijn: 
„Dat zou de privacy van een aantal 
mensen schaden.” 

In verband met zijn persoonlijke fi¬ 
nanciële problemen heeft Lameijn 
zijn functie als penningmeester bij 
de golfclub in Brunssum neerge¬ 
legd. 

Maasslib 

schoner 

DEN HAAG/HEERLEN - Mi¬ 
nister Maij van Verkeer en 
Waterstaat heeft zes lokaties 
in de Maas en de Limburgse 
kanalen geschrapt van de lijst 
van te saneren vervuilde loka¬ 
ties. 

De zes lokaties, die eerder wa¬ 
ren gekenmerkt als ernstig 
vervuild, blijken een stuk 
schoner te zijn dan veronder¬ 
steld. 

Het gaat om onder meer de haven 
van de Maascentrale in Buggenum, 
de Franciscushaven in het Juliana- 
kanaal te Born, verschillende loka¬ 
ties in de uiterwaarden van de Maas 
en twee lokaties in de Zuidwillems- 
vaart bij Weert en Nederweert. 

Bij nader onderzoek bleek dat op 
sommige lokaties het slib in en bui¬ 
ten de Maas veel minder vervuild 
was dan uit een eerste oriënterend 
onderzoek in 1990 was gebleken. In 
sommige gevallen werd zelfs hele¬ 
maal geen verontreinigd slib meer 
aangetroffen. Klaarblijkelijk is de 
Maas bij het hoog water van de af¬ 
gelopen tijd schoongespoeld. 

In de Maas wordt alleen nog veront¬ 
reinigd slib gevonden in de toelei- 
dingskanalen van sluizen, in som¬ 
mige diepe gedeelten en in havens. 
Het betreft vier lokaties langs de 
Maas en het begin van het Lateraal- 
kanaal Linne-Buggenum, die wel in 
het saneringsprogramma zijn opge¬ 
nomen. In de Prins Mauritshaven te 
Wessem is sprake van ernstige ver¬ 
ontreiniging met pcb’s (polychloor- 
bifenylen) en pak’s (polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen). 

Ook de havens in het Julianakanaal 
zijn verontreinigd met cadmium, 
lood, zink, pcb’s en pak’s. Deze ver¬ 
ontreinigingen zijn vooral afkom¬ 
stig van de Maas, van bronnen bui¬ 
ten Nederland. Deze bronnen zijn 
nog niet gesaneerd. Het gaat om in 
totaal zes vervuilde lokaties in het 
Julianakanaal. Alleen in de Francis¬ 
cushaven te Stein blijkt de vervui¬ 
ling achteraf mee te vallen. Het 
nader onderzoek van de Beatrixha- 
ven in Maastricht is inmiddels ge¬ 
start en zal waarschijnlijk nog dit 
jaar worden afgerond. 


Krant verraadt 
heroïnedealers 

HEERLEN - De Heerlense politie 
heeft twee heroïnedealers kunnen 
oppakken die vanuit Hoofddorp ope¬ 
reerden in het centrum van Heerlen. 
Ze pakten hun waar in Hoofddorp in 
een krant en leverde die in Heerlen 
bij gebruikers af. Huiszoeking in 
Hoofddorp bracht aan het ligt dat uit 
een bepaald dagblad steeds die pagi¬ 
na’s ontbraken, waarin de heroïne en 
cocaïne, was verpakt. De twee man¬ 
nen zijn 29 en 33 jaar oud. Dinsdag 
hield de politie hen in Heerlen aan, ze 
hadden toen 100 gram heroïne en 40 
gram cocaïne bij zich. Ook een 22-ja- 
rige man uit Landgraaf wordt ver- 
■ dacht van medeplichtigheid in de 
I handel van het tweetal. Het tweetal 
uit Hoofddorp is al vaker met de poli¬ 
tie in aanraking geweest in verband 
met verdovende middelen. 

Koers Awacs 
graad verlegd 

BRUNSSUM - De Nato-basis in Gei- 
lenkirchen heeft de uitvliegroute van 
Awacsvliegtuigen een graad verlegd. 
Het betreft een proef die duurt tot het 
einde van de maand februari, met als 
doel de geluidsoverlast te beperken. 
Kolonel C. van den Houten maakte 
de maatregel gisteren bekend in een 
vergadering van de Awacscommissie 
Limburg (ACL). Van den Houten is 
plaatsvervangend commandant van 
de vliegbasis. 

Tot vorig jaar zomer kozen de Awacs 
bij het opstijgen een koers van 266 
graden. Daarna is een half jaar Icing 
de zogenoemde 'radiaal 267' gepro¬ 
beerd. 

Vrouw ontsnapt 
aan belagers 

SPAUBEEK - Een 23-jarige vrouw 
uit Stein, die woensdagavond samen 
met haar personenauto door twee on¬ 
bekende mannen bijna werd ont¬ 
voerd, is op eigen kracht aan haar 
: belagers ontsnapt. Toen de vrouw 
rond half elf de sportzaal aan de 
Schoolstraat in Spaubeek verliet en 
op de parkeerplaats in haar wagen 
wilde stappen, stuitte zij op twee 
mannen die haar bedreigden met een 
vuistvuurwapen. De mannen reden 
< samen met de vrouw weg maar het 
lukte de vrouw om na enkele honder¬ 
den meters uit de auto te ontsnappen 
en terug te rennen naar de sportzaal. 
Met de auto verdwenen de mannen in 
de richting van Valkenburg. Het be¬ 
treft een Audi 80 met het kenteken 
RT-27-XT. 

Conferentie 

basisonderwijs 

HEERLEN - Over schaalvergroting, 
het project 'Weer samen naar school’ 
en de invoering van het formatiebud¬ 
getsysteem houdt de PABO Heerlen 
morgen een conferentie. 

Ruim tweehonderd leraren, bestuur¬ 
ders, beleidsmakers en andere,me¬ 
dewerkers in het basisonderwijs 
komen in het HTS-gebouw in Heerlen 
samen om drie inleidingen aan te ho¬ 
ren en van gedachten te wisselen 
over de thema’s. 

Meer begrip 
asielzoekers 

SWEIKHUIZEN - Om het ongunstige 
beeld over asielzoekers te verande¬ 
ren gaat de nieuwe directeur van het 
' Asielzoekerscentrum (AZC) Moorhei- 
de in Sweikhuizen, Wil Hendrix, lezin¬ 
gen geven voor scholen, verenigin¬ 
gen en instellingen. Met een 'korte 
profielschets’ waarin hij de rechten, 
plichten en problemen van asielzoe¬ 
kers schetst, hoopt Hendrix onder de 
bevolking meer begrip te kweken. De 
omwonenden moeten volgens Hen¬ 
drix ook weten wat er in Moorheide 
gebeurt. „Wij hebben hier niets te ver¬ 
bergen. Het centrum is geen raar 
wereldje of gevangenis. Bovendien 
gebeuren er ook leuke dingen. Dat wil 
ik ook naar buiten brengen," zegt 
Hendrix. De brieven over dit voorlich¬ 
tingsproject zijn de deur al uit 

Veilige gevangenis 
kost ƒ 20 miljoen 

SITTARD - Het ministerie van Justi¬ 
tie heeft in totaal ƒ 20 miljoen voor¬ 
zien voor de verbetering, van de 
beveiliging van de gevangenissen in 
Nederland. Van dat bedrag is vorig 
jaar al zeven miljoen gulden uitgege¬ 
ven. In 1992 en 1993 moet nog eens 
ruim ƒ 13 miljoen aan bouwkundige 
en materiële aanpassingen worden 
gespendeerd, maar het staat nog niel 
vast of dit bedrag ook daadwerkelijk 
beschikbaar komt. De extra uitgaven 
voor beveiliging worden gedaan aar 
de hand van aanbevelingen van eer 
projectgroep die de staatssecretaris 
instelde na de ontvluchtingen in Ne¬ 
derlandse gevangenissen in 1991. 


Zie verder pagina 17 

• 'Gevangenis Sittard 
is geen duiventil' 
Limburgs Dagblad 


Die - el k 
f die Oma A'ns 

I ’n dikke Valentijnszoen. 
Van Opa Juul! 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat aUes voor haar betekende, is, na een 
langdurige ziekte, zacht en kalm van ons heen¬ 
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante Vrolings-Hermans 

'" weduwe van 

Math Vrolings 

Zy overleed thuis, voorzien van de h.h. sacra- 
menten, enkele dagen voor haar 82e vetjaaqdag. 

Brunssum: Jacob Vrolings t 

Mia Vrolings-Claus 
Wiel Roeselers 
Brunssum: Jo Vrolings .. 

Carmen Vrolings-Göttlich 
Brunssum: Hnb Vrolings 

Roos Vrolings-Strijdhagen, 
haar dierbare klein-en 
achterkleinkinderen 
Familie Hermans 
Familie Vrolings 

Brunssum, 12 februari 1992 

Dorpsstraat 129, Hs. nr. 5 f 

Corr.adres: Vossenleen 36, 6441 SN Br unssum 

De plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden op zaterdag 15 februari om 13.45 uur in 
de dekenale kerk H. Greaarius de Grote in 
Brunssum, waarna om 15.3v uur de crematie¬ 
plechtigheid Zal plaatsvinden in het cremato¬ 
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Voor vervoer per bus is gezorgd. 

Samenkomst in de kerk, alwaar ^gelegenheid is 
tot schrifteljjk condoleren. 

Avondwake vrijdag om iö-Oi ^Èurih dèddgkapeï 
van eerdergenoemde kerk. ; 

De dierbare overlëdene isiopgebaard in de 
rouwkapel van het Gregoriugriekenhuis te 
Brunssum; gelegenheid tot afscheid nemen vrij¬ 
dag van 17 30 tot 18-30 uur. y '\; % 

Wilt u, indienwüzjjn ve^etëhueenkermisge-' 
ving te zenden, deze aankond i g in g 
■ beschouwen. f ■ yy. ■ 


Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, maar 
ook bedroefd om het scheiden, delen wij u medé dat, na een werk¬ 
zaam leven, in Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorgza¬ 
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef 

Leo Ladeur 

echtgenoot van 

Netty Cpolen 

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar. ft 

Heerlen: A JT. Ladeur-CoOlen 
- ' Heerlen: Jeattny Braam-Ladeur 
Ted Braam 

' Elsloo: John Ladeur 

Truus Ladeur-Teeuwen 
Leon, Björn en Jonnie 
Heerlen: Willié Ladeur 
- Mario en Tatjana 

Kerkrade: HubLadeur. 

/ Billa Ladeur-Vreuls 

Jimmy 

Familie Ladeur 
Familie Coolen 

6416 SR Heerlen, 13 februari 1992 
Potgieterstraat 58 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden pp dinsdag 18 fe- 


zal plaatsvinden in het crematorium té Heerlen, Imstenraderweg 10. 
Bijeenkomst in de kerk. ' { 

Er is geen condoleren. v < v 

Avondwake tot intentie vrin opze dierbare overledene, maandag 17 
februari om 19.00 uur in voorademde parochiekéric. ' l .,' ; s 

Gelegenheid tot afscheid n#m# in<^ <éan het Öe Wever- 


Gelegenheid tot afscheid némëh inde t^wkapel^rahet De Wever- 
* ziekenhuis te He)0en» da^lm van td^.töit 17.00 uur. J 

Zij die geen kennisgeving mochten (ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te willen beschouwen. ^ 


Vrijdag 14 februari 1992 • P 


Wy hebben geen woorden om te zeggen wat in ons omgaat nu 
lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom 
neef 

Gerrit Smeets 

echtgenoot van 

Annie Wauben 

van ons is heengegaan. Bid voor ons voor zijn eeuwig geluk. 

Hij overleed geheel onverwacht op de leeftijd van 61 jaar, gezal 
door de h. olie. 

Voerendaal: 

Kerkrade: 

• Simpelveld: 

Voerendaal: 

.) 

i Voerendaal: 
Simpelveld: 
Ubachsberg: 
Voerendaal: 


Mevr. A. Smeets-Wauben 

Annie eri JacqUes van Aken-Smeets 

Daniëlle 

Jo én Marjo Smeets-Prickarts 
Roy, Ralf 

Bert en AnkiéSmeets-v.d. Donk 
Niki, Kim 

Kittié en Jan Hamers-Smeets 
René Smeets 

José Smeets en Jan Kolkman 
Hans Smeets en Aranka Palosi 


6367 TZ Voerendaal, 12 februari 1992 
Borenburgstraat 7 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden maandag. 17 feb 
om 11.00 um, in de parochiekerk H. Laurentius te Voerendaal, w 
na aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar 
Gelegenheid tot schriftelijke condoléance, achter in de kerk, 

' 10.30uur. _ ... ' . 

Avondwake ter intentie van de overledene, zaterdagavond óm 1 
uur. ; '\ 

Pap is opgebaard in een der rouwkamers van de begrafenis- en 
( matievereniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar 
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. Zé. 
fVah 11.00 tot ^2.00 uur. , , ! 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven déze 
ce als zodanig te. willen beschouwen. . >■ 
Een speciaal woord vw 
het Groene Kruis en d* 
ling Brunssum voor 4i 
ging van onze moederJ 


dr. Tulleners, 
l van de afde- 
en 4e verzor- 


ëlena Catharina 
helmina Joosten, 
Kap. Verdonsehot- 
straat 17, 6104 BL 
Koningsbösch. De 
plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden gc~. 
hóuden op zaterdag; 
15 februari 19g2i.om . 
10.30 uur in. dé paro¬ 
chiekerk vian O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen 
te Koningsbösch. ... 


Dankbetuiging 


Toen mijn man» onze lieve vader, schoonvader en onze fantastis 
opa :• • 


Jo Huver 


dood ging» heeft ons dat vreselijk veel verdriet gedaan. We 
hem dagelijks. - 

Uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en de gang naar zijn laa 
rustplaats en uw hartelyke woorden, persoonlijk, per telefoonep 
brief, hebben ohs doen beseffen hoe geliefd hy ook by anderen 
en hebbemons veel troost gebracht: 

Daarvoor onzé hartelyke dank. 

•• '■ " 

Wilhelmina Httver-Thijssens 
de jongens, de schoondochter 

k ende 13kleinkinderen VA'Amiv 
de orgarieh Vért hét UÖS (| 
van staatsleiders. Raad van 3... , “Sr «*« IE - i »! • ■ . 

‘i h'ji'iT'J.'i . -■ • Bi > «r ^: 1 w * s' 
1 

ferfr Sitaéjfaftaiiet? titi : 
«sL K i j & Tl j I ï ï 


r* f * * ■.V*. • » 1 * V 1 


’”ï”* L *■4 * iti' i 


r <MfiHi* ' 


rv». 

dwrt****. 
1 1 i . 

»y-3r 


, < :.•»» Ai* a. #1 

*«wriï 


L‘/« ) y . < > < I ' , -i f I 


, _1‘. ‘ ‘ . . _ 

! *} i \ r> -• vn* 


< «I. *18 * ii; fSiM f ;J *«* 


-vrrzp'V* 

:>*;» ' I 1 w 


.V *TV ** w * lT^ f i 

111 ÜSfcSé- ïr -" r ^ ff• a r, 

'l1*•: i«s j 


'uHIW 

O lii! t'v. 1 1 E* v'-3 ^ i c 

. ... .. ■: T*l r ü t v9 ïro 

HaU-S ' -..' ~Ët£LH. \3J * *-V * 

i{*JjJ^ y-r ; A*1'-^ 1 
: J* ■■ • W a’s■ 'ïTi7 


IM Tt Tra; ^ ~ 


V4-:.\“Wv->- éf, y-rm f f é, . *j 
.. :m ..... 

ook voor zich heeft opgeëist, 


I * .■ iw.1 r*. ^ i «vST/. r>T 

' K . I ** H ~ t m* ! 9 it 

. 

t . r«i -< k »* 1 


ft : 11 * i \^iA7:b! 


mmm 
Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 15 
HELMOND — Onder het perso- 
^®el van het hoofdkantoor van 
NedCar in Helmond is grote on- 
h>st onstaan, omdat het Zweedse 
Volvo-concern zich niet zou hou- 
!* en aan eerder gemaakte afspra- 
Ken. Wanneer die onrust niet 
snel wordt weggenomen, staat 
het voortbestaan van de Hel- 
hondse vestiging op het spel. 

bestuurder H. van Rees van de 
jndustriebond FNV heeft dit gis- 
nieegedeeld. Enige weken 
? leden al liet Ger van Os van de 
lue BLHP zich in deze krant in 
zezelfde bewoordingen uit. 


Onrust onder personeel 
hoofdkantoor NedCar 


NedCar is de voortzetting van 
Volvo Car. In Helmond werken 
ongeveer 1.200 mensen, waarvan 
er 700 betrokken zijn bij de ont¬ 
wikkeling van een nieuwe auto, 
de opvolger van de huidige 
400-serie. Volvo Zweden, voor 
eenderde eigenaar van de aande¬ 
len van NedCar, zou tegen eer¬ 
der gemaakte afspraken in teveel 


van die ontwikkeling naar Zwe¬ 
den willen halen. 

Van Rees erkent dat de eindver¬ 
antwoordelijkheid voor de ont¬ 
wikkeling van de nieuwe auto in 
Zweden ligt. „Dat laat onverlet 
dat een niet onaanzienlijk deel 
van die verantwoordelijkheid 
een zaak is van de managers in 


Helmond. Ze kunnen die verant¬ 
woordelijkheid heel goed aan”, 
aldus Van Rees. 

Wanneer de onrust op korte ter¬ 
mijn niet wordt weggenomen, 
vreest Van Rees dat er van de 
motivatie van de werknemers 
niets meer overblijft. Ook zullen 
veel personeelsleden elders een 
baan zoeken. „Op die manier 
wordt de vestiging in Helmond 
van binnenuit uitgehold”, aldus 
de FNV-bestuurder. 

Woordvoerder J.W. Buy van 
NedCar was gisteravond niet be¬ 
reikbaar voor commentaar. 


In kleine plaatsen samen onder een dak 

Jan Linders open voor 
samenwerking met Hema 


Pater Venray 
vice-secretaris 
conferentie 
van bisschoppen 

VENRAY - De Nederlandse bis¬ 
schoppen hebben drs A.P.G.M. Pe¬ 
ters ofm benoemd tot adjunct- 
secretaris van de bisschoppencon¬ 
ferentie. Pater Peters volgt pater E. 
Gemmeke op die sinds vorig jaar 
wegens gezondheidsredenen 

slechts gedeeltelijk zijn werkzaam¬ 
heden kon verrichten. 

Peters zal zijn nieuwe functie tot 
december in deeltijd vervullen, 
daarna komt hij in volledige dienst 
van het secretariaat van de Neder¬ 
landse kerkprovincie. 

Peters (51), sinds 1961 lid van de or¬ 
de der Franciscanen, studeerde filo¬ 
sofie en theologie in Venray, Alver¬ 
na en Utrecht. Sinds 1984 is hij 
secretaris van de Nederlandse pro¬ 
vincie van zijn orde. Ook is hij do¬ 
cent liturgiek aan het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek. 

De adjunct-secretaris is onder meer 
verantwoordelijk voor het verslaan 
van de bisschoppenvergaderingen 
en het (mede) uitvoeren van de be¬ 
sluiten. -^JX)QR HANS TOONEN 

- Supermarkt Jan 
«ers bv in Bergen, Noord- 
burg, staat open voor het 
; Y a n de Hema om in kleine 
^ddelgrote plaatsen bij el- 
in te trekken. ,,De combi- 
van een goede super- 
en een Hemaatje klinkt 
aantrekkelijk,” vindt drs 
Einders, directeur van de 
, zijn vader opgebouwde 
en van inmiddels veertig fi- 
van supermarkten in 
® Ur g, Brabant en Zuid-Gel- 

dand. 

j Ss is Linders gepolst door drs 
voorzitter van de Hema- 
, over d e mogelijkheid om 
m ^Vestigingen zonder verkoop 
evensmiddelen (non food) te 
jj eiï aan supermarktfilialen Jan 
® rs - Dit idee past in het streven 
o eze Bijenkorf-dochter het aan- 
[t in minder grote plaatsen 

d t ° re *den tot zestig filiaaltjes. 
°Sh de Hema volgens voorzitter 
au weüjks winst maakt op haar 
ranche > wordt naarstig uit- 
i naar andere combinaties. 


[^“sterken 

^teur Linders: „Het balletje dat 
^ftïa-directie opgooit, schop ik 
ll VVe g. Het lijkt me een prima idee, 
ï^ombinatie. Daar waar je gelijke 
Jgëen hebt, moet je elkaar ver- 
l* 1 -” Dat de Hema hetzelfde bal- 
orf °Pgegooid bij Aibert Heijn 
Oor bem allesbehalve. 

■ . de geopperde combinatie Jan 
^ ers en de Hema komen volgens 
q. vooral plaatsen van pakweg 
k; inwoners in aanmerking. „Ik 
tfte dan één groot gebouw voor, 
een winkelopppervlakte van 
vijftienduizend vierkant me- 
NJfhonderd vierkante meter is 
piemd voor de Hema.” Voor 
en^ nCrete uitwerking van deze sa- 
g erking moeten Vos en Linders 
i jj leu We afspraken maken, 
jj rekent met het uitbreiden 
aantal kleine filialen, geheel 
D^teeltelijk in combinatie met su- 
er, - Mn, op een groei van onge- 
3 

IÜj 


& 
r É t^L yfh0nderd banen. 

Q a S i nders bv maakte vorig jaar een 
\i]j 0 Mentenomzet van bijna 300 
gulden. Binnenkort opent 
rs in Herten zijn 41-ste filiaal. 


VVD wil af 

v an ’kwarlje 
, Minister Kok’ 


1 
fe^^nonze Haagse redacteur 

HAAG - De WD-fractie in 
t j ee de Kamer wil dat het kabi- 
accijnsverhoging op benzine 
g 6h 0r ig jaar werd ingevoerd, het 
W? emde 'kwartje van Kok’, nu 
6(1 ndraait. De resultaten van 
ader onderzoek naar de nega- 
eff e cten van die maatregel in 
e Psstreken moet volgens de 
Met meer worden afgewacht. 

fdS 1 uit schriftelijke vragen 
ey e Hberale Kamerleden Jos van 
eljjh . ° 0s van Erp en Hans te 
- a Uis hebben gesteld aan minis- 
bdriessen van Economische 
en staatssecretaris Van 
Sv oort van Financiën. 

.^ü-fractie wijst op de honder- 
btslagen die al in Limburg, 
h en Brabant zijn gevallen bij 
^uoiid ers die in de buurt van 
Logische grens wonen als ge- r 
an omzetdaling. 

; e accijnsverhoging is de ben- 
‘ly.^Nederland een stuk duurder 
ju den dan in België. Ook de de- 
IjJMdel i n de grensstreken heeft 
Wf S de VVD-Kamerleden de 
t v te n zien dalen als gevolg van 
e creatief winkelen’ in Belgie. 

\ de VVD is dan ook al duide- 
f ho • de g evol ê en van de accijns- 
c ging (22 cent voor ongelode en 
g bt voor gelode benzine) zeer 
r bef Z ij n Er zou dan ook niet op 
^Uitaten van het vorig jaar door 
H mer ê evraa gde onderzoek 
t} 6 d e gevolgen van de maatregel 
^ renss treken gewacht moeten 
gL?h- De accijnsverhoging moet 
,/^daan worden gemaakt, stelt de 


r... 


I' 'U' u ■ : . ■ 

tc ;: X' . ' ''>» ' ' w 

v- 5 ï V • ■' 'V • 
I , 1 

tb *•’»•«« i 


m-'Wii .iukU'u-•:■■ i 

‘1 , 4 

W 1 j 


p v :t 

vr Verkeerd 


Cadeaus voor Valentiin 


( 

HEERLEN - Velen voelen van¬ 
daag, de veertiende februari, 
vlinders in hun buik. Het is Va¬ 
lentijnsdag. Drie miljoen wens¬ 
kaarten verwacht de PTT van¬ 
daag rond te brengen, een half 
miljoen meer dan vorig jaar. 
Kaarten met hartjes, maar vooral 
ook met bloemetjes. Want op Va¬ 
lentijnsdag telt toch vooral de 
taal der bloemen. 

Een blauw viooltje betekent dat 
je de vrouw van je dromen be¬ 
wondert. Een tulp wil zeggen dat 
je haar ogen mooi vindt. Een wit¬ 
te chrysant is het teken dat zij de 
ware is. En het sneeuwklokje 
geeft aan dat er nog een sprankje 
hoop is voor de zielepiet met lief¬ 
desverdriet. 

Valentijnsdag is een van de wei¬ 
nige dagen dat mensen de kans 
krijgen op grote schaal hun emo¬ 


ties te tonen. Zelfs de geheime 
liefde mag vandaag de dag wor¬ 
den geopenbaard. Het is ge¬ 
accepteerd, de kans om af te 
gaan is gering. Succes is natuur¬ 
lijk niet gegarandeerd, maar de 
kans op contact is groter dan 
ooit. 

De commercie speelt er danig op 
in. De wenskaarten worden lu¬ 
xer en groter. Kaarten met inge¬ 
bouwde speeldoosjes en opflik- 
kerende gekleurde lampjes zijn 
geen uitzondering. Het chocola- 
dehart op Valentijnsdag lijkt net 
zo gemeengoed te worden als de 
chocoladeletter met Sinterklaas. 

Een landelijke opererende slijter 
heeft de flessenpost bedacht; 
een mooie fles in een versierde 
doos moet het hart van de aanbe¬ 
dene sneller doen kloppen. 


De platenhandel heeft de mu¬ 
ziekdoos ontdekt, een in fraaie 
verpakking gestoken cd met de 
favoriet geachte deun van de 
aanbedene en daarnaast desge¬ 
wenst een intieme wens. De in 
vijfhonderd muziekwinkels ver¬ 
krijgbare doos moet het versie¬ 
ren van de geliefde Vergemakke¬ 
lijken. Om de drempel zo laag 
mogelijk te houden worden zo¬ 
wel drank als muziek als pakket- 
post aangeboden. 

Valentijnsdag is niet toevallig 
medio februari. Het heeft met 
vruchtbaarheid en ontluiken te 
maken. Sneeuwklokjes laten 
hun kopjes zien; vogels, konij¬ 
nen, muizen maken aanstalten 
tot paren. 

Wie Valentijn precies was is niet 
duidelijk. Mogelijk was het de 
door de Romeinse keizer Clau- 
dius II ter dood gebrachte man 


Lamers: ’Heeft het college rechtmatig gehandeld of niet ?’ 

Lokaal Democraten op 
zoek naar ’het recht’ 


Van onze verslaggevers 


MEERSSEN — De Lokaal Demo¬ 
craten van Meerssen willen weten 
of burgemeester en wethouders van 
die plaats rechtmatig hebben ge¬ 
handeld door een tijd lang informa¬ 
tie over de aannemerskwestie aan 
de raad te onthouden. Ze legden de 
vraag gistermiddag voor aan de 
Commissie van Advies voor de be¬ 
zwaar- en beroepschriften van de 
gemeente. Maar ze waren aan het 
verkeerde adres. 

„Het enige dat hier ter discussie 
staat is de toepassing van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur en het 
verzoek van vier leden van de frac¬ 
tie Lokaal Democraten om informa¬ 
tie te krijgen over de regeling ge¬ 
troffen tussen gemeente . en de 
aannemers. De aannemerskwestie 
zelf staat niet ter discussie,” aldus 
voorzitter H.J. Hameleers. 


Hij vroeg de Lokaal Democraten of 
ze hun bezwaar wilden intrekken 
omdat het college dinsdagavond 
openheid van zaken heeft gegeven. 
Maar dat wilden de Lokaal Demo¬ 
craten niet. Zé zochten naar een 
antwoord op de vraag of het college 
rechtmatig heeft gehandeld en 
hoopten dat van de commissie te 
krijgen. 

Burgemeester Karei Majoor ver¬ 
wees de fractie naar de gemeente¬ 
raad. Daar is volgens Mgjoor de. 
plaats om over de kwestie verder te 
spreken. Niet bij de commissie en 
ook niet bij de Raad van State. 

Hij zei verder dat er inderdaad geen 
documenten bestonden over de af¬ 
spraken met de aannemers, totdat 
er besloten werd openheid van za¬ 
ken te geven. „Er moest nog nader 
worden afgesproken hoe de rege¬ 
ling afgehandeld zou worden, daar¬ 
na zou er pas iets op papier gezet 
worden,” aldus Majoor. Hij beves¬ 
tigde dat de hoofdofficier akkoord 


is gegaan met de mondelinge trans¬ 
actie. 

De Lokaal Democraten, konden 
hun pleitnota niet volledig voorle¬ 
zen. De voorzitter kapte steeds uit¬ 
weidingen richting aannemersaf- 
faire af. 

Wil Lamers moest herhaaldelijk zijn 
toespraak aanpassen. „Het is niet 
zinvol een achterhaalde situatie nog 
aan de orde te stellen,” aldus Hame¬ 
leers die overigens voorstelde het 
hele bezwaar in te trekken omdat 
aan het verzoek tot openbaar ma¬ 
ken van de afspraken is voldaan ’te 
meer omdat ook het Limburgs Dag¬ 
blad het ingediende bezwaar heeft 
ingetrokken’. Lamers wilde daar 
niets van weten. 


Uniek 


Fractielid Jo Kurvers vroeg zich af 
hoe de betaling door de vijf aanne¬ 
mers (ieder twintigduizend gulden) 
geregeld zou worden als de geheim- 


I bouwelementen bv J 

hardhout, aluminium, kunststof 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S 

EZ KEUR-PRODUKTEN 

Showroom geopend 
di. Vin vr. 10.00-13.00 uur 
14.00-18.00 uur 
za. 10.00-15.00 uur 
Hommerterweg 35 
Hoensbroek-Hrl. 

045-213928 

Showroom Eindhoven: Zeelsterstraat 177a 


De Lokaal Democraten za- 
ten gistermiddag een etage 
\ te hoog in het bestuurscen- 

/ trum met hun vragen over 

V J de rechtmatigheid van de 

^ ^3 beslissing van het college 

J* van Meerssen om een tijd 

f V-» lang informatie over de aan- 

\ ' A nemersaffaire achter te hou- 

i* \__ \ den. Niet bij de Commissie 

van Advies voor de be¬ 
zwaar- en beroepschriften moet daarover worden gesproken, 
maar in de Meerssense gemeenteraad, die normaliter een etage 
lager vergadert. 

Via wettelijke procedures was het mogelijk het college te dwingen 
bekend te maken welk bedrag de aannemers hebben betaald om 
niet te worden vervolgd. Dat is dan ook gebeurd, het college heeft 
dat dinsdag gedaan. Maar geen enkel toetsingscollege (ook de 
Raad van State niet) zal zich wagen aan een uitspraak over de 
kwaliteit van die beslissing. 

Of het college met de (tijdelijke) geheimhouding van de overeen¬ 
komst zijn boekje te buiten is gegaan of niet, daarover zal de 
gemeenteraad een uitspraak moeten doen. De Lokaal Democra¬ 
ten kunnen daarbij het voortouw nemen door in de gemeenteraad 
de kwestie opnieuw aan de orde te stellen en de vroede vaderen 
een uitspraak te ontlokken over hetgeen het college heeft gedaan. 
Dat kan door een motie van afkeuring in te dienen. Eens kijken of 
er gemeenteraadsleden zijn die zonder rood hoofd durven bewe¬ 
ren dat het college er goed aan gedaan heeft de raad niet te infor¬ 
meren. Het belangrijkste is dat de inwoners van Meerssen bij zo'n 
motie zelf kunnen nagaan hoe de verschillende raadsleden en 
partijen de kwestie beoordelen. Dat zou wel eens heel verhelde¬ 
rend kunnen zijn en zelfs consequenties kunnen hebben bij de 
komende verkiezingen. 


Raadsvrouw in moordzaak Nico Schormans: 

’ Kroongetuige liegt en 
blijft zelf verdachte’ 


Vervolg van pagina 1 

MAASTRICHT - „Deze man heeft 
uitermate rustig en weloverwogen 
gehandeld vanuit een klaarblijke¬ 
lijk tevoren opgezet plan. Hij heeft 
ongeveer alles gedaan om aan te ge¬ 
ven dat de normen van deze maat¬ 
schappij niet voor hem gelden. De 
maatschappij moet tegen hem wor¬ 
den beschermd en wel voor een vrij 
lange periode.” Met deze kenschets 
leidde officier van justitie mr H. 
Smalburg gistermiddag zijn eis in 
van tien jaar gevangenisstraf tegen 
Brunssummer P.D. (35). Hij achtte 
hem schuldig aan moord op Heerle- 
naar Nico Schormans. Bewezen 
achtte mr Smalburg ook, dat D. zich 
in een Sittardse drogisterij met grof 
geweld heeft meester gemaakt van 
een bedrag van 3100 gulden en in 
een Valkenburgse hotelkamer werd 
aangetroffen in het bezit van een 
groot aantal geweerpatronen. 


Barbertje 


• Bloemen, kaarten, zelfs 
opblaasbare harten worden 
gekocht om ’Valentijn’ mee 
te verrassen. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


die in de gevangenis verliefd 
werd op de blinde of dove (in 
ieder geval gehandicapte) doch¬ 
ter van een cipier. Op de avond 
voor zijn executie zou hy haar 
volgens de overlevering een af¬ 
scheidsbrief hebben gestuurd 
ondertekend met ’Je Valentijn’. 
Een aardige bijkomstigheid was 
dat de geëxecuteerde zielsveel 
van bloemen hield. 

Een ander verhaal wil dat de in 
de Tower opgesloten Charles 
duc d’Orléans zijn vrouw briefjes 
deed toekomen die hij ’Valenti- 
nes’ noemde. Met ’Vale’ onderte¬ 
kenden de Romeinen hun intie¬ 
me post. Het betekende zoiets 
als ’veel liefs’. 

Het huidige ’Wil je mijn Valen- 
tijntje zijn’, betekent letterlijk: 
’Wil je mijn liefje wezen’. 


houding niet was opgeheven op 
aandringen van de oppositie en de 
publieke opinie. Het niet controle¬ 
ren of er inderdaad geld binnen¬ 
komt noemde hij 'onbehoorlijk 
bestuur’. Lamers vond het niets op 
papier hebben als er toch maatrege¬ 
len genomen moeten worden ’uniek 
in Nederland’. 

De fractie zal zich de komende da¬ 
gen beraden of de procedure bij de 
Raad van State voortgezet moet 
worden, of dat er een andere taktiek 
gevolgd moet worden om antwoord 
te krijgen op de vraag of hetgeen 
het college gedaan heeft wel mag. 


(ADVERTENTIE) 


Tegenover de beschuldigingen die 
de officier aan het adres van de ver¬ 
dachte richtte, plaatsten diens 
raadslieden, mevrouw mr M.Straat- 
man-Selij en mr H. Ruysink, de 
nodige vraagtekens bij hetgeen de 
politie aan belastend materiaal had 
aangedragen. Voor het merendeel 
was dat opgetekend uit de mond 
van getuige G.J.v.V. „Hij is de 
kroongetuige en nog meer dan dat: 
hij is voor mij een verdachte van 
deze moord. Het was immers zijn 
wapen waarmee het slachtoffer is 
doodgeschoten. Om bewijs te leve¬ 
ren tegen D. zouden wij Van V. nu 
echter onvoorwaardelijk moeten ge¬ 
loven”, aldus mr Straatman. Zij be¬ 
tichtte de kroongetuige van leugens 
en verweet de Heerlense politie aan¬ 
vankelijk bepaalde stukken als 
’niet-relevant’ uit het proces-verbaal 
te hebben gehouden. Mede-pleiter 
mr H.Ruysink tekende daarbij aan: 
’D. heeft steeds het gevoel gehad 
dat ze hem moesten hebben: Bar¬ 
bertje moest hangen, leek het wel. 
Daarom ook heeft hij de hele zitting 
gezwegen.” 

Datum 

In zijn requisitoir bracht mr Smal¬ 
burg ook even getuige Van V. als 
verdachte naar voren. Het geweer 
waarmee Schormans werd gedood 
mocht dan van Van V. zyn geweest, 
buiten dat feit had de officier geen 
spoor van wettig bewijs en niet of 
nauwelijks enig overtuigend bewijs 
tegen hem kunnen vinden. Naar 
zijn mening was dit wel in royale 
mate voorhanden voor P.D. De offi¬ 
cier verwees daarbij naar het gede¬ 
tailleerd relaas van de kroongetgui- 
ge en naar een mogelijke reden voor 


D. om wraakbelust te zijn. Schor¬ 
mans immers zou hem bij een amfe- 
taminedeal hebben benadeeld. Bij 
dat alles voegde mr Smalburg nog 
bedenkingen over het voortdurend 
zwijgen van D., diens welgevuld 
strafblad en de reputatie een ’zeer 
agressief mens’ te zijn. 

Kende de verdediging veel beteke¬ 
nis toe aan het feit dat vijf getuigen 
Nico Schormans nog op 8 en 9 au¬ 
gustus in leven gezien zouden heb¬ 
ben, officier Smalburg twijfelde 
niet aan de goede trouw van deze 
mensen maar zei geen geloof te 
hechten aan hun verklaringen. 
Toen het lijk op 16 augustus werd 
gevonden, verkeerde het in een toe¬ 
stand die volgens hem erop duidde 
dat de dood zeker twee weken tevo¬ 
ren moest zijn ingetreden. 

Logica 

Aan het begin van de zitting werd 
getuige Van V. nog even door de 
raadslieden van verdachte D. ver¬ 
hoord. Of hij Schormans ooit vóór 
augustus had ontmoet en of hij na 3 
augustus diverse keren in de wo¬ 
ning van de vermoorde was ge¬ 
weest? „Ik vraag me af of ik een 
dubbelganger heb”, luidde het bitse 
antwoord. Toen hij even later in een 
moeilijk parket werd gemanoeu¬ 
vreerd, probeerde hij zich daaruit te 
redden met de opmerking: „In deze 
hele zaak zit geen logica.”. „Dat kan 
ik niet tegenspreken”, reageerde ad¬ 
vocate mr Straatman. 

Rijk betaalt 
mee aan 
natuurherstel 

HEERLEN - Het rijk heeft in totaal 
.1.760.000 gulden beschikbaar ge¬ 
steld voor herstel en verbetering 
van Limburgse rivieren, beken, 
vennen en natuurgebieden. 

Het meeste geld, 775.000 gulden, is 
bestemd voor een facelift van de 
Voer. Daar worden naast vijf vis- 
trappen, paaiplaatsen, poelen en ta¬ 
luds aangelegd. 

Ook worden er maatregelen getrof¬ 
fen om wateroverlast tegen te gaan. 
In de N oordlimburgse natuurgebie¬ 
den Zwartwater en Ravenvennen 
investeert het rijk 250.000 gulden. 
Andere projecten die voor subsidie 
in aanmerking komen zijn de Peel- 
restanten Midden-Limburg (250.000 
gulden), de Vloedgraaf (210.000 gul¬ 
den), het Tungelroyse Beekdal 
(125.000 gulden), de Maasmeanders 
(75.000 gulden), watersysteem 
Kroonbeek/Tielebeek (50.000 gul¬ 
den) en Bouxweerd (25.000 gulden). 


(ADVERTENTIE) 


WINTERKONING 

WORDEN? 


Voel u zelfde koning te rijk. Koop snel een staatslot 
U heeft nog 3 dagen voor de verkoop sluit 
Bel voor de verkoopadressen 06 - 9595 (50 ct p/m). 
Wacht niet Er is immers geen mooier lot dan een staatslot 
GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP. 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 


Wetswijziging 

Wet uitkeringen vervolgings- 
slachtoffers 1940-1945 en Wet 
uitkeringen burger-oorlogs- 
slachtoff ers 1940-1945 

Belangrijk voor erfgenamen van vervolgden of burger-oorlogsslachtoffers die een 
uitkering op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wt^ 
van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) ontvingen 1 ' 

De Wuv en de Wubo zijn van toepassing op personen die tijdens de Duitse of Jap 3 ^ 
bezetting vervolging hebben ondergaan of door oorlogsgeweld (bijvoorbeeld bon 1 
dementen) of anderszins (vrijheidsberoving; verplichte tewerkstelling, onderduik' 
mishandeling e.d.) zodanig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen dat z'l 
blijvend invalide zijn geworden. 

Bovendien kunnen burgers die het slachtoffer zijn geworden van de zogenaamde 
Bersiap-periode (oorlogsongeregeldheden in Indonesië tot 1949) onder de Wubo 
vallen. 

De uitkeringen ingevolge de Wuv en Wubo maken het deze mensen mogelijk het 
levenspeil te handhaven dat zij hadden bereikt voor het intreden van de invaliditei 
De wetten worden uitgevoerd door de Pensioen- en Uitkeringsraad. 

Voor de berekening van de Wuv- en Wubo-uitkeringen wordt uitgegaan van de 
zogenaamde grondslag. Dat is een bedrag dat wordt bepaald naar het bruto-inkon*; 
uit een beroep of bedrijf. In het verleden is voor de uitkeringsgerechtigden mete 33 1 
ambtelijk beroep (ambtenarensalaris) veelal de grondslag te laag vastgesteld. 

In de Wet ambtelijke grondslagen Wuv en Wubo (Staatsblad 1990, 642) is bepaal¬ 
de te laag vastgestelde grondslagen vanaf 1 juni 1985 moeten worden verhoogd- ; 
Voorts bestaat onder voorwaarden recht op een eenmalige toeslag indien de betf 
kene ook vóór 1 juni 1985 uitkeringsgerechtigd is geweest. 

Voor diegenen die thans een Wuv- of Wubo-uitkering ontvangen (inclusief alle 
nabestaanden-uitkeringen) heeft de verhoging en nabetaling reeds plaatsgevonu 
De erfgenamen van Wuv- en Wubo-gerechtigden met een ambtelijke grondslag 
kunnen via een schriftelijk verzoek eventuele aanspraken alsnog geldend maken. 

In dit schriftelijk verzoek gelieve men in ieder geval te vermelden: de naam, v0 ° rr !!jj 
men, geboortedatum en overlijdensdatum van de desbetreffende uitkeringsget eC | 
de, en zo mogelijk het registratie- en/of correspondentienummer waaronder de 
betrokkene een uitkering ontving. j 


Erfgenamen van Wuv-gerechtigden 
kunnen zich wenden tot: 

Pensioen-en Uitkeringsraad 
Raadskamer Wuv 
Postbus 9575 
2300 RB Leiden 
Tel. 071 -356500 


Erfgenamen van Wubo-gerechtigden 
kunnen zich wenden tot: 

Pensioen- en Uitkeringsraad 
Raadskamer Wubo 
Postbus 344 
6400 AH Heerlen 
Tel. 045-794622 


Ministerie van 
Welzijn, 

Volksgezondheid en 
Cultuur 

Directie Verzetsdeelnemers, 
Vervolgden en 
Burger-oorlogsgetroffenen 


BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, 
tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355. MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. 
SlTlARD, Nizet, Industriestaat 14, tel. 046 - 5110 51. 


CITROEN 


Hij heeft een krachtige, schone motor, 
die nagenoeg geruisloos z’n werk doet. 

En hij rijdt plezieriger dan heel wat benzine 
auto’s: de nieuwe Citroen ZX 1.9D. 

Een auto waarbij de ’D’ trouwens jf|| 
niet alleen voor diesel staat, maar ook 


heel nadrukkelijk voor degelijk en duurzaam. 
Van de constructie van het chassis tot en 
met de'afwerking van het interieur, alles is 
^^tot in de puntjes verzorgd. Voeg daarbij 
1 nog eens het spreekwoorde- 


74% electrolytisch verzinkte carrosserie 


lijke Citroen comfort en je kunt met recht 
spreken van een ongehoord goede diesel. 

De Citroën ZX 1.9D (vanaf f 31.100,-*, 
leaseprijs vanaf f 877,-**) staat nu voor 
een alleszeggende proefrit voor u klaar bij 
de Citroën dealer. 


* Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. 6 jaar carrosserie garantie. ** Leaseprijs excl. BTW, op basis van 4 jaar full service operationele lease bij 20.000 km./jr. 


TOTALE UITVERKOOP 


pracht BANKSTEL 

romp antiek wit, met dralon stof 
van 10.890.- nu koopje 

LOUIS XV EETKAMER 

in antiek wit, 4 stoelen + tafel, met ouderwetse 
interieurvering en velours stof 
van 3290.- nu 


4998 . 


1999 . 


meer dan 100 losse EETKAMERSTOELEN 

in diverse uitvoeringen van 400.- tot 900.- p. stuk 
nu meenemen p. stuk v.a. 


SPINDEKAST 

1- deurs vol massief eiken 
van 4190,- koopje 

NOTEN PORSELEINKAST 

2- deurs van 2495.- koopje 

NOTEN TV-KAST 

met schuifdeuren + videovak 
van 1695.- nu afhalen, koopje 

prachtige EETKAMERS 

massief eiken, in div. maten 
4 stoeien + tafel v.a. 


125 . 


1998 . 
1399 . 

998 . 

1599 . 


schitterende NOTEN LOD. XV-EETKAMER 

ronde tafel met tuimelblad + 4 stoelen Lod. XV 

in kalfsleder 

van 3590.- nu kompleet 

Wij hebben weer een heel assortiment 

RELAXFAUTEUILS handverstelbaar of electrisch 
in leder en stof, tegen zeer interessante prijzen, 
reeds vanaf 


pracht eiken TOOG KAST 

in licht en donker 

koopje, zolang de voorraad strekt 

losse LEDIKANTEN 

in diverse maten voor 


1599 .- 
spotprijzen 


PERZEN + NEPALS, BERBERS, 
KUSSENS etc. I 

de gehele voorraad I 


halve prijs 


Er is nog veel meer. 

Te veel om op te noemen, uit voorraad leverbaar. 


Schreurs Meubelen b.v. 


Molenstraat 10, Limbricht, telefoon 046-516961 
Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. 
Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. 
Maandags gesloten. IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. 


Vanal Eindhoven 
afslag Volvo Bom 
rechtsaf richting Bom 


lij i Eindhoven 
® \ Roermond 

£ ) ö 


Vanaf Maastricht Heerlen 0 

E9 volgen tot afslag Urmond öorn 
rechtsaf richting Sitlard * O I 


Vanaf Aken E39 
volgen tot afslag 
Urmond 

rechtsaf richting Sittard 


O I J Volvo 

LIMB RICHT SCHREURS 
Urmond - 


LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS 
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? 

Bel Sniral als 't eeliortroleenl verspreid moet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 


SPIRAL 

Hmburgs dagblad 
Limburg Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 1 T i a 


Van onze verslaggeefster 


BUY - Het Vincent van 
PMnstituut in Venray (vQor- 
ii FCV) opent maandag 17 
Pjjti een kliniek voor ge- 
®*teerapie. De kliniek heeft 
^spaciteit van 18 bedden en 
aantal deeltijdplöatsen. 
^^ragstherapeutische be- 
is voornamelijk be- 
patiënten die niet 
Pr^goed in hun omgeving 
P***Sn functioneren door ge- 
sstoomissen van neuroti- 
Sard. Het is de eerste Lim- 
kimiek in dit specialisme 
jjfte patiënten uit deze regio 
" 'elen dié voorheen op de 
in Lent (Gelderland) wa- 
JptlgeweZen. 

(Jfóncent van Gogh-instituut 
ï zijn positie versterken, 
straks op de vrije markt 
ychiatrische zorg te kun- 
'fileren. Kwaliteitsverbe- 


Van Gogh-instituut specialiseert afdelingen 

Nieuwe kliniek voor 


apie 


• v 

'»T 

^ v. \*l _ 

r-Wt 


tering en specialistatie zijn daar¬ 
bij sleutelwoorden. Uit het 
aantal algemene bedden worden 
bedden gereserveerd voor gespe¬ 
cialiseerde klinieken. Men start¬ 
te er ondere andere al een Korsa- 
kov kliniek, eèn verslavingskli-, 
niek en een kliniek voor ouderen 
met psycho-geriatrische stoor¬ 
nissen, In de nieuwe kliniek 
voor gedragstherapie kunnen pa¬ 
tiënten die meestal doorverwe¬ 
zen worden via de huisarts of 
eèn JÉJÏAGG, behandeld worden 
voor angsten, dwangneurosen, 
eetstoornissen, seksuele stoor¬ 


nissen of depressieve stoomis- 


„Wij hebben nu voor het eerst de 
mogelijkheid om ook in Lim¬ 
burg mensen met gedragsstoor¬ 
nissen 24 uur per dag in behan¬ 
deling te riemen. Deze mensen 
hebben zulke ernstige proble¬ 
men dat een constante behande¬ 
ling noodzakelijk is. Met iedere* 
patiënt wordt een behandelaf- 
spraak gemaakt, een soort con¬ 
tract op vrijwillige basis. Vaak 
zijn het mensen die in deze maat¬ 
schappij niet meer meekunnen, 


faalangst hebben of een groot ge¬ 
brek aan zelfvertrouwen. Die 
angsten komen bij mannen vaak 
tot uiting in een grote angst voor 
lichamelijke klachten en bij 
Vrouwen agörafobie, de angst 
om uit huis te gaan,” vertelt Jac- 
ques Oomen, hoofd van de kli¬ 
niek voor gedragstherapie^ 

De doelgroep van de kliniek 
wordt gevormd door mensen in 
de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Men 
kan er zowel voor poli-klinische 
behandeling als voor 24-uürs op¬ 
name: terecht. De verblijfsduur 
in- de kliniek is drie maanden, 
roet een maximale uitloop naar 
zes maanden. In de kliniek wor¬ 
den de gedragsstoornissen be¬ 
handeld door drie gedragsthera¬ 
peuten, een relatietherapeut en 
een psychiater. Wanneer men 
voldoende patiënten.zal verwer¬ 
ven, wil men op d^n duur ver¬ 
huizen naar een meer centrale 
plaats in Limburg. iflid Wolters: ■'Probleem voor onderzoeksopleiding 

■ :jlSP|i|i|iil ' ï s Is 


- /< «4 


:w 


g i 


■,, ,v : -- . * ** ft 

* ' 


i ■ - . •. v. >■ ' v y . ' 

eifters aan de twééde eonfetenüe van Ferment stelden Euregionale samenwerking 
:4e orde. «. - Foto: FRITS WTPDERSHOVEN 


ners 


en 


uitwisseling Euregio 


■ 

k 

t * 


tl ^°n onze verslagge efster 

&STRICHT - In totaal 19 in- 
hgèn uit België, Duitsland 
herland verenigd onder de 
Ferment, vergaderden gis¬ 
te Psycho-medisch streek- 
rim Vjjverdal* over verdere 
gionale samenwerking en 
isseling. Gedeputeerde 
«érs opende deée tweede- 
tie van Ferment, èen or- 
die hervormingen en 
en culturele integratie 
Zoijg - voor geestelijk ge- 
Pten en, psychiatrie na- 


Ferment tracht dïLte herenten 
door het üitwi|^|^' 
en ervaring. Vöng?^akr he#teén>’ 
bijvoorbeeld vrif veï^teégk#uii-£ 
gen ‘dÖrigenoniën aan een uk- 


DOOR GEERT DEKKER 


MAASTRICHT - Meer dan 
honderd fysiotherapeuten 
hebben gebruik gemaakt 
van de' mogelijkheid om 
4cjh vooraf aan te melden 
voor de onderzoeksoplei¬ 
ding fysiotherapie die ko¬ 
mend studiejaar moet star¬ 
ten aan de Rijksuniversiteit 
Limburg in Maastricht. Het 
eerste jaar van de 
is echter maar berekend óp 
een dertigtal studenten. 
„Daarmee hebben wé een 
probleem,” zei J. Wolters, 
een van de betrokken staf¬ 
leden gisteren, „want wette¬ 
lijk mogen we geen beper¬ 
kingen stellen aan de in¬ 
stroom. Maar het is de 
vraag of we zoveel studen : 
;tên aankunnen.” 


Volgens een medewerker van de fa¬ 
culteit gezondheidswetenschappen 
zijn er ongeveer 120 vooraaruneldiri- 
gen. Wolters, werkzaam bij de Ho¬ 
geschool Heerlen en vanuit dat in¬ 
stituut nauw . betrokken bjj de 
voorbereidingen voor de RL-studie, 
spreekt van 8Q tot 100 geïnteresseer¬ 
den. „Én dat zonder echje réclamé.” 

Dé .vooraanmeldingen zijn het re¬ 
sultaat van een enqüete onder riéf 
afgestudeerte en al werkëhdè fysio¬ 
therapeuten naar de behoede aan 
een defgelijke opleiding,* 


ten vari isUt • 

goed. ,3r. warèn ü ïöf^VeiriOTlrë 
uit Engeland hier die.;heel Veel 
ideeën hebben opgedaan. Zij 
vinden dat we op bepaalde ge¬ 
bieden jaren voorop liggen. Ver¬ 
gelijk dat ééns met landen in 
Zuid-Europa, waar vaak het on¬ 
derscheid lichamelijk of geeste¬ 
lijk gehandicapte in het beleid 
nog ver te zoek^ri-is. Daarom ko- 


tbeft- bÜ sa- 

|^meb uit Ie ykkle» hob we ksmis 
[ kunros» ^n^sselé^' yèrieit Jo 
f Mees j^ect-mana^er 'sjelk 

■ 

een ^^^/uitw^se- 
ling yan verpleegkundigen 
pléatsvmdên, waaraan meerdere 
Europese landen deèkzulleri né- 
men. De^pfoef z&L in november 
worden S^slotên met een groot. 
congres in Maastricht; wkarvoor 
alle instellingen in Europa op 
het gebied van ( geestelijke ge¬ 
zondheidszorg worden uitgeno¬ 
digd. v 


Tweejarig 
Inmiddels staat het nog niet vast 
dat de tweejarige vervdlgopleiding 
tot onderzoeker vari de fysiothera¬ 
pie er ook echt komt De project¬ 
groep rpndt aanstaande maandag 
het zogenoemde nominaal plan af, 
waarin ook het onderwijsprogram¬ 
ma is omgeschreven. Daama bUigt 
het bestuur van de facutteli gezond¬ 
heidswetenschappen lach ove* het 
plan. 

, Als daar een pósitief bèskift; wordt 
C^ry?rnfen is dp behandeling .door fa- 
cüftefts- en universiteitsraad eèn 
formaliteit,” aldus Wolters. , SPORT EN RECREATIE 

V_ i_ _ O Uitschuifladder 1 met 
scharnier 

over de buitenmuur 
geplaatst 

© Ladder 2 tegen 

buitengeve) van sport en 
recreatieruimte 

Ladder 3 tegen 

O binnengeveivan 
desporten 
recreatieruimte 
bij ontsnappingspunt 4 


Penitentiaire inrichtin§ 

DE GEERHORST 

Sittard 


LD Wographic Karei Oer rits 


W' Schets van de ontsnapping in Sittard op 14 januari jl. waarbij twee vuurgevaarlijhe 
gevangenen ontkwamen, een Colombiaan en een Ier. Ze zijn nog steeds spoorloos. 

Staatssecretaris spreekt oordeel politie tegen: 


ems 


is geen duiventil’ 


Van onze verslaggever 

SITTARD/DEN HAAG 4 Staats- 
secretaris Kosto van Justitie 
vindt de kwalificatie 'duiventil’ 
voor de Sittardse gevangenis ’de 
Geerhorst’ niet terecht Hij ant¬ 
woordt dat op vragen in de 
Tweede Kamer over dé ontsnap¬ 
ping van 14 januari, toen twee 
vuurwapengevaarlüke gevange¬ 
nen wisten te ontkomen. 

Aanleiding voor de kamervra¬ 
gen, gesteld door de IfydA’er 
Zylstra, waren de krante-rirtike- 
ïen waarin de Sittardse politie¬ 
commissaris E.NicoU werd geci¬ 
teerd. Hij liet onomwonden 
weten dat de beveiliging vari de 
tamelijk nieuwe gevangènis ved -■ 
te wensen overliet en sprak in 
verband met de ontvlijk^iltagën" 
van een'duiventil’. 

Kosto ontkent bok dat sprakeJs 


de toepassing van andere mate¬ 
rialen dan aanvankelijk ge¬ 
pland,” zo blijkt uit de antwoor- llire^^siPM/nders van Natuur en Milieu: 

CO 
Mï,. 

K: i -''yjrvirv 


I Ki 


te- 

> Vflri ooze 


PEKf De directeur 
»é «SÖchting Natuur en 
L. Réyridér» 
1^'Uitspraak van 4e 
t ym State over het 
'laboratorium van on 


• #' 
-- 

ptaad van State besliste 
Nfcehf week afwijzend op 
kc^orsingsverzóek dat 
t Geleen was ing^- 
4 tegen de vergunning 
het laboratorium op 
ï^f-cömples in Ge- 


reclamanten was 
ri verlening door de prcx- 
6 - onvoldoende^ ‘gekeken 
de (relatief gevaarlijke) 
ervan, en was de kans 
. e onevenredig groot 


dat door caiam^^^^' -aHde^ 

^-te'fabriek^ 

den * oritsr^ipen die bedrei- 
g^d-r konden zijn voor de 
gezondheid van omwonenden. 

De Raad van State wees het 
- verzoek om schorsing af, om¬ 
dat DSM ifi de bezwareiroróce^ 
dure jfrechtig iiad b^oofd 
5 enkel te zullen werken met 

. •, - i, urn. ••_f _ f .-•••; ■ . 


nismen. . : ^ " 

, >• v;.-'C'; 

Loz0 tiitingc.. e?' 

Hriljndérs doet dé verrijzing 
: vari de Raad van State naar de¬ 
ze. belofte af ’een loze 
uiting, omdat het in beginsel 
mogelijk is ook: ‘onschuldige’ 
organismen; via wijziging van 
hun genetische structuur toch 
pathogeen (ziekteverwekkend) 
te maken. Bovendien zijn de 
eigenschappen van generisch 
gewijzigde organismen nooit 


... ■ «F JL 

i ;: mef zekerheid te vóórspellen, 
steft Réynders in een reactie 
aan een van de reclamanten. 

De directeur van .Natuur en 
Milieu vindt dan ook dat in de 
uitspraak de term pathogeen 

op een onacceptabele manier 
is gébruikt, én dat de Raad van 
State de reikwijdte van dé hin¬ 
derwetvergunning; ten onrech- 
.te heeft verlengd tiót het ziek¬ 
makend vermogen van de 
organismen die DSM volgens 
de vergunning zal gebruiken. 

Tenslotte merkt ook Reijnders 
op dat de Raad van State vol-, 
komeri voorbij, is gegaan aan 
de adviezen die, óver deze 
kwestie zijn. opgesteld door de 
(Vrom-jAdyiseur Beroepen Mi- 
■ lieubèheef m Dén Haag. 

Situering 

De reclamanten spraken hier¬ 


over reeds hun verbazing uit. 
De . Vrom-adviseur onder¬ 
schreef tot tweemaal toe hun 
voornaamste bezwaar, dat de 
vergunningverlenende instan¬ 
ties niet hadden gekeken naar 
de risico’s van de situering van 
het’ DNA-laboratorium, , v . 
De betreffende ambtsadviseur, 
•ir J. Grit, vindt het jammer dat 
dé Raad van State een princi¬ 
piële uitspraak hierover ’heeft 
omzeild’. Vrom had deze graag 
óp schrift gehad, omdat het 
ministerie het toetsjngsaspect 
’mogelijke invloeden van bui¬ 
tenaf nóde mist in de huidige 
beoordeling van vergunnin¬ 
gaanvragen. 

Overigens kan dit punt in de 
bodemprocedure toch nóg aan 
de orde komen. „Als ons dan 
weer advies wordt gevraagd, 
zullen we déze principiële kant 
van de zaak zeker weer oppak- 
ken.” 


van de gèvangehis, toe#tieze iü r 
1989/19# is gebouwd. L? üvn bp, 
zuauglngen doorgevoerd tet eqri 
beding vari/ 1^ 

“investering van,/ 60 Jawoén).; 
■ „Bet ging daarby om bezum 
gén die slechts vöbr éöi deiri 
zagen op ' de beveüigmg h 
tifiltOÓ.OOO), maar meer óp de in¬ 
deling van dé gebquwptiken op; 


Aan de andere kant mèrittörit 
’ qp c 4at : de door <DSM geitan* 
belofte de omwonenden yoor- 
lopig voldoende garanties 
biedt „Normaal gaat bét (om 
een raamvergunning, was^bin- 
nen allerlei onderzoeksprojec¬ 
ten kunnen worden uitge¬ 
voerd. Maar gezien deze uit¬ 
spraak moet DSM voor elk 
nieuw project weer een aparte 
vergunning aanvragen, zodat 
ook telkens sprake is van toet¬ 
sing en inspraak. 

DSM heeft gezegd dat het een 
tijdje met dit ene project wil 
gaan werken om ervaring op te 
doen met DNA-onderzoek, en 
dat er geen. vooruitzicht is op' 
ander onderzoek. Maar ja* dat 
hangt natuurlijk van dé markt 

af.” .- .; ; r v' ^ 

Grit neemt Rejjnders’ opmer¬ 
king over de Verenging van hèt 
begrip pathogeniteit door de 
Raad van State Voor kennisge¬ 
ving aan. wy ! -i&' r#: 

„Bat is zijn gebruikelijke ver¬ 
haal, waaf hij bij beroepspro¬ 
cedures over DNA-oriderzoek 
telkens mee komt. c 
Maar de landelijke commissie - 
wam Reijnders oók Hd van is - 
schat het anders in en heeft ge¬ 
oordeeld dat de organismen 
waar we hier over praten, voor 
de omgeving geen gevaar zul¬ 
len opleveren. Als Reijnders 
het tegendeel kan aantemen, is 
dat mooi extra informatie voor 
de bodemprocedure.” 


De staatssecretaris gaat ook in 
op 4e bewering (van gevange¬ 
nen) dat het vanaf het moment 
dat de ontsnapping bfegon zeker 
een half uur geduurd heeft voor¬ 
dat de politie ter plaatse was. Hij 
laat weteb dat alarm is geslagen 
op het moment dat een ladder is 
( gezet aan de binnenkant van de 
(vjjf meter- hoge) buitenmuur. 

, Binnen, zeven minuten was de 
politie ter plaats, zo stelt Justitie. 
Vanaf de eerste signalering heeft 
de ontvluchting vier minuten en 
twintig sëcoridèn geduurd, pre- 
. cies de duur die de directie van 
de gevangenis daags na dé ont- 
j knapping pok al bekend maakte- 
Justitie lakt échter in het midden 
hóéveel tyd er zat tussen' de 
plaatsing van de ladder aan de 
buitenkant vari de buitenmuur 
(ook in het zicht van de came- 
te’sj en hél moment van de eer¬ 
ste rignaléring. • -' B •■ . 
Hoewel er srods deingebruikna- 
me--yem ’dé Geerhorst’ Iri het 
vocojaar van 1990 acht gevange- 
, hen ontsnapt zijn, vindt' Justitie - 
de kwalificatie ’duiventS' niet te- 
'Secht Rekening moetf ötóaa»S' 
wordeö gehouden met' dé grote 
h doorstroming: in 1991 keten 838 


»jnense« vast i» (op 349 

beschikbare ceüen). Bovendien, 
zo merkt tle^ staatssecretaris op, 
gaat de vergelijking met een 
'duiventil’ mank: „De kwalifica¬ 
tie is niet terecht, nog daargela¬ 
ten dat een duiventil ook geken¬ 
merkt wordt door een regelmati¬ 
ge terugkeer van de uitgevlogen 
vogels.” 

Tenslotte wordt ontkend dat het 
ministerie van Justitie waar¬ 
schuwingen in- de wind heeft 
geslagen. Over de ontsnapping 
van de 40-jarige Colombiaan 
(hoofdverdachte in de grootste 
cocaïnezaak) zijn geen Specifieke 
waarschuwingen binnen geko¬ 
men. Justitie wist wel dat de 
Colombiaan tijdens zjjn verblijf 
in andere gevangenissen betrok¬ 
ken was bij verschillende pogin¬ 
gen tot ontvluchting, waarbij 
ook hulp van buitenaf is ver¬ 
leend. ^ . 

Inmiddels heeft een speciale- 
taakgroep zich gebogen over de. 
bewaking van gevangenen, van 
wie bekend is dat zij vluchtge¬ 
vaarlijk zijn. Over voorsteden 
van deze taakgroep bezint Justi¬ 
tie zich nog. Er wordt een exter¬ 
ne Commissie ingesteld, die de 
staatssecretaris nog gaat advisp- 
ten Over het beleid dat hjj moeti 
voeren ten aanzien van vluchtge¬ 
vaarlijke gevangenen.. ~ B - •> Van onze verslaggever 


DIEPENBEEK - De actiés van j 
Vlaahïse studenten tegen de toe¬ 
loop van Nederlandse geriees- 
kunde-studenten naar ’Vlaaitiiw 
universiteiten, worden door' het' 
Limburgs Universitair Centrum 
Diepenbeek (bij Hasselt) niet on- 
dersteund. ’ „Het is discrimine¬ 
rend en pixfepast, w ’ aldus -vice- 
rector Li vah Poucke.^ Aan hot 
LUC studeren nattw^i^s Neder¬ 
landers. In Diépenbeek worden 
alleen de éérste drié jaar van de 
geneeskunde-studie gedoceerd. * 

Rector H. Mariens kan de ónvre¬ 
de in Leuven, Brussel en Gent 
wel begrepen, ook al is hij het 
niet ééns met de acties., Jletgaat 
om studenten die in Nederland; 
buiten dé boot vallen, niet de 
meest briljanten dus. Bovendien 
blijkt dat ze wat mondiger rijn 
dan hun Vlaamse mede-studen- 
ten, waardoor ze relatief meer 
gebruik maken vsfcö de voorzie¬ 
ningen.” , - .-f; -' 

Volgens de actievoerders ont¬ 
staan er door de spectaculaire 
toeloop uit Nederland onwerk¬ 


bare situaties tijdens colleges en 
practica. 

Van enige anti- N e d e rian dse be¬ 
drijvigheid is op de campu» van 
het LUC geen sprake. Het be¬ 
stuur zet dan ook vraagtekens 
bij de berichten dat de initiatief¬ 
nemers Studenten rijn. Van 
Poucke: „De acties worden op 
zijn minst ondersteund door de 
universiteitsbesturen. En dat is 
ongepast, want het waren de uni- 
Versiteiten zelf die enkele jaren 
-géleden actief in Nederland z^n 
gaan wervea.” 

i.. v; I ■' ■■■ •' 

Aansluitend op een uitspraak 
van onderwijsminister Ritzen, 
enkele weken geleden in Maas¬ 
tricht, over een meer uitgobreide 
samenwerking of zelfs ftiZié tus¬ 
sen de Rijksuniversiteit Maas- 
bocht en het Lünhurga Univend- . 
tair 'Centrum in Itet Belgisch- 
Limburgse Diepenbeek, hééft 
rector Mariens Van hét LUC gb -, 
teren vuMterd dat het daarvoor 
nog Veel té vroeg is. 

De rector deelde mee dat «r nog 
géén concrete plannen zijn voor 
een fusie tussen de twee univer*- 
siteiten. 
Limburgs Dag blad 
Vrijdag 14 februari 1992 • Pagi 

Valen 


Aapje 

ik hou van je 
Otiiever 


Lieve Els 

Toch hpud ik van jou 
Diene Kluut „ 


Eric 

ik hou van jou 
Tiny 


Ansje 

fk hou, van jeu! 


Karina 

flrhoud van jou 
Ronald • 


Anita 

I loveyou 
you know 


Sjakie 

oude lelde roest nooit 
r Jouw dikk^ 


Lieve Monique 

Ik hou van je. Wil je met me 
trouwen. Je Knuffelbeer 


Gezocht: BERNER SEN- JOHN (imtormalica) Heerlen 
NEN hond; 5 mnd. oud, ge- 7-2 was gawekfigl wt con- 

teL, waarschfrdjk gestolen tact Jan 04758-2595. __ 

a o h on h u is. parkeerpL Een PICCOLO in het Um- 
<*■■* «*, Heeriea ©etui- burgs Dagblad helpt u op 
pen ga arne beten. FTkse weg naar snel succes. Bel: 
beloning. Tot 043-478784. 045-719966, 


- • •'•S*Tr!H. »st >■ .ti * fcr 'l ‘Hifëin A._’ il-jT* 


Voormijn spetter 
Jij bent de droom van mijn 
leven 

Als ik aan je denk begin ik te 
beven 

Je haar is zo zacht als satijn 
Je ogen zo mooi als een 
robijn 

Je hukt Ijjkt wel fluweel 
Jb bent voör m| een juweel 

* Je wijffie 


Voor dvekt gevraagd 

Metselaars en künkermetselaars 

* Voor dhr. langdurige objecten In Duitsland. 
Goede sociale voorzieningen. 

Te bevr.: 0949-220854051 PHB BOUW in Köb. 


Gevr. monteur/plaatwerker 

met enraring, als toti-timer cSrect te beginnen voor onder¬ 
houd van wagenpark. Moet zefetarxig kunnen werken. 
TeL 046-411159, vragen naar Dir. PJ.G “ 


Hotel de LEmpereur te Vnfltpnfatfg vraagt veor , 
komend seizoen 

zelfstandig werke nde kok 

met prima toofcervaring 
lee rfln g hek, kamerwerksters, evfc part-time. 
u bteresee, bel ons voor een afepraak 04406-13439, 
na 17.00 uur. 


i?k Golden Tttlip Zuid Limburg 

V*/ Jufatesfraal 23a. «2» AH Epen (L) Tel. 04455 1818. telex 56731 


vraagt voorzo spoectig mogeiqk 

Kamermeisjes 

voor de ochtenduren van 9.00 -14.00 uur. 
knkle ie pp bepüs van een jaartjeMddng met een 
wort g ro s k van ca 25 uur. 

TWens vragsn wj 

Weekend medewerkers 

vai 18 - 21jaar vopr de hutshoudng. 
Inrichtingen en saM cWnltew bj Margriet Pote r s , 

6285 AH Epen. Tel 04455-1818 


Wo* Europabo uw vraagt 
voor Duitsland BETONT1M- 
MEffiJEDEN en mefeeiaara 
Tel tot 13.00 uur 045- 
214900 na 13,00 uur 04405- 
1236 Of 045-319271. 


Hai Sheldon 

I love you foreverl 
-X- Booker 


Lieve Pluis, 

.m 

Forever yours, Pepe. 


Lekker wijf 

Ik hou van jou 
A. 


Karin 

Ik weet niet wat ik zeggen 
moet, want je. bent voor mij 
altijd supergoed. 

Toen ik jou zag was ik in een 
dai, zonder joiAwas ik 
nu aan lager wal. 

Je hebt me gewild 
en eruit getild. 

Door jou ben ik weer op en 
top, aan onze relatie komt 
nooit een stop. 

Je bent altijd zo attent, 
y dit heb ik in mjn teven nooit 
gekend. 

Al heb flt niet zo'n talent ais 
jou, ikhoop dat je weet dat ik 
zeer veel van je hou. 

Je prachtige harén zo mooi 
rood, we blijven verliefd tot 
onze ddod. 

Bi pok daarr& idjh tyf altijd 
samen, »> - 

dat kan ik nu alftaamen. 
Onze liefde va# niet te 
beschrijven, daarom bullen 
we altijd samen bfijven. 
Van poppié ding 
John van Etteren 


Goedemorgen 

Pappa een leuke dag van je 
prinsesje, kruimelde 
en mamma 


Marina & Marcel 

Veel liefs erf geluk. 

, * AnsenHënk 


Mn 

liefste Möpke 


Vaient|n was pas 2 minuten 
oud, toen wij ons kusten. En 
al 5 jaar zijn we nu verliefd, 
verloofd eri getrouwd. 


Straks zul jë veel moeten 
rusten want ook ’t kleine be¬ 
gin is nog niet zo oud:. 


• (ja Poepie) 


Lieve Bol 


I love you because we have 
finally made the big step 
Bolke de Beer 


Proficiat 

Deborah, Grace, Marcel, 
Maroeska, Mirella, Anouk, 
Lynn, papa’s en partners. 
Ik hou van jullie. Mama Lieve Michel 

Ik hou van je 
Marian 


, Dikke zoen 

voor onze allerliefste opa eh 
oma Wilbrink. Jullie duifjes 
Nouëlie en Conzuëia. 


Liefste Piet 

ik wens je het aüerbeste, 
zoals je ziet. 

Jouw Moppë^e, let. 


Mausi 

Ich liebe dich 
Dein Muffel 


Scheetje 

Je bent de allerliefste en ik 
houd heel veel van je, 
vëel liefs je Poepie 


Lieve Prins 

Jij bent oké 
Veel liefs, je prinsesje 


Monique 

Ik hou van je 
Rob. 


Hiep, hiep, hoera 

Kelvin 

wordt met Valentijn 1 jaar. 
Opa eri oma Schoormans > ; Mup 

De taal is hét voertuig van 
de liefde 
. Sjup You make every day 
Valentines Day for me.. 
Love, Kathy 


Pap 

Jij bent de Allerbeste, liefs 
Ans, Ben, Saskia en Robin 


dag 


Proficiat Opa en Oma 


Lieve Ben 

ik heb het fijn bij je. Ans 


Stephanie 

Ik hou van jou 
Jos Frenske 

Veel liefs toegewenst dor je 
smeuïge Reina van Segge¬ 
len en je kreupele Poppe. 


Van jullie kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


Selamat pagi 

ibu 


Monique 

Ik mis je 
Trouw met me 
PoppeK 


Jocelyn 

Veel liefs 
Frank!! 


Voor een goede vriendin 

José 

Je bent een mooie vrouw, 
waar ik best wel van hou 
Je bent charmant 
en soms sta ik verpand 
maar onze vriendschap zal 
zëer zeker voor altijd blijven 
bestaan 

Het mooiste meisje 
van Kerkrade. 


Schat van mij 

bent de man waar ik altijd 
van hou 

maar sinds 2 jaar ben ik .de 
ware vroüw van jou 
Ik kan je bevestigen daarvan 
, krijgen we nooit bérótiw 
Ik zal altijd van je hoodëo 
Je lekker diertje onderstaande Al Occasions. Aktif geltfig 
Nissan Sühny coupé 1.6i rood 52.06Qlkra. ........i■,.■* 

Opel Omega ZO aut. bruinmet 97.000 Mu 
Ford Fiésta 1.1 ( CL blauwmet 38.700 km. JLj&v 


■ Waterman 

i Rarri, nog veel plezier 
! dé Sjéesl Vën Steenbok omm 


Asrtc Heerlen b.v. schoon- 
maakbedr. vr. voor Heerlen 
en omg. een nette MAN Lb.v 
rijbew. dte opgei wil worden 
voor ifv. apecte te tisc h e 
werkzaamh. o.a vtoeron- 
derh. Het betr. in Ie inst. 
eén part-time functie. Info: 
Asito Otv. 043-472047. Te huur gewaagd GARAGE 
voor QU-Hmer. Dringend!. 
Tel 046-219629. 


Te huur gevraagd WOON¬ 
HUIS, huur tot ƒ 550,-. Tel. 
045-218485 
Ex kit CHAUFFEUR met 
ruime ervaring is beschik¬ 
baar voor de weekeinden 
als reserve-chauffeur. Tel. 
045-462382. 


Aangeboden TUDELUKE 
arbeidskrachten o.a. con¬ 
struct bteikwerkers (C02) 
lassers, timmèriieden, met¬ 
selaars. eiectro technici, 
brandwachten, portiers en 
protkMemedewerimre. Irt. 


Biedt zich aan dame voor 
KINDEROPPAS met fk^rt 
huishoud, werk voor over- 
045-251119. 


Gecfljslomeerd 
met ervaring, 29 jr 
werk in drogisterij voor 32- 
of 38-urige werkweek. Brx>. 
nr. B-0437, LD, Postbus 
6401 OC Heerlen * 
Jonoeman 27 taar. zoekt 
Wfcnls in 44, wWOOpDrep- 
che. Tel. Ö45-750672. 


Te huur 1-2 pereoons 
APPARTEMENT in centrum 
Brunssum (ündepiein), 
ƒ 700,- p. mnd. Int 03240- 
29037 (na 19.00 uur). 


Dak van 
staal 

Uniek systeem 
voor isolatie en 

platte daken 
Veugen 

Dakbedekking Sittard 046- 
523306/06-52127603 


KanteWeuren en rolluiken 
besteilen? STRATEN Voe- 
rendaat bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-1Ó., 
Tel. 045-750187. VOLVO 

A. KLIJN 

Occasions ’ 


i Officiële Ford-dedler voor Kerkrade. Simpel veld. Witter». 

' •* v . ••• **_** *•_ * 

* , Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-4Ë3Cfe». 


Jos Bogman Speci^fe 
f 1.111,. cam ‘ ‘ 

onderstaande Al occasions. Aktie geldig trim 

Mercedes 1 90 2.0 beige 113.000 km.. 

Austin Mini Magie blauw 18.000 km.. 

Honda Civjc 1.5 Gb silvèrmet 64.000 km. gerenoveerd luxe 4-karner 
appartement, per 1-3-"92, 
huurpr. /«35,* per mnd. 
exd. Borg ƒ 1.500,-. Inl. Ho¬ 
tel Landgoed Schouiërihof 
Epen, tel. 04455-2002 dhr: 
Te hutir t-pers. apparte- 
merit b SfPTARD. Tel. 046- 
[620486 b«g. 581182. 

Centrum WULRE, 

kleine 


tub, met 
58. > 

ï j- j !i i:' 1 r ’• iü} | METSELWERK^ nieuwbouw 
evt verbouw. Compl. ploeg 
«varen vaklui, kan op kórte 
termijn nog werk aanvaar¬ 
den. Door gefv Z-Ümburg. 
Bel na 18.06 U. 043^219277 


■fV/vrdeo defect 

Binnen 24 u. klaar, prjjsÖpb: 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Bectronica Brunssum 


O reparatie. Zonder 
jVoorr|kosten. Górgens. 'In- 
^^«fïjldustrieterr, _ Abdiwenbosc> 


zr _ousuieteiT. ADuisseriDOScr 

^ Landgraaf. Tel. 045 -3t4122 
049^-61590. . ': [Diepvries/koetkaStreparatie 


Kt.nr in meestal binrtori r 12 uur. 

nitnhnSi-mS£ TEBBB4 kóelteöhrtiek (part) 

mannen, voordosten met ga- 


De Makelaar io tevredenheid 

Vtoor een plezierige én correcte behandeBng bij: 
aankoop,- verkogp t verhuur - hypotheek en texatie. 

Nedu Makelaardij > 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Kunststof kozijnen, div. oc¬ 
casion ramen en deuren, 
isoglas. EUROPLAST tel. 
043-632925. ■ 


Te k. zware MOTORZAAG 
Stift! 064, 1 jaar oud; lint¬ 
zaag 380 Von bladlèngte 5 
mtr. Tel. 045r243181, na 
17.00 uur. 
TRUCKS: Linde H15, 1.500 
kgj'hefverm., 3m. hefh. LPG 
ruümotor, /11.900,-; Toyo¬ 
ta FG15, 1.500 kg. hefverm. 
4n*. hefh. LPG, ƒ 1Z00Ó,-; 
Komatsu FG14, 1,406 kg. 
hefverm. 3m. hefh. benzine, 
ƒ9.500,-; Komatsu FD25,i 
2.500 kg. hefverm. 3m. hefh. 
diesel, ƒ 29.000,-;. Komatsu 
FB25, Z5Ö0 kg. hefvérm. 
3m.' hett. batten lader, 
,ƒ 27.500,-; - elektrische 

handpalietouck, IBOO kg 
hefverm. batt. eri lader, 
ƒ 8.500,-; elektr. handpal- 
lettruck, 1.500 kg. hefverm. 
balt eri lader, ƒ 2.900,-. Dk 
handpai'iitruóie ' vanaf 
ƒ 5Q0,-. Frissen b.v, divisie 
intern transport Valkenburg. 
Tel. 04406-40338, fa 19.00 
uur 04746-3006., 


x;».V0 Wü Gfc ..1980 

Volvo 740 GL .. 1 .... 1985 

Volvo 480 furi» .........u.:..............1988 

Volvo440 GL 3 maal......«....,.. 1989 

Volvo 340 DL automaat 3-drs..... 1989 

Volvo 340 GL 1.7 4-drs..-... 1988 

Volvo 460 2.0 injectie 3-drs..... 1988 

Volvo 340 DL 3-drs. ...‘. ....1989 

Volvo 340 DL 5-drs. 2 maal... 1988 

Volvo 340 L 3-drs.... 1 987 

Volvo 340 automaat 3-drs. ...... . .. 1986 

Vt^vo3t40 DLt.74-drs; ... 1986 

Vplvp240 L stationcar .... 1978 

-Ópel.Kadett 13 S 3-drs. stas oncÉr... 1985 

Opel Kadett 1.3 3-deurs........ 1989 

Opel Kadett 1.6 S 3-deurs...1987 

VW Passat 1 j& Avance...?J967 

VWGolfPiesel ■1987 

Renault 11 Tt...^ii?,. ^..."1984 

Renault 5 §L ... 1989 

- De Kouirien 5, HóensbroékrHeerlea Tel. 045-220055. öHictêrè^FÖF^-^èalït 

Hamstraat 78, Kerkrade. Tel. 


RENAULT KÊRR 

A Kerkrade 045-452424 
Dom. Mijnstraat 25 

Heerlen 045-724200 . 


Topoccasións 

Diverse merken met 1 jaar g: 
Diverse rnedten met 1 jaar garantie 
RÉNAULT-DEALER voor de OOSTEUJKE M 


1 Stationcars 


Passat Variant blauw .... . . 

Peugeot 405 GLi beigemetal....... 

Opel Omega Turbo Diesel CD intéreooter...*. 

Opel Omega 1.8 beigemet. : 

Opel Omega 2.3 diesel blauw 

Opel Omega 2.6 zwartriietal. dfv. extra’s .. 

Opel Rekord 2.0 GLS boigsmet. ......... 

Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit...... 


l 


\ U ' yv^ï7 zT-: 


N wasmach. 
drogers én centrif. Eürópa- 
wg Nrd 191 Ubach o Warms 


ir : i ti^tSriiiü ■; ,hji 

I '1 1 


Voor üw aangifte - INKOM¬ 
STENBELASTING . óf boek¬ 
houding: Belastingadvies- 

buro ure. TurlmermariS, téi. 
045-752284. • 'i 


INKOM- 


213451. 


Gevr. een erv. TYPISTEv. 2 
ocht gwk. ven 8^45-11.45 
uur. Schoonéra a kbedr. F. 


gnwiwwiitinyi). isth 
wadende kok met 
woonhuizerrin de pr|s- 
ktaeee lot ƒ 150.000,-. 
LIVAGB.V. : 

AkershbeiNrd. 11, 


15 jaar vaste rentel 8,6% of 
ds). BeL 
kftoLurón 
0*544073?' 
Hypotheek 


" Boyag gekeuftJé qpcasbhs 

Seat TóiötiaGLX-1B-^derric«-.v«..:X.;, 1991 

Seat totza GLK 1,5 1991 

Criroên ZX Avbntage jA demo '1991 

Citroën BX1.4RE 1988 

Citroën BX 1.4..... 1967 

CitioönBX,t6TRI 

••'M.niMMt.tit 1987 
1989 

Ledd Sernsrs .1 ^5 5*drs. J 989 

tafla2104Ck«nbil *4.-1986 

Fprd.Rëst^ CL 1.6 dissdl 
'Ford Escort 1.6 diesel 
Renault 5 TR 1987 

Toyota CeticaaOXT A-.%• A • « i . a!b i* è • 1982 

f riohterwegfï2& Brunssum. 

, ... Tel 046 -21 28(43 :'< J ;Ó 


i : ;i. ; Jos Bogman* Specrals- 

ƒ 1.111,-camavatekortingop 

onderstaande Al occasions. gefcHg t/m 29-2-1992, - 

Orióri 1.81 CLX Moondust ölver 36®00 km. . 1906 

Escort 1,6i Bra»b)aipk48 ■OOaknöL , 19^-:< 
VW Jpttól .6 CL 1999 

% ■ l -*‘ -i ** ■ > 


Öpëi kadett 1.6 D 3-dre ...,. 

Opel Kadett 1.2 S groen 3-dre..'.....(.. 

Gatantie, inruil enHrvaniSring mogel^k 

Autobedrijf Ad van Neer 

' Zandweg 160,' Heerlen (naast Vroedvrouwens* 
Tel. 045-416023. - 


Gevr. zetiet werkend KOK, 
bekend mei groot keuken- 
techno gewendf ; Im pr o vieatie 
en taabiteil b de toe* 
kornet toidtagg peette w. 0 . 
goede abeidsvoorw. 40- 
urige werkw. geen weeken¬ 
den. Leekid va. 25 jr. Inte- 
reeae: tel InL van 13-17 uur 
045-457845. 


Wet VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

I H»UnUMV| * WK7UI9II. . IC, 

góie8 ohderitoudén éénge¬ 
zinswoning met örSL tob, 
badkamer mrt- tig^ad, acH- 
tarem berOkb., ƒ409.000,-: 
toto W^nan &. Psrtnere. Tel. 


Héren veehouders en 


ere voor: Bouwtandinjectie 

wHIen wjj u graag van dterist z|n met ons 4 vtoelaangedre- 
vfen Jrtoo»övoertoigde Teha'Gator of onze getrokken 
Veenttoismacftine. Vóór bflchtbgen Loonbedrp LSnSders 
.tel 04459-1254, rtAndriön tel 04407-1450. - 


Alteohalmer, Forddextra 3- 
schaar WENTEL PLOEG. 
04498-54836, na 19.00 uur. 


Te koop HOOI en stro. Tel. 
04450-1148. Te k.. BQUWKAVEL a/<t 
Heesbergetraat te Heerlen 
epp, 8Z? m2, 'Voor jntaj 
V.O.C. 045-74090<v Grou- 
Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd 'in 
ale prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen koeten. BOPA 
Q/G Tel 045-324133 


Tetogpaïte gewaagd 
zakenpand voor . 

Horeca 


¥. 048-321177. Als U ons voor 12 Uur 
’s morgens belt, stkat tiw 
PICCOLO de volgende dag 
al b het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966, 


Té kato¬ 
en odae 
Tel. 048-334811. - •<- 


VEEHOUDERS , opgelet!' 
Vpor het bemesten van uw 
graslarid met Kawecó zode-' 
bdmester houden wij 'ons 
vriéndelijk -aanbevolen. 
Loonbedrijf F. Jeurissen, 
Susteren. tel. 04499-2851. 


VOEDERBIETEN te Kóóp! 
Tel: 045-317898. 


Voor het emissiearm aan¬ 
wenden van drflfmést met. 
de nieuwe VEENHUIS Zo- 
debemester, Meden wij on¬ 
ze diensten aan. Loonbedrp 
Steinbusch, tel. 045-751428 


ONDERDELEN- 
BANK te Schinnen vraagt; 
Technisch ■' commercieel 
medewerker buitendienst m/ 
v. Onze kandidaat is eén : 
harde werken is zelfstandig, 
heeft een technische óplei-: 
ding en ervaring , b de land- 
im^Wor; Léeftijd tot c«l:.- 
tóffl'. Breinder 3a, 6365 
DX Schinnen. 04493-271 5 . 
Een Keer per jadr, een lief 
gebaar. Via een PICCOLO 
vanaf ƒ 13.25. Voor meer b- 
fo 045-719966. • 


Occasion Festival 

10x Fiat Panda alle types vanaf ƒ 4.900,- 

13x Fiat Uno cflv. types vanaf...—ƒ 8.900 ,r 

2x Fiat Httmo 1987 ƒ 7.90Ó,- 

6x FlatTlpö.............. 1989 vanaf- ƒ 16.900,- 

Ftó Cromia è.S Diesel..1988 ƒ 15.900,-; 

Fiat Cróma tutboDleSelU...—. 1987 ƒ 15.900,- 

Alte GuilHetta 2.0 rood 1984 ƒ 7.900.- 

Citroén2CV6 grijs.... 1985 ƒ 5.900,^ 

Ford Flèsta l.l CL gnjsmeL :•»...... "f 988 ƒ ■ 1 2.900,- 

Honda Civic 1 & zeer mooi .198è ƒ 3/90Q.- 

Marcedes t9ÓD25zwartmet... 1987 ƒ 3780Ó,-. 

Öpi^ Corsa t.0 S wit ..r. 1983/ 5.900,- 

Opel Krtdetf 15 LSróod * 1085 ƒ9.900;- 

Skoda105Sgreën'.,;.’4.90Ö,- 

Tot 2jaar Bovaggaradtle ’ 

Inruil - vlugge financiering 


Bij géén inruil, hoge korting! 
Fiat Qreusen Heerlen 

COR8A- 12S, Hatchback,. _ , 

’85> Sporfiiv. Cflv. aco. alsnw. jWat VERKOPEND , 
Kerkraderweg 166, Heerlen, [teer via; 045-71996^,. 


Voor Piccolo’s zie verder pagina 20 


IÉ 


Vrijdag 14 februari 1992 # Pagina 19 

. ÜH 


fimburgs dagblad 


Limburg 


'j prikbord 


• Alles over mest 

In Baexheimerhof in Baexem 
wordt vandaag een informatie- . 
dag over mest onder de titel 
'Alles over mest’ gehouden. Die 
info-markt wordt om half tien 
geopend. De informatie wordt - 
verstrekt via kleine stands, die' 
onder andere bemand worden 
door DLV, eonsulentschappen,’ 
Sociaal Economische Voorlich¬ 
tingsdienst van de LLTB en de * 
provincie. De organisatoren 
wijzen erop dat alle informatie 
over mest is bijeengebracht en 
dat ook aandacht wordt be¬ 
steed aan de laatste ontwikke¬ 
lingen. Met name de SEV is 
deskundig op het gebied van 
de nieuwe ecologische richtlijn 
en met de Algemene Maatregel ’ 
van Bestuur Melkveebedrijven,' 
aldus de initiatiefnemers. 

• Kinderhulp 

De stichting Europa Kinder-' 
hulp kampt met een ernstig 
tekort aan gastgezinnen in 
Limburg. De stichting, die kin- 
deren tussen 6 en 12 jaar uit de 
achterbuurten van diverse Eu¬ 
ropese steden drie weken va¬ 
kantie wil bieden, vreest dat 
het tekort zo groot zal worden', 
dat er vakanties geschrapt 
moeten worden. Vooral in Lim¬ 
burg wordt daarom een nieuwe 
actie ontketend. Gastgezinnen 
kunnen zich aanmelden bij sen 
cretaris Veemier in Roermond 
of telefonisch via de volgende 
nummers: 045-313851, 

04492-1093, 

04750-17450,04749-5197. 

• Grenadiers 

In september 1992 zal in de 
Oranjekazerne in Schaarsber- 
, gen een reünie van oud-ieden 
van het tamboerkorps der Gar- - 
de Grenadiers en de Koninklij¬ 
ke Militaire kapel plaatsvinden. 
De organisatoren hebben intus- 
sen veel oud-militairen bereikt 
maar nog steeds ontbreken er 
vele honderden die tussen 1920 
en 1992 bij de muziekkorpsen 
waren iugelijfd. Aanmelden 
kan bij H. Kerseboom, postbus 
556, 7300 AN Apeldoorn. 


• Sterfgeval 

Sommige mensen kiezen bij 
overlijden voor een niet-kerke- 
lijke uitvaart Dit geldt veelal 
bjj crematies en soms ook bij 
begrafenissen. Omdat dan 
meestal de vaste en vertrouwde^ 
rituelen ontbreken, wordt de 


Een deel van het Sittardse gemeente-archief is hard 
aan revisie toe. De collectie historische teksten en 
hoeken is aangetast door de tand des tijds, vocht en 
*; zure regen. Hoewel Sittard al achttien jaar een 
' professioneel gemeente-archief heeft, is er pas sinds 
dit jaar zoiets als een restauratie-beleid. Sittard is 
niet de enige gemeente waarvan de culturele erfenis 
bedreigd is. Tal van archieven en bibliotheken in 
ederland worden sluimerend aangetast. Vaak is wel 
bekend hoe de slijtage is te stoppen, maar als een ! 
aantal oude boeken niet snel wordt aangepakt zijn ze 
straks niet meer te lezen. Daardoor zou veel 
waardevolle informatie onnodig verloren gaan. 
Boekenrestaurator Cor Knops, door Sittard 
aangezocht om haar archief te ’redden’, laat zijn licht 
schijnen over de materie. 


>R GEERTJAN CLAESSENS 

‘ARD - Twee problemen 
rri 011 ^ no P s zorgen: de verzu- 
van boeken door met name 
f^^tvcrontreimging en de slech- 
g|rkwaliteit van het moderne 
«firPier. Terwijl “boeken die hon- 
lF®ïdeh jaren oud zijn vaak geen 
Ifjjflage vertonen, zijn de goedko¬ 
pe drukwerkjes van na 1850 
” stal al versleten, 
bewjjs haalt Knops een vrij 
J»’ boekje op uit de eigen 
^orraad. Met een pijnlijk ge- 
" vouwt hij er een oor in en 
daaraan. Het oor breekt af, 
ladzijde mist een driehoekje, 
boekje is niet meer te red- 
I wéét de restaurator, 
dreigt een gat te ontstaan in 
'geschiedenis vanaf 1850,” 
Knops. „Vanaf die periode 
je geschriften tegen die, 
rdat er veel synthetische 
fen in het papier zijn ver¬ 
niet te restaureren zijn. 
der is beperkt houdbaar.” 
t opslaan op micro-fiches, 
[jmter- of CD-rom-schijven 
s met informatie voor ge¬ 
ls in computer: één schijfje 
een complete encyclopedie 
"'en) biedt geen soelaas: ook 
moderne archiveringsme- 
jNpfden zijn 'beperkt houdbaar’. 
l|/^8ens Knops is de oplossing 
Un«*\ het probleem vrij simpel: 
papier gebruiken. Dat pa¬ 
is ongeveer 5 procent duur- 
kosten die gemakkelijk 
iard worden omdat je de 
*n later niet <duur) hoeft te 
Ureren. De oplossing hoeft 
s nog niet brodeloos te ma- 
Voorlopig is er nog werk 
n de Verenigde Staten laat 
Ppffcring alle stukken die be- 
’ moeten worden drukken 


in het nieuws 


op perkament dat voor 500 jaar is 
gegarandeerd, zo weet Knops. 

Knops is door de gemeente Sit¬ 
tard aangetrokken om het ge¬ 
meente-archief onder handen te 
nemen: en ongemakkelijk en 
tijdrovend herstel-karwei. 

Het Sittardse resturatiebeleid 
houdt in dat de gemeente 4.000 
gulden per jaar ter beschikking 
stelt. Voor dat bedrag kunnen al¬ 
leen de zwaarst gehavende boe¬ 
ken worden gerestaureerd. Dit 
jaar trekt Sittard het dubbele be¬ 
drag uit, om goed uit de verf te 
komen voor de viering yan 750 
jaar stad, volgend jaar. 

In zijn atelier in Munstergeleen 
neemt Knops dit jaar de eerste 
vijf boeken onder handen. Blad¬ 
zijde voor bladzijde worden boe¬ 
ken bekeken en behandeld. 
Gemiddeld is Knops zo een 
week met een boek in de weer: 
hij 'doet' zo’n zes bladzijden per 
uur. 

Om de geschriften te herstellen 
gebruikt Knops zoveel mogelijk 
de originele materialen: perka¬ 
ment, zuurvrij papier, zuiver lin¬ 
nen garen en leer om te binden, 
en verf op plantaardige basis 
voor gekleurd papier. Het gaat 
om materiaal dat geen negatieve 
(’cross linking-’) effecten heeft 
op de andere materialen in een 
boek. Er is volgens Knops geen 
standaard-methode om papier te 
herstellen. Ieder boek of blad 
moet op zich bekeken worden. 
Knops schetst globaal drie me¬ 
thoden voor restauratie van ge¬ 
schriften: 

- Aanvezelen: gaten en ontbre¬ 
kende stukken papier worden 
aangevuld met papierpap. 


- Spoelen: verontreinigd of ver¬ 
zuurd papier gaat in een bad met 
lauw-warm water (mits de ge¬ 
bruikte inkt waterbestendig is) 
waardoor ruim 95 procent van de 
schadelijke stoffen er uit gaan. 

- Doubleren: op het beschadigde 
papier wordt een extra laag (dra¬ 
ger) aangebracht, die bijvorbeeld 
kan bestaan uit Japanse vezel. 
De sporen van schimmels zijn 
volgens Knops bijna niet weg te 
werken. 

Knops is vijf jaar geleden 'toe¬ 
vallig in dit vak gerold’. Na een 


studie mocht hij zich leraar 
handvaardigheid noemen, een 
vak waar weinig vraag naar was. 
Na en jaar gevuld met vervan¬ 
ging s uurtjes solliciteerde hij bij 
een restauratiebedrijf in het 'zui¬ 
den des lands’ waar hij een inter¬ 
ne opleiding kreeg. 

Een jaar gelden begon hij zjjn 
atelier. Behalve het gemeente¬ 
archief mag Knops ook universi¬ 
teitsbibliotheken en musea tot 
zijn klantenkring rekenen. Parti¬ 
culiere klanten zijn moeilijker 
aan te trekken: „die moetje eerst 


uitleggen wat de mogelijkheden 
zijn omdat ze niet weten waar 
het om gaat. Vervolgens schrik¬ 
ken ze vaak van de prijs, dat 
moetje dan ook weer uitleggen.” 
Wat zijn prijs is wil Knops niet 
zeggen. 

Gemeente-archivaris drs J. 
Kreukels liep ook vrij toevallig 
tegen Knops aan: hij heeft de 
naam van horen zeggen. Omdat 
zijn voorkeur uitging naar een 
restaurator binnen de eigen ge¬ 
meente, besloot hij de opdracht 
aan Knops te geven. Het belang 


van de restauratie ziet hij op dit 
moment vooral in het kader van 
de viering van het 750-jarig be¬ 
staan van de stad. „We merken 
dat steeds meer mensen het ar¬ 
chief komen raadplegen. In het 
verleden was dat een enkeling, 
nu komen er wel veertig per, 
jaar.” Dat komt ook omdat hét 
archief publieksvriendelijker is 
geworden. Was het vroeger voor¬ 
al 'een plaats om oude spullen op 
te stapelen,’ het moderne archief 
is een soort 'supermarkt of werk¬ 
plaats voor amateur-historici’. 


• Boekenrestaurator Cor Knops met één van zijn ’zorgen boekjes* in zijn atelier. 


’Tand des tijds en verzuring slaan gat in geschiedenis’ 

Restaurator neemt archief 
van Sittard onder handen 
keBy Kemphane Beersdal 
dit jaar een vrouwelijke 
• Afgelopen zaterdag werd 
t**«ises Susan. I (Faas) geprocla- 
Receptie zaterdag van 18 
2 P uur in café ’t Bökske te 

dierheide. 


^ BHnses Susan I, van CV 
iphane. 
.Onder het motto '4x11 joar 
ie Demmie’ presenteren 
? mkbülle vandaag (vrijdag) 
morgen de Winkbülle-revue 
H i» de Stadsschouwburg te 
De avondvoorstellingen 
^hen om 20 uur. Matinee- 
^stelling zaterdag om 14.30, 

r|h de Kerkraadse Rodahai 
« vanavond om 20 uur de 
ïavalsrevue van de rk W Mi- 
la gehouden. Entree voor 
“Meden fl II,-. 


carnaval 


• CV De Streupers houdt zon¬ 
dag een jeugdcamavalsmiddag 
met talentenjacht in d’r Brikke- 
oaye in Brunssum. Jongeren tot 
16 jaar, die iets camavalistisch te 
bieden hebben, kan zich aanmel- 
den via @045-256843. 

• De Klimmense Molmuus hou¬ 
den zondag de 15e Hierezitting. 
Om 10 uur gaat de kassa van zaal 
Claessens open. Om 13.45 uur 
mogen de dames mee komen 
doen aan het Barebingen, dat tot 
19 uur duurt 

• Het Damescomité van fanfare 
Aloysiana houdt zondag vanaf 11 
uur een dameszitting in Het 
Streeperkruis. Entree fl 17,50. 

• W De Eekheuëre Eikender- 
veld houdt zondag 16 februari 
om 14.11 uur de jeugdrevue met 
prinseproclamatie in het HKB- 
gebouw. Toegang vrij. 

• Voor de elfde keer in haar be¬ 
staan houdt de Kerkraadse Blin¬ 
densociëteit De Vriendenkring 
op dinsdag 18 februari vanaf 
19.11 uur de zitting met prinse¬ 
proclamatie in het verenigings¬ 
gebouw, St-Pieterstraat 3, Che- 
vremont. 

• Tijdens de dansavond, zater¬ 
dag in het Fa-si-la-lokaal in 
Schinveld, wordt de jaarlijkse 
orde van de CV Sjilvend Alaaf 
uitgereikt aan Sjir Dohmen. Sjir 
is al 15 jaar lang de buuttereed- 
ner van Sjilvend Alaaf. Ook 
loopt hij al 30 jaar mee in de op¬ 
tocht, speelt toneel bij Vondel en 
is de trouwste helper van Sint 
Nicolaas. 


tilden paar Jacobs-Pieters 

fjjP J^ACHSBERG - Piet Jacobs (81) en Mia Pieters (76) vieren zater- 
l|c gouden bruiloft met een mis om vier uur in de Bemarduskerk 
^ ; Jp 1 Ubachsberg en een receptie vanaf zes uur in de Bemardushoeve 
rjjj «te Mingersborg. Het echtpaar, waarvan de echtgenoot pp de 
, r jgp " heeft gewerkt, woont aan de Eyserweg in Trintelëh. Moeder 
■ cobs had vooral de zorg voor een gezin van zeven kinderen. 

| |CrotiuscoIlege bestaat 45 jaar 

I — Het Grotiuseollege in Heerlen viert dit jaar het 45-jarig 

l Er werd onder andere een kunstmarkt gehouden die 5000 

Suiden opbracht voor Unicef, feesten voor de leerlingen, een sport- 
en een reunie. In maart volgt nog een feestavond voor perso¬ 
neelsleden en partners. 


• Het diamantenpaar heft het glas met het echtpaar van 
Zeil 


Al vijftig jaar samen, het echtpaar Vinders. 


Eerste paal 

Het Sintermeertencollege aan de 
-John F. Kennedylaan in Heerlen 
start vandaag met de nieuw¬ 
bouw van de school. Burgemees¬ 
ter Piet van Zeil slaat om 14 uur 
de eerste paal. Het nieuwe; futo- 
ristische schoolgebouw, dat on¬ 
derdak moet bieden aan onge¬ 
veer 1300 leerlingen uit de regio 
en een honderdtal docenten, 
komt te liggen naast de hoofd¬ 
vestiging van de Open Universi- 
teit In Heerlen-West. 

Diamanten paar 

In Motel De Valk in Heerlen 
vierde het echtpaar Anna en 
Roefie van den Ham-Giesbers af- 


journaal 


algemeen directeur vai> het CAD 
-Limburg. 


gelopen zondag de 60-jarige brui¬ 
loft. Het diamanten paar, ouders 
en grootouders van twee kinde¬ 
ren, drie kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen, mocht on¬ 
der andere de felicitiaties van 
burgemeester en mevrouw van 
Zeil in ontvangst nemen. 


Gouden paar 

Het echtpaar Johan en Treesje 
Vinders, Boudewjjneik 10 te 
Kerkrade-West, viert zaterdag 15 
februari het gouden huwelijks¬ 
feest. Om 15 uur wordt de dank-V 


mis opgedragen in de kerk van Geslaagd 
Q.L. Vrouw van Lourdes in de 
Gracht. Het gouden paar houdt 
van 19 tot 20 uur receptie in het 
Vrijetijds-centrum, Eikerplein 1 
te Gracht. ; j 


Aan de Katholieke Leergangen 
te Sittard slaagde Fon Kister- 
mann uit Kerkrade voor leraar 
geschiedenis/aardrij kskund^ 2e 
graad. r 


Benoeming 

Met ingang van 1 juni aanstaan¬ 
de is tot algemeen directeur van 
het RIAGG OZL benoemd de 
heer E. C. G. Erckens. Hij volgt 
de heer P. J. Mars op, die per 1 
april vervroegd uittreedt. Mo¬ 
menteel is de heer Erckens nog 


Zakelijk 


Burgemeester Piet van Zeil ver¬ 
richt vandaag, vrijdag 14 februa¬ 
ri, om 17 uur de officiële opening 
van bouw- en industriegroothan- 
del Van Enckevort b.v. op De 
Koumen, Wijngaardsweg 30. 
Aansluitend is er tot 22 uur open 
hüis. Zaterdag eveneens open 
huis van 10 tot 17 uur. 


klein journaal 


Aanvang 20 uur. Kaarten ver- 


BRUNSSUM 

• Ouderen uit Brunssum kun¬ 
nen hét aangiftebiljet inkom¬ 
stenbelasting laten invullen bij 
de Stichting Ouderenwelzijn. 
Aanmelden tot 13 maart, Linde- 
plein 5, @253433. 

LANDGRAAF 

• In het Grand Theater, Kerk- 
berg 4 te Waubach, geeft N. 

Mies van de Vereniging BAS 
donderdag 20 februari een lezing 
over hoe chemische toevoegin¬ 
gen in voedsel gezondheids¬ 
klachten kunnen veroorzaken. 


krjjgbaar bjj het Grand Theater 
@326615 of @045-320322. 


HOENSBROEK 

# Ouderen en hulpbehoeven 
den kunnen dit jaar weer terecht 
in Dienstencentrum De Koffie¬ 
pot voor hulp bjj het doen van 
belastingaangifte, aanvragen 
huursubsidie en dergeljjke. De 


dienst houdt zitting van 4 tot en 
met 31 maart. Graag een af¬ 
spraak maken via @213668. 

• Het St.-Christoffel Artiesten 
Team höudt zondag a.s. een mu¬ 
zikale wandeltocht ten bate van 
de Ünieef-aktie Kans voor een 
kind. Wandelaars lopen 5 of 10 
km. Na afloop is er erwtensoep 
voor elke deelnemer. Inschrijf¬ 
geld volwassenen f15, kinderen 


tot 12 jaar 62,50. Groepen krjjgen 
20% korting. Vertrek vanaf 13 
uur bjj café-zaal Windroos, Aker¬ 
straat 150 in Hoensbroek.. Mu¬ 
ziekkapellen zijn welkom om de 
tocht luister bij te zetten. Opge¬ 
ven via @045-213386. 

KERKRADE 

• De Homo Integratie Kerkrade 
(HIK) houdt op dinsdag 18 fe¬ 
bruari van 20.30 tot 21.30 uur te- 
lefoonspreekuuur voor iedereen 
die vragen heeft over homo- of 
bisexualiteit. Telefoon 

@045-453791. 


uitvaart als te kaal en te kil er¬ 
varen. Het Humanistisch Ver¬ 
bond wil op dit punt behulp: 
zaam zijn. In de regio Midden- 
en Noord-Limburg bestaat een 
vrjjwilligersgroep die de hel¬ 
pende hand bralt bjj het op¬ 
stellen en uitspieken van een 
afscheidstoespraak. Door het 
gebrek aan voldoende uitvaart- 
begeleiders kan deze hulp in 
Zuid-Limburg niet geboden 
worden. Daarom zoekt de ; 
werkgroep voor dit gebied ge¬ 
ïnteresseerden voor deze vorm 
van hulpverlening. Voor nade¬ 
re informatie: 04750-23657. 


• Reünie 

De afdeling wapentechniek op , 
de vliegbasis Leeuwarden be-,,y 
staat op 11 september 35 jaar.r 
Oudgedienden kunnen zach^ 
aanmelden via telefoonnumrL 
mer 058-342023 of schriftéljjfc ' 
Postbus 3061, 8901 EB Leeu¬ 
warden "' T 


• Dementie 

De Federatie Welzijnswad 1 
Ouderen (FWO) houdt op dins-rf 
dag 25 februari samen mê|f 
Zymose een voorlichtingsmojk' 
gen over dementie. De bjjeeti- 1 , 
komst vindt plaats in buurteen-^ : - 
trum 'Het Gringeltje’ aan de 
Hei-grindelweg 82 in Heerlen!' 
en begint om 10.30 uur. Gaste 
spreker is de heer J. Scheepers;- 1 
werkzaam bjj de afdeling 1 
Ouderen van de RIAGG Oosten.; 
lijk Zuid-Limburg. Voor men.: 
informatie kan men contact ope* 
nemen met me vrou w Feuler , A 
wjjkfunctionaris FWO, te beret-, 
ken via telefoonnummer.. 
213668, of met mevrouw Der>’ 
Vries, sociaal-cultureel werk* - 
ster Zymose, te bereiken via , 
telefoonnummer 225300. De ‘ 
toegang is gratis. Een kopje ‘ f 
koffie kost vjjftig efent 

* 

• Lezing 

De Katholieke Bond van Oude^ 
ren afdeling Rumpen organi» > 
seert regelmatig activitaten 
voor haar leden. Zo zal de heef - 
Geerdes op donderdag 20 fe-" 
bruari een lezing houden met 1 
als onderwerp: 'Vergeetachtig¬ 
heid en geheugentraining’. De" 
lezing die om 14.30 uur be gint , •» 
vindt plaats in het gemeeiw ‘ 
schapshuis Concordia aan de 
Prins Hendriklaan in Brons-; - 
sum. In de pauze staat de koffie " 
klaar. De Bond van Ouderen- 
afdeling Rumpen houdt ook i 
elke week op dinsdag een kieiv- 
middag. Deze begint steeds om, - 
14.00 uur. 
wij ko Mazda 


Ford FIESTA XR2, bwj. met 
'90, krast 37.000, ki. zwart, 
sportvelgen en veie extra’s. 
Tel. 04454-5327. 


Te k. Ford SCORPIO bwj. 
'88, ld blauw, LPG, trekh., 
ABS, APK. Tel. 045-421423 


Matte 628 2.0 GU< Wagon 
Mazda 628 2.01 GLX Sedan 


Sedan blanco kenteken 


_12-1988 


kfefetta 6282.0i GLX Coupé blanco herteken ............... 0 km 

■«uwn ƒ 37.500,- voor ƒ 33.500,- (slechts 1x> .. 

jlMfeda 3231.316VHB 3-drs. specedteon_ 

btenoo ker é e fcen veel extra’s —----..._„ 

ƒ 25.000,- voor ƒ 23.750,- ......-.......--- 

Mazda 6261.8GLX Sedan LPG Ie etg. _.... 1990 

jMaote 826 2.0GLX Sedan______ 1986/1987 

<Mflpda 6261.6 LX Sedan ais nieuw... 1986 

!Mattte6262.0GLXHB __...... 1987 1988/1989 

Mazda 3231.61 GLX "F* van par t iculier „...'_...... 10 mnd. 

323 IJS GLX "P PS- ..j,.—......._ _ __ 1990 

jMgida 3231.5 HB GLX 5-deurs ...»... 1988 

jMazda 3231.6 HB Ensign. .. 1988/1989 

Ütezda323l.5HBGLXgeh. uitgebouwd .... 1986 

kteerta 3231.3 LX Sedan veel extra's...._. 1969 

:Ma»te 3231.3 GLX Sedan zeer mooi__ 9-1985 

.Ntesan Mtera 1.2 HB LX ais nieuw..... 1990 

'Nasan Sunny 1.3 DX Sedans--- 1984 

<MMtan Bhiebird 1.8 GLX automaat... 1984 

Tt^OteCoroSa 1.3 HB3-deurs als nieuw ... 1986 

<0pêtCter9a 1.2 Smet kofferbak___ 1985 

Diverse occasions tot ƒ 5.000,- 
UW MAZDA DEALER - 


ESCORT 1100 de luxe bwj. 
'83, kl. wit, met veel extra’s, 
APK, pr. ƒ4.850,-. Ariens- 
str. 2, Kakert-Landöraaf. 


Ford Siërra STATIONCAR 
2.0, bwj.’84. Tel. 045- 

321677 


Te k. FORD Taunus bwj. ‘80 
weg. aanschaf bus, APK, 
grote beurt gehad, Lz. g.st 
ƒ 1.350,-. Tevens aanhang¬ 
wagen, verzinkt, lang 1.40 
m, br. 1.00 m, diep 40 cm, 
Torsi-as 400. 046-520254. 
Aula Leymborgh by 

Bomerweg 2-8, Umbricht Tel. 046-515838. 


Van Leeuwen 


MAZDA 323 automaat bwj. 
78, APK 8-’92, vr.pr. 
850,-. Tel. 045-324490. 


MAZDA 818 bwj. 77, tech¬ 
nisch 100%, ƒ300,-. Tel. 
04493-4929. 


J±V* !£• TM 046-516565 
1 Audi 8018S *87 
**'■ BMW3ia* 
Escort 87-’88 
SMrra B7 t/m’BO ' 
Mazda 323 88 
Coisa *84 tem *90 
Kadett *85 ten *90 
Ascona *83 ten *86 
-. Vectra *88 ten ‘90 
Omega ’87-’89 
Seat Malaga GLX 1.5 *89 
SlizuMSwiit 1.3GL-89 
Votvo440’89-’90 


Gitroén 

Cüroên BX 14 RE ’86 
CitfOën BX 19 TRS ’88 
Cteoèn CX 22 TRS ’86 
r Citroèn AS firsrt ’91 
Opel Kadett 1.8'88 
Opel Kadett 1.6 '85 
Golf 40 XW ih. , 87 
Nissan Sunny 1.7D '87 
' Peugeot309 l.e% 

- Seat fe&a GL 88 
Afe i&Jutto 87 
Toyota Corofla autom.’85 
Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. AÖes 
met APK. TM 04492-2888. 
H ommert 24, Vaesrade. 


MERCEDES 190 É, met ex- 
tra’s, bwj.'84, vtjpr. 
f 19.500,-. Te». 046-216533 


Te k. Mercedes BENZ 200 
D, bwj.'80, ixg.st., tel 
04493-3315 na 17 uur. 


MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo diesel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar, knrkst 120.000, bruin¬ 
met., APK, i.nw.st. bwj. '82, 
3.950,-. TM 045-323178. 


Opel KADETT 1200, 2-drs, 
81, nieuwe APK, LPG in¬ 
stel! ƒ 2.450,-. 045-323178 


Opel ASCONA 16 S, 2-drs., 
nw.mod.. bwj.83, met LPG 
iristal!, APK gek. 8-10-82, 
. ƒ a750,-. 045-323178 


Opel ASCONA 1.6 S, 83, 
APK 10-82, züvermet, 4- APK 10-82, zMvermet, 4- 
dra, LPG, !ta.-velgen, met 
nw. br. band. Zeer mooi, 
ƒ 4.350,-. Terzieterweg 
16C, Epen 


Té K 3x Opel KADETT type 
D bwj. *80-81, samen 
i 3.500,-. Tel. 046-316362. .OT T 3r rTAR9 
Opel. KADETT D 
80; APK 1-83. 


rwr^T’' "TH" .v m win -T* ... .., 


O.K. Cars 

. biedt aan v 
VWGM1.6 Sprinter 81 
dARTGofi D 1.6 nw. type 
;• 5 Mb84 

Opel Coma 12 S 88 veel 


é k. zeer mooie SKODA 
105S, bwg. ’85, km.sL 
!;■ met trékh. gék. tot 
2Ü50,-. 043-625329. 


APK 3-’93, nwe. banden, 
bvyj. '80, Lz.g.st., vr.pr. 
ƒ 2.600,-. Tel. 045-224044. 


Opel REKORD 2.0 
met LPG, bwj. 86, APK gek. 
pr. ƒ 7.900,-. Ariensstr. 2, 
Kakert-L’graaf. v 


xtra’s sn.velgen Ricardo st 
OpeiCorsaTR \2 S84 


arsa TR \2 S 84 
* 13 S Ha 86 
Station 5-drto 83 


é IC Weg. omstÓpMD KA¬ 
DETT, zeer mböt, pr. 
ƒ2.500,-. ■ Maastochterstr. 
155, Bronsaxm ' 


Opel KADETT 1.3 bwj- 5-’82 
2-cfts., zeer moot, prfc 
ƒ 3.250,-. Tel. 046-622689,. 


Te k. Opel REKORD 20S, 
statcar. bwj. 84, APK én 
trekh.TM 045-270066. 


AUDI 200 turbo Quattro, m. 
86, ABS, airco., sehTkant 


mooi, KADETT 136, 
béf. ‘84» gold- 
met. ƒ 5.950,-. Ö4&424128L Kerp Electrocentrum 

Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter 
of dynamo op voorraad! 

* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo’s. 

Voor een vakkundig advies gaat u naar 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Te k. VOVO 340 DL, 5-drs, 
LPG. ‘83; Golf LS autom.; 
Opel Rekord 2.0S, 79 enz. 
Tev. alle rep. en laswerk 
Garage Piet DE LA ROY & 
Zn. Hoofdstr. 114, Hoens- 
broek. Tel. 045-212896. B. V, 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma's. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Start zaterdagcursus chauf- 
feursdiploma 28-3-82. 


Goed gerichte st 
leiding in Heerlen en 
broek. BIJLESSEN 
vakken v.a. ƒ 15,- | 
verzorgt door een 
team van docenten in 
len en Maastricht. Inl. 
045-741102. 

Te k. gevr. TO 
VANS v.a. bwj. 1 
04492-5296. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951. 


Ink. verk. goede gebruikte 

AUTOBANDEN Passartweg Wat VERKOPEN? Adver- 
39, Heerlen. 045-222675. teer via: 045-719966. 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garages, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygeis- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. TeL 045-460252 


Nu VOUWWAGEN 
bij H. Stassar, He 
78 Hoensbroek 045- 


W:. 


■ 


Te koop gevr. G 
merk Hobby v.a. bwj. 
82. Tel. 040-621474, 


••• 


• •• 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


WH betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 * 


ALFA 75 1.8, bwj. 87, div. 
extra’s, i-z.g.st. Inr. mogelijk. 
Té k. MAZDA 626 Coupé 
2.0 GLX, nw. banden, LPG, 
bwri. ’86, i.z.g.st., pr. 
ƒ7.500,-. TM 045-216972. ’ 


Opel Vectra 1800 GT 89; 
Ford Siërra Stationcar CLD 
Diesel ‘88; Audi 80 1.9 E 
met veel extra’s ld. zwartmet 
’88; Nissan Sunny 1300 ’88; 
Gölf GTi 82; Citroën Visa 
1400 GL 85 ƒ5.500,-; Seat 
127 '85 ƒ 5.800,-; Ford Es¬ 
cort diesel '86 ƒ 6.900,-; Fiat 
Regatta aut. '84 ƒ4.000,-; 
Opel Kadett autom. '87; 
Peugeot 305 stationcar die¬ 
sel 82 ƒ 2.000,-; Ford Tau¬ 
nus 2.0 GL 79 ƒ 1.250,-; 
Opel Cörsa. 1200 S '87 
ƒ 9.750,-; BMW 732i ’83 
ƒ 6.900,-; Opel Ascona 
1600 '83 ƒ 4.750,-; Opel 
Kadett 1200 '84 ƒ5.900,-. 
Autobedrijf WEBER. Inruil, 
financ., bovag-garantie. 
Baanstraat 38 .Scnaesberg. 
TM 045-314175. 


Honda Night Hawk 450 ... 

Honda Night Hawk 750 .;....... 

Honda 750 Sabre.. 

Honda 750 Magna.. 

Honda 750 Bol d’or... 

Honda 1000 Hurrycane ... 

Honda SB 1100... 

Honda Inter Septor 1000.,....;... 

Honda V.F.R. 750... 

Yamaha F.Z. 750...., 

Yamaha F.J. 1100.... 

Yamaha Haritage 650 .... 

Kawasaki L.T.D. 750 ..... 

Kawasaki L.T.D. 1100 ..... 

Suzuki 750 DR Big off road . . . 

© 04702 - 1566 . 


1983 ƒ 

1984 ƒ 

1985 ƒ 
1984 ƒ 
1981 ƒ 
1987 ƒ 

1983 ƒ 

1984 ƒ 

1986 ƒ 
1986 ƒ 

1985 ƒ 
1983 ƒ 

1983 ƒ 

1984 ƒ 
1989 ƒ 


4.200, - 

6 . 200 , - 
5.500,- 
5.200,- 

3.250, - 

7.250, - 
5.500,- 

5.200, - 

7.200, - 
7.200,- 

6.250, - 
5.400,- 

4.250, - 

6.250, - 
7.700,- 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet gestaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. Opel SENATOR nieuw type 
'88. Heerenweg 267, Heer¬ 
len. 


VW GOLF diesel, 120.000 
ten, 1987; Volvo A. Kkin 
Kofcteiéri’5, Mëensl 

ie 


vetvö ym turtto 

met, ‘88, té eig. Volf6 
KlQn, De Koumen 5, Hoedé' 
broek-Heerlen, 04&220055 


VCXVO 460 GL Nij., zwarte 
met, km.M 11.000, bwj. mrt 
m, tel; 045-420055- 


Audi 80 1.81 S '90 ƒ29.750;- 
Chevrolet Corsica LT exd.J 
autom. airco enz. . '891 
ƒ32.000,-; Ford Soorpio : 
2.0i CL Sedan = '90 
ƒ 31.000,-; Ford Scorpto S^O 
a ’89 ƒ 23.000,-; ftoé 
Scorpto 2.0 GL. autom." 'M 
ƒ 17.750,-; Ford Siërira 2.01 
CLX Sedan autom., ’91, 
ƒ31.500,-; Ford Siërra 2.01 
GL Sedan ’89, ƒ20.500,-; 
Ford Siërra 2.0 5-drs. Spe¬ 
cial '89, ƒ17.900,-; Ford 
Siërra 2.0 CL 3-drs. '88 
ƒ14.750,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. '90 ƒ 23.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sédan 
'89 ƒ19.500,-; Ford Escort 
14001 CL '91 ƒ23.750,-; 
Ford Escort 1.4 Bravo '88 
ƒ 14:900,-; Ford Fiësta 1.1 i 
CL 3-drs. '90 ƒ 16.900,-; O- 
pM Omega 2.01. LS '89 
ƒ 25.000,-; Opel Manta 2.0i 

ƒ14.500,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ 11.000,-; Peugeot 
405 GLi LPG '90 ƒ 24.250,-; 
.Peugeot 205 XS div. acces. 
'90 ƒ 21.500,-; Mazda 626 
LX HB '90 , ƒ 23,900,-; VW 
Polo' Pointer 2-drs. ’87 
ƒ 10.500,-; Lancia Y10 Elite 
‘89 ƒ12.000,-. Inr., financ. 
en - ' Bovag>gar^> e bewijs. 
Autobedrijf en APK keu- 
ringsstation P. van DIJK & 
Zn, HompertsvMöï93 Land¬ 
graaf. 045-31172^’: 


ESCORT 1.3 L, 5-drs. '83 
ƒ6.750,- p. mnd. ƒ174,-;' 
Escort 1.3 GL sportvlgn. 
schuld, ƒ 5.750,- p. mnd. 
ƒ150,-; Golf LX 1.6 zeer 
mooi '83 ƒ6.950,- p. mnd. 
ƒ 175,-; Gof GTi 1.8 zeer; 
npool t. '8Ö jf 4.950,- p. mnd, 
/130.-t vSübéru Mint Jumbé 
Ltwé; '483 #3.960;- per 
rrmd, / ^-; Gitrqën GSA 
Brisak, 'Ki jpé.950;- p. mót' 
f&i '80 ƒ2.950,- 
p |ntó; #T8,-; Rarida 45 
sunr. ƒ 2.950,- p. mnd. 
ƒ78,:.' 100%, Financ. mog., 
allee APK, cBv. inruilers. 
Math. Koenen, Handelsweg 
12, Susteren. 04499-3398. 


Opel Corsa GT ultv. Ie ei- 
gen. ’86; VW Golf GTi 1800 
6% Seat Ibiza ’87: Seat Tér- 
ra 'g^f- bestelauto Ie «gen. 
’88f Cftröën Vfea Ie eigen. 
88; VW Poto ’87; Opel Ka¬ 
dett 12 S (rmscher uitv. ’84; 
Opel Kadett 1.3 S Sedan Ie 
eigen. ’86; Ford Escort 5-drs 
stationcar ie eigen. '87; Su¬ 
zuki Afto GLX 1è eigen. ’89; 
Nissan Micra Ie eigen. ’87; 
Nissan Micra 5-speed ’83; 
Nissan Sunny 1.5 autom. 
’84; Ford Escort 1.3 div. ex¬ 
tra’s ’83. Autobedrijf Chris 
GEILENi erk. Bovag-bedr|jf, 
V.V.N.-APK keuringsstation 
Allé autos boven ƒ 7.500,- 
6 maanden garantie. Tev. 
voor allé reparaties en on- 
dèrHoud. Qorpstr. 56-58, 


150 Bestelbussen, Vans en 
Personenbusjes. 

, Alle merken aanwezig, aBe prijsklassen en bouwjaren. 

Bedrijfswagencentrum 

Voltaweg 1l! EchVLimbdrg. Tel. 04754-87933. Fax 87958. 
"Industrieterrein de Berk" 
Man, 43 jaar zkt. 
met VROUW om het 
te proberen! Br.o.nr, 
LD, Postbus 2610, é 
H eerlen. 

Mercedes 3Ö9 D lang, i z.g. 
M, autom.; Mitsubishi L300 
25 D, lang, hoog '87; Kadett 
1.6 D Combo '86 én '87. Au¬ 
tobedrijf AD VAN NEER, 
Zandweg 160, Heerlerbéan 
.(naast vroedvrouwenschool) 
TeL 045-416023. 


VW BUS LT 31 Diesel, aan- 
nemersuitv., bwj, '84,' 
ƒ 8.000,-. Tel. 046-519343. 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
ü mw PICCOLO telefonisch 
öp§eveti: TM 045-719966. 


HONDENAANHANGWA¬ 
GEN vr.pr. ƒ 750,-. -TM 06- 
52107578. 


Gesloten AANHANGER 
2.20 x 1.25 x 1.70, i.z.g.st 
Tel. 045-254043. 


Dancing HELIPORT Club 
1990 orgen. gezellig dansen 
op vrijdag, zaterdag én Gin¬ 
dag met top DJ John te 
Maastricht. Achterkant Eu- 
rohal. TM. 043-219704. 
Correcte kleding vereist. 


Geh. vrouw, 39 jr., Zoekt 
VROUW alleen, gesch. 
geen bezwaar. Brieven aan 
Postbus 2646, 6201 KA 
Maastricht. 


Te koop DIEPVRIES 
en dubbeldeurs ijsl 
tafelmodel ijskast. T 
753152. r 

HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken Vanaf 
Houtbouw. Ubachs; Eyjam 
hovergracht 39, Kerkradé- 
Tel. 046-460252. > 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoéhdërs, 
nofdleren. Klein / America 
AcheKB) 09-32-11644489 


SH1HTZU hobbyfoWor heeft 
jonge pups, iets aparts in 
huis opgevoed, ing. en ontw. 
tevens hondenhokken ren¬ 
nen en voeders. Tel. 06- 
52107578 Of 043-472811. 


Te ik. 2 jonge ST BERNARD 
honden, reu. Haesenstr. 18, 
Schaesberg. 


Te koop,PC AT 286-16 MHZ 
ind. kléurenmonitor, muis, 
VGA-kaart, 31 Mb HD, 3,5” 
drive - 1,44 Mb en 2 Mb in¬ 
tern geheugen, pr. ƒ 2.450 r 
Tel. 045-426229 na 17.O0u. 


Te k. ATARl 1040 STF 4 MB 
plus muis incl., 2e drive en 
mon. SM 125. 045-720082. 


KACHELS, keuze uit 
Jac. Köhlen, Rijk 
104, Sittard. 046-51 


Kachels, inzethaard 
ruiming. Honderden 
voordeel. De KACF - 
Walem 21, Klimmen. 
NIKON AF 601, 

70 MM. Als ntei 
ƒ1.000,-. Tel. #: 
na 18.00 uur. 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras- . . 

hondjes. Méér dan j50 ras- Snl 28 roodstaart 

èsTi plus gaf. en tatoeage. PAPEGAAI 6 mnd. oud met 
Kl-America, Th-Watsonln 134 koqi, talm., Tel. 045-420772. 
Achel(B). 09-3211644489 Te koop 2 schotse TER- 
Zbnd. open maand, gesl. RIERS, prijs Hbut- 

DOBERMANN-KENNEL éaan 69, Landgraaf 

gecémb. op schoon- 


Meubelhal 

Wij stoppen met de zaak 
VOLVO 245 L stationcar, 
grijs kenteken, LPG dnderb., 
bwj. '78. pr. ƒ 2.000,-. Tel. 
045-352406. 


STATIONCARS; Volvo 745 
GLe '89; Vdvo 245 Van '86; 
ÖpeL’JSéisS. stationcar 3- 
drs. LPG '85; Volvo 245 L 
78. Volvo A. Klijn, De Kou- 
rhen Gï' HoenMiroek-Heer- 


i'tïijn H.i jiiijj 


en ruimen de hpte voorraad aah spotpr. op o.a 
se eetkamer en bijp. bankstel onbeschrijfelijk 
pr. ong. ƒ35.000,- nu samen ƒ12.000,- bok 
bankstellen va. ƒ 395,-, klassieke banksteltén, 
eiken met rundl,, schitterende clubs ook in écht I 
kantors, 2-zitters. eethoeken, alles is niet op te no 
dglsgttee M2 grote hal. r '- • 

..... r .«v,. -Oéöe M^Krithten^g 27, Göfèen 
deze weg loopt paralel met Rijksweg noord, IM op 
theek de Kijkdoos daa-chter ligt de Hat 


& 

£ 
SóC' 


Superstunt 

Mexico City, Taxco en Acapulcp 1 


BudgetAr Combinatiereis ind. 2-persoonskamer met ONTBiJT 

Vertrekl&februari..:^..;.....l......... jj.p./ i.}9^ 

Vertrek 3maart ....'p;p. ƒ 1.295, 

. . .of ....... ..„j. v 

ftid, 2-peré LAGOON mét ONTBIJT 

Vertrek 25 februari p.p. ƒ 1.295; 


VLIEGTIOKCTS 

, Aï.n; ; '.J ;V ' . 

retour •} Vanaf 


Békte egèsé^aijn: ^ 13 nachten 

ted.:^it<#ÉY|.; Brussd Pér TAESA en transfers; 


SSm. *7 * ■ i t’. - < ]1 T^ 

.»V4T; i i' c i la” 11 


j w. fv» 

f «W» E 3 
w m m m 


Te k. BROMSCOOTER 
Vespa met versn. i.gist. 
ƒ 650,-Torenstr 26 Oirsbeek Te koop SiNORBROMMER, 
Vespa Citta, z.g.an. TM 
043-476353. 


Te koop Puch MAXI met wit¬ 
te sterwielen. 045-727153. 


VESPA Cted bwj. m met 
aterwieten, lj».g.st. ƒ775,-: 
TM 045-315825 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Wheeler, ATB en Hybride 
FIETSEN, nu in de nieuwe 
kleuren en uitvoeringen le- 
verl«ar.. (^ant Mountain Bl- 
kes, AT# erf Hybride fietsen 
nog voor de oude prijs, 
Nieuw! Koga Miyata ATB 
Carbon mét Deore XTR 10,6 
‘kg. ƒ 5.395,-. Overjarige rij- 
wrelen met hoge kortthg, 
Tweewieleroentrum Jan Re- 
kers, Kouvenderstr. I8f, 
Hoensbroek. 045-212537. 


■s 


Mm 
. ? jE3| V’K : 
SI 


tolt feferffithiiiiïliiilli&iij&t'ïtiEiuuji l! 


AANBIEDING: Vsjpa Ciao, 
irtd. km.-teller vart' ƒ 1.499;- 
voc» ƒ1.299,-. Jweewteler- 
centrum Jan Refceó, Koü- 
venderstr. 181, Hoensbroek. 
TM:045-212537. 


Té 1c; 1 tSIUJART i.z.g.st„ 
maat 230x115cm compleet 
voofztMt van tfiamonds en 
-verwarming. Tet. 04493- 
3993 ha19.00 uur. ’ 1 


Vakantie in ZEELAND? 

4-Pers. appart. te huur na 

^-Q5. , ?2. % 0l 1 85-2 97 g__.^^ 

Te koop VOUyVCARAVAN ker^eikérv bm 

0161 cpnnmöde-; kast, : pr.p.élk. 

gasstel, tafel, ƒ 750,-. Té! TM 048-244101. 

045-273553, ra 18.00 uur 


Europa 


Lissabon f 365,- 

Istanbul f 425,- 

Rome f 425,- 

TelAviv f 565,* 


Amerika 


New York 
Toronto (B) 
Miami j 
Curagso 
Los Angelos 
Caracas.. 
Rio de Janeiro 
Buenos Arhes 


f 66S,- 
f 095,- 
f 900,- 
i 999,- 
f 1 065,- 
f 1.296,- 
f 1.654,- 
f 1.984>- 


Verre Oosten 


Bangkok. 

Hongkong 

Beijing 

S^dney 


fl^fö.- 
f 1:865»- 

f2455,- 


in- en verkoop 2e 
meubelen en 
045-724943, 

80a, Heerlen. 


iw ■ 

f 


f--; 


OPRUIMING! 
bstokstellen, kasten ® 
kleingoed. C 
Hoensbroek- 


Te koop ROLGOROI 
br. 1,75, hg. 1.30mtt.f 
rolgordijn met gefeWij 
0.80, hg. i:00 fhtf. ' 
Degalux jalouzie 2,5 


K 
CV-radiator 
I lg- 3.00, hg. 0.30; 
10.-: hordeur bri» 


ƒ 40,-; hordeur, br 
0.83, hg. 2.05 mtr. 
Te! 045-414487. 


Afnjca 


1 Cairo 
Dakar 
Kenia 


f 765,- 
f1.265,- 
f 1.295,- (Bj^veltrek vanaf 8rt»$eJ 
■ / .;■ - v 'ir.n*- .• 

Kloosterwandstraat 6, 

- Roermond, ■ 
te!Ö4750-72S8ééf' 
Bónigipfinstraat 4% ; 

• Heerlen, < 
't ' teC045-711211 
(1 j.i t ■ v 1 


, ÖÖ‘ ; RS4 : • '■ -v'• • V ■ J 

.Maar ook in kleur. 

iÉte^.-8ÉriWlS'S , '1#ï 12-’88; ^ 37.;*.." ■- - ir 

Lécte -Samira l.1 ^9; Lada • É.^- 2 _ _j 

Tot eentormaat van 

Spécial demo *91,- Diverse w ^ m 

Tek.FordTAUNLfö2X)gWa goedkope inruflers. Bovag- fkmM ’V ^ 

bwj. O-W, APK, <Sv. extra’s, garantie, financiering, jnruu! | l 

vr.pr. ƒ a500,-_ Tel. Slbemaweg 1, Maastricht, 

J ..joieeiam 


AAet de mee5t mödeFne 
apparatuur staart We m Sijtard 
en Maastricht voor u klaar. Voor 
alle soorten kopieer^ lichtclrulc- 
' en repfoduktiéWerk. Vart AA \ö\ 
formaten van 150 x 600 cm. 
Kom rrtaar langs met uw werk, of 
bel even voor meer informatie 
over onze haal- en bezorgdienst. 


Sittard, Steegstraat 46, tel (046) 518839, fax (046) 52843? 
Maastricht, Hoogbrugstraat 50, tel (043) 259282 


_ 

'•’i" , m 


«r I 


k 


v ... 

k'.< I 


limburgs dagblad Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 21 


agenda 


apotheken 


j^ e avond- en weekenddiensten 
beginnen op vrijdagavond en 
eindigen de volgende week vrij¬ 
dagochtend om 8.30 uur. 

Brunssum - Schmveld 

van de Wouw, Dorpstraat 153, 

®251620. 

^eerlen 

Rftzen, Stationstraat 24b, 
^713269. B.g.g. ©711400. 

Landgraaf 

geiser, Kerkstraat 45 Waubach, 
*313633. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar. 

^erkrade - Eygelshoven 
^ehönefeld, Hoofdstraat 2, 
*452523. 

^erkrade-West 

Rijders, Kampstraat 114, 
®420777. 

^Jeijerheide 

*|leijerheide, Bleijerheiderstraat 
@460923. Zaterdag 10.30-16 
jj Ur en zondag 12-13 uur en 18-19 
dur. Voor spoedgevallen dag en 
dacht geopend. 

^iinpelveld - Bocholtz 
pncken, Dr. Ottenstraat 9, 
^impelveld, ©441100. Zaterdag 
1'15 uur en zondag 13.30-14.30 
dür. Voor spoedgevallen 22-22.30 
d 1- of na telefonische afspraak. 

^°ensbroek - Heerlerheide 
os wijk, Akerstraat Noord 43, 
^ 213773 . 

v uth 

o°r spoedgevallen eigen apo- 
[ deek (b.g.g. ©711400). 


- Heerlen ©711400, _ 

{^formatie over avond- en week¬ 
enddiensten van artsen, tandart- 
apothekers en het Groene 

^ruis. 

Sj gENE KRUIS 

lichtdienst voor spoedgeval- 
i! n: Heerlen: ©713712. Nuth- 
oerendaal-Simpelveld: 
^04405-2995. Brunssum-Schin- 
y e ld-Jabeek: @259090. Hoens- 
J'oek-Merkelbeek-Bingelrade: 
^25588. Landgraaf: ©323030. 

fcl e/Eygelshoven: 


artsen_ 

poriën 

(.°° r spoedgevallen @711400 
r andweercentrale) bellen. 

^ e rkrade-Oost 

^ ot zaterdag 12 uur vlg. telefoon- 
J“ a ntwoorder van eigen huis- 
r: s - Voor spoedgevallen éérst 
le fonisch contact opnemen 
dt d e dienstdoende arts. Van 
p^rdag 12 uur tot zondagmor- 
Y n 10 uur Hanssen, ©452879. 
, an zondagmorgen 10 tot maan- 
idgrnorgen 8 uur van Dam, 

^452879. 

Y^Pelveld - Bocholtz 
bjdag en zaterdag Schepers, 
241213. Zondag Jehne, 


^hdgraaf 

^ at erdag Pieck, @311322 en zon- 
pdg Vpenburg, @320272. 
p hënten gezondheidscentrum 
°ensbroek-Noord kunnen dag 
slacht, bellen, @214821. Uit- 
9 j,< ) 1 0 tenc ^ voor spoedgevallen: 


^Verigen dienen in geval van 
Lede eerst eigen huisarts te 


Jand 


artsen 


Q. ee 5 en - Hulsberg - Voerendaal 
Pappersjans 56, 


■ƒ a 28. Spreekuur zaterdag en 
K-i^ag van 11 tot 12 uur. B.g.g. 
j/ TiGH, @711400. 

jj^krade - Ubach over Worms - 
Q ei *' Ven hagen - Eygelshoven 
nders, Heggewikke 37-39 
Van i h ’ @315764. Spreekuur 
lQo« -30 tot 12 uur en van 19 tot 

y - 3 0 u ur 

O* 

irnpelygjd -Bocholtz - Gulpen - 
- Wijlre - Wittem 
Rijksweg 101 Gulpen, 
1] ^ 450 -3098. Spreekuur van 
io' Sü to t 12 uur en van 17.30 tot 

ei Uur - 

- v^ runs sum - Schinveld - Nuth 
p . 0en sbr°ek - Schinnen 
jj ers, Oude Kapelaniestraat 9 
Uu r ensbroek ’ @211018. Spreek- 
17 11-30 tot 12 uur en van 

'•30 tot 18 uur. 

S^lpdüïïst SOS 

e n nacht bereikbaar, 


Kerkraads toneelstuk in één bedrijf 

Zoals de waard is... DOOR BENTI BAN ACH 


Plaats van handeling: Raadszaal 
Kerkrade, commissievergade¬ 
ring Welzijn. 

Hoofdrolspelers: Wiel Eijdems 
(Eij), Frans Mijnes (M), Jo Bok 
(Bk), Hub Bogman alias voorzit¬ 
ter (Bg), Frits Sprokel (S), Frans 
Krasovec (K) en Netty Engels 
(En). 

Eij: Voorzitter, ik wil u vragen of 
ik gebruik kan maken van mijn 
dicteerapparaat, zodat ik de ver¬ 
gadering kan opnemen. 

M: Voorzitter, alles wordt al ge¬ 
notuleerd en opgenomen. Heeft 
de heer Eijdems dan geen ver¬ 
trouwen in onze notulisten? 

Eij: Het gaat om een puur tech¬ 
nisch gebruik. Ik wil direct kun¬ 
nen corresponderen met mijn 
achterban. U hoeft niet achter¬ 
dochtig te zijn dat ik er misbruik 
van maak. 

En: Nou, ik weet wie er hier ach¬ 
terdochtig is. 


M: Laat uw achterban maar hier¬ 
heen komen. 

Bk: Ik vind het niet noodzakelijk 
dat er wordt opgenomen. Boven¬ 
dien kan er met de opname ge¬ 
manipuleerd worden. 

Bg: Het kan alleen als iedereen 
erachter staat. 

Eij: Dit is een openbare vergade¬ 
ring. Mijn collega’s kunnen niet 
altijd aanwezig zijn. Ik wil snel 
kunnen corresponderen. Dus ik 
doe het toch. 

Bg: Aan de hand van het regle¬ 
ment van orde kan ik niet bepa¬ 
len of het kan. Ik denk dat hier 
sprake moet zijn van een gentle- 
men’s agreement. Het is dus aan 
u, meneer Eijdems, om te bepa¬ 


len wat u doet. 

K: Ik reageer nog wel eens im¬ 
pulsief. Dat zou ik niet allemaal 
op band willen hebben. 

S: Maar de heer Eijdems had het 
ook gewoon kunnen doen zon¬ 
der iets te zeggen. 

Bg: De heer Eijdems moet het 
zelf maar afwegen. 

Bk: Nee, nee zo werkt dat niet. 
Eij: Dat toontje bevalt me niet, 
voorzitter. 

Bk: Als de heer Eijdems op¬ 
neemt, dan doe ik niet mee. 

Bg: Dit is een unieke situatie. De 
commissie ABA zal moeten be¬ 
kijken of dit kan of niet. 

Ey: Nogmaals, manipulatie ge¬ 
beurt niet. Dat kan ik me niet 


permitteren. Maar goed, vandaag 
doe ik het niet. Maar ik wil wel 
dat het uitgezocht wordt in de 
ABA-commissie. 

Doek 

Epiloog: De Vereniging van Ne¬ 
derlandse Gemeenten zegt dat 
het geoorloofd is om van een 
openbare vergadering bandop¬ 
names te maken, tenzij het Kerk- 
raadse reglement van orde dit 
verbiedt. Dit laatste is echter 
niet het geval. 

Moraal van het verhaal: Zoals de 
waard is, vertrouwt hij zijn gas¬ 
ten. 


# Hoofdrolspeler Wiel Eij¬ 
dems Foto: FRANS RADE 


Jongeren uit partij presenteren nota aan gemeente 

i SP vindt fietsen in 


• Door de grote 
hoeveelheid 
verkeerslichten duurt 
een fietstocht door 
Heerlen aardig lang. 
Foto: CHRISTA 
HALBESMA 


Heerlen gevaarlijk 


HEERLEN - De gemeente Heerlen houdt te weinig rekening 
met fietsers. Slecht onderhouden fietspaden, onduidelijke en 
zelfs gevaarlijke verkeerssituaties, lange wachttijden voor 
stoplichten en te veel eenrichtingsstraten maken een fiets¬ 
tochtje door het centrum niet echt prettig. ’Per fiets? Vergeet 
het maar!’, is daarom de titel van een onderzoek van de SP- 
jongeren naar de situatie van fietsers in het Heerlens centrum. 
Wethouder Hub Savelsbergh nam het rapport gistermiddag in 
ontvangst van een vijftal jongeren. 

De jeugdige SP-ers hebben een aan- nomen in de plannen voor het cen- 
tal gevaarlijke routes voor fietsers trum. Om hun argumenten te 
in kaart gebracht. De knelpunten ondersteunen krijgen de jongeren 


a , 


liggen volgens 


BH» 


SP-jongeren ook nog een gesprek met ambtena- 
vooral in hartje stad, waar veel een- ren van de afdeling Openbare Wer- 
richtingsstraten en drukke kruis- ken. 

punten zijn. Fietsstroken op de - 

Geerstraat en de Valkenburgerweg 

worden bijvoorbeeld vaak geblok- f fk\ I r|p>ff 

keerd door - indraaiende - bussen * M^iR^RR 

en ander gemotoriseerd verkeer. z» ■ i 

Ook worden fietsers vaak klemgere- OGlCDVOrDOCl OD 
den door auto’s. Dat komt onder * 

andere vaak voor op de Benzenra- HEERLEN - De vijf Molenbergse 


WWMM 

fJÉpl 


Van Zeil heft 
oefenverbod op 


derweg, die enige tijd geleden ver- vereningen kunnen weer oefenen in 
smald is. café Wilhelmina in die wijk. Na een 

persoonlijke gesprek met de vereni- 
De lange wachttijden bij stoplich- gingen, besloot burgemeester Van 
ten zyn de onderzoekers ook een Zeil eind vorige week het oefenver- 
doorn in het oog. „Fietsen in en bod op te heffen over de komende 
rond het centrum van Heerlen maand. 

wordt een tijdrovende bezigheid De vereningen reageerden zeer ver- 
door de veel te lange wachttijden heugd op het nieuws. De eigenares 
voor de verkeerslichten”, schrijven van het café legde hen een oefen- 

de jongeren. verbod op, omdat een paar buurtbe¬ 

woners bij de politie en de gemeen- 
Naast kritiek geeft de nota ook en- te geklaagd hadden over geluids- 
kele ideeën voor beter en veiliger overlast. Het ging om een carnavals- 
fietsverkeer in Heerlen. Volgens de club, een dansvereniging, een 
SP-jongeren is het een goede zaak zangkoor, een harmonie en een fan¬ 
dat de fietser voor een stoplicht als fare. 


. 

--' 2 .; . • rf- 


éérste groen licht krijgt bij het om¬ 
springen van de verkeerslichten. 


„Ik ben blij dat we weer kunnen oe¬ 
fenen. Over een maand is de isolatie 
Ook moeten eenrichtingsstraten er al, dus de buurtbewoners hoeven 
aan beide kanten toegankelijk wor- geen last meer van ons te hebben”, 
den gemaakt voor fietsers, menen zegt de secretaris van harmonie St.- 
de jongeren. Bernadette A. Jegerings. 

De eigenares van Wilhelmina zei 
De SP-ers zijn bang dat de proble- opgelucht te zijn over de beslissing 
men alleen maar toenemen als de van de burgemeester. „Natuurlijk 


gemeente de binnenstad gaat herin- 
richten en er nog meer kantoren 


zullen we in de gaten houden of de 
vereningen niet al te veel lawaai 


komen in het centrum. Wethouder maken met oefenen. Maar we zijn 
Savelsbergh zegde de bezorgde jon- allang blij dat er weer geoefend kan 
geren toe dat de nota wordt meege- worden”, aldus T. van Hugten. 


Bedrijven. Kerkrade 
behandelen chemisch 
afval volgens norm 


Oude luister 


?. es laehtsziektenbestrijding: 
UUf s infolijn, ©740136. 


Hasj onder 
motorkap 

§ r h!!C? e - Twee Duitsers en 
<j Hongaar z jj n dinsdag door de 
C? betrapt op het bezit van 
v er hasj. Het trio had de drugs 
°^ >t °nder de motorkap van 
Personenauto. 
ö e 

uto werd aangehouden tijdens 
routinecontrole op de Kerk- 
R arnstraat - De drugs verte- 
l(j 0 (if? ordi ë en een straatwaarde van 
dr»p £ uk * en De drie zijn overge¬ 
ven aan de politie in Kerkrade. 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - De Kerkraadse be¬ 
drijven die chemisch afval produce¬ 
ren verzorgen hun afval volgens de 
regels. Slechts vier garagebedrijven 
in de gemeente zijn nog niet zover 
dat zij het chemisch afval goed be¬ 
handelen. Tegen deze bedrijven 
heeft de politie proces-verbaal op¬ 
gemaakt. 

Kerkrade is in 1987 begonnen met 
het intensief controleren van bedrij¬ 
ven die chemisch afval produceren. 
In 1989 bleek dat ongeveer een 
kwart van de 118 onderzochte be¬ 
drijven het afVal niet inleveren bij 
de daartoe bevoegde instantie. Het 
onderzoek toonde aan dat vooral 
garagebedrijven slecht omgaan met 
het afval. Dit bestaat uit afgewerkte 
motorolie die in het oppervlaktewa¬ 
ter terecht komt, autowrakken en 
oliefilters. 

Na deze resultaten is een tweede fa¬ 
se van het chemisch afval-project 
ingezet. Deze is onlangs afgerond. 
De 25 bedrijven die in deze periode 
niet in orde zijn bevonden, hebben 
het dringende verzoek gekregen 
passende maatregelen te treffen. 
Vier garagebedrijven hebben nog 
niet aan deze eis voldaan. 

Evert Steynebrugh, hoofd van de 
afdeling milieu is tevreden over het 
resultaat. „We hebben nu geen ach¬ 
terstand meer op het gebied van 


chemisch afval. We kunnen onze 
energie ergens anders in steken”, 
zegt hij. 

Binnenkort krijgt Kerkrade een 
nieuw milieuplan. Naast de produk- 
tie van chemisch afval zal dan ook 
intensiever worden gekeken naar 
de hinderwetvergunningen van di¬ 
verse bedrijven. 


Groothandel 
naar Heerlen 

HEERLEN — Van Enckevort 
Groothandel BV opent vandaag 
in Hoensbroek een nieuw han¬ 
delsbedrijf. Burgemeester Van 
Zeil verricht de opening. Aan de 
festiviteit is een tweedaagse 
mini-beurs verbonden, met de¬ 
monstraties voor vaklieden in de 
bouw. Van Enckevort zat tot nu 
toe alleen in Venlo-Blerick, maar 
heeft ter verbetering van de ser¬ 
vice aan de klanten besloten de 
vleugels naar Zuid-Limburg uit 
te slaan. In het verleden moest 
de bezorgdienst minstens twee 
keer per week alle relaties in het 
zuiden bezoeken, nu kunnen de 
klanten in Hoensbroek terecht 
voor demonstraties en gepast ad¬ 
vies. Van Enckevort verkoopt 
niet aan particulieren. 


... • De monumentale Hoeve Lotbroek in 
Hoensbroek is in haar oude luister hersteld. 
Het eeuwenoude complex aan de Lotbroe- 
kerweg is met behulp van veel oorspronke¬ 
lijk bouwmateriaal voorzien van een eigen¬ 
tijds jasje. Rond de fraaie binnenplaats 
van het oude pand zijn 27 woningen - mai- 
sonettes, gezinswoningen en gelijkvloerse 
appartementen — gerealiseerd. Langs de 
nieuwe oprijlaan naar Hoeve Lotbroek lig¬ 
gen nog eens 14 eengezinswoningen in de¬ 
zelfde stijl van de hoeve. Tegenover Hoeve 


Lotbroek nabij het oude kruispunt Over- 
broekerweg-Heerlerweg, bouwt de Hoens- 
broekse woningbouwvereniging De Voor¬ 
zorg nog 47 woningen rond een plein. Voor 
de gehele wijk wil De Voorzorg een huis¬ 
meester benoemen. Deze gaat fungeren als 
aanspreekpunt voor de bewoners. De her¬ 
bouw van de oude hoeve en de omgeving is 
betaald door de gemeente (twee miljoen) en 
De Voorzorg, die 2,5 miljoen aan boekwaar¬ 
de- en exploitiatieverliezen op zich heeft 
genomen. Foto: klaustummers 


••:•>. . . v’> Geboorte 

• De gemeente Kerkrade gaat 
aan geboortebeperking doen. 
Wat zou er anders met Preven¬ 
tief Jongerenbeleid bedoeld 
worden? 


Maas 


• Iemand uit het land van 
Maas en Walen: ’ln welke rivier 
kunnen we ons afval dan wel 
dumpen?’ 


Cassettes 


• De bandjes van volkszanger 
Peter Palmen uit Voerendaal 
krijgen steeds meer bekendheid. 
De troubadour heeft cassettes 
ingezongen met Limburgse mu¬ 
ziek om zijn medemens een 
beetje op te fleuren. Van die 
bandjes ging ook een exem¬ 
plaar naar het Koninklijk 
Huis. ,Jiet leek me een mooi 
idee om onze zieke prins daar¬ 
mee een hart onder de riem te 
steken”, zegt Palmen. Zijn ini¬ 
tiatief werd beloond. Deze week 
kreeg de Voerendaalse volks¬ 
zanger een fraaie brief retour 
van het koninklijk paar. ..Prins 
Claus bedankte me voor de ge¬ 
ste en schreef dat hij had geno¬ 
ten van de Limburgse muziek”, 
vertelt een trotste Peter Pal¬ 
men. Voor koningin en prins is 
Voerendaal nu in elk geval 
meer dan alleen een stipje op de 
landkaart. 


Talent 


% Morgen wordt de jaarlijkse 
revue van de Winkbülle in 
Heerlen gehouden. Opvallend is 
het grote aandeel Kerkraadse 
artiesten in de Heerlense voor¬ 
stelling. Een gebrek aan humor 
in Heerlen? ’Nee hoor, in Heer¬ 
len is genoeg talent aanwezig’, 
aldus een camavals-insider. 

Olympisch 

• Niet over twee jaar maar 
reeds volgend jaar krijgen de 
Nederlandse schaatsenrijdsters 
een Olympische herkansing. 
Naar verluidt worden er re- 
vanchespelen gehouden. Het 
strijdperk wordt da7i ver¬ 
plaatst van Albertville naar 
Yvonville. Gelieve de laatste 
plaatsnaam eenmaal hardop 
uit te spreken en daarbij alleen 
te letten op de klank. 

Olympisch (2) 

• Verschil moet er zijn, zei So- 
crates al. Of was het een andere 
filosoof? In elk geval geldt die 
uitspraak ook de Olympische 
Winterspelen die op dit moment 
worden gehouden en het carna¬ 
valsfeest dat zo’n beetje aan¬ 
sluitend wordt gevierd. Wat is 
het verschil bijvoorbeeld tussen 
de slalom en een kroegentocht. 
Tijdens een kroegentocht mag 
je gerust een of meer poortjes 
missen, in die café’s kom je 
eventueel later nog wel terug. 
Tijdens de slalom is het missen 
van ook maar één poortje fa¬ 
taal. Slalommen doe je trou¬ 
wens in beide gevallen. 

Olympisch (3) 

• Waarom ze het trouwens bij 
de slalom over poortjes hebben 
is ons een raadsel. Bij een poort 
denken wij aan zo’n robuuste, 
halfronde en groengeverfde 
boerderijpoort zoals die in 
Zuid-Limburg nog veelvuldig 
voorkomen en niet aan een 
flexibel paaltje met een wappe¬ 
rend processievaantje. Zo’n 
Limburgse poort kun je slalom- 
mend nauwelijks missen, ten¬ 
minste als hij open staat. Wat 
er gebeurt als de poort dicht is 
en je komt er met een nood- 
vaart tegen aan gevlogen? Dat 
vertellen we u op aswoensdag, 
want dan zijn we het best in de 
stemming om de gevolgen te be¬ 
schrijven. 


Virus 


• Als we de krant mogen gelo¬ 
ven (en dat doen we!) dan be¬ 
gint na 6 maart de grote va¬ 
kantie al. Dan slaat het compu¬ 
tervirus Michelangelo toe en 
zijn personal computers niet 
meer te gebruiken. Hoera! Het 
hele CBS en het hele ABP zijn 
dan in een klap vrij. En wij 
van de krant kunnen ook naar 

huis . om de typemachine op te 

halen, die daar natuurlijk nog 
staat. En wat te denken van 
andere kantoren en instellin¬ 
gen. Want waar | staat geen 
computer tegenwoordig? Maar 
wat moeten we dan met z’n al¬ 
len gaan doen? Mocht het zo ver 
komen dan verzuchten we mis¬ 
schien op 20 maart al ’deden 
die rotdingen het maar weer, 
dan konden we tenminste gaan 
werken’. 


Limburgs Dagblad 


ri : 


Muzietej 


Super Aanbieding 

uit onze midi-afcleiing 

Roland JX1 Synthesizer 
van ƒ 1.860,- voor ƒ 999,- 

KDOP BU DE MAN. DIE HET OOK BEDIENEN KAN! 


STALMEIER 
de muziekspedalN 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 04i>iHO€NS8ROFK 


Dondefdag koopavond 


PIANO of vleugel? Kopen of 
huren? De grootste keuze 
bj -Van Urk. Vraag offerte. 
BeT 010-4363500 Van Urk, 
Westersingei 42. R’dam. 


Te koop JUXEBOX Seeburg 
bwj. '63, type Console, klein 
defect, ƒ 700,-. Torenstr. 26 
Ofrsbeek. __ Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

.ntmtwtr"-***"•• 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTVs v.a ƒ 298,-, betaling 
v.a ƒ25,- p.mnd. RadkVTV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerterhetde. 045-213879. 


Muziekhuis Busch, Haver- 
terpoort 7-9, Nieuwstad, 
biedt aan door inruit verkre¬ 
gen 5 types 510 Orta OR¬ 
GELS tegen zeer gunstige 
prijzen va. ƒ 3.000,-._ 


DRUMMER gevraagd voor 
dansorkesL Tel. 046- 
526243, na 18.00 uur. 


Te k. z.g. onderh. Duitse 
PIANO merk Weisbrod vr.pr. 
ƒ 2.300,-, tel. 04743-2180. Aanbtedteg in kleurentv’s. 
Goed spelende Philips 
ƒ125,- ƒ145,- 
>,- ƒ195,-. Mooie Phi- 
met afsLbed. ƒ265,- 
r 295,- ƒ345,- ƒ 395,-. 

Grootbeeld tVs met teletekst 
en stereo v.a ƒ 595,-. Alle 
jtVs met gar. Reeds 25 jaar 
tv-occasioncentrum Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 


Hans UPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan- 
.tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 


SCHILDERS kunnen nog 
behang en schdderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreirdging, uit¬ 
kanten, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a 
ƒ 65,-. Afstbed. v.a ƒ125,- 
oa. Philips. RadiO/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


Importeur biedt aan: SA¬ 
TÉ schotelsets, merk 
i 99 kanaals, 
schotel 80 cm alu LNB 1.2 
dB, tegen zeer concurreren¬ 
de prijzen. EuroSat Hofland 
bv, 02949-3296/3061, fax 
3341. 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Erv. DAKDEKKERS kunnen 
nog werk aarmemen Voor al 
uw bitumineuze, leien- en 
pannendaken, lood- en 
zinkwerk. Tel. 045-452241. 


Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 


GEVELRENOVATIES, uit¬ 
kappen, stralen, voegen, 
impregneren. 045-259492 
of 0949-1616202966, Van 
Leipsig. Werkkleding 

| Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien, 
l bodywarmers, pelten, sokken, laarzen, schoenen, ook met 
, stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn., 

I Wapenschutsweg 21, Patemtg-Heerten. Tel. 045-722334. 


3e k. TENT, 4-pers. ƒ 100,-; 
Judopak ƒ 50,- en motorpak 
f 50,-. Tel. 046-245141. 


INVAUDEAUTO, goed on- 
'derh., Desca type Lisa, 125 
autom., 2-pers., 20 km p.u, 
Tel. 045-71- fle k. GEVRAAGD antieke] 
meubels en inboedels. P. 
SCortenraad, Riemst (B). 09-1 
02.12261156. 


Te k. heel mooi antiek rijtuig 
type JACHTWAGEN enkel 
en dubbelspan ƒ 4.250,-. 
Tel. 04702-1566. j Hoge nood 

06-320.320.89 - 75 ct p/m 


I Meisje, 24 jr. 

koekt gratis sex per telefoon 
' of bij mij thuis, 
i 06-320.324.96 (75 cpm) 


! Adressen 

nieuw) van dames én he¬ 
en privé, duts en escorts! 
üe vertellen zélf wat ze te 

lieden hebben en geven 
kin adres en tel.nr. 06-9659 
5 ctp/m_ 


F 


Heb je zin in een lekker 

meisje of vrouw 

Wü je dan ook graag teiefo- 

|nisch kontakt en een adres 

i , weten, bel dan: 

| 06-320.320.87 - 75 Ct p/m 
t (boven de 18 jr.) 


ï PORNOFOON 

j 05-320.320.76 (75 ct p/m) 


•Verboden! Pomosex. Ik ben 
{Marleen en doe dtegen die 
{ eigenlijk niet zijn toege- 
Istaanl Doe je ma me mee? 
» (75 ctp/m) 


06-340.320.80 


Hot/Ups Uvetapes! Ruw, 
«vergaand, bloedstollend en 
' maximale porno? Dat hoor 
jè 24 uur per dag via 
\ ' nummer (75 ct p/m) 

J 06-340.340.40 


J 


?45 Hete Meines geven hun 
»teLnr. aan je door en willen 
tdaograag 'n (sexjafspraak 
. met je maken (75 ct p/m) 

06-96.45 


Tete(Live) Massage? Lekker 
live een massage met Desi- 
ree, Caria, Inge of Joyoe 
door de telefoon? Draai dan: 
(75 ct p/m) 

06-340.340.11 


Stiekem Uvevrijen. Tot diep 
in de nacht lekker 100% Live 
/vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel (75 cpm) 

06-340.340.10 


Zn strakke broek Bet niets te 
wensen over 

Homo live 

06-320.330.12 ♦ 75 ct p/m 


Vrijgezellen 

Mekten witten ook w oloo ns 
een keertje 

06-320.320.44 -50 cpm. 


Slippertjes 

Meisjes zoeken sexkontakt 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 


Liften te haar korte rokje 

Marietje 

06-320820.95 • 50 ct p/m 


300 Meiden 

zoeken een heet slippertje 
06-320.321.44 - 50ctp/m 


Sex voor twee 

Direct kontakt met mekten, 
vrouwtjes en jongens 
06-320.330.46 - 50 ctp/m 


Gewillige meisjes en 
vrouwen wiBen aftes met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor een hete 

Vrijpartij 


_i__ 

Zin te een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisjes zjjn op 
zoek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb jij ook zte? 

1 (75 ct p/m) 

: 06-340.340.95 

06-320826.33 - 50 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt Ave. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Onderdanige jongens beften 
met strenge mannen 

S.M. voor twee 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Nu et: 610! Vrouwtjes vertel¬ 
len wie ze zijn, wat ze lektor 
vinden en geven dan hun 
JeLnr. aan je door! (75 cpm) 

06-340.310.10 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 

Tetezoenen Kan Live! 
Lektor Ave tetezoenen tot 
dép te de nacht met Anneke 
... . Dominique, Anita en 
Dokxes? (75 ct p/m) 

06-340.340.50 

Meisjes 

wiüen sex-ervaring opdoen. 
06-320830.43 -50 ctp/m 

Dames die zich verveten 

Sexcontact 

06-320.330.79 -50 ctp/m 

Live/Tete Ptepshow! WH jij 
dat Nora, Mieke, Tinga of 
'Nfldo'zich live uitideden door 
de tel.? Draai dan: (75 cpm) 

: 06-340.340.25 

Direkt Apart 

met een meisje of jongen 
voor 'n heet sexgesprek 
06-320830.81 - 50 Ct p/m 

KIomaI IC.J. 

Nymf Lïinda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 

HomoKontakt 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Grieks Intiem 

Marcha v. achter 50 cpm 

06-9618 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil 
06-320830.91 - 50 ct p/m 


de wiplijn 

teder op z’n beurt 75 ct p/m 

06-9555 

Een rijpe dame geeft sexles 
aan haar buurmeisje 50 cpm 

06-320.320.39 

Ik heet Mai, 

m’n lichaam glanst denk 
maar dat ik boven op je zit. 
06-320.331.09 (75 ct. p/m) 

ik buk voorover en jij ziet 
m’n uniform om m’n lichaam 
spannen, voel maar. 75 cpm 

06-320.330.93 

Frans! Grieks! Russisch! 
Vrijen nr. 69, kussen, 
zalings! Sexstandjes 50 cpm 

06-320.320.59 

RUIGE PORNO! Ik woon in 
•een flat en neem sex op wat 
echt gebeurd op dat 
moment. Ik ben vaak alleen 
en kick op porno. Ik loop nu 
ik lakleer. 75 cpm 

06-320.320.53 

"TopSex* 

*** 50 cpm *** 
lief en lekker 06- 

320*325*25 

320*325*25 

GRIEKS met een rijpe 
donkere vrouw. Haar rijpe 
lichaam tritt van opwinding 
als ze voorover bukt naar 
jou! 75 cpm 

06-320.327.17 

MEISJES die na de gym el¬ 
kaar onder de douche mas¬ 
seren m. badschuim 75 cpm 

06-320.330.92 

** Massage “ 

Meisjes, 18, die zonder 
slipje lopen. Je kunt ze zo 
strelen! 75 cpm 

06-320.320.52 

Ze is een ervaren dame van 
38 die van sex geniet, par d’r 
maar. 50 cpm 

06-320.323.56 

Sexmeisje! 

50 ct Kom je in bad met me 
*** 06-320.320.22 *** 

Buurmeisjes en buur¬ 
vrouwen die elkaar ver¬ 
wennen met sex! 75 cpm 

06-320.320.37 

* Straat-grieten * 
Uitdagend mokkel, 75 cpm 

06-320.320.77 

Ze lacht 

als een jongen met haar 
danst, maar dan voelt ze... 
06-320.323.85, 100 cpm 

Jan logeert by de buurvrouw 
Plots zit ze 

Naakt 

op zijn schoot 
06-320.330.51,100 cpm 

Echt lesbisch 

of maar zo’n 50%. Voel je 
behoefte aan contact met 
vrouwen? De box van vrouw 
tot vrouw. 06-320.327.78, 
110 cpm 

Meisjes willen bfverdtenen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 Ct p/m 

Sexkontakt 

Vete hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraakje 
06-320830.66 - 50 ct p/m 

Zoek je een lekkere knul? 

Gay-Dating 

06-320.330.95 - 50 ct p/m 


Honderden 

adressen 

Dames te heel Nederland 
wachten op je thuis of ko¬ 
men graag bij je langs, "niet 
allemaal tegefijk natuurlijk" 
ze verletten je zelf wie en 
hoe ze zijn, ze geven ook 
hun eigen telefoonnummer. 
06-96.85 (ƒ 1,- p/m) 

Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag 
haar tel.nr. Bel: 
06-9502 - 75 ct p/m 

Boys Privé 

Binnen een minuut weet je 
of er iemand van je smaak 
op de f|n tel 75 ct p/m 

06-9556 

PiP^Pl 

Direkt een leuke meisje aan 
' de Sjn. Vraag haar tel.nr. 

’ voor 'n avondje uit 75 cpm 

**06-9510** 

06-95.11 

DUIK in bed met ’n hete 
meid vraag d’r tel.nr. 75 cpm 

Eveiientje 

toen ze haar rokje 
liet zakken...! 

06-9530 - 75 ct p/m 

Nieuwe meisjes bij 

Privé Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade tel. 
045-425100 7 dgn. geopend 
11-24 u. zond. 15-23 u. 

Buro Geleen 

Bern. te adr. 046-748768. 


ALAAF 


************************************************ 


Club Merci 


ALAAF 


Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28 februari hebben wij al¬ 
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814. 
Voor iedere gast een leuke attentie. 


Porky’s Pretpark!! 

NIEUW KELLY, JENNIFER EN SABINE !!! 

© 045-228481 / 229680 

nu ook zaterdags open van 11-19 uur. 

Privéclub Amorosso 

hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw: KATJA. 
Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335. 
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur. 

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd asm onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 

Paradiso privé 045-317032 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur. 
Vele nieuwe leuke dames aanwezig. 

Paren en alleenstaanden Club 

Villa Liberia Susteren 

Ontmoet mooie erotische mensen in een vriendelijke om¬ 
geving. Woensd. en vrijd. voor paren en alleenstaanden. 
Zaterd. alleen paren, v.a. 21.00 u. en heren vandaag treedt 
de sensuele SOFIA op. Wie - o wie op het matje. 
Maaseikenweg 24, 300 mtr. va. A2, richting Susteren. 

Tei. 04499-4928. 

Video / Express 

Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald. 
Discretie verz. 4 films 7 dagen ƒ 30,-. Ook Homo en S.M. , 
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833. 

Manuela, Anita, Rosita, Gerda, Matjan verwennen U in de 

Riversideclub 

A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr 
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van 
14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1854. 

Maison d’amour Simpelveld 

Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120 

Paren en alleenstaanden Parties 

Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows 

"Simpley the Besf 

!Bij Angel! Privé en escort 

met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup) 
wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows, 
trio’s, SM, slavin, alleéri mog. en nog ”1000 en 1 mog. 

'Gespierde Boy! 

5 knapperige mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor 
alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor 
info bij lAngel en Boy! 

© 045-274587 

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje/jongen welkom 

Club Mirabelle 

Club Nirwana 

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!! 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

Escort 045-427120/463323 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 

Paren en alleenst. Club LC 

Vandaag Valentünsdag leuke verrassing voor alle dames. 
Iedere zondag Naturistenparty. Aanvang 19 uur. 
Hertenweg 5, Zutendaal. Tel. 09-3211713323. 

ƒ 50,- all in 

? Tel. 045-423608. 


Shirley privé 

en escort, 045-727538 


‘Nieuw privé en 
Escort Nieuw* 

Mooie meisjes verwachten u 
te een gezellige sfeer van 
ma t/m vrij 
privé 11-20 uur, 
escort 18-24 uur. 

© 045-463209. 
Tevens nog 
meisjes gevr. 


Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 
Jack Off Privé.821.16 
Darkroom. ...324.16 
Gay Pervers...329.16 
Travestie. ..325.09 
TranssexueeL.321.36 
Bi-sex....323.36 
Jongens-sex.. ..325.19 
Studente n-sex...327.56 
[ƒ 1,- p/m Pb. 75141 A'dam 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje of knul aan de lijn. 
Sex mee 

06-9570 - 75 ct p/m 


Maxi-sex 

te minirok of minder. Live!! 
06-96.69, 0,75 p.m. 


Blacksex! Een volle zwarte 
rijpe vrouw. Wat een 
enorme bolle! 50 cpm 

06.320.323.46 


Vrouwtjes 

en schoolmeisjes zoeken 
vodr straks sexkontakt, 
vraag naar hun telefoon nr. 
Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 


Wie durft 

eert Stripepalte speten met 
OAROUlwrjE 

06-35O222JB - 50 ct p/m 


06-9665 - 75 ct p/m 

Hete meisjes 

wiUen sexkontakt. 
Nu met nummer. Bizarbox 

i Ave je meesteres! 
i is er tussen 1380 u. en 
17.00 u. ‘s middags 
75 cpm 06-320.320.65 


Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart, ƒ 1pm 

06-320.325.00 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 


Pascaie bovenop de tafel 

Keukensex 

06-320.327.77 - 50 Ct p/m 

Vrouwtjes 

en schoolmeisjes zoeken 
voor straks sexkontakt, 
vraag naar hun telefoonnr. 

Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 

Lust live lékker 

Wij zitten 24 uur lang Maar 
om jou klaar te maken. 

50 ct p/m 06- 

320.330.73 

Meesteres 

Katja 

043-254183 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Nieuwe meisjes in 

Club Rustica 

v.d. Weijerstr. 9, Kerkrade. 
Tel. 045-412762, open ma 
t/m vrij 11-24 uur. 

Nieuwe meisjes 

Peggy Privé en Escort 
ma-vr 11.00-22.30, wo tot 
19.00 uur. Tev. Thaise 
massage. Tel. 046-374393. 

Buro Sittard 
© 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 

Love escort 
® 045-320905 ■ 

’t neusje van de zalm. 

fruitig.zonder poespas 

kom maar.1 

LYDIA 

046-749662, 11-23 uur. 

Privé 

Heerten-centrum van 11.00 ' 
tot 18.00 uur. 045-714707 

SM Justine 
Kerkrade 

Nieuw nederlands-team 
maken al uw fantasten wer¬ 
kelijkheid, ook voor paren,' 
van ma t/m vrij van 13.00- 
21.00 uur. Tevens slavin 
gevraagd. Tel. 045-425101 

Exclusieve Escort 

AKEN 

20 verschillende jongens en 
meisjes aanwezig. 

Tel. 09-49-241532229. " 

. Apart Apart 

heren, grijp u kans bij 
Chantal, deze week op z’n 
Frans. 045-213457. 

Sacha’s Escort 

va. ƒ 100,- all in. 

Tel. 06-52980255. Vrijdag 14 februari 1992 • 


Kies voor de Renault Clio en uw mooiste herinne¬ 
ringen zullen voortaan voorzien zijn van beeld en geluid. 

Als u tijdens de aktie uw favoriete Renault Clio 
bestelt, dan hebben wij een heel bijzonder cadeautje. 

Het allernieuwste wonderkind van 'de uitvinders’ van JVC: 

*Of 50% in contanten. Deze aktie loopt tot en met 29 februari 1992. Fleet en lease uitgezonderd. Tijdens de aktieperiode is de camera ook bij ons verkrijgbaar. 


de superieure JVC AX-2 videocamera (winkelwaarde 
f 1.999,-)*. Dus maak deze week nog een proefrit met de 
Renault Clio van uw keuze. Reageer echter snel, de voor¬ 
raad is beperkt en op is op. 


RENAULT 

,G E E F T 
JE LEVEN 
K L E U R 


AUTOBEDRIJFKERRES 

Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlen. Tel. 045-724200. 

Domaniale Mijnstraat 25,6462 HA Kerkrade. Tel. 045-452424. 


Uw privé adres. 

045-232069 of 212570. 


Nieuw dagelijks van 14.00- 
4.00 uur Club 

”La Belle” 

Vele leuke dames aanwezig 
overdag Vz uur ƒ 100,- all-in 
Kerkrade-Spekholzerheide. 
Graverstr. 13. 045-416143. 


Privé Daisy 

Nieuw: Melanie. Vandaag in 
sexy lingerie. Tel. 045- 
229091 


Escort anoniem 

dames gevraagd op oproep 
& ƒ 300,- per uur. Tussen 
18.00-20.00 U. 04492-5373 


SM Tessa 

m. superslavin Ellen uit Val- 
kenswaard. Voor kenners 
een begrip. 04498-59513. 


Privé Brigitte en 

Nieuw Chantal 

v. 11-23 uur 045-254598 


Patricia 

Af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759, meisje gevr. 


Nieuw Escort 

Pricilla en snel bij u thuis of 
in hotel. 

© 045-428849. 


SM Rachel 

Fantasie wondt realiteit. 
SM zoals ’t hoort! 
Tel. 045-274810. 


Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 


Meisje 18 jaar 

voor escort. 

Tel. 045-427473 


Cinderella 

6 meisjes verwachten U. 
Oude Rijksweg Nrd. 56, 
Susteren, naast tennishal 


Privé en Escort!!! 

Anita 

Tel. 045-352543. 


Escort 

nu vanaf.? 045-428856 


Escort 

All night seWice v.a. 
22.00-6.00 u 045-462257 


Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
045-718068, meisje aanw. 


PER EjBjB Z) - SPEZIALIST 
EHUm GARANTIERT: 
AUCH IN 

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM- 
KÜCHE FINDEN. 


SELFKANT-WEHR 


Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 , 

6202 MA Maastricht 
tei. 043-897386 


mededeling 

M 48/07-92 


doberg-vrethen 


Anfohrt: 

Von Sittard auf die B56 in 
Richtung Gangelt 1 km 


Mo-FrS^-n 00 

14 30 -18°° 
Sa 9°°-]^ 


Landstr. ó, 

5135 Seifkant-Wehr, 
Tel. 0 24 56/12 67 


Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen 


WET PERSONENVERVOER 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
bekend dat ingevolge hun besluit van 4 
februari 1992 de tarieven voor taxivervoer _ 
binnen der gemeenten van de provincie 
Limburg met ingang van 15 februari 1992 
volgt luiden: Personen 

Kleinbus/ 


auto 

rolstoelbus- 

eerste aanslag ** 

ƒ 4,60 

ƒ 11,- i 

per km beladen 

ƒ 2.70 

ƒ 2,85 j 

••'JI 

wachttarief per uur 

ƒ 42,75 

ƒ 42.76 


** 0 vrije meters 

Het tarief geldt zowel voor énkel- als voor 
retour ritten. Het wachttarief gaat automatiscryj 
in beneden een rijsnelheid van 16,7 km pdr ’ ƒ 
uur. In een auto waarmee taxivervoer wordt J 
verricht dient een tarieflijst met bovenvermc 
tarieven zichtbaar voor de reiziger aanwezH 
zijn. Bovenstaande tarieven zijn niet verplicn 
indien een tarief sohriftelijk in een overeen- : 
komst is vastgesteld voor gedurende een ■ j 
bepaalde periode meermalen te verrichten 
taxivervoer. 


9100 aachen, wirichsbongardstrafie 18 

^nubcr eiiscnbrunnen 

_ tclefon 0949-241/407919-20 

[PI bp-parkhaus wiruhsbonpirdsirjtit: 


Rolluiken 

(Heroal-8ysteem) 

Zonwering 
Kunststofrai 


Th. Hendrik 


P. Greymansstraat if; 
SCHINVELD 
tel. 045-256371 , 

Vraag vrijbHjvend 
. prijsopgave 


CORSTENf^j 
VERSCHt 
Helmond kc 

1 . -IV. 

zat 15 febr mankanaries,- 

donkere 7 popjes 7 
roodzalm man & popjj 
putterbast 27.50 pst. C 
TER, WITTE & Kt 
SPEC. PRIJS.d.duivefL 
meeuwen 4 zebras 7 
ten 10 engelse 15 valk 
witte etc. 35 collis 20 PP- 
gen: SITTARD 10.30-1 VJ. 
10 HEERLEN 11.30-12*, 
mastr 7a TEF 
12.45-1.30 rijksw 46 
2-2.30 maastrichterln. ?• 
Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 23 Lhn burgs Dagblad 


■ ' 'vv*' «gEBa 

V' '/* êsWÈ 
1111 
Falko Zandstra: Dit is prachtig voor een beginneling’ Eers , |>lasse n. dan praten 


Jubel en ergernis bij Oranje 


albertville 


DOOR GOVERT WISSE 

J ALBERTVILLE - De Zilvervloot, die 

de afgelopen dagen veel weg had van 
JA.,,,,,,,» een lekke schuit, is eindelijk Albertvil- 

— le binnengevaren. Het kletsnatte 

Oranje-legioentje nam de gouden stunt 
van Geir Karlstad voor lief en was al- 
lang blij, dat er na de eerste olympische 

i . huilpartijen eindelijk wat te vieren viel. 

Hoewel de lucht boven de Alpen don- 
Al rcd ker gekleurd was, verdwenen de ergste 

^LBERTVILLE donderwolken boven de Nederlandse 

; f schaatsploeg. Falko Zandstra (zilver) 

V P m/TxN V en Leo Visser (brons) sleepten op het 

V 7y j r ploeterijs van Albertville de eerste twee 

Nederlandse schaatsmedailles aan 
t e boord. De reacties op de lang verwach- 

ïfj Ucc essen liepen uiteen van dolgelukkig (Zandstra) tot te- 
! r §esteld (Visser). 

1 ^aa r E ^ r ° pees kam P ioen uit Friesland ijlde op zijn bekende spillepoten 
in d e een - nieuvve verrassin g- „Prachtig toch dat ik als beginneling meteen 
de 0] Pn ^ Zen Al heb ik nog steeds niet het idee deelnemer te zijn aan 
ynipische Spelen. Ik vind de hele entourage tegenvallen.” 

II Een eigenwijze mevrouw, die hem 

Piloot \y ö , . geen toegang tot het perscentrum 

ea thoi, 0 ; 1SS * e j wa j bee ^ wat min< ^ er wilde verlenen, omdat hij niet de 
ker’. Do aSt dan de ges P ierde S P^ _ goede kaart om zijn nek had han¬ 
den , P arttime - sc haatser loopt al g en> werc j door Veldkamp toege- 
i ^ef ianger mee en weet wat schreeuwd, dat ze ’maar in elkaar 

v ari Cal 01 p \ a kken (zilver en brons mo est worden geslagen’. 
hej^A^^ry) thuis in een kast te 

! ^ sser was dan ook Hoewel zijn reactie niet op zijn 

! a anval f 19 we ; er een mislukte pi aa t s was, is wel begrip op te bren- 

; ^atidstr-J 3 goud en z pcht, nadat g en voor Veldkamps woedeaanval, 
betera j 9 s eerste z ii n hjd had ver- Maanden aan voorbereiding gingen 
Parkeorvu 6 eenzaambei d van een j n ieEs mee r dan zeven minuten 
riiti^^ a ^ S °P om de zaken op naar de filistijnen doordat hij, net 
§een e zet i en -. >Jk wilde even a j s johann Olav Koss, op stroef ijs 
ur aan mijn hoofd. voor zijn olympische kansen moest 

Part VoUi vechten. De Noor en de Nederlan¬ 
den ^ m P P aar n11 ' der troffen het slechter dan de later 

Wo e a„ ^ erc 7 er hetzelfde als zijn startende concurrentie, die een har- 

druk a en glng ’ terwi Jl er n °g dere ijsvloer aantrof. 
rr 1Ur ^schaatst werd, buiten de 

2 0ïiff n - Van bet stadionnetje in af- 
v er b^ dri S' De Haagse favoriet was- Heffen 

Hart-,* , rd en niet aanspreekbaar, _ , _ T , . . 

si ; dat hij door de vooral voor hem De Nederlandse en Noorse ploeglei- 
deW te omstandigheden van het dmg verzochten drie uur voor het 
* Was getuimeld begin vergeefs om uitstel van de 

' wedstrijd bij scheidsrechter 

. Eklund. Hevige regenbuien teister- 

! c <*CtlG den de ijsbaan. Ard Schenk viel 

^hldkami^ -t-j ■ Krook voor de wedstrijd bij: „Dit is 

t ^kiu u ti e P ’0 /1J * de ’ 1 budde °°k een rampzalig. Als het zo doorgaat heeft 
Ah Krnr.i^ U1 ïn°P de scbou d® r s van de eerste groep het slechtste ijs en 
k°okte ri uur na zijn race komt de winnaar uit een van de 

' v _* qe me lk echter nog over. i aats te paren.” 

Zover kwam het gelukkig niet. Na- 
fvld dat Veldkamp en Koss zich stuk 

S SINKI - De deur naar Zweden haddan gerede + n °P het ^^ilijk be- 
e en V VO ° r Paul Gascoigne nog op gaanbare « s - troffen achtereenvol- 
o* 1 kier. De Eneelse bondscoach gens Vlsser > Zandstra en Karlstad 
dat ah d am Ta ylor hoopt nog steeds ongeveer dezelfde omstandigheden. 

stelH e mid denvelder op tijd her- , r . , , . , . , , 

de d ls van de zware knieblessure Y ls * e * dacht even g ° ud in banden 
Voï^ transfer naar Italië uitstelde, ff f hebben ' ” Maar ronden voor 
Taylor moet Gascoigne in het einde van Zandstra s rit wistik 

d e E^ 21 ^ om mee te kunnen naar genoeg , *Jet deed we even pijn. 
^K-emdronde Maar ik sta er met te lang bij stil. 

pv Zondag krijg ik op de 1.500 meter 

u ttey heeft tip een tweede kans.” 

voor Krabbe Stijl 

W* ID - De Jamaicaanse Fal , ko Zandstra (’lk was met mijn 
W e t en Ster Merlene Ottey zou wel gijl op dit ijs in het voordeel, ik kon 
de 9 Wat z e moest doen als ze in bl « ven § aan ) torpedeerde als eerste 

üuh<ï 0enen zou staan van haar Vissers Z° uden dlu f e ‘ D ^ e Fr g s 
Word? nvaJ e Katrin Krabbe, die vervolgens plaats op het mid- 

:de Si J erdacht van manipulatie bij Jenterrem om te zien hoe Geir 
I uo P ln gcontrole Karlstad op zijn beurt de Noren 

., weer tot leven bracht. 

>>Als iL- l 

lijk u, ar was . zou ik onmiddel- „ , , T1 , 

mL eea bloedproef laten doen om f Zandst " a: ” Ik W g s even zer \ uw ( ach - 
ZaaL 0 A Schuld te bewijzen. Dit tig bij de gedachte aan goud. Maar 
giT n hang t van verdachtmakin- na e en r ° nd e wist .k al dat Karls ad 

ais 2 e e n geruc hten aan elkaar. Maar , r ^ ^ 

kloppen rnr>e»+ Po met be t zilver. Bovendien heb ik 

Si? wor ^rai s ?edL K Sdere at da * ‘ k T\ ^ ““ de 

voeten kah m een n»l 


Een eigenwijze mevrouw, die hem 
geen toegang tot het perscentrum 
wilde verlenen, omdat hij niet de 
goede kaart om zijn nek had han¬ 
gen, werd door Veldkamp toege¬ 
schreeuwd, dat ze ’maar in elkaar 
moest worden geslagen’. 

Hoewel zijn reactie niet op zijn 
plaats was, is wel begrip op te bren¬ 
gen voor Veldkamps woedeaanval. 
Maanden aan voorbereiding gingen 
in iets meer dan zeven minuten 
naar de filistijnen doordat hij, net 
als Johann Olav Koss, op stroef ijs 
voor zijn olympische kansen moest 
vechten. De Noor en de Nederlan¬ 
der troffen het slechter dan de later 
startende concurrentie, die een har¬ 
dere ijsvloer aantrof. 


Regen 


De Nederlandse en Noorse ploeglei¬ 
ding verzochten drie uur voor het 
begin vergeefs om uitstel van de 
wedstrijd bij scheidsrechter 
Eklund. Hevige regenbuien teister¬ 
den de ijsbaan. Ard Schenk viel 
Krook voor de wedstrijd bij: „Dit is 
rampzalig. Als het zo doorgaat heeft 
de eerste groep het slechtste ijs en 
komt de winnaar uit een van de 
laatste paren.” 

Zover kwam het gelukkig niet. Na¬ 
dat Veldkamp en Koss zich stuk 
hadden gereden op het moeilijk be¬ 
gaanbare ijs, troffen achtereenvol¬ 
gens Visser, Zandstra en Karlstad 
ongeveer dezelfde omstandigheden. 

Visser dacht even goud in handen 
te hebben. „Maar twee ronden voor 
het einde van Zandstra’s rit wist ik 
genoeg. Het deed wel even pijn. 
Maar ik sta er niet te lang bij stil. 
Zondag krijg ik op de 1.500 meter 
een tweede kans.” 


Stijl 


De Jamaicaanse Falko ’Spillebeen’ Zandstra glijdt naar zilver. 


Smet op grillige loopbaan met één slag weggepoetst 

Karlstad, geslepen Noor 


Falko Zandstra (’lk was met mijn 
stijl op dit ijs in het voordeel, ik kon 
blijven gaan’) torpedeerde als eerste 
Vissers gouden illusie. De Fries 
nam vervolgens plaats op het mid¬ 
denterrein om te zien hoe Geir 
Karlstad op zijn beurt de Noren 
weer tot leven bracht. 

Zandstra: „Ik was even zenuwach¬ 
tig bij de gedachte aan goud. Maar 
na één ronde wist ik al dat Karlstad 
me zou pakken. Ik ben dolgelukkig 
met het zilver. Bovendien heb ik 
bewezen, dat ik niet alleen uit de 
voeten kan in een hal.” 


ALBERTVILLE - Voor het eerst 
sinds 1976 klonk op een olympisch 
schaatstoernooi weer het Noorse 
volkslied. Geir Karlstad voorkwam 
een Hollandse coup en trad in de 
voetsporen van de legendarische 
Sten Stensen, die zestien jaar gele¬ 
den in Innsbruck eveneens de vijf 
kilometer won. Voor Karlstad 
kwam de titel als een bevrijding. 
Sinds jaar en dag geldt hij als een 
koning op de lange disciplines, 
maar de beloning in de vorm van 
een olympische kroon ontbrak tot 
gisteren. 

Het is nog even afwachten voor de 
Noren of de kurken echt van de 
champagneflessen kunnen laten 
knallen, want nog altijd speelt de' 
affaire rond de beruchte ’doping- 
briefi die Karistad sinds kort op zak 
heeft. Dat medisch geschrift zou als 
verklaring moeten dienen voor een- 
mogelijk afwijkende hormoonspie- 
gel in zijn lichaam. De uitslag van 
de plas, die de Noor gisteren bij de 
dopingcontrole afleverde, wordt 
binnen drie dagen bekend. Maar 
Karlstad maakt zich niet druk. „Ik 


ben nog nooit boven de maximaal 
toegestande verhouding geweest”. 

Volksheld 

Leo Visser en Ab Krook lieten zich 
ook niet verleiden tot wilde specu¬ 
laties. „De beste heeft gewonnên,” 
zei de KLM-vliegenier. Ook Krook 
wilde geen smet werpen op de over¬ 
winning van de kampioen. In Noor¬ 
wegen zal helemaal niet getwijfeld 
worden aan de oprechtheid van de 
volksheld. 

Vier jaar geleden werd hij buiten 
medeweten gebruikt als koerier van 
dopingpreparaten, waarin zijn land¬ 
genoot Stein Krosby en de Rus 
Goeljajev een handeltje hadden op¬ 
gezet. Toen Karlstad bij toeval ont¬ 
dekte dat hij in duistere handel 
verzeild was geraakt, meldde hij 
zich vrijwillig bij de politie. Maar de 
hele affaire liet een onuitwisbare in¬ 
druk op hem achter en kostte hem 
bijna zijn sportieve carrière. 

Dopinghandel 

Geir Karlstad was die winter 


(’87-’88) de onbetwiste kampioen op 
de vijf en tien kilometer. Op grond 
van zijn wereldrecord op de tien ki¬ 
lometer, een maand voor de Olym¬ 
pische Spelen, werd hij uitgeroepen 
tot favoriet voor Calgary. Enkele 
weken voor het olympisch vuur 
werd ontstoken, kwam de doping¬ 
handel aan het licht, waarna Karls¬ 
tad volledig gedesillusioneerd naar 
Canada afreisde. 


De vijftiende Winterspelen werden 
een ramp. Na zijn achtste plaats op 
de vijf kilometer kwam de Noorse 
favoriet op de tien kilometer ten 
val. „Ik had het gevoel alsof mijn 
wereld was ingestort. Ik nam mij 
voor nooit meer een ijsbaan te be¬ 
treden”. 


Het leek menens, want Karlstad 
meldde zich onmiddellijk af voor 
het WK in Alma Ata. Hans-Trygve 
Kristiansen, de Noorse bondscoach, 
wist hem echter toch over te halen 
zijn schaatsloopbaan voort te zet¬ 
ten. „Hans-Trygve heeft me over- 


ALBERTVILLE - De persconferentie van de drie medaillewin¬ 
naars op de olympische 5000 meter, Karlstad, Zandstra en Visser, 
moest drie kwartier worden uitgesteld. Als officiële reden werd 
opgegeven, dat er technische problemen waren bij het uitvoeren 
van de dopingcontrole. 


Adrie Koster 
nog twee jaar 
bij Roda JC 

KERKRADE - Het bestuur 
van Roda JC heeft gisteren de 
laatste oneffenheden die een 
contractverlenging van het 
trainersduo Koster/V ersluys 
nog in de weg stonden, wegge¬ 
ruimd. Beide oefenmeesters 
zullen op korte termijn de 
nieuwe, tweejarige vefbintenis 
ondertekenen. 

Adrie Koster blijft ook de komende 
twee jaar de hoofdverantwoordelij¬ 
ke voor het technisch beleid. Wel 
zullen de bevoegdheden van Ad 
Versluys enigszins uitgebreid wor¬ 
den. Hij zal onder meer een deel 
van het werk van tweede elftal-trai- 
ner Vic Hermans, die Roda JC aan 
het einde van het seizoen verlaat, 
overnemen. De Kerkraadse club is 
niet van plan een full-time opvolger 
voor Hermans en de al eerder ver¬ 
trokken Willy van der Kuylen aan te 
trekken. 


Viktor Petrenko 
voorlopig eerste 

ALBERTVILLE - Na de korte 
kür mogen nog slechts drie 
deelnemers zich een kans op 
de gouden medaille toedichten 
in het olympisch toernooi kun- 
strijden voor mannen. Viktor 
Petrenko, tweede bij het we¬ 
reldkampioenschap, bezet 
voorlopig de eerste plaats. De 
rijder uit het GOS heeft nog 
slechts de concurrentie te 
duchten van Petr Barna (Tsj) 
en Paul Wylie (VSt). 

De 8000 toeschouwers herken¬ 
den Petrenko in vergelijking 
met het EK van drie weken ge¬ 
leden in Lausanne niet eens. 
De combinatie van een drie¬ 
voudige axel met een drievou¬ 
dige toe-loop kostten de 22-ja- 
rige kunstschaatser uit Odessa 
al net zo weinig moeite als de 
drievoudige lutz. Voor zijn ar¬ 
tistieke impressie kreeg de 
Oekraïner zevenmaal het rap¬ 
portcijfer 5,9. 

Echter ook Barna en Wylie 
hebben dankzij hun goede kor¬ 
te kür nog alle kans op goud. 

Tomba negeert 
moeders verbod 

ALBERTVILLE - Welke gou¬ 
den medaille is hem het dier¬ 
baarst? Dat was de vraag die 
Alberto Tomba in zijn trai¬ 
ningskamp in Sestrière kreeg 
voorgelegd. „Eerst maar eens 
eerste worden op de reuzensla¬ 
lom. Daarna zien we wel ver¬ 
der,” was de onderkoelde reac¬ 
tie van de Italiaan. Tomba had 
ook nieuws. Na de Winterspe¬ 
len doet hij in Japan mee aan 
een Super G voor de wereldbe¬ 
ker. Twee jaar geleden kwam 
’La Bomba’ in Val d’Isère op 
deze discipline zwaar ten val. 
Moeder verbood haar zoon 
prompt ooit nog voor zo’n link 
onderdeel in te schrijven. 


tuigd dat ik nog niet mijn plafond 
had bereikt,” zo betrok Karlstad 
gisteren zijn coach nadrukkelijk in 
het succes. En Kristiansen stak zijn 
bewondering voor de nestor van 
zijn ploeg evenmin onder stoelen of 
banken. „Zonder Geir was het 
Noorse schaatsen nu dood geweest. 
Zijn wilskracht hield het schaatsen 
in ons land levend”. 


Kopman 


De opgeleefde Karlstad trok in zijn 
spoor de talenten Koss en Sondral 
mee. Eerstgenoemde streefde hem 
voorbij, maar dat veranderde niets 
aan de rolverdeling binnen de 
groep, zo liet Koss weten. „Ik ben 
de wereldkampioen, maar Geir is 
onze kopman. Dat ik een topschaat- 
ser werd, heb ik voor een groot deel 
aan hem te danken.” 

Toen Karlstad de finishlijn passeer¬ 
de, sprong Koss een meter de lucht 
in. „Ik heb geen medaille, maar het 
kan me niks schelen. Geir heeft ge¬ 
wonnen en hij verdiend het. Een 
prachtige dag voor het Noorse 
schaatsen”. 

Het tekent de sportman Geir Karls¬ 
tad, dat hij erkende dat de omstan¬ 
digheden niet in zijn nadeel waren 
geweest. „Veldkamp en Koss hkd- 
den duidelijk nadeel. Zij reden op 
zacht ijs,” was zijn conclusie. 


'verleden tijd' i 
UA DOOR 

'J WREN Dg 6 q ER 

?tL 14 V ebruari 1976 

staat m de Nederlandse 

& P1 K Che kronieken 
^geschreven als de 

souH aar ° P Piet Kleine 
lomi WOn r? P de tien ki- 

hi^ t6r ' Dleze lfde dag 
Md echter nog een am 

lana eveneme nt Neder- 
bu nd massaal aan de' 
ms gekluisterd. In de 
£ rsoo n van Dianne de 

een W deed ons land 
serieuze gooi naar 

*>«°ku y STde e „. ,itel b « 

5? emge Hollandse 
aan de toen 20-jarige 
kunstschaatsster was 
engens haar pas- 
f°°rt. Dianne de 
kff U A W werd geboren in 
* et Amerikaanse Para- 
mount en sprak nauwe- 
Wks een woord Neder- 
ands. Haar vader was 
oorspronkelijk afkom- 
l § uit Rotterdam. 


De boze droom 
van Dianne 
Dochter Dianne moest 
voor vader en moeder 
De Leeuw de verwezen¬ 
lijking worden van ’the 
American Dream’. Ja-' 
renlang investeerden de 
ouders vele dollars in 
de kunstrij-opleiding 
van hun dochter. In 
Innsbruck zou de spor¬ 
tieve en financiële be¬ 
kroning moeten volgen. 

De Amerikaanse Dorot- 
hy Hamill vormde voor 
De Leeuw de belang¬ 
rijkste hindernis op 
weg naar de verwezen¬ 
lijking van haar droom. 
De Nederlandse ging 
echter als grote favorie¬ 
te van start. Het jaar 
voor de Olympische 
Spelen had De Leeuw 


de wereldtitel veroverd 
ten koste, van haar 
Amerikaanse rivale en 
enkele weken voor 
Innsbruck toonde ze 
andermaal haar klasse 
door haar eerste Euro¬ 
pese titel in de wacht te 
slepen. 


Op 14 februari 1976 wa¬ 
ren de rollen echter 
omgedraaid. Nog voor 
beide titelkandidaten 
ook maar een cherry- 
flip gesprongen had¬ 
den, deelde Hamill de 
eerste mentale tik aan 
haar rivale uit. Op aan¬ 
drang van trainer Carlo 
Fasi werd rond de Ame¬ 
rikaanse een impone¬ 
rende publiciteitscam- 


page gestart. Het Oos¬ 
tenrijkse publiek werd 
bijkans verliefd op Ha¬ 
mill. De Leeuw voelde 
de druk toenemen. 

Hamill, met minder ta¬ 
lent dan haar Hollandse 
concurrente, liet in haar 
vrije kür drievoudige 
sprongen achterwege. 
De Amerikaanse voerde 
haar vrije oefening ech¬ 
ter wel foutloos en 
overtuigend uit. Een re¬ 
gen van bloemen daal¬ 
de van de tribunes op 
het ijs neer en de jury 
waardeerde het optre¬ 
den unaniem met een 
5,9. 

De Leeuw bleek niet 
opgewassen tegen de 
spanning. De drievou¬ 
dige cherry-flip voerde 
de emigrantendochter 
nog foutloos uit, maar 
haar dubbele lutz en 
dubbele axel mislukten 
volledig. Met zilver 
keerde ze teleurgesteld 
terug naar Paramount 
1 

MÊ f 
Zweden en VS in 
kwartfinales 

MERIBEL - Zweden en Amerika 
zijn na de derde speelronde van 
groep A al zeker van een plaats in 
de kwartfinales van het olympi¬ 
sche ijshockeytoernooi. Zij voeg¬ 
den zich bij Canada en Tsjecho- 
slowakije, die in groep B nog 
zonder puntverlies zijn. 

De Amerikanen zorgden voor het 
meest aansprekende resultaat 
door de sterk geachte Finnen met 
4-1 te verslaan. Zweden deed het 
rustig aan tegen Duitsland en 
hield de score van 3-1, die in de 
eerste periode al was bereikt, in 
de daarna volgende speeltijden 
moeiteloos in stand door de puck 
voornamelijk rond te spelen. 

Italië behield een kleine kans op 
een plaats in de kwartfinales door 
Polen met 1-7 terug te wijzen. 


De Fin Mika Nieninen klimt op de rug van de Amerikaan Joe Sacco. 


Stand: 

Ver. Staten 

Zweden 

Finland 

Italië 

Duitsland 

Polen 


3 3 0 0 6 12 - 4 
3 3 0 0 6 17 - 6 
3 2 0 1 4 15 - 6 
3 1 0 2 2 13-14 
3 0 0 3 0 2-10 
3 0 0 3 0 4-23 


limburgs dagblad Geen paniek 
bij Eaters 

GELEEN - Meetpoint/Eaters 
heeft alle vertrouwen in de play- 
offs, ondanks het feit dat de Ge- 
leense ijshockeyclub afgelopen 
zondag het thuisrecht verspeeld 
heeft. De Limburgers starten 
vanavond, gekoppeld aan Til¬ 
burg, in de halve finale met een 
uitwedstrijd. De club die als eer¬ 
ste drie wedstrijden wint, is fina¬ 
list. De Eaters hebben de favo- 
rietenrol enigszins verspeeld. 
Niettemin staat de Eaters-forma- 
tie toch onder druk. Verliezen 
tegen Tilburg betekent dat het 
volgende week afgelopen kan 
zijn. Het tweede duel, zondag in 
eigen thuis om 18.00 uur, moet in 
ieder geval gewonnen worden 
willen de Eaters in de race blij¬ 
ven. 

Een duel voor 
(hjut en Haan 

DEN HAAG - De tuchtcommis- 
sie van de KNVB heeft Nijhuis 
(BW Den Bosch) voor vier wed¬ 
strijden geschorst wegens het 
trappen van een tegenstander in 
de wedstrijd Emmen-BW Den 
Bosch. Zeventien spelers, waar¬ 
bij Fortunees Duut en VW’er 
Haan, kregen een wedstrijd 
schorsing wegens een gele kaart. 


De Jong in basis 
tegen FC Twente 


SITTARD - Fred de Jong zal 
vanavond Fortuna Sittard naar 
een overwinning moeten leiden 
in de wedstrijd tegen FC Twen¬ 
te, die om 20.00 uur in stadion de 
Baandert begint. Dat verwacht 
althans Fortuna-trainer George 
Kessler, die De Jong vanaf het 
begin zal laten meedoen. 

„De Jong is een speler vol door¬ 


zettingsvermogen, wilskracht en 
inzet. Iemand die collectief 
denkt en zo iemand hebben we 
nodig. Want we moeten afscheid' 
nemen van het individualisti¬ 
sche denken zoals dat bij Fortu¬ 
na geheerst heeft,” vertelde' 
Kessler gisteravond. Naast De 
Jong zal ook Etienne Barment- 
loo zijn opwachting maken als' 
libero in plaats van de geschor¬ 


ste Duut. Richard Sneekes zal er, 
in tegenstelling tot vorige week, 
weer vanaf het begin bij zijn. 
Huub Driessen is echter nog 
steeds geblesseerd en hoewel hij 
weer met trainen begonnen.is, 
speelt hij vanavond nog niet. 

‘Ook Danny Muller zal nog niet 
van de partij zijn. Fortuna en 
Standard Luik, de huidige club 
van Muller, onderhandelen nog 
over de overgang van de mid¬ 
denvelder. Grootste struikelblok 
lijkt de duur van de huurover¬ 
eenkomst te zijn. Standard wil 
Muller alleen voor de rest van dit 
seizoen verhuren terwijl Fortuna 
met het oog op volgend seizoen 
de speler voor langere tijd wil 
vastleggen. 


Ook V&L in 
halve finale 


AALSMEER - V&L 
heeft zich gister¬ 
avond als laatste 
geplaatst voor de 
halve finale om de 
Nederlandse hand- 
balbeker bij de man¬ 
nen. De Geleense 
ploeg won de uit¬ 
wedstrijd bij Aals¬ 
meer met 19-15, na 


bij rust nog tegen 
een 11-9 achterstand 
aangekeken te heb¬ 
ben. Eerder plaatsen 
zich al Sittardia, 
Hermes en E en O 
voor de halve eind¬ 
strijd. 

Na een vlotte start 
(1-4 en 4-7), vooral 
door toedoen van de 


uitstekend spelende 
Wil Jacobs, kwam 
V&L in de slotfase 
van de eerste helft in 
de problemen. Aals¬ 
meer kon zelfs door¬ 
stomen naar een 11-8 
voorsprong, alvo¬ 
rens Peter Porten¬ 
gen de ruststand 
bepaalde op 11-9. 

Na de pauze bleven 
beide ploegen tot 
een kwartier voor 
het eindsignaal aan 
elkaar gewaagd 
(15-15). In de slotfase 
benutte V&L zijn 
routine optimaal en 
bracht Aalsmeer als¬ 
nog op de knieën, 


Sprintoverwinning in Ronde van Middellandse Zee 

Cornelisse sneller dan 
vriend Van Poppel 


• Michel Cornelisse 
won gisteren de 
vierde etappe in de 
Ronde van de 
Middellandse Zee. 

In de sprint was hij 
zijn vriend 
Jean-Paul van 
Poppel te snel af. 

Archieffoto: DIJKSTRA 


Programma 

betaald 

voetbal 


eredivisie* 


Vandaag 20.00 uur 

Fortuna Sittard-FC Twente 


PSV 

23 

15 

7 

1 

37 

50- 

-21 

Feyenoord 

24 

15 

7 

2 

37 

38- 

-14 

Ajax 

23 

14 

5 

4 

33 

50- 

-17 

Vitesse 

23 

12 

7 

4 

31 

38- 

-17 

Groningen 

22 

9 

8 

5 

26 

30- 

-22 

Twente 

23 

10 

6 

7 

26 

41- 

-31 

Roda JC 

24 

9 

8 

7 

26 

30- 

-28 

RKC 

23 

7 

10 

6 

24 

43- 

-37 

Utrecht 

24 

6 

12 

6 

24 

25- 

-26 

Willem II 

24 

9 

5 

10 

23 

34- 

-30 

Sparta 

22 

7 

8 

7 

22 

34- 

-39 

Volendam 

24 

8 

6 

10 

22 

26- 

-33 

MW 

23 

6 

8 

9 

20 

21- 

-32 

S W/Dordrecht 

22 

7 

3 

12 

17 

30- 

-46 

'90 -38 

Fortuna Sittard 

23 

2 

10 

11 

14 

21- 

Den Haag 

25 

3 

8 

14 

14 

20- 

- 48 

De Graafschap 

24 

3 

7 

14 

13 

20- 

-4l 

WV 

22 

2 

5 

15 

9 

22- 

-53 


fortuna-fc twente 


Vandaag 20.00 uur 
Scheidsrechter Luinge 

Fortuna Sittard (opstelling): Hesp, 
Maessen, Samuel, Barmentloo, P aU 
Janssen, Mordang, Sneekes, Szalma, 
Boogers, De Jong, Anton Janssen. B 0 ' 
servebank: Van Zwam, Usta, Vergoos- 
sen, Deckers, Taihuttu. 

FC Twente (selectie): Boschker, De K<>' 1 
ning, Elzinga, Leurink, Karnebeek, NÓ' 
hof, Paus, Postma, Diphoorn, Van 
Halst, Numan, Schmidt, De Boet, Gaas¬ 
beek, Mrkela, Neijenhuis. 


Bouwfonds contra 
Van der Zande 

GELEEN - In de landelijke 
zaalvoetbalcompetitieeerste divi¬ 
sie C verdedigen twee Limburg¬ 
se teams vanavond hun promo¬ 
tiekansen tegen Brabantse 
opponenten. Bouwfonds moet in 
Geleen Van der Zande kunnen 
bedwingen Aanvang 20.00 in 
Glanerbrook. Tweede kansheb¬ 
ber ZW Wierts/Haantjes moet 
een veel zwaarder klusje afwer¬ 
ken. De ploeg uit Beek gaat op 
visite bij de ongenaakbaar lij¬ 
kende koploper Bunga Melati. ’t 
Brikske speelt in Geldrop tegen 
Hooghuis Sport. 

Uefa schorst 
Bosz en Bosman 

ZÜRICH - De Feyenoorder Pe¬ 
ter Bosz zal de eerste wedstrijd 
voor de kwartfinales van de 
strijd om de Europese beker 
voor bekerwinnaars tegen Tot- 
tenham Hotspur aan de kant zit¬ 
ten. Ook John Bosman (Ander- 
lecht) is een wedstrijd uitgeslo¬ 
ten. Zij behoren tot de dertien 
spelers, die door de Europese 
Voetbal Unie (Uefa) voor een 
wedstrijd zijn geschorst. 

Hiddink haalt 
nazi-vlag weg 

BARCELONA - Guus Hiddink 
heeft in Spanje opnieuw de han¬ 
den op elkaar gekregen. Deze 
keer niet vanwege de opzienba¬ 
rende resultaten van Valencia, 
maar vanwege het feit dat hij af¬ 
gelopen zondag, vlak voor de 
thuiswedstrijd tegen Albacete, 
opdracht heeft gegeven om een 
nazi-vlag uit het stadion te ver¬ 
wijderen. Hiddink: „Ik ben er 
zeker van dat de jongeren, die 
deze kwalijke symbolen gebrui¬ 
ken, niet weten wat voor afschu¬ 
welijke herinneringen ze oproe¬ 
pen bij veel mensen”. 

Siemerink kan 
Edberg niet aan 

BRUSSEL - Jan Siemerink 
heeft Stefan Edberg niet kunnen 
dwarsbomen bij diens pogingen 
de eerste plaats op de wereld¬ 
ranglijst te heroveren. Hij legde 
het gistermorgen in de tweede 
ronde van het toernooi van Brus¬ 
sel met 7-5 6-2 af. Schapers 
plaatste zich in Memphis voor de 
kwartfinales door achtereenvol¬ 
gens Rostagno en Stoltenberg 
uit te schakelen. Paul Haarhuis 
moet zich nog proberen te plaat¬ 
sen voor de laatste acht. De 
Eindhovenaar bereikte de laatste 
zestien door een 6-4 6-4 overwin¬ 
ning tegen Van Rensburg. 

Ontknoping 
bij LK tennis 

ROERMOND - De Open Lim¬ 
burgse oerdekte kmpioenschap- 
pen tennis worden morgen om 
12.00 uur voortgezet in Sportcen¬ 
trum Dennenmarken in Roer¬ 
mond. In het herenenkel B-l 
wordt om 13.30 uur de eerste 
kwartfinale gespeeld. De finale 
begint om 19.30 uur. Ook de da¬ 
mes moeten morgen twee par¬ 
tijen spelen. Zondag beginnen 
vanaf 12.30 uur de finales dames 
in B-l, herenenkel B-l en het he¬ 
rendubbel B. 

Vechtsportgala 
in Maastricht 

MAASTRICHT - De Maastricht¬ 
se ClOS-student en meervoudige 
Zuidnederlandse bokskampioen 
Frans Verhaegen houdt morgen 
als afstudeerproject een vecht¬ 
sportgala in de Maastrichtse 
Sphinx-zaal aan de Boschstraat. 
Verhaegen heeft het project uit¬ 
gebouwd tot een spektakelstuk. 
De gevechtssporten jiu-jitsu, 
taekwondo, aikido, pentjak- 
silack, kickboksen, judo en na¬ 
tuurlijk boksen zullen gedemon¬ 
streerd worden. Het gala begint 
om 19.00 uur. 


Van onze sportredactie 

MARIGNANE - Michel Cornelisse 
heeft gistermiddag de vierde etappe 
van de Ronde van de Middellandse 
Zee gewonnen. De 26-jarige Amster¬ 
dammer, uitkomend voor de Belgi¬ 
sche profploeg La William, versloeg in 
de eindsprint van de korte rit van Vi- 
trolles naar Marignane (77 km) zijn 
vriend Jean-Paul van Poppel. 


Eerder op de dag had de Fransman Laurent Brochard 
de derde etappe op zijn naam gebracht. In de algeme¬ 
ne rangschikking bleef de Duitser Rolf Gölz eerste. 
Hij heeft een voorsprong van 22 minuten en 29 secon¬ 
den op Jelle Nijdam. 

Michel Cornelisse, wiens vader Henk Cornelisse ook 
ooit een verdienstelijk profrenner was, is als specifiek 
sprinter eigenlijk nog niet echt uit de verf gekomen. 
Cornelisse maakte in 1988 zijn profdebuut in de Super 
Confex-ploeg van Jan Raas. Toen Jean-Paul van Pop¬ 
pel aan het einde van dat seizoen de overstap naar 
Panasonic maakte, volgde hij zijn vriend naar het 
team van Peter Post. Cornelisse kreeg bij Panasonic 
echter nooit een echte kans om zijn waarde als sprin¬ 
ter te bewijzen. 

Toen hij geen contractverlenging by Post kreeg, was 
hij blij met een verbintenis in het bescheiden Belgi¬ 
sche team La William. Onder de hoede van ploeglei¬ 
der Rudy Pevenage reed Cornelisse vorig jaar een 
verdienstelijk seizoen, dat zich vooral op de Belgische 
tweederangskoersen toespitste. Cornelisse zegevierde 
in 1991 in een zevental wegwedstrijden. 

Dit jaar wordt hij door Pevenage aan de zijde van 
Benny van Brabant en Marek Kulas als kopman uitge¬ 
speeld. Cornelisse bereidde het seizoen voor in de 
Zesdaagsen van Moskou (14e met Van der Hulst), 
Stuttgart (12e met Tarantini) en Antwerpen (14e met 
Van Roosbroek). Daar legde de neef van oud-voetbal- 
international Ruud Krol (een broer van de moeder 
van Michel Cornelisse) blijkbaar de basis van zijn 
vroege voorjaarsvorm. De etappezege in de Ronde 
van de Middellandse Zee is daarentegen niet zijn eer¬ 
ste aansprekende succes als professional. Michel Cor¬ 
nelisse won immers in 1989 de Ronde van Luxem¬ 
burg. 


Afscheidscross 
Rein Groenendaal 

HEERLEN - Rein Groenendaal zet zondag een punt 
achter zijn wielerloopbaan. De Stichting Wielerbelang 
heeft als afscheidsgeschenk voor de 40-jarige Groe¬ 
nendaal een veldrit met topbezetting in zijn woon¬ 
plaats Sint-Michelsgestel georganiseerd. Oud-Neder- 
lands kampioen Groenendaal wordt om 13.30 uur 
uitvoerig gehuldigd. Om 14.30 klinkt in de Nieuw- 
straat in Sint-Michelsgestel het startschot van de af- 
scheidswedstrijd waarin naast Rein Groenendaal 
Danny de Bie, Frank van Bakel, Radomir Simunek, 
Henk Baars, Martin Hendriks, Richard en Frank 
Groenendaal, Roland Liboton, Huub Kools en Paul 
de Brauwer de bekendste deelnemers zijn. Handbaltopper 
Sittardia-V&L 


SITTARD - In de eredivisie zaal¬ 
handbal bij de heren moeten de 
laatste twee speeldagen uitmaken 
welke uitgangspositie in de play- 
offs de vier deelnemers zullen inne¬ 
men. Vandaar dat de topper Sittar-i 
dia-V&L, zondag om 15.00 uur in de 
Stadssporthal van Sittard, weldege¬ 
lijk van groot belang is. 

De nummer een van de reguliere 
competitie speelt immers drie 
thuiswedstrijden in de nacompeti- 
tie, terwijl de nummer vier het met 


HANDBOOG 

Geverik, B-wedstrijd Oranje; ereklasse: 

1. Willem Teil 1407, 2. Alpenjagers 1391, 
(3. Volgelingen 1372; A-klasse: 1. Bata¬ 
vieren 1311, 2. St. Hubertus 1310, 3.' 
Robin Hood 1305; B-klasse: 1, 1’Union 
1324, 2. Alpenjagers 2 1311, 3. Berg en 
Dal 1254; C-klasse: 1. St. Hubert 3 1206, 

2. St. Hubertus 2 1170, 3. VZOD 3 1146. 

BOKSEN 

Salerno, EK vlieggewicht: Fanni (titel-f 
.houder) onbeslist met Porter. Fanni 
.behoudt titel. 

{ 

TENNIS 

Memphis, mannen, 1,4 miljoen gulden: 
tweede ronde: Stich-Martin 6-2 6-2, Con- 
nors-Curren 6-2 6-2, Krickstein-Witsken 


drie duels op vreemde bodem moet 
doen. Blauw Wit, naast landskam¬ 
pioen E en O de vierde deelnemer 
aan de play-offs, gaat zondag op be¬ 
zoek bij Tachos. 

Koploper Swift Roermond in de 
eredivisie bij de dames speelt zon¬ 
dag om 14.25 uur in de Jo Gerrishal 
van Roermond tegen OSC. V&L, de 
huidige nummer twee, ontmoet om 
14.30 uur in sporthal Glanerbrook te 
Geleen het Haagse Hellas. 

Eerste divisie dames, zondag: Iason-Inter- 
nos (14.20 uur, De Wiegerd Valkenburg); 
SVM-Bevo (14.20 uur, Munstergeleen); 
Noav-Sittard (13.15 uur, Reinoudhal Saste- 
ren); Westlandia-Loreal. Heren, zondag: 
Noav-WIK (14.35 uur, .Reinoudhal Suste¬ 
ren); Saturnus-Loreal. 


7-6 6-4, Woodbridge-Sjesnokov 6-4 7-6, 
Chang- Baur 6-3 6-3, Washington-Shel- 
ton 6-0 6-3, Stoltenberg-Skoff 7-5 6-3, 
Schapers-Rostagno 6-3 4-6 6-3, Gilbert- 
Kulti 7-6 6-3, Mansdorf-Clavet 6-4 6-3, 
Haarhuis-Van Rensburg 6-4 6-4, Whea- 
ton-Stolle 7-6 6-3, Ferreira-Masur 6-4 6-4, 
Reneberg-Pozzi 6-2 7-5, Connell-Caratti 
7-6 7-6, Sampras-Fromberg 6-4 7-5. Der¬ 
de ronde: Schapers-Stoltenberg 6-1 6-2, 
Krickstein-Woodbridge 6-2 6-2. Dubbel¬ 
spel: tweede ronde: Shelton/Washing- 
ton-Haarhuis/Koevermans 7-6 6-2. 
Chicago, vrouwen, 700.000 gulden: 
tweede ronde: Garrison-Harvey-Wild 
6-4 7-6, Navratilova-Cioffi 6-0 6-0. 
Brussel, 1,5 miljoen gulden, mannen: 
achtste finales: Edberg-Siemerink 7-5 
6 - 2 . 

WIELRENNEN 

Vitrolles, Ronde van de Middellandse 
Zee, derde etappe Istres-Vitrolles: 1. 


Strijd om 
Limburg Cup 
in ere hersteld 

KERKRADE - De strijd om de 
Limburg Cup wordt komende zo¬ 
mer in ere hersteld. Streden enkele 
jaren geleden de vier Limburgse 
profclubs om de hoogste eer; dit 
keer zullen ook vier Limburgse 
hoofdklassers aan het deelnemers¬ 
veld worden toegevoegd. Het eve¬ 
nement zal plaatsvinden op 25 en 26 
juli op Kaalheide en wordt omlijst 
door activiteiten die van het geheel 


Brochard 103 km in 2.26.19, 2. Weltz 
0.16, 3. Fidanza, 4. Moreels, 5. Pagnin, 6. 
Rue, 7. Sergeant, 8. Moncassin, 9. Fra- 
zijn allen zelfde tijd als Weltz. 

Vierde etappe, Vitrolles-Marignane: 1. 
Cornelisse 77 km in 1.54.36 (38,071 km/ 
uur), 2. Van Poppel, 3. De Wilde, 4. Vas- 
si, 5. Moncassin, 6. Veenstra, 7. Boucan- 
ville, 8. Fidanza, 9. Martinello, 10. Heyn- 
derickx allen z.t. 

Algemeen klassement: 1. Gölz 12.12.14, 
2. Nijdam op 22.29, 3. Ludwig z.t, 4. Za- 
noli 22.35, 5. Moncassin 22.39, 6. De 
Vries, 7. Pagnin, 8. Heynderickx, 9. Van 
Slycke, 10. Haex. 


GOLF 

Malaga, Turespana Masters, stand na 
eerste ronde: 1. McLean 68, 2. Van der 
Velde 70, 3. Forsbrand 71, 4. Tinkler, 
Singh, Lawrie, James, O’Connor jT., 
Hallberg, Turner allen 72. 


een Limburgs volkfeest moeten ma¬ 
ken. 

De vier profclubs Roda JC, Fortuna 
Sittard, MW en VVV spelen, even¬ 
als de amateurclubs Meerssen, 
EHC, SVN en Venray op zaterdag 
in twee verschillende groepen om 
de finaleplaatsen. Op zondag wordt 
dan bepaald wie zich Limburgs 
sterkste prof- en amateurclub mag 
noemen. Behalve het sportieve ge¬ 
deelte is het de bedoeling dat alle 
Limburgse oud-betaald voetballers 
bij het toernooi worden betrokken. 
Bufetten, kraampjes en veel muziek 
moeten zorgen voor een aangename 
entourage, waar ook de minder in 
sport geïnteresseerde bezoeker op 
af komt. 


Moeizame zege 
Roda JC 2 

KERKRADE - Het reserveteam 
van Roda JC behaalde tegen hekke- 
sluiter Helmond Sport een benauw¬ 
de 3-2 overwinning. De gasten 
waren bij vlagen heer en meester. 
In de 32e minuut was het Van de 
Kerkhof die voor 0-1 zorgde. Na 
rust verhoogde dezelfde speler de 
stand naar 0-2. Roda bleef matig 
spelen, maar doordat Ogechukwu 
voor 1-2 zorgde kwam er kentering 
in het spel. Ogechukwu zorgde met' 
een kopbal voor 2-2. In de laatste 
minuut was het Reynders die toch 
nog voor de volle winst zorgde: 3-2. 


Reinhold Messner 
van 8000 plus 
tot 40 min 

VALKENBURG — Reinhold Mess¬ 
ner is op zaterdag 28 maart lijfelijk 
present in Utrecht ter opluistering 
van het negentigjarig jubileum van 
de Koninklijke Nederlandse Alpen¬ 
vereniging. De beroemde Zuidti- 
roolse alpinist geeft een dialezing 
over zijn avontuurlijke ervaringen 
in de Himalaya en zijn doorsteek 
van het Zuidpoolgebied. 

Messner is de eerste mens die alle 
veertien achtduizenders beklom. 
Na die escapades overschreed hij de 
ijswereld van Antarctica. Daarom 
luidt de titel van zijn diashow ’Van 
achtduizend-plus tot veertig-min’. 
De lezing, die wordt gehouden in de 
Vechtse Schaatshallen, begint om 
15.00 uur. 

Gezien de te verwachten toeloop 
doet het publiek er goed aan een 
kaartje via de voorverkoop aan te 
schaffen. In Limburg kan dat bij de 
Valllekebergse Alpe Vrung (VAV), 
Louis Eliasstraat 31, 6301 ZR Val¬ 
kenburg. 

In de voorverkoop kost een kaartje 
ƒ 17,50. Kaartjes afhalen by de 
VAV (tel. 04406-13822) of het bedrag 
overmaken via bank- of girocheque 
ten name van Vallekebergse Alpe 
Vrung (giro 623.642.1; bank 
15.28.41.334). 


sport in cijfers 


eerste divisie 


Vandaag 19.30 uur 

FC ZwoUe-NAC 


Heerenveen 27 

Cambuur L. 25 

BW Den Bosch 28 
RBC 25 

NAC 26 

NEC 27 

Haarlem 28 

Wageningen 27 

Telstar 26 

Go Ahead Eagles 26 
Heracles 27 

Veendam 28 

Eindhoven 28 

AZ 28 

Emmen 27 

Excelsior 28 

Helmond Sport 27 
Zwolle 28 

TOP 28 

Zeeland 26 


16 

4 

7 

36 

67- 

-38 

13 

7 

5 

33 

45- 

-33 

13 

7 

8 

33 

43- 

- 33 

12 

7 

6 

31 

46- 

-34 

11 

9 

6 

31 

45- 

-3l 

12 

7 

8 

31 

45- 

-34 

ifl 

13 

5 

10 

31 

41- 

-47 

11 

8 

8 

30 

30- 

-24 

11 

7 

8 

29 

59- 

-42 

n rt 

12 

5 

9 

29 

45- 

-37 

4 1 

11 

7 

9 

29 

48- 

-41 

11 

7 

10 

29 

35- 

-39 

o rt 

9 

9 

10 

27 

35- 

-37 

o Q 

10 

6 

12 

26 

47- 

-38 

A 1 

6 

11 

10 

23 

28- 

-41 

cl 

9 

5 

14 

23 

47- 

-63 

e o 

7 

8 

12 

22 

37- 

-53 

6' 

9 

13 

21 

34- 

-50 

,’C 

4 

8 

16 

16 

30- 

-55 

3 

4 

19 

10 

26- 

-63 


Heracles, Cambuur en Go Ahead Eag^l 
periodekampioenen. 


Den Helder 


afgeschoten 

BARCELONA — Commodore 
Helder heeft zijn reeks nederlaé 6 , 
in de kwartfiales van het toerP° 
om de Europese beker voor laP° > 
kampioenen vervolgd bij JuveP* 
Badalona. De Spanjaarden 
melden dertig punten meer dan 
Noordhollanders: 96-66. Bij de 
was het verschil zeventien puP* e 
(55-32). 


In twaalf duels kwam Den 
twee keer tot winst, tegen Meche»® 
en Saloniki. Er resteren nog 
wedstrijden (Mechelen uit en 
thuis). Topscorer bij Den Hel° 
was Worrel met dertien punlC 
Daarna volgden Cooper ( 12 ) en r J ; 
terse (8). i 


Voor Juventut waren VillacaiflP, 
(25) en Presley (23) produktief- 
schotpercentage van de SpaaP’ 
ploeg, die de leiding heeft in gr°Jj 
B, was 67 procent. Den Helder vW 
op slechts dertig procent stekeP- 


trainerscarrousel 


MAASTRICHT - Jim Goulding, <f e 
jaar nog actief bij Voldrop, wordt 0 
opvolger van Willy Mares bij vie rC j, 
klasser Willem I. Mares wordt 
gend seizoen trainer van Weltapi 3 ' 


Snijders in 
kwartfinale 


CARVOEIRO - In het Portug e ^ 
Carvoeiro heeft tennister Anid 
Snijders de kwartfinale van het 0 
mesenkelspel bereikt. In de twew 
ronde versloeg zij de Francaise Iw 
halie Jarlan met 6-1, 6-4. E^ 
kwam de Geleense in de tweede S | 
in problemen toen zij met 4-0 acjw 
kwam. Vanaf dat moment gaf 
geen game meer uit handen. 


In het dubbelspel is zij met An° 
marie Mikkers ook tot de kwartfi 0 ^ 
le doorgedrongen. Zij versloeg i 
het Nederlands/Amerikaanse da ( 
Jacqueline Kamp en Hetty Ho P 1 
tweemaal 6-3. 


In het derde toernooi van het Eg3^ 
tisch Satellite circuit in Cairo is OV 
Verheijen niet succesvol gewee 
Hij verloor in de eerste ronde ^ 
de Duitser Albus met 3-6, 6-0, 6- 4> 


Derksen stapi 
uit dambond 


HEERLEN - Jac Derksen, 
strijdleider van de Limburgse 
bond, heeft gisteren zijn bestuit 
functie neergelegd. De Landgraf 
naar kan zich niet langer verenig^, 
met het beleid van interim-voorZL 
•ter Jac Hannen. „Jac Hannen he j 
mij gezegd dat hij van plan is e e 
kort geding tegen de Limburg 
Damkrant aan de spannen eP ° { 
makers ervan te schorsen. Dit g®j 
me echt te ver. Ik snap echt P^ 
meer waar we me bezig zijn”, a1° 
Derrksen. Het bestuur van de 
burgse Dambond bestaat nu 0 A 
slechts uit drie leden. Vorige 
stapte ook al voorzitter Piet 
op. ■ • - 
winterspelen op tv 
J-v'iïK-ï; 
limburgs dagblad 


winterspelen 1992 


Vrijdag 14 februari 1992 • Pagina 25 


’Yvonne heeft het moeilijk, maar ze komt er doorheen’ 

X ■(/'■ ■ *" . 

Schenk verdedigt Van Gennip 

_ - • . . ■ - 

/ ALBERTVILLE - „Het is belachelijk | 

M dat ze door het volk zó wordt afge-1 

brand. Dit heeft Yvonne niet verdiend. 1 
Het probleem is dat ze ooit in een su- 
perweek drie keer olympisch goud 
heeft gewonnen. Nu wordt zomaar ver-1 


# Petra Kronberger 
slaat de stang weg. 
Haar beheerst 
uitgevoerde slalom 
resulteerde in 
achttien-karaats 
combinatiegoud. 


^ i ALBERTVILLE - „Het is belachelijk 

p; m dat ze door het volk zó wordt afge- 

brand. Dit heeft Yvonne niet verdiend. 
Het probleem is dat ze ooit in een su- 
perweek drie kèer olympisch goud 
heeft gewonnen. Nu wordt zomaar ver- 
f wacht dat ze weer een hoofdrol gaat 

i«v .. spelen.” Dat is niet reëel vindt Ard 

’ -rxf E Rtville Schenk. Volgens de chef de mission 

liggen de prestaties van Yvonne van 
VX/VV/vyy Gennip in Albertville 'geheel in de lijn 
^ van dit seizoen’. Daarom springt hij 

voor haar in de bres. De 'Koningin van 
Igay’ is de 'Joker van Albertville’ geworden. Een zesde 
P® op de 3.000 meter en een valpartij op de 1.500 hebben 
||jhjarige Haarlemse in enkele dagen van haar olympische 
4oen tuimelen. Maar er is natuurlijk meer. 

d°et met haar eigenzin- _ j , .. TT 

IJeksten pers en publiek voort- De CIOS :?° c 5 nt „ mt Heerenyeen 
1*3 versteld staan. Haar uitspra- was voor Albertville reeds voorzich- 
IMdden zelfs tot enkele binnen- in z * n voorspeUingen ten aan- 
S^es in het Oranje-kamp. Coach zien Van Gennip. Het neemt niet 
f^Koops kon zondagavond zijn dat ook Kloosterboer enigs- 

RftstelUng niet verbergen toen zins teleurgesteld de balans van de 
l&ermip slechts zesde werd op Haarlemse opmaakt. „Wat er mis is 
W& kilometer. „2e kan beter, g e S aan > kan ik niet beoordelen. Wat 
foeter. Ze is bang om pijn te lij- me °P televisie opviel, was dat ze 


«F-SPerden schoten de prima don- 
het Nederlandse schaatsen 
Ja^t verkeerde keelgat. „Ik had 
op mijn schaats. Ik heb 
J|g|aües gegeven. Ik sta hier toch 
SSfniet aan de start om laatste te 
Daarmee versterkt ze an- 
het vermoeden, dat haar 

l|ÉUs met ^ oops veiTe van °pti- 

achtte de tijd gekomen 
gesprek onder vier ogen 
a ^g ^qftevoódig olympisch kam- 
Zelf maakte hij na zijn oly- 
«TT"* goudjacht in Sapporo ken- 
«2^* de massahysterie die rond 
Z^JSPsporter ^an ontstaan. „In 
( ^g esprekje kun je natuurlijk niet 
^^tot het diepst van iemands 
«Uitdringen, maar ik weet dat' 
deze dagen heel heel moeilijk 
iï ïj&L* n opmerking over Koops 
®en uiting van haar twijfels 
te *r®fkerheden. Ze moet door de- 
Hia^^ode heen. Dat is móeilijk, 
lukt haar wel.” 
^öeir^i kort was Ijaart Klooster- 
vertrouwensman van Van 
P- Dfs ex-bondscoach liet ech- 
zijn oogappel hem 
jk niet om raad heeft 
j, d, „Sinds het seizoen ’88/*89 
^ geen bemoeienissen meer 
.Yvonne. Althans niet op 
teg*tsgebied, want we blijven na- 
goede vrienden.” 


De ClOS-docent uit Heerenyeen 
was voor Albertville reeds voorzich- 
ting in zijn voorspellingen ten aan¬ 
zien Van Gennip. Het neemt niet 
weg, dat ook Kloosterboer enigs¬ 
zins teleurgesteld de balans van de 
Haarlemse opmaakt. „Wat er mis is 
gegaan, kan ik niet beoordelen. Wat 
me op televisie opviel, was dat ze 
erg gespannen was. In Calgary was 
ze juist heel ontspannen. Ik kan me 
voorstellen, dat ze geprobeerd heeft 
het gevoel van Calgary terug te vin¬ 
den. Maar die zoektocht is niet 
reëel. Dat moet ze niet doen.' Dat 
komt ééns in je leven voor.” 


Dramatisch 

Het vaderland mag dan hevig te¬ 
leurgesteld zijn in de verrichtingen 
van de voormalige ijsvorstin, uitein- 
delijk zal Van Gennip haar vroegere 
status terugkrijgen. Dat vermoedt 
althans Ron Mulder, die na het suc¬ 
ces van Calgary de zakeljjke belan¬ 
gen van de olympisch kampioene 
behartigde. „Kijk naar Hein Ver-, 
geer. Die was voor Calgary twee 
keer wereldkampioen geworden én 
beleefde een dramatisch olympisch 
toernooi. Hij kwam terug als een 
zielig hoopje mens. Het publiek zag 
hem op dat moment ïiiet staan. 

Maar dat gaat voórbij. Ook voor 
YVonne. De geschiedenis verandert 
niet Ze blijft de Koningin van Cal¬ 
gary.” 

Koninginnen plégen in stijl afstand 
van hun kroon te doen. Van dat ge¬ 
geven lijkt Van Gennip nu zelf ook 
doordrongen. - Vandaar dat ze nu 
reeds laat doorschemeren dat de ge¬ 
dachte aan een revanche in Lilleha- 
mer, waar over twee jaar de Spelen 
worden gehouden, nu reeds door 
haar hoofd speelt. , . • 


MERIBEL - Over zeven dagen 
wordt Petra Kronberger 23 jaar. Op 
haar verjaardag kan ze vijf gouden 
medailles bezitten. De eerste be¬ 
machtigde ze gisteren in, Méribel in 
de combinatie, het openingsnum¬ 
mer van het alpiene skiën Van de 
vrouwen. Het werd een dubbelslag 
voor de Oostenrijkse ploeg door het 
zilver van Anita Wachter, die vier 
jaar geleden in Calgary goud in deze 
discipline behaalde. Het brons ging 
naar Florence Masnada uit hét na¬ 
burige Grenoble, die profiteerde 
van het uitvallen van vele kansheb- 
sters. 1 

Kronberger verdedigde op de sla¬ 
lom op beheerste wijze de voor¬ 
sprong die ze de dag ervoor op de 
afdaling -ha^ -genomen. Seizinger, 
het 19-jarige talent uit Westfalen, 
gaf 0,58 seconden toe, dp Zvrïtserse 
Boumissen 1,08, Wachter T,4ï, dè 


van een cement-truckdriver en een 
schoonmaakster uit Werfenweng, 
weer helemaal de oude te zijn. 
Kronberger won de laatste twee sei¬ 
zoenen de wereldbeker met over¬ 
macht. Ze was vorig seizoen opper¬ 
machtig, totdat een val in de reu¬ 
zenslalom tijdens het WK in Saai-' 
bach haar seizoen abrupt afbrak. 


Duitse Gerg 1,42 én haar landgenote 
Maier zelfs 2,67, 


Onrustig 


,j,Toch heb ik heb onrustig gesla¬ 
pen,” bekende Petra Kronberger. 
„Ik werd nerveus. Ik dacht aan 
Strolz. Dat werd een spookbeeld.” 
Hubert Strolz vergooide bij de man¬ 
nen bét olympisch goud door een 
kajpiteie fout in de laatste tien meter 
vande wedstrijd. 


Kronberger nam in de eerste om¬ 
loop van de slalom geen procentje 
risico. Ze werd achtste en kwam 
door de twééde plaats van Maier en 
de derde van Wachter zelfs nog in 
licht gevaar. Maier, wereldkampioe¬ 
ne op de Super G, forceerde zich in 
de tweede run en gleed onderuit. 
Wachter bleef op de been, maar 
Kronberger kreeg vleugels en ver¬ 
wezenlijkte de beste tijd verwezen¬ 
lijkte. 

Mei het goud bevestigde de dochter 


Belangrïjker 


Dit seizoen won ze slechts één wed¬ 
strijd. De oorzaak lag in het overlij¬ 
den van haar trainer Alois Kahr. De 
49-jarige coach verongelukte begin 
december bij Schladming. Kronber¬ 
ger was er kapot van. „Alois was 
veel meer dan een trainer. Hij was 
mijn vriend, steun en toeverlaat.” 
Naar haar race sprak ze bewogen: 
„Er zijn belangrïjker dingen in het 
léven dan skiën, maar deze over¬ 
winning betekent heel veel voor 
mij.”, 


skispringen, 
jagro: La rye vers t’or. 
jgjp 3: samenvatting van de 


Euro: rodelen mannen. 

nS£\ L if Ue vers Tor. 
SBC 1: Olympics ’92. 


Primeur voor Grospiron en Weinbrecht 

Goud op ’ wasbord’ 


TIGNES - De Fransman Edgar 
Grospiron en de Amerikaanse Don¬ 
na Weinbrecht hebben de eerste 
olympische gouden plakken in het 
free-style skiën op de buckelpiste 
veroverd. Het duo hobbelde en 
sprong het best op het 250 meter 
lange 'wasbord’ van Tignes. Het 
free-style skiën staat dit jaar voor 
het eerst op het officiële program¬ 
ma. Op dit onderdeel telt niet alleen 
de tijd, maar ook de jurywaardering 
voor de uitgevoerde figuren. 

Zelfvertrouwen kon de 22-jarige 
Grospiron niet worden ontzegd . 
„De andere deelnemers hebben één 
groot probleem. Dat is dat ze het te¬ 
gen mij moeten opnemen,” zei de 
student uit het naburige St. Julien, 
die vier jaar geleden in de derrton- 
stratiewedstrijd in Calgary derde 
werd en de wereldtitels ’89 en ’91 
voor zich opeiste. 

De concurrentie had inderdaad het 


nakijken. Het werd een dubbel 
Frans succes met Olivier Allamand 
op de tweede plaats. Het brons was 
voor de Amerikaan Nelson Carmi- 
chael. 

t ‘ ' ‘ ‘ ‘ 

■, ’ ■ v 

Ook de zege van primadonna Don¬ 
na Weinbrecht stond in de sterren 
geschreven. Ze won dit seizoen al 
vijf van de zes wedstrijden voor de 
wereldbeker' in het mogulskiën, 
zoals het onderdeel ook wel wordt 
aangeduid. De gouden plak lag dan 
ook al klaar voor de kleine Ameri¬ 
kaanse ' uit West Miford bij New 
York, die al als zevenjarige op Ski’s 
stond: 

De 26-jarige mode-ontwerpster met 
de wapperende blonde haren, vorig 
jaar wereldkampioene, stortte als 
geen ander onvervaard naar bene¬ 
den en liet Elizabeta Kojevnikova 
(GOS) en de Noorse Stine Lise Hat- 
testad achter zich. 


«Ijshockeyers 

^protesteren 

teüf “De mtemationa- 
Sg^Sjfederatie gaat officieel 
tegen de gebrekkige or- 
^ het olympisch toer- 

^«Jsomimge delegatieleiders 
op maatfege- 
^ de Franse bond. Wat hen 
' komende jaren 
nte^f ngryke Üshockey-evene- 
-ge^eSn^ Frankr « k worden 


INNSBRUCK - De Opstenrijske 
skiester Sabine Ginther, die bij de 
laatste training voor de afdaling, 
viel en een lendenwervel brak, is in 
Innsbruck met succes geopereerd. 
Volgens de behandelend genees¬ 
heer mag zij over een dag of tien het 
ziekenhuis verlaten. „De operatie is 
probleemloos verlopen. Maar het 
zal nog maanden duren voordat ze 

^ n , / • de tr aining zal kunnen hervatten;” 

9 Escapade van Donna Weinbrecht, de eerste gouden medaillewinnares free-style skiën in de zei dr. Daniaux die de iwrreep ver- 
historie van de Olympische Winterspelen. richtte. ^ «ingreep ver 


Ch 

opent 1.0 

ALBERTVILLE - Chiast^ie Aaf- 
tink start vandaag op de LÖQ0 meter 
opnieuw in de eerste Hfc deze keer 
tegen de GOS-rijdster Lapouga. Op 
de 500 meter lootte de Baambrugse 
ook het eerste paar, Sandra Voete- 
link volgt onmiddellijk daarna te¬ 
gen de Japanse Seiko Hashimoto, 
winnares van hét bron» öp de 1.500 
meter. Henna Meijer vormt het ne¬ 
gende paar met Natalja Polozkova. 
Bonnie Blair, winnares Van de 500 
meter, die op de kilontetéa* de beste 
sèizoentijd heeft staan, lootte met 

Sabine Cinther 
geopereerd 


de Duitse Angela Hauck hej derde 
koppel. 

Ritten-indeling 1008 meter: 

I. Lapouga-Aaftink, 2. Voetelink- 
Hashimoto, 3- Hauck-Blair, 4. Baier- 
Hunyady, 5. Toda-You, 6. Ye-Gar- 
brecht, 7. Meij er-Polozkova, 8. 
D’Andrea-Lemay, 9. Rhead-Skar- 
van - Ravilbva, 10. Hoiseth-Dascalu, 

II. Wasilewska-Auch, 12. Shinia- 
zaki-Clasen, 13. Xue-Luding, 14 
Yttredal-Bong, 15. Fukazawa-Hor- 
dobetiu, 16. Kline-Tjoetsjniakova, 
17. Kim-Egeyd, 18. Xiu-Ch<uig. 


Kluchten over de 
bezorging op 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

05897 tussen 8 en 12 uur. 


Argentijnse 
tieners V 

ALBERTVILLE - De olympfi | 
sche ploeg van Argentinië is fle 
formatie met de laagste gemid- '^ 
delde leeftijd bij de Winterspk&of 
len. De dertien sporters, acht 4 , 
biathleten en vijf skilopers, zijn- * 
allen tussen de zestien en achti j 
tien jaar oud. Het groepje bestaat'" 
uit elf scholieren en twee dienst^ » 
plichtige soldaten. Ze hebben : 
geen eigen dokter bij zich en 1 
slechts één Argentijnse jouma- < 
list volgt de verrichtingen van de ' 
tieners. ' 

Douceurtje 

voor afwezige .;ï^ 

ALBERTVILLE - Ijshockeyer ' 
Sylvain Beauchamps krggf 3 
13.000 gulden schadevergoeding' ' 
yan de olympische organisatie A 
voor het onrechtmatig gebruiken 4 
van zijn foto voor een poster. Hij , 
heeft dat afgedwongen via de f 
rechter. Beauchamps was kandi- 
daat voor het Frans olympisék I 
team, maar werd niet gesefec- * 
teerd. Zijjn foto werd echter wét j 
gebruikt voor een olympische te-*J 
clamecampagne. ' 

Hap en slok 
peperduur ^ 

PRUZIG - Het persoestaurant } 
in Val d’Isère is voorlopig gesÏQ- 
ten. De uitbaters klagen over 
gebrek aan omzet. De joum^i%« i 
ten blijken niet bereid de wde-* * 
kerprijzen te betalen. Voor een i 
simpel broodje en een biertje 
moet ruim 100 francs (35 gulden) , 
worden betaald. 

Meer suppoosten v > 
dan toeschouwers 

AT j BF.R TV 1L. LE — De hnrgo ,, 

en rond Albertville vraagt '. 
vertwijfeld af: waar blijven, de 
klanten? Sporters genoeg, rnm ‘T\ m v r 
het -koopgrage wintersportpu- ' 
bliek laat het afweten. Bij dé 
rodelwedstrijden in La Plaiptg 
waren meer suppoosten dan toé-1 
schouwers. In Val d’ls^e hep 
het gebruik van de akiliftrai na 1 
een redelijke eerste week me| de * 
helft terug. Bij het hnglayfr n lm } 
de biathlon was het nog erger. , 
Daar nam de belangstefiing met' f 
zestig procent af. Bij het schaft-, _ 
sen kon ondanks huidige cUne- ■- 
rabewegingen niet warden rér- - 
huid, dat de stauutribunes leeg '' 
waren. Alleen bij het free-style ^ 
skiën en het ski-hellet was het * 
druk. Ondanks het tegenvallert- 
de bezoekerstal blijft de organi- 4 
satie optimistisch voor de kb~' s - 
mende dagen. 

, >• -r * 

Vegard Ulvang : ' 
ongebroken 

LES SA1SXES - Vegard Ulva^f, \ 
de man die bij wijze van training 
op ski’s Groenland doorkruiste, t 
is hard op weg em van de grote , 
helden yan de Winterspdeö tfe - 
worden, De 28-jarige Noor beP :f 
haalde zijn tweede olympische' 
gouden medaille. Na de 30 köi ‘ 4 
skilopen van maandag won hij "’ 
gisteren de 10 km klassieke stijl. '' 
Ulvang kwam na vier kfiomefaf H 
ten val, waafbjj hij een skhiteit 1 - 
brak. Door prompt ingrijpen virtv 0 
zijn trainer verloor hfi weilfig- 
tijd. ; ^ 

Hij finishte met een voorsprong £ 
van 19,2 seconden op de Italiaan- ^ 
se soldaat Marco Albarrflo, die ? 
het «zilver won. De Zweed Cfcrüh’*' 
ter Majback wad derde. j s 


ci/fers w in te i s o e Ie n 
ZmM&O Lm 


lig H 
HM 


sport 1 


Van onze correspondent 
W1LLYWINGEN 


Wint Vrösch: ’Op langere termijn uitbreiden tot Euregio ? 


HEERLEN - In navolging van 
de beloftencompetitie by de 
Limburgse profclubs werd het 
fenomeen vorig seizoen ook in 
het amateurvoetbal geïntrodu¬ 
ceerd. In het kader van een af¬ 
studeerproject van het Cios werd 
Waubach-trainer Wim Vrösch I 
door Michel Haan en Leon Schij-1 
nen benaderd om hen behulp-, 
zaam te zijn bij het opzetten van 
dit project. Een nieuwe versie 
kwam echter niet meer van de 
grond, dit tot verdriet van 
Vrösch. Daarom polste de Heer¬ 
len-trainer Joop Dacier. Die had 
er wel oren naar en getweeën be¬ 
sloten zij de beloftencompetitie 
nieuw leven in te blazen. Heer, 
Waubach, EHC, Kolonia en SVM 
in de ene poule en Heerlen, Lim- 


Beloftencompetitie wordt 


nieuw leven ingeblazen 


burgia, Meerssen, RKONS en 
MVV’s A-jeugd in de andere 
poule zullen vanaf medio maart 
hieraan deel gaan nemen. 


De filosofie achter een beloften¬ 
competitie is, dat te weinig jonge 
spelers echt kunnen doorbreken. 
Vrösch wijt dit vooral aan het 
feit, dat zij te weinig ervaring en 
weerstand kunnen opdoen, 
waardoor veel talent verloren 


gaat. „Een beloftencompetitie 
voor spelers van 15 tot en met 21 
jaar, waar zij tegenover spelers 
komen te staan, die met zo’n zelf¬ 
de probleem kampen, biedt dan 
uitkomst,” meent hij. 


Het bestuur van de KNVB afde¬ 
ling Limburg moet zijn fiat ge¬ 
ven, omdat zulks geschiedt 
onder auspiciën van de bond. 
„Dat is inmiddels gebeurd, al¬ 


leen moet er nog een lichte aan¬ 
passing van de reglementen 
komen,” aldus Joop Dacier. 
„Ook de COVS is benaderd. 
Scheidsrechter John Janssen 
tracht een twintigtal arbiters bij 
elkaar te krijgen, die bereid zijn 
de duels te fluiten. Het is overi¬ 
gens de bedoeling dat er bij alle 
wedstrijden arbitrale trio’s aan¬ 
wezig zullen zijn,” licht Vrösch 
toe. 


Op langere termijn willen beiden 
de beloftencompetitie grootser 
gaan opzetten. In de westelijke 
Mijnstreek hebben Sittard, Al- 
mania, De Ster, Quick’08 en Lin¬ 
denheuvel namelijk eenzelfde 
initiatief ontplooid. Dacier: „Dan 
moet je er toch naar streven om 
deze twee initiativen in de toe¬ 
komst te gaan bundelen.” 
Vrösch denkt zelfs aan de Eure¬ 
gio, als speelterrein voor zijn 
plannen. „Voor spelers is dit in¬ 
teressant. Als je jaren, en ik 
neem Waubach dan als voor¬ 
beeld, in de reserveklasse steeds 
tegen dezelfde tegenstanders 
moet uitkomen, kan enige afwis¬ 
seling toch geen kwaad. Dit 
moet dan toch een uitdaging 
zijn. Je moet steeds meer wegen 
zoeken om het voetbal aantrek¬ 
kelijk te maken. Wat dat betreft 
dient de beloftencompetitie bij 
de BVO’s als voorbeeld.” 


Hoofdredacteur Gorissen: ’Slecht gesteld met vrije meningsuiting 9 


Bond wil Damkrant 


buitenspel zetten 


Jo Gorissen 
neemt even de 
tijd voor de 
damkrant. Het 
blad hangt een 
publicatiever¬ 
bod boven het 
hoofd. 


Foto: 

KLAUS TUMMERS 


HEERLEN - De Limburgse Damkrant hangt een publicatie¬ 
verbod boven het hoofd. Het dreigement van Jac Hannen, 
voorzitter van de Limburgse Dambond (PLDB) om actieve 
stappen tegen het orgaan te ondernemen, heeft bij hoofdre¬ 
dacteur Jo Gorissen kwaad bloed gezet. Voor de 45-jarige 
Heerlenaar die in zijn blad geen blad voor de mond neemt te¬ 
gen misstanden binnen de damwereld, is de verhitte reactie 
het zoveelste bewijs dat het met de vrije meningsuiting bin¬ 
nen de Limburgse Dambond slecht gesteld is. 


„Dit is niet nieuw voor mij. In het 
verleden zijn er zelfs dammers be¬ 
dreigd met schorsing als ze bepaal¬ 
de negatieve zaken aan de kaak 
stelden.” Al maanden, nee eigenlijk 
al jaren rommelt het bij de dam¬ 
mers. Er gaat geen week voorbij of 
bestuurderen zitten elkaar in de ha¬ 
ren. Jo Gorissen: „Het is werkelijk 
ongelooflijk hoe men met elkaar 
omgaat. Van een beetje fatsoenlijke 
communicatie hebben ze volgens 
mij nog nooit gehoord. Ze beschul¬ 
digen elkaar van zaken die ze later 
weer niet kunnen waarmaken. 
Twee maanden lang hebben we 
zelfs het genoegen gehad dat zowel 
Jac Hannen als Piet Kole riepen dat 
zij PLDB-voorzitter waren. Dit 
maak je toch nergens mee.” 


verdiende loon. Misstanden moeten 
aan de kaak worden gesteld. Ik 
krijg reacties van veel dammers die 
de Limburgse Damkrant een hart 
onder de riem steken. Bly zijn dat 
de waarheid eindelijk eens geschre¬ 
ven wordt. Het is toch te gek voor 
woorden dat mensen tegen mij zeg¬ 
gen, ’Jo, dat jij dat durft te schrij¬ 
ven. Ben je niet bang voor een 
schorsing?’ Als ze redactieleden 
durven te schorsen dan kennen ze 
Jo Gorissen nog niet. Dan ga ik echt 
op de barricaden staan. We leven 
hier toch verdorie niet in de voor¬ 
malige DDR?”. 
In het voorlaatste nummer van de 
Limburgse Damkrant vergeleek Jo 
Gorissen het Limburgse bestuur 
met een kleuterklas. „Er moet een 
geheel nieuw bestuur komen. Dat is 
het beste voor de Limburgse dam¬ 
sport. Drie kwart van de bestuurde¬ 
ren kunnen volgens mij nauwelijks 
een witte van een zwarte schijf on¬ 
derscheiden. Het zijn ook geen ech¬ 
te dammers. En dat stoort mij ver¬ 
schrikkelijk. Ik kan genieten van 
een partij van Harm Wiersma en 
een analyse van Ton Sijbrands. Vol¬ 
gens my zitten zij liever met elkaar 
te bekvechten.” 


Als mensen lange tijd in het bestuur 
zitten, beginnen ze volgens Goris¬ 
sen vaak rare capriolen uit te halen. 
„Die bestuursleden denken dan dat 
ze de hele wereld aankunnen en dat 
kritiek op hen ongepast is. De Lim¬ 
burgse Dambond weet niet met kri¬ 
tiek om te gaan. Zeker niet als het 
op papier staat. De Limburgse 
Damkrant benadert de damsport 
zoals ze is. Er gebeuren positieve en 
negetieve dingen en die beschrijven 
wij. Wie kan mij in godsnaam uit¬ 
leggen wat daar verkeerd aan is!” 
. % 


Kerkraadse wielrenner aan de slag bij Zuidhollandse ploeg 


Loon 


Jo Gorissen wordt steeds bozer. 
„Natuurlijk schrijf ik ze de grond in 
als mensen onwaarheden lopen te 
verkondigen. Dat is toch ook hun 


Görtzen zoekt het hogerop 


MVV biedt 
jeugdplan aan 


MAASTRICHT - MW biedt de 
amateurclubs in de regio Zuid- 
Limburg maandag een jeugd¬ 
plan aan. Doel van de Maas¬ 
trichtse club is door middel van 
de jeugdwyzer, die door Tjeu 
Seeverens is samengesteld, het 
jeugdvoetbal nieuw leven in te 
blazen. Op de avond, die in de 
Geusselt plaats zal vinden, zul¬ 
len MW-trainer Sef Vergoossen 
en Feyenoord-trainer Hans Dor- 
jee hun visie geven op het jeugd¬ 
voetbal in Nederland en Lim¬ 
burg. 
agenda 


Aankondigingen vóOr woensdag 
naar sportredactie Limburgs Dagblad 
postbus 3100. 6401 DP Heerlen 
Onder vermelding van agenda' 
MORGEN 

Volleybal, Landgraaf, sporthal 
Baneberg, 14.30 uur: Geevers/ 
VCL-VC Velden (dames). Voe- 
rendaal, sporthal De Joffer, 13.45 
uur: VC Voerendaal-VCH 3 (da¬ 
mes). 


ZONDAG 


Paardesport, Hulsberg. Manege 
Ravensbosch, springen. Vanaf 
10.00 uur indoorconcours. 


I 


spo^ïor^M 


• WORSTELEN — Morgen vin¬ 
den in Amsterdam de Neder¬ 
landse kampioenschappen wor¬ 
stelen voor junioren plaats. Voor 
Simson/Schaesberg nemen de 
worstelaars Geurts, Housen, 
Kersten, Westdorp, In de Braekt, 
Housen, Swinkels, Ryszko, 
Heinrichs, Norder, Franke, Kes- 
sel en Postma deel. 


Van onze correspondent 
RAYMOND KERCKHOFFS 


KERKRADE — Bescheiden¬ 
heid siert de mens. Een 
spreekwoord dat zeker bij de 
negentienjarige amateurwiel- 
renner Roy Görtzen past. In 
november kon hij aan de slag 
bij de Zuidhollandse wieler¬ 
club Westland Wil Vooruit. 
Een club die als een van Ne¬ 
derlands beste te boek staat. 

Bij déze club draait hij dit jaar 
het belangrijkste gedeelte van 
het amateurprogramma mee. 
Desondanks hing Roy het 
nieuws rond zijn overstap niet % 
aan de grote klok. „Als ik in de f 
grote koersen van voren kan 
rijden, zien ze wel in welke 
trui ik rijd,” luidt zijn beschei¬ 
den antwoord. 


Televisiebeelden van de Tour de 
France. brachten al op achtjarige 
leeftijd zijn hoofd op hol. Toen hij 
van zijn ouders uiteindelijk een ra¬ 
cefietsje kreeg, wilde hij ook met¬ 
een wedstrijden rijden. „In de 
jeugdcategorieën won ik zeker vijf¬ 
tig koersen,” herinnert hij zich nog 
goed. „Omdat het maar kleine cate¬ 
gorieën waren, was dat ook nog niet 
zo moeilijk. Echter ook bij de nieu¬ 
welingen en de junioren kon ik me 
later bij de nationale top handha¬ 
ven. Ik werd in die periode onder 
meer drie maal Limburgs kampioen 
en won ook enkele belangrijke wed¬ 
strijden in het buitenland.” # Wielrenner Roy Görtzen komt uit Kerkrade, maar koerst voor een amateurclub in Zuid-Hol - 
land. Foto: FRANS RADE 


Overstap 


Ondanks aanbiedingen van enkele 
landelijke amateurploegen bleef 
Roy Görtzen verleden jaar by de 
overstap naar de amateurs zijn wie¬ 
lerclub De Ster trouw. „Ik wilde 
bewust de overstap naar de ama¬ 
teurs niet forceren. De overstap van 
junioren naar amateurs is zeer 
groot. Je koerst bij de jongere cate¬ 
gorieën! altijd met personen in de¬ 
zelfde leeftijdsklasse. Bij de ama¬ 


teurs rijden er echter ineens renners 
in het peloton die vijf tot tien jaar 
ouder én sterker zyn. Verder wor¬ 
den de wedstrijden over een veel 
langere afstand gereden. Klassie¬ 
kers van tweehonderd kilometer 
zijn geen uitzondering. Vandaar liet 
ik de topcompetitie links liggen en 
koos ik voor de promotiecompeti- 
tie. Desondanks vielen de prestaties 
me afgelopen jaar tegen. Behalve in 
de Ronde van Luik, want daar reed 
ik zeer constant. Het bergachtige 
terrein ligt mij ook het best.” 


Naast de wielersport probeert Roy 


Görtzen ook nog maatschappelijk 
een carrière op te bouwen. Hij 
hoopt, indien een wielercarrière 
mislukt, in de bedrijfseconomische 
sfeer een baan te vinden. „Dat is 
een reden waarom ik misschien 
minder train dan anderen. Een echt 
trainingsbeest ben ik niet. Ten op¬ 
zichte van andere renners ben ik 
eigenlijk een luiaard. Ik moet het 
meer van mijn talent hebben. Des¬ 
ondanks ben ik dit jaar van plan 
meer tijd in de wielersport te ste¬ 
ken. Bij Westland Wil Vooruit krijg 
ik een mooi programma voorge¬ 
schoteld en daar verwachten ze ook 


veel van mij. Zo start ik dit jaar in 
enkele klassiekers in de topcompe¬ 
titie, waaronder waarschijnlijk ook 
de Hel van het Mergelland en de 
Ronde van Limburg. Verder staan 
er ook verschillende buitenlandse 
etappekoersen op hun programma. 


Vooral in die wedstrijden hoop ik 
me te manifesteren. Bij de club voel 
ik me trouwens al thuis. Afgelopen 
maanden hebben we twee trai- 
ningstages gehad. Het blijkt een 
jonge ploeg te zijn met allemaal am¬ 
bitieuze renners. Dat motiveert je¬ 
zelf natuurlijk enorm.” met michiel bunnik 


Het gaat in de bondscompetitie weer 
goed met de Middenlimburgse vereni¬ 
ging ’t Pionneke. Niet in de laatste 
plaats dank zij de terugkomst van 
Guido Royakkers en Jan van Meche- 
len. Royakkers kwam een paar seizoe¬ 
nen uit voor het Amsterdamse Caïssa 
en promoveerde met deze club naar 
de tweede klasse KNSB. Van Meche- 
len stopte met schaken om zich ge¬ 
heel aan vriendin en studie te kunnen 
wijden. Hij vierde zijn rentree met een 
verdienstelijke derde plaats op het 
Limburgs kampioenschap. Zijn ’Mo- 
na Lisa’ heeft hij hieronder voor ons 
geanalyseerd. 

J. v. Mechelen-T. v.d. Berkmortel 

KNSB competitie 1987/1988 Frans 1. 
e4,e6 2. d4,d5 3. Pc3,Lb4 4. e5,c5 5. 
a3,L:c3+ g. b:c3,Pe7 7. Dg4,Dc7 8. 
D:g7,Tg8 9. D:h7,c:d4 10. Pe2,Pe6 11. 
f4,Ld7 12. Dd3,d:c3 13. Tbl. 

Deze zetten vormen alle grauwe theo¬ 
rie. Deze stelling had ik al verschillen¬ 
de keren op het bord gehad, zowel 
met zwart als met wit. Het is mis¬ 
schien wel de meest gecompliceerde 
stelling die er is vanuit de theorie. Dat 
is ook de reden dat ik ze ben gaan spe¬ 
len; je gaat zo’n stelling elke keer dat 
je ze speelt beter doorgronden en dat 
werpt ook zijn vruchten af in andere 
stellingen. 13. ...,d4 14. P:d4,P:d4 15. 
D:d4,Pf5 16. Df2,Dc6 17. Tb4,Dd5 18. 
Tgl. Maakt het mogelijk de loper naar 
d3 te spelen. 18. ...,Lc6 19. Ld3,Da2? 
Zwart is zich er van bewust dat 
Tb4-c4:c3 in de stelling zit. Daarom 
trekt hij zijn dame maar al terug om 
pion c3 te beschermen en tevens om 
paniek te zaaien op die vleugel die wit 
niet met zijn dame kan beschermen. 
Deze manoeuvre is de beslissende 
fout, maar dat was tijdens de partij 
ónmogelijk te zien. Achteraf is het ge¬ 
makkelijk te herleiden: zwart decen¬ 
traliseert zijn dame, waardoor wit de 
zijne kan centraliseren. 20. Dc5!,Dal 
21. Kf2,Td8 Of 21. ...,T:g2+ 22. 
T:g2,L:g2 23. K:g2,D:cl 24. Lb5+,Kd8 
25. Td4+,P:d4 26. Dd6+,Kc8 27. 
Dd7 + ,Kb8 28. Dd8 mat. 22. T:b7! De 


weerlegging van het zwarte plan. 


van iiVL z, w ai vc. f'*— /i. 

...,L:b7 23. Lb5+,Td7 24. Dc7!,Kf8 

dwongen. 24.T:g2 faalt op K 

T:g2,L:g2 26. Dc8+,Ke7 27. L:d7,I’S' 
28. f5!,D:cl 29. f6 mat. 25. L:d7! de eg 
ge mogelijkheid tot winst, zoals » 
zal blijken. 25.T:g2+ Op het alter¬ 
natief 25.Ld5 volgt 26. g3ü en is» 

een schitterende situatie ontstaa^ 
elke zwarte zet verliest. Als de zwan* 
dame speelt, valt c3 en met 3 pi on P j 


uamt speen, van co en mei o j 

meer én een veilige stelling is de wj®j. 


gegarandeerd. Na een zet als 26. - 


gcgaianucciu. iid ccn aio -- - 

of 26. ...,Tg6 is 27. Ld2 gevolgd ao“ 

28. D:c3 afdoende. Na 26. ...,Kg7 k°"‘ 

het briljante van 26. g3ü aan het lid*, 
eerst nu volgt 27. g4 en zwart kond 
een stormachtige aanval terecht. BU ; 
27. ...,Pd4 28. f5 en nu: al. 28. 

29. L:e6,L:e6 30. f:e6,TfB 31. e7,T- ^ 
e8D,T:e8 33. D:f7 en wint. a& ff 
...,Kh8 29. Lg5,D:b2 30. Lf5+,Kh7 ^ 
La4,e:f5 32. e6!,P:e6 (32. ...,L:e6 
L:d4,f:g4 34. De5) 33. Df 7 + ,Tg7 
...,Pg7 34. D:d5,Db6 35. Ld4) £ 
L:g7,P:g7 35. D:d5,Db6+ 36. Kfl ff 
wint. a3. 28. ...,Da2 29. f6,Kg6 f 


D:c3,D;c2+ 31. D:c2,P:c2 en m 
stelling heeft wit 2 pionnen meer P , 
kansen op koningsaanval, zodat 
een kwestie van tijd en techniek té- < 

T:g2,L:g2 27. Dd8+,Kg7 28. DfB+W 


Hier blijkt waarom 25. L:d7 
worden gespeeld: op 28. ...,Kf8 besJJj’. 
29. L:e6. 29. Le8,Ph6! Ik had de padjj 
zetten tot hiertoe gezien en dacht a . 
ik ging winnen. Dat klopt ook . f' I 


iJV WlilHCll. Ddl IVlUpL av* 

echter 29. ...,Ph6 is een zeer venijri*’» 


resource, die wit de gelegenheid 
tot het maken van een grove bluoh , 
Zie wat er gebeurt als wit het o* I 
aanneemt: 30. D:h6,D:cl 

K:g2??,D:c2+ 32. Kg3,Dd3+ J5 

Kh4,c2 en het is zwart die wint. , 
heeft echter sterker... 30. D:h6j)‘ c L.L 
L:f7+!,K:f7 32. Df6+,Ke8 33. 

,Kd8 34. Dg8+,Ke7 35. Dh7+,Ke6^| 
Dg6+,Kd7 37. K:g2. Pas nu wit c2 « 
ideale wijze heeft gedekt, slaat hij 

IrmPr pn u/ilfl/pit Hnc of* naar P0H o 


loper en wikkelt dus af naar een 
wonnen dame-eindspel. 


r / 


dammen 1 


met john van den borst 


In de nationale halve finales viel het 
optreden van Anton van Berkel wel 
het meest op. De Nederlandse jeugd¬ 
kampioen, die als keuzespeler aan het 
veld was toegevoegd, greep de moge¬ 
lijkheid bij de senioren te debuteren 
aan om meteen door te stoten naar de 
finale. De vervulling van een droom¬ 
wens voor een jonge speler. 

Van Berkels spel in de halve finales 
verraste me, want in het afgelopen 
jeugdwereldkampioenschap had de 
Brabantse student amper een rol van 
betekenis kunnen spelen. Hij was er 
kennelijk niet door ontregeld, want in 
de halve finale liep het als een trein: 
hij verloor weliswaar van Auke Schol- 
ma maar plaatste daar vier overtui¬ 
gende winsten tegenover. Dat was 
zowel voldoende voor NK-kwalifieatie 
als voor het behalen van de titel van 
candidaat-meester. 

In de eerste ronde van de halve finale 
won Van Berkel van de taaie subtop¬ 
per Anton Kosior. Die wist met het 
half-klassieke spel niet goed raad en 
dat leverde een instructief partijtje op. 
Van Berkel-Kosior 1. 33-28 17-21 2. 
39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 17-21. 
Een moderne variant is 4. .. 6-11 5. 
31-27 18-23 6. 37-31 26x37 7. 42x31 
23-29 8. 34-23 17-22 9. 28x6 met leuk 
spel maar Kosior slaat een andere weg 
in. 5. 31-27 19-23 6. 28x19 14x23 7. 
33-28 9-14 8. 28x19 14x23 9. 34-30 10-14 
10. 38-33. De karakteristieke half-open 
klassieke opstelling. 14-19 11. 30-25 4-9 
12. 25x14 19x10 13. 40-34 10-14 14. 
35-30 5-10 15. 44-40 6-11 16. 40-35 11-17 
17. 30-25 14-19 18. 34-30 10-14 19. 30-24 
19x30 20. 25x34 14-19 21. 33-29 7-11 22. 
39-33 2-7 23. 43-39 1-6 24. 45-40 17-22 
25. 29-24! 19x30 26. 34x25 22x31 27. 
36x27 12-17 28. 40-34 17-22 29. 41-36 
22x31 30. 36x27 7-12 31. 34-30 9-14 32. 
49-44 15-20 33. 33-28! Zo forceert Van 
Berkel de winst, maar bevredigende 


mogelijkheden voor zwart waren t . 
al niet meer te vinden. 33. •• 
Want (13-19) was verhinderd j* < 
30-24 en 27-22 met dam. 34. 
19x10 35. 28x19 13x24 36. 30x19 ^ 
Ook na (3-9) had wit de cornbi^ J 
uitgevoerd die hij zo meteen 
men 37. 19-14! 10x19 38. 37-31 VfW 
39. 44-40 21x32 40. 39-33 28x39 t 
40-34 39x30 42. 35x2 De dam lijkt „ 

duur maar wint ruimschoots. jf'A, 

18-23 43. 2-35 16-21 44. 35-40 23-2» t 
48-43 11-16 46. 40-49! De defin^j 
executie is nu aanstaande. 46... 3'» m 
46-41 21-26 48.43-38 32x43 49. 49x3' j 
zwart gaf op. 


nu ïiiuuüj 


iiiiii iiiii 


Om zelf uit te puzzelen het diȑj^ 
wit speelt en wint. Oplossing v0 ~yit 
de week. De oplossing van Y? j) 
week. Wit, zeven schijven, op 
34, 38, 41, 42 en 44. Zwart, zeven s c 
ven, op 9, 12, 15/17, 19 en 36. In dn' 
al te lastige miniatuurtje van D- *' - { 
boom wint wit via 1. 32-27 36X* J 


28-22 17x28 3. 38-32! 36x49 4. fffi 
49x21 5. 3x26 met na (15-20) ^ 
(20-25) 42-48 (16-21) 48-43 (21-26) 


7 


met wiel gielkens 


In de hoofdklasse paren zijn Fliek- 
Tyndall en Kolen-Vrieze, met 25 
resp. 15 punten voorsprong en* nog 
slechts een avond te gaan, vrijwel 
zeker van promotie naar de 2e divi¬ 
sie. Daar zal het beslist eenduidiger 
toegaan dan in de hoofdklasse, waar 
soms nogal verschillend wordt ge¬ 
dacht over de mogelijkheden van 
een spel. 


Zuid startte met harten, won sC ?J? 
penvrouw de eerste ronde en kon \ u 
niet meer verhinderen dat de l e 
3SA+2 ging maken. qJ 

Nog een andere aanpak was: 
ISch; West 2R; Oost 3Sch en vi a Tj 
(Cue) en azen vragen kwam i 
6SA terecht. Misschien had We s J 


p.v. het initiatief te nemen en 


♦ 83 
*1085 

♦ AB1093 

«f» VB4 


slem te bieden, moeten volstaat je 
een jump naar 5SA; dat is hier een ^ 
minvite zonder een duidelijke d 
Geef Oost nu bijv. een 3k ruiten 
biedft 6R, geef hem een dichte sca J 
penkleur en hij kan 6Sch of SA Pf°J 


*B 

*HV2 
♦ HV864 
+ A1098 


+ AH 10985 
*A7 
♦ 52 
4» H63 


ren. Geef hem tenslotte wat hy 


♦ V762 

♦ B9643 

♦ 7 

+ 752 


en hij zal passen, want hij heeft J 
spel volledig verteld. 5SA wordt 
iedere uitkomst gemaakt als de l e Ls 
maar zuinig omspringt met zijn \i 
kingen en die niet aanspreekt voor ^ 
ontwikkelen van de schoppenki ^ 

T-T oo i -mi 1 Lizivt iJnr, ATTl 


Aan een der tafels opende Oost ISch, 
West antwoordde 2R, Oost hérbood 
2Sch en West sloot nu het bieden met 
3SA. Oost heeft hier zijn hand eigen¬ 
lijk geen volle eer gegeven; met een 
willekeurige aas of heer minder zou 
hij ook zo hebben geboden en dat 
scheelt gauw 1 é 2 slagen. Gelukkig 
voor zijn beslissing is dat het spel niet 
sluit; geef West een schoppentje meer 
en een klavertje minder en je hebt een 
50% klein slem schoppen in handen. 
De hartenstart werd in de hand ge¬ 
wonnen en schoppenboer gesneden, 
door Zuid slim gedoken. De leider 
ging nu met klaver naar tafel om zijn 
schoppens vrij te spelen. Toen Zuid 
met de vrouw aan slag kwam speelde 
hij een 2e ronde klaver, waarna West 
niet meer toekwam aan het ontwikke¬ 
len van een ruitenslag. Resultaat dus: 
3SA+1. 

Aan een andere tafel antwoordde 
West 3R op het openingsbod van 
ISch, waarna Oost het bieden met 
3SA afsloot. Hier geldt nog meer dan 
in het eerste geval dat Oost’s hand 
niet voldoende uit de verf is gekomen. 


Heel goed zou hier dus zijn om sc* 


penboer gewoon over te nemen, 


t'VUWV.) 5VVVUUU C/VCI lltlltv —7 

na 11 slagen probleemloos bihjj 
komen. Tegen 6SA startte Noord * o 
ruiten 10 en nu is zelfs 6SA te 
De leider won en sneed schopP^I 
boer, gedoken door Zuid. Da i 
werd met harten naar tafel gega&lj 
nog 2x schoppen gespeeld. Toen 
met schoppenvrouw bleef zitten ^ 
de leider af van schoppen doorsp j 
in de angst dat Zuid dan door de^ 
ten zou heenspelen. Maar wa \V 
heeft Zuid dan niet meteen gewon 
om dat te doen? J 

Kennelijk heeft hij geen ruitens 
De uitkomst van Noord, tege px 
2R-bod in, wijst al op een merk^jj 
dig ruitenzitsel. Dus „gewoon” sCl ^ 
pen doorspelen bezorgt de leider 
11 slagen en de 12e komt uit eef pf 
R-dwang tegen de arme Noord- a 
kan in de 4 laatste kaarten nu ee ^Z. e 4) 
niet én ruitenaas én de klaver v ^' : 
houden. Het koelbloedige biede* 1 ^ 
hier dus met nog koelbloedig^ 
moeten worden afgerond. Maaf j 

ic Hat onlr u/tx) 


schien is dat ook wel wat teve 1 
het goede.