Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


OpRoermond 


5 


s 


a 


donderdag 20 februari 1992 


J%eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


74e jaargang nr. 43. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Japanse school 
start in april 

PAGINA 11 


Studiedag over 
Maasdal-project 

PAGINA 14 

Graubünden, een 
Qebied van uitersten 

PAGINA 25 

Ook bouw 
oetaalt door 
^ bij ziekte 

- De bouw blijft de lo- 
ler? ziekte volledig doorbeta- 
Na een aantal individuele 
bn ^ ondernemingen heeft de 
g] '^'''nijverheid afgelopen nacht 
oerste grote bedrijfstak dat in 
cao-akkoord vastgelegd. 
®*'.^gevers- en werknemersor- 
^^isaties hebben daarmee de 
^Proep van minister van Sociale 
Ve De Vries om ook ’negatie- 
u Prikkels’ ter beteugeling van 
J’ ziekteverzuim in de cao op te 
*hen, naast zich neergelegd. 

® lonen in de bouw gaan met 
jj^SWerkende kracht tot 1 ja- 
omhoog met ruim 4 pro- 
nt. Dat totaal is samengesteld 
gfi compensatie voor geste- 
P prijzen (circa 2,75 procent) 
k anderhalf procent als reële 
j^opkrachtverbetering. De bon- 
in do onderhandelingen 

^^ogaan met een looneis van 
Pen boven de prijscom- 

^0 Werkgevers wilden bij het b,e- 
o Van de onderhandeling drie 
banden geleden bij ziekte niet 
dan 70 procent van het 
doorbetalen en bij elke keer 
. iemand zich ziek meldt, twee 
j 11 (atv-)dagen afboeken. Voor 
lu ,'^^bioweging was dat abso- 
onaanvaardbaar. Onder 
u oiging van grote arbeidsonrust 
hden de werkgevers in. JJfiERZON 

^eer wordt vandaag be- 
door een hogedrukge- 
boven het Kanaal en 
J^door is het rustig weer 
zwakke wind uit wes- 
richtingen. In de vroe- 
ka„®®^tend zijn er mistban- 
Uik en kan het plaatse- 
de door aanvriezen- 

n . *®ist of bevriezing van 
vai*® 'weggedeeltes. In de loop 
de ochtend als die mist 
kj.?.'e*ideels verdwenen is, 
we flinke zonnige pe- 
De aangevoerde lucht 
dfl dan de afgelopen 

„.A®® en het kwik loopt in de 
d*»ndan ook op tot 4 gra- 
jj “ opklaringsgebieden, in 
k„i dnekkige mistgebieden en- 
daA.^^’^den lager. Vannacht 
hul ' **et kwik tot iets onder 

® op: 07.46 onder: 18.01 
J^hanop: 21.32 onder; 08.06 

JJORgeN: 

hiaa,^**‘ onder; 18.03 

®®op: 22.55 onder: 08.24 


onder; 18.03 
onder: 08.24 


Samenwerking van 
KLM en PTT-Post mM 


Gelijkspel Roda 
tegen Vitesse 

PAGINA 17 

Yvonne van Gennip 
bijt van zich af 

PAGINA 19 

PSV te sterk 
voor WV 

PAGINA 21 


< I 


Reuzin Wiberg 

MERISEL - De Zweedse Pernilla Wiberg heeft gisteren 
tijdens de Olympische Winterspelen de reuzenslalom 
voor vrouwen gewonnen. Eerder dit seizoen behaalde 
ze al de wereldtitel, in Meribel werden twee zilveren 
medailles uitgereikt. De Oostenrijbe Anita Wachter en 
de Amerikaonse Diann Roffe eindigden met exact de¬ 
zelfde tijd (2.13,71) op de tweede plaats. Wiberg had 
na twee manches 97/100ste seconde voorsprong op 
het duo. Pernilla Wiberg 


Veiligheidsdienst publiceert voor het eerst rapport 

BVD vreest conflicten 
tussen minderheden 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - De Binnen¬ 
landse Veiligheidsdienst 
(BVD) waarschuwt voor de 
kans op conflicten tussen min¬ 
derheidsgroepen in ons land, 
die onder meer gepaard zullen 
gaan met 'bloedvergieten’ en 
verstoring van de openbare or¬ 
de. Dit als gevolg van etnische 
of religieuze spanningen in 
het land waar migranten van- 
d^n komen. 

Dat blijkt uit het rapport 'Ontwik¬ 
kelingen op het gebied van de bin¬ 
nenlandse veiligheid’ dat minister 
Dales (Binnenlandse Zaken) naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
De notitie geeft voor het eerst sinds 
de oprichting van de BVD eind ja- 
ren veertig in het openbaar weer 
waar de geheime dienst zich mee 
bezighoudt. De Kamer komt op de¬ 
ze manier globaal te weten welke 
risico’s de democratische rechtsor¬ 
de, de veiligheid van de staat en de 
instandhouding van de maatschap¬ 
pij (de drie aandachtsgebieden van 
de BVD) bedreigen. 

De spanningen tussen minderhe¬ 
den in ons land hebben volgens de 
BVD-notitie te maken met de 'ver¬ 
dergaande radicalisering’ van mos¬ 
limgemeenschappen elders in de 
wereld. Duidelijk moert; worden ge¬ 
maakt aan minderheden, schrijft 
Dales, wat in onze democratie toe¬ 
laatbaar is en wat niet. Zodat 'tegen 
degenen die deze grensen over¬ 
schrijden snel en effectief opgetre¬ 
den kan worden. 

IRA 

Politiek gewelddadige organisaties 
als de IRA (Noord-Ierland) en de 
ETA (Baskenland), die het op 
Spaanse doelen heeft gemunt, wor¬ 
den nog steeds als reële bedreiging 
gezien. Nederlandse gewelddadige 
organisaties zijn alleen nog de RaRa 
(verantwoordelijk voor de bomaan¬ 
slagen op het huis van staatssecre¬ 
taris Kosto en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken) en de 'anti¬ 
militaristen'. De laatsten hebben 
onlangs op vliegveld Deelen nog 
voor miljoenen schade aan helikop¬ 
ters van Defensie aangericht. 

Oyer het algemeen consateert de 
BVD een afname van het hnks-poli- 
tiek activisme van onder meer de 
anti-apartheids en anti-kernergie- 
beweging. Volgens de dienst is er 
vanwege de veranderde maatschap¬ 
pelijke opvattingen en internationa¬ 
le ontwikkelingen van hen bijna 
niets meer te duchten. Rechts-radi- 
cale groepen worden echter, vanwe¬ 
ge de acties in buurlanden, steeds 
nauwlettender gevolgd. 


lir V'. .ifiir:'!!. Ii'i ■’ J!-'II,"'1 V':1 . . V'iü. ’ ■ 
.;i5 :■! «-f ?■ |i 


-r. .è-'rp' 

v: ; fR'-: 

'ï'iR;ï,V.8‘: .-R' :. ■" ■ -i 

P . fSN- ' ^ S . ’ ' 

»• * V '. 


giiiliS 
1 


s ' , 
^ .. ' 
I 

' "Vo ^ 

. .4 
.'' ? 


# Een Israëlische tank vuurt vanuit een sche Hezbollah-beweging dat het leger 
basis in Zuid-Libanon op dorpen en loca- klaar staat voor een ’gepast antwoord’. Be- 
ties van waaruit tientallen raketten zijn woners van dorpen in Zuid-Libanon zijn 
afgevuurd op Israël. De Israëlische premier voor de aanhoudende beschietingen op de 
Jitschak Shamir waarschuwde de sji’iti- vlucht geslagen. Foto-.EPA 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


[•fïl* 


NU AL LENTE? 


U kunt nü al de lente in huis _' ‘.v 

halen. Met onze sterke en mooie 
voorjaars-narcissen. Van de 
koude grond. Uit streken ^ 

waar het klimaat milder is 
dan hier. Neem zo’n vrolijk 
bosje In huis en u zult 
zien: plotseling is het lente. \ 

Narcissen, O x' 

2 bossen \JmVj\J 

•Aanbieding is geldig t/m zaterdag ^ 

22 februari a.s., in de winkels met een 
bloemenafdeling. (Zolang de voorraad strekt) 


ï 

^ iïT', 


Donsdekbedden 

Super donsdekbed van 90% ganzedons, dus zuiver dons. 
5 Jaar garantie en T.N.0. gekeurd. Ook verkrijgbaar 
in extra lange maten. 

1- persoons. Normaal ƒ 450,- Voordeelprijs: 269 ,- 

2- persoons. Normaal ƒ 675,- Voordeelprijs: 449 ,- 
Lits-Jumeaux. Normaal ƒ 775,- Voordeelprijs: 549 ,- 

(verkrijgbaar op de afdeling huishoudtextiel, parterre) 

Vertrouwen in 
commissaris 
van Roermond 
opgezegd 


Van onze verslaggever 


ROERMOND - De dienstcom¬ 
missie van de politie in Roer¬ 
mond heeft het vertrouwen in 
commissaris Loek Romeijn- 
ders opgezegd. Burgemeester 
mr Jan Daniels is per brief op 
de hoogte gebracht. Er is nu 
een vertrouwenscommissie in¬ 
gesteld die zich over de volgen¬ 
de stappen gaat beraden. De 
eerste bijeenkomst is voor mor¬ 
gen, vrijdag, bijeengeroepen. 

Volgens de commissie is er bij 
het Roermondse korps geen 
sprake van mismanagement, 
maar bestaan er grote proble¬ 
men in de overlegsfeer. „De 
korpsleiding heeft op cruciale 
momenten verzuimd met de 
dienstcommissie in overleg te 
treden,” liet een woordvoerder 
van de dienstcommissie gister¬ 
avond weten. 

Binnen het Roermondse korps 
bestaan al jaren klachten over 
de enorme werkdruk, de slech¬ 
te huisvesting en de onderbe¬ 
zetting. Daar komt nog bij de 
onzekerheid over alle gevolgen 
van de grote reorganisatie bij 
de politie. 


Zie verder pagina 11 

• Meningsverschil over 
gedane toezeggingen 


Pat Buchanan 
verrast in 
New Hampshire 

MANCHESTER - De radicale con¬ 
servatief Pat Buchanan heeft giste¬ 
ren voor een grote verrassing ge¬ 
zorgd door bij de voorverkiezingen 
in New Hampshire veel dichter bij 
president Bush te eindigen dan alle 
peilingen hadden aangenomen. 

Bush won de voorverkiezingen on¬ 
der de Republikeinen van New 
Hampshire. Hij kreeg 58 procent 
van de stemmen. Maar Buchanan 
haalde 41 procent en was daarmee 
de morele overwinnaar. 

Bij de Democraten was het, zoals de 
peilingen ook hadden voorspeld, 
ex-senator Paul Tsongas die won, 
met 34 procent van de stemmen. De 
in opspraak gekomen gouverneur 
van Arkansas, Bill Clinton, kreeg 26 
procent, meer dan na een aantal 
schadelijke onthullingen over hem 
was voorspeld. 

Maar het was de strijd bij de Repu¬ 
blikeinen die de meeste aandacht 
trok. Buchanans onverwacht hoge 
percentage stemmen werd gisteren 
door vriend en vijand op maar één 
manier uitgelegd: als een pijnlijke 
nederlaag voor Bush. 


Zie ook pagina 5 

• Bush gaat af in 
New Hampshire 


Commissie 
staakt werk bij 
verhuizing 
naar Kerkrade 


Van onze Haagse redacteur 


DEN HAAG - De Commissie van 
Advies inzake Gewetensbezwaren 
heeft aan minister Ter Beek van 
Defensie laten weten niet mee te 
willen werken aan een overplaat¬ 
sing van het secretariaat van Den 
Haag naar Kerkrade. De commissie 
zal in dat geval haar werkzaamhe¬ 
den opschorten. 

De minister is van plan genoemd 
secretariaat onderbrengen bij de Di¬ 
rectie Dienstplichtzaken in Kerkra¬ 
de. 


Zie verder pagina 13 

• Opschorting advisering 
dienstweigering dreigt 


Rabin dicht 
bij leiderschap 
Israëlische 
arbeiderspartij 

TEL AVIV - De nieuwe leider van 
de Israëlische Arbeiderspartij 
wordt waarschijnlijk oud-minister 
van Defensie en oud-premier Jit¬ 
schak Rabin. In de interne verkie¬ 
zingen had Rabin gisteravond laat 
met bijna de helft van de stemmen 
geteld een voorsprong van ruim 40 
tegen 36 procent op de huidige par¬ 
tijleider, Shimon Peres. 

In de eerste ronde moet een kandi¬ 
daat 40 procent van de stemmen 
halen om direct te worden gekozen. 
De winnaar zal de Arbeiderspartij 
aanvoeren in de parlementsverkie¬ 
zingen op 23 juni. R\RK 


Carnavalsmenu 


even êiêS en dan verder, 
doorzakken 

fl. 44,44 incl. winkwater. 

★ 

reserveer nu bij Rozien. 

Tel. 045-713846 
★ 

-PULLMAN- 

GRAND HOTEL 

* * * * # 

Wm\m 


DEZE WEEK IS DE MEUBELBOULEVARD IN 
MAASTRICHT NOG GEOPEND 

Vanaf maandag 24 februari t/m 4 maart a.s. zijn wij gesloten. 

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS 

MAASnuCin; Cabergerweg 10 


DE ZAAK VOOR MENSEN MET BETERE SMAAK 


Bereikbaar via Noorderbrug, richtingborden Bosserveld wijk 17 volgen, 
onderaan Noorderbrug rechts afslaan. Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. 


imbmgs agblad 

de duidelijke krant 
l<ütw0eïodcengii»iis^_.^.-;^ 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebbenl 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: 


a a 


promenade Heerlen 


r w 

'inkel je voor je p 

e z i e r ! 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:... 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 20-2 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fr 2 iaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef)-abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe zonder piostzegel zenden naar; VE> 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


(fbelgmtfyOS-022990 


8 "710404"400017' 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagin^ 


limburgs dagbiod zz 


kunst 
Conservatorium 


OCXXJOSFRUSCH 


Zoals de ouden zongen, piepen de 
jongen. Maar niet op het Maas¬ 
trichts conservatorium. Daar 
piepen de jongen - de studen¬ 
ten - terwijl de ouden - de (in- 
terim-Jdirecteuren, de staf, de 
leden van het bestuurscollege — 
al jaren alleen maar roggelende 
keelgeluiden voortbrengen. Ge¬ 
lukkig verlaten de piepende jon¬ 
gen tijdig hun nest, elders de 
haam van een instituut hoog 
houdend dat aan ondermaats ar- 
hstiek leiderschap te gronde lijkt 
te gaan. 

Enschede, 14 februari, het Chris- 
tina Deutékom Concours: vijf 
(voormalige) leerlingen van het 
Mcuistrichts muziekinstituut ma- 
ken voor de zoveelste keer duide¬ 
lijk, dat 'ons’ conservatorium op 
het gebied van de zangkunst nog 
steeds garant staat voor kwali¬ 
teit. Maar hoe lang nog zullen in 
Maastricht opgeleide zangers en - 
zangeressen schitteren op bin¬ 
nen- en buitenlandse podia. Hoe 
lang nog zal men met ontzag 
praten osjer de harmonie-en fart- 
fare-opleiding, hoe lang nog 
wórdt het gezag erkend van de 
opleiding Gregoriaans? Hoelang 
nog zal er een rwhvaardig en 
autonoom Maastrichts conserva- 
, iorium bestcuxn? 

; Want tooa^ hét aan ontbreekt in 
^Maastricht is beleid, al jaren. 
"Wat toe missen is de gedreven¬ 
heid van een artistiek leider, 
‘wiens visie iets voorstelt,’ klaag- 
fie onlangs een docent. Hij is de 
spr^kbuis van velen. 

^-directeur Hans Besselink was 
ieen cutrdige man, maar hij ver¬ 
gat te anticiperen op de beóniini- 
gingswoede van Den Haag. IZe- 
fultaat: kommer en kwel voor 
eijn personeel en een trieste af- 
todU voor hemzelf. Aan de macht 
fctoam Tia enige tijd een triumtn- 
raot van bureaucraten en school- 
)neesters (dat nu nog steeds de 
dienst uitmaakt) mèt kennis van 
roosters, wachttijden, lesbe- 
poegdheden en afvloeiingsrege¬ 
lingen, maar zimder artistiek 
‘gezag. Toen kwam Schoenma¬ 
kers: hij kwam resoluut met 
hoodzakeUjke maatregelen, pre- 
jtenteerde een inhoudelijk speer¬ 
puntenbeleid maar hanteerde zo 
onbezonnen de botte bijl, dat hij 
ér zich zelf mee voor de hersens 
tioeg. Afvoeren dus... 
inmiddels toaren de Haagse 
)pkamen om te komen tot een her¬ 
structurering van het Neder- 
lands mu2ü^o«derunjs al in vob 
ie gang. Weer liep Maastricht 
‘ OdÜer de /riten aan. Slechts hét 
bmnerüialen van txveede-fase- 
jopleidirtgen (zeg maar: de spe¬ 
cialisaties) kan een Voltoaardig 
voortbestaan garanderen, maar 
> wat te doen alt je bestuurlijk en 
'artistiek ongdoqfwetardig bent? 

Van maak je rare sprongen, als 
een kat in het nduto. Samentoer- 
Ictng met de Euregio, de slogan 
pan Schoenmakers, toas ineens 
van de baauj Samenwerking met 
Tilburg was de nieuwe leus. Een 
pterk Zuidnederlands conserva¬ 
torium, dat zou de concurrentie¬ 
strijd met de Randstad aankun¬ 
nen Bn de Maastrichtse identi¬ 
teit, de traditie dan? 

f- 

Een paar weken geleden kwam 
het bericht dat samenwerking 
met de Brabanders aan een na¬ 
der onderzoek zou worden onder- 
yoorpen. Symptomatisch voor het 
niveau waarop de laatste jaren 
pricid wordt gemaakt in Maas- 
trichL Die arme Ton Hartsuiker 
Jmoet zich kapot zijn geschrokken 
toen hij een paar wéken geleden 
als advisseur begon met het in- 
pentariseren van de problemen. 
dSoveél Umpe. Limburgse kücs- 
iheid, zoveel onbenul, zo weinig 

i^gt dé opdracht voor het 
wdir^venpaM een Requiem voor 
^sehTtaastriektssmödiiersdtuit’? 


RSMAATSCNAPPU 
ijgsDt^Uad BV 


Optimale studiekatisen voor getalenteerde kinderen 

Middelbare scholen werken 
samen met kunstonderwijs 


\r 

Jv 


D(X)R A4YA MAAS 

rf MAASTRICHT - Het is belangrijk dat kinderen die reeds op 

Hl 


Ü • I.luiü 

, jeugdige leeftijd over speciale talenten blijken te beschikken 


i*" :: i'i li 

!.» 

of ’in de kunst’ hun boterham willen verdienen, zo jong moge- 

Hstrt -5 

lip-- P 


iHliii 


lijk gerichte studiekansen krijgen. Tot deze overtuiging zijn de 
directies van diverse kunstinstituten in de loop der jarên geko¬ 
men. Dat resulteerde voor een aantal van deze instituten in 
een nauwe samenwerking met middelbare scholen, die bereid 
zijn met de speciale vooropleiding van de kunstzinnige jeugd 
rekening te houden.^ 


Per november 1991 sloot de Stich¬ 
ting Dansacademié Brabant' zo’n 
’verbond’ met Ket Triehter College 
in Maastricht. De dansacademie 
volgde daannee het voorbeeld van 
het Maastrichtse Conservatorium, 
dat sinds augustus 1988 daarom¬ 
trent afspraken heeft gemaakt met 
het Jeanne d’Arc Lyceiun in Maas¬ 
tricht, en sinds augustus 1991 met 
het Collegium Marianum'in Venlo. 
Het belang vmi voorbereidende les¬ 
sen op jeugdige leeftijd wmd even- 
ee^ ingozien door de Toneelacade¬ 
mie Maastricht. Die is begonnen 
met een vooropleidmg in samen¬ 
werking met Theaterwerkplaats De 
Muze in Tilburg, de Jeugdtheater- 
werkplaöts Rabarber in Den Haag 
en de Vooropleiding theater Gro¬ 
ningen. Ook de Academie Beelden¬ 
de Kunsten van de Rijkshogeschool 
Maastricht zocht het in die richting. 
In het studiejaar 1991-1992 werd 
met een öriêntatiecüjrsus Beeldende 
Kunsten gestart in ssunenwerking 
met een aantal Limburgse cr$atieve 
centra. 

De nieuwe oriëntatiecursus Beel¬ 
dende Künst is er voor leerlingen 
uit de hoogste klas^A 'van hét 
Voortgezet Onderwijs. Van oktober 
tot maart krijgen dé cursisten voor¬ 
lichting en opdrachten die Ze onder 
begeleiding van vakdocenten uit- 
Voeren. Door - de cursus worden 
leerlingen gehol|»n bij het kiezen 
van de uHeind^ke studiwchting. 
Nu de studie-verkortehde maatre- 
gelmi van kracht zijn, is het voor 
studenten iji het Hoger Beroeps Cte- 
derwijs meer dan ooit zaak, wel¬ 
overwogen, goed voorbereid en 
gemotiveerd, aan/emt studie te be¬ 
ginnen. '• 

De vooropleiding Toneel biedt toe- 
kcHustige' studenten de kans zich 
géditf^ide^ëaiB. jaar të vtiardiepen in 
de elementaire vaérdighéden eri de ^ 
basiskennis van het toneelspel. De 
vooropleiding omvat lessen impro- 
visatietoneel en creatief spel, spel 
vanuit bewegii^, teksttoneel, cul- 
tuurgrachiedenis en dramaturgie. 
Leeriing^ van het MBO of Havo/ 
VWO-onderwüs vanaf 16 jaar kun¬ 
nen eraan deelnemen. 

De gecombineerde oplmdingen 
voor het Conservatorium worden 

Kees Simhoffer 
in Satirycon 

MAASTRICHT — Kees Simhoffer is 
de speciale gast van de tweede edi¬ 
tie van Salon Literaire in podium- 
café Satiiycon, Bemardusstraat 
16-18 in'Maastricht. Op 25 februari 
zal de bekende auteur een lezing 
houden met als titel: De Schrgver 
viert geen carnaval. Aanvang 20.00 
uur. 

'Carnaval’ is het centrale thema van 
dit literair evenement poortje Mës- 
ker zal binnen het thema ëen voor- 
décKht hooideii. 

Salon Litorairc is. een produktie van 
het Lettérkun^ Centrum l^iiburg 
m.sameméeriut|g met de ShdiiÉng 
Kunst en Cidtuuf tiinbiu-g en po- 
diuiii-^eafé Satiiycon. 


de tootootjes 


’Haco’ genoemd, een afkorting van 
Havo en conservatorium, waarin 
een volwaardige Havo-oplmding ge- 
coihbineeid wordt met een voorop¬ 
leiding Conservatorium Maastricht. 
Haco is bedoeld voor muzikaal be¬ 
gaafde tot zeer getalenteerde kinde¬ 
ren met minimaal .Hayo-capacitei- 
ten. De brugklas Haco is identiek 
aan die van de . reguliere Havo, met 
uitzondering van de aangepaste 
muziekles. Vanaf de tweede klas 
worden de tekenlessen ingeruild 
voor muzieklessen. Aan het Jeanne 
d’Arc CoUegé betekent dat een les¬ 
uur muziekgeschiedenis en stolbe- 
grip en aan Rèt conservatorium 
twee lesuren muziektheorie plus 
een les in ensembléspel. De muziek¬ 
vakken in vier en vyf Haco bestaan 
uit een uur muziekgeschiedenis en 
repertoire-kennis, een uur luister¬ 
vaardigheid en een uur compositie. 
Aan het consen^torium krijgen de 
le^lingen yooris een lesuur hoofd¬ 
vak imtrument, twee uur muziek¬ 
theorie en een 4iur ensemblespel. 
Begaafde Haco-l^rlingen (met een 
eindexamenlijst van 8 geiniddeld) 
kunnen hun opleiding met een jaar 
verlengen om dan een VWO-diplo- 
ma te behalen. - 

De lessen van dc leerlingen van de 
Dansacademie. Eb^bant zijn bü het 
Trichter College in het rooster inge¬ 
past. Dans kan als eindexamen^^ 
Havo worden gekozen. Jongeren 
volgen per dag een les, die uitgroeit 
naar 2' 1/2 uur. Het Trichter College 
heeft zelf een eigen dansafdelmg 
met goéde faciliteiten: studio’s, 
douches, kleedkamers en kantoren. 
De Iilburgsé yimropleiding kent 

die zit|it op de klas- 

si^e a^9^w'ëBj(^ , meer algemene 

VóorDpleiding in Maastricht kan 
door de leerliijgcjn wOfden gevolgd 
tot én mét het vjjfdé jaar, daarna 
volgt voortzetting in Tilburg. Het 
voordetri van de gecombine«de op¬ 
leiding is ook dat kinderen thuis 
kunnen blijven y/onen en niet in 
pleeggezinnen hoeven te worden 
geplaatst totdat ze aan hun laatste 
&8e. in Tilburg beginnen. 


■? i‘ • ; r"'.. . • • ... 

# ’VirtuooÉ Bertnan betovert het publiek.* whs de kop van een van de vele lovende kritie¬ 
ken die de wereldberoemde Russische pianist Boris Berman.bij een eerder optreden in 
Nederland te beurt vielen. Morgen is Berman, die zijn carrière in 1940 — op tienjarige leef¬ 
tijd — begon en sindsdien is uitgegróeid tot een van de.meest bejubelde pianisten ter we¬ 
reld, te horen in df Stadsschouvsfburg van Heerlen. Daar zal hij de Sonate in Bes D. 960 
van Schubert, 6 Lieder vdn Schubert in een bewerking van Liszt en de Mephisto Wals nr, 
1 van Liszt uitvoèren. Het concert begint om 20.00 uur, . 

y r f» 

. 

’ti 


' ‘ t 


Kees Simhoffer 


HEERLEN - De thematiek 
van de tragische neergang 
van de duivel, is het thema 
van de nieuwe muziekthéa-^ 
terproduktie van kamermur ; 
ziekensemble Contrain. 
Bemard van Béurden 
schreef de müziek en Wiel 
Kusters het lib^tto van deze 
’Passip diaboli *4 é®i copro- 
duktie van Cö'ntraiht en 
theaterwerkplaats Het Kruis 
van Bourgondiê in Maas¬ 
tricht. De première heeft 
plaats pp zaterdag 14 maait 
Pm 20.00 liür' ih de Maas¬ 
trichtse Stadsschpuwbürg. 

Het idéé van desfe theatéiproduktie 
is van compoidstHénuurd van Beur¬ 
den, die in het najaar van 1990 sa^ 
men met. tekstschrjjvesr.. Wiel Kus¬ 
ters» re^sseur.Guido Wëvërs ml 
decorcmtwerpel^ ? Ahdré /jloésten 
door Contraiht Wmd totgénödigd 
aan dit jproject mee te werken. De 
behandming van de duivel hi de 
Westérse cultuur bood ccmuibniai' 
en tekstdichter de' kaha een IkleurT. 
rijk palette gebriiüten. 

Het beeld van Satan — ooit de te- 

• Wiel Kusters 


genpCK^ van God, de verzirmeUj- 
king vmi hét kwaad wöi^t isinds 
de middeleeuwen door dé Westerse 
cuHuur Këdeconstruéemr(h kiuiste- 
liaars béginnén heih ’moöf én ’inte-^ 
ressant’ te vinden, de wetenschap¬ 
pen leren hemVSteéds heter te be¬ 
grijpen m de folklore maakt van de 
oorspronkelijk lichaainloze geest 
een karikatuur: bokkepoten, borrel- 


ÓpSfachf-voor 

Hans Lammer 


pi 

J 

ié 


HEERLEN - De uit Brunssum 
komstige musicus Hans Lamm 
heeft van de provincie Limburg 
compositieopdracht gekregen, 
betreft- de jaarlijkse opdracht 
wordt verstrekt op voordrachj 
een door de Stichting LimbuTi 
Componisten ingestelde conunis 
Het aan de opdracht verboiw' 
geldbedrag - tienduizend guW 
minus duizend gulden door. 
stichting gemaakte onkosten 
krijgt Lammers, die inmiddels i 
Zeeland is verhuisd, voor een 
componeren werk voor saxofo^ 
kwartet en harmonie-orkest. ^ 
werd door de onafhankelijke C(^ 
missie geselecteerd uit acht aanVïy 
gers. . 

Hans Lammers studeerde vorig 1^ 
aan het Maastrichts Conse:^^ 
rium af in de studierichtingen^^ 
(Orthopedagogische Muziek 
fening), Accordeon en Compositie* 


I verderjf\ 


LIMBRICHT - Sopraan Janine^ 
den Wittenboer en pianist Ein®®5 
nuël Pleijers verzorgen zondag 
een Frans/Engels programma ^ 
Studio Musis-concert in Kastee* 
Limbricht. Aanvang 14.30 uur. . i 

SITTARD - In Theater Sirkel ^ 
de Putstraat 22 spelen ’De Toh^ 
stukken’ vanavond 'Zussen’. ^ 
Dans Compagnie Limburg g^*^ 
zondagmiddag om 14.30 uur 
voorstelling van 'Koningskinder^ 
Het betoeft een familievoorstellW 
vanaf zeven jaar. . r; 

\é, I 

MAASTRICHT - Op het Intr^ 
dium, St. Maartenspoort 2, 
zondag door de Britse sopraan ^ 
cola Walker Smith een concert 
geven. Zij zal een programma 
electro-akoestische muziek ten m 
hore brengen. Aanvang 15 . 30 'uur»^ 

In het kader van Het Kleine 
Circuit vindt vanavond om 
uur in de zaal van de ToneelacaM 
mié de voorstelling 'Charade: Mm® 
X Bloom’ plaats. Solotoneel 
Theo Pont, aanvang 20.30 uW* • f’ Gegarandeerd goed hersteld ^ ^ 
met overname fabrieksgaranti 


(alle bekende merken) 


voet, staart, hoorntjes en gehuld In 
zwavelgeuren. 

Uiteindehjk ziet Satan in. dat hem 
nog maar een weg overblij ft: terug 
naar de hemel. Temidden van- kla¬ 
gende en jammerende volgelingen, 
die hun leider tot andere gedacntén 
proberen te brengen, maakt de Dui- 
yél aan de discussie een einde dobr 
in de woorden van Wiel Kusters te 
zeggen: Ik heb nog slechts deze ene 
wens: /bevr0d mij van de mens:’ 

Aan ’Passio diaboli* werken onder 
meer tenor Marius van Altena, so¬ 
praan Reina Boelens, bas-bariton 
Frans Fiselier, sopraan Janny Pran¬ 
ger en alt Genie de Vries riiee.'So¬ 
listen en instrumentaal ensemble - 
viool, contrabas, klarinet, hobo, sa¬ 
xofoon, trompet en slagwerk - 
staan-onder leiding van 1/Vmo Diét^ 
ren. / . 

De nieuwe muziektheaterproduktie 
is. wat Limburg betreft na Maas¬ 
tricht nog. te zien in Venlo (28 okto¬ 
ber), Heerl(^ (31 oktober)i Roer¬ 
mond (3 november) en Maastricht 
(Theater aén het Viljthof, 5 noviMn* 
ber). Autoschade 
Hub van Well bv 

Wijngaarc '."CKj 5, Heerlen-N " ! - 
■lelefoon 045 212675 


Oplossing van gisteren 


, O m QB[1QE3 □ 
BBBDiZlii B QQBQgg 

nana SiaaQB mam 


□ SI aaaoïs m , 
aaaan □ 

UI aaaD maaa g.,* 
apQcia 

Iqh giaa|^|g| 

. laafiil 

a nj , JEiaiagöl 

Banioa i^iaaaijfl puzzel van de dag 


57 7536936 
1936160 •«759-18434 

•44516577 (C) StandaaiO Uiigeven) Antwerpen 


recept 


Mrd^ppel'ui-gFatin 
Qfiéi cametnbeiit 


dOOR HUUBMEUER 


Wanneer u deze hartige quiche als 
maaltijd serveert, hoeft er alleen 
sla bü, vlees ofyis is.overlx)dig. 
Benodigdhéden voor 4-6 personen: 
750 g aaidappelen, ^QO g ui, peper 
en zout, nootmuskaat, 1 dl melk, 2 
dl slagroom, 1 ei, pcper en zout; 1 
doés camembert, (2^ 5 250»g).' 

Schil aatoappels en snüd in dunne 
plakken'. Pel de uien en snijd ze in 
ringen. Vet ovenschaal in met bo- 
tm- en leg hierin afwisselend plak¬ 
ken aardappel en uiringen. Kruid 
elke laag met p^>eri zojut en isnuüe 
nootmuskaat. '4 , 

Klop ei’los met melk eh slagroom 
en schenk over schaal. Dek af met 
aluminiumfolie en schuif vorm óp 
rooster ih het midden van , voorver- j 
warmde oven van |80^. - stand 3-4. 
en bak de gratin jSd minuten. - 

Snüd camembmt in plakken. 
‘Neem gratin uit oven mi leg daarop 
plakken camémbert. 'Verwarm 
grill in oven en schuif gratin hier- 
ondm-. Laat schaal zó lang onder 
. grill tot kaas is 'gesmolten en bla¬ 
zen begint te vonnen. Léat gratin 
ongeveer 10 minuten uitdampen 
alvorens te serveren. 

lif'i 


Horiauitaal: 2. jong diér; 5. jnartnelijte 
dier; 8. toegankelijk; tO. albdsten knikker; 
11. m^nd; 12, verdriel;; 13, groente; 15. 
kegelvorntig; 17. reukwater; 2.0. zee|iond; 
22. Wier; 25. Belg. plaats; 26, grgild om 
tjoerderlj; 27; zwijn; 28. tijdrekening; 29. 
ttoningdrank; 30. onsamenhangend^ praat; 
32. opgeld; 33. nog eens! 34. gewoonte¬ 
recht; 35. pausenaam; 36. hoogste militai¬ 
re onderscheiding; 37: arbeid die vsrricht 
moet worden; 40. niet vasj; 43. hipmand 
uitgezonderd; 45. eertijds; 48: Europelan; 
51. telwoord; 52. vrijgevig; 53. beFSidings- 
voorschrift; 54, deel v. Sumatra; 55. in- 
sectenetér; 56. vruchtje. 


Verticaal: 1. vertaler; 2. lich. deel; 3 
in Verre Oosten; 4, déél v.d. morKl; 
zangstem; 6. Europ. hoofdstad; 7. 
uit; 9. boerenknecht (Z.-Amerikaans); Jyy 
aanvaardbaar; 14: gravin van Holland; ^ 
üitroep van vreugde; 18. narigheid: 1^ 
opbrengst; 21. vleesgerecht; 23. 
roeiwedstrijd; 24. uitvoering v.e. heel P® 
gramma door een solist; 28. gravure; 
afvoerbuis; 38. platenboek; 39. stuk ste^ 
41. bezoldiging; 42. ovale metalen 
44. wreed heerser; 46. Belg. kiezélz^f 
Steen; 47. tocht; 49. opstootje; 50. 
houdende grond. it 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 3 r 


en 

Iet 

lie 

an 
[se 
ie. ; 
en i 
en 

de 

.ar 

te 

n- 

Ü 

n- 

■a- 

ar| 


Brussel - Tweehon- 

Qerd miljoen. Honderd 
•^djoen. Vierhonderd 
frriljoen. Honderden mil¬ 
joenen franks. De Belgi- 
kranten probeerden 
olkaar gisteren te over¬ 
treffen met berichten 
over hoeveel losgeld de 
ouders van de ontvoerde 
Anthony De Clerck zou- 
uen moeten betalen voor 
po vrijlating van hun elf¬ 
jarige zoontje. Twee we- 
geleden werd het 
jrind van de Westvlaamse 
^xtielmagnaat Jan De 
'-leek ontvoerd door drie 
onbekende, Fransspre- 
•jende mannen, en sinds¬ 
dien is er in elk geval 


Belgische kranten speculeren orer bedrag 


Wellicht hoog losgeld 
voor ontvoerde jongen 


naar buiten toe taal noch 
teken van de jongen ver¬ 
nomen. De ouders en de 
politie ontkennen enig le¬ 
vensteken van het kind 
te hebben ontvangen. 

Begin deze week kwa¬ 
men er berichten los dat 
er contact zou zijn ge¬ 


weest met de ontvoer¬ 
ders. Reden daarvoor 
was de plaatsing van een 
merkwaardige adverten¬ 
tie op de voorpagina van 
de Vlaamse kranten van 
dinsdag. De werknemers 
van een viertal vestigin¬ 
gen van de firma Beau- 
lieu, het textielconcern 


van de familie De Clerck, 
betuigen daarin hun me¬ 
deleven met de ouders. 

Maar de vorm en de 
woordkeuze van de ad¬ 
vertentie deden onmid¬ 
dellijk het vermoeden 
rijzen dat hierbij geen 
sprake was van een sym¬ 


pathieke actie van het 
personeel, maar van een 
vorm van contact tussen 
de ontvoerders en de fa¬ 
milie. De tekst van de 
advertentie zou door de 
ontvoerders zijn gedic¬ 
teerd. 

Alle Belgische kranten 
meldden woensdag dan 
ook dat het einde van de 
ontvoering in zicht was, 
ook al omdat de justitie 
plotseling totaal onbe¬ 
reikbaar bleek. Maar of 
het om de echte ontvoer¬ 
ders gaat is nog onduide¬ 
lijk. Al eerder werd be¬ 
kend dat de familie door 
diverse mensen is bena¬ 
derd die zich voor de ont¬ 
voerders uitgaven. 


tJuropese Connuissie presenteert groenboek’ 

Wegvervoer in Europa 
zal duurder worden 


DOOR HANS DE BRUIJN 


BRUSSEL - Het wegvervoer in 
Europa zal duurder moeten wor¬ 
den. Transporteurs zullen meer 
moeten gaan betalen voor de onkos¬ 
ten die zij, onder andere op milieu¬ 
gebied, veroorzaken. Veel produk- 
ten die nu over de weg vervoerd 
worden, zullen daardoor duurder 
worden. Het vervoer per trein, boot 
of vliegtuig moet worden bevorderd 
om de Europese wegen te ontlasten. 


Europese milieu kan de belasting 
die daar het gevolg van is niet aan. 
In het groenboek worden geen con¬ 
crete voorstellen gedaan, maar wor¬ 
den vooral de problemen geschetst. 
Volgens Van Miert moet het weg¬ 
vervoer de kosten die het veroor¬ 
zaakt betalen via hogere accijnzen 
en hogere motorrijtuigenbelastin¬ 
gen. Nu draagt men slechts een 
fractie bij in die onkosten. „Het 
wegvervoer is nu vaak nog goedko¬ 
per dan het spoor; dat moet veran¬ 
deren.” 


0 ' ' 

Contract vervalt als andere EG-landen aan Taiwan leveren 

! Voor waar den aan 

el 

; akkoord met China 


Dat staat in een 'groenboek’ over 
het Europese vervoer en het milieu, 
dat gisteren door de EG-transport- 
commissaris Karei van Miert is ge¬ 
presenteerd. Volgens hem nadert 
het wegvervoer zijn grenzen ’en 
dreigt een onbeheersbare situatie 
als we er nu niet iets aan doen’. De 
Europese Commissie komt later dit 
jaar met voorstellen om het wegver¬ 
voer te beperken. 

„Als het beleid niet verandert, zal 
het goederenvervoer over de weg in 
2010 met 40 procent zijn gegroeid,” 
zei de Belgische commissaris. Ook 
het particuliere autogebruik zal dan 
sterk zijn gegroeid. „Er dreigt een 
situatie dat al in 2000 een op de 
twee mensen een auto heeft.” Het 


Een samenhangend transport- en 
milieubeleid moet volgens de Com¬ 
missie bestaan uit strenge, goed 
nageleefde milieunormen, het be¬ 
vorderen van alternatieve vervoers¬ 
mogelijkheden via belastingvoorde¬ 
len, verbeteren van het openbaar 
vervoer en wetenschappelijk onder¬ 
zoek naar schonere brandstoffen. 

Celstraffen 
voor vijf 
skinheads 


parlementaire redactie 


“ ko 
I 


Haag — Het ’herenak- 
^ ord’ met China over de 
^Penleveranties aan Taiwan 
als China zijn import 
Nederland niet opvoert, 
contract vervalt ook als 
g militaire leveranties van 
dere EG-landen aan Taiwan 
door de vingers ziet. Dat 
re • Premier Lubbers giste- 
de Tweede Kamer dui- 
gemaakt. 

^^ister Andriessen van Economi- 
slota formuleerde het in het 

^ 'ciebat over de afgeketste duik- 


b, 


potorder zo: „Het is een beetje 


gg '^^•'schtig om tegen China te zeg- 
gaa mag. Maar wij 

lih S^woon van die veronderstel- 

uit.” 

rino^f ^ het debat gaven de rege- 
s^g^^'^^cties van CDA en PvdA 
HbM kabinetsbesluit dat de 

aajj^Scen duikboten mag leveren 
Tg ..^^iwan, terwijl van radarleve- 
HSa door het defensiebedrijf 
Seen Franse moederbedrijf 

Ow probleem werd gemaakt. De 
fracties vonden het een 
^ht kabinetsbesluit. 

Bet ■ 

^ ' 2it bijna de hele Kamer dwars 
jg ^hina Nederland discrimineert, 
de levering van Franse fre- 
aan Taiwan maakt China 
(b *?®rs geen bezwaar. Alle fracties 
halve Groen Links) vinden dat 
jgjd^rland voortaan wèl strategi- 
It, ^ goederen aan Taiwan moet 
sta^hen leveren als andere EG-lid- 
re voor dezelfde of vergelijkba- 
ligu' • örders exportvergunningen 
zy hen verleend of dat van plan 
stj, , doen. Een motie van deze 
Qj, . *^irig werd door D66 ingediend, 
gg^^^ Links is als enige fractie te- 
van zowel de levering 
(aj .duikboten als radarapparatuur 
niet via Frankrijk) aan Tai- 

^2oek 

^iïiH 

drioc begin mei vertrekt An- 

naar China. ,,Ik ga daar 
^en orderboek. En dat 
htan aldus de bewinds- 

verwacht betrekkelijk snel 
be 


on in de handelscijfers. 


kraakte het kabinetsbe- 
Saat toonaarden. „Nederland 

®en *^.*^*Pong door de bocht voor 
Van fhject regime. Het orderboek 
Snpi/V^'^hossen blijft leeg,” zo voor- 
het VVD-Kamerlid Blaauw. 

bewindslieden ont- 
gen ■ h hij de RDM verwachtin- 
ejjn gewekt over een mogelijke 
(lg^^*^''^ergunning. Toen de Rotter- 
december in particu- 
handen overging ging de over- 
hij de prijsbepaling vanuit 
gegg order geen groen licht 

zou worden, aldus An- 

^‘essen. 


Luchtmobiele 
brigade start 
m september 

- De eerste lichting van 
brjp vormen Luchtmobiele 

Pe o 1 • CP 1 september aan 

^c^Bing van ongeveer een half 
Van een woordvoerder 

teren u ^‘^m^il'^hjke Landmacht gis- 
Uit t hekend. De groep zal bestaan 
'veehonderd militairen. 


Bet • 

^lke*t bedoeling dat de brig 

kittj<iw maanden met dit aaj 

Sï-oelt wordt. Uiteinde 

ten Lr® hrigade uit tot 2100 sol 

worden gesteund d 
Sen geyechtshelikopters en 1 
heli’^^^wintig en dertig transp 
gen L. h^^hasis van de vlieg 
Schaif ^Bze-Rijen, terwijl de m 
gelegerd worden in 
bas-; Jekazerne te Arnhem. De vl 
Plaaf ^®clen fungeert als opsl 
hioepi Ginkelse Hei wc 

^hgade oefenterrein van • Aanhangers van de extreeni-rechtse Konservatieve Partij roepen kiezers op tijdens tussentijdse verkiezingen in PoU 
chefstroom in Zuid-Afrika, te stemmen op hun kandidaat Beyers. Hun oproep sloeg aan, want Beyers versloeg de 
kandidaat van de regerende Nationale Partij ruimschoots. 


Foto: EPA 


KP wint tussentijdse verkiezingen 

Forse nederlaag 
voor De Klerk 


DOOR PETER VAN NUlJSENBURG 

POTCHEFSTROOM - De Natio¬ 
nale Partij (NP) van de Zuidafri- 
kaanse president F.W. de Klerk 
heeft gisteren een verpletterende 
nederlaag geleden bij de tussen¬ 
tijdse verkiezingen in Potchef- 
stroom in de provincie Trans¬ 
vaal. De nationalisten verloren 
hun zetel aan de extreem-rechtse 
Konservatieve Partij (KP). KP- 
kandidaat Beyers kreeg 9746 van 
de in totaal 17452 uitgebrachte 
stemmen, 2140 meer dan zijn 
NP-rivaal Kruger. Ruim 75 pro¬ 
cent van de blanke kiezers ging 
gisteren naar de stembus. Bij de 
^algemene verkiezingen van drie 


jaar geleden, had de NP hier nog 
met een meerderheid van ruim 
1500 stemmen gewonnen. 

De nederlaag in Potchefstroom 
is een ernstige tegenslag voor de 
Zuidafrikaanse president en kan 


verstrekkende gevolgen hebben 
voor het politieke klimaat in het 
land. De Klerk had de verkiezing 
uitgeroepen tot de 'barometer 
van de stemming onder de blan¬ 
ken’ en daarmee tot een referen¬ 
dum over zijn hervormingsbe¬ 


leid verklaard. Voor de KP was 
de vraag wie de meerderheid van 
de blanken vertegenwoordigt, de 
inzet van de verkiezingen. 
Hoewel de nationalisten reke¬ 
ning hadden gehouden met een 
kleine nederlaag, kwam de klap 
gisteravond zeer hard aan. 

De KP zal nu haar eis voor nieu¬ 
we algemene verkiezingen 
kracht bijzetten. De uitslag bete¬ 
kent volgens de partij dat de 
blanke kiezers de onderhande- 
lingen die De Klerk voert met de 
zwarte oppositie over de toe¬ 
komst van het land uit alle 
macht verwerpen. De blanke 
kiezer zou zich nu uitspreken 
voor een ’eigen vaderland voor 
de Afrikaner’. 


DEN HAAG - De politierechter in 
Den Haag heeft gisteren vijf van de 
zes voorgeleide skinheads veroor¬ 
deeld tot celstraffen waarvan delen 
voorwaardelijk, conform de eisen 
van de officier van justitie. 

Drie skinheads van 23 jaar uit Den 
Haag en Rotterdam kregen vier en 
drie maanden cel, waarvan twee 
maanden voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar. Zij schopten 
en sloegen op 2 februari een 35-jari- 
ge Haïtiaan onder het slaken van 
racistische kreten. Zij moeten geza¬ 
menlijk een vordering van het 
slachtoffer van 2.750 gulden beta¬ 
len. Eén gedagvaarde skinhead 
werd vrijgesproken omdat de rech¬ 
ter twijfelt aan zijn betrokkenheid. 

Twee andere Haagse skinheads van 
23 en 25 jaar werden veroordeeld tot 
zes weken cel waarvan drie weken 
voorwaardelijk. Zij zijn schuldig be¬ 
vonden aan openlijke geweldple¬ 
ging tegen een groep buitenlanciers 
op een tramhalte in de De Heem- 
straat in Den Haag. Een man werd 
hierbij geschof)t en geslagen. 

Beide zaken, die los staan van el¬ 
kaar, vonden plaats in het eerste 
weekeinde van februari. Politie¬ 
rechter mevrouw Timmermans 
sprak bij het uitspreken van haar 
vonnis van een penetrante geur van 
discriminatie. 

Sjaposjnikov wil 
’muhinationale’ 
GOS-vredesmacht 
Nagorno Karabach 

MOSKOU - GOS-opperbevelheb- 
ber maarschalk Sjaposjnikov wil 
een 'multinationale vredesmacht’ 
van het Gemenebest naar Nagorno 
Karabach sturen. ,,De spanning 
blijft er stijgen, de situatie wordt 
steeds dreigender,” schrijft Sjaposj¬ 
nikov in een door Tass gepubliceer¬ 
de brief aan de GOS-presidenten. 
De vredesmacht moet een regel¬ 
rechte oorlog tussen de voormalige 
Sovjet-republieken Azerbaidzjan en 
Armenië voorkomen. „De orde 
moet worden hersteld, de interetni¬ 
sche problemen opgelost en de si¬ 
tuatie gestabiliseerd,” aldus Sja¬ 
posjnikov. 

Vermoedelijk zal zijn verzoek be¬ 
leefd terzijde worden geschoven. 
Precies vier jaar geleden stuurde 
Sovjet-president Gorbatsjov met 
hetzelfde doel militaire eenheden 
naar de omstreden enclave. Sinds 
die tijd zijn er ruim elfhonderd do¬ 
den gevallen. Bij beschietingen van 
het Azerbaidzjaanse leger op Kara- 
bachs hoofdstad Stepanakert vielen 
woensdag twintig doden, meldde 
Tass. 


Om aanslagen op defensie-materieel te voorkomen 

CDA: hekken onder stroom 


Van onze pariementaire redactie 


DEN HAAG - Het CDA wil kost¬ 
baar defensie-materieel voortaan 
beter beveiligen tegen aanslagen 
door het onder stroom zetten van 
hekken. Ook willen de christen¬ 
democraten meer honden inzetten 
voor bewaking van terreinen. Mi¬ 
nister Ter Beek (Defensie) voelt hier 
echter niets voor, zo liet de be¬ 
windsman weten in een debat in de 
Tweede Kamer. 

De Kamer wilde weten wat de 
maatregelen zijn die de minister 
neemt naar aanleiding van de aan¬ 
slag op helikopters op de lucht¬ 
machtbasis Deelen, enkele weken 


geleden. Ter Beek vindt electrifica- 
tie echter geen goed middel om de 
bewaking te verbeteren. „In een de¬ 
mocratische rechtsorde gaat dat te 
ver.” De minister betitelde deze op¬ 
lossing van CDA’er De Kok als 
’Oosteuropees’, waarin het gevaar 
schuilt dat het zal leiden tot het leg¬ 
gen van landmijnen ter beveiliging 
van militaire objecten. 


Ter Beek wil liever eerst onderzoe¬ 
ken welke maatregelen nodig zijn 
om de bewaking te verbeteren. 
Daartoe wordt het huidge beveili- 
gingssplan aan een 'kritische herbe¬ 
zinning’ onderworpen. Militaire 
objecten met grotere kans op aan¬ 
slagen moeten beter bewaakt wor¬ 


den. De minister liet, daarbij ge¬ 
steund door de Kamer, wel alvast 
weten geen beroep te zullen doen 
op particuliere beveiligingsdien¬ 
sten. 

Ter Beek denkt aan de inzet van 
meer technische middelen als vi- 
deo-camera’s en een betere training 
van dienstplichtige militairen voor¬ 
dat zij de bewaking van terreinen 
Crijgen toevertrouwd. Pas na de ba¬ 
sisopleiding van twee maanden en 
in bezit van een schuttersdiploma 
zullen dienstplichtigen voortaan 
worden ingezet, zo beloofde Ter 
Beek de Kamer. Nu worden sommi¬ 
ge dienstplichtigen al na enkele 
dagen opleiding zonder kogels op 
wacht gezet. 


Zes ontsnapte asielzoekers weer opgepakt 


SCHIPHOL - Zes van de veer¬ 
tien asielzoekers, die dinsdag¬ 
avond ontsnapten uit het asiel¬ 
zoekerscentrum op Schiphol- 
Oost zijn gistermorgen al weer 
opgepakt. 

Enkele uren na de ontsnapping 
werden twee Liberianen en twee 


Nigerianen in de buurt van het 
Amsterdamse bos aangetroffen. 
Gisterochtend pakte de politie 
van Amstelveen nog twee asiel¬ 
zoekers op. 

In totaal bevonden zich gisteren 
eenentwintig mensen in het 
asielzoekerscentrum, dat een ca¬ 


paciteit van veertig personen 
heeft. Het centrum op Schiphol- 
Oost, waaruit regelmatig asiel¬ 
zoekers ontsnappen, sluit dit 
voorjaar als in Amsterdam Zuid¬ 
oost een nieuw, beter beveiligd 
opvangcentrum in gebruik 
wordt genomen. 


(ADVERTENTIE) 


EIGENTIJDS KLASSIEK ÉÉN VAN DE 8 SPECIAALZAKEN IN 
NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER. 

R.A.C. - Hogenelsl ■ Caslle Furnilufe - Bevan Funnell - Koekoek - van Besouw - 
Spakman - Ghyczy ■ Heidense - Drexel Herilage - Bielefelder - Crange - 
Gasparucci ■ Mondo - JAS ■ Fischbacher ■ Rausch ■ Saheo Hesslein ■ Bench. 


(Vtaasnieiderweg 33, Roermond Telefoon 04750- 16141 

Openingstilden Maandag 13 00 - 18 00 uur. Di t/m vr 9 00 • 18,00 uur 
Za 9 30 - 17 00 uur Donderdag koopavond 
\ 

i\_ 

uit \ 

1 


I 

• .\i(ls 

In de laatste acht maanden \ an 
1991 zijn meer dan een miljoen 
mensen besmet met het aidsvi- 
rus HIV. Negentig procent van 
hen zijn volwassenen, tien pro¬ 
cent kinderen, geboren uit se¬ 
ropositieve moeders. Ruim dc 
helft van de in die periode be¬ 
smetten leeft in zuidelijk .Afri¬ 
ka, een kwart in Azië en Ocea- 
nië en een zesde m Zuid-Ame- 
rika. Ruim negentig percent 
van de besmettingen vond 
plaats door heteroseksueel ge¬ 
slachtsverkeer. 

• New Kids 

Een 18-jarige Zuidkoreaans 
meisje is aan de verwondingen 
overleden die zij opliep tijdens 
een concert van de Amerikaan¬ 
se rockgroep New Kids on the 
Block. Het meisje was in coma 
geraakt, nadat honderden hys¬ 
terische fans het podium pro¬ 
beerden te bestormen en er 
vervolgens paniek uitbrak. 

• Moord 

Een 26-jarige inwoner van 
Leeuwarden heeft bekend de 
28-jarige Ilhan Yesil uit Hee- 
renveen op Eerste Kerstdag te 
hebben vermoord. De politie 
arresteerde eerder al de vrouw, 
broer en zus van het slachtof¬ 
fer. Zij bekenden opdracht te 
hebben gegeven voor de 
moord, omdat het slachtoffer 
niet in de familiecultuur zou 
passen. Ze namen contact op 
met een 32-jarige man uit Leeu¬ 
warden die voor 20.000 gulden 
Yesil om het leven zou moeten 
brengen. Deze man heeft de 
moord op Yesil verv’olgens aan 
zijn 26-jarige vriend uitbesteed. 

• Poppenspef 

De SGP- en RPF-staten: 'ictie 
van de provincie Overijssel wil 
een verbod op het poppenspel 
’Eva wie ben je’. De fractie 
vindt het spel godslasterlijk. 
De Stichting Poppentejater Ro¬ 
sa voert het spel maandag 9 
maart op in het provinciehuis, 
ter gelegenheid van Internatio¬ 
nale Vrouwendag. 

• Noodbrief 

Het flesje met een schriftelijke 
noodkreet, dat anderhalve 
week geleden werd gevonden 
op het Noordzeestrand \ ,■ 
Terschelling, is afkomstig van i 
een 38-jarige Pool. Ontcijfering ! 
van de Poolse briefjes heeft uit¬ 
gewezen. dat de afzender ver¬ 
moedelijk ’in de war is', aldus 
woordvoerder Beima van de 
rijkspolitie te water in Leeu¬ 
warden. „Niets wijst erop dat 
de man wordt bedreigd of vast¬ 
gehouden.” Het onderzoek 
wordt wel voortgezet. 


• Kindermoord 

Doodseskaders in Brazilië ver¬ 
moorden elke dag meer dan 
twee kinderen. Dat blijkt uit 
een verlag van een Braziliaanse 
parlementaire commissie. Veel 
moorden worden gepleegd 
door professionele huurmoor¬ 
denaars. Sommige parlement¬ 
sleden en justitie-ambtenaren 
zouden medeplichtig zijn aan 
de moorden. 


• NS-kaartjes 

Dankzij het feit dat een compu¬ 
terstoring is verholpen kunnen 
de spoorwegen weer onbelem¬ 
merd nieuwe O V-j aar kaarten 
en kortingskaarten uit gaan ge¬ 
ven. De computerstoring was 
er begin deze maand debet aan 
dat de produktie van nieuwe 
kaarten m het honderd liep. 


• Punjab 

Militante sikhs hebben tijdens 
de verkiezingen in de Indiase 
deelstaat Punjab twee keer toe¬ 
geslagen in de industriestad 
Ludhiana. De opkomst in de 
stemlokalen is door de vrees 
onder de bevolking voor ge¬ 
weld laag. De Indiase autoritei¬ 
ten hebben in Punjab 300.000 
militairen en politie-agenten in¬ 
gezet om incidenten te voorko¬ 
men. 


• Asbestvinyl 

Mensen met asbesthoudende 
Novilon-vloerbedekking in 
huis, draaien zelf op voor de 
opruimkosten. Fabrikant For- 
bo in Krommenie kan daarvoor 
niet aansprakelijk worden ge¬ 
steld. Dit heeft de Haarlemse - 
rechtbank bepaald. 


• Restaurant 

Het personeel van de Tweede 
Kamer en de medew^erkers van 
de fracties willen weer ouder¬ 
wets worden bediend tijdens 
de avondmaaltijd in het nieuwe 
zelfbedieningsrestaurant, dat 
vorige maand geopend is. De 
commissie voor het restaurant¬ 
bedrijf adviseert kamervoorzit¬ 
ter Deetman om de zestig kel¬ 
ners en buffetmedewerkers de 
functie terug te geven w^aar- 
voor zij zijn opgeleid: ser\’eren. 
' B taarga aKÊie Zes jaarlang 


SONY CDPM 51 CD SPELER gram,muslicsc 2 ui.shuffleplay, A-Bre- 

CO sp^ met (tiverse progranmieer* peËviaalstanctsbedien^. tnkiusief af- 
hnkfifö zoals 2n drekte ^ektietoet- standsbedening. ArLnr.i4849 
sen en miizieklcalender. Mutti dscpro- VOGELZANGPnJS 
r 


OFFM-PERHAiUIO 


PHILIP 


399 

cansfBiienteff- 

test 

fÊecaiAer’91 PNUPSC0634CDSKLER 

Neuwe 1 bitstream D/A on^ 
2S&VQudge overssffnping voor een 
perlleMe geiudsweergave. Dubbele 
RS voor éénnia^ programmeren van 
uwfaMoriele nummers per CQ. Na CD-. 
inleg wxd deze drekt door de speler ■'4z 


herkend. Programmeerbare titels. In- 
stebare display hekleftieid, geheugen 
voor^ in tacfeód, automatisch, nor¬ 
maal of Random afdelen, inklusief af¬ 
standsbediening. ArLnr.izeor 
OUDE VOGELZANGPRklS 599.- 
VOGELZANGPflUS 
tie ..m:» 
I* 

m 


■ 

\ 1 f 

H 

_ 

H 


E 


i? 


AbsoiuiB topklasse cassettedeck m re 
Class AA. mei quartz drive motor. CD VOGELZANdSHftfS 


Aitnr.tsia» 


OF 


JVC 

•Tï APPLE «MCINTOSH CLASSIC 2/40 

Door zijn korripleetheid, veelzijdigheid 
en bedeningsgemak is de Apple Mac¬ 
intosh een ideale computer voor thuis. 
Zelfs een onervaren computergebrui¬ 
ker kan met behulp van de meegelever¬ 
de introduktiediskette snel wegwijs ra¬ 
ken op de computer. Doordat de com¬ 
puter kompakt en licht is en voor¬ 
zien van een handvat kan hlj-gemakke- 


lijk verplaatst worden. Technische ger-. 
gevens: 8 MHz 68000 processor, 40 
MB hard disk, 2 MB RAM. 3V2" disk 
drive (1,4 MB), beeldresolutie 512 x 
314 monochroom, muis, muisrnat, 
besturingssoftware, toetsenbord. Afm. 
25 X 34 x 29 cm. A(t:nr.7409 
OUDE VOGELZANGPRUS 3499,- 
VOGELZANGPRUS 


OF F 60,* PER MAAND 


^ ^ over de aanschaf, yan eeii nieuwe 

# 'É5 eèn CD spelêr of misschien wél uw eerste 

U verwacht dan kwaliteit en duurzaam- 
hi^^toi&W aankoop. Natuurliik stelt u ook hoge eisen aan 
^ ht^pi^'g^^ankoop. Natuurlijk stelt u ook hoge eisen aan 
de na^ÈQ^fV^iU aankoop. Gc»recte service is «dan van het 
grootste ^kerheid krijgt u nu aangeboden in dê vorm 

van het unieke "&s ja# garantieplan" van Afogelzang. Bij aankoop van 
uw nieuwe audio- entof yideoapparatum ontvangt u, voor een gering bedrag, 
een garantiecertificaat. a^ibledu^n staat dit be#ag vermeld* 

De eerste 2 jaar na aahk 0 op:!g^r|^ % g^antie, dus geen arl^ds- of 

erdëlenkosten. \bnaf het d^|B^ het,zesde jaar betaalt u alleen ^n ^ast tarief 

^ voor dé behandeling van uwtoèstid. hel "Zes jaar garantiefrfan^ ho# uf röet voor 

onaangenalne verrassingen te kpyien st^^^^j^)ecialisten van \bgelzang vertellen 4 meer! 


\fo 0 r het inbouwen van uw autoradio, auto¬ 
telefoon, enz:, kunt u terecht in ons service¬ 
centrum aan de Kruisstraat 12 in Heerlen. 


i ^ 

ft. 


© ©fgi [1 ® 


JVCAXnotOVraSTBiKER 


iogdbronneri. Aansluiligen voor 3 di- 


• I 3WTrTiTr^;i.>'1:tïlilfiJlS?«iJl<'JIU 


ter mei IQ liernxL Luxe uivoering 
met 2 X1Ó0 WM vermogen (8 Ohmji 
Opt SupaA mef GM driver voor Mas 
se AgeUd mei lage venorming en be- 
kxe lesiAalen b| beiasdng met ana- 


en voor 2hideprekers. mkn 

ai^ancl^3e#ning. 4it.«.t279i 

0UDEVO9a2ANGPRtJS2799, 

yOdl9,2AMM^ 

NOKIA GAUNOI^^^W^W 3ll#evan8^üjx.;Md 

KBIWOOD KR0452 L AUTORADIO 
CASSETTESPÉLK - 

Qa^etteradk) met CD wisselaaibedie 
ning, maximaal uitgangsvérmo^ 2 x 
25 watt of 4 x 15 Watt, diéf#lpreven- 
tieslede met semi-permanè#roeheu- 
genvoeding en draagbetige|.,.AMem- 
geheugen voor 24 FM/1\^4 een¬ 
ders, 4 luidsprekeruitgangeh met 
voor/achter balansregelaar en lijnuit- 
gangsregelaar. Automsffic reverse. 


KENWOODKb(>391 
CD WISSELAAR 

Automatischê CD wisselaar voor 10 
compact discs, te bedienen yia b.v. de 
KRC-452, digitaal filter met 4-voudige 
ovefsdmp(ing.Aiinr.4368 ^ 

VOGELZANGPRUS 


OF F40.-PER MAAND 


f' ‘SS. 


' i*i.v 


VTKLEU 


'tjr 'niiil 


WI 

EMMIIM 

lil 

l7n■^■ETTT^^'j! 

E 

ÏÏMM , ,.-S - 

: ; , '■'i'.iC'- : ; f'V ! 

: -.! iL:'.::' ^ 

■ .- 


IriiMiKiÊiiilïiiiiib 


, .: ..MWJil 
.'«fnfiSrïTï^B»:) I a'/lTeijir»'!, 11 ÏCAulfc 


f* rMf ! w^TiinrOi^mi i!»i SVt>Tl 
OFF55.>PER MAAND 
101 ~ 9 


I i":ï/ 

'ÉÉF^ .. . .. nurvNKiii 

spBrgsnmiv . ■ - ■.MsattaLs^sB 
AKMHOpHDISEr synchro startWro scaa ilH a-^ h 

Opip (iglaal rnUM^^teem bestaande AKAIC04i499niul8CDspBierniet6 5JK«!!5ÏÏ1JÏ^ B^Ê . 

uit <fefi*s- 4 ‘idk»,|H ^ogfn mmer(mvffl 2 h VIDEORECORDER \ m^élTik te bedienen inl#|§l a| 

MMAMMSgDIglabviiisleh^ nummeis,'.ip(vgwiTOkal^^ ge* - jWcteWSykferMBG^h^^^ ^ngbediejjij. Mnr. 14203 

2x32MAMvHinogn.10tBixtegr^ héugen vèórintöligent CD edi .VOGELZANGPRUS 

KiniequaiBBr. ingebomide surround systeeni afsteiKb^^ ders^ dtyerse prograrilmeeffunkties. 

pRioessor, iÉMM casseltedec^ Aiti«f.ti4*t^^^^ ^ 599 Panasonic 1 

K 


ünm— —I' > ■■■ n^i- *• 


Ubébmi^éMém&ém 


F40.-PERMAA 


• T • T • 


ULL1^L»iL. 4. Lil 


iüss éÊÜéi lèém iMM ^1 \ \ KI 


»t ^ ” .'7 ». •» - . 


PANASÖNICRFB20WERELD- 
GRUNDIGB BOY 36 STEREO ONTVANGER 

Sfl^^KLEUREN* ,.v^r4paglna’s. aanstel^ voor 2 ex^ (MSSEnESPELE^ Deze wéreldontvanger heeft 6 korte 

^ > terne luidsprelted, 99 rninuten sleep- Makkelijke poriabb cassette met 4 gotfbanden, FM/MG/L6 ontvangst, vé* 

cm rechthoekige Blaick Matrix kleu- timer. Aansluiting voor videorecotder, khepsbediening en automatische step. derikftfteliptoetsbédienirig en operaK 

20 hoofdtelefoon. Inktusief afstands^* Inkiusief hoofdtelefoon en afneembare -ftoii héte schadrelaar; Kompleet m^ 

WmijSftekverntegen,40vooHteuzBeen^^ dienipg.v^^ ‘ . . draa#@.Aii.n(.i488 

ders, tele^stdecoder met #iéjgen VQGÊUANGPRUé VOGELZAflGPRUS . ' VÖGEL^NGPRIJS : ■ 


OFF45,-PERMAAND 


1399 
199 
AKAIVSF300VHSVIDEO- Shuttte knop kum 0 snel #trw# 

ISCORDER ' zoeten naar bet juiste béÉl. Inkiusief 

‘li^ttgBift HQ vkieoracof(termd^^^ afstandsbediening niet lOD schsnn^ 
.responsesysteem en ?^DX'ltep#i,'SiArtkii4M' 
HeefteerftirrtervoorBpfogtamnfB’sh^^ . ' 


ES / 


ndieteiinMNSEr 

ZOerkompfeteiiiii^ BPI 

BBving beslaande ute - vert 

ndNBRmieVBIBTBKERmet Ik i 
eentteSteViBiOTnQgenvan 3^ eeii 


coniralVbor 


IbllDfAcon' 
n .■'•6 


tinMi 


I 


H-. Ü'Ti": xmin .< 1 vermogen van |enMnr kieur,ttentm 


diiiiit#tèoiWbenh|^ M 

ww^^Avjerstror,2'tegelbar8 / . 27 a 

mwrdeoningangen en AUX-aanSlui- Al£p7ÓB860llliBSRRBÉE&t 

JtóCTO.ÈSjSWJigSPHEKBB ' ' . irólüïfS 

2 NmafaUsiifite JDst tew*, uft 0 H,*ui» "•*'“*1 

Bl;Wteu§elp,wiiiw(en»Mtt • M A#1 


ISPÉNlNGSTUDDr: IW(- :^.0d4#b liüfi, bl. T/M VR. 09.30-ia()DUÜR. DONDERDAG KOOPAVOND 
1^2i.(X)imzATOyïV^^^ . ^ ; ■; 

JlflCTfrPA 260VERSTERKER 


> I V V f 


üKmwÈnMi 

lBPIBWl|ilf|l iJll fIB.'PIPUIHr carnavals 


llL(EFr.Z1.40%)BOVÉNP2.50Q,- 
Fiool ,-IMX.KREDETF10.000. 


De grootste specialist in beeld en geluid. 


ÈINDHpVEN; KERMANUS SOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19. MAASZICHT: WÓ/STRAAT Ity. 
m. SMEDENSTRAAT 2S. mpHN^HE DIENSÏÏAUDIO INBOÜWSTATION; KRUISSTRAAT 12^ HEERl£N 
Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 5 


TT ,_DOOR HENK DAM 

^NCHESTER - De 
l^annen en vrouwen die 
‘betaald worden om Geor- 
Bush aan zijn tweede 
termijn als president te 
l^^lpen, hadden hun ver¬ 
klaringen dinsdagnacht 
l^laar. ’We hebben gewon- 
en dat is enige dat 
lelt. New Hampshire is 
staat apart, en het re- 
^Itaat daar zegt dus niets. 
Be inwoners van New 
Bampshire zijn conserva- 
^ever dan waar dan ook. 
Büchanan is een eendags¬ 
vlieg.’ 

klonk allemaal redelijk, en 
et Werd door de leiders van 
iishs campagne allemaal met 
ërote zelfverzekerdheid en een 
agate glimlach om de lippen 
de honderden journalisten in 
'•ew Hampshire verteld. 

»^pin control”, heet dat op z’n 
i^erikaans, gebeurtenissen zo 
itleggen dat jouw kandidaat er 
goed mogelijk van af komt. 
de naakte waarheid is dat 
jf^ident IBush in het kleine staat- 
Hampshire zwaar afging, 
p^nt zijn Republikeinse uitdager 
ka ^’^'^dianan, enkele weken ge- 
den nog door functionarissen 
an het Witte Huis met een min- 
dhtend handgebaar afgedaan, 


Droomuitslag voor Republikeinse uitdager Buchanan 

Bush gaat af in 
New Hampshire 


De 

Republikeinse 
kandidaat Pat 
Buchanan 
triomfeert na de 
verrassende 
verkiezingsuit¬ 
slag in New 
Hampshire. 

Foto: AP 


kreeg maar zo’n 16 procent stem¬ 
men minder dan hij. 

Peilingen hadden de laatste dagen 
wel duidelijk gemaakt dat Bucha¬ 
nan in de lift zat. Dat hij evenwel 
zo dicht in de buurt van Bush 
kwam, kan ook voor Buchanan 
niet meer dan een droom zijn ge¬ 
weest. Voor het Witte Huis was 
het in ieder geval een nachtmer¬ 
rie. 

In de eerste plaats is Buchanan 
een uitermate extreem denkende 
kandidaat. Hij voert campagne op 
een zo radicaal conservatief pro¬ 
gramma dat hij soms niet hele¬ 
maal van deze wereld lijkt. Van zo 
iemand zo nipt winnen is een bla¬ 
mage voor de president. 
Bovendien: in New Hampshire 
winnen - en Buchanan is bij de 
Republikeinen uiteraard de more¬ 
le winnaar - levert massa’s publi¬ 
citeit op, en dus geld voor tv- 


(ADVERTENTIE) 


Xè ■ PERZISCHE CX TAPIJTEN 

Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 046 - 713650 

RUIMT OOK 


Maan... U moet wel snel zijn! reclames, en dus een groeiend 
aantal stemmen. 

De campagneleiders van Bush 
hadden gehoopt, dat Buchanan in 
New Hampshire hooguit 30 pro¬ 
cent van de stemmen zou halen. 
Dan zou hij als een irrelevantie 
.kunnen worden afgeschilderd. 

Dat zou de geldschieters kop¬ 
schuw maken, en dat zou de vroe¬ 
gere tv-commentator al spoedig 
tot afhaken hebben gedwongen. 
Maar nu is een heel ander verhaal 
ontstaan. Buchanan kan nu met 
het aureool van de winnaar om 
zich heen naar de volgende staten 
gaan waar voorverkiezingen wor¬ 
den gehouden. Hij zou het in het 


conservatieve zuiden — waar op 
10 maart massaal wordt gestemd 
- wel eens heel behoorlijk kun¬ 
nen doen, en dus in de race blij¬ 
ven. 

Door het resultaat van New 
Hampshire dreigt de campagne 
van Bush voor de situatie te wor¬ 
den geplaatst dat ze tot mogelijk 
zelfs de Republikeinse conventie, 
in augustus, met de luis in de pels 
die Buchanan is, moet leven. Als 
Bush de komende maanden con¬ 
stant tegen een uitdager in zijn 
eigen partij moet vechten, haalt 
dat zijn status als onaantastbaar 
president omlaag. Hij heeft dan 
ook minder tijd om zich op zijn 
werkelijke tegenstander te con¬ 


centreren: de Democraat tegen 
wie hij in november in de finale 
moet. 


Dat Bush in zijn eigen partij ken¬ 
nelijk al zoveel tegenstand heeft, 
verzwakt in die finale zonder 
meer zijn positie. Tenslotte kun je 
er donder op zeggen, dat het door 
de Democraten geleide Congres, 
dat nu bloed ruikt, het Bush de 
komende maanden heel moeilijk 
gaat maken. 

Precedent 

De afgang die Bush gisteren in 
New Hampshire beleefde, heeft 


dus een hele reeks ernstige gevol¬ 
gen voor hem. Er is ook nog het 
historisch precedent: zittende pre¬ 
sidenten die in New Hampshire 
niet ten minste 65 procent van de 
stemmen haalden, zijn nog nooit 
herkozen. 

Het is mede daarom, dat presiden¬ 
ten als Truman en Johnson bij 
vergelijkbare nederlagen in het 
noordoostelijke staatje de eer aan 
zichzelf hielden, en zich uit de ra¬ 
ce terugtrokken. 

Het is niet te verwachten dat 
Bush dat voorbeeld zal volgen. 
Om te beginnen is het wel heel 
onwaarschijnlijk dat hij niet de 
Republikeinse nominatie zal krij¬ 


gen. Want zoals gezegd, Buchanan 
is een radicaal met tal van radicale 
uitspraken op zijn naam. De cam- 
pagnestaf van Bush hoeft maar 
door Buchanans vele columns en 
tijdschriftartikelen te bladeren 
om een weelde aan racistische, 
anti-semitische, anti-homoseksu- 
ele, xenofobe en andere enge uit¬ 
spraken te vinden. 

Reken er maar op dat die uitspra¬ 
ken de komende weken hun weg 
naar de Amerikaanse media en de 
tv-reclames zullen vinden. Want 
maar een klein deel van het Ame¬ 
rikaanse volk denkt zo benepen 
als Buchanan, en daar zal de cam¬ 
pagne van Bush dus gebruik van 
gaan maken. 

Buchanan deed het bovendien zo 
goed in New Hampshire omdat de 
economie in die staat er zo slecht 
voor staat. Dat is elders in de VS 
lang niet overal het geval. Verder 
zijn er nu voor het eerst echte te¬ 
kenen dat er een einde aan de re¬ 
cessie zal komen, dus die voe¬ 
dingsbodem is voor Buchanan 
aan het verdwijnen. 

Democraten 

Bush zal dus uiteindelijk zeker 
van Buchanan winnen. Dan moet 
hij tegen de Democratische geno¬ 
mineerde in de ring, en het gerust¬ 
stellende van de uitslag van New 
Hampshire is voor hem, dat ook 
de Democraten geen reden tot 
grote vreugde hebben. Ex-senator 
Paul Tsongas uit Massachussetts 
won, maar hij wordt door de 
meeste deskundigen te cerebraal 
en te weinig charismatisch geacht 
om de Democratische kiezers in 
de rest van het land in zijn ban te 
krijgen. 

Bovendien won Tsongas met min¬ 
der groot verschil van de gouver¬ 
neur van Arkansas, Bill Clinton, 
dan de peilingen tot gisteren had¬ 
den voorspeld. Het is dan ook 
Clinton die in het voordeel is. Hij 
komt uit een zuidelijke staat, en 
hij zal het daarom naar verwach¬ 
ting op 10 maart. Super Tuesday, 
als veel zuidelijke kiezers gaan 
stemmen, goed doen. 

Clinton maakt dan ook in deze fa¬ 
se een betere kans op de nomina¬ 
tie dan Tsongas. Maar Clinton 
heeft grote geloofwaardigheid- 
sproblemen. Er ligt de affaire- 
Gennifer Flowers, de zangeres die 
zegt dat ze 12 jaar lang een ver¬ 
houding met hem had. Er ligt de 
affaire-dienstplichtontduiking. 

Men kan het aan de campagne 
van Bush overlaten om Clintons 
karakter tot inzet van de laatste 
strijd te maken, en daar staat Clin¬ 
ton zwak. Wie weet bovendien, 
wat er verder nog over hem aan 
het daglicht komt. Er zijn onder 
meer geruchten over nog meer 
buitenechtelijke avonturen... 

Het is om die redenen dat op di t 
moment de meest waarschijnlijke 
opvolger van Bush nog altijd 
Bush zelf is. Tenzij een werkelij k 
aantrekkelijke Democratische 
kandidaat (gouverneur Cuomo, 
Afgevaardigde Gephardt, senatc r 
Bentsen) alsnog binnen enkele 
dagen de sprong in het diepe' 
waagt. 


De lidstaten van de 
^uropese Gemeenschap 
hebben de erkenning van 
de onafhankelijke 
republiek Macedonië 
Voor onbepaalde tijd 
nitgesteld. Hiertoe is 
maandag op de 
Vergadering van de 
ministers van 
buitenlandse Zaken van 
de EG in Lissabon 
hesloten. Een en ander 
gebeurde op fel 
aandringen van 
riekenland. De regering 
Van premier Mitsotakis 
had zelfs gedreigd met 
een veto voor het geval 
de Eg zou besluiten het 
Verzoek uit Skopje te 
honoreren. Het lijkt er 
®.S^ter op dat de meeste 
EG-landen niet bereid 
2ijn nog lang rekening te 
^üden met de Griekse 
bezwaren en volgende 
maand tot erkenning 
zullen overgaan. Minister 
Van den Broek van 
buitenlandse Zaken 
.preludeerde daar in 
issabon al min of meer 
foen hij zei dat ’het 
p^uld van de rest van de 
bG met de Grieken een 
beetje op raakt.’ 


-^-.__g QOR FRITS SCHILS 

^^^^bEN - Vorige week 

griii ® in de Noord- 

suekse havenstad Thessalo- 

hon miljoen mensen te 
hin ^ grootste de- 

in de naoorlogse 
L^uiedenis van Grieken- 
''^^rd genoemd. De 
erb-^^^ protesteerde tegen 
van ’Joegosla- 
kei ^ ^scedonië. Alle win- 
if. scholen en bedrijven 

ble- 

kfiyi 1 f ^uten. Honderden 
in Grieks- 
Thracië en Epi- 
u uidden een half uur 
um burgers aan te 
uoedigen mee te demon¬ 


Argwanend Griekenland blijft zich fel verzetten 

Erkenning Macedonië heeft 
veel voeten in de aarde 


® SOFIA 


BULGARIJE 


streren in Thessaloniki. Op 
blauw-witte spandoeken 
(de Griekse nationale kleu¬ 
ren) maakten de demon¬ 
stranten duidelijk dat ’Ma- 
cedonië Grieks is en alleen 
Grieks’. In spreekkoren on¬ 
derstreepten ze wel hun wil 
tot goede samenwerking 
met de politieke leiding in 
Skopje. 

Bij de Grieken roept de bena¬ 
ming Macedonië herinneringen 
op aan Alexander de de Grote en 
Griekse glorietijden. Zij hebben 
er grote moeite mee dat er aan 
hun noordgrens een onafhanke¬ 
lijke staat ontstaat onder de be¬ 
staande benaming, die zij als 
Grieks erfgoed beschouwen. Bo¬ 
vendien zijn de Grieken er nog 
steeds van overtuigd dat ’Skop- 
je’ begerige ogen laat vallen op 
het Griekse Macedonië. Athene 
verwijst in dit verband onder 
meer naar het embleem op bro¬ 
chures en geschriften van de 
omstreden, invloedrijke ’Joego- 
slavisch’ Macedonische politieke 
beweging VMRO, die in het hui¬ 
dige parlement 37 zetels bezet. 
Het gewraakte embleem bevat 
de ster van de Macedonische ko- 
ningen uit de oudheid alsmede 
een kaartje van Macedonië met 
inbegrip van Thessaloniki en het 
schiereiland Chalkidiki. 

Het parlement van (Joegosla- 
visch) Macedonië heeft onlangs 
echter verklaard dat de repu¬ 
bliek niet uit is op territoriale 
claims en naar verluidt ligt het in 
de bedoeling dat een en ander in 
de nieuwe grondwet wordt ve¬ 
rankerd. 


Irritatie 

Tot dusver hebben alleen Bulga¬ 
rije en Turkije de nieuwe staat 
Macedonië erkend. In Athene 
heeft deze gang van zaken aan¬ PREMIER MITSOTAKIS 

...geen erkenning onder de naam Macedonië... 


vullende ongerustheid veroor¬ 
zaakt. De Grieken kunnen het 
maar moeilijk verkroppen dat 
Sofia deze stap heeft gezet, kort 
nadat Bulgarije en Griekenland 
een verdrag van goede nabuur¬ 
schap en nauwe samenwerking 
hadden gesloten. Maar met nog 
meer argwaan richten de Grie¬ 
ken hun oog op de gedragingen 
van Turkije, dat momenteel druk 
doende is zijn invloed naar het 
westen (Balkan), noorden (de vijf 
islamitisch georiënteerde vroe¬ 
gere Sovjetrepubliekenjen het 
oosten (Iran) uit te breiden. 

Joegoslavische Macedoniërs die 
al jaren lang voor hun inkopen 
naar Thessaloniki komen, klagen 
er over dat zij aan de Griekse 
grens worden tegengehouden en 


Foto: archief 

teruggestuurd. De Griekse rege¬ 
ring ontkent dit. Een andere 
Macedonische klacht betreft de 
inbeslagneming in Griekse ha¬ 
vens van hoeveelheden voor 
Skopje bestemde medische en 
telecommunicatie-apparatuur. 

De Macedoniërs zijn in grote 
meerderheid ingenomen met 
hun onafhankelijkheid. De afwij¬ 
zende Griekse houding veron¬ 
trust hen nauwelijks. De bevol¬ 
king steunt stilzwijgend de fragi- 
le regering van a-politieke 
experts, wier voornaamste doel¬ 
stellingen zijn internationale er¬ 
kenning te verkrijgen en een 
nieuwe grondwet voor te berei¬ 
den. Anders gezegd: Macedonië 
wil een volwaardige staat zijn. 
Het heeft daartoe zijn banden 


met wat eens Joegoslavië was, 
verbroken en zijn acht ambassa¬ 
deurs en veertig diplomaten uit 
Belgrado naar Skopje terugge¬ 
roepen. 


Begrip 


De republiek Macedonië werd in 
1944 door maarschalk Tito ge¬ 
sticht. Het feit dat de Macedo¬ 
niërs een natie in de federale 
staat werden, stemde hen tot 
grote tevredenheid, ook al bete¬ 
kende dit wel dat zij van meet af 
aan communistisch werden ge¬ 
domineerd. Tito is voor de Mace- 
donièrs nog steeds een levendig 
begrip. Zijn veelvuldige aanwe¬ 
zigheid op afbeeldingen in kan¬ 
toren, winkels en ondernemin¬ 
gen in Skopje en andere plaatsen 
getuigt daarvan. 

Wat de voedselvoorziening be¬ 
treft is Macedonië voor een groot 
deel zelfverzorgend, maar in ver¬ 
gelijking met Kroatië en Slove¬ 
nië zijn de kansen voor de nieu¬ 
we republiek om economisch te 
overleven, betrekkelijk gering. 


Bedreiging . 


Een belangrijke 'bijkomstigheid’ 
is de aanwezigheid in Macedonië 
van een Albanese minderheid, 
die dertig procent van de totale 
bevolking van 2,3 miljoen zielen 
uitmaakt. Niettegenstaande 23 
etnische Albanezen zitting heb¬ 
ben in het Macedonische parle¬ 
ment en het kabinet drie Albane¬ 
se ministers telt, beweren de 
leiders van die minderheid dat 
de Albanezen als tweederangs 
burgers worden behandeld. On¬ 
langs sprak het Albanese volks¬ 
deel van Macedonië zich per 
referendum uit voor autonomie 
van het overwegend Albanees 
georiënteerde oostelijke deel van 
de republiek. In Servië ziet de bevolking van 
de jonge staat echter de grootste 
bedreiging voor Macedonië. Tij¬ 
dens een bezoek aan Düsseldorf, 
vorige week, verklaarde de Ma¬ 
cedonische minister van Infor¬ 
matie Trenevski dat Macedonië 
momenteel wordt getroffen door 
een tweevoudige blokkade: in 
het noorden verhinderen de Ser¬ 
viërs de toevoer van levensmid¬ 
delen en in het zuiden werpen de 
Grieken soortgelijke hindernis¬ 
sen op. Voor Trenevski is de 
zaak duidelijk: Belgrado en At¬ 
hene doen gezamenlijk pogingen 
om erkenning van de republiek 
te dwarsbomen. Skopje blijft op 
snelle erkenning hameren, om¬ 
dat die - naar het hoopt - zal 
uitmonden in een zekere mate 
van veiligheid voor de republiek. 

De Macedoniërs die niet over 
een eigen leger beschikken, vre¬ 
zen tussen Servië en Grieken¬ 
land bekneld te raken, als het 
Westen hen niet meer ter zijde 
staat dan tot dusver het geval is 
geweest. 

Behoudens politieke en diplo¬ 
matieke steun willen de Macedo¬ 
niërs nauwere economische 
banden met Europa. Wegens een 
sterke daling van de export van 
onder meer textiel, lederwaren, 
wijn, groenten en fruit dreigt 
voor duizenden arbeiders in Ma¬ 
cedonië ontslag. Als gevolg van 
de strubbelingen met Serviërs 
en Grieken worden alle import- 
goederen via Bulgarije en Alba¬ 
nië aangevoerd. Mét Tirana 
onderhoudt Macedonië welis¬ 
waar goede betrekkingen, maar 
aangezien het Albanese wegen¬ 
net in volstrekt deplorabele staat 


verkeert, kunnen langs deze rou¬ 
te slechts beperkte hoeveelhe¬ 
den worden aangevoerd. 

Macedonië overweegt binnen af¬ 
zienbare tijd een eigen munt in 
te voeren. Meer uitvoer alsmede 
uitbreiding en modernisering 
van het toerisme moeten het 
land er economisch bovenop hel¬ 
pen. De regering in Skopje staat 
ook niet afwijzend tegenover het 
denkbeeld van een tol- of econo¬ 
mische unie met de andere sta¬ 
ten van het vroegere Joegosla¬ 
vië. 

Een doorn in het oog van de Ma¬ 
cedoniërs is de door Servië toe¬ 
gepaste informatieblokkade. 
Communicatielijnen die tot dus¬ 
ver via Belgrado liepen, zijn on¬ 
derbroken. Bij ontstentenis van 
een onafhankelijk Macedonisch 
persbureau komt daardoor de 
objektiviteit van de berichtge¬ 
ving danig in het gedrang. Tij¬ 
dens zijn bezoek aan Duitsland 
beschuldigde minister Trenevski 
de Serviërs er zelfs van elk be¬ 
richt dat betrekking heeft op de 
Macedonische onafhankelijk¬ 
heid, doelbewust te vervalsen. 

Als gevolg van de internationali¬ 
sering van het conflict van de 
totale Joegoslavische desintegra¬ 
tie herieeft de Macedonische 
kwestie in al zijn traumatische 
vormen. „De twintigste eeuw 
mag op de Balkan niet eindigen 
zoals zij begon,” verzuchtte on¬ 
langs de Macedonische premier 
dr Nikolai Pletsjev in een televi- 
sie-interview. Destijds, in 1912 
en 1913, zetten oorlogen dit woe¬ 
ligste gedeelte van Europa in 
vuur en vlam. é’lWW 
l#èi g$fiefive'de'£lr4Éfil9n5Aeaar 


y llmburgs dagblad 
economie Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 7 


z 


I ' 1 * 


- De internationale pro- 
tenhandel Alanheri is terug 
het winstniveau van 1989. In 
W heeft het bedi^f volgens 
.Voorlopige berekeningen een 
Jwnst geboekt van circa f 2 mil- 
> In 1990 moest Alanheri 
.legen nemen met een 30 pro- 
t lagere winst van f 1,4 mil- 


Alanheri boekt hogere winst 


m 


De omzet kwam vorig jaar uit op 
f 292 mUjoen tegen f 210 miljoen 
in 1990^ zp heeft Alanheri be¬ 
kendgemaakt. De omzetstijging 
houdt onder meer verband met 
ovemenüngen die in de loop van 
vorig jaar zijn geconsolideerd. 


Over het vierde kwartaal boekte 
het Venlose bedrijf, waarvan de 
aandelen staan genoteerd aan de 
parallelmarkt, een positief resul¬ 
taat van^een half miljoen gulden. 
In november meldde de onder¬ 
neming al dat de winst over de 


eerste drie kwartalen van 1991 
was verdrievoudigd van f502.000 
tot f 1,55 miljoen. 

Via haar volledige dochteronder¬ 
neming Verveco heeft Al^eri 
bovendien een meerderheidsbe- 
laïfg verworven in Mag Kft, in 
Boedapest. De onderneming had 
al intensief contact met Oost- 
Ëuropa. 


atssecretaris machteloos tegen ^coördinatiecentra 


AAG - Staatssecretaris Van Amelsvoort van Financiën 
1 kans Nederlandse bedrijven aan te pakken d.ie via 
ging in België belastingheffing over hun winst in gror 
ontwijken. In een vertrouwelijke brief aan de léden 
té vaste K^ercommissie voor Financiën schrijft de 
scretaris dat Nederland noch een^dig, noch binnen 
band, mogelijkheden ter beschikking staan het pelgi- 
hne te besteen. Het betreft de omstreden Belgische 
itiecentraregeling van 1932, waarvan volgens e>ïP^s 
duizenden bedrijven ge;bruik maken. - 


' i . r 


j bedragen aan vennoot^ 
akting de schatkist bier¬ 
en in we^ mate er 
^deriandse b^lriiyen 

wordt 'gcsnaaikt moet 
blijven. Eai rapport 
ir kunnen de Kamerleden 
yertrouwetijk inzién. 

'^^eriands concern dat in 
een coördinatiecentrum 
dtat voor andere concemon- 
** ondefsteunings-, voorbe¬ 
en hulpactiviteiten ver- 
^ -«ctaaiyoor kosten' maakt 
” minder b^a^ting dan 


g 4 bp 

in Trans 
irope Fund 

H3AM - Het ABP heeft zich 
1 ontpopt als bezitter van 
Tnms 

Mil het Gm- 
DÉffen aicfa hekéhd 

aar van lMl 2 >broc 8 ixt vah de 
van de Van jDorp Gro^p 
ikelen). 

er deze maand het Akzo 
nds al liet weten dat hét 
procent eigenaar is van 
«dfonds Pacific Asset Di- 
> voegde Pensioenfonds 
nin woensdag 5j45 proeft 


^ I f 
wanneer hetzelfde werk in Heder-, 
land zou worden verricht > 

In Nederland wórdt 'de briastbare 
winst van zo’n coönlmatieccmtrum^^ 
gesteld op (tènminsté). S procent 
van de kosten (huisvesting, perso¬ 
neelskosten en dergelijke). Bij ves¬ 
tiging van 1 ^ coördinatiecentrum 
in Brussel wordt de winstopisli^ 
over een veel smallere kostenbasiS 
berekend. Personèélskosten tellen 
niet mee. Het bel^grükste is dat 
inkomsten uit ftnanclèle dionshrér- 
lening, inclusief rente-opbien^ien 
feitelijk zijn vrijg^teld Vam wh^ 
belasting.. , 

Dë Kamerieden-^^l^péë^ 

vV'mugde^^l^^^ë^A). he^^ben ’ de 
afgelopen timé 'jaar adngëdrimgen 
op een onderzoek naar mogelijkhe¬ 
den def^BëlÉéh ëah te pakken. Lo; 
pende dat onderzoek kreeg de 
Nederlandse belastingdienst de op¬ 
dracht om Nederlandse concerns 
erop feotfSiJ^n: dgt geenszins vast- 
stond dat de beldstingontwijkings- 
constructie via België zou Worden 
getolereerd. Bouwbedrijf snijdt rotte plekken in VS 

Wilma’s ’kroOn’ 


in 


HSËRLEN - Jaar na Jaar heeft 
bouwer. Wilma International NV 
hoog opgegeven van zijn activitei¬ 
ten in de Verenigde Statmi. „De 
kroon op het werk,” heetten. Wilma 
Ine. en Wilma Beal Estate Investors 
tot voor kort nog in het Antwerpse 
hoofdkantoor van het Limburgsè 
familiebédriJf 

Deze week» maakte Wilma (in Ne¬ 
derland veiibgenwoordigd met WU- 
ma Bouw ih Weert en Wilma Vast¬ 
goed in Nieuwegein) echter plots¬ 
klaps, duidelijk dét de veel^oildig 
geroemde kroon in ettelijke scher¬ 
ven lag. Het bedrijf Vond dé Ameri- - 
kaanse adtiviteiten inmidctels zo’n 
enorm blok aan het been dat slechts 
een rigoureuze Oplossing afdoende 
werd gevonden: Wilma neemt over 
1991 met het afstoten van de Ameri¬ 
kaanse poot een verlies van 110 mil¬ 
joen gulden en ^ hoopt zo ov^ dit 
jaar weer erii leuk te kun- 

'nenpfesenterén. 

Dë' Nédêiiandse boii^wakéert mo¬ 
menteel, in ..één moetkjk periode. De 
bouw^s van kantoren, bedrijfs- en 
overheidsgebouw^ hebben met 
een forse tmiggaOS te maken. Te 
veel gebouwen vtorden gebouwd 
voor de leegstand. Minst^is even' 
hard Waren de klappen in de wor 
ningbouw. Wilma verkocht in 1990 
20 procent minder woningen en het 
afgelopen jaar wiard eeft vergelijk¬ 
bare teruggang voorzien. 

Na zes ftorissapte jaren Was 
het eerste jaar van t^^iigg^g. Hét 
op de AntiUen itigesqhrëvrii Wilma 
- in grootte het zev|tide bouwbe¬ 
drijf van Nederland ^ is de eerste 
bouwer die cijfers over het tegen¬ 
vallende jaar 1991 presenteert. De 
verwachting is dat andëre grote 
bouwers als HBG, Voütéf Stevip,» 
Ballast Nedam, NEtM Anistellaod, 
TBI Holdings (de 'igezpndé Ögem- 
dochters) en BiGd t^glópencte fe- 


munt 

ÜHSita 


^Ony v^rwaehÉ 
eèi^te veriies 


^ Sony 

kiriK 
sultaten zullen. presenteren. Het 
enige deel van de bouw waar nog 
groei in zit, de grond-, weg- en ym- 
terbouw, kan deze teruggang niet 
compenseren. V 

Gunstig mommt 

Het feit dat de bouw in Ned^^huid 
een . moeilijke tijd 'doormaakt, is 
voor Wihna overigens een gunstig 
moment om het Amerikaanse de¬ 
bacle af te schrijven. Voor het be¬ 
drijf is het prettiger om alle vuiltjes 
in ëén keer weg te poetsen. Eigen¬ 
lijk heeft de Limburgse bouwer ni^ 
lang gewacht: de vas^oedcrisis in 
de VS woedt.al enige jaren. Al eite¬ 
lijke banken rijn op de fles g^aan 
dóór een overmaat aan leningen 
met veel te hoog gewaardeerd vast¬ 
goed als onderpand. Kantoren staan 
leeg, aan nieuwbouw is geen be¬ 
hoefte en vastgoedbeleggers (Ro- 
damcof) hebben evenzeer flinke 
vo-liezen moéten slikken. 

Wihna iyas in de VS vooral actief in 
Texas, Atlaiita, Flmrida en Zuid- 
Califomiê. De voor deze geh^eh 
voorspelde economische g^oei ved- 
déed echt«r niet gebed aan de ver¬ 
wachtingen. l^oen rich ook nog de 
vastgoéderisis aandiende \nel uit¬ 
eindelijk ook het besluit om .müt te 
stappen; Overigens bestaat hét ge¬ 
loof in betere t^den in dn VS nog 
steeds: de &milié Ifaas - diy enige 
aaml^lhimidé^ van Wlhma - h^ 
Apidiki^iÉlise^^ uit het 

concern "gelicht en houdt zé voor d- 
gep rekening aan. Na een ingrijpen¬ 
de reorgan^tie wel te verstaan. 

Basis 

Het afstoten van de Amerikaanse 
activiteit^ doof Wi|i»i, moet vooral 
worden géziyn als h^riregsnijden 
van oen .fotte pJd^ Td^nderstelt 
wordt dsC be¬ 

drijfsresultaat van vorig jaar (55 
mjl^n), dit Wilma zo’n 150 tot 155 
miljoen gulden gaat kosten. Op een 
omzet van - voor 19^ g^hat * 
ruim een miljmd gulden is dat een 
micum bedrag. - 

«^jlgen-^'yidhio- 

gen dh' " fff 


•'As 


ouders in Fhiblic Sto- 
tional zijn de Noro 
<?oinpanitö - éeh club van 
me particuliere beleggers - 
hdang van. 37,6 procént en 
HSh* Bedrijfepeiisioenfonds 
^#|4dlhandéi<i0,9 procept).. 
fé^éerdér liet weten over 45 
*«01 de aandden PSI te be- 
tevens de directie 

«1 foiuls. 


Inimddéte wh ykn Amei^^ die 
instructié^yi^t ipgl^ vimA toaért' 
ihtrekkém "„Als HederhuM toch 
eenzijdig maatre^dép tiréfty geruft; 
tegé% ,-het coöri^^tiecdMtipip, 
Itténilf dit Heck^m^ ppdériie» 
\apP3^%in een prilèligé pofep^ri- 
tieporiÉé téa opzècbté yah öh#^é- 
inmlielrln Iriidén dieilet eoërdlh»^ 
tiéémitrujBi gedogen”, zo schrqft dé 
staatssecret&is. 

De Vaste Kamercommissies voor Fl- 
naPci^ ^Jéonopüsche Zdren 
hebb^"|l{^lpj^ pm eihd febrilari 
in md; d« staatssecre¬ 

taris van geSdadtten ié 
; dé materie. Iitdien de Kamer de op- 
: vatting van Vap-AiPdsvoort deelt 
zal vanaf 1 mamt Vast»staan dat de 
Belgische belastihgfoute wordt ge- 


in een l)randkast, was de sleutel verborgen^die de toegang tot 
kantjC^r 


eep vpriies van 30 fiiHjairiyeP (Éf ^ 
mihoen) te lijdap Ih het jaar dd 
wórdt afges^iötdj Mfk >Öé 

Japanse Consumenten kopmt pün- 
der nu de economie hm^ddrobs- 
kléurig voorstaat dap in> eerdere md ) éig^; grid ;Wh]^^ bekostigd, 
nri la dat zdfe origétwr 30 procent 
Wilmia staat nog evan sterk als de 
andere grote, Nederlriidse bouwers 
als gékekéP woedik naar de cijfers dochtd * póg.éepL. . 
dé' Dulld Alkfö^EDAM - Bi) het waren- 


weér op het winstniveau te krijgen 
van 1987, zó zegt voorzitter A. 
van de raad vtri bestüpr^ van de Ko¬ 
ninklijke, Bhaënkörf Beheer (KBB), 


huiske^h :Hiema gaat o£>nieuw het de ixmedern&difKhapjM van de He- 
mesr’hfhét-personedsbestand. Bo- ma, woensdaglh «ea mteryfew met 
vmlcg> da eerpere aankondiging van NRC tfondelshlad; v . ; ' 

de Itehui-4iibctie:(M 200 5 250 staf-,-< ' , 

functies verdwijtien. Zullen in de In ’&7 maakte de Hema roiid de lbO 


prpcépt bèschikbad^s^^iiïé wfh]EéI& 
Het loopt nu goed, Piear het kost 
nog teveel handen^'^éo Zegt hij. Vol¬ 
gens Maas kunnen de 150 banen 
eenvoudig geschraplf WQrdmt Omr 
dat de ^mpeste»distnhutie-medewer- 
ker» »jge^ vést . a^heidscon^^set: 
hehltetl''''" ' . 


LWlUi M 1 (■Birtm* it it viT‘ IWnK:^:j 


rMTTWn^TTT 


T’BlO 


n ''.S tTi) >Tw n ^ a'l rf;,H 111 


komeiide , jaren nog eens 150 ar- 
beidri^^aplseh bh de disteibutie- 
afd^mg verloren griui.. )ren^ 0 m. 
om ’ d é H 


eens 150 ar- iruhoen, guldep, wipst. ‘Volgen^^^^^^ 
ie disteibutie- 1991 grote^ 

P-, ^ de Hema-distribu- 

Hetna in 1994 tié. „Van afleartikrien was maar 60 


wdirectie^Vpp KBB:jeh deb<>h'^n^ 
ptotpp vandaag ppnièltw'ov^ de si^ 
nerikte^bh de Heiina. . Y 4 

olT.- ’r-'V; 


prïïH 

fc k-' 


Fruit 


Del Monte Foods International 
(DMFD, bet grootste bedrijf op 
het g^ed van vmebtesappen 
en ii^blikt fruit in Europa, 
gaat in het najaar naar de Lon- 
dense effectenbeurs. De aande¬ 
lenemissie moet ongeveer 450 
/nihoen pond (f 1,45 miljard) 
opbrengen en is daarmee, afj^e- 
zien van ixivatis«ringen, de 
^itxitste in jaren. DMFl was tot 
1989 onderderi van het Ameri¬ 
kaanse concmti RJR Nabisco 
en staat sindsdimi voUet^ los 
van de divisie vers fruit , van 
Del Monte, die word opgekocht 
door het inmiddels firiUiete 
concern Polly Peck. 


Honda 


De geconsoUdeerde nettowinst 
van de Japanse autoftdirikant 
Honda is in het depie kwartaal 
van het op 1 aiaril begonnnoi 
boekjaar met 36 procent ge¬ 
daald tot 10,7 miljard yen (f 154 
miljoen). Honda schrijft dit 
vooral toe aan de koersstijging 
van de yen tegenovo- de dollar 
mi hogme kostmi. De «mizet 
groeide met 2,7 {urocent tot 1,05 
tnljomi yen (f 15,1 miljard). 
Ov^ de eerste negen maanden 
van het boekjaso' daalde de 
winst met 13,5 procent tot 53,84 
mihard yen (f miljomt). 


ExpCHt 


De Braziliaanse {Mtesident ,Fer- 
nahdo fkAor de M^o he^ 
dinsdag'èen idan van twaalf 
puhtmi aangekondigd voor ver¬ 
laging van de erqporthefffingen 
en andere maatregelen om de 
uitvoer te bevorderen. Volgens 
de regering ligt de jtoaziliaanse 
export ver onder het potentie^ 
dat het land qua omvang heeft. 

• Raffinaderij 

Irak gaat emi olieraflinadmij 
bouwmi in Soedan. Iraakse 
oUe-éxpmts wmken verder ih 
Jemen, Jordanië mi Maurita¬ 
nië. Deze vier Icmdmi hebben 
tijdens de Golfocnrlog gesympa- 
thisemd met Irak. 

.•:.Sta^-.:Y 

De Taimtoeèe stahlfexxiiici^ 
Ornatube Ekiterprise gaat 400 
miljomi dollar investmmi in de 
bouw van een staallhbriek in 
Malaysia. De eerste fase van de 
bouw moet eind 1993,zijn.ai!ige- 
rond. Dé ^tyaiiett van Oimc^ 
be komen emi maand nadat 
China SteéU bet grootste staal- 
bedijf in Taiwan, een invesle- 
xing van 360 miljoen dollar m 
een staaffatoiek in Mdaysia óp ^ 
de lange baan iie^ ge 8 (^vmi. 
TaiaPui is een van de grootste 
buitenlaiidse investeerdms in' 
Malaysia. 

• Bier 

Het Franse levensmiddelen^ en 
drankenconoem BSN heeft 
bdang van 67 procent in ^ 
Griekse bierhrouwer Bennjn- 
ger HdUas verkochtasm J. Bqu- 
' tari «md Som, de grootste wj^. 
producent'te.OiStiomland.: 


b0ifrs 

'ïro 


•' ï: 
■.•in 


Jtdofdfndtei'-'.^ v.i(v'vf' .s.k. 
ABNAmroÖ' lYI' ''46.10. 46,10 

a J»« 6 ; « 6 .» 

ASGÖN 127,20 127,00 

Ahold 85,50 <510 

Akzo 143,30 143,6< 

Ahenb 192,50 192,50 

MM' .\!XiiO 


Cl rtl iT» !• V ' ol ^T»l 
1 < JM» ^ 'rtTii 4 9 


Améifceit.V'-'", ..t''.'*; AljBO'.-'''56,50 

tekcertj t'\> w.60 , 47!» 

BönumyVlc^ X „, , J8j0. . 67j» ^ 


Bjöiniï.Tetc.'' 
DAF ’ 
QoldeehePetr. 
DSM 

Ebevlercert' n 


43,70 43,40 

14.40 2^00 

133.40 131,30 

105,00 105,00 

]»,»> 109,70 


^25 


- — Alïlk'iJLji* •> ^ t ] 

iiH t 6 f AL?] 

V- 

LLLtS oT-A '/ViiTiijri . ^ 

j I iX< 

M * 4 f»T* I ' v; - • 

uiTt 6 i vfJy Toy 

\ rpTi-fvi \ f ro ifr 


S m 0 ^' 


Bwgnan-Heybraek 

Gev6.Ddft|ró 

Cai«ó.D6lftcett 

OmiulBtenL 

ClaiaDiiidD 

ConteMBehee 

Credill^ 

CrpwnvXl.ccrL 


CSMmcdMtet 

DAFoat . 
‘Ddainstmii. . . 
Dotooaux 
, sam 


Ky.f 

^i'r- 


SiiOpeF. 


i'*wi»pr'wifa*ö¥s;'i ■ 


■■ 
38;S0 


Roaneocte# 


BitrAei. 


TecmiMogrFuiui t9J0 
Titlt»iyP)uü9«td. i m» 
^TtaosSurAiad ' 
ThiéliaeJ'yai 


tiasSM 


4t20 43^ 


slilil 


1 l!r'“"TTniKI 


. ' veBoamni C’ 


. VóhnpeJSeëw- 

27» 1 ^»» 

VOCnrc , - 
wasaaneheert. 

11 

II 
3IM»' »J0 


nmasGiMp 


hteÖDteJteii 
wr 
1 


Hr'A'rr: 

I.- 
,:4m 


V4j 

■n 


.bekendmaken.'' Philips 
uit de gratie mi ver* 

^ '‘%emarlrt gjngmi 41;0(M1 
om. Bij de aandelen- 
' i • f g.' t ' 

u WjiJ^ 1 


tete^orsen AinstBFda» 

XaaOIie‘14UO-142» (M2») 
PhilipB 32»»» (32,40) 

, {V * 

UnOeTer 1»00-192» (19230) 

. ■ 1 

WMiMii. aandetan. ' J 

•.< ..cl 

ABbortsIncl 

ABNAmh)ffldprf. 

54,60f 
' '6,10 

, 55» 

' 0,16 

A^Amralflddiv. 

44»,' 

44 » 

ACF-Htidingc. ■■ 

34396^ 

'’34» 

AbrendGro^c, 

ISO» ' 
10,40 

1»» 

ABdOpfaansTl. "" 

.10» 

AHLBuUte 

3,»' 

420.» 

8»’ 

Ant Verft 

: ■ - 

AtacHfOdcert 

,117» 

118» 

Atbhm Groep 

■12^ 

.g» 

■48» 

'Atfaloa Groep nrc 

45» 

AubIndR’dmn 

w» 

;»» 

éAMGtop . .• 

»»? 

■.83» 230» 

Ml» 

334,» 

147» 


141». 

142» 

HALTEninB 


.-‘14» 

BALIhutUnit 

liOO 

14» 

DBG 

201,» 

2»» 

HCSTèdmolggc. 

. 1,»' 

1,W 

Heindwn Bold 

154,»'.. 

ist» 

Hoek’sUid). 

253» , 

253,» 

HoUBeoS. 

0» 

0,43 


HoopSKbaiik 

Itetcr0.préC 

DKlCaland' 

KaS'AasociBUe 

Kempen & Co 

Kteoe’sSoikeiw 

KbsdorWesseb 

KBB 


4I,« 1» 

iW 

' ^So 3750 

9,00 9,70 

1095,00 1690,0» 
33))0 33,50 


ÖnbatcbQnntp 
yetteehwClis 
Verfoeei ' 
VoUcerSteh 
Vredesteia ' 


OfestUiveStl'.. 
OfeetlnvJ.Vb: 
WottenKluver 


»» t»» 


m 2 .» 


.59,30 5940 

;i5y) 15,10 

43,50 43,30 


17,» -17,» 

114» 119110b 

2841» 


yqniiietiyper. 

V 4U9' 

'»,7i 

48» 

BksrQndBMeaE. 

N» 

10» 

CommëUJ'.l 

97» 

- 

ConatOim ■ 

/ »» 


Ooipm.OblFi . 


c. 

DoDrieEtecir. , 

('''' ISjift 

- n» 

DdaLLDoBorfl 

, 64» 

.84» 

D^UoydECU 

‘ 08» 

63» 

DettoLtojTllfix 

»76 

61» 

Delta Uorited' 

53,70 

58» 

DdtaUc^VaEt 
Dicolntón. ' 

H 

57» 

19» 


«Moetiie V 


hMt'. 

KchlSpIóoz 

. ».» 

5330 

Koppeqpoort 

390» 

3»,n 

Kraaiapabky 

197» 

198» 

LandtéfcCd 

52» 

. 53» 

Uadntoh 

43» 

44,70 

HaxwdlFeta. 

118» 

I13J0 


1180»' 

In 

ShSS- 

mm 


Miil»rBoskoop 


ttebëtRLWeik.. 

369»^,. ABNAmro^dF. 81,00 81,» 

ABNAmroAibeLF. 701» 71,» 

ABNAmt&Kur.F TSj» 73|» 

ABNAmtoFerEF. 53,» 531» 

ABNAfflmLiq.Gt IIH,» KI,» 

ABNAmnNethi'. ' »,» 8Ï^ 

ABHAmrDObLGt ITSiu 17630 


NotJecFund 


NedinbA 

NedttfoB 

MMBDulehFuiid. 

NUSGeUmaiktF. 

Nim Global Find 

NMB0blig.6^>>ih 

Nlll3Spiud.F 

MlBIientegr.F. 

NMBVastGoeOF 

NewAsüniqd 

NomunWaïr.F 


AegonAondelenf 


ABRBéegAmdt 
ALBEFO 
AMdUwBFI ' 


34.70 35,» 

5,40 51» 

621» 6230 

51.70 51,70 

26.» 26,» 

2351» . 387,» 


OAIIFSeiitefoods 

(Ron<eFuod 

BuDifflebsions 

BuPropBocy. 

PiersonBenle 


118, » tUl»a 

119, » 119» 

tf» 66» 
5437 .. 6437. 
«iof ' »» 

36.10 »» 

101 » 101 » 
in,«,«'117» 
'm‘ 37» 

m 

o» o,w 

254» 255.» 

It» 11» 

SS). SS 

31» 31» 

113.10 113,10 
DtttcliTlheOr.T. 

45» 

45» 

Ehoo-KUIKlédiiig 

■ 38» 

49» 

EOcLBeeK-l 

»» 

69,70 

E&LBdeoa 

. .74,10 

76» 

E6cLBë»a3 . 

106» 

106,» 

K&LBdeogA 

. 77,49 

77.» 

EOcLKapJentiF. 

1»,10 

195,20 

Record Shop, 

31» 

31,70 ; I» 

QddPapierc. 

70,» 

70.» 

GoimonCié'Eat. 

41» 

«» 

GoadaVuBrvact 

77» 

77» 

Gtoenendak . 

, 40» 

46» 


neon centaal 


tnebuck 


UteheiMt 

Idjdh’fiAb 


idcsdJBoorife' 


MAM lÉilft' 

HkS MMB 

' 358» 


texacoinc. 

STTii 

.56% 

uoitedtalaL 

96y4 

S««i 

.coes&iidauae 

19Vb 

'19% 

whitmanoexp 

m 

15% 

wootworfii ' 

39% 

»% 

iUhrteskoeilBb 

» 

t 

omeritdoOar 

1,7» 894» 358i» 
274» 
^IW 2UMI 


HblHoidiiiR 

47,« 

47» 

HrfmetBoNÓiia v 

38» 

3^ 

HesBefaeer 

»» 

»» 

Homburg eert 

i»r 

1,00) 

lnterf%ev|lur. . 


44» 

u:tG(h!p)d6r..-V^ 

ti’aoS 

ma 


e» 

.—MA *A 

41» 

A2 OtA 


NgAa^OOW 

531 

5,81 

ouadAoOtr 

1,4» 

IA» 

dea»kroao(i00) 

27» 

»» 

,duiiseiniifc(100> 

1»» 

113» 

eogebepond 

3,10 

3» 

finsemaikd») 

39,75 ; capr 


- «a» 

,|«Ps .-m. 4M 

c»r 

tep m im 


n». in 1 » 
lay» 783 1 » 

■pma.; 

.-lüM -W- . .:*• 

■par . 

Hi» IM 1» 


•■.iww • ïwp i|in 

n m UI 

mn ‘SU 

. *0 te . 

aa^^aa »r» 

4M9 9» «» 

t efcb 

Sik» 2» 5» 

1 . b'lHb 

185» M i» 

1 .' ' e ar 

no» 4» 8» 

i P«pr 

199» 1» 6» 


mwmm 


KALLY^ 
^iO D£li V£KNi,'N}-T lOü 
,ytf^ -vm 


JE WORDT GE 


Wï:*«sMsw>ïSi" 
Aom 


^OTW/yT<1»<MWIÏ»^ 


CHARADE 


' ' oAIHATSU 

^ •'"'s ’ " - 


CHARADE 


Charade sedan 
nog even 
door. / 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 


En mochten de prijzen van 

u niets zeggen, 
wellicht een goed 
het voordeel. 


DE PEUGEOT 205, 

NU MET F 1,000,- AAN GRATIS 
ACCESSOIRES NAAR KEUZE. 

OF: NU HALEN, 

1 SEPTEMBER PAS BETALEN, 


Waarde 
Charade 
in lengte 
ophoudt, 


De Peugeot 205 is een gelau¬ 
werde auto. Winnaar van vrijwel 
iedere rally en competitie. Leuk 
voor Peugeot, zult u zeggen. Maar zit 
er voor ü ook winst in? 

Welzeker. Allereerst de ge¬ 
ruststellende gedachte dat u in een 
auto rijdt die tot en met geprezen, 
en dus door en door bewezen is. 
Dat blijkt ook uit de competitie 


waarin wij al jaren uitstekend 
scoren door zéér laag te eindigen: 
het autokostenonderzoek van de 
Consumentenbond. 

Tijdelijk presteert de Peugeot 
205 nóg meer voor zijn prijs. 

Want als u tussen 1 februari 
en 1 april van dit jaar een nieuwe 
Peugeot 205 personenauto koopt 
èn registreert, dan kunt u kiezen. 


Wij bieden u dan ter waarde 
van maar liefst f 1.000,- gratis acces¬ 
soires naar keuze aan (inclusief 
montage). Of als u dat liever heeft, 
een van de twee aantrekkelijke 
financieringsregelingen’. 

Nu halen en pas op 1 sep 
tember van dit jaar betalen. Danwel 
een lening met een bijzonder lage 
rente (vanaf 8,9% effectief op jaar 


*L^t GtNOtMOE SeuHAGÊN EN PRIJZEN .NCw BTW tXCL KOSTEN RijKLAAR MAKEN AANBOD 20LANG OE VOORRAAD STREKT KIEST U NiET MET AANBOD. DAN HEEFT U RECHT OP F 500.- CONTANT ‘DE FlNANClCRINGSRECElING GElOT MET 0IJ tEASE 
S 3% Bij 24 MNO, 5 3N 3 36 MND 10 9^ 0IJ AS MNDl WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT FlNANClfRiNG NEDERLAND IAANGESlOTEN Bij h£T ÖKRl ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDCN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST INFORMEER 


basis over de de eerste f 10.000,- 
bij een looptijd van 24 maanden). 

Er is al een Peugeot 205 
vanaf f21.940,-. 

Als u meer wilt weten, heten 
wij u uiteraard van harte welkom 
in onze showroom. 

JE VOELT JE LEKKERDER 
IN EEN PEUGEOT 205. 


OE UiTGESTElDE betaling IMAX f lO OOO.-l EN DE LENING (EERSTE F 10 000 - 
NAAR OE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN WUZiGlNGEN VOORBEHOUDEN 


Goed nieuws voor iedereen die èn een auto 
met een sportieve styling zoekt èn ook nog 
volop bagageruimte wil. Daihatsu introdu¬ 
ceert namelijk de Charade sedan. Geba¬ 
seerd op de sportieve Charade hatchback, 
maar nu voorzien van een 413-liter grote 


kofferbak. Ook binnenin biedt de Charade 
eenzee aan ruimte. Met plaats voor vijf vol¬ 
wassenen in een bijzonder luxe en com¬ 
pleet interieur, met elektrische spiegels en 
een gescheiden neerklapbare achterbank. 
Onder de motorkap schuilt de pinige - maar 


o zo zuinige-1.3 liter 16-kleppen 
motor. De sedan is standaard voofi..-- 
een 5-bak en is leverbaar met autoni 

Test dit pittige ruimtewonder. Voorzien ^ 

3 jaar garantie, ook op de lak, sta^t 
nu bij ons klaar. Vanaf f24.995i' 


HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF 

SEEGERS B.V., ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043^642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V., WINDRAAK 29, TEL.: 046-521944. 

-M PEUGEOT__ 


DAIHATS 

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, 
Benzenraderweg 295, tel. 045-424444. LANDGRAAF Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112, 

tel. 045-321810. 
NIKS MARCHEREN, 


N GEBRACHT. 


Per helikopter naar je werk? Niets bijzonders als je 
bij onze Luchtmobiele brigade zit. Dan ben je vliegens¬ 
vlug inzetbaar, berekend op speciale taken en altijd 
paraat. Met je ultramoderne uitrusting en zulke effi¬ 
ciënte transportmiddelen loop je duidelijk voorop en 
beoefen je de nieuwe manier van werken bij de 
Koninklijke landmacht: flexibeler, mobieler en inter- 
nationaler. Belangrijk werk voor vrede en veiligheid. 


waaraan ook jij een bijdrage kunt leveren. De opleiding 
voor de Luchtmobiele brigade duurt bijna een half jaar 
en is zonder meer zwaar. Je wordt zowel lichamelijk 
als geestelijk op de proef gesteld. 

Maar je ontdekt wat kameraadschap is en wat 
saamhorigheid inhoudt. En je leert je eigen grenzen 
kennen en verleggen. Bijvoorbeeld door survival: 
training in overleving onder extreme omstandigheden. 


We bieden je een aantrekkelijke baan als Kort Verband 
Vrijwilliger (KVV-er) voor een periode van minimaal 
2 jaar. En aan het eind van je aanstelling een premie. 

Houd je ervan om wat stof te laten opwaaien en 
ben je minimaal 17 en niet ouder dan 27 jaar? Dan geeft 
de Koninklijke landmacht je de kans om je leven te 
verrijken met een onvergetelijke periode. Gebruik de 
bon voor meer informatie. Of bel: 085 - 51 51 55. 


I-'i 

j GAAHNl ONIVANG IK /O STOfO/G MOGllUK Dl VOOH MU INTIHISSANTI INfOHMATIl | 
t NAAM tKI VOORLf urn ____ | 


POSrCODl _ 

WOONPLAATS _ 

CIBOORTE DATUM. 
VOOTTOPLEIOING _ 


NIVEAU _ DIPLOMA JA/NEE 

DEEE COUPON EO SNEL MUGLl IJK IN EEN ENVELOP/ONDER POSTZEGEL EENDEN AAN 
AFDELING PERSONEELSVOOR/IlNING/SECriE INFORMATIE VERZORGING. ANTWOORD 
NUMMER 3i. EiOI KA DEN HAAG 


N D M A 


J D VA^ 
LimburgsJ J J 

agbiad voor 


os 


telijh 


UI 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 9 


CHcc DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK 2UID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 

Mad WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR; 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

f*ARKT 42. TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363; 


_onze verslaggever 

Aken - professor Werner Küp- 
leider van de afdeling proef¬ 
dierkunde aan de TH in Aken, 
'^oelt zich ernstig bedreigd door 
^ilitante dierenbeschermers. 
Clipper, door de Vereniging te- 
§en Dierproeven Noordrijn- 
"estfalen ook wel omschreven 
’Bottenbreker van Aken’, 
2egt zich niet meer vrij te kun¬ 
nen bewegen na de ontvangst 
Van een dreigbrief die werd on-- 
^rtekend met ’RAF-Tiere’. 

hebben de Bottenbreker van 
■^en ter dood veroordeeld’, zo 
®taat er in de brief. De dierenarts 
jvordt verweten dat onder zijn 
leiding dierproeven zijn uitge- 


Dierenbeschermers 

I 

bedreigen professor 
in Aken met dood 


voAd met 78 gezonde honden. 
Van de Beagles (jachthonden) 
zouden de voorpoten zijn gebro¬ 
ken. De professor gaat niet in op 
die beschuldiging, omdat een za¬ 
kelijke discussie over dierproe¬ 
ven volgens hem toch niet meer 
mogelyk is. 

Professor Küpper had vorig jaai* 


juli wel in een zaak voor de 
Akense rechtbank geëist dat de 
hem toegemeten titel ’Bottenbre¬ 
ker van Aken’ niet meer door de 
vereniging van dierenbescher¬ 
mers zou mogen worden ge¬ 
bruikt, omdat deze benaming te 
beledigend zou zijn. De rechter 
wees die eis af. 


Tijdens de behandeling in hoger 
beroep afgelopen dinsdag in 
Keulen liet de advocaat van 
Küpper, de dreigbrief onder de 
aanwezige journalisten versprei¬ 
den. Volgens de raadsman dur¬ 
ven de professor en zijn familie 
hun huis nauwelijks nog te ver¬ 
laten. 

Naar de mening van Joachim 
Hindemith, advocaat van de die¬ 
renbeschermers, heeft Küpper 
zich alle ellende zelf op de hals 
gehaald. „Wie zich met zulke 
wrede dierexperimenten bezig¬ 
houdt, moet met kritiek leren 
leven. In politieke meningsver¬ 
schillen zijn drastische woorden 
geoorloofd.” 

De uitspraak in deze beroeps¬ 
zaak vindt op 17 maart plaats. 


Uitbarsting na eis van vier jaar wegens inbraken 

Parketwacht vloert 
woedende verdachte 


Voorbeeld van Aken vindt in Limburg geen navolging 

Heerlen en Maastricht 
tegen autovrij centrum 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT — Aan het einde 
van een vrij rustig verlopen rechts¬ 
zitting hebben parketwachters moe¬ 
ten voorkomen dat een 27-jarige 
verdachte uit Sittard officier van 
justitie mr Vos aanvloog. Deze had 
kort tevoren tegen de man vier jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
geëist wegens het plegen van een 
overval in Geleen en een vijftigtal 
inbraken, diefstallen en gevallen 
van verduistering in de regio. 

Na het requisitoir van de officier 
luisterde verdachte instemmend 
naar het pleidooi van zijn raadsman 
mr J.Hermans. Toen mr Vos daarop 
wilde reageren, sprong de verdach¬ 
te plotseling op en-liep dreigend toe 
op de drie passen van hem verwij¬ 
derde officier. Toesnellende parket¬ 
wachten werkten hem tegen de 
grond en voerden hem vervolgens 
geboeid af. President mr J.Nolet 
schreeuwde de man nog na dat de 
rechtbank over twee weken vonnis 
zal wijzen. 

’Klok terug’ 

Verdachte gaf toe in mei van vorig 


jaar uit een sigarenwinkel in Geleen 
de kassalade met 350 gulden te heb¬ 
ben weggenomen terwijl een mede¬ 
dader de 70-jarige winkelierster in 
bedwang hield. Hij bekende voorts 
twee inbraken in woningen. Bij de 
drieledige dagvaarding had de offi¬ 
cier enkele bijlagen gevoegd met 
daarop een vijftigtal inbraken en 
diefstallen, in vier maanden tijd ge¬ 
pleegd in Stein, Urmond, Berg aan 
de Maas, Geleen, Sittard en Born. 
Tot het grote aantal feiten behoor¬ 
den tien inbraken in volières. 

Na zijn aanhouding, zeven maan¬ 
den geleden, had de man schoon¬ 
schip gemaakt en alles opgebiecht. 
Ook gisteren gaf hij te kennen een 
eind te willen maken aan zyn crimi¬ 
nele loopbaan. Als bewijs van zijn 
goede wil herinnerde hij eraan dat 
hij ook bezig is af te rekenen met 
zyn druggebruik, ’lk wou dat ik de 
klok kon terugdraaien...’ verzuchtte 
hij tenslotte. Raadsman mr Her¬ 
mans haakte daar gretig op in. Hij 
noemde het een heel nieuw geluid, 
dat volgens hem perspectief biedt. 

De verdediger zag geen enkel heil 
in langdurige opsluiting en drong 
aan op een gedeeltelijk voorwaarde¬ 
lijke straf. 


j Van onze verslaggever 

h^ERLEN/MAASTRICHT - Heerlen en Maastricht vol- 
5 h Vooralsnog het voorbeeld van Aken niet om op zater- 
l^^gen het centrum van de stad autovrij te houden. Dat 
L ^riment in de Domstad is in oktober vorig jaar gestart 
loopt na de aanvankelijke scepsis bij met name winke- 
Vh A bijna ieders tevredenheid. Wel hebben Heerlen 
^ Maastricht plannen om iets te doen aan de parkeer- 
r^öblematiek in de centra. 


L Limburgse gemeenten heb- 
Hg onlangs overleg gevoerd over 
Ho., Orkeersintensiteit in beide ste- 

'f^cn u, ft.. f ■ A, . 


ïN^ell^*^ bekeken of de proef in Aken 
fvoe navolging verdient. Woord- 
v^j^oer Richard Pisters van de 
paft Heerlen: „Het systeem 

Tojj. .Aken is hier nu niet opportuun, 
!lh^g Aken een heel andere stad is 
1 voor wat be- 

de verkeerssituatie. Wij zijn 
1 ^oirier, dus je kunt de proble- 
^ in de steden dus ook niet 
!' ‘ olkaar vergelijken.” 

en Maastricht zyn wel van 
dat beide steden hun par- 
; op elkaar moeten af- 

bet voornoemde over- 
lleè namens de gemeente 

wethouder Jeroen van Ges- 
Openbare Werken aanwezig 
de ï voorgesteld deze mate- 

sprou Luregionaal verband te be- 
Ken. Pisters: „Gedacht is dus 
i^-J®i'der overleg met de steden 
I *^0, Hasselt en Luik.” 

g^ïitrumplan 

dal ^3akt er verder melding van 
in het kader van het 
jdogp ^P^^o in elk geval iets wil 
roetd bereikbaarheid van 

Penst oo fietsers in de bin- 

Maa„^- »Oat moet beter worden. 
|6u L daarnaast moeten ook auto’s 
openbaar vervoer er zich re- 
ilegf kunnen verplaatsen,” 

^ „We doen dus wel 


Keer -^beers baarheid van de ver- 
Vor^^’^^oositeit, maar niet in de 
het autovrij maken van 

centrum.” 


en Ride 

daf^^®trlcht is onlangs in het ka- 
be}^g bet 'raamplan mobiliteits- 
_crsing ’ gesproken over de in- 

^^c^geefse jacht 
Op dolend hert 
lp Maastricht 

J^STRIC^ - De Maas-, 
een politie heeft gisteren 

On '^oi’Soefse jacht gemaakt 
door de stad dolend 
ste dier werd voor de eer- 

gesignaleerd op de 
listo^boulevard toen automobi- 
een u ^oosten remmen om 
poijA- ^Jlog te voorkomen. De 
dreef het dier een nabij 
biidri P park in, waarna de in- 
dër gearriveerde beheer- 
Vof j bb het dierenasiel met een 
iftic.f.+^^bgsgeweer het hert een 
had toediende. Het schot 

taat bift het gewenste resul- 

^lüoKf sloeg op de 

en de politie raakte hét 
Ier ^ achtervolging bijs- 

de middaguur meld- 

dip . b bij de politie een vrouw 
boiiib de ochtend op de Maas- 
haH een lichte aanrijding 
hert ’^et loslopende 

deiiü ®bto liep daarbij een. 

l^iet aan de rechterzijde, 
het^- ®bd is voorlopig waar 
dft • vandaan komt en wie 
ve eigenaar is. 


richting van een 'Park and Ride’- 
accommodatie aan de zuidgrens 
van de gemeente met Gronsveld. 
Daar, in de buurt van het MECC, 
zouden automobilisten hun wagen 
moeten neerzetten om vervolgens 
per bus naar het centrum te worden 
gebracht. Ook is er al eens gefiloso¬ 
feerd over het plaaten van parkeer¬ 
garages rond de singels in Maas¬ 
tricht om de verkeersintensiteit in 
de binnenstad te verminderen. 

DSM zet mes in plan 

Brug over A76 
afgeblazen 

GELEEN - Uit het oogpunt van 
bezuinigingen heeft DSM het mes 
gezet in het prestigieuze en 100 
miljoen gulden kostende Infra¬ 
structuurplan. Dit betekent dat 
het grote, twee keer twee rijstro¬ 
ken bevattende viaduct over de 
snelweg A76 niet doorgaat. 

Het was de bedoeling dat dit jaar 
nabij de naftakraker NAK-4 zou 
worden begonnen met de bouw 
van de brug over de autosnelweg 
tussen het knooppunt Kerenshei- 
de en Neerbeek. Op de- brug wa¬ 
ren twee dubbelbaans wegen 
gepland die de lokatie Beekerveld 
rechtstreeks met de rest van het 
DSM-complex zou gaan verbin¬ 
den. Momenteel is een smalle tun¬ 
nel onder de snelweg de enige 
directe verbinding tussen Beeker¬ 
veld en de andere lokaties. 

Voornaamste gedachte achter het 
kostbare Infrastructuurplan was 
een verbeterde doorstroming van 
het personen- en goederenverkeer 
op de uitgestrekte DSM-terrei- 
nen. 

Consequentie van het schrappen 
van het viaduct is volgens DSM 
dat de toekomstige schakel tus¬ 
sen de lokaties Noord en Zuid 
waarschijnlijk onder de autoweg 
door zal leiden als onderdeel van 
de toekomstige achtvormige lus 
rond de lokaties Noord en Zuid. 
Die verkeersader loopt onder de 
A-76 door, leidt richting klaver¬ 
blad, buigt af met de afslag Stein 
en zal evenwijdig aan de Oude 
Postbaan leiden richting de nieu¬ 
we parkeerplaats van DSM Re¬ 
search. 


'SÈÈÊi^èï^.'’ 


cs:. 
' ->.1 


SÏ'V 

• Nu al zoeken veel mountainbikers de vrije natuur op om hun sport te bedrijven Foto: christa halbesma 


Fietsers gaan parcours zelf onderhouden 

Eerste ATB-route in 
Limburg in mei klaar 


Van o nze verslaggever 

HEERLEN - De ATB-fietsers in 
oostelyk Zuid-Limburg krijgen 
een eigen fietsroute. De route 
voert langs Strijthagen, de Brun- 
summerheide en de Schinveldse 
bossen. Begin mei moet deze 
eerste mountainbike-route van 
Limburg klaar zijn. Dit is het 
Streekgewest Oostelyk Zuid- 
Limburg overeengekomen met 
de mountainbike-vereniging 
Discovery. 

Het parcours van ongeveer 40 ki¬ 


lometer zal worden aangelegd en 
onderhouden door de fietsers 
zelf. Alle mountainbikes waar¬ 
mee de route wordt afgelegd, 
moeten voorzien zijn van een 
speciale sticker. 

Test 

De route is tot stand gekomen op 
initiatief van de Zuidlimburgse 
vereniging Discovery. De fiets¬ 
club heeft vorig jaar by de Taak¬ 
opdracht Recreatie van het 
Streekgewest toestemming ge¬ 
vraagd een toertocht door de 
Brunsummerheide te houden. 


„De tocht was voor ons een test”, 
vertelt routeplannèr en natuur¬ 
beschermer Ingo Spica van het 
Streekgewest. „De fietsers had¬ 
den al grote schade aangericht. 
De Brunsummerheide is name¬ 
lijk zeer kwetsbaar. We zaten 
toen voor de keuze: verbieden of 
een alternatief bieden. De toer¬ 
tocht wees uit dat het fietsen 
door de heide kan zonder scha¬ 
delijke gevolgen voor het mi¬ 
lieu." 

Hein Heijen, voorzitter van Disc¬ 
overy, is tevreden: „We kunnen 
onze leden iets blijven bieden. 
En het is een mooie en zware 


Bewoners ^Kattebeek^ Valkenburg krijgen schade vergoed 

Wateroverlast schuld van gemeente 


Van onze verslaggever 

VALKENBURG - De befaamde 
overstroming van de buurt Katte- 
beek op 7 augustus 1982 is de 
schuld van de gemeente Valken¬ 
burg. De rechtbank van Maastricht 
oordeelt dat de gemeente onvol¬ 
doende maatregelen heeft genomen 
om wateroverlast te voorkomen en 
zelfs werkzaamheden heeft uitge¬ 
voerd die de situatie in de buurt 
hebben verergerd. Volgens de 
rechtbank dient de gemeente alle 


schade te vergoeden die de bewo¬ 
ners hebben geleden vermeerderd 
met de wettelijke rente vanaf fe¬ 
bruari 1983.* 

Het betreft de schade van zeven ge¬ 
zinnen, te weten Vliegen, Janssen, 
Stevens, Mullers, Kreutzer, Jeukens 
en Claessens. Welk bedrag aan 
schadevergoeding moet worden uit¬ 
gekeerd is nog niet bepaald. Het 
vormt in eerste instantie een zaak 
van overleg tussen mr Ch. Lückers, 
de advocaat van de bewoners, en de 
verzekeringsmaatschappij van de 


gemeente. De bewoners zelf kwa¬ 
men al jaar geleden op een geza¬ 
menlijk schadebedrag van 560.000 
gulden. 

De rechtbank vindt dat de gemeen¬ 
te zich in deze zaak niet kan beroe¬ 
pen op een ’act of God’, dat wil 
zeggen op een zodanige stortbui dat 
daartegen menselijkerwijs gespro¬ 
ken geen maatregelen tegen zouden 
kunnen worden genomen. In het 
vonnis wordt erop gewezen dat de 
bewoners van de Kattebeekbuurt 


ook in 1969 en 1972 al overlast had¬ 
den van water. De autoweg Heer- 
len-Maastricht was toen nog niet 
aangelegd en de kuil tussen de Pa¬ 
rallelweg en de Napoleonstraat, die 
diende als natuurlijke opvangbuf- 
fer, was nog niet aangevuld. De 
autoweg had volgens de rechtbank 
niet mogen worden aangelegd zon¬ 
der het nemen van nevenmaatrege¬ 
len ter voorkoming van waterover¬ 
last. 

Maatregelen zijn er wel né de be¬ 
ruchte overstroming genomen. Zo 


route. Maar de leden zullen zich 
wel aan bepaalde regels moeten 
houden.” 

Bufferzones 

De aanleg van de route vergt 
weinig werk. „Er moet een goede 
bewegwijzering komen en op en¬ 
kele erosiegevoehge plaatsen 
worden trapjes aangelegd. We 
hebben wel gezorgd dat de route 
niet door het meest gevoelige 
deel van het natuurgebied loopt, 
maar door de bufferzones”, aldus 
Ingo Spica. Hij laat weten dat 
momenteel met de gemeente 
Gangelt gesproken wordt over 
doortrekking van de route naar 
Duitsland. 

Bep van Ulft van de Taakop¬ 
dracht Recreatie hoopt dat het 
initiatief elders in de provincie 
wordt overgenomen. „Het is niet 
de bedoeling dat we hier alle 
mountainbikers van Limburg 
krygen.” 

Morgenavond is er een informa¬ 
tieavond over de ATB-route voor 
alle geïnteresseerden in de Draf- 
en Renbaan. Om 20.00 uur wor¬ 
den daar lezingen gehouden over 
het fietsen, de club, de route en 
de openluchtrecreatie. 


zijn in 1983 de doorvoerbuizen van 
de Kattebeek vergroot van 40 naar 
60 cm doorsnede en zijn er boven- 
strooms waterbuffers aangelegd. De 
leden van de rechtbank hebben dat 
verleden jaar maart zelf bij een be¬ 
zoek aan het gebied geconstateerd. 
De rechtbank noemt de werken die 
na 1982 zijn uitgevoerd een behoor¬ 
lijke verbetering. Maar tevoren is de 
gemeente tekort geschoten in haar 
zorgplicht ten opzichte van de be¬ 
woners van de Kattebeekbuurt. Het 
verweer van de gemeente dat de 
maatregelen niet voor 1982 hadden 
kunnen worden genomen wordt 
van de hand gewezen. „Door in dit 
verband slechts te refereren aan fi- 
nancierings- en onteigeningsperike- 
len heeft gedaagde dat standpunt te 
summier onderbouwd om daar se¬ 
rieus op in te gaan,” aldus staat in 
het vonnis. 


PvdA-vragen over 
gasopbrengsten 

MAASTRIC^HT - De statenfractie van 
de PvdA vraagt zich af wat minister 
van Financiën Kok van plan is met de 
500 miljoen gulden waarover hij kan 
beschikken uit de extra aardgasop¬ 
brengsten. De minister zou van plan 
zijn dit bedrag toe te voegen aan hef 
aardgasbatenfonds ten behoeve van 
infrastructuurprojecten. De fractie 
vraagt in een brief aan het College 
van Gedeputeerde Staten of zij erop 
willen toezien dal een gedeelte van dit 
geld ten gunste vah infrastruktuurpro- 
jecten in Limburg komt. 

Servische politicus 
bij Sittardse raad 

SITTARD - Oud-burgemeester Du- 
èan Mihajiovic van de Servische stad 
Valjevo woont vanavond de raadsver¬ 
gadering in Sittard bij. Eerder deze 
week ging Mihajiovic, die eigenlijk 
voor zaken in Neerland is, al in op 
vragen van een aantal raadsleden 
over de huidige situatie in zijn land. 
Binnen de Sittardse raad bestond eni¬ 
ge verdeeldheid over de voortzetting 
van de jumelage met Valjevo. 

Avro-progratnma 
uit Maastricht 

MAASTRICHT - In het zogenaamde 
lifestylemagazine Forza’ voor jonge¬ 
ren wordt vanavond uitgebreid aan¬ 
dacht besteed aan de stad Maastricht. 
De presentatoren van het program¬ 
ma, Jessica Broekhuis en Humberto 
Tan bezochten onder meer het cen¬ 
trum van de stad, de vlaaienbakkerij 
van Sjef Duchateau, de stad bij nacht 
met de disco-boot, maar ook vliegveld 
Beek en de grotten van Valkenburg. 
Het programma is vanavond om 
18.23 uur (Ned.1) te zien. 

Personeel Ruplex 
overgenomen 

KERKRADE - De zeven werknemers 
van de failliete rubberfabriek Ruplex 
uit Kerkrade hebben alten onderdak 
gevonden bij V.R. Oichtungen. Op 
één zieke werknemer na is het perso¬ 
neel gisteren aan de slag gegaan. 
Ruplex is eind januari failliet ver¬ 
klaard. Vanwege de Golfoorlog was 
de rubbermarkt ingestort. Volgens 
oud-directeur J.Schilder was Ruplex 
die klap te boven gekomen en waren 
de prognoses goed. Schilder meent 
dat de banken geen vertrouwen meer 
hadden in de rubberproducent. 

’Keycard’ voor 
alle DSM’ers 

GELEEN - Iedereen die in vaste 
dienst is bij DSM komt vóór juli in het 
bezit van een ’keycard’. In de toe¬ 
komst worden werknemers van DSM 
verplicht om die ’keycard’ zichtbaar te 
dragen. De directie van DSM heeft 
hiertoe besloten omdat met de huidi¬ 
ge bedrijfspas de DSM-terreinen niet 
optimaal beveiligd kunnen worden. 
Bovendien is die pas niet fraudebe¬ 
stendig. Voorts kunnen aan de hand 
van de ’keycard’ werknemers worden 
gelokaliseerd, zodat men in geval van 
calamiteiten onmiddellijk kan nagaan 
hoeveel mensen zich op een bepaal- , 
de plek bevinden. Het nieuwe beveili¬ 
gingssysteem houdt overigens wel in j 
dat binnenkort alle ingangen op alle j 
DSM-terreinen worden voorzien van 
draaikruisen, slagbomen of draaideu¬ 
ren. 

Chippendales 
naar Limburg i 

MAASTRICHT - De mannelijke strip- ' 
persgroep The Chippendales komen j 
in juli naar Maastricht. De achttien uit j 
Hollywood afkomstige heren, die een ' 
ware rage hebben ontketend, gaan in i 
de maanden maart, juni en begin juli 1 
met de show ’Welcome to your Fanta- j 
sy’ op toemee in Nederland. Voor I 
deze optredens zijn inmiddels al on¬ 
geveer 100.(X)0 kaarten verkocht. 

Zij zullen met deze show op 28, 29 en 
30 juli optreden in het nieuwe Theater 
aan het Vrijthof in Maastricht. De 
voorverkoop van de 'slechts’ 2700 
kaartjes start zaterdag 22 februari. 

Zesde slachtoffer 
van nekkramp 

SITTARD - In de regio Sittard zijn in 
circa twee maanden tijd zes gevallen 
van nekkramp geconstateerd. De Ge¬ 
zondheidsdienst Westelijke Mijnstreek 
heeft dat gisteren gemeld. Van de zes 
patiënten zijn er twee overleden. Eind 
vorige week werd de laatste melding 
geregistreerd. Het ging om een 15-ja- 
rige jongen uit Sittard die inmiddels 
aan de beterende hand is. Volgens de 
arts F. Bovens, verbonden aan de 
Gezondheidsdienst, is er sprake van 
een gemiddeld aantal gevallen van 
nekkramp. Vooral in de eerste maan¬ 
den van het jaar manifesteert de ziek¬ 
te zich. Van een verband tussen de 
zes gevallen van nekkramp, die zich 
voordeden in verschillende plaatsen 
in de Westelijke Mijnstreek, is niets 
gebleken. 
limburgs Dagblmi Geboréfi: 

N^t^M^irgo 


dochÉervan 

"RBVlkm^fioole 


Op ;ntai4ag 22 fdmari 1982 ■.. 
vierea otm ouden m grootouden 


Ger Wijshijer ; 

■' 'CB' • 

GrMWgshijer-van Onmen- 


‘ tan likiwi^ilEsi^ - 

IJÉ 4iÉtkbBari|ekl.«inen wil 
, op 1<^00 oor nLdè pairód^kerfc irsp de. 
H. Tbnapen Ékm Bósod te l^untdoii;p.^ 

OflBpni^id tpldidtie^ yas t9<^tor2iM)0 
pari Itim BooiiBOgae^.EflUDastM 2 te' 


Di^baar voor hetgeen hq voor ons betekend 
heeft, maar mtees vpxlrietig, delen «nj u mede, 
dat onvpwaidit van ons is heéngegaah m^n lie> 
ve mfea, kdon eh pip, opa en brb^ 

Jan Dicteren 

■'i ■ ■'.'échtgendötvan 

Troulje 

overleed in de leeftyd van 59 jaar, voorzien 
vian de h. sacramenten. 

; V Etslöo: CJM. DicjteNatJdbia ' 

^ MaiieBenBert - 

■ Bob 

■* : .Sjofs.enJDip 

• ■' ,v 

FamHie fitetpen 
FdnlUeJeha^ v-'-' . 

6181 ÈZElstoo, 18 itebkiari'1992 
St Hubptuastraaft 4 


pe cnraoatiepiecmtghetd pi pls^^ionden op p- 
tedag 22 fébruari om 19.45 uur in 1^ cremato- 
üuin te Nedertnaas-Geleen. 


^jeé^oBn^ ki de ootvaiigltamm' van het ere-. 
th8n]nlhn, alwa|^ gelegenheid is bot schilftelük. 

-''^mddteBéh^''; \ "V'. 


Gtiegénhèid'tot' 


cm^ih de twnvkar^ 
Intens bedroefd om zijn plotselinge heengaan, maar 
bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor ons bete¬ 
kend heeft, rust pp ons de droeve plicht u in kennis te 
^^steillen v£ui het overlijden yan mijn dierbare man, onze 
l^i^^Éame vader, schóony^er en opa ‘ 


Louis van Oost 

M24^1-19i2 1184-1992 

-.ïi' ■■ f ^ ‘ ■. . • . 


Wilhelmina Maria Lagarde 


.7-;t 


Heerlen: Mia van Oost-Lagarde 

yè A-" - winusideRottw,-; 

'a-; FransenAnneaouaie' ■ ' ^ 

Marlou en Rayaaond 
.Brigitte en Erik 

'T Wiinmidsrade: Wfetv^ ; 

. Resi yan ÖoÉtbBnUter^''' 

.'-K. .. viviatfe ^ ' 

'Maiuripm:. ■ ^ 

. Homisbroek'. Annie Cofdewener-yan Oost 

-r ■ ';' - ' Al’Oordesir^er'' ' ,■ i- ■" ■ 

....... -.'v , 1 ;'-'-''ÉlrlaenGnido 

■/ Marcel 

^M'Wllhert.'- - 

4 ; A Meerlo: Marlies van Schendet-van Oost 
\Hafry’vanBchendei 


J 


V-' 1 .' 


Ramon 


. ;■ . ' V'-- 

^.y 


J^éensiuroek^^ 

’ Qéitie van Oost-Plass 


■■ ■■; ■ ■•7*' .-'i' ‘ - 

’ V'-. ^ 

r >^19 .^^Héerlen, Douvenrade 7^ 

V.vt.t.'-'-' hem .in de uitvaartdienst die zaterdag .4 

tWÉ gehouden in dè'iïaro-^7\ 

vati-9ih-.Taiv'lIliKinMiMKai'tA'‘H/\<>nik1rk'tv,ól,<'. '..4' ' 


: Hoensbrbek: 

'W' ‘ •■:-^?y‘^i.É^i|eï.oog’-vy^^ 


. i: 


: van 1^ J«r. 
ml|l|det^ 
itemm de'Hs 


iS^te'Hoenlbroek. / .■ 

!ffihg.1m èe <^trale he-v 


lid tot sc^fti^!|!^)i^leien ih 4é kerk'. 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagi 


• '-r.'. . ■ . ’ 'Ui 


■■ ■ ^ - y i 

Enige eti algemene kennisgeving 


Na éen zorg^me en hefdevolle verpleging van 19 
ip vhrple^sghi|4s St, Jansgeleen hébben wij afsd. 
moeteh h^éii van mijn dierbare schoonmoeder, 
ze heve oma, zuster, schoonzuster, tante eri nicht 
Mia Bours 

' 'y-;. ‘ •' ' ._ ,• •' , v 

!wedu\^eyan-.ïf^ 

Victor Laudy 


I 
Gesterkt doof^et h. sacrament der zieken overleed 
op bijna 84-jaj»ge leeftijd. 


m ■ 

-i M 


'■ j w 

Am 


.tPiptLiuidy 

Trans Landy-Soihers 

Marlou 

Vle en Marien, Carl 
Noélle en Tony v 
Funftie Beurs 
EaiaflteXiandy 


6164 CH Gelëai, 19 februari 1992 
Co^rgdij^ Spgm 31 


■ ■■ 


De pleéhtig^H|N:h{iristie\dering zal plaaiahebbeh-im 
terdag 22 fiefaiplri a.s. om 11.00 Uw in de parochiek^ 
van de H. Pastoor van Ars, LJénaertsstraat te G^eeff 
Zuid, , waarna aansluitend de crematie in het^reiftam 
rium Nedermaas, VOuershof I te Geleen. . > * ■*“ 
Qijeenkqmst in de'kerk.. ' ' 

Daar \yij Qvm^^^d'kQh vati uw medeleven is «r 
condoleren. "/y’'' 

De oycg^ledene is'opgebwd ih de rouwkapel viEm! 
Maaslahdidekcmhuis, ^frbaraslxaat 1 tê Gelèéh, 
waar g^genheid-tot bezoek dagelijks van 17.89', 
18.30uur. ■-v . 'v-■ . . , . y'-.;' 

Een meciaal woord^an dmde aanhet vendegi^ 

^ overige mëdewérkére \rsÉfi paS^oeii 3' ;^^ 
van h^,gè^i^^uis St. Jansgéleen voor hUn j 
lanre goedê'ic^en.: • *v)'. 


V. 


De ay^dwake tot inteh^ van de overledene ks vrij.^ ' i 
dagm^i^d 21 ïébruari om 18^39 uur in de kapel van y 
y..J3p^if^Mvehrade-toHeerlen.■■ ;S 
[ , V de o^rledene in dé touw- ' 

Hoofdstraf^- 

'^^^e i/éen kén^gévhig tnochfen óhtvm^eny^ue-' 
^n -^eze annonce als zodanig te beschouWën. ' te 


■ '. f j , r .... ■. a. 4 ' * f . r '.-^tfaaK- ,- aETOj aK^:---.-. ’fi 

■^i^\ ^Sv^ifcwiWflSPBw^S^'vTv t.P sr»: . .i-T'^ iS • 


.i=^*kn3ï «if - V.-; -if:*:! 


'i-, '««ys; 
‘K.'i lesiv 'é:'iéy 1 'I dp ^ ^ 

_jtr V * 3M *f 

'*f.y 

■ -t.'- J 


5 %. •'; 
=to.0éttlleï4*’* 

tii 


j 

> 


.^^SSSS^SSSBSSBSS 

^ ilmburgs dagblad 
Limburg 

Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 11 


AMSTERDAM - De 
positie van de asielzoe¬ 
kers kan door de tot¬ 
standkoming van een 
Europa zonder binnen¬ 
grenzen drastisch ver¬ 
slechteren. Door de 
ontwikkeling van de in¬ 
terne markt dreigen de 
mogelijkheden om in 
Eijropa asiel te zoeken 
af te zakken tot het ni¬ 
veau van een EG-land 
met het meest terug¬ 
houdende beleid. 

Dit zei de Nijmeegse' 


Hoogleraar migratierechti 


’Europa slecht 
voor asielzoekeirs’ 


hoogleraar Europ>ees 
migratierecht, prof.mr. 
R, Femhout, gisteren in 
Amsterdam op een 
bijeenkomst van Vluch¬ 
telingenwerk Neder¬ 
land. Femhout stelde 
vast dat het Europa tot 


hu toe ontbreekt aan 
een eensgezind béleid. 
Daarnaast drei^^ het 
asielbeleid een zsialc van 
de diverse regeringen te 
worden, die in onde¬ 
ronsjes gemeenschap¬ 
pelijke afspr^en kun¬ 


nen maken. 

Femhout zei dat dit een 
gevolg kon zijn van het 
besluit van de top van 
Maastricht in december 
dat het asielbeleid in- 
ter-gouvemementeei 
geregeld moet blijven. 

Het buitensluiten van 
de instellingen van de 
EG betekent volgens^ 
hem bijvoorbeeld dat 
de nationale parlemen¬ 
ten niet over verdrags¬ 
wijzigingen kunnen 
praten. 


1 


Ü 

■P 


Van onze versloggeve 


- 'ARD - Met de geplan- 

van de resteren- 
■ ^ miljoen ton in het 
fieten structuurvisiege- 
en nog eens 25 miljoen 
, ® het Stevolgebied loopt 
^ndwinning in Midden- 
pyrg definitief ten einde. 

è grootschalige ont^ 
<lingsvergunningen in 
. regio zijn wat de pro- 
e betreft uit den boze, 
als die geheel ten dien¬ 
enden staan van natuur- 

^®t niilieu-gedeputeerde drs J. 
®ïöans gisteren desg^aagd 

- ‘ in een reactie op uitlatingen 
j^ecteur dr Th. Krans van het 

®el-consortium van Limburgse 
■*®<mcems. Tijdens een in Sit- 
®®houden studiedag rond het 
'Natuurontwikkeling door 
droombeeld of werke- 
-«• ’ inaande Krans de proviri- 
zien van haar voornemen 
de Grensmaas te ontgin- 
^ her in te richten tot natuur- 

te stieven naar een dergelijk 
en ambitieus project ac- 
provinciebestuur in de 
Krans veel te 'bevlogen’ 
j®^t het bovendien ,te veel hooi 
vork, met alle risico’s van- 
is simpelweg veel te ge- 
om nu maar te zeggen: de 
is alles, de rest is niets,” 
Krans <ïe congresgangers 


iiplltllliiiiiilillpiiiii! 


^halig 


hem is het veel verstandi- 
^ r^ler om de voorgestane 
Sr^atie van natuurontwikkeling 
hwiiining uit te smeren over 
g^i^Jkleinere maar ’weL uiterst 
^kte* winlokaties in het hele 
Sae Maasdal, iiaclusief Mid- 
5iburg. Als: concrete voor- 
■“’JS^Van zulké kléinschaliger 
p^^tingsprojecten, waar de 
^hcems 'morgen al mee van 
ramen gaan', noemde Krans 


0 
, m Bom/Gre-; 


«1 Heél/Betegden. 

^ e erde Tindeni^aa van zijn 
«snadrukte evehwcd dat de 
as voor GS 'de eerste op- 
blijft om de met de minis- 
J*^reengekomen laatste 35 miL 
giind uit de Limburg^ 
te delven. Nieuwe grindcon- 
in Midden-Limburg zijn yol- 
niet alleen maatschappe- 
ook politiek ’onbespreek- 
ffc. druk bezochte studiedag 
^nardsp schouwburg gaf Tin- 
niettemin te kennen ook in 
-^ ^^^inaas nog voldoende prak- 
^ juridische problemen te 
’ ^ en. Vooral het feit dat de hui- 


het feit dat de hui- 
«- ^^g'ondingenwet de provm- 
^^Idoende garantie biedt om 
j^utedustrie ook tót hérinrich- 
ggA h^eer van minder rendabe- 
^^^n. te dwingen, baart de 
^pdeputeerde de nodige zorg. 
j^teden deed hij een, klem-* 
^^^Jiero^ op minister Maü van 
Waterstaat de grootst 
haast te*maken met de 
nieuwe wetgeving op dit 


^ het Tindemans weten dat de 
gestarte IV^eu EfEëct 
' (MER), waarin oyeri- 

^k grindwinlokaties in Mid- 
y^^Uhrg als wettel^ k verplich- 
Worden Onderzocht, 
ó»ia ^ grote complexiteit yan 
_r”®r 2 o^ tenmiiiste een mil- 
h®n g^ kosten. Behalve dé 
ooif H ^ministeries heeft inmid- 
w hh htimburgse grindindUs- 
'^h^ezegd een deel van dat 
^or haar rekening te zullen 
af ^ proyincie zelf heeft van 
^®^erigen dat de hele 
iJ^'^utwikkelingsooeratie Voor 


MftT^^^^^^elmgsoperatie yoor 
eigen huishoud- 
^ budgettair neutraal’ en dus 
^'Whè*. dient te verlopen. pagina 14 

gMaasdcii- 
0ril 


-jproject 
mieen 


t gewond na 


*• Twee jongeman-. 

n ATI 


f®*ten 25 en 30 jaar zijn gister- 
; omstreeks half elf ymndér 
Wonder slechts liéht gewond 
teen hun- auto met grote 
een lichtmast botste 
over de kop ^oeg. Het 
Ni * Sebeurde bij de plek Waar 
h.met een bocht over- 
JP^Emmaberg. 

was zo he\ng dat de licht- 
1 W* anderhalve meter in de 
^«'M&erd zit, uit de grond 
^r^roKken en twee meter ver- 
ueergeworpen. Een van de 
n. kon uit zichzelf uit de 
gedeukte auto kruipen, de 
*^oest worden bevrijd. Zij 
I snijwonden aan het 
maafftÈt-aii^gtnhuis gebracht. 


Protest tegen ATC-beurs Met bevroren benen naar AZM 

Zwitser vervoerde 


een 


Van onze'versloggever 


MAASTRICHT De politie van 
Maastricht heeft ëen 40-jarige 
Zwitser aangehouden die ruim 
een kilo cocahie in.zijn auto ver¬ 
voerde met een geschatte straat¬ 
waarde van 100.0(W.guldéh. Nóg 
deze week zal hij worden voorge¬ 
leid aan de officier Van justitie. 

Maandagnamiddag kreeg de po¬ 
litie uit Itieren de melding dat in 
een veld aan Geneinde een per¬ 
sonenwagen stond met een Zwit¬ 
sers kenteken. Bij onderzoek 
bleken in een tas in de auto drie 
pakke^^ cocaïne te zitten, met 
een gewicht van in totaal een ki¬ 
lo. Ook werd eem!^witsers pas¬ 
poort in de auto aahgetroffen. 


cocaïne 

Dinsdagmorgen liep een wande- 
kiar door het veld niét ver van d^ 
plaats waar de wagen was gevodv 
den. Daar hoorde hij iemand in 
het Duits om hulp roepen. De 
wandelaar waarschuwde de poli¬ 
tie die een man in een hok op het 
veld aantrof. Met half bevroren 
benen werd hij naar het AZM 
óvergebracht. 'Tevens bleek dat 
het gevonden Zwitserse pas¬ 
poort aan hem toebehoorde. 

Waarschijnlijk is de man voor de 
politie gevlucht. Daarbij heeft hg 
zijn auto in de steek gelaten en 
zich vermoedel^k langs de Maas 
met d® benen in het water, ver¬ 
stopt. * 

Gisteren werd de man uit het zi^ 
kenhuis Ontslagen. Hij werd iijt- 
gesloten aan het Maastrichtse 
politiebureau. 


Wens Van Rey vindt weerklank bij PvdA 


naar éanering SBDI 
. 'Éeerlense pacijïs^ met hun spandoek bij de ingang 
PanhetMB^CC. ‘ Potèi-FErTSWIDDERSHOVEN 


Van onze verslaggever 

MAAÖTRIGHT - Een klein aantal vrijwilligers van het 'Vredfiswro 
Heerlen’ heeft gisteren gedémoiistreerd bij de hoofdingang; vah het 
MECC^ tegen everituele 'iVapènharidel op de beurs die dam* tot eii met 
vandaag gehouden wordt. Het is de ATC-beufs (Air .Traffic Cohtrol) 
waarop radar-apparatuur wordt geprésenteerd die l gebitiiJ^ wordt 
voor vluchtbegeleiding vanaf vliegvelden. 

Volgens een van de deelnemers aaii de 'wake’, .I^eo de Groot, zijn 
. bijna alle systemen die op de beurs aanwezig-4jn, eveneens aan te 
wenden vóór militaire 'doéleindèn. En omdat er nu eenmaal meer 
militaire vliegbases bestean dan civiele vliegvélden, kan het volgens 
yi^ésburo niet anders zijn of deze. apparatuur wordt vroeg of 
laat gebruikt voor allesbehalve vredelievende doeleinden. De tekst 
^ hetr spandoek dat de demonstréiitéh de beürs^tigers Vóórhielden, 
midde:. !Vbed de mensen, niet de Wjióeijwedlóop’; , 

,-De ’waké’ was aanvankelijk een initiatief van de actiegroep 'Stop de* 
. WapenltetideVr Be Socialistische Partij afdring Maastricht stopte uit 
/ <Mticó^té\otnd;^ de partij buitemde vooT^endmen ATC-demonstra- 
tie'was gehoudén. Gok Groen Links heeft afgehaakt, zodat alleen het 
Vredesburo Heerlen aan de actie d®®loona. 


Voorlopig alleen aanvullend onderwijs 

Start laoanse schoc 
(ADVERTENttE) 


DOOR GEERT DEKKER 

MAASTRICHT - In Maastricht 
gaat een Japanse school van start, 
mogelük al in april; die op zaterda¬ 
gen aanvullend onderwijs verzorgt 
voor kinderen van Japanners die in 
Nederlands en Belgisch Limburg 
én de Duitse grensstreek werken. 
Het initiatief is een antwoord op de 
al langer bestaande vraag van ou¬ 
ders naar meer aandacht vobr met 
name de vakken Japanse taal err 
Wiskunde. Daarin blijken de kinde¬ 
ren bij terugifeer in Japan de groot¬ 
ste achterstand té hebben opgelo¬ 
pen. 

Ouders van Japanse kinderen pp 
onder meer de interhationale basis¬ 
school Joppenhof in Maastricht uit¬ 
ten de wens óm aanvullend onder¬ 
wijs: ^alleen al het leren; yan de 
Japanse létters, karakters, ‘ kost 
meer tijd dan het relatief eenvoudi¬ 
ge alfabet. 

Vorig jaar werd, een commissie ge¬ 
vórmd die steun zocht bü de pro¬ 
vinciebesturen van de beidé Lim- 
burgen, Japanse bedrijven in de 
Euregio, de Japanse ambassade en 
de Japanse Kamer van Koophan¬ 
del. Een ënqüete onder ouders in de 
Euregio Wees uit dat Maastricht de 
vooriceuT genoot als vestigings¬ 
plaats..^ De school start met vifftien 
tot twintig kinderen en wordt waar¬ 
schijnlijke gévestigd bij de Joppen¬ 
hof. 


Drs. M. Dijk van de Indu^ebank 
LIQF is nauw betrökkéh bij de op¬ 


richting van de zaterdagschooL 
„Het starten van een Vijfdaagse 
school stuit nog op te grote proble¬ 
men,- omdat daarvoor erkenning 
door het Japanse ministerie van on¬ 
derwijs, vereist is en die zijn erg, las¬ 
tig; Maar uiteindelijk zou dat het 
doel kunnen zijn. Nu zitten de Ja¬ 
panse kinderen bp internationale 
scholenr en reizén ze vaak met hun 
ouders op zaterdag naar Brussel, 
waar dit soort extra lessen gevolgd 
kunnen worden. Dat werd be¬ 
schouwd als een probleem,” aldus 
Dijk. 

Bij hét LIOF onderhoudt hij Veelal 
de contacten met de Japanse bedrij¬ 
ven. „Eén school kan een onderdeel 
zijn van een voor Jap^se investe¬ 
ringen aantrekkelijke infrastruc¬ 
tuur. De economische groei' loopt 
daar weliswaar terug, ihaar bijvoór- 
béeld NedGar in Born zal nog Veel 
Japanners verwelkomen.” • 

Do^nten 

Dijk zocht brede steun voor de zo¬ 
genoemde Japanese Suppleihenta- 
ry School om de kwaliteit Van hét 
onderis te garanderen. „Het vin¬ 
den van goede docenten is eén van 
de problemen, maar ook watbetreft 
de financiering zijn we*nog met de 
verschillende parteers in ónderhan- 
deling. ^och probéren we al in april 
te beginnen, dat is de start van het 
Japanse Schoo^aar.” 

In prkicipe richt het onderwijs zich 
op 6 tot 15-jarigen. Een 'J^pmise 
weekscfiool is er óp dit mqrqent in 
Nederland alleen in Amsterdam. In 
Den Paag, Rotterdam en Tilburg 
zijn met het Maastricht^ initiatief 
ver)|elijkbare scholen. 


Van onze Haogsarédacteur 

T , , ■ i: 

DEN HAAG - Er k^t ihqgelijk 
toch onderzoek vw dé 'Aigéih^ 

^ ne Rekeiik^ner naa^ ite ieddingsö- 
'pératie voor de Sitpi|idse Woning- 
v^niging SBBL' invloedrijke 
voorzitter van' de Cbi^imissie voor 
de Elijksuitgaven in dé Tweede Ka¬ 
mer, Willem Vermeend (PvdA), Is 
voorstander van zo’n door het Lim¬ 
burgse Kcunerlid Jos van Rey 
(¥VD) gèwens,t ond^^ek. 

Eind vorig jaar wei|É^e dé Vaste 
Kamercommissie de Volks- 

hüisvésting 'eén; ön<^^zoek van de 
Rekenkamer. CDA en PVdA voix- 
dén dat staatssecretaris E. Heerma 
van Volkshuisvestii^ alle mogelij¬ 
ke informatie over dé reddingsope¬ 
ratie voor SBDI op tafel had gelegd. 

Van Rey was daar ziÓÓénd over. Hij 
verweet CDA en Pv<iA ondemocra¬ 
tisch handelen door h^ te beletten 
op een goede wijze hé^ werk van de 
regering te cdnirolereik Het liberalie 
KÜnerUd heriinaldedécEuma zijn ver- 
zodt voor een onderzoek in de 
Commissie voor de pijksuitgaven. 
Vermeend meent na als voorzitter 
van die commissie, in tegenstelling 
tot zijn pardjgénotenin dé Commis¬ 
sie Volkshuisvesting, dat het ver- 
zodc van Van R^: legitiem is. 
Vermeends yoorstel een onderzoek 
van de Rekenkam^ te vragen, 
komt vandaag in de commissie aan 
de orde. - _ • 

Van Rey wil mét néme, dat wordt 
onderzocht of; zoals ^ veronder¬ 
stelt, de reddin^operi^é mUft goed¬ 
koper kan worden- al^evoerd. Het 


ministerie van 'VROM is met ,4<l 
Limburgse woningv^rènlginge 
Het Zuiden en Huisvesting Bed 
den Limburg (RBL) oyereengL^., 
men dat deze hét woningbezit y 
SBDI in Lmtbuig ovememim. Dé 
operatie kóst het minist^ie v 
VRC^ 24-tniljben. Volgens Vi 
Rey kan het rijk zich echter 

geld besparen als SBDI niet w_ 

opgeheven, maar zelfstandig biy 
onder afstoting van onrendabele hei 
zittingen in en buiten Limburg. | 

Advies aan minisier ^ 


ijluevenng van 
Roemeen aan; 
Justitie Monaco 


MAASTRICHT Dé rechtbank' 
Maastricht heeft zich gisteren mtg- 
sproken over een verzoek van 
vorstendom Monaco om de ih 1 
kenburg aaiïgehouden 57-j 
Roemeen Y. uit te leveraa. 
rechtbank acht de uitlevering t 
laaibaar en zal de minister van Ju» 
titie dienovereenkomstig advis^^ 


De Roemè»! wWdt ervan v«tié 
in Monaco een gouden broche, 
waarde van 350,000 gulden te 
b^ verduisterd. Hjj had h^sii 
op zicht mèegekregen van een 
negaskische juwelier: De man 
l:^ft thans in-hét Huis i van B. 
ripg in Breda ei liet gisteren 
uitspraak in Maastricht v 
gaan. Tevorei. l^d hij dat 
lijk aangekondigd. 


1 
È 

& (ADVERTENTIE} Nu al volop lente bij: 


Vervólg von pagina 1 

I .—... ,.Vii;.. -ft-jiV .'S.. 

Voor de dienstcommissie Was de re¬ 
organisatie bij hét korps aanleiding 
om de knelpunten te inventariseren 
en onder de aandacht vap dé com¬ 
missaris en het managementteam te 
brengen. De Roermondse commis¬ 
saris deed volgens dé diensteóm^ 
missie tijdens een discussieavond 
over dat onderwérp hardé toezeg¬ 
gingen ter verbetering van de situai- 
tie. Romeijnders bestrijdt dat. 


Kerkstraat 184, Brunssum 

Internationale mode 
dicht bij huis 


De dienstcomnüssle zegt het ver¬ 
trouwt in de commissaris nu op 
omdat hü dé toezeggingen nu niet 
rwil of kan nakomen. Deze week 
werd ook bekend dat binnen het 
managementteam een veitrouwens- 
crisis is ontstaan. Twee leden van, 
het uit vier man bestaanÓÓ teanii 
het h^fd beheersdienst P. Géisler 


over 


iÖIPtSÏ 


en het hoofd algemene dienst M. v. 
Oöl, zeiden het vertrouwen op en 
hébben zich innuddels ziek gemeld. 

. Zij t^schouwen . de toezeggingen 
van Romeijnders als een ondergm- 
Ven van hét uitgestippelde beleid, 
zoals dat in het managemfntteam 
was geformuleerd. Vólgens dé 
dienstcommissie mag hieruit echter 
niet worden geconcludeerd dat bei¬ 
den wato van vernieuwingt zyn. 
Maar .bij hén zou ook het -gebrek 
aan overleg een grote rol spelen.*^ ^ 

De dienstcommissie benadrukt dat 
de crisis'binnen het korps geen ge¬ 
volgen heeft voor het uitvoerend 
weric van de politie. Wei is het zo 
dat er geen beleidsbeslissingen 
meer genomen kunnen worden. Het 
is nu aan de vertrouwenscommissie 
om aan te geven, hoe het verder 
moet|net het Roermondse koips. 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000, 


VLOT EN DISKREET QEREQEU). 
Lage kiBtën^ vóór «Mc ^ ^ 


BEI VANDAAG NOG 

043^36200* TOT 21.00 UUR 


FlIlANdERimiSKAMfOOR 


. -'v 
ScharnerWeg t08 6224 JJ Maastricl^. ^^LitttbuTg& Dagblad 


Doiicl#)‘clag 20 februari 1992 • Pagi 
'O&ÜEbaar voordes wat voor oris heefEbete- 
koid, geven ^ met dro^heid kamüs, dat he-. 
det^ na éeaa langdurig zitbed van ons is been- 
g^^n, vocmden van die h. saGram^enten, pp de 
leeftöd Van M jaar, onze goede en liorgzane 
der, Bcbponvader, opa en ov^grootvader, broer, 
zwager én o<Hn 

Lodewyk Jozef Maria 
van Aeyts 

' sbMls $1 januari jL v^uwna^ van 
Kinderen, ^t einkinderen 


. Familie aan üuerts . ^ 
Familie Volliiigs 

:Heeflra,'iafbinuari'li992^ ’ ‘ ■" 

CoxT.adres: P^p^rsgans 29, 6413 CK Heerlen 

De pl^ü^ eiiduuistiévi^cmg zal gehopden 
wqin&g 2^ fetaxari pin 14.00 ii|^ 

de paurp ctpe fe r fc H. Gerardüs Maiella te Heer- 
len-ileksenb^g, waarna' om 15.30 u\ir dé crema -, 
tieplechtteheid zal plaatsvinden in net cjbi!bat(K’ 
rhsn linstenmdorw^ llpi rp'è - %% 

' Vóor verVDVi^Ws is geKc^ * * 

Bp^eokoinst in de* kerk, alw{^ gelegenheid is 


KoBelMm m ag e b e d beden donderdag om ld.46 
aaibduitend cm idiOO uur de avond¬ 
mis mpiaafbivindas in w 
Qeteacpbqd tol aÉadwidnemcn van dedjjeïÉiam • 
ovenadéEbe m hfet. Ustvaaiteentrum Dom in 
HeiBifen^iQmriaracft^wegSO^ doadsrdag- 
iMA U.99 toiiK00ttur. . - ? > 

'Wit ai’ifkBSi wij vergeten zQn u een kennisgik 
ving te aendeii, deze annonce als zodanig be- 
-adiouwtta.* • , ' r. ' , 


Na een levêh van zorg êii aandacht voor allen 
die hem dierbaar waren, is tot onze grote droef-' 
heid, toch nog onverwacht, voorzien van,Ket h. 
oliesel, in>de.leëftüd van 83 jaar, van ons heenr- 
^gegaan'; 

; Jan Hubert Wehrens 

weduwnaar van. 


Sittard: CoréieWèhrens 
Geleen: Sef W^rens 

José Wehrens-vaa der Linden 
Grcleen: Joe 
Utrecht: JoSine 

; , Familie Wdirens . 

Familie Koppel 

';6131 AJ Sittard, ld februarj 1992 . ' 

' Mgr. daessensstraat 40 

Dp plechtige uitvaartdienst zsi plaatsvinden: za- 
terdag2? Ibbruari a.s. om 14.00; uur in de Petrus- 
/kerk^(^te kérk) te Sittard, gevolgd door’de - 
' c^maBe in het crematorium Deia.te Geleen' 
piin 13.30 uur. . ^ 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot 
sdëéSfeéiijk condoleren vanaf 13..30 uur. 

^ 'Avondwake, voorafgegaan dOop^t rozenhoed¬ 
je, vrijdagavond om 18.40 pur in voppnoemde 
kerk. '• _ ■- 

' De overledene is opgebaard in het mortuarium 
yaii het Maaslandziekenhuis tg^^tlard, alwaan, 
gelegenheid is tot afscheidneiminf dagel^ks van '' 
. 17.30 tot I8.i5 uur. ; 


Met verslagenheid h^beh 
van het' plotselmge evel^ljddll 
onze Ordedienst de Iveer '> 


Met verslagehliieid vernamen wij dat is overle¬ 
den, de heer 


H. Dam 


Oprichter van onze mandolineverenigihg 
Wü wensen de familie veel sterkte toe. 

Dirigent, bestuur en leden 
mandpliiiovei;eniging Troubadour 
■’ BrunsSum.' 


IP WWi i illg i 


.Met droeflieid hebben wij kerihis genomen van 
. het overlijden van onze ere-voorzitter 


iKtei Dain 


Wij wensen Zijn vtpuw én kinderen veel sterkte 
toe. . 

Oranjevereniging 
- 'Tweebeek ' 


Hét is oris Óriniógéfijk érti'iedereen persoöiïlijki 
te bedanken voor het medelevén en de grote 
bélangstelling, die wü mochten ondervinden bij 
het overlijden en de uitvaart van onze lieve 
moeder en oöia v 

Roos ;lfalkeèhurg-Bron 

Het isihn te weten, dat door zovelen gewaar- 
.déPrdiyerd. Dit i^henkVons grote troost en 
geeft steun. Wij dmken een ieder oprecht 


- ; |t.WJ.,Val|%nburg= 

> r FapaUle Vatkenburg-Lodewijks 
’ ’ , FaiRméB.A,J.M. Valkenburg^Godefroóij ' 
\ ‘ f^UiecA.D.J.M.yi0kenbi^i^etit 

De^esivekendienst wordt op zondag 23 februari 
.1992 om 11.30 uur in Ae^oarochiekerk van de 
JfikÜige Moeder jémna te Peerlen (Bekkerveld) 


~ il-'. Itcsfclersikt tot in de hemel 

. ■ 4 ptfuw tot in de wolkm 
,. »ü isijdebra» van leven, 

\ inDwh^lfamtn?iéf 


nwwenis 

■ } ' -i 


*M4»^192» t 1F412- 

^ -j, - 

. ...-''.weduwnaar ^ut 

..,TuD^Pai|men 


t 1F4»1-I99i2 ‘ ^ 
Füimu SMuei>see»-ltocm 


Danfebètuiging 

Voor uw medeleven, de vele troostrijke brie¬ 
ven, bloemen en h, niissen en dé grote aan-' 
wezigheid bij de be^afpnis vén mijn liewe 
man, onze vader en sehoonvader 

f 

Pierre jKnoben 

,.v. <V' ■; ■ ^ ■■ ’ 

danken wij u hatelijk.' 

M. Knoben-Breuer 
en kinderen 

De;ze$wekendierist*Wprdt gehouden bp aatér- 
dag 22'februari om 19.0O;uur in dè parophiè- 
■ kérk van de H. Jozef te Landgraaf-Waubach. 
Daar het ohs onin< 


eem- 


a.^* éto 11.00 êe 
Oèlfja^twikl tiOt aCsckeid nemen in het Maas- 

Heinseweg te Sittard; 
dageigka van ITLSO U4 IKl&my. 

* .i y jr ■ \ ‘,'4|L «'1’-'ï .y / % /i .-.è y. ' ..V....: - . 
: Daar'het ons pnmhgélijk* is één ieder persÖöri- 
. lijk te bedanken VOctt-^e vele blijken van rttedè- 
leyen öns betoond bij het overlijden en dé be¬ 
grafenis vatt onze liève móéder en bma 

Sophia Jongenelen 

> weduwe van 

Theodoms Ariëns 

betuigen wö u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Heerlen, februari 1992 

D^plechtige zjeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 22 februari a.s. bm 19.00 uur in' 
4e parochiekerk St. Jpseph té Heeiierbaan. 


Voor uw medeleven ^dens de ziekte, het over¬ 
lijden én de begrafenis van onze zorgzame moe¬ 
der en lieve oma • . 

• , Elisabeth : 

, Roebrods-Launién ^ 

zeggen wij u allen hartelijk dank. - ' , 

Het is fijn te weien i^t’ zö door velén ^R^d 
wa^ en gerespecteferd werd. ‘ ' 

^ > Kbideren en kldbfctdifteréai ^ 

\ ■■ . , w.. 

Dte pleolrtige ze^el^ndien^ zél wordfen gehoi^jj 
den pp zondag 23 februari a.s,>om' H^OQ 
de parochiekerk van H. Amelbe^^ tf? 


Dankbetuiging 


Daar het ons ónmogelijk ié eenieder pérso 
te bedanken voor de velé blijken van rpi 
ven die wij mochten ontvangen bij. hét Óf 
den en de begrafenis viyx ónze Uéve mb 
schoonmoeder en oma 


Mién Essers-Shijde 

betuigen wij hierbij onze oprechte dank. 

Kinderen, kléinkhi 

De plechtige: zeswekendienst wordt 
bp Vierdag 22 mbrUari a,s. om 18.30 tmr 
, 'kerk vah de Heilige Moeder Anna te U 
Bekkerveld. * 
Voor uw gewaardeerde blijken van deeB® 
bij het overlijden en de begrafenis van oh#' 

der ■ ’ ■ ' . . - , *1 

Chris Reumkens 1 

buigen wij u onze hartelijke dank. 

'ï .FamilieRe 


De zéswekendienst wordt gehouden op i 
dag ^ februari a.s. om 19.00 uur in de D, 
van J^ezuskerk te Nieuwenhagerheide.' 


0^' 

'i: 
Dankbetuiging 


Aan allen die op welke wijze dan ook h 
meegeleefd na het overlijden van mijn d 
en onze zus . • - 

Els Ricker 

zeggen wit hartelijk dank. 

Mevi:. E. Rick<9r-Smee 
' enkindereu 

H^len, februari 1992 

De plechtige zeswekendienst wordt g 
Op'staterdag 22 februari om 19.00 uur inde 
‘ i^iekerk'x^n de H. B^±>axa te Kakert. 

yjui' ■ ■. i. ■ ■ • ■ 
n 

V 


,S '-k *-• 


jfi 


r geleden,) ) 
gedoken leven, 
&in feven wac^n we ie - ■ 
^«et*^nnen>éllrgeien, 

on» gaf} 

mts&snive-nuiederedag^ 
l}e\za}. nooit meer anders zijn , 
We ktan^icnjeniH vergeim- 
Je bliift in ons Imèn. . - t 
v-V-IllF'!: 

Dankbetuiging 

' 'j A r "IH 

' , i. y . 'Tï ' I 

Voor de vele blijken van medelev^ ons bè^ 
tomid 1^ bei overlhden en de be^fenis vsto 
mi^ lieve? vrouw, tmze zoFg:mme jmoéder; 
seftooniHoed^^ oma ' ' " 

^ , j ■■ ■ ■ r V,- ' ■'.••,■ ‘ ‘.ji: .• ■ f- 

.// ‘ #■<( -ii" . t- 

: BruJiTDamoiseaux 

zeggép V)'ii U harte^k <#nk. , ' r ■ 


woest en hebben ons doenféarvaren dat ^ door 
' ^ye^ngeimfd gerespecteerd werd. 

LabatberIBruts ‘ 


<4'* 

6l64rAE Gelee», februari if^ s} > 

Jos tGiJnmüaan 173 ■■ 

gorden gèhöttden op za- 
téNh^ 22‘9Bbniaii a.s. dm '18.30 uur in het Vè^* 
ptoen^misSlGdiHate péleen. , 

i': . . .1'.. ' . JS V; •• { -Vw ;W-t; ...'ij . • 


-0 


'' j.ijsfis -a 


mm 

^ < 
:*ri 
a > ut- , i 1 ' ‘ j 

* I r h,’ -Jj A' f' I 

Daar hét-ons ónmogelijk: iè eenieder pérsdóhlijk 
te )|;>ednnkeh voor 'de Vefe^-bl^enf van ' 

veft die wij mocMen èdrtéangen b^ de hegmfer: 
nis vati orize lieve^mdeder, échóonmbeder en? 
óxna - 'f» -.V ' ^ ‘ i •'I 

jbhaïmb Hbfcértina „ J 
Josephina Keulers , 

-echtgeïtoi^i^vrijïen j' ^ ' 

^ I:ieonar4;4^p . ; 

.betuigen hiesbijf om» hartehjke danJ^ i 

. ' kleinkind 

•;k ' ' '^I^Hé'Kealeris ’ 

-ix.' . , 

©a plechügè z^Wèkej^idj^ zal gehouden^ wor¬ 
den op ;^^rdag 22 flhii#arha.a. om 19,00 uur in. 
t': i iTJ; s 


Héél veel troost hebben goM^nctea in4e vele 
resetiesende enorme belangstd^lÉng^(^e ^ vm 


>«. v-v' •• ' 3^.' e»'. i'*:^vrf|. - 1 ^. 1 ' 1»: 'jij, ' • ;j ' 


Daar het,oSs onmogeljj^. is eenieder persoonlijk 
te bedah^en vóór de wie? blijken van medele¬ 
ven dtoViihidóhtpn ontjfangen tödéns het ovér-' 
ïpdert’ipri de^cren^tie.'^if^mijn UeVè echtgenoot, 
.ohze’Vaobhph ‘ 

•• • • ^ •. ■ ^ ‘f'é- ’ •=. ' • 

/Fraf:^ Crombach ■ 

^ oineciité danè. . ' 

iv ; jó.*-ity|j A gEidSDremliadb>Barfai 

<#Keirlwadé-Bléi3e«h^ii,'',-'> 


tlÖeiW- éh keMéi|t|^l&iii(k 
oyckstraat 83 De ptechtige eeristé jaKfflrèBslvhn onze onVö'-, 
getdbijke echtgettoo^wdef/SGaioonvadter en ob^ 'i 
■zal pktatsVmden~op ziMiidte@''9é«febmari 4892 om' 


r!”'“TJi .T» ~ 

m ' vader 


“? Herman Tijs^enr 

lÉÉt ié ons) gebleken dat hij bt|it^ pns, door zO' 
gdB^,was. én gèm^péèteerd werct Hier- 
'frdöi:' béCUigeh wij' aah allen onze' haltelijke 
% 

i 
u,; 


l^htlge edtWjaödifeöSt^vén mi^n 
éh onze vadéjf' ' x' ‘ v" 

1 1 •> V t - /y » 

V Jjd.'S^amikéïs 

U^shebk^'d 


!•« 

‘fr 


.14:.-:^.)ekÉl^bitéblaEl 
^/jTk ?, ‘ »3:1,4ji-:If.q 

4gi»iÉ|saijL>.-/ja|a 

u«^I■ I;;Kf 1 tT'-gV iT'VtL*'™■. 
TT^T-?? 
éiS^ 


• TdBellTvlÉÏsT 

f H l; W. ■ ^- 

WÊM-: 
Ilmblirgs dagblad Limburg 
Donderdag 20 februari 1992 # Pagina.13 


Geneeskundige inspectie waakt over kwaliteit gezondheidszorg 
TT_ _ ^1^^— _ _1__ 


te 


weinig 


1 


DOORANGEUPOUISSEN 

MAASTRICHT - „Als er in eén regio waar tien ai^kenhm- 
zen liggen per jaar maar tien calamiteiten bij de inspectie 
gemeld worden, dan klopt er iets met,” stelt dr. A. Hané- 
kamp, geneeskundig inspecteur voor de provincie Lim¬ 
burg. „Wij definiëren een calamiteit als een onverwachte 
gebeurtenis, waarbij de patiënt doodgaat of zeer ernstige 
schade oploopt. Soms hoor ik via nietrOfficiële kanalen 
van een dergelijk incident. Bij controle bUjkt dat ze me 
simpelweg zijn vergeten in te lichten of men vond dè ge¬ 
beurtenis niet binhen dè calamiteitenregeling yj^len. 
Meestal heeft men de zaak intem inmiddels wel serieus 
onderzocht.” 


Hoewel de' inspecteur duidelijk 
zegt niet het idee te hebben dat 
er veel misstanden onder het 
karpet geveegd worden, is het 
voorbeeld een goede illustratie 
van de vaak moeilijke positie 
van de inspectie. De geneeskun¬ 
dige inspectie in Limburg heeft 
tot hoofdtaak de kwaliteit van de 
gezondheidszorg te bewaken. 
Wanneer deze dienst er via 
klachten of controle-bezoeken 
aan artsen of instellingen achterr 
komt dat het kwaliteitsnivo va^ 
dé zorg haar e»i dikke onvol¬ 
doende duikt, kan er worden 
ingegegrepen. ‘ 


„Maar onze bevoegdheden zijn' 
helaas zeer beperkt. In hefaller:- 
ergsté igev^ kunnen we naar de 
tuchtrechter stappen óm Je vra¬ 
gen- een arts té schorsen. Een 
insteliihg kt^iuten wij niet Slui¬ 
ten. wij, kunnen alleen dringend 
aan-dp étaatssecretaris adviseren. 

te doen door de erken- 
nipg tn.te trekken. Meestal pro- 
he^en'U/^e het echter intern op te 
ifp£®e4- :Wahneer ik bijvoorbeeld 
ónldekildat een bepaalde werk- 
een ziek,ènhuik op den 
, dppr ingevallen zoudèn kun- 
nèh! l^en, da^i waag ik heii dié 
vléh té gassen. Als dat na een be^ ^ 


paalde tijd nog niet gebeurd is, 
wordt het tijd voor straffere taal. 

Wanneer patiënten klachten heb¬ 
ben moeten ze die in eerste , in¬ 
stantie voorleggen aan de instel¬ 
ling of arts zelL Als je klachten 
hebt in een winkel ga je toch bok 
eerst naar de klantenservice. 
Ieder ziekenhuis heeft bijvoor¬ 
beeld een klachtenprocedure. En 
als je er daar nog niet uitkomt 
kun je je wenden tot ons ofwel 
de tuchtcommissie :ih Elindho- 


Tuchtraad 

In : eep, ziekenhuis controleren 
artsen ilkaar en waken samen 
óók over de kwaliteit van de 
Zorg. Maar hoe zit dat dan met 
huisartsen èn zelfstandige spe¬ 
cialisten? „Jé moet er altijd van 
uitgaandat iedereen zijn werk zo 
go^ .mogelijk, wil doen. Maar 
het blijft een feit dat deze groep 
miihlér op de vingers gekeken 
wordU En zelfs als er heel veel 
Machtén liggen oyer éen bepaal¬ 
de specialist,. kunnen wü nog 
maar [Wöihig doen. Alleen maar 
adviswch naar het tuchtcollege 
te stappen én dan is het nog het 
woord van de ajrts tegenóver dat 
. .Van de,patiënt. Vooral, fouten in 


de communicatie of bejegening 
van de arts naar de patiënt zijn 
moeilijk te bewijzen. Wat overi¬ 
gens niet wil zeggen dat jé als 
patiënt alles maar over je kant 
moeten laten gaan,” meent Ha- 
nekamp. 

Klachtenbehandeling is eigen¬ 
lijk maar een klein deel van de 
taken van de inspectie. Ze-verza¬ 
melen ook Cijférs over de alge¬ 
mene staat Van de volksgezond¬ 
heid, adviseren over épidèmiën 
en waken oVer het opleidingsni- 
vo van het personeel en onder¬ 
zoeken óf de kwaliteit van de 
zorgverleiüng sysU^matisch 
wordt bewaakt. Bijvoorbeeld 
door te küken hóe rnén ervoor 
zorg^ dat dé technische appara¬ 
ten regelmatig woMen gecontro¬ 
leerd en onderhouden! „Wij krij¬ 
gen maar ongeveer 75 klachten 
per jaar binnen, waarvan de helft 
over communicatiestoornissen 
en de rest over technisché fouten 
, gaat. Vaak ook 'zijn beide gecom¬ 
bineerd. Dat het aantal bij al die 
duizenden behandelingen per 
jaar zo klein is kan aan dé goede 
kwaliteit van de Zor^erlening 
liggen of aan de relatievé . onbe¬ 
kendheid van onze instelling.” 

De inspectié Mdl dan ook wat • Dr. A. Hanekamp, geneeskundig inspecteur vofor de pro¬ 
vincie Limburg: ,JEr zullen altijd wel ergens fouten worden 
gemaakt" Foto; frits WÏDDERSHOVEN 


meer naar buiten treden als 
klant^richte organisatie. „Ei¬ 
genlijk zit ik tussen tweè vuren. 
Ik ben aangeriomen om eventue¬ 


le fouten of misstanden te voor¬ 
komen bf op te lossen; Maar 
'binnen de gezondheidszorg 
wordt een dergelijke controle 


niet echt op prijs gesteld. Dacu- '' 
,om probeer Öc hen vanuit mijn 
onaflumkelijke positie via v«- 
trouwen en geloofwaardige argu- 
mentatie te overtuigen bepaalde 
zaken te verbeteren. En hoewel 
ik soms wel eens dingen aan de 
grote klok zou willen hangen 
kies ik in eerste instantie altyd 
voor een diplomatieke oplossing 
tussen beide partijen. En dat is 
niet altijd even makkelijk.” 

De inspecteur maakt zich zorgen 
over de vanzelfsprekendheid 
waarmee de gezondheidszorg 
wordt vergeleken met een pro- 
dukt dat je kunt kopen en waar¬ 
van de prijs en kwaliteit wordt > 
overgelaten aan het vi^e maikt '■ 
mechanisme. Bovendien viert 
hierbij de concurrentie hoogtij.. 
,JIet tOMicht zal'ook vnande- . 
ren; zorgverzekeraars k^gen 
hierbij een grote rol. De in de , 
maak zijnde' kwaliteitswet moet 
zorgen dat de kwaliteit van de 
gezondheidszorg gegarandeerd ■ 
blijft. Hopelijk krijgen wij dan I 
wat meer mogelijkheden om di- ' 
reet in te grijpen. 

K^^ffiedik - 

„Hét blijft natuurlijk koffiedik, 
kijken wat er gebeurt als da . - 
plannen van Simohs helemaal . 
doorgaan. Het zal altijd zo blij- ! 
ven dat de b«:nepsgroep zelf in 
eerste instantie moet zorgen dat. ' 
het goed zit met de kwaliteit van 
de door hun geleverde pre^tie. > ^ 
Gelukkig komen er steeds meer ‘ 
richtlijnen en protocollen om de 
handelingen in een ziekehuis 
goed te laten verlopen en ook te 
kunnen toetsen. Mgar het blijft 
bovenal mensenwe^ en daarom - 
zullen er altijd wel ergens fouten 
gemaakt worden,” besluit Hane¬ 
kamp. 


# '-»!•' 
* 

J ^ 

M ^ *.1^ kuim honderd Japanse mesjes namen gis^ 
afscheid van MaastHcht ha e&n juar 
■W^ éen op^tding te hébben genoteri aan het 
Junior Colflesge in hetiVborrnalige zie- 
•^nrikuiacomplex in Annadal J^gezi^, .van 
' Sj^ches, een diner enioneelstukjes dè 

s:^^}^Zigien vermaakt met twee ddn^esiy , 
^traditionele Japanse chofedgre^^hè 

?W^i«tanéjes echter, maar een variatie óp de 
^p^^Qredse (met ledeii van J\lldfistrichtsè st&- 
'-^ówtenvere^igingen als ^ófin Travolta c.s.) en 
uitvoering op de muziék; van Michael’ 


1 
Jackscms BUiCk or White, 

Dé mei^és foonden iwan zich goed vermaakt te 
hebben in Limburg. ïn een sketch werd herin¬ 
nerd aan de eerst Engelse les: als een winke¬ 
lier zegt ^Can^l help you* diende vótgëns het 
lesprogramma te worden geantwoord met 
' ’T^nk ypiL, Tm Wat er dan 

voïSdgdp l^ ddn de middenstan¬ 

der, weM MijkencL uit het gelach alom her- 
[ kéhdX ’k^rdón?’ 

Vanochtend tj^oeg hebben de meisjes hét vlieg¬ 
tuig naar Tokio gefiomen. 

. • FOTO: FRITS WÏDDERSHOVEN 


Kamermeerderheid voor verdere afgraving Plateau Meugraten l 


•• V • sif; .>.rAWÓA'. v' :;. V' ‘ 


IS 


DOOR THEO SNIEKERS 


De minister liet tijdens het debat 
weten weinig problemen te heb¬ 
ben met de vergunning die Ge¬ 
deputeerde Staten (GS) van 
Limburg hebbed verleend aan 
het bedrijf A^dcersmit. Die on¬ 
derneming mag de komende 
veertig jaar nog zo’n dertig, hec¬ 
tare van het Rlè^teau van M^gra^. 
ten afgraveh ten behoeye van dé 
mergelwinning. De buurtschap ’t 
Rooth zal dasfoor van de land¬ 
kaart verdwijnen! 

'Volgens Maij-Weggen is die 
nieuwe afgraving in overeen¬ 
stemming met de inhoud van 
’Gegrond OntgTonden’. Daarin is 
bepaald dat Ankérsmit niet ver¬ 
der mag afgraven. Alleen als de 
provinciale overheid een laatste 
bepertete uitbreiding van groeve 
*t Rooth wil toèlaten, hót ké^' 
binet zich daar niet tegën Verzet¬ 
ten, zegt dé hota^ 1 ^! 

Die passage leidde in de Kamer 
tot stevige inteipretatieverschil- 
len. Maü, daarin gevolgd door 


van Margrateii met vieiiionderd 
hectare waS' beoogd. De vorige 
minister van Verkeer en Waters¬ 
taat, Neelie Kroes, schrapte die 
passage - daarin gesteund door 
de Kamer - na jarenlange strijd 
eind jaren tachtig uit de ont- 
wérp-nóta Gegrond Ontgrond^ 

Vólgens PvdA, . D66, 'Groen 
Links en SGP echter mag je niet 
^tgaan van wat ooit in een eón- 
cept-nota de l:^peling. ' was, 
maar wat nu op dit móment ip 
Gegrond Ontgronden staat s En 
dan is éen uitbreiding méb dertig 
hectare zeker niet b^^kt te 
noemen als wordt bedacht dat 


DEN HAAG - Het Plateau van Margraten bréngt de ge¬ 
moederen weer in beweging. Niet sülleen in de provincie, 
,de Tweede Kruier* zoals afgelopen maandag 
bleek, Niet aüeen de Öjppósiti^ftórfeijen D^, Groen Links 
en SOP, hiaaf ook regeringsfraetié PvdA ^tootde ziqh bij 
:4é behiaitdéïinfi van de nota Gegrond Oiit^ondeb hevig 
aan de ops^llmg van minister Haiija Mapj-Weggen van 
VeiicTOr en Waterstaat. 


CDA en (stilzwijgend) "WD, 
noent een uitbreiding met d^- 
tig hectare 'beperkt’, omdat oor¬ 
spronkelijk een verdere afgra¬ 
ving doof ENCI van het Plateau 


de huidige omvai^ van de groe¬ 
ve zo’n veertig heétare is. 

Die laatste visie snijdt hout. 
Maij, daarin gevolgd door CDA 
en 'WD, kiesk: .waarschijnlijk 


vanwege de beli|t)gecic.Van Ah- 
kersmif voor dé jpuimére ipter- 
pretatlé .van de passage over ’t. 
Rooth in Gejgrond , 

PvdA-woordvóerdéh^ Koos vaih 
dér Véart noemdé in ieder geval 
de opstelling van de minister 
zeer teleurstellend eft "efg 
slecht’. Zijn fractié wil Aiikère- 
imt iiog tien jaar de geleifenheid- 
géven mergel te whrnen, én óók ' 


achtergrond 


D66 denkt ki die richting.. De 
links-ljberalën willeii de groeve 
nog slechts met tléh nectare uit- 
breid^. Ankersndf ziM dan'nóg 
tjjd genoeg hebbicéi naaf altesma- 
tieve vHnnh^mégelykheden te 
, zoeken, bij voórbe^ in Bélgie.., 

Pikant detail,; zóéis ook CDA- 
woordvoerder! Léon Frissen 
maandavond ir^^ naliet óp te 
merken: het is d^dA-ged^u- 
teerde Jih llndmiians die direct 
verantwoordelijfc ii Vqkm' de merr 
gelwinning. „We hief in de 
Kamer’’, mpliceefde 'Va^ d^ 
.Vaart - - --v.. 


Een Kamerminderheid, met pa- * 
me Gfoen Links was overjgeQS' 
ook nog oin een andere reden^ 
boos op Maij. Ter^l de hé-’ 
windsvrouw' zegt inhoudd|jk'> 
geën bezwaren .>té hebbeaé tegên^ 
de verdere afgravingsplannèA, ‘ 
beweert kü tegalükm^ ' 
niet in de in Limbüig opgdaaide i 
d i sc us sie te wQlen mengen.. 


Pas als Provinciale Staten een 
(positief) oordeel hebben gege¬ 
ven eór ook de b^ 
piéeéduré is a^ger 
b^disaing nemep ! 


verguimingverlening aan . An- I 
kersmit. We moeten Limburg I 
niet in de bestuuriijlm iêiefeh ^ 
den, luidde de boodschapyande.^ 
tnihistór. Hét klomc, gdét op \ 
haar eerdere uÊtlatihgen, niet |Big 0 
geloofwaardig meer. , 

• .i'. 

verklaarde maandag 
dien et ook wéinig vóof te voé^;» 
na afronding van de besluitvor-^ 
ming in de pfovincie naar dé:.- 
Raad van l^te té stappen om dé Ü 
y^guiming vóof Ankm^mit ató 
te vechten. Dat belpOft Weih^' ^ 
goeds voor dé tegénstanders I 

de niéuwe afgrayingsplanh&; ^ 
zeker omdat eén nip te Kamen 
méerdeadrëid vim CDA eh 
de ministear steunt IHé 
standers^ kuimen tdtm'aard 
z^ haar het rechtscollège 
pen en zullen dat wel domr ohib !> (ADVERTENTIE) 
vohiKigiiKi .1 


^^HAAÖ - De kommissie van 
inzake GewetensbeZwa- 
haar wéfkzaamhedeh 
zodra haar sécreta- 
Den Haag naar Kerkra- 
'verolaatst. Dat heeft de 
^^matssfe in een brief, aan mi- 
tér Béek Van Defen- 
weten,. Als de commis-, 
.dreigement . Uitvoert 
-^ rWlén t dat concreet dfrt de ad* 
óv«r dé. ihdividaele 
.iS?®b®tweigefihgs*gevéflén wordt 
jStwezet. De yVD^flracite in dé 
• Kamer heeft over .deze 

schriftélyke vragen: ge- 


igpily^r Ter vtól het het se-: 
^wiaat van dé éófhmissie ön- 
: bijj de Djféctié 
,‘^*®Smlichteaken ih Kedcrade. 
•öÈretariaat. zou dan moeten 
ondergetttracht bij het 
■ Géwétéhsbezwaarden 
^J«aire Dienst (déftien forma- 
®^P*é^én). Öp die manier zou- 
‘'demr het veronljden' van 
dubb^ Werk, vief volledig ba¬ 


nen geschrapt kunnen Worden. 

Volgens vicfé-vpórbttèir ihr J. van 
Zevehbêrgen ivbfdt: hierdoor 
echter,dé Onafhankelijkheid vên 
deOmmissié 'van AdVieéGewe*- 
tensbézwaardén in gévaaf ger 
bracht. „Hét pérsöh^l van het 
secretariaat gaat bü verplaatsing 
. naac;K^krade de facto onder de 
Directie Dienstplichtzaken val- , 
len.VDat is QU; jidst de Directie 
aan lyd moeien adviseren,” 
Dedcanmissie , . épreekt met 
c diéosiwaii&aafs over hun mo* 

‘ ttéiimn en hténgt dah^ édviés uit 
'-aah.IMfShsié. , 

: Zevenbergen. noemt de bedrei¬ 
ging van de ónafhankélÜkheid 
van décomim^sie het b^ahgfljk- 
" Stè''!'ó0ÈW^|légÓiÓ' v|)i{da^tsing 
vah hét néér Këfkra- 

de. Daarnaast verzet de conunis- 
sie zich ook atR praktisch csóg- 
punt tegen het besluit van Ter 
■; Béek. - ' ■ ^ . 

'De zittingen Van de commissie 
léorden -Kkmelljk in Den Haag 
gehóudéh. Als het secretanéat 
naar Kerkrade wordt verplaatst; 
houdt dat in dat de (door Defen 


sie betaalde) ambtenaren op en 
• neer moeten reizen (ruim twee-; 
honderd kilometer «jkele reis). 
„Dat is zeer onpraktisch”^.inerkt 
'Zevenbergen op, „zeker als je 
weet dat het lastig werken is in 
de trein en zeker voor ambtena¬ 
ren dié tweede klas moeten rei- 


Minister Ter Beek heeft nog niet 
gereageerd op de Óief van de 
Ck>mmisslé. Het 'WD-Kamefhd 
S. van Heemskerek Pillis-Duve- 
- kot wil dat de bewindsman de 
negatieve .opstelling, Van de 
' Cmnmjssie mee laat weg^ bH 
. zijn uiteindellj ké besluit Het Ka¬ 
merlid wil verder weten of de 
gang yan ztJeen gevolgen heeft 
vpor de beoogde verbetering van ^ 
dé s^cedures hij dienstweige¬ 
ring, zo blijkt uit schriftelljek 
vragen dié zjj over deze kwestie 
i heeft gesteld. 

Vprig jaar al steldé de CDA- 
Kamefleden Ki^aljenbrink - en 
Biesheuvel vragen over deze 
kwestie. Ter Beek liét toen we- 
^n waarschijmQk mét ten^ te 
zullen komen op zijn besluit. 


De 
van ADB.,.. 
met 


Indastriedr eh zakeï^ 
b een verwassen prolfessk jlewDirdeiL 


■ C |I JCCN de ADB-€ÈK»epi*«en van de eerste, 

Zekerneicls 


certificaat. Met het oog (^detoekomsr en de steeds ’ 

•' V ' ^ '. ■ söengèr Wórcteodéintematioftale . 

' ^ kwaliteitsdsen specificeert ADB haaf 

. ' ’ - industriële-en z^eüjke dienstal vt^ens , 

• , , ‘ de nu erkende Europese 1SO.-900Ó 

■ ■ j . ■ normen...' ■;'' ■ : ' ' ' 

‘ • ' Deze ISQ-norinen hebben tot doei om de 
^ ‘ ^ ‘kV^teitszmg’van proëukten en dienden 

. ' te waarborgen.‘kwaliteitszorg’hdb^p 

voor de iaréh iiegentlg. Déze jaren. \ 


. . ADÈ 

Mauritslaan 111 Geleai 
Postbus 62-6160 AB Gi^e^ 
T^wn 046-787777 
raxÓ46-7S0196 
i \ • i\ 
! -'t '. !*:.■ . • I 

- .V*' • • I 

r .! 

<Cv ' . 


Het bdKren, de bdieei^ ra dè 
besturing van kwaliteit < ’ 

Voor nu, en voor de toekdöasf.' 


Opd^htgevers die beiroiM)^ , 
dtenstverlei^ng essentieel yiaden voor het 
Vvelslagai van hun öndememiiig doen er 
goed nu kpiuald óp'^teikanm 

ADB-Ihdt^ëié-en Z^elp;é ’ 
Dienstverlening, Geleen. 


Syneigie van Ménseh en Middelen. 


Ook 'Weert 

' o^entéfrem^ 

DEN haag - Dé gen uit 1085 dsVor^de 
WeeEtedbeSde aim te 
De géméédte Wetèrt' 
aan de ivaste Kainé 

'Voor Défensié, die V^ntfaiag 
niéuw) émt .hoorzitting 
over dé lËvaluatk»M>ta 
schetna Militaire TdrréiómL' 


YtilgetB dé gemeente W<^*erh 
em» besluit overdé#'*''^' 
ké inrichting Van dë fitliliitflOTrti 


limburgs dagblad ‘ / ƒ Limburg i 
Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 14 
Wat tot voor kort voor ’onmogelijk’ werd gehouden, 
lukte gisteren dan uiteindelijk toch. Zij het in een wat 
pikante ambiance: de tijdelijk tot tempel van de 
plaatselijke Marotte getransformeerde foyer van de 
Sittardse stadsschouwburg. Maar goed, voor het eerst 
waren ze dan toch maar met z’n allen bijeen: van 
grindboer tot politicus, van actievoerder tot 
beleidsambtenaar en van landbouwer tot 
beroepsadviseur. Bijna tweehonderd in getal. Om 
volgens een verantwoord scenario van de Limburgse 
Milieufederatie van gedachten te wisselen over een 
van de meest ’hete’ items van de Limburgse politiek: 
de hoogst ambitieuze plannen van Gedeputeerde 
Staten om de Grensmaas met behulp van 
grootschalige grindwinning om te vormen tot één 
uitgestrekt natuurgebied. Naar het lichtend 
voorbeeld van de Franse Loire. Een reportage over de 
onvermoede werkelijkheidswaarde van stoute 
dagdromen. 


De prikkelende kansen van stoute dagdromen 

Studiedag Maasdal-project 
brengt opponenten bijeen 


DOOR LAURENS SCHELLEN 

SITTARD - In al het publicitai¬ 
re geweld rond de futuristische 
Maasdal plannen zou je het zo¬ 
waar bijna vergeten. Jazeker, 
over één ding zijn ze het met z’n 
allen ronduit eens, de kersverse 
miheu-gedeputeerde Jan Tinde- 
mans incluis. In de historierijke 
jacht naar het witte goud, in de 
volksmond beter bekend als 
grind, heeft het Limburgs pro¬ 
vinciebestuur de voorbije halve 
eeu,w zowat alles gedaan behalve 
uitgeblonken door een onkreuk¬ 
baar imago. Wat heet. Tot eind 
jaren zestig vielen de provinciale 
politici niet eens te betrappen op 
iets dat ook maar in de verte leek 
op een ontgrondingen beleid. 

Aan de vooravond van carnaval 
doet ook Tindemans niet moei¬ 
lijk. „Iedereen die langs de Maas 
een vergunning om te ontgron- 
den wilde hebben, kon er een 
krijgen. Ongeacht waar.” Het re¬ 
sultaat is bekend, zo voegt hij er 
droogjes aan toe. Pas met de ont¬ 
wikkeling in 1969 van de zogehe¬ 
ten ’structuurvisie’ dacht het 
provinciebestuur ten langen les¬ 
te een eerste, zij het wankel 
dammetje op te kunnen werpen 
tegen de chaotische wildgroei 
van de grindwinning in Midden- 
Limburg. 

Toegegeven, de kaart in het mid¬ 
den van deze provincie veran¬ 
derde weliswaar nog even dras¬ 
tisch als voorheen, maar de 
ingrijpende metamorfose verliep 
tenminste binnen vastgestelde 
grenzen. Maar toch. Ruim 350 
miljoen ton grind, 375 directe ar- 


in het nieuws ^ 


beidsplaatsen en 1700 hectare 
water in peilloze 'badkuipen’ la¬ 
ter, blijkt ook het witte goud niet 
tijdloos te blinken. Tot op de dag 
van vandaag, zo moet ook de de- 
puté met lede ogen constateren, 
is er weliswaar een indrukwek¬ 
kende reeks gaten gegraven, 
maar van de met de grindboeren 
afgesproken herinrichting is nog 
altijd bitter weinig terechtgeko¬ 
men. „Amper veertig procent,” 
een cijfer dat ook de deputé wel 
kan dromen. 

Logisch dus dat in de spraakma¬ 
kende Zuid-Limburgse variant 
van het door Tindemans’ eigen 
PvdA ontwikkelde Plan Ooie¬ 
vaar het nog immer rondwaren¬ 
de grindspook geen poot aan de 
grond krijgt. Letterlijk, wel te 
verstaan. De met de minister af¬ 
gesproken 'laatste partij’ van 35 
miljoen ton grind gaat alleen de 
bodem van de Grensmaas uit on¬ 
der de meest stringente voor¬ 
waarden, zo benadrukt Tinde¬ 
mans. Grindwinning prima, 
maar dan wel met het natuurrij¬ 
ke 'eindplaatje' als scherprech¬ 
ter. „En dan bedoel ik niet alleen 
de voor de ontgrinders rendabe¬ 
le gebieden. Het natuurontwik¬ 
kelingsplan dient integraal te 
worden uitgevoerd. Dus niet al¬ 
leen de krenten uit de pap.” 

Leeuw 

Directeur mr Theo Krans van de 
in Panheel B.V. verenigde grind- 
concerns waant zich niet voor 
niets ’in het hol van de leeuw, 
vol onbestemde gevoelens’. Maar 
als een geoefend rederijker zet 
hij de aanval op even prikkelen¬ 
de als uitdagende wijze in; „Tsja, • Voorzitster A. Greweldinger (midden) van de CDA-fractie in Provinciale Staten bestudeert de informatiepanelen tijdens 
de studiedag over het Maasdal-project. Foto; peter ROOZEN 


wat doen we met de vraag of 
grindwinning wel verantwoord 
is? Schiphol, Maastricht Airport, 
de Friese en Zuidhollandse Me¬ 
ren, ach noem maar op. Waarom 
zijn die er gekomen? Zeg nou 
niet: man, ga nou alsjeblieft niet 
die toer op. Want ik doe het toch. 
Wat ik wil zeggen is: als je de ene 
kant van de balans vult met 
grindkiezels, dan is het niet eer¬ 
lijk om de andere alleen met het 
milieu te vullen. Daar horen nog 
heel wat meer zaken in thuis; de 
bouw, de scheepvaart, de water- 
recreatie. Want ook daar heeft 
grindwinning mee te maken. De 
discussies zijn tot nog toe veel te 
negatief geweest.” 


En het moet gezegd, de door 
Krans gretig vertoonde 'zomerse 
sfeerplaatjes’ van de Middenlim- 
burgse grindplassen nodigen 
niet direct uit tot doemdenken. 
Hoe dan ook, zelf is de grindbaas 
niet uit op een harde confronta¬ 
tie, al staat zijn bedrijfstak met 
de rug tegen de muur. In de even 
'groene' als radikale koerswijzi¬ 
ging van de provincie ziet hij in 
elk geval best 'positieve elemen¬ 
ten’. Al was het alleen maar 
omdat daarin eindelijk ook eens 
de zegeningen van grindwinning 
worden onderkend. 

„Alleen,” zo drukt Krans de pro¬ 
vinciale politici vol ironie op het 


hart, „wees nou vooral niet te be¬ 
vlogen. Want bevlogenheid is 
nog nooit bevordelijk geweest 
voor werkelijk creatief denken.” 


De agrarische lobby, in de per¬ 
soon van voorzitter P. Van Ho¬ 
ren van de Limburgse Land- en 
Tuinbouw Bond (LLTB), geeft 
de voorkeur aan minstens zo 
rechtlijnige boerenwijsheid. „De 
aanzetten die in Limburg zijn ge¬ 
geven tot een integratie van 
grindwinning en natuurontwik-‘ 
keling zijn zeker het overwegen 
waard. De landbouw wil hierin 
positief meedenken. Mits de veel 
besproken Ooievaar ons niet het 


kind van de rekening brengt. En 
mocht dit onverhoopt wel ge¬ 
beuren, dan mag hij wat mij be¬ 
treft overvliegen. Zodat ik niet 
mijn geweer hoef te schoude- 


In^plat Nederlands eist de mach¬ 
tige standsorganisatie een be¬ 
hoorlijke compensatie voor het 
onvermijdelijke verlies aan land¬ 
bouwarealen. Want niet alleen de 
grindboeren willen de vruchtba¬ 
re Maasvallei *tiaar eigen zeggen 
'liefst morgen al’ te lijf. Ook het 
Rijk wil een stevig deel van de 
Limburgse landgrouwgrond bin¬ 
nenkort in natuurgebied veran¬ 
derd zien. 


Activiteitencentruin 
krij^ 3.000 gulden 

LANDGRAAF - Het Aktivitei- 
tencentrum Landgraaf heeft 
3.000 gulden gekregen van de 
Oekomenische Militare Sehlsor- 
ge van het Navo-hoofdkwartier 
in Brunssum. Het geld is een 
derde van de opbrengst van een 
kerstmarkt die de Sehlsorge in 
december organiseerde. De rest 
van het geld gaat naar projecten 
in Afrika en Rusland. 

Met de gift heeft het aan de Sale- 
sianenstraat in Waubach geves¬ 
tigde Aktiviteitencentrum een 
drumstel en een koersbalspel 
aansgeschaft. Beide werden gis¬ 
teren tijdens de feestelijke over¬ 
handiging gedemonstreerd door 
de meervoudig gehandicapte 
deelnemers aan het Aktiviteiten¬ 
centrum. 

Het centrum werd maart vorig 
jaar geopend en kreeg toen ook 
al een gift van de Oekomenische 
Militare Sehlsorge. Daarvan 
werd een computer aangeschaft. 

Freinet-school 
maakt krantje 

HEERLEN - De Openbare Frei- 
net Basisschool Zeswegen heeft 
een eigen krantje uitgebracht om 
inzicht te geven over het Freinet- 
onderwijs. Naast informatie over 
de school zélf bevat het werkje 
leuke tekeningen en teksten van 
de leerlingen bijvoorbeeld over 
het verliezen van het eerste tand¬ 
je of de nieuwe fiets. 

Het maken van vrije teksten 
neemt binnen het Freinet onder¬ 
wijs een belangrijke plaats in. De 
kinderen schrijven een verhaal¬ 
tje over een vrij onderwerp in 
hun ver halenschrift. Bij de jong¬ 
ste groepen maakt het kind een 
tekening en vertelt aan de leer¬ 
kracht waarover het gaat. 

De Freinet school onderscheidt 
zich niet door wat de kinderen 
leren, maar op welke manier dat 
gebeurt. Freinet was een Franse 
onderwijzer, die een natuurlijke 
methode ontwikkelde, waarbij 
ervaringen en ontdekkingen van 
kinderen centraal stonden. Ou¬ 
ders die meer willen weten over 
deze vorm van onderwijs kun¬ 
nen de speciale Freinet-krant 
gratis aanvragen via 

@045-723828. 


Eventjes kasteelbewoner 

# Thei Arts schrok behoorlijk toen hij zijn versierd huis aan de Bokstraat 56 in Heerler- 
heide weer zag. De voorgevel van het pand is omgetoverd een tot een fraai decor uit de, 
Bokkerijders-periode. Heel even mag de 29-jarige prins Thei V van de Bokkeriejesj zich 
kasteelbewoner noemen. Volgens de buurtbewoners wordt de gevel nóg mooier. Er komen 
voor het ’prinselijk huis’ nog bloembakken, hier en daar wordt nog wat kleur aangebracut 
en het embleem van de carnavalsclub van Groeët Genheij moet nog worden bevestigd. Al 
met al heeft de Bokstraat-buurt een fraai kunstwerk afgeleverd. Foto; CHRISTA halbesma 


LANDGRAAF 

• In het Grand Theater te Wau¬ 
bach wordt vanavond, vrijdag 21 
februari, vanaf 21.11 uur een 
sjpaskapellentreffen gehouden. 
Morgenmiddag om 14 uur vindt 
er een voorstelling van Rubens 
Poppentheater plaats. 


SCHINVELD 

• In cultureel centrum Fa-Si-La 
wordt zaterdag 22 februari om 20 
uur geconcerteerd door de fanfa¬ 
re St. Lamber- tus, het Wilma- 
koor en de zangvereniging Oran¬ 
je. 

SIMPELVELD 

• Standhouders voor de rom¬ 
melmarkt van de Stichting 


Speeltuin Hulsveld op Paas¬ 
maandag 2 april kunnen zich 
aanmelden bij Wout Van der 
Vlag @ 045-443100. 

BOCHOLTZ 

# Kinderen die minstens twee 
zwemdiploma’s hebben, kunnen 
zich aanmelden voor de weke¬ 
lijkse snorkelles in het Instruc- 
tiebad aan de Groeneboord in 
Bocholtz: @ 045-441972. 


• De harmonie St. Aemiliaan 
houdt vrijdag om 20 uur de jaar¬ 
lijkse carnavalsrevue in de Har- 
moniezaal aan de Bleyerheider- 
straat. Entree gratis. 

• De Kaatbuurkes uit Kunrade 
proclameren zondag het 26e 
jeugdprinsenpaar. De zitting 
wordt vanaf 14.33 uur gehouden 
in Trefcen- trum Kunderhoes. 

• De CV Sjilvend Alaaf houdt 
zaterdag om 20.30 uur Ouw Wie- 
verbal in zaal lm Weissen Rössl. 

• Alle Ouw Wiever van Welten 
en Benzenrade zijn zaterdag van¬ 
af 21 uur welkom in café Oud 
Welten. De Vlavreters houden 
daar Ouw Wieverbal. 

Overigens kunnen deelnemers 
aan de optocht op 2 maart zich 
aanmelden bij Piet Hermans, 

@ 710960. 

• De CV De Lotbroekers 
Hoensbroek houdt zondag om 

11.11 uur het Oud-prinsen fruh- 
schoppen in het MFC Gebrook. 

• D’r Kirchroatsjer Vasteloa- 
vendsverain houdt zondag om 

13.11 uur een Herre-zietsong in 
de Rodahal. 

Dames zijn vanaf 15.30 uur wel¬ 
kom in de foyer, waar twee 
sjpaskapellen voor de juiste 
sfeer zorgen. Dinsdag 25 februari 
wordt in de lokaliteiten van 
Kerkrade-Centrum het Ouw Wie¬ 
verbal gehouden. 

• In Kasteel Hoensbroek wor¬ 
den vrijdag en zaterdag vanaf 
20.30 uur 'bonte avonden’ gehou¬ 
den, georganiseerd door de Sa¬ 
menwerkende Hoensbroekse 

Carnavalsverenigingen. 
Kaarten zijn te koop bij drogiste¬ 
rij Dols-Storms. 

• De CV De Streupers houdt 
zondag vanaf 14.11 uur voor de 
dertiende keer het Buuttefestival 
in d’r Brikke-oave in Brunssum. 

• De CV De Geete Ubach over 
Worms houdt zondag vanaf 14.11 
uur het kindercarnaval in ge¬ 
meenschapshuis ’t Ströatje. 

• Het Rimburgse kindercarna¬ 
val wordt zondag vanaf 14 uur 
gehouden in zaal d’r Eek. Ere¬ 
gast is de CV De Wespelle. . 

• Tot woensdag 26 februari 


kunnen deelnemers aan de der¬ 
de lustrumoptocht te Nieuwen- 
hagen, die op dinsdag 3 maart 
gehouden wordt, zich aanmel¬ 
den bij de leden van de Stichting 
Optochtcomité; Hein Haan @ 
311684, Jo Gubbels @ 315720 of 
Huub Arets @ 318752. 

• Het Ouw Wieverbal van de 
CV De Droepnaaze uit Vaesrade 
wordt zaterdag gehouden in ’t 
Pomphuuske. Tevens vindt de 
verkiezing van het Auwt Wief 
1992 plaafs. 

Aan vang 20.11 uur. 

• Ook de Taarbreuk van Schim- 
mert houden zaterdag Ouw Wie¬ 
verbal. Het vindt vanaf 20.11 uur 
plaats in Herberg Mareveld. 

• In De Brandpoort te Nieu- 
wenhagen wordt zondag de kin- 
dermiddag van CV De Sjweëgel- 
söppers gehou- den. 

• D’r Prinseroad Eikske houdt 
zaterdag om 20 uur de Prinse 
Raod-oavend in zaal Theunissen. 
Entree vrij. 

• De CV De Postbuulen van 
Heerlen viert komend weekein¬ 
de het 3x11- jarig bestaan. De 
gecostumeerde jubileumzitting 
met prinsepro- clamatie wordt 
zaterdag gehouden in het HKB- 
gebouw. Kaarten zijn voor f 2,50 
verkrijgbaar op de Heerlense 
postkantoren. Zondag houdt de 
jubilerende vereniging van 18 tot 
20 uur receptie in het HKB- 
gebouw. 

• Voor de carnavalsoptocht van 
Vaesrade, die zaterdag 29 februa¬ 
ri vanaf 14 uur door de straten 
trekt, kunnen zich nog groepen, 
eenlingen en wagenbouwers 
aanmelden bij M. Franssen @ 
045-243950 of H. Goertz @ 
045-242963. 


per persoon 


Draaginsigne 

• In het stadhuis te Kerkrade 
reikte burgemeester Mans afge¬ 
lopen maandag het Draaginsigne 
Gewonden uit aan W. Vanhom- 
merig uit Kerkrade. 


bioscopen 


O • HEERLEN tJ 

cm Royal: De Johnsons, do 19 en 21 

O uur. Rivoli: Frankie & Johnny, 

_ do 20.15 uur. Maxim: Hot Shots, 

I I dag. 19 en 21 uur. H5: Shattered, LJ 
. dag. 19 en 21.30 uur, do ook 14.30 —— 
I i uur. The Addams Family, dag L-J 

a 14.15 18.45 en 21.15 uur. Don’t 
teil Mom the babysitter ’s dead, 
dag. 14 18.30 en 21 uur. Ricochei 
dag. 21 uur. Curly Sue, dag. 14 
I j en 18.30 uur. Toy Soldiers, dag. C-J 
18.30 en 21 uur, do ook 14 uur. 

Q • MAASTRICHT 

Mabi: De Johnsons, do 21.15 
L—f uur. The Addams Family, do 
||—i 21.15 uur. Hot shots, dag. 21.15 
uur. Frankie & Johnny, dag. 

; rm 21.15 uur. Ciné-K: Jungle Fever, 
dag. 21 uur. Cinema- Palace: 

I I Harley Davidson and the Marl- LrJ 
P_J boro Man, dag. 19 en 21.30 uur. 
Shattered, dag. 19 en 21.30 uur 
Don’t teil Mom the babysitter ’ 
dead, dag 18.45 en 21.30 uur. Lu 
mière: Face Value, dag. 20 uur. 

. I Geschichte der Nacht, dag. 20.30 
;l—i uur. Niet bekend, dag. 22 uur. 

^ • GELEEN . 

Q Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uui 
p—t Harley Davidsson and the Marl- Q 
'—' boro Man, dag. 20.30 uur. ' 

• SITTARD 

. Forum: De Johnsons, dag. 20.30 
CD uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur. 

Fiimliuis Sittard: De Zondags 
jongen. 

• ROERMOND 

CDt Royal: Thelma & Louise, dag 
20.30 uur. Royaline: Dances 
with wolves, dag. 20 uur. Film- 
rp huis Roermond: De Zondags- Q 
jongen, do 20.30 uur. 
HEERLEN: 

- do. 20/2: John Lanting’s Theater 
van de Lach 'Vijf hoog het raam uit, 
een klucht van Ray Cooney. 

- vr. 21/2: Pianorecital door LazaT 
Berman. 

- za. 22/2: Lebbis en Jansen '2 Keer. 
rieleksen voor 1 Geld’, cabaret (20.30 
uur). 

- za. 22/2: Vastelaovesconcert met het 
Limburgs Symphonie Orkest (20.11 
uur). 

- 20. 23/2: Theater Sirkel brengt 
’Blok’, een soloproduktie van Frans 
Malschaert, voor kinderen van 4-6 jaar 
(14.30 uur). 

- zo. 23/2: BZN met het concert ’Con- 
gratulations’. 

- WO. 26/2: Koninklijk BaUet van 
Vlaanderen brengt de Nederlandse 
première van het sprookjesballet ’Cin- 
derella’. 

KERKRADE: 

- do. 20/2: Vastelaovesconcert met 
het Limburgs Symphonie Orkest 
(20.11 uur). 

MAASTRICHT: 

- do. 20/2: theaterconcert met Harry 
Sacksioni. 

- vr. 21/2: ’Matrix’, danstheater Shu- 
saku & Dormu Dance Theatre. 

, - za. 22/2:’Is dit nu later’, cabaret door 
Stef Bos. 

- zo. 23/2: Grand Café, concert met 
het Seniorenorkest Willy Schobbe, 
Beppie Kraft en anderen (15.11 uur). 

- WO. 26/2: Hamlet, toneelstuk 
Shakespeare, Speciale Internationale 
Produkties i.s.m. de Koninklijk® 
Vlaamse Schouwburg Brussel. 

SITTARD: 

- vr. 21/2: ’Heijermans!’, muzik^ 
volkstoneelstuk door het Nederlands 
Volkstoneel. 

ROERMOND: 

- do. 20/2: ’De eenzame Weg’ van 
thur Schnitzler door Het Zuidelijk 
Toneel. 

- di. 25/2: John Lanting’s Theater van 
de Lach met 'Vijf hoog het Raam uit, 
klucht van Ray Cooney. 

WEERT: 

- WO. 26/2: ’Vastenaovundjkonsert, 

door het Limburgs Symphonie Orkest 
(20.11 uur). 

AKEN: 

- za. 22/2: Scherz, Satire, Ironie und 
Tiefere Bedeutung, Christian Dietrich 
Grabbe (19.30 uur). 

- vr. 21/2 (19.30 uur), zo. 23/2 (15 uur 
en 19.30 uur): ’Wiener Blut’, Johann 
Strauss. 

- di. 25/2: Die verkaufte Braut, Ber- 
drich Smetana (19.30 uur). 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
alle voorstellingen om 20.00 uur. . 


exposities 


HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De Collectie, keuze uit de kunsL 
coUectie 1950-1991. T/m 10/5, open di 
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur- 
Galerie ’t Wevertje, De Wever Zie¬ 
kenhuis. Expositie met aquarellen en 
olieverf van Joop van Rees. T/m 29/2- 
Thermenmuseum , Coriovallumstraa* 
9. Zoals de ouden bouwden. T/m 
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-1 < 
uur. 

• MAASTRICHT 

Bonnefantenmuseum, Dominikaner- 
plein 5. Expositie 'Hemel & Aarde - 
Werelden van verbeelding’. T/m 23/2- 
Galerie Artisart, Grote Gracht 4J. 
Expositie met werk van André Wilhel¬ 
mus en Blandina van Rijsewijk. T/m 
21/3, open di t/m za van 13.30-17.39 
uur. Galerie Anny van den Besselaar. 
Tafelstraat 6a. Expositie van Carina 
Canton. T/m 15/3, open vr t/m ma v^ 
13 17 30 uur. Galerie Wanda BcilL 
Rechtstraat 43. Expositie van Rob 
Scholte en Henk Visch. T/m 22/z, 
open do t/m za van 11-17 uur. Galer** 
Schuwirth en Van Noorden, Recht¬ 
straat 64. Stockexpositie. T/m 23/2> 
open do t/m za van 14-18 uur. Galeri® 
In Situ, Aylvalaan 10. Expositie ’Mul- 
tiples/Grafiek’. T/m 22/2. Marlen® 
Dumas. Van 22/2 t/m 4/4, open wo t/m 
za van 14-18 uur. KCL, Hoogbrug' 
straat 72a. Werk van Suet Fun Clmn- 
T/m 26/2, open ma t/m vr 9-17 uur. Ga¬ 
lerie Wolt’s, Hoogbrugstraat 69. Schil¬ 
derijen en aquarellen van Peter Cox. 
T/m 8/3, open wo en vr van 14-18 uu * 
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-i' 
uur. Galerie Contempo, Rechtstraa 
96. Expositie met werk van Anto 
Heyboer. T/m 27/3, open do t/m zo van 
11-17 uur. Galerie Fah, Brusselse- 
straat 80. Expositie van Nicolas WO 
kenar. Van 23/2 t/m 23/3, open vr vm 
zo 13-17 uur. Kunsthandel Felix, Wy 
ker Brugstraat 16. Computer-schn 
rijen van Adnan Elmecky. Vanaf ’ 
open ma 14-18 uur, di t/m vr 9-18 uu t 
za 9-17 uur. Donderdag 20 februari 1992 # Pagina 15 


z 


■i 


Van onze verslaggeefster 


«EERLEN - D 66 Heerlen 
unaniem besloteii om geen 
te nemen in de vertrou¬ 
wenscommissie voor de benoe- 
van een nieuwe burge- 
ster in Heerlen. „Deelnemen 
een vertrouwenscommissie 
alleen zinvol als de regels 
i^i^t nageleefd worden. Eerdere 
^Wvaringen in Heerlen hebben 
"^’eerd dat de geheimhouding 
jPKceds weer geschonden wofdt”, 
f^klaart ft^ctievoorzitter EUy 


democraten hebben wél een 


D66 niet in Heerlense 
vertrouwenscommissie 


eigen profielschets gemaakt, 
waar de te benoemen burge¬ 
meester aan moet voldoen. Vol¬ 
gens die schets dient vooral de 
Waliteit van de beoogde kandi¬ 
daat de doorslag te geven. „De 
, benoeming van de nieuwe bur¬ 
gemeester mag niet de bekro¬ 
ning zyn van een niinder ge¬ 
slaagde ambtel^ke of politieke 
loopba^ elders", schrift D66. 


Ook verwerpt de h'actie een lou¬ 
ter politieke benoeming. 

D66 geeft - b^ twee gelijk waar¬ 
dige kandidaten - de voorkeur 
aail een Pvda-er boven een bur¬ 
gemeester van CDA-huize. Bo¬ 
vendien gaat de voorkeur van de ■ 
democraten uit naar een vrouw. 

De nieuwe burgemeester van 


Heerlen hoeft niet afkomstig te 
zqn uit de Haagse politiek. „Een 
wethouder, die op lokaal niveau 
zyn bestuurlijke capaciteiten 
heeft bewezen, is wat ons betreft 
prima”, zegt Van Egdom. „Dat 
heeft het voordeel dat hy of zjj in 
ieder geval dicht bij de mensen 
staat.” 

Gouverneur Emiel Mastenbroek 
komt 19 maart haar Heerlen om 
de installatie van een vertrou¬ 
wenscommissie en het opstellen 
van een profielschets te bespre¬ 
ken. Elke fractievoorzitter krygt 
tydens die bijeenkomst 5 minu¬ 
ten spreekrecht om het stand¬ 
punt van de party uiteen te zet¬ 
ten. 


Slogan: ’Maak van Zeswegen geen Sekswegen 


Van onze verslaggeefster 


— Bewoners 
«Je Heerlense wijk Zes¬ 
hebben een actieco- 
opgericht tegen de 
mende prostitutie in 
directe woon- 
2^ving. *Maak van Zes- 
geen Sekswegen’, is 
S'ffogen van het buurtco- 
Ruim zevenhonderd 
^ ^ hneh hebben gister- 
een brief ontvan- 
waarin het comité 
ondersteuning 
^'het initiatief. 

Jjx-'V..; ’ 

het praten moe”, ^gt coör- 
Cor Schryen. „Het wordt 
dat we ^s wykbewoneri^ 
S'^iUst maken. De verloedering 
‘ r®swegen neemt in rap tempo 
ynaardoor het leefgenot flink 


J»jgiiigen 

Jjj^fe8i(e«ite Heerlen en de wyk- 
Ees^egen nemen de sitüa- 
stóeus genoeg volgens .két 
j^^BOmité. Schryen: „De gemeen- 
2 j^^«^eQiseert onze problemen en 
geen duidelyk standpunt in, 
Jg^oor 'de pirostitutie alleen maar 
J^wt van de ene wijk naar de 
Ook alle inspanningen van 
^«aad hebben nog niets opge- 
Hét zyn geen fraaie aantij'^ 


niete gedaan, dat is duide- 

l^'^udbaar 

S^^titutie is volgens de coórdi- 
, doorgedrongen in de wyk; I ^i^^^jfxmotheek iri K&rkrade is gisteren gestart mét de'ijutverkoop. 7^ 

I berngisteren gebruik gemankt van de mogelijkheid tegen gereduceerd piijzên cd*s en Ip’s 
I te kopen.. - f.-i.;-. ■■ 

i Dé uitleen van muziekdragers is op 1 februari gestopt. De gemeente Kerkre^ wenste geen 
subsidie meer te geven aan defongtheek. De maatregel lévert een bezuiniging van 
gulden op. Een deel van de cd-(X)llectie wordt overgenomen door de Operibare Bibliotheek. 
De resterende 1500 cd’s en enkele duizenden lp*s werden gisteren gr\f verkocht aan de ïe- 
" den. Vandaag mogen ook nieUïeden platen en compact-discs komen uitzoeken. Lp’s moe- 
I ticn ^,$0 gu Iden opbrengen, de prijs van cd’s varieert van 7,50 tot 17,50 gulden. 
y-i ■ . r v Foto; CHRISTA HALBESMA 


«oeryes beperken zich niét lan- 
tot de CBÊ-weg, maar 
doOT de hele wyk. Het is 
dat gewone Zesweegse 
op straat lastig worden ge- 
door klanten, die e«i hoerde 
situatie is echt onhoud- 

^^•i'fjtdt^eningen, die het actie- 


i - Bedry- 

I veh.'. ï^t Kif^krade en 
! Hè^ógonram mogen 
) inscbryven op grote 
! pirca^ten aan de andere 
) k^t ya^.de giehs; Deze 
I maairëget maakt onder- 
; deel uit van de Éurbde- 
' s^enwerking tussen 
, dévtwee steden. 


Bedrijven Kerkrade 
mogen meedoen bij 
Op dit moment stelt 
Hri'zÓgriü^ Kerk- 
raadsé hóveniérsbedry- 
ven in de gelegenheid 
in te schrijven ! op 
groenv^erkzaamheden 
bij hét Technologie 
ParkHerzogenrath.\ 


De Kerkraadsé hoven¬ 
iers reageren positief op 
de mogelijkheid. 

„Ik vind het heel nor¬ 
maal dat zoiets gebeurt 
in het kader van Euro¬ 
pa 92. Ik ga day ook 
waarschiinÊk inschry- 
vèn”, zö luidt de reactie 
van hoveniö" J. Her-' 
pérs. 

Ook coUege-hoyenier R. 


Frissen gaat zeker in- 
schryven op het project 
in Duitsland. De kosten 
voor het bestek en de 
voorwaarden liggen in 
Duitsland iets onder de 
H^erlandsé prijs. De 
twee hoveniers vinden 
hét vanzelfsprekend dat 
bedrijven uit Herzogen- 
rath ook in Kerkrade 
mogen iiischty ven. 


Geihëèritévbó'rlichter 
RoymanS'Van Kerkrade 
ondersehrUft de opzet; 
,;Als wy openbare aan¬ 
bestedingen van énige 
otnyehg hébben, dan 
-maken we dat ook in 
Herzog^ilrath bekend. 
We proberen elkaar te 
helpen waar dat moge- 
lyk is. De Eurode- 
samenwerking blyft 
niet beperkt tot dé 
overheid. Het is in eer¬ 
ste instantie bedoeld 
vóordb hürger”, 

/ 

Kerkrade heeft tot nu 
toe nog geen prcyecteii 
gehad wa^op Duitse 
bedrijven konden inte¬ 
kenen. 


Opgelucht na bezoek aan Middenmeer 

’Geen stank ontdekt 
bij compostfabriek’ 


Van onze verslaggever 

SIMPELVELD — Verhelderend en 
leerzaam noemen de Simpelvelde- 
naren het werkbezoek aan het GFT- 
afvalverwerkingsbedryf in de 
Noordhollandse plaats Midd'en- 
meer. 

De onrust en de zorgen die ontston¬ 
den nadat de gemeente Aken plan¬ 
nen ontvouwde voor de bouw van 
een composteringsfabriek in Vet- 
schau zonder de grensgemeenten 
daarvan in kennis te stellen, zyn na 
het zien van het composteringspro- 
ees in de 150 meter Imige en 40 me¬ 
ter brede hal by .een groot aantal 
mensen weggenomen. 

Wethouder Bèr Fryns: „Ik ben bly 
dat het college, eiUcele raadsleden 
én milieu-ambtenaren zich persoon¬ 
lijk op de hoogte hebben gesteld 
van het afvalverwerkingsprocéS. Nu 
weetje tenminste waarovèr je praat 
Want op het moment dat de ge¬ 
meente boze brieven van verontrus¬ 
te burgers ontvingen, wisten wij 
van niets. Ik heb geen stank kim- 
nen ontdekken. Door het zoge¬ 
naamde Wendelin-composterings- 
systeem komt er door de afbuig ing 
van speciale bio-filters en op tempe¬ 
ratuur geregelde toevpe^ng van 
water geen reuk vry. Miliéu-tech- 
nisch gezien zyn er geen bezwaren 
tegen de komst van de qomposte- 
ringshal in het Westduitse Vet- 
schau.” 

Matthé Heyke, secretaris van de 
Aktiegroep Industrieterrein Lang- 
veld, maakt een ppgeluchté indruk. 
„Voor wat betreft de composte¬ 
ringsfabriek zal ik een positief ad- 


Voerendaal 


VOERENDAAL - Hef nieuwe 
VW kantoor, in de rechtervleu¬ 
gel, van het NS-station in Voe¬ 
rendaal, wordt óp 20 maart offi¬ 
cieel geope^. Het kantoorlje is 
'l^ ai^g^élopcm maanden door de 
liëfïl^jMzrsleden opgeknapt en van 


De VVV,, zal óp vaste igen 
opend ^n en ee$h ia», bieed^md- 
gelijk dienstenpakket aanlHedeh 
aan inwoners vén' Voérendaali 
recreanten en vakantiegangers. 
Het kantoortje wordt al voor de 
officiële opening in gebruik ge¬ 
nomen en is 'béfeikbaar ónder 
«0454S4404. 


vies uitbrengen aan de leden van de 
aktiegroep. Van stankoverlast is 
geen sprake. Het bedrijf kenmerkt 
zich door een gedisciplineerde aan¬ 
pak. De aktiegroep heeft in ieder 
geval haar doel bereikt. Er is. duide¬ 
lijkheid verschaft over de compos¬ 
teringsfabriek.” 

Negenduizend 

De grootste zorg van de aktiegroep 
is niet zo zéér het afvalverweikings- 
bedryf, maar de komst van het 
grensoverschrijdende industrieter¬ 
rein Langveld. 

Heyke: „Déér is Wel degelijk sprake 
van.stank- en geluidsoverlast. Eén 
onderzoek heeft uitgewezen dat, in^ 
dien het industrieterrein operatio¬ 
neel is, er ds^elyks ruim-negendui¬ 
zend voertuigen af- en aanrijden. 
Omgerekend naar rydbare uren zyn 
dat 35 voertuigen p« ininuut. En 
dat vindt de aktiegroep onverdraag¬ 
baar.” 


Extra toeristen 
in Heuvelland 

MAASTRICHT - Het project Sei- 
zoensverlenging Heuvelland heeft 
150.000 extra toeristen opgeleverd. 
Dat levérde in totaal 65.000 extra 
overnachtingen op. Tevens werden 
er 71 nieuwe banen geschapen, ter¬ 
wijl 91 bestaande arbeidsplaatsen, 
werden verlengd 

Het projekt was een initiatief van de 
provincie Limburg, het Arbeidsbu¬ 
reau MaastrichtATalkenburg en de 
Heuvellandgemeenteh. De Kamer 
van Koophanden van Maastricht 
coördineerde het proj^t In totaal 
werd ruim 1,3 mihoen gulden be¬ 
schikbaar gesteld als stimulermgs- 
subsidie. 
na aanrijding 

HEERLEN VSL-buslyh heeft 
^termiddag ruim Ivrintig minuten 
vertraging omêélop^ nadat tdfe bus 
tegen twee uür .-<^ de WóoiUioule- 
yard in Hèerleh in botsing kwam 
met een personenayto. 

De bus moest een nOodstop makén, 
toen de personenwagen geen voor¬ 
rang verleende. Niemand raakte 
gewond en de materiële schade, viel 
mee. De passagiers moesten over¬ 
stappen in een andere bus, die hen 
verder richting Sittard bracht. 
Strijthagen 


Het is bedroevend om te zien 
hoe het gemeentebestuur van 
Landgraaf probeert' het plan om, 
bungalows te bouwen in Strijt¬ 
hagen zo gunstig mogelyk voor 
te stellen. Ze willen het doen 
vóórkomen, dat Stry thagen hier¬ 
door alleen maar mooier wordt. 
Het liefst zouden ze de bevol¬ 
king willen laten geloven dat het 
plan de natuur zelfs ten goede 
komt. 

Waarom komt men niet voor de 
waarheid uit en waarom erkmt 
men nief dat het hier slechts om 
eén ordinaire centenkwestie 
gaat? Hierbij vergeet men ech¬ 
ter, dat g^d aléén niet zalign^- 
kend is. Natuur is namelijk niet 
te koop voor gd.d. En als de na¬ 
tuur eenmaal verdwenen is, dan 
komt ze zo snel niet meer terug. 
Mensen van Laiidg^f en omge^ 
ving, wordt eiridc^k eens wak¬ 
ker, al is het maar voor 


avond. Op 12 maart is er een 
raadsvergadering, WBrirop de ge¬ 
meenteraad zyn goedkeuring zal 
geven aan bovengenoemd plan. 
Als Strijthagen u lief is én u wilt 
dit gebied, voor nu en voor de 
toekomst, instandhouden als e^ 
van de weinige stukjes natuur 
die ons nóg ter beschikking 
staan, kom dan massaal naar het 
gemeentehuis. Niet met enkde 
honderd^ want dit maakt geen 
indruk op onze bestuurderen. 
Nee, enkele duiz^den zullen op 
die avond hun gezicht moeten la¬ 
ten zien. AUe^ dón zal er wel¬ 
licht een aantal , raadsleden zich 
plots^ing herinneren dat zij ge¬ 
kozen zijn oiii üw belangmi te 
behartigen. Ën ook dat zy^ uw 
stem straks wéér nód^ hebben 
om in de geméénteraad te mó¬ 
gen blijven zitten. Voor dit laat¬ 
ste zyn deze afgevaardigden aUe-. 
maal bijzonder gevóelig. 

LANDGRAAF, A. Claessen 


vindt project Klavet^é geslaagd 
- „fi^vvier jaar vtijd 

M . ^etgelukt om dfe slechte naam 
Brunssum-Hoord uit Ié wis- 
P* is veranderd in een 
buurt”. John van Dijk, 

' *Pk ele dagen igethoudm: in 
tootn’ zich erg tevre- 
» de wyze waarop de 
; S^^wëwcmeys zelf in belangry- 
' bygedragèn aan 

^‘.y aranderiingen in him wyk. 

, v^ het project KJa-; 

? volge^ hem dan óók 

aan dé manier waarop 
«ë^^^bfemen heeft aange- 
zien er móóier uit 
TOwohers Voeten Zich veili-' 
hun woon- eh leéfomge- 

gB eiaa Van Dyk noemt het 
project geslaagd^ Tot 
•S^^Dclusie kwamen ólle be- 
partijen thdéns éem eva- 
over de vooibijje Vlër jareh. 


naam 

De siituatie -inide wyk was eind 
1987 wel .eyen anders. Bruns- 
■ suinvNóó^. vertoonde met zyh 
typische ? hoogbouwflats uit de 
;jaren;<ziekdir« verschijnselen van' 
groótscht^ei verpaupering en 
verloedering, , groot aantal 
verhuizingen naar; ’betere’ buur¬ 
ten, veel leegstand, weinig voor¬ 
zieningen, vervuiling en vanda¬ 
lisme waren het t geyolg. Dat 
duüifde’ töt*^dót 'de buurtbewo¬ 
ners zelf actie óndémamen. Eén 
klakgbriéf aap'dé gemeente en 
"de'; ' 'Wonfngbóuwvereniging 

^rühssüm''wèt'en een eerste sig¬ 
naal omdéyerloedérihg een halt 
toé te roepen, Die brief had tot 
gevolg dat men samen ging zoe¬ 
ken anar een oplossing. m 
P'^w^ihet prójéct Klaver-4 
m gëfoepen om varde- 

Lemittender,;De, Stréèk, 
en Op Qeh Haeh tegen . 

.■■‘ygasin.- 


Ónder leidii^ -van Hiunaniplan( 
de planologische sectie van de 
Vereniging Htiniehitas) bimdél- 
den >^j/irtbew<óe:e^, wóhhiÉ^ 
‘ bouwveiéhigióg, gemeente, pQu- 
tie en. verschillri^ó welzijhsor- 
ganisófi^ huh %achten, bijéén. 
En in maart 1988 .gihg het project 
. Klaver-4 van stert. 


„Het unieke van dit project is dat 
de buurtbewoners vanaf het be¬ 
gin betrokken wordéh bij de uit- 
voerip# Van de plannen. Na uren 
overieg met de bev^oners zijn de 
' problemen en de oplossingen op 
papier gezet, waarna een plan. is 
gemaakt”,vertelt M- Habets van 
Humaniplan. ' : 

In 28 deelplaiineti werden de 
verbouwingen in dë, wyk. uitge¬ 
voerd. De woningbóuwverening 
legde ongeveer 6,5'niiiijoen gtd- 
den tafel vópr hét opknappen 
van woningen. Zo zijn de ingah-' 
gen van de flats geslotén,. Er 
werd eeh nieüwe portiersloge en 
een nteuw hulsmeestèrkwartier 
gebouwd. Èn bezoekers werdén 
beter in de gaten gehouden. 
Rond de flats wef den, groenvoor¬ 
zieningen en verkeérsstructuur 
aangepakt. Zo werdén op twee 
. doorgaande straten’ verkeers¬ 
drempels aangebracht. Het win¬ 
kelcentrum bloeide weer op met 
.Ptebwe winkels. , Door intensieve 
ipolitie-surveillaiice is de crimi¬ 
naliteit teruggelopen.' 

„Vroeger wdde rtiemand hi 
Bruhssum-Noord wonen, nu rijn 
ér Irnige wachtlijsten Vöor de Wo- 


De heer Habets vcm Humaniplan tx)or een 


ningen,” vertelt P. Simons van 
de Or^misatLe W^^nsWelrfe 
Educatie Brunssum (WEB}L‘ De'' 
heeft sinds juli 199f‘ 'de' be... 
geleiding van de butlftbewénèrs 
op zich genomen.' VólËëns Si- 
mons kari het project Wel ge¬ 
slaagd wordeti genóemd. iMaór 


wat we wél merken, is ctet Veel 
buvutbewonersvhun belangstek 
ling Vóór het project veritezen. 
De meeste bewonërs weten niet 
eens 'meer wat ^ gaande is en 
dat kan op langere termyh weer 
nadelig zijn voor de buuri:^” 

Meer volgens wethoudri Vah 


Dijk ,zal Brunssuih-Nómrd met 
I terugvallén in dé oude si- 
tuaue;^ „Het project Ipopt nog 
bvee jaar eh daarna htyigt' het 
putu Van de bewcmers kf. Maar 
ik denk dat de bewoners wel ac^ 
tief bij hun éigen buurt betrok¬ 
ken zullen blijven.*’ 


• Enkele 'goaw blutse' foaftflk 
ge mensen) van Heerlen heb6^' 
de koppm bij elkaar gerioJOeW 
nadat zij zidi ajvroegen vxiajr 
al die gezellige camavalstiaiè 
van vroeger zijn gebleven en 
ioaar<m merisen die een carr^‘ 
Txilsevenement ujülen organhi^' 
ren, moeten uitwijken naar Ijïi' 
wyken. „Wie herrinnert 

niet het HKB-bal, het Cdnaster-'. 
bal, het Oranje Nassau-bcU,'ifei 
ABP-bal, het Blauwe SjvM: 
bal?”, vraagt Heerienaar Tim\ 
de Vries zich af. ^' 

Blutsjebal (2) ' 

^Hoogste tijd om een nietijto’ 
bal in het leven te roepen, dpi 
uiteindelijk weer een jaarlijlafé' 
traditie moet worden. „En 
het liefst in de StadssdtoutBh 
btirg”, vinden de bedenkers wn 
het Blutsjebal, dat zaterégg 
vanaf half negen voor het eérit' 
plaatsvindt in Auberge 
Rausdt tn Welten. De Vrték' 
„Waarom moeten wij de bih- 
nenstad mijden als er toch erii 
Stadsschouwburg is? Of is dat 
gebouw alleen voor de bovenste^ 
laag van de bevoUnng, die 30 Iff ' 
40 gulden kunnen betalen voor 
een concert, een voorstelling ef 
een show?”. Vragen die ds'^ 
schrijvers' van de kojjftefcolom ' 
graag witten ^doorspelen’ 

B en W van Heerlen. * - 

Blutsjebal (3) ./ 

#Camavalistenen andere bab 
lisfltebbers komen zaterdag 'ili 
ieder geval aan hun trekken'wt 
£>e Rousch. Zij kunnen na beta¬ 
ling van 11 gulden en 44 otht 
een avondje genieten van .iGr 
Showband Scope, . de Ren# 
Krans band, de Carribian Ca 
Umrs,deschlagerzangers Fram 
Croónenberg en Ger Prickaerts. 
En bang voor een ’blutsj’ in wb 
auto hoeft u - tydehs het bal'- 
niet te zijn. De parkeerplaati 
wordt immers beuxiafct 

Abraham (1) 5; 

• Het is edweer zes jaar gébn 
den dat burgemeester Ckems 
Rutten afsdieid nam van Nrilk 
en 'eerste burger’ toerd in MUh 
dettjurg. j^l die tyd hébben ék 
Nuthendren rumwMjks iets 
meer vernomen van de ómSb 
burgemeester, Totdat een onts¬ 
tol mensen een uitnodiging mde 
ving uit het Zeeuwse lonik ■ 
Daar is een féestcommissiè iüa- 
gericht om de vijftigste vea 
jaardag van ’Abraham’ Chris 
Rutt^ tot een ónoetgete(s|j^ 
dag te maken. Op 14 mOoft 
toordt in de Grote Kerk 
Veere een /eest gehóoden daA 
vier uur ’s middags tot fclofcelRg 
twaxM^ 'uur. Op het progmmmp 
staat een aantal cujtuéeie ep» 
tredens en de gasten' kri j gen 
een bescheiden maaWjd aansnh 
boden. Op zich niet verlbeerd.vh 

Abraham (2) 

• De foudj-bekenden van Ckritl 
Rutten moeten dari wél 35 gul¬ 
den per persoon ovsrntakerk40 
een speciaal banknummer . Van 
het geld dat op die rekening 
binnenkomt, worilt het feest .bsi- 
taald plus het veryaardagsagt 
deau. Bert deel van h^ verjaast 
dagsfonds gaat ■naar de Stióke 
ti/ag voor het Kind te Param» 
ribo. Vérder adviseert 
fsesteommissie aan het bewo¬ 
nen van het VerjaardogiifSBnl 
een weekend Zeeland ie kMpet 
ten. De meningen over het’pteUt 
..van Rutten’ zyn in fhüh étéef^ 
verdedd. De reacties kNFtn ntt» 
een von 'Gezellig,een 
Zeeland’' tot ’Als ik 3f guulp 
aan alle gasten zou vragenmit 
myn verjaardag te vieren, psa 
ik-■me diep schamen’. Voeir «ib 
de versies valt wat te ééggaa 
Al blijft het 'Proficiat 

beide gévaUen ovet«iMlMBM^llS^■ 

Bee Gees 

Clouseau 

Here at last... live 

Close encputers 

JoeJackson 

Sandra 

Live 1980/86 

Close to seven 
.. 

. AC .. 

Timmy T 

Time after time 

Golden Earring 

Bloody buccaneers 

Memory 2 

Die schönsten Instrumentalhits 


Formel Eins 

More and more hits (o.a. Roxette, Yello, Snap, ...) 

Stars on 45 

The very best of... 

12 Maxi Dance Hits 

O.a. Crystal Waters, Seal, ... 

ir 

V ^ ' y s -’v 

i-' 'f ^ ’ 

I ' i i I * 

^ 1 < 

^ > . 

</. ‘r.. '-V - 


# Alle prijzen DM prijzen 

# Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 

# Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen m de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 


Wij staan donderdag’s 
tot 20.30 uur voor U klaar wuAUi^iPAmmmmcf , ''' 


Gods own medicine 
Children 

Carved in sand 


mm MiCHEi mm cquinoxeI 


^ oé 

'AyA', ■» 


Jean Michel Jarre 

Equinoxe 

Oxygene 

Gloria Estefan 

Guts both ways. 
Night at the Opera >1 
Greatest Hits 

O.a. Erasure, FYC, R. Astley, ... 

Rock the World 

O.a. Dire Straits, B. Tyler, ... 

Deep Heat 

The dance album of the year 


Heerlen (NL) 


Bocholtz 


libach-Pallenberg ^ 


Herzogenrath 

Kerk- E M a 

rade . "/iedio ' dlarkC 

Dubbel-cd Uitzoeken, 
betalen, 
meenemen, 
en geld sparen 


Europa’s grote speciaalmarkt voor Video - TV- HiFi - Elektro - Foto - Computer 

Herzogenrath • StraB Voccartstr.66 @ (0949M02406)2094 

Ma-Vr van Q^o-IS^oUur • Do van 930-2030Uur • Za van 9-14Uur • La. Za van 9 - 18 UUI' 


E'-^i?en (B)lo 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 17 


Roda JC blijft 


in race om Europees voetbal na laat doelpunt 

Amold houdt droom levend 


DOOR HANS STRAUS 


j^ERKRADE - Aanvankelijk leek het er op dat Roda JC op 
kaalheide een koekje van eigen deeg zou krijgen. Tegenstan¬ 
der Vitesse speelde namelijk hetzelfde spelletje als de Kerkra- 
^enaren tegen RKC afgelopen zondag. Toen kwam Roda twee 
^eer voor het doel van de thuisclub en scoorde het toch de 
''^innende treffer. Diezelfde truc leek Vitesse ook te lukken, 
^aar Graham Arnold kon dat vijf minuten voor tijd verhinde¬ 
ren. Hij boog de 0-1 achterstand om in een 1-1 gelijkspel. Daar- 
hield de Australiër in Kerkraadse dienst de droom van 
Europees voetbal op Kaalheide levend, maar ook niet meer 
dat. 


JC-trainer Adrie Koster vond 
zijn ploeg met het 1-1 gelijkspel 
h " weinig had gekregen. „Wij 
„ ^*^6n veel meer kansen dan Vites- 
. > zeker in de eerste helft. Maar het 
ijzeren voetbalwet dat als je 
scoort, de tegenstander dat wel 
oet,” aldus de oefenmeester. Die 
^tmatigheid werd door Vitesse 
ook in praktijk gebracht. Het 
het^ ^l^ta bene René Hofman die bij 
t eigen srtrafschopgebied de bal 
j rspeelde aan invaller Cocu en 
Q örna moest toezien hoe Laamers 
de De tweede aanval van 

g Arnhemmers op het doel van 
jj^l^sta was meteen raak. 

doelpunt moet een frustrerende 
„ aring voor de Roda JC’ers 
geweest 


voor 

want 


de 


zijn 

Kerkradenaren 


JC-Vitesse 1-1 (0-0) - 46. Lam- 
■^ers 0-1, 84. Arnold 1-1. Scheidsrech- 
Luinge. Toeschouwers: 4000. Gele 
Hofnian, Roelofsen, 

^da JC: Bolesta; Senden (74 Oge- 
nukwu), Luypers, Hanssen en Trost; 
roeders Boerebach en Van der Luer; 
hofman, Arnold en Huiberts. 

•tesse: Van der Gouw;-Sturing, Van 
Brom, Bos en Vermeulen; Laa- 
Straal, Eijer en Roelofsen 
'’o.Cocu), Latuheru en Loeffen. 

kr 

in de eerste helft maar liefst 
kansen waarvan zij er niet een 
hnla verzilveren. (ïraham Ar- 
® en de hard werkende Eric van 
j ƒ Luer waren nog het dichtst bij 
j^^j^epeningstreffer, maar misten ge- 

morele tik van het Vitesse-doel- 
fhnt vlak na rust, was voor Roda 
j^vankelijk moeilijk te verwerken. 
, e ploeg zocht haar heil in hoge 
^len voor het doel van Raymond 
an der Gouw en claimde tot twee 
^aer toe in de 49ste en 50ste minuut 
penalty wegens vermeende 


'verleden tijd' 


be nazi-Spelen 
Van Garmisch 

^^rlijn 1936 staat in de geschie- 
. ^^sboeken beschreven als de 
^ ^^j'Spelen’. Vanaf die plaats 
„•^^."tten de Duitse nationaal so- 
nfti onder leiding van Adolf 
lier hun imago in de rest van 
op te vijzelen.vEen half 
ar voor Berlijn poogden Hitler 
p yolgelingen in Garmisch- 
tpr tijdens de Win- 

van dat jaar, echter 
tp-f zogenaamde superiori- 

11 Van het Arische ras duidelijk 
maken. 

11 sport hadden de nationaal- 
„ ^i^iisten aanvankelijk in het 
K heel geen interesse. Dat veran- 
arde toen het Duits olympisch 
omité een gesprek had gehad 
at nazi-leider Adolf Hitler. Hij 
Di^ dat moment de Olym- 

Spelen als een uitgelezen 
j. ^S^iiJkheid zijn verachtelijke 
j,g®®®iitheoriën te propagande- 

zomerspelen van Berlijn 
oesten het hoogtepunt worden, 
hnrfX) ^^Hêezien in de Duitse 
^ Jj^^tad niets fout mocht gaan, 
Q °^ii de Winterspelen van 
^ ^i^iiii-Partenkirchen aange- 
fiip generale repetitie te 

Om het imago van de 
o-i ? °P, i-a vijzelen werd de dis- 
van de Joden tijdelijk 
Ruh; o 11 ter grond gewezen. 

^^ii> oen joodse ijshockey- 
teit Duitse nationali- 

Wac naar Frankrijk 

^^i^^noht, werd zelfs geselec- 
bet Duitse team. 
ken a + overduidelijk blij- 
de rassenhaat in Duits- 
Lr k S^^oszins was afgenomen, 
ten stormen van protes- 

Van ëang tegen de opname 

tional^*^ Joodse speler in de na- 
relH 1 - . Elders in de we- 

biiiu veel Joden hun afkeer 
Zich ogen liet Ball 

be door de nazi’s, 

jjji] gehele nazi-top, inclusief 
i"’ 2 at tjjdens de openingce- 
heepnt^..°P ereterras. De 
ih h . toeschouwers 

intp^fu* brachtten na de 

lana deelnemende 

massaal de Hitlergroet. 

Willy Bogner 
olympische eed uit, 
kenu^^- '^e vlag met het ha- 
bield io zijn hand geklemd 


overtredingen op Arnold en Van 
der Luer. Scheidsrechter Luinge 
wilde van een strafschop echter 
niets weten en beperkte zich tot het 
geven van gele kaarten. Bij Roda JC 
gingen Hanssen en Hofman op de 
bon en voor de laatste betekent dat 
waarschijnlijk dat hij bij het beker¬ 
duel aanstaande woensdag tegen 
FC Utrecht moet toekijken. 

Publiek 

In die fase leek het er niet op dat 
Roda JC van het duel nog een echte 
wedstrijd kon maken. Adrie Koster 
vond dat zeker niet alleen de schuld 
van zijn ploeg. „Voor een wedstrijd 
heb je twee ploegen nodig. Wij wa¬ 
ren er ons terdege van bewust dat 
het duel heel belangrijk was. Daar¬ 
om hebben we ook geprobeerd om 
het spel te maken. Toen dat niet re¬ 
sulteerde in doelpunten heb ik ver¬ 
dediger Senden nog opgeofferd 
voor aanvaller Ogechukwu. Die om¬ 
zetting en de werklust van de ploeg 
leidden er tenslotte toe dat we als¬ 
nog scoorden. Jammer alleen dat 
het publiek pas in de slotfase achter 
ons ging staan,” aldus Koster. 

Geruchten 

De toeschouwers kwamen pas echt 
los toen Arnold vijf minuten voor, 
tijd de gelijkmaker scoorde. Hof¬ 
man nam een afgeweerde kopbal 
van de Australiër vol op de slof, en 
Arnold zelf gaf het beslissende tik¬ 
je, 1-1. Misschien een reden om de 
hard werkende spits langer aan Ro¬ 
da JC te binden. Roda-trainer Kos¬ 
ter hoopt in ieder geval dat de ge¬ 
ruchten rond een vertrek van 
Arnold niet op waarheid berusten. 
„Een eventueel vertrek van Arnold 
is niet ter sprake gekomen. Ik wil 
hem er graag bij houden.” 


Max Huiberts (nummer 11) namens Roda JC in een duel verwikkeld met Edward Sturing. 


Foto: FRANS RADE 


McEiiroe uitgeschakeld in Stuttgart 


STUTTGART’- John McEnroe is 
in de eerste ronde, al tierend en 
vloekend, uitgeschakeld in het met 
1,8 miljoen gulden genoteerde ten¬ 
nistoernooi in Stuttgart. De 'herbo¬ 
ren’ McEnroe was meer bezig met 
de scheidsrechter en zijn rackets. 


hij sloeg er twee kapot, dan met zijn 
tegenstander Karei Novacek. De 
Tsjech moest de eerste set afstaan, 
6-3, maar won de tweede na een 7-9 
tiebreak met 6-7. De als nummer 
acht geplaatste liet de Amerikaan in 
de derde set uitrazen. De 7000 toe¬ 


schouwers zagen Novacek de ballen 
alleen maar terug slaan. De 33-jarige 
McEnroe, die via een wild card het 
toernooi bereikte maakte de fouten, 
6 - 2 . 

# SITTARD — Het districtsbestuur 
van de tennisbond heeft de vacatu¬ 


re van secretaris van het dagelijks 
bestuur intern opgelost. De huidige 
voorzitter van de commissie gese¬ 
lecteerde jeugdtennis. Jan Feijen 
uit Nederweert, is bereid gevonden 
de functie die ontstaat door het ver¬ 
trek Jan Rietjens over te nemen. 


Reuzenslalom kolffe naar hand van Zweedse 

Wiberg a la Stenmark 

1- MERIBEL - Vier jaar geleden was Pernilla 
Wiberg postbode in haar schoolvakanties. Ze 
holde trappen op trappen af om tijd te winnen 
voor de ski-training bij haar club in Norrkö- 
ping. Tijdens een van die trainingen ontmoet¬ 
te ze Ingepiar Stenmark. Hij gaf haar enkele 
aanwijzingen en een paar videotapes. 


ALBERTVILLE 


Gisteren 
werd Wi¬ 
berg (21) 
de vrou¬ 
welijke 
Sten¬ 
mark 
van 

Zweden. 


In Meribel won ze de reuzenslalom. 
Ze werd de eerste Zweedse alpine- 
skister die Olympisch goud be¬ 
machtigde. Sterker: ze werd de eer¬ 
ste Zweedse ooit die een Olympi¬ 
sche medaile behaalde. 

Het zilver werd gedeeld door de 
Amerikaanse Roffe en Oostenrijkse 
Wachter. „Stenmark was mijn idool. 
Tijdens die training keek ik met 
open mond toe. Toen hij tegen me 
begon te praten en aanwijzingen 
gaf, werd ik vuurrood van verlegen¬ 
heid”, glimlachte Wiberg bij de her¬ 
innering. „Van zijn videobandjes 
heb ik zijn techniek afgekeken. Hij 
was een specialist in de technische 
nummers. Dat wilde ik bij de vrou¬ 
wen worden”. 

Die wens ging eerder in vervulling 
dan de goedlachse, extroverte blon¬ 
dine voor mogelijk hield. In januari 
1991 werd ze in Saalbach wereld¬ 
kampioene op de reuzenslalom. Als 
volslagen outsider. „Voordien had 
ik één wereldbeker-wedstrijd ge¬ 
wonnen. Daarna won ik er nog 
twee”. Door die resultaten werd Wi¬ 
berg in de Zweedse pers de hoogste 
lof toegezwaaid. „Topsport in Zwe¬ 
den is een zaak van mannen. Die 
zijn goed in tennis, rallyrijden, tafel¬ 
tennis, golf, ijshockey. Vrouwelijke 
toppers zijn er niet veel in Zweden. 
Mijn wereldtitel kwam de media 
uitstekend van pas”. 


Merle trapte op de rem, Petra Kron- 
berger durfde niet voluit, Deborah 
Compagoni scheurde de kruisband 
in de linker knie. 

De kleine Wiberg (1 m 60, 59 kg) 
was wel zo’n skister, die voor de 
duivel niet bang was. „Mijn laatste 
blessure dateerde van driejaar gele¬ 
den. Dat gaf me het zelfvertrouwen 
om de Roe de Fer aan te vallen. Het 
was lastig, ja, maar niet extreem ge¬ 
vaarlijk”. Wiberg beëindigde de eer¬ 
ste manche als tweede achter Ulrike 
Maier. In de tweede run domineer¬ 
de Wiberg, studente economie in 
Borlange, de race. „Dat explosieve 
leerde ik van Stenmark”, vertelde 
ze. „Zijn kracht lag altijd in de twee¬ 
de run. Mijn kracht ook. Het is een 
race tegen de klok. Je kent je ach¬ 
terstand. Het is een kwestie van 
pushen”. 

Voor het oog van haar ouders en 
vriend gleed ze in de tweede om¬ 
loop van het 1320 meter lange tra¬ 
ject perfect naar de finish. Ze droeg 
het goud op aan haar ouders, broer 
en zus en haar vriend Sverra Platz. 

Ook Stenmark kreeg een dikke 
pluim. „Hij maakte mij ski-gek. Wat 
hij deed, wilde ik ook. Door mijn 
ambitie en leergierigheid haalde ik 
Olympisch goud. Zonder Stenmark 
had iH misschien niet eens ges¬ 
kied”. ■ 


WV-PSV 

SW/Dordreefit ’90-Sparta 


0-2 

0-0 

Roda JC-Vitesse 

PSV 

25 

17 

7 

1 

1-1 

41 56-21 

Feyenoord 

25 

16 

7 

2 

39 43- 14 

Ajax 

24 

15 

5 

4 

35 51 - 17 

Vitesse 

25 

12 

8 

5 

32 39-23 

Roda JC 

26 

10 

9 

7 

29 32-29 

FC Groningen 

23 

10 

8 

5 

28 33-23 

Twente 

24 

10 

6 

8 

26 42-34 

Utrecht 

25 

6 

13 

6 

25 26-27 

RKC 

24 

7 

10 

7 

24 43-38 

Sparta 

24 

7 

10 

7 

24 35-40 

WiUem II 

25 

9 

6 

10 

24 34-30 

Volendam 

25 

8 

7 

10 

23 26-33 

MW 

24 

7 

8 

9 

22 24-33 

SW/Dordrecht 

24 

7 

4 

13 

18 31-49 

’90 

Fortuna Sittard 

24 

3 

10 

11 

16 24-39 

Den Haag 

26 

3 

8 

15 

14 21-51 

De Graafschap 

25 

3 

7 

15 

13 20 - 42 

WV 

24 

2 

5 

17 

9 22-59 

SVV/Dordrecht’90-Sparta 


0-0 


Schreidsrechter: Van Vliet. Toeschou¬ 
wers: 900. Gele kaart: Vurens (Sparta). 

Zaterdag: 19.30 uur: 

VW-RKC 

Willem II-FC Twente 

Zondag 14.30 uur: 

SW/Dordrecht-PSV 

Vitesse-MVV 

Volendam-Feyenoord 

Sparta-Fortuna Sittard 

Ajax-FC Utrecht 

FC Den Haag-De Graafschap 


RBC-Telstar 4-0 

Hee renveen 

28 

16 

5 

7 

37 

67 

-38 

Cambuur L. 

26 

14 

7 

5 

35 

47 

-33 

RBC 

27 

13 

8 

6 

34 

51 

-35 

NAC 

27 

12 

9 

6 

33 

48 

-32 

NEC 

28 

13 

7 

8 

33 

49 

-35 

BW Den Bosch 

29 

13 

7 

9 

33 

43 

-35 

Haarlem 

29 

13 

6 

10 

32 

42 

-48 

Go Ahead Eagles 

27 

13 

5 

9 

31 

47 

-38 

Veendam 

29 

12 

7 

10 

31 

37 

-39 

Heracles 

28 

11 

8 

9 

30 

49 

-42 

Wageningen 

28 

11 

8 

9 

30 

30 

-26 

Telstar 

27 

11 

7 

9 

29 

59 

-44 

Eindhoven 

29 

9 

10 

10 

28 

36 

-38 

AZ 

29 

10 

7 

12 

27 

47 

-38 

Helmond Sport 

28 

8 

8 

12 

24 

39 

-53 

Emmen 

28 

6 

11 

11 

23 

29 

-43 

Excelsior 

29 

9 

5 

15 

23 

47 

-64 

Zwolle 

29 

6 

9 

14 

21 

35 

-53 

TOP 

29 

4 

8 

17 

16 

31 

-59 

Zeeland 

28 

4 

4 

20 

12 

27 

-67 


Heracles, Cambuur en Go Ahead Eagtes 
periodekampioen. 


RBC-VCV Zeeland 4-0 (1-0) - 24. Van 

Straalen 1-0 (strafschop), 47. Van Straa- 
len 2-0, 65. Voets 3-0, 85. Van Straalen 
4-0 (strafschop). Scheidsrechter: Brekel- 
mans. Toeschouwers: 3000. 

Morgen 19.30 uur: 

RBC-VCV Zeeland 

Zaterdag 19.30 uur: 

TOP-RBC 

Helmond Sport-NEC 

Veendam-Wageningen 

Heerenveen-BVV Den Bosch 

Heracles-AZ 

NAC-Excelsior 

GA Eagles-Cambuur 

Eindhoven-Emmen 


Engeland-Frankrijk 2-0 

Schotland-Noord-Ierland 1-0 


Frankrijk 

onderuit 

LONDEN - Een combinatie van 
jeugd en ervaring uit het Engelse 
voetbal heeft gisteravond op 
Wembley een einde gemaakt aan 
de haast ongekende reeks van 
successen van het voetbalelftal 
van Frankrijk. In Londen won 
de Britse ploeg van Taylor met 
2-0 van die van Platini. Treffers 
van debutant Alan Shearer en 
één van de ingevallen topschut¬ 
ter Gary Lineker beslisten het 
duel. "Voor de vierde achtereen¬ 
volgende keer slaagde Frankrijk 
er niet in op het heilige gras van 
de voetbaltempel van Wembley 
een doelpunt te maken. Het was 
de eerste nederlaag van Frank¬ 
rijk in drie jaar en beëindigde 
een periode van twintig wedstrij¬ 
den zonder verlies. 

De Gemenebest van Onafhanke¬ 
lijke Staten speelde in Valencia 
gelijk tegen Sparye, 1-1. Schot¬ 
land versloeg Noord-Ierland met 
1 - 0 . 


• VOETBAL - RBC heeft tegen 
Zeeland één doelpunt te weinig 
gemaakt om kampioen te wor¬ 
den van de vierde periode. De 
consequentie van de overwin¬ 
ning van 4-0 op Zeeland is wel, 
dat er een beslissingsduel tegen 
Eindhoven moet worden ge¬ 
speeld. 


Bang 


Pemilla Wiberg stijlvol onderweg naar de gouden medaille op de reuzenslalom. Foto: reuter 


Gisteren was de ijzige piste op de 
Roe de Fer bij min vier geschapen 
voor skisters zonder vrees, voor 
skisters zonder blessure-angst. Vre- 
ni Schneider was er bang, Carole 


Pech voor Compagnoni 

MERIBEL - Déborah Compagnoni won dinsdag in Meribel goud op 
de Super G. Een dag later scheurde ze op de reuzenslalom de kruis¬ 
band in de linker knie. Voor haar kwam gisteren een einde aan het 
seizoen. De ItaMaanse (21) kwam in de eerste manche ten val. Ze viel 
naar rechts, naar links, gleed meters door, stond op, greep naar haar 
linker knie en schreeuwde het uit van de pijn. Per helicopter werd 
ze naar het ziekenhuis in het Olympisch dorp in Brides-les-Bains 
overgebracht. Daar constateerde de arts dat de kruisband gescheurd 
was. Twee jaar geleden werd ’Tombagnoni’, zoals ze in Italië liefko¬ 
zend genoemd wordt, aan dezelfde knie geopereerd. Na de ingreep 
was ze een seizoen uit de roulatie. 

727, Heerlen, jur^e Ti Autocen.irum Heerlen B.V., 
ie!. 0474d-3811. Maastricht, Aulobednjl Andre Fe 
Geerwee, 14, lel. Ü46-512814. St. Geertruid, Autc 


clri'i l.l'. Gruizen. Sraiior, 

. Maasbracht, Aun.i Van L 
U4752-2Ü2I. Sittard, Gare 


ehssen rj.v'., bu 


e araakt 


w tegenliggers te 


Terre des Hommes 
helpt kinderen in nood, 
ongeacht geloof, ras of 
politieke overtuiging. 

In kleinschalige projekten 
krijgen kinderen 
onderdak, scholing en 
medische verzorging. 


terre des hommes 

hulp aan kinderen in nood 

070-3637940 


SAMARA 
VANAF 14.975 


Doe ook mee! Giro 646900 


L O O 


'•■'s- cf’s Kooiweg 75, cel, 046-371088, KERKRADE, Autocenti'um Keuiarez, Locht 42 
MAASTRICHT, Aucobedrijf J. van Amein, Sibemaweg I, cei. 043-612310. 

’Als je door de stront bent gehaald, kun je wel wat hebben’ 

Van Gennip verbitterd 


-fé 

i?- 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 19 


_i 
Tsjechen te sterk 
voor wereldkampioen 


albertville 


DOOR COVERT WISSE 

ALBERTVILLE - Achter dezelfde ta¬ 
fel waar de afgelopen elf dagen de 
olympische medaillewinnaars hun 
(SU cc es) verhaal vertelden, nam gister¬ 
middag een ’dood vogeltje’ plaats. Zelfs 
voor degenen, die nog steeds niet ge¬ 
loofden in de griep van Yvonne van 
Gennip, was één snelle blik voldoende. 
De verbitterde Haarlemse keek dof uit 
haar ogen. In plaats van haar gebruike¬ 
lijke giechel klonken nu verwijten rich¬ 
ting Nederlandse journalisten door de 
perszaal van Albertville. 


Was door het NOC georgani- 
om de wilde geruchten rond 
ko ^^*^'Oiyj^pisch kampioene de 
6ef u^ te drukken. En om een mo- 
ha^’ klopjacht op ’het ware ver- 
> met alle onrust van dien, 
y ”ter het drama te voorkomen. 

^ Gennip verwijtend: „Ik ben 
gj. gekomen om uit te leggen, wat 
yf Y^rkelijk met me aan de hand is. 

t jullie ermee doen, moeten jullie 
dat Helaas heb ik begrepen, 

1 ^. mijn mening er niet toedoet. 


De twee dagen op bed gelegen en alles 

bijeen- rustig de revu laten passeren. Ik 
georgani- heb gemerkt, dat ik op mezelf ben 
iten rond aangewezen en dat ik er dus ook 
lioene de zelf weer uit moet zien te komen. 
1 een mo- Vandaag ben ik koortsvrij. Het gaat 
ware ver- weer beter. Het is de bedoeling, dat 
/an dien, ik me vanaf nu ga voorbereiden op 
orkomen. de resterende wedstrijden van dit 
„Ik ben seizoen”, aldus Van Gennip, die 
ggen, wat niks kwijt wilde over haar deelna- 
e hand is. me aan het WK (7 en 8 maart in 
eten jullie Heerenveen) en het voortzetten van 
begrepen, haar loopbaan. „Pas na het seizoen 


1 ^. mijn mening er niet toedoet, beslis ik of ik doorga. Ik heb er wel 
persoonlijke verhaal is onder- gedachten over, maar dit is niet het 
Wel aan jullie fantasie. Ik lees moment en de gelegenheid om die 
lïia’i pers er nu weer van naar buiten te brengen”. j-w ' U.C prei & Cl iiu wcci vaii 

skt. Het is kennelijk leuk om een 
te stoken en dat is jullie aar- 

gelukt”. 


*^oorts 

^^nnip, die gistermorgen voor 
weer even haar schaatsen 
bond, zette daarna de gebeur- 
j^mssen van de afgelopen dagen 
j. g ®ens op een rijtje. De sportieve 
^ anchegevoelens na haar slechte 
jjj ® miometer en de val op de 1500 
de opkomende griep, de 
orts en uiteindelijk op maandag- 
Vg/g®>^ het besluit, mede op advies 
'dokter Nusse, om niet te stcirten 
vijf kilometer. „Ik heb daarna 


^ Robert Vunderink 
(links) had gisteren, bij 
^^n lege ijsbaan, een 
^deronsje met coach Ab 

Foto: ANP 


Ard Schenk neemt Yvonne van Gennip na de perconferentie in bescherming. 


Foto: ANP 


Binnen de schaatsploeg is woedend 
gereageerd op het bericht in een 
landelijk ochtendblad, dat de medi¬ 
sche begeleiding rond Van Gennip 
heeft gefaald. Een viroloog van de 
Erasmus-universiteit meent, aldus 
de krant, dat het bespottelijk is, dat 
de schaatster geen griep-vaccin 
heeft gekregen. Schaatsarts Frank 
Nusse: „Ik heb dit seizoen tot twee 
keer toe aan alle schaatsers ge¬ 
vraagd of ze een anti-griep injectie 
wilden hebben. Sommigen zeiden 
ja, maar de meesten wilden die niet. 
Het is ieders eigen verantwoorde¬ 
lijkheid en eigen recht. Als je regel¬ 
matig griep hebt, adviseer ik een 
vaccin. Maar als je van je leven nog 


nooit ziek bent geweest, wijs ik het 
af. Er is geen absolute wijsheid op 
dit gebied. Als iemand zich niet wil 
laten vaccineren, houdt het voor mij 
op. Sommige schaatsers bestrijden 
het liever via de homeopathische 
weg. Ik ben geen homeopathische 
arts, maar laat iedereen vrij in zijn 
keuze. Ik vind het overigens heel 
ongepast, dat een collega via een 
krant zo oordeelt over mij”. 

Van Gennip heeft afgezien van een 
anti-griep injectie, omdat die haar 
in haar ogen verder van huis brengt. 
De Haarlemse: „Mijn ervaring is, 
dat ik in het geval ik ziek word, zon¬ 


der vaccin een hevige, maar korte 
griep heb. Met preventieve injectie 
heb ik er weliswaar minder last van, 
maar blijven de klachten veel lan¬ 
ger doorsudderen. Dat vind ik min¬ 
der prettig”. 

Teleurgesteld 

Hoewel ze momenteel erg teleurge¬ 
steld is, denkt Van Gennip toch 
ook, dat er een positieve kant aan 
de voor haar inktzwarte medaille 
zit. „Het is een gegeven, dat een dal 
je sterker maakt dan een top. Hoe ik 
er straks op terugkijk weet ik niet.* 
Ik moet nu alle zeilen byzetten om 


overeind te blijven. Maar ik kan in 
feite de hele wereld aan, nu ik door 
de stront ben gehaald. Niemand 
kan me nog wat maken”. 

Van Gennip vertelde gistermidag, 
dat ze Carla Zijlstra heeft aange¬ 
sproken over haar uitlatingen na de 
vijf klometer. De beste Oranje- 
schaatster in Albertville zei toen, 
dat de tobbende Van Gennip een 
stoorzender was geweest voor haar 
ploeggenotes. Van Gennip: „Ze 
had, als ze problemen met me heeft, 
dat met mij moeten bespreken en 
niet via de pers. Volgens mij is er 
geen sprake van een slechte verhou¬ 
ding binnen de ploeg”. 


MERIBEL - Tsjechoslowakije 
heeft in het olympisch ijshockey- 
toernooi voor een daverende verras¬ 
sing gezorgd door wereldkampioen 
Zweden met 3-1 (1-0 0-0 2-1) te ver¬ 
slaan. De Tsjechen komen in de 
halve finale nu uit tegen Canada. De 
nederlaag van de Zweden was even 
verrassend als verdiend. Voor de 
Skandinaviërs rest nu de strijd om 
de vijfde plaats. Het Gemenebest 
van Onafhankelijk Staten krijgt de 
kans zich te revancheren voor het 
gevoelige verlies tegen de Verenig¬ 
de Staten, in 1980 te Lake Placid. 
Destijds verloren de op dat moment 
als onverslaanbaar te boek staande 
specialisten uit de toenmalige Sov¬ 
jetunie in de beslissende fase van 


olympisch kort 


• ZIEKENHUIS - De Mexicaan 
Javier Pedroche is per ambulan¬ 
ce overgebracht naar het zieken¬ 
huis van Moutiers. Hij sloeg tij¬ 
dens de training met zijn vier- 
mansbobslee over de kop. 
Pedroche liep een blessure aan 
de schouder op. Twee ploegmak- 
kers raakten licht gewond. 

• FANMAIL - Canadese sup¬ 
porters hebben hun Olympische 
deelnemers 30.000 ansichtkaar¬ 
ten gestuurd. De kaarten werden 
op een adres in Canada verza¬ 
meld en overgevlogen naar Al¬ 
bertville. 

• VIRUS - Biathleet Sergei Ta- 
rasov mag de intensiv-care van 
het ziekenhuis in Chambery ver¬ 
laten en terugkeren naar Mos¬ 
kou. Hij werd geveld door een 
mysterieuze infectie. Volgens 
GOS-officials was er sprake van 
voedselvergiftiging. Volgens zie- 
kenhuis-artsen was de infectie 
veroorzaakt door bloeddoping. 

• WC-PAPIER - Het was een 
raadsel voor de organisatoren in 
Les Saisies, maar het verbruik 
van toiletpapier was er zestien 
keer hoger dan elders. Ze vrees¬ 
den een dysenterie-epidemie. Na 
onderzoek werden ze gerust ge¬ 
steld. Er was geen epidemie. Het 
WC-papier werd gebruikt om de 
skies mee in de was te zetten. 


’lk ben het na een dag al meer dan zat in Albertville’ 

Vunderink wars van koude drukte JANDAAG 

Ofi -JA Euro: Auiourd’hui les jeux. 

oSn? Euro: ijshockey. 

07 3 q Euro: Aujourd’hui les jeux. 

Wgjj 'Uö.OO Euro: reuzenslalom vrou- 

*^8 30 00 ^*^ Euro: Aujourd’hui les jeux. 
^fouwen loonstrijden, korte kür 

*^gblii^ l^ed 3: Studio Hilversum: te- 

^1*^ 2: biathlon (20 km man¬ 
kin il, vrouwen), schaatsen (10 

P ijshockey. 

lOnn 1Euro: slalom vrouwen. 

U slalom vrouwen, 

hen) biathlon (20 km man- 

11® km mannen). 

•hann schaatsen: 10 km. 

_ biathlon (20 km. mannen), ijs- 


winterspelen op tv i 


hockey slalom vrouwen. 

13.00-13.30 Euro: ijshockey. 

13.30- 13.45 Euro: slalom vrouwen. 
13.45-13.50 Euro: La rue vers l’or. 

13.50- 15.00 Euro: slalom vrouwen. 

14.50- 16.50 BBC 1: slalom vrouwen, ijs¬ 
hockey en 20 km biathlon voor mannen. 
15.00-15.30 Euro: ijshockey. 

15.30- 17.00 Euro: schaatsen: 10 km man¬ 
nen. 

15.55-16.00 Dld 3: Sport aktuell. 
17.00-19.30 Euro: ijshockey en schaat¬ 
sen (10 km mannen). 

19.00-20.00 Ned 3: hoogtepunten van de 
dag. 

19.00-21.30 BBC 2: shorttrack (1 km. 
mannen), slalom vrouwen, schaatsen 
(10 km. mannen) en biathlon (20 km. 
mannen). 


19.30- 20.00 Euro: La rue vers l’or. 
20.00-23.30 Euro: shorttrack (1 km man¬ 
nen en vrouwen) en ijshockey. 
20.00-00.00 Dld 2: shorttrack (1000 m. 
mannen en 3000 m. estafette vrouwen) 
en ijshockey. 

20.25-20.45 Ned 3: ijshockey. 

21.00-22.30 Ned 3: shorttrack, ijshockey. 

21.30- 22.00 BRT 2: sport. 

22.30- 22.50 Ned 3: Studio Moutiers: de 
belevenissen van de Nederlanders. 

22.30- 22.55 BRT 1: sport. 

23.30- 00.30 Euro: La rue vers l’or. 
23.32-00.00 Ned 3: samenvatting van de 
dag, ijshockey en shorttrack. 

00.25-01.40 BBC 1: short-track, slalom, 
vrouwen, short-track (3000 m. vrou¬ 
wen), schaatsen (l5 km. mannen), biath¬ 
lon (20 km. mannen) en ijshockey. 
00.30-01.00 Euro: slalom vrouwen. 
01 . 00 - 02.00 Euro: ijshockey. 

02.00-03.00 Euro: La rue vers l’or. 
03.00-05.00 Euro: ijshockey. 

05.00-06.00 Euro: slalom vrouwen. 


cijfers winterspelen i 


^JSHOCKEY 

9 12: Zwit- 

naliL. <1-0 2-2 4-0). Kwartfi- 

2w^‘ <iPS-Finland 6-1 (2-1 2-0 2-0), 
0-2) ^^'^■“jschslowakije 1-3 (1-1 0-0 


I» 

vrouwen: 1. Wiberg 
2 <1-06,36 -h 1.06,38), 2. Wachter 

2;}^,} } 06,43 -H 1.07,28) en Roffe 

S.n’vi <107.21 -f 1.06,50), 4. .Maier' 
> 7 (1.06,16 + 1.07,61), 5. Parisien 


2.14,10 (1.06,90 -t- 1.07,20), 6. Merle 
2.14,24(1.06,67 -t- 1.07,57), 7.Twardokens 
2.14,47 (1.07,03 -H 1.07,44), 8. Seizinger 
2.14,96 (1.07,40 en 1.07,56), 9. Bokal 
2.15,05 (1.07,20 -I- 1.07,85), 10. Andersson 
2.15,23 (1.07,53 -i- 1.07,70). 

Biathlon vrouwen, 15 kilometer: 1. Mi- 

sersky 51.47,2 minuten/1 misser, 2. Pe- 
cherskaja 51.58,5/1, 3. Bedard 52.15,0/2, 
4, Claudel 52.21,2/2, 5. Aleksjieva 

52.30,2/1, 6. Burlet 53.00,8/3, 7. Niogret 
53.06,6/2, 8. Santer 53.10,3/3, 9. Kristian- 
sen 53.19,6/2, 10. Trosten 53.24,5/2. 


MEDAILLESTAND 
Land Goud Zilver 

Duitsland 10 8 

GOS 7 5 

Noorwegen 7 5 

Oostenrijk 4 7 

Frankrijk 3 5 

Italië 3 4 

Verenigde S 3 3 

Finland 3 1 

Japan 1 1 

Canada 1 0 

Zweden 1 0 

Zwitserland 1 0 

China 0 2 

Luxemburg 0 2 

Nederland 0 1 

Zuid-Korea 0 1 

Tsjechoslowakije 0 0 


Brons 

6 


DOOR GOVERT WISSE 

ALBERTVILLE — Zijn sponsor 
heeft speciaal voor hem een busreis 
met supporters vanuit Nederland 
naar Albertville georganiseerd. De 
Vunderinkrexpress, met privé-trai- 
ner Jan Wiebe Last aan boord, ver¬ 
schijnt vandaag enkele uren voor de 
start van de tien kilometer (om 
12.00 uur) op de plaats van bestem¬ 
ming. Een vooruitgesnelde fan van 
de stayer uit Raalte verwacht op de 
laatste schaatsafstand het achtste 
wereldwonder te mogen aanschou¬ 
wen. In het olympisch ijsstadion 
hangt al een paar dagen een span¬ 
doek met de tekst 'Vunderink, 
13.43,51’. 

Volgens de 32-jarige marathonrijder 
is het uitgesloten, dat hij dat zal we¬ 
ten te realiseren. „Als ik die tijd rijd, 
zit ik net onder het wereldrecord 
van Koss. Hoeveel precies, weet ik 
niet, want ik ben niet zo goed in tij¬ 
den onthouden. Een wereldrecord, 
nee, dat haalt natuurlijk geen mens 
op dit ijs”. 

De rijwielhersteller is zondagavond 
al vanuit Inzell aangekomen in Al¬ 
bertville. In de Zuidduitse plaats 
heeft de werelduurrecordhouder 
twee weken in trainingskamp geze¬ 
ten om aan zijn olympische vorm te 
schaven. „Ik heb er lekker kunnen 
trainen. Op het ijs en op de fiets. 
Nee, ik heb er ’s ochtends vroeg 
niet warm gegeten, zoals ik thuis 
gewend ben. Ik hoefde nu overdag 
niet te werken en had dus alle tijd. 
Er werd ’s avonds voor me ge¬ 
kookt”. 

Nadat hij twee keer getraind heeft 
op het beruchte ijs van Albertville, 
maakt Vunderink niet de indruk in 
hogere olympische sferen te verke¬ 
ren. Tegen de verslaggevers: „Goh, 
dat jullie het hier drie weken uit¬ 
houden. Ik ben het na een dag al 
zat. Er is niks olympisch aan. Al dat 
heen en weer rijden naar en van de 
baan heb ik wel gehad. Bovendien 
wordt er een hoop drukte om niets 
gemaakt. Waarom staat iedereen op 
zijn kop? Het is gewoon een wed- 
stryd, met hetzelfde aantal rondjes 
als altyd en dezelfde concurrenten, 
waarin iedereen probeert zo hard 
mogelijk te maken. Het enige ver¬ 
schil is dat er nu toevaliig vijf rin¬ 
gen aanhangen”. 

Ooit was Vunderink lid van de 
kernploeg. In die hoedanigheid 
deed hij een keer mee aan de Win¬ 
terspelen. Zonder succes. In 1984 
stelde hij teleur met een veertiende 
en zeventiende positie. Vunderink 
maakt in Albertville zijn come-back 
en viert tegelijkertijd zijn afscheid 
op het olympisch platform. „Het is 
sosiewo de allerlaatste wedstrijd als 
langebaan-rijder. Ik zal ook nooit 
meer de NK afstanden rijden. Ik 
heb altijd gezegd: ’ik wil ooit nog 
eens meedoen aan de Olympische 
Spelen’. Dat doel heb ik bereikt. 
Een mooi afscheid, toch. Ik ga al¬ 
leen nog marathons rijden”. 


Bart Veldkamp liet onlangs in een 
sportblad weten de aanwezigheid 
van de zich solo voorbereidende 
fietsenmaker niet erg op prijs te 
stellen. „Ik had liever gehad, dat 
iemand anders van ons meegaat”, 
liet Veldkamp zich vooraf ontval¬ 
len. „Wat heeft die jongen te zoeken 
in Albertville. Oké, laat het heel 
goed gaan, dan wordt-ie misschien 
vijfde. Leuk voor hem. Voor de toe¬ 
komst van het schaatsen was het 
beter geweest, als een goeie junior 
meegaat om ervaring op te doen”. 
Vunderink, die zich naast Veld¬ 
kamp en Bos kwalificeerde voor de 
tien kilometer, heeft de boude uit¬ 
spraken van zijn ploeggenoot-voor- 
. een-week niet gelezen, maar wel ge¬ 
hoord. „Ik hett Bart erover aange¬ 
sproken. Hij zegt, dat zijn woorden 
uit zijn fatsoen zijn getrokken. Ik 
geloof hem. Waarom zou hij zoiets 
zeggen?” 

Hoewel hij een eenling en een in¬ 
dringer is, is er volgens Vunderink 
in Albertville geen sprake van wrij¬ 


ving. Het onderling contact is ech¬ 
ter ook niet daverend. „We zijn 
gewoon sporters. Ik doe geen moei¬ 
te om opgenomen te worden door 
de anderen en de andere jongens 
doen niet moeilijk tegen mij. Ze zijn 
niet geheimzinning tegen me. Ze 
vertellen precies hoe hun plannen 
eruit zien. Morgen gaan ze skiën, 
dan ga ik gewoon mee. Jongens, 
waar gaat het om? Om vijf dagen. 

Na vandaag zit het seizoen er voor 
mij op. De kernploeg moet daarna 
nog een maand verder voor NK, 
World Cups en WK. Als ze terugko¬ 
men, heb ik al krokussen geplukt. 
Dan zijn de wielerklassiekers al aan 
de gang”. 

Loting- 10.000 meter: Eerste rit: Schön-Ito- 
kawa, 2. Vunderink-Tröger, 3. Karlstad- 
Bos, 4. Koss-Tahmindjis, 5. Sighel-Veld- 
kamp, 6. Radke-Dittrich, 7. Bengtsson- 
Johansen, 8. Snetkov-Shirahata, 9. Mars¬ 
hall-Jarvinen, 10. Hadschieff-Sato, 11. Gan- 
bold-Greenwald, 12. Sanorov-Wanek, 13. 
Musil-Sajoetin, 14. Kyncl-Klaiber, 15. Kah- 
Jeklic. 

(ADVERTENTIE) 


het gastland. Na de verwachte winst 
op Finland (6-1). gisteren in Meribel. 
gaat het GOS morgen in de halve fi¬ 
nale op herhaling tegen de Verenig¬ 
de Staten. 

De opvolgers van de zevenvoudige 
Olympische winnaars uit de Sovjet¬ 
unie beheersten woensdag de 
kwartfinale tegen Finland. Bors- 
tjevski opende als verwacht de sco¬ 
re na zes minuten. Het was zijn 
zevende treffer van het toernooi. 
Heel verrassend zorgde Tuominstc; 
nog voor de gelijmaker. Daarna was 
het gebeurd met Finland. Het ver¬ 
schil was aan het einde van de eer¬ 
ste periode nog beperkt (2-1). maar 
via twee keer 2-0 liep de ploeg \ an 
bondscoach Tigonov uit. 


Katarina Witt 

hekelt Boiialv 

• 

ALBERTVILLE - Katarina Witt 
heeft de Francaise Surya Bonaly 
beschuldigd van onsportiviteit. 
De Olympische kampioene kun- 
strijden van Calgary betichtte de 
Europese titelhoudster van on- { 
eerlijk spel na een incident waar¬ 
bij Midori Ito was betrokken. De 
Japanse, kanshebster op goud, 
werd tijdens de training volgens 
Witt opzettelijk gehinderd door 
Bonaly. Zij maakte een salto 
achterover en kwam vlak bij Ito 
terecht. „Bonaly haalde Ito met 
opzet uit haar concentratie. Ze 
speelde een spelletje met haar. 
Het was onbeschoft”, hekelde 
Witt het gedrag van de Francai¬ 
se. De vroegere Oostduitse is in 
Albertville werkzaam als televi¬ 
siecommentator. 


Medaille door 
hereniging 

LES SAISIES - De hereniging 
van de beide Duitslanden brengt 
voor Antje Misersky goede tij¬ 
den. Gisteren werd de voormalig 
Oostduitse winnares van 15 kilo¬ 
meter biathlon in Les Saisies. 
„Zonder de hereniging had ik 
geen medaille gewonnen", lachte 
Misersky na afloop. De 24-jarige 
kwam door het samenvoegen 
van de teams in het veel betere 
Westduitse trainingskamp te¬ 
recht. „Daar wordt de biathlon- ■ 
sport veel serieuzer genomen”. 


Hoofdkabel tv 
doorgesiieden 

ALBERTVILLE - Door een su¬ 
persnelle reactie van het tech¬ 
nisch personeel van France-Télé- 
com bij de openingsceremonie 
van de Olympische Spelen heeft 
niemand gemerkt dat de belang¬ 
rijkste optische kabel was door¬ 
gesneden tussen het stadion in 
Albertville en de straalzenders in 
het twintig kilometer verderop 
gelegen verbindingscentrum van 
Moutiers. De technici hebben 
onmiddellijk overgeschakeld 
van het speciaal voor de Winter¬ 
spelen aangelegde netwerk van 
totaal tweeduizend kilometer op¬ 
tische kabels naar de straalzen¬ 
der in Albertville om Moutiers 
en daarmee de wereld te bedie¬ 
nen. Na tien seconden liep de 
zaak weer op rolletjes. Inmiddels 
zoekt de gendermerie van Cham- 
béry naar de daders van de sabo¬ 
tage. Een volstrekt onbekende 
groep Couic heeft daarvoor de 
verantwoordelijkheid opgeëist. 


Fiat komt 
met ’n nieuwe 
WIR-premie. 

jN/IeT veel ophef werd hij indertijd afge- uw investering meer dan de moeite waard. 


schaft. Die goeie, ouwe WIR-premie. Menig 
zorgvuldig doorgerekend toekomstplan 


Of uw voorkeur nu uitgaat naar een 
compacte Uno of Ttpo Van of één van de 


behoorde opeens tot de onmogelijkheden. 15Ü basisuitvoeringen van de riante Ducato. 

En de grijze haren rezen ondernemend De Fiat dealer vertelt u er graag alles over. 


Nederland te berge. Maar Fiat biedt een 


En als wij u alvast wat voorinformatie 


goed alternatief. Want koopt u nu een nieuwe mogen geven: deze premie zal op 31 maart 


Fiat bestelwagen, dan bieden wij u een 
financiering'^ over 24 maanden tegen niet 
minder dan 0,0% rente. En dat maakt 


worden afgeschaft. 


i F I A Ti 


Eén brok temperament. 


Fiat financiert uw nieuwe bestelwagen 

tegen 0% rente. 


Op hjsis Viin fmancial lejse. Waji; Jv Jiulcr ructr Jv rtntru’jjrJeu. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 20 


Limburgs DügblüJ 


^piccolds 


Voor méér resultaatI 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte; 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte; ƒ i ,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo’s en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17,00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.IHHI personen van 15 jaar en ouder. 

(Bron. Cebuco Surnmo Scarner) Q7 c 


Ervaren 

autopoetser 

voor 1 a 2 dagen/week. 
Poetsen van nieuwe en 
gebruikte auto’s. 

Tel. 045-742121. Met SPOED gevr. restau- 

rant kelner of serveerster BeClrl|fsrulnite 

met erv., Ift. 18-23 jr., jaar- 7-7- .. — 

betrekking. Soll. na telef. af- LOODS ptm. 100rTi2 

spraak 046-516815. Met 

carnaval gesloten. Rest. De mnd. Tel. 045-720667. 
Koning, Markt 4, Sittard. " 

KAMERS te huur in pension 
V. alleenstaande mannen, 
tel. 045-214804. _ 

KAMER in centr. Heerlen 
(studentenhuis) ƒ 275,- atl- 
in p.mnd. Tel. 045-421524. 

Te h. kamer te HEERLEN, 
met medegebr. van zitbad 
en keuken. 045-722721 of 
727581 _ 

Kamers te huur, Akerstraat 
Noord 126-128, HOENS- 
BROEK. _ 

Te huur ZIT/SLAAPKAMER 
te Hoensbroek. Tel. 045- 
229654 na 14.00 uur. 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Wöiiingruil 

WONINGRUIL. Wie wil er in 
Heerlen wonen, een mooie 
eengezinswoning te ruil 
aangeboden met 3 slaap¬ 
kamers nabij het centrum 
van Heerlen. De vraag is, wij 
zijn op zoek naar een wo¬ 
ning in een dorp of elders, 
die moet 4 slaapkamers 
hebben. Tel. 045-725786 

Beparatle» 

TV/vi<jeo defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrij kosten. Görgens. In- 
dustrieterr. /Madissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Verm^G^vonden 


aanbctd 


Vermist: HORLOGE merk 

Gertina, opschrift achterzy- Brood en BANKETBAKKER 
de J. Douven, incl. DSM te- biedt zich part-time aan, in 
ken. Tegen aanz. beloning omgev. Heerlen. Tel 045- 
terug te bez. 04492-2110. 245633 na 18.00 uur 


Peraoneai gewaagd 


Voor direct gevraagd 

isolatie plaatopzetters / 
steigerbouwers /stralers 

voor diverse langdurige objecten in Limburg, 

LM.C. BV: 01840-20947 na 18.00 uur 01890-13326. 

Statebo 

scheidingswanden, systeemplafonds 
i.v.m. uitbreiding werkzaamheden gevraagd 

erv. wand- en plafondmonteurs 
timmerlieden - onderaannemers 

S.F.B. verzekerd. 

_ Tel. 043-619141; na 18.00 uur 043-471735. _ 

Bouw- en Ingenieursbureau 
Brunssum B.V. 

vraagt voor spoedige indiensttreding 

Administratieve Kracht MA/ 

leeftijd ca. 20 jaar enige ervaring vereist. 

Kennis van de Duitse taal in woord en schrift. 

Melden: Vrijdag 21 februari 1992 van 12.00 - 17.00 uur. 
_ Trichteniveg 125, Brunssum. Tel. 045-229529. _ 

Bouw- en Ingenieursbureau 
Brunssum B.V. 

vraagt voor spoedige indiensttreding 

Bouwingenieur 

met het Meisterdiploma (B & U) 
welke volledig zelfstandig moet kunnen werken. 

Op de hoogte is van Duitse bouwwerken-calculaties- 
opmetingen en berekeningen, organisatie en aantrekken 
nieuwe bouwprojecten. 

Melden: Vrijdag 21 februari 1992 van 12.00 - 17.00 uur. 
_ Trichterweg 125, Brunssum. Tel. 045-229529. _ 

Jetten imp.-exp. bv 

vraagt 


Chauffeur 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gèvr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Pizzeria Angelo Kerkrade 
vraagt full-time en part-time 
aankomende SERVEER¬ 
STERS voor de middaguren 
Tevens chauffeur gevr. Tel. 
045-353735. 


Voor nationaal en internationaal varkenstranport. 
_ Tel. 046-517029, N. Weert 04953-570. _ 

City-Tax 424242 

vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten 
full-time en part-time Taxi-chauffeurs 
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers. 
Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren. 

Limburgs Dagblad 

vraagt <■ 

Bezorg (st)ers 

voor Voerendaal en Bocholtz 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. _ 

Unique uitzendbureau zoekt 
secretaresse m/v 

voor een kantoor te Heerlen. 

Als je het Schroeversdiploma hebt, ervaring met W.P. 5.1, 
zelfstandig kunt werken en de Duitse en Engelse taal 
beheerst, is deze baan geknipt voor jou. 

Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden. 

boekhoudkundig medewerker 

voor een kantoor te Heerlen. 

Bezit je een MEAO-diploma en kennis van administratieve 
automatisering, kom dan meteen naar ons, 
ook bij deze baan is een vast dienstverband mogelijk. 
Emmaplein 2, Heerlen 

__ Tel. 045 - 718170. _ 

TOINE HERMSEN CUISINIER, de naam die gekoppeld is 
aan het sfeervolle restaurant op niveau te Maastricht, hoek 
O.L. Vrouweplein / St. Bernardusstraat, is op zoek naar een 
medewerker in de functie van • 

Restaurant medewerker 
huishoudelijke dienst m/v 

Aanvangstermijn in onderling overleg. 

Leeftijd ca. 18 - 25 jaar. 

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan: 
TOINE HERMSEN, cuisinier. 

Sint Bernardusstraat 2-4, 

6211 HL MAASTRICHT. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

KERKRADE. Renierstr. 14, 
woonh. met kelder, zolder, 3 
slaapk., C.V., douche, 
woonk. ca. 30 m2. Pr. 
ƒ 115.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671. 

VALKENBURG LB, te k. 
woonh. Emmalaan 10-A. 
Halfvrijst. met tuin, centrum, 
garage, 2 kelders, woonk., 
hal, keuken, 3 slpks, bad¬ 
kamer, Prijs ƒ215.000 k.k. 
Bez. na afspr. 04406-15252 

HEERLEN, Cambriumstraat 
100, hoekhuis met garage, 3 
slaapk. Hypotheek ad 7,3%, 
pr. ƒ 125.000,- k.k. over¬ 
draagbare premie behoort 
tot de mogelijkheden. Wij- 
man & Partners 045-728671 

HEERLEN, Gouvemeustr. 
185, goed geïsoleerde een¬ 
gezinswoning met garage, 3 
slaapk., badk. met 2e toilet 
en vaste trap naar ruime 
zolder, ƒ 129.000,- k.k. Wij¬ 
man & Partners 045-728671 | 


^Mwmaterialen & Machines 

Makita 

Electrisch vakgereedschap 

Accu schroef en boormachines - schaven - cirkelzagen - 
bovenfrezen - haakse slijpers - decoupeerzagen - 
tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers 
bandschuurmachines - klopboren etc. 

Uw officiële Makita industrie-dealer 


B.V. 


_ In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. _ 

KANTELDEUREN, roldeu- Kanteldeuren en rolluiken 
ren, sectiedeuren met of bestellen? STRATEN Voe- 
zonder afstandsbediening in rendaal bellen. Ook voor in- 
23 maten direkt leverbaar, dustrie. Tenetenweg 8-10. 
Afstandsbediening compu- Tel. 045-750187. 
ter gestuurd, geschikt voor 

alle soorten garagedeuren Kunststof kozijnen, div. oc- 
compl. met zender voor uw casion ramen en deuren, 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- isoglas. EUROPLAST tel 
weg 18, Geulle. 043-641044 043-632925. 


Voor 'n deskuÊidig advies 
en snelle levering uH voorraad . 

TOTHEHS 

in onze showroom! 


Autobedrijf Jos Melissen 

biedt aan: 

Opel Kadett 12 S kl. zwart. 1985 ƒ 9.750,- 

Opel Ascona 16 S automaat. 1983 ƒ 5.900,- 

Opel Senator 3.0E autom. nw. type LPG .. 1984 ƒ 11.900,- 

Opel MonzaS.O S kl. blauwmet. 1979 ƒ 5.250,- 

Opel Monza 2.8 S kl. grijsmet. 1981 ƒ 6-950,- 

Ford Escort 1.1 kl. blauw 5-gang. 1984 ƒ 5.250,- 

Ford Escort 1.6 GL kl. rood. 1982 ƒ 3.900,- 

Ford Siërra 1.6 kl. zwart. 1985 ƒ 7.900,- 

Ford Siërra 1.8 CL bruinmet. 1988 ƒ 14.000,- 

Ford Scorpio 2.0 GL kl. wit type. 1987 ƒ 14.500,- 

VW Golf Staier diesel blauwmet. 5-gang ... 1983 ƒ 5.500,- 

VW Golf diesel kl. rood. 1983 ƒ 4.950,- 

VW Jetta diesel kl. rood met alarm.«. 1985 ƒ 9.500,- 

BMW 316 kl. roodmet. sportw. type. 1984 ƒ 9.500,- 

BMW 318ikl. antraciet sportw. 1985 ƒ 13.900,- 

BMW 320-6 kl. blauwmet. (mooi) type. 1985 ƒ 13.900,- 

Mercedes 280 SE kl. blauwmet. LPG. 1983 ƒ 12.900,- 

Mercedes 230 coupé kl. wit. 1977 ƒ 8.500,- 

Mercedes 307 diesel autotransporter wit... 1980 ƒ 14.500,- 

Audi 100 5-cyl. 5-gang stuurbekr. 1983 ƒ 7.900,- 

Volvo 340 kl. rood LPG nw. type. 1987 ƒ 7.750,- 

Fiat Panda 45 CL kl. zwart. 1986 ƒ 6.500,- 

Suzuki Alto kl. grijsmetal. 1983 ƒ 3.900,- 

Peugeot 205 GR 1.3 5-gang. 1985 ƒ 7.900,- 

Mazda323stat.carbl.metal. Ieeig5-drs . 1985 ƒ 6.500,- 

Bestelauto’s 

Toyota Lite-Ace nw.type diesel Ie eig wit . 1986 ƒ 11.500,- 

VWTransporter 2.0 benzine. 1984 ƒ 6.900,- 

Citroën C 25 kl. zwart benzine. 1983 ƒ 3.750,- 

Daihatsu Charade diesel kl. wit. 1986 ƒ 6.750,- 

Div. goedkope inruilers. Inruil en vlotte financiering mogel. 

Pr. Hendriklaan 32, Brunssum. Tel. 045-257786. 


CHAUFFEUR gevr. voor 
Zelfstandige FRITURE- vrachtwagen met aanhang- 
HULP gevraagd. Tel. 045- wagen. Claessen B.V. Nuth. 
462411. Tel. 045-242900 


Onroerend goed te iuiur gevraagd 


Te huur gevr. Zuid Limburg 

Gunstige gelegen vrijstaande woning, (pand, boerderij^e), 
doelstelling: massagehuis. Hogere huur en evt. overname 
inboedel geen bezw. Reacties na 20.30 uur 040-413504 


Omgeving Heerlerbaan - “ .; ' 

Heesberg met SPOED te OG te hUUr 

huur gevraagd woonruimte. -;- rrrzZT 

Tel. 045-410309. Verkoop, verhuur UNITS. 

- Woon- kantoor- toilet- en 

Piccolo’s in het Limburgs douche-units in div. afme- 
Dagblad zijn groot in RE- tingen in verschillende prijs- 
SULTAAT! Bel: 045-719966. klasse. Tucon, 046-514441. 


industriële gassen 
lasbenodigdheden 
gereedschappen 

Nu al 25 jaar een begrip -.i 


machines 

veiligheidsartiketen 

werkkleding 

1 voor kwaliteit en service! VOORJAARS- 

AANBIEDING 

Piccolo's en reuzepiccolo's 
plaatsen kan nu nóg voordeliger! 

' Voor piccolo's geldt 
2x plaafsen^ betofen en ^ ., 

voor reuzepiccolo's 
3x plaatsen^ 2 x betalen 
enkele rubrieken}. 

BEL NU 045-719966 | 

Onr. goed te koop aangeÉ^j'gevr. 

Vrijstaande verbouwde BOERDERIJ met horecabestem- 
ming en 1.800 m2 grond omgeving Roermond. Zeer rustie¬ 
ke ligging t.o. bossen. Voor vele doeleinden geschikt. 
Thans verhuurd voor ƒ 40.000,- p.jr. Kontraktverbreking op 
korte termijn mogelijk. Vr.pr. ƒ 315.000,- k.k. 

Op Al lokatie gelegen GRILL-RESTAURANT in middel¬ 
grote stad in N-ümb. Zeer solide en sfeervolle ambiance 
voor 42 gasten met aperitiefbar en semi-open keuken. 
Groot terras. Omzet ƒ310.000,-. Huur pand zonder won. 
ƒ 2.200,- p.mnd. Vr.pr. ƒ 180.000,-. Vrij van brouwerij. 

Vanouds bekendstaande AVONDBAR, centrum middelgro¬ 
te stad N-ümb. aan rand Al lokatie. Bodegasfeerachtige 
inr. Middelgroot terras. Omzet ƒ160.000,-. Huur pand 
ƒ 2.185,- p.m. Vr.pr. ƒ 65.000,-. Vrij van speelautomaten. 

Inl. Makelaarskantoor Formosa 

Tel. 070-3506770 


WliiÉiei Se Kantoqr 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit. Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v.a. ƒ 255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ 95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ150,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening laden kasten A1 en AO v.a. 
ƒ595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ƒ75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
Burostoelen v.a. ƒ50,- per st. Nieuwe burostoelen met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en AO van ƒ 675,-. Flip- 
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden 
ƒ109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ƒ425,-. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 


Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro’s en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ395,- nu ƒ195,-. Rock 
Type 4050 adv. ƒ495,- nu 
ƒ295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 

I 240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Oeidzpkieii 

Inv. BELASTINGFORMU¬ 
LIEREN per computer va. 
ƒ30,-. Tel. 045-210931. 

LandIxHilw 

ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

Te k. gevraagd .SHETLAND 
Pony. Tel. 04406-16143. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via; 045-719966. 
RENAULT KERRES 

Kerkrade 045-452424 
Dom, Mijnstraat 25 

Heerlen 045-724200 
Beersdalweg 97 

Topoccasions 

Diverse merken met 1 jaar garantie. 
RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK 


Te koop of te ruil vrijst. 

Zakenpanel 

te Brunssum. Geschikt voor 
vele doeleinden, odk dubb. 
bewoning. Gevr. bungalow, 
bouwgrond of zakenpand in 
regio met tel. 045-21/22/23. 
Te bevr. 045-231000. 

15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,8% (pensioenfonds). Bel. 
045-712255. Na kantoor¬ 
uren Dhr. J. Wetsels 045- 
440731. STIENSTRA Hypo- 
theek Service. _ 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar, 
040-520558. _ 

BUNGALOW te Susteren 
a/d Broekweg 12, 3 slaapk., 
woonk. ca. 40 m2, mooie 
hal, eiken keuken, dubbel 
toilet, badk., hobbyruimte, 
inpand. garage en zolder. 
Pr. ƒ 230.000,-. Inruil eigen 
woning mogelijk. Wijman & 
Partners, 045-728671. 

Souwen/Vertx>uwen 

Verkoop, verhuur UNITS. 
Woon- kantoor- toilet- en 
douche-units iri div. afme¬ 
tingen in verschillende prijs- 
klasse. Tucon, 046-514441. 

PIm. 150 m3 GROND (met 
schoongrondverkl.) Franco 
levering. 04406-13052. 


Occasion Festival 


lOx Fiat Panda alle types vanaf . 

13x Fiat Uno div. types vanaf . 

2x Fiat Ritmo. 

3x FiatTipo. 1989 vanaf 

Fiat Croma 2.5 Diesel. 

Fiat Croma Turbo Diesel.. 

Alfa Guiliietta 2.0 rood.. 

Citroën 2CV6 grijs . 

Ford Fiësta 1.1 CL grijsmet. 

Honda Civic 1.3 zeer mooi. 

Mercedes 190 D 2.5 zwartmet. 

Opel Corsa 1.0 S wit . 

Opel Kadett 1.2 LS rood. 

Skoda 105 S groen. 


.ƒ 

.ƒ 

1987 ƒ 

ƒ 

1988 ƒ 

1987 ƒ 

1984 ƒ 

1985 ƒ 

1988 ƒ 

1982 ƒ 

1987 ƒ 

1983 ƒ 
1985 ƒ 

1988 ƒ 


4.900, - 

8.900, - 

7.900, - 

16.900, - 

15.900, - 

15.900, - 

7.900, - 

5.900, - 

12.900, - 

3.900, - 

37.900, - 

5.900, - 

9.900, - 

4.900, - 


Tot 2 jaar Bovaggarantie 

Inruil - vlugge financiering 

Bij géén inruil, hoge korting! 
Fiat Creusen Heerlen 

Parallelweg 34. Tel. 045-742121. 10x Fiat Pantja diverse kleuren 

met kenteken klaar met 0 km’s 
Panda 1000 L van ƒ 14.860,- voor ƒ 13.460,- 
Panda CLX van ƒ 15.860,- voor ƒ 14.360,- 
RIJ NU BETAAL LATER MOGELIJK! 
vraag naar onze voonwaarden. 

Fiat Klankstad Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916. 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
Audi 80 18S ’87 
BMW316i ’88 
Escort ’87-’89 
Siërra ’87 t/m ’90 
Mazda 323 '88 
Corsa ’85 t/m ’90 
Kadett ’85 t/m '91 
Ascona ’83 t/m ’88 
Vectra ’88 t/m '91 
Calibra '90 
Omega ’87-’89 
Seat Malaga 1.5 GLX ’89 
Suzuki Swift 5-drs GL ’89 
Volvo 440 ’89-’90 
Isuzu Trooper ’88 Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Wij betalen de hoogste prij¬ 
zen. Mercedes 200, 230 B; 
Peugeot 505, 504; Toyota 
Starlet, Tercel, Corolla, Ca- 
rina; Datsun Sunny, Blue- 
bird, Fiolet; Datsun Urvan, 
Vannette; Toyota Litle-Hia- 
ce; Mercedes 508, 608. Au¬ 
tobedrijf VERSPAGET, 
Locht 95, Kerkrade. Tel. 
045-425858. _ 

Te k. BMW 633 CSi, bwj. '77 
lichte schade, vraagpr. 
ƒ 7.000,-. Tel. 045-210072. 

Te k. TALBOT Salara GL, 
bwj. '81, APK, in prima st., 
ƒ 1.150,-. Tel. 045-720667. 


Te koop Toyota STARLET 
1.0. DX, bwj. ’88, als nieuw. 
Tel. 046-523319. 


VW Golf diesel spec uitv. ’87 
Renault Clio 1.2i RL wit ’92 
Honda Civic 1.5i GL 16V '90 
Toyota Corolla 1.3 XLI ’90 
Mazda 121 1.1 DX wit ’88 
Ford Siërra 1.8 CL aut. ’88 
Ford Fiësta 1.1i rood ’91 
VW Polo 1.3i wit Ie eig. ’89 
VW Polo 1100 ’87 
Fiat Tipo 1.4 i.e blauw ’90 
Fiat Uno 45 S groenmet. '89 
Lancia Y10 Fire i.e ’89 Opel 

Kadett 1.3i antr.met ’89 
BMW 324 D champ.met. ’87 
Peugeot 305 GR break ’86 

Ford Escort autorh. ’80 
VW Jetta ’80. 

Alle auto’s zijn i.z.g.st. Te¬ 
vens div. inruilers en repara¬ 
ties, onderhoud, APK keu¬ 
ringen. 100% financiering, 
inruil. Bovag-garantie mo¬ 
gelijk. Autobedrijf 

J. Osojnik & ZN 

Eygelshovergracht 65, 
Kerkrade. Tel. 045-460734 
b.g.g. 464980. 

Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 

Van Leeuwen 


Citroën 

Citroën BX 14 RE ’86 
Citroën BX 19 TRS’88 
Citroën CX 22 TRS ’86 
Citroën AS First ’91 
Opel Kadett 1.8 S '88 
Opel Kadett 1.6 ’85 
Golf 40 KW m.’87 
Nissan Sunny 1.7D ’87 
Peugeot 309 1.6 '88 
Seat Ibiza GL '88 
Alfa 1.3 Junio '87 
Toyota Corolla autom.'85 
Inruil-financiering-leasing 
garantie. 

Van LEEUWEN-Citroën 
Strijthagenweg 129, 
Kerkrade. Tel. 045-453355. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

AUTO’S te koop gevraagd 
o.a; pers. auto’s, busjes, 
Suzuki Jeeps, 045-422217 


WETZELS auto’s. Het juiste 
adres voor de betere auto¬ 
mobielen! Industriestr. 35, 
tel. 046-510655. Mercedes 
500 spec., aut., '86; Merce¬ 
des 230 CE aut., '88; Mer¬ 
cedes 200 TE aut., ’86; Mer¬ 
cedes 260 SE aut., '88; Mer¬ 
cedes 190 D 2x ’88; Merce¬ 
des 190E, aut., 2x '87; Mer¬ 
cedes 190E 2.6 aut.’86: Vol¬ 
vo 740 GLD station, '88; 
Nissan 3.0 ZX T/bar '85; 
Audi 80 LS 2x ’88-’90; Audi 
100 CD aut., '83; BMW 730i 
aut., '87; BMW 520i aut., 2x 
'83-'88; Bmw 316i '88; Opel 
Kadett Cabriolet 2x ’87-’90; 
Opel Vectra 1.6i '90; Ford 
Escort 1.6 D ’88; Ford Es¬ 
cort 1.4 Bravo 2x ’87-’88; 
Ford Fiësta Finesse '87; To¬ 
yota Celica 1.6 ST '87; VW 
Golf 1.3 S ’90; Porsche 944 
'82; Jaguar 3.6 aut., nieuw¬ 
st., '84; Mitsubishi Pajero 
2.5 TD LB ’88; Caddilac El¬ 
dorado Cabriolet '75. 


AUDI 80 1.9E, bwj. ’88, me¬ 
tallic, schadevrij, Serretinte- 
rieur, vr.pr. ƒ24.500,-. Tel. 
046-523319. 


Te koop BMW 316 12-’84, 
met div. extra’s, i.z.g.st. Tel. 
045-256423. 


Weg. omst. te k. BMW 324 
D bwj. ’86 4-drs. kl. wit, aut. 
Na 18.00 uur 04493-3389. 


Te koop BMW 323i bwj. '79, 
uitgeb. en verl., vr.pr. 
ƒ 2.250,-. 04405-2770. 


Te k. BMW 320 6-cyl., APK 
1 jaar, bruinmet., 4 nw. 
sportv. met banden, auto 
verkeert in nw.st., vr.pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-423199 


Te k. BUICK Skyhawk, bwj. 
'79, 3.8 V6, glazen dak, APK 
1-'93, pr. ƒ3.250,-. Tel. 
045-320170. . 


Te koop MERCEDES 240 
D, bwj. ’75, ƒ2.100,-, tel. 
045-451375. Te koop Ford SIËRRA 2L 
Laser, ’87, Hatchback, 5- 
drs., 32.000 km, i.z.g.st., vr. 
pr. ƒ 16.500,-. 045-422354. 


r ^ ^ V ft ^ s 

I-'- ' 

. 

Droomhuis 

U wilt uw huis verkopen. 
De ligging is uitstekend; 
landelijk en vooral toch 
dicht bij het centrum. 
Het pand heeft 5 mooie, 
ruime slaapkamers en 
een g^ezellige hobbyzol¬ 
der Een luxe badkamer 
ontbreekt natuurlijk met 
De living heeft een op¬ 
pervlakte van 60 m^ en 
de keuken is compleet 
met luxe installaties. 


Zaterdag 22 lebruari piaa 
INKOOP goede auto’s, cont. GOLF 1600, okt. '89, gr.met. 
geld. Joosten, Scharnerweg 60.000km, LPG, in perf.st.. 
3. Maastricht. 043-634978. Auto Engelbert 04458-2918. . "NESUD” inkoop, verk., imp. 
exp. Bern. service. De hoog¬ 
ste prijs voor uw auto. Bwj. 
'82 t/m ’87, (ook schade). 
Tel. 046-518401. _ 

FIAT 127 Sport 1300, m.’83, 
uitbouwset zwart, 3 drs, 
APK ’93, pr. ƒ2.750,-. Pr. 
Hendrikstr. 4 Nieuwenhagen 


Ford ESCORT 1.6 L, '82, 
APK, kl. zwart, schuifd. vr.pr 
ƒ 4.500,-, inruil mog. 045- 
325720, na 17.00 uur. 


rOÖTTOEIMB SITTAnp 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Tel. 
04455-2689. Opel KADETT 1200 Hb, bwj. 

'81, nieuwe APK, ƒ2.750,-. TTOfiCtatl^^ 

Tel. 045-726175. _ jW? J 

Te k. CITROËN Visa club 

bwj. '81, APK tot 2-’93, i.z.g. riOTlCiai 

st., ƒ 1.350,-. 045-726112. Lella 

Ford SIËRRA '83 ƒ4.750,-; 

Opel Kadett 1.3 '86 

ƒ8.750,-; VW Golf 1.8 GTi 
'81 CD-instal. ƒ 5.500,-; 

Mercedes 280 TE stat. '82 
ƒ6.500,-; Volvo 244 D au¬ 
tom '82, ƒ 3.900,-. Inruil 
mogelijk. Tel. 045-211071. 

Overbroekerstr. 54, Hoens- 
broek. _ 

Te koop gevr. AUTO'S en 
schadeauto's v.a. ƒ 500,-. 

Tel. 045-423199 / 427835. jg ■] Q(jg veijaardag 

Te koop GTi MOTOR com- Pappa, mamma, Ron, Anja> 
pleet, vraagprijs ƒ 500,-. Jacqueline, Rick en MauO' 

Tel. 045-210072. - V\\VVXXXV\\X>\X\W'V''" 

Te koop Honda CIVIC, '81, , ^ «kuciiFP 

5-drs, als nieuw., Ie lak, Autohandel De AN^Ej- 
ƒ 2.450,-. 046-522689. heeft voor u: Alfa 33 1 / 

-—-- . ■, -r,- „ , — bwj. '89; Nissan Sunny o ® 

hwj. '87; Escort Bra^ 
bwj. '84; Fiat Croma 2L 
g.st. Tel. 046-523319. 'Qy. kadett SR bwj. '81; 

VOLVO 440 GLE okt. 1990, dett LS bwj. '83; Kadett 
l.m. velgen met brede ban- sel bwj. '83; Kadett 
den, trekb., airco, spoiler, bwj. '80; BX 1400 bwj. A' 
koplampsproeiers, electr. Renault Fuego uitbouw bW; 
antenne en 4 speakers. A. '81; Opel Kadett bwj. ' 
Klijn, De Koumen 5, Hoens- Datsun Cherry GL bwj. °' 
broek-Heerlen. 045-220055 Samba bwj. '82; Ford T^ 

Te k. C«,oën VISA, bw|:82, 

APK nrii« f QTin v/iering mog. Anjeiierai-i 

Mri\ I I az, prijs ƒ auu-,-. Uoorierhpirlp 045-231448. . 
Tel. 045-729183 neerierneia e. wd 

DATSUN 260 Z, opknapper. Je k. Opel KADETT stag 
bwj. '78. Tel. 045-421741. J® ^ autom. bwj. » 

Ford ESCORT 1/ Laf|r, ,e f’ 

T;'Si5:5^87“’ /12-500,..Tel.045 :^ 

Te koop Ford TAUNUS bw]. kenS, keuze uit 100 % 

x^i’occasions o.a.: Opel Kade 
Tel. 045-274561. __ Combo diesel, gr. kent.. ^ 

Te k. HONDA Prelude, bwj. ƒ14.900,-; Kadett I3i nW-^ 
’79, APK 7-'92, pr. ƒ900,-. '90, ƒ19.750,-; Corsa 
Tel. 045-225161. _ veel extra's, 1 e eig. 

JEEP Renault Aro 4x4 benz. ^ 

bwj. '87, kl. rood, APK, i.z.g. f^ing 88- /, 12-500,-.^. 

st ƒ4 500 - 045-323178 Ito rood, 87, ƒ 1 ■ 

SI. 7 4.bUU, . U45 JZJt/8. - 3^ ^ ^ 

MAZDA 626 2.0 GLX Sedan Opel Manta 2.0 LPG; 

bwj. '86, vraagpr. ƒ8.750,-. ƒ2.500,-; VW Golf diesel/ 

T el. 045-315996. _ drs blauwmet., ƒ 

Te koop MAZDA 626. GLX, VW Golf 1600 '86, zeer 

2.0, bsyj. '82, i.z.g.st., ƒ 10.250,- Passat 5-a ^ 

ƒ2.500,-. Tel. 045-443272, GLS Ie eig. ƒ3.950,-; 

na 17.00 uur. _ GTX wit, '85, ƒ 10.900,^ *^ 

MERCEDES 200 D met 240 ^ m 

2 93, i.st.v.nw. 96611 roest, dqi-k-jo tro I uxe 

zien is kopen! ƒ 4.950,-. i mTr -85 zee! 

Tal ri/iK 'lOTiTO ƒ D-250,-, Fiat Uno 80, 

Tel. 045-323178._ voivo^^ 

Mercedes 190 AUTOMAAT, GL 3 x v.a. ƒ3.500,-: 
elec. schuifd., centr. vergr., ën Visa 11 RE '84, f 
w.w.glas, l.met. wielen, etc. Renault 9 Louisiana ^ 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ15.850,-. ƒ6.950.-; 2 x Toyota CeW» 
045-463285 na 18.30 uur. '84, zeer mooi, ƒ 

Auto KALDENBORN wij be- ?f®diese' 

talen hoogste prijs voor uw ^ gsO-i 

i au.o!l04ai 15ZZ_ S etc ,.®|6,V6“9%: 

Te koop PEUGEOT 205 XR Mitsubishi Galant turbo d^ 
bwj. '87, blauwmet., 3-drs., sel ’84, ƒ 5.950,-: ^ ■ 

met APK. 045-244040. 2107 autom. '88, ƒ4.9^^'g 

Te koop RENAULT 11 gas, 

«i37f' "" (a®!? 'ij. 

- geot bus Transporter bef^ 

RENAULT 5 bwj. '81, i.z.g. ^e, ƒ2.500,-: Ford S< 
st., APK 8-92, ƒ 1.275,-. 1.6 autom. 4-drs., ^ 

04g-2tT20e. _ ƒ7.250,-; Suzuki Jeep /, 

Te k. SAAB 900 GLS, bwj. 14 ƒ8.500,-: Fiat 

11-’84, 4-drs., perf. auto, Transporter LPG ƒ3,9^U'g’ 
ƒ 5.750,-. Tel. 045-316940. Zastava 55 GTL ° l 

Te k. Subaru JUSTY S, nov. « 9m^!^'&'nauK ^ 

'87, antr., 15.000km. i.nw.st. 

Auto Engelbert 04458-2918. ^azda S GT ze^r 'rrig 
Te koop Toyota STARLET ƒ4.250,-: Austin Metro 
1.5 diesel DL bwj. '88, weg. zeer mooi, ƒ4.950,-: 
omst., auto verk. in nw.st. Ritmo 60 '83, ƒ4.500,-: (la 
Na 17.00 uur 045-213240. nault 18 GTL stat.car, /j 
Te k.-Toyota CELICA, laat- XH 

ste nw. type, bwj. 9-’90, div. SI- 
access., vr.pr. ƒ 34.000,-. 1'®’ APK Keuringssta 
Tel. 045-231997. goede service, vlotte 

=—;- ,r.-rTA —T cienng. Klimmendersti/ 

Te k. gevr yw JETTA 4- 11 o, Klimmen. 04405-28^ 

drs. v.a. 78-80, tel. 045- —!--- 

442829 tot 14 uur. 


VW PASSAT 1.6 Avance, 5- 
drs, 1987. A. Klijn, De 
Koumen 5, Hoensbroek- 
Heerlen, 045-220055. 


STATIONCARS; Volvo 240 
GLE 1989; Volvo 240 L 
1978; Opel Kadett 1.3 LS. 
LPG 1985; A. Klijn. De 
Koumen 5, Hoensbroek- 
Heerlen. Tel. 045-220055. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim- 

PANDA 45 tyjje '83 rood Ink. verk. goede 
schuifdak APK ƒ2.950,-; AUTOBANDEN Passartw»» 
Kadett '82. 04499-3398. 39, Heerlen. 045-22267.6_^ 


De winterbeurt voor elk soort fiets, snel en vakkundig- 

Rijwielenspecialist in ’t Station 

Heerlen, Stationsplein 2. _ 


met je 18de veijaardag 
Pappa, mamma, Ron, Anja, 
Jacqueline, Rick en Maud- 

vxxxxxxxxxxx>xxxxxxx'> 

Autohandel De anjeliep 
heeft voor u: Alfa 33 17 ' 
bwj. '89; Nissan Sunny d'^ 
sel bwj. '87; Escort Bra^ 
bwj. '84; Fiat Croma 2L bjW 
'87; Kadett SR bwj. '81; 
dett LS bwj. '83; Kadett di^ 
sel bwj. '83; Kadett 131? 
bwj. '80; BX 1400 bwj. 
Renault Fuego uitbouw bw 
'81; Opel Kadett bwj. « ; 
Datsun Cherry GL bwj. 3 ' 
Samba bwj. '82; Ford Jran 
sit-Bus bwj. '79; Inruil-fif]^ 
ciering mog. Anjelierstr 12^ 
Heerlerheide. 045-231446^ 


Te k. Opel KADETT stafi^ 
1.6 I, autom. bwj. 
ƒ16.500.-; Opel Kadf 
1300, bwj. '87, ie ef 
f 12.500,-. Tel. 045-4513 ^ 

Autobedrijf Loek SCHA^ 
KENS, keuze uit 100 1% 
occasions o.a.: Opel Kad® 
Combo diesel, gr. kent., ^ 
ƒ14.900,-; Kadett I3i nW-^ 
'90, ƒ 19.750,-; Corsa 
veel extra’s, 1 e eig. °’l 
ƒ 14.950,-: Corsa dies» 
Swing '88, ƒ12.500,-: gP'. 
sa 12S rood, '87. ƒ 11-9?“’': 
3x Kadett HB v.a. ƒ 1-9^;^’ 
Opel Manta 2.0 Lr ’ 

ƒ2.500,-; VW Golf dies^J 
drs. blauwmet., ƒ 5.5061 
VW Golf 1600 '86, zeer 
ƒ10.250,- Passat 5-a^^ 
GLS Ie eig. ƒ3.950,-: 

GTX wit, '85. ƒ 10.900,-: 2 ' 
VW Scirocco grijsmet. GL. ' 
a. ƒ1.950,-: 

70.000 km, ƒ3.950,-: rje 
Panda 750 Luxe ^ 

f 6.250,-; Fiat Uno '85, 
mooi, ƒ6.500,-: Voivo /T 
GL 3 X v.a. ƒ 3.500,-: 
ën Visa 11 RE '84, ƒ 4.5^ 
Renault 9 Louisiana ^ 
ƒ 6.950,-; 2 x Toyota C&^. 
'84, zeer mooi, ƒ 5-9/^ 
Toyota Corolla GL diesel ^ 
ƒ 6.500,-; Ford Escort die^. 
weinig km, '86, ƒ 10;95 ; 
Honda Civic t. '86, ƒ 6.9^/,, 
Mitsubishi Galant turbo 
sel ’84, ƒ 5.950,-: l/T 
2107 autom. '88, ƒ4.956; 
2 x Volvo 440 '90, Lr 
ƒ18.900,-; Nissan Ch®J' 
1.3 GL '83, ƒ4.900,-; 
geot bus Transporter bef^. 
ne, ƒ2.500,-: Ford S< 
1.6 autom. 4-drs., % 

ƒ7.250,-; Suzuki Jeep/ 
14 ƒ8.500,-: Fiat 

Transporter LPG ƒ3,956 
Zastava 55 GTL % 

ƒ 4.750,-; Mitsubishi L". 

!gL '85, ƒ8.950,-: 
iGTS 4-drs. '83, ƒ 4.90^ 
Mazda 323 GT zeer rrijji' 

! ƒ 4.250,-: Austin Metro ^ 
zeer mooi, ƒ4.950,-: 
Ritmo 60 '83, ƒ 4.500,-: 
(nault 18 GTL stat.car, 
ƒ3.950,-; Ford Escort XH 
'81, ƒ3.500,-. Bovagga^ 

itie, APK Keuringsstati»‘ 

! goede service, vlotte fid®. 
ciering. Klimmenderst/ 
110, Klimmen. 04 405-289 ^ 

I Sloqp>aui o*$ 

Te k. gevr. loop-, sloop" 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prij®' 
Umburg. Tel.045-2540 49>, 

Te koop gevr. loop- slp^ 
en SCHADE-AUTO’S. 
046-525759 _ 

Te k. gevr. loop-, sloop" ® 
SCHADE-AUTO'S de ^ 
ste prijs van Limburg. 
046-519637/046-512924 YAMAHA DT rood/zw. met 
verzek., ƒ 750,- event. rui- 
lenjeg. Vespa. 045-351686. 


Ri|le$ 


Opel KADETT E Sedan 1.3, 
bwj. ’86, nw.st.. Auto Engel- 
bert, tel. 04458-2918. _ 

Te k. Ford SCORPIO bwj. 
'86, kl. blauw, LPG, trekh., 
ABS, APK. Tel. 045-421423 


Ford SIËRRA 2.0 CL, 1988, 
kl. rood, vr.pr. ƒ 16.000,-. 
Tel. 045-465113 na 17 uur 


Te k. Ford ESCORT 1, RS 
Mexico, bwj. ’74, gerest, en 
opgebouwd met nieuwe de¬ 
len, compl. alarm, compl. 
radio-app., APK, tax.rapp. 
Inl. tot 18.00 uur; 045- 
214081. Na 18.00 uur: 045- 
313133. 


Vidcanile 

Londen 

met KLM Cityhopper vanaf 
Maastricht Beek, 
incl. hotel v.a. ƒ 376,-. 
Vraag uw reisbureau 
de London folder van 
Cityhopper Tours 
of bel 020-6493295. 

Te huur 6-pers. CARAVAN 
op camping aan Egmond 
aan Zee. Tel. 02981-3025. 

VELUWE en Zeeland Sta¬ 
caravans. Pasen/pinkst./h. 
vaart v.a. ƒ240,-. Voor 4-7 
50 plus korting, bezet 25-7 
tot 8-8. Inl. 02520-17129. 

Caravans 

Ook voor uw tentreparaties 
H. STASSAR Heisterberg 
78 Hoensbroek 045-224200 

DETHLEFFS Caravans. Til- 
lemans Rekreatie, Haefland 
19, Brunssum. 045-270388. 


Uw RIJBEWIJS op Sab®^ 
8 dagen via autonjschool ^ 

Antillen. Inl. 04750-32j^ 


/Aiiuiitrii. ini. ^ r\i(k 

Niet geslaagd geld 
Vr. naar onze voonvaaig gl>' 

Nu in Heerlen, uw rijbe'^i* 
in 6 dgn. tot 9 wkn. voor e 
to, vrachtauto en aanhaf^p 
wagen. Ook theorie-opL 
en CD en alle chauffeu/f, 
ploma’s. Bovag erk. 
keersschool TH. VAN BF 
TUM, tel. 045-217487_ ^ 

Uw RIJBEWIJS (A, B, 
binnen 8 dgn. op de H 
Antillen via SDO (pakke^^ 
v.a. ƒ 3.400,- all-in) Bel '//, 
info. of kom langs: Beuke 
dijk 59, R’dam. Tel. 
4761506 (niet gesla®9g 
geld terug, vraag naar on* 
voonivaarden). _ 


S.D.L. biedt u aan: 

WIJS A-B-C of D binnen 
dagen op de Ned. AntiH 
vanaf ƒ 3.500,- all in, 
ties mog. Tel. 010-4626o^ 
of 4666535. ^ 


(Hul3)dler^ 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels¬ 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. _ 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskipjDen, duiven en 
pap^aaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL 
Limburo. Alle ionge 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 23 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 21 


Hans van Breukelen houdt Michel Haan van stunt af 

Geluk laat VVV in de steek 


# PSV’er Romario 
wordt bij deze actie 
door VVV-verdedi~ 
gerJuno Verherne 
van de bal gezet. 

Foto: ANP 


Van onze correspondent 
HENK HAFMANS 

^ENLO - Michel Haan, de huurling van Roda JC bij VVV, 
^ voor zijn tijdelijke werkgever tegen PSV voor een stunt 
gunnen zorgen. Twee maal kwam hij oog in oog te staan met 
e m Breukelen, maar beide keren was de nationale doel- 

^ hem de baas. Haan werd dus geen goudhaantje voor een 
o ^^Pper strijdend VVV, dat al zijn beperkte middelen in de 
i' had gegooid om tegen PSV een stunt uit te halen. Een 
J] ^.®v^aagde gok was het van trainer Henk Rayer om zijn defen- 
0 puur in de mandekking te laten spelen, maar die taktiek 
; j^d tegen een zwaar tegenvallend PSV bijna succes. Voordat 
i; Eindhovenaren in de slotfase geflatteerd tot een 0-2 zege 
il karnen, had de thuisclub met haar agressieve speeltrant al 
V ‘9^Gel positiefs laten zien dat een sensationele uitslag beslist 

y tot de onmogelijkheden had kunnen behoren. 

$ 

- bad PSV na de simpele " 

fi Mnst zaterdag jl. in Eindhoven • ?’V 

I op zoveel teeenstand Serekend ^alusha 2-0. Scheidsrechtér: Jol. 

" ^ zoveel legenbLana gereKena. Topsrhniiwpr'!- .'ssss cipIp Waart: One. 
„ rnet een opvallend ijverige 

Q^'^srio weer in de gelederen, die 
I. ^®Ugens grotendeels aan banden 
r gelegd door Juno Verberne, 

tt PSV niet in haar ritme. VVV 

I, j. bte haar underdog-positie volle- 
I '^it, maar vergat uit ideale sco- 
li bgskansen de leiding te nemen. 

Haan zag in de 17e minuut 
.. formidabele uithaal door Hans 
■■ Wp . °^®rikelen tot hoekschap ver- 
'i een ^ Geert Braem trof na 

^ linL.°;^®®binderde solorun vanaf de 
.; iij^?^backplaats met zijn uithaal de 
)i van de vallende PSV- 

)< J^islul^ken 

p Michel Haan vlak na rust 

I* ge/^L Tiggelen van zich had af- 
’’ en zijn poging om Van 

i y,jj^belen te passeren (Haan: „Ik 
^ len^f de bal door zijn benen spe- 
°Pirieuw zag mislukken, ont- 
• PSV uit zijn apathie. 

3 ope twee keer dicht bij de 

■; rnaar ook doelman 

5 hoijt^ bewees uit het goede keepers- 
il fs zijn gesneden. Het duel leek 
; ' Puntloos te eindigen, totdat een 

! Eerste punt voor 

' SVV in 1992 

1 SP^HReCHT - SVV/Dordrecht 
, haala^^f ^9^ eerste punt in 1992 be- 
I Ha vijf nederlagen op rij 

j de fusieclub tot een gelijk- 

; sy, fegen Sparta: 0-0. Met dat re- 
i, deed SW/Dordrecht zich- 

t tekort, 

3 S 

ƒ trainer Jacobs sprak over 

'' Wanprestatie van zijn elftal. 

1 Sm in de eerste helft was 

]^^^/Dordrecht de betere ploeg, 
g ®fgod behoedde zijn ploeg voor 
5 ^ b achterstand door schoten van 
' Vonk te stoppen. 

I, dg slotfase van de wedstrijd ken- 
r ggjd® Sparta-doelman echter al het 
J SVm de wereld, wat een foutje 
Vyj^'''bfordrecht alsnog niet de volle 
I ^ust oplcverde. 

Eaters met 

I 

een been 
: in finale 

ÏIT 

^gn " Hankzij de 4-3 zege op 

f 0-2^? ^rappers (tussenstanden: 2-0, 
! »tiet 'E 0-1) staat MeetpoinPEaters 
I been in de finale. Rick Boh 

j de ^ de zevende minuut van 
de minuten verlenging een ein- 
I ^Vonn^ onzekerheid. Vrijdag- 
I d kan de Geleense ijshockey- 
' ïr^ bij winst thuis tegen Agpo 


WV-PSV 0-2 (0-0) - 75. Vanenburg 0-1, 
90. Kalusha 2-0. Scheidsrechter: Jol. 
Toeschouwers: 5528. Gele kaart: Orie, 
Vanderbroeck en Driessen (allen WV). 
WV: Roox; Verberne, Rayer (80. Janfa- 
da). Polman en Braen; Smits, Vander¬ 
broeck, Driessen en Orie; Venetiaan (80. 
Gerestein) en Haan. 

PSV: Van Breukelen; Van Aerle, Popes- 
cu. Van Tiggelen en Heintze; Vanen¬ 
burg en Koeman; Ellerman (71. Valckx), 
Kieft, Romario en Hoekstra (85. Kalus¬ 
ha). 


valpartij van Maurice Rayer en Ju¬ 
no Verberne op de bal met een di¬ 
recte vrije trap werd bestraft. Ge- 
rald Vanenburg knalde van zeven¬ 
tien meter over het VVV-muurtje 
pardoes onder de lat in. 

Cadeautje 

Henk Rayer; „Een cadeautje van de 
scheidsrechter. Blijkbaar moest 
PSV geholpen worden.” 

Dat PSV in blessuretijd nog uitliep 
naar 0-2 (Kalusha verlengde met 
zijn hoofd een indraaiende hoek¬ 
schop achter Roox) kon het slappe 
optreden van de bezoekers niet 
meer camoufleren. PSV ad-interim 
coach Hub Stevens was kort en 
bondig in zijn analyse: „Twee pun¬ 
ten en de rest mag je snel vergeten. 
Het was zeer slecht van onze kant”. 


^urs definitief de finale berei- 


- ^^uvond waren beide teams aan 
! ailg gewaagd. Tilburg gaf Geleen 
I voorsprong te ko- 

! t Eaters moesten in deze 
I ''‘Gr’ + ^9 bet spel bepaalden, 
fbuis , ^fuiinuten incasseren. De 
• profiteerde hiervan in de 

t^ak ^fouut, toen Van Gerwen 
stoj^j^^boot; 1-0. De Geleners weer- 
’ hierna de stormloop van de 

Öihn'^^unt, Boh, Houben en 
1 *kaki^ kregen kansen op de gelijk- 
' rnaar faalden. Nadat Binnie 

'ie v^^^ minuten straf uitzat scoor- 
' i^e f^orwen opnieuw, 2-0. 

leeji periode was voor Ge- 

[ ^Del Eimburgers bepaalden het 

' ten ^^t resulteerde in doelpun- 
j 2,2. Mollin en Van de Thillart: 

■ d 

' periode ging gelijk op. 

kanten beletten de doel- 
; bet scoren. 

bufYstotfase brachtten Kortko (Til- 
fio Thillart (Eaters) de 
: Hie op 3-3. 

^ ^'olgde de succesvolle ver- 

1 ' og voor Meetpoint/Eaters. «aêai ■ ^ Fignon in Valencia geplaagd door buikloop 

Museeuw op herhaling 

toto/lotto i 


I 

' - Cijfers van de Duitse 

, 3-6-7-8-43-48. Reserve- 

' ijg ■ 25. Trekking B: 

!• Reservegetal; 8. 

I bon^) ' '^514180. (Onder voorbe- • Johan Museeuw, ritzege. 

DORTMUND - Advocaat dr. Rein¬ 
hard Rauball twijfelt geen moment. 
„Katrin Krabbe verschijnt aan de 
start van de Olympische Spelen in 
Barcelona.” Volgens de advocaat 
uit Dortmund valt nooit te bewijzen 
dat het sprintwinder uit de voorma¬ 
lige DDR en haar collega’s Breuer 
en Möller hebben gefraudeerd met 
urinemonsters. Rauball, specialist 
op het gebied van sportrecht en 
voormalig voorzitter van de voet¬ 
balclub Borussia Dortmund, is door 
de atletes aangetrokken om het pro¬ 
ces tegen de Duitse atletiekbond 
DLV voor te bereiden. 

De bond schorste het drietal voor 
vier jaar vanwege manipulatie met 
urinestalen. Na een dopingcontrole 
in Zuid-Afrika bleken dfe A- en B- 
monsters van het trio precies iden¬ 
tiek, wat bij een normale gang van 
zaken onmogelijk is. 

„De bewijslast is niet waterdicht”, 
zei Rauball woensdag. „Het mag 
dan wel zeker zijn dat met de mon¬ 
sters is geknoeid, maar de DLV 
heeft niet bewezen dat de atletes bij 
het bedrog betrokken waren. De 


Foto: DRIES LINSSEN 


CASTELLA - Johan Museeuw 
voelt zich happy in de regen en 
kou van de Ronde van Valencia. 
De Belgische sprinter behaalde 
woensdag zijn tweede opeenvol¬ 
gende etappezege. In Castella ver¬ 
sloeg hij de Fransman Jalabert, 
de Spanjaard Gonzalez Salvador, 
zijn landgenoot Mario Declercq 
en de Nederlander John Talen. 

Voor twee Nederlanders is de wed¬ 
strijd, die tot zondaa duurt, al afge¬ 
lopen. Rob Harmeling en Eddy 
Schurer uit de TVM-ploeg van Cees 
Priem werden uit de koers geno¬ 
men wegens tijdsoverschrijding. 
Het tweetal kwam op meer dan 28 
minuten van Museeuw over de 
streep. Ook Laurent Fignon diende 
de koers te verlaten. De tweevoudi¬ 
ge Tourwinnaar arriveerde ruim 
een half uur na de Belgische win¬ 
naar in Castella. De Fransman 
wordt geplaagd door buikloop. 

De tweede etappe van Javea naar 
Castella was met 173 kilometer en 
de beklimming van de Cerrasqueta 
aanzienlijk zwaarder dan de eerste 
van dinsdag. De ontknoping was 
nochtans hetzelfde. Dinsdag sprint¬ 
ten dertig renners voor de etappeze¬ 
ge, woensdag stoven na de top van 
Cerrasqueta, waar de Colombiaan 
Moreno als eerste bovengekomen 
was, vijftig man tegelijk op de 
streep af. Onder hen waren alle 
kanshebbers op de eindzege, behal¬ 
ve de Italiaan Chiappucci en (even¬ 
als dinsdag) de Spanjaard Indurain. 
,,Te koud en te gevaarlijk”, gaf de 
Tourwinnaar schouderophalend als 
commentaar. 

De Duitse beroepsrenner Remig 
Stumpf is twee maanden uitgescha¬ 
keld. De 25-jarige prof uit de Tele- 
kom-ploeg van Walter Godefroot 
blijkt vorige week tijdens de Ronde 
van Middellandse Zee zijn voet te 
hebben gebroken. 


VOETBAL 

Cesena: San Marino - Italië 0-4 (0-2). 
Scoreverloop; 36. Baggio 0-1, 42. Dona- 
doni 0-2, 47. Casiraghi 0-3, 85. Baggio. 
Toeschouwers: 18.353. 

Dublin: Ierland - Wales 0-1 (0-0). Score; 
72. • Pembridge 0-1. Toeschouwers: 
15.100. 

WIELRENNEN 

Ronde van Valencia, tweede etappe Ja- 
vea-Castella: 1. Museeuw 173 km in 
4.24.50 (gem. 39,194 km/u), 2. Jalabert, 3. 
Salvador Gonzalez, 4. Declercq, 5. 
Tsjoejda, 6. Talen, 7. Verhoeven, 8. Mon- 
toya, 9. Redant, 10. Suykerbuyk, 16. 
Theunisse, 30. Breukink, 41. Cordes, 61. 
Maassen, 70 Rooks allen z.t. als Mu- 
seeqw, 83. Van der Pas op 4.56, 84. Wij- 
nands zt, 88. Hermans zt, 115. Kokkel- 
koren zt, 124. Nijboer 13.28, 130, Solle- 
veld 14.33. Algemeen klassement: 1. 
Museeuw 7.20.50, 2. Jalabert, 3. Salva¬ 
dor Gonzalez, 4. Talen, 5. Montoya, 6. 
Chiurato, 7. Redant, 8. Suykerbuyk, 9. 
Diaz Zabala, 10. Kelly, 16. Breukink al¬ 
len z.t. als Museeuw, 40. Maassen op 
1.57, 56. Theunisse zt, 64. Cordes zt, 68. 


sport in cijfers i 


Rooks zt, 80. Verhoeven 5.85, 84. Van 
der Pas 6.53, 97. Wijnands zt, 101. Kok- 
kelkoren zt, 107 Hermans zt, 121. Nij¬ 
boer 15.25, 126. SoUeveld 16.32. 


Trofeo Laigueglia, Italië: 1. Moreels 
160 km in 3.57.10 (gem. 40,477 km/u), 2. 
Ferrigato, 3. Moncassin, 4. Kindberg, 5. 
Elli, 6. Bramati, 7. Giannetti, 8. Fabrizio 
Bontempi, 9. Sciandri, 10. Mariuzzo, al¬ 
len z.t. als Moreels. 


TENNIS 

Philadelphia, Mannen, 1,8 miljoen gul¬ 
den; eerste ronde: Schapers-Mayotte 6-3 
6-4, Woodbridge-Connell 7-6 6-3, Van 
Rensburg-Woodforde 6-4 7-5, Dilucia- 
Curren 7-5 3-6 6-4, tweede ronde: Haar- 
huis-Caratti 7-6 (7-0) 6-4, Gilbert-Layen- 
decker 6-2 6-4, Rostagno-Furlan 5-7 6-3 
6-3, Clavet-Masur 6-7 6-3 7-6, Ferreira- 
Pridham 6-4 6-4, Grabb-Chang 6-3 3-6 
6-2, Wheaton-Zoecke 6-4 3-6 6-4, Ta- 
rango-Sjesnokov 3-6 6-4 6-1, Krickstein- 
Martin 3-6 6-4 6-3. 


Start Champions Trophy 
zonder Frank Leistra 


KARACHI - Frank Leistra zal in de 
eerste wedstrijd van het Nederland¬ 
se mannenhockeyteam voor het 
toernooi om de Champions Trophy 
tegen Frankrijk vandaag in Karachi 
op de bank zitten. De 31-jarige Til- 
burger, met 136 interlands record¬ 
houder bij de doelmannen van 
Oranje, kreeg dinsdag tijdens de 
training last van een opspelende 
hamstring. 

„Het is beter, dat Leistra een extra 
dagje rust houdt”, aldus bonds¬ 
coach Hans Jorritsma, die de gedul¬ 
dig op zijn kans loerende tweede 
doelman Bart Looije van HGC (met 
pas vier interlands achter zijn 
naam) op zal stellen. Leistra deed 
eergisteren ook niet mee in een oe¬ 
fenwedstrijd van Oranje tegen een 
locale combinatie, die met 4-0 werd 
gewonnen. De doelpunten kwamen 
van Bevelander (strafcorner). Mare 
Delissen, Parlevüet en Robbert De- 
lissen. 


Advocaat Rauball overtuigd van opheffing schorsing 

’Katrin Krabbe start 
zeker in Barcelona’ 


manipulatie kan makkelijk door 
derden zijn geschied.” 

De advocaat is van plan de hele pro¬ 
cedure, van het moment dat de 
bond opdracht gaf de onverwachte 
controle tijdens het trainingskamp 
uit te voeren, tot en met het onder¬ 
zoek in het laboratorium van Keu¬ 
len, minutieus te onderzoeken. „Ik 
kan nog niet in details treden, maar 
we gaan uitzoeken wat allemaal van 
invloed is geweest, bijvoorbeeld tij¬ 


dens het transport naar Duitsland. 
Verder wil ik niet op de situatie 
vooruitlopen.” 

Intussen neemt de kritiek op de 
gang van zaken rond de controle 
toe. De procedure, zo is wel duide¬ 
lijk, is verre van vlekkeloos verlo¬ 
pen. Zuid-Afrika, dat de controle 
uitvoerde, is geen lid van de lAAF. 
Dat hoeft ook niet maar, misschien 
door gebrek aan ervaring, zijn de 


nodige slordigheden opgetreden. 
De Nederlandse dopingdeskundige 
prof. Van Rossum leverde al kritiek. 
Bijvoorbeeld op het transport, dat 
niet onder supervisie stond, en de 
verzegeling. Ook zouden de atletes 
niet aanwezig zijn geweest bij het 
verdelen van de urine over de fles¬ 
jes. Van Rossum vond in ieder ge¬ 
val dat de schorsing veel te snel is 
uitgesproken. 

Het Duitse boulevardblad Bild laat 


Het feit, dat Nederland de oefen¬ 
wedstrijd bij kunstlicht op het toer- 
nooiveld in hét grote stadion speel¬ 
de, zorgde voor boze gezichten in 
het kamp van de Australiërs en de 
Duitsers, die de eerste dagen naar 
andere trainingsvelden in Karachi 
moesten uitwijken. Na een protest 
kregen beide ploegen alsnog toe¬ 
stemming hedenochtend vroeg op 
het Astroturf te oefenen. 

Overigens, het vijftiende toernooi 
om Trophy voor mannenteams zal 
volgend jaar in een nieuw te bou¬ 
wen hockeycentrum in de Engelse 
plaats Milton Keynes worden ge¬ 
houden. De data staan nog niet vast, 
maar zullen naar alle waarschijn¬ 
lijkheid liggen in de maand okto¬ 
ber. Nederland is als wereldkam¬ 
pioen verzekerd van een plaats in 
dit toernooi, evenals gastheer 
Groot-Brittannië, de bekerwinnaar 
van Karachi en de Olympische 
kampioen van Barcelona. 


vice-voorzitter Ilse Bechthold van 
de DLV zelfs lichtjes twijfelen aan 
de eigen bondsbeslissing. ,,We be¬ 
schouwen onze bevindingen als 
waterdicht. Maar wie weet wat de 
advocaten vinden?” 

Aan de rand van de Olympische 
Winterspelen heeft professor Doni- 
ke opnieuw bevestigd, dat zoals in 
de affaire-Krabbe geruime tijd de 
verdenking bestond, dat er met uri¬ 
nemonsters van Duitse topsporters 
geknoeid werd. De bio-chemicus 
uit Keulen, lid van de medische 
commissie van het IOC, heeft bij 
2000 monsters 140 keer verdunde 
urine aangetroffen. Donike: „Dit 
betekent natuurlijk nog niet, dat in 
alle gevallen gemanipuleerd werd.” 
Donike ontkende na de contra- 
expertise van de urinemonsters van 
Katrin Krabbe, Grit Breuer en Silke 
Möller uitspraken over de ouder-, 
dom van hun monsters te hebben 
gedaan. Het dossier is zeer omvang¬ 
rijk. „Het zal moeilijk zijn dit voor 
de burgerrechter aan te vechten. 
Hier was sprake van één urinesoort 
en niet van drie.” San Marino tegen 
Italië kansloos 

CESENA - San Marino is 
woensdag de voorbereiding op 
het kwalificatietoernooi van het 
wereldkampioenschap voetbal 
begonnen met een nederlaag. 
Dat was niet verrassend. In Ce¬ 
sena constateerden 10.000 toe¬ 
schouwers dat Italië te sterk 
was, 4-0. San Marino speelde met 
slechts één professional. Massi- 
mo Bonini van Bologna, uitko¬ 
mend in de serie B van het Itali¬ 
aanse voetbal. San Marino treft 
in de kwalificatie van de wereld¬ 
titelstrijd naast Nederland ook 
Noorwegen, Polen, Engeland en 
Turkije. 

Anique Snijders 
uitgeschakeld 

ALVOR - In het Portugese Al- 
vor is Anique Snijders in de 
tweede ronde van het 10.000 dol- ’ 
lar tennistoernooi uitgeschakeld. 
Na de winst op de Nederlandse 
Jana Koran met 6-0, 6-2 had zij 
de Spaanse de Leon waarvan zij 
vorige week in Carvoeiro in de 
kwartfinale verloor als tegen¬ 
standster. Nu werd het 6-0, 6-2 
voor de Spaanse. In het dubbel¬ 
spel bereikte Snijders met Anne- 
marie Mikkers wel de kwartfina¬ 
le. Koran met haar Finse partner 
waren met 6-2, 6-1 het slachtof¬ 
fer. 

/ 

Gijs Verheyen in 
Cairo geklopt 

CAIRO - In het Masters van het 
Egyptisch Sateliite tenniscircuit 
in (Jairo moest Gijs Verheijen 
het in de eerste ronde opnemen 
tegen de Duitser Kummermehr. 
Verheijen kon het niet bolwer¬ 
ken en verloor met 6-4, 6-2. 

Belgen willen 
Harry Brokking 

BRUSSEL - Het Belgisch Vol¬ 
leybal Verbond (BVBV) hoopt 
Harry Brokking binnen een 
week in dienst te nemen als 
bondscoach. Bondsvoorzitter 
Philip Berben heeft woensdag 
per expresbrief nieuwe voorstel¬ 
len naar Brokkings huis in Am¬ 
stelveen gestuurd, waarmee hij 
de voormalige bondscoach van 
de Nederlandse mannenploeg 
poogt te strikken. 

Trainingsrit 
in Obbicht 

OBBICHT - Zondag wordt in 
Obbicht de tweede trainingsrit 
verreden van de gezamenüjke 
Limburgse wielerclubs. Het pro¬ 
gramma; 10.00 uur, junioren en 
dames, 60 kilometer; 10.02 uur, 
nieuwelingen en meisjes-junio- 
ren, 40 kilometer; 11.30 uur, A- 
amateurs en (eventueel) profs 75 
kilometer; 11.32 uur, B-amateurs 
en veteranen. Tijdens het carna¬ 
valsweekeinde (29 februari/1 
maart) staat geen trainingsrit op 
het programma. 

Tien mille boete 
na belediging 

LONDEN - Michael Thomas is 
door de Engelse voetbalbond 
(FA) beboet met een geldstraf 
van tienduizend gulden. De mid¬ 
denvelder van Liverpool had in 
een krant zijn vroegere manager 
bij Arsenal George Graham bele¬ 
digd. 

Boksproject 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Door de 
broers Frans en Jean Verhaegen 
is bij de stedelijke scholenge¬ 
meenschap aan de Noormannen¬ 
singel in Maastricht een bok¬ 
sproject opgezet. In een tijdsbe¬ 
stek van zes weken worden door 
de ClOS-studenten Verhaegen 
gedurende een dag in de week 
500 scholieren de grondbeginse¬ 
len van de bokssport bijge¬ 
bracht. In het project zijn het 
vooral de zelfverdedigingstech- 
nieken die de aandacht zullen 
krijgen. 

Zege Haarhuis 
en Schapers 

PHILADELPHIA - Paul Haar¬ 
huis en Michiel Schapers won¬ 
nen hun eerste partij in het ten¬ 
nistoernooi van Philadelphia. 
Schapers zegevierde met 6-3 6-4 
over leeftijdgenoot Tim Mayotte, 
Haarhuis versloeg de Italiaan 
Christiano Caratti met 7-6 (7-0) 
6-4. Deze laatste partij gold voor 
de tweede ronde. Michael 
Chang, derde op de lijst en 
twaalfde van de wereld, ging er 
bij zijn eerste optreden uit. De 
1.93 meter lange Jim Grabb ver¬ 
sloeg hem met 6-3, 3-6, 6-2. 

Drechsler en 
Melinte in vorm 

GENUA - Verspringster Heike 
Drechsler zette de beste wereld- 
seizoenprestatie neer. De Duitse 
landde in Genua na 7,10 meter. 
Drechsler was al de beste van 
het seizoen met een afstand van 
7,03 meter. De Roemeense Doina 
Melinte liep de 1500 meter in 
4.05,10. Dit seizoen was nog geen 
atlete sneller geweest. Op de 60 
meter horden bleef de Russin. 
Loedmilla Narosjilenko met 7,78 ; 
slechts tweehonderdste seconde- 
onder haar beste seizoentijd. 


Edah Voordeelweek © 
DE FEBRUARI TOPPERS 

DEZE AANBEDINGEN Zt|N GELDIG 2^ FÉBRÜARI 1992 

Leverkaas 

snijvers, per 100 gram 4:59’ _ 

Boterhamworst 

snijvers, per 100 gram _ 


75 

75 


Dubro citroen 

2flaccMisa750 ml., 

2e fbccm hatve pr^s» 
duqpak-érTSS*__ 

AntafUi 

diverse smaken, 
zak 175 gram 4ï59^_ 


4.79 


1.19 


Roomboter rondo's 
pakè4stuks | 

Mi ' Volkoren biskwie 1 ^ Q 

rol 300 gram UjL7 


Franse mosterd 

pot250 gram •3*9’_ 

Sardines tn olie 

blik 160 gram >99 ___ 

Hatvarine 

kuip 500 gram •99 . 

Ontb^tkoek 

'=^" 500 gram 4^_ 

Smiths Btoopèrs 

80 gram 4^ ... 


_69 

_69 

1.49 


Broccoli 

per 250 gram 7 

Magere rundenapi®^ 

per 500 gram 4 H 5 - 9.98 
per kilo lk90r 

Bordeaux blanc sec 

cuvée prestige. -__ 


Toetie met room 

belcertje 20Q 


18.98 

_ 5.49 


75 


Selleriesalade 

schepvers, 

per 100 gram ■4r59‘_ 


NIEUW: 
Gourmet 
voor de kat 

diverse smaken, 
blik 405 gram, 

2e blik halve prijs, 

nu 2 blikken •9ï79 


1.29 

■i- 


gemengde drop ^ *7Q 


Calé Cruz cafeinevrf 
vacuüm, gemalen, 
pak 500 gram ^ | 


[tirm ha 

jfle^è 


4.59 


haifroom | 

sè 100 ml.4^99"_L I * I 

I 

-i 


Mgsuntcteiihulzen 


l)é0tksi^B M . y, ■ I. Q 
ISaféNoir I ƒ M 

pak fSOgram ■*^29_ I • v v ■ 


|1ontiN4 Sam Ko» . 
aperitief wijn 

rnèdium pf dry, *5 O Q 

Today hairspray 

^ra sterk of normaal, 
buskiÖml, (-W^) 

of verstuiver 150 ml. O O Cl 

Cfc99)i____ ^A»yD 

|]^ iBibello babydoekjes 

;nav«lp 3 k. | / Q 

i50stuksA29-_ 1.07 

j^^iOart woblfpwasmt^ 

ipak lOOO'gram '' ^ 49 

. ■ ■• I ■;• • y.'' 

- * ■«.' ^ 

Shirafgei 

; ^iyersp scpr^, , A OQ 

pot5óomi..aj49_^_ 1*77 

' I Ht^^^i^ven^ I >QQ 

4 pak 600 gram •2549“ 1.7 7 

it>,.^>ii^- pf vottcprenbrood 
gesneden, verpakt, 1 

1* J7 normaal of lavendel, flacon 1,5 liter + navulpak 
wasverzachter goed voor 1,5 liter, samen -S^Te 
Witte puntjes 

zak 8 stuks •4ï09'_ 

Bruin knipbrood 

gesneden, verpakt, 

heel -STtS"_ 

♦ 

Krentenbollen 

zak 4 stuks 4:59’_ «.w»***" 


Tappaz combipack: 
15 frikandellen * 
+ 14 hamburgers . 

per pak -W^S*_ 4 


Beckers worstebroodjes 


pak 2 stuks 4r09’___ 

Umer 

beker 500 gram 4:99'_ 

Golden Regen frituurvet 

pak 500 gram ^4:65^_^ 

Malse runderbakiapjes 

per 500 gram -43r45 11.49 ^ 
per kilo ■aar9e- A 


Bonduelle doperwten 

extra fijn, 
blik 425 m|., 
ie blik 
halve prijs, 
duopak 
•2rW 
2.4 Licht gepaneerde hamburgers 

pér 4 of per 8 stuks verpakt, y 
per stuk _»’ 


Jardinet kidney- of chilibönen 
blik 425 ml. "T 

4^69- _^ A 


l^irg Koffiecreamer 

pot 400 gram 
■2:99 _ _ 


yi 


■ 
' ' fW 


> '< 


Blanke kk)Jj|et 

per 500 gram | J 

•95^7.49 11 

per kilo 48:50“. * ^ • 


Dippy toiletpapier 7R 

b^W: 

^pl 4 ]g Cervelaatworst 

' ,vacuüm verpakt, ^ OQ 

200 gram ^h49 __. 7 7 

NIEUW: 

Salami 

. vacuüm verpakt, ^ QQ 

200 gram 8:49 ___ AL. 77 

NIEUW: 

IpH Gekookte 

Gelderse worst 

vacuüm verpató, I ilO 

250 gram 4:99- 1. O 7 


(fftmdf Avocado 

perstuk _ 

Rode pruimen 

per 500 gram _ 


UMwiW» f'ers- 
sinaasappelen 

net a 2 kilo _ 


_7 

2.5 

2.5 


Cl 

f 


EDAH SERVICELIIN. ■ 

Van maandag t/m vrijdag vai^« 
tot 12 en van 2 tot 4 uur ku^ 
gratis bellen met.onze service-afdeling- 
en drukfouten en prijswijzigingen ^ 
overheids- en/of .fabrikantenmaatreg®! 
voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterd^ 
februari 1992 m.u.v. de februari toppers. 

3 artikelen per aanbieding per klant 
nauwkeurige plannings-airtiviteiten kan 
soms voorkomen dat bepaalde artik 
(tijdelijk) zijn uitverkocht Hiervoor P 


excuses. tnburgs Dagblad 


Donderclag 20 februari 1992 • Pagina 
r iirpffM 

-r.uLjsk I ■> 


-RMANN-KENNEL 
1 96oont>. op schoon- 
jn karakler en kamp. 
Tel. 0448Ï-2871. 


.. maMezers wit, 
, york-terr. Walem 
Tel. 04459-1237. 


Mechelse HERDER 
2ser lief. Tel. 045- 
S tot 17.00 uur. Na 
:aur04&425503. 


BULL-TERRIERS, 
>8> 2 wkn. oud, met 
stamb., vaste pr. 
voor info bel liiiiil 


1 

S' '' 

■1 


, FoXo^l 


f 


hobbyfokker heeft 
pupe. iets aparts in 
;5^P9m4)ed, ing. en ontw. 
hondenhMken ren- 
vaeders Tel. 06- 
I of 043-472811. NEW IjOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit- 
kapi^n, voegen, ste^enmr- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


HATË Verwarming 04<5- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook öntkal- 
ken van geisers en bolers, 
24 uur servioe 


Voor het plaatsen van 
VLOEREN, wanden en plar 
fonds, bel 04&231025. 


Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st met 
garantie. Tel. 04^435761. 


Voor at uw tuin- en SIER- 
BESTRATINGS-werkzaam- 
heden, tevens ontwerp aarn 
En/aren vakman biedt zich 
aan voor sbeatwerk o.a op- 
riaen, sierbeÉrtratfaig. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prezen. 
Gratis offerte. 045-323178. 
ANWB eh Bovag erk. Ver¬ 
keersschool V^^CHMANN 
& Zh voer al Uw ï$3ew|zen, 
motor, auto, viachtauto, bus. 
trddcer en ofileggw, auto en 
vrachtauto mét aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chairffoursti^piioma's. 045- 
321721 Laridgraaf 8 en 10 
daagde opieiaing vóór; per- 
sonensaifo ook rn^Hjlc 
Start zaterdagcurSLis*^aiauf- 
feursdiDfoma 28-3-'92. ^ 


}ii; ii.! « L ' ' . rnagiBZilnverkoop van hondnden' nieuwe keukens 
fobouw-apparaten bi onze keukenmagaz|nen 

I SITTARD OF ECHT 

shewtoomkerAens en fobouaaqïpwaien welke ^^i^ 
v*n-lwul(èri8uperszi|n venmngen en in Echt en Sitiard 
i , worden verzameld en vetrkocót 

' tot 60% KORTING 
tasuwe aanvoer. Bke dag superlage 
incm in Meuren en dmelingen. 


aanbiedfogp in aHe Meuren en m 
Hier enkele voorbeelden: 


Massale magazijnvérkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen^ wassen', hifi. stereo, Meuren-tv, videoa 

GtC. 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit 
de Hotn-wink^ worden verzam^ en verkocht tot liefst 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 

Elke dag superlage aanbiedingen 

OP IS OP. SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeelden uit onze' duizenden koopjes: 

Zanussi afwasautomaat 

ZW-1520, 7 programma’s, 12 couverts, luxe uitvoering 
geen ƒ 1.299,-ƒ 1.099,-maar 

ƒ798,- 

Bauknecht koei/vries kpmbinatiê 

300 Iter, aparte^ü^wrules, automafische ontdooiing 
verstebare rekken 
vgeen ƒ 1.499,-of ƒ 1:299,-maar . 

ƒ798,- 

Bosch wasautomaat 

WMV 454.2 800 foeren, 18 wasfxogramma's 
vrjj temperatuurkeuze 
geen ƒ 1.399,-of ƒ 1.299,-maar 

Zanker magnetronoven 

digitpM, 34, liter irbóud, prograrnrna 
geen; ƒ 1.299,-of ƒ 998,-maar , 

ƒ598,- 

WITTEHAL 

Sittard 

tergerweg Industrieterrein Bergeniw^. 049-518162 

Maastricht , 

Sciiarneiweg 66-70 achter Horn IteMltensuper 043-633162 
Ook Uw adres WMT keuken-iijif^uwapparatuur 


USK. ƒ95,-; gasfom. ƒ95,- 
diepvr. ƒ 150 .-; wasautom. 
175,-. 046-725685. 


Te k. gevr. ROMNEY- FHm overzetten op VIDEO 
LOODSEN, Nissenhutten alle systemen v.a. ƒ 1,60 p. 
en units. t^. 01891-15603 min. Stt^ Creaplan tel. 
of 18368. 045-427117. 


Voor al uw oude METAL£N. 
Frans v.d. Loep RecycHng/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 


Gebr. SWINKBB z|jn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prgs voor ai vm oud 
yzer/metalen. 045-422025. 


Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten. de hoogste prys. J. 
Reumkens, ComeNusIn. 28. 
Heerterhekte. 045-228037. 


Als u ons voor 12 uur 
’s morgens bett, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
ai in het Unfourgs Dac^iad.' 
Tel. 045-719966. 


Te koop diverse HEF¬ 
TRUCKS o.a.: Linde hef- 
ttuck H 15 T LPG, hefhoogte 
3.50 mtr.; Hyster Truck rnat 
triplomast hettioogte 4.60 
mtr.. hefgewicht 3.000 kg 
LPG. Tel. 04746-4420. 


Massief eiken DRESSOIR; 
natuur encyclopedie en 
video films. Tel. 045S13938 


Uw toekomst voorspellen 
door KAARTLEGSTER. Tel. 
043-646667 b.g.g. 252274. 


ROLSTX3EL en loopfiete te 
koop aangeb. Muntstraat 11 
Valkenburg, 04406-12551. HölTKHongens 

Hocnt ZB heet teteer gaan 
06-620^38.88 (50 cpm) 
Moderne Strakke witte ^ 

hoekkeuken 

NorinttiB prjje ƒ 7.436,r, Hom prijs f 5.499.- 

Nu sledite ƒ 1.998,- ’ 

Mooie cfiagonaal gestripte 
keuken 

> Normato prte ƒ 6.627,-, Hom prya ƒ éJ?9B,-. 

Nu slechts ƒ 2.998,-. 

Uiterst luxe essen^de^r; 

iL . hpiökkeüken, , r 

ip^^öc99|.- ' I Striptease Sexspel 

'J| bepaalt wat zï uMrekt -100 ct p/m 

Ö6-320.322.80 


'rittèuwhet 

Teiebordeel 

Meisjes doen Wat Ji wilt en 
geven ook hun geheime tel. 

nr. asm je door 
08320.320,85 - 75 ct p/ra 
- (boven de 18 jr) 


Verbodenl Pomoseix. Ik beh 
Marleen en doe dingen die 
eigenlijk niet zijn ttaege- 
staail Doe je met me mee?- 
(75€tp/m) 

06*340.320.80 


Hot/Lipe Livets^l Ruw, 
vergaand, btoecetpilend en 
maximale pomb? Dat hoer 
je 24 uur pw dsg via 
nummer (75 ct ^m) 

06-340,340.40 


jkheet Ka^a. 

Ik heb het net ontdM cm 
kan er geen genoeg van 
krijgen. Bet mei r 
66^.350.77 - 75 ct pm 


Lady Bizarl Meestarosl 75 
cpm, 08620,324.68 De kat 
met 9 staarten en 

Handboeien 


De man l|ctt, de rheestores 
genieL Ga opje khieen SM. 
5Ócpin 


GRIEKSE PQRNOf Je kunt 
Mezen uR 3 übaMÉi, 18 ir. 
die gek zin teMen Grieks 
atandje. 75 C|pm. 

06-320^20.62 


2bek je een lekkere knul? 

Gaydating 

08320.330-95 (50 cpm) 


Vrije mélden 

hebbenen iri ’n nummer^ 
06-^320.44 (50 cpm). 


Viouw^ willen. aRes met 
jou doen. Vraaq naar hun 
teLnr. voor een hete 

Vrijpartij 

^6^^326.33(50 Sabine yprtd Art vtel engrzo''A 


I‘ i-Mi ^SÜii ']l*iiM- li[-Kl'Jll 


delte.,. Jtenk je nou echt dat je: 
daar niet opgewonden van raakt? 

06-320.328.301S-L0 
kleedt 2 e zich uit. Heel 
enveriangend naar een 


ZP'SÜÏ». 'Trn^J' 
Normale prijs ƒ 1.480,s Hom prïe ƒ 

[ Nu sléchts ƒ 598,- 
r . Hom 


fttard, Bérgenveg 51-53 

OnduaHetenein Bergerwég Tel: 0<^S11775) 

SCHT, Loperwég 8 

^ Tel. 04754-86166 OerotidiFB vrouw dnikte htf on- 


baar aAn: Doe wat Ik je zeg...” 

08-^320.321.50 8¥ 


léilómo w HR Honoibex # 

tSiflsbisGhwSSRdoAj 

Tltavd^TSTrtoste* 

V Vdyeoiisme * A Adressen GEVRAAGD: antieke inboe- 
delfi/meMbela. , Tel. 045- 
453100. * ; 


Queen Arte BANKSTEL, rw. 
/ATS,'- en kast 
100. 


Te k. Weg. steffete^ nog in- 
gepedte^ÜKEN wR nnerk 
Bruggeman, 3S0 mó.; 'van 
ƒ12.000,- VOCK’ if 6.000r. 
Na 17.00 uur 046-631829.' 


Vdor al UW. 2e hctede' meu¬ 
bels ook énttek (veel Iteus) 
Kouvenderstr. 208 H'bréek. 

fiOf^nUbt oproepen 

" rtaotflIittêiviGMf * 
MvéjRidntoex* 

W Ingezonden «10 Uve 
QM^iAnen^lfVóihaal tug.'75 cpm 

.Ó8é20.^a8 


Uten In httaT: korte 

Mariale 

08320620.95 (50 cpm). 

hepftalsik...” 

éB-3^.3d033 eiHO 
U|#i9p.ai deze nummafs hter jó^jteMtend van 

èfehéisex-flesprekkeii en sat-bekenteoisaetil F1,- R.tnln. 
/ Zonnehemels 

GtcM ^ÓCNtering. de allernieuwste eóiier^.' Tsv. nog 
ahowioom tttedeHen met tedia korting laedo v.cl 
ƒ 895,- mét Wolif lam^n. Deskundige voorimig by VAN 
ERP, Umbciehterstr. 18 te Sltt«W.TeL 046-513631. 
HooMètr. 12 te Kerkrade. Tel. 048456999. 


^ k. GE\?BjUèD 
tttin; iO 
048762713 


Duit me te itetnê^. 75 cpm 

O6é20J2O.91 


■9 

s» 


Bel Lenieop. 

voor een wild seD^gesf:^ op 
haar piivó-numroer'via 
08320624.96 (75 cpm) 


** 06^9603 ** 

Éf z|n dénoeg meiden die 
ookhte otei in wWen (75 cö. 


Vrouw^ 

en makjés zoeken voor 
steaks sredcoinaict, vraag 
hun tetétooiteurnmer. 


Lt^iuW 


06-9665 

Héte metejes willen sredcorv 


Wis durft er eert etripspel te 
poëten rfiet 

Caronen^e 

08620.222.23 <50 
* Gay Privé * 

yw j| snel een discreet af¬ 
spraakje rhaken met een 
lekkere knul 08320.322.75 
Sex trek? Ahja 

helpft 100 cpm 08 
320.32856 


**SEX** 

Fabriek 

doen) 08100 ct pAn 

320.332 99 
39 ir. é.k.nK vrréjw tt^ 
40 jr.. Mnd geen béw. Br.o. 
nr. 8^)480 L.0.' Poeibue 
Kleupen TVe 812 kan. v.a 2910.6401 ,bC Heéden, 
ƒ 65,-i AfsLiiesl vLati'ƒ ijffi,- 

oa, Philips. . : RadkVTV ^Piccolo’s in het Limb(if|te 
FRANK Bdkstr. 33 zijn gipot in 1^ 

048213432. SULTAATlBet 048719968 

privé sexkohtékt 

ie krïgt dkeftt een heet 
nfieMje of knul aèn de l|n.' 


vfipi i j n 

0 6-85 55 

24 Uur p/d 75 cpm 


Parhof oon 

06^20620.76 (75 cpm) 


8M. 2 Paren orxierwereeri 
zich. 'Mctenèn zien hoe hun 
wouwen:. 5Ö ciLp.Wttin. . 

Qeré20.340.e9 


Dames die zich vehralen 

Se3(kontakt 


veim; aOltbt iOO W. 4 weg- Keif^ Cételnveld^^ 
systeem, ƒ 300,- per paar. 048266^ , v 

Tel. 046452063. ^ 


CV-WAQEN te huur op6 en 
Te k.. OPENHAARDHOUT 4 maart, met cH sxwer cv- 
ƒ30.-, ƒ 55,-, ƒ 80,-per m3 pakken. Ind. tractor. Tel. 
Gratis bezorgd. 0445%-1675 048337894. 


Mei^ willen byvehftenen 
Echt LESBISCH of maar 
zo’n 50%. Voél je behoefte 
aan contact'met Vrouwen? 
De box van vrouw^t]Qt vrouw., 
50 cLp.Vfe mirt.' 

06-320.327.78 


Slank mei^ aern het wand¬ 
rek. Haar eerste S.M. enm- 
rfng. 50 ctp.V& mfo. . 

06-320.330.51 
245 Hete Meisjes geveh hun 
tel.nr. aan je door en wiken 
dan grac^ ’h (sexjafoprsrek 
met je maken (75 pt p/rró 

06-96.46 


2n in een Avontuur? Vrije 
vróuwen & meisjes i^n op 
zoék naar een avontuur op 
sex/geNedl Heb jij ook zin? 

(75 ct p/m) 

06-340.340.95 


Nu al: 6101 Vrouwges vertel¬ 
len wie ze zyn, wat Ze lekksr 
vinden en geven dan hun 
tel.nr. aan je door! (75 cpm) 

06-340.310.10 


Telezoenen Krei Uvel 
Lekker flve telezoenen tot 
dep in de nacht met Anneke 
Dominiqw, Anita en . 
Dolores? (75 ct p/m) 

06-340.340.50 


Live/Tele Piepshowl Wil ji 
dat Nora, Mieke, Tinga or 
Nildd zich live uilMeden door 
de tol.? Draai dan: (75 cpm)* 

06-340,340.25 


Tele(Liv8) Message? Laklter 
Nve een massage met DesF 
ree, Carta, Ingé of Joyoe 
door de telefoon? Draai dan: 
(75ctp/m) 

06-340.340.11 


Stiekem Uvewfen. Tot dep 
in de nacht leM^ 100% Live 
/vrgen met Debby, Myra óf ^ 
Joen? Bel dan snel (7S ópn^ 

06-340.340.10 


Ik ben Romy 

Bel my aHeen ais nierhand je 
kan zien of horen en doe 
precies wat ik je waag... 
06620.331:04 - 75 ct p/m 


Sex Top 10 

De grootste en beste telesex 
computer van de Beneluxl 
Mes de ssiién die M wHt 
0,75 p/m 08 

320.320.40 

VOOR ELK WAT WMD)S 
1 NUMMER - 10 MEISJES 


tets duurder, véél betert 

Gratis 

REAL UVE GESPREK 0,75 
pén 08 


Grieks Intiem 

Marót» V. achter 50 cpm 

06-9618 


Privé-Wank- 
slank enz. 

^ geeft haar adres, tele¬ 
foonnummer én nog veel 
meer. 0896.85 (ƒ 1,- p/m) 


Thais mei^ 

wU jou beter leren karman 
via een live sexge«)rde 
08320630.06, 0,50 per 
halve minuift. 


nu en live 

Een boot vol heet eeagilezier 
W| santen in een apsvt hufie 
5Öctpmi08 

320.330.74 


Op z’n Frans! Warme lippen 
de laten hem niet glippea 
75 cpm 

06.96.46. 


Erox-Cormectionl Uvesex 
. gesprekken. De Madren 
verbindt je door naar de lek- 
Irerete meiden de aHe 
standjes met je doen. vyi 
helpen Je snel 75 cpm niéuw 

06*95.06 


Fransl Griekel Russisch! 
LaMcer srieilg óidl50 

06-320.320.59 


Homosex vdi^ 2 

Draal eerst 08^, en dan: 
BM Lirnburg ...^.18 
Jack Off Pi^..321.16 
DarkrQom....324.16 
Gay Pervers...:^.16 
Trav8Stie...32S.09 
Tran8sexueei..62166 
Bi-sex...623.36 
Jongens-seK....325.19 
Studerften-eeK...327:S6 
1,- p/m Pb. 75141 A’darni 


privédub Aitiorosso 

Mer teertlÉtor vegeige fhnten, met nieuw: KATJA. 
Rpreweg ZUM 1^, Galeen, tol. 048756335. 
Geopend: rtiA.*wr. 12.00-24 jQO uur. zat 1800-20.00 uw. 


‘SknpleylheBesr 

IBij Angel! Privé en escort 

met 3 bieedkmfe meisies vanaf {2Si jaai) mat rtXXcup) 
wy z|n voor ales in oa. Ive, strip- en Vfoefiows, 
lifo’s, SM, slavin, aleéft mog. en nog ”1000 en 1 rnog. 

IGespierde Boy! > 

5 knapperig»mooie jongens vanaf (19 jr). wy ^ vaor i 
aKte in, dék Wter dames haren en (echgparen. Bel voort- 
info by Mngel en Boy) 

«046-274587 

A)ok voor SM iothobbore”. leuk j ong nwiajo wefcDm 

ooktebeUsteren 


0029 W99K W99r 0P99>ja8n0* OOK 19 tWUSMOT OD 09 nOO 


Poricy’s Pretpaiftü 

NIEUW KBJ.Y, jeiNIFEa CANOY EN ANNET 

«045-228481 /229680 

rm ook zatordiigo open van 11-19 uur. 


ƒ 50,- ai! in . - 

Tel. 048423808 


Club Paiias * 

Ryksweg 1. Lemiers-Vaals. 04464-1195, v.a 11.00 uur. 
Nieuwe meisjas aanwezig. 

^ ... .,... ,. 


Buro 

I SITTARD 

W 046-523203. 

Nieuwe irteohr. gem. 


Nieuwe meisies 

Pegs^ Privé en Escort ma.- 
vr. 11.00-2260, WO fot 
19X0 uur. Tev. Ibaiee 
massage. TeL 048374383. 


Buid Geieen ' 

Bem. in adr. 048748768. 


Melanie 


Apart Apart i 

heren, gt|p u kans by ■ 
ChanUL deze waak op ifn 
Rans. 045-213457. 


Privé 

Ho a rto ri-oentium van 11X0 
tot ISXOuur. 048714707. 


"aub U Beiie” 


100% Live 

met de exotische Wendy op 
haar privéGjn. Bel haar op 
0832062064 - 75 d p/m 
boven de 18 jb 


iedere dag open van 
2OXO4 Mj 0O uur mat Ragina 


Chantel. Kertaade, Spak- 
holBBriteide, GraMeralr. 18 
TM. 048416148 


1.62 


Met beeMtoMbon kunt u 
onza meiden ook zien. VAN 
CLUB06,OUS<3OEOI 


. Love ésóort 
«045-320905 


"'*045^191** 

* Escort alHn * 


Uw privé adres; 

0482320690(212578, 


fieat’nbegriplH 
Irpsmat. eiotisdi ftuft rnet 
Suite, Monkiue, Apja, 
Shela. tania en Roeanna. 
11^ uur. 048740662. 


aaBAeftanao 

IVroftMMDTO0 

KaQa 

048254183 
Tév. assistente 

ï^:32Ó^.00 

voor de heeftte meiden vim 
'heel Nederland 06 lÓO cpm 


..., véél.beteil., 

Ckib’OO Speciéi 

DRAAI EERST 06-320.S20 
ENDANVCX)R 

SM 25 

Ohdéidanig,» doet wat je 


onze metejes z|n ovefM 
voorin Videoclub 

uw veftoouwd adres voor 


SM Rachel 

SM aoato het hooft! .,.,-vK...';'.E80Qrt- ■ 

iw .045428666 


(H. darl}. VMhsnawaanft. 
Tel 048274610. 


Privé Oalsy ^ 

ma.1/mvr. 11-24uur , 
etee d» trio Vteur ƒ 128 <*v 


• X i imnm...meide8 

Meesteres 46 

actiiet opl Zé A te wachten 

Lolita 47 

. jong en ondeugend 


BrigK^han^ 

daar is ^ ujr een Ur en 
een'hof utr één half uuf 
b| Ons komt U tenm van 
; 11-23 uur. 045^4^ 
Nieuw Escort 

PricHa en snsi bi u thuis éf 
■in hotel. 

9 (M5-42i»49. 


1 ManaMullion,ind^<^2,l«M)vc*lw 
; zqSM rniv. her é ejaasn één 

TRAiNBl 

voor hteveiBMgrim van tralninósftO^ 
d ofxteKfcigovondencteb ogote ldI n ovtinhstleellldl 
' ’' ÓpzonQtag. 

•' ■ L:/- _ ‘a: - - . ' • . . • ■ . ■ . - 


fodkxiiteScn vsikmgd scricrii Idmt u b^ 
lichten oon de secietCRiS! Dsitip^ 
MeUooilikxin 7.4241 BN Sunde. Boys Privé 

voor een af^araak vanévond 
-nog of Ypor een semesprek 
^ (75 cpm) 

06- 9 5 6 6 , 


Dewi pkrant 

GéwrftaLMrêkul, de dames 
vertellen je gewoon zelf WEtt 
ZB je te bfsdsn hdaberi erf 
weer je ze kunt vbidén) 


^ V ■ .jj ~ 

' 1. 'V'' J 


Is' ^ 


prxMikstiiidQm in dkimer^ -.eerlijk eKHir' , T 
KkmukdNBte 
m6(li^ en uitdoerir^sén. 

Inci. SBrantie op gebniiicte 

• ' . . . . ^ 

materialen en konstnikti^ 

nffiTiTuHkt»:*) 


j t ijr 

PjTi t..-»] f' . 
mi 


it'-' ' At^e - -»_s/'>*'’-"<f‘' 


li^ i4l 

<1 fr» 

j; 

;M0s;iê iïSiSfKpi 

mmm: 

x>'.¥ 
> V sv.".w.««w.».w.»^' 
Bwwasw»?)»^^ 


^4«'Oc««o^,Nv«NW.vv.v.v.x«y<*>»oco<>>> 
■H^" 
•( 


■«.S’.sw.vMrtAiJJaA.vv.s: 


iiVK»>'x,>,,».<Ocouc«-X*;<">>>:vN.-.<>.'>;"^''.'>.-.v^”.<--'- -v.. •^ 


. 4- «CvC4^<<>.sX«««X«<'X<iXs<<->.V 
■4'i V. 1 ï » 

- j'. 
P« 

H 

x-)».voi»v>>i>;s>. 
.vVvvyWy«- 
^/vv.vvvtfy^*<<yws^vvAyy^<vy>:<-^x^<W'Oco>>M 
vs>XtX<^*«X<*."-'C«>‘<OOv^* 


m__ ‘■"‘X 4-. 

AvX<>>c>«s.x«>.CM>>Mgog«v.y«M 44 vyw<^V> 

'3'-^®^^^^*->"«^*.vXww%*rfvs>Vw^v»e<-3öü'*-vs.Vt 


^ 'V ‘i* ‘ i*‘ ^ t- 

r ■ ^♦'*p 

i' iï«i' ^ ■■ *■**; ■■■™' 

Ir» V f». M • -*.i» . • ^*yW7t-.-«^vw.A/.vs.sVA'v^'. 
o-» 
^s«s*'i^ssS^^■.'.ft<i■■y 
•^xwxw* 


^JC-W-^ 


»..»«»-««"<8 
5> 


s*. .Aaïtoi-;»- 
wwWwwwaswiiWiWïiiJRww».^ >--w^ WS3R':>«W®S^ 
«O^v 
C-MjWWötajSsW/WÖMKSW^-WSïWSÏ&fcSWiÖfe .x>«556x^^ , <^<|S8WS 
VOOMOCK^.^v.-KK^WK'M 


x*fcxa^5^{M>*|^fcW>>5«^ï;v^^ 

c:-x«>x«oö€^o»>»««x-»: fj y!^^- M 

'■^ W: 

^li- 
«ii 


tl^ 

^i(<c 


ïll-t 

TUè 

Itï 


ï'«,jSs> 

ï«i- 

<i .fs< 

^ ^ 4. ƒ 

1^1 


K40M64MftW 


<rOisofft ■^k^<^i$i‘Sgii>k!l^^ 


«b^^»^-.■WK• 
i 
KKWyMti^ «MftJx» 
K<j»i$i:M:9S»fi^^ 
iiiSii6i(mSSiS6i^^ 


^:;aP«NA)!'-;SSöft<<cfiöj^^ wSvWSft ftl 


^^}lJW¥¥5«iSS«S«5ïö!lft^^ '^^^' V 


f><> »« j>iX!:»tc5rxj»cWift8ï;va8^ 

cfeVx'WSWWJ^^ \ ^-ax -Ss «!wct.»5^’«i■^w• ft<t. 


. .•• '•■^■'f-Ai^if:iSgi«t$iSiilf(»iiSiMfi/V!><M»wxA<»c^iA->i^^ 
te 


■ WMiê 


x»i<x-)}a<:« .y' • 
'■V AÏ’vC'w. •W.^,*^iS^Xi^ •.•.•5'A->:-Sy:-X'5:;.>5.-. ./! . .W'j •■* '».^flB••' . . . ^>'V" •.<■, 1 y --^-.v/v , vy. ,•.•■• 


«-•> >» 

; •«<; '•>/< 


iftsssr^wjux <a«fc a<!» .ft< '> /a ^ 
!>ï&fr:K<;-»:> 
vrfcorfifwvi. <Bx> v>.v 'avS < >a « >j<a>' 

iAtlSAftft vxys>S«5SX(!fi<s-W' -X/ 
* it- 


v.'a< 3S. VX^xVWiXiv 5 \ K >/s.A ay- A x<^<ï>■^A«*»A^«.« Aff •« 

vAXx a-* ^-S' <f!): 

A/IJ. V >yA < *:<• C^“#ïfr»«4-». t, -S«» AC .SV JWV •!>■ «.jmi-y<A>v«».vC>- '4Aft»«4«vtfOMK-A«X4yv feXvè'-’wfrA^vv<A ^yyvxL 

^ XV-aft..^ '^WWKXaX' y v!>?«SC^ A>aX * ^•X'-XX XÏHVX Av <*>*K aV*>*^ AA-<j»)AA<«A-Xft« ««'V 


'•■sV} Aft^4ISftvMAxa v*Sb<«ft/x<ft(5ü«^ 

AAtiÈflSNft^ 'v/J« ï^ ft ■« 


WITTE KUNSTSTOF WITTE ALUMINIUM 


LAMELLEN Kp^ 

• Lamelbreedte 89 mm • Goed verpakt 


L 


lEE 
• Lamelbreedte 89 mm • Goed verpakt 

• InMusief alle accessoires, • Gemakkelf jk mée te nemen 

aluminium rail en ophan^ • Volledige fabrieksgarantie 

beugels 

• Gemakkelijk op te han^n 
en op maat te maken 

KOMPLEET 90 CM BREED X 130 CM HOOG 

ADVIESPRIJS ARmPRUS 


• Breed 16 mm 

• Inkiusief alle ophang- 


• Gemakkelijk op te hangen 
en op maat te maken 


• Goed verpakt 
. Gemakkelijk mee te hemen 
. Volledige fwrieksgarantie 


KOMPLEET 60 CM BREED X 130 CM HOOG 

ADVIESPRIJS AKTiEPRIJS 250 cm X 250 cm. 
adviesprijs^M* Aktiepr^s f39^- 
Overige mat«i: 90 x 180 cm^vO x 250 cm, 
150 x180 cm, ISO^c 250 cm, 

200 X180 cm, 200 x 250 cm, 250 x180 cm. 


■* • f .; .. 


KWANTUM 


WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN 


240 cm X180 cm, 
adviesprijs JPK^ Aktieprijs 145.- 
Overige maten: 80 x 130 cm, 100 x 130 cm 
120 X130 cm, 60 X180 cm, 

80 X180 cm, 100 x 180 cm, 120 x 180 cm, 
140 X180 cm, 160 x 180 cm, 

180 X180 cm, 200 x 180 cm, 220 x 180 cm 


Vestigingen In; Alkmaar, Almelo, Almere-Buiten, Amsterdam 3x, Apeldoorn, Arnhem,^As$en, Beek (Z.L.), Beverwijk, Den Bosch, Den Haag, Dlemen, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, HoogeVeen, Leeuwarden, Nijnnegen, Oosterhout, Roosend<uil, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Udeh, Valkenburg (Z.H.), Wagenlngen, 

Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude. 


■TSTïTt 
Surfen, vliegeren en klauteren in Graubünden 

Ongerepte Alpennatuur in 
’ltaliaans’ Zwitserland 


Vijf sterren 
voor tweeling 
Olau-line 


De grootste automobilisten-organisa- 
tie van Europa, de Britse Automobile 
Association (AA) met bijna acht mil¬ 
joen leden, heeft de Olau-Hollandia en 
haar tweelingzusterschip, de Olau- 
Brittanica van de Vlissingse veer¬ 


dienst Olau-Line, als enige veeraiensi 
tussen Nederland en Engeland de 
vijfsterren-classificatie toegekend. 
Beide schepen zijn met hun 33.336 ton 
de grootste en nieuwste schepen op 
de Noordzee en beschikken over 
zwembad en sauna. 

De inspecteurs van de AA bezochten 
in totaal 46 schepen vanaf Santander 
in Spanje tot Bergen in Noorwegen. 
Op grond van de bevonden kwaliteit 
werden aan de schepen van de diverse 
veerdiensten één tot vijf sterren uitge¬ 
deeld. Daarbij vielen beide Olau-Line- 
schepen dus in de hoogste prijsklasse. 


DOOR JAN BENGEVOORD 

het Zwitserse Alpengebied aan de grens met Italië ligt 
graubünden, een gebied van uitersten. Er zijn bergjes van 
*'0 meter te vinden, terwijl elders de toppen tot 4000 meter 
“oven zeeniveau uitstijgen. Sommige delen van het gebied 
van oudsher zeer toeristisch met een hang naar exclusi- 
^teit, terwijl elders rust en eenvoud de boventoon voeren, 
bekendheid genieten vooral St.-Moritz en Davos als bestem¬ 
ming voor toeristen die niet op een dubbeltje kijken. Deze 
plaatsen hebben Graubünden het imago gegeven vooral toe¬ 
risten in de categorieën rijk of bejaard aan te trekken. 

onrechte, want in de vele uit- veelzijdig aanbod aan activitei- 

1 kanton zijn tegen ten,” aldus Gisin. Tennissen, sur- 

^elyke prijzen voor jong en oud fen, vüegeren, skiën, tochten op 

P^ende vakantieavonturen te de mountain-bike tot klauterpar- 

eleven. Wie zyn beurs wil sparen tijen .over aloude smokkelroutes 

^oet vooraf veel informatie in- moeten toeristen het jaar rond 

w^en en dan blijken hotels, naar Silvaplana lokken. 

•^.^ions en campings op ’Oosten- 
f^ks prijsniveau’ wel degelijk te ^ , 

estaan. Graubünden, zo bena- OlCCncirCnQCn 

Jooral Jportiif Eu^lJL’pul Stampa. Een nauweUjks 

venvelkomen dat het mas- 

«Ie bergtoerisme wil onUopen. ifven ^6 steenarenden en 

Gtaubünden wel cSSk inwe. ^1 kÏÏÏÏ'Ï;'! 

4 'niSr' ''H'‘’kt''riï‘’ tuur is ons kapitall en dat willen 

ïilSfini, "“dtukkeltik gespaard. koesteren," zegt dorpsonder. 

GraiiK^ /I ^ delen van wijzer en president van de plaat- 

raubunden met name geschikt ^ Amoldo Giacometti 

rep^^'^yrvakanties in een onge- ^ij de rondleiding door het volge- 
steilft Daartoe hebben stouwde dorpsmuseum. Adembe- 

eSïi nemend fraai is een plaatselijk 

lig u ^ alpine-sluer z n leven wi- kasteeltje dat is opengesteld als 
sef ontluikend milieube- knotsgek museum. Rijke bewo- 

gedfg gemeenteraden veel by- j.^gj .3 hebben hier ooit uit eigen- 

wijsheid of uit volledig gebrek 
De -z > , aan smaak met de duurste mate- 

rialen het meest bizarre stulpje 
AutopSS‘to 1 ^ Sigila” vïïfzwit-land ingerioht 
fopa. Toch is Graubünden een aanrader voor wie alle geheimen 
gebied dat het best met het open- bmnenhuis^chitectuur al 

^aar vervoer verkend kan wor- ebben ontdekt, 

fen. Ronduit spectaculair zijn de i 7 >-„ r. „ • >Tk i- . r, ^ 

met? Rh v" m^^“\^^"SPassen ^^^land als rond d^MSJo^rte 

3? ParS" spforermr. 

sehappijtjes in Zwitserland. Daar ^ bereiken vanuit 

''^aar de treinrails nahouden kan j bereiken vanuit St. Moritz na 

gorden oveï^esLpf Si de^’busS fiLr^Bah^Sn? w H 

h^one rgenoemd. Om heeft. Poschiavo eS Le Sese vor® 

mn toeristisch centrum van 

en speciale abonnementen gghied dat grossiert in enerve- 

^erkSeb?" buitenlanders ^ende wandelroutes. Het centrum 

van Poschiavo is volledig geres- 
taureerd nadat te vroeg invallen- 

f^alifrenzen liefüjke dal in 1987 

£ ® veranderde in een kolkende wa- 

1 ” smeltkroes van culturen, ta- termassa. 

temperamenten is vooral te „Die overstroming is eigenlijk een 
bü in het zuiden van Grau- geluk geweest, want daardoor 
^^hden aan de Zwitsers-Italiaan- hebben we veel oude gebouwen 
taalgrenzen van Itali- kunnen opknappen met giften uit 
(jj Duits, Romaans en talloze het hele land. Er zijn nu ook 
lie verlopen hier net zo gril- maatregelen genomen om herha- 

^ksgrens. De sfeer is in ling te voorkomen,” vertelt 

ItaV een combinatie van streekkenner/geoloog en plaatse- 

de frivoliteit en Zwitserse lyk VW-directeur Alfons Colom- 

menukaarten in bo. Vol enthousiasme vertelt hy 

sfeervolle eetgelegenhe- over het streven om de oorspron- 

muesli’s voor ge- kehjke natuur en landbouw te 

ove K behouden, waarbij een aantal boe- 

eier pasta’s die met veel ren succesvol is overgeschakeld 

meel in eigen keuken naar de biologische >êerbouw van 

gekneed. geneeskrachtige kruiden. 

Orn P^^^titig wandelgebied is de 

van de M^ojapass, be- Maar ook aan andere geneugten 

Daar met de Rhatische Bahn des levens wordt hier volop aan- 

GraT^K S^weldige treinreis vanaf dacht besteed. In eeuwenoude 

haar hoofdstad Chur wijnkelders met al net zo oude 

j ^t. Moritz. Daarvandaan kan houtvaten wordt naast wyn een 

worden pittige grappa uit gedroogde drui- 

Plaat®^^®^ uaar Silvaplana, een ven gedestilleerd. „Traditie staat 

mop?i overnachtings- hoog in ons vaandel. We willen 

cam^' waaronder een toerisme, maar niet tot elke prys,” 

kebto*plaatselijke Ver- aldus Colombo. „Veel Zwitsers,” 

Beat^^^” onder leiding van zo benadrukt hy, „zijn wijs gewor- 

Ve a zet hier talloze sportie- den door de vernielde berghellin- 
touw gasten op gen als gevolg van massatoerisme 

De ^j^nr j sommige wintersportgebieden. 

®hth ^ ''■“‘J'^cteur blykt zelf een Dat brengt op de korte termijn 

surfer op het nabyge- misschien veel geld op, maar leidt 

trof” bergmeerlje en toont vol op de lange duur tot niets.” 

(j ^ zyn zesdelige vlieger die 

Wiori beroemde Maloja- Uitgebreide informatie over Grau- 

It^”’ warme lucht die vanuit de bünden is verkrijgbaar bij het 

Povlakte wordt aange- Nationaal Zwitsers Verkeersbu- 

willen beslist een jon- reau. Koningsplein 11 , 1017 BB 

publiek bereiken met een Amsterdam. Tel. 020-6222033. 
(ADVERTENTIE) 


VAKANTIESPREIDING 

ZUID-NEDERLAND 


yj 


5 ? Zomer’92 

Hec. Nederlands Bureau voor Toerisme 
adviseert Rijnmond, Zeeland, Noord- 
Brabant en Limburg om op of omstreeks 
15 augustus met vakantie te gaan. De 
beste periode binnen de schoolvakantie, 
voor de beste spreiding in het land. 

HAAL DE FOLDER BIJ UW VVV KANTOOR. 

^<yMAeru^€gln/ei^e4v{and 


rils* ” 

<t .V 

F- f 


, • IV* 


X 


^ it /i 
s ^ f 1 
■\ •>! 


■■ •4‘i^y 


•„.-üi-s,;-. 5 ; 


< -* K'SL- De Zwitserse Alpen zijn uitermate geschikt voor een zomervakantie in de natuur. 


DONDERDAG 20 FEBRUARI: 

MAASTRICHT: ’De geschiede¬ 
nis van de stad van de toekomst’, 
lezing in de serie ’De Toekomst 
van de stad’ door J. Meuwissen, 
hoofdredacteur Wiederhall. Col¬ 
legezaal Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg, Tongersestraat 53. Aan¬ 
vang 14.30 uur. 

EINDHOVEN: ’Voorjaarsbeurs 
1992’, rond het thema ’Groen’. 
Geopend donderdag tot en met 
zaterdag van 13-22.30 uur en zon¬ 
dag van 11- 1 8 uur. 

VRIJDAG 21 FEBRUARI: 

MAASTRICHT: Carillonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stads beiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 
GENK (B): In de Limburghal 
aan de Jaarbeurslaan 6 vindt tot 
en met zondag de Vakantiebeurs 
van Lirnburg plaats. Openingstij¬ 
den vrijdag van 15-21 uur, zater¬ 
dag en zondag van 13-21 uur. 

ZATERDAG 22 FEBRUARI: 

MAASTRICHT: Antiek- en 

vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber- 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters- 
berg. Noordelijk Gangenstelsel. 
Duur ongeveer 1 uur. 
MAASTRICHT: In de Domini- 
kanerkerk aan het Dominikaner- 
plein vindt om 14.33 uur de 
opening plaats van de tentoon¬ 
stelling van kindertekeningen en 
werkstukken van de wedstrijd, 
uitgeschreven door de Tempe- 
leers. Openingstijden zaterdag, 
zondag en maandag van 

14.11- 17.33 uur en dinsdag van 

10.11- 17.33 uur. 

MAASTRICHT: Mecc, Forum 
100. Groot Gala Prinsebal van de 
Tempeleers, aanvang 20.11 uur. 
Prinsezitting van de Tempeleers 
in het Staargebouw, 20.11 uur. 
maaseik (B): In de zaal van het 
Technisch Instituut Sint-Jans- 
berg houdt de Hobby- en Ruil- 
club van 9-16 uur een internatio¬ 
nale ruilbeurs. 

ZONDAG 23 FEBRUARI: 

MAASTRICHT: Rederij Sti¬ 
phout, Maaspromenade 27 ver¬ 


zorgt om 11.30 uur een brunch- 
boottocht op de Maas. Reserve¬ 
ren noodzakelijk, 043-254151. 
LUIK (B): De Luikse zondags¬ 
markt La Batte. 

MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on¬ 
geveer 1 uur. Toegangsprijzen 
voor volwassenen 4 gulden, kin¬ 
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25 
cent. 

MAASTRICHT: Aan de Caber- 
gerweg, tegenover ingang Vrede- 
stein start om 15 uur een rondlei¬ 
ding in' de zogenaamde 'Linie 
van Du Moulin’, onderdeel van 
de oude vestingwerken van 
Maarstricht. Duur 1 uur. 
GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermo¬ 
len. Aanvang 11 uur, duur onge¬ 
veer 1 uur. 

MAASTRICHT: Podium Posjet, 
Vijverdalseweg 1 . Voorstelling 
door Ruben’s Poppentheater De 
Kleine Wereld: 'Allemaal Pop¬ 
penkast r. Aanvang 14.15 uur. 
Reserveren 043-685444. 

BEESEL: Ruilbeurs voor postze¬ 
gels en munten in ’De Schakel’, 
van 10-13 uur. 

SCHINNEN: Winterwandeling, 
7-15-25 en 42 kilometer. Start ca¬ 
fé Putherhof, Puth-Schinnen, 
vanaf 7 uur. 

WEERT: Winterwandeltocht, 

10-20-30 en 42 kilometer. Start 
café Smolenaers, pastoor Brand¬ 
straat 42 Nederweert, vanaf 9 
uur. 

WOENSDAG 26 FEBRUARI: 

HEERLEN: Voorstelling 'Alle¬ 
maal Poppenkast 1’ door Ru¬ 
ben’s Poppentheater. De Nor, 
Geerstraat 304. Aanvang 14.30 
uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber- 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.' Pieters¬ 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1 


•Wij raden onze lezers aan er re¬ 
kening mee te houden dat de in 
deze rubriek opgenomen evene¬ 
menten zonder ons medeweten 
afgelast, verplaatst dan wel uit¬ 
gesteld kunnen worden. 


Wintersport in 
Belgische 
Oostkantons 


Als de weersom¬ 
standigheden er 
naar blijven, hoeft 
u voor wintersport 
niet per se af te rei¬ 
zen naar Oostenrijk 
of Zwitserland. De 
Belgisch^ Oostkan¬ 


tons ■ bieden een 
scala aan mogelijk¬ 
heden in liefst 23 
wintersportcentra. 
In elk daarvan treft 
u een langlaufpiste 
en er zijn in totaal 
vier afdalingspis- 


tes. Een aantrekke¬ 
lijk alternatief, dat 
echter in de week¬ 
einden enorm druk 
kan zijn. Vervoer is 
mogelijk met spe¬ 
ciale bussen vanuit 
Eupen of Verviers. 

Nadere informatie 
is te verkrijgen bij 
de Dienst voor Toe¬ 
risme van de Oost¬ 
kantons, tel.: 09/ 
32.80.227664. Op 
dat nummer kunt u 
ook informatie krij¬ 
gen over de' 
sneeuwhoogten. 


-■ 'L' i s. i 


BELGIË 
Sauerland 


s ( I ;ii I /[ 


cf Eifel 

-"Ai XEMBURG 


FRANKRIJK 


DUITSLAND 
ZWITSERLAND 


ITALIË 

r.'V . 7'";*;- ^.. 


"7 - 


Zonneskiën 

Het Oostenrijks Toeristenbureau 
geeft in de folder Zonneskiën in 
Oostenrijk, alle informatie over 
ski-arrangementen tot en met 
begin mei. De folder is gratis te 
bestellen bij het Oostenrijks Toe¬ 
ristenbureau, Stadhouderskade 
2, 1054 ES in Amsterdam 

(020-6129682). 

Rodelen 

Op vijftig plaatsen in Tirol wordt 
in de komehde maanden nog 
druk gerodelt, niet alleen over¬ 
dag maar ook ’s avonds bij 
maanlicht, bijgelicht door fak¬ 
kels. Vooral Igls, Imst en Ob- 
steig hebben in dit opzicht een 
reputatie op te houden. Wie in 
dit deel van Tirol de ski’s eens 
voor de bobslee wil verruilen, 
kan in bijvoorbeeld Igls zo’n 
wervelende rit maken in een van 
de Gaste-Bobs. Het uitje kost 
omgerekend zo’n 48 gulden. In¬ 
lichtingen bij Tirol Info in Inns- 
bruck tel.: 09-43-512-5320. 
Dagretour Spanje 
Iberia, de Spaanse luchtvaart¬ 
maatschappij heeft de frequentie 
van vluchten naar Madrid ver¬ 
hoogd tot drie per dag, terwijl de 
tijden zo zijn aangepast dat men 
op één dag heen en terug kan 
vliegen. De vliegtijd bedraagt 
twee uur en twintig minuten. 
Iberia vliegt vanaf heden ook 
twee keer per dag tussen Am¬ 
sterdam en Barcelona. 

Elfdaagse in Eifel 

De VVV Prümer Land heeft een 
elfdaagse wandelvakantie op het 
programma gezet door het mid¬ 
delgebergte van de Süd-Eilël. De 
dagelijkse route bedraagt tussen 
de tien en twintig kilometer. 
Vanaf nog geen vijfhonderd gul¬ 
den krijgt men tien overnachtin¬ 
gen met ontbijt, vijf keer bagage¬ 
transport, wandelkaarten en 
reisbeschrijvingen. Informatie: 
Verkehrsamt Prümer Land, 
Hahnplatz 1 , D-5540 Prüm, 

tel.06551-505. 

Euro-Disneyrit 

Arke Reizen en De Jong Intra 
Vakanties hebben samen een 
reisbrochure uitgegeven met 
daarin een uitgebreid aanbod 
reizen naar Parijs, de Loire en 
vooral Euro Disney. De reizen 
kunnen zowel per bus als per ei¬ 
gen auto worden gemaakt. Het is 
al mogelijk een eendaagse reis 
met een slaapbus te maken. In 
de bussen wordt gezorgd voor 
een speciale kinderopvang. 

Varen op Donau 

Watersportliefhebbers kunnen 
de komende zomer in een op¬ 
blaasbare boot of in een kano 
een avontuurlijke tocht maken 
over de Donau in Oberöster- 
reich. Er worden onder leiding 
van een ervaren trainer vijftien 
van deze tochten gemaakt. Per 
keer kunnen er 12 mensen mee. 
Inlichtingen; Oberösterreich- 
Toeristiek, Schillerstrasse 50. 
A-4010 Linz. 


LD infographic Karei Gerrits 


In de Alpenlanden is de laatste 
dagen aardig wat sneeuw geval¬ 
len. De sneeuwkwaliteit is vrij 
goed. Op korte termijn zijn op¬ 
nieuw sneeuwbuien voorspeld. 
In dichterbij gelegen skigebie¬ 
den is de kwaliteit van de 
sneeuw redelijk maar zijn de 
weersvooruitzichten niet gun¬ 
stig. 


BELGIË 

Ardennen: 10 tot 20 centimeter 

DUITSLAND 
Eifel; 10 tot 20 centimeter 
Sauerland: 10 tot 20 centimeter 
Zwarte Woud: goed, 75-80 centi¬ 
meter rond Feldberg en Todnau. 
Duitse Alpen: goed, 20-100 centi¬ 
meter. 

OOSTENRIJK: goed op lage en 
hoge pistes, 40-250 centimeter. 

ZWITSERLAND; goed tot uit¬ 
stekend, 50-270 centimeter 

ITALIË; van redelijk goed op de 
lage tot uitstekend op de hoge 
pistes, 10-180 centimeter. 

FRANKRIJK: van goed op lage 
tot uitstekend op hoge pistes, 40 
tot 250 centimeter. Door de har¬ 
de wind zijn enkele hoge pistes 
gesloten. 

ANDORRA: goed tot uitstekend, 
van 70 tot 90 centimeter. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 


26 


'^WEEKENDVÓORDEEL Sony Video 8 Camcorder CCD F355. FM geluids¬ 
kwaliteit automatische scherpslelling wit balans en 
belichting, 6x zoomlens. 

1499.- 


Manual Herenshirt Met buttondown en lange 
mouw. In 5 modische kleuren. Maten: M-L-XL. 


Aanbiedingen geldig i m zaïeidag 22 febman of zolang de voorraad strekt. 


22 .- 


TDK D 60. Uitstekende ferro cassette, nu ook geschikt 
voor digitale opnames. 3 stuks, speelduur 3x1 uur. 

Zonder audioheffing. 

6 .- 


CD Toren, 129 cm hoog, in MOF. 
Kleuren: zwart, zwart/naturel, 
zwart/rood, zwart/blauw en 
zwart/groen. Inhoud 

socD's. 299^ Éjyyr 


Select huishoudtrappen. Licht¬ 
gewicht. 5 jaar garantie. Keuze uit 
3-, 4-, 5- en 6-treden. 

3 treden trap. 49:-' ^ T 

Op elke trap 14- voordeel 


Black & Decker Boormachine BD 559. 

380 Watt. 195F ^ 

Nu inclusief borenset t.w.v. 12.95 

Niet verkrijgbaar in Kei 


V&D, UW WARENHUIS'» r Zaterdag 22 februari van 11,00 tot 15,00u 
Open dag bij de Kappersacademies in Heerlen 
en Roermond, 

Knipdemonstraties, video^ muziek; alles is er! 


Kappersacademie Heerlen 
Honigmanstraat 4A (Promenade) 
6411 LL Heerlen 


2 045-714031 


Kappersacademie Roermond 
Hendriklaan 54 
6043 BT Roermond 

(D 04750-15212 


kapper^academie 


pegasus PARKET! 188888888881 ★ Specialist in 

brede eiken planken (geborsteld) 

★ Eiken lamellenparket 

van 119 voor p/m’ 

» Opknapbeurt voor uw parket 

NU 20% KORTING 

★ Dealer Lamett-Star Laminaat, 

de supersterke vloer uit Zweden. 

Nu parket reserveren. 

Prijsgarantie tot 1-8-1992 


GELEEN, RIJKSWEG-ZUID 233 - TELEFOON 046-746675 

Open: hele week van 10.00-18.00 uur, 
dondeirdag tot 21.00 uur, woensdag gesiotpn I uw HULP 


LEGT WEL DECELIIK 


GEWICHT 


IN DE SCHAA CITROEN 
WEET ALLES VAN 

Sluit 

KORCAANST. BRITSE 
Tsjechische, 

fRANÜE. ZWEEP 

ITALIAANSE. 
SNillISi EN lApAvisc 

AUTO’S. 
Uw huidige auto is waarschijnlijk meer waard 
dan u denkt. Althans, wanneer u naar Citroën 
komt. Want daar staat tot en met 23 maart alles in 
het teken van To p-taxaties . 

Laat nu geheel vrijblijvend uw auto bij de 
Citroën dealer taxeren en u kunt gegarandeerd 
rekenen op een riante aanbieding . 

Tegelijk kunt u dan persoonlijk kennis maken met de 

* Citroen AX vanaf f 18.775,-. Citroën ZX vanaf f 26.775,-, Citroën BX 
rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Tenaamstelling voor 1 mei 


nieuwste modellen van Citroën; de AX* First Class, 
de ZX* Diesel en de BX* Routière. 

Drie karakteristieke voorbeelden van de nieuwe 
generatie Citroëns: duurzaam, door en door 
betrouwbaar en standaard voorzien van 6 jaar 
carrosserie garantie. 

Kortom, voor top-taxaties en veel autonieuws 
bent u bij de Citroën dealer aan het goede adres. 

vanaf f 26.625,-. Citroën XM vanaf f 50.775,-. Prijzen incl. BTW. excl. kosten 
1992. CITROËN 


TOP-TAXATIES BIJ CITROËN. 

Van 20 februari t/m 23 maart. 


[citroen /irfffret-n TOTAL J 


BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. 
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355. ^ 
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051- ^ 


I jP iimburgs dagblad 


Donderdag 20 februari 1992 # Pagina 27: televisie en radio donderdag 'W 


,13 .12 Nieuws voor doven en 
fförthorenden. 

. Journaal. 

iTom en Jerry. Tekenfilmserie. 
Vlktor en Maria. Animatieserie. 
(TT) Service salon. Gevarieerd 
BQprogramma. Presentatie: o.a. 
ie de Groot. 

Wordt vervolgd, stripprogram- 
^Presentatie: Judith de Bruijn. 

/ Boggie. Woordspel. Presenta- 
'Hans Schilfers. 

Porul Jongerenmagazine. Pre¬ 
itje: Jessica Broekhuis en Hum- 
Tan. 

Een nieuwe Jas: Mevrouw van 

ar. Liedjes op teksten van Annie 
'Schmidt. 

Tussen kunst en kitsch. Ex- 
l^oordelen door kijkers meege- 
voorwerpen. Vandaag vanuit 
itaire Luchtvaart Museum in 

. 9- 

+TT) Journaal. 

(TT) Opsporing verzocht. Pro- 
Tta waarin de hulp van de kijker 
ingeroepen bij het oplossen 
ihlsdaden. 

AVRO Televizier. Actualiteiten- 
. amma. Presentatie: Karei van 
Braaf of Ria Bremer. 

^ (TT) Hoe voelen wij ons van- 
5^? Nederlandse comedy-serie. 
W aar bleef Betty Berini? Een be- 
actrice ligt in het ziekenhuis en 
de patiënten ais de dokter pro- 
indruk op haar te maken. 
Preview TV. Film- en videoma- 
Jghd. Presentatie: Barbara van 
^tering en Hugo Metsers. 

-^ H ollands decor. Een wandeling 
?"8tstocht naar aanleiding van een 
Presentatie: Willem Nijholt. Af- 
"'"‘dng: Den Haag. 

-V - donge mensen op het con- 
Syty dtum. Klassieke muziek uitge- 
door jonge solisten. Vandaag: 
j y°to oncert opus 64, Mendelssohn, 
S ^o urd door Pavel llyashov, viool. 
jSjJdttons Symphoniques, Franck, 
jJÖ^oerd door Frank Braley, piano. 
S nadib Kamerorkest onder leiding 
^ Philippe Auguin. Presentatie: 
tind l^ijmans. 

23.48 •• Jouméai. 


09.30 Liegbeesten en apekoppen. 
Afl.3. 

10.00 De Beer van Bern. Afl.3. 

10.30-11.00 (TT) Aarde, mens en mi¬ 
lieu. Afl.9. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en. 
slechthorenden. 

15.25 After school special. Thema¬ 
tisch jongerenprogramma. 

16.10 Santa Barbara. Am. soapserie. 

16.55 Zorro. Am. serie. Afl.: Liefde of 
valstrik. 

ITJtO Star Street. Animatieserie. Afl.: 
Het verhaal van Grijsmans. 

17.30 •• Goud van oud live. Compi¬ 
latie van hits uit de jaren 60 en 70. 

17.50 Trekking staatsloterij. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S. Jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.45 •• Top 40. Popmuziek. 

19.20 Bodylijn. Ufe-style magazine. 

19.50 Empty nest Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Radio dokter. Harry 
wordt benaderd door een ex-patiënt 
om mee te helpen aan een radiopro¬ 
gramma waarin luisteraars medisch 
advies kunnen vragen. 

20.15 Tour ot duty. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: In het nauw gedreven. Tay- 
lor, Ruiz en twee anderen halen op 
de afgesproken tijd de helicopter niet, 
waardoor zij gedwongen worden ach¬ 
ter te blijven in de jungle. Ondertus¬ 
sen ontvangen Anderson en de 
anderen een medaille voor betoonde 
moed. 

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten. 

21.30 (TT) in de Vlaamsche poL Co¬ 
medyserie. Afl.: F... F... Franse 
avond. Het restaurant heeft een spe¬ 
ciale Franse avond, die wordt be¬ 
zocht door stotteraars. 

22.00 Motor sp ertgaia. Motorsport- 
spektakel met diverse onderdelen. 
VandaaO^Mdtorcross- allrounders. 

22.50 Pcmde > squad. Comedyserie. 
Afl.: Siadhttrifer of dader? Er is een 
bantovervpr gepleegd. De enige ge¬ 
tuige is Sally, de cassière, die vertelt 
hpe de overvaller haar baas neer- 
eqhoot. 

23.20 Stop v de persen. Mediapro- 
girèrhma 

23.SO<23.56 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Olympische winterspelen 
1992: Studio Hilversum, met o.a. een 
terugblik op de vorige dag. 

10.00 Skiën, slalom dames Ie run. 

11.45 •• Journaal. 

11.52 Schaatsen, 10 km heren. In de 
dweilpauzes: biathion 20 km heren, 
ijshockey wedstrijd om de elfde 
plaats en skiën slalom dames 2e run. 

18.15 Sesamstraat. 

19.00 Winter bij de NOS: Studio Hil¬ 
versum, met o.a. hoogtepunten van 
de dag. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 ijshockey, wedstrijd om de 5e 
t/m 8e plaats. 

20.45 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over jx)li- 
tiek, economie, kunst en wetenschap. 
Presentatie: Ch 2 U'les Groenhuijsen. 

21.00 Shorttrack schaatsen. In de 
pauze: ijshockey om de 5e t/m 8e 
plaats. 

22.30 Studio Moutiers, met o.a. de 
belevenissen van de Nederlandse 
deelnemers. 

22.48 •• Journaal. 

23.01 NOS Laat, met Den Haag V6ui- 
daag. Presentatie: Maaltje van Wee- 
gén. 

23.28 Samenvatting van de dag, en 

ijshockey wedstrijd om de 5e t/m 8e 
plaats en restant shorttrack schaat¬ 
sen. 

00.00-00.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Motorsportgaia. (Neder¬ 
land 2 - 22.00 uur). 


06.55 RTL4 nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 RTU nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 RTL4 nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Am. 

soap. (herh.). 

08.30 RTL4 nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie. 
09.05 RTL4 nieuws. 

09.10 Love boat Am. serie, (herh.) 
M.50 Goede tijden, slechte tijden, 
Ned. dramaserie, (herh.). 

10.20 As the World tums. Am. serie. 
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz. 
(herh.). 

11.40 Bios. Film- en videomagazine. 
(herh.) 

12.15 RTUText. 

12.35 Portralt of an escort Am. film 
uit 1980. Regie: Steven Hilliard Stem. 
Rolverdeling: Jordan West: Susan 
Anspach. Beau Simp^: Tony Bill. 
Sheila: Cyd Charisse. Doctcxr Paige: 
Kevin McCarthy. Mrs. Kennëdy: Ed- 
dieAdams. 

14.15 The Oprah Winfrey show, Am. 

talkshow. 

15.05 Sons & daughters. Austr. se¬ 
rie. 

15.35 The boid and the beautiful. 

Am. soap. 

16.00 Telökids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Am. serie. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 RTL4 zes uur nieuws/weer. 
18^20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspellé^e. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 RTL4 avondnieuws. 

19.50 RTU weer. 

' 20.00 Goede tijden, slechte tijden, 
Ned. dramaserie..; 

20.30 Surpriseshow. 

22:10 Life goes bri. Am. serie. 

23.00 Match: Ban8ld Jf van,Doip. 

23.50 RTL4 laatjBte nieuws.' 
tX>.05 Booker. Am, serié. 

00.55 M.A.SJt. Ani. serie. (herh.). 
01.20 The Oprah Winfrey Show. Am. 
talkshow, (herh.). 

02.05 Fortran of an escort, Am. film. 

(herh. van 12.35 uur.). 

03.40 RTL4TexL ■i^oÉschau. 

Ojpiasty. Afl.; Neue PIëne. 

Let’s move. Fitness. 
Tagesschau. 

Wie wOrden Sle éntscheiden? 
■geerde rechtszaken. 
Consumententips. Pictogram- 


^ Tagesschau. 

'12 BayrtMmmer. Portret. 

*• Dingsda. Quiz. 

Vmschau. 
persoverzicht 
«W^gesschau. 

^ ÜIOJMittagsmagazin. 
E ftM^^Te iagramm. 

..- Es war einmal ... Amerika. 
Der Goldrausch. 

Tagesschau. 

^ Backstage. Oats, der Traum 
RpTanzen. 

Traunn)erufie. Bklle. ’ V 
Tagesschau. 

Mutler & Sohn. Afl.Nadibam. 
(TT) Vale Tudo. Serie. 

^ Punkt 5 - Lënderreport 


unschlagbaren Zwei.; Afl.: 
'' «éenhom geht auf Streife. 

^r und Heute. actualiteiton. 
Auf Achse. Afl.: Willers Rück- 

(TT) Tagesschau. 

elf Tage des Peter Stefan 
^ dpod van een 11 dagen oude 

Vysthem en-Teiegramm. 

Tp Oer 7. SInh. Verkeerstip. 
jenalbenwfscher. Cabaretpro- 
met Dieter Hildebrandt 
wiowfritZi Fritz Egner presen- 
■ aooaiBDunten uit Nederlandse 
gramma’s. Met De 
van De Leeuw; De Gay 
ehow: Op Goed Geluk met uit- 
homoseMjele kandidaten; 
_ RUR; Kinderen voor kin- 
.Qast: Rufl Qclrrell. 
;T^slhoiiien. Actualiteiten. 
yiWAr prograiimia. 
^fless chau. 

«^10 Zuschauen - Ehtspan- 
* Naahdeiiken. Winterbiider: Am 


09.QO Tageséidiau. 

09,03 Bynasty. Amerikaanse serie. 

M.45 ZDF-Olympia-Studio. Gepre¬ 
senteerd door Norbert KÖnig.: 

10.00 Biathion. 20 km voor heren 
vanuit Les Saisles. 

10.00 eh 14.00 Alpineskiën. Slalom 
voor Vrbuwen vanuit Meribel. 

12^00. Hardrijden. 10 km voor mannen 
vanuit Albertvilie. 

13.00 en 17.00 Mshockey. Vanuit 
Meribel. 

14.00 Alpineskiën. Slalom voor Da- 

^ mes. 

17.00 Tennis-ATP-toernOoi. Vanuit 

:Stuttgart.. Tussendoor Heute. 


1&30. e« iJebeauf den ersten Bliek. 

Quiz tussén vrijgezeilen dames en 
héreri: 2ltten twee kandidaten op de¬ 
zelfde gbiflengle dan kunnen ze sa- 
nrièn jaen weekeindop weekend-reis 
géin. Gepresenteerd wordt deze 
i qufö dopn Eb^ Hörig, békend vM 
djn 'Elmi-show'. ' 

20^ ZDP-0«)ni^^ ^ Mét 

npu^ gepresenteerd 

düor Bé^ Heller. Met de Olympi¬ 
sche Wli^rspelen: Shorttrack: 1000 
m voot heren en 3000 m estafette 
voor vrouwen. Commentaar: Eckhard 
Herhoteen Erhard Kellèr; ijshockey, 
start 2).0pii^euws eri uitelagenover- 
zicht; ATP'tshnistoernDoi 

in StuttgÜt Commentaar: Ralner 
Deike. :Met bm ceu 21.35 heuté-jour- 
■ hal. ., 

UAilfdi 

00.08411.35 Das Mord-Menü. Tv-spel 
naar het toneelstuk Deadly Embrace 
van Erio Paice. Met: Witta Pohl, Ml- 
chaél ;l^en, Hannelore Qsner e.a. 
Na aéh, huWBttjk varv veertien jaar 
wordt dblia door haar man verlaten. 
2} zoetd tróóst bij computerspecialist 
Stoven en besluit wraak te nemen op 
haar toc-man; De computer speelt 
eol belangrijke rol in haar wraak¬ 
zuchtige, plapnen. 'Computerfreaks' 
kunnen mtoschien genieten van deze 
misdaadtilip: moord pers soft-ware. 
In de QorajMOi^lIjke versie werd dit 
. onderwerp, in een toneelstuk ver¬ 
werkt. Maar wat 'in het theater span- 
; nand overkomt hoeft vla het beeld¬ 
scherm itiet ais zodanig over te 
komen.(herh.). 


08.55 Gytrinastik im Alltag 11.09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels.' 
(herh.). 10.10 Schooltelevisie. 11.40 
Teletelcitoyerzicht. 11.48 Progr.-overz. 
11.50 Das Recht zu lieben. 12.15 Ich 
stelie mich: Portret van Alice Schwar- 
zer (feministe), (herh.). 13.45 Aus- 
landsreporter. (herh.). 14.15 West 3 
aktueli. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Lan- 
desspiegej^ Filmportret. (herh.). 15.55 
Sport akh»|l. 16.00 West 3 aktuëll. 
16.05 Sonne, Wein und harte NOsSp, 
Serie. 16.30 Schooltv. 17.30 Cutous 
natuurkunde. 18.00 Aktuelie Mriuto. 
18.01 Don Blech und der goldehè'Jun- 
ker.'^' póppönspeL^ 18.30 Abenteuer 
Qberleben. Natuurfiimserie. 18.57 Pro* 
gramma-óverz. 19.00 Aktuelie Stonde; :, 
met om 19.45 Raamprografnaic^ 
20JI0 Trommeln des Todes (iÜ)p<ioher: 
drums), Am. speelfilm uit 1951, 21,10 
Filmtip: Cape fear, f^merd uit de flirn 
van Milan PaViovioJ 2l.30' Wéé!t 3 ak- 
tueii- 31.45 Linie IC Bucbladen 
untenvegs. Gesprekken over boeken. 
22.30 Dempsey and Makepeace. 23.20 
So vrie es ist, bleibt es nicht. Portret. 
Slot. 00.20 Laatste nieuws. 


(ADVERTENTIE) 08.15 Jele Gymnastik. 08.30 Cursus 
natuurkunde. 09.00 Schooltv. 10.50 
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Schooltv. 

16.15 Vor 250 Jahren: Das hollëndi- 
sche Viertto in Potsdam. 16.30 Cuiéus 
Russisch.. 17.00 Cursus natuurkunde, 
(herh.).: 17.30 Die Sendung mit der 
Maus. 17.59 Tekenfilmserie. 18.26 Dew 
Sandmënnchen. 18.30 Das Südwest- 
Journal. 19,00 Service um sieben. 

19.15 Die Sendung mit dem Stier. Ma¬ 
gazine. 20.00 Lindenstrasse. Serie. 
20.30 Landtal aktuell.21.00 Nieuws. 

21.15 Sport im Dritten extra. 21.30 Gu- 
te Lauric mit Musik. Das Schmunzel- 
konzerL 22.00 GOethe, Schiller & Co. 
23.00 (ZW) W.c: FieWs-cyclus (5): GIb 
eirien Trottel nie eine ChSnee (Nevér 
give a sucker an even break), Am. 
CpeSIfilm uit 1941 van Edward Cilne. 
Met: W.C. Fields, Gloria Jean, Mérga- 
rët Dutriont é.a. 00.10 Sport im Dritten 
extra. 0040 Laatste nieuws. 00.45 
Non-Stop-Femsehen. Hls girl friday. Fraaie ko- 
tilt 1940 van Howard 
Grant, Rosa- 
en Ralph Bellamy. 
vi^.'^ de baas van een ge- 
journaliste en hij probeert 
^ huwelijk tegen te houden. 

^•ndSWert 

Apache Drums. Routl- 
Western van Hugo Fra¬ 
nse uit 1951. Gokker wordt 
l^®h met revuémelsjes de 
/'■'jBeJaagd en overvallen 
ind^rt. De gokker Is de 
W het overleeft en hIJ 
^■volgens de stad te ver* 
"Kiio,? aanval van de 

^•Sen’Qmv MqNaliy, 

Wua 

gris Freeway. Uiterst gewekJ- 
PPW en stompzinnige film Caty Grant in ’His girl Friday’. (BRT 1 — 16.00 uur). 


over een maniak die op de Snel- 
vveg lukraak njensen dood¬ 
schiet. Weduwe ën stoere held 
plegen wraak. In 1988 gemaakt 
door Fraheis Deiia. 


RTL plus 

2.00 Not now, darling. Seks- 
kluchtvan en met Ray Cooney 
Uit 1972. Ook met Leslle Phil¬ 
lips. hbeeU ai muziek 
Royai PhilliamionleOtehestrÉ 
QUEEN 

Een liw registratie van dit ortest met alle 
grote Qtieen-hits:"KilierClueen",. 
"Bohemian Rapsody", ’*Crazy iittte 
thing", "Vife wlll rock ^u" ennog 
10 anders Een must voor aüe fans, maa^ 


waarderen. 

IET 0PISPE(2ALE PRIJS 

RICHARDCLAYDERMAN 
”1 dolt tor you" 

De nieuwste van deze piano-^nrtuoos. < 
Moderne nummers: "Everything I do”, 
"Sacrifice", "Senza una donna", 
"Unchained melody", etc. 

Uitstekend geschikt als achtergrond¬ 
muziek bijv. in een restaurant of tijdens 
een feest. 39»» 


? ij 


3^ i TURNUPTHEBASS17 418 

De laatste nieuwe house nummers ver¬ 
zameld: Speedy J, Moby, 2 Uhlimited^ 
K.L.F., Fórtuna, Apotheosis, R. Kelly e.v.a. 

PERSTUK 39^^ 


Ivl : rl 


AOOTIMT18, 


14.30 Schooltelevisie met om: 

14.30 Actualiteit: TV-Tam-Tam. Afl.5. 
15.00-15.30 Geschiedenis. 500 jaar 

Latijns-Amerika. Afl.3. 

16.00 His girl Friday, Am. speelfilm 
uit 1940 van Howard Hawks. Met Ca- 
ry Grant, Rosalind Russeli, Ralph 
Bellamy e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. Am. 

serie. 

17.55 Journaal. 

18.00 Tik tak. 

18.05 Plons. Afl.: Plons en de harmo- 
nika. 

18.10 Draaimolen. KirKlerreeks. Afl.: 

Tetkees zoekt een baby. 

18.20 Prikballon. Kleutermagazine. 
18.35 Top score. Spelprogramma. 
19.03 Nelghbours , Austr. serie. Nick 
betaalt de prijs voor zijn nalatigheid. 
19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie¬ 
kenhuisserie. Met Klausjürgen Wus- 
sow, Gaby Dohm e.a.. 

20.45 Het huis van wantrouwen, Te- 
levisieprogr. dat wordt uitgezonden. 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag en sport. 

22.55 Programma van het ACV- 
Informatlef. 

23.10-23.15 Coda. I gonddliere, van 
Gioacchino Rossini, uitgevoerd door 
Musica Nova. 18.55 Journaal. 

19.00 Het meneelljk lichaam. De oei, 
over de werking van ons iichaam. 

19.30 Het Capitool Am. serie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 
20.00 Lava. Humoristisch programma 

met Kamagurka en Herr Seele. 

20.30 Tekens: Schooné kunsten, 
ver weg. Kunstdocumeritaires. 

21.30 Journaal en sport 
22.00 Première RIm en video. 
22.30-24,00 Kt a szabactoag. (Dat is 

de vrijheid) Hongaarse speelfilm uit 
1990 van Peter Vajda. Met Jevdokija 
Germanova e.a. 
06:00 Guten Morgen OMitschland 
met om: 

06.30 Frflhmagazin met GeldMarkt; 

08.30 Trèff am Alax. 

08.55 Vater Murphy-, Am. serie, 
(herh.). 

0945 Reich und achën. Am. serie. 

ie.10 Dr. ihed. Maroké Welby Am. 

dofi0 

11.00 Ltebar Oniwl Bill. Am. serie. 

■ (herh.). ' 

11.30 Tiè Tao Tóe- 

12.00 FainiilendueU. Bpe^rogr. 

12.30 Der Hammer./' Am. serie, 
(herh.). 

12.55 RTL aktueli. * 

13.00 Eine eohrecklich ttette Familie 
(Manled... with diildren)^ serie. 

134H) CaHfornla-dan A^ serie. 

I4E0 Die Biprbillfinie Btory Am. se- 
rie. 

15.0$ Oailaa. Am. ëerie. 

15.55 Chips. Am. misdaadserie, 
(herh.). 

1645 Riskantl Spelprpgramma. 

17.10 Der Praia lat heisa. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Durchgedreht Video-show. 

17E5 RTL aktueli. 

18.00 Elf 99. Live-magazine. 

1845 RTL aktueli. 

19.15 21, Jump Street - Tatort Klas- 
senzimmer, Am. misdaadserie. 

20.15 Superfan. Show iiiet sterren èn 
fans. 

21.15 Notruf. ^ 

22.15 Freeway - Der -wahnsinnige 
Highway-Killer. Am. actiefilm uit 1987 
van Francis Oelia. Met: Darianne 
Ruegel, Billy Drago, Michael Callan. 

23.50 RTL aktueli. 

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du¬ 
ty), Am. serie. 

00.50 Kaïppf gegen die Mafte (Vifise- 
guy), Am. serie. (herh.). f 

01.35 Twilight zone. Arri. ëf-serie. 

02.00 Nicht Jetzt, Dariing (Npt now, 
Dariing), Engelse komedie uit 1972 
van Ray Cooney en David Croft. 
(herh.). 

03.35 Gpldfaite (The money trap), 
Am. thriller uit 1965 vari Burt Kenne- 
dy. Met: Glenn Ford, EÓto Sommer, 
fvtoHayworth.' 

05^05 After houré, Jongkenmagazi- 
■nè. . , 

05.15 Elf 99. (herh.). 


Radio 1 

TIJDENS PROGRAMMA'S TUS¬ 
SEN 12.00-19.00 WORDT ER 

onderbroken voor olympi¬ 
sche SCHAATSWEDSmUDEN 
OP 10 KM HEREN. 7.07 AVRO ra- 
dlpioumaal (7.30 en 12.30 Nms. 
12.55 MedtodeHngen Lb.v. land- en 
tuinbouw). 15.05 NOS AktUeel. 
16.05 Echo-magazine <17.30 
Nws.). Tijdens programma’s tus¬ 
sen 19S0-21.30 wordt er onder¬ 
broken voor Olympische schaats¬ 
wedstrijden: shorttrack. 19.04 
Goal. 20.04 Voor vde niet kijken 
wil. 23.07 Mét het oog op morgen. 
0.02-7.00 VPRO'a nachtleven met 
om 0.02 Mktnight hour. 1.02 Viva 
musica exotica. 2.02 After hours. 
3.02 Les heures du mat. 4.02 De 
VPRO op herhaHng. 5,02-7.00 Q, 
Q Ie Q. 12.10 Vacaturebarik. 12*30 La fete è la 
maison.(hérh.). 12,55 Weerbericht. 
13.00 Nieuws. 13.35 Carmen. Speel¬ 
film. 15.35 Six nez en 1'air. Herh. 16.30 
Clips è la une. 16.35 Nouba nouba. 
17E5 Force de frappé. 18E5 La tete è 
la maison. Am. serie. 19.00 Ce soir. 
Actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.10 
Autant savoir. Magazine. Vanavond: 
vervolg op documentaire over vervui¬ 
ling bij Meilery. 20.40 Frantic. Am. pol.- 
film uit 1987.2240 Fiimrubriek. 23.30 
Laatste nieuws. 23.50 Beursberichten. 
23.55-00.05Emission jsolitique. 15.50 En toutes lettres, (herh.). 16.45 
En toutes lettres: L'homme qui voulut 
etre beige . Portret. 17.40 Nouba nou- 
ba.18E0 Politieke uitzending. 19.00 
Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 Rlm- 
rubriek. 20.25 Documentaire over 
Guaritanamo, Am. militaiFe basüs op 
Cuba. 21E5 Laatste nieuws, 22.00 Ca¬ 
sanova Frans/ltaliaanse speel- 
film.23.3S-24JX)Ce soir. Ac^aliteiten. 


.- , I 

iiT/ i-' , ; 


07.0(K11ES Ochterxiprpgiamma’s. 
16.05 Nieuwfö. 16.15 Temps présent 
17.15 La vérité est au fond de la mar- 
mitte., culinair magazine 17^40 Métho¬ 
de VictoF. 18.00 Laoompèté, tekent. 
18.30 Nieuws. 13E0 Weerbericht. 
19.00 T^étourisme. 19.30 Zwitsers 
nieuws. 20.00 Faut pas rever. 21.00 
Nieuws. 21È0 La marchè du siècle, 
magazine. 23,00 Nieuws: 23^ Cargo, 
jongerenmagazine. 00.10^.30 Dos¬ 
siers justice. 

i > ■ 1 iJj li i , : i 


06E5 Ochtend-/riiiddakpf 0 !gr. 13.00 
TG1 flash. 18.0$ Vuoi vincére? 18.30 
Ora di punta. 19.35 Una storia di Enzo 
Biagi. 19E0 BottetSno dMta neve - Che 
tenripo fa. ^J)0 TéjegipnM^B., 2040 
Film. 22.30 Questa è Fialüita£, ;2245 
TG1 iinea notie. 23.00 Europa. OOëO 
TG1 notie - Che tempo fa. 00.30 Oggi 
al parlamento. 00.40 Meizarióltoé dih- 
bMTM. 01.10 RIm. 02.55 TQI Iinea not- 
te. 03.10 RIm. 05.15 TG1 Iinea notte. 
0540 Diveftimfitii. 08.05-1915.. 


ijjiPijiiiiipM 


07.00 Teletekst. 07.30 f^C.Breakfast 
news. 10.05 Kllroy. DiScu^iepro- 
gr.10.80 Hot chefs. 1140 Nieuws. 
11.05 Playdays. 1145 Bump. Anima¬ 
tie. 11,35 Quiz. 12.00 Nieuws. 1245 
Cashwise. Financieel magazine. Slot 
1240 Peoj^le today. Qevavieerd maga¬ 
zine. Met om: 1340 Nieuws. 13.20 
Pebble Milt. Talkshow. 13.55 Reg. 
nieuws. 14.00 NiéuWs. 14.30 Neigh- 
bours. 14.50 Olympics '92. Met o.a. 
skiën, ijshockeyen biathion. 16.50 Mel- 
vin and Maureen's Music-a-Grams. 
Muzikale serie. 17.05 Swaf>s. Animatie. 
1740 Tekenfilmserie. 1740 Dizzy 
Heights. Jeugdserie. , 1745 News- 
round. Jeugdjournaal. 18.05 Blue Pe¬ 
ter. Kindermagazine. 18.35 Neigh- 
bours, 19.00-19.30 Nieuws. 20.00 
Muziekpr. 20.30 EastEnders, Engelse 
serie. 21.00 Last óf the suromer wine. 
Serie. 21.30 The Brittas erripirw- Serie. 
22.00 Nimjws. 2240 Crimewatch UK. 
23.15 Question time. 00.15 Crime- 
watoh UK. 00.25 Olympics *92. 
014841.45 Weerbericht. 03.00- 
03.15The way ahead. Informatieve se¬ 
rie. 0745-08.100pen univeisity. 0940 


Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 Schooltv. 14.20 Cha^e Chaik. 
Kinderserie. 1445 Rupert. Kuxletéerie. 
1440 Schooltv. 1540 Nieuws. Aapsl.: 
Schooltv. 15.15 Consumentenmagazi¬ 
ne. Vandaag: het verschil in hwgte 
van een Engels en een Europees pen¬ 
sioen. 16.00-16.50 l^6euws. 1740 
Quiz. 1740 Natuurdocumentaire. 
(Wetodenzee). 1840 Famous faces, fck- 
vourite i^aces. 1840 Cutinsür magaz|: 
ne. 19.00 Olympics Todew- 2148 
Redundant Serie over weridooshelQ 
ais gevolg van bezuinigingen of toiltik 
sement 2240 Red- dwarf V. lëeuwé 
serie sf-comedy. 2240 Fire in thp 
blood. Serie over het hedendaagëe 
Spanje. Vemdaag: Warring factions. 
Reportage over de dreigtog van de 
Basken in Spanje. Presentetiie: lan 
Gibson. 23.20 Talking to myself. Van¬ 
daag: Duncan Campbell, fiimportret; 
van deze journalist. 23.30 Newsntght 
at^uaiiteiten. 00.15 What the papers 
say Awards. 00.55 Weeiheilcht 
01.00-01.35 Open university. 08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 0946 
Paardesport. 10.30 Eurobics. 1140, 
Pre-Oiympisch voetbaltoernooi: Uru¬ 
guay - Bolivia. 12.00 Matchroom pro 
boksen. 14.00 Rugby. 15.00 Eurobics. 
1540 en 1640 P.-OI. voetbaitoemooi: 
Chili Ecuador en Paraguay - Colom¬ 
bia. 1740 NHL IJshock^. 19.30 Duit¬ 
se motorsport. 20.30 P.-Oi^ voetbal¬ 
toernooi: Brazilië - VenezuMa. 21J^' 
Ski-versiag. 22.30 Sjsaans voetbat' 
00.30 ATP Tennis tour voor mannen. 
0140-0240 Spaans voetbal 06.00 Atoourtfhui tos jetpe. 8840 
hockey. 87.88 AujourdlMji les 
87.30 Alpine skiën. 08.00 Aiéourdliui 
les jeux. 8840 Kunstrqden op ^ 
schaato., korte kuur dames Ie Afeertofi- 
Ie. 9840 Alpine skiën. 1148 BteBtidb. 
1340 UshoPkey. 1340 Alpbie 
1345 La ruee vers l'or. 1340 Aipiiie 
skiën. 1540 Ushockey. 15.30 H£tfd0|- 
den op de schaats. 17.00 Ushockév. 
1940 La ruee vers l'or. 2040 ^toO- 
track. Aansl: Ushockey. 23.30 La ruee 
vers Tor. 0040 Al|3ine skiën. 0140 Us¬ 
hockey. 02.00 La ruee vers Tor. 0340 
Ijshockey. 05.00 Alpine skiën. 0640 US maricet wrap. 0640 Business 
insiders. 0745 Business view. 0740 
News focus. 0840 ITN Nieuws. 0840 
Media Europe. 0940 Sujaer shop. 
10.00 The rriix. 1140 Music news. 
1240 &jper shop. 13.00 Japan busi¬ 
ness today. 13.30 The travel magazi¬ 
ne. 1440 Al mixed up. 1440 Mi^ic 
news. 15.00 Wanted, een bekende 
muziekartiest selecteert videos. 16.00 
On the air. 1740 Music news. 1840 
Wyatt ^rp. westernserie. 1840 I spy, 
detectivéserte. 1940 Inskte edtiion. 
2040 Piêne sport 2040 Supeisports 
news. 2140 Beyond tomonow. 2140 
Eastem Europe reports. 22.00 BBC 
worfd niews, 2240 Europe rejXMls. 
2245 US léaiieet wrap up. 23401 spy, 
detectiveseite. .8840 Music news. 
00.10 Wantod, heavy rnetaimagazinéT 
01.10 The ntix, videodips. 0140 Spiier. 
shop. 0240 The mix al rtigtiL * 07.00 Awake on ttie wfidskte. 1040 
Paul King. 13.00 Simone. 1640 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at nighL 1745 3 
From 1. 1840 Prime. 1940 Yo! Raps 
today. 1940 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest Nts. 2340 Report 
23.15 At the movies. 2340 News at 
night 2345 3 From 1.0040 Post nip* 
dem. 01.00 Kristiahe 
03.004740 Night videos. 


llipiliiifc 0945 CNN Newsroom. 1240 Business 
Moming. 1340 Business d^. 15.00 
Larry King. 1640 Worfcf day. 1740 
Crier and Co. 2040 World businitos to- 
night. 2140 The intemaliortol hour. 
23.00 World biisktoss tonig^ 11040 
Showtoz today. 00.00 The wotU today. 
0140 Moneythe. 0140 Crosalire. 
02.00 Prime news. 0340 Lany King. 
05.00 Showtoz today. 


radio 


Radio 2 

7.04 1 Gpedemorgen Nederland. 
7.53 Het levende woord. 8.04 Hier 
en nu. 8.20 Goedemo^ien Neder¬ 
land. 9.04 Wie weet waar Willem 
Wever woont? 10.04 Plein publiek. 
12.04 TecTs lunchpakket met om 
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04 
NCRVs Belspel. 15.04 Beste Beer. 
16.04 Oiscogram. 16.47 Iets an¬ 
ders. 17.04 Bart van Leeuwen en 
Win Lulkinda. 19.04 De hits van... 
20.04 Erik de Zwart. 22.00-07.00 
Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 De TRÖS op 3. 7.04 De ha* 
vertnoutelKyw. 9.04 TROB gouden 
uren. 121)4 50 Pop of Mrt envelop. 
14.04 Popformule presenteert de 
nationale top 100. 18.04 De 
avondspits. 19.04 TRt^anoeirax. 


21.04 De CO show. 23.04-24.00 
Sesiun. 


Radio4 

7.00 Nws. 7.02 Octosndstamming 
(8.00 Nws.) 9.10 Veionioa’é mees¬ 
terwerken I: Frans Net Ork. met 
viool. 10.30 Muziek vbor miljoenen.' 
12.02 Veronim'S meestenverken 
II. 13.00 Nws; 13.04 Nederland 
muziekland klassiek. 14.00 Metro- 
nomlum. 1530 Zeggen en schre¬ 
ven. 16.00 De tieweging: 16.00 De 
grote oversteek (8); 18.00 Nws; 
18.04 Muziet^oumaal; .19.00 Cén- 
cect: Piartemuztek. 20.00 Nws. 
20.02 Het podlüm: 20.02 De wan¬ 
delende tak; 21.00 Voorlanr). 22.00 
DownbeaL 23.00-24.00 Audk> Alt 


Radio 5 

6.30-8.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt 8.30 De fascinatie. 0.OO Nws. 
9.02 NOS Sportief. 9.25 Watere- 
tenden. 9:30 Adoptie. 10.00 Dilem¬ 
ma. 1.1.00 Gezondheid, eervzorg, 
12.00 Nws. 12.06 Aardewerk. 
13.00 Nws. 13.10 Emmastraat 52. 
1430 Gasten van de KRO. 18.00 
Ezelsoor. 15.30 Een ijsje op zon¬ 
dag. 15.50 Het levends woord. 
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron¬ 
de tafel van Pam. 17.20 in gesprek 
met de bteschop. 1735 Postbus 51 
radio-megazine. 17.55 Mededelin¬ 
gen en Bchippersbertchten. IS.00 
tevs. 18.10 Pop-Eye. 18.40 DlnF 
miz islam. 19.00 Nietiws en actuaH- 
teitenrubrlek In het Turi». 19.30 
Nieuws en actuallteltonrubrlek In 


het Marol^kaans en hét Bérbers. 
20.15 Nieuws en actueUtettenru- 
briek in het Chinees. 20.30 Indone- 
eié, taal en cultuur. 2130-21.30 
Russisch, taal en voOc. 


Omrp^ Ltanburg 

7.00 Limbug Akhieel. 8.00 Over- 
néme iahdi^ljlte aklutelt^ten op, 
Racfio t: 830 Limburg op donder- 
'dag. 9:00 Ucht Limburgs. 10.00 
Vbor gebruik schudden. 12.00 Lim¬ 
burg Aktuoet'op donderdag. 13.00 
Oirtenarne IdédeOke akfuaMeiter)- 
ndMiefcen. itiOO Litnburg Aktueel. 
18.30-18.30 Hét Podium. Progratn- 
fflAovef en rond dd'lirnst 


BédeUf/RlMflo'3' 

6.00 Nieuws. éXto Dé. eë^ ron¬ 
de. Pro^aniiéa 'datje ,'<jip dreef 
helpt met muziek: in japelMjes 
(630. 7.00 en 7e$ 830 

Nieuws 8.10 BieM ë cte. 1030 
Nlótiws lOOSistkeéiechf mü Ri- 
ta Jaenen. JlrSO Het litoeh o e i te- 
nest 12.00 RédlD 2 raOlwilsai. 
13.00 Nieuws. .13.10 Het-erdjurend 
echarnieitié. ^.15 Roiddetadio. 
14.00 Hitbox, 1700 rtemió 2mmo- 
naaL 18.08 Ntetewa ISilé Over) 
stuur. 20.00 Het gelag: ixrp. tolk en 
kroegverhalen. 22.06 Nteuws 
22.05 Boem boem, zwOrté) en blan¬ 
ke pop. 2330-6^ NaQh|to(|to- 

'B«l«lê/RRr/ ' 

635 RadlófrQhelOok.^ (7;.iS WUri- 


schkasten; 830 Veranatellungska- 
lender). 9.10 MusOraxprsse. 1030 
Gut AufgalegL 1230 Muaftt bei 
Tbch (om 12.00 agenda voor Brus> 
sel; 12.15 agenda voor het Osikan-, 
tan).1^30 BRF AkteeH. 13.00 Frt- 
echauf. Votcsmuzlek. 14.05 Musli- 
zaft haute: oounby & weetem. 
15.00 Nechmttunkidto. 16.06 
SpoUifltit 1705 OkfieMtee. 16.10 
BRF-Akftn 7 i 8 . 40 -to .05 Jazz ióa 
BRF. 


RTLRadto 

4 . 0 O Ftohschfchl WerMteasL 
Guten Moigen DaulsclilancL 9 
Radto-Shop. Muziek en twbiiiftm 
ten. 12.00 RTL maQ. MMOtt 
Radio Café. 16.00 FWsrabènd. (jle 
Abetxf in den Ftee a b en d. 

Radio Bar. CiasHc Htts. 21.0 
be tot Das zfirtliché Mm 
2430430 ftadioJtecht Ote 
tebL 


iirDR4 

0435 RadOMfsekar. 636 MorgaiF' 
mekxfie (nieuws dm Tm «loJOft 
um). 8.55 Oveuptenzlng. 936 SAp' 
sikpavillon. 12 .OO Nteuws an wseT 
12.05 Gut Aufgetegt Zür SactoP 
(13.00 nieuws). 14.00 Nteuwm 
14.05 Sbehwort Wnsehéft. Auf der 
Promenade. 15.00 Café-Konzert 
16.06 Heimabnetodte. 1730 Der 
Tag um font eanefcatiind Mualmx- 
pteeé (1830 en 1930 nieuws; 
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nteuws. 
to.0S ZwfsctwR Bmadway und Ku- 
damm. 2i:00 MuéBc zum taéuman. 
22.304.05 NacMexpréss. 

^iiAmtfurgs Dagblad * 


SUPER 


Donderdag 20 februari 1992 Pa CARNAVALSSTUNT BIJ DE 7 ZUID-LIMBURGSE VOLKSWAGEN DEALERS Vanajpu tot carna/al ontvarpt u Ni ons een 

EXT^ CARNAVAL PRÉMIE * 

op d#inruilwaarcie.van uw huidige airtó volgens de 
ANWB/BOVAG kcSerslijst*^. 

Deze carnavals premie is) van de catalogu^pr^ van de door u, 
bij ons te kopen nteuwe VW. 

Des» aRt» gektt voor de in deze adv. 
genoeowieeiitöV . 

en..... QPsOP 


POLO, S-^r£ 

Catprijs vanaf ƒ 22.350,* ‘ • 

Voorbeeld: ^ 

Aankoopprijs rijklaar ƒ 22.S00,; 

Waarde inruilaiuto 

vlgs. ANWB/BOVAG-koersiijst ƒ 5.000,* 

(Pamavalspremie 15% 

van ƒ 22.350,* ƒ 3.350,* 

Inruilprijs . , ƒ 9.350,* 


GOLF 


ƒ22.900,* 


Voorbeeld: 
Aankoöpprijs rijklaar 

Waarde inruilauto 
vlgs. ANWB/BOVAG*k 
Camavalspremie 15% 
van ƒ 26.7^,* POLO COUPÉ ƒ27.335,- 
ƒ 17.500,- 


Bijtebetalén 

. f rT 


flZJSSO,- 


Inruilprijs 
Bij te betalen 


4.000,* 

21.500,* 


ƒ 5.835,« 


Gatprijs vansrf ƒ 22.350;,' 

Voorbeeld: y 

Aankoopprijs rijklaar ƒ 22.900,* 

Waarde inruilauto 

vlgs. ANWB/BÓVAGrkoerslijst ƒ12.600,* 

Camavalspremie 15% 

van ƒ 22.350,* ƒ 3.350,* 

Inruilprijs . ƒ 15.950,- en Vfr'5=\É 

**. De inruBatito moet mininnéal 2 jaaroud z|h. aS JBRi 

- Bij te betalen 


ƒ 0.950,- : 


Heerlen 


Höensbroek 


AutoV ono h a n b.v. 
Prtne Mauiltslr». 171 
046-372882 ^ 


NfclMystenb.v 
SpiirtMan22 
043 - 641644 


Venckenb.v. 

Peter Schunckstraat 10 
045 - 412641 


Auto Tasco b.v. 
Economiestraat 47 
045 * 220955 


iilaastrioht 

straten & Zn 
ViaFtegia 170 


Meerssen 

Ploonen-Schots b.v. 


SiÉtard 

Vehcken b.v. 


Valkentiurg 


b^-434500 


>-526196 


AutpCaubo 
Neerherii 25 
04406.' 15041 


•Viej J 

1 

i Itfni 1 iMTiiil 


1 ' ! laat ze leren 

.V » 
t H 


'4 " « 
V.; ■ - e--..-» ï^ t;. ; 

•u ^ f ^ ' ï-i.. '' 

V' » . I ' ' ^ ^ , 

tl T y ' TJ ‘ 
.-.O vi? *, ‘ ■ 

''Vi k • .( 

f.. ■ :v*v .f ■■ 

fA ■h'frc’. -r i , ...i •, 

< iS' ‘V j.;,. V j; , r 

w ,«• «''O 


m 


•»A?!4iei*pt4eejpv» .. 

»Of . ‘ ’ i*'. 'f ”1 • ' ’ ■ ' 

■f 'i 

.'rL.Tf i . .* • *. “ 

V Vitit ' f. r*" , . V ,, « ,1,' , .' V. : s.. 

'1 Or , ’ .4 "'.'v 4 ’• 

6'.«V''i?;'S, r" ■! -rf-*-*' 

-.-.„f'' Ik'';, 


kj»»'< v.i»ü*:e ‘f •' 


., 4 ../ v: ..V .■ « >, 'r' ■■ ‘V I ; w.in. ^ rang ƒ 55,- wotdt4 


vt, 
.' ■ ' i.>Vi .'.Vi i 

üptlé .4 »’^.v ^ 1 . ' , , 


9t i 

Opvertom 


itnStnipeïv^ 


enbg jNevering 


«aam: 

/I ■* ' ; 1 


l&SRtBJi .D0HdK<» tfaaMaMB4«a«4«4i;L4AaH)**>M**^*****B*««B**<*****'* 


wr - .^ ■ ‘. 


WH» 


r'<«3r>ïrA‘t> 
de vixrmtrxaop. 
',11 .•■ H > V IT 
\ ■* -■-«■iBa! 

i i:-;s<ïS 


n jACïöi^riwpöoiffl* 


. W. .Vlw .4 


\ •''7* 


. UdoT'*; 

'I 

: < '-ij 

f t"- - 'Cmm Wi t 9 -^t ? 04749-1728 • qirsbeek - Automobielbedrijf menc 5 bUrs bv. - Praviiupiaiewog 

-4 AUTOitoBfinaEDRijf . 

I Vii. R^k^eg^ootJ U -iteL 04499-33Ö0e UIJBStïé|1^j- Aü^Cj^l^Kl^Et^ÊDRIJFllOtB^ l>ETrr > dan mwrd-ooktój-ewsaa da katttorw tare^'tipar men«eauji^'M 

L ' ■ • ' Ian^ile G^annen^-Tfei*Ö43-6^ - • . , . 4 , .1 ; nrteran. Atstorvanj)!}t.Udi 6 iuE 58 ,l^djs. 
5 
■■ 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 20 februari 1992 • Pagina 29 .... ...... 


3r<=]£i'~S; 

pnjs è.78S'- ^ 

'iï^iwwp 


4 . 195 ? 


- -- 

Neem bijvoorbeeld de aanbiedingen in deze advertentie. 

Stuk-voor-stuk kwaliteitskeukens voor werkelijk vlijm¬ 
scherpe prijzen, Brugman geeft niet voor niets de laagste 
prijsgarantie èn 5 jaar kwaliteitsgarantie op uw keuken! 

Kom nu naar onze showroom en profiteer van deze 
speciale aanbiedingen, want laten we eerlijk zijn; 
teveel betalen voor uw keuken is toch wel het 
allerlaatste wat u zich wenst. 

LET OP! 

Alle aanbiedingen worden geleverd met: i 

i ^ KRANS- EN LICHTLIJSTEN | 

\ VERLICHTING k 

J H 4 CM DIK WERKBLAD L 

/ MET WATERKERING ‘ 

. ^ MENGKRAAN / 

'es SPOELBAK r 

0 GASKOOKPLAAT MET °f 

I ^ VONKONTSTEKING „bj 

^ AFZUIGKAP Non 

Po ELEKTRO-OVEN Akt 

^ W 160 LITER KOELKAST 

Deze aanbiedingen zijn geldig van 3 t^m 29 febnjan 1992. 


(o) 

_ . _ moiM 


■4-U.Xf 

^-ir 


6 . 29 S /2MKtH1 PLANO 

I Beige kunststof keuken, Uitge- 

voerd met diagonaal streepdessin. 

Afm. 280 X I 65 cm. Leverbaar in 5 verschillende kleu¬ 
ren . Kompleet met alle 
inbouwapparatuur. 
DESIGN MILANO 

/y I Strakke greeploze design keuken. 

Uitgevoend met horizontaal afgeronde deu¬ 
ren. Afm. 280 X 160 cm. Kompleet met hoge wand¬ 
kasten en alle in¬ 
bouwapparatuur. HIH M 
Normale pnjs 10.455,- 

AKTIEPRIJS FL. 


6 . 595 ? 


FORTISSIMO 

ƒƒ I Ahorn kunststof keuken. Uitge- 

voerd in verticaal postform met fraaie hout- 
nerfstructuur en antraciet-gnjze zijwandbekleding, 

Afm. 165 X 285 cm. Ook leverbaar in kunststof beu¬ 
ken. Kompleet met HV 
alle inbouwapparatuur. m 
Normale prijs I 1,945,- M m 

AKTIEPRIJS FL. # • W M 


irA»» 


Normale prijs I 1.625,- 

w^AKTIEPRIjS FL. 


7 . 495 ? 


ok leverbaar in kunststof beu- 

7 . 795 ? 
LET OOK OF ONZE 
ANDERE AANBIEDINGEN 

Deze advertentie 1$ ce klein 
om u at ons voordeei te tonen, 
in onze showrooms vindt u 
nog meer aanbiedingen. TEVENS BADKAMER. 
SHOWROOMS IN; 

alkmaar . BEVERWIJK 
CAPELLE A/D IjSSÊL 
•GRONINGEN - HEERLEN 
HOOFDDORP - LEEUWARDEN 
UTRECHT . ZOETERWOUDE 


Het verschil zit ’m écht niet alléén in de prijs! 

ALKMAAR*, Noorderkade I. 072-156793. AMERSFOORT, Amsterdamseweg 10, 033-613448, AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. ARNHEM, Venlosingel 17 (Woonboulevard ), 085- 
812112. BEVERWIJK* Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE a/d IjSSEL* Hoofdweg 46, 010-4585040, DEN BOSCH, Reitscheweg 38 (Meubelboulevard), 073-41 1595. DEN 
HAAG, Binckhorstlaan I 13, 070-3477985. DORDRECHT, Archimedesstraat 10, 078-146900. EINDHOVEN, Boschdijk 233, 040-452972. ENSCHEDE, Schuttersveld IB (Meubelplem), 053-337955. 
GOES, J.A. van der Goeskade 1,01 100-50255. GRONINGEN*, Peizerweg 82 (Meubelboulevard), 050-250553. HASSELT (B), Genkersteenweg 278, 09-321 1228787. HEERLEN*. In de Cramer 166 
(Woonboulevard), 045-754240. HOOFDDORP*, Kruisweg 785, 020-6533462. HULST, Absdaalseweg 19, 01 140-20080. LEEUWARDEN*, Franklmstraat 48 (Wmkelplein De Centrale), 058-130383, 
MUIDEN, Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP, Industnestraat I, 01865-3772. PEER (B), Baan naar Bree I2la (naast Meubelcentr. Heylen), 09-321 1634670 ROOSENDAAL, 
Stationsstraat 49, 01650-69852. SPIJKENISSE, Kolkplein 21 (Novicenter) 01880-18118. TURNHOUT (B) Gierlesteenweg 210, 09-3214438371, UTRECHT*, Hoilantlaan 14 (Meubelboulevard 
Kanaleneiland), 030-888471. VEENENDAAL, Kemreactorstraat 28. 08385-50025. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK* Hoge Rijndijk 195, 071-692086. ZUTPHEN, Gemtsenweg M (Woonboulevard 
Eijerkamp), 05750-17025. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. Muiden en Zutphen ook maandagmiddag geopend. Belgische vestigingen maandag geopend en dinsdag gesloten, 
ZONDAGMIDDAG GEOPEND; HASSELT (B), HULST (NL), PEER (B) en TURNHOUT (B). * Tevens badkamers. 


ELK MOMENlilS EEN GOED 


TOPPEN. 


r'i * f 


/ / 


Stoppen met roken moet u vooral niet te lang uitstellen. Dat moet u 
gewoon doen. Nu zullen wij de laatsten zijn die zeggen dot stoppen 
*tiakkelijk is. AAadr als de v/il er is, is de weg er ook. En juist nu mag u 
'^bp steun verwachten. 2b is er een speciaal 06-nummer geopend 
^ u kunt bellen voor hulp en advies. Dat nummer is 06 • 8339 
(40 cent p.m.). Verder zal Teleac vanaf 24 februari een cursus 


stoppen met roken uilzenden op TV. Bovendien organiseren de 
Kruisverenigingen, GGD's en Integrale Kankercentra stop-met- 
roken cursussen en andere stopoctiviteiten. Bij hen èn bij uw 
huisarts ligt overigens ook de speciale stop-met-roken folder klaar. 
Kortom, stoppen met roken kan elk moment. Moor als u het nü doet, 
dan zou u door weleens uw leven lang plezier van kunnen hebben. 

[ flflpig i 


' W'-w'Lv. 

t \V\ 


\N\ s ^ iiissilÉÉ^ 


Hennes & Mauritz. Mode waarin je jezelf herkent. 

Hennes & Mauritz vind je in Heerlen, Saroleastraat 14, tel. 045-71 69 08. 
TEGELS & SANITAIR 


GREVENBICHT, Houtstraat 5, tel. 04498-57629, dinsdag t/m zaterdag geopend, Dinsdag koopavond 


^Limburgs Dagblad 

m piccolo^ 


Voor méér resultaat! 


Als u ons voor 12 uur 
’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dog o 
in het Limburgs Dagblad. 


Bel 

045-719966 M->y 
s' 


V^v®4< 


\'V ' .. ■ -^i'r’ ' 


V' v^.<,^<- 


W'^X «x 


'' ' •• - s \ 


< v-y '< ^ 7'V^ I 

,^->' iy.^ 

Zj^c:^iyym 


71 i^lllll 
naar toe", zegt Pi^ en hij loopt er mete<^ qp af. Even later 

' ■ • • ' ... - ' .' ' ’v’ ' • '•-^‘ ’’ ■ . 

staan Piep en Ollie voor de slagerij. Er sik^at een groot bord 

: ■;'■■ ' •'• ' '^-r-. ■ ;- ,. .’3-' :•■ ,' ■ . . - :^ \ !,4 >■' ■ tw - / V '■ 3'V" 5; ' ..' - -'ri- 

'^.V,.,'. --.r ■ ''■::: ",-4 ■>•' ■: , .VV'Vv r‘.;,•■'•'■■ I - ■;'■ ■':'i ' ;■ 

"Slager Knak. Ouderwetse WbrsterQnal^r." "Bij slager Knak 

■ - *•• •.-'•i^ ; r-'"’ .' • ■ , • . ' . •'■ ■> • ■ '• < .■•■ ' . ■ \’ ' '• " .'I ' ■ '• . 

komt de'Woistmt 't dak" zégt Ollie. ^ ^ 

.. ... .' ■ , 

‘ Hoe zal^at aflopen? GaanPi^en Ollie achter de wtHSt 

aén? DatstaathiPl^en^iisénde Vi%géé^kle\^}tst^,l^ 


avontuur 


u ook dit 


Piep kijkt ortdK>og en Mj kau zikt o gefpven. 

Ppor de ludtt zwevai wel hcoide^Viorsten/gewone’ivnrs^ 


Wéar.; zou al die^ worst vandaan komen? 


zegt Piep. 

Maar'Ollie geeft ge^ antwoord. Hij ligt op de grc^ te 

'v- ' ■ ' ' ' ' - ‘i. ’ ■' V ■ ■••''•*■''’ •■' 

schuddebuiken van het lachen. "Vliegende w-w-'worst" hikt 


zegt piqp ernstig! "Koiöicp OlÜe, we gaan op 


betlachen. "Ollie", zegt Piep, ''Kijk nou eens goed, 't Ujkt wel 


i Piep, "ik kan 't wel zien. Die 


ts ±250 gr 41)69* wWi 

fS 


ïli > 
:5< >.v^ 


I? ï ^ ^ V ••^'^ 
•.•^i^WCwv ,vvV-^ l!?’* 


Nti'i^ët dubb^^^HI 

snelfüter,'pakii25trgr ^dtl^ 


Nu 20% extra gratis iahoUd 

Calvé mayonaise ,.. T ' 

pot è 500 ml X# 


lunten 


Grote 

ï;;verse kerseuvlaM 

■ ^±1050gr 0 27 cm. 


2^uws Meisie taBeTmarg^Htae 
kuipèSOOgr 


blik i 415 gr 
J "MTi W/ j ‘ ^ 

Biogard€met«»:èi^NbiM)f 1 


kalkoeja* töuro^do.^s loog; 

• .- ■■_. V ■ ■■■' - ' ■. -i,';X'. .-■ ■'•■■■ . ".■' 


-fries-tói 


tgloboei^okod 
grootMk75Gr^ ;> 
'’±,|iS 0 f[' .U; 4 iai 

*Yetsew<^ebölié3i 


koËemelk 


chocoladevla 
J- 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 20 februari 1992 # Pagina 32 


I DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 

I school in het kinderdorp 

JOAO PESSOA BRAZILIË 

Het comité Heerlen.vart SOS-Kinderdorpen zal in Joao Pessoa de bestaande kleuter¬ 
en lagere school uitbreiden. 

In de toekomst is de school ook bestemd voor de kinderen uit de sloppenwijken in 
de buurt van het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van deze kinderen te brengen is veel 
geld nodig. Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt daarom uW hulp. 

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN, 

KOOPT U SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOOR DE SCHOOL 

U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen, «r. 11.99.11.191 t.a.v. SOS- 
Kinderdorpen, schoolactie.(girorekening Rabobank: 10.30.856). Inlichtingen: Mevr. 
I. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Tel.: 045-412736. 
Alcohol en verkeer dat kün je niet maken. 
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van 
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen 
uitmaken of ze met een slok op gaan rijden. 

En wie durft er iets van te zeggen? 

Niemand toch... daar bemoei je je toch niet 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er weljaarlijks bijna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderea 
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE 
INSTAPPEN want 

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE 
NIET MAKEN 


VVN 


5J|58^ Veilig Verkeer Nederland 
Denk tijdig aan karnaval. Wij hebben een 
uitgebreid assortiment: 


ALS umu KIEZEN UIT 3 
VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, 
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN 
NEMEN MET MINDER... 

gel Saint ah Uteiitel «iniceM aoet 


.SPIRAL. Grimas 

Karnaval 

Schmink GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


Bedrag 
in handen 


5.000 48 mnd. 

10.000 60 mnd. 

15.000 60 mnd. 

30.000 72 mnd. 


Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve 
betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente 


150.95 
249.77 
366.84 I 16.1 
622.29 15.2 DOORLOPEND KREDIET 


Krediet U betaalt | Rente vlg. min. tar, Theor. Rente volgens Theor. 
limiet per maand [per mnd efl. jaarrente looptijd max.tenef looptijd 


11.000 220 1,145 

00 360 1.145 

M 500 1.11 

35.000 700 1,09 Elk bedrag tot 200.000 en 
andere looptijd mogelijk. 
Overlijdensrisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar. 


Geen informatie bij werkge¬ 
ver. Geen bijkomende kos¬ 
ten. Binnen een dag alles 
geregeld Goedkope tarie¬ 
ven. Vraag gratis advies. 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 -724132 


Wat WIJ van Woonboulevard Heerlen vinden? 
Ja, daar vraagt u ons wat... toen wij er voor 
het eerst kwamen geloofden wij onze eigen 
ogen niet. We hebben er een paar uur rond¬ 
gewandeld. De ene zaak is nog mooier 
dan de ander. En wat ons zo aantrekt 
is dat er ook zoveel keus is voor 
mensen van onze leeftijd. 

Maar ook voor het nieuwe huis van 
onze dochter hebben we veel moois 
gezien. Ze moet samen met dV man 
maar eens gauw hier gaan kijken." 
u 


'U 


# I 


f' 


Zo'n Woonboulevard. 

Waar vind je die? 

Natuurlijk in Heerlen. Een paar auto- 
minuutjes buiten de stad parkeert u 
praktisch- naast de deur van het 
grootste en kompleetste woon- 
winkelparadijs van Nederland. 

Wat u ook zoekt voor binnen 
of buiten, welke smaak ook de 
uwe is... Woonboulevard Heerlen 
heeft 't. Altijd. — 
'V' r ' 

^ ï- 


Smaken verschillen. 

Dus ons aanbod ook. 

De één kiest modern, de ander 
klassiek. De één wil eiken, de ander 
geloogd grenen. Zij neemt gebloemde 
gordijnen, hij geeft de voorkeur aan 
effen. De één zus, de ander zo 


allemaal vinden ze wat hun hartje 


begeert. Op de smaakvolste 
Woonboulevard van Nederland 


natuurlijk. 


■ 
KWANTUM 


'i 

m 
Ü^^IONrE^ 


... — — 

T» '.«in * 


iIUE.RJlWS_J? 


g l.r/ ry fM\ 

r ApnmjggARgw 
t 


Even gezeHIg zitten... 

In Lunchroom Restaurant 'In den 
Heerlyckheit' kunt u genieten van een 
heerlijk kopje koffie, een drankje, een 
vers broodje of een stukje vlaai. I KELLERHUIS 

Topkwaliteit in 
keukens en service. 


)REAM 5 


Uitgeslapen slaap- 
kamerniode voor 
jong en minder jong. 


Prima winkels voor 


tapijt en gordijnen. 


Wücs^jiu:ml\ jauleiükrie 


keukens en badkamers 

De grootste kollektie 
keukens en bad¬ 
kamers. 

carpet-tand 


Euro|»'s grootste 
tapijtspedalist 


H o U S El 


»o« uw ,pwK»nli|lw- IwKuil 

Grootste speciaalzaak 
in fauteuils 
200 modellen. .wlr%dr%p^lHl. 

wtf%i II Bifjkiim 

ini E BVmkBIlLfli 


LEENBAKKER 


Daar hou je ‘n leuk 
huis aan over! 


jSPEC lA tlST lNZI TMEUBELENr 

Ais ook de prijs 
belangrijk is!! 


I Slaapkamer SprciaaUakf nj 

Gelukkig heeft 
'Oase' meer dan 100 
slaapkamers. 
Een bank van Perida. 
Je mooiste plelge op 
aaide. .^^OLS 
Doe het samen met 
Gamma. 


Internationale kollektie 
designmeubelen in 
manou, rotan en pitriet. 


De voordelige, 
komplete do?-het- 
zelf-spedalist. 
Wonen op 
mooist. 

De specialist voof 
geloogd én blank 
grenen. ^ 

VAN Of N KOMMfR ^ 

Kreativiteiten 

aandaètvoorne' 


Interieurmogelük- 
heden zonder 
grenzen. - 


stetrvoJk metalen 

Sfeervolle zit- en 
woonkamer- 
meubelen met een 
romantisch tin^e. 


KWANTUM 


WAAIIOM ZUUEN WE DUUSOOef 


Woonplezier begint 
hier. 


Bedrijventerrein 


'In de Cramer' 


^^^vlOhTËL ISandersl 


Heerlen-Noord. 


j Ekc1u>i«I en bctulbur zithomlorl | 

Exdusief en betaal¬ 
baar zHkomfort 


'.'r- .«a-* U treft 't bq Sanders. 


Trend en kleur in i* 

eigen interieur- 


s . 


Spreekuren voor 
(ex-)pendelaars tussen 
Nederland en België 

Pendelaars, ex-pendelaars en andere 
belanghebbenden die informatie wensen over 
de op hen van toepassing zijnde regelingen 
betreffende de sociale zekerheid en de 
bijzondere regelingen voor grensarbeiders, 
kunnen elke eerste en derde vrijdag van de 
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank, 

district Maastricht, Gaetano Martinolaan 75. 

« 

Medewerkers van het Bureau voor Belgische 
Zaken te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 
* 14.00 uur aanwezig om u alle gewenste 

. inlichtingen te verschaffen. 

Voor de behandeling van persoonlijke 
problemen dient u alle bewijsstukken en andere 
papieren mee te brengen. 

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: 
tel. 043-821600. 


Vlechtersbedrijf Akkoord 

Boschstraat 27, Brunssum 

zoekt met spoed 

ERVAREN IJZERVLECHTERS 
HULP-IJZERVLECHTERS 
LEERLING-IJZERVLECHTERS 

Sollicitatie na telefonische afspraak 

045-254592 tot 13.00 uur 012 ? 


KWALITEIT 
i|/./nj/>ujg5Da^Wac/ 

^ piccolo^ 


Gl 


GAK 


DISTROSKANIOOI! MAASTRICHT ARTSENllSTRAAT 5 

Met ingang van 25 februari 1992 i$ de afdeling 
Werkloosheidswet van ons districtskantoor en het 
Correspondentschap, Theodoor Schoepkensstroot 
36, Maastricht, gevestigd op een nieuw adres: 

Goetono Martinolaan 75 

6229 GS Maastricht (nabij het MECC) 

tel.nr. 043-824242 

In verband hiermee zal de afdeling Werkloosheidswet op 
vrijdag 21 februari 1992 en maandag 24 februori.l 992 
niet bereikbaar zijn. 

De voor deze dagen gemaakte afspraken in verband met 
pjiet inleveren van werkbriefjes en het indienén van een 
aanvraag om werkloosheidsuitkering gaan gewoon door. 


TAXATIES^^jjfjiïS 

VENDUHUIS DICKHAUT ö» 


o 

UÜ 

I 

QC 

< 

CQ 


VEILINGEN 


ROEREND GOED 

BREDESTRAAT 23/23A - 6211 HA MAASTRICHT - TEL. 043-213095 

VEILING 

van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK en CURIOSA 
op maandag 24 februari om 19 uur op bovenvermeld adres, 
t.o.v. mr. C. Smeets, notaris te Maastricht, uit diverse nalatenschappen 
o.m. van dhr. K. Stevens te Maastricht, alsmede uit particulier bezit. 


i 


Meubilair: L.XVI cilinderbureau, Bied. Limburg¬ 
se kast, Luikse commode, W III stoelen, tafel, 
commode, vitrinekast, handwerktafeltje, enkele 
Mechélse meubelen. 

Klokken: Maastrichts staand horloge, art deco 
staand horloge, pendules. 

Tin/koperwerk: divers tafelgoed eii vaatwerk. 
Zilver/goud: theeservies, tafelbestek, schep- 
werk, siergoed, enkele gouden ringen. 

Tapijten: Afghaan, Baloudj, Ramadan, Heriz, 
Kaschan, Kashmir, Meshed, Shiraz, Tebriz. 

Porseleln/aardewerk: Gouda, Hummel, Hut- 
schenreuther, Limoges, Napels, Rosenthal, 
Sphinx. 


Archeologie: N-Afrikaans kannetje, pre-Colum- 
biaans beeldje. 

Schilderijen: o.a. van Aanholt, Eberhard, Mar¬ 
cel Caron, Du Pré, Franquinet, Hollman, Hul, 
Jaartsveld, van Kregten, W. Klijn, Kromjong, Ch. 
Leickert, van Lith, J. Mels, E. Moll, omgeving D. 
Teniers, Tielens. 

Aquarellen, tekeningen, grafiek: Ch. Eyck, 
Hul, Jonas, H. Kooien, Nefkens, Klement. 
Enkele ikonen. 

Varia: verguld en verzilverd tafelbestek, herts¬ 
hoornen bestek, schilpad doosje, ivoren, an¬ 
sichtkaarten, spiegels, lampen, apothekers- 
weegschalen. 

Kristal/glas: gebruiks- en siergoed, o.a. Cristal- 
unie en Val St. Lambert-. 


Kijkdagen: 22 en 23 februari van 14 tot 17 uur op bovenvermeld adres. 
Afhalen: na de zitting en dinsdag van 11 tot 16 uur. 


Volgende veiling: 6 april. Inbreng: vanaf 27 februari tot uiterlijk 26 maart. 


I 

I 


KWALITEIT 


BETROUWBAARHEID 


KWALITEIT - BETROUWBAARHEID