Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formatsv$2- 


1 


onderdag 2 april 1992 


5 


a 


Weggemoffeld 


74e jaargang nr. 79. 


•tgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


DOOR HANS TOONEN _ 


^UPPERTAL/AMSTELVEEN - De Duitser 
Trerd Adolf Dörner in Wuppertal wil voor¬ 
goed schuilen in Nederland omdat hij zich al 
Maandenlang bedreigd voelt door (neo-) 
Nazi’s en stad- en streekgenoten die vreem¬ 
delingen haten. Sinds Dörner, 51 en murw, 
eind vorig jaar zwaar mishandeld is, vreest 
hij voor zijn leven. 

In de ogen van zijn flat- en buurtbewoners is 
Pörner een ’Hollandisches Schwein’ en 
'Nestbeschmutzer' nu hij als afdelingsvoor¬ 
zitter van de 'Nederlandse Bond in Duits¬ 
land’ in Wuppertal, Solingen en Remscheid 
Pleit voor een betere integratie van Neder¬ 
landers, wonend en/of werkend in Duitsland. 


Zestig miljoen 
Mensen bedreigd 
et hongersnood 

USSEL - De Europese Com- 
s ie wil snel voor een half mil- 
1 gulden extra voedselhulp 
^Afrika sturen ter bestrijding 
** de ernstige hongersnood in 
den rond de Sahara en in de 
5r n van Afrika. Het dagelijks 
iuur van de EG vreest dat 
dgersnoden in Afrika, L^tijns- 
^rika en Azië 60 miljoen 
dsen bedreigen. Daardoor zou 
Politieke stabiliteit in een 
lal landen kunnen worden 
ijnd. 

.£.-..3 commissaris Marïn 
*t de situatie van hongers- 
°d in Afrika vertrouwd, maar 
huidige voedselschaarste is 
^rwacht en van een dramati- 
I* 6 omvang”. 

• extra voedselhulp is in om- 
l 8 vergelijkbaar met 800.000 
graan en komt bovenop de al 
de EG voor dit jaar gereser- 
r de 1,4 miljoen ton hulp. 
^mee wordt in ongeveer een- 
r de van de totale behoefte 
° r zien. Van het nieuwe hulp- 
^gramma, dat nog moet wor- 
goedgekeurd door het Euro- 
Parlement en de EG-minis- 
profiteren met name 
bia, Soedan, Etiopië en Zim- 
te. Ook Peru, Cambodja, de 
den en Burmaanse vluchte- 
h staan op de EG-lijst voor 
P- 


Duitser zoekt 
schuilplaats 
in Nederland 

Van de 160.000 Nederlanders in de Bondsre¬ 
publiek wonen er meer dan vijfduizend in 
het Bergische Land, de streek tussen Dort- 
mund en Essen. 

Momenteel spant de voorzitter van de 'Ne¬ 
derlandse Bond in Duitsland’, Ger Looijen 
(67) in Mülheim aan de Roer, zich in om de 


getreiterde en afgeranselde Duitser onder¬ 
dak te verlenen in de Nederlandse grens¬ 
streek met als voorkeur Venlo. 

Hoewel de Nederlandse ambassadeur in 
Bonn, Jan G. van der Tas, ere-voorzitter is 
van de in 1921 opgerichte 'Nederlandse 
Bond’ durft het bestuur deze affaire van 
vreemdelingenhaat niet door te schuiven 
naar dit diplomatieke niveau. Looijen, in 
1940 zelf slachtoffer van de Gestapo, legt uit: 
„Het slachtoffer Dörner is een Duitser. En 
statutair is vastgelegd dat wij ons niet men¬ 
gen in politieke kwesties.” 

Zie verder pagina 7 

• De martelgang van 
een goede Duitser 


Uitstel besluit 
werkvoorziening 

PAGINA 13 


'Muziekonderwijs 
Limburg puinhoop' 

PAGINA 16 

De schatten van 
een 'grauwe' streek 

PAGINA 29 


Mare Luypers 
verbijt de pijn 

PAGINA 20 

Gevoelig verlies, 
voor Cruijff 

PAGINA 20 

Frans Maassen 
ontwijkt risico 

PAGINA 21 Fmax 11 9 C min 2- C 


end onbestendig 

Uitgestrekt lagedrukge- 
^ bepaalt al dagenlang het 
* boven onze omgeving en 
*,dat ook vandaag. Van¬ 
zijn er in opklaringsge- 
e u mistbanken ontstaan 
Vr ij vlug in de ochtend 
oplossen. Na het optrek- 
v an die mistbanken ont- 
J 1 weer stapelwolken die 
^ middag het buiensta- 
bereiken en er valt 
gelijk een bui. Er is een 
tot matige wind uit 
estelijke richtingen, 
er vandaag ook zonnige 
fen zijn loopt het kwik 
‘ddag op tot 11 graden 
M *alt ’s nachts naar 2 gra- 

Verdere informatie be- 
e hde het weer in Limburg 
. bellen 06-91122346. 
^ÖAAG: 

°1>: 07.11 onder: 20.15 

op: 06.26 onder: 19.54 
EN: 

07.09 onder: 20.17 
op: 06.43 onder: 21.08 


Nederlandse leger 
verder inkrimpen 


5 Kosten gezondheidszorg drukken door zelfzorg patiënten ’ 


Steeds meer chronisch zieken 


DEN HAAG - Het aantal 
chronisch zieken in ons land 
neemt enorm toe. De wacht¬ 
lijsten voor een behandeling 
in een ziekenhuis worden 
steeds langer. Daarom moeten 
chronisch zieken meer hulp¬ 
middelen en medicatie krijgen 
om hun ziekte zoveel mogelijk 
zelf te behandelen. Dit is de 
belangrijkste conclusie uit het 
rapport 'Chronische ziekten in 
het jaar 2005: scenario’s voor 
beleid’, dat vandaag wordt ge¬ 
presenteerd door de Stuur¬ 
groep Toekomstscenario’s 
Gezondheidszorg (STG). 

In Nederland zijn er 1,5 miljoen 
mensen die aan een chronische 
ziekte lijden. Het gaat hier om reu¬ 
ma- en suikerpatiënten, en om men¬ 
sen die astma, bronchitis of een 
longziekte hebben, de zogenoemde 
cara-patiënten. Deze chronische 
ziekten zijn niet te genezen. De li¬ 
chamelijke beperkingen worden in 
de loop der jaren alleen maar erger. 

Volgens prof. dr A. Casparie, voor¬ 
zitter van de scenario-commissie 
'chronische ziekten’ is de ernst van 
chronische ziekten jarenlang onder¬ 
schat. „Neem bijvoorbeeld suiker¬ 
ziekte. De kwaal op zich is niet zo 
ernstig, maar de ziekte brengt wel 
levensgevaarlijke complicaties met 
zich mee.” 

Kosten 

Volgens het rapport zal het aantal 
chronisch zieken als gevolg van de 
vergrijzing de komende jaren met 
20 tot 25 procent stijgen. Op dit mo¬ 
ment leggen de 1,5 miljoen chro¬ 
nisch zieken een behoorlijk beslag 
op de uitgaven voor de gezond¬ 
heidszorg. Tien tot veertig procent 
van de totale kosten van de gezond¬ 
heidszorg wordt besteed aan de 
behandeling en verzorging van 
chronisch zieken. 

Casparie vindt dat het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Cultuur (WVC) meer geld moet in¬ 
vesteren in hulpmiddelen en medi¬ 
catie, zodat chronisch zieken zich 
zoveel mogelijk zelf kunnen behan¬ 
delen. 

Op de lange termijn werkt een der¬ 
gelijk systeem kostenbesparend. 
Uiteindelijk zullen er minder men¬ 
sen in het ziekenhuis terecht ko¬ 
men. Maar op dit moment moeten 
er voor zelfmedicatie van chronisch 
zieken nog programma’s worden 
ontwikkeld en daar is geld voor no¬ 
dig. 


(ADVERTENTIE) 
verft 


PARK 


Only by mode centre 

CARITA 

Amorsptein 16-17, Maastricht-City 
Kleine Staat 6, Maastricht-City 
Saroleastraat 3, Heerten-Ctty 


Zakenlunch 

Even snel lunchen in het 
parkrestaurant. 

★ 

Uitstekende kwaliteit. Licht. 
Privacy en op tijd. 

★ 

Tel. 045-713846 

★ 

-PULLMAN- 

GRAND HOTEL 

***** 

Heerlen 


Hoop op snel van kracht worden voorstel 

Kamer akkoord met 
euthanasieregeling slechts 3 dagen geldig 


Herenkostuums 

In zuiver wollen en wol/trevira kwaliteiten. 
Diverse modellen en kleuren. 
Normaal ƒ 498,-- 


DEN HAAG - Het kabinetsvoorstel 
om euthanasie en levensbeëindi¬ 
ging van wilsonbekwamen te rege¬ 
len, heeft gisteren de volledige 
steun van CDA en PvdA gekregen. 
Alle andere fracties, die overigens 
een minderheid vormen, verwerpen 
het voorstel. CDA en PvdA hebben 
goede hoop dat het voorstel nog de¬ 
ze kabinetsperiode rechtskracht 
krijgt. 

Het voorstel behelst in grote lijnen 
een handhaving van de bestaande 
euthanasiepraktijk: euthanasie 

blijft strafbaar, maar artsen die zich 
aan zorgvuldig omschreven eisen 
en procedures houden en binnen de 
jurisprudentie van de Hoge Raad 
blijven, mogen er vanuit gaan dat 
zij niet vervolgd zullen worden. 

Nieuw is dat ook de levensbeëindi¬ 
ging van wilsonbekwamen (zoals 
comapatiënten en geestelijk gehan¬ 
dicapten) die in een stervensproces 
verkeren, onder dezelfde meldings- 
procedure als die voor euthanasie 
wordt gebracht. Het correct volgen 
daarvan wordt echter geen vrijbrief 
voor ontslag van rechtsvervolging. 


Integendeel, het beëindigen van 
een leven van iemand die wilsonbe¬ 
kwaam is, blijft in het wetboek van 
strafrecht gehandhaafd als moord. 
En iedere arts die het leven van een 
wilsonbekwame beëindigt zal in 
principe op grond van die beschul¬ 
diging worden vervolgd. 

Vervolgens is het aan de rechter om 
te beslissen of een arts in een ge¬ 
rechtvaardige noodtoestand heeft 
gehandeld, op grond waarvan hij' 
kan worden vrijgesproken. 

De nieuwe regeling beoogt de pro¬ 
blematiek uit deze stiekeme en on¬ 
controleerbare sfeer te halen, en 
jurisprudentie uit te lokken van de 
Hoge Raad. 

WD, D66, Groen Links en de klein- 
rechtse fracties SGP, RPF en GPV 
verwerpen de kabinetsvoorstellen. 
SGP en RPF willen een algeheel 
verbod op euthanasie omdat vol¬ 
gens deze partijen niet de mens 
maar God beschikt over leven en 
dood. WD, D66 en Groen Links, 
vinden dat euthanasie onder voor¬ 
waarden, aan de hand van een wet¬ 
telijke regeling, uit de strafbare 
sfeer moet worden gehaald. 0 Johan Cruijff 

Prima avondje 
Ajax en 
Feyenoord 

HEERLEN - Feyenoord en Ajax 
hebben uitstekende vooruitzichten 
om de finale van respectievelijk het 
Europacuptoernooi voor bekerwin¬ 
naars en de Uefacup te bereiken. De 
Rotterdammers hielden AS Monaco 
in eigen huis op 1-1, terwijl Ajax bij 
Genua met de volle buit (2-3) aan de 
haal ging. Over twee weken volgen 
de returns in Nederland. 

Honderden 

verdachten 


vrijuit 


DEN HAAG - Tussen de drie- en 
vierhonderd verdachten zijn vorig 
jaar bij het Gerechtshof in Den 
Haag vrijuit gegaan omdat de ver- 
volgingstermijn van twee jaar was 
overschreden. Het Openbaar Minis¬ 
terie werd daarom door het hof niet- 
ontvankelijk verklaard. In de be¬ 
treffende zaken kunnen de verdach¬ 
ten niet meer worden vervolgd. 
Volgens Justitie gaat het om 'lichte’ 
strafzaken waar geen slachtoffers 
bij vielen en waarbij in een groot 
aantal gevallen door de politierech¬ 
ter korte onvoorwaardelijke of 
voorwaardelijke celstraffen waren 
opgelegd Afgelopen zomer werd 
bekend dat 45 verdachten vrijuit 
gingen omdat hun strafzaak al meer 
dan twee jaar oud was. 

(ADVERTENTIE) 


Mexx 0 Soldaat eerste klasse 
Anita Landkroon, haar 
verloofde korporaal Frank 
Escalente en mascotte vlak 
voordat zij met z’n drieën 
per trein naar Joegoslavië 
vertrekken. Vanaf de 
legerplaats ’t Harde 
vertrokken gisteren bijna 
vijftig militaixen, het 
merendeel dienstplichtigen, 
naar de Kroatische 
hoofdstad Zagreb. Het 
Nederlandse detachement, 
in totaal ruim 270 mannen 
en vrouwen, zal daar de 
verbindingen verzorgen 
van de VN-vredesmacht, die 
de vechtende Kroaten en 
Serviërs moet scheiden. 

Foto: ANP 


Only by mode centre 

CARITA 

Amorsplem 16-17, Maastricht-City 
Kleine Staal 6. Maastricht-City 
Saroleastraat 3, Heerlen-City 


ELECTRO 

Ijzerwaren 

Jongen b.v. 

| Valkenburgerweg 8, 

Heerlen 

« /V | / Streeperstraat 7, 

\ |/\| / Schaesberg 

V Rumpenerstraat 21A, 
Brunssum 

(Brunssum: maandags geslolen) imburgs agblad 


de duidelijke krant 
Nü twee weken gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: (ADVERTENTIE) 


Telefoon: (voor controle bezorging) 

giro banknummer: 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij ^en acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef)-abonnernent gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


Voordeelprijs: 


298 ,- winkel je 


je plezier! 


•Gebruik de Schunck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen 


Vanaf vandaag bij de 
Zuidlimburgse 

DEALERS De nieuwe Vento 


of bel gratis 06-0229911 


8 710404 400017 * 


limburgs dagblad kunst 


uit de kunst 


co 


DOOR JOS fRUSCH 

De presentatie van de eerste cd 
van de Koninklijke Harmonie 
van Thom. Met enige verbazing 
moest ik vorige week zaterdag in 
Venlo constateren dal dit prach¬ 
tige harmonie-orkest nu pas. 
anno 1992, zijn eerste compact 
disc heeft uitgebracht. Natuur¬ 
lijk zijn 'De Bokken' al vele ma¬ 
len eerder op de geluidsdrager 
vastgelegd, maar het betreft alle¬ 
maal langspeelplaten, die date¬ 
ren uit een periode dat de cd nog 
in de kinderschoenen stond. 

Merkwaardig eigenlijk hoe snel 
we vertrouwd zijn geraakt met 
dit geavanceerd audio-feno- 
meen. Amper tien jaar geleden 
moesten we ons nog behelpen met 
grote schijven van kunsthars en 
polyvinylchlonde, die altijd 
kraakten door hun antistatische 
lading en waarvan het gaatje zo 
klein was, dat er na verloop van 
tijd van die grote duimen op de 
plaat verschenen omdat het zo’n 
friemelwerk was ze over het pm 7 
netje van de grammofoon te 
schuiven. De cd heeft de platen- 
markt volledig veroverd en zal 
op zijn beurt ongetwijfeld wor¬ 
den afgelost door de LaserDisc 
en de opneembare schijf, waar¬ 
van het Mini-Disc-sysleem van 
Sony alweer de nieuwste expo¬ 
nent is. Want ook op audio- 
gebied is stilstand achteruit¬ 
gang. 

Al zijn vele muziekliefhebbers het 
met deze fabrikantenwijsheid 
niet eens. Zij verlangen terug 
naar de levende klank van de 
analoge opname en verwerpen 
de cd omdat de DDD-kwaliteit 
kunstmatig aandoet en de tech¬ 
niek tussen de muziek en het oor 
is komen te staan. 

Maar aangezien niet iedereen 
zulke puristische eisen stelt aan 
het geluid en het gemak de mens 
dient, maakt de cd-handel gou¬ 
den tijden door. Zelf kreeg ik 
vorige week behalve de cd van de 
harmonie van Thorn nog vier 
nieuwe uitgaven op mijn bu¬ 
reau. En dan te bedenken dat 
deze krant - met uitzondering 
van de poppagina - niet over 
een cd-rubriek beschikt. 

Nu was de compact disc met ac¬ 
cordeon muztc/c van Jan en 
Zwaan waarschijnlijk een prac¬ 
tical joke’ van een collega, maar 
toch; hij lag er. Naast Franse 
blaasmuziek uit Thorn en Mexi¬ 
caanse klanken uit Maastricht, 
waarvoor de groep Serenata 
Mexicana verantwoordelijk was. 
En naast een bijzonder stukje 
passiemuziek, uitgebracht door 
Dureco: het oratorium 'Das Suh- 
nopfer des Neuen Bundes' van 
Carl Loewe, een Duitse compo¬ 
nist uit het begin van de vorige 
eeuw Een prachtig werk, dat een 
waardevolle aanvulling vormt 
op het door Johannes en Matt- 
heus beheerste passierepertoire. 

En tenslotte de cd met enkele pa¬ 
relend gespeelde variaties van 
Mozart door de jonge Duitse pia¬ 
niste Heidrun Holtman. die mor¬ 
genavond concerteert in het con¬ 
servatorium van Maastricht. 
Typisch Duits, deze 'grundliche 
manier’ om de pers te informeren 
over een optreden. En natuurlijk 
ook een beetje agressief. Maar 
heel wat anders dan de aanpak 
van de organisatoren van het 
Proms Concert in Kerkrade. die 
wisten te vertellen dat de nieuw¬ 
ste cd van pianist Jan Vayne een 
juweeltje moet zijn. Tenminste 
dat hadden ze van horen zeggen. 

Maar omdat 'horen' in dit ver¬ 
band toch betrouwbaarder is 
dan ’horen zeggen’ heb ik die in¬ 
formatie maar gelaten voor wat 
ze is. Per slot van rekening zijn 
er ook mensen die van de cd’s 
van ’meesterpianisten’ als Ri- 
chard Clayderman of Laurens 
van Rooyen helemaal week wor¬ 
den... 


Jan Vayne en Gerard Joling de grote publiekstrekkers 

Promconcert Kerkrade 

* 

zit vol verrassingen • Pianist Jan Vayne, een van de trekkers van het Promconcert 


DOOR JOS FRUSCH 


KERKRADE - „Wel mooi, 
maar te klassiek, te moeilijk.” 
Directeur Annemarie Schip¬ 
per van het Wijngrachttheater 
evalueert het Promconcert 
van vorig jaar alsof ze in een 
zure appel bijt. Het Kerkraads 
Cultureel Centrum en het 
Limburgs Symfonie Orkest 
hebben de geschikte formule 
voor dit populair klassiek con¬ 
cert nog niet gevonden. Voor 
de derde editie heeft men ge¬ 
kozen voor samenwerking 
met het befaamde Metropole 
Orkest en de publiekstrekkers 
Jan Vayne en Gerard Joling. 
Vorig jaar bleef het jongere 
publiek massaal thuis, met de 
nieuwe aanpak hoopt de orga¬ 
nisatie ook deze doelgroep te 
bereiken. „Maar het moet geen 
popconcert worden,” vindt 
Schipper. Ze wil met haar op¬ 
zet het midden houden tussen 
Londen (klassiek) en Antwer¬ 
pen (pop), plaatsen die een tra¬ 
ditie hebben opgebouwd met 
deze muzikale happening voor 
het grote publiek. 

Het LSO en het Metropole Orkest 
zorgen - afzonderlijk, gezamenlijk 
en met solisten - voor de body van 
het programma. Marcel Peeters en 
Manuel Speth hebben de arrange¬ 
menten gemaakt en ook het BRT- 
archief leverde enkele bijdragen. 
Dat laatste staat in verband met de 
aanwezigheid van Fernand Terby, 
de vaste dirigent van het Filharmo- 


1992. 


nisch Orkest van de BRT, die het 
Proms Concert in de Rodahal op 5 
juni gaat leiden. Vooral de uitsmij¬ 
ter, een vijftien minuten durende 
orkestrale medley uit de Sound of 


Music en de Fuga voor orkest van 
Victor Legley vindt de Belgische 
maestro muzikale snoepjes, die het 
goed zullen doen bij het publiek. 
Annemarie Schipper wijst met na¬ 


me op de grote variatie in het pro¬ 
gramma: Joling met zijn popsongs 
(met natuurlijk No more Bolero’s), 
pianist Jan Vayne met zijn piano¬ 
solo’s - „Hij is heel populair bij de 
dames om zijn lange haren,” weet 
de directeur, „en hij kan ook nog 
mooi piano spelen.” - en zangeres 
en presentatrice Miranda van Kra- 
lingen met haar aria’s en liederen 
uit opera (Mio babbino Caro van 
Puccini), operette (My Fair Lady), 
musical (Les Miserables) en jazz¬ 
repertoire (The way he makes me 
feel). Rob Faase van het LSO atten¬ 
deert op de verrassingen in het pro¬ 
gramma: „Zo beslist pianist Jan 
Vayne ter plekke wat hij gaat spe¬ 
len. Dat is hem als virtuoos impro¬ 
visator wel toevertrouwd,” aldus de 
publiciteitsmedewerker. „En con¬ 
certmeester Gil Sharon gaat bege¬ 
leid door het orkest een prachtige 
compositie spelen die bestaat uit 
Jiddische liederen. Perlman heeft 
het werk op de plaat gezet, het is 
echt een juweeltje.” 

De Rodahal zal voor deze gelegen¬ 
heid mooi worden aangekleed, weet 
de directeur nog te melden. „Het 
moet iets zonnigs hebben, net alsof 
het concert buiten gegeven wordt. 
En het podium met die twee orkes¬ 
ten zal er beslist indrukwekkend uit 
gaan zien,” voorspelt ze. 

Voor het Promconcert van 5 juni 
geldt een eenheidsprijs van 35 gul¬ 
den. Dat betekent: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Ook daar¬ 
mee willen de organisatoren het in¬ 
formele karakter van het concert 
onderstrepen. Kaarten kunnen niet 
alleen worden gekocht in het Wijn¬ 
grachttheater van Kerkrade, maar 
ook in de schouwburgen van Heer¬ 
len, Maastricht en Sittard en in alle 
VVV-bespreekburo’s. 


’Nacht Moeder’, dialoog 
over levensproblemen • Maria Kapteyns en Els Eymaal in ’Nacht Moeder’. 


DOOR MYAMAAS 


HEERLEN - Een dialoog 
van Els Eymaal en Maria 
Kapteyns, in een vertaling 
van Jos van Gorp onder re¬ 
gie van Jos Prop. Zaterdag 
25 april brengt de Stichting 
Volkstheater Heerlen in de 
kleine zaal van de Heerlen- 
se Stadsschouwburg de 
première van ’Nacht Moe¬ 
der’, geschreven door de 
Amerikaanse auteur Mars¬ 
ha Norman. De wereldpre¬ 
mière vond december 1982 
plaats, Norman veroverde 
daarmee de Pullitzerprijs 
voor het beste drama. 

Het stuk speelt in een woonkeu¬ 
ken en handelt over levenspro¬ 
blemen, communicatiestoornis¬ 
sen tussen mensen. Een dochter 
vertelt haar moeder dat ze zelf¬ 
moord gaat plegen. Het ligt voor 
de hand dat de moeder ontzet is, 
ze probeert ‘haar daarvan . te 
weerhouden. Dat is echter niet 
de bedoeling van de dochter, zij 
heeft haar besluit genomen, 
maar wil enkel voorkomen dat 
haar moeder met een complex 


achterblijft. De twee vrouwen 
benaderen het probleem vanuit 
tegenstrijdige invalshoeken. Dat 
ouders levenslang met schuldge¬ 
voelens blijven kampen als een 
kind zelfmoord pleegt, is alge¬ 
meen bekend. „Het gaat in deze 
dialoog evenwel niet om de 
vraag ’doet ze ’t of doet ze ’t 
niet’,” zegt de regisseur. „Men¬ 
sen moeten verder kijken dan ’t 
verhaal. Het heeft alles te maken 
met tekorten in de menselijke 
communicatie, die schade kun¬ 
nen aanrichten en tot breuken 
leiden ” 


Els Eymael speelt de moederrol. 
Eymael: „Zij is een egocentri¬ 
sche vrouw, die steeds aan zich¬ 
zelf denkt, niet aan de ander. Dat 
vond ik aanvankelijk wel moei¬ 
lijk, je wilt als moeder immers 
altijd voor je kinderen het beste. 
Maar het harde gegeven heeft 
realiteitswaarde en voor mij is 
het toch ook weer spannend als 
ik die rol kan waarmaken." 
Maria Kapteyns is van ’Jessie’, 
de dochter, gaan houden door 
zich in haar situatie te verplaat¬ 
sen. „De toneelfiguur is van mijn 
leeftijd, begin veertig. Sommige 


mensen hebben zo’n pech in hun 
leven, door erfelijkheid, milieu, 
ziekte, de situatie waarin ze zijn 
opgegroeid, dat ze alle contacten 
missen of er zich voor afsluiten. 
Essentiële dingen uit de jeugd 
van haar dochter vertelt de moe¬ 
der haar niet. De tragiek van Jes- 
sie is, dat ze aan epilepsie lijdt, 
een mislukt huwelyk achter de 
rug heeft en een kind dat ook 
niet met anderen kan omgaan. 
Jessie lijkt voor mislukking ge¬ 
boren. Bij haar moeder vond, en 
vindt, ze geen steun. Dat Jessie 
al tien jaar met zelfmoordplan¬ 
nen rond loopt, ontgaat de 
vrouw. Ze wil alles maar opper- 
vlakkig-gezellig houden. Jessie’s 
zoon onttrekt zich aan zijn situa¬ 
tie door, als crimineel, wraak te 
nemen op de buitenwereld. Bij 
Jessie komt de reaktie op een 
andere manier. Als iemand zelf¬ 
moord pleegt, vraagt zijn omge¬ 
ving zich altijd af 'waarom?' Ze 
begrijpen het niet. Dat wordt in 
dit stuk duidelijk gemaakt zon¬ 
der iemand te veroordelen,” al¬ 
dus Kapteyns. 

Jos Prop koos voor dit stuk om¬ 
dat hij grote(re) produkties met 
kleine(re) wil afwisselen. Boven¬ 
dien was hij van de probleem¬ 
stelling gecharmeerd, hij had er 
affiniteit mee. Uiteraard kon hij 
voor zijn produktie kiezen uit 
een groot aantal actrices. Die 
keuze heeft te maken met de 
kwaliteit van de acteurs, hun ge¬ 
schiktheid voor een bepaalde 
rol, maar ook met praktische za¬ 
ken als beschikbaar zijn op tijd¬ 
stippen van voorbereiding, repe¬ 
tities en uitvoeringsdata. ’Nacht 
Moeder’ wordt ook gespeeld op 
26, 29 en 30 april en 1 en 2 mei, 
telkens om 20.30 uur. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 

Dtr*ctio: 

mr. F.A.M. van Hellemondt 
K J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Tolofoon: 

Abonnementen 
Advertenties 
Algemeen 

Piccolo-advertenties 


045-739881 

045-739886 

045-739911 

045-719966 

045-739204 

045-739364 

045-739264 


Fax: 

Advertenties 
Algemeen 
Redactie 

Bankon: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 

Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Bnrnssum 045-256363 

6eleen 046-746868 

Heerten-Centrum 045-717719 

Kerkrade 045-452932/455506 

Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
oer maand ƒ 27,45 

ƒ 82,35 


ƒ 28,45 
ƒ 83,35 
ƒ 1,60 
Bfr 30 


pezige peekah 


nmers 

Bubene tinkel , bankdirecteur een de "National 
tem Bank "m lonjfellow flanfenaam. 


Lj Üelwef u/orden de bankdirecteuren 
t^%\hier^allemaal zo gekist ? lach met mts ter. Jk u/as erbu 
toen fan/sters ons boud transport 
overat el en 7u pnjen ervandoor 
met i miljoen dollars aan boud - 
staven Ikvolbde hen en kon - 
n deze kist 


me 


verbergen. 
7o vernam ik dat zu het boud naar 
Hl Mexico wilden ver aderen 1/aar zij buiten 
schot aan de Texaanse politie zun. Ben 'western 
was hiervoor een prima dekmantel. £n zeker 
als de sterkste tnan van europa moeiteloos 
de politie op afstand hield. 


dal klopt , httle tellow, en ik zal jullie ook 
preci es vertellen 1 waar het zich bevindt... 

Het is de hoobste tud dat ik die Hit kei 
het zwijgen optef! _, \ 
M 


(Cl Standaard Uitgevent Antwerpen 


recept 


Biefstuk met 
kaas-stokbrood 

DOOR HUUB MEIJER 


Een supersnel menu met als garni¬ 
tuur een gemengde sla. 
Benodigdheden voor 4 personen: 
ca. 200 g Danish Blue of andere 
blauwader kaas, 200 g boter, 2 klei¬ 
ne stokbroden, 4 biefstukken van 
100-125 g, selderijzout en peper. 
Wrijf blauwaderkaas en boter met 
een vork dooreen tot een homoge¬ 
ne crème. Verwarm de grill van de 
bakoven voor. Halveer de stokbro¬ 
den in de lengte. Leg ze met het 
snijvlak naar boVen, korte tijd on¬ 
der de grill, zodat de bovenkant 
krokant wordt. 

Verhit boter en schroei biefstuk¬ 
ken in hete boter aan beide zijden 
dicht en kruid ze dan pas met pe¬ 
per en selderijzout. Bak de bief¬ 
stukken daarna rosé. Bestrijk stok- 
broodhelften met blauwaderkaas- 
erème en schuif ze zolang onder de 
hete grill tot de kaas licht begint te 
bollen. Neem stokbrood daarna uil 
de oven, bestrooi 2 e met versgema 
len peper en serveer bij de bief¬ 
stukken. 

Als garnituur past hierbij een ge¬ 
mengde salade gemengd met par 
tjes sinaasappel. 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina! HOENSBROEK - In de groene ka¬ 
mer van kasteel Hoensbroek is zon¬ 
dag een lenteconcert te beluisteren 
van pianist Matty Huyts en sopraan 
Carla Schroyen. Zij zullen werk ten 
gehore brengen van Mozart, Bellini, 
Strauss, Weber en Bernstein. Aan¬ 
vang 16 uur. 

MAASTRICHT - De formatie 
Estrellas de Ahora geeft dinsdag in 
café Satiricon, St.-Bernardusstraat 
16 een concert. Het repertoire van 
dit orkest bestaat uit hedendaagse 
Braziliaanse jazz. Het concert be¬ 
gint om 21.30 uur. 

In het eigen theater, Hoogfrankrijk 
27, speelt Theaterwerkplaats Het 
Kruis van Bourgondië vandaag, 
vrijdag, zaterdag en volgende week 
dinsdag en woensdag de nieuwe 
produktie ’Leëve Frits’ van Franz 
Xaver Kroetz. Aanvang steeds om 

20.30 uur. 

Het Kamerkoor Quartna geeft zater¬ 
dag om 20 uur een concert, onder 
leiding van dirigent Mels Dees, in 
de Waalse Kerk aan de St.-Pieter- 
straat. Een blazersensemble en de 
organist Jan-Pieter Karman verle¬ 
nen medewerking aan dit concert. 
Theatergroep Wederzijds speelt 
zondag in de gymnastiekzaal van de 
Pabo, aan de Brusselseweg 148, het 
toneelstuk ’De jeugd van Hitler’, 
een voorstelling met muziek voor 
iedereen vanaf elf jaar. Aanvang 

14.30 uur. 

In het Lösstheater, Achter de Ba¬ 
rakken 31a wordt vrijdag om 20.30 
uur de solo-act 'The Memory Man’ 
door de Engelsman Paul Clark ge¬ 
presenteerd. 

Morgenavond om 19.30 uur kan in 
het Maastrichtse Conservatorium 


# Heidrun Holtmann com 
teert morgen in het 
trichts conservatorium. 


è 


een pianorecital beluisterd wé 
van Heidrun Holtman. 


In het CCV-theater aan de 
nusstraat 89 wordt zaterdag en ? 
dag om 20.30 uur de voorstel 
'Angst en Ellende in het d 6 ! 
Rijk’, van de auteur B. Brecht 
bracht. De regie is in handen 
Jacqueline ten Cate. 

Léon Berben, clavecimbel, zd 
zaterdag en zondag concerteren] 
men met traversospeler Ta 
Mochizuki (lid van het Baroi 
semble 'Confetti Musicali’) en 
Nieuwzeelandse Barok-vi 
Penny Spencer. Zaterdag in de' & 
lebroederskapel in Maastricht 'i 
gint het concert om 20 uur en 1 1] 
dag om 16 uur in de Nederig 


Hervormde Kerk in Sittard. 

De Hongaarse kunstenaar Vi 
Lois geeft zondag om 16 uur in 
lerie Simera/Signe aan de B oé 
denstraat 40b een concert. ^ 
bouwt de galerie om tot één 
instrument. % 

r 

HEERLEN - In de aula van de t 
ziekschool aan het WilhelminaP j 
24 wordt zaterdag om 16 uur (• 
concert gegeven door het Scho <: j ( 
kest van de Muziekschool Hee* 
en het Jeugd Symfonie Orkest 
de Muziekschool Sittard. 


HOV met 
’Mattheus’ 

HEERLEN - De Heerlense Ora¬ 
torium Vereniging heeft een jaar 
geleden de draad weer opgepakt 
en met het programmeren van 
Bachs imposante Mattheus Passie 
een rijke traditie voortgezet. Zon¬ 

dag voert het koor deze passie uit 
in de St.-Jozefkerk aan de Heer- 
lerbaan in Heerlen. Diverse be¬ 
kende solisten zullen medewer¬ 
king verlenen aan deze uitvoe¬ 
ring, die om 19.00 uur begint. 

De belangrijke rol van evangelist 
wordt gezongen door de Rotter¬ 
damse tenor Nico van der Meel. Bas 
Ruud van der Meer zingt de Chris- 

tus-rol, terwijl Charles van Tassel 
de bas-aria’s voor zijn rekening 
neemt. De drie andere vocale solis¬ 
ten zijn sopraan Hanneke Kaas- 
schieter, alt Leonie Korff en tenor 
Jos van der Lans. 

De muzikale begeleiding wordt ver¬ 

zorgd door het Orchester der Köl- 
ner Kammermusiker, terwijl het 
koor wordt versterkt door kinder¬ 
koor Cantarella uit Neerbeek. Orga¬ 
nist is Marcel Verheggen, de vaste 
organist van de Pancratiuskerk. De 
algemene muzikale leiding is in 
handen van Fritz Ter Wey. 

puzzel van de dag Horizontaal: 1. rivier in Spanje; 5. gering 
van kracht; 8. papegaai; 10. rivier in Duits¬ 
land; 12. niet dik, schraal; 14. roofdier; 
15. roem, onderscheiding; 17. vogel; 19, 
hevig; 21. hoog aanzien; 23. familielid; 25. 
projektieplaatje; 27. verzorging; 30. 
vreemde munt; 32. buitelende val; 33. deel 
van een school; 36. vinger; 38. heen en 
terug (Lat.); 42. zangstem; 44. volk, staat; 
45. deel v.e. boom; 46. knaagdier; 47. 
droogoven; 49. deel v.d. hals; 53. zeegod 
(Gr. myth ); 55. boom; 57. werktuig voor 
het verplaatsen van vloeistoffen; 58. tijd¬ 
maat; 60. doopmoeder; 61. naam v.e. 
sterrenbeeld; 62. treffend, juist; 63. adel¬ 
lijk. 


Verticaal: 1. peulvrucht; 2. kleur; 3-T 
geest; 4. ingewand van haring; 6. vi/fJ- 
ke aansprakelijkheid (afk ); 7. bijzienjr 
verslaafde aan sterke drank; 9. veju 
middel; 11. strafwerktuig; 13. wa'll 
Friesland; 16.. knap, schoon; 18. $ 
slurf; 20. kleur; 22. plaats in Geld^j 
24. open strook in een bos; 26. Q e 'f 
de toehoorders; 28. open ruimte y 
stad; 29. gezicht; 31. boom; 34. b ef Y 
Kreta; 35. bijeenkomst ter viering 
heuglijk feit; 37. bunzing; 39. in rel |e J 
sneden steen; 40. over, langs; 41. viy. 
dig zoogdier; 43. pleziertochtje te P- 
48. hemellichaam; 50. gezichtseinde^; 
Engelse titel; 52. bezigheid tot vey 
54. telegraaf restant (afk ); 56. stee n ’ 
wortel; 59. bevestiging. 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina 3 ROTTERDAM - Vijf politiemensen moesten 
*r aan te pas komen om de zieke vrouw met 
Rolstoel en al over te brengen naar het huis 
v an bewaring aan de Noordsingel in Rotter¬ 
dam. Drie ambtenaren in functie begeleid¬ 
den haar daar naar het toilet. Een handvol 
leden van de parketpolitie was aan het einde 
v an de middag weer nodig om haar vier hoog 
de trappen op te sjouwen. De bedlegerige 
Hanneke de Man was weer thuis. Haar reke- 
fting van vijftig gulden met Justitie was weer 
Vereffend. 

Het recht is er om gehandhaafd te worden. 
Dat geldt bij moordzaken, maar ook bij klei¬ 
de verkeersovertredingen. Hanneke de Man 
Vrerd in 1990 kort na elkaar twee keer betrapt 
op het rijden door een rood verkeerslicht. 
Dat gebeurde in Den Haag, vlakbij haar 
j Werk. Ze is docent op een technische school. 


Dagje cel in 
met rolstoel 


Na verloop van tijd vielen de acceptgirokaar¬ 
ten door de bus: één van 155 gulden en één 
van 180 gulden. 

De Rotterdamse is ziek. Daar bovenop brak 
ze een enkel. In haar woning beweegt ze zich 
voort met een looprek. 

Begin vorig jaar heeft ze beide bekeuringen 
betaald. Maar dat was te laat, bleek uit de 
administratie van Justitie. En daarom kwam 
de parketpolitie langs. Hanneke de Man: 


„Om negen uur 's morgens belden ze aan. 
Vijf man sterk. Met twee gewone auto’s en 
een overvalwagen. Ik had geen geld en 
moest mee. Toen moesten ze me met een rol¬ 
stoel naar beneden dragen. Drie kwartier la¬ 
ter zat ik in de auto.” 

„Aan de Noordsingel werd ik in een cel ge¬ 
zet. Op een bankje. Omdat mijn voet hoger 
moet liggen dan mijn hoofd, hebben ze een 
kratje bier neergezet. Toen ik naar het toilet 
moest, ben ik daar naar toe gebracht. Daar 
lieten ze me alleen, omdat ik niet vluchtge¬ 
vaarlijk was.” 

Om vier uur ’s middags mocht Hanneke de 
Man weer naar huis. Hoewel ze keurig thuis 
werd gebracht en over de leden van de par¬ 
ketpolitie niet klaagt, legt ze zich bij deze 
gang van zaken niet neer. Ze zal een klacht 
indienen bij de Hoofdofficier van Justitie in 
Rotterdam. 


Meer samenwerking in Europa op defensiegebied 

’Oost’ en ’West’ gaan 
gezamenlijk oefenen 


Uitspraken over Indonesië vallen slecht 

CDA en VVD zeggen 
Pronk de wacht aan 

DEN HAAG — De CDA-fractie zal als een escalerende uitspraak. CDA- 
zich beraden over de positie van woordvoerder De Hoop Scheffer: 
PvdA-minister Pronk (Ontwikke- „Ik ben nog niet zover dat ik zeg dat 
lingssamenwerking), wanneer deze Pronk moet opkrassen, maar wan- 
doorgaat met het doen van uitspra- neer hij hiermee doorgaat dan komt 
ken die de politieke en economi- zijn positie in de CDA-fractie ter di- 


sche verhouding tussen Nederland 
en Indonesië verder verslechteren. 


cussie.” Dit soort uitspraken staan 
volgens De Hoop Scheffer haaks op 


Dat zei CDA-woordvoerder De het standpunt van de Nederlandse 
Hoop Scheffer gisteren. Hij zal van- regering die in een brief over het 
avond Pronk hierop aanspreken tij- verbreken door Indonesië ^van de 
dens het debat over de Indonesië- hulprelatie met Nederland zegt er- 
kwestie. De VVD sluit zich aan bij naar te streven de verhouding met 
de waarschuwing van de christen- de voormalige kolonie goed te hou- 
democraten. den. Bovendien begeeft Pronk yirh 


naar te streven de verhouding met 
de voormalige kolonie goed te hou¬ 
den. Bovendien begeeft Pronk zich 
hiermee op het terrein van minister 
Van den Broek van Buitenlandse 
Zaken, aldus het CDA-kamerlid. 


• , _ , meiinee op nei lerrein van minister 

Aanleiding is een recente uitspraak V an den Broek van Buitenlandse 
van Pronk dat hij met verwacht Zaken, aldus het CDA-kamerhd. 
met de huidige Indonesische be- 

wind weer tot zaken te kunnen ———- 

komen. Herstel van de hulprelatie ^ rr 

„kan misschien met een volgende TT 

politieke generatie, maar niet eer- ” ” 

der . Pronk zei dit vorige week in i-J | VY11 Tl 

een interview met het Algemeen ClIo^JL lIIIlIlTvd- l 

Dagblad. Deze en andere uitspra- # 

ken zijn door de Indonesische krant o £1 |*n pt| 

Jakarta Post overgenomen en zou- Uvll 

den bij het Nederlandse bedrijfsle- . „ . 

ven in Indonesië voor grote onrust AMSTERDAM — Bejaarden van 65 


hebben gezorgd. 

CDA en de VVD beschouwen dit 


ofP^SSEL - Navo-troepen zullen over enkele jaren wellicht 
juffen met hun vroegere tegenstrevers uit Oost-Europa oefe- 
té^gen houden, gericht op het uitvoeren van vredesmissies. 
e ^ op het gebied van defensieplanning zullen ’Oost’ en 
|l , e st’ nauwer gaan samenwerken. Voorlopig is daarbij echter 
van eenrichtingverkeer van de Navo naar de landen in 
pt-Europa en het GOS. 

*^ren waren voor het eerst de De Oekraïne, Wit-Rusland en Ka¬ 
rt Asters van Defensie van Navo, zachstan verzekerden de Navo dat 
jg Bosteuropese landen, de Balti- zij hun belofte zullen nakomen om 
l le republieken en het GOS in alle kernwapens voor 1 juli over te 
gl^sel bijeen om over deze en an- dragen aan Rusland. Maar Navo- 
re Vormen van samenwerking te secretaris-generaal Wörner bleef 
ate n. De Nederlandse minister toch voorzichtig wat de Oekraïne 
e r Beek noemde het een histori- betreft, dat controle over de kern- 
,p ontmoeting, „en een uitbundi- wapens wil houden. Maar de Oe- 
r Ulustratie van de radicale veran- kraïnse minister Morozov verzeker¬ 
ingen in de Europese veilig- de dat zijn land een niet-nucleaire 
- ^ssituatie”. staat wil worden. 


BK Politie legl hand 
p ’ agenda’ ETA 

^DRID - De Franse en de 
^anse politie hebben na de ar- 
|Jatie zondag van nagenoeg de 
ftele top van de Baskische af- 
■nidingsbeweging ETA nu 
^gelijk ook de hand weten te 
Jgen op de centrale computer 
de terreurorganisatie. Giste- 
® is in kringen van de politie 
hïomen dat de computer werd 
^getroffen in een villa in Ar- 
JjJgues, bij Biarritz, die was 
*Jhurd door de ETA-ideoloog 
Luis Alvares, bijgenaamd 
*elis\ 

^ Politie hoopt de sleutelcode 
C 1 de pc te kunnen kraken en 
J^rinee belangrijke informatie 
0 er de infrastructuur en de 
j^hnen van de ETA te kunnen 
^terhalen. Dit is overigens bij 
tdere computervondsten in 
1 A-schuilplaatsen niet gelukt. 

l krant Diario Vasco meldde 
teren dat de villa in Arcan- 
het hoofdkwartier van de 
i ft s kische organisatie was. Daar 
ktihoette de zondag gearres- 
C: r de leider van de ETA, Fran¬ 
co Mugica Garmendia (’Arta- 
k°’X zijn moordcommando’s 
®hdere leidende figuren uit de 
,j®p. De eigenaars van het 
de pro-Baskische Franse 
3°hair Antonie Harispe en 
l” Hongaarse echtgenote, zijn 
^gehouden. 


Suggestie 


De suggestie van gezamenlijke oe¬ 
feningen kwam van Ter Beeks 
Amerikaanse collega Cheney. Die 
stelde ook voor dat eenheden van 
de Navo en de partners in de 
Noordatlantische Samenwerkings¬ 
raad voortaan samen opsporings- 
en reddingsoperaties ondernemen 
bij natuurrampen en vliegongeluk¬ 
ken. 

Op de bijeenkomst in Brussel zijn 
afspraken gemaakt voor een reeks 
van samenwerkingsprojekten. Op 
voorstel van Ter Beek wordt beke¬ 
ken hoe de Navo kan helpen bij het 
opruimen van de milieuproblemen 
die legerplaatsen veroorzaken. 

Ter Beek zal ook 24 officieren van 
de Oosteuropese en GOS-landen 
uitnodigen voor het volgen van cur¬ 
sussen op de hogere leergangen van 
defensie op Ypenburg. Zij zullen les 
krijgen in militaire planning en over 
„het functioneren van een krijgs¬ 
macht binnen een democratie en 
van de democratie binnen een 
krijgsmacht”, zoals minister Ter 
Beek het na het overleg uitdrukte. 

Werkloos 

Ook zal het Westen waar mogelijk 
hulp bieden bij sociale problemen 
die ontstaan omdat grote aantallen 
militairen ineens werkloos dreigen 
te worden. De Amerikaanse minis¬ 
ter Cheney sloot niet uit dat de 
Navo-landen en de Oosteuropese 
partners op den duur jaarlijks om 
de tafel gaan zitten om hun defen¬ 
sieplannen op elkaar af te stemmen, 
zoals dat nu tussen de Navo-bond- 
genoten gebeurt. 


Ui v; 

V ■ . 

SS 


• De gemeentepolitie van Dordrecht heeft gisteravond op 
nagenoeg geweldloze wijze een einde gemaakt aan de actie 
van Greenpeace bij het Dordtse chemieconcern Dupont. 
Vijfentwintig actievoerders hadden zich daar gistermor¬ 
gen aan een goederentrein vastgeketend uit protest tegen 
de vervaardiging van zogeheten CFK’s en HCFK’s, waar¬ 
van Dupont één van de grootste producenten ter wereld is. 
Greenpeace eiste dat het chemieconcern de produktie van 
deze stoffen onmiddellijk stopzet, omdat zij het milieu en 
de volksgezondheid aantasten. De eis van de demonstran¬ 
ten werd niet ingewilligd. Volgens Dupont moet de produk¬ 
tie van CFK’s doorgaan zolang er nog geen afdoende alter¬ 
natieven zijn. Foto: ANP. Brown wint weer 

WASHINGTON - Ex-gouverneur 
Jerry Brown van Califomië heeft 
dinsdag de presidentiële voorver- 
kiezingen in de staat Vermont. Een 
week geleden verraste hij al door in 
Connecticut te winnen. 

In Connecticut won Brown maar 
net van zijn Democratische rivaal 
Bill Clinton. Maar in Vermont haal¬ 
de de Californiër een ruime over¬ 
winning: hij kreeg 47 procent van 
de stemmen, tegen Clinton 16 pro¬ 
cent. 

Arabische staten betreuren VN-resolutie 

Gaddafi dreigt met 
olie-boycot Westen 


NEW YORK - Regeringen van 
Arabische staten hebben giste¬ 
ren terughoudend gereageerd op 
het ultimatum dat de Verenigde 
Naties aan Libië hebben gesteld. 
De Arabische Liga 'betreurt’ de 
betreffende resolutie van de Vei¬ 
ligheidsraad van de VN, zo staat 
in een verklaring van de Liga 
gisteren. De Libische leider Gad- 
dafi heeft met een olie-embargo 
gedreigd. 

De Veiligheidsraad besloot dins¬ 
dag dat luchtverbindingen en 
wapenhandel met Libië worden 
verboden als dat land niet vóór 
15 april de twee vermeende da¬ 
ders van een bomaanslag op een 
Amerikaanse vliegtuig uitlevert. 
By de aanslag op het toestel, dat 
neerstortte in het Schotse Loc- 
kerbie, kwamen 270 mensen om 
het leven. 

Libië omschreef het besluit als 
de start van een 'economische 
belegering’ die zou kunnen lei¬ 
den tot een militaire aanval op 
het land. 

De secretaris-generaal van de Li¬ 
ga, Esmat Abdel Meguid, en de 
Egyptische regering pleitten 
voor voortzetting van de pogin¬ 
gen om de crisis vóór het ver¬ 
strijken van het ultimatum 
vreedzaam op te lossen. Meguid 
betreurde de beslissing van de 
Veiligheidsraad en waarschuw¬ 
de dat deze „gevaarlijke gevol¬ 
gen kan hebben”. 


De Libische leider Gaddafi 
dreigde gisteren met een olie- 
embargo. „Het embargo jaagt 
ons geen angst aan. Wij zullen 
het terugslingeren naar diegenen 
die daartoe besloten hebben”, al¬ 
dus de Libische leider. 

De Libische radio meldde dat in 
de straten van Tripoli massaal 
gedemonstreerd werd. School¬ 
kinderen en andere betogers 
hadden spandoeken bij zich 
waarop zij zwoeren de Libische 
revolutie te verdedigen en waar¬ 
op het VN-besluit veroordeeld 
werd. 

Irak omschreef de afkondiging 
van VN-sancties tegen Libië in 
een boze reactie als een onder¬ 
deel van een samenzwering in 
het Westen tegen de Arabische 
wereld. Kranten in Irak riepen 
Arabische landen op zich niet te 
houden aan de strafmaatregelen. 

Overhaast 

Jordanië reageerde ook afwij¬ 
zend op de tegen Libië gerichte 
resolutie. Minister van Informa¬ 
tie Mahmoud Charif sprak over 
een 'ongelukkig en overhaast’ 
besluit. 

Zie verder pagina 7 

• Nederlanders 
blijven in Libië 


tot 75 jaar worden door wetten en 
regels onnodig belemmerd in hun 
doen en laten. De meeste bejaarden 
van deze leeftijd zijn gezonder dan 
vaak wordt aangenomen, maar wor¬ 
den het slachtoffer van discrimine¬ 
rende wettelijke maatregelen die 
hen dwingen tot voortijdige inacti¬ 
viteit. Door invoering van een indi¬ 
viduele benadering en flexibele 
pensionering kunnen ouderen die 
dat willen langer actief blijven. 

Tot die conclusie komen C. Ver¬ 
meulen (64) en A. Bosma (43) op 
basis van een onderzoek dat ze ver¬ 
richtten onder 500 ouderen in Eind¬ 
hoven en omgeving. 

Driekwart van de ondervraagde be¬ 
jaarden zei zich weerbaar en opti¬ 
mistisch te voelen en over voldoen¬ 
de contacten te beschikken. Slechts 
11 procent zei zich echt eenzaam te 
voelen. 

De meeste ondervraagden tobben 
niet over het ouder worden en het 
verouderingsproces verloopt zoda¬ 
nig dat zij actief in de maatschappij 
kunnen blijven meedraaien. Daarin 
worden ze echter belemmerd door 
wettelijke maatregelen die hen 
dwingen tot niets doen. 

De invoering van een persoonlijke 
benadering en flexibele pensione¬ 
ring kunnen die drempel wegne¬ 
men, aldus Vermeulen en Bosma. 

Major bezorgd 
over slinkende 
Tory-aanhang 

LONDEN - De Britse premier 
John Major heeft zich gisteren, 
ruim een week voor de verkiezin¬ 
gen voor het Lagerhuis, bezorgd 
getoond over het verlies van steun 
aan zijn regerende Conservatieven. 
Verscheidene opiniepeilingen ga¬ 
ven gisteren een groeiende voor¬ 
sprong te zien van de oppositionele 
Labour-party in de kiezersgunst. 
„Indien de voorspellingen kloppen, 
zijn er geen nieuwe kiezers voor La- 
bour, maar wenden de conservatie¬ 
ve kiezers zich tot de Liberaal- 
Democraten”, zei een zichtbaar te¬ 
leurgestelde Major. Stemmen op de 
Liberalen als de derde kracht in de 
Britse politiek komt alleen Labour 
maar ten gunste, voegde hij er aan 
toe. 

Labour-leider Neil Kinnock was 
uiteraard blij met de prognoses, die 
zijn partij bij de verkiezingen op 9 
april een voorsprong van vier è ze¬ 
ven procent gaven. 

Bij de Britse bookmakers stegen de 
kansen van Labour om niet alleen 
de grootste party in het Lagerhuis 
te worden, maar zelfs een absolute 
meerderheid te behalen. De wed¬ 
kantoren gaan echter vooral uit van 
een verkiezingsuitslag waarbij geen 
van beide grootste partijen een re- 
geerbare meerderheid behaalt in 
het 651 zetels tellende parlement. 
uit 


• Gedwongen 

Tegen een 25-jarige Amster¬ 
dammer is gisteren in de 
hoofdstad vier jaar cel geëist, 
omdat hij samen met anderen 
jonge vrouwen uit Tsjechoslo- 
wakije zou hebben gelokt om 
hen in Amsterdam tot prostitu¬ 
tie te dwingen. De man reisde 
in augustus van het vorig jaar 
samen met de in deze zaak 
spoorloos gebleven hoofddader 
naar de Tsjechische stad Brno, 
waar met verleidingstrucs en 
beloften over gouden bergen 
vier vrouwen werden overge¬ 
haald om mee naar Nederland 
te gaan. Daar werden zij mis¬ 
handeld en werd hen duidelijk 
gemaakt dat zij voor prostitu- 
tiedoeleinden naar Nederland 
waren getransporteerd. 

• Moldavië 

In Moldavië is gisteren weer 
hevig gevochten tussen politie- 
eenheden en de rebellen in 
Dnjestr. Bij Kosjnitsa, een Mol- 
davisch bruggehoofd in de 
Dnjestr-provincie kwamen 
twee politieagenten om het le¬ 
ven en werden er dertien ge¬ 
wond bij een aanval op stellin¬ 
gen van de rebellen even bui¬ 
ten het dorp. 

• Uit kerken 

De circa dertig Vietnamese 
asielzoekers, die hun toevlucht 
hadden gezocht in Nederlandse 
kerken, wonen vanaf gisteren 
weer in de asielzoekerscentra 
van het ministerie van WVC. 
Zij vinden dat hun bewegings¬ 
vrijheid nu voldoende wordt 
gegarandeerd. De Vietnamezen 
hadden zich in december van 
het vorige jaar in kerken ver¬ 
schanst, omdat ze bang waren 
dat ze naar Tsjechoslow’akije 
teruggestuurd zouden w r orden. 


Oudjaar 


Freek de Jonge werkt aan een 
oudejaarsconference die 31 de¬ 
cember rechtstreeks door de 
VPRO zal worden uitgezonden. 
De Jonge omschreef het pro¬ 
gramma dat hij gaat maken als 
een 'klassieke conference’. 

• Aangepakt 

De voorstellen van minister 
Kok (Financiën) voor het op¬ 
stellen van de begroting 1993 
treffen vooral de PvdA- 
bewindslieden. Met name mi¬ 
nister Ritzen (Onderwijs) moet 
inleveren: ruim 430 miljoen 
gulden. Kok’s idee betekent 
echter ook voor andere PvdA- 
ministers een forse aanslag op 
hun begroting. Minister Alders 
(VROM) moet 110 miljoen op¬ 
hoesten, Ter Beek (Defensie) 
100 miljoen en d'Aneona 
(WVC) 85 miljoen. 


Kaapstad 


Kaapstad zal op zes april met 
vieren dat ze in 1652 door Jan 
van Riebeeck is gesticht. De 
burgemeester van Zuid-Afri- 
ka’s 'moederstad’ heeft de festi- 
biteiten geschrapt omdat ze 
'eenzijdig zijn, gericht op de 
blanke minderheid, en ver¬ 
deeldheid in de hand werken’. 

• Ziektekosten 

De organisaties van zieken¬ 
fondsen en particuliere ziekte¬ 
kostenverzekeraars, VNZ en 
KLOZ, hebben een organisatie¬ 
bureau de opdracht gegeven 
voorstellen te doen voor de uit¬ 
werking van het plan Simons. 
Een woordvoerder van de VNZ 
zei gisteren dat het niet om een 
alternatief voor het plan Si¬ 
mons maar om het vinden van 
een gezamenlijke noemer voor 
de uitwerking ervan. 


(ADVERTENTIE) 

Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon: 04750 - 16141 

Openingstijden: Maandag 13 OO 10 00 uur Di, t/m vr 9 OO - 18 00 uur 
Za. 9.30 - 17.00 uur Donderdag koopavond Tteclinics 


SHARP TECHNiCS RS-B 465 CASSETTE- 
DECK 

CassetteflecK met HX-Pro en Dolby B/C 
ruisonderdrukking, MPX-filter voor kris¬ 
talheldere radio-opnamen, automati¬ 
sche bandsoortkeuze, Bias aanpassing 


om het cassettedeck exact op de ge- 
oruikte tape af te regelen, ah™. 13101 


449? 


PHILIPS 


299 


MetRDS PHILIPS FT 980 RDS TOP HIFI 
TUNER 

Luxe tuner met RDS ontvangst, waar¬ 
door mogelijk is: automatische zender- 
naammdikatie, automatisch zoeken al¬ 
ternatieve frekwentie, mogelijkheid voor 
inbrengen zendernaam bij niet RDS 
zenders en verkeersinformatie op elk 
willekeurig moment. Een uiterst stabiele 


DENON 


stereo ontvangst en filtering van elk hin¬ 
derlijk bijgeluid. Enorm geheugen, pro¬ 
grammeerbaar tot totaal 59 voorkeur- 
zenders op FM, MG en LG. Uitgerust 
met twee antenne-ingangen. An.nr. 12404 


m- 


599 


o ®.5> \\ : « H 3 o è <9 


DENON PMA 360 VERSTERKER 

Geïntegreerde versterker met source di¬ 
rect schakeling voor ingangssignalen, 
breedbandige phono-voortrap met een 
hoge signaal/ruis verhouding, lage im- 

JVC 


pedanties, volumeregelaar, speaker 
keuzeschakelaar, 6 audio-mgangen. 

Art.nr, 14477 


£99r- 


499 


<£3 


40 JVC MIDI 55 MIDISET 
Midiset bestaande uit: 

JVC DR-E55TN DUBBELCASSETTE- 
DECK/RECEIVER 

Vermogen 2 x 85 Watt, surround 
sound, 7-bands equalizer, 40 
FM/MG/LG voorkeuze zenders, pro- 
grammeerDare timer, duDbel auto¬ 
reverse cassette systeem. Doloy B. hign 


speed tape-to-tape recording. 

JVC XL-E45TN CD SPELER 

1-bit CD speler met 15 programmeer¬ 
bare tracks, tweevoudige "edif funktie, 
ranoom play Inklusief uitgebreide af¬ 
standsbediening. Art.nr. 15478 
1199 TECHNICS JET X110 MIDISET 

Midiset met uiterste precisie vervaar 
digd. Bestaande uit: 

TUNER quartz synthesizer tuner met 
FM/MG/LG met 28 voorkeuzezenders. 
VERSTERKER 2 x 40 Watt vermogen, 
digitale volumeregeling. 
CASSETTEDECK dubbel cassettege- 
deelte met autoreverse, dubbele kc- 
pieersnelheid. 

CO SPELER CC editmg funktie, repeat- 

KENWOOD 


en random play funkties. Kompleet met 
afstandsDediening.Art.nr 10009 
BNSE12 LUIDSPREKERS 
Kleine kompakte luidspreker met een 
frequentiebereik van 50-20.000 Hz. Ver- 
sterkervermogen van 10-50 Watt. Zorg¬ 
vuldig afgewerkt.Art.nr. 12514 


xm 


1299 KENWOOD HIFI SET 

Zorgvuldig samengestelde iosse kom- 
ponentenset bestaande uit: 
KENWOOD KXW 4030 CASSETTE- 
DECK Dubbel cassettedeck met auto- 
reverse, volledig elektronische bestuurde 
bediening, CCRS CD opnamesysteem 
met normale en hoge snelheid, intro 
zoekfunktie, automatische bandsoort- 
instelling, muziekzoeksysteem voor 16 
nummers, met herhaalfunktie, Dolby B 
en C ruisonderdrukking. Ait.w. 14534 
KENWOOD KRA 4020 TUNER 
VERSTERKER Stereo tuner/versterker 
met 2 x 45 Watt uitgangsvermogen, di- 
rekte afstemming op radiozenders, met 


10 nummertoetsen, afstemgeheugen 
voor 30 zenders, loudness, gescheiden 
regelaars voor hoge en lage tonen, A/B 
luidsprekerkeuzeschakelaar. An.iw. 13970 
KENWOOD DP 3030 CD SPELER 
Fraai vormgegeven CD speler met 1-bit 
D/A converter en 8-voudige oversamp- 
ling, 20 nummers programmeerbaar. 
Met afstandsbediening. Arur. 14432 
BNS E14 LUIDSPREKERS 
Uitstekende luidsprekerbox, passend 
op bovenstaande set. Internationale 
klasse van Nederlandse bodem. 


Art.nr. 12516 


2im 


1699 SHARP PC 6220 NOTEBOOK 

Notebook computer met uitmuntende 
prestaties en mogelijkheden. De Sharp 
6220 is zeer populair door zijn lichte ge¬ 
wicht van slechts 2 kg inklusief accu en 
acculader. Technische specifikaties 
80286 processor, 12 MHz kloksnel- 
heid, 1 MB intern geheugen, 20 MB 
hard disk, parallel en serieel interface 
VGA LCD beeldscherm. Inklusief MS- 
DOS en Laplink communicatiesoftwa- 

re. Art.nr. 3844 

1999 


OPRUIMING 


Éénmaal per jaar maakt Vogelzang de balans op. 
Dan halen we de magazijnen en winkels van onder 
tot boven overhoop. Winkelmodellen, overjarige 
goederen, overtollige voorraad, het gaat eruit tegen 
spotprijzen. Natuurlijk, soms met een krasje of wat 
stof. Maar daarvoor geven we kortingen die u 
echt uit balans slaan. Terwijl u toch de vertrouwde 
Vogelzang-garantie krijgt. Op deze pagina vindt u 


M PIONEEJT 


Goede consumententest SONY 


PIONEER N-30MINISET 

Een kompakte HiFi minisysteem met 
een trendy design, uitgevoerd met di¬ 
verse slimme funkties. Bestaande uit: 
CD/DECK/RECEIVER 
Met een geïntegreerde 1-bü Oi'A conver¬ 
ter voor vervormingsarme CD weerga¬ 
ve. Met de Hi-Lite scan zoekt u gemak- 
kelijk het gewenste nummer. Versterker 
van 2 x 22 Watt vermogen, p. bass en 
treble toonregelaars. Diverse geluids- 
effekten ingeprogrammeerd om het 


luisterplezier te verhogen. Dubbel cas¬ 
settedeck met fulfill en link mogelijkheid 
voor het optimaal opnemen van casset¬ 
tes en auto reverse. U heeft de keuze uit 
diverse timermogelijkheden. Alles is af 
te lezen op een overzichtelijk display. 
3-WEG LUIDSPREKERS S-P410 
Bassreflex luidsprekers van hoge kwali¬ 
teit. Kompleet met afstandsbediening. Art.nr. 14271 


mSr 


999 


SONY MHC1600 MINISET 

Model uit de Sony mini-serie bestaande 
uit twee losse komponenten en 2 bij¬ 
passende luidsprekers: 
TUNER/VERSTERKER/CD SPELER 
CD speler met 1-bit pulse D/A converter, 
20 nummers muziekkalender, shuttle 
play, 5 aansluitmogelijkheden, muziek- 
vermogen van 2 x 45 Watt. Versterker 
heeft schakelbare surround, 7-bands 
equalizer, tuner met synthesizer afstem- 


Art.nr. 14682 


m9f 


1299 


Goed geteste CD-spelers uit de consumentengids april ’92 

vindt u voordelig bij Vogelzang 


PHILIP DENON 


PHILIPS CD SPELER CD 618 

Naast eigenschappen als een soepel 
lopende CD-lader, programmeren 
van 20 nummers, replay en repeat- 
funktie, random en suffle play, alsme¬ 
de een vernieuwd extra stabiel chas¬ 
sis, onderscheidt deze 1-bits 
Bitstream speler zich door zijn infra- 


YAMAHA 


rood afstandsbediening, zijn uitge¬ 
breid FTD-display random play waar¬ 
mee u nummers in willekeurige vol¬ 
gorde kunt afspelen en een regelbare 
hoofdtelefoonaansluiting. Art.nr. isesi 
DENON DCD 1460 CD SPELER 

Klasse CD speler voorzien van echte 
20-bit Lambda superlineaire omzetter 
met 8-voudige oversampling. Alle 
progr. funkties zijn weggewerkt achter 
een afsluitbaar paneel. Vrij program¬ 
meerbaar geheugen voor 20 titels. 

SONY 


Chassis is voorzien van twee bodem¬ 
platen, dat weerstand biedt aan tri¬ 
llingen. Inklusief afstandsbediening. 

Art.nr. 14399 

YAMAHA COX 450 CD SPELER 

Afstandsbedienbare 1-bit (S-bit) CD 
speler met programmeermogelijk¬ 
heden, 20 nummers muziekkalender. 
Door z’n strakke vormgeving springt 

ONKTO^ - 


deze CDX 450 meteen in het oog. In¬ 
klusief afstandsbediening. Artnr. ioo$e 


499 


SONY COPX 333 CD SPELER 

Extremely Standard CD speler, peak 
search met dubbele snelheid, suffle 
play, regelbare hoofdtelefoonaanslui¬ 
ting, 20 nummers muziekkalender en 


directe keuze, inklusief afstandsbedie¬ 
ning met volumecontrole. Art.nr. hsss 

1099 ONKYODX 702 CD SPELER 

CD speler voorzien van enkel-bit D/A 
converter garandeert superieure li- 
neariteit. Het versterkte chassis voor 
betere prestaties. Heeft een geheugen 
voor 20 nummers en programma- 
overzicht. Tevens voorzien van een 


time edit funktie voor efficiënte opna¬ 
mes op cassette. Diverse herhaal- 
funkties. Inklusief afstandsbediening. Art.nr. 12405 


699 


MARANTZ CD 72 CD SPELER 

1-bit Bitstream technologie, uitgevoerd 
met twee D/A-convertors in balans¬ 
schakeling. Voorzien van AMS met va¬ 
riabele speelduur en FTS-geheugen. 20 
tracks vrij programmeerbaar, invoeren 
opnameduur cassetteband, digitale uit¬ 


gangen (optisch en elektrisch), variabe¬ 
le analoge uitgang, volledige afstands¬ 
bediening. Art.nr. 12198 

1290 


\ " 1 OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18 00 UUR, Dl. T/MVR 09 30-18.00 UUR. 

éA Y DONDERDAG KOOPAVONDTOT21 00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17 00 UUR 

VÉ uoGELznnG 

Daar kun je niet omheen 

ITOil 


r.. .-.. 

L 

r-1- 

=1 

1 1 1 i 


1 


¥ ¥ t 


een voorproefje van wat we u allemaal te bieden 
hebben. Kunt u alvast de balans opmaken. Het beste 
is natuurlijk snel even binnen te lopen om al die 
supervoordelige aanbiedingen zelf te bekijken. 
Want op = op en weg = weg. 

Houdt u er wel rekening mee dat onze balans na 
20 april weer in evenwicht is! Dan gelden weer 
"gewoon" onze gegarandeerd laagste prijzen! 


LASER AT4X COMPUTER 

Universele desktop personal computer 
met 80286 processor, klokfrekwentie 
20 MHz, 1 MB RAM intern geheugen, 
uitbreidbaar tot 8 MB op het moeder¬ 
bord, 14" monochroom monitor op 
draaivoet, 1 x 3V'2 inch 1,44 MB floppy 
2299 


Zeer voordelige balansaanbieding 


NOKIA NOKIA CITYMAN100P 
PERSONALPHONE 

Met de Cityman van Nokia, een porta¬ 
ble telefoon in zakformaat, hoeft u met 
langer op kantoor of in de buurt van uw 
auto te blijven om toch optimaal bereik¬ 
baar te zijn. U neemt hem gewoon mee 
in uw kolbertzak of in uw attachékoffer 
Hij is uitgerust met de allernieuwste 
technische snufjes. An.nf .7135 

- 34&5 '- 2995 

EXCL. B.T.W. 2527,50 


SONY 


ming FM/MG/LG-ontvangst, timer en 
30 voorkeuzezenders. 

DUBBEL CASSETTEDECK Heeft Dol¬ 
by B/C ruisonderdrukking, auto reverse, 
opnemen/afspelen, auto opnamerege- 
ling en CD synchro startmogelijkheid. 
Kompleet met afstandsbediening. AIWA SONY WMFX13 WALKMAN 

Walkman met ingebouwde tuner met 
FM en AM ontvangst, cassettegedeelte 
met Dolby B en anti-roiling mecha¬ 
nisme. Wordt geleverd inklusief hoofd¬ 
telefoon en handige riemklip. An.nr .3194 


449? 

KENWOOD 


89 


m- KENWOOD KRC-452 L AUTORADIO 
CASSETTESPELER 

Cassetteradio CD wisselaarbediening, 
maximaal uitgangsvermogen 2 x 25 
Watt of 4 x 15 Watt, diefstalpreventie- 
slede met semi-permanente geheu- 
genvoedmg en draagbeugel. Afstemge¬ 
heugen voor 24 FM/MG/LG zenders, 
4 luidsprekeruitgangen met voor/achter 
balansregelaar en lijnuitgangsregelaar. 
Automatic reverse. 


firofoori im? 

êTDK 


1199 PROFOONTX450 TELEFOON 

Toestel met 19 direkte geheugennu- 
mers. Verkrijgbaar in wit, zwart en grijs. 
Geschikt voor muurmontage. 


Art.nr. 1085 


429? 


89 


TDK SA-90 CASSETTES 

Muziekcassette, 90 minuten speelduur. 

Art.nr. 35 

5 STUKS 
MULTIMETER DM302 

Multimeter met bereiken VCD 0-1000 V. 
VAC: 0-750 V ADC 0-10 A en Ohmbereik 
0-2 Mfi. 3V2 digit display, Wordt gele¬ 
verd met 9 Volt batterij en 2 meetsnoe¬ 
ren. Art.nr. 6769 


FUJI E180HQ VHS VIDEOBAND 

Kwalitatief pertekte band, uitstekend ge¬ 
schikt voor veelvuldig gebruik, 3 uur 
speelduur per band. Art.nr. 932 


14 


2 STUKS 
FUJI E240 HQ VHS VIDEOBAND 

Speelduur 4 uur per band. Art.nr. 1037 


CO- 

-W? 
2 STUKS 


18 


Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video - en Technische Dienst, Wolfstraat 11, Afd. Elektronika, M. Smedenstraat 25. 


TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, 


TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA 


bc 

toe 

tat 


diskdrive, 40 MB hard disk. Inkl MS- 
DOS 4.01, GW Basic, PC Tools de Luxe K 
6,0 en Windows 3.0. An.nr. isio 

Wrtfc) 


KENWOOD KD-301 CD WISSELAAR 

Automatische CD wisselaar voor 10 
compact discs, te bedienen via b.v. de 
KRC-452, digitaal filter met 4-voudige 
oversampling. Art.nr. 4368 

SETPRIJS 


AIWA HSJ 505 PORTABLE RADIO/ 
CASSETTE 

Portable met DSL voor krachtige lage 
tonen, autoreverse cassettegedeelte, 
stereo opname, Dolby B, FM/AM tuner 
met 5 voorkeurposities. Art.nr. 3353 


399 
M]uburgs Dagblad WEEKENDVOORDEEL 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina 5 
Jtohief jack. In polyester/katoen met gedessineerde 
f? er 'ng. In diverse pasteltinten met kontrastkleur. 

^ten ; 40-48. /Q 

-99:. O/." 


dingen geldig t m zaterdag 4 april of zolang de voorraad strekt 


Sony P5-90 MPA, 8 mm metal videocassette voor een 
uitstekende beeld en geluidskwaliteit Per stuk 14.95 
2 stuks met een speelduur van 2x 1 Vz uur 

2 STUKS 


'Select minipanty 15 denier. Ragfijne panty in diverse 
kleuren. Maten 36-40 t/m 40-44 per paar 3.95, 

2 paar 6r Maten 46 - 48 per paar 4.50, ^ 

2 PAAR ÉT 


Tennisschoen Reebok Transition. Vol leer met EVA tus¬ 
senzooi. Dames: H9S5 99 .- 
Heren: AA 

12955 //." 


'World Wide Sport tennispolo piqué. Kwaliteit 100% 
katoen. In de maten S-M-L-XL 2955 25- 

'Wortd Wide Sport tennisshort. Maten: . * 

48-54. Kleuren: navy, groen en wit 25:-' 1/r 


V&D, UW WARENHUIS'© LUXE 
MODEL 

PANASONIC 

■ Kompakt-Oprolsnoer 
•1100 Watt motor 
• Metalen zuiqbuizen 
Adviesprijs 310,- 
öij Handyman 

229.- 


HALEN, ^ B 'u hangman * 
STOFZUIGER^ 

— f®l 


NiLFISK 

1150 Watt-stofzuiger 
Adviesprijs 599,- 
Bij Handyman 

499.- 

B Nu met 
fpA gratis Tuito 
r-^ 7 zuigmond 
1 -'t.w.v. 79.50 


- microfilter 

- electronische 
zuigkrachtregeling 

- oprolsnoer 

- kleur: wit 

- energiespaarstand 
Adviesprijs389,- 

Bij Handyman 


ALLE 

STOFZUIGERS 
3 JAAR GARANTIE 


PHILIPS 

- Lichtgewicht 
-1000 Watt 

- laag geluidsniveau 

- metalen zuigbuizen 

- moderne kleuren 
Adviesprijs 240,- 
Bij Handyman 

199.- Supercleaner 
De ongeëvenaarde 
huishoudhulp 

• Dweilt streeploos schoon 

• Krachtige stotzuiger 

• Tapijt reiniger 

AANBIEDING: 

bij aankoop supercleaner ^ ^ 

■ Turbo zuigmond t.w.v. 69.50 PQn 

.setremigingsmid.t.w.v. s9.o0 ■ 

tijdelijk gratis ELECTROLUX 

-1100 Watt motor 
- kleur: lichtgrijs 
Adviesprijs 349,- 
Bij Handyman ZÉÉR TIJDELIJK IN HEERLEN 


GEDWONGEN Een gerenommeerde Duitse kostuumfabrikant bleef met enkele 
grote geannuleerde export orders zitten. De "KONFEKTIE- 
SUPER LIMBURG" heeft zich bereid getoond deze kostuums 
direkt aan het publiek te verkopen. Het gaat om n schitterende 
sortering ( voor- en najaar 19921 hoogwaardige kwaliteits- 
kostuums (normale prijs 200,- tot 600,- Duitse marken) die 
wij gaan verkopen voor de ongelooflijk lage prijs van; 

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND 

RAADHUISPLEIN 17 (hoek Tempsplein) 

HEERLEN 

LET OP: alléén geopend op woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Donderdag koopavond tot 21.00 uur 


ZÉÉR TIJDELIJK IN HEERLEN 


EDAH VOORDEELWEEK 


14 


’N GREEP UIT DE 
APRIL-TOPPERS 

PRIjZEN GELDIG T/M 2 MEI A.S. 


Café Cruz Aroma 

vacuüm, gemalen. 
pak 500 gram -459"-J 


3.79 


Sneikook 

zilvervliesrijst 

pak 375 gram 459"- 

Chocolade hagelslag 

melk of puur, 

zak 400 gram -259"- WIJN VAN 

DE MAAND: 

Alsheimer 

Rheinblick 

Spatlese 

fles 750 ml. 

455" 


m 


Griesson chocokeks 

melk of puur, 

pak 125 gram 455"- 


1.59 Colgate tandpasta bifluor 
of blueminty gel QQ 

4 tubes a 50 ml. 551T_ J./O 

Tissues 

pak 200 stuks ^ 49 


1.69 

1.99 

Remia 

sauzen 

diverse 
smaken, 
fles 250 ml. 

459" 


Honig mix voor 
macaroni/spaghetti 

duopak-JrKT_ 

Exclusief bij Edah: 
Honig macaroni 

vlugkokend, 
pak 500 gram 

+ 25% gratis _ 


Blue Band halvarine 

kuip 500 gram 455"_ 


Farmersalade 

schepvers. 

per 100 gram 459"_ 


1.29 


Kotex maandverband 

maxi, maxi lang of 

maxi plus. O O 

per pak 559“_«5 • O V 

-2e pak gratis via bank of giro. 
kijk op de verpakking- 
Pepersteaks 

van echte biefstuk, 
per 100 gram -ï58"_ 


Magere speklapjes 

per 1500 gram _ 


13.98 


1.39 


Wit-, bruin- of volkorenbrood 

gesneden, verpakt, I Q 

heel 459"_ I.J/ 
WAST U ALL 
MET KORTING? 


1.49 

1.49 

_99 


Redband drop- of 
fruitsleutels 

zak 175 gram 459"- 

Nobo sprits 

pak 250 gram 459"_ 

Smiths Chipito’s 

kaas, zak 100 gram 455"— 

Mini frites 

diepvries, 

zak I kilo -259"_ 

Krielaardappeltjes 

vacuum verpakt, 

700 gram 459"_- 

Regina keukenrollen * 

pak 4 stuks 5r49"_ a 

Freshave scheerschuim 

bus 200 ml. -259"___ 


Robijn wasverzachter 
navulpak goed voor 1,5 A IQ 
liter, nu 2 pakken -55fT_ \ • I 7 


wx* w 
<Wie jarig is 
z trakteert. 


S—B De jarige Edah blijft u 
trakteren. Elke keer als u 
tussen maandag 30 maart 
en zaterdag 25 april per 
bezoek voor minimaal f50.- 
aan boodschappen 
besteedt* , krijgt u aan de 
kassa een jubileumcheque**. 

Een cheque die deze 
maand goed is voor f5.- 
kassakortmg op een pak All 
Micro van 2,5 kilo. U betaalt 
dus geen f20.99 maar 
slechts f 15.99. 

Vergeet u niet de jubileum- 
cheque in te leveren voor 
2 mei a.s.? 

All Micro 

pak 2,5 kilo 

2&99- 


em 


Nu met jubileumcheque 


jji/aópem 

Kstdefo'* 

hekStuft — 

r /) m 
Runderbaklapjes 
per 500 gram 

4255- 10.98 QQ 

per kilo -2450" JL\J • 7Ö 

Gekookte Gelderse worst 

smjvers, r 

per 100 gram 459"__—_ / 3 

Berliner leverworst | | Q 

smjvers. per lOOgram 459" l« I 7 

Salami 

vacuum verpakt, ^ QQ 
|ID. 200 gram 449_/ O 

Champignons i / q 

bakje 250 gram _ 1.0 ✓ 


Handappelen 
"Golden Delicious" 

zak 1,5 kilo_ 


3.98 


Qfef 

$HW*OC 


STUNT: Andrélon shampoo 

zwemmers-, balans-, vitaal-, 
antiroos- of 
crèmeshampoo, 
flacon 300 ml. -459"_ 


■ EDAH SERVICELIIN. 

Van m aandag t/m vrijdag van 10 tot 

12 en van 2 tot 4 uur kunt u gratis 
bellen met on 2 e service-afdelmg. Zet en druk¬ 
fouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- 
en/of faDrikantenmaatregelen voorbehouden 
Pri|zen geldig t/m zaterdag 4 april 1992 m.u.v. 
de april toppers en de wijn van de maand 
Zolang de voorraad strekt ‘Uitgezonderd 
tabaksartikelen, (halfjvolle melk en brood 
tegen minimumprijs **U kunt ook een jubi- 
leumcheque aanvragen (deze cheque is dan 
geldig zonder kassabon) door een briefkaart te 
sturen naar All jubileumcheque-aktie Edah. 
postbus 748. 4870 CB Etten-leur 


’T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAH. 
*7 ü» 

- .//'--r. ,7 . \ v _.- ,;# : 
rts [ 4> 7#$ ' ■■77: : P| 

| '■ ^ <>3 ■■■--■■■■[^ 
KOOPCENTRUM 
> ■.(/ %$*%' ï&'k V? Vv 4fy/'J/yv y /*s/' /, 

///4 i -yjty'S'-' ylfssU*Wss^.*ï<+ '*>>*>, ~' -s 


1 ’ 
:.e.,i m 


\/\' - f 


*r 


Aanbouw 

hoekkast 


" 

... „■> 

$ ■ ; 
i_ , -. 399 ,- 


♦ * 

♦ ♦ ♦ # ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦’^i 

\m 


♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f- 
♦♦**♦♦♦♦♦♦♦ 


* ♦ f f ma 

[ %m ♦ * 

t* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

I» : ♦ 'N^Éta^f : 

N. 


1 ■!_Jlttl*L /,:* 

i :*~ï . ..:j : ;. : . 


■ O*" 


- _.. ...-*•*% ' ' . ’ 


Een stijlvolle keuken voor de 
echte kenner 

Solide inbouwkeuken met 
voortreffelijke Philips 
apparatuur. Front massief 
grenen, rest kunststof grenen. 
Breedte ca. 280 cm. 


In deze prijs inbegrepen: Inbouwkeuken, ca. 280 cm breed 

- mgebouwde koelkast met lj i st zonder hoekkast. 

- electromsche oven _ 

- 4-pits kookplaat 

- mgebouwde vaatwasser 

- afzuigkap 

- mgebouwde afwasbak 

(zonder toebehoren) V 

Uitbreiding mogelijk 


Wi!» ll mllg|lll.||lll liMMW'WII 


«MtMRMWNW 
Inbouwkeuken „Natalie” 

MDF-deuren met dekoratieve 
bogen en profiel. Front en 
zijkanten uitgevoerd in 
structuur polymere kunststof. 
Achterkant uitgevoerd in wit 
kunststof. Breedte: ca. 270 


Incl. 

□ koelkast 

□ inbouwafzuigkap 

□ inbouwoven 

□ edelstalen kookplaat 
Uitbreiding mogelijk 


Kompleet zonder dekoratie 


2777 , - 


Sla nu uw slag. 

60 showroom-keukens 


Hoek-aanbouwkeuken. Programma Polo, front 
beuken dekor. frame en werkblad antracietgnjs, ca. 
185 > 275 cm. inkl. edelstalen heteluchtoven, 
kookplaat, koelkast met 3 -sterrenvnesvak, 
geïntegreerde afzuigkap en barblad, AAA 
Kroonlijst en indirekte verlichting. fUUs 

wt8, / 770» b 

Hoek-aanbouwkeuken. Programma Corona, 
piatinagrijs, chroom beugelgrepen, ca, 332 >212 
cm, inkt. kroonlijst, verlichtingslijst, koelkast, vries¬ 
kast, edelstalen heteluchtoven, Öko afwasmachine 
en geïntegreerde afzuigkap - g m *** 

alles AEG - merkapparatuur. 1 1 fjfjU 

IrSfZG.- I I 77Ö# 1 

Hoek-aanbouwkeuken. Programma Mainz, wit 
eiken dekor, ca. 260 k 210 cm. inkl. kroonlijst, 
verlichtingslijst. koelkast, oven. wit - AAA 
geemailleerde kookplaat, afzuigkap. JQQD 

477Ö# - 

Bto hceK-aanbouwkeuken, model Modena met 
massief vuren frame, massief front en massief 
beuken werkblad, ca. 225 x 245 cm, «jsjsja 
inkl. kroonlijst, verlichtingslijst, 

afwasmachine, oven, f*I*VA a 

kookplaat, koelkast. 12*64.- I Ë #W» 


50 % 


11998, 


4998, 


7998, 


KORTING 


Originele Siematic hoek-aanbouwkeuken. Model 
5005 K, wit, met kamerhoge kasten, 
ca. 238 x 238 cm, uitgevoerd f AAAA 

met uitgebreide I /UUX 

AEG electroapparatuur. | ■llOl l 

Originele Alno hoek-aanbouwkeuken, grenen front, 
witte lijsten, ca. 247 x 252 cm, 
afwasmachine, oven, koel-diepvnes- OnAO 
kombinatie, keramische kookplaat. X UWX 

l-esgff.- Ol/Ü» 

Originele Alno hoek-aanbouwkeuken, natuurgrenen 
front, barnsteen kleur, massief, oven, AAAO 
keramische kookplaat, magnetron, UUUlf 
afwasmachine, koelkast. 4 ^ 493 . #/# 0 #* 

Originele Alno hoek-aanbouwkeuken, 
ca. 270 x 350 x 120 cm, front JhdkJhdh 

jasmijn, eiken dekor, oven, QAQQ 

keramische kookplaat, XMwA m 

koel-diepvneskombinatie. 1££Q&’.- w Ë #wt 


Het onovertroffen 
keukenkoncept: 

Beproefde techniek in 
een aktuele vorm. 
Hoekkeuken „Nassau” 
attraktief front in 
beigekleung lijndekor 
met beugelgrepen. 

Ca. 163/283 cm. 

Incl. 

3 inbouwafzuigkap 
3 inbouwoven 
3 edelstalen kookplaat 
3 geïntegreerde 
koelautomaten 

Uitbreiding mogelijk 

Kompleet zonder 
dekoratie 


T rendshop 

Eetkamers - modern en klassiek 

Inbouwkeukens 

Bedden voor de jeugd, slaapbanken 

Keukenbloks 

Draaistoelen 

Babywereld 

Beddegoed 

Keukentechniek-centrum 

Slaapkamers voor de jeugd 

Tafels 

Badka me rme u be 1 s 

Media Markt 


Trend Markt 

Debetz Reisservice 

Kleinmeubels 

Halmeubels 

Spiegelshop 

Restaurant - Bistro 

Administratie 

Speelhoek voor kinderen met 
videofilms Q voldoende parkeerruimte 


iS’.fS V*v 


“ -*VJtW 


« ““ 


_ 

wEmm 


Letop: ifeSc* 

|||||1| alle grensformaliteiten worden geheel door ons verzorgd 

^flp en ... 4.5% BTW-verschil krijgt u van ons ~~7 

m KADO I 37 ] mt 

" / ' 'S 

S : . • v ‘ ' 

' • ?>v' ,-ti 


W\ ' , Ir 

' 1 , * S ■ * 

r f f fji 


ü..• ,|» 


ystprr- 1 Debetz 

‘ ---__ " N "OH, 
: ' • - 

■••'Vv.v'A.s,» anirc: 
■j 
# & 
I ^ r ,r 

, ^ ■« • .7'. s' c 

^ 7!'\ ; !t 'i 

SaSKm'aMi.V. M g;f 
.'@ 1 - 
_ x wi-, ^ ss « ksfctCii 

T^Sr 

;r*L 


VvTa^fT 


'•=»—S <b«r*l 

^ f- cV-~j*Z 


1 


Hunderle 
Parnpiatzs direkt 
rot d*n HluMrn 


Koopcentrum 


Meubelen - Tapijten - Lampen - Boetiek - Bistro - Buromeubelen - Trendshop - Beddegoed - Reisburo Donderdag 2 april 1992 • Pagina 7 


W De martelgang van een goede Duitser 


Gerd Adolf Dörner door 
landgenoten mishandeld 
wegens sympathie 
voor Nederlanders 


DOOR HANS TOONEN 


WUPPERTAL/MÜLHEIM 
Zonder zijn lijfwachten, twee 
knapen van Kroaten in Wupper- 
tal, durft Gerd Adolf Dörner (51) 
’s avonds niet eens zijn teckel uit 
te laten. Overdag loopt hij tegen 
genoeg fluim en vuile blikken op 
om bang te blijven voor een 
hardhandige herhaling van 28 de¬ 
cember vorig jaar. 
Tegen kwart voor elf die avond, tijdens de 
'pipi-runde’ met zijn hondje, wordt hij door 
twee mannen opgewacht. Drie uur later 
komt hij met een beurs, opgezwollen ge¬ 
zicht vol pleisters, krammen en losgesla¬ 
gen tanden uit het ziekenhuis. 

Omdat hij een ’Holldndisches Schwein’ en 
'Volksverrdter’ is, daarom is Dörner bijna 
in het gips geslagen. Had hij als Duitser in 
de Wuppertaler Rundschau maar geen lans 
moeten breken voor die Verdomde kaas¬ 
koppen die bly mogen zijn dat ze hier 
mogen wonen’ 


Eigen schuld, dikke bult. Dat fluistert in 
feite ook een Wuppertalse advocaat met de 
opmerking dat Dörner zijn ’Kopf zu weit 
aus dem Fenster gesteckt’ heeft. 


Stemrecht 


: : A I ■ 


'' '■ ' - - r •- u 


En daarmee wordt vooral Dörners brieven¬ 
bus bedoeld in zijn drie-etageflat in Varres- 
weck, een wijk van keurige, kleine luyden 
in Wuppertal. Op de brievenbus prijkte tot 
die pijnlijke avond trots het postadres van 
de 'Nederlandse Bond in Duitsland’. Want 
van de afdelingen Wuppertal, Solingen en 
Remscheid is deze Duitser oprichter en 
voorzitter. Een baantje dat in het verlengde 
ligt van zijn beroep als pr-adviseur en free 
lance-redacteur. Logisch dat Dörner soepel 
doordringt tot de redacties van de lokale en 
regionale pers. In sommige artikelen legt 
hij uit dat het hoog tijd wordt de in Duits¬ 
land wonende Nederlanders op z’n minst 
stemrecht te geven in gemeenteraden. Een 
recht dat Duitsers in Nederland overigens 
wel hebben. Maar dit terzijde. klaard anti fascist maar al te goed dat hi 
als gast mooi zijn mond moet houden. 


Verzet 


Herman Natkiel in Amstelveen, 76 en in 
Friesland beter bekend als de verzetsman 
Arie Dijkstra, heeft echter van jongsaf zijn 
hart op de tong liggen. Een karaktertrek 
waarvoor hij tijdens de oorlog in vier ge 
vangenissen en twee strafkampen is ge¬ 
gooid. 


Waarom vooral de joodse, met het verzets- 
herdenkingskruis onderscheiden oorlogs¬ 
held Natkiel, wiens bijna gehele familie 
omgekomen is in Duitse concentratiekam¬ 
pen, het opneemt voor een Duitser? 


„Omdat we met dezelfde fout mogen ma¬ 
ken als in de jaren dertig. Toen heb ook ik 
schamper gereageerd op mishandelingen 
in Duitsland door Duitse 'bruinhemden’. 


Ach, zo’n vaart zou het niet lopen met 
Hitler. Nu moeten we wel zeer attent zijn 
De manier waarop Dörner is aangepakt, is 
geheel in Nazi-stijl. Ik vind het schokkend 
dat zoiets bij een goede buur en Navo- 
bondgenoot kan gebeuren zonder dat 
iemand zich publiekelijk schaamt." 


Net als de 'Nederlandse Bond in Duitsland 
voelt ook het hoofdbestuur van Expoge 
zich politiek vrij machteloos. „Van asiel, 
waarom de begrijpelijk doodsbange Dör¬ 
ner in eerste instantie verzocht heeft, kan 
geen sprake zijn. Hij kan zich als Duitser 
gewoon in Nederland vestigen. Toch ne¬ 
men we deze affaire zeer serieus. Zoals 
gezegd, vind ik het geen incident, maar 
symptomatisch voor het oplaaiend neo 
nazisme.” 


Spuwen 


Gerd Dörner, na de mishandeling door zijn landgenoten. 


® Gerd Dörner in betere tijden als afdelingsvoorzitter van de 
Nederlandse Bond in Duitsland’. 


Bekrompen 


„Zeker in deze streek, het Bergische Land, 
werkt zo’n pleidooi als een rode lap op de 


stier. Het barst hier nog van Duitsers die 
uit het verleden niets hebben geleerd. En 
dat ook niet willen. Regelmatig wordt er 
bijvoorbeeld propagandamateriaal ver¬ 
spreid door aanhangers van de 'zwarte 
weduwe’ van Rost van Tonningen uit Velp 
die in Essen zelfs een postbankrekening 
heeft.De mentaliteit is heel bekrompen. En 
leent zich dus uitermate goed voor neo- 
nazisme.” 


Ger Looijen (67) in Mülheim, voorzitter van 
de ‘Nederlandse Bond in Duitsland’ en ko¬ 
ninklijk geridderd en Amerikaans onder¬ 
scheiden voor zijn opstelling in en na de 
oorlog, oogt rustig. Maar van binnen kookt 
hij over de mishandeling van Dömer, zijn 
'goede Duitser’. Politiek zijn z’n handen 
echter gebonden. Ook al is hij de derde ge¬ 
neratie Looijen in Duitsland, toch weet de 
gepensioneerd procuratiehouder en ver¬ 


Nazi’s, al dan niet neo, zijn de kwelgeesten 
van Dörner. Waarom hij daar zo zeker van 
is? „Omdat een van de daders inmiddels 
opgepakt is. En een goede bekende is van 
de zogeheten ’Stammtisch-Nazi’s’ uit een 
naburig café in de wijk waar ik woon.” 


Met steun van Looijen en Natkiel hoopt 
deze 'goede Duitser’ aan de goede kant van 
de grens een nieuw leven te beginnen. De 
weduwnaar, die verder kind noch kraai 
heeft, wil liever vandaag nog weg uit Wup 
pertal. Gisteren was hem nog liever. Want 
toen spuwde een ’net’ echtpaar vlak voor 
zijn voeten. 


Verkiezingen in Baden-Württernberg en Sleeswijk-Holstein 


CDU en SPD verdedig» 


absolute meerderheid 


door hans hoogendijk 


B ERLIJN - Twee miljoen 
inwoners van de Duitse 
deelstaat Sleeswijk-Hol¬ 
stein en negen miljoen Ba- 
den-Württembergers mo- 
Sen zondag bepalen of zij 
v erder geregeerd willen 
borden door een absolute 
^eerderheid. In het land 
de zuinige Schwaben 
(B-W) verdedigt minister¬ 
president Erwin Teufel het 
Matste CDU-bastion in de 
p u de Bondsrepubliek. In 
det hoge noorden moet 
B jörn Engholm proberen 
dichtbij het droomresultaat 
Y an 55 procent in 1988 te 
kernen. Toen verdreef de 
fociaal-democraat de door 
pet Barschel-schandaal to- 
ontredderde CDU na 
een heerschappij van tien¬ 
den jaren naar de opposi- 

debank. 


lute meerderheid niet wordt ge¬ 
haald, de liberalen klaar staan 
om voor de ontbrekende zetels 
te zorgen. Vooropgesteld natuur¬ 
lijk dat zij over de kiesdrempel 
van vijf procent komen. Voor de 
Groenen in Sleeswijk-Holstein, 
die vier jaar geleden struikelden 
over de kiesdrempel, wordt het 
ook nu weer kantje-boord. Hun 
partijvrienden in het zuiden hoe¬ 
ven zich geen zorgen te maken. 
De rechts-extremistische DVU 
en Republikaner van de ex-SS-er 
Schonhüber hebben in het noor¬ 
den geen kans, maar in het zui¬ 
den zijn de opiniepeilers daar 
niet zo zeker van. 


het licht is gekomen. De gepro¬ 
grammeerde val over deze af¬ 
faire van defensieminister Ge¬ 
hard Stoltenberg, eens minister¬ 
president van Sleeswijk-Hol¬ 
stein, betekent voor de toch al 
weinig florisante kansen van de 
christen-democraten een nieuwe 
dreun. 


Landsvader 


^ n gholms kaarten zijn beter dan 
^ van Teufel. Voor beiden 
geldt echter dat indien de abso¬ 


Terwijl de 51-jarige minister-pre- 
sident Erwin Teufel van Baden- 
Wurttemberg in de sociaal¬ 
democratische econoom Dieter 
Spöri (jaargang 1943) een serieus 
te nemen tegenstander heeft, zit 
Engholm wat dat betreft op ro¬ 
zen. De buiten Bonn nauwelijks 
bekende staatssecretaris van De¬ 
fensie Ottfried Hennig is bepaald 
niet de aangewezen jnan om de 
CDU er bovenop te helpen. Ze¬ 
ker niet nadat eind vorige week 
zijn dubieuze rol bij de illegale 
tankleverantie aan Turkije aan 


Björn Engholm is overigens veel 
populairder dan zijn SPD. Zijn 
grote verkiezingsmanifestaties, 
waar de belangstellenden’ voor 
pop, rock en cultuur ook nog 
moeten betalen, zijn keer op 
keer uitverkocht. De ’landsva- 
der’, zoals hij intussen steeds 
vaker wordt genoemd, houdt er 
een kort verhaal.» Hij rekent stee¬ 
vast beschaafd af met de in zijn 
ogen desastreuze politiek van de 
regering-Kohl. Per slot van reke¬ 
ning wil Engholm in 1994 kanse¬ 
lier worden. En hij belooft in zyn 
eigen deelstaat geen gouden ber¬ 
gen: ’We betalen nog jaarlijks 
miljarden rente voor de schul¬ 
denberg die de christen-demo- 
craten hier achter hebben gela¬ 
ten’. Engholm, door zijn poli¬ 
tieke tegenstander vaak afge¬ 
schilderd als ’everybodies 
darling’ komt bij alle lagen van 
de bevolking goed over. Hij 
maakt ook een veel minder ver¬ 
krampte indruk dan bij zijn op¬ 


tredens in Bonn als SPD-voorzit- 
ter. 

De sociaal democratische bries 
van vier jaar Engholm heeft 
Sleeswijk-Holstein vrijwel ver¬ 
lost van het Barschel-trauma. De 
illegale trucs waarmee CDU- 
minister-president Uwe Bar- 
schel aan de macht probeerde te 
blijven, maar die uiteindelijk 
leidden tot zijn zelfmoord in de 
badkuip van een Zwitsers hotel, 
waren een harde klap voor de 
democratie. De reactie volgde bij 
de verkiezingen: SPD 55 pro¬ 
cent, CDU 33. 

Engholm pakte zijn kans en 
maakte van de Barschel-bonus 
een behoorlijk stabiel Engholm- 
aandeel. Met een economische 
groei van vijf procent staat zijn 
deelstaat bijna aan de top. Zoals 
het er nu naar uitziet kan hij de 
verkiezingsavond vol vertrou¬ 
wen tegemoet zien en zich daar¬ 
na richten op de volgende uitda¬ 
ging: aantreden in 1994 tegen 
Helmut Kohl. • De ’runner-up’ van de SPD, Björn Engholm, kan vol ver¬ 
trouwen de verkiezingen van zondag tegemoet zien om zich 
vervolgens op te maken voor de strijd in 1994 tegen Kohl 
om het bondskanselier schap. Foto: epa 


Uitverkoop 


voorbeeld voor vlijt en groei ge¬ 
prezen deelstaat. Achtendertig 
jaar al is de eerste man van CDU- 
huize. Maar nu wordt de voor 
Baden-Württemberg bijna onge¬ 
hoorde vraag gesteld of het zou 
kunnen gebeuren dat de CDU de 
macht na 5 april met een ander 
moet delen, ja zelfs in de opposi- 
tiebanken zou kunnen belanden. 


Die aspiratie heeft Erwin Teufel 
niet. Hij wil Baden-Württemberg 
voor de CDU behouden. Sinds 
20 jaar regeren de christen¬ 
democraten in deze altijd als 


Erwin Teufel, die een jaar gele¬ 
den de over door de industrie 
betaalde snoepreisjes gestruikel¬ 
de Lothar Spath opvolgde, heeft 
nog geen echt eigen profiel kun¬ 
nen ontwikkelen. Om toch te 


'scoren’ zet hij zich uit alle macht 
af tegen de asielpolitiek van de 
SPD, heeft het over de uitver¬ 
koop van de D-mark aan de Eu¬ 
ropese monetaire unie en roemt, 
nadrukkelijk in het regionale 
dialect, de ijver van zijn streek¬ 
genoten. 

Dat doet het wel aardig, maar - 
en dat kan ook Teufel niet ont¬ 
kennen: de groei is uit de econo¬ 
mie. En dat telt in Baden-Würt¬ 
temberg. De deelstaat, die als 
geen ander afhankelijk is van de 
auto-industrie en de toeleveran¬ 
ciers, is qua economische groei 


naar de op een na laatste plaats 
gezakt. „Op economisch gebied 
zijn we nog altijd nummer één”, 
roept Teufel desondanks tegen 
iedereen die het horen wil. 

Daar denkt zijn sociaal-democra- 
tische tegenstander, de gepro¬ 
moveerde econoom Dieter Spöri, 
uiteraard anders over. Onder het 
motto 'Macht corrumpeert’ trekt 
hij ten strijde tegen de tientallen 
jaren alleenheerschappij van de 
CDU en belooft het ’voorbeeld- 
landje’ er economisch weer snel 
bovenop te zullen brengen. Als 
laatste van Willy Brandt’s be¬ 
roemde politieke kleinkinderen 
Lafontaine, Schröder, Eichel, 
Engholm en Scharpmg, wil hij 
het minister-presidentschap in 
een deelstaat. 

Met behoudende ideeën verpakt 
in een optisch moderne campag¬ 
ne trekt hij door het land. Waar 
vroeger de socialistische strijdl¬ 
iederen weerklonken, davert nu 
de hit van de rockgroep Scor- 
pions ’Wmds of change’ uit de 
luidsprekers. Daar leek het enige 
tijd inderdaad naar uit te zien. 
De opiniepeilingen wezen enkele 
maanden geleden dik 40 procent 
voor de CDU (min acht) en 39 
procent (plus zeven) voor de 
SPD. De liberalen, met hun 
nieuwe voorman Klaus Kinkel 
(minister van Justitie in Bonn) 
leken, ook ten koste van de 
CDU, uit het dal te kruipen. En 
de zeer actieve Groenen hoeven 
zich niet te veel zorgen te maken. 
Maar in de laatste peilingen 
krabbelen de christen-democra¬ 
ten weer overeind en blijft voor 
de SPD alles zo ongeveer bij het 
oude. De godvrezende, katholie¬ 
ke boerenzoon Teufel lijkt het 
toch nog te redden tegen de ’luc- 
ky yuppie’ Dieter Spöri. De uit¬ 
dager heeft alleen een kans als 
het onverwachts toch tot een ca¬ 
tastrofe voor de CDU mocht 
komen en zijn partij de sterkste 
politieke macht wordt. 


(ADVERTENTIE) Afgifte van uitreisvisa na sancties aangescherpt 


(ADVERTENTIE) 


Nederlanders blijven in Libië I 

DEN HAAG - De meeste van de het, gelet op de toegenomen inter- nen gehoor te geven aan het advies I B 


DEN HAAG - De meeste van de 
ongeveer 150 in Libië verblijvende 
Nederlanders maken weinig aan- 
stalte het land met onmiddellijke 
ingang te verlaten. Dit ondanks het 
gisteren door het ministerie van 
buitenlandse zaken herhaalde ad¬ 
vies zo spoedig mogelijk de koffers 
te pakken. Een groot aantal Neder¬ 
landers is in dienst van in Libië 
werkzame oliemaatschappijen of is 
uitgezonden door firma’s, actief in 
de landbouwsector. 

Volgens eerste secretaris F. van 
Dorth van de Nederlandse ambas¬ 
sade in Tripoli hebben de Nederlan¬ 
ders vrijwel zonder uitzondering 
lakoniek gereageerd op de oproep 
van Buitenlandse Zaken om Libië 
te verlaten. Dit nadat de Verenigde 
Naties Libië de wacht hebben aan¬ 
gezegd om zes verdachten van ter¬ 
roristische activiteiten vóór 15 april 
uit te leveren. 


het, gelet op de toegenomen inter¬ 
nationale spanning, evenwel raad¬ 
zaam zo spoedig mogelijk uit Libië 
te vertrekken. „Of een dergelijk be¬ 
sluit in elk geval ernstig in overwe¬ 
ging te nemen, indien het verblijf 
niet absoluut noodzakelijk is”. 
Ambassade-secretaris Van Dorth 
noemt het massaal negeren van de 
oproep van het ministerie niet 
vreemd. „De directe verantwoorde¬ 
lijkheid ligt bij de werkgevers en 
die vinden het kennelijk nog niet 
noodzakelijk hun Nederlands per¬ 
soneel naar elders te laten afreizen. 
In die afweging tellen economische 
motieven ongetwijfeld zwaar mee”. 


nen gehoor te geven aan het advies 
van Buitenlandse Zaken. „We laten 
echter niets aan het toeval over en 
staan volledig garant voor de veilig¬ 
heid van onze werknemers ter 
plaatse”, aldus de KLM, die elke 
donderdag op de Libische hoofd¬ 
stad vliegt. „Gelet op de situatie van 
het moment, zien we ook geen en¬ 
kele aanleiding die lijndienst tijde- 
lyk te staken”. 


Veiligheid 


Een woordvoerster van het ministe¬ 
rie van buitenlandse zaken noemt 


De KLM is één van die onderne¬ 
mingen die Nederlandse perso¬ 
neelsleden in Tripoli heeft gestatio¬ 
neerd. Het gaat om enkele KLM- 
medewerkers. De luchtvaartmaat¬ 
schappij ziet vooralsnog geen rede- 


Volgens eerste secretaris Van Dorth 
van de Nederlandse ambassade ver¬ 
loopt de afgifte van uitreisvisa door 
de Libische autoriteiten inmiddels 
weer redelijk soepel. De laatste da¬ 
gen was sprake van een aanzienlijke 
vertraging in het verstrekken van 
die specifieke documenten aan bui¬ 
tenlanders. Die werd met name ver¬ 
oorzaakt door een uit voorzorg sterk 
toegenomen vraag naar uitreisvisa. 
Dat leidde in korte tijd tot 'bureau¬ 
cratische complicaties’, zoals Van 
Dorth het uitdrukt. 


Prachtig hersteld, 
perfect op tijd. 

{alle bekende merken) Autoschade 
Hub van Well bv 


Wijnqa.irdswwj 6, Heerlen Noord 
Telefoon 045 212675 


Limburgs Dagblad 


NISSAN 


Donderdag 2 april 1992 # Pagina 


Liefde op het eerste gezicht is ook bij een auto vaak een zaak van de 
buitenkant. Maar voor een definitieve verbintenis is meer nodig. Een zorgvuldig onderzoek 


Twin Cam benzineversies, voorzien van 3-weg geregelde katalysator met lambdasonde, 
variëren van ’n economische 1.4 liter tot een razendsnelle 


of ’t van binnen ook goed zit. Letterlijk. Bij zo’n afweging zal het u opvallen dat elke Sunny GTi-R met 2.0 liter Turbo intercooler die 


voorzien is van een fraai gewelfde ergonomisch ontworpen in $,2 (!) seconden naar de 100 


cockpit met alle bedieningsinstrumenten 
prettig gegroepeerd onder handbereik. 
Zodra u gaat zitten is er de 

Vrijbuiter vjn de Sunny familie is de vlotgehinde 3-deurs. Met’n zeer compleet w _| J.. J van riante hnnfrl 
uitrustingsniveau en ’n riante bagageruimte. Leverbaar met 1.4 of 1.6 liter motor, 
als 2.0 liter GTi-(R) of met een krachtige 2.0 liter I') diesel. V,a. 24.765,-. 

beenruimte. De anatomisch vormgegeven fauteuils zijn voorzien van een fraaie 
polstering en traploos verstelbare rugleuningen. Vanaf LX beschikt u tevens over een 
gedeeld neerklapbare achterbankleuning en is er zelfs sprake van een bestuurders 
stoel waarvan de zithoogte aan vóór èn achterzijde traploos regelbaar is, een 
unicum in deze klasse. Evenals trouwens de 2.0 liter diesel uitvoering met 
55 kW (75 pk) en standaard stuurbekrachtiging. De krachtige 16-kleppen 


/ .< jr Af?- 

M 


km/h sprint. En niet te vergeten de 
[liCf] 

wmi 


• , • i / r j- • 1QQ1 A Oogstrelend van vormgeving is de 5-deurs, de gentleman van de tumilic. 

krachtige 1.0 liter die in Vyyl door De optimale combinatie van technisch talent, duurzaamheid en comfort. U kiest uit 

soepele 1.4 en 1.6 liter benzinemotoren of de snelle en stille 2.0 liter diesel. Va. 29 260,-. 

de ANWB Kampeer en Caravan Kampioen werd uitgeroepen als beste caravan¬ 
trekker in z’n klasse. Of ’t nu gaat om styling, comfort, verscheidenheid aan 
modellen, duurzaamheid, gebruiksgemak, prijs of nj-eigenschap- 
pen, de Sunny wint ’t met een straatlengte voorsprong. Ook 
qua garanties: 3 jaar of 100.000 km algemene garantie en 
> 6 jaar carrosseriegarantie. Een nadere kennismaking 

f - A 

met de Sunny van uw keuze bij de dichtstbijzijnde 
Nissan dealer zal u het overtuigende bewijs leveren! 
De fraaie 4-dcurs Sunny is de succesvolle zakenman van de familie, 
l uxueus en gedistingeerd, voorzien van 490 liter kofferruimte en leverbaar 
in 14 ot 1 o liter benzine ot als krachtige 2 0 liter diesel Va 28 760,- 


IJ AUTO* 


'I 


De Wagon is de grootste klep van de familie cn de Sunny waar u ’t meest van uzelt in kwijt 
kunt. ’n Riante stationwagon met een makkeluk toegankelijke bagageruimte. L.n met 
’t comfort van een limousine l everbaar in 16 liter benzine of 2.0 liter diesel Va. 32.185,- 


mflStT MEUBELS KIJKEN 


NISSAN 


JE BLIJFT ERIN RIJDEN. 


DRAAG EEN STEENTJE B 
een school in 
het kinderdorp 
JOAO PESSOA 
BRAZILIË 

Het comité Heerlen van & 
Kinderdorpen zal in Joao P** 
de bestaande kleuter- en Itfl 
school uitbreiden. i 

In de toekomst is de school^ 
bestemd voor de kinderen 't' , l 
sloppenwijken in de buurt 1 
het kinderdorp. I 

Teneinde ooit een veranderitw 
de leefsituatie van deze kinW 
te brengen is veel geld nodig." 
comité Heerlen van SOS-KiW 
dorpen vraagt daarom uw hd 

DOOR f20.00 OVER # 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN ST 
VOOR DE SCHOOL U kur.t dit bedrag overmakenM 
Rabobank Heerlen, f 
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kind' 
dorpen, schoolactie (girorekei'f 
Rabobank: 10.30.856). Inlich» 
gen: Mevr. I. Philips-l.eufr* 1 
Comité.Heerlen SOS-Kin^ 1 


dorpen. Tel.: 045-412736. Prijzen mcl. BTW', excl kosten rijklaar maken W’uzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade. 

Lichtmetalen velgen op 5-deurs en roofrack op Wagon tegen meerprijs leverbaar. 

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum B.V., 
Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts B.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf 
Geelen B.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201. 


<§> 


Pt 


De 


ONDERWIJS »a! 
GEEFT WERK 

VOOR MEER INFORMATIE 

o gif 

terre des hommes 

TEL. 070-363 79 40 

Doe ook mee! 

GIRO 646900 


Vobis pakt weer uit 

Vobis levert complete computersystemen, inclusief een royale harddisk, kleurenmonitor en een 
compleet softwarepakket. En dat allemaal voor messcherpe prijzen. Dus doe wat duizenden 
computergebruikers reeds voorf deden: kom langs in een van onze winkels en overtuig u van 
_deze geweldige computeraanbiedingen. Is uw Communicatie 
gebaseerd op 
Horen, Zien en Zwijgen? mmïïMMim 
Mèt 52 Mb harddisk 

1 + 14“ VGA kle ure nmonitor 


KOMPAKT386SX iBMHz 

/ 1Mb RAM ✓ 52 Mb harddisk / 16 bit 
SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25“ + 
3,5“ (1.2 Mb en 1.4 Mb) ✓ 2 seriële 
poorten, lx parallel(printer), lx game- 
port ✓ 14" VGA kleuren monitor 
✓ gratis softwarepakket ww-Wm 


1| . 
jl:MUJ,U , • • ' JU M.M. II Iflil üMI 

ScttfW '■'■"m* «: . | 

r-.t «... wx -AA', "***• :i 

ZÜ-JTI-' : I LP 

bBSMrsl Deze aanbieding is geldig 
zolang de voorraad strekt 


Gratis software! 


MS-DOS 5,0 Of Dfi-DOS 8.0, MS 


46 uit spna&fwwt. tekstverwerker, 


PCToots?.! 


WmïmSmMMIm 


✓ 2 Mb RAM ✓ 80 Mb harddisk ✓ 16 bit 
SuperVGA (256 Kb) ✓ diskdrive 5,25“ en 
3,5“ (1.2 Mb en 1.4 Mb) ✓ parallelle 
poort, seriële poort (RS 232) en lx game- 
poort / 14“ SuperVGA kleuren monitor 
(28/3) ✓ gratis softwarepakket 
Alle prijzen zijn inclusief BTW 


De pers over Vobis. 


pcelropA 

aulhoritative ncwslcttcrs on europt't pc markets 


Vobis, with 1991 sales of 489m ECU is al- 
most certainly now Europe’s largest... 


INTERNATIONALS A Ê ■ Bi 

BusmessWeek | 


moal lucMwftil: Vobu, of Aach«n, Germany, a daaler that bagan 
a—embling iU own PCa »n 1968. Laat year, it aold 270.000 machines, 
grabbmf 15% of the German market and paaaing IBM . 


Die deutschen TOP 20 

Anbieter von Intel-PCs 1991: 


HP DeskJet Color 

/ 300 dpi ✓ 240 eps / parallelle 
en seriële poort (RS 232) 

✓ ingebouwde sheetfeeder 
/ ook voor zwart afdrukken 

1 . 999 , 

Highscreen MP 24 

/ 24 naalds printer ✓ 240 eps 
/ 9 fonts ✓ 44 Kb buffer n 

649 , 

Highscreen 
Inkjet printer IP160 

/ HP DeskJet plus compatible 
/ 8 Kb buffer ✓ 300 dpi / 6 fonts 

✓ 160 tekens/sec. 


Mét gratis 
sheetfeeder 


Highscreen CD-ROM 

✓ opslagcapaciteit 600Mb ✓ Ideaal 
als naslagwerk voor bijv. encyclo¬ 
pedie 

Audio: 

✓ complete CD-speler/ aanslui¬ 
ting voor stereo-installatie en 
hoofdtelefoon 

PC: 

✓ lezen van gegevens en program¬ 
ma's / gebruik van beeld en geluid 
(met audiokaart) ✓ software: Utili¬ 
ties, spellen en programma's 


Of op 
Horen, Zien 
en Krijgen! 1. VOBIS 

2 IBM 


.15,3% 

10,5% 


kéi 


OBIS 


0f alla apparatuur geldt een garantieperiode van 1 laar. I-1 w 

Pnp- en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen I MICROCOMPUTERS 


Europa's Computerketen Nr.1 


U /Lastertaal Centuurbaan 133/135 (Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■ Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 

■ 6rpoii|oa Herestraat95Tel. 050 - 140999 WHaarlea Gedepte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel 023 - 326017 

■ Haerlea Stationstraat 18 Telefoon 045- 718873 ■Hilversaaa Groest 86. Bus 100 (Hilvertshof) Tel. 035 - 236426 
-■Ltidea Haarlemmerstraat 239 (parkeergar Driessen) Tel. 071 - 122164 ■ Rotterdam Rodezand 17 Tel. 010 - 4331604 


■ H00FDKANT00R: 

Postbus 9104,1180 MC Amstelveen. | 
Fax 020 - 6472761 I 


Commercieel gezien bent u natuurlijk 
alleen maar gebaat bij Horen, Zien en 
Krijgen! 

Uw marktbewerking immers is gericht 
op respons. 

De jaren negentig liggen voor ons, 
een tijd waarin het aanbod de vraag veelal 
overtreft, Niet alleen nationaal maar ook 
internationaal moet er stevig aan de weg 
worden getimmerd om de concurrentie voor 
te blijven en kwalitatief en onderscheidend te 
opereren in een steeds veranderende markt. 

Een audio-visual is een perfect middel 
om dat doel te bereiken. 

AVS weet dat en is gespecialiseerd in 
resultaatgerichte dia-presentaties, krachtige 
produktfilms, indringende commercials en 
onderscheidende videoprogramma ’s. 


Effect en Impact 

Daarom ook zijn audio-visuals een 
steeds belangrijker onderdeel geworden van 
de marketing-mix. 

Dat is niet verwonderlijk, 

Geen andere presentatievorm heeft zoveel 
impact, sorteert zoveel effect en biedt zoveel 
verschillende toepassingsmogelijkheden. 

AVS maakt maatgesneden audio- 
visuals en pretendeert daarmee zorgen weg te 
halen bij ondernemers die alles op alles 
moeten zetten om hun positie in de markt te 
behouden of te verstevigen, vooral in de jaren 
negentig, 
deze jaren dus! 

Gratis en vrijblijvend 

Bel even, of vraag onze uitgebreide 
brochure. Wij nemen dan graag vrijblijvend 
kontakt met u op en laten u kennis maken 
met het verschil tussen ‘Horen, Zien en 
Zwijgen' en 'Horen, Zien en Krijgen ’. 


Audio Visu al Services 
Mauritslaan 111 - Geleen 
Postbus 62 - 61Ó0AB Geleen 
Telefoon 046-787700 
Fax 046-750196 


idio Visual Services 


( A l ’.S' tx'hoort lot de ADB-Gmp). 
Donderdag 2 april 1992 • Pagina 9 


economie 


DEN HAAG - Steeds meer be¬ 
drijven worden opgericht via de 
’Delaware-route’, een voordelige 
en snelle manier om een beslo¬ 
ten vennootschap (bv) in het le¬ 
ven te roepen. Deze bv’s zijn 
minder goed te controleren door 
de overheid, ondermeer omdat 
zij niet verplicht zijn cijfers te 
publiceren. Zij bieden wel nage¬ 
noeg dezelfde mogelijkheden als 
een bv die volgens Nederlands 
recht is opgericht. Justitie is be¬ 
zig met een wetsvoorstel om de 
Delaware-constructie uit te ban¬ 
nen. 

Voor de oprichting van een Ne¬ 
derlandse bv is een startkapitaal 
van minimaal 40.000 gulden ver¬ 
plicht. Bovendien moet de op¬ 
richter een 'verklaring van geen 
bezwaar’ aan het ministerie van 
Justitie vragen. Dit is meestal 


Wet in de maak 
tegen snelle bv’s 


een formaliteit, die als gevolg 
van onder andere een anteceden¬ 
tenonderzoek wel enige tijd kost, 
maar die voor lieden met een 
twijfelachtige achtergrond een 
beletsel kan zijn. 

Een Delaware-corporation kan 
binnen 24 uur van de grond ko¬ 
men, zo meldt het blad Onderne- 
mersvisie van het Koninklijk 
Nederland Ondernemers Ver¬ 
bond. De kosten zijn relatief 
laag: ongeveer 5.000 gulden. 


Volgens het blad houdt de 
'Stichting Bedrijfsbehoud voor 
veilig en beschermd onderne¬ 
men’ in Apeldoorn zich bezig 
met de bemiddeling in Dela- 
ware-bv’s voor klanten. De afge¬ 
lopen vier jaar leverde dit jaar¬ 
lijks ongeveer 150 goedkope, 
snelle bv’s op. Dit jaar zouden er 
zo’n 400 van de grond komen. 

Het D66-kamerlid G. Ybema laat 
zich in het KNOV-blad ongerust 
uit over de verwachte groei van 


het aantal Delaware-bv’s. Hij 
vreest dat vooral malafide prak¬ 
tijken in dit soort bv’s worden 
ondergebracht. Ybema is van 
plan op korte termijn aan het ka¬ 
binet opheldering vragen. 

De Kamers van Koophandel en 
de Notariële Broederschap zijn 
geen fan van de Delaware-bv’s. 
Eén van de Kamers heeft zelfs 
bij de kantonrechter de inschrij¬ 
ving van zo’n bv aanhangig ge¬ 
maakt. De Broederschap zegt 
notarissen die meewerken aan 
de oprichting ervan binnen ei¬ 
gen kring te zullen aanpakken. 

Het ministerie van Justitie 
maakt zich niet zoveel zorgen 
over de Delaware-bv’s, maar is 
wel van plan de oprichting via 
een wetswijziging volgend jaar 
tegen te gaan. 


Bonden gaan gewoon door met voorbereiding stakingen 

Overleg NS-cao hervat 


EG en VS sluiten na jaren praten voorlopige overeenkomst 

Beperking staatssteun 
aan vliegtuigbouwers 


BRUSSEL - Na vijf jaar onderhan- procent van de kostprijs van ont- 
delen hebben de Europese Ge- wikkelingsprogramma’s is afge- 
meenschap en de Verenigde Staten sproken. Verder zijn er specifieke 
dinsdagnacht een voorlopige over- afspraken gemaakt over rente en de 
eenkomst bereikt over beperking duur van de periode van terugbeta- 
van rechtstreekse en indirecte over- lingen. Beide partijen zullen zoveel 
heidssteun aan de civiele vliegtuig- mogelijk openheid van zaken geven 


industrie. 


over verleende steun. 


Rechtstreekse overheidssteun ter fï- Deze afspraak geldt alleen vliegtui- 
nanciering van ontwikkelingspro- § en van Airbus. Toeleveranciers 
gramma’s van Airbus Industrie - van Airbus, zoals Fokker, vallen 
het Frans-Duits-Brits-Spaans con- niet onder de regeling, zo verzeker- 
sortium - voor alle nieuwe type den EG-topambtenaren. De over- 
vliegtuigen wordt daardoor gebon- eenkomst verbiedt regeringen druk 
den aan een maximum. De regeling ud te oefenen op derde landen om 
in de VS betreft vliegtuigen met S rote vliegtuigen te kopen, 
meer dan honderd zitplaatsen. . 

Rechtstreekse produktiesteun is uit De indirecte steun zou nii 
den boze. vijf procent van de 'civiel 

, , , , tT _ van het desbetreffende be 

EG-onderhandelaar Hugo Paemen gen uitkomen. Volgens de 1 
bevestigde gisteren met zoveel teert vooral de Amerikaa 

woorden dat een plafond van 30 rurrentie van nuprheificsi 
Van onze redactie economie 

J^kecht - De Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden 
erv atten vandaag de onderhandelingen over de cao voor het 
Poorwegpersoneel (27.000 werknemers). De NS-directie heeft 
sisteren een uitnodiging verstuurd om vandaag om twee uur 
ee r om de tafel te gaan zitten. De vervoersbonden van FNV 
«CNV en de FSV zijn hiertoe bereid, maar handhaven hun 

Jtirnatum en gaan door met de voorbereidingen van stakin¬ 
gen. 

hun uitnodiging handhaaft NS de NS zou kunnen zoeken naar een 
d Un voorstel om flexibele werktij- mogelijkheid eventuele stakingen 
^ en m te voeren bij de dienst Infra- door de rechter te laten verbieden. 
Jdictuur (technisch onderhoud). Dat kan als de spoorwegen kunnen 
, e spoorwegen willen verder pra- aantonen dat de bonden niet bereid 
o op basis van zowel hun eigen z Ü n te praten. 

°°rstellen als die van de bonden. Uitgangspunt voor het overleg is 


De indirecte steun zou niet boven 
vijf procent van de 'civiele’ omzet 
van het desbetreffende bedrijf mo¬ 
gen uitkomen. Volgens de EG profi¬ 
teert vooral de Amerikaanse con¬ 
currentie van overheidssteun via 
lucratieve onderzoeksopdrachten 


en defensiecontracten van de 
NASA en het Pentagon, het minis¬ 
terie van Defensie. 

Of het akkoord een effect zal heb¬ 
ben op de prijzen van vliegtuigen 
voor de burgerluchtvaart is een 
tweede. Volgens EG-topambtena- 
ren zal de overeenkomst, die nog 
■ door de Amerikaanse regering en 
de EG-regeringen moet worden 
goedgekeurd, „op middellange en 
lange termijn leiden tot een slanke¬ 
re en efficiëntere luchtvaartindus¬ 
trie.” 

Het akkoord heeft een onbepaalde 
looptijd, maar de VS en de EG ho¬ 
pen dat binnen een jaar op basis 
daarvan een overeenkomst kan 
worden gesloten in GATT-verband 
voor staatssteun aan de civiele 
vliegtuigbouw. Bij de GATT, die de 
regels opstelt voor de internationale 
handel, zijn 108 landen aangesloten. 


Vliegtuig met 'waterhoofd’ 


Ns b ,? nden steden °P h un beurt dat 
int l ex P enmen i' bij Infra moet 
B re Nken. „Anders zijn we snel uit- 
Praat’^ aldus voorzitter J. Kruse 
^ de FSV. 

bf bonden voor spoorwegpersoneel 
Paalden gistermiddag hun strate- 
e Voor het overleg met de directie 
l h de NS. Grote vraag is volgens 
u duurder J. van der Kamp van de 

im rVoersbond CNV of ” de NS de 
ko enbe hebben tot een oplossing te 
of dat er slechts sprake is 
"b Juristerij.” 

^an der K am p bedoelt daarmee dat 


de NS zou kunnen zoeken naar een 
mogelijkheid eventuele stakingen 
door de rechter te laten verbieden. 
Dat kan als de spoorwegen kunnen 
aantonen dat de bonden niet bereid 
zyn te praten. 

Uitgangspunt voor het overleg is 
volgens NS-woord voerder P. van 
der Linden dat er een voor beide 
partijen aanvaardbaar akkoord 
komt. De dreiging met stakingen, 
zoals geuit door de bonden, vindt 
de NS prematuur. „Mochten de 
bonden werkelijk tot een staking 
oproepen, dan behouden wij ons 
het recht voor maatregelen te tref¬ 
fen”, aldus de NS. 

Gisteren liet de hoofddirectie het 
hoger- en middenkader van het be¬ 
drijf schriftelijk weten dat een 
loonsverhoging van meer dan 4 pro¬ 
cent uit den boze is, zolang de bon¬ 
den niet bereid zijn de flexibele 
werkroosters bij de dienst Infra¬ 
structuur goed te keuren. Nieuwe organisatie op één na grootste in Europa 

Randstad aast op 
uitzendgroep Flex 


Cao-overleg ’baksteen’ opgeschort 

ARNHEM - De onderhandelin- week werd gehouden, steeg dat 
8en over een nieuwe cao in de 
Psksteenindustrie zijn voor drie 
We ken opgeschort. Bonden en 
Werkgeversorganisatie KNB wil- 
en die tijd gebruiken om een 
fheuwe studie te doen over de 
a °ogte van de vut-premie. Vol- 
ge Ps de uitvoerende organisaties 
die premie de komende jaren 
P a rnelijk nog verder stijgen. 

het begin van de onderhan- 
ebngen, vor jg e maanc j werd 
°g uitgegaan van een vut-pre- 
1 e van 4,5 procent van de totale 
°°nsom. Tijdens de besprekin- 
kwam het Gemeenschappe- 
W* Administratiekantoor (GAK) 
n Amsterdam, dat de uitvoering 
de vut regelt, met een nieuw 
^drag van zeven procent. Vlak 
°° r een derde gesprek, dat deze 


week werd gehouden, steeg dat 
percentage op grond van nieuwe 
berekeningen naar acht procent. 

„Dat bemoeilijkt de onderhande¬ 
lingspositie aanmerkelijk”, aldus 
bestuurder M. Deterd van de In¬ 
dustriebond FNV. „Je weet niet 
welke eisen je kunt stellen. Dat 
moeten we de komende weken 
eerst goed op een rijtje zetten.” 
De vut-leeftijd voor de 1.900 
werknemers in de baksteenin¬ 
dustrie ligt nu op zestig jaar. De 
bond wil die leeftijd handhaven. 
De Koninklijke Nederlandse 
Bond van Baksteenbedrijven 
(KNB) is het daarmee eens. Wel 
willen de werkgevers de vut-uit- 
kering verlagen naar zeventig 
procent van het laatstverdiende 
loon. Dat is nu nog tachtig pro¬ 
cent. 


# Een impressie van een waterstof-vlieg- 
tuig zoals Deutsche Airbus wil gaan bou¬ 
wen. Met de vloeibare waterstof of aardgas 
opgeslagen in het dak, denkt vliegtuigbou¬ 
wer Deutsche Airbus zijn milieuschone 
Cryoplane binnen vijf jaar in de lucht te 
hebben. De huidige brandstof voor vliegtui¬ 
gen, kerosine, is schadelijk voor het milieu. 
Aardgas is veel schoner. Waterstof is hele¬ 
maal schoon. Het is reukloos en niet giftig. 


In de eerste studie-resultaten voor de nieu¬ 
we Airbus krijgt de situering van de tanks 
voor de vloeibare gassen aan de bovenkant 
van de romp de voorkeur. In tegenstelling 
tot kerosine hebben waterstof en aardgas, 
ook in vloeibare vorm, een groot volume. 
Dat is het grootste probleem dat moet wor¬ 
den overwonnen, omdat anders geen passa¬ 
giers mee kunnen. 

Foto: GPD 


Loonstijging in cao’s gemiddeld vier procent 


DEN HAAG - De gemiddelde 
loonstijging die in 47 grotere 
cao’s is afgesproken, komt voor 
dit jaar uit op gemiddeld 4,03 
procent. Voor 70 procent van de 
werknemers in die cao’s ligt de 
stijging tussen 3,5 en 4,5 procent. 

Voor 10 procent is dat minder en 
voor 20 procent meer. 


Dit blijkt uit cijfers van het mi¬ 
nisterie van Sociale Zaken. De 
onderzochte akkoorden hebben 
betrekking op 58 procent van het 
aantal werknemers onder de gro¬ 
tere cao’s in de marktsector. Een 
aantal van die cao’s heeft het ka¬ 
rakter van een principe-overeen- 
komst. 

De gemiddeld grootste stijging 


deed zich voor m de bouwsector 
(4,89 procent) en in de overige 
dienstverlening (4,41 procent). In 
de transportsector was de stij¬ 
ging met 3,17 procent het laagst. 
In vrijwel alle akkoorden wor¬ 
den de vut-leeftijd en de hoogte 
van de vut-uitkering gehand¬ 
haafd. Bij Akzo is afgesproken 
de vut af te bouwen. 


DIEMEN - Randstad Holding (uit¬ 
zending, schoonmaak, beveiliging) 
in Diemen onderhandelt over de 
overneming van het aandelenkapi¬ 
taal van de Europese uitzendgroep 
Flex Holding in Huizen. Het ziet er¬ 
naar uit dat hierover een akkoord 
zal worden bereikt. De overname 
zal in contanten worden betaald, zo 
heeft Randstad gisteren bekendge¬ 
maakt. 

De samenvoeging van de twee orga¬ 
nisaties leidt tot een versterking 
van het marktleiderschap in Neder¬ 
land en België, terwijl in Frankrijk, 
de grootste markt in Europa, de zes¬ 
de plaats wordt bereikt. Na afron¬ 
ding van de transactie neemt Rand¬ 
stad in Europa de tweede positie in 
met een marktaandeel van 7,5 pro¬ 
cent. 

Randstad behaalde vorig jaar een 
omzet van f 2,6 miljard waarbij een 
nettowinst van f 98,5 miljoen werd 
bereikt. Het totale aantal medewer¬ 
kers bedraagt 73.000, van wie 3.300 
indirecte personeelsleden. Het aan¬ 
tal vestigingen is 520, waarvan 460 
in de uitzendsector. De onderne¬ 
ming is in Nederland marktleider 
met de uitzendbedryven Randstad 
en Tempo Team, die een gezamen¬ 
lijk marktaandeel hebben van 33 
procent. In België hebben Rand¬ 
stad Interim en Interlabor een 
marktaandeel van 19 procent. Ook 
worden activiteiten ontplooid in 
Frankrijk, Duitsland en Engeland. 

Flex ontstond in 1989 met de bedoe¬ 
ling via acquisities een Europese 
uitzendgroep te vormen. De belang¬ 
rijkste dochterondernemingen zijn 
Werknet, Werkpool, Technisch Bu¬ 
reau Visser, Uitzendbureau Otter- 
Westelaken, Flexman, Flex België 
en Contact Interim en Soginter in 
Frankrijk. Bij Flex werken 12.000 
mensen, van wie 700 indirecte, bij 


200 vestigingen waarvan 130 in hdt 
buitenland. 

Voor Flex is de aansluiting by 
Randstad van belang omdat zo een 
versterking van het management en 
van de vermogenspositie kan wor¬ 
den bereikt. Hoe Flex in Randstad 
wordt opgenomen zal nader worden 
beslist na een doorlichting van de 
gehele organisatie. Een woordvoer¬ 
der van Randstad denkt op dit 
moment niet dat de overname ba¬ 
nen zal kosten, maar uitgesloten 
acht hij het op termijn ook niet. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


Hofkamp 20, 61 ól DC Geleen 

Meer dan 25.000 produkten voor! 
industrie en bouwwereld !• 
Sentimenten 


i;ff e ^ERDAM - De Amsterdamse 
8oJ) nbeurs heeft zich gisteren 
: sejjJ! geweerd tegen de negatieve 
kj 0 tenten op de beurzen van To- 
Londen. De meeste aande- 
cj e j ° er sen openden lager, maar in 
®°P van de dag werden de ver- 
grotendeels weggewerkt. Uit- 
tïj e e «jk sloot de koersindex alge- 
°- 1 punt lager op 203,80, 
&Urn de EOE-index slechts 0,67 
Vld toegaf °P 302,62. In Tokio 
de Nikkei-index bijna 4 pro- 
h het laagste peil sinds janua¬ 
ri "7. Dat de Bank of Tokio de 
3,7s e fftet 0,75 procent verlaagde tot 
$4 u br °cent, kwam volgens Japan- 
iw , a hdelaren als mosterd na de 
«jd. Londen was eveneens in 
tÜ e „ dr - Winst voor Labour volgens 
opiniepeilingen deed Britse 
ers schrikken. De FTSE- 
de ji X f Voor honderd aandelen open- 
v 6erd St P rocent lager, maar hal- 
ver L es i R de loop van de 

'^sterdam wachtten handela- 
°P en i n gskoersen gisteren 
n4 rs ®P a nning af. De voorspelde ko- 
st^^.hing bleef echter uit. De 
0,7 Jhingsindex opende nog wel 
H lager, maar aan het eind 
li$ s de dag restte een minimaal ver- 
^ Van 0,2 punt. De handel was 
dijij totale omvang van f 1,3 
§it(g £d middelmatig. In obligaties 
f 5ic miljoen om, in aandelen 
^ m ddljoou- De koersdalers wa- 
stijno e V een aantal van 120 tegen 45 
^ij jn de meerderheid. 
dUrie * ntern ationals W as de stem¬ 
de g v crdeeld. Procentueel gezien 
v e ert 0ots te stijger was Philips, die 
Vt ® cent opveerde, terwijl KLM 
f 35 5a n overeenkomstig verlies op 
de j’ d de ondergrens bepaalde. Op 
^ e ma rkt meldde Randstad 
het slot van de handel plan- 
S ^ie°ï? Europese uitzendorgani- 
di$ l ex in te lijven. De acquisitie, 
V °lda ee * contanten zal worden 
°r^ a a h> het de koers voorshands 
\^ogeroerd op f 46,30. 


Hoofdfondsen vk. s.k. 

ABNAmro 45,20 45,2' 

ABN Amro A.in F. 19,20 79,1 

ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,7 

AEG0N 128,50 127,5 

Ahold 85,50 85,4 

Akzo 151,40 150,4 

Alrenta 194,60 194,5 

Amevcert. 55,00 54,9' 

Bols eert. 46,80 46,5 

Bührm.Tet. c. 45,70 46,1 

CSMcert. 96,20 95,5 

DAF 21,30 21,2 

Dordtsche Petr. 131,60 132,4 

DSM 107,00 106,9 

Elsevier eert. 112,30 111,0 

Fokker eert. 33,60 33,7 

Gist-Broc. eert. 35,60 35,3 

Hei nek en 188,60 188,0 

Hoogovens nrc 50,60 50,6 

Hunter Dougias 69,00 69,0 

Int Muller 60,80 60,8 

Int.Ned.Gr. c. 52,20 52,2 

KLM 35,90 35,5 

Kon.Ned.Papier 43,50 43,5 

Kon. Olie 141,20 141,7 

Nedlloyd 59,60 58,8 

Océ-v.d.Gr. 79,20 79,5 

Pakhoed eert. 45,80 45,7 

Philips 36,40 36,8 

Polygram 45,80 45,9 

Robeco 97,70 97,0 

Rodamco 50,80 51,0 

Rolinco 96,00 94,9 

Rorento 71,40 71,4 

Stork VMF 44,00 44,1 

Unilever eert. 181,90 181,6 

Ver.Bezit VNU 81,60 82,0 

VOC nrc 43,00 42,7 

Wessanencert 91,50 91,8 

Wolters-Kluwer 71,00 71,0 

Avondkoersen Amsterdam 

AEGON 127,60-127,90 (127,50) 

Ak20 150,50(150,40) 

Kon .Olie 141,70-142,80(141,70) 

Unilever 181,60-182,00 (181,60) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 58,00 58.0C 

ABN AmroHld.prf. 6,11 6,12 

ABN AmroHld.div 43,70 43.5C 

ACF-Holdingc. 31,40 31.4C 

Aegon div.92 

Ahrend Groep e. 129,50 129,50 

Asd Options Tr. 11,90 11.5C 

Asd. Rubber 3,80e 3,9C 

Ant. Verff. 426,00 

Atag Hold. eert 123,00 123,50 

Athlon Groep 50,50 50,50 

Athlon Groep nrc 47,50 47,50 

Aut.Ind.R'dam 88.00 88,00 

BAM Groep 89,00 88.70 

Batenburg 138.00 137,50 

Beers 125,00 125,00 

Begemann Groep 117,00 119,00 

Beluido 299.00 298.00 


Berkel's Patent 
Blydenst-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu In tem. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTl-Holdtng 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek’s Mach. 
HollSeaS, 

Holl. Kloos 
Hoop Effbank 
Hunter D.pref 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Naeff 
NAGRON 


l,13f 

39.80 
240,00 

70.50 

65.50 
25,90 

27.50 

34.20 

10.30 
2480.00f 

805,00 

1160,00 

161,00 

290,00 

23.70 
29.00 
115,00a 

96.50 
. 17,70 

26.70 

41.40 

44.70 
24,00 

29.80 
214,00 

80.50 
55,00b 

83.30 
104,00 

5.70 

34.10 

39.20 

37.20 
100,00 
39,00 

202.50 

225.50 

146.50 

142.80 

14.70 

14.60 

213.50 
0,95 

171.50 
258,30 

0,45 

450,00 

7.60 

2.70 
59,00 

34.80 
9,40e 

1062,00 

33,00 

77.40 
41,00 
56,00 

398,00a 

252,00 

48.40 
41,70 
115,20 

1169,00 

15450,00 

43.50 
55,00 

5.10 
525,00f 

56.80 


NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Holding 

Ned.Part.Mi) 

Ned.Sprmgst 

Norit 

NutnciaGB 
Nutricia VB 
Nutncia VB div92 
Nijv.-Ten Cate 
Océ vd Gr div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.'92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles - 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereemgde Glas 
Verto eert. 
VolkerStevm 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 

West Invest F. , 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


70.20 

339.50 
63,00 

36.50 
22,60 
158,00 
135,00 

46.30 

25.50 
74,40 

37.50 

14.10 
1685,00 

49,00 

43,00 

15.20 

41.60 
87,00 
92,00b 

24.30 

125.30 

66,00 

74.10 

3.10 

523.50 
33.00 
66,00 

28.60 
14,90 
48,00 

62.30 
16,00a 

114.50 
274,00 

30,70 


58,90 
34.80 
9 40 
106200 
33,00 
76,40 
41.00 
55,50 
380.00a 
251,00 
48,00 
41,60 
115,20 
1169,00 
15300,00 
44,00 
55,00 
5,10f 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 

ABN Amro Amer.F. 69,00 

ABN Amro Eur. F. 72,50 

ABN Amro Far EF. 50,70 

ABN Amro Liq.Gf. 162,90 

ABN Amro Neth.F. 87,00 

Aegon Aandelenf. 35,00 

Aegon Spaarplus 5,35 

ABN Beleg.fonds 62,90 

Albefo ' 48,40 

AJdollarBF$ 26,30 

Alg.Fondsenbez. 234,00 

Alliance Fund 10,30 

Amba 11,80 

Amro North Am.F. 69,00 

Amvabel 83,20 

AsianTigersF. 64,20 

Asian Select. F. 60,00 

Austro Hung. F. 4,60 


Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 
CLNObl.Div.F. 
CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv. 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 
EMF Rentefonds 
Eng-Holl.BeI.Tl 
Envtr.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
lntereffekt 500 
InterefTekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
K 0 re 4 Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
NatRes.Fund 
Nedufo A 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
NomuraWarr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimenstons 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f. __ 
Postb.Belegg.fr 
Postb.Verm.gr.f. 
Prosp.IntHIP ) 
Rentalent Bel. 

Ren totaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 


55,60 

2.90 
110,60 

114.40 

29.20 

35.70 
41,00 
129,00 

69.20 

10.20 

51.00 

33.80 

6.70 

104.60 
106.30 

103.80 
318,00d 

49.80 

7.70 
55,00 

53.40 
1,50 

73.10 

48.50 

124.50 
95,00 

83.80 

65.20 
510,00 

29.60 

77.50 

72.80 
9,30 

147,00 

16.60 
8100,00 
6500,00 

9,20 

8,05 

117.10 

22,00 

10.40 

77.10 
1150,00 

110.80 
117,00 

45.80 
54,64 

45.40 

36.40 
102,90 
118.00 

38.10 

5.50 
0,53 

252,00 

11,55 

21.80 

90.50 
29,60 

113.50 

50.20 

56.20 

54.10 

3.90 

151.10 

35.50 
106,00 

49.20 


RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.S 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
SciTech t 
SuezLiq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac .Hold 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Ijnifonds DM 
Vaste WaarANed 
VastNed 
V1BNV 
VSBMix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intem. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F.$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.ObLF.l 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 

Delta Ll.Dollarf 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg.1 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmi) 

HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LCI Comput Gr 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 


Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wall Street 

allied signal 

amer.brands 

amer.tel.tel 

amococorp 

asarcoinc. 

bethl. steel 

boemgeo 

can.pacific 

chevron 

chiquita 

Chrysler 

citicorp 

cons.edison 

digitequipm. 

dupont nemours 

eastman kodak 

exxon corp 

ford motor 

gen. electric 

gen. motors 

goodyear 

hewlett-pack. 

int bus.mach. 

int teLtel. 

klmairlines 

mcdonnell 

merek co. 

mobil oil 

penn central 

philips 

prim erica 

royal dutch 

sears roebuck 

sfe-south.pae. 

texacoinc. 

united techn. 

westinghouse 

whitman corp 

woolworth 

Advieskoersen 

amerik.dollar 
austr.dollar 
belg.frank(lOO) 
canad.dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 100 ) 
engelse pond 
finse mark ( 100 ) 
franse (rank ( 100 ) 
gneksedr.(lOO) 

Ierse pond 
ital.lire( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
joeg.din.t/m 100 


noorse kroon ( 100 ) 
oostschill.( 100 ) 
portescudo ( 100 ) 
spaanse pes. ( 100 ) 
turkse pond ( 100 ) 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.fr. ( 100 ) 

Wisselmarkt 

amenk-dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank ( 100 ) 
canad.dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 100 ) 
engelse pond 
franse firank ( 100 ) 
gnekse dr. ( 100 ) 
hongk.dollar(lOO) 
Ierse pond 
itaüire ( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
nwzeel.dollar ( 100 ) 
noorse kroon ( 100 ) 
oostenrsch.( 100 ) 
port escudos ( 100 ) 
spaanse pes. ( 100 ) 
sunn.gulden 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.frank(lOO) 
e.c.u. 


Dow Jones 


Industrie 


0,0255 0,0375 

29.50 32,00 

120.50 125,00 


1,84765-1,85015 

1,0175-1,0475 

1,4168-1,4268 

5,4680-5,4730 

1,55225-1,55475 

28,985-29,035 

112,5900-112,6400 

3^150-3^200 

33,185-33,235 

0,9200-1.0200 

239250-24,0750 

2,9935-3,0035 

14,895-14,945 

138,965-139,065 

1,0073-1,0173 

28,650-28,700 

159960-16,0060 

19860-13260 

1,7760-1,7860 

1,0150-1,0550 

31,000-31,050 

123,400-123,450 

23985-23035 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdex( 1983= 100) 
algemeen 203,90 203,80 

id excl.kon.olie 202,10 201,70 

internationals 202,60 203,10 

lokale ondemem. 207,10 206,50 

id financieel 14630 145,80 

id ruet-fmanc. 266,00 26530 

CBS-herbeleggingsmdex (1983=100 


algemeen 
id excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem 
id financieel 
id met-Cnanc. 


290,30 29030 
271,80 271,40 
300,70 301,40 
278,10 27730 
215.40 214,90 
337,90 336,90 


CBS-stemmingsindex (1990=100) 

algemeen 124,70 124,50 

intemation 138,50 138,60 

lokaal 122.10 121.90 

fm.instell 128,20 127,90 

met-financ 121,00 120,70 

industrie 130,40 13030 

transp/opsl 132,70 131,60 

Goud en zilver 


OPTIEBEURS 

sene 

omzet 

v.k. 

s.k. 

abn amro c jul 

45,00 

205 

1,50 

130 

aegn 

c apr 

130,00 

212 

1,10 

0,50 

aegn 

pjul 

135,00 

210 

11,00a 

12,00 

ah 

c apr 

85,00 

421 

1,80 

1.50 

daf 

P apr 

25,00 

252 

3,60 

3,80a 

eoe 

c apr 

300,00 

824 

5,00 

430 

eoe 

c apr 

305,00 

544 

2,10 

1,70 

eoe 

c apr 

310,00 

187 

0,80 

0,60 

eoe 

c mei 

300,00 

803 

4,90 

4.60 

eoe 

c met 

305,00 

217 

2,90 

260 

eoe 

papr 

295,00 

254 

0,60 

0,80 

eoe 

papr 

300.00 

2652 

1.40 

1.90 

eoe 

papr 

305,00 

948 

3,40 

4,00 

eoe 

papr 

310,00 

188 

7.00 

8,30' 

eoe 

p mei 

290,00 

205 

130 

1,50 

eoe 

p mei 

300,00 

674 

4,60 

5,10- 

eoe 

pjul 

290,00 

309 

2,80 

290 

eoe 

p nov 

285,00 

149 

3,60 

3,60 

fokker 

c apr 

3230 

158 

1,80 

1,70 

fokker 

c jul 

35,00 

417 

2,30 

200 

hoog 

c apr 

47,50 

185 

3,70 

3,58 

ing 

c apr 

50,00 

163 

2,50 

230 ; 

mg 

p okt 

50,00 

308 

130a 

1,60 

mg 

PJ94 

47,80 

263 

200 

230 

kim 

c okt 

4250 

140 

130a 

1,00 

kim 

papr 

40,00 

280 

4.10 

4,80a 

kim 

Pjul 

35,00 

151 

130 

1,40 

kim 

pjul 

42,50 

228 

7,00a 

7,10 

phü 

c apr 

3250 

200 

3,90 

4,20b 1 

phü 

e apr 

35.00 

382 

1,60 

200 

phil 

c apr 

3750 

631 

0,30 

030 

phü 

c jul 

35.00 

235 

260 

3,10 

phü 

c jul 

3750 

631 

130 

1,50 ; 

phil 

c okt 

25,00 

2500 

12,70a 

1250 

phü 

c oS3 

30,00 

2647 

930 

9,50 ' 

phil 

c o94 

45,00 

202 

3,00 

3,08 ! 

phil 

c o95 

20,00 

2224 

1830 

18,70 , 

phil 

c o96 

35,00 

1935 

930 

9,30 ' 

phil 

p o93 

30,00 

215 

1,00 

1,00 ; 

phil 

p o96 

35,00 

176 

350 

3.20 

olie 

c apr 

140.00 

226 

3,10a 

3,30 

olie 

c apr 

145.00 

165 

0,70 

0.70 

olie 

papr 

140.00 

824 

0,90 

0,90a : 

top5 

c apr 

580,00 

303 

3,80 

3,50 . 

top5 

c mei 

580,00 

192 

5,00 

5,00 

top5 

papr 

570,00 

148 

200 

1,60 i 

unil 

c apr 

175,00 

200 

8,00 

7,60 ! 

uml 

papr 

180,00 

180 

1,00 

1.40 

vnu 

c mei 

85,00 

202 

1.40a 

0,70 

wes 

c apr 

90,00 

227 

1,90 

210 


a = laten g-bieden + ej-dK. 

b bieden h = laten+e«-dn 

cexclaim k=gedaan+h 

deidividend 1 = gedaan + 9 

e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag 
f = gedaan + laten sk = slotkoers gisteren COMPLETE WONINGINRICHTING /s) IBlillll 

mammaal 


É Forbo Parade 

Frison tapijt. Nederlands 
meest verkochte hoogpool 
tapijt. Diverse luxueuse 
pasteltinten. Jute rug, 7 jaar 
garantie. Elders 139,-en 159,- 
Nergens goedkoper. 

11 Q_ 

Onze prijs llt/| 

Gratis vakkundig gelegd. 

Desso 

Bouclé tapijt met 25% korting. 
Jute mg, geschikt voor zwaar 
gebruik. 7 Jaar garantie. 

Elders 159,- — ^ ^ 

Onze prijs ZJ 

Gratis vakkundig gelegd. 


Bergoss 

Luxe kwaliteit leverbaar in de 
allermooiste pasteltinten. 
Fantastisch mooi! 

Nu249r 

Gratis vakkundig gelegd. 

Novilon Vinyl 

Hele kollektie Novilon 
Merkvinyl met korting. 

Vinyl 400 cm. breed 

nu al vanaf 69,- 

Uw woonkamer wordt 
gratis vakkundig gelegd 
en...gratis reis naar Parijs! 


i 


Ir. . • *1 


Intertest 

Wollen berber tapijt met 
25% korting. 

Jute rug, geschikt voor stevig 
gebmik. Normaal 249,- 

nu 186,- 

Gratis vakkundig gelegd. 
Ivv 

Complete 


Woninginrichting 

L® 


\ vJ 
Telefoon 046-512843 


Limburg ft J 

agbló 

id voor ostel 

ijk uidlimbut 

_ O 


(y Donderdag 2 aprill 992 • Pagina 11 ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSEUJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

’ H EF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
( ARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; HEERLEN - Negenenveertig 
Jaar na dato heeft Theo Leenders 
Éhsterrmddag de diefstal van een 
Partij wapens bekend. „De poli- 
lle had die wapens aan het begin 
''an de oorlog verborgen in een 
‘ lü is aan de Kloosterkoolhof. Wij 
van het verzet wisten daarvan en 
Rebben ze op 20 april 1943 uit dat 
gestolen. Ik durf dat nu wel 
^ Ze ggen; overigens zijn ze nooit 
gebruikt,” aldus Leenders giste- 
j" e n in het Heerlense gemeente¬ 
huis waar hij en zijn vrouw door 


Bekentenis ’ diefstal’ 
wapens na 49 jaar 


de staat Israël werden onder¬ 
scheiden met de Yad Vashem 
voor hun werk voor joodse on¬ 
derduikers in de oorlog. 
Burgemeester Van Zeil stelde 
Leenders gerust na zijn bekente¬ 


nis. „De zaak is veijaard en het 
goede doel heeft het 'slechte 
middel’ in dit geval geheiligd”. 

De verzetsman vertelde nader¬ 
hand nog dat de diefstal hem 


bijna noodlottig was geworden. 
„Op de terugweg werd de vracht¬ 
wagen van de Staatsmijn Hen¬ 
drik waarmee we die wapens 
waren gaan" halen, aangehouden 
door een Duitse patrouille. Ik 
had een flesje jenever bij me en 
heb die aan de soldaten gegeven. 
’Ga de verjaardag van Hitler 
maar vieren’ zei ik. Ze zagen 
toen af van verder onderzoek 
van de wagen, waarin de gesto¬ 
len wapens lagen en gingen trots 
aan de haal met de ’schnapps’.” 


Gemeente Heerlen wil 
meer kantoorruimte 


Duitse milieuwet I PvdA formuleert standpunten op themadag ’Drugs’ 


’Alle koffieshops 
in regio gedogen’ 


oor Heerlens deel 
bedrijventerrein 

^ERlen - Bij de realisering van 
k £ rensover schrijdend bedrijven- 
_ *hn op de grens van Nederland 
Duitsland bij Bocholtz, zal de 
a * Se milieuwetgeving worden ge- 
e * eer <i. De gemeente Heerlen 
e • 2 ich namelijk bereid getoond 
in vergelijking strengere Duitse 

erln U Wetten °°k van toepassing te 
«laren op het Nederlandse deel 
het terrein. De burgemeester 
kt ^en, dr. J. Linden heeft dat 
eren bekend gemaakt. Hij heeft 
'Ra gS over leg gehad met zijn col- _ 

eL V 3 n Heerlen piet van Ze il ° ver ' Van onze verslaggever 

«nieg van het bedrijventerrein. —--- 

ste d en werken hard aan het KERKRADE — De Partij van 
örm? z d n wei- kgroepen ë e ~ de Arbeid vindt dat de koffie- 
0 L, Wa arin details besproken s hops in alle gemeenten in 
:hieden De °J ltslui + ting m ° et ge ' oostelijk Zuid-Limburg ge- 

d °ogd moeten worden. Te- 
r u uitsinr.a „ra naKiod yens is de partij voorstander 

van een gezamenlijk drugbe- 
; Ur net pian. leid van deze regio en het 

-Ven! meester Linden van Aken het Duitse Noordrijn-Westfalen. 
‘° b ^l Kfhe n m d e a n SfpSt «„"Si de burgers moeten meer 
.ben geïnformeerd hoe de plan- begrip krijgen voor de drug 
edr V °° r een ë rens overschrijdend problematiek. Dit zijn de be- 
^ yventerrein kan worden opge- langrijkste uitkomsten van 

- een themadag over drugs, die 
l'*wl j.* J de sociaal-democraten in de 

^detineerden regio gisteren in Kerkrade 
D• j , . . ... hielden. 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - De gemeente Heerlen 
vindt dat de provincie haar voor de 
komende tien jaar te weinig kan¬ 
toorruimte toebedeeld. Heerlen wil 
meer kantoren krijgen dan de Wes¬ 
telijke Mijnstreek. 

Dat schrijven B en W in een reactie 
op het voorontwerp van de Streek- 
planuitwerking voor bedrijventer¬ 
rein en kantorenlokaties. 

In het herziene voorontwerp gaat de 
provincie ervan uit dat Heerlen mo¬ 
menteel circa 350.000 vierkante 
meter kantoorruimte heeft. 

De gemeente wijst er op, dat onder¬ 
zoeken voor het centrumplan al in 
1989 kwamen tot een vloeropper¬ 
vlakte van 400.000 vierkante meter. 
B en W zijn het bovendien oneens 
met de verdeelsleutel, die de pro¬ 
vincie hanteert bij de verdeling van 
de verwachte vraag van ongeveer 
300.000 vierkante meter in de ko¬ 
mende tien jaar. 

De provincie wil de Westelijke 


Mijnstreek evenveel kantoren ge¬ 
ven als Heerlen. De gemeente 
noemt dit niet redelijk, „omdat 
Maastricht en Heerlen de twee be¬ 
langrijkste kantoorsteden zijn met 
een nationale of Euregionale uit¬ 
straling.” 

Heerlen is het ook op andere essen¬ 
tiële punten oneens met het herzie¬ 
ne voorontwerp. De gemeente be¬ 
treurt het ontbreken van aandacht 
aan het stedelijk knooppunt Maas¬ 
tricht/Heerlen en dringt hier alsnog 
op aan. 

Ook het Geleendal en bedrij venter-’ 
rein Crama (woonboulevard) moe¬ 
ten opgenomen worden in het uit- 
werkingsplan voor terreinen. Nu 
worden deze lokaties niet genoemd, 
hoewel ze aan alle vereiste criteria 
voldoen. 

B en W dringen verder aan op een 
snelle voortgang van de bodemsa¬ 
nering van het voormalige woonwa¬ 
genkamp naast de Woonboulevard, 
zodat de gemeente snel kavels kan 
uitgegeven voor bedrijven. 


'ord waarin details besproken shops 

ihffiL De T tslui , ting m ° et ge - oosteli 
ea i n Vla de autoweg, die op 
e rlands grondgebied te vinden aoo & a 
i Udsland wil nu ook het gebied vens i: 
e * | e grensovergang bij Bocholtz van ee 
Uf e kken in het plan. leid v; 

genaee ster Linden van Aken liet Duitse 
. hs weten dat andere grensre- tt. i 
ehkHij hem en bij Piet van Zeil , 

^ oen geïnformeerd hoe de plan- begrip 
fvu v ° or een grensoverschrijdend problei 

^ni\7cx>-i4~_• 1__1__ 1_- • .11 

^detineerden 
'ittard blijven 
‘Mra bewaakt 


ft . I i De PvdA vindt dat de drugproble- 

KpiljnQ Iz'i matiek alle gemeenten in oostelijk 
LTLnaaAI Zuid-Limburg aangaat. Een geza- 

HAic/crrrsDn r-»_menlijk regionaal beleid mist de 

v^f,i^ R r echtb°nk P m ' P“rtij echte? nog. Onder voorzitter- 
L an DelLn heeft gisteint^e schap van hurgemeestcr Henk 
® v angenpn Hiè k-rrH- in r> 0 Riem van Brunssum hielden de re¬ 

ehorst in Sittard zaten in het tonale politici daarom een thema- 
^eli jk g t j. D t verdacht dag ’ waaro P de standpunten gefor- 
dnicrok j I ’ 11 muleerd werden, die tot een uni- 

aS ChS form beleid in de regio moeten 

en n , t kort geding aangespan- , • , 

i 0f , 0l hdat ze overgeplaatst willen 

' aa C a n fHtr e t nminderStrengbe ' De aanwezige staatssecretaris van 

justitie Aad Kosto had enkele be- 

bannen werden na etteliike lan ê ri jke aanwijzingen voor zijn 
Stpogingen in een zogenoemde 1 LlI ^ burg ! f e P arti Jgfnoten. Neder- 
^OUssel’ aenlaatst waarhii ze land VOert natlonaal een gedoogbe- 
^er e Zes m f a n den verhuizen'naar leid op het gebied van koffieshops. 

ej |£ der Huis van Bewaring met üekc^Tdeze manier beheersen^Om 

t^voorkomen^dat’ de’^dmgproWel 

raatiek ,n deze regio zich verp,aatst 
en «tn inUr, JU™ van de ene gemeente naar de ande- 
& 


x ba Bewaakte Afdeling (EBI). 
^ de gedetineerden heerst er 
ifti^ n a Tdeling een onmenselijk re- 

f*n _ a . z. _ 1_ l __;_ 


V een eroot tekort aan nriva v<111 ue dIlue ' 

T- Êr esi . „ i , P , , a re, moeten alle gemeenten de kof- 

aj. "osident Van Delden is echter 

«8 d , at S de '7 dachte " en de PvdA. £, de ïofflefhops 

het ?“? en zich aan strikte regels hou- 


^ . | ^ 


LAv ■ • 


V wgum ent dat het systeem Riem. „Dat betë- 

K Wees hffvan de hand dat er geen harddru S s verhan- 

nij Vall ae nanci. HpIH mnapn umrrlon or rroan mnlo. bijdrage EG 
'oor promotie 


deld mogen worden, er geen recla¬ 
me mag worden gemaakt, er geen 
mindeijarigen mogen komen en er 
geen grootschalige handel mag 
plaatsvinden. En als een koffieshop 
de regels overtreedt, dan moeten we 
die meteen sluiten”, voegt de burge¬ 
meester van Brunssum eraan toe. 

asperges 

{ 5-0 - De Streek-VW Noord- buitslcllld 
idden-Limburg in Venlo heeft Kosto ging tevens in op de Duitse 
Ddrage van 40.000 gulden ont- deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar 
0LgL n Van de Europese Gemeen- het Nederlandse drugbeleid wel- 
s c P.®G). Brussel stelt het geld licht wordt overgenomen. Volgens 
li baar voor Het bevorderen de bewindsman is het van belang 
’et Plattelandstoerisme. dat er snel contact wordt gelegd 

Y° e eenmalige subsidie zet de tussen de Limburgse en Duitse be- 
een Publiciteitscampagne op stuurders om tot een gezamenlijk 


Voor het eeuwfeest van de prentbriefkaart maakte Luc Ritzen van MUVA Greetings uit Heerlen een wel heel speciale 


asperge- 


champig- beleid te komen. Hierdoor moet een 


Uj. in Noord- en Midden-Lim- eind komen aan het drugtoerisme 
v oor de reclame-activiteiten in de grensstreek. 
v er de Streek-VW beschikken 

ton. Het bedrijfsleven en De PvdA is voorts van mening dat 
Oo r ri stische instelling zelf zorgen de burgers meer begrip voor de 
resterende 60.000 gulden. drugproblematiek moeten krijgen. 
Ofc^det begin van het aspergesei- Riem: „We willen de tolerantiegrens 
r fo’i ? ms treeks half april, moeten van burgers verleggen. Vooral bij 
g der s met auto- en fietsroutes mensen die in de buurt van drug- 
er de aspergevelden in de regio’s spanden of koffieshops wonen, 
ijtl 2° nd , Venray en Venlo klaar maar ook tolerantie jegens mensen 
’jd ei 5 lote ls en restaurants serveren, die zijn afgekickt. Daar heb je poli- 
es thp b , et se iz° en speciale asper- tieke moed voor nodig. En we moe- 
vdp’s. De directie van de regio- ten zorgen dat de burgefs weer 
de r V '^ r beraadt zich nog over vertrouwen krijgen in politie en jus- 
. e Promotionele initiatieven. titie.” 


gelukwens. 

Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Een niet alledaags 
verschijnsel en dat juist op 1 
april, een prentbriefkaart van 
exact 1.72 bij 2.44 meter. De kar¬ 
tonnen reus werd gistermiddag 
in Den Haag in ontvangst geno¬ 
men door directeur drs. B. Koe- 
voets van het PTT Museum. De 
wenskaart wordt uitgegeven 
door PrentyPost Magazine ter ge¬ 
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de prentbriefkaart. 

Luc Rit 2 ibn van de Heerlense fir- 


(fisteren overgedragen aan PTT-rnuseum 

Heerlense firma 
maakt reuze-kaart 


ma MUVA Greetings BV, tekent 
voor de speciale kaart. De 26-ja- 
rige ontwerper uit Schinnen 
kreeg de opdracht van zijn chef 
Gerard Meyer, ’omdat het hele 


project hem op het lijf geschre¬ 
ven was’. 

Ritzen heeft ruim acht uur aan 
het ontwerp gewerkt. In het 


Foto: BAS VAN BEEK 

kleurrijke kunstwerkje zijn di¬ 
verse technieken verwerkt zoals 
airbrush en gouache. De contou¬ 
ren van de figuren zijn met pen 
ingetekend. De prentbriefkaart 
wordt verkleind op de markt ge¬ 
bracht voor verzamelaars. 

MUVA hoopt dat de kaart opge¬ 
nomen wordt in het Guiness 
Book of Records, als 'allergroot¬ 
ste prentbriefkaart in Nederland 
gemaakt’. De wenskaart is in 
ieder geval zó groot, dat de afde¬ 
ling EMS van de PTT eraan te 
pas moest komen om het gevaar¬ 
te naar Den Haag te vervoeren. 


(ADVERTENTIE) 


IS UH DANSEN EEN RAMP ? 

3 


Bijzonder röntgenapparaat 
voor ziekenhuis Roermond 


LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN, inl. dagelijks. 

DANSSCHOOL DEGENKAMP 

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 


onze verslaggever 

- De detailhandel 
«Aken begint zich 
Qv e ds meer te ergeren 
<* r bet weren van auto’s 
s^^terdag in de binnen- 
dap b)e autovrije zater- 

ber T rd voia £ J aar okto- 
is i als .P r oef opgestart en 
v f . Q n . rn iddels onder aan- 
gj. Q riri g van de rood- 
de au 6 rneerderheid in 
dof kense gemeenteraad 
Votief vastgesteld. 

gens de winkeliers is 
v 0 ,°nizet sinds de in- 
rin jg van het voetgan- 
hi et SVr * en delijke project 
vjifu - ë e middeld tien tot 
g e lle n procent achteruit 


Winkeliers Aken kritischer 
over autovrije zaterdag 


„Wij moeten onze stem 
meer laten horen,” aldus 
voorzitter Karl-Heinz 
Stamm van het verbond 
van detailhandelaren in 
de regio Aken. „Terwijl 
iedereen het heeft over 
de voordelen van het 
wegvallen van de Euro¬ 
pese binnengrenzen, 
moeten wij vaststellen 
dat de positieve ontwik¬ 
keling met Nederlandse 


en Belgische klanten zich 
de laatste tijd niet voort¬ 
zet.” 

Stamm vreest dat de 
Akense winkeliers straks 
aan het kortste eind trek¬ 
ken in de concurrentie¬ 
strijd met hun collega’s 
in Maastricht, Heerlen, 
Kerkrade of Sittard. Vol¬ 
gens hepi haken deze ste¬ 
den in de Euregio Maas- 
Rijn, en met name Maas¬ 


tricht, veel beter in op de 
internationale ontwikke¬ 
lingen. „Wij kunnen al¬ 
leen maar concurrentie 
bieden als de voorwaar¬ 
den daartoe aanwezig 
zijn. Dat is nu niet het ge¬ 
val.” 

Verkeersmaatregelen 
wijzen de winkeliers ove¬ 
rigens niet af. „Maar wij 
vinden dat die maatrege¬ 
len in overleg moeten 


worden genomen. In 
plaats van een kaalslag 
zijn er ook andere, intelli¬ 
gentere oplossingen voor 
het verkeersprobleem in 
de binnenstad te beden¬ 
ken.” 

Voor wat betreft de toe¬ 
komst richten de winke¬ 
liers hun aandacht op 
een intensievere samen¬ 
werking met collega’s 
over de grens. Een even¬ 
tuele vlucht van klanten 
naar fiscaal aantrekkelij¬ 
kere buurlanden kan 
naar de mening van de 
Akense detailhandelaren 
alleen maar worden te¬ 
gengegaan door in Eure- 
gionaal verband de han¬ 
den ineen te slaan. 


Van onze verslaggever 

ROERMOND - Het Laurentiuszie- 
kenhuis krijgt binnenkort de be¬ 
schikking over de meest geavan¬ 
ceerde röntgenapparatuur die op de 
markt is. Daarmee geldt het Roer- 
mondse ziekenhuis als één van de 
eerste zorginstellingen in Neder- 


verancier heeft het ziekenhuis inge¬ 
stemd met het verzoek belangstel¬ 
lenden uit de medische wereld de 
nieuwe röntgen-afdeling te tonen. 
Tevens is er een research-overeen- 
komst afgesloten tussen het zieken¬ 
huis en Pieker. Het onderzoek heeft 
betrekking op de koppeling van de 
computers van de radiologische af- 


Vervanging 


land die vrijwel alle radiologische deling op het zogenaamde Zieken- 

onderzoeken met behulp van de buis Informatie Systeem van het 

computer kan verrichten. De nieu- ziekenhuis. 

we apparatuur geldt als bijzonder 

patiënt-vriendelijk. De aanzienlijke Vorvimrina’ 

afname van de stralingsbelasting en 

de kortere onderzoekstijden noemt Laurentius krijgt de beschikking 
de directie als de voornaamste voor- over een systeem die het mogelijk 
delen. maakt om beelden op het scherm te 

krijgen van doorsneden van het li- 
Het handelt om een miljoenenin- chaam. Dat gebeurt met behulp van 
vestering. Uit concurrentie-overwe- een sterk magnetisch veld. De nieu- 
gingen wilde drs J. Goddery, direc- we investering op de röntgenafde- 
teur Algemene Zaken van het lihg maakt voorts de vervanging 
Laurentiusziekenhuis, niet zeggen' mogelijk van apparatuur voor 
hoeveel het ziekenhuis exact moet maag- en darmonderzoek. 
betalen aan het Amerikaanse be¬ 
drijf Pieker International. „Dan De aanschaf past in het beleid van 
zouden derden de hoogte van de het Laurentiusziekenhuis om in het 
korting die we gekregen kunnen belang van de patiënt te investeren 


berekenen”, zegt Goddery. 

Op verzoek van de Amerikaanse le- 


in het moderniseren van de aanwe¬ 
zige hulpmiddelen. 


Naar Zweden 
voor verhoor 

MMSTRICHT - De Maastrichtse 
rechter-commissaris mr Van Ginkel 
en officier van justitie mr Philippart 
zijn gisteren naar Zweden gereisd om 
daar in het kader van een gerechtelijk 
vooronderzoek een vrouw te horen 
die bij binnenkomst in Zweden in het 
bezit bleek te zijn van circa twintig ki¬ 
logram amfetamine. De vrouw, over 
wier herkomst en nationaliteit gisteren 
in Maastricht onzekerheid bestond, 
wordt aangemerkt als mededader c.q. 
medeplichtige van de Maastrich¬ 
tenaar S„ die terzake van handel in 
drugs in zijn woonplaats is aangehou¬ 
den en ingesloten. 

Stakingsoproep 
in de zuivel 

HEERLEN - De Voedingsbond FNV 
gaat volgende week de actiebereid- 
heid peilen bij drie Limburgse zuivel¬ 
fabrieken. Zondagochtend komt het 
personeel van de kaasfabriek van 
Campina/Melkunie in Bom bijeen, 
dinsdagavond vergadert het perso¬ 
neel van de kaas- en de ijsfabriek van 
hetzelfde merk in Roermond. 
Inmiddels hebben personeelsleden in 
28 bedrijven zich al uitgesproken voor 
stakingen vanaf zondagnacht 12 
april. Inzet van de acties is handha¬ 
ving van de vut op 59 jaar, of op 55 
jaar na 40 jaar werk. 

Politie strooit 
met bekeuringen 

SITTARD - De politie van Sittard 
heeft gisteren 325 bestuurders be¬ 
keurd voor te hard rijden. De hoogste 
'score’ was voor een automobilist die 
113 km/uur in de bebouwde kom 
(Rijksweg Noord) reed. Een motorrij¬ 
der van de politie hield de bestuurder 
aan. Diens auto werd meegenomen 
naar het politiebureau. Na het betalen 
van een boete kreeg de man zijn auto 
terug. Er werden in totaal 1660 voer¬ 
tuigen op hun snelheid gecontroleerd, 
op verschillende plaatsen in de ge¬ 
meente. 

Bejaarde van 
handtas beroofd 

MAASTRICHT - Een 75-jarige in¬ 
woonster van Maastricht is gistermid¬ 
dag omstreeks half twee van haar 
handtas beroofd toen zij van het 
buurtcentrum Het Ruweel naar het 
winkelcentrum van Malberg liep. Zij 
hoorde iemand achter zich komen 
aanlopen waarna ze tegen de grond 
werd gegooid. De dader, een man 
van vooraan in de twintig, verdween 
met haar tas met daarin een geldbe¬ 
drag en een buskaart. De dader 
droeg een witte helm. 

Vlaams hotel 
in Voeren mag 

VOEREN - De bouw van een 
Vlaams hotel in Voeren kan van start 
gaan. De Vlaamse minister van bin¬ 
nenlandse zaken Theo Keichtermans 
heeft het beroep verworpen dat het 
college van burgemeester en wethou¬ 
ders van Voeren tegen de bouw had 
aangetekend. De bouwvergunning 
werd op 12 september forig jaar aan¬ 
gevraagd. Het college, met uitzonde¬ 
ring van de Vlaamse wethouder Huid) 
Broers, verzette zich tegen het pro¬ 
ject en wees de aanvraag af. De ini¬ 
tiatiefnemer ging vervolgens in be¬ 
roep bij het college van Gedeputeer¬ 
de Staten van Belgisch-Limburg, dié 
op 23 januari jongstleden de bouw¬ 
vergunning toekende. Tegen dat be¬ 
sluit ging het college weer in beroep 
bij minister Keichtermans. Die ver¬ 
klaarde het beroep niet ontvankelijk 
wegens procedurefouten. 

Maastricht zingt 
in nieuw theater 

MAASTRICHT - Zeshonderd zan¬ 
gers treden zondag op in het nieuwe 
theater aan het Vrijthof in Maastricht 
Met dit massale korentreffen onder¬ 
streept Maastricht nog eens de inge¬ 
bruikneming van het nieuwe muziek¬ 
theater. Om 11.30 en om 14.45 uure 
geven de koren, die allemaal uit 
Maastricht en omgeving komen, con¬ 
certen. In totaal komen 13 koren uit 
de provincie hoofdstad op het nieuwe 
concertpodium te staan. De toegang 
is voor iedereen geheel gratis. 

Banenproject voor 
migrantenvrouwen 

HEERLEN - Het Steunpunt Vrouw 
en Werk gaat £en banenproject voor 
migrantenvrouwen opzetten. Volgens 
de organisatie gaat het om het eerste 
project met deze opzet in Zuid-Lim¬ 
burg. De bedoeling is ongeveer 15 
vrouwen op te leiden tot receptionis¬ 
te. Het Steunpunt zet het project op 
met het Regionaal Bureau Arbeids¬ 
voorziening. Met werkgevers worden 
afspraken gemaakt, zodat deelneem¬ 
sters na een opleiding tot receptionis¬ 
te verzekerd zijn van een baan. 
* Limburgs Dagblad 


t Waarom al dat vechten, 

waarom al die pijn. 

Hij wilde hier niet weg, 
hij unlde bij ons zijn. 

De strijd was oneerlijk 
en geheet niet terecht 
Hij wilde graag nog verder > 
maar verloor dit gevecht 

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer 
geroepen werd, berichten wq met droefheid het , 
overlijden van mijn lieve man, onze goede va¬ 
der, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer, 
schoonbroer, oom en neef 

Heinz ter Haar 

echtgenoot van 

Traulje Heinen 

Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten 
der zieken, op de leeftijd van 59 jaar. 

De diepbedroefde familie: 
Landgraaf- GJL ter Hoar^Hetaan 
Kerkrede: 'Belas em Monique 


■Landgraaf SJaakc 
Landgraaf André 


Cfcantalle 


«373 GE Landgraaf, 1 april 1992 
Snijdcrslaan 18 


De plechtige rouwdienst w ord t opgedragen op 
zaterdag 4 april «n 12.00 uur in de $L Jozefkerk 
te Waubach, gevolgd door de crematie in het 
crematorium te Heerlen. Voor vervoer wordt 


Samenkomst m de kerk, alwaar vanaf 11.40 uur 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. 
Vrijdagavond 3 april wordt de overledene om 
19.00 uur bijzonder herdacht in een eucharistie- 

uur msenkrmns g e b ed. 

Onae dierbare overledene is opgebaard in de 
rouwkamer te Iteihrahafai, Beutéweg 32. Be¬ 
zoektijd dagejjjks tussen 18.15 en 1&30 uur. 

h^t)ben 0 aa!tvan^D,^g^^^ 1 diSg y annonce als 


Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete¬ 
kend, geven wij met droefheid kennis, dat he¬ 
den, moegestreden van ons is heengegaan in de 
leeftijd van 80 jaar, onze lieve moeder, schoon¬ 
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht 

Henriette Steinpasz 

weduwe van 

Bertus Rutten 

Wq bevelen haar in uw gebed aan. 

Eygelshoven: H.C. Rutten 

H. Rutten-Arends 

Hoensbroek: J. Heuvelmans-Rutten 
P. Heuvelmans 
en haar kleinkinderen en 


Familie Steinpasz 
Familie Rutten 

_> ', y ' 

Eygelshoven, 31 maart 1992 

Corradres: Molenweg 48,6471HD Eygelshoven 

Dé plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 april 
a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. 
Joannes de Doper te Eygelshoven. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

De overledene zal bijzonder wörden herdacht 
tijdens de avondmis van vrijdag 3 april a.s. Om 
19.00 uur ih voomoemde parochiekerk. 
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek- 
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc- 
kerheidekliniek), St Pieterstraat 145 te Kerk- 
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 
uur. 

Zij die, geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


OpjgfffH 1992 overleed aam oud-coBega, 

H. Ter Haar 


zal steeds bij ons voortle- 


Dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons 
heeft gegeven delen wij u met droefheid mede, 
dat de Heer heden onverwacht tot Zich heeft 
genomen, mijn lieve man, onze goede vader, 
schoonvader, opa, broer, zwager, opm en neef 

■; Harry Wijnand 

weduwnaarvan 

WühelminaBustin 

. echtgenootvan . ■ 

: To Smeets ï. 


De zon scheen, de bloemen bloeiden, 
de vogels floten en toen werd het stil. 

In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden van ons is heen¬ 
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 80 jaar, 
mijn dierbare man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader en 
opa 

. Jan Simons 

echtgenoot van 

Gerda Boer 

*• •* 

Ih dankbare herinnering: 

Hoensbittek: GJ£. Sünans-Boer 
Hoensbroek: Gerfarasl en Resi Simens-Bauwens 
Roy ■ 

1 april 1992 , . 

Nieuwstraat 125, 6431 KR Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst%al plaatshebben op zaterdag 4 april a.s. 
om 11.00 uur in de parochiekerk van de St Jan Evangelist te HöenS^ 
broek, gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan 
de Randweg. 

Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole¬ 
ren. „ • 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de 
avondwake van vrijdag 3 april a^. om 19.00 uur in de Kleine St Jan 
aan de Markt te Hoensbroek. 

U kunt afscheidnemer* in een der rouwkamers van De Universele,, 
Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.G0 uur. 

Zü die geen^ kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. 


Wegens sterfgeval is onze zaak 

AUTOBEDRIJF G.J.A. SIMONS 

te Hoensbroek 

zaterdag 4 april al*, de gekele dag gesloten. 


Donderdag 2 april 1992 • Pagii 


In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is 
weest, geven wij u kennis dat heden, na een liefde 
le verzorging in het Bejaardencentrum Bunderho! 
Geleen toch nog onverwacht van ons is heengegaj 
mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma 

Anna Maas 

weduwe van J 

Math. Gardeniers i 

: J 

Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed 
op 82-jarlgé leeftijd. 


Munstergeleen: 


Tiny Sieben-Gs 
Harry Sleben 
Inge en Josef 
Gitteen Jack 


Geleen, 27 maart 1992 
Europalaan 2, kamer 18 , 

Corr.adres: Mairestraat 3,6151,GX Munstergeleen.; 

De uitvaartdienst en crematie hebben in besl 
kring plaatsgevonden. ’ 


Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar 
bedroefd om het scheiden, dek» wij u mede dat heden, voorzien van 
de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 88 jaar, van ons is 
heengegaan, mijn lieve moeder, onze tante en nicht 


Dankbetuiging 

Uw nooit aflatende steun en intens meeleven tijdens ziekte en 
lqdén en uw overweldigende belangstelling bij de begrafenis 
mijn man, onze papa, schoonvader en opa 


John Brand 


hebben ons daadwerkelijk getroost. U allen: familie, vrienden, 
ga’s en beluiden zeggen wij langs deze weg onze oprechte dank. 
Wij zulten de goedé herinneringen aan John levend houden. 

Nuth, april 1992 Annie Brand-Meertens 

Rob 

Monique en Harry 
Karlijn 
■ Woutfér 

Wij gedenken hem tijdens de zeswekendienst op zondag 5 april 
cftn 10.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth. , 


Vóór de blijken van medeleven die wij moohten ontvangen bij 
overlijden en de begrafenis van onze dierbare moeder, schponn 
dér en oma ■ 

Maria Elisabeth 


betuigen wij ti onze hartelijke dank. 

. Wil en Leonce Wauben-Van de 
Jo en Annie Wanben-Op het Veld 
Fabiènne en Cherrin 

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 april < 
19.00 uur in de kérk van de H. Joannes de Doper te Nieuwstadt 


i 


limburgs dagblad 


> 1 - Limburg • Hans van Rijswick uit het Noordlimburgse Tienray friet de bekende Amerikaanse 
televisiepresentatrice Oprah Winfrey. 


Limburgse 
vrijgezel 
bij Oprah 

TIENRAY - De Limburger Hans van 
Rijswick uit Tienray is morgen te zien 
b jj RTL4 (14.15-15.05) in een speciale 
aflevering van The Oprah Winfrey 
show. Hij is één van de duizend Neder¬ 
landse vrijgezellen die reageerden op 
een oproep van de Amerikaanse pre¬ 
sentatrice. Zij zocht buitenlandse man- 
nen voor Amerikaanse vrouwen die 
pinden dat de keus in de Verenigse 
Staten te beperkt is. RTL4 heeft hon¬ 
derd brieven doorgestuurd naar de VS. 
Le uiteindelijke keuze ëiel op de 
Noordlimburger. Hans van Rijswick 
Vertrok op 31 januari naar Chicago en 
bracht daar drie dagen door in het ge¬ 
selschap van driehonderd vrouwen. 
Op 3 februari zijn.vervolgens opnamen 
gemaakt voor de internationale 
^atchmaking show’ van Oprah, die 
((Morgenmiddag bij RTL4 te zien is. 
Vanavond is Hans te gast bij Henny 
Ruisman in de Surprise Show. Daarin 
f J et hij zijn Amerikaanse vriendin Cat- 
herine Presto terug, die hij in Chicago 
leerde kennen. 


Ruiten moskee 
Maastricht 
ingegooid 

MAASTRICHT - Een nog onbe¬ 
kende persoon heeft twee ruiten 
van het schoolgebouw aan het Re¬ 
cessenplein in Maastricht, dat als 
moskee dienst doet, ingegooid. Er 
werd bovendien op de muur geklad. 
De Maastrichtse politie heeft de 
Turks-Islamitische gemeenschap 
verzocht de beheerder van het ge¬ 
bouw in gezelschap van een tolk 
naar het bureau te laten komen 
voor nadere informatie. 

Zoals bekend verhuist de moskee 
met ingang van 1 januari naar de 
voormalige sportzaal in de wijk 
Malpertuis. De Turkse gemeen¬ 
schap heeft het gebouw gekocht 
van de gemeente. Bewoners van de 
naburige Sterflat hebben het ge¬ 
meentebestuur laten weten niet zo 
gelukkig te zijn met die transactie. 
In de nabijheid van de sportzaal be¬ 
vindt zich al een Marokkaans-Isla- 
mitische moskee. Vooral als de 
vastenmaand Ramadan in de zomer 
valt, heeft een bewoners in de nacht 
geluidsoverlast van moskeebezoe¬ 
kers, zo luidde de klacht. 


Staatssecretaris Ter Veld ziet af van ergste scenario voor Limburg Uitstel 


Van onze Haagse redacteur 


HAAG - Het kabinet 
^ pas in 1994 een besluit 
Rrinen nemen over de 
Overheveling van de gelden 
°°r de sociale werkvoor- 
le ning (wsw) naar het 
j ° n< ls Sociale Vernieu- 
Wln g. Daarmee wordt ook 
eri efficiency-korting van 
tot tien procent (voor 
^mburg 21,5 tot 43 miljoen 
gulden) uitgesteld. Een 
; ^Ventuele overheveling van 
) oe Wsw-gelden naar het Ge¬ 
meentefonds, die in (Zuid-) 
tJ^burg maximaal ruim 
u 00 banen zou kosten, is 
Vernaai van de baan. 

hst 

^ zijn de uitkomsten van een 
° nde Rng overleg over de wsw 
Vn de Vaste Kamercommissie 
d e ° r Sociale Zaken gisteren voer- 
VelH^ s * aa tssecretaris Elske ter 
ld - be bewindsvrouw kreeg het 
bfeH ^ stevig aan de stok met een 
Kamermeerderheid be- 
G. nde uit CDA, VVD, D66 en 
f-^oen Links. 

zet van de discussie was het 
, Pcipe-besluit van het kabinet 
j a J^sw-gelden (landelijk 3,2 mil- 

ove Per j aar) zo mo ê el Ü k in 1994 
§ o r te hevelen naar het Fonds 
, j^iale vernieuwing of het Ge- 
en t e f° n ds. De Kamer heeft 
f g r ar grote problemen mee. Een 
‘ meerderheid (uitgezonderd 
g e ,Y Vc lA) is bang dat als het wsw- 
t 6r a m de pot sociale vernieuwing 
v^htkomt, dit ten koste zal gaan 
Voq . 'gebruikers’ van de werk- 
0ow Zienin 2> de gehandicapten, 
hev ] Wordt gevreesd dat de over¬ 
ig o e , g ten koste zal gaan van de 
gl °’s met relatief veel wsw’ers, 


" mei reiaiiei veei w 
ft. s Limburg, ten gunste van de 

helstad. 

Moeite 

§rm rnaast hebben alle fracties 
ItQ e moeite met de efficiency- 
Hiki ® van minimaal vijf (lande- 
hia a i . m iljoen gulden) en maxi- 
w 1 tien procent (320 miljoen) die 
Z\\ de overheveling gepaard gaat. 
LVrezen dat dit tot banemver- 
s hjdt. Volgens het CDA mag 
tft a Wel wat worden bezuinigd, 
Wil r Veel minder dan het kabinet 
e CDA-fractie zal zelf dek- 
aan ë even voor het financiële 
z aa ,♦ R aar d°or wordt veroor- 
Le PvdA wilde zich op dit 
^et a kkoord verklaren 

W de korting, die in Limburg 
de 550 en de 1100 banen 


kosten. 


Ovp 

n aa aev eling van de wsw-gelden 
t} et Gemeentefonds was voor 
Ve rd i acties onbespreekbaar. De 
w erk e t kng van gelden in dat fonds 
ba der met de huidi £ e criteria zeer 
t ■ u ^t voor regio’s als Bra- 
ge n ’ Limburg, Twente en Gronin- 
Ift r len voordele van de Randstad, 
tfti ‘^hurg zou die verschuiving 
m 5000 banen kosten. 

kï k V l ld Uet al meteen weten dat 
hew/ ad ^ ne t gezien die 'gigantische 
° v erK rdee ^ e ^ ec t e n’ afziet van 
fo nc} nevel mg naar het Gemeente- 
6c ht<* staatssecretar is hield 

Va s ^ r tot op het laatste moment 
bud i^ an overheveling van de wsw- 
V eri r et t e n naar het Fonds Sociale 
° le uwing in 1994. 


^uliicUie 


Wflj ’ VVD, D66 en Groen Links 
e chter dat eerst het experi- 
fiftjjn 0161 de huidige wijze van 
gettf^\ eian ë van de wsw (met bud- 
fi na n> wordt afgerond. Pas als die 
ka n Cler mgswijze is geëvalueerd, 
° v er en besluit worden genomen 
aeri eventuele overheveling 
^°hH c wsw-budget naar hel 
op z : s Sociale Vernieuwing. Dat is 
Jn vroegst in 1994. 


besluit werkvoorziening 

Boycot’ restaurant AZM 


Leden van de medezeggenschapsraad van het ziekenhuis delen soep uit. 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


MAASTRICHT — Voor de medezeggen¬ 
schapsraad van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht is de maat vol. Met gratis toma¬ 
tensoep en stokbrood probeerden ze gisteren 
de personeelsleden ertoe te verleiden hun 
normale lunch of warme hap niet in het res¬ 
taurant te halen. Met deze milde actie wil de 
MR protesteren tegen de prijsverhogingen 
die de Raad van Bestuur wil doorvoeren. 

„We worden weer gedwongen boterhammen 
te gaan smeren. Het bestuur stelt prijsverho¬ 
gingen van meer dan 50 procent voor. We 
zijn hier toch niet in Rusland. De personeels- 


Protest tegen 
hogere prijzen 

leden worden gewoon weggejaagd. Als ze nu 
eens, in plaats van de prijzen zo drastisch te 
verhogen, deze luxe situatie zouden afbou¬ 
wen. Het assortiment hoeft toch echt niet uit 
verscheidene menu’s, vier soorten toetjes en 


een uitgebreide salade-bar te bestaan. En als 
de prijzen dan toch omhoog moeten, doe het 
dan wat geleidelijker. We hopen dat de direc¬ 
tie deze hint van ons heeft begrepen,” aldus 
Jo Bielders, voorzitter van de medezeggen¬ 
schapsraad. 

De raad van bestuur was niet geïmponeerd. 
„Deze actie komt natuurlijk niet onverwacht. 
Het is een aardige, klantvriendelijke actie, 
maar zal aan onze beslissing niets verande¬ 
ren. De prijzen zullen, met de percentages 
die we hebben aangekondigd, verhoogd wor¬ 
den.” 


(ADVERTENTIE) 


SYMFONISCHE 

BLAASMUZIEK 

IN DE MAASPOORT 

3e concert 

za. 11 april - 20.00 uur 
Harmonie St. Michaël Thorn 

o.l,v. Heinz Friesen 
Soliste: Vera Beths, viool 

Kleine Dreigroschenmusik 
K.Weill 
Vioolconcert 
K.Weill 
3e Symfonie 
G.Mahler 

(Eerste deel en Finale) 
Entreeprijzen: 
ƒ 20,00 Passen ƒ 15,00 
Passé-Partout ƒ 7,50 

K^> - 

De Maaspoort Venlo 


RESERVEREN:Kassa De 
Maaspoort, Oude Markt 30: 
ma. t/m vrij. van 12.30-17.30 uur 
zat. van 10.00-14.00 uur 
telef. reserveren: 077-517000 
ma. t/m vrij. van 13.00-16.00 uur. 


Studierichting belangrijker 
dan niveau op arbeidsmarkt 


Von onze verslaggever 


MAASTRICHT - De richting 
van de gevolgde opleiding is 
belangrijker dan het niveau 
van de studie. Dit blijkt uit Mavo 
een onderzoek van het Re¬ 
searchcentrum voor Onder¬ 
wijs en Arbeidsmarkt (ROA) 
van de Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg. 


Binnen het hoger beroepsonderwijs 
zijn de verwachtingen het gunstigst 
voor het vervoersonderwijs, het la¬ 
boratoriumonderwijs, de heao, en 
het technisch onderwijs. 


Over het algemeen zijn er op elk ni¬ 
veau opleidingsrichtingen met goe¬ 
de arbeidsmarktperspectieven. 
Vooral binnen het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs bieden de 
verschillende onderwijstypen gun¬ 
stige vooruitzichten op de arbeids¬ 
markt. 

Bij het middelbaar beroepsonder¬ 
wijs bieden de opleidingen verzor¬ 
ging en verpleging, medisch labora¬ 
torium, economisch-administratief 
en bestuurlijk, politie en defensie 
en haven en vervoer de eerstkomen¬ 
de jaren de beste perspectieven op 
de arbeidsmarkt. 


Binnen het lager beroepsonderwijs 
worden goede arbeidsmarktper¬ 
spectieven voorspeld voor de rich¬ 
tingen haven en vervoer en verzor¬ 
ging, maar ook voor de schoolverla¬ 
ters van het mavo. 


Ongediplomeerde schoolverlaters, 
de zogenaamde ’drop-outs’ maken 
de minste kans op werk. 

(ADVERTENTIE) 


Kohnen 

voor slapen en wonen 


Brunssum - Kerkstraat 109 b 
Tel. 045 - 253535 


Ook ongunstig is de situatie voor de 
studierichtingen mbo-agrarische en 
mbo-sociaal-cultureel, hbo-verple- 
ging en paramedische en hbo 
kunstopleidingen, en voor school¬ 
verlaters havo/vwo, zonder aanvul¬ 
lende beroepsopleiding. 

Universiteit 

Binnen het universitair onderwijs is 
er bij de economische en bedrijfs¬ 
kundige richting sprake van een 
omslag. Tot voor kort hadden stu¬ 
denten van deze richtingen goede 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Het onderzoek van het ROA heeft 
aangetoond dat dit de komende ja¬ 
ren niet meer het geval zal zijn. Dit 
is voor een deel het gevolg van een 
explosieve toename van het aantal 
studenten. 

Nog steeds zijn de kansen voor de 
kunst- en letterenstudenten zeer be¬ 
perkt. Maar ook bij agrarische we¬ 
tenschappen, sociale wetenschap¬ 
pen, en rechten hoeven de studen¬ 
ten vooralsnog niet te hoog van de 
toren te blazen over hun meest di¬ 
recte toekomst. r N 

Striptease 

Vanaf het moment dat de 
mens kleren is gaan dragen, 
is de 'striptease' als vorm 
van vermaak geboren. 

Hoewel wij daarbi| kennelijk 
wat meer gewend zijn aan 
de gedachte dat vrouwen 
daarbi| hun kleren uittrekken 
voor een mannelijk publiek, 
komt het verschijnsel van de 
manneli|ke stripper die op¬ 
treedt voor een vrouwelijk publiek steeds vaker voor. 

Sinds kort is de mannenstriptease in sommige kringen populair 
geworden door grogpen als de 'Chippendales' en de 'London 
Knights'. Zij voorzien blijkbaar in een behoefte, en je kunt daarbij 
hooguit verzuchten dat smaken blijkbaar zeer kunnen verschillen. 
Burgemeester Van Zeil begeeft zich met zijn verbod op het optre¬ 
den van striptease-groepen m Heerlen dan ook m een moralistisch 
mijnenveld. Zijn drang om in te grijpen is, gezien zijn verantwoor¬ 
delijkheden, best begrijpelijk. Maar er valt geen eer aan te beha¬ 
len. 

De taferelen die zich tijdens zo'n optreden (kunnen) afspelen, kan 
hij als burgemeester van Heerlen stuitend vinden, maar dat is met 
zomaar te vertalen in een algeheel verbod op striptease. 

Bovendien ontleent een optreden van de London Knights zijn aan¬ 
trekkingskracht (op sommigen) juist aan de gedachte dat het een 
losbandig zootje kan worden met contact tussen strippers en’ pu¬ 
bliek. 

Daarom werken richtlijnen voor zo'n optreden niet, zoals ook ge¬ 
bleken is. De vraag is ook wie of wat de burgemeester met een 
verbod in bescherming wil nemen. Minderjarigen mogen - terecht 
- niet tot de optredens worden toegelaten, en het overige publiek 
weet heel goed wat er te doen is. Sterker nog, men heeft daar blijk¬ 
baar veel geld voor over. 

Als het een besloten bijeenkomst blijft waarin niemand tot iets ge¬ 
dwongen wordt en waar volwassenen vrijwillig aan deelnemen, is 
niet duidelijk welke regel betreffende de openbare orde of goede 
zeden er geschonden wordt. 

En burgemeester Van Zeil krijgt dan uiteraard ook het verwijt naar 
zijn hoofd dat hij wèl een niet-besloten 'tippelzone' en 'afwerk¬ 
plaats' voor heroïne-prostituées in zijn gemeente gedoogd. 

Dat doet hij uit pragmatische Overwegingen om te voorkomen dat 
je een onbeheersbare wildgroei krijgt. 

Het ware beter geweest zo ook te handelen bij groepen als de 
London Knights: beperk de show tot een gelegenheid waar je zicht 
op hebt, beperk de toegang tot meerderjarigen, zorg dat niemand 
onvrijwillig of onwetend met dit gebeuren geconfronteerd kan wor¬ 
den en laat iedereen er don maar het zi|ne van denken. 

De burgemeester kan zich troosten met de gedachte dat zeden 
door de loop der eeuwen heen nooit echt beheersbaar zijn geble¬ 
ken. „There's nowt so queer as folk" zeggen ze in het Engelse 
graafschap Yorkshire. „Niets is zo eigenaardig als de mens.' 

R.B. 

K- J 

Extra optredens Chippendales 

MAASTRICHT - De mannelijke stripgroep The Chippendales geeft in 
oktober van dit jaar drie extra optredens in Maastricht. De eerste drie 
shows van de groep in het Theater aan het Vrijthof op 28, 29 en 30 juli 
waren in een mum van tijd uitverkocht. Buro Pinkpop heeft The Chip¬ 
pendales voor drie extra shows weten te strikken, en wel op 25, 26 en 27 
oktober. Voor de show in het Mecc zijn 3.000 kaartjes beschikbaar. De 
voorverkoop begint op 4 april, zowel bij de kassa van het Mecc (maximaal 
10 per persoon) als bij de WV-bespreekbureaus in Limburg. Grote groe¬ 
pen kunnen zich het beste wenden tot de organisator, Buro Pinkpop. Basis Wildenrath 


definitief dicht 


WILDENRATH — Vliegbasis Wil- 
denrath, even over de grens bij Vlo¬ 
drop, is de eerste Britse lucht¬ 
machtbasis in Duitsland die defini¬ 
tief is gesloten. In Wildenrath waren 
tot voor kort nog circa drieduizend 
soldaten gestationeerd. Over een 
nieuwe bestemming van het vlieg¬ 
veld is nog niets bekend. 

De opperbevelhebber van de RAF 
in Duitsland, sir Andrew Wilson, 
noemde afgelopen dinsdag de slui¬ 
ting van de basis ’een historische 
gebeurtenis’. 

Tot de inkrimping van Britse troe¬ 
pen in de Bondsrepubliek werd 
besloten in het kader van de ont¬ 


spanning tussen Oost en West. Ook 
andere NAVO-partners hebben het 
besluit genomen hun troepen te 
verminderen. 

„We zijn in zekere zin het slachtof¬ 
fer van ons eigen succes,” aldus 
Wilson afgelopen dinsdag tijdens de 
officiële sluitingsplechtigheid in 
Wildenrath. 

De RAF-bases in Brüggen bij Roer¬ 
mond en Laarbruch bij Bergen blij¬ 
ven vooralsnog open. Daardoor zal 
in Noord- en Midden-Limburg spra¬ 
ke blijven van vliegtuiglawaai en 
blijven de beperkingen ten aanzien 
van de woningbouw in tal van Lim¬ 
burgse gemeenten van kracht. 


(ADVERTENTIE) 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


VLOT EN DISKREET GEREGELD. 
Lage lasten, voor elk doel BEL VANDAAG NOG 

043 - 630200 * 

TOT 21.00 UUR 


T FINANCIERINGSKANT00R Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht 

Köflee 


■■ •' § 


«mm 


'^Wt*ÊÊ 


^■Kdlj 


wmmwèt 
Herzogenrath 


zklarkh 


k 


Video -TV -HiFi -CDs -Electro-Foto-Computer-Telecom -voor Meeneemprijzefl 


Koffiezetter 

Voor 12 koppen koffie, warmhoudplaat + 
500 gram ONKO koffie "der Festliche" 


Satellietantenne COMTEL sat CR 1000 

Geschikt voor alle ASTRA programma's, incl. tuner 


f&mxüLC 
Stereo kleurentelevisie 
HANSEATIC STUDIO 6700 

67 cm, beeldbuis, afstandsbediening, 2 x 20 Watt, 30 
voorkeurzenders, hoofdtelefon aansluiting. 799.- 

VHS videorecorder GOLDSTAR GHV 1295 
32 voorkeurzenders, 4 timer/1 jaar, VPS, 

afstandsbediening 499.- 

1298.- 


Si 


mm 

MtfO-wnAVOo $»sr*v 


» Alle prijzen DM prijzen 
I Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 
I Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 
DONDERDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.30 UUR 

Ilmburgs dagblad Limburg 
Donderdag 2 april 1992 • Pagina 15 Massale belangstelling aannemers verrast provincie 

Nieuwbouw Bonnefanten 
loopt forse vertraging op 


- ■ 

y\:-^ ..Ü 


_ _Van onze verslaggever 

Maastricht - De start van de 
bouw van het nieuwe Bonnefanten- 
hiüseum op het Sphinx-Céramique- 
terrein in Maastricht is met bijna 
halfjaar vertraagd. Volgens het 
dagelijks bestuur van de provincie 
js dat hoofdzakehjk te wijten aan 
bet onverwacht groot aantal (17) 
bouwfirma’s uit binnen- en buiten¬ 
land, dat de miljoenenklus in Maas¬ 
tricht dolgraag wilden klaren. 

Het gevolg van die massale belang¬ 
stelling uit de bouwwereld was een 
ongebruikelijk lange aanbeste¬ 
dingsprocedure, die uiteindelijk 
door de lokale bouwcombinatie 
premers uit de provinciehoofdstad 
zijn voordeel is beslecht. Daar¬ 
naast noemen GS als vertragende 
factor de grote 'complexiteit’ van 
bet Bonnefanten-project, dat zoals 


bekend deels uit nieuwbouw en 
deels uit restauratie (van de Wie- 
bengahallen) bestaat. 

Inmiddels verwachten GS dat de 
bouwwerkzaamheden in de loop 
van volgende maand kunnen begin¬ 
nen. 

Opmerkelijk genoeg heeft de fikse 
vertraging volgens GS geen enkele 
nadelige invloed op het totale 'kos¬ 
tenplaatje’ (f 40 miljoen) van de 
nieuwbouw van het provinciaal mu¬ 
seum. Tegenover een rentewinst 
van negen ton staat een ongeveer 
even groot financieel nadeel als di¬ 
rect gevolg van hoger uitgevalllen 
bouw- en legeskosten. 

Rekening houdend met de nu ont¬ 
stane achterstand rekenen GS erop 
dat het nieuwe museum, dat een in¬ 
ternationale allure wordt toege¬ 
dacht, in december 1993 zijn poor¬ 
ten kan openen. # Zo zal het nieuwe Bonnefantenmuseum op het Sphinx-Céramique-terrein in 
Maastricht er uiteindelijk uit gaan zien. Foto: GRUMMER/VAN SLOUN 


Cao bij Enci: Verlies vermoedelijk nog groter dan in 1990 

A é^r-n/ _1 •• CJ Cj 


Bijna drie ton voor opleidingscentrum in Heerlen 

Ook provincie steunt 
grafisch instituut 


4,25% erbij 

^ASTRICHT De directie van 
v .~ n ci in Maastricht heeft met de 
^bonden een principe-akkoord 
is re ^ over een nieuwe cao. Daarin 
Onder meer bepaald dat de werk¬ 
sters per 1 maart van dit jaar 4,25 
^°Cent meer loon krijgen. De nieu- 
e cao geldt tot eind februari vol- 

pndjaar. 


na *ve de 4,25 procent loonsver- 
N *jng krijgen de werknemers van 
I' Ehci in jum van dit jaar ook nog 
I- 11 eenmalige uitkering van 1,5 
] «cent. Die uitkering komt in de 
fy a ts van de winstdelingsregeling. 

erder is overeengekomen dat het 
I w eVentle beleid gecontinueerd 

j f 0 ° r ^f en dat de vakorganisaties in- 
, 1 ribstie krijgen over het mileube- 
; dat door de Enci gevoerd 

f gordt. 

! geh VUT voor 61-jarigen wordt uit- 
j loo~ e *d tot en met het geboortejaar 
| (• Hat wil zeggen dat de mensen 

! g, e . ln dat jaar geboren zijn, zeker op 
-Jarige leeftijd in de VUT kunnen. 

Akkoord over 


Aanzienlijk minder 
Volvo’s vorig jaar 


°verwerkuren vestigd - 


BORN - In Born zijn vo¬ 
rig jaar aanzienlijk minder 
Volvo’s gemaakt. Slechts 
85.000 auto’s rolden van 
de lopende band, ruim 
35.000 minder dan in het 
jaar daarvoor. Dat is giste¬ 
ren door een woordvoer¬ 
der van NedCar (de nieu¬ 
we Nederlandse naam 
voor de Volvo-fabriek) be- 


• _ 


bij Overmaze 


f jj^STRICHT - De overuren van 
j jV Personeel van de penitentiaire 
yV^bting Overmaze in Maastricht 
ditK 6n voor de eerste vier perioden 
VgJ^teald. De verlofgaranties blij- 
Vj gehandhaafd. Dat is het resul- 
r V. v an een overleg tussen de di- 
l *e van Overmaze en AbvaKabo. 

^ directie heeft eveneens toege- 
! cj e j bat zij het ziekteverzuim mid- 
een plan van aanpak jaarlijks 
r educeren met ten minste één 
; g r ° c ent. 

v an 6 ^vaKabo vindt het resultaat 
bet overleg bevredigend omdat 
p^onrust bij een groot deel van het 
soneel nu is weggenomen. 

Poorlacüe FNV 
Caja Kerkrade 

^Hkrade - De Industriebond 
bij Y, start vandaag om half twaalf 
f) 0 in Kerkrade-West met een 
v eiri act * e ' Hij Leunissen in Simpel- 
tfj_? en Feijen Staalservice in Maas- 
Sten Borden kantinebijeenkom- 
i {ju gehouden. Op nog 27 andere 
s Oon en * n Nederland worden 
^gelijke acties ondernomen. 

be 

Hjj v ° n berhandelingen in de metaal¬ 
arbeid over een nieuwe cao wer- 
19 maart jl. door de bonden 
br oken wegens het ontbreken 
k 0l ! 1 perspectief op een overeen- 
bQjbfl" Een dag later zonden de 
ben aan de werkgevers een ulti- 
Iqq brn dat, woensdag 8 april af- 
op j • Als de werkgevers daar niet 
F^jibgaan begint de Industriebond 
bi ei : biet stakingen. Als 'opwarmer' 
k 0 ^h de nu geplande poortbijeen- 

V 0 j 

b etl y n s de bonden is de aangebo- 
8e 0 °°nsverhoging in een tweejari- 
bierf 0 Ver beneden de maat. Boven- 
ftw willen de werkgevers de 
° Sten voor be vut uitsluitend 
werknemers neerleggen. De 
GVers willen ook dat bij een 
(beding een vakantiedag wordt 

°P 9ncY er b en be uitkering bij ziekte 
wordt aestold 


wordt gesteld. 


Boekte Volvo in 1990 al een verlies 
van ƒ 76 miljoen, na de sterke pro- 
duktiedaling wordt vermoed dat 
het resultaat vorig jaar nog beroer¬ 
der was. Of dat klopt zal pas in juni 
blijken, als NedCar bij de Kamer 
van Koophandel in Eindhoven een 
beperkt jaarverslag indient. Nu het 
bedrijf voor tweederde in buiten¬ 
landse handen is, hoeft het zijn re¬ 
sultaten niet meer uitgebreid open¬ 
baar te maken. 

Oorzaken 

De produktiedaling in 1991 had een 
aantal oorzaken. In het jaar daar¬ 
voor waren relatief veel auto’s van 
het nieuwe model 460 geprodu¬ 
ceerd om de dealers van voldoende 
auto’s te voorzien. Dat was in 1991 
niet meer nodig. Het bedrijf werd 
vorig jaar bovendien geconfron¬ 
teerd met achteruithollende verko¬ 
pen in Engeland en Scandinavië. 

Vervolgens koos het management 
ervoor de ontstane enorme voorra¬ 
den weg te werken door een aantal 
weken niet te produceren. En ten¬ 
slotte werd de fabriek geconfron¬ 
teerd met een staking bij motoren¬ 
leverancier Renault, waardoor de 
produktie opnieuw enkele weken 
stil lag. 


SPD voor 
uitwisseling 
ambtenaren 

HEERLEN - Duitse gemeente¬ 
ambtenaren zouden tijdelijk in Ne¬ 
derlandse en Belgische steden moe¬ 
ten gaan werken. Dat idee heeft de 
SPD-fractie van de Akense gemeen¬ 
teraad bij het stadsbestuur gedepo¬ 
neerd. 

Naar de mening van de sociaal- de¬ 
mocraten is de uitwisseling van 
ambtenaren noodzakelijk, omdat 
steden en regio’s in Europa steeds 
intensiever met elkaar zullen gaan 
samenwerken. „In dat verband is 
het onontbeerlijk dat ambtenaren 
uit de diverse landen op de hoogte 
zijn van eikaars systemen en werk¬ 
wijze,” aldus de SPD. Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Het dagelijks be¬ 
stuur van de provincie wil maxi¬ 
maal 273.000 gulden uittrekken als 
bijdrage aan de geplande vestiging 
van een regionaal praktijkcentrum 
voor de grafische industrie in Heer¬ 
len. Met hun besluit onderkennen 
Gedeputeerde Staten het schrij¬ 
nend tekort aan geschoolde en erva¬ 
ren druktechnici in deze provincie. 
Het te vestigen opleidings- en bij- 
scholingsinstituut. dat nauw gaat 
samenwerken met het Grafisch Ly¬ 
ceum in Eindhoven, moet in die 
behoefte gaan voorzien. 

De totale investeringskosten van 
het project bedragen een kleine mil¬ 
joen gulden. Eerder al had zowel de 
grafische bedrijfstak als de Europe¬ 
se Gemeenschap, in het kader van 
het Europees Fonds voor Sociale 
Ontwikkeling (EFRO). een financië¬ 
le bijdrage toegezegd. Als Provin¬ 
ciale Staten binnenkort akkoord 
gaan, zullen GS het nog resterende 
tekort van 273.000 gulden voor hun 
rekening nemen. 

Overigens is ook de exploitatie- 
opzet van het grafisch praktijkcen¬ 
trum inmiddels zo goed als rond. 
De kosten in de eerste drie aanloop- 
jaren worden gedragen door het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), de 


Dieven nemen 
auto mee 
inclusief man 


MAASTRICHT - Een 41-jarige in¬ 
woner van de Maastrichtse wijk 
Mariaberg is gisteren in de vroege 
ochtend door twee overvallers in 
zijn eigen wagen meegenomen. Op 
de Sint Annalaan moest hij uitstap¬ 
pen en zijn de daders met zijn Maz¬ 
da type 626 ervan door gegaan. 

De man was net bij zijn woning ge¬ 
arriveerd toen een gemaskerde man 


branche-organisatie en de speciale 
Bijdrageregeling Bedrijfstakgewij- 
ze Scholing (BBS). Op grond van de 
gunstige ontwikkelingen in de gra¬ 
fische bedrijfstak verwachten de 
initiatiefnemers ook na deze perio¬ 
de geen exploitatieproblemen. 


Ruim twee jaar 
cel voor poging 
tot doodslag 

MAASTRICHT - Wegens poging 
tot doodslag heeft de rechtbank te 
Maastricht woensdag de 30-jarige 
Geleendenaar L.D. veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van twee jaar 
en vier maanden. De officier van 
justitie had drie jaar geëist. Op 10 
december van vorig jaar vuurde D. 
met een revolver vier kogels af op 
de deur van een flatwoning aan de 
Burgemeester Lemmensstraat in 
Geleen. Achter die deur bevond 
zich J.D., die echter niet werd ge¬ 
raakt. Het motief voor de schietpar¬ 
tij kon niet worden achterhaald, 
mede doordat de verdachte zich tij¬ 
dens de terechtzitting op zijn zwijg¬ 
recht beriep. Volgens getuigen zou 
het handelen om een wraakneming 
in het drugcircuit. 


op hem toesprong en hem een klap 
in het gezicht gaf. Vervolgens 
dwong de overvaller de man op de 
achterbank in de auto te gaan zit¬ 
ten. Een tweede overvaller, even¬ 
eens met een bivakmuts op het 
hoofd, stapte in waarna de wagen 
wegreed en het slachtoffer onder 
schot werd gehouden. Op de Sint 
Annalaan moest de man uitstappen. 
Hij zag de overvallers wegrijden 
richting Koningin Emmaplein. 

Wat de aanleiding is geweest van de 
kortstondige vrijheidsberoving is 
nog niet duidelijk. Het slachtoffer is 
zijn wagen kwijt en heeft bovendien 
een forse zwelling onder zijn rech¬ 
ter oog opgelopen. 


Van Rev: 'Wijgeven tenminste ook aan hóe' 

Kamerfractie VVD 
voor behoud LSO 


Het gebouw van Dienstplichtzaken in Kerkrade. 
Foto: FRANS RADE 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT/DEN HAAG - 
Ook de Tweede Kamerfractie 
van de VVD gaat onder geen be¬ 
ding akkoord met de door Raad 
voor de Kunst voorstelde ophef¬ 
fing van het Limburgs Symfonie 
Orkest. Dat heeft het liberale Ka¬ 
merlid Jos van Rey uit Roer¬ 
mond laten weten. Eerder al 
hebben ook de regeringsfracties 
van CDA en PvdA alsmede D66 
nadrukkelijk te kennen gegeven 
het LSO onder alle omstandighe¬ 
den te willen behouden. 


Mogelijke afschaffing dienstplicht kan grote gevolgen hebben 

Onzekere toekomst defensiekantoor 


(ADVERTENTIE) 


KONTMTLENZEN 

Al'V STUDIO 

r °menade 27A, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33, Bocholtz, 045-444342 

Lachte sportlenzen (tot -9.0) ƒ 87,- 

per paar 

Lachte lenzen (+/- 5.0) per paar v.a. ƒ 157,- 

2 ACHTE 40% ZUURSTOF DOORLATENDE 
Lenzen (tot -7) per paar ƒ 277,- 

V AKANTIE-LENZEN p.stuk 9, 75 per paar 19, 00 


aanpassing, controle, schoonmaken altijd gratis. Aanpassing door gediplomeerd kontakllenzenspecialist/optician 


DOOR THEO SNIEKERS 

DEN HAAG - Het Nederlandse le¬ 
ger, vooral de landmacht, zal in de 
toekomst nog sterker worden inge¬ 
krompen dan vorig jaar in de De¬ 
fensienota werd aangekondigd. In 
die flexibele, technische hoogwaar¬ 
dige en snel inzetbare krijgsmacht 
van de toekomst zal mogelijk alleen 
plaats zijn voor beroepsmilitairen. 
Afschaffing van de dienstplicht is 
„één mogelijkheid waarmee ik ern¬ 
stig rekening houd”, zei minister 
van Defensie Relus Ter Beek dins¬ 
dagavond. 

Een boodschap die voor Zuid-Lim- 
burg op termijn nog bijzonder on¬ 
aangename gevolgen kan hebben. 

De Directie Dienstplichtzaken van 
het ministerie van Defensie is na¬ 
melijk in Kerkrade gevestigd. Het 
overgrote deel van de 350 werkne¬ 
mers van het Defensiekantoor in 
Kerkrade (over enige jaren zijn het 
er nog maar 300 als gevolg van af¬ 
slanking) houdt zich met dienst¬ 
plichtzaken bezig. 

Afschaffing van de dienstplicht 
heeft dan ook rechtstreeks gevol¬ 
gen voor de werkgelegenheid in 


Wedvlucht 

Modave 

ingelast 

HEERLEN - De CLBvP heeft 
voor volgende week woensdag 
een oefenvlucht vanaf Modave 
ingelast in een beperkt aantal in- 
zetlokalen. De eerste officiële 
wedvlucht vanuit Marche gaat 
zondag gewoon door. 


Kerkrade. Volgens een woordvoer¬ 
der van Defensie is het echter nog 
veel te vroeg om daarover iets te 
kunnen zéggen. Eerst nog moet een 
speciaal ingestelde commissie (de 
commissie Meijer) adviseren over 
de diensplicht. Indien dat in sep¬ 
tember uitmondt in een advies tot 
afschaffing van de dienstplicht, 
moet Ter Beek altijd nog een be¬ 
sluit daartoe nemen en moet ook de 
Tweede Kamer het ermee eens zijn, 
zegt de defensie-woordvoerder. 

Ook bestuurders van de vakbonden 
voor het burgerpersoneel bij Defen¬ 
sie hebben zich nog niet echt gebo¬ 
gen over de consequenties van een 
afschaffing van de dienstplicht voor 
het Defensiekantoor in Limburg. 


„In de wandelgangen heb ik echter 
gehoord dat als dat gebeurt, de ge¬ 
volgen voor Kerkrade groot zullen 
zijn”, zegt CFO-bestuurder J. van 
der Kooij. Volgens de bestuurder 
van de christelijke bond zal afschaf¬ 
fing van de dienstplicht echter een 
ramp betekeken voor de werkgele¬ 
genheid bij het gehele ministerie. 
Het resultaat zal het verlies van dui¬ 
zenden arbeidsplaatsen zijn, voor¬ 
spelt Van der Kooij. 

AbvaKabo-bestuurder J. Reijnierse 
is (voorlopig niet erg onder de in¬ 
druk van de rede van Ter Beek. 

Zelfs als de commissie-Meijer af¬ 
schaffing van de dienstplicht advi¬ 
seert en Ter Beek en de Kamer dat 


achtergrond i 


overnemen - Reijnierse zou daar 
niet verrast over zijn - duurt het nog 
geruime tijd voordat die afschaffing 
daadwerkelijk een feit is. De vak¬ 
bondsbestuurder vermoedt echter 
dat de bewindsman niet echt aan 
afschaffing van de dienstplicht wil 
en er alleen om taktische redenen 
(minder bezuinigen met juist be¬ 
houd van de dienstplicht) over heeft 
gerept. 

Ondertussen steunt een Kamer¬ 
meerderheid van CDA en PvdA het 
idee van een kleinere landmacht en 
is afschaffing van de dienstplicht 
een bespreekbare optie. De woord¬ 
voerder ambtenarenzaken van de 
CDA-fractie en tevens lid van de 
Vaste Kamercommissie voor Defen¬ 
sie, Walter Paulis, houdt in ieder 
geval serieus rekening met de mo¬ 
gelijkheid van een beroepsleger. 

„Ik denk dat dan uiteindelijk het 


Van Rey wijst er overigens fijnt¬ 
jes op dat zijn oppositiefractie, 
als enige partij in de Tweede Ka¬ 
mer, óók een financiële dekking 
heeft aangegeven voor de 'red¬ 
ding’ van het zuidelijk orkest. In 
dit verband pleit de WD voor 
een andere verdeling van de gel¬ 
den voor de omroeporkesten. 
Over de wijze waarop Opera 
Zuid, dat in de ogen van de Raad 
voor de Kunst enkel nog inci¬ 
dentele subsidies van het rijk 
zou moeten krijgen, vanaf 1993 
moet worden gefinancierd, heeft 
de liberale Kamerfractie zich 
nog geen oordeel gevormd. 

Bureau Dienstplichtzaken in Kerk¬ 
rade zal verdwijnen”, zegt het Lim¬ 
burgse Kamerlid. Maar een beroep¬ 
sleger brengt ook nieuwe werk¬ 
zaamheden met zich mee die in 
Kerkrade zouden kunnen worden 
uitgevoerd, merkt hij op. Dan gaat 
het bij voorbeeld om taken op het 
gebied van de werving en selectie. 
„We moeten dan kijken of we met 
die nieuwe taken de schade in 
Kerkrade kunnen beperken. Dat zal 
in ieder geval mijn inzet zijn. Je 
moet ook dan echter niet de illusie 
hebben dat in Kerkrade alles by het 
oude blijft.” 

Er zullen bij afschaffing van de 
dienstplicht hoe dan ook arbeids¬ 
plaatsen wegvallen in Kerkrade, 
met andere woorden. Als het inder¬ 
daad die kant opgaat moet Defensie 
daar in zijn personeelsbeleid al 
vroeg rekening mee houden, zegt 
Paulis. Geen nieuwe mensen meer 
aannemen en zittende personeelsle¬ 
den omscholen bij voorbeeld. 

Volgens het Kamerlid is er echter 
geen reden tot paniek. De toekomst 
van het Defensiekantoor lijkt echter 
na de rede van Ter Beek toch een 
behoorlijk stuk onzekerder te zijn 
geworden. 


(ADVERTENTIE) 


ANDRE COOLEN 


MODE: 


Hoensbroek 


HOENI 


Kouvenderstraat 37 
045-212171 


m 


nO nsrrsw 


^0 


0 
^ . 


«6 


dames - heren - handwerk uan 


SUPERIOR SHOES 

o»ie 


PETER 

KAISER 

Luxe damesschoenen 


TOPMODE IN 
EXCLUSIEVE 

DAMES- HERENSCHOENEN 


dames - heren 


dames - heren - grote collectie 


udmob * n 

£JLoaA c 


NAFNAF 


Y.e^ e *. ie 

o\ el 

limburgs dagblad Limburg 
Donderdag 2 april 1992 • Pagina 


De rust - voorzover daar sprake van was - is weer 
flink verstoord op het Maastrichtse conservatorium. 
De directie heeft bij de invoering van een nieuw 
financieringssysteem door de overheid moeten 
concluderen dat er bezuinigd moet worden en zet het 
mes in de richtingen waar nog maar weinig studenten 
op af komen: schoolmuziek en het onderwijs in 
enkele 'historische’ instrumenten. Begrijpelijk, zo 
luidt alom het commentaar. Ernstige zorg wordt 
echter uitgesproken over het tweede directieplan: het 
snijden in het lesprogramma didactiek en het 
ontslaan van onder andere de stagecoördinator. 
Directeuren van Zuidlimburgse muziekscholen 
schudden het hoofd. Enkele kwalificaties die zij in de 
mond nemen: merkwaardig, pijnlijk, zeer spijtig, 
kwalijk, slecht. 

Hans van Dijk, een van de docenten die ontslag is 
aangezegd, gaat zijn zaak in ieder geval voor de 
ambtenarenrechter brengen. Dat wordt voor hem de 
tweede keer, in 1989 werd hij al eens ontslagen. De 
rechter bepaalde toen echter dat hij weer moest 
worden aangenomen. 


Ontslagen conservatoriumdocent naar rechter 

’Muziekonderwijs wordt 
puinhoop in Limburg’ 


: 


.■ ,V • pf.P. <v' : ’ ' 

lip?':. - 


M i '§$W4 

? p' mMpppp- 


DOOR GEERT DEKKER 


MAASTRICHT - „Op deze ma¬ 
nier gaat een instelling teloor 
door haar eigen toedoen. Als 
men zaagt aan de poten van de 
kunst van het lesgeven, vermin¬ 
dert de waarde van deze oplei¬ 
ding, waarmee men uiteindelijk 
de concurrentiepositie van de ei¬ 
gen afgestudeerden ondermijnt. 
Dat is een kwalijke zaak.” 

Peter Weinstock, directeur van 
de Heerlense muziekschool, is 
helemaal niet te spreken over de 
manier waarop het Maastrichtse 
cónservatorium haar financiële 
problemen wil oplossen. Eén 
van de drie didactische vakken, 
algemene muziekdidactiek, staat 
op de nominatie om geschrapt te 
worden, terwijl de coördinator 
van de stages, Jos Stalmeijer, is 
voorgedragen voor ontslag. 
Weinstock daarover: „De organi¬ 
satie van de proeflessen op de 
muziekscholen begint de laatste 
jaren nu juist te lopen. Als dit 
doorgaat, kunnen we weer op¬ 
nieuw beginnen.” 

Weinstocks collega Leo Pustjens 
van de Sittardse muziekschool is 
even duidelijk. „Als de redenatie 
luidt dat men de kunst maar van 
de eigen hoofdvakdocent moet 
afkijken, krijgen we alleen maar 
leraren die individueel les kun¬ 
nen geven. Dat sluit helemaal 
met meer aan bij de praktijk. Het 
komt immers steeds meer aan op 


in het nieuws i 


groepslessen en daar zijn heel 
andere technieken voor nodig.” 

Voor alternatieven wijst men in 
de richting van de veertig hoofd¬ 
vakken die het Maastrichtse con¬ 
servatorium aanbiedt. „Ze moe¬ 
ten maar met de andere opleidin¬ 
gen afspraken maken over de 
verdeling van specialismen,” 
zegt Weinstock. Met andere 
woorden: waarom moet men 
overal in Nederland oekelele 
kunnen studeren? 

Inkomsten 

Waarnemend conservatoriumdi- 
recteur Harry Custers blijft bij 
de argumentatie dat de ophef¬ 
fing van algemene muziekdidac¬ 
tiek de kwaliteit van het onder¬ 
wijsaanbod het minste schaadt. 
Hij moest kiezen, zegt hij, en 
heeft gekozen voor de richtingen 
die niet direct in de vorm van 
extra studenten extra geld ople¬ 
veren. Want daar gaat het in het 
nieuwe systeem van financiering 
om: elke student betekent extra 
inkomsten. 

In totaal gaat het om bijna vier¬ 
honderdduizend gulden dat het 
conservatorium tekort komt: dat 
komt overeen met vier volledige 
banen, maar het aantal ontslagen 
zal misschien twee keer zoveel 
zijn. Veel docenten werken part¬ 
time. 

De slachtoffers zijn er niet geluk¬ 
kig mee, dat spreekt vanzelf. ,Jn een gespecialiseerde muziekwereld kan er geen sprake zijn van omscholing. 


Ook zij vechten de argumenten 
van de directie aan. Eén van de 
betrokkenen zegt zeker te weten 
dat er andere dan inhoudelijke 
argumenten zijn om hem te ont¬ 
slaan, (’Ze willen van me af, ik 
weet te veel’) maar hij wil zyn 
naam niet in de krant hebben. 

Rechtspositie 

Voor didacticus en muziekhisto¬ 
ricus Hans van Dijk dreigt een 
tweede, langdurige ontslagpro¬ 
cedure. In augustus 1989 werd 


hij ontslagen, maar zyn protest 
bij de ambtenarenrechter had 
succes. Op grond van zijn rechts¬ 
positie moest hij in maart 1990 
weer aangenomen worden. „Ik 
ga nu weer naar de rechter," zegt 
hij. 

Ook inhoudelijk kan hij het 
directiestandpunt niet begrij¬ 
pen: „Het is een van de stomste 
dingen die je kan doen. Als dit 
doorgaat wordt het met het mu¬ 
ziekonderwijs in de regio Lim¬ 
burg weer een puinhoop. Het 


conservatorium graaft daarmee 
op lange termijn zijn eigen graf.” 

’Holle’ uren 

Maar er zit niets anders op, zegt 
Harry Custers: „Het grootste 
probleem is juist die rechtsposi¬ 
tie. Als een leraar eenmaal een 
aantal uren les geeft, kunnen die 
uren hem niet meer worden af¬ 
genomen, ook niet als er ineens 
een stuk minder leerüngen zijn. 
Dan gaat hij in die ’holle’ uren 
weliswaar extra begeleiding ge- 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

ven, maar in deze gespecialiseer¬ 
de muziekwereld kan er geen 
sprake zijn van omscholing.” 
Custers wil de komende maan¬ 
den in het overleg met de mede¬ 
zeggenschapsorganen die rechts¬ 
positie aan de orde stellen. 
„Want over een tijd zitten we met 
hetzelfde probleem. De jazzrich- 
ting loopt nu uitstekend en daar 
zullen we mensen voor moeten 
aannemen, maar over tien jaar 
heeft die zijn top ook weer gehad 
en dan zitten we weer met teveel 
docenten en weinig studenten.” 
• De leerlingen uit Bischofswerda zijn in het kader van een uitwisselingsprogramma met 
Voerendaal op bezoek in het Sihtermeerten-college. Foto: DRIES LINSSEN 


Duitse scholieren te 
gast in Voerendaal 


VOERENDAAL - 24 leerlingen 
uit Bischofswerda in het voor¬ 
malige Oost-Duitsland, zijn deze 
week te gast bij de gemeente 
Voerendaal. De scholieren bren¬ 
gen deze week grotendeels door 
met leerlingen van het Sinter- 
meerten-college in Heerlen, ’s 
Avonds en ’s nachts verblijven 


>Gouden paar 

LANDGRAAF - Het echtpaar 
Supheert-Boxma, uit de Arthur 
van Schendelstraat 35 in Land¬ 
graaf, viert vandaag het vijftig¬ 
jarig huwelijksfeest. De familie 
houdt dit feest in besloten kring. 

De gouden echtelieden hebben 
twee kinderen, drie kleinkinde¬ 
ren en ook al een achterklein¬ 
kind. 


zij in gastgezinnen, pverdag is er 
een afwisselend programma sa¬ 
mengesteld zoals een sportmid¬ 
dag, een feestavond en bezoeken 
aan Brussel en Maastricht. 

De studenten werden maandag¬ 
avond in het Voerendaals ge¬ 
meentehuis ontvangen door de 
gastouders. Ze zijn erg onder de 

KERKRADE - Het SCEW in 
Kerkrade gaat starten met 
een hobbycursus voor jonge¬ 
ren vanaf 13 jaar. In groepen 
wordt aandacht besteed aan 
onder andere boetseren, ori¬ 
gami, bloemschikken en zij- 
deschilderen. Andere wensen 
kunnen eventueel ook wor¬ 
den ingewilligd. 

De activiteiten beginnen op 
13 april en vinden telkens 
plaats in gemeenschapshuis 


indruk van hun verblijf in ’het 
Westen’. „Heerlen is een mooie 
stad, er is hier vanalles te bele¬ 
ven. De Nederlanders zijn ook 
erg gastvrij. Jammer dat we 
maar een week kunnen blijven,” 
aldus één van de leerlingen. 

„Het verschil tussen de Neder¬ 
landse en de (Oost-)Duitse sa¬ 
menleving en cultuur is erg 
groot. Een vreemde gewaarwor¬ 
ding is bijvoorbeeld dat er hier 
aan de grenzen niet gecontro¬ 
leerd wordt, dat zijn we niet 
gewend,” besluit de Duitse schp- 
lier. Vrijdagavond gaan de leer¬ 
lingen weer naar huis. 


Hobbycursus 
voor jongeren 
Kerkrade 

Holz aan de Lambertistraat 
op maandagmiddag- of avond 
(afhankelijk van de voorkeur) 
en op dinsdag van 14 tot 17 
uur en van 19 tot 22 uur. Aan¬ 
melden via @045-462444. 


Beschermheren 
nemen afscheid 

BRUNSSUM - Oud-burgemees- 
ter Louw Hoogland en pastoor 
Louis Cordewener nemen zater¬ 
dag 4 april officieel afscheid als 
respectievelijk beschermheer en 
geestelijk adviseur van schut¬ 
tersvereniging St.-Gregorius de 
Grote in Brunssum. De vereni¬ 
ging is zeer tevreden over de in¬ 
zet van beiden heren. Hoogland 
loodste de schutterij het vorig 
jaar door het OLS, terwijl Corde¬ 
wener voor ditzelfde evenement 
goed weer afdwong door middel 
van een bedevaart naar Wittem. 
Herinnert u zich die tropische 
temperaturen? 

Burgemeester Henk Riem en de¬ 
ken Kleinen nemen de functies 
van het tweetal over. Het af- 
scheids- en installatieprotocol 
vindt zaterdag om 20 uur plaats 
op het plein van de St.-Grego- 
riuskerk. Daarna is er een feest¬ 
avond in het Unitas-gebouw. 


journaal kort 


HEERLEN 

• De oudervereniging van ba¬ 
sisschool De Horizon houdt za¬ 
terdag 4 april de jaarlijkse blik- 
semloterij ten bate van de bui¬ 
tenschoolse activiteiten. 

• Broeder Fer van der Reijken 
geeft vanavond om 20 uur een le¬ 
zing over Franciscus van Assisi 
in de kapel van het Bernardinus- 
college. De volgende lezing vindt 
plaats op 7 mei. 

• De Stichting Ouderenwelzijn 
en de SSOVH houden deze 
maand op 8 en 24 april fietstoch¬ 
ten voor 55-plussers. Vertrek om 
13.30 uur aan De Spuiklep. De 
tocht is 30 km lang. Deelname 
kost één piek. 


Een teken- en schildergroep 
voor kinderen van 8 tot en 
met 13 jaar is reeds begonnen. 
Deze is woensdag van 14 tot 
17 uur in gemeenschapshuis 
Holz. Er zijn nog enkele plaat¬ 
sen vrij. 

In het SCEW-gebouw vindt 
momenteel ook een teken- en 
schildercursus plaats op dins¬ 
dag van 9.30 tot 12.30 uur en 
van 19 tot 22 uur. Ook hier is 
nog plek. 


SCHINVELD 

• In het Fasila-lokaal, Ter Hal¬ 
len 10, wordt zondag om 14 uur 
een kindervoorstelling verzorgd 
door Theater Gnaffel. Entree is 
fl5,-. Kaarten zijn in de voorver¬ 
koop voor fl 3,50 verkrijgbaar 
aan de Schinskoel of bij Nelly 
Quaedvlieg, Eindstraat 19. 

KERKRADE 

• In de Botanische Tuin in Ter- 
winselen wordt zondag om 11.30 
uur het eerste zondagsconcert 
van dit seizoen uitgevoerd door 
fluit- en tamboerkorps Odeon. 
Tevens is er dan open dag in ver¬ 
band met de heropening van het 
theehuisje. Abonnementen wor¬ 
den zondag verkocht met een 
feestkorting. 

• Kinderen, die willen deelne¬ 
men aan de teken- en schilder¬ 
groep in De Holz, kunnen zich 
aanmelden bij L. Wever, 
@459278. 


BRUNSSUM 

# Het Harmonie Orkest Bruns¬ 
sum geeft zondag om 19.30 uur 
het Gouden paren/vooijaarscon- 
cert in d’r Brikke-oave. Gratis 
entree. 


EYGELSHOVEN 
• Gemengd koor St.-Jozef 
geeft zondag om 11 uur een voor- 
jaarsconcert in zaal A gennq 
Komm aan de Laurastraat. Me¬ 
dewerking verlenen muziekver¬ 
eniging Accordia Eygelshoven 
en kinderkoor De Lentebloemp¬ 
jes uit Margraten. Entree f15,-. 


NUTH 

• In het kader van de landelijke 
vastenaktie houdt de betreffende 
werkgroep van PLONS zondag 
een sponsortocht met een mani¬ 
festatie. Start om 13 uur in het 
scouting-home Nirve in Nierho- 
ven. De tocht duurt ongeveer 
twee uur. Sjef Smeets, altijd opgewekt aan het werk. 


Zilveren 

jubilaris 

HEERLEN - Sjef Smeets uit 
Ubach over Worms viert morgen 
zijn 25-jarig dienstjubileum bij 
het Limburgs Dagblad. Smeets 
is als lay-out-coördinator aan de 
krant verbonden. 

In het begin van zijn loopbaan 
werkte hij achtereenvolgens op 


de handelsdrukkerij en de op- 
maakafdeling van het LD. Hier 
was hij nauw betrokken bij het 
opstarten van Wall Street Jour¬ 
nal Europe, de Amerikaanse 
krant die bij het LD wordt ge¬ 
drukt. 

De zilveren jubilaris en zyn fami¬ 
lie krijgen een receptie aangebo¬ 
den in het bedrijfsrestaurant. 
Van 16.30 tot 19 uur is er gelege- 
heid tot feliciteren. 


bioscopen 


mpuii 


mui i q, i * j 


ÉüiTJ'1 


ïïETHfEE 


I 
11 n 111 > | pWCi T R f111 
se, do 20.30 uur. 


in de theaters 


HEERLEN: 

- vr. 3/4 en za. 4/4: nieuw soloprO' 
gramma van Paul van Vliet. 

- vr. 3/4: ’Alles in de familie’, klucW 
van Thei Dols (20.30 uur). 

- za. 4/4: Paul Clark met het soloprO’ 
gramma ’What’ (20.30 uur). 

- zo. 5/4: pianorecital Liliya Zilbef 
stein. 

- ma. S/4: Djazzex Modem Jazz Dart 
ce Company met ’Jazzetch’. 

- di. 7/4 en wo. 8/4: de rockmusic»* 
’Hair’. 

KERKRADE: 

- do. 2/4: Beppie Blankert met 
moderne dans ’lves’. 

- vr. 3/4: Heerlens Salon Orkest 'V* 
Capo & Marco Bakker & Katrien Gal' 
lez. 

- za. 4/4: Youp van ’t Hek met zij* 1 
cabaretprogramma ’Alles of nooit’. 

- zo. 5/4: Harmonie/fanfare-concen 
St.-Pancratius & Ste. Marie (11 uur). 

- zo. 5/4: kamerconcert, QuartetW 

Beethoven di Roma. . 

- zo. 5/4: de popgroep BZN met M* 

programma ’Congratulations’ (20.3» 
uur). . 

- wo. 8/4: Mechels Jeugd Theater 
’De Vuurvogel’ voor kinderen vanal 
zes jaar (14 uur). 

MAASTRICHT: 

- do. 2/4 en vr. 3/4: de musical ’Revu*' 
Revue’! met Jos Brink en Frank Sart' 
ders. 

- za. 4/4: HaFaBra, concerten doof 
harmoniekorps, fanfarekorps, drurti' 
band en majorettenkorps (14.30 uur). 1 

- ’Porgy and Bess’, opera met de vief 
Amerikaanse solisten Berry, Swift 
Emerson Bodtles en Martin. 

- zo. 5/4: 'Korendag’, koffieconcert eO, 

matinee-concert met diverse koreO ; 
(11.35 uur en 14.50 uur). j 

- zo. 5/4: Limburgs Symphonie Or*! 
kest met de soiüsten Güher en Sühef; 
Pekinel, piano. Programma Mahler’S ; 
eerste Symphonie. 

- di. 7/4: 'Hoog Tijd’, komedie me* : 
mary Dresselhuys en John Kraay' 
kamp. 

- wo. 8/4: World beat IV (19 uur). 

SITTARD: 

- do. 2/4 en vr. 3/4: Youp van ’t H®V 

met zijn soloprogramma ’Alles 
nooit’. , | 

- za. 4/4 en zo. 5/4: ’Josephine’, mU* 1 ' 

cal over het leven van Josephine B** 
ker. , 

- di. 7/4: ’Vijf hoog het raam utf> 
John Lantings Theater van de Lach. , 

ROERMOND: 

- vr. 3/4: ’Qn the Razzle’, blijspel val* 
Tom Stoppard door Lamda Compaïtf 
Londen (Engelstalig toneel). 

- za. 4/4: finale van de Limburgs* 
Soundmix Kampioenschappen (1* 
uur en 19.30 uur). 

- zo. 5/4: HaFa concert met medewet' 

king van Fanfare St.-Laurentin* 
Leeuwen en PTT-Harmonie M-Lirt 1 ' 
burg (11.30 uur). . 

- ma. 6/4: Sharon Quartet en Dmih 1 
Ferschtman, cello kamermuziek. 

- di. 7/4 en wo. 8/4: de nieuwe on? 
man show van Paul van Vliet. 

WEERT: 

- vr. 3/4: derde soloproduktie v®*! 

Luk Wyns getiteld ’Vuil spel’ (20.1*’ 
uur). . 

- za. 4/4: Stichting Orpheus brertfj; 

Die Fledermaus, operette van Johart 11 
Strauss (20.15 uur). k 

- wo. 8/4: Nederlands toneelstwj 
’Goed/Fout’ van Haye van der Hri' 
den (20.15 uur) 

AKEN: 

- do. 2/4: Der Leuchtturm, Pe& 

Maxwell Davies (19.30 uur). . 

- do. 2/4: Symphonieconcert, Robe* 1 
Schumann/Theodor W. Adomo. 

- vr. 3/4: Der Besuch der alten Dart 1 * 
Gottfried von Einem. 

- za. 4/4 en wo. 8/4: Tosca, Giacorf 10 
Puccini (19.30 uur). 

- ma. 6/4: Vincent, Einojuhani Raut*" 
vaara (19.30 uur). 

Tenzij anders aangegeven beginne 11 
alle voorstellingen om 20 uur. J 


exposities 


• HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisple^ 
19. De Collectie, keuze uit de kunsj. 
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open & 
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 
Expositie van fotografe Dominiq 11 
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en 20 
14-17 uur. Thermenmuseum , Coflj£ 
vallumstraat 9. Zoals de ouden bon*, 
den. T/m 17/5, open di t/m vr lO* 1 
uur, za en zo 14-17 uur. ' 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina 17 t 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - De gemeente 
Heerlen gaat het Hoensbroekse 
zwembad Ter Veurdt afstoten. 
Er wordt gezocht naar externe 
kandidaat-exploitanten. Dit 
heeft het college besloten. 

Al eerder maakte wethouder Jo 
Evers bekend dat begonnen 
wordt met het opknappen van 
Ter Veurdt, iets waar vooral de 
Groepering Heerlen-Noord 
steeds op heeft aangedrongen. 
Heerlen wilde Ter Veurdt eerst 
tegelijk aanpakken met de bouw 


Heerlen privatiseert 
zwembad Ter Veurdt 


van een nieuw zwembad in het 
stadscentrum, maar dat plan 
stagneert. 

De gemeente laat onderzoeken 
of bij de verbetering van Ter 
Veurdt meteen ook de bouw van 
een nieuwe sporthal tot de mo¬ 


gelijkheden behoort. In dat geval 
zou de overdekte accommodatie 
De Deyl gesloopt en sporthal 
Voltalaan afgestoten worden. 

Het nieuwe citybad had meteen 
achter de Geleenhof moeten ko¬ 
men, maar de gemeente slaagde 


er niet in de grond te verwerven. 


Een ambtelijke werkgroep advi¬ 
seerde toen om het zwembad in 
het pas aangekochte Geleendal 
te situeren, waar een uitstekende 
mixture zou ontstaan met de wo¬ 
ningen die daar waarschijnlijk 
gebouwd worden. Ook de lig¬ 
ging aan de autoweg wordt als 
pluspunt genoemd. 

Het college heeft echter nog 
geen besluit genomen over een 
nieuwe lokatie. Wel is over de 
zwembadproblematiek inmid¬ 
dels overleg gevoerd met buur¬ 
gemeente Kerkrade. 


_Van onze verslaggever 


HEERLEN - Rijkswaterstaat 
£? 0e t de Mijnspoorweg in 
Heerlen veel eerder aanleggen 
dan in 1998. Bovendien zal de 
We g een zuidelijker tracé die- 
ne n te krijgen, zodat hij aan- 
s iuit op de nieuwe Landgraaf- 
Se randweg. 

vindt de gemeente Heerlen, die 
r*r n deel van het geld voor de afge- 
, H ia ^ eri Zwartl wil gebruiken voor 
e Rijnspoorweg. Het heeft Rijks- 
aterstaat tevens gevraagd om de 
anleg ervan aanzienlijk te vervroe- 
' gen - Rijkswaterstaat heeft de Mijns- 
v P°orweg gepland voor 1998, met het 
Wart 1-geld kan dat volgens Heer- 
ft 1 jaren eerder. 

e gemeente ontkomt er bovendien 
y d let aan een 2lJ idelijker tracé voor 
t- e Vve g te verzinnen. Dat is nodig 
| tedat buurgemeente Landgraaf vo- 
. lg jsar besloot dat de huidige 
j oofdweg naar Heerlen, de Heerlen- 
bevv eg, ontlast moet worden. 

ko Heerlense plannen 

,( de Mijnspoorweg parallel te 

gigen aan de nu zeer drukke 
* v vf^bergerweg. Het doorgaande 
s keer zou voortaan via de Mijn- 
o jP°nrweg naar de Heerlense weg in 
Pdgraaf moeten doorstromen. 

Hp gemeente Landgraaf gaat de 
5 Wi e J lense we g echter alleen voor 
( „.“^verkeer bestemmen. Het door- 
i p nde verkeer moet straks gebruik 
maken van de Einsteinstraat. 

\ or d e Mijnspoorweg een zuidelij- 
0t . verloop te geven, sluit hij aan 
P de Einsteinstraat. 

^passen 

j d a e a e ^ en gaat bekijken of het tracé 
I Kp. Werkelijk in te passen valt in 
j bestemmingsplan De Kissel. De 
i k “^spoorweg zou dan onder meer 
' vop ? te bggen op de plaats van de 
r sloop bestemde Vossekuilflats. 


Heerlen en 
Kerkrade op 
één podium 

&KRADE - Het komt niet zo 
r aad Vaa k voor dat een puur Kerk- 
Se en een zeer Heerlense ver- 
Kon- n ® sa nnen concerteren. Op 
dat^ n # mneda ë- 30 april, gebeurt 
Een top-orkest uit Kerk¬ 
koor ei ? Heerlens trots op mannen- 
Wiir, gebied tr eden samen op in het 
HaVrf rachttheate r in Kerkrade. 
Ka^ 0n ! e -° rkest St.-Jozef van 
tent »/r be en bet Koninklijk Heer- 
X.im k Mannenkoor St.-Pancratius, 
bekli UrgS koor van het jaar 1991’, 
d i e Oranje-avond geza- 
^blyk het podium _ 


Geld speelt geen rol • Vierhonderd objecten die allemaal met geld te maken hebben, vullen zes vitrines in de 
hal van het CBS. Foto: dries linssen 


Honderd jaar muntkunde in Nederland 

Kijken naar geld 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Een koe is zwaar¬ 
der dan een varken. Maar hoe¬ 
veel zwaarder? Toen in de oud¬ 
heid de kwelling van deze vraag 
de Europese boeren te groot 
werd, voerden zij het graan in als 
rekeneenheid en zie: de voorlo¬ 
per van ons briefje van 250 gul¬ 
den was geboren. 

In de krullen van Spinoza op het 
briefje van duizend zit een een 
vingerafdruk van ontwerper R. 

Oxenaar verwerkt. Dezelfde 
Oxenaar heeft ergens op het ou¬ 
de briefje van vijf zyn bijnaam 
Ootje verstopt. 

Het zijn enkele van de vele we¬ 
tenswaardigheden waar de Nu¬ 
mismatische Kring Limburg ons 
op wil wijzen. Dit jaar bestaat 
het Koninklijk Nederlands Ge¬ 


nootschap voor Munt- en Pen¬ 
ningkunde honderd jaar. Het 
Genootschap wil de munt- en 
penningkunde verbreiden door 
middel van lezingen, publicaties, 
tentoonstellingen, en dergelijke. 

De Limburgse tak van het ge¬ 
nootschap heeft zich aangesloten 
by de festiviteiten. Voor de gele¬ 
genheid hebben de ’muntologen’ 
een tentoonstelling in de hal van 
het CBS-kantoor ingericht. 


Roestig 


De expositieruimte meet nog 
geen twintig vierkante meter en 
telt zes vitrinekasten. Toch staan 
er meer dan vierhonderd objec¬ 
ten uitgestald. Om te voorkomen 
dat de bezoekers slechts roestige 
munten en verfrommelde bank¬ 
biljetten onder ogen krijgen zijn 
de vitrines aangevuld met uit¬ 


eenlopende parafernalia op het 
gebied van geld. Chocolademun- 
ten, de decadente wc-rol bedrukt 
met snippen, bedrieglijke en 
lachwekkende kopieën van geld- 
briefjes trekken meer de aan¬ 
dacht. 

Ook de voorwerpen uit verre 
continenten bekoren. Omdat 
geld op die plaatsen vaak alleen 
als ruileenheid wordt gebruikt, 
neemt het in onze ogen weinig 
praktische vormen aan. Uit 
Oceanië komt bijvoorbeeld de 
kauri, een schelpenketting die in 
waarde stijgt als de schelpen 
groter en witter zijn. Zaïre levert 
een bronzen kruis, dat goed was 
(is?) voor vijf tot vijftien vrou¬ 
wen. 

Het aardigst zijn de dicht-bij- 
huis-voorbeelden, zoals een fout 
geslagen muntstuk van vijf gul¬ 
den, dat lijkt op een gesmolten 
chocolade-muntje. Maar de 
hoofdmoot van de expositie be¬ 
staat uit echt geld. En dat moet 
je uitgeven, daar moet je niet 
naar kijken. 

De expositie is te bezoeken tot 
16 april op werkdagen van 9 tot 
16.00 uur. 


Ambtenarenreductie 
zaak van college 


Tracé moet zuidelijker verloop krijgen 

Heerlen wil snellere 
aanleg Mijnspoorweg 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het Heerlense college 
zal zelf besluiten op welke manier 
de afslanking van het ambtenaren¬ 
korps plaats heeft. Het verzoek aan 
de diverse ambtelijke diensten om 
zelf met voorstellen te komen, heeft 
nauwelijks iets opgeleverd. 

Het college besloot een paar maan¬ 
den geleden tien miljoen te bezuini¬ 
gen door het verminderen van het 
aantal ambtenaren. Die sterke be¬ 
zuiniging is nodig vanwege een 
sterke afname van rijkssubsidies. 
De gevraagde afslankingsvoorstel- 
len door de hoofden van de negen 
gemeentelijke diensten hebben ech¬ 
ter slechts ’een schijntje’ opgele¬ 
verd van de beoogde tien miljoen. 

Vacatures 

„Dat is ook wel logisch”, vindt Hans 
Paulissen namens de ambtenaren 
in het georganiseerd overleg. „We 
hebben momenteel al 91 vacatures, 
die voor een groot deel niet inge¬ 


vuld mogen worden. Dat is al moei¬ 
lijk genoeg. Een directeur die dan 
nog extra ambtenaren gaat mleve- 
ren, wordt door zijn mensen voor 
gek verklaard.” 

Bossche model 

Burgemeester en wethouders heb¬ 
ben nu besloten om zélf de knoop 
door te hakken. Het college voelt er 
veel voor om het zogenaamde 'Bos¬ 
sche model’ te hanteren. Dat zou 
betekenen dat hét aantal diensten 
terug wordt gebracht van negen 
naar vijf. 

Deze sectoren zouden als kern ach¬ 
tereenvolgens de huidige diensten 
Openbare Werken, Stadsontwikke¬ 
ling, Welzijn/Sociale Zaken en Fi- 
nanciëa'Bestuurlijke Informatie 
hebben. 

De vijfde sector wordt gevormd 
door het bundelen van de diensten 
Personeel & Organisatie, Interne 
Zaken, Burgerzaken en het orgaan 
voor Coördinatie & Planning. Dit 
idee wordt nog nader uitgewerkt. 


Landgraaf herdenkt 
in woord en beeld 


DOOR RIK VAN DRUTEN 

LANDGRAAF - Twaalf gedichten 
en 24 foto’s vormen samen het boek 
Dichter bij Landgraaf, waarmee de¬ 
ze gemeente het tienjarig bestaan 
herdenkt. 

De foto’s stammen uit de door An- 
tony van Lieshout gemaakte serie 
'Landgraaf, van dorpsgemeenschap 
naar groeigemeente’, waarmee Van 
Lieshout een jaar geleden exposeer¬ 
de in het Landgraafse raadhuis. De 
foto’s brengen overblijfselen van 
het Landgraafse verleden en sym¬ 
bolen van het heden in beeld. 

Van Lieshout legt daarbij een uitge¬ 
sproken voorkeur voor details aan 
de dag: de afdruk van een varen¬ 
blad in een stuk steenkool, een 
smeedijzeren klopper op een ver¬ 
weerde houten deur, het door hout¬ 
worm aangevreten tandrad van een 
molen, graffiti op een muur. 

Elf dichters - onder wie Rutger 
Kopland, Wiel Kusters en Bert 
Schierbeek - droegen een aantal 
versregels bij, geïnspireerd door 
een tiental foto’s uit Van Lieshouts 


Oud papier in 
Heerlen vaak 
naar vuilstort 

HEERLEN - Slechts twintig pro¬ 
cent van het oud papier in Heerlen 
wordt momenteel bij de mensen op¬ 
gehaald. Dit antwoordde wethouder 
Jeroen van Gessel op een vraag van 
Groen Links-raadslid Harrie Winte- 
raeken tijdens de commissie Open¬ 
bare Werken. 


Volgens de samenstellers van Dich¬ 
ter bij Landgraaf dienden de foto’s 
slechts als 'zijdelingse inspiratie¬ 
bron’, maar de gedichten van onder 
meer Frans Budé (Martin was here), 
Stefan Hertmans (Landgraaf) en 
Schierbeek (zonder titel) laten zich 
duidelijk herleiden tot de door Van 
Lieshout vastgelegde Landgraafse 
beelden. 

De bundel had daarom aanmerke¬ 
lijk aan waarde gewonnen wanneer 
niet eerst alle gedichten waren afge¬ 
drukt en vervolgens Van Lieshouts 
foto’s. Dichter bij Landgraaf bestaat 
daardoor nu feitelijk uit twee bun¬ 
dels in één kaftje. 

Dat laat onverlet dat het Landgraéf- 
se herdenkingsboek grif over de 
toonbank gaat. Al tweederde van de 
eerste druk van 1.600 exemplaren is 
verkocht, terwijl Dichter bij Land¬ 
graaf pas afgelopen vrijdag werd 
gepresenteerd. 

Het boek is verkrijgbaar bij de VW 
Landgraaf en in het raadhuis. De 
gebonden versie kost fl39,90, de pa- 
perback-uitvoering is een tientje 
goedkoper. 


recensie 


Heerlen heeft tijdelijk een subsidie¬ 
regeling ingesteld om verenigingen 
en andere groepen te stimuleren tot 
het verzamelen van oud papier. Er 
zijn 23 vergunningen uitgegeven 
aan inzamelaars, die drie cent subsi¬ 
die krijgen per ingeleverde kilo. 

Dat was nodig, omdat de oud pa- 
pier-handelaren in Nederland sinds 
vorig jaar geen vergoeding meer ge¬ 
ven per kilo oud papier. Ze vragen 
er zelfs geld voor. 

In principe loopt de Heerlense sub¬ 
sidie af in juli, want dan zou er een 
landelijke regeling moeten zijn. 
Daarover wordt echter nog over¬ 
legd. 


Ambulances voor Malawi 

HOENSBROEK — Drie Limburgse ambulances en een tandartsen wagen 
met twee volledig ingerichte units zijn aangekomen in de Tanzaniaanse 
havenstad Dar es Salaam. Het materieel is bijeengebracht door de Hoens¬ 
broekse stichting Dokter Harrie van den Brekel en bestemd voor zieken¬ 
huizen in Malawi (Oost-Afrika). 

De stichting kocht de gebruikte ambulances voor 7.000 gulden van de 
GGD’s in Heerlen en de Westelijke Mijnstreek en van het Rode Kruis. De 
tandartsenwagen komt van de tandartsendienst in Doetinchem. 
Binnenkort vliegt een aantal mensen van de stichting, onder wie de zoon 
van de vorig jaar overleden huisarts Van den Brekel, naar Tanzania om 
de voertuigen zelf naar Blantyre in Malawi te rijden. 


W oning Leenders was doorgangshuis voor onderduikers 

’De angst voor het 
geluid van laarzen’ 


— — Van onze verslaggev er 

“ >> Ik heb het nooit 
harin ’ maar ik zeg het nu. We 
w e an fist- Elke keer weer als 
straat ldate nlaarzen hoorden in de 
het h’ !l ar ï s * oeg ons de schrik om 
«bopct ’ ^ aar we deden wat we 
p en ten doen en dat was het hel¬ 
tod , Van j° 0{ ise onderduikers, 
hooit V , r ° Uw en ik hebben elkaar 
éé n Van die angst verteld. Als 
hebbf^f j ns dat toen gedaan zou 
stoot n dan waren we ermee ge- 
Wa t van" r ° m zeiden we er no °it 

Th 

dag° t Leend ers zei dat gistermid- 
iJL^ ? en hij en zijn vrouw Tilla 
huis ders 'Eterks in het gemeente¬ 
schol 311 Heerlen werden onder- 
beze e , n met de Yad Vashem. 

Israëlische ondersheiding 


viel de in Welten woonachtige 
echtelieden ten deel omdat ze in 
de oorlog veel joodse onderdui¬ 
kers hebben geholpen. De familie 
Duis namen ze zelf in huis. 

„In december 1943 kreeg ik een 
seintje dat een joodse familie su¬ 
biet een nieuw onderduikadres 
moest hebben. Mijn vrouw en ik 
woonden in Treebeek en ons huis 
was een 'doorgangshuis’ voor on¬ 
derduikers. We dachten dat ook 
deze familie na één nacht weer 
verder zou gaan”. Maar er waren 
geen adressen meer en zodoende 
besloot het echtpaar Leenders de 
familie Duis op te nemen. Ze ver¬ 
huisden er zelfs voor van Tree¬ 
beek naar de Akerstraat-Noord in 
Hoensbroek omdat ze in een gro¬ 
ter huis beter verborgen konden 
worden. 

In juli 1944 ging het bijna mis toen 


Duitsers een huiszoeking verricht¬ 
ten. Simon Duis en zijn vrouw 
Greta waren aan het werk en ook 
hun zoon Rob was niet in huis. 
„Tilla, jij was de sterke figuur op 
dat moment. Jij hebt alle sporen 
die op onderduikers wezen snel 
weggeruimd en je heel moedig op¬ 
gesteld, want ik had het toen niet 
meer. Ik dacht echt.’nou zijn we er 
gloeiend bij”’, aldus Leenders gis¬ 
teren tegen zijn vrouw. Tot de 
bevrijding in september 1944 bleef 
de familie Duis op het vertrouwde 
onderduikadres. 

Gisteren dankte Greta Duis-S^jet 
op ontroerende wyze in het open¬ 
baar de mensen die haarzelf, haar 
inmiddels overleden man en haar 
zoon, zo moedig onderdak ver¬ 
leenden. Na bijna vijftig jaar wer¬ 
den in de Heerlense raadzaal die # De cultureel-attaché van de Israëlische ambassade, Frieda Yovel reikt de Yad Vashem 
uit aan Theo Leenders. Geheel rechts Tilla Leenders en in het midden Greta Duis. 

Foto: DRIES LINSSEN 


moeilijke en zo gevaarlyke dagen 
nog eens samen, beleefd, met na¬ 
bestaanden van verzetsvrienden 
en enkele familieleden en vrien¬ 
den. 

De reeds overleden mannen van 
het verzet rond Brunssum, vrien¬ 
den van het echtpaar Leenders, 


werden herdacht met een moment 
van stilte. 

„In die oorlogsjaren waren er 
mensen die toch bewust waren 
van hun verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de medemens. De 
kwaliteit van de samenleving uit 
zich op dat soort momenten. Er is 


een periode geweest dat we daar 
niet genoeg aan gedacht hebben. 
Nu bestaat nog de gelegenheid on¬ 
ze dankbaarheid te tonen daar 
moeten we gebruik van maken”, 
zei burgemeester Piet van Zeil in 
zijn welkomswoord tijdens de so¬ 
bere plechtigheid. 
Podium 


# Country Promotion Limburg 
houdt zondag 5 april een open 
podium. Beginnende en gevor¬ 
derde muzikanten kunnen van¬ 
af 15 uur hun kunsten vertonen 
aan het publiek en zo podium- 
ervanng opdoen. Bluegrass 
heeft de voorkeur, maar ook an¬ 
dersoortige countrymuziek is 
van harte welkom. Er is een 
professionele p. a. beschikbaar. 
Enkele deelnemers hebben zich 
al aangemeld, maar er is nog 
plaats voor meer aanstormend 
talent. Opgeven via 

@ 045-420313. Podiumadres: ca¬ 
fé Zum Blauen Bock, Romei- 
nenstraat 84, Kerkrade-West. 


Zonnebril 

• Groep acht van de Broeder¬ 
school in Heerlen is de afgelo¬ 
pen week op bezoek geweest bij 
de Sterrewacht. Gisteren werd 
het project afgesloten met een 
diavoorstelling in de klas. 
Vooraf waren de leerlingen ge¬ 
waarschuwd voor de dia’s. 
Omdat er plaatjes van de zon 
vertoond zouden worden, werd 
iedereen gesommeerd een zon¬ 
nebril mee te nemen. „En dan 
nu allemaal de zonnebrillen 
op”, zei de onderwijzer toen de 
stralende dia zijn opwachting 
maakte. „Wie geen zonnebril 
heeft moet zich maar om¬ 
draaien of de ogen beschermen 
met dit donker vel, waarin 
slechts een klein spleetje zit’’, zo 
luidde het advies van de leer¬ 
kracht. Toen de gevaarlijke 
prent voor het dialampje ver¬ 
scheen, lachte een getekend zon¬ 
netje de leerlingen toe, met 
daaronder uiteraard de tekst '1 
april’. ,£r was er eentje die het 
door had”, aldus de onderwij¬ 
zer. 


Balkon 


# Muzikanten die in Kerkrade 
op straat willen spelen moeten 
altijd veertien dagen van tevo¬ 
ren een vergunning aanvragen. 
,Lariekoek , onzin”, noemde 
Hans Bosch, fractievoorzitter 
van de PvdA, deze passage uit 
de APV. Ja, toen de burgemees¬ 
ter en andere fractievoorzitters 
even nadachten, vonden zij dat 
ook. Want hoe kan een rondrei¬ 
zende muzikant nu twee weken 
van tevoren weten dat hij in 
Kerkrade zal spelen? Boven¬ 
dien past dit amuzikale voor¬ 
schrift niet bij een stad. die zich 
Klankstad noemt, hooguit bij 
een zwarte-kousengemeente. 
Schrappen dus, vonden de 
Kerkraadse raadsleden en bur¬ 
gemeester Mans. „Nu kunt u 
eindelijk gitaar spelen onder 
uw eigen balkon”, zei Bosch te¬ 
gen CDA-confrater Toon Wil- 
lems. En nu maar hopen dat 
naast gitarist Willems vele an¬ 
dere muzikanten de Klankstad 
gaan opfleuren. * 


1 april 


• Laten we het maar meteen 
toegeven: we zijn er met twee 
voeten tegelijk ingetrapt. Om¬ 
roep Landgraaf zou gister¬ 
avond tegelijk met de tv-uitzen- 
ding van het programma ’t 
Dorp telemagazine een paral¬ 
lelle radio-uitzending verzorg¬ 
den. Daarop zou dan het Neder¬ 
landstalige geluid zijn te horen. 
Want op tv werd vooral dialect 
gehanteerd. Niet dus. Op de 107 
FM viel wel een mededeling 
van Omroep Landgraaf te be¬ 
luisteren, maar die had betrek¬ 
king op de datum van het 'ex¬ 
periment’: 1 april. „We zouden 
het graag willen, maar daar* 
voor hebben we de mogelijkhe¬ 
den nog lang niet”, liet Omroep 
Landgraaf de teleurgestelde ar¬ 
geloze luisteraar weten. Beet! 


Voeten 


# Hoe slaat het met uw ■voeten? 
Of liever gezegd: hoe staan uw 
voeten? Orthopedisch schoen- 
technicvs J. Smeets in Ge leen 
weet uit hoofde van zijn functie 
alles af van de ’voetgezondheid’ 
en hij weet ook dat veel mensen 
nauwelijks of geen aandacht 
schenken aan het welzijn van 
hun voeten. Met alle gevolgen 
vandien. Want we lopen met z’n 
allen wat af in ons leven. Weet 
u dat elk mens in z’n leven ge¬ 
middeld vijf keer de wereld 
rondloopt? Enfin, meneer 
Smeets heeft een aardige titel 
bedacht voor de lezing die hij 
morgenavond om 19.30 uur 
geeft in de Geleense volksuni¬ 
versiteit over de ’voetgezond¬ 
heid’. De lezing heet namelijk 
’Wie de schoen past trekke hem 
aan’. Tenzij u vrijdagavond 
natuurlijk aan handen en ■voe¬ 
ten gebonden bent en reeds een 
andere afspraak hebt... 


Your Slxth Sense. Unnen-look blazer in beige en khali. 
Rechte linnen-look rok. 40- 4898 .- 


Witte blouse. 40 


0mm 

'AC- •>/.'r*' \V» 'i' 


Canda. Marine/witte blazer. 40-4814U.» 
Printblouse in marine/wit of koraal/wit. 40 
Harineblauwe rechte rok. 40- 48 69.-111 


Your Sixth Sense. Blouse met borduur. Wit en zalm* 
40- 48 98 Linnen-look rok. Beige en khaki. 40-41 
1 


imburgs agblad 
<*$>• 


Overwinning van 3-2 beloning voor betoverend optreden in Genua 

iax met een been in finale 
DOOR JAN MENNEGA 


iI'^NUA — Ajax heeft een 
uitzicht op het bereiken 
r b de finale in het Uefacup- 
e rnooi. De Amsterdammers 
:i^ e ^den in de eerste wedstrijd 
lr n de halve eindstrijd Genua 
% v 3 af- Zij deden dat op in- 
i ^kwekkende wijze, met 
«r u daas ^ betoverend spel, 
Jachtige individuele acties en 
n teamdiscipline om als 
Van te watertanden. Dat 
ÉL d ^ 0U1S van Gaal dan ook 
LT ian - -Het eerste uur,” stel 
bij na afloop rustig analyse- 
_ n d vast, „hebben wij fantas- 
Ca gespeeld. Heel volwas- 
b ook. Daarna werden we 
. ^moedig, maar uiteindelijk 
j ben we toch nog weer 
erkracht getoond. We staan 
et een been in de finale.” 

^ is het maar net. Voetbal mag dan 
nc ? nvoors P e lba ar spel zijn, de bal 
1 al heel raar rollen wil Ajax de 
üs °« er twee weken in het Olym- 
Ou btad ion nog laat glippen. Het 
luhh°° r eerst in het 92-jarige 
|n n estaan zijn dat Ajax door- 
ain t de eindstrijd van het 
Oer pres hgieuze Europese beker- 
tulf 0 ? 0 ^' Europacup I (drie 

Kerk i en de Europacup II (één 
ftenH ' aar ) staan re °ds trots glim- 
| e j, ln de vitrine van de uitpuilen- 
(t a ^ rns i er damse prijzenkast uitge- 
^van Itoy 

i- *1 Gaal had John van Loen buiten 
v asi ff° r matie gelaten ten faveu- 
h P ? Rryan Roy. Dat Roy zondag 
t 0 „ i cor npetitieduel tegen Sparta 
V as e ^echtste man van het veld 
bet'vT da t de linkerspits al gerui- 
‘ !c u . hopeloos uit vorm is, liet de 
in y lsc b directeur van Ajax bij 

[ en ?. rrasse nde keuze niet meewe- 
iat ” „ v ind,” verklaarde Van Gaal, 
it„ Wl J v an eigen kracht moeten 
lis En wi J z ijn op zijn sterkst 
ii e J "et veld breed houden, pres- 
lettem’H en de te ê en stander vast- 

^lininuim 

J e t°n E ? y . de kolkende arena van 
h te raca hge Stadion Luigi Ferraris 
V an p gen > sneed in de optiek van 
■>eA^L h « m « voor Ajax aan 
ten p anten - De aanwezigheid van 
Iievp C ^ te bnkerspits zou de offen- 
G expedities van rechtsback Vreugde -na het derde doelpunt van Ajax. Vlnr: Petterson, Jonk, Winter, Alflen en Vink. 


Torrente tot een minimum beper¬ 
ken. Aan de andere kant moest 
John van ’t Schip Claudio Branco 
afstoppen. Van Gaal: „Hadden wij 
met twee spitsen gespeeld, dan had¬ 
den wij Genua in de kaart gespeeld. 
Torrente en Branco hadden dan 
steeds via de buitenkanten kunnen 
opkomen.” 

Vooral de aanvallende uitstapjes 
van Branco werd in het Ajax-kamp 
gevreesd. Niet in het minst door 
Van Gaal, die zijn manschappen op 
het hart had gedrukt om vooral toch 
maar geen overtredingen te begaan 
in de buurt van het eigen straf¬ 
schopgebied. Want vanaf die positie 
weet de Braziliaan niet zelden de 
bal met dodelijke precisie tussen de 
palen te mikken. Branco kwam wel- 


Genua-Ajax 2-3 1. Pettersson 0-1, 60. 

Roy 0-2, 73. Aguilera 1-2, 80. Aguilera 
2 2. 89. Winter 2-3. Scheidsrechter: Niel- 
sen (Den). Toeschouwers: 42.000 (uitver¬ 
kocht) Gele kaart: Ruotolo en Aguilera 
(Genua). Kreek. Menzo en Jonk (Ajax) 
Genua: Bragha, Eranio. Torrente (85. Io- 
rin), Signorini, Branco, Ruotolo, Carico- 
la, Bortolazzi. Onorati (58. Perroni), 
Skuhravy, Aguilera. 

Ajax: Menzo, Blind, De Boer, Jonk, 
Kreek, Winter, Alllen. Bergkamp, Van 't 
Schip (73. Vink), Pettersson, Roy. 


geteld één keer in vrije schietposi¬ 
tie, maar knalde over. 

Het tactische strijdplan van Van 
Gaal klopte als een zwerende vin¬ 
ger, al zal ook de technisch direc¬ 
teur van Ajax niet hebben kunnen 
bevroeden welk een 'waanzinnige' 


begin zijn pupillen voor hem in pet¬ 
to hadden. Zelfs niet in zijn stoutste 
dromen. Na 42 seconden al, geen 
Italiaan had de bal nog beroerd, 
kopte Stefan Pettersson uit een 
voorzet van John van ’t Schip de 
bal voorbij de vergeefs graaide kee¬ 
per Braglia: 0-1. 

De Amsterdamse bluf werkte een 
half uur optimaal, toen waren de 
Italianen van de eerste schrik beko¬ 
men en ontwikkelde zich een fasci¬ 
nerend cupgevecht. Ajax leek op 
rozen te zitten toen het een kwartier 
na de rust zelfs een 2-0 voorsprong 
nam. Bryan Roy, één van de elf 
Amsterdamse uitblinkers, met Aron 
Winter in een koninklijke rol, teken¬ 
de met zijn zwakke rechterbeen 
voor de treffer. Genua weigerde het 


Foto: ANP 


moede hoofd evenwel in de schoot 
te leggen en knokte, fanatiek aange- 
moedigd door de eigen supporters- 
schare, onstuimig terug. Twee doel¬ 
punten van Aguilera brachten Ajax 
zowaar nog aan het wankelen. 


Heerlijk 


Maar Winter, natuurlijk hij, zorgdi 
met een prachtig stiftballetje na eei 
knappe pass van Dennis Bergkam] 
er toch nog voor dat de ploeg won 
die daarop ook het meeste rech 
had. De finale is nu binnen handbe 
reik. „Wat een heerlijk gevoel om di 
beslissende treffer te maken,” jubel 
de Aron Winter na afloop. „Ik bei 
echt uit mijn dak gegaan. Met dezi 
2-3 zege op zak kan er bijna niet 
meer mis gaan." 


I Knap l-l gelijkspel • Rob Witschge weer goud waard 

I Feyenoord temt Monaco 


522? MARCEL van der kraan 


èri n ~ Als Janst 

Het v aagt over veertien dagt 
èür^ eyenoord de finale van h 
i hin ( P aCUp H-toernooi te hale 
-ich , * een J aar nadat de clu 
tn <jr2\ een P °G van fmancië 
lv orsf ( i!j' leve e .d en de heeft g 
Eül e e d ’ za l zijn faam die v£ 
Baan lge trainers in De Ku 
de R^ Ve ? reffen - De kans d 
Qpw5:S rdammers °P 6 mei ht 
p ort?,„ mg mogen maken in c 
is dor. ge u e fi°°fdstad Lissabo 
taat n 5 et voortreffelijke rest 
Jen Ac ** de uitwedstrijd t 


Monaco 

^Worden. 


heel gro: 


hnet k °ndigde d 

hjn himtam aan d* 

ir iderir, rrenfdüeg we * een< 
ti e F ng z °n brengen in 

'Wne y w° 0rd was volgt 
P e gen<,L W f nger de gomc 

Ku 3e u in de halve 

M 0n ï: club van Prins R 
haar r onm °gehjk van 
Vl a „ r i T 1Saab °n kunnen 
de Eransen maaktei 
Ver-? het met 18.000 

I -oui<? Ti 1Jna nhverkoch 
11 gee n moment wi 

(gefloten 

|U?tepfl r f, lotfase wer d Mo: 
■ gefloten door het eige 

,f Ua^ n pK hel R ofierdam< 
deip- al het Hand in han< 
ï 1 

Jo& ord ving de afwezi 

biet de , W ?l f , Ioan Saba ^ 

e n de5 de 5 ank kon plaa 

Vela gesch orste Peter B 
ham H?°K rlreffell J k OP- He 
v aïïiuv bewa kmg van de 
e h dS e H spits George We, 
de i. ? dat niet onverdier 
eht was hij hem vo • Gaston Taument, met de voet aan de bal, passeert Monaco-verdediger Luc Sonor. Foto: ANP 


de baas. Over de grond had hij meer 
moeite met de balvaardige Afri¬ 
kaan. 

Dekking 

Wim Jansen had tijdens zijn spipna- 
getrips naar Frankrijk gezien dat 
een complete man tegen man-bewa- 
king te veel risico’s zou inhouden 


tegen de onberekenbare en voort¬ 
durend zwervende Fransen. Daar¬ 
om paste Feyenoord in de achterste 
linie een zone-dekking toe. 

Voor Metgod en Troost, die te elfder 
ure de selectie kwam versterken na¬ 
dat hij 48 uur voor de wedstrijd zijn 
vader had begraven, geen pro¬ 
bleem. De vleugelverdedigers Van 


Gobbel en Heus hadden aanmerke¬ 
lijk meer moeite met dit systeem. 
Hoewel de gelijkmaker van AS Mo¬ 
naco niet helemaal in de schoenen 
van Van Gobbel mag worden ge¬ 
schoven, was het geen toeval dat de 
opgekomen Patrick Valery de bal 
van Feyenoords donkere loopwon- 
der mocht ontvangen. Valery 
schoot de bal snoeihard in de verste 


AS Monaco-Feyenoord 1-1 - 9. Wit¬ 
schge 0-1. 26. Valery 1-1. Scheidsrech¬ 
ter: McGinlay (Sch). Toeschouwers: 
12.000. Gele kaart: Blinker (Feyenoord). 
AS Monaco: Ettori. Valery. Mendy. 
Thuram, Sonor, Dib (75. Gnako). Puel, 
Passi, Barros. Weah, Fofana (60. Djor- 
kaeff). 

Feyenoord: De Goey, Van Gobbel. Met¬ 
god, Fraser, Heus, Scholten, Troost, 
Witschge. Taument, Kiprich (75. Griga), 
Blinker 


hoek. Doelman Ed de Goeij was 
kansloos. 

Daarmee verdween meteen Feye¬ 
noords voorsprong, die het al zo 
vroeg in de wedstrijd dankzij Rob 
Witschge had opgebouwd. De Am¬ 
sterdammer, die kans ziet om in 
bijna alle belangrijke wedstrijden te 
scoren, schoot in de achtste minuut 
de bal van twintig meter langs de 
blunderende keeper Jean-Luc Etto¬ 
ri. 

Met een beetje geluk en wijsheid 
van Jozsef Kiprich hadden de Rot¬ 
terdammers voor rust al een riante 
uitgangspositie bedongen. De wi¬ 
spelturige Hongaar kreeg halverwe¬ 
ge het eerste bedrijf de bal op een 
presenteerblaadje aangeboden van 
de sterk acterende Regi Blinker, 
maar zijn rollertje met het linker¬ 
been was een gemakkelijke prooi 
voor Ettori. Zo gemakkelijk als Ki¬ 
prich het net vindt in internationale 
wedstrijden van Hongarije, zo moei¬ 
zaam scoort hij voor zijn Rotter¬ 
damse werkgever. 

Wissel 

In de tweede helft werd hij dan ook 
gewisseld voor de Tsjech Stanislav 
Griga. Deze kon in aanvallend op¬ 
zicht geen heldendaden verrichten, 
maar dat werd ook nauwelijks van 
hem verwacht. Griga diende zich te 
beperken tot het afstoppen van de 
Fransen voor het strafschopgebied 
van Ed de Goeij, die kon terugzien 
op een uitstekende wedstrijd en 
met recht een plaats in de selectie 
van het Nederlands elftal mag blij¬ 
ven claimen. 

Het gelijkspel tegen AS Monaco zal 
Feyenoord voor de zoveelste keer 
dit seizoen een volle Kuip opleve¬ 
ren. De kaartverkoop was al aardig 
op gang gekomen, maar na gister¬ 
avond weet de club zeker dat de 
loketten van het Feyenoordstadion 
zullen worden bestormd voor de 
resterende plaatsbewijzen. Donderdag 2 april 1992 • Pagina 19 Groep A 

Panathmaikos-Anderlecht 
Rode Ster Belgrado-Sampdona 

Stand: 

Sampdona 
Rode Ster 
Anderlecht 
Panathmaikos 


Rode Ster-Sampdoria 1-3 - 19. Mihajlovic 1-0. 34. Katanec 1-1, 41. 
Vasihevic 1-2 (eigen doel), 77. Mancim 1-3. Scheidsrechter: Rosa 
Dos Santos (Por). Toeschouwers: 35.000. 

Panathinaikos-Anderlecht 0-0 - Scheidsrechter: Worrail (Eng). 
Toeschouwers: 20.000. 


Groep B 

Benfica-Dinamo Kiev 
Sparta Praag-Bareelona 

Stand: 

Barcelona 
Sparta Praag 
Benfica 
Dinamo Kiev 


Benfica-Dinamo Kiev 5-0 - 25. Brito 1-0. 62. Bnto 2-0, 71. Soares 
3-0, 83. Yuran 4-0, 87. Yuran 5-0. Scheidsrechter: Van der Ende 
(Ned). Toeschouwers: 10.000. 

Sparta Praag-Barcelona 1-0 - 66. Sigl 1-0. Scheidsrechter: Karls- 
son (Zwe). Toeschouwers: 27.374. 


AS Monaco-Feyenoord 
Club Brugge-Werder Bremen 

Returns op 15 april 


Club Brugge-Werder Bremen 1-0 - 5. Amokachi 1-0. Scheidsrech¬ 
ter: Spassov (Bul). Toeschouwers: 21.000 (uitverkocht). Gele 
kaart: Booy (Brugge). Otten (Werder). 


Genua-Ajax 
Real Madrid-Torino 

Returns op 15 april 


Real Madrid-Torino 2-1 - 57. Casagrande 0-1, 60. Hagi 1-1, 65. 
Hierro 2-1. Scheidsrechter: Forstmger (Oos). Toeschouwers: 
93.000. Rode kaart: Policano (Torino, 2x geel). Gele kaart: Ventu- 
rm (Torino) en Hagi (Real). 


Real nog niet veilig 


MADRID - Real Madrid zal nog 
een tweede keer tot op de bodem 
moeten gaan om tegen Ajax de fina¬ 
le van het toernooi om de Uefabe- 
ker te kunnen spelen. In de eerste 
halve eindstrijd, in het eigen bom¬ 
volle Bernabeustadion namelijk, 
haalde de Spaanse club slechts een 
magere 2-1 overwinning op Torino. 
Real Madrid beheerste de wedstrijd 
en zelfs het strafschopgebied van de 
tegenstander, maar in het eerste uur 
van het soms harde duel, werd door 
het elftal geen kans verzilverd. 

Het wedstrijdbeeld werd een klein 
kwartier na rust volledig op zijn 
kop gezet door een kinderlijke 
blunder van doelman Buyo. De Bra¬ 
ziliaan Casagrande liet de kans niet 
aan zich voorbijgaan: 1-0 voor Tori- 
no dat niets anders leek te begeren 
dan een gelijkspel zonder doelpun¬ 
ten. 

Real kreeg tenslotte toch zijn doel¬ 


punten. Hagi maakte twee minuten 
na de openingstreffer gelijk op een 
slim passje van Michel. Kort daarop 
kopte Hierro het tweede doelpunt 
langs Manchegiani. In de laatste 
twuntig minuten raakte Torino nog 
twee spelers kwijt. Centrale verde¬ 
diger Cravero door toedoen van 
Hagi, die hem een trap verkocht. De 
Italiaan werd afgevoerd met moge¬ 
lijk een gebroken scheenbeen. Poli¬ 
cano werd kort daarop door 
scheidsrechter Forstinger wegge¬ 
stuurd na zijn tweede gele kaart. 
Voor het begin van de wedstrijd 
zorgden Madnds gevreesde vanda¬ 
len, de Ultra Sur-groep, voor rellen. 
Een grote kei werd door een van de 
ruiten van de spelersbus van Torino 
gegooid. Talrijke Italiaanse suppor¬ 
ters werden door leden van dezelfde 
Madrileense supportersgroep gemo¬ 
lesteerd. Vijf van de gewonden zijn 
in het ziekenzaaltje van het Berna- 
beu-stadion behandeld. 


(ADVERTENTIE) Donderdag 2 april 1992 • Pagina] 


Meerssen vre * 1 
counters SVfi 

HEERLEN - Meerssen-SVN ■ 
papier het meest in het oog 
gende duel van de wedstrijd^B 
vanavond in het amateurvcjH 
worden ingehaald. De thuJ’^' 
versloeg afgelopen zondag EK 
Hoensbroek met 4-1 en doet! 
volop mee in de race om detO] 
„Het wordt tegen SVN enorm 
lijk,” voorspelt trainer PietjjT^ 
Dijk. „SVN is een verdedigeflCj 
gestelde ploeg die de counter l 
fect beheerst.” 

iet 

In 2B ontvangt PSV’35 de ploel |aa 
Susteren. De nummers elf en tu y 
van de ranglijst spelen een ( 
streeks degradatieduel. De restje 
het programma (alle wedstlik^ 
beginnen om 18.30 uur) luidjfl 
Quick’08-Haslou; 4D SVE-ïT 1 
(rest 23 minuten, stand 2-2)1^ 
Linne-Thorn, SVH’39-IVS, , 
drop-Holtum; 4F RKVB-W 
(rest 40 minuten, stand 0-0). 


Benlica lonkt 
naar Schuster ^ 

MADRID - Bernd Schuster' 
aan het einde van het seizoen , 
letico Madrid en Spanje veris £ 
Het contract tussen de clujf K( 
de Duitse oud-internati ( - s 
loopt af. Hij verhuist mog*"] 7 
naar Benfica, dat grote bel* Ve 
stelling heeft voor de Duitse! U( 
een televisie-interview vert 1 
Schuster, dat hij niet van pl 3 r 1 
het contract bij Atletico te 
lengen en dat hij na twaalf ^ 
Spanje ook niet bij een afl 1 ( 
Spaanse club, na Bareel'' ' 
Real en Atletico Madrid, zal 
spelen. . f" 


Martin 


en 

Rodrigu^e 


ernstig gewond , e i 

MEDELLIN - De Columbi^ 
oud-wielrenner Martin R0y r 
guez is ernstig gewond geiA^ ; 
bij een verkeersongeluk in v 5 
dellin. Hij werd in het zierS 
huis direct aan het hoofd ge*v 
reerd. Zijn toestand was gist# e 
kritiek. Martin Rodriguez 'T r 
bekend onder de bijnaam Tf 
chise’ wegens zijn India^f' 
uiterlijk. Hij was vooral r 1 
meesterlijk baanrenner. In ^ 
werd hij in Varese wereldKy' 
pioen achtervolging bij de 3j c 
teurs. Een jaar eerder brachL 
Columbiaan in Mexico het ^1 
relduurrecord voor amateurk 
zijn naam. 

tr 

ie 

Gcusselt bijna in 
uitverkocht K 

MAASTRICHT - De vootjt 
koop voor het duel MW-F i 
dat morgenavond om 20.00 1 ' 
in De Geusselt plaatsvindt,^; 
loopt uiterst voorspoedig. Dü ? 
teur Ron Weyzen van MVV) t 
gisteren op de Boschpoort-tfi e 
ne en de hoofdtribune nog JiL c 
respectievelijk 500 en 700 k 3 x 
ten in de aanbieding. „AlSk 
voorverkoop zo doorgaat, zit%> 
vol tegen PSV,” aldus Weyze^ 


KNVB moet * 
Zwolle betalen J 

UTRECHT - FC Zwolle t 
150.Ö00 gulden tegemoet ? 
van de KNVB. De eerste-div^ 
club werd door de rechthart]] 
Utrecht in het gelijk gesteld 
de zaak die was aangespart* 
tegen de voetbalbond. Die 
derhalve ton had de KNVB i 
in de ogen van FC Zwolle 
onrechte toegeëigend uit het 
lissement van het toenm^ 


WIELRENNEN 

Driedaagse van De Panne. Tweede 
etappe, Herzele-Koksijde: 1. Cipollim 
231 km 5.37.25 (10 sec. bon.), 2. Mu¬ 
seeuw 0.05. 3. Baffi, 4. Jalabert. 5. Ab- 
doesjaparov, 6. Wust (Dui), 7 Raab, 8. 
Moncassin, 9. Capiot, 10. Dauwe, 17. 
Akkermans, 20. Cornelisse, 23. Van 
Poppel. 25. Wijnands. Algemeen klasse¬ 
ment: 1. Maassen 8.19.57, 2. Ekimov 
0.24, 3. Marie 0.44. 4. Nijdam 1.03, 5. Ca¬ 
piot 1.05, 6. De Wolf 1.06, 7. Raab 1.16. 
8. Aldag, 9. Vanderaerden 1.28, 10. Lu- 
dwig 1.34, 12. Schurer 1.43, 16 Harme- 
ling 1.56, 18. Cordes 1.58, 22. Van den 
Akker 2.03. 

Ronde van de Vaucluse. Eerste etappe 
La Palud - Pertuis: 1. Pereira 175,7 km 
in 4.16.14, 2. Bouwmans. 3. Rous, 4. Her- 
vé, 5. Forest. Algemeen klassement: 1. 
Rous 4.17.21. 2. Pereira 0.04, 3. Zdanov, 

4. Forest, 5. Hervé 0.06. 

Chatlans. Driedaagse van de Vendée, 
vrouwen; eerste etappe. La Roche sur 
Yon-Challans: 1. Knol 84 km in 2.18.Ó5, 
2. Monique de Bruin, 3. Van Moorsel, 4. 
Oren, 5. Haga. 

Ronde van Columbia; proloog: 1. Her- 
rera 5.2 km 6.26, 2. Alberto Camargo 
0.04, 3. Angel Camargo 0.06. Eerste etap¬ 
pe Pereira-Palmira: 1. Mann 196 km 
4.05.44, 2. Caggio, 3. Rosado. Algemeen 
klassement: 1 Herrera 4.12.10, 2. Alber¬ 
to Camargo 0.04, 3. Angel Camargo 0.06. 

AUTOSPORT 

Nairobi. Safara Rally, eindstand: 1 
Samz/Moya (Toyota) 2 uur en 35 minu¬ 
ten straftijd. 2. KankkunenyPnroneh 
(Lancia) 3.27, 3. Recalde/Christie (Lan¬ 
cia) 3.34, 4. EricssorL'Grist (Toyota) 4.13, 

5. Alen/Kivimaki (Toyota) 5.40; 8. Njiru/ 


sport in cijfers l 


Munro (Subaru) 8.54 eerste van N- 
groep. WK-stand na vier rally’s: 1. 
Kankkunen en Sainz 47, 3. Alen 28, 4. 
Auriol en Jonsson 20. Merkenklasse- 
ment: 1. Lancia 57, 2. Toyota 51, 3. Ford 
29. 

TENNIS 

Hilton Head. Vrouwen, 900.000 gulden, 
eerste ronde: Frankl-Gigi Fernandez 6-7 
6-2 6-1, Martinek-Szabova 6-1 6-0, Kel- 
ler-O’Reilly 5-7 6-1 6-3, Grossman-Paz 
6-3 2-6 6-2, Graham-Garrone 6-3 6-4, 
Gorrotchategui-Fendick 7-5 6-3, Temes- 
vari-Brjoekovets 6-0 6-2, Hack-Bowes 

6- 3 6-1, Kohde-Kilsch - Fulco 6-4 6-4, 
Cecchini-Adams 6-2 6-0, Zvereva-Shiflet 

7- 6 6-1, Stafford-CoUins 6-2 7-6, Faber- 
Harvey-Wild 6-4 3-6 6-2; tweede ronde: 
Martinez-Daniels 6-0 6-2. 

Singaoore, 500.000 gulden, mannen, en¬ 
kelspel, eerste ronde: Siemerink-Wood- 
bridge 6-3 4-6 6-4, Fitzgerald-Connell 6-4 
6-3; tweede ronde: Haarhuis-Stolten- 
berg 6-1 6-2, Woodforde-Schapers 6-1 
6-2, Krishnan-Black 6-3 6-0, Carlsen- 
Damm 6-4 6-1. 

Estoril, 900.000 gulden, mannen; eerste 
ronde: Arrese-Azar 6-2 6-3, Novacek- 
Marques 6-2 6-2, Gomez-Couto 6-3 7-6, 
Riglewski-Miniussi 7-6 1-1 afgebroken. 

VOETBAL 

Damesvoetbal, Afdeling Limburg; 
Rimburg-Vaesrade 0-3, GSV ’28-Haslou 
2-5, WDZ-Haanrade 7-0. 

Beloftencompetitie; SV Heerlen-MW 

2 - 6 . 

Competitie Engeland. Eerste divisie: 
Everton-Southampton 0-1, Tottenham 
Hotspur-West Ham 3-0. 


Duitse Mittwochslotto. Trekkinjtf 
15-21-29-34-42-48; reservegetal: 19. 
king B: 2-11-16-18-42-45; reserveg'T 
43. Spiel ’77: 3285267. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


INDUSTRIES 

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


Meter dan 25.000 produkten 
industrie en bouwwereld 


• VOETBAL - Het jongend 
onder 15 jaar van de Afd^J 
Limburg KNVB verloor in * 
bracht met 4-0 van de sel' 
van Noord-Brabant. 


• Michael 
Laudrup, 
gehinderd door 
Vaclav Nemecek, 
probeert namens 
Barcelona gevaar 
te stichten voor het 
doel van Sparta 
Praag. 


Foto: REUTER 


Sparta Praag profiteert van defensieve ontreddering 


Hoda JCer hoopt op snel herstel 


Luypers droomt 
van volle Kuip 


Sampdoria schiet Rode Ster voorbij 


SOFIA/ATHENE - Sampdoria is 
Rode Ster met grote passen voorbij 
gelopen in groep A van de Europa¬ 
cup I. De Europese bekerhouder 
werd in Sofia met 3-1 verslagen. 
Sampdoria speelt op 20 mei de fina¬ 
le op Wembley bij een gunstig re¬ 
sultaat in de laatste groepswed¬ 
strijd, thuis tegen Panathinaikos. 
De Grieken maakten in vijf wed¬ 


strijden van de kwartfinale nog 
geen enkel doelpunt. Woensdag 
speelde Panathinaikos in Athene de 
derde 0-0 tegen Anderlecht. Rode 
Ster gaat over twee weken op be¬ 
zoek bij Anderlecht. 

De ploeg uit Belgrado, door de bur¬ 
geroorlog in Joegoslavië het gehele 
Europacup-seizoen door de Uefa 


verbannen naar het buitenland, kon 
in Sofia de finaleplaats zeker stel¬ 
len. Winst, of wellicht een gelijk¬ 
spel, was voldoende geweest. 

Sampdoria moest perse winnen en 
was bereid daar risico’s voor te ne¬ 
men. Zeker nadat, in de 19e minuut, 
Mih^jlovic Rode Ster op voor¬ 
sprong zette. 


Het tegenoffensief van Sampdoria 
resulteerde in de 34ste minuut in de 
gelijkmaker door (de Joegoslaaf) 
Katanec. Een cruciaal moment 
deed zich vier minuten voor rust 
voor toen Vasilievic in eigen doel 
schoot; 1-2. Sampdoria ging die 
voorsprong na rust verdedigen en 
deed dat op zijn Italiaans. Bekwaam 
dus. In de 76ste minuut besliste 
Mancini bij een uitval de wedstrijd: 
1-3. 

Verwonderlijk 

Anderlecht, zeer op schot in de Bel¬ 
gische competitie, kon in Athene 
het laatste kansje op een finale¬ 
plaats niet benutten. Het bleef 0-0 
tegen Panathinaikos. Die uitslag 
was verwonderlijk, want het was 
een snelle open partij. De beide 
doelmannen kregen veel werk. 
Wanzeik en Maes hadden negentig 
minuten schroeiende handschoe¬ 
nen en verdienden ieder een tien. In 
de 25ste minuut kreeg Apostolakis 
de mooiste kans. Hij stond voor een 
leeg doel, maar schoot de bal naast. 
Dezelde speler trof in de slotfase de 
paal. 


Vroege treffer 


PRAAG — In Praag greep Barcelona mis tegen Sparta Praag. 
Een gelijkspelletje was genoeg geweest om de finaleplaats van 
het Europese bekertoernooi voor landskampioenen zeker te 
stellen. Sparta (met Chovanec) won met 1-0 door een doelpunt 
van Sigl in de 66ste minuut. „Ik had in de maand april alles op 
het Spaans kampioenschap willen concentreren,” treurde 
Cruijff na afloop. Barcelona moet in de Europacup het laatste 
punt nu over twee weken halen in de thuiswedstrijd tegen 
Benfica. 


In Praag leek Barcelona een dik uur 
in de opzet te slagen. Nadat het ope¬ 
ningsoffensief van Sparta routineus 
was verwerkt, kreeg de Spaanse 
ploeg greep op de wedstrijd. Onder 
impuls van Koeman en Witschge 
werden enkele kansen afgedwon¬ 
gen. De geschorste Bulgaar Stoitsj- 
kov werd node gemist als goaltjes- 
dief. 

Na de rust kon Barcelona een kwar¬ 
tiertje domineren, evenwel zonder 
te scoren. Sparta schakelde voor het 
laatste half uur naar een hogere ver¬ 
snelling. De Spaanse kampioen 


werd zo overspeeld dat de uitslag 
van 1-0 als uitermate mager kon 
worden gekwalificeerd. 

Alvorens Sigl scoorde, trof hij paal 
en lat van het doel van Zubizareta. 

Na de treffer bleef Sparta aandrin¬ 
gen. Sigl trof nogmaals de lat in een 
periode dat de ontredderde defen¬ 
sie van Koeman volkomen gedesor¬ 
ganiseerd was. „Voor rust hebben 
we de kansen gehad,” analyseerde 
Cruijff. „Toen hadden we de wed¬ 
strijd kunnen beslissen. Logisch 
dat Sparta profiteerde.” 


Belevenis 


Hoe paradoxaal het ook moge klin¬ 
ken, Mare Luypers hoopt dat Roda 
JC in de finale op Feyenoord stuit. 


„Het lijkt me fantastisch om die fi¬ 
nale in een volle Kuip te spelen. Dat 
is voor elke voetballer een prachtige 
belevenis. Bovendien zijn we zeker 
niet kansloos tegen Feyenoord. We 
hebben dit seizoen niet van ze ver¬ 
loren, ook niet in Rotterdam. Feye¬ 
noord is een tegenstander die Roda 
JC goed ligt. Ik zou niet weten 
waarom we niet in de Kuip ook die 
beker kunnen pakken”. 


BRUGGE - Club Brugge heeft 
zijn voorlaatste stap naar de eind¬ 
strijd vart het toernooi van de 
bekerwinnaars in de eerste minu¬ 
ten van de thuiswedstrijd tegen 
Werder Bremen gezet. 


Binnen vijf minuten leidde de 
Belgische bekerhouder met 1-0 
door een doelpunt van de Nige- 
riaan Amokachi. De middenmo¬ 
ter uit de Bundesliga was niet 
bestand tegen de bliksemstart 
van de Belgen. „Het vroege doel¬ 
punt was een ramp,” constateerde 
coach Otto Rehhagel. 

De Belgische storm, lange ballen 
in de richting van het voortdu¬ 
rend bewegende duo Amokachi- 
Booy duurde voort tot de twintig¬ 
ste minuut. Pas daarna nam Bre¬ 
men werkelijk deel aan de wed¬ 
strijd. 


Van onze sportredactie 

KERKRADE - Terwijl de meeste 
Roda JC-spelers gisteren thuis in al¬ 
le rust konden nagenieten van de 
bekertriomf tegen Telstar en het be¬ 
reiken van de finale van de KNVB- 
beker, lag Mare Luypers bij de fy¬ 
siotherapeut op de behandeltafel. 
Als er iemand met wel zeer gemeng¬ 
de gevoelens terugdenkt aan het 
duel tegen de Noordhollanders, is 
het wel de 21-jarige verdediger. Al 
na drie minuten moest hij met een 


Het strafschopdoelpunt van Michel 
Boerebach, waardoor Roda JC na 
een uur spelen eindelijk op voor¬ 
sprong kwam, deed zonodig nog 
meer pijn. „Ik wilde het veld in ren¬ 
nen en meejuichen, maar dat kon 
natuurlijk niet. Ik moest me beheer¬ 
sen. Ik vond dat zo jammer, wantje 
bereikt niet elke dag een bekerfina¬ 
le". 

Eén troost heeft Mare Luypers in 
elk geval. Zijn blessure is niet van 
dien aard dat hij volgende maand 
ook bij de finale in Rotterdam ver¬ 
stek moet laten gaan. „Ik zal de 
komende twee tot drie weken rustig 
aan moeten doen, maar in de Kuip 
ben ik er zeker weer bij. Ik kan heel 
moeilijk stilzitten, maar er zit voor¬ 
lopig niets anders op”. 


• Mare Luypers: ,Jk heb me 
behoorlijk zitten te verbijten.” 

spierblessure het veld verlaten en 
kon daardoor het Roda JC-feest 
slechts van afstand meemaken. 

„Nog nooit eerder heb ik zo gebaald 
als woensdagavond”, verbeet Luy¬ 
pers gisteren nog maar eens de pijn. 
„Ik ben ook niet meer op stap ge¬ 
gaan na afloop van de wedstrijd. 
Daar had ik absoluut geen zin meer 
in”. Nog erger waren de 87 minuten 
die Luypers vanaf de wisselbank 
moest toekijken hoe zijn teamgeno¬ 
ten het eraf brachten tegen Telstar. 
„Ik heb me behoorlijk zitten te ver¬ 
bijten, want tot die 1-0 liep het alle¬ 
maal niet zo vlotjes". 


Het zou voor Mare Luypers de be¬ 
kroning zijn van een prima seizoen. 
De 21-jarige verdediger slaagde er 
niet alleen in een basisplaats in het 
team van Adrie Koster te verove¬ 
ren; ook het oog van Jong Orarye- 
trainer Nol de Ruiter viel op Luy¬ 
pers. 

Lastig 

In het eerste van twee duels tegen 
Zweden voor deelname aan de 
Olympische Spelen in Barcelona 
zat hij bij de selectie. „En nu hoop 
ik ook maar dat ik me nog in de kij¬ 
ker kan spelen voor de twee beslis¬ 
singswedstrijden tegen Australië. 
Het zal lastig worden, maar ook 
voor die klus hoop ik op tijd hele¬ 
maal fit te zijn”. 


Bekogeld 

Doelman Reek van Werder Bremen 
was het mikpunt van Brugse sup¬ 
porters. Hij werd bekogeld met een 
fles, sinaasappels en een bierblik. 

I De Uefawaarnemer heeft de bewijs¬ 
stukken van het wangedrag verza¬ 
meld. 


Brugge kreeg in de tweede helft, 
na een overtreding op Amokachi, 
van de Bulgaarse scheidsrechter 
Spassov niet de strafschop, die 
het elftal heftig begeerde. Twintig 
minuten voor tijd verspeelde Wer¬ 
der zijn laatste mogelijkheid een 
extra-aanvaller in te zetten, toen 
doelman Reek na een botsing met 
Amokachi vervangen moest wor¬ 
den. 


Barcelona kluts kwijt 


Club Brugge 


iJIr 


t '• ^ 


i - • 


sport 


n 

N Donderdag 2 april 1992 • Pagina 21 5 Plotseling vlogen de renners voor mijn neus door de lucht’ 


Frans Maassen met de schrik vrij 


n j| ^SIJDE - Zijn gebruikelijke voorzichtigheid heeft Frans 
e t -r ass en gisteren wellicht van een zware val weerhouden. Omdat 
en r -j enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen geen enkel risico 
ten ne naen, mengde de drager van het witte leiderstricot zich aan 
; , ein de van de tweede etappe in de Driedaagse van de Panne 
1 ln de levensgevaarlijke massasprint, die op de Zeelaan in bad- 
i atS Koksi J de door de Italiaanse kamikazesprinter Mario Cipolli- 
1 j< e W ? r d gewonnen. Frans Maassen kwam geruime tijd later over 
‘ eS t j ein dstreep, omdat hij een driehonderdtal meter tevoren door 
;tri' Va ^Partij was opgehouden. Niettemin werd Maassen even later 
‘d&e t a ^ s klassementsaanvoerder gehuldigd. Hij kreeg regle- 
Ë-fp 1 ?™ 11, dezelfde tijd als de winnaar, omdat de valpartij in de laat- 
-2):p kilometer plaatsvond. door 

BENNIE 

CEULEN 


ter 
*eV 

dj ,i Ver hes door die valpartij toch 
• >r^ r n * e * m M n leidertrui?” was zijn 
^ reac tie. „Ik had het zien aan- 
laatste kilometer 
' e]> ^gevaarlijk. Bochtig, 
sd p btheuvel en een gevaarlijke 
, ersma lling. Daar doe ik niet 
3 Dn m u ee ’ nam Ik me voor. En ja 
£ r ’ het was prijs. Plots vlogen ze 
11 j-T rhijn neus door de lucht. Ik 
,r y i L- ln on geveer zestigste stelling 

e & nn* op ^jd ‘ n de remmen knij- 
1 £L' Daardoor finishte ik met enige 

lef 3 !!"®" 

lei derspositie van Frans Maas- 
18 m de tweede etappe, waarin 


was 

een 


en 

'4 


renners een negental 
atnse heuvels voor de 
e gen. 


^plaatsen voor 
°da JC-Ajax 

Ie? KRADE ~ Roda JC geeft 
ïet > 0pers van een zitplaats voor 
dt r . auel Roda JC-FC Twente, za- 
FOouF ° m 20-00 uur, tevens het 
4ooA eUrsrecht °P een zitplaats 
S| e de confrontatie op Kaalhei- 
t>, Q * e ® en Ajax, aanstaande 
s! Vi ar . risda g- Roda JC wil op deze 
‘ e ^de trouwe aanhang tege¬ 
ls komen ’ omdat het door- 
i? er i s oaoeilijk is in de losse 
to D !; 0c \P n °g zitplaatsen voor 
wedstrijden te verkrijgen. 

Jjibro mogelijk 

n aar ha|ië 

Jr loüvof ~ Anton Biloro van 
d u rp wton ds zal wegens een bles- 
i! i et hogelijk het WK-kwalifica- 
1 ^i Ss ern °°l zaalvoetbal in Italië 
i !^ n ® n - De speler raakte tijdens 
stii e efen duel in Spanje aan de 
f 2 Oranje strijdt van 

wBelpj: y april tegen Portugal, 
^ oe g°slavië en Italië voor 
* o plaats in het WK te Hong- 
Nederland start op 12 april 
sen Portugal. 

‘ 0r g houdt 
^' o ü g Vol 

We e V^ON - Björn Borg maakt 
1 eei } s een come-back in het 
R ket invitatietoernooi 
* Ver Oaks won hij van zijn 
jongere landgenoot 
.Elki bven sson: 6-2 6-7 6-3. 
b Utu P ar tij die ik speel, en elk 
hik ” Ga * * k maak, zijn belang- 
’ v °nd Borg. 


(ADVERTENTIE) 

I HOENS 

i 'Ndus t r i e e l 

hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


M **. r 25.000 produkten voor 

Industrie en bouwwereld „Ze zijn gek,” foeterde de veel ge¬ 
plaagde Panasonic-coureur. „Ik 
reed ongeveer in vijftiende stelling, 
toen driehonderd meter voor de fi¬ 
nish plots een andere renner in een 
binnenbocht me nog voorbijflitste. 
Levensgevaarlijk. Ik kon de valpar¬ 
tij niet meer ontwijken en derderde 
eroverheen.” 

Rudy Dhaenens kwam er met enke¬ 
le schaafwonden nog goed vanaf. 
„Een ernstige blessure zou in deze 
fase een ramp voor me betekenen,” 
jammerde de bijna 31-jarige Vla¬ 
ming. 

Na een ellendig jaar van tegenslag 
en ziektes zag het er enkele weken 
geleden opnieuw niet goed uit voor 
hem. Dhaenens werd immers twee 
dagen voor Milaan-Sanremo door 
zijn ploegleider Walter Planckaert 
uit de selectie gewipt. „Hij rijdt 
slecht en leeft niet honderd procent 
voor zijn vak,” meende Planckaert. ken. „Alles loopt weer perfect. Ik 
mag niet klagen over de vorm. Die 
gaat in stijgende lijn. Ik hoop, dat ik 
snel kan bewijzen, dat ik nog steeds 
dezelfde Dhaenens ben als twee jaar 
geleden. Ik heb vorig jaar de pech 
gehad, dat pas na drie maanden on¬ 
derzoek aan het licht kwam, dat ik 
door een virusinfectie getroffen 
was. Daarom presteerde ik niet 
zoals het hoorde, en niet omdat ik 
wereldkampioen was. Als ik vorig 
jaar de regenboogtrui niet had ge¬ 
dragen, had ik ook niets gepres¬ 
teerd. Die virusinfectie was de oor¬ 
zaak van alles. Je valt als wereld¬ 
kampioen wel extra op als je geen 
prijs rijdt.” 


Beschermd 


van 


Ondanks het turbulente slot van de tweede etappe ziet het er glanzend uit voor Frans Maas¬ 


sen in de Driedaagse van De panne. 


pittige 

wielen 


B > geen enkel moment in ge- 
felH ■® ewees h „De ploeg heeft ge- 
Voor me gewerkt. Ze hebben 
aa * ^ un best gedaan. Niemand 
RJIl ontsnappen. Onze enige zorg 
3 FO P e l° ton Pij elkaar houden. 

dtwinst hadden we ons niet 
^ ste *d. Alleen de eindzege telt.” 

5 ^|, n °g een etappe voor de boeg, 
^ p aa S v an De Panne terug naar 
1 atan a, ? ne over 195 kilometer, heeft 
^ aassen de eindzege binnen 
ife p ber eik. „Normaal gezien kan 
nJün rf rS * e Pl aats me niet ca eer ont- 
n ' Niettemin mag je nooit te 
^ ue g Juichen.” 

^ Uc ly Dhaenens 

lch^ e * mornen t dat de Limburger 
biv 0pmaakte voor de huldiging, 
| e p. eer de een vloekende en tieren- 
u .dy Dhaenens. De oud-wereld- 
lit 7 Pl0en droeg kapotte kleding en 
Mn rechterknie sijpelde bloed. 


Gesprek 


De aangeslagen Dhaenens was het 
daar helemaal niet mee eens en 
vroeg een gesprek met Planckaert 


en Peter Post. „Vorige week woens¬ 
dagavond zijn Peter Post en Walter 
Planckaert bij me thuis op bezoek 
geweest. Ik was teleurgesteld, om¬ 
dat ze me hadden gepasseerd voor 
Milaan-Sanremo. Dat gesprek is 


verhelderend geweest. Nu begrijp 
ik waarom ik niet werd opgesteld. 
Ik paste gewoon niet in het systeem 
van de ploeg voor Milaan-Sanremo. 
In het voetbal gebeurt het zo vaak, 
dat een trainer in het belang van het 


Foto: DRIES LINSSEN 


tactische concept een speler voor 
een keer aan de kant zet.” 

Volgens Rudy Dhaenens werden in 
dat onderhoud met Post en Planc¬ 
kaert alle plooien weer gladgestre- 


Rudy Dhaenens houdt niet 
grootspraak. Nu hij opnieuw ge¬ 
zond is en de problemen met de 
ploegleiding opgelost zijn, gaat hij 
niet van de daken schreeuwen, dat 
hij bijvoorbeeld de Ronde van 
Vlaanderen zal winnen. „Het wordt 
een belangrijke maand voor me. In 
de Ronde van Vlaanderen en Parijs- 
Roubaix heb ik vaak sterk gereden. 
Zondag start ik als een van de be¬ 
schermde renners in de Panasonic- 
ploeg. Ik heb het liefst, dat ik er 
zoals nu niet bovenuit steek, be¬ 
schermd ben en de koers kan rijden 
zoals ik ze aanvoel. Wie weet, kan ik 
dan zondag voor een verrassing zor¬ 
gen.” 

Favorieten zijn er volgens Dhae¬ 
nens genoeg. „Zeker tien namen 
kan ik noemen. Daar zet ik mezelf 
niet bij. Laat Kelly, Argentin, De 
Wolf, Van Hooydonck, Museeuw, 
Sergeant en Maassen maar favoriet 
zijn. Wellicht kan ik daarvan profi¬ 
teren.” 


Handhaving schorsing kost mogelijk zelfs vijf miljoen gulden 

Katrin Krabbe loopt ton mis NEUSS - Katrin Krabbe is van de 
barre werkelijkheid naar de droom¬ 
wereld van de fantasie gevlucht. 
Tijdens de acht zware weken sinds 
het begin van de fraude-affaire op 7 
februari verzette de 22-jarige sprint- 
wereldkampioene haar zinnen met 
het vervaardigen van surrealisti¬ 
sche schilderwerkjes. Het legen van 
de brievenbus vormde eveneens 
een dagelijkse opmontering. Dat 
was hard nodig, want naast het ge¬ 
deukte imago betekent haar start¬ 
verbod ook een forse financiële 
aderlating. 

Ruim duizend opmonterende brie¬ 
ven van fans vonden hun weg naar 
haar huisadres. Er was er zelfs een 
bij van Hans Modrow, de voorlaat¬ 
ste minister president van de DDR. 
Vergeten werden Krabbe en haar 
collega’s Breuer en Möller ook niet 
door de dopingcontroleurs, die tot 
haar verrassing de afgelopen week 
in Neubrandenburg opdoken. Het 
werd een hele ceremonie. 


Flesjes 


De drie geschorste atletes wilden 
wel meewerken, maar dan drie fles¬ 
jes met urine in plaats van de ge¬ 
bruikelijke twee. Die zogenaamde 


C-staal bleef in Neubrandenburg 
achter. „Bij ons ingevroren,” aldus 
bestuurslid Heiner Jank van de 
plaatselijke sportvereniging. De an¬ 
dere twee urinestalen werden extra 
verzegeld met een vingerafdruk van 
de atletes erop. Andere voorwaar¬ 
den waaraan werd voldaan: apart 
transport van de A- en B-stalen en 
een analyse, die niet in Keulen mag 
plaatsvinden. 

Vriendin en medeveroordeelde Grit 
Breuer raakte nog vóór de tucht- 
commissie van de Duitse atletiek- 
bond uitspraak heeft gedaan - dat 
gebeurt zaterdag in Darmstadt - 
haar toelage van de Sporthilfe 
kwijt. Krabbe zelf was voorheen al 
uitgesloten van deze bron van in¬ 
komsten, omdat zij te veel verdien¬ 
de. Desondanks raakte het ook 
haar. „Een brutaliteit, want het is 
nog niet rechtskrachtig,” verdedig¬ 
de zij haar vriendin, die met haar in 
hetzelfde huis woont. 

Sponsorverdrag 

Voor Krabbe zelf had het startver¬ 
bod dat op 15 februari inging, dras¬ 
tischer gevolgen. De tweevoudige 
wereldkampioene van Tokio ont¬ 
brak noodgedwongen bij twee lu¬ 


cratieve indoorevenementen. Ze 
miste daardoor honderdduizend 
gulden aan startgeld en moest toe¬ 
zien hoe het sponsorverdrag met 
Isostar. waarin een vergoeding van 
zes cijfers voorkwam, op het laatste 
moment afketste. 

Bij een eventuele veroordeling ko¬ 
mende zaterdag ziet haar toekomst 
er financieel gesproken slecht uit. 
Manager Jos Her mens bevestigde 
tegenover Bild nog eens, dat hand¬ 
having van de vierjarige schorsing 
Krabbe vijf miljoen gulden gaat 
kosten. 

Praten 

Zaterdag aanstaande zal Krabbe 
opening van zaken geven. Althans 
volgens Dr. Reinhardt Rauball, ad¬ 
vocaat van de drie geschorste atle¬ 
tes. „Ze zullen praten,” aldus de 
expert in het sportrecht. Veel kans 
dat hij succes zal hebben met zijn 
pogingen procedurefouten aan te 
tonen, lijkt er niet te zijn. Mocht dat 
inderdaad het geval zijn, dan zal 
Rauball zich waarschijnlijk al de 
komende week wenden tot de arbi¬ 
tragecommissie van de atletiekwe- 
reldbond of een civiele rechtzaak 
aanspannen. 


# Katrin Krabbe (met armbandje), zwaar gedupeerde wereld¬ 
kampioene. Foto: REUTER 

f an Wieren optimistisch ondanks tegenwerking 

Oranje op glad ijs 


KLAGENFURT — Het Nederlands 
ijshockeyteam moest bij de laatste 
B-wereldkampioenschappen stee¬ 
vast genoegen nemen met een bij¬ 
rol. Voor de editie 1992, die vandaag 
in de Oostenrijkse plaatsen Klagen- 
furt en Villach begint, is bonds¬ 
coach Larry van Wieren heel wat 
meer van plan. Hij wil een medaille. 
De kleur is van ondergeschikt be¬ 
lang. Van Wieren baseert zijn opti¬ 
misme vooral op een ingrijpend 
besluit van de internationale ijshoc- 
keyfederatie. Vier tegenstanders 
van vorig jaar in Ljubljana, toen 
Oranje als zevende eindigde, zijn er 
nu niet meer bij. De B-poule is ont¬ 
hoofd, want de topvier (Italië, Noor¬ 
wegen, Frankrijk en Polen) werden 
overgeheveld naar de tot twaalf 
ploegen uitgebreide hoogste klasse. 

De benedenhelft (Oostenrijk, Joe¬ 
goslavië, Nederland en Japan) 
kreeg gezelschap van de betere ei¬ 
landen Denemarken, China, Roe¬ 
menië en Bulgarije. Die acht lan¬ 
denteams strijden tot en met 12 
april in Karinthië. „Voor ons geen 
onaangename ontwikkeling,” weet 
Van Wieren op voorhand. Maar dat 
is dan ook het enige pluspunt. 

Voor de eerste plaats, die recht 
geeft op promotie, is gastland Oos¬ 
tenrijk de uitgesproken favoriet. 
Coach Ken Tyler zegt rekening te 
houden met slechts één andere 


ploeg: Nederland. De organisatie 
deed er dan ook alles aan om de 
beoogde rivaal het leven zuur te 
maken. „De indeling is niet in ons, 
maar des te meer in Oostenrijks 
voordeel,” constateert Van Wieren. 

Ook qua trainingsmogeüjkheden 
werd Nederland niet netjes behan¬ 
deld. „We moeten vier keer ’s och¬ 
tends om zeven uur trainen. Nou, 
dan maar niet. Ik hoop dat we die 
arrogantie kunnen afstraffen.” De 
directe kans daartoe is pas op zater¬ 
dag 11 april aan de orde. 

Katers 

Van Wieren kreeg in eigen land wei¬ 
nig medewerking voor een grondi¬ 
ge voorbereiding. „De meeste ijsba¬ 
nen gaan al in maart dicht. Er zit nu 
een te groot gat tussen het slot van 
competitie en dit WK.” De spelers 
van landskampioen Utrecht en run- 
ner-up Meetpoint Eaters hielden 
dankzij hun play-offwedstrijden het 
gewenste ritme vast. „Maar de spe¬ 
lers van de andere clubs stonden 
vijf weken stil.” 

De openingswedstrijd, vandaag in 
Klagenfurt tegen China, acht Van 
Wieren van cruciaal belang. „Als we 
die goed doorkomen en we winnen 
zaterdag ook de sleutel wedstrijd te¬ 
gen Denemarken, zitten we goed. 
Dan gaan we richting een medaille.” 


Eerste gesprekken met MVV-doelman al gevoerd 

Ook Gent wil Alloy Agu 


Van onze sportredactie 


MAASTRICHT - Nu bekend 
is dat MW niet in staat is om 
aan de financiële eisen van 
keeper Alloy sius Agu tege¬ 
moet te komen en hem voor 
komend seizoen vast te leggen, 
staan de clubs voor de Nige- 
riaanse nationale doelman in 
de rij. Naast de al eerder ge¬ 
melde belangstelling van FC 
Luik, zijn ook nog AA Gent, 
PSV en een Engelse club in de 
markt voor Agu. Met name de 
interesse van het AA Gent van 
trainer René Vandereycken 
zou zeer concreet zijn, want 
een delegatie uit Gent heeft al 
met Agu gesproken. 

Ook PSV volgt de verrichtin¬ 
gen van de Nigeriaan al vier 
weken op de voet en zal mor¬ 
gen bij de rechtstreekse con¬ 
frontatie MW-PSV weer waar¬ 
nemers op de tribune hebben. 

Keeper Agu mag zich boven¬ 
dien verheugen in een groeien¬ 
de belangstelling van de me¬ 
dia. Filmploegen van de tv-sta- 
tions RTL-4 en het Belgische 
VTM waren gisteren in de 
Geusselt om opnames te ma¬ 
ken van de training van Agu en 
zijn opvolger bij MVV, Edward 
Ansah uit Ghana. Het manage¬ 
ment van MW stelt inmiddels 
pogingen in het werk om Aan- 
sah vast te leggen voor de 
Maastrichtse club. • Alloy Agu verruilt het MVV-shirt mogelijk voor een Bel¬ 
gisch exemplaar. Foto: dries LINSSEN 


Gearresteerd 
wegens fraude 

BRUGGE - Oud-wielerploeglei- 
der Frangoïs Lambert is in Brug¬ 
ge gearresteerd. De Belg, wiens 
ADR-eqmpe met Greg Le Mond 
in 1989 ‘de Tour won, wordt ver¬ 
dacht wegens fraude, het uitge¬ 
ven van ongedekte cheques en 
ontduiking van de btw ter waar¬ 
de van ruim anderhalf miljoen 
gulden. Lambert heeft al een 
proces lopen wegens een failisse- 
ment. 

Voetbalsters 
tegen Griekenland 

ZEIST - Het Nederlands vroü- 
wenvoetbalelftal kan zaterdag 
weer een stap zetten op weg naör 
de kwartfinales van het toernooi 
om het EK. Oranje, dat met Grie¬ 
kenland en Roemenië is inge¬ 
deeld in kwalificatiegroep ' 5. 
speelt op het veld van De Valk in 
Valkenswaard (14.30 uur) voor 
de tweede keer tegen Grieken¬ 
land, nadat de uitwedstrijd met 
3-0 was gewonnen-, De Roemeen¬ 
se voetbalsters kwamen daar 
niet verder dan 0-0. 

Anderlecht wil 
Bob Rensenbrink 

BRUSSEL/HEERLEN - Oud- 
international en ex-Anderlecht- 
speler Rob Rensenbrink is de 
voornaamste kandidaat om by 
RSC Anderlecht trainer van de 
reserves te worden. Het voorma¬ 
lige 'Slangemens' Rensenbrink 
heeft voor die functie concurren¬ 
tie te duchten van Per Fnmann 
ook een oud-speler van Ander¬ 
lecht. 

Van Zoghel 
assistent Berger 

ZUTPHEN - Nico van Zoghel 
wordt de assistent van Han Ber¬ 
ger, die onlangs aangetrokken 
werd om SW/Dordrecht in de 
eredivisie te houden. De 48-jari- 
ge oud-doelman van onder ande¬ 
re De Graafschap en Go Ahead 
Eagles, de club waar hij ook oe¬ 
fenmeester was, is momenteel 
nog trainer van de amateurver- 
eniging RKHW te Huissen. 
Daarnaast verzorgt Van Zoghel 
de keeperstraming bij FC Twen¬ 
te en De Graafschap 

Geslaagde safari 
Carlos Sainz 

« 

NAIROBI - De Spaanse auto¬ 
coureur Carlos Sainz is onbe¬ 
dreigd winnaar geworden van d£ 
vierde editie van de Safari Rally 
in Kenia die meetelt voor het 
wereldkampioenschap. Sairj£ 
had op de streep, na 4.387 kilo¬ 
meter door de Afrikaanse wilder¬ 
nis, een straftijd van 2 uur en 3j> 
minuten achter de naam. De Ma- 
drileen bleef de Fin Juha Kank- 
kunen. die tweede werd, 52 
minuten voor. 

Rimbria oefent 
tegen Den Bosch 

MEERSSEN - BC Kimbria en 
Pro Specs/Den Bosch, de lijst¬ 
aanvoerder in de eredivisie bas¬ 
ketbal, spelen morgen een oefen¬ 
wedstrijd in sporthal Marsana te 
Meerssen. De wedstrijd staat in 
het kader van het tienjarig be¬ 
staan van de club Dunatos 
Meerssen. Kimbria wordt voor 
deze gelegenheid versterkt met 
Paul van Maren, de 2,10 meter 
lange center van eredivisionist 
De Schiestreek. en Erik Kroos¬ 
hof, de 1,95 meter lange forward 
van Doeshop. Pro Specs/Den 
Bosch treedt aan met zijn volle¬ 
dige selectie, dus met internatio¬ 
nal Jos Kuipers en de Amerika¬ 
nen Bnan Pollard en Carl Lott. 
De wedstrijd begint om 20.00 
uur. 

Top motorcross 
in Valkenswaard 

VALKENSWAARD - Op het 
Eurocircuit in Valkenswaard 
wordt zondag de Grand Prix 250 
cc motorcross verreden. Er staan 
drie manches op het programma. 
De eerste start is om 13.00 uur. 
De complete wereldtop met 
Trampas, Parker (USA), Mike 
Healy (Frankrijk) en de Italiaan 
Pusar verschijnt aan de start. 
Nederland brengt de specialisten 
Edwin Eversen, Teus Visser e(i 
Gert-Jan van Doorn op de baan. 
Honderdtwaalf coureurs hebben 
ingeschreven voor de zesender¬ 
tig startplaatsen bij deze GP. 

V&L en Sittardia 
op bekerjacht 

GELEEN - Nu de WK-kwalifi- 
catie in Oostenrijk achter de ru£ 
is, gaan de Nederlandse handbak 
Iers zich weer richten op de na¬ 
tionale beker- en competitie;- 
strijd. In de strijd om de NHV- 
beker kunnen de heren van V&L 
en Sittardia, in navolging van de 
damesteams van Swift Roer¬ 
mond en V&L, er een Limburg? 
onderonsje van maken. Maar 
dan zal zaterdag (20.00 uur) wel 
gewonnen moeten worden bij 
respectievelijk landskampioen E 
en O in Emmen en Hermes iü, 
Den Haag. In de eredivisie bij de 
dames wordt zondag, alvorens 
de play-offs van start gaan, d$ 
laatste competitieronde afge¬ 
werkt. Om 13.30 uur speelt Swift 
Roermond in de Jo Gerrishal te¬ 
gen Aalsmeer en moet V&L op 
bezoek bij Quintus. ; Limburgs Dagblad 


Donderdag 2 april 1992 • Pagi 


uiterlijk onbewogen 
innerlijk angstig 
dragend haar pijn 

Na een leven dat getekend was met zorgzaam¬ 
heid «n hulpvaardigheid is vrij onverwachts van 
ons heengegaan in de leeftijd van 80 jaar, onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon¬ 
zus, tante en nicht 

Gretel Klein 

weduwe van 

Hans van Elssen 


Sittard: Gerda en Louis Cremers-van Elssen 
Marga en Arno 

Sittard: Boeb en Trees van Elssen-Hoekstra 
Nleoleea Bert 
Paseale en Leon 

Sittard: Aanelies van Erp-van Elssen 
Peet en Sonja 

Sittard: Stan en Marjo Griens-van Elssen 
Jeep 
Lonneke 

Sittard: KAthe en Lambert Ehlen-van Elssen 
en kinderen 

31 maart 1992 

Corr.-adres: Pater Chevalierstraat 49 
6136 AV Sittard 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal 'plaatshebben op zaterdag 4 april 
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. 
Joseph te Stadbroek-Sittard. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
worden tijdens de avondmis van vrijdag 3 april 
a^. om 18-30 uur in bovengenoemde kerk. 
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas- 
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, 
dagèmks van 17.30 tot 18.15 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
geheven deze annonce als zodanig te beschou- t Jaat Van, oud 63 jaar, echtgenoot van Lies Roo- 
aan. 6245 EH Eijsden, Breusterstraat 51. De cre¬ 


matie is heden donderdag 2 april in het cremato¬ 
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen om 14.00 
uw. 


t Owdaa Walpsi oud 86 jaar, echtgenoot van 
Mina Groot 8224 AH Maastricht, Meerssenef- 
wag 269. De uitvaartdienst zal plaatshebben op 
vrêdag 3 april om 14.00 uur in de parochiekerk van 
da H. Familie, Old Hkkoryplein te Maastricht 
Sckriftelijk condoleren achter in de kerk. 


t VHnelaes Thaaa, oud 71 jaar, echtgenoot van 
Anna Keckbofk Maastricht, corradres: Walburg 
7, 6225 CM Maastricht De uitvaartdienst zal wor¬ 
den gehouden op zaterdag 4 april om 11.00 uur in. 
de parochiekerk van St Antonius van Padua te 
Naanreth-Maastricht Schriftelijk condoleren ach¬ 
ter in de kerk. Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij 
met droefheid kennis, dat heden van ons is 
heengegaan, in de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve 
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva¬ 
der en opa 

Hubert Joseph de Wijs 

echtgenoot van 

Valentine Emma van der Wal 

In dankbare herinnering: 
Eygelshoven: Valentine de Wijs-van der Wal 
Landgraaf: Corrie de Wijs 

Jess de Wijs-van der Heyden 
Kerkrade: Herman de Wijs 

Lies de Wijs-Steins 
Herzogenrath: Bertha Sanren-de Wijs 
Hans-Josef Sauren 
Kerkrade: Fiennie de Wijs 

en zijn 7 kleinkinderen 
Familie de Wijs 
Familie van der Wal 

6471 BA Eygelshoven, 1 april 1992 
Dautzenbergstraat 16 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op zaterdag 4 april a.6. om 10.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te 
Eygelshoven, waarna aansluitend crematie zal 
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, 
Imstenraderweg 10. 

Er is geen condoleren. 

De overledene zal bijzonder worden herdacht 
tijdens de avondmis van vrijdag 3 april a.s. om 
19.00 uur in voomoemde parochiekerk. 
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek- 
mortuarium (gelegen op het terrein van dé Lüc- 
kerheidekliniek), St. Pieterstraat, 145 te Kefk- 
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 
uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Daar het ons ónmogelijk is eenieder per¬ 
soonlijk te bedanken voor de vele blij¬ 
ken van medeleven, die wij mochten 
ontvangen bij het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa 

Stefan Szymkowiak 

betuigen wü hierbij onze hartelijke 
dank. 

Speciale dank aan het personeel van 
Verpleegkliniek In via afd. 31 te Sittard. 

Mevrouw H. Szymkowiak-Nauts 
kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zes wekendienst zal plaats¬ 
vinden op zaterdag 4 april om 19.00 uur 
in de parochiekerk Fatima te Brunssum. 


Dankbetuiging 

Daar het ons ónmogelijk is eenieder persoonlijk 
te bedanken, willen we hierdoor allen, speciaal 
de familieleden, personeel van het St Jozetóe- 
kenhuis te Kerkrade, buurtbewoners, vrienden 
en kennissen, hartelijk dankzeggen vóór uw 
zeer gewaardeerde blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen in de vorm van condo¬ 
léances, bloemen en begeleiding bij de crematie 
van onze onvergefelijke, lieve vader en grootva¬ 
der 

Hein Hahnraths 

U heeft ons het aftchatenéRM» verlicht en om 
getroost omdat we hst samen met u moeiden 
doen,. 


Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de zes¬ 
wekendienst, die zal worden g eh oude n op zon¬ 
dag 5 april 1992 om 10.66 uur, iir de parochie- 
kerk van de H. Martinus te Spekholzerheide. Kerkrade-West april 1992 


Met-verslagenheid vernamen wij op 31 maart 
dat ons zeer gewaardeerd erelid en mede¬ 
oprichter is overleden 

Rufus (Chris) 
Marcellis 

Hij zal steeds in onze herinnering blijven voort¬ 
leven. ; 

Bestuur en leiding 
r van Jeugdclubs St. Antonius 

in Heerlen 


Dankbetuiging 

t 

Voor uw blijken van medeleven na het overlij¬ 
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart¬ 
dienst en de crematie van onze zorgzame moe¬ 
der, grootmoeder en overgrootmoeder 

Theresia 

SmeetSrPluymen 

zeggen wij u hartelijk dank. 

Kln4ms en kleiiüdBderat 
Kerkrade, april 1992 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor¬ 
den op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 .uur in de 
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide. 


Dankbetuiging 

Voor de vele blijken Van medeleven die,wij 
mochten ontvangen bij het overlijden en de be¬ 
grafenis van mijn lieve man, vader, grootvader 
mi overgrootvader 

Frans Joseph Maria - 
Gëürts 

betuigen wij u allen onze oprechte dank. 

Meyrouw M.E. Geurts-Gielen 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderén 

De plechtige zeswekendienst zal wordengehou¬ 
den op zondag 5 april a.s. om 11.30 uur in de 
parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bek- 
kerveld-Heerien. 


Voor uw zeer gewaardeerde blijken vin medele¬ 
ven, ondervonden bü ljet overlijden en de be¬ 
grafenis van 

Sjef Janssen 

betuigen wij onze oprechte dfuik. 

Kinderen en kleinkinderen 
Landgraaf, april 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 4 april a.s. om.19.00 uur ind? 
parochiekerk Maria Hulp der Christenen fp 
Nieuwenhagen. ... TV 


De grote belangstelling, ,de vele troostrijke brife- 
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan vaü; 
mijn lieve vrouw en zorgzame moeder 

Truus 

Kathagen-Gulpers 

i ' *' *i / 

hebben ons getroffen. -:V5 

Al deze blijken van medeleven én de wetend 
schap dat zij door covélen werd gèacht, hebben 
ons gesterkt dit verliee te drkgen. 

ToraKsthapa 
. ee kinderen 

Landgraaf, april 1092* * 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden 
op zaterdag 4 april a.k om 19.00 uur in de dekè- 
nale kerk van de H. Petrus* en Paulus te Land- 
graaf-Schaesberg. 


Het is vandaag al een jaar geleden, 
dat je ons plotseling verliet. 

Nog steeds staan we met lege handen, 
en tn ons hart intens verdriet. 

Wij waren zo gelukkig samen 
en dan opeens ben je er niet meer. 

Waarom kan niemand ons vertellen , 
maar we missen je elke dag telkens weer. 

Een fijne man en lieve vader, 
een geweldige broer en vriend is 
van ons heengegaan. 

En nu na een jaar vloeien nog steeds tranen. 
Heer, waarom heb je dit verdriet 
ons aangedaan. 

De plechtige eerste jaardienst voor 

Frans Simons 

zal worden gehouden op zaterdag 4 april a.s. om 
19.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Wau- 
bach. 

De dienst zal wordën opgeluisterd door de Kon. 
Fanfare Eendracht Waubach. 

Fini Simons-Lenssen 
Patrick, Allee, Michel 


Dankbetuiging 

Het belangstellend medeleven bij het overlijden 
en de crematie van 

Hubert Cobben 

hebben wij zeer gewaardeerd. 

Dit zal ons troosten en sterken, wij danken op¬ 
recht hiervoor. 

Mevr. L. Cobben-Knubben 
kinderen en kleinkind 

' Landgraaf, april 1992 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor¬ 
den op zaterdag 4 april óm 19.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van St Michaël, Eikske-Schaesberg. 


:Voor het betopncle medeleven bij het 
onverwachte heengaan van mijn lieve 
man, vader en schoonvader 
zeggen wij u allen onze oprechte dank. 

Ei. M.Baggen-Roumen 
Marianne Janssen-Baggen 
Sjef Janssen 

Heerlen, april 1992 

De plechtige zeswekèridienst wordt ge¬ 
houden op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 
uur in de St. Comeliuskerk te Heerler- 
heide. 


U kunt Hém santen met pns gedenken tijdens 

öe doden zijnniet dood. 

Ze zijn in de lichte plek in de schaduw 
: en in dé schaduw die dichter wordt. 

Het is een jaar gelpden, dat wij afscheid moesten 
nemen van . •/> 

Frans Kamzol 

iJk- ‘ 

D* plechtig» eerste jaardienst ral worden gehou¬ 
den op zeeslag 5 april om ïT-QO uur in de 
St Barbarakèrk te Treebeek-BruaÉSum 

José Kamsol-van Uerop 
- Corinaenltm 


Het is alweer een jaar geleden dat wij afi 
moesten nemen van mijn lieve man en va 

Zef Limpens 

Op zondag 5 april a.s. om 11.00 uur, tijd 
eucharistieviering in de St. Stephanusk 
Wijnandsrade, willen wij hem nog eens hei 
ken. 

Nogmaals willen wü u bedanken voor de t 
en het medeleven in het afgelopen jaar. 

Elly Limpens-M 
Gerard • 

6363 AD Wijnandsrade 
Hellebroekerweg 36 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid mex 
nemen van 

Annemie 

Simons-Reumkens 

De plechtige eerste jaardienst zal worden 
houden op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 u« 
de parochiekerk van de Heilige Joseph te 1 
bach. I 

H J. Simons 
kinderen en familie 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn di 
re man, onze vader en opa 

Winand Jozef Paffe 

i 

zal worden gehouden op zaterdag 4 april 
om 19.00 uur in de parochiekerk van St. P 
Maria ten Hemelopneming te Kerkrade-Ch 
mont. 

Mevr. K. Paffen-Herbst 
Kinderen en kleinkind 


De plechtige eerste jaardienst voor 
man, onze vader en grootvader 

Sjeng Heutz 


zal plaatsvinden op zondag 5 april 199 
10.30 uur in de parochiekerk Gerardus 
jella te Heksenberg. 

Mevr. Heutz-Rutte 
kinderen en kleinkindei 

Heerlen, april 1992 


Het is alweer een jaar geleden dat wij afs 
moesten nemen van hem die ons zo die 
was 

Dries Otermans 

De plechtige eerste jaardienst wordt geho 
in de St.-Laurentiuskerk te Spaubeek op 
dag 5 april as. om 10.00 uur. 

B. Otermans-Jaspar 
kinderen en kleinkind.. 


was het een jaar geleden dat 
fteA^Aenièh * é&A onze móed' 


Mia Bekkers-Buyse 


De eerste jaardienst zal gehouden worde 
zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de H. G 
riuskerk te Brunssum. 

Kinderen en kleinkind* 


Dè plechtige eerste jaardienst voor mijn 
en Ueve móeder 


ri 


Mia Plöum-W eltint, 

zal worden gehouden op zaterdag 4 april a.s., 
19.00 uur in de parochiekerk van O.L. V 
Onbevlekt Ontvangen te Kerkrade-Terwi 

Jan Ploum 
Oer 


. T v 


GEMEENTE ECHT 

V OORBEREIDIN GSBESLUITEN 

De b u r geme e s ter van de g e m een te 
Echt maakt ingevolge artikel 22 van 
dé Wet op de'mimfelifke Ordening 
bekend, , dat de Raad der gemeente 
in zijn openbare vergadering van 26 
maart 1992 besloten Heeft te verklap 
ïén* (kt partiële herzieningen kor- 
den voorbereid van dé volgende 
bestemmingsregelingen: 

1. het. bestemmingsplan ’Buitenge- 

! bied’ Voor wat betreft een g adee l - - 
<; te van het, perceel kadastraal 
bekend als gemeente Echt, ^sectie 
AC nr. 172, gelegen aan dmBlék- 
karptraat, e.e.a. ten behoeve van 
het eprichten van een tuinbouw- 1 
loods; 

2. het bestemmingsplan 'Schilberg 
■ IT en het 'Uitbreidingsplan in 

Hoofdzgken’ voor Wat. betreft ge¬ 
deelten van de percelen kadas¬ 
traal bekend als gemeente Echt, 
sectie K nr*. 3663 en 3869, gele¬ 
gen.. aan Kteefstraat en Oude 
Baan. e.eau ten behoeve van het 
realkeron tin de te fase Kleef- 


5. het bestemmingsplan ’Bel 
’laarsweg* voor wat betreftJ 
perceel kadastraal bekend aM 
. meente Echt? sectie M nr.i 
gelegen aan de Abeelatraan 
Maasbrachterweg, e.e.g. ten] 
hoeve van het opriehten ‘j 
woningen. J 

betreffende voorbereiding 
sluiten treden in werking op 3 Ê 
1992 en Mggm met bijbehorendj 
tuatietekémng vanaf laatstgenw 
de datum voor eenieder ter inj 
op kamér 2.09 van het Stadss 
toor, Nieüwe Markt 55 te Echt 
trol op de dagen dat het kam 
voor p u blie k -geopend is van 9 
Uur tot 12JW nur. het l^tenvmingspiaiJr 'Echt-cen- 
trum voor wat betreft de perce- 
b» lredaMiaal bekend :ak A «a-, 
meente Echt, sectie M nrs. 962 en 


ten van conunerciële niinfta met 
bovenwoningen; 


4. het' bestemmingsplan J 
Hoop’ voor Wat betreft dé 


len kadastraal bekend als ge¬ 
meente Echt, sectie X nrs. 56, 57 
en 58 (gedeeltelijk), gèlegeft aan 
de Vlaskuiieeweg, e.e.a. ten be¬ 
hoeve van de bouw van een 
loods; 


GEMEENTE BORN J 

De burgemeester van Bom rrn 
bekend dat Gedeputeerde S6j| 
van Limburg bü hun besluit <WJH 
maart 1882 

S pÉ 

Het betittft vaa Gedeputecrdsre 
ten ^sméde het bedoelde bed 
mingsplan liggen met ingang 4 
april J0gS ter gemeentesecrea 
kam*** 1^5, tér inzage. I 

Bom, 2 april 1992 - > A 

De burgemeestér voomoi 
P.L.H. Creemebs. ' ■ 


ffelO. V«fwX I^U. ' jfijC, KvV. 
# 


w 


ili** 


per stuk 


Scorpions 

Love at first sting 
Animal Magnestism 
Lover drive 
Black out 11111 

Blondie ™ 

Best of Blondie 

Billy Idol m 

Vital Idol 

Jethro Tuil \ 

Original master H Sj 

Status Quo 3$ 

12 Gold bars I ffj 1 
12 Gold bars II 

Elton John 

Love songs 

Phil Co'lins 

No jacket required 
Face value 

Helle, I must be going 
12 inch Maxi 

Tracy Chapman 

o. T 

Crossroads % P*"» 44 É 

I 


Paul Simon 

Graceland 
Rhythm of the saint 

Purple rain 

In the heart of Chicago 

Madonna 

Like a prayer 

Roxette 

Look Sharp 

Bob Marley 


i?-Éw 


per stuk '2. «-re 


Status Qua 

12 GOUD BARS 


pi 

ftTTj 

: MÜj 

pTVTvSTVTSy 


liWqfjl 

RkuKkI 


,v-■ -J, • i 

< , *-> , ! 

per stuk 
Once upon a time 

filmmuziek 

Andrew Lloyd Webber 

the music of... 

20 Golden love songs 

(o.a. stand by me, when a man ...) TOP MAXI 

cos 


2 . 


per stuk 


wit-dSïHa 


ÜjH 

■II 


Beatles (4 cd's) 

64 greatest hits 

Best of the 80's 

Dubbel CD 

Tote Hosen 

Kreuzzug ins Glück 

(dubbel - CD) 


/ 


The works 
(dubbel 


mm’ h - 

M-V' VUtfiKT *** 

i:v jgdfcs H 

tr'tW^P■r 

, “» . »> -V i®*" 

HCÏit MAM!* 


per stuk 

Marius Müller Westernhagen 

Ja Ja 

Bruce Sprinsteen 

Human Touch + Lucky Town 

Right Said Fred 

Up 

Madness 

Divine Madness 


Gary Moore 

After Hours 


mmmmm 


Black Föös 

Et_20 johr, dubbel-CD 

Simple Minds 

Live in the city of light, 

dubbel-CD 

Peter Gabriel 


- y ^V\ ' X N>' 


tj'Ptt 
fe» i 

«v v . ^aar 

i * * « -Ms-WM 


. <s1!11iT«I rid 

cd 

icidi 


s 

mw i 

■ 


■ ■ HA, ■ ■ 1 


■ riffcf» Kr*!» 


FHIL CQXJLINS 


/ 


per stuk 


i ‘i t ’i 

• rfi per stuk PLAYS 
LIVE 


• Alle prijzen DM prijzen 

• Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 
0 Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 
DONDERDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.30 UUR 


per stuk 


Depeche Mode 

6 Maxi cd-box, (limited edition) 
Box 1,2,3 (zonder afbeelding) 


per stuk 


'Limburgs Dagblad 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina] l 


Combineer zo’n sportieve 
ochtendwandeling eens met 
het bezorgen van het 
Limburgs Dagblad. 

Dat levert vele extra’s op! 

Meer weten? 

Bel 045-739881 en vraag 
naar H. van de Ven. 

* 

Limburgs Dagblad 
ft ALARM 


ALS ELKE SECONDE TELT 


II 


Bedrag I Terug te I Mnd bedrag I Effectieve I Mnd. bedrag I Effectieve 
m banden I betalen m I volgens mm iaarrente vlg. wet. ma*, jaarrente 


5 900 48 mnd 

10.000 60 mnd 

15 000 60 mnd 

30 000 72 mnd 


150,95 18,7 

249.77 17,5 

366,84 16,1 

622,29 15,2 


Krediet U betaalt Rente vlg min tar. Theor Rente volgens Theor 

limiet oer maand per mnd eff jaarrente loopti|d max tarief looptijd 


11.000 220 

18 000 360 

25 000 500 

35 000 700 


1145 14,6% 75 mnd. 

1145 14,6% 75 mnd. 

1.11 14.2% 74 mnd 

109 13.9% 72 mnd 
250super stores in Europc 

vieren we met enorme 
kortingen in Nederland 


WOONKAMER TAPIJT 

Enorm voordelig woonkamertapijt met modern 
dessin Vuilafstotend behandeld. Verkrijgbaar in 
oa. blauw en zalm. Foamrug. Bre edte 40 0 cm. 
Per strekkende meter 

GELEGD VAN MZ 
65 


Het succes is niet te stuiten! Carpet-land opende haar 250ste 
superstore in Noorwegen, dat betekent dus nog sSmmer en 
voordeliger inkopen. En u profiteert daarvan, want alie 
lage inkoopprijzen spelen we door naar onze klanten. 

Kom dus snel kijken en vier mee dat voordeeffeest jgp 
met die enorme feestkortingen. 


MODERN VINYL . 

Modern design vinyl voor huishoudelijk gebrJj 
oa. marmer struktuur. Verkrijgbaar in verschik 
smaakvolle kleurstellingen. Bre edte 20 0 cm. 
Per strekkende meter 

VAN ^ lil 


-te 
. CH CvTUlC ZGAJ V-l t ^ A 

2 S 


LUSSENTAPIJT 

Fraai bouclé tapijt van lOCP/o synthetsche garens. 
In oa. zilver en antraciet. Geschikt voor woon- en 
slaapkamer. Foamrug. Breedte 4 00 cm . 

Per strekkende meter KÊÊ 

GELEGD VAN U 
85 


FRISE TAPIJT 

Modern frsé tapijt voor woon- en slaapkamer. In 
mooie zachte kleuren oa. zalm, grijs en ivoor. 
Antistatisch. Foamrug. Br eedte 4 00 cm . 

Per strekkende meter 

GELEGD VAN IC 

KINDERKAMER VINYL > 

Schitterend kwaliteits vinyl met vrolijk strateftyj 
Dé oplossing voor uw ravottende kroost. Geg» 
deerd een succes in elke kinderkamer. Breed* 
200 cm. Per str. meter 

van Mm .J 


th- y.-.y jL 

* 4 

»Z; mm - «te* 


135 


105 


EXCLUSIEF VINYL 

Sfeen/ol gedessineerd vinyl van een uitstekend 
kwaliteit. Exclusief ontworpen voor Carpet-latf* 
Verkrijgbaar in oa. roze- en grijsnuances. Breej l 
400 cm. Per str. meter ^ 

VAN CU E 


ipi IUCJI Dl 

6S 


STERKE BOUCLÉ 

Sfeervol gemêleerd woonkamertapijt. Geschikt 
voor vloerverwarming en verkrijgbaar tn meer¬ 
dere rustige tinten. Jute-rug Breedte 40Qc m. 
Per strekkende meter 

GELEGD VAN W M ■ 


159 
i.ff 

/ w 


ifflipa 

wrnm 


Week 
Wink el 

. ...:■ T^~—-_ ^hogelijk / 
c -r(S,P\St " 


ra 


m 


KLASSIEK KARPET 6 

Dit fraaie klassieke karpet gemaakt van IOC 'Po 
zuiver scheerwollen garens ts exclusief ontwOT 
voor Carpet-land. In drie uitvoerin gen v erkrijgt^ 
Afmeting 

160 x 230cm. M4 

oSf* 


WOLLEN FRISE TAPIJT 6^.ï 

Schitterend wollen frsé tapijt speciaal voor Carpet- 
land gemaakt van de fijnste New Zealand wool. 
Verkrijgbaar in drie pa steltin ten. Jute-rug Breedte 
400cm. Per 

strekkende meter ^B 

GELEGD VAN 
309 BOUCLÉ TEGEL 

Supersterke bouclé tegel. Geschikt voor zwaar huishoudelijk 
gebruik. Los te leggenfProjektkwaliteit. Verkrijgbaar in 
meerdere rustige tinten o.a. beige en blauw. 

Maat 50 x 50cm. Per tegel |f 

m 9? s 


795 


KINDER-KARPET 

Vrolijk gekleurd kinder-karpet met een speels 
straten-dessin. Niet alleen voor warme 
kinder-voetjes, maar ook om m ee te spelen^ 
Formaat 140 x 200cm. 

van mmm. 
I 111 I ICC IC I- ^ 

9S 


Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar. 
EUROPA'S GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST 


Praxft Weke* 
cx* e °L 


i ■_I r~~ 

Bort 

- 1 


^^^ken/Kgtien 


HEERLEN 

Heerlerbaan 210a 
(tegenover Praxis). 

TeL02510 - 42 83 10 

Geopend Maandog t/m vrijdag 
1000-18.00 uur. 

Zaterdog 9.00-17.00 uur 
Koopavond tot 21.00 uur 
-j Landgraf 
■Jvoetendaal 
-fce Koumen 


:__ 

IITNia'-— 
^— -n —n 


(ken 

5T 

GC 

n 

► 

l—A76-J , - 1 


HEERLEN 

In den C romer 152 
( woonboulevard). 

Tel. 045 ■ 75 41 74 

Geopend Maandag 13.00-1800 uur 
Di/vr 9.00-18.00 uur. 

Zaterdog 9.00-17.00 uur. 

Koopavond tot 21.00 uur MAASTRICHT 

Spoorweglaan 20 
(hoek Akerstraat) 

Tel. 043-25 69 26 

Geopend: Maandag t/m vrijdag 
100018.00 uur 
Zaterdog 9.00-1700 uur 
Koopavond tot 21.00 uur 


OOK IN: Almelo Amersfoort, Amsterdam (5), Apeldoorn 
Arnhem, Assen, Beverwijk, Capelle a/d IJssel, Den Bosch 
Den Haag (2), Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, 
Groningen, Haarlem, Hoofddorp Hoogeveen, Hoorn, ^ 

Leeuwarden, Muiden, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam \« 
Roosendaal, Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal. _^ 


”TJ ^Limburgs Dagblad 

® piccolos 


Voor méér resultaat' 


Als u ons voor 12 uur 
’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag al 
in het Limburgs Dagblad. 


Bel 

045-719966 

1 Limburgs Dagblad 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina 25 


"v| l-imburg\Düf)bldJ 

@ piccolo's 


Voor méér resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hóófdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
'egitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

'Mj kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
oor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
'et tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
neer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

00 C^buco Summo Scanner) Q7S 


**®raoneei aanbod 


45 jr. WAO-er zoekt 
“^VERDIENSTEN. Tele- 
pr? n ' balie of thuiswerk. 
r/°hr. B-1203 L.D., Post- 
- | 2610, 6401 DC Heerlen. 


Vrouw, 38 jaar, wonende in 
Friesland, zoekt seizoens- 
werk, liefst in de HORECA, 
omg. Mechelen-Epen. Tel. 
05180-2967. 


Huisvrouw strijkt al uw 
WASGOED, wordt gehaald 
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel. 
045-317669. 


Personeel gevraagd 


Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van huis aan huis 
reclame op zaterdag 

Goede bijverdienste!! 

-Euro Flver drukwerkverspreiding, tel. 046-743055. 

Gp korte termijn zoeken wij contact met gegadigden voor 
de funktie van 

Chauffeur (met diploma) 

0n2e lichte vracht (kiep) auto, leeftijd bij voorkeur 
*>30 jaar. Aanmelden Muyrers & Wijnen BV, Markt 11, 
Simpelveld. Tel. 045-441800. _ 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg (st)ers 

v voor Simpelveld-Huls 

bf? fheer info over de aard van het werk, de duur van de 
kunp3 r ° Ute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
ft ' u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
^2®£Straat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


Pretpark de Valkenier 

KER^/QTco het 8612060 1992 ( vanaf 18 april) MEDEWER- 
winkfik ' ER S voor bemanning kassa’s, buffette, keukens, 
Vernkf’ a ^ rakties . restaurant en algemene functies. 
_öeten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en 
omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af- 
aiggK. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur. 


Leerling verkoopster 

16 ouder als 18 jaar. Aanmelden tussen 17.00-18.00 uur; 
— —P 6 Zwaluw, Dautzenbergstr. 29-31, Heerlen. _ 

® K®ser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v 

Machinebedienden 

en bectri j f in Lemiers. Het betreft werk in dagdienst 
dn lange duur. Eigen vervoer is gewenst. 

_ Metaalbewerkers 

stans 66,1 bedr *j f ir > Vaals. U gaat zich bezighouden met 
taan 6x P e Pitiewerkzaamheden. Het betreft goed be- 
W6r k in dagdienst. 

voor Inpakkers 

verse 6 t?H^i akkeri i in Kerkrade. U kunt voor lange tijd op di- 
ben wii L- In9en 830 de slag. Ook in ploegendienst heb- 
n *1 d| verse mogelijkheden 

Het ho Textielbewerkers 

een vac^ wert< i n 3-ploegendienst met eventueel kans 
dste baan. Eigen vervoer is een must. 

nteresse? Neem voor meer informtie contact op met onze 
vestiging in: 

Kerkrade, Hoofdstraat 39. 045-463700. 

Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120. 
noensbroek, Kouvenderstraat 81, 045-231680. 
Landgraaf, Streeperstraat 48. 045-326595. 


op adia keser 

—- UITZEND BURO 

Bouw. Voor direct 

seTaa^ R ults,and met- 


selaafk u ^T and MET - 
denr^' betontimmerlie- 

SlT^i? 0k oo« C0l0nnes - 045- 
Hom ^- 
T7, H oensbroek 

Bouw 


Kïï'n ST in 9 eni eurbureau 
Nart Gehl ®n vraagt Duitse of 

Sein eouwingenieur 

DuiMo St ^ a ls nwe ' werken in 
TriïS!^ 330 te bekken. 

Brunss um. 
eten ^ 9d voor 2 è 3 avon- 

TlJRp e uj^ k ervaren FRI ' 
pOH E-HULP. 045-4578 48 

V(S r 'n, 'f ER VLECHTERS 
kerri ? u , lts and Guits verze- 
?§2&?J 800 uur: tel. 

S®* 9 KINDEROPPAS 
gvraagd voor baby, 5 halve 
^§ en p.w. Tel. 045-71 ? 69 fi 

r^ponmaakbedr. De Hof- 

SfHWNBsfcïa 

RrwJ? C * 1 f? nc * uren centrum 
Hoermorvi Werktijden van 

S%S^° uu ' 8011 ,el 


SS/,. zelfstandl 9 e HULP 
? 157§ P6r Week ' Tel 0 45 - 


Gevr. zelfst. werkende 
Brood/B ANKETBAKKER. 
Brood- en banketbakkerij. 
Henrotte, Marschierstr. 12, 
Wijlre. Tel. 04450-1465. 


Erv. BABYSIT gevr., niet 
rookster, van . ma. t/m vr., 
kennis Engelse taal gewenst 
event. licht huish.werk. Tel. 
045-461258, na 18.00 uur. 


Gevr. nette TAXI-CHAUF- 
FEUR m/v voor dag- en 
nachtdienst, part-time. 
Wao-ers geen probleem. 
Julianastr. 6, Brunssum. 


ELEKTROMONTEURS, op). 
LTS/MTS Elektra, liefst met 
ervaring in de industrie. 
ECM Heerlen BV, Burg. van 
Grunsvenplein 10, 6411 AT 
Heerlen. Tel. 045-718877. 


MONTEUR gevr., liefst met 
erv. VW Diesel. Pres. aanm. 
Hompertsweg 12, Landgraaf 

Bouwbedrijf Para vraagt 
OPPERLIEDEN. Melden 
045-422524 na 19.00 uur 
257880/325622. 


Full-time HORECAMEDE- 
WERKER(STER) gevraagd 
voor The Golf te Brunssum, 
leeft. 18-20 jr., enige hore- 
ca-ervaring is een pre, bent 
u geïnteresseerd bel 045- 
271892 voor het maken van 
een afspraak. 

Constructiebedrijf vraagt IJ- 
ZERVLECHTERS en stei¬ 
gerbouwers. Hoog loon. Tel. 
045-726600 ma. t/m vr. van 
8-17 uur. _ 

Fa. Romeco vraagt voor di- 
rekt BANKWERKERS, 
monteurs en grondwerkers. 
Baanstr. 128, Landgraaf. 
Tijd, kant.uren 045-312620. 

AEROBIC lerares gevr. voor 
het exploiteren van een Ae- 
robic-Centrum in Beek. Inl. 
Fit Form 046-510287. 

Gevraagd ervaren part-time 
VERKOOPSTER. Slagerij 
America, St. Pieterstr. 44, 
Kerkrade. Liefst tel. afpr. 
045-456435. _ 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037, 

BEZORGERS gevr. min. 
leeft. 15 jr. voor Sittard, 
Simpelveld en Heerlerbaan. 
Tel. 045-257974. 


Rest. in Valkenburg vraagt 
MEDEWERKSTERS rrW 
voor de bediening zowel 
part-time voor weekenden 
en vakanties als full-time. 
Bellen tussen 17-19 uur: 
04406-13107. 


Met spoed gevraagd TAXI¬ 
CHAUFFEURS M/V partti¬ 
me en weekend. Met erv. 
voorkeur. Tel. 045-318898. 


Gevr. ervaren METSE¬ 
LAARS voor nieuwbouw in 
Limburg. Melden tel. 045- 
443173, na 18.00 uur. 


KAP(S?)PER gevr. S. Bo- 
yon, Emmastr. 6a, 6373 HM 
Landgraaf. 045-312667. 


Aannemersbedrijf Belo 
vraagt voor Duitsland erva¬ 
ren METSELAARS en be- 
tontimmerlieden. Hoog loon. 
Tel. 045-250238. 


Beauty Escort zoekt leuk 
spontaan MEISJE of vrouw 
voor escortservice, leuke 
jongen ook welkom. Info 
045-227930. 


Gevraagd ervaren FRITU- 
RE-HULP. Tel. 046-741844 


Gevr. part-time SERVEER¬ 
STER en keukenhulp. Tel. 
afspr. na 17.00 uur 0949- 
24541450. 


Onroerend goed te huur gevraagd 


Met spoed te huur gevraagd 

eengezinswoning of bungalow 

Tel. 045-742349 of 742140 of fax/telef. 710219. 


Te huur gevraagd 

omgev. Heerlen 

eengezinswoning met 3 
slpks, event. ruilen tegen 
eengezinswoning te Heer- 
lerheide. Tel. 045-226689. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Te huur gevr. vrijst. HORE- 
CAPAND m. zaal en par¬ 
keerruimte, niet in woon¬ 
oord, omg. Landgraaf, 
grensstreek. Br.o.nr. 

B-1132 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Te huur gevraagd flat of ap¬ 
partement, omg. HEERLEN. 
Tel. 045-722910. 


Ortr. goed te koop aangeb-/govr. 


Nette JONGEMAN ge¬ 
vraagd om mee te reizen 
met kermis, geen zwaar 
lichamelijk werk. Tel. 045- 
210455. 


OPEN HUIS MAANDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 3 
APRIL VAN 16.00 - 18.00 UUR EN ZATERDAG 4 APRIL 
VAN 14.00 - 16.00 UUR. 

Maastricht, Residentie Abtshof 

Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof 
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat voor bewoning ge 
reed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit 4 ver 
schillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een max. 
vloeropp. van ca. 125m2. Terras/Loggia. Lift. Eigen afge¬ 
sloten parkeerplaats. Prijzen van ƒ 269.000,- v.o.n. tot 
ƒ354.000,- v.o.n. (inr. van uw eig. woning is bespreekb.) 
Adres: Patersbaan 30b, te Maastncht (bereikbaar vanaf de 
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026 
INL: STIENSTRA MAKELAARDU B.V. 

TEL. 043 - 25 29 33. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. 


Te k. FLAT met lift, Markt 
Hoensbroek, ƒ 69.000,-k.k. 
Tel. 045-225739. 


HEERLEN, Smaragdstr. 21, 
2/1 kap op perc. van 435 m2, 
4 slpks., ƒ 125.000,- k.k. 
Wijman & Partners. 045- 
728671. 


SPAUBEEK bungalow 
koop. Tel. 04493-2 


te 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met s[X>èd te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


Kamers 


In net studentenhuis nabij 
centr. Heerlen is ’n KAMER 
vrij voor rustige student of 
stagiaire. Tel. 045-726821. 


Te h. kamer voor rustige 
mensen hartje HOENS¬ 
BROEK met pension of 
zonder. Tel. na 12.00 uur 
045-224509. 


Te h. in BOCHOLTZ ge- 
meub. kamer, keuken en 
badkamer. Tel. 045-441119 


Bedrijfsruimte 


Te k. MAGAZIJNVLOER 
5.00x8.00 mtr., z.g.a.nw„ 
ƒ5.000,-. Tel. 045-441581. 


AU»’» 

Op 

3 regels, 3 da9 «" 

3 TIENTJES! 

Bel nu 

045-719966 

Limburgs Dagblad 


Bouwmaterialen & Machines 


Makita 

Electrisch vakgereedschap 

Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik. 
Demonstratie van het complete Makita programma. 
KERP, officiële Makita industriedealer voor Zuid-Limburg! 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


Te koop gevraagd gebruikte 
BETONMOLEN. Tel. 

04754-88281. 


Te koop grote partij gebruik 
te GRINDTEGELS, balken 
kepers, panlatten en vloer 
planken. Handelsondern 
Wolter, De Koumen 51 
Hoensbroek. 045-229999. 


Een PICCOLO in het Lim 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel 
045-719966. 


Geldzaken 


Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 


ftepaiatle» 


TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel. Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Landbouw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Mogen wij even U aandacht, 
nu speciale prijzen voor: 1- 
en 2 rijige aardappelvoor- 
raadrooiers. Lely kunst¬ 
meststrooiers en rotorkop- 
eggen. Weidesiepen 4/5/6 
m. ook met banden gegal¬ 
vaniseerd en hydr. opklap¬ 
baar of palletten. Div. mo¬ 
dellen mestschuiven en 
vaste tand cultivatoren. 
Veewagens 2-4 koeien en 
6-8 koeien tandem as. Ge¬ 
galvaniseerde weidehekken 
3 t/m 5 m. Gebruikte machi¬ 
nes o.a.: Amazone, Lely en 
Vicon Penton kunstmest¬ 
strooiers. Grondfrees 1.40 
m. Twee rijige aardappel po¬ 
ters. Mestkraan op wielen in 
zeer goede staat. Douven 
veldspuit 800 Itr. als nieuw, 
spec. prijs. Bel vrijblijvend 
Jean SPONS, Eijsden Tel. 
04409-3500. 


Te k. RECREATIE-PAARD, 
ruin, 7 jaar, tel. 04756-1374. 

Te huur of te pacht V/z ha 
BOS met weiland. Tel. 045- 
244385. 


;oop 

PLANTEN Boomlin. Tel. 
04499-1297, na 18.00 uur. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Ajtovetfiuiir 


JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) _ 


Transactie» 


Horeca Bureau 
Nederland BV 

Kerkrade 

Zeer bekend, nostalgisch 
café met hoge omzet. Vr. 
prijs inventaris ƒ 40.000,- 

Landgraaf 

Bekend Italiaans restaurant 
incl. 2 mooie appartementen 
Eigen parking, mooi terras. 
Vr.prijs ƒ 395.000,- k.k. 

Kerkrade 

Fritrure met bovenwoning, 
gelegen aan drukke verbin¬ 
dingsweg. Goede lokatie! 
Vr.prijs ƒ 210.000,- k.k. 

Maastricht 

Videotheek annex coffee¬ 
shop, onlangs verbouwd, 
dichtbij winkelcentrum. Vr. 
prijs n.o.tk. 

Oostelijke 

Mijnstreek 

Te koop hotel/café/restau¬ 
rant met privéwoninig. A-1 
lokatie. Eigen kapitaal ver¬ 
eist. 

Kerkrade 

Dagzaak/cafetaria/bistro. 
Goed lokatie. Duurzame in¬ 
richting. Overname inventa¬ 
ris ƒ 75.000,- 

Kerkrade 

café met zaal en bovenwo¬ 
ning. Goede ligging. Vr.prijs 
inventaris ƒ 45.000,- 

Omgeving 

Heerlen 

Friture met woning. Zeer 
goede lokatie. Vr.prijs 
ƒ 270.000,- k.k. 

Attentie 

Nabij Heerlen, langs drukke 
provinciale weg, Horeca- 
pand (restaurant met wo¬ 
ning en eigen parking). To¬ 
tale oppervlakte 600 m2. 
Prijs op aanvraag. 

Voor meer informatie 
Horeca Bureau 
Nederland BV 
Postbus 3051 
6460 HB Kerkrade 
Tel. 045-427777 
Fax 045-413521 


Auto’s 


Grote Opelshow 

Nieuw en gebruikt, boordevol aanbiedingen. 

Donderdag 2 april van 10-21 uur 
Vrijdag 3 april van 10 - 19 uur 
Zaterdag 4 april van 10 -18 uur 
kijkdag: 

Zondag 5 april van 10 - 17 uur 


Êuriimij 

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700. 


De Bijna Pasen-show 

Lada 1200 . 1987 ƒ 4.950,- 

Volkswagen Golf 1.3 Avance. 1987 ƒ 14.950,- 

Volvo 360 2.0 GL. 1987 ƒ 12.950,- 

Fiat Panda 750 CL . 1989 ƒ 9.750,- 

Fiat Panda 1.0 L. 1991 ƒ 12.500,- 

Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT. 1991 ƒ 14.950,- 

Fiat Uno 45 Carrara. 1987 ƒ 8.950,- 

Fiat Unó 45 Super . 1988 ƒ 12.500,- 

Fiat Uno 45 Super IE kat. 1989 ƒ 13.750,- 

Fiat Uno 1.0 IE kat. 1990 ƒ 14.950,- 

Fiat Uno 60 S Silver. 1987 ƒ 10.950,- 

Fiat Uno 75 SC IE kat. 1988 ƒ 13.500,- 

Fiat Uno 75 SC IE kat. 1990 ƒ 19.950,- 

Fiat Uno 60 S diesel . 1986 ƒ 7.950,- 

Fiat Uno 1.4 IE kat. 1990 ƒ 16.500,- 

Fiat Tipo 1.4 . 1989 ƒ 17.950,- 

Fiat Tipo 1.4 DGT IE kat. 1990 ƒ 23.950,- 

Fiat Tipo 1.6 DGT IE kat. 1991 ƒ 27.950,- 

Fiat Croma 2600 diesel. 1987 ƒ 14.950,- 

Fiat Croma 2.0 SC IE kat. 1990 ƒ 34.950,- 

Fiat Ducato 2.5 diesel. 1991 ƒ 28.950,- 

1 jaar 100% garantie 

Persoonlijke lening, financial lease en/of WA/Casco 
Verzekering vlot geregeld! 

Rij nu, betaal in 1993! *) 

Fiat Panda 1.0 IE Skyline, zwart 
Fiat Uno 1.1 Super IE zwart 
Fiat Tipjo 1.4 IE wit 
KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER! 

ƒ 3.000,- extra inruilpremie *) 

geldt alleen op 

Fiat Tipo 1.4 S IE wit/grijsmetallic 
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline” zwart 
*) vraag naar onze voorwaarden 

Fiat Schobben, Brunssum 

__Tegelstraat 3, tel. 045-250675. 


Inruilauto’s 


10x Fiat Panda, alle type’s vanaf 
13x Fiat Uno div. type’s, vanaf.... 

Fiat Ritmo silver, spec. uitv. 

2x Fiat Tipo 1.4. 

Fiat Tipo 1.4 E met striping. 

Fiat Croma turbo diesel. 

Fiat Croma diesel . 

Nissan Cherry Trend, spec. uit ... 

Opel Corsa 1.0 S. 

Opel Kadett 1.2 LS. 

Skoda 105 S zeer mooi. 

Subaru Justy 1.2 GL spec. uitv. .. 
Volvo 340 DL. 


.ƒ 

5.900,- 

.ƒ 

6.900,- 

1987 ƒ 

7.900,- 

1989 ƒ 

16.900,- 

1990 ƒ 

19.900,- 

1987 ƒ 

15.900,- 

1988 ƒ 

16.900,- 

1985 ƒ 

8.900,- 

1983 ƒ 

4.950,- 

1985 ƒ 

9.900,- 

1988 ƒ 

4.900,- 

1987 ƒ 

9.900,- 

1984 ƒ 

4.900,- 


Directie-auto 

Fiat Croma SC nieuw model, bwj. '91, ƒ 10.000,- onder 
nieuwprijs, donkerg:ijsmet., alle extra's. 

Inruil, financiering, Bovag-garantie. 

Fiat Creusen Heerlen 

Parallelweg 34. 045-742121. 


O.K. Cars 

heeft auto's aan marktprijs. 
Ver!. Lindelaan 23, Oirsbeek 
Tel. 04492-5782. 


Zwarte GOLF GTI uitv., 
ƒ1.150,-. Bar. Mackaystr. 
65, Heerten/Meezenbroek 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook 's avonds. 


Te k. STATIONCAR Volvo 
240 GLE, veel extras, '81, 
ƒ 5.900,- Tel. 046-511322. 


Autocentrum VEENSTRA: 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. '90 ƒ19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
'90 ƒ 25.750,-; BMW 318i t. 
'88 ƒ 19.750,-; Mazda 626 
LX 1.8 station t. '89 
ƒ20.500,-; VW Polo ’87, 
ƒ9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupé '86 ƒ 12.900,-; Maz¬ 
da 626 1.8 LX 5-drs. '89 
ƒ20.900,-; Fiat Panda 1000 
XLi '90 ƒ 10.900,-; Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ 12.250,-; 
Ford Siërra 1.8 Laser 85 
ƒ9.900,-; Ford Siërra 1.6 
Spec. 5-bak, 4-drs. '89 
ƒ 19.900,-; Ford Siërra 2.0 
stationcar '86 ƒ 13.900,-; 
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs. 
'87 ƒ11.750,-; Opel Kadett 
1.3 S autom. '85 ƒ 10.500,-; 
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs. 
'87 ƒ 14.250,-; Opel Corsa 
12S 4-drs. '86 ƒ8.750,-; 
Suzuki Alto '87 ƒ 8.900,-; 
Opel Kade4t combo '86 
ƒ6.900,-; Lada 2105 1200 
'88 ƒ 5.900,-; Talbot Samba 
bwj. '82 ƒ 1.800,-. Bovag- 
garantie, inruil, financiering. 
Autocentrum P. Veenstra, 
Valkenburgerweg 13 Voe- 
rendaal. Tel. 045-752999 


bo diesel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar, km.st. 120.000, bruin¬ 
met., APK, i.nw.st. bwj. '82, 
ƒ 3.950. -. Tel. 045-323178. 


Te koop Nissan SUNNY 
diesel 1700 DL, 4-drs., bwj. 
'85, ƒ 4.250,-; Citroen BX 
1400 bwj. '84, ƒ4.250,-; Fiat 
Uno 45, 3-drs., bwj. '83 
ƒ 3.250,-; Volvo 340 CLD 
diesel, bwj. '86 ƒ 6.250,-; 
BMW 315 bwj. '84, LPG 
ƒ 2.850,-; alle met APK. Tel. 
04498-54319. 

CITROËN BX 1400, bwj. '87 
68.000 km, APK, ƒ7.500,-. 
04459-2914 na 18.00 uur. 

Van part. te koop HONDA 
Civic zeer mooi, bwj. sept. 
'81. Tel. 045-224138. 

Te k. NISSAN Micra bwj. okt 
85, 80.000 km, kl. rood, ak- 
tiemodel, pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04406-41813 

Te k. Opel CORSA, bwj. '87, 
km.st. 50.000,-, in staat van 
nieuw. Tel. 04492-5292. 

Opel KADETT 1.2 S Hb, Ie 
lak, puntgaaf, dec '83, 
ƒ3.950,-. Tel. 045-724417. 

GOEDKOPE auto’s: Talbot 
1300 autom. 5-drs. bwj. '79, 
ƒ 1.250,-; Talbot Solara 4-- 
drs. mooie auto, autom. bwj. 
'81, ƒ 1.250,-; Renault 5 i.z. 
g.st., bwj. '80, ƒ 1.100,-; Fiat 
127 bwj. '82, 3-drs. APK 12- 
'92, ƒ 1.000,-; Volvo 340 bwj 
'83 ƒ 1.750,-; Volvo 340 bwj. 
80 ƒ 950,-; Talbot 4-drs. 
bwj. '81 ƒ 750,-; Datsun bwj. 
'81 ƒ 850,-; Mazda 323 bwj. 
'81 iets beschadigd, 

ƒ 1.450,-; alles vraagprijs en 
APK. Tel. 04498-54319. 

Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045-423199. 

Inkoop AUTO'S betalen de 
hoogste prijs, ook tourcara¬ 
vans. Tel. 045-416239. 

Te k. PEUGEOT 305 bwj. 
'78, APK 30-12-’92, nw. 
banden, uitlaat en remmen, 
ƒ 500,-. Tel. 045-453497. 

PEUGEOT 205 GTt, veel 
extra's, wit, bwj. '85, APK, 
ƒ 10.000,-. Tel. 045-42835$ 

Zeer mooie RENAULT 20 
TS '84, wit, 5-versn., 5-drs., 
stuurbekr., elec. ramen, 
centr. vergr., sunroof, trek¬ 
haak., alum. velgen, ie eig., 
ƒ 4.000,-. Tel. 043-650197. 

RENAULT 5 TR bwj. '88, 
rood, i.z.g.st., pr. ƒ 12.000,-. 
Tel. 045-352244. 

Te koop Suzuki ALTO '84, i. 
z.g.st., ƒ 2.300,-. Tel. 046- 
520035 na 16.00 uur. 

Toyota STARLET 1.0 DL, 
bwj. '88, LPG, 95.000 km, 
ƒ 11.000,-. Tel. 045-428614 

Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor restauratie. Tel. 
045-423199. 

Te k. VOLVO 340 bwj. '86, i. 
st.v.nw., met trekhaak, 
ƒ6.500,-. Tel. 046-512138. 

VOLVO 360 GL 2.0i Sedan 
4-drs., bwj. '88, antracietmet 
mooie auto. Tel 045-251485 

Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91 
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Ci¬ 
troën BX 14. '87; Citroën AX 
10E '88; Lada Samara '88; 
Lada 2104 Combi 1.3 '86; 
Ford Escort 1.6 D '86; Re¬ 
nault 5 TR 5-drs. '87; Opel 
Kadett 1.3 S '85; Hyundai 
Pony 1.5 GL '88; VW Golf 
1.3 '88; div. goedkope inrui¬ 
lers. Autobedr. CHIARADIA 
Seat en Citroën Dealer, 
Trichterweg 122, Brunssum. 
Tel. 045-212843 

OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant gekt. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

BMW 320 6 cyl., '79, nw. 
band., geh. uitgeb., alle ex¬ 
tras, ƒ 2.250,-. 046-518054 

CITROËN CX 22 TRS, kl. 
grijsmetallic, km.st. 122.000, 
bwj. '88, elektr. schuifdak, 
centr. deutvergr., direktie- 
auto, ƒ 14.500,-. Te bevr. 
tijdens kantoortijd tel. 045- 
724646. 

Te koop CITROËN BX 16 
TRS bwj. '83, ƒ 5.000,-. Tel. 
045-323014. 

Te koop mooie CITROËN 
BX TRi bwj. 6-’86, pr. 
ƒ 10.000,-. 046-339524. 

Daihatsu CUORE 5-drs., 
bwj. sept. '86, km.st. 20.000, 
i.z.g.st. vraagpr. ƒ 7.000,-. 
Tel. 043-470245. 

Te k. DATSUN 280 ZXT 
Turbo, bwj. '85, Lz.g.st., pr. 
ƒ 16.900,-. Tel. 04492-1304 

INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Te koop FIAT Uno '83, vr.pr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-220518. 

MINI Metro 1300 Surf 1987 
kl. blauw, i.z.g.st. 04499- 
4037 na 18.00 uur. 


Autobedrijf John KOULEN 
biedt aan ANWB-gekeurde 
auto’s met 12 mnd. voll. ga¬ 
rantie en autopas. BMW 
316i 4-drs. d.blauw '89; 
BMW 528i aut. alle acc. 
grijsm. '85; Citroën BX 1.9 
TRS v. acc. grijsm. '89; Ci¬ 
troën BX 1.6 RE Break rood 
'89; Citroën BX 1.6 RE zwart 
'89; Lancia Thema turbo 
verl. sportv. z. apart grijsm. 
'88; Ford Escort 1.4i CL 
blauwm. 28.000 km '91; 
Ford Sieërra 1.6 CL sedan 
blauwm. '90; Ford Siërra 1.8 
CL sporv. blauwm. '89; Opel 
Omega 1.8 LS blauwm. '88; 
Mazda 626 GLX HB 
blauwm. '88; Mazda 323 LX 
beigem. '88; Mercedes 190 
E AMG-uitv. rood '86; Mer¬ 
cedes 190 D beigem. ’87; 
Skoda Favorit 1.3 S 5-drs. 
rood 7.000 km '91; VW Golf 
1.3 bruinm. 72.000 km '88; 
Honda Accord sedan luxe 
blauwm. v. acc. '87; Renault 
21 GTD beigem. 126.000 
km '87; Renault 5 TL wit nw. 
st. '87; Hyundai Ponu 1.3 XP 
HB zwart, 53.000 km '88; 
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr. 
d.rood z. mooi '87; Volvo 
240 GL diesel grijsm. '84; 
Mercedes 200 D W123 bruin 
perf. cond. '83. Inruilers: Ci¬ 
troën BX 1.4 rood '83 
ƒ 5.950,-; Nissan Micra DX 
blauw '83 ƒ 3.950,-; Volvo 
340 Winner 1.4 wit ’84 
ƒ 4.950,-; Suzuki Jeep SJ 
410 geel kent. ’83; Toyota 
Corolla 1.3 DX grijsm. '80 
ƒ 1.500,-; Volvo 340 auto¬ 
maat wit '83. . * 12 maanden 
voll. garantie boven 
ƒ 7.500,-; * 100% financie¬ 
ring mog. * Inruil auto/motor 
mogelijk. Autobedrijf John 
Koullen, het adres voor de 
betere gebruikte auto. Tel. 
verkoop: 045-426995. Tel. 
werkplaat 045-424268, 
Locht 17, Kerkrade. 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 Cd autom. 
'83; Ford Siërra 1600 L, '83; 
Renault 5 TL nw. mod. ’85; 
Fiat Ritmo ’87; Nissan Sun- 
ny diesel '87; Kadett LS '83; 
Renault Fuego uitbouw '81; 
Renault 1100 Broadway '86; 
Opel Kadett bwj. ’81; Kadett 
1200 '83; Ford Escort Van 
gr. kent., gas, '83; Samba 
bwj. '82; Mazda 323 bwj. 
'82; Mazda 626 bwj. '81; 
T ev. laswerk. Inruil-finan- 
ciering mog. Anjelierstr 123a 
Heerierheide. 045-231448. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Te k. Opel KADETT 3-drs., 
bwj. '82, APK, in pr.st., 
ƒ 2.800,-. Tel. 045-232321. 


Mooie Toyota CELICA cou¬ 
pé '82, APK '93, ƒ3.950,-. 
Tel. 045-225913. 


Te k. BMW 316 1800 cc, bwj 
'87, km.st. 80.000, verl. Im- 
vlgn. kl. rood, vr.pr. 
ƒ 16.500,-. Tel. 045-272998 


MAZDA 323 HB type '82, kl. 
beigemet., benz. verbr. 1 op 
15, APK, auto verkeert in 
perfecte staat, weg. ornst, 
ƒ2.650,-. Tel. 04409-2191. 


Te k. MERCEDES 190 E 
autom., bwj. '84, iedere keu¬ 
ring toegestaan, zeer mooi, 
veel extra’s, pr. ƒ 22.750,-. 
Tel. 046-529076. 


Te k. BMW 518i, apart mooi, 
bwj. '87, speciale prijs 
ƒ11.750,-. 046-529076. 


Te k. Ford SIËRRA, bwj. '84, 
ƒ 4.650,-. Tel. 045-256997. 


Te k. Suzuki ALTO bwj. 12- 
'82, APK gekeurd april '93. 
Tel. 045-451731. 


Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! Tel. 045-411572. 


Fiat UNO 60S bwj. '86, 
schade- en roestvrij, APK, 
ƒ 5.500,-. 045-741387. 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. ’82, LPG, zilver- 
met., APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ3.950,-. Tel. 045-323178. 


Te koop Ford ESCORT, bwj. 
’80, autom., i.g.st. Past. Sa- 
velbergstr. 122, Brunssum. 


Te koop FIESTA 79, APK 
4-'92, motor defect, pr. 
ƒ 450,-. Tel. 045-231962. 


Weg. aansch. lease-auto. 
Te k. Ford ESCORT Bravo 
1.4, bwj.’88, kl. wit, vr.pr. 
ƒ 13.000,-. Tel. 045-230245 


Te k. FORD 17 m. groen m. 
voor de liefhebber, bwj. '69, 
i.g.st. 046-747737._ 


Honda ACCORD aut., 4-drs 
APK 10-9-'92, zilvermet., 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ 3.250,-. Tel. 045-323178. 


Te k. mooie Honda CIVIC 
eind '78, APK febr. '93, pr. 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-222410. 


Lancia DELTA bwj. '84, pr.n. 
o.t.k. Tel. 045-211626. 


MERCEDES 230 E 1987, kl. 
wit, div. extra’s/ Peldenstr. 
57, Stein, na 19.00 uur. 


Te k. Mitsubishi CANTER 
Diesel, dichte laadbak, bwj. 
'83, pr. ƒ11.500,-. Tel. 
043-258057. 


Nissan CHERRY 1500cc GL 
'82, autom., iz.g.st., te ruil 
voor suzuki of andere kleine 
auto, tel. 045-724303 


Opel KADETT GSi, bwj.'85, 
lichtmet.velgen, alarm, wit. 
Tel. 045-220726. 


Te koop Opel OMEGA 2.0i 
LS stationcar 1988, met 
LPG en trekh. 045-442532. 


Te koop opknapper Opel 
KADETT Ralley 2.0i. Tel. 
046-525155. 


Sloopauto's 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Te k. gevr. SCHADE- sloofd¬ 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-4114F3 ^Proficiat! Hartelijk Gefeliciteerd 

met uw 50-jarig huwelijk!!! 

wm Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 


Joa, ut is ech woar, ut 
Matèke weëd huuj 50 joar Mia, Miranda en Leon en 
Harald en Miranda. 


Hiep, hiep, hoera! 

Roman 1 jaar Van pap en mam. 


Proficiat 

Margot 60 jaar 


Lei en Margot 10 jaar 
Succes met je muziekstudie 

Patrick 


Abraham 

Proficiat Mam. kinderen en 
kleinkinderen 


Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw brief (voldoende 
gefrankeerd) naar hel 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610 6401 DC 
Heerlen en vergeel met links 
onder op de enveloppe het 
nummer uit de advertentie 
te vermelden 


Ondercteten/acc. 


Te koop gebruikte AUTO¬ 
BANDEN, sportvelgen, hef- 
brug Koni, computeruitlijn- 
apparaat. Jan van Cruchten, 
Schandelerstr. 2, Heerlen. 
045-722844 b.g.g. 714496. 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39. Heerlen. 045-222675. 


Sport & Spel 


Te k. ROEITRAINER BH 
3000 E Electronic, ook als 
halterbank te gebr. ƒ 350,-. 
Na 18 uur 045-220893 


Caravans 


Show 


(Brom)flete«n 


Te koop HERENFIETS Jan 
Janssen racefiets, 10 versn. 
i.g.st., ƒ300,-. 045-263055 
9.30-17.00 uur. Na 17.00 
uur 045-252046. 


Te k. ZUNDAPP KS 50 bwj 
'86, met verzekering tot 1 
mei 1992, i.g.st., (als nieuw), 
vr.pr. ƒ1.000,-. Te bevn 
Jans Kamperweg 32, Sittard 
046-511392 na 18.00 uur. 


Te koop VESPA Ciao bwj. 
'89, kl. roodmet., met ster- 
wielen. Tel. 045-253237. 


DAYTONA-SHOP Kerkrade 
vraagt bromfietsen en on¬ 
derdelen; Puch Maxi, Vespa 
Honda.en Zundapp. Maria 
Gorettistr. 1. 045-459555. 


Dethleffs caravans 
Tillemans Recreatie 
Haefland 19, Brunssum. 
Tel. 045-270388 


ADRIA 440, bwj.'87, vr.pr. 
ƒ8.500,-. Tel. 045-221972 


Te koop caravan merk 
ADRIA 3-pers., i.z.g.st, bwj. 
'82, ind. voort, en verw., vr. 
pr. ƒ 4.000,-. Grotestr. 15, 
Landgraaf. 045-317031. 


Motoren 


HONDA VFR 750 F, wit, '87, 
|blok '89, 5 mnd. gar., Se- 
bring uitl., 21.000 km, i.z.g.st 
ƒ 13.000,-. Tel. 046-527283 


Vakantie 


Te koop VOUWWAGEN, 
bwj. '90, Alpen Kreuzer Duet 
ƒ3.600,-. Tel. 045-217258. 


(HulsjcHeten 
Kynologenclub Geleen 

houdt de jaarlijkse 

Clubmatch 

voor honden van alle rassen in de Ushal te Geleen 

op zondag 10 mei 1992 

Inschrijfgeld ƒ 20,- eerste hond; ƒ 15,- elke volgende hond 
Lidmaatschap ƒ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren: 
04406-41886 of 046-378662. 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
Kl.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 


Te k. wegens jaloezie tegen 
over onze andere honden: 
PYRENESE BERGHOND, 2 
jr., reu, lief voor kinderen, 
goed waaks, ind. stamb. 
Tel. 04755-2188. _ 


Te k. Duitse HERDER, reu, 
7Vz mnd. oud, met stam¬ 
boom. Tel. 04498-59378. 


Te k. nest GOLDEN RE¬ 
TRIEVERS ontw. en ingeënt 
ouders HD-vrij. 046-526061 


Te koop DUIVENHOK, I. 
plm. 8 mtr, tev. plm. 30 dur¬ 
ven en 2 klokken. Liefst in 1 
koop. Pr.n.o.t.k. Weg. be¬ 
ëindiging sport i.v.m. ziekte 
Interesse? Bel na 18.00 uur 
045-326226 of 243527. 


Te koop roestvrijstalen PA¬ 
PEGAAIENSTANDAARD, 
ƒ 75,-. Tel. 045-720544. 


Te k. middenslag 
SCHNAUTZER, zwart, - 1 
jaar oud, weg. omst. hed. 
weg! Liefst na 18 uur beraik- 
baar. Tel. 043-645157. . 


Goed tehuis gezocht voor 4- 
jarige zwarte COCKER- 
SPANIEL (teef), met .pas¬ 
poort en alle inentingen; tel 
04459-1450. 


Te k. mooie BCXDMER- 
HONDJES 8 wkn., ingeënt 
en ontwormd. 040-863946. 


Te koop BEAGLEPUPS met 
stamboom, ingeënt en ont¬ 
wormd. Inl. 04499-2237.'' ► 


in en om de tuin 


Dierenartsenpraktijk NÜF 
Steril. POES ƒ60,-. Cock 
ent. ƒ 34,- 045-244247. : 

" 1 1 1 11 """ "taf 


I 


Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal 

Exclusieve tuinmeubel-show 

in natuurlijke materialen 
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou. 

Dealer voor Zuid-ür burg van o.a. 
BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL 


Donderdag 2 t/m zondag 5 april bij Bloemisterij Erica - 

Vaste planten : 

en * 

Terra Cotta Show 

Hans J.W. Kreijen, Uchtenbergerwg 87, Kerkrade, 455020 

Aktieü 

Tegen inlevering van deze advertentie !• 

KAAPSVIOOLTJE met terra cotta sierpotje voor ƒ 2,50;; 
_(Max 1 per adv., zolang de voorraad strekt). 


Voor Piccolo : zie verder pagiia 26 Limburgs Dagblad 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina \ — 


In/om de tuin 


f-<Geïmpregneerde TUIN- 
fPLANKEN, palen, vlonder- 

* planken en damwand. 

* Houth. Jos Kuijpers, Hol- 

’ Öraat 43, Margraten. Tel. 
. ,-04456-1982. _ 

èlmpreg TUINHOUT b.v. In 
; de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- 

* 717733; geïmpr. vuren- en 
| hardhouten vlonderplanken, 
«Zeer stevige tuinschermen 
J ®rr meubels, palen, planken, 
. bielzen, tuinhuisjes enz. 


aanbieding! TUIN- 
i n_MnKEN voor schutting, 

* afrastering, paardestallen 
(enz., 20-25 cm breed, 
; ƒ 1,50 p/m. Houtzagerij Win- 

• defs, Ind.terrein Bouwberg, 
1 -Brttnssum. 045-270585. 

GRASZODEN Ie kwaliteit, 
'grote partijen, speciale prijs. 
-•Aanbieding in haagconife- 
_ ren en rozen. Kwekerij/tuin¬ 
centrum Dautzenberg, Locht 
23, Kerkrade. 045-428900 
en Euverem 16, Gulpen. 

1 Tel. 04450-2131. 


Te k. geïmpr. TUINHOUT 
voor schuttingen, afrasterin¬ 
gen, bloembakken, vlonders 
pergola's enz. Ronde palen, 
rolborders alles tegen zeer 
concurrerende prijzen en 
event. thuisbezorgd. Hout¬ 
zagerij Windels, Industrie¬ 
terrein Bouwberg Brunssum 
Tel. 045-270585. 


Opleidingen 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma’s. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per- 
sonenauto ook mogelijk. 


Voor teken- en SCHILDER¬ 
LES schildersschool 3x0. 
Tel. 045-723049. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via; 045-719966. 


r.* 


Rijles 


Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428._ 


■ Hdal uw RUBEWUS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 

, wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 

■ 6 wkn met aanhangwagen in 
I 10 dgn. of 10 wkn. Tevens 

♦ teorieopleiding A-B C-D en 
Lalte. chaufreursdiploma’s. 
Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
-Bovag-erkende verkeers¬ 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 


gaal !É«MCai intern. 

ScQaEENSTAANDE: heden 
jjuc&ilige dans- en contact- 
^5v5nd met DJ Richard in 
Chalet Treebeek. Toegang 
boven 30 jaar, legitimatie 
verplicht. Het bestuur._ 


Sportief aantr, ongeb. chi¬ 
que gekleed gaande 59-jari- 
ge MAN, 1.78 m, goede 
maatsch. pos., zoekt serieu- 
se kennism. met aantr. da¬ 
me tot 60 jr, wederz. respect 
en vertrouwen, onderne¬ 
mend, goed gesprek, brede 
interesses, geboigenh., ge¬ 
zellig thuis. Br.o.nr. B-1134 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. 


S.D.L. biedt u aan: RUBE¬ 
WUS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 


Limburgs grootste motor- 
opl. centrum MOC, presen¬ 
teert U 2e Paasdag haar 
traditionele opstapdag, op 
de draf- en renbaan. Tevens 
grandioze motorshow en div 
attractie's, gratis entree. 


Bel «ie Vakman 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kamen, voegen, stetgerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Voor al uw WAND- en vloer- 
tegelwerk, ook natuursteen. 
Bel dan 045-227028. 


Te k. weg. omstandigh. nwe. 
BRUIDSJURK, kl. zalmroze, 
mt. 36-38, Sissi-mod. pr.n. 
o.t.k. Na 17 uur 045-211437 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


ZonnefaflnkiefwZonnehefneto 


Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nor 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 


Wonen Totaal 


Küppersbusch 

Keukeninbouw-apparaten 
Perfectie in schoonheid en techniek. 
Vraag uw leverancier of Hatos B.V. 
Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479. 


Meubelhal 


Opheffings uitverkoop! 

Dit is praktisch weggegeven eetkamers compl. m. kast v.a. 
ƒ 195,- idem in eiken v.a. ƒ 295,-, eethoeken modem v.a. 
ƒ 65,-, klassiek v.a. ƒ 175,-, rundl. bankstellen v.a. ƒ 295,-, 


eiken va ƒ 10,- div. mooie binnend. ƒ 10,- enz. 
Oude Maastrichterweg 27 te Geleen. 
f'Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op video¬ 
theek De Ki|kdoos, daarachter ligt de hal._ 


Fe koop 2 moderne leren 2- 

Jrts BANKJES samen 
-f600.-. Tel. 045-751067. . Barok MEUBELS, an- 
inboedels, lederen 
kst. enz. 045-725595. 


__i .koop gevr. BAROKMEU- 

HÉLS en antieke meubels. 
04498-51122/046-529362. 


OMASLAAPKAMER ƒ 375,- 
eiken eethoek ƒ375,-; eiken 
bankstel ƒ 350,-. Kouven- 
derstr. 208 Hoensbroek. 


Compute*» 


Te koop stalen COMPU- 
TERARM, ƒ80,-. Tel. 045- 
720544. 


ICachete/Verwarming 


ELS, nu ƒ500,- kor- 
j. De kachelsmid, Walem 
, Klimmen. 04459-1638. Te koop barok BANKSTEL. 
Tel. 04406-15204. 


TWVkteo 


Goede KLEUREN TVs m. 
gar. gr. beeld Philips v.a 
ƒ 125,-. Ook txt TV’s. Reeds 
25 jr. TV-occ. centr. Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 


Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a 
ƒ75,-. Afstbed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV. Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


Huish. artikelen 


Te k. WASMACHINE 
ƒ 225,-; afwasmach. ƒ 200,- 
gasf. ƒ 50,-. 045-229654. 


USK. ƒ 95,-; gasfom. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasaut 
ƒ 175,-. 045-725595. 
Orla Orgel- en Keyboardshow !!! 

op zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur 
demonstreert Michel Voncken de nieuwste Orla orgel- 
keyboardcoüecbe. 

ET ALS WERELDPRIMEUR HET KX 400 DRAWBAR 
KEYBOARD. 

Muziekhuis Lyana 

Mauntsweg 48, Stem. Tel. 046-333227. 
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 


Diversen 

NIEUW, nu dagelijks zonder 
afspr. ontspanningsmassa¬ 
ge (geen sex). 045-351555. 

PAfRAGNOST, helderziende 
medium voor hulp in elk 
voorkomend probleem. Tel. 
045-321372. 

WOL, 10 knotten ƒ 10,-. 
Marge, Streeperstr. 24, 
Landgraaf. 

06-l!|nen 

Zedeloos live 

Gratis rollebollen op de 
aparte lijn. 

06-320.330.72 - 75 ct p/m 

Vrije meiden 

hebben zin in ’n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 

Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook voor 
sexgesprek (50 cpm) 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 

Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) 

Vanavond al een afspraakje 

Altijd succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn 06-9533 
(75 cpm) 

06-9511 

Duik in bed 

met ’n hete meid. Vraag 
haar tel.nr. (75 cpm) 

300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 - 75 ct p/m 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 (75 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m. 

06-9603 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
(75 cpm) 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 (75 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 
hoogtepunt 06-9662 
(75 cpm) 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 06-9663 
(75 cpm) 

Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 

Bel je me 

Ik vertel je de pikante dingen 
over mezelf en geef je m'n 
adres en telefoonnummer. 
320.322.23 

06/100 ctp.m. 


LpjANO’s te huur met koop- 
- van ƒ 65,- tot ƒ200,- 
Gratis transport Alle 
gebruikte piano's 
jaar. Van Urk, 
42, Rotterdam 
010-4363500. POWnwl 

rM koop Super 8 FILMCA¬ 
MERA 8x200 m met toebe- 
Iftyen. Diaprojector met toe- 
“' -en, afstandbedien- 
te.a.b. Te bevr. Jans 
32, Sittard, KaïMA m Émtefc 


lAfrek SIMONS gespeciali- 
iSsefd in noten, grenen, ei- 
Wh antieke meubelen en 
•iunpen, klokken enz. Nuth 
J^tórpstraat 45 A, to. ingang 
ifcerk. Donderdag koopavond 
045-243437. Een be- 
‘ voor de regio!_ koop gevr. BAROKMEU- 
en antieke meubels. 
51122/046-529362. 


P A. bass, mid en hoog met 
verstekers; 2 snelstart 
DRAAITAFELS, alles apart 
te koop. Tel. 04457-1321. 


PIANO’S te koop en te huur. 
Tev. stemmen. J. Somers & 
Zn pianohandel Akerstr. 82, 
Hrl. Tel. 045-713751. 


Gevraagd TOETSENIST 
met zang. Tel. 046-336250. 


T« koop gevr. 


Te k. gevr. ROMNEY- 
LOOOSEN, Nissenhutten 
en units. tel. 01891-15603 
of 18368. 


Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Me taal handel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


Gevr. gesloten AANHAN¬ 
GER evenL met zeil, s.v.p. 
overdag belten. 045-231340 


GROTE AUTOSHOW 

Autobedrijf Loven-Heerlen B.V. presenteert met trots 

de nieuwe MAZDA 323 F „CREON” en de MAZDA 121 „NEW WAVE 

# 

Mazda-show van nieuw en gebruikt. 

Hoge inruil prijzen. Bij geen inruil extra hoge korting. 

Showdagen van 2 april t/m 21 april 1992 

Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto boven ƒ 10.000,-, 


radio-cass. incl. montage ter waarde van ƒ 500,- GRATIS. Autobedrijf HEERLEN B.V. 


Palemigerboord 401, TEL. 045-722451 Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor ’n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p/m 

06-9667 

Durf jij ’n kopje suiker te 
lenen bij Suzanne (75 cpm) 

Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320.330.87 - 50 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 ct p/m 

Partnerruil 

Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Callgirls 

06-320.325.05 (75 cpm). 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten. 50 cpm 

06-320.320.14 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter. 50 cp V 2 m 

06-9618 

Het telebordeel 

Meisjes vertellen hoe ze er 
uit zien en wat ze te bieden 
hebben en géven daarna 
hun privé tel.nummer aan je 
door! 06-320.320.85 
(75 ct p/m/boven de 18 jr) 

Bij een buurvrouw leert Ilse 
een andere liefde kennen. 

Lesbisch 

06-320.340.45 - 50 ct Vz m. 

Belachelijk 

Maar op zijn SM zolder leert 
Ina... gehoorzamen! 
06-350.250.50 - 50 ct Vz m. 

06-9665 

Hete meisjes willen sexkon¬ 
takt met tel.nr. (75 cpm) 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs ze geven zelf hun 
eigen eigen adres en 
telefoonnummer. 

96.85 

06/100 ct.p.m. 

Meisje 24 jr. 

Wil gratis sex per telefoon 
of bij mij thuis. 

06-320 324.96 - 75 cpm 


Kontakten/Klubs 


Love escort, 045-320905 

vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten._ 


Sex-o-theek Liberta 

The club where dreams come true 
Knuffelen en vrijen met mooie, jonge sexy meisjes, topless 
of in exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen of OPEN 
SEX of vertoeft u liever in de intieme sfeer van onze com¬ 
fortabele kamers met spiegels of bubblebad? Alles kan, 
niets moet, zoals 3 meisjes voor 1 all-in prijs. Aanw.: Chan- 
tal, Elsa, Elke, Rosie, Ana, Naioni, Kristine en ünda (18-28 
jaar). Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, plm. 
3 km. richting Susteren. Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2 
richting Susteren. 04499-4346. Privé parking. Euro en 
visacard accepted. Leuke meisjes altijd welkom. Iedere 
dag tussen 17-19 uur happy hour. Ma. di. en dond. 12-02 
uur, woensd. en vrijd. 12-18 uur. Lees woensd., vrijd. en 
zat, over de parenclub.__ 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

Tel. 045-212616/045-211391. 
Tevens meisjes gevraagd. 


ƒ 50,- all in 

Tel. 045 - 423608 


Jacky’s escort 

24 uur service 

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38) 
staan dag en nacht voor u klaar. 

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease. 

S 06 - 52981664 

Tevens leuk donker meisje gevraagd. 


Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 

Nieuw! !Priv 

Angel < 

Simply 

1000 en 1 m 

o.a. Transsexue 
NIEUW!!! JOSÉ (D-cup) en \ 
Diverse shows en massages 
v.a. 20 jaar. En divers 
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijk 
"echt alles in” (Dames, he 
Open van 11.00 - 02.00 uur. 

Bel voor info S 

Leuk meisje en jongen altij 

é en escort! 

3n Boy 

he Best 

ogelijkheden 

el en Travestie. 

'ANESSA (DD-cup, volslank) 
mogelijk met 4 leuke meisjes 
36 soorten SM mogelijk. 
;e jongens v.a. 18 jaar, voor 
ren. (echt)paren, trio’s enz. 
Zondags gesloten. 

045 -27 45 87 

d welkom (voorkeur blond) 

Sacha’s Escort 

van 18.00-05.00 uur. Tel. 06-52980255. 

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio’s 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid 
105, Geleen. Tel. 046-756335. 

Club Mirabelle 

Club Nirwana 

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!! 

Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

Escort 045-427120/463323 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 

Jongen 25 jaar 

verwent dames tegen kleine 
vergoeding. Brieven met tel. 
nr. schrijven naar Postbus 
2981, 6401 DL, Heerlen. 

Club 

2000 

Met nieuwe meisjes 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen 
Tel. 046-742315 

SM Rachel 

Tel. 045-274810 

Volslanke 

j.vrouw ontv. privé, va. 
10-22 uur. Tel. 043-473309. 

Dolores-Cherry 

af 10. uur ook zat. en zond. 
045-721759, meisjes gevr. 

Privé en escort 

Tel. 045-720916, ook zon¬ 
en feestdagen 

Tanja Privé 

30 jaar, volslank, V4 uur 
ƒ 125,- 1 uur ƒ 150,-. Tel. 
043-254332 (geen dub). 

Ontspanningsmassage 
door 1 of 2 

Leuke meisjes 

Tel. 045-353489 

De beste meisjes zijn nog 
steeds bij 

Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade 
045-425100, 7 dgn. geop. 
11-24 uur. Zond. 15-23 uur. 

Nieuw Escort 

Pricilla en snel bij u thuis of 
in hotel 

S 045-428849. 

Privé 

Fteerlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 

Privé en escort 

bij Anita 

Tel. 045-352543 

Melanie erotische massage 

© 045-229091 

Vera 

Privé. Tel. 04754-85818. 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr. 10-22 uur. 
Weekend gesl. 046-757517 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Een heerlijke 

ontsp. massage 

voor dames en heren. 

Tel. 045-218158 

Kevin Boys 

045-225333. 

Kontaktburo 

Heerlen 

045-225333 

Nieuwe inschr. gevr. 

Iedere dag open van 
20.00-04.00 uur 

Club ”La Belle” 

Kerkrade-West, Gravenstr. 

13. 045-416143 met Regina 
Tamara, Pretina, Walli, 
Anja, Steffi. 

Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 

Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
045-718067, meisje aanw. 

Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 

Contactburo 

SITTARD 

® 046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 

ÉÉN ding is zeker bij 

LYDIA 

wordt er niet om heen 
GELULD!!! 046-749662. 

BURO GELEEN 

bem. op nivo 046-748768. 

Privé Daisy 

Elke dond. trio-dag, V 2 uur 
ƒ 125,-. Tel. 045-229091. 

Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
045-413887 

Shirley privé 

pret voor 2!!! 045-727538 ^Limburgs Dagblad 

gpiccoltfs 


m 


Voor méér resultaat! 

Bekendmaking 


Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Vergunning inzake het uitvoeren 
van werkzaamheden aan peilmeet- 
stations en vlotterbuizen 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
maakt, gelet op artikel 7 Wet verontreini¬ 
ging oppervlaktewateren en op artikel 31 
van de Wet algemene bepalingen milieu¬ 
hygiëne, het volgende bekend: 

Bij beschikking van 25 maart 1992, nr. 

4974, is aan de hoofdingenieur-directeur 
van het Directoriaat-Generaal Rijkswater¬ 
staat, dienst Cetijdewateren, vergunning 
verleend voor het uitvoeren van werkzaam¬ 
heden aan peilmeetstations en vlotterbuizen 
boven oppervlaktewater. 

Termijn van terinzagelegging 

Die beschikking en alle terzake zijnde 
stukken liggen van 3 april 1992 tot en met 
2 mei 1992 tijdens de kantooruren ter 
inzage: 

- ter gemeentesecretarie van Megen, Haren 
en Macharen; 

- ter gemeentesecretarie van Maasbracht, 
Nieuwe Markt 1 te Linne; 

- ter gemeentesecretarie van Weert; 

- ter gemeentesecretarie van Bergen; 

- ter gemeentesecretarie van Lith; 

- ter gemeentesecretarie van Born; 

- ter gemeentesecretarie van Grave; 

- ter gemeentesecretarie van Stein; 

- ter gemeentesecretarie van Tegelen; 

- ter gemeentesecretarie van Heel; 

- in de gemeentelijke infohoek te 
Meerssen; 

- ten kantore van de hoofdingenieur- 
directeur van de Rijkswaterstaat in de 
directie Limburg te Maastricht, Fran^ois 
de Veyestraat 6 (kamer 4.12): 

Gedurende voornoemde periode 
kunnen de bescheiden tevens worden 
ingezien: 

- op maandagavond van 17.30 tot 20.30 
uur ter gemeentesecretarie van Megen, 
Haren en Macharen; 

- op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur in de sporthal/openbare bibliotheek 
aan het Europlein te Maasbracht; 

- op maandagavond van 17.00 tot 20.00 
uur ter gemeentesecretarie bij de Bode- 
Unit (Ie etage) te Weert; 

- op dinsdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
ter gemeentesecretarie van Bergen; 

- op donderdagavond van 16.30 tot 18.30 
uur ter gemeentesecretarie van Lth; 

- op dinsdagavond van 18.00 tot 21 00 uur 
in de Openbare Bibliotheek, Prins Bis- 
domstraat 7 te Born; 


- op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uuf 
in gemeenschapshuis ”Katrien", Brug¬ 
straat 13 te Grave; 

- na telefonische afspraak (04490-31888) 
op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uu f 
ter gemeentesecretarie van Stein, 

- op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in 
de wachtkamer van het bureau Gemeen¬ 
tepolitie te Drink te Tegelen; 

- op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur in gemeenschapshuis Don Bosco, 
Dorpstraat 49 te Heel; 

- na telefonische afspraak (043-661608) op 
maandagavond in de gemeentelijke 
infohoek te Meerssen; 

- na telefonische afspraak (043-294318) op 
donderdagavond van 16,30 tot 19.30 uuf 
ten kantore van de hoofdingenieur- 
directeur van de Rijkswaterstaat te 
Maastricht, Frangois de Veyestraat 6 
(kamer 4.12). 

Beroepsgerechtigden 

Ingevolge artikel 44, tweede lid, 

WABM, staat tot 3 mei 1992 beroep open 
bij de Kroon voor: 

a. de aanvrager; 

b. de betrokken adviseurs; 

c. die belanghebbende, die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest 
overeenkomstig artikel 28, eerste lid 
onder c, WABM, bezwaren in te dienen. 

Van kracht worden vergunning 

De beschikking wordt van kracht na 
afloop van de beroepstermijn tenzij voor die 
datum beroep is ingesteld en met toepas¬ 
sing van artikel 60a van de Wet op de Raad 
van State een verzoek wordt gedaan tot 
schorsing van de beschikking, dan wel tot 
het treffen van een voorlopige voorziening- 

Indienen beroepschrift/schorsing/voorlopige 
voorziening 

Het beroepschrift moet worden gericht 
aan Hare Majesteit de Koningin, doch - zo 
mogelijk in tweevoud - worden ingediend 
bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, postbus 
20019 te 2500 EA 's-Gravenhage. 

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de 
voorzitter van de voornoemde Afdeling. 

De beschikking wordt niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Maastricht, 25 maart 1992, 

De minister van Verkeer en Waterstaat, 
namens deze, 

De hoofdingenieur-directeur van de 
Rijkswaterstaat, 

mr. RH. Einthoven I-HI0 


Ministerie van Verkeer en Waterstaat 


Di rectoraat- G en eraal Rijkswaterstaat 
ZONDER STEUN DE ARTSEN ZONDER GRENZEN 


Giro 4054 Amsterdam 
\ARTSEN ZONDER GRENZEN Limburgs Dagblad 


BIRKHOF ... damit Uwen immer was Sc ha nes na dist unü blüht! 

Pflanzen-Center 


Aus der Birkhof-Baumschule: 
Jedes Stück ein echter „Musterschüler”! 

3 zalmrode edelrozen 


A-kwaliteit, uit eigen 
kweek, met afbeelding 


7.95 


Uit Birkhofs bloembollenassortiment 

Gladiolen ^ A _ 


Myosotis 

sylvatica 


Viooltjes 


kist van 
25 stuks 


■echt Birkhof! . 


Narcissen 


Tête è tête 


1.60 


Hortensia 


4-5 bloemen 
verschillende kleuren 


6.95 


RpiV 


Alleen voor particulieren 


Uit het Birkhof tuinmeubelparadijs 

Volkunststof 
zitblok wit ^ Q0 

Westduits fabrieksmerk Ê ■ '%M W Altijd groene 

levensboom 

Thuja Typ Birkhof 
mot kluit I 

WO-125 cm I 


Inheemse 

Taxus 


kleurige mix 1 

gr. W/12, 30 st. I ■ 


Freiland Gloxinia 

Incarvillea jm _ m 

Lilaroza 

Gr. I, 2 st. I ■ 


Taxus baccata met kluit 
100-125 cm 


39.95 


..echt Birkhof! 


H Gloria 
xr plantenspuit 

’rimaS QQ Q K 

VvaVV 


Prima 5 
5 Itr. 


..echt Birkhof! 


7.99 


Jeneverbes Juniperus com. ICompo rododen- 

nybernica IQ QC dronmest ft QR 

met kluit, 80-100 cm | 7 kg a 


BIRKHOF-Aachen 


Doorlopend geopend: 

ma.-vrij. 9-18.30 uur, do. tot 20.30 uur, 

za. 9-14 uur, lange zaterdag van 9-16 uur 


ALLE PRIJZEN De aanbiedingen 

IN DM gelden vanaf donderdag 


Donderdag 2 april 1992 • Pagina 27 


M* PORTAS 

mobiele showwagen! Nu bij U in de buurt! 

zaterdag 4-4 

parkeerplaats iNTRATUfN 
GELEEN 
zondag 5-4 
PAASVEEJAARMARKT 
BEEK 


Oude deuren? Oude keuken ? Wij laten U zien en 
demonstreren, hoe oude deuren en keukens bin- - 
nen éèn dag voordelig weer als "nieuw" worden. 


Wij geven u ook advies in onze showroom of telefonisch. 
VAN WEL bv 043-547833, Hoekerweg 4, Bunde 


PORTh.S , De renovatie-spftcialist nummer 1 in Europa. 


Epilepsie? 

Zet iezelf niet buitensüel 


Er over praten met 
elkaar helpt. Word lid. ( 

EPILEPSIE VERENGING NEDERLAND 

r\ r\ ^ r\ ^ 

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 


Bei voor Informatie:^ 

(030) 66.00.6C 


Postbus 9840, 
3506 GV Utrecht NIEUW - nu twee wildwaterbanen 
NIEUW - de aqua-sbow / 


NIEUW - de sterren uit de Rudi-Carrelf-show 


'modehuis 

MADAME TRUDO tijdens de 

LENTEMARKT 

op 5 april van 11.00 - 17.00 uur 

GEOPEND 


Voor de grotere maten (46-60) 
de grootste speciaalzaak 
van Nederland en België 

Op 220 m 2 verkoopruimte vindt U 
een ruim assortiment 
MODIEUZE DAMESCONFECTIE 
. voor jong en oud. * ^Z/e Renault 19 Europa 
tijdelijk met een voordeelpakket 

van1992 gulden. 


>,f ' * 


m 


7 
Hij heeft het temperament van een Italiaan. 
Het comfort en de charme van een Fransman. 

De degelijkheid en betrouwbaarheid die Duitsers 
zo typeert. En alles wat een auto Nederlands 
maakt: zuinigheid. 

Niet zo gek dus, dat de Renault 19 in heel 
Europa succesvol is. (In Duitsland is ‘t zelfs de 
— A A n best verkochte importauto 1991.) 
öar w l e A r k Ook niet zo gek dus, dat 

1 —* NT,E J Renault met de 19 Europa komt. 


Temeer omdat we aan de vooravond van 
een verenigd Europa staan. De 19 Europa 
combineert genoemde eigenschappen met een 
voordeelpakket ter waarde van f 1992.-. 

Bestaande uit zonwerend glas, striping, 
mistlampen in de voorbumper en speciale 
bekleding. Maar ook dichte, beklede hoofdsteu¬ 
nen en bumpers met chroomstrip. 

Plus speciale wieldoppen en meters voor 
oliepeil en watertemperatuur. Voor de Europa- 


versie betaalt u f 525,- meer dan voor de stan¬ 
daard 19. Maar daar heeft u wel het pakket van 
f 1992,- voor. Rest ons nog te melden dat de 
Renault 19 zeer concurrerend in de lease is. 

Dus als u al langer van plan was een 
Renault 19 te gaan rijden, dan is er rj. 
geen beter moment om een proefrit 

te maken dan nu. ** 

RENAULT 

RENAULT ADVISEERT ELF OLIËN Pc wel, ? U, 

8 JAAR PLAATWERKGARANTIE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN LtVcN K Lt UK 


Heerlen; Autobedrijf Kerres Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V., 
Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. Maastricht; Renault dejonghe B.V., Molensingel 3 
(Autoparc Randwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex B.V, Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794. 
Valkenburg (L); Renault dejonghe C.V, Wilhelminalaan 19 - 21, Tel. 04406 -12514. 


Houdt u van sportief? Test dan de Daihatsu 
Charade. Pittig, strak gestroomlijnd, compleet 
comfortabel en boordevol power. En : goed 
voor 3 jaar garantie, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar 
carrosseriegarantie! Koppelstraat 24, ROGCEL 1 
Tel. 04749-3762 
OPENINGSTIJDEN 

maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 12.30 en 
13.30 tot 18.00 uur 
zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur, 
vrijdag koopavond 


Extra sportief is de heel bijzondere Charade 
1000 Limited. Deze heeft ondermeer als exclu¬ 
sieve extra’s: luxe stoffen bekleding * opberg- 
vakken in de met stof afgewerkte portieren * in 
carrosseriekleur (rood of wit) gespoten bum¬ 
pers, grille, spiegels, deurgrepen en spatlappen 
* rubberen zijstootstrips * opklapbare achter- 
bankzittmg * elektrische spiegels * aërodyna¬ 
mische wielplaten * speciale striping * sier¬ 
plaat 'Charade' tussen de achterlichten * goud¬ 
kleurige aanduidingen. Uw voordeel: ruim 

f 1700 f 20 . 995 - 


Sportief, 

sportiever, 

sportiefst! 


OAJHATSU 


Wilt u het summum aan sportiviteit? Ga dan als 
een speer naar de Daihatsu-dealer en probeer 
een Charade 1.3i TX Sport ie bemachtigen. 
Ze zijn zeer beperkt in aantal, maai bieden 
als superspomeve extra's: comfortabele sport¬ 
stoelen * extra brede banden * sportieve wiel¬ 
platen * 'Sport' reflectieplaat en aanduiding * 


elektrische spiegels * elektrische ramen * cen¬ 
trale deurvergrendeling * achterklepspoiler * 
opbergvak in rechterportier. De Sport is leve r - 
baar in felrood en gedistingeerd grijs. De 
bumpers zijn in dezelfde kleuren gespoten 
Hij is ook leverbaar in sportief zwart metallic 
Uw voordeel: ruim F 1.800,-. 

V.a. F 23.995-. 


Pri|zen incl. BTW en 
excl. kosten ryklaa- 
maken. SE&O DAIHATSU 

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel.046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, 
Benzenraderweg 295, tel.045- 424444. LAINDGRAAE Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112, 

tel.045-321810. 


o 

LU 

X 

cc 

< 

< 

GQ 


ls> taxaties )!=s 

(f• VENDUHUIS DICKHAUT O 

VEILINGEN Cl >s> 


BETROUWBAARHEID 


< 


o 

ai 

cc 

< 

<£ 

CD 


O 

CC 

\— 

LU 

CD 


Ui 


ROEREND GOED 

BREDESTRAAT 23/23a - 6211 HA MAASTRICHT - TEL. 043-213095 - K.v.K. NR. 1060 

VEILING 

van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK en DESIGN 
op maandag 6 april om 19 uur op bovenvermeld adres, 

t.o.v. mr. Jan Marie Ruyters, notaris te Maastricht: 

Meubilair: stijlen W.lll, seconde Empire neo- Zilver en goud: enig tafelzilver; diverse zilve- 

barok, Art Deco, waaronder buffetkast, vitrine- ren en gouden sieraden en juwelen, w.o. enke- 

kast, hoekkast, bureautafel, kloostertafel, Ie stuks Art Deco; 

bankstel met rieten leuningen, speeltafel, „ __ , , , „ 

handwerktafel, bloementafel, paravent, schil- Koper en tin: wandlusters, tafellampen, 18de 

dersezel en diverse spiegels; eeuws kr °°" tje / f hotels ©"kannen, water- 

a pomp met toebehoren, telefoon, scheeps- 

Tapijten en textilia: Anatol, Afghaan, Baloudj, toplicht; 

Bidjar, Ghom, Koerdistan, Hamadan, Meshed, cHiiHanian- ^ u ..... 

Sarouck, Shiraz, Tebriz, Teheran; Schilderijen, w.o. Capel Jaartsveld, Klijn, 

wollen loper, machinale gobelin, Kelim, Gha- SXSILte ’ vA^ nderS ' Ronda 

nese handweef doeken; Schmeits, Schoonbroodt, Witkamp; 

Klokken: Limburgs staand horloge, tafelklokje 5S!!? 61 , 1 ®?' teken, c !9en ®' n 9 raf * ek: w 0 H 
Aug. Schatz, Art Deco erotisch bureauklokje; ^ r o ° r , ’J it . Creme , r ’. E PP° Doeve, Gouwe, Jan¬ 
vier, Lauth, van Lingen, Lucker, Raaymakers, 
Kristal en glas: divers serviesgoed en sier- Salentijn; 

stukken; ... , 

Varia: enkele boeken en jaargangen, ansich- 

Porselein en aardewerk: serviezen en sier- ten, wandelstok, kermispaard, schilderijlijsten, 

stukken, o.a. Boch, Brussel, Delft, Gouda, speelgoed, verguld en plated tafelgoed; 

Herend, Hutschenreuther, Kopenhagen, KPM, 

Meissen, Mettlach, Regout, Rosenthal, Wedg- en wat verder ter tafel wordt gebracht, 
wood, Weimar; 


Kijkdagen: 4 en 5 april van 14 tot 17 uur op bovenvermeld adres. 
Afhalen: na de zitting en dinsdag van 11 tot 16 uur. 


Volgende veiling: 11 mei. Inbreng: vanaf 9 april tot uiterlijk 1 mei. 


KWALITEIT 


BETROUWBAARHEID 


KWALITEIT - BETROUWBAARHEID • KWALITEIT BETROUWBAARHEID 

m 


WWa 


ém 


JOiMét]' 


•* 


v. 


V 


v 
VLM 

r tjv 


O 


m 


■w 
| Veel mensen (ie op zoek waren naar een midden¬ 
klasse auto gingen overal heen. 

? RfltvJu» nasar rfc* XJnAroAonpnrlmler 


I On 
Ipouwd 
f We 


On de simpele reden dat zo'n Volkswagen nog ge- 
wd moest worden. 

WbI vanaf vandaag hoeft u aleen nog even naar de 


Hij staat er. De nieuwe Vento. Een volledig nieuw type 
Volkswagen 

Dat alleen vanwege de prijs een middenklasser 
genoemd mag worden. Maar verder op alle fronten veel 
meer waard is. 

Want waar krijgt u voor zo'n prijs standaard een t.8 
liter motor? Of standaard stuurbekrachtiging? 


Of een interieur dat u doorgaans in veel duurdere 
auto's aantreft? 

En dan hebben we 't nog niet eens over de extreme 
milieu- en veiligheidseisen waaraan de Vento voldoet. 
Met inbouwmogelijkheden voor airbags. Lakken op 


rta recycling aan een nieuw leven kunnen beginr 
Het zijn kenmerken van de nieuwe generatie ; 
Volkswagens. Die er niet alleen voor zorgen dat de Vs 
lang meegaat. Maar vooral u. 

En die waarde is niet in geld uit te drukken. 


C^v^° a r I^ai <^) De Vento van Volkswagen. Wie a 
& Bsi «an Vtomo veraf 13449?*.-. 


Afgabeeid VbmoCL Bchtmetaien'veigeniniet standaard Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pons Automobielhandel BV, Postbus 72,3800 HD Amersfoort Telefoon: 033-949944. 

«v.- • ■■ '' $ 
'fi,v 


\ 


*v.(T '■ 

¥ .v . ■■■ ■ • ••••> 


ÖCtMVOHÏ 


mmm 

S:'- 

‘irWaê 

mm 


' a ■ «»? 


mm 


r < i‘ V 
U ^ -,s# - ji 

~ - * ■' % 


0k 
*«*> V 

, fpnpp^i 


m 

;.xp| 
Vbor handbeenVbSowagen niet zienaten hebben 


rt een verdacht ruim assorti- 
venautomobiftsten d« andere 


i i * Dat kan Smaken kunnen velschillen en veranderen 
Opmerkelqk is wal dat het stèéds méér gebeurt. Maar 
wie zijn wij om daar over te klagen? 

De gebruikte auto's die u bij ons zult aantreffen ver¬ 
keren in uitstekende staat 

Verhalen over oude dametjes die er alleen ’s zomers 


In reden zult u van ons niet horen U krijgt de feiten 
Zwart op wit. / ' 

De occasions zijn' stuk voor stuk grondig geïnspec¬ 
teerd En Zonodig gerepareerd 

Bovendien krijgt u een Bovag-garantie van tenminste 
3 maanden. Die eventueel is aan te vullen met een Bovag 


Np^Risk garantie V9n maar liefst 9 maanden. 

Obdênksheft^t dat het natuurlijk geen' 
zijn worden ze wél zo behandeld 

En dat is iets wat elke auto ten goede kómt. 

VoUcswagertWIe 


k Donderdag 2 april 1992 • Pagina 29 n$ 


>ni' 


-d 


t 


Een gebied, bij 
v oorkeur geschikt om 
mijden als de pest. 
Zó ongeveer luidt het 
°nwrikbare 
vooroordeel van de 
Modale Nederlandse 
toerist als je ’m vraagt 
Wat ’ie vindt van het 
noorden van 
Erankrijk. Om hartje 
zomer zonder 
scrupules de daad bij 
het woord te voegen en 
tegen honderveertig 
Per uur over de route 
péage richting Cote 
d Azur te jakkeren. De 
charmante Isabelle 
Lernaire van het 
Comité Departemental 
de Tourisme du Nord 
doet niet de minste 
Moeite die 
hardnekkige 
vooringenomenheid 
van les 'Ollandais te 
ontzenuwen. „Maar,” 
zo klinkt het even 
la ter, „dat is nu precies 
Waar we korte metten 
naee willen maken. In 
Plaats van al die 
Hollanders een paar 
baanden per jaar 
voorbij te zien flitsen, 
willen we ze hier een 
tijdje vasthouden. 
Liefst een paar dagen. 
Want geloof me, te 
hieden hebben we een 
hele hoop.” 


M 

* 


Pontaan filosoferend in een van 
r le typische Noordfranse streek- 
^staurants even bezuiden Cam- 
a b raakt Lemaire onbewust de 
ern va n een grootscheepse pro- 
otiecampagne, die dezer dagen 
en Paar honderd kilometer 
oordelijker wordt ondernomen. 
. e ^ s vooropgezette bedoeling 
e< ^ er * an ^ er aan z Ü n verstand 
. rengen dat La Douce France 
e Paald méér te bieden heeft 
a n het verre zuiden alleen. Stre- 
2 ^ 1 ? bovendien, die je per auto - 
, er vanuit Limburg - in een 


on een zucht binnenrijdt. 


vloek 

het prestigieuze Maison de la 
^rance in Amsterdam, initiator 
a n de zorvuldig voorbereide ac- 
e » acht de tijd dan ook rijp om 
f mderdaad eenkennige blik 
an de Nederlandse korte-vakan 
e vierder drastisch te verleggen. 

g é . g van de Duitse Eifel en de 
tin glSc ^ e Ardennen, in de rich- 
v ® Van Noord-Frankrijk wel te 
rstaan. En dat nog wel over 
ens volle breedte-as. Want met 
Hik S ^ evi ë e dosis spreekwoorde- 
> ^ Uv * n * sme doet het hoofd¬ 
vip e hik e ’Frankrijkhuis’ alle 
a r , noor d e lijke regio’s in de 
der ^ dmg ’ 20 legt woordvoer- 
NorH/rj llp En ë elber ts graag uit: 
Van T?,h as de Calais met inbegrip 
pL rans Vlaanderen, Picardië, 

I f^Pagne/Franse Ardennen en 

lotharingen. 

kp 1 ^. 20 baas ^ b Ü zich te benadruk- 
die t V i°° r de Ned erlandse toerist 
lar,H k 1S ° p verzor gde buiten- 
se tussendoortjes is er keus 

inoe r - Want h et Maison 
dicrH 20 6273318, vo °i~ alle beno- 
taehe mformat ie) heeft liefst 

ig twee-, drie- en vierdaagse 

VprH ng ?^ enten in petto - keurig 
> ee ld over de vier genoemde 

liikh Vl L Cles ' Die ’ voor alle duide- 
in H eid ’ op kun heurt weer elk 
n „, e n °dige departementen zijn 
°oderverdeeld. 

Afgezien van de alom aanwezige 

al] U f T Locale hebben praktisch 
a e tachtig arrangementen een 
otal kenmerken gemeen: een 


Noord-Frankrijk 'haute cuisine’ voor culturele avonturiers 

De onvermoede schatten 
van een ’ grauwe’ streek 


fiets- en wandelvriendelijke om¬ 
geving met een ruim tot zelfs 
overvloedig aanbod aan cultuur- 
schoon. Variërend van stokoude, 
schilderachtige stadscentra, oog¬ 
verblindende kathedralen tot 
monumentale abdijen, en na¬ 
tuurlijk de onmisbare musea van 
alles-en-nog-wat. Voor de goede 
orde, de verlokkingen van de 
Franse keuken laten we hier ge¬ 
makshalve maar even buiten 
beschouwing. 

Het zoéven al genoemde Cam- 
brai, een alleraardigst oord van 
Gallo-Romeïnse oorsprong aan 
de bron van de Schelde, kan mo¬ 
del staan voor hetgeen je als 
longweekend-genieter overkomt 
wanneer je Eifel en Ardennen 
nou eens laat voor wat ze zijn. 

Deze ’ville fortifiée’ annex oude 
bisschopsstad, als vanzelfspre¬ 
kend gedomineerd door een ro¬ 
buuste kathedraal, mag zich 
graag afficheren als centrum van 
de Franse barok. Bepaald met 
ten onrechte, want menig plein 
en straatje is rijkelijk behangen 
met pittoreske gevels uit de 
17-de en 18-de eeuw. Ook de ka¬ 
rakteristieke jezuietenkapel uit 
1694 en niet te vergeten het hon¬ 
derd jaar oudere Maison Espag- 
nole (Spaans Huisje), dat tegen¬ 
woordig een riant onderdak 
biedt aan de plaatselijke VVV, 
mogen er wezen. 

Malisse 

Dat laatste geldt trouwens min¬ 
stens evenzeer voor de naaste 
omgeving van Cambrai. Neem 
nou Cateau-Cambrésis, op goed 
tien kilometer afstand. Geboor¬ 
teplaats van de fameuze schil¬ 
der/beeldhouwer Henri Matisse, 
die er in 1952 zijn eigen museum 
oprichtte. Met minder dan de 
best denkbare lokatie nam hij 
kennelijk geen genoegen, want 
zijn indrukwekkende collectie 
hangt aan de gerestaureerde mu¬ 
ren van een achttiende eeuws 
’rijtjes-paleis’. 

Gevraagd naar het programma 
voor komende zomer, laat rau- 
seumconservatrice Dominique 
Szymusiak zich met ondeugende 
oogjes ontvallen dat er een 
spraakmakende expositie op sta¬ 
pel staat over de 'innige relatie’ 
tussen Matisse en de al even ge¬ 
renommeerde Franse auteur 
Charles Baudelaire. Een smake¬ 
lijke aanrader voor de culturele 
fijnproever, die ergens tussen 27 
juni en 27 september een wille¬ 
keurige datum kan prikken. Wel 
even opletten dat het dan geen 
dinsdag is. • De 

indrukwek¬ 
kende 
gotische 
kathedraal 
van Saint 
Pierre in 
Beauvais. • Een willekeurige greep uit de bijzondere collectie van 
het Matisse-museuni in Le Cateau-Cambrésis. 


Bijna huiveringwekkend om te 
zien is de zeldzaam fraaie Cister- 
ciënzer-abdij uit 1145, een van de 
laatst overgebleven mega-domei- 
nen van deze 'ongenadig’ strenge 
kloosterorde. Tot voor kort had 
de tand des tijds vrij spel in dit 
lange tijd volkomen verwaar¬ 
loosde monument-van-de-eerste- 
orde. Maar de hemel zij dank dat 
een ruimhartige plaatselijke 
multimiljonair brood ziet in een 
sloten vol Francs vergende res¬ 
tauratie van de Abbaye de Vau- 
celles, waar overigens elk voor¬ 
jaar een grote orchideeën-ten- 
toonstelling wordt gehouden. 

Wie Cambrai als Maison de la 
France-arrangement aandoet, 
weet zich trouwens op voorhand 
verzekerd van een vorstelijke 
uitvalsbasis. Diner, ontbijt en in 
mindere mate het nachtelijk lo¬ 
gies in het negentiende eeuwse 
kasteel van La Motte-Fénelon 
mogen een belevenis heten. 

Beauvais 

Wie nog wat tijd en geld over én 


de smaak eenmaal te pakken 
heeft, zou zich vervolgens - bij 
grote voorkeur via Saint-Quen- 
tin, de stad van de pasteltinten - 
pakweg honderdvijftig kilome¬ 
ter zuidwestwaarts kunnen begé- 
ven. In dat geval neme men 
Beauvais als verantwoorde eind¬ 
bestemming. Een hoogst aima¬ 
bele, middelgrote plaats in het 
heuvelachtige departement Oise, 
dat het meest zuidelijk deel 
vormt van Picardië. Net als in 
Cambrai hadden de Galliërs het 
ook hier bijzonder naar hun zin, 
zij het dat daarvan heden ten da¬ 
ge binnen de oude stadswal van 
Beauvais nog maar weinig ge¬ 
tuigt. 

Maar de wat minder verre histo¬ 
rie van de stad heeft des te meer 
sporen nagelaten. Van een on¬ 
metelijk hoge, gotische kathe- 
draal-zonder-spits (liefhebbers 
van wereldrecords treffen hier 
het hoogste koor én het grootste 
astronomisch uurwerk van dit 
ondermaanse aan) tot en met het 
nationaal-historisch museum 


voor monumentale, handgewe- 
ven wandtapijten. Annex even 
verderop gelegen atelier, een van 
Frankrijks eigen 'wereldwonde¬ 
ren’. 

Vooral dat laatste, de middel¬ 
eeuws aandoende monmkenar- 
beid die daar dag in dag uit met 
een haast mystieke toewijding 
wordt verricht, maakt op een 
nuchtere ’Ollander’ een verplet¬ 
terende indruk. Ook op de ko¬ 
ningin van Denemarken trou¬ 
wens, die in het jaar 2000 (!) bij 
gelegenheid van haar zestigste 
verjaardag hoogstpersoonlijk 
een privé-tapijtje in ontvangst 
mag nemen. Een onbetaalbaar 
presentje van president Mitte- 
rand hemzelve, waar nü al met 
uiterste precisie aan wordt ge¬ 
werkt. 

En wie Beauvais toch per auto 
’doet’, moet vooral niet vergeten 
de weg te vragen naar het nabu¬ 
rige middeleeuwse mini-gehucht 
Gerberoy. Let wel, liefst in de 
vroege zomer. Eenmaal daar ge¬ 
arriveerd, meteen even vragen 
naar de burgemeester. Dóen... 


VRIJDAG 3 APRIL: 

MAASTRICHT: Carülonconcert 

vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Sterns. Van 11.30-12.30 uur. 


ZATERDAG 4 APRIL: 

MAASTRICHT: Antiek en 

vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Bergrust. 
Luikerweg 71. Rondleiding in de 
grotten St.-Pietersberg, Noordelijk 
Gangenstelsel. Duur ongeveer 1 
uur. 

GENK (B): Limburghal, Jaarbeur¬ 
slaan 6. Europees Kampioenschap 
Dansmariekes, vandaag en mor¬ 
gen. 

MAASTRICHT: In de Domimca- 
nerkerk aan het Domimcanerplein 
is vandaag en morgen een tentoon¬ 
stelling modelspoorbouw te be¬ 
zichtigen. Geopend van 10-18 uur 
HELDEN: IVN Helden, middag- 
wandeling-excursie 'tuinen’. Ver¬ 
trek om 13.30 uur vanaf het Raad¬ 
huisplein in Panningen. 
PANNINGEN: Internationale 

Hengstenshow in Manége De Vos¬ 
berg, aanvang 19.30 uur. 
HEERLEN: Kijkochtend Vrije 

School Heerlen aan de Ovidius- 
straat van 10-12 uur. 

GRONSVELD: De torenmolen aan 
de Rijksweg is van 10-16 uur, bij 
voldoende wind, te bezichtigen. 


ZONDAG 5 APRIL: 

MAASTRICHT: Rederij Stiphout. 
Maaspromenade 27 verzorgt om 
11.30 uur een brunchboottocht op 
de Maas. Reserveren noodzakelijk, 
043-254151. 

LUIK (B): De Luikse zondags¬ 
markt La Batte. 

MAASTRICHT: Aan de Caberger- 
weg. tegenover ingang Vredestein 
start om 15 uur een rondleiding in 
de zogenaamde 'Linie van Du 
Moulin', onderdeel van de oude 
vestingwerken van Maastricht. 
Duur 1 uur. 

GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermolen. 
Aanvang 11 uur, duur ongeveer 1 
uur. 

MAASTRICHT: In Museumkelder 
Derlon aan de Plankstraat 21 vindt 
vanmiddag van 15-17 uur een 
'High Tea Afternoon’ plaats. Er 
worden diverse lekkernijen geser¬ 
veerd, aansluitend kan genoten 
worden van een buffet met sand¬ 
wiches en cakes. Met live muziek 
van het licht klassieke genre. 
MAASTRICHT: Eerste Maas 

trichtse Accordeonisten Vereni¬ 
ging Scala ’65; grote braderie, 
Christoffelplein en de Prestant- 
straat in de wijk Caberg van 11-18 
uur. 

BORN: IVN Born, start van de ak- 
tie 'Wegen voor de natuur’. De ak- 
tiviteiten vinden plaats vanaf de 
locatie Grasbroek. Inlichtingen 
046-52775. 

EIJSDEN: IVN Eijsden, middag¬ 
wandeling in de omgeving van 
Epen. Inlichtingen 04409-1601. 
ELSLOO: IVN Elsloo/Stein. mid¬ 
dagwandeling in het Elsloose bos. 
Vertrek om 14 uur bij de Botani¬ 
sche tuin in kasteelpark Elsloo. 
MEERSSEN: IVN Meerssen, mid- 
dag-fietstocht, de Raarveld-route. 
Vertrek om 14 uur bij het station 
van Meerssen. 

MUNSTERGELEEN: IVN Mun- 

stergeleen, excursie in de heem- 
tuin. Aanvang 14.30 uur, in de 
heemtuin in het recreatiegebied 
Wintraak. 

HEERLEN: Oefenloop voor de Te- 
lematicaloop 1992, start 10 uur aan 
het Emmaplein, centrum. Kosten 
deelname 2 gulden. 
MAASTRICHT: ANWB in samen¬ 
werking met Perry Sport 'Kam¬ 
peer Informatie Dag’ op camping 
De Dousberg. Geopend van 10-17 
uur. 

GULPEN: Koninklijke Nederland¬ 
se Alpen Vereniging Kring lim- 
burg maakt wandeling van onge¬ 
veer 18 kilometer. Start om 9 uur 
vanaf Foreldorado. 

BRUNSSUM: Stoomgroep Lim¬ 
burg presenteert en demonstreert 
- in samenwerking met NVM 
Stoomgroep Noord Brabant - 
stoommachines, stoomlokomotie- 
ven, stationaire stoommachines en 
stoomketels. Van 11-17 uur. 
HOENSBROEK: Wandeling in het 
kader van het televisieprogramma 
'Hollands Decor’, start Kasteel 
Hoensbroek vanaf 11 uur. 


DINSDAG 7 APRIL: 

HEERLEN: Geologisch Museum; 
Forumavond ’Het verzamelen door 
museum, kunstenaar en collectio¬ 
neur’. Aanvang 20 uur. 


WOENSDAG 8 APRIL: 

MAASTRICHT: Chalet Bergrust, 
Luikerweg 71. Rondleiding in de 
grotten St.-Pietersberg, Noordelijk 
Gangenstelsel. Aanvang 14 uur, 
duur ongeveer 1 uur. 

HEERLEN: Ruben's Poppenthea¬ 
ter speelt in De Nor aan de Geer¬ 
straat 304 het spel 'Verhaal van 
Niks'. Aanvang 14.30 uur. 


• Wij raden onze lezers aan er 
rekening mee te houden dat de 
in deze rubriek opgenomen eve¬ 
nementen zonder ons medewe¬ 
ten aj'gelasl. verplaatst dan 
wel uitgesteld kunnen worden. Donderdag 2 april 1992 • PagilL imb 


limburgs dagblad LL. televisie en radio donderdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


AVRO 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 • • Journaal. 

16.06 Tekenfilmfestival. 

16.18 (TT) Service salon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie: o.a. 
Tineke de Groot. 

17.26 Wordt vervolgd. Tekenfilmma- 
gazine. Presentatie: Judith de Bruijn. 

17.54 Boggle. Spelprogramma. Pre¬ 
sentatie: Dodi Apeldoorn. 

18.20 Forza! Jongerenmagazine. Pre¬ 
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum- 
berto Tan. 

18.54 De sleutels van Fort Boyard. 

Avontuurlijk spelprogramma vanaf de 
Franse kust. Presentatie: Dodi Apel¬ 
doorn. 

20.00 TT) Journaal. 

20.25 L.A. Law. Amerikaanse advoca- 
tensene. Afl.: Badfellas. Frank Kit- 
tredge vertegenwoordigt tegen de zin 
van de partners de mafiabaas Paul 
Viola in een moordproces. Markowitz 
behandelt een conflict tussen een da¬ 
mes- en een heren basketbalteam. 

21.18 Everest 1992. Verslag van de 
beklimming van Mount Everest door 
een Nederlandse expeditie. 

21.28 AVRO Televizier. Aactualitei- 
tenprogramma. Presentatie: Karei 
van de Graaf/Ria Bremer. 

22.08 Je zaak of je leven. 6-delige 
serie over het wel en wee in het mid¬ 
den- en kleinbedrijf. Afl.2. Gijs Ver¬ 
steeg bereidt zich voor op zijn te 
verwachten bezoek aan Indonesië. 
Circus Bongo vertrekt uit het winterk¬ 
wartier voor het eerste optreden van 
het seizoen. 

23.02 Hoe voelen wij ons vandaag? 

Nederlandse comedy-serie. Afl. 14: 
De laatste tango. Bolke, Rudie en 
Wouter besluiten een feestje te orga¬ 
niseren in de privékameer van dr. 
Dolstra. Sterke drank wordt het zie¬ 
kenhuis binnengesmokkeld, de gram¬ 
mofoon staat klaar en de zusters zijn 
uitgenodigd. 

23.32 Hollands decor. Een wandeling 
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen¬ 
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Hoens- 
broek. 

23.46-23.51 • • Journaal. 


Veronica 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 After school special. Thema¬ 
tisch jongerenprogramma. Vandaag: 
Als een meisje nee zegt... 

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse 
soapserie. 

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.: 
Geheugenverlies. Mendoza leidt aan 
geheugenverlies en denkt nu dat hij 
de leider is van een stel boeven. 

17.20 Star Street. Animatieserie. Afl.: 
Een scheut water. 

17.30 •• Goud van oud live. Compi¬ 
laties van hits uit de jaren 60 en 70. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S. Jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.40 •• Top 40. Popmuziek gepre¬ 
senteerd door Erik de Zwart. 

19.10 Go Veronica travel. Reismaga- 
zine. Presentatie: Anita Witzier. 

19.40 Empty nest. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Zus en zo. Barbara 
vindt het geen probleem als haar zus 
Carol wil afspreken met Barbara’s ex- 
vriendje. Al snel ontdekken beide 
zusters dat Jerry van twee walletjes 
wil eten. 

20.10 Nederland muziekland. Mu¬ 
ziekprogramma. Presentatie: Chiel 
van Praag. 

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre¬ 
sentatie: Hans Emans. 

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co¬ 
medyserie. Afl.: Spelletjes. Herh. 
Frits, Lucien, Dirkje en Karei lijden 
aan een soort spelletjeskoorts. Karei 
is zo enthousiast dat dit enig wan¬ 
trouwen wekt. 

21.55 Overzicht Meimaand - film- 
maand. Een overzicht van de films 
die de VOO in mei uitzendt. 

22.05 Chirurgenwerk. Serie over hel 
werk van chirurgen. Afl.3: Chirurgie 
bij kinderen. 

22.55 Veronica film & video. Filmma- 
gazine. Vandaag een terugblik op de 
Oscar-uitreiking. Presentatie: René 
Mioch. 

23.25 Stop de persen. Mediapro- 
gramma vanuit Studio Plantage. Pre¬ 
sentatie: Tom Egbers. 

23.55-00.00 •• Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


09.00 heute. 

09.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse 
soapserie. 

09.45 Medizin nach Noten IV/1. 

10.00 heute. 

10.03 Gesundheitsmagazin Praxis. 

11.00 heute. 

11.03 Dipiomat in Sachen Liebe. 
Amerikaanse speelfilm uit 1988 van 
Richard Michaels. 

12.40 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit 

heute-Nachrichten. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

13.58 Programma-overzicht. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 Hallo Spencer. Kinderserie. 

14.30 Wie Hund und Katze. Australi¬ 
sche jeugdserie. 

15.00 Tagesschau. 

15.03 Geschichten von anderswo. 
Documentaire serie. 

15.30 Frauengeschichten. Serie por¬ 
tretten. 

16.00 Tagesschau. 

16.03 Talk taglich - Termin in Berlin. 
Gevarieerd middagmagazine. 

16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden 
Preis. Braziliaanse soapserie. 

16.58 Programma-overzicht. 

17.00 punkt 5 - Landerreport. 

17.15 Tagesschau. 

18.30 Hier und Heute. 

18.45 Auf Achse. Serie. 

19.45 WWF. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT) Tagesschau. 

20.15 Gesucht wird ... die Pizza- 
Connection. Reportage over de in¬ 
vloed van de Italiaanse mafia in 
Duitsland. 

20.59 Tagesthemen-Telegramm. 

21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips. 

21.03 •• Showfritz. Amusementspro¬ 
gramma met fragmenten uit Italiaan¬ 
se tv-shows. Presentatie: Fritz Egner. 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 Der Schwarze Kanal oder Ar- 
mes Deutschland. Portret van de 
voormalige commentator van de 
Oostduitse televisie, Karl-Eduard von 
Schnitzler. 

23.45 Tagesschau. 

23.50-23.55 Zuschauen - Entspan- 
nen - Nachdenken. Unterwegs nach 
Santiago de Compostela. 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. 

13.45 Sibirien - Erwachendes Land. 

Documentaire. Het ijs smelt. 

14.15 • • Musik-Zeit. Muzikale reis 
door het geboorteland van Hans 
Christian Andersen. 

15.05 Die Schneekönigin. Animatie¬ 
film naar een sprookje van Hans 
Christian Andersen. 

15.10 Ein zauberhaftes Biest. Jeugd¬ 
serie. Vader Rainer, een bekend ad¬ 
vocaat is van mening dat er weer een 
vrouw in huis moet komen. Dochter¬ 
tje Angie wil echter van een nieuwe 
moeder niets weten. Rainer is echter 
reeds verliefd op Elfie, de muziekpe¬ 
dagoge van Angie. Angie stelt voor 
Elfie toch mee te nemen op vakantie 
naar Marokko... zij alleen weet waar¬ 
om. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 heute. 

16.03 Madita. Jeugdserie. Herhaling 
van twee opeenvolgende afleverin¬ 
gen. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Pfiff. Sportprogramma. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. Regionaal 
magazine. 

17.45 Forsthaus Falkenau. Serie. 

18.20 Forsthaus Falkenau. Vervolg. 

19.00 heute. 

19.20 Die Pyramide. Quiz. 

20.15 • • Die volkstümliche Hitpara¬ 
de im ZDF. Muziekprogramma ge¬ 
presenteerd door Carolin Reiber. 

21.15 W1SO. Sociaal-economisch ma¬ 
gazine. 

21.45 heute-journal. 

22.15 •• Live. Talkshow vanuit de Al- 
te Oper in Frankfurt. Presentatie: 
Elke Heidenreich en Rudolf Radke. 

23.30 Rocker. Tv-spel van Klaus 
Lemke. Met: Hans-Jürgen Modschid- 
ler, Gerd Kruskopf, Michael-Thomas 
Krannich e.a. Na de dood van zijn 
broer raakt de 14-jarige rocker Mark 
betrokken bij een bende, waarvan de 
oudere Gerd ooit de leider was. De 
twee sluiten vriendschap, naar toch 
neemt Mark afstand van de bende. 
Herh. 

00.55 heute. 


TV 


BBC 2 

10.00 Freedom Radio (1941-GB). 
Bescheiden oorlogsproduktie, ook 
bekend onder de tite! ’A Voice in 
the Night’. Echtgenoot van nazi- 
actrice verzorgd radio-uitzendingen 
met propaganda voor de geallieer¬ 
den. Met Diana Wynyard en Ciive 
Brook. 

BBC 2 

11.30 Meet me tonight (1953-GB). 
Film van Anthony Pellisier, geba¬ 
seerd op drie eenakters van Noel 
Coward die samen een satire op 
het leven in Engeland vormen. Met 
Valerie Hobson, Stanley Holloway 
en Nigel Patrick. 

BRT 1 

15.40 Frenchman's Creek 
(1944-USA). Kleurrijk escapisme 
van Mitchell Leisen over Joan Fon- 
taine, die door de zwierige Arturo 
de Cordova het hof wordt gemaakt. 
Goede bijrollen. 

BBC 2 

18.00 The Man in the Iron Mask Beate Bock. (Duitsland 2 
15.10 uur). 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 De Beer van Bern. Afl.8. 

10.30 Criminaliteit. Afl.4. 

11.00-11.30 (TT) Geef mij maar een 

boek II. Afl.3. # i 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. Serie. Afl.: Stop de 
aarde, ik wil eraf. Shirley heeft een 
neerslachtige bui over haar 30-jarige 
huwelijk. Ze heeft het gevoel dat nie¬ 
mand haar als een individu ziet... 

19.25 Binnenland. Actueel wekelijks 
magazine. 

20.00 • • Journaal. 

20.25 (TT) De mankementenshow. 

Satirisch programma rond handicaps, 
met anecdotes, sketches en muziek. 
Vandaag: Huidziekten. 

20.58 Stanley en de vrouwen. 4-deli- 
ge miniserie naar de roman van King- 
sley Amis. Afl. 1. Met: John Thaw, 
Geraldine James, Sheila Gish e.a. 
Stanley Duke, reclame-manager bij 
een krant, vergezelt zijn tweede 
vrouw Susan naar een feestje. In een 
vertrouweljk gesprek vertelt haar 
baas aan Stanley dat hij zijn baan 
aan Susan overdraagt als hij met 
pensioen gaat. 

21.49 Bragging. Afl. uit de serie Ver¬ 
halenvertellers. Verteller: Luis Lan- 
driscina (Argentinië). Vandaag: Many 
voices, one world. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie, kunst en weten¬ 
schappen. Presentatie: Maartje van 
Weegen (met om 23.00 Den Haag 
Vandaag). 

23.15 Japan na 1945. Een nieuwe 
wereldmacht, afl.4. 

00.15-00.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 3 West 


11.40 Teleteksf-overzicht, 11.48 Pro¬ 
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu 
lieben. Braziliaanse soapserie. 12.15 
Parlazzo. 13.45 Auslandsreporter. 

14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster- 
Platz. 15.25 Landesspiegel. 15.55 
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 
16.05 Omaruru, serie. 16.30 Grosse 
Epochen der europaischen Kunst, se¬ 
rie. 17.30 Cursus natuurkunde. 18.00 
Aktuelle Minute. 18.01 Lord Schmetter- 
hemd, poppenserie. 18.30 Abenteuer 
überleben, natuurfilmserie. 18.57 Pro¬ 
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde, regionaal magazine. 20.00 ■ 
Winchester 73, Amerikaanse speelfilm 
uit 1950 van Anthony Mann. 21.30 
West 3 aktuell. 21.45 Linie K, culturele 
agenda. 21.50 Buchladen, literair ma¬ 
gazine. 22.30 Dempsey and Makepea- 
ce. Engelse misdaadserie. 23.15 Ge- 
schichte: Dem Wahnsinn der Tapfren 
ein Lied wir singen documentaire serie. 
00.30 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
natuurkunde .09.00 Autun en fete. 
09.15 Alternative Energiequellen. 
09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00 Down 
Under: Australia. 10.20 Chemische 
Reaktionen - ein Geheimnis. 10.45 
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Zwischen 
Ostsee und Thüringer Wald. 16.15 Vor 
100 Jahren gestorben: Walt Whitman, 
portret. 16.30 Cursus Russisch. 17.00 
Cursus natuurkunde. 17.30 Die Sen- 
dung mit der Maus. 17.58 Der Traum- 
stein, Engelse tekenfilmserie. 18.20 
Barney, tekenfilmserie. 18.26 Das 
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest- 
journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Ser¬ 
vice urn sieben. 19.15 Die Sendung mit 
dem Stier, magazine. 20.00 Linden- 
strasse, serie. 20.30 Transparent, poli¬ 
tiek magazine. 21.00 Journaal. 21.15 
Spitzenkandidaten vor der Wahl, inter¬ 
views. 22.45 A.I.D.A. 23.30 ■ Stille 
und Schrei, Hongaarse speelfilm uit 
1968 van Miklós Jancso. Hongarije 
1919. Er worden brutale razzia’s geor¬ 
ganiseerd. 00.45 Nieuws. 00.50 
Non-Stop- Fernsehen. 


(1939-USA). Meeslepende avontu¬ 
renfilm van James Whale over 
tweelingbroers. De een wordt ko- 
ning van Frankrijk, de ander een 
onbezorgde vrijbuiter. Met o.a.: 
Louis Hayward, Joan Bennet en 
Warren William. 

Duitsland 3 West 

20.00 Winchester '73 (1950-USA). 
In deze prima western van Anthony 
Mann zit James Stewart achter de 
moordenaar van zijn vader aan. 
Onderweg wint hij een repeteerge¬ 
weer, een Winchester '73, die dan 
door Stephen McNally - tevens de 
moordenaar- gestolen wordt. 

RTL Plus 

22.20 Three O’Clock High 
(1987-USA). Tienerfilm van Phil 
Jaonou over een journalist voor 
een schoolblaadje die een stuk 
moet schrijven over een klasge¬ 
noot. Deze daagt de schrijver uit ’t 
op de parkeerplaats uit te vechten. 
Met: Casey Siemaszko en Anne 
Ryan. 

RTL Plus 

02.10 All Fall Down (1962-USA). 
Onwaarschijnlijk scenario van Wil¬ 
liam Inge over een narcistische jon¬ 
geman, gefilmd door John Fran- 
kenheimer. Iedereen houdt van 
hem, zelfs tot de dood er op volgt. 
Met Warren Beatty, Eva Marie 
Saint en Karl Malden. 


06.55-11.25 Ochtendprogramma. 

Met nieuws, cartoons en herhaling 
series. 

11.25 RTL4 text. 

12.50 Violets are blue. Amerikaanse 
speelfilm uit 1986 van Jack Fisk met 
Sissy Spacek, Kevin Kline e.a. Henru 
en Gussie waren jaren geleden, toen 
ze nog op de middelbare school za¬ 
ten, eikaars geliefden. Na verloop 
van tijd verloren ze elkaar echter uit 
het oog. Vijftien jaar later komt Gus¬ 
sie, vrijgezel en fotojournaliste, terug 
in haar geboortestad. Wanneer de 
twee elkaar ontmoeten komen er veel 
verborgen gevoelens naar boven. 

14.15 The Oprah Wlnfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse 
telenovela. 

15.35 The bold and the beautiful. 

.Amerikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 Journaal en weerbericht. 

18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans 
Kazèn. 

18.50 RTL4 minispel. Taboe. Tele¬ 
foonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. Presentatie: 
Hans van der Togt. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. Het lukt Jo- 
zette om Simon mee te krijgen naar 
een receptie. Trix vraagt Suzanne 
naar het verleden van Frits. Herman 
Hogendoorns dreigementen ten op¬ 
zichte van Linda nemen toe. Melvin 
leert zijn vader kennen. 

20.30 Surpriseshow. 

22.00 Life goes on. Amerikaanse se¬ 
rie. 

22.55 Match. Barend & van Dorp. 

23.45 Journaal. 

00.00 Booker. Amerikaanse serie. 

00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 

01.15 The Oprah Winfrey Show. 
Amerikaanse talkshow. Herh. 

02.00 De draagmoeder. Braziliaanse 
serie. Herh. 

02.25 RTL4 Text. 


06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Am. serie. 
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Sohn 
ohne Heimat, Duitse Heimatfilm uit 
1955. 10.40 Booker. Amerikanse serie. 

11.30 Glücksrad. 12.15 Punkt, Punkt, 
Punkt. Grappig woordspel. 12.40 Tip 
des Tages. 12.45 Tele-Borse (met om 
13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 ünter der 
Sonne Kaliforniens, serie. 14.30 Be¬ 
zaubernde Jeannie. 14.55 Sat 1 Bliek. 
15.05 Falcon Crest, serie. 16.00 Rück- 
kehr nach Eden, serie. 16.55 Sat 1 
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel¬ 
show. 17.45 Regionalreport 18.15 Bin¬ 
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews. 

20.15 Die Verschwörer - lm Namen der 
Gerechtigkeit. Afl. Bestien unter sich. 
Amerikaanse serie. 21.15 Ulrich 
Meyer; EINSPRUCH. 22.15 Spiegel TV 
- Reportage. 22.50 Sat 1 Bliek. 23.00 
DColdfire, Amerikaanse actiefilm uit 
1989. 00.50Bugsy, documentaire. 
01.15 Akut, politiek magazine. 01.45 
Vorschau/Videotext. 


(ADVERTENTIE) 


Vogelzang 
CD-aMeling, 
ruime keus 
in beeM en muziek 


lUSCMRAMUUl VIDEO 

DERESCUERANGERS- 
Het verdwenen testament 

Knabbel en Babbel als boevenbestrijders 
in een van de nieuwste Disney 
koopvideo's. Koddig, kranig, dus zit je in 
nood, bel de Rescue Rangers. 

NUTUDELUK 29 95 CD: MINK DEVILLE • Savoir faire 

Oe beste CD van Mink Deville is na lange 
tijd nu eindelijk weer volop leverbaar. Op 
deze CD natuurlijk zijn grootste hit 
"Spanish Stroll". 0095 

NU VOOR 


LIMBURG 


,.1 -r.\ 

/m. «■>.-» 


CD: MANNENKOOR VAN VAALS - Lim¬ 
burg mijn heerlijk land 

Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 
Vaals zingt bekende Limburgse volks¬ 
liederen zoals "Wie sjoon os Limburg is”, 
"Limburg allein"," 't Krutske”, "Daar is 
mijn vaderland”. Een perfecte kwaliteit en 
een must voor in uw CD-collectie. 
EXCLUSIEF LEVERBAAR BIJ 
VOGELZANG 2995 

f3 uoGELZMiG 


BelgiëTV 1 


14.30 Actualiteit: TV-Tam-Tam. Afl.7: 
Veiligheid (3e graad B.O.). 

15.00 Fysica: Klassieke mechanica. 
Afl.1: Het vervolg (S.O.). 

15.40 Frenchman’s creek. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1944 van Mitc¬ 
hell Leisen. 

17.30 Draaimolen. Kinderserie. 

17.40 Prikballon. Kleutermagazine. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 
19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie¬ 
kenhuisserie. 

20.45 Under cover. Amerikaanse 
spionageserie. 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Programma van de Stichting 
Syndicale Omroep. 

23.10 Sport extra. Wielrennen. 
23.20-23.25 Coda. De boeven van 

Fresnes, van Emiel Hullebroeck. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Klassieke mechanica. Serie. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. Trey vreest dat Sam Amy zal 
overladen met affectie en geld. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches 
20.00 Lava. Humoristisch programma 
rond Kamagurka en Herr Seele. 
Afl. 10. - De cowboys: water; - Kamiel 
Kafka: poëzie met Kamiel; - Sketch: 
in het restaurant; - Wally in space: 
Frank Sinatra op bezoek; - Clip song: 
de transplantatieblues. 

20.30 Tekens. Kunstdocumentaires 
uit binnen- en buitenland. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Première Film en video. Film- 
magazine. 

22.30-00.10 De kunst der liefde. 

Poolse speelfilm uit 1989 van Jack 
Bromski. RTL Plus 


AKERSTRAAT 19, HEERLEN the pops. 20.30 (TT) EastÉ' 
21.00 (TT) Last of the summei' 
21.30 (TT) Us girls. 22.00 (TT) N 
22.50 (TT) Uitzending politieke p( 
22.55 (TT) Porridge. 23.25 Tf, 
Wax II. 23.55 Campaign questiof 
00.55 On the Hustings. 01.25 VA/4 
richt. 01.30 Faces of Islam. 


België/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.25 Vendetta. 

12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws. 

13.35 Les noces rouges, Franse speel¬ 
film uit 1973. 15.10 Les arts en liberté. 
16.05 Ecran savoir. 16.30 Clips a la 
une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Bever- 
ly Hills 90210. 18.25 La fete è la mai- 
son. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en 
weerbericht. 20.10 Autant savoir. 20.35 
Le cri de la liberté. 23.15 Grand écran, 
filmrubriek. 00.00 Weerbericht en laat¬ 
ste nieuws. 00.25 Bourse. 


België/Télé 21_ 


16.00 Art 21. 16.50 Magazine interna¬ 
tional de l’opéra. 17.40 Nouba nouba. 

18.30 Alfred Hitchcock présente, mis¬ 
daadserie. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour¬ 
naal, weerbericht en beursberichten. 
20.00 Coup de film. 20.25 Anna, 
Zweedse documentaire uit 1990. 21.25 
Laatste nieuws, weerbericht en beurs¬ 
berichten. 22.00 Rétro 21. 23.45 Ce 
soir, actualiteiten. 


TV 5 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Gevarieerd ochtendprogramma. 

09.00 Vater Murphy. Amerikaanse 
serie. 

09.50 Relch und schön. Amerikaan¬ 
se serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Ame¬ 
rikaanse serie. 

11.05 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse 
serie. 

11.30 Tic tac toe. Spelprogramma. 
12.00 Familienduell. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. Amerikaanse se¬ 
rie. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Elne schrecklich nette Fami¬ 
lie. Amerikaanse serie. 

13.30 California Clan. Amerikaanse 
serie. 

14.20 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. 

15.50 Chips. Amerikaanse serie. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Glück am Drücker. Spelpro¬ 
gramma. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine vanuit 
Berlijn.. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 21, Jump Street - Tatort Klas- 
senzimmer. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. 

20.15 Superfan. 

21.25 Notruf. Serie. 

22.20 Faustrecht - Terror in der 
Highschool. Amerikaanse speelfilm 
uit 1987 van Phil Joanou. Duitse TV- 
première. 

00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan¬ 
se serie. 

00.55 Kampt gegen die Mafia. Ameri¬ 
kaanse serie. 

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf- 
serie. 

02.10 Mein Bruder... e|n Lump. 

Amerikaanse familiedrama uit 1962 
van John Frankenheimer. 

04.00 Gemini Man. Amerikaanse se¬ 
rie. 

04.45 After hours. Amerikaans maga¬ 
zine. 

05.15 Elf 99. Live-magazine vanuit 
Berlijn. Herh. 


Radio 1 

7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en 
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t 
b.v. land- en tuinbouw). 15.07 NOS 
Aktueel 16.05 Echo-magazine 
(17.30 Nws.) 1904 Goal 20 04 
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0 02 VPROs 
nachtleven met om 0.02 Midnight 
hour; 1.02 Viva musica exotica; 
2.02 After hours; 3.02 Les heures 
du mal; 4.02 De VPRO op herha¬ 
ling; 5.02-7 00 Q, Q, le Q. 


07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans. 
07.55 Clin d’oeil. 08.00 Canadees 
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits. 
08.30 One World Channel. 09.00 Euro- 
journal. 10.00 La nuit du Ramadan. 

11.30 Découverte. 11.50 Nieuws. 
16.05 Nieuws. 16.15 Temps présent. 

17.15 La vérité est au fond de la mar- 
mite. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Ques- 
tions pour un Champion. 18.30 Nieuws. 

18.50 Weerbericht. 19.00 Télétouris- 
me. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Faut 
pas rever. 21.00 Nieuws. 21.30 Le 
grand chambardement. 22.45 Nieuws. 

23.50 Alice. 00.00 Dossiers justice. 


RAI UNO 


06.55 Unomattina. 07.30 Da Milano 
TGR Economia. 10.00 Telegiornale 
Uno. 10.05 Uno mattina economia. 

10.15 Ci vediamo. 11.00 Da Milano 
Telegiornale Uno. 11.05 Ci vediamo. 

11.55 Che tempo fa. 12.00 Piacere 
RaiUno. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35 
Piacere RaiUno. 13.30 Telegiornale 
Uno. 13.55 Telegiornale Uno tre minuti 
di .. 14.00 Piacere RaiUno. 14.30 L’al- 
beri azzurro. 15.00 Primissima. 15.30 
Cronache Italiane. 16.00 BIG! 18.00 
Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere? 

18.30 Ora di punta. >9.50 Bollettino 
della neved - Che tempo fa. 20.00 Te¬ 
legiornale Uno. 20.40 Contro ogni vo- 
lontè. 22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele¬ 
giornale Uno linea notte. 23.25 Medi- 
terraneo. 00.15 Telegiornale Uno. 
00.45 Festa al castello. 01.20 Mezza- 
notte e dintorni. 01.50 II figlio di Monte- 
cristo. 03.30 Telegiornale Uno linea 
notte. 03.45 Revak lo schiavo di Carta- 
gine. 05.10 Telegiornale Uno linea not¬ 
te. 05.25 Divertimenti. 05.55 II cassetto 
segreto. 


BBC 1 


BBC 2 


07.45 Open universiteit. 09.00 ? 
fast news. 09.15 (TT) Love i 
sight. 10.00 ■ Freedom radio. 
Meet me tonight. 12.50 The Nut! 
se. 13.15 Animation now. 13.30 
ries of the mind. 14.20 Charlie f 

14.35 In the post. 15.00 Nieuws. 
Advice shop. 16.00 Nieuws. 
Nieuws. 17.00 Paardenraces 
Aintree. 17.35 In the shadow < 
plough. 18.00 ■ The man in tht 
mask. 19.50 Voung musician o 
year. 20.30 Regionale progratu 
21.00 (TT) Taking liberties. 21.3( 
gear. 22.00 (TT) Harry Enfield’s f 
sion programma. 22.30 (TT) W9 
ries. 23.10 (TT) The Nicholas 
masterclass. 23.30 (TT) Uitzendif 
litieke partijen. 23.35 Newsnight. • 
The late show. 01.10 WeerW. 
01.15 Open universiteit. 01.40 ¥ 
end outlook. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. I 
Golf. 10.15 Golf. 10.30 Eurobics. 1 
Marathon van Parijs. 12.00 Match 
pro boksen. 14.00 Paardesport. J 
Eurobics. 15.30 Bodybuilding. J 
Rugby. 17.30 NHL ijshockey. 19.3 
gentijns voetbal. 20.30 Faszinl 

21.30 Autosport. 22.30 Voetbal. * 
Tennis. 


Eurosport 


09.00 WK kunstrijden. 11.00 S* 
volleybal. 12.00 Eurotop evenei* 
13.00 Europacup voetbal. * 
Squash. 15.00 Paralympics. 16.0( 
letiek. 17.00 Stock car. 18.00 Stoel 
racewedstrijden. 19.00 Paarde» 
20.00 Trans world sport. 21.00 1 
sion. 21.30 Eurosport nieuws. 1 
Europa Cup voetbal. 23.30 S> 
cross. 00.30 Eurosport nieuws. , 


05.30 Victory. 06.00 Super shop. V 
Money politics campaign 1992. fr 
Business tonight. 07.30 Eastern i 
pe reports. 08.00 ITN Nieuws. & 
Media Europe. 09.00 Channel E. 0, 
Super shop. 10.00 The mix. 11.50 
sic news. 12.00 Super shop. 1 ; 
Europe journal. 13.00 The travel m* 
zine. 13.30 The mix. 14.00 All rf 
up. 14.50 Music news. 15.00 Waf, 
16.00 On the air. 17.50 Music fl* 
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 1 
Inside edition. 20.00 Prime sport. 
Supersports news. 21.00 Beyo 
morrow. 21.30 Eastern Europe r 
22.00 Nieuws. 22.30 Europe re 

22.45 US market wrap. 22.50 
events. 23.00 I spy. 00.00 Metal 
mer hard rock club. 01.00 K 
01.10 The mix. 01.30 S 
02.00 The mix all night. 


MTV Europe 


07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC 
Breakfast news. 10.05 Election call. 
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 
The family Ness. 11.35 Gibberish. 
12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Beautywise. 

12.30 People today. 13.20 Pebble 
Mill.13.55 Regionaal nieuws. 14.00 
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT) 
Neighbours. 14.50 Turnabout. 15.15 
Paardenkoersen. 16.55 Melvin and 
Maureen s Music-a-Grams. 17.10 Liz- 
zie Dripping and the witch. 17.20 The 
new adventures of Mighty Mouse. 
17.35 (TT) Dizzy heights. 18.00 News- 
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 
(TT) Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws. 

19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Tops of 10.45 CNN Newsroom. 13.30 Busi 
morning. 14.30 Business day. 1 
Larry King. 17.00 World day. 1 
Crier and Co. 21.00 World busin 
night. 22.00 The international 
00.00 World business tonight. 
Showbiz today. 01.00 The world t 
02.00 Moneyline. 02.30 Cros. 
03.00 Prime news. 04.00 Larry “ 
06.00 Showbiz today. 


radic 


Radio 2 

7.04 Goedemorgen Nederland. 
7 53 Het levende woord. 8.04 
NCRVs hier en nu. 8.20 Goede¬ 
morgen Nederland. 9.04 Wie weet 
waar Willem Wever woont? 10.04 
Plein publiek. 12.04 Teds lunch¬ 
pakket, met om 13.04-13.20 Hier 
en nu 14.04 NCRVs belspel 
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco- 
gram. 16.47 Iets anders. 17.04 
Ook goeienavond. 19.04 De hits 
van... 20.04 Listen to the music. 
22.00-07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 De TROS op 3 7.04 De ha- 
vermoutshow. 9.04 TROS gouden 
uren. 12.04 50 Pop ot een envelop. 
14.04 Poplormule presenteert de 
nationale top 100. 18.04 De 

avondspits. 19.04 TROS Dance- 
trax. 21.04 De CD show. 
23.04-24.00 Sesjun. 


Radio 4 

7.00 Nws 7.02 Ochtendstemming 
(8.00 Nws.) 9.05 Veronica’s mees¬ 
terwerken I. 10.29 Muziek voor mil¬ 


joenen 12.04 Veronicas meester¬ 
werken II. 13.00 Nws. 13.04 
Nederland muziekland klassiek. 
14.00 Metronomium. 15.30 Zeggen 
en schrijven. 16.00 De beweging: 
16.00 Het portret: Alfred Schnittke. 
18.00 Nws; 18.04 Muziekjournaal; 
19.00 Concert. Pianomuz. 20.00 
Nws. 20.02 Het podium; 20.02 De 
wandelende tak; 21.00 Voorland. 
Kronos Kwartet. 22.00 Downbeat. 
23 00-24 00 Audio Art. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws. 
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water¬ 
standen. 9.30 Grenzen in de ge¬ 
zondheidszorg. 10.00 Dilemma. 
11.00 Gezondheid, een zorg. 12.00 
Nws. 12.05 Aardewerk 13.00 Nws. 

13.10 Emmastraat 52. 14.00 Gas¬ 
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor. 
15.30 In den beginne 16.00 NOS 
Cultuur. 17.00 De ronde tafel van 
Pam. 17.25 In gesprek met de bis- 
schop. 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 

18.10 Pop-Eye. 18.40 Dinimiz 
islam. 19.00 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Turks. 19 30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en het Berbers. 

20.15 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Chinees. 20.30 Indone¬ 
sië, taal en cultuur. 21.15 Rus¬ 
sisch, taal en volk. 21.45 Pronto? 

22.15 Computers In het primair on¬ 
derwijs. 22.45-23.15 Het formatie¬ 
budgetsysteem. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name landelijke aktualiteiten op 
Radio 1. 8 30 Limburg op donder¬ 
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00 
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim¬ 
burg Aktueel op donderdag. 13.00 
Overname landelijke aktualiteiten- 
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel 
18.00-18.30 Het Podium Program¬ 
ma over en rond de kunst. 


België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron¬ 
de. Programma dat je op dreef 
helpt met muziek en spelletjes 
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 800 
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00 
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri- 
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks¬ 
nest. 12.00 Radio 2 regionaal. 
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend 
scharniertje. 13.15 Roódelradio. 
14.00 Hitbox. 17.00 Radio 2 regio¬ 
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over¬ 
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en 
kroegverhalen. 22.00 Nieuws 
22.05 Boem boem, zwarte en blan¬ 
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio. 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 

6.05 Radiofruhstück + Spiel Glück- 
stretfer (6.15 Wort in den Tag; 6.45 
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal- 
tungstips; 8 30 Presseschau). 9.10 


Gut Aufgelegt. Tips und Thë 
am Vormittag 12.05 Musik 1 
carte (12.30 BRF Aktuell). 1 
Presseschau 13.05 Mus# 
16.05 Popcorn 18.05 BRF-Al* 
(AktueUes vom Tage). 18.40-2 
Jazz è la BRF. 


RTL Radio 

4.00 Frühschicht Weckdienst- 1 
Guten Morgen Deutschland. 
Radio-Shop. Muziek en acti# 
ten 12.00 RTL Mittag 14.00 

Radio Café 16 00 Feierabend 
Abend in den Feierabend. * 
Radio Bar Classic Hits. 21.00 
be ist. Das zërtliche Magfj 
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die N 
lebt. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker. 6.05 MO* 
melodie (nieuws om 7.00 en 
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.0$ 
sikpavillon. 12.00 Nieuws en 
12.05 Gut Aufgelegt, Zur S» 
(13.00 nieuws). 14.00 Ni* 
14.05 Stichwort Wirtschaft. Ad* 
Promenade. 15.00 Café-Koi» 
16.05 Heimatmelodie. 17.00J 
Tag um fünf. Aansluitend Mu* 
press (18.00 en 19 00 ni* 
19.30 Ohrenbér). 20 00 Nj*J] 
20.05 Zwischen Broadway uno 
damm. 21 00 Musik zum 
22.30-4 05 Nachtexpress. Pagim 


MANNER-MOD 


F 


Marken-Qualitat in Ilirem S 


h I T * 


ïkrrtn ! -Shirt I lerren-S\v eatshirt 


i .ejiere 

Herren l iii-l (einden 

. ui 'A.i-, 

■ : \:;r. 


C Ate 'b R I 


llerren-Hemden 

11 


florren 
( itv-llenulen 

: " I •-.( miih i tik' mii 

■ : - -u i-, K i men 

Herren 

Baumw oll-Ptillover 


Herren-PiilloA er 

■ i' ie;ii.. ! Vkk 
: n ,iu'i ini ulist iiv-p 1 ; 11 1'cn 


Aachen, Groftkölnstrafte 15-31, Am Markt 
Meute bis 20. 30 Uhr geöfïnet. 

Samstag 4.4 bis 16.00 Uhr geöffnet. I 

§ mm 


VS 


i ■ 

,i? Herren 

Herren 


Herren-Saeens ! 

Sportswear-Hosen 

t'olour-Jea 

nis 

' ■ >' \ < i , , 

ui li.uinmoll mul 

nu! IkitiT ilk'i! 

■n ovï; 


\ i-.k>is^ (.lii.iln.iicn 

1 mi !'i n I l,|i. H 

au. n.m.ii 

i 

| 

| 


Hen 
il 3. Ij « 4 1 


‘I ren- 


ALTIJD, ook op alle zaterdagen 
doorlopend vrije toegang tot ca. 
1000 parkeerplaatsen rondom SINN 


Siralau \ 
Herrer;-k iiiwt .j, 

Herren ('ih- \ 


Herren 

( olieue-J v<ier-Bliu; 


• • 

C -* x 

• r-ci 1 s * i & pp p Xfppc' * 

• UMs f 9 

Modisehe 

lutemehroihs 


.Jeans-Bermiuia- 


lïlïïOTTÏÏl 
.leanshnse 


A k i u e 11 e 
Jeans-,laeken 


lVij jjjiiJiyjj jjJiiuia 'jijüf 'jiïi a luauwy uuiJytdjy// 
Vyyj'ijyjj dunan Jujjh iiÜCiÜ TOidJTlGidld 


Nationale Hartweek 5 t m 11 aprii 1992 


Meerdere 

toonkamermodeüen 

BANKSTELLEN 
EN FAUTEUILS 

met kortingen 

tot 50 % 


‘ u< >nkamermodellen 

in wit en eiken 

WANDMEUBELS 
en EETHOEKEN 

nu profiteren 
van kortingen 

tot 30% 


SLAAPKAMERS 
TIENERKAMERS en 
BEDDEN 

’’ Je’ten ; Jaats maken 

va m >r de nieuwe 

worden verkocht 

met kortingen 

tot 25% 


n Ideale gelegenheid 
om uw badkamer 
te verfraaien 
BADKAMER- 
GARNITUUR 
nu voor nooit 
gedroomde prijzen! 


KARPETTEN 

en de laatste rollen 
kamerbreed 

TAPIJT 

met kortingen 

tot 50% 


H Tientallen rollen 

I OVERGORDIJN- 
I STOF 

| met kortingen 

I tot 50% 


VITRAGE 

moet wijken voor 

de nieuwe collectie! 

Alles wordt uitverkocht 
tegen te gekke prijzen! 

tot wel 50% 


Alle 1 

VERLICHTING | 

met | 

kortingen | 

tot 50% | 

Alles moet weg! 1 


Met de lente en 

zomer in aantocht 

kocht u nooit 

zo voordelig 

UW ZONWERING 


BEDTEXTIEL 
en MATRASSEN 

één- en twee-persoons 

nu met 

HOGE KORTINGEN 
voor 

weggeefprijzen 


Complete Q Q mg m| 

woninginrichting 

Kaïier 

schunck 

In goede kwaliteit goedkoop! UW BIJDRAGE IS 
VAN LEVENSBELANG 


Ke r -ge: 
'0" 6" , 


Goor ee r 

g de- va 
HadstiC" 
la^oe - 
oeii/.e o 
de s:e^ 


Giro 300 - Bank 70 70 70.600. 


nederiandse hartstichting 

jy vrienden van de hartstichtinc 


f Ü) 


*** **** ■ Sng * r«jw ammeüh VHS videorecorder TOSHIBA V 110 G 

39 voorkeurzenders, 8 timer/1 jaar , VPS, 

afstandsbediening 


VHS videorecorder HITACHI VT-M 736 

4 koppen, on-screen display, LCD-afstandsbediening, 
long play, 8 timer/1 Jw k -r, 99 voorkeurzenders 
\ 


\ SS 


Br* 


? r 
l&* i 


, CCD 


Camcorder BLAUPUNKT CCR 8110 

Vergelijkbaar met Sony CCD-F 355, 8 mm-systeem, 6x 
motorzoom, 320.000 pixels, 5 Lux, autofocus, met tas 
mt*n 


j («1 


11 i \ 


\ | 


,r~~ 


T«* 1# <• 

¥ 
!: 'J 

Satellietentenne LENCO SAK 4502 

60 cm spiegel, geschikt voor alle ASTRA 
programma's, stereo receiver, voor 70 
voorkeurzenders, on-screen display / ' ' 
k- < ' 


Camcorder PHILIPS VKR 6847 

VHS-C systeem, 8 x motorzoom, 3 Lux, high-speed- 
shutter 


• Alle prijzen DM prijzen 

• Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 

• Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 

DONDERDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.30 UUR 
SONY 

■vHAfcPV V' A V 1 : ; V> 
PAL/SECAM 


néeo 8 


Camcordercassette 8 mm, 
SONY P5-90 MP. VHS videocassette 
MEDIA MARKT E 240 


. . 


)t;U(* 

/ t» ** 


r. 


JJlgjl 


■y'ï'ty'i- 


H 


WÊmmM 
w$y, i Mi 

Wf&wwMmmk 
mm , 

MN 

MM 


mm. 


ééêÉÉé 

rtÉliélï 


ffim 

%;M 


WmMMm 

WWÊÊ 

Ito 

WKSm&mM 


ÜHII 


V/ÏXfe 


V4%(4&W%& 

IISÜPl 

•• 


: ^. v 


i'ï,v,-/4‘.o ■/'/•//'.-'.'/ < '.. .-: ' • //.-.'y ,.‘.y/. ' • .'X y./Z/.■///''/./■ '/■ * •••••/ • 

vïïc ? mmmmsimm 

¥mmsm 

py ' 

b:my/MA ■'"'^ *•% - ' 

l ::>/ . 

.■ ■■ V 4 

i ' '•: Ü 

m " 'mm'', 

K 


Slipt 

tlimf 

•f 't.Sf vS. /jA . 
•////■'■.■ . 


. ' •>;•'••, '":-\ ''' 

:■> 

; 

0$0 

rnmmy 

■'A'stK'SA 


wmrnimmfflm . 


ml 

ifiÉÊ 
r-Av.% 

WY/Xyï' 

yy/.’/'-'v, 
Wmk 
mW‘ 


émm. 


mm. 


'.'y'yy’y- 


:•; >!' yp/py-P/yQ 
■ 's*,y'/&Xt/7'*'//■ '4/ 

Wmmm 


v ? 

g /* v A 4 ) 


Él i§f||| 
f.'. 
wmm 

yMM'-yy 

SÉÜf 


11! 
yM;yy.-.'yy.;yv 

’ï&tyy 

HÜiil 


mmm 
,'///.•//.■ ■/.■■ 


öSjKiPtni 

t*^TEJé 


Verse 

steelkoteletten 


Deze week ontvangt u aan de 
kassa ook weer het nieuwe 
magazine,Boodschappen'. 
Gratis natuurlijk en boordevol 
nieuws en wetenswaardigheden 


89% van onze 

van Jan Linders 


Aan vlees besteden we bij fan Linders de grootst 
mogelijke aandacht. Neem nou de magere varkens¬ 
fricandeau. Daar mag van onze slager beslist geen vet, 
vlies of deksel aan zitten. Zodat u alleen het mooiste 
stuk van de (achter)ham krijgt. 

Gelukkig doen we niet voor niets zo ons best. 
Want volgens 89% van onze klanten is vlees van 
fan Linders het allerlekkerste vlees. Al worden we er 
ook een beetje verlegen van... vandaar deze heerlijke 
malse aanbiedingen. 


Varkens¬ 

fricandeau 

aan het stuk of gesneden. 
Nu per kilo IQ 8fb 


Heerlijke 

varkensoesters 


500 gram 

Varkens- 

Wienerschnitzels 

100 gram 


10 ; 
Gevulde 

varkens-filet 

500 gram 

Varkens-filet 

aan het stuk of 
gesneden, 500 gram 

mm c 


iBWl-lf-WK: 


Diamant 


i; 

W0 

WjM 


Boridueit* 


2 Hamburgers 


Botldud*> 


*LUFOUE 


LU FOLIE 


' i Xja*wMK^ 

STENDER T^7' 

\'r m«; 


[irroi i?» 


Dolce Vita 'Jp 7 

chocolade/roompuddingzuiveltoetje 
4 bekertjes a "1 f'l 

115 ml 2r9T 


Friandmini- 
patates frites 

zak k 1000 gr 4-^9" 


v/d Pijl zilver-uitjes 

zoetzuur, | 

glas a 720 ml hST -L 


60 cent voordeel op Heinz 
tomatenketchup Q /IQ 

grote fles a 855 gr 4 c29^JA3.^ 


Bar-le-Duc mineraalwater 

fles a 1 liter 0.59 "1 

Nu 2 flessen voor -L«vyvJ 


tio Penot 


Duo Penotti 
hazelnootpasta 

grote pot a 500 gr&09" 


Diamant frituurvet 

Pak a 500 gr 1.58 Q 

Nu 2 pakken voor ^J < 


WOrSt aan het stuk 
per 200 gr 2r9t 


1 gulden voordeel op Page 
Plus toiletpapier /\ 1 C 
reuzepaka 8 rol -Sri S • JLO 


70 cent voordeel op 
Bonduelle fijne, Franse 
sperzieboontjes 1 f) 
pot a 720 ml. 


Hollandse 
tomaten 1 /T 

pond = 500 gr 

Komkommers 
Per stuk 1.25 

Verse aardbeien 
bakje ± 250 gr 2.25 

Ijsbergsla 
Per stuk 1.79 


De 'Burgers' van Unox: 

Hamburgers, biefburgers, cheese 
burgers of uienburgers [T 

foliepak a 160 gr 2r79" 


Dubbeldrank abrikoos-sinas 
perzik-sinas, appel-bes-druif, kers¬ 
aardbei en NIEUW: mandarijn- 
banaan, nu uitzoeken | Q ( 
per literpak voor -L* ( 


cacao-korrels 

pot a 400 gr 2rr98" 


literbaal Holland 
flor potgrond 1 / , 

Voorjaars-stunt: 2^49" 


Oma's rozijnencake 

400 gr voor 

de smulprijs van 2r * 


80 ct voordeel op Perfekt 
aluminiumfolie Q /\ ( 

rol a 25 meter \ ^ 


Stender alcoholvrij bier 

4 + 2 flesjes gratis O Q 


4 gulden voordeel 
op Ariël Colorl / 

Pak 4 2,5 kg ^99~JX 


Vin de Pays de Vaucluse 
blanc moelleux /\ Ai 

1991 flesa 75cl ^?^ L T» L T\ 


Knorr mixen voor 

nasi, bami of macaroni 
per zakje 439" 


Mona magere yoghurt 

met aardbeien, perziken of kersen, 

beker a 0,5 ltr 1.75 

Nu 2 bekers voor 

2.50 

melkunie mel*<onië 

flgU melkunie jjj 

Pp] mm 


■Bg 

Melkunie lekkere boeren- 

land karnemelk 1 Q Q 

pakalltr 4^49" 


Akties zijn geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 april 1992 


jan linde» 

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs 


Htericiheide- Ganz^weirk» 7n/w 1 ^euvelplem H Bergen: Raadhuisstraat 17 Blerick: Albe riek straat 15 Boxmeer Kloostertuin 44 Bmnssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43 Deume: Helmondseweg 65a GeleeivLindenheuvcl: Rmgoven straat 3 Gennep: Winkelcentrum 'De^ Duivenakker Grave: Mgr Borretweg 15 Groesbeek: Burg One nh of straat 1 Gmbbenvorst: Kloosterstraat 14 

annerstraat Helden-Panningen: Steenstraat .30 Heikenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort: Begon ust raat 12 Kerk rade: Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat ?5 Linne: Maasbrachterweg 23 Mill: Oranje boomstraat 1 Nederweert: Lambertushof 3 lfcy*Echt: Chatelainplein 13 Roermond: O L Vrouweplein 1 7 Rogge 1: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullmghsstraat T 
Sittard: Indust nest raat 19 Someren: De Meer 21 Stein: Heerstraat Noord 144 Susteren: Willibrordusstraat 1 Tfcgekn: Kerkstraat 2 Tienray: Spoorstraat 18 Velden: lan Verschurensmgel 1 Venlo: Zuidsmgel 18 Venray: Stationsweg 39 Wanroy: Dorpsstraat 25 Ween: Maaspoort 52 54 Wijchen: Touwslagersbaan 39 
tt 
schappendoet 01 Au®itl<enzo*tz»ur.