Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


burgs 


a 


Thanks 


74e jaargang nr. 83. 


r—^eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


trige — 

Mar Van onze 
n zalf verslaggever 

/arf )uf RLEN “ Binnen- 
/an tu ver trekken vanaf 
omoRt materieeldepot in 
n lüfUnssum 63 Ameri- 
te tre^se M-60-tanks rich- 
itS ivf 8 Turkije. De leve¬ 
ns il Spiedt in het 
hïï - 7 iL der van een bilaterale 

hij ZiBpenovereenkomst 
loemissen Washington en 
r Inspecteurs 

h 1 de Turkse strijd- 
pchten zijn momen- 

i and| Hp B t mi ? ssum doen - 
nmpiLu e tanks aan een 

:-ts jP msch onderzoek te 
vl u clï 
jamm 
egslif 
mist' 
oest 

doeg! _ 

ë lat' 

is in 1 a * 

nong ■ "Mz 

;roep M J ■ ■ 0 


Turkije krijgt tanks 
van VS uit Brunssum 


onderwerpen. Zodra 
het onderzoek afgerond 
is, worden de M’s-60 op 
diepladers afgevoerd. 

Het transport gaat over 
zee. 

Zo’n drie weken gele¬ 
den is reeds een contin¬ 
gent van 92 Amerikaan¬ 
se M-60-tanks vanuit 
Eygelshoven op trans¬ 


port naar Turkije ge¬ 
steld. 

De wapenleveranties 
vanuit westelijke- lan¬ 
den aan Turkije zijn de 
laatste weken voortdu¬ 
rend het gesprek van de 
dag geweest, nadat be¬ 
kend was geworden dat 
de Turkse strijdkrach¬ 
ten bij hun operaties 
tegen het Koerdische 
verzet in oostelijk en 


zuidoostelijk Turkije 
tanks en ander mate¬ 
rieel dat zij van NAVO- 
landen hebben betrok¬ 
ken, hebben ingezet. 
Plaatselijk is het wa¬ 
pentuig ook tegen de 
Koerdische burgerbe¬ 
volking gebruikt. Dit 
optreden heeft ertoe ge¬ 
leid dat met name 
Duitsland een verbod 
op wapenleveranties 
aan Turkije heeft inge¬ 
steld. Vorige week wees 
een meerderheid in de 
Tweede Kamer een wa¬ 
penembargo tegen Tur¬ 
kije af. 


Major lijkt aan 
verliezende hand 

PAGINA 4 

Mieke Telkamp 
stopt ermee 

PAGINA 7 


Hier en daar een 
trein in Limburg 

PAGINA 12 


Cruijff onder vuur 
bij FC Barcelona 

PAGINA 15 

Roda wil geld 
zien van Feyenoord 

PAGINA 15 

Derde overwinning 
van ijshockeyteam 

PAGINA 17 


Nipte overwinning bij parlementsverkiezingen 

Italiaanse coalitie 
houdt meerderheid 


ROME - Bij de parlementsverkie¬ 
zingen die zondag en gisteren in Ita¬ 
lië zijn gehouden hebben zowel de 
regerende christen-democratische 
partij als de oppositionele commu¬ 
nisten gevoelige nederlagen geleden. 
De rechtse Lega Nord, die het rijke 
noorden van Italië los wil maken van 


ViDortzetting staking op woensdag zeer wel mogelijk 

Conflict bonden-NS muurvast 


er 1 Van onze redactie binnenland 

tolk . 

rif/CHT - De vakbonden bij de NS sluiten zeker niet uit 
wissi s P° orwe gstaking morgen wordt voortgezet. Als er van- 
len. Seen zicht komt op een cao, dan is de kans groot dat een 
• Vo<4 van de NS’ers de door de bonden uitgeroepen 48 -uurssta- 
k Êrr) Van maan dag en dinsdag ’wild’ voortzet, zo lieten woord- 
3ep lV ders van Vervoersbond FNV en de spoorwegvakbond 
gisteravond weten. 

et loopt de staking morgen- 'eventueel gevolgd door andere vor- 

^ro^cf bij aanvang van de reizi- men van actie’. Volgens bestuurder 
r. ii e lens i" i" en e inde. Als de bonden H. Marijs moet daarbij worden ge- 
j Uw ee n staking willen uitroe- dacht aan stiptheids- en langzaa- 
teja^gj 611 d * e kans is groot als over- maan-acties, die het treinverkeer 
en eb ^mming over een cao uitblijft, grondig in de war kunnen sturen, 
d. % oeten zij opnieuw een ultima- 
-n vV steden - Zij raadplegen daar- ■ • « 

its. ï 0 V ^F daa S kun leden. Gaan die LlIIlltlir^ 

tvV igendp dan b e l- treinverkeer j n Limburg hebben zich gisteren 
nner tÜnJiik wee k maandag waar- zevenhonderd van de duizend 
eer std - NS’ers in laten schrijven als staker, 

ancien ~ . , , Een deel werkwillende machinis¬ 

te? stakers k °g e kjkheid is dus dat ten, conducteurs en treindienstlei- 
Istrili v 0ort . , un acde woensdag zul- j ers bleek in staat - merendeels lege 
1 °^ege r t tten ' «> Daar „ houden w « - treinen op en neer te laten rijden 
l aI Wdvof>rri nm ® ’ a ^ dus ee *] tussen station Maastricht-Rand- 

rv. Zowfi ^ V T? de Vei y oer fkood wyck en Kerkrade-Centrum en 
de pcv f y erv °® rs bond FNV eveneens tussen Venlo en Roer- 
ade | g e . z de wilde staking m mond. Eerder op de dag was ook 

>or T rnassM 3 i ern n me ?' » Als onze le ' treinverkeer tussen Maastricht en 
er 4in en w Wl llen doorstaken, dan Sittard mogelijk maar aangezien er 

^oordvo."/ 161 at ’ Z % 1 uiteindelijk geen werkwillende 
J Psv r van de FN Y' b0nd - treindienstleiders in het seinhuis in 

«io. De snA S e n °® a ^ der y. e ' Sittard meer te vinden waren, werd 
11 e erste^,i+ rWe * gVa ^ bond .f| pt m het verkeer in dat gebied ook stilge- 

ent ft staking van twee maal 24 uur, legd ‘ 


Limburg 


max. 14 8 C 


min. 4® C 


rkLARiNoPv 


erj^^ARiNQEN 
p Kn isjfï ing ’ net ten westen 
fchtenrt derIand ’ 2 <>rgt in de 
r *it de»». 7 oor vee ^ bewolking. 
Ku terskf be y vol king kan, in het 
11 b °Kel ■ «, 2Ulden van Limburg, 
1 | tl ^ Wa t lichte regen val- 
m lddag komen er 
k lijft opklaringen en 

ir *itirt i_ et overal droog. De 

^ ‘ Ui <looste?^i? ]k t0t maÜg Uit 

I ^'dda^r elljke ric bting. De 

II ^t on^ temperatuur loopt op 
14 feilde* 14 graden. De ko- 

daaU het kwik 
l ev « er 4 graden. 

' f^efFenH 6 ^ 61 ^ 6 * n ^ormatie be- 
' i] h Weer in Limburg 
f ^A\’L A b ^ Ren 06 -91122346. 

^aanoti 21°° ond er: 20.24 
H, 0Rg P n ° 8 - 40 onder: 00.52 

^ P Ó D . onder: 20.26 

P' 09.35 onder: 01.57 

» 


onder: 20.24 
onder: 00.52 

onder: 20.26 
onder: 01.57 In Limburg hebben zich gisteren 
zevenhonderd van de duizend 
NS’ers in laten schrijven als staker. 
Een deel werkwillende machinis¬ 
ten, conducteurs en treindienstlei¬ 
ders bleek in staat - merendeels lege 
- treinen op en neer te laten rijden 
tussen station Maastricht-Rand- 
wyck en Kerkrade-Centrum en 
eveneens tussen Venlo en Roer¬ 
mond. Eerder op de dag was ook 
treinverkeer tussen Maastricht en 
Sittard mogelijk maar aangezien er 
uiteindelijk geen werkwillende 
treindienstleiders in het seinhuis in 
Sittard meer te vinden waren, werd 
het verkeer in dat gebied ook stilge¬ 
legd. 

Volgens de vakbonden is de actie- 
bereidheid onder het NS-personeel 
in het hele land groot. Gisteren leg¬ 
den zo’n 9000 NS’ers het werk neer; 
rond de 800.000 mensen moesten 
daardoor omzien naar alternatief 
vervoer of thuis blijven. Niet alleen 
machinisten en conducteurs gingen 
in staking, ook bij diverse onder¬ 
houdsdiensten lag het werk plat. 
Zelfs onder het personeel van NS- 
hoofdkantoor in Utrecht meldden 
zich stakers. Dat zou voor NS een 
teken aan de wand moeten zijn, 
meent FNV-bestuurder Duym, om¬ 
dat het kantoorpersoneel doorgaans 
niet erg actiebereid is. „De NS- 
directie krijgt autistische trekjes. 
Men is kennelijk doof voor signalen 
vanuit het personeel”, aldus Duym. 


Zie verder pagina 1 2 

• NS pleiten voor 
afkoelingssperiode 


Internationale 
bende in 
cheques 
opgerold 

AMSTERDAM — De Recher¬ 
chedienst Betalingsverkeer heeft 
een internationale criminele organi¬ 
satie opgerold, die zich bezighield 
met handel in gestolen girobetaal¬ 
kaarten, Eurochèques en legitima¬ 
tiebewijzen. De organisatie bracht 
de gestolen betaalmiddelen, pas¬ 
poorten en toeristenkaarten onder 
andere uit heel Nederland naar 
Spanje. Daar werden ze gebruikt bij 
het opnemen van geld. 

In totaal zijn afgelopen donderdag 
en vrijdag in Nederland en het 
Spaanse Alicante zes verdachten 
aangehouden. Het is de eerste keer 
dat de recherchedienst een dergelij¬ 
ke bende oprolt die een rechtstreek¬ 
se lijn heeft naar Spanje. Tijdens 
het internationale onderzoek bleek 
dat de Nederlandse banken sinds 
1987 al voor ruim tien miljoen zijn 
benadeeld door deze organisatie. 
Afgelopen donderdag sloeg de re¬ 
cherchedienst toe toen de leider van 
het Spaanse deel van de organisatie 
in ons land was om een grote partij 
girobetaalkaarten en cheques op te 
halen, ter waarde van 180.000 gul¬ 
den. De 42-jarige Spaanse hoofdver¬ 
dachte werd donderdag in Amster¬ 
dam gearresteerd. Ook werden twee 
Nederlandse (hoofd iverdachten 

(oud 46 en 31 jaar) opgepakt. Bij de 
aanhoudingen en huiszoekingen 
werden grote hoeveelheden girobe¬ 
taalkaarten en chèques in beslag 
genomen. Een eenzame scholiere op een uitgestorven perron van het station in Heerlen hoopt vergeefs op een rijdende trein. 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - Soldaten die gekozen 
volksvertegenwoordigers met ge¬ 
weld uit het parlement verwijderen. 

Het zijn taferelen die we eerder ge¬ 
wend zijn van een dictatuur dan 
van een democratie. Maar het ge¬ 
beurde gisteren in België, dat toch 
tot de laatste categorie behoort. De 
meerderheid van de parlementa¬ 
riërs vond het bovendien best. 


Tumult in Belgische volksvertegenwoordiging 

Parlementariërs met 
geweld verwijderd 


Foto: DRIES LINSSEN 


De Vlaams-blokkers hieven daarna 
het Vlaamse volkslied aan en deel¬ 
den pamfletten uit. Daarop trad de 
militaire politie, die in het parle¬ 
ment de orde bewaakt, op. De parle¬ 
mentariërs werden met harde hand 
verwijderd uit de gangen van het 


gebouw waar zij als gekozenen toch verdacd te(n). 
thuishoren. Een van de Blokkers „ 
werd daarbij gewond. 0011111 


het arme zuiden, profiteerde van de 
ontevredenheid van de kiezers met 
de gevestigde partijen en behaalde 
bijna 9 procent van de stemmen. 

De coalitie van christen-democraten. 
socialisten, liberalen en sociaal¬ 
democraten heeft volgens de laatste 
prognoses op het nippertje haar 
meerderheid in het lagerhuis behou¬ 
den. In de senaat ging de meerder¬ 
heid verloren, maar door de steun 
van enkele splinterpartijen of partij¬ 
loze afgevaardigden zou de coalitie 
toch een regering kunnen vormen. 
„Het probleem om een meerderheid 
en een regering samen te stellen zal 
erg moeilyk zijn op te lossen”, meen¬ 
de de socialistische leider Bettino 
Craxi. Het resultaat zou een instabie¬ 
le regering kunnen zijn, die het waar¬ 
schijnlijk aan de nodige armslag 
ontbreekt om het dringende pro¬ 
bleem van de georganiseerde mis¬ 
daad op te lossen en economische 
hervormingen door te voeren om Ita¬ 
lië in de pas te laten lopen met de 
Europese eenwording. 

De christen-democraten, meer dan 
40 jaar onafgebroken aan de macht, 
leden een zware nederlaag. Zij kre¬ 
gen 29,2 procent, een dieptepunt en 
een val van vijf punten ten opzichte 
van de verkiezingen m 1987. 

De Democratische Partij van Links 
(PDS), de voormalige communisti¬ 
sche partij, moest naar verwachting 
eveneens ïnleveren. Zy viel terug van 
28.3 procent in 1987 naar 15,9 pro¬ 
cent, maar bleef daarmee toch de op 
een na grootste fractie. De PDS had 
ook te kampen met concurrentie van 
een partij van orthodoxe communis¬ 
ten. die 5,4 procent haalde. 

De socialisten hoefden met 13,5 pro¬ 
cent nauwelijks terrein prijs te ge¬ 
ven. De liberalen en sociaal-demo- 
craten scoorden ieder 3 procent. 

De grootste winst boekte de Lega 
Nord, die debuteerde met 8.8 procent 
van de stemmen. Behalve grotere 
zelfstandigheid voor het rijke noor¬ 
den van Italië ten opzichte van het 
regeringscentrum in Rome en het 
armlastige zuiden, wil de party ook 
een rem op de immigratie. 

By de kleine partijen boekten de re¬ 
publikeinen met 4.5 procent lichte 
winst en bleef de neo-fascistische 
MSI, met de kleindochter van Mus- 
solini als stemmentrekker, op 5.5 
procent stabiel. 


Man gewond bij 
schietpartij 

EYGELSHOVEN - Bij een schiet¬ 
partij in de Veldhofstraat in Eygels¬ 
hoven is gisteravond omstreeks half 
elf een man uit deze plaats gewond 
geraakt. Het slachtoffer heeft een 
schot in de zij opgelopen en is naar 
het ziekenhuis van Kerkrade over 
gebracht. Over zijn toestand kon de 
Kerkraadse politie afgelopen nacht 
nog geen bijzonderheden geven. 
Ook konden in het belang van het 
onderzoek nog geen gegevens wor¬ 
den verstrekt over de aanleiding 
van de schietpartij en mogelijke 


Het gebeurde bij het begin van een Bij de formatie van het rooms-rode 
reeks gesprekken tussen de Vlaam- kabinet-Dehaene was besloten tot 
se en de Waalse politici, die nota deze gesprekken over de laatste fa- 


bene moet leiden tot de definitieve 
’vrede’ tussen beide gemeenschap¬ 
pen. En tegelijk de definitieve 


se van de staatshervorming. De so¬ 


cialisten 


christendemocraten tariërs 


Voor de deur van de vergaderzaal in 
het parlement, waar de gesprekken 
gistermiddag begonnen, verzamel¬ 
den zich desondanks de parlemen- 


wilden ook de oppositie by deze 


extreem-rechtse 


breuk, want het einddoel is de tota- voor de toekomst van België beslis- 


le federalisering van België. Maar 
niet alle politici blijken welkom bij 
die ’gemeenschapsdialoog’. 


DEN HAAG - Zowel in de zorgsec¬ 
tor als bij de ambtenaren dreigen 
acties. De werkgevers in de gezond¬ 
heidszorg noemden het gisteren 
'onverteerbaar’ dat ze van het kabi¬ 
net niet voldoende geld krijgen om 
een loonsverhoging te financieren 
en wijzen het cao-voorstel van Den 
Haag 'mordicus’ van de hand. Hoe- 


sende onderhandelingen betrekken. 
Maar niet het Vlaams Blok en ook 
niet de partij ROSSEM. 


Acties dreigen 
in zorgsector 
en bij overheid 

heeft de AbvaKabo haar leden op 


blok en van de partij van de anti- 
politicus en ex-multimiljonair Jean- 
Pierre van Rossem. Zy mochten, op 


De gevestigde partijen vonden dat 
zy het recht hebben uit te nodigen 
wie zij willen voor overleg dat bui¬ 
ten het normale parlementaire werk 
plaatsvindt. Het Blok wil een onaf¬ 
hankelijk Vlaanderen en het einde 
van België, en past daarom niet bij 
deze gesprekken, zo stelde voorzit¬ 
ter Van Den Broucke van de socia¬ 
listische SP. 

Van Rossem heeft de politici boven¬ 
dien 'zwijnerij’ verweten, en nie- 


bevel van de Kamervoorzitter, ech- mand wil daarom met hem aan tafel 


ter niet naar binnen. 

over mijn tong krijgen.” Dit zeiden 
de werkgevers in de zorgsector gis¬ 
teren. Acties zijn onvermijdelijk, nu 
definitief vaststaat dat er geen geld 
voor meer loon is. 

Het grootste struikelblok is en blijft 
de aantasting van de pensioenreser- 
ves. Het kabinet wil een ’greep uit 
de kas’ doen van 1,8 miljard gulden 


zitten. 


Bommelding bij 
woning Dankert 

EDAM - Een loze bommelding by 
de woning van staatssecretaris Piet 
Dankert van Buitenlandse Zaken in 
het centrum van Edam heeft gister¬ 
avond grote overlast veroorzaakt. 
De melding kwam om 20.15 uur by 
de politie binnen. De ontploffing 
werd aangekondigd voor kwart 
voor negen. De politie stelde direct 
het voor deze gelegenheden ontwik 
kelde 'rampenplan’ in werking. Het 
grootste deel van het centrum van 
Edam werd hermetisch afgesloten. 


wel de onderhandelingen voor een voorhand opgeroepen tot acties en om een eventuele loonsverhoging te 
nieuwe ambtenaren-cao (700.000 4 stakingen. betalen. Maar de kans bestaat dat 

werknemers) nog niet zijn afgerond, „Het is te gek.” En: „Ik kan het niet daardoor de premie stijgt en dus 
_betalen de werknemers hun eigen 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nütweeiudimgmtis^^^ 


(ADVERTENTIE) 


Chrome Super C60 5-pak of 
Chrome Maxima C60 4-pak 


20r 


Chrome Super C90 5-pak of 
Chrome Maxima C90 4-pak 
25r 


tflwwlwl 

V&D, UW WARENHUIS X» 


salarisverhoging. 

Voorzitter C. Vrins van de grootste 
vakbond in de overheidssector, de 
AbvaKabo, zei gisteren in Rotter¬ 
dam niet te verwachten dat er vol¬ 
gende week woensdag een ambte¬ 
naren-cao uit de bus zal rollen. De 
AbvaKabo heeft in heel het land de 
kaderleden geraadpleegd en vroeg 
om een breed en gevarieerd aanbod 
van acties. „Staken mag natuurlijk, 
maar ook andere vormen van actie 
dragen by tot het gewenste resul¬ 
taat.” 

Wat betreft de salarisverhoging lig¬ 
gen de partijen ver uit elkaar. Het 
kabinet gaat uit van drie procent, 
terwijl de AbvaKabo 4,5 procent 
vraagt. 

Zie verder pagina 11 

# Directie Welterhof in 
actiecomité verplegers 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee 

Naam: . 

Adres: . .... 

Postcode/woonplaats: 


Telefoon: . (voor controle bezorging) 

giro/banknummer: 74 

D« «nu twc« wtkca oatvwf * é kr*nt gratis. 

O Stuur mij een machbgng. want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82.35 

□ automatisch per maand ƒ 27.45 

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar VD 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


of bel gratis Q&02299H 


8 ll 710404 ll 40001 7 ' 

, MAASTRK 
handje vu. 
j opdagen . 


van De ; . ; ■ ■ 


: ><>r de 

Amste: - .::.. - . 


"Veder- 

zijds', .r. 


. : c*nc .VO^, 

Maastn. 


! ' wand. 

m i s s c r. i cc ‘ 


: . - uii de 

massa:: Av .-re 


.. n. onsen 

in de Tav-- . • .. 


Log. wuar- 

voor Auoi: :t. 


• .V- 'ordelijk 

was. mag < . : • . 


.: i' b.-.-rin- 

nering v. : ; . 


. : De 

jeugd r.'.ot-: 

. : . • 

: .it :e op ge- 

neratie vo- 


! o it weer! 

Toch :s er . 


: o -rstuk 

verweven. .-. „v 


- :vekt aan 

©*•» 
# IV ra n> 
Matb'pi^i" 


■v In De 


Ver 

ii i 

.sol 

i>k* Dij 

‘Do 

(,citon‘ 

VEN Lu 

; ...d.L-puurt in 

Yenlo 

; „ v / . . i . t; k. : cwï i- 

certsene ;w. 

;.<• i^iddsmu- 

ziek. een 

i:. i v cr- 

band 

N ..et Ven- 

loos cu.lu.i 

e. .... ufgeslo- 

ten. De Kt :: 

I 1 a ; ■ : . X J i 1 i van 

Thorn spee 

: x * al* S pru- 

gramnia n. 

v\ w • w-.tirs van 

Kurt vVeiii 

v^ Mahk:I\ 

Vera Bet:;.- 

. ... te. Heinz 

Friesen ii,;. 

-c' 

De vio'i.-if 

: " .' /e Geiten' 

het Coticeit 

. ■ ■■ en blaa- 

sorkest ..." 

\ e. .. '.Vei.h Van 

dezelfde 

on.;-' r staat de 

Kleine Ij. 

iSI K op 

het progr.m 

,n..t stumenta- 

le cump:! ■' 

• i ' ■ :. mot 

Brecht 

* •: . ., t tu‘ïi- 

opera Na 

.. <• in - het 

eerste ••:. . 

..'.gevoerd 

van de Dw 

: : . .o - . Gus- 

tav Man;.-: - 

: !••• • : • • •: -t begint 

om 2u : 


ADV 

r.. ; Lr.. Vil rV 


£'« u ’ 


Verkoop en oewenong van 
kunststofolaat en staf. 


PMWA =',C ' J C 


PT FE enz. 


üli=\l\E\l 


Huéiv'jdf >A~.j ei-iieen 
industrie Ier ren ,\ ,\t v. mkel 

Tfji OTÜ /f/i - F-j 


Hard toneel over Hitler 


Aar een 


weggeranseld worden’. Hij liet gees¬ 
telijk gehandicapten vermoorden 
en stuurde kinderen de gaskamers 
in. Kinderen die al geen kinderen 
meer waren, hun gezichten stonden 
oud! 


en ja, zelfs in de concentratiekam¬ 
pen werd, al dan niet gedwongen, 
gemusiceerd. De liederen werden 
door Guus Ponsioen voor deze pro- 
duktie gecomponeerd op teksten 
van bestaande NSB-liederen. 


Hoe kwam iemand als Hitler zo ge¬ 
wetenloos, was hij zelf dan nooit 
kind geweest, had hij geen tedere 
gevoelens gekend? Geen liefde voor 
zijn vader of moeder? Is zo’n massa¬ 
moordenaar alleen maar door en 
door slecht? Een vraag die historici, 
pedagogen en psychologen nog 


steeds bezighoudt, en waarop ook 
'Wederzijds’ geen passend ant¬ 
woord kan geven. Wat 'Wederzijds’ 
doet, is het fenomeen Hitler in de 
belangstelling van de jeugd (vanaf 
11 jaar) plaatsen. Om er verder over 
door te denken, om het, onder het 
thema racisme en fascisme, in scho¬ 
len bespreekbaar te maken. 


Het stuk is geen zuiver historische 
terugblik op de ontwikkelingen van 
het kind Hitler tot massa-moorde- 
naar, maar het interpreteert ze op 
een pedagogische manier. 


Een somber en kil toneelbeeld laat 
ons Hitler zien in zijn kindertijd, 
omringd door vader Aloïs, moeder 
Clara, zus Angela en tante Johanna. 
Hij leefde in een liefdeloos gezin, 
waar vaak de karwats werd gehan¬ 
teerd. Hitler placht over zijn jeugd 
te spreken als over een tijd van 
'warmte en geluk’. Onderzoeken 
hebben uitgewezen dat het kind in 
Adolf Hitler echter van jongsafaan 
met geweld, met 'zwarte pedagogie’ 
werd uitgebannen. In ’Mein Kamfi 
scheef Hitler dan ook: ’Mijn peda¬ 
gogie is hard. Het zwakke moet 


De voorstelling wordt door zes ac¬ 
teurs hard, in een sfeer van bruut 
geweld en in militante stijl, naar vo¬ 
ren gebracht. De fragmentarische 
aanpak, de vaart waarmee door het 
leven van Hitler, de levens van mil¬ 
joenen slachtoffers wordt geploegd, 
vraagt echter om meer invulling, 
om toelichting. Die mogelijkheid 
krijgen de scholieren van het basis¬ 
onderwijs die de voorstellingen be¬ 
zoeken in schoolverband, er wor¬ 
den ook projekten aan vastgekop¬ 
peld. 


Regionale voorronde van wedstrijd voor scholieren 


Vrijthoftheater maakt 


er ’ Kunstbende’ van 


MAASTRICHT - De 
Kunstbende is een stich¬ 
ting die op initiatief van 
het Ministerie van WVC is 
cpgericht. Zij wil jongeren 
tussen 14 en 18 jaar laten 
zien en ervaren dat kunst 
en cultuur leuk kunnen 
zijn. Om dit doel te verwe¬ 
zenlijken is een landelijke 
wedstrijd in het leven ge¬ 
roepen, waarvan één van 
de veertien voorrondes 
wordt gehouden in het 
nieuwe Theater aan het 
Vrijthof. Op zondag 3 mei 
vanaf 14.00 uur. 


De Kunstbende geeft jongeren een 
kans zich te uiten op het gebied van 
kunst in de meest brede zin van het 
woord: ontwerpen, theater, dans, 
muziek, fotografie, taal en ’alles- 
mag’. Tot en met 22 april kunnen 
jongeren uit de regio Limburg zich 
inschrijven voor de voorronde: zij 
kunnen een Kunstbende-gimmick 
ontwerpen, een theater-act of 
sketch samenstellen, een choreo¬ 
grafie uitwerken, een muzieknum¬ 
mer schry ven en/of spelen, foto’s en 
dia’s maken, een kort verhaal of ge¬ 
dicht schrijven. De Kunstbende tijdens de eerste editie van het evenement; kunst en cultuur kunnen leuk zijn. 

Foto: MICHAEL KOOREN 


En als deze disciplines hun onvol¬ 
doende mogelijkheden bieden hun 
artistieke ei kwijt te kunnen, dan is 
er nog altijd de rubriek ’Alles-mag’, 
waarin de deelnemers hun fantasie 
echt de vrije loop kunnen laten. 


LSO toont opnieuw zijn klasse 


DOOR PETER P. GRAVEN 


schreven allegro zodanig snel genomen werd, dat je 
geen tijd kreeg om muzikale details te onderscheiden. 


Samenwerking 


De Stichting De Kunstbende werkt 
wat betreft de Limburgse voorron¬ 
de samen met de Stichting Kunst 
en Cultuur Limburg en Buro Pink¬ 
pop. Voor meer informatie kan men 
terecht bij dit laatste buro, tel. 
046-752500. 


Finale 


MAASTRICHT - Ook tijdens het speciale openings¬ 
concert van het nieuwe Vrijthof-theater voor de 
Vrienden van het LSO - zondagavond gegeven voor 
een opnieuw uitverkocht huis - toonde het Limburgs 
Symphonie Orkest onder leiding van chef-dirigent 
Salvador Mas Conde opnieuw zijn klasse. Met een 
breeduit stralende uitvoering van de Eerste Symfonie 
van Gustav Mahler verwees het in grote bezetting op¬ 
tredende orkest alle verhalen omtrent een eventueel 
gebrek aan kwaliteit terug naar Boven de Moerdijk. 


De uiteraard zonder partituur dirigerende Salvador 
Mas Conde leidde na de pauze het ’grote’ LSO in een 
voortdurend met Weltschmerz geladen uitvoering van 


recensie 


De grote landelijke finale van De 
Kunstbende, die dit jaar voor de 
tweede keer wordt gehouden, is op 
zaterdag 13 juni in muziekcentrum 
Vredenburg in Utrecht. Daar strij¬ 
den dan de regionale prijswinnaars 
om de Gouden, Zilveren en Bron¬ 
zen Ratjes. 


De avond werd geopend met een parelende verklan¬ 
king van Mozarts Concert voor twee piano’s en orkest 
in Es KV 365 door de twee gezusters Pekinel. Het 
LSO begeleidde niet in de oorspronkelijk voor dit 
concert geschreven bezetting, maar in de zogenaamde 
Weense versie - dus met toevoeging van klarinetten, 
trompetten en pauken; het feestelijk karakter van het 
werk hiermee nog eens extra onderstrepend. Alleen 
zonde dat het rondo-tempo in plaats van het voorge- 


Mahlers symfonie. Weliswaar enigszins moeizaam op 
gang komend eindigde die met een zinderende finale 
en ontlokte aan het publiek zelfs bravogeroep. Zoals 
we inmiddels van de Spaanse dirigent met Duits ac¬ 
cent gewend zijn was het scherzo inderdaad ’kraftig 
bewegt’ en wandelde de alom bekende Vader Jacob 
in een heel rustig tempo over het podium. 


Deputé Kockelkorn lichtte vlak voor de eerste tonen 
van Mahler de LSO-vrienden in over zijn overhandi¬ 
ging van de handtekeningen voor het behoud van het 
LSO aan minister d’Ancona. Zij zou de verwachting 
hebben uitgesproken dat die 40.000 mensen ook regel¬ 
matig de concerten van het LSO (gaan) bezoeken... pezige peekah 


recept 


i | "g:Rj‘jL onze JHteriDEn 

! : .n TE PLETTER ZQEKEH 
i JUTW/MELT PEZ/6E 
1 PEEKAH EEH KAMER 
| JAtl EEn WESTERS 
! i'-HVLDSEl/OEL 


Het bleeksmotllje met de idiote krul en die met de 
lachwekkende rode Hinder w het hoor waren 


lan$ met de sleihtsten. 


2u de (/me tlanilou ! Het spoor van de lalhar- 
Hpe schutter! Pezipe Peekah zal hem vanpen 
m vrede te stuiten melde bleeksmoeltjes. 


%ê Bietjes met 
sinaasappel 
en yoghurtsaus 


DOOR HUUB MEIJER 


Bieten zijn een dankbare groen¬ 
te, want zowel de knol als het 
loof kan worden gegeten. De bla¬ 
deren, het loof van bietjes, ook 
wel snij biet genoemd, kunnen 
op dezelfde manier als spinazie 
worden bereid. 

Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 750 g gekookte bietjes, 1 
sinaasappel, mespunt gemalen 
foelie, 4 el Bulgaarse of biogarde 
yoghurt, 1 tl honing. 

Wrijf het velletje van de bietjes 
en verdeel het vruchtvlees in 
blokjes. Was de sinaasappel on¬ 
der de stromende kraan goed 
schoon en rasp de helft van de 
schil. Pers de sinaasappel uit. 
Breng de bietjes met het sinaa¬ 
sappelsap, een scheutje water, 
zout en de foelie zachtjes aan de 
kook en stoof de bietjes een mi¬ 
nuut of tien in het vocht. Schud 
de groente regelmatig om. Roer 
ondertussen de yoghurt los met 
honing en afgeraspte sinaasap¬ 
pelschil. 

Schep het koude yoghurtsausje 
voor het serveren over de bietjes. 


iv 


Dinsctèg 7 vM ^ -1 f i_ ^; c 


Isaac Asiiiio' 
overleden 


NEW YORK - Isaac Asimov, J 
van de beroemdste schrijvers . 
seienee-fiction, is in een ziekeljB 
in New York overleden. Dit r - 
het Amerikaanse televisies^ 
CBS gisteren bekendgemaakt q 
mov werd 72 jaar oud. 

De in Rusland geboren a u Y 
schreef tijdens zijn leven meer . 
400 boeken. Veel van zijn bekefljn 

fi iti tricf ïiiorlr rfmfT noor rODT 


Passieconcert 
met Schütz 


HEERLEN - Het Limburgs Vo¬ 
caal Ensemble zal onder leiding 
van Peter Kokkelmans op Palm¬ 
zondag een concert geven met 
de Mattheus-passie van Heinrich 
Schütz als centraal werk. Dit 
concert zal plaatsvinden in de 
Bernardinuskapel in Heerlen, 
aanvang 15.30 uur. Solisten zijn 
Peter en Frans Kokkelmans. 

De Mattheus-passie van Schütz 
wordt- uitgevoerd door koor en 
solisten zonder ondersteuning 
van orkest. Hierdoor worden ho¬ 
ge eisen gesteld aan de kwalitei¬ 
ten van de uitvoerenden. 


Het Limburgs Vocaal Ensemble 
bestaat uit vier sopranen, zes al¬ 
ten, vier tenoren en zes bassen, 
allen afkomstig uit het Limburg¬ 
se. Zij zullen tijdens het concert 
ook nog andere werken van 
Schütz zingen: ’Christe, fac ut 
sapiam’, ’Verleih uns Frieden ge- 
nadiglich’ en ’Die Furcht des 
Herrn’. Het laatste werk zal be¬ 
geleid worden door luitmuziek. 
Kees Dirkx neemt deze begelei¬ 
ding voor zijn rekening en zal 
verder nog enkele intermezzi 
spelen. 


futuristische werk ging over r°Tj 
en moderne technologie en etiS* 
aspecten die hiermee sameflP 
ëen. 


Asimov overleed aan aandoening 
aan zijn hart en nieren, zo d# 


zijn familie mee. 


Onder de science-fiction boeke 1 !. 
Asimov schreef zijn ’I Robot’, “ j 
ble in the Sky’ en de ’Foundab i 
trilogie de bekendste. Veel vafln 
boeken zijn verfilmd of diendri 1 
inspiratiebron voor films. r> 

e$ sc 
. Vc 
Dertiger jaren komen lot leren 


’Alles is Drama’ op 
dreef met Brecht 


DOOR MYA MAAS 


MAASTRICHT - ’Angst en ellende 
in het Derde Rijk’ is de titel waaron¬ 
der Berthold Brecht in de dertiger 
jaren 27 scènes schreef, die in het 
toenmalige Duitsland speelden. 
Zelf nam hij de wijk naar het bui¬ 
tenland, toen Hitler de macht in 
handen kreeg. Een aantal van die 
scènes werd door Studententoneel¬ 
vereniging ’Alles is Drama’ samen 
met liederen van Brecht, en van an¬ 
deren, in het CCV-theater op de 
planken gezet. Bovendien enkele 
improvisaties uit het stuk 'Eindfase’ 
van de Toneelacademie. De zangles¬ 
sen werden gegeven door Conserva¬ 
toriumstudent Niels van Doesum, 
die er, zingend, professioneel tege¬ 
naan ging. Een boeiende keuze, dit 
programma met veel variatie. 


coopbezoekers wegzwijmelen ML 
verdovende liefdesliederen van * 
rah Leander, het populaire ’Du JL 
Glück bei den Frau’n, Bel And 
scène gezongen door Alex Buit^d 


Er werden goede acteerpresta^ 


geleverd, aan de dictie mocht 


gcicvciu, aaii uc uiglict ^ 

een aantal acteurs nog wel wat F 


sleuteld worden. Met hun zangn“ 


mers pakten de studenten % 
publiek volledig in. Helemaal op», 
nomen in de sfeer van de dertJjh 
jaren constateerden wij dat men , 
klein steekje had laten vallen Mu 
één van de actrices demonstr^ 
haar benen in naadloze nylons 
In die jaren bestonden immers 11 ^ 
geen naadloze zijden kousen ef 


helemaal geen nylons. 


-n,--- . > ^ 

’Brecht’ is zaterdag en zondag tL 


12 april weer te zien in het 
theater, aanvang 20.30 uur. 


In de tijd waarin de scetches spelen, 
deden zich ontwikkelingen voor die 
de tweede wereldoorlog inluidden. 
Dreiging, angst, onzekerheid, mate¬ 
riële onrust en misère beheersen de 
bevolking. Er is verdeeldheid in ge¬ 
zinnen, tussen vrienden. Het is de 
tijd van de bruinhemden, van het 
verraad, de jodenvervolging, de 
achterdocht, de spionnen, de Hitler¬ 
groet, de Arbeidsvitaminen en de 
Winterhulp. Kortom: 'Duistere tij¬ 
den’, zoals het ensemble ter afslui¬ 
ting zingt. Een tijd van bitterheid, 
harde opstelling, van keuzes ma¬ 
ken. Maar waarin het nachtleven, de 
sex-uitspattingen, de hoererij ge¬ 
woon doorgaan, waarin de bios- 


Oplossing van gistere 11 puzzel van de dagi Horizontaal: 3. een weinig; 8. hoogste 
punt; 9. kalenderboek; 11. bedekking; 12. 
getemd, gedwee; 13. kloosteroverste; 14. 
mijnheer (Eng.); 16. vleesgerecht; 19. mu¬ 
zikale hulde; 21. muziekinstrument; 23. 
vrij; 24. vruchtbare plaats; 25. electrisch 
geladen deeltje; 26. verbaasd; 30. wilde 
haver; 31. evenzo; 33. bouwlanden bij een 
dorp; 35. zonderling, ongepast; 37. winst; 
38. plaatsje in Drente; 39. voor (Lat ); 40. 
opening; 41. gewicht; 43. wiel; 45. nei¬ 
ging; 46. watervogel (zuidpool); 47. deel 
v.e. week. 


Verticaal: 1. loterij zonder nieten; 2. PK 
in België; 3. onbescheidenheid; 4. ’Jr 
boom; 6. beroep, ambacht; 7. stieren ve ^, 
ter; 10. ronde strooien hoed (F r s ti' 
maag van herkauwende dieren; 16- „.J. 


bule; 17. snijwerktuig; 18. wees g ey e (- 
(Lat ); 19. amaril; 20. gereed orT1 }f nn $ 
trekken; 21. lage temperatuur; 22. „d 
god; 26. het voeden; 27. zelfst. beW | n0 5i 
deel v.h. lichaam; 28. vis; 29. naarn ‘ 

31. in korte tijd, spoedig; 32. koninQ^ R 
elfen; 33. bijbels figuur; 34. herkauw r; 
zoogdier; 36. geleiachtige stof; 39. v ^ 
41. ijzerhoudende grond; 42. tennist 
44. Turkse bevelhebber. 
iov 


limburgs dagblad 


MÊmm 


Dinsdag 7 april 1992 # Pagina 3 binnen/buitenland 
UTRECHT - De Bureaus Ver- 
P'ouwensartsen hebben vorig 
jaar bijna 10.000 meldingen van 
Kindermishandeling in het gezin 
Oinnengekregen. Dat waren er 
daarv **** meer dan in het jaar 

ion 1 , staat i n het jaarverslag over 
van de Landelijke Stichting 
ureaus Vertrouwensartsen in- 
Ocdt Kindermishandeling 
\i-itsBVK), dat gisteren in Utrecht 


Meer meldingen van 
kindermishandeling 


werd gepresenteerd. Kwamen er 
in 1990 nog 8.223 gevallen bin¬ 
nen, het jaar daarop waren het er 
9.807. 


„Niets wijst erop dat de grens is 
bereikt”, zeggen de Vertrouwen¬ 
sartsen. Zeker als er een mel- 
dingscode wordt ingesteld, het¬ 


geen al langere tijd wordt over¬ 
wogen, moet er over geruime tijd 
een toename van het aantal mel¬ 
dingen worden verwacht. 

De campagne ’Over sommige ge¬ 
heimen moetje praten’ heeft niet 
tot veel onterechte meldingen 
geleid, zoals door sommigen 
werd gevreesd. Het percentage 
twijfelachtige meldingen bleef 
gelijk, namelijk 21 procent. 


leerf. 
ken<^ 
r roW 
etisc-1 
nen^ 

de$ 


keK 

t’, Ij 

dati? 

/a 

tde 


Vijf doden na beschieting vredesdemonstratie 

EG erkent Bosnië 


Ierland wil Verdrag van Maastricht openbreken 

Van den Broek namens 
EG naar Zuid-Afrika 


LUXEMBURG - De EG-ministers 
van Buitenlandse Zaken hebben 
gisteren in Luxemburg besloten het 


# Angstig duiken vredesde- 
monstranten in Sarajevo weg 
als vanuit het hotel op hun ge¬ 
schoten wordt. Foto: EPA 


Van onze correspondent 
t 


wij! 

d’* 

ks|. 

t* 

tf 

ïtf* 

h* 


vt. 

a# 

A 

flOi. 

n» 

\i 

ö 

s 


- n X ^ MBURG/SAHAJEVO 
liibvf • G erk ent de onafhanke- 
JjJkheid van Bos- 

n 0p erzeg ovina, maar wacht 
niif een keer met de erken- 
JjJJ* Van Macedonië. De mi- 
Tj,, ers van Buitenlandse 
t en Van de EG hebben dat 
ten f en in Luxemburg beslo¬ 
eg pn en tevergeefse poging 

hon,i , erkenning te ë en te 
Uden hebben Servische ex- 

niisten gistermiddag het 
(j. r Seopend op een vredes- 
Sar 0ns ^ ;ra t ; ie in de hoofdstad 
^jevo van Bosnië-Herzego- 
mp 3 ’ Waar Lij ten minste vijf 
kom Sen om teven zijn ge¬ 
en,, 11 en tientallen personen 
Sewond raakten. 

SM. heeft bovendien de Servi- 
.^ resi( lent Milosovic opheffing 
zn n i ^onomisehe sancties tegen 
haa het vooruitzicht gesteld. 

zou Servië uit haar al 
le i«ru erdang durende internationa- 
toment kunnen komen. 

bp iy, ' 

ke n h lnisters van Buitenlandse Za- 
Bo Sn : °?f n dat hun erkenning van 
de «tJL i rcegovma ’bijdraagt aan 
Bro e u blllteit ’> zei minister Van den 
de „ na afloop. Het oplaaien van 

hooffr echten * n Bosmë en de 

ge n a Y ad Sarajevo baart de EG zor- 
VerhAAf n d e erkenning zijn risico’s 
hiaat 1 \ c f en ”- aldus een Britse diplo- 
lo oft a ! e . echter zei dat de EG ge- 
orn d ° at de gevechten bedoeld zyn 
Voor h e ^ kennin i tegen te houden, 
ten 7 Qe dmk van dat geweld zwich- 
. s ^ tuat ie in de voormalige 
hiaar slav Lche republiek alleen 

verergeren. 

hiakls^- 311 ^ slaa gde er gisteren nog- 
nabur’ m een er kenning van het 
den Tvr ge Macedonië tegen te hou- 

Athen de rest van de EG heeft 
Ven ^ duidelijk te verstaan gege 
keer , dat waa rschijnlyk de laatste 
v a n <s^ as '. ^ij willen de 'republiek 
dat ho+°i >Je snel erkenn en, uit vrees 
dadicrJ j 3ar an ders ook tot geweld- 
nien ï ed , en komt. Achter de scher- 
ter a _ erkt Portugal als EG-voorzit- 
SkrïJ; een compromis tussen 
den n e en Athene. 

Broek heeft de 


f 

i 

ï 

ü 

V 


I 


Minister Van 
dit'"*' J . eK nee A de vergadering op 
Vrees v Rijgend bijgewoond, uit 
de ant < M >r bet 0 P n l euw opleven van 
Griek j, ederland se sentimenten in 
Beleden f 110 ' Die leid den enige tijd 
Cot. n ’'°t een korte handelsboy 


Schutt 

fjv . 

Sara12 S d , e vre desdemonst: 
het hadden schutters 


Iers 

de 


vredesdemonstratie in 
tr.r dden schutters vanuit 
ïday Inn hotel het vuur ge- 


?*hd op 

de sdem 
ded 


de ongeveer 
onstranten. De 


40.000 vre 

«eaen h * -- vuurstoten 

Haar d C T,d emons tranten j n p an i e k 

v^jf zoeken. Ten minste 

en 30 r» nSen kwamen om het leven 
Zei dp P !rt° nen raakten gewond, zo 

st adsziekenhu^ d Haradjic van het 


day inn hotel dient de Ser- 


S et «oUd, 

VlSchp j*'-•• uium uc oei- 

hoofd ^adovan Karadzic tot 

die hf»^^ 161 ^' B . osni sche agenten, 
baarden notel binnengingen, ver- 
8earre=i« Z 5 S Servische schutters 
^esteerd te hebben. 

F* 

*hen^n maan dag kwamen negen 
hütiseh» 0 ?! toen ket beroemde isla- 
Brana^n öascar sija centrum door 
Bevinp L We 5 d getf offen. In de om- 
sche de stad . rond de Servi¬ 

es toe !ï rZ . ettin g Pale . werden af 
^ hgen gehoord 60 artmerieheschie - 

Parlement 
in Albanië 
kiest nieuwe 
voorzitter 

banië^a ~ Ret . Parlement van Al- 
histische ov^rh Jarenlange commu- 
bssche nartii ^eersmg de Democra- 
hoeft gÊwntüS 6 eerderheid is, 
bbg d e vftn n ^V-d ens zyn e erste zit- 
gene P,^I m * h , ge P°htieke gevan- 


Pjeter 
/e voorzitter. 


hieuwê'^L Arbnori gekozen tot 


v °orzittï^? Albane se parlements- 
i*bistischp V kf S 111 a 960 on der het sta- 
E hv er ind bewmd van de dictator 
Be ns het onr^K? evangen gezet w e- 
democratisnh hten Van een sociaal- 
br acM2 5 ? Ch . e H Partij - Arbnori 
VariEenic l aar door in Albanese ge- 
werkka ">Pen- -M% 
bewijs aan g a n 1S v e°rzitter is een eer- 
en givanL^! en die h ebben geleden 
de 58-jariPA T ^ ar ® n ”> verklaarde 
toent. ge Arbnori in het parle- Van onze correspondent 


MOSKOU - De Russische presi¬ 
dent Boris Jeltsin is politiek vrijwel 
ongeschonden uit een conservatie¬ 
ve aanval op zijn hervormingsbe¬ 
leid gekomen. Tijdens de openings¬ 
dag van het Volkscongres, het 
voltallige parlement, kregen samen¬ 
werkende communisten en nationa¬ 
listen een motie van wantrouwen 
tegen de regering niet op de Con- 


Jeltsin overeind bij 
conservatieve aanval 


gresagenda. Het voorstel werd met 
een krappe meerderheid van 35 
stemmen afgewezen. 

Jeltsin moest ook toegeven. Zijn 


’Dood Irakese 
mogelijk werk 
geheime dienst’ 


VLEDDER - De 
dood van de 37-jari- 
ge asielzoekster uit 
Irak die vorige 
woensdag in het 
Drentse Vledder 
door een auto werd 
overreden, kan mo¬ 
gelijk het werk zijn 
van de geheime 
dienst van Saddam 
Hoessein. Dat meent 
drs mr Theo Meeu- 
wis uit Dronten, ad¬ 
vocaat voor asielzoe¬ 
kers en lid van de 
Vereniging Vluchte¬ 
lingenwerk Neder¬ 


land. Volgens de 
politie is de vrouw 
met opzet doodgere¬ 
den. De politie ba¬ 
seert zich op getui¬ 
genverklaringen en 
op de bandensporen 
op de weg. 


„Het verbaast me 
niets dat een Iraakse 
vrouw dit zou over¬ 
komen,” zegt Meeu- 
wis. „De Irakezen 
die in Nederland 
asiel hebben ge¬ 
zocht, zijn als de 


dood voor die gehei¬ 
me dienst. Er zijn er 
die er complete 
nachtmerries van 
hebben. Wat in Lon¬ 
den en Parijs moge¬ 
lijk is, kan immers 
ook in Nederland ge¬ 
beuren.” 

Meeuwis noemt het 
een uitermate trieste 
zaak als zou blijken 
dat door geheime 
diensten gezochte 
mensen ook in Ne¬ 
derland niet veilig 
zijn. „Maar,” zegt hij, 
,je kunt natuurlijk 
iemand niet 24 uur 
per dag bewaken. Ik 
ga er niet direct van¬ 
uit dat de geheime 
dienst er achter zit, 
maar het zou me 
niets verbazen als 
dat het geval zou 
zijn.” 


Regering Peru 
treedt af 


LIMA - De regering van Peru is 
gisteren afgetreden na afloop van 
een bijeenkomst met president Al- 
berto Fujimori in het ministerie van 
Defensie. Volgens de zender Radio- 
programas bood premier Alfonso 
de los Heroes de president het ont¬ 
slag van zijn regering aan wegens 
meningsverschillen over de nood¬ 
maatregelen die Fujimori had geno¬ 
men. 


Fujimori kondigde zondagavond in 
een televisierede een serie maatre¬ 
gelen af die de vorm van een 
machtsgreep aannemen. De presi¬ 
dent schortte onder meer de grond¬ 
wettelijke rechten op, ontbond het 
parlement en stelde perscensuur in. 
Bovendien kondigde hij de oprich¬ 
ting aan van een ’noodregering’ die 
moet zorgen voor 'nationale weder¬ 
opbouw’. Met het oog op corruptie 
stelde hij een complete reorganisa¬ 
tie van het justitiële apparaat voor. 
Bij het ter perse gaan van deze edi¬ 
tie was het de verwachting dat bin¬ 
nen enkele uren een nieuwe rege¬ 
ring zal worden gevormd. 


(ADVERTENTIE) Voor inlichtingen over telefoonnummers, telefoonverkeer er. 
gesprekstarieven belt u voortaan 06-8008. 

Het tarief is 15 cent per oproep. 

Tot umr dienst, PTT Telecom. 


plan om vice-premier Jegor Gaidar 
al meteen in te zetten bij de verde¬ 
diging van het economische beleid 
van de regering, stuitte op grote 
weerstand. Jeltsin werd door een 
grote meerderheid gedwongen het 
Congres hierover zelf toe te spreken 
en de verwachte stromen van kri¬ 
tiek te pareren. 

Volgens de conservatieve voorman 
Sergej Baboerin is er voor de rege¬ 
ring geen enkele reden om opge¬ 
lucht adem te halen, omdat de 
motie van wantrouwen niet op de 
agenda werd geplaatst. De vergade- 
ring gaat ten minste negen dagen 
duren en, aldus Baboerin, het finale 
oordeel over het regeringsbeleid zal 
zeker worden geveld. ' 


Niettemin moesten de conservatie¬ 
ven tijdens de eerste Congresdag, 
die vrijwel geheel was gewijd aan 
discussies over de agenda, ook op 
andere fronten tegenslagen incasse¬ 
ren. Nadat ze hun zin hadden gekre¬ 
gen met het voorstel om vice-presi¬ 
dent Roetskoi verslag uit te laten 
brengen van een bezoek aan de op¬ 
standige Dnjestr-provincie in de 
republiek Moldavië, volgde een po 
litieke afgang. 


Roetskoi pleitte in een uiterst emo¬ 
tioneel betoog voor erkenning van 
Dnjestr, door vertegenwoordigers 
van de Russisch-Oekraïnse meer¬ 
derheid tot onafhankelijke repu¬ 
bliek uitgeroepen. Hij wil ook, dat 
het 14de GOS-leger als vredes¬ 
macht gaat optreden en een buffer¬ 
zone creëert tussen Moldavië en de 
Dnjester. Het parlement wees dit af 
en wilde zelfs niet discussiëren over 
een ontwerp-resolutie die het GOS- 
leger tot vredesmacht zou bombar¬ 
deren. 


CDA-voorzitter Van \ elzen in partijblad: 

’ Volledige koppeling 
is niet verantwoord’ 


DEN HAAG - De uitkeringen kun¬ 
nen in 1993 niet evenveel stijgen als 
de lonen in het bedrijfsleven. Een 
volledige koppeling is 'niet verant¬ 
woord’. Dit schrijft CDA-voorzitter 
Van Velzen in het partijblad CDAk- 
tueel. 

Van Velzen wijst erop dat de econo¬ 
mische groei behoorlijk lager uit¬ 
valt dan de geraamde 2,5 procent 
voor 1993. Van de andere kant zijn 
er 'forse' loonstijgingen in de cao’s. 
Volgens hem is het met deze ont¬ 
wikkelingen duidelijk dat de kop¬ 
peling niet volledig kan worden 
toegepast. 

De CDA-voorzitter spreekt in het 
blad verder over 'een beperking van 
de stijging van de lastendruk’. Over 
een lastenverlaging nu spreekt hij 
niet. Wel rept hij over een verlaging 
van de lastendruk 'op middellange 
termijn’. Van Velzen zegt dat het 
CDA zich zorgen maakt over het 
doorbreken van het plafond voor de 
lastendruk van 53,6 procent. 

Over de begrotingsdiscussie en de 
oplossingen die het kabinet moet 
kiezen, zegt Van Velzen dat het 
CDA zich daarin 'moet kunnen her¬ 
kennen’. Daartoe zijn keuzen nodig. 
Werk en produktieve investeringen 
moeten daarbij voorop staan. Van 
Velzen noemt het snijden in subsi¬ 
dies en extra bezuinigingen bij de 
uitgaven 'onontkoombaar'. 

Om de deelname aan het arbeids¬ 
proces te stimuleren moet het inko¬ 
mensverschil tussen werkenden en 
niet-werkenden groter worden, 
meent de CDA-voorman. Daartoe 
moet het arbeidskostenforfait (de 
belastingaftrek wegens arbeidskos¬ 
ten voor werkenden) omhoog. 

Omdat werkgevers en vakbonden 
te weinig doen aan het beperken 


van ziekteverzuim en arbeidsonge¬ 
schiktheid bepleit Van Velzen ’het 
afgrendelen van een toekomstige 
stijging van de premies voor werk¬ 
nemersverzekeringen’. Dat zijn 
ziektewet, wao, ww en ziekenfonds¬ 
wet. 

Door het stellen van een maximum 
aan die premiestijging zouden 
werkgevers en vakbonden de rest 
zelf moeten bekostigen. „Werk¬ 
gevers en werknemers worden dan 
daadwerkelijk verantwoordelijk 
voor gerichte en concrete volume- 
maatregelen”, aldus Van Velzen. 


Kabinet houdt 
vast aan 
tolheffing 

DEN HAAG - Het kabinet wil vast¬ 
houden aan de mogelijkheid om tol 
te gaan heffen en gebruikers van 
het openbaar vervoer een heffing te 
gaan laten betalen. De ministers 
Maij-Weggen (Verkeer) en Kok (Fi¬ 
nanciën) hebben dit de Kamer laten 
weten. Zij wijzen daarmee een voor¬ 
stel van de kamerleden Reitsma 
(CDA) en Van der Vaart (PvdA) om 
van de plannen af te zien, van de 
hand. 

De kwestie speelt bij de instelling 
van een zogenoemd Infrastructuur¬ 
fonds: een fonds waaruit infrastruc¬ 
turele werken bekostigd moeten 
gaan worden. Het kabinet stelde 
daarbij voor om het mogelijk te ma¬ 
ken tol en andere gebruikersvergoe- 
dingen in te voeren. CDA en PvdA 
willen dat echter niet. Beide coali¬ 
tiepartijen vinden dat die plannen 
eerst maar eens beter uitgewerkt 
moeten worden. 


olie-embargo tegen Zuid-Afrika op 
te heffen en binnen enkele weken 
een ministeriële trojka, met minis¬ 
ter Van den Broek van Buitenland¬ 
se Zaken, naar Pretoria te zenden. 

Het verbod op militaire en nucleaire 
samenwerking is voor alle bij de 
Verenigde Naties aangesloten lan¬ 
den bindend uitgevaardigd door de 
Veiligheidsraad en kan slechts door 
de Raad worden opgeheven. 

De EG-landen overleggen nog over 
opheffing van het verbod op cultu¬ 
rele en wetenschappelijke samen¬ 
werking en de sportboycot - die 
overigens in de praktijk al voor tal¬ 
rijke takken van sport is afgeschaft. 

In mei 1991, na het opheffen van het 
verbod op het Afrikaans Nationaal 
Congres (ANC) en de vrijlating van 
ANC-leider Nelson Mandela, wer¬ 
den sancties als het verbod op de 
invoer van bepaalde soorten ijzer en 
staal en gouden munten (Kruger- 
rands), en een verbod op nieuwe 
investeringen, opgeheven. 

Ierland heeft zijn EG-partners giste¬ 
ren vergeefs gevraagd om herope¬ 
ning van de onderhandelingen die 
eind vorig jaar hebben geleid tot het 
Verdrag van Maastricht over nau¬ 
were economische en politieke sa¬ 
menwerking. De Ieren willen een 
wijziging van het speciale protocol 
bij het Verdrag waarin hun strenge 
anti-abortuswetgeving wordt gevrij¬ 
waard. 

De meeste EG-landen, waaronder 
Nederland, voelen volgens een Ne¬ 
derlandse diplomaat niets voor het 
openbreken van 'Maastricht’ uit 
vrees dat dat de deur openzet voor 
andere eisen. 

De Ierse minister van Buitenlandse 
Zaken, David Andrews, drong er bij 
zijn collega’s in Luxemburg op aan 
'Maastricht’ open te breken na de 
historische uitspraak van het Ierse 
Hooggerechtshof. Daardoor kon on¬ 
langs een verkracht 14-jarig meisje 
alsnog een abortus in Engeland on¬ 
dergaan. In Ierland is abortus bij de 
wet verboden. 


Papandreou wint 
tussentijdse 
verkiezingen 

ATHENE — De Griekse socialisti¬ 
sche oppositieleider Andreas Pa¬ 
pandreou (74) heeft het aftreden van 
de conservatieve regering-Mitsota- 
kis geëist nadat zich een enorme 
overwinning voor zijn partij begon 
af te tekenen by tussentijdse verkie¬ 
zingen om één vacante parlements¬ 
zetel. Het stemmenaantal voor zijn 
PASOK steeg sinds april 1990 met 
maar liefst 30 procent. 

De krachtmeting droeg, zoals zo 
veel dingen de laatste tijd in Grie¬ 
kenland, wel een bizar karakter. De 
PASOK was namelijk de enige par¬ 
tij van betekenis die deelnam aan 
de verkiezingen. Een groot aantal 
onbekende milieupartijen, scherts- 
partijtjes alsmede de junta-gezinde 
EPEN, boekten relatief opvallend 
veel stemmen, terwijl het aantal 
wegblijvers, blanco en ongeldige 
stemmen ook ongewoon hoog 
bleek. 

Een van de zetels van het tweede 
kiesdistrict van Athene, het groot¬ 
ste district van het land met circa 13 
procent van het electoraat, was va¬ 
cant geraakt nadat oud-minister 
van Financiën Dimitris Tsovolas 
het parlement had moeten verlaten. 
Hy was door een buitengewone 
rechtbank veroordeeld tot onder 
andere drie jaar verlies van poli¬ 
tieke rechten vanwege zijn (kleine) 
aandeel in het bankschandaal-Kos- 
kotas. 

Uit protest tegen deze gang van za¬ 
ken besloot de PASOK, dat de zetel 
niet automatisch zou overgaan op 
de volgende van de lyst, maar dat 
deze aan een verkiezing zou worden 
onderworpen. Antillen 


Na besprekingen die zondag¬ 
middag begonnen en gister¬ 
morgen rond half tien (plaatse¬ 
lijke tijd) eindigden hebben de 
overheid en de ambtenaren¬ 
bonden in Willemstad een ak¬ 
koord bereikt in het arbeids¬ 
conflict over de financiële 
positie van de ambtenaren. De 
achterban van de bonden heeft 
ingestemd met het akkoord. De 
stakende politiebeambten en 
de ambtenaren hebben het 
werk direct hervat. Het ak¬ 
koord komt neer op een salari¬ 
saanpassing per 1 januari van 
dit jaar met 14 procent ter com¬ 
pensatie van de sinds 1983 niet 
meer uitgekeerde prijsindexè- 
ring. 


Pravda 


De voormalige communisti¬ 
sche partij krant Pravda zal 
vandaag opmeuw uitkomen, 
minder dan een maand nadat 
het blad wegens geldgebrek de 
uitgave moest staken. De krant 
zal vier tot zes pagina’s omvat¬ 
ten en zal dinsdags, donder¬ 
dags en zondags uitkomen. 


De 

bij 


Demonstratie 

politie heeft gistermiddag 
nieuwe opvangcentrum 
voor asielzoekers in Amster- 
dam-zuidoost (Bullewijk) een 
aantal demonstranten gearres¬ 
teerd, nadat er enige schermut¬ 
selingen met de ME waren 
geweest. Hoeveel mensen zijn 
aangehouden, is nog niet be¬ 
kend. Staatssecretaris Kosto, 
die het opvangcentrum kwam 
openen, zag zich geconfron¬ 
teerd met ongeveer tweehon¬ 
derd vijftig demonstranten, die 
tegen dit soort centra protes¬ 
teerden. 


Winnaars 


De Democratische gouverneur 
van Arkansas Bill Clmton en 
de Amerikaanse president 
George Bush zijn zondag als 
grote winnaars uit de bus geko¬ 
men bij de voorverkiezingen 
op Puerto Rico. 


Celstraf 


Het gerechtshof in Den Haag 
heeft gisteren een man wegens 
drugssmokkel veroordeeld tot 
twaalf jaar gevangenisstraf en 
een boete van 73.000 gulden of 
zes maanden cel. Daarnaast 
verklaarde het hof de in beslag 
genomen bedragen van 950.000 
gulden, 38.000 DM, 3000 Belgi¬ 
sche franken en 73.000 gulden 
verbeurd. 

• Brigadier 

De Rotterdamse rechtbank 
heeft gisterochtend een 52-jari- 
ge ex-brigadier van de Rotter¬ 
damse politie veroordeeld tot 
één jaar gevangenisstraf met 
aftrek van voorarrest. Recht- 
bank-president mr. M.F.L.M. 
van der Grinten achtte bewe¬ 
zen dat de politieman grote 
sommen geld heeft aangeno¬ 
men van plaatse lijke gok- en 
bingobazen, en in ruil daarvoor 
onder meer politie-invallen in 
de illegale gokpanden Super 
Nova en Mata Hari heeft verra¬ 
den. Tevens staat volgens de 
rechtbank vast dat de ’bingo- 
brigadier’ jarenlang zijn belas¬ 
tingaangifte onjuist heeft inge¬ 
vuld. 

• Aanslag 

Bij een bomaanslag in de door 
Israël ingestelde veiligheidszo¬ 
ne in Zuid-Libanon is gisteren 
één Israëlische militair om het 
leven gekomen. Vier militairen 
raakten gewond, zo is in veilig- 
heidskringen in de regio verno¬ 
men. 


(ADVERTENTIE) 


Voor de leukste 
lunchbox hoefje 
niet naar Parijs. 


HÉ 


k -4> 


mtt ~s.. 


: : A m 
ƒ itrr 


jSygly* Mickey- of Minnie Mouse lunchbox met drinkbeker 


. 39 ^ 5 - HEMADe normaalste zaak van de wereld.. Dinsdag 7 april 1992 • Pagin* 


limburgs dagblad opinie 


* 

i Er moet nu snel en radicaal worden gehandeld ’ 

Grote Duitse partijen zijn 
tot samenwerking gedoemd 
DOOR HANS HOOGENDIJK 

BERLIJN - De Duitse kie¬ 
zers zijn het gehannes van 
de zogenaamde traditionele 
politieke partijen over de 
aanpak van het probleem 
van de asielzoekers en de 
werkelijke kosten van de 
eenwording meer dan zat. 
Meer dan tien procent van 
de kiezers in het rijke Ba- 
den-Wurttemberg en 6,3 
procent in het arme Slees- 
wijk-Holstein gaven zondag 
hun stem aan de rechts- 
extremistische Republika- 
ner en de DVU, Duitse 
Volks Unie. 


De populistische stemmentrek¬ 
kers Franz Schonhuber en Ger- 
hard Frey troffen, met hun 
demagogische verhalen over 
schij n-asielzoekers die het land 
plunderden en over de heilige 
Duitse mark die in Maastricht 
aan de EG was geofferd, het on¬ 
zeker geworden Duitse volk in 
de ziel. De CDU van kanselier 
Kohl had tevergeefs geprobeerd 
met een campagne vol verbaal 
geweld, die op het randje van 
vreemdelingenhaat balanceerde, 
het tij te keren. 

De sociaal-democraten werden 
op hun beurt bestraft voor hun 
zigzagkoers op het asielgebied. 
Björn Engholm, de verliezende 
minister-president van Slees- 
wyk-Holstein en aanstaande te¬ 
genstander van Helmut Kohl bij 
de algemene verkiezingen van 
1994, heeft heel wat van zijn 
glans verloren 

Maar ook de CDU-voorzitter en 
regeringsleider moet zijn won¬ 
den likken. Met Baden-Württem- 
berg ging meer dan het laatste 
christen-democratische bolwerk 
in de oude Bondsrepubliek ver¬ 
loren. De Duitse kiezers verlie¬ 
zen in toenemende mate hun 
vertrouwen in de man die de 
Duitse eenwording voor elkaar 
bracht, maar verzuimde eerlijk 
te vertellen dat daarvoor een 
prijs moet worden betaald. 

Averechts 

Alleen komen Kohl en zijn party 
er niet meer uit. Weliswaar ver¬ 
doemen zowel de conservatief- 
liberale regering als de opposi¬ 
tionele SPD een grote coalitie, 
maar gezien de gigantische opga¬ 
ven zijn ze tot samenwerking 
veroordeeld. Om tactische ver- 
kiezingsredenen hebben de par¬ 
tijen de werkelijk grote proble¬ 
men voor zich uitgeschoven tol 
na de vijfde april. Het heeft, 
zoals is gebleken, alleen maar 
averechts gewerkt. 


Nu moet er snel en radicaal wor¬ 
den gehandeld. In de eerste 
plaats dient het probleem van de 
asielzoekers te worden geregeld. 
In de tweede plaats moet de kan¬ 
selier nu eindelijk met de billen 
bloot als het gaat om de kosten 
van de eenwording en de prijs 
die de Westduitsers daarvoor 
nog moeten betalen. 

Het vraagstuk van de kosten van 
de eenwording en de verdeling 
van de lasten hangt nauw samen 
met de voor dit federale Duits¬ 
land eminent belangrijke rege¬ 
ling van de financiële verhou¬ 


ding tussen de centrale regering 
en de deelstaten. Ook daar moet 
een nieuwe regeling worden ge¬ 
vonden. En dan zijn er natuurlijk 
nog de vragen rond de politieke 
en niet in de laatste plaats mili¬ 
taire rol die dit grotere Duitsland 
op het wereldpolitieke toneel zal 
moeten gaan spelen. Ook hier 
zyn grondwetswijzigingen nodig 
die niet zonder de steun van de 
SPD gerealiseerd kunnen wor¬ 
den. 

Na het stembusdebacle van zon¬ 
dag is Helmut Kohl aam zet. 
Twee jaar lang heerst er nu rust 
aan het kiezersfront, die tijd 


moeten de partijen gebruiken 
om zo eendrachtig mogelijk orde 
op zaken te stellen. En hoe eer¬ 
der Kohl zijn kaarten open op 
tafel, legt des te groter wordt de 
druk op de sociaal-democraten 
om uit landsbelang mee te doen. 
Schuift Kohl de waarheid nog 
langer voor zich uit, dan bestaat 
het risico van een verdere polari¬ 
satie. 

Moeras 

De SPD, waarin het anders den¬ 
ken al is begonnen, zou zich 
weer achter de populist Lafon- 
Op wacht bij wrak 


taine en diens koers ’Kohl jagen’ 
kunnen scharen. Want de minis¬ 
ter-president van Saarland is er¬ 
van overtuigd dat de kanselier 
de Duitse kar 5 april 1992 steeds 
verder in het moeras rijdt en de 
sociaal-democraten dan zonder 
al te veel eigen inspanning in 
1994 de macht in Duitsland kun¬ 
nen overnemen. Mochten beide 
grote partijen echter op confron- 
tatiekoers blijven, dan bestaat 
het gevaar dat de extremisten by 
de algemene verkiezingen hun 
succes van deze zondag nog wel 
eens dramatisch kunnen uitbou- • Twee vrouwelijke strijders van de Iraanse oppositiegroepering Mujaheddin Khalq staan bij de resten van een 
neergeschoten Iraanse straaljager. Tijdens de Iraanse aanvallen op de bases van de opstandelingen schoten de 
Mujaheddin naar eigen zeggen het toestel neer. Irak, waar de Mujaheddin hun bases hebben, beweert echter de 
Iraanse indringer te hebben neergehaald. Foto :reuter 


Premier verspeelt image van 'aardige vent’ 

Major lijkt verliezer Britse 
verkiezingscampagne 


DOOR CEES VAN ZWEEDEN 

LONDEN - Op enórme 
schermen zien de partijge¬ 
noten de geschiedenis van 
de laatste 16 maanden nog 
een keer aan hun ogen voor¬ 
bij trekken: John Major in 
Koeweit bij de troepen, 
John Major die Gorbatsjov 
de hand drukt, John Major 
op de bres voor de Koerden. 
Nog een keer horen zij hun 
leider de vermaarde zinnen 
uitspreken: „Ik heb deze 
baan, ik vind ’m leuk, en 
met jullie hulp behoud ik 
hem”. Dan vervagen de 
beelden en sterft de stem 
weg. De lampen worden ge¬ 
doofd tot er slechts een 
lichtbundel overblijft. Het 
geluid van de muziek, spe¬ 
ciaal gecomponeerd door 
Andrew Lloyd Webber, 
zwelt aan. De onvermijdelij¬ 
ke baby wordt naar voren 
gewurmd, klaar om gekust 
te worden. En daar is hij, 
aan zijn zijde Norma in wit 
mantelpak. Handen druk¬ 
kend, glimlachend, 

zwaaiend komt hij de arena 
binnen. „Dames en heren, 
de premier!” 


De partijgenoten zyn in dichte 
drommen gekomen om hun pre¬ 
mier te zien. De parkeergarage 
bij het conferentiecentrum in 
Wembley (Noord-Londen) staat 
vol Jaguars. Maurice Saatchi is 
er, de topman van het gelijkna¬ 
mige reclamebureau. Bill Wy- 
man van de Stones zit op de 
voorste ry. niet ver van Andrew 
Lloyd Webber. British Midland 
heeft zyn president-commissaris 
gestuurd, een voorbeeld dat is 
gevolgd door andere bedrijven. 
„Wy hebben de grootste litera¬ 
tuur, de meest trotse geschiede¬ 
nis, het mooiste platteland, de 
beste sporttraditie en de bril- 
jantste wetenschappers ter we¬ 
reld”, zo vat Miyor het verschil 
tussen Engeland en de onfor- 
tuinlyke rest van de aardkloot 
samen. De partijgenoten juichen. 
„En wat is onze taak? Onze taak 
is het zo te houden. Ervoor te 
zorgen dat Engeland op de eer¬ 
ste plaats blijft. Dat is waar wij 
voor staan. En dat is wat wij 
gaan doen!” 

De zaal juicht opnieuw, de baby 
begint te huilen. „Laat haar hui¬ 
len!”, klinkt het prompt vanaf 
het spreekgestoelte. John Major 
is een begrip vol man. „Ik weet 
waarom ze huilt. Ze huilt omdat 
ze denkt dat Labour donderdag 
misschien gaat winnen. Maar ik 
beloof haar rust. Dat zal niet ge¬ 
beuren!” Uit 800 kelen klinkt 
gelach. Maar de baby doet er nog 
een paar decibels bij. 


De vraag is: had de baby gelyk? 
Gaat John Major donderdag ver¬ 
liezen? De opiniepeilers konden 
daar afgelopen weekeinde nog 
steeds geen antwoord op geven. 
Ja, Labour had een voorsprong. 
Maar eenderde van de kiezers 
had nog geen besluit genomen. 

Slechts over een ding waren de 
opiniepeilers het eens: tot dus¬ 
verre had John Major de verkie¬ 
zingscampagne verloren. Hij was 
op 11 maart met een lichte ach¬ 
terstand op Neil Kinnock begon¬ 
nen aan de campagne en na drie 
weken was het gat alleen maar 
groter geworden. 

Labours campagne is erop ge¬ 
richt Kinnock zo veel mogelijk 
als een staatsman te portrette¬ 
ren. Interviews geschieden bij 
voorkeur tegen de achtergrond 
van een indrukwekkende boe¬ 
kenkast, en zyn gedragingen zijn 
waardig. De manier waarop hij 
elke ochtend de zaal binnen¬ 
komt voor zyn persconferentie, 
roept associaties op met konin- 
gen. Kinnock loopt niet, hij 
schrydt. 


Zeepkistje 


Tot de extravagante bijeenkomst 
in het Wembley Conferentiecen¬ 
trum van dit weekend gedroeg 
Major zich daarentegen als een 
straathoekwerker. Hij ging op 
pad met een zeepkistje, van 
waaraf hij in de traditie van 


eeuwen her het volk door de me¬ 
gafoon toesprak. „Oh god, hij 
lijkt wel een oppositieleider”, zei 
een van zijn medewerkers ge¬ 
schrokken bij de aanblik van de 
premier-in-regeryas op zijn kist¬ 
je. 

Gevraagd naar de filosofie achter 
zijn campagne, antwoordde Ma¬ 
jor dat hij „ervan genoot het volk 
toe te spreken”. Het volk zelf ge¬ 
noot ook met volle teugen een 
maakte hem het spreken onmo¬ 
gelijk of bekogelde hem met eie¬ 
ren. Ten minste een keer moest 
Major zijn pak naar de stomerij 
brengen. 

Fouten 

Major maakte in zijn campagne 
waarschijnlijk twee fouten. Hij 
besteedde iets te veel tijd aan 
persoonlijke aanvallen op Neil 
Kinnock, waarmee hij zijn imago 
van 'aardige vent’ verspeelde. 
Maar vooral: hy verzuimde af¬ 
stand te nemen van Margaret 
Thatcher, zijn illustere voor¬ 
gangster die in 1990 wegens 
bewezen impopulariteit het veld 
moest ruimen. Daarmee veran¬ 
derde hij de komende verkiezin¬ 
gen in een referendum over 
Thatchers erfenis. 

Een derde probleem is dat de 
Conservatieven na 13 jaar aan de 
macht niet veel sprankelende 
ideeën meer hebben. „Meer gele¬ 
genheid, meer vrijheid, meer 
keuze”, riep hy vorige week van¬ 
af zyn zeepkistje. „Meer van het- 
lezers schrijven 


• JOHN MAJOR 

...angstig wachten op donderdag. 


zelfde”, klonk het uit het pu¬ 
bliek. 

Major voerde een 'negatieve’ 
campagne, waarin hij voorname¬ 
lijk pijlen op de vermaledijde 
socialisten afschoot. Toen een 
van zijn toehoorders een gloed¬ 
volle aanval op Labour als 'lul¬ 
koek’ bestempelde, antwoordde 
de premier: „Waar was u toen de 
inkomstenbelasting nog 35 pro¬ 
cent was?” (een verwijzing naar 
de laatste Labour-regering). Het 
antwoord van de man sprak 
boekdelen: „Ik was nog in een 
korte broek”. 

De Conservatieven, zo scham¬ 
perde een Labour-parlementa- 
riër, doen de campagne van 1979 
nog eens over. De man had waar¬ 
schijnlijk gelijk. Major bestrijdt 
een partij die niet meer bestaat, 
een partij die voor eenzijdige 
ontwapening is en de industrie 
wil naasten. Een partij die een 
hele generatie niet gekend heeft, 
omdat zij toen nog „in korte 
broek” rondliep. 


• Jos van Reij 

In een artikel in uw krant van 26 
maart jl. noemt WD-Kamerlid 
Jos van Rey een groot aantal 
punten op, waaruit blijkt dat 
'Politiek Den Haag’ zich kenne¬ 
lijk niet veel meer aan de veraf 
gelegen provincie Limburg gele¬ 
gen laat liggen. Zijn indringende 
vraag aan het kabinet (een 
’Randstad-kabinet’) over de zeer 
stiefmoederlijke behandeling 
van deze grensprovincie door 
Den Haag is dan ook terecht. 
Behalve op door Jos van Reij 
vermelde aspecten (in het nadeel 
van Limburg) t.w.: Rijksweg 73 
en de ontwikkelingen t.a.v. het 
belangrijke ABP, douane, de 
AID, korting PNL en het CBS, 
zou ik hier met name nog erop 
willen wijzen dat de grenspro¬ 
vincie Limburg inzake de grens¬ 
overschrijdende ernstige milieu¬ 
problemen veel te weinig steun 
krijgt vanuit Den Haag èn van de 
EG te Brussel. 

Te denken valt hier o.m. aan de 
gevolgen van de vergiftigde 
Maas (juncto de grindgaten) en 
vooral van de gigantische bruin¬ 
koolwinningen in dagbouw in 
Duitsland vlak bij onze grens 
(met als consequentie ernstige 
grondwaterstandsdaling in Lim¬ 
burg). 

Het is al jaren bekend (en de 
heer Van Reij weet dat ook) dat 
de machtige deelstaat Land Nor- 
drhein-Westfalen het bepaald 
niet zo nauw neemt met de inter¬ 
nationale regel van burenrecht: 
handel zo dat gij een ander geen 
schade toebrengt. 

Onze regering moet ten aanzien 
van dit grensoverschrijdend mi- 
lieu-aspect veel meer stelling 
nemen en daarbij bijvoorbeeld 
méér doen aan harmonisatie van 
rechtsbescherming voor Neder¬ 
landse en Duitse ingezetenen, 
omdat deze laatsten naar Duits 
recht nog worden bevoordeeld 
gezien het dóór geldende territo¬ 
rialiteitsbeginsel. Maar ook de 
inbreng van Provinciale Staten 
is te gering. 

Voorts zou het heel goed zijn - ik 
herhaal het - als onze provincie 
Limburg, in plaats van samen¬ 
werking te zoeken met Noord- 
Brabant en Zeeland, een hechte¬ 
re samenwerking zou creëren 
met Belgisch-Limburg om als 
een soort ’Groot-Hertogdom 
Limburg’ nieuwe stijl (ingebed 
in een Euregionaal kader) veel 
meer tegenwicht te kunnen bie¬ 
den èn tegen de Duitse deelsta¬ 
ten, èn tegen het Randstad-kabi- 
net èn zo nodig tegen 'Brussel’. 
De Limburgse slachtoffers heb¬ 
ben in tal van opzichten recht op 
meer daadwerkelijke hulp. Ze¬ 
ker op internationaal terrein kan 
ons provinciebestuur, overigens 
met alle respect, staats- en vol- 
kenrechtelijk geen vuist maken. 
Helaas! Ook daarom ’Laus et Ju- 
bilatio’ (ofwel Lof en Hulde) 
voor Jos van Reij, een echte 
Limburger! 

ECHT dr Willem Heemskerk. 

(Waterjurist). 

• Striptease (4) 

Ik ben het totaal oneens met de 
burgemeester van Heerlen. Het 
roomskatholieke deel van de be¬ 
volking kan toch zeker geen be¬ 
zwaar hebben tegen naakt. Zij 
heeft geleerd dat de mens ge¬ 
schapen is naar Gods beeld en 
gelijkenis. Als je dan dat naakt 
verwerpelijk, vies of onbetame- 
lyk vindt, dan ga je er dus van 
uit, dat de Schepper een fout 
heeft gemaakt. 

Immers, als God niet gewild zou 
hebben dat wy ons naakt tonen, 
had hij wel net als hij de vogels 
of beren, pluimen en veren of 
bont op ons lijf laten groeien. 
Natuurlijk moet je wel je ver¬ 
stand gebruiken en als je kou 
krijgt een beer z’n jas uitdoen en 
die zelf aantrekken. Dat wisten 
de mensen in de gryze oudheid 
al en zij leefden daar naar. 

In mijn vroege jeugd had ik een 
heeroom. Die was begin 1900 
missionaris in donker Afrika. Hy 
meende dat hij vooral de meisjes 
een broek moest aanpraten. 
Toen dat uiteindelijk gelukt was, 
kwam de beer los en wilden alle 
jongens weten, wat die grieten 
nou toch wel te verstoppen had¬ 
den. Fout dus! 

Dat is nu nog steeds zo. Nee heer 
burgemeester, laat de mens le¬ 
ven zoals hij geschapen is en 
probeer niet om God te verbete¬ 
ren. Eigenlijk moet niemand 
zich behangen met allerlei wol¬ 
len of kunststoffen, behalve als 
hy kou zou krijgen. 

Om kort te zijn: de mens is ge¬ 
schapen naar Gods beeld en ge¬ 
lijkenis. Naakt of nudisme kan 
dus nooit of te nimmer aange¬ 
duid worden met „foei!” 

En waar maakt een mens zich ei¬ 
genlijk druk om? Hy bestaat 
voor plusminus 70 procent uit 
water. Toch kan 50 ó 60 liter wa¬ 
ter verrekte mooi zijn. Moet je 
maar eens Playboy bekyken! 


ELSLOO 


J.G. Schalk 


• Striptease (5) 

Hierbij wil ik reageren op uw ar¬ 
tikel over het verbieden van de 
naaktshows van de London 
Knights. Eindelijk normale men¬ 
sen met een normaal zedelijk¬ 
heidsgevoel! Eindelijk een wak¬ 
ker geworden overheid die 
normale levensomstandigheden 
wil respecteren en die eindelijk 
deze intens smerige troep de toe¬ 
gang weigert! 

Ik vraag me af wat voor half 
dronken ’dames’ deze shows be- posthiis .‘5100 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 

De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 

De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zokelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taolgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 

zoeken om deze ordinaire lap* 
schwanzen naakt te kunnen be- 
zichtigen en te bevoelen. Dit & 
immers hetzelfde alsof je eert 
hoerenkast gaat bekijken waai 
de heren een nummertje wegg®" 
ven. 

Uiteindelijk kun je ook een val' 
kenshok gaan bezoeken. Mis- 
schien kun je in ons gezegen» 
land tz.t. voor geld mensen zien 
paren. Er zijn dellen en delletjeS 
genoeg die er graag naar toe 
gaan. Waar gaat het met onze sa* 
menleving naar toe? Hoe lange 1 
hoe rotter! 

HEERLEN J. Peter* 


Rocla JC 


De uitlatingen, gedaan door Bert 
Verhagen van Roda JC in het 
Limburgs Dagblad, vind ik op 
z’n zachtst gezegd meer dan on¬ 
fatsoenlijk. En in zekere mate 
minder onfatsoenlijk vind ik eefl 
nieuw aanbod van Roda’s kant 
ook al ben ik niet op de hoogt® 
van dat aanbod. 

Verhagens uitspraken over het 
spel zijn al weken belabberd en 
hij snapt niet hoe men aan 33 
punten komt en dat men nog i* 1 
het beker-gebeuren zit. Dat zegt 
hij terwijl iedereen kan zien, dat 
Roda de laatste weken steeds be¬ 
ter draait. 

Om een begroting sluitend te 
krijgen zal men bij Roda JC iet* 
moeten doen en dat spelers dan 
moeten inleveren is een vol¬ 
strekt logische zaak in mijn 
ogen. Dat moet de niet-voetbal' 
lende burger toch ook. 

Echter, om dan meteen met 
modder te gaan gooien en zijn 
collega’s op een dergelijke wi)& 
af te vallen en in hun hemd t® 
zetten (want zo zie ik dat) is ge- 
brek aan collegialiteit; want vol¬ 
gens hem voldoen ook de ando¬ 
ren niet. 

Als een club opgezadeld zit mrt 
loonkosten die ver boven de in¬ 
komsten liggen, dan moet ’t roer 
om. En bevalt dat niet, dan ver¬ 
trek, maar, schop niet links eb 
rechts om je heen naar hen die er 
ook niks aan kunnen doen. Het 
mag toch gezegd worden, dat 
juist de spelers (vooral in het be¬ 
gin van de competitie) ervoor 
gezorgd hebben dat er by thuis¬ 
wedstrijden 4.000 man publiek 
zitten of staan. 

Met alle waardering voor de 
voetballer Bert Verhagen: dez e 
uitspraken zijn niet op hun 
plaats. Zeker niet nu, in dit sta¬ 
dium van de competitie en het 
beker-gebeuren. Dit is op onge¬ 
paste wyze onrust zaaien. Roda 
JC draaide in de tijd van de 
tweede divisie B met meer pu¬ 
bliek. 

Als bij Roda JC (en niet daar al¬ 
leen) de touwtjes niet strak gaan 
en de broekriem niet duidelijk 
wordt aangetrokken, is het bin¬ 
nen afzienbare tyd gebeurd 
kan men terug naar amateur¬ 
voetbal. Dat zullen zowel speler* 
als bestuurders zich goed moe¬ 
ten realiseren. 

HEERLEN H J. Vestjen* 

(door redactie ingekort) 

• VROM 

In aanvulling op uw artikel on¬ 
der de kop 'Inspecties VRO®* 
onder een dak’ in het Limburg® 
Dagblad van 1 april jl. acht ik he* 
volgende van belang. Met de 
provincie is overeenstemming 
over het aantal van 14 mensen 
dat naar de gewesten overga 3 *" 
Met de gewesten vindt daarover 
overleg plaats dat overigens 
een prima sfeer verloopt; men 
wil de ervaring en deskundig" 
heid van onze mensen graag m 
huis hebben. Daarnaast vindt er 
ook overleg plaats met gemeen" 
ten en met woningcorporaties en 
met name ook met hun koepel®; 
het NCIV in Heerlen en de NW*T 
in Tilburg. Dat overleg leidt bU 
mij tot de verwachting dat o 0 *- 
de overige straks boventallig 
mensen een nieuwe werkpak 
zullen vinden. Die verwachting 
baseer ik vooral op de houding 
van al mijn gesprekspartners. ^ 
onderkennen dat het overdra- 
gen, respectievelijk afstoten y 3 
werk belangrijke consequent!® 
heeft voor mijn medewerker?’ 

En dat leidt bij de overlegP 3rl ' 

ners tot een houding van ’d* 
punt moeten we samen kunne 
oplossen’. 

MAASTRICHT ir A.J. BedaU*» 

(Hoofdingenieur-directeur 
de Inspectie Volkshuisvesting 1 
Limburg) 


ina 


s 


ap- 

be- 

t is 
»en 
aar 
ge- 

af' 

üs- 

nd 

ten 

jes 

:oe 

sa- 

ïer 

jrs 


ert 

iet 

op 

in* 

tte 

en 

rit, 

(te 

iet 

»n 

33 

in 

gt 

at 

e- 

te 

ts 

Ui 

il- 

in 

J' 

jt 

n 

* 


limb urgs dagblad 


Dinsdag 7 april 1992 # Pagina 5 
1 economie 


UTRECHT - De Rabobank 
. een strategische samen¬ 
werkingsovereenkomst gete- 

end met de Italiaanse bank 
'-anplo (Cassa di Risparmio del- 
i Provincie Lombarde) in Mi- 
£“}■ Daardoor kan de Rabobank 
on dernemers die 
n ln Italië het complete 

pakket bankdiensten bieden via 

nar. ka J? torenn et van de Italia- 
nen Omgekeerd kunnen de 
•“anten van Cariplo terecht by 

in i\?^f r dan 2000 Rabo-kantoren 
m Nederland. 

2»p/f Uiantie met Cari Pl° volgt 
don 6re samen werkingsverban- 
-I met de Banco Popular in 


op 


Rabo samen met 
Italiaanse bank 


Sparye, Crédit Agricole in 
Frankrijk en Lloyds Bank in En¬ 
geland. Vergelijkbare samenwer¬ 
kingen met andere banken in 
Europa, een onderdeel van het 
Europa-beleid van Rabo, zullen 
volgen de bank binnenkort vol¬ 
gen. 

Cariplo is met een balanstotaal 
van f 165 miljard en ruim 600 


kantoren een van de drie groot¬ 
ste banken van Italië. 

Cariplo is in 1823 opgericht als 
spaarbank. De juridische vorm is 
onlangs gewijzigd in een ven¬ 
nootschap op aandelen. De bank 
is snel bezig internationaal uit te 
breiden. Zij heeft nu 26 buiten¬ 
landse kantoren in 16 landen. 


Het Europa-beleid van Rabo 
houdt behalve het sluiten van 
strategische allianties ook uit¬ 
breiding van het eigen Europese 
kantorennet in. Dit net bestaat 
nu uit 29 kantoren in tien landen. 


Over de hele wereld heeft de Ra¬ 
bo 46 buitenlandse kantoren in 
19 landen. Rabo is al enkele ja- 
ren in Italië vertegenwoordigd 
met een kantoor in Milaan. Re¬ 
cent kwam daar de financie¬ 
ringsmaatschappij Rabofin Italia 
bij. Via dochter De Lage Landen 
International verleent Rabo van¬ 
uit Milaan en Turijn ook facto- 
ringsdiensten. 


Europese topbestuurders schrijven brief aan Delors 

Industriëlen willen meer 
hulp voor Oost-Europa 


CSSEL - Het Westen moet snel zijn hulpbeleid voor Oost- 
v °Pa en de voormalige Sovjetunie verbeteren als het de her- 
&onH ln m en * n l anc * en redden. Dit heeft de Europese 
Van h gisteren geschreven in een brief aan de voorzitter 

de Europese Commissie, Jacques Delors. Ondanks verwacht verlies van 4 miljard 

FMO boekt toch winst 


DEN HAAG — De Nederlandse Fi- 
nancierings-Maatschappij voor Ont¬ 
wikkelingslanden (FMO) heeft in 
1991, het eerste jaar na haar verzelf¬ 
standiging, een nettoresultaat ge¬ 
boekt van f 4,3 miljoen. Verwacht 
was een verlies van f 4 a 5 miljoen. 
Dat blijkt uit de cijfers die de FMO 
gisteren heeft bekendgemaakt. 
Voor 1992 gaat het FMO uit van een 
nettowinst van minimaal eenzelfde 
niveau als over het afgelopen jaar. 

De meevaller over 1991 werd bin¬ 
nengehaald door een selectief ac- 
ceptatiebeleid bij een groter aanbod 
van financieringsmogelijkheden, 
door gunstige rentemarges en door 
vergroting van de efficiëncy. FMO- 
directeur prof. dr. L.B.M. Mennes 
wilde niet van een Verkeerde calcu¬ 
latie’ spreken. De winst wordt toe¬ 
gevoegd aan de algemene reserve. 
De eerste jaren zal de FMO nog 
geen dividend uitkeren. 

De FMO legt zich toe op lange-ter- 
mijnfinancieringen aan particuliere 
bedrijven in ontwikkelingslanden. 
Daarin onderscheidt de organisatie 
zich van een commerciële banken 
die wegens het verhoogde risico en 
de hogere kosten niet tot langlopen- 


^aarin^ 6 is 6011 gezelschap 

- spT b meer dan veertig Euro- 

ivo u es * uurders van g r °fe be- 
t an hebben verenigd. Zij stre- 

Euron ^ 660 versterkin g van de 
rin pese economie en de bevorde- 
tn aat V ^? ee n goed industrieel kli- 
PresiH ken van de deelnemers is 
ker va I v' commissaris Wisse Dek- 
lips ^ bet e lektronicaconcern Phi- 

de * Y^frïehten van dubbel werk en 
Ver<!rv,-n r ^ nge concurrentie tussen 
steu-^^nde donorlanden en 
lemr/ erlenende instellingen be- 
doelrY, 61 ? 11 activi teiten en tasten de 
den^ atlg h e id van de hulp aan, vin- 
^ q e t opmanagers. Het Westen 

ÖSN legt zich neer 
bij mislukt bod 
H °P glasfabrieken 

- Het bod van het 
Bsn C > ’voedingsmiddelenconcern 

” e t restant aandelen van de 
dam ; nigde Glasfabrieken in Schie- 
al iaf def ïnitief mislukt. BSN, dat 
a anH . mee r dan 70 procent van de 
ler igde? n kk ezat ’ heeft met Z ^ n ^ ver " 

c ®ntp w-° d nog maar enkele pro- 
v an Ro:vr innengekregen - Het belang 
Proro TT Zou nu iets minder dan 75 
ent bedragen. 

be o 

het ,ï erige aandeelhouders, van wie 
8ers f ren deel institutionele beleg- 
Pen< 5 i^ Ve ^ zekeringsma atschappijen, 
ge s tlm nfondsen ) hebben steeds 
gUl^ Ja dat het bod van BSN (520 
Per aandeel) te laag is. De 
Paar „ , e , rs rit daar momenteel een 
gulden boven. 

Vqw 

dit f 1S een woordvoerder van Cre- 
het k j nnais B ank Nederland, die 
Zaak n Voor bSN regelde, is ’de 
a hsolii * ° ver ' br zal volgens hem 
den geen hoger bod meer wor- 
Cerp T/ geb racht en het Franse con- 
als rtp , ° ok m et meer gaan kopen 
dippen beurskoers onder die bie- 
* gs Prys zakt. 


moet meer hulp verlenen en de ei¬ 
gen activiteiten beter coördineren. 
Een goed functionerende economie 
in Oost-Europa en het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten (GOS) is 
Vitaal’ voor heel Europa, zo vinden 
zij. Als het hervormingsproces stag¬ 
neert, kan er in die landen sociale 
en politieke onrust ontstaan. De 
westerse landen worden daardoor 
negatief beïnvloed. 

De Ronde Tafel is niet tevreden 
over de krachtinspanningen van de 
regeringen in diverse Oosteuropese 
staten en het GOS. „De resultaten 
die zij tot nu toe hebben geboekt, 
zijn in de meeste gevallen ver van 
bevredigend.” De sociale en menta¬ 
le veranderingen zullen nog jaren 
duren. Daarbij tonen de leiders van 
de grootste Europese ondernemin¬ 
gen zich niet erg enthousiast over 
de snelle transformatie van by voor¬ 
beeld de voormalige Oostduitse 
economie. 

Vrijhandel is het toverwoord voor 
een economisch herstel in Centraal- 
en Oost-Europa. De onderlinge han¬ 
delsbetrekkingen van de landen 
dienen te worden verbeterd zodat er 
een open ’ontwikkelingszone’ ont¬ 
staat die nauw met West-Europa is 
verbonden. Westerse ondernemin¬ 
gen moeten op hun beurt hun 
markten ontsluiten en ‘concurrentie 
accepteren’. 


Test voor vl iegveld • Een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa taxiet tijdens een test op 
het splinternieuwe vliegveld van de Zuidduitse stad München naar de slurf om de passa¬ 
giers uit te laten stappen. Het vliegveld wordt op 1 7 mei officieel geopend. Foto: epa 


AMSTELVEEN - „Absolute on¬ 
zin.” Zo noemt de KLM het be¬ 
richt in The Sunday Times dat 
zij opnieuw met British Airways 
(BA) over een fusie onderhan¬ 
delt. Vijf weken geleden werden 
de fusiebesprekingen afgekapt. 
Het goed geïnformeerde Sunday 
Times meldde het nieuws als 
eerste. 

Volgens de Britse krant zijn de 
gesprekken op initiatief van BA 
hervat. De onderhandelingen lie¬ 
pen indertijd stuk op de eis van 
de KLM een belang van veertig 
procent in de nieuwe maatschap- 


KLM: geen hervatting 
gesprekken met BA 


pij te krijgen. Dat was voor de 
Britten onaanvaardbaar. BA is 
bijna drie keer zo groot als de 
Nederlandse maatschappij. 

BA hield vast aan een verhou¬ 
ding 70-30. Nieuwe berekenin¬ 
gen zouden echter uitwijzen dat 
een 65-35 zeggenschapsverhou¬ 


ding voor de Britten aanvaard¬ 
baar is. Door de combinatie van 
beide netwerken zou op tal van 
terreinen besparingen te verwe¬ 
zenlijken zijn. Daarmee zou de 
winst dermate stijgen dat de 
Britse aandeelhouders niet be¬ 
vreesd hoeven te zijn voor een 
verwatering van het aandeel. 


De KLM ontkent echter in alle 
toonaarden dat er opnieuw met 
BA wordt gesproken. Deson¬ 
danks sloot president-directeur 
Pieter Bouw van de KLM inder¬ 
tijd niet uit dat beide partijen op 
termijn tot elkaar zouden ko¬ 
men. ,,BA en KLM zijn als goede 
vrienden uit elkaar gegaan. De 
tijd voor een grensoverschrijden¬ 
de fusie in Europa was niet rijp. 


Maar je moet nooit, nooit zeg¬ 
gen”, aldus Bouw op de perscon¬ 
ferentie naar aanleiding van het 
mislukken van de fusie. 


de financiering in die landen zullen 
overgaan. Voorwaarde voor finan¬ 
ciering door de FMO is dat begun¬ 
stigde bedryven goede vooruitzich¬ 
ten hebben. 

Door het verhoogde aanbod en de 
'beperkt beschikbare middelen’ kan 
de FMO de selectiecriteria voor pro¬ 
jecten steeds hoger stellen. Daar¬ 
door is het percentage door debiteu¬ 
ren verzuimde aflossingen aan FMO 
verminderd tot 15 procent. Enkele 
jaren geleden was dat volgens Men¬ 
nes nog 25 procent. 

FMO is voor 51 procent eigendom 
van de Nederlandse Staat. Ruim 35 
procent van het geplaatste en ge¬ 
storte aandelenkapitaal is in han¬ 
den van Nederlandse banken. De 
rest is in portefeuille bij grote con¬ 
cerns als Philips, Unilever en Stork, 
de vakbonden en de werkgeversor¬ 
ganisatie VNO en een aantal parti¬ 
culieren. 


Shell investeert 
25 miljoen in 
opslagplaats 
in Zuid-China 

HONGKONG — Oliemaatschappij 
Shell gaat 25 mihoen gulden inves¬ 
teren in het zuiden van China. Sa¬ 
men met twee Chinese bedrijven zal 
het een olie- en gasopslagplaats 
bouwen in de haven van Huizhou, 
70 kilometer van Hongkong. Het ge¬ 
meentebestuur van de stad heeft 
vorige week het groene licht gege¬ 
ven voor het project in de provincie 
Guangdong. 

Het olieconcern denkt nog vier tot 
zes maanden nodig te hebben voor 
de afronding van een studie naar de 
haalbaarheid. Het is optimistisch 
over de uitkomsten van het onder¬ 
zoek en verwacht voor het einde 
van volgend jaar de nieuwe opslag¬ 
faciliteiten in gebruik te kunnen 
nemen. 

Er zullen installaties gebouwd wor¬ 
den voor de opslag van lpg en ben¬ 
zine, diesel en stookolie. De pro- 
dukten zullen waarschynlyk wor¬ 
den aangevoerd uit Singapore en de 
Fillipijnen. Verder komen er betere 
mogelijkheden voor het lossen van 
tankers, zodat 30.000 ton tegelyker- 
tyd afgehandeld kan worden. 

De haven kan kleine tankers tot 
5000 ton aan. Het ligt vooralsnog 
niet in de bedoeling de haven ge¬ 
schikt te maken voor grotere sche¬ 
pen, aldus een woordvoerder van 
het bedrijf in Hongkong gisteren. 
Shell neemt voor de helft deel in 
het project; de beide Chinese be¬ 
drijven elk voor een kwart. • Accountants 

De zes grootste accountantsbe- 
drijven in Europa hebben dui¬ 
delijk een overheersende posi¬ 
tie bij de werkzaamheden voor 
grote ondernemingen, vooral in 
Nederland, België en Italië, 
maar zij vormen geen monopo¬ 
lie. Wel moeten eventuele fu¬ 
sies tussen de zes nauwlettend 
worden gevolgd. Dit is de con¬ 
clusie van een studie van een 
Britse onderzoeksinstituut 

• GATT 

Portugal zal een buitengewone 
vergadering bijeenroepen van 
de handelsministers van de Eu¬ 
ropese Gemeenschap voordat 
een Europese afvaardiging op 
22 april met de Amerikaanse 
president Bush gaat praten. De 
bijeenkomst van Bush met Jac¬ 
ques Delors, de voorzitter van 
de Europese Commissie, en 
met premier Anibal Cavaco Sil- 
va van Portugal, dat het voor¬ 
zitterschap van de EG be¬ 
kleedt, wordt gezien als de 
laatste mogelijkheid voor een 
doorbraak in het GATT-han- 
delsoverleg. De extra minis- 
tersvergadering is gisteren 
bekendgemaakt door Cavaco 
Silva. De datum en plaats zijn 
nog onbekend. 


Bundeling 


De makelaarsorganisaties Nie- 
boer en Van Kuijen, en Gema- 
ko (beide actief in het gebied 
Den Haag - Rotterdam) hebben 
gisteren in Den Haag bekend¬ 
gemaakt dat ze hun krachten 
bundelen. Nieboer en Gemako, 
zoals de nieuwe organisatie in 
de loop van dit jaar zal gaan 
heten, zegt de derde makelaars¬ 
organisatie van Nederland te 
worden, na Zadelhoff en Jones 
Lang Wootton. 

• Papier-Melaal 

Papier-Metaal, onderdeel van 
Bührmann-Tetterode, in Zut- 
phen wil haar drukkerij sluiten 
en de ondersteunende afdelin¬ 
gen en de centrale diensten 
reorganiseren. Als gevolg van 
de reorganisatie zullen maxi¬ 
maal 53 arbeidsplaatsen verlo¬ 
ren gaan. 

• Mirror Group 

Mirror Group Newspapers gaat 
de kassen van zijn pensioen¬ 
fonds opnieuw vullen. De uit¬ 
gever van de Daily Mirror en 
Sunday Mirror gaat daar de 
winsten voor gebruiken. De 
overleden mediamagnaat Ro- 
bert Maxwell had een forse 
greep in de kassen gedaan, 
waardoor de betaling van pen¬ 
sioenen in het geding kwam. 


(ADVERTENTIE) 


DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 


MDla 


VOOR GELD 


Vola blaat voor deskundigheid op het ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
financieringsmogelijkheden van Vola, 
neemt u dan kontakt op met uvv verzeke¬ 
ringsadviseur of bel Vola (020)5612205. Opgewekt 

~ °p een opgewekt 
trokken behoorlijke omzetten 
Hike OlinTu Hoogovens, Konink- 
m ® n Heineken gisteren flink 
l^aardenv ? ok . 0011 aantal andere 
Jltinter rT et , zich niet onbetuigd. 

V bhrvLt Uglas > HBG en Gouda 

^in Dry Sg S,° e e n sten daarentegen ter- 

Jhet voo g r a ? emarkt was vriendelyk 
*°t e^n kur*t* staats ^ ondsen winsten 
^tten bpn!^ punt - De obligatieom- 
^Ül i n aan i >e , gen f M miljard ter- 
gl hg rv delen f 534 miljoen om- 

101 206,40 ° ersindex steeg 2 ’ 6 punt 

&eri„u. 

Zou B fl tse zondagspers 

kV 1 de nnT 1 ? ? p hervatting 
en derhandelingen tussen 
naar ntl jh Airways lokten 

Ss£n n o d ft elen KLM uit- De 

? 6 . 10 . De L ’+ 0 L°f3'7 procent tot f 
j°en. Het ^ 2e , t bed roeg f 13,2 mil- 
!* g gevraapH aalaandeel Hoogovens 
1-60 op f 5 o g ^ n een winst van f 
^oen om’ 40 ' ^ gmg voor b ^ na f 

^inekar, 

k* n omzet^ °Pnieuw in trek. By 

la] bieraandeel an "^ oen werd 
Vflct i f 3,30 duurder op f 

S Ue met f 3 ]n g °° k Koni nklijke 
yhilevor 1 d , winst op f 145 in 

] ö 2 , 6 o. DSM^i f 1,80 duurder op f 

! n Aegon n 1(50 tot f 109 50 

m^egen la B hJ f J 28 ’] 8 - Zw ak daar- 

'*° moesUnS Douglas die f 

Q 1 mleveren op f 69,60. 

]2 nce rn HBC lag het bouw- 

v érhes v a n W f a ï m de markt 
Jad moest tt f 1 op f 208 - Rand- 
w n Op f4 5 t 50 Pr Ü Sge - 

een daaiA H d r lshlus Reesink 
?°hn w e rd Üder ° P f 75 ’ Voor p oly- 
Said Jp f I 5 ?" e n ens £.1.50 meer 

^h 6 Vff n Z'ZSïï't 


Hoofdfondsen v.k. sk. 


ABNAmro 

ABN Amro A.in F. 

ABN Amro ObLGri. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amevcert 

Bols eert. 

Bühnn.Tet. c. 

CSMcert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
OSM 

Hsevier eert. 

Fokker eert 
Gist-Broc. eert. 
Hetneken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
IntMüller 
IntNed.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Uiulever eert. 

Ver. Bezit VNU 
V0C nrc 
Wessanen eert 
Wolters-Kluwer 


45^0 

79,20 

176,70 

127,10 


149.80 
194,30 

54.50 

46.70 

45.90 
95^0 
21,10 

132.20 
108,00 
111,10 

34.10 
35,40 

191.20 

51.80 
71,00 
61,00 
52^0 

34.80 

43.50 

141.80 

58.80 

79.10 

45.20 

36.70 

46.10 

96^0 

50.80 
94,00 

71.10 

43.90 

180.80 
81,60 

42.70 

93.70 

70.20 


45^0 


128.10 

87.70 

149.50 

194.30 
55,00 
46^0 

46.50 

95.10 

21.30 
134,20 

109.50 

111.70 

34.60 

35.10 

194.50 

53.40 

69.60 

52.50 

36.10 
43,90 

145.10 

59.30 

78.70 

45.30 
36,70e 

47.10 
9620 

50.60 

93.70 

43,90 

182.60 
82,00 

42.40 

94.10 
70.60 


Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 149,50-149,80 (149,80) 

ABN AMRO Hold. 45.20 (45,20) 
Unilever 180,50-181,00 (180,80) 
Kon.Olie 141,30-143,70 (141,80) 

Binnenl. aandelen 

Aalbertslnd 


ABN AmroHld.prf. 
ABN AmroHld.div. 
ACF-Holding c. 
Aegondiv.92 
Ahrend Groep c. 
Asd Options Tr. 
Asd. Rubber 
Ant Verff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Autlnd.R’dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 
BeÜndo 


' 58,10 
6,11 
43,70 
31,60 

129.50 
11,90 
3,90e 

426,00 

122.50 
4920 

47.50 
92,00 

88.50 

137.50 
126,00 

119.50 
306,00 


58.50 
6,13 

44,40 

31,80 

129.50 


122.50 
4920 
47,00 
91,00 

138,80 

117.50 


Breevast 

Burgman-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
Cal vé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert 
Delft Instrum. 
Desseaux 
Dorpiïroep 
Draka Holding 
Econosto 
EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Gevekediv.92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
idem div”91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek’sMach. 
Holl.SeaS. 

Holl. Kloos 
Hoop Eff. bank 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNP div. 

Kon. Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré&GL 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

MoearaEnim 

M-Enim OB-cert 

Moolen Holding 

Mulder Boskoop 

Multihouse 

Naeff 

NAGRON 

NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Holding 

Ned.PartMij 

Ned.Springst 

Norit 


1020 

2700,00 

805,00 

1156,00 

160,00 

296,00 

23.60 
28,00 
116,00 
95,00 

17.70 

25.90 
41,1 
45,00 

23.90 

28.60 
213,00 

79.70 
56,00 
81,00 

104.80 

5.70 
3420 
3820 
3720 

100,00 

38,50e 

200,00 

225.50 

144.50 

142.80 
14,70 

14.70 

212,00 

0,85 

176,00 

256.70 
0,43 

453,00 

720 

2.70 
5920 

34.70 
9,30 

1062,00 

33,00 

75.40 
41,00 
5520 

345,00 

250,00 

49.50 

41.10 

113.10 
1169,00 

15400,00 
43,00 
55,00 
5,00 
525,00f 
56,00 
613,00 
9,15 
347,00 

200.50 

56.40 
7200,00 

20.70 


2700,00 

1156,00 
160,00 
296,00 

27.70 
116,00 
95,00 

17.70 

,80 41,80 

29,00 

79.10 

80,40 
104,50 

34.10 
38,80 


202,00 


14,70e 

208,00a 

0,85 

179,00 

0,44 


5920 


1062,00 

3320 

75.80 
41,40 

55.80 


41,00 


5,00 

57,00 

615,00 

9,10 

200,50 


Nutricia GB 
Nutricia VB 
Nutricia VB div92 
Nyv.-Ten Cate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert 
OTRA 
Pal the 

Philips div.'92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c. 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereeiugde Glas 
Verto eert 
Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


153,00 

161.30 
161,00 
105,00 

77.70 
7,60 

70.30 
340,00 

62,00 

36,40 

22,80 

156,00 

135,00 

46,00 

25,80 

73.50 
35,80e 
14,60 

1685,00 

4820 

43,00 

1520 

4120 

8520 

92,00 

24.30 
125,00 
66,00 

74.30 
3,00 

522,00 

33,00 

64,00 

28.50 
14,90 

48.50 
62,00 

15.50 
114,50 
274,00 

30.70 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 78,70 
ABN Amro Amer.F. 

ABN Amro Eur. F. 

ABN Amro FarEF. 

ABN Amro Liq.-Gf. 

ABN Amro Neth.F. 

Aegon Aandelenf. 

Aegon Spaarplus 
ABN Beleg, fonds 
Albefo 

Aldollar BF $ 

AlgFondsenbez. 

Alliance Fund 
Agiro North Am.F. 

Amvabel 


Asian Tigers F. 
Asian Select. F. 
Austro Hung. F. 
Bemco RentSeL 
Bever Belegg. 
CLN Obl. Div. F. 
CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv. 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 


68.40 
73,00 

49.80 
162,90 

86.30 
3420d 
4,90d 

6320 

48.40 

26.30 
233,00 

1020 

68,20 

82,70 

63.80 

59.50 
4,60 

55.80 
2,90 

110,60 

114,30 

29.50 
3420 
41,00 


152,50 

161,00 

105,30 

7720 

7020 


36.50 

157.50 
135,00 

45.50 
25,80 
75,00 

36.50 
14,70 

1685,00 

49,00 

43,00 

41,60 

85.50 

2420 


7420 

522,00 


28,60 

14,90 

48,50 

62,00 


30,70 


80.50 

69.50 

49,20 

163,00 

8620 

34,10 

5,00 

4820 

233,00 

67,80 

82,00 

6320 

5920 


2,90 

110,60 

114,30 

2920 

3420 


EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. ObLFonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl. Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
lntereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund 5 
Jade Fonds 
Japan Fund 
JapindAlpha F. 
Jap.SectRatYen 
Korea Pac.Tr. $ 

Mal. Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
NatRes.Fund 
NedufoA 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f. 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Verm.gr.f. 
Prosp.IntHIP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 


125,70 


10.40 
49,20 

33.50 

6.70 
104,00 
105,30 
103,20 
322,00 
49,00 

7.70 

53.50 

52.40 

1.50 
73,00 
48,00 

124.50 
92,00 
84,00 
6520 

508,00 

28,60 

67.50 

72.80 
920 

141.80 
1620 

6400,00 

6500,00 

9,10 

7.90 
116,90 
22,00 

10.40 

77.10 
1150,00 

110.80 
117,00 
46,00 
54,67 
4520 

36.40 
102,95 

118.10 

38.10 

5.40 
0,49 

250,00 

11,60 

21,70 

88,00 

29,60 

113,40 

5020 

5620 

5420 

3.90 

151.10 

35.50 
105,30 
4920 
9720 

114,00 

9020 

54.50 
51,00 

47.50 


6920 

10,40 

4820 

6,70 

104,10 

105,40 

10320 

49,00 


1,50 

72.80 

124.50 

91.50 

83.80 
65,00 

508,00 


7320 

16,60 

117,10 


77,10 

1175,00 


46,00 

54,70 

4520 

36,40 

118,10 


Rodin Prop.J 
Rolinco cum.p 
SchrodlntPri 1 
SciTeeh } 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Um-Invest 
Umco Inv.Fund 
UmfondsDM 
Vaste WaardNed 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F4 

Parallelmartrt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F2 
Comm.Obl.F.3 
De Dne Electr. 

Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Réht 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOv.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&LKap.RenteF. 


90,00 

80.40 
29,00 

13.50 
181,80 

1920 

173,00 

81.50 
263,00 

1720 

77.50 
31,60 

65.40 
112,90 

59.70 

52.70 

110,00 

66.50 
112,00 
73,20 

35.50 


2920 

111,70 

44,80 

53,40 

11,00 


9820 


13,80 


6320 

61,10 

58.90 
56,10 
83,00 

5,80 

45.90 
39,60 

70.90 
74,70 
106,50 
7720 


2920 

171,00 

1720 

3120 

59,70 


112,00 

7220 


29,50 

111,70 

44,80 

5320 


6520 

6320 

61,10 


84,00 

4520 


- 

Free Record Shop 

32,40 

32,00 

- 

Gaia Hedge 1 

103,00 

- 

- 

Geld. Papier c. 

71,10 

- 

21,70 

German City Est 

37,50 

38,50 

- 

Gouda Vuurvast 

75,50a 

70,00 

29,00 

Groenendijk 

45,70 

45,60 

- 

Grontmij 

54,00 

54^0 

- 

HCA Holding 

46,70 

- 

- 

Helvoet Holding 

39,00 

39,00 

* 

Hes Beheer 

46,20 

46,50 

- 

Homburg eert. 

0,70 

0,70e 

- 

Inter/View Eur. 

3,90 

3,80 

- 

Kühne+Heitz 

45,30 


105,00 

LCICompulGr. 

4,30 

4,40 

- 

Melle, van nrc 

43,90 

4420 

96,70 

Nedcon Groep 

52,50 

52,70 

114,00 

Nedschroef 

82,00 

_ 

- 

Neways Elec. 

6,60 


- 

New EurHtls DM 

18,50a 

- 

- 

Newtron Hold. 

1,80 

1,95 

~ 

Pan Pac. Winkel 

10,70 PieMedicaJ 

5,80 

- 

Simac Techmek 

13,00 

- 

Sügro Beheer 

5520 

- 

Suez Gr.Fund 

5220 

52,40 

VHSOnr Goed 

1,50 

- 

Vilenzo Int. 

38,50 

- 

Weina 

285,00 

285,00 

Wereldhave 

420 

4,10 

Weweler 

40,50 

- 

Wall Street 

allied signal 

51% 

52 

amer.brands 

45% 

46 Va 

amer.tel.tel 

42 

41% 

amoco corp 

43% 

44% 

asarco inc. 

26 Va 

26% 

bethl. steel 

14 

13% 

boeingco 

45% 

44% 

can.pacific 

13% 

14 

chevron 

66% 

67% 

chiquita 

28% 

28% 

Chrysler 

17% 

17% 

aticorp 

15% 

16 

cons.edison 

26% 

26% 

digitequipm. 

52% 

53% 

dupont nemours 

46% 

48% 

eastman kodak 

40 

40 

exxon corp 

55% 

57% 

ford motor 

39% 

40 

gen.electric 

74% 

75% 

gei. motors 

36% 

36% 

goodyear 

67% 

68 

hewlett-pack. 

80 

80% 

int bus.mach. 

81% 

83% 

int tel. tel. 

64% 

65% 

klmairlines 

19 

19% 

mcdonnel) ■ 

59% 

59% 

merek co. 

147% 

149% 

mobiloil 

60% 

62% 

penn central 

22% 

22 

philips 

20 

20% 

primerica 

38% 

39% 

royal dutch 

78% 

80% 

sears roebuck 

45% 

45% 

sfe-south.pac. 

11% 

11% 

texacomc. 

59 

61% 

united techn. 

52% 

52% 

westinghouse 

18% 

18% 

whitman corp 

14% 

14% 

woolworth 

Advieskoersen 

29% 

29 , 

amerikdollar 

1,760 

1,880 

austr.dollar 

123 

1,45 

belg.frank (100) 

5,30 

5,60 

canad.dollar 

1,480 

1,600 

deense kroon (100) 

27,50 

30,00 

duitse mark (100) 

110,00 

114,00 

engelse pond 

3,05 

3,30 

finse mark (100) 

3920 

42,00 

franse frank (100) 

3125 

3430 

gneksedr.(lOO) 

0,85 

1,05 

ierse pond 

2,85 

3,10 

itaLlire (10.000) 

13,85 

15,55 

jap.yen (10.000) 

133,00 

139,00 

joeg.din.t/m 100 

- 

- 

noorse kroon (100) 

27,15 

29,50 

oostsdull. (100) 

15.75 

16,25 


portescudo(lOO) 
spaanse pes. (100) 
turkse pond (100) 
zweedse kr (100) 
zwits.fr. (100) 


Wisselmarkt 

amerikdollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr.(lOO) 
hongk. dollar (100) 
iersepond 
itaLlire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar (100) 
noorse kroon (100) 
oostenrsch.(lOO) 
port escudos (100) 
spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank(100) 
e.c.u. 


1,20 128 

1,69 1,85 

0,0255 0,0375 

2920 32,00 

12025 124,75 


1,82545-1,82795 

1,0055-1,0355 

1,3937-1,4037 

5,4695-5,4745 

1,536751,53925 

28,980-29,030 

112,5750-112,6250 

3,19353.1985 

3322023270 

0,9120-1,0120 

232750-23,5250 

2,9850-2,9950 

14,870-14,920 

137,440-137,540 

02942-1,0042 

28,610-28,660 

15,9930-16,0030 

12890-12290 

1,76451,7745 

1,00351,0435 

3029021,040 

122,735122,785 

22970-2,3020 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdex(1983= 100) 


algemeen 
id excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id niet-financ. 


203,80 206,40 

201.60 203,10 
203,00 206,30 

206.60 208.30 

145.60 146,90 

265.60 267.70 


CBS-herbeleggingsindex (1983=100 


algemeen 
id excLkon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id niet-financ. 


2902 0 293.90 
27120 273,20 
30120 30620 

277.40 279,70 
214,60 216,50 

337.40 340,00 


CBS-stemmings index (1990=100) 
algemeen 124,70 125,70 


intemation 

lokaal 

fin.instell 

niet-financ 

industrie 

transp-ops) 


139,00 140,70 
122,10 122.90 

127.60 128,80 
121,00 121,80 
130,80 131.50 

130.60 131,90 


Dow Jones 

Industrie 3.275,49 
+ 26,38 

OPTIEBiURS 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,680-20.280, vonge 
19210-20,510, bewerkt 22,880 laten, 
vorige 22,110 laten. 

Zilver onbewerkt 200-270, vonge 205-275, 
bewerkt 310 laten, vorige 320 laten. serie 


omzet 

v.k. 

sA 

abnamro 

c apr 

45,00 

188 

0,80 

1,10 

abnamro 

c jul 

45,00 

214 

1,20 

1,70 

abnamro 

c jul 

4720 

200 

0.50a 

0,50 

abnamro 

c okt 

45,00 

562 

1,60 

150 

abnamro 

c jan 

40,00 

159 

5,60 

650 

aegn 

c apr 

125,00 

161 

2,70 

3,40 

akzo 

c apr 

150,00 

217 

2,10 

1,60 

daf 

c jul 

25,00 

203 

0,60 

0,80 

dsm 

c apr 

115,00 

177 

0,20a 

050 

dsm 

c okt 

110,00 

159 

2,70 

3,10b 

els 

c apr 

110,00 

156 

2,70 

2,30 

eoe 

c apr 

300,00 

267 

4,40 

6,90 

eoe 

c apr 

305,00 

591 

1,80 

3,00 

eoe 

c mei 

305,00 

183 

2,40 

3,50 

eoe 

c mei 

310,00 

185 

1,30 

1,90 

eoe 

papr 

300,00 

575 

1,30 

0,50 

eoe 

P apr 

305,00 

513 

3,30 

1,60 

eoe 

papr 

310,00 

708 

7,10 

4,50 

eoe 

p mei 

300,00 

509 

4,20 

250 

eoe 

p mei 

310.00 

200 

1150a 

8,30 

fokker 

c apr 

35,00 

225 

0,70a 

0,80 

goud 

c aug 

380,00 

300 

2,00a 

1,30 

hoog 

c apr 

55,00 

172 

0,30 

0,50 

ing 

c apr 

50,00 

389 

2,30 

2,70 

kim 

c apr 

35,00 

222 

0.70 

1,40 

kim 

papr 

37,50 

209 

2,60 

1,60 

phil 

c apr 

35,00 

433 

1,90 

150 

phil 

c apr 

37,50 

356 

0,30 

050 

phil 

c jul 

3720 

375 

1.40 

1,40b 

phil 

c jul 

40,00 

239 

0,60 

0,60 

phil 

c okt 

35,00 

518 

3.70 

3,80 

phil 

c okt 

37,50 

195 

2,30 

2,30 

phil 

c o93 

30,00 

292 

9,40 

9,50 

phil 

c o94 

45,00 

214 

3,00 

3,00 

phil 

c o95 

20,00 

215 

18,40 

1850 

phil 

c o96 

35,00 

430 

9,20 

950 

polyg 

c mei 

45,00 

190 

1,80 

2,50b 

obe 

c apr 

145,00 

604 

0,50 

1,70 

olie 

c apr 

150,00 

422 

0,20a 

050 

olie 

c jul 

145,00 

250 

2.30 

3,50 

obe 

c o94 

145.00 

222 

1550 

16,80 

obe 

P apr 

145,00 

283 

3.20 

1.00 

uiul 

c apr 

180,00 

391 

2,50 

350 

unil 

c apr 

185.00 

499 

0,70 

0,80 

uml 

c okt 

140,00 

310 

42,50 

43,70 

unil 

P apr 

180,00 

195 

1,30 

0,70 

uml 

papr 

190,00 

300 

950 

7,80 

uml 

p okt 

140,00 

308 

0,30a 

0,10 

unil 

p o94 

150,00 

186 

3,30a 

3,00 

wes 

c jul 

95.00 

175 

2,10 

2,40 


a = laten g = bieden i-ei-drv. 

b-bieden h^laten-rei-div. 

c = ex-claim k=gedaan + h 

dei-dmöend 1 = gedaan 
e=gedaan+baden vk = slotkoers vorige dag 
1=gedaan+laten sk-slotkoers gisteren 
Dinsdag 7 april 1992 • Pagjj?||-— 


limburgs dagblad LL televisie en radio dinsdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


10.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. Presentatie: Henk 
Binnendijk en Tonneke Bijker. 

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie¬ 
deren op verzoek. 

11.10-11.35 (TT) In de voetsporen 
van Jac. P. Thijsse. Natuurfilmserie. 
Afl.: Langs de grote rivieren. Herh. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.09 Het kleine huis op de prairie. 
(Little house on the prairie), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Zolang we bij el¬ 
kaar zijn (1). De familie Ingalls gaat in 
Winoka wonen om bij Mary te zijn die 
gaat lesgeven aan de blindenschool. 

17.00 Ik ben Benjamin Ben. 

17.30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek. 
Presentatie: Janny Fijnvandraat. 

18.10 50 kamers. Jongerenmagazine. 

18.35 Blackout. Woordspelprogram- 
ma. Presentatie: Bert van Leeuwen. 

19.04 Op weg naar Avonlea. (The 
raad to Avonlea), serie. Afl.: Als twee 
druppels water (1). Sara krijgt ruzie 
met Hetty over een jurk. Wanneer 
Hetty een jurk van haar weggeeft, 
besluit Sara wraak te nemen door 
van plaats te verwisselen met de 
zwerfster Jo. 

19.50 Mijmeringen. Overdenking van 
prof. dr. W.J. Ouweneel. 

20.00 (••+TT) Journaal. 

20.25 De milieu-oorlog van ’91. Do¬ 
cumentaire over het werk van John 
Walsh en inspanningen voor de dier¬ 
lijke slachtoffers van de Golfoorlog. 

21.21 Tijdsein 2. Actualiteiten. 

21.55 Gevangene van Castro. Por¬ 
tret van de Cubaanse politieke ge¬ 
vangene Armando Valladares. 

22.25 Een wereld van verschil. 
Praatprogramma over geloven in 
God. 

22.45 Antenne. Het perfecte kind, re¬ 
portage over genetisch onderzoek op 
embryo’s bij reageerbuisbevruchtin¬ 
gen. 

23.30 Muren van mijn hart Psycho¬ 
logisch magazine. Vandaag: Verge¬ 
ven en vergeten? 

23.55-24.00 •• Journaal. 


Vara 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.04 Bobobobs. Spaanse tekenfilm¬ 
serie. Afl.: De woeste kinderen (2). 

17.30 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. (On the bu- 
ses). Engelse comedyserie. Ma, Oli- 
ve en Arthur gaan een weekendje 
naar tante May. Een mooie gelegen¬ 
heid voor Stan en Jack om samen 
met twee vriendinnen een feestje te 
bouwen. 

18.41 Daar komen de schutters. 

19.14 Vijf tegen vijf. Spelprogramma. 

Presentatie: Peter Jan Rens. 

19.43 De baas in huis? (Who's the 
boss), Amerikaanse comedyserie. 
Afl.: Dubbel gelipt! Als de trouwplan¬ 
nen bijna rond zijn, beginnen Tony’s 
lippen schrikbarend te zwellen. On¬ 
derzoek wijst uit dat hij waarschijnlijk 
allergisch is voor het huwelijk. 

20.12 Urbanus. Meer moet dat niet 
zijn, 13-delige komische serie gepre¬ 
senteerd door Urbanus, Goedele Lie- 
kens en Werther van der Sarren. 

20.41 De verleiding. 16-delige serie 
over de wereld achter de reclame. 
Presentatie: Astrid Joosten. 

21.20 (TT) Tien voor Taal. Taalstrijd 
tussen Vlaamse en Nederlandse 
tekstschrijvers. 

22.02 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

22.37 Golden Girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Man zkt. kennism. 
met oudere vr. Sophia reageert op 
een contactadvertentie van een zeke¬ 
re Marvin. Op hun eerste afspraakje 
blijkt hij echter zijn zus Sarah mee te 
hebben genomen. 

23.05 Met Witteman. Interviews door 
Paul Witteman. 

23.50 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Bronzen standbeelden. 

00.01-00.06 •• Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


09.00 Tagesschau. 

09.03 Der Denver-Clan, (Dynasty). 
Afl.: Das leere Haus. 

09.45 Medizin nach Noten IV/5. 

10.00 Tagesschau. 

10.03 Auslandsjoumal. 

10.45 ZDF-info Gesundheit, medi¬ 
sche tips. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 •• Die Goldene 1 - ARD-Fern- 
sehlotterie, amusementsprogr. Herh. 

11.50 Kart May, gedramatiseerde se¬ 
rie over het leven van Karl May. 

12.40 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Magazin. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 Zapp Zarapp, kinderprogr. 

14.30 Wie Hund und Katze, serie. 

15.00 Tagesschau. 

15.03 •• Alles Banane, hitparade. 

15.30 Hey Biss-Kids! Thema: Waar¬ 
om krijgen kinderen altijd de kleinste 
kamer? 

16.00 Tagesschau. 

16.03 Talk taglich - Termin in Beriin. 
Thema: Deutschland nach dem Holo- 
coust - den noch ein Zuhause? 

16.30 (T) Vale Tudo - Urn jeden 
Preis. Braziliaanse soapserie. Afl.76. 

17.00 Punkt 5 • Landerreport. 

17.15 Tagesschau. 

17.35 Jolly Joker, serie. 

18.30 Hier und Heute, actualiteiten. 

18.45 Der Fahnder, serie. 

19.58 Programma-overzicht 

20.00 (T) Tagesschau. 

20.15 (T) Oppen und Ehrlich, 8-deii- 
ge serie. Afl.7: Der Besuch. 

21.04 Tagesthemen-Teiegramm. 

21.05 Pleiten, Pech & Pannen, amu¬ 
sement; de leukste Duitse video’s. 

21.30 Einfach irre, dieses Land! por¬ 
tret van de staat België. 

22.00 Bitte umblattern, amusements¬ 
progr. met o.a. Albert Krogman. 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 •• Boulevard Blo, amuse¬ 
mentsprogramma. 

00.00 Magnum, Amerikaanse detec- 
tive-serie. Afl.: Tödliche Kiinge. 

00.45 Tagesschau. 

00.50-00.55 Z.E.N. Unterwegs nach 
Santiago de Compostela: Santa 
Maria de Eunate. 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 Operation Mozart, jeugdserie. 

14.10 Pingu. Afl.: Pingu verteilt Post. 

14.15 Die Kaiser der Antarktis, na- 
tuurdocumentaire over pinguïns op 
Antarctica. Herh. 

14.40 Kampf um Angkor Wat, docu¬ 
mentaire over Angkor Wat (tempel- 
complex in jungle in Cambodja). 

15.10 Die Pyramide, quiz. Herh. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 Heute. 

16.03 Madita, jeugdserie naar een 
verhaal van Astrid Lindgren. Afl.8: 
Die Lause-Mia. 

16.25 Logo, jeugdjournaal. 

16.35 Zauber um Romana, 6-delige 
jeugdserie. Afl.6: Ende und Anfang. 
Na de brand in de hut is Romana 
spoorloos. Ze houdt zich verstopt tot 
ze hoort dat Toni in het ziekenhuis 
ligt met brandwonden die hij heeft 
opgelopen toen hij haar uit de bran¬ 
dende hut wilde redden. Ze gaat hem 
bezoeken. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute, sportprogramma. 

17.15 •• landerjournal, regionaal 
magazine. 

17.45 Forsthaus Falkenau, serie. 
Afl.: Herzflattern. Boswachter Martin 
Falkenau is op zoek naar een goede 
jachthond en vindt er een op een 
boerderij in de buurte. Aansl. Pro¬ 
gramma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.20 Kennzeichen D. 

20.00 (T) ZDF Sport extra, voetbal: 
halve finale om de Duitse beker tus¬ 
sen Borussia Mönchengladbach en 
Bayer Leverkusen. Rechtstreeks van¬ 
af de Bökelberg in Mönchenglad¬ 
bach. In de rust: Heute. 

22.00 Petrus - Fischer und Fels, por¬ 
tret van de eerste apostel van Jezus 
en de latere eerste paus Petrus. 

22.45 Das kleine Fernsehspiel. Die 
Macht der Wörter: Afrique, je te plu- 
merai, tv-film van Jean-Marie Teno. 
Docudrama over de ontwikeling van 
Kameroen van kolonie tot onafhanke¬ 
lijke staat. 

00.15 Zeugen des Jahrhunderts. 

Christa Schulze-Rohr praat met Gyu- 
la Trebitsch. 

01.20 Heute. 


Nederland 3 


RTL4 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 Warreltaal. Afl.23. 

10.30 (TT) West-Europa en Noord- 
Amerika vergeleken, afl.5. 

11.00 (TT) Nieuws uit de natuur. 
Afl. 24. 

11.30-12.00 (TT) Pasen. Feest op 
school, afl. 2. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-14.20 Skoalle-tv. Sybe satellyt 
& Co. (ROF). 

16.55 Ca va. Frans voor beginners, 
afl. 7. 

17.25 Pronto. Italiaans voor begin¬ 
ners, afl. 10. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 


06.55, 07.25, 08.00, 08.30 en 

09.05 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.35 M.A.S.H. Private finance. 

09.10 Rad van fortuin. Herh. 

09.40 Goede tijden, slechte tijden. 

10.05 As the world turns. Serie. 

10.50 Floramagazine - Herh. 

11.15 RTL4 text. Selectie. 

12.45 Les Arnaud, Franse speelfilm 
uit 1967. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 De draagmoeder. Serie. 

15.35 The bold & the beautiful. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

Met om 16.30 Happy days. 

17.00 Vijf Uur Show. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. Quiz. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. Quiz. 

19.30 Avondnieuws en weer. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Hitbingo. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Afl.: 
Een gezonde geest. 

22.10 Can you hear the laughter? 
Een op waarheid gebaseerde Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1979 over het 
leven van Freddie Prinze. 

23.50 RTL4 laatste nieuws. Presen- 

' tatie: Loretta Schrijver. 

00.05 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie over een aantal fictieve rechtsza¬ 
ken die zijn gebaseerd op waar 
gebeurde processen. 

00.30 M.A.S.H. Serie. Herh. 

00.55 The Oprah Winfrey Show. 
Herh. 

01.40 De draagmoeder. Herh. 

02.05 Ursus Ie rebeile. Italiaanse 
speelfilm uit 1963. Keizer Marcus Au- 
relius wordt na zijn dood opgevolgd 
door zijn wrede zoon Commodus. Op 
een dag iaat Commodus de verloofde 
van Ursus, Anminia, ontvoeren. Op 
deze manier wil hij Ursus dwingen 
om deel te nemen aan de gevechten 
in de arena. Ursus besluit echter niet 
te zwichten en sluit zich aan bij het 
verzet. 

03.35 RTL4 Text. Selectie uit de pagi¬ 
na's. 


10.05 

10.50 


18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. comedyserie. Afl.: 
Zelfverdediging. Lee bereidt zich voor 
op een bokswedstrijd en probeert en¬ 
treekaartjes te verkopen. 

19.25 Antilliaans verhaal. Stille getui¬ 
gen, documentaire. 

20.00 • • Journaal. 

20.25 Recht voor z’n raab. Een zaak 
van leven en dood, tv-spel van Ge- 
rard Soeteman. Met: Peter Tuinman, 
Jacky Spiers, André van den Heuvel 
e.a. Van een privéleven lijkt bij een 
veelgevraagd advocaat weinig te¬ 
recht te komen: hij wordt in de voor¬ 
bereidingen voor een gezellige avond 
bruusk onderbroken. 

20.55 Jansen & Co. Muzikale talk¬ 
show. 

21.44 100 Meesterwerken. Het schil¬ 
derij Pyramus & Thisbe, van Nikolaus 
Manuel. 

22.00 • • Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland (Met om 
23.00 Den Haag Vandaag). 

23.15 Computers in het primair on¬ 
derwijs. Afl.7. 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 3 West 


ES 

pTti k.PTI lj| 1 1 


11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro¬ 
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu 
lieben. Afl. 114. 12.15 Report. 13.00 
Woonmagazine. 13.45 Jongerentalk¬ 
show. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen- 
sterPlatz. 15.25 Landesspiegel: Die 
Ziegen-Ziska, portret. Herh. 15.55 
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 
16.05 Omaruru, Afl.5: Die Brautschau. 

16.30 Familienszenen. 17.00 Schoolte¬ 
levisie. 17.30 Wiskunde. 18.00 Aktuelle 
Minute. 18.01 Huisdierenmagazine. 

18.30 Besuch aus ülliput, jeugdserie. 
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde. 20.00 Zweimal Urlaub in 
Indien, reportage over Indiase Maha- 
radja's. 20.15 Milieumagazine. 20.45 
Kanguru, amusementsprogramma met 
Hape Kerkeling. Met o.a. Udo Linden- 
berg, Nena en de Eurythmics. 21.30 
West 3 aktuell. 21.45 Toeristische tips. 

22.15 Westpol. 22.45 Sportmagazine. 

23.15 Portret van de Rote-Armee-Frak- 
tion activiste Astrid Proll. 00.15 Laatste 
nieuws. Aansl. Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
wiskunde. 09.00 Dataverwerking. 
09.30 Non-Stop-Fernsehen. 14.00 Er- 
forschen und erhalten. 14.30 Cursus 
Engels. 15.00 Hallo, wie geht’s? 15.15 
Die Welt des Pierre Fatumbi Verger. 
16.00 Ebbes. Herh. 16.30 Solo für 12, 
spelprogramma.. 17.00 Wiskunde. 

17.30 Sesamstrasse. 17.59 Abenteuer 
überleben, Afl. 18: Ein unermüdlicher 
Wanderer. 18.24 Zeno kann nicht 
schlafen. Herh. 18.26 Das Sand- 
mönnchen. 18.30 Das Südwestjournal 
aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Hallo, wie 
geht's? gezondheidstips van Gerd 
KLindt. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lin- 
denstrasse: Fest der Liebe. 20.30 Lan¬ 
desspiegel. 21.00 Journaal. 21.15 
Consumentenmagazine. 22.00 Max 
Ophüls: Madame de... Frans-ltaliaanse 
speelfilm uit 1953 van Max Ophüls. 
Met: Danielle Darrieux, Charles Boyer, 
Vittorio de Sica, e.a. 23.35 Johann 
Baptist Straub, portret van deze beeld¬ 
houwer. 00.20 Laatste nieuws. 00.25 
Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 
09.00 As the world turns. Serie. 
09.50 The bold and beautiful. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Düs- 
tere Aussichten. 

11.05 Lieber Onkel Bill. The good 
neighbours. Herh. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 
12.00 Familienduell. Spelprogramma. 

12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi- 
ne. 

12.50 Marrled ... with children. 

13.15 Santa Barbare. Serie. 

14.05 Die Springfield Story. Serie. 

14.50 Der Chef. Afl. Held des Volkes. 

15.45 Chips. Afl.: Aquarius & Gemini. 
Herh. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist helss. Spelpro¬ 
gramma met Harry Wijnvoord. 

17.45 Glück am Drücker. Spel met Al 
Munteanu. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine. 

18.45 RTL Aktuell. 

19.15 Knight rider. Afl.: Die Boden- 
spekulanten. Herh. 

20.15 Columbo: Mord im Bistro. 

Misdaadfilm uit 1976 met Peter Falk, 
William Shatner, Lola Albright, e.a. 

21.40 Explosiv. Magazine met Olaf 
Kracht. 

22.50 Fernsehfieber. Nieuwe 18-deli- 
ge tv-serie met John Sea, Helen 
Shaver e.a. Afl.: Der neue Chef. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. Die Unter- 
suchung. 

00.55 Kampf gegen die Mafia. Der 
Strassenkampf. Herh. 

01.45 Twllight zone. Gefahriiche 
Spritztour/Kleiner Mann im Ohr. 
Herh. 

02.10 Die Maske für den Tod. (Tu 

crois pas si bien dire), Franse mis¬ 
daadfilm uit 1987 van Giovanni Fago. 
Met: Robert Joffe, Danielle Darrieux, 
Fiorenza Marchegiani, e.a. 

03.35 Engel aus zweiter Hand. (The 
shopworn angel), Amerikaanse ko¬ 
medie uit 1938 vna H.C. Potter. Met: 
Margaret Sullavan, James Stewart, 
Walter Pidgeon, e.a. 

04.55 After hours. Amerikaans maga¬ 
zine. 

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh. 


TV 


miinm min 
BBC 2 

10.00 Arsène Lupin Returns 
(1938-USA). Eigenaar van privé- 
detective- bureautje bewaard in de¬ 
ze film van George Fitzmaurice de 
diamanten van een steenrijke sjie- 
ke erfgename die hem op het spoor 
zet van de legendarische gentle- 
man-dief Arsène Lupin. 


BBC 2 

11.15 The Stratton Story 
(1949-USA). James Stewart is in 
film van Sam Wood uitstekend als 
Monty Stratton, de baseballspeler 
wiens verlies van een been niet het 
einde van zijn carrière betekent. 


RTL4 

12.45 Les Arnaud (1967-F/l). Bour- 
vit is een jeugdrechter die te maken 
krijgt met Adamo, een zielige rech¬ 
tenstudent die gechanteerd werd 
en in een opwelling zijn belager om 
het leven heeft gebracht. Regie: 
Léo Joannon. muziek in dit niemendalletje, waar¬ 
in John Carroll werk pikt van de 
liedjesschrijfster Susan Hayward. 


BBC 2 

17.00 Interlude (1957-USA). Goed 
gemaakte zakdoekenfilm van 
Douglas Sirk over June Allyson, die 
verliefd wordt op een componist. 
Diens vrouw weigert de situatie te 
accepteren. 


BBC 2 

19.00 They Who Dare (1953-GB). 
Doeltreffende actiefilm over de 
Tweede Wereldoorlog van Lewis 
Milestone met een goede karakter¬ 
ontwikkeling van de karakters tij¬ 
dens acties tegen de Duitsers in 
Griekenland. Met: Dirk Bogarde en 
Denholm Elliot. 


Super Channel 

23.00 Steel (1980-USA). Aardig 
verhaal van Steven Carver in hoog 
tempo over bouwvakkers, die 
zwoegen om een wolkenkrabber 
op tijd af te krijgen. Ook bekend als 
'Look Down and Die’. 


• lvanek Zeljko en Jack lemmon in ’Mass AppaeV. (BRTN 
1 - 14.50 uur). 


BRTN 1 

14.50 Mass Appeal (1984-USA). 
Toneelmatige, maar boeiende film 
van Glenn Jordan over een oppor¬ 


tunistische, gemakzuchtige priester 
die het aan de stok krijgt met een 
idealistische seminarie-student. 
Met: Jack Lemmon, Zeljko Ivanec 
en Charles Durning. 


BBC 1 

15.15 Change of Heart 
(1943-USA). Originele titel van de¬ 
ze film van Albert S. Rogell: 'Hitpa¬ 
rade of 1943'. Weinig spectaculaire 


RTL4 

02.05 Ursus, il Gladiatore Ribelle 
(1962-1). Film van Domenico Pao- 
lella over de wrede troonopvolger 
van Marcus Aurelius, Ursus. Sena¬ 
tor pleegt staatsgreep om weer rust 
in het Romeinse Rijk te krijgen. Met 
Dan Vadis en Gloria Milland. 


België/TV 1 


14.55 Mass appeal. Amerikaanse 
speelfilm uit 1984 van Glenn Jordan. 

16.30 Samson. Tekenfilms. 

17.30 Plons en moeder kip. 

17.35 Liegebeest. De cactus. 

17.50 Duupje. Afl.: Kapper. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl.97. 

18.00 Journaal. 

18.10 The bold and the beautiful. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. Afl.821. Scott brengt zijn 
huwelijk in gevaar. Beverly hoort flar¬ 
den van een gesprek, en is ten einde 
raad... 

19.25 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal. 

20.00 De drie wijzen. Quiz. 

20.35 Zeker weten? Praatprogramma 
met Jan van Rompaey. 

22.00 NV De Wereld. Verhalen van 
mensen uit Vlaanderen in verre lan¬ 
den. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Boulevard. Geschiedenis van 
Sabena, 2-delige documentaire over 
de Belgisch nationale luchtvaartmaat¬ 
schappij. Deel 1: 1923-1958. Het ont¬ 
staan, de ontwikkeling en de hoge 
vlucht van Sabena. 

23.25-23.30 Coda. Lied van J. Simons 
door Ria Bollen en Jozef de Been¬ 
houwer. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Een goede eeuw kunst. Edu¬ 
catieve serie. 

19.30 Capitol. Afl.378. De storm 
maakt Brenda bang. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Programma Christen-Demo- 
cratische Omroep. 

20.30 National Geographic. Afl.: K 2: 
Killer mountain. Reportage over een 
aantal expedities op K2, de hoogste 
berg na de Everest. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00-23.30 Peter Gunn. Amerikaan¬ 
se tv-film met Peter Strauss e.a. 


mstmL 
v : 


J&- |] • Gisela Uhlen. (Duitsland 
2 - 17.45 uur). 


SAT1 


05.30Sat 1 Regional-Report. Herh. 
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. 09.00 Sat 1 News. 09.05 Ich 
nenn’ es Liebe. Am. film uit 1980. 

10.35 Dr. Kulani - Artz auf Hawaii. 

11.30 Glücksrad. Herh. 12.15 auf und 
davon. Herh. 12.35Tip des Tages. 

12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1 News). 

13.35 Unter der Sonne Kaliforniens. 
Am. serie. 14.30 Bezaubernde Jean¬ 
nie. Amerikaanse serie. Aansl. Sat 1 
News. 15.05 Falcon Crest. Am. familie- 
serie. 16.00 Die Schone und das Biest. 
Am. serie. Aansl. Sat 1 News. 17.05 
Geh aufs Ganze! Spelshow. l7.45Re- 
gionaal progr. 18.15 Bingo. 18.45 Sat 1 
News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter- 
News. 20.15 Die Goldene Hitparade 
der Volksmusik. 21.15 08/15, deel 1. 
Duitse speelfilm uit 1954. 23.10 Fünf 
vor zwölf, milieureportage. 23.40 Sat 1 
News. 23.50Auf der Flucht, serie. 
00.45 Die Schone und das Biest, serie. 
01.40Vorschau/Videotext. 


Radio 1 


7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.). 
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die 
gebeuren. 10.05 M/V-magazine. 
11.05 Schone kunsten. 12.05 
Echo-magazine ( 12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). 19.04 Veronica spor¬ 
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04 
God zij met ons. 22.53 De 1% re¬ 
geling. 23 07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 For the record. 2.02 
Geen tijd. 4 02 Rock & Roel. 
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur. 
België/RTBF 1 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht. 
13.00 Nieuws. 13.35 The green berets, 
Am. oorlogsfilm uit 1968 van John 
Wayne en Ray Kellog. 15.50 Le jardin 
extraordinaire. Herh. 16.25 Clips è la 
Une. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Bever¬ 
ly Hills 90210. 18.30 Full house, Am. 
serie. Afl.: Trois hommes et un bébé. 
19.00 Ce soir. 19.22 Lottotrekking. 

19.30 Journaal. 20.05 Inedits, amateur¬ 
films. 21.05 Babel. Vandaag: over huis¬ 
houdelijk afval. 22.10 Noms de dieux. 

23.10 Laatste nieuws. 23.35-23.40 
Bourse. 


België/Télé 21 


15.45 La Belgiq' kitsch, cultureel maga¬ 
zine. 16.45 Le Moyen-Orient, docu¬ 
mentaire over het Midden-Oosten (1). 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Tribune 
économique et sociale. 19.00 Radio 
21. 19.30 Journaal. 20.00 A dandy in 
aspic, Engelse spionage-film uit 1968 
van Anthony Mann. 21.45 Laatste 
nieuws. 22.20 Carré noir: une histoire 
du cinéma de Belgique. 23.30-23.35 
Ce soir, actualiteiten. 


TV 5 


07.00-11.55 Ochtendprogramma. 

16.05 Nieuws. 16.15 Enjeux/Le Point. 

17.15 Culinair magazine. 17.40 Cursus 
Frans. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion. 18.30 Nieuws. 19.00 Le Canada 
sur deux roues. 19.30 Zwitsers nieuws. 
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nieuws. 

21.30 Le tramway fantome, speelfilm. 
23.00 Bouillon de culture. 00.30 
Nieuws. 00.50 Filmmagazine. 


06.55 Unomattina con Aggiornamenti. 

14.15 Piacere Raiuno. 14.45 L’Albero 
Azzurro. 15.15 Cronache dei Motori. 

15.45 Quarantesimo Parallelo a sud a 
nord. 16.15 Big! 18.00 Telegiornale. 
18.05 Vuoi Vincere. 18.30 II Mondo di 
Quark. 19.35 Una Storia. 20.00 Tele¬ 
giornale. 20.40 II Telegiornale Uno. 

21.45 Alta Classe, deel 1. 22.45 Tele¬ 
giornale. 23.00 Alta Classe, deel 2. 
00.00 Telegiornale Uno - Che Tempo 
Fa. 00.30 Pallacanestro. 01.15 Mezza- 
notte e Dintorni. 


BBC 1 


1 


Breakfast news. 09.15 Wedding a'n 
sington. 10.00 ■ Arsène Lupin retifl 
speelfilm uit 1938. 11.15 ■ The * 
ton story, speelfilm uit 1949. 13.0C 
bidden fruit. 13.30 Film over de 
tang, de ratelslang en de coyote. 1 
Mr. Benn, serie. 14.35 Geschi 
van de post, serie. 15.00 Nieuw 
stranger. 15.30 See hear! mag 
16.00 Nieuws. 16.05 High Cha 
westernserie. 17.00 Interlude, li 
film uit 1957. 18.30 Tuinierma 
19.00 They who dare, speelfilm 
1953. 20.50 Young musician of 
year: woodwind final, finale I 
blaasinstrumenten. 21.30 KYTV, ■ 
sche serie. 22.00 Quantum leap, 
rikaanse sf-serie. 22.50 40 Min 
documentaire serie. Afl.: Get out 
portage over de uitzetting van ca 1 
krakers, goedschiks of kwaadschik 
de Borough. 23.30 Verkiezingsu 
ding: Conservatieven. 23.40 
snight. 00.35 The late show, kunst; 
mediamagazine. 01.15 Weerbef* 
01.20-01.50 Open universiteit. 08.00 Eurobics. 08.30 Roeien in 
sterdam. 09.30 Teleschuss, i 
show. 09.40 Amerikaans baske 

10.30 Bodybuilding vanuit Pittst 

11.30 Eurobics. 12.00 NHL baske 

13.30 Basketbalmagazine. 14.00 
wersports international. 15.00 f 
bics. 15.30 Golf. 16.30 American F 
ball: Birmingham Fire-Frankfurt 
xy. 18.00 Golf: Rome Masters. 1 
Spaans voetbal. 19.30 World 
special. 20.00 Skiën Vail/ 
Creek, Colorado. 20.30 Duitse toU 
cars vanuit Zolder. 21.30 Kamp 
schap licht middengewicht. 23.30 F 
snooker league 1992. 01.30-01.40 
leschuss. 


Eurosport 


09.00 Tennis in Barcelona. 11.0C 
desport in Göteborg. 12.00 
cross. 13.00 Zwemmen vanuit MÜ 
14.00 Tennis in Barcelona. 15.30 E 
fun. 16.00 Schermen. 17.00 Euro# 
Herh. 18.00 Tennis, Barcelona. 21 
Nieuws. 22.00 Worstelen. 23.00 Tef 
in Barcelona. 00.30-01.00 Nieuws. 


Super Channel 07.00 Teletekst. 07.30 Ontbijttelevisie. 
10.05 Election call: discussies. 11.00 
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 The fa- 
mily Ness. 11.35 Gibberish, woordspel. 
12.00 Nieuws. 12.05 Help yourself. 

12.30 People today: talkshow (13.00 
nieuws). 13.20 Pebble Mill, lunchshow. 
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours. 

14.50 Turnabout, quiz. 15.15 ■ Chan¬ 
ge of heart, Amerikaanse speelfilm uit 
1943. 16.40 Tekenfilm. 16.50 Just so 
stories. 17.00 Chucklevision. 17.20 
Happy families. 17.35 Pirates of dark 
water. 18.00 Jeugdjournaal. 18.10 The 
lowdown. 18.35 Neighbours. 19.00 
Nieuws. 20.00 Vakantie-magazine. 

20.30 EastEnders. 21.00 Just good 
friends, comedyserie. 21.30 A question 
of sport. 22.00 Nieuws. 22.50 Uitzen¬ 
ding Conservatieve partij. 23.00 Re- 
snick: Lonely hearts, misdaadserie. 

23.50 Film '92, magazine. 00.20 Priva¬ 
te eye, serie. 01.10 On the Hustings. 
01.40-01.45 Weerbericht. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 


vi.uv r\fnrar\c vu uic «iiwöiviv. - * 

Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grir, 

17 AA 17 IC At 


test hits. 17.00 Report. 17.15 At?j 
movies. 17.30 News at night. 17.4*. 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! 


today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 

23.15 At the movies. 23.30 NeWS 
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post P* 
dern. 01.00 Kristiane Be c 
03.00-07.00 Night videos. 
09.45 CNN Newsroom. 12.30 BusinJJ 
morning. 13.30 Business day. 

Larry King. 16.00 World day. 1'£ 
Crier and Co. 20.00 World business^ 
night. 21.00 The international 
23.00 World business tonight. 2*K 
Showbiz today. 24.00 The world tod® 
01.00 Moneyline. 01.30 CrosS|\ 
02.00 Prime news. 03.00 Larry W* 
05.00-09.45 Showbiz today. 


07.45-08.10 Open universiteit. 09. radio 


18 04 De avondspits. 19.04 Dub- 
bellisjes. 20.04 VARA's vuurwerk. 
21.04 Popkrant. 22.04-24.00 VA- 
RA's poppodium. 


Radio 4 


Radio 2 


7.04 Sugar in the morning 
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Felleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20.04 Tim- 
boektoe 21.04 Music all in. 
22.00-07.00 Zie Radio 1. 


7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met Henk Neuman. (8.00 Nws.). 
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS 
concertzaal: Radio Filharm. Ork. 
met piano. 12.30 Nieuwe klassieke 
cd's. 13.00 Nws. 13.04 De klassie¬ 
ke top 10. 13.30 Belcantorium: 
Wout Oosterkamp, bariton. 16.00 
Het grote werk. 17.00 Leger des 
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije 
tijd. 18.00 Nws. 18.04 Muziekjour- 
naal. 19.00 Orgelconcert. 20.00 
Nws. 20.02 Het concert. 
22.30-24.00 Schuim en as. 


19 30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees. 20.30 
Britse en Amerikaanse literatuur. 
21.00 Japan na 1945. 21.30 Rus¬ 
sisch, taal en volk. 22.00-22.30 Ef¬ 
fectief vergaderen. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 


6.05 Radiofrühstück (6.15 
den Tag; 6.45 Hörergrusslott* 
7.15 Veranstaltungstips; 8.30 rjr*j 
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt l Jjjj j 
und Themen am Vormittag). 

Musik d la carte. (12.30 BRn j 
tuell). 13.00 Presseschau. 
Musikbox. 16.05 Popcorn. 

BRF Aktuell. 18.35 Klassik Mu 9 ^ 
jou mal. 20.05-20.35 Lessori* u, 
English by Forem/Deutschspr* 
ge Gemeinschaft. 


Radio 5 


Radio 3 

6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke 
Dinsdag. 6.02 Doorloper 7.04 Ca- 
rola op de radio. 9.04 Denk aan 
Henk. 12.04 VARA's Steen & Been 
show. 14.04 Twee meter de lucht 
in. 16.04 VARA's Happy Hour. 


6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip¬ 
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 De we¬ 
reld in Nederland. 10.00 De wereld 
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit¬ 
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 
12.05 Rondom het woord. 12.30 
Middagpauzedienst. 12.50 Lied 
van de week. 13.00 Nws. 13.10 De 
verdieping. 14.10 Dagvaardig. 
14.30 Ruimteschip aarde. 15.00 
Radio Vrijplaats. 16.00 NOS recht. 
17.35 Postbus 51 radio-magazine. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Rele¬ 
vant. 18.20 Uitzending van de 
R P F 18.30 Vertel me wat. 18.40 
Taal en teken. 19.00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks. 


België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00 
De gewapende man met Belgische 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur). 


RTL Radio 

04.00 Frühschicht. Voor vroeg*-, 
gels. 6.00 Guten Morgen 
land. 9.00 Radio-Shop. Muz^JLa 
actualiteiten. 12.00 RTL am 
14.00 RTL Café. 16 00 F*?ji 
bend. 18.00 Classic Hits. 21 
faime. 24.00-4.00 Die 
Nacht. 


WOR 4 . 

04.05 Radiowecker. 6.00 
6.05 Morgenmelodie. '’Lyi 
Nieuws). 9.05 Der Musik pf^ 
(10.00 Nieuws). 12.00 Nl*^, 
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut 
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 ryt 
wort Wirtschaft. 14.07 Au*^ 
Promenade. 15.00 Café-K 
16.05 Heimatmelodie. l7 - 
Tag um fünf. 17.07 MusIkexP't; 
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf einjT„). 
19.30 Ohrenbèr, voor de kindeL^ 
20.00 Nieuws. 20.05 
Broadway und Kudamm jL'gO 


BelgiöBRF 

Nieuws op elk heel uur. 


Broadway und Kudamm 
Musik zum tröumen 
Nieuws). 22.30-04.05 ARO'N" 
express (elk heel uur nieuws) 


Dinsdag 7 april 1992 # Pagina 7 


5 Koningin van de crematoria’ vaak als troosteres der bedroefden 

Mieke Telkamp zet punt 
achter zangcarrière 


_DOOR HERMAN HAVERKATE 

OLDENZAAL — Mieke 
■ielkamp. Gisteravond 
heeft de kijker haar nog 
eens uitgebreid aan het 
Woord gehoord bij RTL4 
ln het programma 'Klas¬ 
genoten’. 'Koningin van 
crematoria’, óók wel 
troosteres der bedroef- 
fv 1 ' wor dt de uit Almelo 
afkomstige zangeres ook 
genoemd. Mieke heeft 
aangekondigd dat ze 
stopt met zingen. Ze zet 
definitief een punt achter 
haar carrière. Haar laat- 

s tc optreden was in Lis- 
se. 

^Wintig jaar na 'Waarheen, waar- 
t ° 0r ’ P raat ze over haar arties- 
nleven, Oldenzaal, het Ave 
in de Plechelmus en het 
Odersehap in de Orde van 
rarye Nassau. 

onnebank-bruin, sigarettepijp- 
J< Ü n de hnnd en chique gekleed. 
’’ Wat er bij m’n crematie wordt 
gedraaid? In ieder geval niet 
«waarheen, Waarvoor’.” 

i'et zo’n succes is geworden, 
eeft me verbaasd. Daar had ik 
ik^ ° P gerekend. Het was 1971, 
was er een tijdje uit geweest 
Ik ^ ilde gewoon weer beginnen. 
2 * had ook nooit gedacht dat het 
h vlucht zou nemen naar cre¬ 
matoria en die dingen. De in- 
°ud sprak aan, denk ik. Ik heb 
at zelf ondervonden, toen mijn 
an zeven jaar geleden stierf. 
v °en heb ik de ware betekenis 
a n het lied pas leren kennen. 
a ar komt nog bij dat ik het a 
a Pella zong: dat deed ’t op een 
1 a ndere manier.” 

^^ an terecht zeggen dat ik een 
d heb nagelaten. Het is een 
ynane. Ik heb het daarna ook 
j^°g vaak op het altaar gezongen. 
e mensen bleven er om vragen. 

■ ek is dat, het was gewoon Ama- 
ln g Grace op z’n Nederlands. 
?en m’n broer Eddy in Austra- 
'«tterf. hebben ze het daar uit 
de borst bij z’n graf gezongen, 
k at is daar heel gewoon. Zelf 
A* 1 * 1 * k tegenwoordig nog wel 
os bij crematies waar het ge¬ 
aaid wordt. Of ik er bezwaar 
gen heb, vragen ze dan altijd. 
v oe ^° u ik! Het is toch de wens 
tvT 1 de . overledene? Wel doet het 
h a wat - Mensen die zich de 
l , tijd hebben goedgehouden, 
i e r; en bij dit lied. En het gekke 
' lk z it er dan zelf ook bij te 

snotteren.” 

ipt V u nd dat zon crem atie altijd 
ren ^ aat me °°k creme- 

„ ’ ^ aar hebben we vaak over 
, sproken. Ik wil niet in de nare, 
m OUWe grond. Ik wil niet dat 
e nsen nog naar m’n graf moe- 
„ n * Dat heb ik bij mijn zusje wel' 
Iedere keer er maar 
h ar :? e ' naar dat kerkhof, en dan 
zett overstuur terug. Vaak 

e lk er bloemstukjes neer. 
am je de andere dag terug: 
en be bloemen weg. En dan 
in D Jardten - Mijn ouders liggen 
„ e Lutte. Ik ben er wel eens 
zox maar ik mijd die plaats 
a * s ik kan. Je schiet er 
mets mee op.” 

barrières 

h^eb een mooie loopbaan ge- 
^ht i even: ik meen ’t 

hebben me ooit eens 
carrières voorspeld. Nou, 


RTL4 weer 
favoriet bij 

tv-kijker 

- Von onze rtv-re dactie 

^RSUM ~ aTL4 heeft in 
Weer marktleiderschap 

iand 9 0v f rgen °men van Neder- 
h e j y 1 februari keken voor 
menJ rSt s * nds een jaar meer 
het t„, n j 3ar de P r °gramma’s op 
gram^ de net dan naar de pro- 
om£™ as van de commerciële 

sfeleli^a 11 ^ V . an Dammen van de 
Zoek vl* en Luisteronder- 

rassing da^RT?? ' S het geen ver ' 

aanHofi at RTL4 met een markt- 
boven N ^ an , 28 procent weer 
staat i n e f e K land 2 (24 Procent) 
ferc ••, februan waren de cii- 
s che S^end door de Olympi- 

scoordA Pele ^ Het derde net 
heel k em die maand daardoor 
toen °° g G , n de kijkers werden 
RTL 4 ><°° ra weggetrokken bij # Mieke Telkamp: „Wat er bij m’n crematie wordt gedraaid? In ieder geval niet ,Waar¬ 
heen, Waarvoor’.” Foto: HENNYmiltenberg 


dat is uitgekomen. De eerste in 
de jaren zestig, met al die Vera 
Lynn-achtige liedjes, die reizen 
in Duitsland. De tweede na ’71. 
De periode van Waarheen zal ik 
maar zeggen. Ik ben altijd be¬ 
nieuwd geweest wat dan die der¬ 
de zou worden, of ik nog een 
keer zou stoppen en opnieuw be¬ 


ginnen. Maar ik weet nu het ant¬ 
woord: het schrijven, het helpen 
van mensen, zoals ik dat nu 
doe.” 

„M’n laatste optreden was in Lis- 
se. Op het altaar. Bij de mis van 
een rijke meneer uit de Bollen¬ 
streek. Ik moest het allemaal nog 


eens zingen: Waarheen, Blijf Ge¬ 
loven, Panis Angelicus. Toen het 
voorbij was, heb ik erover nage¬ 
dacht. Mieke, je moet stoppen, er 
zijn nog andere dingen die be¬ 
langrijk zijn. Ik ben geen type 
dat moet sterven in het harnas. 
Daarvoor hang ik te veel aan het 
leven.” 


Het gekke is dat ik het applaus 
niet mis. Ik heb het ook niet no¬ 
dig gehad. Ik zong gewoon om¬ 
dat ik het leuk vond. Had mijn 
stem van God gekregen: dat was 
een gave, dat deed je gewoon. 
Niets bijzonders. En natuurlijk, 
de materiële kant was ook niet 
onbelangrijk. Je was verzekerd 
van een bepaald inkomen. Ik 
heb er goed van kunnen leven, 
daar draai ik niet omheen. Het 
was hard werken geblazen, maar 
je kreeg er ook iets voor terug. 
Een ridderorde bijvoorbeeld. In 
1978: Mieke Telkamp, ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. Dat 
heb ik toch maar met al dat ge¬ 
doe bereikt.” 

Vera Lynn 

Het is allemaal heel snel gegaan. 
Ik kom uit een katholiek gezin, 
m’n moeder had haar bedenkin¬ 
gen. Ik moest op kamers bij een 
zogenaamde oom en tante. Het 
jaar daarop, vlak na de Waters¬ 
noodramp, leerde ik mijn man 
kennen. We trouwden snel. Ik 
zong veel Vera Lynn. Bij de 
AVRO, nadat Dick de Roos van 
de KRO me had afgewezen. Daar 
is nog een mooi verhaal over. Hij 
zat eens met wat jongens van het 
AVRO-orkest in de kantine. 
Komt ’From the time you say 
goodbye’ op de radio. ,Dat is Ve¬ 
ra Lynn’, zegt er een. Nietwaar, 
zegt een ander, dat is Mieke Tel¬ 
kamp. Zegt De Roos: Mieke Tel¬ 
kamp? Die heeft bij mij nog 
auditie gedaan, die kan dit niet. 
Nog nooit hebben ze Dick de 
Roos zo door de tafel zien zak¬ 
ken.” 

„Ik ben opnieuw getrouwd. Ik 
ben zeer gelukkig. Bang voor de 
dood ben ik niet. Waarom zou 
ik? Wel hou ik van het leven. 
Toch praten we er wel over, over 
de dood. Over de crematie ook. 
Hoe dat moet. Ik wil bijvoor¬ 
beeld een katholieke mis, met 
Latijn en een boel heren. Maar 
daarna naar het crematorium. 
Wat er gedraaid moet worden 
weet ik ook al. Geen Waarheen, 
Waarvoor in ieder geval. Het ada¬ 
gio uit het vioolconcert van Mo- 
zart, de Monscheinsonate en de 
hymne van de dood uit Once 
Upon a Time in the West. Je 
weet wel dat stuk met die hoge 
sopraan: we hebben het ook bij 
mijn man gedraaid. 

Ik ben een gek mens, joh.” 


Band gehandicapte zanger met publiek wordt alsmaar hechter 

Devies van Koos Alberts 
blijft ’gewoon doorgaan’ 


DOOR ELS SMIT 

HILVERSUM - Koos Al¬ 
berts en zijn vrouw Corrie 
staan weer ettelijke radio- 
en televisie-opnamen te 
wachten. Het is weer eens 
promotietijd. De nieuwe 
single ’lk zal er altijd voor je 
wezen’ is zojuist uitgeko¬ 
men. Inmiddels zijn er daar 
al dertienhonderd van ver¬ 
kocht. 

De single is afkomstig van de cd 
'Zolang je van geluk kunt dro¬ 
men.’ Waarschijnlijk zullen alle 
titels van alle cd’s die Alberts 
sinds zijn ernstige auto-ongeluk 
heeft gemaakt en nog zal maken 
een bijbetekenis hebben. De eer¬ 
ste cd na zijn fatale klap heette 
nog recht voor z’n raap ’Het le¬ 


ven gaat door’. Nu is de titel 
weer als vanouds ontleend aan 
een nummer op de plaat. Maar 
toch. Er is iets fundamenteels 
veranderd. In het leven van de 
zanger en zijn gezin. En in zijn 
leven als artiest. De band met 
zijn grote publiek is er alleen 
maar hechter op geworden. 

Bij de bewondering voor de zan¬ 
ger is er nu ook de bewondering 
voor de mens. En voor zyn 
vrouw Corry. Doorgaan, lijkt 
hun devies, het vak professio¬ 
neel blijven benaderen. 

De teksten en de muziek op zijn 
nieuwe cd zijn van Emiel Hart¬ 
kamp en Rini Schreyenberg. 
Voorheen heeft hij gewerkt met 
Peter de Wijn en Bart van der 
Post. 

Koos Alberts: „Ik heb een beetje 
onenigheid gehad met Bart. En 

(ADVERTENTIE) 


LIMBURGS SYMPHONIE 


Peter is daarvan de dupe gewor¬ 
den. Dat is jammer, want het is 
een prachtkerel.” En Corry: 
„Misschien is het ook wel eens 
goed: nieuw bloed na acht jaar 
zo intensief met elkaar samen¬ 
werken. Ik heb het idee dat er 
wat meer positieve liedjes bij zit¬ 
ten. Vroeger ging het vaak alleen 
maar over eenzaamheid, over 
overspel en verlaten zijn. Nu 
gaat het vaker over geluk. Maar 
het gevoel blijft het belangrijk¬ 
ste. Emiel is net zo iemand als ik: 
hij heeft een klein hartje, is senti¬ 
menteel.” 

„Ik kan door muziek vreselijk 
worden geraakt. Met name de 
muziek uit de jaren zestig: Paul 
Anka, Ricky Nelson, Roy Orbi- 
son, Ray Charles. Het komt wel 
voor dat ik in de auto een song 
hoor en dan krijg ik het idee 
voor een tekst, niet door wat in 
het Engels wordt gezongen, 


llillp 


Achtste concert in de serie A 

dirigent: Salvador Mas Conde 

solist : Boris Barman, piano 

Brahms - Pianoconcert nr. 2 

Strauss - Tod und Vorkiarung 

Wagner - Vorspiel Meistersinger 

Kerkrede Wijngrachtth sater 

Do. 9 april 20.00 uur 
ros, 045-454141 

Sittard Stadsschouwburg 

vr. 10 april 20.00 uur 
res. 040*510615 

Maastricht Theater a/h Vrijthof 

za 11 april 20.00 uur 
res. 043-293928 LS 


want ik ken geen Engels, maar 
doordat een bepaalde sfeer 
wordt opgeroepen.” 

Zo moet ik ook zelf vanuit m’n 
gevoel zingen. Als ik een nieuw 
liedje krijg, zonder ik me af, ik 
moet me de sfeer eigen maken. 
Zomaar van papier zingen kan ik 
niet. Ze hebben me wel eens ge¬ 
vraagd om mee te doen aan zo’n 
project voor een goed doel. Dat 
alle artiesten dan om de beurt 
een regeltje zingen. Ik heb dat 
nooit gedaan. Ik kan het niet, zo¬ 
maar in een zinnetje al je gevoel 
leggen.” 

Johnny Jordaan 

„Ik zong wel altijd levensliedjes: 
Johnny Jordaan, Willy Alberti, 
André Hazes ook wel. Maar met 
de liedjes van Peter de Wijn heb 
ik mijn eigen stijl kunnen ont¬ 
wikkelen. Ik heb ook nog wel 
eens, als ik optrad Spaanse lied¬ 
jes gezongen. Maar niemand her¬ 
kende het als Spaans. Ze schat¬ 
ten het ergens in het zuiden, 
maar waar precies wist geen 
mens. Ik heb ze gelukkig nooit 
op de plaat gezet. Ik zing ze ook 
niet meer. Dat behoort tot het 
verleden, tot de tijd van voor 
mijn ongeluk.” 

„Ik denk en praat echt over het 
leven: van vóór en na het onge¬ 
luk. 

Natuurlijk. Een heleboel dingen 
die toen konden, kunnen nu niet 
meer. En dan hoef ik niet eens 
erg intiem te worden, maar het 
spreekt toch voor zich. Je wordt 
iedere dag herinnerd aan de din¬ 
gen die je niet meer kan. Mensen 
zeggen wel eens als schrale 
troost: je had ook je nek kunnen 
breken. Maar ik had ook m’n be¬ 
nen kunnen breken en dan had 
ik nu weer kunnen lopen. Ik heb 
de draad weer kunnen oppakken 
door de mensen om me heen, 
door m’n vrouw, m’n kinderen, 
een paar goede vrienden.” 


'Zo ga je 
niet met 
kinderen om’ 


Vara-top noemt 
’persiflage’ van De 
Leeuw kwetsend 


Van onze rfv-redactie 

HILVERSUM - Dat was 
niet aardig van Paul de 
Leeuw, afgelopen zaterdag 
in de eerste televisie-uitzen- 
ding van een nieuwe serie 
van tien afleveringen van 
De Schreeuw van de 
Leeuw. 

Tientallen boze kijkers belden 
na afloop de Vara om hun onge¬ 
noegen te uiten over de manier 
waarop Paul de Leeuw een jon¬ 
gen van een jaar of acht publie¬ 
kelijk ’te kak’ zette. Van zo’n 
omroepvereniging wilde een 
aantal zelfs geen lid meer zijn. 
Roodgloeiende telefoons en gis¬ 
teren een gesprek van de Vara- 
leiding met de redaktie van het 
tv-programma. De boodschap zal 
duidelijk zijn: zo ga je met met 
kinderen om. 

Dat het hier ging om een persi¬ 
flage op het 'misbruik van kinde¬ 
ren in de mini-playbackshow’, 
kon volgens een woordvoerder 
van de persdienst de kijker niet 
weten. Dat de jongen, die een 
met opzet vals gezongen imitatie 
deed van het lied 'Kan ik nog 
even bij je zijn’ van de Neder¬ 
landse blonde krullebol Gordon, 
goed was voorbereid op de afzei- 
kerij van De Leeuw, evenmin. 


’Gleuven 
in de bek’ 

Dit neefje van een redaktielid 
heeft Paul de Leeuw volgens de 
woordvoerder al vaker meege¬ 
maakt. Met hem zou goed zijn 
afgesproken dat het om een grap 
ging. „Hij heeft er geen blijvend 
geestelijk letsel aan overgehou¬ 
den. Maar nogmaals: dat konden 
de kijkers en het publiek niet 
weten.” • Paul de Leeuw (foto) 
heeft, óók volgens de Vara, 
de grens van het betamelij¬ 
ke overschreden. Foto: KIPPA 

De Leeuw maakte opmerkingen 
over de 'gleuven in de bek’ van 
het jongetje, dat zijn tanden aan 
het wisselen is. De stemkwalitei- 
ten van de Gordon-fan noemde 
hij waardeloos en na afloop 
stuurde De Leeuw hem letterlijk 
de hoek in. De zanger-in-spé leek 
er nogal beteuterd bij te staan. 

Niet het programma-onderdeel 
op zich maar de reacties van kij¬ 
kers hebben de Vara-leiding ge¬ 
noopt tot de kwalificatie: kwet¬ 
send. „Bij De Leeuw weetje dat 
je je af en toe schrap moet zetten. 
Maar hiermee is de grens van het 
betamelijke overschreden.” Als 
de redaktie de kritiek van de lei¬ 
ding naast zich neer zou leggen 
en de komende negen afleverin¬ 
gen van De Schreeuw eenzelfde 
toon zou aanslaan, verdwijnt het 
programma dan van het scherm? 
„Onzin,” zegt de woordvoerder. 
„Ook de redaktie van dit pro¬ 
gramma is ontvankelijk voor 
redelijke kritiek. En dit is rede¬ 
lijke kritiek.” • Koos Alberts: ,Jk ben een bikkel, hoor en ik barst van de 
energie.” Foto: GPD 


Corry: „En in de eerste plaats 
door jezelf. Je hebt het allemaal 
op je eigen wilskracht gedaan.” 
Koos: „Kan. Ja, je hebt wel ge¬ 
lijk. Alleen, ik weet niet of ik het 
had opgebracht als ik niet meer 
had kunnen zingen. Ik denk dat 
ik dan m’n kop had laten han¬ 
gen. Maar als je nu ziet... wat ik 
allemaal in huis doe. Ik ben een 
carpoort aan het bouwen, ik heb 
laatst het dak gerepareerd. Ik 
heb zo’n liftje. Dan hijs ik me 
naar boven en dan las ik het dak. 
Ik ben een bikkel, hoor en ik 
barst van de energie.” 

„Ik treed gemiddeld twee keer 
per week op. Bij personeelsfees¬ 
ten bijvoorbeeld. Ze vragen me 
laat te komen, zo om een uur of 
elf, half twaalf. Dat is de tijd dat 
de mensen weer het liefst Neder¬ 
lands horen. Dat valt me steeds 
vaker op. Ook de mensen die 
normaliter niet van mijn reper¬ 


toire houden. Zo groeit mijn 
publiek nog steeds. 

En dan nog wat. Ik krijg onvoor¬ 
stelbaar veel brieven. Veel van 
mensen, die in de problemen zit¬ 
ten of die psychisch in de knoop 
zitten. Ook van mensen die mee¬ 
leven. Toen ik uit het ziekenhuis 
kwam, hadden we honderdtach- 
tigduizend brieven. Je kunt ze 
niet allemaal beantwoorden. De 
mensen die naar aanleiding van 
een liedje schrijven, proberen we 
terug te schrijven.” 

Corry: „Maar het zijn er zo veel 
en we hebben het zo druk. Ik 
moet er af en toe echt een paar 
dagen voor vrijmaken.” 

Koos: „Het stapelt zich op. Op 
het laatst schamen we ons dat 
we er zo veel tijd overheen heb- 
bqn laten gaan. Dan schrijven 
we. Maar dan krijg je weer een 
briefje. Dat ze zo blij waren nog 
iets te horen, dat ze niet meer op 
antwoord hadden gerekend...” 
mmmm 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 7 april 1992 • P Wanneer de onstuimigheid der jeugd heeft 
plaatsgemaakt voor de meer beschouwende 
rijpheid van latere jaren; 
uw financiële armslag groter is en uw 
stijlgevoel boven de modtéche behoefte groeit 


staan wij voor u klaar met ons uitgebalanceerd assortiment 
herenkleding en onze selektievé damesgroep. Husqvarna 


GRANDIOZE 
NAAIMACHINESHOW 

donderdag 9 april a.s. van 10.00 tot 21.00 uurI 


* Gratis demonstratie door 
Husqvarna demonstratrices 

* Alle Husqvarna modellen 

* Alle Husqvarna mogelijkheden 

* Speciale aanbiedingen 

* Qok voor service, reparatie en 
Instruktie 
Bnderstraat 44 
Tel. 045-452600 
Voetgangersdomein Verras uzelf en kom even langs! 

(Hl Husqvarna 

^ Kwaliteit uit Zwéééden 


Uw Husqvarna dealer: 

Naaimachinehandel VELDMAN bv 

Nobelstraat 6, Heerlen. 045-716100 

Tevens vestigingen in Hoensbroek, Geleen en Roermond 
IITn71ïïï7!ÏÏT3f m «•» soorten sproeiers voor grote 


8, «tors. koppelingen, 
en verichtin g uk woonraad, 
«e «pen w a terpompen. 


«L 


n 7 y , T . 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn ar zeker van u een 
autoverzekering aan te kun¬ 
nen bieden met zeer gunsti¬ 
ge voorwaaiden, voor een 
premie die meestal lager Kgt 
dan u nu betaalt. Neem vrij¬ 
blijvend de proef op de som 
en bel vandaag nog. 

GEMffS ASSURANTIËN 

Nieuwstraat 22.-24 
tel. 045-211668/221090 


m: 


Nieuwstraat 116 
tel. 215458 


i S i'J För Dwmn untf Hanen 


Haarpraxls Stuppl 

Cv H, ‘ 9 cs’ne: *-r\ps m et-« 

5* >■ - -e r r c n sa -.-e 4B 

Z- >_•': - 7 r '! 'i? 4' 5082 '8 


GELD NODIG? 

Fin. kantoor JORISSEN 


Bedrtg 
in landen 


5.000 41 

10.000 00 

15.000 60 

72 DOORLOPEND KREDIET Pure zijde nu 
Puur voordeli 


Op de stoffenafdeling bij modewarenhuh 
Schunck deze week hoogwaardige zijde 
kwaliteiten vriéndelijk geprijsd! 


Zandgewassen uni zijde, geschikt vc 
blouses en japonnen. 90 cm bree 
In 10 voorjaarskleure 

Van ƒ 45,- per meter. Voor 35 , 


Bedrukte zijde in diverse dessi 

140 cm brei 
Geschikt voor blouses en japonn 
- Van ƒ 79,- en ƒ 89,- per mett 

Voor 59 ,- fe§r 


[vlIiSlMljo. 

i*3 CARAPATIENTEK 
WIT STIKKEN 


E;-. r>ec!rH 
andere lc~ 
ü j e r 1 11 tl e ' • 
'lóneM E 
nn n?, . 


bank 7070.70:120 


SCHELSBERG S4. HEERLEN 

TEL, 045 --. /8 - 724132 


ina * 


Limburgs f 1 J 

agbiad voor 


os 


telijk Dinsdag 7 april 1992 • Pagina 9 


l^ T LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 
r HEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADE, 
ARKT 42 ' TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 


)or 

?n. 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Een Hoensbroekse moeder is 
gistermorgen door de Heerlense kantonrech- 
ter veroordeeld tot een boete van honderd 
gulden on voorwaardelijk en vierhonderd 
gulden voorwaardelijk, omdat zij haar 10-ja- 
n g zoontje niet naar school stuurde. 

HE houd mijn kind wel eens uit school orn- 
uat hij veel last heeft van migraine. De 
s chool weet ervan en de huisarts schrijft re- 


Kind niet naar 
school: moeder 
krijgt geldboete 

gelmatig medicijnen voor. Alleen die ene dag 
vlak voor de herfstvakantie heb ik vergeten 
een briefje af te geven.” aldus de Hoens¬ 
broekse die in 1987 ook al eens veroordeeld 


werd vanwege schoolverzuim van haar kin¬ 
deren. 

Zowel de officier van justitie als kantonrech¬ 
ter Van Opstal hechtten geen waarde aan de 
uitleg van de vrouw. Van Opstal: „De ambte¬ 
naar leerplichtzaken meldt ons liefst vijfen¬ 
twintig gevallen van schoolverzuim zonder 
dat de directie daarvan op de hoogte is. Een 
verklaring van een arts is er evenmin. Ken¬ 
nelijk is de boete die u in 1987 voor dezelfde 
overtreding hebt gekregen onvoldoende ge¬ 
weest.” 


Slaaphuis zwervers 
aan Statensingel 


is. 

*d 

■n. 

sr. 


MAASTRICHT - Het Maastrichtse 
stadsbestuur heeft na enkele weken 
van intensief overleg een lokatie ge¬ 
vonden als vestigingsplaats voor 
het definitief slaaphuis voor daklo¬ 
zen. De keuze is gevallen op het 


Slechts één supermarkt in Heerlen bleef voor het publiek gesloten 

Staking winkelpersoneel mislukt 


d. 

n. 

•s, 

s. 

‘r. 


H e erlen - Door de estafettestaking bij supermarkten in 
y^rlen is gisteren niet meer dan één winkel gesloten gebleven. 
Ivip J ac - Hermansfiliaal in winkelcentrum ’t Loon ging het 
l.talltge personeel van zes mensen in staking. Verder staakten 
Personeelsleden van de Edah en één werknemer van Al- 
' ber t Heijn. 


ph e ’ Het is met echt veel”, zegt Dim- 
^ebh^ 1 " 1 Loon van He FNV, „maar we 
Hen in ieder geval bereikt dat er 
p,w Huaal dicht is.” Ze denkt dat de ■ v • • 

animo voor de staking te wij- 1 -Imglllg 
(Ji n ls aan de druk die de bedrijfslei- 
fend ° R P ersonee ^ heeft uitgeoe- 


pnkacties, die leggen nog niet veel 
gewicht in de schaal.” 


v^^king in Heerlen maakt deel uit 
°ad een ^Helijke estafette-staking 
rf SUpermar kten. De vakbonden 
rp e He werkgevers verschillen van 
(j 0 lri 8 over de loonsverhoging en 
tyj n j'^ r °eimogelijkheden van het 
kelpersoneel. Verder vinden 
toes , en CNV dat de bijzondere-uren- 
'iat h m ° et worden uitgebreid en 
£e s He oproepbaarheid tijdens pau- 
g e i d en v rije dagen beter wordt gere- 

fc is Jammer dat wij het enige fi- 
k er 2lJn Hat dicht is”, vertelt een sta- 
■ gl] Van Hac. Hermans. „Er is verder 
ga, "h gebabbeld. Maar de staking 
L e t .oor het hele land. Ik hoop dat 
ban l6 ^ S °P za * leveren. Ik ben niet 
Haan hierdoor te verliezen. 
Van rj S ge° r ganiseerde staking 
° nts H e ENV, dus ze kunnen me met 

tye^HHHj fsleider van Jac. Hermans 
te P Ste ëeen commentaar op de actie 
boofV) Ven ' H- van der Windt van de 
1 Haa H Ves tiging van Jac. Hermans in 
4 ^ rn . Heeft begrip voor de staking. 
w Wl1 Het de mensen met moeilijk 
v erd en ' moet daarna weer met ze 

°gen 


er werken en wil ze recht in de 
blijven kijken. Kijk, dit zijn 


Volgens de staker van Albert Heijn 
heeft de bedrijfsleiding gedreigd met 
maatregelen. „Het was duidelijk dat 
veel werknemers bang waren voor 
maatregelen. Nee, ontslag kan niet, 
maar je kunt wel op een zijspoor 
worden gezet”, aldus de eenling van 
’s lands grootste kruidenier. 

De bedrijfsleider van Albert Heijn 
zegt helemaal niet gedreigd te heb¬ 
ben, Volgens hem staakt er ook nie¬ 
mand in zijn bedrijf. „Die ene staker 
staakt in zijn vrije tijd. Hij heeft van 
tevoren een dag vrij gevraagd. Ik heb 
geen begrip voor de actie. Er zijn vol¬ 
op mogelijkheden voor overleg bij 
ons. Albert Heijn heeft wel toezeg¬ 
gingen gedaan, maar die worden 
door de andere winkels niet overge¬ 
nomen. ” 

Wibe Drijver onderhandelt namens 
de FNV met de werkgevers. Hij was 
gisteren in Heerlen aanwezig. „We 
zitten momenteel in een patstelling, 
er wordt niet onderhandeld. Het gaat 
ons niet om zoveel mogelijk omzet¬ 
verlies bij de winkels. We willen 
slechts een signaal afgeven. En een 
estafette-actie als deze is lang vol te 
houden. Het is de week van de win¬ 
kel. Ik vind het schandalig dat het 
personeel in de supermarkt nog geen 
goede cao heeft”, aldus Drijver. Van¬ 
daag gaat de actie verder in Zeeland 
en Brabant. • Van het Jac. Hermansfiliaal in winkelcentrum ’t Loon ging het voltallige personeel van zes 
mensen in staking. Foto: dries LINSSEN (ADVERTENTIE) 


UH DANSEN EEN RAMP 1 
DAN NAAR DEGENKAHP! 


LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN. Inl. dagelijks. 

DANSSCHOOL DEGENKAMP 

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 _ 


Haudslid over kwestie secretaris 

Susteren gaat af 
voor heel Limburg’ 


- Raadslid Jo Boeken 
^ er heiH S * eren ’ ^ e ider van de meer¬ 
de trap m de gemeenteraad, noemt 
st el aFv HHkeling van het eerher- 
Montf a ? gemeentesecretaris Ed 
gaa n , S een Ware lijdensweg. „We 
^en K °* 0r dee l Limburg af. Dit is 
ÜUr Hjke en politieke cata- 

ih h(fa US ^ erse raadslid betreurt het 

stu ür Te n ? ate Het gemeentebe- 

^slaaeH 3 d * e maan Hen er niet in is 

Hersmi ° m tot Het gewenste eer- 

Montforls te kernen. 

^ ar aat da ^ Het ambtenarenap- 

lijdt. «.° n Her de slepende kwestie 

Het mi« da t> ook ° p Politiek gebied is 

de burp rocken: „We worden voor 

a genda S6r on ë e l°°fwaardig. Over de 

pra atni^^f n _. de raa dsvergadenng 

and meer - Ik zie geen uit- 

dit a „ e H Wa nt ik weet niet hoe we 

Pen. Alc * Hurgers moeten verko- 

harenrur m kwestie voor de ambte- 

^kleurH er „ komt ’ staan we d’r 
^ v - u ‘ a op. 

met dr| UWSte Voors tel van B en W, 
s mg • ^ ar *anten voor een oplos- 
b °ht ■/, iV dt vol ë en s Boeken geen 
g >stemn er u nu secr etaris Montforls 
het LD het weten defini¬ 


tief voor juridische procedures te 
kiezen en het voorstel niet te accep¬ 
teren. „De kruik is nu echt gebar¬ 
sten,” zei de hevig gekrenkte ge¬ 
meentesecretaris. 

Het college van B en W ziet in de 
uitlatingen van Montforts geen re¬ 
den om alsnog af te zien van het 
voorstel de kanton- of de ambtena¬ 
renrechter te vragen op korte ter¬ 
mijn een uitspraak in de kwestie te 
doen. „Ons voorstel ligt bij de raad 
en wij zijn zeer geïnteresseerd in 
hun mening,” meent burgemeester 
H. van Mierlo. 

Aan het collegevoorstel is als voor¬ 
waarde verbonden dat de secretaris 
in afwachting van die uitspraak 
moet komen werken. Montforts 
heeft echter steeds gesteld dat zijn 
eerherstel niet in fasen verdeeld 
mag worden. 


Man maakt amok in 
Brunssumse wijk 


BRUNSSUM - Een 36-jarige man 
uit Brunssum heeft zondagavond 
om tien uur met een breekijzer de 
ruiten van een auto kapot geslagen, 
de chauffeur die in de wagen zat 
verwond en ook nog een bromfiet¬ 
ser aangevallen. De amokmakende 
Brunssummer rende rond in de 
wijk Rozengaard. Hij had teveel ge¬ 
dronken. 

Een dienstplichtige militair uit 
Schinveld stond met zijn auto in de 


Veldstraat in de Rozengaard te 
wachten op een dorpsgenoot om 
vervolgens naar de kazerne in Gra- 
ve te rijden. Hij had de radio in de 
auto aan staan. Kennelijk te hard 
naar believen van de Brunssummer 
F. die met een breekijzer naar bui¬ 
ten kwam en alle ruiten van de 
wagen aan diggelen sloeg. Daarbij 
raakte de Schinveldse militair ge¬ 
wond. 

De Brunssummer heeft zich ver¬ 


moedelijk al langere tijd geërgerd 
aan groepjes jeugdigen die rond¬ 
hangen in de Rozengaard en voor 
overlast zorgen. Daardoor is er een 
gespannen sfeer ontstaan tussen 
buurtbewoners en een bepaalde 
groep jongeren. 

De onder invloed van drank verke¬ 
rende F. dacht dat de militair tot de 
groep terroriserende jeugdigen be¬ 
hoorde. Nadat de man zijn woede 
op de auto van de man, en de man 
zelf had gekoeld ging hij een passe¬ 
rende bromfietser te lijf. De helm 
behoedde deze voor lichamelijk let¬ 
sel. De bromfiets belandde echter 
op het dak van de auto. 

De amokmakende Brunssummer is 
door de politie opgepakt. Hij zal aan 
de officier van justitie worden voor¬ 
geleid. 
sinds de 
wijnsluiting 
is Limburg 
zo oppervlakkig 

punaise Gemeente tril inwoners empiéteren over maatregelen 

Ook Schinnen maakt 
vuist tegen reclame 


SCHINNEN - Ook de gemeente 
Schinnen voelt er veel voor om een 
vuist te maken tegen de lawine van 
ongeadresseerd drukwerk die de 
huishoudens in deze gemeente 
overspoelt. Zij wil de inwoners van 
Schinnen een enquête voorleggen. 
Aan de hand van de uitslag kunnen 
dan bepaalde maatregelen worden 
getroffen. 

Het Middenlimburgse Beesel was 
vorig jaar de eerste Limburgse ge¬ 
meente die de Algemene Plaatselij¬ 


ke Verordening (APV) wijzigde om 
de verspreiding van anti-reclame- 
stickers mogelijk te maken. Een 
dergelijke sticker kan op de brie¬ 
venbus worden geplakt zodat be¬ 
zorgers van reclamefolders kunnen 
zien dat de betreffende bewoners er 
niet van gediend zijn wekelijks on¬ 
gevraagd een stapel folders op de 
mat aan te treffen. En onlangs 
drong de fractie van Groen Links er 
bij het gemeentebestuur van Ge- 
leen op aan maatregelen te nemen. 


De gemeente Schinnen refereert 
aan de in het Nationaal Milieube¬ 
leidsplan Plus (NMP-Plus) gemaak¬ 
te prognose dat elk Nederlands 
huishouden in het jaar 2000 op jaar¬ 
basis wordt opgezadeld met 44 kilo¬ 
gram ongeadresseerde reclamefol¬ 
ders. 

Burgemeester en wethouders zijn 
in principe bereid om een initiatief 
van de gemeente Groningen te steu¬ 
nen. Groningen was de eerste Ne¬ 
derlandse gemeente die daadwerke¬ 
lijk aktie ondernam tegen de onge¬ 
vraagde stroom reclamefolders. 

Voordat echter op Schinnense brie¬ 
venbussen anti-reclamestickers 
kunnen worden geplakt willen B en 
W de bevolking vragen of zij ook 
daadwerkelijk wil meewerken aan 
het op deze wijze verkleinen van de 
afvalberg. 


# Op de Simpelveldse be¬ 
graafplaats bij het kloos¬ 
ter van de zusters van het 
Arme Kindje Jezus is een 
veertigtal gietijzeren 
grafkruisen omver ge¬ 
trokken. De meeste krui¬ 
sen zijn onherstelbaar 
beschadigd. De politie 
vermoedt dat dit het 
werk van jeugdige van¬ 
dalen is, die zich tussen 
zondagmiddag 16 uur en 
maandagochtend 11 uur 
toegang tot de begraaf¬ 
plaats hebben verschaft. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


dubbelpand 9-11 aan de Statensin¬ 
gel, waar vroeger een particulier 
busbedrijf was gevestigd. 

De vestiging komt te liggen in het 
Boschstraat-westkwartier, dat de 
bestemming heeft van wonen en 
bedrijven, maar waar ook maat¬ 
schappelijk werk kan worden be¬ 
dreven. Na ingrijpende verbouwing 
van de leegstaande gebouwen, nu 
nog in gebruik door een slopersbe¬ 
drijf, zullen maximaal 40 dak- en 
thuislozen er een onderkomen voor 
de nacht kunnen vinden. 

Gisteren hebben de wethouders 
Raymond Leenders (welzijn) en 
John Wevers (volkshuisvesting) en 
directeur Huub Smeets van Stads¬ 
ontwikkeling de plannen bekend 
gemaakt. Daarbij werd duidelijk 
dat er voor de omwonenden welis¬ 
waar inspraak bestaat wat de rand¬ 
voorwaarden betreft, maar dat er 
geen alternatieve vestigingsplaats 
bestaat. Het college van B en W 
heeft de beslissing genomen en 
zelfs de gemeenteraad kan daar 
niets aan veranderen. 

Zie verder pagina 1 1 

• Buurtbewoners wachten 
nog even met standpunt 

BWO neemt 
afstand acties 
’Overmaze’ 

MAASTRICHT/UTRECHT - De 
Bond van Wetsovertreders (BWO) 
neemt afstand van de oproep tot ac¬ 
ties in penitentiaire inrichting 
'Overmaze' in Maastricht. Mr P. 
Vleemmg had gedetineerden 'na¬ 
mens de bond’ opgeroepen tot ac¬ 
ties tegen de inperking van de be- 
zoekmogelijkheden. Maar volgens 
E. van der Maal, voorzitter van de 
BWO, is Vleeming niet bevoegd na¬ 
mens de bond te spreken. 

Vleeming richtte, nadat hij zelf in 
de Sittardse gevangenis ’De Geer- 
horst’ verbleef, de Nederlandse Be¬ 
langenvereniging Gedetineerden 
(NBG) op. Met die organisatie wilde 
hij een protestmars naar ’De Geer- 
horst’ organiseren. Deze is onlangs 
afgeblazen. Namens de BWO wilde 
Vleeming nu bij ’Overmaze’ eenzelf¬ 
de optocht houden. 

Sinds enige tijd zijn Vleemings 
NBG en de BWO in bespreking 
over verdergaande samenwerking. 
Vleeming heeft zich volgens Van 
der Maal „als gewoon lid” aange¬ 
meld. Hij heeft de bevoegdheid 
„wat vrijwillgerswerk vor de BWO 
te doen.” 

Nog deze week wil de voorzitter een 
gesprek met Vleeming, om te bekij¬ 
ken „of we nog wel met hem in zee 
willen. Vleeming is op dit moment 
te eigengereid bezig,” vindt Van der 
Maal. 


Mogelijk staking 
in metaal 

SITTARD — De FNV-Limburg 
heeft gisteren bij circa dertig be¬ 
drijven in Midden- en Noord- 
Limburg poort- en kantine- 
bijeenkomsten gehouden ter 
voorbereiding van de (mogelijke) 
stakingsacties dié vanaf volgen¬ 
de week maandag in de metaal¬ 
sector worden gehouden. Werk¬ 
nemers bij onder andere Beckers 
Bakovenbouw in Roermond en 
Thielco in Reuver werden giste¬ 
ren gemobiliseerd voor de sta¬ 
kingsacties. Die moeten uitbre¬ 
ken als de werkgeversverenigin¬ 
gen niet voor morgen 12 uur 
voldoen aan de eisen die door de 
FNV zijn gesteld in het cao-over- 
leg. 


Dode man 
gevonden 

SITTARD - In een personenwagen 
op het regionale woonwagencen¬ 
trum in Sittard heeft de politie gis¬ 
termiddag het stoffelijk overschot 
van een 65-jarige man aangetroffen. 
Hij bleek een natuurlijke dood te 
zijn gestorven. 

Het slachtoffer was bezig met het 
verzamelen van materialen. Toen 
hij zich onwel voelde is hij in een 
auto gaan zitten alwaar hij zijn laat¬ 
ste adem uitblies. 


Dief verliest 
visitekaartje 

BRUNSSUM - De politie heeft 
zondagnacht met weinig moeite 
een 19-jarige autokraker uit 
Brunssum opgespoord. 

De zaak kwam aan het rollen na¬ 
dat een man uit Bom aangifte 
deed van een gestolen autoradio 
en boxen. 

In het opengebroken voertuig 
vond de politie een visitekaartje. 
Dat bleek van de dader te zijn. 
De man heeft inmiddels ook tien 
in Duitsland gepleegde autokra¬ 
ken bekend. 


Bommengooiers 

aangehouden 

MAASTRICHT - De gemeentepolitie 
van Maastricht heeft gisteren opnieuw 
enkele personen aangehouden die 
betrokken zijn geweest bij de geweld¬ 
dadigheden rond het voormalige slaa¬ 
phuis voor zwervers in Caberg. Van 
de drie personen die om kwart voor 
zes in de morgen van hun bed wer¬ 
den gelicht, worden er twee verdacht 
mede verantwoordelijk te zijn voor het 
gooien van brandbommen op het op¬ 
vangtehuis aan de Prestantstraat. 

Het zijn een 19- en een 21 -jarige in¬ 
woner van die woonwijk. Een derde 
Maastrichtenaar, 36 jaar oud, werd 
aangehouden omdat hij samen met 
anderen ruiten had ingegooid. Daar¬ 
mee is het aantal personen dat in dit 
verband is aangehouden, op zes ge¬ 
komen. 

Een van de eerder aangehouden ver¬ 
dachten, is vrijdag op vrije voeten 
gesteld. Hij had in de woonwijk rond- 
gebazuind dat ook hij brandbommen 
had gegooid, maar bij nader onder¬ 
zoek bleek hij niet verantwoordelijk te 
zijn. 


Nachttrein 
rijdt weer 

HEERLEN - De nachttrein rijdt vanaf » 
komend weekeinde weer elke zater- ; 
dagnacht vanaf Maastricht in de rich- * 
ting van Sittard (vertrek 01.35 uur) en * 
Heerlen (vertrek 02.20 uur). Vorig jaar 
was het experiment met de nachttrein 
zo’n succes dat de initiatiefnemer, 
Vervoersregio Zuid-ümburg, heeft be- * 
sloten het nog een keer te proberen, 
tot 27 juni. Als er genoeg belangstel¬ 
ling is voor de dienst zal de nachttrein 
in de toekomst een vast plaatsje in 
het spoorboekje krijgen. Voor de ritten 
moeten speciale treinkaarten - een 
tientje voor de meeste bestemmingen 
- worden gekocht aan het NS-loket. 
Abonnementen en kortingskaarten 
zijn niet geldig. 


Bromfietser rijdt 
tegen huis aan 

LANDGRAAF - Een 12-jarige jongen 
uit Landgraaf is zondagavond met zijn 
bromfiets de voortuin van een woning 
aan de Pastoor Jos Petersstraat inge¬ 
reden en tegen de voorgevel van het 
huis gebotst. De jongen had de brom¬ 
fiets zelf in elkaar geknutseld. De 
remmen bleken bij gebruik echter niet 
te werken. De jongen is met verwon¬ 
dingen en een hersenschudding in het 
ziekenhuis opgenomen. De schade 
aan het huis bleef beperkt tot een ka¬ 
potte ruit. 


Brandstichting 
uit protest 

HEERLEN - Een 48-jarige Heerle- 
naar en diens 22-jarige zoon hebben 
zondagmorgen een auto in brand ge¬ 
stoken die bij een woning aan de NF 
colaas Beetsstraat in Heerlen stond. 
De auto was eigendom van iemand 
die de woning regelmatig bezocht. De 
twee brandstichters verdachten de 
bewoners van het pand ervan te han¬ 
delen in verdovende middelen. Omdat 
de mannen daar al enige tijd overlast 
van hadden, wilden ze de zaak zelf 
regelen door de mensen uit de wo¬ 
ning te halen. De politie kon de da¬ 
ders zondagmiddag oppakken na een 
melding dat enkele mensen met stok¬ 
ken voor het huis aan de Nicolaas 
Beetsstraat stonden. Tussen de men¬ 
sen werden de twee mannen aange¬ 
troffen. Het tweetal kon na verhoor 
door de politie weer naar huis. 


Dode Weert blijkt 
18 -jarige jongen 

WEERT - Bij het ongeluk zondag¬ 
middag op de Diesterbaan blijkt de 
18-jarige Richard Barten uit Weert om 
het leven te zijn gekomen. Hij zat op 
de achterbank van de door de 18-jari- 
ge plaatsgenoot D. van D. bestuurde 
auto, die daar met de rechterzijde te¬ 
gen een boom botste. In de auto za¬ 
ten ook nog M. W. en S. M., die voor 
onderzoek naar het StJansgasthuis 
werden overgebracht. 

Bommelding in 
AZC Spaubeek 

SCHINNEN - Het asielzoekerscen¬ 
trum Moorheide in Sweikhuizen is 
zondagnacht om half twee na een 
bommelding geheel ontruimd. Na een 
anonieme telefoontje werden de 225 
bewoners van het centrum in politie- 
busjes overgebracht naar het Socio- 
gebouw in Schinnen. Een politieteam 
uit Schinnen, geassisteerd door het 
Beekse en Geleense korps onder¬ 
zocht het voormalig retraitehuis gron¬ 
dig maar de bommelding bleek loos 
alarm te zijn. Rond half zeven in de 
ochtend werden de bewoners weer 
naar Moorheide gebracht. De Schin¬ 
nense politie heeft inmiddels een 
vangapparaat geïnstalleerd waardoor 
bij herhaling een anoniem telefoontje 
direct kan worden getraceerd. 


1942-1992 

Op zaterdag 11 april 
v vieren onze ouders en grootouders 

• ' Truus Rutten en 

Joep Smeets 

!v' hun 50-jarig huwelijksfeest. 

‘Ter gelegenheid hiervan is er een H. Mis om 
-35.00 uur in de H. Vmcentius kerk in Rumpen. 

S * Wilt u hen komen feliciteren, 

dat kan tussen 1830 en 20.00 uur 
in het gemeenschapshuis Concordia, 
t-Pr. Hendrik laan, Brunssum 

T Hun dankbare kinderen en kleinkinderen, 

Jo, Lifyy JoSy Lilian, 

* *' ■ Frans, Ine, Morfine en Frans 


de liefde en vrede van Christus is heden van 
heengegaan, voorzien van de h. sacramen- 
in de leeftijd van 89 jaar, mijn lieve vader, 
schoonvader, onze opa, broer, zwager, oom en 
neef 

Joep Merx 

weduwnaar van 

Tonnie Berlie 

In dankbare herinnering: 
Sibbe: Rosita Vollera-Merx 
Jef Vollers 


Heden overleed tot onze diepe droefheid, voor- 
?$eh van de h. sacramenten der zieken, in de 
Xfickerheidekliniek te Kerkrade, in de leeftijd , 
"yfcn 84 jaar, onze lieve ma, oma, zus, schoonzus, 
Jahte en nicht 

£5 Maria Catharina 
^ . Albina Spiertz 

'JfjL weduwe van 

■f 1 • Hubert Leonard Koken 

^•Kerkrade-W: t Bs Keken 


Kerkrade-W: 


april 1992 

TadieK Sibber k erk straa t IS, 

1 AT Sibbe-Valkenburg 

plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
rafenis, zal plaatshebben op donderdag 9. 
Zpril as. om 11.00 uur in de St Josephkerk te 


in de kerk. Geen condoleren, 
dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
*en tijdens de avondmis van woensdag 8 
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. 

tot afscheidnemen in een der 
van De Universele, Hoofdstraat 
te Hoensbroek, dagelijks van 14.00 tot 15.00 
en van 19.00 tot 20.00 uur. 
die geen kennisgeving mochten ontvangën, 
ven deze annonce als zodanig te beschoo- 


D ank baar dat wij hém zo lang in ons midden 
mochten hebben, maar ook bedroefd om het 
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk¬ 
zaam leven en een kortstondige ziekte is overle¬ 
den, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, zwager, oom en neef 

Hub Vankan 

echtgenoot van 

Annie Ferfers 

Hü overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien 
van het h. sacrament der zieken. 

Heerlen: A J J. Vankan-Ferfers 
Heel: Jo Vankan 

Ria Vankan-Vos 
Klimmen: Jac Vankan 

Carola V ankan-Str ijdonk 
Heerlen: Ger Vankan 

Liesbeth Vankan-Strijdonk 
Heerlen: Annie Baeten-Vankan 
René Baeten 

Heerlen: Elly Hermans-Vankan 
Wiel Hermans 
Vaesrade: Wim Vankan : ' 

Noëlie Vankan-LooUen 
Merkelbeek: Ursula Konings-Vankan 
Henk Konings 
Roosteren: Mattie Vankan 

Hannie Vankan-Derks 
Geleen: Marlies Tomas oa- Vankan 
JakoTomasoa 
Heerlen: t Marcel Vankan 

en zijn kleinkinderen 
I Familie Vafekan 
Familie Ferfers 

6419 AA Heerlen, 6 april 1992 
Douvenrade 48 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-, 
den op vrijdag 10 april as. om 12.00 uur in de 
dekenale kerk van St Pancratius te Heerlen- 
Centrum, waarna aansluitend begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats Heerlerheidè. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is, 
tot schriftelijk condoleren. • 

Avondmis tot intentie van anz® dierbare overleg 
dene donderdag 9 april as. om 18.30 uur in ést 
kapel van het Bejaardentehuis Douvenrade. ‘ 
Gelegenheid tot afscheidn«nen in de roungka-, 
pel van het De Wevefzijfienhuis ,te Heénett 
dagelijks van 16.00 tot É7.#^uur. 

Voor vervoer kerk /begraafplaat*, ,v.y. .iit'Ëp-’ 
zorgd. <■ * , V • 

Zjj die geen kennisgeving iMMMen QRtvéhgen, 
gelieven deze annonde als iqé6l0g te WÜIenbe-, 
schouwen. ■' 


Heden is zacht en kalm in de vrede Vim Christus, gsterkt door het h. 
sacrament der zieken, in de leeftijd van 84 jaar, van ons heengegaan, 
mijn lieve man, onze dierbare broer, zwager, oom en neef 

Louis Vanhoudt 

bijna 60 jaar trouw verbonden met 

Hubertina Henstra 

Valkenburg a/d Geul: H. Vanhoudt-Henstra 
r Familie Vanhoudt 

Familie Henstra 

6301 ZL Valkenburg a/d Geul, 5 april 1992 
Oosterbeemd 21 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 9 april om 
11.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijdduren¬ 
de Bijstand te Valkenburg, waarna begrafenis op de algemene be¬ 
graafplaats aan de Cauberg. 

Overtuigd van uw medeleven i$ er geen .condoleren. 

Avondmis woensdag om 18.30 uur in voomoemde kerk. 

Louis is opgebaard in de rouwkapel aan de Spoorlaan 29 te Valken¬ 
burg. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 2&Ó0 uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijh u een kennisgeving te zenden, deze 
annonce als zodanig beschouwen. 


jnen ui 
penhuis 
tuur. 


VUVvlU ouc> 

in de rouvfka- 
isteHeèfm, 
I 

y ontvShgen, 
te WUJenbe- Bedroefd, maar in grote iiirfjfcwijt. 

hij voor ons geweest is, 

God tot Zich heeft genomen, 

en zorgzame man, onze lieve y^sff%iamSsinain v _ 

opa, broer, zwager, oom en neef 

Wiel Jagers 

echtgenoot vin \ 

Thea Dielemans 

Hq overleed op de leeftijd van 46 jaar, na een 
kortstondige ziekte, voorzien van het h. sacra¬ 
ment der zieken. 

Heerlen: Thea Jigers-Dtetamans 
Henry en Nathalie 
Manucla 

i > 5 u Öéferi&i: Joep-en Leem Jigers 
' Jantje ':m.. 

. ... Familie Jigers 

Familie Dielemans 

5 april 1992 ;u t 

Kleinestraat IA, Heerlen 

Corr.adres: Gatestraat 10, 6373 LR Landgraaf 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor- 
dfen op donderdag 9 april a.8. oip 12.00 uur in de 
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen, 
gelegen aan de Heigank te Nieuwenhagen, 
waarna we Wiel met rouwkoets en paarden gaan 
begeleiden naar de begraafplaats aan de Klei- 
Geheel onverwacht, is na een actief leven vaif 
heengegaan, in de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve i 
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, b 
schoonbroer, opm en neef 


I 


Lambert Voncke 

echtgenoot van 

Tim Gorten 


Beek: T. Voncken-Corten 
Deume: Frans en Lianne 

Voncken-den Brak 
Marloes, Miehiel 
Beek: JosenCarla 

V oneken-V isschers 
Niek, Emmie 
Vierlingsbeek: Tolueen Lees 

Voncken-VIsschers 
Kirsten, Josje 
Losser: Mar ja en Bert 

Jokhorst-Voneken 
Rob, Tim 

Geleen; Yvonne Voncken 
Theo Meulenberg 
Familie Voncken 
Familie Corten 

6191 JD Beek, 5 april 1992 
Burg. Janssenstraat 66 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op d 
derdag 9 april om 10.30 uur in de parochiekerk van 
H. Martinus te Beek, gevolgd door de begrafenis 
de begraafplaats de Nieuwe Hof. 


Daar wü overtuigd zijn Van uw medeleven is er 
condoleren. 


Woensdagavond om 18.40 uur wordt de rozenk* 
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in bover 
noemde kerk. 

Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks 
18.30 tot 19.00 uur in het Uitvaartcentrum Daen 
Prins Mauritslaan 5 te Beek. 

Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen 
dat deze annonce als kennisgeving beschouwd woi 


Érfl 


"•wl. 

'U 4i 

• ?*i- 

' B 

*j 
'n. . -cl * 


ïfd, maar met grote dankbaarheid voor 
vpor ons blijft betekenen, geven wij ken- 
4' God heden tot Zich heeft genomen, 
MHLwtgrnma, schoonmoeder, oma, over- 
schoonzus en tante. 

Hubertina Cloos 

weduwe van 

Schmitz 

|j y#e |i^8gaj^rige leeftijd, voorzien van 

ÉÉplNetty Beulen-Schmitz 
FW Wcu Beulen 


Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot sdhrifteUjk condoleren. 

Avondmis tot intentie van onze dierbare overle- 
dabe woensdag 8 april a.s. om 11.60 uur in voor¬ 
noemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afheheidnemen in de rouwka¬ 
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 

Zij die geen kennisgeftjÉ||^ 
gelieven deze annon<w |j^y 
schouwen. " 


Nfflïfft overlijden vdn' mijn man, vader, schoon¬ 
vader en opa »' 

% Ti ; . •. 

Harie Mertens 

willen wij een- woord van -dank uit laten gaan 
naar het personeel vanafdl De Wilg van het Ver¬ 
pleeghuis Schutterhof te Brunssum, en het vrij¬ 
willige personeel, voor de goede verzorging aan 
hem besteed. 

Mevr. A. Mertens-Janssen 
kinderen en kleinkinderen 


wmmm 


i V* «pi ocuiee 

«p ‘ffiUhalie en Ratod, Raonl 

* Myrna en Arno 
_ Keer: Jfnes Sagenschnelder- 
Sehmits 
Theo Sagenschneider 
.i&’i Y^aniqne en John 

{d^Hf^MKUsen: Bfiafiphalk-Schmits 

Peter, MUou 
Familie Cloos 
Familie Schmitz 

Heerlen, 4 april 1992 

Bejaardencentrum Tobias 

Corr.adres: Ovidiusstraat 109, 6417 VT Heerlen 

De plechtige .uitraartdienst zal worden gehou- 
dèh. op döndefdag m april óih lO lS uur in de 
parochiekerk van dé H. Moeder Anna te Bek* 
keryeld 15, Heerjep, waarna aansluitend crema¬ 
tie in het crematorium te Imstenrade. 
Schriftelijk condoleren in de kerk. 

Avondwake op woensdag 8 april om 18.30 uur 
in voomoemde kerk. 

Mamma is opgebaard in de rouwkamer van het 
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen¬ 
straat 30, Heerleg, ingang St Antoniusweg. 
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage¬ 
lijks van 19.30 tot 20.00 Uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze advertentie als zodanig te willen 
beschouwen. 


Rust nu maar uit, je Hebt je strijd gestrM 
Je hebt het als een moedig man gedaarn 
Wie kan begrijpen, wat je hebt geledeni 
En wie kan voelen, wat je hebt doorstal 
Rust nu maar uit 

In dankbare herinnering delen wij u mede, 
heden van ons is heengegaan, in de leeftijd 
68 jaar mijn man, onze vader, schoonvader, 1 ] 
broer, zwager, oom en neef 

Chris Raes 

echtgenoot van i 

Kittie van den Akker 

; Brunssum: Kittie Raes-van den Akker, 
c Brunssum: Con en Elly Raes-Sjneets ] 
Unda, Chris J 

’ Brunssum: Ellie en Wiel Jaeobs-Raes : 

Paula, Sonja, Silvia 
Hoensbroek: Wilma em Alftred 


t '• 

i. - 

j. i-W 

I"' 
Er 1 


1 


Michael ^ 

Familie Raes /i 

Familie van den Akker 'ja 

6442 BD Brunssum, 6 april 1992 4 

Kochstraat 19 1 

De plechtige eucharistieviering zal gehold 
wórden qp donderdag 9 april om 11.00 uur ii 
pó^oótüekerkdi: J ozef te Brunssum-Egge; vffl 
nS de begrafenis zal plaatsvinden op de algq 
ne begraafplaats aan de Merkel beekstraat ^ 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 
tot, schriftelijk condoleren, 5$ 

Avondwake woensdag om 19.00 uur in eert 
genoemde keik. J 

Chris is opgebaard in de rouwkapel van hef 
Gregoriusziekenhuis in Brunssum. j 

Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van D 
tot 18.8Q Uur. 

Wilt ü indien wij vergeten zijn u een 
ving Je zenden, deze annonce als ix 
' ouwen. . ‘ 


Ki*' 


m 

n 

^ -V 


Xi ~, I 
eh . 

rjc 
jüi! . 

t r*... 
Na een werkzaani en liefdevol leven, getekend 
door eenvoud en oprechtheid, is na een kort¬ 
stondige ziekte, toch nog onverwacht van ons 
heengegaan, mijn lieve man, vader, schoonva- 
„ der, onze Heve opa, |gp«r,;zwager, oom en neef 


Jan Erkens 

echtgenoot van 


Hij dvérleedir deteeftij^van 71 jaar. 

Landgraaf: ML,KpNen»-Kleiker 
Landgraaf: HanSErkens 
^ - RiA&tkens-Hoogeveen 

: • • .'! Tam» Frank 
1 Familie Erkens 
•^7 Familie Kleiker 

6378-TR Landgraaf; 6 april 1992 . w > 

Bfbcg.Ci«st«slaanlO ^ 

rwfaiteehtM» uitvaartdienst zal wordm gehou- 
ig, Bl april as. om 11.00 uur in de" 
xten. ll«aria( Hulp der Christenen, 
’ te Nieuwenhagen; 

annaLpitenri, creihatie zal plaatsvin- 
hit Crematorium te Heerlen, Imstenra- 


I f - ' 


' • f •' 


len, alwaar heden dinsdag en woensdag bezoek-- 
gelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annoncé als zodanig be¬ 
schouwen. 

t tl-:<.» t ..*• _ 


Pijwwlroiwa in de kt 
tot achriftelijk condol 
Avondwake tot inteto 
ledene op woensdag 


Gelegenheid, tot 
mortuarium St 
ChhrmBoripÉ 


uur. 

ZPdln 


trast 140to,JLcdF»de 
i het imfsm Van dë LOc- 
ks vÉn .ltid^ tot 1R30 

og mqrirten ontvangen, 
JSzooahig te wiBen be- 


I Dankbetuiging 

Voot de overweldigende blijken van medeleven 
tijdens de ziekte, «n begrafenis van mijn lieve 
man^ onze vader, sfinpppvader liéva opa 

HeinDam 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Te weten, dat Hein bti; zb géBeftl was, is 
voor ons een grpte stommen, ftpost. 

Het jis ons ónmogelijk, iedere*» persoonlijk te 
bedanken, daarom UmgB ; deze t wW nogmaals 
onze hartelijke dank,«ap,ti.al)afV 


de kerk,.Er is geen condoleren, 
ifcifttie van onze dierbare overle- 
A* 1’ia^^na. om 19.00 uur in 

in de rouwka- 
ïtóUirigprtcentra, BeuteWeg 32 
^'deilritjkS van 18.30 tot 18.45 


Vpor vervoer kerk-ermpatorium v.v. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce ais zodanig te yrillen be¬ 
schouwen. i ' N 


Met verslagenheid geven wij kennis van 
overlijden van onze Ueve man, vader, sch 
der en opa, in de leeftijd van 77 jaar 

Gerrit Verwoerd 

• . echtgenoot van 

Tonny Loontjens 

. •* r - 

Bocholtz: Toumy Verwoerd-Looa 
Zwijndrecht: Willem Verwoerd 
Annie-Marie 
Yerwoerd-Franken 
■b Augalien •; 

é april 1^92 . 

Patersplein 4,6351 EW Bocholtz 

De crematieplechtigheid vindt plaats op 
derdag 9 april a.s. om 14.00 uur ip het ere 
riura te Imstenenrade, waarna gelegenheil 
condoleren in de ontvangkamer. 

Gerrit ligt opgebaard in het mortuarium ' 
Verpleegkfiniek, Henri Dunantstraat 3 te 

Gelegenheid tot afscheid nemen óp do: 

9 april van 11.00 tot 13.00 uur. 

’ Melden bij de receptie. 


P- 


| £ 
: i 

j > 

s 


; f 
A 

n 


ErV 1 
Patersweg 23, 6431 GC Hoensbroek 


. 4> Horman Seatt, 76 jaar, echtgenoot van Fien 
■ I ftduittenkerlc, Keulsebaen 48, 6045 GJ Rpet- 
mond. De plechtige uitvaartdienst zal' worden.'gé* 
houden woensdag 8 april om 12.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H, Jozef te Roermond. 

f fltriMum Heinea, 80 jaar, echtgenoot van Catha¬ 
rina Kersten, Gasthuisstraat 5, kamer Uk OltH. 
CM Echt De plechtige uitvaartdienst-zal werden 
gehouden woensdag a april om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de M oed e r der KjKa^tsMÉÉr,: 
Hoop. hij-:. 

■ 4» Jahannea Vossen, 94 jaar. Corr.-adres: fam. Viflki' 
, T sen, Belenhroeklaan 30, 6093 BT Heythuysen. 
De pleehüge uitvaartdienst zal Wcmfim grittHïdllBB 
woensdag 6 april om lp JD uur in de StNicolaas- 
keric te Heythuyseh. > ud 71 jaar 


^Maastricht De erematieplechtiriw 
.dinsdag 7 april om 14J0 uur in Ke 
Neqwmaas, Vouoshof 1 te Geleen. 
insaag i apri 


limburgs dagblad 


Limburg 


051 


i 


Draaiboek vakorganisaties ligt al klaar 

Directie Welterhof in 
actiecomité verplegers 


HEERLEN - De directiese¬ 
cretaris van psychiatrisch cen- 
him Welterhof in Heerlen 
"fceft als bijzonder lid zitting 
pomen in het comité dat ac- 
ps aan het voorbereiden is in 
e t kader van de komende 
po-onderhandelingen voor de 
orgsector. Ook al beginnen 
erkgevers en werknemers 
j^ 0r gen ’voor de vorm’ als te¬ 
enstanders de besprekingen, 
protesteert gezamenlijk 
arh Gn kabinet dat voor de 
arbeidsvoorwaarden van ver¬ 
pleegkundigen geen extra 
tai ^ er beschikking wil stel- 

^ndere ziekenhuizen in Limburg 
*^°6 niet zover. De vakorganisa- 
hehh GUWe Unie ’91 en Abva/Kabo 
jbben draaiboeken voor acties 
jpariiggcn, 0 p grond waarvan co- 
„ j Va n verpleegkundigen in on- 
2 i l é ander e het Heerlense De Wever- 
R e kenhuis en het St. Gregorius in 
le r\ SUm de ac tiebereidheid pei- 
. n De directies worden deze dagen 
v «Wkht over de plannen, 
va directeur beheer Dykman 
^ welterhof is de deelname van 
directie aan het actiecomité ook 
Zoal ^ om wreve l over acties, 
ont t d * e vorige jaren nogal eens 
sta ° nd ’ * e voor komen. „Maar nu 
We vooral, meer dan anders, 
g e r , We lwillend en zelfs aanmoedi- 
var> te S enover eventuele uitingen 
rtu? °dvrede door de verpleegkun- 
aldus Dijkman. 

laar eUWe Unie 91 (NU ’ 91) ’ vorig 
ontstaan uit een fusie van twee 

pganisaties, heeft in zijn draai- 

afvp drie mogelijkheden voor actie 

ke) egeven - Naast de (gebruikelij- 

^jPddagsdiensten en werkonder- 

pj *^ n gen, is het onderdeel ’ver- 

jj^^kondigen kiezen hun eigen 

° ers ’ opgenomen. 

ta 8 H ^ en k en dat de boel goed in het 
hderd kan lopen, als een zieken- 
0 ^rganisatie zich moet richten 
ge „ a Senda van de verpleegkundi- 
u Z agt Michel van Erp, districts- 

vis S f Ur ^ er van NU ’ 91: ”^ us § een 
küH S door artsen als de verpleeg- 
bii igen e Mers werk hebben, en 
yyoorbeeld een in overleg met de 
nt te bepalen tijdstip voor fy- 
*°therapie.” 


Commandant ’geland 


UTRECHT/HEERLEN - Het 
College voor Ziekenhuisvoorzie¬ 
ningen vindt het niet juist als 
naast het De Weverziekenhuis in 
Heerlen ook het Academisch 
Ziekenhuis in Maastricht een 
vergunning krijgt voor ingewik¬ 
kelde neurochirurgie. Als dat 
nodig is voor onderwijs en on¬ 
derzoek zouden de meerkosten 
moeten worden gefinancierd uit 
de daarvoor bestemde budget¬ 
ten, aldus het advies. 

Het college vindt dat de centra 
voor ingewikkelde neurochirur- 
gische ingrepen beter over het 
land moeten worden gespreid. In 
een gisteren aan staatssecretaris 
Simons van volksgezondheid 
uitgebracht advies meldt het col- 


Advies: geen 
ingewikkelde 
neurochirurgie 
in Maastricht 


lege het niet eens te zijn met het 
voornemen van de bewindsman 
om voor Limburg een uitzonde¬ 
ring te maken. 

Voor de zogenaamde complexe 
neurochirurgie, zoals ingrepen in 
de hersenen en het ruggemerg, is 
een speciale vergunning nodig. 
Op het ogenblik zijn er dertien 
erkende neurochirurgische cen¬ 


tra, maar deze operaties worden 
in feite in zestien ziekenhuizen 
uitgevoerd doordat ze in drie ge¬ 
vallen ook worden gedaan in een 
ziekenhuis waarmee een cen¬ 
trum samenwerkt. Voor dergelij¬ 
ke ’bilokatiecentra’ ziet het colle¬ 
ge geen argumenten meer. 

Met het oog op de spreiding en 
bereikbaarheid zou volgens het 
college rrtoeten worden gedacht 
aan het vestigen van nieuwe 
neurochirurgische centra in 
Eindhoven en Leeuwarden, 
waarmee het totaal (weer) op zes¬ 
tien komt. Door de groei van het 
aantal ingewikkelde neurochi¬ 
rurgische ingrepen verwacht het 
college een kostenstijging van 
maximaal dertien miljoen gul¬ 
den. Buurtbewoners wachten 
nog even met standpunt 


# Generaal Pieter Huijsman wordt in het 
Afcent-hoofdkwartier in Brunssum begroet 
door Henning von Ondarza, opperbevelheb¬ 
ber van de geallieerde strijdkrachten in 
Midden-Europa. De Nederlandse generaal 
is gisteren in Brunssum begonnen met zijn 
nieuwe werk: het oprichten van de luchtmo- 
biele-brigade. Deze brigade, die bestaat uit 
troepen van vier landen en in 1994 opera¬ 
tioneel moet zijn, wordt opgericht in het 
kader van de nieuwe NAVO-strategie. De 
licht bewapende luchtmobiele-brigade moet 


als een soort ’ brandweer ’ uiterst snel aan¬ 
wezig zijn in eventuele crisisgebieden. Het 
is voor het eerst dat een Nederlandse gene¬ 
raal is aangewezen voor een commando- 
functie binnen de NAVO. „Ik heb nooit voor 
een grotere uitdaging gestaan als deze”, zo 
zei generaal Huijsman gisteren in Bruns¬ 
sum. Het Afcent-hoofdkwartier dient overi¬ 
gens als tijdelijk onderkomen voor het 
commando, want het uiteindelijke centrum 
komt te liggen op de basis Rheindalen bij 
Mönchengladbach. Foto: CHRISTA HALBESMA 


Vervolg van pagina 9 

MAASTRICHT - De buren van 
pand 9-11 zijn enerzijds bewoners 
van vijftien appartementen in een 
gerenoveerd woningcomplex van 
woningvereniging Maasvallei en an¬ 
derzijds een filiaal van uitlaatspe- 
cialist USA. Zij hebben van de 
gemeente gisteren een brief gekre¬ 
gen waarin de komst van het slaa- 
phuis werd aangekondigd. Donder¬ 
dagavond zullen zij nader geïnfor¬ 
meerd worden in het stadhuis. De 
volgend week dinsdag is er een in¬ 
formatieavond in het City Centrum 
voor de gehele buurt. Een van de 
directe buren is mr R. Trieling, een 
jurist, die zegt eerst met medebewo¬ 
ners te willen praten en vervolgens 
met de gemeente voor nadere infor¬ 
matie alvorens - eventueel - met 
een gezamenlijk standpunt naar 
buiten te komen. 


Zoals bekend is het zoeken naar een 
definitief opvangcentrum versneld 
door de rellen rond het tijdelijke 
slaaphuis in Caberg, waar door ac¬ 
ties van buurtbewoners het nachte- 
Lyk verblijf van de zwervers in de 
oude sporthal te gevaarlijk was ge¬ 
worden. 


By de aankondiging van de plannen 
werd gezinspeeld op de gunstige af¬ 
loop van de protestacties rond het 
eerdere tijdelijke centrum aan de 
Boschstraat. Bewoners en winke¬ 
liers hebben zich toen tegen de ves¬ 
tiging verzet tot de Raad van State 
toe. Naderhand heeft men toegege¬ 
ven dat de gevreesde overlast ach¬ 
terwege is gebleven. 

De Statensingel is gelegen aan de 
rand van de binnenstad. De ge- 

l 3 r r* • In dit gebouw aan de Statensingel zal het definitieve op¬ 
vangcentrum voor daklozen worden gevestigd. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVÏN 


meenteraad heeft een lokatie in die 
omgeving als een van de randvoor¬ 
waarden gesteld; uit oogpunt van 
bereikbaarheid maar ook omdat er 
veelal minder directe omwonenden 
zijn dan in een specifieke woon¬ 
buurt en dus minder onoverkomen- 
lijke bezwaren zijn te verwachten. 

Slaapruimten 

Het slaaphuis aan de Statensingel 


Conclusie Stichting Natuur en Milieu: 

* rV 

i; Enige gave beek 
, ligt in Meinweg 


Verdachte schietpartij duikt onder in Aken 

Geen uitlevering door blunder 


UAAG - De Roode Beek in 
, (j e Uirnburgse Meinweggebied is 
, no £ n ^ et vervuilde beek in 

Wat T and - Ue andere beken zijn 
hlin ^reft natuur en landschap 
■ de? °* meer ernstig aangetast. Tot 
' Maf 6 conc l Us ie komen de Stichting 
tot U B Ur K en Milieu en de Vereniging 
ten i ' eboud van Natuurmonumen¬ 
ten n Gen ana lyse van de bedreigin- 
de Nederlandse beken en 
houd da ^ Gn ' pleiten voor het be- 
tuu r 6n de ontwikkeling van na- 
beek h°i ^ an dschap van de beken en 
insten' en ' Uitgangspunt moet de 
2 jj n lln S van beekdalreservaten 

tne/n 00 ^ 6 Ueek - niet te verwarren 
ontsrT Zuidlimbur g se Rode Beek - 
loont i n bet Duitse Rödgen en 
' Unitc dan net over de Nederlands- 
beek f f rens naar Vlodrop, waar de 
• een Ultr nondt in de Roer. Volgens 
: Matm ° 0rdvoerster van de Stichting 
gej. en Milieu is bij de analyse 
de 7 i, en naar de waterhuishouding, 
ge 0 rni^ rbeid van het water en de 
1 L e R ttologie (loop van het water). 

in Ner| OC *i e ^ e ek was de enige beek 
der er iand die vrijuit kan mean- 
waarvan het water schoon 
e n de waterhuishouding intact. 


s taft enS dG twee onderzoekende in¬ 
de : 2 tjn drinkwaterwinning en 

k en tensieve landbouw de oorza- 
^ an de achteruitgang van de 
en beekdalen. Veel beken 

s eerd V ?? r de i an dbouw gekanali- 
vrii kV bou dt in dat ze niet meer 
hen o Gr r elen maar tot een beton- 
bet z b n omgevormd. Zo kan 

den afgevoeref 11 ^ Snel W ° r ' 


Voor drink- en industriewaterwin- 
ning en de beregening en ontwate¬ 
ring van de landbouw wordt grond¬ 
water getapt. Hierdoor stroomt er 
niet genoeg water meer door de 
beek. Veel planten en dieren die in 
de beek leven, zijn juist hiervan af¬ 
hankelijk. De kwaliteit van het op¬ 
pervlaktewater is vaak slecht door 
riooloverstorten en uitspoeling van 
mest. 

De Stichting Natuur en Milieu en 
de Vereniging tot Behoud van Na¬ 
tuurmonumenten willen dat er zo¬ 
geheten beekdalreservaten komen. 
Herstel van de waterhuishouding, 
de aanpak van de verdroging, en 
het voorkomen van vervuiling door 
bemesting is anders niet goed mo¬ 
gelijk. 

Sittardenaar 
voorzitter 
KRO Limburg 


SITTARD - Drs J.W. Berghuis uit 
Sittard heeft de heer H.A. Daemen 
uit Roermond opgevolgd als voor¬ 
zitter van de afdeling (bisdom) 
Roermond van de KRO. In het be¬ 
stuur is de heer L.J. Janssen uit 
Hoensbroek opgevolgd door de 
heer J.M. van Hoef uit Weert. Het 
secretariaat van de afdeling is ge¬ 
vestigd bij J. Vleeshouwers aan de 
Eikendreef 11 in Haelen. Vice-voor- 
zitter is mevrouw R. Stapper-Volle- 
bergh uit Venlo. 


(ADVERTENTIE) 


Klem m 
meters 

GROOT m 
SÉRVICE 

grootste 

collectie 

20 meter 
in oe 

E mmastraat 

voorbij 

A BN-bank 
gedurfd 

in 

VORM 

en 

bJ KLEUR ^ 


DOOR ROB PETERS 

MAASTRICHT/AKEN/GEL- 
DROP - Antonio Morgante(41), 
een Belg van Italiaanse afkomst 
die in de gevangenis te Maas¬ 
tricht wachtte op zijn uitlevering 
aan België, is dank zij een proce¬ 
durefout van het Openbaar Mi¬ 
nisterie weer vrij. 

De rechtbank in Maastricht on¬ 
der voorzitterschap van mr J. 
Wortmann bepaalde, omdat ver¬ 
zuimd was de verlenging van de 
gevangenhouding volgens arti¬ 
kel 37 van de Uitleveringswet tij¬ 
dig te regelen, de officier van 
justitie niet ontvankelijk in zijn 
poging de fout te herstellen. „In 
plaats van maanden wachten in 
de cel op de uitslag van een cas- 
satieprocedure bij de Hoge 
Raad, stond ik ineens op straat. 
Van de hel in de hemel, dat mag 
je wel zeggen’’, zegt Antonio, die 
’uit voorzichtigheid’ direct na 
zijn ’ontslag’ over de grens ver¬ 
dween richting de woning van 
zijn vriendin in de buurt van 
Aken. De Belgische autoriteiten 
hadden om de uitlevering van 
Morgante gevraagd omdat er nog 
een gevangenisstraf van drie jaar 
openstaat voor criminele feiten 
uit 1982, die Morgante overigens 
volledig ontkent 
Ook voor advocaat mr Fred van 
Alst uit Geldrop kwam de beslis¬ 
sing van de rechtbank als een 
geschenk uit de hemel gezien de 


Drietal hielp 
bij vlucht 
uit Sittardse 
gevangenis 

MAASTRICHT - Voor de recht¬ 
bank in Maastricht staan van¬ 
daag drie mannen terecht die 
ervan worden beschuldigd op 14 
januari de 28-jarige Ier B.Q. en 
de 40-jarige Columbiaan R.G.-L. 
te hebben geholpen bij hun ont¬ 
vluchting uit gevangenis De 
Geerhorst in Sittard. De ver¬ 
dachten zijn respectievelijk 28, 
22 en 20 jaar oud en woonachtig 
in Rotterdam, Roermond en Am¬ 
sterdam. 


^ - : : 


z 

' . 

.■■■'■ . ■ 

gjKfc-tf ; •;•. .. 

' * 


I 

K .. s Muf 

# Antonio Morgante (41), in de woning van zijn vriendin in de buurt van Aken: ,Jk heb 
al die weken onschuldig gezeten in de gevangenis in Maastricht, omdat de rechtspraak in 
België niet deugt.” Foto: DRIES linssen 


tijd die gemoeid is met verdere 
procedures. „Het is als een straf¬ 
schop die je onverwacht krijgt 
toegekend. Ik was op 18 maart 
na de beslissing tot uitlevering 
van de rechtbank al in cassatie 
gegaan. Dat betekende welis¬ 
waar nog geen uitlevering, maar 
wel gevangenhouding in Over- 
maze Maastricht en dat had nog 
wel enkele maanden kunnen du- 


De officier van justitie verwijt 
het drietal enkele aan elkaar ge¬ 
bonden vluchtladders tegen de 
vijf meter hoge gevangenismuur 
te hebben geplaatst. Vervolgens 
klommen zij zelf over die muur 
om de twee gedetineerden een 
pistool in handen te spelen en 
hen een uitgekiende vluchtroute 
te wijzen. De levering van het 
pistool maakt hen in de ogen van 
de officier van justitie mede¬ 
plichtig aan bedreiging van drie 
gevangenbewakers door Q. en 
G.-L. 

De Columbiaan zat een gevange¬ 
nisstraf van zestien jaar uit we¬ 
gens betrokkenheid bij de invoer 
van 2658 kilogram cocaïne in de 
haven van IJmuiden en de Ier 
verbleef in arrest op verdenking 
van afpersing. 


ren”, aldus de strafpleiter. Van 
Alst is na diepgaande bestude¬ 
ring van de Belgische proces¬ 
stukken uit 1986 en 1989 tot de 
conclusie gekomen, dat de regels 
ten aanzien van onafhankelijk 
rechtspraak met voeten zijn ge¬ 
treden. „Gebleken is dat twee¬ 
maal dezelfde rechter, mr Anne 
de Molina de zaak in handen 
heeft gehad. Zowel in eerste aan¬ 


leg bij de behandeling van verzet 
tegen verstekverlening en later 
in hoger beroep. Het pikante is 
bovendien dat Morgante in eer¬ 
ste instantie in Leuven is vrijge¬ 
sproken en later in hoger beroep 
door meneer De Molina is ver¬ 
oordeeld tot driejaar.” 

Volgens de strafpleiter uit Gel¬ 
drop staat het buiten kijf dat ook 


(ADVERTENTIE) 


zal naar verwachting medio septein 
ber worden geopend. Eerst m6el 
het pand worden verbouwd, wasar 
voor de gemeenteraad al ruim £en 
half miljoen heeft gereserveerd. Ge 
lijkvloers zal een huiskamer .wor¬ 
den ingericht, twee slaapruimten 
voor mannen en een voor vrouwen 
Er komt voorts douchegelegenhfciö 
en een administratieruimte. Veoi 
de bovenruimte is nog geen bestem 
ming. * * * 

— i i i » 

het Europees Hof alle procedu-' 
res nauwkeurig toetst op onaf¬ 
hankelijke en onpartijdige recht¬ 
spraak’. Aan de hand van de 
processtukken is duidelijk dat 
tweemaal dezelfde zaak is be¬ 
handeld, maar ook dat de getui¬ 
gen van een incident in een bar 
in Tienen uit 1982 (!) zeer tegen¬ 
strijdige verklaringen hebben 
afgelegd. „De ene keer herkende 
iemand mij voor 90 procent en 
later weer voor maar 10 procent 
en dan te bedenken dat ik hele¬ 
maal niet in Belgie was inder¬ 
tijd”, aldus Morgante, die zoals 
gemeld enkele weken geleden in 
de gevangenis in Maastricht nog 
kort in hongerstaking ging, om¬ 
dat hij niet naar de tandarts 
mocht. 

Toekomst 

Fred Van Alst: „In deze procedu¬ 
re die straks bij de Hoge Raad 
dient, kan regelgeving worden 
geschreven voor de toekomst. 
Voor het eerst duikt de vraag op 
wat te doen met uitlevering aan 
lidstaten, als er vermoedens zijn 
dat de procedures niet geheel 
volgens de regels zijn gevoerd. 
Mijn probleem was ook dat door 
geklungel van Belgische advoca¬ 
ten de rechtsmiddelen in dat 
land waren uitgeput en dat is 
frustrerend voor een advocaat 
die ervan overtuigd is dat zijn 
cliënt echt onschuldig is.” 

Morgante werd op 5 februari aan 
de grens in Kerkrade door de 
douane aangehouden toen hij op 
weg was naar zijn kinderen (uit 
een eerder huwelijk) in Maas¬ 
tricht. De aanhouding vond 
plaats op basis van een notering 
in het opsporingsregister. Mor¬ 
gante werd onmiddellijk ingeslo¬ 
ten in het huis van bewaring. 


Op elke afstand scherp zien, 
nu met f 200,- korting bij Rinck 


too 
_ 


Yariftwus® glazen bieden u de modernste 
manier van dichtbij en veraf zien in één. 

En tijdelijk krijgt u f 200,- korting op 
gewone én meekleurende Yarifoeus^ glazen* 
bij aanschaf van een nieuwe bril. 

• Levenngsbereik. -S t/m +4 en cilinder +4, iddibe I t/m 3. 
Aanbieding geldig van 6 april t/m 2 mei 1992 en niet in combi¬ 
natie met andere aanbiedingen. 


|M *rm$i 


7 <f 


u^ 


O * T I C I I H t 


J £ 


OGEN 


AS O P E N 

Heerlen, Akerstraat 2, 045-711456. 


ö / J 

Zevenhonderd stakers in Limburg 

NS pleiten voor 
afkoelingsperiode 

Vervolg van pagina 1 

DEN HAAG - De NS hebben de bonden gistermiddag 
voorgesteld een afkoelingsperiode in te lassen. De spoor¬ 
wegen willen de huidige cao met een half jaar verlengen 
en alleen onderhandelen over de primaire (lonen) en se¬ 
cundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoedingen, vut 
e.d.). Na de zomer zou dan opnieuw onderhandeld kunnen 
worden over het flexibiliseren van de werktijden van on¬ 
der meer de onderhoudsdienst (Infra). 


# Heel af en toe reed er ook nog eens een trein van Maas¬ 
tricht naar Roermond. Enkele jongeren hebben geluk en 
Stappen in. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Volgens NS is een afkoelingspe¬ 
riode een van de weinige manie¬ 
ren om de huidige patstelling te 
doorbreken. „Op korte termijn 
lijken de verschillende inzichten 
niet te overbruggen”, stelde 
hoofddirecteur Messing. De bon¬ 
den reageerden afwijzend. „Dit 
voorstel is nog slechter dan het 
eindbod dat NS in de laatste on¬ 
derhandelingsronde heeft ge¬ 
daan’, aldus de FNV. Ook de 
FSV reageerde negatief. 

Directie 

De bonden hebben het hiermee 
verbruid bij de hoofddirectie. 
Volgens hoofddirecteur Messing 
is een unieke situatie’ ontstaan. 
„Het is niet eerder vertoond dat 
je als onderneming voor de zo¬ 
veelste keer met over je eigen 
voorstellen kunt onderhande¬ 
len.” 

Messing wees erop dat de hou¬ 
ding van de Vervoersbonden en 
de FSV kan leiden tot ernstige 
negatieve consequenties voor de. 
arbeidsverhoudingen binnen het 
spoorwegbedrijf. „Als dit de 
trend is, moeten wij ons ernstig 
beraden over de rol van de vak¬ 
beweging”, dreigde hy. 


In de provincie Limburg werden 
gistermorgen bij het krieken van 
de ochtend vijf actiecentra inge¬ 
richt. In Venlo schreven zich 104 
stakers in, in Heerlen 150, in 
Maastricht 182, in Sittard 65 en 
in Roermond een kleine 80. Te¬ 
gen het einde van de dag was het 
totaal aantal stakers gegroeid tot 
zevenhonderd, zo heeft een 
woordvoerder van de FNV mee¬ 
gedeeld. De meeste stakers 
meldden zich in de actiecentra, 
dronken er een kop koffie en 
gingen naar de stations om even¬ 
tuele passagiers tekst en uitleg te 
geven of gingen weer huis¬ 
waarts. 

Files 

De spoorwegstaking had gister¬ 
morgen in het hele land files met 
een lengte van totaal 280 kilome¬ 
ter tot gevolg. In tegenstelling 
tot de ochtendspits verliep de 
avondspits gisteren normaal, 
omdat de mensen gespreid over 
de middag en avond naar huis 
terugkeerden. 

Mocht de staking na vandaag 
worden voortgezet, dan zal dal 
grote gevolgen hebben voor een 
aantal bedrijven, zo wordt ge¬ 
vreesd. 


Tien procent 
van post 
vertraagd 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Tussen de tien en 
vijftien procent van alle posts¬ 
tukken zal vandaag niet bezorgd 
worden. Dat heeft een woord¬ 
voerder van PTT-Post BV in 
Den Haag meegedeeld. De ver¬ 
traging is een gevolg van de 
treinstaking van gisteren. Nor¬ 
maliter verloopt de distributie 
van de post tussen de twaalf ex- 
pediüeknooppunten per trein. 


Gisteren is dat vervoer overge¬ 
nomen door alle beschikbare 
auto’s van PTT-Post bv. Verder 
heeft men nog eens honderd ex¬ 
tra (bestel)auto’s van particuliere 
bedrijven inclusief chauffeurs 
gehuurd om de enorme hoeveel¬ 
heid post van het ene expeditie- 
knooppunt naar het andere te 
brengen. 

Het drukke verkeer op de weg 
en de lange files zijn er op hun 
beurt weer de oorzaak van dat 
tussen de 10 en 15 procent later 
wordt bezorgd. Het betreft dan 
vooral de post die van ver komt. 

De situatie zal ook morgen niet 
anders zijn, zo wordt verwacht. bioscopen 


FNV-bestuurder ergert zich aan J showrijden': 

'Dat rare op en neer getuf 


DOOR JOS VAN DEN CAMP 


HEERLEN - Terwijl de zoveel¬ 
ste lege trein langs tuft, puft vak¬ 
bondsbestuurder H. Mannus van 
de FNV-afdeling Heerlen eens 
even uit. De stakingsbereidheid 
onder de in Heerlen werkzame 
NS’ers was 'ongekend’, heet dat 
in zijn jargon. En over de machi¬ 
nisten, conducteurs en onzicht¬ 
bare verkeersleiders die vanuit 
Maastricht krampachtige pogin¬ 
gen doen - en met succes - trei¬ 
nen te laten rijden, wil hij eigen¬ 
lijk niets horen: „De staking is 
een succes.” En dan toch geër¬ 
gerd: „Je vraagt je toch af waar 
ze in vredesnaam mee bezig 
zijn? Ik vind het maar een rare 
bezigheid om met lege treintjes 
te gaan rijden. Er zit niemand in! 
Dat showrijden kost handen vol 
geld.” 


Voor dat showrijden bleek me¬ 
nig machinist, conducteur en 
verkeersleider overigens wel te 
strikken. Al blijkt het bij het spel 
te horen dat de ene partij dat ge¬ 
geven bagatelliseert en de ander 
het aandikt. „We hebben er be¬ 
zwaar tegen gemaakt dat de lei¬ 
ding mensen heeft gebeld die 
maandag een vrije dag hadden. 
Als je die NS-ers belt, dan breng 
je ze in verlegenheid. Ook enkele 
jongeren hebben vandaag niet 
gestaakt. Die mensen spreken 
dat niet zo uit, maar die voelen 
de druk om toch vooral aan de 
slag te gaan. Tja, die willen bij de 
NS nog wat bereiken, zo werkt 
dat...” 

„Onzin”, zegt M. Essers, zeg 
maar de baas van de NS tussen 
Eijsden en Haelen. „Als ze willen 
werken, komen ze naar ons. Als 
ze willen staken, dan moeten ze 


aan de overkant zijn om zich te 
laten inschrijven,” zegt hij en be¬ 
geeft zich terug naar de stafka- 
mer van de NS in Maastricht 
waar het er hectisch aan toe gaat. 
Niet alleen de actiecomité’s van 
de vakbonden blijken het alleen¬ 
recht te hebben op zenuween- 
trumpjes. Aan het einde van de 
nacht registreerde ’de werkge¬ 
ver’ in Maastricht op een totaal 
van 73 machinisten 44 stakers. 
En 37 stakende conducteurs op 
een totaal van 52. Niet meer dan 
acht verkeersleiders of perso¬ 
neelsleden in het seinhuis in 
Maastricht meldden zich als sta¬ 
ker. De andere veertien werkten 
door. Mannus van de FNV daar¬ 
over: „Die NS-collega’s zitten 
fysiek ver verwijderd van de 
conducteurs en machinisten. Het 
lijkt wel alsof ze niets met elkaar 
te maken hebben. Het enige con¬ 
tact dat ze met elkaar hebben, 


geschiedt door de telefoon. En... 
ze werken dicht in de buurt van 
de baas.” 

Grote kans dat er vandaag dus 
weer met de regelmaat van de 
klok treinen rijden tussen Maas- 
tricht-Randwyck en Kerkrade- 
centrum en tussen Venlo en 
Roermond. Met dat op en neer 
getuf van lege treinen heeft de 
FNV-bestuurder geen moeite. 
En dat 'respecteert’ hij. Zeker zo 
lang die 'treintjes’ leeg zijn en er 
geen sprake is van gewoon trein¬ 
verkeer. 

En als er nou wel eens regelma¬ 
tig treinverkeer gaat ontstaan? 
„Nee, als actieleiding gaan we 
mensen niet oproepen om voor 
treinen te gaan staan.” 

„Tja, ik weet natuurlijk niet wat 
mensen gaan doen als ze boos 
worden”, speelt hij verder het 
spel zoals het blijkbaar gespeeld 
moet worden. 


• HEERLEN 

Koyal: Cape Fear, daj;. 18.30 en 
21 uur, za zo ook 15.30 uur. Ba- 
bar, het olifantje, za zo wo 14 
uur. Rivoli: JFK, daj>. 20 uur, za 
zo ook 14.30 uur. Maxim: Decei- 
ved, dag. 18.45 en 21 uur, za zo 
ook 15 uur. H5: The last boys- 
cout, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, 
za zo ook 10.45 uur. Freddy’s 
doad, dag. 14.15 19.15 en 21.15 
uur. za zo ook 16.15 uur. Bugsy, 
dag. 14 18.30 en 21 uur The prin- 
ce of tides, dag. 18.30 en 21 uur, 
vr ma di do ook 14 uur. The Ad- 
dains Family, za zo 14 en 16 uur, 
wo 14 uur. Don’t teil Mom the 
babysitter 's dead, dag. 18.30 en 
21 uur, vr ma di do ook 14 uur. 
Fievel in het Wilde Westen, za zo 
14 en 16 uur, wo 14 uur Film¬ 
huis de Spiegel: La petite voleu- 
se, vr zo 21 uur 

• SCHAESBERG 

Autokino: Dead again, vr t/m zo 
21 uur. Shattered, vr za 23.15 


• KERKRADE 

W i jngrachttheater: 

• MAASTRICHT 

Mabi: Cape Fear, vr t/m zo 18.30 
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur, 
za zo wo ook 14.30 uur. De John- 
sons, vr t/m zo 18.30 en 21.15 uur, 
ma t/m do 21 uur. Babar, za zo 
wo 14 30 uur. Bugsy, vr t/m zo 
18.15 en 21.15 uur, ma t/m do 21 
uur, za zo wo ook 14.30 uur. JFK, 
dag. 20 uur, za zo wo ook 14 uur. 
Cine-K: F rankie & Johnny, dag- 
21 uur Cinema-Palace: The last 
boyscout, dag. 19 en 21.30 uur, za 
zo wo ook 14 uur, za zo ook 16.30 
uur. The prinee of tides, dag- 
18.15 en 21.15 uur. Dead again, 
dag. 19 en 21.30 uur. Don't teil 
Mom the babysitter ’s dead, za 
zo 13.45 en 16.15 uur, wo 14 uur. 
Fievel in het Wilde Westen, za zo 
14 en 16 uur, wo 14 uur. Lumiè- 
re: Paris is burning, dag. beh- 
ma 20 uur. La Stazione, dag- 
20.30 uur. Merci Ia vie, dag. beh. 
ma 22 uur. Zin in beeld, ma 19.30 
uur. Family Viewing, ma 19.45 
uur. Halfaouine, vr za 23 uur. • GELEEN 

Roxy: The last boyscout, dag. 
20.30 uur. A kiss before dying. 
dag. 20.30 uur. De avonturen van | 
Pippi Langkous, za zo wo 15 uur. 4 

• SITTARD 

Forum: JFK, dag. 20.30 uur. 
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba¬ 
bar het olifantje, za zo wo 14 uur. 
Filmhuis Sittard: Oh boy, wo 
20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: The last 

boyscout, vr t/m zo 20.30 uur, zo 
ook 15 uur. De Johnsons, vr t/m 
di en do 20.30 uur. Junglebook, 
zo 15 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Dead again, dag. 20.30 
uur, zo ook 16.30 uur. De Note- 
kraker, zo wo 14.30 uur. Royali- 
ne: The Addams Family, vr t/m 
zo 19.30 uur, zo wo ook 14.30 
uur. De Johnsons, vr t/m zo 21.30 
uur, ma t/m do 20.30 uur. Film¬ 
huis Roermond: Oh boy, do 
20.30 uur. 

1 

• VENLO 

Perron 55: Oh boy, za 20 uur, di 
20.30 uur. 


’Echt staken kunnen ze in Limburg niet' 


Hier en daar een trein 

DOOR FRANK SEUNTJENS | —PW «W i )fc |y 

% In het actiecentrum 
wachten de stakende 

NS’ers rustig af. Hun 
treinen staan stil. 

Foto: DRIES LINSSEN 


HEERLEN/SITTARD - Het NS- 
station in Heerlen, gistermorgen 
rond een uur of negen, De loket¬ 
ten zijn gesloten, de perrons uit¬ 
gestorven. Alleen een meisje 
drentelt nerveus heen en weer 
langs spoor 1. Soms staat ze even 
stil en tuurt ongeduldig over de 
rails. Ze wacht op haar vriend uit 
Apeldoorn, zegt ze. 

De boodschap komt hard aan. 
„Wat? Rijden er vandaag geen 
treinen? Hoezo staking?” Het 
meisje is éen en al verbijstering. 
„Ik heb een druk weekend ach¬ 
ter de rug. Geen televisie geke¬ 
ken, geen krant gelezen. Wat 
vervelend, uitgerekend nu.” 
Hoofdschuddend loopt ze weg 
en schiet een telefooncel binnen. 
Even Apeldoorn bellen. 

Café 

Stakingsleider Henk Marinus 
van de Vervoersbond FNV glim¬ 
lacht. „Ongelooflijk dat er toch 
nog mensen zijn die niet weten 
dat er wordt gestaakt. Die heb¬ 
ben de afgelopen dagen kenne¬ 
lijk alleen maar geslapen." Mari¬ 
nus zelf heeft het bed al een poos 
niet meer gezien. Hij is al de hele 
nacht in touw. Marinus pendelt 
tussen de stationshal en café 
’Oud Heerlen’. Daar kunnen de 
stakers zich sinds de vroege och¬ 
tend inschrijven. De meesten 
blijven hangen. Het koffiezet¬ 
apparaat had best een maatje 
groter mogen zijn en de asbak¬ 
ken raken al aardig vol. Gezellig¬ 
heid is troef. Het kan niet lang 
meer duren voordat de eerste 
pilsjes en borrels worden be¬ 
steld. Dan volgen de toepkaarten 
vanzelf. Marinus is een tevreden 
man. „De staking is een gewel¬ 
dig succes. Er rydt geen enkele 
trein.” 

De FNV-voorman blykt het mis 
te hebben. Station Sittard, even 
na tienen. Op spoor 2 komt pie¬ 
pend en knarsend een trein tot 
stilstand. Het is de stoptrein uit 
Roermond. Een stuk of vijftien 
mensen springen uit het trein¬ 
stel. Herman Schulte, leraar 
Nederlands en maatschappijleer 
aan een scholengemeenschap in 
Sittard, is er één van. Vanmor¬ gen is hij extra vroeg van huis 
gegaan. „Ik dacht dat ik de bus 
zou moeten nemen en die doet er 
wel eventjes over. Maar op het 
station in Roermond stond deze 
trein klaar en daar ben ik maar 
in gaan zitten. Nu ben ik dik an¬ 
derhalf uur te vroeg, maar dat is 
geen ramp. Kan ik nog wat les¬ 
sen voorbereiden.” 

Schulte heeft geen flauw idee 
hoe hij straks weer thuiskomt. 
„Ik heb aan de conducteur ge¬ 
vraagd of deze trein vanmiddag 
ook nog rijdt. Hij wist het niet. 
Gewoon maar afwachten dus. En 
anders wordt het de bus." 

Terug naar station Heerlen. 
Henk Marinus is nergens meer te 
bekennen. Hij zit in ’Oud Heer- 
len’, zegt een conducteur met 
een FNV-button op zijn blauwe 
uniformjasje. De conducteur 
heeft inmiddels ook gehoord dat 
er in deze provincie toch nog een 
enkel boemeltreintje rijdt. En 
leuk vindt hij dat bepaald niet. 
„Typisch Limburgs,” verzucht 


de conducteur. „Echt staken 
kunnen ze hier niet. Dat ligt ge¬ 
woon aan de mentaliteit. In het 
westen zijn ze veel harder. Als 
daar gezegd wordt: we staken, 
dan wordt er gestaakt. En ieder¬ 
een doet mee.” 

Bang 

„Maar hier lukt dat niet. Ik denk 
dat nogal wat mensen gewoon 
bang zijn voor hun baan. Er zijn 
de laatste tijd een hoop nieuwe 
conducteurs en machinisten bij¬ 
gekomen. Ze vrezen dat ze geen 
vaste aanstelling krijgen als ze 
meedoen aan de staking. Dat is 
weliswaar begrijpelijk, maar ner¬ 
gens voor nodig. Ook de nieuwe¬ 
lingen hebben stakingsrecht. Ze 
hoeven zich helemaal geen zor¬ 
gen te maken.” 

Er komt een vrouw de trap af. 
Als ze ziet dat de loketten geslo¬ 
ten zijn, stevent ze linea recta op 
de conducteur af. Ze wil met de 
trein naar Maastricht. Waar kan 


ze een kaartje kopen? De dame 
wordt meteen uit de droom ge¬ 
holpen. Ze schaamt zich zicht¬ 
baar. „Ik heb zaterdag en zondag 
gewerkt. Anders had ik het wel 
geweten. Dan ga ik maar met de 
bus,” mompelt ze. Haastig maakt 
de vrouw zich uit de voeten. 

Vers 

De bloemisterij en de kranten¬ 
kiosk in de stationshal zijn ge¬ 
woon open. Maar de uitbaters 
hadden beter een vrije dag kun¬ 
nen nemen. Van hun omzet kun¬ 
nen ze niet eens het licht laten 
branden. En bloemen en kranten 
zyn maar één dag vers. 

Voor de taxichauffeurs buiten 
het station valt er eveneens niks 
te verdienen. Toch is de rij Mer- 
cedessen net zo lang als op ande¬ 
re dagen. Er staan ook twee 
treintaxi’s. De chauffeurs lezen 
onderuit gezakt de krant. Ze zou¬ 
den het dus moeten weten van 
de staking. 


De taxichauffeur 
bijt op ’n houtje Van onze verslaggever 

HEERLEN - De treinstaking 
van gisteren heeft tot logische 
bijverschijnselen geleid. Sommi¬ 
ge bedrijven deden goede zaken, 
anderen nou net niet. Vooral in 
het westen van het land hadden 
autoverhuurbedrijven amper ge¬ 
noeg auto’s ter beschikking om 
aan de vraag te voldoen. Ook 
voor vandaag zijn al meer auto’s 
gereserveerd dan normaal het 
geval is. 

Bij het autoverhuurbedrijf Bas- 
tiaans in Heerlen was die drukte 
in verhouding niet anders. Een 
groep Duitse jongeren die een 
fietstocht wilde maken door de 
provincie Zeeland strandde al in 
Heerlen. Bij gebrek aan treinver¬ 
keer klopten ze aan bij Bas- 
tiaans. Met enkele autobusjes 
bracht de verhuurder de beduus¬ 
de Duitsers inclusief fietsen van 
Heerlen naar Zeeland. 


Ook hoteleigenaren waren niet 
rouwig om de staking. Veel men¬ 
sen overnachtten zondagavond 
al in Heerlen, Maastricht of 
Roermond om ’s morgens maar 
zeker op tijd op het werk of een 
vergadering te verschijnen. 

Vergaderingen, conferenties en 
bijeenkomsten in Limburg gin¬ 
gen vrijwel allemaal door, vaak 
een uurtje later door de vele files 
in de Randstad. „De mensen wa¬ 
ren gewaarschuwd,” verklaarden 
WV-medewerksters in Maas¬ 
tricht. 

Taxichauffeurs waren minder te 
spreken over de acties van het 
NS-personeel. Chauffeurs van 
treintaxi’s in Heerlen hadden ’s 
morgens nog goede hoop maar 
besloten na enkele uren toch 
maar hun biezen te pakken. Nor¬ 
maliter staan voor het station 
zo’n tien tot vijftien taxi’s gepar¬ 
keerd. Gisteren was dat aantal 
gereduceerd tot drie. 


Meer passagiers 
van Maastricht 
naar Schiphol 

MAASTRICHT - Aanzienlijk 
meer passagiers dan normaal 
hebben gisteren het vliegtuig ge¬ 
nomen van Maastricht Airport 
naar de luchthaven Schiphol. 
Volgens Air Exel-directeur Ro- 
berto Stinga blijkt een retourtje 
Maastricht-Schiphol door de 
lucht voor menigeen een aardig 
alternatief voor de trein, al is de 


prijs die daarvoor betaald moet 
worden nog steeds een stuk ho¬ 
ger. Een retourtje door de lucht 
kost maximaal 320 gulden en mi¬ 
nimaal 179 gulden. Op een enke¬ 
le stoel na waren de vier vlieg¬ 
tuigjes naar Amsterdam gisteren 
vol. Ook de vier vluchten terug 
naar Maastricht waren voor ruim 
negentig procent bezet, zei Stin¬ 
ga gisteren. Normaal zou zeven¬ 
tig procent van het totaal aantal 
stoelen bij deze binnenlandse 
vlucht vol zijn. Ieder toestel 
biedt plaats aan dertig passa¬ 
giers. 


(ADVERTENTIE) 


Neon 

Bischoff 

Lichtreklame 

Plexiglas 
Gevelletters 
Lichtbakken 
Reklameborden 
Computer belettering 
Lasertechniek 


6412 BB Heerlen 
Grasbroekerweg 45 
Tel . 045 - 723777 
HEERLEN: 

- di. 7/4 en wo. 8/4: de rockmusic^ 
’Hair'. 

KERKRADE: 

- wo. 8/4: Mechels Jeugd Theater m e j 
’De Vuurvogel' voor kinderen van®' 
zes jaar (14 uur). 

MAASTRICHT: 

- di. 7/4: 'Hoog Tijd’, komedie m e ‘ 
mary Dresselhuys en John Kraay - 
kamp. 

- wo. 8/4: World beat IV (19 uur). 

SITTARD: 

di. 7/4: 'Vijf hoog het raam uit’ 
John Lantings Theater van de Lach- 

ROERMOND: 

- di. 7/4 en wo. 8/4: de nieuwe ooO' 
man show van Paul van Vliet. 

WEERT: 

- wo. 8/4: Nederlands toneelstd^ 
’Goed/Fout’ van Haye van der Hoi' 
den (20.15 uur) 

AKEN: 

- wo. 8/4: Tosca, Giacomo Puccif* 1 
(19.30 uur). 

Tenzij anders aangegeven beginn^* 1 
alle voorstellingen om 20 uur. 


Streekvervoer 
overstelpt met 
telefoontjes 

HEERLEN - Het Vereng 
Streekvervoer Limburg (VSL ) 1 
Heerlen heeft gisteren geen ®* 
tra bussen ingezet om de g r ° 
passagiersstroom te verwerk®^ 
Volgens de woordvoerder 
dat niet nodig, al waren versch 1 * J 
lende bussen in de ochtendsp ,p 
stampvol. 

Op een normale maandag 
voert het VSL tussen de 70.0®: 
en 80.000 passagiers. Gister® 
groeide dat aantal volgens 
woordvoerder met vyf tot ti®. 
procent. De ochtendspits bele® 
de gisteren rond half negen w 
piek. „En toen was het 
baar.” Voor VSL was dat ®® 
geruststelling met het oog op a 
verwachte middagspits: „Di® t 
altijd een stuk rustiger ornd 
die, mede dank zij de vele sch 
lieren, gespreider dan ’s morg®^*. 
verloopt.” VSL heeft gisterin 
gen maar liefst vijfhonderd te 
foontjes gehad van Limbuie^ 
passagiers die zich afvroeged 
er aangepaste dienstregeling • ^ 
werden ingesteld. Maar » 
heeft daar niet toe besloten. 


iimburgs dagblad 


oostelijke mijnstreek 


\uth scherpt regels voor carnavalsstoeten aan 

Levende dieren in 
optocht mag niet Dinsdag 7 april 1992 • Pagina 13 


' * '<■ i; ' • ■ ; ' 


7 S emeente Nuth 
8 st de 'spelregels’ voor carna- 
j^soptochten aanscherpen. 
st le t rneer alles mag zomaar op 
raat gegooid worden en ookj 
et vervoer van levende die¬ 
ft Wordt aan banden gelegd. 

jWleiding voor deze strengere aan- 
n e ls de overlast die sommige deel¬ 
de ers hebben veroorzaakt tijdens 
?r»K.f arnava l S0 Pt 0 cht in Nuth op 
Zii dag ^ maart van dit jaar. 

^ gooiden met stro, mest en lastig 
tj e er wij der en computerpapier. Me- 
W «*ers van do dienst Openbare 

Wee t* 1 Z ^ n ^ uur * n de weer É> e ' 
Oolf Sl 0m a ^ e romme ^ °P te ruimen. 
^ m °gen er geen levende dieren 

v ervoe°d carnava ^ swa £ ens worden 

i?, e °Ptochtcomité’s treft geen en- 
g eW p^ rw yt- Zij hebben vooraf niet 
•hen en dat een ft e P aa lde groep 
st r sen met mest en stro gaat 
had r! en ' eventuele voorkennis 
VerhH Ze groep vooraf een optocht- 
d en od gekre g en - maar ingrijpen tij- 
g ev I e optocht heeft dikwijls nare 
Coen lgen ”. zegt burgemeester Elly 
Pier ^ n ‘ »^°oien met computerpa- 

•heen S T^ enne ^ft k een nieuw feno- 
ejj „ ' m tegenstelling tot confetti 
^ er Pentin es is de samenstelling 

Schade inbraak 
LTS beperkt 

^EERLEN - In de LTS aan het 
'verri de Hesselleplein i n Heerlen 
w d afgelopen weekeinde ingebro- 
stu / De schade bleef beperkt tot 
Vari eS ^ agen e * eren tegen de muur 
8611 * es l° kaa l en de diefstal van 
p u . rek enmachientje en drie com- 
LT^ rS directeur Schreurs van de 
eri , zoekt niets achter de inbraak 
g^de politie heeft bevestigd dat er 
het* 1 P r °f es sionele inbrekers aan 
w erk zijn geweest. 

Kuit voordeur 
vernield 

^ E d RENDAAL - Van een woning 
eentn 8 Dammerscheidtstraat in het 
daenu 1 van Voerendaal werd zon- 
rU.. c htend om 04.15 uur de voor- 


van computerpapier milieu¬ 
onvriendelijk en de dienst Openba¬ 
re Werken heeft handenvol werk 
gehad om die rommel op te rui¬ 
men”. 

Coenen hoopt dat de aangescherpte 
regels niet verkeerd worden geïn¬ 
terpreteerd: „Ik wil met deze maat¬ 
regelen niet truttig overkomen. Ik 
heb de optocht met eigen ogen ge¬ 
zien en ik ben tot de conclusie dat 
enkele dingen niet door de beugel 
kunnen. Met mest gooien doe je 
niet en geitjes die uit een warme 
stal komen, horen niet thuis op een 
carnavalswagen”. 

Burgemeester Coenen legt geen 
verbod op het uitgooien van snoep¬ 
goed: „Dat hoort nu eenmaal bij 
carnaval. Ofschoon ik dikwijls mijn 
hart vasthoudt als een kind nog een 
snoepje oppakt vlak voor de wielen 
van een rijdende carnavalswagen”. 


HEERLEN - Op 30 mei vindt op het Kerk¬ 
plein in Heerlen een grote milieumanifesta- 
tie plaats. Op vijf grote bouwsels van zo’n 
acht meter wordt een grote wereldbol ge¬ 
plaatst. Het thema luidt dan ook: ’De wereld 
in de steigers.’ 

De Heerlense manifestatie vindt plaats op 
Earth Day, een mondiale dag in het teken 
van milieu. Twee dagen later begint namelijk 
in Rio de Janeiro de twaalfdaagse UNCED- 
conferentie, waar belangrijke besluiten moe¬ 
ten vallen over het wereldmilieu. 

Twee weken eerder, op 13 mei, houden de 


Crool Heerlens 
milieufestijn 


werkgroep Duurzame Ontwikkeling en Mi- 
lieunetwerken Heerlen om 20.00 uur een fo¬ 
rum in de raadzaal van het stadhuis. Daar 
presenteert de gemeente haar milieubeleids¬ 
plan. Ook ondertekent Heerlen de formele 
toetreding tot het Klimaatverbond. 


In het milieubeleidsplan staan heel veel za¬ 
ken die in Heerlen aangepakt moeten wor¬ 
den ter verbetering van het milieu. Daar is 
echter veel te weinig geld voor. 

Door ondertekening van het Klimaatver¬ 
bond zet Heerlen zich ook in voor milieuver¬ 
betering op mondiaal niveau. Het verbond 
steunt de indianen in het regenwoud, dat 
sterk bedreigd wordt. 

Aan het forum op 13 mei doen de Kamer van 
Koophandel, de gemeente Heerlen, milieu¬ 
groeperingen en het bedrijfsleven mee. 


tót# 


Problemen met realisering woningbouwprogramma 

Lijst woningzoekenden 
Brunssum al op 2000 


Swiebertje 


Borrelende parkeerplaats 


■ 

..... 

» .■ 

i ; 

• 

i 

♦ 

■gr" 


- 

.... 


- •• BRUNSSUM - Op de wachtlijst voor woningzoekenden in 
Brunssum staan liefst 2000 namen. Om enigszins aan de wens 
van de woningzoekenden tegemoet te kunnen komen zouden 
er de komende tien jaar 1400 stuks bij moeten komen. De 
vrees bestaat dat dat aantal bij lange na niet gerealiseerd kan 
worden. Rode draad in het woningbouwprogramma de ko¬ 
mende periode zal doorstroming zijn. 

Dat stelt een woordvoerder van de ander betekent wel dat er aangepas- 
gemeente in een toelichting op de te woonruimte voor ouderen, met 
uitkomst van het gehouden wo- name in het centrum van Bruns- 
ningmarktonderzoek. Van de 3013 sum, gebouwd moet worden. 
Brunssummers die een enquêtefor- Een respactabel aantal van 72 pro- 
mulier van de gemeente kregen, cent toont zich uitermate tevreden 
reageerden er 1665. Een respons die over de huidige behuizing en woon- 

da -jartetvinr» 'hnirnn ___ ni i i i i i 


• Meur Huiberts. de 21-jarige 
spitsspeler van Roda JC en het 
Olympisch elftal, beleefde afge¬ 
lopen zondag in AVRO’s Sport- 
panorama zijn debuut als 
zanger en acteur. De profvoet¬ 
baller die wel eens wordt ver¬ 
weten een 'losbol’ te zijn. mocht 
heel even in de schoenen staan 
van Swiebertje, de tv-kinder- 
vnend uit de zestiger jaren. 
Prachtige zwart-wit beelden 
met de als Swiebertje verklede 
Max Huiberts kuierend door de 
Zuidlimburgse bossen comple¬ 
teerden het aardige interview. 
Joop Doderer ('Swiebertje him- 
self) voorzag de beelden van 
commentaar. „Wij laten men¬ 
sen te weinig in hun waarde. 
Eindelijk eens iemand die 
wordt geportretteerd zoals hij 
is. Max komt er wel”, aldus Jan 
Reker, oud-trainer van Roda 
JC. Hij had met veel plezier 
naar de talentvolle voetballer 
en acteur gekeken. Ook wij heb¬ 
ben genoten. 


zegsman 'boven 


«iv. uvci citr nuiuigc utri imz.1 ng tril wuuii- TT C 

verwachting’ omgeving. Slechts een klein gedeel- ±1 CLYYl~t,YO\ 
estuur hoopt te plaatst de nodige kanttekeningen J 


noemt. Het gemeentebestuur hoopt te plaatst de nodige kanttekeningen 
nog beter rekening te kunnen hou- daarover. Zeven procent is ontevre¬ 
den met de plaatselijke woonwen- den over het huis. Zes procent vindt 
sen dat de woonomgeving te wensen 

Het aandeel van de gesubsidieerde overlaat. De meeste klachten ko- 
woningbouw de komende tien jaar men in beide gevallen uit de wijken 
bedraagt de helft (700 stuks). De on- Heufke en Egge. Te kleine behui- 
zekere factor in bouwprogramma zing en geluidsoverlast (van buren 
vormt de particuliere woningmarkt, of verkeer) scoren hoog in het 
„De marktontwikkelingen zijn de klachtenlijstje over de huisvesting. 


'* lip 
« - J*. .... 
b e vernield. 

Van*?! be zoekt eventuele getuigen 
n de vernieling. 


# Een kapotte waterleiding zorgde gistermorgen voor nogal wat overlast bij het hoofd¬ 
kantoor van het Limburgs Dagblad. Het lek bevond zich precies onder de parkeerplaats. 
Het water borrelde tussen de dekplaten door naar de oppervlakte en stroomde daarna 
naar de weg over het industrieterrein In de Cramer. De watermassa maakte verkeer on¬ 
mogelijk zodat de politie de weg enige tijd moest afzetten. De WML en de gemeente Heerlen 
zorgden in de loop van de dag voor herstel. Foto: dries linssen. 


laatste twee jaar tegengevallen. Wij 
zijn compleet van die woningmarkt 
afhankelijk”, aldus de woordvoer¬ 
der. 

Van de burgers in Brunssum heeft 
38 procent te kennen gegeven even¬ 
tueel of zelfs graag te willen verhui¬ 
zen. Dat biedt de gemeente de 
mogelijkheid iets te doen aan het 
bevorderen van de doorstroming. 


Veel ouderen zitten nu in een wo- joen gulden 


Naast Heufke en Egge komt ook 
Rozengaard voor in het overzicht 
met klachten over de wijk en leef¬ 
omgeving. Verkeersonveiligheid, 
geluidsoverlast en het zich niet op 
zijn gemak voelen zijn de voor¬ 
naamste bezwaren. 


Een bedrag van viereneenhalf mil- 


• Een nieuw onderdeel van de 
afgelopen zondag in Beek ge¬ 
houden Paasveeshow was een 
wedstrijd voor gekookte- en ge¬ 
grilde hammen. De winnaar 
van de trofee met de gravering 
’Ham van het Jaar’ werd worst- 
maker Stefan Gerards, werk¬ 
zaam bij slagerij Weerts in 
Klimmen. Eigenlijk is de winst 
met zo’n verrassing. Want Ste¬ 
fan heeft de vakkennis overge¬ 
nomen van zijn vader: 'mees¬ 
ter’ worstmaker Frans Gerards. 
Eigenlijk jammer dat wij dé 
Ham (nog) niet hebben ge¬ 
proefd... 


ning waar met gemak een gezin met 
kinderen in kan. Door het verkas¬ 


nodig 


maatregelen te treffen voor het ver¬ 
beteren van woningen en wijk. 


Schuit 


Deze week hakt college bezuinigingsknoop door 

Het is voor Heerlen 
buigen of barsten 


sen van soms in te kleine woningen Daarbij gaat de gemeente uit van 
gehuisveste huishoudens komt er een zeer globale schatting. Het be- 
vervolgens weer plaats vrij voor treft alleen het geld wat nodig zou 
starters op de woningmarkt. Een en zijn aan subsidie. 


—-Jto OR JOOS PHILIPPENS 

H^E'LEN - Een aantal hoge 
de t rlense am btenaren dient zich 
te £ 0mer >de dagen beschikbaar 
nouden. Ze kunnen op elk 
ment door het college ontbo- 

Want W K rden ’ 

is nu echt menens in 

Hee rlen. De al lang aan- 
° nd,g de besluiten over be- 
in h ^ n S en moeten deze week 
l en e b°ezem van het college val- 

daa? erneester van Zeil gaat 
met 0fri m ? r ë e n en overmorgen 
traii 2lJn wethouders in re- 
ri acr e ln de politieschool. Woens- 
avL-n 15 00 uur tot in de late 

Uur tl , v °lgende dag van 9.00 
«ftr tot 16.00 uur. 

of h^° 5 dt een sessi e van buigen 
kom*,* en ‘ De gemeentelijke in- 
terwii^r t^P 60 drastisch terug, 
He«»ri In a ^ e uithoeken van 
gem J: n t ger oepen wordt dat de 
over h nt «f dringend met geld 
HeL-i b , mg moet komen. 
ine r ,rt en f bee ^ ; voor de ko¬ 
ket n V en J aar verbonden aan 
kost ;!! j^^Pl 30 Dat contract 
Voor J ^f fb ^ s 1^,5 miljoen. Daar- 
belact- 68 * onroerend goed¬ 
deel * n ? verhoogd worden en 
Wi n „ eeJ ge ld voor stadsvernieu- 
naark 8 t aat de komende jaren 
aar het stadscentrum. 

jTien miljoen 

keuy ^ 38 * n 1^90 een bewuste 
de een meerderheid van 

lijke een teraad. Maar nauwe- 
rijkshef 0 Jaar later regende het 
senbaL mgmgen als de Tus- 
DaarSf 5 en PNL-kortingen. 

van twiT 10e V 00k nog een tekort 

beernti^f mi koen op de lopende 
In SS 8 , We êgewerkt worden, 
hen mm knjgt Hee r!en jaarlijks 
n mil joen minder in kas. 

lyke C nnf ee Staat voor een moei¬ 
de WaK e ’ een u iterst moeilij- 
in 'deceij 6 gemeenteraad heeft 

kr egen S L de ^ oezegging ge ' 

miljoen d cf l i5 ook nog eens 13 
hijna ï\ gUlc !? n ( J aarl t)ks is dat 
den voor ^‘hueu) wordt gevon- 
WinkelelJ ! 6 verbetering van het 
De Cn A nt T m Hoensbroek. 
Proble^ Wet n ° uders ha dden dit 
extra A k Wl en oplossen met de 

goedbel P , b f engSt aan onr oerend- 
soeabelasting, ontstaan door de 


waardestijging van de Heerlense 
panden. Die drie miljoen jaar¬ 
lijks geeft de gemeente echter 
terug aan de burgers, omdat een 
raadsmeerderheid oordeelde dat 
de lasten voor de Heerlenaren 
niet nóg eens verhoogd mogen 
worden. 

En daarmee is de situatie nog 
steeds dezelfde als in december. 
Want het college deed zijn belof¬ 
te over Hoensbroek zonder op de 
hoogte te zijn van de ogb-mee- 
valler, die pas in februari om de 
hoek kwam kijken. De raad ver¬ 
wijten dat hij de oplossing voor 
Hoensbroek heeft geblokkeerd, 
is daarom maar zeer ten dele te¬ 
recht. 

De oplossing voor de financiële 
problemen moet (helaas) aan de 
uitgavenkant gezocht worden. 
En dat is geen kleinigheid. Want 
de gemeente Heerlen zelf heeft 
slechts grip op een relatief klein 
deel van de eigen begroting. 

Het ’beinvloedbare budget’ om¬ 
vat zo’n honderd miljoen jaar¬ 
lijks, waarvan zestig miljoen 
opgaat aan ambtenarensalaris¬ 
sen. Burgemeester en wethou¬ 
ders hebben al bepaald dat ze 
tien miljoen willen bezuinigen 
door afslanking van het ambte¬ 
narenapparaat. Naast de post sa¬ 
larissen nemen dan ook de huis¬ 
vestingskosten en andere aan¬ 
verwante uitgaven af. 

Willekeur 

Het afgelopen anderhalf jaar 
heeft het college een vacature¬ 
stop ingesteld. Gaat een ambte¬ 
naar weg dan wordt zijn plaats in 
principe niet ingevuld. Momen¬ 
teel zijn 91 vacatures niet inge¬ 
vuld en dat levert op jaarbasis 
zo’n 4,5 miljoen op. Deze metho¬ 
de bespaart veel geld, maar is 
grotendeels gebaseerd op wille¬ 
keur. 

Als je zo doorgaat, komt het 
goed functioneren van het ge¬ 
meentelijk apparaat in het ge¬ 
ding. Je kunt niet ongestraft 
topambtenaren weg laten gaan 
en slechts intern wat schuiven. 
Dat gaat geheid ten koste van de 
kwaliteit. 

Een mooie testcase vormt de be¬ 
noeming van een nieuwe 


schouwburg-directeur. Wil je 
blijven meetellen, dan moet daar 
een topkracht voor binnenge¬ 
haald worden. 

Oftewel: het toeval (wie gaat er 
toevallig weg) moet plaats ma¬ 
ken voor beleid. Het college 
dient de tijd van de begrotings- 
cosmetica ver achter zich te la¬ 
ten. 

Met minder mensen kun je niet 
hetzelfde doen als nu. Je kunt 
wel her en der wat ambtenaren 
weghalen, maar dan doe je veel 
dingen maar half. Datgene wat je 
doet, moet je goed doen. En dat 
vergt de al genoemde dappere 
keuzes. 

Sommige gemeentelijke taken 
zullen beëindigd worden. „Heer¬ 
len moet stoppen met het min¬ 
derhedenbeleid”, heeft een 
raadslid, dat beslist niet beticht 
kan worden van racistische sym¬ 
pathieën, al geroepen. 
Mogelijkheden genoeg. Mis¬ 
schien kun je de gemeentelijke 
taxatiedienst privatiseren. 

Zwembad Ter Veurdt, de 
schouwburg en Kasteel Hoens¬ 
broek gaan al de zelfstandigheid 
in. En waarom niet met de priva¬ 
te partners onderhandelen over 
een wat 'soberder’ centrumplan? 
En het moet afgelopen zijn met 
de dikke, vage rapporten: korte, 
heldere beschrijvingen van con¬ 
crete projecten en dan aan de 
slag. 

Het college kan zijn borst nat 
maken: uit een stortvloed aan 
feiten en alternatieven moeten 
keuzes gemaakt worden, die het 
gezicht van het gemeentelijk ap¬ 
paraat voor lange tijd zullen be¬ 
ïnvloeden. 

De bestuurderen moeten daarbij 
niet het evenwicht uit het oog 
verliezen. Heerlen moet serieus 
oppassen dat het onterechte ima¬ 
go van 'levenloze blokkendoos’ 
niet werkelijkheid wordt. Het 
adagium ’dan maar wat minder 
cultuur en welzijn’ is gevaarlijk. 
De afgelopen jaren is de broe¬ 
kriem steeds strakker aangetrok¬ 
ken, strakker kan niet meer. Er 
zal nu echt een fors aantal kilo’s 
aan lichaamsgewicht af moeten. 
Maar dan wel gelijkelijk ver¬ 
deeld over het hele lichaam. • Joop Schuitemaker uit Héér- 
len is op 1 april na 35 jaar trou¬ 
we dienst het CBS ’uitgevaren’ 
om te gaan genieten van de 
VUT. Schuitemaker wordt tn 
het dagelijks leven Schuit ge¬ 
noemd en daarom hadden zijji , 
collega’s een echte schuit voor 
hem gebouwd en hem onder de 
slogan 'Schuit vaart uit’ naar 
de receptie gevaren. Onderweg 
werd hij door een grote menigte 
toegejuicht. Schuitemaker heeft 
vanaf 1957 bij hel CBS geweckt 
en in 1974 is hij overgestapt 
naar de vestiging in Heerl&n. 
Inmiddels voelt hij zich een ech¬ 
te Limburger. 


Dimlicht 


# Kerkraadse ouders op de Schoolstraat in actie tegen lieden die hun auto daar parkeren en 
zo de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen verkleinen. Foto: DRIES LINSSEN 

Onveilige situatie op Schoolstraat Kerkrade 


Fout parkerende 
ouders berispt Van onze verslaggever 

KERKRADE — Ouders van 
leerlingen die parkeren voor 
de scholen in de Kerkraadse 
Schoolstraat zijn gisteren be¬ 
rispt door weer andere ouders 
die dat gevaarlijk vinden. De 
bezorgde ouders vinden dat er 
te veel verkeer in de School¬ 
straat komt en dat kinderen 
vaak niet gezien kunnen wor¬ 
den. 

De twee scholen in de Schoolstraat, 
D’r Durpel en De Cirkel, hebben 


vorig jaar bij de gemeente gevraagd 
maatregelen in de straat te treffen, 
zodat de veiligheid vergroot wordt. 
Zij dachten daarbij aan eenrich¬ 
tingsverkeer, eenzijdig parkeren of 
voldoende parkeergelegenheid el¬ 
ders in de buurt. 

Omdat Kerkrade de scholen niet te¬ 
gemoet kwam, gingen D’r Durpel 
en De Cirkel in beroep bij de Raad 
van State. Net als de gemeente oor¬ 
deelde de Raad dat de overlast zich 
beperkt tot negen uur ’s ochtends 
en drie uur ’s middags. Bovendien 
wordt de overlast veroorzaakt door 
ouders zelf en het personeel, zo re¬ 
deneerden gemeente en Raad van 
State. 


De actie van gisteren was met name 
tegen de ouders gericht die voor de 
school parkeren. „We hopen dat de 
ouders die voor de school parkeren 
één kant van de straat zullen vrijla¬ 
ten en doorrijden naar de grote par¬ 
keerplaats achter de school. Het 
gaat om de veiligheid van de kinde¬ 
ren”, zegt de woordvoerster van de 
ouderraad van D’r Durpel. Fout par¬ 
kerende ouders vonden gisteren 
een symbolische bon onder hun rui- 
tewisser. 


Verslaafde steelt 
op bestelling 

BRUNSSUM - De politie heeft gis¬ 
teren een 36-jarige man uit Bruns¬ 
sum aangehouden die eerder op de 
dag uit een warenhuis drie dekbed¬ 
den had gestolen. 

De man is verslaafd aan harddrugs 
en hij steelt spullen volgens de wen¬ 
sen van zijn klanten. Van de op¬ 
brengst koopt hij verdovende mid¬ 
delen. 


• Waarom denk je dat auto¬ 
mobilisten in Denemarken en 
Zweden zo vaak met een zonne¬ 
bril op rijden? Die vraag stelde 
ons gisteren lezer J. Dorremans 
uit Hoensbroek. Dit naar aan¬ 
leiding van het bericht in de 
krant van afgelopen zaterdag 
over de verplichting vanaf 1 
november overdag met dimlicht 
te rijden. Volgens hem doen de 
Scandinaviërs dat omdat zij 
anders teveel hinder ondervin¬ 
den van het licht. 


Dimlicht (2) 

• De nadelen zijn zelfs groter 
dan de voordelen, zo meent 
Dorremans. >r He£ energiever¬ 
bruik stijgt flink. Het langer 
branden van de autolampen 
leidt tot een flinke aanslag op 
de accu. Het benzineverbruik 
gaat omhoog, vanwege het be¬ 
roep dat op de dynamo wordt 
gedaan”. Het rijk verwacht dat 
door het verplichte licht hel 
aantal doden en gewonden in 
het verkeer met vijf procent zal 
afnemen. Wie het gelijk aan 
zijn kant krijgt zal de praktijk 
uitwijzen. 


Gerucht 


• 'Doorgestoken kaart’, zo gaat 
het gerucht over de verkiezing 
’beste Jan Linders van 1992 \ 
Directeur L. Linders laat ons 
weten dat hij ’met klem ontkent 
dat al vorige week bekend was, 
welke winkel de prijs in de 
wacht gaat slepen'. Bij de di¬ 
rectie druppelden daarover 
boze telefoontjes binnen van 
werknemers van verschillende 
filialen. Dat vroeg om een weer- 
tegging, stelt Linders, bevreesd 
als hij is voor de aantasting 
van de goede naam van de on¬ 
derneming. Wat een bezorgd¬ 
heid. Of was de directie bang 
dat zij zonder het ’geruchten- 
verhaal’ de kolommen van de 
krant niet zou halen. Woensdag 
weten we wie de echte winnaar 


Limburgs Dagblad 


Rectificatie 

In de advertentie van de heer 

W.J. Gorissen 


staat abusievelijk vermeld: 

Voor vervoer kerk - mortuarium v.v. is gezorgd. 
Dit moet zijn: Voor vervoer kerk - crematorium 
v.v. is gezorgd. 


Dankbetuiging 


Daar het ons met mogelijk is u allen persoonlijk 
te bedanken voor het medeleven, ondervonden 
na het overlyden en bij de begrafenis van myn 
lieve man en onze dierbare vader 


Pierre Vaessen 


willen wij u langs deze weg hartelijk danken 
voor al de uitingen van deelneming, de vele 
bloemen, een persoonlijk schrijven, alsmede 
voor uw aanwezigheid bij de uitvaartmis en de 
begeleiding naar zijn laatste rustplaats. 

Het heeft ons gesterkt dat u zich zo betrokken 
voelde by dit grote verlies. 


Jenny Vaessen-Voortman 
Astrid en Peter 


Heel, april 1992 

De zeswekendienst zal gehouden worden op za¬ 
terdag 11 april 1992 om 19.00 uur in de parochie¬ 
kerk St. Stephanus te Heel. 


W. Viegen 


Mevr. A.J. Viegen-Coenen 
Kinderen en kleinkinderen 


Benny Kleinen 
7 £^naazu/etfcen 

dames-heren 


VOORHEEN: Stokstraat 16, Maastricht 


NIEUW ADRES: 

Reistraat 9 

Neerharen/Lanaken (B) 
S 09.32.11.711212 


Dankbetuiging 

Graag willen wij iedereen bedanken die, op wel¬ 
ke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft 
getoond bij het overlijden en crematie van 


De plechtige eerste jaardienst voor myn echtge¬ 
noot en onze vader 


zal plaatshebben op vrijdag 10 april om 18.00 
uur in de Pater Karei Kapel te Munstergeleen. 

Frieda en de kinderen 
v 

’yi kwestie, vftn ^öeAe snvfclk 


/| ALARM 

106-11 


ALS ELKE SECONDE T ELT 

Maak er verstandig gebruik van. 
t Karei van Bree, 81 

jaar, echtgenoot 
van Anna Boude 
wijns, Diomsiusstraat 
6, 6041 GE Roermond. 
De plechtige uitvaart 
dienst zal worden ge¬ 
houden woensdag 8 
april om 11.00 uur in 
de Onze Lieve Vrou 
we Munsterkerk te 
Roermond. 


t Mariet Bemel- 
mans. 73 iaar. Mm? 


' mans, 73 jaar. Mug 
gebroekerlaan 188, 
6045 BE Roermond. 
De uitvaartdienst en 
de crematieplechtig¬ 
heid hebben in beslo¬ 
ten familiekring 

plaatsgevonden zater¬ 
dag 4 april. 


t Albert Lumens, 73 

jaar, echtgenoot 
van Toos van Loon, 
Gr. Hornestraat 23, 
6085 BT Hom. De 
plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge¬ 
houden donderdag 9 
april om 11.00 uur in 
de St. Martinuskerk te 
Horn. 


t Jo Sleven, 68 jaar, 
echtgenoot van Le- 


■ echtgenoot van Le- 
me Jeurissen, Kop- 
pelstraat 11, 6093 CC 
Heythuysen. De 

plechtige uitvaart 
dienst zal worden ge¬ 
houden heden dins¬ 
dag 7 april om 10.30 
uur in de St. Nicolaas- 
kerk te Heythuysen. 


t Mia Zonneveld, 71 

iaar. weduwe van 


t Frans Geusen, 63 

iaar. echtgenoot 


1 jaar, echtgenoot 
van Griet Hoogmans, 
Bosstraat 11, 6015 AK 
Neeritter. De plechti¬ 
ge uitvaartdienst zal 
worden gehouden 
woensdag 8 april om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Lambertus te Neerit¬ 
ter. 


DESnUEPfJN 

L u 


U 


Reuma betekent pijn. 
Je kunt ermee leren leven, 
maar geen moment van de 
dag laat het je los. Veel reuma- 
patiënten dragen hun lot in 
stilte, omdat hun handicap 
niet zichtbaar is. Stilte, die 
écht pijn doet. 

U kunt er wat aan doen. 
Uw geld kan voor een reuma- 
patiënt direct omgezet 
worden in verlichting. Door 
revalidatie, hulpmiddelen en 
onderzoek. Het Reumafonds 
helpt daarbij. Helpt u het 
Reumafonds? 


RtUMAFONDS 


REUMABESTRIJDING MOET DOORGAAN 

National Rrmiutnnds, StatcnLan I2H, 2S82GW Doi Haa^. Bjnkrrk.nr. 707Ü.70.A4Ü. Giiu *24 


Qï) \ 

GIRO 
324 j 


t Willem Bongaerts, 

71 iaar. De Caroen- 


I 71 jaar. De Carpen- 
tierstraat 7, 6045 GS 
Roermond. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal 
worden gehouden 
donderdag 9 april om 
10.30 uur in de paro 
ehiekerk van de H. 
Jozef te Roermond 


4- Theodora Wan- 
* ders. 75 iaar. wedu- 


' ders, 75 jaar, wedu¬ 
we van Franciscus 
Buil. Corr.-adres: 
Pskovlaan 28, 6544 

AK Nijmegen. De 
plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden ge 
houden heden dins 
dag 7 april om 14.00 
uur in de parochie¬ 
kerk van St. Gertrudis 
te Maasbracht. 


t Roel Wijmenga, 63 

jaar, echtgenoot 
van Wil Kors, Prin¬ 
sen baan 41, 6104 BH 
Komngsbosch. De 
plechtige uitvaart 
dienst zal worden ge¬ 
houden heden, dins 
dag 7 april om 13.15 
uur in het cremato¬ 
rium „Nedermaas" te 
Geleen. 


t Hubertina Peulen, 

68 iaar. weduwe 


I 68 jaar, weduwe 
van Jacob Joris, Julia- 
nalaan 2, 6061 AV 
Posterholt. De plech 
tige uitvaartdienst zal 
worden gehouden he 
den dinsdag 7 april 
om 10.30 uur in de St. 
Matthiaskerk te Pos¬ 
terholt. 


I jaar, weduwe van 
Jan Schreurs en van 
Stif in der Hees, Heer 
baan 10, 6097 AX 

Heel. De plechtige uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden heden 
dinsdag 7 april om 
11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van St. Ste¬ 
phanus te Heel. 


t Anna Tummers, 90 

jaar, echtgenote 
van Johannes Stelten. 
Corr.-adres: Muijter- 
weg 16, 6075 AM Her- 
kenbosch. De plechti¬ 
ge uitvaartdienst zal 
worden gehouden 
vrijdag 10 april om 
10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. 
Sebastianus te Her- 
kenbosch. 


FAILLISSEMENTEN/SURSEANCES 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 2 april 
1992 zijn de volgende faillissementen: 


A. UITGESPROKEN 


1 Smeets Dakbedekkingen BV, Kelderstraat 25. 
6171 GA Stem L. 

Rechter-commissaris: mr J.J. Groen. 

Curator: mr. J.J.M. Hermans, Rijksweg Noord 47, 
6162 AB Geleen, tel. 046-747000 (flnr. 14014). 

2 VOF Schoenen-kleding P. en H. Schols-Schaaf, 
Anjelierstraat 5, 6163 CJ Geleen. Vennoten: P.M. 
Schols en H.W.M. Schaaf e/v Schols, Spaubee- 
klaan 15, 6164 HE Geleen 
Rechter-commissaris: mr. J J Groen. 

Curator: mr P.J.H. Keulers, Elisabethfetraat 14, 
6161 GT Geleen, tel. 046-748455 (flnr. 14015). 

3. J.M.H. Wellink, Geitstraat 63, 6413 EP Heerlen, 
vh h.o.d.n. Bloemsierkunst-kunstnijverheid 
Bloemenweelde, Nieuwe Markt 44, 6365 BG 
Schinnen 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. R.J.H. Vlecken, Euterpelaan 10, 6411 
BH Heerlen, tel. 045-717730 (flnr. 14016). 

4. J.H.H. Vleugels, Akerstraat 110, 6466 HM Kerkra- 
de. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. M.G.M. Reinaerts, Kaalheidersteen- 
weg 161, 6466 AC Kerkrade, tel. 045-429034 (flnr. 
14017). 

5. Mercator BV, Hekerweg 5, 6301 RJ Valkenburg 
ad Geul. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen 
Curator: mr. M.H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301 
BT Valkenburg ad Geul, tel. 04406-13309 (flnr. 
14018). 

6. C.L.S. Beleggingen BV, Prins Hendrikstraat 30-A. 
2518 HT 's-Gravenhage (statutair gevestigd te 
Schaesberg), h.o.d.n. Kapsalon Ciseaux, tevens 
h.o.d.n Hotel Grand-Café Paulus en Jazz-Socië- 
teit Oehoe, Zeereep 1 , 2202 NZ Noordwijk. 
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. J.W. de Boer, Zuid-Hollandlaan 7, 
2596 AL 's-Gravenhage, tel. 070-3285328 (flnr. 
14019). 

7. P.J. Younger, Eikenlaan 29, 6176 DG Spaubeek, 
gem Beek L , h.o.d.n Nato Military Computer 
Sales. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. A.J.C. Linssen, Op de Graaf 38, 6438 
JB Oirsbeek, tel. 045-272777. 

De aan voormelde persoon voorlopig verleende 
surséance van betaling is ingetrokken (flnr. 14020). 

B. OPGEHEVEN 

8 BV Bouw- en Exploitatiemaatschappij J.L. 

Schreurs, Gasthuisgraaf 16, Sittard (flnr. 13486). 
9. Lou Schreurs BV, Gasthuisgraaf 16, Sittard (flnr. 
13487) 

10. Lou Schreurs Beleggingen BV, Gasthuisgraaf 
16, Sittard (flnr. 13550) 

11. Buro voor Architektuur en Winkelinterieurbouw 
Cornelissen-Smits BV, Elsstraat 47, Beek L. (flnr. 
13729) 

12. Fast Print BV, Heideveldweg 8, Heerlen (flnr. 
13786) 

13. Aannemingsbedrijf A. & H. Darding BV, Sint Ge- 
rardusweg 39, Maastricht (flnr. 13847) 


VERIFICATIEVERGADERING 

In het faillissement van Promotion en Sales Services 
BV, Ruys de Beerenbroucklaan 32-34, 6411 GB Heer¬ 
len is door de rechter-commissaris bepaald dat de veri¬ 
ficatievergadering zal worden gehouden op maandag 
27-4-1992 te 14.00 uur in voormelde rechtbank. 

De schuldvorderingen moeten worden ingediend uiter¬ 
dijk op 10-4- 92 bij de curator mr. A H.S M. Luckers- 
Bergmans, Caumerdalschestraat 1, 6416 GC Heerlen. 
Op 1-4-1992 is door de vennootschap voormeld ter grif¬ 
fie een ontwerp-akkoord gedeponeerd (flnr 1392). 


SURSEANCES 

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 2 
april 1992 is voorlopig surseance van betaling verleend 
aan: 

1 . Hebu Bouw V.O.F., Valkweg 4, 6374 AE Landgraaf, 
alsmede aan de vennoten: H.M.H. Bus en A.C.L.H. 
Essers e/v Bus, beiden wonende te 6374 AE Land¬ 
graaf, Valkweg 4. 

Rechter-commissaris: mr. J J Groen. 
Bewindvoerder: mr. H.Ch. Altmann, Emmastraat 
21-B, 6411 KC Heerlen, tel. 045-711238 (rep.nr. 
8084,92). 

De crediteurenvergadering wordt gehouden op 
4-6-1992 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank. Bi) 
het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge¬ 
voegd . 

3. L.H. Gerekens, Heiweg 40, 6351 HV Bocholtz, h.o. 
d n L.H. Gerekens. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 
Bewindvoerder: mr. J.P.J.M. Follings, Schinkelstraat 
25, 6411 LN Heerlen, tel. 045-712351 (rep.nr. 
8085 92). 

De crediteurenvergadering wordt gehouden op 
4-6-1992 te 9 30 uur in voornoemde rechtbank. Bij 
het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge¬ 
voegd. 


WIJZIGING DATA CREDITEURENVERGADERINGEN 

De crediteurenvergaderingen in de surseances van be¬ 
taling van R. Lameijn (rep.nr. 8028/92) en Financieel- 
economisch Adviesbureau drs. R. Lameijn BV (rep. 
nr. 8030 92), Van Weerden Poelmanstraat 182, 6417 
ES Heerlen, welke surseances voorlopig zijn verleend 
op 13-2-1992, zullen thans plaatsvinden op 14-5-1992 
te 9.30 uur (in plaats van 9-4-1992). 


officiële mededeling 


GEMEENTE SUSTEREN 

Hierby nodig ik u uit voor de open¬ 
bare vergadering van uw raad wel¬ 
ke gehouden zal worden ten ge- 
meentehuize op woensdag 8 april 
1992 om 19.30 uur. 


De agenda luidt als volgt: 

1. Opening en mededeling. 

2. Voorstel van burgemeester en 
wethouders inzake terugkeer se¬ 
cretaris (Gemeenteblad nr. 61). 


Voorzitter 
J.A.G. v. Mierlo 


Dinsdag 7 april 1992 • Pagina 


■ 


Bij de grootste 


neemt u hem zo mee 


Op het gebied van automatisering en telecommu¬ 
nicatie is Vogelzang Professioneel van alle markten 
thuis. Op 1000 m ? automatiseringen telecommuni¬ 
catie bieden wij u het grootste assortiment van Zuid- 
Nederland. Van eenvoudige PC tot compleet netwerk 
en van portable telefoon tot fax. Uitsluitend top¬ 


merken tegen concurrerende prijzen. Met de zeker¬ 
heid van een goede service. Neem nu onze ruime 
keuze in portable telefoons. We leveren uit voor¬ 
raad en verzorgen voor u de aansluiting en aanvraag 
van het nummer zodat hij gebruiksklaar is. Met die 
keuze en dat gemak neemt u hem zo mee! Tot ziens! 


NOKIA NOKIA CITYMAN 100 P PERSONAL PHONE 

Mn: ■ it■ CitvtTidri van Nokiu, een portable telefoon 
,m k iat. nuett u niet langer op kantoor ut m 
O’ bi.'.rt van uw auto te blijven om lui.h optimaal 
bereikbaar te zijn. L neemt tiet gewoon mee in uw 
i uibet;/ak of in uw attachékoffer Hij is mtgcruz 
met oe allernieuwste snuf|es Technische specifk a 
nes Heelt 99 geheugens, batterij goed'.oor / uur 
standby of ruim I uur gesprekstijd 4 tal oplaad 
mogelijkheden via de desktop lader, sigaretten 
aansteker in de auto, netlader in elk sh ju uriiai t. 
(omplete auto installatie Laatste nummer tier 
halen, ingebouwde doorscfiakeltum tie en klad 
bloklunctie Gewicht en formaat /oei laag 4/0 
gram en 68 x I 7 / x 57 mm ARTNR / 156 


VOGt I / ANC 
PROUSSIONtH PRIJS 


2495 


EXCL. BTW NOKIA Iptt telecon PTT POCKET LINE 8100 
PORTABLE TELEFOON 

Portable teletuon in zakformaat ü hoeft niet 
langer op kantoor ot in de buurt te blijven om toch 
optimaal bereikbaar te zijn U neemt hem gewoon 
mee m uw colbert/ak of in uw attachékoffer, 
middels oe carkit (optie) kunt u de pocket Ime 
8100 in uw auto monteren en "handsfree” telefo 
neren Pakket wordt geleverd inclusief lader 
22 ü V. draagtas + 2 accu's ARTNR 8626 NOKIA CITYMAN 190 PERSONAL PHONE 

Het gewicht van slechts 4 /0 gram en de zeer com¬ 
pacte vormgeving zijn de grote kenmerken van 
deze personal phone. Technische specificaties: 
99 alphanummeneke geheugenplaatsen. batterij 
is goed voor bijna I ,b uur gesprekstijd ot 60 uur 
standby m de batterij saving mode Duidelijk af¬ 
leesbaar met displayverhchting en blokkeer- 
mogelijkheid Aansluiting voor 2 lijns interface. 
Voorzien van afneembare antenne. Zeer goed uit¬ 
breidbaar- met auto inbouwset (meerprijs 69b,-). 
Wordt geleverd met thuislader en extra antenne. 
Afmetingjbxhxd): 68x1/0x40 mm ARTNR. 
SOOS 

VOGELZANG é% M Ag 

PROFESSIONEE1 PRIJS 


EXCL. BTW 


NOKIA VOCf L.'ANC 
PROH SSIONH l PRUS 


3790 


PANASONIC PAN 900F 
HANDHELD TELEFOON 

Lichtgewicht handheld telefoon ligt bijzonder 
prettig in de hand Heeft een hoge gebruikstijd 
door laag stroomverbruik Technische specifica¬ 
ties: alphanummeriek display. 99 geheugens met 
40 karakters per geheugen, verkort kiezen, elek¬ 
tronisch slot. mernory lock, signaal sterkte indi¬ 
catie, instelbare timer ARTNR 4464 
VOORZANG M "M ^ 


EXCL BTW 


PROHSSIONH LPRIJS 

EXCL BTW 


4795 


NOKIA CITYMAN 101 
PORTABLE TELEFOON 

De nieuwste telefoon uit de Nukia portable lijn 
Met de/e makkelijke handheld telefoon bent u 
verzekerd van optimale communicatie Techni¬ 
sche specificaties: ATF 4 autotolefoonnetwerk, 
49 geheugens, laatste nurnmerherhalirig. 
gesprekstijdteller, instelbare verlichting display 
Gewicht, inclusief batterij, slechts 276 gram Af¬ 
metingen: I/0 x 6/x 22 mm ARTNR 91bl 
VOGELZANG M A A 


PkOtESSIONi [LPRIJS 

EXCL. BTW 


4990 


IIP 
I I r 


PROFESSIONEEL 

Kruisstraat 12. 64! 1 BT Heerlen Tel. 045-740382. Fax 045-742328. Openingstijden: ma t/m vr. 09.30-18.00 uur. 


WIE WIL 


GELD LENEN 


VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos 
bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén 
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max. 
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook 
mogelijk. Leningen vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn 
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met 
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal 
kwijtschelding. 


Hypotheken 


Huisbezitters, extra lage lasten 
zonder taxatiekosten 


looptijd in 
maanden 


Ie hyp. 
360 x 


2e en 3e hypoth. 


10 . 000 ,- 

15.000,- 

25.000,- 

40.000,- 

75.000,- 

100.000,- 


240x 


117,- 

181,- 

302,- 

484,- 

908,- 

1210 ,- 


180x 


127,- 

195,- 

325,- 

520,- 

976,- 

1301,- 


PERSOONLIJKE LENINGEN effektieve 

jaarreme 


mnd bedrag volgens 
wenelijk maximum DOORLOPENDE KREDIETEN 


U belaad 
per maand 


rente volgens minimum lanet Theor. 
per maand etl jaarreme looptijd 


rente volgrens max. tanel 
per maand elf. jaarreme 6 . 000 ,- 

11 . 000 ,- 

15.000,- 

26.000,- 

35.000,- 

50.100,- 


1.164% 

14.9% 

1.145% 

14.6% 

1.143% 

14.6% 

1.123% 

14.3% 

1.113% 

14.2% 

1.100% 

14.0% 
Financieringskantoor 


m 043 - 636200 * 


Dagelijks van 9 tot 21 uur 
Scharnerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroe k 
Tel. 045-225000 


Eff. jaarrente Ie hyp. in voorbeeld 9,2%, 2e en 3e Hyp. 13,5% 


Lid van de Ned. Ver. van Financierings Adviseurs NVF. 30 jaar financierings-ervaring 


LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW 
DURE REKLAMEFOLDERS 
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN 
UW ZOONTJE...? 


lijdelijk een ander 


Bel Sniral als 't gekontrolet 
moet worden! 


thuis gezocht. 


Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge¬ 
ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen 
ouders verzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de 
Centrales voor Pleegzorg geschikte pleegouders. 
Wilt u weten wat het is om pleegouder te zijn? Stuur 
dan de coupon in een open envelop naar: 


Naam dhr/mevr 


Postcode . 


Plaats-: 

U hoeft geen postzegel te plakken 


Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst,j 
telefoon 04709-84222, 


! ^ W 

SPI RAL 


Postbus 6094. 5960 AB Horst, 
J fax 04709-84333. 


Centrale voor Ple egg ezinnen. 

Antwoordnummer 1100, 6130 VB Sittard. ’Als hij de Europacup niet wint moet hij weg 

Cruijff op schopstoel 


• Johan Cruijff 
en Josep Lluis 
Nunez in 

betere tijden. Foto: ANP 


Bunga Melati opnieuw 
kampioen zaalvoetbal 


Van onze correspondent 

RUUD DE WIT 


^ARCELONA - De voorzitter van de Spaanse landskampioen 
q Barcelona, Josep Lluis Nunez, is van mening dat Johan 
hiijff moet opstappen als Barcelona dit jaar niet de Europa- 
, P voor landskampioenen wint. Cruijff heeft nog een con- 
Vof* me * de Catalaanse club tot 31 juni 1993. Barcelona moet 
Eigende week woensdag thuis van het Portugese Benfica 
>^ n nen om geheel zeker te zijn van de Europcupfïnale in het 
0ri dense Wembley-stadion. 


Al 

Woe dt er in de Spaanse 
v 0n la een vete tussen Cruijff en 
jlj Jlg 2l h er Nunez. Cruijff is van me- 
de organisatie bij de club 
e resultaten in de weg staat. 

lan<f enS de eigenzinnige Neder- 
bg t Se trainer bemoeien zich te veel 
d e aur sleden met zaken, die alleen 
®te ^ ner een door hem gewen- 
Cj^i^hmsch directeur aangaan. 

daa . rbii aan zaken als 
c 0w ‘sluiten en het verlengen van 
d etl acten - Nunez en de overige le- 
Vi nri van het bestuur van Barcelona 
bji ri en ec hter dat Cruijff al genoeg 
l c ^ u h te vertellen heeft en ook 
wat harder zou kunnen 
all e en - ..De spelers in het veld zijn 
Ivïi et if a ^ door hem aangetrokken. 

* bestuur is dus verantwoor- 
^ 2elP’° 0r s ^ ec ht e resulaten, maar 

Af 

derL 0pen woensdag na de 1-0 ne- 
van Barcelona bij Sparta 


Praag barstte de bom. Cruyff gaf 
toen opnieuw de clubleiding de 
schuld van de nederlaag en voegde 
er aan toe aan het einde van het sei¬ 
zoen te zullen opstappen als bij 
Barcelona organisatorisch alles het¬ 
zelfde blijft. Zelfs het winnen van 
de Europacup zou daar niets meer 
aan kunnen veranderen. Nunez 
heeft nu Cruijff tegenover de Cata¬ 
laanse radio van repliek gediend 
door te zeggen, dat deze zelf aan de 
kant zal worden gezet, als Barcelo¬ 
na volgende maand op Wembley 
niet zijn eerste Europacup voor 
landskampioenen wint. 

Behouden 

„Ik heb hem altijd verdedigd en zal 
mijn uiterste best doen om hem ook 
volgend jaar voor ons te behouden. 
Maar als hij de Europacup niet 
wint, moet hy weg”, aldus Nunez, 
die nog niet eerder zulke harde uit¬ 
spraken over de 'Verlosser’ heeft 
gedaan. 


krabbe gered door de Grote Onbekende 

Sportrecht behoeft 
nieuwe wetgeving 


--JjO QR FRANS DRE1SSEN 

HEERLEN - De dag na de vrij- 
vpyaak begon met een kater, 
eti S^trin Krabbe, Grit Breuer 
Möller, die in hun woon- 
^ ats ^ eu brandenburg he sekt- 
tota en hadden laten knallen en 
hiep in de nacht hadden ge- 
K s h En voor de Duitse atletiek- 
fljhd (DLV) en professor Man- 
Donike die na een moeilijk 
hia , an ®hradig tribunaal nog- 
g: als gena heloos op hun gezicht 
c ® en in de pers. De beroeps- 
sj/^Hhssie van DLV hief in de 
s ihd^nlairste dopingaffaire 

sch S ^ en Johnson de vieijarige 
f 0 ^ing op. Wegens procedure- 
de dopingcontrole en 
gens gebrek aan bewijs. 

dL r ^ acties op de vrijspraak va- 
en. Van het oosten (goede 
ge 1 1 ? s * n S) tot het westen (mati- 
Wid Scdlerpe kritiek) van Duits- 
g e 5r Van sporter (schermer 
t en ,| t ® r: Met twee maten geme- 
’p ' tot sporter (zwemster Otto: 

dü ‘delyke zaak’). Maar lof 
bal) e £. alom voor Rainhard Rau- 
v 0p ' gewiekste 47-jarige ad- 
i Van van manipulatie 
(jgt^hhidigde atletentrio, diepte 
v an H lfouten OP in de procedure 
hopingcontrole en toonde 
(j e . Slf npele middelen aan dat 
ben 60 ^ e knoeid kunnen heb- 
ters met de Uldne van de sprints- 

in die Mister X zal vermoe- 
lonfH r^ au hall zelf niet eens ge- 
. hebben. De Grote Onbe- 
als k 6 i , moet zowel kwaadaardig 
^ nelderziend zyn geweest. Hy 

dor\i« Van hj d en plaats van de 
ten 1 f Con troles hebben gewe- 
transportroute hebben 
totria ‘ ^’ 0e 8ang hebben gehad 
Velrif 0psla ë r nimten op de vlieg- 
ben 6n en gezocht moeten heb- 
Hü bet kostbare vrachtje. 

in er T ai hovendien de codenum- 
oirirt . n ? oe t e n hebben geweten, 
«at het pakketje behalve de 

Br£? monters va n Krabbe, 
Van r? en Möller ook nog die 
hij rf u bevatten. Tenslotte zal 
2 eepi°k exacte kopieën van de 
gen « hebben laten vervaardi- 
We-. Was het niet slimmer ge- 
Voor ° m J^ ra hhe uit te nodigen 

seho * cop j e koffie met een 
'■neutje anabool? Hobbyisten 

Hni 


J -- 

sport 1 ! daide lijk dat het huidige 
de rt ^ ec j lt ^et meer voldoet aan 
D arr ^? d j\ rn< : eisen - Zoals in 
^ijetii^ 1 , bleek - Hobbyisten, 
hamen? J eC u hter i’ die normaal 
len 6ns de hond een oordeel vel- 
menw er ®* n wel of niet regle- 
dtaa -e clubwissel, zitten te- 
evo^l er een Professional; een 
treok^ d P t et gebied van spor- 
in k ï , . u hall dus. Zwakheden 
net pleidooi van Rauball wer¬ 


den niet of nauwelijks benut 
door de tegenpartij. Terwijl die¬ 
zelfde Rauball geen enkele mo¬ 
gelijkheid onbenut liet om de 
bewijslast van de bond te onder¬ 
mijnen. 

Bijvoorbeeld toen dopingprofes- 
sor Donike, de grote troef van de 
atletiekbond, werd gehoord. Do¬ 
nike, normaliter hard in zijn oor¬ 
deel, werd door Rauball als een 
schutterende beginneling te kyk 
gezet. De leider van ’s werelds 
bekendste en beruchtste doping- 
lab was confuus en oogstte met 
zijn tot vijftien minuten bekorte 
bewijsvoering slechts hoonge¬ 
lach... „Wijk niet van het thema 
af. Beantwoord myn vraag. 
Heeft U de B-proef van Zinno- 
witz vóór het verhoor geopend of 
niet?” Donike stilletjes: „Ik wil¬ 
de alleen maar duidelyk maken 
dat...” Waarop Rauball opnieuw 
blafte: „Vlucht niet in een analy¬ 
se, maar geef antwoord op myn 
vraag”. 

Het was een typische scène uit 
het sporttribunaal. De nadruk 
lag op detailfouten en niet op het 
wetenschappelijke bewijs. Hier 
was geen sprake van Deutsche 
Gründlichkeit. Alles draaide om 
de Grote Onbekende. De schuld 
noch de onschuld van Krabbe en 
co werd aangetoond. In Darms- 
tadt werd enkel duidelyk dat er 
tijdens het transport van urine¬ 
monsters geknoeid kan worden. 
Experts spreken van een vrij¬ 
spraak tweede klasse. Anderen 
van een capitulatie voor doping. 
De vrees dat andere sporters 
zich gaan beroepen op de vrij¬ 
spraak is terecht. 

Schandaal 

Is het oordeel een schandaal of 
heeft het recht gezegevierd? 
Puur justitieel gezien valt eigen¬ 
lijk weinig af te dingen aan de 
uitspraak. Daarvoor toonde de 
bewyslast van de bond te veel 
gebreken. Maar de bittere nas¬ 
maak blijft. Evenals de smet op 
Krabbe. Dopingjaagster Beren- 
donk verbaasde zich er nog over 
dat er in het beruchte DDR- 
dopinglaboratorium van Krei- 
scha nooit dopingdossiers van 
Krabbe werden gevonden. Nu 
weet ze dat de urine vroeger in 
een vrouwenkliniek van de uni- 
versiteit in Halle werd onder¬ 
zocht. De mogelijk belastende 
mappen zijn uiteraard al verdwe¬ 
nen. 

Hoe het ook zij; Krabbe werd ge¬ 
red door de Grote Onbekende, 
door het amateurisme van de 
bond en de blunders van Doni¬ 
ke. Ze zal voortaan wel met meer 
argusogen worden gevolgd. Nog 
strenger worden gecontroleerd. 
Maar de kater van Darmstadt zal 
ze ondertussen al hebben ver¬ 
werkt. 


Van onze correspondent 
TJEU STEMKENS 


MAASTRICHT - In de landelijke 
eerste divisie C van de zaalvoetbal- 
competitie leed Dousberg Pare 
thuis een forse nederlaag (2-8) tegen 
Bunga Melati, dat door deze zege 
zijn kampioenschap prolongeerde. 
Het gedegradeerde Brunssum kon 
tegen Hooghuis Sport niet voor een 
verrassing zorgen: 0-3. Bouwfonds, 
Molier en wellicht Meyers moeten 
onderling strijden om de vierde pro- 
motieplaats. In de tweede divisie F 
maakte koploper FCD Roermond 
bij SZV geen fout: 3-5. Bouwkom- 
pas snoepte DC H. Anders een 
puntje af: 1-1, terwijl nummer drie 
Cosmos royaal uithaalde tegen Bas- 
tings: 6-1. 

Voor Dousberg Pare staat er in 
competitieverband niets meer op 
het spel. Tegen Bunga Melati, dat 
bij een remise kampioen zou wor¬ 
den, kozen de Maastrichtenaren 
dan ook voor een open wedstrijd. 
Door twee ongelukkige tegendoel¬ 
punten werd Bunga in een fauteuil 
geplaatst. Toen nog voor rust Dous- 
bergkeeper Willie Wijntjes hands 
buiten het doelgebied maakte, het¬ 
geen in een strafschop en tijdstraf 
resulteerde, bewezen de gasten hun 
koele en snelle speelwijze. Drie tref¬ 
fers in deze overtal beslisten het 
duel definitief. 

Eerste divisie: 

Dousberg Parc-Bunga melati 2-8 (0-5) - 

Roest 0-1 en 0-2, v.Vijfeycken 0-3, Keur 0-4, 
Roest 0-5, Wijnands 1-5, Boerema 2-5, v. 
Zeelst 2-6, Lavalette 2-7, Roest 2-8. 

FC Branssum-Hooghuis Sport 0-3 (0-0) • 
Pilage 0-1. e.d.Berends 0-2, Pilage 0-3. 

De stand: 1. Bunga Melati 20-33 (80-33), 2. 
Schoenenreus 19-25 (79-56), 3. Hooghuis 
Sport 20-25 (61-49), 4. Wierts.Haantjes 19-23 
(57-46), 5. Bouwfonds 20-22 (59-41), 6. Molier 
20-22 (63-70), 7. H.Meyers 19-20 (55-40), 8. 
Dousberg Pare 20-17 (51-62), 9. v.d.Zande 
19-16 (58-66), 10. Tongelreep 19-15 (37-58), 
11. ’t Bnkske 19-12 (40-64), 12. FC Bruns¬ 
sum 20-4 (24-79). 

Tweede divisie F: 

SZV-FCD Roermond 3-5 (2-2) - Janssen 0-1 
en 0-2, Huys 1-2, Voncken 2-2, Stiphout 2-3, 
Janssen 2-4, Wilms 3-4, Jejanan 3-5. 
Fermonia B.-’t Haofke 4-3 (3-1) - Cardoze 
0-1, T.Fermont 1-1 en 2-1, F.Fermont 3-1, T. 
Fermont 4-1, Leatomu 4-2, Cardoze 4-3. 
Bouwkompas-DC H.Anders 1-1 (0-0) - Keu- 
ven 0-1, Breikers 1-1 

Cosmos-Bastings 6-1 (1-0) - labayed 1-0, 


Weg naar Barcelona is vrij voor Krabbe 


Van onze sportredactie 

HEERLEN - Katrin Krabbe, Grit 
Breuer en Silke Möller mogen vol¬ 
gens professor Arne Ljungqvist, 
voorzitter van de medische com¬ 
missie van de internationale atle- 
tiekfederatie (IAAF), met onmiddel- 
lyke ingang weer aan internationale 
wedstrijden deelnemen. In afwach¬ 
ting van het hoger beroep, heeft de 
IAAF de schorsing van het drietal 
atletes niet overgenomen, meent 
Ljungqvist. De Zweed zegt echter 
dat de IAAF wel nog de bevoegd¬ 
heid heeft om de zaak Krabbe ver¬ 
der te onderzoeken. Hetgeen zal 


gebeuren tydens een vergadering in 
Toronto (29-31 mei) 

„Ze zoeken het maar uit. Laat ze 
maar in de boom klimmen. Met 
voorzitter Nebiolo in de top. Dan 
kunnen we die boom eens omhak¬ 
ken”, reageerde Jos Hermens, za¬ 
kenbehartiger van Katrin Krabbe. 
„Ik geloof dat de zaak met een sis¬ 
ser zal aflopen, maar ben ook niet 
bang voor een rechtzaak. Ik was 
meer benauwd voor de beroeps¬ 
commissie van afgelopen weekein¬ 
de, dan voor de arbitragecommissie 
van de IAAF of de burgerrechter”, 
sprak Hermens, die de IAAF van¬ 
daag om opheldering zal vragen. 


Ondertussen eiste Katrin Krabbe 
eerherstel voor haar trainer Thomas 
Springstein, die door de affaire aan 
de kant werd gezet. „Wij zijn werke¬ 
lijk onschuldig. De bond moet het 
niet wagen ons verder te schofferen. 
De DLV moet de uitspraak eenvou¬ 
dig accepteren”. Krabbe wil met de 
DLV, die zich vandaag buigt over 
de uitspraak en mogelijk zijn conse¬ 
quenties daaruit trekt, rond de tafel 
gaan zitten. „Myn gehele training is 
nu gericht op Barcelona. En wat mij 
betreft mag men mij elke dag op het 
gebruik van verboden middelen 
controleren. Op weg naar Barcelona 
laat ik mij door niets en niemand 
meer stoppen”. 


Dr Hans Evers, voorzitter van de 
anti-dopingcommissie van de Duit¬ 
se Sportbond, is de vrijspraak een 
doorn in het oog. „Ik zou de bond 
aanraden om naar de burgerrechter 
te stappen. Elke atleet, die de finan¬ 
ciële middelen heeft, kan in princi¬ 
pe ongestraft doping gebruiken 
door naar verre landen te reizen”. 

De affaire Krabbe staat voor zater¬ 
dag op de agenda van de Duitse 
Sportbond. De politiek, het ministe¬ 
rie van sport, zal zich op 28 april in 
Bonn met enkele hoge functionaris¬ 
sen van de Sportbond en professor 
Donike over de zaak Krabbe bui¬ 
gen. 


Inzake resterend transferbedrag voor Henk Friiser 

Feyenoord wil 
schikking treffen 

met Roda JC Van onze sportredactie 

ROTTERDAM - Feyenoord zal 
vandaag een schikking proberen te 
treffen met Roda JC, dat in kort ge¬ 
ding een bankgarantie heeft geëist 
voor het bedrag (drie ton) dat de 
stadionclub nog verschuldigd is 
voor de transfer van Henk Fraser. 

Penningmeester Jorien van den He¬ 
rik van Feyenoord zal de Limbur¬ 
gers voorstellen om het bedrag, dat 
Feyenoord per 1 juli 1993 moest 
overmaken, nu meteen te betalen. 
Als compensatie voor onder meer 
de te derven rente wil Feyenoord 
een tegemoetkoming van Roda JC. 

Bij de transfer van Fraser heeft Ro¬ 
da JC bijna twee jaar geleden een 
bankgarantie bedongen voor het 
door Feyenoord nog te betalen deel 
van de transfersom. Die bankgaran- 

• BOKSEN - Graciano Rocchigia- 
ni, Europees bokskampioen in het 
halfzwaargewicht, heeft zijn car¬ 
rière beëindigd. Willy Zeiler, de 
manager van de 28-jarige prof die in 
32 wedstrijden ongeslagen bleef, 
heeft die beslissing medegedeeld 
aan de Duitse bond en de Europese 
Boks Unie. Rocchigiani had zijn 
kampioensgordel op 15 april in 
Leeds moeten verdedigen tegen 
Crawford Ashley. 


tie zou door shirtsponsor en finan¬ 
cier HCS verstrekt worden, maar 
daarvan is nooit iets gekomen. Op 6 
maart liet Feyenoord de Limburgse 
club weten dat het zelf ook niet in 
staat was om een bankgarantie te 
verstrekken. Feyenoord verkeerde 
toen nog in grote financiële proble¬ 
men. Ook op dit moment heeft het 
bij de bank nog geen kredietruimte, 
zodat het de gevraagde bankgaran¬ 
tie niet kan verstrekken. Dank zij 
de recettes van de laatste weken be¬ 
schikt Feyenoord nu kennelijk wel 
over voldoende liquide middelen 
om de schuld aan Roda JC ver¬ 
vroegd af te lossen. 

Roda JC zit zelf ook in grote finan¬ 
ciële moeilijkheden, getuige de 
ruim een miljoen gulden die de club 
op de begroting van 5,2 miljoen gul¬ 
den te kort komt. Volgens Van den 
Herik is dat dan ook een van de 
voornaamste redenen, waarom het 
via de rechter de bankgarantie heeft 
opgeëist. Volgens Kuijer heeft de 
actie van Roda JC niets te maken 
met de precaire financiële situatie 
van de Kerkraadse club. „Het is lou¬ 
ter een kwestie van afspraken en 
die moeten nagekomen worden”, al¬ 
dus directeur Servé Kuijer. Het kort 
geding zou morgenochtend voor de 
rechtbank te Rotterdam dienen, 
maar Feyenoord gaat er vanuit dat 
er vandaag een schikking met Roda 
JC getroffen zal worden. # De transfer van Henk Fraser (links, hier in duel met Roda’s 
Graham Arnold) is inzet voor een kort geding dat Roda JC te¬ 
gen Feyenoord heeft aangespannen. Foto: DRIES LINSSEN 


Huppertz 2-0, R.de Mey 3-0, nabayed 4-0 en 

5- 0, v.Venendaal 5-1, Labayed 6-1. 

VTV Vaals-EJA 14-5 (5-1) - Deinoye 1-0, 
Vaessen 2-0, Merx 3-0, Winkens 4-0, S. Enge¬ 
len 4-1, N.v.Wersch 5-1. Keltjens 5-2, Merx 

6- 2, Keltjens 6-3, N.v.Wersch 7-3, Deinoye 
8-3, S.Engelen 8-4, N.v.Wersch 9-4, Vaessen 
10-4 en 11-4. Deinoye 12-4. Vaessen 13-4, S. 
Engelen 13-5, Vaessen 14-5. 

De stand: 1. FCD Roermond 20-31 (85^41), 
2. DC H.Anders 20-29 (76-38). 3. Cosmos 
20-28 (90-63), 4. Fermonia Boys 20-24 (81-53). 
5. Bouwkompas 20-22 (73-69). 6. SZV 20-19 
(70-72), 7. VTV Vaals 20-18 (83-72). 8. Bas- 
tings 20-18 (59-68), 9. Perey 19-14 (49-67), 10. 
Amicitia 19-14 (46-78). 11. EJA 20-14 

(76-105), 12. ’t Haofke 20-7 (49-108). 

Hoofdklasse zuid: B.Stap in-ODV Yema 
0-3, Sportclub-FC Egor 2-1, Sport M.-Eys- 
den 10-2, Bouwfonds 2-BW Filmclub 3-5, 
FC Brunssum 2-Laumen)Stampede 0-4, Re- 
neman K.-Bastmgs 2. 

De stand: 1. BW FUmclub 20-32 (64-29), 2. 
Laumen/Stampede 20-29 (57-37), 3. Rene- 
man/K. 19-26 (57-32), 4. ODV Yerna 20-24 
(52-39), 5. Sport M. 20-23 (70-41), 6. Egor 
20-22 (50-39). 7. Bouwfonds 2 20-19 (61-64), 
8. B Stap in 20-17 (61-54), 9. Sportclub 20-15 
(33-44), 10. FC Brunssum 2 20-13 (31-55). 11 
Bastings 2 19-9 (34-77), 12. Eysden 20-8 
(32-69). Eysden gedegradeerd. 

Hoofdklasse noord: ZW Postert-Heel 2-3. 
Altweerterheide-Neeritter 3-3, ’t Huukske- 
Wittenhorst 7-1. 

De stand: 1. Peters Geluid 19-30 (72-48), 2. 
Heel 20-26 (75-58), 3. H.Meyers 2 19-24 
(80-50), 4. ZW Postert 20-23 (87-61), 5. ’t 
Huukske 20-23 (84-61), 6. Neeritter 20-21 
(41-40), 7. Altweenerheide 20-19 (65-83), 8. 
ZW Spee 19-18 (55-63), 9. FCD Roermond 2 
19-18 (65-78), 10. Wittenhorst 20-14 (44-66), 
11. Nederweert 19 11 (43-63). 12. ApoUo 19-7 
(55-95). 


Heike Drechsler 
naar Kerkrade 

KERKRADE - Heike Drechsler 
neemt definitief deel aan het in¬ 
ternationaal atletiekgala in Kerk¬ 
rade op zaterdag 30 mei. De 
Duitse topatlete is een van de ve¬ 
le toppers die in Kerkrade aan de 
start zullen verschijnen. Zij staat 
al jaren aan de wereldtop op het 
onderdeel verspringen. Naast 
haar Europese titels op dit num¬ 
mer, veroverde zij zilver tijdens 
Olympische Spelen en de WK. In 
Kerkrade neemt Heike Drech¬ 
sler deel aan de 100 meter en-als 
experiment het hoogspringen. 

Roda JC-Ajax 
op 21 april 

KERKRADE - De wedstrijd 
tussen Roda JC en Ajax i s defini¬ 
tief verschoven naar dinsdag 21 
april, aanvang 20.00 uur. Het 
duel stond aanvankelijk gepland 
voor morgen, woensdag 8 april. 
De wijziging vond plaats op 
voorspraak van beide clubs. 
Louis van Gaal, technisch direc¬ 
teur van Ajax, wilde rond de 
Europese wedstrijden van Ajax 
tegen Genua wat meer rust. Het¬ 
zelfde gold voor Roda JC, dat 
met het oog op het overvolle 
competitie- en bekerprogramma 
aan rust toe was. 

Van Kreukelen 
mogelijk verder 

ZEIST - Bondscoach Dick Ad¬ 
vocaat heeft Hans van Breuke- 
len, doelman van het Nederlands 
elftal, gevraagd zyn interland- 
loopbaan ook na de Europese ti¬ 
telstrijd voort te zetten. De 
PSV-er maakte eerder dit sei¬ 
zoen bekend na het EK in Zwe¬ 
den te zullen stoppen als interna¬ 
tional. Na tien seizoenen in 
Oranje vindt hij het mooi ge¬ 
weest. De 35-jarige doelman 
heeft het verzoek van Advocaat 
in beraad genomen. Advocaat, 
momenteel tweede trainer bij 
Oranje, volgt na de Europese ti¬ 
telstrijd Michels op als bonds¬ 
coach. 

Engelse profs 
voor staking 

LONDEN - De spelers van de 
Engelse eerste-divisieclubs heb¬ 
ben zich byna unaniem uitge¬ 
sproken voor een staking uit 
onvrede met de beoogde verde¬ 
ling van de inkomsten uit de te¬ 
levisierechten van de in augus¬ 
tus te starten Premier League. 
Of er acties komen, is echter on¬ 
duidelijk. De spelersvakbond 
ontving gisteren een nieuw bod 
van de leiders van de Premier 
League. De spelersvakbond eist 
tien procent van de opbrengst 
uit de televisierechten. 

Italianen 
bij Ready 

MAASTRICHT - De Maastricht¬ 
se tennisvereniging Ready heeft 
voor de competitie de beschik¬ 
king over een drietal buitenlan¬ 
ders. De Italiaan Sanne Gavino, 
die aan de RL studeert, komt in 
het eerste herenteam uit. Zijn 
landgenoot Gabrielle Taddei zal 
in het vijfde klasse gemengde 
team spelen. De Belg van Itali¬ 
aanse afkomst Mauritio Milarzo 
speelt in een vierde klasse team. 
limburgs dagblad sport Dinsdag 7 april 1992 # Paging Limburg breekpunt in vijfdaagse voor amateurs 

Af zien in Teleflex Toer 


# Zo won Martin van Steen 
zaterdag in Eijsden de Hel 
van het Mergelland voor 
amateurs. Morgen start hij 
ook als een van de favorie¬ 
ten in de vijfdaagse Teleflex 
Toer. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Van onze sportredactie 

HEERLEN - Morgen klinkt in Den Bosch 
het startschot voor de Teleflex Toer, een 
vijfdaagse etappewedstrijd voor amateurs. 
Een groot deel van het parcours is uitge¬ 
stippeld in Limburg, waar de renners op de 
vele hellingen ongetwijfeld moeten afzien. 


Donderdag arriveert de karavaan in Hel¬ 
den. Vrijdagmiddag is een etappefinish in 
Ulestraten, enkele uren later gevolgd door 
een individuele klimtijdrit op het Drielan¬ 
denpunt in Vaals. Zaterdag voert de route 
'vanuit Herzogenrath voor het grootste deel 
door Duitsland, maar de finish is in Kerkra- 
de. Vervolgens staat zondag de slotetappe 
Stein-Schijndel op het programma. 
Ml 

AML 


m AMD! 
De Teleflex Toer, waarvan de or¬ 
ganisatie berust bij de Stichting 
Wielerbelang Schijndel, is in de 
voorbije jaren uitgegroeid tot 
een evenement, dat Olympia's 
Ronde van Nederland naar de 
kroon steekt. De koers wordt ge¬ 
houden in het kader van de open 
competitie van de KNWU, met 
aan de start zowel formaties uit 
eigen land als Litouwen, Zwit¬ 
serland, België, Duitsland, 
Frankrijk en het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten. 
Laatstgenoemde selectie staat 
onder leiding van de vroegere 
Tour de France-renner Rini 
, Wagtmans. 

j ■ 

De etappekoers (8-12 april) 
draagt de naam van de sponsor, 
,een uitzendorganisatie, die ge- 
^pecüiseerd is in data- en tele¬ 
communicatie. Naast steun aan 
veldrijder Reinier Groenendaal 
werd enkele seizoenen een Ne¬ 
derlandse amateurploeg op de 
been gehouden. Sinds eind vorig 
jaar is de ploeg ontbonden. 

Ln het rennersveld, dat de ko¬ 
mende dagen op de Brabantse, 
Limburgse en Duitse wegen slag 
levert wordt vooral uitgekeken 
naar de verrichtingen van het 
Koga Miyata-team, dat tot nu toe 
de vaderlandse klassiekers be¬ 
heerste. Afgelopen zaterdag nog 
onderstreepte Martin van Steen 
• een en ander door een sprintzege 
in de Hel van het Mergelland. 
Wijzigingen te elfder ure voorbe¬ 


houden wordt Van Steen in de 
Teleflex Toer omringd door Ray- 
mond Thebes, Roger Vaessen, 
Jeroen Blijlevens, Jeroen Her- 
mes en Paul Konings. 

Andere bekende namen? Onder 
meer Remco Startman, Godert 
de Leeuw (Giant-ploeg), Antho- 
ny Theus, Ruud Poels (Europo¬ 
lls), Pierre Duin, de ex-profs 
Henri Dorgelo, Henk Boeve(Van 
Keulen/Union), Reem Kok (Ga- 
zelle/Vredestein), Frank Veenen-' 
daal, regerend Nederlands kam¬ 
pioen Toine Bok, Mike Kuipers, 
Eddy Pasquino (WC ’t Luchts¬ 
chip), Frank en Richard Groe¬ 
nendaal (Het Zuiden). Twee 
Limburgse clubteams geven 
eveneens acte de presence: Berg- 
klimmers uit Stein met onder 
meer Roger Smeets, Roger Hen- 
dnkx en Noël van der Leij, als¬ 
mede Zuid-Limburg met Fran- 
cois Knarren, Berrie Thoolen, 
John de Heij, etcetera. Kortom, 
de meeste van in totaal zestien 
deelnemende vaderlandse equi¬ 
pes, hebben op papier voldoende 
mogelijkheden tegen de buiten¬ 
landse concurrentie. 

Parcours 

In grote lijn ziet het parcours van 
de vijfdaagse als volgt uit: 

Woensdag 8 april, eerste etappe in Den 

Bosch: (Reitscheweg), individuele tijd¬ 
rit over 5 kilometer. Start 18.15 uur. 

Donderdag 9 april, tweede etappe 


Schijndel-Helden 185 km: Start om 
15.00 uur. Vervolgens via Veghel (56 
km), St. Anthonis, Meijel (138 km). Hei¬ 
bloem, Egchel en Panmngen naar Hel¬ 
den (eerste doorkomst, 161 km, 18.35 
uur) en nog twee plaatselijke ronden 
van 12 km. Finish in Molenstraat (Hel¬ 
den) omstreeks 19.07 uur. 

Vrijdag 10 april, derde etappe Pannin- 
gen-Ulestraten 147 km: Start op Raad¬ 
huisplein om 9.30 uur. Vervolgens via 
onder andere Grathem, Panheel, Wes- 
sem (30 km, 10.14 uur, De Lange Beem- 
dens), Maasbracht (32 km, 10.17, Lijn¬ 
pad), Stevensweert, Ohé, Roosteren (42 
km, 10.30, Jan Petersstraat), Illikhoven, 
Papenhoven (51 km, 10.44, Julianalaan), 
Berg. Urmond, Stein (60 km, 10.57. 
Heerstraat Noord), Elsloo (Julianastr), 
Husseberg, Geulle, Bunde (72 km, 11.14, 
Braamstr), Ulestraten, Meerssen (79 km, 
11.25 Lange Raarberg), Groot Haasdal, 
Valkenburg (85 km, 11.33, Strabeek, 
Gerlachstraat, Brakkeberg), Vilt (91 km, 
11.44, Meesweg, Gasthuisstr), Cadier en 
Keer (93 km, 11.45, Limburgerstr), 
Bruistenbosch (97 km, 11.50), Banholt, 
Euverem, Gulpen (109 km, 12.08, Gulpe- 
nerberg), Partij, Wittem <111 km, 12.11, 
Wittemer Allee, Graaf van Plettenberg¬ 
weg), Eys, Elkenrade (116 km, 12.18, 
Vrouwendelweg, Vrakelberg), Ransdaal 
(119 km, 12.22, Ransdalersstr), Schoon- 
bron, Strucht), Valkenburg (126 km, 
12.33, Sibbergrubbe), Sibbe (128 km, 
12.36, Dorpstr), Valkenburg (130 km, 
12.39, Cauberg), Vilt (Meesweg), Berg 
(VogelzangwegO, Houthem, Valkenburg 
(137 km, 12.48, Bredeweg), Groot Haas¬ 
dal, Meerssen (140 km, 12.54, Kuile- 
neindstr. St. Catharinastr), Ulestraten 
(147 km, 13.03 uur, finish Europastraat). 

Vrijdag 10 april, vierde etappe in 
Vaals, individuele klimtijdrit 18,4 km: 

Start eerste renner 17.00 uur, finish laat¬ 
ste renner omstreeks 19.40 uur. Par¬ 
cours: Kasteel Vaalsbroek, Eschberg, 
Epenerbaan, Toeristenweg, Groenen¬ 
weg, Vijlenrweg, Klaasvelderweg, Ulen- 


I? 


***** 


•’-w “r. 


.-rr _ _ ». 

^ -. i » i i—W w . i i — 

;..i .■*» —v ,<* Etappefinish 
en criterium 
in Kerkrade 

KERKRADE - Behalve < 
etappefinish in de vijfdaa 
Teleflex Toer voor amate 
aanstaande zaterdag, h 
Kerkrade een afwachtingsC 
terium op het program 
staan. Ook hierin wordt si 
gelegenheid geboden aan 
amateurs, zowel uit de A 
B-categorie. 
gats, Weyersweg, Eschberg, Schutte- 
bergsweg, Gemmenicherweg, Rue de 
Vaals, Rue de Trois Bornes, Viergren- 
zenweg, finish Drielandenpunt. 

Zaterdag 11 april, vijfde etappe Herzo- 
genrath-Kerkrade 163 km: Start Rat- 
hausplatze om 11.00 uur. Vervolgens via 
Alsdorf, Eschweiler, Rollesbroich (48 
km), Hammer, Roetgen (80 km, 13.00), 
Mulartshütte, Verlautenheide, Würselen 
(119 km, 13.58, Aachener Strasse), Birk 
(121 km, 14.02), Herzogenrath, Kerkrade 


(14.10 uur, Nieuwstraat, Domaniale 
Mijnstraat, Stationsstr, Putgang, Caspar 
Sprokelstraat, Wijngracht (linker rij¬ 
strook gezien in de richting Heerlen), 
Hammolenweg, Vauputsweg, Schiffer- 
heidestraat, Industriestraat, Drievogel- 
straat, Locht, Hamstraat, Stationsstraat. 
Na passage aldaar nog drie keer deze 
plaatselijke omloop. Finish in Station¬ 
straat omstreeks 15.00/15.15 uur. 

Zondag 12 april, laatste etappe Stein- 
Schijndel 160 km: Start in Stein (Diete- 


renstraat) om 12.00 uur. Vervolgens via 
Urmond, Berg, Obbicht, Schipperskerk 
(11 km, 12.16 uur), Illikhoven, Rooste¬ 
ren (16 km, 12.24, Ruitersbaan, Maas- 
heuvel), Ohé (Prior Gielnstr), Stevens¬ 
weert (24 km, 12.34, Roumerweg), 
Maasbracht, Wessem (31 km, 12.44, 
Past. Janssenstr), Panheel, Grathem, 
Kelpen, Leveroy, Heythuysen, Roggel 
(54 km, 13.18, Meyelseweg), Meyel, Ge- 
mert, Schijndel (118 km, 14.49, eerste 
doorkomst. Hoofdstraat, gevolgd door 
vijf plaatselijke ronden, finish om¬ 
streeks 15.49 uur). 


De organisatie is in hand 
van het wielercomité Cycl' 
Eurode onder auspiciën van £ : 
Stichting Sportraad Kerkrad^ 
De etappe over ruim 160 kil 
meter in de Teleflex Toer m 
Kerkrade als eindpunt, wo 
grotendeels op Duits grond 
bied verreden. Gestart wo 
zaterdag om elf uur in He 
genrath. Omstreeks twee U 
arriveert het peloton aan 
grensovergang in de Nieu 
straat. Na de eerste pass 
van de finish in de Statio 
straat worden nog drie plaa 
lijke ronden van ieder ong' 
veer negen kilometer verred^ 
Het parcours hiervan is eld 
op deze pagina vermeld, 
etappefinish vindt plaats 
sen drie uur en kwart oV 
drie. 

De politie adviseert wegg 
bruikers om de bedoelde roU 
tussen twee uur en half vier 
veel mogelijk te mijden 
vendien wordt verzocht h 
parcours vrij te houden van $ 
parkeerde voertuigen. Hetze 
de geldt voor het kleinere p« 
cours waarop eerder die d 
het criterium wordt gehoud* 
Laatstgenoemde wedstrijd ( 
ronden oftewel 78 kilome 
begint om twaalf uur. Het p 
cours is als volgt: Statio 
straat, Putgang, Caspar Sp 
kelstraat, Wijngracht (passa 
Tunnel), Hammolenweg (p* 
sage slachthuis), Hambosweê 1 
Stationsstraat. Entree: gratis- 


i 

KI 

i Mannen Rayon Hoofdklasse 

Eindhoven 2 Rush 70-57 

Heerbaan-Black E 69-79 

Ardito-Braggarts 97-105 

Spwngf.-Flash 88-89 

J.Crabs-Tantalus 100-77 

Mjuipen overgangsklasse B 

Attacus-Spnngf. 116-79 

Spcingf.2-Quo Vadis 57-68 

Kjm^ria 2-Jasper 49-101 

Kepu-Braggarts 2 62-48 

Hoppêrs-Bladel 78-88 

Weert 3-Dunatos 78-77 

Mannen le klasse A 

Bumpers-Kimbria 3 81 77 

Kimbria 4-Dunatos 2 73-48 

Man hen 2e klasse A 

Aetexmtas 2-Landgr 85-68 

Wee»t'5-Arehers 55-65 

Patnck-Timson 70-46 

Hoppers 2-J.Giants 2 80-79 

Mannen 3e klasse A 
Kvnbna 6-Giants 56-84 

Alley Oop 2-Dunatos 3 57-69 

Alley Oop-Springf 2 77-60 

Alley Oop-Alley Oop 2 62-82 

Mannen 3e klasse B 

Aetermtas 3-Venlo 42-116 

Weert 6-Heroes 137-47 


Eszet 2-ZVH 
Tempo-PSV 4 

Play-off heren jeugd B. 
promotie 

Zeester-Treffers 
TRB/RES-PSV 
degradatie 
Schelde-T em po 

Kringcompetitie 
Heren 2e klasse 

MZPC 3-Spio 2 


tafeltennis 


42-116 

137-47 


Vrouwen Rayon Hoofdklasse 

Virtus Vlissingen 66-54 

PSy 2-Schijndel 69-63 

DOn^tos-Agon 2 76-46 

Weert-Aalst 86-47 

Vrouwen Overgangsklasse B 

Attacus-Aeternitas 60-26 

OBC Oos-Tantalus 55-38 

Bumpers-Quo Vadis 56-67 

Yellow Sox-Lieshout 64-74 

Kepu-Kimbna 69-54 

Vrouwen le klasse A 

Venlo Sp. Dunatos 2 26-61 

Archers-Springf.2 25-105 

Fanatics-Kepu 2 58-45 

Boemerang-Alley Oopp 46-48 


waterpolo 


Bondscompetitie 

Heren 2e klasse C 

Arethusa-Amer 7-12 

MZ-PC-Donk Diana 5-17 

TZV-Vuursche 11-9 

de Meer-UZSC 3-12 

Meeuwen-Warande 11-13 

Heren 3e klasse F 

qZV.-Zeester 10-12 

Ztgenwerp KZPC 22-4 

Nayade-Merlet 4-4 

Zeus-Argo 7-5 

PFC Rheden-Dokkelaars 10-12 

Heren reserve 2e klasse C 

PSV 3-BZPC 3 16-2 

BZV 2-UZSC 3 5-3 

MZPC 2-Merwede 2 4-10 

R'dkm 2-Koudijs 3 19-4 

Zip-Warande 2 6-16 

de Meer 2 SVH 2 5-6 

BZV 2 Zyl 8-10 

Disirictcompetitie 
Dames le klasse 

Stormvogel-Njord 2 6-3 

Hellas-TRB/R ES 6-7 

Treffers-Krabben 6-10 

Dokkelaars-Vennen 5-3 

Warande-WZV 7-7 

DZT-Heygrave 10-1 

Play-off dames 2e klasse pro¬ 
motie 

Zon-Merlet 9-4 

degradatie 

Nayade RZL 3-8 

Heren le klasse 

Hellas TRB R ES 9-5 

Mosa-Ganze 8-5 

HZPC DEZV 9 9 

Treffers BZ PC 3-8 

RZ-Aegir 7-9 

DZT-Schelde 2 6 

Heren 2e klasse A 

Treffers 2-Krabben 5-18 

Nuenen-Hieronymus 2 4-4 

Storm v.2-Gorgo 6-9 

Nautilus- Heygrave 12-11 

EmtfJio 6-11 

Mjg co polo-WZ V 9-11 

Heren 2e klasse B 

Spio-Platella 11-6 

Lutra-Rog 4-7 

ZEPS-Thalassa 8-10 

Merlet 2-Glana 3-17 


Dames eredivisie 

Wescon-Bruns 

A’dam-Besbo 

Dames le divisie groep i 

Red Stars-Zand 
Rhenus-Hotak 
Tempo T.-Ravensbos 

Dames 2e divisie groep 3 

Ravensb.2-Huizen 
Twenty-one up-Spaame 
JC V-Belcrum 

Dames 2e divisie groep 4 

Veldhoven-Luto 
M'tricht-Docos 2 
Kluis-DOV 

Dames 3e divisie groep 6 

Veldhoven 2-NSSS 
Quick-Docos 3 
HTC-Ravensbos 3 

Dames 4e divisie groep 4 

B.Star 2-Minor 
Armada-Hotak 3 
JCV 3-Markizaat 2 

Heren le divisie groep 2 

Veldhoven-FVT 
Oki-Pecos 2 

Heren 2e divisie groep 3 

Rijnsoever-Elsloo 
ZTTC Besbo I. 

SVE-Pecos 3 

Heren 3e divisie groep 2 

Vitesse-Maasmep. 
Alkmaar-Play Fair 
ATC Almere-Megacles 

Heren 3e divisie groep 6 

Veldhoven 2-Hoonh. 

TTCV 2-Swift 2 
Sibbe-Red St.2 

Heren 4e divisie groep 6 

DES-Falco 
Nijmegen-Bartok 2 
Oki 4-Hercules 2 

Heren le klas 

Sibbe 2-TTCN I 

Ra vens bos-N ’ hagen 

Heren 2e klas A 

Megacles 2-Heksenberg 2 

Ravensb.2-Kolleb.2 

Succes-Maasdal 

Heren 2e klas B 

Quick-Heksenb. 

Elsloo 2-Kolleb. 

Kluis 3-M’tricht 

Heren 3e klas A 

Destatec-Brunssum 2 
Kerkrade-Meppers 
Kolleberg 3-Bruno 

Heren 3e klas B 

Megacles 3-Elsloo 3 
Falco 2-Bartok 3 
Maasmeppers 3-Minor 2 

Heren 3e klas C 

Ravensb.4-Kerkrade 2 
Hekse n b .3 - V ij len 
N’hagen 2-Minor 

Heren 3e klas D 

Coriov.-Matatec 
Ravensb.3-Maasmep.4 
N’hagen 3-Brunssum 

Heren 4e klas A 

Dracula-Heksenb.4 ( 
M’tricht 2-S.Avanti 
Ulest.-Maasdal 2 

Heren 4e klas B 

Megacles 5-Ready 
Bunde-N’hagen 6 
Linne-Kerkrade 3 

Heren 4e klas C 

Quick 2-Linne 2 
Fnendsh.-Weert 
Kluis 5-Megacles 4 


Heren 4e klas D 

Hl 

Maasmep.5-Friendship 2 

5-5 

Elsloo 4-TTCD 

6-4 

Kluis 4-TTCN 2 

8-2 

V ƒ hr*\A/h*n 1 

|| ƒ DUW/Cfl || 

I Nationale league klasse 4G 1 

Am.Cars-Mosselhuis 

3-0 

Am.Cars-BC Venlo 

3-0 

Am.Cars-BT Whuspers 

0-3 

Einduitslag 


Am.Cars 4e plaats 36 punten. 

Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer- 

len 


BVH United Bears League 

Koala’s-Polar Bears 

1-3 

Ice Bears-Kodiaks 

1-3 

UD-UD2 

1-3 

Uitstr -Am.Cars 

4-0 

BVH dubbelleague 


Burgm.Ass.-Stap In 

4-0 

Cajo-Terminators 

3-1 

VOG-No Spare 

3-1 

Octopussy-Team work 

0-4 

Strike F.-Hejo 

2-2 

Bedrijven League 


SSOVH II Un.Bears 

3-1 

SSOVH-ABP II 

3-1 

Marjolein-Genadeloos 

1-3 

ABP-Diana Team 

4-0 

Ultrasec-Voll d'r Op 

0-4 

Transoval-Webibo 

3-1 

Kwartetten League 


Chop II-Raven PI. 

2-2 

S'92-Wigrut 

3-1 

KlimBim-3+1 

2-2 

SOS-Marastima 

4-0 

Ladies-Spoilers 

1-3 

Roda-Obies 

1-3 

Hoeve de Aar Dubbelleague 

Riefie-Kapelhof 

4-0 

Lablo’s-Anco 

1-3 

Fantasie-Opti m isten 

3-1 

Pinhunters-Missers 

0-4 

Tik-BZN 

Vh-'h 

W.C.-Bellefleurs 

3-1 

Blind-Volhouders 

0-4 

Trekvog.-Lady’s 

4-0 

|f ƒ biljarten J| 

Bandstootcompetitie 


KNBB district Zuid-Limburg 

Poule 1 


Matchp.-Volksh. 

2-5 

Ma asb.-Quick 

3-4 

Societeit-WUza 

2-5 

Poule 2 


Keizer-BBC 

5-2 

N.Klossen-Matchp. 

2-5 

Volksh.-Schaesb. 

3-4 

Poule 3 


Kern pke-Sander bou t 

4-3 

Eikeboom-Statie 

2-5 

Jachthoes-HGK 

4-3 

Poule 4 


Statie-Baandert 

4-3 

Sanderb.-Sociëteit 

5-2 

Benelux-Oase 

5-2 

Poule 5 


Volkshuis-Lindenh. 

7-0 

Heukske-Brouwersw. 

1-6 

Oase-HGK 

3-4 

Poule 6 


Statie-Brouwersw. 

2-5 

Eikeboom-Heukske 

5-2 

Oase-Kempke 

5-2 

Poule 7 


Baandert- Eike boom 

3-4 

Kempke-Volkshuis 

4-3 

Brouwersw.-Heukske 

2-5 

Poule 8 


GONA-Kempke 

2-5 

Eikeboom-Statie 

2-5 

Lindenh.-Volksh. 

5-2 

Poule 9 


ABC-OHVZ 

2-5 

Waubach-Kantje 

4-3 

Brouwersw.-N.Klossen 

5-2 

Poule 10 


Matchp.-St.Bavo 

2-5 


5_2 Kantje-DJB 

2-5 

Poule 11 


Keizer-Gebr.Höfke 

2-5 

Treffers-V riendenkr. 

2-5 

Matchp.-DJB 

2-5 

Poule 12 


Matchp.-ABC 

5-2 

Keizer-Cebusta 

2-5 

St.Bavo-DJB 

2-5 volleybal 


District Zuid-Limburg 
Dames 

Promotieklasse 

Dovoc-V olharding 
Furos-Elsloo 
BSV-Geevers 2 
Fiscus-Avoc 
Jokers 2-VCH 4 
Muvoc-Dynamic 2 

le klasse A 

Elan-Vluco 
Heeg-Sittardia 2 
Furos 2-Voerend.2 
BSV 2-Geevers 3 
BSV 2-Geevers 3 
Elan-Sjoahn 
Spartak-Vluco 

le klasse B 

Avanti-Sittardia 3 
NAC-Geevers 4 
Grovoc-SEC 
Rapid 3-Fiscus 2 
Helpoort-Dynamic 3 

2e klasse A 

Dovoc 2-Heeg 2 
AMVJ-Sport/Spel 
Grovoc 3-Geevers 5 
Muvoc 2-Avoc 3 

2e klasse B 

Nivoc-Heeg 3 
Grovoc 2-SEC 2 
Rapid 4-Avoc 2 
Jokers 5-Nac 2 

Heren 

Promotieklasse 

SEC SEC 2 
Avanti-Sittardia 2 
Helpoort-SEC 
Geevers 2-VCH 3 
Jokers-VCH 2 
Muvoc- Vluco 
SEC 2-Voerend. 

le klasse A 

AMVJ-Fiscus 3 
Geevers 3-Sjoahn 
Sport/Spel-VCH 4 

le klasse B 
Avanti 2-Heeg 
AMVJ-Helpoort 2 
Rapid 2-SEC 3 
Geevers 4-Fiscus 
Jokers 2-Avoc 

2e klasse A 

Dovoc 2-Volharding 
Furos 2-Spartak 
Geevers 5-Sjoahn 2 
Sport/Spel 2-VCH 5 
Elsloo 2-Vluco 3 

2e klasse B 
Avanti 3-Sittardia 3 
Nivoc-Spartak 2 
Geevers 6-Fiscus 4 
Jokers 3-Furos 3 
Muvoc 2-Mavoc 

2e klasse C 

Grovoc-SEC 4 
Elan-Avoc 2 
Jokers 4-VCH 6 
Helpoort 3-Phoenix 

3e klasse A 
Sport/Spel-Spartak 
WS 2-SEC 5 
PPT-VCH 7 

3e klasse B 

NAC-Elsloo 3 
Rapid 4-Avoc 4 
Rapid 3-Avoc 3 
Jokers 5-VCH 8 

Jeugdcompetitie 
MA 1 

Rapid-VCH 

BSV-Geevers 

Avanti-Sittardia 


Blok-Sittardia 2 

MB 1 

Jokers-VCH 2 


MB 2 

Grovoc-Sitt.4 
Dovoc-Vluco 
WS-Elan 

JA 

Sitt.-Volharding 
Vluco-AMVJ 
AMVJ-Vluco 


JB 1 

Geevers-SEC 

Rapid-Furos 

JB 2 

Elan-Elsloo 
Geevers 2-Heeg 2 
WS-Avanti 

JC 

Heeg-VCV j. 
Sittardia-Furos 
Geevers-Jokers 
Avanti-Elan 


autosport 


finale autospeedway Poster- 
holt 

Minostox jeugdklasse 

le Janssen Heerlen. 

Minirods 

le Tirnrn,Duitsland. 

Standaard auto's 
le Timmermans Susteren. 

Superstox 

le Timmermans,Echt, 2e 
Willem, Landgraaf. 3e Omloo, 
Susteren. 

Stockrods 

le Henk Rutjens Posterholt. 


2e klasse G 
WO-VIOD 

Kempenkorf-Spaurakk. 

3e klasse H 

Swifts-Lottum 4 
Grubben-Gazelle 2 
Amby’s k.-EKC 


ƒ zaalhandbal 


Uitslagen 

zaalhandbal: 

DAMES 

P.K. 

Born-Vesta 
GHC-Gemini 
Blerick-Loreal 2 
(Vesta degradeert) 


Junioren 

Blerick-Breeton Sp. 
BEVO-V. en L. 


beugelen 


Hoofdklasse: 

Beek-Kessenich 4-2 

Leveroy-Voorshoven 2-4 

Voorshoven kampioen 
Grathem-Neer 2-4 

Bree-Molenbeersel 4-2 

Roermond-Ospel 2-4 

Stramproy-Ell 4-2 

Eerste klasse: 

Geistingen-Neer 2 3-3 

Baexem-Ospel 2 2-4 

Voorshoven 2-Heythuysen 2-4 

Voorshoven 3-Heythuysen 3-3 

Stramproy 2-E11 2 3-3 

Tweede klasse: 

Geistingen 2-Neer 3 1-5 

Baexem 2-Ospel 3 1-5 

Kessemch 2-Grathem 2 5-1 

Grathem 2-Neer 2 4-2 

Bree 2-Molenbeersel 2 2-4 

Heythuysen 2-Beek 2 5-1 

Meeuwen-Baexem 2 2-4 

Derde klasse: 

Neer 4-Roermond 2 4-2 

Leveroy 2-Voorshoven 4 0-6 

Beek 3-Kessenich 3 5-1 

Beek 4-Kessenich 3 2-4 

Hunsel 2-Molenbeersel 3 4-2 

Voorshoven 4-Heyth. 3 4-2 


handboog 


Uitslagen 

handboogschieten 

Ereklasse 

l.Willem Teil Geverik 1402 
punten, 2.Alpenjagers Sittard 
1393 punten, 3.Volgelingen 
Eysden 1389 punten. 

A-klasse 

l.StHubert 2 Elsloo 1323 pun¬ 
ten, 2.Volgelingen 2 Eysden 
1312 punten, 3.Batavieren 
Heerlen 1299 punten. 

B-klasse 

1.Alpenjagers 2 Sittard 1326 
punten, 2.L’Union Beek 1321 
punten. 3.Rozenjagers 2 Stein 
1279 punten. 

C-klasse 

1.Romeinen Geleen 1289 pun¬ 
ten, 2.Alpenjagers 3 Sittard 
1219 punten. 3.St.Hubert 3 
Elsloo 1215 punten. 

Uitslagen kwartfinale NHB 
beker 

Willem Teil Geverik 1414 
Volgelingen Eysden 1391 
Willem T.Hoensbroek 1374 
SLHubert Elsloo 1364 

VZOD Geleen 1360 

VriendschJStrijd 1321 

Wilhelmina Ospel 1299 


Breeton Sp.-HVN/DES 
Sittardia 3-Eksplosion 
GHC 2-Ospel 
Patrick-SVM 2 

1B 

Marsna-ESC 
BDC-Sibbe 
Gulpen-Olympia 
Vilt-Caesar 2 

2A 

Blerick 2-Swift 2 
Wittenhorst-BEVO 3 
SWH-HBS 
HVN/DES 2-Rapiditas 2 
Posterholt 2-Groene Ster 

2B 

Leudal 2-Merefeldia 2 
Breeton Sp.3-Sittardia 4 
Linne-IVS 2 
Posterholt 3-NOAV 2 
Stramproy-Swift 3 

2C 

Caesar 3-Sittardia 5 
Bom 2-Gemini 2 
Wilskracht-ESC 2 
IVS-Zwart Wit 

2D 

Be Quick-Selpa MVC 
Juliana-Olympia 2 
Heerlen-Esia 
Vebios-Polaris 2 
BDC 2-Roda 

4PK 

Minor-Polaris 

Beker halve finale 
Senioren 

Sittardia-Loreal 

Iason-GHC 

Junioren 

NOAV-Sittardia 

Loreal-BEVO 

HEREN 

PK 

Zwart Wit-Polaris 
Eksplosion-Vesta 
ATSV-Gemini 
Ospel-Caesar 2 

IA 

Kerkrade-Merefeldia 
Breeton Sp.-Swift 2 


Kerkrade 2-Brunssum 
Olympia-Minor 

2A 

Blenck 3-Rapiditas 3 
VIOS 2-Manual 
Breeton Sp. 2-Meref. 2 
BEVO 3-HBS 2 
Stramproy-GHC 

2B 

Vesta 2-BEVO 4 
Sittardia 3-Bom 
GHC 2-Linne 


korfbal 


Overgangsklasse C 

Stormvog.-Corridor 

Vessem-Eurogirls 

BIO-Gazelle 

le klasse B 

DIS-Roka 
SVSH-Amby’s K. 
Peelkorf- V itesse 


Wilskracht 2-Posterholt 
Rapiditas 2-ESC 

2D 

Selpa MVC-Marsna 
ESC 2-Polaris 2 
Kerkrade 3-Gulpen 

JPK 

Caesar-Rapiditas 
NOAV-Blauw Wit 
Herten-Blerick 2 
Loreal-V. en L. 2 

Beker halve finale 
Senioren 

Born-Polaris 
Vesta-Zwart Wit 


f ƒ bridge J 

Caumerbron toernooi 

Hoofd- en le klas groep A 

Echtpaar Habets 

70.31% 

Houben-Janssen 

55.73% 

Stand 

1/2 gelijk echtp.Habets 

302.49%, 3.Hamers 296.98%, 

4.Hermans 281.36% 


2e klas groep B 

Chorus-Vrouenr. 

70.31% 

Mw.Gremmen-Ackerm. 54.69% 

3e en 4e klas groep C 

Dms.Hendriks-Mannens 

58.85% 

Mw.Gielen-Spijkers 

56.77% 

Stand 

Mw.Hendriks 289.38%, 2/3 ge- 

lijk Dms.Moonen-Pelzer 

285.77% 

1 1 jeugd 1 

MW -Volharding 

0- 0 

Eindhoven -Treffers 

3- 1 

DCS -Helmond Sp. 

5- 2 

PSV 2 -VVV’03 

7- 1 

FC VVV -Roda JC 

1- 1 

Quick -NEC 

3- 2 

Stand: 

Quick 

21-30 

NEC 

21-29 

Roda JC 

20-28 

Eindhoven 

20-26 

FC VVV 

20-25 

PSV 2 

21-24 

Helmond Sp. 

22-21 

MW 

20-18 

Treffers 

21-18 

DCS 

21-16 

WV’03 

22- 8 

Volharding 

21- 7 

Jeugd IA Noord 

Reuver HBSV 

3- 0 

W’mina'08 -Helden 

0- 2 

Wittenh. -PSV 35 

1- 1 

Rios -RKSVN 

0- 1 

Sparta’18 -FCV 

6- 1 

SSS’18-Venl. B. 

1- 3 

Stand: 

SSS’18 

18-29 

Helden 

16-25 

Sparta’18 

16-24 

Venl. B. 

14-23 

RKSVN 

18-19 

Wittenh. 

17-18 

PSV ‘35 

17-14 

W’mina’08 

15-10 

Rios 

16-10 

FCV 

17- 9 

HBSV 

16- 8 

Reuver 

16- 7 

Jeugd IA Zuid 

L’heuvel RKBSV 

1- 1 

De Ster -Bekkerv. 

2- 1 

Voerend. -MVV’02 

2- 2 

SVM -Limburgia 

6- 0 

Scharn -Haslou 

3- 4 

Stand: 

SVM 

17-29 

RKBSV 

15-25 

L’heuvel 

14-23 

Voerend. 

17-23 

Bekkerv. 

15-18 

Haslou 

15-15 

MVV’02 

13-10 

Scham 

17-10 

De Ster 

15- 9 

Quick ’08 

13- 8 

KVC Oranje 

14- 8 

Limburgia 

15- 2 

■ / dames È 

Hoofdklasse Dames 

Leveroy -Oliveo 

0- 2 

Woenselse B. -Celentas 

0- 0 

Bavel -VOW 

Stand: 

5- 0 

Den Dungen 

18-33 

Bavel 

20-27 

KFC 

19-26 

NEC 

18-22 

GDA 

19-22 

SET 

19-20 

Braakhuizen 

20-17 

Oliveo 

19-17 

Celeritas 

19-14 

Woenselse B. 

20-14 

Leveroy 

19-12 

VOW 

20- 6 


DAMES INTERREGIONAAL 

SSS '18 -ODC 1- 3 

NOAD -Twinkle St. 2- 2 

Hulsel -BSC 1- 1 

Nooit Gedacht-Hurwe- 2- 1 
Herpinia-WW’28 1- 2 

Stand: 

ODC 20-35 

Herptse B. 18-26 

BSC 20-25 

NOAD 20-23 

Pr. Irene 19-22 

Hulsel 20-21 

Herpinia 19-18 

SSS'18 19-17 

WVV’28 20-16 

Hurwenen 20-15 

Nooit Gedacht 20-10 

Twinkle St. 19- 6 

Dames le Klasse Zuid 

SVH -Leveroy 2 2-1 

Nyswiller -Heksenberg 0- 0 
Sportclub -Rapid 1- 1 

Keer -Linne 5- 0 

.Heilust -Susteren 1- 2 

Stand: 

Nyswiller 16-24 

Heksenberg 14-23 

De Leeuw 15-21 

Rapid 16-19 

Keer 16-19 

Sportclub 16-17 

Leveroy 2 17-14 

Heilust 15-13 

SVH 16-11 

Susteren 16- 8 

Linne 17_ 5 

Dames le Klasse Noord 
RKMSV -America 1- 1 

RKDEV -Merefeldia 1- 0 

Wittenh. -Bevo 12- 3 

MVC-Reuver 0- 0 

Quick B. -RKHVC 0- 1 

Brevendia -Venray 0- 2 

Stand: 

Venray 18-32 

RKHVC 18-30 

Quick B. 18-27 

RKDEV 16-23 

Brevendia 18-22 

RKMSV 18-21 

Reuver 16-13 

America 17-13 

Merefeldia 18-11 

Wittenh. 16- 8 

MVC 18- 8 

Bevo 17- 0 


Dames 2e Klasse Zuid 

Geulsche B. -Klimmania 1- 1 

Leonidas -RKVCL 0- 1 

WDZ -Treebeek 4- 0 

Weltania -DBSV 4- 2 

Egge -Coriovallum 4- 0 

Stand: 

Klimmania 17-23 

RKVCL 16-22 

WDZ 16-22 

Egge 16-21 

DBSV 15-21 

Weltania 16-15 

Treebeek 16-15 

Coriovallum 14- 9 

Leonidas 14- 9 

Geulsche B. 13- 8 

Haanrade 15- 3 

Dames 2e Klasse Midden 

Sittard-KOC 5- 0 

Vesta -De Ster 0- 4 

Slekker B. -Helden 0- 3 

OVCS -RKVB 1- 5 

Stand: 

DeSter 11-20 

RKVB 13-20 

KOC 14-17 

Helden 13-13 

Vesta 11-12 

Slekker B. 12- 8 

Sittard 12- 8 

OVCS 12- 7 

Manarade 11- 5 

Dames 2e Klasse Noord 
HRC -Sparta 1- 2 

Helden 2 -Blerick 0- 2 

SSS 2 -Melderslo 0- 1 

Swolgense B. -Egchel 0- 1 
KVC -Steyl 0- 3 

Roggel -Resia 3- 3 

Stand: 

HRC 17-26 

Steyl 16-23 

Sparta 16-21 

Blerick 15-20 

Swolgense B. 17-19 

SSS 2 17-16 

Resia 17-16 

Roggel 17-13 

Helden 2 16-12 


Melderslo 

Egchel 

KVC 

Dames 3e Klasse A 

Hulsberg -Schimmert 
EHC -MKC 
RKIVV -Willem I 
Eijsden -Daalhof 
WW 2 -Lemirsia 
Stand: 

EHC 

Vaesrade 

Eijsden 

RKIVV 

MKC 

Willem I 

Hulsberg 

WW 2 

Rapid 2 

Lemirsia 

Schimmert 

Daalhof 

Dames 3e Klasse B 

Kolonia -Rimburg 
VKC -Passart 
Langeberg -FC Gracht 

Stand: 

Kolonia 

VKC 

Nieuw Einde 

Langeberg 

Rimburg 

Passart 

Sportcl. ”25 2 

Waubach 

FC Gracht 

Dames 3e Klasse C 
Haelen -LHB/MC 
De Ster 2 -Bom 
Haslou -Armada 
Boekoel -GSV 
RKSNA -OVCS 2 
Stand: 

Haslou 

GSV 

LHB/MC 

De Ster 2 

Haelen 

Boekoel 

RKSNA 

Born 

SHH 

Armada 

OVCS 2 

Dames 3e klasse D 
RKMSV 2 -RKSVN 
Hegelsom -MVCT9 2 
RKDEV 2 -FC Oda 
Bevo 2 -DESM 
Brevendia 2 -RKHVC 2 
Venray 2 -Someren 2 
Stand: 

RKHVC 2 
Someren 2 
Venrav 2 
RKMSV 2 
RKDEV 2 
MVC’19 2 
DESM 
RKSVN 
Hegelsom 
Brevendia 2 
FC Oda 
Bevo 2 


16- 11 Heer 

15-11 Verdw, Vissers 2 

17- 8 Beat boys 

Overgangsklasse B 
1- 0 Hoeskamer-Keulen 
3- 2 Hubetsy b.-Verdw.Viss- 
2_ 2 DAT b.-Millener b. 

3_ o Ouwe Mert-Hook 
5_ o Cramignon-Heide 

18- 33 Stand 

15- 30 Hook 
17-24 Wien 2 
17-23 Millener boys 
17—21 DAT boys 
17-16 Hoeskamer 
17-16 Verdw.Vissers 
lg_14 Keulen 

16- 9 Hubetsy boys 
17_ 7 Ouwe Mert 
17_ 6 Heide 

18_ 5 Cramignon 


10-20 

11-19 

10- 14 

11- 13 
11-10 
11 - 8 
10 - 8 
10- 4 

12 - 0 


le klasse A 

Barney b.-Camontagne h 
Koningsw.-Jokers 
Bissjop-Pitsers 
Tunnel-Cramignon 2 
Singel-Maarland 

Stand | 

Camontagne boys j 

Cramingnon2 . 

Barney boys , 

Bissjop i 

Tunnel 

le klasse B 

Survivors-Waardh.b.2 
Sjteiweeg-Koningsw.2 
O.Eysden-Sjork 
Dolomiet-Auwt Aelse 
Borgh.-Heukske 

Stand I 

Auwt Aelse ^ 

Sjteiweeg < 

Konmgsw.2 1 

Heukske \ 

Survivors 

le klasse C 

Eagles-Ouwe Mert 2 
Mariav.-Hakkers 3 
Heukske 2-Eck 
Leeuwenh.-Drop Inn 
Schachtw.-Hoekje 


0- 1 Stand 

2- 0 Schachtwiel 

3- 1 Hoekje 
0- 3 Êck 

1-10 Leeuwenh. 
0 - 5 Hakkers 3 


17-32 

16- 29 
16-21 

17- 18 

16- 17 

17- 16 
16-16 
17-16 

16- 14 

17- 11 
14- 6 
17- 0 


tafelvoetbal 


Ere-afdeling 

Victona-Karrewiel 
Boskab.-Hakkers 2 
Hakkers-Liewke 
Scory b.-Star Cl. 
Waardh.b.-Smidter b. 
Zw. Ridders-Wien 

Stand 

Hakkers 
Boskabouters 
Scory b. 

Karrewiel 
Zwarte Ridders 
Smidter boys 
Liewke 
Star Club 
Wien 
Victoria 
Hakkers 2 
Waardhof boys 

Overgangsklasse A 

Angelina b.-Heer 
Verdw.Viss.2-Beat b. 
Miranda-Loontjens 
Gogh-Heister 
Smidter b.2-Blauw wit 

Stand 

Millen 
Blauw Wit 
Loontjens 
Gogh 
Heister 
Smidter boys 
Angelina boys 
Miranda 


2e klasse A 

Gigi g.-Smeed 
Uiver-Sjteiweeg 2 
Old lnn-Duuker 
Ons Gen.-Cramignon 3 
Star C1.3-O.Eysden 2 

Stand 

Smeed 
Duuker 
Da Capo 
Sjteiweeg 2 
Old Inn 

2e klasse B 
Herli-Dolomiet 2 
Lieuwke 2-DAT b.2 
BI. Wit 2-Smid 
Heer 2-Crazy Pie 
Cramingn.4-Bissjop 

Stand 

Blauw Wit 2 
Smid 
Crazy Pie 
DAT boys 2 
Bissjop 2 

2e klasse D 

Jojo b.-Leeuwenh.2 
Suestra-Cosy c. 

Wien 3-Angel.b.2 
Karrewiel 3-Baekske 
Pr.Hendrik-Meetp. 

Stand 

Baekske 
Cosy C. 

Suestra 
Jojo boys 
Meetpoint 

2e klasse E 

Muecherv.-Karrew.4 

Oranjeb.-Cosy c.2 
Keulen 2-Fun b. 

Koom Erin-Wien 4 

Stand 

Heide 2 
Muecherveld 
Keulen 2 
Wien 4 
Koom Erin 


CPZC'VXX'ï'UdJïJ* O? </>>*# C/3 *JJ insdag 7 apri 


Roger Kindt 
overleden 

BRUSSEL - Oud-profwielren- 
ner Roger Kindt is in zijn 
woonplaats Brussel na een sle¬ 
pende ziekte overleden. Kindt 
was ooit in een verdienstelijke 
knecht van Eddy Merckx. 

Kaarten voor 
volleybalteam 

HEERLEN - De voorverkoop 
van tickets voor de volleybalin- 
terland tussen de herenteams 
van Nederland en Joegoslavië 
is verlengd tot 14 april aan¬ 
staande. Dit duel op dinsdag 21 
april in de sporthal Kaldebom' 
van Heerlen (aanvang 19.30 
uur), wordt met enige spanning 
tegemoet gezien. De ontmoe¬ 
ting betekent het eerste herop- 
treden in Oranjeshirt van de in 
Italië spelende cracks, onder 
supervisie van Arie Selinger. 
Toegangskaarten zijn tijdens 
kantooruren verkrijgbaar bij-de 
vestigingen van de ARN-Amro 
bank in Heerlen, Maastricht en 
Geleen en bij het rayonkantoor 
van Nationale Nederlanden in 
Sittard. 


sla wacht 
ing 

1 - Fuat Usta is offi- 
1 in staat van beschuldiging 
^|d door het tuchtcollege 
1 de KNVB. De rechtermid- 
«velder van Fortuna Sittard 
T^te, zo wijzen volgens het 
ntcollege de tv-beelden uit, 
trappende beweging naar 
,r, tegenstander tijdens de 
strijd FC Den Haag-Fortu- 
Sittard. Usta en Fortuna 
en komende dagen in ver¬ 
gaan tegen de dreigende 


ftitoperatie 
r aeme Souness 

NDEN - Graeme Souness, 
lager van Liverpool, moet 
a t>y-p ass operatie onder- 
j”■. Momenteel loopt de 
Jarige oud international van 
°uand groot risico een hart- 
te krijgen. Hij zal op 

ïM termi j n wor den geope- 
, d. Gisteren meldde hy zich 
_ et ziekenhuis. De verwach- 
ls dat de manager van de 
®ise topclub tot juni niet 
Künnen werken. 


^gmans klaar 
boksgevecht 

BINNEN - Math Haagmans 
^chinnen bokst vanavond 

echt arleroi Zljn tweede ge- 
a ^ s professional. Haag- 
" komt, in een gevecht 
*es ronden van drie minu- 
, Uit in het superwelterge- 
a JJt tegen de 24-jarige Marok- 
.Hamza Mire, die reeds 
Kijn twaalfde profgevecht 
ls - Haagmans, pas hersteld 
griepaanval, ziet het 
teet vertrouwen tegemoet. 
r e is een technisch goede 
* Ser - Hij houdt van achteruit 
en dat betekent dat ik 
gPdrty moet gaan maken, 
eb ik normaal gesproken 
problemen mee, maar 
■v\ *K1 uitkijken worden”. 

^° a yle domineert 
] ^°locross 

1 BERNARDINO - Jean- 
H^uel Bayle heeft gedomi- 
Gf/d op de eerste 500 cc 
Ver!: 11 . Brix motocross in de 
fc^tegde Staten. De Ameri- 
dri e Won op zijn Honda al de 
daajteanche en plaatste zich 
, overtu igend op de 

I Piaats van de strijd om 
]| l^^reldkampioenschap. Hij 
i dandertien punten meer 
\ afcvjpk 511 landgenoot Jeff Matia- 
| die in San Bernardino 

er tweede en twee keer 
;! Uit H Wer d- Liles, afkomstig 
il (4n d ae Verenigde Staten, rij- 
v °or België, klasseerde 
totaJdet goede prestaties in de 
**Kistand als derde. 


VOETBAL 

St.-Louis, kwalificatie Olympisch 
voetbal, CONCACAF-yroep, vierde 
ronde: Verenigde Staten-Honduras 4-3 
(2-2), Canada-Mexico 1-1 (0-0). 

TENNIS 

Tokyo, 2 miljoen gulden, mannen, -eer¬ 
ste ronde: Bryan-Masuda 6-1 6-2, Jar- 
ryd-Cash 6-1 2-6 6-1, Siernennk-Tsuchi- 
hashi 6-0 6-3, Fitzgerald-Marcelino 6-1 
6-1, Evemden-Saceanu 7-6 6-3, Pozzi- 
Fleurian 4-6 7-6 6-3, Grabb-Adams 6-7 
6-4 6-4, Damm-Poliakov 6-2 7-5. Vrou¬ 
wen, eerste ronde: Hiraki-Porwik 4-6 
6-2 6-3, Medvedeva-Paradis-Mangon 6-2 
6-7 7-5, Lindqvist-Nagatsuka 6-4 6-2, Ja- 
ver-Monami 6-1 6-4, Sawamatsu-Kjjimu- 
ta 6-3 5-7 6-2, Demongeot-Suire 6-4 6-0. 
Barcelona. Mannen, 1,6 miljoen, eerste 
ronde: Koevermans-De la Pena 6-7 6-1 

6- 4, Eltingh-Gunnarsson 3-6 6-4 6-2, 
Fontang-Koslowski 6-4 6-1, Muster- 
Paloheimo 1-6 6-4 6-2, Jaite-Prpic 6-2 3-6 

7- 6, Gilbert-Viloca 6-2 6-2. 
ATP-wereldranglijst: mannen: 1. Ed- 
berg 3419, 2. Courier 3397, 3. Becker 
2757, 4. Sampras 2611, 5. Stich 2476, 6. 
Chang 2033, 7. Forget 1871, 8. Ivanisevic 
(Joe) 1858, 9. Lendl 1710, 10. Korda 1660, 
30. Krajicek 1028, 34. Haarhuis 929, 45- 
Siemerink 723, 59. Schapers 558, 82, 
Koevermans 452. 

MOTORSPORT 

San Bernardino, Grand Prix, cross, 500 
cc: eerste manche: 1. Bayle-Honda, 2. 
Matiasevich-Kawasaki, 3. Liles-Honda, 
4. Jobe-Honda, 5. Edwards-Honda, 6^ 
Hansson-Kawasaki. tweede manche: 1. 
Bayle, 2. Liles, 3. Matiasevich, 4. Smith- 
Kawasaki, 5. Jobe, 6. Hansson. derde 
manche: 1 Bayle, 2 Jobe, 3. Matiase¬ 
vich, 4. Liles, 5. Hansson, 6. Nicoll- 
KTM. Stand WK: 1. Bayle 60 punten, 2. 
Matiasevich 47, 3. Liles 45, 4. Jobe 41, 5. 
Hansson 31,6. Edwards 19. 


New Orieans, Pree port McMoRan Clas¬ 
sic, 1,8 miljoen gulden, eindstand: 1. 

Beek 276 (67 65 74 70), 2. Norman 277 (70 
68 70 69), Standly (69 73 66 69), 4. Bryant 
279 (67 69 71 72), Maggert 68 69 67 75), 6. 
Faldo, Parry, Inman, Lancaster, Wal- 
dorf en Rinker 281. 

Las Vegas, vrouwen, 750.000 gulden, 
eindstand: 1. Lofland 212 (70 71 71). 2. 
Berteotti, Dickinson, Daniël 214, 5. Ku, 
Huil, Descampe 215. 

Zeewolde, Monday Tour: 1. Bos en Bal- 
vert 74, 3. Poppe 75, 4. Huurman 76, 5. 
Mol, Van Ryn, Van Mook, Hutchison en 
Stoop 77. 

IJSHOCKEY 

KlagenfurWillacb WK B-groep, vijfde 
dag: Nederland-Bulganje 7-1 (0-0 3-1 
4-0). 24. Collard 1-0, 26. Tzvetan Mihay- 
lov 1-1, 39. Collard 2-1, 40. Hartogs 3-1, 
41. Van Gerwen 4-1, 45. Houben 5-1, 53.. 
Berteling 6-1, 60. Van der Thillart 7-1. 
Scheidsrechter: Curry . Toeschouwers: 
800. Strafminuten: Nederland 20, Bulga¬ 
rije 43. 

Stand: 1. Oostenrijk 3-6 (43-0), 2. Neder¬ 
land 3-6 (27-3), 3. Japan 3-4 (11-8), 4. 
Denemarken 3-2 (6-14), 5. Bulgarije 3-2 
(6-27), 6. China 3-2 (6-29), 7. Joegoslavië 
3-1 (6-11), 8. Roemenië 3-1 (4-17). 

WIELRENNEN 

Orio Ronde van Baskenland, eerste 
etappe: 1. Maler 129 km in 3.08.09 (gem. 
snelheid: 41,137 km/u), 2. Hamburger, 3. 
Chioccioh, 4. Anderson, 5. Moreels, 6. 
Poelnikov, 7. Gonzalez, 8. Kuum, 9. 
Mulders, 10. Chiurato, 11. Kokkelkoren, 
13. Mare Siemons, 16. Eyk, 45. De Vries, 
47. Theunisse, 48. Rooks, 49. Jac van der 
Poel, 57. Meys 0.07, 76. Jan Siemons, 77. 
Van Aert, 81. Van der Pas, 149. Breu- 
kink, 182. en laatste Lorenzana 15.38. 


Voor de vuist weg 


Peter van Vossen over 
zijn debuut in het Ne¬ 
derlands elftal, in de 
Haagsche Courant: „Ik 
sliep in Amsterdam al¬ 
leen op een kamer. Ik 
vond dat wel lekker 
eerlijk gezegd. Zo kon 
ik tenminste zelf kiezen 
op welk net ik de tv zet¬ 
te.” 

Trainer Sandor Popo- 
vics in de rubriek ’De 
Analyse’, de wedstrijd 
De Graafschap-SW 
Dordrecht’90 (0-0) in 
het AD: Gezien: De 
Graafschap-SW Dor¬ 
drecht’90 1-1. 

Silvio Berlusconi, pre¬ 
sident van AC Milan in 
VI: „Ik zou Milan wil¬ 
len beschouwen als la¬ 
boratorium voor het 
voetbal van de toe¬ 
komst, althans, zoals 


het voetbal in de toe¬ 
komst zou moeten wor¬ 
den gespeeld. Een type 
voetbal dat verder gaat 
dan het type dat nu in 
de stadions te zien 
valt.” 

Michel Lukkien, ex- 

importeur van Nike en 
ex-geldschieter van de 
marathon van Rotter¬ 
dam, in het AD: „Ik 
hoef me niet meer zo 
druk te maken over 
mijn inkomsten. Ik heb 
goed verdiend, dat is 
geen schande; ik heb 
uitgerekend dat ik in 
dertien jaar net zoveel 
uren heb gemaakt als 
de meeste anderen in 25 
jaar.” 

Roeier Mare Emke in 
het bondsorgaan De 
Loods: „Als ik een gele 
boot zie, krijg ik nog 
steeds een erectie.” 


Lotto 14: Eerste prijs: geen winnaar, 
tweede prijs: 3 winnaars, bruto 
22.665.40, derde prijs: 112 winnaars, 
910,60, vierde prijs: 5.219 winnaars, 
19,50, vijfde prijs: 74.135 winnaars: 5,00. 


Vandaag 19-30 uur: 

Eindhoven-RBC 

(Tilburg, beslissingswedstrijd 4e peno- 


Cambuur L. 

34 

21 

7 

6 

49 

63- 

-37 

RBC 

33 

15 

11 

7 

41 

57- 

38 

NAC 

33 

15 

10 

8 

40 

56- 

-38 

Heerenveen 

34 

17 

6 

11 

40 

71- 

-45 

BW Den Bosch 

34 

15 

10 

9 

40 

49- 

-39 

Heracles 

34 

14 

10 

10 

38 

56- 

-47 

NEC 

34 

15 

7 

12 

37 

61- 

-47 

Wageningen 

33 

13 

10 

10 

36 

34- 

-29 

Go Ahead Eagles 

34 

15 

6 

13 

36 

56- 

53 

Telstar 

33 

14 

7 

12 

35 

69- 

-54 

Veendam 

33 

13 

9 

11 

35 

41- 

44 

Haarlem 

34 

14 

7 

13 

35 

50- 

-56 

AZ 

34 

12 

10 

12 

34 

51- 

-38 

Helmond Sport 

34 

11 

10 

13 

32 

47- 

-60 

Eindhoven 

34 

10 

11 

13 

31 

41- 

44 

Emmen 

34 

8 

12 

14 

28 

33- 

-48 

Excelsior 

35 

11 

6 

18 

28 

54 

-73 

Zwolle 

34 

8 

11 

15 

27 

39- 

-58 

TOP 

34 

6 

9 

19 

21 

37- 

-66 

Zeeland 

34 

4 

5 

25 

13 

33- 

-84 


Heracles, Cambuur Leeuwarden, Go 
Ahead Eagles en NAC 
periodekampioen. 


DUITSLAND 
Halve finale beker: 

Mönchengladbach-Bayer Leverkusen 


limburgs dagblad 


buitenland 


Gorter doet 
het pikant 

Ex-Roda JC’er Edwin 
Gorter doet sinds een 
paar weken in zijden 
slipjes en pikante be¬ 
ha’s. De Nederlandse 
spelbepaler van de 
Franse subtopper 
Caen opende in Sint 
Willebrord twee eigen 
winkels. Eentje in 
sportprijzen en een 
ander in lingerie. 


Edwin Gorter 


Kritiek op Koersen 

ov *£ oga Miyata-wielerploeg van Egbert Koersen 
s ieW eers * seizoen in eigen land alle wielerklas- 
hen j fS ' Inclusief de Hel van het Mergelland won- 
Bet amateurs van Koersen liefst zeven topraces. 

machtsblok van Koga Miyata lykt derhalve 
d 1 m doorbreken. Tot dusver ook niet door de le- 
v a Var > de nationale selectie. De formatie van 
K 0 erSen Blinkt uit door zijn homogeniteit. Volgens, 
»Ik e h Sen te banken aan Be grote saamhorigheid, 
die • ng m ‘j n renners geduld bij. Een eigenschap 
Je niet meer veel ziet bij de huidige lichting 
Hel eUrs ' Srinnikte Koersen, die na afloop van de 
a dr Van ^ et Mergelland kritiek spuide aan het 
E 0 es Van voor bondscoach Piet Kuys. Volgens 
Sa am vf n ont breekt het in de nationale selectie aan 
Kop j° r '^eid en teamgeest. De chef d’equipe van 
Bij d 3 f ■ yata sta ^ n * et °nder stoelen of banken, dat 
Eu , e functie van bondscoach best wel ambieerde. 
s e A s Be kans zich voordoet, wil hij de Nederland- 
Sn p ) Vaar diging dit jaar zelfs al bij de Olympische 
ho n J\ n ImBen. Het functioneren van Piet Kuys als 
I^hd steat derhalve ter discussie in wieler- 

s teat ,P ez * en Be uitspraken van Egbert Koersen, 
1 de mogelijke opvolger al klaar. 


Cadeautje 

Het cadeautje dat Patri- 
cia Thompson afgelo¬ 
pen donderdag van 
haar echtgenoot kreeg, 
heeft haar geen win¬ 
deieren gelegd. Vol¬ 
bloed Party Politics, de 
naam van het cadeau, 
won twee dagen later, 
afgelopen zaterdag, de 
Grand National van 
Aintree. Het paard dat 
voor 260.000 gulden af¬ 
gelopen donderdag van 
eigenaar verwisselde 
liep zaterdag een winst- 
som van 350.000 bijel- 
kaar. De waarde van 
Party Politics is inmid¬ 
dels meer dan een mil¬ 
joen. 


# Sport en sportverdwazing. Waar ligt de 
grens? Deze Schotse piraat ging zondag 
vrolijk aan de wandel met twee blaffende 
viervoeters. Niet voor een ommetje, maar 
voor de marathon van Rotterdam. 42 kilo¬ 
meter en 195 loodzware meters. Of de Schot 
na zijn monstertocht nog een vrolijk deun- 


Boutsen botst 


Thierry Boutsen zal nog wel een tijdje met ge¬ 
mengde gevoelens terugdenken aan de Grand Prix 
Formule 1 van Brazilië. Het circuit van Interlagos 
bracht de razendsnelle Belg afgelopen zondag geen 
geluk. Boutsen bracht het met zijn Ligier nog wel 
tot de tiende plek in de startrij, maar daarna vond 
de Belg alleen nog maar pech op zijn weg. In de 
42ste ronde haalde de Belg -die op dat moment ne¬ 
gende lag- Erik Comas in en crashte. Boutsens 
bolide was ryp voor de sloop en die van teamge¬ 
noot Comas ook. Dubbele pech, want met een klap 
waren beide Ligiers uit de race. 


tje uit zijn doedelzak kon persen als bij de 
start, is niet bekend. In een veld van 10.000 
marathonlopers kwam hij in elk geval niet 
bij de eerste helft binnen. De honden hebben 
zo te zien ook niet erg veel trek in een ma- 
rathonavontuur. 

Foto: REUTER 


Thierry Boutsen 


Mitshubishi 
sluit de rij 

Mitshubishi bevindt 
zich in de gevarenzone. 
De mannen van dat 
merk verloren trou¬ 
wens verleden week 
van Hitachi. Met 3-2. 
Yamaha won toen met 
dezelfde cijfers (van 
ANA). Honda ging on¬ 
deruit tegen Toshiba en 
Mazda kwam niet ver¬ 
der dan een mager ge¬ 


lijkspel. De auto’s en 
motoren doen het mo¬ 
menteel dus niet zo 
best. De gestaalde per¬ 
fectie van Mitshubishi 
hapert, zou men kun¬ 
nen zeggen. En Nissan 
staat weliswaar op de 
tweede plaats maar 
heeft acht punten ach¬ 
terstand op leider Yo- 
miuri. Toch betreft het 
hier geen verdwaald 
beursbericht. Het gaat 
om voetbal, geplukt uit 
de Japanse competitie. 


KLAGENFURT - Door een 
7-1 (0-0; 3-1; 4-0) overwinning 
tegen Bulgarije blijft het Ne¬ 
derlands ijshockeyteam nog 
altijd ongeslagen in het we¬ 
reldkampioenschap van B-lan- 
den. Samen met Oostenrijk, 
dat vrijaf had, voeren de 
Oranje-hemden van Larry van 
Wieren het klassement aan. 

Bulgarije, dat eerder al Japan een 
verrassende nederlaag had toege¬ 
bracht, stond gisteren op het WK- 
menu. De Bulgaarse brok bleef Ne¬ 
derland bijna in de keel steken. Het 
grote struikelblok vormde doelman 
Assenov, die vooral in de eerste pe¬ 
riode treffers in de weg stond. Pas 
toen in de slotfase van de tweede 
periode de Bulgaarse verdediger Zi- 
noviev een grove overtreding op de 
doorgebroken Tony Collard beging 
en bestraft werd met een game-mis- 
conduct profiteerde Nederland van 
de vijf minuten numerieke meer¬ 
derheid. 

Coach Larry van Wieren was tevre¬ 
den, al gaf hij niet toe dat op de 
spelersbank gesidderd was door de 
felle en harde tegenstand van de 
Bulgaren. Van Wieren: „De scherp¬ 
te was er in de eerste periode wel 
iets uit. Maar de kansen waren er 
toch. Maar hun doelman was in een 
uitstekende vorm. De vijf strafmi¬ 
nuten kwamen precies op tijd”. 

Het was ongetwijfeld het keerpunt 
in dit harde duel. Nederland, dat in 
de tweede periode de score via Col¬ 
lard opende, moest wel eerst nog 
een frommelgoal van de Bulgaren 
door Mihaylov toestaan: 1-1. Hierna 
was Nederland iets aangeslagen. 
Combinaties vlotten niet meer en 
de verdediging raakte even op drift 
waardoor de Bulgaren zelfs gevaar¬ 
lijk tot voor Kambeitz kwamen. Na 
de charge op Collard, die hier een 
neuswonde aan overhield, keerde 
het tij voor Nederland. Het waren 
Collard en Hartogs die de marge 
vergrootten naar 3-1. 

De straf werkte bij de Bulgaren in 
de laatste periode nog twee minu¬ 
ten door. De vierde treffer kwam nu 
van Van Gerwen waarna de Gelener 
Marcel Houben zyn eerste WK-tref- 
fer scoorde: 5-1. Nederland was nu 
bevrijd van alle zorgen. De puck 
werd rustig rondgespeeld, waarna 
Berteling en Eaters-verdediger Leo 
van de Thillart de 7-1 eindstand be¬ 
paalden. Leo van de Thillart, die 
evenals Marcel Houben de puck 
waarmee hij scoorde op zak stak, 
blikte tevreden terug. „Het ging lek¬ 
ker, ofschoon we toch grote moeite 
hadden met de Bulgaren. Maar we 
hebben de punten binnen en dat is 
het belangrijkste”. 
International Frank Versteeg staat in de belangstelling van Meetpoint Eaters. 


Versteeg wil 
naar Eaters 

KLAGENFURT - Frank Ver¬ 
steeg van landskampioen 
Utrecht wil naar Meetpoint Ea¬ 
ters. De Utrechtse aanvaller, als 
derde op de transferlijst ge¬ 
plaatst, zal alles in het werk stel¬ 
len om naar Geleen te mogen 
gaan. Het probleem is echter dat 
reeds twee spelers - Geesink (Til¬ 
burg) en De Vries (Heerenveen)- 
reglementair zijn getransfereerd. 
Versteeg: „Indien het financieel 
niet lukt in Utrecht, waar nog 
problemen zijn rondom het bud¬ 
get, is Eaters de eerste club waar 
ik volgend seizoen wil spelen”. 


sport kort 


9 RODA JC 2 - Omdat de wed¬ 
strijd Roda JC-Ajax is verschoven 
naar dinsdag 21 april, speelt het 
tweede elftal van de Kerkradenaren 
deze week twee wedstrijden. Van¬ 
daag is TOP 2 de tegenstander en 
donderdag Den Bosch 2. Beide 
wedstrijden vinden plaats op Kaal¬ 
heide en beginnen om 19.30 uur. 

• ZWEMMEN - In het eindklasse¬ 
ment van de nationale zwemcompe- 
titie zijn in de B-afdeling de ploegen 
van MZ&PC uit Maastricht en ZON 
Sport en Spel uit Heerlen respectie¬ 
velijk op een zevende en achtste 
plaats geëindigd. HZ&PC uit Horst 
werd in dezelfde afdeling 28-ste en 
degradeert daardoor naar de C-com- 
petitie. Uit de C-afdeling promove¬ 
ren Mosa-Regio uit Venlo en RZ uit 
Roermond naar de B-afdeling. 


Oostenrijker 
Maier wint in 
Baskenland 

ORIO - Jan Gisbers had ruim 
een jaar geleden wel vertrouwen 
in Harald Maier, toen hij hem als 
nieuwe aanwinst presenteerde in 
Solden. De Oostenrijker keerde 
terug bij de profs, na een rustpau¬ 
ze van twee jaar. Gisteren zege¬ 
vierde de 31-jarige renner in de 
openingsrit van de Ronde van 
Baskenland. 

Maier fietste ooit in dinest van 
Francesco Moser, maar bleek te 


Foto: SOENAR CHAMID 


eigenzinnig voor de knechtenrol. 
Maier zette de fiets in de schuur 
en keerde in 1989 terug bij de 
amateurs. Won geregeld koersen 
en werd vervolgens binnenge¬ 
haald door Gisbers, die consta¬ 
teerde dat de Oostenrijker in de 
bergen redelijk uit de voeten kon. 

Gisteren profiteerde Maier van 
het moeilijke aankomstparcours 
in Orio, waar het peloton in de 
laatste kilometer door een smalle 
doorgang werd geduwd. Van een 
massale spurt was daarna geen 
sprake. Daarnaast zijn er in Bas¬ 
kenland weinig echte sprinters 
aanwezig. Maier liet de jonge 
Deen Bo Hamburger uit de ploeg 
van Cees Priem en de Italiaan 
Chiocioli achter zich. 


Oranje blijft koploper na 7-1 overwinning tegen Bulgarije 

Ijshockeyers laat op dreef 


Vnn nn7P rniTftcnAn^onf 

Limburgs Dagblad 


l imburg\Dagblad 


Dinsdag 7 april 1992 # Pagi 


g piccolo's 


Voor meer resultaat' 


in de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, m kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Mimmumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND ë contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17 00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

jBron Csbuco Summo Scanosr) 079 


Vermist/Gevonden 


Gezocht, wegqevlogen, ECHTPAAR zoek werk op 
Perzikkop DWERGPAPE- camping of friture. Bf.o.nr. 
GAAI. genngd nr. 3 5CXH B-1253 L.D., Postbus 2610, 


weggevlogen, 

)WERGPAPE- 


NB86, tei. 045-215554 


6401 DC Heerlen. 


Personeel gevraagd 


Advocatenkantoor 

Aarts-Mulder, v. Erp-v. Megen, de Smidt, vragen 

Secretaresse 

met ervaring. 

Kruisstraat 20, Heerlen. Tel. 045-716246. 


Uitgeverij vraagt 

Advertentie-verkopers m/v 

met zowel ervanng in de buitendienst als telefonisch. 
Beheersing van de Ned. en Duitse taal noodzakelijk. 
Tel. 02972-1416 tijdens kantooruren. 


Bouw- en ingenieurbureau 
K.H. Gehien vraagt Duitse of 
Ned. BOUWINGENIEUR 
die in staat is nwe. werken in 
Duitsland aan te trekken. 
Trichterweg 125, Brunssum. 
Tel. 045-231225. 


Gevr. nette TAXICHAUF¬ 
FEUR m/v voor dag- en 
nachtdienst, part-time. 

Wao-ers geen probleem. 
Julianastr. 6, Brunssum. 

Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmertie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477 Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Aannemersbedrijf Belo 
vraagt voor Duitsland erva¬ 
ren METSELAARS en be- 
tontimmertieden Hoog loon. 
Tel. 045-250238. _ 

Beauty Escort zoekt leuk 
spontaan MEISJE of vrouw 
voor escortservice, leuke 
jongen ook welkom. Info 
045-227930. _ 

Constructiebedrijf vraagt U- 
2ERVLECHTERS en ste¬ 
igerbouwers. Hoog loon. Tel. 
045-726600 ma. t/m vr. van 
8-17 uur. 


Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 


Nette part-time HULP ge¬ 
vraagd voor Banket-Bakke¬ 
rij. Tel. 045-321805. 


Voor de vak. zoeken wij nog 
een HULPKRACHT, plm. 
18-20 jr. Soil 045-352044. 


KOOPSTER, enige erv. ge¬ 
wenst. Geboden wordt leuk, 
afwisselend werk in een van 
onze winkels te Vaals of 
Simpelveld. Soil. na tel. af- 
spr. 045-441470. 


Nieuw Escort en Privé, 
vraagt MEISJES. Intern 
mog. 045-225333 


Gevraagd HULP in de huis¬ 
houding 2 x 2 uur per week. 
Tel. 045-224413. _ 

Spar supermarkt Bruis 
vraagt met spoed MEDE¬ 
WERKERS voor div. afde¬ 
lingen. Zowel part-time als 
fulFtime Alleen tel. reage¬ 
ren: 045-311956. 


NEBENBERUFLICHE Ta- 
bgkerten, freie Zeiteint., DM 
1.500,- MM., (hptber. mogl. 
n. Einarb.) Te». 045-452265, 
12.00-18.00 uur. _ 

Gevraagd voor 2 è 3 avon¬ 
den per week ervaren FRI- 
TURE-HULP. 045-457845 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. 


Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Meadows 4 cyl., 
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA, 
in nw.st., p.st. ƒ 4.500,-. 
Gemert, tel. 04923-61953. 

Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Brockhouse 220 V 
50 Hz ex-leger, in nw.st., p. 
st. ƒ 3.500,-. Gemert, 
04923-61953. _ 

Te koop SCHAFTWAGENS, 
3 stuks voor ƒ 600,-. Tel. 
045-242623. _ 

Te k. van SLOOPWERKEN, 
draaideuren en schuifdeu¬ 
ren die electr. open en dicht 
gaan. Straatklinkers div. 
kleuren. Balkhout, vloer- 
planken, ijzeren balken, ra¬ 
men en deuren, alu. afzetra- 
men met glas afm. 1 OOx 
1.00. Sloopbedrijf L. Rave- 
stejjn, Schoenerweg 75, 
Beatrixhaven, Maastricht. 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Reparaties 

TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga- 
rantie. 045-460471 _ 

KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 

Diepvries en KOELKAST¬ 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel. Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Reparatie met GARANTIE 
huishoudelijke apparatuur, 
elektra, sanitair, centr. verw. 
Tel. 045-720247 (beantw). 


Personeel aanbod 


Winkel & Kantoor 

Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ 255,-; gebr. 
bureau’s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling v.a. ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ 445.- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142 
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 

p ClTTTTTTrm Speciale AANBIEDING. 

Nieuwe buro’s en directie 
_ _/_ stoelen Rock Type 295 adv. 

® //^j f 395,- nu ƒ195,-, Rock 
11 Type 4050 adv. ƒ 495,- nu 

11 I 1 I ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 

L*CMLiL&éJUJ stoelen tot 40% korting. Le- - 

Faxapparatuur ^ en ƒS^vS '/S- 5 

Autotelefoon Conferentie fauteuil code 

Telefoonsystemen 240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Advies/lnstallatie/service. Alles uit voorraad leverbaar. 
Tel. 043-68 66 16 Rockmart Kissel 46A, Heer- 

Te koop: grote partij stalen len. Tel. 045-723142. _ 

en houten magazijn en 

archief STELLING. Pallet- Te k. KANTOORUNIT, 10x3 
stelling voor Europallets. mtr. met w.c. douche, keu- 
Rockmart Kissel 46a, Heer- ken, ƒ3.500,-. Rockmart, 
len. Tel. 045-723142. Kissel 46a, Heerlen. 


Gevr. METSELAARS voor 
Ned. en Duitsl., Ned. voorz. 
alsmede voor Ned. meew. 
uitvoerder. B.E.M. BV, GuF 
pen. Tel. 04450-4565. 

Gevr. BEDIENEND pers. en 
kamenm. Hotel Rest. 'De 
Oude Geul", Gulpen. Tel. 
04450-1254. 


Cafetaria/Snackbar zoekt 
parttime MEDEWERKSTER 
18 tot 25jr. vooral voor 
maandag, disndag en 
woensdag. 045-213451. 

Hotel de Guasco, Valken¬ 
burg vraagt KAMER/WERK¬ 
MEISJE 38 uur per week. 
Tel. 04406-13204. __ 

Te tan* gevraagd 

Te huur gevraagd woonhuis 
met tuin omg. BRUNSSUM- 
Hoensbroek-Landgraaf. Tel. 

045-274789. _ 

Acad. paar zoekt WOON¬ 
RUIMTE omg. Heerlen, Ifst 
met tuin en garage. Tel. 
043-256342 na 19.00 uur. 


OnroomlQodl 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Bedrijven/Transacties 

Gezocht 

Partners en Compagnonschap 
voor de Super-Snuffelmarkt 
te Vroenhoeven België 

2.000 m2 overdekte markt, 7 dagen in de week. 

Voor antiek, 2e hands en curiosa. 

_ Inl. 04450-1770 of 09-3212456695. _ 

Te koop KAPSALON- Piccolo's in het Limburgs 
INTERIEUR. Tel. 04754- Dagblad zijn groot in RE- 
87861. na 18.00 uur. SULTAAT! Bel: 045-719966. 

Landbouw en Veeteelt 


Voor al uw WERKKLEDING, 
broeken ƒ 39,50 mnd april. 
P. Raeven. Tel. 045-322741 


Te koop: 6-rijige Fahse bie¬ 
tenplanter; 4-rijige Fahse 
maisplanter; Vicon pendel- 
strooier; Lety kunstmest¬ 
strooiers (2-schijfs); Weiger 
kleinpakkenpers AP-61; 
Weiger 3500 Itr. mengmest- 
ton; Holares kuilverdeler; 
Krone cyclomaaier CM-165; 
Vicon getrokken maaier 
2.40 mtr Mechanisatiebe- 
drijf FRISSEN BV, Vroenhof 
92, 6301 KJ Valkenburg- 
Houthem. Tel. 04406-40338 
Tel. vertegenwoordiger 
04406-13233. 


BEREGENING Bauer en 
Majar haspels, aftakas- en 
onde (waterpompen, bere- 
geningsbuis all. 3”, bochten, 
T-stukken en 10 soorten 
sproeiers uit voorraad lever¬ 
baar. Collé, Prinsenbaan 
155, Koningsbosch. Tel. 
04743-1205. 


ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

Te koop: Cebuco veldspuit 
21 mtr. electr./hydr.; Amazo¬ 
ne schudegg RE-Vario 301; 
3- en 4-schaar wentelploeg; 
Rau-kombi zaadbadcombi- 
natie 3.30 mtr.; Evers culti¬ 
vator; Gramegna spitmachi- 
ne; div. aardappel-aanaar- 
ders; 5 mtr. transporteur; 
Rumptstad rijenfrees; Rabe- 
werk verkruimelrol. Mecha- 
nisatiebedrijf FRISSEN BV, 
Vroenhof 92, 6301 KJ Val- 
kenburg/Houthem. Tel. 
04406-40338. Tel. verte- 
genwoordiger 04406-13233 

Te koop hoogdr. r-b VAARS 
en r-b en z-b beste koeien 
met goede melklijsten. T. 
Thissen, Voorsterstr. 1, 
Posterholt. _ 

Autoverhuur 

JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) 


Auto’s 


Fiat Inruilauto s 


Uno 60 sur 
Rrtmo 60 C 


1983 

ƒ 

2.750,- 

1985 

ƒ 

5.900,- 

1985 

ƒ 

4.900,- 

1986 

ƒ 

5.900,- 

1986 

ƒ 

5.900,- 

1986 

ƒ 

9.900,- 

1988 

ƒ 

9.750,- 

1984 

ƒ 

4.900,- 

1987 

ƒ 

8.900,- 

1986 

ƒ 

8.900,- 

1988 

ƒ 

11.900,- 

1987 

ƒ 

9.750,- 

1988 

ƒ 

11.900,- 

1983 

ƒ 

2.750,- 

1987 

ƒ 

7.900,- 

1989 

ƒ 

16.900,- 

1987 

ƒ 

15.900,- Philips AUTOTELEFOON 
winstpakker "april" nu 
ƒ 1.695,- exd. BTW, inbouw 
gratis. Hego Handelsbureau 
Tel. 04492-5752. 


Directieauto 

Croma 2.0 SX nw. model 1991. Alle extra’s 

Datsun Cherry grijsmet. 1985 ƒ 

Opel Kadett 1.2 LS rood. 1985 ƒ 

Skoda 105 S groen. 1988 ƒ 

Subaru Justy 1.2 GL spec. uitv. 1987 ƒ 

Inruil - financiering - Bovaggarantie 

Fiat Creusen Heerlen 

34. 045-742121. 


8.900, - 

9.900, - 

4.900, - 

9.900, - 


Te koop VW GOLF diesel, 
bwj. nov. '83. Tel. 045- 
419749. __ 

Te k. 2 x Ford FIËSTA, bwj. 
'79, APK 3 mnd '93, vr.pr. 
ƒ1.000,- en ƒ 1.500,-. 
Baanstr. 140, Landgraaf. 

Te koop MITSUBISHI Lan- 
cer, met APK, pr. ƒ 900,-. 
Baanstr. 140, Landgraaf. 

Te k. Opel KADETT, auto- 
matic, APK 4 mnd '93, vr.pr. 
ƒ 1.550,-. Tel. 045-323732. 

OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . 9chade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

AUDI 100 CC 2.3 inj., bwj. 
'84, i.z.g.st. Tel. 045- 
232321. _ 

Te k. BMW 320i bwj. '85, 
veel extra’s, kl. diamantzw. 
metal. i.z.g.st. Pr. ƒ 17.000,- 
Tel. 045-452137. _ 

Te koop mooie CITROEN 
BX TRi bwj. 6-'86, pr. 
ƒ 10.000,-. 046-339524. 

CITROËN C 15 diesel, bwj. 
mei '89, km.st. 32.500, z.g. 
a.nw. Tel. 045-242043. 

INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Fiat PANDA bwj. '81, kl. 
rood, i.z.g.st., verbr. 1:15, 
weg.bel. ƒ 88,-. Vr.pr. 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-415460. 

Te k. Fiat PANDA 34, bwj. 
'86, pas gek., z.g.a.n. Tel. 
045-243192 na 18 uur 

Te k. Ford SIËRRA automa- 
tic, 6 cyl., 5-drs., goudmet., 
elec. ramen, centr. vergr., 
getint glas, Pullman bekl., 
schuifdak, orig. 52.400 km, 
ie eig., schadevr, besl. niet 
van nieuw te ondersch., 
ƒ 12.500,-. Te bevr. Akerstr. 
63 A, Kerkrade-West, tus- 
sen 10.00-18.00 uur. _ 

FORD Taunus 1.6 Bravo 4- 
drs., bwj. ’82, APK 4-’93, in 
prima st., ƒ 2.400,-. Tel. 
045-217202. 


Autocentrum VEENSTRA: 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. '90 ƒ 19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
’90 ƒ25.750,-; BMW 318i t. 
'88 ƒ19.750,-; Mazda 626 
LX 1.8 station t. '89 
ƒ20.500,-; VW Polo ’87, 
ƒ9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupé '86 ƒ 12.900,-; Maz¬ 
da 626 1.8 LX 5-drs. '89 
ƒ20.900,-; Fiat Panda 1000 
XLi '90 ƒ 10.900,-; Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ 12.250,-; 
Ford Siërra 1.8 Laser '85 
ƒ 9.900,-; Ford Siërra 1.6 
Spec. 5-bak, 4-drs. '89 
ƒ 19.900,-; Ford Siërra 2.0 
stationcar '86 ƒ13.900,-; 

Opel Ascona 1.6 LS 4-drs. 
'87 ƒ11.750,-; Opel Kadett 
1.3 S autom. '85 ƒ 10.500,-; 
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs. 
'87 ƒ14.250,-; Opel Corsa 
12S 4-drs. '86 ƒ 8.750,-; 
Suzuki Allo '87 ƒ 8.900,-; 
Opel Kade4t combo '86 
ƒ6.900,-; Lada 2105 1200 
'88 ƒ 5.900,-; Talbot Samba 
bwj. '82 ƒ 1.800,-. Bovag¬ 
garantie, inruil, financiering. 
Autocentrum P. Veenstra, 
Valkenburgerweg 13 Voe- 
rendaal. Tel. 045-752999 

Suzuki Swift '89; Nissan 
Sunny 1.6 GLX '89; Opel 
Corsa '89; Honda Accord 
'88; Alfa 33 1.5 '88; Audi 80 
'88; Fiat Panda 5-bak '87; 
VW Golf D '87; Ford Orion 
'86; Mazda 626 '84; Ford 
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta 
'85; Honda Civic autom. '77; 
BMW 520i '88; BMW 320i 
84; BMW 318i ’85; BMW 
316 '84; BMW 315 '83; 
BMW 316 4-drs. '84 Auto¬ 
bedrijf REUBSAET, Op de 
Vey 47-49 Geleen. Tel. 
046-744944. Uw adres voor 
APK-keur. en alle auto rep. 

BMW 728i LPG. bwj. '82, 
APK nov. '92, vr.pr ƒ 5.500,- 
Tel. 045-353772 na 18uur. 

Te k. Ford ESCORT 13L, 
bwj. '83, APK aug. '92, vr.pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-316793. 


Mo4eTotaal__ 

m 'nu. met 'nP^! 


3 TIENTJES! 

raI nu 

5 


Limburgs | 
PP'f; aiï:?'-; i 


Te k. Mercedes BENZ Com¬ 
bi, bwj. '79, ƒ 6.900,-, inruil 
mogelijk. Tel. 04459-2852. 

Te k. MERCEDES 307 die¬ 
sel, bwj. '85, 50.000km. Tel. 
045-242623. _ 

Mitsubishi COLT '80, APK, 
ƒ1.450,-. Heemskerkstr. 66 
Heerlen-Meezenbroek. _ 

Te koop Nissan SUNNY 
Coupé, jan. '90, ƒ 21.000,-. 
045-440329. _ 

CALIBRA 2.0i '91; Kadett 
1.8 LS '88; Kadett 1.3 Club 
'89; Kadett 1.2 LS en 1.3 LS 
'87; Kadett Sedan 1.3 LS '86 
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 Cd autom. 
'83; Ford Siërra 1600 L, '83; 
Ford Escort 1.3 L ’83/’81; 
Ford Granada diesel '82; 
Renault 5 TL nw. mod. '85; 
Fiat Ritmo '87; Nissan Sun¬ 
ny diesel '87; Kadett LS '83; 
Renault Fuego uitbouw '81; 
Renault 1100 Broadway '86; 
Opel Kadett bwj. '81; Kadett 
1200 '83; Ford Escort Van 
grijs kent., gas, '83; Samba 
bwj. .'82; Mazda 323 bwj. '82 
Mazda 626 bwj. '81; Tev. 
laswerk. Inruil-financiering 
mog. Anjelierstr 123a Heer- 
lerheide. Tel. 045-231448. 
Opel B KADETT bwj. '72, 
opknapper t.e.a.b. Tel. 045- 
740413. 


Te koop PEUGEOT 205 XL 
bwj. '86, met extra’s, i.z.g.st. 
ƒ 7.950,-. 045-453572. 

PEUGEOT 104 Coupé, t. 
'80, APK, ƒ1.300,-. I.z.g.st. 
Tel. 045-217202. _ 

Suzuki VITAFIA jan. '90, 
ƒ 27.000,-. Tel. 045-440329 

Toyota STARLET DL 3-drs., 
antrac., bwj. '87, met trekh., 
zuinige auto. 04750-28544, 
na 19.00 uur. _ 

Toyota CELICA 1.6 bwj. '80, 
APK, i.z.g.st. 045-318998. 

Te koop VW POLO, bwj. 78, 
APK 3-'93, ƒ1.000,-. Tel. 
045-229560. _ 

Te koop VW POLO, bwj. '80, 
APK 2-’93, prijs ƒ1.100,-. 
Tel. 045-725861. _ 

VW JETTA 1300 bwj. '82, 
APK 3-'93, i.z.g.st., 
ƒ3.400,-. 045-232321. 

Ford Siërra Stationcar CLD 
Diesel '88; Golf GTi '82; 
Ford Escort diesel '86; Fiat 
Regatta aut. '84 ƒ 4.000,-; 


Sloopauto’s 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Korter. Tel. 045-229045. 


045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Onderdalan/acc. 


Te k. voorkop OPEL Vectra 
en achterkant Opel Kadett E 
met bon. Tel. 045-258080. 


lp! Aanhangwagens 


Te koop auto AMBULANCE, 
enkel as. Prijs ƒ 750,-. Tel. 
045-258080. 


Te koop AANHANGWA¬ 
GEN, met 3 nw. banden, pr. 
ƒ 125,-. Tel. 04450-2793. 


Te k. gesloten AANHANG¬ 
WAGEN, afm. 2.10x1.20x 
1.10 mtr, i.z.g.st., ƒ 600,-. 
Tel. 045-242541 


li'; Bou*ifiai»rW«R^ 


Paasshow bij Kerp 
Karcher 355 hogedrukreiniger 
nu compleet met vuilfrees 

220 Volt, werkdruk met vuilfrees 80 Bar, ind. pistool, lans 
en 7,5 mtr. slang. 

Paasprijs ƒ 498,- incl. BTW 

Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. van 10.00-16.00 uur. 


B. V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951. 


Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045423199. 


Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
UW auto!!! Tel. 045411572. 


Inkoop AUTO'S betalen de 
hoogste prijs. Ook tourcara- 
v. 045416239 tot 21.00 u. 


Te koop Rat PANDA bwj. 
dec. '86, vr.pr. ƒ4.000,-, tel. 
045460942. 


OPEL GT voor liefhebber, 
bwj. '69, ƒ17.500,-; kadett 
coupé. Tel. 045-228901. 


Ford TRANSIT Personen¬ 
vervoer, Ie eig. nw.st. bwj. 
'80, ƒ3.250,- exd. Autobe- 
dr. Loek Schaepkens, 
Klimmen. 04405-2896. 


Nissan SUNNY SX, bwj. 
9-’89, 30.000 km, rood. Tel. 
045-218803 of 04492-1720. 


Te k. SUZUKI Swift GA, bwj. 
'87, i.z.g.st. Tel. 045- 
426463, na 16 uur. Te koop NISSAN Sunny 
Sedan 1700 diesel, 1988, 
130.000 km., ƒ 9.500,-. Tel. 
04498-51753. 


Te k. Ford ESCORT XR 3, 
uitvoering, kleur Ferrari rood 
bwj. '82, APK, pracht auto, 
vr.pr. ƒ 3.750,-. Baanstr. 
140, Landgraaf. 
W 1 
M ff 
E ml ffjv^ 

n 


gmmamÈÊtÊm 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045422610, ook ’s avonds. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


SNORFIETS, Peugeot 101, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 375,-. Tel. 
045421539. 


Te k. VESPA Ciao, bwj. '90, 
als nieuw. Eisenhouwerstr. 
15, Eygelshoven. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel. 045-719966. 


Vakantie en Rekreatie 

T sjechoslowakye/Bohemen 

Hotel Bila Ruze Pisek, Ie klas hotel, ruime kamers met 
bad, douche, toilet, TV, radio, tel. airconditioned, mooie lig¬ 
ging in prachtige omg. visvijvers, zwembaden, manege, 
stoeterijen, alles op loopafstand. Ongeveer 85 km. van 
Praag. Kosten basis HP DM 45,- p.p.p.d. 

LO DM 35,- p.p.p.d. Bij 8 dagen slapen, 7 dagen betalen. 
Kind. op kamer ouders: tot 3 jaar gratis en 3 tot 12 jaar hal¬ 
ve prijs. Voor reservering en informatie: 

Van maandag tot vrijdag 08.00 tot 16.00 uur. 

Hotel Schaepkens van St. Fyt, 04406-12000. 


Caravans/Kamperen 
Show H° STARS 


Dethleffs caravans 
Tillemans Recreatie 
Haefland 19, Brunssum. 
Tel. 045-270388 


Ook voor uw tentreparaties 
H. STASSAR Heisterberg 
78 Hoensbroek 045-224200 


Computers 

PC COMMODORE monitor, 
disk-drive en soft-ware, 
ƒ950,-. Tel. 045-319697. 

Huish. artikelen 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasaut. 
ƒ 175,-. 045-725595. _ 

TV/VIdeo 

Goede KLEUREN TV’s m. 
gar. gr. beeld Philips v.a. 
ƒ 125,-. Ook bet TV's. Reeds 
25 jr. TV-occ. centr. Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 


Wat VERKOPEN? 
teer via: 045-719966. 


Adver- Te koop gevr. CARAVANS, _ 

merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m Te 
'92. Tel. 040-621474. PE 


Campers 


Te koop gevraagd: CAM-1 
PER. Tel. 04405-2896. , 


(Huisdieren 

De Maastrichtse Honden Sport Vereniging 
start weer op 13 april haar cursus 

Gedrag en gehoorzaamheid 

in de manege 't Ros Beyaert, Holstraat 47, Margraten. 
De info-avond in woord en beeld is op vrijdag 10 april a.s. 
om 20.00 uur in Het Cult. Centrum de Bergervliet, Langen 
Akker 7b, Berg en Terblijt. Bezoekers geen honden 
_ meebrengen. Info, tel.: 04407-2923. _ 

HONDE-, kippen- en konij- 7 7 — 

nenhokken vanaf ƒ195,- In/Ofll de tuin 

Houtbouw Ubachs, Éygels- ;- r-————— .. 

hovergracht 39, Kerkride- ' m P' e 9 TU ' N q H °^ T t b v n 
Tel. 045460252. ^i^ mer 18 ' Hr) - Tel 045 


18 APRIL: SECRETARESSEN 


Wilt u uw secretaresse eens 
in het zonnetje zetten? 
Verras haar dan met 
een piccolo in 
het Limburgs Dagblad 


Te koop Ford ESCORT 1.3 Te k. Opel KADETT 13 LS, 
L bwj. '81, kl. rood, APK 4- bwj. 10-'88, blauwmet., LPG 
'93, ƒ 3.250,-. 045-319640. ƒ 11.500,-. Tel. 045-258080 


Impreg TUINHOUT b.v. In 
de Cramer 18, Hrl Tel. 045- 
, . 717733; geïmpr. vuren- en 

VOGELS, eenden, fazan- hardhouten vlonderplanken, 
ten, raskippen, duiven en zeer stevige tuinschermen 
papegaaien. Alle hoenders, en meubels, palen, planken, 
hofdieren. Klein America bielzen, tuinhuisjes enz. 

Achel(B) 09-32-11644489 r DAc 7 mcM - u , 
---- GRASZODEN Ie kwaliteit, 

De grootste KENNEL van grote partijen, speciale prijs. 
Limburg. Alle jonge ras- Aanbieding in haagconife- 
hondjes. Meer dan 60 ras- ren en rozen. Kwekerij/tuin- 
sen plus gar. en tatoeage, centrum Dautzenberg, Locht 
KLAmerica, Th.Watsonln 34 23, Kerkrade. 045-428900 
Achel(B). 09-3211644489 en Euverem 16, Gulpen. 
Zond, open maand, gesl. Tel. 04450-2131. _ 

Te k. mooie YORKSHIRE- GAZONMAAIERS, zit- 
TERRIËR pups. Tel. maaiers, tuinfrezen, ketting- 
04498-54002 zagen, hogedrukreinigers, 

" etc. Ruime keuze nieuw en 
Te koop 2 Perz. stamboom gebruikt. Verkoop en servi- 
POEZEN, 4 mnd. oud. Tel. ce. Collé, Nusterweg 90, 
045-257852, na 18.00 uur. Sittard. Tel. 046-519980. 

Te koop RIJZADEL met Groente-, FRUITTUIN gratis 
hoofdstel, prijs ƒ 150,-. Tel. aangeboden in ruil voor on- 
045-420973, _ derhoud. Tel. 045-752324, 

Opleidingen 

Cursus 

Lokale TV Omroep 

op vrijdag-avond en zaterdag. Aanvang 10 april. 
KREATIVITEITSCENTRUM HEERLEN 
_Tel. 045-718072. _ 

Opleiding CHAUFFEURS- ' T7~ 7 “TT 

DIPLOMA CCV-B start 18 Rijles 

april a.s. Onze garantie: bij 1 . 

niet slagen volgende cursus ^ RIJBEWIJS op Saba in 
gratis. Opleiding voor njbe- f d *? en via autorijschool De 
wijzen motor, auto, vracht- Ar f en : nu 
auto aanhangwagen, trek- ^l^foo^l2 han ^ Wa ^ en n 
ker-oplegger en bus. Al de- 04750-32428. _ 

ze rijopleidingen kunt u vol- Haal uw RIJBEWIJS voor 
gen in 8 of 10 dagen of in 8 auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
of 10 weken. Betaling in ter- wkn. motor in 8 dgn. of 3 
mijnen mogelijk, erkende wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
F.A.M. en A.N.W.B. Ver- 6 wkn met aanhangwagen in 
keersschool Leo Cremers, 10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
Reeweg 139, Landgraaf, theorieopleiding A-B C-D en 
Tel. 045 - 31 25 58. alle chauffeursdiploma's. jeaneue 


Al vanaf ƒ 20,15* staat ze erbij 

Bel nu met het piccolo-team 

045-719966 

Opgave van uw advertentie kan ook via 
alle kantoren van het Limburgs Dagblad 


C) I ncl (oio en ( 1 % BTW Mei tolo al vanaf ƒ 2K.4S excl 6% 
Baby en Kleuter 

Te koop mooie Prenatal 
KINDERWAGEN, 1 jr. oud, 
3 in 1, als nieuw, pr ƒ 500,-. 
Te bevr. 045-324588. 


Kaphels/Verwarming 

ƒ 500,- VERBOUWINGS- 
korting De Kachelsmid, Wa- 
lem 21 Klimmen04459-1638 

BRANDHOUT, nu voordelig, 
plm. 15 m3 beukehout voor 
ƒ 500,-. Aan huis bezorgd. 
Van Thoor, Holstr. 33, Mar¬ 
graten. Tel. 04458-1818. 


Rijles 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. _ 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopleiding A-B C-D en 
alle chauffeursdiploma's. 
Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
Bovag-erkende verkeers¬ 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoen sbroek. 

Limburgs grootste motor- 
opl. centrum MOC, presen¬ 
teert U 2e Paasdag haar 
traditionele opstapdag, op 
de draf- en renbaan. Tevens 
grandioze motorshow en div 
attractie s, gratis entree. 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. Te koop diverse SHOW- 
ROOMKEUKENS in modern 
en klassiek, voor de helft 
van de prijs. Te bevr: Plan 
Keukens bv, Rijksweg 21, 
Gulpen. 04450-2490. _ 

Gevr. Barok MEUBELS, an¬ 
tiek inboedels, lederen 
bankst. enz. 045-725595. 

OMASLAAPKAMER ƒ 375,- 
eiken eethoek ƒ 375,-; eiken 
bankstel ƒ 350,-. Kouven- 
derstr. 208 Hoensbroek. 

Te k. 1-pers. zwart/goud 
ijzeren LEDIKANT ƒ200,-. 
045-443007, na 12.00 uur. 

Te k. zeer mooie DRAAI- 
FAUTEUIL lederlook, zwart. 
Pr.n.o.t-k. Tel. 046-514465. 

In- en verkoop 2e hands 
MEUBELS. Oranjestr. 30, 
Hoensbroek. 045-231437 

Te koop HOOGSLAPER wit, 
met veel bergruimte, uit¬ 
schuifbaar bureau, incl. bo¬ 
dem. Tel. 045-424873, na 
20.00 uur. 

Te k. eiken EETHOEK tafel 
140x85 cm en 4 stoelen, 
ƒ 375,-. Tel. 045-319697. 


gar. _ 

Diepvries en KOEUS»? 
REPARATIE zonder 
kosten. Bel Geleen, .jpel 
745230 service binne nlij 

Voor al uw WAND- 
tegelwerk, ook naw^n:. ’ 4 
Bel dan 045-227028^ ^^ 

Ervaren vakman biedt E 
aan voor straatwerk 
ritten, sierbestrating- 
voor Uw gehele tuinwWP 
zeer SCHERPE 
Gratis offerte. 045-32 3H- 

Allround BOUWVAK^ ^ 
z.a. voor alle voorkop ' 
werkzaamh. 04455-2^ ^ 

Tekoopgevj ^ 

Voor al uw oude MET^!^ 
Frans v.d. Loop Re^^ 
Metaalhandel, Kissel 1 
Heerlen 045-726392 y 

Gebr. SWINKELS 
huisd naar De Bert^ rf 
Heerlen. Wij betaler 
hoogste prijs voor al^,, 
ijzer/metalen. 045-42 2^^ 

Voor Piccolo’s . ? 
zie verder pagina 


Voor ’n swingend voorjaar... 
- .■ t ■ 

h 

•4 s' ’ il 
ƒ ' ■ V " 4 

v :! /si 


| p >, 


v’-v. ■ ' : ; . 

"S/111 

W-*f 

: 

? X ■''ï . . ï --. : b 

: E 

' L ' V mode 


van neef eyckglef 


Brandstraat Sittard 

046-516333 


Het 

voor Sittord 
en omstreki’rt 

Van onze correspondent 
MARCEL JOQSTEN _ 

ZALTBOMMEL - De basketbal- 
^ r f van Braggarts leverden in 
^aitbommel een voortreffelijke 
Prestatie. Met nog maar vier spe- 
ers over van de selectie wonnen 
ae Heerlenaren met 97-105. Brag¬ 
garts 2 en Kepu Stars lieten in 
«■erkrade zien dat derby's in het 
asketball nog wel degelijk be¬ 
staansrecht hebben. Kepu Stars 
i B as net a ^ s enke te maanden ge- 
. Qe n in de eerste confrontatie te 
erk en won ook nu weer afgele¬ 
kt 1 met 62-48 (rust 38-17). 

? e ®^?ëgartsploeg van coach 
ap Kersjes was na de zwaar 
evochten overwinning van vori- 
Cr K Week tegen de Jumping 
abs, tors gedecimeerd. Zonder 
ets, Hollanders, Berkers, 
oosten en Consten (hij onder¬ 
gaat vandaag een kijkoperatie) 
oesten de Heerlenaren diep in 
ee reserves tasten om een ploeg 
..P de been te krijgen voor het 
ültd uel tegen Ardito. 


Basketballers Kepu Stars winnen derby 

Braggarts niet 
klein te krijgen 


Kersjes: „Gelukkig konden we 
vrijuit spelen en stond er niets 
meer op het spel en naar omstan¬ 
digheden hebben we het dan 
ook voortreffelijk gedaan. Nood¬ 
gedwongen moesten we ons ver¬ 
stoppen in een zone-verdediging, 
maar dat was een logische keuze 
gezien ons lengte nadeel. Dat 
werd overigens goed gecompen¬ 
seerd door het harde werken van 
met name Giovanni Beatrice die 
een voortreffelijke stand in bleek 
te zijn.” 

De grootste inbreng in de over¬ 
winning had echter Braggarts 
forward Jos Bams die vanaf de 


driepunts-cirkel het Arditonet 
liet schroeien. De Maastricht¬ 
enaar in Heerlense dienst nam 
bijna de helft van de punten voor 
zijn rekening. Kersjes: „Jos was 
inderdaad formidabel op dreef, 
maar de overige spelers vulden 
dat perfect aan. Bij de rust had¬ 
den we al 60 punten gescoord 
tegen een ongekend hoog schot- 
percentage en had iedereen zijn 
steentje bijgedragen. Heel even 
kwamen we in de problemen 
toen bij ons het verdedigend 
evenwicht niet goed werd ver¬ 
zorgd maar we lieten Ardito niet 
verder komen dan die 7 punts 
marge.” 


Braggarts heeft met nog 2 wed¬ 
strijden te gaan 22 punten en dat 
is voor het debuutjaar in de 
Hoofdklasse een opmerkelijk 
aantal, zeker gezien de winstpar- 
tijen tegen de ploegen uit de top 
5. De onderlinge duels tussen 
Kepu Stars en Braggarts staan 
vaak garant voor sensatie. Voeg 
daarbij scheidsrechter Van de 
Ven uit Maastricht en het Itali¬ 
aanse temperament van Beatrice 
dan is snel het scenario klaar 
voor een duel vol emotionele ta¬ 
ferelen. Diep in de tweede helft 
liep de Braggarts-forward tegen 
een fout op, protesteerde en 
schold nog wat en kreeg prompt 
nog een technische fout aan de 
broek. Eenmaal op de spelers- 
bank werd nog even stoom afge¬ 
blazen met weer een technische 
fout als resultaat. Van de toege¬ 
kende 6 vrije worpen wist Kepu 
Stars er maar 4 te benutten. De 
reeks vrije worpen was dan ook 
een onwaardig slot van een der¬ 
by die zo sterk werd geopend 
door met name Henk van de 
Ven. 


Hockeydarnes doen goede zaken in degradatiestrijd 

Heerlen klampt aan 


Vcm onze correspondent 
'-_LjSETTE^MEYRINK_ 

ho^u^EN - De Heerlense 
0 eydames hebben in een 

Cl, Wedstn J d tegen kam * 

goed kandidaat ZOW een 
e e We dstrijd neergezet die 

gelijkspel eindigde, 
^ee behaalden de dames 
ï*3i a t ^ e ^ an g r ijk punt binnen 
dan kzij het verlies van 
-^/hidH War t’ de afstand met de 
en moot steeds kleiner 
et worden. 


H 

,jte es legden ZOW het vuur na 
rêffl^incJe sch enen en hadden tot het 
ilörï l\Vee „ Van de wedstrijd uitzicht op 
L-#0ty PÜnten - Gezien het duel tegen 
er no ë goede hoop voor 
' Vflfn (j e n °P behoud van een plaats 
n ’ Jr c han ,Y ers te klasse. In de weten- 
?nwigj n a t aanvallen de beste verde- 

3* 1 Tritsen 1S i s P urtten d e Heerlense 
.mwlai,. vlak na het beeinsienaal 


'•••£:> ; p' V :; - iufF ^aar Vn Vlak na het be ê in signaal 
. ^oes u ^ n * Na een fraaie rush van 
adf a P diaat u S werd Barbara Simonis 
o>/ ^et ona bediend maar kreeg de bal 
i. ! ter vana de legguards van de kee- 
voij7 aan ’ De strafpush die daar- 
pjftenut gde Werd door Nicole Kooien 
3lZ^P ri *nut^ Waar<door de ploeg al na vijf 


I 


*3» 

" ,N .V’ ; ; ' • '■ ' :: • • ' ' ■ 


77.: 7.7 '7’ : : 'j 

• '' /. ; " ' \ ; - 


I 
m 

■ 7' ■ ' " ■ 
'w\ 

r ■ i 


, 'V' S 

.' 

7 77" 7 ' " ' ’ ■■ 77 --Sx: 7 - 


: : • , -v . 7 -7 ' 


'7 . ,: ,7. 


Jacht op de bal tijdens het hockey duel Heerlen-ZOW. 


■ 

ÊWêmÊ 

-v:'- v'."; v-vv v • 


\r ■■ 

.. .— 

Foto: CHRISTA HALBESMA 

> - t \ j ... 3 .. 1 * * - — 


m 

• Ak. - ^ ■ 


# Turnster Marjo¬ 
lein de Vooght toont 
haar kunnen op de 
evenwichtsbalk. 

Foto: 

CHRISTA HALBESMA 


Van onze correspondent 
WIM DILL 


Beijers Bergen houdt 
Limburgse eer hoog 


VOERENDAAL - Tijdens de 
nationale plaatsingswedstrijden 
voor turnsters te Voerendaal ble¬ 
ven de wedstrijden door de vele 
uitvallende toppers beneden ni¬ 
veau. Daarnaast turnden de wel 
aanwezige toppers beneden de 
verwachtingen. De hoogste score 
werd zoals verwacht behaald 
door Stasja Kohier (Amsterdam). 
De enige Limburgse medaille in 
de hoogste turnklas werd ver¬ 
overd door Nathalie Beijers Ber¬ 
gen van Swentibold Sittard, die 
door haar hoge score van 35.35 
brons greep in de jongste catego¬ 
rie. 


In de hoogste B-klasse won de 
Dordtrechtse Desiree Middel¬ 
koop, die sinds kort als CIOS- 
studente uitkomt voor Swenti¬ 
bold Sittard. In klas 2 B was 
Astrid Peeters (Patrick Echt) 
ook nu weer succesvol door met 
een score van 34,60 punten het 
zilver te winnen. In de jongste 
categorie wonnen haar clubge¬ 
noten Ellen van Ommen, Joyce 
Veenendaal en Regina Noya. Zij 
namen ook nu w r eer de de eerste 
drie plaatsen voor hun rekening. 
Ook was er succes voor de orga¬ 
niserende vereniging Wilskracht. 

In klasse 4B won Maijolein de 
Vooght ook nu weer voor eigen 
publiek ondanks een pijnlijke 


voetblessure de eerste plaats, 
waardoor zij dit klassement 
voorlopig aanvoert. Van de Lim-- 
burgse C-turnsters was alleen 
Simone Jacobs (Hercules Reu¬ 
ver) met een tw r eede plaats in 
klas 2C succesvol. 

Uitslagen: 1B: Desiree Middelkoop iSü- 
tard) 33 pnt; 2B: 2. A. Peeters (Echt). 
34.30; 10. N Kunze (Kerkrade) 31.00. 4B:- 

1. M. de Vooght 32.40. 3B: 4. R. Hoen¬ 
ders (Kerkrade) 30.40; 6 P. Kaumon 
(Kerkrade) 29.80; 9. N. Roos (Kerkrade) 
28.20. 6B: 1. E. van Ommen (Echt) 36 35; 

2. J. Veenendaal 35.95; 3 R. Noija 35.50. 
4A 4. S. Roos (Kerkrade) 26.90. 6A: 3 
N. Beijers Bergen (Sittard) 35.15. 8. Y 
Patje (Sittard) 31.30: 9. I. Cuijpers (Echt) 
29.75. 2C: 2. S. Jacobs (Reuver) 34.30. 
3C: 10. I. Smits (Panningen) 30.90. 5C 

8. E. Donk (Brunssum) 32.30. 6C: 10. M. - 
Rutters (Reuver) 31.80. 


an uten 


°P 1-0 voorsprong kwam. 


9W* Zett n trac ^ tte het offensief voort 
bevf n maar had het zwaar tegen 
ilwhirim end ^ e Ploeg van ZOW. Tien 
pnRerug en VOor rust kwam ZOW sterk 
f^ ri ake n m m ar kon ë een echte vuist 
(CnWieb L Oldens de rust wees coach 
*Nooi 0oler ^ zijn ploeg op het ont- 
__4 Van initiatieven. 

i n . f: Vla Koer! o__ 


beet terug en had tot vlak voor het ten kunnen winnen . Die punten 

einde van de wedstrijd een aantal hebben we hard nodig.” 

zeer fraaie kansen waarmee ze tot 

het eind toe gevaarlijk bleef. „Jam- . « 

mer dat we die overwinning niet I ICrCIl 

nIcTILoËT" pakken " aldus S'Jürss-f *-«A°" d 2! 


„Het team staat de laatste wedstrij 


De Heerlense heren zetten zondag 
in een formidabele wedstrijd naaste 
belager Horst te kijk met 2-1. Doel- 


OI.C4C1 l uc laatste WCUaLll * A _1 r, J 

den goed ,e hockeyen. We hebben dfe^ u^sX^lret 


na de winterstop wat verschuivin 


; -* “AHtailCVCll. avou wat, VC1 OLIIUIVUI- n . « r, , - j 

jn 1 i”V ia gn . gen toegepast die nu hun vruchten fers °P? a f^ schr eeh Een verdiend 

^ f n e ^ e c °mbinaties, veel bewe- afwerpen. Je hoopt dan dat je zo’n resultaa waarmee de ploeg , haar 
9* 1 . r^nde de vo °rhoede en voortdu- partij als deze kunt winnen. Het zat P. osl ^ ie in de derde klasse 

0 hd er , mande kking moest ZOW erin want we waren eigenlijk voort- vasth ou . 

^ tef hpov gehouden worden.” De durend in balbezit. Maar we hebben 

^d aar f r T Snemng kwam na rust in- wat pech gehad met ballen die net K(*rkr#irlp 
gö i pt . de 35-ste minuut kreeg langs de lat gingen. Toch ben ik 

tot i i vee ^ ruimte waardoor best tevreden. Het geeft aan dat we De kerkraadse heren verloren afge- 
■s^ ter ug kon komen. Heerlen de volgende partijen op papier moe- lopen zondag met 1-0 van Cranen- 


donk. Een teleurstellende uitslag. 
Temeer daar Kerkrade haar goede 
derde positie verzwakt ten opzichte 
van de concurrentie. De ploeg 
kampte zondag met de nodige pech. 

De Kerkraadse heren hadden de 
partij geheel in handen maar kon¬ 
den niet tot scoren komen. Toen 
Cranendonk in de tweede helft op 
1-0 voorsprog kwam moest Kerkra¬ 
de antwoorden. Dat deed het, maar 
het doelpunt werd onterecht afge- 


Vijfde opeenvolgende titel voor dames VCH 3 

Geen pardon voor 


reserves van 


Van onze 

volleybalcorrespondent 


DOETINCHEM — Op de voor¬ 


de Heerlense reserves: 3-0 
(15-2, 15-10, 15-6). 

De ploeg van interim-coach Jeróme 
Houten werd volledig uit de wed¬ 
strijd geserveerd. Niemand in zui- 


keurd wegens buitenspel. Dat werd laatste speeldag ontbrak het dëhfke* gelederen beschikte over 
W^rd wfpë etS te ë 66 / Pl f l Kor | en de volleybalsters van VCH 2 voldoende rust en inzicht om het 
uit hel veld verwijdert): 1 Kerkrad" ® e . n wedstrijdpunt om Gelderse „pslaggeweld in te dam- 

bleef achter de feiten aanlooen en definitief de gevarenzone ach- men - °, non - dat eerder afgelopen 


stug verdedigend Set Up. De aan¬ 
vankelijk 10-3 achterstand uit'de 
openingsfase werd knap omgebd- 
gen in setwinst: 13-15. Daarna domi¬ 
neerde VCV probleemloos -. het 
strijdtoneel: 0-3 (13-15, 11-15. 9=1,5). 
De dameshoofdmacht van Geevers/ 


over VCL had tegen NMS/Rapid 2 even- 


^°Ueyballers VCH lastig 

VCL weer 


luis in pels titelfavoriet 


bleef achter de feiten aanlopen en cie gevarenzone acn- 

kon aan de eindstand niets meer ter zich te kunnen laten. Bij 
veranderen. (mede)koploper Normis/Orion 

viel echter niets te halen voor 


eens geruime tijd nodig om de juis¬ 
te cadans te vinden. Gaandeweg de 
tweede periode voerde de formatie 


weer op niveau 


v °ll6ybolcorrespondent 

~ Met het kompeti- 

aa smaak Cht heeft Geevers/VC L 

aUe ls Van een serie matige 

^eer 'Y e S’ te spoelen. Onder 

^ehte V rf^ es agen door bun roem¬ 


en een gesloten netverdediging ble- coach Frans Crombach terugblik¬ 
ken evenwel in het strijdgewoel een kend, „De laatste weken was het 
meerwaarde te vertegenwoordigen, allemaal een beetje doods bij ons. 

Nu groeien we, op de valreep van 
Na de verrassende openingszet het seizoen, weer langzaam terug 


ttleer gad en ^Y eg spoelen. Onder (15-6) en 7-4 in de volgende door- naar een vertrouwd niveau”, 
bichte Vn eges agen d oor hun roem- gang, kreeg VCL linkshander Jan 

ger laren °[?. an ® ers u *t de zeventi- van Grimberg speciale bewaking en Ruim anderhalf uur bleek de heren- 
H^hie vp-V i Jeen voor een P & P manifesteerde zich geruime tijd een hoofdmacht van VCH een lastige 
Voilevvf. i g de . de ë e bjk acteren- aanvalsmalaise bij de thuisploeg: luis in de pels van titelfavoriet Fa- 
? Fa af i n ^ Daic ombinatie uit Land- 10-15 en 11-15. Uiteindelijk heront- copa/VC Weert. Door een grotere 
h ’ hiaar &n p 16 * b Ü s ter hoogstaan- dekte Geevers/VCL op tijd de zwak- foutenlast vormden de Heerlenaren 

teftij vvf> We snelle en spannende ke plekken in de middenblokkering evenwel geen echte bedreiging voor 
17. ir. v VL met 3.9 ii r c in IC icc Ki; _i___ ■ 


met 3-2 (15-6, 10-15, 15-5, 


bij de Brabanders. Met name Guido 
Goertzen trok het spel naar zich toe. 


de collectief weer zeer hechte thuis- 

’-'c eeiJ . uuci tien uus nei spei naar zien ioe, ploeg: 3-0 (15-8, 15-11, 15-8). Met 

geen 6 ,, °ftes uit Vught vor- resulterend in een afgetekende set- hard werken bleef VCH elke set in 
. r s leune rakyp teeg. De Braban- zege: 15-5. In de epiloog overleefde de race tot het naderen van de tien 
&aav alsDen n + ZWaar op een service/ de thuisploeg wankelend twee puntengrens. De tempoversnellin- 
a ffe dsievp Ietje ' ^? r ëoleken met die matchpoints als gevolg van te sim- gen van de Middenlimburgers, met 
Ir Patronn onstui migheid oogden pel serveren. Blokkerend zette Gee- routinier Math Feyen als afmaker, 
sn 0 M; n Y an Geevers/VCL min- vers/VCL daarna een fraai slotak- stelden vervolgens het VCH blok 


^ er Y an Geevers/VCL min- vers/VCL daarna een fraai slotak- 

als een Q n U air ' Vitale onderdelen koord neer: 17-15. „Ik ben dik 
_ P maat gesneden rallypass content met dit resultaat,” bekende 


Bistrictstitels 

golfbiljart 

verdeeld 


«aanrade- 

van i et Ultre iken 
de R de pn J ze n in 
in h arm °niezaal 

dendeï 306 wer ' 
n f n de kam- 

Van e ? S + C ^ ap P en 
De n dlstr ict 
str Oude Mijn- 
tr eek om de per- 

Jartt n l ij i ke golfbd - 
ten p els afges l°- 
le n. R let Sister- 


mans van BVC 
Chevremont was 
de beste dame en 
Clive Koster van 
De Pint bij de he¬ 
ren. 

De eindstanden: Dames: 
1- Riet Sistermans, Che¬ 
vremont; 2.Jeanette Hen¬ 
driks, Eikske; 3. Resi 
Geurts, Chevremont; 4. 
Tanja Oelers, Pumpje. 
45-plussers: 1. Sjarel Vin¬ 
ken, BGK; 2. Arno Kriz- 
man, Chevremont; 3. 
Lucien van der Linden, 


Chevremont; 4. Ger 
Hermse, De Pint. A-klas¬ 
se: 1. Clive Koster, De 
Pint; 2. Henk Geurts, 
Chevremont; 3. Jean- 
Pierre Ritzen, De Pint; 4. 
Leo te Brumelstroete, 
Pumpje. B-klasse: Rob 
van Os. De Pint; 2. Jo 
Schlangen, Pumpje; 3. 
Alex Houzen, Hanne- 
man; 4. Rudy Crutzen, 
Gouden Leeuw. C-klas- 
se: Roger Habets, Groene 
Dal; 2. John Haselier, Co- 
sy Corner; 3. Leo Creu- 
wels, Pumpje; 4. Adrie 
Langenberg, Auwe Maat. 
D-klasse: 1. Michel Peu¬ 
len, De Pint; 2. Marco 
Kemmerling, De Pint; 3. 
Jo Haenen, Monument; 

4. N.Jackson, Eikske. 
Koppels: 1. Henk Geurts/ 
Arno Krizman, Chevre¬ 
mont; 2. Theo en Clive 
Koster, De Pint; 3. Ray- 
mond Koster/Loek Car- 
litz, De Pint; 4. René 
Dortant/Henk Jutten, 
Bergeroder Balke. 


gen van de Middenlimburgers, met 
routinier Math Feyen als afmaker, 
stelden vervolgens het VCH blok 
regelmatig voor een voldongen feit. 
Het breekpunt van de ontmoeting 
lag in de tweede ronde. Bij 9-10 zag 
het scheidsrechtersduo een touché 
van de Weertenaren over het hoofd. 
Het iets te nadrukkelijke protest 
van VCH coach Peter Arets werd 
gehonoreerd met een rode kaart en 
puntverlies. Koel en attent profi¬ 
teerde Facopa/VC Weert van het 
arbitrale presentje: 15-11. Daarmee 
was het kaf van het koren geschei¬ 
den. Een korte tussenspurt van 11-3 
naar 11-8 markeerde de laatste, 
Heerlense krachtsinspanning: 15-8. 

Helios derde 
in competitie 

NIJMEGEN - De gewichtheffers week door grove onderschatting van coach Kees Bosch de druk ste- 
verrassend uit het bekertoernooi V ig op, resulterend in een Maas- 
werd gewipt, was er zichtbaar op uit trichts foutenfestival: 1-3 (15-1, 6-16. 
om zich te revancheren voor die 6-15, 6-15). 
miskleun. Slechts in de tweede pe- 
riode wist VCH 2 zich even onder 

de pressie uit te worstelen. Spelver- \\/J^ 

deelster Pina Sanna kwam in die l TT II 

fase toe aan haar normale hand- ■ • 

werk. Het strijdgewoel bleef in ba- lv<11111310011 

lans tot 10-10. VCH-coach Jeróme 1 

Houten: „Drie, vier stopfouten op OIRSBEEK — Door een 16-12 ze- 
rij braken daarna het broze laagje ge *. n si°tduel van de nacom- 
aan zelfvertrouwen weer snel af’. petitie tegen concurrent Polari® 

De krachtsverhoudingen sloegen hebben de handbalheren van, 

tijdens de laatste set weer volledig Plabos/Zwart Wit beslag gelegd’ 

door in het voordeel van de thuis- °P de en promotie in de pro- . 

ploeg: 15-6. vinciale klasse. Door dit resul¬ 

taat komt de fusieclub, die dit- 
jaar getraind werd door ex-Sit-, 
tardia-speler Jo Hanckmann, 
komend seizoen voor het eerst 
uit in de derde divisie. 


In de derde divisie werd de vijfde, jaar getramd werd door ex-Sit-, 
achtereenvolgende titel voor VCH 3 tardia-speler Jo Hanckmann, 
een feit. Niet zonder de nodige in- komend seizoen voor het eerst 
spanningen doorbrak de Heerlense Ult de derde divisie. 

gewoontekampioen het taaie verzet . — ' 

van Jokers VC: 2-3 (11-15, 15-9, 

12-15, 16-14, 15-11). VCH 3 oogde Oï nR_ r .i| n VOOr 
nerveus en had bovendien de pech 4 LII p ▼ wUi. 

dat Jackelien Doensen een enkel- rv -»j , f iT < 

blessure opliep. De hoofdaanvalster l_J0 V <iSI0 i7i0l 
ruimde pas het veld nadat, via winst 

in de derde set, het beslissende BRUNSSUM - De Vaste Zet heeft 
punt in de titelrace werd binnenge- beslag gelegd op de PLDB-cup. De 
haald. Uitblinkster in dit treffen Geleense dammers bleven de naas- 
was good-old Marl Maas. Zij nam te concurrenten DIOS, Eureka en 
met een formidabele partij de gede- Schaesberg met 12 punten op 


Voor Jokers VC was het kampioensfeest van tegenstander 


cimeerde VCH equipe op sletouw. 


straatlengte voor. Het cruciale duel 
tussen Schellekens (Schaesberg) en 


VCH zeer bitter, want de volleybalsters uit Heer deqradeerden. In Meerl ° kende VC Voerendaal Verdel (De Vaste Zet) werd door 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN W3t aard °opproblemen tegen een laatstgenoemde gewonnen. 


Van onze correspondent Geraedts en I an der Zee tweede en derde 

_ WIM DILL _ 

TILBURG - De plaatsings- Oïl I 1 

wedstrijden in de hoogste A- Vitl 

klasse turnen te Tilburg ston¬ 
den afgelopen weekeinde ge- 7¥ 7~ i 

heel in het teken van de kwali- é "fc éTk W* % J\/ [m Tl /¥¥¥ 

Ficatie voor het WK in Parijs. JL idCUL ▼ V l\ 1-U.JL M M. Vy-l i 
De norm, 9,60 per toestel, 

moest door iedereen gehaald „ . , , , 

worden die daar wilde deelne- hl et als zijn broer Chris- Jeroen had een uitstekende dag en 

men Winnaar van de zeskamD tian en Wide m Geurts. In de won met 8 . 65 P unle n het onderdeel 
men. wmnaax van ae zesKamp A , , __ T _ vln#>r Clubcenoot Remco van ripr 


TILBURG - De plaatsings¬ 
wedstrijden in de hoogste A- 
klasse turnen te Tilburg ston¬ 
den afgelopen weekeinde ge¬ 
heel in het teken van de kwali¬ 
ficatie voor het WK in Parijs. 
De norm, 9,60 per toestel, 
moest door iedereen gehaald 
worden die daar wilde deelne- 


van Helios Simpelveld zijn op de werd Alexander Selk na een 
derde plaats geëindigd in de natio- zeer spannende strijd met een 
nale competitie. Godschalk, Latas- miniem verschil van 0,05 pun- 
ter, Caubo en Frijns kwamen in ten op Willem Geurts (Slie- durgS( 


A-klasse moesten Jeroen Ge¬ 
raedts en Remco van der Zee 


vloer. Clubgenoot Remco van der 
Zee turnde de sterkste wedstrijd in 
zijn carrière. In de hoogste B-klasse 


Nijmegen met verder dan 1209 pun- drecht) Alexander scoorde on 
ten, elf punten minder dan het P ® cn U- pte xancler scoorde op 

Haagse Moerwijk dat de landstitel het rek 9 65 en kan eveneens 
pakte. aan de WK te Parijs deelne- 


(Olympia Roermond) de Lim- had Maurice Quaedvlieg (Eendracht 
burgse eer verdedigen. Zij ein- Kerkrade) weer een prima dag. Met 


digden uiteindelijk als tweede winst op voltigeren, brug en rek¬ 
en derde in het sterke deelne- P nt voor op Ivar 

mersveld Hensen (Veldhoven). In klas 2B 

won Raymond Herwarts (Roer¬ 


mond) met winst op vier toestellen 
en ook met een riante voorsprong 
van 4 punten van clubgenoot David 
Jordens. In klas 5B plaatste Jasper 
Hofkens (Patrick Echt) zich even¬ 
eens met een fraaie derde plaats. In 
de hoogste C-klas ging de strijd 
zoals verwacht tussen de Kerkraad¬ 
se Eendracht-clubgenoten Patrick 
Bodelier en Robert Jansen. Met 
ruim een punten winst was Patrick 
deze keer het sterkst. Overige win¬ 
naars werden: in 3C Dennis van 
Steijn (Swentibold Sittard) en in 
klas 4C René van de Bosch (KDV 
Kerkrade). 

Uitslagen overige geplaatsten: R. Konings, 
P. The ven, T Konings (Swentibold Sittard); 
R. Houben (Patrick Echt), S. Noija, S. Tang- 
he. R. Classen (Olympia Roermond) Via 
play off: R. Knols, S. Willems. M. Schoffe¬ 
len, R Raymakers (Excelsior Schimmert); 
G. van Herten (Reuver). P. Einig, N Dae- 
men (Olympia Roermond); J Meincke 
(KDV Kerkrade), J. Bremen (Eendracht 
Kerkrade). 

'L.,. ■: it ' 

"q. (Hnjn|Mg=jj jljjijiiiji j “j”:-; 


m j) !• r "y'jr'ï n; ; : p i;i; 

4 -‘$.; «3 i ! -1: 


Muziekhuis Lyana presenteert: 

. Firtiainf voor Limburg het aüemieuwste instrument 
O» dgitale vleugel met 1001 mogepheden. 

Op zaterdag 11 april van 11.00-16.00 uur demonstreert 
Aard van Asaaèdonk voor u de nieuwste GEM keyboard- 
' modateen en da nieuwe GEM GWS400 en GPS2000 


Muziekhuis Lyana 

MaurR sweg 48, Stekt Tel. 046-333227. 
Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond. 


Te k. PIANO "RoyaT nieuw 
zw. 86 t Vit hoog mod. Prijs 
f 3.090,-. Tal 046-750314. 


GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 00-32.12261156 Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Een wereld van plezier bij pret¬ 
park De Valkenier, Valkenburg 

Ook dk jaar houdt u het 

Verjaardagsfeestje 

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts 
ƒ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke¬ 
nier inclusief een kindermenu in ons gezelfige restaurant 
Tevens krijgt de jarige een aeizoenapes ter waande van 
ƒ10.50 cadeau. 

Als dat geen k na l ton d o toontdng wordt!!! 

Voorat reeerveren s.v.p. 

_ Info en reeerveringen: tal. 04406-12289. _ 


HALLO HANDELAREN: 
polo'e, t-ehirts, 

wiODM garMnosp oKxa n, 

teoen 00808 prfs. 

Bel voor meer info: 
04754-67502. 

Schmeiko Ned. 

Rkktertaan 20, Pey-Echt 
We zijn geopend wo., do., 
vrij. van 1030-1830 uur. 


Vrije meiden 

hebben zin in 'n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 


Gay Privé 

WH j? snel een discreet 
afapraalae maken met ee 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook voor 
(50 cpm) 


SJ ippertjes 

metaree zoeken sexkontakt! 
06-32032036- 75ctp/m 


Sexafspraakje 

Vraag h 
02 (75< 


'n meisje. Vraag haar 
teLnr. Bel 06-9502(7 5 cpm) 


Vanavond al een afspraakje 

Altijd succes 

Bal vooreen leuke vriend 
AfapreeMin 06-9533 
(75 cpm) 


Die jongen doe t het 
aan naar man. nj m naara 
en mooi TW wfl aSee v. hen 

06-320.329.23 

' - 50 ct p. Vk min. 


Echt Lesbisch 

of maar zoto 50%. 


met wouwen? De box van 
* vrouw tot vrouw 
06-320327.78 


Zont bloot 

Een vreemde men komt met 
zonnecrème 06-320326.91 
5Qct p. Yfr min. > 


in de keuken 


Zonder kleren 

jonder de pannea 06- 
320326.73,50 ct p. Vk min. 


2 man in de echuur. Ine 
weet het Ze gaan 

Grieks doen 

. 06-32032335 
50 ct p. % min. 


Meisje 24 jr. 

WB gratis sax per telefoon 
M ml foute. 
1324 36 - 75 cpm 


of 
06-320. 


Hot Privé 

riovor Kan mat, oc wen... 
Lfce aex op de aparte Hjnl 
75 cpm 

06-320.370.07 


Lady Bizarl Live opgen. 

De Maeateree, travestie, 

373 cpMffl 

06-320.324.68 


Vel Je voor Dominante 
v rou we n, 373 ctp. Vi min. 

06-320.332.32 

Belle 


ERDX-OONNeenON! Live 

m gesprekken. De Madam 
verbindt je door naar de 


met je doen. W| 
he^an 'Je anet 373 cp Vfc m. 

06*95*06 


Ze lag op bed 373 c % m. 

06-320.320.38 


* Zé bukte 

Qriekee Porno. Zonder tipje 
over de tafel? 373 e Vfc m. 
18 Jr. Ie ze 03320320.62 


Frans! Grieks! Russisch! 
akker, 37 ct % m. 06- 

320.320.59 


2n in een Avontuur? 

Vrije vrouwen 

& mateiee zin oo zoek naar 
een avontuur op ssrtjebisd. 
. Heb Jl ook zin? 
06-340340.95 (75 cpm) 

Uva/Teie 

Ptepshow! 

Wl JR dat Nora, Mtake. Tlnge 
of MkM zich Ive uRMeden 
door de telefoon? Draai dan: 
06-34034035 (75 cpm) 


Tot dtep in de nacht lekker 

100% Uve/vrijen 

mat Debby, Myre of Joan? 
Bei den snel 
06-340340.10 (75 cpm) 


Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprotheae en 
reparatie* Akerstr. N. 328. 
Hoenebroek. 045-228211. 


Te k. 300 BOEK E N met ei- 
ken boekenkast, herenfiets 
WSA, trommekemmen en 
veren. Verechuurenstr. 51, 


Bi-sex voor 2 • 

(«rekt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320.330.87 -50 ct p/m 


Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320330.88 - 50 ct pén 


Wie durft een stripepei te 
spelen met 

Carolientje 

06-35032233 - 50 ct p/m 


Partnerruil 

Dkekt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexnti. 
06-320330.91 - 50 ct p/m 


Griekse Sex 

Lisa draait ze om. 50 cpm 

06-320.325.55 


Callgirls 

06-320.325.05 (75 cpm). 


Adressen 

Ze gaven hun adres en 
telefoonnummer vertellen 
wat over zichzelf en 
wachten dat jjj ze belt 
320.32233 
06/100 ctp.m. 


Ze vertelt 

haar telefoonnummer, iets 
over zichzelf, haar adres, 
vraagt of je langskomt Of bij 
jou mag komen. 
06-96.85 

_100 ctp.m._ 


Belachelijk. Maar op zijn 

SM zolder 

leert Ina. gehoorzamen! 
06-350350.50 
50 ctp. Vfe min. 


245 hete meisjes geven hun 
tetofoonnummor aan ie door 
en wilen graag n 

' (sex)afspraak 

met je maken. 

06-96.45 (75 cpm) 

Wie durft 

Lisa Rve te beflen? Ze is 
super, blond met grote (.....)( 
06-320320.83 (75 cpm) 

Sex/Kontakt? 

Trek in een huisvrouwtje 
of een meieje voor 
lekkere sex? Bel snel 
06-320320.87 (75 cpm) 


‘Paula* 

06-320331.06 

’ ZR je in het donker? Ben je 
alleen? Bel Paula. 75 cpm 

06-9511 

Duik in bed 

met ’n hele meid. Vraag 
haar teLnr. (75 cpm) 

1 

Eveiienfle 

toen ze haar rokje Rat 
zakken...! 06-9630 (75 cpm) 

Pascale bovenop da tafel 

Keukensex 

Bal 06-9602 (75 cpm) 


QawRRge moiajoa en 
vrouwtjes wilen aRee met 
jou doen. Vraag naar hun 
teLnr. voor oon hoto 

vrijpartij 

06-320330.46 - 75 ct ptal 

Homo 

- >-»-» M-- 

naflr goDOUKA oem wo. 
06-320.527.01 - 75 ct pén. 

HteMKoZuiteMHi 

Vrouwtjes 

on Rwo|o8 zo6ion voor 
straks soxtontaktg vraag 
naar hun tetejponnurnnMir 

e reww e nee i w ww e # • • 

Bal nu 06-9661 (75 cpm) 

'A’j'MkTi frrr^TTï 

r i ’T * * ~ n) ■ 

Onderdanige jongens balen 
mist strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-32032939 - 50 Ct pén 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06330330.18-50 rtpén 


MCMi|03 Mnm n^vroanon 

Sexadressen 

06-320330.60 - 75 Ct pén 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wld 
avontuurtje. 06-9663 
(75 cpm) 

Op z’n Frans 

Debbie; de earate kaar, oh 
wal lekker 06-9664 -75 cpm 

CtefSCT! 

Sexkontakt 

wwm nH9 rTlM^OO MUMIi 

heren voor ’n eexatepraafoe 

06-32033036 - 50 ct pén - Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320326.66-75ctp/m 


'R!j IjS'l y ! ii||j||L j; 


! i;« üjüilöjteitiii m p fr»iHHiüü é 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 

wande i.p.v. luchtkasteien!!!! 
jO tot plm. 06.00 uur. 

Escort 045-427120/463323 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Wouwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


niet goed, geld ter 
Open van 


Nieuw! IPrivé en escort! 

Angel en Boy 

Simpiy the Best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transeexueei en Travestie. 

I JOSÉ (! 


NIEUW!!! JOSÉ (D-cup) en VANESSA (DD-cup, volslank) 
Diverse shows en 

Bij Boy: 

"echt afies in" (Dames, heren, (ëcht)paren, trio's enz. 
Open van 11.00 • 02.00 uur. Zondags gesloten. 

Bel voor info © 045 -27 45 87 

Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond) 


e shows en massages mogekjk met 4 leuke meisjes 
20 iaar. En diverse soorten SM mogetijk. 
y:_6 leuke aantrekkekjke jongens v.a. 18 jaar, voor 

ï, (echt' 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

Tet 045-212616/045-211391. 
Tevens meisjes gevraagd. 


Nieuw voor een goeie erotische massage Daniöfle 

Club Amorosso 

W| hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio’s 
maken. Moeotoroo en slavin ook aanwezig. Rfksweg zuid 
105, Galeen. Tel. 046-756335. 


Sex-o-theek Liberia 

The dub where dreams come true 
Knu ffe l en en vrijen met mooie, sexy meisjes, topless of in 
exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen op OPEN 
SEX of vertoeft u Haver in de intieme «teer van onze com¬ 
fortabele kamers met spiegels of bubbie-bad? ARes kan, 
niets moet zoals 3 meisjes voor 1 aH-in prijs. Aanw. Chan- 
tai, Elsa, Roaie, Ana, Naioni, Kristine en linda (18-28 jaar). 
Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, ca. 3 km 
teg Su8terea Maaseikerweg 24, 300 mtr. va A2 rich¬ 
ting Susteren. 04499-4346. Pnvé-parking. Euro en visa- 
card accepted. Leuke meisjes altfc welkom. Iedere dag 
tussen 17.00 uur en 19.00 uur happy hour. Ma., di. en do 
12.00-02.00 uur; wo. en vr. 12.00-18.00 uur. Lees wo., vr. 
en zat over de parenclub._ 


Club Casa Rossa 


andere (Belg») 


meisje altijd welkom. 


ƒ 50,- all-in 

Tel. 045-423606. 


Porky’s Pretpark!! 

© 045-228481 / 229680 


Sacha’s Escort 

van 18.00-06.00 uur. Tel. 06-52960255. 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr. 10-22 uur. 
Weekend geel. 046-757517 


**045-326191** 
* Escort all-in * 


Peggy privé en 
Escort 

Me. Vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 


SM Rachel 

Tal 045-274810 


Privé en escort 

Tal. 045-720916, ook zon- 


Nieuw Escort 

PricHIa en snel bjj u thuis of 
in hotel 

S 045-428849. 


Club 

2000 

Mst nieuwe meisjes 
Rijksweg Nrd. 22, Geieen 
Tel. 046-742315 


Tanja Privé 

30 jaar, volslank, Vb uur 
ƒ 125,-1 uur ƒ 150,-. Tel. 
043-254332 (geen dub). 


De beste meisjes zjn nog 
steeds bj 

Yvonne 

Kapekweg 4, Kerkrade 
045-425100, 7 dga geop. 
11-24 uur. Zond. 1&23 uur. 


Escort Service 

voor een leuk meisje bj u 


Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, aH-in 
service, dtecreet snel. Tet 
045-413887 


Nteuw in 

Rustica 

SHrtov 

VxL Wayefstr. 9, kerkrade* 
op 0 KnOIZ 8 meKIB. 

Tal. 045-412762. 
Open ma. t/m vr. 11-24 uur. 
Nog plaats voor dames 


Escort en privé 

06-52169310. 


Metaree erotische massage 

©045-229091 


Privé Daisy 

elke dag vanaf 11 uur, 
nieuw! Linda D-cup. Dazs 
week Tma met vib-show, 
TM. 045-220091. 


Contactburo 

SITTARD 

S 046-523203. 

Ni ou w o tnschr. gevr. 


BURO QEI.EEN 

bam. op nivo 046-748768. 

Privé 

Heerien-centrum van 11.00 
tot 16.00 uur. 045-714707. 


Volslanke 

j.vrouw ontv. privé, va. 
10-22 uur. Tet 043-473309. 


Vera 

Privé. Tal. 04754-85818. 


Buro Heerlen 
045-225333 

N to uw o Inechr. gevr. 


Kevin Boys 

045-225333 


Jaqueline 

af 10 uur, ook zat en zond. 
045-721759, meisje gevr. 


Privé en Escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 


Maastricht 

Privé 

’n goed 
idee 

Ons adres: 
Jodenstraat 2 

tussen WV en Kesseikade 

043-254183 


Een heerlijke 

ontsp. massage 

voor dames en heren. 
Tel. 045-218158 Oh Boerenwit of 
boerenbruin, 

heel, verpakt 


100 gram 


t «- 


:n belang- 
schriftelijk 


’ i - 
Onze weekvan de winkel. 

ü bent deze week bij ör^^i 
ICnl van harte welkom om èen 
kijkje achter de schermen te 
komen nemen. 


OU Tissue Toiletpapier, 
pak - 

12 rollen && 4. 


Ais u een betrouwb. relax- 
adres zoekt kunt u uit ons 
fotoboek uw keuze maken. 
Er zijn meer dan 130 dames 
ingeschr. welke u graag op 
een leüke discr. wijze ver¬ 
wennen. Ook voor SM. Bel: 

Buro Venus 

Tel. 04750-28353. 
Leuke dames altijd welkom. 


Love escort 
045-320905 

van ma t/m vrijd. 
va 12.00 uur. 


TOEKOMST VOOR 
EEN KIND 

Terre des Hommes helpt 
kinderen in nood, ongeacht 
geloof, ras of politieke 
overtuiging. In kleinschalige 
projekten krijgen kinderen 
onderdak, scholing en 
medische verzorging. 

O 

terre des hommes 

hulp aan kinderen in nood 

070-3637940 

GIRO 646900 


Zeer goed«zeer discreet 

LYDIA 

met 2 joge, nieuwe meisjes, 
046-749662 van 11-23 uur 


Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw brief (voldoende 
gefrankeerd) naar het 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen en vergeet niet links 
onder pp de enveloppe het 
nummer uit de advertentie 
te vermeiden. 


Srrrtth's Gralno's 
ofPetato's, i cn 

zak 75 gram L8$ l.oy 


Lux Beauty shower, 

satlnofsensitive, n 
duoflacon 1&33 /. 

Met gratis Lux Face wash è 100 


□ Ja, stuur mij meer informatie over de Philips 
autotelefoon. 

Naam:__ 

Bedrijf: ___ 

Adres:__ 

Postcode:_ 

Woonplaats:_ 

Telefoon:___Toestel:. 
Chateauneuf-du-Pape, 

een stevige, volle, droge, 
rode kwallteitswljn uit 
Frankrijk, ^ El¬ 

fjes 0.75 liter ®®d)ll ï 95' y.yD 


AH-Serviff Ujrt: tWl gratis 06-0305. 

AtSkekfl waar Ue*n« tWh)» » bij «aan kunt u aHMn kopen M kM-wtnk* 
mm een ven «e dfon op de deur >ta«. Pit|te« lelden ven dHtidi 
7 t/m uterdag tt apótt « m.u.» groente, vteet en vteeweren. Mm aar 
biedingen gekten t/m zaterdag 11 apm av * Zelanc de voorreed «rak 


asogmamer. 


That’s all 


Dinsdag 7 april 1992 • Pi 


Zuiveringschap Limburg 


Openingstijden: maandag 13.00-18.00 uur 

dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur 
zaterdag 10.00-17.00 uur 
Geen koopavond; verder volgens afspraak 


PETIT TELECOMMUNICATIE 

Hommerterweg 117 
6431 ES Hoensbroek 
Tel. 045-232255 of 231166 
Bonne Maman extra jam, 

aardbeien, kersen, abrikozen of 
sinaasappel, _ __ 

pot 450 gram \<sm 2.99 


TERRE DES HOMMES HELPT! 


ZÉÉR TUDELIJK IN HEERLEN 


Het gaat om ‘n schittaranda aortering (voor-an 

nalët MO lul< V—bnpnrt-J,^«,..un. 

(normale prijs 200,- tot 600,- Duits# marken) 
<Ba «rij gaan verkopen vodr da onoatoorejk 
lage prijs van; 


tot 379,- 


KIN UNIEXI KAM Ml U MET HA«i UTIN LOMHI 
DEZE KOSTUUk-VERKOOP VBST PLAATS M HET PAND 

RAADHUISPLEIN 17 

HEERLEN 

urrOO: alléén geopend op woensdag, donderdag, 

, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot T7.00 uur. 
Donderdag koopavond tot 21.00 uur 


ZEER TIJDELIJK IN HEERLEN 


Het Dageiijte lÉjpëÉr jikri*" het Zuiveringschap 
Limburg maakt c»t op 23 april 1992 om 

10.00 uur in bet gebouw van voomoemd 
zuiveringschap. Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond 
een operibShe vergadering zal worden gehouden van 
het Algemeen Bestuur. Voorts wordt medegedeeld 
dat op het kantoor van voomoemd zuiveringschap, 
jMlMiahllI Roermond, vanaf 8 april 

een ieder tér inzage 
' tot wijziging van 

^^jwnSe|rpti^^j^^TOr^fcgBmM-992. Desgewenst 
dteü’ van de ver- 

! * sehüldigde t eDwe k o s terit'iléricrlidtearJIGedurende de 


hebbenden tegen de'|w| 
bezwaren inbrengen bij iHj 
Roermond, 7 april 1992. 

Het Dagelij 


jr vnd. 


Wat zetten we 
deze week op tafel