Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


fff 


Vri idag 1 o april 1992 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V 


burg 


s 


a 


Metaalmoeheid 


74e jaargang nr. 86. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Lubbers voor ingrijpen 
in sociale zekerheid 


l ^ HAAG - Premier Lubbers wil nieuwe cijfer zou echter tegelijk het 
heiH ln ® ri jP en m de sociale zeker- nieuwe maximum moeten worden. 
Val] nu er in die sector een tegen¬ 
in dreigt van 1,8 miljard gulden. De premier erkent dat zijn voorstel 
Wj PPeling tussen lonen een uit- inzake bovenwettelijke uitkeringen 
tea gen moe t in 1993 niet door- niet meteen een groot financieel ef- 

dg ■ Öit blijkt uit een notitie van fect heeft, maar wel op termijn. Hij 

^ perste minister aan zijn collega’s noemt het bovendien ’zuiverder’ 
e l kabinet. om de lastendruk volgens zijn voor¬ 
al , stel te berekenen, ook al zal het lei- 

io r „/ >ers geeft te kennen dat het den tot felle protesten van werk- 
C jg] °PPelen ertoe leidt dat de so- gevers en vakbonden. 

P r emies minder omhoog moe-_ 

tuit’ de loonvorming zal lager 

jfcWten, meent de minister-presi- m W* tJ i 

!uito^' kan een tegenvaller bij de Vyt/llut/l is 

jhei h Ven door een hogere werkloos- 

van 575 miljoen gulden, sterk _ 

^rkt worden. • j 

Lih^ n s * uk aan de collega’s stelt M 

b e „ bers voor 200 miljoen gulden te I ■ I II 1 

t tla " aren op de ww. Dat kan als de _l_ _l_ ^ 

laarl lrna ^ e duur van de ww (nu vijf 
i Jl2a , Vvor dt beperkt en ook de eisen 

het arbeidsverleden wil men ___ 

Lihh gen ’ verscder Pt worden. Van onze redactie buitenland 

[jjk Der s wil verder dat bovenwette- ------- 

ril eenvï k K nr i gen niet - lan g er , al g e ; LONDEN - Noch de Conser- 
fc SoS d S k d er r z d c en Z o V u er d k ??a r s d -«even. noch Labeur heeft b.j 
ra k lager kunnen uitvallen. Het Britse verkiezingen gisteren 
___ een absolute meerderheid be- 

N haald. Wel zag het er bij het 

1111 O* sluiten van deze krant naar uit 
d a t de partij van premier John 

bf*Vrknrl**n Ma J° r voor de vierde achter- 

'-'▼"llCIdl cfciil eenvolgende keer als grootste 

hn,, I | • I partij uit de strijd zal komen. 

u &ndel in drugs 

,, Volgens de eerste schattingen van de 

nai h P L.f\ GTON ~ Len Jury m Mia ' BBC zouden de Conservatieven uit- 
Wm de § ewezen Panamese die- komen op 301 van de 651 parle- 
<J*t ml an n el Noriega, na een proces ment szetels. Labour zou op 298 ze- 
&<ïunr7 dan Z6Ven maanden heeft tels blijven steken. 

<W. rd ' schuldig bevonden aan Nu de Conservatieven hun meerder- 
rtl aVi r V an , clel • Nonega kan daarvoor heid in het par i e ment kwgt zijn, 
jür a ?j aar celstraf krijgen. kunnen zij alleen regeren met de 
Vijf y kwam tot haar uitspraak na S f eun van derde partijen. Een pact 
moi^ en Van beraadslagingen d * e met de Liberaal-Democraten is ech- 
Vo Or?it* 2aarn verd epen, da f de Jnry: ter nagenoeg uitgesloten. De enige 
dat gpo er de rec ‘bfer woensdag zei andere coalitiepartners zijn de Noor¬ 
den V i ï 1 avereens tcmming te berei- d i erse protestante partijtjes, die maar 
Op vn™ Maar de rechter dron S aan een tiental zetels kregen. De prijs die 
i eri dat i zet dng van de discussies, Mgjor voor hun medewerking zou 
eidde gistermiddag tot een moe ten betalen, zou opzegging van 
bat rit/ 0111 *® oordee k het Anglo-Ierse Verdrag zijn. Deze 

1 deert , JUry ^ an ë over haar uitspraak overeenkomst, die de Ierse regering 
I èna aS ^ een wonder. Het proces een S f e m geeft in de Noordierse poli- 
Ve rkDr der meer 15.000 pagina s aan tiek, W ordt door de protestanten als 
kverrt m ë en van 79 getuigen opge- onaanvaardbaar beschouwd, 
i ke n . ’ en no ^ eens 700 bewijsstuk- De uitslag betekent dat premie r Ma¬ 
jor waarschijnlijk niet onmiddellijk 
aftreedt. Hij heeft tot 6 mei de tijd 
om een coalitie te smeden. Slaagt hij 
daar niet in, dan wordt hij op die dag 
weggestemd en mag Labour-leider 
Neil Kinnock de regering vormen. 

- -- Weliswaar heeft Kinnock ook de 

/ steun nodig van derde partijen, maar 

, £ de socialisten zouden kunnen reke- 

v. I nen Q p de Liberaal-Democraten. 

^ . jjj De Conservatieve Partij komt mis- 

schien wel als grootste partij uit de 
jr bus, maar zij is ook de partij die de 

* meeste zetels heeft verloren. In het 

i max. 16 9 C oude Lagerhuis had zij 376 zetels, nu 

* „ valt zij terug naar iets meer dan 300. 

5=0*7 \ Labour boekt daarentegen een winst 

# van een zetel of 70. Tot vlak voor de 

| verkiezingen gaven de peilingen La- 

.. bour een kleine voorsprong. Het is 

r» waarschijnlijk de grote groep zwe- 

+4 '*-**^^/ vende kiezers geweest die op het 

min. 2 9 C laatste nippertje de Conservatieven 

__ * toch nog aan een voorsprong heeft 

«b^NlG geholpen. 


Kangeroes 

ontsnapt 

LANAKEN - Drie kleine kange¬ 
roes (Wallaby’s) zijn in de nacht 
van woensdag op donderdag 
ontsnapt uit een kooi op het do¬ 
mein Zangersheide, het land¬ 
goed van zakenman Léon Mel- 
chior, die in Lanaken ook een 
stoeterij heeft. Twee diertjes 
keerden uit eigen beweging te¬ 
rug. Maar om het derde beest te 
pakken te krijgen, moest de 
Rijkswacht een heuse klopjacht 
organiseren. „Een boef vangen is 
een stuk gemakkelijker,” zuchtte 
een Rijkswachter. 


'Hook' haakt 
naar de jeugd 

PAGINA 2 

Roken mag in meeste 
Limburgse bedrijven 

PAGINA 18 


Tobback komt op 
voor eigen cultuur 

PAGINA 19 Dustin Hoffman in Hook’ 


Monsterzege 

ijshockeyteam 

PAGINA 21 

Bloedtransfusie 
fataal voor Ashe 

PAGINA 21 

Wereldkampioen 
Bugno geklopt 

PAGINA 23 


Conservatieven noch Labour behalen absolute meerderheid 

Britse verkiezingen onbeslist 


Van onze redactie buitenland 

LONDEN - Noch de Conser¬ 
vatieven, noch Labour heeft bij 
de Britse verkiezingen gisteren 
een absolute meerderheid be¬ 
haald. Wel zag het er bij het 
sluiten van deze krant naar uit 
dat de partij van premier John 
Major voor de vierde achter¬ 
eenvolgende keer als grootste 
partij uit de strijd zal komen. 

Volgens de eerste schattingen van de 
BBC zouden de Conservatieven uit¬ 
komen op 301 van de 651 parle¬ 
mentszetels. Labour zou op 298 ze¬ 
tels blijven steken. 

Nu de Conservatieven hun meerder¬ 
heid in het parlement kwijt zijn, 
kunnen zij alleen regeren met de 
steun van derde partijen. Een pact 
met de Liberaal-Democraten is ech¬ 
ter nagenoeg uitgesloten. De enige 
andere coalitiepartners zijn de Noor- 
dierse protestante partijtjes, die maar 
een tiental zetels kregen. De prijs die 
Mgjor voor hun medewerking zou 
moeten betalen, zou opzegging van 
het Anglo-Ierse Verdrag zijn. Deze 
overeenkomst, die de Ierse regering 
een stem geeft in de Noord ierse poli- 


max. 16 Ö C 


min. 2 9 C 


- 

kogedr ukgebied ligt van- 
^ e de»-i De * centrum boven 
lVe er and - Het wordt dan ook 
Vl> Oep- een zonn *£e dag. In de 
tia at r ochtend kan hier en 
di e „„u. gron dmist ontstaan, 


echter 


oplost. 


Uit h« S rT Va,t ’ en t° e matig, 
° 0 stén°,. a . ke,i j k een noord- 
r * c hting. De tempe- 
*6 bereik t makkelijk de 
jiaoK* 1 en daa *t de komen- 
Wa atsei! i naar 2 Smaden, met 
gron d Iljk vorst aan de 

<ffe^ er ? ere ‘«formatie be- 
^Um k lï et weer in Limburg 
V ANïÏ be len 06 -91122346. 

Zon 

06-53 onder: 20.29 

® p: U.00 onder: 03.33 

GEN: 

’Uaan 1 *! 06 51 onder: 20.31 

P ; 13.22 onder: 04.05 


Mijnwerkers 
9ezochtvoor 
Eurotunnel 


Bijna-rainp 
op spoorlijn 
Ech t - Roermon d 

ECHT - Als door een wonder is gis¬ 
teravond rond elf uur op de spoor¬ 
lijn tussen Echt en Roermond de 
Intercity vanuit Roermond slechts 
lichtjes geraakt door de ontspoorde 
wagon van een tegemoetkomende 
goederentrein. Daardoor deden zich 
geen persoonlijke ongevallen voor. 
De personentrein liep alleen lak- 
schade op. Her en der lagen wel 
stukken raam en afgerukte portier- 
grepen verspreid. Over een lengte 
van ruim drie kilometer werd de 
spoorrails door de ontspoorde wa¬ 
gon beschadigd. Personeel van de 
NS was vannacht druk bezig om het 
vernielde spoor te herstellen. Bij 
het ter perse gaan van deze editie 
was nog onduidelijk of het treinver¬ 
keer hedenochtend normaal door¬ 
gang kan vinden. 


(ADVERTENTIE) 

SERVIEZEN 

VALKENBURG 

Nederlands grootste 
serviezenspeciaalzaak 

4c geejektp tafe[ 

Ook zondag open 
Showroom 

Passage centrum Cocarde 
Valkenburg 


De 


gr* t 

^ili' 

'«„Jf «• 


i% m ci Limburg wil 
extra hulp 
van kabinet 


MAASTRICHT - Wanneer het ka¬ 
binet zich niet extra inspant voor 
Limburg, zullen alle positieve resu. 
taten van het sinds 1978 gevoerd-, 
PNL-beleid binnen enkele jarer. 
volledig worden weggevaagd. Tai 
van recente en voorgenomen Haag¬ 
se bezuinigingsmaatregelen leidei. 
ertoe dat Zuid-Limburg weer eer, 
grote achterstand in de werkgele¬ 
genheid oploopt. 

Dit schrijven Gedeputeerde Staten 
en vertegenwoordigers van Lim¬ 
burgse werkgevers- en werkne¬ 
mersorganisaties in een gisteren 
verzonden brief aan het kabinet. Ze 
willen op korte termijn een nieuw 
PNL-beraad met de meest betrok¬ 
ken bewindslieden uit het kabinet 
of desnoods een Kamerdebat over 
deze kwestie. 

In het ergste geval dreigt volgens de 
briefschrijvers een verlies van 
12.000 arbeidsplaatsen, 8.000 in de 
collectieve sector en de rest bij gro¬ 
te bedrijven als DSM. NedCar en 
Philips. Bij de overheidsbedrijven 
in Heerlen dreigen grotere klappen 
dan tot nu toe werd aangekondigd 
De Limburgse FNV-voorzitter Wiel 
Friednchs - die grote invloed heeft 
gehad op de tekst van de brief - 
heeft aanwijzingen dat bij het ABP 
wel eens maximaal 1200 en bij het 
CBS 190 arbeidsplaatsen verloren 
kunnen gaan. Tot nu toe hebben 
ABP en CBS zelf een een verlies 
van hooguit 900, respectievelijk 120 
banen aangekondigd. 


Zie verder pagina 1 7 

• Provincie eist compensatie 


Staking in metaal 
op komst na 
mislukt overleg 

RIJSWIJK - De onderhandelmgen 
over een nieuwe cao voor de 280.000 
werknemers in de metaalnijverheid 
zijn gisteravond vastgelopen. Werk¬ 
gevers en vakbonden hebben geen 
overeenstemming kunnen bereiken 
over de aanpak van het ziektever¬ 
zuim. Vanaf maandag zijn er stakin¬ 
gen te verwachten in de grootste 
bedrijfstak in de marktsector. 

De bonden hebben het overleg afge¬ 
broken, zo deelde onderhandelaar 
M. Hagen van de Industriebond 
FNV mee. „De arbeidsvoorwaarde¬ 
lijke prikkels lijken wel een geloofs¬ 
artikel van de werkgevers gewor¬ 
den". zei hij. Vanaf maandag zal er 
in 20 bedrijven worden gestaakt 
Dat aantal zal aan het eind van de 
week zijn uitgebreid tot 80. aldus 
Hagen. 


• De tijd staat stil als iemand overlijdt. Net als het leven 
zelf, staat hij stil omdat niets meer van belang is, alleen 
het afscheid van degene die zo dierbaar was. Daar wordt 
dan ook steeds meer tijd voor genomen en aandacht aan 
besteed. 

Bij de begrafenis van Wiel Jagers gistermiddag in Nieu- 
wenhagen werd gebruik gemaakt van een door vier 
paarden getrokken rouwkoets. Een tafereel uit lang ver¬ 
vlogen tijden; een begrafenis waarbij de tijd stilstond. 

Foto: FRANS RADE 


Vrachtschip ramt winkelpand 


DEN HAAG - Het motor- 
vrachtscip Adriana heeft gister¬ 
middag de achterkant van een 
boekhandel aan de Oude Rijn in 
Leiderdorp geramd. 

Het schip raakte uit de koers 
door een defect aan het hydrauli¬ 
sche systeem dat de stuurinrich¬ 


ting regelt. Van het winkelpand, 
een boekhandel, raakten twee 
muren geheel ontzet. 

De ruim 1300 ton metende 
Adriana was niet geladen en 
voer over de Oude Rijn richting 
Koudekerk toen na de doorgang 
van de Leiderdorpse brug het 


stuursysteem faalde. 

De schipper schakelde nog wel 
over op de noodstuunnrichting. 
maar die kon de koers van het 
schip niet tijdig meer vernande- 
ren. 

Er deden zich geen persoonlijke 
ongelukken voor. 


(ADVERTENTIE) 

Vrijdag 10 april 1992 om 20.00 uur 

Frits Bolkestein t w 

(Tj 

spreekt vanavond in de Valk Motel Heerlen \_J 

U bent van harte welkom! LD 

WD. DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND. J* 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nütweewékmgratis^^^^^ 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam . 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 


<4 

(voor controle bezorging) 


• Een vergadering van het parlement in de oude Tweede Kamer met zijn groene krappe bank¬ 
jes behoort voorgoed tot het verleden. Gisteravond sloeg Kamervoorzitter Deetman voor het 
laatst de hamer in oude vergaderzaal aan het Binnenhof. Na het Paasreces zal het nieuwe 
Tweede-Kamergebouw in gebruik worden genomen. Natuurlijk stonden de hoofdrolspelers van 
de laatste jaren even stil bij dit nostalgisch moment. De D66-fractie schonk de Tweede Kamer 
een foto. De Kamerleden Groenman (links) en Wolffensperger tonen de foto aan premier Lubbers 
en minister Kok. Foto: ANP 


Telefoon: (voor controle be 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82.35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mi| een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83.35 

□ pier maand ƒ 28.45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


of bel gratis 06-0229911 


8 V10404'L 00017' 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagin* bioscopen 


Gepikt 


• HEERLEN 

: Royal: Hook. dag. 18 en 21 uur, 
; za zo ook 14.30 uur. Rjvoli: Cape 
’ Fear. dag. 20.30 uur. za zo ook 15 
; en 17.30 uur. Maxim: JFK. dag. 
,20 uur, za zo ook 14.30 uur. H5: 

■ The last boyscout, dag. beh. za 

14.30 19 en 21.30 uur, za zo ook 
16.45 uur Freddy's deud. dag. 
14.15 19.15 en 21.15 uur, za zo 
ook 16 30 uur The Lover. dag. 
i 18.30 en 21 uur. vr ma dl do ook 
14 uur. Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen, za zo 14 en 16 uur, wo 
14 uur. Bugsy. vr tm zo 14 18.30 
en 21 uur. Silenee of the lambs, 
ma tm do 14 18 30 en 21 uur 
. The prince of tides. dag. 18.30 en 
: 21 uur, vr ma dl do ook 14 uur. 
Don't teil Mom the babysitter 's 
dead, za zo 14 en i6 uur. wo 14 
uur. Fievel in het Wilde Westen, 
za zo 14 en 16 uur. wo 14 uur. 
Filmhuis de Spiegel: Oh boy. vr 
zo 21 uur. 


Vijftig miljoen dollars eist David 
Levy van de producenten van 
'The Addams Family’. Levy 
heeft namelijk de gelijknamige 
tv-serie bedacht. 

En ergert zich eraan dat zomaar 
de namen van moeder Morticia 
en dochter Wednesday uit zijn 
tv-serie gepikt zijn voor de speel¬ 
film met in de hoofdrol Anjelica 
Huston. Overigens levert The 
Addams Family’ goudgeld op: 
110 miljoen dollar. Vandaar ook 
de forse claim. 


’ Silenee’ weekje erbij 


Omdat er toch behoorlijk wat ’inhalers’ op de met vijf Os¬ 
cars bekroonde thriller 'Silenee of the Lambs’ afkomen, 
heeft Henk Winkers, directeur van H5 in Heerlen, deze film 
geprolongeerd. Driemaal daags van maandag tot en met 
vrijdag bijt Anthony Hopkins van zich af als dr Lecter of¬ 
wel Hannibal, de kannibaal. Een^FBI-agente (Judie Foster) 
heeft zijn hulp nodig om een collega-seriemoordenaar ’Buf- 
falo Bill’ op te sporen. Vooral haar bezoeken aan de isoleer¬ 
cel van dr Lecter en de vaak venijnige gesprekken zijn 
daarbij van doorslaggevende aard. 

Overigens is de crimineel-goede ’Silence’ nu ook te zien in 
het ontspanningscentrum Royal in Echt, aanvang half ne¬ 
gen. 


Allerlaatste 


Wat jichtig, maar nog vol zucht 
naar avontuur maken captain 
Kirk (William Shatner), dr Spock 
(Leonard Nimoy) en hun collega- 
astronauten zich op voor de al¬ 
lerlaatste Star Trek. Deze zesde 
missie gaat naar een nooit eerder 
ontdekte wereld, ver achter de 
Melkweg. Ook nu wordt er ste¬ 
vig geleund op succesvolle situa¬ 
ties, waaraan de vorige vijf Star 
Trek-films hun grote populariteit 
danken. Dit maal is de regie niet 
in handen van Leonard Nimoy. 
Nicolas Meyer (Star Trek II) mag 
’action’ roepen. 
O • SCHAESBERG 

| |—| Autokino: Harley Davidson and 
the Marlboro Man. vr t m. zo 21 
ö uur Dead Again, vr za 23 15 uur. 


Belerende toon van regisseur Spielberg naar ouders irritant 

Hook’ haakt naar de jeugd 


O • MAASTRICHT 


Mabi: Hook. vr tm zo 17 30 en 

21 uur, ma Lm do 20,30 uur, za zo 
wo ook 14 uur Bugsy, vr Lm zo 

18.30 en 21.15 uur. ma tm do 21 
uur. Babar. za zo wo 14.30 uur. 
JFK, dag 20 uur. za zo wo ook 
14 uur. Cape Fear. vrlm zo 14.30 

18.30 en 21 15 uur. za zo wo ook 

14.30 uur Cine-K: Frankie & 
Johnny, dag. 21 uur. Cinema- 
Palace: The last boyscout, dag. 
19 en 21.30 uur. zo wo ook 14 
uur, za zo ook 16.30 uur. The 
prince of tides, dag 18.15 en 
21.15 uur. Silenee of the lambs. 
dag. 18 45 en 2! 15 uur Don't teil 
Mom the babysitter 's dead. za 
zo 13.45 en 16 15 uur. wo 14 uur. 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, za zo 14 en 16.15 uur. wo 14 
uur. Lumière: Paris is burning. 
dag 20 uur Ay Carmela. dag 

20.30 uur Nog met bekend, dag. 

22 uur. Halfaouine, vr za 23 uur. 


M 


JW 


• Sneeuwwitje met 
een van de zeven dwer¬ 
gen. 


DOOR RIJK VAN ROTTERDAM 

Steven Spielbergs films voor ’alle 
leeftijden’ waren tot nu toe ook 
altijd echt voor alle leeftijden. 
Jong en oud raakten ontroerd bij 
’E.T.’, jong en oud leefden intens 
mee met en konden lachen om 
Indiana Jones. Met zijn nieuwste 
(de elfde door hem geregisseerde) 
film ’Hook’, gebaseerd op Sir 
James M. Barrie’s ’Peter Pan’, 
mikt Spielberg evenwel uitslui¬ 
tend op de kleintjes. 

De subtiele knipogen naar begelei¬ 
dende ouders/voogden ontbreken. 
In plaats daarvan worden die bele¬ 
rend bejegend: Gij zult uw kroost 


recensie 


geen aandacht onthouden omwille 
van Uw carrière, noch liefde omwil¬ 
le van Uw eigenbelang. Die beleren¬ 
de ondertoon wekt op den duur irri¬ 
tatie. Bovendien prikt de volwassen 
kijker door de trucs heen, waarmee 
Spielberg de kinderen tracht te 
paaien. Tussen de vele exotische 
elementen die de fantasiewereld 
Neverland, waar Peter Pan op¬ 
nieuw de strijd aangaat met zee 
roverkapitein Hook, rijk is, zijn ook 
voor het jeugdige publiek zeer her¬ 
kenbare eigentijdse elementen ge¬ 
monteerd, zoals een skateboard- 
baan en het lekker smeren en klie¬ 
deren met vingerverf. 

Dat mag, en er is ook niets mis met 
Spielbergs verantwoording: „Ik heb 
deze film om een eenvoudige reden # Peter 

Pan 

(Robin 

Williams) 

wordt 

belaagd 

door 

zeerover 

Hook 

(Dustin 

Hoff- 

man). 

Foto: AP 


gemaakt: ik dacht dat mijn kinde¬ 
ren hem leuk zouden vinden.” Maar 
de produktie is er aanzienlijk min¬ 
der interessant door dan alles wat 
hy eerder maakte. 

Dat zal voor de kleintjes de pret niet 
drukken, want die komen bij ’Hook’ 


ogen tekort. Er zijn gevechten met 
piraten, didactisch verantwoord 
geënscèneerd als reusachtige stoei¬ 
partijen. Er is een soort Rebellen¬ 
club van kinderen, wonend in een 
kampement waar geen pretpark te¬ 
genop kan. Mensen blijken te kun¬ 


nen vliegen. En een lieftallige fee 
ter grootte van een libel staat de 
helden waar nodig met raad en (to¬ 
ver-) daad bij. Dat alles in spectacu¬ 
laire decors, met een zeeroversnest, 
een piratenschip en sprookjesach¬ 
tige landschappen. 


• GELEEN 

Roxy: The last boyscout. dag. 

20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur, 
zo ook 15 uur. Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen, za zo wo 15 


• SITTARD 

Forum: JFK, dag. 20.30 uur. 
Dead Again, dag. 20.30 uur. 

Filmhuis Sittard: Face Value, 
wo 20.30 uur. 


• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Silenee of 
the lambs, dag beh wo 20.30 
uur. zo ook 15 uur. The last boys¬ 
cout, dag. beh. wo 20.30 uur. Fie¬ 
vel in het wilde westen, zo 15 


• ROERMOND 

Royal: JFK, dag. 20 uur. zo ook 
15 uur Royaline: Father of the 
bride. vr Lm zo 1930 en 21.30 
uur, ma Lm do 20 30 uur. zo ook 

16.30 uur. Fievel in het wilde 
westen, zo wo 14.30 uur. Film¬ 
huis Roermond: Face Value, do 
20 30 uur 

• VENLO 

Perron 55: Face Value, za 20 uur. 
di 20 30 uur. 


’The Lover’: over verboden 
liefde zonder cliché’s 


DOOR RIJK VAN ROTTERDAM 

Een verboden liefde, een onmogelij¬ 
ke liefde, een schandelijke liefde, 
een noodlottige liefde; het gaat alle¬ 
maal op voor de in 1984 verschenen 
autobiografische roman ’De min¬ 
naar’ van Marguerite Duras. Toch is 
het boek vrij van cliché’s. En de 
verfilming die Jean-Jacques An- 
naud ervan heeft gemaakt is, on¬ 
danks de vrijmoedige bedscènes, 
geen seks film. 


recensie 


Zo is ook het hoofdpersonage, het 
15-jarige Franse meisje dat in het 
Vietnam van de jaren twintig een 
hartstochtelijke relatie heeft met 
een welgestelde Chinees van 32, 
geen hoer, al neemt ze heel wat geld 
van haar ’lover’ aan. Zy speelt de 
hoer. En hij probeert (tevergeefs) 
zijn liefdesverdriet de baas te bly- 
ven door de klant te spelen. 

De momenten van het zoete minnen 


ten spijt, is ’The lover’ van Annaud 
een schrijnende tragedie. Hoe in¬ 
tiem de geliefden ook met elkaar 
zijn, ze blijven zich in wezen voor 
elkaar verschuilen en blijken niet in 
staat het lot in eigen hand te nemen. 
En ook de nevenpersonages onder¬ 
gaan slechts hun leven, met alle 
pijn en vernedering van dien. 

Jeanne Moreau is als ’voice-over’ 
Duras, die consequent over zichzelf 
vertelt als over ’het jonge meisje’. 
Dat meisje (Jane March) keert aan 
het begin van de film uit het dorp 
Sadec na de schoolvakantie terug 
naar Saigon, waar ze leerling van 
het lyceum is en in een pensionaat 
woont. In Sadec laat ze haar moeder 
en twee broers achter, in een arme¬ 
tierig ouderlijk huis dat voor haar 
een hel is. 

Schaamte 

Het meisje - ’Laat het me u nog 
eens vertellen. Ik ben 15’ - weet dat 
ze een schrijfster-in-de-dop is en op 
weg naar Saigon, op de veerboot Jane March en Tony Leung in ’The Lover’. 


over de Mekong, herkent ze in¬ 
tuïtief in een gedistingeerde, Wes¬ 
ters georiënteerde Chinese man 
(Tony Leung) de persoon die die 
schrijfster uit de dop kan halen. Hij 
biedt haar een lift aan in zijn limou¬ 
sine. In die deftige wagen laat ze 
zijn hand z’n verkennende weg 
gaan. De basis voor een relatie lijkt 
daarmee gelegd, maar zij moet hem 
eerst nog over zijn schaamte heen 
helpen. Fysiek lukt haar dat, maar 
de mentale barrières blijven weder¬ 


zijds aanwezig. Zij is te jong en zal 
vroeg of laat naar Frankrijk repa¬ 
triëren, hij is te zwak om zich te 
onttrekken aan de macht van zijn 
vader, die hem al lang heeft uitge¬ 
huwelijkt. Om nog maar te zwijgen 
van de schande aangaande de ras¬ 
senverschillen. 

Naarmate de minnaar verzwakt on¬ 
der de druk van zijn verdoemde 
liefde, lijkt het meisje sterker te 
worden. Op de uiteindelijke boot te- 


UITGE VERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 

(Mr*ctie: 

mr. F.A M. van Hellemondt 
K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Tolofoon: 

Abonnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Plccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 


pezige peekah 


Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Bankon: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 


Rayonkanton 

Bninssum 

Geleen 

Heerten-Centnim 

Kerkrade 045 

Maastricht 

Roermond 

Sittard 

Valkenburg 


045-256363 

046-746868 

045-717719 

452932455506 

043-254477 

04750-18484 

046-515577 

04406-15045 


Abonnomontspr ijzen: 
Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 


per maand 
per kwartaal 
Per acceptgiro: 
per maand 
per kwartaal 
losse nummers 


ƒ 27,45 
ƒ 82,35 

ƒ 28,45 
ƒ 83,35 
ƒ 1,60 
Bfr 30 recept 


Tomaten - visschotel 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 750 g visfilet (kabeljauw, 
roodbaars enzv.) 2 el citroensap, 
peper en zout, bloem, 3 el boter, 
4 vleestomaten, 125 g Noorse 
garnalen, 4 plakjes roomkaas, 2 
el geknipte bieslook. 

De visfilets wassen, droogdepp- 
pen met keukenpapier en be¬ 
sprenkelen met citroensap. De 
vis bestrooien met peper en zout 
en door de bloem halen. De over¬ 
tollige bloem afschudden. De vis 
in de hete boter aan beide kan¬ 
ten in 8-10 minuten bruin bak¬ 
ken. ‘ 

De tomaten wassen en in plakjes 
snijden. De vis uit de pan nemen 
en tomaat in het braadvocht leg¬ 
gen, rrfet peper bestrooien en de 
vis hier weer opleggen. 

De garnalen over de vis verdelen 
en de kaas op de vis leggen. Dek¬ 
sel op de pan en de kaas op een 
matig vuur laten smelten. 

Met peterselie bestrooid serve-, 
ren. 

Als garnituur hierbij een luchti¬ 
ge aardappelpuree serveren. 


Aan het begin van de film lijkt er 
nog weinig aan de hand. Weinig, 
niet niets, want het is duidelijk dat 
vader Peter Banning (Robin Wil¬ 
liams), een succesvolle Amerikaan¬ 
se advocaat, zijn werk veel belang- 
rijker vindt dan zijn gezin. Hij is al 
negen jaar niet samen met vrouw 
Moira (Carolina Goodall) en kinde¬ 
ren Jack (Charlie Korsmo) en Mag- 
gie (Amber Scott) op kerstbezoek 
geweest bij Moira’s oma in Londen, 
Granny Wendy (Maggie Smith). En 
ook schittert hij als vader door af¬ 
wezigheid bij de belangrijkste 
honkbalwedstrijd in het jonge leven 
van Jack. 


Dolk 

Na een avondje uit ontdekken ou¬ 
ders en Granny dat de kinderen zijn 
ontvoerd. In een met een dolk aan 
een deur geprikte brief eist ene Ka¬ 
pitein Hook de verantwoordelijk¬ 
heid ervoor op. Granny weet dan al 
hoe laat het is. Vader Banning haalt 
er de politie bij, maar zij zegt dat dit 
geen zin heeft. Tot zijn verbijstering 
moet Banning geloven, dat hij ooit 
Peter Pan was en Hook een hand 
afhakte. Hook is dus uit op wraak 
en Banning zal alleen zijn kinderen 
terug kunnen krijgen als hij weer 
Peter Pan wordt en naar het land 
achter de sterren, Neverland, gaat 
waar Hook en de zijnen wonen. 

Hoffman schmiert in de rol van 
Hook naar hartelust en Williams 
speelt de rol van Banning even 
overtuigend als die van Peter Pan. 

Te zien in Royal Heerlen, Mabi 
Maastricht en Roxy Geleen. 


rug naar Frankrijk blijkt ze evenwel 
nog heel wat te verwerken te heb¬ 
ben. 


Zonde 

Annaud heeft voor zijn film dank¬ 
baar gebruik gemaakt van de Viet¬ 
namese couleur-local; de blinkende 
rijstvelden, de broeierige hitte. In 
de studio herschiep hij geloofwaar¬ 
dig de sfeer van vervreemding in de 
’vrijgezellenkamer’, het liefdesnest 
in hartje Saigon. Een ruimte waar 
mensen zich tot elkaar bekennen, 
terwijl de vrijelijk doordringende 
straatgeluiden (in combinatie met 
subtiel strijklicht) een suggestie van 
exhibitionisme wekken. 

Als beloning voor naarstig ’casten’ 
kreeg de regisseur het respectieve¬ 
lijk natuurlijke en hooggeschoolde 
acteertalent van Jane March en 
Tony Leung in de rollen van het 
door lust en zondebesef getekende 
liefdespaar. Annaud heeft er alles 
aan gedaan om van ’The lover’ een 
persoonlijke film te maken, niette¬ 
min is de literaire oorsprong in elke 
scène zichtbaar. De beelden zijn er 
niet minder boeiend om. 


Te zien in H5 Heerlen. 


In Video Vers wordt aafl' 
dacht besteed aan speel' 
films die als video te koop 
of te huur zijn. 


DOOR HANS TOONEN 


’The Hard Way’ . J 

is een amusante mix van actie r 
komedie. Nick Lang (Michael 1 
Fox) is alleen een 'tijger van 
luloid’. Op het doek weerstaat 
elk gevaar. Schiet een gat in e*r 
ploert. En redt altijd op het 111 ' 
pertje het mooiste meisje, d ie 
held daarvoor dan ook han 
tochtelijk bedankt. - 

Lang baalt vreselijk van 
'heldhaftige imago’. John 
(James Woods), dat is pas 
held. Die vangt echte boeven 0 ; 
echt terugschieten. Met 
New Yorkse rechercheur wil ‘ 
een paar weekjes incognito fl ! 
trekken als inspiratie voor ® ^ 
volgende politiefilm. , 

Moss zit helemaal met op ® DJ 
watje uit Hollywood te wach^ 
Zeker niet nu hij uitgeda» ^ 
wordt door de ’Feestverstoow 
een seriemoordenaar die ^ 
feestjes zomaar gaten in c 
neuzen jaagt. . 661 

Moss’ baas is echter zeer geclF er< 
meerd van de komst van bigUif 
Nick Lang. En dus zit de air tej 
opgescheept met een ster. „ Jj- 
Deze variant op het in HO” 
wood-films beproefde ’bud~ j 
scenario’ komt best over. AL ^ 
toe speelt James Woods (on^ 
meer ’Once Upon a Time hï 
America’) zijn collega en sup* cij 
ster Fox (’Back to the FutX de 
enz.) van het doek af. Maar he 
de bank genomen doen ze ec 
voor elkaar onder. Het m°, lei 
meisje is dit keer niet voor L 31 * Hv 
maar voor de ruige recherché efi 
(Universal/Esselte) Se 

’Brutti, Sporchi, Cattivi’ v e 

ofwel vuil, lelijk en gemeen- Zq 
dat is deze Italiaanse f 31 ^ 
'Flodder’ bij uitstek. Omdat P 
bovenop een miljoen lire zit, °\. gi 
gekregen als smartegeld 
een, overigens opzettelijk 
nield oog, mag hij zijn vro 3 L 
(schoon)kinderen tiranniseL 
Want (schoon)papa heeft ê e # 
En dat is het enige lichtpü’Jy üj 
voor deze verpauperde, ver .^|ki 
terde familie op een vervuaj 0] 
heuvel rond Rome. Niem^l^ 
durft de huistiran aan te pakk^^ 
Pas als hij op een dag verlig 
wordt op een dikke hoer 
de haat de overhand. ivi 

Een schitterende film, waaX^| V( 
regisseur Ettore Zola (’Una 
nata particolare’) in 1976 volk J ^ 
men terecht de Gouden 
van Cannes wegens beste re ?J> ij 
heeft gekregen. De nu 60-ja^J (j 
regisseur Zola laat opnieuw 21 J tj 
dat hij een scherp oog heeft ^ 
wie vernederd en geneg 6 "^ 
worden in de Italiaanse sam eI \jp p, 
ving. En dat zonder spoor L.; e 
mededogen. (Movie Select , g 
deo: ƒ 49,95) 15 


Oplossing van gister^ 


yoioiR 


BIEIRIEI I Lt>| 


C H ANC 


mTMËTRl 


ICIEIMEIC 


ONLANG S MP|A]R[0 lj>yd 


In e u r o 
ïcroentekwek 351 Horizontaal: 1 onsmakelijk, smerig; 3 ver- 
pieder; 6 telwoord; 11 onoverkomelijke 
ïoeilijkheid; 12 knaagdier; 13 leniging van 
>mart; 14 oproerling op een schip; 16 Ja- 
anse parelduikster; 19 bundel dierenfa- 
els; 21 afwezigheid van muzikaal gehoor; 
2 viseter; 23 bevroren watervlak voor 
chaatsenrijders; 26 vrucht; 29 Japanse 
nunt; 31 soort ui; 32 maaltijd; 35 overeen- 
temming, harmonie; 36 kunstenaar; 37 
amenhangende steenmassa; 38 werktuig 
ot het fijnmalen van stoffen; 39 dezelfde, 
letzelfde. 


Verticaal: 1 bezoedeld, onrein; 2 
gras; 4 grassteppe; 5 MohannrTia 
schriftgeleerde; 7 Aziaat; 8 amt)t , sK !f r 9 
verschijnsel dat een vloeistof d°<X. f 
wand treedt; 10 wedren (lat ); 15 
verklaring van een vergadering 18 Q e ' d 
schappelijke weide; 20 houten vat; ƒ f 
van het lichaam; 24 steekwap® 1 ’$ 
vrucht; 27 landgoed; 28 slimmerd. y ^ 
persoon; 29 atelier; 30 iemand yj 
zwervend bestaan leidt; 33 vrucht; 
van een boom. Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 3 


♦ % Wi 


>ri 


i 


ÖEN HAAG - Een kleine meer- 
erheid van de Nederlanders (54 
Procent) vindt dat op het ogen¬ 
uk te veel vreemdelingen wor- 
aen toegelaten. Ongeveer 44 
Procent vindt dat er precies ge- 
a ° e ë °f te weinig vreemdelingen 
gorden toegelaten. Dit blijkt uit 
j n onderzoek dat is gehouden 
h opdracht van het ministerie 
Van Justitie. 

Overigens vindt 77 procent van 
e Nederlanders dat regels voor 
pzinshereniging (het laten over- 
oihen van echtgenoot en/of kin- 
eren uit het land van herkomst) 
^k-t mogen worden aange¬ 
scherpt. Slechts achttien procent 
vindt van wel. 

Pvallend is dat het kabinet op 
et ogenblik laat onderzoeken of 
e t mogelijk is om de regels hier- 


Kleine meerderheid 
Nederlanders wil 
minder vreemdelingen 


voor te verscherpen. Dit omdat 
zich jaarlijks ongeveer veertig¬ 
duizend vreemdelingen op 
grond van gezinshereniging en 
-vorming zich legaal in Neder¬ 
land vestigen. Dat is ongeveer 
tweederde van het totaal aantal 
legaal binnenkomende vreemde¬ 
lingen. 

Driekwart van de Nederlanders 
vindt dat de overheid onvol¬ 


doende controleert op illegaal in 
het land verblijvende vreemde¬ 
lingen. Driekwart van de burgers 
vindt bovendien dat sommige 
gemeenten te soepel zijn bij con¬ 
trole op illegalen. Een meerder¬ 
heid hecht meer waarde aan het 
strenger straffen van werkgevers 
die illegalen in dienst hebben, 
dan aan uitzetting van illegalen. 

Zo vindt 67 procent dat werk¬ 


gevers zwaarder gestraft moeten 
worden. 

De antwoorden lopen uiteen op 
de vraag of illegalen die hier al 
jaren wonen en ingeburgerd zijn, 
hier mogen blijven. Van de on¬ 
dervraagden vindt 48 procent 
dat dergelijke illegalen alsnog 
uitgezet moeten worden, maar 44 
procent vindt dat zij mogen blij¬ 
ven. Een zeer ruime meerder¬ 
heid van de bevolking kent bui¬ 
tenlanders recht op een woning 
(94 procent), werk (93 procent), 
uitkeringen (81 procent) en het 
uitoefenen van de eigen gods¬ 
dienst toe (91 procent). Tachtig 
procent vindt dat buitenlanders 
zich zich zoveel mogelijk aan Ne¬ 
derland moeten aanpassen, en 95 
procent is van mening dat bui¬ 
tenlanders de Nederlandse taal 
moeten leren. 


Gewonden bij explosie 
in Armeens wapendepot punt 


JEREVAN - Bij de Armeense 
hoofdstad Jerevan zijn gistermor¬ 
gen zeven mensen gewond geraakt 
bij de ontploffing van een wapende¬ 
pot van de strijdkrachten van het 
Gemenebest van Onafhankelijke 
Staten (GOS), aldus het Russische 
persbureau Interfax. Hierdoor is 
een grote brand uitgebroken die 
wijken en dorpen in de buurt be¬ 
dreigd. De Armeense autoriteit vre¬ 
zen voor ontploffingen als de dui¬ 
zenden raketten in het depot vlam 
vatten. 

Tientallen brandweerauto’s spoed- 


Minister De Vries komt met alternatief voor koppeling: 

Belastingaftrek voor iedereen 


* 


jt 

'j 


onze porlementaire redactie 

HAAG - De huidige be- 
'Ungvrije som (dat deel van 
.inkomen waarover geen be- 
ty wordt betaald) moet 
epn- n om ê eze t in een voor 
Cr IH e t c J er gelijke korting (tax- 
lag . is gunstig voor de 
inkomens en kan als al- 
jAnatief dienen voor de koppe- 
o ® tussen lonen en uitkerin- 
tooh - koppeling kun in 1993 
u niet gehandhaafd worden. 

heeft minister De Vries (So- 
d e ,/^ken) naar voren geschoven in 
h e * . iJ >cussie over de koppeling en 
° mens b e leid voor 1993. Er is 
le n J! nog geen besluit over geval- 
•hop V e bewindsman acht het niet 
eind ti Jk K de koppeling in 1993 over- 
v 6 houden. De verhouding tus- 
\v er k t aantal werkenden en niet- 
Ve hdf nC ^ n * s daarvoor slecht. Bo- 
Zo h en * s de voorziene loonstijging 
°°g. dat de koppeling onbetaal- 
be * 0r dt. Zeker bij noodzakelijke 
gUia^ngen van zo’n 1,8 miljard 


Twee vrienden 


• c.; , I'S'V- 


lijl^^ylnds man zoekt nu naar moge- 
kfachtn om bet negatieve koop- 
beeld dat bij een ontkoppeling 
h^j i aa t> bij te buigen. Daarby heeft 
Vrjj e e Ver vanging van de belasting- 
^ oor een tax-credit van stal 
’ Dit idee is een onderdeel 
Voqj. aeE plan-Stevens: het advies 
'i grootscheepse belastingher- 

verlaging. 

■;:5085 ^dige belastingvrije som van 
fiisch ^dden wordt belastingtech- 
1 1 meer waar d naarmate het 

I* der h 6n boger is. Iemand die min- 
\ laadt ^3.000 gulden verdient be- 
i Unm3 5 Procent belasting. De belas- 
j 'afp2T 1 '] e sor n wordt tegen dat tarief 
1 'jbend’. Het voordeel is dus 
■ gulden. Voor iemand met 

l gUldZ lit0rnen tu ssen 43.000 en 86.000 
iSo p f n m et een belastingtarief van 
eebtp° Cen ^ * s de belastingvrije som 
dog i r Uiim 2500 gulden waard, voor 
dey °8ere inkomens ruim 3000 gul- 

y°wdeel 

Uo 0r 

belastingvrije som te ver¬ 
geld n ° oor een tax-credit wordt het 
j n . et or ngekeerd. Daarvan heb- 
rnees+t aa ëste inkomensgroepen het 
deb ge Vo °rdeel. De maatregel is na- 
heefj 7 naarrna te men meer inkomen 
kan een onevenwichtig in- 
den ^ US evenw khtig wor- 

be Yh 

Wan-^t CS w b bet onderdeel van het 
pS ns gebruiken omdat hij 
gey k: j ‘Voorstel om de belastin- 
°hhaaiK Voor inflatie te corrigeren, 
* v °OMqq^ r acht - Het CDA is daar 
dat ^ mee a kkoord gegaan maar 
'^hderp v° 0r 1993 weigeren. Van de 
an t zal de PvdA geen ont¬ 
velen d n ®, acce Pteren zonder maatre- 

^iehticT 16 b et koopkrachtbeeld even- 
ntiger maken. 
• De Libische leider 
Gaddafi bezoekt in 
het ziekenhuis zijn 
vriend, de 
PLO-leider Yasser 
Arafat. De laatste 
herstelt in een 
ziekenhuis in Libië 
van de 

verwondingen als 
gevolg van het 
vliegongeluk. De 
beelden werden 
uitgezonden op de 
Libische televisie. 

Foto: AP 


Zie verder pagina 4 

• Vragen over 
opvolging na 
redding Arafat 


Ziektepremies omlaag 
als ministerie afziet 
van belastingaanslag 


DEN HAAG - De particuliere ziek¬ 
tekostenverzekeraars zijn bereid 
hun premies te verlagen. Men wil 
dat doen door een financiële reser¬ 
ve, opgebouwd om extra kosten 
door de vergrijzing van de bevol¬ 
king mee af te dekken, te gebrui¬ 
ken. Financiën moet dan echter 
bereid zijn af te zien van een belas¬ 
tingaanslag over de financiële reser- 


Dit standpunt hebben de verzeke¬ 
raars in onderhandelingen met 
ambtenaren van Financiën ingeno¬ 
men. De verzekeraars willen zo 


uuirn helft Nederlanders kent volkslied slecht 


^t S T ER DAM - Slechts 41 pro- 
het po 31 } Nederlanders kan 
helm,, te , cou Plet van het Wil¬ 
gen rw helemaal meezin- 

Van uit een onderzoek 

1000 m NIPO onder meer dan 
cem ^ ens en. Wel wordt 65 pro- 

°bsvfSed. by h6t h ° ren Van 


Ruim 42 procent kent het Wilhe- 
mus een beetje, 17 procent kent 
het volksied helemaal niet. Ze¬ 
ven van de tien Nederlanders 
kunnen zich overigens wel her¬ 
inneren het Wilhelmus ooit eens 
te hebben meegezongen. 

Zeven van de tien vrouwen en 


zes van de tien mannen voelen 
een zekere ontroering bij het ho¬ 
ren van het lied. Zelfs bij men¬ 
sen van rond de twintig jaar is 
dat het geval: bijna de helft van 
deze leeftijdgroep voelt iets bij 
het Wilhelmus. Boven de 65 jaar 
krijgt 80 procent toch wel een 
brok(je) in de keel. 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


bank bijvoorbeeld, 

ITla ar dan.... _ j_ 

^ en stukje breder 
hoger 

' e,s ie zachter 
lets ie smaller 
harder 

^ en beetje lager 

kruien wVmpt° eC * ^ l)ew 'i zen 70 n 49 rnodellen in onze showrooms. Omdat we ze zelf maken 
,ot de absolnt t UW s ,P ecia * e W8nsen rekening houden. Onze leer- en stoffencollecties behoren 
__ e °P' ^ om even ^ an 9 s V0Dr esn uitgebreide proefzit. Of bel voor documentatie. 'NDUSTRIETERREIN, 02508 1044. 
SH °Wrooms npriï S OISTERWtJK: W00NCENTRUM INSAID. 

0PEN MAANDAG T/M ZATERDAG 10.00-17.00 UUR. 
_. _ . .r: >■-• 

06-8008 


Voor inlichtingen over telefoonnummers, telefoonverkeer er 


gesprekstarieven belt u voortaan 06-8008. 
Het tarief is 15 cent per oproep. 


teiocom 


twee vliegen in één klap slaan. Ten 
eerste willen zij een al jaren slepend 
conflict met Financiën over een be¬ 
lastingaanslag over hun financiële 
reserves in hun voordeel beslech¬ 
ten. Ten tweede willen de verzeke¬ 
raars voorkomen dat een onderzoek 
door de Verzekeringskamer uitwijst 
dat hun zogenoemde ’vergrijzings- 
reserve’ best gebruikt kan worden 
voor premieverlaging, maar dat de 
verzekeraars dat weigeren te doen. 

De Verzekeringskamer doet het on¬ 
derzoek in opdracht van Financiën. 
Het vormt onderdeel van een studie 
naar de kostenontwikkeling in de 
gezondheidszorg en de mogelijk¬ 
heid premies te verlagen. Het on¬ 
derzoek startte nadat staatssecreta¬ 
ris Simons (Volksgezondheid) 
eerder dit jaar ruzie kreeg met de 
verzekeraars over een mogelijke 
premiedaling. 

Op Financiën wordt het plan van de 
verzekeraars fel van de hand gewe¬ 
zen. Er wordt op gewezen dat in¬ 
dien de verzekeraars de vergrij- 
zingsreserve gebruiken voor pre¬ 
mieverlaging. Berisha gekozen 
tot president 
van Albanië 

TIRANA - Sali Berisha, de lei¬ 
der van de Albanese Democrati¬ 
sche party, is gisteren door een 
overweldigende meerderheid in 
liet parlement gekozen tot de 
eerste niet-communistische pre¬ 
sident van Albanië. 

De 47-jarige Berisha, van beroep 
hartchirurg, was de enige kandi¬ 
daat voor de functie. Vorige 
week nam de tijdens het Stali¬ 
nistische bewind aangetreden 
president Ramiz Alia ontslag. 

FSV Amsterdam 
tegen akkoord 
bonden-NS 

AMSTERDAM - De leden van de 
Amsterdamse afdeling van de FSV 
zijn en bloc tegen het principe- 
akkoord dat hun onderhandelaars 
met de NS-directie hebben afgeslo¬ 
ten. Dat bleek gisteravond tijdens 
een bijeenkomst in Amsterdam van 
de hoofdstedelijke afdeling van de¬ 
ze spoorwegyakbond. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen af- 
delings-voorzitter R. Zarpeij en -se¬ 
cretaris J. Van Gastel zwaar onder 
vuur te liggen. Ze moeten aftreden 
omdat ze tijdens een bijeenkomst 
van kaderleden gistermorgen geen 
motie van wantrouwen hadden in¬ 
gediend tegen algemeen-voorzitter 
en onderhandelaar J. Kruse. De le¬ 
den hadden hen daartoe wel op¬ 
dracht gegeven. 


den zich naar het depot van het 
Zevende ex-Sovjetleger in Balaovit, 
15 kilometer ten noordoosten van 
Jerevan. Iedere minuut zouden in 
het in brand staande depot onge¬ 
veer 20 stuks munitie en granaten 
exploderen. 

De bevolking van Palachovit, waaj 
het GOS-wapendepot is gelegen, is 
geëvacueerd. In het industriestadje 
Abovian werden huizen beschadigd 
door rondvliegende brokstukken en 
de schokgolven die de ontploffing 
teweegbracht. De oorzaak van de 
ramp is nog onbekend. 


Uit 


• Sancties 

De Europese Commissie werkt 
aan een verordening over 
luchtverkeer en handel in mili¬ 
tair materieel met Libië. Deze 
wordt van kracht als 15 april 
blijkt dat Libië met heeft vol¬ 
daan aan de eis van de Veilig¬ 
heidsraad twee Libiërs uit te 
leveren die worden verdacht 
van betrokkenheid bij aansla¬ 
gen op Franse en Amerikaanse 
vliegtuigen. 


PvdA krabbelt * Embai *° 

Minister Van den 

• ^ j ^ ^ 1-, ^ ^ Buitenlandse Zal 

16lS OmnOOg WD-Kamerlid Wei 

'—r^r» nnö aonc cinrvrv' 


DEN HAAG - Er tekent zich een 
voorzichtige opleving af bij de 
PvdA. Indien er nu verkiezingen 
gehouden zouden worden zou de 
partij 17,5 procent van de stemmen 
krijgen. Dat is weliswaar veel min¬ 
der dan bij de Kamerverkiezingen 
van eind 1989 (31,9 procent) maar 
1,4 procent meer dan voor het 
PvdA-congres van 13 maart in Nij¬ 
megen. 

Onderzoek van het bureau Inter¬ 
view heeft dit uitgewezen. Het werd 
vorige week afgesloten. De PvdA 
zou nu 27 Kamerzetels halen, 22 
minder dan nu het geval is. Coalitie¬ 
genoot CDA zou ook verliezen. De 
christen-democraten ' zouden nu 
30,1 procent van de stemmen halen, 
goed voor 47 Kamerzetels (nu 54). 
CDA en PvdA samen zouden zo 74 
van de 150 kamerzetels bezetten, 
een minderheid. 

De aanhang van D66 blijft onveran¬ 
derd hoog. De partij zou nu 20,9 
procent van de stemmen halen, 
goed voor 32 Kamerzetels. De De¬ 
mocraten hebben er nu twaalf. De 
WD klimt uit het dal. De liberalen, 
die nu 22 mensen in de Kamer heb¬ 
ben, zouden er zes bij krijgen en op 
28 uitkomen (17,9 procent van de 
stemmen). 


VS bezorgd over 
mogelijke aanval 
Irak op Koerden 

WASHINGTON - Amerika maakt 
zich bezorgd over een mogelijke 
nieuwe Iraakse aanval op de Koer¬ 
den in het noorden van het land. 
Dat is woensdag gezegd door natio¬ 
naal veiligheidsadviseur Brent 
Scowcroft. 

In een interview met de omroep 
CNN zei Scowcroft, dat er verschil¬ 
lende aanwijzingen zijn, dat Irak 
bezig kan zijn met de voorbereiding 
van een aanval op de dissidente 
Koerden. Zo zijn troepen opgerukt 
in de richting van het gebied ten 
noorden van de 36e breedtegraad, 
waar de Koerden gevestigd zijn. Bo¬ 
vendien hebben de Irakezen lucht- 
doelraketten in dat gebied op ge¬ 
steld, aldus Scowcroft. 

Er is nog geen sprake geweest van 
Iraakse offensieve activiteiten, zei 
Scowcroft verder. Maar hij voegde 
daaraan toe, dat dat spoedig zou 
kunnen gebeuren en dat Amerika 
de jongste ontwikkelingen buiten¬ 
gewoon ernstig opvat. Zo ernstig 
dat de Amerikanen inmiddels kon- 
takt hebben opgenomen met bond¬ 
genoten als Engeland, Frankrijk, 
Saudiarabië en Turkije om te be¬ 
spreken wat er moet gebeuren. 


Conflict over 
Zwarte-Zeevloot 
bijgelegd 

KIEV/MOSKOU - Rusland en 
Oekraïne hebben gisteren de 
angel gehaald uit hun conflict 
over de Zwarte-Zeevloot en be¬ 
sloten te gaan praten over de 
kwestie. 

De Russische regering van pre¬ 
sident Boris Jeltsin nodigde 
Oekraïne uit zaterdag een dele¬ 
gatie naar Moskou te zenden 
voor besprekingen op hoog ni¬ 
veau. 

Jeltsin en zijn Oekraïnse ambt¬ 
genoot Leonid Kravtsjoek 
kwamen in twee telefoonge¬ 
sprekken overeen hun decre¬ 
ten op te schorten waarin zij de 
hele vloot voor de eigen repu¬ 
bliek opeisten, zo verklaarde 
de Russische generaal-mgjoor 
Alexej Bazarov. 

Er komt een gezamenlijke 
commissie die een regeling 
moet treffen voor de vloot die 
bestaat uit 380 schepen en 
70.000 man. 
(ADVERTENTIE) 


KONTAKTLENZEN 


STUDIO 

Promenade 27a, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33, Bocfioltz. 045-444342 


Tot uw dienst, PTT Telecom. 


PAASAKTIE 

van 11.4 tot 25.4 92 

STUDENTENKORTING t/m 19 jaar 30 % 

Korting op alle kontaktlenzen, incl. 2 vakantielenzen GRATIS 05W1 


Service, aanpassing, controle en schoonmaken altijd gratis Aanpassing door gediplomeerd kontakttenzenspecialislopticien 


Minister Van den Broek van 
Buitenlandse Zaken heeft 
WD-Kamerlid Weisglas giste¬ 
ren nog eens onomwonden te 
verstaan gegeven dat het kabi¬ 
net zich op het standpunt stelt 
dat geen sprake kan zijn van 
een wapenembargo tegen Tur¬ 
kije. Weisglas had om die 'her¬ 
bevestiging' gevraagd omdat in 
zijn ogen minister Pronk voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
deze week voor de VARA-tele- 
visie zou hebben laten dóór¬ 
schemeren dat het kabinet 
daarover nog in discussie is. 


Ruzie 


Minister Ritzen van Onderwijs 
en de CDA-fractie hebben hun 
conflict over de lonen in het 
onderwijs bijgelegd. De CDA- 
fractie is teruggekomen op de 
eis dat Ritzen de lonen van le¬ 
raren ongemoeid moet laten tot 
er een aanvullend onderzoek 
naar de loonstructuur in het 
onderwijs op tafel ligt. Ritzen 
mag nu gewoon met zijn colle¬ 
ga’s in het kabinet gaan onder¬ 
handelen over de hoogte van 
de docentenionen, op basis van 
het bestaande onderzoek. Daar¬ 
uit blijkt dat leraren gemiddeld 
10 procent minder verdienen 
dan hun collega’s bij de rijks¬ 
overheid. 


• Incidenten 

De Spoorwegpolitie heeft vorig 
jaar 19 procent minder inciden¬ 
ten geregistreerd in treinen en 
op perrons. De cijfers zien er 
bemoedigend uit, zegt het 
korps in het jaarverslag over 
1991. Het aantal geregistreerde 
agressiedelicten daalde met 7 
procent (naar 839). Het aantal 
ordeverstoringen (bij voor¬ 
beeld wegens wangedrag en 
baldadigheid) daalde fors met 
een derde naar 10.000 gevallen. 
Het aantal processen-verbaal 
tegen zwartrijders daalde met 
12 procent tot ruim 110.000. 

• Legitimatie 

De Utrechtse hoofdeommissa- 
ris van politie mr. J. Wiarda 
heeft ernstige kritiek op de 
plannen van het kabinet om 
een legitimatieplicht in te voe¬ 
ren op het werk. bij voetbal¬ 
wedstrijden, in het openbaar 
vervoer, bij financiële transac¬ 
ties en ingeval van vreemdelin¬ 
gentoezicht. In de Justitiekrant 
van het ministerie van Justitie 
zegt Wiarda dat deze door het 
kabinet uitgezóchte catego¬ 
rieën alles te maken hebben 
met willekeur. 

• Kohl 

De Duitse bondskanselier Hel- 
mut Kohl is donderdag aan zijn 
jaarlijkse vermagenngsvakan- 
tie' begonnen. Kohl zal de eer¬ 
ste week in het Oostenrijkse 
Hofgastem slechts thee en mi¬ 
neraalwater drinken, de tweede 
bestaat zijn zelf-opgelegde da¬ 
gelijkse dieet uit melk en twee 
droge broodjes. 

• Rechtszaal 

In het televisietijdperk moeten 
radio en televisie op grond van 
het uitingsrecht en de open¬ 
baarheid van rechtspraak wor¬ 
den toegelaten op openbare 
rechtszittingen. Buitensluiting 
van televisiejournalisten en 
hun apparatuur uit de rechtsza¬ 
len is een schending van het 
recht op informatie. Niet alleen 
van de journalisten, maar zeker 
ook van dat van het publiek. 
Dit stelt de journalist en jurist 
mr. R.J. Pagano in zijn proef¬ 
schrift 'Recht op tv'. 


(ADVERTENTIE) 


/ Ja>((L tfhuis tuttin fU.L, 

. SITTARD _ 

j Stads wegske 17 046-526851 

I Limbrichterstr. 45-47 046-515218 

Groot assortiment 

baby- en doorgroeikamers 
kinderwagens, wandelwagens, buggy’s 
boxen, stoelen, autostoelen 
campingbedjes en sitters 

ALLES DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR 


't Babyhuis van Helden 
Stadswegske 17 

openingstijden 
di, wo, vr 1-6 u 
donderd 1-9 u 
zaterd 1-5 u Schouwburg Cj 
Hotel de Prins Cj 


Geleen Rijksweg Roermond 

H 
e 
e 
r 
I 

e 
n 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 


WAGENINGEN - Een zwijn in 
één hok met soortgenoten eet 
sneller en neemt grotere porties 
dan wanneer het in z’n eentje het 
leven moet slijten. Verder lijkt 
het gedrag van varkens op som¬ 
mige punten verdacht veel lijkt 
op dat van mensen. Dat zijn en¬ 
kele conclusies die Lydia de 
Haer trekt in haar studie naar het 
eetpatroon bij varken. 

De 29-jarige Wageningse promo¬ 
veert maandag aan de Land¬ 
bouw Universiteit in Wagenin- 
gen op het proefschrift 'Belang 
van het voeropnamepatroon 
voor de selectie van groeiende 
varkens’. 

Het grappige bij De Haers onder- 


Wageningse promoveert op eetpatronen bij trog 

Varkens net mensen 


zoek is dat varkens in gedrag op 
sommige punten verdacht veel 
lijken op mensen. Samen wonen 
vinden ze gezellig. Ze spelen sa- 
>men, vechten, snuffelen aan el¬ 
kaar en vinden het fijn als ze bij 
het slapen gaan lekker dicht te¬ 
gen elkaar kunnen liggen. Ze 
voelen zich gelukkig. Het voer- 
station biedt de beesten de hele 


dag vreten. Toch doen ze ook dat 
liever samen. Gaat een varken 
naar de bak, die aan ééntje tege¬ 
lijk plaats biedt, dan wil de rest 
ook. Zien eten, doet eten. Drin¬ 
gen bij de trog. Eenmaal aan de 
bak, gaat het dier snel èn veel 
eten. Per slot van rekening kan 
er elk moment een concurrent 
komen die je wegduwt; en het is 


maar afwachten of je straks weer 
bij het voer terecht kunt. 

Het leven alleen is heel anders. 
Ook voor varkens. Een varken 
alleen verveelt zich dikwijls en 
maakt daarom vaker een tochtje 
richting voerbak. Wellicht om 
tenminste iets te doen te hebben. 
Hij eet vaker, maar per keer min¬ 
der. Over een hele dag genomen 


eet de 'solist' evenveel als een 
groepsvarken. 

De verschillende eetgewoonten 
hebben consequenties. Lydia de 
Haer: „In een groep groeit een 
varken minder hard, maar het 
spekgehalte ligt ook lager. Om¬ 
dat het varken zich meer be¬ 
weegt”. 

Het grote voordeel van groepsge¬ 
wijs fokken is de mogelijkheid 
tot vergelijken. „Het is een heel 
goede methode om te zien wie de 
beste is. Met het onderzoek wil 
ik aantonen dat het fokken van 
varkens best in een groep kan en 
dat daarbij heel goed de indivi¬ 
duele resultaten kunnen worden 
geregistreerd. Gebleken is dat de 
beste groeps-fokvarkens ook de 
beste mestvarkens krijgen”. 


Leider Palestijnen voert alleenheerschappij 

Vragen over opvolgin 
na redding van Arafat 


Na invoering van nieuw begeleidingssysteem 

Ambtenaren minder ziek 


Van onze redactie buitenland 

TEL AVIV - Palestijnen in en bui¬ 
ten de bezette gebieden reageerden 
geestdriftig gereageerd op het 
nieuws dat Jasser Arafat het vlieg¬ 
tuigongeluk in de Libische woestijn 
had overleefd. De vreugde was des 
te groter omdat het wonder - want 
zo wordt het gezien - de kwestie 
van zijn opvolging minder accuut 
heeft gemaakt. Niettemin kan de 
schok een democratiseringsproces 
in de PLO-top op gang brengen, dat 
een eind moet maken aan de alleen¬ 
heerschappij van ’Abu Ammar’, 
Arafats nomme de guerre. 

De opvolging is een brandende 
kwestie, zeker sinds de gewelddadi¬ 
ge dood van Arafats naaste mede¬ 
werkers Abu Jihad en Abu-Iyad. De 
naam van Jasser Abed-Rabbo 
wordt wel genoemd, maar hij be¬ 
hoort niet tot Fatach, de grootste 


PLO-organisatie. De al een paarjj 
aan de gang zijnde verschiU 
van het zwaartepunt van de J 
bij de Palestijnen naar de b 
gebieden plaatst Faysal al-Hus 
steeds meer op de voorgrond, al 
len de Israëliërs een benoeming 
de in Jeruzalem wonende Hus 
als PLO-leider niet lichtvaardig 
vatten. 


m 

I 

i 
rj'j ■u 


Van onze redactie binnenland 

DEN HAAG - Het ziekteverzuim onder ambtenaren daalt 
spectaculair. Op het ministerie van binnenlandse zaken lag het 
volgens voorlopige cijfers in het eerste kwartaal van 1992 een 
kwart lager dan in de eerste maanden van vorig jaar. Op onder¬ 
delen van het department waarin een nieuw systeem van ziek¬ 
tebegeleiding is ingevoerd, is de daling nog sterker. Daarin is 
het ziekteverzuim met rond een derde afgenomen. 


Het nieuwe systeem is vorig jaar ja¬ 
nuari gestart. Inzet was, in lijn met 
het kabinetsbeleid, een verminde¬ 
ring van het ziekteverzuim tot stand 
te brengen met een half procent¬ 
punt per jaar. Op Binnenlandse Za¬ 
ken is het na vijf kwartalen echter 
al terug van 9,6 naar bij de 7 pro¬ 
cent, een daling met bijna 2,6 pro¬ 
cent of wel een kwart minder dan 
het was. 

Doordat de registratie van het ver¬ 
zuim nog niet in alle onderdelen 
even nauwkeurig is en de (door¬ 
gaans gunstige) maand maart er nog 
niet in is verwerkt, gaat de Rijksbe- 

Meer dolfijnen 
en walvissen 
in Noordzee 

TEXEL - In de Noordzee stijgt 
het aantal dolfijnen en walvis¬ 
sen. Dat zegt de bioloog M. Leo- 
pold van het Nederlands Insti¬ 
tuut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) op Texel. De bioloog 
schrijft dit toe aan het groeiend 
aantal haringen, het belangrijk¬ 
ste voedsel van de dolfijn en de 
walvissoort dwergvinvis. 

Tellingen wijzen uit dat in de 
Noordzee de laatste jaren dui¬ 
zenden witsnuit- dolfijnen en 
bruinvissen, eveneens een dol- 
fijnsoort, voorkomen. Ook het 
toenemend aantal dolfijnen dat 
na een natuurlijke dood aans¬ 
poelt wijst volgens Leopold op 
toename van de diersoort. Door 
de maatregelen tegen overbevis- 
sing en een gunstige waterstro¬ 
ming is de haringstand in de 
Noordzee volgens Leopold weer 
op peil gekomen. 


(ADVERTENTIE) 


"PASSIONATA" 
JONG EN ZELFBEWUST 

MOOI ELASTISCH KANT EN... EEN SUBLIEME 
PASVORM. DAT IS "PASSIONATA". ONZE NIEUWE 
KOLLEKTIE IS EIGENZINNIGER DAN OOIT. Koningin in de bloemetjes 
drijfsgezondheids- en bedrijfsveilig¬ 
heidsdienst (RBB) ervan uit dat het 
verzuim inmiddels tot onder de 7 
procent is gezakt. 

De winst is vooral behaald doordat 
het langdurige verzuim sterk kon 
worden teruggedrongen. De ver¬ 
wachting is dat de daling nog ver¬ 
der zal doorzetten. Zo zal het ver¬ 
zuim op Binnenlandse Zaken nog 
dit jaar zeker tot onder de 6 procent 
dalen. Het succes van de bijzondere 
aanpak - dat de initiatiefnemers 
trouwens zelf ook heeft verrast - is 
er aanleiding toe om het bij de hele 
rijksoverheid toe te passen. De 
RBB, die overigens spoedig zal wor¬ 
den geprivatiseerd, sluit er op het 
ogenblik contracten over af met alle 
departementen. 

De daling van het ziekteverzuim 
doet zich voor zonder dat er nog ’ar- 
beidsvoorwaardelijke prikkels’ 
(minder loon en inleveren van vrije 
dagen bij ziekte) aan te pas komen. 
Het succes komt helemaal voort uit 
een andere aanpak bij de begelei¬ 
ding van zieken: directe melding bij 
de directe chef van de zieke ambte¬ 
naar, snelle controle, verbetering 
van de werkplek en eventueel ande¬ 
re arbeidsomstandigheden. 

De vakbeweging heeft steeds de na¬ 
druk op deze punten gelegd in haar 
pleidooien voor de aanpak van het 
ziekteverzuim. Aan werkgeverskant 
is veeleer gepleit voor arbeidsvoor¬ 
waardelijke prikkels, vast te leggen 
in de cao’s. Ook bij de overheids¬ 
werkgever bestaan nog plannen in 
die richting. Gisteren vormden ze 
ook nog een onderwerp in het over¬ 
leg over de nieuwe cao voor de me¬ 
taalnijverheid. Het is echter duide¬ 
lijk geworden dat ook deze metaal- 
werkgevers er van af zullen zien en 
akkoord zullen gaan met de aanpak 
zoals de vakbeweging die voor ogen 
heeft, en waarmee in het bedrijfsle¬ 
ven ook al enig succes is bereikt. 


In ieder geval is Hussayni de 
omstreden Palestijnse leider i|* 
bezette gebieden. Maar ook hij 
toe dat de PLO voor grote pr° 
men had gestaan als de leider 
ongeluk niet had overleefd. >. 
zou ons grote moeite hebben ge» 
ons te herstellen. Maar we vol 
een groot volk dat in staat is 
problemen te overwinnen. Een V 
dat een Abu Ammar oplevert * 
ook wel voor een volgende zotê 
Maar God zij gedankt, dat hij ( 
niet op de proef heeft gesteld.” 
Binnen de PLO bestaat geen ^ 
zicht op de macht van Arafat, <h e 
bovendien een persoonlijke K 
heimhoudingscultus op na h oü 
Als hij aan een reis begint 
zijn naaste medewerkers rneesj 
pas als ze in het vliegtuig zitten 
de bestemming is. 

Verantwoording 

Ernstiger is dat de PLO-leider ^ 
gert verantwoording af te leg^ 
over de financiën. Hij is de enig e ! 
de organisatie met een volm^ 
cheques uit te schrijven. De laaj* 
jaren valt er, vooral in de mid^ 
klasse in de bezette gebied^ 
steeds meer kritiek te horen op v 
situatie. 


■ ' 4 ' ■ 


De ongerustheid is alleen maar rj ( 
genomen sinds Arafat eind v0 \j 
jaar in het huwelijk is getreden j 1 
ook al in het geheim - met LailG 1 
Tawil. Deze jonge Oosterse sch^ i 
heid, dochter van de Palestijn? j 
dichteres en activiste Raymonda 
Tawil, was voor haar huwelijk , 
fats economisch adviseuse. ^ , 
Arafats naaste medewerkers, u ( 
waarschijnlijk ook de PLO’s ( 
schieters, zouden zich wat beha«j ( 
lijker voelen als er sprake was ( 
een volledige financiële vera* 1 , 
woordingsplicht. 

De duidelijkste pleitbezorgster 
democratisering is Hanan Ashra1 
woordvoerster van de Palestijn? 
delegatie bij de vredesbespr e *^jj 
gen. Toen nog niet bekend was J 
Arafat het ongeluk had overig 
zei zij in Stockholm dat er 
nieuw Palestijns leiderschap 
worden gekozen. 

Lof 

Maar na het breken van het nie u j 
van Arafats redding - en kritiek , 
de achterban - stak ze haar lof 'G, 
de leider niet onder stoelen of *G 
ken. „Hij is de vader van de 
tijnse eenheid,” zei ze. „Zijn vol^ 
senheid, zijn moed en zijn ervahL 
blijken uit het soort leiderschap 0 
hy uitoefent.” 


• Met het neerlaten van 
de vlaggen van de 
deelnemende landen 
heeft koningin Beatrix de 
wereldtuinbouwtentoon- 
stelling Floriade 1992 in 
Zoetermeer geopend. De 
Floriade, die eens in de 
tien jaar wordt 
gehouden, geldt als het 
visitekaartje van de 
Nederlandse tuinbouw. 
Na de openingsceremonie 
kreeg koningin Beatrix 
een rondleiding over het 
70 hectare grote terrein. 

Foto: ANP 


Van onze redactie binnenland 

AMSTERDAM - Midden- en Oost- 
Europa blijken aantrekkelijk voor 
investeringen met zwart geld. De 
voordelen die buitenlandse inves¬ 
teerders krijgen aangeboden, wor¬ 
den nog eens versterkt doordat 
geen navraag wordt gedaan naar de 
herkomst van het buitenlandse ka¬ 
pitaal. 

Dat blijkt uit een gisteren gepresen¬ 
teerd onderzoek van het manage¬ 
mentbureau Van Berendonk Oos- 
terveer & Associates uit Eindhoven, 
Het onderzoek werd verricht in op¬ 
dracht van de Economische Voor- 
lichtings Dienst van het ministerie 
van Economische Zaken. 

Het onderzoek naar investeringen 
van ruim 237 Nederlandse bedrij- 


Geen controles op ingevoerd kapitaal 

Veel zwart geld 
naar Oost-Europa 


ven met een joint-ventures in Oost- 
Europa strekte zich uit over Polen, 
Tsjechoslowakije, Hongarije, Rus¬ 
land, Roemenië, Bulgarije en Joege- 
slavië. Daarbij ging het in totaal of 
394 joint-ventures met buitenlandse 
ondernemingen. 

Eén van de ondervraagde onderne¬ 
mers bleek alleen via een bezoek 
aan 'Hare Majesteits gevangenis te 


benaderen’, blijkt uit het onder¬ 
zoek. „Het aantal geheime telefoon¬ 
nummers en het vaak niet meer 
terug te vinden van normale be¬ 
drijfsgegevens doet vermoeden dat 
de omvang groter is dan dit ene ge¬ 
val”, aldus het rapport 
Verder zijn sterke aanwijzingen ge¬ 
vonden dat zwart geld als niet- 
Nederlands kapitaal werd geregis- 


plezier! 


Traditionele regeringspartijen wanhopig zoekend naar partners 

Ex-communisten populair 


Van redactie buitenland 


ROME - Italië beleeft ’the day 
after’. De uitslag van de verkie¬ 
zingen heeft de politieke wereld 
op haar kop gezet. De zittende 
coalitie, die een gevoelige neder¬ 
laag heeft geleden, likt haar won¬ 
den en zoekt naar nieuwe part¬ 
ners. De voormalige communis¬ 
tische partij PDS wordt het hof 
gemaakt, maar die wenst niet het 
vyfde wiel aan een rammelende 
wagen te worden. Cruciaal voor 
de toekomst van het land zal zijn 
of de christendemocratiche par¬ 
tij zichzelf wil hervormen. 

President Cossiga, bezig aan een 
afscheidstournee langs de be¬ 
langrijkste staatshoofden, haalde 
in Washington het Oude Testa¬ 
ment erbij om de PDS over te 
halen aan een regering deel te 
nemen. „Verlaat de Rode Zee en 
kom in het beloofde land”, zei 
Cossiga, alvorens een kopje thee 
met George Bush te drinken. 
Cossiga is in zijn element. Hij 
laat weten de 'aardbeving’ te 


hebben voorspeld en pleit voor 
een sterke regering die de be¬ 
langrijkste problemen - hervor¬ 
mingen, overheidsfinanciën, 
georganiseerde misdaad - te lijf 
gaat. 

De christendemocratische partij, 
de grote - en onverwachte - ver¬ 
liezer van deze verkiezingen, 
maar nog steeds de grootste poli¬ 
tieke groepering, laat soortgelij¬ 
ke geluiden horen. De partij 
heeft een uitnodiging doen uit¬ 
gaan naar de PDS, de republi¬ 
keinse partij en de Groenen. De 
DC heeft haast, want wil niet 
voor het blok gezet worden door 
Cossiga, die er geen geheim van 
maakt dat hij zelf een premier zal 
aanwijzen als de partijen niet tot 
overeenstemming weten te ko¬ 
men. Een premier die een nood- 
programma opstelt, vervolgens 
in het parlement op zoek gaat 
naar een meerderheid voor elk 
van de programmapunten en op 
basis daarvan een regering sa¬ 
menstelt. 

De poging van de DC de huidige 
coalitie van christen-democra- 
ten, socialisten, liberalen en so¬ 


ciaal-democraten, uit te breiden, 
lijkt echter gedoemd te misluk¬ 
ken. De vroegere communisten 
laten, net als de andere gegadig¬ 
den, weten dat de uitslag van de 
verkiezingen een expliciete ver¬ 
oordeling is van de oude coalitie. 

Volgens de leider van de PDS, 
Achille Occhetto, zou deelname 
aan een regering die niet wil bre¬ 
ken met het verleden een beledi¬ 
ging zijn van het gehele Italiaan¬ 
se electoraat. Hij geeft er - voor¬ 
lopig - de voorkeur aan de 
mogelijkheden te onderzoeken 
voor een pact van progressieve 
partijen, die de moraal in de poli¬ 
tiek terugbrengen en een ak¬ 
koord sluiten voor hervormin¬ 
gen en sanering van de over¬ 
heidsfinanciën. 


Onbestuurbaar 

Maar ook de levenskansen voor 
dit pact zijn minimaal. Een al¬ 
liantie van de grote winnaar van 
deze verkiezingen, de Lega Lom- 
barda, met de oude coalitie of 
met een links alternatief, lijkt 


eveneens uitgesloten. De Lega 
dankt haar opkomst aan de 
steun van Italianen die de oude 
partijen naar huis willen sturen. 
Bovendien stelt de partij van 
Bossi de opdeling van Italië in 
drie onafhankelijke ’macro- 
regio’s als on voorwaardelijke 
voorwaarde voor regeringsdeel¬ 
name. Een eis die bij geen van de 
partijen enige sympathie op¬ 
wekt. 

Italië is al met al onbestuurbaar 
geworden. Hervormingen wor¬ 
den door iedereen als het ei van 
Columbus beschouwd. Velen 
willen het systeem van evenredi¬ 
ge vertegenwoordiging afschaf¬ 
fen en het electoraat de moge¬ 
lijkheid geven de alliantie of de 
premier te kiezen. Een presiden¬ 
tieel systeem naar Frans, Duits 
of Amerikaans voorbeeld, wordt 
voorgesteld om Italië van zijn 
problemen af te helpen. Hervor¬ 
mingen lijken onontbeerlijk om 
Italië een daadkrachtige regering 
te geven, maar nog belangrijker - 
en een onvoorwaardelijke voor¬ 
waarde voor welke hervorming 
dan ook - is dat de grootste par¬ 
tij, de DC, zich hervormt. 


Zonder de christen-democrateh 

is het onmogelyk een regering* 
vormen. Zo was het vroegen 
maar zo is het na de verkiezinge 
van zondag nog steeds. Het nie**" 
we feit is dat het electoraat zie 
heeft uitgesproken tegen e® 
manier van politiek bedrijve 
die is uitgevonden door de V 
(en overgenomen door haar s<r 
cialistische partner, de PSD- 
Vooral in Noord-Italië wil m® 
niet meer dat een partijlidmaa' 
schap voorwaarde is om e ®. 
baan of een aanbesteding te kru 
gen en dat geld wordt geinve' 
teerd in het zuiden waar h 
opgeslokt wordt door de man* ' 
Het protest is gericht tegen <* 
clientèle-systeem 

Afscheid 

De DC heeft nu in feite de ken? 
een partij te worden die uitsl**^ 
tend steunt op een aantal Zu* 
italiaanse politici met een g r( G 
cliëntèle, of het roer om 
gooien, afscheid te nemen v ^ 
de oude 'nomenclatuur’ en e® 
proces van vernieuwing op ê 311 
te brengen. 


treerd en daarna alsnog zijn l e »jj| 
weg vond via andere landen. I** 
verband worden landen als D'G. 
land, Oostenrijk, Zwitser^ 
Liechtenstein en Aruba è en ° e vj 
„De omvang en het aantal van 3 ^ 
investeringen is niet te scha^ 
omdat geen inzichtelijke reg* 5 ^ 
ties voorhanden zijn”, aldus 
rapport. 

, .(j ) 1 

Uit het onderzoek bleek verder j 
zeker 47 Nederlandse bedrijven *G 
meer bestaan, terwijl zij zeggen G 
steeds een joint-venture te hen*’jj 
in een Oosteuropees land. 00«G 
een groot aantal papieren joint'*G| 
tures wel geregistreerd, maar *G 
operationeel. De schattingen 
van land tot land uiteen. Zo wonU 
voor Hongarije, Rusland en 
percentages van 30 tot 40 gen o# 1 
na* 

r 

pij 

o t 

'al 


arH 

uiviij 


Vrijdag 10 april 1992 # Pagina 5 


limburgs dagblad 


economie 


sstf* 

ig'J 

ssfö® 

üg 


itiüg 

in 


SCHIPHOL - De Nederlandse 
uchtvrachtexpediteurs ver- 
'vachten dit jaar nauwelijks of 
fieen groei van hun omzet. De 
ffleeste bedrijven in deze sector 
bouden zelfs rekening met een 
c hte omzetdaling. Oorzaak is de 
e conomische stagnatie in Euro- 
Pa en de relatief zwakke positie 
van Nederland op de wereld¬ 
markt. 

^ en en ander blijkt uit een en- 
QUete van de Nederlandse Ver¬ 
eniging voor Luchtvrachtexpe- 
Juteurs (NWL) onder haar 
leden. 


Luchtvracht 
in de mineur 

De luchtvrachtexpediteurs slo¬ 
ten 1991 wel met een positief re¬ 
sultaat af. Het totaal aantal zen¬ 
dingen steeg met zeven procent. 
Het gewicht van die zendingen 
steeg ten opzichte van 1990 met 
18,5 procent tot 346.000 ton. De 
luchtvrachtexpediteurs betaal¬ 
den 850 miljoen gulden aan de 
luchtvaartmaatschappijen voor 
het vervoer van hun zendingen. 


De groei van de luchtvracht in 
1991 komt grotendeels op het 
conto van de export. Expedi¬ 
teurs die het vorig jaar niet zo 
goed deden, zijn bedrijven die 
zich op het vervoer van elektro¬ 
nische apparatuur en bederfelij¬ 
ke waren richten. Hun verliezen 
werden echter gecompenseerd 
door een groei van het totale 
luchtvrachtpakket van de expe¬ 
diteurs. Terwijl de vooruitzich¬ 
ten voor 1992 somber zijn door 
tekenen van stagnatie in Europa, 
blijft de NWL op lange termijn 
onveranderd optimistisch over 
de groeimogelijkheden. BONN — De DDR stond al in 
1987 op het punt failliet te gaan. 
Dat blijkt uit geheime interne 
memo’s die de voormalige schat- 
kistbewaarder Alexander 

Schalck-Golodkowski, in okto¬ 
ber 1987 aan het Oostduitse po¬ 
litbureau richtte. De memo’s 
kwamen boven water bij een on¬ 
derzoek naar de financiële posi¬ 
tie van de DDR, zo heeft CDU- 
parlementariër Joachim Hörster 
gisteren bekendgemaakt. 

Schalck-Golodkowski zou de 
Oostduitse regering al in 1987 
hebben geadviseerd maatregelen 


DDR al in 
1987 op rand 
van bankroet 

te nemen die de export naar het 
Westen zouden stimuleren. Al¬ 
leen op die manier zou de kre¬ 
dietwaardigheid van de DDR 
veilig kunnen worden gesteld. 
Uit geheime notities van de 
DDR-planningscommissie uit 
1989 bleek verder dat het land 
zyn betalingsproblemen met het 


Westen voortdurend versluierde. 
Zo werden kredieten van wester¬ 
se banken al voor gebruik in de 
boeken opgenomen, zodat daar¬ 
over rente kon worden verkre¬ 
gen. 

In een brief gericht aan partijc- 
hef Egon Krenz schreef de com¬ 
missie dat de bankkredieten tot 
de bezittingen van de Oostduitse 
staat konden worden gerekend, 
omdat de herkomst van de lenin¬ 
gen onbekend was. Voor de kre¬ 
dietwaardigheid van de DDR 
had dat een positief effect. De 
betalingsverplichtingen daalden 
echter geenszins. 


«i 

t P 


Ü 
Waarschuwing Industriebond FNV: 

’ Wangedrag kabinet 
leidt tot loongolf 


Vf* 

k 

ai 

atS* 

|d<* 

& 


it*| 
die* 

. 0 
otfj 

3 vS? ECHT - Het wangedrag’ 
werkgevers en kabinet 
ei gt volgend jaar te resulte- 
n m een loongolf. Dat heeft 
u® v °orzitter van de Industrie- 
hd FNV, B. van der Weg, 
K steren gezegd in een toe- 
’p 1a , ak bondsraad, het 

parlement’ van zijn vakbond, 
kav?- We § beschuldigde het 
dri' lne ^ ervan biflatte °P te 
^hjven door steeds maar weer 

rin ° men me4 tastenverzwa- 
I P l}£ en - Van verlichting van de 
^ j. bcctieve lasten, waarvoor 
. D i V ® rse ministers keer op keer 
z ^ et bij het voorlopig 
o& v g n iet komen. „Ik zet daar 
yn$f hi ,?. ra lsnog grote vraagtekens 
s» 9 » zei Van der Weg. 

M 0„ krt 

^ uit^ Qe werkgevers kregen een veeg 
ré p» de P an van de voorzitter van de 
>tor 0t » te va ^bond in de marktsec- 
de ”^ en dreigt met blokkades op 
„Ij aan vullingen op de uitkeringen, 
31 alH, Vut ’ de arbeidstijdverkorting” 
W? k U xf , Van ^r Weg, 

J VakK llng . doorzet, 

^ t hop b f'T eging in 1993 bijzonder 
■ró Wcv» j k ë ema akt om tot een verant- 
W 8olf e brede inzet te komen.” Een 
>0 Van hoge looneisen dreigt dan, 
e fS v °°rziet Van der Weg. 

ï > Oort VakbondsvoorziUer herhaalde 
^ 8inp bet P* e 'dooi van de vakbewe- 
v lak V °° r ver hreding van het draag- 
V ° or de sociale zekerheid door 
p en r pensen aan het werk te hel- 
e Ven ” • aar hgt de sleutel voor een 
arw .Wichtige ontwikkeling van de 
z e | ydsvoorwaarden in Nederland”, 
te r „ ^ der Weg, die zich echter zei 
on „■ Ser en dat zijn bond dat nooit 
y ei ge n houlje kan. 

W er k de vakbeweging de 

dip gevers en de regering by no- 

het e US Van der We ê- -Als kabi- 
^ d Wer kgevers echt menen wat 
rp a ggen”, zei hij, „dan zou het the- 
p ünt arbe idsparticipatie het kern- 
rp 0 _. Van het nieuw centraal overleg 
ep j en zijn." Of de sociale partners 
reger * n g °P korte termijn bij 
°VeH Zullen komen voor centraal 
W er . e £’ * s maar zeer de vraag. De 
steeH g ^ Vers hebben tot nu toe 
V 0e i s ate n weten er weinig voor te 


Fokker blijft voorlopig Fokker 


Als deze ont- 
wordt het de I* 

$ 

|e* 

iflj 

dl' 


% 

5 

$ 


• De Raad van Bestuur van Fokker — met links drs R.F. 
Hendrikse en midden voorzitter E.J. Nederkoom — presen¬ 
teerde gisteren in Amsterdam het jaarverslag en de jaarre- 
keking tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhou¬ 
ders. De aandeelhouders kregen te horen dat Fokker en 
Deutsche Aerospace (DASA) op korte termijn hun gesprek¬ 
ken over samenwerking hopen af te ronden. In de gesprek¬ 
ken met de Duitsers (en de overheid) zijn de laatste weken 
vorderingen gemaakt. De beoogde samenwerking tussen de 
Duitsers en de Nederlanders richt zich overigens meer op 
de toekomst dan op het heden. Op de periode na het jaar 
2000. Fokker blijft gewoon, zo lang er vraag naar is, de F50 
en de F100 bouwen. Binnenkort wordt de nieuwe Fokker 70 
gelanceerd. Ook dit toestel wordt op Schiphol geassem¬ 
bleerd. Dat was de strekking van de uiteenzetting van pre¬ 
sident Nederkoom van Fokker gisteren. Inhoudelijk wilde 
hij niet op de gesprekken met DASA ingaan. Wel verzeker¬ 
de hij de aandeelhouders dat ’echte veranderingen als ge¬ 
volg van de samenwerking van met DASA pas bij nieuwe 
produkten te zien zullen zijn'. Foto: anp 


Stakingsfront 
’ suiker’ kalft 
langzaam af 

UTRECHT - Na bijna drie weken 
staken om het behoud van de auto¬ 
matische prijscompensatie (apc) 
kalft het stakingsfront in de suiker¬ 
verwerkende industrie langzaam af. 

Woensdag hielden de stakers bij 
koekjesfabriek Verkade het voor 
gezien, gisteren gingen de 148 sta¬ 
kers bij OZF (voorheen Jamin) weer 
aan de slag en vandaag gebeurt het¬ 
zelfde bij Baronie/de Heer in Rotter¬ 
dam en Smelink in Apeldoorn (res¬ 
pectievelijk 45 en 18 stakers). 


Cao-overleg 
in zuivel 
heropend 

UTRECHT - De cao-onderhan- 
delingen in de zuivelindustrie 
worden gisteravond hervat nadat 
de vakbonden hadden besloten 
om de uitnodiging van de werk¬ 
gevers om te komen praten te 
aanvaarden. 

„We gaan praten terwille van de 
zorgvuldigheid. Bovendien zit er 
enige beweging in het standpunt 


van werkgevers. Maar of er wer¬ 
kelijk een akkoord uitrolt, is de 
vraag. Dat zullen we nog moeten 
afwachten”, zegt oen woordvoer¬ 
ster van de Voedingsbond FNV. 

Bij het ter perse gaan van deze 
krant waren de onderhandelin- 
gen nog volop bezig. 

De werkgevers in de zuivelin¬ 
dustrie (19.000 werknemers) had¬ 
den de vakbonden uitgenodigd 
om het afgebroken overleg over 
een nieuwe cao te hervatten. In 
de zuivel dreigen vanaf volgende 
week acties, stakingen incluis 
nadat het cao-overleg vorige 
maand was vastgelopen. 


Proeven nieuwe 
openingstij den 
winkels fiasco 


Van onze redactie economie 

LANDGRAAF/DEN HAAG - 
De experimenten met andere 
winkeltijden dan van negen 
tot zes zijn een fiasco. In veer¬ 
tien dorpen en steden, waar 
maar liefst vier verschillende 
proeven aan de gang zijn, 
doen maar 60 winkeliers mee, 
zodat voortzetting eigenlijk 
geen nut heeft. 

De club van winkelketens en wa¬ 
renhuizen (de Raad voor het Filiaal- 
en Grootwinkelbedrijf, FGB) vindt 
dan ook dat deze experimenten 
moeten worden afgeblazen. Beter 
kan de regering gewoon de Winkel¬ 
sluitingswet wijzigen, waardoor rui¬ 
mere en gevarieerde openingstijden 
voor winkels mogelijk worden, zo 
vindt de Raad. 

De vier experimenten die momen¬ 
teel aan de gang zijn gaan uit van 52 
uur winkeltijd en zondag de deur 
dicht. Bij één mogen de winkeliers 
geheel zelf hun openingstijden be¬ 
palen: Landgraaf, Den Haag, Den 
Helder, Skarsterlan, Hummelo en 
Keppel. Anders ligt het in Wagenin- 
gen, Vlissingen en Schiedam, waar 
de winkels tot 19.00 uur open mo¬ 
gen blijven. In Haaksbergen en Ste¬ 
de Broec is een tweede koopavond 
toegestaan, terwijl in Almere, Arn¬ 
hem en Groningen de winkels tot 
21.00 uur mogen verkopen. 
Directeur mr E.C. de Mooij van de 
Raad zegt dat nu al is vast te stellen 
dat de experimenten zijn mislukt. 
Hij vindt ook dat de regering geen 
besluiten over winkeltijden op een 
mogelijk uitkomst van de proef kan 
nemen. „Als het in de ene plaats tot 
negen uur ’s avond hartstikke druk 
is, maar het elders daardoor heel 


rustig, dan weet je nog niks. Dan 
vervals je de concurrentie alleen 
maar”. 

Dat zo weinig winkels meedoen aan 
de proeven komt niet in de laatste 
plaats door dat de winkelketens en 
warenhuizen merendeels er niet aan 
mee doen. De FGB-directeur vindt 
dat logisch: „Voor een centraal ge¬ 
leide onderneming is het vrijwel 
ondoenlijk, alleen al qua bevoorra¬ 
ding, om voor een paar filialen ge¬ 
heel afwijkende regelingen te tref¬ 
fen”. Hij heeft ook problemen met 
de toeslagen waar het personeel 
recht op heeft door de afwijkende 
openingstijden. 

De proef is bedacht toen de Tweede 
Kamer de nieuwe winkelsluitings¬ 
wet behandelde. De belangrijkste 
wijzigingen daarin zijn: de openstel¬ 
ling op werkdagen gaat van 5.00 tot 
18.00 uur naar 6.00 tot 18.30 uur, op 
zaterdag van 5.00 tot 17.00 naar 6.00 
tot 18.00 uur. Het aantal december- 
koopavonden voor Sint wordt 4 
(was 3) en voor Kerst 4 (was 5). Het 
aantal winkeluren mag van 52 naar 
55 per week. De wet ligt overigens 
nu by de Eerste Kamer. 

(ADVERTENTIE) 


PASEN HIJ 

9-fosteCterie 
't %[auzveS ' 

18,19 cn 20 april 

SPECIAAL 

PAASMENU 

menu op aanvraag 
Oude Haan I, 

6286 Hl) Wittem/Wahiwiller 
Telefoon 04451-1548 Fax 04451-2255 munt 


uit 


• Minimumloon 

Deeltijdwerkers met een baan 
van minder dan dertien uur per 
week, krijgen ook recht op het 
minimumloon. Een meerder¬ 
heid van de Tweede Kamer 
steunt het kabinetsvoorstel om 
de huidige ongelijkheid voor 
parttimers uit de wet te halen. 
Alleen de VVD stemde gisteren 
tegen het voorstel. De liberalen 
vrezen dat deeltijdwerk te duur 
wordt en daardoor banen kost. 
Volgens berekeningen van het 
ministerie van Sociale Zaken 
en werkgelegenheid kost het 
recht op het minimumloon 
voor deeltijders maximaal zes¬ 
duizend banen. Het gaat daar¬ 
bij om mensen die minder dan 
eenderde van een volledige 
werkweek arbeid verrichten. 
Volgens minister De Vries 
(CDA) weegt dit verlies van 
werkgelegenheid minder zwaar 
dan het principe van de gelijke 
behandeling van deeltijdwer¬ 
kers en mensen met een volle¬ 
dige baan. 

• Ted’ 

De Amerikaanse centrale ban¬ 
ken (de ’Fed’) hebben gisteren 
de ’federal funds rate’, het be¬ 
langrijke rentetarief voor de 
geldmarkt, omlaag gedrukt van 
vier naar 3,75 procent om de 
economie te ondersteunen. Dat 
gebeurde door financiële reser¬ 
ves toe te voeren naar de ban¬ 
ken, zo signaleerden econo¬ 
men. Het is voor het eerst sinds 
eind vorig jaar dat de Fed hét 
monetaire beleid verder ver¬ 
soepelt om de kwakkelende 
economie te stimuleren. Op 20 
december werd het disconto 
verlaagd van 4,5 tot 3,5 procent 
en ging de federal funds rate 
van 4,5 naar vier procent. 

• Distributie 

De winkelbedrijven De Boer ih 
het Noorden van het land heb¬ 
ben de Dienstenbond FNV gis¬ 
teren uitgenodigd voor een 
gesprek over een aparte cao' 
voor het distributiepersoneel. 
In het kader van de acties om 
in de cao voor de supermarkten 
een loonsverhoging van 6,5 
procent opgenomen te krijgen, 
zijn donderdag bij distributie¬ 
centra van De Boer in Leek en 
Beilen (die ook drogisterijen en 
slijterijen bevoorraden) 140 
werknemers voor onbepaalde 
tijd in staking gegaan. De bond 
zal het voorstel vandaag voor¬ 
leggen aan de stakers by De 
Boer. 


Transport 


Duitsland wil in de periode tot 
2010 een bedrag van 636 mil¬ 
jard mark uittrekken voor de 
uitbreiding en de verbetering 
van de transportwegen. Günt- 
her Krause, minister van Ver¬ 
keer, heeft gisteren bekendge¬ 
maakt dat in de plannen 222 
miljard mark is bestemd voor 
de uitbreiding en 414 miljard 
mark voor het onderhoud en d« 
vernieuwing van autowegen, 
spoorlijnen en vaarwegen. 
Voor het eerst is er meer geld 
uitgetrokken voor nieuwe 
spoorlijnen dan voor nieuwe 
wegen. Het zwaartepunt van de 
plannen ligt in het oosten van 
Duitsland. Verliezen 

te 8 ®*** - Het Damrak lag 
al aanvar, kelijk fors onder 
*hinp van de mineurstem- 

Uit (f e Stevig aanbod van- 

ten durfȣ tlebeurs zor gde in de och- 
m-T V ,° or aa nzienlijke verlie- 
ke e'rHp ort na bet middaguur 
dep 0v det tij. Optimisme in Lon- 

ge b haH j e a ^°°P van de verkiezin- 
*°t gevr,i 3ar 660 w illige stemming 
^Veru,A e , n loen New York tegen 
dekto cbbn 8 ' n flink hoger open- 
jn. n handelaren zich gezwind 

bu ht L^ ningsin dex, die eerst 1,4 
£ er het)Lw Stond - sloot 0,4 punt on- 
koerei J an woe nsdag op 123,6. 
^ u nt ia„ Sm d ex w as eveneens 0,4 
ln de x f er ° p 204 ’ 9 en de EOE- 
daald4 „ eerst tQ t beneden 300 
Ver ües’ af scheid op 301,71, een 
b °ftizet iA ?’ 9 punt - De aandele- 
a nder Hio Amsterdam bleef iets 
f ^578 milL Van Woens dag steken met 
l eb eel in n spee lde zich vrijwel 
^ a khoeri boof dfondsen af. 

^ er de fn»!!f VOn< ^ 2 * cb °Pnieuw on- 
? n - De^l dsen die m °esten inleve- 

40 - 5 0 Hon? daaMe f W t0t 
f 5 i,5o n<4iu govens zakte f 1 tot 
v *n op no^ 0 m p - st f 1,70 pnjsge ' 
n factie Vmc £°& gram was f °> 60 
p er HeinelA A 4 ®’ 29 - Ook hoogvlie- 
1 189,30 Khv llet 1,70 liegen op 
Pa ar duhiSn- ne wmsten van een 
v °or DAF Triur» v l e l en ie noteren 
g* INg AF ’ KNP ’ VOC > CSm . Akzo 

P'ann p ka l e markt verloor de Bege- 
derde ?5° e n P f 3 p° p f H 2 - HBG kel 
^be Urs * naar 203 en VRG, die 
^alwinst n 1 e u la 8ere eerste-kwar- 
?»10 tot f SS M Uen kwam , zakte 
f °- ? 0 naar 6 f 5 ?é^n aC i? tosh duik elde 
gro kon J- f u 40,10 - Nieuweling Fu- 

^' 2ö goed h m l f °’ 20 winst °P 
hogere k^ ha , Ven ' Atag ’ 
w °n f 1 3o nn ^ aalwinst meldde, 

V »->^tn 0 a i P f f 25 2 3^o°' Hoekgi "« f:i 


Hoofdtandsen v .k 


s.k. 


ABN Amro 

45,90 

45,60 

ABN Amro A.in F. 

79,20 

79,10 

ABN Amro Obl.Gr i. 

177,00 

177,10 

AEGON 

126,60 

126,70 

Ahold 

86,80 

86,00 

Akzo 

147,20 

147,50 

Alrenta 

194,30 

194,30 

Amev eert. 

54,20 

54.10 

Bols eert. 

46,50 

46,50 

Buhrm.Tet. c. 

44,40 

44,50 

CSM eert. 

94,90 

95,40 

DAF 

21,10 

21,30 

Dordtsche Petr. 

135,50 

135,50 

DSM 

108,40 

106,70 

Elsevier eert 

111,50 

110,80 

Fokker cal 

34,10 

33,60 

Gist-Broc. eert. 

3430 

3420 

Heineken 

191,00 

189,30 

Hoogovens nrc 

5230 

5130 

Hunter Douglas 

70,00 

7030 

Int. Muller 

61,00 

60,80 

Int.Ned.Gr. c. 

5130 

51,70 

KLM 

35,60 

35,70 

Kon.Ned.Papier 

43,00 

43,50 

Kon. Olie 

145,70 

146,20 

Nedlloyd 

58,50 

57,40 

Océ-v.d.Gr. 

76,60 

75,50 

Pakhoed eert 

42,00 

40,50 

Philips 

36,40 

3630 

Polygram 

46,80 

4620 

Robeco 

94,70 

9430 

Rodamco 

5020 

50,60 

Rolinco 

91,60 

91,30 

Rorento 

7120 

71,40 

Stork VMF 

43,80 

43,40 

Unilever eert. 

181,40 

180,60 

Ver.Bezit VNU 

80,90 

80,50 

VOCnrc 

42,10 

42,40 

Wessanen eert. 

9330 

9320 

Wolters-Kluwer 

69,50 

69,50 


Avondkoersen Amsterdam 

ABN AMBO Hold. 45,60 (45,60) 

Akzo 147,50 (147,50) 

KLM 3550-35,60 (35,70) 

Kon.Olie 145,50-146,30 (43,50) 

Phiüps 36,30 (36,30) 

Umlever 180,00-180,60 (180,60) 

Binnenl. aandelen 

Aal beits Ind 57,00d 57,50 

ABN AmroHJd.prf. 6,13 6,13 

ABN AmroHld.div. 44,30 44,10 

ACF-Holding e. 31,60 31,60 

Aegon div.92 

Ahrend Groep c. 129,50 130,00 

AsdOptionsTr. 1150 11.30 

Asd. Rubber 3,75 3,65 

Ant Verft 426,00 

Atag Hold. eert 121,50 122,80 

Athlon Groep 49,80 50,00 

Athlon Groep nre 47,00 47,00 

AuUnd.R'dam 90.00 90.00 

BAM Groep 90,00 89,70 

Batenburg 137,00f 137,00 

Beers 126.00 125,50 


Begemann Groep 
Belindo 
Berkel's Patent 
Blydenst-WilL 
Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
CaJvé-Delfl eert 
Cindu Intem. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert 
Delft Instrum. 
Desseaux 
Dorp-Groep 
Draka Holding 
Econosto 
EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert. 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div'92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Holl.Sea S. 

Holl. Kloos 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 

IHC Caland 

Kas-Associatie 

Kempen & Co 

Klene's Suikerw 

KondorWessels 

KBB 

KNPdiv. 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasna po lsky 
Landré&Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 

Moeara Emm 
M.Enim OB-eert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Naeff 
NAGRON 
NIB 

NBMAmstelland 
NEDAP 
NKF Holding 


115,00a 112,00 

300,50 301,00 

1,04 1,05 

40,80 40.80 

240,00 240,00 


68.50 

62.50 
24,40 
26,00 
34,00 
10,10 


68.50 

61.50 
24.10 
26,00 
34,00 
10,00 


2700,00 2700,00 

805,00 805,00 

1155,00 1150,00 

160,00 160,00 

295,00 290,00 

2350 23,30 

27,40 27,10 

114,00 115,00 


94(50 

17,70 

2550 

41.10 

44.90 

23.90 
28,80 

225,00b 

80.10 
57,10 
80,80 
38,00 


95,00 

17.50 
24,60 

41.50 
44,80 
23,90 

28.50 


58,00 

81,50 

3850 


104,20 103,20 

5,70 5,70 


34,10 

38,40 

3750 

99,00 

38,60 


34,00 

38,00 

37,00 


3850 


200,00 200,00 

226,50 226.50 

0,47 0,45 

453,00 450,00 


7.30 
2,70 

66,00 

33,40 

9.30 


7,30 

65,80 
33,40 
9,20 

1062,00 1060,00a 

32.90 32,50 

75.50 75,10 

40.50 41,00 

55,00 55,50 

345,00a 345,00a 
250,00 250,00 

47.80 47,80 

40.80 40,10 

114,00 115,00 

1189,00 1189,00 
15700,00 15750,00 
42,40 42.50 

54,00 54,00 

4.90 4.90 
525.00f 

56.50 56,50 
583,00d 583,00 

9,05 9,05 

346,50 346,50 

200,20 200,00a 


Ned.Part.Mtj 

Ned.Sprmgst 

Nont 

Nutricia GB 
Nutncia VB 
Nutncia VB div92 
Ntjv.Ten Cate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Pal the 

Philips div ’92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
StBankiersc. 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Umon 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRGGroep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


55.20 
7200,00 

20,80 

150,00 

159,00 

160,00 

108.50 

75.20 
7,60 

70.20 
340,00 

62,00 

36.30 

22.90 
158,00 
135,00 

45.70 

25.80 

75.70 

36.50 

14.80 
1685,00 

48.50 
43,00 
15,10 

40.90 

84.30 
92,00 

23.50 
124,00 
67,00 
74)10 

2,90 

522,00 

32.70 

63.50 
28,00 
15,10 
47,60 

62.50 

15.50 
114,00 
272,00 
30,00 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 79,50 
ABN Amro AmerT. 

ABN Amro Eur, F. 

ABN Amro Far EF. 

ABN Amro Liq.Gf. 

ABN Amro Neth.F. 

Aegon Aandelenf. 

Aegon Spaarplus 
ABN Beleg.fonds 
Albefo 
Aldollar BF i 
Alg.Fondsenbez. 

Alliance Fund 
Amro North Am.F. 

Amvabel 


Asian Tigers F. 
Asian Select. F. 
Austro Hung. F. 
Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 
CLNObl. Div. F. 
CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv. 


73.90 

47.80 
163,10 

87.60 

33.70 
5,00 

63.20 

48.40 
26,30 

233,00 

10.20 

66.70 
81,20 

62.80 
59.00 

4.40 

55.80 

2.90 

110.80 
114,50 

29.60 


54,90 

20,70 

148,00 

157,20 

103.50 

74.60 

70.60 
340,00 

62,00 

36.10 
22,80 
158,00 
135,00 

45.50 
2530 

75.50 
36,00 

15.50 
1685,00 

48,00 

4130 

15.10 
40,00 
8430 
92,00 
22,80 

123.50 
67,00 
7330 

2,80 

515,00a 

32,40 

6330 

2830 

15,10 

46.50 
63,00 

15.50 
114,00 
269,00 
30,00 


80,00 

68.50 

73.50 
47,00 
163,10 


33,70 

5,00 


26.40 
233,00 

1030 

67.40 
81,70 

62.50 

58.40 
4,40 

55.80 
2,90 

110.80 

114.50 
2830 


DP America Gr.F. 

33,80 

3320 

RG SP Blauw 

51,00 

51,00 

Dp Energy.Res. 

41,00 

- 

RG SP Geel 

4730 

47,10 

EGF Investm. 

125,40 

125,40 

RodinProp.) 

90.00 

90,00 

EMF Rentefonds 

6930 

69,30 

Rolinco cum.p 

8020 

8020 

Eng-HoU.Bel.Tl 

10,40 

10,40 

Schrod.lntPrJ’ 

2920 

2920 

Envir.Growth F. 

4820 

48,00 

SctTech $ 

13,00 

12,50 

Esmeralda part. 

33,10 

32,90 

Suez Liq.Grf. 

182,00 

182,00 

Eur.Ass. Trust 

6,70 

6,60 

Technology Fund 

1920 

1920 

EMS Growth Fund 

104,20 

104.50 

Tokyo PacHold. 

166.00 

163,00 

EMS lneome Fund 

105,70 

105,90 

Trans Eur.Fund 

81.00 

81,00 

EMS Offsh. Fund 

103,30 

103,50 

Trans pac .F.Yen 

251,00 

253,00 

EOE Dutch SUF 

320,00 

315,00 

Um-lnvest 

18,00 

18,00 

Euro Growth Fund 

49,00 

49,00 

Unico Inv.Fund 

77,50 

7730 

Euro Spain Fund 

6,90 

6,90 

Umfonds DM 

31,60 

31,70 

Far East Sel.F. 

52,50 

52,50 

Vaste Waard.Ned 

6520 

65,40 

Gun Global 
Groeigarant 

Holland Fund 

Holl. Eur. Fund 
HoU.ObLFonds 

HoU Pac Fund 

Holl. Sel.Fonds 
Innovest 

50,90 
1,50 
72,50 
47,10 
125,00 
8620 • 
84,40 
65,00 

5030 

1,50 

72,90 

47,20 

125,00 

86.50 
8320 

64.50 

VastNed 

V1BNV 

VSB Mix Fund 

VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 

Yen Value Fund 

ZOM Florida F.$ 

112,30 

59,40 

52.70 
110,10 
65,60 
112,00 

72.70 
3330 

11230 

59,80 

52,50 

110,00 

65,00 

113,00 

7230 

33,10 

Interbonds 
Intereffekt 500 

508,00 

27,00 

508,00 

27,00 

Parallelmarkt Intereffektwt 

61,00 

59,00 

Alanherl 

2930 

2930 

Investa part. 

73,00 

73,50 

ABF 

111,70 

111,60 

IS HimaLFund 2 

9,70 

- 

Berghuizer Papier 

4320 

43,50 

Jade Fonds 

137,10 

136,80 

Besouw Vancert. 

5330 

53,00 

Japan Fund 

1630 

1630 

Biogrond Belegg. 

1020 

1020 

Jap.lnd.Alpha F. 

6400,00 

- 

Comm.Obl.F.1 

99,00 

99,10 

Jap.SectRat.Yen 

5208,00 

- 

Comm.Obl.F2 

99,00 

9920 

Korea Pac.Tr. $ 

9,00 

- 

Comm.Obl.F.3 

98,10 

9920 

MaLCapital F.J 

7,90 

7,80 

De Drie Electr. 

13,00 

13,00 

Mees ObLDiv.F. 

lll,70d 

112,00 

Delta Ll.Doliarf. 

65,80 

65,70 

Mexico lneome F. 

22,00 

- 

Delta Lloyd ECU 

63,60 

63,60 

MK IntVentures 

1030 

1030 

Delta Lloyd Mix 

6130 

61,00 

Mondibei 

7720 

7730 

Delta Lloyd Rent 

5920 

5920 

NatResFund 

1175,00 

1170,00 

Delta Lloyd Vast 

56,10 

56,10 

NedufoA 

111,00 

115.00 

Dico Intern. 

86,00 

66,00 

NedufoB 

117,00 

117,00 

DOCdata 

6,20 

6,20 

NMB Dutch Fund 

44,40 

44,00 

Dutch TakeOv.T. 

45,10 

45,10 

NMB Geldmarkt F. 

54,71 

54,72 

Ehco-KLM Kleding 

40,00 

40,00 

NMB Global Fund 

45,10 

4420 

E&L Belegg. 1 

69,40d 

69,40 

NMB Oblig.F. 

36,40 

36,40 

E&L Belegg.2 

7120d 

71,70 

NMB SpaardF 

103,04 

103,08 

E&L Belegg3 

106.50 

106,50 

NMB Rentegr. F. 

11830 

11830 

E&L Belegg.4 

73,90d 

73,70 

NMB Vast Goed F. 

3730 

37,90 

E&L Kap.Rente F. 

105,40 

105,40 

New Asia Fund 

5,40 

- 

Free Record Shop 

32,00 

31,00 

Nomura Warr. F. 

0,45 

0,42 

Gaia Hedge 1 

103,00 

. 

Obam. Belegg. 

248,50 

247,20 

Geld. Papier c. 

69,80 

69,80 

OAMF Rentefonds 

11,65 

11,70 

German City Est 

37,80 

37,80 

Orange Fund 

21,70 

21,60 

Gouda Vuurvast 

7020 

7020 

Pac.Dimensions 

88,80 

8830 

Groenendijk 

45,40 

45,40 

Pac.Prop.Sec.F. 

28,00 

28,00 

Grontmij 

53,50 

52,50 

Piereon Rente 

113,70 

113,80 

HCA Holding 

4630 

46,50 

Postb.Aand.f. 

50,40 

50,40 

Helvoet Holding 

39.00 

39,00 

Postb.Belegg.f. 

5620 

5620 

Hes Beheer 

4630 

46,00 

Postb.Verm.gr.f. 

5420 

5420 

Homburg een 

0,80 

0,75 

Prosp.lntHlPt 

3,90 

- 

Inter/View Eur. 

3,60 

3,60 

Rentalent Bel. 

15130 

151,40 

Kühne+Heitz 

4520 

44,80 

Rentotaal NV 

3530 

35,60 

LCI ComputGr. 

4,30 

4,60 

RG America F 

103,70 

103,00 

Melle, van nrc 

4720 

45,00 

RG Divirent F. 

4930 

4930 

Nedcon Groep 

54,00 

5420 

RG Europe F. 

97,00 

96,00 

Nedschroef 

81.50 

8130 

RG Florente 

114,10 

114,10 

Neways Elec. 

6,50 

6,50 

RG Pacific F. 

87,00 

86,70 

New Eur.Htls DM 

18.00a 

18,00a 

RG SP Groen 

54,40 

54.40 

Newtron Hold. 

1.85 

1,80e 


Pan Pac. Winkel 
PieMedieal 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr .Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int 
Weina 
Wereldhave 
Weweler 

Wall Street 

alliedsignal 

amer.brands 

amer.teLtel 

amococorp 

asarcomc. 

bethl. steel 

boeingco 

can.pacific 

chevron 

chiquita 

Chrysler 

citicorp 

cons.edison 

digitequipm. 

dupont nemours 

eastman kodak 

exxon corp 

ford motor 

gen. electric 

gen. motors 

goodyear 

hewlett-pack. 

int bus.mach. 

int tel.tel. 

klmairlinës 

mcdonnell 

merek co. 

mobil oil 

perm central 

philips 

primerica 

royal dutch 

sears roebuck 

sfe-south.pac. 

texacoinc. 

united techn. 

westinghouse 

whitman corp 

woolworth 

Advieskoersen 

amerik.doUar 
austr.dollar 
belgfrank (100) 
canad. dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (1001 
franse frank (100) 
gneksedr (100) 
iersepond 
iuLlire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din.t/m 100 
noorse kroon (100) 


1030 

5.60 

12,90 

55.10 

52.10 
1,45 

38.50 
28230 

4.10 

40.50 


50 7 /8 

m, 

40’/. 
43 Vb 
25 V. 
13 1 /. 

43 V< 
13^4 
64’/. 
27 V. 
16’/. 
15V« 
26V« 
53V* 

47 
38^. 
57 V. 
38*4 
72’/. 
37*. 

66 ‘/4 

77V. 
84’/. 
62*4 
19 
57*4 
146 Vb 

62 *4 

21*4 

19*4 

37 

79*. 

44 *b 
11*8 

59 
52*4 
17*8 
14 Ve 
29 


1,775 

1,33 

531 

1,480 

2730 

110,00 

3,07 

3930 

31.60 

0,85 

2,85 

13,80 

135,50 


1030 

5.60 
13,00 
54,70 

51.60 
1,45 

38,40 

282,50 

40.60 


52 
45 V f 
41 Vs 
43 ‘A 
24*4 
13 V: 
43‘A 
14 
64*f 
24*4 
17*4 
16VU 
26*4 
48 1 /. 
47'A 
38*8 

57 Va 
38*4 
74*4 

38 
67*4 
78*b 
85 V» 
63*8 
19*8 
57*8 
ISO 1 '* 
61 
22V. 
19’/» 
37*4 
79’/. 
45 Vz 
11*4 

58 V. 
53*9 
18 V. 
14*8 
28*a 


1,895 

1.45 

5,61 

1,600 

30,00 

114,00 

332 

42,00 

3435 

1.05 

3.10 

15,50 

141.50 


27.15 29.65 


oostschül. {100) 
port escudo (100) 
spaanse pes (100) 
turkse pond (100) 
Zweedse kr (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amenk.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg frank < 100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse öank( 100) 
gnekse dr. (100) 
hongk-dollar (100) 
Ierse pond 
ïtalüre (10.000) 
yap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar (1001 
noorse kroon (100) 
oostenrsch. (100) 
port escudos (100) 
spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


15,75 

1,20 


1625 
138 
1.85 

0.0250 0.0350 
29.50 32.00 

119,75 12425 


1.84095-1,84345 

1,0140-1.0440 

1,3978-1,4078 

5,4700-5.4750 ' 

1,54575-1,54825 

28,990-29.040 

112.5800-112.6300 

3,2095-32145 

33220-33270 

0,9120-1,0120 

23,4750-23,7250 

2,9935-3.0035 

14300-14.950 

139.140-139240 

0,9972-1,0072 

28,630-28.680 

15,9960-16.0060 

12890-13290 

1,7710-1,7810 

13120-1,0520 

31,01031.060 

122,665-122,715 

22995-23045 


Dow Jones 

Industrie 3.224,96 
f 43,61 

OPTIEBEURS 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983=100) 


algemeen 
id exel.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
ld met-fmanc. 


205,30 204,90 
201.00 20020 

206.50 206.40 
205.90 205,10 
14520 1«,00 

264.50 26320 


CBS-herbeleggmgsmdex (1983=100 

292.40 291.90 

270.40 269,40 

306.40 30630 
276,50 27530 
21420 214.00 
336,10 334,40 


algemeen 
id exclk.on.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id met-financ. 


CBS-stemmingsmdex (1990=100) 

algemeen 124.00 123,40 

intemabon 139.60 138,90 

lokaal 121,10 120,60 

Gn.mstell 12720 127,20 

niet-fmanc 119,90 119,40 

industrie 129,70 12930 

transp/opsl 128,40 126 90 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,770-20370, vorige 
19320-20220, bewerkt 21970 laten, 
vonge 21,820 laten 

Zilver onbewerkt 205-275, vonge 200-270, 
bewerkt 320 laten, vonge 310 laten sene 


omzet 

v.k. 

s.k 

abnamro 

c jan 

37.50 

359 

8,60 

8.40 

abnamro 

c jan 

40,00 

327 

6,20 

6,00 

abnamro 

c j95 

45,00 

468 

4,80 

4,80 

akzo 

papr 

145.00 

246 

0,60 

0,50 

dsra 

papr 

100.00 

226 

0,60 

0,60 

eoe 

c apr 

290.00 

381 

13,00 

12,40 

eoe 

c apr 

300,00 

856 

420 

3,80 

eoe 

c apr 

305.00 

537 

1,50 

1.40 

eoe 

c mei 

300.00 

431 

4,40 

4.00 

eoe 

c mei 

305,00 

462 

220 

2,40 

eoe 

c mei 

310,00 

259 

1,00 

1.10 

eoe 

papr 

280,00 

930 

020a 

020 

eoe 

papr 

290.00 

236 

0,30 

0.40 

eoe 

papr 

295,00 

570 

0,50 

0.80 

eoe 

papr 

300.00 

2874 

1,30 

1.60 

eoe 

papr 

305,00 

2228 

3,50 

3,80 

eoe 

papr 

310,00 

774 

7,50b 

820 

eoe 

p mei 

295,00 

535 

2.50 

320 

eoe 

p mei 

300.00 

343 

4,80 

5,20 

eoe 

pjun 

295,00 

244 

4.00a 

4,00 

eoe 

pntt 

290,00 

381 

1320 

1320 

fokker 

c apr 

35,00 

321 

0,40 

0.40 

hem 

pjul 

175,00 

293 

2,00 

320 

hem 

pjul 

180,00 

241 

320 

4,50 

hoog 

c jul 

55.00 

374 

2,10 

1,90 

hoog 

papr 

55,00 

399 

2,60 

3,40 

hoog 

pjul 

50,00 

219 

1.80 

2.00 

mg 

c okt 

55,00 

274 

0.90 

1.00 

mg 

c j94 

47,80 

418 

6,80 

6,70 

nedl 

c apr 

55,00 

285 

3,50 

2.80 

phil 

c apr 

32.50 

220 

3,90 

3.80 

phil 

c apr 

35.00 

920 

1,50 

1.50a 

phil 

c jul 

35,00 

300 

2.70 

2,70 

phil 

c jul 

37.50 

352 

120 

120 

phil 

c okt 

35,00 

884 

3,60 

3,60 

phil 

c o93 

30.00 

682 

920 

9.10b 

phil 

c o95 

20,00 

2363 

1820 

18.00 

phil 

c o96 

35,00 

439 

9,40 

9.10b 

phil 

pjul 

32,50 

539 

0,30 

020 

phil 

P okt 

35.00 

226 

020 

1.00 

polyg 

p mei 

45,00 

225 

0,90 

uo 

olie 

c apr 

145,00 

376 

2.10 

2,50 

olie 

c apr 

150,00 

612 

0.40 

0.50 

olie 

c jul 

140,00 

277 

720 

8.20 

olie 

c jul 

145,00 

256 

4,00b 

4,10 

olie 

pjul 

140,00 

413 

220 

220 

top5 

c apr 

580,00 

314 

2.90b 

2.80 

top5 

papr 

570,00 

229 

1,50 

1,70 

top5 

papr 

580,00 

378 

4,50b 

520 

unil 

pjul 

175,00 

239 

220 

3,00 


r 


i= laten |= bieden + *i-4i» 

h = bieden h=laten+e»-dr» 

cei-claim k = 9 edaan + h 
d ei-dividend I = gedaan + g 
e=gedaan-tnedan vk = slotkaers vorige dag 
I = gedaan * laten sk = slotkaers gisteren 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 
Rathausstrasse 7 
Aachen-Laurensberg 

Tel. 09-49-241 13449/1321 ö 

Tttchseryij 1 \ 
'Zadi'Z aftn j 

y^Wij spreken Nederlands 

— J 


ALCOHOL 
EN 

VERKEER 
DAT KUN JE 
NIET 


vencken 

- MR .1 Wjt ' 

OCCASIONS 

CCASIOHS 


Eurocasion I f/// Vf Ver kftT Ne Of' i.wj 

W 


Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 

Citroen 


LNA URE 
AX 14TRD 
Visa tl RE 
BX 14E 
BX 14 
BX 14 RE 
BX 16RS Break 
BX 16TRS aut 
BX 16TGI 
BX 19GTI 
BX 19TRD 


kleur 

beige 

blauw 

wit 

zilver 

beige 

zilver 

wit 

blauw 

antraciet 

wit 

blauw 


Volvo 340 1.4 
Toyota Starlet DL 


km-stand 

60.000 
64.000 
53.000 
85.000 
90.000 
76.000 
155 000 
102.000 
50.000 
106.000 
198.000 

97.000 

36.000 

• • 


bouwjaar 

'84 

'89 

87 

86-'87 
'87 
'89 
'85 
87 
90 
86 
'86 


CITROEN 


IE 


van ROOSMALEN 

MAASTRICHT-GULPEN 
$ stuurbekt., cenlr. 

udl „met 

Toyota c °Zg!!l1^1^~Cm iadóróódiw^! Z^^-. 

^Tgóïn^I 


AlFA PRIMA 

GARANT 

OCCASIONS Vencken B.V. 


Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450 Autoverhuur 

Zelfverhuizers 
in diverse maten 
v a. ƒ 65.- excl. BTW 
Incl. ÏOO km 

Bel nu: 045-725666 
Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


«••dedeung Verordening grondwaterbescherming Lim- 
u n&is-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse be¬ 
schikkingen naar aanleiding van aanvragen 
om ontheffing. 

Beschikking. 

Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart 
1992 -onder voorschriften- ontheffing ver¬ 
leend aan: 1. H.M.A. Huynen, Eckelraderweg 

2 te Cadter en Keer en zulks voor het hebben 
van een verkooppunt en reparatiebedrijf voor 
landbouwmachines op het adres Eckelrader¬ 
weg 2 te Cadier en Keer (BU 53223); 2. J.P.L. 
Evers, Grathemerweg 3 te Oler en zulks voor 
het hebben van een pluimveehouderij op het 
adres Hunselerdijk 5a te Grathem (BU 52898); 

3 Jac. Hoeberichts Houtbewerking, Laathof- 
straat 26 te Beek en zulks voor het hebben 
van een timmerbedrijf op het adres Meerstraat 

4 te Bunde (BU 10438/92/12793); 4. Drukkerij 
H. Fober B.V., Jeustraat 1 te Voerendaal en 
zulks voor het hebben van een drukkerij op het 
adres Jeustraat 1 te Voerendaal (BU 8711/92/ 
11394); 5. Hennekens-Zonwerlng B.V., Dorp¬ 
straat 5a te Baexem en zulks voor het hebben 
van een zonweringkonstruktiebedrijf op het 
adres Geenraderweg 14 te Baexem (BU 
9032/92/11395); 6. F. Creuwels en 

M. Metekohy, Houthemerweg 76 te Meerssen 
en zulks voor het hebben van een camping op 
het adres Houthemerweg 76 te Meerssen (BU 
50435); 7. Bouwbedrijf van den Hof B.V., An- 
kerkade 155 te Maastricht en zulks voor het 
hebben van een bouwbedrijf op het adres 
Ankerkade 155 te Maastricht (BV 8718/92/ 
12794). 

Tervisielegging. 

De beschikkingen liggen vanaf 13 april 1992 
ter inzage; a. ten provinciehuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen 
van Margraten (ad 1.), Heythuysen (ad 2. en 
ad 5 ), Meerssen (ad 3. en ad 6.), Voerendaal 
(ad 4.) en Maastricht (ad 7.) tijdens de werk¬ 
uren en daarbuiten op de in deze gemeenten 
gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het einde 
van de termijn waarbinnen beroep kan worden 
ingesteld tegen de beschikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan 
tot 13 mei 1992 beroep worden ingesteld door: 
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. 
degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 
22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be¬ 
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere 
belanghebbende die aantoont dat hij redelij¬ 
kerwijs met in staat is geweest overeenkom¬ 
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eer¬ 
ste lid, onder c, van de Wet algemene bepa¬ 
lingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. 
De beschikking wordt na afloop van de be¬ 
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze da¬ 
tum beroep is ingesteld en met toepassing van 
artikel 107 van de Wet op de Raad van State 
een verzoek is gedaan tot schorsing van het 
besluit dan wel tot het treffen van een voorlo¬ 
pige voorziening. Het beroepschrift en het ver¬ 
zoek tot schorsing of tot het treffen van een 
voorlopige voorziening moeten worden gericht 
aan en in tweevoud worden gezonden aan de 
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen 
van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 
's-Gravenhage. 


Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bi| hel 
vinden von een oplossing voor olie 
vormen van lawaai in en om huis 
NSG, Postbus 381, VTCy> 
2600 AJ Delft ÏNOO 


VERKOOPCENTRUM 
Het grootste verkoop-inruilcëntrum van Zuid-Limburg 


Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 


DE GARANTIE 
VAN ZORGELOOS 
RIJPLEZIER. 

Elke Alfo Prima Garant Occasion 
voldoet aan de 100-punten-test. Is 
op 100 punten gecontroleerd en 
daardoor maar liefst 12 maanden 
gegarandeerd. Neem de veiligste 
weg en kies voor de zekerheid van 
een Alfa Prima Garant Occasion. 


■ Alfa 164 3.0 QV 
rood 

■ Alfa 164 3.0 QV 
zwart 

■ AHa 164 TS 
zwart 

■ Alfa 75 2.0 TW Spark 
wit 

Alfa 75 1.8 
rood 

’ Alfa 75 1.6 LPG 
blauw 

' Alfa 33 1.7 IE 16V 
rood 

Alfa 33 1.7 QV LPG 


sept 91 


Alla 33 1.3 JNR 
wit 

Alfa 33 1.3 JNR 
rood 

Alfa 33 1.3 
wit 


Autobedrijf C0UMANS 

Rijksweg Zuid 310 Geleen 
046-756222 


SLA NU UW SLAG! 

MET 9 SPECIALE AANBIEDINGEN 


POLO 3-DRj^ 

FOX 1.3 ltr./5E Cr 
Kleur; blai^ Q 
Div. ex> < X» 

Aan'^VV 

r:;^~ ƒ 24.385,- 

autu caubo prus ƒ21.900,- 


P0L0 COUPE 

CL 1.3 ltr./55 pk. 

Kleur: metallic 
Aankoopprijs 

rijklaar ƒ26.110,- 

AUT0 CAUBO PRUS ƒ 23.450,- 


AUDI 80 

1.8 ltr./90 pk. 

Div. extra’s o.a. schuif/ 
kanteldak, hoofdsteunen 
achter, stuur¬ 
bekrachtiging, centr. 
portiervergr. 

Aankoopprijs , 1?1 _ 

rijklaar !• 

AUTO CAUBO PRUS ƒ 39.3tlt),- 


POLO 3-DRS. 

FOX 1.3 ltr./55 pk. 

Kleur: tornadorood 
Div. extra’s 
Aankoopprijs 

rijklaar ƒ 24.729,- 

AUT0 CAUBO PRUS ƒ 22.200,- 


PASSAT VARIJ^T 

CL 1.8ltr./90 r rJ^ 

Div. extra’^G Q» jKreling 
Klecjr; metallic 

u+X*' ƒ 45.873,- 

AUTU CAUBO PRUS ƒ 41.900,- 


AUDI 80 

1.8 ltr./90 pk. 

Kleur: tingrijs metallic 
Div. extra's o.a. stuur¬ 
bekrachtiging, centr. 
portiervergr. 

Aankoopprijs 

rijklaar ƒ 42.931,- 

AUT0 CAUBO PRUS ƒ 38.650,- 


POLO COUPE 

CL 1.1 ltr./45 pk. 

Kleur: metallic 
Aankoopprijs 

rijklaar ƒ 24.675.' 

AUTO CAUBO PRUS ƒ 22.250.- 


PASSAT VARIANT 

CL 1.8 ltr./90 pk. 

Dtv. extra's o.a. dakrelinQ 
Aankoopprijs 

rijklaar ƒ 45.437,- 

AUTO CAUBO PRUS f 41.50B»- 


JETTA PACIFIC 

1.6 ltr./70 pk. 

Div. extra's o.a. getint glas. 
centr. portiervergr. 
Aankoopprijs 

rijklaar ƒ 34.875,* 

AUTO CAUBO PRUS ƒ31.250,* 


Inruil op deze aanbiedingen in 
overleg mogelijk 


auto caubo Uw partner voor al uw autozaken 

Valkenburg 04406-15041 - Mechelen 04455-1592 Mogen we u even laten zien hoe 
ongelofelijk kompleet de Pontiac 
Trans Sport is? Daar gaat-ie: 

★ 

airconditioning 

★ 

cruise control 

★ 

stuurbekrachtiging 


3-8 liter V6-motor 

★ 

automatische transmissie 

★ 

getint, warmtewerend glas 

★ 

elektrisch bedienbare ramen 

★ 

centrale deurvergrendeling 

★ 

elektrische verstelbare 
bestuurdersstoel 

★ 

6 7 zitplaatsen 

★ 

modulair stoelensysteem 

★ 

in hoogte verstelbaar 
leren stuurwiel 

★ 

AM/FM radio-cassettespeler met 
autoreverse en digitale klok 

★ 

automatische niveauregeiing 

★ 

roofrack f- * 


V' - KÏfSW: 

wmÊMw , Wm m 


S 

T Y 
............. j 
3 jaar officiële GM US-car garantie 

★ 

3 jaar Break Down Service 
door heel Europa 

GENERAL MOTORS 


DRIVE THE 

NEW AMERICAN STYLE 

Leaseprijs op Iijm' \an maanden, ZO UiiO km per jaar, 
exclusief B 1 \X Genoemde prijzen 
iru IumcI B T 'X tXi luMel kosten rijklaar mjken 
Wijzigingen voorbehouden 


Afgedeeld de Pontiac Trans Spurt (TT, prijs, f 79-900,-. T rijdt al Puntiac Trans Sport vanaj f 6/. 500,-. Leaseprijs r a. j 1620,-p.m 
us 


Haspelsestraat 20 
Tel. 046-516565 


'S H MRJ CENTER 
ffl CANTON-RE/SS 

"Waar u auto's met service koopt' 


I ■t’11 iVÏÏi MVf • 11 ^* 


4 « AA i/V* Hmburgs dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 7 Accent op gran lurisnio’-gevoel 

Porsche 928 GTS met 
krachtiger V8-motor 


DOOR WIM OTTEN 

Porsche heeft zijn ’reissportwagen’ 928 
uitgerust met een krachtiger V 8 -motor. 
P e wogen krijgt de aanduiding GTS en 
bezit in die uitvoering alle denkbare luxe 
standaard. Naar keuze is ook een handge- 
sehakelde vijf- of een automatische vier- 
traps versnellingsbak leverbaar, waarmee 
de tweedeling tussen de 928 GT en de 928 
o4 vervalt. 

De cilinderinhoud nam toe van vijf liter 
baar 5.4 liter. Dat kwam vooral de maxi¬ 
male trekkracht, het koppel, ten goede. 
Dat bedraagt nu 500 Nm en wordt bij 
■250 toeren/min. gehaald. Het vermogen 
~?draagt 350 pk, wat voldoende is om de 
y 28 binnen de zes seconden op 100 km/ 
dur te brengen. De topsnelheid ligt vol¬ 
gens de fabriek rond de 275 km/uur. 

Het ontwerp van de Porsche 928 dateert 
al van 1977, maar oogt nog steeds bijzon- 
aer bijdetijds. De sportwagenfabrikant 


mikte met dit model op mensen die niet 
alleen prijs stelden op prestaties maar ook 
op comfort. Dat GT (Gran Turismo) as¬ 
pect heeft dan ook in het interieur duide¬ 
lijk de nadruk gekregen. En dat zal zo 
blijven volgens Porsche. 

Lange afstand 

De nieuwe 928 GTS is als zijn voorgan¬ 
gers een wagen voor kilometervreters. Uit 
de statistieken blijkt dat ook. Hij behoort 
tot de top vijf van meest gebruikte lange- 
afstand-reisbolides. In de loop der jaren 
zijn wijzigingen in de 928 doorgevoerd, 
die ervoor moesten zorgen dat de Porsche 
tot de meest snelle en comfortabele wa¬ 
gens bleef behoren. 

De GTS wordt standaard geleverd met 
een automatisch in- en uitschakelend 
sperdifferentieel. Dat is ook wel nodig om 
het hoge vermogen aan de weg te krijgen. 
Het systeem maakt gebruik van de wiel- 
sensoren van het ABS-systeem. • De Porsche 928 GTS heeft standaard gemonteerde ’Cup’-velgen , die door 
hun open constructie zorgen voor extra ventilatie voor de remschijven. 


Standaard beschikt de 928 GTS over veel 
luxe, maar ook over veiligheidsvoorzie¬ 
ningen. Zo is onder meer een uitgebreid 
diagnosesysteem aan boord, dat de be¬ 
stuurder via drie fases waarschuwt. Het 
zwaarste alarm geldt bijvoorbeeld voor 
verlies van oliedruk, fase twee voor te 
weinig olie en fase drie bijvoorbeeld voor 


bijna versleten remvoeringen. Ook maakt 
controle van de bandenspanning deel uit 
van het systeem. 

In Nederland wordt het topmodel 928 
GTS aangeboden voor voor een prijs van 
277.000 gulden. Er is geen prijsverschil 
tussen handgeschakelde of automatische 
versnellingsbak. 


Klassieke’ motor met moderne technologie 

BMW-’boxer’ combineert 
rijplezier en weggedrag 


DOOR REIN DE RUITER 


Ouderen blijven verrast 
^an bij de BMW R100R. 
Want op hetzelfde type mo- 
0r hebben zij vroeger ook 
gereden. Mooi exemplaar. 

er nog onderdelen te 
Rijgen voor zo’n machine? 
ffatuurlijk: ’t is de nieuwste 
boxer van BMW. 

HMW doet volop mee aan de 
e nd. De motor oogt klassiek, 
j heeft de techniek van van- 
a 8 - Echte klassiekers blijven 
yoaern, stelt BMW zelf in de fol- 
er. De Duitse techneuten heb- 
en Soed werk verricht. De nieu- 
r e H is de best sturende en 
mmende boxer die ooit de fa- 
Biirwr heeft verlaten. Al had 
in ^ daar wel wat buitenlandse 
m enging voor nodig. 

Want de byna perfecte weglig- 
soK ■ ls voor een groot deel toe te 

vo° riJVen aan de n ^ euwe Showa 
or- en achtervering uit Japan. 

fnrtk 166 kun J e me t alleen com- 
o e l t°eren. De boxer schuwt 
met E en bochtige dijk niet die 
t hoge snelheid wordt geno¬ 
de R ■ sne Ue bochten huppelt 
vnicr+ meer naar buiten, maar 
r ff; bij perfect het spoor. De 
het • 'instabiliteit is goed. Van 

Ij ' off-road’-model GS heeft de 
u a „ . ee nzijdige achterwielop- 
P»n, mg geleend. Het BMW- 
araiever-systeem dat er is aan- 
liik 31 ? gen voorkomt het hinder- 
terW ' Jgen en Halen van de ach- 
ant bij gasgeven en -loslaten. 

scha r de u kstekende wegeigen- 
ti„_J > P en ga je bijna automa- 
cn barder ryden. De Brembo 


uitlaatjes 


ren „ RlOL ETS zijn de laatste ja- 
elw ^f er , r edelijk in trek. Vrijwel 
heeft wel een exem- 
2 ,; a , m b e t pakket zitten - dat 
er .. an tabrieksmodellen. Maar 
een ° ok talrijke firma’s die 
er pt» °i ma .l e auto doorzagen en 
k en n lraa l open model van ma- 

kornl 6 , ca b r i°let-modellen staan 
10 t 7 rr» n< ^ Wee keinde, van vrijdag 

het A,. Z t°? dag 12 april ’ te k Ü k in 
orparc 11 - ron in Rosmalen. De 
kunn^ Sa V e beeft zelfs beslag 
de vnria eggen °p primeurs die 
Geni». ge . maand op de Salon van 
al et»n ^> Z ^ n getoond. Zo staan er 
ta n p Rover 200, Ginetta, Spar- 
in 'nn Ugeo * en Suzuki Swift 
zijn L eri j mtvoering. Daarnaast 
een« + d ^. ze lfbouwers en nog 

genwonrH 11 ^ autome rken verte- 
oordlgd met zonnige crea- 

l » 0 vanH 92 ^ ut °tron Rosmalen) 
21 Oft m °Pen van 14.00 tot 
Van 1 n nri* en * n bet weekeinde 

bedraap? f 0 ,! 7 ' 00 uur - De entree 
ƒ 7 ^ f lh,-; voor kinderen 

^le^w 1 is een sbow van 

tormerv end 5 Britse auto ' en mo- 
zierTzihf n dlt weeke inde te 
sS-k 'lü ïï E *P° ce nter Samen 
kriiet Hou ten. De bezoeker 
keihlt een goed beeld van de ry- 
e historie van de Britse auto- en ’Echte klassiekers blijven modem’: de nieuwe BMW R100R (rechts) oogt net zo oud als 
de R69S uit 1965. Foto. gpd 


voorremmen die van de K-serie 
zijn overgenomen kunnen dit 
goed aan. De fabriek levert de R 
standaard af met een enkele 
schijf. Deze is zwevend gemon¬ 
teerd met een vaste klauw, en 
heeft vier remzuigers. Tegen 
meerprijs van ruim vijfhonderd 
gulden wordt er nog een tweede 
exemplaar bijgeplaatst. De test- 
motor was uitgerust met dubbe¬ 
le schijven. Zij zijn perfect te 


doseren en grijpen goed aan. Dat 
BMW alle R-eigenaren heeft te¬ 
ruggeroepen om de blokken te 
laten vervangen doet aan de 
kwaliteit van de Brembo’s wei¬ 
nig af. Om de trommelrem ach¬ 
ter goed te laten meeremmen is 
veel kracht nodig. 

Allemansvriendje 

Het blok is een bijna zeventig • Ook deze Rover 200 Cabriolet staat op de show Cabrio 
’92 te pronken. Foto: GPD 


motorindustrie. Centraal staat 
dit jaar het merk Aston Martin. 
Daarnaast bieden particulieren 
hun Engelse auto of motorfiets 
te koop. Stands met onderdelen, 
modellen, boeken etc. complete¬ 
ren deze jaarmarkt die vandaag 
om 10.00 uur wordt geopend 
door Tony Spark, de handelsat¬ 
taché van de Britse ambassade. 
De show is vandaag geopend 
van 10 . 00 - 22.00 uur, morgen en 
zondag van 10.00-18.00 uur. De 
toegangsprijs voor volwassenen 
bedraagt ƒ 12,50 en kinderen tot 
12 jaar betalen 6,50 gulden. 


TOP-LIFE M 701 is een door het 
Oostenrijkse bandenconcern 
Semperit AG ontwikkelde nieu¬ 
we generatie personenwagen¬ 
band. De opvolger van de M 601 
Hi-Life, in Nederland geïmpor¬ 
teerd door Semeperit Banden 
BV in Amersfoort is bedoeld 
voor de zogenaamde S/T snelhe¬ 
den tot maximaal 190 km/uur en 
geschikt voor auto’s in de popu¬ 
laire middenklasse. 

Opvallend zijn de drie lengte- 
sleuven rondom die in combina¬ 
tie met trompetvormige radiaal 
geplaatste gleuven zorgen voor 


jaar oude bekende. En BMW wil 
dat weten ook. Het kleppendek¬ 
sel van de nieuweling herinnert 
aan de eerste serie-BMW die 
veertig jaar geleden als honderd- 
mijls-racer de geschiedenis in¬ 
ging. Zestig pk perst de tweeci- 
linder uit zijn blok. Een sport- 
motor wordt het daar uiteraard 
niet mee, maar hij kan wel goed 
met zwaardere broertjes meeko¬ 
men. 


een snelle waterafvoer. Daardoor 
wordt de kans op aquaplanning 
tot een minimum beperkt. De in 
de band toegepaste componen¬ 
ten van staal, textiel en rubber 
zijn nieuw van samenstelling en 
zorgen voor een trillingvrij weg¬ 
gedrag en een zeer laag geluids¬ 
niveau. Voor informatie: Sempe¬ 
rit Banden BV in Amersfoort, 
tel. 033-640531. 


GEBRUIKTE AUTO’S & AC¬ 
CESSOIRES een uitgave van 
Welke besteedt aandacht aan 
verzekeringen, de werkelijke 
autokosten, APK-keuring e.d. 
Ook geeft de gids een overzicht 
van de laatste nieuwtjes in acces¬ 
soires en auto-stereo-apparatuur. 
De redactie doet een voorzichti¬ 
ge voorspelling over de ontwik¬ 
keling van vraag en aanbod op 
de markt van gebruikte auto’s. 
Die voorspelling heeft alles te 
maken met de groeiende export 
van het aantal gebruikte auto’s 
naar met name Oost-Europa. De 
autohandel raakt in snel tempo 
door de voorraden occasions 
heen, hetgeen de spanning tus¬ 
sen vraag en aabod omlaag haalt. 
Welke gaat in een apart hoofd¬ 
stuk uitgebreid in op de gevol¬ 
gen die het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek heeft op de bepalingen 
in koop- en garantieovereenkom¬ 
sten. Bovendien bevat de gids 
een handige gratis bijlage met al¬ 
le up-date prijzen van gebruikte 
auto’s. 

De gids verschijn halljaarlijks en 
is voor ƒ 4,95 in de boekhandel 
verkrijgbaar. 


Het luide klikken bij het schake¬ 
len (vroeger standaard meegele¬ 
verd) heeft BMW vrijwel wegge¬ 
werkt. De machine schakelt als 
in boter. De R100R is een alle¬ 
mansvriendje. Iedereen voelt 
zich er onmiddellijk op thuis: 
starten, lopen en rijden. 

Super-boxer 

Vooral het uiterlijk brengt pas¬ 
santen in bekoring. De uitstra¬ 
ling van de motorfiets is onge¬ 
kend. De tank wordt uiteraard 
nog steeds met de hand van bie¬ 
zen voorzien. Veel chroom is 
standaard gemonteerd: de ko¬ 
plamp (K75), de 2-in-l uitlaat 
(KI) en het stuur (R80ST). 

Voor wie dat chroom allemaal 
nog niet genoeg is komt de Duit¬ 
se fabrikant binnenkort met een 
uitbreidingspakket op de markt. 

Nog nooit reed ik op zo’n fijne 
boxer. Oud hoeft bepaald nog 
niet versleten te zijn. En BMW 
heeft het boxerprincipe nog lang 
niet verlaten. Want volgend jaar 
staat er een nieuwe Super-boxer 
op stapel met vier kleppen per 
cilinder. Deze motorfiets zit 
boordevol met nieuwe techniek 
en gaat maatstaven zetten in mo- 
torland. De komst van een nieu¬ 
we boxer hoeft een potentiële 
klant voor de R100R niet af te 
schrikken. Want de waardevast¬ 
heid van een BMW is spreekw¬ 
oordelijk. 

De prijs van deze 'oudgediende’: 
ƒ 18.500, een tweede remschijf 
kost ongeveer 529 gulden. Tegen 
meerprijs zijn leverbaar een se¬ 
cundair luchtsysteem, valbeugel 
en standaard. Voor informatie: 
BMW Nederland bv in Rijswijk, 
tel. 070-3956222. 


/V 


TT 


Produklie 
vindt plaats 
in Pngel.se 
Sunderland 


Nissan Sunny 
GTI-R op 
’pole position’ Nissan Sunny GTI-R 


Foto: GPD 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 

Door een standaardmodel van bijna 25 mille uitgebreid 
onder de aandacht te brengen van een paar rasechte Ja¬ 
panse ’tuners’ heeft Nissan met de Sunny GTI-R Basic een 
imponerend stukje racerij in huis. Voor ƒ 73.750 is deze 
'kale gifkikker’ te koop, wij reden de wat civieler aangekle¬ 
de versie GTi-R. 


Nissan bewijst met deze ’racer’ 
weer eens dat ze in Japan heel 
daadkrachtig op weg zijn om op 
alle fronten in Europa een kop¬ 
positie in te nemen. De Sunny is 
strategisch een heel belangrijk 
model voor Europa. Na ’92 wor¬ 
den landen als Italië, Frankrijk 
en Spanje steeds beiangrijker. 


Nummers voor 
afritten 
autowegen 

Binnen enkele jaren zul¬ 
len de afritten van de 
Nederlandse autosnelwe¬ 
gen voorzien zijn van een 
nummer. De nummers, 
die bedoeld zijn om de 
weggebruiker te helpen 
zich te oriënteren bij het 
kiezen van een afrit, wor¬ 
den geplaatst als opzet- 
bord op de bestaande 
panelen op 1200, 600 en 
nul meter voor het begin 
van de uitrijstrook. 

De kosten van de opera¬ 
tie, die zoveel mogelijk 
Zeil samenvallen met nor¬ 
maal onderhoud, belo¬ 
pen 1,8 miljoen gulden. # De ’cruise 
control’ van 
Zemco is, 
eventueel 
via videoin- 
structie, zelf 
te monteren. 

Foto: GPD 


’Cruise control’ 
heeft voordelen 


Een 'cruise control’ houdt onder alle omstandigheden de eenmaal 
ingestelde snelheid vast. Die automatische controle van de kruissnel¬ 
heid heeft als voordelen: een gelijkmatige rystijl, zo gunstig mogelyk 
verbruik, daardoor kostenbesparing en geen snelheidsovertredingen. 

Als er met een ingestelde snelheid wordt geremd of ontkoppeld, slaat 
een 'cruise control’ af. Dan moet de bestuurder ofwel het apparaat 
de laatst gekozen snelheid laten opzoeken, dan wel by het bereiken 
van een gewenste snelheid die in het geheugen opslaan. 

Zemco Cruise Control is nieuw op de markt en kan, zonodig via vi- 
deo-instructie, zelf ingebouwd worden. De Zemco is goedgekeurd 
door de TüV, de Duitse variant van ons TNO-instituut. Hij kost 
fl 495,- en wordt geleverd door John Gold International/Amstelveen. 


Het vermogen van ons in het 
rood gespoten onbehoorlijk wild 
uitziende testmodel is 162 kW, 
met die kracht van 220 ouder¬ 
wetse paardekrachten is een 
maximumsnelheid van 223 km/u 
te halen. Het koppel van de 2 ltr 
turbomotor is eigenlijk het 
meest indrukwekkend: 267 Nm/ 
4800 tr/min. En dan is in hoge 
mate de stuurmanskunst beslis¬ 
send voor een juiste doorkomst. 
Want als je van 0-100 km/u 
slechts 5,2 seconden nodig hebt, 
is het wel zaak signalen van weg 
en wiel juist te interpreteren. 

Dat is onlangs gebleken op het 
circuit van Zandvoort. Daar reed 
een Sunny GTi op het scherp 
van de snede voor de eerste over¬ 
winning in het Nederlands kam¬ 
pioenschap voor produktiewa- 
gens met een motorinhoud tot 2 
ltr. De ervaren rijder Fred Krab 
kwam niet meer dan 98/10000 se¬ 
conde te kort voor de zege. 

Dit type Sunny dat op Zand¬ 
voort excelleerde, heeft 'slechts' 
143 pk tot zijn beschikking. Voor 
het ware beulswerk moeten we 
naar groep A in het rally rij den. 
Dan levert het jakkerende Ja¬ 
pannertje met extra turbodruk 
en een andere kleptimmg 80 pk 
meer vermogen op. Met 300 pk 
op weg, lijkt het ons meer dan 
voldoende om behoorlijk vooruit 
te komen. Het is trouwens het 
maximaal toelaatbare voor deze 
categorie. 

Flitsend 

Onze Sunny doet het ietsje rusti¬ 
ger aan, maar is met het beschik¬ 
bare vermogen toch best vlot. 
Met het permanente 4WD-sys- 
teem via een viscose-koppeling 
in het centrale , en achter-diffe- 
rentieel, komen de aandrijf- 
krachten exact gedoseerd op de 
weg. De ’dif achterin kost nogal 
wat ruimte in de kofferbak, voor 
het vervoer van een beetje spul¬ 
len moet de achterbank worden 
omgeklapt. 

De bak schakelt flitsend snel 
door zijn vyf wissels heen, waar¬ 
bij de opgevoerde motor dan wel 
laat horen dat hij flink aan het 
werk is. Sturen gaat messcherp 
en de wegligging is door de har¬ 
de vering, de 195/55 brede ban¬ 
den en de lage positie van de 
auto in hoge mate kleefkrachtig. 

Elk oneffenheidje onderweg voel 
je door de rally-configuratie na¬ 
tuurlijk wel. Toch kun je. goed 
zittend in de mooie sportstoelen, 
vrijwel elke onverwachte bewe¬ 
ging prima in de hand houden 
Een neutraal karakter in de 
bochten en veel stabiliteit zijn 
grote pluspunten. Dat geldt ook 
voor de remmen met ABS, in 
een dergelijk projectiel een 
’must’, die hun werk voorbeeldig 
doen. 

Het comfort in deze voor een 
meerprijs van 6 mille extra aan¬ 
geklede Sunny GTI-R, is naast 
genoemde ABS, nog opgevijzeld 
door elektrisch bedienbare spie¬ 
gels en zijruiten, centrale deur¬ 
vergrendeling en aluminium 
wielen. 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagi Voor inlichtingen/reservering advertenties 
op deze pagina. Els Swaans 045-739383. 


Heerlen 

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890. 

Hedenavond 

GROTE HOUSE PARTY 

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden. 
iGeopend vrijdag en zaterdag van 21.00-05.00 uur. 


drive-in-bioskoop 

fïUTOKINO 

LfiNDGRfifiF 


Vr., za., zo. 21 u. 


MICKEY |t UI Kt 
DIN JINNSIN 


Stoer, licht ontvlambaar 
en niet te stuiten. 


Vr. en za. 23.15 u. 


,KK\(IM.KH)IIHHKK TllltlIlUI 

Itri ui Cf «ml ifrrawidf liln' undil jaar 


H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30 


Et&kaêty 


Bongerd 5. Spaubeek. 

Eldorado-infolijn: 

04493-4848 

voor orkestinformatie. 


Vanavond: 

The Spikes met nieuwe lichtshow 

De Limburgse André van Duyn Ital Vito 
(hit in België met o.a. muren om mij heen) 

Italiaanse topzanger Jo Vani 

d.j. Zaza (Italiaanse muziek) en d.j. Jojo 

Aanvang 20.30 uur 

Zaterdag 11 april Avanti 


Dancing 

Gorissen 

BRUNSSUM 

vanavond 

speciale Tiroleravond 

m.m.v. 

de Anseltalers 

entree gratis 
Zaterdag 11 april 
dansen met orkest 

Henny Lubbers 


DISCO 

* 

DANCING 


DE SMID mr 


Reymerstok 


Zaterdag 11 april 

THE SPIKES 

in bovenzaal, 

DISCO in benedenzaal. 

Iedere zaterdag live-imiziek. 

De Smid twee onder één DAK 
Limburgs goedkoopste dancing voor 
jong en oud, waar de consumpties 
nog betaalbaar zijn. 
Consumptieprijs ƒ1,50 

|. Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID 

Dorpsstr. 92, Reymerstok 


Gezellig stappen in Vaals 

Dancing Chique (bistro) 

Maastrichterlaan 129, tel. 04454-5522 

Dansmuziek voor alle leeftijden. 

Elke zondag tady-Night. Ie drankje gratis. 

Wij schenken Dommels bier en Biet Burger bier. 
Geopend van woensdag tol en met zondag vanal 21.00 uur 
GEEN SLUITINGSTIJD 
(Tevens nog personeel gevraagd m/v v a. 30 jaar) D 26 »e 


Tel. 045-312510 


SUNPLEIN 

LANDGRAAF 


A.s. vrijdag 17 april 

HOUSEPARTY 

met als topper 2 IJNLIMITED 
met de nr. 1 hit uit de Top-40 Twilight Zone. 

vrijdag 24 april 

Mannheim 

iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend om 


// ALARM 

( 06-11 


ALS ELKE SECONDE TELT 


Maak er verstandig gebruik van. 


LA D1L1GENC I 


VANAVOND Een begrip in Limburg 


THE STABBS 

Zondag 12 april 

KARBINSETIG 

Woensdag 15 april 

RIGHT CONNECTION 

Provincie 

Limburg 


DER 


KUCHEN 


I DOBERG 


msdadeiing Verordening bodembeschermingsgebied 
w >z*i5 -92 Mergelland 1991. Kennisgeving van een 
aanvraag en van de ontwerp-beschikking 
naar aanleiding van deze aanvraag om 
ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 
W.M.G Senden, Kleingenhouterstraat 6 te 
Beek -onder voorschriften- ontheffing te ver¬ 
lenen voor het maken en hebben van mest- 
opslagen op het adres Kleingenhouterstraat 6 
te Beek (BV 1647/92/11565). 

Tervisielegging. 

De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere 
relevante stukken liggen ter inzage vanaf 13 
april 1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van 
Beek tijdens de werkuren en daarbuiten op de 
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het 
emde van de termijn waarbinnen beroep kan 
worden ingesteld tegen de beschikking op de 
aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar¬ 
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot 
7 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens met bekend te maken. 


- SPEZIALIST 
GARANTIERT: 


AUCH IN 
KÖNNEN SIE IHRE TRAUM- 
KÜCHE FINDEN. 


SELFKANT-WEHR doberg-viethen 


Anfahrt 

Von Sittard ouf die B56 in 
Ricniung Gangelf 1 km 


Mo-Fr 9 ' ■ 1 3 ' 
14 -18 
Sa 9- 13 


landstr 6 

5135 Selfkant-Wehr 
Tel 0 24 56/12 67 


FILMS 


VRIJDAG 10 T/M 
DONDERDAG 16 APRIL 1992 


FILMS 


5THEATERS INI 


5 Zalen mei een voor 'elk wat wils’ programma. 
Dat is H5, de meest komplete bioscoop van t Zuiden. 


o ^ _ 
P 3CV 

s»! 
5 — > 

> to 


NEDERLANDSE PREMIÈRE 

Heftige en prachtige erotiek in Saigon 

THE LOVER 

naar de spraakmakende roman van Marguerite Duras 

dagelijks: 18 30 en 21.00 uur 

vrij-, maan-, dins- en donderdag: óók 14.00 uur 


Glamour was hun dekmantel... 

BUGSY j 

met Warren Beatty, Annette Bening e.a. 
vrij-, zater- en zondag: 14.00, 18.30 en 21.00 uur 


OSCARS 


ocb 

LU 5 


X z m 

Z LU 

S w 

jWlfl 

UJUJ ^ 

I- CC O 


Anderhalf uur ademnood en parelend angstzweet in 

FREDDY'S DEAD 

Laatste 20 min. extra spannend in 3D met gratis 3D bril 
dagelijks: 14 15, 19.15 en 21.15 uur 
zaterdag en zondag óók 16.30 uur 


Niemand rekent meer op ze. 

maar ze staan op 't punt opnieuw te scoren 

THE LAST BOYSCOUT 

met Bruce Willis, Damon Wayans e.a. 

vrij, ma., di., wo en do. : 14.30, 19.00 en 21.30 uur 

zaterdag. 16 45, 19 00 en 21.30 uur 

zondag: 14 30, 16.45, 19 00 en 21.30 uur 


Een film over liefde, herinnenngen en de 
waarheid die eindelijk aan het licht komt 

THE PRINCE OF TIDES 

met Barbra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. 

dagelijks: 18.30 en 21.00 uur 

vrij-, maan-, dins- en donderdag óók 14.00 uur 


DON'T TELL MOM 

THE BABYSITTER'S DEAD 

zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur 
woensdag: 14.00 uur 


5 OSCARS, waaronder beste film, actrice en acteur: 

THE SILENCE OF THE LAMBS 

met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn 
maandag t/m donderdag: 14.00, 18.30 en 21.00 uur 


De WALT DISNEY klassieker 

SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN 

Nederlands gesproken en gezongen 
zaterdag en zondag: 14 00 en 16.00 uur 
woensdag: 14.00 uur roman L, Amant van 
Marguerite Duras 


* KLASSIEKER 

S’ 

I . VpF I 

V: Tpr 

1 * V* f' } DANCING HOUSMANS MONTFORT 
ZATERDAG 11 APRIL PAGANINI 
Wij stellen onze nieuwe lijn cocktails voor 
en tracteren iedere bezoeker op gratis cocktails. 


PAASMAANDAG : 


MADRAHASJ HYPNOSESHOW 


Open : Vrij - Zaf - Zon 

Burg. Janssenstraat 26 (f.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297 


4 

◄ 


G I MM 


Discotheek G• I • M• M• I -X 

Zaterdag 11 april: WW. BAND 
Zaterdag 18 april: STABBS 

Rijksweg-Zuid 43, Sittard. leder* zaterdag topamuaement lil 
dagelijks om 20.30 uur. 
za. en zo. ook om 15.00 en 17.30 uur. 


'til lijn! 

•* 

Ijl 

R0BERT DEN'IRO • NICK N01TE • JESSICA LANGE 

CAPI FEAR 


dagelijks 
om 20.00 uu^ 
za. en zo. ook 
om 14.30 uur< KEVIN COS 


TNïJ 


m 

1 11 


83 % /gwggfo 


i Sssm Woensdag lekker goedkoop naar de flirt 1. 
Prijzen vanaf Fl 7,50. 


CENTRALE KASSA: 045-714200 


f [# 


lil 


II 


x- 


9 VRIJDAG 10 APRIL | 

Sittard 

Limburgs Symphonie Orkest. Progr.: 
Brahms, Strauss, Wagner 


| 

ZATERDAG 11 APRIL 

1 

Heerlen 

Miel Cools: Over de grenzen - 20.30 u. 
(Kleine Zaal) 


Kerkrade 

Hoofdstad Operette: Die Csardésfürstin 


Sittard 

Die Fledermaus, operette door Orpheus 


püü 

ZONDAG 12 APRIL 

J 

Heerlen 

Teele: DAT mag in de krant! (v a. 6 jr.) - 
14.30 u. (Kleine Zaal) 


Kerkrade 

Jazzdance-center Spirit -14.00 én 

18.30 u. 


Sittard 

Limburgs Jeugdtoneel: Assepoester - 
14.30 u. Wl] (.1We [•TtU ^ 


WOENSDAG 15 APRIL 


Heerlen 

Hoog tijd, komedie met o.a. 

Mary Dresselhuys en John Kraaykannp^, 

Kerkrade 

Limburgs Jeugdtoneel: Assepoester 
(v.a. 4 jr.) - 14.30 u. _ 

Sittard 

Native American Pow Wow 


Heerlen 


DONDERDAG 16 APRIL 


Dubbel & Dwars met Jack Spijkerman: 
Afslag Dokkum 


VRIJDAG 17 APRIL 


,..30 u 


Heerlen Uitlegavond Lucia di Lammermoor - 

19.30 u. (Kleine Zaal). Aanmelding 
vooraf: kassa 045-716607 of 


Heerlen 

De Dijk, popconcert. 


Voorprogr.: Center Cord (foyer) 

1 

ZONDAG 19 APRIL _J 


Heerlen Crosstalk: Sketches on you, muziek-/ 
dansproduktie (première) 


Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld. 


Wij zien u graag in de schouwburg 


stadsschouwburg 

Heerlen 

tel kassa 045-716607 


3 


wijngrachtmuziektheater 

kerkrade 

lel kassa: 045-454141 


’de stadsschouwburg’ 
sittard 

tel kassa 045-510616 
Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 9 


Enorme belangstelling voor show in Kerkrade 

Concert Black Fööss 
bijna uitverkocht 


Van onze showpagina-redactie 


KERKRADE — Voor de show die ’De Black Fööss’ zater¬ 
dag 27 juni in de Rodahal van Kerkrade verzorgen, bestaat 
enorm veel belangstelling. Er zijn nog maar een paar hon¬ 
derd kaartjes voor dit eenmalige optreden in ons land. Ook 
in het verleden trok deze populaire groep uit Keulen in 
Kerkrade steeds bomvolle zalen. 

Met veel radio- en tv-uitzendingen en een dubbelalbum vierden ’De 
ölack Fööss’ in het afgelopen seizoen hun twintigjarig bestaan. Met 
dialeetliedjes, waarmee de zes muzikanten ook regelmatig buiten 
hun geboortestad Keulen onderweg zijn, scoort de groep regelmatig 
jh de hitparade. Tot de meest favoriete nummers van De Blek Fööss 
behoren Katrin, Frankreich Frankreich, Bye Bye my love, Et Spa- 
JUenleed, Mer losse der Dom in Kölle, Manner, Lange Samstag in der 
Lity, Meiers Kattche en D’r Rhing erop-d’r Rhing eraf. 
kaarten in voorverkoop (dertig gulden) zijn nog verkrijgbaar bij alle 
kantoren van het Limburgs Dagblad en bij de WV aan de Theater- 
passage in Kerkrade. 


„lïl I 
• De Black Fööss met Tommy Engel, Hartmut Pness, Erry Stoklosa, Bommel Lücke- 
rath, Peter Schutten en Willy Schnitzler. Foto: emi/ELECTROLA, Keulen 


Directie KRO komt 
terug op besluit 

M/V-iBagazine 

magïïlyven 


Onderzoek naar inkrimpen top van zes naar drie directeuren 

Reorganisatie bij Veronica 


_Van onze rtv-redactie 

Hilversum — veronica 

'vordt drastisch gereorgani¬ 
seerd. De taken van de hui¬ 
dige zes directieleden en 
bun functioneren worden 
onderzocht. Dat heeft het 
dagelijks bestuur van Vero- 
hica unaniem besloten na 
net verschijnen van het rap¬ 
port van organisatiebureau 
KPMG, dat de omroep de 
afgelopen maanden heeft 
doorgelicht. Het bestuur wil 
inkrimping van de top van 
veronica tot drie directeu- 
re n onderzoeken. 

^olgens het rapport is het ver- 
kleinen van de directie noodza- 
^hjk omdat de taken en be- 
v ®®gdheden van de managers 
f*kaar overlappen. Tevens is er 
, .reinig aandacht voor het be- 
e id van het bedrijf en te veel 
“^ndacht voor deelaspecten. 


Vooral de topstructuur van de 
radio- en televisie-afdeling wordt 
te zwaar genoemd. De kritiek 
richt zich in het bijzonder op de 
televisie-afdeling. Deze afdéling 
van Joop Daalmeijer wordt vol¬ 
gens het rapport in tegenstelling 
tot de afdelingen Financiën en 
Radio niet naar behoren geleid. 
Volgens een woordvoerder van 
Veronica is die kritiek niet alleen 
gericht op Daalmeijer. „Hij leidt 
de televisie-afdeling niet hele¬ 
maal in zijn eentje.” De televisie- 
directeur wil niet reageren op de 
resultaten in het rapport. 


'Familiebedrijf KPMG heeft in opdracht van Ve- 
ronica-directeur Rob Out het 
bedryf doorgelicht om een ad¬ 
vies uit te brengen over de meest 
wenselijke en efficiënte struc¬ 
tuur in het snel veranderende 
mediabestel. Eén van de conclu¬ 
sies uit het rapport is dat voor 
Veronica de grens als 'familiebe¬ 
drijf is bereikt. Dit betekent dat 
de 'stuwende’ kracht die voort¬ 
komt uit de pioniersrol van on¬ 
der andere Rob Out niet meer 
voldoende is om het bedrijf te 
leiden. De organisatie moet pro¬ 
fessioneler opgezet worden. 


Om dat te bereiken raadt KPMG 
aan de topstructuur te verklei¬ 
nen tot een drie-koppige direc¬ 
tie. Er zou een algemeen direc¬ 
teur aan de slag moeten met 
onder zich één directeur voor de 
beheersing van de bedrijfspro¬ 
cessen en één directeur voor 
zowel radio als televisie. Volgens 
een woordvoerder van Veronica 
hebben de bevindingen in het 
rapport geen gevolgen voor de 
omvang van het bedrijf. 

Voor de ondernemingsraad van 
Veronica is het voorstel om de 
directie in te krimpen geen grote 
verrassing. Voorzitter K. Patist: 
„Het is op dit moment nog maar 
een voorstel dat het dagelijks be¬ 
stuur serieus wil onderzoeken. 
Er zal onder meer met de vereni¬ 
gingsraad en met ons over ge¬ 
praat moeten worden.” 

Functioneren 

Volgens de woordvoerder van 
Veronica is het mogelijke ver¬ 
trek van bepaalde functionaris¬ 
sen nu niet aan de orde. „Ik heb 
geen idee welke rol voor Rob 
Out weggelegd is binnen de 
voorgestelde nieuwe topstruc¬ 
tuur. Het functioneren van alle 


' 

pj!§ 


• Joop Daalmeijer: in het rapport richt de kritiek zich in 
het bijzonder op zijn televisie-afdeling. 

Foto: Veronica. Hilversum 


managers wordt bekeken. Dus 
ook dat van Out.” 

Veronica schakelde in februari 
dit jaar een interim-manager in 
om de zakelijke kant van het be¬ 
drijf te beheren. Het bestuur be¬ 
sloot hiertoe nadat de problemen 


in de top zo hoog opliepen dat 
handhaving van de oude struc¬ 
tuur niet meer mogelijk bleek. 
De interim-manager is voor een 
periode van minimaal een half 
jaar ingehuurd. Rob Out blijft de 
creatieve kant van de omroep 
voor zijn rekening nemen. 


Van otpte rtv -redactie 


? 

HEERLEïf - Hst KRO* 
radioprogiimma over 
emancipatie M/V-Magazi- 
ne mag blijven* Nadat 
bekend werd dat bet pro¬ 
gramma Jomend seizoen 
zo« ophouden» werd de 
directie van de KRO 
overstelpt, met zo’n 200 
brieven m 2000 handte¬ 
keningen. 

Volgens <fe directeur van 
KRÖ-radlo Ben Wamelink 
blijkt uit de reactie dat het 
programma een 'belangrijke 
inspiratiebron is en veel goo¬ 
dwill heeft' 

•< . ••••.• 

„Veel vrouven hebben ons la¬ 
ten weten het doodzonde te 
vinden ais het programma 
zou verdwenen. Het zou on¬ 
verstandig,zijn als we daar 
geen gehoor aan gaven,” al¬ 
dus Wamelnk. 

Eindredacteur Marga Milten¬ 
burg is uteraard verheugd 
over het voortbestaan van 
MAT Magazine: „Ik ben blij 
dat er zo massaal is geprotes¬ 
teerd en hd. is een goede zaak 
dat de dirtetie daar naar ge¬ 
luisterd heeft, We gaan met 
veel plezier werken aan ons 
tienjarig bestaan in 1994,” al¬ 
dus Miltenburg. 

De direct» had tot opheffing 
van het pjograroma besloten 
in verband met de nieuwe af¬ 
spraken tussen de omroepen 
over zenderkleuring. Het is 
niet bekerd op welke zender 
de MA/-Magazine nu wordt 
uitgezonden. 


Theaterhotel Almelo: Ilij is Onze Lieve Heer nieV 

Cabaretier Finkers hekelt 
koppelverkoop Van der Valk V oldafarma 
eist bijna 
half miljoen 
van NCRV 


Van onze rtv-redactie 


HEERLEN — Het Volen- 
damse bedrijf Voldafarma 
eist via een gerechtelijke 
procedure 410.956 gulden 
van de NCRV. Het bedrijf 
zegt dat het dat bedrag aan 
inkomsten gemist heeft om¬ 
dat in het programma 
Rondom Tien verkeerde in¬ 
formatie is gegeven over 
zijn produkt Voldafar 
Slank. 

Het Volendamse bedrijf maakt al 
enige jaren afslankpillen. In di¬ 
verse weekbladen wordt door 
zangeres Annie Schilder reclame 
gemaakt voor het produkt. De 
uitzending van Rondom Tien die 
begin januari 1990 werd uitge¬ 
zonden stond in het teken van 
vermageringsprodukten. Presen¬ 
tator Hans Sleeuwenhoek, (nu 
hoofd informatieve programma’s 
bij de NCRV), zei in die uitzen¬ 
ding onder meer dat het kopen 
van de afslankpillen gelijk staat 
aan geld weggooien. Dezelfde 
woorden gebruikte hij ook in het 
boekje Lijnen en Vermageren 
dat kort na de uitzending uit¬ 
kwam. Hij baseerde die uitspra¬ 
ken op 'wetenschappelijk onder¬ 
zoek’, volgens het bedrijf in 
kwestie ’een quasi-onderzoek’. 

Voldafarma-directeur Veerman 
zegt dat hij daags voor de uitzen¬ 
ding van Rondom Tien werd 
gebeld door een van de proefper¬ 
sonen die aan het programma 
hadden meegewerkt. „’Jullie 
worden morgen in Rondom Tien 
bedonderd', zei hij. Het bleek dat 
de man één van de vijf proefper¬ 
sonen was die voor Rondom 
Tien een tijd ons produkt had 
gebruikt. Hij zei ons dat hij elf 
pond was afgevallen, maar dat 
niet in de uitzending mocht ver¬ 
tellen. Wij wisten helemaal niets 
van een programma over af- 
slankprodukten. We zijn ook 
nooit gebeld door de NCRV en 
hebben dus ook nooit onze me¬ 
ning kunnen geven. Maar het 
onderzoek van Rondom Tien 
stelde dus niets voor volgens die 
proefpersoon. Het was een 
quasi-onderzoek. Maar dat weten 
de kijkers niet!” 

Voldafarma was net. enkele we¬ 
ken voor de uitzending van 
Rondom Tien, begonnen met 
een kostbare televisiecampagne 
om de verkoop van zijn produkt 
te stimuleren. „Dat bleek dus 
weggegooid geld,” zegt directeur 
Veerman. 


safe» 


• Rob Out: onduidelijk 
J^elJce rol voor hem is wegge- 
tegd bini\en de voorgestelde 
hieuioe topstructuur. 

Foto: GPD 


Van onze showpagina-redactie 

ALMELO — Het Theaterho¬ 
tel Almelo, onderdeel van 
het Van der Valk-concern, 
heeft vier voorstellingen 
van Herman Finkers afge¬ 
zegd. Die stonden gepland 
voor het komende seizoen. 
De Van der Valk-vestiging 
wilde per voorstelling 250 


(van de 750) kaarten reser¬ 
veren voor een zogenaamd 
theaterarrangement, een 
combinatie van een diner 
en/of hotelovernachting 
met een entreebewijs. Met 
deze 'koppelverkoop’ wilde 
Herman Finkers niet ak¬ 
koord gaan. 

Volgens Ank le Noble, chef thea¬ 
ter van Van der Valk, houdt het 


(ADVERTENTIE) 


OUAl 


AND f UNCTION DOWN 

TOTHE 

RIVER 

Wat uw favoriete 
Rensport ook is, Tenson 
. sport en beweegt met 
u fttee. Op een manier die 
de onmiskenbare 
Tsnson stijl verraadt. 
Onze nieuwe kollektie is 
©en onweerstaanbare 
uitnodiging om in aktie 
te komen. 

Onze kassabon levert u 
bij een volgende 
"nkoop 10% korting op. 
Bewaar ‘m dus 
DEALER 


én ^ibvenstein 


KERKSTRAAT 45 BRUNSSUM 


theater niets over aan de optre¬ 
dens van Finkers en bestaat er 
vraag naar theaterarrangemen- 
ten. In een reactie zegt Herman 
Finkers: „Het is natuurlijk 
prachtig dat mensen in de gele¬ 
genheid worden gesteld om 
vooraf en achteraf het een en an¬ 
der te nuttigen of te beslapen, 
maar je gaat dat toch niet ver¬ 
plichten! In geen enkele schouw¬ 
burg gebeurt zoiets.” 

Subsidie 

Herman Finkers bestrijdt dat 
Van der Valk niets aan zijn voor¬ 
stellingen overhoudt. „Van der 
Valk houdt alleen aan de kaart¬ 
verkoop al over. Bovendien 
krijgt het bedryf 1,4 miljoen gul¬ 
den subsidie van de gemeente, 
waarvan twee ton voor de pro¬ 
grammering. Gezien de aard van 
de programmering, de hoogte 
van de subsidie, de toegangsprij¬ 
zen, maar ook rekening houden¬ 
de met de schenking indertijd 
van de schouwburg en het Waag¬ 
gebouw, zou Van der Valk aan 
het theater over kunnen hou¬ 
den.” 

„Het meest schrijnende is dat de 
gemeente Almelo, dus wy alle¬ 
maal, Van der Valk jaarlijks sub¬ 
sidie geeft om een theateraanbod 
in stand te houden en dat Van 
der Valk vervolgens eenderde 
van datzelfde theateraanbod 
slechts bereikbaar maakt via zijn 
bed of tafel. Met zo’n instelling 
zou ik mijn kaartjes ook wel voor 
een deel kunnen laten verkopen 
door mijn broer Jos, die een 
meubelzaak heeft, waarbij men 
slechts bij aankoop van een stoel 
een kaartje kan bemachtigen. 
Gelukkig levert myn broer ge¬ 
noeg kwaliteit om zijn eigen 
bonen te doppen.” 

„Al vanaf het begin merkte ik 
dat er in het Theaterhotel vreem¬ 
de verkoopmethoden werden 
toegepast. Vlak voor een voor¬ 
stelling hoorde ik van een ou¬ 
vreuse: 'Vanavond speel je voor 


# Herman 
Finkers: ,Met 
zo’n instelling 
zou ik mijn 
kaartjes ook 
wel kunnen 
koppelen aan 
meubels uit de 
zaak van mijn 
broer Jos. ” 

Foto: KIPPA 


Texas Instruments’ en de vol¬ 
gende avond bleek verkocht te 
zijn aan Philips. Terwyl mensen 
bij mij kwamen klagen dat er 
niet aan kaartjes te komen was, 
kregen anderen via het werk 
kaartjes als relatiegeschenk aan¬ 
geboden. Na elke serie werd het 
contract dat mijn impresario 
voor Van der Valk opstefde lan¬ 
ger.” 

Herman Finkers hoopt met zijn 
uitlatingen te voorkomen dat el¬ 
ders in het land gemeentebestu¬ 
ren eveneens overgaan tot priva¬ 
tisering van de schouwburg. „De 
belangen zijn tegenstrijdig. Nor¬ 
maal gesproken hebben een 
schouwburg en zijn bespeler het¬ 
zelfde belang: zo goed mogelijke 
voorstellingen brengen. In de 
huidige Almelose situatie wrin¬ 
gen de belangen.” 

„Herman Finkers kan niet beoor¬ 
delen hoe het bij ons financieel 
toegaat,” aldus Ank le Noble. 
„De voormalige schouwburg De 


Hagen dnaide niet. Het Theater¬ 
hotel kan alleen uitkomen in 
combinatie met de horeca. Dat is 
in wezen loch een hele leuke ma¬ 
nier om een cultureel aanbod te 
kunnen blijven garanderen. Her¬ 
man Finkers is zelf toch ook een 
bedrijfje; hij gaat toch ook met 
80 % van ie opbrengst naar huis. 
We moeten oppassen dat Her¬ 
man Finiers geen Lieve Heer 
wordt en het theater geen kerk. 
Ik zie hetsomber in; als iedereen 
zich zo faat opstellen dan kry- 
gen de artiesten te veel macht, 
dan kunnen we het hier wel ver¬ 
geten.” 

Relatiegeschenk 

Over de taartjes die het Theater¬ 
hotel vorig jaar als relatiege¬ 
schenk aan grote bedrijven zou 
hebben verstrekt zegt Ank le No¬ 
ble: „Dat ging om twee van de 
tien avonden die Herman vorig 
seizoen bij ons heeft gestaan. 
Maar het betrof alleen het perso¬ 
neel van Texas Instruments en 


Philips. Het was de eerste keer 
dat ik met Herman Finkers te 
maken had. Ik heb toen van zijn 
impresario te horen gekregen, 
dat dit niet de bedoeling was. 
Het bleek zelfs dat er niet meer 
dan vier kaartjes tegelijk ver¬ 
kocht mochten worden. Ik heb 
gezegd dat het niet meer zou ge¬ 
beuren en daarmee was de zaak 
afgehandeld.” 

Ank le Noble is teleurgesteld in 
de opstelling van Herman Fin¬ 
kers. „Er gebeuren hier zoveel 
leuke dingen. Als je dan als ar¬ 
tiest zo rechtlijnig blijft denken, 
onthoud je je voorstellingen ook 
aan je eigen publiek.” 

En, verwijzend naar de commer¬ 
ciële structuur van het Theater¬ 
hotel: „Het is hier gewoon zo. 
Daar zijn wij de mensen niet mee 
tot last. Herman moet zich reali¬ 
seren dat hij een amusementspu¬ 
bliek heeft. Die mensen vinden 
het leuk om voor de voorstelling 
•een hapje te eten.” Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • PaginaJ 


DENDERENDE PRIJZEN- 

KLIPPER IN MUSEIK BELGIE 

Dit kunt U alleen van Wenmeekers verwachten. Een 
kolossaal eiken bankstel met prachtig rundleder bekleed, 
dat tientallen jaren meegaat. En de prijs.een lachertje. 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kunststoframen 


Th. Hendriks 


P. Greymansstraat 18 
SCH^VELD 
tel. 045-256371 
Vraag vrijblijvend 
prijsopgave 

'Jij hul !;SSl •fik'flfei 70DÏ 'jLïb ïïiS‘lS'/S SöIeSÖS!! 

1)4 laaiks wssk ZtDKS MlSffiffiïï!! 


jgQ CORSTENS- 
JgT VERSCHUREN 

Helmond koopt 

zat 11 apr mankanaries 12 
groene 7 popjes 7 rode & 
roodzalm man & popjes 15 
kneu- & sijsbast 13 putterbast 
27.50 JONGE kanaries alle 
kleuren 6 JONGE rode & 
roodzalm & popjes 10 pst. 
GLOSTER, WITTE KUIVEN 
SPEC. PRUS.d.duiven 10 
meeuwen 4 zebras 7 parkie¬ 
ten 10 valken 25 witte etc. 35 
collis 20 pp. brengen: SIT- 
TARD 10.30-11 putstr 10 
HEERLEN 11.30-12 emmastr 
7a TERBLYT 12.30-1 rijksw 
46 BEEK 1.30-2 maastricht- 
erln 7. 


Persische en 
Oosterse tapijten 

Er is steeds meer vraag 
naar authentieke hand* 

! geknoopte tapijten. 

| Wenmeekers heeft zeer 
j regelmatig nieuw aan* 
voer van Oostese ta¬ 
pijten. Voor uiterst 
i scherpe prijzen. Meerdere 

toonkamermodellen 

BANKSTELLEN 
EN FAUTEUILS 

met kortingen 

tot 50% 


KARPETTEN 

en de laatste rollen 
kamerbreed 

TAPIJT 

met kortingen 

tot 50% 


Tientallen rollen 

OVERGORDIJN- 

STOF 

met kortingen 

tot 50% 


Als 3-2-1 zits 

Voor een 

zeer interessante 

prijs!! 


Als 3-1-1 zits 
Voor een 
zeer interessante 
prijs!! 


MAASEIK 
BELGIE 


IWENMEEKERS MEUBELEN 

Industrieterrein Jagersborg, 3680 Tel. 09-32.11.56.57.15 
Wenmeekers is te bereiken vï.» borden Jagersborg. 
Open: maandag, woensdag, donderdag, zaterdag lO -17 uur. 
dinsdag en vrijdag 10-21.00 uur. ZONDAG 10.00-18.00 uur Provincie 

Limburg T oonkamermodellen 

in wit en eiken 

WANDMEUBELS 
en EETHOEKEN 

nu profiteren 
van kortingen 

tot 30% VITRAGE 

moet wijken voor 

de nieuwe collectie! 

Alles wordt uitverkocht 
tegen te gekke prijzen! 

tot wel 50% 


Alle 

VERLICHTING 

met 

kortingen 

tot 50% 

Alles moet weg! 


SLAAPKAMERS 
TIENERKAMERS en 
BEDDEN 

moeten plaats maken 

voor de nieuwe 

worden verkocht 

met kortingen 

tot 25% 


Complete 

woninginrichting 

Oranje Nassaustraat 33 
Heerlen 

Tel. 045*714305 


BEDTEXTIEL 
en MATRASSEN 

één- en twee-persoons 

nu met 

HOGE KORTINGEN 

voor 

weggeefprijzen 


nwdwMing Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 11 & 15-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan¬ 
vragen en van de ontwerp-beschikkingen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1 . H.J.G. Kroonen, Provincialeweg 12 te Reij- 
merstok -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het hebben van een melkvee¬ 
bedrijf op het adres Provincialeweg 12 te Gul¬ 
pen (BU 54638); 2. C.H.J. Castermans, van 
Slijpestraat 57 te Maastricht -onder voorschrif¬ 
ten- ontheffing te verlenen voor het hebben 
van een fruitteeltbedrijf op het adres Molen¬ 
weg 2a te Maastricht (BU 11271/92/8734); 

3. Motor Centrum Helden B.V., Stogger 5a te 
Helden -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het wijzigen van een inrichting 
tot een verkoop- en onderhoudsruimte voor 
motorfietsen op het adres Stogger 5a te Hel¬ 
den (BU 54344); 4. Hoenshuis Golf B.V., 
Hoensweg 17 te Voerendaal -onder voorschrif¬ 
ten- ontheffing te verlenen voor het hebben 
van een golfbaan met accomodatie op een 
terrein aan de Steinweg en de Hoensweg te 
Voerendaal (BT 55072); 5. M.G.L.B. Goos- 
sens, Lindenstraat 62 te Valkenburg aan de 
Geul -onder voorschriften- ontheffing te verle¬ 
nen voor het hebben van een agrarisch bedrijf 
op het adres Lindenstraat 62 te valkenburg 
aan de Geul (BT 51971); 6. H.W.M. Bakker, 
van Hövellstraat 23 te Helden -onder voor¬ 
schriften- ontheffing te verlenen voor het heb¬ 
ben van een taxibedrijf op het adres Hövell¬ 
straat 23 te Helden (BU 11276/92/4243). 

Tervisielegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
13 april 1992: a. ten provinciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente¬ 
huizen van Gulpen (ad 1), Maastricht (ad 2.), 
Helden (ad 3. en 6.), Voerendaal (ad 4.) en 
Valkenburg aan de Geul (ad 5.) tijdens de 
werkuren en daarbuiten op de in deze 
gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen de beschikking op 
de aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden inge¬ 
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele¬ 
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 7 mei 
1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


Vlechtersbedrijf Akkoord 

Boschstraat 27, Brunssum 

zoekt met spoed 

ERVAREN IJZERVLECHTERS 
HULP-IJZERVLECHTERS 
LEERLING-IJZERVLECHTERS 

Sollicitatie na telefonische afspraak 

045-254592 tot 13.00 uur 012; 


HUISDIERHERRIE 


Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichling Geluidhinder helpl bi| het 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lawaai in en om huis 
NSG, Postbus 381, VTQ^ 
2600 AJ Delft INokH 


’n Ideale gelegenheid 
om uw badkamer 
te verfraaien 
BADKAMER- 
GARNITUUR 
nu voor nooit 
gedroomde prijzen! 


Kaller 

schunck GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


VLOT EN DISKREET GEREGELD. 
Lage lasten, voor elk doel 


BEL VANDAAG NOG 

043 - 636200 * 

TOT 21.00 UUR 


FINANCIERINGSKANT00R 

HCWS9 

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht i i_ 
Het zakelijke succes van de Seat 
Toledo begint steeds grotere vormen aan 
te nemen Terecht natuurlijk. 

Want de Toledo koppelt een repre¬ 
sentatief voorkomen aan formidabele pres¬ 
taties, aai een oerdegelijke constructie, 
aan een jerfect - en daardoor zeer ont¬ 
spannen -weggedrag. 

Daarnaast biedt de Seat Toledo een 
ongekende hoeveelheid luxe en comfort 
in deze klasse. Kortom, met de Toledo 


neemt Seat een afgetekende voorsprong. 

Maar u bent natuurlijk ook geïnte¬ 
resseerd in de zakelijke cijfers. 

Wel, die zijn bijkans nóg overtuigender. 
Zo schuilt er achter de vijfde deur (jawel!) 
een effectieve inhoud van 550 liter. 

Klappen we de tweedelige achter¬ 
bank neer, dan neemt de inhoud toe tot 
maar liefst 1360 liter. 

Vanaf de 1.8 beschikt de Seat Toledo 
standaard over stuurbekrachtiging en 


vanaf de 2.0 over ABS. En elke Toledo- 
motor staat garant voor vele, zeer zuinige 
kilometers. Neem nou de 1.9 Turbo Diesel. Bij een snelheid van 90 km p/u verbruikt 
deze diesel slechts 4,6 liter per 100 km! 

En realiseert u zich wel dat er al 
een Seat Toledo is voor nog geen 30 mille! 
Tja, hoe fraai al deze kenmerken ook op 
papier mogen zijn, de Toledo komt pas echt 
tot z’n recht in z’n natuurlijke omgeving. 

Gaat u daarom eens langs bij uw 
Seat dealer voor een proefrit. 

Want zakelijk gezien kunt u niet om 
de Seat Toledo heen. 


Stat Tüledu vanaf f- 2 


Q85> 


Volkswagen Groep 


RRRK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843. HEERLEN, Autosport Brouns BV Scbegff 
175,045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAAS IK* 
Autobedrijf Peter Baneken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364, _ 

Seat Toledo. Vanaf f. 29.395. Verkrijgbaar in 1.6,1.8,2.0,1.816V (afgebeeld), 1.9D en 1.9 D Turbo. Benzineversies met injectie en geregelde 3-weg katalysator. 1.9 D Turbo met oxydatie katalysator, 
i Vanaf 1.8 stuurbekrachtiging, ABS op 2.0 en 1.816V Prijs inclusief BTW exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Importeur: Pon Car B.V, Leusden, tel.: 033-951550. 


j^Jimburgs dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 11 Si.®:: :. >T- k-n-4''- : VS. 


televisie en radio vrijdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


'IJ 0 ’- 13 -'' 2 Nieu ws voor doven en 

slechthorenden. 

** Journaal, 
lts! Tekenfi| mfestival. 
m ;5.OT) Service salon. Gevarieerd 
«dagprogramma. Presentatie o.a. 
.Karin de Groot. 

Ereprijs 17. Familieprogramma 
, etMi noes ch Jorissen. 

•7 Boggle. Spelprogramma. Pre- 

1aoc atie: Dodi Apeldoorn. 

26 (TT) Weg van de snelweg Eu- 

Waïe‘ s Toeristische tips ‘ AfL: Zuidoost 

le'no ^ r02e P anter - Tekenfilmserie. 
A different world. Amerikaanse 

Wtv*? dyserie ' Het is kerstvakanti s en 
nitJey en Dwayne zijn eenzaam. 

eiukkig worden ze door Jaieesa uit- 
Jenodigd. 

^osbyshow. Amerikaanse co- 
■^dyserie. Cliff en Clair vinden het 
el heel vreemd als Vanessa ineens 
“luiskomt om te studeren. 

20 3R jlï, +TT ) Journaal. 

I'■) Rondom tien. Thematisch 
Praatprogramma. Vandaag: Je bent 
?l Je eet Presentatie: Henk Mochel. 
•3 Cheers. Amerikaanse comedy- 
^ oor een ongelukje moet Norm 
I Frasier en Lilith logeren. Al gauw 
1 Cheers bij hen op bezoek. 

££ Ted a tète met... 

^34 Nederland-Japan, vier 

r*owen kunst. Documentaire serie. 

ze aflevering laat zien in hoeverre 
u Pan se prenten invloed hebben ge- 
d op onze schilderkunst. De pren- 
a|| n Wor den zo genoemd omdat ze 
rt edaa gse gebeurtenissen verbeel- 
u n . Door die relatie met Nederland 
®ft Holland ook invloed gehad op 

23 öa ai r Se pren,kunstenaars - 
rv%iv Fhe commish. Amerikaanse 
'iieserie. Afl.: Moord uit liefde... 
° nd kerstdagen wordt de 69-jari- 
q Annette Atkins vermoord. Het lijkt 
P roofmoord, maar tijdens het on- 
rzoek ontdekt Scali dat haar echt- 
23 ss°°' . 6rp ij betrokken is. 

Miniatuur. Het thema gevangen 
bevrijd. 

*^'•04-00.09 •« Journaal. I 


TROS 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.09 Solo voor een kind. Finale van 
dit muziekconcours, waarin jonge 
klassieke musici strijden om een stu¬ 
diebeurs. Presentatie: Ivo Niehe. 

17.27 TV-dokter. Medische tips van 
Ferdinand Zwaan. 

17.29 Gewoon met vakantie. 6-deli- 
ge vakantiewijzer voor lichamelijk 
gehandicapten. 

18.00 • • Journaal. 

18.22 De teenage hero turtles. 

18.48 Bassie en Adriaan en de ge¬ 
heimzinnige opdracht. Kinderserie. 

19.20 Floriade 1992. Documentaire 
over deze tentoonstelling van bloe¬ 
men en tuinbouwprodukten. 

19.45 Hartweek '92. Kort vervolg met 
nogmaals de opgave voor de kijkers- 
wedstrijd van maandag. 

19.54 Wetenswaardevoi met Wubbo 
Ockels. Populair-wetenschappelijk 
magazine. Vandaag: Nucleaire ener¬ 
gie. 

20.20 TV-dokter. 

20.22 De leukste thuis. Amateur- 
video’s. 

20.56 (TT) Op goed geluk. Spelpro¬ 
gramma. 

21.41 Sjans. Comedyserie. Afl.9: De 
charmeur. Ons viertal ontmoet in Ca¬ 
fé Cupido een rijke ondernemer. De 
man nodigt hen uit in zijn hotel en 
biedt hen zelfs een interessante baan 
aan, maar of dit zuivere koffie is... 

22.10 Crime time. Tweewekelijks ma- 
zine over alle facetten van de mis¬ 
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed. 

22.51 Farewell to the king. Speelfilm 
uit 1988 van John Milius. Met: Nick 
Nolte, Nigel Havers, James Fox, e.a. 
Tijdens W.O.II is de Amerikaan Lea- 
royd gedeserteerd van de Filippijnen 
en komt uiteindelijk op Borneo te¬ 
recht, alwaar hij tot koning van de 
Muruts benoemd wordt. In mei 1945 
krijgt de Engelse kapitein Fairbourne 
echter de opdracht de Muruts te trai¬ 
nen voor een geallieerde invasie van 
het eiland. 

00.47-00.52 • • Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


qjJ' 2 3 ï a 9 esschau - 

•4 Der Denver-Clan. Amerikaanse 
^apserie. 

10 fin 5? ed ' 2 i n nach Noten V/2. 

1003 I*flesschau. 

10 sn u archens Ballbaus. 
llrtJ: Bundert Meisterwerke. 

lij! If 9esschau - 

rv ü e Jörg Knör-Show - extra. 

11 SrT P ' latie 

12 2s ^ e * ter, bummler. Serie. 

ta’ce !!* Liebe auf den ersten Bliek. 

13 on Persov ®fzicht. 

I3ftc Ta 9 es schau. 

13 4 s ^D-Mittagsmagazin. 

Wirtschafts-telegramm. 

14 on f ro 9ramma-overzicht. 

14 0? Ta 9 ess chau. 

1 4 ; 3 ‘ •• Sesamstrasse. 

15'p-. Kristallwasser. Natuurfilm, 
j' Mein Freund, der Diamanten- 

^.Sa o 9else s P eelfilm uit 1962. 

l/ n _ Pr °9 r amma-overzicht. 
ly^t P u nkt 5 - Landerreport. 

17oe I a 9esschau. 

,7! ^WF-Studio. 

18 o n u? ,di und Erni - Serie. 

18 4c B er und Heute. 

gramma Hast du Worte - Spelpro ' 

ïïg 

Jo.oq !l[°9 ra mma-overzlcht. 

2o[is j iy> Tagesschau. 
s ‘ Seitenstechen. Duitse 

21 3?i lm uit 1985. 

2l*4*« l" a 9esthemen-Telegramm. 

22 ^ ° ie abtissen.Portret. 

r 9esthemen - 

older ‘ girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. 

*3-50 |f° rtscha u- 
kaane rasse der ölsardinen. Ameri- 
S w eapee,film uit 1982 van David 
Row SnH 1 et is rust, 9 in Cannery 
9 ebrek dS de conserver| f adr * ek door 
Dat e» aan sardin ®s verdwenen is. 
het m° 0rt de 2e ®bioloog Doe niet in 
cheSn' 1 is s,am gast in het lou- 
de '' Fla 9 Restaurant, alwaar hij 
ai hun Ster Suz V ontmoet. Ondanks 
twee over SCh ' l,en staat de vonk de 

°l50-o T i a « S ^ Chau - 
ben - Ju Zuscha uen - Entspan- 

Santr= Wachdenken - Unterwegs nach 
SS 0 as d6 Com P° stella: Der Ce- 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. 

13.45 EURO. 

14.30 Brief aus der Provinz. 

14.35 Lauter Liebe. Duitse speelfilm 
uit 1940. 

16.00 heute. 

16.05 Heringsfang mit Hindernis¬ 
sen. 

16.10 Raumschiff Enterprise • Das 
nachste Jahrhundert. Amerikaan¬ 
se sf-serie. 

16.55 ZDF-Glückstelefon. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• ianderjournal. 

17.50 Die Simpsons. Amerikaanse 
tekenfilmserie. 

18.25 Die Simpsons. Amerikaanse 
tekenfilmserie. 

19.00 heute. 

19.20 Felix und zweimal Kuckuck. 

Serie. 

20.15 Aktenzeichen: XY ... ungelöst. 

21.15 Das grosse Glück des kleinen 
Mannes. 

21.45 heute-journal. 

22.20 Ein verrücktes Paar. Met Grit 
Boettcher en Harald Juhnke. 

22.50 Die Sport-Reportage. Met Bun- 
desliga-voetbal: FC Hansa Rostock- 
Schalke 04, Dortmund-FC Bayern 
München, Fortuna Düsseldorf-Stutt- 
garter Kickers. 

23.20 Aktenzeichen: XY ... ungelöst. 

Overzicht van de reacties van kijkers. 

23.25 Allein gegen die Mafia. Itali¬ 
aanse misdaadserie. Met: Michele 
Placido, Giuliana de Sio, Alain Cuny 
e.a. Afl. 15. Corrado komt er achter 
dat ook Nicola met de mafia verbon¬ 
den is. Daardoor is Dino Alessi over¬ 
bodig en wordt deze door Tano, een 
medewerker van Nicola, vermoord. 

00.30 heute. 

00.35-02.10 Die Rocky Horror Pictu¬ 
re Show. Amerikaanse speelfilm uit 
1974 van Jim Sharman. Met: Tim 
Curry, Susan Sarandon, Barry Bost- 
wick e.a. Tijdens een regenachtige 
nacht raken de jonge geliefden Brad 
en Janet per ongeluk in een donker 
en geheimzinnig slot verzeild. Het 
blijkt een kasteel vol bizarre en mon¬ 
strueuze creaturen. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

09.00 Huisje boompje beestje. 

09.30 Jodendom. 

10.00 (TT) Nieuws uit de natuur. 
10.30-10.50 Skoalle-tv. 

11.00 (TT) Schooltv-Weekjournaal. 

11.30 (TT) Pasen. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond's. Serie. 

19.25 Turquoise. Reisverhaal. 

19.54 Uitzending van Groen links. 
20.00 (•• + TT) Journaal. 

20.25 Bernard Haitink. Filmportret. 
22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sportjournaal. 

22.30 NOS Laat. 

23.10 Eh Joe, Footfalls en Rockaby. 

Drieluik. 

00.30-00.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Lauren Bacall in ’Confi- 
dential Agent’. (RTL4 - 

12.20 uur). 


11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro- 
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu 
lieben, Braziliaanse soapserie.12.15 
Hobbythek. 13.00 Grüne Oasen in der 
Stadt, reportage. 13.45 Umweltspiegel, 
milieumagazine. 14.15 West 3 aktuell. 
14.20 FensterPlatz. 15.25 Linie K. 

15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak¬ 
tuell. 16.05 Omaruru, serie. 16.30 
Grosse Epochen der europaischen 
Kunst, documentaire. 17.30 Cursus 
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Die Herren des Strandes, jeugdserie. 

18.25 Kai Life, talkshow. 18.57 Pro- 
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde. 20.00 Landesspiegel. 20.45 
Ein deutsches Schicksal, portret van 
de Oostduitse partijfunctionaris Karl 
Schirdewan. 21.30 West 3 aktuell. 

21.45 ZAK, weekoverzicht. 22.30 ■ In 
unserem Dorf gibt es keine Diebe, 
Mexicaanse speelfilm uit 1964. 23.53 
Laatste nieuws. Aansl.: Linie K, cultu¬ 
rele agenda. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
biologie. 09.00 Cursus dataverwerking. 
09.30 Non-Stop-Fernsehen. 14.00 This 
week. 14.15 Actualités. 14.30 Friedrich 
II. von Preussen. 15.00 Hallo, wie 
geht's? 15.15 Auslandsgeschichten. 

15.30 Guten Abend, amusementspro¬ 
gramma. 16.30 Solo für 12, spelpro¬ 
gramma. 17.00 Cursus biologie.17.30 
Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv- 
führer, poppenserie. 17.58 Der Dokter 
und das liebe Vieh, serie. 18.26 Das 
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest- 
journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Hal¬ 
lo, wie geht's? 19.15 Was die Gross- 
mutter noch wusste. 20.00 Linden- 
strasse, serie. 20.30 Kopfnuss, cultu¬ 
reel magazine. 21.00 Journaal. 21.15 
Wer sich ins Feuer begibt..., documen¬ 
taire over een priester en zijn liefdesle¬ 
ven. 22.00 Harald und Eddi, sketches 
met Harald Juhnke en Eddi Arent. 

22.30 ■ Dein Leben in meiner Hand, 
Amerikaanse speelfilm uit 1949 van 
Michael Gordon met Ida Lupino, Ho- 
ward Duff e.a. 00.Q0 Laatste nieuws. 
00.02 Non-Stop-Fernsehen. 


TV 


j'iiiiiiii 11M11 
H 3? ana 2 

6n 'MMes 8 di» el !? < 1940 ' D > Hans 
a an kon d e elkaar va n jongs af 
tr ouwri J? en 2i i n met ©Ikaar ge- 
a hder in m .? ar dromen elk van een 

mann kaLT Z u film van He i nz Rüh * 

Weih Hertha Peiler # en Rolf 

ÖRTi 

I 4.45 

( 1 981-t je ^bfinental Divide 
van Mirho^ 1 ^ ordt het in deze film 

rp manc 6 t f Apted no 9 iets met di * 
hladioiim t r Ssen de keiharde dag- 
Adefc l,s ' John Belushi en de 

Brown? er20ekster Blair 

galand 1 

Film 5 van S nS nst n chen (1985 * D >- 

m an ontdekt dat u 0 ™' Waarin een 
biijde bonrio hl) zwan 9er is. De 
nachtmor Sc ^ ap loopt uit in een 

Cn m n e e r ïf h .en et ^ KrÜ9er * n 

BTL4 

Naeen S kmn 8 A ^ ain! ( 1988 -USA). 
8 Haha«1o h00fd wordt de 

tien via hifr k i, Watson weer acht - 
a het lichaam van zijn klein- ll*rZ - 

.«t#* 1 '",. 

¥ f # Blair Brown en John Belushi in ’Continental Divide’. 
(BRT 1 - 14.45 uur). 


zoon. Paul Flaherty maakte hier¬ 
van: drank, geld, lekkere meiden, 
enzovoort. 

Nederland 2 

22.51 Farewell to the Kinq 


(1989-USA). Teleurstellende actie¬ 
film van John Miliius die speelt tij¬ 
dens de Tweede Wereldoorlog. 
Soldaat wordt leider van stam in 
Borneo. Hij wil hen beschermen te¬ 
gen de wreedheden van de Britten 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Gevarieerd ochtendprogramma. 

09.00 Serien und Unterhaltung. 

14.50 Der Chef. Amerikaanse politie¬ 
serie. Afl.: Warten auf den Killer, 
(herh.). 

15.45 Chips. Amerikaanse politiese¬ 
rie. Afl.: Autodiebe. (herh.). 

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre¬ 
sentatie: Hans-Jürgen Baumler. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. Presentatie: Harry Wijn¬ 
voord. 

17.45 Glück am Drücker. Spelpro¬ 
gramma met Al Munteanu. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine vanuit 
Berlijn. 

18.45 RTL aktuell. 

19.20 Pazifikgeschwader 214. Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.: Die Bewahrungs- 
probe. De jonge Jeb is een nieuwe¬ 
ling bij de Zwarte schapen’. Hij wordt 
verliefd op Samantha, de dochter van 
Generaal Moore. 

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Der 50.000 Dollar-Song. lan, 
eigenaar van de Tropical Heat Bar is 
enthousiast. Zijn vroegere vriendin 
Kit, stelt voor de Band 'Ground Zero' 
weer op te richten. 

21.15 Ein Schloss am Wörthersee. 

Duitse serie. Afl.: Adel verpflichtet zu 
nichts. (herh.). Met Roy Black, An- 
drea Heuer, Charles Elkins, Julia Bie- 
dermann, Herbert Fux, Isabel Varell 
e.a. 

22.15 Anpfiff. Voetbalshow. 

23.05 Tutti frutti. Spelshow. 

00.00 Mitternachtsstrip. 

00.05 Die elftausend Ruten: Schlag 
mich, Liebling. Softsexfilm van Eric 
Lippmann. Met: Yves-Marie Maurin, 
Florence Cayrol, Nathalie Zeiger, e.a. 

01.45 Liebe, Tod und Teufel. Ameri¬ 
kaanse avonturenfilm uit 1955 van 
Richard Thorpe. Met: Robert Taylor, 
Kay Kendall, Robert Morley, e.a. 

03.20 Die Nacht der Wahrheit. Ame¬ 
rikaanse film uit 1951 van Robert 
Aldrich. Met: John Barrymore jr., 
Preston Foster, Howland Chamber- 
lain, e.a. 

04.30 Formel 1. Formule 1 races om 
de Grote Prijs van Brazilië in Sao 
Paulo. (herh.). 


en de Japanners. Met: Nick Nolte 
en Nigel Havers. 

Duitsland 3 West 

22.30 En Est Pueblo No Hay La- 
drones (1964-MEX). Debuutfilm 
van Alberto Isaac, waarin hij een 
verhaal van Gabriel Garcia Mar- 
quez raak neerzet. Met o.a.: Julian 
Pastor en Rocio Sagaon. 

Duitsland 1 

23.50 Cannery Row (1982-USA). 
Rommelige, aarzelende regie van 
David S. Ward in film over moeiza¬ 
me romance tussen ex-basebal- 
speler en marine-bioloog Nick Nol¬ 
te en de op drift geraakte Debra 
Winger. 

BBC 1 

00.20 About Last Night 
(1986-USA). Uit het leven gegre¬ 
pen problemen van een jong stel, 
samen om niet alleen te zijn. Re¬ 
gie: Edward Zwick. Gemeenschap¬ 
pelijke vriend John Belushi doet 
geen moeite het stel Rob Lowe en 
Demi Moore bij elkaar te houden. 

Duitsland 2 

00.35 The Rocky Horror Picture 
Show (1975-GB). Uitbundige, ver¬ 
knipte persiflage op horror van Jim 
Sharman. Voor de liefhebber. Met 
o.a.: Susan Sarandon en Barry 
Bostwick. 


06.55 Ochtendprogramma. 

Met nieuws, series en tekenfilms. 

11.50 RTL 4 text. 

12.20 Confidential agent. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1945. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse 
serie. 

15.35 The bold and the beautifui. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Doogie Howser. Amerikaanse 
serie. Pilot. 

17.00 5 uur show. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 RTL 4 minispel: taboe. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogramma. 

21.20 De prins van Bel Air. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. 

21.45 Nurses. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

22.15 18 again, Amerikaanse speel¬ 
film uit 1987. 

00.00 Journaal. 

00.15 Carol & Company. Amerikaan¬ 
se comedyserie. 

00.40 M.A.S.H. (herh ). 

01.05 The Oprah Winfrey Show., 

Amerikaanse talkshow. 

01.50 De draagmoeder, (herh.). 

02.15 Cartouche. Franse film uit 
1962. Louis Dominique Bourguignon, 
bijgenaamd Cartouche, maakt deel 
uit van een Parijse dievenbende. Hij 
komt in conflict met de aanvoeder 
van de bende, Malichot, en besluit 
om dienst te nemen in het leger. Daar 
leert hij twee mannen kennen, La 
Douceur en La Taupe. Ze besluiten 
om te deserteren. In een bar ontmoet 
Cartouche de jonge zigeunerin Ve- 
nus. Samen keren ze terug naar Pa¬ 
rijs waar Cartouche de leiding van de 
bende overneemt. Dan wordt Cartou¬ 
che verliefd op de vrouw van de poli¬ 
tiecommissaris Isabelle wat hem 
danig in de problemen brengt. 

03.55 RTL4 Text. 


België/TV 1 


14.50 Continental divide. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1981. 

16.30 Samson. Gevarieerd jeugdpro¬ 
gramma. 

17.30 Er was eens Amerika. Franse 
tekenfilmserie. 

17.55 Tik tak. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. 

18.35 TV 1 - Top 30. 

19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Sledge Hammer. 

20.25 Baraka. Spelprogramma. 

21.40 Matlock. Amerikaanse serie. 

Ster-advocaat Matlock ziet zich voor 
een ingewikkelde zaak geplaatst. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 De vleespotten van Europa. 
Engelse serie, met Christopher Walz 
e.a. Dofmanns verdwijning zorgt voor 
een politieke rel. Er gebeuren duide¬ 
lijk rare dingen in Slaka. 

23.45-23.50 Coda. Marleen de Cree 
leest voor uit eigen werk. Vandaag: 
Over mijn lippen breek je open. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Een goede eeuw kunst. Edu¬ 
catieve serie. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten. 

20.35 Kijk uit! Verkeerstip. 

20.40 Magische wereld. Serie. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Affiche. Kunstmagazine met als 
vaste rubrieken: De kunstagenda; 
Een item uit die agenda, toegelicht 
door een kunstenaar in zijn natuurlijk 
milieu; Een duik in het archief. 

22.20-22.50 Lamentaties. Klassieke 
werken van M. de Orto en Montecas- 
sino, uitgevoerd door Huelgas o.l.v. 
Paul van Nevel. 


Duitsland 3 West RTL Plus • Isahel Varrell. 

(RTL Plus - 21.15 uur). 


SAT 1 


05.30Sat 1 Regional-Report. 06.00 Gu¬ 
ten Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezau- 
bernde Jeannie. Amerikaanse serie. 
Herh^ 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Rück- 
kehr nach Eden, Australisch familiever¬ 
haal. 10.00 Die Verschwörer, Ameri¬ 
kaanse misdaadfilm. 10.55Ulrich 
Meyer: EINSPRUCH, tv-discussie. 

11.55 Glücksrad. spelprogramma. 
Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele- 
Börse live (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 
Unter der Sonne Kaliforniens, serie. 

14.30 Bezaubernde Jeannie, serie. 

14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest, 
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie. 

16.55 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs 
Ganze. Spelshow. 17.45Regionalma- 
gazin. 18.15 Bingo. Spelprogramma. 

18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. Spelprogramma. 

20.15 Gegen jede Chance, Amerikaan¬ 
se trhiller uit 1984. 22.30 Christine, 
Amerikaanse thriller uit 1983. 00.25 
SAT 1 News. 00.35 Heisse Höschen, 
Duitse sexfilm uit 1982. 01.55 Vor- 
schau/Videotext. 


Radio 1 

7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af¬ 
deling nieuws (7.30 Nws.) 8 30 De 
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat. 
10.05 Standplaats Tanzania. 11.05 
De documentaire. 12.05 Afdeling 
nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 Infor¬ 
matie voor de vissers. 12 55 Mede¬ 
delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 
1310 NCRV's hier en nu, met om 
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA 
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws.) 
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04 
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het 
oog op morgen. 0.02-7 00 Veroni- 
ca's Oh, Wat een nacht, met om 
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat 
een nacht. 5.02-7 00 Ook goeie- 
morgen. 
elgië/RTBF 1 


TV 5 


RAI UNO 


BBC 1 


07.00 BBC Breakfast news. 10.30 
Election '92. 13.30 Nieuws en weerbe¬ 
richt. 14.00 Nieuws en weerbericht. 

14.30 Election 92. 17.00 Wildlife on 
one. 17.30 Goodbye to the good old 
days. 18.00 (TT) A question of sport. 

18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT) 
Nieuws. 20.00 Regionaal nieuws. 

20.35 (TT) Harry and the Hendersons. 


21.00 (TT) Bruce s guest night. 22.00 
(TT) Nieuws. 22.50 (TT) Cop for the kil- 
ling. 00.20 (TT) About last night. 01.10 
Weerbericht. 


BBC 2 


12.15 Vacaturebank. ^12.30 Vendetta. 

12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws. 

13.35 De sang froid, Amerikaanse 
speelfilm uit 1967. 15.40 Au nom de la 
loi. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Beverly 
Hills 90210. 18.25 La fete a la maison. 
19.00 Ce soir. 19.30 Nieuws en weer¬ 
bericht. 20.05 Jeunes solistes. 21.05 II 
était une fois en Amérique, Amerikaan¬ 
se politie-film. 22.55 Vidéothèque. 

23.50 Weerbericht en laatste nieuws. 
00.10 Bourse. 


België/Télé 21 


14.00 Spreek met ons mee. 14.30 Fol- 
low me. 15.00 Muzzy in Gondoland. 

16.45 La version japonaise. 17.40 Nou¬ 
ba nouba. 18.30 Terre et soleil. 19.00 
Radio 21. 19.30 Journaal, weerbericht 
en beursberichten. 20.00 L'enfant a la 
voix d or. 21.20 Laatste nieuws, weer¬ 
bericht en beursberichten. 21.55 Porte- 
overte. 22.50 Ce soir, actualiteiten. 


07.00 Nieuws. 07.40 Méthode Victor. 
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees 
nieuws. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuws¬ 
flits. 08.30 Programma's uit One World 
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Vi¬ 
déothèque. 11.00 Teleobjectif. 11.50 
Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15 Faut pas 
rever, magazine. 17.15 La vérité est au 
fond de la marmite.17.40 Méthode Vic¬ 
tor. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion. 18.30 Nieuws en weerbericht. 

18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00 
Trente millions d’amis. 19.30 Nieuws. 
20.00 Strip-tease. 21.00 Nieuws en 
Europees weerbericht. 21.30 Fort 
Boyard. 23.00 Nieuws. 23.20 Media 
Sud, persoverzicht. 23.35 Sauve qui 
veut, debat. 


07.45 Open universiteit. 09.00 Break¬ 
fast news. 09.15 (TT) Party time. 10.00 
Dot and the smugglers. 11.20 Play- 
days. 11.40 The family Ness. 11.45 ■ 
The son of Monte Cristo. 13.30 The in- 
visible world. 14.20 Brum. 14.30 The 
adventures of Spot. 14.35 In the post. 
15.00 Nieuws. 15.10 Made by hand. 

15.25 Paardenraces. 17.00 The new 
adventures of Mighty Mouse. 17.10 
New Lassie. 17.30 (TT) Teenage mu¬ 
tant hero turtles. 17.50 Newsround.' 
18.00 (TT) Gentle Ben. 18.30 Top 
gear. 19.00 (TT) Thunderbirds. 19.50 
(TT) Dr. Who. 20.15 100 per cent. 
21.00 (TT) Nature. 21.30 Gardeners’ 
world. 22.00 Victoria Wood as seen on 
tv. 22.30 Arena. 23.30 Newsnight. 
00.15 Weerbericht. 00.20 Golf. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 10.30 
Paardesport. 11.30 Eurobics 12.00 
NHL ijshockey. 14.00 Skiën. 14.30 
Skiën. 15.00 Eurobics. 15.30 Bowlen. 

16.30 Revs. 17.00 Argentijns voetbal. 
18.00 Autosport. 19.00 Autosport. 

19.15 Golf report. 19.30 NBA Action. 
20.00 World sports special. 20.30 Go, 
auto- en motorsportmagazine. 21.30 
Skiën. 22.00 Golf. 00.00 NBA basket¬ 
bal. 01.30 Tennis. 03.30 American 
football. 05.30 Forte snooker league. 


Eurosport 


09.00 Tennis. 12.00 WK Short 
schaatsen. 13.00 Supercross. 
Tennis. 15.30 Motorsport news. 
Transworld sport. 17.00 WK 
track schaatsen. 18.00 Tennis. 
Eurosport nieuws. 22.00 Boksen. 
Tennis. 23.30 Transworld sport. 
Eurosport nieuws. 


track 

14.00 

16.00 

Short 

21.30 

23.00 

00.30 


06.55 Unomattina. (07.00, 08.00, 09.00 
Telegiornale Uno). 07.30 Da Milano 
TGR economia. 10.00 Telegiornale 
Uno. 10.05 Unomattina economia. 

10.15 Ci vediamo. 11.00 Da Milano 
Telegiornale Uno. 11.05 Ci vediamo. 

11.50 Che tempo fa. 12.00 Piacere 
RaiUno. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35 
Piacere RaiUno. 13.30 Telegiornale 
Uno. 13.55 Telegiornale Uno - tre mi- 
nuti di ... 14.00 Piacere RaiUno. 14.30 
L'albero azzurro. 15.00 Speciale DSE. 
16.00 BIG! 18.00 Telegiornale Uno. 
18.05 Vuoi vincere? 18.30 II mondo di 
Quark. 19.35 Una storia di Enzo Biagi. 

19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna¬ 
le Uno. 20.40 II vigile urbano. 21.45 
Borsavalori. 23.00 Telegiornale Uno li- 
nea notte. 23.15 José Carreras in con¬ 
certo. 00.00 Telegiornale Uno - Che 
tempo fa. 00.30 Mezzanotte e dintorni. 
00.50 DSE. 01.20 Posizioni compro- 
mettenti. 02.55 Telgiornale Uno linea 
notte. 03.10 II cavaliere della liberta. 
04.45 Casa caruzzelli. 05.10 Telegior¬ 
nale Uno linea notte. 05.25 Divertimen- 
ti. 06.03 II re delI'Africa. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders, 
financieel magazine. 07.00 Business 
tonight. 07.30 Rodina, Russisch maga¬ 
zine. 07.55 Supersports news. 08.00 
ITN Nieuws. 08.30 Super events, Euro¬ 
pese culturele agenda. 08.40 The mix. 
09.00 Channel E. 09.30 Super shop. 
10.00 The mix. 11.50 Music news. 
12.00 Super shop. 12.30 Hello Austna 
Hello Vienna. 13.00 Beyond tomorrow. 

13.30 The mix. 14.00 AH mixed up. 

14.50 Music news. 15.00 Wanted. 
16.00 On the air, showprogramma. 

17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp. 

18.30 I spy, detectiveserie. 19.30 Insi- 
de edition. 20.00 Prime sport, sportma- 
gazine. 21.00 Wild America, natuurfilm- 
serie. 21.30 Media Europe. 22.00 
Nieuws. 22.30 Europe reports. 22.45 
US market wrap. 22.55 Supersports 
news. 23.00 Fraternity Row. 00.30 Mu¬ 
sic news. 00.40 Blue night. 01.10 Su¬ 
per shop. 01.40 The mix all night. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yol Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest 
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo¬ 
vies. 23.30 News at night. 23.45 3 
From 1. 00.00 Post modern. 01.00 
Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to¬ 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 


radio J 


Radio 2 

7.04 KRO's ontbijtshow, met om 
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven¬ 
de woord 9.04 Adres onbekend. 

10.04 In antwoord op. 1150 

Postbus 900 12 04 Alleen op vrij¬ 
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin¬ 
nenlandse zaken 16.04 Gerard de 
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne¬ 
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek 
mei de minister-president. 18.09 
Opium radio 20 30 Hersengym¬ 
nastiek. 21 04 Met mij valt te pra¬ 
ten... 22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6 02 Ook goeiemorgen. 9 04 Goud 
van oud. 12.04 Van Diepen draait 
door. 15.04 De top 40. 18 04 De 
avondspits 19.04 Dinges en Van 
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca¬ 
fé. 


Radio 4 

7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8 00 
Nws. 8.04 Vroeg ochtendconcert 2. 
9.00 Het internationale concertcir- 
cuit. Berlijns Filharm. Ork. met pia¬ 
no. 10.15 Felix Mendelssohn. 
10.50 Legendarische Wagner-uit- 
voeringen. 12.30 Jazz op vier-con- 
cert. 13.00 Nws. 13 04 Operette 
14.00 Orgelbespeling. 14.30 
Songs of praise. 15.00 Klein be¬ 
stek 15.45 Uit de schat der 
eeuwen. 16 15 Crème du baroque. 
17.00 De psalmen. 17.20 Concer¬ 
tante. 18.00 Nws 18.04 Muziek- 
journaal 19.00 Uit het muziekar¬ 
chief. 20.00 Nws 2002-24.00 
Supplement: Muziek en absurdis¬ 
me. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De onderstroom 8 55 
Scheepspraat. 9.00 Nws 9 02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. 
9.30 Sporen in het verleden. 10.00 
In gesprek 10.55 Vrijzinnig vizier. 
11 00 Een leven lang. 12.00 Nws. 
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami- 
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge¬ 
bouw met om 13.10 Het interview: 
14.00 Het onderzoek; 14.30 De 
ontmoeting: 16.36 Welingelichte 
kringen. 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 
1810 Paulus de boskabouter. 
18.20 Uitzending van het GPV. 


18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks. 

19.30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers. 20 15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees 20 30 
De bijbel open. 20.55 België totaal 
21.05 Schoolagenda 21.20 Zicht 
op Israël. 21.40-22 00 Theologi¬ 
sche verkenningen. 


Omroep Limburg 

07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio 
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag. 
9 00 Licht Limburgs. 10.00 Op de 
valreep. 12.00 Limburg Aktueel 
13.00 Overname Radio 1. 17 00 
Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het 
Podium. 


Belgiö/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en 
dauw 8.00 Nieuws 8.10 Het leven 
is mooi. 10.00 Nieuws 10 03 Pla¬ 
tenpoets 11.50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag 
14.00 Het Algemeen Belang 17 00 
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws. 
18.10 Hitriders Toppers en platen 
van vroeger 20 00 Het eenzame 
hartenburo. 22.00 Nieuws 22 05 
Country-side. 23.30 Nachtradio. 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra- 


diofriihstuck + Spiel 'Glückstreffer 
(6 15 Wort in den tag; 6 45 Hörer- 
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs- 
kalender; 8.30 Presseschau) 9 10 
Gut Aufgelegt Tips und Themen 
am Vormittag 12 05 Musik a la 
carte (12.30 BRF Aktuell) 13 00 
Presseschau. 1305 Musikbox 
16 05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell 
(Aktuelles am tage) 18 40-20.05 
Jazz. 


RTL Radio 

04 00 Frühschicht Voor vroege 
vogels 6 00 Guten Morgen 
Deutschland 9 00 Radio-Shop 
Muziek en actualiteiten. 12 00 
RTL-Mittag 14 00 RTL-Radio Ca¬ 
fé 16 00 Feierabend 18 00 Neues 
aus Kino, Video, Musik. 21.00 Je 
t'aime 24.00-04.00 Radio-Nacht 


WDR 4 

4 05 Radiowecker. 6 05 Morgen- 
melodie. 8 07 Morgenmeiodie und 
Wetterbencht 9.05 Musikpavillon 
12.00 Nachrichten und Wetter. 
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge¬ 
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00 
Nachrichten 14 05 Stichwort Wirl- 
schaft 14 07 Auf der Promenade 
15.00 Café-Konzert 16 05 Heimat- 
melodie. 17.00 Der Tag um Fünf. 
17.07 Musikexpress 20 00 Nach¬ 
richten. 20.05 Zwischen Broadway 
und Kudamm, 21 00 Musik zum 
traumen. 22 30-4 05 Nachtex- 
press 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 


—j Limburgs Dagblad 

ra piccolo's 


Voor méér resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

.4Bron Ceöuco Sunvno Scanner) Oft 


Gevraagd vakbekwame 
METSELAARS voor projec¬ 
ten in Zuid-ümburg. Zonder 
ervaring onnodig te sollicite¬ 
ren. Tel. 046-339177. 


Gevraagd nationale 

VRACHTWAGENCHAUF¬ 
FEURS voor vrachtwagen 
met aanhanger (dagritten). 
Ervaring noodzakelijk. Frans 
Betten Transport bv, tel. 
043-631888. 


Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 


Leuke, vlotte en nette vrou¬ 
welijke HULP voor snackbar 
gevr., leeftijd tot 35 jaar, 
voor woensdag en donder¬ 
dag van ca. 15.30-20.00 uur 
zaterdag en zondag van ca. 
15.00-21.00 uur. Tel. 
04404-1253. 


Suppers ven/oer vraagt 
CHAUFFEUR met groot rij¬ 
bewijs voor vervoer van 
kranten. Voornamelijk 

’s nachts. Inl. 04405-3682. 


Welke LEERLING biologi¬ 
sche school Heerlen wil op 
Ten Esschen wat bijverdie- 
nen (tuin). Tel. 045-752324. 


FRITUREHULP gevr. Tel. 
045-274337/324800. 


Gevr. part-time WINKEL¬ 
JUFFROUW. Slagerij Arts, 
Dorpsstr. 86, 6441 CJ 

Brunssum. Tel. 045-252823 


HULP in de huishouding ge¬ 
vr. voor 12 uur per week. 
Tel. 045-258454. 


Exclusieve Club te Lanaken 
België vraagt nette attraktie- 
ve DAMES, zeer hoge ver¬ 
diensten, vervoer aanw., in¬ 
tern mog. Reageer snel 
want vol is vol. Inl. 045- 
729239 of 0932-11718692 
na 20.00 uur. 


Gezin in Geleen vraagt KIN¬ 
DEROPPAS voor minimaal 
3 avonden per week. Tel. na 
18.00 uur 046-745249. 


Wegens uitbreiding van on¬ 
ze activiteiten, is er plaats 
voor: een KEUKENHULP 
nrvv, voor 40 uur per week. 
Leeft, liefst tussen 18-20 jr. 
Ervaring is niet vereist. Het 
betreft een vaste betrekking. 
Mogelijkheid tot verdere 
ontplooiing binnen het be¬ 
drijf. Uw telefonische reaktie 
verwachten wij zo spoedig 
mogelijk, tijdens kantoor¬ 
uren, op het volgende tel.nr. 
045-443464. The Big Rib 
Company b.v. te Simpelveld 


Gevraagd: SERVEERSTER/ 
Kelner, voor Pizzeria te 
Landgraaf voor 40 uur per 
week. Leeft, liefst tussen 18 
en 25 jr. Ervaring is niet ver¬ 
eist. Het betreft een vaste 
betrekking. Uw telefonische 
reactie verwachten wij zo 
spoedig mogelijk op het vol¬ 
gende tel.nr. 045-443464. 
Zat. bereikb. van 10-12 uur. 


AUTOPOETSER gezocht 
voor enkele uren per week 
met ervaring. 045-224425. 


Onroerend goed te huur gevraagd 


Met spoed te huur gevraagd 

eengezinswoning of bungalow 

Tel. 045-742349 of 742140 of fax/telef. 710219. 


Te k. of te h. gevr. GARA¬ 
GEBOX omg. Bekkerveld- 
Heerlen, 045-7T3642 


Te huur gevr. APPARTE¬ 
MENT voor jong stel omge¬ 
ving Maastricht. Huurpr. incl. 
ƒ 800,- tot ƒ 900,-. Tel. 043- 
258651. 


Mededelingen 

Personeel aanbod 

FOPPENBEURS zondag 12 
april Brunssum. " De Brikke 
Oave", Undeplein 5A. Ge¬ 
opend v.a. 10.30 tot 16.30 
uur. Org. Niesje Wolters- 
van Bemmel. 

ECHTPAAR zoek werk op 
camping of friture. Br.o.nr. 
B-1253 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 

Ploegje METSELAARS 

biedt zich aan voor verbou¬ 
wing en nieuwbouw. Tel. 
045-724584. 

Communie 

Te koop KOMMUNIEJURK 
van Chatelaine, ƒ175,-. Tel. 
045-257213. 

Administratiekantoor biedt 

hulp bij ADMINISTRATIE en 
typewerk. Tel. 045-410343. 

* Personeel gevraagd 

Aannemersbedrijf van Ham BV 
Zoekt met spoed! 

* Timmerman 

voor de machinale houtbewerking in onze fabriek. 

* Timmerlieden voor de onderhouds- cq renovatiesector. 

Gezien het gespecialiseerde karakter van onze werkzaam¬ 
heden is de nodige ervaring en vakkennis vereist. 
Tevens dient u te beschikken over het rijbewijs B/E 

Sollicitaties te richten aan: 

Postbus 32070, 6370 JB LANDGRAAF. 

Levensmiddelenproducent zoekt wegens uitbreiding van 
haar activiteiten meerdere 

magazijn- en 
productiemedewerkers 

Het betreft afwisselend werk voor jongens van 16 tot 18 jr. 
Telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.00-17.00 uur. 
045-413407 t.a.v. Dhr. Hermans. 

DELMACH Machine- en staalbouw Nederland BV 
vraagt voor diverse projekten: 

* bankwerkers 

* verwarmingsmonteurs 
* pijpfitters 

* loodgieters 

Sollicitaties na telef. afspraak met dhr. J. Vries. 
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285. 

Gevraagd vriendelijke, zelfstandige 

Medewerkster 

die van aanpakken weet, afwisselend balie/kassa/telefoon 
en winkelwerkzaamheden in druk seizoensbedrijf. 

Niet gebonden aan schoolvakanties. 

Ook herintreèdsters worden uitgenodigd te reageren. 
Sollicitaties na telefonische afspraak 045-224200. 
CAMPING & RECREATIE HANS STASSAR 
HEISTERBERG 78, HOENSBROEK. 

Für Dauereinstellung ge¬ 
sticht Maurer, Einschaler 
und Klinkenmauer. Auch 
Cotonnen. Auskunft von 
Montag bis Freitag von 
&30-17.00 Uhr. Tel. 0949- 
227144665. 

Gevraagd HULP in de huis¬ 
houding 2x2 uur per week. 
Tel. 045-224413. 

Gevr. METSELAARS voor 
Ned. en Duitsl., Ned. voorz. 
alsmede voor Ned. meew. 
uitvoerder. B.E.M. BV, Gul¬ 
pen. Tel. 04450-4565. 

Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

IJSVENTER gevraagd, i.b.v. 
rijbewijs, als bijverdienste. 
Tel. 045-253004. 

Op zoek naar gezellige col¬ 
lega's en vast werk. StGez. 
üch. zoekt nog een MEDE¬ 
WERKSTER Ift. plm. 17-20 
jr. Tel. soll. 045-352044. 

MEISJES gevr. voor privé 
en escort Intern mog. Tel. 
046-580624, na 18.00 uur. 

JONGEMAN gevr. voor mee 
te reizen met kermis auto¬ 
scooter. Tel. 045-413647 of 
tel. 06-52983459. 

Met spoed gevr. 2 ervaren 
METSELAARS, hoog loon! 
Ned. verz. Tel na 18 uur 
045-443173. 

JAFRA cosm. zoekt nog en¬ 
kele enthousiaste consulen¬ 
ten. Info. 045-210917. 

Gevr. FITTERS en leerling 
fitters i.b.v. rijbewijs. Soll. na 
tel. afspr. tussen 16.30- 
18.00 uur: 045-751591 

Spar supermarkt Bruis 
vraagt met spoed MEDE¬ 
WERKERS voor div. afde¬ 
lingen. Zowel part-time als 
full-time. Alleen tel. reage¬ 
ren: 045-311956. 

Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland omgev. Aken/Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
045-231200. 

Gevr. BEDIENEND pers. en 
kamerm. Hotel Rest. "De 
Oude Geul", Gulpen. Tel. 
04450-1254. 

WAO-er of gepensioneerde 
KRACHT voor lichte werk¬ 
zaamheden gevraagd, op 
camping mooi Bemeten. 
Aanmelden: Gasthuis 102, 
Bemeten. Tel. 04407-2327. 

Gevraagd voor 2 è 3 avon¬ 
den per week ervaren FRI- 
TURE-HULP. 045-457845 

FYiveclub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intem 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. 

HULP in de huishouding ge¬ 
vr. voor 3 halve dagen p/w. 
ABC-straat 14, Brunssum. 

Ervaren brood- en BAN¬ 
KETBAKKER gevr. Broed¬ 
en banketbakkerij Diederen, 
Zandstr. 15, Spaubeek. Tel. 
04493-4281. 

Cafetaria/Snackbar zoekt 

parttime MEDEWERKSTER 
18 tot 25jr. vooral voor 
maandag, disndag en 

woensdag. 045-213451. 

Vriéndelijke, handige VER¬ 
KOOPSTER in onze gezel¬ 
lige bloemenzaak gevraagd 
die ons team in drukke pe¬ 
riodes wil komen versterken. 
Reacties vrijdag en zaterdag 
a.s. na 18.00 u. 045-351341 

Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 


Bedrijfsruimte 


Te k. geschakelde ROMMI- 
HAL, afm. 20.70x50m. Tel. 
01891-15603 of 18368. 


OG te huur 


Te h. aangeb. te HEERLEN 
centrum, ruime zolderver¬ 
dieping met apart slaapver¬ 
trek, gebr. van keuken en 
badk. en berging, c.v., v.w., 
huur ƒ 350,-. GWE en serv. 
ƒ 130,-. Bez. na tel. afspr. 
043-213411 tussen 10.00 
en 18.00 uur. 


Te huur kamers en apparte¬ 
menten te SUSTEREN. Tel. 
04499-1615/06-52107978. 


Om. goed te koop aangebJgevr. 


De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie. 

Nedu Makelaardij 

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


MUNSTERGELEEN, te 
koop bungalow met prachtig 
blijvend vrij uitzicht. Grond- 
oppervlakte 735 m2. Achter 
de voorgevel vindt u opti¬ 
maal woongenot. Indeling: 
ruime hal met aparte garde¬ 
robe en toilet. Woonkamer 
ca 50 m2 met natuurstenen 
vloer en een in marmer ko¬ 
lom geplaatste (open)haard, 
grote schuifpui naar een ter¬ 
ras van ca. 80 m2 met vijver 
en volledige privacy. Keu¬ 
ken ca. 20 m2 met appara¬ 
tuur w.o. vaatwasser, turbo- 
oven etc. In de badkamer 
een marmeren vloer, toilet, 
bidet, ligbad, aparte douche 
en dubbele wastafel. Twee 
slaapkamers, waarvan een 
met 2 vaste wastafels. Ach¬ 
ter de inpandige garage be¬ 
vinden zich een ruime provi¬ 
siekast, waskelder, een bar, 
annex fesst/kantoorruimte 
van ca 40 m2 alsmede een 
wijnkeldertje. In de achter¬ 
tuin een aparte berging. 
Dubbele beglazing c.q. rol¬ 
luiken. Prijs ƒ395.000,- k.k. 
Bezichtiging uitsluitend na 
tel. afspraak: 046-519492. 
Aanvaarding in overleg._ 


ROTHEM, Holstr. 37, 2 on¬ 

der 1 kap met inpandige ga¬ 
rage en diepe tuin, optimale 
isolatie, in goede staat, 
ƒ 172.000,-k.k. Wijman & 
Partners. 045-728671. 


beek woonhuis vrijstaand of 
halfvrijst. liefst Vinkenstr., 
Hugostr., Frisostr. Aanv. 
binnen 1 jr. geen bezwaar. 


HEERLEN. Tel. 045- 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 200.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Brunssum 

Te koop goed onderh. half¬ 
vrijst. woonh. met grote gar. 
en tuin. Tot. opp. 257 m2, 
vr.pr. ƒ 149.000,-. 

Tel. 045-271006. 


15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. 


Duitse makelaar zoekt voor 
duitse kandidaatkopers 
WOONHUIZEN in grensge¬ 
bied. Aanb.: Wijman & Part¬ 
ners, 045-728671. 


Kamer» 


Studente aan Sigma-colle- 
ge, afd. toerisme, zoekt 
woonruimte in MAAS¬ 
TRICHT e.o. 08330-22206. 


KAMER in centr. Heerlen 
(studentenhuis) ƒ 345,- all- 
in p.mnd. Tel. 045-421524. 


Bouwen/Vertjouwen 


Te koop 2 kunststof RAMEN 
met kozijnen, tuimel- en 
klapramen (thermop.), vr.pr. 
ƒ 500,- (samen). Julianastr. 
9, Schinveld. 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Bouwmaterialen & Machines 


Paas Voorjaarsshow 
Demonstratie van het complete 
Karcher programma 

Heet en koud water hogedrukreinigers, stof- en 
waterzuigers, vloerreinigingsapparaten, veegmachines, 
toebehoren etc. etc. 

Paasshow aanbieding 
karcher 595 hogedrukreiniger 

220 Vott, traploos instelbare werkdruk tot 110 Bar, incl. 
pistool, lans met hoge en lagedruksproeier, 10 mtr. slang, 
borstel en wandconsole! 

Nu ƒ 625,- incl. BTW 

Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. v^i 10.00-16.00 uur. 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951. k. DAKBEDEKKING 


Industriestr. 


Te k. grote partij gebruikte 
GRINDTEGELS, balken, 
kepers, panlatten en hard¬ 
houten vloerplanken. Han- 
delsondem. Wolter, De 
Koumen 51, Hoensbroek. 
Tel. 045-229999. 


Te k. houten KOZIJNEN met 
deuren en ramen en dubbel 
glas. Tel. 045-225751. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder" afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Brockhouse 220 V 
50 Hz ex-leger, in nw.st, p. 
st. ƒ 3.500,-. Gemert, 
04923-6195^ 


Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Meadows 4 cyl., 
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA, 
in nw.st., p.st. ƒ 4.500,-. 
Gemert, tel. 04923-61953. 


Transacties 


Voor logistiek ADVIES en 
magazijn inrichtingen van 
electrolux constructor. Tel. 
045-310937, na 18.00 uur. 


Landbouw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Voor al uw WERKKLEDING, 
hemden mnd april ƒ 24,50. 
P. Raeven. Tel. 045-322741 


Te k. perceel WEILAND 
1600 are Brunssummerweg, 
L’graaf. 045-426038._ 


Reparaties 


TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 191 Ubach o Worms 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


Wlnkei&Kantoor 


Philips AUTOTELEFOON 
winstpakker "april” nu 
ƒ 1.695,- excl. BTW, inbouw 
gratis. Hego Handelsbureau 
Tel. 04492-5752. 


Autoverhuur 


Avis Autoverhuur 

* altijd nieuwe auto’s 

bv. Peugeot 106, Opel Astra, Renault Espace 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559 
Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377 


JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach)_ 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 

u uw PICCOLO telefonisch 

opgeven. Tel. 045-719966. 


AtltO’S 


Fiat Inruilauto’s 


2x Tipo 1.4 pr. va. 


Directieauto 


. 1983 

ƒ 

2.750,- 

. 1985 

ƒ 

5.900,- 

. 1985 

ƒ 

4.900,- 

. 1986 

ƒ 

5.900,- 

. 1986 

ƒ 

5.900,- 

. 1986 

ƒ 

9.900,- 

. 1988 

ƒ 

9.750,- 

. 1984 

ƒ 

4.900,- 

. 1987 

ƒ 

8.900,- 

. 1986 

ƒ 

8.900,- 

. 1988 

ƒ 

11.900,- 

. 1987 

ƒ 

9.750,- 

. 1988 

ƒ 

11.900,- 

. 1983 

ƒ 

2.750,- 

. 1987 

ƒ 

7.900,- 

. 1989 

ƒ 

16.900,- 

. 1987 

ƒ 

15.900,- 

Alle extra's 

.. 1985 ƒ 

8.900,- 

. 1985 ƒ 

9.900,- 

.. 1988 ƒ 

4.900,- 

.. 1987 ƒ 

9.900,- 


Inruil - financiering - Bovaggarantie 

Fiat Creusen Heerlen 

Parallelweg 34. 045-742121. AUTOSHOW 

JURGEN KERKRADE 

VR. 10-ZA. 11 APRIL 

* 2 jaar garantie tijdens de show 

* 100 exclusieve occasions 
waaronder: MERCEDES - BMW - OPEL - 

TOYOTA - NISSAN etc. etc. 

* 4 x 4 diverse merken 

* sportwagens diverse merken NISSAN personenwagendealer voor Kerkrade e.o. 
NISSAN bedrijfswagen- en 4 x 4-dealer voor 
Kerkrade-Heerlen e.o. 

NISSAN sportwagendealer voor heel Limburg 

KEftKRADE, UUttHECXWEG 32-40, INOUSTMETERREM 
DENTGENBACH, 045-452570 _ 


NISSAN 


De bijna Pasen-Show 

BMW 520i . 1989 

Lada 1200 . 1987 

Peugeot 309 GL Profil LPG . 1989 

VW Golf 1.3 Avance. 1987 

Volvo 360 2.0 GL. 1987 

Fiat Panda 750 CL . 1989 

Fiat Panda 1.0L . 1991 

Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT. 1991 

Fiat Uno 45 Carrara. 1987 

Fiat Uno 45 Super . 1988 

FiatUno45üdo . 1989 

Fiat Uno 45 Super IE KAT. 1989 

Fiat Uno 1.0 IE KAT. 1990 

Fiat Uno 60 S silver . 1987 

Fiat Uno 75 SX IE KAT. 1988 

Fiat 75 SX IE KAT. 1990 

Fiat Uno 60 S DIESEL . 1986 

Fiat Uno 1.4 IE KAT. 1990 ƒ 

Fiat Tipo 1.4 DGT. 1989 ƒ 

Fiat Ti|X) 1.4 DGT IE KAT. 1990 ‘ 

Fiat Tipo 1.6 DGT IE KAT. 1991 

Fiat Croma 2500 diesel . 1987 

Fiat Croma 2.0 SX IE KAT. 1990 

Fiat Ducato 2.5 DIESEL. 1991 

1 JAAR 100% GARANTIE 

Persoonlijke Lening, Financial lease en/of 
WA/Casco verzekering vlot geregeld! 

RIJ NU, BETAAL IN 1993!*) 
geldt alleen op 

Fiat Panda 1.0 IE SKYLINE, zwart 
Fiat Uno 1.1 Super IE, zwart 
Fiat Tipo 1.4 IE, wit 
KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER! 

ƒ 3.000,- EXTRA inruilpremie*) 

geldt alleen op 

Fiat Tipo 1.4 S IE, wit/grijs metallic 
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline” zwart 

2E PAASDAG is KIJKDAG 

*) Vraag naar onze voorwaarden. 

Fiat Schobben Brunssum 

Tegelstraat 3. Tel. 045-250675. 


ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 


39. 

4. 

18. 

14. 

12 . 

9. 

12. 

14. 

8. 

11 . 

12 . 

13. 

14 

10 . 

13. 

19. 

7 

16 

19 

23 

27 
14 
34 

28 


950,- 

950,- 

950,- 

950,- 

950,- 

750,- 

500,- 

950,- 

950,- 

950,- 

950,- 

500,- 

950,- 

950,- 

500,- 

950,- 

500,- 

500,- 

250,- 

.950,- 

950,- 

.950,- 

.950,- 

.950,- 


VW Golf GTi Special Oakgreen 

5-'89, dubbele diefstalbeveiliging, BBS-velgen, open dak, 
w.w.-groen glas, schadevrij. 04498-51207 / 043-218736. 


Nissan Patrol 3,3 turbo 

bwj. dec.'87, 89.000 km, 

VW Golf diesel . 1989 

Mercedes 280 S in uitst. staat. 1982 

Mercedes 200 D. 1983 

Opel Corsa.*. 1985 

Ford Escort 1600 laser . 1 985 

Mitsubishi Colt. 1983 

Autoservice Steef Pieters 

Holstraat 101, Rothem/Meerssen. Tel. 043-642909. 


Stationcars 

Passat Variant blauw. 1989 

Peugeot 405 GLi beigemetal. 1990 

Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler. 1989 

Opel Omega 1.8 beigemet. 1989 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet. 1987 

Mazda 323 5-drs. 1987 

Opel Kadett 1.6 D 3-drs. 1987 

Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs. 1985 

Volvo 245 GLE D met extra bank. 1982 

Mitsubishi Lancer 1.5. 1989 

Ford Escort 5-drs. Diesel. 1986 

Mercedes 309 diesel autom. lang . 1987 

Volvo 740 GL 78.000 km. Ie eig. dec. 1987 

Opel Kadett 2.0i Club 25.000 km. wordt verw. 1989 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool). 

Tel. 045-416023. 


Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihatsu Rocky Wagon HR.. 1990 

Mitsubishi Pajero turbo diesel. 1984 

Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging. 1986 

Toyota landcruiser turbo diesel . 1988 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi . 1988 

Nissan Prairie 1.5 GL. 1983 

Mitsubishi Galant 23 TD . 1983 

Nissan Sunny combi 1,7D. 1985 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

Daihatsu Cuore TX 3-drs. 1986 

Audi 80 18S autom. kl. zwart. 1990 

Suzuki Alto GL sportieve uitvoering . 1989 

Opel Vectra 1,6i stuurb. acc. 16.000km. 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

VW Golf Manhaften 1.6 rood. 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km. 1989 

BMW 320i 90.000 km. M-uitv. 1986 

BMW 316 black line 101.000 km. 1987 

Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv. 1988 

Ford Fiësta 1.1 lux, rood. 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club. 1990 

Suzuki Swift GTi Twincam zwart. 1987 

Volvo 340 5-drs. GL red line. 1988 

VW Golf GTi spec. uitvoering . 1986 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Opel Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 

Opel Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver . 1987 

Daihatsu Charade TS Special. 1984 

Daihatsu Charade diesel . 1985 

Mitsubishi Cordia 1.6SR . 1983 

Toyota Cressida turbo diesel. 1985 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2.2i. 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

Diverse inruilers v.a. / 500,- 
Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 


FORD SIÉRRA RS Cosworth bwj. '89 Ie eig. ƒ37.500,-; 
Renault 25 TX '90 Ie eig. ƒ 23.750,-; 25 V6 aut. '89 Ie eig. 
50.000 km ƒ 30.750,-; 19 GTXi bwj. '89 Ie eig. vanaf 
ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 Ie eig. ƒ 16.750,-; 21 TS/ 
GTL ’87-’89 v.a. ƒ9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 Ie 
eig. ƒ21.750,-; 240 DL Combi ’88 Ie eig. ƒ22.500,-; 440 
GL/GLT '88-'89 v.a. ƒ 18.750,-; 480 Sport '87 ƒ 20.750,-; 
740 GLE ’84-’88 v.a. ƒ 10.750,-; 240 GL ’82-'85 v.a. 
ƒ3.750,-; 360 GLT '83 ƒ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; 
Passat 1.8 CL '89 Ie eig. ƒ23.750,-; Passat TD combi’87 
ƒ 17.500,-; Passat D/combi D '84 ƒ6.750,-; Golf CLD/GTD 
'85-'88 v.a. ƒ9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84- 89 v.a. ƒ 7.500,- 
Jetta '81-87 v.a. ƒ2.250,-; Golf GTi spec. uitv. '78 
ƒ4.250,-; Audi 80 S/80 D 86-89 Ie eig. v.a. ƒ 19.750,-; 
100 CC m. '86 ƒ10.750,-; BMW 524 TD '89 Ie eig 
ƒ42.500,-; 525 E / 524 TD '84 v.a. ƒ7.000,-; 316 / 320i 
'84- 86 v.a. ƒ 8.000,-; Opel Vectra 1.8 GL hatchback '89 1 e 
eig. ƒ23.500,-; Kadett 1.7D combi '89 Ie eig. ƒ18.500,-; 
Kadett 1.6D combi '87-’89 v.a. ƒ10.000,-; Kadett 1.7D 
combo '90 Ie eig. ƒ14.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1 /6D '84- 
'90 v.a. ƒ5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi autom. ’88-’90 
v.a. ƒ14.000,-; Corsa ’84-’87 v.a. ƒ7.000,-; Senator 3.0 
'83 ƒ 7.750,-; Ascona 1.8 ’88 ƒ 12.000,-; Lancer GLX '84 
ƒ 5.500,-; Ford Scorpio 2.0i/ 2.4i/ 2.9i '85-’90 v.a. 
ƒ 10.000,-; Siërra 2.0i sedan ’88-’90 v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 
2.0/2.3 D combi '84-’90 v.a. ƒ 5.500,-; Escort 1.4 CU combi 
'89 Ie eig. ƒ15.500,-; Escort 1.8 CLD combi '88 Ie eig. 
ƒ 13.750,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1 6D ’83-'89 v.a. ƒ4.500,-; 
Capri 2.3 '78 ƒ 3.750,-; Taunus aut. '82 ƒ 2.500,-; Citroën 
Citroën AX 1.1 E '88 Ie eig. ƒ 9.750,-; BX 1.4/1.6/1.6 break 
Break '83-'89 v.a. ƒ4.000,-; BX turbo D '88 Ie eig. 
ƒ 17.750,-; Visa ’85-’86 v.a. ƒ4.250.-; CX GTi '85 
ƒ7.500,-; Alfa 75 16/18 '86-'89 va. ƒ 11.000,-; Fiat Tipo IE 
'90 Ie eig. ƒ 17.000,-; Panda/Uno ’85-'89 Ie eig. v.a. 
ƒ4.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88-'90 Ie eig. v.a. 
ƒ 16.500,-; 205 GTi '85 ƒ 11.750,-; 205 XLD '89 Ie eig. 
ƒ14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 Ie eig. ƒ22.500,-; Honda 
Aerodeck 2.0 '88 ƒ19.500,-; Accord 2.0 '86-’88 v.a. 
ƒ11.000,-; Prelude EX autom. '85 Ie eig. ƒ 13.500,-; 
Prelude spec. uitv. '84-'86 va ƒ 9.000,-; Accord EX aut. '84 
ƒ7.000,-; Nissan Bleubird 1.8 GL '88-’89 Ie eig. v.a. 
ƒ 12.500,-; Sunny combi D ’85-'86 va ƒ 6.500,-; Mitsubishi 
Galant GL HB '89 Ie eig. ƒ 19.500,-; Galanti GL/turbo D 
'88-'90 v.a. ƒ 16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-’86 v.a. 
ƒ 7.500,-; Starion turbo '83 ƒ 7.500,-; Galant turbo D '83 
ƒ21.750,-; Saab 9000 turbo '86-’89 v.a. ƒ19.750,-; Saab 
900 GL '84 ƒ 5.750,-; Rover 2000 '84 ƒ 3.750,-; Mazda 
626 GLX/GLXD '88-'90 v.a. ƒ14.500,-; 323 GLX '85 
ƒ 6.500,-; RX 7 '80 ƒ 7.250,-; Hyundai Sonata 1.8 GU '89 
ƒ 16.750,-; Stellar '85 ƒ 4.500,-; Toyota Celica ’83-’90 v.a. 
ƒ 6.750,-; Camry ’84-'87 v.a. ƒ 7.750,-; Corolla ’82-'84 v.a. 
ƒ2.000,-; Lada Samara 1.3 '88 Ie eig. ƒ7.500,-; 2105 '89 
ie eig. ƒ5.750,-; Skoda 105 '87 Ie eig. ƒ3.500,-; Nissan 
Patrol turbo D '85 ƒ 19.500,-; Suzuki Jeep zomer- en win- 
terkap, '84 ƒ 9.250,-; Honda 600 XL Off the Road '88 
10.000 km ƒ 6.500,-; Mercury Marquis '79 ƒ 1.500,-. 

Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ƒ 250,-. 

Direkte 100% financiering en leasing mogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

_Trichterweq 109, Brunssum, 045-229080._ Autobedrijf 
Jasper BV 

off. Peugeot Dealer 

10% 

korting 
tijdelijk 
op al onze 

100 

leeuwenkeur 
gebruikte auto’s 

Autobedrijf 
Jasper BV 

Windraak 29 Munstergeleen 
Tel. 046-521944 
off. Peugeot Dealer 


Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045-423199. 


Volvo 340 GLE 

zeer luxe uitvoering, bwj. '88 
km.st. 31.000, pr. ƒ 14.500,- 
Tel. 04492-5365. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 


OPEL GT voor liefhebber, 
bwj. '69, ƒ17.500,-; kadett 
coupé. Tel. 045-228901. 


Te koop Ford ESCORT XR3 
'82, ƒ 5.750,-. De Gyselaar 
77 Amstenrade 04492-2097 


Te koop Opel REKORD 2.3 
D, bwj. '84, APK 5-’93; Re¬ 
nault 5, bwj. '80, 5-drs., APK 
9-'92. Te bevragen: Ring- 
straat 18, Hoensbroek. 


Mooie VW GOLF Memphis, 
bwj. '88, prijs ƒ 17.000,-. Tel 
045-452682. 


Nissan CHERRY Trend Die¬ 
sel, ’85, 1:19, i.z.g.st., pr. 
ƒ 5.900,-. Tel. 04450-2064. 


Plm. 20 INRUILAUTO'S, 
ƒ 1.000,- tot ƒ 6.000-, Auto- 
Garant, tel. 045-725588. 16 APRIL: SECRETARESSEDAl 


[Wilt uw secretaresse eens 

■ in het zonnetje zetten? 

■ Verras haar dan met 

i een piccolo in 

■ het Limburgs Dagblad 
rm; 


° y Rotrobv 

k<oekoetótr^GeuJJ®—__ 

Al vanaf ƒ 20,15* staat ze erbij 

Bel nu met het piccolo-team 

045-719966 

Opgave van uw advertentie kan ook via 
alle kantoren van het Limburgs Dagblad 

(*) F.xcl foto en tiVr BTW Met foto af vanaf ƒ 2K.45 excl 6 Ti BTW 


Te koop BMW 316, bwj. '87, 
verlaagd, LM velgen, kleur 
rood, 80.000 km., vr.pr. 
ƒ 16.500,-. Tel. 045-272998 


Te koop CITROËN 2CV6 
special (rood), bwj. '85, APK 
tot jan. '93, i.g.st. Tel. 046- 
332920 (na 17.00 uur). 

Opel KADETT, bwj. '81, 3- 
drs., nw. APK, ƒ 2.900,-. 
Tel. 045-726175. 

Opel MANTA, bwj. '80, nw. 
APK. Showroom staat! 
ƒ2.500,-. 045-726175. 

Te koop Ford ESCORT 
XR3i, bwj. '83, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-444924. 

Te koop Mitsubishi PAJERO 
2.5 diesel, Turbo Intercooler 
alle extra’s, bouwjr. 8-’90, 
km.st 37.000, pr. ƒ 34.900,-. 
Tel. 045-221283. 

O.K. CARS. Auto's aan 
marktprijzen. Verlengde 

Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel. 
04492-5782. 

Te koop 50 tot 100 AUTO’S 
vanaf ƒ 500,- tot ƒ 7.500,-. 
Alles APK. Inruil, financie¬ 
ring mog. Handelsweg 12, 
Susteren. 04499-3398. 

Te k. GOEDKOPE auto's: 
Renault 5, '80, i.g.s.t., 

ƒ1.100,-, APK 11- '92; Fiat 
127, '82, 3-drs., APK 12- '92 
ƒ1.000,-; Volvo 340, '83, 
ƒ1.750,-; Datsun, '81, 

ƒ850,-; Mazda 323, '81, 
lakschade, ƒ 1.450,-. Tel. 
04498-54319. 

Te k. weg. sterfgeval SKO¬ 
DA 120 L, 4-drs. bwj. '86, 
APK 9-'92, vr.pr. ƒ 2.700,-. 
045-441228 na 18.00 uur. 

Te k. Opel CORSA 1.0 S, 
bwj.'86, i.z.g.st.; BMW 315, 
bwj.'82, met alu velgen, i.z. 
g.st., 045-217967 na 18 uur 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO, U belt, Wij kopen! 
045-427671, ook 's avonds. 

Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! Tel. 045-411572. 

Te k. Daihatsu CHARADE 
TS 1983, i.z.g.st. ƒ 4.000,-. 
Tel. 04492-1831. 

Te koop RENAULT 5 GTL, 
bwj. '82, Le.a.b., inr. Mini 
mogelijk. Tel. 04406-12690. 


ALFA 33 type 1500 bWK 
5-drs., kl. bauw, 5-(r 
sportvlgn., elec. ruiten; 
lak, Éz.g.st., APK 4-’9^'j 
ƒ4.250,-. Tel. 046-7403 ^ 

!Alfa ROMEO 75, kl. IL 
km.st. 85.000, i.z.g.st., * 
ƒ12.500,-. 046-511428 ; 

Te koop AUDI 100, i- 2 - 
bwj. ’83, op LPG. Tel- 
461757. _ A 


Te koop AUDI 80 2.0 É 
pareleyelaam, 32.000 
Vrangendael 81, Sittaf 0, 
046-517354. 


April AKTIEMAAND: Mazda 
626 2.0i GT coupé 16V Ie 
eig. ’88; Mazda 626 1.6 DX 
COUPÉ GLX ’80/’85; Mazda 
626 1.8 GLX Sedan LPG ‘90 
Mazda 626 1.6 LX Sedan 
’86; Mazda 626 2.0 DLX Se¬ 
dan '87; Mazda 626 1.6 SDX 
Sedan '82; Mazda 626 1.8 
GLX HB LPG '88; Mazda 
626 1.8 GLX HB '87; Mazda 
323 1.6i GLX F '90/'91; 
Mazda 323 1.61 LX Sedaji 
'90; Mazda 323 1.3 LX Se¬ 
dan '89; Mazda 323 1.5 GLX 
Sedan '86; Mazda 323 1.3 
16V GLX '90; Mazda 323 

1.3 GLX Sedan '85; Mazda 
323 1.5 HB Envoy '88; Nis¬ 
san Sunny 1.4 LX Sedan '89 
Nissan Sunny 1.3 LX HB '89 
Nissan Sunny 1.3 DX '84; 
Nissan Micra 1.2 LX HB 3- 
drs. '90; Mitsubishi Colt 1.2 
EXE '87; Mitsubishi Tredia 

1.4 GL '84; Mitsubishi Colt 
3-drs. '81; Renault 21 TL Ie 
eig. '88; Renault 9 4-drs. '82 
Ford Escort 1.3 Laser zwart 
'85; Ford Fiësta HB 3-drs. 
'84; Audi 80 1.8S 5-drs. '89; 
VW Passat station Van die¬ 
sel '88; Volvo 343 1.4 3-drs. 
'83. Bij aanschaf boven 
ƒ 10.000,- digitale RC/slede 
t.w.v. ƒ 600,- gratis inge¬ 
bouwd. Minimaal ƒ 1.500,- 
voor uw inruil mits 3 maan¬ 
den op naam. Aktie geldig 
van 9 t/m 30 april a.s. Uw 
Mazda dealer Auto Leym- 
borgh, Bornerweg 2-8. Tel. 
046-515838. 


Diverse AUTOMATICS- 
ƒ1.450,- tot ƒ20.13 
AutoGarant tel. 045-72 5% 

Te koop CAPRI 3.0 5 } 
extra’s. Tel. 046-52760' 
g.g. 043-637681. 

1#. 


"NE: 
auto 
82 1 
046 

s Moe 
;iio 
iBLj 

;?*i 

2 -g.i 

pel. 

ItT, 

AP| 

,Pon 

M 

•ttr. 

For 

ftai 

/8 

Bra 

/4 

Ff)! 

N 

"nr. 

Wil 


Te k. OMEGA sport 
'88, donkerbl. met., vefl* > 

5 


met spoiler, L.M. vi 
dubb. spiegels, JVCjiq,, 
Alarm inst., in ij? 
ƒ 16.000,-, event. inr. Cr ( ES 
mog. Tel. 045-255578^ jjM 

Talbot HORIZON 1.5 - 

aut., i.g.st., bwj.’80, <2 
Ctrl. en boardcomp., Arh 
'92, leuke vakantieautoji 
ƒ 1.275,-. Tel. 045-2536 ^1 

VW-K70, bwj. 74, wit, 


wit, 

gek., i.z.g.st.', ƒ3.500,- 
09-32-11711677. 


gevr. voof j 


OPGELET, 
port, pers. en bedrij 
in alle prijsklasses 
ƒ500,- . Schade of -- 
geen bezw. Contant 
045-727742 b.g.g. 723079 


Te 

AF 

ƒ; 

|Te 

•bvi 

'/t 


Te k. ALFA 33 1.3, 
vr.pr. ƒ10.500,-. Tel. 
753913. Te koop BMW 5< 
ATS-sportvelgen, 

'82, ƒ 6.250,-. 045-31 

Te k. BMW 518i, apart 
bwj. '87, speciale 
ƒ 11.750,-. 046-52907 6^ 
BMW -520i type '84, di*W 
tra’s, i.z.g.st., ƒ 5 . 750 ,*• | s 
045-226433. j? 

Te k. CHEVROLET * 
5.0, 8-cyl., bwj. 78, P^V J 
k, 045-723826, na I7j *lgi | e 

Te k. CITROËN BX 1-9 ^ ? 
bwj.'86, mod.’87, \j, i\ 
93.000, div. extra’s, j 
043-215469 na 17 uuI 

*9\ 


Te k. DATSUN 280 
'80, i.z.g.st. Tel. 
218093 na 19.00 uur. 


Te k. BMW 525i bWj : ? 
Ford Fiësta 1.1 L 
VW Golf 1.6 bwj. 84; ^ 

Escort 1.1 D bwj. '05; 

Escort 1.6 D bwj. '85! r ^l 

Escort 1.1 Bravo M-Jl ; 

Ford Escort 1.3 GL. * 1 » 
bwj. '81; Mazda 626 |iJ 
GLX Coupé NM bwj. 8* (ƒ 
ni 25 1000 CC bwj., 
troën 1.1 Axel bwj. ff 
subishi 1.3 Colt bwj- 8?' * 
yota Starlet 1.3 S bwl-^ff 
Mitsubishi Saporro 1-6 J 
bwj. '82; Renault 5 Gij- U 
'84; Audi 80 1.6 GLP ^ 
'81; BMW 318 bWJ- üj 
Mazda 626 1.6 HarttoP 
'81; Dodge 50 vracn^ 
met kieper bwj. '80- -d 
handel RM. VERSPA 0 ^ 
Locht 85, Kerkrade. 
045-425858. —^ 


[ 


f 


INKOOP goede autos.j^ 
geld. Joosten, Scharh ’ 

3, Maastricht. 043-63 49/-^ 

Te k. Fiat REGATTA 
bwj. '84, pr. ƒ 3.250,*• 
04405-2036. 


Te k. Fiat RITMO M-d 
APK 8-'92, 4 -drs. 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-4 231^ 

Fiat UNO 60 S 
bwj.'86, ƒ 5.500,-. P 00 ^' 
Tel. 045-751387. 

Te koop Ford ESCORT^ 
vo '83, 92.000 km, Ar 
'93. 045-313808. 

imburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 O Pagina 13 


VOOR DE MOOISTE COLLECTIE MEUBELEN MOET U BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ZIJN! 


'-eng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden ni.: 

• 10.000 m2 verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak); 

• klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; 

• scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; 

• een schitterende en smaakvolle presentatie; 

• een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig); 

• een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn 
Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young International - Metaform - Pastoe - Leolux; 

• een juweel van een slaapkamerafdeling; 

• exclusieve moderne en klassieke verlichting; 


fopform 

nrteubeten 


Galerie Clair 


100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), 
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT; 

’s Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur. 


■■"ssr" o 


MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS 
1 

,r* 


• MAASTRICHT, 


CABERGERWEG 10, 
TEL 043-215585 


Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wtjk 17 volgen, 
Noorderbrug heiemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts 
(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10 I , D" Intercars inkoop 
de hoogste prijs, bwj. 
Contant geW! Tel 

Ford FIÈSTA Bravo 

Cr # i ft?' 81, APK 7 - >92 - 
frzT850,-. 04492-1907 


jt. ftrd ESCORT 1300, i. 

f 4-500.- SCORPIO Z 0 i GL, 
* 6 . zeldz. mooi en 
vr.pr. ƒ14.500,-, 
Tel 04498-56221. 


Escort BRAVO auto- 
bvvj. *84, vr.pr. 
Tel. 045-315371. 


^CORT 1.1 model 
,o4. APK, zeer mooi, 
,®*ÊRRA 1600 Laser 
hlauwmet, APK 93 Opel KADE! I bwj. '81 t/m 
’83, v.a ƒ 3.000,-. Auto- 
Garant, tel. 045-725588. 


Van part. Opel REKORD 
Beriina bwj. '81, i.z.g. sL, 
APK 12- 92. 04406-13258. 


Opel KADETT 1.3 N, bwj. 
’87, 40.000 km, na 16.30 uur 
Granaatstr. 25, Heerlen. 


Opel REKORD 2.0 Traveler, 
LPG, bwj. * 86 , APK, vr.pr. 
ƒ8.900,- inr. mog. Ariens- 
str. 2, Kakett-Schaesberg. 


Te k. Opel KADETT station¬ 
car, LPG, bwj. *80. Wingerd- 
142, Hoensbroek. 


MANTA B 78, zwart, zeer 
mooi, uitgeb., sportvelgen, 
nw banden, sunroof, vr.pr. 
ƒ 2.250,-. 045-215163. 


Opel KADETT 5-drs., HB Ie 
lak, bwj. 10-“82, APK 3- 93, 
ƒ3.450,-. 045-218925. 


Te koop Opel KADETT 1300 
bwj. *80, pr. ƒ800,-. Tel. 
043-633923. ; 4 
[xSf* ®dra’ 8 . Lg-st, 
04746-5583. 

Ford ESCORT 1.3L, 
2J. W. rood, APK 4-*93, 
045-316940. 


Uk ! ^RR A 2.0 Laser bwj. 
/? 7 «c* x * a ' s ’ ais nieuw, 
046-525489. 

Bbo‘H&? u ^T' 0 9P er .2? 


i?7 2S2S DLX - Uitv - bw i- 

Z t ’.Z’WD. extras. Melber 


I. extra's, Melber 
grijs kent, auto 


SnÏSL * nw.st. vr.pr. 
>S5g 0r. TeL 045-423199 

tfr TgR ARO 4x4 bouwjr. 

tS». 


ƒ3.750,-. Auto- 
2L045-725588. 


323 79, APK 
5* redel-SL 04498- 
lQ* 18.00 uur 

A 323 F 1.6 GLX 
\°kt *89. Volvo A. 
Koumen 5-7, Heer- 
Te koop Opel KADETT bwi. 
79, APK oktober *92, rijdt 
prima, vr.pr.. ƒ500,-. Tel. 
04405-1948. 


Te k. KADETT 12 N, bwj. *80 
APK 3-’93, vr.pr. ƒ1.550,-. 
Tel. 045-423199. 


Opel KADETT 1.3 NÖ S- 
drs. biauwmet. febr. '89. 
Volvo A. Klijn, De Koumen 
5-7, Heerlen. 045-220055. 


PEUGEOT 205 GTi 1.9 B 6 , 
bwj. sept.’87, grijs m etaflic. 
. ƒ17.950,-. Inr. mog. HF 
226153 


Te koop RENAULT 5 TL, 
bwj. *85, nw. model, APK 4- 
.ƒ5.750,-. 045453572. 


Te koop RENAULT 4 '83, 
APK 3-93, Le.a.b. Tel 045- 
252317 of 251601. 


SAAB 900 GLS bwj. '81, Lz. 
.st Tel. 045-424622 of 
16452. 


Suzuki ALTO dec. '82, als 
2e auto, km.st. 52.000. Burg 
Jongenstr. 9, Landgraaf. 


Te k. pracht Suzuki JEEP 
SJ 410 soft-top, '84, Ie erg. 
Heirstr. 8 a, Urmond. 


Te k. Suzuki ALTO GL, APK 
'93, bwj. 3-5-'86, kl. wit, km. 
st. 28.000, radkVcass. 3-drs. 
605 kg. in st.nw. pr. 
150,-. TeL Ó46-750506. 


Toyota CARINA II, Bftback, 
veel extra’s, ' 88 , 60.000 km., 
in nw.st Bij Auto Services 
Gooiker, APK, Carwash, 


Te k. VW GOLF GL '89 met 
kat, 4-drs., gel ruit. scha- 
devrij, 5-bak,, /J 7 ' 808 ''- 

045-742279. na 17.00 uur. 


Te k. VOLVO 340 DL 2.0 Ltr. 
met LPG, ixast, bwj. ’83. 
Tel. 046-752900. 


VOLVO 340, bwj. '84, pr.n.o. 
tk. Tel. 045-315030 na 
16.00 uur. 


Te k. VOLVO 66 , bwj. '80, 
APK 3-93, km.st. 73.000, 
etectr. ramen, stuurbekr. 
ƒ 1 .800,-. Tel. 04492-2162. 


Volvo 440 GL, biauwmet 
okt. '89; Volvo 440 GL blauw 
aug. 91; Volvo 440 Sunray 
rood, maart 91. Volvo 
A. KLUN, De Koumen 5-7, 
Heerlen. Tel. 045-220055. 


VOLVO 940 GL Demo, 
biauwmet Volvo A. Klijn, De 
Koumen 5-7, Heerlen. Tel. 
045-220055. 


VOLVO 740 GL 2.3 black B- 
ne antractetmet. apr. 98. 
Volvo A. Kl|n t De Koumen 
5-7, Heerlen. 045-220055. 


VOLVO 460 GL grijsmet juli 
1990. Volvo A. Kfijn, De 
Koumen 5-7, Heerlen. Tel. 
045-220055. 


VOLVO 240 DL blauw LPG 
mei '85. Volvo A. Klijn, De 
Koumen 5-7, Heerlen. Tel. 
Autobedrijf P. van DUK & 
Zn. VW Passat 19 CL '90 
ƒ 27.500,-; Ford Scorpio 
2.01 CL Sedan90 ƒ 31.000,- 
Ford Siërra Z0I CLX Sedan 
autom., 91, ' ƒ31.500,-; 
Ford Siërra 2.0 Sedan Spec. 
'89 ƒ19.750.-; Ford Siërra 
2.0 L 5-drs. '84 ƒ 7.500,-; 
Ford Siërra ZO GL V 6 '84 
ƒ7900,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. 90 ƒ21.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ19.500,-; Ford Siërra 
1.6 Laser 94 ƒ 6.500,-; Ford 
Escort 1.4 CL 91 ƒ22.500,- 
Opei Omega 2.0i LS '89 
ƒ25.000,-; Opel Manta ZOi 
GT 3-drs. '89 ƒ20.750,-; 
Renault 21 TL '89 

ƒ15.750,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ 11 . 000 ,-; Peugeot 
205 XS div. acces. 90 

ƒ21.500,-; Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ 22.500,-; Lancia 
Y10 Elite 99 ƒ12.000,-; 
Ford Escort XR3 91 

ƒ 6.250,-; VW Golf 1.3 C 
<fiv. access. 97 ƒ12.500,-; 
Crtroën BX 1.4E 97 

4 8.750,-; Honda Jazz 1.2 
6 ƒ 8.500,-; Opel Rekord 
ZO 93 ƒ 3.750,-; Talbot So- 
lara 1.6 GLS 93 ƒ 3.750,-. 
Inr., financ. en Bovag-ga- 
ranttobewijs. Autobedrijf en 
APK keuringsstatton P. van 
DUK & Zn, Hompertsw. 33 
729 


Te k. MAZDA 323 F, bwj. 
nov. '90, kl. zwart, verlaagd, 
15" velg., sportuitlaat, spoi¬ 
lers en stereoinstal. vaste 
pr. ƒ24.000,-. nw. waarde 
ƒ34.000,-, event inr. ld. au¬ 
to mog. Tel. 045-352560. 


MAZDA 323 5-drs, HB, bwj. 
'89, krast 14.500 met alu. 
velgen; Mazda 323 3-drs 
HB 1.5 bwj. 94 stereoinstal. 
en alu. velgen. Autobedrijf L 
Bodelier, 045441721. 


MERCEDES 300D '80, APK 
93, mooi, goed, 178.000 km 
ƒ 6.750,-. Tel. 045-245684. 


Te k. MERCEDES 280 SE 
autom., m.91, ƒ10.750,-. 
Tel. 045211071. 


Te k. MERCEDES 190D, 
bwj. ' 86 , getint glas, sierveF 
gen, c.v., 5-versn., km.st 
152.000, pr. ƒ22.000,-. Tel. 
045-411668 


Mits. GALANT 2300 GLX 
Turbo diesel APK-gek. i.st 
v.nw., oltevrije motor, bwj. 
'82, ƒ2.950.-. 045-323178. 


Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj. 10-98, biauwmet, LPG 
11.500,-. Tel. 045-258060 
Volvo 340 special automaat 
wit jan. 96; Volvo 340 DL 
automaat biauwmet. jan. '86 
Volvo 340 DL wit mei '89, 
Vófvo A. KLUN, De Koumen 
5-7, Heerlen. 045-220055. 


Te k. Opel CORSA 1.0 S. 
'84, ƒ4.950,-; Opel Kadett 
1.6 D, 96, ƒ7.900,-; Opel 
Kadett 1.3 S. '85, ƒ7.500.-; 
Ascona C, '82, ƒ 2.500,-; 
Volvo 244 D, autom., '82, 
ƒ 3.500,-. inr. mog. 045- 
211071 Overbroekerstr. 54, 
Hoensbroek. 


Mitsubishi TREDIA t. '83 
ƒ2.750,-; BMW 316 L 92 
ƒ 2.750,-; Golf D t 91 
ƒ 2.750,-. APK. 04499-3398 


Ascona 19 aut 90; Manta 
HB 2N '80; Volvo 343L 79 


Hoensbroek. 045-212896. 


Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
bezwaar 045-720200. 


m iL ® 68 E auto- 
JJ^87, grijsmetallic, 
extra's, nieuw- 
'ï'og. autobedr. 
Bovag garage. ApoNolaan 
154, Heeden, 045-740041. 


Te koop Toyota COROLLA 
GL dtesel 97, ƒ9.500,- of 
VW Passat 1600 D autom. 
'83 ƒ 3.500,-. I.z.g.st Dorp- 
str. 19, Bingelrade. 


Te koop Toyota Corolla 
STATIONWAGON, bwj. 79. 
Tel. 04498-57765. 


Toyota CELICA 
bwj. '82, APK '93. ƒ 5.250,-. 
Te bevr. Brederostr. 2 
Brunssum na 15.00 uur. 


Te k. Toyota COROLLA L 
hardtop coupé, kl. bruin, 
APK 8-92, bwj. 78, vr.pr. 

MERCfB fs SL ld I ƒ 700 ‘* Tel ° 45 ^ 23199 
1 " ' “ Te koop VW BUS Pick-up, 

bwj. 94, Lz.g.st, ƒ 4.250,-. 
Tel. 045-316940. 


VW GOLF bwj. 79, APK 
4-93, ƒ1.750,-. Baron 

Mackaystr. 65, Heerien- 
Meezenbroek 


VW GOLF dtesel bwj. 98, 
77.000 km, APK 2-93, pr. 
ƒ 12.000,-, kl. geeL Tel, 
045-458917. 


VW GOLF 1300 79, APK 

-_ 10-92, ƒ 2.000,- i-Z.g.st 

k® k. van ir, —* Eggelaan 22, Brunssum. 

SX tSrtvl I to 0 - NiSSAN Tel. 045-270801. __ 

be49B 30 nonS 6X ‘ ^ k - VW GOLF Sprinter, 
oSSftittS» W- 80 APK 9**-. 9n**>- 

ggg&a.' 1950 - T * 

ASCONA, bwj. VW GOLF dtesel blauw, '85, 
SS’ P r - L «f-b. Tel. APK 2-93. 0440 6-15143. 

"J®. koop VW GOLF diesel, 
^ONA 1.6 S. bwj. bwj- ' 88 , km.st. 80.000, 
ÏaSS?*' mooi 60 /18.500,-, Tel. 045-443069 

lT 2 o 4 fi- 7 ^ft 16, Te koop VW POLO, bwj. 78, 
^04^722440. _ APK 3-'93, ƒ 90b!T TeL 

PP^A 3-drs, bwj ’83, 045-229560. _ 

I®. koop VW GOLF GTS 

5-75l2krfna^f ^^''' ^v», 83, v ®ói extea’s, vr.pr. 
1250 18 uur. ƒ 7.250,-. Tel. 045-313175 


Te k. GOLF 1600 D, 5-bak, 
92 APK '93, rood metal., i.z. 
g.st, ƒ4.750,-; Golf 1300, 
geh. uitgeb., 79, APK '93, i. 
z.g.st, pr. ƒ 2.250,-; Mitsu¬ 
bishi Tradia, nw. model, '83, 
4-dre., APK '93, ƒ 3.750,-; 
Fiat Uno, '83, zeer mooi, 
APK '93, ƒ 3.450,-; Opel 
Kadett, stationwagen, 92, 
ais kent, APK 93, pr. 
ƒ2.650,-; Opel Kadett, sta¬ 
tionwagen, 80, zeer mooi, 
APK 93, pr. ƒ 2Z50,-: CF 
troën BX 1400, '84.' pr. 

I ƒ 4.250,-. Tel. 04498-54319 


Wi geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt wjj komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
F. v. OPHUIZEN autohandel 
btedt aan: Opel Rekord 2.3 
D GLS ' 86 ; Mazda 323 LX 
Sëd 3 ft / 86 ; Audi 100 CC 5 E 
aut hl. ’94; Ford Siërra 1.6 L 
Combi 12-92; 2 x Opel Ka¬ 
dett 13S 92-93; Mercedes 
300 TD aut 90; Rover 3500 
Van der Plas '83; Opel As¬ 
cona 1.3 S m. 92; VW Jetta 
'82; BMW 318i automaat 91 
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80; 
Mitsubishi Saporro ZO GSR 
90; Nissan Sunny 17D 
4-drs *85; BMW 320-6 79; 
Ford Taunus 1.6 Bravo LPG 
91; Volvo 343 GL 11-92; 
Toyota Corolla 1.3 DX lift- 
back '81; Daihatsu Cuore 
'81; Ford Rësta 1.1 Ghia '80 
VW Passat 90; Nissan Sun- 


1000 *81; Opel Ascona ZO N 
Ie eig. '80 ƒ 1.500,-. Inkoop 
verkoop financiering diverse 
inruilers Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. 045-224425. 
Geopend van 10.00-18.00 
uur, zat 10.00-17.00 uur. 


Te k. AUDI 100, bwj. 96, 
LPG, i.z.g.st, pr.n.o.Lk. 
045-273236. 


Ford ESCORT, bwj. '83, zr. 
zuinig, APK tot april 93, vr. 
pr. ƒ4.000,-. 04450-2788. 


Ford FIESTA 1.1 CLX, bwj. 
91. wit,. 11.000 km.. Ie eig., 
nw.st, 1 jaar 100% Bovag 
utobedrijf Smeets 
tel. 04404-2442 


Honda ACCORD ZO EX. 
bwj. ' 86 , zilver, sportuitv., 1 
jaar 100 % Bovag garantie. 
Autobedr$f Smeets Schim¬ 
melt. tel. 04404-2442 


HONDA Civic 1.5i GL, 16v, 
90 pk, wito bwj. 90, Ie eig., 1 - 
jaar 100 % Bovag garantie. 
Autobedr^f Smeets, Schim- 
mert, tel. 04404-2442. * 


Opel ASCONA 16S, kl. 
groen, nw. model, bwj. '83, 
APK 4-4-93, i^.ast, 
I ƒ 3.250,-. Tel. 045-323178. 


Opel KADETT 1.3 GT, Se¬ 
dan, wit, 96 97, 5-versn., 
sportuitv., 1 jaar 100% Bo¬ 
vag garantie. Autobedrijf 
Smeets, Schimmen Tel. 
04404-2442. 


Te k. Opel KADETT 1.3 N, 
bwj. bijna 91, APK 11-92, 
ƒ 1.250,-. Tei. 045-742482, 


PEUGEOT 309 1.3, event 
plus gasinstaH., bwj. 98, wit, 
perf-st, 1 jaar 100% Bovag 
garantie. Autobedrijf Smeets 
Schimmen tel. 04404-2442 


GOLF GLD dtesel, t95, 
schuifd., sportvlg. etc., i.z.g. 
st. APK gek., ƒ8.750,-. T ë. 
045-741932. 


340 SP, automaat, 
, lavendel, c.vergr., 
bekt., duurste uitv. 
11 . 


VOLVO 240 GL stationcar, 
bwj. '85, züvenmet, 150.000 
km, ƒ 12.000,-. 04493-1900 


Te k. VOLVO 360 2.0, 
Sedan, ixg.st, trekh., bwj. 
11 -’83, APK 2-’93, vr.pr. 
ƒ 3.250,- Tel. 04498-54319 


VOLVO 440 DL, '89, wit, Ie 
eigen., perf.st., 1 jaar T 00 % 
Bovag garantie. Autobedrijf 
Smeets, Schimmen tel. 
04404-2442. 


Wi geven U de HOOGSTE 
' voor Uw auto, stoop- en 


m mmmm 


RAPIE Stiba lid vraagt Joop¬ 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwAingsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Autoslo¬ 
perij Maneer, 045-720418. 


Te k. KAWASAKI GPZ 1000 
RX Spet ƒ10.000,-; Ya¬ 
maha XS 750 ƒ3.000,-. 
Grensstr. 25, Kerkrade 
Haanrade. Tel. 045462099. 


Te k. HONDA CB 750 K, 
Boktor, bwj. 94. Tel. 045- 
274032. 


SUZUKI DR 600 Off the 
Road, bwj. ' 86 , plm. 2.500 
km, ƒ 5.350,-. Tel. 04499- 
5716, na 15.00 uur. 


BMW K 100, grïs, 1984, 
Tourscherm, kotters, km.st. 
48.500, ƒ 10.500,-. Tel. 
045-327014. 


HONDA 250 T, bwj.78, per¬ 
fecte st. ƒ 2.750,-. Van bo- 


»s>i» s 1 ■ i: Mvi. z. u 


HONDA OR250RF, bwj.' 86 , 
kent, motor 98, Atac-syst, 
gar. inr. mog. 045-244947. 


Te k. SUZUKI 400 16 Valve, 
type Bandtt, 6 -versn., kl. 
zwan bwj. juli 91, ƒ8.900,-. 
Tel. 04450-351Z 


Te k. YAMAHA XZ 550, bwj. 
1984, cardan, VZ, water¬ 
gele, vr.pr. ƒ4.000,-. Tel. 
04&319483. 


Te k. aangeb. Triumph 
DAYTONA, bwj. 73, pr. 
ƒ 5.750,-. 04709-87382. 


HONDA XR 600 R, bwj. '90 
191. i.Z.g.St. ƒ 7.850.-. Tel. 
045-463285. 


Te k. CB 900, bwq.79, vr.pr. 
ƒ3.700,-. Tel. 045-753913 


Bromfietsverzekering, 
GOEDKOOP! v.a ƒ61,-. 
Bel Meijs 045-317982. 


Reserveer tijdig uw COM- 
MUNIEFIETSJE (financ. 
mog.) Rens Janssen, tel. 
045-211486. 


Te koop Honda VISION 
scooter bwj. 91, i_z.g.st., 
ƒ 1.400,-. Tei. 046-315825. 


Te k. Dames- en HEREN¬ 
RACEFIETS, prno.lk. Tel. 
045-230642. 


Te koop RACEFIETS 1 jr. 
oud, ƒ 400,-. Tei. 046- 
529061. 


Te k. (fiv. gebr. overjarige 
FIETSEN Puch Maxi 
ƒ1.599,-; Snorfiets Vespa 
ƒ1.549,-; gebr. PK 50 au¬ 
tom. 2x en versn. lx. Bert 
Bekers, WUemstr. 85, Heer¬ 
len. Tel. 045-726840. 


Te koop VESPA SI en Ves¬ 
pa Citta snoebrommer. Tel. 
045-217927, ook zat ber. 


Te k. Vespa CIAO, bwj. 90, 
met slot en helm, in prima st 
Tel. 045455685. 


ZEELAND, Nieuwvket, te h. 
6 -pers. stacarav. D/WC/TV, 
5 dgn. Pasen. Hemelv. 
Pinkst. va. ƒ 298,-; April/mei 
ƒ 350,- p/wk. - 2 wkn. 
ƒ 595,-; Juni ƒ425,- p.wk. - 
2 wkn. ƒ 675,-. Keijman 
Reizen 06376-1413CV14121 


DUITSLAND, Saarburg^ 
Hunsruck, te h. 6 -pers. luxe 
stacarav. D/WC/TV op vak. 
park met zwembad, 5 dgn. 
Pasen, Hemelv. Pinkst va. 
ƒ298.-; April/mei ƒ 350,- p. 
wk. - 2 wkn. ƒ 595,-; Juni 
ƒ 425,- p.wk. 2 wkn. 
ƒ 675.-. Keijman Reizen, 
06376-14130/14121. 


Te koop prachtig gelegen 
CHALET, gelegen op Cam¬ 
ping Eltenmeer 1 . Tel. 
04752-5297. 


NOORD-HOLLAND, Texel, 
te h. 6 -pers. luxe stacarav. 
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen, 
Hemelv. Pinkst va. ƒ275,-; 
April/mei ƒ325,- p.wk. - 2 
ƒ 595,-; Juni ƒ345,- 
p.wk. - 2 wkn. 598,-. Kef- 
man Reizen, 06376-14421/ 
14130. 


SPANJE, Denia comf. bgng. 
te h. v. part. 4 è 6 pers. 
500m v. strand. 045-720404 


Te h. gemeub. ZOMER¬ 
HUIS 2 è 4 pers. EgmotvFed 
Hoef. Tel. 02206-3923. Vlieer met het 


gi 


postkantoor. 


Te k. gevr. loop-, stoop- en 
SCHADE AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. Bedrijfswagencentrum Echt 

Voltaweg 11, Echt (L), Industrie de Berk. 

Tei. 04754-87933; fax 04754-87958 
Keuze uit 150 bestebussen, personenbussen en besteF 
vans. Alle bouwjaren en alle merken oa. Ford, Mercedes, 
VW, Mazda, Peugeot Renault enz. enz. 

_Inkoop - verkoop - import - export. 


Te k. FRITUURVERKOOP- 
WAGEN compleet ingericht 

———- - - Ink. verk. goede gebruikte 

Te k. Nissan PATROL 3.3 D AUTOBANDEN Passartweg 
Hard-top veel acc., br. veF 39 , Heerlen. 045-222675. 

Info 045-245028 / 713654 


Koopje! LichtmeL VELGEN 
BBS voor Mercedes 190. 
Tel. 043-639679/043- 

617620. 


Te k. DIESELMOTOREN 
Mercedes, Golf, Patrol plus 
versnellingsbakken en car- 
ross.deten. Tel. 045423834 
b.g.g. 045424180. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Te k. SUZUKI RM 125, bwj. Wat VERKOPEN? Adver- 
'87. Te!. 045412650. teer via: 045-719966. 
Vrijdag 10 april t/m zondag 12 april 

Surf occasion beurs 

B$ PEE JEE SURFING, Groeneweg 2B, OpFHerten. 
Tel. 04750-19249. 


Te k. mooi Polyester overa 
Noors JEUGOZEILJOL 
Torentuig. CompL ƒ1.500,-. 
Tel. 046-517121. 


Nu, VOUWWAGEN voordeel 
bij H. Stassar, Heisterberg 
78 Hoensbroek 045-224200 Te koop AANHANGWAGEN 
2.15x1.20x0.40 mtr. met op- 
toopfem i. nw.st.045-251304 


Te koop auto AMBULANCE, 
enkel as. Prijs ƒ750,-. Tel. 
045-258080. 


T 6 koop MARKTKOOPWA- 
GEN 5 bwj. 1.45 mtr., met 
vitrine, uitldapbaar, Lz.g.sL, 
bwj. ' 86 , gunsL prijs. Tel. 
046-528773 na 18.00 uur 


Motorverzekering??? 

Gratis premievergelijking. 

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!) 

V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580. 


Caravan-lmport Feijts 

VOUWWAGENS: Alpen- 

kreuzer va ƒ5.195,- com¬ 
pleet. Toür-caravans Burst- 
ner-hobby-knaus. Diverse 
aanbiedingen in overjarige 
modellen. Voortenten Brand 
Burstner, Dorema, Trio, 
Getjak. Diverse aanbiedin¬ 
gen in aktie-modellen. 
Hoofdstraat 84, Oirsbeek- 
Amstenrade. 04492-1860. 


Te k. Tourcaravan TAB- 
BERT, 34 pers., 3.80 m., 
bwj.’SI, ixg.st 045-720397 


Te koop VOUWWAGEN 
Conway, 5/6-pers., in nw.st, 
ƒ 4.500,-. Tel. 045422388. 


Let op PAASAANBIEDING! 
Nog 2 4-pers. kampeerau¬ 
to's te huur, ƒ 850,- per 
week aH-in. Tel. 045- 
216476/04492-3311. 


2x KIP 4.30m bwj. '81 
ƒ4.950,-; Adria 3.1 Om bwj.' 
79 ƒ1.750,-; Kip 4.30m 
bwj. 79 ƒ 3200,-; Dikson 
3.90m bwj. Ï3 f 2.500.-; 
Predon NN 126 3 è 4 pers. 
bwj. '89 ƒ 5.500,-. AJte i^.g. 
st Tel. 045-323178. 


Te k. STROOMAGGRE- 
GAAT KawasaM FA 210, 
2100 Watt, 2 mnd oud, nw. 
pr. ƒ 3.250,- nu ƒ1.750,-. 
Tel. 045-323178. 


Te k. TOURCARAVAN 4 
pers. merk IT met voortent. 


BUDCET/tK 


retour 


VLItCTICKBTS 


vanaf retour 


Europa 


Verre Oosten 


Lissabon 

Izmir 

Madrid 

Kos 

Tel Aviv 


395,- Bangkok 
495.- Delhi 
515,- Hongkong 
545,- Beijing 
565,- Sydney 


f 1.295,-j 

f 1.425»f 
f 1.925.- 
f 1.930,- 
f 2.465,- 


Amen'ka 


Afrika 


Toronto (B) 
New York 
Los Angeles 
Barbados 
Mexico City 


f 695,- Tanger 
f 735.- Kenia 
f 1.351.- Dakar 
f 1.495,- 
f 1.545,- 


f 499,- 
f 1.065,- 
f 1.320.- 


Rio de Janeiro f 1.824,- 
Buenos Aires (B)f 1.939,- 


(B) = vertrek vanaf Brussel 


Kloosterwandstraat 6 , Roermond, tel. 04750-72888 of 
Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211 


Te k. dv. caravans merk 
HOBBY, alen geh. compL 
5.35/5Z0/5.10/4.95/4.80/4-Z5 
Tel. 040-621474. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. Voor Piccolo's zie venter pagina 24 


BIRKHOF 


Tvw^.. . damit Ihnen immer was Schönes ivcichst und blüht! 

Pflanzen-Center 


8? r £f C ^A | 1 -6 s. bwj. 

kted mooi en 

teeite/ Jurastr 16 . 

igggL Igt- 045-7224 40 

?' bw i ’ 83 » 

ei óuï&J*- / 5.500,-. 

1 '**^751250 na 1* 


Beplante schalen en 

manden metFWdecoiaües 


Lnchtverversende 

kamerplant 

Schefflera amate 

80/90 cm groot, groenvoorziening |A 
voor kamer of kantoor 


Orchideeën in pot 

Phalaenopsis Hybriden 9*50 


Geurige Jasmijn 

Jasminum officinale _ 

te een krans gebonden, sterk geurend I iyd 
Thiria met goiden top 

Thujapik. Aurescens 

met kluit, 125-150 cm 19 * 9 d 


Amandelboompje 

Prunustriloba IA Ar 

te doos, stamhoogte 80-100 cm 19(95 


Alpenroos | 

met grote bloemen Uit eigen bloemisterij 

Rhododendron catawbiense Nardneon 

te de kleuren rood, rosé, 6 la, wit 1*1 CA™iiriH,L 1 OA 

met kluit, 40-50 cm 17,5ll 9ed, lOstuks _ l 9 £V 


3 lichtgele edelrozen 

ainri* na uspatlens 

uit eigen kweek 7.951 NeuGuinea 2.20 


UitBirkhofs 

bloembollenmarkt 

i ... 

Freiland Gloxinle 

Incarvfflea lianne, Gr. 1 , 2 st 1*95 


Grote Dahlia-aanbieding f 
vagBirkbof 

Méér dan 70 verschillende soorten « A* 
Gr. I, va. ladV 
'A 


m 

Roote- 


beackrijvif. 


Gladiolen 

bonte mix, Gr. 12/14, 25 


Prachtige Liatris 

Uatrissfricata violet, Gr. 10/12, 


2.25 


0.95 Blrkhof t.o. Tivoll 


il 2 sn vee ' «wras, vr.p 

•1250 na 16 uur. | ƒ 7.250,-. Tel. 045-313175 


f BIRKHOF- Aachen 


Krefelder Str. 
Gut-Damme-St»- 10-12 
Tel. 0241 152225 


Doorlopend geopend: 

ma.-vni 9-18 30 uur cd :e: 20.30 uur. 

2 ^ ..jf zdtcrriag van 9-16 uur 


Alle PRIJZEN 

IN Dm 

Limburgs Dagblad Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en 
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366. 

KIOSK IS ERVOOR UI 

Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedmgen, 
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek 
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we¬ 
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen 

zi | n. 

Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan. 

LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100, 

6401 DP HEERLEN. 

“AFFICHE™ 


10 april: 

★ Fietsen voor Scouting Sint 
Jozef, tevens trekking jubi- 
leumloterij. Aula Serviam, 
Deken Haenraetsstraat 1, 
Sittard. Aanvang 19.30 
uur, entree vrij. 

11 april: 

★ De Fanfares Sr. Caecilia 
Schinnen, St. Jozef Heer- 
lerheide en St. Callistus 
Neerbeek spelen tijdens 
de Play-ln m Socio-Schm- 
nen vanaf 10.00 uur. Om 

15.30 uur slotconcert door 
de jeugd van de organise¬ 
rende verenigingen. 


11 +12 april: 

★ Toneeluitvoering „Vrouw- 
luu| te Koop" door Toneel 
vrienden Wittem in ge¬ 
meenschapshuis „A Ge 
Wienhoes". Aanvang 
20.00 uur. Entree ƒ 6,-. 


12 april: 

★ Spatschoppen met de 
Breultaler-Musikanten in 
café-zaal Goebbels, 
Markt, Kerkrade. Aanvang 
16.00 uur, geen entree. 

★ Ned. Vereniging De Ver¬ 
zamelaar, afd. Limburg 
houdt Internationale Mine¬ 
ralenbeurs, Lirmbrichter- 
veld, Sittard, zaal open 
van 10.00 - 1 7.00 uur. 

★ Limburgse kampioen¬ 
schappen taek-wondo 
„full-contact". Sporthal 
Nationaal Sportcentrum 
Sittard. Aanvang 12.00 
uur, entree ƒ 7,50. 

15 april: 

★ Toonkunstkoor „Geleen", 
Sint Maartenkoor m.m.v. 
LSO o.l.v. Ger Vos, voeren 
uit Requiem - Gabriël Fau- 
ré en Messa di Gloria - 
Giacomo Puccim. Hanen¬ 
hof Geleen, aanvang 
20.00 uur, entree ƒ 20,—. 


FEESTWEEKEND 
T.B.V. MUUËLEBEEK 

Morgen en overmorgen staat sportpaleis Hendriks in Hoens- 
broek bol van de aktiviteiten. Ten behoeve van het gehandi- 
capten-dagcentrum Muuëlebeek hebben Ben Mester en Jo 
Arnoldussen de organisatie van een feestweekend op zich 
genomen De gehandicapten hebben het plan om een nieu¬ 
we CD op te nemen en hopen in dit weekend het daarvoor 
benodigde geld binnen te halen. De opbrengst van de uit te 
brengen CD is op haar beurt weer bedoeld voor muziekdoel- 
emden, zoals een nieuwe geluidsapparatuur en nieuwe in¬ 
strumenten. 

De organisatoren hebben allerlei instanties, horecabedrijven 
en een scala aan artiesten bereid gevonden om belangeloos 
op te treden. De stand van binnenkomend geld wordt -mid¬ 
dels een „geldmeter"- het gehele weekend konsekwent ge¬ 
volgd. # Pussycat: de drie dames nog één keer samen op de 
bühne. 

Burgemeester van Zeii opent het programma op zaterdag om 
20 30 uur. Daarna kunt u genieten van de Bergkapell Hillens- 
berg, Duo Oetgesjloape en Peggy en Richard. Zondagmid¬ 
dag is er vanaf 13.00 uur een grote playback show, tevens 
treden op: Straight Away, dansgroep Flide, goochelaar René 
Pascal, Just for Fun, Remy Corvers, Chantalle Vaessen en 
speciaal voor deze middag Pussycat. 's Avonds opent Julia- 
na '27 het programma, waar u verder het Wiener-orkest 
Gebr. Schellen, zangduo Theo en Claudia, zangduo Limburg¬ 
se Herzbuben, troubadour Sjef Diederen, Remy Corvers, 
Reggie Lim, het Alpen Trio, Chantalle Vaessen en Jos Mees- 
sen kunt zien optreden. Tot slot zorgt wethouder Jo Evers voor 
de sluiting. 

De entreeprijs voor de diverse onderdelen is populair gehou¬ 
den en bedraagt vi|f gulden voor de zaterdag- en zondag¬ 
middag en zeveneneenhalve gulden voor de avonden. 


De imposante kathedraal van Canterbury. 


V R 

1 

E N 

D E N R 

E 

1 

S 

N 

A 

A R 


h r 
c 

H 


K 
r 


Voor het eerst hebben wij in ons reisaanbod een bus/bootreis 
naar een van de charmantste provincies van Engeland. 

KENT, ook we! de tuin van Engeland genoemd, is bekend om 
zijn gevarieerde landschap. in geen andere provincie vindt u 
zowel heuvels, bossen, laagland, een zandrijke kust met 
baaien en stranden, bedrijvige riviermondingen en 
spectaculaire kliffen. Vele historische bouwwerken in Kent 
hebben de eeuwen overleefd. Zij vormen nu samen met 
prachtige kastelen, enorme landgoederen en herenhuizen 
belangrijke bezienswaardigheden. 

In samenwerking met Reisburo Paul Crombag van de Burgt 
hebben wij een 6-daags arrangement voor u samengesteld, 
dat u de gelegenheid biedt deze prachtige provincie beter te 
leren kennen. 

Natuurlijk zijn in ons programma prachtige excursies en 
diverse extra's ingebouwd. 

Ontdek tijdens deze trip de vele gezichten van Kent! 

Reisschema 

Maandag: 

Vertrek o.l.v. de chauffeur/reisleider vanuit uw opstapplaats 
in Limburg. Een luxe touringcar brengt u via de Belgische 
autoweg naar Gent, waar we een kopje koffie nuttigen. 

Rond 12.30 uur zijn we in Duinkerken, waar u aan boord gaat 
van een van de SALLY UNE-schepen. Varen met Sally Line is 
een plezier op zich. Aan boord van dit comfortabel schip 
begint uw vakantie pas echt. De reis van Duinkerken naar 
Ramsgate duurt slechts tweeëneenhalf uur. In die tijd kunt u 
besluiten om taxfree aankopen te doen, een drankje te 
bestellen aan een van de gezellige bars of uzelf te trakteren 
op het fameuze SMORGASBORD, het beroemde 
Scandinavisch buffet met uitgesproken heerlijke gerechten. 
Om 15.00 uur (plaatselijke tijd) komen we aan in Ramsgate. 
Onze luxe touringcar brengt u vervolgens naar FOLKSTONE, 
waar we gedurende ons verblijf in Kent logeren in hotel 
Burstin. Een gezellig, uitstekend huis, waar vanuit veel kamers 
een prachtig uitzicht is over de pittoreske haven van 
Folkstone. Uw comfortabele kamer is voorzien van 
bad/douche, toilet, t.v., telefoon en radio. Het hotel beschikt 
ook over een zwembad, sauna, solarium en enkele winkeltjes. 
De verzorging -uitgebreid ontbijt en een goed verzorgd 
diner— is prima. 

Dinsdag: 

In de ochtend heeft u de gelegenheid om op eigen 
gelegenheid in Folkstone rond te dwalen. Deze oude stad is 
zowel havenstad als een belangrijke vakantieplaats. Vanaf 
de bekende Leas Promenade heeft u een geweldig uitzicht 
over het Kanaal, tot aan Frankrijk toe. 

Na de middag bezoeken we de zeer interessante 
Euro-Tunnel-Tentoonstelling> waar de geschiedenis van de 
Kanaaltunnel aan de hand van maquettes, spellen en video's 
wordt verteld. Ook bieden wij u de kans een „Reis naar de 
Toekomst" te maken. 

Woensdag: 

Vandaag maken wij een rondrit door dit schitterende gebied. 
We brengen een bezoek aan het plaatsje Tenterden, een van 
de kleinste steden van Kent en ook wel „de parel van de 
Weald" genoemd. Aansluitend gaan we op visite bij een 
wijnboer, om vervolgens in een eeuwenoude Engelse pub 


een speciale lunch te gebruiken. 

In de namiddag hebben we nog tijd voor een trip naar Royal 
Turnbridge Wells. 

Donderdag: 

Vandaag is de hele dag gereserveerd voor een uitstapje naar 
de stad die jaarlijks door meer dan 2 miljoen gasten bezocht 
wordt: Canterbury. Het middelpunt van deze eeuwenoude 
pelgrimsplaats is de majestueuze kathedraal met zijn fraai 
gekleurd middeleeuws glaswerk, de imposante 
Normandische crypte, het 12de-eeuwse koor enz. Als u door 
Canterbury wandelt, wandelt u door de geschiedenis. Laat u 
verrassen door hetgeen Canterbury u te bieden heeft. 

Vrijdag: 

Vandaag staan het lieflijke Rye en historisch Hastings op het 
programma. Hoog boven de stad ziet u de resten van het 
eerste Normandische kasteel in Groot-Briftannië, gebouwd 
door Willem de Veroveraar. In het oude deel van Hastings 
staan halfhouten huizen uit de 15de eeuw. Het^gedeelte piet 
de grappige doorgangefjes waar vissers hun vangst aan wal 
brengen, dient als visserskwartier. 

Zaterdag: 

Rond half tien zullen wij uit ons hotel vertrekken, zodat wij om 
11.30 uur aan de overtocht, vanuit Ramsgate, kunnen 
beginnen. Om 15.00 uur, lokale tijd, zijn wij weer in 
Duinkerken en „bussen" richting Limburg, waar we pas . 
afscheid nemen, nadat wij op eigen bodem nog een diner 
hebben genuttigd. 

De thuiskomst is gepland tussen 21.00 en 21.30 uur. 

INFO 

Reisdatum: 8 t/m 13 juni 1992 

Prijs: ƒ 830,- p.p. Toeslag 1-pers. kamer ƒ 100,-. 

Inclusief: * Vervoer per luxe touringcar, voorzien 

van koffiebar, ijskast, video en toilet. 

* 5 overnachtingen in het goede 
middenklassehotel Burstin. Kamers 
voorzien van alle comfort. Verzorging op 
basis van halfpension, beginnend met het 
diner op de eerste dag en eindigend met 
het afscheidsdiner op de laatste dag. 

* Overtocht per Sally Line 
Duinkerken-Ramsgate v.v. (verzorging aan 
boord niet inbegrepen). 

* Entree Euro-Tunnel-Tentoonstelling. 

* Engelse lunch tijdens rondrit Kent. 

* Bezoek wijngaard. 

* Reis- en annuleringsverzekering (Elvia, 
categorie B). 


Opstapplaatsen 
en -tijden: 


Reisdocument: 

Valuta: 

Reserveren: 


Kerkrade, bushalte Poststraat 07.00 uur. 
Heerlen, voorzijde NS-station 07.20 uur. 
Sittard, NS-station 07.45 uur. 

Geleen, Rijksweg-C (AH) 08.00 uur. 

Geldig paspoort (5 jaar) vereist. 

Engelse ponden, £ 1,- = ca. ƒ 3,25. 

Vanaf vandaag bij alle kantoren van het 
Limburgs Dagblad, de VW Vaals en VW 
Simpelveld, onder aanbetaling van ƒ 100,- 
p.p. Restantsom dient 4 weken voorvertrek 
te zijn voldaan. 


WANDELINGEi 


12 april: 

7e Internationale 
lentewandeltocht Spaubeek 
WV Vriendenkoor. 

5- 10-15-25-42 km 
Inl. 04493 - 4214 


Lentewandeling 
Cadier en Keer 
Damescomité Fanfare St. 
Blasius 

7-10-15-25 km 
Inl. 04407- 1737 


Landgraaftocht WSV SOI J 
Landgraaf 

5- 10- 15-20-40 km 
Inl. 045-323706 

13 april: 

Zomeravondwandeling^l 
WSV Echt 
10 km 

Inl. 04499- 1264 

15 april: 

Visakkertocht, Rotem 
WSV Inter Limburg 

6- 12 km 

Inl. 09-3211754409 


Mi 

dit 

tri. 

ho 

bij 

t)e 

na 

zo 

bl 

ei: 

Vc 


IlJrij 


RIPTIP VAN DE WEEK 


WITTE DONDERDAG 
IN ROERMOND 

Als vanouds zullen er volgen¬ 
de week donderdag weer 
duizenden mensen naar onze 
bisschopsstad trekken. Al 
tientallen jaren zorgt de mid¬ 
denstand ervoor dat op Witte 
Donderdag de etalages op 
een zeer bijzondere manier 
zijn uitgedost. Bovendien zijn 
er op die dag tal van promo¬ 
tionele aktiviteiten en wordt er 
tussen 17.00 en 21.00 uur een 


sandwichman/ vrouw wed 
strijd gehouden. Als thernö' 
voor dit jaar heeft men „R 0 * 
mond Promotie" en „Oly^ 
sche Spelen" gekozen. 0°' 
heeft de Auto Vereniging 
Roermond haar medeweri 
toegezegd en gezorgd voöj 
een spectaculair prograrnfn 

De uiteindelijke prijsuitreild’^i 
van de etalage- en sandwi^t 
bordwedstrijd is gepland of öe 
de Markt rond de klok van Aui 
21.30 uur. ip-J 


1 


tiie 
let 
on< # Ook de paashaas ontbreekt niet op Witte Donderdag lf) 
Roermond. 


Reisagenda 

Vrienden van het Limburgs Dagblad 

Voor de reislustigen onder u die van tijdige planning hoLt 
publiceren wij hieronder data en bestemmingen van Lirnb 1 ' 
Dagblad-reizen die wij nog voor u in petto heben. 

i 

8 t/m 13 juni: ó-daagse bus/bootreis naar KENT 1 

(zie elders op deze pagina) 

12 t/m 21 juni: 10-daagse - zeer speciale - busreis naar 
TOSSA DE MAR - Spanje. 

10 t/m 14 aug. 5-daagse bustrip naar een centrum van 
cultuur: BOURGONDIË. 

21 t/m25sept. 5-daagse vliegreis naar LOURDES. 

17 t/m 26 okt. 10-daagse busreis naar de WÖRTHERSEÉ/ 
Oostenrijk. 

y^jj 

Uitgebreide informatie over deze vakantiereizen brengen § 
in de komende weken op deze pagina. 

Buiten bovenstaande bestemmingen kunt u ook nog 
aanbiedingen verwachten richting Praag en Parijs. Daarn v 
bieden wij natuurlijk ook een aantal dagtochten aan ên lt 
blijven wij zoeken naar gunstige vakantie-aanbiedingen, £ 
onder het motto „voor elck wat wils". ) 


,ooH 


Vrienden van he Woensdag 29 april 1992 ■ 
20.00 uur 

Stadsschouwburg Heerlen 

DIE CSARDASFÜRSTIN 
Uitvoering door de Hoofdstad 
Operette 


VRIENDENPRIJS ƒ 
i.p.v. ƒ 37,- 


30,-* 


bon: DIE CSARDASFURSTIN 

Naam: . 

Pasnr.: . 

Aantal pers.:.max. 4 pers. 


DAGTOCHT FLORIADE 
22 en 26 april 1992 

Vanuit diverse opstapplaatsen 
in Limburg brengen wij u een 
hele dag naar de Wereld Won¬ 
der Tuin in Zoetermeer. 

Prijs p.p. incl. entree ƒ 45,- 
Kinderen t/m 11 jr. ƒ 40,-. 


Reserveren bij alle kantoren * de VVV Vaals en VVV Sim- 
van het Limburgs Dagblad en pelveld. floria DEN HAAG-ZOETERMEER 1992 
Zondag 3 mei 1992 
Stadsschouwburg Heerlen 
14.30 uur 


HOT EN NEON 
Circustheater Een mengeling van muziek, 
acrobatiek, dans en bovenal 


VRIENDENPRIJS 


humor, gebracht door William volwassenen ƒ 12,50** i.p.v. ƒ 15,-, 


Galvin en Steve Mock. 


kinderen ƒ 7,50 i.p.v. ƒ 10,- 


bon: HOT EN NEON 

Naam: . 

Pasnr.: . 

Aantal pers.:.max. 4 pers. 


* kaartverkoop bij alle Li* 11 ' ( 

burgs Dagblad-kantorcn en 1 
VVV Vaals en Simpel veld- ^ I 
** Kaartverkoop aan de ka s j 

van theater. $ I 

Op vertoon van Vriendcnp 3 ^ 
en ingevulde bon, ontvang 1 
de aangegeven korting. 

Wilt U lid worden van dc vt 
eniging "Vrienden van het ^ 
Limburgs Dagblad", bel da 11 
service-afdeling 045-7398# 
(tijdens kantooruren). . 

Voor lezers van het LimbuO? 
Dagblad is dit lidmaatschap 
heel gratis. 

Vri enden van hej ^yi 

Limburgs1 f ƒ 

aabiad voor 


os 


telijk 


ui 


Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 15 


t Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg. hoofdredacteur ron brown 

* EF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 
ARKT 42, TEL. 045-455506: 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363: 


Seniorenbeer Jo (27) moet verhuizen uit Aldenhofpark 

Maastricht sluit beren verblijf 


_ Van onze verslaggever 

Jj^AASTRICHT - De enige beer 
t le nog vertoeft in de Maas- 
ichtse ’berekojl’ in het Alden- 
ofpark zal daar niet meer lang 
Hjven. Voor de 27-jarige manne- 
jtesbeer, genaamd Jo, wordt 
arnelyk huisvesting elders ge- 
ocht. Daarna gaat het berenver- 
üjf verdwijnen. Waarmee een 
md zal komen aan veel ergernis 
^ het publiek en van de die¬ 


renbescherming over deze ac¬ 
commodatie. De sluiting gebeurt 
op uitdrukkelijk verzoek van de 
landelijke dierenbescherming 
die het langer houden van beren 
in dit verblijf onaanvaardbaar 
noemt, omdat het onderkomen 
zeer gebrekkig is. 

Op 23 maart moest een einde 
worden gemaakt aan het leven 
van Jo’s broer Jacky, die aan een 
ongeneeslijke spieraandoening 


leed. Verleden jaar overleed de 
eerste van het trio uit hetzelfde 
nest, mannetjesbeer Cor. Ad- 
junct-directeur W.Koedijk van 
de landelijke dierenbescherming 
heeft het stichtingsbestuur aan¬ 
geboden te bemiddelen bij het 
zoeken van een ander onderko¬ 
men voor beer Jo. De dierenbe¬ 
scherming heeft contacten met 
vele dierenparken, ook in het 
buitenland; het zal volgens de 
heer Koedijk overigens niet ge¬ 


makkelijk zijn een nieuw adres 
te vinden, maar hij zegt toch 
hoopvol gestemd te zijn. 

Secretaris W. Ramakers van de 
Stichting Dierenpark Maastricht 
zegt dat de stichting zonder be¬ 
zwaren de berenkuil wil sluiten 
en dat zij de bemiddeling van de 
dierenbescherming bij het zoe¬ 
ken naar een nieuwe huisvesting 
accepteert. Meer wil de secreta¬ 
ris na al de publicaties over de 
’berekojl’ niet meer zeggen. 

Naar verluidt ligt de maximale 
leeftijd van een beer rond de 35 
jaar. Beer Jo hoort dus al tot de 
’senioren’ van deze diersoort. 
Men wil hem zijn oude dag dan 
ook in een meer geschikte omge¬ 
ving laten slijten. 


Stortplaats Schinnen 
alleen voor Limburg 


SCHINNEN — Op de regionale 
stortplaats in Schinnen - naast de 
afvalberging in Landgraaf de groot¬ 
ste stortplaats in Zuid-Limburg - zal 
in de toekomst geen afval uit ande¬ 
re provincies worden gedumpt. 

Volgens G. van Loenen, hoofd bu¬ 
reau afvalstoffen van de provincie 
Limburg, houdt het provinciebe¬ 
stuur er geen rekening mee dat er 
verzoeken komen uit andere pro¬ 
vincies om overtollig afval in Lim¬ 
burg te storten. 


flO' 

R0< 

/rnf 

)& 


Grootscheepse samenwerking in Oostelijke mijnstreek onzeker 

Verzet tegen schoolproject 


^®ERLEN - De voorgeno¬ 
ot j e ^ samenwerking tussen al- 
nrt’o kasisseholen en het speciaal 
tinClVrc erw ^ s de Oostelijke 
ns ^ ree k stuit op veel ver- 

oP 

irl te lJr § en stand komt van de direc- 
et) V en van het speciaal onderwijs 
gij, aa de Katholieke Schoolvereni- 
|4v i^en en Omstreken (KSV). 
ll Vo or v? n °P dit momen t niet veel 
jJSchr, , et . project Samen naar 
Eurodh 


isney 


v ° v f r 9een smaak 
a 't n iet te twisten 


h n * p 

N !«N vfk# ‘j'l -w 

!|j: :(M 


!i! F» %«. ' : Ülh 1 - *S :! ! É 'jij g' .1 V' ii' 


] V/IHOU VIVV11 v /. 

I v Oor vf n °P dit momen t niet veel 
d ScjjQ , et . Project Samen naar 
f Wh ° ’ zi -i het om geheel verschil- 

! sS re denen. 

* Mj j S j ecretar is Jacques Wallage 
■; ia^j. at n °g voor het nieuwe school- 
I stg an Sar ^ en werkingsverbanden ont- 
1 Schol daarin moeten alle basis- 
■ o 6n ® aan samenwerken met het 
U Io BKi onderwi J s (LOM, MLK en 
ilsteeri reden hiervoor is dat 

s ftieer leerlingen worden ver- 

J^akl- naar s P ecdaa l onderwijs. 
^ , ke leerlingen zouden gebaat 
Sey ^ 1J een betere samenhang tus- 
OtirU e * re guliere en het bijzondere 

0 ok envi J s - 

^erri m kostelijk Zuid-Limburg 
v °or a n vo °rbereidingen getroffen 
c lLst 6 Vorrr Lng van drie regionale 
elf s 5f s ’ Waa rin 116 basisscholen en 
Oiig ?^ en van speciaal onderwijs, 
bJL Let type of de religieuze 
Èe rst ’ Ve renigd worden. 

Sar? i ege . nvaller as begin fe- 
Ske °L s tructie van de invloe- 
(ksVi SLLolieke Schoolvereniging 
> Heerlen en omstreken. 

C^ itter Leter Bijsmans liet we- 
^hsie* St toe te wil len naar een in- 
kath r,r e . same nwerking van de 

Gis ter P ?, k ? scholen in de regio. 

<le e jf n heten de directeuren van 
Wijs ac holen voor speciaal onder- 
V 0ora /Let BOOM-overleg) weten 
1 Sn °g geen heil te zien in Sa- 

*0ai s r ^ ar sc hool. Niet omdat ze, 
/2i etl hsmans, het principe niet 
Pey ten ’ maar om financiële rede- 

h ?h aal . ond erwijs is duurder dan 
re OP 1S + ° nderw h s - Wallage kondig- 
tra„ , nt aan dat hij na 1995 de ex- 
MlS, ? n Lij het speciaal onderwijs 
3 e Shalen. 

$ hariH r ^*°naal samenwerkingsver- 
S ^ an biezen: in stand hou- 
, MdeS een dee l van) het speciaal 
i Let geld overhevelen 

H et Bnmf isschol en. 

dez P ^®' 0 yerleg oordeelt dat het 
del en manier met financiële mid- 
Mn i n „,P Lorte termijn afdwingen 
aCce Ptabel ) ? n< ^ e veranderin ëen niet 

Oeverstaten 
dwingen tot 
j Schoonmaak’ 

~ De landen 

i ^idelhk ° e ^ ers van de Maas zi J n 
a hg e nie L m staat om tot onder- 

y er vuilir,^ ra ^ en te komen hoe de 
S- r> P I Van de rivier aan te pak- 
Srom t,ur ?.P ese Commissie moet 
j Sden , grijpen en de betrokken 
s dey 0t sam enwerking dwingen. 
Pee s üa-, °P roe P. kwam het Euro- 
s PoeddeV? r * aent g ^ ster en tijdens een 
srhn atje over de impasse rond 
^ e derl^ ma , ak van de Maa s- Van 
nu ^ ant werd aangedron- 

gaan mde Ljk eens tot actie over 

^ e Pleit 5 ezame Ljke resolutie werd 
iL(ern-»t,,? 0r °P r ichting van een 
Nsbekk naal bureau voor het 
, eleid t„„ en ’ dat een geïntegreerd 
^ali» P it aan zien van de water- 
eit m °et ontwikkelen. 


# Om acht uur kregen de derdejaars van de Biologische School les in de tuin onder het genot van een broodje. Met een lesma¬ 
rathon van 24 uur spannen ze zich in voor de vastenaktie. 


Foto: FRANS RADE 


Schooldag met een staartje 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Het centrum van de 
stad oogt verlaten rond tien uur in 
de avond. Alle kantoren zijn dicht, 
de meeste schoolgebouwen leeg, op 
een na. In de kassen en in één klas¬ 
lokaal van de Biologische school in 
Heerlen brandt nog licht. Bijna alle 
1 schoolgaande kinderen uit de Oos¬ 
telijke Mijnstreek liggen al lang op 
een oor, als de derde klassers van 
de school aan de Heldevierlaan nog 
les volgen. Vrijwillig, om geld 
bijeen te brengen voor de vastenac¬ 
tie. 

Als vanmorgen de krant op de deur¬ 


mat valt, zijn de leerlingen nog 
steeds op school. Of ze dan nog zo 
actief zijn valt te betwijfelen, want 
een lesmarathon van 24 uur is niet 
niks. Een schooldag eigenlijk, met 
een staartje. Jolanda Sevening (14): 
„Misschien wordt ik wel moe, maar 
ik haal het wel.” Ook Jïrik Knobbe 
(16) en Fabienne Baggen (15) zijn 
overtuigd van eigen kunnen. „Nog 
maar achttien uur”, klinkt het wat 
overmoedig. 

De leerlingen uit de groepen Las3 
(Lagere Agrarische School) en Ilo3 
(Individueel Lager Onderwijs) zijn 
gistermorgen met hun gewone pro¬ 


gramma begonnen. De échte mara¬ 
thon ging gistermiddag officieel 
van start om kwart over vier, na de 
normale lessen. De geldthermome- 
ter gaf toen exact 1184 gulden aan. 

Alle leerlingen hebben sponsors ge¬ 
zocht voor de ludieke actie. Dat was 
niet echt eenvoudig. „De meeste 
huishoudens zijn deze week al zo’n 
twee keer benaderd door andere 
scholieren die ook meedoen aan de 
vastenaktie”, vertelt Jolanda. Tom 
Hendriks heeft ruim 35 gulden bij 
elkaar gesprokkeld. De marathon is 
voor hem een echte uitdaging. „Het 
is een test om 24 uur hier te zijn”, 


punaise 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Bij de grensovergang 
Bocholtz wordt vandaag een nieuw 
filemeldingsysteem in gebruik ge¬ 
nomen. Het systeem moet automo¬ 
bilisten die de grens naderen tijdig 
waarschuwen voor een file. Ook zijn 
er maatregelen aan de grens getrof¬ 
fen waardoor eventuele files korter 
zullen zijn. Rijkswaterstaat hoopt 
daarmee dat ernstige ongevallen, 
zoals in het voorjaar van 1991, niet 
meer zullen voorkomen. 

Sinds de eenwording van Duitsland 
krijgt de grensovergang Bocholtz 
dertig procent meer vrachtverkeer 
te verwerken. De capaciteit van de 
grensovergang is daar niet op afge¬ 
stemd. Het aantal files is sinds die 
tijd sterk toegenomen. 

Vorig jaar vonden binnen twee we¬ 


ken drie ongevallen plaats, waarbij 
even zoveel Belgische vrachtwagen¬ 
chauffeurs om het leven kwamen. 
In alle gevallen stond er voor de 
grens een file waartegen de chauf¬ 
feurs hardhandig tot stilstand kwa¬ 
men. Zij hadden de file te laat opge¬ 
merkt. 

De grootste opstoppingen doen zich 
voor op Duitse zon- en feestdagen. 
Geen enkele vrachtwagen mag dan 
rijden op Duitse wegen. Vrachtwa¬ 
gens dienen dan te wachten aan de 
grens. Rob Prins van Rijkswater¬ 
staat daarover: „Het zijn voorname¬ 
lijk buitenlandse chauffeurs die 
daar wachten. Ze moeten zich op¬ 
stellen op de rijbaan. Zo ontstaan 
files van drie tot zeven kilometer.” 

Met het nieuwe systeem kunnen 
chauffeurs al zes kilometer voor de 
grens gewaarschuwd worden. Als 


de file te lang wordt, dan zal de poli¬ 
tie de vrachtwagens naar de vlucht¬ 
strook sturen om daar een tweede 
rij te vormen. De linker rijstrook 
blijft vrij voor personenauto’s. 

Om de doorstroming bij de grens¬ 
overgang te versnellen is ook de 
grenspost uitgebreid. Rijkswater- 


Jonge grafschennertjes gepakt 

SIMPELVELD — Drie jongens uit Simpelveld in de leeftijd van 15, 
10 en 6 jaar hebben de grafkruisen op het kloosterkerkhof in Simpel¬ 
veld vernield. De politie heeft het trio opgespoord na een tip van een 
getuige, waarna de drie Simpelveldenaren hebben bekend. Een deel 
van de kruisen is onherstelbaar beschadigd. De omvang van de scha¬ 
de is onbekend. De politie denkt dat de verzekering van de ouders 
van de jongens de schade zal dekken. Vermoedelijk zal de oudste van 
de drie een alternatieve straf krijgen via het HALT-project. 


Het is beslist niet de bedoeling dat 
Schinnen en dus Limburg een op¬ 
vangcentrum voor landelijk afval 
wordt’, verklaarde Van Loenen gis¬ 
teren tijdens een hoorzitting in het 
Schinnense gemeentehuis. 

Daar konden belanghebbenden hun 
mening geven over de Milieu Effec¬ 
trapportage (MER) die over de 
Schinnense stortplaats is gemaakt. 
De MER houdt verband met de 
nieuwe vergunningaanvraag die het 
Streekgewest Westelijke Mijnstreek 
heeft ingediend bij de provincie om 
de stortplaats te kunnen exploite- 


meent de 16-jarige. „En ik vind het 
best wel cool dat we op deze manier 
ook nog mensen in Brazilië helpen.” 

Het streefbedrag van de school, on¬ 
geveer 1500 gulden, lijkt niet te 
hoog gegrepen, want om tien uur 
zijn er al 1300 harde guldens bin¬ 
nen. Van uitputting is nog geen 
sprake. De leerlingen krijgen vol¬ 
doende rust tussen de lessen door 
en ook de inwendige mens wordt 
niet vergeten. „De onderlinge sfeer 
is zo fijn”, vertelt Jolanda met een 
opgetogen lach. „Iedereen helpt el¬ 
kaar en dat is normaal niet zo.” Een 
dubbel effect van deze vastenactie? 


Nieuwe filemelding bij grensovergang 


staat heeft een zogeheten snelspoor 
aangelegd, waarover lege vrachtwa¬ 
gens kunnen rijden en wagens met 
een lading die niet gecontroleerd 
hoeft te worden. Volgens Prins zal 
de controle ook door de Europese 
eenwording minder tijd in beslag 
nemen, waardoor de kans op files 
kleiner wordt. 


Volgens Van Loenen heeft deputé 
Tindemans deze kwestie reeds aan¬ 
gekaart in het Landelijk Afvalor- 
gaan (LAO) Zuid-Nederland. Alleen 
in ’heel incidentele gevallen' zou er 
wellicht afval van buiten de provin¬ 
cie in Schinnen gestort kunnen 
worden. 

Als de provincie in het najaar aan 
het Streekgewest Westelijke Mijn¬ 
streek de gevraagde vergunning 
verleent, dan kan de exploitatie van 
de Schinnense stortplaats 10 jaar 
worden voortgezet. 

Vervolgens moet het Streekgewest 
een nieuwe vergunning aanvragen 
en wordt in het verlengde hiervan 
weer een MER opgesteld. Momen¬ 
teel wordt in Schinnen alle huis¬ 
houdelijk afval uit Noord-Limburg 
verwerkt. Rond de eeuwwisseling 
komt daar nog eens al het afval uit 
Midden-Limburg bovenop, omdat 
de maximumcapaciteit van de stort¬ 
plaatsen in Linne/Montfort zal zijn 
bereikt. 


’Wao-spreekuur 
is hard nodig' 

ELSLOO - Eigenlijk zou de infor¬ 
matie die overheid en instellingen 
als het Gemeenschappelijk Admin- 
stratiekantoor (Gak) zo duidelijk 
moeten zijn dat een apart wao- 
spreekuur voor en door arbeidson¬ 
geschikten niet nodig zou zijn. „He¬ 
laas blijkt dat we maar al te hard 
nodig zijn,” vertelt secretaris Wim 
Stroek van het Arbeidsongeschik¬ 
ten Platform Limburg. 

Hij staalt zijn verhaal met enkele 
cijfers: de afgelopen vier maanden 
werden 452 adviesvragen op het bu¬ 
reau van het platform gedeponeerd. 
Behalve de 23 vrijwilligers die thuis 
via de telefoon wao’ers van informa¬ 
tie en advies dienen, heeft het Ar¬ 
beidsongeschikten Platform ook 
nog eens zeven kantoortjes door 
heel Limburg waar op vaste tijden 
spreekuren worden gehouden. Deze 
week opende Stroek en de zijnen 
een spreekuur in Elsloo. „Er zijn 
verder plannen om in Schinnen, 
Landgraaf, Maastricht, Venray en 
Baarlo aan de slag te gaan. We krij¬ 
gen echt heel veel vragen, over af- 
schattingspercentages, herkeurin¬ 
gen, bijstand, eventuele bijverdien¬ 
sten, ziektewet,” aldus Stroek. 

De vrijwilligers krijgen allen een 
cursus en lopen een tijdje mee op 
een spreekuurpunt zodat ze alle 
kleinigheden van de wao kennen en 
weten hoe ze de advisering van hun 
lotgenoten aan mopten pakken. Dat 
ook de adviseurs in de wao zitten 
bevordert de 'laagdrempeligheid’, 
meent Stroek. „Een groot voordeel 
is ook dat wij de tijd kunnen nemen 
voor de mensen, wij kunnen hun 
eerst op hun gemak stellen.” 

De medewerkers van het Platform 
zijn inmiddels ook erkend als over¬ 
legpartner door Gak en Gewestelij¬ 
ke Medische Diensten. „Eens per 
zes weken komen wij bij elkaar en 
bespreken de problemen die wij in 
de praktijk zijn tegengekomen.” 


Xog steeds stoforer/ast ' 

Grote druk op 
Wiso Split 

KERKRADE - Gedeputeerde Sta¬ 
ten (GS) van Limburg moeten zor¬ 
gen dat Wiso Split in Kerkrade een 
voorziening treft om stofontwikke¬ 
ling te voorkomen. Het college van 
Kerkrade verzoekt dit aan GS in 
een brief, die een dezer dagen de 
deur uitgaat. 

Wiso Split verwerkt mijnsteen en 
bezorgt de omwonenden in Kerk- 
rade-West regelmatig stofoverlast. 
De provincie heeft vorig jaar van 
het bedrijf geëist een installatie in 
gebruik te nemen waarmee ge¬ 
sproeid wordt bij een grote stof¬ 
overlast. 

Wiso Split is daaraan niet tegemoet 
gekomen, zo stellen burgemeester 
en wethouders van Kerkrade. 

Een maand geleden maakte de pro¬ 
vincie bekend dat niet gecontro¬ 
leerd kan worden of Wiso Split te 
veel mijnsteen verwerkt. Wel stel¬ 
den GS dat er bestuursrechtelijke 
maatregelen worden genomen als 
er opnieuw stofoverlast wordt ge¬ 
constateerd. 


Rustige start 
van Inloophuis 

HEERLEN - De gemiddeld vijftien 
bezoekers van het Inloophuis in 
Heerlen hebben de eerste week na 
de opening niet voor aantoonbare 
overlast gezorgd. 

.Er zijn nog geen klachten binnenge- 
komen bij de politie,” zegt Jan Merks 
van de stichting Pensionvoorziening 
Verslaafden, die het Inloophuis be¬ 
heert. 

Toch blijft de vereniging Bewonersbe¬ 
langen Centrum Zuid de druiven zuur ‘ 
vinden. De omwonenden hebben gis¬ 
teren een brief gestuurd naar alle 
raadsleden. Daarin uiten zij nogmaals 
hun ongenoegen over de manier 
waarop het Inloophuis’ door de ge¬ 
meente erdoor is gedrukt. 

De bewoners vinden vooral dat de 
gemeente veel te weinig waarmaakt 
van maatregelen tot beperking van de 
overlast. Zo zou er meer politietoe¬ 
zicht moeten komen. 

Meer dan honderd 
hardrijders beboet 

KERKRADE - Meer dan honderd 
automobilisten zijn gisteren beboet 
vanwege een overtreding van de 
maximumsnelheid. Dit gebeurde tij¬ 
dens een snelheidscontrole van de 
politiekorpsen uit Brunssum, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf en de mare¬ 
chaussee. De hoogst gemeten snel¬ 
heid bedroeg 91 kilometer per uur, 
die gemeten werd op de St.-Pieter- 
straat in Kerkrade. De ruim honderd 
overtreders zijn allen door de politie 
aangehouden. Door de drukte op de 
wegen hebben de agenten niet alle 
auto’s kunnen aanhouden. Zij ver¬ 
moeden daarom dat er ook overtre¬ 
ders zijn die niet zijn aangehouden, 
maar wel gefotografeerd. Deze auto¬ 
mobilisten krijgen thuis bericht over 
hun overtreding. 

Hasjvangst 
door douane 

MAASTRICHT - Bij een controle 
door de douane op de Akersteenweg 
in Maastricht is gisteren een halve ki¬ 
lo hasj gevonden in een Duitse auto. 
Daarin zaten twee personen uit Duits¬ 
land, die naar de politie in Maastricht 
zijn overgebracht. 

Mysterieuze 

vissterfte 

LIMBRICHT - In de grachten rond 
Kasteel Limbricht zijn gisteren plotse¬ 
ling honderden vissen komen boven¬ 
drijven. De oorzaak van de myste¬ 
rieuze vissterfte is nog niet duidelijk. 
Sportvissers vermoeden dat er teveel 
zink in het water zit. Volgens voorzit¬ 
ter Marcel Heyligers van hengelsport- 
vereniging 'De Wiejert' zijn de aange¬ 
sloten vissers zwaar gedupeerd. Hij 
schat de schade al op bijna 10 mille. 
Als de sterfte doorzet kan de scha¬ 
depost oplopen tot wel 30 mille. Dan 
kunnen we de club wel opdoeken." 

Industriebond FNV 
achter cao DSM 

GELEEN - De leden van de Indu¬ 
striebond FNV hebben gisteren hun 
goedkeuring gegeven aan de cao- 
voorsteilen bij DSM. Grote onrust be¬ 
staat er evenwel over de reorganisa¬ 
tieplannen voor de afdeling enginee¬ 
ring. Als DSM die reorganisatie niet 
anders wil gaan vormgeven, komen 
er gegarandeerd acties", aldus FNV- 
bestuurder Henk Walravens. Bij de 
ledenvergadering waren ongeveer 
honderd mensen aanwezig. De Indu¬ 
striebond telt 2800 leden bij DSM. 

Door 'foutje’ 
onbereikbaar 

BORN - De rijkspolitie in Born en 
een plaatselijke bank waren gisteren 
een deel van de dag onbereikbaar. 
Nadat bij graafwerkzaamheden een 
kabel werd doorgetrokken lagen de 
verbindingen in een deel van het dorp 
lam. Dat had niet alleen gevolgen 
voor het telefoonverkeer: ook de 
geldautomaat van de bank was niet te 
gebruiken na het 'foutje'. Na enkele 
uren trok men in Bom de zaak weer 
recht. 


Tientallen banen 
erbij bij Erkens 

BRUNSSUM - Het aantal banen I 
bakkerij Erkens in Brunssum zal r 
verplaatsing van het bedrijf naar ind 
strieterrein Rode Beek op termijn m 
enkele tientallen toenemen. Frans £ 
kens wilde gisteren echter geen exa 
te cijfers noemen. Bij de ondememir 
werken nu ongeveer 240 mensen. 
Erkens verkast binnenkort van c 
Bouwbergstraat naar het vlakbij gel 
gen bedrijventerrein Rode Bee 
Daarvoor krijgt Erkens een subsid 
van een miljoen gulden. De helft b 
taalt de gemeente, de rest de provr 
cie. 
Limburgs Dagblad 


, . ■ t 


Vrijdag 10 april 1992 • P 


Diep bedroefd, maar .dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmede zij- ons gedurende haar leven, 
heeft omringd, geven wy u kennis dat heden 
van ons is heengegaan, onze goede en zorgzame 
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, 
tante en nicht 

Dina 

Offermans-Cörvers 

weduwe van 

Theo Offermans 

i 

op de leeftijd van 82 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: Harrie en Wilma ' 


JocnT' 


ft april 1902 
ïfMUri ia»»» vaa 

•433 AK Hoensbroek 

De plechtige uit v aa r t d i en st, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 13 
april om 11.00 uur in de Grote St-Jan te Hoens¬ 
broek. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleroi. 

Zaterdag as. tijdens de eucharistieviering van 
19410 uur, in voomoemde kerk, bidden wij me¬ 
de voor haar riderust 

U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers 
van De Universele, Hoofdstraat 100,, Hoens¬ 
broek. Bezoekgelegenhekl dagelijks van 
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Zondag 
alleen van 14.00-15.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
geheven deze annonce als zodanig te 
beschouwen. 


Met droefheid geven wij kennis dat na een 
werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat 
alles voor haar, betekende, toch nog onverwacht 
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder, zuster, schoonzuster, tante 

en nicht 

\ 

Elisabeth Anna Loock 

echtgenote van 

Antonius Wilhelmus Marie 
Schoenmakers 

Zij overleed in de leeftijd van 50 jaar, voorzien 
van het h. oliesel. 

Heerlen: A.W.M. Schoenmakers 
Hoensbroek: Cer Schoenmakers 
Nicole Timmers 
Heerlen: Nico Schoenmakers 
Familie Looek 
Familie Schoenmakers 

6413 TJ Heerlen, 8 april 1992 
Magalhaenstraat 33 

De plechtige uitvaartdienst zal wórden gehou¬ 
den op maandag 13 april om 11.00 uur in dp 
parochiekerk van de H. Pauluste Heerlen- 
Noord, Stahleystraat 1, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats 
Heerierheide. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van de overledene zater¬ 
dag 11 april a.s. om 18.30 uur in voomoemde 
parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidheihen in de rouwkpi 
pwvan Lindeman Uitvaa rt ce ntr a^ Spoorsihgd 4 
te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur. 

Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
geheven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. • ... [J '/ , 


Na een lang en rijk leven is heden onverwacht ingeslapen onze ma, 
oma, omie, zus, schoonzus en tante 

Josephine Horbach 

jveduwe van 

Jozef Pöttgens 

Zij werd 87 jaar. 

Kerkrade: t Jo en Giny 

EmsenWil, Jill,Rick 
Jo en Albertien, Jordy 
Hoensbroek: Wil en Annemie 
Half,Paul 

Geleen: Marie-José «n Jan ■* 

Patrick en Carla 
Roger enClaudia 
Kerkrade: t Hub, Inn en John 
Yvette e» Rob . 

Familie HGorbaeh 
Familie Pöttgens 

Kerkrade, Kapelhof, 8 april 1992 A 

Corr.-adres: Lempersstraat 14, 8461 XC Kerkrade. 

■ Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur 
in het streekmortuarium aan de St-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit 
is op het terrein van de Lückerbeidekliniek. 

Avondwake zondag óm 18:00 uur in de hierna te noemen kerk. 

De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op maandag 13 
april a.s. om 10.30 uur, in de dekenale keric van de H. Lambertus te 
Kerkrade-centrum. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf¬ 
plaats Hambos te Kerkrade. 

Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren. <, 

’i’ • ‘ S *••..*. * v .« t , 

Ztj dié geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen: 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat alles voor hem betekende, is na een 
kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heen¬ 
gegaan, myn dierbare man, mijn goede vader, 
schoonzoon, onze zwager, oom en neef 

Antek Lieske 

echtgenoot van 

Maria Willems 

Hjj overleed, voorzien van de h. sacramenten, in 
de leeftijd van 77 jaar. 

Brunssum: M. Lieske-WÜlems 
Daniels en Ron 
Familie Lieske 
Familie Willems 

6445 XS Brunssum, 8 april 1992 
Venweg 17 

De plechtige eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden op zaterdag 11 april om 13.15 uur in de 
parochiekerk H. Familie te Brunssum-Lange- 
berg, waarna om 15.00 uur de crematieplechtig¬ 
heid zal plaatsvinden in het Crematorium in 
Heerlen, Imstepraderweg 10. 

Voor vervoer per bus is gezorgd. 

Samenkomst in de kerk. 

Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen 
condoleren. 

Avondmis, mede tot intentie, vrijdag om 19.00 
uur in eerdergenoemde kerk, 

Antek is opgebaard in de rouwkapel van het St 
Gregoriusziékéhhuis in Bninssum. Gelegen¬ 
heid tot rouwbezoek, vrijdag van 17.30 tot 18.30 
uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijn ü een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annoncé als zódanig be¬ 
schouwen. 


4* Hendriks 

* 74 jaér, 
van Gerard 
Corr.adres:. 
Strikkenhof 
HA Haelen. 
tige uitv 
worden geh 
zaterdag 11 
10.30 uur 
Lambertusk 
Haelen. 


* ■ Op 88-jarige leeftijd is gestorven, onze lieve en 
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, tante en 


Hubertina Dahmen 

weduwe van 

Jan Andreas Rademakers 


zorgzaamheid en grote plichtsbetrachting 
i altijd in onze herinnering blijven. 

ndhoven: t Eauty 


PietenWilly 


t v .( y. .• 


B oxmeer 


Rust nu maar uu.jmeder, 
je hebt je strijd gestreden. 

Je hebt het als een moedig vrouw gedaan. 
Wie kan begrijpen, watje hebt geleden? 
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 

■ Rust nu maar ui$. ^ 

Na een geduldig gedragen ziekte énkele 
maanden, is voorden van de h. sacramenten der 
zieken, in de leeftijd van 65 jaar, in vast geloofs. 
vertrouwen van ons heengegaan, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, oma, zus, ae h o ënym, 
ühtééin sSïcSit : 


weduwe van 

Sjeer Smeets 

Tholen: Sjac en Saar 

Smeeta-van der Klein 
Sjaak, Cerné, John 
Buchten: Bettie «n Ger 
WBee, 

Roermond: ApjaS 


Al heeft hij ons verlaten, 
hij laat ons nooit alleen. 
Wat vrij in hem bezaten, 

. is altijd om ons heen. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
on$ heeft bëtekend, geven wij kennis dat op 
79-jarige leeftÖd onverwacht van ons is heenge¬ 
gaan, voorzien van het h. oliesel, mjjn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, 
broer, zwager, oom en neef 


echtgenoot van 

Ketha Mertens 

Kerkrade: Ketha Schlijper-Jdc 
Kerkrade: 

Herten Johniiy* 

Zwitserland: ifelg*: 


Familie Nooit klagend, nooit vragend. 

Zijn lasten in stilte dragend. 

Zijn handen hebben voor ons gewe 
. Zijn hart heeft voor ons geklopt. 
Zijn ogen hebben ons tot het laatst 

Moegestreden, maar dankbaar voor 
mooie dingen waarvan hü in dit leven 
gen genieten, en geheel vol overgave 
Heer, heeft na een leven van hard 
scheid van ons moeten nemen, mijn li 
vader, schoonvader, 
•j^Pftwjon, broer, zwager, oom en neef 

J . Jo Lambrichs 


door. 


t 


.r >; ■ i' 


r /O "* ■ 

i .-. . -» /•-», , 4 v> 

•, z- -artvjc/ *- 


urn ii.eo uur in de 


Heerl en , 7 april Iftftft, gufai Douvenrade 
Corradres: Dorpstraat 28D, 6441 CG Bmnsguni 

Mmm w ord t begraven op hét kerkhof in Heer- 
l erite ide op maandag 13 april as. ^r»TI 


W* \ j t . > T. j 

■ \ ■ g 

.il I é 

P 9 1 1 M*. P 

• i <' i 
% ^ 
Gedurende vele jazen was hij een van onze trou¬ 
we medewerkers. Wij wensen zijn fénuUeledéh 
veel sterkte toe om dit verlies tekunaen ëmÉeafc 


Namens debedryfsleiding 
Heégevcm Buizen Bvte Maastricht 


Voor de overweldigende wijze waarop u uw be¬ 
langstelling en deelneming heeft betoond na het 
overleden, van mijn manen ónze vader * / 

• H. Ramaekers 

willen; wij onze oprechte dank betuigen- 
Uw medeleven is voor ons een grote steun. - 


Klimmen, april 1992 • ’ ; " 

pe zeswékendienst zal worden, gehouden op 
zondag 12 april'om 10.00 uur in de Q. RemigiuS 
keric te Kümmen. 


Daar het ons niet mogelijk is u allen persoonlijk 
te bedanken na bet Overlijden en de crematie 
van mijn lieve man, dierbare vader, schoonva¬ 
der en opa 

Lammert 
van der Meulen 

, Willen wij u allen hartelijk danken voor de oyér- 
volle kerk de muZflcélé ‘ opluistering van de 
Gebrookex Zangers, de veie brieven en kaarteh, 
de prachtige blqemen van familie buurtbewo¬ 
ners, vrienden en kenn ia s^v hgt heeft ons ge- 
stetktrndm/n zich JmtwWcap; mNde 
gpoteymmt(. t . 


Vpor dé vele tjliiken Van medeleven, 
Vwjrike wy mochteb önf^angen bij het 
overlijden en de begafenis van 

Antoon Janssen 

zeggen wij ü hartehijh dank. 
Hoenefaróek, april 1992 . .. v ; 


Anna CeobL oud 95 laar. weduwe van 


BB ci m e e dank fle u. aften voor de hartelftke con¬ 
doléances, bloemen, h. missen en begeleiding 
naar dé laatste rustplaat» van mftn éBerijéftrte 

'vrouw' •” •'.V' ï'. y » [x ' v .• ? 

.Bertie Josephine Maria 
Nooit klagend, nooit vragend 

fafari&sm in 4 4 

haar hariêen hebben voor ons gèwërkt 

haar hart heeft voor <ms geklopt 

haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 


bedanktvóor de 
Sid 

weof 
is 
on. 
36, 
)ep* 
liens* 
u de» 
april 
! de 
rk 


igs, 

htgef 

aar. 

:n, 

. Dej 

tl pl 


Ifmburgs dagblad 


Werkloosheid 5 procent hoger dan landelijk gemiddelde’ 


Provincie eist compensatie 


Vervolg van pagina 1 

„ } ^ASTRICHT - Volgens 
^vinciebestuur, werkne- 
erk e ers ' en werkgeversorganisa- 
irin p, s Za l de aanslag op de werk- 
is I ® le genheid ertoe leiden dat 
Werkloosheid in Zuid-Lim- 
^6 5 procent hoger komt te 
dan landelijk ge- 
j c0 . (jodelde. Daarmee zou het 
T eS . rce ntage terug zijn op het 
irtdi, f au v an eind jaren ’70, toen 
iep) * et het PNL-beleid is begon- 
71 het ogenblik is de 

® r S 00sheid 0,9 procent ho- 
j dan landelijk. 

93 i r °jsens de briefschrijvers moeten 
hr et nieuwe taken komen bij 

istr iet i l i n Heerlen; de AID mag 
C e 2l •. uizen naar de Randstad; de 
aan ^gingen bij het CBS moeten 


•- rden gecompenserd; de positie 
Voedsel Inkoop Bureau 
m °et worden versterkt 
.plaats van 


lsU l*n het 


c!t ^Ifi' 

,esl‘ ,j ' “loei worden versterkt in 
rot* j e 18 yan afgebouwd en de voor- 
4 uitbreiding van 300 man bij de 
" berd 6 rnoe * ; versneld worden uitge- 


otf ot 


r an K Ur ^- Wordt getroffen door tal 
!£ n T^uinigingen die getuigen van 
ii n ^dige concentratie van dit ka¬ 
rlot | e * °P de Randstad, vinden GS en 
er kgevers en werknemers. Zij 
1 e$ | e , onder andere felle kritiek op 
\ p i* re *ëende forse bezuinigingen 
“ftl CL, hurele infrastructuur in on- 
" „ e 0Vl neie (waaronder het onzeke- 
ce® ■‘So? 0rSte ^ to ^ opheffing van het 
jj nvft * en . °P de bezuinigingen op de 
ifl ! n ^ u ngs P rem ieregeling (IPR) 
P net toeristisch beleid. 

Ui^ laats van bezuinigen zou WVC 
)p m ° e ten besluiten het LSO en 
lé n a Zuid te handhaven en van 
liik Van de Limburgse musea een 
nv e S ? lUse um moeten maken. De 
Jpj^^ylugspremieregeling in 
jf 'Limburg moet in ieder geval 
•f, h met 1994 blijven bestaan. 


'Uer'Ordt gehamerd op ’de conti- 
ht H ln ? van bet Liof. Een passage 
^*0h ^ waar gisteren bij de re- 

teif ontwikkelingsmaatschappij 
verbaasd op werd gerea- 
^ Twee woordvoerders zeiden 
Weten van een dreigende 
fl rich ng ‘ Vol ê ens FNV-man Frie- 
u s ’ tevens Liof-commissaris, is 
u traa ns S r °ot dat het ryk de geld- 
, 0or n na 1994 dichtdraait. Liof is 
a fP en 6 r oot deel van de exploita- 
tcvv lhan kelijk van het rijk. 

r^j ^afschrijvers hebben verder 
p- het plan van de minister 

Ï a C jli t lnanc iën om bijzondere fiscale 

8SSL ... ... 

Je * n Nederland willen vestigen, 
^oorb ^ §aat het kabinet volledig 
jpKeljiv^ aan aan de industriële mo- 
tijf''Vorde ^ en van Zuid-Limburg en 
^^he n * nves teringen in het Belgi- 
pW^uiee^d Buitse grensgebied gesti- 


toe te kennen aan bui 
a,s trih'°^ ondernemingen uit de 
iiffóch ;. u ho- en dienstensector die 


^ n lastingmeevallers en aardgasba¬ 
ten v u "ot kabinet moeten gebrui- 
het verbeteren van de in- 
!S^0or tuur van Zuid-Limburg 
9W ^0stuf en Spoe dige aanleg van de 

*° a ls d baan en de A73 ' En niet ’ 
v erbpt e plann on nu liggen, voor 

j^hüetuur 1 ^ Van Handstadinfra- 


Ni 


©uw proces 


Voor expert in 
°ntsnappingen 

Jussef Ondin, de 
I pp dle vorig jaar uit een Belgi- 
i Weden Vangenis ont snapte, zal in 
kpttien pPPnieuw voor het gerecht 
ln > ee n Zweed van Hon- 
”A ?*gen n „ komst ' gaf zichzelf enkele 
1 ■ aan Z n» n onts napping in eigen 
A ^Ptsnan^- De Zweed is een echte 
rf ^Igi^^^^iest- Voor hij in 
een „ de ce l belandde, was hij 
7i n ant ri ^'^ eedse gevangenis ont¬ 
deden n \ dat na zijn vlucht uit 
i^btsnrn daar al begonnen 
deden cedur e verviel, moet nu in 
g ° a nen xf n * voora f aan worden be- 
Piei of jl , et Proces zal daar eind 
begm Juni beginnen. 

r en t ^ d in me i in Tonge- 
Politiemj.. 1 v °or de moord op een 
ee h va^^I m Veld wezelt. Hy was 
°oit j n R e zwaarste criminelen die 
r eehter u, 1glsc b-Limburg voor de 
* ^ a k Wap Wam ' Tijdens de rechts- 

1 ^atreeeif 11 sche rpe veiligheids- 
f Lre gelen getroffen. 

^achter 8 ^, 00 *^ 6 Bel g* sc be rijks- 
Ve rivondHft C y e 5 stappen dood, en 
^achter p e °i°^ diens collega rijks- 
Pa de' Paul Aengeveld. Hij werd 
‘Pet een ® rd ln Veldwezelt samen 
Won;!: n . andere verdachte 


n°ninp veruacnie in een 

d twee nsc .h ede aangehouden. 
^ a Penarsen Fe ? ln het bezit van een 
d P 4r^ aa . gestolen nit een 
S Pa p te ve^^ ltledei50t ° ndin ont- 
ks. olgens uit de Bijlmerba- 

6en Nederlander pleeg- 
hij twee man ° Ver Y allen en gijzelde 
Politie^ 8611 - Achtervolgd door 
Sch iotparti, kWam r p hot tot een wilde 
r 9aken drL *2 ^ urn hout. Daarbij 
f en gewond Belglsche Politiemen- 
lap dse + en kwam de Neder- 
y°°r dit f^t ter * ° m het leven. Ook 
1989 in T st ond Ondin in mei 

Ver oordeeld geren terech t. Hy werd 

A Ja ar wederom ar ontsnapte vor ig 


Van the Man’op dreef De Ierse ster Van Morrison stond gisteren op de planken van het podium in de Hanehof in Geleen. Foto: peter ROOZEN 


Vier toegiften en een hoop magie in Geleen 

De louterende werking 
van Morrisons muziek 


DOOR JAN HENSELS 


GELEEN — De meeste zangers zou¬ 
den zingen: Tt’s a crazy, mixed-up 
world’. Van Morrison zong gister¬ 
avond in de Hanehof in Geleen iets 
dat klonk als: ’lt’s a Cray, Cray, cray, 
crayzie mixed-up, Cray, cray, cray- 
zie mixed-up world’. Met zijn be¬ 
zwerende wijze van zingen dwong 
de nukkige Ier in Geleen het nodige 
respect af. De veertienhonderd fans 
kwamen tijdens het twee uur du¬ 
rende spektakel ruimschoots aan 
hun trekken. Vier lange toegiften 
zaten er zelfs in. 

Dat mag een zeldzaamheid heten. 


Na de laatste toegift ’Gloria’, schui¬ 
felde Morrison aan de snaren van 
zijn gitaar trekkend richting kleed¬ 
kamer, en glimlachte. Morrison die 
lacht tijdens een concert is zeldza¬ 
mer dan het vinden van een edel¬ 
weiss in de Alpen. 

Zijn optredens worden niet zelden 
ontsierd door woede-aanvallen van 


recensie 


de artiest. Dan raffelt hij zijn show 
af zonder een woord te zeggen. Het 
optreden in Geleen behoorde tot de 
betere die hij gaf. Slechts langzaam 
kwam Morrison met zijn band op 


dreef. Daarna volgde de ene climax 
na de andere. 

Het zelden door hem live gespeelde 
lied ’Sweet thing’ ging naadloos 
over in de tijdloze traditional ’She 
moves through the fair’. Morrison in 
de weer met een mondharmonica. 
Grommend en steunend en natuur¬ 
lijk met gesloten ogen. 

Centraal in zijn muziek, een synthe¬ 
se van onder meer soul, folk en 
rhythm & blues, staat de zoektocht 
naar verlossing, naar harmonie. Met 
zijn hypnotiserende harmonicapar- 
tijen en gezang probeert de rustelo¬ 
ze Ier geesten te bezweren. Het 
publiek neemt hij mee op zijn zoek¬ 
tocht naar harmonie. Teksten die 


bolstaan van natuurlyriek, religie 
en mystiek wijzen de toehoorder de 
weg naar het juiste pad. 

De kleine, ronde Kelt had gisteren 
een band bij zich die prima op dreef 
was; swingend en soepel musice¬ 
rend. De veertiger werd geflan¬ 
keerd door enkele engelachtige 
verschijningen die bedreven per¬ 
cussie- en blaasinstrumenten be¬ 
speelden. De groep met verder een 
ritmesectie, toetsenist en solo-gita- 
rist, zorgde voor een adequate bege¬ 
leiding: ingetogen, bijna muisstil of 
juist heel uitbundig. 

Hoewel aangekondigd als een tus¬ 
sendoortje maakte hij er zich dus 
niet met een Jantje van Leiden van 
af, zoals in het verleden wel eens 
het geval was (Kerkrade). Zelfs zel¬ 
den uitgevoerde nummers kreeg 
het enthousiaste publiek voorge¬ 
schoteld. Bijvoorbeeld ’Lonely ave¬ 
nue’ van Ray Charles en Tt’s all 
over now, baby blue’ van Bob Dy- 
lan. 

Zijn vragend gezongen vraag ’Did 
you get healed?’ kon slechts beves¬ 
tigend beantwoord worden. Van de 
harmonieuze Keltische soul gaat 
een louterende werking uit. Een 
rots in de branding inderdaad in 
een 'crazy mixed-up world. 


DOOR GEERT DEKKER 


HEERLEN - Om een groter assor¬ 
timent beroepsopleidingen aan het 
bedrijfsleven te kunnen aanbieden, 
hebben de Streekschool in Heerlen 
en het Walramcollege in Sittard sa¬ 
men met andere scholen voor mid¬ 
delbaar beroepsonderwijs in Eupen 
en Aken een stichting Europees 
Technisch Beroepsonderwijs (ETB) 
opgericht. 

Tussen de Streekschool en de ’Ge- 
werbliche Schule II’ in Aken wor¬ 
den volgens Streekschool-directeur 
Willems al docenten en leerstof uit- 


Nieuive stichting moet aanbod vergroten 

Limburgs MBO gaat 
Europese markt op 


gewisseld. De MTS in Heerlen zal 
gaan deelnemen in de stichting, na 
de fusie met de Streekschool (straks 
Technisch College Heerlen) in sep¬ 
tember. 


Op lange termijn richten de scholen 
zich op de behoeften van ’de Euro¬ 
pese markt’. In (internationaal) 
stichtingsverband kan dat soepeler 
en minder gebonden aan regels dan 


als aparte school. De diploma’s die 
men uitreikt, zullen op den duur in 
de hele EG erkend moeten zijn. 

Daarover moeten de nationale over¬ 
heden het echter nog eens worden. 

Directeur Willems: „Minister Ritzen 
van onderwijs is daarmee bezig. Dit 
initiatief sluit aan bij afspraken die 
gemaakt zijn toen hij hier in Lim 
burg op bezoek was.” 

De stichting ETB heeft weten¬ 
schappelijke ondersteuning gekre¬ 
gen van het Europa Centrum Maas 
Rhein in Übach-Palenberg, geleid 
door prof. W. Böttcher. Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 17 Achterhaald 
Provinciale overheid, werk¬ 
gevers en werknemers in 
Limburg willen dat het kabi¬ 
net hef regionaal econo¬ 
misch beleid voor het zuiden 
van de provincie ook na 
1994 voortzet. Dat steunbe¬ 
leid voor zwakke regio's zal 
volgens plan eind dit (aar 
grotendeels worden beëin¬ 
digd. Ten onrechte, vindt het 
provinciebestuur, dat zelfs pleit voor een meuw 'PNL-beraad' met 
de meest betrokken bewindslieden in het kabinet. Kabinetsmaatre¬ 
gelen die banen kosten in Limburg, moeten verder van tafel. 

De argumentatie voor dit pleidooi wordt aangedragen m een 
brandbrief die gisteren aan het kabinet werd verstuurd. Maar 
liefst 12.000 bdnen staan op de tocht in Zuid-Limburg en vooral 
de Oostelijke Mijnstreek, luidt de onheilstijding. Als die allemaal 
verdwijnen, zal er in Limburg weer veel meer werkloosheid zijn dan 
in de rest van het land en verdwijnen de resultaten van het PNL- 
beleid als sneeuw voor de zon. 

Op deze boodschap valt wel wat af te dingen. Zo wordt er nog 
steeds vanuit gegaan dat er in 1 994 in de sociale werkvoorziening 
(WSW) 5000 arbeidsplaatsen verdwijnen door overheveling van 
de daarvoor bestemde gelden naar het Fonds Sociale Vernieuwing 
in 1994. Op de eerste plaats heeft de Tweede Kamer een besluit 
over dat kabinetsvoornemen uitgesteld tot op zijn vroegst 1994, 
op de tweede plaats zal het nooit om 5000 banen gaan. Dat wil 
ook het kabinet niet, terwijl de Kamer al moeite heeft met een effi¬ 
ciencykorting van vijf tot tien procent die het gevolg zou zijn van 
de’overheveling. Da» zou tussen de 550 en 1100 banen kosten. Er 
verdwijnen dus veel minder overheidsbanen dan in de brief aan 
het kabinet wordt voorspeld. 

Tot de 12.000 bedreigde arbeidsplaatsen behoren verder 3500 tot 
4000 banen in het bedrijfsleven (NedCar, Philips, DSM). Het kabi¬ 
net kan daar moeilijk verantwoordelijk voor worden gehouden. 
Bovendien wordt er aan voorbijgegaan dat de bedrijfsterreinen in 
Zuid-Limburg vol stromen. Een paar jaar geleden nog maar kreeg 
een enkel bedrijfsterrein de bestemming bos. Nieuwe bedrijven le¬ 
veren ook nieuw werk op. Tegenover het banenverlies bij de ge¬ 
noemde ondernemingen staat ook nieuw werk. 

Provinciebestuur en sociale partners tellen wel erg ruim als het 
gaat om bedreigde arbeidsplaatsen. De provincie heeft het volste 
recht, zelfs de plicht om met kracht en eendrachtig tegen onredelijk 
kabinetsbeleid en onevenredig zware bezuinigingsmaatregelen te 
protesteren. Om nu met de in de 'brandbrief' genoemde wankele 
cijfers ervoor te pleiten om ook na 1994 als 'zielige' regio te boek 
te mogen staan, is echter een verkeerde en achterhaalde bood¬ 
schap, die in Den Haag niet wordt verstaan. De vraag is of Zuid- 
Limburg wel baat bij heeft bij dit terugvallen op het verleden. 

T.S. 


(ADVERTENTIE) 


Klem in 
meters 

GROOT m 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m oe 

Emmastraat 

voorbi| 

ABN-bank 


Deputé bestrijdt 'falende voorlichting’ 

Statencommissie neemt 
beleid WML onder vuur Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - De Waterleiding¬ 
maatschappij Limburg (WML) heeft 
geen enkele boodschap aan haar 
taak het grote publiek te doordrin¬ 
gen van de noodzaak om spaarzaam 
om te gaan met (drmk)water. Die 
opmerkelijk heftige kritiek uitten 
gisteren vrijwel alle fracties in Pro¬ 
vinciale Staten, tijdens een vergade¬ 
ring van de vaste commissie voor 
verkeer, waterstaat en milieu. 

De in de ogen van "de commissiele¬ 
den uiterst bedenkelijke rol van de 
Limburgse waterleidingmaatschap¬ 
pij kwam ter sprake tijdens de be¬ 
handeling van de eerste voortgangs¬ 
rapportage over de uitvoering van 
het provinciaal waterhuishoudings- 
plan. „De WML laat het volledig Nieuwe papierfabriek 
in Kerkrade failliet 


Van onze redactie economie 

KERKRADE - Het Israëlische 
bedrijf Pargod, dat amper twee 
jaar geleden naar Kerkrade 
kwam, is failliet. De fabrikant 
van papieren inlegkruisjes en ba- 
byslabbetjes is op industrieter¬ 
rein Dentgenbach nooit goed 
van de grond gekomen. 

Met veel tromgeroffel werd Par¬ 
god twee jaar geleden binnenge¬ 
haald. Burgemeester Jan Mans 
liep zelfs met een gepatenteerd 
babyslabbetje van de Israëlische 
fabrikant rond, zo blij was hij 
met de komst van het bedrijf. 

Zestig werknemers zou Pargod 
rond deze tijd moeten hebben. 
Maar toen gisteren het faillisse- 


# Burgemeester Jan 
Mans toonde twee jaar 
geleden nog verheugd een 
gepatenteerd babyslab¬ 
betje van de Israëlische 
fabrikant. 

Archieffoto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


ment werd uitgesproken, ston¬ 
den hooguit twintig mensen op 
de loonlijst. 

Volgens Jacques Mikx van het 
Liof is het bedrijf waarschijnlijk 
tenonder gegaan aan problemen 
bij de marketing en verkoop van 
de artikelen. Het Liof was twee 
jaar geleden nauw betrokken by 
de komst van het Israëlische be¬ 
drijf. Pargod kondigde aan ƒ 10 
miljoen te investeren in de vesti¬ 
ging in Dentgenbach. Het bedrijf 
incasseerde een IPR-premie van 
20 procent op die investeringen. 
Het gebouw op het industrieter¬ 
rein werd gehuurd van het Liof. 

Pargod kreeg die voorkeursbe¬ 
handeling omdat de industrie- 
bank hoopte dat meer Israëli¬ 
sche bedrijven zouden kiezen 
voor vestiging van een dochte¬ 
ronderneming in Limburg. Daar 
is het Liof inmiddels op terugge¬ 
komen. „De meeste Israëlische 
bedrijven zijn te klein om de 
oversteek naar Europa te ma¬ 
ken”, aldus Mikx. 

Burgemeester Jan Mans noemde 
het faillissement van Pargod gis¬ 
teren ’erg jammer, maar niet 
dodelijk’. 


afweten, daar waar het gaat om het 
zuinig omspringen met water. Wat 
is er bij die organisatie in vredes¬ 
naam toch aan de hand? Eén ding 
weet ik heel zeker: hier klopt iets 
niet,” zo verwoordde PvdA-woord 
voerder J. Sonnemans zijn grote 
ongenoegen. Zijn collega’s van de 
meeste andere fracties deden in die 
felle kritiek nauwelijks voor hem 
onder. 

Gedeputeerde M. Lodewijks van 
zijn kant schoot de WML echter 
ogenblikkelijk te hulp. In zijn ogen 
zijn dit soort aantijgingen inmid¬ 
dels volkomen achterhaald, nu de 
drinkwatermaatschappij volgens 
hem op allerhande gebied ’hard op 
weg is haar achterstand in te lopen’. 
Volgens de deputé is die de voor¬ 
bije jaren inderdaad ontstaan van¬ 
wege de overname van een groot 
aantal gemeentelijke waterleiding¬ 
netten, waaronder die van Heerlen. 
Venlo, Weert en onlangs nog Sit¬ 
tard. Lodewijks: „Meer dan een ver¬ 
dubbeling van haar leidingennet. 
met alle voor de hand liggende ge¬ 
volgen vandien. Een geweldige in¬ 
spanning, waar we begrip voor 
moeten opbrengen. Maar ik heb de 
stellige indruk dat die achterstand 
heel snel wordt ingelopen.” 

Van een falende publieksvoorlich¬ 
ting bij WML is volgens Lodewijks 
overigens allang geen sprake meer. 
Zo wees de gedeputeerde erop dat 
het bedrijf wel degelijk actie voert 
voor een beperking van het water¬ 
gebruik. Dat gebeurt zelfs in de 
vorm van televisiespotjes, aldus Lo¬ 
dewijks. „Alleen,” zo verklaarde hij 
het pijnlijke 'misverstand’, „dat ge¬ 
beurt in landelijk verband. Meer 
bepaald via de Vewin (het overkoe¬ 
pelend orgaan van de drinkwater- 
winbedrijven, red.).” 


Hoogleraar van 
31 jaar aan RL 

MAASTRICHT - Aan de Rijksuni¬ 
versiteit Limburg is de 31-jarige 
Arjen van Witteloostuijn benoemd 
tot hoogleraar bednjfeconomie. 

Van Witteloostuijn was al universi¬ 
tair hoofddocent micro-economie. 
In 1990 kreeg hij voor zijn weten¬ 
schappelijk werk de Edmond Hus- 
tinxprijs voor Wetenschap. De kers¬ 
verse hoogleraar werd geboren in 
Haarlem en studeerde in Gronin¬ 
gen. limburgs dagblad Limburg 


* 

Ruim 25.000 Limburgers verliezen pigment 

Vitiligo, mooie naam 
voor vervelende ziekte 
Vrijdag 10 april 1992 • Pagi 


Ten onrechte 
wordt heel vaak 
gedacht dat 
Vitiligo een 
besmettelijke 
huidziekte is. 
Foto: FRANS RADE 


DEN HAAG — De Tweede- 
Kamerfractie van Groen Links 
heeft schriftelijke vragen gesteld 
‘over mogelijke tegenstrijdighe¬ 
den in de officiële stukken over 
’Beek’. In het milieu-effectenrap- 
port wordt uitgegaan van 22 
nachtvluchten na aanleg van de 
Oost-westbaan, in de ontwerp- 
aanwijzing van 36. 

Het Kamerlid Peter Lankhorst 
wil nu van minister Hanja Maij- 
Weggen van Verkeer en Water¬ 
staat weten of zij bereid is het 
aantal toegestane nachtvluchten 


DOOR FRANK SEUNTJENS 

BRUNSSUM - Meer dan 
25.000 Limburgse mannen en 
vrouwen lijden aan Vitiligo, 
een aandoening waarbij de 
huid pigment verliest. Het ge¬ 
volg: witte plekken in het ge¬ 
zicht, rond ogen en mond, op 
borst, handen, armen en be¬ 
nen. Over de oorzaak van Viti¬ 
ligo tasten huidartsen in het 
duister. Een succesvolle be¬ 
handeling bestaat niet. 

Vaak worden Vitihgo-patiënten met 
de nek aangekeken. Veel mensen 
denken dat het een besmettelijke 
ziekte is. „Je moet oppassen dat je 
niet in een isolement raakt”, zegt 
Vitihgo-patiënt Jan Smits (39) uit 
Brunssum. Om in contact te komen 
met lotgenoten richtte Smits in 
Limburg een provinciaal steunpunt 
van de Landelijke Vitiligo-patiën- 
ten Vereniging op. 

Bij Smits openbaarden zich de eer¬ 
ste verschijnselen van Vitiligo een 
jaar of vijftien geleden. Het begon 
met enkele kleine witte vlekjes die 
langzaam maar zeker groeiden. Al 
gauw zaten grote delen van zijn li¬ 
chaam vol. Steeds meer pigment- 
cellen werden vernietigd. „Het is 
een sluipend proces”, zegt Smits. 
„Het wordt almaar erger.” 

Smits heeft inmiddels met zijn ziek¬ 
te leren leven, al kent hij zijn moei¬ 
lijke momenten. „Vooral in de 
zomer loop ik compleet voor joker. 
Het is geen gezicht, die witte vlek¬ 
ken op een voor de rest bruine huid. 
In de zon moet je trouwens heel 
voorzichtig zijn. Zelf gebruik ik 
zonnecrème met beschermingsfac¬ 
tor 25. En dan moetje nóg oppassen 
dat je niet levend verbrandt. In een 
mum van tijd zit je onder de bla¬ 
ren.” Veel Vitiligo-patiënten mijden 
de zon dan ook als de pest. Dragen 
bij dertig graden nog een lange 
broek en hemd met afgerolde mou- Smits heeft in de loop der jaren al 
heel wat vernederingen moeten on¬ 
dergaan. Een badmeester haalde 
hem zelfs eens uit het water toen hij 
met vrouw en kinderen in het 
zwembad was. 

En aan al die starende blikken en 
wijzende vingers zal Smits ook 
nooit wennen. Gelukkig is zijn ge¬ 
zin een enorme steun voor hem. 
Maar dat kan lang met iedere Viti¬ 
hgo-patiënt zeggen. De ziekte is 


meer dan eens oorzaak van seksuele 
problemen en zelfs echtscheiding. 

Hoewel Vitiligo niet echt kan wor¬ 
den behandeld, heeft Smits al van 
alles geprobeerd. Hij slikte caro- 
teentabletten (’lk werd zo geel als 
een kanarie, maar de vlekken ble¬ 
ven’) en meldde zich aan voor een 
huidtransplantatie. Daar had hij 
zich veel van voorgesteld, maar de 
nieuwe huid kleurde al snel weer 


wit. Ultraviolette stralen hielpen 
evenmin. 

Alleen de vlekken in zijn gezicht 
(’Zo groot als bierviltjes’) weet 
Smits handig te camoufleren. Iede¬ 
re morgen staat hij een kwartier 
voor de spiegel om zich op te ma¬ 
ken. „Er bestaan speciale crèmes en 
poeders. Maar voor handen en ar¬ 
men kun je die niet gebruiken. Het 
is geen latex. Mijn droomwens is 
dat er nog eens een medicijn wordt 


Cao-akkoord 
KNP Meerssen 

HEERLEN — De vakbonden 
hebben gisteren een principe- 
akkoord gesloten over een 
nieuwe cao bij KNP Meerssen. 
Dit bedrijf, met 450 werkne¬ 
mers, geeft in een éénjarige cao 
een loonsverhoging van 4,5 
procent. De werknemers krij¬ 
gen een betere bedrijfsspaarre- 
gelmg, hogere ploegentoeslag 
en meer verlofrechten. Er 
wordt een plan opgesteld voor 
de bestrijding van het hoge 
ziekteverzuim. 


Van onze verslaggever 

HELMOND - Limburgse bedrijven 
zien geen heil in het rigoreuze anti- 
rookbeleid van het Helmondse be¬ 
drijf Maxi Miliaan, fabrikant van 
baby-artikelen. Dit bedrijf laat al via 
personeelsadvertenties weten geen 
prijs te stellen op rokende werkne¬ 
mers. Afgelopen jaar loofde Maxi 
Miliaan-directeur Sjef van der Lin¬ 
den zelfs 300 gulden uit wanneer 
een personeelslid een jaar niet tij¬ 
dens werkuren naar de sigaretten 
zou grijpen. „Met goede resultaten,” 
aldus Van der Linden. „Van de der¬ 
tig werknemers rookt intussen nie¬ 
mand meer onder werktijd.” 


De directeur vindt de maatregel 
niet discriminerend voor rokers. 
„De stank is vervelend voor klanten 
èn collega’s. Tegenwoordig roken 


Geen navolging anti-rookbeleid 

Roken mag, vinden 
Limburgse bedrijven 


steeds minder mensen. Het zou dus 
juist discriminerend zijn voor niet- 
rokers, wanneer we niets zouden 
doen. De anti-rookregel is destijds 
ook door alle rokers goedgekeurd, 
er is dus geen sprake van onderlin¬ 
ge irritatie of meningsverschillen.” 
Grote Limburgse bedrijven zijn 
vooralsnog niet enthousiast over de 
opmerkelijke actie bij Maxi Miliaan. 
Philips Sittard vindt dit anti-rook- 
beleid te ver gaan. „Als we mensen 
niet aannemen om hun gewoontes, 


zijn er nog wel tien andere dingen 
om mensen te weigeren,” zegt De 
Jong, hoofd van personeelszaken. 
„We hanteren wel de regel dat in 
vergaderruimtes en op brandge¬ 
vaarlijke lokaties niet gerookt mag 
worden, dan zijn er speciale pauzes 
ingepland.” 

Woordvoerders van NedCar in Born 
en Océ in Venlo en DSM in Heerlen 
zijn dezelfde mening toegedaan. 
Vlasblom, voorzitter van de Océ- 


De Landgraafse leningaffaire is geschiedenis. De 
betrokken ambtenaar is ontslagen, de accoun¬ 
tant aan de dijk gezet, het hoofd van de burge¬ 
meester gered en de gemeente krijgt haar geld 
terug. Een reconstructie van een onverkwikkelij¬ 
ke geschiedenis. 


DOOR RIK VAN DRUTEN 

LANDGRAAF — De man 
had geld nodig. Niet lang 
hoor, na vier dagen zou hij 
het weer terugbetalen. Maar 
wel veel: 260.000 gulden. 
Burgemeester Hans Coen- 
ders krabde zich eens ach¬ 
ter de oren. Ruim tweeën¬ 
halve ton is veel geld en 
kon hij dat wel uit de ge¬ 
meentekas voorschieten? 
Aan de andere kant kende 
hij het hoofd Financiën al 
vijf jaar als een betrouw¬ 
baar ambtenaar. Dat gaf de 
doorslag; Coenders gaf de 
ambtenaar de gevraagde le¬ 
ning. 

Die in oktober 1989 genomen be¬ 
slissing zou de burgemeester 
nog lang heugen, want toen de 
afgesproken vier dagen om wa¬ 
ren, kon de ambtenaar zijn le¬ 
ning met terugbetalen. 

Sterker nog, in de tweeënhalf 
jaar die sindsdien zijn verstreken 
ontving Landgraaf slechts iets 
meer dan 34.000 gulden van de 
man. Niet vrijwillig, maar ge¬ 
dwongen door een beslag dat 
Landgraaf op zijn loon het leg¬ 
gen. Maar laten we niet op de 
zaken vooruitlopen. 

Nadat de ambtenaar in gebreke 
was gebleven, werd het stil. 
Huisaccountants Cooper & Ly- 
brand Dijker van Dien consta¬ 
teerden bij de controle van de 
gemeentefinanciën over 1989 
geen bijzonderheden. 

Pas een jaar later, in januari 
1991, bleek er ineens een kleine 
drie ton te ontbreken. Deson¬ 
danks duurde de stilte nog twee 
maanden voort. Pas in maart 


kwam het nieuws naar buiten en 
brak in de gemeenteraad de hel 
los. Er werd geroepen om het 
hoofd van Coenders. 
Verwonderd vroegen de raadsle¬ 
den zich bovendien af wat de zin 
is van een jaarlijkse controle van 
de gemeentelijke boekhouding 
door peperdure accountants, 
wanneer hen niet eens een tekort 
van bijna drie ton opvalt. 

De burgemeester moest met de 
billen bloot en bekende schuld. 
„Ik ben te ver gegaan. Ik ver¬ 
trouwde de man volkomen, maar 
achteraf gezien ben ik erin ge¬ 
luisd.” Als de raad hem schuldig 
zou bevinden, beloofde Coen¬ 
ders ontslag te nemen. 

28 maart 1991 vergaderde de 
Landgraafse gemeenteraad over 
Coenders’ hoofd, maar het ver¬ 
wachte spektakel bleef uit. 
„Coenders heeft gehandeld in 
strijd met de voorschriften”, stel¬ 
de CDA-fractieleider Sjir Koc- 
kelkoren weliswaar namens 
negen van de elf raadsfracties 
vast, „maar zijn integriteit is on¬ 
aangetast. Hij mag blijven reke¬ 
nen op ons vertrouwen.” Slechts 
Vrouwenappèl en Abdissen- 
bosch 2000 vonden dat de burge¬ 
meester moest opstappen. 

Vooral de mededeling van het 
college dat de affaire Landgraaf 
geen geld zou kosten, bewoog de 
raad tot mededogen. De gemeen¬ 
te was voor dit soort zaken im¬ 
mers verzekerd bij de Fraude- 
onderlinge van Gemeenten 
(FOG). 

De verzekeringsmaatschappij 
dacht daar anders over. In juli 
liet FOG weten dat Landgraaf op 
geen cent hoefde te rekenen. 
Een beroep tegen die beslissing 
bij de raad van toezicht van de 
verzekeraar mocht niet baten. 
Ook de accountants en huisban- 
kier ABN/Amro wezen elke ver¬ 
antwoordelijkheid af in wat 


Landgraafse leningaffaire laat diepe sporen na 

Hoe goed vertrouwen 
bijna drie ton kostte Kamervragen 
over aantal 
nachtvluchten 

in de aanwijzing terug te bren¬ 
gen naar 22. Lankhorst wil ver¬ 
der horen of Maij de mening 
deelt dat de voorliggende aan¬ 
wijzing niet op basis van het 
MER kan worden genomen. 

Eerder al eiste een werkgroep 


van artsen in Zuid-Limburg 
de procedures voor de a2 
zouden worden stilgelegd of 
sis van de vermeende tegero 
digheden over het aantal td 
stane nachtvluchten. 

Het ministerie van Verked 
Waterstaat heeft echter al a 
ze krant laten weten dat er 
tegenstrijdigheid geen spra 
De totale geluidsproduktie 
het in de aanwijzing geno 
aantal nachtvluchten blijft 
nen de daarvoor in het ME 
stelde grenzen. 


Deputé over zware bezuinigingen pro vil 

’Of het allemaal écl 
kan, moet nog blijke 


ontdekt dat Vitiligo kan genezen. Ik 
zou trouwens ook al heel blij zijn als 
er een middel wordt gevonden 
waarmee het ziekteproces kan wor¬ 
den gestopt.” 

Voor meer informatie over Vitiligo 
en over het werk van het provincia¬ 
le steunpunt kan men contact opne¬ 
men met Jan Smits, Lindestraat 5, 
6444 AM Brunssum. Telefoon: 
045-250949 (na 18 uur). 


ondernemersvereniging: „Bij Océ 
proberen we in overleg een goed 
werkklimaat te creëren. We krijgen 
tot nu toe geen alarmerende signa¬ 
len van niet-rokers, omdat zij vin¬ 
den dat de aanpassing van beide 
kanten moet komen.” Hij verwacht 
dat het Helmondse initiatief ook in 
de toekomst geen voet aan de grond 
zal krijgen. 

Volgens de Stichting Volksgezond¬ 
heid en Roken (Stivoro) is de actie 
uniek in Nederland. „Het idee komt 
overwaaien uit de Verenigde Sta¬ 
ten. Daar is meestal sprake is van 
een collectieve ziektenkostenverze- 
kering. Daar geldt ’hoe gezonder de 
werknemers, hoe lager de pre¬ 
mies’,” aldus een woordvoerdster. 
Zij hoopt wel dat de maatregel na¬ 
volging zal krijgen bij andere Ne¬ 
derlandse bedrijven. „Niet alleen de 
werksfeer, maar ook de arbeidspro- 
duktiviteit verbetert.” 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - „We hebben de 
zware PNL-kortingen bewust over 
de hele lijn uitgesmeerd. Dus logi¬ 
scherwijs óók bij verkeer en water¬ 
staat. Dat zoiets pijn doet, behoeft 
geen nader betoog. Maar dat onze 
hele infrastructuur er nu aangaat, 
dat lijkt me toch wat al te zwaar 
overdreven. Al ben ik de eerste om 
toe te geven dat het antwoord op de 
vraag of we de juiste beslissingen 
hebben genomen, pas over enkele 
jaren duidelijk wordt. Pas dan zal 
blijken of het allemaal écht kan.” 
Zo verdedigde gedeputeerde Mi- 
chel Lodewijks (WD) gisteren te¬ 
genover de leden van de vaste Sta¬ 
tencommissie de kortingen van in 
totaal circa 1,2 miljoen gulden, die 
GS jaarlijks binnen diens eigen 
'portefeuille’ verkeer en waterstaat 
willen doorvoeren. Deze en andere 
kortingen op het provinciebudget, 
ter grootte van in totaal bijna 19 
miljoen gulden per jaar, zijn een di¬ 
rect gevolg van de ingrijpende rijks¬ 
bezuinigingen. Zwaarste klap voor 
de provincie zijn de 15 miljoen gul¬ 
den die minister d’Ancona van 
WVC geschrapt heeft aan PNL-gel- 


den in de Limburgse welzij 
cultuursector. 

Binnen Lodewijks’ eigen ’dl 
ment’ wil het college voor H 
heer van de provinciale weg*j 
ton minder uittrekken, terwüj _ 
uitvoering van het waterhu 
dingsplan twee ton wordt gesl 

Ondanks de bezwerende 
van de deputé, plaatste een® 
fracties gisteren de nodige vf 
kens over de concrete invullid— 
de bezuinigingssoperatie, di‘ 
weerga in de historie van de lf~~ 
cie niet kent. Bovendien tekefH 
binnen Provinciale Staten e45l 
damenteel verschil van meï 
over de vraag of alle provinci ie 
leidsterreinen hun - door He 
middels vastgestelde - bdr 
gingsaandeel moeten leveren *a 
er nog volop 'geschoven’ en Pt 
zigd moet kunnen worden. P n 

Ihii 

Zo gaf met name CDA-wooif^ 
der Harry Govers te kennels 
stander te zijn van eerstger 1 ' 
scenario. Diens D66-colleg*jr 
mens Degenaar echter wen*LT 
nog nadrukkelijk alle vrijhflj. 
’schuifruimte’ voor te behoufl* 


1 1 

Negen miljard aal 
petjes en button^ 


Van onze redactie economie 

MAASTRICHT - Het Nederlandse 
bedrijfsleven geeft ieder jaar ruim 9 
miljard uit aan verkooppromotie en 
manieren om beter bij de klant in 
de gunst te komen. Met dure horlo¬ 
ges en kalfslederen koffers, maar 
ook met snoepreisjes en plastic pen¬ 
netjes van een kwartje proberen 
bedrijven hun relaties te lijmen. 
Deskundigen verwachten dat de 
komende jaren nog veel meer geld 
aan dit soort zaken wordt besteed. 
Want als de economie stagneert, 
zijn ’sales promotion’ en 'direct 
marketing’ beproefde manieren om 
snel de omzet op te krikken. 

Het is een van de onderwerpen die 
volgende week uitgebreid aan bod 
komen tydens MECC Business, een 


Een van de hoofdrolspelers in het Landgraafse drama, burgemeester Hans Coenders. 

Archieffoto: WIM KUSTERS 


inmiddels de Landgraafse le¬ 
ningaffaire was gaan heten. 
Hoewel: de verzekeringsmaat¬ 
schappij betaalt Landgraaf nu 
toch 107.000 gulden, terwijl Co¬ 
oper & Lybrand Dijker van Dien 
met 47.400 over de brug komt. 


Nog steeds zonder juridisch 
schuld te bekennen, maar toch 
zeker een erkenning van de mo¬ 
rele (mede)verantwoordelijkheid 
voor het debacle. 

Tegelijkertijd draagt Landgraaf 
de resterende vordering van 


97.529,58 gulden op de inmiddels 
ontslagen ambtenaar over aan 
het Landgraafse aannemersbe¬ 
drijf Jongen. Dat bouwde in 1989 
een huis voor de man en heeft 
daarvan nog geld van hem te¬ 
goed. 


Zolang de gemeente schuldeiser 
van de ex-ambtenaar was, kon 
Jongen fluiten naar zijn geld. Nu 
kan de aannemer zelf de incasso 
ter hand nemen. In tegenstelling 
tot de gemeente die zich publici¬ 
tair moeilijk kan veroorloven 
iemand tot de bedelstaf te bren¬ 
gen, kan Jongen wat minder 
scrupuleus te werk gaan. 

Vooropgesteld dat de raad vol¬ 
gende week akkoord gaat met de 
door het college gesloten deal, is 
daarmee de Landgraafse lening¬ 
affaire geschiedenis. Tenminste, 
wat de gemeente Landgraaf be¬ 
treft. Die heeft haar geld terug. 
In het persoonlijke vlak laat de 
affaire onuitwisbare sporen na. 
Allereerst natuurlijk bij de ex- 
ambtenaar. Weinigen zullen me¬ 
delijden met hem hebben, want 
hij heeft zich tenslotte zelf in 
moeilijkheden gebracht door te 
hoge financiële lasten op zich te 
nemen. Een werkloos bestaan is 
hem vooralsnog bespaard geble¬ 
ven, ondanks het feit dat de 
Landgraafse wethouder Wiel 
Heinrichs een dikke vinger in de 
pap heeft bij het Streekgewest 
Oostelijk Zuidlimburg, zijn nieu¬ 
we werkgever. 

Dat getuigt overigens niet van 
een vergevingsgezinde opstel¬ 
ling van de Landgraafse bestuur- 
deren. Heinrichs erkende deze 
week dat juist doordat de ambte¬ 
naar werk en dus een inkomen 
heeft, de gemeente hem via een 
loonbeslag nog 34 mille heeft 
weten te ontfutselen. 

En dan is er burgemeester Hans 
Coenders. In 1989 nog verant¬ 
woordelijk voor de gemeentelij¬ 
ke financiën en binnen het 
Streekgewest onder meer zeer 
actief betrokken bij de vorming 
van regionale politiekorpsen. 

Dat is sinds de leningaffaire ver¬ 
leden tijd. De nu 63-jarige burge¬ 
meester beperkt zich tot de ta¬ 
ken die hem wettelijk zijn toebe¬ 
deeld en zit zijn tijd uit. Vleugel¬ 
lam, maar niettemin gerespec¬ 
teerd. Want zei Coenders niet 
zelf bij zijn 25-jarig jubileum als 
burgemeester, in 1988: „Ik vind 
het niet juist dat een burgemees¬ 
ter Financiën onder zijn hoede 
heeft. Omdat hij als benoemd 
functionaris moeilijk door de 
raad ter verantwoording kan 
worden geroepen.” 


'vakbeurs voor kantooreffiMdi 
sales promotion en direct flc\ 
ting’. De beurs duurt van 13'ir 
met 15 april en is gericht 4,,'' 
midden- en kleinbedrijf in de'w 
gio. U 

jVi 

Het is de tweede keer dat 
Business wordt gehouden. V»r< 
MECC-directeur Dirk Elzin^nr 
het succes van de beurs vorjl» 
een stuk groter kunnen zijn, » 
bedrijfsleven in deze omgevinL 
de kat uit de boom had gekerfd 
1991 kwamen 5800 bezoeker? 
MECC Business, maar nu heL 
nement enige bekendheid J| 
opgebouwd, denkt Elzinga 
de week toch wel 8.000 mensePI 
de vloer te krijgen. Dit jaar r 
ook meer standhouders (v^ 
procent uit de Randstad), is 1 J 
bied waarop de beurs zich 7 
vergroot tot een straal van 10 £ 
meter rond Maastricht en 1 * 
dien is de beurs ook ’s avonds 
zodat mensen na werktijd rw ö 
kijkje kunnen komen nemen- * 

c 

Delen \ 

MECC Business bestaat eig| ? 
uit twee delen: Aan de en£ ^ 
richt de beurs zich op de intert j 
ganisatie van het bedrijf. Intf 
tietechnologie (onder meer ctf ! 
ters) en efficiency maken da? 
belangrijk deel van uit. And^ * 
is de beurs gericht op de e* ^ 
kant van de bedrijfsvoering . 
veelheid aan ideeën om eeö 4 
dukt of het totale bedrijf z o 
mogelijk ’te verkopen’. Het, 
steeds meer creativiteit om & 1 
het grote geweld van reclame 1 1 
vertenties ten opzichte van d< 1 
current te onderscheiden. De J 
presenteert de nieuwste techh 
op het gebied van direct marl® 
sales promotion, en originele ! 
tiegeschenken. De laatste tijd 1 '< 
ook steeds meer aandacht b® 
aan de interne presentatie en 
vatie in bedrijven. Hoe moti^ 
mijn mensen en hoe betrek & 
■medewerkers nog meer bij h* 
drijf? j 

Lezingen 

Belangrijk is het groot aantal 
gen tijdens de beurs over auW 
sering, projectmanagement, 
zekerheid en tientallen ander 
derwerpen. j 


(ADVERTENTIE) 


INTERLAND 

I bouwelementen b.v 
hardhout, aluminium, kunstst 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S 


KEUR-PRODUKTEN 


Showroom geopend 
di. l m vr. 10.00-13.00 uur 
14.00-18.00 uur 
za. 10.00-15.00 uur 
Hommerterweg 35 
Hoensbroek-Hrl 

045-213928 

Showroom Eindhoven Zeelsterstraat 1^! 
'cign 


limburgs dagblad 77 


Limburg 
Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 19 


iburf 
le as 
ëd of 
egenl 
tal ti 


Het pleidooi van de minister van 
Binnenlandse Zaken van België, Louis 
Tobback, voor een hechtere samenwerking op 
cultureel gebied tussen Vlaanderen en 
Nederland is niet geheel nieuw. Tijdens een 
woensdagavond gehouden lezing in de 
openbare bibliotheek in Heerlen stelde hij 
echter nadrukkelijk dat een hereniging van 
Vlaanderen en Nederland, zoals bijvoorbeeld 
tussen de Bondsrepubliek en de DDR, niet 
het uiteindelijk doel van de nauwere 
samenwerking is. „Nu de grenzen opengaan, 
ontstaat de behoefte om met elkaar de 
Nederlandse cultuur overeind te houden. Het 
is dus van belang dat we cultureel dichter bij 
elkaar aansluiten. Ik zou graag zien dat ook in 
de komende decennia een Vlaamse of 
Nederlandse hoogleraar in de wetenschappen 
verder kan blijven publiceren in het 
Nederlands en zich ook in deze taal kan 
manifesteren.” 


Louis Tobback in de bres voor eigen taal en cultuur 

5 Verenigd Dietsland 
misplaatste romantiek’ 


\es 

Jf 


een^W l 
je Mt 

r ullü -—-- 

, _DOOR JO JEURISSEN 

der——- 

e ^?®“ERLEN - Louis Tobback 
a Werd in 1988 minister van 

11611 7 m I? er ^ anc,se Zaken en leidde 
inC !i ^° cialisti sche Partij (SP) tij- 
or w en s de ophefmakende verkie- 
t^^gen in november 1991. De ruk 
ren ^^ r . rechts kwam hard aan in 
en ~ e *6ië. Na lange en moeizame 
1 j.- er ^ an deling en trad een 

*^euw kabinet van socialisten en 
oor !b if* en -democraten aan. Tob- 
nen jn i a ^ s minister van Bin- 

tgen* eraar *dse Zaken overeind, 
lega*,. 

en^O Werd in 1938 in Leuven gebo- 
y Hk a * s zoon van een schoenma- 
du o li stu ^eerde aanvankelijk voor 
J -.^frwijzer, maar werd na een 
loco e Romaanse filologie in 
iA*u leraar aan het Koninklijk 
nlw heneiJm in Leuven- In 1971 
er( I hy gekozen in de gemeen- 
raad en tevens tot wethouder, 
anaf 1974 maakt hy deel uit van 
ivf yulksvertegenwoordiging en 
1 Jaar later is hij al fractievoor- 
l^tter van de SP. 

ffidH^ 0e ï e het ook bekijkt, Vlaan- 
t 5 of ff n en Nederland zitten in een 
13 f ff 1 Uur d * e veel met elkaar te 
t fli v en heeft >” stelt Tobback, 
de'w °° r 6611 ec ^ tG hereniging zyn 
. .® echter nog niet lang genoeg 
r 11 elkaar. In Nederland is bo- 
t t a f ndien ëeen enkele behoefte 
V? re 6611 hereniging. In Vlaande- 
n ai an ls dat lange tijd wel geweest 
„rii net nationalisten die dachten 


in het nieuws i 


aan een verenigd Dietsland. Dat 
is misplaatste romantiek. Wel is 
er in Vlaanderen een grote be¬ 
hoefte aan het behoud van de 
eigen cultuur. Wij hebben daar 
ook jaren fel om moeten vech¬ 
ten. Na de scheiding in 1831 wa¬ 
ren wij bijna onze identiteit 
kwijtgeraakt.” 

Tobback vervolgt: „Ik denk dat 
we ons nu nog blind staren op 
nationale staten. Binnen afzien¬ 
bare tijd is dat echter voorbij, 
Nederland en België hebben in 
de toekomst niet zoveel belang 
meer. We gaan op in dat grote 
stuk Europa. Natuurlijke gren¬ 
zen kunnen weer ontstaan. Voor 
Zuid-Limburg worden Maas¬ 
tricht, Luik en Aken steeds be¬ 
langrijken Den Haag en Brussel 
spelen dan nauwelijks nog een 
rol. Wy gaan op een eigenaardige 
manier terug naar samenwer¬ 
kingsverbanden zoals wy die 
vanuit de Middeleeuwen ken¬ 
nen. De culturele verschillen tus¬ 
sen de drie toonaangevende 
steden in de Euregio Maas-Rijn 
zijn kleiner dan de verschillen 
tussen Groningen en Zuid-Lim- 
burg. De architectuur in en rond 
Luik sluit perfect aan op het 
Maaslands en heeft dus niets 
met Friesland te maken. We zien 
overal een cultuur die de gren¬ 
zen niet respecteert." 

Vasthouden 

„Het opheffen van de grenzen Louis Tobback: ,X>e taal die je hebt leren lezen en schrij ven is de basis van het vrije denken.” Foto: dries LINSSEN 


heeft ook tot gevolg dat we te¬ 
ruggaan naar entiteiten waarvan 
we dachten dat ze tot de geschie¬ 
denis behoorden. Daarom is een 
hereniging in staatkundig en 
economisch opzicht een totaal 
voorbijgestreefde opvatting. 
Voor het behoud van de taal is is 
er natuurlijk wel een grote be¬ 
hoefte om elkaar vast te houden. 
Nederland zou dat streven wat 
meer op prijs moeten stellen. We 
staan onder druk. De Verengel¬ 
sing’ slaat overal toe. We zijn in 
Vlaanderen zo lang tegen het 


Frans bezig geweest dat we Ve¬ 
rengelst’ zijn. Dat is niet goed 
voor onze identiteit en ook niet 
voor ons denken. Daarom pleit 
ik voor een volop naleven van 
het Taalunieverdrag. Aan de 
zuidgrens van Nederland is daar 
wel animo voor. Misschien kun¬ 
nen we ook de mensen in het 
noorden wat meer inspireren.” 

„De taal die je hebt leren lezen 
en schrijven is de basis van het 
vrije denken. Ik sta in België be¬ 
kend als perfect tweetalig, maar 


dat is niet zo. Een perfecte twee¬ 
taligheid bestaat niet. Het den¬ 
ken en schrijven in een andere 
taal is voor 90 procent van de 
mensen een handicap,” meent 
Tobback. 


Bloemrijk 


Jacky Huys heeft in samenwer¬ 
king met Johan Van de Lanotte 
en Koen Heuts een boekje sa¬ 
mengesteld dat onder de titel ’lk 
ben een gematigd man’ bij uitge¬ 
verij Kritak verscheen bij gele¬ 


genheid van de 51ste verjaardag 
van Tobback. Het geeft een dui¬ 
delijk beeld van de bloemrijke 
taal waarvan de minister zich re¬ 
gelmatig bedient. Een citaat uit 
het boekje, gehaald uit het dag¬ 
blad De Morgen anno 1988. Het 
slaat op de Vlaams-Waalse twis¬ 
tappel Voeren: „De PS heeft zich 
met Happart electorale doping 
toegediend. Wel, dat ze nu maar 
zien de meet te halen vooraleer 
de amfetamines uitgewerkt zijn.” 

Minister Tobback ten voeten uit. 


jeerlen 

_ Hoensbroek Kamerkoor 
j de organist Peter van der Wei- 
1 ee . VG r zor gen zondag om 15 uur 
vaf _f a ssieconcert in de kapel 
de UTP. Het concert duurt 
, geveer een uur en de entree 
Jfdraagt A 7,50. 

J T0I1 romans kindertheater 
, iifd geeft zondag om 14.30 uur 
' stadsschouwburg de voor- 

\ kn S ’Dat mag in de Krant’. 

2® entree is fl 7,50. 

1 hii ^ , maa ndag 13 april is er een 
pfff nk omst van de Kontakt- 
) „in jP Voedselallergie. Deze 
j v dt j° m 20.30 uur plaats in de 
i 2i„i? adGrzaa I van het De Wever- 
I ivï 0 , enhu I s - Voor aanmelding: 
j ‘Y'rouw Janssen ®045-42 42 89. 
i Hac 6 ^ er2 amelaar houdt zater- 
ruifk Van 13.30 tot 16.30 uur een 
st r a Tf s * n t Volkshuis, Denne- 

jraat 2 te Passart. 

e informatie avonden voor 
in dVD d ? n maandag gehouden 
en d; „^ke-oave te Brunssum 
.HL° 1 P sdag in het Golden Tulip 
flotel te Heerlen. 

J^ndgraaf 

uit Kr De Trouwe Vriend 
da^if U ,^ enhagen houdt maan- 
avnni 11 19 30 uur een informatie- 
eur<5i, „ °y. er de gehoorzaamheids- 
gaat f r d,e .°P 18 april van start 
dim»- informatie en aanmel- 

• Pr * Timmer, *045-41 20 60. 
ihaaki ^VN De Oude Landgraaf 
de- ui zonda g een middagwan- 
OmoöP^ van I® kilometer in de 
om 1 van Ubachsberg. Start 
Panli.oi , uur aan de Petrus en 
14 nllf er ^ te Schaesberg of om 
bert» v 3311 de ker k te Ubachs- 
59 (K) V ° 0r mformati e: ®045-31 

Hoensbroek 

den en De Koffiepot hou- 

informPf da « om 10-30 uur een 

veraÏÏ Üebyeenkomst over de 

fonSt , ln f n in het zieken- 

mïue ^ 1Seh ^ 00r nadere infor- 

• T le ff eVr ' Feuler ®21 36 68. 

Wordt m S ^ Uis ’ Joze fstraat 21, 
SprSl!f ndag van 14 tot 16 uur 

g eh?udem V °° r ex ' mynwerker s 
fioifL dienstence ntrum De Kof- 

eT 0 l^ d \ t0 \ en met 3 

Jonp i» e rnP laats van Oertie de 

er maan J my . J * Ulicher ‘ Men kan 
van o fff 3 , 6 ,, tot en me t vrydag 
zondl* ” uur terecht en op 
zondag van 14 tot 18 uur. 

kerkrade 

^ Vrijwilligerswerk van be- 


Schrijvers in de klas 


• Leerlingen van het Antonius Doctor College in Heerlen 
kregen gisteren les van schrijvers. De Noordlimburgse au¬ 
teur Ton van Reen stond voor de brugklas en deed daar 
kond van de bokkerijders, waar hij een lijvig boek over 
heeft geschreven. Evert Hartman informeerde de tweede¬ 
klassers over zijn kinderboeken en Mie p Dieckman deed 
datzelfde voor een derde klas. Foto: klaus tummers 


jaar- dencentrum Firenschat 
houdt zaterdag van 10 tot 17 uur 
een paasshow/verkoop. 

• De onlangs opgerichte Werk¬ 
groep Emancipatie Kerkrade 
(WEK) start binnenkort met een 
aantal nieuwe cursussen voor 
vrouwen. Onder lestijd is kinde¬ 
ropvang mogelyk. Voor informa¬ 
tie: ®462444, 416345 of 423082. 

• Het Mannenkoor Cantus ex 
Corde verzorgt zondag om 20 
uur een Passieconcert in de Ab¬ 
dijkerk van Rolduc. De entree is 
gratis, maar een vrije gave wordt 
op prijs gesteld. 

• De basisschool De Vierring, 
Rolduckerstraat 100, houdt za¬ 
terdag van 12 tot 15 uur een 
speelgoedmarkt. 

• De Kon. harmonie St.-Caeci- 
lia verzorgt zondag om 20 uur 
het lenteconcert in gemeen¬ 
schapshuis Heidsjer Treff te 
Spekholzerheide. 

• Inschrijven voor de jaarmarkt 
op 24 mei op het Maria Goretti- 
plein in Nulland is mogelyk bij 
G. Buter ®045-458121. De op¬ 


brengst van de markt gaat naar 
een fonds bestemd voor de res¬ 
tauratie van de plaatselyke 
Maria Gorettikerk. 

EYGELSHOVEN 

• Tijdens de Pinksterdagen, 6, 7 
en 8 juni, worden in Eygelsho- 
ven de 16e Petit Paris pinkster¬ 
feesten gehouden. Op 8 juni is er 
een rommel- en snuffelmarkt en 
voor 13 september staat een 
Luikse markt op het program¬ 
ma. Standhouders kunnen zich 
aanmelden bij J. Verkooijen, 
®045-35 12 02. 

WIJNANDSRADE 

• De handbalvereniging Wij- 
nandia houdt zondag vanaf 19.30 
uur paaskienen in het gemeen¬ 
schapshuis. 

NUTH 

• De FNV Groot Nuth houdt 
vrydag de jaarvergadering in ca¬ 
fé Habets, Klein Haasdal te 
Schimmert. Kandidaten voor het 
bestuur kunnen zich tot aan het 
begin van de vergadering opge¬ 
ven. 


Lets dameskoor 
in Brunssum 

BRUNSSUM - Het Letse da¬ 
meskoor Dzintars treedt zater¬ 
dag om 20.30 uur op in de Grego- 
riuskerk in Brunssum. Het koor 
wordt begeleid door Ausma Der- 
kevica aan de piano en Alvers 
Kaleijs (orgel). Aan het concert 
werken verder mee het meisjes¬ 
koor van de muziekschool in 
Heerlen en het Brunssums man¬ 
nenkoor. Hier soleren Frits Melc- 
hers (bariton), Pieter Ludwiczak 
(bas), terwyl Wiel Prick piano en 
orgel speelt. De entree bedraagt 
tien gulden. Voorverkoop: VW 
Brunssum, Brikke Oave, café 
Ludwiczak. 

Brunssumse 
Jesus Christ 

BRUNSSUM - Jongerenkoor 
Jokola uit Brunssum speelt in de 
tyd rond Pasen vier concerten 
met fragmenten uit de musical 
Jesus Christ Superstar. Het koor 
krijgt daarbij assistentie van het 
orkest Tony Sikes en van harmo- 
nie-orkest Concordia. De eerste 
opvoering is op 11 april in Voe- 
rendaal bij pastoor Corduwener, 
tot voor kort geestelyk adviseur 
van het koor. Een dag later is de 
musical te horen in de Bruns- 


SCHINVELD 

• Gymvereniging Olympia start 
volgende week met jazzdans 
voor meisjes. Meisjes vanaf 11 
jaar oefenen dinsdag van 20 tot 
21 uur; meisjes tot en met 10 jaar 
op woensdag van 16.30 tot 17.30 
uur. Voor informatie en aanmel¬ 
ding: Johan Gyenes, ®258203. 

• Muziekvereniging Brass 90 
neemt zaterdag deel aan de Na¬ 
tionale Bomenmars. Vanaf 16 
uur wordt op diverse plaatsen in 
Schinveld door het korps gemu¬ 
siceerd, terwyl de eerder ver¬ 
spreide deelnameformulieren 
worden opgehaald. Voor ieder 
ingevuld formulier geeft de Na¬ 
tionale Postcodeloterij vijf gul¬ 
den voor het instrumentenfonds. 
Ingevulde formulieren kunnen 
ook worden afgegeven aan zaal 
Nieling, broekstraat 42. 

VOERENDAAL 

• Harmonie St.-David houdt 
zondag van IQ tot 16 ur de jaar¬ 
lijkse rommelmarkt in en rond 
Huize Laurentius aan de Spek- 
houwerstraat. 


sumse Bethelkerk. Op 18 april 
volgt een optreden in de kerk 
van de Heilige Familie in Lange- 
berg en op 25 april in de St. Vin- 
centiuskerk in Rumpen. 

Riem nieuwe 
erevoorzitter 
Parade 1992 

BRUNSSUM - Burgemeester 
Henk Riem van Brunssum 
wordt vanavond om 19.00 uur in 


per persoon 


Gouden paar 

Mia en Jan van der Schaft-Kono- 
walski vieren vandaag hun gou¬ 
den bruiloftsfeest samen met 
hun vier kinderen, zeven klein¬ 
kinderen en één achterklein¬ 
kind. Het feest wordt om 16.00 
uur ingezet met een dankmis in 
de kerk van de Heilige Familie in 
Langeberg-Brunssum. De recep¬ 
tie is van 19.00 tot 20.00 uur in 
het Chalet aan de Komeetstraat 
in Brunssum. 


Jubilarissen 

LANDGRAAF - De gymnas¬ 
tiekvereniging Prins Hendrik 


de burgerzaal van het gemeente¬ 
huis geïnstalleerd als erevoorzit¬ 
ter van de stichting Internationa¬ 
le Folkloristische Parade 1992. 
Riem neemt de fakkel over van 
de voormalige eerste burger van 
Brunssum L. Hoogland. 

Hoogland bekleedde tijden de 
vier voorgaande parades het ere- 
voorzitterschap. Het afscheid 
van Hoogland en de installatie 
van Riem vindt plaats in parade- 
sfeer. Daarvoor heeft de stich¬ 
ting de Limburgse folkloregroep 
de Foekepot uitgenodigd. 


huldigt vanavond om 20 uur, tij¬ 
dens een speciale bijeenkomst in 
het Streeperkruis, vier zilveren 
jubilarissen. Het zijn de heer en 
mevrouw Dovefen, mevrouw 
Paffen en de heer Wijnhoven. 


Draaginsigne 

gewonden 

P.H. van der Sluis uit Kerkrade 
heeft gisteren het draagsinsigne 
gewonden gekregen uit handen 
van burgemeester J^Mans uit 
zijn woonplaats. De 65-jarige 
Van der Sluis is in de oorlog ge¬ 
wond geraakt bij het demonte¬ 
ren van Duitse handgranaten. 
Op dat moment was hij lid van 
de Nederlandse Binnenlandse 
Strydkrachten. • EHBO 

De jaarlijkse EHBO-wedstry- 
den van de Nationale Bond 
voor EHBO, district Limburg 
worden morgen, 11 april en 
zondag 12 april gehouden in 
Roggel. Volwassenen en jeugd 
verlenen eerste hulp aan zoge¬ 
naamde 'lotusslachtoffers’. De 
ongelukken worden zo realis¬ 
tisch mogelijk in scène gezet. 
De wedstrijden voor volwas- 
sennen vinden plaats op zater¬ 
dag. Inmiddels hebben zich 
vijftien ploegen aangemeld. De 
twee hoogstgeklasseerde teams 
zullen Limburg vertegenwoor¬ 
digen tijdens de nationale wed¬ 
strijden. Op zondag komt de 
jeugd in actie, hieraan nemen 
achttien ploegen deel. De wed¬ 
strijden beginnen telkens om 
14.00 uur in het gemeenschaps¬ 
huis La Rochelle.in Roggel. Op 
beide dagen reikt de burge¬ 
meester van Roggel omstreeks 
17.30 uur de prijzen uit. 


Mineralen 


De Nederlandse Vereniging 
'De Verzamelaar’ houdt op zon¬ 
dag 12 april een grote minera¬ 
lenbeurs in het buurthuis 
Limbrichterveld, Eisenhower- 
straat 724 in Sittard. Te zien 
zijn geslepen en ongeslepen 
stenen, prachtige fossielen, 
schelpen en sieraden. De zaal is 
geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. 


• HIV 

De HlV-Verenigmg Nederland/ 
afdeling Limburg houdt op 
donderdag 16 april haar zeven¬ 
de thema-avond rond aids. Het 
onderwerp is deze keer: uit¬ 
vaart. Een uitvaartverzorger zal 
een bijdrage leveren waarin 
wordt ingegaan op formalitei¬ 
ten en regels, kostenplaatjes en 
verschillende mogelijkheden 
ten aanzien van uitvaart, begra¬ 
fenis en crematie. De avond 
wordt gehouden in het gebouw 
van het Groene Kruis, Kleine 
Steeg 7 in Sittard, waar het 
Aids Steunpunt Limburg ook 
kantoor houdt. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 
uur precies. Voor informatie 
kan men terecht bij de HlV- 
Verenigmg Limburg, Gras- 
broekerweg 166 in Heerlen, 
045-728362. 


Lezing 
De Nederlandse Genealogische 
Vereniging ’Overkwartier van 
Gelre’ houdt op maandag 12 
april in De Oranjerie in Roer¬ 
mond een lezing, getiteld 'Do¬ 
pen, trouwen en begraven: 
wetgeving, registratie en ge¬ 
woonte’. De lezing wordt gege¬ 
ven door Truus Roks, mede¬ 
werkster van het Rijksarchief 
in Limburg. Dopen, trouwen 
en begraven zijn gebeurtenis¬ 
sen in een mensenleven, die 
veelal als hoogtepunten wor¬ 
den beschouwd en dientenge¬ 
volge met riten, gewoonten en 
regelgeving worden omringd. 
Een aantal van deze aspecten 
wordt onder de loep genomen 
in de historische context, toe¬ 
gespitst op Limburg. De lezing 
is ook voor niet-leden van het 
NGV gratis toegankelijk. 


• Beurs 

Onder het vaandel van diverse 
verenigingen en musea zal ko¬ 
mend weekeinde de vierde 
Benelux Verzamelbeurs in het 
Beursgebouw in Eindhoven 
plaatsvinden. Vele honderden 
particuliere verzamelaars en 
gespecialiseerde handelaren 
zullen hun verzamelobjecten 
tentoonstellen. Deelname aan 
de beurs staat in principe open 
voor iedere oprechte verzame¬ 
laar die zijn hobby een warm 
hart toedraagt. Het geschatte 
aantal verzamelaars in Neder¬ 
land bedraagt ongeveer drie 
miljoen. De organisatie ver¬ 
wacht tussen de tien- en twin¬ 
tigduizend bezoekers. De ope¬ 
ningstijden zyn morgen en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
De toegangsprijzen bedragen 
tien gulden per persoon, 65 + 
en CJP 7,50 per persoon. Kin¬ 
deren tot en met 12 jaar mogen 
gratis binnen, mits onder gelei¬ 
de. Het Beursgebouw ligt in de 
Lardinoisstraat tegenover Ho¬ 
tel Holiday Inn op circa vijf 
minuten van het station. 


Zegening 


Jan en Mia van der Schaft-Konowalski Foto: FRANS RADE 


De Koninklijke Harmonie van 
Maastricht 1825 zal op Palm¬ 
zondag de hoogmis in de St.- 
Servaas basiliek opluisteren. 
Hieraan voorafgaand vindt om 
9.30 uur op het Maternushofje 
de zegening van de palmtakjes 
plaats. Na de eucharistieviering 
is het traditionele palmpase- 
nontbijt voor leden en familie¬ 
leden van de ’Keuninklikke’. 
Bij dezew gelegenheid zal af¬ 
scheid worden genomen van 
Leon Hamers, die 32 jaar be¬ 
stuurslid van de vereniging is 
geweest, waarvan 25 jaar als se¬ 
cretaris. 
limburgs dagblad 


oostelijke mijnstreek 
Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 


weekend 


\\\ agenda 


De avond- en weekenddiensten 
beginnen op vrijdagavond en 
eindigen de volgende week vrij¬ 
dag om 8.30 uur. 


ARTSEN 


Heerlen: Voor spoedgevallen 
@71.14.00 (brandweercentrale) 
bellen. 

Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12 
uur telefoonbeantwoorder eigen 
huisarts. Van zaterdag 12 uur tot 
zondagmorgen 10 uur Schiffers, 
@45.21.76. Van zondagmorgen 10 
tot maandagmorgen 8 uur Ha¬ 
mers, @45.27.12. 

Simpelveld/Bocholtz: Crützen, 
@44.03.33. 

Landgraaf: zaterdag Ypma, 

@32.06.60 en zondag Pieck, 
@31.13.22. 

Hoensbroek: Patiënten van Ge¬ 
zondheidscentrum Hoensbroek- 
Noord kunnen dag en nacht bel¬ 
len, @21.48.21. Uitsluitend voor 
spoedgevallen: @23.18.00. An¬ 
ders eigen huisarts bellen. 


APOTHEKEN 


Brunssum/Schinveld: Van de 
Wouw, Dorpstraat 153, 
«25.16.20. 

Heerlen: Ritzen, Stationstraat 
24b, @71.32.69. 

Landgraaf: Landgraaf, Pasweg 6 
Schaesberg, @32.69.00. Voor 
spoedgevallen dag en nacht be¬ 
reikbaar. 

Kerkrade/Eygelshoven: Smit- 

huis.van Gronsveldstraat 2, 
@45.40.00. 

Kerkrade-West: Bleijerheide, 

Bleyerheiderstraat 52, @46.09.23 
Bleijerheide:Bleijerheide, Blei- 
jerheiderstraat 52, @46.09.23. 

Dagelijks open van 8 tot 22 uur. 
Simpelveld/Bocholtz: Voncken, 
Dr. Ottenstraat 6, @44.11.00. Za¬ 
terdag 11-15 uur, zondag 
13.30-14.30 uur. Voor spoedge¬ 
vallen van 22-22.30 uur of na tele¬ 
fonische afspraak. 
Hoensbroek/Heerlerheide: 
Heerlerheide, Comeliusplein 2, 
@21.13.77. 

Nuth: Voor spoedgevallen eigen 
apotheek (b.g.g. @71.14.00). 


TANDARTSEN 


Heerlen/Hulsberg/V oerendaal: 

Stevens, Kampstraat 168, 
@22.11.50. Spreekuur zaterdag 
en zondag van 11-12 uur. B.g.g. 
TIGH, @71.14.00. 
Kerkrade/Ubach over Worms/ 
Nieuwenhagen/Eygelshoven: 
Schlebach, Bern. Pothastraat 31 
Kerkrade, @45.26.71. Spreekuur 
11.30-12 uur en 19-19.30 uur. 
Simpelveld/Bocholtz/Gulpen/ 
Vaals/Wijlre/Wittem: Curfs, 

Rijksweg 101 Gulpen, 
*04450-3098. Spreekuur 11.30-12 
uur en 17.30-18 uur. 
Brunssum/Schinveld/Nuth/ 
Hoensbroek/Schinnen: van Dyk, 
Burg. Pijlsstraat 2 Schinnen, 
@04493-3986. Spreekuur 11.30-12 
uur en 17.30-18 uur. 


GROENE KRUIS 


Wachtdienst voor spoedgeval¬ 
len: Heerlen: @71.37.12. Nuth/ 
V oerendaal/Simpelveld: 
*04405-2995. Brunssum/Schin- 
veld/Jabeek: @25.90.90. Hoens- 
broek/Merkelbeek/ Bingelrade: 
*22.55.55. Landgraaf: @32.30.30. 
Kerkrade/Eygelshoven: 
*45.92.60. 


DIVERSEN 


TIGH - Heerlen: @71.14.00. In¬ 
formatie over avond- en week¬ 
enddiensten van artsen, tandart¬ 
sen, apothekers en het Groene 
Kruis. 

Hulpdienst SOS: Dag en nacht 
bereikbaar, @71.99.99. 
Geslachtsziektenbestrijding: 

24- uurs infolijn, @74.01.36. 


Autodief 

opgepakt 

HEERLEN - Een patrouille van de 
Koninklijke Marechaussee heeft vo¬ 
rige nacht een 26-jarige man uit 
Landgraaf opgepakt die op de Mee- 
zenbroekerweg een auto had gesto¬ 
len. 

Om kwart over twee die nacht zag 
de eigenaar van de wagen, een Ci¬ 
troen die geparkeerd stond op de 
Meezenbroekerweg, dat deze gesto¬ 
len werd. Hy meldde dit direct aan 
de politie. Tegen half drie zag een 
patrouille van de Marechaussee op 
de Heerenweg iemand bij een Ci¬ 
troen staan. De Marechaussee vond 
de situatie verdacht en controleerde 
even wat er aan de hand was. Daar- 
by werd ontdekt dat het om de even 
tevoren gestolen auto ging. De man 
bekende de Citroen gestolen te heb¬ 
ben. Hy werd overgedragen aan de 
politie van Heerlenen achter slot en 
grendel gezet. 


Van onze correspondent 


DEN HAAG/VOERENDAAL - Campinghouder J. Ble- 
zer hoeft zijn kampeerterrein aan de Ransdalerstraat 2 te 
Ransdaal niet in te krimpen. 

Dat heeft de Raad van State gisteren beslist. Blezer, die 
in beroep ging nadat hij tijdens een gemeenteraadszit¬ 
ting te horen had gekregen dat hij het aantal kampeer- 
plaatsen aanzienlijk zou moeten verminderen, is hiermee 
in het gelijk gesteld. 

Al vanaf 1969 drijft Blezer een camping aan de Ransda- 
lerweg. In de loop der jaren groeide het aantal stand¬ 
plaatsen tot het huidige aantal van twintig. De camping¬ 
houder had weliswaar geen officiële vergunning, maar de 
gemeente liet zijn activiteiten oogluikend toe. 


Raad van State: 20 karnpeerplaatsen mag 

Camping Ransdaal 
geeft geen krimp 


In december vorig jaar besloot de gemeenteraad dat er 
een officiële regeling moest komen en dat Blezers activi¬ 
teiten op één lijn gebracht moesten worden met het be¬ 
stemmingsplan. Blezer kreeg te horen dat hij nog maar 


drie standplaatsen mocht houden, omdat zijn camping in 
de categorie kampeerboerderijen valt. 

Gisteren tijdens de zitting toonde Blezer zijn verontwaar¬ 
diging over het optreden van de gemeente: „Diverse ke¬ 
ren is er een ambtenaar van de gemeente bij mij komen 
kijken, maar nooit heb ik te horen gekregen dat ik ver¬ 
keerd bezig was. Nu ik inmiddels grotendeels van de 
inkomsten van de camping afhankelijk ben, wil de ge¬ 
meente dat ik een enorme stap terug doe.” 


De Raad van State vindt het redelijk dat Blezer voorlopig 
gewoon zijn camping mag blijven drijven. Wel zal de 
zaak door zowel de gemeente als door de juristen van de 
Raad van State nog precies moeten worden uitgezocht. 
Het kan nog twee jaar duren voordat Blezer definitief 
weet of zijn bedrijf gespaard blijft. 


Ondernemers belonen wervingsbeleid 

Bedrijven komen 
naar Emmaterrein 


• Het nog steeds ake¬ 
lig lege Emma-terrein. 
Vroeger stond hier de 
staatsmijn Emma. Op 
de achtergrond zijn de 
huizen en de Rozen¬ 
kranskerk van Tree- 
heek zichtbaar. 

Foto: CHRISTA 
HALBESMA 


Van onze verslaggever 


BRUNSSUM - Koekjesfa¬ 
briek Heesen in Heerlen en 
bakkerij Coumans in Hoens¬ 
broek gaan zich vestigen op 
het reeds vele jaren groten¬ 
deels braakliggende Emmater¬ 
rein in Brunssum. Daarmee is 
de gemeente dan ruim ander¬ 
halve hectare van het veertig 
hectare omvattende bedrijven¬ 
terrein kwijt. De gemeente 
verwacht dit jaar nog tussen 
de drie tot vier hectare indu- 
striegrond te kunnen verko¬ 
pen. Onder meer een meubel¬ 
fabriek en een tankstation 
hebben serieuze interesse ge¬ 
toond. Een overdekte tennis¬ 
hal op het Emmaterrein is 
eveneens een optie. 

Hoeveel extra werkgelegenheid 
voor Brunssum de nieuwe ontwik¬ 
kelingen zullen opleveren valt vol¬ 
gens een zegsman van de gemeente 
nog niet te zeggen. Bakkerij Heesen 
waar nu elf mensen werken heeft 
uitbreidingsplannen, maar daarover 
wilde de directie gisteren nog niets 
kwijt. Koekjesfabriek Coumans 
heeft tussen de vijftien tot twintig 
werknemers in dienst. Heesen moet 
435.000 gulden neertellen voor 1,1 
hecatare grond. Coumans betaalt 
240.000 gulden voor 0,6 hectare. 

De twee bedrijven uit Heerlen en 

Jongen rijdt 
tegen auto 

EYGELSHOVEN - Een tienjarige 
jongen uit Eygelshoven heeft 
woensdagavond bij een verkeerson¬ 
geluk een been gebroken. De knaap 
reed omstreek 18.15 uur het kruis¬ 
punt van de Anselderlaan-Bosweg 
op. Hy vergat daarbij een personen¬ 
auto voorrang te verlenen en kwam 
in botsing met de wagen. Hij bleek 
zijn bovenbeen te hebben gebro¬ 
ken. 


Hoensbroek hebben toegehapt na 
herhaalde pogingen van de gemeen¬ 
te Brunssum om ondernemers naar 
het Emmaterrein te lokken. Met na¬ 
me om het jaarlijkse renteverlies 
terug te dringen is de gemeente de 
boer op gegaan met het industrie¬ 
terrein. 

De gemeente kampt nog met het 
probleem dat tussen de drie tot vier 
hectare van het industriepark nog 
steeds zwaar vervuilde grond bevat. 
Een oplossing van die problematiek 
zit er volgens een woordvoerder van 
de gemeente aan te komen. 

Brunssum hoopt de komende jaren 
een flink deel het Emmaterrein aan 
de man te brengen. „Bedrijven uit 
Brunssum hebben altijd de kat uit 
de boom gegeken. Mogelijk volgen 
zij nu”, aldus een zegsman van de 
gemeente. Tot dusverre waren 
Gamma en een rijschoolhouder de 
enige ondernemers op het handels¬ 
terrein aan de Emmastraat. De 
grond moet tussen de 45 tot 70 gul¬ 
den per vierkante meter in het laat¬ 
je brengen. De nieuwe ondernemin¬ 
gen vestigen zich aan de zuidzijde 
van de Emmaweg. 


Zondag rondleiding door openluchtexpositie 

Milieutuin wil meer 
sponsors aantrekken 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - De milieutuin Schrie- 
versheide wil meer bedrijven aan¬ 
trekken die een project in de mi¬ 
lieutuin plaatsen of sponsor wor¬ 
den. Verder worden er informatie¬ 
bordjes bij de projecten geplaatst. 
De binding tussen het bezoekers¬ 
centrum en de tuin moet in de toe¬ 
komst in één oogopslag duidelijk 
worden. 

Dit zijn enkele punten uit het plan 
dat het bestuur van de stichting Mi- 


lieunetwerk Heerlen op 22 april pre¬ 
senteert ter verbetering van de in¬ 
richting en het onderhoud van de 
tuin. 

„De tuin is nooit helemaal af. De 
milieuproblematiek blijft spelen en 
bedrijven bedenken steeds nieuwe 
oplossingen om de schade aan het 
milieu terug te dringen”, vertelt 
Bep van Ulft, coördinator van be¬ 
zoekerscentrum Schrieversheide en 
bestuurslid van de stichting. 

Het idee om een milieutuin aan te 
leggen kwam van de 'groep 195’, 
• Bep van Ulft toont een stuk steen dat is aangetast door zure regen. Het brokstuk is afkomstig van de Sint 
Servaaskerk in Maastricht. Foto. klaus tummers 


Van onze correspond 


DEN HAAG/HEERLEN - De Hoensbroekse taxicentrale 
Breko BV heeft bij de Raad van State geeist dat de ge¬ 
meente Heerlen een uit 1986 daterend sluitingsbevel 
voor het taxibedryf voorgoed intrekt. 

De zaak diende gisteren by de Raad van State in Den 
Haag. De gemeente was niet op de zitting aanwezig, maar 
deelde schriftelyk mee dat de aanwezigheid van het taxi¬ 
bedrijf aan de Akerstraat-Noord en de Hommerterweg in 
stryd is met het bestemmingsplan. 

Breko’s raadsman A. Bisscheroux zegt dat de agrarische 


Gemeente Heerlen wil dat Breko verhuist 

Protest taxibedrijf 
tegen sluitingsbevel 

bestemming die de gemeente aan de percelen van het 
taxibedrijf heeft toegekend niet meer op de praktijk aan¬ 
sluit. De percelen liggen namelijk in een wijk waar ook 
andere bedrijven en winkels gevestigd zijn. Bovendien, 


zo zei hij, zal het een hele toer zijn om van de betegelde 
parkeerterreinen weer vruchtbare grond te maken. 

Het is er de gemeente Heerlen veel aan gelegen dat het 
bedrijf met zyn 135 werknemers blijft draaien. Op dit 
moment worden daarom besprekingen gevoerd over een 
verhuizing naar het nabijgelegen Emmaterrein. Op het 
zogeheten ’Brekoterrein’ worden dan woningen ge¬ 
bouwd. 

Mocht er inderdaad een andere lokatie gevonden wor¬ 
den, dan heeft het besluit in deze beroepszaak geen di¬ 
recte gevolgen. 

Naar verwachting zal de Raad van State eind mei een uit¬ 
spraak doen. 
s^m. 


SlA 


Winkel 


een vrijwilligersorganisatie die zich 
vooral bezighoudt met de milieu¬ 
problematiek in Zuid-Limburg. In 
1990 werd de tuin geopend en het 
resultaat was een openluchtexposi¬ 
tie over verschillende milieuthe¬ 
ma’s, zoals afvalverwerking, erosie- 
bestrijding, geluidsoverlast, zure 
regen etc. 

In de tuin kunnen bedrijven hun 
oplossingen voor de milieuproble¬ 
matiek aan het publiek laten zien. 
Het publiek op zijn beurt kan daar 
iets van opsteken en ook meewer¬ 
ken aan een schoner milieu. 

Bacteriën 

DSM laat in de tuin zien hoe veront¬ 
reinigde grond schoongemaakt kan 
worden door middel van bacteriën 
die niet schadelijk zijn voor het mi¬ 
lieu. Het Waterzuiveringsschap 
Limburg legt in een overdekt tuin¬ 
huisje uit hoe dezè organisatie het 
water in beken, rivieren, plassen en 
sloten zo schoon mogelijk probeert 
te houden. 

Behalve deze technische nieuwig¬ 
heden wordt ook getoond wat er 
gebeurt als de natuur haar eigen 
gang gaat. Bijvoorbeeld de evolutie 
van planten, waarbij de natuur zich 
binnen een bepaalde tyd aan veran¬ 
derde omstandigheden aanpast. 

In de milieutuin is ook een project 
dat mensen erop attendeert verf, 
medicijnen en ander klein che¬ 
misch afval in de milieubox te de¬ 
poneren. „Wij willen het gedrag van 
mensen veranderen”, zegt Bep van 
Ulft: „Mensen voelen zich heel vaak 
machteloos omdat ze denken dat ze 
niets aan de verbetering van het mi¬ 
lieu kunnen doen. Maar in de tuin 
zien ze ideeën die ze zelf kunnen 
toepassen om milieuproblemen te 
verminderen.” 

De tuin wordt milieuvriendelijk on¬ 
derhouden. Op de paden liggen 
houtsnippers en het onkruid wordt 
met de hand uit de tuin gehaald. 

Toekomst 

In de toekomst wil het bestuur van 
de milieutuin ook projecten over re¬ 
cycling van kunststof, glas, rubber 
en piepschuim in de tuin opnemen. 
Van Ulft: „Natuur en milieu zijn 
nauw met elkaar verbonden. Zure 
regen, geluidsoverlast en verontrei¬ 
nigde grond tasten de natuur aan. 
Dat moeten we tegengaan.” 

Zondag om 14.00 uur wordt er een 
rondleiding gehouden in de tuin. 
De toegang is gratis en iedereen is 
welkom. De rondleiding duurt ruim 
een uur en bezoekers kunnen zich 
aanmelden by het bezoekerscen¬ 
trum Schrieversheide. Wethouder 
Boumans uit Landgraaf leidt de be¬ 
zoekers door de tuin. 


• U hebt natuurlijk uori|(__ 

week in deze krant allemaal l> 
artikel over de Week van TOB 
Winkel gelezen. Die 'week' isi> io n 
in volle gang en leidt vanze I ( 
sprekend ook tot de nodH 
reacties. Gisteren werden V> inti 
gebeld door meneer LindelaH >n 
die bij Vroom en Dreesman * n 
Heerlen serviezen en doe-M ;ch< 
zelf-artikelen aan de vrouw t rus 
man brengt. Een vriéndelijk ina 
klant die waarschijnlijk 4g, 
krant goed gelezen heeft. uul4tioi 
bij haar bezoek aan meneQ zijt 
Lindelauf het naadje van ui 
kous weten over de Week van dfeze 
Winkel. | Bi 

Winkel (2) k 

• De verkoper legde in het ko^t 
uit dat het winkelpersoneel 

ze week bijzonder in de belamjttt’. 
stelling staat. ,£ij mogen b>Ji 
voorbeeld wel eens een bloe w 5 
tje krijgen van tevreden klo4>lo 
ten”, zo liet hij weten. Öj at 
vriendelijke klant begreep uffö 
hint en keerde korte tijd la#j ri1 
terug. Niet met bloemen, mart d 
wel met een doosje vol met uooijat 
treffelijke bonbons. En nu ma# 
afwachten of het personeel udr' lr ' 
de bonbon-afdeling wellicht P 
servies als attentie krijgt aaflud 
geboden van een tevreddf? 
klant. r 1 - 

ft: 

I v 

Bezuiniging fe 

• Op de weg Hemsberg-SfL 1 ,! 
Odiliënberg ter hoogte van P0*r 
terholt is het bewegwijzering 
bord van de ANWB wegQtV 
haald. Daarop stonden Bru^'L^ 
sum en Kerkrade aangegeve^t 
Frits Sprokel van het CDA 
Kerkrade heeft zijn wethouder* 
van Ruimtelijke Ordening 
vraagd of dat te maken heen 
met de bezuinigingen in KeTVl 
rade. Nee, het is een afwegiui I 
die de ANWB heeft gemaaid I 
Kerkrade draagt alleen zcrtnE 
voor bewegwijzering binnen 
eigen gemeente, antwoorddens 
de wethouder en het hoofd 
gemeentewerken. De bezui^t'tr 
gingsparanoya heerst wel 

in de klankstad. N 

NI 

Trein t 

• De treinen rijden weer. G*t) 
lukkig maar, want juist dfgelëjr 
pen maandag hoorden we op d*T' 
radio een programma tvaari^T 
werd gewezen op de risico’s vOt? 
het oversteken van overwege?x 
De volgende dag wilden 
meteen het geleerde in prakhl'ï 
brengen. „Let er vooral op d^E 
van de andere kant nog een a^T 
dere treni kan komen”, had d*f 
radiopresentatrice ons gewaU r V 
schuwd. Daar stonden we doft’ 5 
bij een AHOB-installatie. (D°[ * 
betekent Automatische HaW 
Overweg Bomen, leerde de 
diomevrouw ons ook nog.) ^ 
wachten, wachten! We lazen h* 
bord onder de Andreaskruise* 
nog eens door: „Wacht tot 
rode licht gedoofd is. Er kö* 
nóg een trein komen!” Mo$ 
niks hoor, van de beloofde turf 
treinen kregen we er precies W* 
te zien. Opscheppers. 


Huis : 

• Burgemeester Riem vU* j 
Brunssum heeft een pracht , 
plekje uitgezócht om te g& a * ] 
wonen. Hij heeft de gemeen t* , 
raad verzocht hem een st ?r i 
grond te verkopen aan de W 
verlaan. Daar liggen (van h j- 
centrum van Brunssum ric 
ting bejaardenhuis Louise j 
zien, rechts ) al een aantP 
mooie huizen. Vervolgens k o*** 
een parkeerplaats en een stuk) 
groen en daar gaat Riem ztJg 
huis bouwen. Met uitzicht op?* 
prachtige vijver en het omf |f ' 
gende vijverpark. Hij kan j ?j 
pend van zijn woning naar **■. 
gemeentehuis, al wandeleh? 
door het park. In de winter kö 
hij schaatsend naar kanUXm 
maar dan moet het wel hóf* 
vriezen natuurlijk. Riem is b* 
reid voor de grond 120.000 Q ' 
den te betalen. En nu is ied^ 
een benieuwd hoe het huis W 
de burgemeester er uit g 0 ** 


Antwoord 

• Soms krijg je bijna ongeu idjjJ 
antwoord op vragen die je 
jarenlang door de kop s P e ^! e . 
De treinstakingen van de a ™ e a \ 
lopen tijd hebben in ieder 
het antwoord gebracht op 
vraag: 'Waar zouden we sV’ 
zonder de trein?’ Waar we 
zonder de trein, weten we u. 
Maar waar zouden we sijnf° n * 
der Piet van Zeil? Enfin, a 0 ^, 
krijgen we binnenkort ook e 
antwoord op. Waar je bent sm' 
der Van Zeil? In een stripteQ**. 
tent natuurlijk. 
frli ■•]!►/;j.i«T<iir7E7tr>n 


ME - De voorzitter van de Inter- 
<iA l ‘ de Amateur Atletiek Federa- 
jjol J’AAF), de Italiaan Primo Nebio- 
n u> inufL!^ 1985 op slinkse wijze 
plaU >n g m Uï°en dollar (veertig mil- 
an i n / u ^ en l uit de zakken geklopt 
h> M'ou or ëanisatoren van de Olym- 
iw (hi 6 ^P e ^ en i n Seoul. Dat geld 
eüj*>n Sl nu kij een door Nebiolo in 
k d ia be f leven geroepen stich- 

wildtj’ * ntern ational Athletics Foun- 
0 -r,pi •,; 0ri ' De macht daarvan is geheel 
, n $ banden. 

an j 

R on ^hulling wordt gedaan door 
p itse journalisten Vyv Simson 
^Andrew Jennings in hun van- 
s Verschenen boek 'Power, Mo- 
v ’ Drugs Inside The Modern 
, , u* CS ’ dat in Nederland door 
j Wi irt ’^ ere ldvenster is uitgegeven 
Zaflü n ,er< ^ e bte * 1° de Ban van de Rin- 

1 

Jf/^L^^dkoreanen wilden van Ne- 
n,, ° de toezegging hebben dat zij 
d 88 f^kfinales op de Spelen van 
? tó ‘h H ^° n den vervroegen. Zij zou- 
a a „ dan aanmerkelijk sterker staan 
n nl et a ** na nciëlc onderhandelingen 
„ im_ Amerikaanse tv-stations. De 
1 /it rirvT - nen wilden die finales op 
öoliha l ' me ' uitzenden, op het tijd- 
van de hoogste kijkdicht- 
j, ln . de V.S. Nebiolo wenste van 
? tl ^ z *êing lange tijd niet te we- 
-t ? i * ta haan hield de Koreanen 
, 0 ’ang aan het lijntje tot zij hem 
as an hoop vroegen wat er nodig 
0 j v °°r een gunstige beslissing. 
[Q 6ens de Britten antwoordde Ne- 
■St' r „ Prompt: „Twintig miljoen dol- 
PoS- ■ 
ng* et 

99* [j J, s het zoveelste schandaal waar- 
uni in k ü * ü ’ die onlangs nog tot lid 
ve ^ lortk werd benoemd, als 

t tUf bestuurder is betrokken. 


Olympisch team 
*n problemen 

iJ? T - De Fifa heeft de KNVB 
i So . 3x laten weten dat het Olym- 
i ec j e .lftal op 3 mei de kwalificatie- 
i ri jd tegen Australië moet spe¬ 
et,^ betreft de uitwedstrijd. De 
* su n Va n de tweestrijd, die moet 
u Sen welk land mag deelnemen 
n 0et et Dlympisch voetbaltoernooi, 
le^ 24 mei in Nederland wor- 
lUstr r ewer kt. In overleg met de 
^NVf» che voetbalbond had de 
Is s a anvankelijk 24 en 31 mei 
falig^ldata voorgesteld. De Aus- 
6r e bond week hier later ech- 
ata aria ^ - De FIFA heeft de beide 
* e derl? dw i n gend opgelegd. Voor 
lo gel 4?^ is het echter vrijwel on- 
' e f elf? i ° p 3 me ‘ een representa- 
e e ^ naar Austalië te sturen. Op 
*atstZ S * e P^ aa ^ s Is °P bie dag de 
e hdi r ° nde van he competitie, bo¬ 
en ls de datum ingepland tus- 
l e ee Europese finales. Daarin 
mogelijk Ajax en Feyenoord. 


■a-, 

% De Haan mag 
L weg bij MVV 

- Reserve-doelman 
[ ^ a a s tp- e .Daan van MVV mag de 
^ ^iaeieH 0 ^ 86 c ^ u b verlaten. De oud- 
C li Kl ,s transfervrij en mag van 
haar r? ,eid *ng van MW op zoek 
bieuwe werkgever. „Mijn 
hiet s i n , °°Pt af en nu MVV mij 
h^ar cp , We S legt kan ik op zoek 
«t c n nie uwe ploeg. Ik heb nog 
9 *haar h ncre ^ e aanbiedingen op zak, 
ri hldus n aa L^ s wat vroeg voor/’ 
* e Waan. 

k Ver der 8 l at *? et kee P er Peter Heffels 
jphanai n m Edward Ansah 

1 in k Cen °PVolger voor Alloy 
' Se eluK U - S ’ voor d e Maastricht- 
- AgL, • met te behouden is. Voor 
l bgi k \ mteresse van clubs als FC 
1 Gent en Everton. 

! ^ordt nv °erder Robby Delahaye 
i v an q | j ndaa ë in het ziekenhuis 
1 Sc ho Ur i„T'.°P onderzocht aan een 
^iin o 0 i. ~^ ess nre. Naast Delahaye 
M-», Vo ^ oord ens (knieblessu- 
^h) en A/r Ce i ^ of man (gekneusde 
L^ssuref 1 ^ 3 ^ Vertroeven (dijbeen- 
w er of P _ gekwetst - Het is nog onze- 
i a alwni, n 4 . 0emde s Pelers zondag in 
^ u hnen 2j tegen van de P arti j 


ADVERTENTIE) 

**\TH 
* 00(7 Vf/V 

-««ssaffi ?sïu 

waf/egesc henken. 

Re »tpartij en medailles , bekers e 
relatiegeschenken 


^oê^SErtingen 

40 ^r 5o% 

^30% 60% 

©|”^ eer nu vlak voor het 
seizoen 


Monsterzege Oranje opsteker voor duel tegen gastland 

Ijshockeyers 
draaien warm 


DENAIN - Daags 
na Gent-Wevelgem, 
waaraan hij overi¬ 
gens met deelnam, 
toonde Edwig van 
Hooydonck zijn gre¬ 
tigheid voor Panjs- 
Roubaix van komen¬ 
de zondag. In de 
Grote Prijs van De- 
nain reed hij giste¬ 
ren zegevierend over 
de eindstreep. 

De Belg uit de Buc- 
klerploeg, die zon¬ 
dag derde werd in de 
Ronde van Vlaande¬ 
ren, liet op de 
Noordfranse wegen 


Van Hooydonck 
toont vorm voor 
Parijs-Roubaix 


Casado en Henriet 
achter zich. Bestge- 
klasseerde Neder¬ 
lander werd Kees 
Hopmans uit de 
Elro-formatie. 


De uitslag: 1. Edwig van 
Hooydonck 190 km in 
4.33.00, 2. Casado, 3. Hen¬ 
riet, 4. Boucanville op 
1.35, 5. Hopmans. 8. Knu- 
vers. 19. Adn Kools 3.25, 
20. Elen. 


Van onze correspondent 
_ THEO KEYDENER _ 

VILLACH - Nederland heeft 
de laatste testwedstrijd, alvo¬ 
rens zaterdagavond het gast¬ 
land tegenstander is, tegen 
Joegoslavië met 11-0 (3-0, 3-0, 
5-0) gewonnen. Oranje kan 
zich nu gaan opmaken voor de 
’finale’ tegen Oostenrijk, dat 
gisteravond met 3-0 won van 
Japan. Een medaille heeft Ne¬ 
derland reeds op zak, hetgeen 
voor dit WK uitgangspunt 
was. Zaterdagavond hoopt 
coach Larry van Wieren het 
team klaar te hebben. Risto 
Mollen en Van Galenlast kam¬ 
pen momenteel met een lichte 
liesblessure en werden in de 
laatste periode tegen de Joe- 
goslaven van het ijs gehouden. 

In het vijfde duel bleef Nederland 
dus opnieuw ongeslagen. De kleine 
misstap tegen Roemenië is heel 
goed verwerkt. Productief was 
vooral de aanvalslijn van de twee 
Eaters, Mollen en Houben, waarvan 
hun kompaan Stoer twee maal 
scoorde. Topscorer van Nederland 
en ook van dit toernooi tot nu toe is 
Tonny Collard. Hij nam tegen Joe¬ 
goslavië maar liefst vier doelpunten 
voor zijn rekening. 

Oranje maakte er een rustige partij 
van tegen de zwak spelende Joego- 
slaven. De doelpuntenmachine 
kwam maar langzaam op gang, 
maar nadat Collard de score had ge¬ 
opend werd het een walk-over voor 
Nederland. Door de blessure van 
Mollen was vervanger Henri de 
Kort eveneens productief, een bij¬ 
komstig gunstige situatie voor 
coach Van Wieren. 

De ogen zijn nu gericht op Oosten¬ 
rijk. In dat duel zal de kleur van de 
medaille bepaald worden. De ver¬ 
wachtingen bij de spelers zijn hoog¬ 
gespannen. Men is zich ervan be¬ 
wust dat het een hele zware klus zal 
worden. Van Wieren: „We hebben 
ons doel bereikt, een medaille was 
ons uitgangspunt. We moeten nu 
proberen de spanning van ons af te 
zetten. We proberen tegen de Oos- 
tenrijkers verdedigend sterk te be¬ 
ginnen, hetgeen een zware druk op 
de schouders van de jongens bete¬ 
kent”. 

Optimisme voor de finalepartij te¬ 
gen het gastland Oostenrijk was 
vooral bij verdediger Rob van Steen 
te bespeuren: „Wij doen het niet 
minder dan voor goud op dit WK. 
Het uitgangspunt is bekend, een 
medaille. Maar nu willen wij de 
kleur wel even bepalen. Brons zou 
op dit moment zelfs te weinig zijn”. 


Joegoslaven 
op heterdaad 
betrapt 

VILLACH - Twee ijshockeyers 
uit Joegoslavië zijn gistermiddag 
enkele uren in het politiebureau 
van Klagenfurt vastgehouden. 
De deelnemers aan het WK in de 
B-groep werden op heterdaad 
betrapt toen zij in een drogisterij 
voor enkele honderden Schillin¬ 
gen aan cosmetica trachtten ach¬ 
terover te drukken. Na verhoor 
kon het duo met de bus naar Vil¬ 
lach waar Joegoslavië in de 
avonduren tegen Nederland 
speelde. 


Peter Arets 
coach VC Weert 

HEERLEN - Volleybaltrainer Pe¬ 
ter Arets(35) wordt per 1 augustus 
aanstaande de nieuwe coach bij de 
herenhoofdmacht van Facopa/VC 
Weert. Gisteren rondden het be¬ 
stuur en en de Heerlense oefen¬ 
meester de besprekeningen over 
een verbintenis af. Arets volgt trai¬ 
ner Jan Meertens op, die na tien 
seizoenen stept. Naast Meertens 
vertrekt ook coach Martin Verberne 
bij de Middenlimburgers, omdat de 
nieuwe keuzeheer beide funkties. 
gaat combineren. ABP-employee 
Peter Arets trainde de afgelopen 
tweeëneenhalf seizoen de herense¬ 
lectie van VCH. 
David Livingstone (links) in duel met de Joegoslaaf Kolja Lazarevic. 


Foto: AP 


Peter Blangé 
toch naar 
Japan 

DEN HAAG — Volleyballer 
Peter Blangé vertrekt vandaag, 
in tegenstelling met zijn aan¬ 
vankelijke bedoelingen, naar 
Japan. 

Hij voegt zich in Kobe bij de 
selectie van de nationale man- 
nenploeg. De groep van bonds¬ 
coach Arie Selinger is op het 
complex van Daiei, een vrou- 
wenploeg waarvan Selinger 
eveneens coach is, in trainings¬ 
kamp. De spelverdeler, die on¬ 
langs net als Posthuma en 
Zoodsma terugkeerde in de na¬ 
tionale ploeg, werd vorige 
week woensdag met zijn club 
Parma landskampioen van Ita¬ 
lië. 


NEW YORK - Het tragische 
nieuws, dat Arthur Ashe bij een 
bloedtransfusie besmet is geraakt 
door het aids-virus, was gisteren 
voorpaginanieuws in de Verenigde 
Staten. Met zijn vrouw Jeanne aan 
zijn zijde bevestigde de 48-jarige 
tennislegende woensdagavond dat 
hij het HIV-virus, dat aids veroor¬ 
zaakt, had opgelopen bij zijn twee¬ 
de hartoperatie in 1983. 

Ashe had die droeve wetenschap 
graag tot zichzelf, zijn vrouw Jean¬ 
ne, dochter Camera (beiden gezond) 
en zijn naaste vriendenkring be¬ 
perkt willen houden. Hij trad echter 
naar buiten, toen het dagblad USA 
Today op het punt stond het ver¬ 
haal te publiceren. „We wilden niet 
dat onze familie leden en vrienden 
erover zouden horen via de radio of 
de kranten”, zei Ashe. „Dus hebben 
we ze het verteld en het in de publi¬ 
citeit gegooid. Als iemand me niet 
had verteld wat USA Today van 
plan was, had ik hier niet gestaan”, 
zei hij. De krant maakte in de editie 


Fatale bloedtransfusie 
Ashe was niet nodig 


van woensdag overigens geen mel¬ 
ding van het nieuws rond Ashe. 

Vijf maanden geleden was basket- 


te komen. doen, vertelde dat hij zich niet ziek 

Het HIV-virus liep Ashe hoogst- voelde en goede kon functioneren, 
waarschijnlijk op bij zijn tweede Hij neemt antibiotica en AZT. Ook 
hart-operatie in 1983. Bij een her- wordt hij elke maand behandeld 
sen-operatie vijf jaar later bleek hij met een middel dat longontsteking 
sero-positief. Voor de tv vertelde moet voorkomen. 


vriend en collega Cliff Drysdale, dat 
de bloedtransfusie van 1983 niet 
strikt noodzakelijk was geweest, 
maar Ashe werd gegeven om het 


baller ’Magic’ Johnson de eerste genezingsproces te bevorderen. Het 
grote Amerikaanse sportman, die was een half jaar, voordat men in de 
ervoor uitkwam besmet te zijn met Verenigde Staten het testen van do- 
het HIV-virus. In zijn geval door nor-bloed op het aids-virus ver- 
’unsafe sex’. De vanzelfsprekend- plicht stelde. Ashe w r as één van de 
heid waarmee het Amerikaanse 4770 Amerikanen, die op die manier 
publiek aids verbindt met drugge- besmet raakte. 

bruikers (spuiters) en homosexue- Ashe, bij zijn verklaring een enkele 
len was één van de redenen, waar- keer zozeer overmand door emoties, 
om Ashe bang was in de publiciteit dat zijn vrouw het woord moest 


# PAARDESPORT - Bekerhou¬ 
der John Whitaker heeft voor de 
strijd om de Worldcup voor 
springruiters, die van 15 tot 19 
april in Del Mar in Californië 
wordt gehouden, afgezegd. De 
Brit kan met beschikken over 
zijn zieke toppaard Milton. Ook 
zijn broer Michael en diens 
vrouw Veronique hebben van de 
reis naar de Verenigde Staten a'f- 
gezien. 

• TAFELTENNIS - De Geleen- 
se tafeltennisclub Kluis speelt 
morgen, zaterdag, een belangrij¬ 
ke wedstrijd in de strijd om het 
kampioenschap in de landelijke 
eerste divisie in Rotterdam tegen 
FVT. Bij winst is de ploeg van 
trainer/coach Jos Meijs nage¬ 
noeg zeker van promotie naar de 
eredivisie en heeft Limburg twee 
clubs in de hoogste klasse. 


Eén lid 
kernploeg 
consulteerde 
Karsten 

DEN HAAG - Slechts één lid 
van de huidige schaatskernploeg 
heeft arts Michiel Karsten gecon¬ 
sulteerd. Dat heeft de Haarlemse 
huisarts gisteren verklaard zon¬ 
der de identiteit bekend te ma¬ 
ken. Karsten zegt dat hij nooit de 
bedoeling heeft gehad de hele 
selectie van dopmggebruik te 
beschuldigen en dat de KNSB 
daaraan medewerking heeft ver¬ 
leend. 

„Die indruk is onjuist en die be¬ 
doeling heb ik nimmer gehad", 
schrijft de arts. „Slechts een lid. 
derhalve met meerdere leden, 
van de huidige kernploeg heeft 
mij geconsulteerd. Verder was 
het mijn bedoeling de schaats¬ 
sport in het algemeen aan te dui¬ 
den als één van de sporten waar 
dopmggebruik incidenteel voor¬ 
komt, en zeker met de aandacht 
op een kleine groep sporters te 
vestigen”. 

Karsten verbrak gisteren na eni¬ 
ge weken het stilzwijgen, Hij 
veroorzaakte grote opschudding 
toen hij op 23 maart in het televi¬ 
sieprogramma Berg beweerde 
dat hij leden van de nationale 
schaatskernploegen, die aan de 
Winterspelen van Albertville 
deelnamen, van anabole stero- 
ïden heeft voorzien. Namen 
noemde hij met. „Ik weiger dat 
nog steeds", zegt hij in zijn ver¬ 
klaring. 

Karsten schrijft verder dat hij 
het betreurt dat door zijn uit¬ 
spraken en de daarna gevolgde 
publiciteit mensen nadrukkelijk 
ongewild zijn geschaad of zich in 
een kwaad daglicht geplaatst 
voelen. „Soms zijn mijn woorden 
onjuist en uit hun verband ge¬ 
rukt weergegeven. Het neemt 
met weg dat ik mijn uitlatingen 
niet kan terugnemen omdat zij 
uitdrukkelijk niet onjuist zijn. 
Evenmin kan ik toegeven aan de 
op mij uitgeoefende druk namen 
prijs te geven, omdat mijn per¬ 
soonlijke opvattingen dat niet 
toelaten", aldus Karsten. „Het is 
aan de KNSB en niet aan mij om 
nader onderzoek te doen naar • 
overtreding van haar reglemen¬ 
ten en eventuele disciplinaire 
stappen". Becker uitgeschakeld door onbekende Spanjaard 


Krajicek weer 
tegen Stich 


TOKIO/BARCELONA - Richard 
Krajicek kan zich opmaken voor 
een nieuw treffen met Wimbledon- 
kampioen Michael Stich. De Neder¬ 
landse kampioen en de Duitser 


De als zesde geplaatste Hagenaar 
kwam tejgen de Amerikaan Jim 
Grabb, die een ronde eerder Jan 
Siemerink had uitgeschakeld, niet 
in de problemen. Krcyicek zegevier- 


wonnen gisteren beiden in Tokio de met 6-4 6-3. Paul Haarhuis wist 
hun partijen voor de derde ronde en tegen de als achtste geplaatste 


De Spaanse ’qualifier’ Jordi Burillo 
zorgde in de tweede ronde van het 
toernooi in Barcelona voor een da¬ 
verende verrassing door de als eer¬ 
ste geplaatste Duitser Boris Becker 
in drie sets uit te schakelen: 1-6 7-6 
6-4. Jacco Eltingh bleef in de derde 
ronde steken. De Heerdenaar, die 
een ronde eerder te sterk was voor 
de verblekende ster Andre Agassi. 
verloor met twee keer 6-7 van de 
Spanjaard Carlos Costa, zondag nog 
winnaar van het toernooi in Estoni. 
Eltingh verloor de tiebreaks met 
respectievelijk 3-7 en 5-7. 

Brenda Schultz heeft in de achtste 
finales van het vrouwen tennistoer¬ 
nooi in Amelia Island haar meerde¬ 
re moeten erkennen in Steffi Graf. 


staan vandaag in de kwartfinales te¬ 
genover elkaar. In januari stonden 
beide spelers circa vijf uur op de 
baan in de kwartfinales van de open 
Australische titelstrijd. Krajicek 
won toen met 5-7 7-6 6-7 6-4 6-4, 
maar hij vergde daarbij zoveel van 
zijn krachten dat hij zich wegens 
een geïrriteerde schouder voor de 
halve finale tegen Courier moest te¬ 
rugtrekken. 


# Jordi Burillo schreeuwt 
het uit van vreugde nadat 
hij Boris Becker heeft ver¬ 
slagen. Foto: AP 


tegen de als achtste geplaatste Duitse nummer één' en tweede 
Amos Mansdorf geen plaats b U de yan de wereld in 

laatste acht af te dwingen. De Ein - se ^ s ( g ^ g_2) te sterk voor de Neder- 

?a°ng e s n c a i;^kkmrbegon^errmaar la ndse. De partij vergde 62 minuten 
• f* . . - 7 g L„ in de tie- in ^ e P a ald met ideaal tenmsweer. 

breakvan de beslissende derde set: Graf doorbrak de serv.ee van haar 


6-4 1-6 6-7. Haarhuis ontliep nu een de e £ rste set bl -j 3 2 

confrontatie met Jim Courier. ^2. Hetzelfde gebeurde m tweede 

In het Ariake Colloseum van Tokio ----- 

won Stich, nummer vijf van de we- + AMSTERDAM - Arie Koops 
reldranglijst, met 7-5 6-2 van de wordt met ingang van 1 mei trainer 
Zweedse dubbelspecialist Anders van de Amerikaanse vrouwen- en 
Jarryd. „Ik hoop dat ik zover ben mannen-allroundploeg. Hij heeft 
om de tweestrijd met Krajicek weer een contract voor twee jaar gete- 
aan te gaan , zei Stich na afloop, kend. Koops was het afgelopen sei- 
„Het zal met meevallen. In elk geval zoen zonder al te veel succes coach 
zal de partij voor mij een goede test van de Nederlandse schaatsvrou- 
betekenen . 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 • Pa Leger wil in beslag genomen materieel terug 

Joegoslavische luchtmacl. 
dreiart Bosnië met aanval" 

\DIN' 


Van onze correspondent 

BELGRADO - De opperbevelhebber van de Joegoslavische 
luchtmacht, generaal Bozidar Stevanovic, heeft de Bosnische 
president Alija Izetbegovic gisteravond gedreigd met lucht¬ 
aanvallen als de aanvallen op militaire faciliteiten en perso¬ 
neel doorgaan en Bosnië in beslag genomen militaire mate¬ 
rieel niet teruggeeft. „U zult persoonlijk voor de gevolgen 
verantwoordelijkheid dragen”, aldus de maarschalk in zijn 
brief aan Izetbegovic. Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


madwtttng Inspraak Ontgronding en Herinrichting 
u 105/14-92 Stevolprojekt. 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
bekend, dat Stevol BV te Heel het voornemen 
heeft in de gemeente Maasbracht, nabij de 
kernen Stevensweert en Ohé en Laak, binnen 
het zogeheten projektplangebied Stevol van 
ca. 280 ha een gebied ter grootte van ca. 209 
ha te ontgronden ter verkrijging van zand en 
grind voor de nationale behoefte. Ten behoeve 
van de aktiviteit zijn onder meer een vergun¬ 
ning ingevolge de Ontgrondingenwet/Verorde¬ 
ning op ontgrondingen in Limburg en een ver¬ 
gunning ingevolge de Hinderwet vereist. Voor 
de besluitvorming daarover is een milieu-ef- 
fektrapport (MER Stevol) opgesteld. Mede na¬ 
mens de gemeente Maasbracht maken Gede¬ 
puteerde Staten bekend dat de vergunnings¬ 
aanvraag Ontgrondingenwet, die op 1 oktober 
1990 is ingediend, op verzoek van Stevol BV 
(brief van 17 januari 1992, ingeschreven onder 
nr. BV 852/92/3240) opnieuw in procedure zal 
worden gebracht. Deze vergunningsaanvraag 
zal samen met de aanvraag voor de Hinder¬ 
wetvergunning en het aangepaste MER Stevol 
(zie hierna) ter inzage worden gelegd. Het aan¬ 
gepaste MER Stevol is door Stevol BV op 17 
december 1991 ter beschikking gesteld, voor¬ 
uitlopend op het indienen van de aanvraag 
voor de Hinderwetvergunning. De aanpassin¬ 
gen zijn gemaakt naar aanleiding van de in- 
spraakreacties op het oorspronkelijke MER 
Stevol, dat op 1 oktober 1990 is ingediend en 
met de bijbehorende stukken ter inzage is ge¬ 
legd van 26 november tot en met 27 december 
1990. Tenslotte heeft Stevol BV, bij voornoem¬ 
de brief van 17 januari 1992, verzocht om een 
vergunning ingevolge de Hinderwet/Wet ge¬ 
luidhinder c.q. de Hinderwet ten behoeve van 
de geplande aktiviteit. Ingevolge het Koninklijk 
Besluit van 4 december 1991, Staatsblad nr. 
650, is op het onderhavige projekt met ingang 
van 1 februari 1992 het regime van de Wet 
geluidhinder met meer van toepassing Het 
verzoek van 17 januari 1992 wordt derhalve 
beschouwd als een aanvraag voor de 
Hinderwetvergunning, 

Plaats en tijdstip van ter inzage legging. 

De stukken over het projekt Stevol worden ter 
inzage gelegd van 13 april tot en met 15 mei 
1992 tijdens kantooruren op de navolgende 
locaties: - het Provinciehuis te Maastricht in de 
bibliotheek, Limburglaan 10; - het gemeente¬ 
huis van Echt, Nieuwe Markt 5; - het gemeen¬ 
tehuis van Maasbracht, Markt 36. Tevens kun¬ 
nen de stukken worden ingezien op maandag 
en vrijdag van 18.30 - 20.00 uur in de Open¬ 
bare Bibliotheek. Europlein 7 te Maasbracht. 

Lijst van ter inzage liggende stukken. 

De navolgende stukken zullen ter inzage wor¬ 
den gelegd: 1. De vergunningsaanvraag inge¬ 
volge de Ontgrondingenwet/Verordening op 
Ontgrondingen in Limburg met bijlagen. 2. De 
richtlijnen voor het milieu-effektrapport, door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld bij besluit 
van 3 april 1990, met bijlagen. 3 Het herziene 
Milieu-Effectrapport "Ontgronding en (her-)in- 
nchting in het gebied Stevensweert-Ohé en 
Laak" (MER Stevol). 4. De beoordeling van het 
MER door het bevoegd gezag. 5. De vergun¬ 
ningsaanvraag ingevolge Hinderwet met bij¬ 
lagen. 6. Eventuele aanvullingen en reakties. 

Inspraakmogelijkheden op de aanvraag om 
vergunningen en het milieu-effektrapport 
(MER). 

Tot en met 15 mei 1992 is het mogelijk schrif¬ 
telijk bezwaar te maken tegen het verlenen van 
de aangevraagde vergunning ingevolge de 
Ontgrondingenwet/Verordening op ontgrondin¬ 
gen in Limburg en de Hinderwet, en opmer¬ 
kingen te maken over het MER. De reeds in 
november/december 1990 ingediende en ont¬ 
vankelijke bezwaren en opmerkingen zullen 
eveneens door de provincie worden betrokken 
in haar besluitvorming. Schriftelijke bezwaren 
tegen de aangevraagde vergunningen kunnen 
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. De 
inspraakreakties op het MER kunnen slechts 
betrekking hebben op het voldoen aan de ge¬ 
geven richtlijnen of onjuistheden in het rapport. 
Deze inspraakreakties en bezwaren worden in¬ 
gediend bij Gedeputeerde Staten en ter kennis 
gebracht aan de opsteller van het MER, de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage 
voor de beoordeling en het MER en de wette¬ 
lijke adviseurs en worden ter inzage gelegd. 
Een ieder kan daartiij de wens te kennen ge¬ 
ven dat zijn persoonlijke gegevens niet bekend 
worden gemaakt. Mondelinge opmerkingen op 
het MER Stevol en mondelinge bezwaren te¬ 
gen de Hinderwetvergunningsaanvraag kun¬ 
nen worden gemaakt op de openbare zitting, 
die zal worden gehouden op dinsdag 28 april 
1992, van 18.30 - 21.00 uur in hotel-restaurant 
Int Brookx, In ‘t Broek 1 te Stevensweert. Al¬ 
leen degenen, die bezwaren hebben ingé¬ 
bracht op de wijze als bovenomschreven en 
degenen, die aantonen, dat zij daartoe rede¬ 
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen 
bezwaren tegen de ontwerpbeschikking voor 
de Hindenwet indienen en zijn later tot het 
instellen van beroep gerechtigd. 


M ALARM 

106-11 Stevanovic schreef verder dat hij 
Volledige maatregelen tot de strijd 
zou nemen’ en aanvallen zou uitvoe¬ 
ren op doelen die het Joegoslavi¬ 
sche leger (JNA) als belangrijkste 
bedreiging ziet. Hij richtte zich in 
zijn brief speciaal tegen de HOS, 
een Kroatische fascistische parami¬ 
litaire groep. Volgens het leger is de 
HOS verantwoordelijk voor de 
Kroatische aanvallen op het militai- 


Casinomedewerker 
vecht intrekking 
machtiging aan 

DEN HAAG/VALKENBURG - Een 
medewerker van het Valkenburgse 
casino is het niet eens met de in¬ 
trekking van zijn machtiging op 
grond van de Wet op de kansspelen 
wegens een veroordeling door de 
Belgische justitie. Daarom drong 
hij er gisteren bij de waarnemend 
voorzitter van de afdeling recht¬ 
spraak van de Raad van State, 


re vliegveld bij Mostar, in het zuid¬ 
westen van de republiek. 

De al dagen aanhoudende gevech¬ 
ten rond Mostar hielden ook giste¬ 
ren aan. Daarbij viel aan de zijde 
van het leger een dode, zo maakte 
het JNA bekend. Elders veroverden 
Servische milities en het JNA Zvor- 
nik, een grensstad tussen Servië en 
Bosnië. Het leger riep de bevolking 
van de stad, voor een behoorlijk 


staatsraad mr C.J. van Zeben op 
aan de intrekking op te schorten. 

De medewerker van het casino is in 
België tot een gevangenisstraf van 
vier maanden waarvan twee voor¬ 
waardelijk en een hoge geldboete 
veroordeeld. Hij werd schuldig be¬ 
vonden aan het bedreigen van zijn 
assurantie-tussenpersoon. Daarbij 
zou ook met een half afgezaagd 
jachtgeweer geschoten zijn. Als ge¬ 
volg van de veroordeling werd de 
medewerker bij het casiso ontsla¬ 
gen. Dit ontslag ligt momenteel ter 
beoordeling bij de kantonrechter in 
Maastricht. 


deel moslims, op de wapens neer te tuatie glijdt verder af na3 gezic 
leggen en daarmee het goede voor- chaos en openlijke burg« <^ e 
beeld aan andere steden te geven. Conflicten kunnen praktiscL„ 
Zo’n 6000 moslims zouden de stad oplaaien omdat vrijwel geelt e 
inmiddels zijn ontvlucht. regio etnisch ’zuiver’ is. ' jf 

Terwijl Stevanovic dreigde met een sommige schattingen zijn P< 
grootscheepse aanval, meldde Tele- dels al meer dan 150.000 vliÉgmal 
visie Sarajevo dat de commandant f? en - Ook VN-afgezant voof|pj ) (J- 
van het JNA in Bosnië, generaal slavië Cyrus Vance sloot gis£ wee 
Milutin Kukanjac, werkte aan een een reactie op de ontwikkef^ 
nieuw staakt-het-vuren. In Sarajevo Bosnië een echte oorlog ni ( 
bleef het gisteren overigens redelijk u d. -8-jarif 

rustig. Het aantal gewapende bur- dagen 

gers en het aantal barricades is afge- De Joegoslavische federale neden 
nomen, winkels hebben hun deuren r * e P d e strijdende partijen flerstan 
weer geopend en het openbaar ver- °P orn ondanks alles door tomin; 
voer functioneerde weer. Maar de me * de conferentie over *nden 
luchthaven van de stad is nog komst van Bosnië en te zoekhe mt 
steeds gesloten voor de burger- een vreedzame oplossing. Dtste ac 
luchtvaart. sche leider Radovan Karadrs op < 

klaarde gisteren dat hij del, wei 
Op steeds meer plaatsen in Bosnië komst, die voor vandaag inoteerd 
wordt inmiddels gevochten. De si- vo is gepland, wil deelnemeikenbu 

J lomp 

‘ dagl 

Alleen regeringsfracties steunen kabfe n. 

ECamer akkoord niB 
voorstel euthanasie 

«te N 


Kamer akkoord ml 

it 

voorstel euthanasie 


UW BIJDRAGE m 
IS VAN 
LEVENS¬ 
BELANG 
. : 


wmsm 


f) nationale 

sjX nederlandse hartstichting 

giro300, bank70.70.70.600 


DEN HAAG - Met alleen de steun 
van de regeringsfracties PvdA en 
CDA heeft gisteren de Tweede Ka¬ 
mer een nieuwe regeling voor eut¬ 
hanasie aanvaard. In het regerings¬ 
kamp stemde alleen de CDA’er Van 
Leijenhorst tegen. Zoals verwacht 
stemde ook de complete oppositie, 
van Groen Links tot klein rechts, 
om uiteenlopende redenen tegen 
het voorstel. 

Het aanvaarde voorstel houdt in dat 
euthanasie strafbaar blijft, maar dat 
een arts die aan zorgvuldig om¬ 
schreven eisen voldoet, er in rede¬ 
lijkheid vanuit kan gaan dat hij niet 
vervolgd wordt. Een motie van D66, 
Groen Links en VVD (minus het 
WD-Kamerlid Franssen) om die ei¬ 
sen in de wet op te nemen, zodat 
euthanasie door artsen onder voor¬ 
waarden niet langer strafbaar is, 
werd derhalve verworpen. Datzelf¬ 
de gold voor een motie van klein 
rechts (plus Franssen) om euthana¬ 
sie onder geen beding toe te laten. 
Dezelfde stemverhouding deed zich 
voor bij het regeringsvoorstel om 
het levensbeëindigend handelen 
door een arts van iemand die geen 
wil (meer) heeft, in dezelfde mei 
dingsprocedure onder te brengen 
als euthanasie. In tegenstelling tot 
bij euthanasie, kunnen artsen er in 
het geval van wilsonbekwamen niet 
vanuit gaan dat het volgen van die 
procedure een vrijbrief is voor ont¬ 
slag van rechtsvervolging. 


Integendeel, in principe zal er 
arts die het leven van een wiVj a 
kwame beëindigt, vervolgd C Sl 
op grond van moord. De «£* r'. e 
kan tot ontslag van rechts^ bl J 
ging besluiten, als hij vindt| naar 
sprake is geweest van overnir 

Op zo’n manier kan zich op 
rein jurisprudentie ontwikkel' 

D66, VVD en Groen Links V£ 
dat euthansie en het eindig^ lt,z ’ 
levens zo principieel van elkaT re 
schillen, dat zulks ook in dn 1 
dingsprocedure tot uiting — 
komen. hïAE 


Brinkman klaCïïi 
over coalitie^ 

DEN HAAG - CDA-fracti^ST 
Brinkman maakt zich zorge%an 
het klimaat in de coalitie. V<*en I 
hem bestaat er een neiging 0>de S 
de problemen heen te lopen ’ 
kaar voortdurend de maat 
men. Hij heeft dat gisteravond ; 

de NOS-radio gezegd. Vet T 

Brinkman stelde dat het 
zich moet richten op maarnoot) 
ter beteugeling van de inflay e dt 
voor het ontstaan van meer P Va £ 
Daar kan ook een lastenbep® Sc ” 
bij horen. Daartoe zal echter*•■■■ 
bezuinigd moeten worden 
doet pijn, aldus de CDA’er. 


In de ochtenduren valt een 
mooi voordeel te behalen. 
Bezorgers van het 
Limburgs Dagblad 
vallen stuk voor stuk in de 
prijzen. 

Meer weten? 

Bel 045-739881 en vraag 
naar H. van de Ven. 

Limburgs Dagblad 
Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


m*d«deling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 120/15-92 burg 1989. Kennisgeving van een ontwerp¬ 
beschikking naar aanleiding van een 
aanvraag om ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder 
voorschriften- ontheffing te verlenen aan: 
Internationale Transportonderneming Plutrans 
B.V., Kerkstraat 123 te Cadier en Keer en 
zulks voor het verbouwen van een vroegere 
machinefabriek c.a. tot reparatie- en 
onderhoudswerkplaats op het adres Willem 
Alexanderweg 5 te Maastricht (Bs 57593). 

Tervisielegging. 

De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf 
13 april 1992: a. ten provmciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente- 
huize van Maastricht tijdens de werkuren en 
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaatsen 
en tijden tot het einde van de termijn waar¬ 
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de 
beschikking op de aanvraag. 

Bezwaren. 

Door de aanvrager en door degenen die 
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding 
van de aanvraag, alsmede door eenieder die 
aantoont tot dit laatste redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest kunnen tot 28 april 1992 
gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp¬ 
beschikking worden ingediend bij Gede¬ 
puteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA 
Maastricht. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar aantekent tegen de 
ontwerp-beschikking kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


gögl Provincie 
Ml Limburg 


medadeiing Verordening grondwaterbescherming 
m 121/15-92 Limburg 1989. Kennisgeving van diverse 
aanvragen om ontheffing. 

Aanvragen van: 

1. Gemeente Meerssen, Postbus 90 te 
Meerssen d.d. 17 maart 1992 om ontheffing 
voor het aanleggen van een woonwagen¬ 
locatie op het adres Veeweg te Meerssen (Bv 
2882/92/13922); 

2. N V. Waterleiding Maatschappij Limburg, 
Postbus 1060 te Maastricht d.d. 17 maart 
1992 om ontheffing voor het bouwen van een 
provisorium bij het pompstation Breehei op het 
adres Breevennenweg 11 te Venray (Bv 
2989/92/13921). 

Tervisieiegging. 

De aanvragen liggen ter inzage vanaf 13 april 
1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van 
Meerssen (ad 1) en Venray (ad 2) tijdens de 
werkuren en daarbuiten op de in deze 
gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden, tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen de beschikking op 
de aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar¬ 
om telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot 
6 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. TOTALE LEEGVERKOOP 
ALS ELKE SECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 


Simunt/ 

^uiueli&iz en SèummnUuts- 

lid Amsterdamse Diamant Beurs 

Sittard 

Limbrichterstraat 32 
046-521965 


gaat de zaak in zijn geheel verbouwen. 

ALLES MOET WEG. KORTINGEN 
TOT 70% VAN DE WINKELWAARDE. 


Grote kollektie: 


GOUDEN HORLOGES • BRILJANTRINGEN 
COLLIERS • ARMBANDEN enz. enz. 


Haast u want OP = OP! 


11.+12.APRIL1992 

taglich 

von 11.00 bis 19.00 ühr 


H0CHZEI1S 
1AGE e? 


AACHEN 

Eurogress Aachen 
Monheimsallee 52 


• TIPS • TRENDS • IDEEN • 

Die groRe Informations- 
und Verkaufsausstellung 
rund um die Hochzeit 

Viele Geschenkideen 
für Braut und Brautigam 

Mode für Braut und Brautigam. 
Ausgefallene Schmuck-KoHek- 
tionen. Aktuelle Hochzeitsfri- 
suren. Der „besondere" Rah- 
men für Ihre Festlichkeit. Ideen 
vom Fotografen. Individuelle 
Hochzeits-Reisetips. Einrich- 
tungsideen für die junge Fami¬ 
lie. Die schönsten Blumenar- 
rangements. 

Vorschlage für die Hochzeits- 
wunschliste. Kreative Einla- 
dungs- und Tischkarten, und 

vieles mehr. 


Rahmenprogramm: 
Modevorführung, Tom¬ 
bola, Talkshow, Verlo- 
sung, Gewinnspiel! 


EINTRITT: DM 12,- 


DRAAG EEN STEE 

een school in Torn 
het kinderdorp 
JOAOPESSOA Er 

BRAZILIË 

.tb 

Het comité Heerlen v* ), i 
Kinderdorpen zal in Joa<>£ e 
de bestaande kleuter- efl. r 
school uitbreiden. 

In de toekomst is de scl'dr'ëT 
bestemd voor de kindere* 1 ' 6 ! 
sloppenwijken in de bü^d 
het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verand<*bcl 
de leefsituatie van deze 
te brengen is veel geld nojL 
comité Heerlen van SOSy" - 
dorpen vraagt daarom - 

DOOR f20.00 OVEfi 
MAKEN, KOOPÏJi ~ 

SYMBOLISCH EEN Sr j 
VOOR DE SCHOd , U kunt dit bedrag overm 
Rabobank Heerlen, 
11.99.11.191 t.a.v. SOS- 
dorpen, schoolactie (giro 
Rabobank: 10.30.856). InÜ 
gen: Mevr. I. Philips-L* 
Comité. Heerlen SOS-K 


dorpen. Tel.: 045-412736. ONDERWU; 
GEEFT WEF 

VOOR MEER INFORMt^ 

terre des homrn^ 

TEL. 070-363 79 # 

Doe ook mee! . 

GIRO 6469$ 
Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 23 
Ajax en 
Feyenoord 
live op tv 

HEERLEN — Woensdag ver¬ 
zorgt de NOS directe reportages 
via Nederland III van de Europa- 
eup-wedstnjden Ajax-Genua en 
Feyenoord-Monaco. Het eerste 
verslag begint om 18.55 uur van 
de halve finale in het Uefacup- 
tournooi tussen Ajax en Genua. 
De ontmoeting heeft plaats in 
het Olymnpisch stadion van Am¬ 
sterdam. Om 20.50 uur schakelt 
de NOS over naar Rotterdam T 
waar de halve finale om de Euro¬ 
pacup II tusen Feyenoord en 
Monaco op het programma staat 
Deze wedstrijd begint om 20.30 


uur. 


Drie treffers 
Frits Nöllgen 

KERKRADE - Roda JC 2 was in 
de wedstrijd tegen Den Bosch 2 
vooral na rust oppermachtig en be¬ 
haalde een royale 5-2 overwinning. 
In de eerste helft waren de ploegen 
beurtelings in de aanval. Halverwe¬ 
ge namen de gasten zelfs een ver¬ 
rassende voorsprong door Toonen. 
In de tweede helft bleef de strijd 
aantrekkelijk en Roda JC zette de 
gasten onder druk. Binnen twintig 
minuten werd de 0-1 achterstand in 
een 5-1 voorsprong omgebogen. 
Nöllgen nam drie treffers voor zijn 
rekening, Paul Janssen en Kamps 
elk een. Boom zorgde ten slotte 
voor een 5-2 eindstand. 


sport in cijfer 


TENNIS 

Tokio, 2 miljoen gulden, vrouwen, kwart¬ 
finales: Frazier-Medvedeva 6-4 6-1, Date- 
Javer 6-4 6-1, Sawamatsu-Reggi-Concato 
6-3 6-2. Appelmans-Werdel 7-5 6-2. 

Mannen, derde ronde: Króyicek-Grabb 6-4 
6-3, Mansdorf-Haarhuis 4-6 6-1 7-6, Stich- 
Jarryd 7-5 6-2, Edberg-Masur 6-3 6-3, Cou- 
rier-Pozzi 6-3 6-3, Woodbridge-Steven 4-6 
6-3 6-4, Chang-Zöcke 6-4 6-2. 

Amelia Island, vrouwen, 650.000 gulden, 
achtste finales: Hack-Katenna Maleeva 6-4 
6-3, Martinez-Papadaki 6-0 6-3, Novotna-Hy 
6-1 2-1 opgegeven. 

Barcelona, mannen, 1,5 miljoen gulden, 
tweede ronde: Burillo-Becker 1-6 7-6 6-4, 
Svensson-Arrese 1-6 7-5 6-3, Gustafsson- 
Corretja 5-7 7-6 6-1. Derde ronde: Costa- 
Eltingh 7-6 7-6. 

WIELRENNEN 

Ronde van Baskenland, vierde etappe Be- 
ra de Bidasoa-Abadino: 1. Poelnikov 105 
km in 5.15.58 (gem: 37,029), 2. Bugno, 3. An¬ 
dersom 4. Rayner, 5. Rommger, 6. Roche, 7. 
Jerome Simon, 8. Laguia, 9. Theunisse, Ui. 
Rooks, 52. Breukink, 54. Van Aert, 57. De 
Vries, 80. Mare Siemons 7.13, 86. Jan Sie- 
mons, 138. Mulders 14.57, 141. Van der Pas 
16.43, 143. Kokkelkoren, 158. Eyk 25.22, 159. 
Jac. van der Poel, 162. en laatste Meijs 
29.15. Algemeen klassement: 1. Rominger 
18.07.49, 2. Roche 0.03, 3. Julian Gorospe 
0.07, 4. Pensee 0.10, 5 Alcala 0.12, 6. Zarre- 
beitia, 7. Bölts 0.27, 8. Zulle 0.31, 9. Rooks 
0.34, 10. Theunisse, 20. Breukink 0.53, 29. 
Van Aert 5.08, 34 De Vries 7.58, 89. Jan Sie¬ 
mons 26.54, 124. Mare Siemons 44.46, 129 
Van der Pas 47.36, 133. Eyk 49.13, 134. Kok- 
kelkorenm 49.22, 149. Jac. van der Poel 
54.52, 150. Mulders 56.29, 162. en laatste 
Meys op 1.10.54. 

Ronde van Nedersaksen voor amateurs, 
proloog-tijdrit: 1. Vesemann 3,8 km in 
3.45.17, 2. Blochwitz 0,82, 3. Glöckner 1,02, 
4. Neljoebin 4,25, 5. Tesar 4,56, 6. Karlsson 
4,91. 

Teleflex-Toer voor amateurs, tweede etap¬ 
pe Schijndel-Helden: 1. Blijlevens 185 km 
in 4.07.33, 2. Sarkauskas, 3. Jackel, 4. David 
Veenendaal, 5. Knarren, 6. Jeroen Duin, 7. 
Vegt, 8. Henrichs, 9. Zaika, 10. Godert de 
Leeuw, 46. Thoolen, 53. John Ramakers, 63. 
Poels, 67. Van de Meulenhof, 86. Van {ie 
Donk, 93. Hendriks allen z.t., 99. Van der 
Maden op 3.02, 105. Farenhout z.t, 114. Ray- 
mond Vaessen 7.34, 126. Peter Janssen, 127. 
Ackermans, beiden z.t, 129. en laatste Roger 
Vrancken op 7.49. Algemeen klassement: 
1. Stakenas (Litouwen) 4.13.01, 2. Overga^g 
0.02, 3. Kovaliovas 0.05, 4. Rumsas, 5. Van 
Dijkem, 6. Froeling, 7. Gutte, allen zt, 8. Jac¬ 
kel 0.06, 9. Rüegg 0.07, 10. Startman z.t, 19. 
Vaessen 0.09, 22. Poels 0.10. 

IJSHOCKEY 

Klagenfurt/Villach, WK B-groep, achtste 
dag: Nederland-Joegoslavië 11-0 (3-0 10 

5- 0) - 9. Collard 1-0, 11. Stoer 2-0, 11. Stoèr 
3-0, 22. Collard 4-0, 36. Stoer 5-0, 37. SpQpl 

6- 0, 46. De Kort 7-0, 48. Van Gerwen 8-0, 51. 
Collard 9-0, 52. Collard 10-0, 57. Hartogs 
11-0. Scheidsrechter: Korentschig (Oojs). 
Toeschouwers: 200. Strafminuten: Neder¬ 
land 8, Joegoslavië 4. 

Oostenrijk-Japan 3-0 <0-0 3-0 0-0) - 24. Mühr 

1-0, 32. Znenahljk 2-0, 36. Dom 3-0. Scheids¬ 
rechter: Curry (GBr). Toeschouwers: 5500 
Strafminuten: Oostenrijk 20, Japan 12. 
Denemarken-Bulgarije 7-1 (1-1 2-0 4-0) - 6 
Tzvetan Mihaylov 0-1. 13. Carlsen 1-1, 27. 
Arvidsen 2-1, 29. Ehlers 3-1.50. Duus 4-1, 33, 
Lodberg 5-1, 53. Larsen 6-1, 59. Ludvigsen 

7- 1. Scheidsrechter: Schmid (Dui). Toe¬ 
schouwers: 40. Strafmmuten: Denemarken 
20, Bulgarije 12. 

Stand: 1. Oostenrijk 5-10 (51-1), 2. Neder¬ 
land 5-9 (40-5), 3. Japan 5-6 (21-14), 4. Dene¬ 
marken 5-4 (14-20). 5. Bulgarije 5-4 (11-35). 
6. Roemenië 5-3 (9-22). 7. China 5-3 (12-42), 
8. Joegoslavië 5-1 (7-26). 

VOETBAL 

Beloftencompetitie: 

Koloma-SVM 2-1. 


Haslou-De Ster 1-2, 


reserve klasse 


Heerlen 3-Caesar 2 
Chevremont 2-Heksenberg 2 
Blerick 2-Helden 2 
SC Irene 2-IVO 2 


afdeling limburg 


Rimburg-SCKR 
WDZ 2-Klimmama 2 
De Leeuw 2-Limburgia 3 
Nijswiller 3-Miranda 3 
SVH 2-Dieteren 
KVC Oranje 5-Klimmama 4 


0-0 

1-1 

gest. 1-1 
1-6 
3-1 
6-3 


damesvoetbal 


Wittenhorst-RKHVC 


(ADVERTENTIE) 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

tussen 8 en 12 uur. 


kDlNO - Voor het eerst dit seizoen heeft Gianni Bugno 
* nai gezicht aan het wielerfront laten zien. In de vierde etappe 
ikttfcl de R° n de van het Baskenland eindigde de regerend we- 
1 geer^^Pioen gisteren als tweede achter Vladimir Poelnikov 
is. het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Overigens ver- 
-ijn etfgt Poelnikov de kleuren van het Italiaanse Carrera. Hij is 
>0 vliÉgmakker van Chiappucci en het duo Abdoesjaparov-Bon- 
3 ^°°|pi» dat overigens met een een ander deel van de formatie 
kkeU wee k elders verplichtingen had, namelijk in Gent-Wevel- 
>g nir' 

^8-jarige Bugno had de afgelo- 
dagen onder winterse omstan- 
rale lieden ruim twintig minuten 
ijen kerstand opgelopen op leider To- 
toor tominger die donderdag de drie 
yer Inden voorsprong op Stephen' 
zoekhe met succes verdedigde. De 
g. D»ste achterstand in de etappe- 
aradTs op de wegen van het Basken- 
i de L werd voor Raymond Meijs 
g in bteerde. De eerstejaarsprof uit 
" me >, eri ' 3ur g’ die de kleuren van Tu- 
J -omputers verdedigt, draagt na 
dagen de rode lantaarn. Hij 

ibfè 162ste op dén uur en tien mi 

idaag valt de beslissing in het 

n genland, met name in het twee- 
Peel van vijfde en tevens laatste 
PPe, een klimtijdrit over 9,8 kilo- 
Naast de Ier Roche en de 
^‘tser Rominger is ook Julian Go- 
-'i -|P® n °g kanshebber op de eindze- 
5.1jfP e Ploegmakker van Indurain 
d tien seconden achterstand. 

*te Nederlanders in het klasse- 
za jPt zijn Theunisse en Rooks met 
1 w ^i seconden achterstand op 
gd v^ssementsaanvoerder. 

)e ij® Le Mond zal er vandaag niet 
:htsr^ “O zijn. De drievoudige Tour- 
ndtP laar meldde zich donderdag 
ïrmr hieer aan de start van de vierde 
PPe van Vera de Bidasoa naar 
op over 195 kilometer, die in 

ckel teken stond van een ontsnap- 
cs v® v an vier renners. Pedersen, 

Jig£f dzdarru tia, Cadena en Oegroe- 
:lkah reden lang voorop, maar op 
i d^tig kilometer van de eindstreep 

ng 


werd Pedersen als laatste van het 
kwartet tot de orde geroepen. Op 
drie kilometer van de aankomst 
waagden Zarrabeitia en Bruyneel 
nog een uitbraak. Onder impuls van 
Anderson werd het naar elkaar loe¬ 
rende tweetal op enkele honderden 
meters van de finish ingehaald. 
Poelnikov, die aanvankelijk werd 
aangezien voor zijn ploegmakker 
Cardenas, bleek de snelste. De der- 
dejaarsprof boekte zijn vierde over¬ 
winning, waaronder twee ritzeges 
in de Giro dTtalia van vorige jaren. 

Naast de Ronde van het Basken¬ 
land, vermeldt de internationale 
wielerkalender vandaag de Grote 
Prijs Pino Cerami in Wasmuel bij 
Mons. De moeilijkheidsfactor in de¬ 
ze koers door de Borinage wordt 
vooral gevormd door de vaak slecht 
geplaveide wegen. Frans Maassen 
start als kopman van een Buckler- 
afvaardiging. Maassen neemt zon¬ 
dag niet deel aan Parijs-Roubaix, 
waarin wél zijn streekgenoot Ad 
Wijnands (TVM) van de partij is. 
„Voor de eerste keer, sedert ik in 
juni 1980 prof werd”, aldus Wij¬ 
nands. 

In de contreien van Le Mans is 
eveneens koersactiviteit. Daar eist 
het Circuit de la Sarthe de aandacht 
op, een meerdaagse wedstrijd vol¬ 
gens de open formule, derhalve met 
profs en amateurs aan de start. 
Tourwinnaar Miguel Indurain is 
een van de deelnemers. 


• Poelnikov (links) geeft in Baskenland wereldkampioen Bug¬ 
no het nakijken. Tussen de twee sprint Anderson naar de derde 


Madrid - Miguel Indurain en 
—^edro Delgado hebben de direc- 
le van de Ronde van Frankrijk 
‘l# evra agd te praten met de onaf- 
ankelijke Baskische partij Her- 
ipjj Batasuna (HB). De Tourwin- 
* h 3ar en diens ploegmakker 
r'tif£ 1 °* >en da *- daa rdoor een boycot 
an de start in San Sebastian 
yjT ar L Worden verijdeld. Indurain 
or oir/* Pasado deden hun oproep in 
g n r e Spaanse krant El Mundo. 

lt tweetal reageert daarmee op 
0 ve aanlton diging van HB, sterk 
i aan de afscheidingsbe- 

ETA, om de start van de 
« (lo^ Ur te dwarsbomen. De partij- 
fl» *V an R B vinden het begin 
r 0 s ch l ^ rande Bouclé een ee- 


Grande Bouclé een ge- 
gelegenheid te bena- 


Indurain: 
Tourdirectie 
moet praten 
met Basken’ 

drukken dat Dónostia (de Baski¬ 
sche naam voor San Sebastian) 
geen Spaanse toeristenplaats is, 
maar een door Spaanse militai¬ 
ren bezette Baskische stacf 
„Op dit moment bestaat geen en¬ 
kele vrees onder de coureurs dat 
er iets gebeurt, desondanks lykt 
het mé verstandig als de Tourdi¬ 
rectie vooraf met HB gaat pra¬ 
ten”, aldus Indurain. Delgado, 


Tourwinnaar in 1988, zou het ab¬ 
surd vinden als het tot een boy¬ 
cot zou komen. „Want ze hebben 
zelf gevraagd de Tour dit jaar in 
San Sebastian te laten starten”. 

Marino Lejarreta. zelf Bask, liet 
in de Madrileense krant blijken, 
fel gekant te zijn tegen een mo¬ 
gelijke boycot. De kilometervre¬ 
ter vindt dat de organisatie van 
de Ronde van Frankrijk niet be¬ 
hoeft te onderhandelen. „Er valt 
niets te bepraten. Sport en poli¬ 
tiek dienen gescheiden te blij¬ 
ven, Het is onjuist de wielersport 
te gebruiken voor een politieke 
protestactie. Er zijn andere mid¬ 
delen voldoende om de eisen 
kracht bij te zetten”, aldus de 
kopman van ONCE. 


Heilust blijft in de race 


Van onze correspondent 
PIET CROMBACH 


ld- i« t "^? pel M <2-D - 6- Van de Weide 
rfhim ) , Mi 35 - Lurken 2-1; 61. 

^‘’oesnh 3 '^ 83 ‘ Reule 4 ' 1; 86 ‘ LaLyed 5 'L 

^°nnard UWerS ’ Scheidsrechter: 

~ Heilust blijft mee- 
Jh in *j° or een van de hoofdprij- 
TWel d d f Vlerde klasse C. Voor 
InW )w d , erde periodetitel alsmede 
loepvni kam Pioenschap blijft de 
Jörnd r ° P ln de race ' Ook rodelan- 
«n|et in ger Bopel kon de gastheren 
jwd wn y erle ëenheid brengen en 
^ een kansloze 5-1 nederlaag. 

na men de bezoekers na zes 
reeds een verrassende 0-1 


voorsprong toen Hopel’s gevaarlijk¬ 
ste speler Harrie Jaminon van zeker 
twintig meter met een daverende 
knal de lat trof en de rebound door 
Roger Van de Weide werd ingekopt. 
Na deze snelle openingstreffer van 
Hopel nam Heilust evenwel het heft 
in eigen handen en nog voor het 
rustsignaal hadden de mannen van 
trainer Jung Roemgens de achter¬ 
stand weggewerkt in een 2-1 voor¬ 
sprong. Eerst verzilverde Leon 
Frijns een voorzet van Tayeb La- 
byed en vervolgens verkeer Hopel- 
goalie Hans-Dieter Scholtes zich op 
een slap rollertje van Theo Lurken. 

In de tweede helft kon de thuis¬ 
ploeg de voor rust verkregen voor-, 
sprong rustig verder uitbouwen. 
Leon Fryns met zijn tweede doel¬ 


punt, invaller Ton Reule en aan¬ 
voerder Tayeb Labyed tilden Hei¬ 
lust tenslotte naar een riante 5-1 
overwinning. 

KARAKTERISTIEKEN: 
CRESCENTIA-MEREFELDIA 1 - 2 . Span¬ 
nend duel waarin de gasten in de slotfase 
verdiende zege behaalden. Kiggen 1-0. 
Rust. Swinkels l-i en 1-2. Scheidsrechter 
Geuskens. 

KVC-RIOS 0-2. Thuisclub bood felle tegen¬ 
stand maar kon niet verhinderen dat de 
gasten terecht de volle winst opeisten. Pe¬ 
ters 0-1. Rust. Romeynders 0-2. Scheids¬ 
rechter Crijn. 

SC IRENE-SPARTA T8 3-1. Smeets 1-0. 
Rust. Raets 2-0, H. Minten 2-1, Van de Kerk¬ 
hof 3-1. Scheidsrechter Saris, 
METERIK-VITESSE ’08 2-2. Ernst 1-0, Van 
Asten 2-0. Rust. Wouters 2-1 en 2-2. 
Scheidsrechter Hanen. 

IVO-TIGLIEJA 1-3. Berkers 0-1, Geurts 1-1, 
Berkers 1-2. Rust. Berkers 1-3 (strafschop). 
Scheidsrechter Hermans. 


plaats. Rechts de Brit Rayner uit de Buckler-ploeg, die in deze 
koers ex-Tourwinnaar Zoetemelk als chef d’equipe heeft. 

Foto; EPA 


Koga-ploeg domineert arnuteurwielersport in Nederland 

Jeroen Blijlevens vloert 
peloton in Teleflex Toer 


Van onze correspondent 
RAYMOND KERCKHOFFS 


HELDEN - Het wielerseizoen in 
Nederland voor amateurs begint 
een saai verloop te krijgen door de 
dominatie van de Koga Miyata- 
ploeg van Egbert Koersen. Liefst 
zeven grote wedstrijden won de for¬ 
matie in de voorbije weken. Giste¬ 
ren was het weer prijs. Jeroen Blij¬ 
levens toonde zich in de massa¬ 
sprint van de tweede etappe van de 
Teleflex Toer de snelste. Dat ge¬ 
beurde in Helden, nadat de kara¬ 
vaan enkele uren eerder in Schijn- 
del van start was gegaan. Stakenas 
uit Litouwen, woensdag winnaar 
van de tijdrit in Den Bosch, bleef 
drager van de leiderstrui. 

De sleutel van het succes voor Koga 
Miyata noemt chef d’equipe Koer¬ 
sen de saamhorigheid. „De Neder¬ 
landse amateurtop is momenteel zó 
breed, datje niet met een ploeg van 
vier of vijf kopmannen kunt star¬ 
ten,” aldus Koersen. „Je moet hoog¬ 
stens twee aangewezen personen 
hebben. De andere renners dienen 


zich die dag geheel voor dat tweetal 
in te zetten. Tijdens een andere 
koers krijgen zij dan weer de kans. 
Dit keer speelden wij de kaart Je¬ 
roen Blylevens, omdat hij samen 
met John den Braber de snelste 
man van ons team is. In de premie- 
sprints toonde hij zich onderweg al 
actief. Jammer genoeg kon hij niet 
genoeg seconden pakken om de lei¬ 
derstrui van de Litouwer Stakenas 
over te nemen.” 

De amateurs namen onder een 
prachtig lentezonnetje bepaald 
geen rustdag. In de eerste twee 
koersuren had het peloton dan ook 
al 89 kilometer afgelegd. Ontsnap¬ 
pingen waren gedoemd te misluk¬ 
ken. Desondanks waagde Ruud 
Poels in de laatste omloop van 12 
kilometer op het aankomstparcours 
nog een poging, maar ver reikte die 
niet. In de massasprint toonde de 
Brabander Jeroen Blijlevens zich 
nipt snelste voor Sarkauskas uit de 
vroegere Sovjetrepubliek Litou¬ 
wen. Het betekende de tweede sei- 
zoensoverwinning voor de 20-jarige 
Blijlevens. 


Op de vyfde plek nestelde zich 
Francois Knarren uit Stein. „Jam¬ 
mer, dat vijfhonderd meter voor de 
streep een renner vóór mij viel,” zei 
hij. „Daarom moest ik vol in de 
remmen en verloor ik veel snelheid. 
Anders was ik beslist bij de eerste 
drie geëindigd. Desondanks ben ik 
niet ontevreden. De vorm, die ik 
aan het begin van het seizoen nog 
niet had, is nu duidelijk aanwezig. 
Zaterdag werd ik achtste in de Hel 
van het Mergelland en zondag vier¬ 
de in Seraing-Aken-Seraing, twee 
koersen op heuvelachtig terrein. Ik 
hoop in de komende dagen een 
etappe te winnen.” 

Ulestraten 

Vandaag staat de derde etappe op 
het programma. Start in Panningen 
om half tien, finish na 147 kilometer 
in de Europastraat in Ulestraten 
omstreeks één uur. Om vijf uur 
klinkt nabij kasteel Vaalsbroek het 
startschot voor de individuele klim¬ 
tijdrit over ruim 18 kilometer naar 
het Drielandenpunt in Vaals. De Te¬ 
leflex Toer duurt nog tot zondag. 


3 


n 

4 


Van onze correspondent 
TJEU STEMKENS _ 

dlerïan ~ Voor het Ne- 

zonH^ • zaa Noetbalteam begint 
van rf ln ^ atan ia (Italië) het uur 
Pioen Waar heid. De Oranje- 
het dle een tweede plaats op 
schnr^° rige wereldkampioen- 
zich te y erded igen heeft, moet 
kom erf/* te kwalificeren voor het 

nov e X e r W n in H ° ngkonB “ 

Dlaatc u-, daarvoor is een 
eist e nH de eerste drie een ver- 
den , at za * ëeen sinecure wor- 
is in « ant Nederlands team 
Plet ofif zv y are Poule ingedeeld 
als th, r i nde za alvoetballanden 
^chS and Itallë en België en 
de ‘kif t *eer vaardige outsi- 
ais Joegoslavië en Portugal. 

j Ur S se vertegenwoordi- 
bracht a selec tie wordt inge- 
Marcei r f° r P , atrick Duyzings, 
Een vLkf° sveld en Erik Merk. 
Bilom erd f vasle waarde, Anton 
reiï/n ’ V,el ! n de laatste voorbe- 
b 1 essurf W ff k .j weg wegens een 
genstanri 0nd; ?y ks de zware te- 
Groenerf *f bondscoach Ron, 
de laatste° Ud f optimisüs ch: „In 
na ar ei k L r e t enStag0 is het team 

vertronf, toe g e g r oeid. Ik heb 

kwalificatie L"f feTvtlS'^ d6 

Wo!ÏÏ*f ndenlan g is Ron Groene- 
lectie v ZO f k naar de id eale se- 

WK in Nart d f garnituur van de 
meer ede rland was niemand 

kende r , ëebleven - EnkeJ e er- 
voorhof a tiniers zagen de lan ge 
Cd m!;t ng ,. niet zitle " ver- 
de d/rif 1 Werkzaarn heden. Toen 
Wedsfrmf 1 Van de k walificatie- 
jden naderde, bleek er 


Limburgers Duyzings, Loosveld en Merk naar WK- kwalificatie 

Zaalvoetballers voor het blok 


# Marcel Loosveld, 
Erik Merk en Patrick 
Duyzings (v.l.n.r.) 
klaar voor vertrek 
naar Italië. 

Foto; PETER ROOZEN 


toch een gebrek aan de nodige 
routine. Groenewoud greep als¬ 
nog terug naar de Limburger 
Marcel Loosveld, de enige die er 1 
nog bij is van het eerste WK. Ron 
Groenewoud; „Marcel Loosveld 
heb ik erbij gehaald, omdat twee 
spitsen geblesseerd zijn wegge¬ 
vallen. Een fitte Loosveld heb je 
nodig, omdat hij een spits is die 
in de voeten aangespeeld kan 
worden”. 


Minder sterk 

Er worden twee kwalificatietoer¬ 
nooien afgewerkt, in Italië en 
Spanje. Op papier is de sterkte in 
Spanje minder. Behalve het gast¬ 
land spelen daar alleen Oosteu- 
ropese ploegen, die tactisch een 
stuk minder sterk zijn. Neder¬ 
land heeft een zware poule met 
de sterkste landen in het huidige 
zaalvoetbal, Italië en België. 
Maar ook Joegoslavië blykt een 
zware kluif, want in enkele oe¬ 
fenduels maakten de technisch 
bekwame Joegoslaven enorme 
indruk. Portugal is een onbe¬ 
schreven blad, maar er mag aan¬ 
genomen worden dat ze tech¬ 
nisch zeker heel wat te bieden 
hebben. Nederland opent tegen 
Portugal, vervolgens Italië, Joe¬ 


goslavië en tenslotte ter afslui¬ 
ting België. 

Patrick Duyzings is gematigd 
optimistisch: „Het is belangrijk 
dat we de eerste wedstrijd tegen 
Portugal winnen. Dat geeft een 
positieve stimulans. Portugal is 
voor ons een onbeschreven blad, 
maar wij ook voor hun. Ze zijn 
tactisch misschien nog minder 
geroutineerd en dan is het gun¬ 
stig dat je zo’n tegenstander di¬ 
rect ontmoet. Tegen gastland 
Italië zal het een zware klus wor¬ 
den, omdat ze voor eigen pu¬ 
bliek spelen. Joegoslavië blijkt 
geen makkie te worden. Een 
voorbeeld: België won een oe¬ 
fenduel tegen Hongarije nipt 
met 5-4, maar Joegoslavië walste 
over dezelfde tegenstander heen, 
9-2. De Belgen kennen we door 
en door, omdat Marcel en ik daar 
ook voetballen. Zo’n duel kan 
vriezen en dooien. Alles zal daar¬ 
om afhangen van een goede 
start. Als dat lukt, zie ik de wed¬ 
strijden optimistisch tegemoet”. 


De selectie bestaat uit Wentzel (Bunga 
Melati), Kok (Depa), Roest (Bunga Meal- 
ti). Bakker en Hoekema (Hoorsne Veer¬ 
huis), Rijsdijk (Ceverbo), Lettink (Ail 
Stars), Runderkamp (Rex). Leatemya 
(Schoenenreus), Duyzings (Hasselt), 
Loosveld (Ford Genk) en Merk (Bouw¬ 
fonds). 
Meijs drager rode lantaarn in Ronde van Baskenland 


Poelnikov te snel voor Bugno 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 april 1992 # Pagifj 


(Huisdieren 


Mode Totaal 


De St. Recr. Hondencentrum De Beemden 
geert een mfo-avond i.v.m. een elementaire 

Gehoorzaamheidscursus 

in Manége ”Op gen Hek” te Voerendaal. Op maandag 13 
april om 20.00 uur. Info: 04450-3935 of 2488 


Grote party zeer moderne 
HERENKOSTUMS mt 48 
tm 56, 1 kostum ƒ150,- 2 
voor ƒ 250,-. iedere dag na 
18.00 uur Italienlaan 120, 
Heerlen, 045-223090. 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. _ 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klem America 
Achel(B) 09-32-11644489 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KLAmenca, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 

Dierenartsenpraktijk Nuth. 
Steril. POES ƒ 60,-. Cock. 
ent, ƒ 34,-. 045-244247. 

Te koop handtamme PA¬ 
PEGAAI incl. grote kooi. Tel. 
045-463301. _ 

Te k. golden RETRIEVERS; 
pups m. stamboom, ingeent. 
ontwormd, tel. 04254-2709. 

DWERGPOEDELTJES te k. 
m. stamb., ingeent. Graver- 
Str. 24, K'rade. 045-421767 


ln/om de tuin 


Rijles 


Te k. Siberische HUSKEY- 
PUPS, met St. Hubertus 
stamb. 09-32.11.757743. 


Te koop BEAGLEPUPS met 
stamboom, ingeënt en ont¬ 
wormd. InL 04499-2237. 

SCHARRELKIPPEN te k.,j 
met hele snavel. Moonen, \ 
Eimghauserweg 4A. Gutte- 
coven. Tel. 046-524401 

Mini Yorkshire TERRIER- 1 
TJES met stamb. te koop 
Inl. 043-478587. _ 

Te k. jonge Mechelsei 
HERDER 5 mnd. met ren. 
Tel. 045-231802. 


Ruwh. tekkels, dwergpoe¬ 
dels zwart, BOEMERS. Wa-| 
lem 11A, 04459-1237. 1 

Erkende Duitse Herder- i 
kennel heeft Duitse HER- 
DER-PUPS, Reeweg 100,, 
Industneterrein Abdissen- 1 
bosch 045-321988 425634 

Goed tehuis gezocht voor! 
kleine RASHOND (2,5 jr. i 
oud). Hond waakt, is zinde-i 
lijk en gehoorzaam. Tel. [ 
045-274348. _ 

Te k. Mechelse HERDER 
pups, 8 wkn, geënt en ont¬ 
wormd, vader: KNPV certifi¬ 
caat, moeder: goede sport¬ 
hond. Eggelaan 11, Bruns- 
sum. Tel. 045-272534. 


VIJVERFOLIE 

'/2 mm dik, ƒ 5.- per m2. 

Tel. 046-375189 _ 

SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garage's, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrad e. Tel. 045-460252 

Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN. palen, vlonder- 
planken en damwand. 
Houth. Jos Ku ij pers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
04458-1982. _ 

Vandaag nog modder en 
zand. morgen GAZON. ' 
Graszoden. coniferen, 

heesters, heide enz. Jawell, 
Tel. 045-256423. _, 

GRASZODEN Ie kwaliteit, 
grote partijen, speciale prijs. 
Aanbieding in haagconife- 
ren en rozen. Kwekerij tuin¬ 
centrum Dautzenberg, Locht ■ 
23, Kerkrade. 045-428900 
en Euverem 16, Gulpen. 
Tel. 04450-2131. _ 

Te koop 70 uitgewassen i 
GRINDTEGELS, afm. 60x 
40x5 cm, pr. ƒ 150.-. Te 
bevr. 04493-1921. _ 

Grote partij TROTTOIR- 
TEGELS te koop, ƒ 0,40 per 
stuk. Tel. 045-752585. 

Opleidingen 

ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto. vrachtauto, bus 
treKker en oplegger, auto en j 
vrachtauto met aanhangwa-1 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma's. 045- i 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per- ] 
sonenauto ook mogelijk. I 

Goed gerichte studiebege- , 
leiding in Heerlen en Hoens- 
broek. BIJLESSEN in alle 
vakken v.a. ƒ 15,- per uur, 
verzorgd door een ervaren 
team van docenten in Heer¬ 
len en Maastricht. Inl. E.C.H. 
045-741102 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. _ 

Limburgs grootste motor- 
opl. centrum MOC, presen¬ 
teert U 2e Paasdag haar 
traditionele opstapdag, op 
de draf- en renbaan. Tevens 
grandioze motorshow en div 
attractie s, gratis entree. 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 


Computers 


TV/Video 


Te k. pracht. TATRA-PUPS 
(witte poolse herdershond), 
grote aanhank. en intell 
hatflangh. kindervriend, 

goed waaks. 08818-1550. 


Radio e.d. 


Te koop 2-sp. ree. REVOX; 
B77-MK II, als nieuw, in o- 
ng. verpakking met diverse 
toebehoren plus Revox-795 
draaitafel, pr. n.o.t.k. Tel 
04492-3824 __ 

Te k. STEREO-TOREN met 
boxen, t.e.a.b. Tel. 045- 
215901. 

Wonen Totaal 

In- en verkoop 2e HANDS 1 
meubelen en antiek. Tel 
045-724943, Rotterdamstr 
80a, Heerlen. _ 

Te koop eiken BANKSTEL 
3-1-1 en eiken salontafel, i. 
z.g.st., ƒ600,-. Erfweg 10, 
Kerkrade. 045-458485 _ 

Te k. 2-pers. OPKLAPBED, 
i.g.st., ƒ100,-, elektr. fri¬ 
tuurpan ƒ 20,-. 045-244517. 

Te koop eiken KAST, vr.pr. 
ƒ 1.200,-. Tel. 045-326457. 

2 Modem/klassieke 2-zits; 
bankjes LEOLUX samen j 
ƒ 1.450,-, nwe staat, nwpr. ! 
ƒ 2.900,-, 1 jr. 045-323830. 

Te k. eiken EETHOEK met 
rundtederen zitkussens, 
grote wandkast, vitnnekast, 
telefoonmeubel met krukje, 
tv-meubel, halspiegel met 
ladenkastje, compl. witte 
slaapkamer met ombouw en 
üts-jumeaux bed, alles i.z.g. 
st., 4 jr oud. 045-753008. 

AANBOUWKEUKEN te k. 
met app. (Tielsa, app. AEG) 
045-456302, na 17.00 U. 

Te koop eiken EETKAMER- 
TAFEL, 110 cm br. (uit¬ 
schuifbaar tot 190 cm), 80 
cm diep, 75 cm hoog, op¬ 
knapper, echt iets voor lief¬ 
hebber, ƒ 200,- Aan de 
Beuk 41, Nieuwenhagen. 
Tel. 045-310263 _ 

Te koop zwaar voleiken 
BUREAU met 7 bureaula¬ 
den, 85 cm diep, 150 cm br., 
75 cm hoog. Opknapper, 
echt iets voor liefhebber, 
ƒ350,-. Aan de Beuk 41, 
Nteuwenhagen. Tel. 045- 
310263. _ 

SLAAPKAMER uit groot- 
moederstijd best. uit ledikant 
2-drs kleerkast, ladecom- 
mode, nachtkastje, prijs 
ƒ 2.500,-. Tel. 045-228946. 

Zoekt U 2e hands MEU¬ 
BELS (veel keus) ook antiek 
Kouvenderstr. 208, H'broek. 

Wegens omstandigheden te 
koop WATERBED, nw.pr. 
ƒ 4.080,- nu voor ƒ 2.500,-, 
afm. 1 80x2 OOm., V 2 jr. oud. 
Tel. 04451-2519. _ 

4 Mass. bl. eiken keukenst. 
en TAFEL, ƒ600.-; noten 
kast, ƒ 1.200,-. 045-220828 

Te koop gevr. BAROKMEU- 
BELS en antieke meubels. 
04498-51122046-529362. 

Te koop gevr. BAROKMEU- 
BELS en antieke meubels, 
04498-51122 046-529362 

Te k. wit 1-pers. BED, geh. 
compl. Le.a.b. Tel. 045- 

215901 _ 

Te k. wit marmeren EET- 
KAMERTAFEL 1.30x1.30m 
met 4 witte slede stoelen, 
ƒ 850,-. 045-226670 


Opleiding CHAUFFEURS- 
DIPLOMA CCV-B start 18 
april a s Onze garantie: bij 
met slagen volgende cursus 
gratis. Opleiding voor rijbe¬ 
wijzen motor, auto, vracht¬ 
auto aanhangwagen, trek- 
ker-oplegger en bus. Al de¬ 
ze rijopleidingen kunt u vol¬ 
gen in 8 of 10 dagen of in 8 
of 10 weken. Betaling in ter¬ 
mijnen mogelijk, erkende 
F.A.M. en A.N.W.B. Ver¬ 
keersschool Leo Cremers. 
Reeweg 139, Landgraaf. 
Tel. 045 - 31 25 58. 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV's v.a ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Goede KLEUREN TV's m. 
igar. gr. beeld Philips v.a. 

\ f 125,-. Ook txt TV's. Reeds 
i25 jr. TV-occ. centr. Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer- 
■ len. Tel. 045-724760. _ 

{Te koop 2 zwartwit TV's 
[ƒ50,-. Aan de Beuk 41, 
[Nieuwenhagen. Tel. 045- 
310263. _ 

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. 
ƒ 75,-. Afst.bed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
;FRANK BV, Bokstr. 33 
iHeerlerheide 045-213432. 


ll 'fe 

3^VXS’. 

Bel nu 


inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart incl. MPU 401 
midi-mterface: ƒ 1.295,- !! (ƒ 45,- per maand). 
Alles voorradig en demonstratieklaar 


STA LI 


IEIER 

iusic 


fcMddapcdalH 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 04SI2142S3 HOENSBROfK 


Donderdag koopavond 


PIANO of vleugel? Kopen of 
huren? De grootste keuze 
bij Van Urk. Vraag offerte. 
Bel 010-4363500. Van Urk, 
Westersingel 42, Rotterdam 

Te koop perf JUKE-BOX, 
ƒ 1.500,-, (dichte kast) s.v. 
p. na 18.00 uur 045-243417. 

BAS-VERSTERKER 160 
Watt, Crate met chorus ef¬ 
fect nog 10 mnd. garantie, 
ƒ 1.650,-. Tel. 04499-5716, 
na 15.00 uur. 


Hallo Dire Straits fan! De 
kuip is al uitverkocht, maar 
bij rrtij zijn nog 2 kaartjes te 
koop voor het CONCERT op 
29 mei, incl. busreis. Tel. 09. 
32.11416393 (na 18.30 uur) 

Te k. ant. ORGEL ƒ 1.900,-. 
Electr. orgel Siel HB 730, 
ƒ 500,-. tel. 046-517121. 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Te k. Computer ATARI 1040 
ST 3MB, harddisk 20 MB 2, 
floppies 3.5, monitor SM 124 
pr.n.o.t.k. 045-460073. _ 

ATARI 1040 ST met SM 125 
monochroom monitor, incl. 
extra drive voor 3Y4 inch. 
diskettes, incl. AVT Matrix 
printer met printerlinten, vr. 
pr. ƒ650.- incl. circa 100 
diskettes soft-ware en Atari 
1040 ST computer voor on¬ 
derdelen. Aan de Beuk 41, 
Nieuwenhagen. Tel. 045- 
310263. _ 

Te koop ATARI PC3 Philips 
monitor 3 V 2 ” diskdrive, IMB 
comp. muis, div. progr., 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-723344 
na 18.00 uur. 

NINTENDO Compatible: 
190 spellen op 1 cass. 
ƒ 350,-; 255 spellen op 1 
cass. ƒ 400,-: Nieuw Mario 
4. Info: 06-52983105. Wij 
leveren ook aan huis! 

Voor GAMEBOY: 24 spellen 
op 1 cass. ƒ 330,-; 16 spel¬ 
len op 1 cass. ƒ290,-. Info.: 
06-52983105. 


Kunst en Antiek # 


Zonnebanken/Zonnehemels 


Zonnehemels-Smeets 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993. 


10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 
van koop). Superbreed, 
snelbruinlampen en gas- 
drukveerstatief. Eivi-Sun. 
Tel. 04749-4695. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Diversen 


Vrije meiden 

hebben zin in 'n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 


Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 


Antiekbeurs te Roosteren 

in het gemeenschapshuis op: 

Zaterdag 11 apnl van 11.00-18.00 uur. Zondag 12 april van 
11.00-17.00 uur. Maandag 13 april van 10.00-15.00 uur. 
Ruim assortiement betaalbare antiek o.a. meubilair, ver¬ 
lichting, porselein, koper, curiosa etc._ 


Grote Paasshow 

van 11-22 april. Geopend van 9.00 - 18.00 uur 
Zondag 12 april geopend van 11.00 - 17.00 uur. 
oa. meubels, klokken, lampen, brons, koper, tin enz. 

Antiekhandel Wim Scheepers 


GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32.12261156 

Te koop gevr. 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Mooie antieke KASTEN te 
koop bij Diana, Rennemig- 
straat 19, Heerlerheide. 

Te k. antieke TOOGKAST 
met uitsnijwerk, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-253753. 

De hoogste prijs voor oude 
metalen IRIK oud papier en 
metaaJhandel, Papperjans 
36, Heerlerheide. Tel. 045- 
212913 na 18.00 u. 253209 

Weg. ophouden verzamelen 
gev. leeftijd, zeer mooie an¬ 
tieke Ned. officiers SABELS, 
Perk. jachtgeweren en nog 
enkele interessante stukken 
(geen verg.nod. RWM art 5 
d). Willem-Vliegenstr. 9, 

M'trict. 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Een wereld van plezier bij pret¬ 
park De Valkenier, Valkenburg 

Ook dit jaar houdt u het 

Verjaardagsfeestje 

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts 
ƒ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke¬ 
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant. 
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde van 
ƒ 19,50 cadeau. 

Als dat geen knallende feestdag wordt!!! 

Vooraf reserveren s.v.p. 

Info en reserveringen: tel. 04406-12289. 


Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) 

Vanavond al een afspraakje 

Altijd succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn 06-9533 
(75 cpm) 


Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 

Te k. Honda ACCORD 2.0 
Luxe, bwj.'87; Ford Escort 
1.3 L, bwj.81, nw. mod. 
Vespa Ciao; Honda 550 
Four. Tel. 045-317445 

THEMA-FEEST! Voor al uw 
adviezen, verhuur diverse 
artiesten en DJ's. Fiction 85. 
Tel. 045-231285. 

Te k. polyester ROEIBOOT 
dubbelwandig 2.50x1.22 

ƒ 200,- en aanh.wagen 3.30 
xl.33 ƒ 350,-, 045-351701. 

06-lijnen 

Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook voor 
sexgesprek (50 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 


06-9511 

Duik in bed 

met 'n hete meid. Vraag 
haar tel.nr. (75 cpm) 


300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 - 75 ct p/m 


Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 


Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 (75 cpm) 


Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 


Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m. 


06-9603 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
(75 cpm) 


Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 


Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 


Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 


Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 06-9663 
(75 cpm) _ 


Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 


06-9665 

Hete meisjes willen sexkon¬ 
takt met tel.nr. (75 cpm) 


Vluggertje 

Wendy beleeft eerC 
hoogtepunt 06-9$] 
(75 cpm) 


Onderdanige jongens! 
met strenge manfR 

S.M. voor 4 

06-320.329.99 - 50 tf 


Bi-sex voor 

direkt apart met een 
meisje of ’n lekkere j^l 
06-320.330.87 - 50 d 


Homo-jongei 

Hoor ze heet TEKEEfl 
06-320.330.88 - 50 d 


Wie durft een stripsp^ 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 d 


Partnerruil 

Direkt apart met vrouw! 
mannen voor ’n hete sf 
06-320.330.91 - 50 d 


Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor 'n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p/m 


Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 (75 cpm) 


06-9667 

Durf jij 'n kopje suiker te 
lenen bij Suzanne (75 cpm) 


Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 


Callgirls 

06-320.325.05 (75^! 


Nymf LindJ 

Geniet van 2 kanten. 5^ 

06-320.320.J 


H 

le: 

K 

ro 

ru 

N 

(2 

g< 

ei 

Pi 

ki 

e< 

d 

li 

t( 

ti 

Is 

h 


1 

z 

d 

z 

t 

1' 


5^- 


5 meisjes 

op hun hoogtepunt 
heren. Werkelijke lifi 
06-320.340.75 
50 ct. p. V2 min. 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina# 1 
HuwJKennism. 

Bel de Vakman 

MEISJE 23 jr, zoekt vnendin 
(geen lesbi) om samen te 
gaan stappen en sporten. 
Bro.nr. B-1278 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC, Heerlen 

SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 

NEW LOOK BV Schaes- 

Geh. Vrouw zoekt Bl- 
VROUW. Brieven aan: 

Postbus 2646, 6201 KA 

Maastricht. 

berg. Gevelreinigmg, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709 

Als je mij beter kende, zou je 
geen bedenktijd nodig heb¬ 
ben nette |Onge heer, met 
onknap, eerlijke en be- 
trouwb., romant., serieus, 
breed van begrip, is op zoek 
naar een slanke, lieve 
VROUW. 40-45 jr. om gez. 
nog iets v.h. leven te maken. 
Moet wel van vakantie hou¬ 
den. Liefst met past. o.e.r. 
Bro.nr. B-14284 L D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vnjbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 

APK, alle autoreparaties, 
beurten en poetsbeurten. 
Auto Services GOOIKER, 
Apollolaan 154. Heerlen, 
045-740041 of 045-751632 

Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE pnjzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

Kachels/Verwarming 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Kohlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

Huish. artikelen 

ƒ 500.- VERBOUWINGS- 

korting De Kachelsmid, Wa- 
lem 21 Klimmen04459-1638 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasautom. 
ƒ 175.-. 045-725595. 

Muziek 

Roland SC 55 Soundmodule 


MORGEN 


van onze 


« 

opheffingsuitverkoop 

ZATERDAG 11 APRIL!!! 

Dan moeten wij leeg zijn! 

Alles tegen IEDERE AANNEMELIJKE PRIJS 

Kom kijken, ook op onze tapijtafdeling, naar onze 
PERZEN, NEPALS, etc. 

Losse meubelen, buro’s, kasten, onderdelen, te veel om op te noemen. 
Ook onze kantoorinventaris tegen iedere aannemelijke prijs. 

ALLES MOET WEG 

HAAST U, WANT OP = 


Schreurs Meubelen 


Molenstraat 10, Limbricht, tel. 046-516961 
Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. 
Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. 
’s maandags gesloten - iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 


Vanal EmcJhovwn 
afslag Volvo Born 
rachtsaf nchhng Bom 


E<nohov«n 

Roermond 


Vanaf Maastnchi Heerlen 
E9 volgen 101 afslag Urmond öorni 
recnwal richting Sinaid O ( 3 V0lv0 

LIMB RlCHT SCH REURS I 

Vanal Aken E39 Urmona Sittaro 

volgen tol al»iag 

Urmond K> Geieen 

reemsaf richting Sittard 

L e Heerlen 


Maastricht 


Kerkrade | 

IAachen 


] 

m 


ije 


limburgs dagblad 


sen 

t-96Él 


sns 
ann^ 

>r 

iOJ* 

or 

jen 

e jof 

-0Ö. 

gei 

EEF 
Od 
psp<f 

tje 

0_d. 

uil 

ïfl 

O ^ 

3d. 

Is 

jcf| 


Van onze correspondent 
RAYMOND KERCKHOFFS HEERLEN/STEIN - In het wie- 
lerpeloton zijn de broertjes 
Knarren misschien wel de be¬ 
roemdste of anders wel de be¬ 
ruchtste bloedverwanten in 
Nederland. Francois Knarren 
(25) behoorde een drietal jaren 
geleden zelfs tot de nationale top 
en onderhandelde met enkele 
Profploegen. Deze gesprekken 
ketsten af omdat hij niet voor 
een broek en een trui wilde rij¬ 
den. Patrick Knarren (23) is feite- 
Hjk nog een groentje in het ama- 
teurpeloton, al bewees een 
tweede plaats op het NK voor 
NWB-amateurs dat ook hij uit 
het goede hout gesneden is. 

Terwijl Francois al vanaf zijn 
zestiende fietste, adviseerde va¬ 
der Ben Knarren zijn andere 
zoon Patrick een andere hobby 
te kiezen. Terwijl Patrick ook he¬ 
lemaal fietsmaf was. „Ik at te 
v eel frieten. Vandaar dacht mijn 
vader misschien dat ik niet de 


Gebroeders Knarren berucht in het wielerpeloton 

’ Negen van tien renners 
zijn niet te vertrouwen’ 


goede mentaliteit had om te fiet¬ 
sen,” herinnert Patrick zich nog 
goed. „Wat dat betreft was onze 
vader redelijk streng,” vult Fran¬ 
cois hem hierop aan. „Omdat ik 
een keer het gras niet gemaaid 
had, mocht ik als straf niet deel¬ 
nemen aan vier wedstrijden. Een 
Spartaanse opvoeding waar we 
nu voordelen van hebben. We 
zijn gehard voor de maatschap¬ 
pij en daar zyn we hem nu dank¬ 
baar voor.” 


Instelling 

Al snel bleek dat Francois talent 


had. In 1987 en 1988 toonden di¬ 
verse profploegen belangstelling 
voor hem. De bescheiden Belgi¬ 
sche formatie Lucas bood hem 
zelfs een contract aan. Francois: 
„Die ploeg draaide echter een 
programma zonder grote wed¬ 
strijden, zodat er weinig kans 
was om me te bewijzen. Vandaar 
zag ik in dat bod geen heil. Later 
heerste er een verkeerde mening 
over mijn persoon. Ik was ama¬ 
teur en trainde iedere dag kei¬ 
hard. Daarnaast wilde ik echter 
als iedere gewone jongen leven. 
Eens uitgaan in een discotheek, 
een biertje drinken en een siga¬ 
retje roken.” 


Nadat de profploegen Francois 
links lieten liggen, ging het met 
hem bergafwaarts. De motivatie 
was verdwenen. Een dopingaf- 
faire in de Ronde van Limburg 
in 1990 was de zoveelste tegen¬ 
valler voor hem. „Laat ik daar 
eerlijk over zijn. Ik had inder¬ 
daad iets gebruikt. Een vaatver- 
wijder. Ik wist echter niet dat ik 
er positief op werd. Maar doping 
is er al sinds 1930 in de wieler¬ 
sport. Ik geef het eerlijk toe, 
maar ik ben heus niet de enige. 
Negen van de tien renners zijn 
niet te vertrouwen. Ze hebben 
nooit getraind en zijn altijd ziek, 
terwijl ze wel van voren koersen. 


Wees toch eerlijk.” 

Ondanks al deze negatieve gelui¬ 
den die ook Patrick Knarren van 
zijn broer Francois te horen 
kreeg, besloot hij verleden jaar 
ook als A-amateur bij de KNWU 
te gaan koersen. Patrick: „Ik 
weet wat er zich afspeelt in de 
wielersport, maar ik ben zo beze¬ 
ten van de sport dat ik iedere 
dag met plezier op de Fiets zit. Ik 
reed eerder al bij de NWB. Daar 
werd ik zelfs tweede bij het NK 
voor amateurs. De KNWU-ama- 
teurs zijn echter een stapje ho¬ 
ger. Ik hoop dat ik dit jaar met 
de regionale amateurtop kan 
meedraaien om toch een over¬ 
winning te boeken.” 

Karakter 

„Het sterkste punt van Patrick is 
dat hij karakter en een groot 
doorzettingsvermogen heeft. Ik 
heb nog nooit iemand zo serieus 
met de wielersport bezig gezien. 
Verder heeft hij een goede spurt 
in zijn benen en deinst hij daarin 
voor niemand terug. Misschien 
wel een nieuwe Abdoesjaparov," 
verklaart Francois. 


t 

if< 

5 

i rvj 
i2ó' 


Praeses Damclub Schaesberg benoemd tot erevoorzitter 

Frank Langelaan 
legt hamer neer 


Van onze correspondent 
MARCEL WERRY 


LANDGRAAF - Achttien jaar hanteerde hij de voorzittersha- 
P? er van Damclub Schaesberg. Verleden week vrijdag vond 
Tank Langelaan (73) het welletjes en legde zijn taak neer. De 
die vanaf 1974 zoveel tijd en energie in het enige Land- 
P^afse dambolwerk had gestoken en met recht het predikaat 
Jhister Schaesberg’ kreeg opgestempeld, werd door de leden- 
er gadering van zijn vereniging unaniem benoemd tot ere- 
, oorzitter. Tot grote schrik overigens van Langelaan zelf die 
die poespas grote onzin vindt’. 


Voo bruist 

id a r ® en gesprekje he 
deelT 1CJdag eigenlijk niet, want 
t>TY,u? e 2ove el met verzamelde dam- 
V°blemen 


van de activiteit. Tijd 
een gesprekje heeft hy woens- 


één jaar het voorzitterschap waar te 
nemen. 


beginnende voorzitter. Ik hoop dat 
er nu eindelijk een periode van rust 
over onze dambond neerdaalt.” 

Behalve als dambobo is Frank Lan¬ 
gelaan eveneens actief als begelei¬ 
der van jeugd. Op de Heerlense 
Talma-school onderricht hij een 
keer per week zo’n twintig jeugdige 
enthousiastelingen. „Damtraining 
op scholen zou meer moeten gebeu¬ 
ren. Ik merk dat er enorm veel ani¬ 
mo onder de jeugd is. In het begin 
is het even wennen, maar als de eer¬ 
ste basisprincipes eenmaal bekend 
zijn, dan zijn sommigen werkelijk 
niet te stuiten. Met jongeren werken 
geeft veel voldoening. Zij vormen 
toch de basis voor een gezondere 
toekomst van de damclubs.” 


Jan 


van clubgenoot wijlen 


Routine 


^°or h *} eiJen ’ moe t nu toch echt Langelaan, een verdienstelijk speler 
het co Pi eera PP ara at - Tijdens a an de hogere borden van het twee- 
Lanp~if Ukken komt de goedlachse de team: „Ik begryp die ruzies alle- 
ëelaan tot fraaie ontboezemin- ... - -- - 


Waarde 


Sen 


de dams P ort: „Geestelyke 
v an d houdt jong- Zeker mensen 
eeno 1 ^ 11 lee ftijd vergeten dat wel 
nn et trainen van de hersenen is 
liju. , ens 20 belangrijk als lichame- 
beweging.” 

Langelaan was samen met 
°Pvolger Leen de Rooy een van 
v 0q kakmakers op het provinciale 
rz,t t ers o ver leg. Met verve en 
a bsni* S Van zalcen Let hy weten het 
s ehill Ut oneens te zijn met ver- 
cj e ae nde ontwikkelingen binnen 
han , m h°nd. Spontaan meldde 
e en ^ e * aa o zich beschikbaar voor 
v 0 O -. adv ^ es functie om de nieuwe 
Zltter met raad en daad bij te 
(j en n AL er niemand was gevon- 
damf VOOr de hoogste Limburgse 
g e * Unc he, dan was hij zelfs bereid 
ees t samen met De Rooy voor 


maal niet zo goed. Volgens my 
wordt er veel te vaak van een mug 
een olifant gemaakt. Als mensen el¬ 
kaar niet mogen dan moet je dat 
uitpraten. In elke club zyn er wel 
eens problemen, maar daar moet je 
volwassen mee omgaan. Na zovele 
jaren besturen ontwikkel je een 
soort routine hoe je het beste met 
mensen om kunt gaan. Ik stel graag 
mijn ervaring beschikbaar aan een 


Leen de Rooy, de nieuwe voorzitter 
van Schaesberg, hoopt dat Lange¬ 
laan nog vele jaren zyn steentje bij¬ 
draagt aan het wel en wee van de 
club. „Hy verricht ongelooflijk veel 
werk. Hij repareert damklokken, fa¬ 
briceert in z’n eentje onze pryzen- 
kast en is actief op de jeugdafde¬ 
ling. Eigenlijk moet elke club het 
van dit soort mensen hebben. Ze 
zyn van onschatbare waarde en 
kunnen niet genoeg waardering 
krijgen.” # De voorzitter neemt afscheid, 
na achttien jaar mooi geweest. 


Voor Frank Langelaan is het 

Foto: FRANS RADE 


SVN houdt weer 
j e ugdvoetbalkainp 

k^^ GRAAF - Voor de derde 
delinJ 1 Succes sie houdt de jeugdaf- 
groot Van hoofdklasser SVN een 
kaap* „ paasvoetba(jeugdkamp. 
v an na Pasen start onder leiding 
Lainini 1 ^° meerde tra i ner s een 
Uit de f ss l ssie > voor de jeugdigen 
d brenH ’ - en C-categorie. Ge¬ 
en rn^f 6 Vler da ê en (dinsdag 21 tot 
v °etbai)I r ^ dag 24 a P ril > krijgen de 
tv ^aalf „ ertjes dagelijks van tien tot 

h'aininn 11 Van één tot drie uur een 
hi n g^ gs t circuit dat uit tien trai- 

stL ikken l 'c n f besta at, te verhap- 
MtnV ^electiespelers van Roda 

keï e uren 6 * 1 V™' die da gelijks en- 
ëa $t ziin 11 ,n . het SVN-sportpark te 
v °or dl ’. zu len mede zorg dragen 
sp e i ers begeleiding van de jonge 

EK rolskiën 
in Welten 

M^t S rlh! C u HT ~ De Langlauf Club 
^°lski Foh heeft van de Europian 
kreo er . dera tion de toezegging ge- 
^ - op 23 augustus het EK 
c °ürs utrf 5? ogen houden. Het par 
^eerleiT dt Ultgezet in Welten- 


Hoensbroekse badmintonclub leverde al vijf jeugdkampioenen 


Victoria kweekvijver 
voor jonge talenten 


Van onze correspondent 
JEAN SNIJDERS 


HOENSBROEK - Vanaf 1967 heeft de Hoensbroekse badmintonclub 
Victoria vyf nederlandse kampioenen in de oudste jeugdcategorie (18 
jaar) weten af te leveren. Van de eerste vier kon daarna niemand ook echt 
doorbreken bij de senioren. Zijn voorgangers zijn echter unaniem van 
mening dat de huidige titelhouder bij de jeugd, Ron Leunissen, wel de 
mogelijkheden heeft door te groeien tot de top. 


Als eerste Victoriaan behaalde Ad 
Loog in 1967 de Nederlandse titel 
bij de badmintonners tot 18 jaar. 
Pas op zijn veertiende met het spel¬ 
letje begonnen, nam hij reeds dik 
drie jaar later alle eerste prijzen 
(single, dubbel en mix) mee naar 
huis. Pierre Swerts volgde in 1974, 
«Jean Aldenhoven een jaar later. Pas 
in 1981 -kon in Hoensbroek-Zuid 
weer de vlag worden uitgestoken 
voor Wiel Hanssen, wederom een 
drievoudig kampioen. 

Victoria was en is nog steeds een 
kweekvijver voor talent. Met name 
de individuele begeleiding en de 
mogelijkheid veel ervaring op te 
doen bij (inter)nationaal sterk be- 


fj 


amateurs op zondag 


fe- c 

Geld elrïlina * b ^" U dil 9 
SVN-Halsterln 

tel klasse F 

«KONS-Heer 

Blenck-Sittard 

LimK remont - E ‘j sd en 

Limburgia-Veritas 

FC Ü v aC u Volharding 

mond enslag ' Roer - 


Twcede klasse A 

standaard-RKWL 
Bunde-Koionia 

Sr?v Chuttersv eld 

öLG-Miranda 


Almania-RKVCL 
Heerlen Sport-Caesar 

Derde klasse B 

Heerlen-Bekkerveld 
Groene Ster-Minor 
FC Hoensbroek- 
RKBSV 

Voerendaal-VKC 

Vaesrade-Heksenberg 

Weltania-Vijlen 

Vierde klasse A 

Iason-Willem I 

Amicitas-RKH S V 

Vilt-SVME 

St.Pieter-RKUVC 

RKASV-Schimmert 

Rapid-Walram 

Vierde klasse B 

GSV’28-Wit Groen 
RKVVM-Keer 


Oranje Boys-Geertr. 
Gulpen-Klimmania 
Simpelveld-Zwart 
Wit’19 

Banholtia-Sportclub- 

’25 

Vierde klasse C 

Centrum B.-Abdis- 
senbosch 
Hopel-Waubachse 
Boys 

FC Gracht-RKSVB 
Schinveld-KVC Oran 
je Heilust-Laura 
SVK-Helios 

\Vierde klasse D 

Kluis-Coriovallum 
OVCS-Passart 
Mariarade-Langeberg 
SVE-Stadbroek 
RKDFC-Heidebloem 
KEV-RKSNE 


zette toernooien zijn debet aan de 
goede jeugd die de Hoensbroekse 
club voortbrengt. 

By de overstap naar de senioren is 
van de vier jeugdkampioenen ech¬ 
ter nooit iemand echt doorgebro¬ 
ken. Verder dan een keuze voor de 
senioren B-selectie is het nooit ge¬ 
komen. De vraag blijft in hoeverre 
Ron Leunissen deze trend kan 
doorbreken. 

De keuze voor een maatschappelij¬ 
ke carrière was een belangrijke oor¬ 
zaak voor het niet halen van de 
seniorentop. Tevens was echter het 
gebrek aan genoeg concurrentie in 
de direkte omgeving van groot be¬ 
lang. Een vijfde plaats bij de senio¬ 
renkampioenschappen kon Swerts 
nog wdi halen, maar meer zat er ook 
niet in. „Het niveauverschil met de 
top-drie van Nederland was toch te 
groot. De Ridder-clan van destijds 
was onbereikbaar voor ons”, aldus 
Pierre Swerts. 

Wiel Hanssen is van mening dat 
Ron Leunissen dichter bij de senio¬ 
rentop kan komen dan zy ooit ge¬ 
weest zijn. Hanssen: „Bij de jeugd 
kon je het nog voornamelijk redden 
met je talenten. Bij de senioren gaat 
het er allemaal veel gestructureer- 
der aan toe. De toenmalige toppers 
Rob Ridder en later Lex Coene wa¬ 
ren alleenheersers. Tegenwoordig is 
de top veel breder en heeft Leunis¬ 
sen genoeg trainingspartners om 
door te groeien”. 

Ad Loog benadrukt: „Leunissen is 
de meest complete speler. Hy heeft 
van alle belangrijke factoren (tech¬ 
niek, tactiek en vechtersmentaliteit) 
voldoende in huis. Onze bezieling 
en inzet voor de sport was destijds echt niet minder. Maar het pro¬ 
bleem hier in Limburg is dat er 
weliswaar een goede jeugdoplei¬ 
ding is, maar dat er daarna by de 
senioren een gebrek aan concurren¬ 
tie is. De centrale trainingen in 
Utrecht zijn daarom voor Leunissen 
erg belangrijk om die enorme voort¬ 
gang in de toekomst door te kunnen 
trekken”. 

Honkballers 

weer aan slag 

MAASTRICHT — Zondag openen 
de honkballers met het toernooi om 
de Limburg Cup hun seizoen. Op de 
velden van HSC Maastricht komen 
de volgende teams in actie: HSC 
Maastricht, All Stars Heerlen, Sa- 
macols Kerkrade, Sittard Condors, 
Cheetahs Beek, Indians Weert, Red 
Caps Venray, Mustangs Venlo en 
het Belgisch-Limburgs team Sun- 
ville Tigers. Het toernooi begint om 
09.30 uur. 


agenda 


Aankondigingen vóór woensdag 
naar sportredactie umourgs Dagoïaa 
postOus 3100 6401 DP Heerlen 
Onder vermelding van agenda’ 

MORGEN 

Volleybal, Heerlen, sporthal Kal- 
deborn, 14.45 uur: VCH-Somas/ 
Activia en VCH 2-Civitas (da¬ 
mes), 17.00 uur: VCH-EAW(Da- 
mes) en VCH 3-Hovoc(dames). 
Landgraaf, sporthal Baneberg, 
14.30 uur: Geevers/VCL-Set 
UP/M (dames). Voerendaal, 
sporthal De Joffer, 13.45 uur: VC 
Voerendaal-Rooyse VK (dames). 

Receptie, Heerlen, kantine 
sporthal Kaldeborn, vanaf 19.30 
uur receptie kampioensteams 
VCH, gevolgd door feestavond. 

Darts, Heerlen. In het Boere- 
sloot, tweede avond darts-zes- 
daagse. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 25 


oosfetijke mijnstreek 


Ad Loog overhandigt de 
huidige Nederlandse 
jeugdkampioen, Ron 
Leunissen, een onder¬ 
scheiding. Op de achter¬ 
grond Pierre Swerts en 
Wiel Hanssen. Jean Al¬ 
denhoven ontbreekt. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


schaken 


met michiel bunnik 


De oplossing van het probleem van 
vorige week. Wit: Kh2, Dd2, Tel, Ld3, 
Pc4, Pf2, a2, b3, d5, g3, h4. Zwart. Kg8, 
Dd8, Ta8, Ld7, Pf7, Pg6, a6. c5, d6, f3, 
h7. Zwart speelt en wint. De stelling 
kwam voor in de partij Sosonko- 
Adams, Kloostertoernooi Ter Apel 
1992. 1 . ,..,P:h4 2. Df4. Natuurlijk niet 
2. g:h4,D:h4+ 3. Kgl (3. Ph3,D:h3+) 3. 
...,Dg3+ en mat op de volgende zet. 2. 
...,Pg2 3. De4. Hier hoopte wit nog op, 

echter... 3. Pg5 wit verliest nog meer 

materiaal en gaf daarom op. 

Zondag overleed op 80-jarige leeftijd 
de Amerikaanse grootmeester Samuel 
Reshevsky. Reshevsky werd in 1911 
te Osorkov in Polen als Sjmoel Rzes- 
veski geboren. Hij ^ staat bekend als 
het grootste schaakwonderkind uit de 
geschiedenis. Reeds op achtjarige 
leeftijd maakt hij een Europese toer¬ 
nooi om schaaksimultaans te geven. 
In 1920 gaat hij naar Amerika waar hij 
lezen en schrijven leert. Hij heeft vele 
fraaie overwinningen op zijn naam ge¬ 
schreven. Zo werd hij onder meer zes 
maal kampioen van de Verenigde Sta¬ 
ten. In 1948 nam hij deel aan de WK- 
vijfkamp Den Haag-Moskou. Door 
louter pech eindigde hij slechts op 
een gedeelde derde plaats. Als scha¬ 
ker was hij van alle markten thuis. 
Zowel strategisch als taktisch was hij 
brilliant. Een fraai voorbeeld is onder¬ 
staande partij: 

S. Reshevsky-M. Najdorf San Salva¬ 
dor 1952 Damegambiet 1. d4,d5 2. 
c4,c6 3. Pf3,Pf6 4. Pc3,e6 5. e3,a6 6. 
Ld3,d:c4 7. L:c4,b5 8. Lb3,c5 9. 0-0,Lb7 
10. De2,Pbd7 11. Tdl,Db6 12. d5. Be 
kend is hier ook het pionoffer 12. 
a4,b4 13. a5,Dc7 14. Pa4,D:a5 15. 
Ld2,Dc7 16. Tel met voldoende com¬ 
pensatie voor de pion. 12. ...,e5 Het 
openen van de stelling met 12. ...,e:d5 
is voor de beter ontwikkelde partij 

(wit dus) gunstig. 13. a4,c4 Op 13.b4 

volgt 14. Pbl waarna het paard via d2 
naar c4 springt. 14. Lc2,Tc8? Een fout 
waar wit optimaal van profiteert. 
Zwarts plan is 15.b4, maar hij ver¬ 


waarloost zijn ontwikkeling. Beter 

was derhalve 14.Lb4 (verhindert 

15. b3) gevolgd door 15. ...,0-0 15. alb- 
5,a;b5 16. P:b5! Een prachtig stukoffer 
waar wit twee pionnen voor terüg- 
krijgt en een aanval op de zwarte ko- 
mng. 16. ...,D:b5 17. La4,Dc5 18. 
P:e5,Dc7 Zwart heeft niet beter: op 

bijv. 18.Ld6 volgt 19. P:d7,P:d7 20. 

Dg4.Dc7 21. D:g7.L:h2 + 22. Khl.Le5 
23. L:d7 + ,K:d7 24. D:f7 + ,Kd8 25. Dh5 
en wit heeft een prachtige stelling 
voor zijn geofferde stuk. 19. P:d7,P:d7 
20. Dg4. Bindt de koning aan de dek¬ 
king van het paard en de loper aan de 
dekking van g7. 20.h5 21. Dh3,Ld6 

22. Ld2! Dreigt direct te winnen met 

23. La5 22. ...,Ta8 23. Lc3,f6 maakt een 
winnende combinatie mogelijk, maar 
de zwarte stelling was toch al hope¬ 
loos. 24. Lc6! 


X 

ill 'Ui 

Ériilil IK 

liiiiiii, 

Aggia 

A 

Hl 11 

■IIII 

illl&i! 

f A 


ii: mi a ! lüiijüi 
i! 1 1 i A Éi 

ijl 1 lillf 

f 

IS! { 

ü lillik 


ü p; j 

Si & IS- 

BI 

illfj è 1; 

1 llüllli: M :! 

lil is 


Met de dreiging 25. T:a8. Zwart heeft 
weinig keus 25.T:al 26. T:al,L:c6 

27. De6 + ,Kf8 De twee alternatieven 

verliezen ook op slag: 26.Kd8 27. 

La5,Pb6 28. L:b6,D:b6 29. D:d6+ of 26 
...,Le7 27. d:c6,Pb8 (27.Pb6 28. Ld4) 

28. Lb4.P:c6 29. L:e7. 27. d:c6,Pb8 Na 
27. ...,D:c6 beslist 28. Lb4 28. Ta8,De7 

29. Dd5,g6 30. Lb4! Deze zet was niet 
te verhinderen. Zwart geeft op met 

het oog op 30.L:b4 31. T:b8+,Kg7 

32. Tb7. dammen 


met john van den borst 


J 


Ik begin dit keer met de oplossing van 
het vraagstuk van vorige week en dat 
is niet helemaal zonder reden. Wit, ne¬ 
gen schijven, op 15, 19, 20, 23, 24, 29, 
31, 33 en 34. Zwart, acht schijven, op 
3/5, 8, 10, 22, 26 en 35. Het is niet moei¬ 
lijk te zien dat wit op dam kan komen 
maar het gaat vooral om wat daarna 
volgt: 1.20-14 26x37 2. 23-18 22+13 3. 
14-9 3x23 4. 29x9 4x13 5. 15x4 35-40 
(moet wel) 6. 4x48 40x38 7. 24-20! 5-10 
Ook verplicht en nu 8. 20-15 10-14 9. 
48-25! 14-19 10. 25-3! 8-13 11. 3-14! 
19x10 12. 15x4 w + , want na (13-19) 
4-10 (19-24) en 10-15. 

De maker van dit mooie probleem, 
Jannes van der Wal. stond vorige 
week nog eens volop in de belangstel¬ 
ling. Mogelijk was dat voor de laatste 
keer. In interviews in het blad DAM¬ 
MEN en in de Volkskrant gaf de ex- 
wereldkampioen er onomwonden 
blijk van uitgekeken te zijn op het 
dammen. Voor veel liefhebbers zal dit 
als een schok zijn gekomen maar wie 
hem de laatste tijd wel eens heeft 
meegemaakt is vast niet zo erg ge¬ 
schrokken. In de afgelopen clubcom- 
petitie zag ik hem regelmatig (we 
spelen allebei voor het Drents Tiental) 
en toen was ook al te merken dat hij 
soms wekenlang geen dambord aan¬ 
raakte. Hij praatte hoofdzakelijk over 
zijn nieuwe passie, schaken, en het 
kostte hem zichtbaar moeite zich op 
te laden voor de wedstrijden. Het valt 
te hopen dat Van der Wal het spelen 
voorlopig alleen op een lager pitje zet, 
want als hij het gas helemaal uitdraait 
dan is Nederland een van zijn kleur- 
rijkste en ik durf te zeggen, geniaalste 
spelers kwijt. 

Het blad DAMMEN drukte bij het ge¬ 
noemde interview een veertigtal par¬ 
tijen van Van der Wal af. Het volgende 
duel zullen velen nog niet kennen. 
Het is een prachtige winst uit het 
jeugdkampioenschap van Nederland 


1975 van de toen 18-jange latere we¬ 
reldkampioen op Geert van Aalten 
(toen 17) die ook tot een sterke groot¬ 
meester zou uitgroeien. 

Van der Wal - Van Aalten 
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28xJ9 
14x23 4. 38-33 21-26 5. 34-30 10-14 6. 
30-25 11-17 7. 35-30 6-11 8. 40-35 14-19 
9. 25x14 19x10 10. 30-25 10-14 11. 35-30 

5- 10 12. 45-40 17-22 13. 40-35 22x3114. 
36x27 11-17 15. 39-34 1-6 16. 33*29 
14-19 17. 44-39 10-14 18. 41-36 17-21 49. 
39-33 7-11 20. 43-39 12-17 21. 50*44 
17-22 22. 46-41 22x31 23. 36x27 14-20 
24. 25x14 9x20 25. 42-38 4-9 26. 49-43 
11-17 27. 30-24 19x30 28. 34x14 .29. 
48-42 23x34 30. 39x30 20-24 31. 30x19 
13x24 32. 43-39 8-13 33. 39-34 3-9 34. 
41-36 15-20 35. 44-40 20-25 36. 34,29 
17-22 37. 29x20 22x31 38. 36x27 25x14 
39. 40-34 14-20 40. 35-30 13-19 41. 33^29 

6 - 11 


r :i IJ' 
llÜÉ 


JiÜI 

m. i'iiii ■ i üiir iil! mimi 

1^? 

;jjj|j|! |j||:;j ï"l» 


■EHrtli il-illili 


! l il 


ij;;i ii 


O 


lil 


liti 
«1 


42. 30-25! 9-14 43. 27-22!! 18x27 M- 
29-23! 19x28 45. 32x23 20-24 46. 34-29 
24x33 47. 38x29 2-8 48. 29-24 8-13 49. 

24- 20 13-19 50. 20x9 19x28 51. 9-3 28-33 
52. 42-38! 33x31 53. 3-14 en Van Aalten 
gaf het op. Terecht, want ' pa 

25- 20-15-10-5 komt hij de lange lijn 
niet meer over! bridge 


met wiel gieikens f 


r 


Harry de Klerk-toernooi 

B.C. Geleen heeft de sociale functie 
van bridge nog eens nadrukkelijk on¬ 
derstreept. Op initiatief van de heer 
en mevr. Bex, en mede uitgevoerd 
door de heer Bejas, is daar nu voor het 
3e achtereenvolgende jaar het Harry 
de Klerk-toernooi gespeeld, waarvan 
de opbrengst bestemd is voor de kan¬ 
kerbestrijding. Hiervoor kon deze 
keer ƒ 5.700,- worden overgehouden. 
Na een aantal voorrondes, waar vrij¬ 
wel alle Zuidlimburgse verenigingen 
zich voor inzetten, was er afgelopen 
zondag een grote finale te Geleen, 
waaraan 74 paren deelnamen. Overtui¬ 
gend winnaar werden mevr. Kool- 
Walmacq. 

De inschrijvingen - dus ook de af¬ 
drachten - vertonen een stijgende lijn, 
maar zijn overigens beperkt tot 3e en 
4e klassers, waardoor het karakter van 
de strijd duidelijk blijmoediger is dan 
bij wedstrijden waar de "echte" eom- 
petitiespelers de toon aangeven. Des¬ 
ondanks ware misschien toch te over¬ 
wegen de inschrijving ook voor de 
hogere klassen open te stellen, evtl. in 
een aparte groep en desnoods ook nog 
in een aparte zaal. 

Wat het spel zelf betreft, hebben de 3e 
en 4e klassers natuurlijk dezelfde pro¬ 
blemen als de hogere góden, maar ze 
gaan er meestal wat optimistischer 
mee om. 


Noord 

ISA 


Oost 

2 V 


Zuid 

D 


West .,- 

en allen passen 


N/NZ 


+ H94 
^ AH7 
♦ 72 

+ AB953 


#765 
* 1082 
♦ VB 95 
•f V108 ♦ AB3 
V B9543 

♦ A864 

+ 7 


+ V1082 
4V6 
♦ Hl 03 
+ H642 


Het 2 ^ bod van Oost zal Nederlandse 
bridge-instructeurs nogal luchthartig 
in de oren klinken, maar Oost toan 
eventueel steun vinden bij de interna¬ 
tionale top, want in de finale om het 
wereldkampioenschap zagen we oefat 
soort biedingen wel meer, uiteraaid 
altijd kwetsbaar tegen met kwetsbaar 
Oost bevond zich dus. waarschijnlijk 
onwetend, toch in goed gezelschap en 
ging er mee scoren ook, omdat Zuid 
er maar mee zat en niet zo gauw een 
fatsoenlijk bod wist te verzinnen. R^t 
beste is hier een bod van 3 4F, aange¬ 
vende een 4k schoppen, waarjia 
Noord, met zijn goede hartenstop en 
geen 4k schoppen mee. 3SA zal bie¬ 
den. Dit werd in de meerderheid der 
gevallen ook geboden en na harten- 
start meestal met een overslag ge¬ 
maakt. 

In het onderhavige geval kon die sco¬ 
re echter geenszins worden geëve¬ 
naard, want 2 4P ging maar 2 down; 
dat hadden zelfs de wereldkampioe¬ 
nen niet kunnen verbeteren. Zuid w^s 
met zijn 4 300 in eerste instantie best 
tevreden, maar toen hij de andere sep 
res zag. vroeg hij partner Noord toch 
even waarom hy niet had doorgebp- 
den. Die meende, terecht, dat hij geen 
enkele reden had het strafdoublet van 
Zuid uit te nemen. Waarop Zuid zei 
dat zijn doublet betekende dat hy zelf 
2 4P had willen bieden En aangezien 
dat een transfer voor schoppen zou 
zijn geweest, was het doublet nu odfc 
bedoeld om een schoppenkleur aan 4e 
geven Dit wordt door bridge-instruc- 
teurs evenmin onderschreven en evon 
later leek ook Zuid zelf deze vondst 
niet meer serieus te nemen. Nog¬ 
maals: een alleraardigst toernooi; zeer 
toepasselijk had de wedstrijdleiding 
dan ook op alle scorekaarten laten 
voordrukken: Bedankt en tot volgend 
jaar. 
Limburgs Dagblad 


06-lijnen 


Sensatie 

AJs de nan een mooi meisje 
r.aa.si masseert. 

06-320 340.69 
50 ct. p. ■ 2 mirv __ 

MiniroKje. r.eerii.ke oenen, n 
het oos /«achten er 

2 knullen... 

C6-32G.340 j 3 
50 cl p._Tn n. 

De boeien 

tegen haar naakte huid. 
Anne 'oei .vat gehoor¬ 
zamer s 06-320.340 22 
_ 50 cl o. ' r mm _ 

Bevend 

bukt ze over de tafei. Dan 
voelt ze t oe hij raar slipje 
langzaam. . 06-320.330.51 
50 ct p, ' _ min. 

Echt Lesbisch 

of maar zo n 5C j o. 

Voel je benoehe aan contact 
met vrcu/ver? De cox «an 
vrouw tot vrouw 
06-320.327.78 

_ 50 ct. p ' '2 min. _ 

Met 2 mar m de schuur. Ine 
weet net. Ze gaan 

Grieks doen 

06-320.323.85 

_ 50 ct. p ’ 2 mm. _ 

Blondje uit Breda 

Life 

Ze ondergaat echt aiies 
(GrieKS) 06-320.321 32 
50 ct p. ':: mm. 

Meisje 24 jr. 

Wil gratis sex per telefoon 
of bij mij thuis. 

06-320 .3 24.96 - 75 cpm 

Echte Sex-Live! 

Alleen jij er, ,k of een trio. Wij 
gaan tot net uiterste. 

75 c.p.rr, 06-320.370.90 i 

SEXMEÏSJE'~37.5 c p '2 m. 
Kom je m bad net me 

06-320.320.22 

Buurmeisjes en buurvrouw¬ 
en die elkaar verwennen 
met sex 37,5 c p V 2 m 

_06-320.320.37_ 

STREEL.MASSAGE Meisjes 
18. zonder sliDje Je Kunt ze 
zo strelen* 37.5 c p ' 2 m 

06-320.320.52 

* Straat-gneter ' Uitdagend 
mokkel. 37,5 c p ’ 2 m , 

06-320.320.77 i 

Een volle donkere rijpe 
vrouw. Wat een enorme ....! 1 
37.5 c p 1 2 m 

06-320.323.46 - 


Live.Tele 

Piepshow! 

1 Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga 
of Nikkj zich live uitkleden j 
door de telefoon? Draai dan: 
06-340.3 40 25 (75 cpm) 

Telezoenen 

kan live Lekker live tele¬ 
zoenen tot diep in de nacht 
met Anneke. Dommique, 
Amta en Dolores? : 
06-340.340.50 (75 cpm) ; 

Telejlive) Massage? 
Lekker live een 

massage 

met Desiree, Carla. Inge of 
Joyce door de telefoon? 
Draai dan' 

06-34 0 340.11 (75 cpm) , 

245 hete meisjes geven hun 
telefoonnummer aan je door 
en willen graag 'n , 

(sex) afspraak 

met je maken. 

06-96.45 (75 cpm) 


Wie durft j 

Lisa live te Delien? Ze is 

super, blond met grote (.)! ■ 

06-320.320.83 (75 cpm) 

Sex/Kontakt? 

Trek in een huisvrouwtje ; 
of een meisje voor 
lekkere sex 7 Bel snel 
06-320.320.87 (75 cpm) 


Lisa I 

06-320.331.02 

Maak je broek los en doe je ■ 
ogen dicht, Lisa doet de 
rest... 75 cpm. 

Rubber Porno j 

Ben jij een liefhebber van j 
Latex en Leer porno? BEI 
dan 06-320.320.90 (75 ct) 

*SONJA* 

06-320.331.08 
Knelt je broek al? Moet ik 
het voor je afmaken. 75 cpm 


De Wiplijn 
06-9555 

De drukste kontaktlijn van 
Nederland: volkomen privé 
maak je een discreet af¬ 
spraakje of 'n lekker sex- 
gesprek. Met de 0 wip je van 
de een naar de ander. Dag 
& nacht druk bezet. 

De Wipkrant 
06-9559 

Vol met adresjes van dames 
(en heren) die je met plezier 
de dagelijkse zorgen doen 
vergeten. Bij je thuis, clubs 
of Privé. 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/'m vr. 10-22 uur. 
Weekend gesl. 046-757517 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 

De beste meisjes zijn nog 
steeds bij 

Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade 
045-425100, 7 dgn. geop. 
11-24 uur. Zond. 15-23 uur. 

Nieuw in 

Rustica 

Shirley 

V.d. Weyerstr. 9, kerkrade- 
Spekholzeitieide. 

Tel. 045-412762. 

Open ma. t/m vr. 11-24 uur. 
Nog plaats voor dames 


Club 

Merci 

Leef elke dag, alsof het de 
laatste is. Rijksweg Zd. 241, 
Geleen. 046-745814. 


Brigi-Chantal 

Het is er altijd fijn dus daar 
moet U zijn 11-23 uur. Tel. 
045-254598. 


Shirley privé 

altijd oké. Tel. 045-727538 

Love escort 
045-320905 

van ma. t/m vrijd. 
_ va. 12.00 uur. _ 

Zeer goed, zeer discreet 

LYDIA 

met TWEE nieuwe meisjes, 
046-749662 van 11-23 uur 


Escort en privé 

06-52169310. 


Privé Daisy 

elke dond. dag trio-dag, V 2 
uur ƒ 125,-. A.s. vrijdag: 
jarretel party. 045-229091. 

Contactburo 

SITTARD 

0 046-523203. 


Rijpe vrouw, live met jou in 1 
bed 1 sex:esjes 37,5 c p : ? m 

06-320.323.56 

Grieks met een rijpe vrouw. 
Haar rijpe lichaam trilt van 
opwinding als ze voorover 
bukt naar jou! 37,5 c p ' 2 m. 

06-320.327.17 

Frans Grieks Russisch Vrij¬ 
en, nr. 69 Kassen zijiings 
sexstandjes. 3 7 ,5 c p '.2 m 

06-320.320.59 

RUIGE PORNO' Ik woon :n 
een flat en neem sex 00 wat 
echt gebeurt cp dat moment 
Ik ben vaak alleen en kick op 
porno. Ik loop nu m lakleer. 
31,5 c o ’ 2 m 

06-32 0.3 20.53 

3&M LiveBox 
Er is tussen 13 en 17 uur 
een vrouw op de box. 

Durf je! 37.5 ct. p V 2 mm. 

06-320.32 0. 65 j 
Topsex 

2 handen voi, 37,5 c.p. ’ 2 m. ; 

06-320.325.25 


Sexy Grieks 

Marcha v. achter 50 cp ’ 2 m 

06 - 9618 
Homosex voor 2 ! 

Draai eerst 06-320. en dan: ! 
SM Limburg ... 325.18 j 
Jack off privé .. 321.15 
Darkrcom . . 324 16 
Gay pervers . 3294 6 
Travestie ... 325 09 
Transsexueei . 321 36 
Bi-sex ... 323.36 
Jongens-sex ... 325 19 
Studentensex 327.56 
ƒ 1,- p m Pb. 75141 Adam 

Vreemd gaan zonder taooes 
met onze club-girls op de 
snelle pnve sexlijn. 75 ct p,m 

06-320.330.72 


Boys Privé 
06-9556 

Meer dan 3000 Bi- en Gay- 
Boys vinden elkaar elke dag 
via deze lijn voor een lekker 
sexgesprek, 'n discreet af¬ 
spraakje of een vaste relatie 
Aanbevolen door de Gay 
Krant. 

Hoge Nood 
06-320.320.89 

De snelste datinglijn voor 
eerlijke, serieuze (sex-)kon- 
takten. 

Telekrant 

06-320.320.00 

De oudste kontaktkrant van 
Nederland Heel veel jonge 
mensen plaatsen hier met 
veel succes hun oproep. 

Pornofoon 

06-320.320.76 

Deze lijn moet je lekker lig- 
qend bellen! 24 u. p/d - 75 
cpm_ 


Ze komt... 

bij jou of jij bij haar, 
ze geeft haar adres en 
telefoonnummer 
320.322.23 

_ 06.100 ct.p.m. _ 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jarenlang de 
meest spannende afspraken 
50 cpm 

06-320.327.55 


Adres Privé 

! Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs ze geven zelf hun 
eigen eigen adres en 
telefoonnummer. 


Nieuwe inschr. gevr. 

BURO GELEEN 

bem. op nivo 046-748768. 

Vera 

Privé. Tel. 04754-85818. 

Paren en alleenstaanden 
club 

Villa Liberta 
Susteren 

Woensd. en vrijd. v. paren 
en alleenstaanden. Zat. 
enkel paren v.a. 21.00 uur. 
Ontmoet mooie exotische 
mensen in een vriendelijke 
omgeving. Altijd live en 
stripshows. Maaseikerweg 
24, 300 mtr. v.a. A2 richting 
Susteren. 04499-49280, Uw 
_ gastheer Ron. _ 

SM Rachel 

Tel. 045-274810. 

!-—- 

Nieuw Escort 

Pncilla en snel bij u thuis of 
in hotel 

Q 045-428849 
Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
045-718067, meisje aanw. 

Privé 

Heerten-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 

Nieuwe meisjes verwachten 
u 

Cinderella 

Oude Rijksweg Noord 56, 
Susteren, naast tennishal. 
Tev. leuk meisje gevraagd. 

Club 

2000 

Nieuw: Miriam-Silvia- 
Stefanie-Suzie en Helen. 
ISPECIAAL AANBEVOLEN! 

Erotisch trio met show 
Bel voor info. 046-742315 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen 

Nieuw 

Bureau Janine 

09-32.11.75.88.54 
Tevens inschrijvingen gevr 

Privé en escort 

Anita 

Tel. 045-352543 
Gina en haar vriendinnen 

Privé en Escort 

24 uur p.d. 045-225333, 
_ meisjes gevr. _ 

Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 _ 

Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
_ 045-413887 

Silvia 

af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759 meisje gevr. 


96.85 

06,100 ct.p.m. 


Kontakten/Klubs 


Paradiso club 045-317032 

Europaweg Nrd. 153, Landgraaf v.a. 14 uur tm 04.00 uur. 
Nieuwe leuKe dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

Tel. 045-212616,045-211391. 

Tevens meisjes gevraagd. __ 

Nieuw voor een goeie erotische massage Damélle 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig Rijksweg zuid 
105 Geleen. Tel 046-756335. 

ƒ 50,- all-in 

_ Tel 045 - 42 36 08. 

Sacha’s Escort 

va r, I8.GQ-05.00 uur. Tel. 06-52980255. _ 

Club Mirabelle 
Club Nirwana 

met goed. geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!! 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

Escort 045-427120/463323 

Burg. Fransser,straat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147. Kerkrade. Tel. 045-463323. BIJ SCHUNCK 

h-H VINDT U 

SU 

NATUURLIJK ALLE 


# 

BIJPASSENDE 
MODE¬ 


ACCESSOIRES 


ZOALS TASSEN, o 

PARAPLUS, 

o 

' CEINTUURS, 

S 

SJAALS, 


BYOUTERIEËN EN 

Eh 

MODEHORLOGES 
MAAR OOK 


KINDERMODE, 


NACHTMODE, 

O ONDERMODE, 


BADMODE, 
BEENMODE, 


MODESTOFFEN, 
LINNENMODE, 


SPORTMODE, 


SCHOENEN, O 

COSMETICA 

c n 

EN PARFUMS. Vrijdag 10 april 1992 • Pagina 


Een jonge modieuze 


kombinatie van PUBLIC van 


Damesmode ook in onze 


speciaalzaak in Geieen 


Jeugdig kolbert van 


viscose/polyester in een 


modieuze kleur ƒ 249 


Bijpassende pantalon van 


viscose/polyester ƒ 98, 
promenade Heerlen 


daar winkel je 


Jacky’s escort 

24 uur service 

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (22) en Tina (38) 
Nieuw!!! Vanessa Nieuw!!! 
staan dag en nacht voor u klaar. 

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease. 

© 06 - 52981664 

_ Dinsdags gesloten. _ 

INieuw! IPrivé en escort! 

!Bij Angel en Boy! 

Simpty the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages 
mogelijk met 5 bloedjonge meisjes (vanaf 18 jr.) Diverse 
soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 18 jr) 

Bel voor info S 045-274587 

_ Dringend leuke meisjes gevraagd. _ 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 


OOK DIE 50 FOLDERS 
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED 
ALS DIE 5 MILJOEN... 

Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet 
worden! 


FaDrieksstraat 7. 5961 PK Horst 
telefoon 04 709-84222 SPIRAL 


PostDus 6094 5960 AB Horst, 
fa* 04 709-84333 Provincie 

Limburg 


mededeling Verordening bodembeschermingsgebied 
m 123/15-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van diverse 
aanvragen en van de ontwerp-beschik- 
klngen naar aanleiding van deze aanvragen 
om ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. F.J.G. Smeets, Bommerigerweg 12 te 
Mechelen -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor het hebben en bouwen van 
mestopslagen op het adres Bommerigerweg 
12 te Mechelen (BV 1991/92/10307). 

2. J.J.H.M. Keulers, Schutterstraat 34 te 
Beek -onder voorschriften- ontheffing te i 
verlenen voor het bouwen van een mestopslag 
op het adres Schutterstraat 34 te Beek (BU 
10214/92/10310). 

Tervisielegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en 
andere relevante stukken liggen ter inzage 
vanaf 13 april 1992: a. ten provinciehuize 
(bibliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge- 
meentehuize van Wittem (ad 1) en Beek (ad 2) 
tijdens de werkuren en daarbuiten op de in 
deze gemeenten gebruikelijke plaatsen en 
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen 
beroep kan worden ingesteld tegen de 
beschikking op de aanvraag. 

Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar¬ 
om telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot 
7 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


voor je plezier* verandas Genk N. V. 


Showroom Gcnk-Belgie: llasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 II 36 32 6® 

Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km. 


Showroom geopend iedere werkdag van K)h-I8h. Zaterdag en zondag van 14h-lM- 
U kun! ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis of verstuur de antwoord'*' AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen. 
Uitbreiding van uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar. 
Unieke reflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing. 
Uw houwuanvraug T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd. 
Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z. 


Antwoordbon (in ge Iran keerde enveloppe A.U.B.) 

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie. 

Naam 
Straat 
Postcode 
Telefoon 


Gemeente 


j.