Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


burg 


s 


a 


74e jaargang nr. 87. 


Zoekt u zakenrelaties 
in de regio? 

Lees dan a.s. dinsdag 14 maart 
onze exclusieve pagina 
van bedrijf tot bedrijf 


j^9©versmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Anecdotes over 
oude vergaderzaal 

PAGINA 5 

Kiezer is politiek beu 

PAGINA 7 


Clemens Degenaar 
wijst grofheid af 

PAGINA 17 


Maassen tweede 
in GP Cerami 

PAGINA 21 

Ijshockeyers 
klaar voor finale 

PAGINA 23 

Tennissers 
van start 

PAGINA 25 en 26 


Een dagje mee met 
de archeoloog 

PAGINA 27 

Annexionisten wilden 
flink stuk Duitsland 

PAGINA 29 

Zou Nederland 
zonder trein kunnen? 

PAGINA 31 


Boekenpagina 

PAGINA 33 

'Dat hele fanatieke 
past niet bij ons' 

PAGINA 35 

Een wonderlijke 
jurist pakt uit 

PAGINA 37 
Wat hebben Johnny 
Kraaykamp en 
professor Verhoeven 
met elkaar gemeen? 

in de Paasbijlage 
zaterdag 18 april 


'Bouw-RAI' in 
Almere bijzonder 

PAGINA 39 


Voorlopig geen 
optreden Normaal 

PAGINA 43 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 45 en 47 


Alarmerend rapport ETIL over economische ontwikkeling 

Z-Limburg: 23.000 banen te weinig 


LD-puzzelactie 

HEERLEN - Precies 2273 oplos¬ 
singen kwamen binnen van puz¬ 
zel 17. Vandaag puzzel 19. Op¬ 
lossing moet uiterlijk 23 april 
binnen zijn. Oplossingen van puz¬ 
zel 18 kunnen nog ingezonden 
worden tot donderdag 16 april. 


DOOR PETER BRUIJNS 

JJaastricht - Zuid-Limburg kampt met een 
er kgelegenheidstekort voor 23.000 mensen. Daarmee ligt het 
banen in de regio op het ogenblik al 10 procent achter 
het pP z * c h te van de res t van het land. Door bezuinigingen van 
Seh - k dreigt die achterstand nog veel groter te worden. Dat 
QjwPift het Economisch Technologisch Instituut Limburg 
in een nieuw rapport over de Zuidlimburgse economie, 
sk a ^ armeren de conclusies in het rapport zijn gebruikt als ba- 
v oor de papieren noodkreet die de provincie deze week 
ar het kabinet heeft gestuurd. 

IL heeft het ra PP° rt gemaakt Met de berekening maakt het ETIL 
tn et h^ acht van de P rovincie - die duidelijk dat Limburg de nieuwe 
tettin ° og op de nader ende stop- Haagse bezuinigingsmaatregelen er 
4 e s £ g , Van de IPR wilde weten wat niet ook nog bij kan hebben. Inte¬ 
rn l6rke en zwakke Punten en kan- gendeel, de Investeringspremiere- 
, en bedreigingen voor Zuid- geling (IPR) waarmee tot 1993 nieu- 
Ur g zijn. we investeerders worden gelokt, 

Het , moet onverkort worden voortgezet. 

W wetenschappelijk instituut Anders dreigt de regio het van het 
barbij tot de conclusie dat 23.000 buitenland te verliezen. 


<i e ln 6 v an de IPR wilde weten wat 
ter ^ e en zwakke punten en kan- 
LiJ., en bedreigingen voor Zuid- 
mb urg zijn. 

Het 

W wetenschappelijk instituut 
tot de conclusie dat 23.000 
gecreëerd moeten worden 
ten le * ^eeu de ’bekende’ werklo¬ 
st Iïlaar °°k de verborgen werklo- 
v rou° nder ar beidsongeschikten en 
h e i r ? Ven aan een betaalde baan te 
^ as a * s cde 23-000 banen er 
ev G ’ ls de werkgelegenheid hier 

khd M° 0t a * s * n de rest van bet 
Ce nt hgt Limburg nog 10 pro- 
ac hter. Er is dus geen sprake 
de jJ?. a t Limburg de gevolgen van 
(insluitingen te boven is. ax. 15® C 


min. 3 8 C 

Het L ? lDELIJKE OMSLAG 
hotert" betekenis afnemende 
°mV7, Ukffebicd boven onze 
da» n bepaalt voor zater- 
Üq r? g bet weer in gunstige 
£ete»*,,5 z ? n w °rdt enigszins 
door sluierbewol- 
bet* Via b de tem Peratuur heeft 
bereik* We,ijks invloed, die 
babii ic Cn waar de van om en 
ïvvak sraden. De wind is 
beeint h Ve 1 f a nderlijk. Zondag 
bjk bewolking geleide¬ 

hond Cn kan lat «r OP de 
öe ® spatje regen vallen. 
*Uidwe«tif- -?® 11 mati £ uit een 
b'ordt » ell i ke ric bting. Het 
dan |«*°®dag niet warmer 

Hachttemi” 1 ? 4 graden. De 
3 (?raden ra Ur ligt rond 

tr ^fenH er u e ^ e inforr natie be- 
ku *H u weer in Limburg 

1 u bel »en 06-91122346. 

Kangoeroes 

ontsnapt 
'5TA 
^OT7i d r bij, dan vinden 
ze ons niet’... 


YOUR JEANS FIV E POCKET 


SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
MARKT I - MAASTRICHT 


‘Hap jjjtji :,ïn !|i: j,i : * 

'14 ijijl A ,#*!"» llllMi- IMWlP J i,K i|i!. # ! ‘’i m $ ffi ijli ®«üf lj 

m cl i v i iüt tr w c w WA L 


De Industriebank Liof heeft in de 
afgelopen twee jaren zeker zeven 
keer de concurrentieslag met België 
verloren, omdat daar voor de inves¬ 
teerder vèel meer voordeel te beha¬ 
len viel. In totaal liep Limburg hier¬ 
door ruim 600 arbeidsplaatsen mis. 

Zie verder pagina 1 5 

• Limburgse economie 
weer terug bij af 


NS: reizen in 
spits duurder 

UTRECHT - Reizen in volle trei¬ 
nen wordt duurder dan reizen in 
treinen buiten de spits waarin voor 
iedereen een zitplaats is. Dit zijn de 
uitgangspunten van plannen voor 
een nieuw tariefstelsel waaraan de 
Nederlandse Spoorwegen werken. 

De NS denken erover een basista¬ 
rief voor een treinkaartje in te voe¬ 
ren en voor volle treinen een toeslag 
te vragen. „Voor schaarste moet nu 
eenmaal worden betaald”, aldus de 
NS. 

NS willen via het nieuwe tariefsys- 
teem de drukte in de treinen beter 
wil spreiden. Daarnaast kan het ba- 
sistarief-treinkaartje goedkoper 
worden dan het treinkaartje nu, 
waardoor op tijdstippen en regio’s 
waar het basistarief geldt, beter met 
de auto kan worden geconcurreerd. 
Het nieuwe prijssysteem kan over 
ruim twee jaar worden ingevoerd. 


(ADVERTENTIE) • De Britse premier John Major en zijn vrouw Norma zwaaien na het bekend worden van de 
verkiezingsoverwinning vanuit een raam in het hoofdkwartier van de Conservatieven naar de 
dolenthousiaste aanhang. Foto: epa 

m t , • . tt • i Schotse Nationalisten 3 zetels. De 

speculaties over opstappen Kinnock overige 8 zetels gaan naar andere 

regionale partijen. 

Van overal uit de wereld kwamen 

|< 1 o yi 4 Zk tvi /\Al*rl Af* y| /"hl gisteren de felicitaties binnen bij 

llldlliv J.J. Vl-t>A premier. Minister-president Lubliet 

weten dat zijn Britse collega 'een 
9 prachtige overwinning” heeft be- 

voor Conservatieven Labour-leider Neil Kinnock geeft j 

maandag een verklaring uit over 

LONDEN - De Conservatieve Par- tieven, die in 1979 aan de macht zijn toekomstplannen. Met zijn aan- 
tij van premier John M^jor heeft de kwamen, gaan een vierde achter- k° nd igmg maakte Kinnoc specu- 
Britse algemene verkiezingen ver- eenvolgende regeerperiode in, sinds } a K es os d f l zyn ambt a * s P^hb 
rassend gewonnen met in totaal 336 1822 een unieke zaak in Groot-Brit- leid er van Labour zou gaan neerleg- 
zetels. Dat is tien zetels meer dan tannië. gen - Kinno J ck was gisteren zicht- 

nodig voor de absolute meerder- De grootste oppositiepartij Labour b f T ar . aar Jë®daan door de nederlaag, 
heid. Dit blijkt uit de officiële eind- krygt 271 zetels in het nieuwe parle- ’ + den lk wf eF ♦ 

uitslag die gisteren bekend werd ment. Een winst van 39 zetels, maar atel d- Niet voor mijzelf, want ik ben 
gemaakt. lang niet genoeg om de ’Tones’ uit bevoorrecht in mijn pnvé-leven. 

Einduitslagen van alle 651 distric- het regeringspluche te verdringen, be®" de vele mensenin 

ten waar strijd werd geleverd om De Liberaal Democraten verloren h la ® d ■ het nfet zo eoed eaat ” 

T__ tu/PP on u,nrH P n in hnt nnrln- nel lanQ Wle nel nlet 20 g° eQ B 331 ' 


O 

Z> 

om 

Kco 

£o 


Ruim 2000 m 3 

• KClu»»*V# 
topcrtoHai 


Donderdagavond 

koopavond 

3 km vanaf 
MovboJ bowUvo rd 


rassend gewonnen met in totaal 336 
zetels. Dat is tien zetels meer dan 
nodig voor de absolute meerder¬ 
heid. Dit blijkt uit de officiële eind¬ 
uitslag die gisteren bekend werd 
gemaakt. 

Einduitslagen van alle 651 distric¬ 
ten waar strijd werd geleverd om 
zetels in het Lagerhuis, gaven aan 
de Conservatieven 34 zetels verlo¬ 
ren ten opzichte van het vorige par¬ 
lement. Maar de rechtse Conserva- 


(ADVERTENTIE) 


1822 een unieke zaak in Groot-Brit- 
tannië. 

De grootste oppositiepartij Labour 
krygt 271 zetels in het nieuwe parle¬ 
ment. Een winst van 39 zetels, maar 
lang niet genoeg om de ’Tories’ uit 
het regeringspluche te verdringen. 
Dé Liberaal Democraten verloren 
twee zatels en worden in het parle¬ 
ment vertegenwoordigt door 20 af¬ 
gevaardigden. 

De Unionistische Partij in Noord- 
Ierland behaalde 9 zetels, de Natio¬ 
nalisten in Wales 4 zetels en de 


>0^ 

azZ) 

Z)LU 

LU< VALKENBURGER WEG 43 VOERENDAAi TEL 045 75 7 2 


ZIE PAGINA 11 

Explosie in 
centrum 
van Londen 

LONDEN - In het centrum van 
Londen heeft zich gisteravond 
een krachtige ontploffing voor¬ 
gedaan. Naar wordt aangenomen 
zijn drie mensen gedood. De oor¬ 
zaak is een bom, zo meldde het 
Britse persbureau Press Associa- 
tion onder aanhaling van veilig- 
heidsbronnen. Bij het ter perse 
gaan van deze krant wist de poli¬ 
tie nog niets te vertellen over de 
oorzaak van de explosie. 

De BBC meldde dat er vier ex¬ 
plosies zijn geweest in de City. 
Mensen die in kantoren in Fleet 
Street aan het werk waren en in¬ 
woners voelden dat door de ex¬ 
plosie de gebouwen in de wijk 
op de grondvesten schudden. 
Politievoertuigen en wagens van 
' de Londense brandweer werden 
naar de plaats van de ontploffing 
gedirigeerd. 

Een getuige verklaarde dat een 
ambulance een man wegbracht 
die was gewond door rondvlie¬ 
gend glas. Een ander persoon 
raakte bekneld tussen puin en 
brokstukken. 

Er werd in Londense veihg- 
heidskrmgen rekening mee ge¬ 
houden dat het gaat om een 
aanslag van het Ierse Republi¬ 
keinse leger IRA. Dat had ge¬ 
zworen de algemene verkiezin¬ 
gen te verstoren. 

(ADVERTENTIE) 


lllipipiuiiu ,|| nn | iiii Hm.... 


Zie verder pagina 5 

• Labours rol lijkt 
uitgespeeld 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 

# 


WEEKEND- 

TOPPER 

ALLEEN VANDAAG 

Vrijetijdspakken 

in diverse kleuren en dessins 

GEEN 99,- QQ 75 

VANDAAG W W ■ 


(ADVERTENTIE) 


Nü twee toeken gmtis 


6000 nf W 00 NIDEEENOR NIVEAU 


• meubelen • keukens • slaapkamers • woningtextiel 


^ ^ rneubeferl 


Beatrhc haven 
Galjoenweg 35 
Tel:043-630505 
MAASTRICHT. 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres. 

Postcode/woonplaats: (voor controle bezorging) 


(ADVERTENTIE) 


GEEN 99,- 

VANDAAG 


NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER mkh 


MODE 


c oThP V 


,\\ec\'« 8 


OWAHTISQi GROOT IWICWRilTinPiLACtPItUZDt! 

Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 


Oh 1 ® 


^ Beekstraat 48-50 
Meerssen 


tiM 


Telefoon: (voor controle be 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken ontvang ik de krant fratU 

O Stuur mi) een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82.35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur rr* een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


of bel gratis 06-0229911 


8 VKKCK'^OOQU 1 Hmburgs dagblad 
• HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19 De Collectie, keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991 T m 10/5, open di 
tm vr 11-17 uur. za en zo 14-17 uur. 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5. 
Expositie van fotografe Domimque 
Panhuysen. T m 26/4. Open za en zo 

14- 17 uur. 

• BRUNSSUM 

Brikke-oave, Lindeplein. Aquarellen 
van Andre Offermans. T m 3/5, open 
ma Lm vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur, zo 

15- 17 uur. 

• HOENSBROEK 

Fotogalerie 68, Poortgebouw Kasteel 
Hoensbroek. Expositie van de foto¬ 
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5. open 
ma Lm vr 10-12 uur. 13.30-17 uur en za 
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuwse ge¬ 
welven van Kasteel Hoensbroek. 
Expositie. Raku technieken van de 
keramiste Silvia O'Prinsen T/m 3/5, 
open dag van 10-12 en 13.30-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van Frank Ermschel. T m 19/4, 
open vr 17-20 uur. za en zo 14-17 uur. 

Galerie Gaudi. Hereweg 83. Expositie 
van Simon Woudwijk en Joke Brug¬ 
man. T/m 15/5, open do Lm zo van 

10- 17 uur. 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Expositie met werk van Ger Stullen- 
berg en Ed Sleijpen Tm 2.5, open di 
Lm za van 13 30-17.30 uur Galerie 
Anny van den Besselaar, Tafelstraat 
6a. Expositie van Jan Tullemans en 
Dick Aerts T m 19/4, open vr Lm ma 
van 13-17.30 uur Galerie In Situ, Ayl- 
valaan 10. Expositie van Frank Van 
den Broeck. Van 114 Lm 16/5. open 
wo Lm za van 14-18 uur Galerie 
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Edelsmee- 
dwerk van Fabiola Sormam. Tm 10/5, 
open wo en vr van 14-18 uur. do 18-20 
uur, za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Gale¬ 
rie Henn , St. Nicolaasstraat 26e In¬ 
stallatie en performance van Walpur- 
ga Paueles T m 4/5, open wo Lm za 

16- 20 uur. Galerie Dis. Tafelstraat 28 
Schilderijen van Dons Becke Tm 
16,4. open wo Lm zo 13-18 uur Gale¬ 
rie Amarna, Rechtstraat 84 Tentoon¬ 
stelling 'Bedelsaan Banden'. T m 18,4. 
open di Lm vr 11-18 uur en za van 

11- 17 uur. Galerie Simera, Bogaar¬ 
denstraat 40b. Expositie van Paul de 
Nooijer en Paul Bartels. T m 18 4, 
open wo Lm za 13 30-18 uur. Galerie 
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Exposi¬ 
tie Luc Deleu, Osvaldo Romberg en 
Ton Slits. Tm 9,5, open van di Lm za 
11-17 uur. Galerie Schuwirth & van 
Noorden, Rechtstraat 64 Werk van 
Erik Kierkels. Tm 19/4. Galerie F ah, 
Brusselsestraat 80 Gouaches van Pie- 
ter Defesche. Tm 18,5. open do Lm zo 
van 13-17 uur Bonnefantenmuseum. 
Werk van Ray Smith. Van 12'4 tin 6/9, 
open di Lm vr 10-17 uur. 

• CADIER EN KEER 

Galerie en Beeldentuin 'De Keerder 
Kunstkamer', Kerkstraat 10 Exposi¬ 
tie van Harrie Bartels en Jan van Wil- 
genburg. Tm 29,4, open do Lm zo 

13- 17 30 uur. 

• VAALS 

De Kopermolen, Von Clermontplein 
11. Bons Birger. de psychologie van 
het licht Tm 26/4. open di Lm zo 

14- 17 uur. 

• EYS/TRINTELEN 

Galerie Si02, Eyserweg 4 Expositie 
met porselein van May An Go en Kris¬ 
tin Andreassen en glas unica van Win- 
nie Teschmacher Tm 4.5, upen do 
Lm zo van 14-17 uur 

• SCHIMMERT 

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5. 
Expositie van Pierre Everhartz en 
Bart Huysman T m 26/4, open do Lm 
zo 14-17 uur. 

• SITTARD 

Galerie Mïchel Knops, Schilderijen 
van Marli Hommel Tm 4,5 Open di 
Lm za 11-18 uur. Galerie Zabawa, 
Agncolastraat 152. Expositie van Jac 
Bisschops. Tm 20/4, open wo Lm vr 
16-18 uur. zo 14-17 uur. Kritzraedt- 
huis. Rosmolenstraat 2. Mijnbouw in 
de fotografie. T m 10/5. open di Lm vr 

10- 17 uur, za en zo 14-17 uur. 

• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al 

lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid 
op een stokje’. T/m 3/5, open di Lm vr 
13-17 en za en zo 14-17 uur. 

• ROERMOND 

Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex¬ 
positie van Miguel Ybahez. Van 12/4 
Lm 17/5. open wo Lm za van 11-17 uur 
en zo van 14-17 uur. Gemeentemu¬ 
seum, Andersonweg 4. Werk van Ma- 
rinus Fuit.. Tm 17/5. open dl Lm vr 

11- 17 uur. za en zo 14-17 uur. 


Afstandelijkheid, warmte en perfectie in Trintelen 

Contrasterende keramiek 

9 

en glasobjecten in Si02 


Jv 


DOOR CATHARIEN ROMIJN 

EYS - Afstandelijkheid, aardse warmte en gelikte perfectie. 
Hilda Goslings van galerie Si02 laat zich bij elke tentoonstel¬ 
ling leiden door een vooropgezet idee. Ditmaal door tegenstel¬ 
ling en overeenkomst. Want ondanks de compleet verschillen¬ 
de uitstraling van de werken in haar galerie binden traditione¬ 
le vorm en kleurtoepassing de objecten samen. De kunstena¬ 
ressen die tot en met 3 mei hun keramische potten, schalen en 
glasobjecten in Eys-Trintelen laten zien, maken namelijk alle 
drie op geheel eigen wijze gebruik van gekleurd materiaal. 
Geen ’ouderwetse’ methoden als glazuur, engobe of glasbla¬ 
zen. Maar gekleurd porselein, steengoed en glasplaat die in de 
gewenste vorm worden gekneed of gesneden. mm Sist 
m 

i m 

Jisaiiüi 


ISljp 


WÊi Pï:J il 


De Noorse Kristin Andreassen en 
de Nederlandse May An Go gebrui¬ 
ken allebei de oervormen van de 
keramiek - de pot, vaas en de 
schaal - als uitgangspunten. An¬ 
dreassen vertegenwoordigt met 
haar werken het emotionele, aardse 
aspeet van de tentoonstelling. Zij 
heeft haar opleiding gevolgd aan de 
academie in Oslo en is een leerlinge 
van de bekende Noorse keramist 
Arne Ase. Geïnspireerd door hem 
maakt Kristin ragdunne handge- 
vormde vazen van gekleurd porse¬ 
lein op een geperste bodem. Zij 
heeft een eigen procédé ontwikkeld 
waarbij zij op een uitgerolde plak 
wit porselein verschillende lagen 
gekleurd porselein aanbrengt. Van 
de plak wordt een cylinder gemaakt 


die Kristin naar buiten kneedt tot 
een vaasvorm. 

Het resultaat van dit procédé is ver¬ 
rassend. Door de bolvorm barsten 
sommige gekleurde platen en laten 
de onderliggende laag zien. Daar¬ 
door krijgen haar potten en vazen 
een verweerd uiterlijk. Alsof de 
werken direct aan de aarde zijn ont¬ 
sproten. Warm, expressief, in zachte 
natuurlijke tinten met een onregel¬ 
matige rand om het ambachtelijk 
karakter te benadrukken. 

De porselein/steengoed-kommen 
van May An Go kenmerken zich 
daarentegen door een perfectie die 
in enkele gevallen gekunsteld aan¬ 
doet. De kunstenares gebruikt ge- • . li.J - s . '• il 

m'MÊÊSSmÈm I ^ i ' u f s 


■ ' 

m . 
Porseleinen potten van May An Go, te zien in galerie Siö2. 


(ADVERTENTIE) 


LEZING 
SCHEPPEND DENKEN 

Door: EVERT MÖLLER 

metafysisch therapeut, heler en leraar 

NA DE PAUZE BEANTWOORDEN VAN VRAGEN EN 
VISUALISATIE MEDITATIE 

woensdag I 5 april. City Centrum, Capucijnenstraat 1 3 Maastricht 
Aanvang: 20 00 uur Entree: ƒ 10.-p p 

VOOR Ml IR INfORMATIt -Dl M'rSlIl KI AARDE" TH 04 5-255976 


Texaan Smith 
in Bonnefanten¬ 
museum 

MAASTRICHT - In het Maas¬ 
trichtse Bonnefantenmuseum is 
vanaf morgen een expositie inge¬ 
richt van de Texaanse schilder 
Ray Smith. Eerder dit jaar kocht 
het museum het grote schilderij 
’Perico Berlin’ van deze kunste¬ 
naar aan. Smith wordt een cultu¬ 
reel tweetalig kunstenaar ge¬ 
noemd daar hij afwisselend in 
New York en Mexico werkt. Hij 
werkt met thema’s en motieven 
uit het culturele erfgoed van zo¬ 
wel de Verenigde Staten als 
Mexico. Daarbij maakt hij ge¬ 
bruik van de levendige erfenis 
van de grote muurschilders ais 
Diego Rivera maar ook van de 
Europese kunstenaars Picasso 
en Léger. 

De monumentale schilderijen 
zijn meestal opgebouwd uit ten¬ 
minste drie of vier houten pane¬ 
len, waarvan de nerfstructuur 
een rol blijft spelen in de compo¬ 
sitie. 

De expositie loopt tot 6 septem¬ 
ber. 

In de bovenzaal van het museum 
wordt een overzicht gegeven van 


kleurde klei in diverse tinten, rolt 
hem uit in dunne plakken en snijdt 
deze in repen. De repen worden in 
elkaar gevlochten, daarna in stukjes 
geknipt en gekneed tegen de bin¬ 
nenkant van een gipsmal, waarbij 
verschillende stroken boven elkaar 
worden gevormd. Haar kommen 
zijn ragdun, verfijnd en volmaakt 
afgewerkt. 

In de serie, die zij als titel ’Muze’ 
meegeeft, hebben de werken zelfs 
iets voornaams. May An Go weet 
deze schalen op voetjes in aardse 
kleuren boven zichzelf uit te heffen 
waardoor zij verwantschap verto¬ 
nen met de eeuwenoude Chinese 
pottenbakkerskunst. Een overeen¬ 
komst die met uit de lucht komt 
vallen want begin 1986 vertrok de 
kunstenares met een reisbeurs van 
WVC naar China. Daar werkte zij 
een tijd in een keramiekfabriek in 
Hadan waar sinds de Sungdynastie 
de traditionele ’Cizhou ware’ wordt 
gemaakt. 
het schilderkundige werk van 
Edmond Bellefroid (1893-1971). 
Eind vorig jaar verwierf het mu¬ 
seum het legaat van de schilder 
en industrieel ontwerper. Naast 
schilderijen worden ook enkele 
beschilderde keramische vazen 
tentoongesteld. In deze presenta¬ 
tie wordt geen aandacht besteed 
aan zijn industriële ontwerpen. 
De overzichtstentoonstelling 
loopt tot 15 juni. 

Het Bonnefantenmuseum is ge¬ 
opend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10 tot 17 uur, zater¬ 
dag en zondag van 11 tot 17 uur. 


• Acryl op papier uit 1991 
van Miguel Ybanez. 

Spanjaard 
Y banez in 
galerie Wansink 

ROERMOND - Miguel Ybahez, 
geboren in 1946 in Madrid, 
woont sinds 1986 in Nederland. 
Vanmiddag om 17 uur wordt er 
in galerie Wansink in Roermond 
een expositie geopend van werk 


Wanneer zij hardere kleuren ge¬ 
bruikt en haar kommen van binnen 
glazuurt, krijgt het kleurige, decora¬ 
tieve karakter van het werk echter 
iets onechts, iets gelikts. Alleen de 
delftsblauwe schalen uit de serie 
’Quandrille’ stijgen hier door de as¬ 
sociatie die zij met Hollands porse¬ 
lein oproepen bovenuit. 

De glasobjecten in de galerie zijn 
van Winnie Teschmacher. Een op¬ 
komend talent onder de Nederland¬ 
se glaskunstenaars. Samen met 
Yvon Trossèl ontving zij begin dit 
jaar de Bernardine de Neeve-prijs: 
de stimuleringsprijs voor heden¬ 
daagse glaskunst die jaarlijks door 
het bestuur van de Vereniging 
Vrienden van Modern Glas wordt 
uitgereikt. Ook vervaardigde zij in 
1992 het jaarobject voor het natio¬ 
naal glasmuseum in Leerdam waar 
haar werk op dit moment onder an¬ 
dere met dat van Vilma Henkelman, 
Siem van der Marei en Anne van 
der Waerden is te zien. 


exposities 


van deze kunstenaar. De ten¬ 
toonstelling loopt tot en met 17 
mei en is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 11 tot 17 
uur, zondag van 14 tot 17 uur. 
Miguel Ybahez is een lyrisch be¬ 
wogen kunstenaar. Degene die 
zyn schilderijen bekijkt, heeft 
geen behoefte aan analyse, ver¬ 
klaringen, kennis van de con¬ 
text. De kunstenaar kreeg zijn 
opleiding in de na-jaren van het 
Franco-regime, in een tijd dat 
Spanje artistiek gezien als een 
onderkomen gedeelte van Euro¬ 
pa werd beschouwd. Met uitzon¬ 
dering uiteraard van de grote 
kunstenaars van Spaanse origine 
zoals Picasso, Mirö, Saura, Ta- 
pies en Chillida. 

Ybahez is een vertegenwoordi¬ 
ger van de eigentijdse Spaanse 
schilderkunst. Tot nu toe had hij 
zijn belangrijkste tentoonstellin¬ 
gen in Spanje en Italië. Zijn 
schilderijen bezitten formele 
trekken, die hij als een compo¬ 
nist weet te rangschikken. Hij 
gebruikt een heel persoonlijk ar¬ 
senaal van vormen in een kleur- 
zetting die omsehreven zou 
kunnen worden als afkomstig uit 
de sfeer van het mediterrane ge¬ 
bied. 


pezige peekah recept 


Kroketten van 
kalfsvlees 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 
80 g gaar kalfspoelet, boter, 75 g 
bloem, 1 gesnipperd uitje, 'A 1 
bouillon, fijngehakte peterselie, 
peper, zout, paneermeel, 1 losge¬ 
klopt ei en 1 tl olie. 

Smelt boter, voeg gesnipperd uit 
toe en laat rustig fruiten. Voeg 
bloem toe en laat gaar worden. 
Voeg bouillon toe en roer geheel 
glad. Laat doorkoken. Voeg gare 
kalfsvlees en peterselie toe en roer 
met spatel dooreen. Breng op 
smaak met peper en zout. Laat 
goed afkoelen. Verdeel ragout in 
stukjes van 60 gram. Rol hiervan 
rolletjes van 10 cm en haal door 
paneermeel, daarna door eimeng¬ 
sel en opnieuw door paneermeel. 
Bak kroketten goudbruin in fri¬ 
tuurvet van 180°C. 

Lekker tussen een wit puntbrood¬ 
je. 

TIP: Serveer kroketten met grove 
of fijne mosterd en in de frituur 
gebakken peterselie. Dit recept is 
overigens ook geschikt voor het 
maken van 16 bitterballen of klei¬ 
nere kroketten. 


Foto: WIDDERSHOVEN 


In Eys staan haar glasbootjes van 
gekleurd en transparant glas. Het 
zijn voorproefjes voor de grote 
exemplaren die Winnie Teschma¬ 
cher in juni wil presenteren tijdens 
de tentoonstelling van hedendaagse 
Nederlandse glaskunst in museum 
Boymans-van Beuningen te Rotter¬ 
dam. 

Zij noemt ze naar de jaargetijden. 
Een felrode ’Indian Summer’, een 
goudgele 'Golden Summer’ en een 
frisgroene ’Early Spring’. Of zoals 
bij de transparante exemplaren, die 
met golfmotieven zijn gezand¬ 
straald, ’Welp I en II’. De gekleurde 
bootjes van glasbrokken of ’fused 
glass’ zijn niet geblazen maar sa¬ 
mengesmolten. Teschmacher legt 
stukken gekleurd vlakglas op el¬ 
kaar en na verwarming vormen die 
platen een geheel. 

Bij haar sobere transparante vor¬ 
men die aan platte schalen doen 
denken, maakt zij gebruik van een 
mal. Over deze mal wordt de glas¬ 
plaat gelegd. Als het materiaal in de 
oven de juiste vorm heeft gekregen, 
haalt de kunstenares het object 
eruit. Polijsten, zandstralen en slij¬ 
pen geven de ’schalen’ het Te- 
schmacher-effect mee: ruimte, 

transparantie en licht. 


Oplossing van gisteren 


qhsb shuexb Bacaa 

(1 S H El II El m H 

la □ d ei a e ca ol 

■ BHGHüSEl (MSlIBaBjl 
IQ O 0 QE23Q 1 9 I 

asQHsa 0 ammaiia; 
ca huush @ 
BiaaHQta o maaiHata 
ha □ □ Baa a h o 

■ 0E1QBQB HUfflaHHj, 
^10(0012300 0! 
aataciBKii QQanaaa 
i a a n □ a ca u 
B 0 H 0 mmmm uaaa verder.-[i i 


... exposeren kunstenaars 
binnen- en buitenland van “ a n 
en morgen hun werk tijdens^ 
’art shop’ in galerie Henn,/ 5 , 
Nicolaasstraat 26c in Maastric* 1 
Open tussen 13 en 18 uur. 

... is werk van fijnschilder 
Jensen uit Spanbroek tot entf* 

3 mei te zien in galerie Het W) 
kraam, Akerstraat 124 te Bn 1 
sum. Open dinsdag tot en & 
zondag 14 tot 18 uur. 

... toont Elly Wijnen vanaf W 0 * 
gen tot en met 31 mei vijf 'f 6 
ken uit de collectie 'Siërra Lf; 
ne’ in het Afrika Centrum, Bil**; 
weg 15 in Cadier en Keer. 0P\ 
dagelijks van 13.30 tot 17 u 
zondag van 14 tot 17 uur. 

... is er vanaf vanmiddag 1®' j 
uur tot en met 20 april een eXP^ i 
sitie van Heugemse amateur^ j 
stenaars te zien in de grote & 
van De Klaekeburg in HeUg e ^ 
Open zaterdag tot en met 
dag 14 tot 22 uur, dinsdag tot 
met donderdag 14 tot 19 uur. 

... loopt in de Kamer van K 0 °E 
handel. Maasboulevard 5 
Maastricht, tot en met 1 juni & 
expositie van schilderijen v . 
Felix Wijns. Open maandag 1 
en met vrijdag 8.30 tot 16 uur- 

exposeren leden van ^ 
Kunstkring De Wever tot en & 
13 mei in galerie ’t Wevertjc 
het Heerlens ziekenhuis. 

... is er in galerie De Vierde ^ 
mensie, Zevenbergse weg 1*. 
Plasmolen, tot en met 17 
werk te zien van Egbert 
en Toon Janssen. Open < T° n ^jj{ 
dag tot en met zondag 13 tot | 
uur. jt 


Tentoonstelliflfêsj 
’Allocaties’ jj» 

op Floriade t 

h 

ZOETERMEER - Een dag f ^ 
koningin Beatrix de Floriauf 
Zoetermeer had geopend, 
teren ook de internationale 'AL- 
dententoonstelling 'Allocaties' ISr 8 
cieel opengesteld. Dat ë ebe j^e ü 
door prof. dr Henk van Os, 
teur van het Rijksmuseum i n 
sterdam. M>1 

’Allocaties’ heeft 23 kunstenaars jtai 
verschillende Europese lande 11, *3% 
nada en de Verenigde Staten 
lecteerd om een kunstwerk te jpjei 
werpen dat óf een relatie heen 
natuur en milieu óf inspeelt °Pj-'Te 
commerciële en toeristische 
ten van de Floriade. Voor saPjiN 
stellers Maria-Rosa Boezem, 
Kleerebezem en Michiel den 
(de architect van de Floriade) 
dit de voornaamste elementen j 4 

deze ’wereldtuinbouwtentoon jpfii 

ling’. Zij wilden deze ook i* 1 
kunstwerken weerspiegeld zie 11- 

Het beeldende kunst-gedeelte 
de Floriade heeft twee miljoen yjëi 
den gekost, bij elkaar gebracht j «4 
het ministerie van WVC, de P r %!v 
cie Zuid-Holland, de gerti6 e 
Den Haag en Zoetermeer en sfL 
sor De Lage Landen Internati 0 * 1 ' P 

■in 1* 

Vier van de kunstwerken 
middels door Zoetermeer a3 Jj| 
kocht en blijven ook na aflo°P 
de Floriade (11 oktober) staa !Li)!^ 
onderdeel van een nieuw te ° nt wjil^ 
kelen stadsdeel. De bezoeker s |^i 
die de drie miljoen verwacht 0 
riade-bezoekers wegwijs 
ken in het beeldende kunst-g 6 ^^ 
te van de manifestatie is 
mei beschikbaar. Het begelei^ ir* 
boek met beschouwingen oVe : s fj\ 
kunst in de publieke ruimten jb 
wél. Prof. Van Os kreeg er 
het eerste exemplaar van aan» 
den. ^ 


cryptogram 


7 

□ 

2 


3 


1 

IT 

5 


b 

□ 


H * 

O : 

H 


B 


■ 

7 

r 

_ 
9 


/o 


u 

J 


J 


m 


B 


■ 


r /3 

□ 
■ 

Y fl J 
16 
4? 
B 

■ 
B 


fl 


f9 


20 
22 


25 


29 


n 

m 
■ 

w~ fl W~ 

1 

08 


29 
30 

j 


■ 


■ 


B 
B 


B 


■ 

TT 

I 

32 j 


■ 

K 

| 

fl 


m 

Ji 

J 


□ 


1 


B 

5H □ 
Horizontaal: 1. Daarmee eten kleine kinde¬ 
ren klein gebak; 4. Zoek, nevel tot de hori¬ 
zon; 8. Oorlogsidee; 11. Dit is ook brood; 
12. Als ’k met hier ben, ben ’k onder de 
grond; 13. De man die u voorbereidt zit 
met twee voertuigen; 14. ’t Is anders een 
bedorven diertje; 15. Van hier tot de muur 
ben je niet in de stand; 17. A is nog jong 
deze maand; 20. Kerk-tladderaar; 23. Als 
ze het voor het zeggen hebben, de koeien, 
zien we weer een dier; 26. Of u of ik zie 
hem vliegen; 27. In oprichting zijnde va- 
cantiewoningen? 29. Bus voor ’t verwijde¬ 
ren van luchtjes bij het koken? 31. De noot 
staat bij je in Friesland; 32. U bevindt zich 
midden in de opstand in de rij; 33. Volgens 
een bepaalde lijn meet een vogel anders; 
34. Natte tv-stations. 


Verticaal: 1. Ligt elkaar wel, maar ^ 
der vertellen; 2. Hele bergen va n ^ 
rommel smijten we weg; 3. Kijk 
goed m de jas, dan zul je hem benil^G'T 
Een soepele staaf blijft soepel; 6. 
schrijfgerei in de bomen? 7. Een jon9 c 
een meisje halen het uit de boeken; 4 
gebaar van een spook; 10. A 
weefsel in op te lossen? 16. Voord' ^ 
de pap; 18. Een streepje voor als j° A 
verwijdert; 19. Verbazend, ’t is zolk® »^ 
kost; 21. Voor of tegen en niet terZ \Gr 
je hem beschermt; 22. Elly en de f 
die bij u horen moeten kalmer w° r 'd® j 
Het voeden is dadelijk erfelijk vaS ^ e r^ 
24. Het doen steunen van een zan .' n ^ 
toegejuicht wordt; 25. Lichaamsdei e |(] 
vogels, door vogels veroorzaakt; 28- 
gebouw voelen we ons pas happy) J ’.j 
en zo kan erg pijn doen. 


(Cl Standaard U*tgeven| Antwerpen 
Van onze correspondent 

Parijs - De Franse autoriteiten vrezen dat 
ae opening van Euro Disneyland dit week- 
e jtd ontaardt in een gigantische verkeers¬ 
pos. Een aangekondigde spoorwegstaking 
en de verwachte toestroom van vele tiendui- 
Pden automobilisten dreigen het verkeer 
P oosten van Parijs morgen volledig te ver¬ 
dammen. 

jfet Franse ministerie van Transport heeft 
ae * publiek daarom opgeroepen de nieuws- 
Bterigheid nog even te bedwingen en de ope¬ 
ningsdag te mijden. Wie zich morgen toch op 
We g naar het in Marne-la-Vallée gelegen 
Pretpark begeeft, loopt het risico die dag 
Pi veel blik te zien en weinig Disneyland, 
20 waarschuwen de autoriteiten. 


Chaos verwacht 
rond opening 
van Euro Disney 


Volgens een voorzichtige schatting van de 
Panjse politiechef, Pierre Verbrugghe, gaan 
morgen 90.000 tot 100.000 automobilisten op 
weg naar Euro Disney. Het park beschikt 
echter 'slechts’ over 11.500 parkeerplaatsen. 
Zodra die bezet zijn, worden automobilisten 
door de politie teruggestuurd. Het gevolg is 
te voorzien: In de verre omgeving raken alle 


aan- en afvoerwegen binnen de kortste keren 
totaal verstopt. 

De verwachte verkeerschaos wordt nog eens 
vergroot door een staking van het metroper- 
soneel. Het personeel van de metrolijn A, die 
Parijs met Euro Disney verbindt, weigert 
morgen te werken. Ze eisen een forse salaris¬ 
verhoging en een aanzienlijke uitbreiding 
van het materieel omdat de toch al drukke 
lijn volgens hen totaal overbelast raakt na de 
opening van Euro Disney. 

Volgens de directie zit er iets anders achter 
de staking. De vervoersbonden worden gro¬ 
tendeels gecontroleerd door communisten. 
En de Franse Communistische Partij heeft 
zich altijd verzet tegen de komst van Euro 
Disney, het symbool van het vermaledijde 
Amerikaanse kapitalisme. 


’Kernwapens Rode Leger onder controle' 

Bevelhebber GOS 
stelt NAVO gerust 

BRUSSEL - De opperbevelhebber alle kernwapens op 1 juli onder het van de strijdkrachten van het Ge¬ 
menebest van Onafhankelijke Sta- 


gezag en de controle van Rusland 
zullen staan. Sjaposjnikov en Po- 


Kabinet acht koppeling onhoudbaar 

Btw-verlaging moet 
inflatie beperken 


ten heeft de NAVO verzekerd dat well spraken in Brussel lang over 
de kernwapens van het vroegere de kernwapens en de verdere ont- 
Rode Leger onder 'stevige controle’ wapeningsplannen. Volgens Powell 
van Moskou zullen blijven. Gene- waren beide het daarbij zo goed als 
raai Yevgeni Sjapsjnikov deed dat eens. 

gisteren in Brussel, waar voor het Het was voor het eerst dat generaals 
eerst de bevelhebbers van alle die nog niet zo lang geleden strijd- 


eerst de bevelhebbers van alk 
NAVO-legers en die van de vroege 
re Oosteuropese tegenstander: 
bijeen waren. 


r an de vroege- plannen tegen elkaar ontworpen, 
tegenstanders bijeen waren voor overleg over sa¬ 
menwerking. De NAVO zal de vroe- 


De Amerikaanse stafchef eeneraal gere Warschaupakt-leden helpen bij 
cSta Powell zei 'rede,,jk hoopvol' 


te zijn, dat ook de Oekraïne de kern- 


sen van de strijdkrachten aan het 
functioneren in een democratische 


wapens op zijn bodem aan Rusland 111 “ rc “ 

zal overdraaen De Oekraïne stonte samenleving, zei de Noorse gene- 
“ . ° Z ë S raai Eide, voorzitter van het militair 


onlangs de overdracht van totaal Iddl ^ 1UC ’ TVrn 

bijna 4000 taktische kernwapens comité van de NAVO. 

aan de Russen, omdat het eerst har- raals zullen voortaan eens 

de garanties wil hebben dat ze ver- B biieenkomen Officieren 
nietigd zullen worden, De Oekraïn- P ^ ~ j 4, ... , 

se stafchef liet bij het overlee in van de Oosteuropese, Baltische en 
Brussel verstek gaan GOS-legers kunnen cursussen vol- 

^ nriTA non Kot MiTH rvi: 


O, ua^i veis*:* gen aan het NATO Defense College 

Donderdag uitten de NAVO-bond- j n Rome en de hogere militaire 
genoten nog hun zorg over de Oe- sc hool in het Duitse Oberammer- 


kraïnse houding en drongen er bij 
Kiev nogmaals op aan dat de GOS- 


gau. De ministeries van Defensie en 
de legers van de meeste nieuwe on- 


onze parlementaire redactie 

HAAG - Het kabinet 
; ^ft ernaar de btw volgend 
^ et !> 5 procent te veria- 


Spelletje Risk uit veiligheid 


| landen hun afspraak nakomen dat afhankelijke GOS-republieken 

moeten helemaal vanaf de grond 
worden opgebouwd. De NAVO kan 
» i| daarbij hulp bieden. 


(lfe 11, zou de inflatie in 1993 
Perkt moeten worden tot 3,5 
iy s ° Cen t: hetzelfde percentage 
voor dit jaar wordt ver- 
» ‘de ' ^ >r °t>leem vormt alleen 

* ^financiering van de btw- 
i Q a ging die 3 miljard gulden 

Mogelijk zou een deel 
de ^^w-verlaging nog dit 

be^ok i n kunnen gaan. Dat zou 
Jij* «elpen de prijsstijging dit 
te drukken. 

is gisteren in de minister- 
, 1 * er tafel gekomen bij een be- 
^JSihi * g van Kaderbrief, waarin 
, <jk p ster Kok (Financiën) de hoofd- 
Y° or de begroting 1993 aan- 
• Het kabinet besloot echter 
itfcBens toe. Weliswaar wordt ook 
P n g ver êaderd, maar in poli- 
h n Baa g wordt ervan uitge- 
het kabinet pas volgende 
«onderdag zal proberen echt 

# 0E *n door te hakken. ^«asters zijn er ondertussen 
iS%6h overtuigd dat de koppeling tus- 
i ‘°nho° nen en uitkerkingen in 1993 
ï. .sejj «dbaar is. De verhouding tus- 
aan tal werkenden en niet- 
l^Ua+ enden * s daarvoor te slecht. In 
#|tèr ï® Van de koppeling zullen ech- 
aatregelen ë enomen moeten 
en ° m ervoor te zorgen dat er 
evenw ichtig inkomensbeeld 
p 1 "ie iV at ' Vooral de koopkracht van 
fl*. Opg^Sstbetaalden moet daarvoor 

r^tiif Wor den. Dat kan door be- 
i i' 8 en/of premiemaatregelen. 

v 1de ve er Rubbers gaf na afloop van 
i rga dering gisteren aan dat het 

> voor 'zeer politieke afwe- 
%\i Ji staa t- Het is meer dan het 
i^ e t k lnvu hen van wat cijfertjes. 

I j^bho^ , ° rderen van de werkgele- 
staat daarby voorop. Daar- 
m ° et het niveau van over- 

ï rf^ tl <lant 0rzien ^ ngen °P P ed hhjven, 
r (ken 118 n °°dzakelijke bezuinigin- 

jsjbe ' 

e w Va st f. et n^ er ga P aan dat de ministers T) ^-vl 1 r ac é 

uit 1 ^ en houden aan twee eerde- .1)0J.CjySld-ïï 
fi gan 8 s Punten: verlaging van 

anc i er ingstekort met 0,5 pro- 1 I I j 

F ^ aar en het niet verder laten' fl 1/' I f 

l|SoS5* van de lasten dan tot 53,6 iicivEn 

“ van elke verdiende gulden. 

^gen rS Sprak van een 'wikken en LllfofoCFS 

‘ ^ herpak 11 de ^ ns t ru menten om dat 
^Voiac Z Ü n ei § en suggestie 

hbg s t^? en d jaar een hoger fmancie- HEERLEN - Premier Lubbers 
1994 aanvaar den omdat dit heeft met zijn pleidooi het financie- 

3 25 tOC ^ ° P gewenste peil ringstekort maar iets minder te ver- 
n “« n ieL P L OC .“‘ uitko “‘. is echter lagen, ook het laatste onderdeel van 
Van tafel, zo gaf hij aan. het economisch herstelbeleid van 

de vorige twee kabinetten opgege- 
n _ ven. Dit verwijt uitte VVD-fractie- 

DPIpIP leider in de Tweede Kamer, Bolke- 

Wil SI stein gisteravond op een bijeen- 

c komst van zijn partij in Heerlen aan 

S|llntirthet adres van de CDA-politicus. 


Bolkestein 

hekelt 

Lubbers 


°g P roca nt uitkomt, is echter 
^^van tafel, zo gaf hij aan. 

België wijst 

spionnen uit 

&EL 

België heeft we- I 
vier Russen uit- 


Lubbers, gedaan tijdens de verkie¬ 
zingscampagne van eind 1989: de 
vruchten van het herstelbeleid mo¬ 
gen onder een nieuw kabinet niet 
wegspoelen. 

Volgens Bolkestein stapte Lubbers 
al eerder af van de stelling 'werk 
boven inkomen’. Beloften over een 
stabilisatie van lasten werden even¬ 
min waargemaakt. 

De lasten stijgen. Nu is ook de ver¬ 
mindering van de staatsschuld geen 
doel meer, zo stelde de liberaal. 


Bolkestein: „Daardoor dreigt pre¬ 
mier Lubbers zijn politieke carrière 
in Nederland af te sluiten zoals hij 
haar is begonnen: met het beleid 
van het kabinet-Den Uyl.” 


Sens neett we- 

SewezL n ^ ge vier Bussen uit- 
24 Uur *?' ~ e , ma nnen hebben 
la hd tp 6 tlJ , d gekregen om het 
t hiniste/ erlaten ’ 20 heeft het 
Za ken fi e D Van Buitenlandse 

^gemaSr 561 giSteren be ' 

Van dt at D° m tw ee diplomaten 
e h twpo «ssische ambassade 
ScheT 1 ?'" van de Russi- 
gi hg. nandelsverte genwoordi- 

v ider el Hl SChe L regerin g heeft 
k «u ceioff ambas sade in Mos- 

A ne h bfi dl S rotest aan te teke- 
ö! ten lJ e Bussische autoritei- 

'j D.' . 

( Werd na S f 1SChe ambassadeur 

htinister ? Z1J D °ntboden door 

4 w!uv c, Buit enlandse Za- 

A gesteld van 1 dp S K° P i de hoogte 
d. Verband i? n , beslissing, die 

ki hg van h ° Udt met de °ntdek- 
t v an d P vp e n spionagenetwerk 

4 he im e dÏÏ de vroegere ge- 

rjj unie nst van de Sovjet- 

f WaaS LT am ? k ’hoog- 
'I tie technische informa- 

J^gestojen mdltaire doeleinden’ 


De VVD-voorman sprak van 'een 
fundamentele beleidswijziging, 
maar dan in verkeerde richting’. Hij 
herinnerde ook aan de belofte van 


Zie verder pagina 17 

• Van Rey schrikt van 
klein narcoticateam 


(ADVERTENTIE) 


Volgende week 
donderdag gaat 
er in Gulpen 
iets groots 
gebeuren.... 

Let op de komende advertenties! . 


• De Neder¬ 
landse militairen 
die deel uitmaken 
van de VN-macht 
Unprofor in het 
uiteengevallen 
Joegoslavië nemen 
voorlopig geen 
risico en blijven 
binnen. 

Om de tijd te 
doden spelen ze 
een spelletje Risk... 

FOTO: ANP 


Particulieren 
niet voor 
zwart werk 
aansprakelijk 

DEN HAAG - Minister Alders 
(VROM) voelt er niets voor particu¬ 
lieren die opdracht geven tot zwart 
werk in de bouw, aansprakelijk te 
stellen voor niet afgedragen belas¬ 
tingen en premies door de uitvoer¬ 
ders. Hij heeft dit in een brief aan 
de Kamer en zijn collega De Vries 
(Sociale Zaken) laten weten. 

Volgens Alders heeft onderzoek uit¬ 
gewezen dat particulieren jaarlijks 
voor ongeveer 1,7 miljard gulden 
zwart laten bouwen. Dat is 3 pro¬ 
cent van de totale bouwproduktie. 
Het betreft een zeer globale schat¬ 
ting met grote onzekerheidsmarges, 
aldus de minister. 

De minister zegt het onbillijk te vin¬ 
den particuliere opdrachtgevers 
aansprakelijk te steÜen voor het 
ontduiken van belasting en premies 
door aannemers. 

Men heeft immers geen zicht in het 
bouwproces of de mate waarin de 
aannemer bonafide is. Bovendien 
kan men geen eisen aan de aanne¬ 
mer stellen. 


(ADVERTENTIE) 


Mooi begin van 
’n avondje uit.. 


'n IJskoud Elske, puur, 
on the rocks, met 'n klontje 
suiker, met jus d'orange en 
als sluitstuk: 'n verrukkelijke 
Limburgse koffie. 


mm 

jmm 
r 


Uörrrr* 


|T;TM 
- 


JM 

Utilj] 


punt 


uit 


Textiel 


Jeltsin legt 
functie van 
premier neer 

MOSKOU - De Russische presi¬ 
dent Jeltsin zal over drie maanden 
zijn functie als premier neerleggen. 
Jeltsin deed deze concessie gister¬ 
morgen aan het Volkscongres, het 
voltallige Russische parlement. 
Jeltsin probeerde daarmee te voor¬ 
komen dat hij het parlement binnen 
een maand een nieuw kabinet zou 
moeten presenteren en zelf aftreden 
als regeringsleider. 

Jeltsin waarschuwde het Congres 
dat drastische wijzigingen in zijn re¬ 
gering tot maatschappelijke onrust 
zouden leiden. „In zeg drie maan¬ 
den tijd kan het duidelijk zijn dat 
de hervormingen niet meer zijn te¬ 
rug te draaien en de regering stevig 
in het zadel zit. Op dat moment zal 
ik zonder enige aarzeling een kandi- 
daat-premier aanwijzen”, aldus Jelt- 


Jeltsin kondigde aan dat hij zijn re¬ 
gering op ten hoogste vijf plaatsen 
zou wijzigen. Maar hij voegde er 
meteen aan toe, dat de nieuwe mi¬ 
nisters pas na het Congres worden 
benoemd. Een uitzondering maakte 
hij voor het machtige ministerie van 
Industrie, dat zal worden opge¬ 
splitst. Jeltsin zei dat de nieuwe 
industrieminister aan het Congres 
zal worden voorgesteld. 

Jeltsin moest gisteren in actie ko¬ 
men, omdat de actieve communis- 
tisch-nationalistische oppositie in 
het debat over de Grondwet en de 
presidentiële bevoegdheden succes 
leek te boeken met pogingen om 
het parlement een beslissende stem 
te geven in de samenstelling van de 
regering. 


De onderhandelingen over de 
cao voor de 20.000 werknemers 
in de textielindustrie zijn giste¬ 
ren vastgelopen. Vakbonden 
en werkgeversorganisaties 
konden het niet eens worden 
over de wijze waarop het ziek¬ 
teverzuim moet worden terug 
gedrongen. De vakbonden heb¬ 
ben de werkgevers tot 24 april 
de tijd gegeven om op hun 
standpunt terug te komen. In¬ 
tussen wordt de actiebereid- 
heid van de leden gepeild, zo 
hebben de bonden gisteren na 
de vierde ronde van het cao- 
overleg in Nieuwegein laten - 
weten. 

• Ambtenaren 

De grote efficiency operatie 
(geo) bij de rijksdienst kost tus¬ 
sen nu en 1995 totaal 9173 ba¬ 
nen. Dit blijkt uit een brief die 
minister Dales (Binnenlandse 
Zaken) aan de Tweede Kamer 
heeft gezonden. Uit het stuk 
blijkt dat het aantal arbeids¬ 
plaatsen op alle departementen 
behalve Justitie en Defensie, 
afneemt. Minister Hirsch Ballin 
krijgt er zo’n 400 ambtenaren 
bij, zijn college Ter Beek ziet 
het burgerpersoneel op Defen¬ 
sie met 200 toenemen. 

• Bomexplosie 

Een zware bomontploffing in 
een voorstad van Colombo, de 
hoofdstad van Sri Lanka, heeft 
gisteren aan zeker tien mensen 
het leven gekost. 35 Mensen lie¬ 
pen verwondingen op, zo heeft 
de politie meegedeeld. Ver¬ 
scheidene auto's en gebouwen 
in voorstad Maharagama wer¬ 
den door de explosie bescha¬ 
digd. Het stadsdeel ligt zo’n 16 
kilometer van het centrum van 
Colombo. De politie vermoedt 
dat de aanslag het werk is van 
de Tamil-tijgers die strijden 
voor een eigen staat. De bom 
was verborgen in een gepar¬ 
keerde auto. 

• Euthanasie 

De meldingsprocedure waarbij 
een arts in een formulier het 
medisch handelen in geval van 
euthanasie, hulp bij zelfdoding 
en actief medisch ingrijpen ter 
bekorting van het leven zonder 
uitdrukkelijk verzoek moet 
aangeven, wordt zowel opgeno¬ 
men in de Wet op de Lijkbezor¬ 
ging, als verankerd in een alge¬ 
mene maatregel van bestuur. 
Dat stelt de regering in een 
wetsvoorstel dat gisteren naar 
de Tweede Kamer is gestuurd. 
Het formulier waarmee de mel¬ 
ding wordt gedaan, moet door 
de gemeentelijke lijkschouwer 
aan de officier van justitie wor¬ 
den voorgelegd. Hij kan het 
medisch handelen vervolgens 
toesten. Het formulier krijgt 
volgens het voorstel een wette- 
lijke basis in een algemene 
maatregel van bestuur. 


(ADVERTENTIE) 

GEVEN IS HELPEN 
4: 

VASTENACTIE 1992 
GIRO 1045000 


❖ 


inisswhuro Roermond 
Postbus 198, 

6040 AD ROERMOND 


Sfeervolle 
Paasbrunch 
in het 
Parkrestaurant I 


Maak van de Paaszondag eens 
iets heel bijzonders en kom met 
familie of vrienden naar de 
^ paasbrunch in het Park- 
4 4. restaurant van het Pull man 
(Grand Hotel op 19 april a^. 
y van 1100-16.00 uur. 

Er staat een uitgebreid 
feestelijk paasbuffet voor u klaar 
met de lekkerste vis- en 
vleesgerechten, veel 
paaseitjes, verse asperges, 
zoete en zoute lekkernijen. 

De paasbrunch in het Pullman 
Grand Hotel: sfeervol 
hoogtepunt van uw Pasen '92. 

Prijs: ƒ 42.50. 

Kinderen (tot 12 jaar) betalen de 
helft. Wij verzoeken u tijdig te 
reserveren. 

c—PULLMAN— 

\ GRAND HOTEL 
► Heerlen 


iGrikiU' Boord 23.6411 CE Heerlen. 
, tel.045-713X46. 
■MiiBllB 
8 speciaalzaken onder een dak: ■ Internationaal Design ■ Eigentijds Klassiek ■ Ge Tod Woontextiel ■ Woonburo's ■ Modern ■ Slaapland ■ SieMatic Keukenstudio ■ Eiken 


O laapland, één van de 8 speciaalzaken bij 
Sijben, kent geen geheimen. Hier staat 
een wereld van slaapkamers vrij te bezichtigen voor 
mensen die van romantisch houden en mensen die 
de voorkeur geven aan modern design. 

't Is er allemaal in een ongekende variatie. 
Neem bijvoobeeld deze exclusieve kastenwanden 
van Möller Design met 'n interieur dat u naar eigen 
inzicht indeelt. 


Of zo'n Yomo designbed _ 

waar u super m ^ * 

f*"' m'* : ' *' 

komfortabel in zit 
als het ontbijt 
wordt geserveerd op de 
stabiele zwenktafel. 

Dromen worden pas waar bij Sijben 
Wij zien u graag komen. 


Waarvan dromen uw voeten? 

Eindelijk weer te gaan als mens! 


ALS ELKE SECONDE TELT 


Maak er verstandig gebruik van. 


Groothandel in goud Groothandel in briljant 


De nieuwste sieraden in 18 karaat goud. 
Ongelooflijk lage prijzen. 

Van fabrikant direkt naar klant. 

Kom vrijblijvend informeren naar onze prijzen 
Wij zijn geopend van 10.00-17.00 uur. 

Grote Staat 44A (Ie etage) Maastricht 
043-258057 


Meest exotische gerechten 
uit de Thaise, Chinese en Japanse keukens 
Gepresenteerd in Buffet-vorm. 

1200 uur 

Reserveer tijdig uw tafell 


De originele 

Parker Jotter 

van 12,50 

voor 7.50 

in luxe geschenkdoos 
dond., vrijd., zaterd. bij besteding 
van ƒ 25,- è contant 

bm van Hooren 
LM kantoorcentrum b.v. 

Geleenstraat 40-48 - 641 1 HS Heerlen 


OOK DIE 50 FOLDERS 
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED 
ALS DIE 5 MILJOEN... 

Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet 
worden! 


"Orientol 

PalacK 

ffloosvisuu 

Maasboulevard 101 
6211 JW Maastricht 


Prijs FL 39,75 
Kinderen tot 12 jaar 
F1 250 per levens jaaf 


Schoenspeciaalzaak 

>ieds sur terre 

Willemstraat 48 - Hee rlen 
® 045-724471 IBH 


TeL 043-211622 
Voor reserveringen: 


Fabneksstraal 7. 5961 PK Horst. 

telefoon 04709-84222. 


Postbus 6094 5960 AB Horst 
fax 04709-84333 


SPI UAL 


P ?Y' * . 

r *£*&&? -, v »£ -Kvv^vs' - - • 


binnen/buitenland 


té^ 

trp 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 5 


Een betere kans om te zegevieren onwaarschijnlijk 

Labours rol lijkt uitgespeeld 


doorcees van zweeden 

IDEN - John Major had 
jteen slechter tijdstip kun- 
»S e h kiezen voor de verkie- 
^gen. Het land ging gebukt 
^der een recessie die al 
Jha twee jaar gaande was. 
e Werkloosheid steeg snel- 
* dan in enig ander Euro- 
land. Honderdduizen- 
.■ eri mensen waren wegens 
;?ypotheekachterstand uit 
h huizen gezet. Bedrijven 
^gen ten onder, honderden 
per week. En dat alles was, 
p de opinie van het volk, 
ëoeddeels de schuld van zijn 
ring. 

e hervormingen van de na- 
de gezondheidszorg wa- 
impopulair. Tachtig 
, ent van de artsen was er 
j^gen, tweederde van de kie- 
eveneens. 

onderwijsbeleid viel slecht. 
® s tem van de onderwijzer, waar 
’ Conservatieven een decen- 
ri^^ geleden nog zeker van kon¬ 
ijn, leek definitief verloren. 
Oo i misdaadcijfer was hoger dan 
’t i 3,^' evor on. Na 13 jaar Conserva- 
owind verdiende een politie¬ 
ker dan een onderwijzer, 
in het Verenigd Koninkrijk 
on meer misdaden gepleegd 
V-m enig ander Europees land. 
. jaar steeg het cijfer weer 16 
:nt. 

populair 

^ beleid van John Major was 
Populair. Slechts een kwart van 
:ers zei de Britse Spoorwe- 
geprivatiseerd te willen zien. 
^jChts één op de vijf wilde, net 
bi de Conservatieven, het huidige 
sstelsel behouden. Minder dan 
kwart was, zoals John Major, 
gen de invoering van een mini- 

*Ho er k le zingen leken beklonken 
voordat ze begonnen waren. 
■ °Pi n i e P e ili n gen hadden vier 
Ken lang op een nederlaag ge- 
O- De Conservatieven waren 13 
{yf aan de macht geweest. In 
_hkrijk, waar Mitterrand een 
iium de eerste viool had ge- 
. waren de socialisten weg- 
(j e ^ ern< l. In Italië had de christen- 
v e ? 0cra ti s che regeringspartij 
tjj °ren. In Duitsland was de par- 
r erK an bondskanselier Kohl te- 
^ «tgewezen. De Belgen hadden 
phe regeringspartijen tege- 
d e gestemd. Waarom zou- 

Wiru^^ Conservatieven dan 

e hs de Financial Times adviseer- 


,- (ADVERTENTIE) 
moeten weer bovengekomen zijn 
in de stemhokjes. Herinneringen 
aan de stakende mijnwerkers van 
Arthur Scargill. Herinneringen 
aan de chaos tijdens de laatste so¬ 
cialistische regering, de stakingen 
die het land verlamden, het huis¬ 
vuil dat metershoog in de straten 
van Londen lag opgestapeld. 

Professor King van Essex Univer- 
sity zei het zo: „Een partij kan zijn 
beleid veranderen. Een partij kan 
zijn leider veranderen. Maar een 
partij kan niet zijn verleden veran¬ 
deren”. 

Dat hadden de gedrukte media 
goed begrepen. In de dagen voor¬ 
afgaand aan de dag hadden zij 
hun campagne verhevigd. „Als 
Kinnock wint, wil de laatste die 
het land verlaat dan het licht uit 
doen”, had de Sun gevraagd. En 
de foto’s van de stakende vuilnis¬ 
mannen waren weer uit het ar¬ 
chief gekomen. 

Wat kan Labour nu nog doen? 
Kinnock kan vervangen worden. 
Dat zal ook wel gebeuren, hoewel 
niet binnen maanden. Misschien 
is John Smith een populairder lei¬ 
der. Opzienbarend Wijzigingen 


# Een serieus kijkende Labourleider Neil Kinnock en zijn vrouw Glynis bij het horen van 
het voor hen steeds rampzaliger wordende verkiezingsnieuws. FotoiAFP 


de niet blauw te stemmen. De 
Financial Times was de krant van 
de behoudende zakenman. Sinds 
1966 had ze zich altijd achter de 
Conservatieven geschaard. Maar 
deze keer, zo vond de hoofdredac¬ 
tie, was het tijd voor een wisseling 
van de wacht. De Labour Party 
was genoeg veranderd om een 


kans te krijgen. It was time for a 
change. 

Er was na vannacht maar één 
vraag: waarpm? 

De Conservatieven kregen 43 pro¬ 
cent van de stemmen. Dat was 7 
procent meer dan Labour. Het 
was evenveel als in 1987, toen zij 
de verkiezingsstrijd voerden tij¬ 


dens een economische opleving. 
Het was ook evenveel als in 1983, 
toen zij net de Falkland-oorlog 
hadden gewonnen. 

Waarom? 

Er kan maar één antwoord zijn: 
omdat de kiezers het alternatief 
vreesden. Dat alternatief was Neil 
Kinnock. Oude herinneringen 


Maar de kans op een hervorming 
van het kiesstelsel is verkeken. De 
Conservatieven mogen verder re¬ 
geren met 43 procent van de stem¬ 
men. Zij hebben een absolute 
meerderheid van 17 zetels. Ze zul¬ 
len hun macht gebruiken om de 
grenzen van de kiesdistricten te 
wijzigen, in hun voordeel wel te 
verstaan. De recessie zal wel op¬ 
houden. 

De uitslag van de volgende ver¬ 
kiezingen staat al vast. 


Einde van een tijdperk MATM 
, OOLJ\SEM 

ti? ,l <?TJ 5traat 48, 6411 nk heerlen 
'• °45-713379, fa* 045-742098 
spotprijzen, graveren, 
zeefdruk, offsetdruk, foliedruk, 
relatiegeschenken. 

^ es tpartijen medailles , bekers en 
relatiegeschenken 


Hog^öbrtingen 

50 % 

60 % 

pteer nu vlak voor het 
seizoen 
___ I i I mhb! 

- ' ï i i*.'V, 

' ) w-.v-; ■ 


!ljl! kjigfigMmi- 0 


Voor de historische overwin¬ 
ning van de Conservatieven 
in Groot-Briftannë bestaat 
feitelijk maar één verklaring: 
veel zwevende kiezers heb¬ 
ben op het laatste moment 
niet de durf gehad voor iets 
anders te stemmen. Blijk¬ 
baar bevangen door vrees 
dat het Verenigd Koninkrijk 
onder regeringsverantwoor¬ 
delijkheid van Labour van de regen in de drup zou belanden, heeft 
de meerderheid van het electoraat het (weinig florissante) zekere 
voor het onzekere gekozen. Zelfs in Schotland, traditioneel bolwerk 
van Labour, hebben de Tories het niet slecht gedaan. Aan de over¬ 
zijde van de Noordzee is het nu eenmaal de gangbare mening dat 
de Engelse eegnomie er onder Labour beroerder aan toe is dan 
wanneer de Conservatieven 't voor het zeggen hebben Het feit 
dat Labour veel van de praktijken uit het tijdperk van Harold Wii- 
son, Dennis Healey en James Callaghan heeft afgezworen en niet 
langer de socialistische partij uit de jaren zeventig is, heeft de Britse 
kiezers niet of althans onvoldoende overtuigd. 

Ex-bankier John Major is tegen alle verwachtingen in een echte 
stemmentrekker gebleken en de Conservatieven hebben het, on¬ 
danks stemmenverlies, voor de vierde opeenvolgende-keer voor 
het zeggen. Zoiets is de laatste honderdzeventig jaar niet voorge¬ 
komen. Een van de belangrijkste taken van de zittende premier is 
de laatste sporen van het Thatcher-tijdperk*uit te wissen en de 
reeds lang durende economische recessie in het land aan te pak¬ 
ken. Gegeven de omvangrijke werkloosheid, de hoge rentestand 
en de relatief geringe economische produktie is dat geen sinecure. 
Ook de Britse kiezer verwacht voor de nabije toekomst meer recht¬ 
vaardigheid, gelijke kansen voor iedereen en daadwerkelijke op¬ 
vijzeling van begrippen als welvaart en welzijn. 

De teleurstelling in de gelederen van Labour moet enorm groot 
zijn. De socialisten hadden een dure en goede verkiezingscam¬ 
pagne gevoerd en hun mogelijkheden om de Conservatieven uit 
het zadel te lichten, leken reëel. Nu het tegendeel werkelijkheid is 
geworden en Labour opnieuw naar de oppositiebanken is verwe¬ 
zen, lijkt een grondige bezinning op de toekomst onontkoombaar. 
Kinnocks ontboezeming na het bekend worden van zijn nederlaag 
dat Labour de enige partij blijft die in staat is een alternatieve rege¬ 
ring te vormen, kan niet verhelen dat zijn eigen positie als opposi¬ 
tieleider na het echec van gisteren danig is verzwakt. De roep om 
zijn vervanging zal spoedig hoorbaar worden. 

De vraag dringt zich op of Labour na de gebeurtenissen van don¬ 
derdag ooit nog wel in staat zal zijn een gooi naar de macht te 
doen. Evenals de Conservatieven keren de socialisten zich tegen 
het stelsel van de evenredig vertegenwoordiging. Toepassing van 
dit systeem onder de huidige omstandigheden zou er zeker toe lei¬ 
den dat Labour zetels aan de Liberalen van Perry Ashdown kwijt¬ 
raakt. Maar afgaande op de praktijk van de laatste dertien |aar 
lijkt de conclusie gewettigd dat handhaving van het huidige kies¬ 
stelsel de socialisten de eerstkomende jaren geen uitzicht biedt op 
regeringsverantwoordelijkheid. Wellicht dwingt dit weinig roos¬ 
kleurige perpectief Labour weldra toch tot een koerswijziging op 
dit punt. 


Navo: geen verband met ultimatum aan Libië 

Nederlandse Patriots 
oefenen op Sicilië 


Binnenkort wordt het stoffelijk 
overschot van de in april 1985 
overleden Albanese dictator 
Enver Hodzja van de ’ Erebe¬ 
graafplaats der Martelaren’ 
bij Tirana verwijderd. Het 
voorstel daartoe is gedaan 
door de nieuwbenoemde voor¬ 
zitter van het Albanese parle¬ 
ment, Pjeter Arbnori (58). Als 
reden voor het besluit heeft 
Arbnori aangevoerd dat Hodz¬ 
ja direct verantwoordelijk is 


geweest voor onuitsprekelijk 
leed dat tijdens de jaren van 
de communistische overheer¬ 
sing aan duizenden Albanezen 
is berokkend. Zelf zat Arbnori 
28 jaar in de gevangenis we¬ 
gens pogingen om naast de 
communistische partij een op¬ 
positiegroepering in het leven 
te roepen. 

Het parlement heeft ook beslo¬ 
ten de communistische ster uit 
de nationale vlag te knippen. 
De ster wordt ook van politie- 
en legeruniformen gehaald. 

De erebegraafplaats met het 
graf van Hodzja (zie foto) is 
gesitueerd op een heuvel die 
uitziet over Tirana. Het rood¬ 
marmeren graf wordt dag en 
nacht bewaakt door drie solda¬ 
ten, wat vermoedelijk hard 
nodig is gezien de beelden¬ 
storm die plaatshad in februa¬ 
ri 1991, kort nadat de commu¬ nistische partij van haar voet¬ 
stuk was gevallen. Woedende 
menigten trokken toen in meer¬ 
dere steden standbeelden van 
Hodzja omver, onder meer op 
Tirana’s Skanderbegplein. 

Daar werd een tien meter hoog 
bronzen beeld van de dictator 
tegen de grond gewerkt en in 
stukken gehakt. 

Foto: FRITS SCHILS 


BRUSSEL - Het is niet uitgeslo¬ 
ten dat Nederland betrokken 
raakt bij eventuele militaire actie 
tegen Libië. Hoewel NAVO-auto- 
riteiten en het Nederlandse minis¬ 
ter van defensie bezweren dat het 
toeval is, gaat eind april een batte¬ 
rij Nederlandse Patriot-luchtaf- 
weerraketten naar de NAVO-basis 
Comiso op Sicilië, op slechts een 
paar honderd kilometers van de 
Libische kust. 

De eenheid zal daar meedoen aan 
de NAVO-oefening Dragon Ham- 
mer ’92, die van 6 tot 20 mei wordt 
gehouden. Volgens de Noorse ge¬ 
neraal Vikleid Eide, voorzitter van 
het militair comité van de NAVO, 
gaat het om een routine-oefening, 
die al maanden geleden gepland 
is. Maar hij voegde er deze week 
in Brussel cryptisch aan toe „dat 
het normaal is dat de NAVO de si¬ 
tuatie daar evolueèrt”. 

Het ministerie van Defensie in 
Den Haag bevestigt dat er binnen¬ 
kort, omstreeks 29 april, Patriots 
naar Sicilië worden verscheept, 
„ruim nadat het ultimatum tegen 
Libië is verstreken”, aldus een 


voorlichter van de luchtmacht. 
Oefening Dragon Hammer en de 
kwestie Libië staan „absoluut los 
van elkaar”, verzekert Defensie. 
De mogelijkheid dat de Patriots, 
eenamaal op Sicilië gearriveerd, 
ingezet zouden kunnen als de 
kwestie Libië uit de hand loopt, is 
op Defensie niet besproken. 

AJs Libië blijft weigeren de ver¬ 
moedelijke daders van de bom¬ 
aanslag op het Panam-vliegtuig 
dat bij Lockerbie neerstortte uit te 
leveren, dan is een militaire actie 
van de Verenigde Staten (en even¬ 
tueel ook Groot-Brittannië) tegen 
Libië niet uitgesloten. Dat zou 
kunnen leiden tot een militaire 
confrontatie waarbij de Neder¬ 
landse Patriot-eenheid dicht by 
het vuur zou zitten. 

Toen de Amerikanen in april 1986 
hun bombardementen op de Libi¬ 
sche hoofd stad Tripoli uitvoer¬ 
den, reageerde Libië met een 
raketaanval in de richting van Si¬ 
cilië. De Libische Scud-raket 
kwam weliswaar niet verder dan 
een eilandje voor de kust, maar 
kolonel Khadafi heeft de moge¬ 
lijkheden om iets terug te doen. 


(ADVERTENTIE) ’Geen reden tot ongerustheid’ 


Aanstaande zondag op uw televisie: een klein half Uur boeiende 
^nformatie over Apple computers. Dus alles over de onbegrensde moge- 
ijkheden en het opvallende gebruiksgemak van de Apple Macintosh, 
üe film begint om 23.48 uur op Ned. II. Kunt u niet kijken, zet dan 
uw video op scherp. Want spectaculair wordt het! 

21e wat u moet doen om kans te maken op het winnen 
uu één van de 25 PowerBook computers van Apple. Apple Computer 


DEN HAAG - Nu de nieu¬ 
we vergaderzaal van de 
Tweede Kamer bijna in ge¬ 
bruik genomen wordt en in 
de oude zaal donderdag 
voor het laatst vergaderd 
werd, doen rond het Bin¬ 
nenhof de nostaligische 
anecdotes de ronde te doen. 
Steevast beginnen de ver¬ 
halen met ’weet je nog...’, 
waarna het ene na het ande¬ 
re sterke verhaal volgt. 

Van het ene verhaal staat vast 
dat het waar gebeurd is, het an¬ 
dere kan heel goed apocrief zijn. 
Eén ding hebben de verhalen ge¬ 
meen: ze zijn leuk om aan te ho¬ 
ren en roepen vooral bij de oude¬ 
re ‘bewoners’ van het Binnenhof 
emoties op. Emoties van herken¬ 
ning, verdriet of vreugde. Niet 
zelden speelt daarbij het gebruik 
van een enkele alcoholische ver¬ 
snapering een rol. 

Zoals het verhaal van de onder¬ 
voorzitter van de Tweede Kamer 
(en dit verhaal is waar gebeurd, 
zo verzekeren goed ingelichte 
bronnen), die eenmaal in De 
Stoel gezeten zich een koffiekop¬ 
je vol met sterke drank liet be¬ 


zorgen. Kamervergaderingen 
pleegden in die tijd nog tot diep 
in de nacht te duren, dus bij één 
kopje bleef het niet. Aan het eind 
van de vergadering was deze on¬ 
dervoorzitter nauwelijks nog in 
staat de woorden ’de vergade¬ 
ring is gesloten’ uit te spreken. 

Incidenten 

Tijdens het uitwisselen van deze 
meer of minder sterke verhalen, 
komen ook steevast de 'inciden¬ 
ten’ naar boven. Niet dat er veel 
echt ernstige incidenten zijn ge¬ 
weest in de afgelopen decennia 
in de groene vergaderzaal, maar 
die er zijn staan nog scherp in 
het geheugen gegrift. 

Toen het nieuwe Kamergebouw 
voor het eerst door anderen dan 
de bouwers betreden mocht wor¬ 
den, viel meteen de relatief lage 
reling op, waarover men gemak¬ 
kelijk heen zou kunnen vallen en 
in de diepte storten. Om vervol¬ 
gens enkele tientallen meters 
lager op een gevaarlijk harde 
marmeren vloer terecht te ko- 


Iets dergelijks is echter in de ou¬ 
de vergaderzaal al eens gebeurd. 
Het was aan het eind van de ja¬ 


ren zestig. Freule Wttewaal van 
Stoettwegen zat, bij ontstentenis 
van Kamervoorzitter Van Thiel, 
de vergadering van de Tweede 
Kamer voor. Plotseling hoort de 
freule een luid geraas boven 
zich. Als ze omhoog kijkt ziet ze 
boven zich een man aan een 
touw bungelen. Onmiddellijk 


Anecdotes bij 
verlaten oude 
vergaderzaal 


schorste ze de vergadering en 
liep naar de achter de regerings¬ 
tafel zittende premier Piet de 
Jong. „Wat moet ik doen, Piet?”, 
vroeg ze vertwijfeld. 

De immer kalme De Jong keek 
naar de uit de ambtenarenloge 
bungelende man en sprak onver¬ 
stoorbaar tot de freule: „Ach 
Bob, ik geloof niet dat er reden 
tot grote ongerustheid is”. De 
Jong had al snel in de gaten ge¬ 


had dat de man zich niet echt 
had opgehangen, maar slechts 
aan een touw om de middel bo¬ 
ven de voorzittersstoel hing. 


Bingel 


De latere voorzitter van de Ka¬ 
mer, Dick Dolman, voelde er 
juist niets voor de vergadering te 
schorsen als er incidenten wa¬ 
ren. Dat was zijn eer te na. 

Tijdens een van de vele kruisra¬ 
kettendebatten in de Tweede 
Kamer stormde plotseling een 
man (inderdaad, alweer, inciden¬ 
ten met vrouwen zijn eigenlijk 
niet bekend) de Tweede Kamer 
binnen en sprong op de rege¬ 
ringstafel, waar premier Lubbers 
juist met zijn betoog bezig was. 

Het was de in Amsterdam we¬ 
reldberoemde werkloze onder¬ 
wijzer ’Bingel’ die al geruime tijd 
ageerde tegen allerlei bewinds¬ 
lieden. Hij was duidelijk over 
zijn toeren en schreeuwde iets 
als: „hier moet je niet mee door¬ 
gaan!” 

Zoals gezegd: Dolman schorste 
de vergadering niet, maar stuur¬ 
de de onverstoorbare kamerbe¬ 
waarder Piet van de Tas naar de 


opgewonden man. Van de Tas 
hoefde niets meer te doen dan 
zijn hand uit te steken, waarna 
de ex-onderwijzer gedwee aan 
het handje van de kamerbewaar¬ 
der de vergaderzaal verliet. 

Uit de nu ruim de ronde doende 
anecdotes spreekt een zekere 
nostalgie. Dezelfde nostalgie die 
ook ongetwijfeld heeft meegs- 
peeld bij de actie van het PvdA- 
Kamerlid Bram Stemerdink om 
de oude vergaderzaal in zijn hui¬ 
dige staat de handhaven. Een 
actie die jammerlijk mislukte. 

Erbij horen 

Maar Stemerdink en alle ande¬ 
ren die nu dergelijke gevoelens 
hebben, hoeven voor één ding 
niet bang te zijn, namelijk dat er 
als de Kamer eenmaal in haar 
nieuwe behuizing vergadert alles 
koel en zakelijk wordt en voor 
der gelijke anecdotes geen plaats 
meer zal zijn. 

Het politieke bedrijf zelf staat er 
borg voor dat ook over gebeurte¬ 
nissen en incidenten in de nieu¬ 
we ruimten over enige tijd aan 
de borreltafel weer ruim gedis¬ 
cussieerd zal worden. En ook dat 
hoort bij het politieke bedrijf. 


.1 
Limburgs Dagblad 


l imburgs Dagblad 


& piccolo's 


Voor méér resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

PiCCOlO’8 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte. 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30 
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden / 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzeplccolos 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schrifteiijk opgeven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks geleien door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

(Ikon Csbuco Sommo Scanner) D7S 


Medede lingen 


POPPENBEURS zondag 12 
april Brunssum. " De Brikke 
Oave", ündeplein 5A. Ge¬ 
opend v a. 10.30 tot 16.30 
uur. Org. Niesje Wotters- 
van Bernrnel. 


| h Personeel aangeboden _ 

Jonge vrouwelijke assistent accountant (35 jr.) met ruime 
accountants- assurantie- en makelaardij ervaring. 
Studerend voor makelaar o.g. zoekt 

Full-time baan 

_ Inlichtingen: 05190-97269. _ 

Mministratiet^toor biedt MESTELWERK, nieuwbou 
hulp bt] ADMINISTRATIE en ^ verbouw, ploeg ervare 
typewerk. Tel. 045-410343. vaklieden, kan od korte te 


Dame met uitstekende op¬ 
leiding (acad.), middelbare 
leeftijd, voorheen artsenbe¬ 
zoekster, verzorgd uiterlijk, 
goede cont. eigenschappen, 
onafhankelijk, 3-taiig Ned.- 
Duits-Eng., zoekt in Heerlen 
of euregio een nieuwe uitda¬ 
ging. Elke baan is welkom, 
geen sex, ook op zon- en 
feestdagen. Ben i.b.v. auto 
en telefoon. Tel. 045- 
722238 u wordt teruggebeld 


Personeel gevraagd 


Opperlieden 

Duits verzekerd. 

Tel. 046-332424 

Euro Bouw vraagt VAK¬ 
BEKWAME Uitvoerder, 
metselaars, ijzervlechters, 
timmerlui, 043-639710, tij- 
dens kantooruren. _ 

Für Dauereinstellung ge¬ 
sticht Maurer, Einschaier 
und Klinkenmauer. Auch 
Cotonnen. Auskunft von 
Montag bis Freitag von 
8,30-17.00 Uhr. Tei. 0949- 
227144665. _ 

Mildner Bouwbedr. BV. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer- 
Beden voor projecten in 
Duitsland omgev. Aken/Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
045-231200. 


Buntinx BV vraagt voor di¬ 
rect kolonnes TIMMERLIE¬ 
DEN voor Duitsland. Tel. 
SO«. 045-327499 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Gevr. METSELAARS voor 
Ned. en Duitsl., Ned. voorz. 
alsmede voor Ned. meew. 
uitvoerder. B.E.M. BV, Gul- 
pen. Tel. 04450-4565. 

Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERUEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. _ 

Met spoed gevr. 2 ervaren 
METSELAARS, hoog loon! 
Ned. verz. Tel na 18 uur 
045-443173. _ 

BETONTIMMERLIEDEN 
gevraagd voor werken in de 
regio Z-Ümburg. Telefo¬ 
nisch melden van 16.00 tot 
17.00 uur. Tel. 045-416098. 
J.Paas BV, Landgraaf. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Horeca personeel 


Hotel de Guasco, Valken¬ 
burg vraagt KAMER/WERK¬ 
MEISJE 38 uur per week. 
Tel. 04406-13204._ 


Gevr. BEDIENEND pers. en 
kamerm Hotel Flest. "De 
Oude Geuf, Gulpen. Tel. 
04450-1254. 


Gevraagd voor 2 8 3 avon¬ 
den per week ervaren FRI- 
TURE-HULP 045-457845 


Gevr. FRITUREHULP bij 
voorkeur met ervaring. Tel. 
045-259024 na 12 uur. 


Met spoed gevr. HULP voor 
bediening MA/ voor petit 
Rest., zondag en oproep. 
Ubachsberg 04451-1644. 


Cafetan a/Snackbar zoekt 
parttime MEDEWERKSTER 
18 tot 25jr. vooral voor 
maandag, disndag en 
woensdag. 045-213451. 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 

FRITUREHULP gevr. Tel. 
045-274337/324800. 


Gevraagd: SERVEERSTEFI/ 
Kelner, voor Pizzeria te 
Landgraaf voor 40 uur per 
week. Leeft, liefst tussen 18 
en 25 jr. Ervaring is niet ver¬ 
eist. Het betreft een vaste 
betrekking. Uw telefonische 
reactie verwachten wij zo 
spoedig mogelijk op het vol¬ 
gende tel.nr. 045-443464. 
Zat. bereikb. van 10-12 uur. 


Rest. Wilhelminatoren zoekt 
MEDEWERKERS voor de 
spoelkeuken. Aanmelden na 
tel, afspr. 04454-1569. 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Chauffeurs 

Int. Transport 
Gebr. Janssen Heerlen bv 

gevraagd met ervaring 

A. Chauffeur 


B Machinist Rupsmachine 


Terweyerweg 1, Heerlen. Tel. 045-215543. _ 

jte onderneming in Piccolo s in het Limburgs 
ht zoekt part-time Dagblad zijn groot in RE- 
itatiovo niRFP.TIF- SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Een grote onderneming in 
Maastricht zoekt part-time 
representatieve DIRECTIE- 
CHAUFFEUR met ervaring. 
Brieven met pasfoto, opga¬ 
ve van lengte en referenties. 
Br.o.nr. B-1302 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Huishoudelijk personeel / Oppas 

Gevr. erv. baby OPPAS (35- Gevraagd HULP in de huish. 
55 jr.) in huis, Heerlen-Zuid 1 maal per week. Parfume- 
voor 2V2 dag per week. Tel. rie Douglas, tav Mw. Hund- 
045-425013, na 18.00 uur. scheid, tel. 045-716952. 

Gevr. 2 WERKSTERS voor HUISHOUDHULP gevraagd 

5 dgn. p.wk. ook weekend- voor een echtpaar zonder 

diensten. Soll. na tel. afspr. kinderen, 15 ê 20 uur p. wk. 

Café Bijsmans, 045-714066 Br.o.nr. B-1310 L D. Post- 

/-> ^ u/crni/cTCD bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Gevraagd WERKSTER voor -:- 

3 uur per week. Tel. 045- 

258919. 


Gevr. LIEVE zorg moeder 
met enige erv. voor 2 kind. 
van resp. 3 mnd. en 3 jr. 
voor plm 8 uur p. dag, excl. 
schoolvak., aan huis. Inl. na 
18.00 uur 045-422804. 


SCHOONMAAKHULP ge¬ 
vraagd voor enkele dagen 
per week. Tel. 045-427711. 


Communie 

Te koop KOMMUNIEJURK 
van Chatelaine, ƒ 175,-. Tel. 
045-257213. _ 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Kantoorpersoneel 


MESTELWERK, nieuwbouw 
en verbouw, ploeg ervaren 
vaklieden, kan op korte ter¬ 
mijn werk aannemen in 
Zuid-Umburg. Na 18.00 uur 
043-219277. _ 

Ploegje METSELAARS 
biedt zich aan voor verbou¬ 
wing en nieuwbouw. Tel. 
045-724584. _ 

ECHTPAAR zoek werk op 
camping of friture. Br.o.nr. 
B-1253 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Bouwvak personeel 


Aannemersbedrijf van Ham BV 
Zoekt met spoed! 

* Timmerman 

voor de machinale houtbewerking in onze fabriek. 

* Timmerlieden voor de onderhouds- cq renovatiesector. 

Gezien het gespecialiseerde karakter van onze werkzaam¬ 
heden is de nodige ervaring en vakkennis vereist. 
Tevens dient u te beschikken over het rijbewijs B/E 

Sollicitaties te richten aan: 

_ Postbus 32070, 6370 JB LANDGRAAF. _ 

Becu Bouw BV vraagt 
Verblend metselaars 

voor grensstreek Duitsland, hoog akkoord loon, verzekerd 
APK Aken. Tel. 045-351655 of 045-255933. _ 

L.M.C. B.V. 

vraagt met spoed 

stralers t.b.v. petrochemie 

voor regio Limburg, tel. 01840-20947 
__ na 18.00 uur 01890-13326/01859-12472 _ 

DOHMEN BAU G.m.b.H. Fa yy GW Bouw. Voor direct 
vraagt voor Duitsland gevr. VOOf Duitsland MET- 

Metselaars &IAMS. betontimmerlie- 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt; 

Commercieel medewerker 
binnendienst m/v 

voor een metaalnijverheidsbedrijf in Heerlen. Uw taken lig¬ 
gen zowel op administratief als op commercieel gebied. Wij 
denken aan iemand met een afgeronde MEAO-opleiding 
die zelfstandig en naukeurig kan werken. U beheerst de 
Nederlandse en de Duitse taal in woord en geschrift. U 
hebt ervaring met de computer en enige technische affini¬ 
teit. Hebt u interesse? Neem dan maandag contact met 
ons op. 

Informatie: 045-465656, Tineke Tullemans 
_ KERKRADE, Grupellostraat 35. _ 

Vriesveem De Berg BV 

is a fruitjuice factory in Landgraaf and looking for a 

High level book keeper 

* MBA Level 

* Vast knowledge of English in writting and speaking 
* Age: not older then 30 years 
* Vast knowledge of Exact Software 

lf you have any questions, you can call Vriesveem De Berg 
BV, Mrs. Ch. Alb ertz, Minckelerstraat 3, 6372 PP, Land¬ 
graaf, 045-327777. Furthermore you can sent your appli- 
cant letters in english to above mentioned address attn. 
Mrs. Ch. Albertz, within 7 days. 


Medisch personeel 


Gevraagd 

T andartsassistente 

voor praktijk te Geleen. Schriftelijk sollicitaties binnen 
10 dagen, richten aan: Br.o.nr. B-1287 Limburgs Dagblad 
Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Gevr. full-time TANDARTS- Met een PICCOLO in het 
ASSISTENTE, regio Kerk- Limburgs Dagblad raakt u 
rade, gunstige arbeidsvoor- uw oude spulletjes ’t snelst 
waarden. Br.o.nr. B-1259, kwijt. Piccolo's doen vaak 
LD, Postbus 2610, 6401 DC wonderen... Probeer maar! 
Heerlen. Tel. 045-719966. 


Technisch personeel 


DELMACH Machine- en staalbouw Nederland BV 
vraagt voor diverse projekten: 

* bankwerkers 
* verwarmingsmonteurs 
* pijpfitters 
* loodgieters 

Sollicitaties na telef. afspraak met dhr. J. Vries. 
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285. 


HAAN T 

INDUSTRIAL 

SERVICES 

vraagt ervaren 

bankwerkers, elec. monteurs 
pijpfitters, montagemedewerkers 
lassers 

Inlichtingen Dhr. J. Andrien, 

_ Tel. 04408-2834; privé 04408-2504. _ 

Van Daal-Dieteren Groep 

vraagt op korte termijn 

1ste Pijpfitters 
Lassers argon en electrisch 

in bezit van geldige certificaten. Voor diverse projecten. 
Geboden wordt een interessant loon. 

Bellen tijdens kantooruren: Van Daal-Dieteren Groep 
Oud-Roosteren 33, 6116 AB Roosteren. Tel. 04499-3182. 


Gevr. FITTERS en leerling Van maandag t/m vrijdag, 
fitters i.b.v. rijbewijs. Soll. na van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
tel. afspr. tussen 16.30- u uw PICCOLO telefonisch 
18.00 uur: 045-751591 Opgeven. Tel. 045-719966. 


Winkelpersoneel 


Wij zoeken voor zo spoedig mogelijk 

’n enthousiaste en vakbekwame 
bloembinder/verkoper MA/ 

Schriftelijke of telefonische reactie's: Bloemenhuis Habets, 
üchtenbergerstr. 49, 6371 AT Landgraaf. Tel. 045-324384 


Uitzendbureau’s 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt 

Auto-poetser MA/ 

voor een garagebedrijf in Kerkrade. In dagdienst gaat u zo¬ 
wel nieuwe auto's als occasions onderhouden. Het is een 
pre als u dit werk eerder hebt verricht. De opdracht is voor 
langere tijd. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons 
op of kom langs. 

Bakkerij-medewerker m/v 

voor een brood- en banketbakkerij in Kerkrade. U verricht 
inpak- en/of stapelwerkzaamheden. Het werk is in dag- en/ 
of ploegendienst. Zoekt u werk voor 1 of meerdere weken, 
neem dan maandag contact met ons op. 

Produktie-medewerker M/V 

voor een plastic-verwerkend bedrijf in Kerkrade. Het werk 
vindt plaats in 3-ploegendienst. Bij goed functioneren is de 
mogelijkheid tot een vast dienstverband niet uitgesloten. 

Informatie: 045-465666, Tineke Tullemans. 
_ KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35 _ 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt 

Medewerkers M/V 

voor een bedrijf in Kerkrade, waar medische apparatuur 
wordt vervaardigd. Het werk is in dagdienst en bestaat uit 
verfijnde werkzaamheden in een steriele omgeving. U hebt 
minimaal een LBO-opleiding en kunt goed samenwerken. 
Hebt u ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Neem 
dan contact met ons op of kom langs. 

Informatie : 045-465666, Wilma Smalling 
_ KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35 _ 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Produktie-medewerkers m/v 

voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. Het werk be¬ 
staat uit het overtrekken van bankstelkussens met leder. 
U werkt in dagdienst. Een opleiding is niet vereist. Het werk 
is voor langere tijd. Bent u een doorzetter en weet u van 
aanpakken, neem dan contact met ons op of kom langs. 

Informatie: 046 - 51 42 22, Marian Janssen 
_ SITTARD, ROSMQLENSTFtAAT 4 _ 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Kantine-medewerker m/v 

part-time, voér een bedrijf in Heerlen. De werktijden zijn 
van 10.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 18.00 uur. Hebt u 
interesse? Neem dan contact met ons op. 

Informatie: 045-712631, Claudia van der Burgt 
_HEERLEN, Op de Nobel 1/Akerstraat IJSVENTER gevraagd, i.b.v. 
rijbewijs, als bijverdienste. 
Tel. 045-253004. __ 

Op zoek naar gezellige col¬ 
lega's en vast werk. St.Gez. 
Lich. zoekt nog een MEDE¬ 
WERKSTER Ift. plm. 17-20 
jr. Tel, soll. 045-352044. 

Exclusieve Club te Lanaken 
België vraagt nette attraktie- 
ve DAMES, zeer hoge ver¬ 
diensten, vervoer aanw., in¬ 
tern mog. Reageer snel 
want vol is vol. Inl. 045- 
729239 of 0932-11718692 
na 20.00 uur. _ 

Gevraagd: PART-TIMERS 

vor het klaar zetten van be¬ 
stellingen in onze groothan¬ 
del voor levensmiddelen 
tussen 08.00-12.30 uur. 
Eventueel op afroepbasis. U 
gelieve schriftelijk te reage¬ 
ren bij: B.V. Sperwer Zuid, 
Postbus 21, 6430 AA 

Hoensbroek, t.a.v. de Heer 
H. Bertrand. _ 

Gevraagd op korte termijn 
METAALBEWERKER of 
bankwerker die in onze za¬ 
gerij het slijpen van band en 
cirkelzaag wil leren en na¬ 
derhand zelfstandig kan 
funktioneren, liefst met er¬ 
varing. Daemen’s Houtwa- 
renfabriek, Mingersborger- 
weg 7, Ubachsberg. Tel. 
045-751253. 


Gevraagd ADVERTENTIE- 
VERTEGENWOORDI- 
GERS voor de regio's Heer¬ 
len e.o. en Kerkrade e.o. 
Tel. 09-4924067738. _ 

Club BF1ASIL. Leuk meisje 
gevr. Hoge verdiensten, 
13.-24. U. Tel. 043-251040. 

Club in Maastricht vraagt 
MEISJES. Speciaal v.d. 
weekends, met goede verd. 
Int, mog. Tel. 043-211620. 

Persoon gevraagd voor BE¬ 
HANG en verfwerk. Tel. 
045-427711, _ 

Om ons TEAM te versterken 
hebben wij op korte termijn 
een dames- en herenkapper 
M/V nodig. Br.o.nr. B-1309 
L.D. Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. _ 

Gevraagd part-time RIJ- 
INTRUCTEUR (Price), kring 
Heerlen, categorie A-B. Inl. 
verkeersschool T. van Ben- 
tum. Tel. 045-217487. 

AUTOPOETSER gezocht 
voor enkele uren per week 
met ervaring. 045-224425. 

Vrijwillige LEIDSTER gevr. 
voor peuterspeelzaal in 
H’Broek. Opleiding is niet 
noodzakelijk. Tel. 045- 
221847 (ma/wo/vr morgen) 
b.g.g. 045-216206 _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Kamers aangeboden/gevraagd 


Studente aan Sigma-col le¬ 
ge, afd. toerisme, zoekt 
woonruimte in MAAS- 
TRICHT e.o. 08330-22206. 

Te h. te HEERLERHEIDE 
zit/slaapk. in bungalow, met 
gebr. van keuk., douche en 
eig. opgang, ƒ110,- of 
ƒ 125,- p. wk., info tuss 
21-22 uur 045-223482 

Te h. zit/slaapkamer, Kerk- 
raderweg 42, HEERLEN. 

Studentenkamer nabij centr. 
HEERLEN, tel 045-727088 

Leraar zoekt WOONRUIM¬ 
TE in de omg. van Vaals, 
Gulpen, Valkenburg of 
Maastricht. Tel. 045-725216 


Te huur 4-kamer APPAR¬ 
TEMENT. Stalling, begane 
grond. Ie verd: keuken, 
woonkamer. 2e verd. dou¬ 
che met wc. slpk. 3e verd: 
zolder, incl. gas en water. 
Compleet gestoffeerd 

ƒ 600,-. p.mnd. Borg. 
ƒ 600,-. Tel. 045-458010. 

Studenten kamer in centrum 
HEERLEN. Voor inl. 045- 
725143. 


Kamers te huur Schaesber- 
gerweg 55, te HEERLEN. 
Tel. 045-722893 na 18 uur. 


KAMER te huur bij centrum 
Kerkrade. Tel. 045-461870. 


Reparaties 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrij kosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 

KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 

Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koelkastreparatie 

Speelgoed 

meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrij kosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 

POPPENBEURS zondag 12 
april Brunssum. ’’ De Brikke 
Oave”, Lindeplein 5A. Ge¬ 
opend v.a. 10.30 tot 16.30 

Reparatie met GAFiANTIE 
huishoudelijke apparatuur, 

uur. Org. Niesje Wolters- 
van Bemmel. 

elektra, sanitair, centr. verw. 
Tel. 045-720247 (beantw). 

Hobby/DJwz. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

Te k. dubbelbeds BREIMA¬ 
CHINE merk Passap, 2 jr. 
oud. Tel. 045-410343. 

Winkel & Kantoor 


Diversen personeel 

Levensmiddelenproducent zoekt wegens uitbreiding van 
haar activiteiten meerdere 

magazijn- en 
productiemedewerkers 

Het betreft afwisselend werk voor jongens van 16 tot 18 jr. 
Telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.00-17.00 uur. 
045-413407 t.a.v. Dhr. Hermans. 


Gevraagd vriendelijke, zelfstandige 

Medewerkster 

die van aanpakken weet, afwisselend balie/kassa/telefoon 
en winkelwerkzaamheden in druk seizoensbedrijf. 

Niet gebonden aan schoolvakanties. 

Ook herintreedsters worden uitgenodigd te reageren. 
Sollicitaties na telefonische afspraak 045-224200. 

CAMPING & RECREATIE HANS STASSAR 
_ HEISTERBERG 78, HOENSBROEK. _ 

INSTALLATIEBEDRIJF RENEMAN 
Een jong energiek bedrijf met 25 medewerkers zoekt in 
verband met uitbreiding van haar aktiviteiten 
Enige vakbekwame: 

c.v. monteurs 
machinebankwerkers 
konstruktiebankwerkers 
tig lassers 

Voor uitbreiding van haar administratieve werkzaamheden 

secretaresse/telefoniste 

waarbij enig technisch inzicht voorkeur heeft. 
Wanneer er belangstelling is voor een van bovenstaande 
vacatures, kunt u zowel schriftelijk als telefonisch kontakt 
met ons opnemen. 

Installabedrijf Reneman 
Koumen 56, 6433 KD HOENSBROEK 
Tel: 045/232136 Fax:045/231112 
Corr.adres: Postbus 68, 6336 ZH HULSBERG 

Gids in de Branding 

Onze uitgeverij is een internationaal succesvolle organisa¬ 
tie van 100 mensen. Het produkt: gidsen in soorten en ma¬ 
ten, die voornamelijk richten tot overheid en bedrijfsleven. 
Als VERKOPER kun en wilt u zeer zelfstandig de markt be¬ 
werken. U adviseert de juiste gidsen en de bijbehorende 
advertentieruimte. U beschikt via dit bedrijf over alle 
moderne communicatiemiddelen. Het verkopen zit u in het 
bloed, waarbij stressbestendigheid, flexibiliteit en pioniers¬ 
geest de absolute trefwoorden zijn. Uw rayon is de zuidelij¬ 
ke provincies. Een opleiding maakt natuurlijk deel uit van 
uw inwerkperiode. U bepaalt zelf uw salaris, niet door 
provisie maar door inzet en succes. Uiteraard hoort een 
representatieve companycar tot de secundaire voorwaar¬ 
den, als uw serieuze belangstelling is gewekt dan verwacht 
H E. Kasper uw reactie. Wij garanderen een vertrouwelijke 
behandeling. 

Joh. Kasper en Co sinds 1931 
Maatschappelijke zetel: 

Design Studio Limburg BVBA 

Kapelaansblook 18, 3600 Genk-België. 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ 255,-; gebr. 
bureau s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling v.a. ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
' tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ445,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 

Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst. 

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961 


Piet van Heugten 

Speciaalzaak in 
tapijttegels 

(Voorraad 10.000m2) 
Ook voor projecten. 

Pr. Bernhardstraat 34a, 
Roermond. 

04750-15188 

Te koop: grote partij stalen 
en houten magazijn en 
archief STELLING. Pallet¬ 
stelling voor Europallets. 
Rockmart Kissel 46a, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Bedrijven/Transacties 

Ter overname te Spaubeek 

Kapsalon 

Br.o.nr.: B-1199, L.D., postbus 2610, 6401 DC Heerlen 
Gezocht 

Partners en Compagnonschap 
voor de Super-Snuffel markt 
te Vroenhoeven België 

2.000 m2 overdekte markt, 7 dagen in de week. 
Voor antiek, 2e hands en curiosa. 

_ inl. 04450-1770 of 09-3212456695. _ 

Horeca-inrichtingen 

Frituurovens - vaatwassers 
Spoeltafels - heteluchtovens 
Ijsmachines - koelvitrines 
Horeca meubels 
Plafondventilatoren 
Glaswerk - porcelein enz. 

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL 
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606. 

Gezocht: 

Jonge vrouw met horecapapieren 

BISTRO, per direkt. Tel. 04454-5666._ 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 


Ü?TcxfiCricvi^! 


Hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk. 

Tot straks! 
Proficiat! 


Mariet ziet S Hein ziet morgen 

ABRAHAM 


Gefeliciteerd!!! 
kinderen en kleinkind Proficiat 

Lydia 


Proficiat!!! Kathy, llona, Mo, 
_ John, Renata 

Rutger 18! Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw brief (voldoe 
gefrankeerd) naar he' 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610. 6401 I 
Heerlen en vergeet niet 
onder op de enveloppe 
nummer uit de advertéf 1 
te vermelden 


j| 


Proficiat 

Mam, Pap en Jeroen. Wilt uw secretaresse eens 
in het zonnetje zetten . 7 
Verras haar dan met 
een piccolo in 
het Limburgs Dagblad 

Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ 395.- nu ƒ195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ495,- nu 
ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer- 
len. Tel. 045-723142. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Al vanaf ƒ 20,15* staat ze erbij 

Bel nu met het piccolo-team 

045-719966 

Opgave van uw advertentie kan ook via 
alle kantoren van het Limburgs Dagblad 

(• I I- ul loio cn BTW Md Kilo al vanal ƒ 2H.45 iixcl. BTW 


Tuinmachines 

'Motormaaiers v.a. ƒ 549,- j 

'Zitmaaiers tuintraktors, plm. 25 modellen b.v. 10 pk rr# 
traktor met electrische start en vanqbak nu ƒ 3.500,'. 
'Freesmachines, plm. 30 verschillende modellen met * 
verschillende aanbouwwerktuigen van 2,5 tot 21 pk j 
'Tuinbouwtrekkers, o.a. Ferrari 26RS, 26 pk diesel, 4 W* 
aandrijving, hydra stuur ƒ 19.985,- . 

Ook diverse gebruikte machines op voorraad o.a. 10 Z* 
maaiers, 15 fréesmachines, 30 motormaaiers en enke’ i 
smalspoortrekkers. 

Bezoek onze showroom. I 

Lozeman Tuinmachines b.v. 

Markt 14, Lottum. Tel.nr. 04763-2341. _ A 


Gazonmaaiers. 

Nieuw en gebruikt tegen 
zeer scherpe prijzen. 
Tevens ook onderhouds¬ 
beurten. J. Hermans B.V. 
Schimmelt 
Tel. 04404-1224. 


Zitmaaiers 


Tel.nr. 04763-2341. A 

Te koop Gustin Trorttjjj 
schudder, VEEKAR en ^ 
enmolen, i.z.g.st. Ransö^ 
Tel. 04459-1664. 


Introduktie nieuwe 
type 9540. Kom eens 
vend een proefrit m 
Uw Off. Zetor Dealer, 
Collé, Susteren. Tel. 0 


m 


D,Ve v^rrS Teqen e S? ° P T * k °°P SCHA 

sïheroe prifzen hoo 9 dr en met lanruri 

Tufn en^PaSi Sice 045-714217 Pijnswg 15 

J. Hermans B.V. Schimmelt. 

Tel. 04404-1224. 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 


Te koop KERSTDENPLAN- 
TEN. Tel. 04951-34409. 


Vriendelijke, handige VER¬ 
KOOPSTER in onze gezel¬ 
lige bloemenzaak gevraagd 
die ons team in drukke pe¬ 
riodes wil komen versterken. 
Reacties vrijdag en zaterdag 
a.s. na 18.00 u. 045-351341 

Gevr. part-time WINKEL¬ 
JUFFROUW. Slagerij Arts, 
Dorpsstr. 86, 6441 CJ 

Brunssum. Tel. 045-252823 


WINKEL zkt op korte termijn 
full- of parttime verkoper/ 
ster, s morgens, ’s middags, 
’s avonds. Uren in overleg. 
Plenkertstr. 14, Valkenburg. 
Tel. 04406-12001. _ 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


JONGEMAN gevr. voor mee 
te reizen met kermis auto¬ 
scooter. Tel. 045-413647 of 
tel. 06-52983459. _ 

Nieuw Escort en Privé, 
vraagt MEISJES. Intern 
mog. 045-225333. _ 

Welke LEERLING biologi¬ 
sche school Heerlen wil op 
Ten Esschen wat bijverdie- 
nen (tuin). Tel. 045-752324. 


WAO-er of gepensioneerde 
KFIACHT voor lichte werk¬ 
zaamheden gevraagd, op 
camping mooi Bemelen. 
Aanmelden: Gasthuis 102, 
Bemeten. Tel. 04407-2327. 


Ervaren brood- en BAN¬ 
KETBAKKER gevr. Brood- 
en banketbakkerij Diederen, 
Zandstr. 15, Spaubeek. Tel. 
04493-4281. 


Te huur KOELRUIMTE in 
Heerlen, plm. 90 m2, 

ƒ 750,- p.mnd. excl. electra. 

045-212146. _ 

Te koop ELECTROLUX leg¬ 
bord en palletstellingen, div. 
maten. Inl. 045-310937 na 
18 uur. 


Te koop aangeb.: bloeiende 
HANDEL in ijzerwaren en 
bouwspecialiteiten, hang¬ 
en sluitwerk voor ramen en 
deuren, gel. C- Belgisch 
Limburg, vlakbij autoweg 
Brussel-Antwerpen-Luik. 

Inl.: 09-32.11.211184. Landbouw en Veeteelt 


Te k. perceel WEILAND 
1600 are Brunssummerweg, 
L’graaf. 045-426038. 


1 PZ HOOI combinatie, stre- 
ler, HS 360, i.g.st. Tel. 
04405-3136. 


Te k. SCHARRELKIPPEN. 
Zilstraat 20, Dieteren. Tel. 
04499-1341. 


Te k. 1V 2 p. TRAILER, uitz. 
mooi, IV 2 jr oud, pr.n.o.t.k. 
Tel. 04493-3409 na 17 uur. 

i 


Autoverhuur 


Avis Autoverhuur 

* Dagprijzen incl. alle km 
* Supervoordelige weekendtarieven 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559 
Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377_ 


Voor Piccolo’s zie verder pagina 8 

W Hmburgs dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 # Pagina 7 remier ’denkt mee’ Over hoofdlijnen van begroting 

ubbers bouwstenen zetten 
abinetsdiscussie op scherp DOOR CAREL GOSELING 

N HAAG - Bouwstenen Kaderbrief heet het 
k. Gedateerd 2 april 1992. Ondertekend L. De 
orting voor Lubbers. Eerste minister en aktief 
ieedenker’ bij elke discussie. Liefst negen pagi- 
's besteedt Lubbers aan zijn reactie op de 
derbrief van PvdA’er fCok (financiën). Een 
waarin deze laatste de hoofdlijnen voor de 
groting 1993 schetste. 


endien achtte de premier het 
g zijn Bouwstenen op 3 april 
kort samen te vatten in een 
aan de collegae met zeven 
iten. Kort,' helder en», hard. 
mis te verstaan. En dyna- 
voor elk der betrokkenen in 
itiek-Den Haag. 


■fi 


beleid voor 1993 moet zo op¬ 
worden dat de inflatie op 
procent uitkomt. Daarnaast 
n er voor 1992 maatregelen 
men worden om waardoor 
- lasten niet hoger worden dan 
,6 procent van elke verdiende 
Iden. 


•J 

4 


zondheidszorg 


U 


mild begin. Dan wordt Lub- 
echter duidelijker.. Hij 
it de stelselherziening ge-' 
dheidszorg. Verdere stappen 
-1 overbrengen van huisartsen¬ 
kraamzorg uit het zieken- 
ls naar de awbz) moeten van 
Januari 1993 naar 1 januari 1994 
en uitgesteld. 


ii 


is volgens I^ubbers een 
npauze’ nodig voor overleg 
alle betrokkenen. Inzet moe- 
kosten- en premiebeheersing 
. Er is een strategische aan- 
— nodig waarbij -zaken als ta- 
n, premies en kartelvor- 
aan de orde moeten 


:;5 


bbers bepleit eigen bijdragen 
a de burger in de gezond- 
zorg. Van de andere kant 
n wettelijke bijdragen die 
culier verzekerden nu beta- 
om bejaarden en studenten 
goedkope polis te gunnen, 
bestaan. 

wettelijke bijdragen acht 
bérs nodig om de solidariteit 


in de gezondheidszorg te waar¬ 
borgen en een zogenoemde ’ri- 
sico-selectie’ te voorkómen. Om 
het hele proces 'dynamischer* te 
maken wil hij een belastingmaat¬ 
regel die het nemen van een ei¬ 
gen financieel risico aanmoedigt. 

Voorstellen die bij de PvdA op 
grote weerstand stuiten. Net als 
de ideeën van Lubbers over de 
sociale zekerheid. De verhou¬ 
ding tussen het aantal werken¬ 
den en niet-werkenden is in 1993 
zo slecht dat de koppeling tus¬ 
sen lonen en uitkeringen niet 
kan doorgaan, meldt hij. Boven-, 
dien is er een financieel gat in de 
sociale zekerheid van 1,8 miijard 
gulden dat gedicht moet worden. 
Geen koppeling dus, maar daar¬ 
naast ook ingrepen in de sociale 
zekerheid. De ww en de ziekte¬ 
wet liggen bij Lubbers onder 
vuur. Meer bestrijding van mis¬ 
bruik en toezicht zijn andere 
voorstellen. Zaken die bij coali¬ 
tiegenoot PvdA moeilijk liggen. 

Lasten 

De Tussenbalans dan. Daarin 
stonden voor 1993 en 1994 las¬ 
tenverzwaringen van 2 mi\jard 
gulden. Openbaar vervoer, auto¬ 
rijden, het huren van een wo¬ 
ning, het bewonen van een eigen 
woning, het moest allemaal 
duurder worden. 

Lubbers wil die lastenverzwarin¬ 
gen beperken. Een hogere benzi- 
neaccijns moet vervangen wor¬ 
den door een hogere motorrijtui¬ 
genbelasting. De tarieven 
openbaar vervoer moeten min¬ 
der stijgen. En de belastingtoe- 
slag voor eigenaar-bewoners van 
een huis -'(het huurwaard eforfait) ■ 
moet niet omhoog, maar met 0,1 
procent omlaag. 


Hoe dat allemaal betaald moet 
worden, zegt Lubbers niet. Hij 
wil minder hoge lasten. Zo zou 
een milieuheffing op brandstof¬ 
fen minder omhoog moeten, een 
geplande pleziervaartuigen¬ 
belasting kan beperkter en bij 
accijnzen moet beter gelet wor¬ 
den op EG-gemiddelden. 

Minder lasten om inflatie en 
loonkosten te beteugelen, is 
Lubbers’ devies. Zo hekelt hij 
ook de reduktie van het financie¬ 
ringstekort. Op papier van 5,25 
naar 3,25 proent (10 miijard gul¬ 
den). In de praktijk echter een 
procent (5 miljard gulden) meer 
omdat het tekort in 1990 alleen 
door tijdelijke maatregelen op 
5,25 procent was gebracht. - 

Gruwen 

Mooi als het kan, maar een Pyr¬ 
rusoverwinning als dat allemaal 
betaald moet worden door hoge¬ 
re inflatie en banenverlies, 
meent Lubbers. Hij wil dan ook 


nader kijken naar Duitse miljar¬ 
denbetalingen voor gas, de ver¬ 
koop van staatsaandelen en het 
gebruik van een belastingmee¬ 
valler uit 1991 voor het dichten 
van financiële gaten. 

Kok gruwelt. Hij wil keihard 
vasthouden aan het terugdrin¬ 
gen van het financieringstekort. 
De begroting moet juist ontdaan 
worden van eenmalige akties om 
doelstellingen te halen. Blijvend 
solide, is Kokte 'richtsnoer. 

Bezuinigen 

Lubber? ramt echter door. De 
departementele begrotingen 
moeten in 1993 niet met de infla¬ 
tie worden verhoogd. Opbréngst 
1,3 miljard gulden. Minister Da- 
les (binnenlandse zaken) moet 
niet toegeven aan de druk om 
ambtenaren en andere over¬ 
heidsdienaren meer te geven dan 
drie procent meer loon, ook al 
heeft Kok daar wel mee gere¬ 
kend. y 


Lubbers ziet ook mogelijkheden 
te bezuinigen in de buitenland- 
sector. Defensie (van PvdA’er 
Ter Beek) moet bloeden voor 
ontwikkelingshulp, EG-uitga- 
ven, asielzoekers, hulp aan Mid¬ 
den- en Oost-Europa en het 
GOS. 

Dreigend zegt Lubbers nog te 
studeren op andere besparingen. 
En hij noemt: studiefinanciering, 
hoger onderwijs* volkshuisves¬ 
ting, openbaar vervoer, bejaar¬ 
denoorden, verpleeghuizen en 
de sociale zekerheid (lagere uit¬ 
keringen, ww, ziektewet en wao). 
Op alle terreinen zijn onze rege¬ 
lingen ’royaal’ te noemen, stelt 
Lubbers. 

Al met al stapt de CDA-premier 
op ongeveer elke PvdA-teen die 
hy vinden kon. En dat zal de dis¬ 
cussies over de begroting 1993 
zeker niet gemakkelijker maken. 
Bouwstenen? Het is meer af¬ 
braak. 


politiek objectief $öop op betere tijden is wreed verstoord 

n Y ' ' ■ * 

In steek gelaten kiezer 
keert politiek mg toe 


^ door peter de vries 

meeste Nederlandse 
®®***mentatoren meenden 
. «j*lna de historische verkie- 
verwinning van het 
£2g*tische Vlaams Blok dat 
**25/ ^ ons niet kan #ebeu- 
for? * ^ stotterende verha- 
rE? Centrumdemocraat 
tw 18 Ja nmaat steken im- 
[ «jfe* schril af bij de gladde 
iSJyten van de jonge Blok- 
Dewinter. Janmaats 
^>5***teuristische filmpjes uit 
.ydttid voor politieke 
kunnen niet tippen 
ys» j wervelende show 
4 C Franse Front-leider 
Marie Le Pen. 

• • ’f. > N ',^ 
:y .•->-:-:y 


".C;'> 


- •'••• 
:...: .••• :• 

v.v,'. . •- . . ‘ 


. : !0>: /. ’■ 


; y"- : ' V; • 
: : :>V’ •V'’. • • 2**r«Mmddels staat Janmaat in 
Peumgen op drie zetels. Is 
Nederland klaar voor de op- 
J*®t bruin gedachten- 
Mhwt ; 1 staat te bezien. De 

van uiterst rechts is niet 
*aL ï? e wat d e recente Belgi- 
StuLu t ! 8 *’ Didtse en Italiaan- 
"f^ibgen gemeen hebben, 
eei 9°k aflceer van de politiek, 
^vwsci^ngej waar Nederland 

?*«nger mee kampt. 


:en van de afge- 


Het kan natuurlijk als een uiting 
van diep dodrieefde electorale 
tevredenheid worden uitgelegd 
dat vrijwel overal de opkomst 
aan de stembus laag was. Maar 
er is meer te zeggen voor de al¬ 
ternatieve verklaring dat de kie¬ 
zer zich bedrogen voelt, en 
meent dat het allemaal niets 
meer uitmaakt. Wat ging er dan 
mis? En wat gaat er nog steeds 
mis? 


maakten eind jaren tachtig in 
veel landen de sociaal-democra- 
ten hun rentree in de regeringen. 


Verstoring 


aan de bereidheid offers te bren¬ 
gen razendsnel dichterbij. 

Ondertussen verloederen stads¬ 
wijken, woekert de straatcrimi- 
naliteit voort, stijgt de werkloos¬ 
heid en blijven onderwijs en 
gezondheidszorg krap bij kas zit¬ 
ten. Dót zijn de problemen van 
alledag waar politici zich mee 
bezig horen te houden. 

Kloof 

Hóren, want doen is een tweede. 
Het lijkt er net té vaak op of poli¬ 
tici liever in deftige instanties 
hun tongen suf praten over een 
Nieuwe Wereldorde dan de pro¬ 
blemen van de straat serieus te 
nemen. Er heeft altijd al een ver¬ 
schil gezéten tussen de wéreld 
van het TV-jqumaal en die van 
de toeschouwers. Dat is geen 
nieuws. Maar de turbulente ont¬ 
wikkelingen in de Wereldpolitiek 
van de afgelopen drie jaar heb¬ 
ben deze kloof groter gemaakt, 
en bedreigend. 

Het Wésten heeft zes jaar lang 
toegezien hoe Gorbatsjov de 
Sovjetunie probeerde te hervor¬ 
men, tot de zaak van ellende in 
elkaar stortte. Inmiddels heeft 
de euforie over de ontwapening 
plaats gemaakt voor de angst 
voor de instabiliteit. Uit oorden 
waar we vroeger slechts bij ge¬ 
ruchte het bestaan van verna¬ 
men, komen nu dagelijks beel¬ 
den van bloedige stammentwis¬ 
ten. 


Jubeljaar 


aö’p pc™ a£ da * cdu/csu, 

fa, Vrtf DC Tories heet- 
nerger * 8la **de de 
5?°PP°aitie - onge- 
^hun überale’ sociale, chris- 

3jdeï^tT garen * «Pinnen 
^4®öed*taag van hun tëgèn- 
Niet alleen extreem- 

d £ win8t gaan «Wj* 

eJto„? ok de Groenen groeien, 
IJJJgsk cabarateske (Rossem, 

de Uelöe) °* nette 
g^artOö. <D88, Liberal De. 


Als een dief in dé nacht is de 
economische crisis teruggeko¬ 
men. Niemand heeft haar komst 
aangekondigd, niemand neemt 
de moeite haar te verklaren. 

Aan het eind van de jaren tachtig 
zag het er nog naar uit dat de 
westerse economieën dé ergste 
storm hadden doorstaan. De 
massale werkloosheid begon te 
dalen, de bedrijfswinsten her¬ 
stelden zich spectaculair. Europa 
maakte zich op voor het jubel¬ 
jaar 1992, dat nog meer over¬ 
vloed en rijkdom zou brengen. 

Er leek zelfs geld beschikbaar 
voor een bescheiden verbetering 
van overheidsvoorzieningen, "die 
onder de jarenlange harde sane¬ 
ring hadden geleden. Op de golf 
van dat politieke sentiment 


De hoop op betere tijden is 
wreed verstoord. Of het nu om 
de wao gaat of de wachtlijsten 
voor de National Health Service, 
de bestrijding van de mafia of de 
wederopbouw van de voormali¬ 
ge DDR, overal komen de rege¬ 
ringen geld tekort om hun belof¬ 
ten in te lossen en een aantal 
dringende maatschappelijke 
wensen aan te pakken. 

Bij de vorige crisis, begin jaren 
tachtig, woedde er onder econo¬ 
men en politici een heftig debat 
over de oorzaken van de kwaal 
en de beste remedie. Die discus¬ 
sie werd gewonnen door de 
rechts-liberale opvatting dat al¬ 
leen matiging en bezuiniging 
redding konden brengen. 

Thans nemen centrum-linkse po¬ 
litici, zonder daar veel woorden 
aan vuil te maken, hun toevlucht 
tot de oude recepten in de hoop 
dat de bui overdrijft. Zelden 
werd er zoyeel voedsel gegeven 
aan het gevoel ’of je hu door de 
kat of de hond gebeten wordt’. 
Ook dóórdoor komen de grenzen 


Soep 


Veertig jaar Koude Oorlog was 
gebaseerd op wederzijdse angst 
en de wetenschap dat geen enke¬ 
le partij kon winnen. Ze is ver¬ 
vangen doqr vrees voor het 
onbekende. Er zijn veel organi¬ 
saties bijgek,omen, maar hun al-, 
fabetsoep (Navo, CVSE, WEU, 
NASH, VN) verhult niet dat het 
Westen nauwelijks bij machte is 
er wat aan te.doen. 

Ondertussen lijkt het nationalis¬ 
me dat in het Oosten de kop óp 
heeft gestoken, ook naar West- 
Europa over te slaan. De split¬ 
sing van Bèlgië, de wens tot de¬ 
ling van Italië, het streven naar 
Schotse onafhankelijkheid, de 
federalisering van Spanje, de 
macht van de Duitse Lónder: het 
zijn stuk voor stuk thema’s die 
bij verkiezingen weerklank blij¬ 
ken te vinden. 


Het grote gevaar van het ontlui¬ 


kend nationalisme in de EG-lan- 
den is.dat het zich haast vanzelf 
heeft gemengd met rassenhaat. 
Het ’eïgen volk eerst’, Frankrijk 
voor de Fransen’ en 'Duitsland 
voor de Duitsers’ hoeft niet altijd 
even letterlijk genomen te wor¬ 
den: de nette blanke inwijkeling 
uit andere EG-landen mag (voor¬ 
lopig?) best blijven. Polen, Hon¬ 
garen en Tsjechen zijn als arm¬ 
lastige leden van de witte stam 
al minder welkom. Het 'Buiten¬ 
landers weg* slaat natuurlijk wel 
op de gekleurde immigrant van 
Marokkaanse of Algerijnse af¬ 
komst. 

Verwaarlozing 

Nederland biedt wellicht de bes¬ 
te illustratie hoe de immigratie 
als politiek thema is verwaar¬ 
loosd. Waar andere landen er 
over spraken maar niets deden, 
verklaarde Den Haag de discus¬ 
sie over het onderwerp taboe. 
Inmiddels vindt ?0 procent van 
de Nederlanders dat er genoeg 
immigranten zijn. 

De rekening wordt opgemaakt: 
er is onwil de stijgende aantallen 
asielzoekers op te vangen, er is 
ontluikend of duidelijk racisme, 
en er bestaat rassen-angst. Werk¬ 
gelegenheid, scholing, taalonder¬ 
wijs, huisvesting, een humaan 
asielbeleid én bestrijding van de 
illegaliteit zjjn stuk voor stuk 
elementaire ingrediënten voor 
elke immigratiepolitiek die niet 
direct wil afstevenen op rassen¬ 
scheiding. Ze zijn overal in Euro¬ 
pa verwaarloosd. Nu door de 
crisis het geld op is en zich tege¬ 
lijk uit het Oosten nieuwe vluch¬ 
telingenstromen aandienen, 
keert de wal het schip. Daarmee 
komen ook de grenzen van de 
tolerantie in zicht. 

Ongrijpbaar 

Maar, wat gaat er in. Den Haag 
nu eigenlijk helemaal mis? 
Niets, behalve dat ook hier de 
CDA/PvdA-regering haar onuit¬ 
gesproken beloften van verbete¬ 
ring niet heeft Waargemaakt. 
Niets, behalve dat ook hier één 
partij al jarenlang aan de macht 
is. Niets, behalve dat ook de taal 
van het Binnenhof onbegrijpe¬ 
lijk Is gewenden. Niets, behalve 
dat de politiek in zichzelf is ge¬ 
keerd in plaats van de alledaagse 
problemen aan te pakken. Niets, 
behalve dat daarom ook de Ne¬ 
derlandse kiezer de politiek de 
rug toe heeft gekeerd. 


• Striptease (6) 

Ik wens er met nadruk tegen te 
protesteren, dat een zekere Jan 
Struver uit Hoensbroek in een 
ingezonden stuk in het Lim¬ 
burgs Dagblad van 4 april jL 
onder het kopje 'Striptease 1’ zo 
maar de gelegenheid krijgt om 
de reputatie van burgemeester 
Van Zeil van Heerlen aan te tas¬ 
ten met een reeks beledigingen 
en onware beschuldigingen. 
Volgens Struver ziet driekwart 
van de burgers deze burgemees¬ 
ter graag vertrekken; Als Struver 
eens nagaat wat er onder de 
Heerlense burgerij leeft, dan kan 
hij horen, dat men voor deze 
hardwerkende burgemeester 
veel waardering en respect heeft, 
met name voor de wijze waarop 
hy zich ten koste van veel vrije 
tijd bij alle gebeurtenissen laat 
zien en persoonlijk contact legt. 
Ik weet zeker dat Heerlen de 
laatste tientallen jaren geen bur¬ 
gemeester heeft gehad, waarmee 
zoveel burgers persoonlijk heb¬ 
ben kennis gemaakt als met Van 
Zeil. Toch schrijft Struver: ’Hjj is 
niet de persoon geweest, die 
werkelijk iets betekend heeft 
voor de burger, hij zat er maar en 
streek het geld op!’ 

Ik geloof dat Struver hierbij de 
vorige burgemeester voor ogen 
heeft. Die liet zich alleen maar 
buiten Heerlen zien en streek 
toch het geld op! Ik kan me niet 
herinneren toen daarover inge¬ 
zonden stukken te hebben gele¬ 
zen van ene Struver. Volgens 
Struver heeft Van Zeil ook het 
uitgaansleven in Heerlen de nek 
omgedraaid en is Van Zeil er de 
oorzaak van dat Heerlen dood is, 
zowel overdag als ’s nachts: 

Dit zijn volstrekt onware be¬ 
schuldigingen. Struver kan we¬ 
ten dat het uitgaansleven in 
Heerlen hooit wat heeft voorge¬ 
steld. Het is bijzonder gemeen 
daarvan nu op de valreep Van 
Zeil de schuld te geven. Tot dus¬ 
ver was er in Limburg slechts 
één persoon op wie ingezonden 
stukken-schrijvers naar harte¬ 
lust en zonder enige argumenta¬ 
tie konden schelden: bisschop 
Gijsen. 

Daar is nu blijkbaar burgemees¬ 
ter Van Zeil bij gekomen. Hem 
zij tot troost, dat het niet de 
slechtsten uit onze samenleving 
zijn, tegen wie ingezonden stuk¬ 
ken-schrijvers alsmaar te keer 
gaan! Vaak zijn dat juist mensen 
met karaktervastheid en rugge- 
graat! 

HEERLEN G.Th. Tan Krimpen 

(discussie gesloten) 


Paspoort 


BRUNSSUM 


J. Kleuters 


nieuwsanalysei 


• Paspoorten 2 

Wat een gedoe met de paspoor¬ 
ten! Per 1 januari 1992 mogen de 
oude paspoorten niet meer te¬ 
ruggegeven worden, ook al wor¬ 
den ze ongeldig gemaakt door er 
een hoek vanaf te knippen. Veel 
mensen hechten aan hun oude 
paspoort vanwege bijvoorbeeld 
de herinnering aan een oud vi¬ 
sum. Maar, nee dit mag niet 
meer. Het zou fraude uitlokken. 
Maar ook nu kan er met passen 
worden gefraudeerd. Zelfs met 
nieuwe. Immers mensen die een 
nieuwe pas nodig hebben, maar 
in hun oude nog een geldig vi¬ 
sum hebben staan, krijgen de 
oude toch mee. Fraudemogelijk¬ 
heden volop. . 

En dan wordt, er in Hoensbroek 
met twee maten gemeten wat be¬ 
treft het af halen van nieusne pas¬ 
sen. Tegen de een wördt;ge*êgd: 
„persoonlijk afhalen’’,. terwijl 
een ander iemand kan machti¬ 
gen. Je zou kunnen zeggen dat er 
te pas en te onpas meTdé regels 
voor passen wordt omgegaan. 

HOENSBROEK 

MJUrseh-van Nuil 


• Dwaze vader 

Verdrietig heb ik het artikel van 
de heer Bern Mayer gelezen in 
de krant van 3 april jl. over het 
niet nakomen van omgangsrege¬ 
lingen voor kinderen van ge¬ 
scheiden ouders. Bij mjj rijst dan 
de vraag: waarom moeten er om¬ 
gangsregelingen gemaakt wor¬ 
den? Waarom moeten zoveel 
processen gevoerd worden en 
kort gedingen worden aanj» 
spannen omdat mensen niet met 
hun gevoelens overweg kunnen. 
Want dat is het grote puntfHiin 

de ex-partner via de kinderen 
proberen kwijt te teken! 

Waar zijn hun ouderlijke gevoe¬ 
lens en verantwoordelijkheden 
jegens de kindereol Strijd tussen 
twee vOlw asa en pWPsen moet op 
voh*assfn ni*MiU worden uitge- 
vq jphtem JEr mogen géén kinde¬ 
ren de dupe van worden. Kinde- 
‘reh houden van .hun twee ou- 
dehs. Kinderen, hebben ook hun 
twee ouders nodig. Een kind be¬ 
staat uit twee helften: een helft is 
moeder en een helft is vader. 
Laat dat kind ook van deze helf¬ 
ten houden en niet een helft ver¬ zit Nederland alleen in de Euro¬ 
pese Gemeenschap? In Duits¬ 
land kost eeh paspoort 
20 D-M&rk en is tien jaar geldig. 
Dit doet me denken aan verkap¬ 
te belasting. Heren kom er eer¬ 
lijk voor uit en zoek geen smoes 
om aan geld te komen. De men¬ 
sen zijn niet achterlijk! (Wanneer 
komt Europese pas* over een 
jaar?) 


afschuwen omdat het dat aange¬ 
praat wordt. Het zal zichzelf 
nooit leren accepteren en zal 
steeds een onzeker wezentje blij- 1 
ven omdat het de ’slechte’ helft 
in zichzelf nooit zal accepteren. 

Ik kom zelf uit een eenouder ge¬ 
zin. Mijn vader is tijdens mijn 
jeugd overleden. Ik weet wat het 
is als je nooit meer met je vader 
kunt praten, kunt knuffelen, * 
kunt stoeien. Alle dingen die 
kinderen in een tweeouder situa- . 
tie normaal met hun vader en 
moeder doen. Kinderen van ge¬ 
scheiden ouders hebben hun ’ 
twee ouders nog. Ook al zijn de¬ 
ze mensen door bepaalde om- ' 
standigheden niet meer by el- ' 
kaar dan wil dat niet zeggen dat 
de kinderen geen contact meer , 
met beiden mensen mogen en 
kunnen hebben. Ik ben zelf ge- ' 
scheiden. Steeds weer probeer ^ 
ik, ondanks ook voor mij nog 
vaak onverwerkte echtschei- ‘j 
dingsgévoelens, in het belang J 
van mijn kinderen te handelen ’ 
en beslissingen te nemen. Hen ~ 
vrij met hun vader om te laten ; 
gaan. Hen de vrijheid te geven , 
om, wanneer ze er behoefte Mn 
hebben, contact met hun vader ; 
op te nemen op de manier zoals 
ze dat zelf willen. Ik vind dat je 
samen voor deze kinderen geko- « 
zen hebt Als een van de partners 
het huis uit gaat dan betekent < 
dat niet dat hij/zij de kinderen in - 
de steek laat! Een van de ouders - 
zal de kinderen noodgedwongen 
achter moeten laten. Je kunt kin¬ 
deren nu eenmaal niet fysiek 
delen. De kinderen zullen bij een 
van de twee ouders moeten blij¬ 
ven. Meestal is het die ouder die J 
in het ouderlijk huis blijft wo- ? 
nen. Maar dat vlakt niet uit dat ! 
de andere partner geen rechten * 
meer heeft jegens zijn/haar kin- , 
deren. Net zo goed als hij/zij * 
plichten heeft,heeft hij/zij ook - 
rechten. Je kinderen waar je van ’ 
houdt zijn ook een stuk van je • 
ex-partner. Probeer voor deze 1 
kinderen uit gescheiden relaties 
het leven dragelijk en ftjn te ma- 
ken. Zorg dat ze toch gelukkige ^ 
menden worden. En dat kunnen ^ 
ze alleen maar als je ze be- ~ 
schermt tegen rancunes en haat- - ^ 
dragende reacties die scheidin- ■ 
gen vaak met zich meebrengen. - i 
Laat je kinderen blije en geluk¬ 
kige mensen zijn. Je krijgt er » 
zoveel fijne dingen voor terug. 
En ook voldoening en (al lijkt 
het je nu nog onwaarschijnlijk): 
nieuw geluk. Want waar haat ge¬ 
zaaid wordt, wordt haat geoogst 
Maar waar goedheid wordt ge¬ 
zaaid, wordt ook goedheid en 
geluk geoogst! 

MAASTRICHT Een moeder 


• Grensbewoner (5) 

We hebben de ingezonden brief 
'Grensbewoners’ van 24 maart in 
het Limburgs Dagblad gelezen. - 
Wy zyn met het probleem be¬ 
gaan, ofschoon wy eigenlijk niet 
tót die groep behoren waar op 
gedoeld wordt 

Wij, mijn man (51) en ik (34), zijn 
samen met ons dochtertje van 
vier jaar een relatief jong Duits 
gezin. De schrijver laat in de 
brief blijken dat hy kan begrij¬ 
pen dat jonge gezinnen in Neder¬ 
land een huis kopen. Wy zyn één 
van die families. 

Vorig jaar september zyn wy , 
verhuisd van Aken naar Heerlen' 
en wy hebben ons direct pp ons 
gemak gevoeld. Ons dochtertje 
■i zit in de kleuterklas van de open¬ 
bare school te Heerlen. Het is 
onze bedoeling dat ze zowel de 
Duitse als de Nederlandse taal 
leert. 

Ons volwassenen gaat het leren 
van de Nederlandse taal niet zo : 
gemakkelijk af. 

Maar nu terug naar het verwijt 
dat veel Duitsers dié in de grens- , 
streek wonen hondsbrutaal en. 
luidruchtig' zouden zyn. Ik per¬ 
soonlijk heb daar ook mee te 11 
maken geheid en keur dit gedrag . 
ten stelligste af. Het is nu de.’ 
vraag hoe men - Duitsers en Ne¬ 
derlanders gezamenlijk - dit., 
probleem moeten aanpakken. 

Ik denk dat men gezamenlijk uit 
Aar problematiek moet trachten 
be komen zodat men vreedzaam • ■ 
• eh in harmonie naast elkaar ' f>n . 
leven. Daarom moet het pro- ; 
bleem in het openbaar worden 
aangepakt en er moet openlijk 
over gediscussieerd worden zo- ; 
dat allen hieruit lering Wonnen ■ 
trekken. 

Voor de briefschrijver is het 
waarschijnlijk belangrijk dat hjj 
mensen vindt die in de oorlog \ 
soortgelijke ervaringen met ' 
Duitsers hebben meegemaakt en , 
waarmee hy kan praten over de 
manier hoe hy nu met de Duitse 
grensbewoners kan omgaan. Ho¬ 
penlij k zullen gesprekken tussen 
Duitse en Nederlandse grensbe- . 
woners er toe kunnen bijdragen ' 
tot een uiteindelijke goede ver- ‘ 
standhouding tussen beide par- ! 
tijen. 

HEERLENFam. Onjo-Odesthai. . Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 8 
Autoverhuur 

JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 

Alfa 

: Te k. ALFA 75 2.0, bwj.'86, 1 Te k. ALFA 75 rood, bwj. '86 
l.m.-velg., 60.000 km. ,j vr.pr. ƒ 12.500,-, Burg. 

f 15.000,-. Koninqstr. 26, Franssenstr. 66, Kerkrade. 
Heerlen, tel. 045-711424. , Te k . ALFA 33 1.3. bwi '86 

; Te koop ALFA Guilietta 2.0, 

• vele extra’s, bwj. 83, APK 
! 3- 93, kl. zilvergrijsmetallic, 

• t.e.a.b. Tel. 046-337810. 

vr.pr. ƒ 10.500,-. Tel. 045- 
753913. 

ALFA 33 type 1500 bwj. '83, 
5-drs., kl. bauw, 5-gang, 
sportvlgn., elec. ruiten, Ie 
lak, i.z.g.st., APK 4-'93, pr. 
ƒ 4.250,-. Tel. 046-740382. 

; Te k. ALFA 33, bwj. 86, pr. 
ƒ 7.000,-. Tel. 045-324901. 

. ALFA 33 1.3, '91, extra's, 

■ 15.500 km., pr. ƒ28.000,- 
' voor ƒ 19.000,- 045-324713 

Alfa ROMEO 75, kl. blauw, 
km.st. 85.000, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 12.500,-. 046-511428. 

Te k. Alfa ROMEO 1.6 bwj. 
81, kl. rood, klein defect, 

• ƒ 2.500,-. Tel. 045-414027. 

Prachtige ALFA 90, bwj. '86, 
i.nw.st. antraciet pr.n.o.t.k. 
Tel. 046-370088 

Audi 

LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op maandag en woensdag! 

St. Maartensdijk 

, Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 

- Te koop AUDI 200 Turbo, 

' bwj. 80, loop of sloop. Tel. 

, 04498-54827. 

QUATTRO M-’86, alle ex¬ 
tra's, nieuwst., pr. 

ƒ 16.500,-. Tel. 045-252390 

Te koop AUDI 100 79, APK 
3- 93, ruilmotor, goede ban¬ 
den, nw. uitlaat, sunroof, pr. 
n.o.t.k. 045-2577852, na 
13.00 uur. 

Te k. AUDI 80 bwj. 10-'89, kl 
rood, 42.000 km, onder- 
houdsboekje aanw., pr.n.o.t. 
k. Tel. 045-752215. 

AUDI 90 bwj. '88, 5-cyl. 136 
ps. zwart. 86.000 km, nw. 
met veel extra's, vr.pr. 
ƒ 27.500,-. Tel. 045-428538 

Te k. AUDI lOOcc, '84, nw. 
mod. 2.3i, ƒ 7.200,-, i.z.g.st. 
Tel. 045-232321. 

Te koop AUDI 100, i.z.g.st., 
bwj. 83, op LPG. Tel. 045- 
461757. 

Te k. AUDI 100, bwj. '86, 
LPG, i.z.g.st., pr.n.o.Lk. 
045-273236. 

Te koop AUDI 80 2.0 E 1990 
pareleyelaam, 32.000 km, 
Vrangendael 81, Sittard. Tel 
046-517354. 

AUDI 100 5 cil. serret, 5-'89, 
met.blauw, 98.000 km. 
ƒ 23.950,-. Tel. 04906-1387 

BMW 

Te koop BMW 316, bwj. '87, 
verlaagd, LM velgen, kleur 
rood, 80.000 km., vr.pr. 
ƒ 16.500,-. Tel. 045-272998 

Te k. BMW 323i, nw mod., 
bwj. '84, kl. wit, veel access., 
zeer mooi, geheel uitge¬ 
bouwd. Tel. 045-226718. 

Te k. BMW 518i, apart mooi, 
bwj. 87, speciale prijs 
ƒ 11.750,-. 046-529076. 

BMW 320i, bwj. 84, km.st. 
85.000, zwart, verl., sport 
win., Mr.Dr. Froweinweg 51, 
Eys, 04451-2533. 

Te k. BMW 2002 i.z.g.st., 
bwj. 74, APK '93, tax. rap¬ 
port aanw., inr. BMW 3-se- 
rjè mog. Tel. 046-754006. 


Te k. BMW 316, bwj. '80 1.8, 
3 hj. vlgn. techn. 100%, 
>1.950,-. Tel. 045-717888. 

[5Mw 318i, kl. rood, extras 
EjBS-vIgn. spoiler, nw. int. 
perf. auto, bwj. '82, APK '93, 
ƒ4.950,-. Tel. 046-748071. 

BMW 316i, 6-'89, bl., shad. 
line, 4-drs., div. extras, vr. 
pr. ƒ 22.000,-. 045-458284. 

’ SLA UW SLAG 

op onze 

15e 

Te k. BMW 318, bwj. 9-'84, 
verl., sjDortvelg., rood, APK, 
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 9.750,-. Tel. 
04498-54827. 

Te k. BMW 316*, juli '90, La¬ 
gunen gr. 31.000 km, sp. 
stuur, centr. vergr., sp.vlgn., 

electr. spiegel, schade-vnj, 
vr.pr. ƒ 30.000,-. (nw. 

ƒ45.000,-). Info.: 045- 

455902 (na 18.30 uur.) 

Exclusieve BMW 318i sha- 
dowline, m. 40, m. 89, dia- 
mantzwart, 4-drs., 53.000 

km, schuifdak, pr. 

ƒ21.500,-. 046-741026. 

AUTOMARKT 

LANDGRAAF 

t/m 13 april as. 

Keuze uit ca. 160 
occasions welke met 
volledige garantie 
worden afgeleverd. 

Te koop BMW 525i met 
ATS-sportvelgen, i.g.st., 

62, ƒ 6.250,-. 045-314901. 

Zeer mooie BMW 320i, in 
perfecte staat van onder¬ 
houd, 6 cyl., bwj. '86, km.st. 
plm. 110.000 pr.n.o.t.k. Tel. 
na 20.00 uur 045-461369. 

Morgen 

BMW 520i type 84, div. ex¬ 
tra's, i.z.g.st., ƒ 5.750,-. Tel. 
045-226433. 

zondag 

12 anril 

Te k. BMW 318i, wit, uitgeb., 
br. banden, Recardo stoelen 
bwj. '81, i.z.g.st., APK 4-'93. 
Tel. 045-464403. 

■ JU U |JI 11 

geopend 

van 

10.00-17.00 

uur 

Te koop BMW 524 TD bwj. 
'85, metallic, sportvelgen, 
auto lichte voorschade. Tel. 
04406-42768 

Te k. BMW 520 81, LPG. J. 
v. Maerlantstr. 59, Molen¬ 
berg/Heerlen. 

BMW 316, bwj. 1987 slechts 
47.000 km., d.blauw, Ie eig. 
trekh., 4 nw. band., 

ƒ 18.500,-. Tel. 045-353313 

Te k. BMW 320i, bwj. 85, in 
perf.st. Alle extras, zwart- 
met., pr.n.o.t.k. Pricksteen- 
weg 90, Kerkrade 

BMW 520i M '83 i.z.g.st., 
veel extra’s, vraagpprijs 

ƒ 5.250,-. Tel. 045-324708. | 

1 

Kirsl spccuii 

KLASSE OCCASIONS! 


Cabriolet 

VW KEVER Cabrio Speed¬ 
star bwj. 1974, in perf. staat, 
kl. rood, vr.pr. ƒ 12.500,-. Te 
bevr. Eindstr. 28, Jabeek. 

USA GOLF GLi cabriolet, 
bwj. '84, airco, stuurbekr., 
sportw. Tel. 045-270999. 

VW-GOLF 1600 GLS, au 
torn., 1980, met.grijs, 

ƒ 13.950,-. Tel. 04906-1387 

Te k. VW KEVER Speedster 
cabrio 73, geh. gerest., als 
nieuw. Tel. 045-750119. 

Chrysler 

Te k. ESCORT XR3i cabrio, 
'84, pr.n.o.t.k., inr. event. 
moq. 045-310256 na 17 uur. 

Chrysler VOYAGER 2.5 i- 
SE, 8-'89, antr.grijs, 7-pers., 
110.000 km. ƒ29.950,-. Tel. 
04906-1387 

Chevrolet 

Te k. Knight Rider CAMARO 
IROC Z28 Targa 230 PS, 
Leader, bwj. 87, 70.000 km, 
tojaconditie. 09-4924513320 

Citroën 

:iTROËN-ONDERDELEN, 
jebruikt en nieuw; in- en 
/erkoop schade Citroën. 
Vlay Crutzen, 045-752121. 

Te k. CHEVROLET Camaro 
5.0, 8-cyl., bwj. 78, pr.n.o.t. 
k. 045-723826, na 17.00 uur 

fe k. ACA Diana, bwj. '83, 
\PK, i.z.g.st. km.st. 26.000. 
fel. 045-241588. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


l.v.m. lease auto CITROËN 
AX 11 TE injectie, dec. ’89, 
5-drs. grijsmetal., met on- 
dei+ioudsboekje, i.z.g.st., 
zeer zuinig, ƒ 12.000,-. Tel. 
04492-3539 


Citroen VISA GT 80, APK 3- 
'93, bwj. 10-’83, pr. 
ƒ3.500,-. Tel. 045-413716. 


Citroën VISA Super E bwj. 
9-’82, APK 10-'92, vr.pr. 
ƒ1.450,-. Tel. 04405-1685. 


Te k. CITROEN BX 1.9 GTi, 
bwj.'86, mod.87, km. 

93.000, div. extra’s, tel. 
043-215469 na 17 uur. 


CITROEN BX 14 E. bwj. '87, 
kl. wit, 5-bak, brede banden, 
zeer mooi. Tel. 04451-1261. 


Te koop CITROEN BX 14 E, 
bwj. '88, 78.000 km. Tel. 
046-755096. 


LEUKE 2 CV 6, bwj. '79, 
APK 3- '93, vaste prijs 
ƒ 1.500,-. Tel. 046-520115. 


Koopje CITROËN 2 CV lelij¬ 
ke eend, bwj. '82, moet weg, 
Ungestr. 4, Hri. 045-728844 


Te k. CITROEN BX 1600 
TRi, bwj. '89, ie eig., 
ƒ 15.750,-. Tel. 045-270999 


CITROEN BX 19 TRS, sta¬ 
tion, 11-'89, stuurbekr. met. 
grijs ƒ 19.950,- 04906-1387 


Daihatsu 


Te k. Daihatsu CHARADE 
TS 1983, Lz.g.st. ƒ4.000,-. 
Tel. 04492-1831. 


Te k. mooie Daihatsu CHA¬ 
RADE GTX Turbo, M '84, 
APK, verbr. 1 op 15. Inr. 
mog. ƒ3.950,-. Tel. 045- 
420586. 


Te koop Daihatsu BUS Cab 
850, 5 zitpl. groot laadverm., 
bwj. '84. APK 2-’93, Le.a.b. 
Berkenstr. 16, Oirsbeek. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Fiat 


De bijna Pasen-Show 

BMW 520i . 1989 ƒ 39.950, 

Lada 1200 . 1987 ƒ 4.950, 

Peugeot 309 GL Profil LPG . 1989 ƒ 18.950, 

VW Golf 1.3 Avance. 1987 ƒ 14.950, 

Volvo 360 2.0 GL. 1987 ƒ 12.950, 

Fiat Panda 750 CL . 1989 ƒ 9.750, 

Fiat Panda 1.0L. 1991 ƒ 12.500, 

Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT. 1991 ƒ 14.950, 

Fiat Uno 45 Carrara. 1987 ƒ 8.950, 

Fiat Uno 45 Super . 1988 ƒ 11.950, 

Fiat Uno 45 Lido . 1989 ƒ 12.950, 

Fiat Uno 45 Super IE KAT. 1989 ƒ 13.500, 

Fiat Uno 1.0 IE KAT. 1990 ƒ 14.950, 

Fiat Uno 60 S silver .;. 1987 ƒ 10.950, 

Fiat Uno 75 SX IE KAT. 1988 ƒ 13.500, 

Fiat 75 SX IE KAT. 1990 ƒ 19.950, 

Fiat Uno 60 S DIESEL . 1986 ƒ 7.500, 

Fiat Uno 1.4 IE KAT. 1990 ƒ 16.500, 

Fiat Tipo 1.4 DGT. 1989 ƒ 19.250, 

Fiat Tipo 1.4 DGT IE KAT. 1990 ƒ 23.950, 

Fiat Tipo 1.6 DGT IE KAT. 1991 ƒ 27.950, 

Fiat Croma 2500 diesel . 1987 ƒ 14.950, 

Fiat Croma 2.0 SX IE KAT. .. 1990 ƒ 34.950, 

Fiat Ducato 2.5 DIESEL . 1991 ƒ 28.950, 

1 JAAR 100% GARANTIE 

Persoonlijke Lening, Financial lease en/of 
WA/Casco verzekering vlot geregeld! 

RIJ NU, BETAAL IN 1993!*) 
geldt alleen op 

Fiat Panda 1.0 IE SKYLINE, zwart 
Fiat Uno 1.1 Super IE, zwart 
Fiat Tipo 1.4 IE, wit 
KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER! 

ƒ 3.000,- EXTRA inruilpremie*) 

geldt alleen op 

Fiat Tipo 1.4 S IE, wit/grijs metallic 
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline” zwart 

2E PAASDAG is KIJKDAG 

*) Vraag naar onze voorwaarden. 

Fiat Schobben Brunssum 

_ Tegelstraat 3. Tel. 045-250675. 


Te k. weg. aansch. station¬ 
car Fiat TIPO 1.4 AGT S, 7- 
'91, 4 mnd. gar. 12.500 km. 
kl. grijs-groen, pr.n.o.t.k. 
Tel. 046-522098. 


Te k. Fiat PANDA 45 zeldz. 
mooi, bwj. '83, APK 9-9-’92, 
ƒ 2.750,-. 043-633923. 


Te koop FIAT 127 bwj. 74, 
zwart met rosé, motor. 
100%, APK 3-’93, vr.pr. 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-210298. 


Fiat PANDA bwj. ’87, als 
nieuw, vr.pr. ƒ 6.750,-. Tel. 
045-741973, na 17.00 uur. 


FIAT 127 900, 1980, APK 
zien is kopen! ƒ 1.600,-. Tel. 
045-255784. 


Fiat PANDA 1000 CL Jubi¬ 
leum uitv., 9-'86, ƒ 5.800,-. 
I.z.g.st, 045-724417. 


Te k. Fiat REGATTA ES, 
bwj. '84, pr. ƒ 3.250,-. Tel. 
04405-2036. 


Te k. Fiat UNO 45, bwj. '86, 
i.g.st. vr.pr. ƒ 5.250,-. Tel. 
045-324942. 


Te k. fraaie Fiat UNo 60 S 
'87, zilvermet., 65.000 km, 
alle pap., event. inr. gr. auto 
Weltertuynstr. 73, Heerlen. 


Fiat UNO 60 S 5-versn., 
bwj.'86, ƒ5.500,-. Roestvrij. 
Tel. 045-751387. 


Fiat PANDA 45, bwj. '83, 
kleur grijs, ƒ 750,-. Info: 
046-746067. 


Zwarte Fiat PANDA 45 Pri¬ 
ma '83, i.z.g.st., APK, pr. 
ƒ 2.500,-. Tel. 045-442745. 


Te koop FIAT 600 (Zastava) 
bwj. '78, met APK, ƒ 1.250,- 
Tel. 046-753122. 


FIAT 500 L bwj. 1970, kl. wit, 
APK, ƒ 6.500,-. Inr. motor 
mog. 046-741015. 


Fiat UNO diesel, i.pr.st, bwj. 
'85, 5-drs., vr.pr. ƒ4.950,-. 
Tel. 043-476417/256229. 


FIAT 127 Sport, bwj. 79, o- 
ranje, APK, ƒ 1.750,-. Tel. 
04408-2368. 


Ford 


Te koop voor liefhebber 

Ford Capri 3.0 S 

incl. Im-velgen, 4 nieuwe 
banden, uitlaat, radio, APK 
gek., pr.n.o.Lk. Tel. 046- 
527667 b.g.g. 043-637681. 


Ford SCORPIO 2.0 CL, 11- 
'86, HB, div. extra’s, km.st. 
105.000, vr.pr. ƒ 11.500,-. 
Tel. 04492-3457. 


Te koop Ford ESCORT 
XR3i, bwj. '83, pr.n.o.tk. 
Tel. 045-444924. 


Ford ESCORT XR3 bwj. '81, 
vr.pr. ƒ 5.000,-. Tel. 045- 
319412. 


Ford ESCORT 1.1 Bravo 
bwj. '83, APK 3-’93, bijzon¬ 
der mooi. 04459-2238. 


Te koop Ford ESCORT 
1300 GL, bwj. '80, t. '81, 
APK 12-'92. 046-524341. 


Zeer mooi SIËRRA 1.6 
Combi, bwj.'83, vr.pr. 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-414601. 


Mooie Ford FIESTA Bravo 
1100, bwj.’81, APK 7-’92, vr. 
pr. ƒ 1.850,-. 04492-1907 


Ford TAUNUS 1.6 Bravo, 
bwj.'82, kl. wit met zwart 
vinyldak, schuifdak, get. 
glas, APK gek. jan.’93, i.z.g. 
st., schadevrij, 1ste eig. 
Rietrastr. 37, Hoensbroek, 
tel. 045-214438 


Te k. Ford ESCORT, bwj. 
'83, 5-drs. APK, vr.pr. 
ƒ 4.750,-. Tel. 04498-54827 


Ford ESCORT 1.3 L, 4-drs, 
APK, zeer goed, bwj. m. 
1984 ƒ 3.950,-. 045-727169 


Ford ESCORT 1.3, bwj. '81, 


met.grijs, 40.000 km., 


Ford SIËRRA 1600 Laser 
'86, blauwmet., APK '93 
mog., vr.pr. ƒ 8.750,-. 
;m de Rijkestr. 11, Ka- 


9-'80, ƒ1.500,-. Tel. 


Te k. Ford SIËRRA automa¬ 
tte, 6 cyl., 5-drs., goudmet., 
elec. ramen, centr. vergr., 
getint glas, Pullman bekl., 
schuifdak, orig. 52.400 km, 
Ie eig., schadevr., besl. niet 
van nieuw te ondersch., 
ƒ12.500,-. Te bevr. Akerstr. 
63 A, Kerkrade-West, tus¬ 
sen 10.00-18.00 uur. 


Te k. 2x FORD Escort diesel 
Van Bestel, 1987 en 1988 
va. ƒ 6.800,- excl. BTW. 
Rockmart, Kissel 46a, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Te k. Ford ESCORT 1300, i. 
z.g.st. bwj. '83, pr. ƒ4.500,-. 
Tel. 045-413779. 


Te k. Ford ESCORT 1.3 GL, 
APK gek., ƒ 850,-. Tel. na 
18.00 uur 045-259629. 


Te k. Ford SIËRRA station¬ 
car 1.8 CL nw. mod. '88, 5- 
drs., c.v., kl. blauw, Ie eig., 
schadevrij, beslist in abs. 
nw.st. ƒ15.750,-. Tel. 045- 
458964. 


Ford SCORPIO 2.0i GL, 
bwj. '86, zeldz. mooi en 
luxueus, vr.pr. ƒ 14.500,-, 
inr. mog. Tel 04498-56221. 


Ford ESCORT 1300 bwj. '80 
nieuwe banden en uitlaat, 
APK 3-'93, vr.pr. ƒ1.500,-. 
Tel. 04752-4036. 


Ford ESCORT 1.1 model 
Bravo '85, APK, zeer mooi, 
ƒ 5.750,-. *Tel. 045-454087 

Ford FIËSTA nieuw model 
Laser, '85, zeer mooi, 
ƒ 5.950,-. Tel. 045-454087. 

Te koop Ford ESCORT la¬ 
ser 1100, bwj. okt. '85, kl. 
rood, sunroof, 5-bak, spoiler 
vr.pr. ƒ6.750,-. 045-326560 

ESCORT 1.3 GL '84 
ƒ 4.950,- zeldz. mooi, elke, 
keur. mog. Tel. 045-424128. 

Te koop Ford»SIËRRA 2.0 
APK 3-’93, i.z.g.st., bwj. '82, 
ƒ 3.750,-. 045-314353. 

Ford SIËRRA 2.0i CL Sedan 
DOHC '89, 66.500 km, zwart 
autopas. Tel. 046-336044. 

Te k. Ford SIËRRA 1.8 CL 
bwj. '85, div. extra’s, i.g.st., 
ƒ 8.750,-. 04746-5583. 

Ford TAUNUS 2.0 GL, 4-drs 
bwj. 79 met trekhaak, i.g.st., 
ƒ 1.500,-. Tel. 045-423406. 

Ford SIËRRA 2.0 Laser bwj. 
'85, extra’s, als nieuw, 
ƒ 7.750,-. 046-525489. 

Ford TAUNUS, bwj. '80, 1 
vol. jr. APK, vr.pr. ƒ 950,-. 
Tel. 046-742359. 

Te koop Ford ESCORT La¬ 
ser 1.1 5-gang, bwj. '84, wit, 
pr.n.o.tk. Tel. 045-274198. 

Ford FIËSTA 1100 S, 1987, 
wit, zeer mooi. Tel. 045- 
252790 b.g.g. 274180. 

Te koop Ford ESCORT 1.1 
Laser, bwj. 8-’84 met div. 
extra’s, auto verkeert in 
nieuwstaat, vraagprijs 

ƒ 6.000,-. Tel. 046-339449. 

Siërra 1600 CL, 8-’85, LPG, 
115.000 km., ƒ 6.950,-. Tel. 
04906-1387 

Ford SIËRRA 1.6 CL, bwj. 
'89, LPG, 3-drs., 5-bak, d. 
blauw, km.st. 60.000, centr. 
vergr., inr. mog. ƒ 16.500,-. 
Tel. 04408-2368. 

ESCORT 13 L, bwj. 10-'83, 
als nieuw, APK, Ie lak, vr.pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-273743 


Te k. Ford SIËRRA 2.0 sta¬ 
tion, bwj. '89, LPG onderb. 
z.g.onderh. APK '93, km.st. 
110.000, financ. mog. vr.pr. 
ƒ 19.950,-. Tel. 043-214521 


Ford TAUNUS 1600 Ghia, 
bwj. '82, LPG, APK 4-’93, 
ƒ 1.950,-. Tel. 045-415518. 

Te koop Ford ESCORT 
1390, i.g.st. ƒ3.500,-. Ach¬ 
ter de Heggen 51, Hulsberg. 

Te koop ESCORT XR3i bwj. 
'83, zwart, schuifkanteldak, 
geh. uitgeb. enz. I.z.g.st., vr. 
pr. ƒ 7.700,-. 04450-2150. 

Te koop Ford ESCORT Bra¬ 
vo '83, met. groen, schuifd. 
ƒ 3.750,-, 045-313808. 

Te koop Ford SIËRRA 1.6 
CL zeer mooi, bwj. '87. Inruil 
mogelijk. Dr. M.L. Kinglaan 
133, Hoensbroek. 

Sportieve Ford ESCORT 1.3 
L Bravo, 5-bak, 5-drs., bwj. 
'82, m.'83, ƒ 4.500,-. In nw. 
st. Tel. 045-725984. 

Van Ie eig. Ford FIËSTA 
1100 L Festival, m.’84, 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-724417 

Te koop Ford SIËRRA 2.3 
DL, bwj. '84, APK. Tel. 045- 
352786. 

Ford SIËRRA 2.0 GL, 1984, 
blauwmet.vaste pr^ 3.500,- 
opknapauto.04492-5300. 

Ford ESCORT, bwj. '83, zr. 
zuinig, APK tot april '93, vr. 
pr. ƒ 4.000,-. 04450-2788. 

Ford FIËSTA 1.1 CLX, bwj. 
'91, wit, 11.000 km., Ie eig., 
nw.st., 1 jaar 100% Bovag 
garantie. Autobedrijf Smeets 
Schimmert, tel. 04404-2442 

Te k. Ford SIËRRA XR4i, 
bwj. '85, sch/kanteldak, 
trekh., nwe koppel, en grote 
beurt. Tel. 04492-5731. 

Ford FIËSTA, bwj. '86, vr.pr. 
ƒ8.000,-. Tel. 045-241744. 

Ford ESCORT 1600 CL, 10- 
'86, met.grijs, 78.000 km., 
ƒ8.950,-. Tel. 04906-1387 


Honda 


Te koop Honda CIVIC, bwj. 
'87, i.z.g.st., met veel extra’s 
Tel. 04405-2648. 


Honda CIVIC 16i SR. bwj. 
'88, kl. rood, km.st. 50.000, 
Nationale autopas, pr.n.o.t.k 
Tel. 045-310875 


Honda ACCORD 2.0i EX 
bwj. '88, 60.000 km, pr. 
ƒ 15.750,-. 046-372443. 


Te koop Honda CMC bwj. 
eind 78. APK 27-4-'93. I.z. 
g.st. Tel. 045-227287. 


Honda ACCORD sedan 1.6 
Luxe metblauw, bwj. '89, 
70.000 km, Ie eig., i.z.g.st., 
ƒ 18.200,-. 045-311153. 


Te k. AUTOMATIC Honda 
Accord, bwj. '80, APK 2-'93, 
pr. n.o.tk. Tel. 04454-4632. 


Te k. Honda CMC, bwj. '84, 
nw. model, moet weg, Lin- 
gestr. 4, Hrl, 045-728844. 


Honda ACCORD 2.0 EX, 
bwj. '86, zilver, sport.uitv., 1 
jaar 100% Bovag garantie. 
Autobedrijf Smeets Schim- 
mert, tel. 04404-2442 


HONDA Civic 1.5i GL, 16v, 
90pk, wito bwj. '90, Ie eig., 1 
jaar 100% Bovag garantie. 
Autobedrijf Smeets, Schim- 
mert, tel. 04404-2442. 


AUTOSHOW 

JURGEN KERKRADE 

VANDAAG 11 APRIL 

* 2 jaar garantie tijdens de show 

* 100 exclusieve occasions 
waaronder: MERCEDES - BMW - OPEL - 

TOYOTA - NISSAN etc. etc. 

* 4 x 4 diverse merken 

* sportwagens diverse merken NISSAN personenwagendealer voor Kerkrade e.o. 
NISSAN bedrijfswagen- en 4 x 4-dealer voor 
Kerkrade-Heerlen e.o. 

NISSAN sportwagendealer voor heel Limburg 

KERKRADE, LANGHECKWEG 32-40, INDUSTRIETERREIN ~ 
DENTGENBACH, 046452570 


NISSAN 


April AKTIEMAAND: Mazda 
626 2.0i GT coupé 16V Ie 
eig. '88; Mazda 626 1.6 DX 
COUPÉ GLX ’80/’85; Mazda 
626 1.8 GLX Sedan LPG '90 
Mazda 626 1.6 LX Sedan 
'86; Mazda 626 2.0 DLX Se¬ 
dan '87; Mazda 626 1.6 SDX 
Sedan '82; Mazda 626 1.8 
GLX HB LPG '88; Mazda 
626 1.8 GLX HB '87; Mazda 
323 1.6i GLX F ’90/'91; 
Mazda 323 1.6i LX Sedan 
'90; Mazda 323 1.3 LX Se¬ 
dan '89; Mazda 323 1.5 GLX 
Sedan '86; Mazda 323 1.3 
16V GLX '90; Mazda 323 

1.3 GLX Sedan '85; Mazda 
323 1.5 HB Envoy '88; Nis¬ 
san Sunny 1.4 LX Sedan '89 
Nissan Sunny 1.3 LX HB '89 
Nissan Sunny 1.3 DX '84; 
Nissan Micra 1.2 LX HB 3- 
drs. '90; Mitsubishi Colt 1.2 
EXE '87; Mitsubishi Tredia 

1.4 GL '84; Mitsubishi Colt 
3-drs. '81; Renault 21 TL Ie 
eig. '88; Renault 9 4-drs. '82 
Ford Escort 1.3 Laser zwart 
'85; Ford Fiësta HB 3-drs. 
'84; Audi 80 1.8S 5-drs. '89; 
VW Passat station Van die¬ 
sel '88; Volvo 343 1.4 3-drs. 
'83. Bij aanschaf boven 
ƒ10.000,- digitale RC/slede 
t.w.v. ƒ 600,- gratis inge¬ 
bouwd. Minimaal ƒ 1.500,- 
voor uw inruil mits 3 maan¬ 
den op naam. Aktie geldig 
van 9 t/m 30 april a.s. Uw 
Mazda dealer Auto Leym- 
borgh, Bornerweg 2-8. Tel. 
046-515838. 


MAZDA 323 F, bwj. '90, kl. 
rood, km.st. 25.000, pr.n.o.t. 
k. Te bevr. 046-339684. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te koop MAZDA bus E2200 
D bwj. '89, 5 zitpl., grijs kent. 
rondom ruiten, spec. uitv., 
4x4 en stuurbekr., geh. ge¬ 
stoft., Ie eig., in st.v.nw. Tel. 
045-313031. 


Te koop MAZDA 626 GLX 
2.0 HB bwj. '86, pr. ƒ 8.250,- 
Tel. 045-222219. 


Nette MAZDA 323 HB bwj. 
'81, APK, nw. type, i.z.g.st. 
vr.pr. ƒ 2.950,-. 045-728919 


Te k. MAZDA 323 F, bwj. 
nov. '90, kl. zwart, verlaagd, 
15” velg., sportuitlaat, spoi¬ 
lers en stereoinstal. vaste 
pr. ƒ 24.000,-. nw. waarde 
ƒ34.000,-, event. inr. kl. au- 
to mog. Tel. 045-352560. 


MAZDA 323 5-drs, HB, bwj. 
'89, km.st. 14.500 met alu. 
velgen; Mazda 323 3-drs 
HB 1.5 bwj. '84 stereoinstal. 
en alu. velgen. Autobedrijf L. 
Bodelier, 045-441721. 


MAZDA 323 GT bwj. '81, 
APK. Zaterdag na 19.00 uur 
045-441196. 


Oldtimers 


Te k. MERCURY Cougar, 2 
drs. Hardtop, 8 cyl., bwj. '68, 
APK, zeer mooi, motor getu- 
ned, veel extra’s, uniek mo¬ 
del. Tel. 04750-23008. 


Te koop Opel MANTA A, bwj 
'72, blauwmet., taxatierapp.; 
Opel GT, bwj. '69, bor- 
deaux-rood. 045-750598 


CADILLAC Eldorade Ca¬ 
briolet, zwart met rood-leer 
inter. alles electr. verk. i.nw. 
st. met certificaat van Flori- 
da, bwj.76, ƒ30.000,-. Tel. 
045-459901 na 18.00uur. 


Mercedes 
Jeep 

Te k. polyester kap BRAH- 
MA voor Toyota Hi-lux enkel 
cabine, bwj. '80 t/m '82, vr.pr 
ƒ 850,-. Tel. 045-326321. 

Patrol '89, 2x ’88/’87; Nissan 
King-Cab '87; Suzuki '91; 
Daih. Rocky '90; Mahindra 
softtop '89; Wrangler 4.2 '88 
Geel kent. auto's; Suzuki '86 
Lada Niva '88. TEXACARS 
4x4. Tel. 04702-3040. 

WRANGLER SW Softtop, 4 
cyl., bwj. '87, 5-versn., geel 
kent., blauwmetal., i.z.g.st. 
ƒ 23.500,-. Tel. 04405-3720 

MITSUBISHI Pajero Turbo, 
diesel, 1987, rood, 80.000 
km. ƒ 23.950,- 04906-1387 

Te koop SUZUKI 410 J Soft¬ 
top, '82, ƒ 5.900,-. Tel. 045- 
216139. 

TOYOTA Landcruiser diesel 
8-'80, grijs kent. ƒ 10.950,-. 
Tel. 04906-1387 

DAIHATSU Taft 2800 d. ca¬ 
brio, '84, met.blauw, stuur¬ 
bekr./ 11.950,- 04906-1387 

TOYOTA Landcruiser 3.4 
turbo, diesel, 8-'88, wit, 
80.000 km. ƒ31.950,-. Tel. 
04906-1387 

MITSUBISHI Pajero, turbo, 
diesel, 8-'84, grijs kent. 
ƒ 13.500,-. Tel. 04906-1387 

Te koop ARO 4x4 bouwjr. 
'87, LPG, APK gek., t.e.a.b. 
Tel. 045-244438. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

CHEROKEE, bwj. '83, in 
goede staat, grijs kent., pr. 
ƒ11.900,-, inruil bespreek¬ 
baar. Tel. 043-471759. 

Lada 

LADA 1200 bwj. '87, Ie eig., 
51.000 km, ƒ 3.750,-. Auto- 
Garant, tel. 045-725588. 

Te k. ISUZU Trooper 2.8 
turbo diesel DLX-uitv., bwj. 
6-'87, 4-WD, extra’s, Melber 
7 J vlgn., grijs kent., auto 
verkeert in nw.st. vr.pr. 
ƒ 18.500,-. Tel. 045-423199 

LADA 1200 S, '89, 29.000 
km, APK 3-'93, pr. ƒ 5.200,- 
Tel. 045-255784. 

Lancia 

Jeep CJ7 RENEGADE '79, 
6 cyl., zwart,' hardtop, stuur¬ 
bekrachtiging, brede win., 
radio-cass., techn. 100%, 
geen roest, zeer mooie staat 
ƒ 15.500,-. Tel. 046-333000 

Lancia THEMA Turbo diesel 
SD, donkerblauwmetallic, 
schuifdak, bwj. 1987, 

ƒ 9.000,-. Tel. 040-515556. 

Te k. voor liefhebber Lancia 
BÈTA 1600 Sedan 1978, 
APK, vaste prijs ƒ 5.000,-. 
Tel. 045-423373. 

TOYOTA Landcruiser diesel 
BJ 45 lang, 7-’80 ƒ 11.500,- 
Tel. 04906-1387 

Mazda 

Te koop MAZDA 323 '79, 
APK 5-’92, in redelijke staat. 
04498-56369. 

Wegens emigratie MAZDA 
626 LX 1.6, 5-drs., bwj. '85, 
ƒ5.900,-. Tel. 045-323151. 

MAZDA 323 F 1.6 GLX 
blauwmet. okt. '89. Volvo A. 
Klijn, De Koumen 5-7, Heer¬ 
len. Tel. 045-220055. 

MAZDA 626 GLX 1.8 HB, 
'88, z.g.a.nw., ƒ 14.500,-, 
inruil goedk. mogelijk. Tel. 
045-321491 b.g.g. 316247. Koopje! Lichtmet. VELGEN 
BBS voor Mercedes 190. 
Tel. 043-639679/043- 

617620. Te koop MERCEDES 240 D 
bwj. '81, APK 2-’93, i. excell. 
staat van onderhoud, vr.pr. 
ƒ 8.750,-. Tel. 04752-4036. 

MERCEDES 230 E, bwj. '83 
km.st. 131.000, ƒ9.500,-. 

Tel. 045-417739. 

Te k. 190 E, 2.3, NOTEN¬ 
HOUT interr. lederen bek)., 
sportstuur, verl., AMG gril. 
sportvelg, 5-versn., bwj. '89, 
alle extra’s. I.z.g.st. vr.pr. 
ƒ 47.500,- Tel 04498-54827 

Te k. Mercedes BENZ 300 
diesel, 1981, in pr.st., vaste 
pr. ƒ 8.200,-, 045-753305. 

MERCEDES 230 coupé, te 
koop, bwj.'78, i.z.g.st., 

diverse extra’s, pr. 

ƒ 10.500,-. Tel. 04459-1964 

MERCURY Sable LS Sedan 
d. blauwmet., vele opties, 
bwj. 1988, ƒ21.500,-. Tel. 
040-515556. 

MERCEDES 250 TD bwj. 
1988, 135.000 km, in prima 
st., veel extra’s. 046-741015 

Te k. MERCEDES 190 E, 
bwj. '87, i.z.g.st., vele extra’s 
Tel. 045-213240. 

MERCEDES 300 Si, bwj. '86 
met ABS, airco, aut. Pull- 
man-bekl. i.z.g.st vr.pr. 
ƒ 36.000,-. 04492-3912. 

MB 300 diesel, 10-'81, au¬ 
tom., APK, met.groen, 
ƒ 5.950,-. Tel. 04906-1387 

Te koop MERCEDES 190 E, 
bwj. '83, veel extra’s, vr.pr. 
ƒ 16.250,-. Tel. 04405-3744 

MB 300 diesel, autom., 1983 
perf.st. groen, ƒ 11.950,-. 
Tel. 04906-1387 

MB 190D 2.5 8’87 160.000 
km. ƒ 29.950,- 04906-1387 

Mitsubishi 

Te koop Mitsubishi PAJERO 
2.5 diesel. Turbo Intercooler 
alle extra’s, bouwjr. 8-'90, 
km.st 37.000, pr. ƒ 34.900,-. 
Tel. 045-221283. 

MITSUBISHI Spacewagon 
1.8 GLX, '86. Garage Kus- 
ters, Roosteren 04499-1071 

Mits. GALANT 2300 GLX 
Turbo diesel APK-gek. i.st. 
v.nw., olievrije motor, bwj. 
'82, ƒ 2.950,-. 045-323178. 

MITSUBISHI lancer 1.2 GL, 
bwj. '82, mooie auto. Tel. 
045-254823. 

Te k. Mitsubishi TREDIA '84 
APK 4-’93, vr.pr. ƒ 3.350,-. 
Tel. 045-421184. 

Te k. Mitsubishi CANTER 
Diesel, dichte laadbak, bwj. 
'83, pr. ƒ11.500,-. Tel. 
043-258057. 

MITSUBISHI Spacewagon 
1.8 GLX EXE 7-pers., 5-'88, 
wit, ƒ 23.950,-. 04906-1387 

Mitsubshi LANCER F 1200 
GLX, bwj. '83, mooi en goed 
weg.bel. ƒ 105,-, vr.pr. 

ƒ3.250,-. 04458-2114. 

Mitsubishi COLT 1.2 GL bwj. 
'85. ƒ 7.250.-. 046-526047. 

Nissan/Datsun 

Nissan CHERRY Trend Die¬ 
sel, '85, 1:19, i.z.g.st., pr. 
ƒ 5.900,-. Tel. 04450-2064. 

Te k. excl. SPORTWAGEN 
Datsun 280 ZX Turbo met 
T-Bar, bwj. '85, i.z.g.st., 
ƒ 16.900,-. Tel. 04492-1304 

Te k. Nissan MICRA 1.0 DX, 
bwj. '85, met.groen, APK 
03-’92, i.z.g.st., ƒ 6.500,-. 
Tel. 04498-51528. 

Te k. van Ie eig. NISSAN 
200 SX turbo U9 m. veel ex¬ 
tra’s, bwj. 89, 30.000 km, vr. 
pr. ƒ 47.000,-. 043-619532. 

Te k. Nissan SUNNY coupé 
1.5 GL, bwj. '86, APK 3-'93, 
km.st. 72.000, 2e eig. vr.pr. 
ƒ 9.850,-. Tel. 045-322446. 

Te koop Nissan BLUEBIRD 
Stationwagon 2.0 Diesel, 
bwj. juli '85, ƒ5.250,-. Tel. 
046-580241. 

DATSUN Stanza, bwj. '82 
met klein defect, Le.a.b. Tel. 
045-231913. 

Te k. SUNNY coupé, bwj. 
'81, 1 jr.APK, i.z.g.st., 

ƒ 1.600,- 045-726028na19u 

Te koop Nissan SUNNY 
Coupé, jan. '90, ƒ21.000,-. 
045-440329. 

NISSAN ZX 300 '85, T-Bar, 
alle extra’s, pr. ƒ 25.000,-. 
Tel. 045-463376. 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 

BLUEBIRD diesel, station, 
8-’88, met.grijs, stuurbekr. 
ƒ 15.950,-. Tel. 04906-1387 

Opel 

OjDel KADETT bwj. '81, 1.2 
N, vr.pr. ƒ2.100,-. Tel. 
04451-1952. 

Te koop Opel SENATOR 3 
Itr., autom. met airco, cruise 
contr., m. '85, zeer mooie 
auto, vr.pr. ƒ6.500,-. Tel. 
046-581143 of 527695. 

Te k. OMEGA sport 18i, m. 
'88, donkerbl. met., verlaagd 
met spoiler, L.M. velgen, 
dubb. spiegels, JVC inst., 
Alarm inst., in nw.st., 
ƒ 16.000,-, event. inr. cabrio 
mog. Tel. 045-255578 

KADETT Station 1.6 D, 6- 
88, 5-drs., 5-bak, rood, 

135.000 km, boekje aanw. 
Pas gr. beurt gehad. APK 2- 
'93, lichte zij-schade. 

ƒ 11.500,-. Tel. 045-325426 

Opel KADETT aut. bruinmet 

1 e eig. bwj. '81, APK '93, pr. 
ƒ 2.850,-. Tel. 046-748071. 

Opel CORSA 1.3 GT bwj.’86 
div. opties, wit, 1:14, sportief 
Tel. 045-413503. 

Te k. Opel MANTA 1900 S. 
bwj.'77, APK 3-'93, vr.pr. 
ƒ 1.500,-. Tel. 04405-2815. 

Mooie Opel KADETT 12S, 
i.z.g.st. ƒ 2.250,- Vliegveld- 
weg 62, Beek. 

Te k. Opel REKORD Stati¬ 
oncar 2.0 E autom., stuur¬ 
bekr., bwj. '83, APK tot 7-’92 
ƒ 3.500,-. Tel. 046-511689. 

Opel KADETT City, i.z.g.st., 
ƒ 1.250,-. Tel. 046-370088. 

SCHADE-AUTO'S; Opel 

Astra 1 4i, antracietmet., 
17.000 km, LPG, 4 mnd. oud 
r.v. schade, ƒ 19.950,-. Tel. 
040-515556. 

Te koop Opel REKORD 2.0 
bwj. '82, ƒ 1.500,-. Tel. 045- 
211311. 

Te k. Opel KADETT Club, 
5-drs. '87, i.z.g.st., pr. 
ƒ 9.500,-. Tel. 04959-3203. 

Te k. Opel ASCONA, bwj. 
'78, i.z.g.st., pr. t.e.a.b. Tel. 
045-229856 na 18.00 uur. 

Opel COMMODORE 2.5S, 
bwj. 10-81, APK 11 -'92, 
i.z.g.st., div. extra's, inr.mog. 
vr.pr. ƒ 2.850,-. 045-412389 

Opel KADETT bwj. '81 t/m 
'83, va. ƒ 3.000,-. Auto- 
Garant, tel. 045-725588. 

MANTA GSi 2.0i, bwj. 8-’88, 
antrac., Ie eigen., orig. laat¬ 
ste versie, ƒ 17.500,-. Tel. 
045-231916/04450-3745. 

Opel ASCONA 1.6 S, bwj. 
'82, nw. model, mooi en 
goed, ƒ4.500,-. Jurastr. 16, 
Heerlen. Tel. 045-722440. 

Opel KADETT 1.6i GT bwj. 
'89, nw. model, pr. 

ƒ 15.950,-. 046-372443. 

OMEGA Caravan 2.0i, 1989 
51.000 km. Garage Kusters 
Roosteren, 04499-1071. 

Opel Kadett BERLINA HB 
1200 N, bwj. '80, vr.pr. 
ƒ 2.950,-. Tel. 045-230527. 

KADETT 13 S Hatchback 
'86, div. acces. ANWB mog. 
Kerkradep/veg 166, Heerlen. 


Te koop KADETT station¬ 
car, bwj. '81, APK 4-'93, vr. 
pr. ƒ 2.650,-. 045-226546. 

Opel KADETT 12 S bwj. '83, 
APK 11-’92, prachtige auto, 
vr.pr. ƒ 3.200,-. 045-231976 

Cavelier HATCHBACK GLS 
100% in orde, bwj. '79, APK, 
5-'93, ƒ 975,-: 045-323796. 

Opel KADETT 1.2 S, bwj. 
'81, APK 2-'93, zeer mooi, 
ƒ 2.450,-. Tel. 046-524669. 

KOOPJE Opel Ascona 16 S, 
type '82, APK, nw. model, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 2.950,-. Tel. 
045-728919. 

KADETT LS 1.3, 5-versn. 
bwj. 1985, met APK, zonne¬ 
dak, ƒ 7.250,-. 045-751387. 

Van part. Opel KADETT 1.2 
N, bwj. '77, APK 5-'93, goed 
onderh. Tel. 045-318110. 

Te koop KADETT 1.6 Diesel 
Combi, bwj. '86, in uitst. st., 
elke keur. toegest., APK '93, 
vr.pr. ƒ 8.250,-. 04492-5392 

Te k. Opel MANTA bwj. '77, 
Le.a.b., i.z.g.st. Tel. 045- 
241632. 

Opel KADETT 1.6 D, bwj. 
'83. Tel. 045-258080. 

Opel CORSA 3-drs, rood, 
m.’84, in abs. nw.st., 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-724417. 

KADETT 12S HB, 3-drs., 
bwj. '84, APK 4-'93, Lz.g.st. 
ƒ 5.750,-. 04454-2092. 

Opel ASCONA 16S, kl. 
groen, nw. model, bwj. '83, 
APK 4-4-’93, i.z.g.st., 

ƒ 3.250,-. Tel. 045-323178. 

Te k. Opel KADETT GSi, 
bwj. '86, kl. wit, sportuitlaat. 
ƒ 16.250,-. Tel. 045-427181 

Te k. Opel KADETT 1.3 N, 
bwj. bijna '81, APK 11 -’92, 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-742482. 

Opel KADETT 1.3 GT, Se¬ 
dan, wit, '86 '87, 5-versn., 
sport.uitv., 1 jaar 100% Bo¬ 
vag garantie. Autobedrijf 
Smeets, Schimmert. Tel. 
04404-2442. 

REKORD 2.0 LS, station, 
10-’84 meLgrijs, 95.000 km. 
ƒ5.950,-. Tel. 04906-1387 

Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj. 10-'88, blauwmet., LPG 
ƒ 11.500,-. Tel. 045-258080 

Te koop zeer mooie Opel 
OMEGA 2.0 injectie, bwj. 
december'87 met div. ex¬ 
tra’s zoals: 5-versn, centr. 
vergr., get.glas, trekh. etc., 
incl. onderhoudsboekjes en 
rekeningen. Alle keuringen 
ook ANWB toegestaan. Vr. 
pr. ƒ 13.500,-. 046-745218. 


Te k. Opel KADETT 13S, 
bijna '83, 78.000 km, koopje, 
ƒ 3.250,-. Tel. 043-639127. 


Opel CORSA 3-drs, 
kl. rood, alarm, v. acc.,Jjn 
3-'93, i.z.g.st., pr. ƒ5.»» 
Tel. 045-751250. ^ 

Van part. Opel REK 0 ?! 
Berlina bwj. '81, i.z-9-' 
APK 12-’92. 04406-132» 


OMEGA GL 1.8i, LPG, J 
'89, Ie eig., ANWB gdL* 
extra’s. Tel. 04450-4420; 


Opel REKORD 2.0 Tra# 
LPG, bwj. '86, APK, 
ƒ8.900,- inr. mog. Afl»* 
str. 2, Kakert-Schaesbg jj>- 
Te k. Opel KADETT stag 
car, LPG, bwj. '80. Wir#* 
weg 142, Hoensbroek. 
MANTA B 78, zwart, # 
mooi, uitgeb., sportvu . 
nw banden, sunroof, vr “ 
ƒ 2.250,-. 045-215163 . 

Opel KADETT 5-drs., HBj) 
lak, bwj. 10- 82, APK 3*1 
ƒ 3.450,-. 045-218925^ 

Te koop Opel KADETT & 
79, APK oktober '92. 
prima, vr.pr. ƒ 500,-. 
04405-1949. _^ 

Opel KADETT 1.3 N^J 
drs. blauwmet. febr. . 
Volvo A. Klijn, De Kotf 1 " 1 
5-7, Heerlen, 045-220g g> 
GSI, 09-J 


KADETT 2.0 I 
schuifdak, 55.600 
Autobedrijf EU 

Ransdalerstr. 43, Ri 
tel. 04459-1677. Te k. Opel MANTA 2.0 S 1 ! 
bwj. '79. APK 9-’92 
ƒ 1.500,-. Tel. 04405-329^ 


Te k. Opel CORSA bv4 J 
Sedan, grijsmet., 
ƒ 6.900,-. T el. 046-379 3». 

KADETT 1.3 Club '89; 
dett 1.8 LS '88; Kadett , 
LS en 1.3 LS '87; Kade«L 
S '85; Ascona 1.6 S. 
Corsa 1.2 S '87 '84; 

TR 1.3 '87. Automobjjg 
drijf Denneman Raadt** 
straat 107, Hulsberg. 

Te k. van part. Opel COfl'J 
1.2 LS, bwj. '86, 
38.000, vr.pr. ƒ 10.00** 
Tel. 045-314097. ^ 


1 


ii 

§ 
i 
i 
;c 

Opel CORSA met J 

terschade bwj.'84 ƒ 3.9PJ* * 

Trekvloer aanw. voor 
het zelf. Tel. 04408-236 8^ ,) 

Opel REKORD 2.0 S b*j ^ 
rood goede auto geen £ 
ƒ 2.250,- Tel. 04408-238 5 , 

Opel KADETT 1.2S GTJ.'Jj 
sportwln., 71.000 km., 

10'85 ƒ 9.500,- 04408-2 3% 

KADETT 13S, 4-'87, 

3-drs., LPG, 80.000 % 
ƒ 10.950,-. Tel. 04906-130', 


MANTA 18S Hb bwj.'85 
vele extra’s, verl. en uit*#” 
vr.pr. ƒ 9.950,- 045-274357' 


Peugeot 


PEUGEOT 305, 1986, 1 jaar 
APK, zonnedak, 80.000 km., 
nw. band., ƒ 5.250,-. Tel. 
045-229367 

Te k. PEUGEOT 309 GR, 
bwj. '86, APK tot mrt. '93. 
Tel: 04450-3239. 

Te k. PEUGEOT 305, bwj. 
'81, LPG, APK, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 04498-54827 

PEUGEOT 405 GL, antra- 
cietmetallic, 5-bak, 1989, 
ƒ 13.950,-. Tel. 040-515556 

Te k. PEUGEOT 405 Mi 16, 
bwj. '88, 89.000 km., kleur 
rood 160 FJK, als nieuw. 
043-472721/ 06-52983020. 

Te k. PEUGEOT 405 GRD 
(diesel), 1989, zilvermet. 
ƒ 17.500,- incl. BTW. Kissel 
46a, Heerlen. 045-723142. 

PEUGEOT 205 GTi 1.9 B6, 
bwj. sept.’87, grijsmetallic, 
pr. ƒ 17.950,-. Inr. mog. Hi- 
luxe of kingcap. Tel. 045- 
226153 b.g.g. 04406-16014 

Te koop PEUGEOT 405 1.9 
GRi, bwj. 7-'89, 105.000 km, 
Ie eigenaar, i.z.g.st., prijs 
ƒ 18.900,-. Tel. 045-714775 

Te k. PEUGEOT 305 Break 
SR, bwj. '81, pr. ƒ1.450,-. 
Chr. Quixstr. 41, Hoens¬ 
broek. Tel. 045-222863. 

Te koop PEUGEOT 405 GU 
Ie eig., 1990, LPG, in pracht 
staat, ƒ 17.750,-. Tel. 

04959-3203. 

Te k. PEUGEOT 205 GT 
Ralley, in org. st., bwj. '88, 
plusm. 65.000 km., Sfxwtin- 
ter., spec. onderst., zr. snel¬ 
le motor, i.z.g.st., van dame. 
Vr.pr. ƒ 14.900,-. 046- 

752581 of 09-3211773050. 

PEUGEOT 309 1.3, event. 
plus gasinstall., bwj. '88, wit, 
perf.st., 1 jaar 100% Bovag 
garantie. Autobedrijf Smeets 
Schimmert, tel. 04404-2442 


PEUGEOT 405 GR, diesel, 
station, 11-’89, blauw, 

ƒ 19.950,-. Tel. 04906-1387 

PEUGEOT 505 GL station, 
3-'89, wit, 70.000 km., 
ƒ 17.950,-. Tel. 04906-1387 

PEUGEOT 505 GR diesel. 
Familiale, 7-pers., 8-'89, wit 
ƒ26.950,-. Tel. 04906-1387 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


PEUGEOT 505 GR FafriJ 
Ie, autom., 7-pers., 'CS 
met.grijs. ƒ 11.950,-. 'T 
04906-1387 


Pontiac 


Te k. PONTIAC Grand K 
mont, 79, 100%, 

ƒ 4.000,-. Tel. 045-3525 


Porsche 

PORSCHE 944 S, dec.*{ 
i.nw.st., rood, tel. “ 
454763/045-459192 > 


Renault 


Te koop RENAULT 5 öjj 
bwj. '82, te.a.b., inr. 
mogelijk. Tel. 04406-1* ^% 

Te k. RENAULT 5 TL, iPj 
i.g.st., vr.pr. ƒ 1.650,-- 
045-229584 

P 


Te koop RENAULT 
bwj. '85, nw. model, Ag: 
'93, ƒ 5.750,-. 045-453 5 Z^i 

Te koop RENAULT 4 
APK 3-’93, t.e.a.b. ' 
252317 of 251601. RENAULT 25 GTX, Sr, 
met.blauw, 110.000 Jïjr 
LPG ƒ 17.950,- 04906^1 ^ 

Rover _y 

ROVER 2300 S, bwj. , 8§J‘* 
g.st. wit. Tel. 04498-580^ 


Saab _/ 

SAAB 900 GLS bwj. '£>- % 
g.st. Tel. 045-424622 
416452. * 


SAAB 9000 CDi 16V Seo^,| 
8-'89, Ie eig. airco, al 
ties ƒ 27.000,-. 040-1 

SAAB 900i 4-drs., odojj^ 
grijs, bwj. '89, 49.000 
z.g.st., vr.pr. ƒ 31 . 000 ,-- 
045-256201. 


Skoda Te k. weg. sterfgeval 
DA 120 L. 4-drs. 

APK 9-’92, vr.pr. ƒ 2', 
045-441228 na 18.000^ 


Talbot 


Samba CABRIOLET, 

’86, zwart. Inr. motor n 
Tel. 046-520115. 


Trium ph 

Te k. TR 7 CABRIOLET^; Subaru 


Autobedrijf Eussen Ransdalerstraat 43 • 6311 AW Ra° s£ 
Telefoon 04459- 1677 

2 jaar gratis onderhoud! 

bij aankoop van een nieuwe Subaru Justy. 
Tevens occasions: Subaru Mini Jumbo, 

Justy, Lll-Serie, in diverse uitvoeringen. 

2e Paasdag geopend 

van 11.00 - 17.00 uur. 


Van part. SUBARU Mini 
Jumbo SDX, 6-’88, rood, 
42.000 km, ƒ8.650,-. 045- 
215088. 


SUBARU Mini Jumbo, ^ 
'83, vr.pr. ƒ3.250,- ** 
Tel. 045-257871. 


yoor Piccolo's zie verder pagina 10 

Zaterdag 11 april 1992 # Pagina 9 


ff 


tfii 
i 
ul 

ï 

y 

i 

* 

i 

r 

/ 

i 

ii! 


limburgs dagblad 
BSKÊBS 


wmmm 


mm%s 


tws mi 
'ii ■> ' ï% 


Na mislukken cao-overleg in zuivel 

Kaasfabrieken Bom 
en Roermond plat s Van onze redactie economie 

LEEUWARDEN - In meer dan de helft van de Nederlandse 
zuivelfabrieken 19.000 werknemers) wordt het werk maandag 
lUeergelegd. In Limburg gebeurt dat in de kaasfabrieken van 
^ampina/Melkunie in Roermond en de ijsfabriek in Roer¬ 
bond. Dit weekeinde verstrijkt het ultimatum dat de bonden 
3911 de werkgevers hebben gesteld, nu het cao-overleg is vast¬ 
gelopen. De werkgevers hebben vergunning aangevraagd om 
! me lk op zee te lozen, hoewel zij zich ernstig zorgen zeggen te 
.Uiaken over het milieu. Over een andere bestemming van de 
•Uelk zou vandaag mogelijk worden gesproken. 


^ritish Aerospace 
verkoopt divisie 
zakenvliegtuigen 


British Aerospace, pro- 
van vliegtuigen, auto’s 
en defensie-apparatuur. 


Londen 

Pucent 
dtover) 

‘ ledt de divisie die zakenvliegtui 
produceert, te koop aan. „Als 
ij. ma nd bekendmaakt dat hij te 
.°opis, is dat het duidelijkste teken 
at hij er niet in is geslaagd zelf een 
P°tt r v i n den”, is de reactie van 
°kker. Fokker is niet geïnteres¬ 
seerd. 

1 r «ish Aerospace zit na het verlies 
ini a 1 m ^J° en P on d (f 262 miljoen) 
1991 waarschijnlijk dringend om 


geld verlegen voor de ontwikkeling 
van nieuwe vliegtuigen. Dat geld 
kan bijeen worden gebracht uit de 
verkoop van de divisie, waar 1200 
mensen werken. Het bedrijfsonder¬ 
deel wordt per 1 mei verzelfstan¬ 
digd, maar krijgt wel contracten 
mee voor de levering van diensten 
en ondersteuning aan andere onder¬ 
delen van British Aerospace. 


Fokker heeft geen interesse omdat 
de Nederlandse vliegtuigbouwer al¬ 
leen toestellen voor lijndiensten 
fabriceert en zich niet in het markt¬ 
segment voor zakenvliegtuigen wil 
begeven. Concurrenten van British 
Aerospace op dit terrein zijn onder 
meer Cessna en Deutsche Aerospa¬ 
ce. 


r- 


(ADVERTENTIE) drive-a-way show 

°P zaterdag 11 - zondag 12 april 

o-a. SAAB 9000 CS 2.3 turbo, de 9000 CS 2.3 inj., 

"00 S met L.P.T.-motor 

Motel de Valk Stem 

Langs autoweg A-2 
v °n 10.00-17.00 uur AUTOMOBIELBEDRIJF 

.Akerstraat 150, Heerlen, tel. 045-717755 


First in safety 


F KOMPIER 


05678 


Het overleg is vastgelopen op een 
verhoging van de vut-leeftijd, van 
59 naar 60 jaar in 1994. Dat vinden 
de vakbonden echter onaanvaard¬ 
baar. Behalve op de vut hadden de 
bonden ook kritiek op het loonvoor- 
stel: in een tweejarige cao twee keer 
een half procent bovenop de prijs¬ 
compensatie. De bonden eisten 1,5 
procent bovenop de prijscompensa¬ 
tie, maar dan in een eenjarige cao. 

„Het is waarschijnlijk voor de eer¬ 
ste keer dat wij echt woedend zijn 
op de werkgevers in de zuivel. Wij 
wilden best verder praten, maar dat 
werd ons gewoon geweigerd. Daar¬ 
mee zijn onze mensen geschoffeerd 
en daarom gaan wij nu op actiepad. 
Dit is een nieuw fenomeen: de di¬ 
rectie die haar eigen staking organi¬ 
seert”, aldus vanmorgen Bart Brug- 
geman van de Industrie- en Voe¬ 
dingsbond CNV over het misluk¬ 
ken van de zuivelonderhandelingen 
gisteravond. De Voedingsbond 
FNV had al eerder afgehaakt. 

Wendy Young van de FNV: „De 
werkgevers zullen ons de zwarte 
piet wel toespelen en het riool erbij 
halen om de melk in kwijt te wor¬ 
den, maar wij zijn niet degenen die 
de staking hebben veroorzaakt. De 
werkgevers wilden een slechtere 
cao. Er is geen enkele bond in Ne¬ 
derland die dat accepteert. Nu leu¬ 
nen ze achterover, ze doen niks om 
de melk een bestemming te geven.” 


In hun uitnodigingsbrief boden de 
werkgevers een aantal openingen 
maar uiteindelijk bleken die onvol¬ 
doende om tot een akkoord te ko¬ 
men. Zo sloten de werkgevers niet 
uit dat er op termijn toch gekort 
moet worden op vrije dagen of loon 
bij ziekte als andere maatregelen 
om het ziekteverzuim te verminde¬ 
ren niet helpen. Ook daar wilden de 
bonden niet aan. 

Vut te duur 

Werkgeversonderhandelaar René 
Mattheussens zei dat de werkgevers 
met het bod echt het achterste van 
hun tong hadden laten zien. „Ver¬ 
der konden we echt niet gaan. Met 
name de vut-kosten dreigen veel te 
hoog te worden als de vut-leeftijd 
niet omhoog gaat,” aldus Mattheus¬ 
sens. „We betreuren het als het tot 
acties komt maar we hopen dat de 
bonden zo verstandig zullen zijn om 
snel met ons weer om de tafel te 
gaan zitten.” Desnoods sluiten de 
werkgevers een contractloze perio¬ 
de niet uit. 

De werkgevers zien geen heil in een 
gang naar de rechter. Van onzorg¬ 
vuldigheid, van te vroeg van de 
onderhandelingstafel weglopen, is 
geen sprake omdat er niets meer te 
onderhandelen viel. Wel overwegen 
de zuivelwerkgevers om naar de 
rechter te stappen als de staking ge¬ 
vaar gaat opleveren voor het milieu 
en de boeren de melk die ze niet 
meer kwijt kunnen, in de sloot kie¬ 
peren. 


Verharding 
in conflict 
supermarkten 

UTRECHT - Het conflict in de 
supermarkten verhardt zich, nu 
de winkelbedrijven De Boer in 
het noorden van land hebben ge¬ 
dreigd met een kort geding te¬ 
gen de Dienstenbond FNV. De 
stakers konden zich gisteroch¬ 
tend niet vinden in het voorstel 
van De Boer om een aparte cao 
af te sluiten voor de distributie¬ 
centra. Zij verklaren zich solidair 


met het personeel in de super¬ 
markten en eisen een gezamen¬ 
lijke cao met daarin een loons¬ 
verhoging van 6,5 procent. De 
staking bij De Boer (in totaal 
8.000 werknemers) is gisteren de 
derde dag ingegaan. 

Volgens Van Winden laat de sta¬ 
king bij dit bedrijf flinke sporen 
na. De supermarkten, drogiste¬ 
rijen en slijterijen die door De 
Boer worden beleverd, dreigen 
volgens de bond door hun voor¬ 
raden heen te raken. Vooral met 
het oog op de te verwachten 
paasdrukte, komen de winkels 
in de problemen, aldus Van Win¬ 
den. 


Nieuw hoofdkantoor KNP • Het papierconcern KNP heeft onlangs het nieuwe hoofdkantoor in Hilversum betrok¬ 
ken. Tot verdriet van veel Maastrichtenaren zit de directie van het bedrijf liever in het 
midden van het land dan in Zuid-Limburg. Het hoofdgebouw biedt plaast aan 45 mensen 
van de raad van bestuur en de staf. Het heeft 12 miljoen gulden gekost. Het tweede gebouw 
is bedoeld als ontvangst- en vergadercentrum en heeft 8 miljoen gekost. Het ontwerp is 
van de Amerikaanse architect Richard Meier. 


Ministerie waarschuwt 
opnieuw tegen Duitse 
effectenbemiddelaars 


Van onze redactie economie 


DEN HAAG - Het ministerie van 
Financiën heeft opnieuw het pu¬ 
bliek gewaarschuwd tegen de prak¬ 
tijken van vooral in Duitsland ge¬ 
vestigde effectenbemiddelaars die 
voor hun activiteiten geen vergun¬ 
ning hebben in ons land. Beleggers 
wordt ontraden met deze bemidde¬ 
laars in zee te gaan omdat het mi¬ 
nisterie onder meer de deskundig¬ 
heid en de betrouwbaarheid van de 
betrokken bedrijven niet heeft kun¬ 
nen vaststellen. Aan een lijst van al 
eerder gepubliceerde bemiddelaars 
zijn nu twee namen toegevoegd: 
Basalto in Düsseldorf en Bradmore 
in Hamburg. 


Bedrijven die bemiddelen bij de 
handel in effecten, moeten op grond 
van de Wet Effectenhandel een ver¬ 
gunning van het ministerie van Fi¬ 
nanciën hebben, ook als zij vanuit 
het buitenland in Nederland opere¬ 
ren. Het ministerie raadt het pu¬ 
bliek aan zich er goed van te verge¬ 
wissen of een bemiddelaar beschikt 
over de vereiste vergunning, ont¬ 
heffing of vrijstelling. Dit kan ge¬ 
beuren bij de centrale directie voor¬ 
lichting van het ministerie van 
financiën. Bij het ministerie kun¬ 
nen ook klachten over bemidde¬ 
laars zonder vergunning worden 
ingediend. Ook kan men recht¬ 
streeks aangifte doen bij de Eono- 
mische Controle Dienst. 


De bedrijven die op de lijst van het 
ministerie voorkomen zijn veelal 
gevestigd in plaatsen in de Duitse 
grensstreek zoals Bad Bentheim, 
Emmerik, Kleef, Vreden en Wach¬ 
tendonk. Er zijn er echter ook in 
Hamburg, Düsseldorf, het Zwitser¬ 
se Oberiberg en zelfs Amsterdam. 

In het laatste geval gaat het om een 
bedrijf dat zich Coöperatieve Ver¬ 
eniging Adfico A viesbureau noemt. 

Het ministerie heeft de indruk dat 
de betrokken bedrijven in het bij¬ 
zonder beleggers benaderen die 
geen ervaring hebben met de goe- 
derentermijnhandel. Opgemerkt 
wordt daarbij dat deze bedrijven, 
voormalige werknemers ervan en 
mensen die ermee samenwerken 
over het algemeen moeite zullen 
hebben om bij een eventuele aan¬ 
vraag voor een vergunning in Ne¬ 
derland hun deskundigheid en be¬ 
trouwbaarheid aan te tonen. 

Vooral de goederentermijnhandel 
staat al geruime tijd in een kwade 
reuk. Met de belofte van gouden 
bergen zijn al velen in het verleden 
op deze markten kapitalen kwijtge¬ 
raakt. 


Duurder 


De prijsindex voor de gezins¬ 
consumptie is tussen midden 
februari en midden maart met 
0,5 procent gestegen, aldus het 
Centraal Bureau voor de Statis¬ 
tiek Het vervangen van winter- 
kleding door zomerkleding en 
de accijnsverhoging op tabaks¬ 
artikelen waren belangrijke 
oorzaken van de stijging. Ook 
schoenen werden duurder. Ten 
opzichte van maart vorig jaar 
steeg de prijsindex voor de ge¬ 
zinsconsumptie met 4,2 pro¬ 
cent. 

• Verzekeraars 

Het Zweedse verzekeringscon¬ 
cern Skandia neemt zijn Deen¬ 
se collega Hafnia over. Daar¬ 
door ontstaat de grootste verze¬ 
keringsmaatschappij van 

Scandinavië met een premie- 
inkomen van omgerekend f 6,6 
miljard. 


Banen 


De groei van het aantal banen 
is in de loop van 1991 afgeno¬ 
men. Eind december lag het 
aantal banen 72.000 hoger dan 
een jaar eerder. Eind septem¬ 
ber was dat 93.000, eind juni 
120.000 en eind maart 143.000 
en gemiddeld in 1990 ongeveer 
156.000. Dat blijkt uit CBS-cij- 
fers. 

De toename met 72.000 banen 
van december 1990 op decem¬ 
ber 1991 komt overeen met een 
groei van 1,3 procent, het laag¬ 
ste percentage sinds 1985 toen 
het aantal banen na enkele ja- 
ren van daling weer begon te 
stijgen. 

Gemiddeld was in 1991 het aan¬ 
tal banen 5.464.000, 117.000 
meer dan gemiddeld in 1990. 


(ADVERTENTIE) 

SMEETS 

TRUCK- 

& BESTELWAGEN- 
VERHUUR DE GARANTIE 
VOOR UW MOBILITEIT SmeetS 


SMEETS TRUCK- & BESTELWAGENVEtHUUt 

Rijksweg Noord 125,6162 A£ Geiten 
Tel. 046-757575 Fa* 046-746160 

Voor informatie vroog nocr Perry Coumore 


beurs 


H' 

È. 

Ê 


astgestemd 

- De Amsterd; 
Wstoo ♦ eurs kon vrijdag de 1 
°ntwnfu ei i nc * afsluiten dank z 
le iT Kkel mgen op de internat 
tienT„ r2 ? n ’ met name die in 
Harkt,. de * en dens van een dal 
Vel f* n ; ente ‘ Maar Amsterdam 
-•onrW ge afstan d van de eufoi 
36 TT?’ Waar de FTSE-index 

fevole v^ n u 5,6 P rocent ) stee 
tie pnl van Pet geringe verlies 
gen ser ^atieven bij de verki 

b ^ind a bli?ft 0r de Partij aa " 

ornzet in de ochtend 
de daS f* Zln ? mager > in de looj 
Voor iL Zorg . d e vooral de optie! 
‘Wam w, ! t] ^ glng daarvan. De o 

^anf°7^f lu i topf2 ’ 33mi 
Hf i e, miljoen aan aanc 

Jard aan obligatie: 
de ontwiklf ë r n g ° ed gevraagd 
de rmS* kkellng van een afn e 
eenv^r k ren f e onder invloed 
tiele^d v,° e ^ eli !? g van het mom 
tianken a n de ,Amerikaanse eer 
de dertio^ 6 °tiligaties sloten ti 
ertig en de veertig cent ho 

?er d fnvm P / an de och tend stee 

ktenlminf^ V j m al deze Retort 

w i«St van ^ o dex tot een maxi 
«takte n a l ’? punt °P 125,2. Di 
^instnem lndex onder invloed 

fielhk rnT* mgen iets weg om u 

Bluitp n m 1 een winst van 1,3 pc 

Kln„? P124 ' 7 ’ wat °° k * 

HeSl 8 Was ' De ko «-si 

’ Waann de mternati, 
1 1 n zw f arder meewegen, 
^Slottor"? tot 206 - De EOE -i 
Punt on Wlnst zien var 

fing v£i 3 0 6 2 7 na een h ° 0gSte 

dagïïiv^ 616 beleggers blever 
kijken d e y® n langs de zijlijr 

Kng vaï^ llen meer belang 

kis de * aken na het weekt 
keëbd eruptle in Londen is Hoofdfondsan 

v.k. 

S.k. 

ABNAmro 

45,60 

45,80 

ABNAmroA-in F. 

79,10 

79,40 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

177,10 

177,20 

AEGON 

126,70 

127,60 

Ahold 

86,00 

86,80 

Akzo 

147,50 

148,50 

Alrenta 

194,30 

194,30 

Amev eert 

54,10 

55,00 

Bols eert. 

46,50 

47,00 

Bührm.Tet. c. 

44,50 

45,60 

CSMcert 

95,40 

96,40 

DAF 

21,30 

21,70 

Dordtsche Petr. 

135,50 

135,80 

DSM 

106,70 

107,50 

Eiseviercert 

110,80 

113,50 

Fokker eert 

33,60 

33,70d 

Gist-Broc. eert. 

34,20 

3520 

Heineken 

189,30 

190,70 

Hoogovens nre 

51,50 

52,00 

Hunter Douglas 

70,30 

70,30 

IntMüller 

60,80 

60,80 

IntNed.Gr. c. 

51,70 

51,90 

KLM 

35,70 

36,10 

Kon.Ned.Papier 

43,50 

44,00 

Kon. Olie 

14620 

146,20 

Nedlloyd 

57,40 

57,70 

Océ-v.d.Gr. 

75,50 

76,30 

Pakhoed eert. 

40,50 

41,10 

Philips 

3630 

36,20 

Polygram 

4620 

46,80 

Robeco 

9430 

96.20 

Rodamco 

50,60 

50,30 

Rolinco 

91.30 

93,70 

Rorento 

71,40 

71,70 

Stork VMF 

43,40 

43,60 

Unilevercert 

180.60 

182.20 

Ver.BezitVNU 

80,60 

81,90 

VOC nrc 

42.30 

42,40 

Wessanen eert. 

9320 

94,70 

Wolters-Kluwer 

69,50 

70,90 

Avondkoersen Amsterdam 

ABN AMRO Hold. 45,80 (45,80) 

Akzo 148,50-148,80(148,50) 

KLM 36,20(36,10) 

Kon.Olie 146,00-147,00 (146,20) 

Philips 36,50 (36,20) 

Unilever 182,20-183,40 (182,20) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 

57,50 

57,50 

ABN AmroHld.prf. 

6,13 

6,13 

ABN AmroHld.div. 

44,10 

44.20 

ACF-Holding c. 

31,70 

32,90 

Aegon div.92 

- 


Ahrend Groep c. 

130,00 

13:,oo 

Asd Options Tr. 

1130 

1120 

Asd. Rubber 

3,65 

3,80 

Ant. Vertf, 

426,00 


Atag Hold. eert 

122,80 

120,50d 

Athlon Groep 

50,00 

50,00 

Athlon Groep nrc 

47,00 

47,00 

Autlnd.R’dam 

90,00 

90,00 

BAM Groep 

89,70 

90,50 

Batenburg 

137,00 

138,00 

Beers 

125,50 

126,00 


Braat Beheer 

34,00 

34,00 

Breevast 

10,00 

10,00 

Burgman-Heybroek 

2700,00 

- 

Calvé-Delft pref 

805,00 

805,00 

Calvé-Delft eert 

1150,00 

1175,00a 

Cindu Intern. 

160,00 

160,00 

Claimindo 

290,00 

294,00 

Content Beheer 

2330 

23,50 

Credit LBN 

27,10 

27,10 

Crown v.G. eert. 

115,00 

116,00 

CSM 

95.00 

96,30 

DAF eert. 

17,50 

18,00 

Delft Instrum. 

24,60 

25,00 

Desseaux 

41,50 

41,80 

Dorp-Groep 

44,80 

44,80 

Draka Holding 

23,90 

24,00 

Econosto 

28,50 

28,80 

EMBA 

225,00b 

- 

Eriks Holding 

80,00 

80,70 

Flexovit Int. 

58,00 

58,00 

Frans Maas eert. 

81,50 

81,00 

Fugro McClelland 

38,20 

38,50 

Gamma Holding 

103,20 

104,00 

Gamma pref. 

5,70 

5,70 

Getronics 

34,00 

33,50d 

Geveke 

38,00 

38,30 

Geveke div’92 

37,00 

37,20 

Giessen-de N. 

99,00 

98,50 

Goudsmit 

38,50 

38,50 

Grolsch 

200,00 

199,00 

GTl-Holding 

226,50 

226,50 

Hagemeyer 

144,50 

145,20 

idem div’91 

140.70 

140,70 

HAL Trust B 

14,70 

14,70 

HAL Trust Unit 

14,70 

14,80 

HBG 

203,00 

203,00 

HCS Technology 

0,70e 

- 

Heineken Hold. 

175,00 

176,20 

Hoek’s Mach. 

253,00 

252,00 

Holl.Sea S. 

0,45 

0,44 

Holl. Kloos 

450,00 

450,00 

Hoop Eff.bank 

7,30 

7.50 

Hunter D.pref. 

2,70 

- 

IHCCaland 

65,80 

68,00 

Kas-Assoeiatie 

33,40 

34.50 

Kempen & Co 

9,20 

9,00d 

Klene's Suikerw 

1062,00 

1050,00a 

Kondor Wessels 

32,50 

32,30 

KBB 

75,10 

75,00 

KNPdiv. 

41,00 

41,50 

Kon. Sphinx 

55,50 

55,90 

Koppelpoort 

345,00a 

345.00a 

Krasnapolsky 

250,00 

250,00 

Landré & Gl. 

47,80 

47,80 

Macintosh 

40,10 

40,30 

Maxwell Petr. 

115,00 

116,50 

Moeara Enim 

1189,00 

1189,00 

M.Emm OB-cert. 

15750,00 

15800,00 

Moolen Holding 

42,50 

43.20 

Mulder Boskoop 

54,00 

54,00 

Multihouse 

4,90 

5,00 

Naeff 

525,00f 

- 

NAGRON 

56,50 

56,70 

NIB 

583,00 

587,00 

NBM-Amstelland 

9,05 

9,00 

NEDAP 

346,50 

346,50 

NKF Holding 

20020 

200,00a 

Ned.Part My 

54,90 

55,00 


Ned.Springst 

7200,00 

- 

Norit 

20,70 

20,60 

Nutricia GB 

148,00 

149,00 

NutriciaVB 

157,00 

157,70 

Nutricia VB div92 

160,00 

- 

Nijv.-Ten Cate 

103,50d 

103,90 

Océ vd Gr.div92 

74,10 

74,90 

Omnium Europe 

7,60 

- 

Orco Bank eert. 

70,60 

70,50 

OTRA 

340,00 

343,00 

Palthe 

62,00 

62,00 

Philips div.’92 

36,10 

36,10 

Pirelli Tyre 

22,80 

22,90 

Polynorm 

158.00 

160,00 

Porcel. Fles 

135,00 

135.00 

Randstad 

4520 

45,70 

Ravast 

25,80 

26,00 

Reesink 

7520 

75,30 

Samas Groep 

36,00 

37,00 

Sarakreek 

15,50 

15,70 

Schuitema 

1685,00 

1685,00 

Schuttersveld 

48,00 

47,50 

Smit Intern. 

41,80 

4120 

St.Bankiers c. 

15,10 

15,40 

Stad Rotterdam c 

40,00 

40,00 

Telegraaf De 

84,30 

84,30 

Textielgr Twente 

92,00 

90,00 

Tulip Computers 

22,80 

23.00 

Tw.Kabel Holding 

123,50 

124.00 

Ubbuik 

67,00 

67.50 

Union 

73,90 

74,20 

Un.Dutch Group 

2,80 

2,80 

Vereenigde Glas 

522.00 

515,00a 

Verto eert. 

32,40 

32.50 

Volker Stevin 

63,30 

63,40 

Volmac 

28,20 

28,30 

Vredestein 

15,10 

15,10 

VRG-Groep 

46.50 

44,00d 

Wegener 

63,00 

64,30 

West Invest F. 

15,50 

15.50 

West Inv.F. wb 

114,00 

114,00 

Wolters Kluwer 

269.00 

278.00 

Wyers 

30,00 

29.60 

Beleggingsinstellingen 


ABN Amro Aand.F. 

80,00 

81,00 

ABN Amro Amer.F. 

68,50 

69,20 

ABN Amro Eur. F. 

73,50 

75,20 

ABN Amro Far EF. 

47,00 

49,10 

ABN Amro Liq.Gf. 

163,10 

163,20 

ABN Amro Neth.F. 

86.60 

86,70 

Aegon Aandelenf. 

33.70 

34,00 

Aegon Spaarplus 

5,00 

- 

ABN Beleg.fonds 

62,60 

63,40 

AJbefo 

4820 

48,30 

Aldollar BF $ 

26,40 

26,30 

Alg.Fondsenbez. 

233,00 

233,00 

AllianceFund 

10.20 

10,20 

Amro North Am.F. 

67.40 

67,50 

Amvabel 

81,70 

82,00 

Asian Tigers F. 

62,50 

63,40 

Asian Select F 

58,40 

60,50 

Austro Hung. F. 

4,40 

- 

Bemco FlentSel. 

55,80 

55,80 

Bever Belegg. 

2,90 

2,90 

CLN Obl. Div. F. 

110,80 

110,90 

CLN Obl.Waardef. 

114.50 

114,60 

Delta Lloyd Inv. 

28,80 

29,50 


DP America Gr.F. 

34,20 

34,50 

Dp Energy.Res. 

41,00 

- 

EG F Investm. 

125,40 

125,40 

EMF Rentefonds 

69,30 

69,40 

Eng-Holl.Bel.Tl 

10,40 

10,40 

Envir.Growth F. 

48,00 

47,50 

Esmeralda part. 

32,90 

33,30 

Eur.Ass. Trust 

6.60 

6,60 

EMS Growth Fund 

104,50 

104,50 

EMSIncome Fund 

105,90 

105,90 

EMS Offsh. Fund 

103,50 

103,60 

EOE Dutch SUF 

315,00 

323,00 

Euro Growth Fund 

49,00 

49.50 

Euro Spain Fund 

6,90 

- 

Far East Sel.F. 

52,50 

52.50 

Gim Global 

50,90 

51,60 

Groeigarant 

1,50 

1,50 

Holland Fund 

72.90 

73,30 

Holl. Eur. Fund 

47,20 

48,50 

Holl. Obl.Fonds 

125,00 

125,00 

Holl. Pac. Fund 

86,50 

91,00 

Holl. Sel.Fonds 

83,80 

84,50 

Innovest 

64,50 

64.50 

Interbonds 

508,00 

508.00 

Interefïekt 500 

27,00 

28.20 

Intereffekt wt 

59.00 

65,20 

Investa part. 

73,50 

74,40 

IS Himal.Fund $ 

9,70 

- 

Jade Fonds 

136.80 

141,30 

Japan Fund 

16,30 

18,90 

Jap.lnd.Aipha F. 

6400,00 

- 

Jap.Sect Rat.Yen 

5208.00 

- 

Korea Pac.Tr. $ 

9,00 

- 

Mal.Capital F.$ 

7,80 

7,80 

Mees Obl.Div.F. 

112,00 

111,90 

Mexico Income F. 

22,00 

- 

MK Int Ventures 

10,50 

10,50 

Mondibel 

77,30 

77,40 

Nat.ResFund 

1170,00 

1170,00 

Nedufo A 

115,00 

115,00 

Nedufo B 

117,00 

117,00 

NMB Dutch Fund 

44,00 

44,10 

NMB Geldmarkt F. 

54,72 

54,73 

NMB Global Fund 

4420 

44,70 

NMB Oblig.F. 

36,40 

36,50 

NMB Spaard.F. 

103.08 

103,11 

NMB Rentegr. F. 

118,30 

118,40 

NMB Vast Goed F. 

37,90 

37,90 

New Asia Fund 

5,40 

- 

Nomura Wan. F. 

0,42 

0,57 

Obam, Belegg. 

247,20 

248,70 

OAMF Rentefonds 

11,70 

11,85 

Orange Fund 

21,60 

21,60 

Pac.Dimensions 

88,50 

89,50 

Pac.Prop.Sec.F. 

28,00 

29,10 

Pierson Rente 

113,80 

113,80 

Postb.Aand.f. 

50,40 

5020 

Postb.Belegg.f. 

56,20 

5620 

Postb. Verm.gr.f. 

5420 

5420 

Prosp.lnt.HIP $ 

3,90 

- 

Rentalent Bel. 

151,40 

151.50 

Rentotaal NV 

35,60 

35,60 

RG America F. 

103,00 

103,50 

RG Divurent F. 

49,30 

49,30 

RG Europe F 

96,00 

96,80 

RG Florente 

114,10 

114,10 

RG Pacific F. 

86,70 

89,40 

RG SP Groen 

54.40 

54,40 


RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Propt 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt FV.F 
SciTech t 
Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-Invest 
tlrnco lnv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
Z0M Florida F.$ 

Paral lelmarict 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg 
Comm Obl F1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.0bl.F.3 
De Dne Electr. 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Eheo-KLM Kleding 
E&LBelegg.l 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LCI Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 


51.00 

5120 

47.10 

47.40 

90,00 

90,00 

8020 

8020 

29,20 

29,20 

12.50 

12,50 

182,00 

182,00 

19.20 

19,20 

163.00 

175,00 

81,00 

82,40 

253,00 

261,00 

18,00 

18,00 

77,50 

77.50 

31,70 

31,80 

65.40 

66,00 

112,30 

112,40 

59.80 

54,90d 

52,50 

52,60 

110.00 

110,00 

65.00 

64,60 

114,00 

112.00 

72,90 

73,50 

33.10 

33,60 


29,50 

29,50 

111,60 

111,60 

43.50 

4420 

53,00 

53.00 

10,80 

10,80 

99,10 

99,20 

9920 

99,20 

9920 

9920 

13,00 

13,10 

65,70 

66,00 

63,60 

63,60 

61.00 

61,00 

59,20 

59,30 

56,10 

56.10 

86,00 

86,00 

6,20 

6,30 

45,10 

45.10 

40,00 

40,00 

69.40 

69,50 

71,70 

71,70 

106.50 

106,50 

73.70 

73,70 

105,40 

105,50 

31,00 

31,50 

103,00 

104,90 

69,80 

69,80 

37,80 

37,80 

7020 

71,00 

45,40 

45,50 

52.50 

52,70 

46.50 

46,60 

39,00 

39,00 

46,00 

46,50 

0,75 

0,75 

3,60 

3,60 

44,80 

45.00 

4,60 

4,70d 

45,00 

46,50 

54.20 

55,80 

81,50 

81,70 

6,50 

6,60 

18,00a 

18,00a 

1.80e 

1,85a 


Pan Pac. Winkel 
PieMedical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
SuezGr.Fund 
VHSOnr Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco inc 
bethl. steel 
boemgeo 
can.paeific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citieorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int bus.mach. 
int teLtel. 
kim airlines 
mcdonneU 
merckco. 
mobil oil 
penn central 
philips 
pnmenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
united teehn 
westmghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amenk.dollar 
austr.dollar 
belg.frank(lOO) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
ierse pond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din bm 100 
noorse kroon (100) 


10.30 

10,50 

5,60 

5,70 

13.00 

1320 

54,70 

55,10 

51,60 

52,30 

1,45 

1.40 

38,40 

38.00a 

282.50 

283,00 

4,10 

4,10 

40.60 

41,40 

52 

53% 

45 tg 

46% 

41 Vj 

41% 

43 Va 

43% 

24Ü 

26% 

13 Va 

13% 

43 Vb 

44% 

14 

14% 

64 5 /b 

65% 

24 3 /< 

23% 

17 V, 

17% 

16 Vs 

15% 

26V, 

26% 

48 Vs 

45% 

47Va 

47% 

38% 

38% 

57% 

57% 

38% 

40 

74% 

76 

38 

38% 

67% 

68% 

78% 

75% 

85 V 8 

86 

63% 

64% 

19% 

19% 

57% 

58% 

150 Vb 

152% 

61 

62% 

22% 

22% 

19% 

19% 

37% 

38% 

79% 

80% 

45% 

45% 

11% 

11% 

58% 

58% 

53% 

54 

18% 

17% 

14% 

14% 

28% 

27% 


1.770 

1,890 

1.33 

1,45 

5,31 

5.61 

1,470 

1,590 

27,50 

30,00 

110,00 

114,00 

3.09 

3,30 

39,50 

42,00 

31,60 

34.35 

0.85 

1,05 

2,85 

3,10 

13,80 

15,50 

135,00 

141,00 

27,15 

29,65 


oostschül.UOO) 
port escudo (1001 
Spaanse pes. (100) 
turkse pqnd (100) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr (100) 

Wisselmarkt 

amenkdollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
hongk.dollar (100) 
ierse pond 
ital.lire UO.OOO) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar(lOO) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch.(lOO) 
port escudos (100) 
spaanse pes. (100) 
surin.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


algemeen 

mtemation 

lokaal 

fm.instell 

niet-fmanc 

industrie 

transpopsl 


15.75 16.25 

1,21 1.39 

1,69 1.85 

0,0250 0.0350 

29,50 32,00 

119.75 124,25 


1,82785-1,83035 

1,0070-1,0370 

1,3919-1,4019 . 

5,4705-5,4755 

1,53675-1.53925 

28,995-29,045 

112.5850-112.6350 

3,2390-3,2440 

33,220-33,270 

0,9120-1,0120 

23.3250-23,5750 

2,9970-3.0070 

14,920-14,970 

137,975-138.075 

0,9895-0,9995 

28,670-28,720 

15,9950-16,0050 

1,2910-1,3310 

1,7855-1.7955 

1.0045-1.0445 

31,045-31,095 

122,690-122,740 

2,3025-2,3075 


123,40 

124.70 

138.90 

139,50 

120,60 

122,00 

127.20 

128.20 

119,40 

120.80 

129,30 

131,00 

126,90 

128,00 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,800-20,400, vorige 
19.770-20,370, bewerkt 22,000 laten, 
vonge 21,970 laten. 

Zilver onbewerkt 205-275, vonge 205-275. 
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten 


i.olie 


Lmsterdam 

rsindex(1983=100) 

204,90 206,00 
200.20 201,80 
206,40 206.80 
205,10 206,90 
ld financieel 145,00 145,90 

id met-finane. 263,20 265,90 

CBS-herbeleggingsmdex (1983=100 


algemeen 
ld excl.kon.ohe 
internationals 
lokale onderriem, 
id financieel 
id niet-fmanc. 


291,90 293.50 

269.40 271.70 
306,30 306,90 
275.50 278.10 
214.00 215,20 

334.40 338.20 


CBS-stemmingsindex (1990=100) 


Dow Jones 


Industrie 3.255,37 
+ 30,41 


OPTIEBEURS sene 

omzet 

v.k. 

s.k 

abn amro p okt 

47,50 

200 

4.00a 

320 

aegn 

c apr 

125,00 

247 

2,00 

3,00b 

aegn 

c ju) 

125,00 

214 

3.20 

4.00 

dsm 

c apr 

95.00 

15! 

1120 

12,60 

els 

c jul 

115.00 

197 

2,00 

320 

eoe 

c apr 

300.00 

699 

3,80 

520 

eoe 

c apr 

305,00 

1921 

1.40 

220 

eoe 

c apr 

310.00 

762 

0,40 

020 

eoe 

c mei 

300,00 

460 

4,00 

5,60 

eoe 

c mei 

305,00 

1200 

2,40 

320 

eoe 

c mei 

310,00 

350 

uo 

120 

eoe 

P apr 

300,00 

1334 

1,60 

0,60 

eoe 

P apr 

305,00 

3725 

3,80 

120 

eoe 

p apr 

310,00 

956 

8.20 

5,00 

eoe 

p mei 

300,00 

628 

5,20 

320 

eoe 

p mei 

310.00 

230 

12,00b 

920 

fokker 

c apr 

30,00 

269 

3,60 

4,00 

fokker 

c jul 

32.50 

381 

3,30 

4.00 

fokker 

pjul 

32,50 

196 

2.30 

120 

hem 

c okt 

190.00 

220 

10.80 

11,40 

hoog 

c apr 

50,00 

190 

1.90 

2,10 

hoog 

c jul 

55,00 

218 

1,90 

120b 

hoog 

papr 

47,50 

350 

0,10 

0,10 

hoog 

papr 

50,00 

177 

0,40 

020 

hoog 

p apr 

55,00 

240 

3,40 

3,00 

mg 

c apr 

50,00 

549 

1,80 

2,00 

mg 

c jul 

55,00 

287 

0,50 

020 

nedl 

c apr 

55.00 

330 

2,80 

3,00 

nedl 

c jul 

60,00 

186 

2,50 

2,60 

phil 

c apr 

35.00 

363 

1,50a 

1.40 

phil 

c jul 

37.50 

291 

120 

120 

phil 

c o93 

30,00 

326 

9,10b 

9,10 

phil 

c o94 

45,00 

155 

220b 

3,00 

phil 

c o96 

35.00 

188 

9,10b 

9,10 

olie 

c apr 

145,00 

612 

2,50 

220 

olie 

c jul 

145,00 

223 

4,10 

140 

olie 

c jul 

150,00 

164 

220 

220 

olie 

c okt 

150,00 

168 

3.60 

320 

topa 

c apr 

580,00 

349 

2,80 

320 

top5 

c apr 

590,00 

181 

0,50 

020a 

top5 

c mei 

580,00 

172 

3,80 

4,70 

top5 

papr 

580,00 

273 

5,50 

3.00 

unil 

c apr 

180.00 

185 

2,30 

3,40 

uml 

c apr 

185,00 

629 

020 

0,40 

uml 

c apr 

190,00 

162 

0,10 

020 

unit 

c jul 

185,00 

394 

2,70 

320 

unil 

c okt 

180.00 

163 

8,40 

920 

unil 

c okt 

190.00 

288 

4.10 

420 

unil 

P apr 

185.00 

404 

4,70 

320 

wes 

c okt 

90,00 

385 

6,00a 

7,00 


a = laten g - bieden+ei-div. 

b=bieden h = laten * ei-div. 

c= ei-claiffl k=ged»n + b 

d ex-dividend I- gedaan+g 

e= gedaan- boden vk = slotkoers vorige dag 
t gedaan • laten sk = slotkoers gisteren 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina • . ^ $ 
f ' ' - ****&;' 
■'*&>1 

k ’ 


Suzuki 


Te koop Suzuki JEEP Soft 
Top, bwj. '82, carrosserie 
88, als nieuw, Type SJ 413. 
Tel. 045-750598. _ 

Suzuki VITARA jan. '90, 
ƒ 27.000,-. Tel. 045-440329 

Suzuki ALTO dec. '82, als 
2e auto, km.st. 52.000. Burg 
Jongenstr. 9, Landgraaf. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. pracht. Suzuki JEEP 
jSJ 410 soft-top, '84, ie eig. 
Heirstr. 8 a, Urmond. _ 

Te k. Suzuki ALTO GL, APK 
'93, bwj. 3-5-'86, kl. wit, km. 
st. 28 000 , radio/cass. 3-drs. 
gew. 605 kg, in st.nw. pr. 
ƒ 6.850,-. Tel. 046-750506. 

Te koop gevraagd Suzuki 
ALTO, bwj '82 tot ' 88 . Tel. 
04765-2607/3676. 


Te k. KEVER t. 1303 S, bwj. 

' '75, vele nw. onderdelen, pr. 
n.o.Lk., inr. mog. van bestel 
of stationw. Tel. 046- 
751722 na 17.00 uur. _ 

Koopje! VW SCIROCCO 
GTi, bwj. '79, APK 3-'93, 
sportvlgn., 5-bak etc. i.z.g. 
st. vr.pr. ƒ 2.750,-. Tel. 045- 
728919. _ 

VW-GOLF turbo, diesel, 7- 
'89, wit, 70.000 km. 
ƒ 19.950,-. Tel. 04906-1387 


GOLF GLD diesel, t’85, 
schuifd., sportvlg. etc., i.z.g. 
st. APK gek., ƒ 8.750,-. Tel. 
045-741932. _ 

Te k. VW-POLO, bwj, '90, 
APK 30.03.’93, ƒ 1.250,-, 
tel. 045-451279. _ 

VW-GOLF 1800 inj. advan- 
ce 8 -' 88 , met.groen, 60.000 
km. ƒ 17.950,-. 04906-1387 

VW-GOLF, diesel, 7-'88, 
85.000 km., ƒ 13.950,-. Tel. 
04906-1387 


Toyota 


Volvo 


Te k. Toyota CELICA, bwj. 
79, div. extra’s, o.a. ATS- 
velgen, Alpine stereo, vaste 
pr ƒ 2.500,-. Thomsestr. 
11, Landgraaf _ 

Toyota Starlet 1.2 de Luxe 
80 APK gek., zeer mooi, 
ƒ 850,-. Hedinstr. 1 Hlr-Nrd. 

Toyota STARLET DL 3-drs., 
antrac., bwj. '87, met trekh., 
zuinige auto. 04750-28544, 
na 19.00 uur. ___ 

Toyota CARINA II, liftback, 
veel extra’s, ' 88 , 60.000 km., 
in nw.st. Bij Auto Services 
Gooiker, APK, Carwash, 
Bovag garage. Apollolaan 
154, Heerlen. 045-740041. 

Toyota CARINA bwj. '80, 2- 
drs., APK jan. '93, ƒ 1.750,-. 
Tel. 046-743835. 


Te koop Toyota COROLLA 
GL diesel '87, ƒ 9.500,- of 
VW Passat 1600 D autom. 
'83 ƒ3.500,-. Lz.g.st. Dorp- 
str. 19, Bingelrade. _ 

Te koop Toyota Corolla 
STATIONWAGON, bwj. 79. 
Tel. 04498-57765. _ 

Toyota STARLET bwj. '82, 
APK 5-’93, i.z.g.st ƒ 2.250,- 
Pastonjstr. 12, Nuth. _ 

Te koop Toyota STARLET 
Si, kleur wit, bwj. 17-6-’91. 
Tel. 045-410971, _ 

Te koop Toyota CARINA XL 
wit, bwj. ' 88 , 58.000 km. Tel. 
04493-1105. _ 

Toyota CARINA 1.6, beige, 
79, S|X>rtwln., geen roest, 
ƒ 1.750,-. Tel.04408-2368. 


Volvo 340 GLE 

zeer luxe uitvoering, bwj. '88 
km.st. 31.000, pr. ƒ 14.500,- 
Tel. 04492-5365. 

VOLVO 340 GL diesel, 4- 
drs. wit, 11-'85, nw. type, 
ƒ 6.300,-. 046-752505. 

VOLVO 740 GL, bwj. '85, 
mooie auto, weg. bel. 
ƒ198,-, vr.pr. ƒ10.750,-. 
Tel. 04458-2114. _ 

VOLVO 360 GLS, 5-drs., 
groenmet., lm. velgen, LPG, 
bwj. 1984, ƒ 3.750,-. Tel. 
040-515556. _ 

VOLVO 440 DL, '89, wit, Ie 
eigen., perf.st., 1 jaar 100 % 
Bovag garantie. Autobedrijf 
Smeets, Schimmen, tel. 
04404-2442. 


Te k. VOLVO 340 DL 2.0 Ltr. 
met LPG, Lz.g.st., bwj. '83. 
Tel. 046-752903. _ 

Te k. Volvo STATION 240 
GLE bwj. '81, mooie auto, 
ruilmotor, bronsgoudmet, 
extra’s, trekh., get. glas, 
schuifdak en overdrive, t.e. 
a.b. Tel. 046-511322. _ 

VOLVO 240 GL stationcar, 
bwj. '85, zilvermet., 150.000 
km, ƒ 12.000,-. 04493-1900 

Te k. VOLVO 360 2.0, 
Sedan, Lz.g.st., trekh., bwj. 
11-’83, APK 2-’93, vr.pr. 
ƒ 3.250,- Tel. 04498-54319 

Te koop VOLVO 340 GL 
diesel sedan, zeer mooi, ' 86 , 
129.000 km, t.e.a.b. Tel. 
045-427866. 


®> TOYOTA 


DE T0Y0TA-DEALER 
BRENGT DRIE NIEUWE TYPEN 

0PDE MARKT. 


First 

Special 

Class 

Class 


Tevreden rijders hebben een Toyota-dealer. 


Volkswagen 

VW Golf GTi Special Oakgreen 

5-'89, dubbele diefstalbeveiliging, BBS-velgen, open dak, 
w.w.-groen glas, schadevrij. 04498-51207 / 043-218736. 

Ai itn Pai ihn Te k - ™ scirocco gt, 

MUIU L/ClUUU grijsmet., geh. gerest., APK, 
_ , zeer moor, vr.pr. ƒ 3.500,-. 

Occasions Tei. 04499 - 2311 . _ 

VW Golf C 1.6 1984 Te koop wy BUS pick-up. 

\)w rëm WiS ^ f 4.250,-. 

VW Golf CL 1 .6 1986 y e( 045 . 31 6940. 

VW Golf C 1.3 5-drs. 1987 -T-- ■■ 

VW Golf avant sport 1987 Te koop VW GOLF GLD kl. 

VW Golf diesel 3-drs. 1987 JP®[ 

VW Golf tour. 1.3 1988 ƒ 2.800,-. Tel. 046-529639. 

VW Golf diesel 5-drs. 1988 Te koop VW POLO, bwj. 79, 
VW Golf Manh. 1.3 1989 APK gekeurd, i.z.g.st. Tel. 
VW Golf Manh. 1.6 1989 04454-4759._ 

V 5J' wÏJIh, 1990 Te koop VW POLO Coupé 

Nee T^ m n^ fSf^ 9 ' Sprinter bwj. 9-'86, APK 
Tel 0 4406-15041._ 9-’92, im-velgen, optisch en 

VW-K70, bwj. 74, wit, APK technisch in prima staat, 
gek., i.z.g.st., ƒ3.500,-. Tel. 66.500 km. Tel. 045-321490 

09-32-11711677. _ Te R ^ qq LF Sprinter, 

Te koop VW MOTOR Kever bwj. '80 APK gek., groen- 
model. Te bevr. tel. 045- metal., ƒ 88,- wegenbel., 

241588. _ verbruik 1 op 14. Auto roest/' 

Te k.VW-Passat C Van, »*adevnj ƒ 1.950,-. Tel. 

STATIONCAR, diesel, grijs 045-221808. _ 

kent. bwj. 83, blauw, achter- VW GOLF diesel blauw, '85, 
bank ƒ 3.950,- 045-423443 APK 2-'93. 04406-15143. 
Elisagracht 25, Kerkrade. Te koop vw GOLF diesel, 
VW GOLF D Manhaften, bwj. '88, km.st. 80.000, 
zwart, 5-'89. Tel. 045- ƒ 18.500,-. Tel. 045-443069 

747165 _ Te k. VW Golf MANHATTEN 

Te k. VW GOLF 1.3C, kat. 1 . 6 , 4-drs., i.z.g.st. juni '89. 
bwj. '88, 61.000 km. vr.pr. Tel. 045-319896. 
ƒ 15.000,-. Bergerveldweg Te k VW CADDY, bwj. '83 
1, Berg en Terbkjt. 04406- turbo diesel, motor 88, vr.pr. 
41933. __ ƒ5.000,-. Tel. 04405-1339. 

Golf CABRIOLET 79, ATS Te koop VW GOLF GTS 
velgen, donkergroenmetal. ^ 33 vee | extra’s, vr.pr. 
100% okee met tax.rapp. ƒ 7250 - Tel 045-313175 
ƒ 12.900,-. Tel. 045-325873 > ' GOLF 18 GT| , 

Te k. VW PASSAT '80, APK, ^ 83 , ^ access., kl. 

1-'93, diesel, vr.pr. ƒ1.350,- groe nmet. Tel. 045-319026, 
Voetstr 9, Srttard. _Aan de Beuk 39, Landgraaf. 

Te k. VW GOLF GLS, bwó. VW-GOLF diesel, bwj. '82, 
9 - 10 - 86 , APK gek tot 14- sportvjgn. metal., zonnedak, 
4-'93. Pr. ƒ 2.250,-. Tel. trekh. spoiler 045-223843. 
046-514310. -—- 


VW KEVER Cabrio Speed¬ 
star bwj. 1974, in perf. staal 
kl. rood, vr.pr. ƒ 12.500,-. Te 
bevr. Eindstr. 28, Jabeek. 


VW PASSAT I .81 Cl 66 kw, 
nw. mod. bwj. ' 88 , zwart, pr. 
ƒ 16.950,-. 046-372443. 


Koopje VW Passat, bwj. '80, 
ƒ 1 000 ,-. Tel. 045-314269 


VW GOLF 1.6 GTi APK 12- 
■92, kl. rood, div. extra's, 
zeer mooi, pr. ƒ 5.000,-. Tel. 
045-420067. 


VW GOLF diesel groenmet., 
5-bak, bwj. 1990, ƒ 16.500,- 
Tel. 040-515556. 


Jac. Klijn 
occasions 


Volvo 


340 GL 5-drs. 1.7 wit 67.000 km . 1987 

340 DL Sedan 1.4 antracietmetallic 47.000 km. 1988 

340 3-drs. 1.4 donkergrijs 39.000 km. 1989 

340 automaat 3-drs. blauw . 1986 

360 2.0 injection sedan wit . 1988 

360 2.0 injection 3-drs. donkergrijs . 1987 

440 DL 5-drs. rood spoiler . 1989 

440 DL 5-drs. smoke zilvermetaJIic 37.000 km. 1989 

440 DL 5-drs. wit pas 12.000 km, sportv etc. 11-1990 

440 GLT 5-drs. rood sportvlgn. get. glas . 

spoiler, november . 1989 

440 GLT 5-drs. zwartmetallic sportvlgn. 

get. glas spoiler, oktober. 1990 

240 GL 2.3 wit stuurbekr. LPG trekh., nov. 1987 

740 GL 2.3 donkerblauw stuurbekr. centr. 

vergrend., oktober. 1986 

740 GL 2.3 inj. blauwmetallic LPG zeer. 

compleet. 1989 

740 GL 2.3 inj. autom. grijsmet.. 1989 

740 GLE 16V grijsmetallic airco LPG. 

sportvlgn. etc. 1990 

940 GL zilvermetallic airco alarm radio/cass. 

4.000 km, november. 1991 

Stationcars 

240 DL 2.0 wit schuifdak LPG-onderbouw . 1986 

1 240 GL 2.3 blauwmetallic stuurbekr. get. glas. 1987 

740 GL 2.3 groenmetallic 67.000 km, dec. 1987 

740 GL 2.3 wit, 85.000 km. 1987 

VOLVO Geniet het vertrouwen. 


Al TOItI DRI.IF JAC. kl.UN 

stkijt'ha<;kn\ve<; 123, kkkkkadk. 

TI L: 045-458000. 


Te k. VOLVO 440 GLT, bwj. 
5-’90, zwart, div. extra’s. 
Tel. 045-457795. VOLVO 440 DL inj., mei '91, 
kl. wit, plm. 14.000 km., 
ƒ 9.000,- onder nieuwprijs. 
Tel. 046-519815. VOLVO 345 L, 5-drs., bwj. 
'80, ƒ 1.350,-. Unescoplant- 
soen 9, Vrieheide Heerlen. 


VW POLO bwj. '80 APK 2- wy GOLF ^ 79 groerv 
93, i.z.g.st., ƒ1.450,-. 045- metallic, i.g.st, ƒ2.000,-. 
456756 Tel. 045-311651. 

Te k. VW GOLF GL '89 met GOLF GTS, GTi uitv., bwj. 
kat., 4-drs., get. ruit, scha- mei '83, uitgeb., brede ban- 
devnj, 5-bak,, ƒ 17.600,-. den, sunr, APK mrt.’93, wit, 
045-742279, na 17.00 uur. V r.pr. ƒ 7.400,-. 045-752918 VOLVO 343, '82, geen APK, 
ca rross. matig, ƒ 1.500,-. 
045-211976/ 253024. 


Te k. VOLVO 440 DL, bwj. 
juni '91, kl. wit, pr.n.o.Lk. 
Tel. 04492-3488. 


Te k. VOLVO 66 , bwj. '80, 
APK 3-'93, km.st 73.000, 
electr. ramen, stuurbekr. 
ƒ 1.800,-. Tel. 04492-2162. 


Volvo 440 GL, blauwmet. 
okt. '89; Volvo 440 GL blauw 
aug. '91; Volvo 440 Sunray 
rood, maart '91. Volvo 
A. KLUN, De Kou men 5-7, 
Heerlen. Tel. 045-220055. 


VOLVO 940 GL Demo, 
blauwmet. Volvo A. Klijn, De 
Koumen 5-7, Heerlen. Tel. 
045-220055. 


VOLVO 740 GL 2.3 black li- 
ne antracietmet. apr. ' 88 . 
Volvo A. Klijn, De Koumen 
5-7, Heerlen. 045-220055. 


VOLVO 240 DL blauw LPG VOLVO 460 GL grijsmet. juli 
mei '85. Volvo A. Klijn, De 1990. Volvo A. Klijn, De 
Koumen 5-7, Heerlen. Tel. Koumen 5-7, Heerlen. Tel. 
045-220055. _ 045-220055. 

Volvo 340 special automaat - 

wit, jan. '86; Volvo 340 DL Zastava 

automaat blauwmet. jan. '86 _— 

Volvo 340 DL wit mei '89. ZASTAVA 65 GTL, '83, APK 
Volvo A. KLIJN, De Koumen km.st. 59.000, ƒ 1.950,-, 
5-7, Heerlen. 045-220055. mooie auto. 045-255784. 

Diversen 

Autobedrijf Math Moonen 

Kruisstraat 42, Broeksittard 

Tel. 046-522276 

Toyota Corolla Hatchback 1.3 DX. 1985 

Toyota Corolla Liftback 1.6 DX. 1984 

Toyota Starlet 1.3 DX . 1983 

Toyota Tercel 1.3 DX. 1982 

Fiat Panda 45 Cabrio dak. 1985 

Fiat Uno 60 zeer mooi . 1988 

Toyota Carina 2-drs. 1.6 DX 1 e eig. 1980 

Toyota Supra 3.0i '88 ƒ 33.500,-; Ford Siërra RS Cosworth 
'89 1 eig. ƒ 37.500,-; Renault 25 TX '90 Ie eig. ƒ 23.750,-; 
25 V6 aut. '89 Ie eig. 50.000 km. ƒ30.750,-; 19 GTXi '89 
Ie eig. v.a. ƒ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 Ie eig. I 
ƒ 16.750,-; 21 TS/GTL '87/’89 v.a. ƒ 9.000,-; Volvo 740 GL j 
Turbo D combi '88 Ie eig. ƒ 26.750,-; 740 GL combi m. '87 
Ie eig. ƒ21.750,-; 240 DL combi '88 Ie eig. ƒ22.500,-; 
440 GL/GLT '88/'89 v.a. ƒ 18.750,-; 480 sport '87 
ƒ20.750,-; 740 GLE '84/’88 v.a. ƒ 10.750,-; 240 GL ’82/'85 
v.a. ƒ3.750,-; 360 GLT '83 ƒ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 
ƒ 8.500,-; VW Passat combi '90 Ie eig. 90 Pk ƒ 27.000,-; 
Passat 1.8 CL '89 Ie eig. ƒ 23.750,-; Passat TD combi '87 
ƒ17.500,-; Passat D/combi D '84 ƒ 6.750,-; Polo Fox '90 
ƒ 14.750,-; Ascona '84 ƒ 5.250,-; Golf CLD/GTD ’85/'88 v.a 
ƒ9.000,-; GOLF 13/16/18 '84/’89 v.a. ƒ7.500,-; Jetta *31/ 
'87 v.a. ƒ 2.250,-; Audi 80S/80D 'SS/BO Ie eig. v.a. 
ƒ19.750,-; 100 cc m. '86 ƒ 10.750,-; BMW 524 t.d. '89 Ie 
eig. ƒ42.500,-; 525E/524 t.d. '84 v.a. ƒ7.000,-; 316/320i 
W/Sö v.a. ƒ 8.000,-; Opel Vectra 1.8 GL Hatchb. '89 1 e 
eig. ƒ23.500,-; Kadett 1.7 D combi '89 Ie eig. ƒ 18.500,-; 
Kadert 1.6 D combi '87/’89 v.a. ƒ10.000,-; Kadett 1.7 D 
combo '90 Ie eig. ƒ 14.750,-; Kadett 12/13/16/16D '84/90 
v.a. ƒ5.000,-; Omega 18/2.0i/2.0GLi aut. ’88/'90 v.a. 
ƒ14.000,-; Corsa '84787 v.a. ƒ7.000,-; Senator 3.0 '83 
ƒ 7.750,-; Ascona 18 '88 ƒ12.000,-; Mitsubishi Sapporo 
GLX '83 ƒ 6.750,-; Lancer GLX '84 ƒ 5.500,-; Ford Scorpio 
20i/24i/29i '85790 v.a. ƒ10.000,-; Orion GL '86 ƒ 8.750,-; 
Siërra 2.0i sedan '88790 v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3D 
combi '84790 v.a. ƒ 5.500,-; Escort 1.4 CU combi '89 Ie eig 
ƒ15.500,-; Escort 13/14/16/16D '83789 v.a. ƒ4.500,-; Caj> 
ri 2.3 '78 ƒ 3.750,-; Taunus aut. '82 ƒ 2.500,-; Citroën AX 
1 .IE '88 Ie eig. ƒ 9.750,-; BX 14/16/16 Break '83789 v.a. 
ƒ4.000,-; BX turbo D '88 Ie eig. ƒ17.750,-; Visa '85786 
v.a. ƒ4.250,-; CX GTi '85 ƒ 7.500,-; CX turbo '86 Ie eig. 
ƒ11.000,-; Alfa 75 16/18 '86789 v.a. ƒ11.000,-; Fiat Tipo 
IE '90 Ie eig. ƒ17.000,-; Panda/Uno '85789 Ie eig. v.a. 
ƒ4.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88790 Ie eig. v.a. 
ƒ 16.500,-; 205 XLD '89 Ie eig. ƒ 14.750,-; Honda Aero- 
deck 2.0 '88 ƒ 19.500,-; Accord 2.0 '86788 v.a. ƒ 11.000,-; 
Prelude EX aut. '85 Ie eig. ƒ 13.500,-; Prelude spec. uitv. 
'84786 v.a. ƒ 9.000,-; Accord EX aut. '84 ƒ 7.000,-, Nissan 
Silvia turbo '86 Ie eig. ƒ11.750,-; Bluebird 1.8 GL '88789 
Ie eig. v.a. ƒ 12.500,-; Sunny combi D '85786 v.a. 
ƒ6.500,-; Mitsubishi Galant GL Hatchb. '89 ie eig. 
ƒ19.500,-; Galant GUturbo D '88790 v.a. ƒ16.000,-; Ga¬ 
lant t.d./t.d. aut. '85786 v.a. ƒ 7.500,-; Starion turbo '83 
ƒ7.500,-; Galant turbo D '90 ƒ 21.750,-; Saab 9000 turbo 
'86789 v.a. ƒ 19.750,-; 900 GL '84 ƒ 5.750,-; Mercedes 200 
D '82 ƒ 7.250,-; Rover 2000 '84 ƒ 3.750,-; Mazda 626 GLX/ 
GLX D '88790 v.a. ƒ 14.500,-; 323 GLX '85 ƒ 6.500,-; RX 7 
'80 ƒ 7.250,-; Hyundai Sdnata 1.8 GLi '89 Ie eig. 
ƒ16.750,-; Stellar '85 ƒ 4.500,-; Toyota Celica '83790 v.a. 
ƒ 6.750,-; Camry '84787 v.a. ƒ 7.750,-; Corolla '82T84, v.a. 
ƒ2.000,-; Lada Samara 1.3 '88 Ie eig. ƒ7.500,-; Skoda 
105 '87 Ie eig. ƒ 3.500,-; Suzuki Jeep z. en w. kap '84 
ƒ9.250,-; Mercury Marquis '79 ƒ 1.500,-. 

Plm. 30 goedkope inruilauto’s v.a. ƒ 250,-. 

Directe 100% financiering en leasing mogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

_ Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. _ 

Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihatsu Rocky Wagon HR. 1990 

Mitsubishi Pajero tuit» diesel. 1984 

Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging . 1986 

Toyota landcruiser turbo diesel . 1988 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 

. Nissan Prairie 1.5 GL. 1983 

Mitsubishi Galant 23 TD . 1983 

Nissan Sunny combi 1.7D . 1985 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

Daihatsu Cuore TX 3-drs. 1986 

Audi 80 18S autom. kl. zwart. 1990 

Suzuki Alto GL sportieve uitvoering . 1989 

Opel Vectra 1 6i stuurb. acc. 16.000km. 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

VW Golf Manhatten 1.6 rood. 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 OOOkm. 1989 

BMW 320i 90.000 km. M-uitv. 1986 

BMW 316 black line 101.000 km. 1987 

Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv . 1988 

Ford Fiësta 1.1 lux, rood. 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club. 1990 

Suzuki Swift GTi Twincam zwart. 1987 

Volvo 340 5-drs. GL red line. 1988 

VW Golf GTi spec. uitvoering . 1986 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Opel Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.OOOkm . 1987 

Opel Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver . 1987 

Daihatsu Charade TS Special. 1984 

Daihatsu Charade diesel. 1985 

Mitsubishi Cordia 1 6SR . 1983 

Toyota Cressida turbo diesel. 1985 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2.2i.. 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 

_ Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 _ 

Nissan Patrol 3,3 turbo 

bwj. dec.’87, 89.000 km, 

VW Golf diesel . 1989 

Mercedes 280 S in uitst. staat . 1982 

Mercedes 200 D. 1983 

Opel Corsa. 1985 

Ford Escort 1600 laser . 1985 

Mitsubishi Colt. 1983 

Autoservice Steef Pieters 

Holstraat 101, Rothem/Meerssen. Tel. 043-642909. 


Stationcars 

Volvo 740 GL Ie eig. 78.000 km dec. 1987 

Volvo 245 GLD met extra bank airco. 1982 

Passat Variant 1.6 CL blauw, gas, 93.000 km. 1989 

Peugeot 405 GU 1.6 beigemet., 70.000 km . 1990 

Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km . 1989 

Omega 1.8 beigemet., 84.000 km.. 1989 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000 km. 1987 

Opel Kadett 1 .6 D 3-drs. rood 126.000 km. 1987 

Opel kadett 2.0i Club 25.000 km. 1989 

Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000 km. 1989 

Mazda 323 5-drs., wit, 64.000 km. 1987 

Ford Escort 5-drs. diesel 156.000 km . 1986 

Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st. 1987 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen {naast Vroedvrouwenschool). 

Tel. 045-416023. 


Te k. gevr. AUTO'S ’79-'85. 
Ook met schade en repara¬ 
ties. Tevens bedrijfsauto's. 
Ind. wettelijk geldig vrijwa- 
ringsbewijs. Bel. 046- 
337810. Ook ’s avonds. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
Alfa Romeo 33 '87 
Audi 80 '85-'87 
Daihatsu Charade TX '90 
Escort '86-’89 
Siërra '87-'90 
Honda Civic '88 
Mazda 323 '88 
Ascona ’84-’88 
Corsa ’85-'90 
Kadett ’85-’91 
Omega '87-'89 
Rekord 83-'86 
Vectra '88- 91 
Peugeot 309 '91 
Suzuki Swift '89 
Volvo 340 '88 
Volvo 440 ’89-’90 
VW Jetta '86 Auto Caubo 
Occasions 

Ford Scorpio 2.9 1987 
Audi lOOcc 2.3E 1989 
BMW 320i aut. 1986 
Volvo 440 GL 4-drs. 1990 
Neerhem 25, Valkenburg. 
Tel. 04406-15041. 

Autobedrijf 

Loek 

Schaepkens 

biedt te koop aan: 

Ford Siërra combi CLXi '90 
ƒ 27.500,- 

Peugeot 205 GTi '88 
ƒ 16.900,- 

Ford Siërra Ghia 2.0 '85 
ƒ 7.250,- 

Opel Manta GT 1.8 '84 
ƒ 9.250,- 

Fiat Uno '87 30.000 km. 
ƒ 9.250,- 

Ford Escort 1.2 '82 
ƒ 4.250,- 

Opel Kadett '82 ƒ 2.750.- 
Opel Ascona automaat '80 
ƒ 1.500,- 

Volvo 343 automaat '83 
ƒ 4.900,- 

VW Golf 2x v.a. ƒ 3.250,- 

Diesels 

VW Passat '86 ƒ 8.750,- 
Opel Corsa '89 ƒ 11.250,- 
Ford Escort '86 ƒ 10.500,- 
VW Golf '83 ƒ 5.900,- 
Opel Kadett combi '86 
ƒ 9.250,- 

Keuze uit plm 100 occasions 
Klimmenderstraat 110, 
Klimmen. Tel. 04405-2896. 

Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 

Plm. 20 INRUILAUTO’S, 
ƒ 1.000,- tot ƒ 6.000-. Auto- 
Garant, tel. 045-725588. 

Diverse AUTOMATICS v.a. 
ƒ 1.450,- tot ƒ 20.000,-. 
AutoGarant tel. 045-725588 

Te koop 50 tot 100 AUTO’S 
vanaf ƒ 500,- tot ƒ 7.500,-. 
Alles APK. Inruil, financie¬ 
ring mog. Handelsweg 12, 
Susteren. 04499-3398. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO, U belt, Wij kopen! 
045-427671, ook ’s avonds. 


O.K. CARS. Auto's aan 
marktprijzen. Opel Vectra 
1.6i, bwj. '91; Opel Corsa 

1.2 S, bwj. '86; Opel Record 
2.0 S, bwj. '84; Opel Ascona 
1.6, bwj. '84; Opel Kadett 

1.3 S Hb, bwj. '86; Opel 
; Kadett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel 
: Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82; 

Nissan Cherry 1.5 aut., bwj. 
'85; Mazda 323 1.3 Hb aut., 
bwj. '81; Mazda 323 Sedan 
1.3, bwj. 84; Honda Civic 
1.3 L, bwj. '84; Ford Escort 
1.6 XR3i, bwj. '85; Ford Es¬ 
cort 1.6 L, bwj. '85; Ford 
Escort 1.1, bwj. '83; Opel 
Kadett stationcar '84; Ford 
Siërra 1.6 5-drs., bwj. '83; 
Ford Siërra 1.8 CL, bwj. '87; 
2 x Fiat Panda, bwj. '85 en 
'86; Suzuki Samurai 4x4, 
bwj. '88; BMW 525, bwj. '79 
en div. inruilers. Verlengde 
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel. 
04492-5782. _ 

Te k. BMW 635 CSi, m. '85 
Alpine, als nw. alle extra’s, 
ANWB met taxatie-rapport. 
ƒ 29.900,-. Tel. 045-463376 

Te k. BMW 525i bwj. '89; 
Ford Fiësta 1.1 L bwj. '85 
VW Golf 1.6 bwj. '84; Ford 
Escort 1.1 D bwj. '85; Ford 
Escort 1.6 D bwj. '85; Ford 
Escort 1.1 Bravo bwj. '84; 
Ford Escort 1.3 GL 4-drs. 
bwj. '81; Mazda 626 1.6 
GLX Coupé NM bwj. '83; Mi¬ 
ni 25 1000 CC bwj. '84; Ci¬ 
troën 1.1 Axel bwj. '85; Mit¬ 
subishi 1.3 Colt bwj. '84; To¬ 
yota Starlet 1.3 S bwj. '85; 
Mitsubishi Saporro 1.6 GSR 
bwj. '82; Renault 5 GTL bwj. 
'84; Audi 80 1.6 GLS bwj. 
'81; BMW 318 bwj. '78; 
Mazda 626 1.6 Harttop bwj. 
'81; Dodge 50 vrachtauto 
met kieper bwj. '80. Auto¬ 
handel F.M. VERSPAGET, 
Locht 85, Kerkrade. Tel. 
045-425858. _ 

Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 C D autom 
'83; Ford Escort 1.3 L '83; 
Ford Escort diesel bwj. 85’ 
Kadett diesel bwj. 85; Ford 
Granada diesel '82; Datsun 
Cherry autom. bwj. '82; Alfa 
Giulietta 2.0 bwj. '82; Re¬ 
nault 5 TL nw. mod. '85; Fiat 
Ritmo '87; Nissan Sunny 
diesel '87; Kadett LS '83; 
Renault Fuego uitbouw '81; 
Renault 1100 t. 1400 Broad- 
way '86; Opel Kadett bwj. 
'81; Kadett 1200 '83; Ford 
Escort Van grijs kent., gas, 
'83; Samba bwj. '82; Mazda 
323 bwj. '82; Tev. laswerk. 
Inruil-financiering mog. An- 
jelierstr 123a Heerlerheide. 

. Tel. 045-231448. _ 

Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ 500,-. Tel. 045-423199. 

Mitsubishi TREDIA t. '83 
ƒ2.750,-; BMW 316 t. '82 
ƒ2.750,-; Golf D t. '81 
ƒ 2.750,-. APK. 04499-3398 

Golf 1.6 kat. 10-'89 grijsmet. 
Im-velgen in perf. staat 
ƒ18.750,-; Fiat Tipo 1.4 IE 
kat. 9-'91 5.000 km 

ƒ 22.900,-; Opel Kadett 1.3 
■ Sedan '86 Im-velgen i.z.g.st. 
ƒ10.900,-; Toyota Starlet 
1.0 DX '86 sportief ƒ 9.500,- 
Subaru Justy J12 S2 '87 
grijsmet. ƒ 8.400,-. Garantie 
en inruil. Auto ENGELBERT 
i Aan de Fremme 13, Margra¬ 
ten. Tel. 04458-2918. 


LOVEN Heerlen. Verbou- 
wingsopruiming! Extra kor¬ 
ting en hoge inruilprijzen! 
Eigen financiering. Mazda 
626 Sedan 2.0 GLX met 
stuurbekr. '88; Mazda 626 
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda 
626 2.0 GLX HB met stuur¬ 
bekr. '88; Mazda 626 Sedan 
2.0 GLX diesel '87; Mazda 
626 HB 2.0 GLX diesel '86; 
Mazda 626 coupé 2.0 GLX 
’87/’88; Mazda 929 Sedan 
'85; Mazda 323 F coupé '90; 
Mazda 323 F '90 met compl. 
uitbouwsel sportvelg. en 
alarm; Mazda 323 Sedan 
1.3 LX 2x '86; Mazda 323 
Sedan 1.5 GLX '86; Mazda 
323 Sedan 1.3 LX '88; Maz¬ 
da 323 HB 1.3 LX autom. '87 
Mazda 323 HB 1.3 LX '86/ 
'88; Mazda 323 HB 1.3 En- 
voy '88; Fiat Uno 45 '87; 
Lancia Y10 touring '86; Mit¬ 
subishi Colt 1.5 GLX '87; 
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL 
87; Nissan Cherry HB 1.5 
GL '85; Nissan Micra 1.2 '89 
Peugeot 405 SRI 9-10-'87; 
Peugeot 309 XE '88; Peu¬ 
geot 205 GR 1.6 autom. met 
stuurbekr. en schuifdak 6- 
11 -'87; Renault 5 TR '88; 
Toyota Corolla 1.3 '86; VW 
Golf 1.6 '87; VW Jetta 1.8i 
4-drs. 13-10-’89; Volvo 340 
L '85; Volvo 340 GL '88; 
Ford Fiësta 1.6 diesel '86; 
Ford Escort 1.3 '85; Ford 
Siërra 2.0 Laser '85; Ford 
Scorpio 2.0i '87; Opel Kadett 

1.2 S '86; Opel Kadett 1.3 S 

’86; Opel Kadett Sedan au¬ 
tom. 1.6 '88. Diverse goed¬ 
kope inruilauto’s: Honda Ci¬ 
vic 1.3 autom. '82 ƒ 6.750,-; 
Hyundai Pony 1.4 '82 

ƒ2.750,-; Mazda 323 HB 
autom. '82 ƒ 4.950,-; Mazda 
626 Sedan 1.6 ;'81; Opel 
Kadett Berlina 1.3 N 
ƒ 5.950,- '82; Palemiger- 

boord 401, Heerlen. Tel. 
045-722451. __ 

Autocentrum VEENSTRA: 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. '90 ƒ 19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
'90 ƒ 25.750,-; BMW 318i t. 
'88 ƒ 19.750,-; Mazda 626 
LX 1.8 station t. '89 

ƒ20.500,-; VW Polo '87, 
ƒ9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupé '86 ƒ 12.900,-; Maz¬ 
da 626 1.8 LX 5-drs. '89 

ƒ20.900,-; Fiat Panda 1000 
XLi '90 ƒ 10.900,-; Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 

ƒ14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ12.250,-; 

Ford Siërra 1.6 Laser '85 

ƒ 8.750,-; Ford Siërra 1.6 
Spec. 5-bak, 4-drs. '89 
ƒ19.900,-; Ford Siërra 2.0 
stationcar '86 ƒ 13.900,-; 
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs. 
'87 ƒ 11.750,-; Opel Kadett 

1.3 S autom. '85 ƒ 10.500,-; 

VW Golf Memphis 1.3 '88 
ƒ 15.900,-; Opel Corsa 12S 
4-drs. '86 ƒ 8.750,-; Suzuki 
Alto '87 ƒ 8.900,-; Opel Ka¬ 
dett combo '86 ƒ 6.900,-; 
Lada 2105 1200 '88 

ƒ 5.900,-; Mazda 323 GLX 
1600i '87 ƒ11.500,-; Nissan 
Micra GL '89 ƒ 12.750,-. 
Bovag-garantie, inruil, fi¬ 
nanciering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valkenburgerweg 
13, Voerendaal. Tel. 045- 
752999. _ 

Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Voorjaarsaanbieding! r 
Plusm. 75 TopoccasionS j 
Nissan 100 NX Targa 
brio type '92, alle acc. ni 1 
hoge korting; Mitsubishi 
'91 wit 14.000 km. gel. f I 
Vectra '90 zwart & I 
Opel Kadett type '90 af I 
ciet; GSi 2.0; Opel W I 
GSi zwart '89; Opel K* I 
combi '88 rood' Opel Kt 
86 zilver; Kadett '84 f 
Ford Siërra Sedan '89 2> I 
ABS bl.met. ; Siërra '91 I 
dan zilver-antrac. nieU< I 
type sjaec. prijs; Escort f I 
CL '89 XRi-look rood; Es 
1600 CL '85; Escort CO 
'88 zilver; 3x Fiësta I 
va. ƒ 6.750,-; 4x VWj 
'85rQ8 va. ƒ 7.750,-; B 
320i cabrio Bauer '85 
acc.; BMW 318i '88; 4X' 
'85/'89; 2x Nissan 300 S 
'85 antrac. Honda Prfl* I 
2.0i '86 rood; Volvo 440 I 
wit; Volvo 460 '87 antf I 
Volvo 340 '86 wit 

ƒ 6.750,-; Fiat Panda 1 
'85/'88; Fiat Uno '88 f« 
Corsa ’86 zwart; DaiN I 
GTi '88 wit; Siërra comt* I 
5-drs.; Siërra Combi '86 
ver; Mercedes 190E '8f> 
Alfa 75 '88 rood; Alfa Sf 
Sport ƒ3.750,-; Jeep 
ki Samurai '88; Jeep Rd I 
Jeep Rocky Daihatsu | 
Hard-Top Cabrio; NÖ I 
Patrol benz. geel kerit ( I 
nw.st.; Oldtimer Ford ■ 
pick-up 1955 iets ap* 
showroom-auto; Spj? 
Cabrio rood top-corwj 
Porsche 944 goudkl. ÖJ I 
turbo; originele Kever cA j 
zeldzaam mooi; Pew 
GTi 205 zilver. 15 ifjj I 
auto’s aan opruiming*# 
zen. Direkte financier 
ook leasing met uitgesK* I 
betaling. Erkend APK-KJ 
ringsstation. Alle reparëj 
en beurten! Inkoop coh# 
LUCAR, Holzstraat J 
Kerkrade. Tel. 045-4569^ 1 l 
Autobedrijf P. van DUKi I 
Zn. VW Passat 1.8 CL’ 
ƒ 27.500,-; Ford ScO# 
2.0i CL Sedan’90 ƒ31.05 
Ford Siërra 2.0i CLX S<# 
autom., '91, ƒ 31.50J I 
Ford Siërra 2.0 Sedan SPf 
'89 ƒ19.750,-; Ford SiJ 
2.0 L 5-drs. '84 ƒ7.50® 
Ford Siërra 2.0 GL V6 ’ 
ƒ 7.500,-; Ford Siërra ! 
Sedan Spec. '90 ƒ 21.75® 
Ford Siërra 1.6 CL SéJ 
'89 ƒ 19.500,-; Ford Sjd 
1.6 Laser '84 ƒ 6.500,-; P? 
Escort 1.4 CL '91 ƒ22.50® 
Opel Omega 2.0i LS l 
ƒ25.000,-; Opel Manta * 
GT 3-drs. '89 ƒ20.75®. 
Renault 21 TL . 
ƒ15.750,-; Volvo 340 J. 
DL '86 ƒ11.000,-; Peo& 
205 XS div. acces. ^ 
ƒ21.500,-; Mazda 626 ® 
HB '90 ƒ 22.500,-; LBj 
Y10 Elite '89 ƒ12.00* 
Ford Escort XR3 j 
ƒ6.250,-; VW Golf 1.3J 
div. access. '87 ƒ 1 2.501 _ 
Citroën BX 1.4E 
ƒ8.750,-; Honda Jazz \ 
'86 ƒ 8.500,-; Opel ReK® 
2.0 83 ƒ 3.750,-; Talbot J 
lara 1.6 GLS '83 ƒ3.75® 
Inr., financ. en BovaPfJ 
rantiebewijs. Autobedrijt [ 
APK keuringsstation P. \ 
DIJK & Zn, HompertswJ 
Landgraaf. Tel. 045-3117^ 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 22 


Topdesignkollekties in 
één Gigantisch Designcentrum 
aan de Woonboulevard Heerlen! B&B Italia - deSede - 
Montis - Leolux ■ 
Cassina - Moroso • 
Behr • Molteni - Rolf 
Benz Forum - Arflex - 
Artifort - Gelderland - 
Cappelini - Tonon - 
Pasloe ■ Arco - 
Melaform - Hennie de 
jong - Karled - 
Rosenltial • Durlet • 
Interstar - Ligne Roset - 
JAB - Sahco Hesslein - 
Ghyczy - Ploeg - van 
Besouw - Flos - 
Arlemide - Saporiti - 
Young - Tecno - 
Möller Design • Banz 
Bord - Danskina - 
Frighetto - Jon • 
Zanotta - Tecta. 


Designmeubelen worden doorgaans aangeboden in inferieur- 
boefieks van bescheiden formaat. Design House doorbreekt deze 
traditie en brengt de kollektie topmerken kompleet bij elkaar in 
één gigantisch designcentrum. Aan de Meubelboulevard in 
Heerlen vindt u het absolute neusje van de zalm op designgebied. 
Het gevoel dat daar bij hoort... dat zult u toch persoonlijk 

moeten komen ervaren. Tot gauw! 


J 


Te k. gevr. AUTO’S vanaf Auto KALDE NBORN wij be- 
bwj. '80, alle merken, APK talen de hoogste prijs voor 
qeen bezw. 043-633923. uw auto!!! Tel. 045-411572. 


u 


In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200. 
Openingstijden: Maandag 1 3.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. 

Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koojxivond. IC limburgs dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 11 
61 162 


De opbrengst van de puzzel 
.gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs; '■ 
Instituut voor --p 

kinderrevalidatie 
'Tranciscusoord* te i 

Valkenburg en 25% van de 1 
opbrengst is bestemd voor de! 
Stichting Jo Hansenprys te 
Meerssen 


Tivi 


PER GIRO OF BANK: 

Schrijf de oplossing op een giro/bank-overschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,-over naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank; 13 75 600 1 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing 
van de betreffende puzzel Behalve de gewone franke* 
ring plakt u tenminste ƒ 3,- aan postzegels bij.U 
stuurt de briefkaart naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 


y Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik- 
/ baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie 
;' gulden zijn overgemaaM of e^d^ bricflmsrt naast het ge- 
^Wone porto ten minste drie gulden ésara aan geldige postze- 
: gels zijn bijgeplakt U mag zoveel oplossingen inzenden als 
ï U Wilt Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een 
- prijs. Bovendien geeft trmeer steun aan de goede doelen 
U^.deze Puzzekctie, Isttegn kpjs^p^,ji,höeft dus 
. geen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat- 
; schappij Limburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen, 
. maar komen niet in aarnnéi^ng yóö* het wihïien van een 
prijs. Per giro deelnemen is het vóórdeligst, aangezien dit 
, geen extra (porto)kosten mét zich méëbrehgt Het overge¬ 
maakte bedrag komt geheel ten goede van‘de Puzzelactie. 
. Van dè extra geplakte postzegels óp de bri efkaarten moet 
Gen gedeelte wonden afgestaan aan de PTT. De oplossingen 
‘5 -*n. de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A. 
vMuijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht 


'“üS’p'fe 


Horizontaal: 1. boom; 4. schildersgerei; 9. ongebonden ;12. jaargetijde; 14. familielid;’ 
15. gezongen toneelspel; 17. haarvlecht; 18. mond; 20. vismand; 22. 

geheel de Uwe; 23. snavel; 24. pachter; 26. opstandje;26.Nedertandse rivier; 29. vitziek 
mens; 31. register; 33. reeds; 34. reservoir; 35. omlaétf CT. recto; 3$. onstuimig; 39. ijs- 
hut; 40. maanstand; 42. proef; 44. heilige stier; 45. neon; 46. gevangenis; 48. toverachti¬ 
ge aanblik; 50. ton; 51. voordat; 53. leeg maken; 54. vreemde munt; 56. noodsein; 56. 
plaats op Ameland; 59. regel; 61. oplettend; 63. kerkbediende; 65. roofdier; 66. gemeen; 
68. kubieke meter; 69. vreemde munt; 70. lusthof; 71. visgerei. 

Verticaal: 1. plaats in Gelderland; 2. een weinig; 3. langzaam afbijten; 4. de gezamenlij- 
. ke journalisten; 5. Engelse ontkenning; 6. loot; 7, en andere; 8. vuurkoord; 9. deel van 
het alfabet; 10. vreemde munt; 11. Engels eiland voor de Franse kust; 13. opgave; 16. 
stel; 20. smal water; 21. bepaald gas; 23. hakwerMuig; 24. mengelmoes; 25. pin waarte¬ 
gen een riem bij het roeien steunt; 27. prut; 28. treffen; 29. kinderlijk; 30. speHeidtog; 32. 
kastvakje; 34. onaantrekkelijke, zeurderige vrouw; 9|B. ftjjkS Luohtvaart Schooi; 41. melk- 
leverancier; 43. doel van de voet; 44. oorlogsgod; 45- naar aanleiding van; 47. ovefbHj- 
ven; 49. bronnimf; 50. te koop aanbieden; 52. een 6#. rand aan een gebouw: 55. schuin 
toelopend;‘57. schielijke beweging mét de mond; 50. grondsoort; 60. pleger; 62. geslo¬ 
ten; 64. lof; 66. titel; 67. Nederduits. 


Oplossing puzzel nr. 19 

./<«*> t- ♦ /.-è ^ 4 F , $ v \ k \ f * -4 V • ‘ ** £ ■ V , * "" *. *#'* 

Alsucte hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters In d^vaKjee met c|Nys|fe»fi 

ü leeétdan een woord, dat tevens de optösaing van oruatpeéetl vormt. U moet dit 
goed bewaren, samèln ittat|iet nummer van de puzzel, wdMwhebt dit nog notfg 
bestaande puzzelactd> • l 4?’ i ' : ' ■ • 

Bewaar daarom aÏXE oplossingen! 

De oplossing van puzzel 19 moet vóór 23 april 1992 In ons bedt zift* / 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren ; 
telefonisch terecht onder 
nummer 9Ï5 - 73991L 


o® 


Veer het kansspel van dese pnsselactle 
heelt de staatsse c retaris van Justitie ep 
2 december 1991 aan hét bestuur van het 
Limburgs. Instituut voer BiduT WA tt 
datle "Franc iscusoord” te Valkepdbnrg 
vergunning verleend onder nummer 
L.0.91W139/1ML91. 


* ,-v.. ***. 
fioo Pn/s 


m*. 
woordriiét aleen opsturen, maar ooft 
aan het einde van onze uit 20 ronden 


vóór 23 april 1992 In ons bedt zift. 


;tv , vv v.o\ ifËF 4 '.* 

\t ‘ - m 

\ r •• •- . 


V • i r v . Een geurige val vóór 
de tsetse-vlieg ling j 
haali 


fR en 


m Polfliet is,een en alverh 

rmotif van H&tLimbvtègs D 

7E&- 


als jKarel i 
i. tien brie 


in Kni 
lés vaii 


liv/ptnberg, hoofd afde- 
Tt;hQnderd?étit zijn zak 
Fot9;F$ANS RADE 


DOOR NICO HY1XEMA 

De bestrijding van de 
tsetse-vlieg, de veroorzaken 
van de dodelijke slaapziek¬ 
te, dreigt in Afrika uit te 
lopen op een ecologische 
ramp van ongekende om¬ 
vang. Het grote pcobletn i|^ 
dat slaapziekte • ftbeafflc te;',::' 
genezen is en ra^' ibét me* i 
dipönen is te 'woM^kéfnen.v^' 
I^enige aanpakisdan ook 
ite-qesMjding' vapi“ dè ’ yep^ - 
wekkers, de tsetaè-Vlieg én 
een bloedparasiet,;X>nder- 
zoekers z|jn al jareipj|^ó^: 
naar een w|jze van'bestrij¬ 
ding^ die nipt zo fchadelijk 
is;'y^>r mens en m^u. & 
£ ■; *, £ 

Keeé den Ofter, offdérzoekér 


mogen van de trypanosomen. 
Deze z|jn in staat antistoffen 
onschadelljk te maken, waar¬ 
door het hele immuunsysteem 
van een pahéni kapetgaat ’ 

Daaronh gSogmen in het verie- 
den de tsetse-vlieg en de trj^pa- 
nosomen met grof gew^i te 

lijf. Verinoe^luk béSBtóetWild 


aan de R|ji 


Gelukkiger dan de koningin 


act. Gro- 


raantraatKeilj&e cte. 

tsetse*jtfie£ oii) déeèdédoener 
in de Val te loloceii. Bit zóu een 
miUeèvriendelhk» j^trijdiog 
van de Vlieg mógidgk^ maken. 
Het ongedierte komt voor in 
een gebied van ongeveer 10 
miljoen vier k&nte küometer en 
is drager van trypanosomen. 
Dag. zijn nucm^copipch •; kleine 

sen en ^er- 


|t zóu een 


KEKKRADE - tiet is natuurlijk onbegon¬ 
nen werk om als niet-Kerkradenaar te pro¬ 
béren het. ICerkraads dialect op schrift te 
stellen. Met veel genoegen hebben wij ge¬ 
luisterd naar de krasse, 72-jarige Jeanette- 
van PolfUet uit Kerkrade die deèó wèekr-de 1 
hoofdprijs won. De SpringfielCStcvy» dié 
Jeanette en haar vriendin Trautjé Krimpen 
op TV volgden, werd abrupt ontterbroken 
toen wij ons meldden. Traulje had nóg g®* 
roepen: „Doe has dé doezend 1 juUejewon- 
ne.’ T (excuses voor eventuele schrijffouten), 
maar dat geloofde Jeanette niet. Totaal ver¬ 
rast was zp'toen haat tien briefjes van Hon¬ 
derd wérden aangereikt. 

Jeanette yroont al dertien jaar in een van dé 
prachtige aanleunwoningen aan de Vroen- 
straat in Kerkrade. Op het moment dat 


,;•&& \i./' 


koningin Beatrix in het tv-journaal ver¬ 
schijnt, merkt zij opL^lk geloof dat die nu . 
niet zo gelukkig is alg ik.Ik heb veel geluk 
in het spel, de liefde, dat hoeft voor mij 
tochniet meer»Ik 
medebewoners van hét huis. Eiï niaande- 
]|jks organiseert ze een boottpeht. ,Jk%e>>v 

tWaalf-en-éen-haff jéar eb nét bevalt mé 
nog steeds.” ' 'Z-*:' \ -i ' ■' 

W«d w de ^doezend jiUS^géli 
ren*daafèioet zenogeéng Siep&ver nadm*-' 
ken. Misschien een nieuwe tv of een vakan¬ 
tie, in ieder geyal , weij^n wjj haar veel 
plezier met de gewoeaim ^pirijs^ ‘ 


Bchattmg 
Aen even 
. Vee be- 


#het einde vaa de TWeede We- 
iöd él : èen- miÖémHét 
léven had ^ecoéi én 

struiken, 

nm voor dé qaé 

snél gekapt Hr ; gèvcdg is nog 
snellere verwoestijning van het 
kwetebare ,gebied ten zuiden 
van de Sahara.- ?■' v * 

Ten lÓótte is eépéet massale ge¬ 
bruik Van ins-^Scidéb. De laat- 
sfe jlfejareirzgn naar sclutt- 
ting IbO.OOO tot 175000 ton 

mtge- 

mens» 

"én'fêl^rèn. Détitón is de zoek- 
toéxi staar miheóvriendel y ^ 
bestrijdingsmiddelen dv laadsé 
jaren sterk in intensiteit toégfr* 
nomen. ‘”-v- ^ - ;r--*" 


prikkeling met geuratoA 

Dé«é t ec hnie k maakt het n 
4 EeU& binnen een kort Hfté 
'Wm.een groot aantiÉl geuren 
toetsen op hun 
fect Zo gaat men van jijHK 
, extracten en Spoel^i^* 
huid en kliercellen vmimSÊA 
ren na, wéke beséMda 
door dé vheg wórden k 
énlekk» vwdea gavadért 
ten, die DenOt 
ratorium heeft 
ran. : ÜBt.jÉHMi 


uitvoéM 


lijk de beW^Éagen van vliegen 
eoatimi M iiilriWi e n. Niet al^ 
k»-di^MMétoBsh houdt nsa? 
zo h^ l^idaL r maar ook dé£ 
vooé ém eraMk' tast én tempéf i 
Het blijkt nametjjk;. 
■lénis nffTOf li|j In lil van de zhv 
MP Varieert met de 'fftiokhv\ 
ifeche toestand van bet dier; 
3iak.de mate van beweging^ 
mroudering en natuurlijk bon 


;-4MïS8*:. 


riff 'W U: r& 

Jasrhlk Wordenheér^ 
50 aéljoen menseéL&i 
groot aaxdal stuft 
dresgd, r^pjpp^.uxr c 


Nu zjjn de vlief 
op geuren in dé 
Urine van gast! 
buffel en de ft 

wan tot offywj 


lis de 
over- 


$&?£££ 
ar^jdie. geuren, 
fök de taetse- 
tader onderzoek 


aan dé ziekté^ dlV 
dieren. Een vaccin 
steeds een jrangdto 
komt: door het arnipie Dat laatste heeft Den. Otter ge- 
déan. Hij is nü in Staat de elek- 
^trische signalen in de reukcel- 


Vocs 1 een edit effectieve bidosi 
psche bestrijding zou het bfy- < 
zonder, van pas komen seS 
’super-attractieye’ geurstof tear 
beschikking te hebben. Bü heW 
zode» naar zo’n stof is SAS?, 
onderzode (stnutuuractft; 
teits-rdaties) e» vadbdéaén* 
de baradering* Aan de hand," 
van de mdéculaize itrurtaiEi 
v» stoffen waar dé vheg poiéée 
tiefop reageert, kén e»ódd ei* 


de aard van de 


richt zode» naar stoffen 

.betnogbeCërdoj». 


4 


Limburgs Dagblad 


PASEN 


Zaterdag 11 april 1992 # Pagina Gold Hand 


Oud goud brengt meer op dan u denkt! 

Wij kopen uw oud goud, sieraden, diamant. 
DIREKT CONTANT GELD. 


TIJDELIJK GELD NODIG? 

Uw sieraden zijn de oplossing. 

Wij kopen ook uw sieraden met het recht 
van terugkoop. 

Kom vrijblijvend voor inlichtingen. 

Wij zijn geopend van 10-17 uur. 

Grote Staat 44A (Ie etage) Maastricht 
043-258057 dn* 


Een uitgebreid 
programma 
gazonmaaiers 


zitmaaiers 


i V' houtversnipperaars tuinfrezen 
UNIEK! Gazon After-Shave Quattro 

Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaier? 
Dan kunt u voor ƒ 55,- uw gazon 
vertikuteren en verluchten 
Vliegveldweg 11 
Beek (bij vliegveld) 
043-649055 


VËRBÖÖM 8.V. 

BEDRIJFSWAGENS 

Wijngaardsweg 62B 
Heerlen-Hoensbroek 
Tel. 045-222455 - 720654 

Mercedes MB 100 diesel gesloten.'90 

Mercedes 507 diesel met laadklep .’88 

Peugeot J9 open laadbak benzine.'83 

VW LT 28 diesel gesloten .'84 

VW LT 28 benzine open laadbak.'83 

VW Transporter Turbo diesel gesloten .'90 

VW Transporter diesel gesloten .’90 

VW Transporter benzine gesloten .'87 

Ford escort verhoogd benzine .’87 

Ford Escort verhoogd bezine.’86 

Renault Expresse diesel gesloten .'87 

Renault Expresse diesel gesloten .'87 

Renault R4/F6 benzine gesloten . 84 

Mitsubishi L300 diesel lange uitvoering .'92 

Mitsubishi L300 diesel korte uitvoering.'91 

Mitsubishi L300 diesel korte uitvoering.'87 

Opel Kadett Combo 1.7 diesel .'86 

Seat Ibiza VAN benzine .'86 

Isuzu bestel gesloten lang .'87 

Uit voorraad leverbaar: 

Aanhangwagens van 650 - 3500 kg 


W E H M E Y E 


M 


De mooiste zaak van 
heel België 

exclusieve meubelen 

• 

country, trendy, new-classics 
english-style, copie-antiek, 
romantisch en modem 

leuke kado’s uit Gifitshop 

• 

Ja, U vindt het allemaal 
bij Marres Interieur 


le en 2e Paasdag 

open van 13 - 18 uur 


in t e r i e u r 

Tongersesleenweg 37, 3620 Lanaken (België) 
Tel. 011-714120 

Openingstijden: 

ma.-vr. 09.00 - 18.00/za.-zo. 13.00 -18.00 uur 
woensdag gesloten ÜBERRASCH 0+ #1 


, . ** ■■ ... - 

wgf' 

i iVW- ~ 

f p 


* 

^ \ 


. ,«! \ f&PiU 
“>«, kJRIl 


I* 


..' \ ' \ .. 


p 
* f 1 w 


•/ I 

7 / _ 
vms 
■’T 

MODISCHER CARDIGAN 


129 , - 


Audi in Schwarz, Marine, 
Weifi, Mint. 
Gröflen S, M, L 

éla be&a 


Nu 

pHEFl 

PARK' 

<«»***** <41 

/ k] 
- f <Je 


s.y .i,.;- 


*, v 
Die ModehaU^ «a 

C, 

o\ 


A A C H E N 


ADALBERTSTRASSf 


OOK DIE 50 FOLDERS VERSPREIDEN WE. 

NET ZO GOED ALS DIE 5 MILJOEN... 

Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. SPI RAi 


Limburgs1 I ƒ 

agblad voor 


os 


telijk 


ui 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 13 


ür*» —-*----———-.-—___ _ __ 

- LIMBur GS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 
~ F EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADE, 
RKT 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363; 
Heerlen betaalt 
mering Geleendal 


sanering 

[JEERLEN — De ge- 
j^eente Heerlen 
l^oet het opruimen 
an de olieverontrei- 
Jpp n f! in het Geleen- 
p 1 betalen. Het col- 
®8e vraagt de 
gemeenteraad daar- 
R ? ar ee n krediet van 
gulden ter be- 
^hikking te stellen. 

? e gm december 

°cht de gemeente 
311 het ABP dertig 


hectare grond in het 
Geleendal. 

Die aankoop van 7,5 
miljoen gulden zorg¬ 
de voor heel wat po¬ 
litieke strubbelin¬ 
gen. 

Het ABP weigerde 
echter een sanering 
van vervuilde grond 
te betalen. De par¬ 
tijen spraken af ver¬ 
der overleg te plegen 
over een schone- 


grondverklaring. 

De resultaten van 
een historisch en een 
chemisch bodemon¬ 
derzoek zijn nu be¬ 
kend. Er is rond de 
boerderij aan de 
Douvenrader Allee 
sprake van lichte 
vervuiling met olie, 
die gewoon naar het 
regionale stort ver¬ 
voerd kan worden. 
Het pensioenfonds 
heeft in eerdere in¬ 
stantie informeel 
toegezegd een bij¬ 
drage te leveren 
door de rentedatum 
van de koopsom te 
verschuiven. 


Carré wil Omroep 
Landgraaf kwijt 

DOOR RIK VAN DRUTEN 

LANDGRAAF - Omroep Land¬ 
graaf moet de studio’s in ge¬ 
meenschapshuis Carré verlaten, 
als het lopende huurcontract vol¬ 
gend jaar afloopt. Carré-exploi- 
tant F. Snijders wil de boveneta¬ 
ge waar de lokale omroep nu 
zetelt, zelf gaan gebruiken. 

In 1988 sloten Carré en Omroep 
Landgraaf een huurcontract 
voor vijf jaar. Een jaar nadien 
werd Carré geprivatiseerd en 
nam Snijders de exploitatie over. 


Zijn plannen met het gemeen¬ 
schapshuis strookten niet met 
die van de omroep. 

Kleine irritaties waren het ge¬ 
volg. „Zo werd de stroom afge¬ 
sneden, terwijl Carré wist dat de 
betaling eraan zat te komen”, 
zegt P. Merkus, secretaris van 
de omroep. 

Volgens Merkus zou Omroep 
Landgraaf best naar elders wil¬ 
len vertrekken. 

Het probleem is volgens de se¬ 
cretaris dat er nog geen geschik¬ 
te locatie is gevonden. „Boven¬ 
dien kost verhuizen veel geld. 
We hebben in de Carré-studio 
voor tienduizenden guldens ge¬ 
ïnvesteerd. Als we verhuizen, 
moeten we dat opnieuw doen. 
De vraag is wie dat zal betalen.” 


Toeristische spoorlijn 
doet ook Duitsland aan 


DOOR BENTI BANACH 

KERKRADE — De toeristische 
trein over het voormalige miljoe- 
nenlijntrfyect gaat ook op Duitsland 
rijden. Naast het spoor van Schin 
op Geul naar Kerkrade, zal het tra¬ 
ject tussen Simpelveld en het Duit¬ 
se Richterich worden gebruikt. 
Daarmee hoopt de Zuidlimburgse 
Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) 
vooral Duitse recreanten aan te 
trekken. 


Folkloristische organisatie uit Brunssum in beroep tegen afwijzing 

tirade krijgt geen subsidie 


- Von onze verslaggever 

'f&rwf^SUM — De organisatie 
tiseh 8 Internationale Folkloris- 
het ^ ara de gaat in beroep bij 
<j e ^nisterie van WVC tegen 
van een subsidie 
V 0 q het evenement. De Raad 
r Kunst adviseerde het 
v * ster ie onlangs het subsidie- 
SUrn-k Van 15 mi H e u it Bruns- 
Val nie * te honoreren. Het festi- 
niet de gewenste lande- 
uitstra ling hebben voor de 
! Vorm eUrdans en kunstzinnige 
V e J^ ln ë in ons land, zo was de 
dj 6 ac hting van de werkgroep 
2l eh boog over de aanvraag. 

Cin^^ivering die bij voorzitter Jo 
ÜoJf r i Van de stichting Interna- 
fW . Folkloristische Parade 1992 
Schot 1 " ver keerde keelgat is ge- 
^ n ' Burgemeester Henk Riem 
1 '* e Uw nSSUm ’ sinds gisteren de 
’üsat i )esc hermheer van de orga- 
Onto le ’ betreurt de volgens hem 
V^hte afwijzing, 
ticfsj . e n met 23 juli zullen weer 
kl 0r ülzen den liefhebbers van fol¬ 
der aan hun trekken komen tij- 
jaar , evenement dat om de vier 
aat svindt. De Parade geldt 
sic% n S ,^ e organisatie als het groot- 
Da, e^^ lorefestival van West-Euro- 
bejto kwa Ütatief ook als een van de 

1 keten r j? roe P Theater- en Danspro- 
v 0or J die het advies voor de Raad 
iets anH “‘ Unst voorbereidde, denkt 
het , s over de importantie van 
hstisp^k^kel. Het educatief folklo- 
Uitp n p le ment wordt niet goed 
hacti<5 methodische en di- 

hachtopzet is te weinig door- 
ke^o ' 1 evens bestaan er vraagte- 
viah Ver 1 de deskundigheid op het 
Ofg an . an kunstzinnige vorming. De 
heeft bovendien geen 
s ^Uinn ® ezoc ht met landelijke in- 
l hirn gen a ^ s het Landelijk Cen- 
^idt« V0 ° r he Amateurdans. Zo 
lieh v an \ en gevat de niet malse kri- 
A n de werkgroep. 

fi ^eerm e j°"* Waar digde Jo Cuijpers 
< ^ndnn U t ldelljk Stelling tegen dat 
w. °Verhpia ’ ”^ et is vreemd dat de 
w . u aan de pnp kant ctooHc v>n_ 


orpan- . ae - uvengens komt 
^ r °blem Isat j e niet in de financiële 
biirira 11 hoor het mislopen van 
L 0r hit cl g u geplande subsidie 
^grot,n„ eChts één procent van de 

«t argjil 3 " de Pa rade. 

9 ^nvoW en ‘ envan de werkgroep 
uead VI ns . c uijpers niet steekhou- 
ParaH >0lt - eerder hebben we bij 
^ a ijDerc 6 20 thematisch gewerkt.” 
2e geen Verw jj t de werkgroep dat 
n Ve r zalf 0 ° Ve . r eg hebben gevoerd 

^et zoek als llet ai dan niet con ' 
gen. n landelijke instellin- 


^ADVER TENTIE) 

Leon Martens 
Juwelier 


onsstraat 39-41, Wyck/Maastncht 
^ Telefoon 043-214523 A 

mm 

mm 
mm 
r vsm 


~ j 
Wa v erhpiH ” ^ viccinu udi ue 

/ 6er e _• a aan de ene kant steeds ho- 
/ iao d en stelt aan vrijwilligers en 
/ ^teeric , ar ?dere kant de geldkraan 
/ kn a i , lc ht er draait bij evenemen- 

oroan 6 P ar ade.” Overigens komt 
V gan isatie niet «- 


Notaris dreigt gemeente 
Brunssum met schadeclaim 


# Twan Jacobs, fruitteler in 
Oost-Maarland (gemeente Eijs- 
den), inspecteert zijn fruitbo¬ 
men. De bloei is drie weken 
later dan vorig jaar. Jacobs is 
dan ook niet meer zo bang dat 
zijn kersen en pruimen schade 
oplopen door vorst. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Momenteel onderhandelen de NS 
en het Streekgewest Oostelijk Zuid- 
Limburg nog over het totale spoor- 
tracé. De spoorlijn is eigendom van 
de NS en zal overgaan in handen 
van de ZLSM. De vraag is nog voor 
welke prijs. De spoorwegen willen 
behalve het miljoenenlijntje van 
Schin op Geul naar Kerkrade, ook 
het stukje Simpelveld-Duitse 
grens verkopen. Tot eind mei rijdt 
over dat spoor nog de trein Maas- 
tricht-Aken. 

Op de route tussen Schin op Geul 
en Kerkrade zal een ouderwetse 
stoomtrein gaan rijden. De ZLSM 
gaat een nieuwe stoomloc uit Zwe¬ 
den kopen. „Daar hebben ze stoom- 
locotieven die nog in plastic zijn 
ingepakt en helemaal in het vet zit¬ 
ten. Die hebben de Zweden achter 
de hand gehouden voor een even¬ 
tuele oorlog. Zo’n stoomtrein sluit 
perfect aan bij de herinnering die 
de mensen hebben aan treinen die 
hier hebben gereden”, zegt Paul 
Janssen, voorzitter van de ZLSM. 

Op het stuk spoor tussen Simpel¬ 
veld en het Duitse Richterich zal 
een dieseltrein gaan rijden. De die- 
sellocomotief zal van de NS ge¬ 
kocht worden. 

De reizigers op de trein zal meer ge¬ 
boden moeten worden dan alleen 
het museum en het Limburgse 
landschap. Janssen zegt dat er gele¬ 
genheid bestaat om fietsen mee te 
nemen, zodat passagiers onderweg 
kunnen uitstappen voor een fiets¬ 
tocht. 


Cao DSM 
is rond 

HEERLEN - De vakbonden heb¬ 
ben gisteren een principe-akkoord 
bereikt met DSM over een nieuwe 
éénjarige cao. Het personeel van 
DSM Limburg BV krijgt een sala¬ 
risverhoging van 4,25 procent. De 
premie voor de Zilveren Kruis-ziek- 
tekostenverzekering daalt 20 pro¬ 
cent. 

Verder komt er een uitgebreide stu¬ 
die naar een DSM-brede invoering 
van de vervroegde uittreding vanaf 
1995. Wat de pensioenen betreft is 
er voortaan sprake van een gelijke 
behandeling van mannen en vrou¬ 
wen. Ook getrouwden en samenle¬ 
venden worden gelijk behandeld. 
Voor kinderopvang is een bedrag 
van 250.000 gulden beschikbaar ge¬ 
steld. Hetzelfde geldt voor een pro¬ 
ject voor culturele minderheden. 
Voor ’LCB’, een soort leerlingen¬ 
project wordt 1 miljoen uitgetrok¬ 
ken. 

De Industriebond FNV spreekt van 
’een uiterst minimaal’ akkoord, 
vooral omdat concrete afspraken 
over de vut-regeling ontbreken. Zo¬ 
wel FNV als Unie BLHP zijn tevre¬ 
den over de toezegging van DSM 
om medewerkers van 45 jaar en 
ouder niet langer te verplichten zich 
via out-placement buiten het con¬ 
cern om te laten bemiddelen. De 
vakbond heeft zich altijd op het 
standpunt gesteld dat deze ver¬ 
plichting in strijd is met het sociaal 
plan. 

Volgens Frans Hol van de Unie 
heeft directeur Rongen erkend dat 
het bedrijf slordig is omgesprongen 
met een tiental 45-plussers. Rongen 
zal persoonlijk van geval tot geval 
bekaken wie een betere behande¬ 
ling verdient. 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - Notaris mr J. Huis¬ 
man dreigt de gemeente Brunssum 
met het indienen van een schade¬ 
claim van 1,8 miljoen gulden als de 
raad zich uitspreekt voor behoud 
van het Unitasgebouw. De hoogte 
van dat bedrag baseert Huisman op 
inkomsten die hij verwacht mis te 
lopen als het naast zijn praktijk ge¬ 
legen IJnitaspand niet tegen de 
grond gaat. 

Het behoud van het pand zou vol¬ 
gens de notaris, een staaltje van 'on¬ 
behoorlijk bestuur’ zijn. Huisman 
beroept zich op afspraken die het 
met het vorige college heeft ge¬ 
maakt. 

Volgens Huisman dreigt een meer¬ 
derheid van de nieuwe raad voor 
behoud van het pand te kiezen. Dat 
zou burgemeester Henk Riem gis¬ 
termorgen tijdens een onderhoud 
met de notaris bevestigd hebben. 
De notaris kocht zijn praktijk naast 
het verouderde gemeenschapshuis 
destijds van het kerkbestuur van de 
H. Gregoriusparochie op voorwaar¬ 
de dat de gemeente alles in het 
werk zou stellen om het als vereni¬ 


gingsgebouw dienstdoende Unitas¬ 
gebouw te slopen. 

„Het voormalig college verzekerde 
mij dat de raad zich zeker voor 
sloop zou uitspreken. Op grond 
daarvan heb ik de huidige praktijk 
gekocht”, zegt Huisman. Woning¬ 
bouw ter plekke lag in de lijn der 
verwachtingen. Het bouwen van ap¬ 
partementen of huizen is volgens de 
notaris van de baan. 

„Uit angst voor een verkiezingsne¬ 
derlaag zijn de fracties van PvdA en 
Borger tegen slopen.” De leden van 
de veertien verenigingen zijn goed 
voor een fiks aantal stemmen, zo re¬ 
deneert Huisman. Uit opportunis¬ 
me geeft een raadsmeerderheid dan 
de verenigingen die niet weg willen 
uit Unitas gelijk”, meent de notaris. 
Wethouder Toon Pierik liet deze 
week weten dat naar aanleiding van 
signalen uit het verenigingsleven 
nader beraad plaatsvindt over de 
kwestie. Het oude beleid, waar offi¬ 
cieel overigens nog niet van is afge¬ 
weken, voorzag in sloop van Unitas 


en het onderbrengen van de veer¬ 
tien clubs in ontmoetingscentrum 
D’r Brikke Oave. 

Het dreigen met een schadeclaim is 
volgens Huisman de enige manier 
om te voorkomen dat de raad bin¬ 
nenkort de destijds met het college 
gemaakte afspraak niet nakomt. 
„Die dreiging hangt nu als een 
zwaard van Damocles boven de 
raad.” Riem zou de notaris gezegd 
hebben dat dit de enige manier is 
om sloop af te dwingen. 

Riem wilde gisteren niet inhoude¬ 
lijk ingaan op het gesprek dat hij 
met notaris Huisman heeft gevoerd. 
Riem bevestigde wel dat het college 
verdeeld is over de toekomst van 
het Unitasgebouw. „Maar als Huis¬ 
man zegt dat een meerderheid te¬ 
gen sloop is, dan is hy knapper dan 
ik.” En verder: „Of er in het verle¬ 
den afspraken met de notaris zijn 
gemaakt over Unitas weet ik niet. 
Als dat zo is komt Huisman wel met 
de papieren waaruit dat blijkt.” 


(ADVERTENTIE) 


Limburg i$ voor Nederland 
waf Indonesië voor Nederland was 

kregen wij maar ontwikkelingshulp 
&n hadden wij iets om te weigeren 
SLAAPADVI1S-CENTRUM 
VOOR GOED SLAPEN 

11 rr van / loun 


(ADVERTENTIE) 

Nog maar 1 dag 
Week van de Winkel: 

BU SCHUNCK NU EXTRA 

Feestelijk 

Winkelen bij Schunck is vandaag extra feestelijk. 
Gewoon even snuffelen bij Schunck-Intersport. 

Bij elke aankoop krijgt u een lot. 

En maakt u kans op een yan de 50 entreekaarten voor 
de Bekerfinale van Roda JC in Rotterdam. 
Directeur Servé Kuyer deelt ze uit. Straks om 
half vijf, op de Heerlense Promenade. 

Kijk ook eens op de eerste etage. Koopt u schoenen, 
dames-, heren- of kinderkleding dan ontvangt u een 
EXCLUSIEVE DAMES- OF HERENPARAPLU KADO. 

U moet er wel snel bij zijn. 

Ons aanbod geldt alleen op 11 april! f 
SLAAPADVIES 


valkenburg 

ZQn ^q aeco^n 

'30C-'?nn \ 


C_E 

ROERMOND 


N T R U M 

punaise 


ROERMOND SITTARD VALKENBURG 

Mioóerbroeóersstngel 33 |nrl,,o»rin«!traat 4 Remaldstraal 1 
Zwartbfoekaraat 20 'et 04406-12705 


tel 04750-10110 


tel 046-521839 


je winfw H/uJe "je Au mmflë. ma-! 


Vrouw overlijdt na 
botsing met trein 

VALKENBURG - Een 81-jange 
vrouw uit Valkenburg is gisteravond 
om zes uur om het leven gekomen, 
toen zij bij het oversteken van de 
spoorwegovergang aan de Nieuwe- 
weg door een trein werd gegrepen. 
De bejaarde dame wandelde in ge¬ 
dachten verzonken en zonder iets te 
merken van de bellen en lichten dé 
bewaakte spoorwegovergang over. 
Het slachtoffer was op slag dood. 

Veel auto’s 
niet op slot 

SCHINNEN - Een grootscheepse 
controle van de rijkspolitie Schinnen 
heeft donderdagavond uitgewezen 
dat nog veel automobilisten hun wa¬ 
gen niet afgesloten achterlaten. De 
politie controleerde donderdagavond 
meer dan 700 personenauto's in Am- 
stenrade, Schinveld, Oirsbeek en 
Schinnen. In totaal werden 47 auto's 
geopend aangetroffen terwijl in een 
van die wagens een videocamera 
voor het grijpen lag. De betreffende 
eigenaars troffen later een briefje aan 
onder hun ruitewisser met het ver¬ 
zoek in de toekomst beter op hun 
vehikel te letten. 

Bestuurders 
rijden te hard 

HEERLEN - Ruim honderd automo¬ 
bilisten zijn donderdag tijdens snel¬ 
heidscontroles in de Oostelijke Mijn¬ 
streek bekeurd voor te hard rijden. De 
hoogst gemeten snelheid bedroeg 91 
kilomter per uur. Deze werd gemeten 
op de St.-Peterstraat in Kerkrade. 
Enkele buitenlandse automobilisten 
moesten hun boete onmiddellijk beta¬ 
len, op grond van nieuwe wettelijke 
bepalingen. De overige snelhekte- 
overtreders krijgen een acceptgiro¬ 
kaart in de bus. 

Overvaller neemt 
vrouw juwelen af 

MAASTRICHT - Een nog onbeken¬ 
de overvaller heeft donderdagavond 
in de Lage Barakken in Maastricht 
een 41-jarige vrouw uit Meerssen be¬ 
roofd van een aantal gouden ringen 
en een gouden armband. De man be¬ 
roofde de vrouw toen zij een garage* 
poort opende. In eerste instantie leek 
hij het alleen te hebben gemunt op 
haar handtas, waaruit hij honderdvijf- 
tig gulden pakte. Nog niet tevreden 
eiste hij vervolgens dat de vrouw haar 
juwelen afstond. De vrouw gaf uit 
vrees de sieraden af, te meer omdat 
ze van buitenaf geen hulp kon ver¬ 
wachten. 

Kinderen van 
beurs beroofd 

HEERLEN - Twee jongetjes zijn 
donderdagmiddag op het Wilhelmina- 
plein beroofd. Een 11-jarige jongen 
was met een vriendje op weg naar 
een speelgoedzaak om iets te kopen. 
Twee mannen van ongeveer twintig 
jaar dreigden hen in elkaar te staan 
als ze niet al hun geld zouden afge¬ 
ven. Doodsbang geworden gaf het 
jongere zijn beurs af, waarin 7,50 gul¬ 
den in zat De mannen haakten het 
geld eruit gooiden de beurs op de 
grond en renden weg. 

Dief van fles 
wijn agressief 

HEERLEN - Een 25-jarige Bruhs- 
summer is donderdag in Heerlen na 
fel verzet aangehouden. De man had 
een fles wijn van 4,89 gulden gesto¬ 
len in een supermarkt aan de Wiffem- 
straat. De bedrijfsleider hield hem 
buiten staande. De dief sloeg zijn 
achtervolger daarop In enkele keren 
in het gezicht en probeerde hem te 
wurgen. Een winkelbediende schoot 
te hulp. De dief werd overmeesterd 
en overgdragen aan de politie. 

Lijk blijkt 
dode hond 

HOENSBROEK - De politie van 
Heerlen kreeg donderdag een mel¬ 
ding binnen over een lijk in een plas¬ 
tic zak. Een mevrouw had die gevon¬ 
den bij de vjjver langs de Koumen in 
Hoensbroek. In de zak bevond zich 
een in verregaande staat van ontbin¬ 
ding verkerend lijk van een zwarte 
bouvier. 

Naam dode 
man bekend 

HEERLEN - De politie heeft de iden¬ 
titeit kunnen achterhalen van de man 
die vorige week dood aangetroffen 
werd in de onderdoorgang van een 
flat aan de Heeriense Muzenlaan. Het 
betreft de 28-jarige Manfred Latz ut 
het Duitse Duren. Het slachtoffer ver-; 
trok op 2 april ut zijn woning in Ö6- 
ren. Hij is vermoedelijk gestorven aan ‘ 
een overdosis heroïne. ' 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 


1942 


ENIGE ALGEMENE 
UITNODIGING 


1992 


Ter gelegenheid van de gouden bruiloft van onze 
ouders 

Fons en Nellie 
Stevens-Engels 

nodigen wij al hun familieleden, vrienden en 
bekenden uit voor een feestelijke ontvangst op zondag 
26 april a s. tussen 16.00 en 19.00 uur in Hotel 
Prinses Juliana te Valkenburg a/d Geul. 

Kinderen Stevens 
Broekhem 10 

6301 HH Valkenburg a/d Geul 

Indien u vader en moeder een attentie wilt geven, 
gaat hun voorkeur uit naar een bijdrage aan het tehuis 
voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten ,,Dar Al 
Sukum” van zuster Truus Lemmens in Karachi 
(Pakistan). 

Een enveloppe op de feestelijke bijeenkomst of een 
gift op bankrekening 67.94.17.109 te Maastricht t.n.v. 
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens, geeft daartoe 
de mogelijkheid. 


Wij hebben samen ’n traan in d’ogen, 
in ’s Heren name het hoofd gebogen. 

In de gezegende ouderdom van 96 jaar, overleed 
na een korte ziekte, voorzien van de h. sacra¬ 
menten, thuis in haar vertrouwde omgeving, 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve 
oma en overgrootmoeder 

Elisabeth Savelkoul 

weduwe van 

Jan Hubert Pustjens 

Wij vragen u voor haar te bidden. 

De bedroefde familie: 

Roosteren: H. Pustjens 

A. Pustjens-Schulpen 
Roosteren: M. Pustjens-Pustjens 
W. Pustjens 
Roosteren: Th. Pustjens 

L. Pustjens-Curvers 
Roosteren: W. Pustjens 

G. Pustjens-Verreussel 
Stevensweert: L. Pijpers-Pustjens 
A. Pijpers 

Roosteren: A. Bustin-Pustjens 
W. Bustin 

Roosteren: C. Penners-Pustjens 
W. Penners 

Roosteren: P. Pustjens t 

N. Pustjens-Sleuters 
Roosteren: J. Pustjens 

J. Pustjens-Goedegebuur 
Hun kinderen en 
kleinkinderen 

6116 AC Roosteren, 10 april 1992 
Oud Roosteren 24 

De plechtige eucharistieviering wordt gehou¬ 
den op woensdag 15 april 1992 om 10.30 uur in 
de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere 
te Roosteren, waarna per auto naar het kerkhof 
voor de begrafenis. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. 
Dinsdag 14 april wordt de overledene herdacht 
in de avondmis om 19.00 uur in voornoemde 
kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 
17.00 tot 17.45 ur in het Uitvaartcentrum Peu- 
sen. Kloosterstraat 9 te Susteren. 


Roosteren: 

Roosteren: 

Roosteren: 

Stevensweert: 

Roosteren: 

Roosteren: 

Roosteren: 

Roosteren: 


Heden overleed tot onze diepe droefheid, voor¬ 
zien van de h. sacramenten, mijn lieve man, 
onze goede vader, schoonvader, pa Til, broer, 
zwager, oom en neef 

Til Vandermühlen 

begiftigd met Pro Ecclesia et Pontifice 
benoemd tot 
Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau 
echtgenoot van 

Mia Grouls 

Kerkrade: mevr. Mia Vandermühlen-Grouls 
Wil Vandermühlen 
Christel Vandermühlen-Lennertz 
Angelique, Fabiëne 
René Vandermühlen 
Annemie Vandermühlen-Bosten 
Desirée, Judith, Martine 
Bert Vandermühlen 
Agnes Vandermühlen-Simons 
Raffaela 

Familie Vandermühlen 
Familie Grouls 

10 april 1992 

Deken Quodbachlaan 75, 6461 XR Kerkrade 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
woensdag 15 april om 11.00 uur in de parochie¬ 
kerk St. Lambertus te Kerkrade, waarna aan¬ 
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het 
r.k. kerkhof Kerkrade. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van Til is op dinsdag a.s. 
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk. 
Gelegenheid om van onze overledene afscheid 
te nemen, dagelijks in de rouwkapel van de 
Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te 
Kerkrade van 18.00 tot 19.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- 


Na een zorgzaam leven is heden, stil en beschei¬ 
den zoals hij was van ons heengegaan, mijn lie¬ 
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, 
opa, broer, schoonbroer en oom 

Huub Bodelier 

echtgenoot van 

Mientje Te Baerts 

Hy overleed in het De Weverziekenhuis te Heer¬ 
len, in de leeftyd van 73 jaar. 

Landgraaf: M. Bodelier-Te Baerts 

kinderen en kleinkinderen 
Familie Bodelier 
Familie Te Baerts 

6371 CJ Landgraaf, 6 april 1992 
Aartshertogenstraat 20 

Op wens van de overledene heeft de crematie¬ 
plechtigheid in besloten kring plaatsgevonden 
op vrijdag 10 april j.1. in het crematorium te 
Heerlen. 


Na een moedig en waardig gedragen lijden 
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden 
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra¬ 
menten, mijn lieve vrouw onze goede en zorgza¬ 
me moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over¬ 
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en 
nicht 

Agnes Sars 

weduwe van 

Martien Schuijling 

echtgenote van 

Peter Brouns 

op de leeftijd van 68 jaar. 

In dankbare herinnering: 

Kinderen kleinkinderen, 
achterkleinkinderen 
Familie Sars 
Familie Schuijling 
Familie Brouns 

Hoensbroek, 9 april 1992 
Hubertusstraat 14 
Corr.-adres: Hoofdstraat 132, 

6432 GJ Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
dinsdag 14 april om 11.00 uur in de kleine St. 
Jan te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te 
Heerlen. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condo¬ 
leren. 

U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers 
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens¬ 
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag 
alleen van 14.00-15.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij 
ons geschonken heeft, delen wij u mede dat he¬ 
den, in haar eigen vertrouwde omgeving, in de 
leeftijd van 87 jaar, voorzien van de h. sacra¬ 
menten, is overleden onze dierbare zus, schoon¬ 
zus, tante en nicht 

Maria Helena Maas 

echtgenote van wijlen 

Pie Lenssen 

Familie Maas 
Familie Lenssen 
Familie Huntjens-Maas 
Familie Claessen-Maas 
Familie Pepels-Maas 

Beek, 10 april 1992 
Huize Franciscus 

Corr.adres: Smeetsstraat 37, 6171 VA Stein 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
dinsdag 14 april om 10.30 uur in de St. Augusti- 
nuskerk (oude kerk) te Elsloo, waarna de begra¬ 
fenis op de begraafplaats aan de Spoorstraat. 

Er is geen condoleren. 

Maandagavond om 18.45 uur tijdens de noveen 
en aansluitend de h. mis zal zij bijzonder her¬ 
dacht worden in voornoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in de rouwkamer 
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te 
Elsloo. Gelegenheid om afscheid te nemen da¬ 
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur. 

Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho¬ 
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be¬ 
schouwd wordt. 


Met groot leedwezen hebben wij kennis geno¬ 
men van het plotseling overlijden van onze 
medewerker, de heer 

H.A. Coolen 

Gedurende de jaren dat hij bij ons bedrijf werk¬ 
zaam is geweest, hebben wij hem leren kennen 
als een plichtsgetrouw en sympathiek mens. 
Zijn nagedachtenis zullen wij in hoge ere hou¬ 
den. 

Wij wensen zijn echtgenote en familie veel 
sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dra¬ 
gen. 

Direktie 

Rockwool Lapinus B.V. 
Roermond 


Met grote verslagenheid vernamen wij het plot¬ 
seling overlijden van onze collega 

Harry Coolen 

Hij zal in onze herinnering voortleven als een 
sympathiek en gewaardeerd collega. 

Wij wensen zijn echtgenote en familie veel 
sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

Personeel 

Rockwool Lapinus B.V. 
Roermond 


Moegestreden, maar dankbaar voor alles wat 
hij voor ons betekend heeft, geven wij kennis 
van het overlijden van mijn lieve man, zoon, 
onze broer, schoonbroer en oom _ V 

Jo Thomas 

echtgenoot van 

Christa Gehrels 

Hij overleed in de leeftijd van 47 jaar. 

Op wens van Jo vindt de crematieplechtig¬ 
heid in besloten kring plaats. 

Familie Gehrels 
Familie Thomas 

Amstelveen, 8 april 1992 


Voor het opgeven van familieberichten voor 
de krant van maandag, bestaat gelegenheid 
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch 
uitsluitend op 045-739886. 

Limburgs Dagblad 

In de Cramer 37, Heerlen. 


t Gertrudis Alphonsa Hubertina Hofstee-Lins- 
‘sen, 55 jaar, Ronkenstein 4, 5953 JG Reuver. De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he¬ 
den, zaterdag 11 april 1992 om 14.00 uur in de kerk 
van de H. Lambertus te Reuver. 

t Mien Hendriks, 52 jaar, echtgenote van Jac Bol, 
Rijksweg 96, 5953 AJ Reuver. De plechtige uit¬ 
vaartdienst zal worden gehouden heden, zaterdag 
11 april 1992 om 10.00 uur in de kerk van de H. 
Lambertus te Reuver. 

t Jac Roost, 64 jaar, echtgenoot van Miet Puts, 
Schansdijk 8, 6088 NZ Roggel. De plechtige uit¬ 
vaartdienst zal worden gehouden op maandag 13 
april 1992 om 10.30 uur in de St. Petruskerk te Rog¬ 
gel. 

t Mien Hermans, 71 jaar, weduwe van Sjeng 
Muytjens. Corr.adres: Alesiahof 145, 6215 SZ 
Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
gehouden op maandag 13 april a.s. om 11.00 uur in 
de St. Lambertuskapel, Victor de Stuersstr. 17, 
Maastricht. 

t Greta van Deurse, 71 jaar, weduwe van Jacques 
Vrencken. Corr.adres: Hoogveerlinxstr. 134, 
6211 AP Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal 
plaatshebben op maandag 13 april a.s. om 11.00 uur 
in de basiliek van St. Servaas, Vrijthof Maastricht. 

t Léonie Reitz, 78 jaar, echtgenote van Michel 
Pisters. Corr.adres: Brusselsstr. 70, 6211 PG 
Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
gehouden maandag 13 april a.s. om 11.00 uur in de 
kapel van bejaardencentrum Campagne, Medoc- 
laan 66, Maastricht. 


Bij ons bent U er zeker van dat U het Vindt... 

Als U het zoekt 
in de 'Exclusieve maten' 


Vanja Herenkleding biedt een gigantisch assortiment kwaliteitskleding voor de 
dikke, korte en lange man. Indien u buiten de standaard konfektiematen valt, 
heeft u bij ons zeer ruime keuzemogelijkheden. 

U kunt bij ons terecht voor al uw kleding. Vanja voert namelijk 
'exclusieve maten' in konfektie, bonnetterie, accessoires, ondergoed en 

vrijetijdskleding. 

Onze kollekties worden steeds met grote zorg samengesteld. Daardoor kunnen 
wi| u kwaliteitskleding aanbieden tot en met maat 75. U wordt geholpen door 
deskundige medewerkers in een aangename omgeving. Natuurlijk mag u van 
ons een goede service verwachten. 
VERHUISBERICHT 

naar MC Putstraat 32, Landgraaf 

Praktijk "Prinsenstraat" huisartsen: 

J.H.M. Eussen 

Mw. C.L.S.M. Stuurman 

J.A.M. Ypma 

verhuizen per 1 3-4-1 992 naar M.C. Putstraat 32, 
6372 BK Landgraaf. 

Telefoon blijft ongewijzigd 045-320660. 
Spoednummer 327788 voor spoedgevallen 
overdag. 

Tandarts P.P.W. de Jong 
Nieuw telefoonnummer 045-327500. 

Fysiotherapie A.H. Slagmolen 

Dependance per 13-4-1992 

Manuele therapie-acupunctuur-sportfysiotherapie 

AH. Slagmolen 

Mw. M.V.M. Slagmolen-Creemers 
Mw. P.MJ. van Eys 
JJ.X.R. Geraets 
Mw. NAM. Erens-van Vliet 
J. Blokland 

Behandelingen volgens afspraak. 

Nieuw telefoonnummer 045-327552. 

M.C. Putstraat 32, Landgraaf 
b.g.g. Praktijk Willem II laan 13 
Landgraaf, telefoonnummer 045-311934 


Apotheek MC Putstraat 

Telefoonnummer 045-327888 

Alle verzekerden, zowel particulier als ziekenfonds, kunnen 
van onze diensten gebruik maken. Overschrijving kan in de 
apotheek plaatsvinden. 

Uw EXTRA Apotheek is geopend van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. 

Buiten deze openingstijden geldt het dienstrooster 1992 
voor de apotheken van Landgraaf. 

03327 V.G.F. Bouwmeester, apotheker SLAAPKAMERS 

KOM, KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS 


In onze slaapkamerspeciaalzaak Heerlerbaan vindt u een keuze uit meer dan 50 slaapkamers in de kleuren: 
wit - zwart - wit essen - kersen - mahonie. Tevens een grote collectie in schuifdeurkasten, matrassen, spiralen, 
lattenbodems en ledikanten. Bezoek ook onze andere zaken. 
Ukur.t dit bedrag overman T: 

Rabobank Heerleg 'Al 
11.99.11.191 t.a.v. 
dorpen, schoolactie '*H 

Rabobank: 10.30.856). 'Je 

gen: Mevr. I. Philips-L*C 
Comité Heerlen SOS-^ ,d( 
dorpen. Tel.: 045-412736^^ i tj( 


0 ) 


EU 

SI 


VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek 
Honigmanstraat 47 
Heerlen 


Slaapkamers Moderne Meubelen 
Heerlerbaan 235 Locht 2 

Heerlen Kerkrade 


_ 

O Ü 

m 

ONDERWIN 
GEEFT WéR , 

VOOR MEER INFOPt^ J 

O . 

terre des hornn^ 

TEL. 070-363 79 ^ j 

Doe ook m 06 ' i l 

GIRO 64 ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, 
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... 

Bel Seiral els 1 tiesihel verspreid moet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 
limburgs dagblad 


Limburg 
Zaterdag 11 april 1992 # Pagina 15 
„_Van onze verslaggever 

J^astricht - De Belgische jus- 
heeft aan Nederland de uitleve¬ 
ns gevraagd van de 35-jarige in 
flsden wonende privé-detective 
» n d * G ervan wordt beschuldigd 
Belgische volksvertegenwoordi- 
(T. Jean-Pierre van Rossem een 
P“ a g van 200.000 Belgische francs 
.hebben willen afpersen. Het uit- 
l ^^gsverzoek. wordt aanstaande 
^Misdag behandeld door de recht- 
in Maastricht. J. wordt juri- 
^h bijgestaan door de Maas- 
tse advocaat mr David Moszko- 


, Rossem, die enkele maanden 


Uitlevering gevraagd 
tipgever’ Van Rossem 


geleden zijn intrede deed in het Bel¬ 
gische parlement, geniet internatio¬ 
nale bekendheid vanwege zijn 
opvallende levensstijl en zijn vaak 
spraakmakend optreden als welge¬ 
steld beleggingsspecialist. Toen de 
Belgische justitie medio maart 
vroeg om aanhouding van J., ging 
zij er van uit dat de Eijsdenaar, die 
van Franse afkomst is, betrokken 
zou zijn geweest bij het voorberei- 


1 daarachter zijn gekomen toen hij 
r QTI om andere redenen in België aan 

^ vl het werk was. 

r Na door J. te zijn benaderd, stemde 

"■'”1 rC Van Rossem in met een gesprek in 

W I 1 r lODüVlll een Maastrichts hotel. Met toestem¬ 
ming van de officier van justitie zet¬ 
te hij echter een undercover-agent 
den van een moordaanslag op Van in als tussenpersoon. J. zou toen an- 


Rossem. Nadien werd deze beschul¬ 
diging ingetrokken en vervangen 
door poging tot afpersing. J. ont¬ 
kent echter alle door België tegen 
hem ingebrachte beschuldigingen. 
Tegenover zijn Maastrichtse raads¬ 
man houdt hij vol Van Rossem uit¬ 
sluitend te hebben willen waar¬ 
schuwen voor een aanslag op diens 
leven. Als privé-detective zou hij 


dermaal een bedrag van 200.000 
Belgische francs hebben gevraagd, 
volgens de Belgen als tipgeld, vol¬ 
gens de man zelf om in de Zuidfran- 
se stad Nice verder onderzoek te 
kunnen instellen naar de op Van 
Rossem beraamde moordaanslag. 
Daags na het gesprek in Maastricht 
werd hij in zijn woning te Eijsden 
aangehouden. 


Subsidie Limburgs Landschap voorlopig niet gekort 

Staten schieten eerste 
gat in bezuinigingen 


’Schattingen van directie aan voorzichtige kant’ 

Banenverlies bij ABP 
mogelijk veel groter 


Van onze verslaggever bescherming van natuur en land- 

-—- schap. In het plan van GS wordt de 

helft van dat bedrag ingehouden op 
MAASTRICHT — In opperste eens- de bijdrage voor de aankoop van re- 
gezindheid hebben de zes fracties in servaatsgronden, cle andere helft 
Provinciale Staten gistermiddag het gaat ten koste van het eigen huis¬ 
eerste ’gat’ geschoten in het zware houdboekje van de organisatie, 
bezuinigingspakket van bijna 19 

miljoen gulden, dat Gedeputeerde „Een korting van liefst twintig pro¬ 
staten verleden maand als gevolg cent op de door de provincie ver- 
van de rijkskortingen hebben ge- strekte subsidie. Daarmee zou je in 
presenteerd. Onder zware druk van één klap de bescherming van ons 


drage voor de aankoop van reser- 
vaatsgronden m elk geval voor wat 
betreft 1993 ongedaan te maken. 

Opmerkelijk genoeg bood gedepu¬ 
teerde Hilhorst van zijn kant nau¬ 
welijks verzet tegen het felle protest 
vanuit de fracties. „Ik wil best be¬ 
kennen dat ik behoorlijk sta te wan¬ 
kelen. Ook ik heb met het Lim¬ 
burgs Landschap gesproken en ik 
geef toe: twintig procent voor deze 


zowel oppositie als coalitie in de landschap op het spel zetten. Dat organisatie is nogal wat. Bovendien 
vaste commissie voor ruimtelijke mag onder geen enkele voorwaarde hebben we te maken met onze af- 
ordening moest gedeputeerde Piet gebeuren,” zette CDA-fractiewoord- spraak uit 1983 dat-tegenover elke 

voerder Jean van der Linden (’zelf gulden rijksbijdrage een even groot 


_Va n onze verslaggeefster 

EERT/HEERLEN - Het 
Hies van arbeidsplaatsen bij 
_ ABP i n Heerlen kan wel 
hs veel hoger uitvallen dan 
! directie van het pensioen- 
ftds voorspelt. Deze vrees 
1 Voorzitter Paul Marijnissen 
^gewest Limburg van de 
btenarenbond Abvakabo. 


Terug op de rails Hilhorst (CDA) de verzekering ge- voerder Jean van der Linden (’zelf 
ven dat de voorgenomen jaarlijkse ook ontsproten uit het Limburgs 
korting van vier ton op de subsidie landschap’) de toon. PvdA-woord- 
aan het Limburgs Landschap voor- voerder Johan Sonnemans sprak 
lopig van de baan is. even later van een 'onverantwoor¬ 

de’ daad, zeker waar het de bezuini- 
’Statenbreed’ toonden de commis- ging op de exploitatiebijdrage van 
sieleden zich gisteren bijzonder ver- de organisatie betreft, 
ontwaardigd over de voorgestelde 

korting van in totaal vier ton op het Groen Lmks-collega Wim de Heer 
budget van Limburgs grootste orga- ke verstaan dat het nooit en te 
nisatie op het gebied van beheer en nimmer mag gebeuren dat een zo 

belangrijke organisatie als het Lim- 
- burgs Landschap in de nabije toe¬ 
komst hoofdzakelijk zal moeten 
leunen op 'idealisme’. 

Van der Lindens harde eis aan het 
adres van partijgenoot Hilhorst om 
definitief van de exploitatiekorting 
af te zien, vond in de commissie al¬ 
gehele bijval. Datzelfde gold voor 
zijn klemmende oproep aan het col¬ 
lege om de bezuiniging op de bij- 


bedrag van de provincie staat. Die 
overeenkomst heeft een looptijd 
van tien jaar. Zou je die nu voortij¬ 
dig beëindigen, dan stel je als over¬ 
heid inderdaad je eigen betrouw¬ 
baarheid als partner in de waag¬ 
schaal.” Anderzijds zei Hilhorst te 
verwachten dat de beheerskosten 
voor de natuurorganisatie de ko¬ 
mende jaren zullen dalen. 

Niettemin zegde de deputé de Sta¬ 
tencommissie toe de beslissing over 
de korting op de exploitatiesubsidie 
in elk geval met een jaar uit te stel¬ 
len. Over de periode na 1993 zal Hil¬ 
horst zich binnen het college van 
GS ’nader beraden'. Ook met Van 
der Lindens voorstel om voor de 
aankoop van reservaatsgebieden 
voorlopig gebruik te maken van het 
reservefonds, ging Hilhorst ak¬ 
koord. fessen praat aanvankelijk over 
verlies van 1500 banen, maar 
^ daar later op terug. Hij houdt 
hèt er Voorz i c h t igh e idshalve op dat 
' 0 Ve fües aan banen in de toe- 
i fhst in de buurt van de 1200 komt 
0üH 8en ' directie van het ABP 
Uit ürL^ et °P een ver lies van hoog- 
U00 plaatsen tot ’97. 


^sombere verwachtingen van Ma- 
Ssen sluiten aan bij de schattin- 
w va n Gedeputeerde Staten en 

Wrk^ enWoorc ^ ers van Limburgse 
i kgevers- en werknemers organi- 
iw Gs - Die stuurden deze week een 
3311 kab * net om n °ë eens 
de aandacht te vestigen op de 
i heid . Limburgse werkgelegen- 
Ve* 5 Sltuat i e - Volgens de briefschrij- 
i dreigt een verlies van 12000 
^ y^j. ei ~Pi aa tsen in Limburg, waar¬ 
in ARp * 399 bij het pensioenfonds 

<1 t) e H - 

i jjetL lrect ie van het ABP vindt het 
Vaj» sterk overdreven en houdt 
,d e e erder dit jaar gepubliceer- 
4ie s yters - Die gaan uit van een ver- 
* Ujqc van 400 arbeidsplaatsen tot 

/^hs 4nn arna zuden er tot l"? nog 
’bO a 500 banen verdwijnen. 

&rf ch ‘ ig 

ff de nT • ae Prognoses voor de twee- 
(,. Uahd ode z t) n volgens Marijnissen 
i&an n eer voorzichtige kant. „Er 
a er l e i cijfers rond”, meent 
f nessen, „en het blijft een beetje 
:Ö e J werk ’ maar de schat- 
,X die v an * s vee i realistischer dan 

Jtü- t an de directie van het ABP.” Limburgse economie 
weer terug bij af * P* 

< V 

'■ m ■ 

J*- 


i jl, 

\ 


Vervolg van pagina 1 

MAASTRICHT - In de brief die de¬ 
ze week naar het kabinet ging, wer¬ 
den getallen genoemd die ronduit 
alarmerend zijn. 12.000 arbeids¬ 
plaatsen dreigen verloren te gaan 
als het kabinet niet snel ingrijpt, be¬ 
toogt de provincie. „Dat cijfer is 
echt niet overdreven,” betoogt 
woordvoerder Zwartjes van het on¬ 
derzoeksinstituut ETIL. 

Daarmee komt het instituut terug 
op eerder gedane voorspellingen. 
Een halfjaar geleden was het ETIL 
nog gematigd positief over de werk¬ 
gelegenheidsontwikkeling in Zuid- 
Limburg. Het instituut ging er van 
uit dat door de geringe groei van de 
beroepsbevolking de werkloosheid 
stabiel zou kunnen blijven. Maar 
door de stagnerende economie en 
een groot aantal saneringen, bezui¬ 
nigingen en afslankingen tegelijker¬ 
tijd ziet het 'plaatje’ er nu ineens 
heel anders uit. In een jaar gaan er 
nu meer arbeidsplaatsen verloren 
dan waarop het ETIL in vier jaar 
gerekend had. 

De stagnatie van de economie komt 
vooral in Zuid-Limburg hard aan, 
omdat deze streek erg conjuetuur- 
gevoelig is. De Zuidlimburgse eco¬ 
nomie is afhankelijk van een klein 
aantal zeer grote bedrijven. Als het 
met de industriële reuzen slecht 


gaat. gaat het ook slecht met Lim¬ 
burg. 

Duizenden arbeidsplaatsen verdwij¬ 
nen ook door de afslanking bij de 
rijksdiensten (ABP, CBS en doua¬ 
ne) en het niet doorbetalen van 
PNL-banen. In de sociale werk¬ 
voorziening staat een groot aantal 
banen op de tocht als in 1994 het 
WSW-budget fors vermindert. Als 
dat allemaal doorgaat, zo schrijven 
GS, ligt de werkloosheid in Zuid- 
Limburg op korte termijn 5 procent 
boven het landelijk gemiddelde. 
Limburg is dan weer terug bij af. 

Het verdwijnen van de IPR, een 
premie voor nieuwe investeringen 
in Zuid-Limburg, betekent daarom 
volgens de provincie een ramp. Het 
Centraal Planbureau heeft aange¬ 
toond dat die premies een aanzien¬ 
lijk aantal nieuwe bedrijven en 
banen heeft opgeleverd. Er is nu al¬ 
le aanleiding om die IPR voort te 
zetten, zo toont het rapport aan. 
Want niet alleen zijn er 10 procent 
te weinig banen in Zuid-Limburg. 
er zijn hier, gezien de omvang van 
de bevolking, ook voor 10 procent 
te weinig economische activiteiten 
De IPR is ook hard nodig om de 
concurrentie met België en Duits¬ 
land aan te kunnen, want in het 
buitenland blijven de premies wel 
bestaan. 


staan 


zoveel veranderingen op 


rfT v °or a D1 u Van de soc i a l e zekerheid 
V tyerifo 11 ! enaren °P tü> dat over de 
1 , erdleid bü het ABP nog 
j- ® va lt te voorspellen. 

dinsdag gaan de vak- 
i ARp f aaet de directie van het 
/ ^Ülen a* de zd - ten - De bonden 

j *kiari iQQc® arant * e dat er voor 1 ja- 

/fen »i,ii a Seen gedwongen ontsla- 
3 i®nten lf n va ^ en - -Voor de contrac- 
f^°en tv nnen we vrees ik weinig 
r de willen in ieder geval wel 

•. *en * le dat d i e bele club niet in 
/ r °P straat komt te staan.” 


! P ar anties 


Milj oenenschade 
door ontsporing 

SUSTEREN/ECHT - Het 
treinverkeer tussen Sittard en 
Roermond is gisteren in beide 
richtingen de hele dag ontre¬ 
geld geweest. Alleen de Inter- 
citytreinen reden normaal. Er 
was slechts één spoor beschik¬ 
baar doordat donderdagavond 
rond elf uur ter hoogte van 
Echt een wagon van een goe¬ 
derentrein uit de rails liep en 
een ware ravage aanrichtte. 
De schade wordt geschat op 
enkele miljoenen. 


' ? u alwetendYt 1 ^ h f tAB ? laa ! enkele miljoenen. 

i lot u t en dat de directie zich wel 

i °htslnpon 1 l erste zal inspannen om . 

i garamff , te Voork omen, maar Van Het s P° or . werd over een afstand 
bereiau kan seen sprake zijn’ De van b U na vijf kilometer beschadigd. 
*' ^der , d i van het personeel om Een J tegemoetkomende Intercity 
; s V v£n rk te ZOGken ’ zo “ da n op ^ erd d ? or de ontspoorde wagon in 
dwynen > aidus de woord de flank . geraakt De locomotief en 
uer - twee treinstellen liepen zware averij 


• Werklieden van NS 
waren gisteren nog druk 
bezig rnet 

herstelwerkzaamheden aan 
het spoor. 

Foto: JAN PAUL KUIT 

op. Ramen werden vernield en por- 
tiergrepen afgerukt. Persoonlijke 
ongelukken deden zich als door een 
wonder niet voor. 

Het VSL zette gisteren tussen Sus¬ 
teren en Roermond zeven extra 
bussen in om treinreizigers te ver¬ 
voeren. Verwacht wordt dat de re- 
paratiewerkzaamheden aan het 
baanvak nog tot vanmiddag en mis¬ 
schien zelfs tot vanavond zullen 
duren. 

Naar de oorzaak van de ontsporing 
wordt een onderzoek ingesteld. 


Bomontploffing Hannover en aanslag op majoor in Dortmund 

Van onze verslaggever ~têt ■ TT*! 1 

d,H ughes en Hick van moord 

iende Ierse terroristen Paul ^ _g _ # -g 

jfgisteren in Duitsland laïn! bCSChllÏ-CllgCl 111 DllltslclIlCl 

klaagd wegens moord en 


KARLSRUHE — De twee ver¬ 
meende Ierse terroristen Paul 
Hughes (28) en Sean Hick (31) 
zijn gisteren in Duitsland aan¬ 
geklaagd wegens moord en 
poging tot moord. De twee 
IRA-verdachten werden vorig 


de bunker in Düsseldorf zul- 


jaar in Nederland vnjgespro- , •• vroeest vanaf 

ken van de eind mei 1990 in len ze + op Z1J ^ veegst vanal 
Roermond gepleegde moord augustus worden berecht. 


op twee Australische toeris- T , 

, • t In de gisteren openbaar gemaakte 

ten. Midden juli vorig jaar aanklacht worden zij ervan beschul- 

werden beiden bij de grens- digd lid te zijn van een uit vier tot 

overgang Bocholtz uitgeleverd zes personen bestaande active ser- 

aan Duitsland. In een voor vk:e urdt (ASU) van het verboden 


verdachte terroristen gebouw- 


(ADVERTENTIE) 


Politie maakte dikwijls slechte processen-verbaal 

Barket Roermond dringt 
aantal sepots terug 


i ~ ” De Politie moest dat justitie de bewijsvoering niet 

J ■ v an rit !T en dat zo ’ n 30 a 35 procent kan rondkrijgen’. 

^ «.4. propftceo - 


st Uurt e Pfocessen-verbaal die ze in- 

v Oor v * alltatlef niet geschikt is Justitie heeft als norm maximaal 
/ de rerf erdere verwerk ing”. Dat was v Ü f procent technische sepots in 
bir ^y n ’ a Wus officier van justitie 1995 gesteld. Het gaat daarbij vol- 
.. het R 0 ‘ Eaume n, voor de actie van gens mr Laumen om zaken die per 
om Openbaar Ministe- definitie onbewijsbaar zijn, omdat 

his C h e yet aanta l zogenaamde tech- er bijvoorbeeld geen getuigen zijn, 
i Proj ect , teru ë te dringen. Het maar ook om zaken die door de po- 

i «oi dat en ige tyd geleden is be- litie ten onrechte als misdrijf zijn 
volgens het Openbaar aangemerkt en bij de verkeerde 
le SUc cesvol. rechtbank belanden of omdat „de 

^°ermo h k • bewijsvoering moeilijk is rond te 

c ®nt te bevindt zich met 17 pro- krijgen doordat de politie de zaak 
*^ k e to ftl d SC ^ e sepots de lande- niet voldoende heeft doorgespit”. 
i' p r ocent) "en Ie, Ai na ‘^ ms l erdam (20 In Roermond is Laumen begonnen 
I -Haastricht e (20 procent), regelmatig overleg te voeren met de 

V c*ht en zit j Coor ^ °verigens 14 pro- politiekorpsen in het arrondisse- 
uenrnfw daarmee in de lage mid- ment Roermond en dat heeft succes 


Klein m 
meters 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraat 

voorbii 

ABN-bank 


Ons specialisme 

multifocaal-glazen 

(Het zien boven de 40) 
Technologische eisen die 
moeilijkste glazen vragen 


die deze M 
gen M 


Ierse Republikeinse Leger. Samen 
met Donna Maguire, Gerard Harte 
en de later in Noord-Ierland ver¬ 
moorde terrorist Desmond Grew, 
zouden zij betrokken zijn geweest 
bij een poging een bomaanslag te 
plegen op een Britse kazerne in 
Hannover in mei 1990 en bij de 
moord op de Britse majoor Michael 
Dillon-Lee in Dortmund in 2 juni 
1990. 

Voorbereid 

De openbare aanklager beschuldigt 
de Ieren er verder van samen met 
Donna Maguire en Gerard Harte on¬ 
der valse namen in Nederland en 
Duitsland te hebben gewoond om 
aanslagen voor te bereiden. Zowel • Sean Hick ... moord en po¬ 
ging tot moord... 


# Paul Hughes , 
poging tot moord 


moord en 


(ADVERTENTIE) 


Ve rzuiinf i P° ktle m Nederland 
t steeds .,„ volgens de Justitiekrant 
d °or tP de • ?,aak voldoende 

*hatp Pl ^ï er ï’ of is anderszins der- 
w onvolledig of onduidelijk zo¬ 


niet voldoende heeft doorgespit”. 

In Roermond is Laumen begonnen 
regelmatig overleg te voeren met de 
politiekorpsen in het arrondisse¬ 
ment Roermond en dat heeft succes 
gehad: „Niet alleen zie je een gun¬ 
stige invloed op het percentage, ook 
merk je dat de kwaliteit van de ver¬ 
balen die de politie aanlevert, er 
sterk op vooruit gaat”. N IEUWE C ( 
PERZISCHE 


Hick als Hughes hebben in afwach- nog dezelfde dag Noord-Ierland 
ting van hun uitlevering in Neder- waar hij een paar dagen werd vast¬ 
land gevangen gezeten. Zij zijn met gehouden. Maar snel daarna werd 
Maguire en Harte in Nederland niet hij in vrijheid gesteld. Sindsdien 
alleen vrijgesproken van de moord leeft hij als een zogenaamd vrij man 
op de twee Australische toeristen in Noord-Ierland. Zijn ex-raads- 
Nick Spanos en Stephan Melrose, vrouwe verklaarde enkele maanden 
ook het lidmaatschap van de IRA geleden dat Harte zich voelt en ge¬ 


werd niet bewezen. Maguire werd 
enkele dagen na de andere twee 


draagt als opgejaagd wild. Van 
week tot week zou hij, uit angst 


verdachten ook aan Duitsland uit- voor een vergeldingsactie van pro- Primitlef geknoopte nomadenkleden met 
traditionele motieven in oude kleuren. 

■ Fijnge knoopte tapijten in zachte tinten. 


HUB. DOLS Cr CO 

StouU <uU f 90S ^t«ur mm l 


geleverd. 

Opgejaagd 

De vrijgesproken Gerard Harte ver¬ 
ging het anders. Tegen hem liep 
geen uitleveringsverzoek. Harte 


testantse zijde, zich op steeds ande¬ 
re adressen ophouden. 

In de aanklacht tegen Hick en Hug¬ 
hes maakt de openbare aanklager in 
Duitsland er melding van dat dus 
niet alleen de vastzittende Maguire 
onafhankelijk van Hick en Hughes 


kon destijds na de laatste zittings- wordt vervolgd, maar ook Harte een 


dag het rechtbankgebouw in Roer¬ 
mond verlaten. Achterna gezeten 
door de Britse media bereikte hij 


proces boven het hoofd hangt* Hoe 
de officier van justitie in Duitsland 
zich dat voorstelt is niet duidelijk. 


limburgs dagblad Limburg 
Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 


Professor Böttcher ideoloog van de Euregio 's 

De EG is 

een monster’ 


DOOR GEERT DEKKER 


UBACH-PALENBERG - „We heb ben van de Europese 
Gemeenschap een onmenselijk onding, een absoluut on¬ 
democratische moloch laten maken. Het duurt niet lang 
meer voordat mensen dat niet meer nemen: ze zullen ge¬ 
woon met meer stemmen, omdat ze weten dat hun stem 
geen invloed heeft zolang de verzamelde ministerraden de 
scepter blijven zwaaien over de Gemeenschap. Macht is 
alleen te verdragen als het controleerbaar is en dat is hier 
niet het geval. De EG is een monster.” 


Prof dr. Winfried Böttcher is po¬ 
liticoloog, naar eigen zeggen 
meer Europees dan Duits en te¬ 
genstander van alles wat riekt 
naar Westerse en vooral Duitse 
arrogantie. Als hoogleraar aan de 
Rheinisch-Westfalische Techni¬ 
sche Hochschule in Aken en di¬ 
recteur van het vorig jaar gestar¬ 
te Europa Centrum Maas-Rijn in 
Übach-Palenberg, en niet in de 
laatste plaats als politiek denker, 
onderzoeker en schrijver reist hij 
door Europa, werkend aan een 
netwerk van contacten dat van 
dit werelddeel een min of meer 
losse verzameling regio’s moet 
maken. 

Nationale staten zijn wat Böttc¬ 
her betreft ten dode opgeschre¬ 


ven, hij noemt het 'kunstmatige 
eenheden', overblijfselen van 
grootheidswaanzinnige ideeën 
uit de negentiende eeuw. 

„Met de Duitse eenwording bij¬ 
voorbeeld hebben we een uitge¬ 
lezen mogelijkheid laten passe¬ 
ren om door het scheppen van 
zelfstandige regio’s de organisa¬ 
tie van onze samenleving wat 
moderner aan te pakken. Maar 
nee, er moest weer een volgend 
gedrocht tot leven gewekt wor¬ 
den.” 

Thuis 

Wat moet een Akenaar met een 
Beier of een nieuwe landgenoot 
als de Brandenburger, vraagt # De Duitse hoogleraar Winfried Böttcher werkt vanuit 
zijn Europa Centrum Maas-Rijn in Ubach-Palenberg aan 
een Europa van regio’s: ,Jk zou zo graag zien dat grenzen 
verbindinglijnen worden, in plaats van scheidslijnen.” 

Foto: FRANS RADE 


Böttcher zich af, wat moet een 
Fries met een Limburger? Waar¬ 
na de conclusie volgt dat als het 
met de solidariteit in eigen land 
al niet wil lukken, het in een een- 
geworden Europa sowieso on¬ 
mogelijk is. Nee, zegt de politico¬ 
loog, laat die Akenaar maar 
rommelen met die Limburger, 


stuur die Brandenburger maar 
het bos in met zijn Poolse ver¬ 
wanten. In hun eigen regio zijn 
mensen immers thuis? 

„Eén Europa is idioot op het mo¬ 
ment dat men denkt door econo¬ 
mische samenwerking ook tot 
culturele gelijkschakeling te 


kunnen overgaan. Ik spreek over 
mentaliteiten: die zijn verschil¬ 
lend. De een is niet beter of 
slechter dan de ander, maar zo 
discriminerend denkt de EG 
wel. Die ziet de economische 
machtspositie van de Westeuro- 
pese landen en claimt een supe¬ 
rieure mentaliteit, op grond 
waarvan overige mentaliteiten in 
eenvormigheid gedwongen wor¬ 
den.” Superioriteitsgevoelens 
zijn Böttcher een gruwel. „Ik zou 
zo graag zien dat grenzen verbin¬ 
dingslijnen zyn in plaats van 
scheidslijnen.” 

Blunder 

Böttchers eigen Europa is der¬ 
halve niet West-Europa: het net¬ 
werk dat het Europa Centrum 
Maas-Rijn (ECMR) creëert voor 
studies, cursussen en uitwisse¬ 
lingen spreidt zich uit van 
Gdansk, Kopenhagen, Maas¬ 
tricht, Luxemburg, Valencien- 
nes, Athene, Boedapest, Ljublja¬ 
na en Praag tot Moskou. Eén van 
Böttchers huidige projecten is 
een studie naar het verband tus¬ 
sen de mate van infrastructuur 
en de ontwikkeling van Griekse 
regio’s. 

Ontwikkeling is zesdimensio- 
naal, licht hij toe: politiek, eco¬ 
nomisch, rechtskundig, cultu¬ 
reel, historisch en sociaal. 

„De EG is eendimensionaal, dat 
is de grote blunder en leidt bij¬ 
voorbeeld tot absurditeiten als 
de eis aan potientiële lidstaten 
dat men eerst een democratisch 
bewind moet hebben, voordat er 
aan een lidmaatschap gedacht 
kan worden. Dat zegt het groot¬ 
ste ondemocratische apparaat in 
Europa!” 

De Duitse hoogleraar is een ge¬ 
dreven man. Wat wil hij eigen¬ 
lijk? 


Enkele weken verpleging in Damiaanberg 

Bejaarden ’ adopteren’ 
Angolese baby Nacer 


MEERSSEN - Annabella van Du- 


ook nauw betrokken bij de 


men en haar acht maanden oude 'adoptie’ van Annabella en Nacer. 
zoontje Nacer uit Angola zijn gister- „Onze directeur, Theuns, heeft als 
avond voor een verblijf van enkele zendeling in Angola gewerkt. Hij 


weken aangekomen in het bejaar¬ 
denoord Damiaanberg in Meerssen. 
Moeder en zoontje hebben een dub¬ 
bele kamer ter beschikking en zul¬ 
len tot 12 mei door het personeel en 
de bewoners van het tehuis worden 
verzorgd. Nacer onderging in het 


organiseert transporten naar dat 
land en zorgt dat de mensen regel¬ 
matig hulpmiddelen krijgen. Ook 
hij heeft de contacten gelegd met 
het Internationale Rode Kruis.” 

Het benodigde geld wordt via acties 
bij elkaar gebracht. „Jong en oud De Weverziekenhuis in Heerlen een heeft een steentje bijgedragen. Bo- 
laatste operatie aan zijn arm. vendien is er bij het De Weverzie¬ 

kenhuis in Heerlen iemand zeer 
Complicaties bij de geboorte van actief geweest om de prijs van de 
Nacer zijn oorzaak van een storing operatie zo laag mogelijk te hou- 
m het zenuwstelsel in een van zijn den”, zegt Jaan Maenen. 
armpjes. Twintig dagen na de ge- Nacer heeft in Nederland al vijf 


m 

s ï i 


boorte arriveerde Nacer met zijn 
moeder in Nederland voor een me¬ 
dische ingreep. De overtocht werd 
geregeld door een familielid dat in 
ons land verblijft. 

Annabella is nu al acht maanden in 


operaties ondergaan. Over enkele 
weken kunnen de fysiotherapeuten 
aan de slag. Later wordt deze zorg 
overgenomen door leden van het 
Internationale Rode Kruis in Ango¬ 
la. In mei 1993 komt Nacer met zijn 
moeder terug naar Nederland voor m 
w* 

Mf 


Nederland. Zij heeft haar twee an- een controle en de nazorg. 


dere kinderen in Angola moeten 
achterlaten. 


De operatie heeft 20.000 gulden ge¬ 
kost. Daarbij komen nog de reis- en 


„Om de komst van de Afrikaanse verblijfskosten. Giften blijven wel- 


baby naar ons land mogelijk te ma¬ 
ken, is een actiecomité in het leven 
geroepen”, vertelt Jaan Maenen, af¬ 
delingshoofd van de Damiaanberg 


kom en kunnen overgemaakt wor¬ 
den op rekeningnummer 
13.26.52.412 van de Rabobank in 
Meerssen. 


Werkonderbrekingen in gezondheidszorg 


HEERLEN - In de ziekenhuizen 
en verpleegklinieken van Heer¬ 
len en Brunssum wordt op 21 
april in het kader van de cao- 
onderhandelingen voor de ge¬ 
zondheidszorg een werk¬ 
onderbreking van twee uur 
gehouden. In landelijk verband 
zyn er volgens Jan Peters van 
het actiecomité van het De We¬ 


verziekenhuis plannen om de 
opening van de Tweede Kamer 
op 28 april in de war te sturen. 


De werknemers in de gezond¬ 
heidszorg protesteren tegen het 
verwachte loonaanbod van drie 
procent, wat betekent dat er 
geen gelyke tred gehouden 


(ADVERTENTIE) 


wordt met de loonontwikkeling 
in het bedrijfsleven. 

In het comité dat in de Oostelij¬ 
ke Mijnstreek de acties voorbe¬ 
reid hebben ook de directies van 
psychiatrisch centrum Welterhof 
en de verpleegklinieken zitting 
genomen. De directie van het De 
Weverziekenhuis heeft die moge¬ 


lijkheid nog in beraad. Landelijk 
hebben de werkgevers laten we¬ 
ten minstens zo kwaad te zijn op 
de regering als de werknemers. 

De mogelijkheden tot loonsver¬ 
hoging zijn afhankelijk van het 
geldbedrag dat de regering ter 
beschikking stelt. Staatssecreta¬ 
ris Simons van volksgezondheid 


en minister De Vries van sociale 
zaken hebben echter niets te bie- 

^ en ' De voorgestelde drie pro¬ 
cent loonsverhoging moet zelfs 
grotendeels betaald worden door 
een pensioenpremieverlaging, 
wat erop neerkomt dat de sector 
gezondheidszorg zijn eigen re¬ 
serves moet opeten. 


iOPDE PARTERRE I 
BIJ SCHUNCK 
Wi 


Eerste Milieu Actie Plan Landbouwschap 

Vooral experimenten 
met mestverwerking LevisjMCXX 


ESPRIT 


F® LAK KAR* 


€ w- a, a e cl r- iD tnCHI 


SANDWICH 


DOUBLÉ 

DUTY 
i 


Wiïim 


IPROMENADE HEERLEN! 


Van onze verslaggever 

ROERMOND/HEERLEN - 
In Limburg lopen een flink 
aantal experimenten op het 
gebied van de veilige en ade¬ 
quate mestverwerking. Dat 
blijkt uit het eerste Milieu 
Actieplan (MAP) Limburg, 
dat verleden week is goedge¬ 
keurd door de gewestelijke 
raad van het Landbouw¬ 
schap in Limburg. Een plan 
dat duidelijk moet maken dat 
het de landbouwers in Lim¬ 
burg ernst is met het milieu. 
Het plan is opgesteld door 
het Landbouwschap in nau¬ 
we samenwerking met de 
afdeling Grondzaken en Mi¬ 
lieu van de Limburgs Land¬ 
en Tuinbouwbond. Het eer¬ 
ste MAP is volledig afge¬ 
stemd op het provinciale 
Milieubeleidsplan 1991-1994. 

Uit de plangegevens komt onder 
ander naar voren dat mogelijk in 
1997 in Buggenum met gebruik¬ 
making van een geplande vuil- 
verbrandingsoven al 800.000 ton 
varkensbedrijfmest per jaar ge¬ 


droogd kan worden. Momenteel 
lopen er al experimenten met 
mestverwerking op diverse 
plaatsen. 

Zo is in Kronenberg Covak ge¬ 
start met de verwerking van 
(250.000 ton per jaar) van zeugen¬ 
en kalvermest, in Nederweert en 
Venray moeten eind 1994 ver¬ 
werkingsinstallaties voor elk 
500.000 ton mest per jaar opera¬ 
tioneel zijn en staat in Wannsum- 
haven een installatie voor vloei¬ 
bare pluimveemest in de stei¬ 
gers. 

Ook op het gebied van de ammo- 
niak-bestrijding lopen experi¬ 
menten. In Horst wordt momen¬ 
teel in een afgebakend gebied 
met technische hulpmiddelen 
gekeken in hoeverre de uitstoot 
by een vijftiental bedrijven ver¬ 
sneld kan worden teruggedron¬ 
gen. 

In het kader van het MAP komt 
er ook een aangepast milieuwij- 
zer voor de landbouwers en een 
reeks projecten milieuvriendelij¬ 
ke bedrijfsvoering. 

Het landbouwschap heeft aange- 
kondigd dat de MAP-Limburg 
regelmatig zal worden bijgesteld. # Annabella en haar acht maanden oude zoon Nacer zijn welkome gasten in het bejaardencen¬ 
trum in Meerssen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


„Ik wil Europa proberen te be¬ 
grijpen,” vat hij samen, „dat js 
meer een wetenschappelijke 
wens, maar ik zeg van mezelf dat 
het in mijn studies nooit om de 
wetenschap zelf gaat, dat het al¬ 
tijd gaat om de praktische conse¬ 
quenties van kennis.” 

Hij noemt de EMCR-opleiding 
tot ’handelsexpert voor Oost- 
Europa’. De cursisten maken in 
feite een maandenlange reis 
langs zes Oosteuropese universi- 
teiten, krijgen daar hun marke¬ 
ting- en bedrijfseconomische 
training en ontvangen uitemde- 
lijk aan de universiteit van Boe¬ 
dapest een doctorsgraad. Bött¬ 
cher: „Je kunt ook zeggen dat 
het juist om dat reizen gaat, om 
die kennismaking met die ande¬ 
re mentaliteiten. Daaruit moet 
geen gelijkschakeling volgen, 
maar respect voor anderen. Dan 
begrijp je elkaar.” 
Kamer do 
leerstoel 
cadeau 


Vort onze redactie economie 


nip 

& 


MAASTRICHT , T 
Rijksuniversiteit X 
burg (RL) krijgt een 1 
stoel Euregionale Eco 
mie. Het is een gesche 
van de Kamer van Kc 
handel voor Maastri 
en omstreken, die gis 
ren een nieuw gebou 
aan het Bat in Maastric 
in gebruik heeft ge 
men. i 


0 
Dra L. Vredevoogd, voorzi ...... 

van het college van besta 
van de universiteit, heeft 
leerstoel in ontvangst ge» 
men. Als hoogleraar Eure 
nale Economie is de E 
Chris de Neubourg gekozen. 

Het salaris voor hem en 
staf wordt de komende 
jaar door de Kamer 
Koophandel betaald, 
het is de bedoeling dat 
andere instituten een bydr 
gaan leveren. 1 


Volgens Kamervoorziti 
Versteegh levert de Eure 
met 3,6 miljoen inwoners 
100.000 bedrijven genoeg s 
diemateriaal op. 


0. Mogelijk weer 
staking bij 
Wafel Janssen 


HEERLEN - De 
Voedingsbond FNV 
heeft deze week te¬ 
vergeefs gewacht op 
een uitnodiging van 
Wafel Janssen in 
Schinnen om te ko¬ 
men praten over een 
aparte cao. Volgens 
Jac van der Horst 
van de Voedings¬ 
bond komen er mo¬ 


gelijk weer stakin¬ 
gen als de directie 
niet snel reageert. 

Directeurs Snijders 
van Wafel Janssen 
heeft maandag over¬ 
legd met de landelij¬ 
ke werkgeversver¬ 
eniging over het 
cao-beleid. Sinds¬ 


dien heeft het bedrijf 
niets meer van zid 1 
laten horen. „Daa 1 
hadden we ook nik s 
over afgesprok# 1 
met de bond”, aldu* 
directeur Snijders. 
„We wachten g^ 
woon af wat het la* 1 ' 
delijk overleg opl^" 
vert.” 

Een deel van het 
personeel heeft tw^ 
weken gestaakt biJ 
de bakkerij. Inz e ‘ 
was vooral een hand' 
having van de prijs¬ 
compensatie. P e 
afgelopen week lS 
iedereen weer aan d e 
slag gegaan. 
door Bob van der Moolen 


Fraai lenteweer 

j 

Na een periode met temperaturen onder normaal werd het dez e , 
week vriendelijker en gaven hogere maxima het weer een lenteach' 
tig karakter. Het afgelopen weekeinde werd de koudste nacht sindj 
21 februari gemeten. Maar zondag begon het kwik schoorvoetend , 
aan een opmars: Met 11,1 graden werd het zeker niet warm, ma& „ 
omdat het tot de avond vrijwel helder bleef, kreeg de zon alle kan' 
sen voor een aangenamer gevoel. De later in de avond binnendrü' 1 
vende wolkenvelden verhinderden een verdere afkoeling zodat 
geen schade werd aangericht aan het nog jonge groen. 

Maandag brak het zwerk meer open en als maximum werd 13,1 g ra ' 
den opgetekend. De verschillende weercomputers in Europa lag eri 
bepaald niet op één lijn. Reading in Engeland voorzag regen maa* 
Offenbach in Duitsland gaf ons hoop op maxima van 16 tot 18 gr a ' 
den. Oorzaak van de afwijkende prognoses was een kleine storing 
waarvan de koers in het begin niet helemaal duidelijk was. De lucht 
in onze streken was erg droog en voelde nogal schraal aan. Toe* 1 
liep de temperatuur dinsdag op tot 16,9 graden, waarbij de vochtig' 
heidsmeter juist een zeer lage stand van 32% aangaf. Maar uit d e 
wind en in de zon was het toch al echt lente. 

Woensdag kwam wat hoge sluierbewolking binnendrijven en bU .. 
een toenemende wind bleef het kwik met 16,7 graden een fractie , 
lager. Verder stijgende barometers kondigden de kern van een h o~ ) 
gedrukgebied aan waarbij de druk steeg tot 1025 mba. Een friss e 
noordooster liet donderdag een maximum toe van 16,4 graden. Vrij* 
dagnacht kwam het tot lichte vorst aan de grond en overdag wéfd 
het de warmste dag van deze week: 17 graden. Helaas komt d 1 * 
weekeinde een einde aan het fraaie voorjaarsweer. De weercomp 11 ' 
ters voorzien een gevoelige weersomslag, dalende temperaturen eïl 
flink stijgende regenkansen. 

Vragen 

Op 21 maart werd in deze rubriek aandacht besteed aan het aan- 
vangstijdstip van de lente. Daarin werd gesteld dat op 21 maart d 
dag en nacht precies even lang zijn. De heer Harmsen uit Gelee* 1 
was echter de mening toegedaan dat die dag ruim 15 minuten l&f 1 
ger duurde en verzocht om een toelichting. Normaal begint de lem- 
op 21 maart om 04.02 uur M.E.T. (Middel Europese Tijd). Onada 
1992 een schrikkeljaar is, is de start van de lente met één dag ve 
vroegd en vastgesteld op 20 maart om 9.48 uur. Het middelpunt va 
de zon trekt van zuid naar noord door het vlak van de evenaar e 
per definitie begint dan de astronomische lente. Theoretisch duü 
op 21 maart de dag en nacht precies even lang en dit geldt voor al 
plaatsen ter wereld. De tijdsduur tussen zonsopgang en -ondergaat» 
is in onze streken echter reeds op 18 maart precies 12 uren. D 
heeft te maken met: a) de tijdstippen van zonsopkomst en -onde 
gang die betrekking hebben op de bovenrand en niet op het rtv 
delpunt van de zonneschijf; b) de atmosferische straalbreku 1 *?.’ 
waardoor de zon nog even boven de horizon zichtbaar is terwU* 
er in werkelijkheid juist onder staat. Deze twee effecten maken 
dagen van het hele jaar iets langer en de nachten iets korter dan 

anders zouden zijn. ,, , ... 

In april heldere maneschijn, . » . 

zal voor de bloesem schadelijk zij 


weerspreuk 
ia 


limburgs dagblad 
Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 17 


jji 

:s 

n 

is 

i 


% 


O zeker. Hij is de eerste om te bekennen 
dat de Limburgse spelers in de 'tweede 
divisie’ van de vaderlandse politiek - 
Provinciale Staten dus - elkander uiterst 
hoffelijk bejegenen. Of eigenlijk vreselijk 
lief zijn voor elkaar, maar dat hoor je hem 
niet zeggen. Hoe dan ook, angst voor de 
microfoon is volgens hem de reden niet van 
deze collectieve karaktertrek bij de 
volksvertegenwoordigers dezer provincie. 
Nee, de comfortabele uitvoering van de 
Statenbankjes in het Maastrichtse 
gouvernement al evenmin. Hoewel hij als 
lid van de grootste oppositiefractie pas zijn 
tweede Statenjaar ingaat, denkt Clemens 
Degenaar (43) uit het D66-kamp een meer 
gefundeerde verklaring te kunnen 
afleggen. 
^JXXDR LAURENS SCHELLEN 

**AASTRICHT - „Natuurlijk 
zouden we onze debatten veel 
harder kunnen voeren. Ben ik 
Jhet je eens. Maar ik zeg van mijn 
kan (: polarisatie hoeft niet auto¬ 
matisch te betekenen datje daar¬ 
door ook méér bereikt. Integen¬ 
deel zelfs, de onderlinge verhou¬ 
dingen kunnen er ook behoorlijk 
door worden verstoord. Zowel 
°P het persoonlijke als politieke 
vlak. Kijk, als leden van Provin- 
Cl ale Staten verkeren we alle¬ 
maal in dezelfde omstandigheid. 
We zien elkaar vaak, maar nie¬ 
mand van ons is full-time politi- 
eus. De meesten hebben een 
yolle baan. Dat schept ’n band, 
} a - Vandaar ook dat we het niet 
grof maken tegenover elkaar.” 
En dan krult de mondhoek: „In¬ 
derdaad, in dit opzicht is Maas¬ 
tricht nog geen Londen.” 

^aar niet alleen dat. Ook poli- 
hek-inhoudelijk haalt Degenaar 
•^n neus op voor ’al dat gepolari- 
® eer ’, althans als daarmee het 
Pure opportunisme’ bedoeld 
'Vordt dat WD-partijleider Frits 
Enlkestein volgens hem bezigt. 
><Met zo’n simpele manier van 
keltjes winnen is absoluut nie¬ 
mand gebaat.” 

Zelf bestempelt de geboren en 
getogen Rotterdammer, in wiens 
handen overigens ooit de voor- 
zittershamer van de Limburgse 


in het nieuws 


Democraten rustte, zich bij voor¬ 
keur als een volbloed-pragmati- 
cus. Van het soort dat zich noch 
ter linker-, noch ter rechterzijde 
van het politieke spectrum wil 
ingraven. Geheel indachtig dus 
het imago van zijn partij, met 
dank aan Hans van Mierlo. 

In de boezem van de D66-Staten- 
fractie beweegt Degenaar zich 
op nogal wat 'glibberige’ en tege¬ 
lijk politiek gevoelige terreinen; 
van maatschappelijk welzijn tot 
milieu en van volksgezondheid 
tot verkeer en waterstaat. Be¬ 
paald niet de minste portefeuil¬ 
les dus, die amper lijken te rij¬ 
men met zijn onregelmatige en 
bovendien uiterst ’stressy’ job 
als vluchtleider-in-ploegendienst 
van Eurocontrol in Beek. Woeke¬ 
ren met tijd, energie én verlofda¬ 
gen is zijn enige wapen. „Tot nu 
toe heb ik nog niet één Staten- of 
commissievergadering hoeven te 
missen. Maar ik ben het volledig 
met je eens als je zegt dat het 
werk van een Statenlid een gi¬ 
gantische berg werk met zich 
meebrengt. Vaak buitengewoon 
complex bovendien. Terwijl de 
stapel paperassen alleen maar 
toeneemt. Dus móet ik wel selec¬ 
tief zijn in m’n aandacht, anders 
loop ik mezelf vierkant voorbij.” 

Helaas wil dat laatste dezer da¬ 
gen nog wel eens wringen, in een 
tijd waarin inktzwarte wolken 
vanuit Den Haag bij voorkeur 
richting Limburg lijken te drij¬ 
ven. 


D66-Statenlid Clemens Degenaar: 'We maken het niet te grof 

De ’ geheime’ erecode in 
de provinciale politiek Clemens Degenaar: „...niet te grof tegenover elkaar...” 


Daar waar Limburgs heetste po¬ 
litieke hangijzer, Maastricht Air- 
port, in het geding is, mag Dege¬ 
naar zich met recht de ’superspe- 
cialist’ onder de 63 Statenleden 
noemen. Zelf behoort hij, samen 
met zijn fractie, tot de 'almaar 
groeiende meerderheid’ die de 
geplande aanleg van de omstre¬ 
den Oost-westbaan afwijst. Maar 
die ook, verrassend genoeg, een 
'zuivere kans’ bepleit voor de 
Noordlimburgse vliegbasis De 
Peel als 'redelijk alternatief voor 
de Beekse expansiedrang ten 
aanzien van de vrachtluchtvaart. 

„Ach, de zaken rond die Oost- 
westbaan liggen toch verdomd 


duidelijk. De maatschappelijke 
en politieke druk wordt almaar 
groter. Zeker óók vanuit Den 
Haag. De vragen over de econo¬ 
mische rentabiliteit van zo’n 
tweede baan zijn onderhand le¬ 
vensgroot. Maar GS blijven oost- 
indisch doof voor alle argumen¬ 
ten. Alsof ze gewoonweg niet 
willen beseffen dat de uitgangs¬ 
punten van weleer achterhaald 
zijn. Waarom, vraag ik me voort¬ 
durend af, wil het college zélf de 
kwestie niet opnieuw bespreek¬ 
baar maken. Ómdat, zo ben ik 
bang, de provincie al té veel geld 
in de voorbereiding heeft gesto¬ 
ken.” 

Ook van de nieuwe milieugede- 


puteerde Jan Tindemans (PvdA) 
verwacht Degenaar in dit op¬ 
zicht weinig heil. „Eigenlijk ben 
ik een beetje een fan van hem. 
Maar ik heb echt met hem te 
doen. Binnen het college is hij 
met handen en voeten aan het 
CDA gebonden.” Het gemis van 
een typisch 'rood kleurtje’ bin¬ 
nen het college van GS doet zich 
volgens Degenaar ook in het ac¬ 
tuele afvalverwerkingsbeleid 
van de provincie danig gevoelen. 


„Het accent ligt veel te zwaar op 
grootschalige verbranding. Met 
als gevolg dat verantwoorde 
nieuwe milieutechnologieën. 


Foto: Archief LD 


zoals vergisting, in Limburg mi 
al buitenspel staan.” 

Toch nog maar even terug naar 
Maastricht Airport. Ronduit pi¬ 
kant is Degenaars wetenschap 
dat de veelbesproken 'betonnen 
muur’-constructie - nodig om¬ 
dat België weigert zijn luchtruim 
voor vliegtuigen van en naar de 
Oostwestbaan open te stellen - 
de realiteitswaarde van een 
luchtkasteel heeft. „Zeker met 
wónd tégen, kunnen volgeladen 
vliegtuigen die korte draai boven 
dat kleine stukje Nederlands 
grondgebied nooit op tijd ma¬ 
ken. En we zitten nu eenmaal in 
een land waar de wind bijna da- 
1 gelijks uit het westen komt.” 


Passagiers 
Eurocruises 
willen geld 
reis terug 

jjoÖRMAURICE UBAGS 

> s^A^TRlCHT - Tientallen ex-pas- 
! C rui</ S Van de visorganisatie Euro- 
} Sein f S uR Maastricht willen het 

j betaal j rugkri jë en ’ dat ze vori 6 J aar 
i het 1C T en v °or een cruisereis met 
Uoeit 1 P de Am basador. Om dat 
! te bereiken stappen ze des- 
l s n aar de rechter, 
i d 

! Rot t 1 dvocaa * va n de klagers is mr 
J niet jfn Oosterhout. Hij werkt 

■ r echto+ en Voor de klanten die zich 
< Wend treeks tot hem hebben ge- 
! die d’ m ^ ar °°k voor de ex-reizigers 
i ANwr Consumentenbond en de 

* bebbe 1 {J sc hakelden. Die instanties 
ï bh n hun leden aangeraden zich 

’ aan m , Voca at uit Noord-Brabant 
’ n ^ sluiten. 

’ ft 

! geliiifu ‘ V^erst onderzoek ik de mo- 
^Uroorf • en om v * a ee 11 kort geding 
v 0or miSe s te dwingen het geschil 
: Co mrri ' le Sgen aan de geschillen- 

' hlentotm 16 re * zen van de Consu- 

' Cr Uispc: j° nd - * n Principe is Euro- 
J de L p -p artoe niet verplicht, maar 
v *sie ge * renken heeft voor de tele- 

• dez e rLff. aan een procedure voor 
' die uit mrniss ie mee te werken. Aan 
' den Ai<P!j aak w hlen wij hem hou- 
1 dan' s 7a d * e weg te moeilijk blijkt, 

; MaStricht"” ^ de kantonrechter 
r °eSolï an ,? e ANWB: - Dat Eu - 

' hiinnelim 61 ^ 1 ^ lste kome n tot een 
fóeer ni < L SC L ikking geloof ik niet 
ben voer Etaehten over de reis heb- 
s taat van^ betrekking op de slechte 
k Wam u 6t sc hip”. Eurocruises 
ih onsnrt I ii? t emde van vorig jaar 
°vereen 3k i toen k * an ten vertelden 
Se. Kakt V< i i^ ns ken mislukte crui- 
boep zonn akke , n en ronddrijvende 
“bgers hnf en volgens een aantal rei- 
be n vergald rUlSeplezier danig heb ‘ 

bet S u erkoo Pt nu cruises op 

Gr.eke nla S 5 hlp ’ Astra ’ naar Italië^ 
een brief d d I" Turkije ' Volgens 

a §enten f J? Eurocr uises aan reis- 
Va n de K Stuurt ’ ls het merendeel 

■ de staf N^h 13 ? 111118 Russisch en is 
van dl ^ ed ? rland s. Mr E. van Dijk 
de Cono ndlsc he ledenservice van 
S W h rff ond: ..Wil je be¬ 
urst Hem Rebben, dan moet je 

Se h voordLt C ï en die er Zljn °P los - 
verkopen» 1 J nieuwe reize n gaat 

ni em^inH°? rU1SeS was gistermiddag 
baar 3 d 0or comm entaar beschik- Herkenning via vakantiefoto 

Geldloper werkte inee 
aan eigen beroving 


Van onze verslaggever 


• Frits Bolkestein (tweede van links) bekijkt het recyclingbedrijf Metrex in Heerlen waar meta¬ 
len worden teruggewonnen uit afgewerkte katalysatoren. Foto: FRANS rade 

Wü-delegalie bezoekt Zuid Limburg 

Van Rey schrikt van 
klein narcoticateam 


Van onze verslaggeefster 


HEERLEN - „Ik schrik ervan dat 
de narcoticabrigade in Heerlen 
slechts uit twaalf mensen bestaat, 
terwijl het drugsprobleem zo groot 
is. De Heerlense politie moet de 
boer op en dat probleem onder de 
aandacht brengen,” aldus VVD- ka¬ 
merlid Jos van Rey gisteren tijdens 
een werkbezoek aan de politie in 
Heerlen. VVD-fractieleider Frits 
Bolkestein was met een delegatie 
van vijf liberale Tweede-kamerle- 
den afgereisd naar Zuid Limburg. 

Korpschef Tummer van de Heerlen¬ 
se politie gaf toe dat de narcotica¬ 
brigade minstens uit zeventig man 
zou moeten bestaan om de drugpro¬ 
blematiek te beheersen. Hij vroeg 
zich echter af waar hij de mensen 
vandaan zou moeten toveren. „We 
verzuipen in de drugs. Als ik extra 
mensen inzet bij de narcoticabriga¬ 
de, zijn er weer te weinig mensen 


om te surveilleren bij het uitgaans¬ 
leven. Dan krijg je hetzelfde effect 
als bij communicerende vaten,” 
meende Tummer. 

Kamerlid A. Korthals wond zich op 
over het beleid dat het kabinet 
voert ten aanzien van politie en jus¬ 
titie. Korthals: „Het is dweilen met 
de kraan open als andere partijen 
weigeren in te zien dat er geld uitge¬ 
trokken moet worden voor politie 
en justitie. Ik vind het schandelijk 
dat mensen die in voorlopige hech¬ 
tenis zitten naar huis worden ge¬ 
stuurd wegens gebrek aan cellen.” 
Verder vond Korthals dat verdach¬ 
ten zo vroeg mogelijk gepakt moe¬ 
ten worden door de politie, en rech¬ 
ters in staat gesteld moeten worden 
verdachten sneller te kunnen be¬ 
rechten. 

Aan het emde van het dagje Zuid- 
Limburg concludeerde VVD-frac¬ 
tieleider Bolkestein dat er geïnves¬ 
teerd moet f .worden in de Limburgse 


infrastructuur en dat de IPR-rege- 
ling in Limburg gehandhaafd moet 
blijven. „Het recyclingbedrijf Me¬ 
trex is een goed voorbeeld van een 
bedrijf dat door de IPR-regeling ge¬ 
stimuleerd is. Metrex voert een 
goed milieubeleid dat tegelijkertijd 
winstgevend is,” stelde Bolkestein. 

Naar aanleiding van een bezoek aan 
de werkplaats voor geestelijk ge¬ 
handicapten van het ZOL-bedrijf in 
Heerlen verklaarde Bolkestein dat 
decentralisatie prima is, maar dat er 
niet tegelijkertijd op de werkplaats 
bespaard kan worden. „Je kan men¬ 
sen niet vragen meer te doen voor 
minder geld. Theoretisch is dit mo¬ 
gelijk, maar in praktijk zal het een 
fopspeen blijken te zijn,” aldus de 
fractieleider. 

Tot slot was de VVD-delegatie van 
mening dat het casino in Valken¬ 
burg niet mag verdwijnen. Ook als 
er een casino in Maastricht komt, 
moet het gokpaleis in Valkenburg 
blijven bestaap, menen de liberalen. 


MAASTRICHT — Op de Bautscher- 
weg in Heerlen werd op 14 novem¬ 
ber 1990 de assistent-bedrijfsleider 
van een in die buurt gevestigde on¬ 
derneming beroofd van een cassette 
met 24.000 gulden. Hij was daarmee 
onderweg naar een bank. De over¬ 
val verliep zonder slag of stoot aan¬ 
gezien de man er volledig op was 
voorbereid. „Het was afgesproken 
werk”, zou hij later tegen de politie 
verklaren. Gisteren herhaalde hij 
dat voor de rechtbank in Maas¬ 
tricht. 

In totaal waren drie personen in het 
spel geweest. De geldloper, -die 
zwaar onder schulden gebukt ging, 
zei zich te hebben laten overhalen 
door een in Maastricht wonende 
zwager. Deze mocht dan het scena¬ 
rio hebben geschreven, de overval 
zelf vertrouwde hij toe aan een 
Belg, die op de vlucht was voor de 
politie en bij hem onderdak had ge¬ 
vonden. Aangezien de Belg de man 
die hij moest overvallen niet kende, 
speelde de vindingrijke Maastrich¬ 
tenaar hem een goedgelijkend va- 
kantiekiekje in handen. Om even¬ 
tuele vergissingen volledig uit te 
sluiten, zou hij vlak vóór de geëns¬ 
ceneerde overval zijn 'slachtoffer’ 
aanspreken met diens naam. 

De Belg liet gisteren in de Maas-| 
trichtse rechtszaal verstek gaan 
omdat hij in de gevangenis van 
Tongeren wacht op een andere be¬ 
rechting. Van de twee mannen die 
wel terechtstonden, was de geldlo¬ 
per de enige die ruiterlijk bekende. 

Zijn zwager daarentegen zei van 
niets te weten. Hij was die dag al- 


Bevvijs 


o 

□ 

o 

□ 

□ 

□ 

□ 

ü 

S 

a 

:cz 

c 

o 

a 

a 

ia 

□ 

P 

p 

□ 

□ 

cz 

a 

□ 

□ 

□ 

a 

a 

a 

o 

□ 

□ 

□ 

□ 

a 

□ 

ld 

! a 

o 

p 

a 

;□ 

i 

o 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

Ö 

l C2 


• HEERLEN 

Royal: Hook. dag 18 en 21 uur, 
za zo ook 14.30 uur. Rivoli: Cape 
Fear, *dag. 20.30 uur, za zo ook 15 
en 17.30 uur Maxim: JFK. dag 

20 uur. za zo ook 14.30 uur. H5: 
The last boyscout. dag. beh. za 

14.30 19 en 21.30 uur. za zo ook 
16.45 uur. Freddy s dead, dag. 

14.15 19.15 en 21.15 uur, za zo 
ook 16.30 uur. The Lover, dag. 

18.30 en 21 uur, vr ma di do ook 
14 uur. Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen, za zo 14 en 16 uur, wo 
14 uur. Bugsy, vr t/m zo 14 18.30 
en 21 uur. Silence of the lambs. 
ma t/m do 14 18.30 en 21 uur. 
The pnnce of tides, dag. 18.30 en 

21 uur, vr ma di do ook 14 uur 
Don’t teil Mom the babysitter ’s 
dead, za zo 14 en 16 uur, wo 14 
uur. Fievel in het Wilde Westen, 
za zo 14 en 16 uur, wo 14 uur. 
Filmhuis de Spiegel: Oh boy, vr 
zo 21 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Harley Davidson and 
the Marlboro Man, vr t/m/ zo 21 
uur. Dead Again. vr za 23.15 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Hook, vr t/m zo 17.30 en 

21 uur, ma Lm do 20.30 uur. za zo 
wo ook 14 uur. Bugsy. vr Cm zo 

18.30 en 21 15 uur. ma t m do 21 
uur. Babar. za zo wo 14.30 uur 
JFK. dag. 20 uur. za zo wo ook 
14 uur. Cape Fear. vrtm zo 14 30 

18.30 en 21.15 uur. za zo wo ook 

14.30 uur Ciné-K: Frankie & 
Johnny, dag. 21 uur. Cinema- 
Palace: The last boyscout. dag. 
19 en 21.30 uur. zo wo ook 14 
uur. za zo ook 16.30 uur TTw 
pnnce of tides, dag 18 15 en 

21.15 uur. Silence of the lambs. 
dag. 18.45 en 21.15 uur. Don’t teil 
Mom the babysitter ’s dead, za 
zo 13.45 en 16.15 uur, wo 14 uur 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, za zo 14 en 16.15 uur, wo 14 
uur Lumière: Paris is buming, 
dag. 20 uur. Ay Carmela. dag. 

20.30 uur. Nog niet bekend, dag. 

22 uur. Halfaoume, vr za 23 uur. 


O 

a 

□ 

□ 

o 

p; 

o 

a 

Q 

□ 

jpi 

pi 

d 

f-::# .; 

Q; 

*■ ■■ 

P 

a 

a 

■ 

P; 

P; 

I n u i: 
□ 
ö 
u 
a 
P; 
P: 
a 
a: 

P 

P 

O 

a 

P 

a 

p 


• GELEEN 

Roxy: The last boyscout. dag. 

20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur, 
zo ook 15 uur. Sneeuwwitje en' 
de zeven dwergen, za zo wo 15 
uur. 

• SITTARD 

Forum: JFK. dag. 20.30 uur. 
Dead Again. dag. 20.30 uur. 

Filmhuis Sittard: Face Value. 
wo 20.30 uur 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Silence of 
the lambs. dag. beh wo 20.30 
uur, zo ook 15 uur. The last boys¬ 
cout. dag beh. wo 20.30 uur. Fie¬ 
vel in het wilde westen, zo 15 
uur 


P 

O 

ö 
a 

3 

m 1 1 j 

Cr 
Oj 
□l 
□ 

P; 
o ; 

• ROERMOND p| 

Royal: JFK. dag. 20 uur. zo ook •— i; 
15 uur. Royaline: Father of the LrJi 
bride, vr Lm zo 19 30 en 21 30 p~| . 
uur, ma Lm do 20.30 uur, zo ook r”; 
16.30 uur. Fievel in het wilde O 
westen, zo wo 14 30 uur Film- , - 
huis Roermond: Face Value, do 1—J■ 


O 

20.30 uur 

ij: 

■L j 

• VENLO 

ra 

F 

Perron 55: Face Value. za 20 uur, 
di 20.30 uur. 

a: 

Iq 


a 


leen naar Heerlen gekomen om in 
het centrum inkopen te doen. Toen 
bij terugkeer op de parkeerplaats 
zijn auto gestolen bleek te zijn, had 
hij de bus genomen naar Heerler- 
baan om de auto van zijn daar wer¬ 
kende zwager te lenen. Vrijwel te¬ 
zelfdertijd werd de politie ter plaat¬ 
se door getuigen geattendeerd op 
een man die zich op verdachte wijze 
schuil hield in een auto. Die man 
bleek de Belg te zijn die de geldlo¬ 
per had beroofd en de auto het al 
dan niet verloren gewaande eigen¬ 
dom van de Maastrichtenaar. 


Officier van justitie mr H.Smalburg 
had gistermiddag méér moeite met 
het zoeken van een juiste juridische 
constructie dan met het uitstallen 
van bewijsmiddelen. Tegen de als 
initiatiefnemer beschouwde ver¬ 
dachte uit Maastricht eiste hij, me¬ 
de gezien diens strafrechtelijk ver¬ 
leden, zes maanden onvoorwaarde¬ 
lijke gevangenisstraf en tegen de 
Heerlense geldloper zes maanden 
waarvan drie voorwaardelijk. De of¬ 
ficier kon ermee instemmen dat het 
onvoorwaardelijk deel eventueel 
zou worden vervangen door 150 uur 
'onbetaalde arbeid ten algemene 
nutte’. Over veertien dagen volgt de 
uitspraak van de rechtbank. 


in de theaters 


• HEERLEN 

- za. 11/4: cabaretprogramma 'Over de 
Grenzen' van Miel Cools (20.30 uur). 

- zo. 12/4: de acteur Teele speelt Dat 
mag in de krant’, toneel voor kinderen 
van 6-12 jaar (14.30 uur). 

- di. 14/4: uitlegavond Lucia di Lam- 
mermoor (19.30 uur). 

- wo. 15/4: 'Hoog Tijd’, komedie met 
Mary Dresselhuys en John Kraaykamp. 

• KERKRADE 

- za. 11/4: 'Die Czardasfürstin’, Hoofd¬ 
stad Operette. 

- zo. 12/4: Jazzdance-center Spint (14 
uur en 18.30 uur). 

- wo. 15/4: Limburgs Jeugdtoneel 
speelt 'Assepoester’, voor kinderen van¬ 
af 4 jaar (14.30 uur). 

• MAASTRICHT 

- zo. 12/4: pianorecital Ivo Pogorelich, 
op het programma staan werken van 
Mozart, Beethoven en Brahms. 

- ma. 13/4: 'Losse nummers', solopro- 
gramma Freek de Jonge. 

- di. 14/4: 'Het begeren onder de ol¬ 
men', toneelstuk van Het Zuidelijk To¬ 
neel. 

- wo. 15/4: 'De Optocht', theaterconcert 
Flairck. 

• SITTARD 

za. 11/4: 'Die Fledermaus'. operette 
van Carl Millocker door Stichting Or- 

pheus. 

- di. 14/4: ’Cinderella', familievoorstel¬ 
ling door het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen (19 uur). 

• ROERMOND 

- zo. 12/4: Matthaus Passion van Bach, 
uitgevoerd door Toonkunst Oratorium- 
koor Roermond en Jeugdkoor van het 
Kreisgymnasium Hemsberg onder lei¬ 
ding van Jan Hupperts (19 uur). 

- ma. 13/4: The Georgian State Dance 
Company, ensemble uit Tbilisi. 


Casinomedewerker 
terecht verboden 
nog te werken 

DEN HAAG/VALKENBURG - De 
Raad voor de Casinospelen heeft te¬ 
recht de machtiging op grond van 
de Wet op de kansspelen van een 
medewerker van het Valkenburgse 
casino ingetrokken. Dat betekent 
dat de man niet mag werken in een 
casino. 

Deze uitspraak van de Raad van 
State is gisteren openbaar gewor¬ 
den. De Raad voor de Casinospelen 
besloot de vergunning in te trekken 
omdat de medewerker in Belgie 
veroordeeld is voor bedreiging en 
schieten op z^jn verzekeringsagent. 


(ADVERTENTIE) 


Ruim 20 modellen PLAFOND VENTILATOREN 
met of zonder verlichting vanaf fl. 199,- 
Uw Partner voor een 
deskundig lichtadvies 


m 
o 


.o; 
Zicht Op Licht 

Dr. Poelsstraat 19, Heerlen *^045-716757 

Limburgs Dagblad 


Symposium in heao-school Sittard over Euregionale zaken 

•Europese consument veelzijdig 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagi 


_ Vononzevarsloggever _ 

SITTARD — „Één Europese consument bestaat niet. De sma¬ 
ken verschillen en de gevoeligheid voor trends ligt in de ver¬ 
schillende delen van Europa vaak heel anders. Een bonbon 
die in Duitsland goed verkoopt, kan in Nederland minder at¬ 
tractief zijn omdat de verpakking als ouderwets wordt ervaren 
èn/of de smaak afwijkt van het verwachtingspatroon in ons 
|and. Voor bedrijven die op de Europese markt zaken willen 
doen, geldt het parool: Denk wereldwijd, handel regionaal.” 


Deze en andere uitspraken hield E. 
IU)hof, directeur van het reclame- 
en marketingadviesbureau Boyil in 
Maastricht de toehoorders gisteren 
vioor tijdens een symposium in de 
heao-school in Sittard. Studenten 
van de nieuwe (Engelstalige) studie¬ 
richting International Business 

■V' - ' " . . 

Veiligheidsraad 
; wil onderzoek 
/ in Bosnië 

NEW YORK — De Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties, die be¬ 
zorgd is over de zware gevechten in 
Bospië-Hercegovina, wil een onder- 
afrekSmissie sturen naar de dooreen 
burgerstrijd verscheurde republiek. 
De Raad wil voor hij verdere beslui- 
fen neemt over de rol van de VN- 
vredesmacht in. het voormalige Joe¬ 
goslavië, zich een preciezer beeld 
vormen van de situatie ter plaatse. 


Administration (IBA) aan de heao 
hadden de bijeenkomst georgani¬ 
seerd die gewijd was aan het econo¬ 
misch gebied Euregio Maas-Rijn. 

Studenten van soortgelijke oplei¬ 
dingen in Hasselt, Keulen en 
Chelmsford waren te gast. 


Een VN-woordvoerder zei gisteren 
dat ; secretaris-generaal Boutros. 
Boutros Ghali zo snel mogelijk een 
besluit wil nemen over het sturen 
van een onderzoeksmissie. Deze zal 
volgens informatie uit de Veilig¬ 
heidsraad onder leiding staan van 
de speciale VN-gezant voor Joego¬ 
slavië, Cyrus Vance. 

In de Bosnische hoofdstad Sarajevo 
is het hoofdkwartier gevestigd van 
de VN-vredesmacht in Joegoslavië. 
Maar de 14.000 „blauwhelmen” 
worden alleen in gebieden in de re¬ 
publiek Kroatië gelegerd. De Ver¬ 
enigde Naties willen wel waarne¬ 
mers sturen naar Bosnië'. 


Ir Bakker, directeur van het gelijk¬ 
namige adviesbureau in Hoens- 
broek, hield een inleiding over het 
project ’Euromanagement’ dat zijn 
bureau uitvoert in Nederland en in 
de Euregio. Het project is bedoeld 
om de invoering van technologi¬ 
sche EG-programma’s bij het mid¬ 
den- en kleinbedrijf te bevorderen. 
De innoverende projecten zijn — 
volgens Bakker - een groot succes 
en slaan in dè Euregio Maas-Rijn 
goed aan. 

Europese stimuleringsprogramma’s 
werden toegelicht door drs M. Ha¬ 
zen, projectmanager Oostelijk Zuid- 
Limburg en verbonden aan het Eu- 

Motorrijder 
zwaar gewond 

ME LICK - Een 21-jarige motor¬ 
rijder uit Melick is gistermiddag 
omstreeks drie uur ernstig ge¬ 
wond geraakt bij een aanrijding 
op de Heinsbergefweg in zijn 
woonplaats. Het slachtoffer wil¬ 
de een vrachtwagen inhalen, 
maar kwam in botsing mét een 
tractor die de Heinsbergerweg 
opreed. De vrachtwagenchauf¬ 
feur heeft kennelijk niets van het 
ongeval gemerkt, want hij reed 
gewoon door. De rijkspolitie in 
Herkenbosch (telefoon 

04752-71515) zou graag met hem 
in contact komen. 


VEILING 


KUNST- ANTIEK- 


INBOEDELVEILING 


M.al 


•p 13 aprH 1982 te Maastricht 


Nstorfc Is 


Mr. H.C.1 


UNIEK MEUMUUR: Louis XV stapfcamsr. «Aan Dut» kast, Mich. kalt, lik. katÉMt (krutevoot), LPWSppe kast, opsstoei, eik. dekenkist, 
oren. kaflt, ee t fc. stoeten, V efticoBte derm. bank , rkrierstoel, Louis XV spieg el met s chwderij. eik. buffet, eik. buro, not. kaptafel, maft. tru- 
meau. spinde, har monters (2*), sSl staapkamer, portmantesu, commodes, buffetten, kasten stc. 

MQOBM mUUMft eiken esffnek, barok bankstel, vitrinekast, dressoir en hoekkast, kinder ameublement, mass. tafel, TV-kastjt, led. 2 
z.-bankje, mkuset, eik. wandkast, sarin t a fa l , commode, eik. bankstel, wijntafeltje, houten banken, led. voltaire, eik. vitrinekast, eik. kathe- 
dif» MttKMken, kamn. ktainiiNMbtl 9tc. 

B OHBftat. Luiks staand horloot. ant. Louis XVI at. horloge, ant. raguteteur, Duits st. horloge. Ouii de Boeuf, Comtoêe, ant. schwartzwai- 
der, Engelse triaddok. romatisdw pendule, ent. Hekkenrtéha. ant rococo pendule, ent. vrijsSnger, bimbammer, regulateurs, koekoeksklok, 
etc. ' . 

MHtLBk gouden en zilveren sieraden w.0. ringen, horloges, oorbeken, armbanden, coUiers bezet met briljant, diamant, saffier, parels, etc., 
MrOw nonogt iMcnonoQt, mc. 

' lOUIUIK BI 00STBBE TXPUTHt: Agra Kashan, Btrtipn, Heriz, Anatol, Chinees. Abadeh, Ktrman, Badriari, Sarouck, Bessarabian, But¬ 
je, Barbar, Napai, Mr. Meskin, SNraz, Moutfi, Meebed, dhr. zijden, Bodtara, Baioutsch etc. 

SCMLDBUJBt Diverse oÉrvarf schilderijen, tekeningen, litho’s, gravures, etsen, o.a. Heyboer, Galas. Dupont. Lanaerts, Wilhelmus, Claus- 
tam Lmqbts HubMÉL Mn Mft Tooroo 9tr 

PORS&BM. MIBECHt BI ZXWR: Delfts kaetstel. Ragout potjes, Keulse potten. Japans serviesje, Meissen schaaltje + ptquettes, zilveren 
. MidoiÉi MUm «nn éNêêwd idtandDOSits. bordan soc CaraniéQ U B Chinws porM l rt n drv Raoout etc 

MBjMED: pop nat Rf, ges. A M CHAR DO 11, b ewee gb are ogen, poppenhoo f d. ges. Armand MarsekloBSO n, bruin haar (met restaura- 
M Aft. lÉÉraaMn. bHh-eoaalmd hMmon nut noo ant 2 deun aooo e nkastli 

nnmn n vuus* m kacM bronen todrv hekand» kroon karriset sokmewM ant kaM balans w^üoschaai ant soiooel Ait-Daco 

wev viwvw in^wwurv nnwtVf Mw^wwr^w vwvwif Mwwi^wsy uwwivvvvvnni wis* wwww wmiwmeWf wis, wwnwifnii WMr 

taan vttal at Mlatolai mlti. oondefler Mat iMak KTV vfctoorecordRr mo u ntaio bike f niiniar nn sdanwI a noM oudt 

ewviwvvi ni V| vnwvivwniwii iiisneii^pii winv^ I wevvvviuvmivwruvvf w\<v 

MtcMai BMcttMMtek vktzuÉMf MÉn. fDfliwii kaaikat wmmcMnt inb ovan TtKanv lano tin Man bAHÉamni hukv> 

^wwvw^n, wrvvwm^wnmi mewfcwgw, rve^HWfiy rwunwit n^enwwt, v*ww>we»W| ww> ■<ori| niwwry *pr» "«• worwiwj vwmumomuo, iniow 

tar + hsmfc, Mi, mê ATS UMpe, MoManM, Mainpógd atc. an aMaa wat vardar ta taM kont. 

AUTO: nwnr M bou«(. IWj rood nat. sanroot, 5-bak, radtafcamtti lacorde r , gat. gfcs, APK gak. (benzine) 

KUKRMBfc atmém 11 april 1182 «as 19.00 tal 17.» wr, 
aariai 12 april 1882 vai 10.00 lal 17.00 mr. 

VHLM8: —mda g 13 april 1902 aanaag 19.00 mr. 

Dt IdjMagm m tf» voilloi worden jobooN n ia om veilinggebouw gelegoi aan de 
MTDirm AAT MOORD 174 TE MAASTRICHT - AMBY (wijk 25) 


Gevraagd voor inbreng ie 


veringen: inboedels, boreca-jnventarissen, antiek, collecties, etc. 


Veilinghuis 


s/UuH&èn 


U1S 0 ^wwyp roerende goederen n.v. 

Postbus 4155, 6202 PB Maastricht Tel.: 043-620649. Fax: 639640 


ropees Fonds voor Regionale Ont¬ 
wikkeling (EFRO). Hij sprak over 
de kansen, doelstellingen, strategie 
en het programma van EFRO-2 
voor de westelijke mijnstreek, oos¬ 
telijk Zuid-Limburg en de gemeen¬ 
ten Wittem en Vaals. „Vijfentwintig 
jaal na de sluiting van de mijnen lo¬ 
pen wij in Zuid-Limburg nog steeds 
achter. De infrastructuur is nog niet 
wat het zijn moet, de economische 
groei blijft achter en er zijn nog te 
weinig kleine bedrijven in deze 
streek”, stelde Hazen. 

De historie van de Euregio Maas- 
Rijn werd geschetst door J. Wou¬ 
ters, die verbonden is aan het Eure- 
giobureau in het gouvernement te 
Maastricht. „In 1974 kenden wij een 
begroting van 100.000 gulden en te¬ 
genwoordig beheren wij al een be¬ 
drag van 100 miljoen gulden,” legde 
Wouters uit Hij somde ook de voor¬ 
naamste vormen van samenwer¬ 
king in de Euregio op zoals die in 
de loop van bijna twintig jaar zijn 
gegroeid. 

In de middaguren werden de stu¬ 
denten ontvangen op Maastricht 


Eindrapport VS over Golfoorlog: 

’Luchtmacht wist vaa 
niet of zij doel trof 


WASHINGTON - Amerikaanse bevelhebbers hebben tijdens 
de Golfoorlog onnodig luchtaanvallen op reeds getroffen doe¬ 
len laten uitvoeren omdat zij te laat en gebrekkig informatie 
kregen over de schade die door bombardementen werd aange¬ 
richt. Ook kon het leger van Saddam Hoessein met veel meer 
pantservoertuigen ontsnappen dan aanvankelijk werd ge¬ 
dacht, «omdat de grondtroepen het aantal uitgeschakelde 
Iraakse tanks en pantserwagens veel te hoog schatten. Dat zijn 
de conclusies in een gisteren vrijgegeven rapport van het mi¬ 
nisterie van Defensie. 


denten ontvangen op Maastricht J 

Airport voor een presentatie en een j Het bepalen van de toegebrachte 


rondrit over het vliegveld. 


Middag over 
'emotioneel 
lichaamswerk’ 

MAASTRICHT - De School voor 
Body en Soul uit Lage Vuursche 
houdt dinsdagmiddag 14 april in 
Maastricht een gratis informatie¬ 
middag over Emotioneel Lichaams¬ 
werk. Dit is een therapievorm dié al 
vijftig jaar oud is eh volgens de 
School de laatste tijd sterk aan be¬ 
langstelling wint. & worden in 
groepsverband oefeningen gedaan 
om via het spierweefsel in te wer¬ 
ken op de emoties. Volgens de be¬ 
oefenaars zijn lichaam en geest een. 
De School stelt dat mensen die 
Emotioneel Lichaamswerk doen, 
zich na korte tijd levenslustiger voe¬ 
len, hun stress vermindert en emo¬ 
tionele veerkracht groeit. De mid¬ 
dag begint om 14.00 uur in het 
Vrouwencentrum één het Vrijthof. 


schade tijdens het vijf weken du¬ 
rende luchtoffensief was ’slechts 
een beperkt succes’. De comman¬ 
danten werden ’noch op tijd, noch 
adequaat’ ingelicht, aldus het rap¬ 
port. 

De door generaal Norman Schwarz- 
kopf gedirigeerde aanval liep hier¬ 
door vertraging en tegen extra 
moeilijkheden op. Volgens het Pen¬ 
tagon was het door de gebrekkige 
informatie moeilijk te bepalen wel¬ 
ke doelen moesten worden uitgeko¬ 


zen en vooral welke voor een twee¬ 
de keer moesten worden gebombar¬ 
deerd. 

Volgens het rapport ontbreekt het 
strategen tijdens een oorlog aan een 
systeem om uit informatie die van 
verschillende diensten afkomstig is 
een goed beeld van de gebeurtenis¬ 
sen op te bouwen. 

Satellietfoto’s van doelen en veld¬ 
slagen kwamen vaak te laat binnen 
en gaven dikwijls geen adequate in¬ 
formatie. „Soms leidde dat tot on- 


. f 

Echtpaar gered uit Albertkanaal 

GENK - Een bejaard schippersechtpaar is gisteren uit het Albertka¬ 
naal in Genk gered door een 47-jarige Nederlander die in het Bel- 
gisch-Limburgse Borgloon woont. 

De man kwam met eeii kraanwagen voorbij, toen hij een schip dwars 
zag liggen. Toen hij uitstapte, hoorde hij een vrouw in het water om 
hulp roepen. De man aarzeldë niet en sprong in het water, waar hij 
twee drenkelingen vond. 

De schipper bleek om een onbekende reden in het water te zijn ge¬ 
vallen. Zijn vrouw was hem achterna gesprongen, in de hoop hem te 
redden, maar ze raakte zelf öqk in moeilijkheden. 

De schipper moest ter plaatse gereanimeerd worden. De brandweer 
haalde het stuurloze schip naar de oever. 


Duitse politie richtte transportfirma op voor vangst in Venlo 

Derde undercover-asrent 


in 


undercover- agent 
iiszaak verzwegen 


_ Von onze venloggever 

VENLO — Niet twee, zoals de poli¬ 
tie tot nu toe heeft voorgewend, 
maar drie infiltranten zijn anderhalf 
jaar geleden bij Venlo betrokken 
geweest bij een pseudoverkoop van 
cocaïne aan twee Amsterdammers 
en een man uit Alkmaar. Dat heeft 
advocaat mr Abraham Moszkowicz 
déze week betoogd voor het ge¬ 
rechtshof in Den Bosch waar een 
aanvang gemaakt is met het hoger 
beroep tegen drie reeds in Roer¬ 
mond veroordeelde verdachten. De 
twee Amsterdammers zitten een ge¬ 
vangenisstraf uit van zeven en ne¬ 
gen jaar, de Alkmaarder die als 
koerier van de verdovende midde¬ 
len had gefunctioneerd kreeg des¬ 


tijds een gevangenisstraf van vier¬ 
eneenhalf jaar. 

Moszkowicz én de andere twee ad¬ 
vocaten F. Staelhle en N. Cuvelier 
lieten deze week twee politiefunc¬ 
tionarissen'getuigen. Uit de verho¬ 
ren bleek dat de leider van het 
zogenoemde pseudo-koopteém, met 
medeweten van het openbaar mi¬ 
nisterie in Roermond, altijd van de 
rol van een derde infiltrant of un¬ 
dercoveragent heeft geweten. 

De derde man, bekend onder de 
naam ’Hugo’, zou in opdracht van 
de Duitse Centrale Recherche In¬ 
formatiedienst (Bundeskrimina- 
lamt) op 12 npvember 1990 in Venlo 
als pseudo-verkoper aan de infiltra¬ 
tieactie hebben deelgenorqen. Nu 
de politie dat nergens in het proces¬ 


verbaal heeft gemeld, meent de ver¬ 
dediging dat het gerechtshof de 
procureur-generaal niet-ontv anke- 
Ujk moet verklaren in rijn aan¬ 
klacht De verdachten .zouden daar¬ 
door op vrije voeten komen. Maar 
meer duidelijkheid is pas te ver¬ 
wachten na 6 juni. Dan wordt het 
hoger beroep voortgezet. 

Volgens mr Moszkowicz is tevens 
duidelijk geworden dat de Duitse 
politie de gehele actie van a tot z 
heeft voorbereid. De inmiddels ver¬ 
oordeelde verdachten zouden deel 
hebben uitgémaakt van een bende 
die in Colofnbia haar oorsprong 
vond. De internationaal opererende 
bende bracht volgens cijfers van de 
politie in 1990 pünstens 2.000 Co- 
lombiaanse cocaïne via de Duitse 
havenstad Bremen Europa binnen. 


nodig herhaalde aanvallen”, 
het rapport. Als voorbeeld v* 
Iraakse elektriciteitscentrale 
noemd, die veel zwaarder Vjf 
beschadigd dan gepland was. - 

Succesvol j 

In grote lijnen concludeert hé 
port dat de Amerikaanse 1 
krachten tijdens de Golfo 
succesvol hebben geopereerf 
hebben een van de snelste ovfll 
ningen uit de militaire geschied 
behaald, zeggen de onderzoek* 

•jfc 

Het aantal uitgeschakelde Iï* 
pantservoertuigen werd kort ol 
oorlog zwaar overschat. Toen^l 
een aantal van 2.400 genoemd* 
bleken er volgens het Pentagpi 
eindelijk maar 1.450 te zijn. \ 


Het rapport heeft tot doel een 
zicht en analyse te geven v 
militaire antwoord op de Iraa 
vasie van Koeweit. Op gronc 
dit soort rapporten stemm 
ministerie van Defensie en h 
gres hun begroting, strate 
wapenaankopen voor de ko 
jaren af. 1 


Paas-actie vo 
scharreleiere 


1 7. 

I 

i 

I 

t 


MAASTRICHT - De 
se Werkgroep Scharrelei 
een afdeling van de Neder 
Vereniging tot Bescherming 
Dieren, houdt in de week ' 
Pasen de actie 'Scharrelei* 
daarmee de aandacht van 
consument te vestigen op 
ronwaardige ' omstandigh 
waaronder jnilj oenen kip 
legbatterijen hun eieren m 
leggen. 

Dag en nacht zitten de dit 
dicht op elkaar gepakt en 
ben zelfs geen stokje om o 
slapen, aldus de woordv‘ 
van de Werkgroep Schi_- 

Het dier wordt als werktuig 
bruikt bij de eierproductie 
daar kan een einde aan ko: 
als de consument overgaat 
het kopen van scharrelei 
Scharrelkippen hebben mee 
wegingsruimte, daglicht, 
nen een stofbad nemen en. 
schikken over legnesten en, 
'stokken, . „ 

Vrijwilligers hebben dé 
pen dagen bakkers en 
markten bezocht,om de 
van scharreleieren te prom 
De komende week staat de 
groep met een stand in de 
markt van Albert Heijn 
Scham. Het winkelend p 
krijgt een stukje cake aai 
den, vervaardigd van sc 
eieren. . 


Woontopper 

exclusief bij 

Woonkultuur 


6 . 975 ;- 
JosBogS 


I 

I 

[f 

ff- 


UW AUÏOPOLIS KAN 1Ö% 
GOEDKOPER 

Brengt u uw verzekeringen liever 
onder op één vertrouwd adres, dan 
heeft de LLTB assurantie-adviseur voor 
u een aardige verrassing in petto. Want 
als u de polissen aansprakelijkheid, 
inboedel (en woonhuis indien u 
eigenaar bent) én auto samenbrengt in 
het PRIVÉPAKKET van Interpolis, dan 
krijgt u een extra korting van tien 
procent op uw autopoiis. Bovendien 
woont uw adviseur in uw omgeving 
zodat hij persoonlijk en direkt 
aanspreekbaar is in het geval er zich 
een probleem zou voordoen en zorgt 
hij bij schade voor een snelle, soepele 
regeling. 


Het PRIVÉPAKKET heeft trouwens nog 
meer voordelen te bieden : 

• De dekkingen zijn kompleter dan 
gebruikelijk en sluiten naadloos op 
elkaar aam ‘ ' 

• De premies zijn laag door de pakket- 
fbrmule. 

• U heeft minder administratieve 
rompslomp. 

Steek bij de LLTB-BoerenBond uw licht 
eens op over deze interessante formule 
en betaal gelijk tien procent minder 
voor uw autoverzekering. 


VAN 10 T/M 18 APRIL 

Tijdens deze 8 dagen presenteren wij een ruime * 

keuze van zorgvuldig geselecteerde 
OCCASIONS 

o.a. diverse COMPANY CARS: * 

• Siërra 1600 Azur + stationcars 

• Escort 1300 i d ♦ 1400 i d 

• Escort clipper stationcar 1 

• Fiesta 1100 d Cheers 

Deze auto's zijn ongeveer 6 maanden oud en hebbed 
een lage kilometerstand. Company Cars vallen i 
derhalve nog onder de fabrieksgarantie. 

Alleen tijdens de Paasshow nog 2 jaar Extra ^ 

jBarantle ha de fabrieksgarantie. 

Bovendien een ruime keuze van TOP OCCASIONS 


BEEK 


Ford Escort 1.6, automaat..88 

Volvo 340, automaat_BS 

FordEacort Combi 1.8 O..88 

Ford Orton Ié, dto ta L..90 

CtoaanAXl.iQTE.........J9 

Ford Ftoata l.i..88,89,90 

FordRaata 1.4 i Sport.8S.S0 

OpoiCoraa IJL..!..”.....» 

OpM Aaoona 1.6 

Peuoaot 309 XL... 88 

VWQoir 1.3 CL Méfflphk..» 


KERKRADE 

Ford-FMa i.lCf, automaat..» 

Paugot 405 QROJtoaaL..90 

FbnfOrion 18» D...<....» 

Mitsubischi 15001CLX_...89 

Ford Escort 16» KB,:............ 

RS pakfcat....» 

Fr.d Escort 1300 S8 combi...» 

FordOrion 16001 CÜL -..» 

FWUno46SL ■•■■» 

ALLE AUTO'S VAM CeRSTE 
EIGENAAR 


I BoerenBond I 

BETER VERZEKERD DCX3R IEMAND VAN BU C5NS 


edere zondag open van 10 tot 18 uur 
Qp al dezé occasions gekit vanzelf de 
SPREEKWOORDELUKE JOS BOOMAN ,, 
garantie en service. - c ,/ : 

4 

Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op 

Raasshow in on» showroom met —__ 

de nieuwste Ford modellen. 


foor elke 
een leuke . 


• Beek, Weth. Sangersstr. 7, (bij Makado) 

Tel, 046-375353. Fax 046-377547 

• Kerkrede-West, Hamstraat 70. 

Tel. 045*423030, Fax 045-416868 

• Maastricht, Korvetweg 20 - 22 , (Charles Feijts) 
Tel. 043-632555, Fax 043-633321 


m 
Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 19 


DOOR BENTI BANACH 

KERKRADE/HERZOGENRATH - Tussen basisschool 
bleijerheide en de Nederlands-Duitse grens liggen hooguit 
^fhonderd meter. Aan de andere kant scheiden honderd- 
'fyftig meter Grundschule Pannesheide van de Nederland¬ 
se bodem. De directeur van de ene school zou de directeur 
v an de andere met gemak met een steen kunnen raken 
v anuit zijn directiekamer. 


e twee directeuren hebben 
jïïeer gemeen: ze moeten beide 
r* een sterk verouderd gebouw 
®rken. De plannen voor nieuw- 
“°uw van beide scholen liggen 
^gens in een la en zullen daar 
oorlopig waarschijnlijk blijven, 
ant deze week bracht de Kerk- 
^dse sociaal-democraat Hans 
°sch het college op een idee. 
aarom zou je niet bekijken of 
‘‘■erkrade en Herzogenrath sa- 
hun veelbesproken Eurode- 
chool kunnen realiseren? De 
jannen in Pannesheide en Bleij- 
hieide bieden in dat opzicht 
^n buitenkans. Wethouder van 
nderwijs Hub Bogman nam het 
borstel van Bosch graag over. 

er twee weken heeft Kerkrade 
r? n gesprek met basisschool 
öl eijerheide. 

^ünther Ortmanns is directeur 
de Grundschule Panneshei- 
e - Hij is 61 en heeft nog vier jaar 
°or de boeg voor hij met pen- 
*oen gaat. Hij reageert zeer en¬ 
thousiast op een gezamenlijke 
Sabouw voor de twee scholen, 
jjpt hebben we altijd gewild. 
r 1331 ' ik ben al zo oud, ik weet 
e t of ik het nog meemaak.” 

* le * 3 ^ )en vroeger veel contact 
jfenad met basisschool St.Lam- 
e rtus in Kerkrade. Dat was via 
e t WMC tot stand gekomen”, zo 
arinnert hij zich. „We hadden 
h uitwisseling van leerkrach- 
d '^Hingen die bij elkaar in 
klas kwamen, en dergelijke. 
e leerlingen werden meestal 
°or de ouders gebracht. Maar 
v aar is de klad in gekomen om 
arzekeringstechnische redenen. 

, s er iets zou gebeuren, dan was 
onduidelijk wie de verant¬ 
woordelijkheid zou dragen. Van 
e - Ul t Se zijde heeft men het ons 
, genlyk verboden.” Ortmanns 
fV 1 zich er nog over opwinden, 
j’det zou des te mooier zijn, als 
^et nu wel zou kunnen. Je kunt 
el grensoverschrijdend praten, 
aar beter is het om grensover¬ 
schrijdend te handelen.” 

Monarchie 

. °e zou zo’n school eruit moe- 
ki n ?i en ? „De moedertaal van de 
hderen zal de eerste taal moe- 
h; n * ^|h ven ' Je kunt kinderen 
kia s ^ mu l taan opvoeden. Maar 
nderen zouden op zo’n school 
ieder geval de taal van de an- 
d^ni 1 . moe ^ en leren,” filosofeert 
Ij 6 ? Uitse schooldirecteur. „Jul- 
st> e bb en * n Nederland een con- 
Uutionele monarchie, wij heb- 
een president. Laat Neder- 
ndse kinderen vertellen hoe ze 
h n koningin zien, wat ze voor 
n.betekent, of ze denken dat 
re * s ' l aa * Duitse kinde- 
do^ n °°^ ^un ze 0 e daarover 

P^ manr i s loopt duidelijk warm 
h e °fv de s chool. „De Idealschule 
Wik Zeer vee * invalshoeken, 
bl skun de, dat geeft geen pro- 
de ’ Want dat is overal hetzelf- 
Het gaat vooral om taal en 


cultuur. En ik voorzie een grote 
rol voor de muziek. We kunnen 
samen wandelen, de natuur in, 
en ook de vrije tijd doorbrengen. 
Je begint met het bij elkaar bren¬ 
gen van de kinderen en daarna 
komen de ouders vanzelf’. 

Ortmanns vindt het tijd dat Her¬ 
zogenrath en Kerkrade eindelijk 
weer één gebied worden. Hij 
kent zijn geschiedenislessen 
goed. „We hebben een gezamen¬ 
lijk historie. Tot 1815 hoorde 
Pannesheide tot het Achener 
Reich. Wij waren toen gewoon 
Limburgers. Pannesheide viel 
onder de abt van Rolduc. Hier in 
Horbach (Ortmanns’ woonplaats 
- red.) heeft nog een oude abt 
van Rolduc gewoond. Na het 
Congres van Wenen zijn wij on¬ 
dergebracht bij Pruisen”, vertelt 
Ortmanns. De gezamenlijke re¬ 
gionale geschiedenis zou hij 
graag als speerpunt in zo’n nieu¬ 
we school willen zien. 


Directeur Pannesheide loopt warm voor tweetalige school 

’ Grensoverschrijdend 
handelen, niet praten’ 


Doodlopend 


Op Grundschule Pannesheide 
zitten momenteel 106 kinderen. 
Ongeveer 25 procent daarvan 
steekt dagelijks twee keer de 
grens over. „’s Ochtends spelen 
ze in Pannesheide en ’s middags 
in Bleijerheide of omgekeerd. 
Dat levert totaal geen problemen 
op. Ze lopen gewoon bij de 
Schlacht de grens over”, zegt 
Ortmanns. Hij doelt op de dood¬ 
lopende Slakstraat in Bleijerhei¬ 
de. Maar wat heet doodlopend? 
Schoolkinderen en ook soms de 
familie Ortmanns passeren daar 
te voet de rijksgrens. 

Mevrouw Van Leeuwenstein is 
voorzitter van het schoolbestuur 
van basisschool Bleijerheide. Ze 
ziet de voordelen van een geza¬ 
menlijke school ook. „De scho¬ 
len liggen ontzettend gunstig. In 
het kader van Europa 92 moeten 
we over grenzen heen denken. Ik 
denk dat kinderen die van zo’n 
school komen heel anders den¬ 
ken. Ze hebben een breed draag¬ 
vlak en kunnen zich breed op¬ 
stellen. Ik zie het als een uitda¬ 
ging”. De school in Bleijerheide 
moet uiterlijk 1 juli 1993 een 
nieuw gebouw hebben. Hoe die 
nieuwbouw betaald moet wor¬ 
den weet Van Leeuwenstein nog 
niet. Ze denkt dat het de school 
misschien lukt uit de geldzorgen 
te geraken als het plan van de 
tweetalige school doorgaat. Want 
uiteraard zullen ministeries en 
de EG warm lopen voor dit unie¬ 
ke project. 

Een maand geleden kreeg Ort¬ 
manns van de gemeente Herzo¬ 
genrath te horen dat zijn school 
pas verbouwd wordt als de nood 
het hoogst is. Geld is er ook hier 
nog niet en de school in Merk- Links Grundschule Pannesheide, rechts basisschool Bleijerheide. De grens vormt nog de scheidslijn voor beide scholen. 

Foto: FRANS RADE 


stein mag eerder bouwen van de 
gemeente. Dat kan Pannesheide 
goed van pas komen. Te ver ge¬ 
vorderde bouwplannen zouden 
een samenwerking met Bleyer- 
heide wel eens tegen kunnen 
houden. 

De Duitser beseft dat ook een 


tweetalige school nog ver weg is. 
Hoe de school eruit komt te zien 
en, vooral, op welke plaats die 
moet komen te staan is koffiedik 
kijken. „We hebben er hier in 
Duitsland nog nooit over ge¬ 
dacht, ook denuders niet. In eer¬ 
ste instantie denk je dat het niet 


ontmoeting 
kan. Welke status heeft de 
school? Valt de school onder 
Kerkraads gezag, onder Herzo¬ 
genrath, onder de beide onder- 
wijsministeries of onder Brus¬ 
sel? En wat is het doel van dé 
school? Belangrijk is hoe dan 
ook dat iedereen met behoud 
van de eigen identiteit naar de 
school kan. Er mag geen domi¬ 
nantie van een van de twee talen 
zijn. En er zouden twee directeu¬ 
ren moeten zijn of iedere twee 


Voerendaal is 
ontevreden over 
nej aarden werk 


Waterberging bijna klaar 


- Y qn onz e verslaggeefster _ 

1 B en W van 

° v er h ru z ^ n ontevreden 
be j a a r denwerk in de 

^ a arom te ‘ c °Uege wil 

^et het éér \ juli st °PP en 
^nvverk f®koordineerd oude- 
SovoerH ‘ r Wordt nu nog uit- 
^aatcov, ^ oor . de Stichting 

nift g Nutf?? 11 ^ 6 Dienstverle - 
s utn-Voerendaal (SMD). 

ü e 

? 5 000^mH te betaalt j aa dijks ruim 

t,gd in Nuth n 3an de SMD - ë eves - 
Ste * vanZ i 1 u ruil voor de dien- 
£ a artoe eaat StlCbtlng ' Waar dat geld 
^ W ls een raadsel, volgens 

1 !&^- tle Wijkt dat maar 
ê daadu^ 6 ! 11 ^- 311 de beschikbare 

A w n het r k S bes < J eed wordt 

|i k'erk. Dit i °£ dineerd ouderen- 
* ^ maken k heeft vr Ü wel alleen 
ê !! m and beoord ® hn gen of een 
t ^oet” a i d r bejaardenhuis 
êi b de verg adf ™ Bthoud er Verhoeven 
i ? ür gerzaken en ^ van de com missie 
i I lg Procent ” Vo ? r de ov erige tac- 
J %n >and lucht te hap P * n a - rschUnl ' ik 

! l5, ‘zwaarsclirif( 

ÏÏ, rt’ 1 nu echt een einde 
é SMD Hpt d K samenwerking met 
I ^tithse stinh t b ez waarschrift van de 
I 'VU Verhï htmg tegen dit besluit 
' ren - D e h sti^hl- on ëegrond verkla- 
meerdere uf htln g heef t toch echt 
maar er vP » f" van ons gehad, 

b °ge kosterf 110 ^ 11 niets - Gezien de 
Kos ten is het absoluut onver¬ 


antwoordelijk om het ouderenwerk 
in deze vorm voort te zetten.” 

Vrijwel alle commissieleden waren 
het met deze conclusie eens. „Ik 
heb eens nagevraagd, maar in Rans- 
daal en Klimmen merken de bejaar¬ 
den weinig tot niks van het ouder- 
werk”, meent mevrouw Winthagen 
(PGR). 

Commissielid Weijers plaatste 
vraagtekens bij ’de haast van de be¬ 
sluitvorming’. „Deze kwestie stinkt, 
als je het mij vraagt”, aldus Weijers. 
„Natuurlijk is er weinig gedaan aan 
het bejaardenwerk, maar die zaken 
kun je bijstellen. Voerendaal moet 
geen oude schoenen weggooien, 
vóór de gemeente nieuwe heeft. Nu 
weten we wat we hebben en straks 
niet.” 

Weijers doelt daarmee op het voor¬ 
nemen van de gemeente om het 
ouderenwerk zélf aan te pakken. 
„Nog dit najaar verschijnt de nota 
gemeentelijk ouderenbeleid”, aldus 
Verhoeven. „Daarin staan de nodige 
voorstellen voor een nieuw, inte¬ 
graal ouderenbeleid in onze ge¬ 
meente.” 

De wettelijk voorgeschreven indice- 
ring van ouderen voor opname in 
bejaardenhuizen en verpleegklinie- 
ken wil Voerendaal per een juli tij¬ 
delijk aan een andere instelling 
uitbesteden. 

De uiteindelijke beslissing om met 
het ouderenwerk te stoppen ligt in 
handen van de gemeenteraad. Deze 
vergadert op 27 april. 

De Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Nuth-Voerendaal 
was gistermiddag niet voor com¬ 
mentaar bereikbaar. ifiiw* 1 


..^ » • Het hypermoderne riool- 
overstort aan de Dr. Cals- 
straat in Landgraaf nadert 
zijn voltooiing. De twee milli¬ 
meter dikke kunststof zak met 
een inhoud van 1750 kubieke 
meter, het hart van de water¬ 
berging, werd gisteren onder 
grote belangstelling geïnstal¬ 
leerd. Bij grote regenval vidt 
de zak zich automatisch. Het 
water wordt dan later naar de 
rioolzuiveringsinstallatie ge¬ 
pompt. Nu loost het riool nog 
rechtstreeks op de Strijthager- 
beek, als de capaciteit tekort 
schiet. Dat gebeurt nu zo’n der¬ 
tig keer per jaar. De waterzak 
moet dat beperken tot maxi¬ 
maal zes keer. 


Foto: KLAUS TUMMERS 


jaar een directeur van een ande¬ 
re nationaliteit”, aldus Ort¬ 
manns. 

Hij zegt dat het grensoverschrij¬ 
dende industrieterrein Beitel- 
Locht als voorbeeld zou moeten 
dienen. „Daar heeft men ook te 
maken met regels die in Neder¬ 
land en Duitsland verschillend 
zijn. Als die regels gelijk getrok¬ 
ken worden, dan kan het in het 
onderwijs ook. Dit is een grote 
kans.” 


Vastenactie 

succesvol 

HEERLEN - De derdejaars leerlin¬ 
gen van de Biologische School heb¬ 
ben met hun lesmarathon van 24 
uur meer geld bijeen gebracht dan 
het streefbedrag van 1500 gulden. 
Directielid Tummers verwacht dat 
de uiteindelijke opbrengst 2000 gul¬ 
den zal bedragen. 

Geen enkele deelnemer aan de ma¬ 
rathon is afgehaakt. „De leerlingen, 
leraren en het personeel hebben al¬ 
lemaal enthousiast meegedaan en 
er was een gevoel van saamhorig¬ 
heid,” vertelt Tummers. 

Tijdens de actie werden de twee 
lammetjes Antoin en Antoinette ge¬ 
boren. 

Sterrenwacht 
langer open 

HEERLEN - Sterrenwacht Schrie- 
versheide is vanaf pasen ook op za¬ 
terdag geopend. Iedere dinsdag- en 
vrijdagavond van 19.30 tot 22 uur 
houdt de sterrenwacht kijkavon- 
den. Bezoekers kunnen van dins¬ 
dag tot en met zondag van 11 tot 17 
uur terecht bij de Sterrenwacht, de 
kinderboerderij, het Vivarium, de 
milieutuin, het pannenkoekenhuis 
en het bezoekerscentrum op Schrie- 
versheide. 


Maria Schielen 
werd ’ ridder’ 


HEERLEN - Maria Schielen uit 
Heerlen is gisteren benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Burgemeester Van Zeil 
reikte haar de bijbehorende ver¬ 
sierselen uit. 

Maria Schielen is bijna veertig 
jaar werkzaam in de verpleging. 
Tot begin 1967 was ze pleegkun- 
dige bij het De Weverziekenhuis 
en nadien trad zij in dienst als 
hoofdverpleegkundige bij het 
Vinkennest, een stichting in 
Schimmert die de zorg had over 
225 zwakzinnige patiënten. Haar 
laatste functie was hoofd woon- 
en verzorgingsdienst bij Huize 


Op de Bies in Landgraaf dat in 
1979 fuseerde met de stichting 
St. Anna te Heel. Ze realiseerde 
ook een sociowoning voor ver¬ 
standelijk gehandicapten in Po¬ 
len. 

Per 1 mei maakt zij gebruik van 
de Vut-regeling. 


# Maria Schielen, met rid¬ 
derorde en bloemen. Ze 
kreeg de onderscheiding bij 
gelegenheid van haar af¬ 
scheid van huize Op de Bies 
Foto: FRANS RADE. Nieuw 


# Heel blij zijn ze in Waubach 
dat sporthal Ter Waerden her¬ 
rijst. Direct na de oorlog spra¬ 
ken we van herrijzend Neder¬ 
land. nu spreken we van de 
herrijzonde sporthal Ter Waer¬ 
den in de gemeente Landgraaf. 
Gisteren was het feest. Met enig 
vlagvertoon werd gememoreerd 
dat het hoogste punt van de 
nieuwe sporthal was bereikt. 
Niets herinnert meer aan dé 
brand die ruim een jaar gele¬ 
den de Waubachse sporthal in 
de as legde. Op dezelfde plek 
herrijst een nieuwe hal. Reden 
om de vlag te hijsen en het glas 
te heffen. Tweemaal hijsen dus. 


Big 


# Groot zijn ze, geweldig groot. 
We bedoelen de machines die 
vandaag (zaterdag) en morgen 
(zondag) te zien zijn op het par¬ 
keerterrein bij sportpark Kal- 
debom in Heerlen. Met grom¬ 
mende motoren halen de ’big 
brothers’ capriolen uit. En dat 
tot vermaak van het publiek. 
Een autostuntteam dat luistert 
naar de naam ’Big Foot’ treedt 
beide dagen op om 19 uur. De 
'auto's’ zijn van dermate grote 
afmetingen, dat ze afschuwelij¬ 
ke prestaties kunnen leveren. 
Een gewoon autootje (zoals een 
Golfje bijvoorbeeld) wordt 
makkelijk onder de voet gelo¬ 
pen. Vandaar de naam ’Big 
Foot’. De show duurt anderhalf 
uur en is helaas niet gratis. 


België 


• Belgische ministers moeten 
toch wel een hoge dunk hebben 
van Heerlen. Was laatst nog 
Willy Claes hier in verband met 
de presentatie van een boekje 
waarvan hij het voorwoord 
had geschreven, deze week be¬ 
zocht Louis Tobback de Mijn¬ 
stad. Wat ons altijd opvalt is 
dat die Belgische ministers zul¬ 
ke gewone jongens zijn. Die 
hoef je geen ’ excellentie’ te noe¬ 
men als je ze wat beter kent, 
daar zeg je Willy en Louis te¬ 
gen. Het aardige van Belgische 
ministers is, dat ze zo fraai Ne¬ 
derlands spreken. Onze achting 
voor het Belgische taalgevoel is 
sinds Robert Long met ’Tien 
voor Taal' op de buis ver¬ 
schijnt. met sprongen gestegen. 
Niet alleen weten ze er in België 
meer van, ze houden er ook 
meer van en daarom doen ze er 
ook meer mee. Geef ons maar 
het Nederlands van de Belgen. 


Druk 


# Niet dat we anders hadden 
verwacht, maar de voorzitter 
van het Paradecomité in 
Brunssum krijgt het de komen¬ 
de tijd toch wel erg druk. Nu is 
die man in het dagelijks leven 
ook nog gemeentesecretaris en 
dat is voorwaar geen baan 
waar je met je duimen zit te 
draaien. Jo Cuijpers, want 
over deze man hebben we het, 
krijgt het druk. Zijn secretares¬ 
se drukte het laatst anders uit: 
’Wat druk. Hij krijgt niet eens 
meer de tijd om naar de wc te 
gaan. Overal moet hij opdra¬ 
ven, iedereen wil Cuijpers te 
spreken krijgen, dat kan niet 
hoor”. Daar zijn we het mee 
eens. Niemand hoeft ons te ver¬ 
tellen wat drukte betekend. En 
het eten schiet er ook hier vaak 
bij in. Maar geen tijd om naar 
de wc te gaan....? 


Palm 


• Palmpasen is het morgen. De 
zondag voor het echte Paas¬ 
feest. Geen echt feest, maar en¬ 
kele gebruiken zijn wel be¬ 
waard gebleven. Zo maken we 
nog steeds kruisen met daar¬ 
aan snoep en bovenop een 
broodje in de vorm van een 
haan. En in de kerken wordt 
het verhaal verteld van de 
Christus die gezeten op een ezel 
de stad Jeruzalem binnenrijdt 
terwijl het joodse volk met 
palmtakken zwaait en roept: 
’Hosanna, gezegend is Hij die 
komt in de naam des Heren’. 
Dat hoort allemaal bij Palmpa¬ 
sen. 


Moeten 


# Eigenlijk zou het toch moge¬ 
lijk moeten zijn om elke dag 
tenminste te luisteren naar een 
prachtig stukje muziek, iets 
moois te zien en iets aardigs te 
lezen. We hebben de radio voor 
dat eerste en er is zoveel zender- 
keuze dat iedereen wel iets van 
zijn gading kan vinden en an¬ 
ders zet je maar een cd op. Iets 
moois lezen kan ook. Kranten, 
tijdschriften, boeken genoeg. 
Maar iets moois zien, dat moet 
je zelf doen. Daarvoor moet je 
je ogen de kost geven. De na¬ 
tuur in lente-tooi, de bloemen, 
de ogen van een kind, de wol¬ 
ken aan de hemel. Ze zijn er, 
maar je moet er wel oog voor 
hebben. 


Limburgs Dagblad 
HAAL IN 2 JAAR HET DIPLOMA 


SPD 
f;- 

fél*» t - 


voorlichting hbo 


WOENSDAG IS APRIL 1992 


Voor scholieren 
HAVOIVWOIMBOIMDGO: 

1 HBO-Verpleegkunde 

Voor werkers in de verplegingI 
gezondheidszorg: 

1 Vrijstellingen 
HBO-Verpleegkunde 
(voltijd/deettijd/avond) 
Maatschappelijke 
Gezondheidszorg 
(Verpleegkundige Wijk/Basis¬ 
gezondheidsdienst, Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundige) 
Managementopleiding 
Gezondheidszorg 
(Kaderopleiding) 


9; ü )0 TOT t 3 9 UUR 


Bezoek de SPD 
Inffö-avond. 


Om u in de gelegenheid te 
stellen nader met Sité kennis 
te maken en vrijblijvend 
verdere informatie over de 
SPD-optexfing in te winnen, 
organiseren wjj een speciale 


Wij heten u graag ven harte 
we&om op: 
kxSen u geïnteresseerd bent 
en op de Infoevond 
verh i nder d bent, kunt u ode 


maken vooreen informatief 
o ea orek. 
BeideheerSctvbder, 
046-590444. 


Nó kan via een intensieve dagopleiding bij Sité de duur van de 
opleiding zodanig worden verkort dat binnen 2 jaar het diploma SPD 
kan worden behaald! 

Vooropleiding. 

-HAVO met Handelswetenschappen 
-VWO met Economie II 
-MEAO. Administratieve richting 
-MBA 

Onderwijskundige opzet. 

Om een optimaal resultaat te bereiken wordt er gewerkt in groepen van 
max. 28 cursisten. De vakken worden gegeven door docenten met een 
grote theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

1 Doordat de computer, zeker in de werksituatie van de SPD-er, niet meer is 
weg te denken zal in de opleiding ruime aandacht worden besteed aan het 
gebruik van computers en bepaalde software pakketten en de 
consequenties van de invoering ervan. 

l De studievoortgang wordt bewaakt door regelmatige toetsingen en 
' huiswerkcontrole.. 

De studieprogramma's zijn zodanig opgezet dat de cursist tussentijds ook 
andere waardevolle diploma's op economisch-administratief gebied 
(MBA en NIMA-A) kan behalen. 

Cursusplaats: Sittard 

Cursusstart eind september 1992. 

Studiefinanciering. 

Omdat Sité erkend is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 
het kader van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen, komen cursisten van de 
SH>opleiding in principe in aanmerking voor de Wet Studiefinanciering 18-*-. 


SITTARD 


I I 


Jpóuv nw u r H ëv Mttrm 2. 
*4431 KD Srttard, 

EkMoon (046) 59 12 12. SITE 

OPLEIDINGEN • TRAININGEN - CONSULTANCY 

Sittard, Parklaan 4, tel. 046-590444 


r da Wat 4 


Rijkshogeschool Maastricht 


FACULTEIT MAATSCHAFPELIJltt OIEN$TVfRl,KNING 

Sociaal Pedagogische Hutpverieniitf 
HBO-Jeugdweizijnswerfc (sm- Mofl 


Neem 2 keer per dag vakantie 

TRANSCENDENTE MEDITATIE 

Vak alles beter uit gerust 


Ung ie ei 
tót het i in hun 


UW WW M Yogi 

Indnae natuurfcumSge 


Tfc OMft roti dieper Sm sta* 

Ut: tost rfcnswMUife stress gi ipmninjy sp. 
ik gun M0M6f mmt m ooBnnnino pofRt: 

IK smsjRm BR.- 

Ut apaemoadige ortspawngstocNM,e^p>« paf dag. 15120 
minuten, asm m een comionsMie sBMwMt Deoewsa._ 

VOOB GRATi$ INFOPAKKET BELT U 03200*51011 

m^JLWK»lbe INFORMATIEAVONDEN 


I van opzet. Stagna, ook 
oen belangrijke rpi. Br 


MtcMnoei: 045-241386, 

043-210444; 04752-3713. Bnmtsum Heerlen 

D’r Brikke Oave GoWeriTuüp Hotel 

. UndepieinS WÜheiminaplein 17 

MAANDAG 13 APRIL DINSDAG 14 APRIL 
aanvang 20.00 uur aanvang 20.00 uur 


DAQ 
ppITaprUaa. 
van BJptat 14.30 


+r.’ *vl 
jTw -^ r v 

^ ÉL* 


B 

Diploma 

^MPt.1092 
April 1903 


*-*«*&> 


B A-BRAND , A-VARIA 
^rtSvipll;. Diploma Certtficfet, Cartffieaat 

Aanvang: 1982 , mei 1962 * ; mei 1992 

Examen: - ,, 17-11-1992 : 16-11-1992 

CVmaplPaia: ^ ROERMOND*. s , .'! ROERMOND* 

nucnongeir;ir4V SHtanwwRi) < 


mei 1992 * 
17-11-1992 
XP* ■ > 


die nst en cen tr a «oor 


en, tahutaan voor gehandkaptan. (Iónder)ziekenhulxen, 
r QngQhdpve r ten k g en mea wdnpp eB p s 
rmrteren etc. 


(b jQ&: 043-283000), cu ryu alek lir .van de > , 

Limburgse Assurantiedub Zuid 


Tomaat wordt Accountancy 


* Cmmerdéle economie 
*' Economisch-juridisé 


Zie je jezelf bijvoorbeeld als bediet-adviseur, 
accountant, informatiemanager, morlceting- 
mgnager, hoofd voorlichting of als beleidsmede¬ 
werker bij een internationale organisatie, volg 
don je opleiding oon de HEAO Limburg. Wij , 
hebben er het volste vertrouwen in dot je zult 
slagen. Wón! zeg hou zelf, ols een tomóót het 
schopt tot accountant don hoef |e je toch eigenlijk 
nergens meer zorgen om te maken. 


¥ui fle coupon vandaag oog m ; , 

Wé hebben de studiegids voor je klaarliggen. Als je graag meer wilt weten over de verschillende 
sJutSerichtingen en de beroepen die je ermee kunt uitoefenen, vul dan even deze coupon in efl 
doorhem op noor het onderstoande adres. We hopen je don in september I» kunnen begroeten 


f 

I 


lsjh. het Coraarnaorban 4 n 4e AcMhimée Beeldende Kunsten van de 
aOOV. J. . •: ... • ' V \\ 


’ifyW» VWO. HAVO, VHOO of MBO (drt^arjge cursusduur); vanaf 21 per kanfaf gafarah m dn dwt ven 9.30 tot 14.30 uur va4| 

pÉi OBt MAfC pTQfjKniVB. 

MM! «SC. 4217 HU Mwecrtcht 

, ■. ; it.i , ; 

■ * Mnef hes NS «adert. 


f-, - - ■ f - - r ---y bMrfyahabdM iimitiW fltlf 1 


r : ; 

j : W;/,. ' ’■ 

7 Tg*. * 


O AA 


OndsrwlpwaHrt. Stichting 

Tarn dab Homraas biadt 

mnOBTMI QBMniS 6Bn 

1 


bjBuvFSa Door «ündareaaan 


O ■ -■!>. 

OqhoHngénvUlioptiidipgsnta 

terra dea hommes 

hMpsn* ■ 

Hflwif* drvmwipprpjektao Dow ook mee! 

IG 

hmSmI 


Ja, ik wil§raagmeer weten over mt]n t 

meteen stnêeoan de HiAOUnéwfte 


O 

□ Ik volg VWO 

□ Ik volg MBO 
O 

Q Ik zit Inliet voorlootde {oor 
p Stuur tffi] informatie over de ovondoplt dingef! 


Adres 

PasUoée/pleets 


........ .. ......... r .......... 


M*»*»M»M«.»«»M««M 4 *|**M««****** 1 U****M«*»W*IFFH.II*M«* 44 «**H«» •T* 
mm Promotiekansen 
Wierts/1 laantjes 

DEN BOSCH - In de landelijke 
perste divisie C van de zaalvoet- 
ealcompetitie hebben Wierts/ 
Haantjes en ’t Brikske beide in 
Brabant hun duels gewonnen. 
De wedstrijd tussen H. Meyers 
Schoenenreus vond geen 
doorgang. Wierts/Haantjes won 
uitduel royaal met 6-1 bij Van 
der Zande en staat nu vrij vast 
°P een gedeelde derde promotie- 
Plaats. De voorsprong op de 
Purnmer vijf (Bouwfonds) be¬ 
haagt nu al drie punten met nog 
hvee wedstrijden te spelen een 
^genoeg onoverbrugbare kloof 
v°or de Geleense ploeg. In de 
kelder van deze divisie won ’t 
Hrikske bij Tongelreep: 3-5. In 
eindigde het duel tussen 
^rnieitia en Perey in 3-2. 


Van onze correspondent 
RAYMOND KERCKHOFFS 

VAALS - Na de Hel van het 
Mergelland lijkt Martin van 
Steen een tweede grote buit bin¬ 
nen een week op zak te gaan ste¬ 
ken. In de ochtendetappe van 
Panningen naar Ulestraten legde 
hij gisteren de basis van een 
eventuele eindzege in de Tele- 
flex-toer. Martin van Steen won 
die rit en gisteravond verdedigde 
hij met succes zijn leiderstricot 
dankzij de tweede plaats in de 18 
kilometer lange klimtijdrit naar 
het Drielandenpunt in Vaals. Pa- 
trick van Dijken won de rit tegen 
het uurwerk. 

De ochtendetappe naar Ulestra¬ 
ten werd gekenmerkt door veel 
ontsnappingen. Na ruim 100 ki¬ 
lometer zorgde Martin van Steen 
op de Gulpener berg voor de be¬ 
slissing. In zijn kielzog gingen 


Van Dijken wint klimtijdrit in V aals 

Van Steen leider 
in Teleflextoer 


zijn ploegmaat Paul Konings en 
Robert de Poel mee. Het drietal 
werkte goed samen en mede 
dankzij het goede afstoppende 
werk van de Koga-formatie kon 
niemand meer terugkomen. Al¬ 
leen Wim van de Meulenhof en 
Raymond Thebes kwamen in de 
buurt. In de straten van Ulestra- 1 
ten toonde Van Steen zijn vorm 
en won voor zijn ploegmaat Ko¬ 
nings de etappe. Op de meet 
bleek de voorsprong voor Van 
de Steen zelfs voldoende te zijn 


om het gele leiderstricot in ont¬ 
vangst te nemen. 

Dat tricot verdedigde hij in de 
avonduren tijdens de bergtijdrit 
met verve. Alleen een ontketen¬ 
de Patrick van Dijken kon een 
snellere tijd op de klokken zet¬ 
ten. De naaste concurrenten van 
Van Steen verloren echter ter¬ 
rein, zodat hij zijn voorsprong 
vergrootte in het algemene klas¬ 
sement. 

„Desondanks zal het zaterdag 
een moeilijke dag worden”, al¬ 


dus de leider na afloop. „In de 
Eifeletappe zal ik veel aanvallen 
moeten counteren. Met de steun 
van mijn Koga-ploeg moet dat 
echter mogelijk zijn. We hebben 
de laatste weken niet voor niets 
bewezen Nederlands beste ama- 
teurploeg te zijn". 

Beste Limburger in het klasse¬ 
ment is Ruud Poels. Tevreden 
was hij op het Drielandenpunt 
echter niet. „Teleurgesteld”, ver¬ 
telde hij jankend in de auto. „In 
de tijdrit reed ik na vijf kilome¬ 
ter al lek. Het verwisselen van 
• het wiel heeft zeker een minuut 
geduurd. Als je dan ziet dat ik in 
de tijdrit een kleine minuut ver¬ 
lies, dan is dat sneu. Ik zal echter 
niet lang bij deze ontgoocheling 
stilstaan. Morgen is een nieuwe 
dag. Met mijn huidige vorm 
moet ik in de Eifel met de betere 
mee kunnen rijden. De eerste 
plaats in het eindklassement zal 
moeilijk worden, vandaag richt 
ik me op een etappezege”. 


Hans Jorritsma neemt 
advocaat in de arm 


AMSTERDAM - De affaire rond 
hockeybondscoach Hans Jorritsma 
dreigt een onverkwikkelijk staartje 
te krijgen. Afgelopen week werd 
bekend dat in het clubblad van De 
Boekaniers, een vereniging van 
oud-internationals en indernatio- 
nals, een voor Jorritsma beledigend 
verhaal stond afgedrukt. In het ver¬ 
haal werd onder meer op zeer neer¬ 
buigende wijze over het privé-leven 
van Jorritsma geschreven. De 
schrijver van het artikel, en voorzit¬ 
ter van de Boekaniers, Max Chris- 
tern heeft de afgelopen dagen Jor¬ 
ritsma zijn excuses aangeboden, 
maar deze heeft de verontschuldi¬ 
gingen naast zich neergelegd. In¬ 
middels heeft de bondscoach advo- 


GP Pino Cerami generale voor Parijs-Roubaix 

Dufaux dwarsboomt Maassen 


DOOR WIEL VERHEESEN 

WASMUEL — „Verdomme, de eindstreep lag net iets te ver 
v °or mij. Tien meter eerder en ik zou hebben gewonnen.” Het 
Commentaar van Frans Maassen na de GP Pino Cerami maalt¬ 
je duidelijk hoe teleurgesteld hij was, nadat de Zwitserse 
kampioen Laurent Dufaux (22) hem in de sprint toch nog 
v oorbij had gekund. De tweede plaats in de koers, die voor 
v ^len van de 119 deelnemers de laatste test was met het oog 
°P Parijs-Roubaix morgen, mocht dan bijzonder eervol zijn en 
Vl jfentwintig FICP-punten opleveren, Maassen had op méér 
brekend. 


had 


vooral op meer gerekend „Zeker na de zege in de Driedaagse 


.J* ar aanleiding van de Ronde van van De Panne was ik met de groot- 
laanderen, afgelopen zondag, toen ste verwachtingen naar Vlaanderen 
ï] vijfde werd. Zo’n klassering getrokken”, benadrukte hij woens- 
^nd hij beneden zijn stand. dag nog eens bij de start van Gent- 

--——- Wevelgem. Hij herhaalde het in 

fSs]-~| Wasmuel, het plaatsje aan de Bel- 

PARIJS-ROUBAIX gisch/Franse grens nabij Mons, 

% — * Kassei < 5B km > waar Start en fmiSh van de GP Pin ° 

Cerami plaatsvonden. 
I Kasseien (58 km) 


„ rT,irj Mi 12.4.1992 
Rijseio 268 km 

Secl 1 n . 


Orcriies^a Wallers-Arenbérg 
Somam ^ 


Omdat hij in Gent-Wevelgem geen 
sportieve wraak kon nemen (Maas¬ 
sen finishte op enkele lengten van 
de sprintmaffia) werd de wedstrijd 
van gisteren zijn voorlopige doel. 
Hij hoefde zich niet te sparen voor 
zondag, want al enige tijd geleden 
had hij in overleg met chef d’equipe 
Jan Raas besloten om Parijs-Rou¬ 
baix te schrappen. 
Solesmes 


Troisvilles! 


Levendig 


Bohain-en-VermandoiSji 


’Saint-Quantln 


,Parii$ G3! 


Zo rijdt het peloton van- 
UQ-g van Compiègne naar 
° u °aix over een afstand 
ÖTl 268 kilometer. De Fran- 
wielerklassieker wordt 
zowel door de BRT (TV2 

Wne tot 1700 uur) als de 
rrnn (Nederla nd 3 14.00 tot 
-00 uur) rechtstreeks in 
beeld gebracht. 

(ADVER TFNTTF. ) 

TENNISMODE 
1992 


Danny Nelissen uit de PDM-ploeg 
maakte in de eerste uren enkele ke¬ 
ren deel uit van een vlucht. Na het 
levendig verloop op de vaak slecht 
geplaveide wegen door de Borina- 
ge, inclusief de Muur van Thuin, 
kwam de koers in een beslissende 
fase toen de karavaan na 165 kilo¬ 
meter terugkeerde in Wasmuel. 
Daar restten nog twee ronden van 
ieder twintig kilometer, waarin de 
Italianen Fidanza en Ghirotto, de 
ex-Sovjet Zhdanov en de Zwitser 
Dufaux ontsnapten. In gezelschap 
van Fondriest maakte Maassen de 
sprong naar de kopgroep. 

„Ik gokte op een lange, harde eind¬ 
sprint", aldus de Buckler-renner uit 
Ittervoort. „Op deze wyze dacht ik 
Fondriest te kunnen verslaan. Ik 
demarreerde zeshonderd meter 
vóór de streep. ’Als er heel even 
geaarzeld wordt, ben je weg’, hield 
ik mezelf voor. Ik pakte twintig me¬ 
ter, maar met de finish in zicht voel¬ 
de ik hoe iemand links naast mij 
kwam, Laurent Dufaux. Toen wist 
ik, dat ik geklopt was.” 


Kelly 


,,, 

MÏl 

- 


• De Zwitserse kampioen Laurent Dufaux (rechts) houdt Frans Maassen in Wasmuel, na 205 kilometer 
koers door de Borinage, van de overwinning af. In het midden de Italiaan Fondriest, die derde wordt. 

Foto: EPA 


Wie niet meer op de fiets zat toen 
Frans Maassen zyn zoveelste ere¬ 
plaats behaalde, was Sean Kelly. Al 
na 35 kilometer was de Ier betrok¬ 
ken bij een valpartij. Hij reed nog 
enige tijd door, maar bij de eerste 


Haarlem wil 
Touretappe 

HAARLEM - Het 750-jarig be¬ 
staan van de stad Haarlem in 
1995 wordt mogelyk opgeluis-, 
terd met een etappe van de Tour 
de France. Het Projectbureau 
Haarlem 750, dat het jubileum 
voorbereidt, zegt daarover se¬ 
rieuze gesprekken te voeren met 
een contactpersoon van de Tour¬ 
directie. 


Ben Hendriks 
naar Zwolle 

ZWOLLE - Ben Hendriks heeft 
een contract voor een seizoen ge¬ 
tekend bij FC Zwolle. Hendriks 
is de opvolger van Theo de Jong, 
die zyn doorlopende overeen¬ 
komst afkocht omdat hij terecht 
kon bij de waarschijnlijke kam¬ 
pioen van de eerste divisie, Cam- 
buur Leeuwarden. 


bevoorrading, rond half koers, ver¬ 
dween hij net als Bontempi, Ab- 
doesjaparov, Wegmüller, etecetera 
van het toneel. 

„Zondag hoop ik van tegenslag ver¬ 
schoond te blijven”, zei de winnaar 
van Milaan-Sanremo. „Parijs-Rou¬ 
baix heeft voor mij nog extra bete¬ 
kenis gekregen, omdat ik in de 
voorbije twee jaar verstek moest la¬ 
ten gaan als gevolg van blessures.” 

Sean Kelly trok in vroegere jaren 
meestal na afloop van de Ronde van 
Vlaanderen meteen naar de Ronde 
van het Baskenland. Daaraan gaf hij 
de voorkeur boven Gent-Wevelgem. 
„Dit keer bleef ik in België”, aldus 
de Ier. „Ik kreeg daardoor de kans 
om het slotstuk in Parijs-Roubaix 
nog eens grondig te verkennen. 
Voor het grote publiek ziet de hel 
van het noorden er weliswaar ieder 
jaar hetzelfde uit, maar dat geldt 


niet voor een deelnemer. Zeker in¬ 
dien je twee jaar verstek hebt moe¬ 
ten laten gaan, kan het geen kwaad 
om zelfs de detailpunten te verken¬ 
nen.” 

Bauer 

Over zijn winstkansen in de helle- 
klassieker is Kelly kort. „Ik voel mij 
goed”, luidt het antwoord, „maar in 
Parijs-Roubaix spelen de factoren 
pech en geluk altijd een grote rol. 
Wie sterk rijdt is Edwig van Hooy- 
donck. Let vooral ook op Steve 
Bauer. Bijna niemand spreekt over 
de Canadees, maar hij maakt op mij 
een geweldige indruk. In Gent- 
Wevelgem was hij geweldig op 
dreef. Vergeet niet, dat hij in Parijs- 
Roubaix een paar jaar geleden 
slechts met het geringste verschil 
door Eddy Planckaert werd ge¬ 
klopt." 


Rominger sneller 
dan Breukink 

LARRAITZ - Erik Breukink is 
tijdens de afsluitende tijdrit van 
de Ronde van Baskenland ver¬ 
slagen door Toni Rominger. Het 
verschil na de 9,8 kilometer met 
finish in Larraitz bedroeg acht¬ 
tien seconden. De Zwitser, eer¬ 
der winnaar van de Catalaanse 
week, had in het eindklassement 
na vijf etappes veertig seconden 
voorsprong op de Mexicaan Al- 
cala, met Breukink kopman bij 
PDM. Breukink werd met de 
achtste plaats de beste Nederlan¬ 
der in het eindklassement. 

De ochtendetappe over ruim 111 
kilometer, van Abadino naar 
Alegia, was in de sprint gewon¬ 


nen door Asian Saitov uit het 
GOS. De aandacht ging vooral 
uit naar de tijdrit. Het parcours 
ging de laatste drie kilometer 
bergop, van 135 naar 405 meter. 
Na vijf vlakke kilometers was de 
tussentijd van Rominger al elf 
seconden beter dan die van de 
Nederlandse specialist (6.15 om 
6.04). 

Van de Nederlanders lieten Ste¬ 
ven Rooks en Gert-Jan Theunis- 
se een goede indruk achter. De 
eerste, een van de weinigen die 
de tijdrit aflegde met een 'gewo¬ 
ne’ fiets, werd negende in de tijd¬ 
rit, tiende in de rangschikking. 
De Ier Stephen Roche, voor aan¬ 
vang van de slotetappe kansheb¬ 
ber met slechts drie tellen ach¬ 
terstand op Rominger, viel terug 
naar de zesde plaats algemeen. 


TOKYO - Richard Krajicek be¬ 
vindt zich weer in het gezelschap 
van de sterren in de tenniswereld. 
De 20-jarige Hagenaar versloeg gis¬ 
teren in de kwartfinales van het met 
twee miljoen gulden gedoteerde 
toernooi in Tokyo Wimbledonkam- 
pioen Michael Stich in bijna ander¬ 
half uur met 7-6 6-4 en treft in de 
halve finales de Zweedse nummer 
één van de wereldranglijst Stefan 
Edberg. Het andere duel bij de laat¬ 
ste vier gaat tussen de Amerikaanse 
rivalen Jim Courier, op jacht naar' 
herovering van de eerste plaats op, 
de wereldranglijst, en Michael 
Chang. 

Stich wond zich voor 6200 toe¬ 
schouwers op het centre court van 
het Ariake Colosseum, waar het dak 
in verband met de regen was dicht¬ 
geschoven, in de laatste mannen¬ 
partij van de dag hevig op over de 


Stich woedend na nieuwe nederlaag 

Krajicek in halve 
finale tegen Edberg 


beslissingen van de scheids- en lijn¬ 
rechters. „Vooral in de tiebreak van 
de eerste set ben ik benadeeld. Ze 
hebben me de winst ontstolen”, 
riep de nummer vijf van de wereld 
kwaad. 

Het was de vijfde keer in totaal en 
de tweede maal dit jaar dat Krajicek 
en Stich tegenover elkaar stonden. 
In 1991 verloor de Haagse nationale 


kampioen in de tweede ronde van 
Parijs (7-6 6-7 3-6 2-6) en de kwartfi¬ 
nales van Rosmalen (4-6 6-7) en 
Stuttgart (4-6 6-3 6-7). In januari wa¬ 
ren in de kwartfinales van de open 
Australische titelstrijd in Melbour- 
ne de rollen omgedraaid. In een 
marathonpartij van vijf uur zege¬ 
vierde Krajicek, die in Melboume 
nrtir iiitcphakplHp. met 5-7 7-6 


6-7 6-4 6-4. Beide spelers liepen 
daarbij echter blessures op en Kraji¬ 
cek kon daardoor het toernooi te¬ 
gen Courier niet vervolgen. 

Zoals de voorgaande keren gaf de 
kwaliteit van de service de door¬ 
slag. De enige doorbraak viel in de 
zevende game van de tweede set 
naar 4-3 waarmee de beslissing ten 
gunste van Krajicek, dertigste van 
de wereld, was gevallen. De lange 
Nederlander serveerde zo kogel- 
hard, dat het net in de tiende game 
van de eerste set pardoes naar bene¬ 
den plofte. Het duurde geruime tijd 
voordat de schade was hersteld. 

„Ik ben bijzonder teleurgesteld 
want ik heb goed gespeeld”, zei 
Stich, die bijna 40.000 gulden ont¬ 
ving. „Natuurlijk wist ik van tevo¬ 
ren dat ik van een dergelijke tegen¬ 
stander kon verliezen.” 


caat Eric Vilé in de arm genomen. 
Hij eist van de bond maatregelen 
om van alle blaam te worden gezui¬ 
verd. 

Jorritsma is vooral verbolgen van¬ 
wege het feit dat veel van de infor¬ 
matie die in het gewraakte artikel 
verwerkt is, volgens hem afkomstig 
moet zijn van huidige internatio¬ 
nals. Iets dat volgens de Amster¬ 
dammer een bom legt onder het 
vertrouwen tussen coach en selec- 
tiegroep. „Het ergste is dat er spe¬ 
lers van het Nederlands team deel 
uitmaken van die club,” aldus Jor¬ 
ritsma. Als zij er net zo over denken 
als deze roddeljournalist, dan is er 
geen basis om verder te werken.” 

Saillant detail is dat twee internatio¬ 
nals, Gijs Weterings en Taco van 
den Honert. in het bestuur zitten 
van de Boekaniers en in die functie 
van de inhoud van het artikel van 
Christern op de hoogte hadden 
moeten zijn. Weterings heeft inmid¬ 
dels verklaard niet op de hoogte te 
zijn geweest. Van den Honert heeft 
toegeven de situatie verkeerd te 
hebben ingeschat. 

Voor Jorritsma lijkt de maat vol. 
Eerdere kritiek aan zijn adres spit¬ 
ste zich toe op de manier waarop de 
bondscoach het Nederlands elftal 
klaarstoomt voor de Spelen in Bar- 
celona. Jorritsma eist zoveel van 
zijn spelers dat de hoofdklasseclubs 
de medische commissie van de 
bond in een recent overleg hebben 
gevraagd een oogje in het zeil te 
houden. De laatste, minder goede, 
resultaten tijden de Champions 
Trophy hebben binnen de begelei¬ 
dingsgroep van Oranje voor de no¬ 
dige onrust gezorgd. Het artikel in 
het clubblad van De Boekaniers is 
een nieuwe affaire die voor Jorrits¬ 
ma, die altijd vanuit het buitenland 
diverse aanbiedingen heeft gehad, 
wellicht aanleiding is op te stappen 
als bondscoach. 


Bekerfinale 
Roda-Fevenoord 
op 10 mei 

KERKRADE - De KNVB- 
bekerfinale tussen Roda JC en 
Feyenoord zal definitief zondag 
10 mei worden gespeeld. De 
wedstrijd begint in principe om 
14.30 uur in het Feyenoord-sta- 
dion. Indien de Kuip geheel uit¬ 
verkocht zal zijn, hetgeen zeer 
aannemelijk is, wordt het aan- 
vangstijdstip mogelijk verscho¬ 
ven naar 18.00 uur om een recht¬ 
streekse televisie-uitzending 
mogelijk te maken. Gisteren 
werden door Roda JC, vertegen¬ 
woordigd door algemeen direc¬ 
teur Servé Kuijer en voorzitter 
Theo Pickée, Feyenoord en de 
KNVB tevens alle details rond 
de veiligheid en de verkoop van 
kaarten besproken. In principe 
krijgt Roda JC de beschikking 
over ruim 6000 toegangskaarten. 
In de loop van volgende week zal 
bekend worden gemaakt hoe be¬ 
langstellenden in het bezit van 
entreebewijzen kunnen komen. 


Dortmund verslaat 

Bavern Miinchen 

• 

HAMBURG - Voor de eerste keer 
in elf jaar heeft Borussia Dortmund 
gisteravond op eigen veld van 
Bayern München gewonnen. Voor 
ruim 50.000 toeschouwers werd het 
3-0 voor de thuisclub, die daardoor 
de koppositie in de Bundesliga her¬ 
overde. 

Stuttgarter Kickers mag na de 3-1 
overwinning bij Fortuna Düsseldorf 
weer enige hoop op klassebehoud 
koesteren. Voor de eerste keer in 
acht duels won Hansa Rostock weer 
eens. Op eigen veld was de club uit 
de voormalige DDR sterker dan 
Schalke 04, 2-0. 


Kort geding 
schaatsbond 
tegen Karsten 


AMERSFOORT — Dé Koninklijke 
Nederlandse Schaatsenrijders Bond 
(KNSB) spant een kort geding aan 
tegen de Haarlemse huisarts Mi- 
chiel Karsten. Directeur Osinga 
heeft dat gisteren bekendgemaakt. 
Osinga wilde niet aangeven welke 
grieven de schaatsbond precies te¬ 
gen de huisarts heeft en wat de ei¬ 
sen in het geding zijn. „We zijn op 
dit moment niet bereid commen¬ 
taar te leveren”, verklaarde hij. Het 
kort geding dient op 22 april. 
Karsten zorgde op 23 maart voor 
opschudding, door te beweren dat 
hij leden van de nationale kern¬ 
ploeg, deelnemers aan de Olympi¬ 
sche Winterspelen bovendien, van 
anabole steroiden had voorzien. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 22 iilll 


Diversen 


Suzuki Jeep SJ 413 VJX 
,-iard-Top 85; Suzuki Jeep 
Samurai Softtop geel kent. 
33; Mitsubism Pajero Jeep 
:^rpo mtercooler 90; Ford 
Onon 87 als nw., Mazda 
323 87; Mercedes 190 ben- 
:ne als nw 88; Mitsubishi 
Colt turbo 84; Demo auto 
Pover 216 GSi als nieuw 
4 000 Km 91, Rover 111 L 
3-drs. 91; Paradiso Vouw¬ 
wagen met grote voortent 
'1000,-. Autobedrijf HAVÉ 
mdustnestraat 312, Sittard. 
7ei 046-515195. 

Fe k. Opel CORSA 1.0 S, 
Owj. 86, i.z.g.st.; BMW 315, 
pwj. 82. met alu velgen, i.z. 
g.st., 045-217967 na 18 uur 


Sloopauto’s 

Te k. gevr. SLOOP- en RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
schade auto's, tev. in- en sloop- en schadeauto’s, met 
verkoop gebr. auto-onderd. vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
4. Korter Tel 045-229045. Kerkrade. Tel. 045-423423. 


Fe K. gevr. ;oop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637 046-512924 
Te k. gevr SCHADE- sloop- 
en loopautos, en verkoop 
gebr auto-onderdelen Joep 
vVolters. Tel. 045-411480. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
peri) Marxer, 045-720418. 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Bedrijfswagens 


Auto Caubo 
Bedr. Wagens 
Occasions 

VW Caddy diesel en 
opbouw 1989 
VW Kleinbus 9-pers. 1986 
VW gesl. transporter 1987 
s/W gesl transp. diesel 1990 
Neerhem 25, Valkenburg 
Tel 04406-15041. 

Te k. FRITUURVERKOOP- 
WAGEN compleet ingericht. 
Tel. 045-440904._ 

MERCEDES 307 diesel, 
owj.'85 open laadb. 50.000 
Km. Tel 045-241744. _ 

VW-TRANSPORTER, pick- 
uD, turbo, d.dubbele cabine, 
5-'88, 60 000 km. ƒ 13.500 
excl. Tel. 04906-1387 _ 

Te k. Nissan PATROL 3.3 D 
Hard-top veel acc., br. vel¬ 
gen, Bulbar rolbeug, uitgeb. 
wielbak, vr.pr. ƒ 29.700,-. 
'nfo 045-245028 713654 


VW TRANSPORTER diesel 
LT 31, bwj. '87, verhoogd, 
ƒ15.500,-; VW Piek Up 
ƒ2.500,-; Fiat Ducato diesel 
verh., verlengd, ƒ 11.000,-; 
Fiat Ducato bwj. '82 LPG 
ƒ 3.500,-; Opel Combo die¬ 
sel bwj. 90 ƒ 12.500,-; Opel 
Corsa Van bwj. '87 ƒ 7.000,- 
; Peugeot J9 diesel met wis¬ 
selbak bwj. '83 ƒ 4.950,-. 
Autobedr. Loek Schaepkens 
Klimmen. Keuze uit 100 
occasions. Tel. 04405-2896 

Ford TRANSIT diesel, lang, 
hoog, 8-’89, wit, ƒ 17.950,- 
excl. Tel. 04906-1387 

MAZDABUS benz., '83, ruil- 
motor, 3 mnd. gar. v. Bovag- 
bedr. ƒ 2.950,-. 045-244947 

Te koop MERCEDES 409, 
gesloten, koopje! Tel. 
04405-2826. _ 

VW-TRANSPORTER 2.0, 
9-87 60.000 km. ƒ 11.950,- 
mcl. Tel. 04906-1387 _ 

Te koop FIAT Fiorino 1.3, 
LPG, 2Vz jr. 77.000 km, 
ƒ 10.500,-. Tel. 045-253249 


Auto onderdelen en accessoires 


Gebr. ONDERDELEN van 
Japanse auto s. Deumens, 
Haefland 20, Brunssum. Tel. 
045-254482 Fax 274384. 

Ink. verk goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, H eer len. 045-222675. 

Te koop onderdelen voor 
VW GOLF. Tel. 04454-3456 

Te k. DIESELMOTOREN 
Mercedes. Golf. Patrol plus 
versnellingsbakken en car- 
rcss.delen Tel. 045-423834 
o g.g. 045-424180 


Te k. voorkop OPEL Vectra 
en achterkant Opel Kadett E 
met bon. Tel. 045-258080. 

Sportvelgen: OPEL, BMW, 
Honda, Ford, Toyota; bwj. 
’75-’85. Hunnecum 38, Nuth 

VW Golf l.m. SPORTVEL¬ 
GEN 14" 6 J, met nwe ban- 
den, ƒ 850,-. 045-753053. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via 045-719966. 

Aanhangwagens ie koop AIS Alu-VtLGtN Te koop MARKTKOOPWA- 
Id' met 195-50-15 banden, qen 5 bwj. 1.45 mtr„ met 
/ 850,-. Tel. 045-726673 ._vitrine, uitklapbaar, i.z.g.st., 

GASINSTALLATIE Mazda S. 52 & 773 9 na S 18 Sun/ 6 '' 

323 F bwj 10- 90, 1600 inj., 046 528773 na 18 00 uur -_ 

plus comp en bedrading, Te koop auto AMBULANCE, 
compl viaile. ƒ1.750,- tel. enkel as. Prijs ƒ 750,-. Tel. 
04408-2368. 045-258080. 


Motoren en scooters 


Motorverzekering??? 

Gratis premievergelijking. 

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! 

V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580. 


Leren motorpak 

alu, geïsoleerd, 2-delig, 
maat 54, zwart-rood-wit, 
damen, leaters Koopje; 
ƒ 750 - 045-742121. 

Te koop SUZUKI GS 450 S, 
bwj '84 mooi, vr.pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-710694. 

Te k. SUZUKI GT 550, bwj. 
78. i.z.g.st., vr.pr. ƒ 3.500,-. 
i nr.mog. 045-256017. _ 

Te k. KAWASAKI GPZ 1000 
RX Spec. ƒ 10.000.-; Ya¬ 
maha XS 750 ƒ 3.000,-. 
Grensstr 25, Kerkrade 
Haanrade Tel. 045-462099. 

Te k. HONDA VF500F2, bwj 
85, motor geh. gerev. en 
laser uitl., vrpr. ƒ8.250,-. 
Tel. 045-753825 _ 

Te k. YAMAHA XJ 650, bwj. 
80 met topkoffer en tourkuip 
i.zg.st., ƒ4.500,-. Tel. tot 
14.00 uur 04498-53054, na 
14 00 uur 04498-57106. 

Te koop mooie HONDA XL 
500 R Prolink, bwj. '82, 
100% in orde, vr.pr. 
ƒ 3 250,-. Zien is kopen. 
Tel. 045-2 43638. _ 

Te koop SUZUKI GT 550, 
b wj ’75 . tel. 04451-2357. 

HONDA 250 T, bwj.'78, per¬ 
fecte st., ƒ 2.750,-. Van bo- 
vag-bedrijf, tel. 045-244947 

HONDA C R250RF, bwj.86, 
kent , motor 88. Atac-syst., 
g ar. inr. mog. 045-244947. 

Te k. SUZUKI 400 16 Valve, 
type Bandit, 6-versn., kJ. 
zwart, bwj juli '91, ƒ 8.900,-. 
T el 04450-35 12._ 

Te k. YAMAHA XZ 550, bwj. 
1984, cardan, V2., water- 
gek., vr.pr. ƒ4.000,-. Tel. 
045-319483. _ 

Te k. YAMAHA RD 350 LC, 
bwj. 83, i.z.g.st., motor geh. 
gerevis. ƒ 4.200,-. 04405- 

1649 Dr Poelsstr.22 Huiberg 

Te k. weg omst. KAWASA¬ 
KI ZZ-R 600 can 15-2-92, 
zwart cyclaam, zr exclusief. 
046-751179 na 17.15 u. 


Te k. Honda SHADOW VT 
700cc, bwj. '84, kl. zwart, pr. 
ƒ 8.900,-. 046-529143. 

Tussen 8-16 uur. _ 

Te k. KAWASAKI Voyager 
1200, bwj. 1986, i.st.v.nw. 
inr. Capri 2.8i of 3.0 mog. vr. 
pr. ƒ 16.750,-. 045-461166. 

HONDA CBR 600 F bwj. '90, 
km.st. 11.000; Honda CBR 
600 F bwj. '87, km.st. 22.500 
tel. 04492-4097. _ 

Te k. YAMAHA FJ 600, nw. 
banden en accu, i.z.g.st. L. 
Akker 140, Berg en Terbl. 

CR 250 HONDA, bwj. '87, 
vr.pr. ƒ 2.600,-. Tel. 046- 
752227. _ 

Te k. KAWASAKI GPX 600 
R Ninja, bwj. '91, vr.pr. 
ƒ 10.950,-. Inr. off-the-road 
mog. Tel. 045-214963. 

Te koop KAWASAKI type 
LTD 450, bwj. '86, ƒ 6.950,-. 
Tel. 045-461582. _ 

SUZUKI 125cc crossmotor, 
bwj. '84, vr.pr. ƒ 600,-. Tel. 
045-241744. _ 

Te koop zelfbouw SHOP- 
PER, zeer speciaal, 750cc, 
magnablok, ƒ 8.500,-. Tel. 
046-522452. _ 

HONDA CBX 1053 CC, 6 cyl 
zwart, met volle kuip en kof¬ 
fers, 46.000 km, in zeer 
goede st. Tel. 045-321805. 

Te k. SUZUKI GS 1000, bwj. 
'80, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 3.750,-. 
Irmstr. 57, Simpelveld. _ 

Te koop compleet MOTOR¬ 
BLOK Kawasaki GPX 600 
cc en div. onderdelen, alles 
bwj. '90. Tel. 045-722741. 

Te k. HONDA CX 500 C, 
bwj '81, i.g.st., vaste pr. 
ƒ5 000,-. 04744-2251. 

Te koop gevr. TRIALMO- 
TOR. Tel. 04458-2122 na 
18.00 uur. _ 

HONDA XR 600 R, bwj. '90 
t'91, i.z.g.st. ƒ7.850,-. Tel. 
045-463285. 

Te k. CB 900, bwj.'79, vr.pr. 
ƒ3.700,-. Tel. 045-753913 


Te k. aangeb. Triumph 
DAYTONA, bwj. '73, pr. 
ƒ 5.750,-. 04709-87382. 

Te koop Honda MAGNA 
V65 (VF 1100 C), '83, 

ƒ 8.000,-. Tel. 046-337891. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Te k. MOTOR FZR 600, bwj. 
'90, vr.pr. ƒ 10.500,-. Tel. 
045-723366. _ 

Harley Davidson SPORT¬ 
STER 1200, bwj. '89. Tel. 
045-256651, na 15.00 uur. 

YAMAHA FZ 750, bwj. '91, 
8.000 km., pr. ƒ 12.950,-. 
Tel. 04759-3898. 


INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

MANTA 1.6S, ook losse on- 
derd., rood inter.; BMW 520, 
t.e.a.b., 04407-2756 na 19u. 

Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO'S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim- 
men. Tel. 04405-2896. _ 

Te k. SAAB 900 GL bwj. '81 
vr.pr. ƒ 2.600,-; bmw 318 en 
316 bwj. '80, samen 
ƒ1.100,-. Maastrichterstr. 
142, Brunssum. _ 

Inkoop AUTO'S wij betalen 
de hoogste prijs! Ook tour- 
carav. 045-416239 tot 21 uur 


(Brom)fietsen 


Vespa CIAO, met sterwielen 
zwart/wit, 9 mnd. oud, vr.pr. 
ƒ 1,100,-. Tel. 045-254703. 

as. Zaterdag en zondag 
RIJWIELMARKT bij rijwiel- 
spec. in 't Station Heerlen. 
Nieuwe en gebruikte fietsen. 
Opruiming huurfietsen, _ 

Reserveer tijdig uw COM- 
MUNIEFIETSJE (financ. 
mog.) Rens Janssen, tel. 
045-211486. _ 

Te koop RACEFIETS, 1 jaar 
oud, Giant Peleton Superlite 
vr.pr. ƒ 400,-. 045-214343. 

Te koop Tacx FIETSREK 
voor trekhaak, als nieuw, 
ƒ 250,-. Tel. 04498-54165. 

Te koop Honda VISION 
scooter bwj. '91, i.z.g.st., 
ƒ 1.400,-. Tel. 045-315825. 

Te koop Vespa SNOR¬ 
FIETS, in sLv.nw. Tel. 045- 
313031. _ 

Te k. Dames- en HEREN¬ 
RACEFIETS, pr.n.o.t.k. Tel. 
045-230642. _ 

Te k. PÜCH Maxi Pearly, 2 
jaar, i.st.v.nw., vr.pr. ƒ 900,- 
Tel. 045-416342. _ 

Te koop RACEFIETS 1 jr. 
oud, ƒ 400,-. Tel. 046- 
529061. _ 

Te koop 'n FIETS met iets 
(kl. motortje) Spartamet. Tel. 
04492-1266. _ 

Te k. div. gebr. overjarige 
FIETSEN Puch Maxi 
ƒ 1.599,-; Snorfiets Vespa 
ƒ 1.549,-; gebr. PK 50 au- 
tom. 2x en versn. lx. Bert 
Rekers, Willemstr. 85, Heer- 
len. Tel. 045-726840. _ 

Te koop VESPA SI en Ves¬ 
pa Citta snorbrommer. Tel. 
045-217927, ook zat ber. 

Te koop GEVRAAGD Spar- 
tamet, tel. 045-713546. _ 

Te koop Vespa CIAO bwj. 
'87, i.z.g.st. Tel. 045- 
310923. _ 

Diverse 2e hands RACE¬ 
FIETSEN vanaf ƒ 200,-. 
Tweewielers FERON, 

Schimmen, tel. 04404-1384 


Te k. RALEIGH -Hybride, 
Shimano 21 S.T.I., 1 jr. 
ƒ 750,- 045-216549 na 18 


Te k. VESPA Ciao, met ster¬ 
wielen. Vignonstr. 32, 
Heerlen-Meezenbroek. 


HONDA MTX nieuw model 
met verzek.; Honda MT5; 
Honda MB5; Zündapp KS50 
t.e.a.b. Collé, Susteren. Tel. 
04499-3030. _ 

Te k. YAMAHA DT, veel ex¬ 
tra's, i.z.g.st., bwj. '89, pr.n. 
o.t.k.; 2x Honda MT, i.z.g.st., 
pr.n.o.t.k. Moet weg. Tel. 
04498-54827. _ 

Te koop MT 5 met onderde- 
ien, tel. 046-744178. _ 

Te koop VESPA Ciao i.z.g. 
St., ƒ 375,- Tel. 045-213950 

Te koop GAZELLE AB-fra- 
me, mt. 59, camp. afgemont. 
ƒ 750,-. Tel. 045-714584. 

Te koop APRILIA AFI, bwj. 
'90, zeer mooi, pr.n.o.hk. 
Tel. 045-752039. _ 

Te k. Vespa CIAO en Puch 
Maxi. Tel. 045-422115. 

Te k. YAMAHA DT opknap¬ 
per, ƒ 250,-; ATB mountain¬ 
bike, 10 versn., rood, vr.pr. 
ƒ 200,-, Tel. 045-229324. 

Te k. Vespa Si, bwj. '86, 
zeer mooi, vr.pr. ƒ 700,-. Tel 
045-417453. _ 

SNORFIETS, Peugeot 101, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 375,-. Tel. 
045-421539. _ 

Te koop YAMAHA DT bwj. 
'86, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 
045-324781. _ 

Te k. Puch MAXI Lz.g.st. 
ƒ500,-. Tel. 045-217031. 

Te koop VESPA Ciao bwj. 
7-’88, i.z.g.st. met sterw. 
Peterstr. 6, Wijnandsrade, 
na 12.00 uur. _ 

Te koop FtACEFIETS, mt. 
53, met o.a. look-pendalen, 
schoenen en dubbele bi- 
donhouders, ƒ1.100,-. 045- 
740216. _ 

Te koop div. gebruikte 
ATB’S o.a. trek, specialized, 
KHS, MBK, vanaf ƒ 375,-. 
Tweewielerservice Hogen¬ 
hout, Kerkraderweg 84, 
Heerlen (Molenberg). _ 

Te k. DAMESFIETS, Lz.g.st. 
pr. ƒ 300,-. Tel. 04499-5716 


Sport & Spet 


Te koop SURFPLANK Con¬ 
dor all-round met zeil, 
stormzeil en surfpak; tafel¬ 
tennistafel. tel. 045-216948. 


Vouwwagens en Caravans 
bij RIDDERBEKS! Kom 
eens kijken in Koningsbosch 
Prinsenb. 180, 04743-2213. 

Te huur * CARAVANSTAL¬ 
LING in Heerlen, overdekt 
ƒ400,-, buiten ƒ200,-. 045- 
212146. _ 

Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m 
'92. Tel. 040-621474. 

Te koop weg. omst. caravan 
DETHLEFFS Rally Beduin 
met toiletr., zomeer- en win¬ 
tert., bwj. '83, opb.lente 5.15 
mtr., in nw.st., pr. ƒ 10.900,- 
nw.pr. ƒ 23.000,-. Tel. 
04405-1708. _ 

Ook voor uw tentreparaties 
H. STASSAR Heisterberg 
78 Hoensbroek 045-224200 

Te k. Caravan ADRIA TD, 3- 
pers., 3.60 m. lang, met toi- 
letr., bwj.’89. 045-241591 

De OLDE CARAVAN b.v. 
viert 12 V 2 jaar Fan Rekrea- 
tie Feest met super aanbie¬ 
dingen van top merken ca¬ 
ravan voortenten. Alleen de 
maand April bij aankoop van 
voortent van min. ƒ 1.000,-, 
retour ƒ 150,- voor uw oude 
voortent. Bij aankoop van 
een nieuwe caravan Beyer- 
land of Wilk (zonder inruil) 
uitzoeken voor ƒ 1.000,- 
toebehoren gratis. Tevens 
ruime keuze in gebruikte ca¬ 
ravans en vouwwagens. 
Verhuur, en een uitgebreide 
vernieuwde onderdelen en 
accessoires shop. Voor ser¬ 
vice en kwaliteit is uw adres: 
Dr. Nolenslaan 141, ind.park 
nrd. Sittard. Tel. 046- 
513634, donderdag rekrea- 
tie-koopavond. _ 

Caravan-Import Feijts 

VOUWWAGENS: Alpen- 

kreuzer va. ƒ5.195,- com¬ 
pleet. Tour-caravans Burst- 
ner-hobby-knaus. Diverse 
aanbiedingen in overjarige 
modellen. Voortenten Brand 
Burstner, Dorema, Trio, 
Gerjak. Diverse aanbiedin¬ 
gen in aktie-modellen. 
Hoofdstraat 84, Oirsbeek- 
Amstenrade. 04492-1860. 

Vakantiegangers opgelet! 
Fa. Stiphout, verhuur en 
verkoop van nieuwe 2 t/m 5- 
pers. TOURCARAVANS. 
Voor folder/info 04750- 
31698. _ 

Te k. Tourcaravan TAB- 
BERT, 3-4 pers., 3.80 m„ 
bwj.’81, i.z.g.st. 045-720397 

Te koop VOUWWAGEN 
Conway, 5/6-pers., in nw.st., 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-422388. 


Vakantie en Rekreatie 


Friesland 


Drenthe 


Noord Holland 


Zuid Holland 


Te k. mooi Polyester overn. 
Noors JEUGDZEIUOL. 
Torentuig. Compl. ƒ 1.500,-. 
Tel. 046-517121. 


M’tricht. Tel. 043-633034. 


01180-27612. 


Caravans/Tenten 


Caravanshow Henk Cortie BV 
Bürstner en Hobby 

Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar. 
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage 
prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914. 


Nieuw in Limburg 

Roadmaster vouwwagens 

Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur 
JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735. 


CHATEAU EN HOMECAR 

Ralon caravans 

verkoop, verhuur, reparatie, 
onderhoud en taxatie met 
persoonlijke service voor 
meer kwaliteit bekijk, 
vergelijk en kom dan even 
bij ons voorbij 
Brommelen 58 A, Geulle. 

Tel. 043-645079. 

Uw vakantie begint bij BAR- 
TELS Caravaning Import. 
Licht gewicht Caravelair ca¬ 
ravans, 4m opbouw incl. 
koelkast vanaf 475 kg. Bar- 
tels Caravaning Importeur 
van LMC Munsterland/ Spri- 
te/Predom en Caravelair 
Tev. plm. 60 inruil vouww. 
en tourcaravans voorradig. 
Het adres voor onderhoud 
en reparatie. Werkplaats 
met gespecialiseerde appa¬ 
ratuur o.a. remmêntestbank 
enz. Schade herstel aan alle 
merken. Caravan accessoi¬ 
res shop met plm. 5.000 ar¬ 
tikelen. Bartels Caravaning 
Import. Hommerterweg 256, 
Amstenrade Hoensbroek. 
04492-1870. Do koopavond 


HOMECAR Caravan. Dea- 
lerinfo: 04958-92899. 


STALLING caravans en 
kampeerwagens. Motorho- 
mes Jacobs, Hommerter¬ 
weg 278, Amstenrade. Tel. 
04492-2942. 


Uw vakantie begint bij BAR¬ 
TELS Caravaning Import. 
Wij openen de deur van on¬ 
ze nieuwe winkel, en dat 
merkt U. Alko-stab. of SSK- 
kop. van ƒ 575,- nu ƒ 460,-; 
TV-antenne van ƒ 107,- nu 
ƒ 65,-; Aerotex 2 V 2 mtr. 
breed van ƒ 34,50 nu 
ƒ 29,50; Tenten Dorema/ 
Brands/Isabella/Mehler; Plm. 
5.000 caravan accessoires 
voor lage prijzen. Bartels 
Caravaning, Hommerterweg 
256, Amstenrade/Hoens- 
broek. Do. koopavond. _ 

Uw vakantie begint bij 
BARTELS Caravanning 
Import, Limburgs grootste 
ANWB Bondsvemuurder 
van tourcaravans, vanaf 
ƒ325,- p/wk., incl. verz. en 
voortent. In onze shop plm. 
5.000 caravan accessoires. 
Bartels Caravanning Import, 
Hommerterweg 256, 

Amstenrade/Hoensbroek. 
04492-1870. Do koopavond 

Sta-Caravans 

en chalets, nieuw en gebr. 
enorme keus, inr. en fin. 
mog. Transp. naar België 
zonder grenskosten. 

De Bergjes, Schaapsbrug 
2a, Roggel. Tel. 04749- 
5079 of 06-52983708. 


Te huur 4-5-pers. TOUR¬ 
CARAVAN. Tel. 04951- 
41731. 


KIP 2 a 3 pers. ijkskast enz. 
vr.pr. ƒ1.400,-. Vinkenstr. 
77, Heksenberg-Hrl. _ 

5 a 6 pers. vouwwagen TRI- 
GANO, bwj. '83, i.z.g.st., 
ƒ 1.250,-- Tel. 045-323178. 

Te k. TOURCARAVAN 4 
pers. merk IT met voortent, 
ijsk. en kachel, ledig gewicht 
683kg, i.sLv.nw., Heeren- 
weg 336C Heerlen. _ 

Caravan KING TE, 3.80 mtr. 
aparte voort, met toiletruim¬ 
te, 3 a 4 pers., i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 04454-3823. 

CARAVAN Wilk 3.80 mtr., 
12 jr., goed onderhouden 
met voortent en toebehoor. 
Tel. 045-462273. _ 

Te k. div. caravans merk 
HOBBY, allen geh. compl. 
5.35/5.20/5.10/4.95/4.80/4.25 
Tel. 040-621474. _ 

Prachtige 4-pers. I.T. 3.90 
mtr. '83, toiletr., ijsk., kachel, 
voort., kabel, spiegels, 
ƒ 7.200,-- Tel. 04746-4457. 

Te k. 1-assige Caravan 
merk HOBBY-deluxe 5.30L 
compl. met voort., chem.toi- 
let, bwj. 23-06-92 vr.pr. 
ƒ 15.900,-, tel. 045-462622. 

Te k. 4-5 pers. caravan 
MUNSTERLAND, bwj. '80, 
met voortent. 045-725143. 

Te koop travelsleeper AL- 
PENKREUZER '80, i.z.g.st. 
met veel extra’s, ƒ 2.000,-. 
Tel. 046-744587. _ 

Te k. KNAUS Opal Deluxe 
1980, 5-pers., ringloopvw., 
wasr.m ijsk., tent en ap.luifel 
en div. ƒ 5.250,-045-420863 

Te k. CARAVAN met splin¬ 
ternieuwe voortent, merk 
Hobby bwj. 1975, vr.pr. 
ƒ3.200,-. Europaweg N 121 
Landgraaf. _ 

Caravan WILK, bwj. '79, 
6.35m., tot. I.OOOkg., nwe. 
voort., div. extra’s ƒ9.500,-. 
045-463975. _ 

Te k. BÜRSTNER 355 TL, 
bwj. '89, z.g.a.nw., toilet¬ 
ruimte, ƒ9.500,-. Tel. 045- 
273485 _ 

ADRIA Forma 495 TD bwj. 
1990, geheel compl. 046- 
741015. _ 

Te koop ADRIA 390 Q, bwj. 
'80, nw. voortent bwj. '91, 
ƒ4.250,-. Tel. 045-714584. 

Te k. IFA 350L, bwj. '86 met 
koelk., kachel en luifel, 
ƒ 4.950,-. Schepenstr. 26, 
Geulle. 043-649812. _ 

Excl. KIP caravan Free-üne 

Te huur in ARUM 6-pers. GASSELTE (Dr) te huur 6- 
vakantiehuisje aan vis- en pers. luxe stenen zomer- 
vaarwater, ook voor mid- bungalow in zr. mooie omg. 
week en weekend. Tel. tot 27-6, 60-pl. en WAO-ers 
05176-1458. 20% kort. Tel. 05990-12703 


Te h. gemeub. ZOMER- In Scheveningen, bij part. 3 
HUIS 2 a 4 fiers. Egmond ad min. van strand, gr. FAMI- 
Hoef. Tel. 02206-3923. LIE-KAMER: 070-3545866. 


Zeilen/Boten/Surfen 


Vrijdag 10 april t/m zondag 12 april 

Surf occasion beurs 

Bij PEE JEE SURFING, Groeneweg 2B, Ool-Herten. 
Tel. 04750-19249. 


BOOTSHOW: Motorjachten Te k. KAJUITBOOT staal 6 
nieuw en gebruikt afm. 5 - m. lang met b.b. motor 
15 mtr. de Boamstream, Johnson, 15 pk. met af- 
Waage Naak 9, Wessem. standbed. vaste ligpl. Maas- 
Tel. 04756-2903, 7 dagen tricht. 045-728118. 
per week geopend. RUBBERBOOT 3.50 mtr., 

35 PK, stuur en trailer, vr.pr. 
ƒ 3.250,-; tev. motorblok 20 
PK merk Monark, ƒ 425,-. 
Tel. 045-228332. 


Te k. CARAVAN Detleff 425 
New line, mei ’90, veel ex¬ 
tra’s, moet weg! pr.n.o.Lk. 
Tel. 043-215597 


ADRIA 450 TD, 5-6-per- 
soons, bwj. april '89, com¬ 
pleet met voortent en extra’s 
pr.n.o.t.k. Caravanstalling 
Jacobs, Hommerterweg 278 
Amstenrade. Tel. 04492- 
2942 b.g.g. 045-225641. 


Te k. HOBBY 420 luxe bwj. 
'90, badr., vaste w c. voor¬ 
tent. Tel. 04498-54664. 


ERIBA puck bwj. '79, nw. 
pvc-voort., res.wiel, pr. 
ƒ 3.850,-. Tel. 045-753053. 


TOURCARAVAN Munster¬ 
land 380 met voort., bwj. '76, 
ƒ 4.000,-. Tel. 045-458659. 


Te koop STERCKEMAN, 
bwj. '84, opknapper. Tel. 
04405-2826. 


Te k. HOBBY Classic 400, 
eind keuken en inbouw toilet 
1989. Tel. 04498-54390. 


Te k. Hobby CLASSIC 430 
bwj. '92, badr., vaste w.c., 
tel. 04498-54664. 


Campers 


Te h. van part. ZEIUACHT Zeeland 

Comp. 777 ligpL Grevelin- L ies met onbjjti «OUDE- 
genmeer. Tel. 045-727071. KERKE-Walcheren. Tel. 

Boten-MOTORENSHOW. 01185-2593. _ 

In-out-bords-Zodiac. Alles Te huur STACARAVAN te 
voor uw boot. Snijders Kor Walcheren 2-3 pers. nog vrij 
vetw. 14, Beatrixhaven in juli en augustus. Tel. 


Te h. 4-6 pers. nieuwe 
KAMPEERAUTO’S va. 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vrij. 045- 
216476 b.g.g. 04492-3311. 

Bouwen van kampeerwa¬ 
gens, bemiddeling bij ver¬ 
koop en koop van kampeer¬ 
wagens, en stalling kam¬ 
peerwagens. Motorhomes 
JACOBS, Hommerterweg 
278, Amstenrade. Tel. 
04492-2942. 


Huur een compleet ingerich¬ 
te 4-5 pers. CAMPER bij 
Autorent Bastiaans, Heerlen 
Er zijn nog mogelijkh. tot 10 
juli en na 28 aug. Bel voor 
een prijslijst! 045-724141. 


Let op PAASAANBIEDING! 
Nog 2 4-pers. kampeerau¬ 
to’s te huur, ƒ 850,- per 


216476 / 04492-3311 


CAMPER VW 2800 LT die¬ 
sel, bwj. '81, nw. interieur TV 
video, stereo, alarm, alleen 
serz. gegad. 045-724417. 

CAMPER C 35 D 1977, 4-5 
pers., i.g.st. ƒ 12.500,-. Tel. 
046-521616. _ 

Te k. luxe CAMPER Tab- 
bert/Mercedes 307 D (fa- 
brieks) 61.000 km., 4-pers., 
in zeer mooie en goede 
staat, tel. 045-751501. 

Spanje 


't Hoog uw CAMPERSPE- 
C1ALIST voor zowel nieuwe 
als gebr. Detleffs en LMC- 
campers. Weg. inr. Concor¬ 
de benz. ’87; Detleffs Glo¬ 
betrotter LSH '89; Semi- 
integr. TD 95 alco-chassis. 
Het juiste adres, ook voor 
verhuur. Middelweg 12, 
Nieuwcuyk (bij Den Bosch). 
Tel. 04108-17129. _ 

2x VW LT 35, Benz. en 
Diesel, omgebouwd '87 en 
'91. Te bezichtigen na 13 
uur Berkenstr 10 Brunssum 


Te hupr nieuwe LAIKA- 
CAMPERS BeBo-Reisemo- 
bile. Tel. 0949/2406/62414. 


CAMPER Speedmaster, air¬ 
co, verwarm., goed onderh., 
ƒ12.500,-. Tel. 045-219909 
tussen 17.00-19.00 uur. 


luifel, ijskast, t.e.a.b. Tel. 
045-271659. __ 

Renault ESTAFETTE cam- 
perbus, bwj. 12-79, APK 1- 
’93, 65.000 km, i.z.g.st., 2 
pers., zeer mooi, ƒ 7.500,-. 
Tel. 045-452336/459305. 

Luxemburg 

LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur te 
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 


Frankrijk 


SPANJE, Denia comf. bung. EVIAN 4-pers app. balkon 
te h. v. part. 4 a 6 pers. op Zuiden, met uitz. over het 
500m v. strand. 045-720404 meer v Gerieve 045-711386 

België 

STACARAVAN te huur voor Te h. STACARAVAN te Re- 
4-6-pers. v.a. ƒ 250,- p.wk. kern, Pasen en Pinksteren 
Tel. 045-210225. _extra voordelig. 045-327946 

DE PANNE (B) te huur nieu-_ 

rrS'ffi Div. Binnenland 

m2. Rustige ligging tegen 

340 ha. duinen. Afgesloten Te koop prachtig gelegen 
terrein 1.500 m2 min. 1 CHALET, gelegen op Cam- 
week mei tot okt. 0932- ping Elfenmeer 1. Tel. 


59701109. 


04752-5297. 


Duitsland Pension Tanne 
D-5545 Auw-Prum. 

Tel. 09-4965525237. 
Duits Belgisch natuurpark, 
mooie wandelpaden, stuw¬ 
meer met vismogelijkheden, 
ligweide, parkeren bij huis, 
goede keuken, halfpension 
DM 34,-. 


Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


SAUERLAND privé-pension 
met mooie kamers, over¬ 
nachting met ontbijt 25,- DM 
halfpension 35,- DM. Direkt 
vrij, tel. 09-49-27218872. 


Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Smaragd reizen 

DIA-PRENSENTATIE - JAVA/BALI 
In 't Plenkhoes/Geleen, 25 april 14.00 uur. 
Toegang gratis. Tel. 046-747790. 


(Huis)dieren 


De Maastrichtse Honden Sport Vereniging 
organiseert op zondag 31 mei 1992 een 

Jonge honden en veteranen dag 

voor alle rashonden in de leeftijd van 4 t/m 18 maanden en 
alle rashonden van 7 jaar en ouder. 

Laag inschrijfgeld, deskundige keurmeesters en gezellige 
sfeer. Inschrijving staat open voor iedere rashond. 
Lokatie van de Jonge Honden en Veteranen Dag is de 
Manege 't Ros Beyaert, Holstraat 47, Margraten. 
Inschrijfformulieren te verkrijgen onder tel.nrs. 
04405-2263 of 043-641438. 


Dierenhotel Abdissenbosch 

het adres waar uw huisdier zich thuisvoelt. 

Voor persoonlijke verzorging. 
Vogelzankweg 230, Landgraaf. 045-317217. 


De St. Recr. Hondencentrum "De Beemden” 
geeft een info-avond i.v.m. een elementaire 

Gehoorzaamheidscursus 

in Manége ”Op gen Hek” te Voerendaal. Op maandag 13 
april om 20.00 uur. Info: 04450-3935 of 2488. 


Kiest u voor kwaliteit, 

dan kiest u voor Liho. 

Voor professionele begeleiding bij: 
voorlichting en aanschaf van een hond, gehoorz.cursus, 
begeleiding probleemhonden, privélessen 
en het laten trainen van uw hond. Dierentaxi. 

Info. op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur. 
Limburgs Instituut Honden Opvoeding, tel. 046-510173. 


Erkende Duitse Herder¬ 
kennel heeft Duitse HER- 
DER-PUPS, Reeweg 100, 
Industrieterrein Abdissen¬ 
bosch 045-321988 / 425634 


Te k. prachtige LABRA- 
DORPUPS, met prima 
stamboom en schr. garantie. 
Tel. 04138-73284. 


Goed tehuis gezocht voor 
kleine RASHOND (2,5 jr. 
oud). Hond waakt, is zinde¬ 
lijk en gehoorzaam. Tel. 
045-274348. 


Te k. pracht. TATRA-PUPS 
(witte poolse herdershond), 
grote aanhank. en intell. 
halflangh. kindervriend, 
goed waaks. 08818-1550. 


Goed tehuis gez. voor jonge 
gladh, FOXTERRIER, kruis, 
met drentse-patrijshond, 6 
mnd. oud, lief v. kind. komt 
uit eigen nest, pr.n.o.tk. 
Tel. 045-322374. 


Te k. Langharige SINT- 
BERNHARDPUP, 8 wkn. 
oud. Tel. 04764-1540. 

Regelmatig te koop KIPPEN 
leg-mestkuikens, broedma¬ 
chines, voer-drinkbak. enz. 
Henk Ploemen, Rimburg. 
Tel 045-320229, gesloten 
van 21-27 april. __ 

Te k. DWERGPOEDELS 
klein soort, tel.04750-16590 

Te koop HONDENAAN¬ 
HANGER, 2-vaks, prijs 
ƒ500,-. Tel. 046-337418. 

Pracht Golden RETRIE- 
VERPUPS met stamboom, 
ouders HD en PRA vrij. Tel. 
013-430626. _ 

Te k. PUPS van Keeshon- 
djes, Maltezers, York-Shire 
Terriërs en leuke Bastaard 
hondjes, ook Boomers. Tel. 
04958-91851. _ 

Te k. VUVERVISSEN, eigen 
kweek, ma t/m vrij 17.30- 
19.30, za/zo 10.00-17.00u. 
Luiperbeekstr. 21, Weu- 
stenrade/Voerendaal. _ 

Te k. Afghaanse WIND¬ 
HONDENPUPS, stamb., in- 
geënt en ontw. 045-458980. 

Te koop KNOBEL-GANZEN 
Tel. 045-751184, _ 

Tamme baby grijze rood- 
staartjes, EDELPAPEGAA- 
IEN, Ara’s, Kakatoes en 
blauwvoorhhofdamazones. 
Deze week beo’s ƒ 195,- 
met gar. Tel. 046-375359. 


Te koop Yorkshire TER- 
RIERTJES, Kennel Oos 
Heim, Langstr. 50, Schim¬ 
men. 04404-1527. 


Te k. BOOMER, blond, 16 
wkn. oud, met pap. en toe- 
beh., weg. omst. Tel. 045- 
723641. 


Bobtailpups 

met stamboom. Ini. Piëta 
Janssen 04747-2910. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond. open maand. gesl. 


BRIARDPUPS te koop met 
stamb. van kampioenaf- 
stamming, schrift, gar. Tel. 
04752-1885. 


30 jr. TEKKELFOKKERIJ. 
Op dit moment welpen 
(dwerg). Tel. 09-49. 
24063175. Herzogenrath. 


Te koop handtamme PA¬ 
PEGAAI incl. grote kooi. Tel. 
045-463301. 


Te k. golden RETRIEVERS 
pups m. stamboom, ingeënt, 
ontwormd, tel. 04254-2709. 


Eng. COCKERSPANIELS te 
k. in alle kleuren, eigen fok. 
Tel. 0949-240574393. 


Van zwarte middenslag 
SCHNAUZER, pups met 
stamboom, ingeënt en ont¬ 
wormd, lid Ned. Schnauzer- 
club 04132-73714. 


Te koop BEAGLEPUPS met 
stamboom, ingeënt en ont¬ 
wormd. Inl. 04499-2237. 


Te k. van part. GOLDEN- 
RETRIEVERPUPS met 
stamb., getat. en ontwormd. 
Tel. 04138-72097. 


SCHARRELKIPPEN te k„ 
met hele snavel. Moonen, 
Einighauserweg 4A, Gutte- 
coven. Tel. 046-524401. 


Nest COLLIES te koop, zeer 
mooi, tel. 04755-1696. 


GOLDEN RETRIEVER- 
PUPS en Labrador Retrie- 
verpups met stamb. Ouders 
HD-vrij. Tel. 04135-1931. 


Mini Yorkshire TERRIER- 
TJES met stamb. te koop. 
Inl. 043-478587. 


Te k. jonge Mechelse 
HERDER 5 mnd. met ren. 
Tel. 045-231802. 


Te k. zeer mooie Tibetaanse 
MASTIFF pups, ontwormd, 
ingeënt en goede stamboom 
kampioensarstamming met 
garantie. Lid T.M.C. alleen 
serieuze liefhebbers. Tel. 
04244-1625 of 3243. 


Ruwh. tekkels, dwergpoe¬ 
dels zwart, BOEMERS. Wa- 
lem 11A, 04459-1237. 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma’s. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per- 
sonenauto ook mogelijk. 

Opleiding CHAUFFEURS- 
DIPLOMA CCV-B start 18 
april a.s. Onze garantie: bij 
niet slagen volgende cursus 
gratis. Opleiding voor rijbe¬ 
wijzen motor, auto, vracht¬ 
auto aanhangwagen, trek- 
ker-oplegger en bus. Al de¬ 
ze rijopleidingen kunt u vol¬ 
gen in 8 of 10 dagen of in 8 
of 10 weken. Betaling in ter¬ 
mijnen mogelijk, erkende 
F.A.M. en A.N.W.B. Ver¬ 
keersschool Leo Cremers, 
Reeweg 139, Landgraaf. 
Tel. 045 - 31 25 58. _ 

BIJLESSEN wis-natuurkun- 
de, econ. en biologie. Bellen 
tussen 18.00-19.30 uur ma. 
t/m vr. tel. 045-227689. ALLEENSTAANDEN Werk¬ 
groep ’t Guliks Hoes, Hoek 
Agricolastraat - Ophoven 1 
Sittard, organiseert iedere 
zondag een dans- en con- 
tactavond. Zondag gratis 
verloting. Bewijs verplicht. 
Inl. 046-747962. 


Nette zorgzame man van 57 
jr. z.k.m. nette VROUW van 
50 tot 60 jr. voor een duurz. 
eerlijke rel. op te bouwen. 
Br.o.nr. L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Nette man 43 jr. zkt. ser. 
kennismak. met een 
VROUW tussen 35-40 jaar. 
Br.o.nr. B-1290, L.D. Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Zoek geen droom-prinses, 
gewoon een eerl. VROUW, 
meisje genoeg meegemaakt 
het alleen zijn zat en weer in 
voor een eerl. duurz. rel. 
Ben niet gew. om zo cont. te 
zoeken maar toch wedn. 
middelb. Ift. d.bl. 1.72m. 
slank, eigen werk, ineens al¬ 
leen in het leven, wil graag 
met jou opnieuw beginnen. 
Durf je? Br. I. met foto o.nr. 
B-1291, L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Aardige nette vrouw, 56 jr. 
zoekt ser. huiselijke MAN. 
Postbus 14003, 6401 NA 
Heerlen. 


J. vr. 32 jr. gesch. zoon van 
4 jr. z.s.k.m. sport, man 33- 
43 jr., kind geen bezwaar 
best. géén uitg. type. Br. m. 
foto o. nr. B-1292 L.D., 
Postbus 2610, 6401 DC Hrl. 


VROUW, 50 jr, 1.65 m„ 60 
kg., goed uitz. Met gewone 
hobby’s o.a. lezen, een 
goed gesprek, wandelen, 
z.k.m. repr. gezellige, huise¬ 
lijke man tot 59 jr, min. 1.70 
m. die ook op zoek is naar 
een serieuze relatie. Br.m. 
tel.nr.o.nr. B-1270 L.D., 

P.b.2610, 6401 DC, Heerlen 


Nette ongebonden jon<£ 
man, 31 jr. goed milieu, W 
en eerlijk, blond, blauw 
ogen, 1.85, goed gebouw 
slank, geen probleem? 
avontuurs type, z.k.m. ri®* 
rubensdame met 9 rotó Jï 
voor duurzame fijne rel. P® 
huiselijke gezelligheid 
erot. Leeft, tot 45 jr. Oveiw 1 
je schroom en schrijf 
Alle brieven liefst m. 
eerlijk antwoord. 100 % & 
cr. Br.o.nr. B-1298, 
Postbus 2610, 6401 
Heerlen. _* 


Alleenst. man, 59, zkt. füf*J 
mollige, lieve, aardige, *j 
leenst. eenz. VROUW 
Postbus 120, 6120 AC B g£ 

Blinde man, 48 jaar, zoej 
contact met lieve VROUW 
Br.o.nr. B-1307, LD, Po* 
bus 2610, 6401 DC Heerjg^ 

VROUW 37 jr, z.k.m. vriej| 
of vriendin (geen lesbi) (W 
samen te gaan stappen, 
eten etc. Br.o.nr. 

L.D., Postbus 2610, 64U 1 
DC, Heerlen. _^ 

N.j.m. 28 jaar, huisejïjj 1 
geen uitg. type, zkt. 
kennism. met VROUW 2“ 
30 jr., kind geen bezw. B 6 ® 
het alleen zijn moe. Doel t 
rel. event. huw. Br. met fo*£ 
Br.o.nr. B-1090 L.D., Po* 
bus 2610, 6401 DC, Hee rie® 

Iedere zaterdag en zondajl 
gezellige dans- en contaj*" 
avond in de Kelderbar y 
Chalet” voor boven de 30 f 
DJ Richard, aanv. 20.00 uüjj 
CHALET Treebeek, ^ 
meetstr. 25A, BrunssuH 1 
Tel. 045-211375. __ 

Zoek(t) u/jij een VRIEN£ 
(IN)? Word(t) lid van 
Christelijke KorrespondenJ® 
Klub. Voor info: Postbus 39* 
2130 AJ Hoofddorp. ^ 

Wat VERKOPEN? Adv*! 
teer via: 045-719966. ^ Huwelijksbureaus 


Woont u in Limburg 

en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo 
geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze? 

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster' 
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170 
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554 
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337 


Stichting Date 


Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo. 

Geef die ander de kans om jou te 
ontmoeten 

Bij Stichting Mens en Relatie vindt 70% van de 
ingeschrevenen binnen het jaar een levenspartner. 
Meer weten??? Bel: 

Heerlen e.o.: 045-726539 mevr. Luchtman 
Roermond e.o.: 04750-15534 mevr. Nabarro , 
Of stuur de bon naar: Postbus 525, 6040 AM Roermond O' 
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. 

Gratis brochure voor partnerzoekenden 

Naam:.m/v 

Adres:. 

Woonplaats:. • 

Telefoon:. 

STG. MENS EN RELATIE 

Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief. 

Een deskundig team met een psychologe staat voor u k lgj£ 

EURODE Dating-Shop. Het I Zoekt U een PARTNER? ^ 


EURODE Dating-Shop. Het 
Zuid-Limburgse bureau 
voor moderne en alternatie¬ 
ve relaties. Eerste 6 maan¬ 
den geen kosten. Info: Post¬ 
bus 476, 6460 AL, Kerkrade. 


dan nu Huwel. Rel. Burt* 
”Ledo". Eerste halfjaar 
bemiddelingskosten. ' e \. 
04493-3672 ook 's avond» 
en in het weekend. LICHAAMSWERK (bio- 
energetica). Info: gratis 14 
april, aanv. 14.00 u. Plaats: 
Vrouwencentrum, Vrijthof 23 
Maastricht. Start: 28 April, 
10x 1 avond p.w. Kosten 
ƒ 325,-. Inl. School voor Bo- 
dy & Soul 02156-8447. 

Hulp/begeleiding/bijles in 
zes TALEN door ervaren 
docent. 045-317161. _ 

fHjlea 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. _ 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopleiding A-B C-D en 
alle chauffeursdiploma’s. 
Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
Bovag-erkende verkeers¬ 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 


Limburgs grootste motor- 
opl. centrum MOC, presen¬ 
teert U 2e Paasdag haar 
traditionele opstapdag, op 
de draf- en renbaan. Tevens 
grandioze motorshow en div 
attractie's, gratis entree. 


Zeer aparte witte BRUIDS¬ 
JURK mt. 38 met toebehoor. 
Tel. 045-461341/459318. 

- j 

Grote partij zeer moderne 
HERENKOSTUMS mt 48 
t/m 56, 1 kostum ƒ 150,- 2 
voor ƒ250,-. iedere dag na 
18.00 uur Italienlaan 120, 
Heerlen, 045-223090. _ 

Te k. mooie witte BRUIDS¬ 
JURK met toebeh., wijd mo¬ 
del, vr.pr. ƒ 650,-. Tel. 045- 
726198 tussen 17-20 uur. 


Bel de Vakman 


t Huwetijk/Kennlsm8king 


Geh. Vrouw zoekt BI- Nette VROUW 59 jr. zoekt 
VROUW. Brieven aan: ser. kennism. met man Br.o. 
Postbus 2646, 6201 KA nr. B-1294, L-D, Pb. 2610, 
Maastricht. 6401 DC Heerlen. 


J. MAN 37 jr. z.k.m. jonge Hobby fotograaf 68 jr. jonger 
vrouw tot 40 jaar, kind. geen uitzien, i.b.v. auto zoekt 
bezw., voor ser. rel. Br.o.nr. PARTNERIN. Br.o.nr. B- 
B-1283 L.D., Postbus 2610, 1297, L.D. Postbus 2610,, 
6401 DC, Heerlen. 6401 DC Heerlen. 


Rioolservice 

‘Ontstoppingen 'Inspectie 
'Onderhoud 'Reiniging 
‘Opspoor detektie. 

Tel. 045-414890. 

Bestaande PARKETVLOE¬ 
REN: schuren, borstelen en 
verzegelen. Gratis prijsop- 
gave. Tel. 045-740335. 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, sieigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

STOELMATTERIJ vern. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045-418820._ 


Hans UPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 


SCHOTELANTENNES va. 
ƒ 699,-. Antennebouw 
Kochen sinds 1968. Tel. 
045-441693 


HATE Verwarming 045- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkal- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 


Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 


Mode Totaal JJ. 


Merkjeans jack en jeans 
van ƒ 210,- nu voor ƒ 100,- 

2 halen 1 betalen. Jeans, div. jeanshemden, div. viscose 
blousen, truien en katoenen broeken. 

Al onze aanbiedingen kunnen worden geruild. 
Fashion Anita, Streeperstr. 55, Schaesberg. 045-326648- 
Roto Textiel, Veldhofstr. 57, Eygelshoven. 045-455774- 
Roto Fashion, Bautscherweg 8, Heerlerbaan. 045-42850T, 


Zeer aparte witte BRUIDS- Wat VERKOPEN? Adv®' 

JURK mt. 38 met toebehoor, teer via- 045-719966._ 

Tel. 045-461341/459318. ---- Ht 

--:- Kappor/Cowajp 


SCHOONHEIDS-massage% 
ped.- stoelen, beursrno 0 ' 
Tel. 04923-62939 of 66561- 


Baby en Kleuter Uw KOELKAST, diepvn®* 
bedrijfskoeling, wasauj® 
maat KTV, video of 9 e }!^L 
inst. defect? Bel direct 
726206. Geen voorrijtijd®’ 
korting op onderdel» ' 
garantie op reparatie. _ 

DAKCENTRALE Limbujj 
gespecialiseerd in alle vo® 

komende dakwerkzaarne 

den zoals reparaties en 
nieuwingen. Gratis prijs°T 

gave. Tel. 045-465285._ ^ 

Riet- en BIEZENSTOElM 

repareren ƒ 50,- p. st. 
garantie. Tel. 043-435761- 


Wonen Totaal 


Steengoed 

Een-twee winkel, import 
export in handbewerkte 
meubelen, GrasbroekerW^ 
134, Heerlen. 045-728Q g*> 

Te koop mooi blauw 
STAPELBED ƒ175,-; ® Kfl ' 
toog kast. Tel. 04450-340 T^ 

Te koop 4 STOELEN en *** 
fel. Tel. 04405-3194. 

Te koop eiken KAST, vr-P r ' 
f 1.200,-. Tel. 045-3264 5/^ 

2 Modem/klassieke 
bankjes LEOLUX sar %r. 
ƒ1.450,-. nwe staat, n'J'P' 
ƒ 2.900,-, 1 jr. 045-32383^ 


ré 

ef> 

«ü 

i# 

o» 

fr 

oc 

a 

è 

VU 

(Tl 

S# 

ê 

A 

3 

»» 

I* 

<x 

01 

É 

* 

9fl 

V. 

(O- 

* 

n 

✓ 

4 
* 

•1 

5 


Programma 

betaald 

voetbal 


eredivisie 


•i 

’andaag 19.30 uur 

l°rtuna Sittard-SVV/Dordrecht'90 
Graafschap-Volendam 
PSV-Willom II 

?" r *en 14.30 uur 

^C-MVV 

pV Gronmgen-Feyenoord 
Utrecht-Vitesse 
'V. Twente-VVV 
^Parta-Hoda JC 

Psv Fc Den Haag 
Aiax 

Peyenoord 
*'tesse 
kroningen 

te jc 

^ We nte 

fC Utrecht 
, Parta 

Mvv 

^fiUem II 

olendam 

P^V Dordr 

ï°«tuna S 
P en Haag 
VVv fscha P 


30 

21 

8 

1 

50 

66- 

-24 

30 

21 

5 

4 

47 

69- 

-21 

29 

17 

8 

4 

42 

45- 

- 17 

30 

14 

8 

8 

36 

43- 

-29 

29 

13 

8 

8 

34 

40- 

-31 

30 

12 

10 

8 

34 

38- 

-33 

30 

10 

12 

8 

32 

48 

-40 

30 

12 

8 

10 

32 

50- 

-45 

31 

9 

13 

9 

31 

35- 

-35 

30 

9 

11 

10 

29 

41- 

-50 

29 

9 

10 

10 

28 

30- 

-38 

29 

10 

7 

12 

27 

40- 

-38 

31 

10 

7 

14 

27 

33- 

-43 

30 

8 

5 

17 

21 

36- 

-58 

30 

5 

10 

15 

20 

31- 

-46 

31 

5 

10 

16 

20 

27- 

-55 

30 

5 

8 

17 

18 

25- 

-50 

29 

2 

6 

21 

10 

27- 

-71 


eerste divisie 


Vandaag 19.30 uur 

NFn? genin g enAZ 
Rn£' Haarlem 
«BC-FC Zwolle 
Pirnen-SC Heracles 
Vo r ïl buur -He erenveen 
■tl., Zeeland-Veendam 
ielstar-TOP 

o^^Bead Eagles-Eindhoven 
v v/Den Bosch-NAC 

£*«“ 14 - 30 uur 

celsior-Helmond Sport 

alc buurL 

Nac 

Beerenveen 
o en Bosch 
heracles 

NEc agleS 

fc mgen 

X e endam 
Jaarlem 

Belrnond Sp 
p‘hdhoven 
£ m men 

fe ls *or 
Zwolle 

^land 

c« 

60 Na C periodekampioenen 

p ESDE PERIODE 

U^nbuur L 

|i C Zwolle 
Jffacles 
Belm° nd Sp 

S* Eagles 
£*<*lsior 

&r h 

Top eningen 
NAc 

v Bc 

p^ndam 
JHdhoven 

«eerenveen 
U^nien 
Striem 


34 

21 

7 

6 

49 

63 

-37 

33 

15 

11 

7 

41 

57 

-38 

33 

15 

10 

8 

40 

56 

-38 

34 

17 

6 

11 

40 

71 

-45 

34 

15 

10 

9 

40 

49 

-39 

35 

14 

11 

10 

39 

57 

-48 

35 

16 

6 

13 

38 

57 

-53 

34 

15 

7 

12 

37 

61 

-47 

34 

13 

11 

10 

37 

35 

-30 

33 

14 

7 

12 

35 

69 

-54 

33 

13 

9 

11 

35 

41 

-44 

34 

14 

7 

13 

35 

50 

-56 

34 

12 

10 

12 

34 

51 

-38 

35 

11 

10 

14 

32 

47 

-61 

34 

10 

11 

13 

31 

41 

-44 

34 

8 

12 

14 

28 

33 

-48 

35 

11 

6 

18 

28 

54 

-73 

34 

8 

11 

15 

27 

39 

-58 

34 

6 

9 

19 

21 

37 

-66 

34 

4 

5 

25 

13 

33 

-84 

ur. 

GA 

Eagles, Eind 


0 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

3 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 


8 - 

4- 

3- 
6 - 

7- 

8 - 
6 - 

4- 

5- 
2 - 
5- 
5- 
1- 
3- 
5- 
3- 
3- 
3- 

3- 

4- 1 


buitenland 


S'tsland 

üon Sa Bostock-Schalke 04 
Bij„J^.jHB-Bayern München 
e dorf-Stuttgarter Kicke 

fc, daa 8 15.30 uur 

W&rH o er SCV fL Bochum 
VfR c. r Bremen-Dynamo Dn 
Mon u Uttgart l -rc Nürnberi 
ngladbachEln tracht 
IW.Ü SCheid ‘ Harn burger SV 
lUSv kusen -LFC Kaiserslaut 
v Duisburg-1.FC Köln 

® e LGIÈ 

^derlecht-Charleroi 

yNadaag 20.00 uur 

Wï? BK i Sv Waregem 

Mechelen 
AA r;„T EC-Cercle Brugge 

VcSt n Standard Luik 

PC I i*w; nk 'BC Lokeren 
Cluh n ' Germinal Ekeren 
toor**.Ti? ge ' SR Beveren 

S “ 48w » u ur 

dracht Aalst-RWD Molen 


fortuna-dordrecht 


ShelH®* l9 - 3 ° uur 
“eldsrechter Van der Ende 

pQpl 

Selectie): Hesp, Van 
fhuel 'iw 3 j Ssen> Driessen, Szalma, Sa- 
Boocerc °rt ang ’ Deckers, Barmenloo, 
Ui, Sneo’t St ?J . Anton Janssen, Taihut- 
Jong. CS ’ R 1 cken > Paul Janssen, De 

3 u^h 0 R drecht ’ 90 (selectie): Hiele, de 
Barend<£° eSSen ’ Fok> Trustfull, Vonk, 
B reet vel ri' X an der La an, Slagboom, 
Sim ons Q^Bmn, Tebbenhoff, Wouden, 


rkc-mvv 


Sc’&ÏSuur 
eheldsrechter Luinge 

donk G eIe S Ue,: leeuwen, van 
Hut» van Herp en, van 1 
gen. B^H ÏÏ 161110 ' Berends, x 
H ogdalen d r S ’ ^° ekstra > Decher 
MW (opi' Buhukay, Peelen. 
Benne ker IeC I t,e) j Agu ' De Haa, 
Delahaye ’ niw er ?’ Rel Jners, I 
^•sser V. * kstaa l. Verhoeven, 
Ma es eiJer ’ Lanckohr, Fi 

S ’ R °umans, Quaden. 


fee.? 14 30 uur 

“eheidsrechter Lammer 

(selectie,: Koo: 

Snoèi Win der Gaag ' 
de NÓniï eldl ? an - van de 
r en s , v “f I r ' Sande b Vall 
^oda jr^r euwen ’ Fabf 

Trost Brn°S ste,,ing ' k Bt 

no? d 'Ter Av er f', Verhage 
0 gechuk^u St ' Vander 


spartg-roda jc 


fc twente-vvv 


öaaas- 

s chi^7 e Fi e (selectie): De Konb 

Paus R.fn 8 ^ Karnebeek, Li 
per . Schm^H’, Dl P hoorn . Numai 

Sta*Ï nS&.u'? B ““- C “ 

berne°Ra teUu ïf ): Roox of Custei 
C't' P^an, Teeuwen, 
stein wfi , .u Venetlaan ' Graef, 

Bab angTdfw ban ^ : Roox of C 
blesselrH u W rts ’ Spee ' Mmtt 

Sen - Hutïen Verbeek nderbr0eCk ’ 


Limburgse inbreng leeft ontspannen toe naar ontknoping 


Nijpend tekort 
aan arbiters 


Ijshockeyers klaar voor 
karwei tegen Oostenrijk s«s 

( J ^ Iers. Foto: PETER ROOZEN 
Van onze correspondent 
THEO KEYDENER 


KLAGENFURT - Bijna 
iedereen in Klagenfurt siddert 
en beeft van de heisa die de 
Oostenrijkers rondom het ijs- 
hockeyduel tegen Nederland, 
dat vanavond plaatsheeft, ma¬ 
ken. Het chauvinisme druipt 
als smeltwater van hun ge¬ 
zichten. De stemming rondom 
het duel, opgefokt door de 
Oostenrijkse pers, is bijna ab¬ 
surd. Alsof het niet gewoon 
gaat om de tweede garnituur 
in het mondiale ijshockeywe- 
reldje. Ruim 5.000 Oostenrijk¬ 
se toeschouwers zullen hun 
landgenoten naar de A-poule 
moeten schreeuwen, want dat 
staat de winnaar van de B- 
groep te wachten. 


In het afgeladen ijsstadion Stadt- 
halle Klagenfurt zitten vandaag 
maar een honderdtal Nederlanders, 
die via de Nederlandse ijshockey- 
bond in het bezit kwamen van toe¬ 
gangskaarten. Het duel was reeds 
dagenlang uitverkocht. Nederland 
trekt zich niets aan van die stem¬ 
mingmakerij en bereidt zich rustig 
op het duel voor. Coach Larry van 
Wieren liet de spelers vrijdagmid¬ 
dag vrij en de meesten wandelden 
dan ook rustig door Klagenfurt en 
pikten een terrasje in de warme 
voorjaarszon. De stemming binnen 
het team is uitstekend. Hun eerste 
doel, een medaille halen, is reeds 
bereikt. 

Vanavond zal Nederland weten in 
hoeverre de reeds verdiende bron¬ 
zen medaille verzilverd of verguld 
kan worden. Winst op Oostenrijk en 
zondagmiddag op Japan betekent 
immers goud. 

De vier Eaters in Oranje-dienst 
doen het voortreffelijk en allen zijn 
voor het duel tegen Oostenrijk meer 
dan gemotiveerd. Verdediger Rob 
van Steen, die een van de constants- 
te spelers genoemd mag worden, 
roept al dagenlang: „Wij gaan nu 
voor de eerste plaats”. Clubgenoot 
Marcel Hou ben vindt het behalen 
van een bronzen medaille zelfs een 
onderwaardering. Hij ventileerde 
tijdens het duel China-Japan: „Vol¬ 
gens mij hebben we meer dan brons 
verdiend. Tegen Oostenrijk en Ja¬ 
pan zullen wij onze waarde bepalen. 
En waarom niet naar de A-groep? 
Het zou toch leuk zijn om Wayne 
Gretszky een bodycheck te geven”, 
vult hij lachend aan. 


De Gelener is de gangmaker bij zijn 
teamgenoten. Zo riep hij tijdens een 
training: „Ik ben wel niet de beste 
maar wel de leukste hier”. De Ge- 
leense vertegenwoordiging in Oran¬ 
je heeft in het collectieve spel dat 
coach Larry van Wieren voor dit 
WK had uitgestippeld goed gepres¬ 
teerd. Na afloop van het duel tegen 
Joegoslavië zei hij: „De jongens zyn 
allemaal voor meer dan honderd 
procent gemotiveerd. Dat misstapje 
tegen Roemenië hebben ze goed 
verwerkt. Het trio Stoer, Houben en 
Mollen doet het voortreffelijk. Ook 
Van Steen en Van de Thillart, al is 
deze laatste wat zenuwachtig, staan 
goed te spelen”. 

• ATLETIEK - AV Unitas 
opent morgen om 13.00 uur het 
seizoen op de kunststofbaan 
naast het stadion van Fortuna. 
Het programma: dames en meis- 
jes-AB: 100 m horden, kogel, dis¬ 
cus en speer; Heren en jongens- 
AB: 110 m horden, 1000 en 10.000 
m, kogel, discus, speer en hamer. 


Fortuna en SVV/Dordrecht vechten om lijfsbehoud 

Berger terug in de Baandert 


SITTARD - Met een winst op SVV/ 
Dordrecht, vanavond in de Baan¬ 
dert, is Fortuna Sittard weliswaar 
nog niet gered maar komt de verlos¬ 
sende streep toch goed in zicht. Dat 
is de gedachte die de spelers mee 
op weg nemen als ze de degens 
kruisen met de ploeg van Han Ber¬ 
ger. Wie de Utrechter kent weet dat 
deze Fortuna best een hak wil zet¬ 
ten voor het vervroegde ontslag dat 
hij eerder dit seizoen in Sittard 
kreeg. De ex-Fortuna-coach heeft 
daarnaast een overwinning bitter 
nodig om zijn nieuwe broodheer in 
de ere-divisie te houden. 

Voor George Kessler wordt het de 
voorlaatste thuiswedstrijd als veld- 


Liefdevolle warming-up 


# Lambert Schuurs heeft zich wel heel toepasselijk voorbereid op de bekerfinale, die hij 
vandaag met zijn club Sittardia in Arnhem speelt tegen landskampioen E en O. De Sit- 
tardse handballer, met bijna 250 caps Nederlands record-intemational, trad gisteren in 
Nieuwstadt in het huwelijksbootje met Monique Wessels uit Geleen. De erehaag bij het ver¬ 
laten van de kerk in Nieuwstadt werd gevormd door zijn ploeggenoten van Sittardia, met 
wie Lambert Schuurs vandaag nog eens een feestje hoopt te vieren. Foto: PETER ROOZEN 


Vinkenslag op drempel 
van kampioenschap 


HEERLEN - Voor enkele vereni¬ 
gingen in het amateurvoetbal is het 
morgen een ontzettend belangrijke 
dag. Voorbeeld bij uitstek is FC 
Vinkenslag. Bij winst thuis tegen 
Roermond en puntverlies van Wau- 
bach thuis tegen Volharding wordt 
Vinkenslag kampioen in 1F en pro¬ 
moveert het naar de hoofdklasse. 

Een prestatie met glans, omdat de 
Maastrichtenaren een achttal jaren 
geleden nog in de afdeling Limburg 
speelden. Dit seizoen waren de geel¬ 


zwarten de meest constante ploe^ 
met als gevolg dat tot op heden nog 
geen enkel duel verloren is gegaan. 
Limburgia-Veritas, Blerick-Sittard 
en RKONS-Heer zijn eveneens van 
belang, maar dan in het kader van 
de dreigende degradatie. 

Voerendaal (3B), Caesar (2A) en Me- 
gacles (3C) bereiken waarschijnlijk 
een dieptepunt. Degradatie hangt 
dit drietal boven het hoofd. De ver¬ 
enigingen zakken in dat geval naar 
een voor hen bedenkelijk niveau. 


Nog niet zo lang geleden immers 
speelden Caesar en Voerendaal in 
de hoofdklasse terwijl Megacles in 
1F vertoefde. 

Wat de hoofdklasse betreft is het 
duidelijk dat Meerssen na de zege 
in Halsteren en in iets mindere ma¬ 
te EHC nog duidelijke kansen heb¬ 
ben om de titel in de wacht te sle¬ 
pen. Trainer Piet Hermans (EHC) 
kan in de thuiswedstrijd tegen Pan- 
ningen niet beschikken over Merk 
(uitstedig met het nationaal zaal¬ 
voetbalteam), terwijl Wijnen een 
schorsing tegemoet kan zien. 

Meerssen speelt eveneens op eigen 
veld en wel tegen Margriet. Piet van 
Dijk kan weer beschikken over zijn 
zoon Mat die na vijf wedstrijden 
schoring weer speelgerechtigd is. 


coach. Hij bevestigde gisteren nog¬ 
maals zijn besluit om op een andere 
manier Fortuna Sittard ten dienste 
te zijn. „We zoeken nu gezamenlijk 
naar de structuur voor de toe¬ 
komst”, aldus Kessler. „Ik voel me 
verbonden met de club en zijn sup¬ 
porters. We hebben een heel moei¬ 
lijk jaar achter de rug. De gesprek¬ 
ken met het bestuur heb ik als 
feestdagen in dat moeilijke jaar er¬ 
varen. Het behoud voor de eredivi¬ 
sie staat voorop; daarna gaan we 
werken aan een toekomst. Daarbij 
wil ik me op alle vlakken voor de 
club inzetten. Of dat nu op tech¬ 
nisch gebied is, bij aan- en verko¬ 
pen, of bij de sponsorwerving. Ik 
wil mijn 35 jaar lange ervaring ten 
dienste van Fortuna stellen”. 

Maar niet meer als veldtrainer. Heb¬ 
ben de ruzies met bijvoorbeeld Mar- 
co Boogers deze beslissing bewerk¬ 
stelligd? „Als ik wakker zou liggen 
van wat een speler te zeggen heeft”, 
zegt Kessler, „dan zou ik in die 35 
jaar niet goed bezig zijn geweest. Je 
word een gelouterd mens. Trainer, 
psycholoog, steen des aanstoots, va¬ 
derfiguur, keizer of bedelaar. Zoek 
het maar uit. Ik heb alles meege¬ 
maakt en in de loop der jaren be¬ 
grip voor het onbegrijpelijke ge¬ 
kweekt. Gezeur Van spelers is 
misschien nog wel het meest on¬ 
schuldige wat er zoal op je afkomt. 
Nogmaals, het gaat niet om de per¬ 
soon Kessler, maar om Fortuna Sit¬ 
tard. Daar wil ik me voor inzetten 
en alles voor doen”. 


Roda 

Zondag wordt het volgende hoofd¬ 
stuk afgewerkt van het boek 'Hoe 
haalt Roda JC Europees voetbal’. 
De ploeg van trainer Adrie Koster 
staat op de zesde plaats van de 
ranglijst, terwijl het behalen van de 
vijfde positie recht geeft op mee¬ 
doen in de Uefacup. Het op die po¬ 
sitie staande FC Groningen heeft 
evenveel punten als de Kerkradena¬ 
ren, maar speelde één wedstrijd 
minder. In de strijd om de Europese 
tickets is derhalve nog alles moge¬ 
lijk. Slechts één ding is zeker; punt¬ 
verlies kan de ploeg van Koster zich 
niet veroorloven. 

„We kunnen ons wel helemaal rich¬ 
ten op de bekerfinale,” verklaart 
Koster, „maar die is pas op 10 mei, 


na afloop van het seizoen. Boven¬ 
dien biedt het spelen van die finale 
geen enkele zekerheid. 

MVV 

Als MW zondag om 14.30 uur in 
Waalwijk aantreedt tegen RKC -dat 
nog een theoretische kans maakt op 
Europees voetbal- zal de ploeg on¬ 
danks de comfortabele positie op de 
ranglijst voor de winst gaan. Vol¬ 
gens trainer Sef Vergoossen is het 
huidige MW er de ploeg niet naar 
om een kans op een zege te laten 
glippen. De Maastrichtenaren zul¬ 
len het in Waalwijk zonder Ivo Joor- 
dens (knieblessure) en Maurice 
Hofman (teenblessure) moeten 
doen. Mark Verhoeven (dijbeen¬ 
blessure) en Robbie Delahaye 
(schouderblessure) zullen waar¬ 
schijnlijk op tijd fit zijn voor het 
duel. Enk Maes en Willy Roumans 
of Mark Quaden zullen Hofman en 
Joordens vervangen. 


Fortuna in 
beroep tegen 
straf Usta 

SITTARD - Fortuna Sittard 
heeft beroep aangetekend tegen 
de schorsing vap vijf wedstrij¬ 
den, die de tuchtcommissie van 
de KNVB Fuat Usta heeft opge¬ 
legd. Usta werd schuldig bevon¬ 
den aan het trappen van de 
Hagenaar Van Oosten in de wed¬ 
strijd tegen FC Den Haag. 
Scheidsrechter Van der Neut, 
die twee minuten na rust voor de 
geblesseerd geraakte Reygwart 
optrad, had Usta geen kaart ge¬ 
geven. De tuchtcommissie acht¬ 
te het voorval echter ernstig 
genoeg om de speler in staat van 
beschuldiging te stellen. Fortuna 
gaat in beroep tegen de strsftim- 
dat het enerzijds de strafmaat 
veel te hoog vindt en anderzijds 
Usta zelf beweerd dat het een 
onopzettelijke overtreding be¬ 
trof. Het feit dat Fortuna in be¬ 
roep gaat betekent dat de speler 
vanavond gewoon van de partij 
is in het duel tegen SVV/Dor¬ 
drecht. 


(ADVERTENTIE) 


sierbestrating 
en tuindecoratie £ 


zand, grind, maaskeien, teelaarde enz. 
enorme collectie siertegels en -stenen 
gebruikte en nieuwe bestratingsmaterialen 
tuinhuisjes, bielsen en pergola’s 
vijvers en vijvermaterialen 


Handelsondememing L’Ortye bv 

De Koumen 72, Hoertsbroek 
Tel 045-212358 

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 08-18 uun 
zaterdags van 09-14 uur 


MAASTRICHT - De regio Maa?- 
tricht en omgeving van ut 
KNVB, afdeling Limbuig. 
kampt met een groot tekort ar.*p 
scheidsrechters. De toestand o 
dermate ernstig dat niet ïn.gane 
van de nieuwe competitie in dr 
tweede klasse A tot en net V 
slechts tien van de 23 wedstrij¬ 
den van een scheidsrechter kun¬ 
nen worden voorzien. Dit schrijh 
het bestuur de Scheidsrechter- 
vereniging Maastricht cn C". 
streken, vanwege het feit da; 
nul op het requesl xreeg tuei. . ■. . 
op 29 januari van dit jaar r in¬ 
dringend beroep deed ep w 
voetbalclubs om per verenig;: / 
tenminste één lid te leveren . 
een in maart startende cuisu; 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij de heer Schrw 
tel. 043-478513. of bij de heer* Au- 
gustm. tel. 043-641850. 


Uitstel voor 
Olympisch team 

ZEIST - De Fifa heeft 3 n.ui la¬ 
ten vallen als speeldatun. vr ■ 
het duel Australië-Nederlanc. n 
de strijd om plaatsing voor u - 
Olympische Spelen. In piaals 
daarvan is 17 mei aangc-wv■/•. ■. 
als de dag van de eerste wed¬ 
strijd. in Australië. De return :: 
Nederland zou op 24 mei dier.'-:: 
te worden gespeeld. De KNVB i- 
vooralsnog met van plan zich bj 
deze beslissing neer te leguen. 
De kans is groot dat Ajax. nolle- 
verancier van de Olympische se¬ 
lectie. op 13 mei de tweede 
wedstrijd van de finale van de 
strijd om de Uefa-beker speelt. 
De tijd tot 17 mei is dan te kor 1 
voor een gedegen voorbereid i»;e 
op een duel aan de andere km : 
van de wereld. 

Afscheid ‘Toni" 
dinsdag op tv 

HEERLEN - Dinsdag neemt 
Harald ’Toni' Schumacher af¬ 
scheid van zijn vele fans. Hij 
doet dat als doelman van Toni's 
Top Team. bestaande uit speien: 
van enkele Duitse topclubs, dat 
een wedstrijd speelt tegen dc- 
huidige Duitse Mannschaft. Do 
ontmoeting wordt live uitgezon¬ 
den vanuit het Müngersdorfer 
stadion in Keulen en begint oir. 
19.58 uur op Duitsland I. 


sport in cijfert 


WIELRENNEN 

Teleflextour. Derde etappe Panmnjit-ji ■ 
Ulestraten: 1. Var. Steen 147 kri. 
3.39.09. 2. Konings 0.04. 3. De Poe) (> l n 
4. Van de Meulenhof 0.14. 5 Tht-bc-s 0 
Van Brabant 0.52. 7. Sarkaa.-l--.as. 8. Got- 
te, 9. Jaekel. 10. Godert de Leeuw 1.10 
13. Frans Knarren. 15. Roger Hendriks 
16. John Ramakers. 29 Berrie Tl,-, oie- 
30. Frank Ackermans, 31. Roger Vor¬ 
sen. 50. Ruud Poels. 62. Pascal A 
doorn. 71. Ad van der Maden. 8T 
Edward Farenhout. 103. Roge: Vr;-r. 
ken 7.33, 116. Robert van de Donk 9.38 
118. en laatste Peter Janssen 14.10. 
Tijdrit Vaals: 1. van Dijken 18 km ir 
28.59 min. 2. op 29 sec Van Steen. 3. oj 
38 Ophof, 4. op 39 Ruegg, 5. op 41 Jon¬ 
ker, 6. op 42 Wolfkamp. 7. op 46 Slake¬ 
nas. 8. op 51 Kersten. 9. op 53 De Por!, 
10. op 55 Sarkauskas. Stand op kop na 
tijdrit: 1. Van Steen. 2. op 32 sec D- 
Poel. 3. op 34 Van Dijken. 4. op 1 02 Va>. 
de Meulenhof, 5. op 1.14 Sarkauskas. fi 
op 1.15 Ruegg. 7. op 1 15 Slakenas. 8. up 
1.18 Thebes, 9. op 1.19 Ophof. 10. WoH- 
kam P zt - 21. Vaessen 

1.07. 23. Poels 1.08, 34. Appeldoorn 1.14. 
59. Thoolen 1.25. 63. Knarren 1.29, 7' 1 
Ramakers 1.40. 82. Van der Maden 4 7- 
83. Farenhout 5.08, 98 Ackermans 9 m 
104. Van de Donk. 116. Vrancken 15.3L 
118. en laatste Janssen 22.07. 

Ronde van Baskenland. Eerste ut-ü*-* . 
te vijfde etappe Abaaino - Alegia i 
Saitov 111,5 km in 2.32.51, 2 Gonzak z 
3. Alcala. 4. Moreels, 5. Rominger. r ' 
Pensee. 7. Poelnikov. 8. Nevens, 9. Ru-.z 
Cabestany, 10. Jerome Simon. I 1 
Rooks. 14. Theumsse, 16. Breukmk. 4! 
De Vries. 45. Van Aert, G7. Kokkelki.- 
ren. 84. Jan Siemons 2.42. 91. Mare S.' 
mons 93. Mulders. 97. Van der Pas. 13 1 
Mèijs 5.31. 132. Jaq. van der Poel. N'»-t 
gestart: Eyk. 

Tweede deel, tijdrit Alegia - Larraitz. i. 
Rominger 9.8 km in 16,17. 2. Breuk ».k 
0.18.3. Zulle 0.21.4. Alcala 0.30. 5 Zan, 
beitia 0.35. 6 Bruyneel 0 43. 7. Julian 
Gorospe 0.48. 8. Pensee 0.50. 9. Rooks 
0.50, 10. Roche 0.56. 26. Theumsse L3t. 
34. De Vries 1.48. 36. Van Aert i.5u. 7.' 
Mei.is 2.47. 104. Mare Siemens 3.59. 106 
Mulders 4.07. 117. Van der Poel 4.2;' 
124. Kokkelkoren 4.47. 132. Jan S:< 
mons 5.02. 135. Van der Pas 5.17 
Eindklassement: 1. Ronungei 20.5e W,. 

2. Alcala 0.40, 3. Zarrabeitia 0.47, 4. Z„; 
le 0.52, 5. Gorospe 0.53. 6. Roche 0.53. 7 
Pensee 1.00. 8. Breukmk 1.11 9 Br: y 
neel 1.24. 10. Rooks 1.24. 17 Theuiwec 
2.10. 28. Van Aert 6.58. 32. De Vries 9 46. 
85. Jan Siemons 34.38. 107. Mare Sie¬ 
mens 51.27, 112. Kokkelkoren 54.09. 1 1 ■ 
Van der Pas 55.35. 132. Muldeis 7 "3.W, 
134. Van der Poel 1.04.52. 161 Mens 
1.19.12. 

Wasmuel. GP Pino Cerami: 1 Dufaux 
205 km in 4.44.00, 2. Maassen. 3. Fon 
driest. 4. Zdanov. 5. Ghirotto. 6 Lei- 
lercq. 7. op 15 sec. Schouvaerts. 8. Lap 
ge, 9. Richard, 10 Bouwmar.s. 20 
Koerts, 21. Akkermar.s. 24. Van de Vin. 
30. Van Loenhout. 34. Vink, 39. Den 
Bakker allen zelfde tijd 

La Fleche, Runde van Sarthe. epen. dor¬ 
de etappe Mamers-La Fleche- i. Y.m 
Brabant 194 km in 4.39.23. 2. Coppens. 

3. Morelle. 4 Bollay. 5. Trkal 8. Rik 
Reynennk. 12. Patrick Strouken. 27 In- 
durain. 31. Bernard. Algemeen klasse¬ 
ment: 1. Forest 13,50.29. 2. Bernard. 3 
Bouvatier 0.31. 4 Bollay 0 34. 5. Heylen 
1.28. 19. Patrick Strouken 2.34. 62 Ino.i- 
ram 3.10. 

TENNIS 

Tokio, twee miljoen gulden, mannen, 
kwartfinales: Krajicek-Stich 7-6 6-4. 
Couner-Mansdorf 7-6 6-4. Edbe’g-G: 1 
bert 4-6 6-2 6-3. Chang-Woodbridge fi 4 
1-6 6-0. Indeling halve finales Coune r - 
Chang en Edberg - Krajicek. 

TAFELTENNIS 

Stuttgart, EK, landentoernooi vrou¬ 
wen, eerste categorie Groep A, eerste 
speelronde: Nederland-Zweden 3-1: 
Hooman-Mane Svensson 21-23 21-16 
15-21, Vnesekoop-Asa Svensson 21-9 
24-22. HoamanA’rifcsekoop -Mane 
Svenssort-Erlman 23-21 21-14, Vrieso- 
koop-Marie Svensson 21-9 20-22 21-13: 
Honganje-België 3-0. Roemenie-Duils- 
Iand 3-0. Groep B. eerste speelrond'-: 
Tsjechoslowakije-Bulganjc 3-2. Joeg, - 
slavië-Engeiand 3-0. GOS-Frankr,;k 3 2. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 


Wonen Totaal 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. 


Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens 
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen 

SITTARD OF ECHT 

waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in 
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard 
worden verzameld en verkocht 

tot 60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage 
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen. 

Hier enkele voorbeelden: 

Eigentijdse moderne design 
keuken 

Normale prijs ƒ 9.524,-; Hom prijs ƒ 7.298,- 

Nu slechts ƒ 2.298,- 

Luxe komplete eiken hoekkeuken 

Normale prijs ƒ 13.664,-; Hom prijs ƒ 10.998,- 

Nu slechts ƒ 4.998,- 

Uiterst mooie moderne 
hoekkeuken 

Normale prijs ƒ 11.698,-; Hom prijs ƒ 8.998,- 

Nu slechts ƒ 3.998,- 

Inbouw koelkast 

Philips KEI 160 

Normale prijs ƒ 1.240,-; Hom prijs ƒ 890,- 

Nu slechts ƒ 598,- 
Horn 

Sittard, Bergerweg 51-53 

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775) 

Echt, Loperweg 8 

Tel. 04754-86188 


AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Electronica. 045-231340. 


ren TV’s en def. VHS-vi- 
deo's vanaf 83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045-723712. 


Goede KLEUREN TV’s m. 
gar. gr. beeld Philips v.a. 
ƒ 125,-. Ook txt TV’s. Reeds 
25 jr. TV-occ. centr. Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Te k. eiken EETHOEK met 
rundlederen zitkussens, 

grote wandkast, vitrinekast, 
telefoon meubel met krukje, 
tv-meubel, halspiegel met 
ladenkastje, compl. witte 
slaapkamer met ombouw en 
Bts-jumeaux bed, alles i.z.g. 
St., 4 jr oud. 045-753008. 

Te k. wit marmeren EET- 
KAMERTAFEL 1.30x1 30m. 
met 4 witte slede stoelen, 
ƒ 850,-. 045-226670. 

Te k. INRUILMEUBELEN: 
kasten v.a. ƒ 75,-; bankstel¬ 
len v. ƒ 100,-; eethoeken, 
slaapkamers enz. Woning¬ 
inrichting Stevens, Bruns- 
summerstraat 23, Schinveld 

SLAAPKAMER uit groot- 
moederstijd best. uit ledikant 
2-drs. kleerkast, ladecom- 
mode, nachtkastje, prijs 
ƒ 2.500,-. Tel. 045-228946. 

Te k. 2 en 3 zits Skai lederen 
BANKSTEL, kl. grijs, vr.pr. 
ƒ 250,-. Tel. 045-218587. 

HOEKBANK te k. Te bevr. 
Einderstr. 18, Kerkrade na 
18 uur 045-463504. 

OMASLPK. ƒ 375,-; eeth. 
ƒ 375,-; bankst eik. ƒ 350,-. 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Te koop eiken houten KAST 
2-deuren met la. Tel. 045- 
718669. 

Te k. eiken EETHOEK met 4 
stoelen en 2 krukken, lam¬ 
pen. Tel. 045-316537. 

'Te k. 3-2 zits klassiek 
BANKSTEL; Qyeen Ann 
kast; bijzettafeltjes Queen 
Ann. Baron Mackaystr. 55, 
1 

nwi iet 1 . 

Mah. wandmeub., br. 2.70m 
Queen Anne BANKSTEL, pr 
n.o.t-k. 045-312794. 

Te k. DRESSOIRKAST, ei¬ 
ken, 2.50x1.50x0.50; dres- 
soirkast eiken, 2.00x0.50x 
I.OOm. ; Tafel, 10 cm. dik ei¬ 
ken, doorsn. 1.20m. Tel. 
045-710458. 

Te koop gevr. BAROKMEU- 
BELS en antieke meubels. 
04498-51122/046-529362. 

Te koop gevr. BAROKMEU- 
BELS en antieke meubels, 
04498-51122/046-529362. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

4 Mass. bl. eiken keukenst. 
en TAFEL, ƒ600,-; noten 
kast, ƒ 1.200,-. 045-220828 

Radio ed. 

Te k. MIDI-STEREO compl. 
2x75 W, weg. omst, 3 mnd 
oud Sr. Calsstr. 13, kamer 1 
Landgraaf. 

Te k. wit 1-pers. BED, geh. 
Gompl. t.e.a.b. Tel. 045- 
215901. 

^ Zonnebanken/Zonnehemels 

Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wotff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 

Zonnehemels 

verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet. 

11 lamps dubbelgebogen ind. statief vanaf ƒ 845,- 
10 lamps superbreed compleet ƒ 989,- / ƒ 30,- per maand 
20 lamps tunnelsnelbruiner ƒ 2.995,- / ƒ 78,- per maand 
Verhuur ƒ 50,- per week met recht op koop. 
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis. 

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417. 

Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met 
statief nu ƒ 998,-. Aanbieding Wotff zonnehemellampen 

100 watt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655 

Zonnehemels-Smeets 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993. 

ZONNEHEMELVERHUUR 
Mezo; 10-lamps gebogen 
zonnehemel op kantelstatief 
huurpr. ƒ 50,- p/wk„ 3 we¬ 
ken ƒ 140,-. Bez. en pl. 
ƒ 20,-. Inl. 045-312956. 

Te k. ZONNEBANK en he¬ 
mel 10-lamps, z.g.anw. Tel. 
045-223843. «1 

Te k. ZONNEHEMEL, 12 
lamps, gebogen op kantel¬ 
statief, 12 snelbruinlampen, 
Wolffs systeem, vaste pr. 
ƒ 600,-. 045-210535. 

Te koop ZONNEHEMEL 10 
lamps, 2 mtr. met autom. lift, 
ƒ 600,-. Tel. 045-220672. 

Te koop ZONNEHEMEL, 
autom. hoogte verstelling. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-231916 
Of 04450-3745. 

Te koop 10-lamps ZONNE¬ 
HEMEL. Tel. 045-216948. 

mtn Computers 

Te k. Computer ATARI 1040 
ST 3MB, harddisk 20 MB 2, 
floppies 3.5, monitor SM 124 
prn.o.tk. 045-460073. 

Voor GAMEBOY: 24 spellen 
op 1 cass. ƒ330,-; 16 spel¬ 
len op 1 cass. ƒ 290,-. Info.: 
06-52983105. 

Te koop ATARI PC3 Philips 
monitor 3 V 2 " diskdrive, IMB 
comp. muis, div. progr., 
ƒ1.250,-. Tel. 045-723344 
na 18.00 uur. 

Te k. COMPUTER XT 640 
KB 2x 5V4 en kleuren moni¬ 
tor ƒ 550,-. Tel. 043-212406 

Te k. COMP. Headstart XT 
Turbo 640 KB 2x 5'A en mo¬ 
nitor, ƒ 450,-. 043-212406. 

NINTENDO Compatible: 

190 spellen op 1 cass. 
ƒ350,-; 255 spellen op 1 
cass. ƒ 400,-; Nieuw Mario 
4. Info: 06-52983105. Wij 
leveren ook aan huis! 

Modembezitters opgelet! 

STER BBS: 4000 Megabyte 
Public Domain. Windows, 
Soundblaster, Games.... 

01880-40035 

Tv/video ■^ : !!li!iSllili!I 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Neerierheide. 045-213879. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ75,-. Afst.bed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 

FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 

Te k. gevr. DEFECTE kleu- 


Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's 

etc. 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit 
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 

Elke dag superlage aanbiedingen 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes: 

Grundig kleuren TV 

Stereo, teletekst, 63 cm beeld, afstandsbediening 
geen ƒ 2.198,-of ƒ 1.998,-maar 

ƒ 1.398,- 

Videorecorder 

met afstandsbediening 
geen ƒ 898,- of ƒ 698,- maar 


ƒ 478,- 


Grundig Video camera 

VS-C 45-U, kompleet met toebehoren 
geen ƒ 1.998,- of ƒ 1.598,- maar 

ƒ1.198,- 

JVC Midi-set 

met CD en boxen 
geen ƒ 1.098,- of ƒ 898,- maar 

ƒ648,- 
WITTE HAL 

Sittard 

Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162 

Maastricht 

Schamerweg 66-70 achter Horn keukensuper 043-633162 
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur 
met grote kortingen 


Muziek 


Muziekhuis Lyana presenteert: 

Exclusief voor Limburg het allernieuwste instrument. 
De digitale vleugel met 1001 mogelijkheden. 

Op zaterdag 11 april van 11.00-16.00 uur demonstreert 
Aard van Asse klonk voor u de nieuwste GEM keyboard- 
modelllen en de nieuwe GEM GWS400 en GPS2000 
digitale vleugels. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 
Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond. 


Roland SC 55 Soundmodule 

inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!! 

Uit voorraad leverbaar!! 

PC bezitters opgelet 

De SC 55 nu ook als insteekkaart incl. MPU 401 
midi-interface: ƒ 1.295,- !! (ƒ 45,- per maand). 
Alles voorradig en demonstratieklaar. 


STALMEIER 

lf jr 1 lusiC 

dr muziek tprrialN 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 045214253 HOENS8POEK 


Donderdag koopavond 


Knop- 

accordeons 

Ook occasions, Accordeola, 
Crosio, Cavagnolo, Hohner, 
inr. mog. Info: 020-6443990. 
Ook 's avonds en weekends 


SHOWVERLICHTING voor 
discotheken, drive in shows 
of bands. Limburgs goed¬ 
koopste adres. Bezoek onze 
showroom. Highlite Interna¬ 
tional, Huls 14, Simpelveld. 
Tel. 045-444907. 


YAMAHA Clavinova. De 
beste prijzen van Nederland 
Bel van Urk. Rotterdam 
010-4363500. 


Te k. YAMAHA orgel, 
ƒ 1.500,- en Viscount orgel, 
ƒ 1.000,- of beiden te ruil 
voor een goede gebruikte 
piano. Tel. 045-713751. 


Te koop antieke PIANO, 
prijs ƒ 1.600,-. Naanhofs- 
weg 67, Vaesrade._ 


Te k. JUKE-BOX Rock-Ola 
Model 444, 160 selections, 
in perf. st, z.g.a.nw. Vaste 
pr. ƒ 3.500,-. 045-255311. 


PIANO’S te koop en te huur. 
Tev. stemmen. J. Somers & 
Zn. pianohandel Akerstr. 82, 
Heerlen. Tel. 045-713751. 


Te koop perf. JUKE-BOX, 
ƒ1.500,-, (dichte kast) s.v. 
p. na 18.00 uur 045-243417. 


Te koop klein T.A. SATE- 
LIET Boxen 100 W, 2x 100 
W Peavey, lx sub woofer, 
300 W mono-versterker, 
f 3.500,-- Tel. 045-216139. 


Het Langraafse SYMPONIE 
orkest vraagt hoorn-, cello-, 
en contrabasspelers. Tev. 
viool-, altviool- en trombo- 
nespelers. Repetieavond 
donderdag 20.00-22.00 uur. 
Info. 045-323032 of 254924. 


Te koop Grotrian Steinweg 
VLEUGEL Nr. 98405, model 
160, lengte 1.60 mtr., noten¬ 
hout gesatineerd. Voor in), 
kunt u kontakt opnemen met 
het Bemardinuscollege, dhr. 
M. Bloemers, van ma t/m vrij 
tel. 045-740150. 


Te k. ant. ORGEL ƒ 1.900,-. 
Electr. orgel Siel HB 730, 
ƒ500,-. tel. 046-517121. 


Professionele MUZIEKCA- 
SETTES voor soundmix, di¬ 
gital opgenomen door ge¬ 
bruik van computer. Inl. 
045-229126. 


Te k. mooie mahonie-hou¬ 
ten PIANO "Tropen uitvoe¬ 
ring” geweldige klank. Merk: 
Rönisch, tel. 045-443401 


Te koop piano "ROYALO" 
nieuw, met 5 jr. gar., perf. 
klank, zwart, h.gl. 88 ts, V 2 
hoog model. 046-750314. 


ELKA knopórgel 810 C, m. 
handbas en OMB 3 en AKG 
mier, en Lesley 045-325899 


Kunst en Antiek 


Antiekhal Palmen-Heynen 
maandag 2e Paasdag Paasshow 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510706 

Gespecialiseerd in Engelse en Franse meubelen. 


Antiekbeurs te Roosteren 

in het gemeenschapshuis op: 

Zaterdag 11 april van 11.00-18.00 uur. Zondag 12 april van 
11.00-17.00 uur. Maandag 13 april van 10.00-15.00 uur. 
Ruim assortiement betaalbare antiek o.a. meubilair, ver- 
lichting, porselein, koper, curiosa etc._ 


Grote Paasshow 

van 11-22 april. Geopend van 9.00 - 18.00 uur 
Zondag 12 april geopend van 11.00 - 17.00 uur. 
oa. meubels, klokken, lampen, brons, koper, tin enz. 

Antiekhandel Wim Scheepers 

Panheekterweg 28, Heel. Tel. 04747-1593 


Antiek uit heel Europa ver- 
— ekJ biedt U WUSHOFF 
ques, Amstenraderweg 
Hoensbroek-Centrum. 
3 m2 showroom. Tel. 
211976, geop. dond., 


Mooie antieke KASTEN te 
koop bij Diana, Rennemig- 
straat 19, Heerterheide. 


GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32.12261156_ 


Van part. te koop 2 ant. VI¬ 
TRINEKASTEN, mahonie 
en noten hout, gesl. glas, 
pracht, glans, stijl Louis XV, 
resp. Henry II, uiterste pr. p/ 
kast ƒ 1.750,-. 04408-2093. 


Te kóóp gevr. antieke 
SPEELDOZEN en grammo¬ 
foons. 043-649494. 


De mooiste grenen en eiken 
keus volgens VT-wonen en 
Ariadne, vindt U bij 
INTERART Antiek Simpel¬ 
veld, Irmstr. 64, 045-443161 
Eigen restauratie en logerij. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. antieke TOOG KAST 
met uitsnijwerk, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-253753. 


Antiek SIMONS gespeciali¬ 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, klokken enz. Nuth 
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang 
kerk. Donderdag koopavond 
Tel. 045-243437. Een be¬ 
grip voor de regio! 


Hti&h. artikelen 


MIELE wasautom. en dro¬ 
gers. Voll. gerev. va. ƒ 595,- 
Toenbreker 045-325819. 


BradwMn/Maitoen 


ROMMELMARKT: Voerendaal 

Zondag 12 april 1992, van 10.00-16.00 uur. 
Huize St. Laurentius, Spekhouwerstraat. 


Rommelmarkt 31 mei Zeswegen 

Plm. 40 kramen, er kunnen nog kramen gehuurd worden. 
Als er mensen zijn die spulletjes hebben, even bellen en 
we komen ze natuurlijk gratis afhalen. Tel. 045-727363. 
De opbrengst is voor de jeugd van Zeswegen._ 


Vlooienmarkt 

Munstergeleen, Trefcentrum 
Paasmaandag 10-18 uur. 
Inl. 045-324112. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Snuffel markt 

Dr. Haubenlaan 87 Maas- 
mechelen België. A s. zon¬ 
dag 12 april gratis toegang 
met show, attracties en 
DJ Henny. 


Diversen 


MIGRAINETHERAPIE 

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten. 
Eerste kennismaking, incl. behandeling, kostenloos. 
Per behandeling v.a. ƒ 59,-. 

Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur. 
Telefoon 09.49.2456.3264. 


Een wereld van plezier bij pret¬ 
park De Valkenier, Valkenburg 

Ook dit jaar houdt u het 

Verjaardagsfeestje 

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts 
ƒ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke¬ 
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant. 
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde van 
ƒ 19,50 cadeau. 

Als dat geen knallende feestdag wordt!!! 

Vooraf reserveren s.v.p. 

Info en reserveringen: tel. 04406-12289._ 


Vrije universiteit en samenleving 

In Sittard organiseert het VUSA-centrum lezingen over 

NEW AGE 

door dr. J. Kranenborg, theoloog en specialist op het ge¬ 
bied van nieuwe religieuze bewegingen (VU) 
MAANDAG 13 APRIL: Wat is New Age? Achtergronden 
van deze beweging komen aan de orde. Hoe is zij ontstaan 
en waar? Tevens worden enige kernbegrippen besproken. 
MAANDAG 27 APRIL: Reacties op New Age binnen de 
kerken lopen zeer uiteen. Op deze avond wordt gepro¬ 
beerd een afweging te maken t.a.v. deze beweging. 

(de avonden kunnen ook afzonderlijk worden bezocht) 
in "Hotel Prins”, Rijksweg Zuid 25, Sittard. 

Aanv. 20.00 uur. DE TOEGANG IS GRATIS!! 
VUSA-Centrum Amsterdam, tel. 020-5482686._ 


IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ150,-; wasautom. 
ƒ 175,-. 045-725595._ 


Te k. KOELKASTEN va. 
ƒ 95,-; diepvrieskisten met 
laden va. ƒ 195,-; was- en 
droogautom. va. ƒ 195,-; 
centrifuges va. ƒ 65,-; kook- 
toest. va. ƒ 75,-; KTV’s va. 
ƒ 95,-; video’s va. ƒ195,-; 
CD-spelers va. ƒ 149,-; 
compl. geluidsinst. va. 
ƒ 95,- etc. Eigen techn. 
dienst, alles met volle ga¬ 
rantie. Vriesko, Sittarderweg 
136, Heerlen. Tel. 045- 
727342. Tev. verkoop-in- 
koop-opkoop._ 


WASAUTOMAAT Philips 
(weinig gebr.) ƒ195,-; 
droogtrommel AEG nog 
goed functionerend ƒ 75,-. 
Tel. 04459-1450. 


06-tijnen 


Erotel 06 

Erotel 

dat is ’t wel 

320.320.20 

75 ct. p- min. 


Vrije meiden 

hebben zin in ’n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 


Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75. Ook voor 
sexgesprek (50 cpm) 


Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 


Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) 


Vanavond al een afspraakje 

Altijd succes 

Bei voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn 06-9533 

(75 cpm)_ 


Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320.330.45 - 75 ct p/m 


06-9511 

Duik in bed 

met ’n hete meid. Vraag 


HALLO HANDELAREN: 

polo’s, t-shirts, 
trilobalt trainingspakken, 
tegen goede prijs. 

Bel voor meer info: 
04754-87502. 

Schmeiko Ned. 

Ridderlaan 20, Pey-Echt. 
We zijn geopend wo., do., 
vrij. van 10.00-18.00 uur. 


BARBEQUES, gas lava¬ 
steen, voor part. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschikt voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge¬ 
leen, 046-740785. 


HYPNOTHERAPIE en ge¬ 
sprekstherapie: Associatie- 
praktijk voor kinderen en 
volwassenen, te Heerlen. 
Tel. spreekuur: dag. 19.00- 
20.00 uur 045-740661 of 
9.00-10.00 uur 043-253602. 


Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 


ZIT-MAAIER merk Golf, 1V 2 
PK; Mech. eethoek met 6 
stoeien. Tel. 045-425407. 


BRUILOFTSFEEST! Voor 
al uw adviezen, verhuur di¬ 
verse artiesten en DJ’s. Fic- 
tion 85. Tel. 045-231285. 


Te koop JONGENSSPORT- 
FIETS en electr. grasmachi¬ 
ne, Qualcust. 045-313529. 


Te koop prof. METAAL¬ 
DETECTOR fisher 1266 XB, 
7 mnd oud. Tel. 04492-2159 


Te koop OMAFIETS en 
Pools communiejurkje. Tel. 
045-417980. 


Te k. BARBEQUE type 
Char-Broil, op gas of kolen, 
pr. ƒ 500,-. 04499-5716. 


Kacheta/Verwamilng 


Buderus, 

Intergas, Radson, Nefit, 
C.V.-ketels. Scherpe prij¬ 
zen, goede service. 

Jac Köhlen, Rijksw. N 104, 
bij ziekenhuis Sittard. 
046-513228 of 514862. 


Kachelspedaalzaak, alle 
hulpstukken en aanverw. ar¬ 
tikelen. REKER, Kluis 28, 
Geleen. Tel. 046-740785. 


Minder gasverbruiken? 
Vraag vrijblijvend offerte aan 
over energie-zuinige C.V 
KETELS, goedkoper dan u 
denkt. I.B.H. Heerlen. Tel. 
045-423954. (Tev. onderh.). 


Te koop geëmailleerde 
POTKACHEL (antiek), 
ƒ 850,-. Tel. 045-220672. 


ƒ 500,- Verbouwingskorting. 
De KACHELSMID Walem 
21 Klimmen 04459-1638 


Te koop gevr. 


Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


STAPELBED compleet 80 
cm breed, 190 cm lang. Tel. 
04451-1644. 


Gevr. SLPKS., bankst. leer, 
kasten, krist, lamp, spiegels, 
antiek, barok, meub. inboed. 
etc. 045-725595. 


Te koop gevraagd oude 
MEUBELTJES, kapot geen 
bezwaar. Tel. 045-464682. 


KNIKARMZONNESCHERM 
prof. lintzaag, winkelvitrine- 
kasten. 045-211976/253024 


300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 - 75 ct p/m 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 (75 cpm) 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden 
en hete vrouwtjes 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m. 

06-9603 

Er zijn genoeg meiden-die 
ook het bed in willen 
(75 cpm) 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 (75 cpm) 

Vluggertje 

Wertdy beleeft een heet 
hoogtepunt 06-9662 
(75 cpm) 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 06-9663 
(75 cpm) 

Op z’n Frans 

Debbie; de eerste keer, oh 
wat lekker 06-9664 -75 cpm 


06-9665 

Hete meisjes willen sexkon¬ 
takt met tel.nr. (75 cpm) 

Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor ’n sexafspraakje 
06-320.330.66 - 50 ct p/m 

06-9667 

Durf jij ’n kopje suiker te 
lenen bij Suzanne (75 cpm) 

Dames die zich vervelen 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320.330.87 - 50 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 

Carolientje 

06-350.222.23 - 50 ct p/m 

Partnerruil 

Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 cpm.) 

Griekse Sex 

Lisa draait ze om. 50 cpm 

06-320.325.55 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten. 50 cpm 

06-320.320.14 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter. 50 cp V 2 m 

06 - 9618 

Sexlijn 10 

Jarretels 06-320.320.10 
Ruige sex 06-320.320.50 
Ondeugend 06-320.321.10 
Call Me .... 50 cpm 

Inge met mevr. in bad. Wat 
bent U mooi, zo 

naakt en nat 

Ga maar vlug op je knieen 
Inge. 06-320.329.25 

50 ct. p. ’/2 min. 


Adressen 

Ze geven hun adres # 
telefoonnummer verte» 
wat over zichzelf en 
wachten dat jij ze bet 
320.322.23 
06/100 ct.p.m. 


Homosex voor 

Draai eerst 06-320, en d 
SM Limburg ... 325.1® 
Jack off privé ... 321.1' 
Darkroom ... 324.16 
Gay pervers ... 329.1® 
Travestie ... 325.09 
Transsexueel ... 321-3® 
Bi-sex ... 323.36 
Jongens-sex ... 325.19 
Studentensex ... 327.5®) 
ƒ 1,- p.m. Pb. 75141 Ajfl ; 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jarenlang? 
meest spannende afsprêq 
50 cpm 

06-320.327.5$ 


Sex voor 2 

hete jongens & mekte* 1 
direct apart, ƒ1,- p.m- 

06-320.325.0? 


Ze geeft 

zichzelf, haar adres en 
telefoonnummer blool 
96.85 

06/100 ct.p.m. 


Belachelijk. Maar op W\ 

SM zolder 

leert Ina.. gehoorzame^ 
06-350.250.50 
50 ct.p. V 2 min. 


Minirokje, heerlijke benen 
het bos wachten er 

2 knullen... 

06-320.340.33 
_50 ct. p. Va min._ 


Doe het slipje maar utf 

Hier ook al? 

Evy bij de man 
06-320.330.17 
50 ct. p. V 2 min.^ 


Ella betaalt in de keuM* 1 
haar schuld 

Zonder kleren 

onder de pannen. 06v, 
320.326.73, 50 ct. p. V 2 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 50^ 


Moderne appartementen te huur 
in hartje Heerlen 


U wilt anders gaan wonen? 

Dat kan, middenin het centrum van de dynamische 
stad Heerlen. Wij bieden in het Eikenderveld 
81 comfortabele appartementen te huur aan. Speciaal 
gebouwd met het oog op de behoeften van senioren. 


BC Winkels , openbaar vervoer en tal van uitgaans¬ 
mogelijkheden vindt u op enkele minuten loopaf¬ 
stand. Tegen betaling kunt u gebruik maken van 
de parkeerplaats of carport op eigen terrein. Alle 
ruimten van uw 3-kamer appartement liggen 
gelijkvloers. U heeft de beschikking over een 
riante living, open keuken, 2 slaapkamers, bad- 
Voor deze 
kwaliteit wonen, 
betaalt u een 
prys van ± ƒ! 
per maand. 
Oplevering. 
november 1992. 
Nadere infor 
kunt u verkrijgt 
via onderstaande! 
bon. 


kamer met ligbad, aparte toiletruimte en balkon. 

Verder heeft elke woning een inpandige berging, 
met aansluiting voor een wasmachine. 

Bovendien is er extra bergruimte op straatniveau. 
En een containerruimte voor huisvuil. U kunt 
kiezen uit twee types: A en B. 

Dit is een projekt van Nationale-Nederlanden. 


«eten over de 3-kamer 


Type B 

BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 


iL wil araoQ moor w piuenderveld. 
^Svd^vênd uw gratis brochure 


Stuur m»l 

Naam:. 

Adres: •••••• 

Postcode. 

plaats:. 

Telefoon: 


% 


LD 


BON 


Uitknippen en 
opsturen naar 
ABC Vastgoed 
Akerstraat 23, 
6411 GW Heerlen 
Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 25 Elise Kamphuis, soepel van de set-up naar de set 

Vrouw met twee liefdes 


• Elise Kamphuis, 
vandaag 
volleybal, morgen 
tennis. 


Foto: JAN PAUL KUIT 


DOORHARRYMURé 

ROERMOND - Gabriela, Monica, Elise. De mooiste, de 
beste en de veelzijdigste. Elise? Er zijn nog ontdekkingen 
^ogelijk in de sluimerende sferen van de Limburgse sport. 
AL ze vanuit het zijstraatje over de Roermondse klinkers de 
; grens van licht en schaduw passeert, kiest ze kordaat partij 
Voor de zonzijde van het plein. Slagvaardig en van alle 
harkten thuis. In de krant heeft ze gelezen dat Math Haag- 
^ans in zijn tweede gevecht als profbokser met harde hand 
onderuit is gehaald. „Die jongen zag er zwaar getekend uit.” 
Ze kent dat nare gevoel van de dreunende dreiging in het 
bolst van de competitie beter dan wie ook. Twaalf maanden 
Por jaar geeft ze zich bloot op niveau. Volleybal bij Oikos, 
tennis bij Kimbria. In alle opzichten en in hoge mate een 
opzienbarende vrouw. Elise Kamphuis. Van huis uit in de 
ban van de kamp. 

^ a nmiddag om vijf uur treedt ze tiger.” Kennelijk een vrouw met 
t e t haar bloedeigen Oikos in de één gezicht en twee liefdes, die in 
0 Gerris-hal aan voor de slotwed- teamverband optimaal ontluiken. 
ri Jd van de competitie. Roer- 
l ° n dse smash tegen het Brabants rp 
ü ° nt van Vught. Morgenvroeg tien I Op 

gravpi Ctee ri ze °P het knerpende Achtentwintig is ze. Tennist sinds 
M f n ^astncht. Kimbnaver- haar twaa i fde . Qu ick Oldenzaal, 

zoen t ^ rd U ouve 4 rture van ket se *' derde klasse. Rank, maar niet op 
Grote k 3 i n Set u U P T na j r de de ranking. „Bestond toen nog 

loze r. 3 ’ k ei j C b a b de geruis- niet.” Haar top lag tussen het acht 

ze overgang der jaargetijden sor- tiende en twin ti gs te iaar. Overiis- 


1 *» 


Top 


uvcigdiig ut ti jaargeujueri sur- 
^rt Elise soepel effect. 

tukker 

^aar ze het vandaan haalt? „Ik 
een echte Tukker." Tuk op 
P°rt- „Je moet een trainingsdier 
J jV’ Al tart die zoölogische ver- 
juUlking de oogstrelende fysiono- 
J~ e - „Sorry voor het cliché,” zegt 
.»..maar ik sta op het veld om te 
w kinen.” 

^kenners kunnen goed schaat- 
ian’ en om ëekeerd. Voetbal en bil- 
^ gaan merkwaardig hand in 
k^d De combinatie volleybal- 
n nis lijkt wat gecompliceerder. 
w P c h.i. s er een duidelijke link. Ik 
i 11 altijd naar het net toe.” Bij Oi- 
°s opereert ze als hoofd- of bui- 
haanvalster. „In het begin had ik 
s volleybalster moeite met de 
*»ties, omdat ik een pure tennis- 
^r was. Hoewel, in de singles 
ik behoorlijk zenuwachtig. 
s dubbelaarster voel ik me pret- 


Achtentwintig is ze. Tennist sinds 
haar twaalfde. Quick Oldenzaal, 
derde klasse. Rank, maar niet op 
de ranking. „Bestond toen nog 
niet.” Haar top lag tussen het acht¬ 
tiende en twintigste jaar. Overijs¬ 
sels kampioene. „Was voor mij het 
hoogst haalbare. Opleiding en 
conditietraining zijn pas iets van 
de laatste jaren. Ik heb daar net 
niet meer van kunnen profiteren.” 

Tijdens haar studie aan de Gro¬ 
ningse Sportacademie ging het 
tennis op de sudderpit. Terug in 
Oldenzaal bezweek ze voor de ver¬ 
leiding van Pollux. Een rijpende 
jonge vrouw wil ook wel eens wat 
anders. „Ik had op dat moment 
meer plezier in volleybal.” Binnen 
twee jaar arriveerde ze in het eer¬ 
ste team. Met haar vriend beland¬ 
de ze in 1990 in Limburg. „Henry 
kreeg een baan op de DSM. Speelt 
volleybal by Sittardia. Dus zo 
vaak zien we elkaar niet.” Zelf 
ging ze aan de slag bij Square als 
analist-programmeur. Had Oikos, 
twee straten verder, meteen ge¬ 
schoten. En Kimbria via-via even¬ 
eens. „Tennisclubs hebben een 
chronisch tekort aan competitie- 
speelsters.” Nieuwenhagen blijft bescheiden aan vooravond start tenniscompetitie 

GTR/NIP mikt op titel 


# Het team van 
GTR/NIP dat 
kampioensaspiraties 
koestert. V.l.n.r. 
Custers, Joosten, 
Savelkoul en Koch. 

Foto: FRANS RADE 


Van onze correspondent 
MAARTEN MARRES 


Heerlen - Klaar voor de opslag. Vandaag en mor- 
^ en gaat de tenniscompetitie weer van start. Voor 
^TR/NIP, Van Home en Ready, de drie Limburgse 
e erste klassers in de gemengde competitie breken 
spannende tijden aan. Vooral in Geleen, bij GTR/NIP 
koestert men hoge verwachtingen. Ook bij de heren 
v an Nieuwenhagen gloort mogelijk een kampioen¬ 
schap. De eerste klasser begint als titelverdediger in 
herencompetitie aan het nieuwe seizoen. 

den*> Sp f^ en om kampioen te wor- Coach Hill Beekman beseft dat 

e e „: Arrnand Custers, na een zijn ploeg niet meteen zal door- 

konrrf 1 ® v ^ r blijf bij Frisselstein stromen. „Het team is wel ver- 

kij eerste klasser GTR/ sterkt. Marinka Bartels heeft de 

'beeft grote verwachtingen plaats van Arlette Lochtman inge- 

be n net ten nisseizoen. „We heb- nomen. Door de komst van Mar- 

nati e een Prima team. Een combi- tijn John Voorbraak beschikken 

z 0U d Van -i 011 !? en oud. Waarom we over drie heren. Hugo Janssen 

baar We daarmee geen gooi kan zich nu volledig op de dubbel- 

tèr s : .titel kunnen doen?” Cus- spelen concentreren.” 

•baar JT alleen ’playing captain’, 

als cn °u 00 k Norbert Offermans Bij de dames is de selectie erg 
ach op. klein. Mocht Bartels of Pascalle 

Cu ste Druyts uitvallen dan komt men in 

een st S heeft bewust prestatief problemen. De Belgische Nathalie 

barnelij! r aC ^ teru * t gedaan, ben Reijners van het tweede team, dat 

diria k • een trainersoplei- vijfde klasse speelt, moet dan in- 

In uJ Z l ë ■ gezet worden, 

plaats team neemt Custers de 

bra a fc cT Van Mart iJ n «Jobn Voor- De competitie begint begint met 

tikker/ 6 * aar ^ an **orne is ver ' 6611 beladen duel tegen Ready. 

kü C h n ' ™ et routinier Stefan Voor Hill Beekman zit er nog een 

tij en eer nt Custers de herenpar- extra dimensie aan deze wedstrijd. 

dig e Ja° r Z H? reke ning. De jeug- „In al die jaren heb ik nog nooit 

J °°sten n ° U Savelkoul en Frauke van een Limburgse club in de 

Ploeg Z1Jn de dames van de competitie verloren. Dit record wil 

‘ ik graag houden. Met van Home 

Savelkr» i i beb ik zelfs geen enkele nederlaag 

•ouwtócT? 1 na een J aar ont - geleden.” 
de Plaatl fc>LTC n!l erug - Zi j s P eelt in 
ÏYaulS t an Mannka Bartels. Of D , 
iyn d ?° Sten van be partij kan KCclCiy 

een enkelband^ 6 ^ Cht n r ^ Ready heeft ten opzichte van vo- 

de *s de tramine Of f ^ scheurd rig jaar aan kracht gewonnen. Op 

g? , Wor den door ïfre Lejtlnf o" het laatste moment wist de P loe ^ 

^arolme Houben kon J\ nog een extra vrouw te strikken: 

le der Coert Beek nog niet verte?- j}? Haa f^ Stephanie Gomperts 

6 die naast Yvonne der Kinderen za] 

q * opereren. Morgen kan trainer 

ver de teeenctar>H^c 4 ^ John van Heek nog niet over Pas- 

niet veeï ta S? e fnt^I CUS ' cal Hos beschikken. Deze bevindt 

2® °P dit moment niet veel 6 De zich dan nog in Amerika - Toch « 

^rste week is voor iedereen een Van Heck oP^^sch. „Met dil 

kend a >> n g - Daarna 1S h ^t zo be- if a ^H m ° et ? n We ° nS ^ Unnen 

°e eerste handhaven. Kampioen worden we 

TR/NIP zondag thuis op heften niet ‘ De twee laatste piaa tse n moe- 

'“spark Hattern in Roermond ten we kun "> ï " ontlopen." 

Vftn II Van Heck bevindt zich met Ready 

**■1 I lOrilC °P een tussenstation. „Vier jaai 

Stabiliteit sUiat • u 4 geleden was myn doelstelling de 

del van Van Hrwrr> Q g M ln vaan ' eerste klasse te halen. De komen- 

tje vorig SP j 7ne „ -«Na de promo- de vier jaar wil ik de andere teams 

dat we als ga lk f rvan op een hoger niveau brengen.” 

•boeten k g de mid denmoter 

unnen meedraaien”. Van Heck erkent dat zijn team een 


Ready 


Ready heeft ten opzichte van vo¬ 
rig jaar aan kracht gewonnen. Op 
het laatste moment wist de ploeg 
nog een extra vrouw te strikken: 
de Haagse Stephanie Gomperts, 
die naast Yvonne der Kinderen zal 
opereren. Morgen kan trainer 
John van Heck nog niet over Pas¬ 
cal Hos beschikken. Deze bevindt 
zich dan nog in Amerika. Toch is 
Van Heck optimistisch. „Met dit 
team moeten we ons kunnen 
handhaven. Kampioen worden we 
niet. De twee laatste plaatsen moe¬ 
ten we kunnen ontlopen.” 

Van Heck bevindt zich met Ready 
op een tussenstation. „Vier jaar 
geleden was mijn doelstelling de 
eerste klasse te halen. De komen¬ 
de vier jaar wil ik de andere teams 
op een hoger niveau brengen.” 

Van Heck erkent dat zijn team een zwak punt heeft. „Als ploeg zijn 
we geen geheel. Tot vrijdag zijn 
we niet bij elkaar geweest. In Eric 
Wilborts en Yvonne der Kinderen 
heb ik echter voldoende ervaring 
in huis”. 


Kampioen 


Vorig jaar stuntte Nieuwenhagen 
in de landelijke herencompetitie. 

De grote onbekende werd kam¬ 
pioen. Aan de vooravond van de 
nieuwe competitiejaargang, blijft 
de ploeg bescheiden. „Ten opzich¬ 


te van vorig jaar zijn er in de 
breedte zeker niet op achteruit ge¬ 
gaan”, zegt trainer Bockmeulen. 

Hij probeert zoveel mogelijk druk 
van de ketel te halen. „Onze pri¬ 
maire doelstelling is om het kruis¬ 
weekeinde te halen. Daarna zien 
we wel weer verder”. 

Nieuwenhagen heeft zich ver¬ 
sterkt met Daniël Jongen, die na 
een kort avontuur bij Brunssum 
weer terug is als derde heer. Hij 
neemt de plaats in van Hans 
Franssen, die de overstap in om¬ 


gekeerde richting maakt. Bock¬ 
meulen verwacht veel van Jongen. 
„Hij heeft ambities in de richting 
van professioneel tennis en traint 
vijf keer per week bij Henk van 
Hulst in Valkenswaard.” 

Bockmeulen kan overigens met 
zelf tijdens de wedstrijden als 
coach optreden. „Met Mare Bis- 
schops volg ik de trainerseursus 
van de tennisbond. In overleg met 
de cursusleiding heb ik besloten 
het eerste gemengde team te bege¬ 
leiden en daar een scriptie over te 
schrijven”. 


Was Nieuwenhagen vorig jaar nog 
een onbekende in zijn afdeling, dit 
jaar is dat zeker niet het geval. Als 
regerend landskampioen zullen ze 
het extra moeilijk krijgen. Ieder 
team wil tegen de kampioen net 
iets meer geven. De Jong die net 
als de tweede heer Bart te Nijen- 
huis in Amsterdam studeert, heeft 
zich intensief op de competitie 
voorbereid. In de afgelopen perio¬ 
de trainde hij regelmatig met A- 
spelers. Te Nijenhuis heeft deze 
winter geen aansprekende resulta¬ 
ten neergezet. Youri Voyacek 
completeert het team. 


In het diepe zuiden beleefde ze 
aanvankelijk alle laagten en hoog¬ 
ten. Oikos miste de promotie op 
het nippertje en Kimbria balan¬ 
ceerde akelig dicht op het randje. 

Beroerd 

Oikos vèrloor de beslissende wed¬ 
strijd tegen Gemini met 3-2. Ze 
kijkt er nog droevig van. „Een 
week voor het duel tegen Gemini 
de enkelbanden gescheurd tijdens 
een oefenpartij. Beroerd, grote te¬ 
leurstelling. Toen ik bij Kimbria 
kwam - de competitie liep al - had 
ik er nog last van. Door die blessu¬ 
re heb ik niet op volle sterkte 
kunnen spelen.” 

Oikos eindigt dit seizoen rond de 
derde plaats. „Best een positief re¬ 
sultaat. Een kampioenschap was 
niet gepland.” Ze kijkt op haar 
horloge. Ze moet per se nog iets 
kwijt. „Ik stop met volleybal. De 
meisjes weten het al een paar we¬ 
ken.” Ziezo, dat is eruit. Opge¬ 
lucht: „Sportief gaat mijn voor¬ 
keur uit naar het volleybal, maar 
het kost te veel tijd. Tweeëntwin¬ 
tig weken competitie plus veel 
oefenwedstrijden. Moeilijke be¬ 
slissing, maar ik moest een keuze 
maken.” Resoluut met het oog op 
de toekomst. „Twee jaar voor de 
klas gestaan als trainster. Die job 
wil ik later weer oppakken. Daar¬ 
om ga ik me vanaf nu volledig 
concentreren op Kimbria en de 
contacten in het tennis.” 

Dubbels 

Na de perikelen van vorig seizoen 
start de Maastrichtse tweedeklas¬ 
ser met een schone lei en een sterk 
gewijzigde equipe. Naast de blij¬ 
vers Peter Snippe (coach/speler) 
en Elise Kamphuis doemen drie 
nieuwe aanwinsten op: Theo Hoek 
van SLTC, Mark Merry van GTR/' 
NIP en Katinka Vincent, afkom¬ 
stig van Topspinners Enschede. 
Vriendin van Elise. Vandaar. „Uit¬ 
gangspunt is handhaving. Ik ver¬ 
wacht dat we in de dubbels meer 
punten halen dan in de enkelspe¬ 
len. Katinka is een prima dub- * 
belaarster.” 

Voordat ze zich van de stoel in fret 
etablissement verheft, legt ze 
rechterhand op haar hart. „Spqrt 
is heel belangrijk voor mij. Het 
bezig zijn, het spelelement.” Ze 
weet niet goed hoe ze het onder 
woorden moet brengen, maar dat 
spontane, instinctieve gebaar zegt 
alles. Straks krijgt ze gegaran¬ 
deerd een bloemetje van OikQé. 
Palmzondag oogst ze lauweren in 
Maastricht. 

Opslag Für Elise. 


Vergrijzing : 
in Limburgse 
tennissport 

. ’ j 


Van onze correspondent 


HEERLEN - Het legioen tennis¬ 
sers groeit nog steeds. Eind vorig 
jaar waren in Nederland liefst 
708.119 leden bij de tennisborid 
aangesloten. Dat was een stijging 
van 3,05 procent ten opzichte van 
1990. Landelijk steeg het aantai 
jeugdleden met 1,48 % en het aan¬ 
tal senioren met maar liefst 3,49 
Het district Limburg volgt die lan>- 
delijke trend niet echt. Er is welis¬ 
waar sprake van een groei, maar 
met 1,88 % blijft Limburg ver ach¬ 
ter bij het nationale gemiddelde. 
Uit de statistieken blijkt dat er 
sprake is van vergrijzing in de 
Limburgse tennissport. Het aantal 
jeugdleden nam fors af (7,9%). 
Daar staat tegenover dat het leger¬ 
tje seniorenleden met 4,5 % onver¬ 
wacht snel groeit. 

De vergrijzing van het Limburgse 
tennis is het best te constateren in 
de districtscompetitie. In alle vijf 
competitievormen die het district 
op zaterdag en door de week orga¬ 
niseert, t.w gemengde senioren, 
heren, dames, gemengde jeugd en 
jongens, is deze ontwikkeling 
zichtbaar. In totaal zijn voor de zo¬ 
mercompetitie van dit jaar 2006 
teams ingeschreven, slechts drie 
meer dan vorig jaar. In bijna elke 
categorie is het aantal ploegen af¬ 
genomen. De oudere groep daar¬ 
entegen vertoont een stijging. 

De categorie gemengde senioren 
met spelers onder de 35 jaar telt 
dit seizoen vier teams minder. Bij 
de tennissers boven 35 jaar zijn *r 
18 teams meer. 

Bij de jeugd tot en met 14 jaar 
heeft Limburg dit jaar drie teams 
moeten inleveren. Bij de jeugd on¬ 
der achttien jaar zijn dit er zes. De 
ontwikkeling is toe te schrijven 
aan het geringer aantal jongeren 
dat in Limburg de tennissport be¬ 
oefent. De rek bij de jeugd is eruit. 

De huisvrouwen’-competitie (jp 
de dinsdag heeft de laatste jareb 
al flinke klappen gekregen. Het 
aantal teams is de afgelopen sei¬ 
zoenen met veertig procent terug¬ 
gelopen. Vorig jaar bestond deze 
competitievorm nog uit 331 tearrte" 
Dit jaar slaan nog slechts 296 ploe¬ 
gen een balletje. Bij de veertig- 
plussers groeide het aantal beoefe¬ 
naars. Twintig teams extra. ^ 

De successen van Krajicek, Haar¬ 
huis, Koevermans, Siemerink en 
noem maar op hebben dus nauwe¬ 
lijks invloed op de jeugd. De pas¬ 
sieve belangstelling voor de ten¬ 
nissport groeit, de actieve interes¬ 
se neemt dus vooral onder gte 
jeugd af. Voor de tennisbond «bh; 
ter lang geen reden om in paniek 
te raken. Met ruim 700.000 leden is 
de toekomst immers gewaar¬ 
borgd. 

SS 


limburgs dagblad ATP-TOUR 


Eatori Open Estor* (Por) 

Epson Super Tennis Singapore 
OpmZuU AHmam Johanneaburg (ZAF) 
Surtory Japan Open Toicyo (Jap) 

Trolao Oondo dl Goto Beroetona (Spa) 
PhRps Open Mee (Fra) 

Satem Open Heng Kong 
Tampa Opon Tampa (USA) 

Volvo Monta Carto Monte Carto (Mon) 

KAL Cup Korea Open Seout (Kor) 

Grand Pita Madrid Madrid (Spa) 

BMW Open MOnchen (Dui) 

AkmaOpan Aterto (USA) 

Bana*. Gotman Open Hamburg (Oui) 

U6 Mana Ctey Court Chariote (USA) 

XLK CamptonaM Rome (Ma) 

Peugeot ATP Cup OuaaaMotf (Duf) 
Caaaadi n apa nn ki Dutugiai (Pa) 

Rotend GarrosParfefFra) 

State Artote Londen (Eng) 
unmnMuriNU nOWNNfi 
Ctta dl Hronza Florence (Na) 

IP Cup Genua (Ka) 

Direct Una Ine. Manohaatar (Eng) 
Wbnbtedon London (Eng) 

Rado Seriaa Open Oalaad (Zwi) 

Owefaa Open Baatad (Zere) 

Hal of Famo Nowport (USA) 

Mercedes Cup StuOgart (Dui) 

Sovran BarttClaaric Washington (USA) 
P teys ra Ud kraam. Totonto (Cret) 

■n. untmpiofWRpt rawnun 
Auatrian Opan KXzbuhsi (Ooe) 

Camp. dl San Marin o San Mari no (Pa) 
toe Angolaa Loa Angolaa (USA) 

ThrWway ATP Champ. OndnaM (USA) 


geld in dode re 
466.000' 
240.000 
240.000 
686.000 
660.000 
P3S 00Q 
270.000 
236.000 
1.020.000 
146.000 
700.000 
275.000 
236.000 
1.000.000 
2364)00 
1.126.000 
1.100.000 
2404)00 

476.000 

236.000 

226.000 

236.000 

336 Qpp 
aop jQOfr 

178.000 


400.000 


Caechoatoaak Open Praag (Tep 
GTE U8 Mans Mtenapole (USA) 
Voteo MemTento New Hoven (USA) 
Noed Star Chalenga Long Mand (UOA) 
OTB Intometonaf Schonactady (USA) 
Yup n ata v OpanUmag (Jaa) 

RuMkng M ea il ai i iNewYorti (USA) 

SbartaïÜStaTSS^ 


236 0 00 

1.126OQ0 


2 66 000: 

130000 


y»aa4é« 'ie ja' M' 


•26000 


■« ' ■tatokwe V iLv' 4^3 . te DAVIS CUP 


V T. 

'V - ? 


la ronde 


• Europa/ 


WTA WORLD TOUR 

Rguadi 6 Lorna Ctwmp. Amoaa Mand (USA) 


apuecfc 6 Lomb Champ. A m aM Mand (USA) 
Suntery OpanToMo (Jap) 

VbgUa Slma of Houalon Houalon (USA) 
Voteo Woflwn's Open PMteye (The) 
ketChampi Spain Baroalona (Spa) 

Vtoman’s Opan Malaria Kuala Lumpur (Mal) 
CMzon Cup Hamburg (Dui) 

Troteo fee Tararte na) 

■Man Opan Rome (ha) 

■ ayanLad Ma^anBiuaeal(BeS 

LuM>anaa Ci aa B er Rn (Dui) 


Rotend GarrosParfi (Pre) 


Tomoo 
Lu'V 


360.000 

1604)00 

360.000 

1004)00 

236 Q n p 
100.000 
3604)00 
1004)00 
66 00 00 
1604)00 
O O P o oo 
1604)00 
1604)00 

1604)00 


WgMaSftnaU» 
1004)00 

■tmim 


iTannia imM Toffe <J8p) 
GPLalpMi(puf) 


Opan Taipei (Tai 


tasters» 

Baak Chaanp. BrigMon (Cn| 


' - V ') •' 

i •'** 

• .1. ?c‘ •'/» **ï • .-1 

- m 'u'. '-**' * • f ■ : ' 

mm^i 


(008) 


sport 
Zaterdag 11 april 1992 # Pagi 
1004)00 


100 000 


VhgMe SMea Nep Wek (USA) 


(USA) 
•f604100 

' OO P p p p 

1604)00 • RichardKrajicek. Jong , «nel en explosief. De Hagenaar heeft grote verwachtingen van 
dit tennisseizoen. De bedwinger van onder meer Boris Becker, Andre Agassi en John 
McEnrqé t hmft zijn zinnen dit seizoen op Wimbledon gezet. : „■ ■ / . 

4» 

’lCgUi-*gr*,.- 'v5;„ j* Nederlandse A-toernooien 


datum 

13-04 19-04 
03-06 08-06 
06-0614-06 


15-0621-06 


22-0628-06 


29-06 05-07 


064)7 12-07 


13-0719-07 


204)7 26-07 


27-0702-08 


03-0609-08 
10-08 1600 

17-0823-08 

24-0830-06. 
07-0913-09 
14-09 2009 


Naam toernooi 
Unicum-Noorlander, Leiden 
van Leeuwentoe mooi, Emmen 
Continental Grass Court Rosmalen 
Heren A-toemooi, Enschede 
Dames A-toemooi, Tilburg 
Vlieg Advies toernooi, Heeihugowaard 
Aeoïus Oledotoemooi. Rotterdam 
Boerehofatoe-BlaOuw Wereld. Wilp 
Goolland-toernooi, Hilversum 
ALTA-toemooi, Amersfoort 
Gelderse Vaüei-toemooi, Ede 
SatetKte toernooi Rameie, Raalte 
Groene ndaal toernooi, Ttel 
ULTC Iduna toernooi, Utrecht 
Botman Bloembollen toernooi. Enkhuizen 
SateUite toernooi, Scheven ingen 
Segwaert toernooi, Zdetermeer 
BUthoven toernooi, Bitthoven 
EdisoN Tobbedanstoemooi, Hartogen 
SateUite toernooi Beekhuizen. Veip 
10.000 dollar toernooi Beekhuizen, Veip 
Boekweit toernooi, Hoorn 
Shot-toemooi, Zeist 
Groot Rijnmond toernooi. Schiedam 
Satellite Mesters FieWte, Amersfoort 
Rhijenhof toernooi. Wateringen 
Sphaerinda toernooi, Utrecht 
Pijnacker A-toemooi, PHriacker 
Mefchuisje Httversum 
Open Leidse Kampioenschappen 
Centra Point toernooi, Aanere 
Planmastertoemooi. Enschede 
Open Festina toernooi, Amsterdam • 
Ray Prtckers Open Grass, Weert 
Rapkitas A-toemooi, Nijmegen 
Euregio Open A toernooi, Losser 
Suöiw«te ïy»*<’!>pOK, Zuidwolde 

Klaas Bregman ttetnooi, Bergen 
Henk Ebben toemoöi, SÓestdijk 
Thor RW toernooi, Den Haag 
Beekhuizen toernooi, Veip 
Schelde toernooi, Wssingen 
Doeshop Beinum toernooi, Doesburg 
Nationale kampioenschappen Warmond 


KNLTB-ranglijst 

HEREN ■•!/-. «vA.'iv- 

1. RJohSfd Krajicek " UZ??7 

I ay£±S> 

3* «MUI SfSmorMK • ft ■ VinJB2 

4. MichM Schepel* 86864 

6. Mark Koevermane v > 7Q8Q0 

6. JaccoEtöngh „ .•>, . ■ 600.60 

7. TonKempers 

8. RalfKbk ^ ' 4i$j6 

9. Sander Groen ' 431.82 

10. Jacco van Duyn ) N 410.00 

11. TOM NUSSEN 400.00 

12. Femon Wibier 391.67 

13. Glan Schaap 367.50 

14. Christaan Feenstra 361.25 

15. Vincent van Gekteran 336.36 

1& Michaei v.d.Berg 204.62 

17. MennoOcwHng ' 280.00 

18. - JohanVekeptans : 276.87 

19. Jan W»em Lodder 263.33 

20. Ma r cel D e u té r ; 240.00 

21. Jooet Winnink .236.18 

22. Hendrik Jan Davids 23688 

23. WHemBruin 225.83 

24. Joost Wjnhoud 224.62 

25 PaufOdaoer 207.50 

3& GUS VERHEDEN • 112.78 

52. ARMAMD CUStERS 58.75 

65. FiANS PETER VAN OiRSCHOT 43.75 

133. STEPHANEHRTIT > 6.7S 

143. MARTUN JOHN VOOi . iRAAK 6.63 
151. PA8CALH0S 3.76 

191. 8JENG SCHALKEN 3.75 

. 184. ROEL FEUEf* •• v jftv ^ 280 
164. ARTHUR MOL 2.50 

164. PASCAL SAVELKQUL > -250 


188. JEROEN DE JONG 
213. MAURICE FRIEBEL 


240.00 

23*18 

23*36 

ms 

207.50 

112.78 

58.75 


1. Branda SchuNz 

2. Manon Bodegraf 

3. Nicote Muns-Jagerman 
' 4. Mkiarn Oramans 

5. Stafanie Rottier 

6. Sirnone Schilder 

7. Monique Kiene 

8. Hef oo n v.d.Berg 

9. Eamk Hoogendoom 
10. Sede de Vries 

< 11. Krist» Boogert 

12. PefraKamstra 

13. CMreWegink 

14. CarlriBakkum 
14. IngeNeee Driehuis 
16 Gaby Coorengei 

17. Caroline Vis 

18. Sandra van der Aa 

19. EatherMarkestsin 

20. Poriën Wa m e l nk 

21. Eva HasRnghuis 

t Rieneke Kustara 
Hannake Ketelaars 
24. AmyvanBuuren 
24. Hetuis ter Riet 
35. EVELYNEDULUENS 
36. ANIQUE SNIJDERS 
41. EVEUNE HAMERS 
54. MARiNKA DARTELS 
74 JANOU SA VELKOUL 
92. PASCALLE DRUYTS 
103. YVONHE KRAUS 
120, FRAUKE JOOSTEN 
130. ELLEN BRUTSAERT 


Competitie 


y.y < i's i jy • - • • * ( 

\r\ .. . 


510. 
I 669. 


8 fl^SSaS^^uO 

, '6l Oooii.hMieBVfc Ude) 

10. FMrSSSmA - v 

1t, ËMM8endiSfSpe) 
18 KaniHovaqsk(Tsf) 


Giermy Scheep > 
Hennk Jenpevids 
Peul Doggsr~ ' 
Jchan Vskeniwts 
EddyBank ■ 
Jeroen Hsénhuip 
MeflHnBok 


Evert Jan HuMhof 
BerndLantsn 
.Mn van darZirór- 
‘wtisgeit 1 

UOW ^ nlippp ' s .^ ■. 

rVif—i 1 W—nÉltiiM mei '. ' 


W*--y;ï 


MonicaSe 
2- SMBGcaf 
3. GabrMeS 

•> ArantxfS 


£K 3 


w*. tflOwMnpn 


• 7 . -V' • 

!: • ;v.: 


{ , 


'273.4938 
, 2368687 

1908824 
fcM!W48852 ' 
öfMBTO 
3^.1462179 


53. Manow O o H sgraf 
65. Mooie Jagsrmans-Mune 
122. MWam Oramans 
ISO. Staphanie Rottier 
196. Kristie Boogert 
203. Monkpie Kiene 
206. SfcnoneScMdff 
247. Petra Kamea 
261. CMTOWtgink 

(rtfrtr HoOQ^nilOOfn 
287. Gaby CooTOngel 
269. I ngatea Oriehule 
292. CarinBaMMfl . 

316. OortenWi m MWk ' 
•326. Esther M a r l u nsèln 

346. SedhddVrtee 

347. il M i S ri Venten Berg 

saK»*** 


20.1737 

16.8867. 

9.4400 

7.8938 

5.4417 

5.1000 

5.0600. 


38607 

2.2125 


364. JBtevan Ouyn 


478. MeewoOlpMia 
474. Ykr-rntirenlfi) 
jood Wlnfibrit'' 
•7. HriMSMUMfiaO 
18 - JudMh w iw n erfPoe) 

19. GUFémandaz(V8t) 
29 Jute Heted (Era) 

23. 8abine Appelmens (Bof) 
27. Brands ScbuÉz 


72.1106 
69.4375 

59.1106 
56^936 
562750 
568816. 
628669 
51.6106 
48.4690 

VS 


848. YvooneGruCben 
566. CoieteSeiy - 
579. SendraBegte 
601. Yvome Kkxnpenhouwer 
606. Aate Evers 
61* Martine Bunschoten 
671. CaraHrie 01—aan 
71* Halw(ie L e au w a n 
726. Ankpra8n|tera 
.73* Jana Koran 7 

9t* Martod ReMdara 
911. Sabtos Verhaar 
923. EvdNne Duterid 
96* Mw a nd Weai 


2.8281 

*7667, 

'■SS 

18678 

1.9687 

1:6917 

18929 

18563 

1.4936 

18000 ' 

•18933 

0.9638 

0.2825 

*7167- 


08Ü» 

06706 

0.5548 

0.4439 

08625 

0841*' 

08179 

,0.1800 

‘0.1500 

0.1375 

*1125 

08750 


EERSTE KLASJE 
afd 1 

PeWkaen Tennis - Joy Mozaïek 
Leimonias 2 - Zuidiiprak 2 
Heiiweg - Strekel - * 

Ready - van Home 

. Md 2 

ALTA - Popeye GS 3 
GTR44IP - Warande 
HMegom - Zuideroark 3 
Boeheim 2 - ZLTB 

TWEEDE KLASSE 
afd 2 

Lotjfaeiaer - Presikhaaf 
Bterick - PeMkaan Tennis 2 
HHverheide • Rapkf8as 2 
Kimbria - SLTC^ 

dd 3 

ELTV 4 - ETC/OVD 
Bameveld - Joy Mozaiek 3 . 
SLTC2 - RapW-H 
Luck Raek -Tilburg 

' l * . i;- ^ 

£L rVuninrar - Zootermwr 
Wateringen-Halfweg 2 
Votey 2 - Marenwijk 
Brunssum • Venlo 

DERDEKLASSE 
M011 

SLTC3-GTR 
TOS-B - Baston BaaaMar 2 
Ttourg 2 - Brunssum 2 
BLTV - Gekfrop ba nan * 

ald 12 

Waranda 2 - BTC Ivy 
GTR 2 - Hekos-O 
1 Root - Kerkrede 
de Hetze - Uden 

VIERDE KLASSE 

aM 20 

Ready 3-Mariek* 

Nijmegen Quiok 9 - Bwnadum 


aM 21 

Wettenseind - Ruiec 
de Burght - Bastion Oaaalaar 3 

WL. 

THES2 - Rbady 2 V 
VoltianJing ^eiadel 

aM 22 ; ' 

Mlerio - Ace 
Doomakkéra • Blerick 3 
M euw c n ha gen - Kimbria 2 
GTR 3 - Ubach over WOrms 

VUFDE KLASSE 
Md44 .* 

Frisseietein 4 - TOS-B 2 
Blerick 4-Wealre 
Venlo 2 - Eraskxh 
Heeze • ELTV 6 

aM 45 


Lichtenberg - Veldhoven 2 
de Mast - Eeckenrode 
.Cerotus-IRoot 2 


ZESDE KLASSE 

sM 78 

Merietten 5 - UchtenbeM 
Kienehoet 5 - de Hetze * 
Biadef 2 - Bokt i 

Fellenoord • de Mast 2 | 

aM 82 . 

Bninssura6-Bunds 
BRZ2-de B 
AA>erendaal2 
Berenbos - Stennis 

• .y 

aM 83 

ApoNo • de Burght 2 
Gewennen • Ubach ' 
Worms 5 

Nie u we nhagen 3 - 
Schinveld - GTR 5 


Urmond - Eljeden2 
Kaidebom • Kbcbria*! 
Ubach over W. 2- 
MP 2-GTR 6 


afd 85 

Ubach 


over Wormd 4 


BrunssUrp 4 - Blerick 5 
Kerkrede 3 - Kimbrte 3 ' 
van.Hpme 2 - M(P . 
KeerweWs - AT1VU 

SLT?4-BRZ 
Eijaden - Beedy 4 
Brunssum 5 - KeerweUe 2 
Kerkrede 2 - h teuwe n hage n 2 

aM 49 

Venlo 3 • Munstergeleen 

Rutoo 2 • SLTC 5 

GTR 4 - MaasriM 

Hom - Voerendaaf . . tr, 

aM 49 

Topspin - Grubbenvorat 
Dieren - THOS 3 
Helden - Avanb 
Duhanburg - Grootven 


GTR7-SLTC6 
Keerweide 3 - Rapkt-S- 
EMoo- Ready 6 e 


Raady 5- Echt 


Stam - Volharding 2 
Ubach mar Worms 3 

Md 37 " * 

Urma - Aldenghoor . 
Ace 2 - Verte 4 
Velden - Weert Oost 
Rapte* - Heiden 2 Arcen-Montert 
Aldenghoor 2- 
f ^ 
ft 


Keeeel - Vatten 2 


rtewrieMateisis 


[A* araMs saterateptea 


P v 1' l VlWi 


Nvtest 'iteflnwy 1 aHa 

!* ■ ■ > < j ' lu x 

t - T unih iirt w is i 

I |'Vi,«rrt«'l i« 1 Ai 


io-.i*,i4-mie- 
36+ p 


4 ———w 

r*"Émmd 

1 ,, 

[I il . T++‘S 


1B+C1A018 


crrrr jr f^ 


1] 
12-.14-.10- •rri/i.A 

Wwjhoof 

-S. -««---• « *- 1 - 

aiiDDiiOfmoot, numn 
30+D+E 
(X0.30+C6 
B216+01A018 

16+C2J71AE 

4 

«nlK'Wo WITraia*, «PMsmui 

- C2+D1.D2+E 

V,> 06014 

. * • . / J : V L, 

Uif • • *+ •• s 

‘oe+E 

Broekhuizen 


DSMteemooi, Gateen 

•’ B1AC1416+ 
C2.D 
C61A 

16+toernooi, Bergen 

* — - -» »• - — -■ 

PIPW IDVVTiOOi, M9BCK 

C.D+E 35+C,D+£,dub 

Frank Jenadindubbat-Otteraum 

36+CAD18 

^ < tt?ff 0<,n00< - E>,te> 

irpwaHKMpVfn, 

10-.12-.14-.16-.t6- 

30+C2.D+E 

AmtÉtnmdi ■ 


36+D+E 

nVMRffn 

36+C.D 

HmcN tomooi, HulvbÉra . 
QÊtiUmm KookiotmooisD—fic 

C680+0 
16+OD erM 36+OD 

GHiwnodduötod MumlMiiMn 
OptnBMolw 

isMiqhmmmmppm 

19+CAD+E 

B1AC1AO 

Omml®rtdto®mooi»8immprojr 

1B+C2.0 


district Limburg 


RutocjeugcNoemOoLv 

Heythuyaen •• - ƒ-■ 

• •*. ' J .* . euoMomoo^unra' 1.. ^, 

Kk,tfc.14,-16-38+ 

• D1.D2+E 

30+C2.D1.2+E 
C2.D36+ ' ‘ /• 

\ 

y-'iÏK. 

'j >, 

2*7 . 

'm % 

'•.»r , 

i ■ 

26-7 

/; V ‘i .. 

27-7 

023 

-• 0»6 ’ 

973 

f ; ■»-.,• '■ . 

033 

mé. 


htemetelLfcMt Maa—l 

UUBOMOOTIOOIs uOVXMi rpiU ; 

wnn »■ - *■ 

Nu* ", • 

36+dubbaMoamodL Bte—eMd 

CJD^c.' ■*: ' V- 

BLTCtoamdoLOMatd 
Intern .Ready toam. Maastricht 
Thu ls btijva ra Haylhuyeah 
Den Duukar dubbel. Schinveld 

wvpifn jBUQsoMiioOif 

Venray . 


QfMnifin MopnÉoiniooi« Hom 
Om Ouufter dubbol, ScWrwoid 
mvHiw QUiWiga, ixmcni 


Ray PridwraOtasi Ops 

A(4*) 

Chorus jeugd, Munate's 
Coupe toernooi, B 
Peper en Zout Ove r dag, 


Umburaee kamp. Vatte 
Jeugd D+E toernooi. Otebeek 


18+C,D1^ 
BI 8,Cl AD 

ÖD35+D2+E 
C35+C2.D18 
35+C1AD18 
46+C1AD18 
10-.ia-.14., 16-, 18-, 

19-.12-.14-, 16- 
, O+E 
, 12-.14-.16- 
30+C2.D.19+C 

B1AC18 


10-,12-,14-,16- 
30+ D+E gsm. 30+ C2 
35+6 
12-.14-.19- 

c*d+4 

«ACt5 
35+ D 
30+D 
Kh12-.14-.ie- 


12-.14-.19- 

18+C2+P 

46+6 

B1AC1A-1AÊ 
io-.la-.i4-.ie-.ie. 
30+ C.018 


Schacht dubbel, N ieuwen ha ga n 

TVSOdubbeltoampoL 

Staye n a w eart . 

1 Ut B MT Bharic éj a u gdt. Ma aa trich t 
Parte Rhal toernooi. UreMoht - 
De Zonhof dubbel. Maaalriolil 
10* 13*. 35+toernooi, Keaael 

Evragtodubbetoemooi, Vaela 
jnsaum B6 toernooi, ' 

■ ■ f Branesum ■■■■ 

36+ tkJbbaL Maaabrachf 
- OSM C O toernooi, Galeen 
17-3 21-6 Molenveld Overdag, Mearaaan 

17-3 - 23-8 . 36+ d u bbeltoemool. Weert 

r BSO-deBurtfiLMeaatocht 
35+ dubbeteemooi, Saarnm 
Rakets 30+dubbeLSchiman 
J . Groohrak) 35+ ck^rai. 


Lancaster veterandn, BMtok 

' v 56+ 

Grauwen 39t <MbbaL Montert 84-8 303 


I Bachusga ra e ^d , Qra va n btc ht . 1 * 

Kla n Mtad to emooL Karkrade SlAClAOK^' 

MunairdubbeL BatganTarfaM 

'Invtate90+ dubbel, Heerten 


l BrtRdemqter» 35+ dubbel, Aroen 

SorinobMk jgond. Maé^ha 

Bi* DBNür S 3 S!!SnS& 

E3-toemoolSevenum . 
Roermondse Kamp. Maasniei 
Kermis 30+ dubbel, PostethoM 
073 133 Limburgse V etera n en Kemp- 

UaAjtlwaraaii 

tiMmiyoin 

103 . 133 . Boédaei Jeugd enkel, Reuver 

213 273 Limburgse 35+Kamp. Stain 

rOlMOM, OUNIO 


spas Mei kte aan. e v e nt ueel metojjter (1M ondarvrdeiingQetaflen voor leeffMaeenduldlng Cl 8 geepftate Cl 
c ate g or i e C2+D1 combinatie van C2 en Dl categorie 16 + boven itjaf 
anmetlSjaar. 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 27 


Opgraven is vooral 
'gewoon doorwerken’ 


De schat ligt niet 
voor het oprapen 


• Provinciaal 
archeoloog 
Henk Stoepker 
aait’ een van 
de gevonden 
skeletten over 
de schedel. Rouwranden onder de nagels, ruwe handen, een 
pijnlijke rug en een verbrande nek, maar geen schat. 

Opgraven is geen avontuurlijke zoektocht naar 
verborgen kostbaarheden, maar vooral hard werken, 
zo ervoer onze verslaggever Hans Goossen - zelf 
historicus, maar afgestudeerd in de Nieuwste 
Geschiedenis. Hij draaide een dagje mee met de 
archeologen die nu al meer dan een jaar bezig zijn met 
het blootleggen van de restanten van de middeleeuwse 
abdij onder het Salvatorplein in Susteren. Een verslag 
van een dag wroeten in historische modder. • Stoepker kan 
enthousiast 
vertellen over het 
ronde fundament 
van een torentje, 
dat mogelijk de 
eerste variant van 
een, Ierse toren op 
het Europese 
vasteland is. De gevonden 

scherven 

worden 

een voor een 

gewassen. 

gedroogd. 

genummerd en 

geregistreerd. Het gespit 
in de 
modder 
levert in 
ieder geval 
een groot 
aantal 
scherven 
aardewerk 
op. 


De hoop dat ik tijdens mijn 
dagje meegraven meteen goed 
ben voor. een opzienbarende en 
spectaculaire archeologische 
ontdekking, krijgt al na een 
kwartier een fikse knauw. De 
eerste vijf Vondsten’ die ik de 
aarde weet te ontfutselen, 
blijken na het afschrapen van 
de modder gewone stenen te, 
zyn. 


«Het is odk af en toe moeilijk te 
Zlen ’ u Z0 P r °beert mijn medegraver 
beginnersleed te verzachten. 
e ‘ heeft hij overigens wel al een 
rietal scherven aardewerk uit 
vr oeger tijden uit de grond 
gepeuterd. Stiekem verdenk ik 
ern ervan het 'vruchtbaarste’ 
stukje grond voor zichzelf 
gereserveerd te hebben. 


Die verdachtmaking mis 
elke grond, zo blijkt een 
minuten later wanneer n 
scherf een feit is. De prir 
n °g niet goed en wel in h 
speciale vondstenbakje ( 
volgende stukje aardewe 
zich al aan. Als scherven 
geluk brengen, kan ik mi 
vondsten van vóór de ko 
net leven een hele poos r 
optimisme tegemoet zier 


Spitten 

De eerste twee uren van mijn 
^ r lf r f? ls arc heoloog besteed ik 
an het doorspitten van een stukje 


grond in werkput 6. Met schop en 
troffel moet een laagje grond 
onderzocht worden op eventuele 
vondsten. Behalve de al genoemde 
scherven, weet ik ook nog enkele 
bot- en gebitsresten van - 
waarschijnlijk - een middeleeuws 
varken op te diepen. 

Het doorspitten is een van de 
steeds terugkerende fasen in het 
archeologisch onderzoek naar de 
restanten van de middeleeuwse 
abdij onder het Salvatorplein in 
Susteren. 

Laagje voor laagje wordt van een 
afgebakend terrein (de werkput) 
grond 'geschaafd' met behulp van 
een graafmachine die een 
allesoverheersend geluid 
produceert dat je eerder op een 
bouwterrein verwacht. Achter de 
'machinale schep’ lopen 
medewerkers van de Rijkscjienst 
voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) om de 
bodem glad te strijken zodat de 
grondsporen beter af te lezen zijn. 
De grondsporen zijn te herkennen 
aan de verschillende kleuren. Zo is 
bijvoorbeeld duidelijk te zien waar 
een paalgat heeft gezeten of een 
afvalkuil. 


Volkstuintje 

De laag wordt dan gefotografeerd 
en op schaal nagetekend, waarbij 
ook aangetroffen restanten van 
muren en funderingen nauwgezet 
worden vastgelegd. Ook worden 


grondmonsters genomen. De 
volgende fase is dan het 'per 
grondspoor’ doorspitten van het 
bovenste laagje. Hierdoor ontstaat 
in de werkput als het ware een rij 
volkstuintjes. De vondsten worden 
eveneens per grondspoor 
verzameld, gewassen, gedroogd, 
genummerd en geregistreerd. 

Vervolgens begint de hele 
procedure opnieuw, waarbij de 
graafmachine, bediend door een 
uiterst voorzichtige machinist, de 
muren en funderingen natuurlijk 
spaart. 


Routine 

„Opgravingen hebben inderdaad 
een vast ritme. Voor een groot deel 
routinewerk,” zo lijkt drs Henk 
Stoepker, provinciaal archeoloog 
voor Limburg en leider van het 
onderzoek in Susteren zich te 
verontschuldigen voor het feit dat 
ik een groot deel van de morgen in 
’het volkstuintje’ heb moeten 
spitten. „Eigenlijk is het gewoon 
hard doorwerken. Maar zo doen ze 
het in Egypte ook,” voegt hij er 
snel aan toe. 

Geen groot avontuur op zoek naar 
de schat, maar routinewerk dus. 

En toch ook weer niet eentonig of 
saai, want de kans op een 
verrassing hangt voortdurend in 
de lucht. Wie weet welke geheim 
de Susterse modder nog 
prijsgeeft? 


De vondsten tot nog toe stemmen 
Stoepker tot tevredenheid. 
Natuurlijk was al voor het begin 
van de opgravingen duidelijk dat 
er iets gevonden zou worden. Het 
bestaan van een klooster op die plek lag immers vast. De 
provinciaal archeoloog beschouwt 
het onderzoek in Susteren dan ook 
als een, zo niet hét hoogtepunt in 
zijn carrière. 

Schedel 

Hij aait eens met een kwastje over 
de schedel van een vrijwel intact 
opgegraven skelet in de buurt van 
de monumentale Amelbergakerk. 
De lengte van de beenderen 
bewijst nog eens ten overvloede 
dat onze middeleeuwse 
voorouders toch heel wat kleiner 
moeten zijn geweest dan hun 
nazaten uit de twintigste eeuw. 

Het skelet doet het goed bij de al 
dan niet toevallig passerende 
toeschouwers, maar de 
archeologen zijn minder onder de 
indruk. Het is immers niet het 
eerste menselijk geraamte dat in 
Susteren aan het licht gekomen is 


en zal ook niet het laatste zijn. Bij 
het aftekenen van de sporen heeft 
een van de archeologen al weer 
nieuwe graven ontdekt. 

Stoepker is dan ook veel meer in 
zijn sas met een stukje fundering 
uit de tiende eeuw. Het muurtje 
dat is opgebouwd uit maaskeien is 
ongeveer tweeëneenhalve meter 
lang en loopt iets rond. De 
provinciaal archeoloog vermoedt 
dat het de fundering voor een 
houten of misschien zelfs stenen 
toren is. Hij wordt bijna lyrisch als 
hij vertelt over het verhaal dat 
achter het fundament kan steken. 

Ierse toren 

„Het zou kunnen dat het een toren 
is zoals tot nog toe alleen in Ierland 
is aangetroffen. In die toren zat 
alleen een deurtje en een trap die 
naar boven kon worden getrokken 
als gevaar dreigde. Het zou bij 
mijn weten voor het eerst zijn dat 
een dergelijke toren op het 
Europese vasteland wordt 
aangetroffen,” orakelt hij om 
meteen weer wat voorzichtigheid 
in te bouwen. „Het is misschien 
een wild verhaal en bewezen is nog 
lang niets, maar er valt iets voor te 
zeggen.” Hij wijst op de herkomst 
van geloofsverkondigers als 
Willibrordus en Bonifatius die al 
dan niet direct hun wortels op het 
groene eiland hebben. 

Heilige 

Eerstgenoemde heilige staat 


overigens te boek als de stichter 
van het klooster. Het oudste 
document waarin Susteren wordt 
genoemd dateert uit het jaar 714. 
Het is een schenkingsacte waarin 
Pepijn van Herstal het landgoed 
Suëstra aan de - dan nog niet 
heilig verklaarde - Willibrordus 
geeft. Deze liet er een klooster en 
een kerk bouwen. 

Het klooster werd door de 
barbaarse Noormannen vernietigd 
maar werd later opnieuw 
opgebouwd. In de loop der eeuwen 
onderging het gebouw de nodige 
veranderingen: gehele of 
gedeeltelijke vernietigingen, 
restauraties en verbouwingen 
totdat het na 1793, toen de Franse 
bezetters het klooster ophieven, in 
verval raakte. 

Doolhof 

Het resultaat van een en ander is 
dat er tijdens de opgraving een 
doolhof van muurtjes van 
verschillend materiaal {maaskeien, 
mergelblokken en baksteen) te 
voorschijn komt. Het is dus een 
gepuzzel van jewelste is om na te 
gaan hoe het gebouw er nu exact 
in een bepaalde periode moet 
hebben uitgezien. 

Aan een van die muurtjes in 
werkput 7 besteed ik de tweede 
helft van de morgen en een 
gedeelte van de middag. 

Gewapend met de inmiddels 
onmisbare troffel, peuter ik in de 


naden tussen de stenen. Ook moet 
de grond bij het fundament 
weggehaald worden om de 'echte 
archeologen’ die bezig zijn met het 
in kaart brengen van de werkput, 
een beter beeld te geven. 

Voor de zekerheid staat een plastic 
bakje voor eventuele vondsten 
gereed. Veel vondsten hoef ik ook 
nu niet te verwachten, is mij al 
meegedeeld. „Het wordt pas weer 
echt interessant als we onder het 
fundamenten kunnen kijken," 
vertelt Stoepker. 

Tegen het einde van de werkdag 
denk ik toch een interessante 
ontdekking te hebben gedaan. Bij 
het wegschrapen van de grond 
komt een zwartachtig vlak van 
ongeveer een vierkante meter aan 
de oppervlakte. „Houtskool, 
misschien wel een brandplaats,” 
werp ik al eens een balletje op. 

Ook mijn niet-archeologisch 
geschoolde maar inmiddels 
bedreven opgraafmaatje acht het 
veiliger een van de archeologen 
om advies te vragen. 

Steenkool 

Eén oogopslag van hem is 
voldoende om mijn droom aan 
diggelen te gooien: het is geen 
houtskool, maar een dun 
steenkoollaagje. Mijn laatste kans 
op archeologische roem is 
verkeken. Van de ontdekking van 
een laagje zwart goud ligt in 
Limburg immers niemand meer 
wakker. 


Limburgs Dagblad m ■ 


mm 


ITZENDB 


Woltkig Qkostvtdening heeft vestigingen in 
' Nederland, België en Duitsland 
Wij zijn aktief, voornamelijk voor het 
rndden-en kleinbedrijf, op het gebied van 
accountancy, administratieve dienstverlening 
en bedrijk-en fiscaal advieswerk. 

Het kantoor in Heerlen welk een getonde 
groei doortnoakt heejfc 
plootsingsmogekjkheden vork 


een Secretaresse 20/25 |aar 

Gedacht wordt aan een representatieve jonge dame die 
MEAO (secr. richting), Schoev§£S| óf een vergelijkbare 
opleiding heeft genoten. ^ 1 

Goed met collega's en klanien o|i kunnen gaan is een 
Duitse‘en Engelse handels<JbrYesf|ondentie in je pakket 
een pré, kenhisyan \Word |erfec| is vereist. , 


functie-inhóudf 

*^|uftwerkj^H/|n jaaj|fjk<h'ir|gen^én fiskale 
faang'iffen (d|s ve^stater|$*fk) 
overige advii«K£|orten Jitwèrken 
notuleren valp ver§ade#ihgen , 
net i|ro«| 20 v€r'nespdïakeIijk overnemen van 
taken bifYrtvMMrfdbeid van de directie-secretaresse 


Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het niveau der functie. 

Interesse 777 S«hrIJf naar: 


De N.V. Sturing Afvalverwijdering Limburg (AVL Sturing) is eenftnvaat- 
rechtelijke organisatie met als doel de realisatie van een doelmatige afvalverwijdering. 

AVL Sturing ontplooit activiteiten op drie froxtten: de bevordering en realisatie van een adequate 
infrastructuur van a f v alverwerking, de effectieve en efficiënte sturing van afvalstromen en de stimu- 
lering van preventie en hergebruik. Daarbij richt AVL Sturing zich op zowel overheden als bedrijis- ” 

leven. Een van de bedrijfsdoelstellingen van AVL Sturing is de realisatie van een optimale structuur van 
overslagstations en hoofdtransport voor af val. Om deze activiteit van AVL Sturing met betrekking tot de op 
. te zetten logistieke hoofdstruetuurvoor afval in goede banen te leiden zijn wij óp zoek naar een (m/v) 
kritisch ontwerper van een 


De fimetie: 

-U levert op projectmatige basis een 
bijdrage aan de ontwiUa^ing en vcjqr- 
bereiding van hef tógirtiek beleid van 
AVL Sturing. Te denken valt aan reali¬ 
satie van overslagstations en het op¬ 
zetten van een vervoentructuur voor 
afval, waarbij u zorg draagt voor over¬ 
leg, studie en rapportages. Waar nodig 
treft u ineamenvreriring met anderen 
voorbereidingen voor vergunningen 
en bouw. 

-Nadeaaidoopfasebentuverantwoor- 
detijkvoor de kwaliteit, voortgangen 


-f. 

optimale inzet van andere medewerkers 
van AVL Stuphg en derden (o.*. externe 
adviseurs) in de projecten waarbij u 
vanuit uw ervaring een bijdrage levert 
aan een integrale benaderihg van de 
bedrijfsvoering van AVL Sturing. , 

- U rapporteert aan de Manager 


Als materiedeskundige en projectleider 


AVL Sturing vraagt: 

- Een zelfstandig, initiatiefrijk persoon 
die meerdere projecten tegelijkertijd 
kan begeleiden. Zowel korte als lahige 
termijnvine spelen hierbij een rol. 
t Brede logistieke Übenrus. Ervaring miet 
nülieutechniacha aspecten van af val- 

• • • • * __•_i*__ 


AVL Sturing biedt: 

- De mogelijkheid om via een nieuwe 
functie de logistieke hoofdstructuur voor 
af val mlimburg op te zetten en uit te 
'bouwen. . -ff,' 

-Eenarbeids v o o r w aardenpakket dat m ■-'¥ 
overeenstemming is met de zwaarte van * 
' de functie. 

Bent u de deskundige die AVL Sturing ka» y 
ondersteunen bij haar logistieke ambities ^ 
en doelstellingen? Schrijf dan een korte 
l?rief met c.v. onder ref. nr. 41.7489 naar ^ 
MercuriUrvalB.V. * 

Vrijthof 60-81 

6211LE Maastricht. ;l v# 

• 's.Ol 


Vestiging Heerlen vraagt: 

Administratief Medewer(st)ers 

Wij zoeken iemqnd diebij een relatie 
tin Hoensbroek een ógntajwfit^en per week 
facturen odrninistroüefkan verwerken via de PC 
* V (programma Grote Beer).Heeft U interesse 
neem dón direct Orntad met ons op. 

Afwashutpen 

Vocf een relatie in Valkenburg zoeken wij mensen 

functioneren: bèzfttëzijn van een auto. 

Ais U wtftkutttv per dkéêt beginnen! 

S t ufflttw 

_aJ&i- •' _;_i__ 


n gk tin bezit zijn van 
Ome willen werken. 


Voor alk functies geldt M/V 
Zaterdag 11 april 1992 • P 


Sittard Rosmolenstraat 18 046 52 72 72 
Heerlen Dr. PoehsLnuit 21 23 045 71 71 31 
Maastricht Grote Gracht 10 043 25 85 55 


Mercuri urval 


De Dienst van Exploitatie zorgt voor 
de dagelijkse uitvoering van het 
treinverkeer. Een belangrijke rol spe¬ 
len de treindienstleiders, de perron- 
treindienstleiders en de assistent- 
verkeersleiders. Ook in rayon 
Vervoer Zuid Limburg. 

We zoeken nu jonge mensen van 18 
tot 30 jaar die een NS carrière willen 
beginnen ih Midden of Zuid Lim¬ 
burg: als assistent perrondienstleider 
enassistent treindienstleider. 

We verwachten enthousiasme, een * 
HAVO- of MBO-diploma met exacte 
vakken en een uitstekend gehoor- en 

gezichtsvermogen. 

/ *■ 

Zo begin je 

Als (assistent) perrrondienstleider 
ben je verantwobrdelijk voor het tij* 
dig, veilig en in de juiste volgorde v. 
zetten van de treinen. Hiertoe geef jé 
leiding aan de betrokken personeels¬ 
leden. Jh zo'n twee jaar tijd doe je de 


ervaring op die nodig is om later, 
vanuit de treindienstleidingspost de 
treinenloop te coördineren. 

Ook als assistent treindienstleider 
krijg je een gedegen opleiding, 
waarin je vertrouwd raakt met de 
geavanceerde apparatuur en de sys¬ 
tematiek. Tegelijk doe je ervaring in 
de praktijk op door de treindienstlei¬ 
der te assisteren. 

Verantwoordelijkheid 
plu» doorgroei 

In tiese functies krijg je flinke verant¬ 
woordt»! Ijfcheid. Die moet je dus aan- - 
kunnen. Verder verwantten we d|f jé 
een ^mworicerfclo^ * , 

mensen overweg.kunt en bereid bent 
, in dertek» regio 000 de slag 1 te gaan. 

, 1 De do*^roeiif»ögeli|Hieden zijn 
■%: goeden dat kómt ook in je salaris tot 
• *■£ uitdrukking. Je begint met een sela- 
ƒ 1.782,- tot ƒ.2, 768,- (afhan- 
- ’C^Wjk van je leeftijd), bruto ppr 


maand. Daar komt dan nog een toe¬ 
slag bij voor werken op onre¬ 
gelmatige tijden, in het weekend of 
op zon- en feestdagen. Dat salaris 
kan oplopen tot f 3.851,- bruto per 
maand. Maar dan ben je volleerd 
treindienstleider, perrondienstleider 
of assistent verkeersleider. 

Iets voor jou? 

Stuur voor 24 april a.s. een sollicita¬ 
tiebrief met gegevens, onder vermel¬ 
ding vag nummer 7903 naar de 
> (SI.V. Nederlandse Spoorwegen, 

&a.y. dé heèrjPiR Widdershoven, 

; personeelchef Vervoer, postbus 3116, 

’t <002 NC Maastricht 
■ Ate je eerst fheer Wflt weten, bel dan 
met de heer J. Püfnot, proces¬ 
manager Bureau Vervoer, telefoon 
043-281^91, ofifTUdide heer 
P.H. Widdershoven/telefoon 
043-281474. 

Een psychologisch, een medisch en 
• een antecedentenonderzoek maken 
deel uit van da selectieprocedure. 

’ Wij rekerkgh op reacties van mannen 
en vrouwèh; 


. r 


De aod biedt don nek vmé hegdgh^Hhe ww dtaneeedenhig koedel en mduarie. Utweofd zijn ff % * 
goede voorzieningen OpMjrti«honweh», t mi mé Mp,h*#, sport et> « ekregi e. ■■■ -;ó a ■ 

. . . - m * i mtedmm i d ' . s 1 j ■ ■ -"■fa '>i'b 

De Sebekme leJr deco ori Hnbuec# Qkmwijidbe ZoMn bedooL^ kr iV/ &.i ; 4 

bekadgeHor niÜwMk! lar.aüm^ering von de eko 

De afdeling Financiën en Ekonomische Zaken nomische omwikkeling von Roermond. Voor dit 
kem drie bureous, Ie welen Financieel Beleid, bureou heden wij graag in kortokl met een 
Financieel Bekeer en Ekonomische zaken. 

DOORTASTENDE HBO-ER/ACADEMICUS 

V/M 


FUhlCTlE^FOkMAne 

Door ww kreo B»i e i en invenWieit. uw kennis en 
uw persoonlijkheid bent u in stoot een belang¬ 
rijke bijdrage te leve r en oon de uitvoering von 
de look von het bureau. Op grond von uw ken¬ 
nis heek u een grote inbreng bij het leveren van 
een bedrage oon de ontwraiejing von hm bkool- 
efconomisch beleid, hm MNëran. begeleiden én 
koördineran van kontakten mm hm bedrijfsleven 
en de opzei van dlymorkeiing. LW werkzaamhe¬ 
den behelzen meer in hm bifzondjer de beleid? 
vco r fae rei tS n g op basis von bei ekonamisch 
beleidspbn in d ijn facetten. Bovendien voert w 
hm sebetorioal von en bij overlegorganen, woor 
in vertegenwoordkims von gemeente en beion- 
genorgonisalies zMng hébben. 

FUNCTKBBV 

Vbar deze KmkSe bent u een geschikte kondidoar 
indten u besch&t over: 

• een releva n te opleiding op okodemisch of 
HBO tWeou, bj voorkeu sociale geografie; 

♦ e r v a ring op hm betreffende be l eid sterre in; 

# goede sociale vaondghedsn en overtuiging» 


• een heldere, z ohe hjke en akkurate stijl von 
rappcMeren* 

w M wpüi rnmousiam en Domgencrae 
insteingc 

• hm varreeBén ore in teamverband te kunnen 


ARBEIDSVOORWAARDEN 
Afhankelijk von opleiding en ervaring wordt u in 
afwachting von een definitieve functieomschrij¬ 
ving een salaris geboden von maximaal 
ƒ 5.057,- (schoolniveau 9). De gemeente 
Roermond voert een vrouwvriendelijk pmsoneelsr 
beleid, waarbij onder meer kinderopvang, flexi¬ 
bel zwongersdtop&eHof, deeltijdarbeid, bijschó 
lingsfflogmijkhedert en oitderschapsverlol befehg- 
rijke voorzieningen zijn. 

sauawriES 

tndien u belangstell ing heeft voor de aangebo¬ 
den funktie, nodigen wij u uit binnen 10 dogen 
no hm ver sch ijnen von deze oproep een brim te 
sturen aan hm kollege von burgemeester én wet¬ 
houders van dé, gemeente Roermond, Postbus 
900, 6040 AX Roermond, onder vermelding 
von FEZ CC I in de flnkmbovenhoek vgn de 
soRidtotiebrief én-enveloppe, 
beften u rodere informatie wilt, don kunt u kon- 
tokt opnemen mm mr. Th.BJAA Graótjons 
104750 - 892831 chef Ekonomische Zbken, óf 
de heer Hjj. vpn Hooff (04750 - 896001. 
hooft) Finondën en Ekohomische Zaken. 
Overigens zoi een eventuele benoe m ing eerst 
plootevihden na medbehe goedkeuring en over 
legging vort een verkloring omtrent hm gedrag. 


Welke HAVO/MBO-ers m/v leiden straks 
de treinen in Limburg in goede banen? 


ditfistveriening 


óocountancy administraties tisMe «n bedrijHndvtezon 


mummm 

limburgs dagblad 


vrijuit Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 29 Het lijkt wel of Nederland 
zich een beetje schaamt 
voor de episode, het is dan 
ook alles bijeen geen fraai 
staaltje van politiek en 
diplomatiek geweest. Zestig 
particulieren hadden zich 
tussen 1943 en 1948 
ingespannen om stukken 
bijeen te schrijven met als' 
centrale vraag: hoeveel 
grondgebied van Duitsland 
moeten wij annexeren? Als 
schadevergoeding, 
voornamelijk, maar ook om 
Duitsland klein te houden 
on om nog een lange reeks 
andere argumenten. 
Enquêtes wezen uit dat 
deze, terugblikkend vanuit 
1992, nogal onrealistische 
plannen, ook gedragen 
Werden door de bevolking, 
en de regering heeft dan 
ook haar best gedaan het 
zover te krijgen. Hinkend 
°P tegenstrijdige gedachten 
Weliswaar, en het resultaat 
Was minder dan minimaal: 
wat grenscorrecties, twee 
gebiedjes van totaal 70 km2 
met tienduizend mensen 
erop, en in hetzelfde jaar 
1949 werd alweer gepraat 
over teruggave. Een stuk 
weg van een kilometer of 
tien, een Nederlandse weg 
over Duits grondgebied, ligt 
er nog, als enige tastbare 
relict - een voor 
Zuid-Limburg handig 
monument voor een 
wereldvreemde politieke 
episode. Die geheel in 
vergetelheid dreigde te 
r aken, wanneer Simone van 
^er Steen uit Helden, net 24 
J&ar, studente economische 
e n sociale geschiedenis aan 
de KU Nijmegen, er haar 
afstudeerscriptie niet aan 
had gewijd, met als titel 
’Het echec van groots 
opgezette 
annexatieplannen’. 
..Achteraf is mijns inziens 
het meest kwalijke van de 
hele kwestie dat nooit naar 
de mening van de Zelfkant 
is geluisterd.” 


Een maar liever vergeten episode 
in de Nederlandse geschiedenis Simonevan 
der Steen bij 
de 

’ internatio¬ 
nale’ weg: 
de Duitsers 
werd niets 
gevraagd. 

Foto: 

LIMBURGS 

DAGBLAD 


DOOR SANTÉ BRUN 


Simone kreeg een negen voor haar 
scriptie, omdat het een origineel 
idee was en omdat ze nogal wat 
moeite had het nodige materiaal 
bijeen te krijgen. Niemand in Ne¬ 
derland loopt kennelijk gaarne te 
koop met de restanten van deze 
geschiedenis. Want misschien is 
wel gemeengoed geworden wat Si¬ 
mone van der Steen instemmend 
aanhaalt uit een artikel van Hen- 
riëtte Roland Holst in het Londen- 
se Vrij Nederland: ’Het zou een 
schande zijn voor ons volk... een 
ander volk wederrechtelijk een 
deel van zijn land af te grissen met 
toepassing van het door en door 
onzedelijk beginsel, dat jegens de 
overwonnene alles geoorloofd is’. 
Andere tegenstanders van annexa¬ 
tieplannen vonden het motief 
’landhonger’ vergelijkbaar met de 
drang naar ’Lebensraum’ van de 
Duitsers. Uit de scriptie blijkt dan 
ook dat links in het algemeen te¬ 
gen annexatieplannen was, rechts 
voor; dat onderscheid liep ook 
door in de pers. 

Veel namen van de annexiomsten 
zijn inmiddels vergeten, enkele ko¬ 
men ons nog bekend voor; Jong- 
mans en Sax bijvoorbeeld, van het 
Geologisch Bureau in Heerlen, die 
wel iets zagen in annexatie van ge¬ 
bieden met kolenmijnen en andere 
delfstoffen; het KVP-Kamerlid Jan 
Maenen, voorstander van een an¬ 
nexatie die niet alleen grond en 
kolen maar ook kali, klei en hout 
zou opleveren, vond dat nog een 
gematigd voorstel: 'Wij willen zelfs 
niet Mönchen-Gladbach!’ riep hij 
in de Tweede Kamer uit. En mr 
G.B.J. Hilterman die nog leeft en 
actief is, merkte in zijn brochure 
’Land om Land’ op: ’Wensen wij 
geen land, dan krijgen wij geen 
schadevergoeding’. 

In haar scriptie wijdt Van der 
Steen een scherp analyserend 
hoofdstuk aan de stoet van zonder¬ 
lingen die een groot deel van 
Duitsland wilden - steeds minder 
naarmate tot hen doordrong dat 
grote gebieden tot de laatste steen 
platgebombardeerd waren, dat het 
niet eenvoudig zou zijn de aanwe¬ 
zige bevolking te assimileren of 
eenvoudigweg te deporteren, en 
gezien het groeiend verzet van met 
name de geallieerden; de Duitsers 
zelf werd niets gevraagd. 

De reeks argumenten, die ons nu, 
bijna vijftig jaar na dato, vaak vol¬ 
strekt wereldvreemd aandoen, 
werd toen kennelijk als heel ratio¬ 
neel en realistisch beschouwd. 

Niet alleen schadevergoeding voor 
het leed in de oorlog ondervonden, 
en voor het verlies aan materiële 
goederen vormde het argument, 
maar ook voor het aanstaande ver¬ 
lies van Indonesië, waaraan de 
Duitsers ook schuld droegen. Her¬ 
stelbetalingen zou Duitsland nooit 
kunnen opbrengen en maar tot re- 
vanchisme leiden (annexatie ken¬ 


nelijk niet), grond was het enige 
betaalmiddel waar Nederland be¬ 
hoefte aan had. 

Een groot land is beter dan een 
klein land, Indonesië zou zich ge¬ 
makkelijk schikken onder een 
groot Nederland dan onder een 
klein Nederland. 

Nederland was, meenden velen, 
overbevolkt - met iets meer dan 
de helft van de bevolking die we 
nu hebben - ook al een argument 
voor landhonger, en een van de 
schrijvers zet de mogelijkheid van 
'geboortebeperking’ definitief bij 


in de archieven, ook al Vanwege 
grote morele bezwaren’ - vijftien 
jaar voor de massale introductie 
van ’de pil’. Het bevolkingsover¬ 
schot kon dus, onder andere vol¬ 
gens Zeegers, een van de annexio- 
nisten, naar de geannexeerde 
gebieden, die tot het jaar 2000 ruim 
vier miljoen Nederlanders moes¬ 
ten herbergen; daarvoor was 13.000 
km2 nodig. 

En het ging natuurlijk ook niet al¬ 
leen om de grond, het ging ook om 
sleutelindustrieën en de al ge¬ 
noemde hulpbronnen, vooral ko¬ 
len (die ook al nauwelijks twintig 


jaar later volledig uit de gratie wa¬ 
ren) en de olie die in de oorlog bij 
Nieuw Schoonebeek was gevon¬ 
den. 

Zeegers was ook van mening dat 
Nederlanders bijzonder geschikt 
waren om de Duitsers ’een herop¬ 
voeding te geven... anderen kun¬ 
nen dat niet zo goed’. Reitsma 
vond dat moeilijk opnieuw op te 
voeden Duitsers naar Suriname of 
Nieuw-Guinea konden, en ex- 
nazi’s moest daar ook verboden 
worden zich voort te planten... 

Bijna likkebaardend beschrijven 


enkele auteurs de toeristische at¬ 
tracties die door annexatie Neder¬ 
land zouden toevallen, zoals de 
geneeskrachtige bronnen van 
Aken, en als letterlijk hoogtepunt: 
bergen! 

Verkorting van de grens en wegne¬ 
men van vreemde grenssituaties 
vormden een iets realistischer ar¬ 
gument; een aantal daarvan is dan 
ook gerealiseerd en tot op de dag 
van vandaag in stand gebleven. 

De regering voelde ook veel voor 
annexatie, maar het regeringsbe¬ 
leid is een fraai voorbeeld van ge¬ 


schipper geweest. Men wilde 
Duitsland laten bloeden, maar ook 
weer niet te erg, want dat land 
moest ook weer belangrijkste han¬ 
delspartner worden. Nederland 
was voor de uitvoering van anne¬ 
xatieplannen afhankelijk van de 
geallieerden, maar wilde, anders 
dan bijvoorbeeld België en Dene¬ 
marken, niet meedoen aan de be¬ 
zetting van Duitsland, want dat 
was ’te duur’. Erg serieus werd Ne¬ 
derland in die tijd niet behandeld. 
Op belangrijke internationale con¬ 
ferenties waar dit soort kwesties 
ter sprake kwam, werd Nederland 
niet uitgenodigd, en toen in een 
Nederlands memorandum werd 
gesteld dat het vooral ging om 
'grenscorrecties', zei de Britse de¬ 
legatie dat Nederland dan ook be¬ 
reid moest zijn stukjes gebied aan 
Duitsland af te staan. 

Zo verdwenen een voor een de ver¬ 
langens van het oorspronkelijke 
lijstje, verdween het Bourtanger- 
veen, verdween Bentheim en ble¬ 
ven alleen Elten en Tudderen over, 
die op 23 april 1949 bij Nederland 
werden ingelijfd, en uiteindelijk 
niets hebben opgebracht. En in 
1963 gingen die gebieden weer 
Heim ins Reich’. zonder dat de on- 
derhandelingen daarover met 
Duitsland veel meer opleverden 
dan dat ene stuk weg van Schin- 
veld naar Koningsbosch - dat in 
het kader van de onderhandelin- 
gen zelfs een kleine twee jaar afge¬ 
sloten was geweest. 

Simone van der Steen heeft ook 
huidige bewoners van de Zelfkant 
(beter is, zegt ze zelf, Selfkant, 
want het gaat bij ’Self om de ver¬ 
basterde naam van de Saefeler- 
beek) gesproken. Die hadden in 
1949 een wat neutrale houding aan¬ 
genomen tegenover de annexatie, 
hadden echter wel degelijk gepro¬ 
fiteerd van het 'verblijf in Neder¬ 
land (ze kregen ook uit Duitsland 
nog financiële steun) en zouden, 
indien daarnaar gevraagd, vermoe¬ 
delijk liever bij Nederland zijn 
gebleven. 

Maar niemand vroeg hen iets. 
‘Achteraf lijkt het wel alsof, van 
Nederlandse en van Duitse zijde, 
bewust geen volksstemming over 
de teruggave is gehouden, om el¬ 
kaar niet in verlegenheid te bren¬ 
gen tijdens het o zo moeizame 
Wiedergutmachungsproces’, zo 
luidt de slotzin van haar conclusie. 

En wie nu verwacht dat Simone 
een grote carrière voor zich ziet als 
historicus, vergist zich voorlopig. 
Ze loopt nu stage bij de provincie 
Overijssel, waar ze bezig is met be¬ 
leidsvoorbereiding op het gebied 
van bodembescherming. „Ik heb 
tijdens mijn studie veel andere 
dingen gedaan: communicatie, mi¬ 
lieukunde, bestuur en beheer. Dat 
graven, analyseren, combineren, 
schrijven van geschiedenis, dat ge¬ 
bruik ik nu ook. Achteraf viel het 
me van historie een beetje tegen, 
altijd maar met je neus in archie¬ 
ven. En voor de klas staan... Wat ik 
nu zoek is een beleidsfunctie bij 
een kleine gemeente.” Stel, iemand gebruikt 
vrijwel elke dag een middel 
dat op den duur de 
volgende symptomen geeft. 
Op de eerste plaats een 
sterke vervaging van de 
grens tussen fantasie en 
werkelijkheid, soms 
uitmondend in een volledig 
realiteitsverlies. Verder 
ernstige contactarmoede en 
ontwrichting van de 
communicatie met anderen. 
Als de betrokkene zich 
onder invloed van het 
middel uit, dan komt dat 
meestal neer op iets voor 
zich uit mompelen. Bij 
onthouding ontstaat al snel 
onrust en een gevoel van 
absoluut niet meer weten 
wat te doen. 


TV-VERSLAVING 


DOOR RENÉ DIEKSTRA 


Vraag: hoe noemen we een gedragspatroon met 
deze kenmerken? Antwoord: tv-verslaving. Vraag: 
hoe vaak komt die verslaving voor? Antwoord: bij 
ten minste 7 op de 10 mensen. 

Een paar klinische gevalsbeschrijvingen. Driejaar 
geleden vertelde de Amerikaan Larry Hagman in 
een interview met het weekblad Time dat hij op 
straat regelmatig werd lastiggevallen door mensen 
die hem kwalijk namen dat hij zijn (ex)vrouw zo 
slecht behandelde. Een jaar geleden vertelde een 
collega van Larry, eveneens in Time, dat hij op 
straat door een paar mannen was aangevallen en 
naar het politiebureau gesleept. 

Wat Larry en zijn collega gemeen hebben is dat ze 
beiden televisie-acteur zijn. Larry speelde de rol _ 
van JR in de serie Dallas en was als zodanig ook 
de (ex)echtgenoot van Sue Ellen. Larry’s collega 
speelde in een aflevering van de nog lopende serie 
America’s Most Wanted (De Meest Gezochte Man¬ 
nen van Amerika) de rol van een beruchte, nog al¬ 
tijd voortvluchtige misdadiger. 

De meeste mensen zullen vermoedelijk van zich¬ 
zelf beweren dat zij realiteit en fantasie nooit op 
zo’n manier door elkaar halen. Maar aangenomen 
dat ze gemiddelde televisiekijkers zijn, overschat¬ 
ten ze zichzelf schromelijk. In zijn uiterst lezens¬ 
waardige boek ’Die Werbelawine’ (De Reclame- 
lawine) laat de Duitse schrijver Ulrich Eicke op 
schokkende wijze zien hoe televisie- en reclame¬ 
makers eigenlijk niks anders doen dan op schande¬ 


lijke wijze proberen ons fantasie voor realiteit te 
verkopen. En daarin slagen ook. 

Als televisiereclame werkelijk realistische, zakelij¬ 
ke informatie over kwaliteit, produktverschil en 
prijs zou moeten geven, dan zou de STER binnen 
een paar weken op de fles zijn. Want de consument 
zou er snel achter komen dat er nauwelijks nog 
kwaliteitsverschil is tussen bijvoorbeeld sham- 
poo’s of tussen wasmiddelen. 

Reclame voor zulke produkten is inhoudelijk vol¬ 
strekt zinloos geworden. Daarom krijgen we in 
plaats van zakelijke informatie allerlei niet ter zake 
doende fantasiebeelden opgedrongen, variërend 
van blote borsten tot dolgelukkige gezinnen waar¬ 
in iedereen altijd net schone kleren aan heeft en de 
koffie precies klaar is op het moment dat er weer 
een kind met een hagelwitte luier aan wordt gebo¬ 
ren. Van informatie is hier natuurlijk geen sprake 
meer, van conditionering (leren een produkt met 
een bepaald gevoel te associëren) des te meer. De 
kijker wordt als proefdier benaderd. 

Maar dat zelfde gebeurt ook by wat het echte tele¬ 
visiewerk heet. Veel zogenaamd nieuws wordt 
gemaakt. Een voorbeeld. Tijdens de opstand op 
het Plein van de Hemelse Vrede in Peking beslo¬ 
ten de Chinese autoriteiten op een bepaald mo¬ 
ment de satellietverbinding te verbreken. Beelden 
konden niet meer worden overgezonden, maar ra¬ 
dio- en telefoonverkeer bleef normaal mogelijk. 
Wat deed het Amerikaanse tv-station CBS? Het 
kocht van China het laatste stukje satelliet-tijd en 
plande een nieuwsuitzending op het moment dat 
de autoriteiten de beeldverbinding zouden verbre¬ 
ken. Toen dat inderdaad gebeurde, verbraken de 


CBS-producers tijdens de uitzending ook het tele¬ 
foonverkeer met hun correspondent in Peking. Dat 
deden ze om bij de kijkers de indruk te wekken dat 
er ergens een ouwe Chinees met een schaar alle 
verbindingslijnen zat door te knippen. 

Een ander voorbeeld. Tijdens de eerste dagen van 
de Golfoorlog zaten honderden miljoenen mensen 
over de hele wereld te kijken naar beelden waar¬ 
van we inmiddels weten, dank zij onder meer de 
openhartigheid van generaal 'Woestijnstorm’ 
Schwarzkopf zelf, dat daar geen hout van klopte, 
dat ze absoluut de realiteit niet weergaven. 

Eicke drukt het heel treffend uit: zoals de staalin¬ 
dustrie ijzererts en de chemische industrie aardolie 
als grondstof gebruikt, zo gebruikt de kijkindustrie 
gedachten en gevoelens van mensen voor onbe¬ 
perkte en licentie-vrije bewerking, verandering en 
exploitatie. 

Het bespelen, het manipuleren van gevoelens en 
gedachten is de voornaamste doelstelling van de 
kijkindustrie geworden. Om dat te kunnen doen 
moetje toegang tot het brein hebben en die krijg 
je natuurlijk alleen maar in voldoende mate als je 
mensen aan het scherm weet te kluisteren, als je ze 
weet te vèrslaven. 

Verslaven wil zeggen dat je ze zo ver weet te krij¬ 
gen dat ze hun levensritme zo veel mogelijk af¬ 
stemmen op het middel datje in de aanbieding 
hebt. Televisiemakers zijn in feite weinig anders 
dan dealers, pushers, en dat weten ze zelf maar al 
te goed. Hun ongezonde belangstelling voor kijk¬ 
cijfers verschilt in wezen weinig van de belangstel¬ 
ling die Columbiaanse drugsbaronnen hebben 


voor het aantal verslaafden in de wereld. 

De vraag hoe goed, hoe gezond het voor de kijker 
is wat hij in zijn brein geduwd krijgt, is voor ty- 
producenten onbelangrijk. Net zo onbelangrijk als 
de vraag of de kijker begrijpt wat hij voorgescho¬ 
teld krijgt. Waar het om gaat is hem of haar er zo 
lang mogelijk bij te houden. En om dat te bereiken 
moet je zo veel mogelijk het kritische, zelfstandige 
denken uitschakelen en zo veel mogelijk inspelen 
op het bevredigen van 'lagere’ behoeften als agres¬ 
sie, sensatie, sex, materieel gewin (de rad-van-for- 
tuin-cultuur), uiterlijke schoonheid, gemak, com¬ 
fort. 

Zo raken we langzamerhand volledig ondergedom¬ 
peld in een media-bry waarin het gaat om uiterlijke 
schijn en niet om hoe de dingen zijn. Onze taal 
heeft zich daaraan al aangepast. 'Heb je gezien 
dat...’ is een van de meest gebruikelijke openings¬ 
zinnen voor veel gesprekken. Wat dan volgt is een 
uitwisseling van buis-’waar’nemingen, waarvan de 
sprekers klakkeloos aannemen dat ze correct zijn 
omdat ’ze het zelf gezien hebben’. 

Zoals Eicke cynisch opmerkt, bedient de religie 
van onze tijd zich van een catechismus waarin 
maar één regel voorkomt: Zien is geloven. Maar, 
zegt hij ook, alle hoop is niet verloren zolang er nog 
vier categorieën kijkers zijn, te weten: 1) de Spon¬ 
den, die alles opnemen, alles slikken; 2) de Zandlo¬ 
pers, die niks opnemen, langs wie alles heen gaat; 

3) de Filters, die alleen de vuiligheid vasthouden; 
en 4) de Diamanten, die het (schaarse) licht opvan¬ 
gen en naar de omgeving weerkaatsen. 

Het valt te hopen dat diamonds inderdaad forever 
zijn. 


I 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • P 


DE LIMBURGSE 
**|if PERSONEELSGIDS TOTAALGROOTHANDEL VOOR HORECA» GROOTVERBRUIKER EN DETAILLIST 


TOTAAL 
GROOTHANDEL 

m 


Sligro BV is een snelgroeiende 
totaalgroothandelsonder neming. 
Een assortiment van ruim 32.500 
föod- en nonfbodartiketen wordt 
vanuit een modem, centraal 
geleid dstributiecentrum via een 
net van 22 Sfigro zeifbedienings- 
groothandete, OKC zoetwaren- 
(Koothandels en een bedienings- 


groothandel uitgeleverd aan 
horeca-ondememers, grootvar- 
bruikers en detaillisten. Onze 
organisatie telt ruim 775 mede¬ 
werkers. In verband met forse 
uitbreiding van het verkoopteam 
in ons filiaal te H ee r len zoeken wij 
op korte termijn kandidaten voor 
defunktie van 


VERKOOPMEDEWERKER TOTAAL 
GROOTHANDEL 


bcMtort&CKiUisrrioQMfiwki vooraan 


uitvoerder 


voQruNMMxxM. • ' • 

ComÉDirali» BomafcrtorHtai. «nUn parildkMMn dé HoiöhCI-' 
*tf»Brton Moafcchappi»Bodhowan on BV. 

«Aycp *** < *winjr> qgwqrw>*v gw» 

In h* tatato «tcCeam ?rft— Unop—n U h O ffl W tMiléwsn» 


De <Mx van de aibektauBieenfaomtf is voor onbepaalde tfd. 


OpMdnOMTS-rWeau 
LMfl|d28-45joar 

MnVnoefeen 54al jararrgedegen etvaring 


hct^eeen b ou»feeOe hnnfctm liee w mta oa m 
m de uMWMxxmt en woningbouw. 


>wr^cle ^mx>»l»Mg»Bi^uM^io J hooqin^etvoar)del 

neeeeoanl 


WBcewcombtoa—MopsucM 

wti Oemen bv 

taMbte «7, 6C06 AC MaeaMcr» 
Koml MLMoartfc*# 


Aon demarttfe aan dn» stnnge eken voldoe» bieden wl ec 
hooCTecng an aecurxlcéB crt>cio^oo»woc»danv»wli» deb» 
tangriWwM»gni|n KncHe onctenfrepen. Een sneBepipmaHe 
ta» hoofeUtooefdor fcmoQeRk. 


Ir <y^V.V.l 


l^tcSceaeoacS a e Ws m il E xj MWI fc wo e den behandWd. Uw 


«rwxlngan dient geaani^w waden aart 
toeMtattw lU42»ACMoa*tcW 


ie Heeden, mi nog St 
amvrouwen baby. He 

LEENBAKKER 

is een dynamische onderneming met een 
belangrflke positie op de markt van de verkoop 
van o.a. woningtextiel, meubelen, tuinmeubelen, 
tapijt en behang. 

Voor ons filiaal te Heerlen zoeken wij met spoed: 

r 

aankomend verkoper/s m* 

(max. 30 uur per week) 

Wij bieden: 

- Plezierig en afwisselend werk in een gezond 
bedrijf. 

- Een aantrekkelijke honorering. 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

LEENBAKKER 

Persoonlijke sollicitaties aan het filiaal. 

In de Cramer 64 te Heerien. 

Vragen naar de hoorFranken. 


sSvassvvv 

.*A*!*X a !w!*.* 


U draagt zorg voor de kQmpiete 

- woonachtig in Heerlen of 

Ooederenbehandeling, verkoop en 

nabije omgeving 

presentabe van de verschillende 


afdelingen waarvoor u uerant- 

Uw schrifieiito eoMcitatie. voor- 

woordeiijk bent U heeft een 

zien van een reoante pasfoto. 

positieve uitstraling, werkt klant- 

onder vemieldqgiren vacature- 1 

gericht en draagt mede bij aan de 

nummer 92 -13, fcunt u richten | 

verkoopresultaten van het filiaal. 

aan: 1 

Aan deze verkoopmedewerkers 

SUGROB.V. I 

stelten wij de volgende functie-. 

tav. Dhr. M. Verbreggen, 1 

eisen: 

adj. c*rJtooUpersoneelszaken, 


postbus 47,5460 AA Veghel. 

- opleiding MHS, SVH of MDS 

telefoon 04130 - 43500 

- ervaring in soortgelijke 


werkzaamheden strekt tot 

Voor meer informatie ornttem de 

aanbeveling 

functie kunt u ook belten met 

- leeftijd tot 25 jaar 

Dhr. F. BteteS6, tel. 045 - 725252 '*V.V*V.V.V« 

>>>>>>>>!•& 

v»w.v.v.v 

v. vIwMw 

w. v.vXw 

•xSw'vXv 

V.WAV.W 

*X*K*X* 


V.V.V.W» 


<v.w5wK* 

WXfflZÏ 

V.SV.'.ViVtV. 

vK'IvMvMvv 


Onze opdrachtgever is importeur voor de Benelux van graafmachines, 
wiel laders en ver-reikers ten behoeve van landbouw, wegenbouw en 
industrie. Naast (fe functie van importeur fungeert het bedrijf tevens als 
dealer voor diverse rayons in België en Nederland. De firma heeft ruim 50 
medewerkers in dienst en is gevestigd in Zuid-Limburg. In verband met 
interne doorstroming zoeken wij kandidaten voor de functie m/v van: 

Chef Werkplaats 

De taken van de werkplaats omvatten o.a. het afleveren van nieuwe 
machines, verrichten van de 0-beurt en de "sales-specials". Onderhoud van 
en reparatie aan machines en apparatuur uit het rayon Nederlands Lim¬ 
burg. Specialistische werkzaamheden ten behoeve van de gehele Benelux. 

De functie: als chef van de afdeling bent u belast met de dagelijkse leiding, 
o.a. omvattende: het inplannen van werkzaamheden en monteurs t.b.v! 
aflevering van nieuwe machines, reparaties en onderhoud. Het zoeken 
naar oplossingen voor reparaties en modificaties. Bij aflevering, onder¬ 
houd en reparatie staat u de afnemer met raad en daad te woord. 

Functie-eisen: om deze technisch-organisatorische functie naar behoren 
te vervullen beschikt u over kennis van Motorvoertuigentechniek, 
Scheepswerktuigkunde-A of Werktuigbouwkunde op niveau M.T.S., aan¬ 
gevuld met een vijftal jaren ervaring in een vergelijkbare functie of 
werkomgeving. Kennis van (turbo)Dieselmotoren, elektrische schema's en 
-bedrading, hydraulica, mechanische technieken. Een goede beheersing 
van de Engelse taal en affiniteit met het Limburgs dialect zijn belangrijk. 

Geboden wordt een zelfstandige functie met een aantrekkelijke salarië¬ 
ring en dito secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Schulze: 
t 6 l. 043-686613; na 20.00 uur 045-259461. Sollicitattes, onder vermeldioQ 
van CWS/0492, te richten aan: 

Schulze & Partners, 

Kasteel Holtmeulenstraat 9, ■« «% * 

§222 AV Maastricht. ÉÉT 

S&P is lid van de N.V.P. 

Wij garanderen een strikt 

vertrouwelijke behandeling. ‘ ., m ffTw P, 
AUTOSCHADE 

zoekt op korte termijn: 

- één zelfst. werkende spuiter 

- één leerling-spuiter 

• één leeriing-plaatwerker 

- één leerling-monteur 

Heeftu interesse, bel voor een afspraak met 
dhr. A. van Ungen. 

Kerkrede: LangheokWeg 32-40, industrieterrein 
Dentgenbach» Ó45^5f»7A ; 


MISSAK 


SCHULZE ^PARTNERS 

Personeelsmanagement 
Werving en selectie 

Training en opleiding 
CCD Westelijke Mijnstreek 

lN 1 W r)P7P CtirKtinn mot ruim ft_ 


; Jéap Vair Kéék**? 
H.G.C Exploitatie* 

B w atarh appij b.v. 

BeekstfcStör 
groepen en 


'r. 

■■jS-rjf. * i* * .w^! 


.• X-V.' '• ff- s 

y & V ■ r , 


Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen: 

* Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleeh (820 bedden) 

* Verpleeghuis St. Jansge l ee n (208 bedden en. 9 dagbehandeJingsplaatsen) ■ I 

* Verpleeghuis St. Odilü, (Seleen (148 bedden én 12 dagbehahdelingsplaatsénl 3 

* ft#*.- 5!)|® r 4 014 bedden en IS dagbehandelingsplaatsen) % 

* (7S b^fan 4«^faehandetrngspla4M 


Voor afdefing 2 van dé PAAZ/lókatie Sittard. zoeken wij kontakt met 
belangstellenden voor de füriktie van 


jn vMband met dé aai^omende aolzoansdrukte 

1. Parttime CAISSIÈRES 

18-40 jaar liefst HAVO-nivo 
± 20 uur per week 

2. LEERLING SLAGER of 
AANKOMEND SLAGER 

3. INPAKSTERS slanerN 


18-40 jaar 
±20 uur per week 

4. MEDEWERKERS 


vanaf 18 jaar . , 

liefst met horecftdrVaring. 


5. 


vakaturenr.: RS 22 

funktie-infbrmatie: • verpleegt, verzórgt én is. belast met het resocialisatieproces van aan 

afdeling toevertroüwdé patiënten; 

• verricht Iri dit kader éen aantal werkzaamheden van verzorgende, 
yen>leegtechnisch€^ instrumenteel agogische en administratieve aard: 

• is behulpzaam bij medische onderzoeken en begeleidt leerlingen. 

Het betreft een pait-time (80%) funktie voor onbepaalde tijd. 

üinktie-informatie: diploma A + 8wefpf«egkundige of HBO-V. 2 

arbeidsvoorwaarden: De funktie is jrtgedeeld in FWG-funktiegroep 40, met een maximum vaftl 

f 3 '*5,- bruto per maend. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform I 
deCAO-Ziekenhuiswezen, i 

inlichtingen: Nadere inlichtingen kimt u telefonisch inwinnen bij dhr. Th. Willems, | 
hoofd PAAZ-afdeling, telefoonnummer 046-597777, toestel 6604. 1 


40 uur per Wéék 


Sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak 
met dhr. BeRhofot, vanaf aA masUpag^tel. 
04406-40642.- ^ W VIï MV i ' 

L.l* fflV, h 


t • r 
$. % ^ 

I jl %. 
T”. -jr 4 Hifi k 

Alle funkties staan in prindpe open vopr zowel mannen als vrouwen. 
^^^ ^bmnyjQ dapen richten aan: ^ 


iting Z^é»zor s 
tti*«50%¥l30 


Mwkjke Mijnstreek 
Sittard 


■ 1 ’ *' t *>L ■ 

5 ’■ 
in de iinker-bovenhoek van brief eh envélöppe het vélcatijéenpmmer vermelden. 

— ' ■ ; ' >rn:T^i:r,v v 3 D n 331 (,v 


r ?': 

n.**^*v "‘.y. 
3SX 


>:?. **& '9' : 


voer Mnfufl-üme 


e / 
baA wvwone.de CAO.- 7i ei r an h ei pn e— n» Fgr40. Hê» sciari sè edroem», afcanlceiiik 
hm Wi il ik iede o o nio o «»cWW / 2.594,- en in de fcmdioiMle schaal max. 
per p O jiw JopHJ-liBie basis. De aue rige orbeidsvoorvojiden zijn conform { ■ 


wAn bn dp Mr fi Nijsi»n t j defeQB P45-4L0990. 

•• v» : •» » : ,-. r : • /'.v - ."l,. . 


* ; 3 : ' 3 

% T 


TOdonanricri 


I van deze advertenNe hun schriMjj 
Ü, p/p Fbdbus 30,6400AA Hemt 

' w) 4!' 

►TH*** 


fff* 


B.V. te Roermond is Nederlands 
I 1* »* \ 

L» I r* re>Ti 


ib '3.'v 


\ t ^ \ 

' W) 


>s%* HéÊrnmimnmmémmm 
vacant van: • J U 1 J t: \ ':W ': ■.*/%.} • 


■... v, j./it-vi , i. 

! i.'rnl± ' . m 


“A'. T' i.1« üjiiixr.dir.i a.< ; / 


da functie 

:l r:>.b rilA 


U venmgtela imibdl* xapf^ia§a* 

(o.a. jaarrekeningen), 

ITwtójt daitóïff cmdórstetmddoor ö ' 
d door d ' 

.<■’ X‘r ‘v *; -r . 1 

Jbifdeiuir 

dtuV .:L /ïi» 

Beotu* 

—-L 

vyuuHUlBv* 
1 TTO“ l -.l “T. "Jf W HjTr 


■j 

• ii 


- U bent y ^otwooctW^ TOW tVi dtrerM , - 
m&Ha*jxpp<xt*Qm (BTW. NCM, pxofesffoi^lisaM ma wazenlijka b 

Shrtfatielfian etc.) drage fp levmpsa. ' 7 77nTWTC 

f ; '., - Marlddariteb b A |fe 

> ■_. .,v ... pskkéf. f- ^ 


- OpM<^ €^ttt«gyete g <y 
niveau (bij voorkaur SPD), 

- Ervaring in een international 

' taos ds iHPdWdie^mgaving, 
-ftotevanbiSRiloiiiadsflliingseS 

- lanaisvan de ajgulée taal. 
Spreken het bedrijf en da functie u aan, 
schrijf dan een korte brief met c.v. aan 
Marcuri Urval B.V., Vrijthof 80-81, 

63X1 IE Maastricht onder vermelding 
van retnr. 41.7458. Voor telefonische 


. . I [ • 1 » . PBf. . I J 


ivïi r« > y <1 1 . ' v.« 


S> 

£' 

lé 

t 


W. 


«WW ne-'X !R®riLtN>* euütrio^ -aöüwv* > ?r ^ 


» . ’i.U’ >* t 


- I nt e rna ti on aal georiënteerd espande- 
tde ' rendbedrijf, 
budgetten, - Resultaatgerichte omgeving. 


VV' V • ylr 


Mercuri Urvai 


fwmesm 


vrijuit 
DOOR ROB HIRDES EN 
BEN MAANDAG 


Stel je voor: Nederland zonder 
spoorwegen. Geen gele slierten 
•rieer door het groene land¬ 
swap, nooit meer dat lawaai 
van kadoenk-kadoenk, weg 
n^et de horizonvervuilende bo¬ 
venleiding. Van de rails maken 
we fietspaden, wandelpaden, 
schitterende toeristische rou¬ 
tes, omgeven door mooie bloe¬ 
men en planten. Wat een rust. 


Stationsgebouwen worden musea, 
herinneringen aan een oud en grijs 
verleden dat gekenmerkt werd 
door stoom en, iets later, elektrici¬ 
teit. De tijden van de Hollandsche 
tJzeren Spoorweg Maatschappij of 
de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen die we toen, 
Ver voor de Tweede Wereldoorlog, 
oog met een gerust hart SS kon¬ 
den noemen. Samen fuseerden ze 
m 1937 tot de NS. Hoeveel kan¬ 
toorruimte leveren al die leeg¬ 
staande, vaak monumentale pand¬ 
jes niet op? 


Overdreven? Misschien. Maar 
toch. 


Sommige mensen hebben er al 
vergevorderde ideeën over. De toe¬ 
komstgericht denker en technisch 
justratief ontwerper Rudolf Das 
yvoorbeeld. Hij ziet het al groots 
voor zich: wat te denken van een 
ondergronds magneetrailnet. Of 
en soort buizenpostsysteem. Maai 
an van meer passagiervriendelij- 
e aard, schudt hij losjes uit de 
mouw. 


cience fiction? „Ach, er zijn in 
oeger jaren wel meer mensen 
i gelachen vanwege hun creatief 
nkvermogen. Wel eens van Jules 

tet rne ê ehoord? ” kaatst hi i de bal 

g- Hoe dan ook; voor de trein 
1 0 nU z ! et de Arnhemse futuro- 

At g l?? lrd g perspectief weggelegd. 
d Van de NS-directie zou ik, 
w ■ °^ de toekomst, in elk geval 
rtil n-f ho °PVol gestemd zijn. Ook 
] a „ * s * re in hiedt geen enkel soe- 

klein voor.” ° nS la ° d geW °° n te 


haalH ” d ad ’ de lrein is a ' 
haald, zegt planoloog ir 

sch ’ ^ erb onden aan de 

in Tm! VOOr Toerism e en 

aanW^I' ” Tenz Ü je her 

in amf" En daarme e bed 

m anders aangejegde wo 

4 Als middel om mei 
18 de trein ma; 
hL°? twikkeld middel, z- 
m tenminste nu gebru 

bou U J eW ?° nwijken stat 

WorJ en ’ dle verv °lgens 1 

dëm! n v gebmikt - Het zo ' 
menter kunnen. 

Kunstmatig 

dus maar aan de 

derianH tle c°° rleggen aar 

naar J d l 6 pP° orw egen is 

doeken bekend eweg. „H 
Dirk n*’ rea ëvert NS-zej 

gest k n? rag L traalsdooree 

moeth? n K Hetgeop P erde 

iesteu ^ ï em a * s een S001 
j <5t Slts schennis overkorr 

il^f ds meer mensen on 
Juist de trein. We hebben 


pen vijf jaar een toename van het 
aantal reizigers van maar liefst 
veertig procent geboekt. Denk 
eens in; veertig procent.” 

Toekomstkundige Das raakt daar 
niet echt door geïmponeerd. Pra¬ 
ten in percentages zegt hem niet zo 
veel. Veertig procent van niks 
blijft per slot van rekening niks. 
„De spoorwegen proberen met tal 
van fanatieke maatregelen het rei- 
zigersaanbod kunstmatig aan te 
jagen. Bejaarden kunnen met aller¬ 
lei reducties instappen en studen¬ 
ten reizen zich compleet suf omdat 
het met de OV-Jaarkaart op zak 
toch allemaal gratis is. Maar dat is 
voor mij geen graadmeter.” 

De professionele gedrevenheid 
van NS-er Dragstra kent nauwe¬ 
lijks grenzen om deze aanval te 
pareren. Percentages kent hij uit 
zijn hoofd; harde cijfers zoekt hij 
op. „Gemeten aan het aantal abon¬ 
nementen komen we op 200.000 
vaste klanten per dag in de trein,” 
meldt hij even later. „Dan hebben 
we het dus over de categorie foren¬ 
sen. En eenzelfde aantal passagiers 
kiest, maar dan over de hele dag 
verdeeld, nog eens om andere re¬ 
denen voor de trein als vervoer¬ 
middel. Omdat de meesten van al 
die reizigers ook weer naar huis 
moeten, komen we dagelijks op 
zo’n driekwart miljoen in- en uit- 
stappers, zoals wij dat in vakjargon 
noemen.” En ter aanvulling: „Die 
groei van veertig procent wordt 
overigens voor maar eenderde 
door de invoering van die studen¬ 
tenkaart beïnvloed.” 

Overleven 

Nederland zonder de trein? Voor 
eens en voor altijd? Ir M. van Wit- 
sen, hoogleraar in de openbaar ver¬ 
voer- en spoorwegkunde aan de 
Technische Umversiteit Delft lacht 
beleefd. „Mensen kunnen ook een 
hele tijd zonder eten. Maar uitein¬ 
delijk bevalt dat toch niet werke¬ 
lijk goed. Datzelfde geldt voor het 
spoor. Zo’n paar daagjes zonder 
overleven we met z’n allen wel. We 
zijn flexibel genoeg om die leemte 
op passende wijze in te vullen, is 
de afgelopen dagen weer eens ge¬ 
bleken. Maar er is geen beschaafd 
land ter wereld dat zonder spoor 
zou kunnen. Niet alleen omdat de 
maatschappij is ingesteld op de 
aanwezigheid ervan, maar het 
komt ook de kwaliteit van het be¬ 
staan ten goede. Denk daarbij al¬ 
leen al aan het ruimtegebruik en 
de dagelijkse schade aan het mi¬ 
lieu wanneer nog meer mensen 
achter het stuur van de auto zou¬ 
den kruipen.” 

Overigens zijn er landen, waar se¬ 
rieus is nagedacht over het afschaf¬ 
fen van het fenomeen trein. De 
Delftse hoogleraar noemt Ierland 
als illustratief voorbeeld. „Zo’n 
beetje het dunstbevolkte land van 
Europa, waar de spoorwegen van¬ 
wege het magere passagiersaan- 
bod met aanzienlijke tekorten 
kampen. Desondanks zijn ze daar 
tot de slotsom gekomen, dat de 
trein een ’must’ is. Zij het dan in 
afgeslankte vorm, want ze hebben 
het spoorwegnet er wel drastisch 
uitgedund.” 

Een soortgelijke overweging lijkt 
hem trouwens voor de Nederland- 


’Waar zouden we zijn zonder de trein’. 
Nou, we hebben het geweten. Uitgestelde 
afspraken, veel te laat op het werk, 
gegeeuw van het extra vroeg opstaan. 
Afgeladen bussen, nergens een taxi meer 
te bekennen, veel geregel om met collega’s 
mee te rijden, en de fiets maar weer eens 
uit de schuur gehaald. Ach, de mens leert 
gemakkelijk improviseren in barre 
omstandigheden. 

Maar was het allemaal wel zo bar, tijdens 
de spoorwegstaking deze week? De post 
werd op tijd bezorgd, het dagelijks leven 
ging gewoon zijn gang en waar waren nou 
precies die ellenlange files? Hoezo waar 
zouden we zijn? We waren er toch, 
allemaal, goed, de één iets later dan de 
ander? Die trein kunnen we best missen. 

Elke dag, toch? se situatie ook op haar plaats. „We 
zitten in ons land met een aantal 
zwakkere lijnen, die bestaan bij de 
gratie van hun aanwezigheid. Als 
in ons land de trein nu pas zou zijn 
geïntroduceerd, was dat soort tra¬ 
jecten er nooit gekomen.” 

Bij de PTT durven ze nauwelijks 
aan een treinloos Nederland te 
denken. „Met dat soort vreemde 
vragen houden wij ons niet bezig,” 
schampert een norse woordvoer¬ 
ster. „Ik kan u alleen vertellen dat 
we er de afgelopen dagen in ge¬ 
slaagd zijn vrijwel alle post toch op 
tijd op de bestemming te krijgen.” 
Honderd vrachtwagens heeft de 
PTT ingezet en zo is de klus deze 
week geklaard. Maar helemaal zon¬ 
der trein? Ga toch weg. „Meneer, 
zeventig procent van alle post gaat 
dagelijks met de trein. En wanneer 
de trein wordt afgeschaft, nou, dan 
moeten we een andere oplossing 
bedenken.” 


Ideaal 

Zitten juichen hebben ze niet, de 
Nationale Organisatie voor het Be- 
roepsgoederenvervoer, ofwel NOB 
Wegtransport. Terwijl je toch zou 
denken dat een land zonder trei¬ 
nen dicht in de richting komt van 
het ideaal van deze instelling. Wat 
willen ze nog meer dan al het goe¬ 
derenvervoer over de weg, in 
vrachtauto’s? 

„Wij zouden de spoorwegen toch 
niet graag willen missen,” klinkt 
het, een beetje bedremmeld. „Ik 
weet niet of wetenschappelijk is 
aangetoond dat we deze week in¬ 
derdaad toekonden zonder spoor. 
Maar het heeft voor ons zeker een 
nadelige kant. Geen treinverkeer 
betekent dat er meer auto’s op de 
weg komen. Wij zijn afhankelijk 
van de weg, en ondervinden door 
die drukte veel meer oponthoud. 
Dus iedereen die met het openbaar 
vervoer mee kan is voor ons mee¬ 
genomen.” 

Bij de binnenvaart speelt het as¬ 
pect van filevorming op Neerlands 
wegen een rol van mindere beteke¬ 
nis. „Als het louter om binnen¬ 
lands goederenvervoer gaat, zou¬ 
den we de trein ook best kunnen 
missen,” concludeert Kees de 
Vries van het Bureau Voorlichting 
Binnenvaart in Rotterdam zonder 
omhaal. „Want het aandeel van de 
spoorwegen daarin is marginaal. 
Een procent of twee. Driekwart 
van het goederenvervoer gaat over 
de weg en ruim twintig procent 
over het water. NS-woordvoerder 
Dragstra bevestigt, dat het aandeel 
van de Nederlandse Spoorwegen 
in het totaal van het binnenlandse 
goederenvervoer procentueel ’op 
de vingers van één hand is te tel¬ 
len’. „Maar er staan andere belan¬ 
gen op het spel. Neem Duitsland. 
Een ontzettend belangrijk achter¬ 
land, waar maar liefst tachtig pro¬ 
cent van alle goederen over de rails 
wordt vervoerd. Als NS zoeken we 
daar aansluiting bij. Daarom is die 
Betuwelijn ook zo belangrijk. Als 
verbinding tussen ’s werelds groot¬ 
ste haven Rotterdam en Duits¬ 
land.” 

„Nederland zonder spoorwegen? 
Dat is voor ons geen optie,” zegt 
ANWB-woordvoerder Ad Vonk. 
„Het is zelfs absoluut onmogelyk. 


De trein is een heel belangrijk on¬ 
derdeel van de keuzemogelijkhe¬ 
den die de mensen hebben om te 
reizen. De trein doet ’t fantastisch. 
Een stijging van het reizigersaan- 
bod van zo’n 17 procent, dat zijn 
dingen die belangrijk zijn.” 

„De mensen konden zich nu nog 
aanpassen. Maar zou het langer du¬ 
ren, dan gaan de dingen op een 
zeker moment mis.” 

Ruggegraat 

„Ons wordt natuurlijk vaak een 
auto-label opgeplakt, en dan wordt 
natuurlijk gezegd van bij zo’n 
spoorwegstaking wrijven ze in hun 
handen. Maar zo is het niet. Bij ons 
staat het selectief gebruik van de 
auto hoog in het vaandel. En we 
denken niet van: nu gooien we er 
even een advertentie tegen aan. Ik 
denk zelfs dat de trein de rugge- 
graat van het vervoer in Nederland 
is.” 

„Ruggegraat? Nou, nou,” klinkt de 
Delftse hoogleraar in de verkeers¬ 
kunde ir P. Hakkesteegt. Een beet¬ 
je boude uitspraak, vindt hij. „Op 
de totale vervoerprestatie in ons 
land bezien, zouden we best zon¬ 
der de spoorwegen kunnen. Maar 
daar gaat het niet zozeer om. Waar 
het wel om gaat, is dat elke trein¬ 
reiziger er één is. Automobilisten 
realiseren zich dat te weinig. Die 
komen in de regel nu nog fluitend 
thuis omdat anderen bewust voor 
de trein kiezen of erop zijn aange¬ 
wezen. Maar o wee als een aantal 
vaste NS-klanten ineens in de auto 
stapt.” 

„Ik geef een voorbeeld. Een weg 
met een capaciteit van vierduizend 
auto’s per uur, kan er niet nog eens 
driehonderd bij hebben zonder dat 
dit verregaande problemen ople¬ 
vert. Want dan raken er niet drie¬ 
honderd automobilisten in de na¬ 
righeid, maar in één klap 4300. Het 
is net als die druppel, die de em¬ 
mer doet overlopen. De verdien¬ 
sten van de spoorwegen, en in dat 
verband zou je dan misschien toch 
van een ruggegraat kunnen spre¬ 
ken, zitten ’m momenteel vooral in 
het afromen van de kritische hoe¬ 
veelheid. In Bloemkoolstronkera- 
deel is dat misschien minder nij¬ 
pend, maar in de verstedelijkte 
gebieden is dat een wezenlijk as¬ 
pect in de bereikbaarheid ervan.” 

Alles goed en wel; maar een paar 
treinloze dagen heeft toch niet tot 
werkelijk chaotische situaties op 
de wegen geleid. Bij de Algemene 
Verkeersdienst van de rijkspolitie 
begonnen ze zich zelfs bijna zorgen 
te maken over het zoek zijn van 
zo’n 145 kilometer aan files. Hak¬ 
kesteegt lacht: „Daar hadden ze 
kennelijk buiten de waard gere¬ 
kend. Althans buiten de vindin¬ 
grijkheid van de gemiddelde Ne¬ 
derlandse forens. Een paar dagen 
zonder trein kan ook best. Dat 
geeft van die korte termijnreacties 
zo in de trant van wat later thuis 
aan tafel schuiven dan gewoonlijk. 
Of eerst vanuit het werk even bij 
Mac Donald binnenwippen en pas 
daarna op huis aan koersen. Maar 
het wordt totaal anders als er over 
een langere periode geen treinen 
zouden rijden. Want als je elke dag 
bij zo’n MacDonald’s moet eten, ga 
je de warme hap thuis echt wel 
missen.” Staking 


DOOR SANTÉ BRUN 


Deze week een flink bedrag kwijt 
geraakt, minder efficiënt gewerkt, 
veel vieze lucht ingeademd en de 
lucht duchtig vervuild: de NS was 
er drie dagen ’even niet’. Maandag 
naar Utrecht, dinsdag naar 
Tilburg, woensdag naar Nijmegen, 
samen duizend kilometer, a 47 
cent, 470 gulden als ik het even 
goed uitreken; met de trein zou dat 
(met abonnement) eerste klas 
128.25 hebben gekost. Ik begrijp 
nooit waar ze het vandaan halen 
als ze beweren ’dat de trein 
ongeveer even duur is als de auto’. 
De trein kost nog niet de helft van 
de auto! Ook en passant nog even 
100 liter benzine verbrand - maar 
daar staat tegenover dat er stroom 
niet werd gebruikt door niet 
rijdende treinen. 

Het ergste zijn natuurlijk die tien, 
elf uren die je verspilt met dat 
'chauffeurtje’ te spelen. Nog 
afgezien van de regelrechte ramp 
die het wegverkeer is: je moet 
voortdurend op van alles en nog 
wat letten, nog meer dan in de 
trein schijnt het Nederlandse volk 
dat zich over de weg beweegt te 
bestaan uit knurften en 
holbewoners. En daartussen zitje 
dan, allemaal achter diezelfde drie 
pedalen, met als enige gedachten: 
op tijd remmen, haal ik dat 
verkeerslicht nog, wat zou deze 
geachte medeweggebruiker 
bedoelen met dat gebaar met zijn 
middelvinger, waarom knippert 
dat rode lampje op mijn dashbord 
toch? Allemaal dingen die ik 
normaal gaarne overlaat aan de 
machinist van de NS, terwyl ik me 
bezig houd met zaken die me meer 
interesseren, dan wel toch gedaan 
moeten worden. 

Wat ik in die tien, elf uren allemaal 
had kunnen doen: alle beschikbare 
ochtend- en avondbladen lezen 
plus een half boek, een toespraak 
voorbereiden, een stukje als dit 
tikken, andere stukjes tikken, 
alvast een ruwe uitwerking maken 
van de interviews die ik in Utrecht 
en Nijmegen had, diverse kopjes 
koffie drinken en de koffieventer 
(sommige roepen heel Oriënt 
Express-achtig 'koffie, vers!’) 
genereus een dubbeltje fooi geven, 
gedachteloos het effect van de 
lente op het landschap in 
ogenschouw nemen, stiekem 
graffiti op bedrijfsgebouwen langs 
de spoorlijn mooi vinden, 
nadenken over hoe het nog beter 
kan bij het spoor, dutten. 

Maar nee, ik moest sturen van de 
jongens van de FSV. 

Wat ik eigenlijk zeggen wilde is 
dit: ik was daar niet boos om. De 
werkstaking is het enige 
machtsmiddel dat werknemers in 
handen hebben wanneer de 
werkgevers weigeren in te gaan op 
gerechtvaardigde eisen. Iedereen 
die in loondienst is moet daar 
gebruik van kunnen maken, ook 
vuilnisophalers, ook 
verpleegkundigen, ook 
journalisten, ook spoormensen. 

Het is ook goed dat af en toe 
gedemonstreerd wordt dat men 
bereid is dat machtsmiddel ook te 
hanteren. (Al vond ik die derde 
dag wat overdreven). 

Intussen begrijp ik met dat wel 
beweerd wordt dat de 
spoorwegstaking de mensen terug 
jaagt in de auto. 

Ik vond het wat ongemakkelijk, 
maar als ik al ergens heen gejaagd 
ben, dan is het terug in de trein. Ik 
besef meer dan ooit dat het een 
goedkope vorm van beschaafd 
leven is. Zeker vergeleken bij de 
stinkende jungle die wij 
gemakshalve 'autosnelweg’ 
noemen. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pag 


De afdaling Gebouwen van de sektor Gemeentewerken is belast met 
het be h ee r , het onderhoud en de begeleiding van renovatie- c.q. njeuw- 
bo u w p ro je k te n van gemeentelijke gebouwen. De afdeling bestaat uit 10 
m edewe rkers waarvan 7 in de buitendienst. Het grootste gedeelte van 
de we rfci a amh e de i i wordt uitbesteed. 

'In ve rb and met het grote aantal renovatieproiekten. die in de komende 
perfide worden uitgevoerd, bestaat tjideliik (in elk geval voor de periode 
vülMÏp» jaar) behoefte aan een v": V * BOUWKUNDIGE (V/M) 


TAKEN: ;. 

Nat «deern in de Yunktie komt te 
fepa» op da voorbereiding en be- 
geleiding van renovatieproiekten.' 
Ten behoeve hiarven stelt funktio- 
naris in overleg met betrokkenen 
programma's van eisen op, maakt 
O nt werp-tefceningen, stélt begro¬ 
ti nge n samen, maakt bestek ke n en 
lekeningen en is belast met het 
^•geiPiee toaücht bij de uitvoering; 
■ené p r oie kten . Verder zal funk- 
deneris oOfc ingezet worden bij de 
voor b e r eidi n g en be gel ei ding van 
wrki aamhartnn in de onderhouds- 


ree) in de formatie wordt opge¬ 
nomen. In dat geval zal irVfcet 
takenpakket een accentverschui¬ 
ving plaatsvinden richting onder-..- 
houd. . 

• wil de' gemeente Sittard graag ;■ 
meer vrouwen in leidinggevende, 
en beleidsf unkties benoemen. 
Vrouwen worden dan oék na- 
dnAkdlk ui tg eno d ig d te e oMd- 


DE LIMBURGSE 
RSONEELSGIDS bollen 

part ai die 8od*n-Ooup Boten BouwprcjeHen BV 
b een Intomatonoal ' % 
werkend Hzn-Key . 
■, u ppijwbfd¥pinnen de 
•BceenOrdepAte .-V 


«metveetglaQentri • 
Nededand en Duitsland 


Met zelden ggdfhet om grote projektenwoar 
ofrivgngfflak inv^atetingen mee gemoeid zijn. Doör 
toename van onze actMtetten z|n wijop zoek naar: 


#1 


Voor onze vestiging Geleen zoeken wij een enthousiaste 
Bestelwagen-vefkoper m/V. CH 


WIJ vragen van u: 

- inzet en zelfstandigheid 
- den doortastende en klantgerichte instelling 
' - leeftijd ca. 25-35 jaar 

- gevoel voor techniek en affiniteit met ons produkt 
- goede kontaktuele eigenschappen 
Wij. bieden u: 

.•«; - een eigen rayon en klidnten-bestand 
- een vast salaris met gunstige provisie-regeling 
opleiding vla Meroedes Benz ©en dienstauto van het bedrijf 


€ 
C 


^ - *- 


PROJECTMANAGERS 


van funktionahs wordt verwacht 
ie be sc h i kken over: 

;* een afgeronde M.T.S.-opleiding 
’/? richting Bou w ku n de, aangevuld 
ropt een cursus werkvoorberei- 


**, ruime ervaring in het maken van 
bouwkundige ca l cu l a t ies en 
Meningen is een pre; / 

*£ . g oed e a s ci e lo vaardigheden; 
g oed e s ch rift elij ke uitdrukkings- 


bestaat ar aan gerede kans dat 
detp funktie na een jaar struktu- 


• bestaat bij de gemeente Sittard 
in principe de mogelijkheid tot 

. kinderopvang; 

• bedraagt %1'salaria bij Mrfst#, 
ling maximaal f'4.402^r-. Jwjjjp 
per maand;., .V;. '/ 

• kan een psychologisch jpndp*- 
zoek deel uitmaken van Jb se- 
iektieprocedure; 

• kan nadere informatie ingevyon- 

nen worden bij de heer H.Haen- 
beukers, afdelingschef, telefoon 
(046) 596713; ■ 

• kunnen belangstellenden *rhun 
schriftelijke sollicitatie t^t uttar- 
üjk 22 april 1992 a.s.v «jnder 
vermelding van referentionum- 
mer 92.11, richten aen -het 
College van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 18, 6130 
AA Sittard. 


noemer bouwen'Inde 
■ breeddedn vdnhet >'• 
yrtaftL ■ " 

. ' 

Beden Bcpwptcfekten flV' era 


Schriftelijke sollicitaties (ribt pasfoto kunt u voor maandag 20 april richten aan: 
drs. H.C. Smeets van Smoeis Meicedbs-Benz. Postbus 3029.6401 DM te Heerk 
_Tel. 045-754575. SqUalfeties worpen diskreet behandeld. 


mm 


: r‘ . ■■■ -..sJhfv-..•>• ■ .V • ■ 

V •. • 'T 1 

JJJJJJ??.'-' V' . :■ pto^éklman c^ 

.:.' *" orcto rt>pteT^13Sfk*oWcl op de operationele - 


weten 

Inde 
en integreert aoe **•; - 
vpla^nlng, fcouv&udget 
traudt u extern© 
en iocMr ofxAaohtgevers. 
nemersötè.^. 


W'- 

& 
- S’ifrnu ftf Éiv ’lhifcyv* In tl ne n rfer-teik 


"• :.ï;ieBen«aci 
QS grepNce le éèn energiek senficebedttp met een leidende 
op het gebied ven reproduktietechnlekm. Tof de eMMtelten beho r en 
ttchtdtukken en klein- en gmot formaat fktéur)koplSnn, 
mannen en okrtten ven technische t e k en tn óen. 

W WWNIIVV W WW w WWirVIVWfW IMlftM 


«V. 

m 


-töctecf^s achtergrond HlS-bouwkunde met 
ervaring in een commerdéie omgeving; 

- buitenland -ervaring; 
bouwvoorschffften; 

- aantoönbaie iéidinggevencle cctoaOHelteh; ' 
-leeftijd lot 40 jdar. 

■ r . . »> * ’ T • . ’ . - i - 

UwfeakHec 

NacletoinHcMIngenlgjrt { 

drs. M.CM Boden directeu. telefonisch bereikbaar: 
043449282 1 • - 

Uwsctvfflel|kespdlqitatielcuntubir^ 
richten ben: : v ■ ■ 

bollen bouwprojecten bv 

afd. personeelszaken 

podbmV*P ’-.X 

6230'AÖ Mmomj,. / Voor een langdurig profeet ven de Nederiendee Spoorwegen zoeken 
eert 


PART-TIME MEDEWERK(ST)E 


Voor dk project worden technische tekeningen naar een computertaal 
omgezet De werkzaamheden omvatten aenvoucSga aanpassingen 
correcties van deze, naar computerbestand omgezette, tekeningen. E 
typevaarOghefd te vereist en een affiniteit met da techniek ia g ewenst 
betreft een taan vóór S uur per dag. 


I 

I 


ér 
m 

ft 


Je achrHtadjka aoBoftada, aangavuld met gagavena over opiekflng en ond 
bdakiWng van aan recents pasfoto, kun ja voor 16 april richten aam 
OS graphica, ta.v. Dhr. ktLJ Janssen, Postbus 238. 6130 AE Sittard. 


I 


Gwa van den Akker 


Duriinger, met rtén 100 madmmrkersan 19 aken, been van de grotere 
schoenbedrijven In het zuiden van het land. 

Door uitbreiding an promoties z^n wH steeds in beweging. Daarom zoeken v 
voör.orae vestiging in HPEMSBROEK kootsktmet een nnt hau s b st een 
dynómbche karxddaatvoor de fijoktievan* . 


Wij vragen een mede we rke r 
• dia verkopen en omgaan met mansan em uitdaging vindt; 

• die een goede opleiding heeft genoten, btyroorbeeld ' 

" DetaMbnddschooi en/ofvakkurws(sen); . 
mat uit s ta kanda IcontJctuele abenschasoen en het inkr» zdellc inticlit 

Wq bieden u 

« een aftvtedtet^ isfefcgendeenzeifc tandig e kmkde; - 
; •eer».salarbt? ^nkeHp(van leeftijd, ervaHrw en prestatie; 

, • ruime promotie- en door g roéhnogè ^ kheden. 1 


Wl dan uWrihdctfa met le—ixi wi 


.naar 

V ' . .ï’f'/' y limburgs dagblad* F / W 

-v - ’ - ^ 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 33 


1 i 


|WaRD RuySLINCK: 

j BANAAL GEKAKEL 


__ DOOR EMILE HOLLMAN 

De Vlaamse schrijver Ward 
Ruyslinck doet het volgens de 
Achterflap van zijn jongste 
boek met Monika Lo Cascio. 
Met diezelfde mevrouw 
schreef hij een liefdesroman in 
briefvorm. 


’De Speeltuin (...) is ondanks zijn 
overwegend fictioneel karakter 
ontstaan uit de behoefte van beide 
Auteurs (en partners) om te getui¬ 
gen van hun eigen, bewogen, vaak 
zwaar beproefde en door een hypo¬ 
criete, systeembestendige maat¬ 
schappij gebrandmerkte liefdesre¬ 
latie’, zegt de flaptekst. 

En daarmee is de lezer gewaar¬ 
schuwd: fictie en werkelijkheid 
lopen elkaar voor de voeten in dit 
boek. In de praktijk werkt het als 
v olgt: de schrijver heet Simon en 
de mode-journaliste heet Claudia. 
Het lijkt vooral logisch dat Ruy¬ 
slinck Simons brieven schreef, 
niaar zekerheid krijg je daar niet 
over. De correspondentie begint 
op 16 november ’89 en eindigt op 
24 april ’90. Het zijn de - mag je 
Aannemen - meest bewogen 
niaanden van een buitenechtelijke 
felatie die tien jaar eerder een aan- 
v ang nam. 

Simon is dan nog verbonden met 
rijn 'echtelijk aanhangsel’ Jozefa, 
Claudia is gehuwd met een Italiaan 
op wie alle gemeenplaatsen van 
Mannelijke Italianen van toepas¬ 
sing zijn. Het cliché dat het huwe¬ 
lijk het graf is van de liefde weer- 
boudt beide minnaars er aanvan¬ 
kelijk van hun respectievelijke 
huwelijken te verbreken en bij¬ 
voorbeeld samen te gaan wonen. 

In de eerste brieven wordt vooral 
duidelijk hoe idolaat zij zijn van el¬ 
kander. Claudia noemt hem rond 


kerst (houd uw broek vast) 'mijn 
ster van bed-lehem’, Simon noemt 
haar 'mijn oogappeltje’, 'mijn mal¬ 
le snoezepoes’, ’mijn paradijsvogel 
onder eksters’, ’mijn lekkertje’, 
’mijn krolse poes’ - enfin sla uw 
eigen liefdesbrieven er nog eens op 
na. En eveneens wordt duidelijk 
hoe weinig zij van hun echtelieden 
houden of zelfs hebben gehouden. 
In de trant van ’het lijkt wel een 
sprookje’ schrijft Simon over de 
hoogleraar ’die een beetje verliefd 
is op onze letteren maar lang niet 
zo verliefd als ik op jou’. Schrijft 
Simon dat niet zijn bankrekening¬ 
nummer maar haar telefoonnum¬ 
mer de mooiste cijfercombinatie is 
die hij kent. Kortom, weinig ver¬ 
heffend om het maar eens eufemis¬ 
tisch uit te drukken. Per slot van 
rekening hebben we het hier niet 
over de eerste de beste auteur. 

Dan oppert Simon het bestaan van 
een (buitenechtelijke) dochter die 
alleen Iris zou kunnen heten 'om¬ 
dat ze net als de regenboog en als 
onze liefde de hemel met de aarde 
verbindt’. 

Terwijl beide minnaars kleertjes 
kopen voor de gedroomde Iris 
moet langzaam duidelijk worden 
welke 'hypocriete en systeembe¬ 
stendige maatschappij’ hun relatie 
zo brandmerkt. Het wereldje van 
modellen en fotografen van wie 
Claudia zich afvraagt of ’dat ras 
ook tot de beschaafde mensheid 
behoort?’ Het van roddel- en ach¬ 
terklap levende theaterwereldje 
waar Simons vrouw toe behoort? 
Misschien de ’Siciliaanse heethoof¬ 
den’ (maar dan fout gezet) die de 
kamer van Claudia’s vriendin ko¬ 
men verbouwen wanneer zij ge¬ 
vlucht is naar een vriendin? Zijn 
die hypocrieter dan Simon en 
Claudia die hun huwelijkse leven 
fel verloochenen en die pas na tien 
jaar de deur achter zich dichttrek¬ 
ken? Vormen die ’de systeembe- 


HaYE VAN DER HeYDEN : 
’GeEN MOOIER GENOT DAN 
ZINTUIGELIJK GENOT’ 


JXDQR ER1C VAN DER VELDEN 

»Wel vgel seks hè,” begint Haye 
van der Heyden. „Ik heb nog over¬ 
wogen om er wat uit te halen, maar 
het meisje van de uitgever dat me 
rzAl ik maar zeggen - ’deed’, zei: 
Niet doen, niet grijzer en be¬ 
schaafder maken. Durf ongepolijst 
'*® rijn’. Daar k on j n meegaan. 
^ e lf vind ik eigenlijk ook wel dat 
^n romanschrijver het achterste 
Va n zijn tong moet laten zien. Bo- 
yendien, de koningin heeft het zelf 
ln haar laatste kersttoespraak ge- 
Ze gd: niet vervlakken, kunste¬ 
naars! Dus wat doe je dan als 
goede vaderlander? Ha, ha. Geef ik 
toch gewoon de koningin de 
schuld, dat er in mijn boek zoveel 
geneukt wordt.” 

Haye van der Heyden (35). Wist op 
rijn zesde al dat hij acteur wilde 
worden. Schreef vanaf zijn vijftien¬ 
de toneelstukken (’uit boosheid. 
Acteren kon ik vergeten. Ik had 
een vreselijk stotterprobleem’). Be¬ 
hoort sinds de première van de 
tnterst behendig geschreven ko- 
m edie Jaloezieën in 1989 tot de 
01 eest succesvolle dramaschrijvers 
v an ons land. De opvolger van An- 
nie M.G Schmidt is hij wel ge¬ 
doemd. Met Angelsaksische vak- 
deden als Alan Ayckboum en Neil 
cnmon is hij vergeleken. Heeft ook 
samen met Erik Brey de cabaret¬ 
groep Purper opgericht. Over zijn 
stotterprobleem groeide hij heen, 


maar veel plezier aan zijn optreden 
met Purper heeft hij niet beleefd. 
Te veel last van plankenkoorts. 

Een citaat uit ’Jij bent steeds een 
ander’, zijn romandebuut: „Hoe 
meer ik de relativiteit van wijs¬ 
heid, kunst en liefde ervaar, hoe 
groter mijn affiniteit met het puur 
zintuiglijke genot dat rijkdom mij 
kan schenken.” 

Van der Heyden: „Als rijkdom een 
gevoel van welbehagen oplevert, 
dan is dat toch niet niks? Al dat 
gecreëer en gedenk en gezoek dat 
we met kunst, religie en of wat dan 
ook doen, het zijn vormen van 
compensatie, omdat we zintuiglijk 
iets te kort komen. Geen mooier 
genot dan zintuiglijk genot.” 

„Ik heb het in het boek vooral te¬ 
gen mezelf. Ik wou dat ik in staat 
was, om wat meer ongecompli¬ 
ceerd te genieten. Om plezier te 
hebben van de luxe die ik nu heb. 
Ik heb weinig rust. Altijd al gehad. 
Ik kan absoluut niet tegen vakan¬ 
tie. Na één dag strand begint de pc 
al weer te trekken. Ik word achter¬ 
volgd door een soort NUTS-princi- 
pe, het idee datje alleen iets leuks 
mag doen als je je taak afhebt.” 

Citaat uit ’Jij bent steeds een an¬ 
der’: „Ziek ben ik geweest. Bijna 
twintig jaar. Dat weet ik nu. Een 
psychische ziekte. Zoals zovele 
mensen om me heen hebben, en 
doen alsof er niets aan de hand is. 
Ik dacht dat er ook niets aan de 


stendige maatschappij’? Dat wordt 
tenminste niet hard gemaakt. Ook 
onaannemelijk is de informatie die 
beide minnaars elkaar per brief 
doen toekomen. Het is bijvoor¬ 
beeld niet erg geloofwaardig dat 
Simons vrouw niet doorvraagt 
wanneer zij van hem te horen 
krijgt dat hij een kind heeft bij 
Claudia. 

Het bestaan van dat (gedroomde) 
kind Iris geeTt het boek wel een 
broodnodig perspectief. 

Iris brengt de geliefden - zo moge¬ 
lijk - nog meer tot elkaar totdat 
Simon beseft dat zij een illusie is. 
„Ik heb het gevoel dat jij een mis¬ 
kraam hebt gehad,” schrijft hij aan 
zijn engel’. 

Claudia eindigt in het ziekenhuis. 
De suggestie wordt gewekt dat zij 
werkelijk een miskraam heeft ge¬ 
had. Maar Simon die in het zieken¬ 
huis navraag doet, vermoedt dat zij 
daar is opgenomen met een relatief 
onschuldige aandoening. 

Hij vraagt zich heel even af of de 
gehele relatie geen illusie was. 
Maar omdat Jozefa en Claudia’s 
Italiaan het verzet tegen de relatie 
hebben opgegeven zijn ze eindelijk 
vrij en hoeft zelfs Irisje niet langer 
weggemoffeld te worden. 

Waar werkelijkheid en fictie aan 
bod komen mag de lezer uit ma¬ 
ken. De fictie zit ’m tenminste in 
de laatste twee brieven waarin de 
suggestie het boek een roman¬ 
waardig einde verleent. Het is niet 
genoeg om al dat banale gekakel 
voor lief te nemen. Voor de zeker¬ 
heid nog eens naar de omslag ge¬ 
keken: Ward Ruyslinck. Het staat 


De speeltuin - Ward Ruy¬ 
slinck en Monika Lo Cascio; 
Uitg. Manteau ƒ 24,90. 


hand was. Ik wist niet beter of het 
was normaal dat ik was zoals ik 
was. Nu het gestopt is weet ik het. 
Seksuele hysterie veroorzaakt 
door een beklemmende moeder¬ 
binding zal ik het maar noemen. 
Klinkt wel wetenschappelijk.” 

Van der Heyden: „Let wel: er zit¬ 
ten autobiografische elementen in, 
maar puur autobiografisch mag je 
de roman niet noemen. Een aanlei¬ 
ding tot schrijven is een uitspraak 
van een vriend van me geweest, 
George Groot. In een gezelschap 
van bedaagde heren liet hij zich 
ontvallen: ’Elke man moet in zijn 
leven zien klaar te komen met sek¬ 
sualiteit’.” 

In de roman laat Van der Heyden 
de ik-persoon aan een nieuwe vlam 
de passages lezen waarin hij be¬ 
hoorlijk erotomaan terugblikt op 
vorige relaties. Van een andere or¬ 
de is een ontroerende afscheids¬ 
brief die de ik-persoon aan de 
vrouw schrijft, met wie hij zeven 
jaar getrouwd is geweest. Een ci¬ 
taat: „Laat ik voor mezelf praten: 
ik blijf bij jou om allerlei redenen. 
Omdat ik niet tegen alleen-zijn 
kan, omdat ik niet tegen een leven 
zonder seks kan en omdat wij in de 
dagelijkse existentie elkaar niet al 
te veel in de weg zitten, wat al heel 
wat is. Negatieve redenen zijn 
dat.” Het is één van de weinige 
proza-fragmenten, de roman is 
hoofdzakelijk in dialoogvorm ge¬ 
schreven. 

Van der Heyden: „Uit pure luiheid. 
Prozazinnen moet ik construeren, 
daar moet ik gigantisch op zwoe¬ 
gen. Dialoog spuit eruit.” 

Jij bent steeds een ander — 
Haye van der Heyden; Uitg. 
Contact ƒ 24,90. A. Alberts 


_BOEKENPAGINA- 

De boekenpagina van het Limburgs Dagblad 
verschijnt om de drie weken y— 

—.■ ju tnWe iw&Ar A. Alberts, 

STIJLVOL MAAR 
ONBEKOMMERD Oriana Fallaci 


DOOR PIETER DEFESCHE 

’Wij zeggen het U zonder om¬ 
wegen: wij vinden A. Alberts 
een meester-schrijver’ laat uit¬ 
geverij G.A. van Oorschot het 
publiek weten ter gelegenheid 
van de boekenweek 1992, met 
vriendelijke groeten. Het tekst¬ 
boekje dat met deze ontboeze¬ 
ming begint, heet ’Een kennis¬ 
making met A. Alberts, met 
medewerking van Robert An¬ 
ker en Willem Jan Otten, die 
allebei een soort laudatio leve¬ 
ren. Wij ontvingen het samen 
met ’A. Alberts, keuze uit eigen 
werk’ onder de titel 'Libretto 
voor een gewezen koningin’. 

Een titel die de lading niet 
dekt: het boek van 186 pagina’s 
bevat elf verhalen of delen 
daarvan, waarvan het libretto 
er één is en geenszins de pri¬ 
mus inter pares; de ereplaats 
komt toe aan ’De honden jagen 
niet meer’, een complete ro¬ 
man, waarmee de uitgever mis¬ 
schien wel het meest zijn gelijk 
haalt. 

In de laudatio van Robert Anker 
heet A. Alberts een groot schrijver 
die al sinds 1952 publiceert - 
'maar het publiek kent hem nog 
steeds niet’. Dat wordt begrijpelijk 
geacht want Alberts is net als Nes- 
cio - die overigens aan bekend¬ 
heid niet veel tekortkwam - ’de 
grote schrijver van het kleine ge¬ 
baar, de ingetogen melancholie, de 
gedempte emotionaliteit’. Afgezien 
van de vraag of dat nu zo’n exclu¬ 
sieve trant van schrijven is en of er 
geen andere factoren zijn vermeen¬ 
de onbekendheid kunnen verkla¬ 
ren - waarom heeft de schrijver 
bijvoorbeeld geen voornaam in een 
tijd waarin iedereen daar bij ge¬ 
noemd wordt tot en met de minis- 
ter-president - valt het met die 
onbekendheid vermoedelijk wel 
mee. 

Als het de zeventien titels niet zijn 
die hem breed maken op de plan¬ 
ken van de boekverkopers, dan 
heeft mogelijk de toekenning van 
de Huygensprijs zijn reputatie ver¬ 
groot, de frequentie van de bespre¬ 
kingen in de landelijke bladen en 
niet op de laatste plaats de boeken¬ 
week. De boekenweek om drie 
redenen: omdat zij in het teken 
stond van de aandacht voor Indo¬ 
nesië en het vroegere Nederlands- 
Indië, waarin Alberts zijn schrij¬ 
verscarrière begon. Voorts omdat 
zij de uitgever aanleiding gaf om 
zich boos te maken op Hans War¬ 
ren, dissident onder de critici en 
tenslotte omdat zij de thans tach¬ 
tigjarige Alberts op de voorgrond 
schoof, niet als schrijver van het 
boekenweek-geschenk maar van 
het boekenweek-essay, wat er ook 
nog is door de zorgen van de 
CPNB. ’Twee jaargetijden minder’ 
- u heeft het voor nog geen vijf 
gulden vast niet laten liggen en het 
is u in de herinnering gebleven 
door de naadloze aansluiting van 
Alberts’ leerzame geschiedkundige 
preoccupatie op zijn vrije vertel¬ 
kunst. 

Voor wat betreft het belang van 
Indië voor zijn vertelkunst lezen 
wij in ’Twee jaargetijden minder’ 
dat hij, refererende aan zijn collega 
Friedericy - ’een van de grootste 
vertellers, ooit door Indië opgele¬ 
verd en dat wil wat zeggen’ - vast¬ 
stelt: ’Ze konden er wat van daar¬ 
ginds’. Dezelfde uitspraak sluit 
met andere woorden het voor¬ 
woord af, dat hij meegaf aan zijn 
eigen keuze uit eigen werk, als ant¬ 
woord op de vraag waarom hij ooit 
begonnen is met Indische verha¬ 
len: ’De leerschool is het land zelf 
geweest. Verscheidenheid van 


Oriana Fallaci, koningin van het bloedbad 


_jOOR ANGEL! POULSSEN 

Kokhalzend en met rilligen op 
e rijg las ik haar onovertrof- 

stü e JP2v S '® en man ’- Vanaf toen 
nd Oriana Fallaci, oorlogs- 
ersiaggeefster pur sang, op 
torenhoge sokkel. 

Vijfjaar lang werkte Fallaci aan 
Tnc; oorlogsroman 

j a H • Boekhandelaren bouw- 
nirII 0 L enthousiasme meteen hele 
hni!?? Van het baksteendikke 
hofr • dat ln Italiè waar het ander- 
epn K 33 * g eJ eden uitkwam, meteen 

vnnr u f Uer werd - Fallaci staat 

]pnH kwaliteit én voor een rinke- 
elWr kaS J? a De schrijfster die aan 
j e “Onthnie haar pen in bloed 
ti^V d * e alle belangrijke poli- 
. in haar duimschroef 
^totdat ze doorslaan, oogst 
over de hele wereld ook veel er¬ 
kenning voor haar stilistisch per¬ 
kte romans. 


Deze keer heeft ze zich echter door 
haar eigen perfectionisme in de 
staart laten bijten. Tnsjallah’ is 
werderom een oorlogsroman; we 
volgen de Italiaanse sergant Ange- 
lo temidden van een groep militai¬ 
ren op een post in Beiroet. Maar 
Fallaci heeft deze keer de fout ge¬ 
maakt alle goede ingrediënten die 
ze in huis heeft te willen verwer¬ 
ken in één gerecht. Zonder de per¬ 
fecte, plastische stijl en de grote 
waarheden die ze haar hoofdperso¬ 
nen laat verkondigen zou het boek 
het etiket 'onverteerbaar’ krijgen. 


Door het verhaal vanuit het per¬ 
spectief van verschillende perso¬ 
nages te vertellen krijgt de lezer 
geen kans om zich te hechten aan 
de hoofdpersoon. Alle concentratie 
is noodzakelijk om te onthouden 
wie wie is en voor welke partij hij 
gaten in mensen schiet. Bovendien 
achtte Fallaci het noodzakelijk om 
naast de beschrijvingen van haar 
oorlogservaringen ook nog eens de 


deur van haar immense voorraad¬ 
kamer, het labyrint van haar ge¬ 
heugen, op een kier te zetten. Fei¬ 
ten en data vliegen als mitrailleurs- 
kogels om je oren. 

Het is natuurlijk zeer bewonde¬ 
renswaardig dat ze behalve op La¬ 
tijnse spreuken ook nog volop kan 
teren op de Griekse mythologie en 
Engelse sagen. Maar de lezer zakt 
na verloop van tijd terug in een 
ongeïnteresseerd ’ns-kijken-wat- 
de-volgende-bladzijde-brengt’. 
Waar blijft de passionele Fallaci 
van ’Een man’?. Waar is haar teder¬ 
heid en onzekerheid uit 'Brief aan 
een ongeboren kind’ of de geënga¬ 
geerdheid van ’Penelope trekt ten 
strijde’? 

’Een man’ dankt zijn kracht vooral 
aan het feit dat de lezer de weder¬ 
waardigheden van één persoon 
volgt. Eerst is er de afschuw, dan 
het ongeloof en vervolgens de be¬ 
wondering. Je gaat als lezer hou¬ 


den van deze onverzettelijke, trot¬ 
se man die alles en iedereen weer¬ 
staat voor zijn principes. Het boek 
laat ruimte voor een emotionele 
band. Tnsjallah’ vertelt een net zo 
waar en minstens even gruwelijk 
verhaal. Fallaci beschrijft wat ze 
als geen ander kan; de zinloosheid 
van de oorlog. De wrede werkelijk¬ 
heid van afgerukte ledematen en 
kinderen bedolven onder hun ei¬ 
gen darmen. Maar meer dan een 
moment van mededogen en afgrij¬ 
zen roept de tekst niet op. 

Hoewel het verhaal zich ontvouwt 
in drie maanden, lijkt het geen 
voortgang te vertonen. Het ver¬ 
toont evenveel brokstukken als 
Beiroet zelf en de lezer wordt ge¬ 
acht tussen het puin de rode draad 
te vinden. Men neme hem op bij 
Angelo, die op zoek is naar de for¬ 
mule voor het leven. Met de stank 
van verschroeid vlees in de neus¬ 
gaten en de angst in zijn poriën 
klampt hij zich vast aan de voor de 
hand liggende oplossing: de liefde. 


Op de puinhopen van Beiroet 
bloeit de liefde in verscheidene 
vormen. Angelo zoekt het bij de 
mysterieuze en mooie Ninette, an¬ 
deren zoeken hun heil bij een plas¬ 
tic opblaaspop die ze ’Lady Godi- 
va’ dopen. Maar er figureren ook 
vijf jonge nonnen, die de hoofden 
van de soldaten danig op hol bren¬ 
gen. Al is de liefde platonisch, het 
verlangen stilt zelfs het begeren. 
De vrouwen brengen warmte in 
het boek, menselijkheid en hoop. 
En dat is hard nodig want Fallaci 
toont weinig positivisme in haar 
mensbeeld. 

’De ware soldaat liegt zichzelf voor 
als hij zegt dat hij de oorlog haat. 
Hij houdt er hartgrondig van. Niet 
omdat hij een bijzonder slecht 
bloeddorstig mens is, maar omdat 
hij van de vitaliteit houdt die de 
oorlog in zich draagt. Als je dan 
bovendien ook nog een jager bent, 
een kansspeler, vermaak je je in de 
oorlog zoals je je nooit in het bos 
of in de toendra of aan de roulette¬ 


tafel vermaakt hebt of zult verma¬ 
ken. Want het wrede spel van de 
oorlog is de jacht der jachten, de 
uitdaging der uitdagingen, de wed¬ 
denschap der weddenschappen. 

De jacht op de Mens, de uitdaging 
van de Dood, de weddenschap met 
het Leven. Excessen waar de ware 
soldaat behoefte aan heeft.’ 

In Beiroet komen de soldaten wat 
excessen betreft aan hun trekken, 
maar veel mooier zijn de levens¬ 
wijsheden die ze opdoen. Uiteinde¬ 
lijk vindt Angelo zijn 'formule vooi 
het leven’. Het is niet de liefde, 
hoewel Ninette wel degene is die 
de oplossing aanreikt. Zij schrijft 
in haar afscheidsbrief aan Angelo: 
„De formule van het Leven. Ze be¬ 
staat, lieveling, ze bestaat. Ik ken 
haar. En ze bestaat niet uit een wis¬ 
kundige term, ze is geen afkorting 
of recept uit het laboratorium: het 
is een woord. Een simpel woord 
dat hier om de haverklap wordt 
gezegd. Het belooft niets, ik waar¬ 
schuw je. Daar staat tegenover dat 


mensen en onder hen vooral de 
kwaliteit van de verhalenvertel¬ 
lers. Lange verhalen, korte verha¬ 
len, als vertellen een ambacht is. 
dan heb ik het daarginds geleerd’. 
Voor wat betreft de categorieën 
van verhalen brengt het herlezen 
hem in hetzelfde voorwoord tot 
een andere indeling: sommige be¬ 
rusten op eigen ervaring of door¬ 
vertelde ervaring van een ander. 
Voorbeeld daarvan is het ope¬ 
ningsverhaal ‘Groen’ dat stamt uit 
het leven van een bestuursambte¬ 
naar op het vooroorlogse eiland 
Madoera. Tot dezelfde categorie 
behoort ‘De honden jagen met 
meer’, een sterk autobiografische 
roman over een zeevaardersfami- 
lie, over eenzaamheid en de onver¬ 
brekelijke verbondenheid van 
mensen. Misschien wel het boek 
met de meeste spanning tussen de 
koele verteltrant en de onderlig¬ 
gende emotie. Het derde in deze 
categorie is ’Aan Frankrijk uitgele¬ 
verd’. 

Een volgende categorie zijn aan de 
geschiedenis ontleende verhalen. 
Het boek bevat daarvan een voor¬ 
beeld in 'Haast hebben in Septem¬ 
ber’ - over de vlucht van de herto¬ 
gin van Chevreuse. De derde 
categorie vormen de verhalen 'die 
ik van a tot z verzonnen heb. Per¬ 
soonlijk vind ik ze de aardigste’. 
’Zee, onvergetelijke zee bij Peru’ is 
een verhaal van dat genre. ’Moeras’ 
een ander, hoew r el het opgenomen 
is in de op bestuurs-ambtelijke er¬ 
varing gebaseerde serie, gebun¬ 
deld in ’De Eilanden'. 

Vraag dié zich blijft opdringen als 
het boek uit is: wat voor reden had 
de schrijver om deze stukken te 
kiezen? De keuze berust vermoe¬ 
delijk op andere dingen dan literai¬ 
re topkwaliteit. Voor wat betreft 
het sluitstuk ’De honden jagen niet 
meer’ is de keuze voor de hand lig¬ 
gend. Literaire topkwaliteit en 
emotionele betrokkenheid lijken 
hier samen te gaan. Persoonlijke 
voorkeur voor het Libretto voor 
een gewezen koningin' vloeit mis¬ 
schien voort uit het unieke van de 
formule: het is helemaal niet zo 
kwalijk als het studentikoos ge¬ 
noemd wordt. Het is vindingrijk 
als ’De bloedbijl’ van Godfried Bo- 
mans, de humor ligt aan de opper¬ 
vlakte en de trant is hier en daar 
hilarisch. Een stuk yit ’Aan Frank¬ 
rijk uitgeleverd’ kan dierbaar zijn 
als jeugdherinnering: het verbaast 
door de hoeveelheid en nauwkeu¬ 
righeid van de details. En door 
woordenrijkdom. Misschien bezit 
Alberts dagboeken uit zijn jonge 
jaren en schreef hij al in de Franse 
jaren die aan zijn Indische vooraf¬ 
gingen. Ofschoon: veel documen¬ 
tatie schijnt hij niet te koesteren, 
zoals bij de organisatie van een 
tentoonstelling in het Letterkun¬ 
dig Centrum is gebleken: geen 
brieven, geen vergeelde foto’s, 
geen album van Alberts. 

Wat betreft woordenrijkdom: de in 
de kritiek zo herhaaldelijk gecon¬ 
stateerde uiterste soberheid lijkt er 
moeilijk mee te rijmen. Meer dan 
één verhaal van Alberts babbelt 
stijlvol maar onbekommerd voort; 
men kan zich de avonden in gezel¬ 
schap op de voorgalerij erbij voor¬ 
stellen. De soberheid zal meer 
betrekking hebben op de emotie. 
Er is in het oeuvre van Alberts 
geen uitroepteken te vinden, al 
hangt zich iemand op. Misschien is 
'flegma’ een woord dat van toepas¬ 
sing is en zijn bestuursambtenaren 
uit het koloniale tijdperk wel 
epigszins naar Engels model gemo¬ 
delleerd. 

Albert is de naam - Albert 
Alberts, een keuze uit eigen 
werk; Libretto voor een ge¬ 
wezen koningin - Albert 
Alberts; Uitg. Van Oorschot, 
ƒ 19,90. 


het alles verklaart en dat het 
helpt.” 

Hulp kan Angelo wel gebruiken in 
zijn benarde positie. Maar ook zijn 
pasverworven kennis mag niet ba¬ 
ten. Uiteindelijk gaat de formule 
van het Leven tegelijk met zijn 
vertwijfelde lichaam ten onder in 
het schuim van de Middellandse 
Zee. De lezer rest een w'range 
smaak en de vraag waarom dit 
boek zo lijvig moest zijn. Het boek 
bezit voldoende inhoud voor drie 
romans. En ook hier geldt: Tn der 
Beschrankung zeigt sich der Meis¬ 
ter'. Als Oriana de teugels wat 
strakker had gehouden, dan had 
haar pen zich niet zo vergallo- 
peerd. 

Fallaci blijft echter onverslaanbaai 
in haar genre. Niemand beschrijft 
zo de oorlog in al zijn menselijk¬ 
heid en beestachtigheid, moed en 
lafheid, krachten schoonheid. Ze 
staat voor mij nog steeds onver¬ 
schrokken op haar sokkel als ko¬ 
ningin van het bloedbad. 

Insjallah - Oriana Fallaci; 
Uitg. Bert Bakker, ƒ 49,50, 
geb. ƒ 69,50. 
imburgs Dagblad 


Zaterdag tl april 1992 DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


Automobielbedrijf Mengelers BV is een 
Toyota- en Suzuki-dealer met vestigingen in 
Oirsbeek, Landgraaf en Sittard. 

Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte 
automobielen zijn ook het uitvoeren van 
onderhoudsbeurten, (schadelreparaties en de 
verkoop van accessoires en onderdelen zeer 
belangrijk binnen ons bedrijf. 


Voor ons centrale loyota-magazijn te Oirsbeek vragen wij op korte termijn' 
een: 

MAGAZIJNMEDEWERKER 

Ne een inwerkperiode wordt van U verwacht dat U in teamverband alle 
voorkomende werkzaamheden kunt verrichten. Wij vragen iemand die aan 
de volgende eisen voldoet: 

-bij voorkeur autotechriische opleiding 

• bekendheid met geautomatiseerde verwerking van gegevens 

- leeftijd tussen 20 en 30 jaar 

- accuraat kunnen werken 

• goede kontaktuelé eigenschappen 

- flexibele instelling 

- bereid om in teamverband wisselend op zaterdag te werken 

- technisch en-commeroeel inzicht 


Ten behoeve van ons bedrijf te Sittard zijn wij op zoek naar een: 

VERKOPER VAN NIEUWE 
EN GEBRUIKTEI AUTOMOBIELEN 

Voor deze funktie hebben wij iemand in gedachten die aan het 
volgende prof iel beantwoordt 

-goede commerciële en contactuele eigenschappen 

- leeftijd tussen 25 en 35 jaar 

- in teamverband van 7 medewerkers flexibel kunnen werken 
-1W of vergelijkbare opleiding heeft de voorkeur 
-technisch en commercieel inzicht 

- enige ervaring in deze funktie is een pre fTN Techniek omvat 


beonpm n;, 
Bouwtechnische 
voorzieningen, 
isolaties, fabrilco g e en 


techniek 


Ten gevolge van toenemende akfrviterfen in 
Nederland en Duitsland incl da nieuwe oostelijke 
d o el st el ten , yogen wij op korte termijn een: 


aiwniniuin- en _ 
kunststof e l e m enten. 

Inckntriele 


afd. verkoop 


lldlatioinatericiien en 


Taakomschrijving: 

-r het telefonisch onderhouden van dg kontakten met 
onze Idanten. 

- Het maken en bijhouden vap de afspraken voor 
onze buderK^endmedewer^wrs. 4 

— He# verzorgen van correspondentieen offertes 


Totaal dpi er ruim 00 
personaeUeden 


«4>ejBeM* ia Heerlen. 


- Het notuleren van de vericoopvergodemigen. 

- Het voorbereiden van bezoeken en ontvangen 
van klanten aan Of» bedrijf iy.m. voorfidiBng, 
Dom ipjpi vlot ipuinv Wi ronamaingon. 

- Het mede opzeilen en beg ele iden van bijzondere 


Voor deze funktie da le n wij dé 


: enige ervaring in soortgr 
W^bieden: 

- een afwisselende baan in een enthoukwste omgeving 

- salaris overeenkomstig opleiding en ervaring 

- goede secondaire arbeidsvoorwaarden 

- eventuele schotingsinogetijkheden zowel extern ais intem via het 
LouwmarvooNege van onze importeur 

Bent U èen van de kandidaten die wij aoehen? 

Schrijf dan Uw sollicitatie met CV naar 

Automobi e l bed rijf Mangeler» BV 

Ta.v. mevr. I. Hintten 
Postbus SB 

6430 AB HOENSBROEIC t 


Mengelers 


Rijksweg Zuid 212 
6134 AG Sfttent 
TM. *46-521000 
Fm 046-618)74 


Baenstraet 129 , Provincnleweg Zuid 91 

6372 AE Landgraaf 643ÖBC OfnbMk 

TeL 946-318606 Tal. 04492-1814 


orbeidsvoorwoorden verbonden. 'v 

Een psycholpgisehe-on of comft iei n aëki h tyf kan deel 
l É nn l mi vrm He tnlnlrtin oro ce durÉL ■ 

Heefru interesse om te werken bintien éen.módern 
en expansief bedrijf, don verzoeken wij u eesr 
ufaebreid curriculum vitoete 
richten aan: 

Direklie I.T.H. Bouwtechniek b.v. 

Postbus 192 
6400 AD Heerlen 


H 


Bij de studierichting Personeel en Arbeid is een tijdelijke vacature voor 
een 

docent Bedrijfskunde (v/m) 

voor 32 uur per week. 

Taken: 

• zelfstandig en in teamverband ontwerpen van onderwijsmodulen; 

• geven van lessen dmv, hoorcolleges en begeleiden van onderwijs¬ 
groepen; 

• verzorgen van practica, supervisie, stage- en scriptiebegeleiding; 

• bijdragen aan de organisatorische ontwikkeling van de studierichting 
Personeel en Arbeid; 

• verzorgen van contractactiviteiten; 

• eventueel verzorgen van andere lessen en taken binnen de studie¬ 
richting of binnen de Hogeschool. 

Functie-eiaen: 

• relevante HBO-opleiding met VO of een universitaire opleiding; 

• kennis Van aspecten van met name de sociale bedrijfskunde; 

• kennis omtrent strategisch (personeets)managernent; 

• werkervaring binnen een arbeidsorganisatie]. i 

• bewijs van voldoende didactisché voorbereiding of bereidheid een cur¬ 
sus daartoe te vdigen; 

• bekendheid met de didactiek van modulair Onderwijs, 

- Het salaris wordt vastgesteld conform de CAO van de Hogeschool 
Sittard en bedraagt minimaal ƒ 3.428,- en maximaal ƒ 7.528,- bruto per 
maand bij een volledige betrekking. 

’ t * _ e 

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer K. Weterihgs, studierichtings- 
iéider Personeel en Arbeid, telefoon (046) 59 1.2 56, of bij mevrouw dra. 
A. Christophe, docente, telefoon (043) 61 15 24. 


Hogeschool S 
omvat de sectors 
Hoger Gezondhei 
Onderwijs en Hot 
Sociaal Agogisch 
Onderwijs. 


m 


Studierichtingen va 
sector Hoger Soci 
Agogisch Onderwij 
•Culturele en 
Maatschappelijke 
Vorming; 

• Kreatieve Thera r 

• Maatschappelijk I 
en Dienstverleni 

• Personeel en A 
•Sociaal Pedagogi 

Hulpverlening. 


t 


,i 11ktlr111 ti - 


Uw sollicitatie kunt 
vóór 27 april a.s. 
aan Hogeschool 
La.v. de heer R. 
akker, personeeh 
naris, Sportcentrum 
laan 35, Postbus 
6130 AB Sittard. 
Telefoon (046) 59 

Vrouwen worden 
nadrukkelijk uitgei 
te solliciteren. 
GuÜkers Architecten is een jong architectenbureau 
met 8 medewerkers die in teamverband werken. 
Wij hebben opdrachten in zowel utilitaire- als in 
woninghouwsfeer. 

Door toename van opdrachten zoeken wij 
versterking van ons team met een: 

BOUWKUNDIGE M/V 

taak • zelfstandig uitwerken en begeleiden van 
woningbouw en utiBteitsprojecten 

r . • '■ 

vereisten * HTS-bouwkunde of een gelijkwaardige 


DeStkfdfa^VoplecglKisSLCsiiBttiisk^centi^ 


ctót van 174 bedden voor somatiscteaMbeddfflvoor 
psycho-gerbtrfeche petgaten. EriseenceiÉrumvoór 
daghehéidtingiBdl4plBaismvoorsKaaligclieM 
12g4tttseavoapqri^ 

Bfarnen de dienst ftahhlédfache Djaatkeen 
vakatsrevmr . voor 23 uren (netto) per week 


ahforiav Loctkin - Mmnitiirht 
Ra Bok KWB, 6201 BB Maastricht 


Santo Dekten BW. i* sinds 1926 producent van hoogwaardige 
ohasnisctie produkten én chemische spochtftpiton, die toepassing 
w«i wé vin mottsmoon. 

Bervo Dekten B.V. heeft twee pcoduMie-lotartles, één in Dekten en één 

van de verscNNentte 


organt*»tfe- 
a (NuodexC 


Coiorants), 


l 1 • 11 : tl i* i>t ij -. In > • iMfRi • , 1 * 


Lubricante^. 


klanterWtoChnische service eri op tie hoogte fe metbat ”AACOS 


k ‘• ai.'* • *‘ 


architectenbureau 


k i ? • 


Bent u geïnteresseerd, atuartSan 
rsch 


•• * ' •*' : * . • ■■ *„••• •■*. ** ■ ' 

Kléine■tx>oteir*tóp«tBf ; ’ i ^^’■ r 1 -.: ' 

621 j JL Haa a i i cht .•! X :• , • ’ 

' Ut 043*21550S 


Ib het najaar zal het aantal uren van deze vakature naar alle waarschijnlijkheid worden uitgebreid tot 27 uren netto per week. 

fVnddieKiBifidH'jjvfaig: Fuaktte-eisefl: 

Tot de. tafcep behoren onder meen * Diploma Logopedie. 

♦Onderzoeken, behandelen en begeleideh van idjsüche r -. r k oefenmc^bDdes 

patiënten, met name vap afasie- en dysartriepatiftièen:, ' ^ ^ ^ wfeiftii tfataafebévérng.* - 1 

zowel i-tóivKüieel aè ib groepsverbaid. * Goede kontaktuele eigenschappen. , 

♦Hetwericen ininidó-d^eiplinairvertgind. f De bereidheid om mee te werken aan het verder 

♦Het verrichten van audm-metrisch onderzoek. ' ontwikkelen van de logopedie in de instelling. 

♦ Het verzorgen van lessen aan de opleiding tot zieken- -- ♦Instemming met de Rooms-Katholieke signatunr van bet' 
verzagende. ; -‘ v .- verpleeghuis. ' 

♦Medewerking geven aan het opriebten van een afasiersoos. ■ A 

♦Hetbe^tekJen vah staptir(e)s en het geven van werk- , \ 

begeleiding aan vrijwimgers kan ta de mogelijkheden . 


Inlichtingen over deze ftmktie zijn te verkrijgen bij de Hetx J. Hilkens, jtooftf Para-Medische Dienst, tdefbon Ó4758- 2914 


De funktie is tngödiaakl in funköegcoep 45, minimaal f A 2474,00 en maximaal ƒ. 4.091,00 bruto per maand, afhankelijk 
ervaring. De óverige arbeidsvoowaaiden worden bepaald door d&CAO voor het Ziekenhuiswezen. , - 


rCft'WsvitecuMC j^ jsia ws Q^ L aaB^. M m n anv ,-' Mgtriac hooft haar loMondo nsorktpbsMo borofkt door hoge kwaHtofta- 
often te steHoti aan zowof ón2ë ntieclvwerfcors alt onze produkten. DR 
btgft in de toekooist gelden. Vaméege onze «mMtleuze groaldoelfteliin* 
gehi ign wij, hiaake uitbreiding van de co mm o rctl l o afdaling voor*. 
Rayon Umbtrrg op zoek naar oen Rayon Manpgar |itom Transport (nvM- 


^FtiNKTiEi^vwLy. 

zorgviddlgo fr^^ gaat u zeffstahdigzowielr 

weateb^c^4t^ 

- Op basis van tite (epgabouwde) kennéa van de totanw lrangportfan 
W'll#rayon stolt tt tooamon mot do voHcoopMdor oort mprlèbOiÉètl 
plan op. tl jbé^|tovó0r' zowel ortizet- als morg#l^#ntwoQrdelg 

eó/of cb m mér clële 


•nwriÉÉrL^ vaazfiMaiiÉÉË''. 


:saa:nitnH»ijwg« to«l^> 28 


l':’/ <‘ï r-. ^ 

rRRvi ;■!, ->ry-:m 

kadltflam oJknalamAiaaRBlA ntajMntiaaaaailjdlIba 

apii.;anpHMiawiv i-pt vaanwuonMiM lunicue mti zeer 
ffWl 

' 'Al-' 
toÜML&ff l! ï-'Vir 


WOritACeV -ZUrPHEN 1» e«n d yi>w iN ^ éu«n>EW: 

W»r <—n br—d « MQ i nuw n t »oor*" w ntwopn M H » ftwWte m t mr 

‘LunArïMk IMnbètiw, Mem '’ïïantpdpép flydratiHidie 

^ KnOtechn t afc. VflJ zijn hnportour ^ 

o »- n» topawrtwn Ifciway FergUXXl, f Ba wwyor . l*W»S»te. . vV -f^l^ arb^vn,««>ar-|^ w«aroodw Mn Mtonn«* EUk, ié 
HoUmr én Und«. Ongeveer 50% v«i de omzat Wordt ... A ;, : , ,,,. 

ba h anM In da tBvMe Intem Trati^»ort AI« ImporWur van WWW** +"* <»«• 8W» dm uw M«W; 

LMl w M u Sw cIb en m uiTtnwx rtujgwi he«ft Motrac . : ' * V ‘*'Vi' ',$ï 

sMi «en «oonamgevend* po«Me o*-«lo Nederlandfe , , v ^ ^Mmg Qs£t MOTRAC BJ1Ë 

markt verworven. t.«.v. d* Hhf G. KamMnnan. LTV^ Divtale Intern TÏaMpocl 


# 

e 

% 


ïLlZIïJHÏÏ- !al-_ ''i 1 ' i 'jam 


zid» wh Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 35 


llmburgs dagblad Lutherse kerk Heerlen en Maastricht verenigd 


’Dat hele fanatieke past niet bij ons’ 


DOOR BENTI BANACH 


„De verwereldlijking gaat aan geen enkele kerkdeur 
voorbij,” zegt dominee Eddy Hallewas. Ook niet aan 
de deur van de lutherse kerk in Limburg, waarvan hij 
vorige week predikant is geworden. Hallewas zegt 
dat hij geen gespreid bedje aantreft, hoewel hij het 
aantal lutherse kerkgangers in Limburg stabiel 
noemt. Boeiend en spannend vindt hij vooral de 
samenvoeging van de lutherse gemeenten Heerlen en 
Maastricht, die nu samen een grote Zuidlimburgse 
gemeente vormen. # Dominee 
C. Hallewas: 
„Niet gaan 
navelstaren 
op vragen 
uit de 16e 
eeuw die de 
onze niet 
meer zijn.” 

Foto: 

FRANS RADE 


Ongeveer 250 Limburgers noemen ’ 
zich actief lutheraan. In Maastricht 
bestond de gemeente de laatste ja- 
ren uit slechts luttele gezinnen. 
Fuseren met Heerlen, zo adviseer¬ 
de de synode. Het achthoekige lut¬ 
herse kerkje aan de Meezenbroe- 
kerweg in Heerlen wordt daarmee 
de belangrijkste lutherse kerk in 
Zuid- en Midden-Limburg. Het 
aantal diensten in het historische 
kerkje aan de Hondstraat in Maas¬ 
tricht zal teruglopen. Als gevolg 
van de samenvoeging van de beide 
gemeenten was het mogelijk om 
Hallewas als vaste predikant aan te 
stellen. 

Een fusie van Maastricht en Heer¬ 
len was een jaar of tien geleden 
nog ondenkbaar. „De Maastrichtse 
gemeente was van oudsher vrijzin¬ 
nig. De lutheranen daar moesten 
niet veel van de liturgie hébben. 
Heerlen daarentegen was ortho¬ 
dox, rechtzinnig, heel bewust lut¬ 
hers. Deze tegenstellingen zijn 
geleidelijk minder relevant gewor¬ 
den, maar hebben toch nog lang 
nagewerkt, waarbij natuurlijk ook 
culturele verschillen tussen Maas¬ 
tricht en Heerlen een rol hebben 
gespeeld. Het is een boeiende en 
spannende samenvoeging,” zegt de 
49-jarige Hallewas. 

Sluimerend 

De lutherse kerk in Limburg schat 
haar potentiële doelgroep veel gro¬ 
ter dan het aantal van 250. In de 
diverse bevolkingsregisters in de 
provincie komt het woordje 
luthers’ namelijk pakweg vierdui¬ 
zend keer voor. Hallewas schat dat 
daar 3500 Duitsers bjj zijn. De eer¬ 
ste resultaten van een enquête 
onder deze groep 'sluimerende lut¬ 
heranen’ hebben uitgewezen dat er 


behoefte bestaat aan meer activi¬ 
teiten van en voor de lutherse 
gemeenschap. 

Op deze nieuwe mensen zal Halle¬ 
was zich vooral gaan richten. De 
dominee denkt aan cursussen in 
Limburg over lutheranisme. „Dat 
klinkt misschien een beetje eng. 
Eigenlijk gaat het om met elkaar in 
gesprek te komen over hoe je 
’kerk’ kunt zijn en watje aan de 
’kerk’ hebt. Er is ook behoefte aan 
gesprekken, aan een kinderkerk. 
Echte werfacties in de zin van 
evangelisatiebijeenkomsten hou¬ 
den we nooit. Daar zijn we voor¬ 
zichtig mee. We zijn een kerk naast 
andere kerken. Wij hebben onze ei¬ 
genheden, die we belangrijk vin¬ 
den. Zeg ik dat goed?” waarop 
Hallewas zijn hoofd naar W. Post 
draait. Post, een actieve kerkgan¬ 
ger, antwoordt: „Ja, dat klopt, dat 
hele fanatieke is een benadering 
die niet bij ons past.” 

Advertentie 

De grote concentraties lutheranen 
zitten in Duitsland, Scandinavië en 
de Verenigde Staten. In Nederland 
heeft de op de leer van Maarten 
Luther gebaseerde godsdienst al¬ 
tijd een rol in de marge gespeeld. 
„Het lutheranisme werd niet of 
slechts oogluikend toegestaan,” 
zegt de dominee. „Het is typerend 
dat veel lutherse kerken geen to¬ 
ren hebben, want een toren is een 
blikvanger. Ze mochten namelijk 
niet opvallen tussen de huizen. Het 
kerkje in Maastricht heeft tot aan 
het begin van deze eeuw verscho¬ 
len achter de huizen gelegen." 

Post kent een voorbeeld van recen¬ 
tere datum. „Tot in de jaren vijftig 
was het niet mogelijk om een ad¬ 
vertentie in de krant geplaatst te 


krijgen. Toen we aan het eind van 
de jaren vijftig de kerk aan de Mee- 
zenbroekerweg begonnen te bou¬ 
wen, kon het gelukkig wel.” 

„We zijn altijd een minderheid ge¬ 
weest,” gaat Hallewas verder, „in 
Nederland hebben we maar een 
kleine rol gespeeld. Boven de rivie¬ 
ren zijn we helemaal overvleugeld 
door het calvinisme. Het gezicht 
van protestants Nederland is voor¬ 
al bepaald door de calvinisten. 
Onze positie is historisch gezien, 
maar ook theologisch, altijd een 
middenpositie geweest tussen ka¬ 
tholicisme en calvinisme. Het orga¬ 
nisatiemodel van plaatselijke 
gemeenten en een landelijk syno- 
debestuur is meer calvinistisch, de 
blijheid en vrijheid delen we mis¬ 
schien wat meer met de katholie¬ 
ken. Maar de katholieke kerk heeft 
meer het karakter van een volks¬ 
kerk, terwijl de lutherse kerk meer 
bestaat uit kleine gemeenschap¬ 
pen van mensen die elkaar per- 


, soonlijk kennen. Daar ligt onze 
kracht.” 

Hallewas heeft moeite om precies 
onder woorden te brengen wat lut¬ 
heranen geloven. „De theologische 
' verschillen tussen de diverse ker¬ 
ken zijn vandaag minder relevant. 
Ik vind het moeilijk om exact aan 
te geven wat het onderscheid is, ik 
ben er ook enigszins huiverig voor. 

. Het is een mysterie dat je niet hele¬ 
maal van a tot z kunt vastleggen.” 
Dan zegt hij: „Het gaat om dezelf¬ 
de zaak die op verschillende ma¬ 
nieren onder woorden is ge¬ 
bracht.” 

De teruggang van het aantal offi¬ 
ciële lutheranen openbaart zich al 
twee eeuwen, sinds de Verlichting, 
aldus Hallewas. „De verwereldlij- 
' king gaat aan geen enkele kerk¬ 
deur voorbij,” zegt hij. „Daarom is 
de lutherse kerk in Limburg afge- 
brokkeld. In bepaalde opzichten is 
een kleine gemeenschap voor dit 


soort ontwikkelingen nog gevoeli¬ 
ger dan een grote. Dat zie je ook 
aan de afkalving van de lutherse 
gemeenten in Limburg. We zijn al¬ 
tijd heel open geweest, maar daar¬ 
door ook kwetsbaar. Het aantal 
meelevenden schommelt echter 
niet. Het neemt de laatste jaren 
landelijk gezien niet echt af.” 

Navelstaren 

De lutherse kerk is gebaseerd op 
de leer van Maarten Luther. Hoe¬ 
wel de 16e eeuwse kerkhervormer 
niet uit is geweest op het stichten 
van een nieuwe kerk, heeft een 
aantal van zijn volgelingen zich af¬ 
gescheiden en de lutherse kerk 
opgericht. De lutheranen anno 
1992 veronachtzamen de uitgangs¬ 
punten van Luther niet, „maar we 
moeten niet gaan navelstaren en 
bezig zijn met vragen uit de 16e 
eeuw die de onze niet meer zijn. Je 
moet de traditie oppakken en door 
een zeef halen,” vindt Hallewas. 


De theologische verschillen tussen 
lutheranen en calvinisten zijn op 
den duur niet meer relevant ge¬ 
noeg om de scheiding tussen de 
lutherse kerk en de hervormde en 
gereformeerde kerk in stand te 
houden. Op Europees niveau zijn 
lutherse en calvinistische kerken 
overeengekomen dat de verschil¬ 
len uit de middeleeuwen niet meer 
kerkscheidend zijn. In een gestaag 
tempo werken de drie kerken aan 
een toenadering. Deze provincie 
speelt daarin nog een bescheiden 
rol. 

Post is als oud-kerkeraadslid des¬ 
tijds nauw betrokken geweest bij 
de bouw van de kerk in Heerlen. 

Hij kan zich de bouw van de kerk 
aan de Meezenbroekerweg goed 
herinneren. „De achthoekige vorm 
is overgenomen van de Kopermo- 
len in Vaals, die vroeger ook een 
lutherse kerk was, en die vorm was 
overgenomen van de kerk in 


Aken.” Maar ook de terugloop van 
het aantal kerkgangers heeft hij 
van dichtbij meegemaakt. „De ge¬ 
meente werd grotendeels gevormd 
door mijnwerkers, mensen van het 
ABP en, later, kinderen van de 
mijnwerkers. Het was een interna¬ 
tionaal gezelschap. Maar na de 
sluiting van de mijnen is de boel 
vergrijsd en is het aantal kerkgan¬ 
gers teruggelopen. En er kwamen 
steeds meer gemengde huwelij¬ 
ken. En vaak hebben de luthera¬ 
nen dan het loodje gelegd, omdat 
de katholieke kerk voor de mees¬ 
ten dichterbij lag. Maar je ziet ook 
het andere uiterste. We hebben 
hier kerkgangers uit Sittard, Val¬ 
kenburg en zelfs Hasselt. Mensen 
voelen zich vaak aangetrokken 
door onze manier van kerk vieren 
en de gezangen.” 

Vla-actie 

De naam van dominee Allan valt 
zeer frequent tijdens het gesprek. 
Jarenlang heeft hij de lutherse ge¬ 
meenschap in Limburg aan zich 
weten te binden. Hij wordt ge¬ 
roemd om zijn grootse daden, zoals 
de vla-actie. Post: „Hij had een ac¬ 
tie bedacht om door heel Neder¬ 
land vla’s te verkopen. Mensen 
konden drie gulden overschrijven 
en kregen dan een vla toegestuurd. 
Meer dan 10.000 overschrijvingen 
hebben we gekregen. De op¬ 
brengst ging naar de bouw van de 
kerk. Met het teruglopend aantal 
kerkgangers was het erg moedig 
van Allan om naar Limburg te ko¬ 
men.” Allan overleed eind vorig 
jaar. 

Post is blij met de komst van 
Hallewas. Hij vindt het belangrijk 
dat er weer een predikant is. Re¬ 
gelmatige diensten doen het aantal 
kerkgangers toenemen, volgens de 
lutheraan. „Ja, er is weer een aan¬ 
spreekpunt. Wat we verder doen? 
Na de dienst ontmoeten we elkaar 
informeel in de ontmoetingsruim¬ 
te. We leven met elkaar mee, we 
vragen hoe het gaat. Het is een on¬ 
gedwongen samenzijn. In deze 
ruimte zullen op doordeweekse da¬ 
gen ook gespreksgroepen en ande¬ 
re bijeenkomsten gehouden wor¬ 
den,” zegt de dominee. Na een 
predikantschap in Rotterdam en 
diverse bestuursfuncties in de lut¬ 
herse kerk - Hallewas was onder 
meer president van de lutherse sy¬ 
node - begint hij nu aan het pasto¬ 
rale werk in Limburg. „Het is geen 
gespreid bedje waar ik in terecht 
kom.” En zoals iedere sollicitant 
spreekt hij van een 'uitdaging’. 

Morgen, zondag, opent de ver¬ 
bouwde en gerenoveerde kerk aan 
de Meezenbroekerweg in Heerlen 
de deuren voor alle geïnteresseer¬ 
den. Om 11 uur is er een kerk¬ 
dienst, na afloop wachten koffie en 
gebak. 


In een gezin met een gehandicapt kind zijn 
normale dagelijkse dingen, zoals eten, spelen of 
een dagje uit, niet zo vanzelfsprekend als in andere 
gezinnen met opgroeiende kinderen. Een 
geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind vergt 24 
uur per etmaal de aandacht van de ouders. Soms 
zijn er dan van die momenten dat vader en moeder 
er even tussenuit willen, even tijd voor zichzelf 
willen hebben. Om niet altijd afhankelijk te zijn 
van buren, kennissen of familie, is tien jaar geleden 
de Oppas- en Thuishulpcentrale Heuvelland 
opgericht. Een vertrouwde vrijwilliger komt af en 
toe op het gehandicapte kind passen zodat het 
dagelijks leven voor de ouders en de broertjes en 
zusjes zoveel mogelijk zijn gewone gang kan gaan. 


DOOR saskia van der maat 


Jolanda kan tot tien tellen en de 
Woordjes ’roos’ en ’vis’ schrijven. 
Jolanda is twintig jaar. Ze is gees- 
J®M]k gehandicapt en spastisch. 
Dmdat haar spraakvermogen niet 
op gang kwam, heeft ze het vinge- 
raifabet gedeeltelijk geleerd. 


{°^ an< ^ a een half jaar was, 
• ad . . gevoel dat er bij haar 

ts niet in orde was. Ze ontwikk 
ae zich veel trager dan andere ki 
aeren van haar leeftijd. Maar de 
uisarts zei dat ik te bezorgd wa: 
n hat Jolanda echt nog geen wa 
aan hoefde te zetten,” v 

Berkel da S moeder ’ Hanny va 


me altijd voorgenomen dat ze net 
als ieder ander kind op een bepaal¬ 
de leeftijd het huis uit zou gaan. 
Maar Jolanda kan niet studeren of 
op zichzelf wonen en daarom zit ze 
in een gezinsvervangend tehuis in 
Voerendaal,” zegt Hanny. 

Bezorgd 

Toen Jolanda kleiner was, moest 
Hanny elk uur van dag rekening 
met haar houden. Tijd om even 
iets voor zichzelf te doen, had ze 
nauwelijks. Tot ze in aanraking 
kwam met Leny Etmans, moeder 
van een gehandicapt kind en coör¬ 
dinator van de Oppas- en Thuis¬ 
hulpcentrale Heuvelland in Maas¬ 
tricht. 


Het was voor Jolanda’ 
nele klap toen later bl< 

dochter geestelijk en 1 
gehandicapt was. Tod 
Hanny de zaak van de 
^ant: „Jolanda is een \ 
zedig kind met een eig 
Haar handicap heb ik 
teren, het is nu eenma 
om kijk ik juist naar w 
kan. Vroeger kon ze al 
paar woorden uitsprei 
vormt ze al zinnetjes.” 


Jolanda heeft tot haar achttiende 
oy naar moeder gewoond. „Ik heb 


Leny: „Onze dochter Manon is 
spastisch en zit in een elektrische 
rolstoel. Tien jaar geleden hebben 
we ons opgegeven bij de oppascen- 
trale in Heerlen, maar er was een 
lange wachtlijst en de vrijwilligers 
vonden het bezwaarlijk om hele¬ 
maal naar Maastricht te komen. 
Toen heb ik besloten om zelf zo’n 
centrale voor Maastricht en omge¬ 
ving op te richten.” 

Hanny werd gevraagd of ze mee 
wilde helpen de centrale op poten 
te zetten en vrijwilligers te werven. 
Via de centrale kwam ze ook zelf 
aan een vrijwilliger die af en toe op 


Coördinator Leny Etmans van de Oppascentrale: 

Het hele gezin is 
een beetje gehandicapt’ # Jolanda 
leert en speelt 
in het 

dagverblijf Het 
Veldje in 
Voerendaal. ’s 
Nachts slaapt 
ze in een 

gezinsvervan¬ 
gend tehuis. 
Foto: 

DRIES LINSSEN 


Jolanda wilde passen. „In het be¬ 
gin begon Jolanda te schreeuwen 
en te huilen als ik haar met de op¬ 
pas alleen liet. Toen ik haar duide¬ 
lijk had gemaakt dat ik terug zou 
komen, vond ze het best. Ze heeft 
altijd heel goed kunnen opschieten 


met de meisjes die hier hebben op¬ 
gepast.” 

Schuldig voelde Hanny zich niet 
als ze Jolanda bij de oppas achter¬ 
liet. „Natuurlijk was ik wel be¬ 
zorgd. Ik wilde dat Jolanda goed 


werd verzorgd als ik weg was. 
Daarom kwam een nieuwe vrijwil¬ 
liger eerst een paar keer langs als 
ik ook thuis was. Als ik zag dat het 
tussen Jolanda en de oppas klikte, 
liet ik haar met een gerust hart 
achter,” lacht Hanny. 


De centrale telt veertig vrijwilli¬ 
gers die hoofdzakelijk afkomstig 
zijn van de PABO, HBO Jongeren¬ 
werk, MDGO Verzorging en Acti¬ 
viteitenbegeleiding en de medi¬ 
sche universiteit. Een vrijwilliger 
maakt uitgebreid kennis met het 


gezin zodat de ouders en de kinde¬ 
ren vertrouwd worden met de op¬ 
pas. Op het moment staan er zes 
gezinnen op de wachtlijst die graag 
hulp zouden hebben van een vrij¬ 
williger. De centrale zoekt nog 
mensen die dit werk zouden willen 
doen. 

Maija Strik is één van de vrijwilli¬ 
gers. Ze heeft vroeger in de zwak¬ 
zinnigenzorg gewerkt. Nu zorgt ze 
af en ioe voor de twaalfjarige 
Anouk, die geestelijk en lichame¬ 
lijk gehandicapt is. Anouk en Mar- 
ja’s achtjarige zoontje Robert zijn 
dikke maatjes. „Robert belt Anouk 
regelmatig om te vragen of ze 
komt logeren. Ze knutselen vaak 
en puzzelen is hun favoriete bezig¬ 
heid,” vertelt Maija. 

’Bedelen’ 

Anouks ouders geven Marja een 
vergoeding van anderhalve gulden 
per uur. Marja vindt die vergoe¬ 
ding niet zo belangrijk, maar Leny 
Etmans begrijpt dat de ouders 
toch iets willen geven. „Ouders 
zoeken hulp bij de centrale omdat 
ze niet altijd een claim willen leg¬ 
gen op buren, familie of kennissen. 
De vrijwilliger biedt weliswaar zelf 
aan om op te passen, maar de ou¬ 
ders willen niet het gevoel hebben 
dat ze 'bedelen’.” 

Leny Etmans spreekt uit eigen er¬ 
varing als ze zegt dat het hele gezin 
een beetje gehandicapt is wanneer 
er sprake is van een gehandicapt 
kind. Met het hele gezin gaan fiet¬ 
sen bijvoorbeeld is er met bij als 
het kind in een rolstoel zit. Van 
broertjes en zusjes wordt meer 
energie en improvisatievermogen 
gevraagd dan in andere gezinnen. 

Overspannen 

Coördinator Leny: „Ik heb ge¬ 
merkt datje eerst ziek en over¬ 
spannen moet zijn voordat de ge¬ 
zinszorg of het Groene Kruis hulp 
bieden. Zij gaan ervan uit datje 
geen hulp nodig hebt als je iets zelf 
kunt. De oppascentrale vindt juist 
dat het hebben van een gehandi¬ 
capt kind een goede aanleiding 
vormt om af en toe hulp te krijgen. 
Ik begrijp zelf maar al te goed dat 
ouders soms blij zijn als ze de zorg 
even kunnen o verdragen.” 

De Oppas- en 
Thuiszorg centrale 
Heuvelland is te bereiken 
via telefoonnummer 
043-437771. Drie Dagen I 
Goeie Zaken 
in Maastricht! 


The natural way of living 


wonen. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina# 


cco 


INFORMATICA-OPLEIDINGEN 

Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen, 

- AMBI-88 modulen: 

HEO, HEI, HE2, HS1, HS2, HS3, HS4, HB1, HB2, HP1, HP6 

- Praktijkdipioma Informatica PDI-I en PDI-II 

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar: 

CCO Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600. 

dhr/mw/mej:___.____°pl : _ 

adres:____ tel._! 

woonpl :____________ Ut _ ! 


CCO/centrum computer opleidingen akerstraat 134 heerlen 


A utomobielnuwtschappij 
CANTON-REISS B.V. in 
Heerlen is een 
gerenommeerd dealer van 
General Motors in 
Oostelijk Zuid-Limburg 
met een ervaring van ruim 
70 jaar. 

Zij vertegenwoordigt Opel, 
Isuzu en U.S.A.-cars. 


Bij Canton-Reiss b.v.. die jaarlijks ca. 650 
nieuwe en zo’n 650 gebruikte auto’s ver¬ 
koopt, is een plaats vakant voor een gemoti¬ 
veerde, enthousiaste en vriéndelijke 

ADMINISTRA T1EVE 
MEDEWERKER (M/V) 

op MEAO-(administratieve richting) nivo 

Als administratief medewerker bent u belast 
met: 

• Salaris- en personeelsadministratie 

• Beheer van de verzekeringsportefeuille 

• Kas- en debiteurenbeheer 

• Crediteurenbetalingen 

• Diverse overige adm. werkzaamheden. 

Leeftijd 22-27 jaar. 

Enige jaren praktijkervaring. 

Kennis van gebruik P.C. 

Kandidaten voor deze funktie worden 
verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 
2 weken te zenden aan: 

Direktie Automobielmaatschappij 
Canton-Reiss b.v., Valkenburgerweg 28-34, 
6411 BN Heerlen. 


CANTON-REISS 

„lüaan u aut&s mat seunca koopt * 

EsliÜEiW ® ISB Ig n ilg 


PORTAKABIN BV is een lid van de Internationale Portakabin Groep, geves¬ 
tigd in zeven Europese landen en wereldwijd aktief. 

PORTAKABIN is erkend marktleider van verplaatsbare accommodatie (ver¬ 
koop verhuur) met een reputatie op het gebied van kwaliteit en service. 

PORTAKABIN is gespecialiseerd in het aandragen van flexibele oplossingen 
voor de oneindige variatie van de kant-en-klare accommodatiebehoeften van 
haar klanten. 

Onze gestage groei in Nederland maakt het nodig een 

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V 

aan te stellen voor ons nieuwe verhuurcentrum te Heerlen. 

Hier ligt een opwindende uitdaging voor een commerciële „self-starter” om te 
werken in een krachtig en vooruitstrevend Nederlands bedrijf en de reeds 
succesvolle huuractiviteiten te onderhouden en verder uit te breiden. 

Van de ideale kandidaat, man of vrouw, verwachten wij de volgende eigen¬ 
schappen: 

- het vermogen zelfstandig te kunnen werken; 

- een oplettend, levendig en commercieel instinct; 

- doorzettingsvermogen en initiatief kunnen tonen; 

- een prettige persoonlijkheid met de capaciteit om goed over te komen, 
vooral via de telefoon. 

Vereisten: 

- een opleiding op HBO-niveau; 

- ervaring in een commercieel/technische functie; 

- kennis van de Engelse taal. 

Leeftijdsindicatie: tussen 25 en 35 jaar. 

Belangstelling? Stuur uw CV, foto en indicatie van uw huidige salaris aan: 
PORTAKABIN BV, t.a.v. mevrouw I. Brand, 

Postbus 115, 3360 AC Sliedrecht 


Portakabin 


Executie 

verkoop 

Op maandag, 13 april 
1992, om 11.00 uur, vindt 
een openbare verkoop 
plaats. 

De verkoop komt voor reke¬ 
ning van: B.J. Tilmans-van 
Wijk, zaakdoende te Elsloo, 
Kaakstraat 55 (Café de 
Punt). 

Te koop wordt aange¬ 
boden: 

complete café-inventaris, 
o.a. compleet buffet, bar¬ 
krukken, paardehamen, 
geluidsinstallatie Ohio- 
sound, alarminstallatie, 
bierpullen, div. vleesscho¬ 
tels, een ongeregelde par¬ 
tij CD’s, een personenauto 
merk Alfa-Sud, bouwjaar 
1981 enz. 

De plaats van ver¬ 
koop is Kaakstraat 55 te 
Elsloo. 

De goederen zijn te 
bezichtigen op maandag 13 
april 1992, aan de Kaak¬ 
straat 55 te Elsloo van 
10.30 tot 11.00 uur. Alleen 
contante betaling. Geen op¬ 
geld. 

De verkoop vindt 
plaats in opdracht van de 
Ontvanger van de Belas¬ 
tingdienst Ondernemingen 
te Roermond, Godsweer- 
dersingel 10. Tel. 
04750-90799. 

De belasting¬ 
deurwaarder 
belast met 
executie. 

Belastingdienst 


Om goeie zaken te doen, moet u steeds 
alert zijn. Want ook üw branche verandert 
met de dag. Zeker als de Euregio het kern¬ 
gebied van uw activiteiten vormt. 

Wilt u het overzicht niet verliezen - 
bezoek dan MECC BUSINESS 92. 

De ontmoetingsplaats voor 
ondernemend Nederland, 

Duitsland en België. Van 
13 t/m 15 april vindt u op 
deze vakbeurs alles voor kan¬ 
toor en bedrijf. Van eenvoudige 
benodigdheden tot geavanceerde soft¬ 
ware. Maar ook de middelen om uw pro- 
dukt op de markt te brengen. Daar zorgt 
MECCSALE voor, de andere helft van deze 
unieke beurs. Met één bezoekje aan het 
MECC bent u dus meteen op twee beurzen 
geweest. Over efficiency gesproken... 

Noteer MECC BUSINESS 92 
nu al in uw agenda. Zodat uw 
zaken ook straks op rolletjes 
blijven lopen. En hebt u het 
echt razend druk, kom dan 
gewoon 's avonds. 

Dagelijks geopend van 
10.00-18.00 uur. 

Dinsdag 14 april tot 21.00 uur. i 

w * JS 


CARAPATIENTEN 
NIET STIKKEN 

AstmaWponös 

Giro 55055 

bank 70.70.70 120 


;m€CC Maastricht 

Postbus 1630, 6201 BP Maastricht. Telefoon 043-838383. Fax 043-838300 


giro 300, bank70.70.70.600 


Wij zoeken: jonge energieke mensen voor de 
advertentieverkoop. 

Wij bieden: hoge vaste onkostenvergoeding 
plus provisie. Vast dienstverband 
hoort op termijn tot de mogelijkhe¬ 
den. 

Wij vragen: - middelbare opleiding; 

- leeftijd vanaf 20 jr. 

Wil je weten waar het over gaat? Bel dan even 

naar HPP, 046-755975 en vraag naar Hans. 

Schrijven kun je naar: 

HPP, Burg. Lemmensstraat 125F 

6163 JE Geleen 


zoekt voor zijn filialen te Sittard, Heerlen en 
Maastricht 


VERKOPERS M/V 

op parttime en op fulltime basis. 


Liefst met ervaring, UITSLUITEND schriftelijke 
sollicitaties met PASFOTO naar Geerstraat 6, 
6411 NR Heerlen. 


ÜE 


LIMBURG 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING BV 


Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten vra¬ 
gen wij op korte termijn jonge medewerkers (tot 
25 jaar) op MTS-niveau voor de functie van; 

TECHN. 

TEKENAAR 

voor de afdeling werktuigbouw. 

Uw handgeschreven sollicitatie kunt u richten 
aan; 

LIMBURG INDUSTRIAL ENGINEERING BV 

Postbus 377 
6430 AJ Hoensbroek 
tel. (045) 230333 

Kastanjelaan 82, Hoensbroek D3273 


OMANCL - hei nieuwe 
touutl-concept voor mooi 


Meubelen, stoffen en accessoires. 
o/> elkaar afgestemd en afzonderlijk 
verkrijgbaar. Meubelen van 
natuurlijk, warm en degelijk massief 
noors grenen. In de sfeervolie 
kleuren honing, pastel en antiek. 
Uiterst decoratieve stoffen. En vele. 
vele beeldschone accessoires. De 
ROMANCE-collectie is bestemd 
voor mensen, die met romantische 
allure w illen wonen. Zij is zó 
indrukwekkend, zó onvoorstelbaar 
mooi en zó betaalbaar, dat u die 
beslist moet zien. 


Wij nodigen u uil om deze 
schitterende collectie bij ons te 
komen bekijken. Wij zullen u er 
graag alles over vertellen. 

U bent van harte welkom! 


Nog nooit was wonen zó mooi... 


T-MEUBEL 

Venlosesteenweg 375-377, 3640 Kinrooi- Kessenich, België, Telefoon 0932-11-565237 

Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 37 Snel hangt hij een wat 
smoezelige toga om de 
schouder. Strijkt de eveneens 
beduimelde bef strak en loopt 
naar binnen. Zijn cliënt - pro 
deo - staat al voor het hekje. 
Vluchtig wisselt hij een groet 
uit en gaat zitten. 
Ogenschijnlijk lijkt het of hij 
die ochtend bij de Arnhemse 
rechtbank een routinezaak 
moet verdedigen. Tenslotte 
heeft de verdachte de 
roofovervallen bekend. Maar 
onder de toga bruist een 
principieel verweer tegen de 
onrechtmatige aanhouding van 
zijn cliënt. Die ging 'zingen’ 
over eerdere vergrijpen, terwijl 
hij was gearresteerd voor een 
strafbaar feit dat niet was 
gepleegd. Bovendien is er met 
het aanhoudingsverbaal 
geknoeid. Koren op de molen 
van mr Jan Boone (52), 
advocaat te Wijk bij Duurstede. 


DOOR TACO SLAGTER 


De Wijkse jurist mr Jan Boone behoort tot 
een nieuw soort gilde onder de strafplei¬ 
ters wiens credo is de ’veroordelingsrecht- 
spraak’ terug te buigen naar rechtspraak 
die gebaseerd is op 'waarheidsvinding’. 

Een tamelijk ingewikkelde en, in de visie 
van hun tegenstanders, aanmatigende for¬ 
mule voor in feite iets simpels. Boone en 
nog zo’n vijf a zes confrères vinden dat de 
politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de 
rechtbanken te gemakkelijk met de 'scheu¬ 
ren en gaten’ in de bewijsvoering omgaan. 
>.Te vaak gaat een verdachte voor schut op 
broddelwerk van een stel agenten die het 
proces-verbaal naar het bewijs hebben toe¬ 
geschreven,” heeft Boone in de auto, op 
weg n«ar Arnhem, opgemerkt. „Het OM 
vindt dat prima en rechtbanken pikken het 
en nemen de politie in bescherming. In op¬ 
perste verbazing roep ik wel eens in de 
rechtszaal: het vonnis is al op het politie¬ 
bureau geveld.” 

Zeventien jaar geleden spijkerde hij het 
bord 'Advocatenkantoor Boone’ op een 
pandje aan de historische Markt van het 
levendige stadje aan de Lek. Werk bij de 
reclassering en de behoudende Utrechtse 
advocatenpraktijk Star Busmann was hem 
niet bevallen. Als zelfstandige hoefde hij 
niet lang te wachten op clientèle. Het ge¬ 
boefte wist hem ook in de provincie te vin¬ 
den. Zijn onconventioneel gedrag en taal¬ 
gebruik, offensieve pleidooien en een 
arsenaal aan wapens uit de strafproces¬ 
praktijk waarmee hij soms doeltreffend 
een bres schoot in de bewijsvoering, had 
hem naamsbekendheid in alle spinhuizen 
van dit land gegeven. De douane op Schip¬ 
hol vond eens zijn telefoonnummer in de 
koffer van een betrapte drugkoerier. 

Wat drijft hem eigenlijk? Hij neemt het op 
voor drughandelaren, moordenaars, zwen¬ 
delaars en verkrachters. Vindt het een hei¬ 
lige plicht hen vrij te krijgen als het straf¬ 
proces daartoe de mogelijkheid biedt. Van 
ee n politieagent beweert hij dat 'hij niet 
deugt, totdat de rechter in hoogste instan¬ 
tie het tegendeel aantoont’. Bepaald niet 
fijngevoelig. Evenals zijn oordeel over ano¬ 
nieme getuigen: „Die mollen moeten wor¬ 
den uitgerookt.” En als de politie een 
document achterhoudt dat zijn cliënt van 
alle schuld vrijpleit, zou hij niet schromen 
inbraak te plegen in het politiebureau 
° m het te pikken. 


Geklets 

In zijn ruime werkkamer van een statig 
Pand aan dezelfde Wijkse Markt verklaart 
Boone zich nader in de stijl die hem zo 
kenmerkt. Met schorre stem - rookt als 
^n ketter - en niet gespeend van cynisme 
en ironie. „Ik verdedig het individu en niet 
de zaak,” zegt hij gedecideerd. „Als advo¬ 
caat loop ik te sjouwen met andermans 
belangen en ik heb mij verhuurd om die zo 
goed mogelijk te behartigen. Dat is primair 
bfijn verantwoordelijkheid. Wie het ook is 
on wat hij ook heeft gedaan. Tegen mensen 
oie het mij kwalijk nemen dat ik heroïne¬ 
handelaren op grond van een fout in de 
dagvaarding uit de gevangenis houd, zeg 
^ geklets. Wanneer zij dronken achter het 
stuur hebben gezeten en een veroordeling 
unnen ontlopen doordat ik bij de politie¬ 
rechter procedurefouten kan aantonen, 
dan zeggen ze daar geen nee tegen.” 

Bet is helder. Geen verholen motieven, 
t-onform de gedragscode voor advocaten 
oet Boone wat van hem wordt verwacht, 
aar wie met hem begint over de betrouw- 
aarheid en zorgvuldigheid van politie- 
h n merk ^ een ander soort gedreven- 
*ï d ; B °v en het vangnet van de ironie trilt 
v WU-veel zaken die ik doe,” ver- 
voigt hy nog ogenschijnlijk kalm, „blijkt 
het politie-onderzoek niet voldoet aan 
van betrouwbaarheid of 
digheid. Of beiden. Rechercheurs 
y nogal eens geneigd zich te fixeren op 
i epaa ( ? f ace * van de opsporing. Van 
,T d i e maken ze «en touw. Zaak 
opgehelderd, roepen ze dan. Maar die an- 

snor e ' n djes raken ze niet meer aan, 
Sn a dle n t? ar de wer kelijke dader kun- 
nen leiden. i k vind dat met dat soort pro- 
essen-verhaa! de rechter iets wordt voor- 
gehouden waarvan hij niet kan weten of 
et waar is. Het beroerde is dat nogal wat Advocaat Jan Boone 


Foto: JAAP DE BOER 


'Koop twee stukken hout, 
wat spijkers en een touw, 
dan kan mijn cliënt vanmiddag 
nog worden opgeknoopt’ 


rechters er zonder meer van uitgaan dat de 
politie het goed heeft gedaan. Het onder¬ 
zoek op de zitting is steeds minder van 
belang. Rechters zoeken de bewijzen in de 
dossiers en hupla, veroordelen maar. Daar¬ 
mee heeft de rechter de macht over de 
waarheidsvinding uit handen gegeven.” 

Razend 

Boone komt op gang. Draait op z’n stoel en 
grijpt tevergeefs naar een sigaret. Pakje 
leeg. Rolt een shagje van zijn ondervrager 
en brandt dan in verontwaardiging los over 
het juridisch zeer omstreden fenomeen 
van de 'anonieme getuige’. Uitspraken die 
hij verpakt in bijtend cynisme. „Het is toch 
van de dolle dat dit in de Nederlandse 
rechtspleging wordt geaccepteerd en zelfs 
door de Hoge Raad wordt gesanctioneerd. 
Het is onverteerbaar dat iemand anoniem 
de ander mag beschuldigen. Ik vind het 
een grondrecht datje mag weten wie jou 
voor vijftien jaar de bak laat indraaien. Wie 
jou verraden heeft. Het is toch te knots dat 
je als verdediger het verhaal van zo’n getui¬ 
ge op de zitting niet eens op waarheidsge¬ 
halte kunt toetsen. Ik ben telkens weer 
razend als mijn cliënt op die manier aan de 
paal is genageld. Voor de dag ermee. Laat 
die getuige de verdachte maar recht in de 
ogen kijken en zeggen: jij hebt het gedaan. 
En anders vind ik het geen geldig bewijs.” 

Boone fulmineert nog even door. Over de 
judaspenningen die de politie naar infor¬ 
manten afschuift, vaak criminelen die om 
redenen van banale geldzucht of kinnesin¬ 
ne graag een maat willen verlinken. In het 
verbaal 'getuige A zo en zoveel’ genoemd. 
Over de 'undercovers’ bij de politie die in 
het 'milieu' infiltreren om iemand erin te 
luizen, in het penosejargon als 'lummelen’ 
aangeduid. Maar Boone ziet zo’n ’lumme- 
laar’ nooit op de zitting. „Je moet maar 
geloven dat alles precies volgens de rechts¬ 
regels is gegaan. Nou, aan me nooit niet. 
Infiltratiepraktijken zijn te diffuus, oncon¬ 
troleerbaar. Waar blijf je dan met de recht¬ 
matigheid van de bewijsvoering? Rechters 
zouden moeten zeggen: weg ermee. Maar 
nee hoor, oom agent krijgt een pluim, om¬ 
dat hij het zo goed heeft gedaan. Ik begrijp 
niets van die lankmoedigheid. Wat heeft 
dat nu te maken met een eerlijk proces, 
met een zorgvuldige behandeling van de 
zaak?” 

De mens Boone krijgt iets onwezenlijks 
over zich als het om dit soort zaken gaat. 
Een 'kruisvaarder’ die ongenaakbaar zijn 
stokpaard berijdt. „Moet ik me schamen 


voor m’n opvattingen?” vraagt hij reto¬ 
risch. „Ben ik nu zo’n idioot dat ik me daar 
druk over maak? Maar ik vraag me zeer 
bezorgd af hoe ver we nog zullen afglijden 
in dit land. Hoe ver de regels verbonden 
aan de opsporing (strafvordering) nog wor¬ 
den opgerekt om de politie en het OM nog 
ingrijpender bevoegdheden te geven. Of 
moeten we straks allemaal oefenen om 
'kwartje’ zonder buitenlands accent te 
kunnen zeggen, om te voorkomen dat een 
agent denkt datje een illegale gastarbeider 
bent.” 

Razzia 

Hij doelt op de Blokker-affaire van enkele 
weken geleden. Het heeft hem geschokt en 
dat wil hij kwijt. Zonder een echte aanlei¬ 
ding deed de vreemdelingenpolitie een 
inval - Boone noemt het een razzia - in 
het magazijn van de firma in huishoudelij¬ 
ke artikelen in Geldermalsen. Wie kon aan¬ 
tonen geen illegaal te zijn, kreeg een stem¬ 
peltje op de hand. „Wat ik nog het afschu¬ 
welijkste vond,” zegt hij met afgrijzen, 

„was dat groepsdenken van die agenten. 
Was je zwart of bruin, sprak je als een Suri¬ 
namer of een Antilliaan, dan was je meteen 
verdacht. Dat stompzinnige plan van 
Hirsch Ballin (minister van Justitie) om 
bepaalde groepen zich te laten legitimeren 
als de politie daarom vraagt, sluit aan op 
die verfoeilijke tendens. Maar waar heb ik 
dat eerder gehoord? Toch in de Weimar- 
republiek, niet waar. Eerst waren het de 
joden, toen de zigeuners en weer later de 
homoseksuelen.” 

Terug bij de rechtspraktijk en de aandrift 
aldaar rechters te begraven onder dossiers. 
Hoe lang duurt het nog, vraagt Boone zich 
af, voordat bij wijze van spreken strafza¬ 
ken schriftelijk worden afgehandeld. „We 
drijven af naar een papieren rechtspraak, 
torenhoge verbalen waarin in het vooron¬ 
derzoek alles al is voorgekauwd en waar¬ 
aan de raadsman zich maar moet confor¬ 
meren.” 

Het is Boone ten voeten uit als hij in dit 
verband een voorbeeld aanhaalt. In een 
zaak waar de bewijslast nogal moeilijk lag, 
wilde hij twee getuigen op de zitting horen. 
De rechtbank vond dat overbodig. De 
beëdigde verklaringen zaten in het dossier, 
dus basta. Bovendien zou het teveel tijd en 
geld kosten. Boone werd woedend en deed 
een nieuw voorstel: koop twee stukken 
hout, een paar spijkers en een touw. Dan 
kan mijn cliënt vanmiddag nog worden 
opgeknoopt. Dat lijkt me het goedkoopst. 


„Ze keken me even heel raar aan,” zegt hij 
met ironie uitstralende pretogen. „De da¬ 
mes en heren op het podium vonden het te 
duur worden, nou dan heeft nuanceren van 
mijn kant geen zin meer. Bewust heb ik 
die kwestie gechargeerd, omdat ik hoopte 
dat ze zich even op het achterhoofd zouden 
krabben en denken: toch een tikje wonder¬ 
lijk wat we zoëven hebben gezegd.” 

Boones afschuw voor onderaards gekon¬ 
kel, zijn afkeer van arrogante machtheb¬ 
bers en zijn achterdocht tegen de gevestig¬ 
de orde, hebben hun wortels in het verre 
verleden. Alleen, hij praat daar liever niet 
over. Vindt dat maar gepsychologiseer. Tij¬ 
dens een derde gesprek in een café-restau- 
rant op loopafstand van zijn praktijk - 
'Hallo Jan, leuk gekaart gisteren?’ vraagt 
een serveerster bij binnenkomst - laat hij 
vanachter een uitsmijter zich iets van dat 
verleden ontfutselen. 

Onderduikers 

Weggebombardeerd uit Rotterdam bracht 
hij de oorlogstijd door in Lunteren. Wat hij 
als vieijarige jongetje niet wist was dat er 
onderduikers in de kelder zaten. Daar on¬ 
dergebracht door zijn zuster die in het ver¬ 
zet zat. „Ik herinner me dat stiekeme ge¬ 
doe. Dat gezicht van mijn moeder als ik ’s 
nachts, me van niets bewust, het bed uit¬ 
kwam. Ik voelde dat er iets niet klopte, 
wilde weten wat dat was. Maar ze verzwe¬ 
gen het voor me. Verder had ik wel in de 
gaten dat er iets was dat ons bestaan be¬ 
dreigde. Maar een voorstelling van een 
vijand had je als kind nog niet. Dat willen 
weten wat er nu precies aan de hand is, die 
dreiging van autoriteiten, dat is me altijd 
bijgebleven.” 

Een andere factor die zijn leven beïnvloed¬ 
de, was de scheiding van zijn ouders. In 
het orthodoxe Lunteren was dat niet de 
bon ton. De dorpsjeugd schold hem er om 
uit. Jan riposteerde met klompen waarmee 
hij kon raak gooien. Een pijnlijk verweer 
waar geen van zijn belagers van terug had. 

Die al vroeg ontwikkelde vechtlust tegen 
zijn beeldvorming van onrecht kwam hem 
goed van pas als jong, onervaren advocaat. 
De finesses van het vak leerde hij echter 
van de 'oude mr Simon’, een inmiddels 
overleden roemruchte Utrechtse strafplei¬ 
ter die zelfs op hoge leeftijd niet uit de 
rechtszaal was weg te slaan. Simon bracht 
zijn leerlingen de essentie van de advoca¬ 
tuur bij: willen winnen. Vandaar dat hij de 
schurft had aan echtscheidingzaken. „En, 


mijne heren, al een echtscheiding gewon¬ 
nen?” riep hij eens schamper naar een 
groepje advocaten, bij wie ook Boone zat. 

Boone leerde van Simon het theatrale ta¬ 
lent te benutten. Van gortdroge rechtsge¬ 
leerdheid werd in de visie van deze oude 
rot geen verdachte wijzer. Vindingrijkheid, 
vorsen in processen-verbaal naar wat er 
niet in staat, het waren de sleutels tot Si- 
mons en, later, Boones succes. 

„Hij leerde je de zaken zwaar aan te zet¬ 
ten,” zegt Boone met de bewondering van 
een gezel. „Herhaal, herhaal, zgi hij altijd. 

Je weet maar nooit of je een wakkere rech¬ 
ter tegenover je hebt. Die officier van justi¬ 
tie vindt het wel best, maar jij moet zorgen 
voor het tegenwicht tegenover het overver¬ 
tegenwoordigde OM. Onderschat je profes¬ 
sionele tegenstander nooit. Probeer te 
analyseren wat de officier doet. Ontdek 
wat zijn oogmerk is. En vertrouw nooit de 
politie. Ja, dat zei Simon al.” 

Werkdruk 

Mildheid komt over hem, wanneer Boone 
over zijn oude leermeester spreekt. Dat 
mededogen kan hij ook opbrengen voor 
rechters die worden bedolven onder straf¬ 
zaken. Die loodgieterstassen en wasman¬ 
den met dossiers naar huis moeten slepen 
om zich in het weekeinde voor te bereiden 
op ingewikkelde strafzaken voor de ko¬ 
mende week. „Ik begrijp niet,” zegt hij 
zonder te veinzen, „dat die rechters het 
bijltje er niet al lang bij hebben neerge¬ 
gooid. De werkdruk is onmenselijk. Maar 
daarvoor zijn ze kennelijk te fatsoenlijk. Ik 
kan het me nauwelijks voorstellen dat ze 
het nog leuk vinden. Waarom pakken ze de 
minister van Justitie niet eens flink aan? 

Ik denk al weer: daar zijn ze te keurig voor. 
Maar misschien zegt dat ook wel iets over 
hun kwaliteit.” 

Met dat compliment is Boone even uit zijn 
rol. Dat verwart. Wie is hij nu: de gevrees¬ 
de pitbullterrier die met klemmende ka¬ 
ken zijn verwoestende tanden in het on¬ 
recht zet of een keffend schoothondje dat 
je hand likt zodra je die onder zijn neus 
houdt? Een vergissing. Boone’s begrip 
voor de stampvolle rollen van de overbe¬ 
laste rechters kent grenzen. Hij wil winnen 
en die kans kan hem worden ontnomen als 
rechtbanken onder tijdsdruk de zaken 
afraffelen. „Wanneer de politie er een jaar 
over doet om een strafzaak rond te krij¬ 
gen,” zegt hij weer op die typerende, cyni¬ 
sche toon, „mag ik er dan twee a drie 
dagen voor uittrekken om hun werk te 
controleren. Kom nou. Maar als ik in de 
rechtszaal verschijn hoor ik ze denken: 
daar heb je hem weer. Hoeveel getuigen 
vandaag? Ik trek me er geen bal van aan. 
Mijn stelling is dat de kwaliteit van het 
strafproces pas is gegarandeerd als rech¬ 
ters daarvoor de tijd nemen en de grootste 
zorgvuldigheid betrachten.” 

Maar is Boone met al zijn kritiek op de 
rechterlijke macht niet aan het verkeerde 
adres? Falen hier niet het parlement en de 
minister van Justitie die wel 350 miljoen 
gulden uittrekken voor de bestrijding van 
de georganiseerde misdaad, maar onderbe¬ 
zette rechtbanken laten aanploeteren? De 
'pitbull’ bijt. „Rechters in Nederland beho¬ 
ren onafhankelijk te zijn. Maar ik ben daar¬ 
aan gaan twijfelen. Ze laten hun oren veel 
te veel hangen naar de officier van justitie, 
die de bewijsvoering in hapklare brokken 
uit zijn mouw schudt. Dat spaart tijd. Maar 
rechters laten zich ook onder druk zetten 
van de politiek. Ze geven toe aan wat poli¬ 
tici van hen verwachten. De procureurs¬ 
generaal bij de gerechtshoven vaardigen 
richtlijnen uit over de strafmaat. Bij voor¬ 
beeld in alcoholzaken. Prijskaartjes waar¬ 
van je ziet dat de rechters ze honoreren. 
Kan dat?” Boone vindt van niet. 

Toets 

Er is een rapport verschenen waaruit blijkt 
dat de opgelegde straffen per arrondisse¬ 
ment nogal sterk verschillen. De suggestie 
die hiervan uitgaat is dat rechters hun von¬ 
nissen meer moeten stroomlijnen. Kan dat 
binnen de onafhankelijke rechtspraak? 
Boone is al weer mordicus tegen. „Een 
rechter moet elke zaak weer opnieuw be¬ 
oordelen,” meent hij, „rekening houden 
met de omstandigheden en de persoon van 
de verdachte. Daar kun je toch geen uni¬ 
versele straffen voor verzinnen. De enige 
toets is de objectiviteit en de integriteit van 
de rechter.” 

Even haalt Boone zijn tanden uit gevoelig 
vlees. De bewogen mens komt bovendrij¬ 
ven. Hij herinnert zich een rechter, me¬ 
vrouw Taalman-Kip, die ooit eens een 
cliënt van hem uit overtuiging vrijsprak, 
terwijl aan het bewijs niet viel te tornen. 
Iemand had zijn oom bij een inval van de 
politie een tas met kilo’s heroïne in de 
hand geduwd. De man wist van niets. Een 
keurige man, zo vond Boone uit. Hij over¬ 
tuigde de rechter ervan dat fatsoenlijke 
mensen niet in heroïne handelen. Zo iets 
komt zelden voor. „Ik was ontroerd en op¬ 
gelucht. Er dreigde een onschuldig mens 
voorjaren in het gevang te verdwijnen. Dit 
was eigenlijk geen winnen in de zin van 
vliegen afvangen. Dit was gerechtigheid. 
Op weg naar huis in de auto was ik uitzin¬ 
nig blij. Ik liet m’n favoriete muziek uit de 
speakers knallen. Toen was het over.” 

Maar komt er eigenlijk ooit een einde aan 
zijn bekeringsdrang? Soms doet hij aan 
zelfonderzoek. „Kijk,” zegt hij, „als je te 
lang doorhamert zonder dat het effect sor¬ 
teert dan denken ze op den duur: ach, laat 
die Boone maar kletsen. Het is mijn taak 
noch mijn behoefte tegen windmolens te 
vechten. Maar misschien komt op een dag 
je boodschap over en dan zoek ik de luwte 
weer op. Ga ik golfen. Heerlijk, het liefst in 
de regen. Dan vergeet ik alles.” 

Boone kan hard slaan. Ook tegen een 
balletje. 


Niezen 


DOOR MARISKA KOSTER 


Samen met haar moeder komt ze 
de spreekkamer binnen. Esther. Ze 
is een jaar of vijftien en ik heb haar 
al zeker een half uur horen niezen 
in de wachtkamer. Ook nu ze voor 
me zit, kan ze daar niet mee ophou¬ 
den. 

Haar moeder voert het woord. 
„Het is zo’n teer poppetje, dokter. 
Ze hoeft haar neus maar buiten de 
deur te steken of ze is weer verkou¬ 
den. Vroeger had ze dat nooit en 
kijk nou toch eens hoe ze er aan 
toe is.” En inderdaad: het meisje 
ziet er niet uit. Haar ogen zijn dik, 
haar neus is vuurrood en het vocht 
loopt er met stralen uit. En het nie-' 
zen is nog steeds aan de gang, hoe¬ 
wel het nu langzaam wat minder 

wordt. 

De dikke oogleden èn het niezen 
wijzen niet in de richting van een 
gewone verkoudheid, maar eerder 
op een allergie. In dit jaargetijde is 
dat meestal een allergie tegen gras¬ 
of berkepollen oftewel hooikoorts. 
De stuifmeelkorrels van bloeiend 
gras of bloeiende bomen kunnen 
bij daarvoor gevoelige mensen 
flink wat last geven. In Esthers ge¬ 
val veel niezen en opgezette oogle¬ 
den, maar anderen kunnen met 
veel minder neusklachten erg kort¬ 
ademig worden. 

Ik schrijf haar medicijnen voor om 
de hevige verschijnselen te onder¬ 
drukken: tabletten, een neusspray 
en oogdruppels. Voor de zekerheid 
stuur ik haar naar het laboratorium 
voor een allergietest in het bloed, 
want graspollenallergie gaat vaak 
samen met allergie tegen andere 
stoffen zoals honde- en katteharen 
en huisstof. 

Allergie is een abnormale reactie 
op een normale prikkel uit de om¬ 
geving. De aanleg om allergisch te 
reageren is aangeboren. Heel re¬ 
cent is het gen (deeltje erfelijk 
materiaal) ontdekt dat, naar men 
heeft aangetoond, verantwoorde¬ 
lijk is voor de aangeboren allergie 
waarvan hooikoorts een onderdeel 
is. Dit complex van symptomen, 
ook wel atopisch syndroom ge¬ 
noemd, omvat eczeem in elleboog- 
en knieholtes, astma en hooi¬ 
koorts. Delen van het atopisch 
syndroom kunnen dus zonder de 
andere verschijnselen voorkomen, 
zoals bij Esther, die uitsluitend 
hooikoortsverschijnselen vertoont. 

In principe kan ieder mens op elke 
leeftijd - uitgezonderd de zuigelin¬ 
gentijd - een allergie ontwikkelen. 
In de jeugd zien we de meeste al¬ 
lergieën ontstaan, maar ook 
iemand van 35 kan plotseling hooi¬ 
koorts krijgen. 

De boosdoeners bij hooikoorts zijn 
de stuifmeelkorrels, maar in het 
slijmvlies van onder andere de 
neus schuilen hun handlangers: de 
zogenaamde mestcellen. Een stuif- 
meelkorrel prikkelt een mestcel tot 
het afscheiden van bepaalde irrite¬ 
rende stoffen die er op hun beurt 
voor zorgen dat het slijmvlies op¬ 
zwelt en vocht gaat afgeven. Deze 
stoffen, waaronder histamine, ge¬ 
ven een jeukend gevoel in de neus, 
wat het vele niezen verklaart. 

Ook in het slijmvlies van de ogen 
treden deze zelfde reacties op. De 
oogleden kunnen flink gaan prik¬ 
ken en dik worden. Bij ernstige 
allergische reactie kunnen de oog¬ 
leden zo opzwellen dat de patiënt 
niets meer kan zien. 
De tabletten die ik Esther voor¬ 
schreef werken tegen het vrijgeko¬ 
men histamine. Ze helpen snel 
tegen de jeuk. het niezen en de op¬ 
gezette oogleden. Vroeger had de¬ 
ze categorie medicijnen de nare 
bijwerking datje er slapeng van 
werd. Gelukkig zijn de laatste ja- 
ren nieuwe preparaten verschenen 
die deze bijwerking niet hebben. 

De andere medicijnen, neusspray 
en oogdruppels, zijn erop gericht 
de mestcellen minder prikkelbaar 
te maken. Ze moeten regelmatig 
gebruikt worden en voorkomen 
dan het ontstaan van nieuwe 
klachten. 

Soms zijn deze middelen niet 
krachtig genoeg. Vooral mensen 
die door hun hooikoorts kortade¬ 
mig worden, hebben vaak andere 
geneesmiddelen nodig om van hun 
klachten verlost te worden. 

Bij Esther was het zwaardere ge¬ 
schut niet nodig. Uit het bloedon¬ 
derzoek bleek een flinke allergie 
tegen stuifmeel, maar niet tegen 
andere stoffen, en toen zij mij voor 
deze uitslag belde, vertelde ze dat 
het prima ging en dat het niezen 
tot het verleden behoorde. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pa % 


DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS Bekendmaking 


Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Aanvraag en ontwerp-vergunning 
inzake het in het Jullanakanaal 
brengen cq. verplaatsen van 
bestortingsmatefiaal door de 
Rijkswaterstaat directie Limburg 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
maakt gelet op artikel 7 van de Wet 
vero n treiniging oppervlaktewateren en op 
de artikelen 12 en 29, eerste Bd, van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, het 
volgende bekend: 

Op 15 februari 1992 is bij de diiecteur- 
generaal van de Rijkswaterstaat te Den 
Haag een aanvraag binnengekomen van de 
hoofdingenieur-directeur van het Dinecto- 
raat-Generaai Rijkswaterstaat in de directie 
Limburg te Maastricht kenmerk 2978, om 
vergunning ingevolge de WVO voor het in 
het Jukanakanaal brengen cq. verplaatsen 
van bèstortingsmateriaal ten behoeve van 
werkzaamheden aan de oevers. 

Tegen het verlenen van de gevraagde 
vergu nn ing - onder het stellen van voor¬ 
schriften - bestaat geen bezwaar. 


in de openbare bibliotheek, Prins Bisdom- 
straat 7 te Bom; 

- op maandagavond van 19.00 tot 22.00 
uur in de Reinoud hal. Reinoud van 
Gelderstraat te Susteren. 

Openbare zitting/indienen bezwaren 

Terzake voomoemde aanvraag wordt 
geen openbare zitting gehouden. Degenen, 
die daarom telefonisch (043-294318 of 
294545) verzoeken worden tot en met 6 
mei 1992 in de gelegenheid gesteld gemoti¬ 
veerde bezwaren mondeling in te brengen. 

Verder kunnen gemotiveerde bezwaren 
tegen het verlenen van de gevraagde 
vergunning schriftelijk bij de hoofdinge¬ 
nieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de 
directie Limburg (postadres: postbus 25 te 
6200 MA M aa stricht ) worden ingediend tot 
en met 13 mei 1992. 


tempo-team 

uitzendbureau 

GEZONDHEIDSZORG 

VerpteoykuncSówt m/v 
voor verachiancte to ataB n pa n in de mgk> SHtard. 
Gateen en Heetten. Bf voorkeur uit u het hal» rooster 
meedraaien. Ook enkele dansten behoren tot de 
mogoïjKneoen. » 


048-712831, Ctaudte van der Burgt 
Heetten, Op de Hebei 1/ Afce r abraat 
048 - 82 20 80, EdKhSonnani 
14 


van degenen, die 
schrifteijjk bezwaar hebben ingebracht, 
worden indten hierom - gelijktijdig bij aparte 
brief - wordt verzocht, niet bekendgemaakt 


De aanvraag, de ontwerp-beschikking 
en andere ter zake zijnde stukken liggen 
vanaf 14 april 1992 tot en met de termijn 
waarbinnen tegen de definitieve beschikking 
op de aanvraag beroep kan worden inge- 
. stekt, op werkdagen tijdens kantooruren ter 
inzage: 

- ter g emeen te secretarie van Maasbracht; 

- ter gemeentescretarie van Bom te 
Grevenbicht; 

- op kamer 4.29 van het stadskantoor te 
Echt; 

- bij de afdefing Grondgebiedzaken van de 
gemeente Susteren; 

Genoemde bescheiden kunnen van 14 april 
1992 tot en met 13 mei 1992 tevens 
worden ingezien: 

- op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 
uur in de sporthal/openbare bibliotheek 
aan het Europlein te Maasbracht; 

- op dinsdagavond van ia00 tot 21XX) uur 


Alleen degenen, die bezwaren hebben 
ingébracht en degenen, die kunnen aanto¬ 
nen dat zij redelijkerwijs daartoe niet in staat 
zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen de 
definitieve beschikking beroep instellen bij 
de Kroon. 


Voor het verkrijgen van nadere inlich¬ 
tingen en/of (tegen betaling) van kopieën 
van de ter inzage gelégde stukken kan men 
zich sdvlfteiijk wenden tot voomoemde 
hoofdingenieur-directeur of telefonisch via 
043-294318 óf 294545. 

Maastricht 6 april 1992, 

De minister van Ver k eer en Waterstaat 
namens deze, 

de hoofdingenieur-directeur van de 
Rijkswaterstaat 

- nnr O LA ■' * 

mf. r.rt. CHIURJVCII 


l-HID 


Ministerie van Verkeer en Vtfatetsteat 


Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2<§i 


ST. GREGORIUS 
O] ZIEKENHUIS 

BRUNSSUM 

Hat St. Gregoriuaziekanhuis is aan 
algemean ziekenhuis mat 231 
bedden. Binnen het ziekenhuis zijn 


daaispacialsmen vertegenwoordigd. 
Samen met het verpleeghuis 
Schuttershof en het De 
vvvvouioKorinuw m noonon vorman 
M de S8chHng Oezondhekteamg 
Ctatteijk ZukHJntot*g. 

Voor de afdeNrig radtodtegnoetiek, weke uilgeruet te 
met moderne apperatedr, zoeken w^ op korte termen 
kandidaten voor de kmldie van: 

RADIODlAiNOSTISGH 
LABORANT M/V 


Het betreft een fuiMime funidie met een 
arbekteovereenhomet voor onbepaalde tijd. De 
radiodiagnoetiach laborant voert aNe voorkomende 
radtodtegnoettecha werkzaamheden uit Naast de 
gebrui^jke röntgenonderzoeken vinden er ook 
angtogrefteën, mammografieën en «chografleëriptaate. 
Voor de fUmverwetking wordt hetttegücht 
ontwMteteyeteem gebruikt Öe radtodtegnosttsch 
laborant verricht aanwezigheidedteneten volgens 


Kandidaten: 

- dienen in het bezit te z$i van het bewijs van 

bevoegdhekl ven radkxlagnoettoch laborant 

- kunnen zowel in teamverband ato zefletoneflg 


... j. **» 


ém 
- hebben goede oontactuele eigenschappen en een 
flexibele kwteffng. 

Salariëring zal geschieden op baste van 
FWG-funktiegroep 40, minimaal ƒ 2S04,- maximaal 
ƒ 3725.- bruto per maand bij aan 40-urige werkweek. 
Op dtt moment keren wij een arbektemaridtoeelag uk 
ter hoogte van 5% van het brutosalaris. De ovSrigp 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO-ziekenhuiewezen. 

Inlichtingen over ttoze funidie worden gaarne veratrekt 
doormevroyw Ft Hertog, hooM sfdeMng 
radtodtegnoetiek, tel. 045-278361.... 

SoMciteties dienen vóór 23 april 1992 schriftelijk gericht 
te worden aan de personeelsdienst van het St. 
Qregoriusziekenhuis. postbus 256.6440 AG Brunseum, 
ta.v. mevrouw Y. Dassen. Roèr en Bii de afdeling Bestuurszaken, die onder meer is belast met de bestuurlijk-juridische 
advisering over de gevolgen van de genoemde ontwikkelingen is vacant de functie van 

Bestuurlijk-Juridisch 
beleidsmedewerker m/v 

(vac. nr. 9206) 


Funcrio-mform a tin; 

De nieuwe medewerk(st)er zal in hoofdzaak 
worden belast met: 

-het opstellen van beleidsnota's met 
betrekking tot de bestuurlijk-juridische 
gevolgen van gewijzigde en nieuwe 
wetgeving voor de waterschapsregelgevmg; 
-het mede behandelen en voorbereiden van 
bezwaar-, beroeps- en verweerschriften in 
administratief-, fiscaal-, en civielrechtelijke 
procedures waarbij het waterschap 
betrokken is; 

-de bestuurlijk-juridische toetsing van 
vergunningen, grondtransacties en 
klassifikatie-aangelegenheden. 

Functie eifen: 

Van kandidaten wordt verwacht dat zij 
beschikken over: 

- een door opleiding en/of ervaring 
verkregen academisch werk- en 
denkniveau; 

-een gedegen kennis van het Nederlandse 
rechtssysteem en de daarbinnen te 
onderscheiden rechtsgebieden; 

-goede schriftelijke en mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheden. 

Kandidaten die beschikken over specifieke 


kennis van het waterstaats- en 
waterschapsrecht en/of ervaring in 
bovengenoemde of soortgelijke 
werkzaamheden genieten de voorkeur. 

Arbeidsvoorwaarden 

Het sajpris bedraagt, afhankelijk van leen 
opleidingen ervaring maximaal ƒ 5.627| 
bruto per maand (schaal 10 BBRA 198^' 
De bij lagere overheden gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden (waaronder opnar 
het ABP en het IZA) zijn van toepassing. 

Sftfard geldt als standplaats. 


kliolaML 

imuww mrormam 
kan wórden verkregen 
van de afdeling 
heer mr. J.MJL Thelen 
<046-517343). 


de functie^ 
bij 


Sollicitaties dienen binnen 2 
na het verschijnen van dit blad 
i te worden aan het 
bestuur van het 
Roer en Overm a as, 
postbus IBS, 6130 AD Sittard om 
v e r me l ding van het vacaturenumr 


1*00*1 


zoekt een waai 


Af 


>«, d J : „ 

r - 


ff'y. ■ v. 


< jSt - ?{i , . 


DIE BIJ É 


NCTIE 

... A K '• . 

N KIER MEER 

Ruimte biedt 


ê 


m wem m 

voor Het betreft waarnemingen in verband met 
afwezigheid van collega’s vetzekeringsge- 


Tot uw taken behoren onder andere het 

i van aibekteonge ochikth eid van 
i verzekerden en het begetef- 
refntegratie in het arbeidsproces 
oï riaar een arbeidsloos bestaan. 

U streeft actief naar beperking en voorko- 
mtag van aibekteongeschiktliekJ van ver¬ 
zekerden enu bevordert de samenhang 
tussen de verschillende vormen van medi¬ 
sche zorg in verband met het werk en de 


werkomgeving van de verzekerde. 

U onderhoudt contacten met werkgevers 
en óp curatieve sector. Tenatotté verzamelt 
en verwerkt u gegevens voor de'belektebe- 
paling van de medische dienst. 

U heeft een algemeen arts-diptoma, bij 
voorkeur aangewild met ervaring in de cu¬ 
ratieve aèctor en/of op het gebied van so¬ 
ciale verzekeringsgeneeskunde. U kunt 
zelfstandig oordelen, initiatieven ont¬ 
plooien en planmatig werken. 

U kunt goed samenwerken met andere dis¬ 
ciplines. Verder heeft u goede contactuele 
vaardigheden en kunt u zich mondeling en 


jaartqhe verworgt het QAK voor 17 mUfardam 
ümmktgm. De beleggingen ven de eengeekr 
londeen bedragen ruim 2 mUfard. Er werken xo’t 
17Z00 medewerken bg het QAK, ven wte 40001 
het hoold ka ntoor In A m ete rttwn en 1X000op S0\ 
dletdptekentnren en op een groot epptel kleine 


schriftelijk goed uitdrukken. 

Gezien het waarnemend karakter van i 
functie moet er tijdens de gangbare ve 
tieperiode op u gerekend kunnen' 

Het salaris bedraagt bij een futl-time 

ifoÈÊVÊP**** Animaal / 4.5^en^ 
&JZ22,t per maand exdusief 8% 
vgkantietoesiag en een 13e maand. 

zal zich richten op diegenen 
’ diahiet tot doel hebben binnen dit jaar r* 
>.i dors te solliciteren. Gelet daarop i 
••tel mtdrukkeiijk herintredende artsen uit I 
Een psychologisch ( 
kan deel uitmaken van de setec . 
re. Rapportage hierover vindt alleen | 
ha lter toestemming. 

Vóór nadere informatie kunt u bellen i 
de heer P.J. Peters, hoofd medische dk 
van hét districtskantoor Heerlen, telefc 
045-702326. 

Uw handgeschreven sollicitatie kunt u I 
nen 8 dagen richten aan het Gemeen¬ 
schappelijk Administratiekantoor, dief 
personeel en organisatie J. Bakker, Pc 
bus 2620,6401 MB Heerlen. 


sterk toegenomeii acfhbdHen 
komt kantoor Maastricht pag in contact met 


Van lanschot isgtenbtmk als alle cmdtre. Centraal in onze filosofie staat de persoonlijke 
benadering van diénten. Cliënten die, gezien hm financiële situatie, méér mogen eisen. En dus niet 
voor een bank fckzrn. maar voor een bankier. Dat suk eisen aan de organisatie en aan de medewerkers. 
Onze interne besHssingsUjncn zijn hort Onze medewerkers geëquipeerd voor een slagvaardig 
optreden. Ineen omgeving waar ambities alle ruimte krijgen. 


sterke affiniteit met beleggen zijn voor deze 
fanctie onmisbaar. Commerciële overtuigings¬ 
kracht, creativiteit en zelfstandigheid eveneens. 
Als u de Zuidlimburgse regio goed kent, geldt 
dat als een pré. 

Indien u toe bent aan een volgende stap in 
uw carrière en vennogensadvisering aan kriti¬ 
sche diënten n aanspreekt, kunt u uw sollicita¬ 
tiebrief en curriculum vitae binnen 14 dagen 
sturen aan: F. van Lanschot Bankiers, t.a.v. de 
heer J.T.M. Beekwilder, Hoofdafdeling Perso¬ 
neels- en Sociale 7ahrn, Postbus 1021,5200 HC 
’s-Hertogenbosch. 

Mocht u eerst meer informatie wensen over 
de functie, neemt u dan contact op met cfé heer 
mr W.M A Zwarts, Adjunct Kantoordiiec- 
teur Maastricht, telefoon 043 - 2116 66. 


VERMOGENS-/ 
EFFECTENADVISEUR 

Ab v ermo gen s-/effea enad viseur (m/v) bij 
Van Lanschot staat u dicht bij uw cliënten. U 
adviseot hen actief op het brede tenem van be¬ 
leggingen en maakt hierbij, gebruik van eigen¬ 
tijdse knripndddden. Dit alles in nauwe samen¬ 
werking met de Accountmanagers van het 
kantoor en gesteund door de verschffieudè dis¬ 
ciplines van ons Effectenbedrijf, zosds Valuta- 
arfaitrage, de Optiedesk en Research. 

Actuele vaktechnische kennis en van Lanschot. Wanneer U toe Bent aan een Bankier- 

fh Af 


N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG 

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg is verantwoordelijk voor de drinkwatervomziening van circa 1 j 
miljoen Lintourgen. Het bedrijf beeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt, vooral door de overnaiafl 
van een aantal gemeentelijke waterleidingbedrijven. De komende lijd tal de energie er vooral op gericht zijn 
veranderingen die deze groei met zich beeft meegebracht, te consolideren. 1 

Tegelijkertijd zal de continuering van een optimale drinkwatervoorziening alle aandacht krijgen. 

De Sector Produktie is belast mét de bediening en bet beheer van de produktie-installaties (pompstations, 
reservoirs, opjager* etc.) en de ontwikkeling van productiemethoden OA.poor onderzoek in prpefmstallaties. 

De Sector is georganiseerd in een Stafoureau, een Retio Noorden een Regio Zuid. Elke Regio is verder 
ooderverdeeld in een Sectie Procestechniek en twee Secties Exploitatie. 

In beide regio's is dé functie vacant van 


De N.V. Waterleiding 
Maatschappij lintburg 
(WML) heeft 500mede¬ 
werken en verzorgt met 33 
pompstations de drink¬ 
watervoorziening in vrijwel 
de gehfie provincie Limburg. 
Jaeuiijks wordt 82 miljoen «? 
water geleverd aan 390 000 
af neme n via een 
distributienet van 6750km. 

Het bedrijf heeft een 
jaaromzet van 130 miljoen 
gulden en een jaarlijkse 
investering van 75 miljoen 


[alt 


pc Sectie Procestechniek is belast met uitvoering van technologisch onderzoek, opheffén van storingen ia j 
installaties, bediening en beheer vaé meet-en regelapparatuur.bedietimg van de centrale te Schimmelt 
Daarnaast wordt thans in Regio Noord een gedeelte van het werktuigbouwkundig ooderhoud uitgevoerd. 


Functte-inhoud: 

- operationeel kitioggeven aan 5 IS medewerkers; 

-uitvoeren van technologisch onderzoek; 

-opheffien van complexe storingen alsmede bet 
verzor g en van de coflritinide met andere afdelingen 
in deze; 

- bedrage leveren aan de voorbereiding van projecten; 

- zorgdragen voor de beschikbaarheid van 
apparatuur eti.; 

• organiseren van en deelnemen aan de wacht-en 
storiapdienst van de Sector Produktie. 


l HTS-Procestechniek of Werktuigbouwkunde, 
' Imet bet diploma Hogere Waterietdiaf- 
-danweldebeieidbeiddatevoorte 


Arbeidsvoorwaarden: 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
waterleidingbedrijven in N.V.- vorm. 

Wij biederr een goed salaris, een welvaaruvast i 
middels het ABP en een ui ts teke n de z iekte k ost 
verzekering vu het LZA.-Umbtng. 

De standplaats voor de functie is: 

R^io Noord: OritobenvG 
R^ioZuitkSdtimniert. 


Voor nadere informatie kuntj 
deheerFJJ».; 
tel. 04763-12 
de heer AJJ 
tel.04404-1 


‘ vermelding van 
i binnen 14 dagen fé l 


“6201BBJ 


9h 


B; 


imburgs 


Uitgesaaid 


Zaterdag 11 april'1992 • Pagina 39 


Buiten-expositie eigenzinnige woningbouw in Filmwijk Almere 

Afrekening met saaie rijtjeshuizen 


^°upe SoleiV. ’Cayenne- 
Peper’. T2 Oscar-nomina- 
les ’• Eigenzinnige namen 
eftiM?° 0r eigenzinnige woning- 
Te vinden in een 
4). ■ l 3Zondere en nog kersver- 
'* e Woonwijk van Almere: 
neii^e Filmwijk, gelegen aan 
• t Weerwater dichtbij het 
‘stadscentrum. Een bezoek 
,ls een must voor alle ge¬ 
meentebestuurders, wo- 
niri 9bouwcorporaties en 
Ie f^de bouwkundigen in ons 
an d. In de Filmwijk kun- 
nen zij zich laten inspire- 
Ten en ideeën opdoen om 
»n ? n2e toekomstige nieuw- 
°uivwijken creatiever 
i! m r m te geven. De roep om 
etere kwaliteit van wo- 
'l? 9 en woonomgeving 
* ^ immers steeds lui- 
11 : der. De Nederlander laat 
Zl ch niet meer kritiekloos 

_) tri een saaie slaapstad 

sto ppe n . hi Almere is te 
> 2l en hoe het anders kan. 

" ^jg OR^JOZEFIEN HAAGEN 

° P komenc le 

|j. , en tot tentoonstellingsge- 
b verklaard onder het mot- 
7r° üwen en Wonen 1992’. 
e ] buiten - ex p os itie is onder- 
e on Van *^ e va kbeurs voor 
an- ion^ en en won en die de Na- 
n an i w °ning Raad (NWR) 
1Q *3 tot en met 16 april 
ixi- ? 5 * n de Rai. Daarna (van 
'jj 0 V? n met 26 april) is de 
Pdere^k * n ^ mere °P en voor 

I* ^ jQQn 

t u w erd voor de eerste keer 
ie S p 0r t^elijke expositie gehou- 
v , v eneens in Almere, in de 
, 6^ ^wyk. „Het idee ontstond na 
,u c*zoe k aan Denemarken. In de 
llS r °0n lnavisc be landen worden veel 
! gt ex .P° s hies buiten gehouden,” 

, °o r dinator C. van der Schoot 
in et bureau Bijzondere Projec- 
1 ^rcj 311 de blWR uit. „We organi- 
ll ern en a ^ tien jaar de Bouw-Rai. 
aa * leuke stands, maar we wil- 

c ht I 6 ? aanta l zaken ook eens in ’t 
iaten zien.” 

,&r d H met de gemeente Almere 
e 2et f eerste buiten-expositie op- 
^ dl ?4n n d® Muziekwijk ging het 
Uirrj , Woningen. De Filmwijk telt 
"" ehooi ^ dubbele: 588 huizen, een 
^ d tota ?/ en ëezondheidscentrum. 
depstf+8 Projecten in de huur-en 
Het n Ct °i r ’ diverse prijsklassen. 
e Vor e ,? lexe van de Filmwijk is dat 
fcjlrivr, §een stedebouwkundige 
kld °^v aar den werden opge- 
^drarHttikend was ook dat de 
e °ten rs niet de eigen archi- 

te bjk j^f narni en, zoals dat gebrui¬ 
kt; ar S , bebben een top-orkest 
• e E>rnk C ,ecten samengesteld en 
nr^ er d ben te koppelen aan 
5c boot rachtgever >” zegt Van der 

ks to\ e ^ e k 0uw k u ndige plan kwam 
■ s and nadat alle plannen wa- 
I 


en een grijs watercircuit. Regenwa¬ 
ter wordt opgevangen en herge¬ 
bruikt voor het doorspoelen van het 
toilet. Ook is dit huis voorzien van 
een speciaal type dubbel glas waar¬ 
van de isolatiewaarde twee keer zo 
hoog is dan bij gewoon glas. 

Kleurenrijkdom 

In het oog springend is de enorme 
kleurenrijkdom in de Filmwijk. Al¬ 
le kleuren van de regenboog zijn 
aanwezig. Van felgeel en antraciet 
tot turkoois (schuurtjes!) en groen. 
De twee kleurrijkste projecten zijn 
wel 'Modern acropolisme' en 
'Cayennepeper'. Het laatste project 
bestaat uit zeven in pasteltinten uit¬ 
gevoerde koopwoningen die schots 
en scheef zijn neergezet. Alsof 
iemand een handjevol gekleurde 
blokken naar beneden heeft laten 
dwarrelen. De bewoners hebben 
veel eigen inbreng gehad bij de wo- 
ningindeling, materiaalgebruik en 
pui-ontwerp. Helaas verdient niet 
elke Cayennepeper de schoonheids¬ 
prijs. 

'Modern acropolisme’ mag wat mij 
betreft tot 'snoepje van de week 
worden uitgeroepen. De boogvor 
mige twee-onder-een-kap woningen 
met zachtgroene daken en in diver 
se tinten geschilderde muren, doen 
aan een rustige Amerikaanse villa 
wijk uit de jaren vijfïg denken. Eer 
echte blikvanger. 

De Filmwijk is nog met helemaa 
bewoond. Sommige woningen gaar 
pas na de buiten-expositie in de ver 
koop. Ook is het gezondheidscen 
trum van Aldo van Eyck, aangepre 
zen in de tentoonstellingscatagolus 
nog lang niet klaar. Het half afge 
bouwde centrum lig pal naast d< 
hoofdingang van de expositie en i: 
bepaald geen visitekaartje. Hier liej 
het 'huwelijk’ tussen opdrachtgeve 
en architect dus niet zo vlekkeloos.. X' J 

/ 


De Filmwijk in Almere, gebouwd in een halve cirkel. 


Foto: AEROCAMERA MICHEL HOFMEESTER 


ren ingediend. Dit leidde uiteinde¬ 
lijk tot de halve cirkel waaruit de 
Filmwijk bestaat: (drie)dubbele be¬ 
bouwing aan de buitenrand en een 
stersgewijs stratenpatroon binnenin 
de halve cirkel. 

Grensverleggend 

„De opdracht voor alle deelnemers 
was dat ze een toekomstgericht huis 
moesten bouwen. Niet té experi¬ 
menteel, maar wel flexibel en vrij 
indeelbaar. Grensverleggend bou¬ 
wen. Zoals de titel luidt van het 
boek dat we in het kader van de ex- 


Huis & Sfeer 92 
nieuwe beurs MECC 


toaaütv- 6 erste keer vindt in het 
aastnctus Expositie en Con- 

herfttk entrum (MECC) een 
^oon^ r / Voor interieur en 
s onc° mf °rt plaats. Huis & 

"'oermH W °^gehouden van 
22 novo\ ^ * ot en met z °ndag 
deze nil n * >er ‘ organisatie van 
handen UWe publieksbeurs is in 
Samem»r Va i n het MECC in nauwe 
B menwerkmg met RAI Gebouw 

doelina erdam -. Het is de be ' 

jaarlijUo 0 ^ va f L Huis & Sfeer een 
, te m,J erugkerend ev enement' 
; Woontrpr^ Waar internati onale 
L trends en sfeerbepalende 


decoratie-ideeën worden gepre¬ 
senteerd. 

De beurs zal een overzicht geven 
van nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van inrichten en ver¬ 
bouwen. Binnenhuisarchitecten 
en decoratie-adviseurs geven ad¬ 
viesen. 

Daarnaast zullen er nieuwe 
trends te zien zijn op het gebied 
van meubilair, wand- en raamde- 
coratie, keukeninrichting en -ap¬ 
paratuur, badkamers en sanitair, 
warmtebronnen, tuininrichting, 
audio- en videoapparatuur. Elke 
woonstijl zal worden belicht. 


(ADVERTENTIE) 


C&C ★ tegels ■ natuursteen • marmer 

★ badkamers 

★ tegelzettersbedrijf 

De betere merken, de beste vakmensen, 
volledige garantie 

.Exclusief betaal baar - betaalbaar exclusief 

showroom klbnhaasdal67schimmert 

04404-1916 of 1996 positie uitbrengen,” zegt Van der 
Schoot. „Het grappige is dat, hoe¬ 
wel dat geen opdracht was, er ont¬ 
zettend veel glas is gebruikt. Mis¬ 
schien is dat een reactie op de 
kleine ramen die de afgelopen tijd 
in huizen werden gezet.” 

Tijdens onze wandeling door de 
Filmwijk, waar nog volop wordt ge¬ 
werkt, valt de enorme variatie en 
kleurenrijkdom onmiddellijk op. 
Alsof je door een caleidoscoop 
kijkt. Geen enkele straat is zelfs 
maar aan één kant hetzelfde. Hier 
wordt definitief afgerekend met het 
geijkte rechte stratenpatroon met 
de keurige, maar o zo saaie rijtjes¬ 
woning. Ook in de Filmwijk ontbre¬ 
ken de rijen niet, maar elk project 
heeft zijn eigen aankleding, vorm 
en kleur. Van gelijkvormigheid, laat 
staan saaiheid, is dan ook geen 
sprake. 

Langs de centrale as van de Film¬ 
wijk, de Hollywoodlaan, zijn daar 
prachtige voorbeelden van te zien. 
Zoals de Soli-woning, ontworpen 
door Atelier Pro Architecten uit 
Den Haag. Prijs rond de twee ton. 
Doordat elk huis van het ander is 
gescheiden door een doorzichtige 
lichtschacht, lijkt het op zichzelf te 
staan. 

De Soli kan op allerlei manieren 


Verf op waterbasis is minder vrien¬ 
delijk voor het milieu dan gedacht. 
Uit een vergelijkend onderzoek van 
de Technische Universiteit in Eind¬ 
hoven blijkt dat dit soort verf, de 
laatste jaren door de overheid en de 
milieubeweging aangeprezen als 
een milieuvriendelijk alternatief, in 
vele opzichten zelfs belastender is 
voor het milieu dan de traditionele 
verven. 

Prof. ir E. Baneken van de firma 
Akzo, als deeltijdhoogleraar ver¬ 
bonden aan de Eindhovense univer¬ 
siteit, vraagt zich af of met de ver¬ 
vanging van de conventionele 
verven door verf op waterbasis niet 
het kind met het badwater wordt 
weggegooid. Hij vindt het dan ook 
hoog tijd dat de plaats van verven 
op waterbasis binnen het milieube¬ 
leid opnieuw aan de orde wordt 
gesteld. 


worden ingedeeld. Zo spelen de 
ontwerpers in op de toenemende in¬ 
dividualisering en veranderende 
leefgewoontes. Ook de twintig jon¬ 
gerenwoningen van Woningbouw 
Vereniging Almere kenmerken zich 
door flexibiliteit. Uitgangspunt is 
de ’woonunit’: alleen de toegang en 
de plaats van keuken, douche en wc 
staan vast. De verdere indeling ligt 
in handen van de bewoner. De voor¬ 
kant van het jongerengebouw is uit¬ 
gerust met een grote glazen kap, 
waardoor één grote gezamenlijke 
ruimte ontstaat. 

Première 

In de Filmwijk is aan allerlei leef¬ 
tijdsgroepen gedacht. Ook dat is 
flexibel bouwen. Er staan zelfs wo¬ 
ningen voor 45-plussers. De échte 
ouderen wonen in het welluidende 
project 'Première'. Dat bestaat uit 
twee bouwblokken: zeventien 

ouderenwoningen (huur) met een 
gemeenschappelijke huiskamer, op 
korte afstand van de wijkvoorzie- 
ningen. De twee in zachtgrijze tin¬ 
ten uitgevoerde blokken buigen 
naar elkaar toe waardoor een vrien¬ 
delijk en intiem hofje is ontstaan. 

Ook het 'Halfrond', aan de andere 
kant van de wijk, heeft zijn eigen 


sfeer en intimiteit doordat de hui¬ 
zen in een halve boog naar elkaar 
toe zijn gebouwd. Het 'Halfrond' is 
minder gesloten dan 'Première' en 
zeer speels van architectuur. De wo¬ 
ningen lijken om te vallen doordat 
de voor- en achterzijde uit schuine 
wanden bestaan. Hierdoor wordt 
aan de tuinkant optimaal gebruik 
gemaakt van het invallend zonlicht. 

Het toppunt van flexibiliteit en in¬ 
dividualiteit in de Filmwijk is het 
Almeerhuis waarvan er twaalf zijn 
gebouwd. De ontwerpers van archi- 
tectenburo BNA Gjalt de Jong/Inbo 
uit Drachten lieten zich inspireren 
door het beroemde beertje Winnie- 
de-Poeh: „Winnie-de-Poeh en Knor¬ 
de pakten het huisje van takken 
van Iejoor op en zetten het aan de 
andere kant van het Honderd-Bun- 
der-Bos weer neer, waar het eigen¬ 
lijk beter staat.” 

Het Almeerhuis staat weliswaar op 
een vaste plek in de wijk, maar het 
kan op allerlei manieren worden 
uitgebreid en aangepast. Dat is ook 
te zien. De ene woning heeft een 
dakterras aan de voorzijde, de ander 
aan de achterzijde. Een derde heeft 
op de dezelfde plek een dakkamer 
laten bouwen. Het aardige is dat de 


Onderzoek: verf op 
op waterbasis niet 
erg milieuvriendelijk 


Kijkdoos 


twaalf woningen, ondanks alle va¬ 
rianten, zich als één geheel presen¬ 
teren. 


Het ministerie van Milieubeheer, 
dat de laatste jaren het gebruik van 
verf op waterbasis sterk heeft gesti¬ 
muleerd, kon donderdag nog wei¬ 
nig zeggen over de resultaten van 
het onderzoek, dat pas begin vol¬ 
gende maand wordt gepubliceerd. 
Op één punt scoort verf op waterba¬ 


sis in het onderzoek wel goed en dat 
is de uitstoot van koolwaterstoffen. 
„Dit is voor ons een element van 
groot belang,” aldus de woordvoer¬ 
der. 

Bovendien, zo zegt het ministerie, 
zijn verven op waterbasis nog niet 


Eko-blok 

Zuinig omgaan met energie en het 
milieu sparen. Ook daar gaat het om 
in de hedendaagse\voningbouw. In 
de Filmwijk spelen enkele projec¬ 
ten daar dan ook op in. Interessant 
zijn de Zonneblokwoningen die 
Wiek Roling samen met Mike Janga 
ontwierp. Twee witte bouwblokken 
met elk acht eengezinswoningen in ’ 
de koop- en huursector. Het ene 
blok is gebouwd volgens de tradi¬ 
tionele seriebouw. In het andere 
zijn allerlei milieu-aspecten ver¬ 
werkt. Dit ’EKO-blok’ is te herken¬ 
nen aan de overdekte binnenstraat 
en de vegetatiedaken op de derde 
bouwlaag. 

Op en top milieuvriendelijk is het 
'Zuinig Huis’, een gezamenlijk pro¬ 
ject van de energiedistributiemaat- 
schappij PGEM en de Flevolandse 
Drinkwater Maatschappij (FDM). 

Deze woning is uitgerust met aller¬ 
lei snufjes die tot energiebesparing 
leiden: zonneboiler, thermostati¬ 
sche mengkranen, energiezuinige 
douchekop, waterbesparend toilet 


zolang op de markt. Er valt dus nog 
een hoop te verbeteren. 

In samenwerking met de onder¬ 
zoekorganisatie TNO, Akzo Coa- 
tings en Tauw Infra Consult maakte 
professor Baneken voor vier ver¬ 
schillende verfsoorten de balans op. 
Hij bestudeerde de milieu-effecten 
daarvan op negen punten, van de 
winning van de benodigde grond¬ 
stoffen tot het afvalstadium. 

By maar liefst acht van de negen 
criteria scoorde verf op waterbasis 
slechter dan de tradionele verven. 
Dat verf op waterbasis in een aantal 
opzichten belastender voor het mi¬ 
lieu is, komt onder meer doordat de 
verf niet zo gemakkelijk te verwij¬ 
deren is. Daarvoor zijn organische 
oplosmiddelen nodig die bij toepas¬ 
sing schadelijk zijn voor het milieu. 


Voor de bewoners worden het eer 
paar drukke weken, voorspelt Var 
der Schoot van de NWR. De Film 
wijk zal ook daarna een kykdoo 
zijn, want een dagje 'woning kijken 
is voor velen een toeristische attrac 
tie. Voor de heer en mevrouw Mul 
der, die mij gastvrij onthalen tusser 
de verhuisdozen, maakt het alle 
maal niets uit. Zij kochten eer 
prachtig appartement in 'Twin; 
Pare’ en laten het allemaal rustp 
over zich heen komen. Ze verkoch 
ten hun woning in het Brabants' 
Bergeyk en trokken naar de Flevc 
polder. „Het was daar niet meer wa 
het was. Moet je hier eens kijkei 
wat een rust en ruimte. En het lich 
is hier anders, net als op d; 
Waddeneilanden,” vertelt mevrou\ 
Mulder enthousiast. „Het is hie 
echt genieten,” vult haar man aar 
„Zo’n aparte wijk, daar houden wi. 
wel van.” 

De buiten-expositie Bouwen en Wc 
nen in Almere-Centrum is dagelijks 
geopend van vrijdag 17 tot en me 
zondag 26 april van 10 tot 17 uur. O] 
vrijdag 24 april tot 21 uur. De toe 
gangsprijs is 12,50 gulden. Voo 
kinderen van vier tot en met elf jaa 
en houders van Pas 65 kost eei 
kaartje vijf gulden. 

(ADVERTENTIE) 
Uitgebreid assortiment 
platen en montageprofielen 
voor de zelfbouwer. 

F üKEMSEM 

KUNSTSTCUEN ... 

Daemen Kunststoffen 
Hofdwarsweg 7 Geleen 
Industrieterrein Krawinkel 
Tel 046 753865 


(ADVERTENTIE) 

de specialisten 

(Ook voor complete slaapkamers) 

Ook vestigingen In 
Eindhoven, Den Bosch, Lommel 


Geleen 

Rijksweg Zuid 78 
limburgs dagblad 

mmmmmmï 


Alleen ijzeren pannen geschikt voor inductiekookplaat 

’Koud koken’ wint terrein 


DOOR THEA WAMELINK 

De nieuwe manier van koken, volgens de inductiemethode, 
begint langzamerhand naam te maken. Dat het vrij traag gaat 
is vooral te wijten aan de prijs van een inductiekookplaat die 
in het begin onaanvaardbaar hoog was. Maar de fabrikanten 
zitten niet stil en ze slagen erin dit produkt gaandeweg voorde¬ 
liger te produceren, al kun je het nog steeds niet goedkoop 
noemen. Het komt intussen wel binnen het bereik van een 
grotere consumentengroep. Inductiekoken heeft een aantal 
wezenlijke voordelen. 


Een inductiekookplaat ziet er op 
het oog uit als een gewone glaskera- 
mische plaat. Maar onder het opper¬ 
vlak bevindt zich een niet zo gewo¬ 
ne warmtebron; een elektromag¬ 
neet. Als je daar een pan op zet 
brengt de magneet de ijzermolucu- 
len van de panbodem in beweging 
zodat hij warm w’ordt. 

Het meest opmerkelijke voordeel 
van deze methode is dat alleen daar 
waar de panbodem de plaat raakt 
warmte ontwikkeld wordt. Een 
elektrische kookplaat verwarmt de 
totale kookzone, ook als daar een 
pan met een kleinere diameter dan 
de plaat op staat. 

Bij inductiekoken blijft de plaat zelf 
echter koud. Zij produceert alleen 
warmte in de panbodem. Inductie¬ 
koken wordt daarom ook wel 'kou¬ 
de kookmethode’ genoemd. Een 
groot voordeel is dat rond de pan 
weg spattend melk of suikerachtige 
oplossingen, niet kunnen inbran¬ 
den. 

Zodra de pan van de plaat genomen 


Meer kleur 
in badkamer 

Om badkamermeubelen mooi te la¬ 
ten passen bij het sanitair worden 
voor de fronten van de kasten vaak 
samtairtinten gekozen. Voor 
Schock badkamers gold dat tot dus¬ 
ver eveneens. Sinds kort kan het 
ook anders. Bijvoorbeeld de romp 
van de kasten in manhattangrijs en 
de deuren in 'anthracit metallic’. 
Kunststof bladen in naadloze uit¬ 
voering zijn er onder andere in bei¬ 
ge. manhattangrijs, wit en graniet- 
decor (grijs en zwart). Voor een 
extra accent kan men dan nog kie¬ 
zen uit tweekleurige grepen, 
chroom, zwart of matchroom/goud. 
De naam van dit Shock badkamer- 
programma is Prisma. 


wordt, stopt ook de warmte-ontwik- 
keling. Waar de pan gestaan heeft is 
de plaat dan ook snel weer afge¬ 
koeld. De inhoud van de pan wordt 
bovendien veel sneller heet dan op 
gas of elektriciteit, omdat de ont¬ 
wikkelde warmte heel efficiënt be¬ 
nut wordt. Zelfs van halogeen wint 
inductie het in snelheid. Er is veel 
minder energie voor nodig; de be¬ 
sparing varieert van 20 tot 50 pro¬ 
cent. 

Speciale pannen 

Een inductiekookplaat vraagt wel 
om speciale pannen, want de elek¬ 
tromagneet kan alleen ijzermolucu- 
len in beweging brengen. Een pan 
van aluminium, die het op gas pri¬ 
ma doet, blijft op een inductiekook¬ 
plaat helemaal koud. Aluminium 
bevat immers geen ijzermoleculen, 
is dus niet magnetisch. 

Sinds kort is er echter wel een alu- 
miniumpan (van Tefal) met een 
ijzerhoudende bodem, geschikt 
voor inductiekoken. Het voordeel 
van deze pan is haar lichte gewicht. 
Een pan die helemaal van (giet)ijzer 
gemaakt is of een dergelijke lege¬ 
ring weegt heel wat meer. Een giet¬ 
ijzeren pan is meestal wel als zoda¬ 
nig te herkennen, maar of de bodem 
van een roestvaststalen of geëmail¬ 
leerde pan ijzer bevat is aan de bui¬ 
tenkant niet te zien. 

De meeste panbodems zijn gemaakt 
van een legering van diverse meta¬ 
len. Hoe komt men daar nu achter? 
Een handige manier om vast te stel¬ 
len of een pan geschikt is voor in¬ 
ductiekoken is een magneet tegen 
de bodem zetten. Als de magneet 
'aantrekt’, dan bevat de panbodem 
ijzer en kan dus op een inductie¬ 
kookplaat worden gebruikt. 

De Nederlandse fabrikant die on¬ 
langs een inductiekookplaat op de 
markt bracht, geeft bij aankoop een 
magneet cadeau om de pan(nen) te 
kunnen testen. ' O 

"O: Frank Röben heeft een neus voor trends. 


Spaanse terracotta met een verhaal 

Potten met waarde 


van duizend gulden 


• Madura tapijt, gemaakt van af gedankte PET-flessen. 

Foto: GPD 

Tapijt van PET-flessen 


Een nieuw tapijt is niet zoiets bij¬ 
zonders, maar een tapijt dat het mi¬ 
lieu ontziet, dat wel. Het komt uit 
de fles. Nee, drinken kun je het niet, 
maar het is het resultaat van vele le¬ 
ge flessen. De synthetische garens 
waarvan dit tapijt vervaardigd is, 
zijn gemaakt van lege PET-flessen. 
Een heel nieuwe vorm van recyc¬ 
ling. 

Nadat de flessen gewassen zijn, 
worden de zware bodem en de dop¬ 
pen verwijderd. Een maler snijdt de 
flessen vervolgens in repen van 2,5 
cm lengte. Deze strips worden ver¬ 
kleind tot chips. Ze bevatten behal¬ 
ve het PET-materiaal ook papier 
van de labels en lijm. Het papier 
wordt met luchtdruk uit de chips 
geblazen en de lijm wordt via een 
chemische oplossing verwijderd. 

Hierna gaan de chips naar de tapijt- 
fabnek, waar ze gesmolten worden 
tot ze stroperig zijn als honing. Deze 
massa wordt door gaatjes geperst 
waardoor vezels ontstaan met de 
dikte van een mensenhaar. Van die 
vezels worden tenslotte de garens 
voor het tapijt gefabriceerd. 


Door PET-flessen opnieuw te ge¬ 
bruiken voor kamerbreed tapijt 
worden talloze liters aardolie be¬ 
spaard, die anders nodig zijn voor 
de fabricage van synthetische ga¬ 
rens. Als bijkomend voordeel biedt 
het van afval gemaakte tapijt een 
waterbesparing van 33 procent bij 
het verven dat volgens een nieuw 
procédé (onder hoge druk) ge¬ 
schiedt. 

Het tapijt is verkrijgbaar onder de 
naam Madura, heeft een gesneden 
pool en wordt in twee kwaliteiten in 
de handel gebracht. Het is zowel in 
de zwaardere kwaliteit Fortune als 
in de iets lichtere uitvoering Fame. 
De adviesprijs van dit bijna vier 
meter brede tapijt is per strekkende 
meter in Fortune 259 en in Fame 
199 gulden. Het is heel duurzaam en 
comfortabel. Ook uiterst slijtvast 
(het kan met een gerust hart op de 
trap en in druk belopen ruimten 
toegepast worden), antistatisch, ge¬ 
schikt voor vochtige ruimten, toe¬ 
pasbaar in combinatie met vloerver¬ 
warming en leverbaar in 26 fraaie 
interieurkleuren. Beide kwaliteiten 
zijn vuil- en vochtwerend. 


DOOR WILMA DE REK 

,,Maffo’s heb je overal,” zegt Frank 
Róben, eigenaar van Terra. Hij lan¬ 
ceert deze levenswijsheid naar aan¬ 
leiding van de vraag of hij weet wat 
mensen zoal doen met de, veelal an¬ 
tieke en dus tamelijk dure, terra- 
cotta-potten die hij in zijn winkel 
aan de Oudegracht in Utrecht heeft 
uitgestald. „Nog niet zo lang gele¬ 
den kwam er een jongen binnen 
met een wc-borstel bij zich. Hij 
zocht een mooie pot om die borstel 
in te zetten. De normale houders 
vond-ie allemaal zo lelijk. En ik 
zweer je: het was een doodgewone 
pleeborstel.” 

De meeste mensen die zich een pot 
of schaal van rond de duizend gul¬ 
den aanschaffen, zetten het ding 
echter gewoon voor de sier in huis. 
Röben: „Behalve dan die man van 
zeker twee meter lang, die binnen¬ 
kwam en vervolgens op zijn hurken 
naast de grootste pot ging zitten. Ik 
naar hem toe om te vragen of ik 
hem ergens mee van dienst kon 
zijn. Dat kon: de meneer zocht een 
pot waar hij in kon zitten. Nou, en 
dan blijf ik dus heel rustig hè. 
Vroeg beleefd waarom hij graag in 
een pot wilde wegkruipen. Bleek 
iets met rebirthing te maken te heb¬ 
ben, terug in de baarmoeder om je 
eigen ik te ontdekken. Ja, er komen 
een hoop maffo’s binnen.” 

Terracotta, gebakken klei. Röben is 
er dol op. Precies drie jaar geleden 


opende hij zijn winkel. Een deel van 
de collectie is nieuw’, maar de mooi¬ 
ste stukken zijn honderden jaren 
oud. Alle potten en schalen komen 
uit Spanje, waar Röben regelmatig 
samen met twee collega's uit Haar¬ 
lem en Amsterdam (eveneens wer¬ 
kend onder de naam Terra) heen 
gaat om zijn collectie aan te vullen. 

„Elk stuk heeft een verhaal,” zegt 
Röben terwijl hij liefdevol de ronde 
vormen van een vaas betast. „Elk 
stuk is bovendien uniek. In deze 
potten werd een paar honderd jaar 
geleden water, wijn of olijfolie be¬ 
waard. Ook werden ze gebruikt 
voor het inmaken van vlees. De pot¬ 
ten die ik hier heb, staan bijna alle¬ 
maal geregistreerd. Aan de tekens 
erop kun je herleiden uit welke 
streek een pot afkomstig is, meestal 
zelfs exact uit welk dorpje. Dat 
geldt ook voor deze schalen, die 
vroeger werden gebruikt bij de 
slacht om het bloed op te vangen. 
Daarom zijn ze ook zo mooi gegla¬ 
zuurd, de schalen moesten goed 
schoongehouden kunnen worden.” 

Bezoekers zijn, concludeert Röben, 
in het algemeen tamelijk wantrou¬ 
wend. „Zeggen ze: ’Nou, dat heeft u 
mooi oud gemaakt hoor’. En dan 
hangt het van mijn bui af hoe ik rea¬ 
geer. Soms zeg ik dat er een ouwe 
man in de kelder de hele dag met 
kettingen op de potten zit te slaan 
om ze oud te doen lijken. Laatst 
was er zo’n dure meneer in een bur- 
berry jas, die echt stennis ging 
maken over de prijzen van de pot¬ 
ten. Dus ik maakte een sarcastisch 


Drijvende vijverpomp 

Een aardig nieuwtje op tuingebied is de drijvende 
pomp die in de vijver niet op de bodem of op een sta¬ 
tief gezet hoeft te worden. Van bodemdiepte of water¬ 
peil is deze levendig spuitende pomp dus niet afhan¬ 
kelijk. Het water wordt via het ingangsfilter onder de 
drijver aangezogen, zodat verontreiniging van het 
pompmechanisme door bodembegroeiing of drijvend 


vuil vrijwel uitgesloten is. 

De sproeikop spuit sierlijke en vrolijk klaterende wa¬ 
terstraaltjes omhoog, waarbij per uur ca 900 liter vij¬ 
verwater wordt 'omgezet’. Dit draagt ertoe bij dat het 
water gezond gehouden wordt. 

De drijvende pomp (van Ubbink) is op de VTB tuin¬ 
vakbeurs met de gouden tuinpluim voor het beste 
tuinidee bekroond. In tuincentra en tuinvakzaken is 
hij verkrijgbaar voor 225 gulden. 


A Ya 


•w 

£ 

$ 


Actie 

Zuinig slokt 
Zuinig aan 
beëindigd 


Afgelopen wint€ 
erg wisselvalli; 


Met het weer hebben we afgelo¬ 
pen winter geboft, het ging er 
’warm’ aan toe. Dat is de conclu¬ 
sie van de deelnemende energie¬ 
bedrijven aan de actie 'Zuinig 
stoken/Zuinig aan’, ondanks de 
wisselvalligheid van deze winter. 
In de actieperiode, 13 oktober 
1991 tot en met 29 maart 1992, 
lag de buitentemperatuur gemid¬ 
deld vijf procent boven normaal. 

Een 'normaal’ jaar betekent: de 
gemiddelde buitentemperatuur 
in de winter, gemeten over de 
laatste dertig jaar. 

Hoeveel huishoudens ditmaal 
aan de actie hebben deelgeno¬ 
men is nog niet bekend, maar uit 
voorlopige gegevens van de ver¬ 
enigingen van gasbedrijven (VE- 
GIN) en elektriciteitsbedrijven 
(VEEN) blijkt het aantal deelne¬ 
mende gezinnen aanzienlijk ho¬ 
ger te zijn dan vorig stooksei- 
zoen. Mede dank zij acties en 
voorlichting van deze energiebe¬ 
drijven gaat de consument be¬ 
wuster om met het gebruik van 
gas en elektriciteit. Daarmee een 
bijdrage leverend aan de vermin¬ 
dering van schadelijke stoffen in 
de leefomgeving en aan de be¬ 
strijding van het broeikaseffect. 


Dat het seizoen wisselvallig 
hebben de deelnemers aan d 
tie wel gemerkt bij het in\ 
van de wekelijkse streefci 
op de meterkaart. In de s 
maand oktober waren de e r 
weken flink koud en de laa 
week leek het wel nazomer 
25 procent warmer weer dan 
maal. 

November was koud evenals 
eerste twee weken van dec 
ber. In de tweede helft van 
cember lag de temperatuur e' 
eens 25 procent boven norin 
Januari toonde hetzelfde b 
als december, de helft van 
maand aan de warme kant, 
derde en vierde week koud, 
pectievelijk erg koud. Feb 
viel erg mee en begin maart 1 
de lente echt begonnen. 


Wie de meterstand weke 
heeft genoteerd en vergele 
met de tabellen in deze k> 
heeft een goed inzicht gekrel 
in zijn energieverbruik. Het j 
te bedrag aan besparing voor 
gemiddeld gezin is nog niet ‘ 
kend, dat blijkt pas over enk 1 
maanden na onderzoek doof 
toeleverende energiebedrijven 


Zyliss klemsystee 
Foto: GPD 


Het Zwitserse Zyliss klemsysteem 
werd tientallen jaren geleden, toen 
het zelf doen nog maar net van de 
grond aan het komen was, al in Ne¬ 
derland geïntroduceerd. Het werd 
vooral bekend van consumenten¬ 
beurzen waar vele duizenden exem¬ 
plaren verkocht werden. Sinds kort 
is het ook in doe-het-zelf-zaken ver¬ 
krijgbaar. 

De ontwerpers van dit gereedschap 
zijn vooral uitgegaan van de speci¬ 
fieke eisen die doe-het-zelvers aan 
klem- en inspangereedschap stel¬ 
len. Het moest overal gebruikt kun¬ 
nen worden, dus behalve op een 
werkbank ook op een gewone tafel, 
maar tevens los daarvan; er moes¬ 
ten grote, kleine, rechte, ronde en 
onregelmatig gevormde werkstuk¬ 
ken in vast gezet kunnen worden en 


het diende snel te werken, 
wat het monteren op een wet 
als wat het inspannen van een 
werp betreft. Dit inspannen, 
door middel van een ’slinge! 
een heel typerend onderdek 
het systeem is. 

Aan de primaire eisen volde* 
eerste Zyliss al in hoge mate, 
door latere verbeteringen en 
voegingen is de veelzijdigheid 
dit gereedschap nog sterk tod 
men. 

Er is een uitvoering Profï-Ki 1 
een Profi-King Plus, die on 
door de toevoeging van een S 
cessoires, waaronder een bo 
chinehouder. Ze kosten resp. ‘‘ 
299 gulden. Voor meer inforn* 
Rodax, Vorden, 05752-3839. 


Hypotheekrente 7 april 1992 

De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen week. nd ( 
korte periode van stijgende rente, weer licht dalende. Effect op de 
potheekrentetarieven heeft deze stijging vrijwel niet gehad. Alleen ! 
Hooge Huys heeft de rentetarieven voor langere rentevaste perio 
met 0,1% verhoogd. 


bedoelde opmerking over dat je je 
geld ook kon steken in zoiets als 
een warme buitenspiegel. Blijken 
die krengen echt te bestaan. Je ge¬ 
looft het toch niet 9 ” 

Frank Röben heeft een neus voor 
trends. Hij zegt te ruiken wat er in 
de lucht hangt. Het is een gave die 
hem geen windeieren legt, want 
toen hij drie jaar geleden met het 
verkopen van terracotta-potten be¬ 
gon, was de belangstelling ervoor 
net bezig te groeien. Terracotta is 
inmiddels definitief in. „Het is daar¬ 
om ook steeds moeilijker om aan 
mooie stukken te komen,” zegt Rö¬ 
ben. „Maar wij hebben onze contac¬ 
ten. Vier keer per jaar vertrekt een 
van ons naar Spanje. Vanuit een 
dorpje in het noorden, waar ieder¬ 
een ons kent en waar ook een grote 
opslagruimte is, reizen we met bus¬ 
jes door het hele land. We hebben 
zo onze vaste adresjes van mensen 
die continu voor ons op zoek zijn 
naar antieke potten. Na een dag op 
tien kunnen we, geassisteerd door 
de Spanjaarden, een flinke vracht¬ 
wagen volladen. In een boeren¬ 
schuur bij Lisse, die onze opsla¬ 
gruimte is, wordt de boel dan uitge¬ 
laden.” 

De duurste pot kost 3500 gulden, de 
gemiddelde prijs van de antieke 
stukken ligt lager, tussen de 1000 en 
2000 gulden. „Maar ja, het is authen¬ 
tiek, ’t is apart, het is mooi, het is 
stijl. Kijk, tegen Xenos kan ik na¬ 
tuurlijk niet op. Wil ik ook niet. Ik 
verkoop geen meuk.” 


rente 

vast 

gedur. 


opgave 

bank 


rentepercen ta», 

? nwr bij f |S j 


besparing' 

constam 

3.1% 50-frJ 


Naam bank • 35.1% 

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3/jj 

ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,]! 

ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,»? 

ABN.AMRO ann. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,1* 

ABN.AMRO ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,»* 

ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,»® 

ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,6® 

ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,6* 

ABP ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,7® 

ABP ann. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,7® 

AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,7 

AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,7® 

Bouwf. Limb. Gem, spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,5? 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,5® 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,5® 

Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,7* 

Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,7* 

CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3-7 

CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,7® 

CDK-bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,’ 

CDK-bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,»' 

Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,6? 

Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 3,6? 

Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,5* 

Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,6 

Centrale Volksbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,6' 

Centrale Volksbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,7 

Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,51 

Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 5,33 3,7 

Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,7 

NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,7 

NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,7 

NMB ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,» 

NMB ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 **2 

Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 . 5,31 3,7 

Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,7 j 

Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,*? 

Postbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,7 , 

Postbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,7 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 ", * 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 . 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3, , 

RABO (adviesrente) ann. hyp. var/1 jr 1,00 9,50 6,20 

RABO (adviesrente) ann. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4, ~ 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 ", 

SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3, 

SNS Bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 . 

SNS Bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,® 

Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,«J 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 . 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 ^ 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 ", 

Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 

Bouwf. Hypotheken ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 *> 

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie 
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hyP 0 ^) 
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en & 
potheek ad. ƒ 150.000, .gjj. 

Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages g®* jf 
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigsz*’^ 

®Copyright ’Vereniging Eigen Huis’ te AmeTsf' _ 


Limburgs 

.nnsnmr 


IILA» 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 4 Het toekomstige nieuwe woongebied 
Caumer-parkplan, zal voor Heerlen een 
begerenswaardige woonplek worden. 
Het plan krijgt aansluiting op de villa¬ 
wijken "Molenberg" en ” De Erk". 

Een van de kenmerken van dit plan zijn 
de parkachtige groenplantsoenen die 
her en der tussen de huizen zullen 
worden aangelegd. De Ie fase heren¬ 
huizen, bestaande uit 3 verschillende 
types, zal binnenkort gerealiseerd 
worden. Daarnaast kenmerken de 
huizen zich door ruimte, luxe en 
fraaie witte gevels. 

Hl STIENSTRA 

— ~T~ MAKELAARDIJ BV 


Kruisstraat 56, 641 1 BW Heerlen Telefoon 045-71 2255* 
Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 9 00 tot 18 00 uur 

Ook kantoren in Maastricht en Aken Indeling type III: 

Overdekte entree. De leefruimte mei keuken 
bedraagr53 m 2 . Door de U-vormige indeling 
ontstaat een eetruimte van ca 15 m 2 en een 
zithoekgedeelte van ca. 28 m 2 . De keuken is 
voorzien van het gemak van een bijkeuken/ 
berging. Garage inpandig bereikbaar ca. 7 5 m 2 
De le verdieping telt 3 ruime slaapkamers resp. 
groot ca. 16 m 2 , 10 m 2 en 8 m 2 alsmede een 
apart toilet en een luxe badkamer, o.a. voorzien 
van ligbad en douche. Vaste trap naar zolder ca 
23 m 2 (mogelijkheid voor 2 extra kamers). Het 
merendeel van de tuinen is op het zuiden gelegen. 

Prijzen variëren van f 252.000,- v.o.n. tot 
f 315.000,-- v.o.n. 

Perceelsoppervlaktes tot 480 m 2 . 10091086 


lfV\ 

'V^^KAMERS 


Neem voor meer informatie en/of documentatie contact met ons op. 


100 SLAAPKAMERS 100 SLAAPKAMERS 10Ü SLAAPKAMERS 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS 


BIJ OASE STAAT DE KAST DIE U ZOEKT 

”in iedere prijsklasse!” 
Accessoires: draadkorven - kledingrekken - dassenhangers - 
schoenenrekken - uittrekunits - ladenblokken • kledingroedes ■ 
legplanken - binnenverlichting - etc. 


Schuifdeurwanden 

van vloer tot plafond en van wand tot wand 


Schuifdeurwanden zijn in iedere kamer toepasbaar en in vele 
deur- en kleur uitvoeringen verkrijgbaar. Kastdeuren , of ze nu draaien - sch uiven - rollen - vou wen 
of speciaal op-maat gemaakt*, Oase heeft ze allemaal! 


DE K) PLUSPUNTEN: 

'' SP^ioalzaak in slaapkamers. 

2. Nergens een grotere keuze. 

8 ^Peciaal slaapadviescentium. 

A. De koliektie Hülsta slaapkamers. 

5 Goed bereikbaar en makkelijk 
Parkeren. 

6 ^oskundige voorlichting 

7 '2 Vsjaargarantie, 

8 Lev ®ring door de gehele Benelux. 

9 Gratis thuisbezorgen en monteren. 

*0 Eigen meubelmakerij, 

hülstaS! swjsspygïT 


m 


VESTIGING: 

• HEERLEN 
Woonboulevard 
In de Cramer 

Koopavond: donderdag 
Tel. 045-754100 


C| yenmeubelmakerij, I I — — 

hQlstar n swismmr Slaapkamer Speciaalzaken 

Maalt van uw slaapkamer een ,,Oase 

— fll Qen in. Arnhem, Bleiswijk. Capelle a/d IJssel Den Bosch. Diemen Son/Lmdhcven. Enschede Groningen Heerien. Leidschenc A . •>*» AFSLAG HEERLEN NOORD 

)iisc 

•;'i. Leidschendam Siiedrecht, 11‘recht en Zoeterwcude' A 


Terracotta• 
tuinkabouters 
in 6 versch. 
vormen 

per stuk 
> r J 


SS 
*, 'IJft 
l 1« 


Ai. \k 
Zonnescherm, 
katoen, In versch. 
kleuren ca 180 cm 0 


> 


afhaalprijs 


|j — Hl i hm— Y 

1 A o V' 
afhaalprijs 


- 

1 i x 
ta 


- \ \ \ 
M 1 1 


i. \ V 1 
^Werkelijk j IJ 
, een super j 1 
f aanbieding ; ® 
| Volkunststof 
* stapelstoel, in 
wit, voor 
een spotprijs! 

Kom meteen 


ststof fl°« rvoudig 


Lattenklapstoel In 
de kleuren wit of 
bruin 


||ft sjJP 


Monoblock- 
kussen 
ca 5 cm dik 
, ...,« Jiïïf 

vêrn^Êm 

serveerwagen 
in wit of 

Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving 
Openingstijden: ma-wo 10.00-18.30, 
do 10.00-20.30, vr 10.00-18.30, 
za 9.00-14.00, la za 9.00-18.00, 
la za in april tot september 9.00-16.00 
Würselen-Broichweiden, 

am Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 


y 


muimuu m/orfnw&x^iJanen —) Limburgs Dagblad m II 

«g woonpiccolo s 

Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 


Onroerend goed te huur gevraagd 


ITICHTINS 
"New Wave" is een stichting die muz. act. organ. van 
16-25 jarigen. Hierv. zoeken wij v. de vrijdag en zaterdag¬ 
avond een horecaruimte te huur die daarvoor gesch. is of 
gesch. te maken is. De ruimte dient 400m2. gr. te zijn en in 
of nabij het C.Heerlen gel. te zijn. Inl.: H. Timmermans 

Tel. 045-723643/424747 


Met spoed woning te h. gevr 
min. 3 slpkrs omg. SLENA- 
KEN voor gezin met 2 kind. 
3e op komst. Tel. 04457- 
3546 vragen naar Wim. 

Ik zoek dnngend WOON¬ 
RUIMTE, in de mijnstreek. 
Tel. 045-461361/325752. 

Acad. paar zoekt WOON¬ 
RUIMTE omg. Heerlen, Ifst 
met tuin en garage. Tel. 
043-256342 na 19.00 uur. 

Chefarzt-Aachen, verheira- 
tet, 2 schulpfl. Kinder sucht 
grosszügiges EINFAMI- 
LIENHAUS (180 m2). zu 
mieten in Juli-August in 
Grensnahe Niederlande. Tel 
0949-54523880. _ 

Met spoed te h. gevr. 2-pers 
APPARTEMENT of flat 
Heerlen en omg. Huur max. 
ƒ800,- p.mnd. 043-431369. 


Te h. gevr. in de Oosteli|ke 
MIJNSTREEK voor hypno¬ 
therapie ruim vrijstaand 
woonhuis met garage, huur 
ca. ƒ1.500,- p.mnd. Tel. 
045-351350 


Werk. stud. stel zoekt 
WOONRUIMTE in of omstr. 
Heerlen, Maastricht, Sittard, 
huur max. ƒ 650,- exd. Tel. 
045-221915. 


Jong werkend paar zoekt 
WOONRUIMTE in Sittard tot 
ƒ750,-. Tel 045-458510 na 
17.00 uur. 


Te huur gevr. GARAGE om- 
gev. Neerbraakstr. Sporthal 
Den Deyl. Hoensbroek. Tel. 
045-212327. 


Te k. of te h. gevr. GARA¬ 
GEBOX omg. Bekkerveld- 
Heerlen, 045-713642 _ 

Gevr. huis met tuin, kelder, 3 
slpkmrs. gesl. keuken voor 
ouder echtp. en v. langere 
duur. Tel. 045-453106. 

OG te huur 

BOVENWONING të huur 
(Haagsittard Park), ƒ 750,- 
incl. Br.o.nr. B-1254 L.D. 
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen 

Te h. aangeb. te HEERLEN 
centrum, ruime zolderver¬ 
dieping met apart slaapver¬ 
trek, gebr. van keuken en 
badk. en berging, c.v., v.w., 
huur ƒ 350,- GWE en serv. 
ƒ 130,-. Bez. na tel. afspr. 
043-213411 tussen 10.00 
en 18.00 uur. 


Te huur kamers en apparte¬ 
menten te SUSTEREN. Tel. 
04499-1615/06-52107978. 


Appartement, uitsl. voor 
werkend iemand nabij centr. 
HEERLEN, tel. 045-727088 


VALKENBURG, gemeub. 
appartement te huur. All-in. 
Tel. 04406-16439. 


LANDGRAAF-Kakert, te 
huur halfvrijst. woonh., land- 
huis-type. Ind. woonk. met 
open keuken, tot. 60 m2, 3 
tweepers. slaapk., badk. 
met ligb. en douche, gar., 
tuin met veel privacy. Goed 
geisol. woning met energie¬ 
zuinige CV-install. Huurpr. 
ƒ1.380,- p.mnd. Inl. 045- 
314098 na 18 uur. 


Om. goed te koop aangebJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past. Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 

“""ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *** 
Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie. 
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
Bel tijdens kanturen: 045-712255 na kantooruren/ 
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels. 

Stienstra Hypotheekservice 

**** Spaarhypotheek - 8,9% **** 
Hypotheekcentrum Limburg 
_ g 045 - 74 16 16 _ 

Grensland Immobilien 
Zoekt 

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving, 
voor onze duitse klanten. 

Geen verkoop, geen kosten. BIn. van ma. t/m zaL 9-20 uur. 

S 045-453106 


Te koop gevraagd ruim woonhuis 

met weiland in Zuid-Limburg. Tel. 045-231683. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Landgraaf, Groenstraat 147 

Tuin / natuur cq. paardenliefhebbers, 
uniek mooi, let op!!! 

Werkelijk uniek mooi en rustig aan woonerf gelegen, zeer 
nostalgisch, karakteristiek en artistiek woonhuis met gas 
CV, op een perceel van maar liefst 805 m2. Ind.: hal/entree, 
sfeervolle woonkamer, artistieke zitkamer, eetkeuken, bij¬ 
keuken, douche, toilet. Ie Verd.: 2 slaapkamers en royale 
zolderruimte. 

Koopprijs ƒ 117.500,- k.k. 

Denis Vastgoed S 040-518428 


Kerkrade, Kampstraat 38 

Prachtige grote nostalgische 2/1 kap 
Op zeer gewilde woonstand gelegen, zeer groot en sfeer¬ 
vol woonhuis van het type 2/1 kap. Het pand is uiterst dege¬ 
lijk gebouwd en zeer royaal opgezet. Gezien de ruimte is 
het pand ook geschikt te maken voor eventuele dubbele 
bewoning en voorzien van gas c.v. Ind.: zeer royale hal/en¬ 
tree met prachtige nostalgische tegelvloer, zeer ruime 
woonkamer en suite, grote eetkeuken, prachtige serre, 
eenvoudige was- cq. tcxletgeiegenheid, c.v.-ruimte. 
Ie Verd.: 3 zeer ruime slaapkamers. 2e Verd.: welke be¬ 
reikbaar is middels vaste trap uitkomend op zeer grote zol¬ 
der met tal van mogelijkheden en ruimte voor minimaal 2 
slaapkamers. 

Kortom, bel vrijblijvend voor een bezichtiging op dit prachti¬ 
ge geheel!!! 

Koopprijs ƒ 149.000,- k.k. 

Bij 100% hypotheek nette maandlast ca. ƒ 780,- 

Denis Vastgoed ® 040-518428 

Inruil van Uw huidige woning is mogelijk. i M ■ 

- : . 


.. Taxaties, 
.dviescentrum 


ciquinci 


Makelaardij o g 
Hypotheek — Ai 


Ruys de Beerenbroucklaan 28 
6411 GB Heerlen 
Tel (045)71 55 66 


H 3 

NVM 


Vrijblijvende informatie 
over huis verkopen 

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver¬ 
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u 
dan welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke¬ 
ning mee dient te houden en hoe wij een eventueel ver¬ 
koop geheel voor u kunnen begeleiden. 
Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek met uw deskun¬ 
dige N.V.M. Makelaars E. Weerts en L. Aquina. 


aquina 


Makelaardij o.g., Taxaties. 
Hypotheek — Adviescentrum 

Ruys de Beerenbroucklaan 28 
6411 GB Heerlen 
Tel (045)71 55 66 


00 

NVM 


Klimmen-Termaar 


Te koop van part. riant en zeer gunstig gel. grote bungalow. 
Extra’s: kantoorr. met keuken en toilet en dubbelsteens 
loods, 6x12 mtr. voor div. doeleinden geschikt. 

Ruime tuin met div. vijvers. Tot. opp. plm. 2.300 m2. 

Gunstige prijs. Tel. 04459-1220._ 


Voerendaal 

Weustenrade. Goed gel. bovenwoning met fraai uitzicht. 
Berging. Tuin, mogelijkh. voor gar. Ruime entree. Verd.: 
woonk., gesl. keuken, 2 slaapk. Bet. badk. met ligb. Sep. 
toilet, zolder. Prijs ƒ 95.000,- k.k. (6210) 

Heerlen 

Heksenberg. Halfvrijst. woonhuis met gar., terrastuin. Kel¬ 
der, woonkm. met geborsteld eiken parketvl. Luxe keuken 
met install. 2 slpks. Mogelijkh. voor 3e slpk. Badkm met 
ligbad. Ged. rolluiken. Prijs ƒ 99.000,- k.k. (5764) 

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. 

TEL. 045 -71 22 55 


WIJ ZOEKEN 
voor serieuze gegadigden 

bungalows en (land)huizen 

in vooral prijsklassen van ƒ 250.000,- en (véél) hoger. 
Maak met ons kantoor een afspraak om 
GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND 
de verkoop mogelijkheden van uw pand te bespreken. 

Troost Onroerend Goed, Heerlen. 

Telefoon 045-717976. 


Brunssum, Hoofdbroekerweg 31 

Halfvrijst. woonh. met kelder, c.v. keuk. met compl. aanb. 
luxe badk. 3 slpkmrs. zolder met vlizotrap. Geh. therm. en 
rolluiken. Vraagprijs ƒ 138.000,- k.k. 


Limburgs 

—^mxsxsuËJU» - 

Gevraagd 

(Patio-)bungalow 

niet te groot (voor ouder echtpaar). 

Troost Onroerend Goed, Heerlen. 
Telefoon 045-717976. 

Brunssum, Populierenstr. 25 

Halfvrijst. woonh. met gar., c.v., 3 slpks., badk. met douche 
en 2e toilet, zolder met vaste trap. Vr.pr. ƒ 166.000,- k.k. 

Van Oppen BV 

Undeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder. 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagin* 


Born-Holtum 


Heerlen:De Stack 

Vrijstaand bedrijfspand met bovenwoning: Gunstige ligging 
goed onderh. Het object biedt div. mogelijkh. o.a. winkel, 
kantoor, praktijk. Ind.: Souterrain 82 m2 met ruime inrit, 
beg. grond: ca. 150m2 en kantoor. Bovenwoning met sep. 
ingang. Aanv. i.o. Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k. Inl. 045-353334. 

Open huis maandag 13 april 
van 16.00 - 18.00 uur. 

VALKENBURG, VILU\ INGERBORGH 
Luxe appartementen gelegen nabij het stadspark, living ca. 
52 m2 met openslaande deuren naar terras. Gesl. keuken 
met toegang tot bijk., 2 slaapk., badk. met ligbad, dubb. 
v.w. en 2e toilet. Tuin. Garage. Berging in het souterrain. 
Kunststof kozijnen, dubbele beglazing. 

Prijs ƒ 295.000,- v.o.n. (10090037) 

Adres. Wehryweg IA te Valkenburg. 

Inl. Stienstra Makelaardij bv 

_ Tel. 043 - 252933 _ 

Vrijstaand landhuis 
Bingelrade, Geerstraat 39 

Gesitueerd in landelijke omgeving met blijvende panora¬ 
misch uitzicht, Souterrain: onder gehele woning, waarin 
o.a. garage groot 70 m2. Beg. gr.: L-kamer met dubb. deur 
naar serre, ged. open keuken met eetbar v.v. alle comfort. 
Badk.: ligbad, douche, vaste wastafel en toilet. Slaap¬ 
kamer. Apart toilet. Verd.: 2 slaapk. en bergruimte. Ged. 
voorzien van rolluiken en blinden. Het geheel is uitgevoerd 
met Ie klas materialen. Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-3175. _ 

Heerlen Noord 

Pappersjans. Goed onderhouden woning (c.v.) met o.m. 4 
slpkrs en zeer ruime garage met magazijn, totale opp. plm. 
160m2. ruime tuin, perceelsopp. totaal ca. 551 m2. 

Prijs ƒ 215.000,- k.k. 

Inl.: G.M.N. Pröpper Makelaardij o.g. Valkenburg a/d Geul. 
_ Tel. 04406-15010/13246 (zat.) _ 

Bouwkavels in monumentaal park 

gelegen op landgoed AALBEEK, gemeente Nuth. 
Grootte van 720-1450 m2. Koopprijs va. ƒ 108.000,- v.o.n. 
_ Inl. 046-746956. _ 

Te koop in C-Geleen 

Halfvnjstaand hoekhuis met garage en tuin. 
Vraagprijs ƒ 179.000,- k.k. 

Inl.: 046-743370. Bezichtiging volgens afspraak. 

Krijgt uw woning wel voldoende 
aandacht? U bent er zeker van 
als u belt met uw deskundige 
N.V.M. Makelaar. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

Residentie 

Heerlen 

Te k. luxe studio, 1 jr. gele¬ 
den verbouwd. Plm. 50 m2, 
verlaagde plafonds en halo¬ 
geen verlicht., aparte mo¬ 
derne keuk. en app., badk. 
en toilet wit marmeren vloer, 
4 mtr. kastenwand, geh. wit 
gestoft. Aanv. dir. Pr.n.o.t.k. 
045-713226/043-218464. 

Brunssum 

Te koop goed onderh. half¬ 
vrijst. woonh. met grote gar. 
en tuin. Tot. opp. 257 m2, 
vr.pr. ƒ 149.000,-. 

Tel. 045-271006. 

Hoensbroek 

■fT’V 


Panneshofstraat 12: Uitstekend verbouwde halfvrijstaande 
woning met grote hobbyruimte/garage (ca. 75 m2. geheel 
onderkelderd met grote ruimte op etage en zolder), beslo¬ 
ten tuin (zuiden), ind. L-vorm.woonk. met moderne plavui¬ 
zen vloer(vloerverwarming), keuken met compl. aanbouwk. 
kelder, 3 slaapk., luxe badk. met ligbad en douche, vaste 
trap zolder, c.v. prijs ƒ 205.000,- k.k. 

Urmond 

Thorbeckestraat 11: Ruime halfvrijstaande woning met tuin 
en garage ind. o.a. woonkamer met aanbouw en open keu¬ 
ken totaal ca. 60 m2, schuifpui naar tuin, compl.aanbouwk. 
parketvloer, 3 slaapk., badk. met ligbad, vaste trap zolder, 
c.v. kunststof kozijnen met dubbel glas, gedeelt. rolluiken. 
Prijs ƒ 154.000,- k.k. 

Paul Crombag onroerend goed 

_ Limbricht, tel. 046-580087. _ 

Heerlen, Siiuurstraat 2 

woonh. met garage (en bergzolder) en c.v., terras, badk., 3 
slpkms., gr. zolder m. vlizotrap. Ged. therm. en rolluik. 
Vraagprijs ƒ 122.000,- k.k. 

Van Oppen B.V. 

Undeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder. 

Uw huis verkopen Te koop Beutenaken 

met behulp van de 

echte makelaar SLENAKEN 

ÜÜN Ifcï rf ldKcldd.1 riant ge , stjj|v vrjjst heren _ 
Bel de onroerend goed lijn huis annex 5 luxe vak. won. 
nztfi - 7RH nnn l vo11 in 9 er - 'n prst. en in ex- 

UH-U / OU UUU . plojt uitbr ^ pgrc opp 

Peters & Partners Geleen p i U sm. 4.000m2, ruime park. 

fippn v/drknnn - P 1 - ind m °9- tot bebouw 

vjucn I vt?l rvuup parkacht. tuin, aanv. in overl 

Geen kosten °p 

- afspr. Tel. 04457-3268 b.g.g 

Residentie Tei. 04406 - 12118 . 

I—I I Te k. gevraagd HUIZEN 

neenen voor Duitse gezinnen. Euro 

Te k. luxe studio, 1 jr. gele- Immobilien, tel. 045-414015 
den verbouwd Plm 50 m? Vooroorlogs WOONHUIS 

met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


Te koop gevraagd vrijstaan¬ 
de woning in Midden- of 
zuid LIMBURG, woonkamer 
min. 45 m2, perc. 450 m2. 
Aanv. 1 juni 1992. Prijs tot 
ƒ 350.000,-. Tel. 08855- 
75044 _ 

Te koop appartement te 
HEERLEN, op loopafstand 
van centrum, 2 slpks., open 
keuken, balkon op zuiden, 
inp. garage en lift. Prijs 
ƒ 105.000,- k.k. Tel. 045- 
729503, na 19.00 uur. _ 

Te k. halfrvrijst. woonh. te 
AMSTENRADE. Ind.: kelder 
gang, woonkm., luxe keuk., 
wc. 1 ste Verd.: 2 ruime 
slpks., zeer luxe badk.: dou¬ 
che, ligbad, wast. en 2e toi¬ 
let. 2e Verd.: gr. zolder met 
vaste trap. Hele huis voorz. 
v. hardh. kozijnen, rolluiken 
en kl. binnenplaats. Vr.pr. 
ƒ 120.000,- k.k. Tel. 04492- 
2135. 

Wolfshoofdplein 75 Te koop luxe nieuwbouw- 

Woonhuis met eenvoudige j . i 500 m2 
garage, kleine achtertuin en ^eiï en oods Ja 
berging. Ind, o.a. kelder. §g a ^ e 'ï 0 ,S toxte £ 
Beg.gr. entree, woonkamer. 225Q m2 Uggjng 3 ^ m van 

ot^kip 3 U sïkmrs 2e MAASTRICHT Vraagprijs 
overloop, J sipKmrs 4e ƒ 750.000,-k.k. Br.o.nr. 

verd.. zolder (via vlizotrap). b- 12 43, |_.D., Postbus 2610, 
De woning is met voorzien 6401 Heerlen. 

van centrale verwarming. - 

Prijs ƒ 89.000,- k.k. Te k. GEVRAAGD in Spau- 

’beek woonhuis vrijstaand of 
r=-^l halfvrijst. liefst Vinkenstr., 
Hugostr, Frisostr. Aanv. 
: : Ó'( 'jij* -ƒ |l| binnen 1 jr. geen bezwaar. 

ciciuina nvm Tel ° 44 - "' 2 3 * * —- 

■ re k. gevr. woonhuis in 

3RUNSSUM tot ƒ120.000,- 
Tel. 045-715566. Fel. 045-273850. _ 

Wij hebben steeds een ruim 3ezocht WOONHUIS met 
aanbod in exclusieve uin in Vaals. Tel. 09-49. 
woonhuizen va. ƒ 300.000,- ?4l .35611/09.49.241.49792 

'nrt mS 6 re k. huis met bouwgrond te 
grens-regio Maaseik, HOENSBROEK, bwj. 63, 

Bezoek onze etalage. g*** ****** "kt 
Bestel nu ons boek bouwen • K 

en wonen in België, ƒ 75,-. IgL 9 43 " 4531 ° 6 -_ 

van der Venne & k e2 F i, T 

VASTGOED. Kantoor: woonk. keuken, ligb. douche 

Rijksweg Zuid 129, Geleen. 2e toilet, ƒ 168.000,- k.k. 
Tel. 046-757551. Tel. 045-45 3106. 

HEERLEN-Heksenberg, 

SpOeCl! Mgr. Ferronstr. 54. Apparte- 

Wegens de grote vraag en °P 46 vef b-. 2 slpks., 

onze snelle verkoop vragen 9 rote woonkamer en luxe 
wij ter bemiddeling k . e . u . k ^l_ z ' en IS . ko P ef ]’ 
woningen en landhuizen in ƒ 63 . 000 ,-k.k. _ Wyman & 
de Oostelijke Mijnstreek. Partners. Tel. 045-728671. 
Maak vrijblijvend een HEERLEN, luxe veldbrand, 
afspraak. vakwerkboerderij (1986) 

met 1020 m2 grond, 3 

M slaapk., kelder, garage ( 10 x 
3.45) en hete-luchtverw. 
Een kijke is beslist de moei- 
flflUinfl NVM te waard! Vraagprijs 
^■^l^" BB B ^ B feiisi ƒ 359.000,- k.k. Mak. kan-: 
Ruys de Beerenbrouckln. 28 foor Janssen, 046-335840. 
Heerlen. Tel. 045-715566. WYNANDSRADE 


rees 

NVM 


aquina 


Tel. 045-715566. 


Wij hebben steeds een ruim 
aanbod in exclusieve 
woonhuizen va. ƒ 300.000,- 
in de directe Belgische 
grens-regio. Maaseik, 
Lanaken. 

Bezoek onze etalage. 
Bestel nu ons boek bouwen 
en wonen in België, ƒ 75,-. 

van der Venne 

VASTGOED. Kantoor: 
Rijksweg Zuid 129, Geleen. 
Tel. 046-757551. 


Spoed! 

Wegens de grote vraag en 
onze snelle verkoop vragen 
wij ter bemiddeling 
woningen en landhuizen in 
de Öostelijke Mijnstreek. 
Maak vrijblijvend een 
afspraak. 

■■ 1 m 

aquina' 

Ruys de Beerenbrouckln. 28 
Heerlen. Tel. 045-715566. 


ONAFHANKELIJK 

HYPOTHEEKADVIES 


Van Oppen B.V. 


Te koop Genk-België 

Woon- en har.delshuis, café-res’aurant met feestzaal plus 
woongelegenheid: Z.W. Notans Faquard. Tel.: 09-32. 

11355529/09-32.11358501, Bochtlaan 29, 3600 Genk. 


Undeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder. 


Heerlen-Centrum 
Appartement met garage 

ƒ 195.000,- K.K. 

Woonkamer (plm. 50 m2), keuken, slaapkamer (18 m2) 
complete badkamer, 2 bergingen. 

Troost Onroerend Goed, Heerlen 

_ Telefoon 045-717976. _ 

Te koop in het plan Rode Put te Simpelveld 

Bouwkavels 

geschikt voor de bouw van vrijstaande huizen. 
Perceelsoppervlaktes van 295 m2 tot 540 m2. 
Prijzen vanaf ƒ 59.000,- v.o.n. (10091082) 

INL.: STIENSTRA MAKELAARDU B.V. 
_ TEL. 045 - 71 22 55. _ 

Sittard 

ƒ 120.000,- K.K. 

Dagobertstraat (Lahrhof) 

Geschakeld woonhuis met carport, CV en tuin. 
Woonkamer, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, 
badkamer en (berg)zolder. 

Troost Onroerend Goed, Heerlen 
Telefoon 045-717976 


EüMÏÏMïïM 


045-741624 

Ruys de Beerenbrouckln. 28 
Heerlen 

Bel voor een vrijblijvende 
_ afspraak. _ 

Hoensbroek 

Sleperstraat 

Mooi gelegen halfvrijst. m. 
inpandige gar. Perc.opp 
340 m2. Ind.: entree, woonk. 
eetk., keuken . moderne 
keukeninr., bijkeuken, Ie 
verd.: 4 slaapk., badk. met 
ligb., toilet en v.w. Aanv.: 
direkt, pr. ƒ 199.000,- k.k. 
KRAMER MAKELAARDIJ 
O.G. 

Tel. 046-373636. 


BRUNSSUM 

Te k. halfvrijst. woonh. met 
gar., 3 slpks. 045-254726. 


m2. Vraagprijs ƒ 435.000,- 
k.k. Mak.kant. Rob Dassen, 
046-375757. _ 

VILT, groot landhuis, schit¬ 
terende lokatie, luxe afwer¬ 
king, geheel onderkelderd, 
met oa. woonk. (50 m2), lu¬ 
xe keuken (28 m2) met app., 
bijkeuken, 5 slpks., 2 badka¬ 
mers, dubbele garage, di¬ 
verse hobbyruimten, aange¬ 
legde tuin met paardestal en 
huiswei (perc. 4500 m2). 
Vraagprijs ƒ 775.000,- k.k. 
Mak.kant. Rob Dassen, 
046-375757. _ 

Te k. ruime woning België- 
MAASMECHELEN, Pelshei 
6, bosrijke omg. living en 
pracht, keuken, 4 ruime sip. 
badk. kelder, zolder, garage, 
tuin. vr.pr. ƒ 300.000,-. Tel. 
09-32.11.760784 na 17 uur. 


Vrijst. woonhuis te k. te. 
BCCHOLT (B) m.c.v. rustige 
ligging, opp. 21 are, 
ƒ 100.000,- 09-3211361779 


Tandartsengezin zoekt met 
spoed grote woning te huur 
of te koop op goede stand 
omg. HEERLEN. Tel. 045- 
741613. _ 

Te k. gevr. BUNGALOW of 
bouwgrond, opp. min. 1.000 
m2, omgev. Landgraaf. Br.o. 
nr. B-1296, LD, Postbus 
2610, 6401 PC Heerlen. 

EYS-Wittem, schitt. vrijst. 
landhuis, met aangel. tuin, 
opp. 1.585 m2, 4 slaapk., 
bwj. 1973. Vraagprijs 
ƒ 395.000,-k.k. 04451-1408 

GEMMENICH, Bieneheide, 
gelegen bij het mooie Drie¬ 
landenpunt, bouwen wij soli¬ 
de prachtige woonhuizen. 
Kijkdagen zat. en zond. van 
14.00-16.00 uur. Aannemer 
Hens, tel. 09-3287659512. 

WOONHUIS in België, lan¬ 
delijk gelegen, 254 m2 leefr. 
2 garages, 37 are grond, pr. 
n.o.t.k. Tel. 09-3211567036. 

BRUNSSUM, Ir. op den 
Campstr. te k. mooi appar¬ 
tement met terras, 5e et. 
met blijvend vrij uitzicht op 
Vijveqiark. Verhuurd: huur- 
opbr. ƒ 960,- p.mnd. Vl.opp. 
101 m2. Ind.: hal, woonk. en 
keuken 41 m2, 3 slpkmrs. 
badk. toilet en bergk. c.v. 
ruimte en berg. 043-251117 

DOENRADE: Kluisstrr. 53, 
Bouwplaats 1,000m2, voor¬ 
front 12mtr. diep 83 mtr. 
Prima ligging (laatste), 
ƒ 65.000,- k.k. Jos Storms 
O.G. Tel. 046-742550. 

Te koop te SITTARD, aan 
plantsoen gelegen, half¬ 
vrijst. woonh. met cv, gar., 
hobbyruimte, siertuin op zui¬ 
den, veel privacy. Ind.: 
L-woonk., keuken, bijkeu¬ 
ken, gang, toilet, kelder. 
Verd.: 3 slpks., douche. Zol¬ 
der: 4e slpk. Totopp. 590 
m2, aanv. in overleg. Prijs 
ƒ175.000,-. Tel. afspr. 046- 
520234, zat. na 13.00 uur, 
zondag na 10.00 uur. 


Te k. mergel herenhuis bijz. 
groot in centr. VALKEN¬ 
BURG m. grote tuin. Vr.pr. " 
ƒ 298.000,-lnl.04406-13058 

HEERLEN, Benzenrade 42, 
woonhuis te koop. Prijs 
ƒ169.000,- k.k. Tel. 04459- 
1548. _ 

NIEUWENHAGEN, te koop 
halfvrijst. woonhuis met ga¬ 
rage, 2 onder 1 kap, 
ƒ 185.000,- k.k. Tel. 045- 
311747. _ 

Jong gezin, 1 kind, 2e op 
komst zkt. woning te koop in 
SCHAESBERG. Min. 3 slp¬ 
kmrs. 045-318983 na 19 uur 


Exclusieve VILLA Spaanse 
stijl te koop te Hasselt, Lim¬ 
burg, ƒ 1.000.000,-. Tel. 09- 
3211361754 Mevr. Kerkhofs 


In en om de tuin Te huur in Kerkrade 
(Marktstraat) 

Winkelpand 

gunstige huur. 

Inl. 04492-3842. 

Hoensbroek 

Centrum, C. Quixstr. te huur 
125 m2 magazijnruimte met 
oprit, ƒ 550,- per maand. 
Inl. 045-227311 of 224596. 

Te huur AMSTENFtADE: 
kantoren met parkeergele¬ 
genheid- div. faciliteiten. 
Pr.n.o.t.k., tel. 04492-5300 
zeer geschikt voor admini- 
stratieve doeleinden. _ 

Te k. geschakelde ROMMI- 
HAL, afm. 20.70x50m. Tel. 
01891-15603 of 18368. 


Bouwen/Verbouwen 

_____ 

Isolatiemateriaal 
zeer lage prijs 

Tel. 045-245000 

Zeer geschikt voor zolders, onder betonvloeren en voor 
land- en tuinbouw. 


Bouwmaterialen & Machines 


Paasshow bij Kerp 
Karcher 355 hogedrukreiniger 
nu compleet met vuilfrees 

220 Volt, werkdruk met vuilfrees 80 Bar, incl. pistool, lans 
en 7,5 mtr. slang. 

Paasprijs ƒ 498,- incl. BTW 

Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. van 10.00-16.00 uur. 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951. Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe¬ 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. __ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 


Te k. DAKBEDEKKING 
vanaf ƒ 25,- per rol. Tevens 
systeemplafonds/wanden op 
voorraad. Akoutherm Sy¬ 
steembouw, Industriestr. 
7C, Nuth, 045-245028 


04704-5911 na 18.00 uur. 

Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Brockhouse 220 V 
50 Hz ex-leger, in nw.st., p. 
st. ƒ 3.500,-. Gernert, 
04923-61953. _ 

Mobiele DIESELAGGRE- 
GATEN Meadows 4 cyl., 
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA, 
in nw.st., p.st. ƒ 4.500,-. 
Gernert, tel. 04923-61953. 

AEC VRACHTWAGEN 6x6 
ex-leger D bandenm. I400x 
20, i.g.st. ƒ 5.000,-. Tel. 
04923-61953. _ 

KOLOMBOORMACHINE 
135 t/m 2200 toeren 24 mm 
cone i.g.st. ƒ 2.500,- Tel. 
04923-61953. _ 

Weg. omst. te k. STROOM- 
AGGREGAAT z.g.a.nw., 
Makita 2700 watt, slechts 10 
uur gebr. Tel. 045-212812. 


Te k. houten KOZIJNEN met 
deuren en ramen en dubbel 
glas. Tel. 045-225751. 


VLAKVERDIKTEBANK 500 
mm en freesbank, 380 Volt. 
Tel. 045-753053. _ 

Te koop SCHAFTWAGENS, 

3 stuks voor ƒ 600,-. Tel. 
045-241744. _ 

STOOMCLEANER, 110 Bar 
op krachtstroom, i.g.st., 
ƒ 1.000,-, Tel. 045-224899. 

Wegens verbouwing te k. 
GARAGEPOORT en ber- 
gingdeur. Tel. 045-212327. 


Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw brief (voldoende 
gefrankeerd) naar het 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen en vergeet met links 
onder op de enveloppe het 
nummer uit de advertentie 
te vermelden 


VIJVERFOLIE 

*/2 mm dik, ƒ 5,- per m2. 
Tel. 046-375189. _ 

Gazonmaaiers. 

Nieuw en gebruikt tegen 
scherpe prijzen. Tevens ook 
onderhoudsbeurten. 

J. Hermans B.V. Schimmen. 
Tel. 04404-1224. 

Verticuteren? 

Koop of huur een verticu- 
teermachine vanaf ƒ 439,-. 

Tuin en Park Service 
J. Hermans B.V. Schimmen 
Tel. 04404-1224. 


Te koop Rotan TE 
STOELEN, geschikt 
binnen en buiten. Tel 
418820. _ 

Voor al uw j 
straatwerk, grond, 
afvoer, verhuur 
machine t.b.v. bv. 
fundering, riolering, 
ge, oprit, vijvers. 
Grondwerken, 045- 

GRASZODEN Ie 
grote partijen, special® 
Aanbieding in haa' 
ren en rozen. Kwek 
centrum Dautzenberg. 
23, Kerkrade. 04 
en Euverem 16, 
Tel. 04450-2131. Bedrijfsruimte 


Magazijn met kantoren 
te huur 

Rijksweg te Geleen 

Inlichtingen tel. 046-747166. 


Bedrijfshal 

met huis te Landgraaf. Hal 20x10x6mtr. Olieput, geschikt 
voor vrachtwagens. Totale opp. 1 200m2. 

Huis: 5 slpkmrs. woonk. keuken, grote tuin, marmeren 
badk. ligbad, douche, 2e toilet, ƒ 495.000,- k.k. 
_ Grensland Immobilien, 045-453106. _ 

Te huur in Kerkrade Te huur winkelruimte ca. 

(Marktstraat) 200 m2 te KLIMMEN/Ter- 

. A i | . maar. Geschikt voor div. 

WinKeipana doeleinden. Huurpr. n.o.t.k. 

, ‘ Dir. te aanv. Inl. Br.o.nr. 

. qdTo B-1285, L-D, Postbus 2610, 

_ lnL Q 4492 : 38 4 2 _ 6401 DC Heerlen. 


Te h. nabij centrum HEER¬ 
LEN, auto-herstel plaats, 
groot 10x10 m., hinderwet 
aanwez., krachtstroom, hef- 
brug enz., tel. 045-721976 


Te h. kantoor-/ BEDRIJFS¬ 
RUIMTEN Streep, Schaes- 
berg, ƒ 650,- p.mnd. Tel. 
043-634962. 


:eer geschikt voor admini- Te huur bedrijfspand, gem. 
itratieve doeleinden. HAELEN, evt. gesch. voor 

- kapsalon, praktijk of kant. 

‘e k. geschakelde ROMMI- ruimte, huurprijs i.o., aanv. 
tAL, afm. 20.70x50m. Tel. 15 april ’92. Inl. van 18.00- 
11891-15603 of 18368. 20 00 uur tel. 04758-2476. 


Impreg TUINHOUT b.v. In 
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- GRINDTEGELS, afm- 
717733; geïmpr. vuren- en 40x5 cm, pr. ƒ150, 


HEERLEN/Rozenstraat 41. 
Prima gelegen friture "’t 
Heukske” met vrijst. hoek¬ 
pand. Keurig onderh. 
ƒ 175.000,-k.k. Info via ons 
kantoor tel. 046-742550 Jos 
Storms O.G. Geleen. 


KERKRADE-WEST/Romei- 
nenstr. 79. Heden op huis 
van 1 tot 3 uur. Perl gere- 
nov. woonh. met tuin, vrije 
achterom. Alles nieuw dubb. 
gl., hardh. kozijnen, nieuw 
dak, nieuwe cv., aanbouw- 
keuk., kelder, zolder (vaste 
tr.) 4 slpk., grote woonk. 
Zien is kopen! ƒ 149.000,- 
k.k. kom kijken vandaag. 
Tel. 046-742550. Jos 
Storms O.G. Geleen. 
Grote partij TRO 
TEGELS te koop, ƒ0, 
stuk. Tel. 045-752585. . 89, 
04760-72812 


VIJGEN 


ONROEREND GOED * BEDRIJESONROEREND GO$ ;| 
AANKOOP- VERKOOP* VERHUUR * BEMIDDEU V 
J.W. VUGEN St. Eranciscuswcg 16 6417 BD q 

Vjclcfo»n: 045-711617 _ * Telefax: 045-74^ 


Vaak verkopen wij huizen die de krant r>* 
niet halen. Zoekt u een huis, iaat u 
vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16 
en Oliemolenstraat 3 

LANDGRAAF 

Dr. Schaepmanstraat 25. Halfvrijst. woonhuis, 3 sik., ? 
rage en tuin. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. , 

Vrouwenraetslaan 5a. Goed onderh. halfvrijst. woonf® 
in landhuisstijl met 3 sik. en garage, voor- en achter^ 
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k. 

Schanserweg 66 . Halfvrijst. woonhuis met 650 m 2 
nieuwe keuken, 4 sik., ruime zolder. Vr.pr. ƒ 200.000,-“ 

MARGRATEN/SCHEULDER 
Gerendalseweg 20. Schitterend gel. landhuis op 570^ 
grond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote 
woonkamer 50 m 2 , bwj. 1988, met inpandige garage- 
pr. ƒ 459.000,- k.k. 

SCHIN OP GEUL 

Waranda 20. Mooi rustig gelegen halfvrijst. woonhuis, 21 
sik., garage en mooie tuin. Vr.pr. ƒ 167.500,- k.k. ' 

BRUNSSUM , 

Haselaar 6 . Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 sik., 
badk. woonk 50 m 2 opp. 379 m 2 bj. 89, prijs op aanvrS* 
Event. inruil van patiobung. mogelijk. 

KLIMMEN j 

Ter Maar 7. Panoramisch schitterend gei. vrijstaand 
landhuis 4 ruime sik., totaal onderkelderd alwaar 
lijkh. voor kantoor/appartement. Dub. garage. Prijs 
aanvraag. 

VIJLEN J 

Aan de Wolf 4. Vrijstaand woonh. met garage op 210 £ 

grond, nieuwe luxe aanb. keuk., 3/4 sik., bj. 1989. Vf-r 
ƒ 289.000,- k.k. > 

Aan de Boom 5 NIEUWBOUW!! Halfvrijstaand woo^ 

met 3/4 sik., op ± 360 m 2 grond met carport, kunsts^ 
ramen met dubbele beglazing. Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k. 

WAHLWILLER ^ 

Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuK /n 
keuk., opp. 535 m 2 Vr.pr. ƒ 207.000,- k.k. 

HEERLEN . 

Ambachtsstr.4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 s 1 
grote woonk. m. parket. Prijs op aanvraag. # 

Molenberg laan 69. Uitstekend onderhouden karakts^, 
tiek vrijst. herenhuis op 625 m 2 , 4 sik., ruime garage, 
we keuken, zonnige tuin gel. aan rand Aambos. 
ƒ 459.000,- k.k. ^ 

Erfstraat 13. Tussengeb. geschak. woonhuis in joj^a 
buurt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwkeuk® 1 j 
3 sik., garage, tuin op zuid. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k. J 
Ruys de Beerenboucklaan 36. Zeer ruim halfvrijsta® | 
herenhuis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen. ° ", 
op aanvraag. 1 

HOENSBROEK J 

Hommerterweg 136. Vrijstaand landhuis met garag 0 ",[[ 
mooie tuin, woonkamer ± 30 m 2 , serre, 3 sik. 
ƒ 179.000,-k.k. Jj 

Van Hövell t. Westererfhof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer |i| 
landhuis met garage. Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k. Jy ! 

St. Jozefstr. 11. Keurig onderh. gerenov. vrijsta® 
woonhuis met 5 sik., u kunt er zo intrekken! 
ƒ 239.000,- k.k. 

Ligtenbergstr. 69. Halfvrii. woonhuis op 341 m 2 j 

ruime woonk., 1 sik. 28 m 2 mogelijkh. er 2 van te m 0k |‘J 
tuin op zuid, kunststof ramen. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. i j 

;ii 

NUTH ^5;i| 

Molenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. Ia n ° n j<.j 
op 1200 m 2 grond, nabij centrum, bwj. 1990, 4 ruim 0 
Vr.pr. ƒ 429.000,- k.k. ’ 

WIJNANDSRADE 

Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 760 
grond, woon/eetkamer 40 m 2 , kantoor 11 m 2 , gesl. keu*,* i 
11 m 2 , bijkeuken 8,5 m 2 , 4 ruime sik, zolder 30 m 2 , ihP^,j j 
dige garage, balkon/terras 33 m 2 , leuke tuin. " I ( 
ƒ 398.000,- k.k. ! | 


KERKRADE ^,-i J 

Akerstr. 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ƒ 129-0°; , 

k k i/i f 

Winselerhofstr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis ) 

90 m 2 3 ruime sik., geheel onderkelderd. Prijs op j j 
vraag. i 

Schoolstraat 31. Halfvrijst. geschakeld woonhuis pr! i 
tio-tuin en garage, 3 sik., zolder via vaste trap- v ‘ ■ i 
ƒ 229.000,- k.k. te r> j 

Seghemanstraat 29. Halfvrijstaand woonh., voor-/acn j , 
tuin, garage, 3 slpks. Vr.pr. ƒ 183.000,- k.k. 

TE HUUR: j, \ 

KERKRADE-W 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes '"j ; 
600/1200 m 2 bedrijfsloods. ^r 1 > 

HEERLEN Cntr. WINKELPAND 450 m 2 Inl. Op ; 
vraag. 

TE KOOP GEVRAAGD 

Wij zoeken huizen van ƒ 100-500.000,-- J 

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschr 0 ^ , 
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse 
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrtj ^ . 
vend! i , 


■ HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRA^ 

l045-71161T 

Zaterdag 11 april 1992 # Pagina 43 
Janet Jackson 
zingt duet 

HILVERSUM - Janet Jackson 
heeft samen met Luther Van- 
dross een duet opgenomen, dat 
de soundtrack wordt voor de 
film Mo’ Money. Deze nieuwe 
rolprent gaat deze zomer in pre¬ 
mière. Het nieuwe nummer 
krijgt als titel The best things in 
life are free’. Volgens ingewijden 
belooft het een kraker te wor¬ 
den. 


ff ij weten met de lekkere dingen des levens om te gaan' 


VA* had een leren als een kluizenaar 

Tv-documentaire over 
zelfmoordpogingen. 


limburgs dagblad 


heen. Niemand kon daar meer 
doorheen komen.” . 

„Via mijn werk als verpleegkun¬ 
dige kon ik makkelijk aan medi¬ 
cijnen komen. Ik had de kleren, 
die ik op mijn begrafenis wilde 
dragen al in de kast hangen en er 
lagen afscheidsbrieven klaar. 
Het moment waarop ik er een 
eind aan zou maken, was zo ge¬ 
kozen dat ik op mijn veijaardag, 
6 april, begraven kon worden. 
De cirkel was voor mijn gevoel 
dan helemaal rond.” 

Mananne werd evenals Robert, 
Henk-Jan en Lia op tijd gevon¬ 
den. Marianne zocht hulp bij een 
psychiater en is met vrienden 
gaan praten over haar proble¬ 
men. Op die manier is ze uit de 
put gekomen. 

De vier verhalen wijken niet veel 
van elkaar af. Voor programma¬ 
maker Hans Koekoek was dat 
desondanks geen reden om an¬ 
dere personen met meer ver¬ 
schillende geschiedenissen te 
portretteren. 


EO akkoord met 
programma’s op 
twee tv-netten 


HEERLEN - De Evangelische 
Omroep is bereid haar zendtijd 
in de toekomst over Nederland 1 
en 2 te verdelen bij de nieuwe 
indeling van de Nederlandse tv- 
netten. De EO stelt als voorwaar¬ 
de voor haar medewerking dat 
ze de eerste keuze krijgt bij de 
verdeling van de zendavonden 
en uren. Welke avond de EO op 
het oog heeft, wil programmadi¬ 
recteur Ad de Boer nog niet zeg¬ 
gen. „De EO is altijd bereid 
geweest haar zendtijd te sprei¬ 
den,” aldus De Boer. „Ik begrijp 
dan ook niet waarom dat nu 
ineens als moerasgas naar boven 
komt alsof het nieuws zou zijn.” 

Bij eerdere besprekingen over 
de nieuwe zenderindeling bleek 
de EO niet welkom op het eerste 
net bij de AKN-omroepen (Avro, 
KRO en NCRV), terwijl vooral 
de Vara evenmin samen met de 
EO op één net wil. De Boer: „De 
race is dus nog lang niet gelo¬ 
pen.” Hij is niet bang dat door de 
spreiding de EO aan identiteit 
inboet. „Je zou je een vaste EO- 
avond op het ene net kunnen 
voorstellen in combinatie met 
een hele of twee halve op het an¬ 
dere net. Wij hebben als grote 
voordeel dat de kijkers onze pro¬ 
gramma’s uitstekend weten te 
vinden.” 

De grote vraag blijft op welke 
zender de Vara terecht komt. 
Plaatsing bij de NOS en de 
VPRO op het derde net - de 
grootste wens van de Vara zelf - 
stuit op bezwaren van de VPRO. 

Een Vara-woordvoerster vindt 
die uitspraak merkwaardig. „Wij 
hebben altijd de optie gehad om 
samen met de VPRO en een 
stukje NOS op het derde net te 
gaan zitten. Vorig jaar was dat 
nog bespreekbaar voor de 
VPRO.” De bezwaren van de 
NOS, die de kans loopt over ver¬ 
schillende netten verdeeld te 
moeten worden, wuift zij weg. 
„Het kan absoluut.” 


•»Ik registreerde de verwonde¬ 
ring van de Nederlanders. Tij¬ 
dens de produktie ben ik op¬ 
nieuw dingen gaan zien en 
vooral begrijpen. Het is zo. Wij 
maken van alles een feestje.” 


Twee binnenkomers van Carl 
Huybrechts. In zijn tweede uit¬ 
spraak klinkt eenzelfde soort 
verwondering. Ooit verscheen 
voor het eerst op het 'Hol¬ 
landse’ scherm als presentator 
van TV 3 van de NOS. Hij was ♦ 
daarmee ongewild wegbereider 
voor andere ’leuke’, 'schattige' 
e n 'plezante' Belgen: voor Bart 
Peters en Goedele Liekens bij¬ 
voorbeeld. Urbanus er zelfs zijn 
tweede jeugd mee beginnen. 


DOOR SUSANNE VAN VELZEN 

HILVERSUM - „Sint, ik leef 
nog.” Met die gedachte werd Ro¬ 
bert (19) twee jaar geleden ’s 
morgens vaak wakker. „Ik ging 
wel naar school, maar was daar 
enkel lichamelijk aanwezig. 
Geestelijk niet. Ik was bang voor 
mensen, voor de wereld. Op een 
gegeven moment had ik een 
kluizenaarsleventje. Ik werd een 
beetje gek.” 


Robert is één van de hoofd perso¬ 
nen in de documentaire 'Daar 
ben ik het levende bewijs van’, 
die op Eerste Paasdag om 16.05 
uur op Nederland 1 door de KRO 
wordt uitgezonden. In het 
programma van Hans Koekoek 
vertellen Robert (19). Lia (28), 
Henk-Jan (31) en Marianne (36) 
hoe ze hun leven na een mislukte 
zelfmoordpoging opnieuw in- 
houd proberen te geven. 

De vier mensen in de KRO-docu- 
mentaire zaten in zo’n depressie. 
Nu, een paar jaar later zijn ze 
dolgelukkig dat ze nog leven. Ze 
vertellen hun verhaal voor de ca¬ 
mera om jongeren die in een 
soortgelijke positie zitten een 
hart onder de riem te steken. 
Koekoek heeft in 'Daar ben ik 
het levende bewijs van’ voor een 
ingetogen en sobere stijl van fil¬ 
men gekozen. Dat komt de opzet 
van het programma (jongeren la¬ 
ten weten dat een depressief 
gevoel ook goed af kan lopen) 
ten goede. Het programma is 
niet op sensatie belust met bloe¬ 
derige verhalen over de zelf¬ 
moordpogingen van de vier per¬ 
sonen. De pogingen zelf worden 
slechts even aangestipt. 

Overleven 

Robert, Lia, Henk-Jan en 
Marianne vertellen één voor één 
over hun moeilijke perioden. 
Marianne (getrouwd en twee kin¬ 
deren) was tien jaar geleden 
meer bezig met overleven dan 
met leven. „Ik was aan de bui¬ 
tenkant heel vrolijk, vastberaden 
en zeker van mezelf. Mijn bin¬ 
nenkant was heel anders. Ik was 
eenzaam, verdrietig en bouwde 
langzaam een schild om me 


DOOR JOS HAAGMANS 


Hilversum - „wat ik 

San jullie merkte was een 
onverklaarbare liefde voor 
België. Pas later begon ik 
het stilaan te snappen. 
Voor Nederlanders is het 
in België altijd een klein 
beetje feest. Wij weten met 
gemak met de lekkere din¬ 
gen des levens om te gaan. 
Bat is waar, ja.” 


Het lijkt erop of Carl Huybrechts 
rctet zijn serie documentaires 
over België, of beter gezegd over 
de Vlaamse cultuur, nog eens wil 
laten zien hoe bijzonder zijn land 
ts. 'Belgen' is de simpele titel van 
de serie die hij voor de KRO 
maakte en waarvan zondag¬ 
avond om 19.30 uur op Neder¬ 
land 1 de eerste aflevering op het 
scherm komt. Zes episodes over 
geboren worden en over begrafe¬ 
nissen, trouwen, eten en drin¬ 
ken, het strandleven aan 'de cóte 
mayonaise’ en - als uitzwieper - 
over Nederlanders die in België 
wonen. 

-Het gaat over het normale le- 
yen,” zegt hij. Juist daarom kijk 
Je er naar met geamuseerde ver¬ 
wondering. In de eerste afleve¬ 
ring iaat hij onder andere de 
moederhuizen zien, oftewel de 
kraamafdelingen in de zieken¬ 
huizen, waar de meeste Belgjes 
geboren worden. De afdeling 
°ok waar de blozende moeders 
en dito vaders en niet te vergeten 
ue trotse peters en meters com¬ 
plete, wijdvertakte families en 
mtgebreide gezelschappen ken- 
nissen en aanverwanten tracte- 


ren op 'suikerbonen’, pinten en 
borrels. 

In de tweede aflevering zijn net 
zo fascinerende beelden te zien 
over de cultuur van het huwe¬ 
lijk. Zelfs het uitkiezen van het 
’witteke’, het 'trouwkleed', blijkt 
een familiale gebeurtenis. Net 
zoals het samenstellen van de ge¬ 
schenkenlijsten aan de hand van 
de volle schappen in grote, spe¬ 
ciale trouw-supermarkten. 

Spektakel 

Dat alles leidt tot 'de dag der da¬ 
gen’: tot het grootse theaterspek- 
takel in de kerk, drukbezochte 
recepties, bourgondische feest¬ 
malen en uitbundige huwelijks- 
bals. Het vergaat je daarbij zoals 
het je vergaat als je de grens pas¬ 


seert: de gekke gewaarwording 
dat je klaarblijkelijk op luttele 
kilometers afstand in een totaal 
andere cultuur, tussen totaal an¬ 
dere mensen verzeild bent ge¬ 
raakt. De fraaie, ’warme’ beelden 
worden van filosofisch commen¬ 
taar door Jaap Kruythof, in de 
jaren zestig met dezelfde soort 
uitspraken een soort goeroe bij 
de VPRO. Daarnaast lardeert 
Carl Huybrechts zijn ruimharti¬ 
ge beelden met zijn ironische 
opmerkingen: „Hier bestaat de 
zwaartekracht niet meer. Hier 
begint de extase,” zegt hij bij de 
beelden in die supermarkt. En: 
„De wijn stamt uit het geboorte¬ 
jaar van de bruid, en ook dat kan 
wel eens tegenvallen.” 

Daarnaast geeft hij veel statisti¬ 
sche informatie, bijvoorbeeld 


over het aantal trouwpartijen 
van Belgische ’lievekes’ die in de 
kerk trouwen (omdat Belgen dat 
’het schoonste’ vinden) in verge¬ 
lijking met het percentage in 
Nederland: „Daar kunnen Hol¬ 
landse pastoors slechts vroom 
van dromen,” kan hij niet nala¬ 
ten op te merken. Opvallend 
vaak meldt hij hoeveel dat alle¬ 
maal niet kost. Met als hoogte¬ 
punt ’de enorme reeks onverant¬ 
woorde uitgaven’, de afrekening 
van de huwelijksdag: gemiddeld 
zo’n 25.000,gulden! Huybrechts 
geeft toe dat hij de prijskaartjes 
uitsluitend ten gerieve van de 
Nederlandse kijkers vermeldt: 
„Omdat jullie nou eenmaal bij al¬ 
les rekenen,” zegt hij, net zo iro¬ 
nisch. 

Andere verschillen tussen jullie 
en ’ons’? „Ach, duizend kleine 


dingen,” zegt hij. „Toen ik in Ne¬ 
derland kwam werken vond ik 
het werkelijk heel vreemd dat 
jullie een boterham met mes en 
vork eten. Dat kende ik niet. Als¬ 
of jullie een boterham opereren. 
Wij zijn aardser. Wij voelen 
brood met onze vingers, met on¬ 
ze mond. Je voelt de korrels.” 

Hij vindt het programma abso- 
luuut niet geschikt voor zijn 
landgenoten. „Ze zullen de tekst 
niet begrijpen. Ze kijken trou¬ 
wens toch niet,” zegt hij. „Bij ons 
wordt alleen nog naar het platte 
amusement van de commerciële 
zender VTM gekeken. Met mijn 
programma zijn geen prijzen te 
winnen. Er wordt geen magne¬ 
tron naar je hoofd gegooid.” Het 
klinkt onverwacht bitter uit de 
mond van zo’n plezante Belg. 


(ADVERTENTIE) 


# Bennie Jolink: de nu zwaargewonde zanger wil ’desnoods vastgebonden in een staande 
ambidance' optreden. Foto: AP 


den wordt, is 'Normaal’ zwaar 
gedupeerd. 

„Tegen zo’n bedrijfsrisico zijn 
we niet verzekerd,” verklaart de 
manager, „zo’n verzekering is 
onmogelijk af te sluiten, want 
dan zouden we een torenhoge 
premie moeten betalen en aller¬ 
hande bepalingen moeten nale¬ 
ven, zoals gescheiden vervoer 
van de muzikanten en een ver¬ 
bod op drank.” De van maart tot 
november 1992 lopende tournee 
van 'Normaal’ telt ruim honderd 
optredens. Jansen: „Het verve¬ 
lende is dat we de afgezegde op¬ 
tredens amper kunnen inhalen. 
De agenda is namelijk overvol. 
Bovendien staan we veelal in 
dorpen, waar men ons ter gele¬ 


genheid van een feestweek heeft 
gecontracteerd. Zo’n festiviteit 
kan men niet uitstellen.” 

Ongewis 

De doktoren in het Doetinchem- 
se ziekenhuis kunnen nog niet 
aangeven hoe ernstig de verwon¬ 
dingen zijn en welke gevolgen ze 
hebben voor de carrière van Jo¬ 
link. Volgens het management 
wil de zanger 'desnoods vastge¬ 
bonden in een staande ambulan¬ 
ce’ een snelle come-back op de 
podia maken. Blijft de toekomst 
van 'Normaal’ voorlopig onge¬ 
wis, ook de oorzaak van het on¬ 
geval is nog een vraagteken. De 
politie heeft de zwaar beschadig¬ 
de auto meegenomen voor on¬ 


derzoek. Volgens de eerste be¬ 
richten was er bij het ongeval 
geen drank in het spel. 

Jolinks naaste collega's houden 
het op een combinatie van ono- 
pletendheid en oververmoeid¬ 
heid. „Dit moest een keer gebeu¬ 
ren,” verzucht gitarist Paul 
Kemper. „Bennie was veel te 
druk. Drie keer optreden in één 
week, drie dagen achtereen tot ’s 
avonds laat in de studio en dan 
al het andere werk nog dat hij 
voor de groep doet.” Op de 
avond van het ongeval had 'Nor¬ 
maal’ net de laatste hand gelegd 
aan de medio dit jaar bij platen¬ 
maatschappij Phonogram te ver¬ 
schijnen cd 'Buugen of basten’. 


Meubelgroothandel 

TOEGANG VOOR 
IEDEREEN 

Zeer grote koliektie bankstel¬ 
len, kasten, eethoeken, 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc. etc 

INRUIL MOGELIJK 

5000 verkoopruimte 


I maandag 13-18 uur 
| donderdag koopavond 

W VERSCHILLENDE 
SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
L Tel. (045)216123 

W Langs grote weg 
| Heerlen-Brunssum 


Carl Huybrechts start 
tv-serie over ’Belgen’ 


• Carl 
Huybrechts: 
,diolla7iders 
opereren een 
boterham met 
mes en vork.” 

Foto: KIPPA 


Door zwaar auto-ongeluk van zanger Bennie Jolink 

Voorlopig geen optreden 
van rockgroep ’Normaal’ 


______pOOR DOLF RUESINK 

HUMMELO - Zelfs toen hij 
waar gewond het ziekenhuis 
erd binnengereden, bleef de 
muziek van 'Normaal' door z’n 
°°fd spoken. „Snel opereren, 
t * k , moet dit weekeinde op- 
h f r> n ’” schreeuwde zanger/gita- 
s ^Hennie Jolink (46). Ook zijn 
i^en in de nacht opgetrom- 
elde manager Martin Jansen 
or gde voor consternatie bij de 
ezorgd kijkende chirurgen. 
’y 1 ” kan me niet schelen wat u 
e t hem doet, maar er mag niet 
eer dan vijfhonderd gulden 
n J °hnk verspijkerd worden, 

„i dit ongeluk kost ’Normaal’ 
ai handenvol geld.” 

Hen lach en een traan liggen bij 
va° ri ? aa ^ dicht bij elkaar. Fans 
6 zeven tien jaar oude for- 
lle werden gisteren opge- 

Mariazusters 1 
voor floppen 

LEEUWARDEN _ De omstre- 
L lllm ’dezus komt terug’ van 
in jv en dens Jörgen Thorsen is 
^marken een grote flop 
van °^ en - Dit tot grote vreugde 
„ i de Protestantse Gemeen- 
vnr-H P i V j n Ma riazusters uit Nij- 
lanH ’ die de gelovigen in ons 
„ . massaai had opgeroepen via 
vAT-tf- distributie van de film te 

verhinderen. 

s ^ r °lprent, die regisseur Thor- 
v .. halverwege de jaren ze- 
in u ë aarik °ndigde, toont Jezus 
HHnu Ze ,^ d ’ onder meer tijdens 
nrr.Jrf el - agen in gezelschap van 
mna^ Ue ? s ' * n Denemarken, 
i. , r °°k in andere Europese 
en werd maandenlang fel 


schrikt door het bericht, dat de 
onbetwiste voorman van de po¬ 
pulaire Achterhoekse rockgroep 
in de nacht van woensdag op 
donderdag rond twee uur zwaar 
gewond raakte. Op weg van de 
opnamestudio in Zelhem naar 
zijn boerderijtje in Hummelo 
botste Jolink - 500 meter van z’n 
huis - tegen een boom. „Ver¬ 
moedelijk is hij met een cassette¬ 
bandje in de weer geweest en 
raakte hij daarbij de macht over 
het stuur kwijt,” denkt manager 
Martin Jansen, 

Een passant merkte het auto¬ 
wrak op. Omdat de popmuzikant 
geen gordel droeg op het mo¬ 
ment van het ongeval, werd hij 
half naar buiten geslingerd. Een 
geluk bij een ongeluk, aldus z’n 
collega-muzikanten, want anders 
zouden z’n benen mogelijk ver¬ 
brijzeld zijn omdat de voorzijde 
van Jolinks Renaultje compleet 


blijven bidden 
van Jezusfilm 


geprotesteerd tegen de film. 

In ons land begonnen de Maria¬ 
zusters een gebedsbrievenactie, 
waarin de lezers werden opge¬ 
roepen God te smeken om een 
wonder, zodat 'bijvoorbeeld door 
technische storingen de voorstel¬ 
lingen niet door zouden kunnen 
gaan’. 

De gebeden lijken verhoord, 
want in Denemarken bleven de 
bioscoopzalen vrijwel leeg. Het 
is echter nog geen tijd om de ac¬ 
tie te staken, zo menen de zus¬ 
ters. Eerst willen ze voorkomen 
dat de film internationaal ver¬ 
spreid wordt, op video verschijnt 
en tijdens het filmfestival in 
Cannes wordt vertoond. 


werd platgedrukt. De verwon¬ 
dingen logen er overigens niet 
om: de linkerelleboog verbrij¬ 
zeld, een gekneusde ribbenkast, 
een open wond aan de linker¬ 
knie, alsmede een paar fikse 
glas- en snijwonden in het ge¬ 
zicht. In het ziekenhuis Slinger¬ 
land in het nabijgelegen Doe- 
tinchem werd de ’Normaal’-zan- 
ger naar de intensive-care 
gebracht. De snijwonden werden 
gehecht en donderdagmiddag 
volgde een operatie aan de arm. 

Zonder Bennie Jolink kunnen 
de drie overige ’Normaal’-muzi- 
kanten niet optreden. „Hij is het 
gezicht van de groep, zo’n man is 
niet te vervangen,” aldus de ma¬ 
nager. Dus zat er gisteren niets 
anders op dan meteen het mes te 
zetten in de overvolle agenda 
van de lopende tournee, die iro¬ 
nisch genoeg de titel ’Buugen of 
basten’ (Buigen of barsten) 
draagt. Een debuut-optreden in 
het Belgische Aarschot, alsmede 
de concerten in Espelo (Overijs¬ 
sel), ’t Veld (Drente), Apeldoorn 
(Gelderland) en Wintelre (Noord - 
Brabant) moesten afgezegd wor¬ 
den. Een dikke 6000 fans hadden 
al kaartjes voor deze optredens 
gekocht. 

’Gedwongen ww’ 

Jolinks collega’s Paul Kemper 
(gitaar), Willem Terhorst (bas) en 
Fokke de Jong (drums) zitten 
voorlopig zonder werk. Een 'ge¬ 
dwongen ww’ die in één week¬ 
einde al snel een strop van een 
ton oplevert. Voor een aantal da¬ 
gen denkt 'Normaal’ dat onge¬ 
mak wel uit te kunnen zingen. Er 
wordt in elk geval gezocht naar 
een invaller, die Jolink als gita¬ 
rist kan vervangen. Optredens 
zijn echter pas mogelijk op het 
moment, dat de zanger zelf weer 
op het podium kan staan. Als dat 
een kwestie van weken of maan- 


j-jgV©K 0 PW^ 

betten' 


'Tg&gsssSr Pickée.Vbn Huis Ut Aktief! 


EYGELSHOVEN: prachtig 
gelegen haltvnjstaande wo¬ 
ningen met gas-c.v., garage 
met extra bergruimte en 
mooie tuin (op t zuiden ge¬ 
legen). Uitstekend geiso- 
leerd: ankerloze wonmg- 
scheidende muur. Ind. o.a 
L-vormige woonk. met keu¬ 
ken (tot. ca. 43 m 2 ), bijkeuken, berging; 3 slpk . badk. met o.a. 
ligbad en douche; vaste trap naar de zolder. Grote hobbyruim- 
te (mogelijkheid 4e slpk). Koopprijs vanaf ƒ 244 000,- v.o.n 


SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met gas-c v., garage en 
tuin. Ind. o.a.: woonkamer, keuken met compl. keukeninst. 
met app , 3 slpks., badkamer en zolder, prijs ƒ 229.000,- k.k. 


EYGELSHOVEN: vrijstaand ouder woonhuis met gas-c v., berging 
en tuin Ind o.a. kelder, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slpk . 
doucheruimte en zolder (vaste trap) Vraagprijs ƒ 129 000,- k.k 


Deze (Q) NVM-makelaars 
werken aan de vericoop van 
Uw huis! 


HEERLEN: geschakelde bungalow met gas-c v., carport en 
tuin Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf¬ 
stand) Uitstekend onderhouden; luxe afwerkingsniveau. Ge¬ 
heel geïsoleerd Ind o a. royale hal met plavuizenvloer (wil) 
Ruime woonkamer Keuken met plavuizenvloer (wit), keuken- 
mstal. met app., bijkeuken. Twee slpk., badkamer met o.a. 
ligbad en douche Hobbyruimte. Goed aangelegde tuin met 
terras Prijs ƒ 259 000.- k.k. 


JABEEK - IN DE DREEF: 2 vrijstaande en 2 halfvrijstaande 
landhuistypes met garage en tuin. Geïsoleerd en goed uitvoe- 
nngsniveau. Ind. o.a woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer 
en zolder (vaste trap). Koopprijs resp. ƒ 193.575,- v.o.n en 
ƒ 173.050.- v.o.n. 


1. Aquma 

2. ABC 

3. Leenaers 

4. Van de Pas 

5. De La Haye 

6. Ptckee 

7. Simons 


8. Emens 


Heerlen 045 
Heerlen 045 
Heerlen 045 
Heerlen 045 
Hoensbroek 045 
Landgraaf 045 
Landgraaf 045 
Voerendaal 045 


715566 

712040 

717237 

741616 

223434 

326767 

318182 

752142 


HEERLEN: vrijstaand vooroorlogs herenhuis met gas-c.v. en 
grote tuin (tot. 925 m 2 ). Ind o.a. provisie-, berg- en c v.-ruimte. 
Royale hal. woonkamer met erker. Ontvangkamer, keuken, 
bijkeuken, 3 slpk , badkamer, grote zolder (mogelijkh. 4e 
slpk ). Prijs ƒ 285 000,-k.k. KOOP 


= Prijs ƒ 225.000,- k.k. 


Bi 

iim 


= 3 *1» 

•tl ALS ELKE SECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 


HEERLEN-ZUID: Vrijstaande villa aan de buitenrand van cen¬ 
trum Rustig en blijvend goed gelegen. Geïsoleerd. Rolluiken. 
Ind o.a souterrain: ook van buitenaf bereikbaar. Dubbele ga¬ 
rage, werkruimte, wasruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte, 
toilet Begane grond en Ie verdieping: royale hal, grote speel¬ 
se living-eetkamer (totaal 78 m 2 ) met open haard Luxe uitge¬ 
voerde keuken met app Werkkamer (t v.-kamer). 4 slaapka¬ 
mers, kastenkamer Luxe badkamer met o.a. douche, ligbad 
met 2 vaste wastafels. Doucheruimte. Groot dakterras, tuin, 
terras Rolluiken. Prijs: ƒ 495.000,- k.k. Brunssum 
Wieënweg 62 

Zeer degelijk gebouwd 
woonhuis met dubbele ga¬ 
rage en tuin. Provisiekel¬ 
der, ruime entree met gas¬ 
tentoilet. Woonkamer met 
parketvloer en schuifpui 
naar terras en tuin. Dichte 
keuken met installatie, 
waskeuken. Drie slaapkamers, badkamer met douche, 
zolder via vaste trap bereikbaar, alwaar 2 mansardeka¬ 
mers. 


Nieuwenhagen 
(gem. Landgraaf) 

Hetgank 47 

Tussengelegen woonhuis 
met tuin (achterom bereik¬ 
baar). Twee provisiekel¬ 
ders, ruime hal alwaar 
gastentoilet, woonkamer 
met houten vloer en wan¬ 
den in sierpleister. Dichte 
keuken, badkamer met ligbad, v.w. Vier ruime slaapka¬ 
mers en separaat toilet. Vaste trap naar bergzolder. 

Prijs ƒ 135.000,-k.k. 


Eygelshoven-Kerkrade 

Hubertusstraat 

Vier bouwkavels, elk circa. 475 m 2 met goedgekeurd plan 
voor vrijstaande woningen. 

Prijs ƒ 71.250,- v.o.n. per kavel 


Uil 'fBlE Wachtendonkstraat 12 

- B ■ I Op goede stand, aan plant- 

=| aj Kï Ij staand woonhuis met car- 

port. Provisiekelder, 

iSHBHMnHBSBHi ken en eetbar, royale aan- 
5 bouw met toegang tot terras en tuin. Drie slaapkamers en 
| badkamer met ligbad, v.w. en tweede toilet. Tweede ver- 
5 dieping met overloop en uitgebouwde mansardekamer. 

? Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k. 


Hoensbroek 
(gemeente Heerlen). 
Stationsstraat 116-118. 
Café-bar met discoruimte, 
voorraadruimte en keuken. 
Separate ingang naar een 
achttal appartementen, alle 
met woon-/slaapkamer, 
open keuken en douche¬ 
ruimte. 

Prijs ƒ 285.000,- k.k. 


Hoensbroek 
(gemeente Heerlen) 
Julianastraat 42 

Halfvrijstaand winkel/woon¬ 
huis met zijoprit, magazijn¬ 
ruimte (45 m 2 ) en diepe 
tuin. Winkelruimte (40 m 2 ) 
met aansluitend keuken, 
berging, doucheruimte en 
toilet. Bovenwoning met woonkamer aan voorzijde en 
slaapkamer. Zolderruimte met twee mansardekamers en 
keuken. 

Piijs ƒ 155.000,- k.k. HOENSBROEK: vrijstaand 
woonhuis met gas-c.v., gro¬ 
te garage (2 autos) en 
rondom tuin. Rustig en blij¬ 
vend goed gelegen aan de 
M buitenrand van Hoensbroek. 
Uitstekend onderhouden 
Geïsoleerd Ind o.a sout.: 
garage, hobby- en c v.-ruim¬ 
te Part.: royale hal, living 
(ca 50 m 2 ), keuken met luxe keukeninst met compl app., bij¬ 
keuken. Ie verd.: 4 royale slpk., badkamer met o.a. ligbad en 
douche Prijs ƒ 387.000,- k k 

m. y ' 

t T ^IJ» 


HOENSBROEK: halfvrij¬ 

staand woonhuis met gas- 
c.v , garage en tuin. Ind 
o.a. L-vormige woonk. met 
open haard. Eetkamer, keu¬ 
ken, 4 slpk , badkamer, zol¬ 
der. Prijs ƒ 149 000,- k.k. WUNANDSRADE: haifvrij- 


staand woonhuis met gas-c.v , 

ï ï 

garage en tuin Rustig en blij¬ 
vend goed gelegen Ind. o.a. 

i 1 j 

woonkamer (uitgebouwd), keu- 


ken, bijkeuken, 3 slpks. en bad- 

■■ 

kamer. Prijs ƒ 148.000,- k k. 


WINKELPANDEN 


HEERLEN-GLASPALEIS, TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2 . 
Huurprijs ƒ 2800,- per maand exclusief BTW. 
HEERLEN-SCHELSBERG: vrijstaand woonhuis met kantoor- 
/winkelruimte. Ook geheel als woonruimte te gebruiken Ind. 
o.a winkel'kantoorruimte, garage, bergruimte Ie verd.: 
woonk., keuken met compl keukemnstal., grote tuin met hob¬ 
byruimte (ook als bungalow te gebruiken) 2e verd.: 3 slpks., 
badk. met o.a. ligbad en douche. Zolderruimte. Vraagprijs: 
ƒ 295 000,- k k 

HEERLEN-SCHELSBERG, TE HUUR: kantoor-/praktijkpand 
met gas-c.v. Totale oppervlakte ca. 200 m 2 . Ruim voldoende 
parkeermogelijkheden. Huurprijs ƒ 1500,- per maand. 
KERKRADE-CHEVREMONT - P1ETERSTRAAT, TE HUUR: 
winkel met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c.v. To¬ 
taal ca. 105 m 2 . Huurprijs ƒ 1165,- per maand. 
SCHAESBERG-CENTRUM: voormalig winkelpand met bo¬ 
venwoning, gas-c v , garage (ook geschikt als praktijk-/kan- 
toorpand) Ind. o.a kelders, winkel- magazijnruimte. Ie verd.: 
woonkamer, keuken, slpk , badkamer 2e verd.: 2 slpks., 
badk., zolderruimte. Prijs ƒ 145.000,- k.k. 


makelaardij b.v. 

ASSURANTIËN TAXATIES 
HYPOTHEKEN FINANCIËN, 


EUR0RAWEG ZUID 214 UBACH OVER W0RMS 


Heerlen 

In jonge woonwijk gel. ruime eengezinswoning 
met garage en berging. Ind. o.a.: hal, woonk., 
open keuk., 3 siaapk., badk. en zolder. Vraagprijs 
ƒ 122.000,- k.k. 


Nieuwenhagen 

Pal tegen centrum „Op de Kamp" gelegen woonh. 
met gar. en tuin. Ind. o.a. ruime woonk., keuken, 
bijkeuk., 3 siaapk. en badk. Pand is in perfekte 
staat. Prijs ƒ 145.000,-. k.k. 


Kunrade- 
Voerendaal 

Halfvrijst. herenhuis 
met berging annex 
garage, serre c.q. 
tuinkamer en tuin (op 
zuiden). ,nd. o.a. hal, 

L-woonk., keuken, 3 
siaapk., badk. en zol¬ 
der (via vaste trap). Zéér goede stand. 
ƒ 238.000,- k.k. Brunssum 

Goed gel. en geheel luxueus verbouwd halfvrijst. 
woonh. met grote garage annex loods. Ind. o.a. 
souterrain met grote kantoorruimte, hal, keuken 
met eiken install., L-woonk., 3 siaapk. en luxe 
badk. Pand heeft veel extra s, prijs ƒ 250.000,- 
k.k. 


Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u. 045-318182 


BOUWTERREINEN 


HOENSBROEK: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en 
tuin. Rustig gelegen aan de rand van het centrum Rolluiken. Ind. 
o.a. provisiekelder, woonkamer, keuken, 3 slpk , badkamer en zol¬ 
der (vaste trap) Vraagprijs ƒ 158.000,- k.k. 
KERKRADE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging, 
gelegen op de Ie verdieping Ind o a woonkamer, keuken, slpk 
met balkon en badkamer. Prijs ƒ 99.500,- k.k. 


HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan Bouwterrein ca. 751 m 2 . Vrij¬ 
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-/praktijkruim- 
te. Vraagprijs ƒ 109.000.- k.k. 

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste¬ 
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. 
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows Variërend 
van ca. 782 m 2 tot 1498 m 2 . Prijzen vanaf ƒ 125.565,- v.o.n. 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. 


VAALS, appartement met 
tuin. Ind.: entree, hal, woonk, 
m. ged. open keuken, ruime 
siaapk., toilet, badk. met lig¬ 
bad, berging, kelder. Het 
geheel is goed onderhouden 
en heeft een eigen parkeer¬ 
plaats. 

Vraagprijs ƒ 124.000,- k.k. 


NIEUWBOUW 


Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 
Ook ’s zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 


NIEUWENHAGEN: goed ondertv woning met gas-c.v.. garage en 
tuin Kunststof kozijnen met dubb begl., rolluiken. Ind. o.a. provi¬ 
siekelder, woonk., goed uitgevoerde keuken met app . hobbyruim¬ 
te Ie verd.: 3 slpks. en badkamer met douche en vaste wastafel. 
Prijs ƒ 139.000.-. 


En verder volgens afspraak. 


Heerlenseweg 22, 
6371 HS, postbus 31193, 
6370 AD Landgraaf. 


SCHINVELD: Prachtig gelegen vrijstaande semi-bungalow met 
gas-c.v . prachtige tuin (gedeeltelijk bos-tuin), dubbele beglazing 
en geïsoleerd pannendak. Ind. o a royale hal, speels ingedeelde 
living (ca. 65 m 2 ) met open haard, goed ingerichte dichte keuken, 
bijkeuken, berging, 4 slpks , studeerkamer, werkkamer, zolder, 
hobbyruimte. Prijs op aanvraag Pickée makelaardij bv HEERLEN-NRD. 

ij niveau: eetkeuken 

tuincontact, 2e niveau. 
" woonkamer met 
kon; 3 slaapkamers + badkamer. 

Aanvaarding vrijwel direkt. n • •• HOENSBROEK 

ƒ139.500 - k.k. 
Woonhuis nabij een - 
trum, bj. 1933, geren® 
veerd in 1977, inh. ca 
400 m 3 , opp. ca. 1” 
m 2 . Ind.: sout.: kelder 
beg.gr.: hal, woonk® 
mer 7.60x3.85/3.35, 
dichte keuken met moderne installatie (bj. '89), bad' 
kamer met ligbad, terras f tuin. Ie verd.: 3 siaapk® 
mers; 2e verd.: 2 slaapkamers + zolderruimte. 
Aanvaarding 1-11-92. 


lollil 

"JJrïl 


•illiTtl 

uT 


SiMPELVELD (Huls) 
ƒ 109.000,-k.k. 

Ouder woonhuis en® 1 
garage, grondopp. c® 
410 m 2 . 

Ind.: sout.: kelder; be9 
gr.: hal, keuken, woo® 
kamer, serre, bijke® 
ken, douche, toilet sn 
tuin. Ie verd.: 3 slaapkamers + zolderruimte. 
Aanvaarding in overleg. 


ll-fllll 


BEDRIJFSPANDEN 

BRUNSSUM 
ƒ 139.000- k.k. 

Winkel/kantoor/woon- 
huis (voormalig café)- 
Ind.: sout.: kelderruit® 
te; beg.gr. 1 ruimte 20 
m 2 , keuken, werkruir® 
te ca. 110 m 2 ; Ie verd ' 
woonkamer, 2 siaapk® 
mers en badkamer. 2e verd.. zolder te bereiken via 
vaste trap. Aanvaarding direkt. 


1^1 


• Makelaar o.g. 

• Bedrijfsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslikt om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. Tel.: 045-752142 


Met een NVM-makelaaf 
koop je zonder zorgen. 


TAXATIES 


Betreffende onroerend qoed. 
Voor alle doeleinden. 

Ook op korte termijn. 

MEER DAN 25 JAAR ERVARING! 


HEERLEN, halfvrijst. villa op 
zr. goede stand met grote 
tuin en zwembad. Ind.: 4 
keld., entree, ruime hal, zr. 
ruime living met open haard, 
study, gr. keuk., bijkeuk., 6 
siaapk., 2 badk., 2 douches, 
gr. zolder, veel extra luxe. 
Verdere gegevens en prijs 
op aanvraag. U MAG 'M NIET MISSEN 


^ Onroerend Goed Makelaardij i—_—, 

I LcEflAË4V . A 


Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen 
Telefoon: 045-717237 


23APRILT/M3MEI 


DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

SUPERAANBIEDING 


Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35,- p.m 2 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

Maastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 
VEELZIDIGER 


éLp 

m HOENSBROEK 


BRUNSSUM 


Vraagprijs ƒ 159.000,- k.k. 


Vraagprijs ƒ 189.000,- k.k. Yrnr- 


siekelder Beg. 
werkplaatsen, 
ging. badk 2e 
Alg.: gas-c v , 

WAT BESLIST 
OEN. 


Groot, goed 

j gMSB onderh. 

JSplip woonhuis 

met 2 gara- 

-± _ „ fles. veel 

' '' 4^ ruimte en ve- 

■BHj H le mogelijk- 
WmWm H ffl heden. 

INDELING: 
Sout.: provi- 
gr.: garages, woonk., keuken, toilet, 
tuin Ie verd.: woonk , slpk , ber- 
verd.: 3 slaapkamers en een berging, 
goede staat van onderh. EEN PAND 
VAN BINNEN GEZIEN MOET W0R- 


Fraai haltvri|staand fraai woonhuis met oprit, gar. en 
tuin Het woonhuis is moderp (wit) van opzet. 

INDELING; 

Beg. gr.: entr.. bet. toil., L-vorm woonk. (beg gr.: 
v v een witte tegelvloer met vloerverwarming), keu¬ 
ken, ruime gar , tuin Ie verd.: 3 ruime slaapka¬ 
mers, mooie badk. met ligbad, dubbele vaste wasta¬ 
fel, 2e toil (wit bet ). 2e verd.: dmv vaste trap 
bereikb. ruime zolder Alg.: fraaie ligging, perc. 
oppervl 275 m 2 , onlangs geheel geschilderd, opti¬ 
maal geïsoleerd Bouwjaar 1988. 


HOENSBROEK 

Vraagprijs f 205.000,- k.k. 


HOENSBROEK 

Vraagprijs ƒ 174.000,- k.k. 


Uitstekend onderh woonhuis met oprit, garage (evt. 
2 auto's), zonneterras en tuin. * 

INDELING: 

Sout.: provisie-/c v.-ruimte Beg. gr.: entr., bet. 
toil., L-vormige woonk , gesloten compl. keuken, 
badk., eetk./serre, zonneterras, tuin, gar Ie verd.: 
overloop, 2 zeer ruime slaapkamers (incl. zitk ), 
kleine slaapkamer 2e verd.: d m v. een vliezotrap 
bereikb. ruime bergzolder. Alg.: fraaie ligging, perc. 
opp vl. 435 m 2 . aanvaarding direct, bwjr. 1961 


BRUNSSUM 

Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k. 


Halfvrijst 
fraai woon¬ 
huis met gro¬ 
te oprit, gar 
en een onder 
architektuur - 
aangel. tuin. 
INDELING: 
Beg. gr.: 
entr . bet. 

toil., z-vormige woonk (beg gr.: v.v. natuurstenen 
tegelvloer), gesloten zeer luxe mod. keuken, fr. gr 
tuin met achteringang, gar. met zolder. Ie verd.: 3 
ruime slaapkamers, mooie badk. 2e verd.: dmv 
vaste trap bereikb. ruime zolder Alg.: fraaie ligging, 
nabij het centrum, perc.oppervl. 341 m 2 


Vrijst woonhuis met gar. en tuin op een uitstekende 
lokatie, loopafstand centrum Brunssum 

INDELING: 

Sout.: provisiekelder, hobbyruimte, gar, wasruimte 
Beg. gr.: entr.. toil , woonk. met open haard, keu¬ 
ken met aanbouw (eetkeuken), gar . fraaie ruime tuin 
met zonneterras Ie verd.: 3 slaapkamers, badk 
Alg.: goede staat van onderhoud Mooie ligging, 
Deels geïsoleerd Gehele pand voorz van rolluiken. 


HOENSBROEK/HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 92.500,- k.k. 


Aan een doorgaande weg bieden wij een café-pand 
met mogelijke kamerverhuur aan Zowel als horeca- 
als detailhandel geschikt Onderhoudstoestand rede¬ 
lijk. Indeling en bezichtigingen op afspraak. Per- 
ceelsoppervlakte 235 m 2 


C - 


Steens /Dek Haye / Wak / Dogge 


KAMI t A IJ VI SF t' K S 


M A K K t. A V K D I ,f O \ KOT KIM) t, () I I) 


GEOPEND: 

maandag t/m vrijdag 
kantoortijden 
's zaterdags 
10.00-12.30 uur 


HOENSBROEK 
HOOFDSTRAAT 8X 
6432 GH HOENSBROEK 
TEL, 045-223434 
FAX 045-230033 


GELEEN „trJ* 

Salmstr. 62. In hartje c0r M* 

.gel. riante bovenwon 11 ^ 

woonk.-keuken (90 rn 

dakterras. 4 sik, riante 

Koopprijs ƒ 195 000,- 


GELEEN jt. 

Pietersplein 3. Royale 
woning, c v., garage, 

<8.90 mtr.ü), gr. badk., wT 
ligging. Vraagprijs ƒ 155 


GELEEN 

H. Hermanslaan 464 
app., woonk., open haa r ^j; 

v-tL- sx LfnlAn, ./rit llitz^ 


sik., c.v., kelder, vrij ui tz& „ 
Koopprijs ƒ 69.500,-. 

GELEEN ^ 

Dr. Schaepmanstr. 14 mL 
gemod. en gerenov. viO0 jLr 
c.v., 4 nieuwe garages, P 0( Vjjj 

tö inH (nn aom/r \ rlrfACt 


te ind. (op aanvr.) direct 
centrum Opp 515 m 2 - v,ra ® 
prijs ƒ 225.000,-. 

MUNSTERGELEEN ^j 

Overstr. 41. Sfeervol jjT 
woonh., c.v., beh. binnehP^ 
optimale privacy, k0 ®^j 
woonk., open keuken, a ®L(, 
zitkamer, serre, 4 sik., 
vaste trap. Vr aa9™ 
ƒ 139 000,-. 

MUNSTERGELEEN ^ 

Absbroekstr. 16. Bijz. r0 M, 
halfvrijst. herenh., c v., 9 ara S 

I^L atio I -lurt/lflk’ ‘ ft 


perfecte lokatie, L-woonk- j 
m 2 ), keuken, aanbouwk^. 
sik., gr. badk., ligbad, 2e 
2e verd.: sik., logee®-- 
ging, vaste trap, veel bergt 0 
te. Vraagprijs ƒ 189.000,-- 


NUTH j 

De Weverstraat 12. Oe rcl0 2i 
bijz royaal woonh , eventl ifl« 
geschikt praktijkp., c.v , 

<2 auto's), kantoor, bobbyt^L 
te (35 m 2 ). Ie verd.: ' NO °^ r t 
(44m 2 ), open haard, gr. 
keuk., aanbouwk., 4 ^ 

badk., douche, hartje centd 2 
Inh. 850 m 3 ll KoOpP nr 
ƒ 245.000,-. 

HOENSBROEK 
Hoogstr. 23. Uitst. ond 0 
halfvrijst. woonh., c.v., g®f-LJ 
car-port, bwj. '80. Inh: 
Woonk-keuken (39m 2 ), sC ' ] 'pn. 
rende aanbouwk., ,ncl „ giK-- 
(hoekopstelling), bet. vl., 3 
badk., ligbad, 2e toil 0t - 
verd.: 4e zitslk., zolderberg 1 ^ 
vaste trap DEZE WONi£ 
MOET U VAN BINNEN 
ZIEN HEBBEN! U 
RUSTIG AANBELLEN OM 
KIJKEN!! VraagP n ’ 

ƒ 175.000,- 

PUTH „o 

Margrietstr. 47. Bijz. r0 
gel. royale 4 slpk. woning. Aj, 
garage. 2 auto's, woonk.- K . 
ken (44m 2 ), open haard, ■ 
vl., riante badk., ligbad, 2® 
let, zolder, vlisotrap Bwj r - ^ 
Inh.: 450 m 3 . Ge'ïsol. zonh^ 
tuin (privacy). Vraag®’ 

ƒ 179.500,-. 

SITTARD . -fr 

P. Breughelstr. 38. U'tst 
derh gemod h , 
woonh., c.v., garage, 
ommuurd, gr. kelder, 
eetkeuk, compl. aan ^ 0 T,w« 
(wil), bijkeuk., 3 sik., nid .w, 
badk , ligbad, c.v (wit). 
vlisotrap. Aanv. direct, vr 
prijs ƒ 159.000,-. 

GELEEN -ij 

Groenstr. 35. Te huur 
hartje centrum winkel-ve® - 
ruimte (110 m 2 ), kelder, 
verblijf, toilet, riante bove , g 
ning, aanv. direct. Huurp 
ƒ 2650,- p.m, 

N.M.W. QUADEN 4 ZN. 

makelaardij onr. 

Gelrastr. 4 

Munstergeleen 

046-519644 - 

Lid NVM 

Zaterdag 


limburgs dagblad televisie en radio zaterdag 


ederland 1 


Nederland 2 I filn? ^ vondst- ^ orte Amerikaanse 

■1» R aar Timboektoe. Programma 
ond favoriete prentenboeken: Valen- 
de kikker. 

De dag toen alles misging. 

delige serie. Afl. 1: Gedachten. 
® rr y neemt haar beste vriendin An- 
geia mee naar het antiekwinkeltje 
haar tante. 

•^5 De Ko de Boswachtershow. 

oor de kinderen. 

'05-09.30 Een wereldverhaal. Jaap 

13la.® bonestaak ' 

' *uTJ 3 ' 12 N 'euws voor doven en 
l ifi^hthorenden. 

■ ko ^ or gen kan ’t beter. Over wer- 
Jl en gezondheid. Afl. Organisatie. 

•• Journaal. 

i Hollands decor. Willem Nijholt 

*6 in Warden - Herh ' 
va A Heb ik iets gemist? Compilatie 

ïy^l^yRO-programma’s. 

iS on ®' sne yclub. Kindermagazine. 

l8 5 n ® 0 99*e. Spelprogramma. 

J unior survival 1991. Survival- 
^rijden voor de jeugd, 
f ^e hoogste versnelling. Auto- 
18 3 i ,azine me t Fred van der Vlugt. 
an'ftÜ AVR0 Sportpanorama. 

Jo'~? (••+TT) Journaal. 

■ tp *^ k °P s P° rt - Sportquiz met 
anicaptains Gerrie Knetemann en 
tl Eysvogel. 
srJ rbe presidio. Amerikaanse 
Peelfilm van Peter Hyams. Met: 
b 630 Connery, Mark Harmon, Meg 
y a n e.a. Tijdens een nachtelijk pa- 
oilie op de Amerikaanse leger- 
J^aats The Presidio bij San Francisco 
ordt de MP Patti Jean doodgescho- 
u ]• Rechercheur Jay Austin wordt 
‘ast met het onderzoek naar deze 
m°ord. 

^•45 Karei. Talkshow. 

trar C y c,one Tracy. 3-delige Aus- 
aiische miniserie van Donald Crom- 
• li 6 en kat hy Mueller. Met: Chris 
aywood, Tracy Mann, Nicholas 
iq-^ rnond e a - Deel 3. Op Kerstdag 
'4 heeft cycloon Tracy het Noord- 
, u stralische stadje Darwin in volle 
J'evigheid getroffen. 

•'1-01.16 •• Journaal. Duitsland 2 


Ta 9esschau. 

qd'' 8 Eesttage in Bumbeve. 

10 on 5? edizin nach Noten V/3, 
lo'o-» Tagesschau. 

v ‘ 3 *?ie Reportage. Over gevaren 
u n het gebruik van ongedierte- 
^strijdingsmiddeien. (herh.). 
nad AR D-Ratgeber. Vandaag: Ca- 

11 de Dominicaanse Republiek. 
1 -j‘qT Tagesschau. 

w •• Baden-Badener Roulette 
13 Ga,a P r °g r amma. (herh.). 

^^schau. 

13 nn f 6rs °verzicht. 

13 q 7 J a 9esschau. 

*13 «I turopamagazin. 

1 4 TT «eziehungskiste. (herh.). 

15 On ° arf der das? satire - 

i** Kinderquatsch mit Mi- 
ISat 8 - ast: Frank Zander. 

is'oo n- Stens ' 

17 «ï “'sney Club. Kindermagazine. 
Nie ™ er und Heut s unterwegs. 
17 L U 'X S ’ achtergronden en analyses. 
l 7 *Zr Tagesschau. 

1807 |P°rtschau-Telegramm. 
lö rvi r Portschau - Sportmagazine. 

1 9 'ï? Markt. 

'O 5n D Udis ( Care| i) Tiershow. 

20 *Zr Rsgionaal programma. 

3 o'rr (TT) Tagesschau. 
en u 0,1 daneben - Special. Humor 
20 g^ k ®tches met Diether Krebs. 

*l'on Ta 9 es 1hemen-Telegramm. 

9al V Euro-Disney-Eröffnungs- 
ninn Show P ro 9 ra mma t.g.v. de ope- 
van Euro Disney. Met Thomas 
«schalk (commentaar), Tina Tur- 
e v’ a Jos ® Carreras, Gloria Estefan 

23 oit t* L °tto-frekking. 

23 oe Tagesthemen. 

^3-30 ni ^ as W° rt zum Sonntag. 
rhon , Mongolen (I mongoli/Les 
uit loc ‘Frans/ltaliaanse speelfilm 
Polri 960 van André d ® Toth en Leo- 
124^ ,^ avona - Polen wordt rond 
o | u bed reigd door de Mongolen 
vai, A de ambitieuze Ogotais, de zoon 
01S^flhis Khan. 

Oioe Tagesschau. 

k'-z Nord west-Passage. Ameri- 

^aanse speelfilm uit ' 40 . 

°3'3(Uvf 9esschau - 
Santi 35 Z -E-N. ünterwegs nach 
Vnn \?P° de Dompostela: Die Kirche 
° n v "ar de Donas. 


Nederland 3 


RTL4 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Met Witteman. Paul Witteman 
interviewt en confronteert mensen uit 
politiek en samenleving. Herh. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Museumschatten, prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Bronzen standbeelden. Herh. 

16.17 Bobbie en Onyx, tekenfilms. 

16.30 Groentjes, natuurmagazine 
voor de jeugd. Afl. 4: Pony’s. 

16.41 (TT) Alfred J. Kwak, tekenfilm¬ 
serie naar idee van Herman v. Veen. 

17.07 Wings, Amerikaanse comedy¬ 
serie. Afl.: Voorwaardelijk vrij. 

17.30 Man about the house, Engelse 
comedyserie. Afl.: (Gr)(H)uwelijk. De 
moeder van Chrissy vindt het tijd wor¬ 
den dat ze gaat trouwen en besluit 
haar een handje te helpen. Herh. 

18.00 •• Journaal. 

18.19 Kassa! consum.-magazine. 

18.59 Vijf tegen vijf, spelprogramma. 

19.29 Jules unlimited, serie over 

nieuwe techniek en avontuur. 

19.59 Flying doctors, Australische 
doktersserie. Afl.: Dubbelleven. 
Iedereen is met stomheid geslagen 
wanneer Guy’s verloofde in het dorp 
arriveert. Zij is gekomen om hem 
mee terug te nemen naar de stad. 

20.50 (TT) Oppassen!!! comedyserie. 
Afl.: De kandelaar. Rik en Anna zitten 
in hun proefwerktijd en Nicole raakt 
betrokken bij een onfris handeltje. 
Opa Henry weet echter raad. 

21.19 Sonja op zaterdag. Sonja Ba¬ 
rend met gasten rechtstreeks vanuit 
De Rode Hoed in Amsterdam. 

22.14 Achter het nieuws, actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.48 Per seconde wijzer, spelpro¬ 
gramma. 

23.25 De schreeuw van de Leeuw, 

satirisch programma met Paul de 
Leeuw vanuit Almere. 

00.00 Alien nation, Amerikaanse 
science fiction serie. Afl. (slot): Anqst. 

00.45 Natuurmoment. Vandaag: Li¬ 
bellen in natuurmonument. Herh. 

00.54-00.59 •• Journaal. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjournaal-extra. 

18.55 Trekking van de lottogetallen. 
19.00 (TT) Jongens van 15, 3-delige 

documentaire. Deel 2: Stan en Ron. 

1 »-28 Wilde Ganzen. 
u..3ü Keuren, serie over de voedings- 
'•-n genotmiddelenindustrie (slot). 
20.00 ** Journaal. 

20.24 Kenmerk, actualiteiten. 

20.55 Vesuvius, thema-programma. 
Vandaag: Het goede doel en ons 
schuldgevoel. Presentatie: Cees 
Grimbergen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport. 

22.45-22.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Anniko van Santen (foto) 
presenteert samen met Rob 
Vertinden het Floramagazi- 
ne. (RTL4 - 17.00 uur). 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.00 Nachbarn in Europa, informa¬ 
tie en actualiteiten in het Grieks, Itali¬ 
aans en Portugees. 

09.00 Tagesschau. 

09.03 EURO, Europees magazine. 

09.45 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1. 

13.05 Diese Woche, overzicht. 

13.30 (OO)Challenge to be free, Am. 
speelfilm uit 1974 van Tay Garnett. 

14.55 Die Welt des Marchens: Dorn- 
röschen, 2-delige sprookjesfilm van 
Stanislav Parnicky naar het sprookje 
van de gebroeders Grimm (2). Zowel 
de vloek van de 13e als de wens van 
de 12e fee zijn uitgekomen, en 
Doornroosje valt in slaap. 

15.40 FM, magazine over gezinspro¬ 
blemen. Vandaag: Gokken. 

16.15 Klassentreffen, schoolherinne¬ 
ringen van een bekende Duitser. 
Vandaag: Gotthiif Fischer. 

16.58 Programma-overzicht. 

17.00 Heute. 

17.05 Landerspiegel, regionaal 
nieuwsprogramma. 

17.50 Karl May, 6-delige serie over 
het leven van Karl May. Afl.: Der 
Schund- und Schmutzliterat 
(1899-1912). In 1903 laat Karl zich 
van Emma scheiden en trouwt met 
Klara Plöhn. 

19.00 Heute. 

19.20 (TT) Mit Leib und Seele, Duitse 
serie. Afl.: Das arme Rotkappchen. 
Pastoor Kempfert ontdekt dat Inge 
Lehmann grote problemen heeft. 
Haar lerares laat hem verontrustende 
tekeningen zien waarin de vader een 
grote rol speelt. 

20.15 (TT) Der unsichtbare Dritte 

(North by northwest), Am. speelfilm 
uit 1959 van Alfred Hitchcock. Met: 
Cary Grant, James Mason e.a. 

22.25 Heute-journal. 

22.40 Das aktuelle Sport-Studio, 
sportprogr. met Bundesliga-voetbal, 
tennis op Amelia Island met Steffi 
Graf en het EK tafeltennis. Aansl.: 
Gewinnzahlen vom Wochenende. 

00.00 S0K0 5113, Duitse politieserie. 
Afl.: Blanker Hass. 

00.45 Heute. 

00.50-02.20 Eine Stadt halt den 
Atem an (Seven days to noon). En¬ 
gelse speelfilm uit 1950 van John 
Boulting. 


10.00 Actualiteiten in het Engels. 10.15 
Actualités. 10.30 Bon courage. 11.00 
Cursus Engels voor beginners. 11.30 
FernUniversitat im Dritten. 12.15 Expe- 
dition in magische Welten: reportage 
over de maskercultuur bij de Baining 
op Papoea N-Guinea. 13.00 Cursus 
geschiedenis. 13.30 Cursus wiskunde. 
14.00 Reportage over de uitvinding van 
een kunstharsoplossing. 14.15 West 3 
aktuell. 14.20 Das war s - diese Wo¬ 
che. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Repor¬ 
tage over een reis per heteluchtballon 
door Cappadocië in Turkije. 17.45 Un- 
garische Kuche. 18.00 Aktuelle Minute. 
18.01 Hier und heute unterwegs. 18.30 
(TT) Die Sendung mit der Maus. 18.58 
Programma-overzicht 19.00 Aktuelle 
Stunde met om 19.30 Sport im Wes¬ 
ten. 20.00 Pfiffige Gesellen. 20.45 
Günter Wand, portret. Aansl.: Symfonie 
nr. 2 in D opus 73, Brahms, uitgevoerd 
door het symfonie-orkest van de NDR, 
o.l.v. dirigent Günter Wand. 22.30 Zu- 
kunftsgesprache: Was kommt nach 
den lllusionen? Interview van Mathias 
Greffrath met de schrijver Christoph 
Hein. 23.30 Jazz vor Mitternacht: Op¬ 
treden in Keulse jazzkelder Subway 
van drummer Ed Thipgen met zijn trio. 
00.30 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


14.30 Telekolleg II, cursus geschiede¬ 
nis. Afl.17. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 
Nimm’s Dritte, magazine. Presentatie: 
Gerard Ruddies. 17.30 Verzehl mir e 
Geschicht, 8-delige serie. Afl. 1: Werner 
O. Feisst und seine Freunde zum Os- 
terfest. 18.30 Glaskasten. 19.00 Pssst, 
spelprogramma met Harald Schmid. 

19.30 Planet Erde, 3-delige documen¬ 

taire over de dieren- en plantenwereld 
in Zuid Amerika. Deel 1: Der Flug des 
Kondors. 20.15 Europas Metropolen: 
Budapest, portret van deze stad. 21.15 
Monty Pythons Flying circus, satirisch 
programma. Afl.6. 21.45 Journaal. 

21.50 Grenzenlos, talkshow met Fran- 
ca Magnani en Gero von Boehm. The¬ 
ma: Der neue Nationalismus. 23.20 
Schmidt - die Mitternachtsshow, amu¬ 
sementsprogramma. 01.20 Journaal. 
01.22 Non-Stop-Fernsehen. 


07.00 Ochtendprogrammering. 

08.00 Telekids. Kinderprogr. met o.a. 
uitgaanstips, een optreden van een 
theatergroep, een boekengast, het 
telekidspodium, de rubrieken Proef 
op de som en Anders is anders. 

12.10 Classic movie: Cartouche. 
Franse film uit 1962. Louis Domini- 
que Bourguignon, bijgenaamd Car¬ 
touche, maakt deel uit van een Parij- 
se dievenbende. Hij komt in conflict 
met de aanvoerder van de bende, 
Malichot en besluit om dienst te ne¬ 
men in het leger. 

14.00 The Simpsons. 

14.25 Miniplaybackshow. Reeks pro¬ 
gramma’s waarin kinderen hun favo¬ 
riete artiest(e) of groep imiteren. 

15.30 De Nationale Bomen Mars (1). 
Honderden muziekverenigingen, 
waaronder enkele Limburgse, spelen 
om 

16.00 uur, gedirigeerd vanaf het 
RTL4-scherm de Nationale Bomen 
Mars. Poging om in het Guinness 
Book of Records te komen. 

16.30 Van top tot teen. Reeks van 
gezondheidsmagazines met de 
meest uiteenlopende informatie. 

17.00 Fioramagazine. Aflevering van 
een programma waarin allerlei as¬ 
pecten rond tuinieren worden behan¬ 
deld. 

17.30 Tineke. Aflevering van dit recht¬ 
streekse en gevarieerde weekend- 
programma. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.15 Tineke. Deel 2. 

19.30 Avondnieuws. 

20.00 De Nationale Bomen Mars 
deel 2. Henny Huisman presenteert 
een sterrenplaybackshow waaraan 
o.a. Leontien Ruiters, Caroline Ten- 
sen en Rolf Wouters meedoen. 

20.45 Sandra's verjaardagsshow. 
Spelsprogramma waarin jarigen cen¬ 
traal staan. 

21.50 De Nationale Bomen Mars 
deel 3. Vervolg. 

00.05 Laatste nieuws. 

00.20 The Corsican Brothers. Ameri- 

01.50 Canicule. Franse speelfilm uit 
1983. Regie: Yves Boisset. 

03.25 Nachtprogramma. 


06.00 Tekenfilm. 

06.15 Marchen aus aller Welt serie 
sprookjes. Afl.: Der kluge Trapper. 

06.45 Nozzles, Am. tekenfilmserie. 

07.10 Cubitus, Am. tekenfilmserie. 

07.35 Piff und Herkules, serie. 

08.00 Konfetti, kinderprogr. met te¬ 
kenfilms. 

09.15 Klack, spelshow. 

10.05 New Kids on the block, serie. 

10.35 Peter Pan, Am. tekenfilmserie. 

11.00 Marvel Universum, kinderpro¬ 
gramma met de tekenfilms. 

12.35 Michel Vaillant, tekenfilmserie. 

13.05 Teenage mutant hero turtles, 

Amerikaanse tekenfilmserie. 

13.30 American gladiators, serie. 

14.35 Adam 12: Einsatz in L.A. (New 
Adam 12). Afl.: Die Canyon-Killer. 

15.05 Das A-Team. Afl.: Wilde Mus¬ 
tangs/Der Retter der Prarie. (herh.). 

16.55 Der Preis ist heiss, spelshow. 

17.35 Knack den Superpreis. 

17.45 Inside Bunte. 

18.15 Cophers, comedy-serie. Afl.: 
Die Gophers machen Urlaub. 

18.45 RTL aktueil. 

19.15 Full house, serie. Afl.: Mein Le- 
bensretter. (herh.). INDIEN STEFFIE 
GRAF DE HALVE FINALE HAALT IN 
HET TENNISTOERNOOI OP AME¬ 
LIA ISLAND, WORDT DIT VANAF 

20.15 LIVE UITGEZONDEN. 

20.15 James Bond - From Russia 
with love, Engelse thriller van Teren- 
ce Young. Met: Sean Connery e.a. 

22.15 Alles nichts oder?! show met 
Hella von Sinnen en Hugo Egon Bal¬ 
den Gast: Uta Mora. 

23.15 Therapie d’amour - Massage¬ 
salon der jungen Madchen, Duitse 
softsexfilm uit 1972 van Eberhard 
Schroeder. 

00.45 Virgin witch, Engelse horrorfilm 
uit 1973 van Ray Austin. 

02.15 Mannermagazin. (herh.). 

02.45 Therapie d’amour - Massage¬ 
salon der jungen Madchen, Duitse 
softsexfilm uit 1972 van Eberhard 
Schroeder. Met: Lukas Ammann, ln- 
grid Steeger e.a. 

04.10 Virgin witch, Engelse horrorfilm 
uit 1973 van Ray Austin. Met: Anne 
Michelle, Patricia Haines, Vicki Mi- 
chelle. (herh.). 

05.35 Captain Power, Canadese sf- 
serie. 


BelgiëTV 1 


10.30 Het slimme kanaal. Met om: 

10.30 Vak-werk. 

11.00 Bijbenen. 

11.00 De werkzoekers. Afl.5 

11.20 Veiliger wonen. Afl.5. 

11.30 Sprechen Sie Deutsch? AfI 14. 

12.00-12.50 Babel, nieuwsbrief voor 

Marokkaanse en Turkse migranten. 

15.25 The harder they fall Am. speel¬ 
film uit 1956 van Mark Robson. Met: 
Humphrey Bogart, Rod Steiger e.a. 

17.10 Okavango, Jeugdserie. Afl.6. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.101. 

18.00 Journaal. 

18.10 Schoolslag, spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland, toe¬ 
ristische portretten. 

19.20 Joker- en lottotrekking. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Caravans. Comedyserie. Afl.5. 

20.30 Night court. Comedyserie over 
nachtelijk gerechtshof in Manhattan. 

21.00 The Grand Opening of Euro 
Disney, verslag van de spectaculaire 
show die vandaag 11 april plaats¬ 
vond n.a.v. de opening van Euro Dis¬ 
ney in Marne-la-Vallee bij Parijs. Met 
o.a. Gloria Estefan & The Miami 
Sound Machine, Tina Turner, Cher, 
The Gipsy Kings, The Temptations, 
The Four Tops en natuurlijk Mickey 
Mouse, Donald Duck en Goofy. 

23.00 Sport op zaterdag. 

23.30 Vandaag. 

23.50 Humo Rock-Rally ’92, reporta¬ 
ge over dit tweejaarlijk evenement. Er 
wordt uitgelegd waarom rock meer is 
dan muziek. M.m.v. vorige Rock- 
Rally-finalisten. 

00.40-00.45 Coda. Roll a long-long, 
van Jack Seis. Uitgevoerd door Sa- 
xorama. 


België/TV 2 


20.00-21.30 Het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen: La Sylphide, klas¬ 
siek romantisch ballet van August 
Bournonville op muziek van H.S. Lö- 
venskjold. M.m.v. Lucinda Tallack- 
Garner, Lars van Cauwenbergh, Len- 
ka Jarasikova e.a. # Thomas Gottschalk. 
(Duitsland 1 - 21.00 uur). 


SAT 1 


06.00 Quarbeet, kinderprogramma met 
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony, 
Grisu - der kleine Drache, Hallo, Bob¬ 
by!, Silverhawks - Die Retter des Uni- 
versums, Batman, Das falsche Ge- 
sicht, Verliebt in eine Hexe, Zorro, Dick 
'und Doof. 10.00 Cagney & Lacey, se¬ 
rie. 10.55 Von Herz zu Herz. 11.50 
Glücksrad. 12.30 Wirtschaftsforum. 
13.00 Sat 1 News. 13.05 Zauber der 
Berge. Magazin. 13.35 Mannerwirt- 
schaft. (Onder voorbehoud: Indien Bo- 
ris Becker in het ATP-toern. van Barce- 
lona de halve finale haalt, wordt dit 
rechtstreeks van 14.00 tot 17.05 uur li¬ 
ve uitgezonden). 14.00 Raumschiff 
Enterprise. Aansl. Sat 1 News. 15.05 ■ 
Zwei Herren Dick und Doof. Amer. 
slapstick-film uit 1928. 15.20 Tarzan 
und das Leopardenweib. Am. speelfilm 
uit 1946. 16.40Sonntagstiere. 17.15 
Vorsicht Kamera. 17.45 Punkt, Punkt, 
Punkt. Woordspel. 18.15 Herz ist 
Trumpf. Spelprogr. 18.45Sat 1 News. 

19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews. 

20.15 ■ Das Gasthaus an der Themse 
(1). Duitse speelfilm uit 1962. Aansl. 
Sat 1 News. 22.00 Jux & Dallerei. 
23.00 Intime Stunden der Lust. Am. 
speelfilm uit 1990. 00.35 Sat 1 News. 
00.45 Heisze Höschen. Duitse speel¬ 
film. 02.00 Intime Stunden der Lust. 
Am. speelfilm. 03.25Vorschau/Video- 
text. België/RTBF 1 


10.00 Magazine v. buitenl. werknemers 
uit Polen 10.30 Spreek met ons mee. 
11.00 Espanol con Victor. 11.30 Si j’é- 
tais. 11.35 Coup de film. 11.50 Clips a 
ia Une. 12.00 Vidéothèque. 13.00 Nws. 

13.10 Objectif Europe. 13.45 Spaanse 
komedie uit '58 van Antonio del Arno. 

15.10 Ecran témoin. 16.30 Grand 
écran. 17.15 Nouba nouba. 17.55 Fé- 
lix. 18.25 Gourmandises. 18.40 Télé- 
tounsme. 19.30 Journaal. 20.05 Le 
jardin extraordinaire. 20.45 Les mille et 
une nuits, Frans-ltal. film van Philippe 
de Broca. 22.20 Verkeerstips. 22.30 
Zooolympics. 22.35 Match 1. 
23.30-23.55 Laatste nieuws. 


Beigië/Télé 21 


12.30 Reflets du libéralisme. 13.00 Tri¬ 
bune économique et sociale. 13.30 
Kath. magazine. 14.00 Toneelstuk van 
Marius Staquet. 16.05 Documentaire 
over reis van het vrachtschip Le Plan¬ 
tin. 17.00 Sindbad. 17.30 Documentai¬ 
re over M.-Oosten (1). 18.30 Docu¬ 
mentaire over Japanse versie van The 
American Dream. 19.30 Journaal. 
20.00 Concert 21: muziekspecial. 

20.55 Coup de film. 21.20 Journaal. 
21.50-23.20 Hongaarse speelfilm. 


TV 5 


BBC 1 


07.40 Open universiteit. 16.00 Mahab- 
harat. 16.40 Astronomisch magazine. 
Afl.: Shooting at the stars. 17.00 (ZW) 
What a carve up, speelfilm uit 1962 van 
Pat Jackson. 18.25 Late again. 19.10 
Nws. 19.25 Young musician of the 
year. Simultaan te beluisteren op BBC 
Radio 3. 22.10 Golf. US Masters toer¬ 
nooi vanuit Augusta, Georgia. 
00.45-02.25 (ZW) Two women, speel¬ 
film uit 1961 van Vittorio de Sica. Met: 
Jean-Paul Belmondo, Sophia Loren 
e.a. Een weduwe en haar 13 jaar oude 
dochter vluchten, na een bombarde¬ 
ment op Rome in 1943, naar het zui¬ 
den. Onderweg trotseren zij honger, 
uitputting en verkrachting door solda¬ 
ten. 


Sportnet 


07.30 Warsteiner Ski Magazin. 08.00 
Dutch Open Bowling Masters. 09.00 
DTM Duitse touringcars. 09.45 Carrera 
Cup. 10.00 Am. football. 11.30 Am. 
basketbalmagazine. 12.00 World 
sports special. 12.30 NBA basketbal. 
14.00 Argentijns voetbal. 15.00 Golf. 
17.00 INDY Car World Series: Grand 
Prix. 18.00 Powersports intern. 19.00 
World sports special 19.30 Rallysport. 
WK 1992. 20.30 IMSA GTP: De 12 
Uren van Sebring. 21.30 Golf. 00.00 
Boksen. Kamp. licht middengewicht. 
02.00 NHL ijshockey. 04.00 Golf. US 
PGA Tour. 05.15 Autosport. 05.30 IN¬ 
DY Car world series: Grand Prix. 07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
Question pour un Champion. 18.30 
Nws. 18.55 Clin d’oeil. 19.00 Autovi- 
sion. 19.30 Belgisch nws. 20.00 Mari¬ 
tiem magazine. 21.00 Nws. 21.30 Tv- 
filnri van Robert Mazoyer (slot): Les pla- 
ges de l'été. 22.30 Championnats d'or- 
thographe. 00.40-01.00 Nieuws. 06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te- 
legiornale Uno. 18.05 Estraziono del 
Lotto. 18.10 Piu Sani Piu. 19.30 Parola 
e Vita. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00 
Telegiornale Uno. 20.25 Telegiornale 
Uno Sport. 20.40 La notte Magica. 
23.05 Telegiornale Uno. 23.20 Specia¬ 
le Telegiornale Uno. 00.00 Telegiorna¬ 
le Uno. 00.30 Le Due Strade, film. 
02.00 Telegiornale Uno. 02.15 Gelosia, 
film. 03.40 Una Vita Sciupata, film. 
05.10 Telegiornale Uno. 05.25 Diverti- 
menti. 06.05 Di Che Vizio Sei. 


09.00 Intern, motorsport. 10.00 Paar- 
desport. WK Dressuur. 11.00 WK Short 
track. 12.00 Boksen. 13.00 Saturday 
alive met Tennis: ATP Toernooi en Eu¬ 
ropa cup duiken. 17.00 Intem. motor¬ 
sport. 18.00 Tennis. ATP toern. 22.00 
EÏoksen. 23.30-01.00 Tennis. ATP 
toern.; Worstelen. 


Super Channel 


06.30 Intern, business view. 07.00 Bu¬ 
siness tonight. 07.30 The mix. 08.00 
ITN world news. 08.30 All mixed up. 
09.00 Super shop. 09.30 All mixed up. 

13.45 Super events. Eur. culturele 
agenda. 14.00 Prime sport. 15.50 Su- 
persports news. 16.00 World sports 
special. 16.30 Video travel guides. 
17.00 Youthquake. 17.30 Heavy metal 
magazine. 18.30 Travel magazine. 
Vandaag: o.a. de Californische wijnin¬ 
dustrie, Luzern (Zwitserland) en Val- 
malenco, een stadje in de Italiaanse 
Alpen. 19.00 Videofashion. 19.30 Eas- 
tern Europe report. 20.00 The joumey, 
Canadese speelfilm uit 1972 van Paul 
Almond. 21.30 Nws. 22.00 Filmmagazi- 
ne. 22.30 Hang loose. 23.00 Absolutely 
live. 00.00 Supersports news. 00.10 
The mix all night. 


MTV Europe 


07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws. 
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35 
Wiz Bang. 08.45 Bravestarr. 09.05 
Eggs n’ Baker. 09.35 Thundercats. 
10.00 Going live! 13.12 Weerbericht. 

13.15 Grandstand. 13.20 Golf: US 
masters. 14.00 Nws; 14.05 Voetbal, te¬ 
rugblik op FA Cup halve finale; 14.30 
Autosport; 14.55 Paardenkoersen; 
15.05 Engelse Formule 3 kamp; 15.25 
Paardenkoersen; 15.35 Zwemmen; 

15.55 Paardenkoersen; 16.05 Zwem¬ 
men; 16.25 Paardenkoersen; 16.35 
Zwemmen; 16.50 Voetbal, ruststan¬ 
den; 17.00 Golf; 17.35 voetbal-uitsla- 
gen. 18.10 Nws. 18.25 Stay tooned! 

18.50 Jim’ll fix it. Vandaag: een 6-jarige 
die een flatgebouw mag opblazen. 

19.25 That’s showbusiness. 19.55 
Back to the future, "Am. speelfilm uit 
1985 van Robert Zemeckis. 21.50 On 
the up, comedyserie. 22.20 Nws. 22.40 
Casualty, ziekenhuisserie. Afl.: Judge- 
ment day. 23.30 Rowan Atkinson. 
00.25 Uncommon valor, Am. speelfilm 
uit 1983 van Ted Kotcheff. Met: Gene 
Hackman, Patrick Swayze e.a. 
02.05-02.10 Weerbericht. 


08.00 3 From 1 weekend with Rebecca 
de Ruvo. 11.00 The big picture. 11.30 
US Top 20 video countdown. 13.30 
XPO. 14.00 The pulse. 14.30 3 From 1 
weekend with Ray Cokes. 17.00 Yo! 
Raps. 18.00 Week in rock. 18.30 The 
big picture. 19.00 European top 20. 
21.00 Saturday night live. 22.00 Party¬ 
zone. 01.00 3 From 1 weekend with 
Kristiane Backer. 03.00-08.00 Night vi- 
deos. 07.30 Moneyline. 09.00 World busi¬ 
ness this week. 11.10 Larry King. 

12.40 International correspondents. 

14.10 The big story. 15.10 Health 
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien¬ 
ce and technology week. 16.40 Style 
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this 
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00 
World business this week. 19.40 News- 
maker Saturday. 20.10 Healthweek. 

20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10 
Your money. 21.40 Internationa) cor¬ 
respondents. 23.40 Newsmaker Satur¬ 
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big 
story. 03.10 Showbiz this week. 
05.10-07.10 The Capital gang. 


TV 


r TL4 

Voiil 0 5 ar1ouche 0961-F/l). Stijl- 
Van ’ D d y nam 'sche avonturenfilm 

banrii ♦ ' pe de Broca over een 
steeitK met ®. en gouden had, die 
Met- i ' de r 'i ken voor de armen. 
Carrtir, e ? n Paul Belmondo, Claudia 
Ordinale en Odile Versois. 

?5 RTl 

(195r i il»? Harder Th ey Fall 

sonJ, USA) ' Fllm van Mark Rot) - 
iaatQto 33 ? 11 Hum P hre y Bogart zijn 
a Qent speelt - Hi i is een pers- 

$eert ’h^' 6 ^' Ch V00r het eerst reali " 
bruut bokse rs door hun 

^erdft? erS worden gemanipuleerd. 
Sterling met: Pod Steiger en Jan 

BBC 1 

(igoc I , Q Back t0 the Future 
r enhlm U ? A ' Sy m P a, hieke avontu- 
Miclïei ? r V Robert Zem eckis met 
dina Wn ' Fox ’ d ' e door de uitvin- 
'h de S 6en ? ekke P rofessor terug 
2iin n, H d 9eslln 9 erd wordt en daar 
,n 0uder s tegen komt. 

«TL Plus 

0-15 From Russia with Love # Sean Connery en Daniela Bianchi in ’From Russia with 
love’. (RTL Plus - 20.15 uur). 


(1963-GB). Tweede en beste klas¬ 
sieke Bondfilm met veel actie en 
functionele effecten. Met; Sean 
Connory, Daniela Bianchi en Lotte 
Lenya. Regie: Terence Young. 

Duitsland 2 

20.15 North by Northwest 
(1959-USA). Levendige thriller van 
Alfred Hitchcock, waarin Cary 
Grant abusievelijk voor een rege- 
ringsagent wordt gehouden door 
geheimagent James Mason en zijn 
medeplichtige Marie Saint. 


Nederland 1 

21.08 The Presidio (1988-USA). 
Politieman Mark Harmon uit San 
Fransisco onderzoekt een moord, 
die op de militaire basis is ge¬ 
pleegd. Daarbij komt hij in conflict 
met zijn oude vijand Sean Connory. 
Regie: Peter Hyams. 

Duitsland 1 

23.30 I Mongoli (1960-F/l). Onder- 
handelingen tussen een Poolse 
vorst en Genhis Kahn om een aan¬ 
val van de Mongolen op Polen te 


voorkomen lopen stuk. Reden: de 
zoon van de veroveraar en zijn 
wrede maitresse. Film van André 
Toth met Jack Palance en Anita 
Ekberg. 

RTL4 

00.20 Cheech & Chong’s The Cor¬ 
sican Brothers (1984-USA). Sma¬ 
keloze komedie van Cheech en 
Chong waarin ze zelf drievoudig de 
hoofdrollen vervullen en hun familie 
de rest. 

Duitsland 2 

00.50 Seven Days to Noon 
(1950-GB). Schitterend gedoseer¬ 
de thriller van John en Roy Boulting 
over een geleerde, die dreigt een 
bom in Londen te laten ontploffen. 
Met o.a.: Barry Jones, Olive Sloane 
en André Morrell. 

Duitsland 1 

01.25 North West Passage 
(1940-USA). Kranige en boeiende 
verfilming van het boek ’Roger’s 
Rangers’ door King Vidor. De Ran- 
gers, hun ontberingen en teleur¬ 
stellingen bij het ontsluiten van het 
wilde westen. Met Spencer Tracy 
en Robert Young. 

RTL4 

01.50 Canicule (1983-F). Film van 
Yves Boisset over een voortvluchti¬ 
ge Amerikaanse killer, die denkt 
veilig ondergedoken te zijn bij een 
hebzuchtige varkensfokkers-familie 
op het Franse platteland. Met: Lee 
Marvin, Miou Miou en Victor Lanou. 


Radio 1 

7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en 

8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.). 
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05 
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land en tuin¬ 
bouw). 14.05 TROS Aktua Sport 
(17.05 TROS Aktua). 17 30 Nws. 

18.10 TROS Aktua. 19.04 Coulis¬ 
sen. 19.30 Langs de lijn, sport en 
muziek. 22.02 Podium van de Ne¬ 
derlandse lichte muziek. 23.06 Met 
het oog op morgen. 0 02 Damo- 
kles. 1.02-7.00 Niemandsland. 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers met koppen. 14 04 
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie 
1704 Levenslief en levensleed. 
18.04 KRO's country time 19.04 
Gias in lood. 19.30 Leven zonder 
antwoord. 20.04 Uit het KRO- 
archief. 21.03 The Bands. 
22.00-7.00 Zie Radio 1 


Radio 3 

6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip. 17 04 
Basta. 18.04 De avondspits. AKN. 
19.04 Forza. 20.04 For those who 
like to groove. 22.04 Rock City. 
23.04-24.00 Liefdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00 
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00 Kur- 
hausconcert. Leonardo Trio. 12.00 
Muziek voor miljoenen. 13.00 Nws. 
13.04 Veronica klassiek: Radio Fil- 
harm. Ork. met piano 14 44 Vero- 


radio i 


nica kamermuziek: Muziek voor 
viool en piano 15.19 Nieuwe pla¬ 
ten 15 50 Lang leve de opera 
18 00 Nws. 18.04 Avondstemming. 
20.00 Nws. 20.02 KRO-klassiek: 
Jan Raas speelt clavichord; 20.40 
Lamentatio Jeremiae Prophetae 
van Krenek. Nederlands Kamer¬ 
koor. 22.00 KRO-literair: Camera 
obscura. 23.00 Het orgel. 
23.20-24.00 Laudate. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge- 
breid weerbericht 9.00 Nws. 9.02 
NOS Sportief 9.25 Waterstanden. 
9.30 Werken aan werk. 10.00 On¬ 
der de groene linde. 10.15 De 
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein 
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan 
een lied alleen! 12.44 EO Metter¬ 
daad hulpverlening. 12.45 Vragen 
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 
Kom er es uit. 13.30 Opo doro. 
14.00 NCRV-zaterdag sport. 17.00 
Licht en uitzicht. 17.46 Postbus 51, 
Nederlandse Antillen en Aruba. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws 18.10 lyi 
haberler (Goed nieuws). 18.25 
Kayen rasja (Er is hoop). 18.40 
Hoda al-islam: Voordracht. 19.00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
Berbers 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees. 20.30 
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht 
betrachten. 21.14 EO Metterdaad 
hulpverlening. 21.15 Reflector. 
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za- 

terdagavond-uur 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94, verzoekplaten. 
9 30 Limburg sport. 9 50 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St 
Joost. Regionaal magazine voor de 
zaterdagochtend. 11 00 De Onder¬ 
stroom, programma over kunst en 
cultuur. 12 00 Het evenement, 
klassieke muziek. 13.00 Overname 
programma s Radio 1. 17.00-18.00 
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel, 
popmuziek. 


België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels 
met Tom Vossen (6.30, 7.00, 7.30 
nieuws) 8.00 Nieuws. 8.10 Och- 
tendkuren met Somers en Ver¬ 
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De 
zoete inval, radiokwis met Luc Ap- 
permont 11.30 Vlaamse top tien 
12 00 Radio twee top dertig met 
Guy de Vynck (om 13.00 nieuws) 
14 00 Radio Rijswijck 17.00 
Nieuws. 17.05 Inde Terminus: mu¬ 
zikaal weekendmagazine met 
Maggy van Herreweghe (18.00 
nieuws). 20 00 Hartelijk. Wensen 
en verzoeken van luisteraars 
(22.00 nieuws en lotto). 23.30 
Nachtradio (Nieuws om 24.00 en 
5 00 uur). 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 

6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in 
den Tag; 7.15 Veranstaltungstips; 
8.30 Presseschau). 9.05 Hitwelle. 


Die Weekend-Show mit Oldies, 
Gags und neue Scheiben) 12.05 
Musik a la carte. 12.30 BRF Ak¬ 
tuell 13.05 Internationale Hitpara¬ 
de 16.05 BRF-Mobil. 18.05 BRF 
Aktuell (Aktuelles vom Tage). 
18.35 Forum - Das Kutturmagazin 
20.05 Freie Tribune 20 15-20.30 
Philosophie und Ethik. 


RTL Radio 

6 00 Guten Morgen Deuts 
8.00 Radio-Shop. Muziek en 
liteiten. 12.00 Wunschhih 
Nulltarif. Verzoekplaten. 
Sport Shop. Voetbal en 

sportevenementen 18.00 
can Top 40. Aktuele hitpar 
de USA 2100 Je 
24.00-6.00 Kuschelrock. De 
ste lovesongs. 


WDR 4 

4 05 Radiowecker. 6.00 Nieuws. 
6 05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws/ 
Zum Tage. 8 07 In unserem Alter. 
8 55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws. 
905 Der Musikpaviljon (10.00 
Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.05 Pop 
Report met een overzicht van de 
Duitse hitparade 14.00 Nieuws en 
economisch praatje 14 07 Orches- 
ter der Welt. 15 00 Café Cartton 
(16.00 nieuws). 17.00 Der Tag urn 
Fünf. aansl. Fünf Uhr Tee (18.00 
Nieuws). 19.00 Auf ein Wort, aansl. 
Abendmelodie (19.30 voor de kin¬ 
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Kon- 
zert 22 00 Nieuws. 22.05 Musik 
zum traumen. 22.30-04.05 ARD- 
Nachtexpress. 

jmDuras 

vnrimi 


IILAU 


aterdag 11 april 1992 • Pagi 


VAALS 


In centrum gesit. kantoorappartement 
best. uit 2 kantoorruimten, keuken, toi¬ 
let. Prijs ƒ 35.000,- k.k. 


SCHINVELD 


Aan de Emmastraat een bouwperceel, 
groot ong 500 m 2 , voor de bouw v.e. 
vrijst woonhuis met garage. Prijs 
ƒ 60.000.- k.k. 


BRUNSSUM 


LOODS - OPEN HUIS 

Heden, zat. 11-4- 92 van 16.00-17.00 
u. Trichterweg 73: uitstekend gesit. 
loods, geheel onderkelderd, op ong. 
1700 nrr ged. verhard terrein. Voor de 
juiste ondernemer een buitenkans. Prijs 
ƒ 160.000,- k.k. 


Ontdek de ongekende mogelijkheden 
van glas en spiegels in het interieur 

bijv. glazen tafels 


GULPEN 


In centrum een tussengelegen woon¬ 
huis met tuin. Ind.: b.g. woonkamer, 
keuken, bijkeuken, douche, toilet. Verd.: 
2 slpk. Vaste trap naar zolder. Prijs 
ƒ89 000,- k.k 


AMSTENRADE 


Nabij markt een leuk halfvr. woonhuis 
met berging en erf Ind b.g. hal, woon¬ 
kamer met open geinst. keuken, toilet, 
badkamer. Verd.: 3 slaapk., Vaste trap 
zolder C v Prijs ƒ 102.000,- k.k. 


HOENSBROEK 


Goed gesit. vrijstaand sfeervol heren¬ 
huis met tuin. Ind.: bg. hal. toilet, kelder, 
woonkamer met serre, keuken, bijkeu¬ 
ken. Verd.. 3 slaapk.. badkamer. Vaste 
trap zolder C v. Prijs ƒ 215.000,-k.k. 
Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge¬ 
start met de bouw van 5 halfvrijst. ka¬ 
rakteristieke urban-woningen met dak¬ 
terras, garage en tuin. Prijzen 
ƒ 178.000,- v.o.n. Verdere info op aan¬ 
vraag. 


GELEEN 


Nijssenstr 2 - Oud-Geleem een halfvr. 
rustig gesit. wo °C!k#»y|[\ ' r '83) met 
tuin. Ind rilifjV*Veiging, woon- 

Lramor U-oiitron \/orH • 9 


tuin. Ind * 1^1 ging, woon- 

kamer keuken. Verd.: 2 

slaapk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 118.000,-k.k. 


1 

iiuncBu 

i 


ing. WIL SPAAI 

Akerstraat Nrd. 11 
6446 XB Brunssum 

tel. 045-220550 


SITTARD 


Leuk gesit. halfvr. woonhuis met carport 
en behoorlijke tuin. Ind. b.g.: gang, toi¬ 
let, woonkamer, keuken, berging, kel¬ 
der. Verd.: 3 slaapk., badkamer. Prijs 
ƒ 130.000,- k.k. 


KERKRADE 


Goed gesit. tussengelegen woonhuis 
(bwjr. 78) met garage en tuin. Ind. b.g.: 
hal. toilet, woonkamer met open geïn- 
stall. keuken. Verd.: 3 slpks., badkamer. 
Vaste trap zolderverd. alwaar 4e 
slaapk. C.v. Prijs ƒ 180.000,- k.k. 

Kerkrade-West: winkel woonhuis met 
tuin. Voorheen vestiging bankinstelling. 
Prijs ƒ 186.000,-k.k. 


spiegels 
geslepen glas 
gezandstraald glas 
6 1 . * _ * glas in lood 
gstï spiegelklokken 

hardglazen binnendeuren 

/MESTERONX-BUNDE 

Prinses Ireneweg 6, tel.: 043-645959 

Specialisten sinds 1892 

Showroom geopend: woensd.-. donderd - en vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00-16.00 uur 


LANDGRAAF 

Op zeer goede ligging 

ter overname 

CAFÉ met ZAAL 

Ruime omzefmogelijkheden aanwezig. 
Geïnteresseerden, in bezit van de benodigde 
diploma's en enige contanten, gelieven te bellen met 
de heer E. Ummelen van de BV, Gulpener 
Bierbrouwerij, tel, 04450-1956. ow 


Akersteenweg 5a 

Postbus 1113 H O 
6201 BC Maastricht vast 

Tel. 043-639342 


’s Zaterdags geopend van 10.00 u tot 12.00 u 


Notaris J.E.M. van Putte te Landgraaf 
zal op dinsdag 14 april om 3 uur n.m. in café Het Stree- 
perkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf ex art. 1223 
(oud) BW in het openbaar in een zitting bij opbod en 
afslag verkopen: 

riant vrijstaand woonhuis 
met garage 

Keizerstraat 9 te Landgraaf, kad. gem. Schaesberg sec¬ 
tie E nr. 1537 ged. groot ong. 8.30 aren. Bouwjaar 
1988/89. j 

Indeling: beg. gr.: entree, hal, woonkamer, eetkeuken j 
'met luxe keukeninrichting (Miele, o.a. ker. kookpl., mag-; 
netron, vaatwasmach ), bijkeuken, doucheruimte, toilet, i 
werk-/logeerkamer, gas-c.v.-ruimte, tuin met tuinhuisje. 
Verdieping: overloop, luxe badkamer, drie slaapkamers 
Algemeen: grotendeels dubbele beglazing en rolluiken. 
Betaling koopprijs: uiterlijk 26 mei 1992. 

Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd een ver- ■ 
klaring van een bankrelatie te kunnen overleggen be¬ 
treffende hun financiële gegoedheid. 

De Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 
1987 van de Notariële Broederschap zijn van toepas¬ 
sing, met inachtneming van de in de akte van veiling op 
verzoek van de opdrachtgever vermelde afwijkingen. 
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten in eigen 
gebruik, zonodig krachtens de grosse der akte van vei¬ 
ling. j 

Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris i 

Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Kerk- j 
plein 31-32, Landgraaf, tel. 045-318585. 


Te huur 
Landgraaf Zakeuik Vastgoed 
BEDRIJFSRUIMTE 

Brunssum, Kranenpool 

Te huur bedrijfshal met kontoor 
op md lerrem "Hendrik". 
Nieuwbouw Huurprijs v o 
t 70,- p. nr p, jr. exct BTW, 
umts vanaf ca 800 m 

Heerlen, De Beitel 

Grootschalig bedriifsobject 
|9 500 m hal met kantoren] 
laeale ligging nabij autoweg en 
grens 

Koopprys ƒ 3 900 000,- k.k. 
excl B i W 

Heerlen, Schelsberg 

Showroom (i 10 m ] met 
werkplaa's (50 nr j aan drukke 
verbindingsweg. Huurprijs op 
aanvroag Bijzonder geschikt 
voor automobielbrancne 

, Heerlen, Sourethweg 

Bedrijfsverzamelgebouw 

Kantoor met bedrijfshal. Div. 
mogelijkheden Zeer 
representatief Huurprijzen v a 
ƒ öG - p m 1 p jr excl B T.W Kerkram, 

Heerlenersteenweg 113 

Op "zicht'-locatie Perfecte 
bedrijfsruimte (t 1 600 rrv] met 
kantoren Bestemming, handel, 
nijverheid en ambachten Zowel 
te koop als te huur. 

Prijs op aanvraag. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

Kn iie makelaar weel van wanten en kranten. Hoensbroek 

Premiewoning (bjr. 1991) Ind.: Beg. 
gr.: Hal, toilet, woonk. (36 nr), open 
keuken, 1"verd.: 3slkrs (14 m 2 ,11 m 
en 7m : ). badkr, met douche en 
wastafel. Berging. Tuin met vijver. 
Vraagpr. ƒ142.000,- k.k. 


Bedrijfsruimten: 

275 m 2 kantoorruimten, 850 m 2 bedrijfshal. 
Voor inlichtingen: 

Riksen Beheer B.V. 

Hoofdstraat 43 
6372 CP Landgraaf 
Tel: 045-327421 
Fax: 045-327422 


Kerkrade, Tunnelweg 100 

Te huur bedrijfshal met kontoren. 
Indeling en grootte naar wens 
Bedrijfsverzamelgebouw 
Interessante huurpr jzen 
Aanvaarding spoedig 


KANTOORRUIMTE 

Heerlen-Noord, 

Akerstraat Noord 

Representatief kantoorpand met 
ruime bovenwoning en 
dakterras. Grote tuin 
Parkeerfac 

Koopsom ƒ 340 000 - k k 
excl BTW 

Heerlen,Bekkerweg 29-31 

Perfect kantoorgebouw te koop 
ca 1.100 m'over 4 etages 
25 Eigen parkeerplaatsen 
Aanvaarding 1993 
Koopprijs op aanvraag 

Heerlen, Geerstraat 

Kantoorruimte te huur Goede 
locatie nabij station Perfect 
bereikbaar Ca 400 rrv Met 
parkeerfac. Aanvaarding 
spoedig 

Huurprijs op aanvroag 

Heerlen, Bekkerveld, 
Lintjensstraat 10 

Kantoon/praklijkruimte ca. 

91 rrv met berging en pantry 
Kooppri|S ƒ 125.000,- k k 

Heerlen, Het Overloon 4 

Uiterst attractief kantoorpand te 
huur Netto opp. 270 m 
Ligging nabij Autoweg en 
Winkelcentrum 't Loon 
Prijs op aanvraag 

Kerkrade, Heerlenersteenweg 

Zeer representatieve 
kantoorruimte Bouw start 
binnenkort. Units vanaf 250 m\ 
Eigen parkeerfac 
Huurprijs op aonvraag 


WINKELRUIMTE 

Kerkrade, M. Gorettistraat 

Te huur moderne winkelruimte 
ca, 90 nr 

Huurprijs ƒ ! 200 - p mnd 
(BTW met van toepassing) 

Landgraaf, Hoofdstraat 

Winkel met dubbele 
bovenwoning in centrum van 
Schaesberg geschikt voor div 
branches 

Kooporijs cp aanvraag 

Landgraaf, Hoogstraat 147 

Nabij winkelcentrum Op de 
Kamp op perfecte locatie winkel 
met bovenwoning te koop 
Kooppri|s ƒ 225.000 - k k. 

Landgraaf/Nieuwenhagen, 
Wilhelminastraat 9 

Winkel (opp co 350 mj met 
ruime bovenwoningen qarage 
Koopprijs ƒ 295 000,-T k 
Huurpri|S ƒ 3 000- per mnd 

SiMPEivELD, Kloosterstraat 21 

Winkel (ruim 165 mj met 
prachtige bovenwoning te koop 
koopsom op aanvraag, evl te 
huur 


BEDRIJFSTERREIN 


Kerkrade, Heerlenersteenweg 

2 350 rrv bouwterrein op goede 
zicht-locafie aan de drukke 
Heerlenersteenweg 
Bebouwmgsmogeh|kheden 
kantoren en/of 
bedri|fshal/showroom 
Koopsom ƒ 300 000,- k.k ind 
vergunningen en bouw¬ 
tekeningen 

Vanwege toenemende 
belangstelling van onze clientèle 
zoeken wij winkelpanden op 
goede locaties en bedrijfshallen. Van AUi OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRUGBAAR 
mr 

Wat verandert er toch maar 

WEINIG IN DE LOOP VAN DE JAREN... 


A jl A. 1 lopen hun meningen over 
de beste windkracht mijlenver uiteen, 
'de sport', daar draait alles om voor 
vader en zoon. 

Ook in financiële zaken hebben 
ze dezelfde karaktertrekken. Neem nu 
hun hypotheek. Die hebben ze allebei 
van het Bouwfonds, de hypotheek- 
instelling waar, al twee generaties, de 
meeste Limburgers voor kiezen. Want 
de hypotheken van het Bouwfonds 

zijn met hun tijd - 

meegegroeid zonder " ’ 

hun unieke voor- 
delen te verliezen. 


Betrou wbaa rheid, 
zekerheid en financieel maatwerk zijn 
waarden die niet veranderen. 

Wat wel veranderd is de keuze 
aan Bouwfondshypotheken. Omdat 
ieder z'n eigen leven leidt, biedt het 
Bouwfonds moderne hypotheek- 
vormen die daarop aansluiten. 

De bekende Annuïteiten de SpaarVast Hypotheek en de 
Aflossingsvrije Hypotheek. 

Kortom: voor iedere levenswijze, elk 
inkomen en elk type woning levert het 
Bouwfonds financieel vakwerk uit 
eigen regio. 

Wat dat betekent, merkt u aan 
de menselijke benadering, de manier 
waarop er met uw wensen rekening 
wordt gehouden. Bij het Bouwfonds is 
de klant nog steeds een persoonlijke 

- relatie en geen 

' ~ . nummer. En als u er 

- - ;—- een sport van maakt 
om de laagste rente 
uit te zoeken: ook in 
dat opzicht komen de hypotheken van 
het Bouwfonds goed uit de bus. 

Praat er eens over met uw 
makelaar of assurantie-adviseur. 

Voor meer informatie kunt u 
ook even bellen met het Bouwfonds of 


Hypotheek, de Rente Rust.Hypotheek, de coupon insturen. N BOUWFONDSHYPOTHEEK BLIJFT DE BESTE KEUSJ 

Jfl 


Bouwfonds Limburgse Gemeenten 

Geleen, Jos Klijnenlaan 288, Tel. 046 - 788588 
Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 - 16555 / / televisie en radio zondag Nederland 1 


Nederland 2 


11.00-12.1 5 Eucharistieviering, van¬ 
uit de Emmaus Priorij in Maarssen. 

'3.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

'3.35 Thérèse, Franse speelfilm uit 
1986 van Alain Cavalier. 

15.05 Morgen kan ’t beter. Herh. 

15.30 Het gezongen woord, koor- en 
samenzangprogr. vanuit Gouda. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Heb ik iets gemist? 

I'-OO KRESJ met: 17.00 Kiekeboe, 
kleutermagazine. Afl.: Goochelen. 

I'.IO Oren van je kop, poppenserie. 

l'-20 Kleur rijk, verhalen over Neder¬ 
land met een kleurtje. Afl.3: Nisha. 

17.40 De sprookjesstoel, sprookjes 
v an de gebroeders Grimm. Afl.: Hans 
Sn Grietje. 

17.55 Boggle, spelprogramma. 

"•25 CRASH met: 18.25 Nummer 
28, serie over zeven jongeren voor 
net eerst op kamers in de grote stad. 

18.35 Hotel Amor, jeugdprogramma. 
Afl.; Norbert overbodig 

19.05 Perfect strangers, Amer. co¬ 
medyserie. Afl.: Voet tussen de deur. 
Om hun huis te bekostigen hebben 
l-arry en Balki bijbaantjes. Balki stopt 
vullingen in speelgoedberen en Larry 
moet proberen instant-schoonmaak- 
middelen aan de man te brengen. 

19.30 Belgen, serie over België. 

20-00 (S + T) Journaal. 

•0.15 (T) Vreemde praktijken, come¬ 
dyserie. Afl.: Zigeunerbloed. Lex 
neeft een zigeunermeisje als cliënte. 
Als haar vader hoort dat zij de nacht 
m®* Lex op kantoor heeft doorge- 

_° r acht, komt ook hij naar kantoor. 

20.45 Ook dat nog, satirisch consu¬ 
mentenmagazine. 

‘1.35 Brandpunt, actualiteitenrubriek. 

22-15 A new lease of death, mis¬ 
daadserie naar het boek van Ruth 
“endell. Afl.3. Dominee Archery en 
2i i n zoon Charles proberen de on¬ 
schuld te bewijzen van de man die 
dank zij dertig jaar geleden ter dood 
werd veroordeeld. 

23.10 A titre personnel, praatpro¬ 
gramma met Milou van Sprang. 

23.55-24.00 •• Journaal. 


Duitsland 1 


08.35 Disney Club, kindermagazine. 
0^00 Geheimnisvoller Kosmos - 
1 ® e hlrn, documentaire serie. 

0.30 Besuch bei Jürgen Hart, por- 
fret van deze cabaretier en acteur. 
1.00 Kopfball, spelprogramma. 

1-30 Die Sendung mit der Maus. 
«•00 •• Presseclub. 

.r^7 Tagesschau. 

'3.10 Weekoverzicht EINS PLUS. 
3 >15 •• Musikstreifzüge: muziek¬ 
programma met klassieke werken 
van Dvorak, Puccini en Wolf uitge- 
yoerd door het Endellion Kwartet 
Londen. 

y.45 Geheimcode F, Duits/Franse 

jeugdserie. 

I;10 (T) Die Herren des Strandes, 
.“J^Hiaanse serie. Afl.7. 

A-Z lifeshow. 

15n Ta 9 esschau - 

ie'? 5 Te| e-Fussball, magazine. 

-;20 ARD-Sport extra. Motorsport: 
. rote Prijs van Australië; Europa cup 
ln door handbal en wielrennen: Parijs 
* “oubaix. 

l 7 -$0 ARD-Ratgeber: Geld. 

ia'« Bi| der aus der Wissenschaft. 

'«•00 Tagesschau. 

1» ? 5 Wir über uns - 

lain Sportschau - 

la no ^ Lindenstrasse, serie. 

•09 Die Goldene 1, bekendmaking 

19 !in naars van de tv " ,oter 'i- 

•10 Weltspiegel, reportages van 

19 ïi enlanc,corres P on denten. 

Sportschau-Telegramm. 

U J0 (T) Tagesschau. 

... , ("7) Liebesreise, tv-film van Syl- 
2 V'a Hoffman. 

2l "*' a 9 e *themen-Telegramm. 

‘5? Bie Kriminalpolizei rat, tips ter 

21 j!£. rkom ' n 9 van misdrijven. 

22 9 c *5 u * turre P ort . uit Baden-Baden. 

S ’40 Ta 9 estbemen - 

Auf und davon, reportage over 
en u evo, 9 en van het massa-toerisme 
hoe de toeristische industrie hier- 
opmspeeit. 

Bin ® Welt für alle - Künstler 

23 c* 6 Welt > Portret 

Afi J? ie 068160 Jahre, Am. serie. 
On ^ Gefahrliches Abenteuer. 

OolS_J a 9 esscha "- 

e O8-50 Z.E.N. Unterwegs nach 
l a Q|' a 9® d e Compostela: Portico de 


Duitsland 2 


Nederland 3 


RTL4 


Belqië/TV 1 


VPRO 

09.00 Wil kwak kwak. Afl.: Douchen. 

09.05 Babar. Afl.: Oost-West. 

09.30 Bonk en Beer, serie naar het 
toneelstuk Trappelzak slaapt uit. 

09.45 Mannetje & mannetje. Afl.: 
Australië. 

09.50 Broertjes, serie. 

10.05 Sterren van de hemel, muziek¬ 
programma. Afl.5: Gitaar. 

10.30 Kinderdetective bureau, 

Zweedse jeugdserie. Afl.6: Campari- 
soda (2). 

11.00 Reiziger in muziek, live mu- 
ziekmagazine met Han Reiziger. 

12.02-12.47 TROS Voetbal Plus. 

18.00 Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes, cul- 
tureel-humoristisch programma van¬ 
uit Amsterdam. 

18.35 Serie, Indiana, 13-delige avon- 
turenserie over het leven in Indiana, 
gezien door de ogen van de 13-jarige 
fantasierijke Marshall Teller. Afl.8: 
The broken record. Marshall springt 
in de bres voor een vriend met een 
strenge ouderwetse vader. 

19.00 The wonder years, Amerikaan¬ 
se comedyserie. Af!.: Pfeiffer's fortu- 
ne. Jaloezie steekt de kop op bij de 
Arnolds, als de Pfeiffers dank zij een 
goede investering steenrijk worden. 

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag: Pearljam en Onrustig 
Londen. Hyperrealistisch magazine. 

20.00 • • Journaal. 

20.14 The curse of Mr. Bean, Britse 
comedy met Rowan Atkinson. 

20.43 Belevenissen. Peter van Ingen 
volgt één of meerdere personen. 

21.12 Herinneringen aan Nederland, 
programma over vergeetachtigheid 
als nationale eigenschap. Wie kort 
van memorie is verzamelt tenslotte 
minder wrok. De energie die Duit¬ 
sers, Fransen en Engelsen in het 
verleden steken, kunnen wij in de 
toekomst investeren, met als gevolg 
dat wij straks vast en zeker de meest 
aangepaste Europeanen van alle¬ 
maal zijn. 

23.36-23.41 •• Journaal. 

£3.48-00.12 The Apple movle, info- 
mercial over Apple computers. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Het allochtoon video circuit: 

'Van de trap gevallen'. Reportage 
over vrouwenmishandeling onder al¬ 
lochtonen waarin deskundigen advies 
geven. 

10.00 Jaouz, magazine voor Marok¬ 
kanen. 

10.30 Aktüel, magazine voor Turken. 

11.00 IOS magazine. Deze keer met 

onder andere de boekenrubriek van 
de heer van Bommel. 

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: 

12.00-12.50 Het Capitool, live discus¬ 
sieprogramma. 

13.00 Comenius, leven en werk, do¬ 
cumentaire. Deel 2. 

13.30 Grieks voor beginners, afl.6. 

14.00-17.00 (T) Parijs - Roubaix, 

wielrennen: rechtstreeks verslag van 
deze voorjaarsklassieker. 

18.10 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.15 Sesamstraat. 

18.35 Studio Sport. 

20.00 Novecento (1900), Italiaanse 
speelfilm uit 1977 van Bernardo Ber- 
tolucci over het leven van twee vrien¬ 
den, die elk uit een heel ander milieu 
komen. Met: Burt Lancaster, Robert 
de Niro, Donald Sutherland e.a. Deel 
twee. 

22.35 •• Journaal. 

22.42 Oog in oog, serie Afl. 19: Het 
Rocky-complex van Bob van Laerho- 
ven, gespeeld door Huub Stapel, e.a. 
Amateur weltergewicht boksen Peter 
Gubbels bereidt zich in een Londen- 
se sportzaal voor op zijn titelgevecht 
en heeft zo zijn bedenkingen om nog 
met boksen door te gaan. 

23.12 Kosjmar, laatste documentaire 
over het uiteenvallen van de Sovjet¬ 
unie. Benny Brunner en Stan van 
Houcke verbleven een aantal weken 
in Rusland en spraken er met talloze 
filosofen, historici, schrijvers en ci¬ 
neasten over de continuïteit in de 
geschiedenis van hun land en over 
de mogelijkheid voor de toekomst. 

23.57-00.02 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


07.00 Teletext. 

07.45 The world tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Irene Moors met 
o.a. schmink, het blokkenspel, weer¬ 
bericht, weekbladenoverzicht, de uit¬ 
gaanstip en de rubriek Vraag maar 
raak. Tekenfilms zijn er o.a. van De 
fabeltjeskrant, Batman. 

12.00 Match: Grand Prix motoren. Sa¬ 
menvatting van de Grote Prijs voor 
motoren in Australië. 

13.45 Columbo. Amerikaanse politie¬ 
serie. Afl.: A deadly state of mind. 

15.00 Ron’s honeymoonquiz. Show- 
programma. - Herh. 

16.30 Gezondheid. Magazine over 
uiteenlopende onderwerpen die met 
gezondheid te maken hebben. 

17.00 Match. Actueel sportprogram¬ 
ma met informatie en reportages over 
andere sporten dan voetbal. Met na¬ 
me aandacht voor honkbal, basket¬ 
ball (uit Nederland en de VS), bok¬ 
sen, wielrennen, atletiek en ijshoc¬ 
key. 

17.35 Full house. Amerikaanse serie. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.25 Bios. Film- en videoprogram¬ 
ma. Presentatie: Mare Jacobs. 

19.05 Jake & the Fatman. Am. serie 

19.30 Avondnieuws. 

19.39 Jake & the Fatman, Vervolg 

20.00 Match: voetbal. Sportprogram¬ 
ma met hoogtepunten en uitgebreide 
samenvattingen uit de Spaanse, En¬ 
gelse en Italiaanse competitie met 
commentaar van Frits Barend, Hans 
Kraay en Jan Roelfs. 

20.50 Baywatch. Amerikaanse serie. 
Afl.: Shelter me. 

21.45 Ursul de Geer. Aflevering van 
deze talkshow met Ursel de Geer als 
gastheer. 

22.35 Survival. Engelse natuurserie 

23.05 De Vierde Kamer. Reeks poli¬ 
tieke programma's. 

23.55 Laatste nieuws. 

00.10 Dallas. Amerikaanse serie. 

01.00 The Fanelli Boys. Am. comedy¬ 
serie. Afl.: You can go home again. 

01.25 Match: Grand Prix motoren. 

02.15 Nachtprogramma. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.30 Programma-overzicht. 

08.33 Jugendstil, documentaire serie 
over de kunstrichting Jugendstil. 

09.00 Zur Zelt, magazine over kerk en 
samenleving. 

09.15 Katholischer Gottesdienst, 

eucharistieviering vanuit Eutin. 

10.15 Matinee, thema: Macht und Re- 
ligion (2). 

12.00 • • Das Sonntagskonzert, mu¬ 
zikaal portret van Catalonië. 

12.45 Heute. 

12.47 Sontagstreff. 

13.15 Damals. Vor 40 Jahren; oude 
weekjourn. Vandaag: Südafrika 52. 

13.30 Siebenstein, poppenserie. 

13.55 Werner Fend: Mein Dschungel- 
buch, natuurfilmserie. 

14.15 Achterbahn, jeugdserie. 

14.45 Umwelt, milieu-magazine. Van¬ 
daag: o.a. het opsporen van giftig 
militair afval in Brandenburg. 

15.15 Der Lügner, Duitse speelfilm 
uit 1961 van Ladislao Vajda. 

16.45 Aktion 240, balans van de Ak- 
tion Sorgenkind. Aansl. Der grosse 
Preis. 

17.05 Heute. 

17.10 Die Sport-Reportage, sportma- 
gazine met Rolf Kramer. Met o.a. 
Bundesliga-voetbal, EK Tafeltennis in 
Stuttgart en Play-offs handbal. 

18.15 ML - Mona Lisa, vrouwenmaga¬ 
zine. Vandaag: Mënnergesprache. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn dlrekt, parlementair ma¬ 
gazine. 

19.30 (T) Terra-X, documentaire se¬ 
rie. Afl.: Vergesst Kolumbus! 

20.15 Martin Held: Unsere kleine 
Welt, twee verhalen met Martin Held. 
1. Ein bedeutender Tag en 2. Die 
Frau im Bus. 

21.00 •• Internatlonaler Deutscher 
Artisten-Preis 1992, showprogram- 
ma vanuit Hannover rond de uitrei¬ 
king van deze prijs. Met o.a. Jackie 
Love, Giulietta Masina, Gilbert Bé- 
caud en het Ambros Seelos Orkest. 

22.45 Heute. 

22.55 Sport am Sonntag. 

23.00 Der junge Törless, Duits/Fran¬ 
se speelfilm uit 1966 van Volker 
Schlöndorff naar de roman Die Ver- 
wirrungen des Zöglings Törless van 
Robert Musil. 

00.25 Heute. 


09.00 Cursus technologie. 09.30 Cur¬ 
susinformatie. 10.00 Cursus natuur¬ 
kunde. 10.30 Cursus biologie. 11.00 
Ihre Heimat - Unsere Heimat. 12.00 
Tele-Akademie: lezing van prof. dr. Ru- 
pert Sheldrake (2). 12.45 Sehen statt 
Horen. 13.15 Europa-Magazin. 13.40 
West 3 aktuell. 13.45 Sonntagsge- 
sprach. 14.00 Schatzsucher, documen¬ 
taire. Afl. 1: Rommels Schatz, die op de 
bodem van de Middellandse Zee bij 
Corsica zou liggen. 14.45 Streifzüge: 
Die Wiedertaufer in Münster. 15.00 Ki- 
nomagazin. 15.30 Eine Prinzessin ver- 
liebt sich, (The sword and the rosé), 
Am. speelfilm uit 1952 van Ken Anna- 
kin. 17.00 WDR-Treff, discussie over 
de programmering in de vroege avond¬ 
uren. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Janna, kinderserie. 18.30 Gott und die 
Welt. 18.58 Progr.-overz. 19.00 Aktuel- 
ie Stunde met van 19.00-19.15 Sport 
im Westen. 20.00 Der achte tag, tv- 
spel van Reinhard Münster. 21.35 
West 3 aktuell. 21.45 Erich Schumann, 
portret van deze voorzitter van de 
Deutsche Sporthilfe en mediamana- 
ger.. 23.15 Die Karibik, documentaire 
over Amerika, 500 jaar na de ontdek¬ 
king ervan door Columbus. 00.05 Berli- 
ner Blau, experimentele film tegen de 
achtergrond van Berlijnse muur. 00.20 
Laatste nieuws. Aansl. Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch 
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00 
Cursus technologie. 09.30 Cursusinfo. 
10.00 Cursus natuurk. 10.30 Cursus 
biologie. 11.00 Musik um elf. 12.00 
Tele-Akademie. 12.45 Sehen statt ho¬ 
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere Hei¬ 
mat. 14.15 Titanic, documentaire. 

15.40 (ZW) Zum Teufel mit der Armut, 
Ital. speelfilm. 17.00 Amateurfilms uit/ 
over voormalige DDR. 17.45 Ich trage 
einen grossen Nahmen. 18.30 Das Sü- 
dwest-Journal. 19.00 Donnerlippchen. 

19.45 Fam. Heinz Becker. 20.15 Reis¬ 
verslag van Bulgarije. 21.00 Journaal. 
21.05 Der Star und seine Stadt. 21.50 
Sportmagazine. 22.45 Wortwechsel. 

23.30 Weisser Fleck. 00.15 Laatste 
nieuws. 00.17 Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 Peter Pan, tekenfilmserie. Herh. 

06.25 Die Flintstone Kids, Herh. 

06.40 New kids on the block, Herh. 

07.00 Yogi Bar, tekenfilmserie. Herh. 

07.25 Scooby Doo, tekenfilmserie. 

08.00 Li-La-Launebar. Aansl. Prin¬ 
zessin Lila und die Smoggles, serie. 

09.30 James Bond • From Russia 
with love, Engelse thriller van Teren- 
ce Young. Met: Sean Connery e.a. 

11.10 Kunst und Botschaft. Van¬ 
daag: Ecce home van Christian 
Rohlfs. 

11.15 Die Woche mit Geert Müller- 
Gerbes, talkshow. 

12.05 Das Bibel Quiz, spelprogr. 

12.35 Major Dad, Amerikaanse serie. 

13.05 Mein Vater ist ein Ausserirdi- 

scher, (Out of this world). Afl.: Ein 
Kind aus einer anderen Welt. Herh. 

13.30 Familie Munster. Afl.: Wozu 
werde ich gebaut. Herh. 

14.00 Ultraman - Mein geheimes Ich, 
Afl.: Die Versteigerung. 

14.25 Polizeibericht, (New dragnet), 
Afl.: Der eifersüchtige Ehemann. 

14.50 Harry und die Hendersons, 
Amerikaanse serie. 

15.20 Disney Filmparade: Die toll- 
kühne Hexe in ihrem fliegenden Bett 
(Bedknobs and broomsticks). Speel¬ 
film uit '71 van Robert Stevenson. 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das 
turbulente Krankenhaus, (St. Else- 
where). Afl.: Eine riskante Operation. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie keiner anderer, 
reisquiz. 

20.15 Traumhochzeit, romantische 
huwelijksshow. 

21.50 Spiegel tv, nieuws-magazine. 

22.35 Prime time - Spatausgabe. 
Vandaag: Versiegelte Zeit, portret 
van regisseur Sebastian Cramer. 

22.55 Playboy late night show. 

23.30 Liebesstunden. 

00.00 Schloss Pompon Rouge. Afl.: 
Die Kriegserklarung. 

00.30 Kanal 4 - Macht & Geld, Portret 
Hans Friederichs - van minister nu 
bankier. 

01.25 Far from the madding crowd. 

Engelse speelfilm uit 1968 van John 
Schlesinger. Met: Peter Finch, e.a. 

04.00 Deadly encounter, Am. thriller 
uit 1977 van John Hugh. 

05.15 Elf 99, live-magazine. Herh. 


09.00 Samson, dolle avonturen bij 
Samson en Gert in de huiskamer. 
Met tekenfilms. 

10.00 Sunday Proms, Igor Ardasev 
vertolkt het Concerto nr. 1 van Tsjai- 
kovsky. Begeleid door het Nationaal 
Orkest van België. Herh. 

11.00 De zevende dag, praatcafé 
Met om 11.00 De week in beeld; 

11.15 Confrontatie; 12.00 Zeven op 
zeven. 

12.45 Sportmiddag, sportprogr. 

13.15 Euro Disney Grand Opening 

Gala, verslag van de spectaculaire 
show die plaatsvond n.a.v. de ope¬ 
ning van Euro Disney in Marne-la- 
Vallée bij Parijs. M.m.v. o.a. José 
Carreras, Gloria Estefan & The Miami 
Sound Machine, Tina Turner, Cher, 
The Gipsy Kings en natuurlijk Mickey 
Mouse, Donald Duck en Goofy. Herh. 

15.10 Dossier Verhuist. Ned. serie. 

16.00 1 voor iedereen, gev. familie- 

programma en .... op verzoek. 

17.30 Merlina, jeugdserie. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 102. 

18.00 Journaal. 

18.10 Raider of the South seas, Ca- 
nadees/Nieuwzeelandse jeugdserie. 

18.35 De beker, jeugdfilm. 

19.00 De Cosby show, Comedy. 

19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Secret army, Engelse serie. 

21.30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
programma gepresenteerd door 
Koen Crucke. M.m.v. het BRTN-Fil- 
harmonisch Orkest o.l.v. Alexander 
Rahbari. 

22.00 I.Q. quiz met denkvragen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.50 Ziggurat, kunstmagazine. 

23.25-23.35 Coda - Plastische kun¬ 
sten. 


Delgië/TV 2 


13.25 Wielrennen: Parijs-Roubaix. 

Rechtstreeks verslag. 

16.45-18.15 Volleybal: Belgische be¬ 
kerfinale vanuit Deurne. # Wencke Myhre. 
(Duitsland 2 - 21.00 uur). 


SAT 1 


06.00Quarbeet: 06.05Neon Rider. 
06.55 My little Pony. 07.25 Grisu, der 
kleine Drache. 08.00 Police Academy. 
08.25 Batman.09.00 Verliebt in eine 
Hexe. 09.30 Zorro. 10.00 ■ Dick und 
Doof. 10.30 Drops. 11.00 Das Gast- 
haus an der Themse. Duitse speelfilm 
uit 1962. 12.40 Kino News. 12.55 So 
gesehen. 13.00 SAT 1 News. 13.05 
Bleib gesund. Gezondheidsmagazine. 

13.35 Mannerwirtschaft, Amerikaanse 
comedieserie. (onder voorhoud: als 
Boris Becker de finale van het ATP- 
toernooi van Barcelona haalt, wordt dit 
live van rond 14.00 tot 17.05 uitgezon¬ 
den). 14.00 Raumschiff Enterprise. 
Am. science-fiction. Aansl. SAT 1 
News. 14.55 Die kleinen Strolche (2). 
Am. speelfilm. 16.30 Telewette - 'Das 
Rennen der Woche’. Aansl. SAT 1 
News. 17.15 Der letzte der Mohikaner. 
Duits/Spaans/ltaliaanse speelfilm uit 
1965. 18.45 SAT 1 News. 18.50 Sat 1 
Sportclub. 19.20Glücksrad. Aansl. 
Wetternews. 20.15Tony, Tony noch 
einmal (1). Voorjaarsshow met Tony 
Marshall.22.05 Talk im Turm, talkshow 
met Erich Böhme. 23.25 SAT 1 News. 

23.35 Stacheldraht und Fersengeld. 
Amerikaanse comedyserie uit 1965. 
OO.OSSpiegel TV - Reportage. 00.35 
Raumschiff Enterprise. Science- fic- 
tion. 01.25 Vorschau/Videotekst. België/RTBF 1 


10.00 Seder, paasmaal. 11.00 Eucha¬ 
ristieviering. 12.00 Faire Ie point. 12.55 
Weerbericht. 13.00 Journaal. 13.20 
The horse soldiersr Am. western uit '59 
van John Ford. 15.15 Les mystérieux 
animaux d'Australië, natuurfilm. 16.15 
Génies en herbe. 16.50 Nouba nouba. 
17.20 Spelprogr. 17.55 Autovision. 
18.25 Zooolympics. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 Journaal. 20.05 Copie 
conforme. 21.00 Zooolympics. 21.10 
Day one, Am. tv-film uit 1989 van Jo- 
seph Sargent naar de roman van Peter 
Wyden. 22.45 Laatste nws. 
23.10-23.20 Tribune économique et 
sociale. 


België/Télé 21 


12.00 Reportages uit het buitenland. 
13.00 Concert 21: Herh. 13.25 Wielren¬ 
nen: Paris-Roubaix. 17.00 Radio 21. 
(Onder voorbeh. i.v.m. wielrennen.) 

17.45 Felix. 18.15 Toneelstuk van De- 
nis Diderot. 19.30 Journaal. 20.00 La 
femme et Ie pantin. Franse speelfilm uit 
1958 van Julien Duvivier. Met: Brigitte 
Bardot e.a. 21.45 Laatste nws. 
22.15-23.10 Week-end sportif, sport¬ 
programma. 


TV 5 BBC 1 


How do you manage? serie 01.35 Ma- 
habharat. 02.15-02.20 Weerbericht. 


BBC 2 


07.35 Open universiteit. 13.00 Regio¬ 
nale progr. 13.30 (ZW) Laurel and Har- 
dy, slapsticks met Laurel en Hardy. 
14.00 On the record. 15.00 Le maitre 
d'école, speelfilm uit 1981 van Claude 
Berri. 16.30 Wildlife: over zwanen. 

17.30 Rugby special. 18.30 The rail- 
way children, Engelse speelfilm uit 
1972 van Lionel Jeffries naar het klas¬ 
sieke verhaal van E. Nesbit. De wereld 
van drie kinderen raakt helemaal in de 
war wanneer hun vader wordt gearres¬ 
teerd en hun moeder hen meeneemt 
naar het platteland van Yorkshire om 
daar naast een spoorlijn te gaan wo¬ 
nen. 20.15 Natuurdocumentaire over 
een groep met uitsterven bedreigde 
Afrikaanse berggorilla s. 21.05 Soul, 
driedelige wetenschappelijke serie 
over de ziel (1). 21.55-01.20 The US 
Masters golf, vanuit Augusta, Georgia. 


Sportnet 


06.30 NBA action. Am. basketbalma- 
gazine. 07.00 Powersports int. 08.00 
Int. Concours Hippique vanuit Asten. 
09.00 World sports special. 09.30 IM- 
SA GTP: 12 uren van Sebring. 10.30 
Golf. Augusta Masters. 11.30 Mat¬ 
chroom pro box. 13.30 Forte snooker 
leagoe. 16.00 Go. Autosportmagazine. 
17.00 US Pro ski tour voor mannen. 

17.30 Revs, auto/motorsporl. 18.00 
Am. football. World League. 20.00 Lon- 
don Marathon 92. 21.00 FIA Eur. rally¬ 
cross. 22.00 Golf. Augusta Masters. 
01.00-02.30 NBA basketbal. 07.00 Ochtend/middagprogr. 18.30 
Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Le jeu 
des dictionnaires. 19.30 Belgisch nws. 
20.00 7 sur 7, actualiteiten. 21.00 
Nieuws. 21.30 (T) Mes petits amoureu¬ 
ses. Franse speelfilm uit 1974 van 
Jean Eustache. 23.00 Nws. 
23.50-00.50 Filmmagazine met frag¬ 
menten uit de film Blanche neige van 
Walt Disney, Hook van Steven Spiel- 
berg en Knight moves met Christophe 
Lambert. 


06.55 Ochtend/midddagprogramma 
18.05 Telegiornale Uno. 18.10 TGS 90 
Minuto. 18.40 Domenica In, deel een. 

19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Telegior¬ 
nale Uno. 20.25 Telegiornale Uno 
Sports. 20.40 Domenica In, deel twee. 

22.15 La Domenica Sportiva, deel 1. 
23.00 Telegiornale Uno. 23.05 La Do¬ 
menica Sportiva, deel 2. 23.45 Zona 
Cesarini. 00.30 Telegiornale Uno. 
01.00 Rapallo. 01.30 Dove Fioriscono i 
Gigli, film. 03.05 II Magnifico Ribelle, 
film. 04.35 Casa Caruzzello. 05.35 Di- 
vertimenti. 06.00 L'Esclusa. 


09.00 Transworld sport. 10.00 Sunday 
alive. Mef o.a. motorsport: Grote Prijs 
van Australië; Boksen: Wielrennen. Pa¬ 
rijs-Roubaix; Tennis: ATP toernooi, fi¬ 
nale; 22.00 Wielrennen. Parijs - Rou¬ 
baix. 00.00-01.00 Boksen. 


Super Channel 


06.30 The mix. 08.00 ITN world news. 
08.30 All mixed up. 09.00 Kenneth Co- 
peland. 09.30 Prophecy countdown. 
10.00 Een prettig gesprek. Talkshow. 
Gast: Johan Polak. 11.00 The hour of! 
power. 12.00 The mix. 12.30 Video tra¬ 
vel guides. 13.00 Die Welt von Morgen. 

13.15 All mixed up. 14.50 Supersports 
news. 15.00 lt is written. 15.30 Touris- 
tic magazin. 16.00 Europe Journal. 

16.30 Sportmagazine. 17.00 Youth- 
quake. 17.30 The world tomorrow. 

17.45 Super events, Eur. culturele 
agenda. 18.00 Business weekly. 18.30 
World sports special. 19.00 Videofas- 
hion. 19.30 The last resort. 20.00 The 
big cat. Am. speelfilm uit 1949 van Phil 
Karlson. 21.25 Supersports news. 

21.35 Nws. 22.05 Absolutely live, con- 
certmagazine. 23.05 Film Europe. 
00.05 All mixed up. 01.05 The mix. 
01.35 Super shop. 02.05 The mix all 
night. 


MTV Europe 


07.45 Open universiteit. 09.50 Nieuws. 
09.55 ADT London Marathon, live. Om 
10.10 Elite women's race en de rol- 
stoel-marathon voor heren/dames van¬ 
af respectievelijk 10.15 en IO. 1 6. 12.50 
Poplar, palms and people, openlucht 
kerkdienst. 13.35 ADT London Marat¬ 
hon, vervolg. 14.32 Weekweerbericht. 
14.35 Dear John USA, Am. comedyse¬ 
rie met Judd Hirsch. Afl.: Gone cam¬ 
ping. 15.00 Eastenders. 16.00 Chisum, 
Am. speelfilm uit 1970 van Andrew V. 
McLaglen. 17.50 Biteback. O.a. terug¬ 
blik op verkiezingsuitz. van BBC. 18.30 
ADT London Marathon, samenvatting. 
19.25 Nws. 19.40 Viflage praise. 20.15 
May to December, comedy. 20.45 A 
masculine ending, tv-film uit 1992 van 
Antonia Bird naar een boek van Joan 
Smith. 22.20 Screaming, comedy. 
22.50 Nws. 23.05 Mastermind. 23.35 
Heart of the matter, documentaire. 
00.10 The gospels, religieuze serie. 
00.25 Behind the Tory lines. 01.05 


08.00 3 From 1 weekend with Rebecca 
de Ruvo. 11.30 European top 20. 

13.30 XPO. 14.00 The big picture. 

14.30 3 From 1 weekend with Ray Co¬ 
kes. 18.30 Week in rock. 19.00 US Top 
20 video countdown. 21.00 120 Minu- 
tes. 23.00 XPO. 23.30 Headbanger s 
ball. 02.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos. 


CNN 


07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek. 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The big 
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry King 
weekend. 12.10 Showbiz this week. 

12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30 
Inside business. 14.40 Evans and No- 
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the 
menu. 16.40 Newsmaker Sunday. 

17.10 CNN Travel guide. 18.00 World 
business this week. 18.40 International 
correspondents. 19.10 Futurewatch. 

19.40 Moneyweek. 20.00 The week in 
review. 21.00 CNN World report. 


TV 


Nederland 1 

3.35 Thérèse (1986-F). Recon- 

var> C | le Van bet l even van Teresia 
ijj. Lisieux door Alain Cavalier. 

da ilf moeil 'jke opgave om zowel 
sfeo 6nt mas °chistische, lesbische 
oen r n het k,00ster als het verlan- 
ma aaar eer > naakte gekruisigde 
ta beschrijven. Met: Catherine 
douchet en Aurore Prieto. 

BBC 2 

sfn?r? , Le Ma ' ,re d ’ óle (1981-F), 

impele komedie van Claude Berri 

carhó. een Werkel °ze die, tegen alle 

draail 6 ! 6 ® 618 in ’ een school 
arende weet te houden. Met 

la«!kn MlC l el Coluch e. Josiane Ba¬ 
an Charlotte de Turckheim. 

Duitsland 2 

van?J? e f LÜgner (1961-D). Film 

qes a ?w S !f° Vajda over een m an, 

omdekt lt 00 ' Heinz R bhmann, die 
oew dat zijn vrouw hem ontrouw 

moel Vertelt zijn doch ler dat haar 

Sm ziln rn de hemel is en dan b8 ‘ 
9 m zijn lijdensweg pas goed. 

RTL Plus 

15 20 Bedknobs and Broomsticks # Heinz Rühmann in ’Der Lügner’. (Duitsland 2 - 15.15 
uur). 


(1971-USA). Disney-achtige muzi¬ 
kale fantasyfilm van Robert Ste¬ 
venson over een amateurheks, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
Engelsen helpt tegen de Duitsers. 
Met Angela Lansbury en David 
Tomlinson. 

Duitsland 3 West 

15.30 The Sword and the Rosé 
(1953-USA). Kleurrijke verfilming 
door Ken Annakin van 'When 
Knighthood was in Flower’. Glynis 
John als Mary Tudor, die haar 
charmes en hoge positie gebruikt 
om Richard Todd te veroveren, 


maar stukloopt op de kwaadaardi¬ 
ge Duke. 

BBC 1 

16.00 Chisum (1970-USA). Een 
perfect amusante John Wayne- 
western van Andrew V. McLaglen, 
vol actie. Wayne bezit een grote 
ranch met veel grond. Forrest Tuc- 
ker duikt op om hem te verjagen. 

BBC 2 

18.30 The Railway Children 
(1972-GB). Film van Lionel Jeffries 
over een jeugdig trio, dat maar één 
doel heeft: vader rehabiliteren, die 


in de gevangenis zit. Met: Dinah 
Sheridan, Bemard Cribbins en Wil- 
liam Mervin. 

Nederland 3 

20.00 Novecento 2 (1976-1). Twee¬ 
de deel en tevens slot van Bernar¬ 
do Bertolucci’s epos over twee 
jongens op het Italiaanse platte¬ 
land, de een rijk, de ander arm. 
Bertolucci volgt hen, gespeeld door 
Robert de Niro en Gérard Dépar- 
dieu, en hun families over 80 jaar. 

Duitsland 2 

23.00 Der Junge Törless 
(1966-D/F). Fotografisch volmaakt 
drama van Volker Schlöndorff over 
de verhouding tussen opgroeiende 
jongens onderling op een internaat. 
Met: Matthieu Carrière en Marian 
Seidowsky. 

RTL Plus 

01.25 Far from the Madding Crowd 
(1967-GB). Ondergewaardeerde 
film van John Schlesinger waarin 
hij de roman van Thomas Hardy 
verfilmd over een beeldschone 
vrouw en drie mannen. Met o.a.: 
Julie Christie en Peter Finch. 

RTL Plus 

04.00 Deadly Encounter 
(1975-USA). Film van John Hugh 
over een rijke zakenvrouw, die een 
groots diner organiseert ter gele¬ 
genheid van het opstarten van een 
enorm onroerend goed-projekt in 
Florida. Met Dina Merrill, Carl Betz 
en Leon Ames. 


Radio 1 

7.05 KRO'S Ontbijtshow (7.30 
Nws ) 7 53 Ter overweging 8 08 
Groot nieuws. 9 05 De verbeelding. 
9.30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op één. 10.05 Wegwe¬ 
zen. 11.05 Ophel en vertier (12 30 
Nws ). 13.10 Hier en nu 14.03 
Langs de lijn, sport en muziek 
(17 30 Nws.). 18.08 NOS Aktueel 
19.04 Van 0 tot 80 20.02 Jazz uit 
het historisch archief; ca.20.30 
NOS Jazzgeschiedenis. 21 04 Ap¬ 
pels én peren. 22.04 New age 
music magazine. 23 05 Met het 
oog op morgen 0 02-7 00 TROS 
Nachtwacht 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels 10.04 Tony 
van Verre ontmoet Wim Hofman 
(5). 10.30 Muziekmozaïek. 12.04 
Nederlands op AVRO 2 13 04 
AVRO Radiojournaal 14 04 Café 
op twee. 15.30 Mezzo 17.04 De 
taalmeesters 17 30 Tour de chant 
18.04 Album 20.04 3 x bellen. 
20.30 The great American song- 
book 22.00-7.00 Zie radio 1. 


Radio 3 

7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10 04 
Dolce vita 12 04 Eeh 13 04 Pop- 
parazzi. 15 04 Paperclip 17.04 
Basta. 18.04 Het steenen tijdperk 
19.04 Forza 20.04 Leidsekade Li¬ 
ve 22 04 Rock City. 23.04-24.00 
Liefdeslijn. 


Radio 4 

8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste 
gehoor 9 00 Musica religiosa et 
profana. 9 55 Programma-over¬ 
zicht. 10.00 Eucharistieviering 


radio J 


11.00 Aspekten van de kamermu¬ 
ziek: Pare Quartet. 12.00 De Ne¬ 
derlanden. Missa in die festo voor 
4 sol., gem. koor, mannenkoor en 
ork., Diepenbrock Rotterdams 
Philharmonisch Ork en diverse ko¬ 
ren o.l.v. David Zinman met sol 
13 00 Nws 13 04 Portret van 
Frans Bruggen 14.05 Johannes 
Passion van Bach Koninklijk Con¬ 
certgebouw Ork o.l.v Frans Brug¬ 
gen met Nederlands Kamerkoor en 
sol (ca 15 00-15 20 Justine 
Paauw leest gedichten van Albert 
Verwey. ca 16.40 Klassieke tafel- 
muziek). 18.00 Nws 18 04 Muziek 
uit duizenden 19 00 Continu klas¬ 
siek 20 00 Nws. 20.02 Specialitei¬ 
ten è la carte. 22.00 Kamerconcert: 
Muz voor piano. 23 00-24 00 Fina¬ 
le. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge¬ 
breid weerbericht. 9 00 Nws 9.02 
Woord op zondag 9 30 Te deum 
laudamus 9.55 Waterstanden 
10 00 Het verhaal 10 10 Kerk¬ 
dienst. 10 58 Wilde ganzen 11 00 
De andere wereld van zondagmor¬ 
gen op vijf 12.00 Nws. 12.05 Het 
zwarte gat. 14.00 Radio Romanti¬ 
ca 16 00 Club Veronica Trend 

16.55 Mededelingen en schlppers- 
benchten. 17.00 Kerkdienst. 17.58 
Wilde ganzen. 18 00 Nws. 18.10 
Liturgie en kerkmuziek. 18.40 De 
onbekende islam: specifieke on¬ 
derwerpen. 19.00 Nieuws in het 
Turks. 19.05 Nieuws m het Marok¬ 
kaans/Arabisch. 19.10 Nieuws in 
het Berbers. 19.15 Nieuws in het 
Chinees 19 20 Suara Maluku. 

19.55 Tambu. 20 30 Zorg en Hoop 


21.20-22.20 Medelanders Neder¬ 
landers. 


Omroep Limburg 

9.00 Postbus 94, verzoekplaten 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma. 12.00 Het Concert. 13.00 
Overname Radio 1. 14.00-18.00 
Omroep Limburg Sport 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws 6 05 Goede Morgen, 
morgen. Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet. (6.30, 7.00. 7.30 
nieuws) 8.00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro- 
muziek 9.00 Visum. Toeristisch 
programma. 10.00 Nieuws 10 03 
De pré-historie 1100 Bengels 
Kind aan huis met Julien Put. 
13 00 Nieuws. 13.10 Hit ot Flop 
met Conny Neefs. Een panel be¬ 
oordeelt vijf nieuwe singles 14 00 
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver¬ 
streken. 17.00 Nieuws 17 05 Afge¬ 
floten met Luk Verschueren (17 45 
Nationale Voetbaluitslagen). 18 00 
Nieuws 18.10 Funiculi Fumcula 
20.00 Vragen staat vrij, verzoek¬ 
platen (22 00 Nieuws) 23 30-6 00 
Nachtradio (24 00 en 6 30 
Nieuws.) 


Balgië/BRF 

Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio- 
fruhstück (6.45 Hörergrusslotterie: 
7.15 Veranstaltungskalender: 7.30 
Evangelium in unserer Zeit). 8.30 


Glaube und Kirche 9 05 Mundart- 
sendung 10.05 Treffpunkt Fri- 
schauf 12.05 Schlagersouvenirs 
14.05 Die deutsche Schlagerpara- 
de. 16 05 Sporttreff 18 35 Senio- 
renfunk 19 00-20.05 Volkstumli- 
ehes Schlagerkarussell. 


RTL Radio 

6.00 Sonntag Morgen 9 00 RT 
Sonntagsfruhstück 11 00 Rad 
Shop, muziek en actualiteite 
12.00 Hits der Woche, Top 3 
14 00 Happy Birthday 17 00 Er» 
sport Rückbhck auf em Woch 
nende voller Sport 18.00 Classi 
Hits Die grössten Hits, die best* 
Oldies 21.00 Je taime Das zan 
che Magazin 24 00-4 00 Rad» 
Nacht Die Nacht lebt 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 00 Nachrich- 
ten 6 05 Morgenmelodie 8 00 
Nachnchten 8 05 Volksttimliche 
Matinee 10 00 Nachnchten 10.05 
Operette nach Wunsch 12 00 
Nachnchten 12 05 Musik ist 
Trumpf 13 00 Heimatmelodie Fol¬ 
klore rund um die Welt 14.00 
Nachnchten 14 05 Was dart es 
sein? 17 00 Der Tag um fünf, Chö- 
re der Volker 18.00 Nachnchten 
und Wener 18 05 Schellack- 
schètzchen 19 00 Auf ein Wort, 
Abendmelodie 20 00 Nachnchten 
20 05 Erinnerung 22,00 Nachrich- 
ten. 22.05 Musik zum tröumen. 
22 30-4 05 ARD-Nachtexpress Huis verkopen? 

Dan zoekt u toch zeker de beste koper! 


ft 


na afspraak 


5712255 Als u uw huis wilt verkoken, ga dan met 
makelaar Stienstra praten. 
Elke week komen bij de Stienstra-kantoren 
honderden aanvragen uit alle 
windstreken binnen; 
zelfs van ver over de grenzen. 
Aanvragen in geheel Zuid-Limburg van 
gezinswoningen tot villa's, van 
appartementen en woonboerderijen 

tot kastelen. 


Als u dus verkoopplannen heeft en de beste 
koper zoekt, maak dan een afspraak met 
een van de makelaars/taxateurs van 
Stienstra voor een vrijblijvend gesprek. 

En tenslotte... no aire, no pay. 

Omdat wij er zeker van zijn de juiste koper 
voor uw huls te vinden, hoeft u niets te 
betalen als wij daarin niet zouden slagen! 
Dat is toch een uniek aanbod of niet soms? 


Hl STIENSTRA 


MAKELAARDIJ B.V. 


Voor inlichtingen kantoon 

Heerlen, Kruisstraat 56, 641 i BW Heerlen. Tel. 045-712255* 
Maastricht, Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. Tel. 045-252933* 
Aken, JesuitenstraSe X 5100 Aken. Tel. 0949-241-407S40* 


Wie een huis gaat kopen, ziet soms spoken. 
Want alleen al het rondkrijgen van een goede hypo¬ 
theek is een kwestie op zich. Wie is deskundig? 
Wie kun je vertrouwen? Wie is echt objectief en 
zoekt de aantrekkelijkste hypotheek met u uit? 

Het antwoord is simpel: De Hypotheker. 
Hij doet zaken met vrijwel alle banken en hypotheek- 

L * i. * J I ^ ■ I "1 Gratis rekent hij 

-I • T f u voor welke hy- 

potheek het beste 
bij u past en bij wie u het voordeligst uit bent. 
Vervolgens regelt hij kosteloos de hele zaak van 
A tot Z. Dat bespaart u dus een hoop tijd, zorgen 
en getd. En maakt bovendien 
weer eens duidelijk dat spoken B IH 


écht niet bestaan. 


I I 


VOOR EEN HYPOTHEEK GA ■> ■ 

JE NAAR DE HYPOTHEKER. De Hypotheker 


Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersbergen. 045 - 741454. 
Hypotheker Maastricht, Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252. Makelaars/taxateurs O.G. 

A. Printhagenstraat 36 Geleen, 

Geleen, Henri Hermans laan 

Diverse appartementen Ie, 2e, 3e en 4e woonlaag, 
nieuwe kunststof kozijnen met dub. beglazing. 
Koopprijzen v a. ƒ 78.000,- k.k. 

Heerlen, Fossielenerf 

Halfvrijst woonh. m. gas-c.v., carport, berging en flin¬ 
ke tuin, perceelopp. 310 m 2 . Ind. o.a.: woonk. (7,15x 
3.70), open keuken (3x2). Ie verd.: 3 slpks., badk. 
m. ligbad. Bergzolder. 

Koopprijs ƒ 118 000.- k.k. 

Hoensbroek, Burg. v.d. Kroonstraat 

Woonh. m. gas-c.v. en binnenplaats. Ind. o.a.: woonk. 
(5.20x3.75), keuken, 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e 
toilet, c v.-ruimte 
Koopprijs ƒ 90 000,- k.k. 


MET SPOED 

WOONHUIZEN GEVRAAGD 
| Geen verkoop - Geen kosten 

046 - 750000 ! In China ia de roep om JemoiTJiie mtsioiihI IC |>arnj >a voor 
dn latuur De paruj weel ttai hel he-lc ta Wit .uultta denkt knj^i 
alraf Dal bealist de partij Nul de ri t lilt r GIRO 454000 


AMNESTY INTERNATIONAL VFRHUUR 
VIA Q MS, 

~~veLi~~ 

MOGELUjC 

HEDEN 


Appartementen 

in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de beste 
voorwaarden voor u verhuren of verkopen. 

Bij verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn, 
al dan niet gemeubileerd. 

Woonhuizen 

in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens door 
ons worden verhuurd op de beste voorwaarden. 

f <znt taroica og 

Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht 
Tel. 043-254771 Fax. 043-254675 


Uw huis op dit formaat in 
de krant kost meestal 
minder dan een maand 
hypotheekrente en 
verkoopt sneller, want: 

Je huis 
in de krant 
brengt mensen 
over de vloer. 


-tSciDtolIlaAlP- 


’De makelaar in tevredenheid’ 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagina 


v s cv>s ' <?**" ' 

. ■ VU ... V 


NEDU MAKELAARDIJ 
Vu 
HEERLEN: 'Uitstekend gelegen moder¬ 
ne woning met verwarmde garage!’ 

Ind. hal, kantoor, m. ingebouwde boeken¬ 
kast, mooie living m. balkon, keuken m. 
eetkamer, 3slaapk. badk. Ramen/kozijnen 
ged. in kunststof m. dubb. begl. en roll. 
C.v.-ketel 1989. Zonnige achtertuin. Aanv. 
medio juli. Vraagprijs f 165.000,- k.k. 


SCHAESBERG/CENTRUM: 'Vooroorlogs 
ruim woonhuis met 50 m. diepe ach¬ 
tertuin!’ 

Ind. kelder, 7 kamers^ta^ukens, 2 bad- 
gel., grote zoldairQMSaHen. Nieuw pan¬ 
nendak. ^|tó^rzi)-ingang. Ook geschikt 
voor belegging. Perc. opp. 950 m 2 . Aanv. 
direkt. Vraagprijs f 95.000,- k.k. 


TE KOOP 
ƒ189.500,— von 

INCL. BTW EN 
EIGEN GROND 


''Trim* 


w «, IJUf/r 
Ljl’*- 


DOOR ONZE AKTIEVE EN ZAKELIJKE BENADERING 
KAN OOK UW HUIS GOED EN SNEL WORDEN VERKOCHT! 
BEL RUSTIG VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK. 


• traditioneel gebouwd • complete luxe keuken • dubbele beglazing «f 

• volledig geïsoleerd • twee open haarden • geheel onderhoudsarm *J 


HOENSBROEK: 'Mooie woning in vrij 
jonge, kindervriendelijke buurt!' 

Ind. hal, ruime woonk., keuken m. inr., ber¬ 
ging, 4 slaapk., badk., 2e verd. bereikb. 
via vaste trap. Bwjr, 1983. Geïsoleerd en 
ged dubb. begl. Achtertuin op zonkant. 
Aanv. in overleg. 

Mog. rijksbijdrage f 3.000,- 
Vraagprijs f 127.500,- k.k. 

HOENSBROEK: 'Veel goedkoper dan 
huren!’ 

Tussengel woning m. kl. binnenpl. Ind. 
kelder, woonk. grote woon/eetk. m. inr, 4 
slaapk. badk. Aanv. direkt. 

Vraagprijs f 80.000,- k.k. 


KERKRADE-W.: 'Zeer ruim vooroorlogs 
halfvrijstaand herenhuis!’ 

Ind. kelder, hal, woon/eetkeuken, 7 grote 
slaapk , badk. Zolder. Ged. voorz. v. roll. 
c.v. ketel 1988. Zeer geschikt voor dubbele 
bewoning en praktijk/wonen. Aanv. medio 
sept. '92. Vraagprijs 1 159.000,- k.k. 

SITTARD: 'Prachtig vrijstaand heren¬ 
huis met kantoor en bedrijfsruimte!’ 

Ind. 2 kantoren m. aparte ingang, maga¬ 
zijn ± 115 m 2 (ook bruikbaar als gar. voor 
± 10 auto’s); woonh.: kelder, hal, woonk. 
± 60 m 2 m. open haard, zeer ruime luxe 
keuken, bijkeuken, bar, berging, gar. (14 x 
3,75) m. afstandsbediening, 4 slaapk. 
badk. apart toilet. Geh. pand voorz. v. roll. 
en ged. geïsoleerd. Perc. opp. 1110 m 2 . 
Aanv. in overl. Prijs op aanvraag. 


★**★*M- f f f- Schoneveld is WIJ beschikken o.m. over een 
vooriopig hef laatst te realiseren overdekt zwembad, bowling, 
bungalowprojekt aan het Zeeuwse tennisbanen, strandpaviljoen, 
strand. Een rustige en prachtige supermarkt, restaurant, bruin Zeeland is 
de zonnigste 
provincie B| 
van Nederland: ” 
gemiddeld „7 
150 uren U 
méér zon ^ 
per jaar! £'■ 
Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur. 
Emmaplein 12, 6411 JR Heerlen. 
Telefoonnummer 045-711500. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. 


-x. zei. 

c omgeving met talloze 
J rekreatieve mogelijkheden, 
daarom ook in de winter 
zeer aantrekkelijk! 


café, enz. Daardoor een ideale 
kombinatie van rekreatie en 
belegging. 

MEER WETEN? Vraag dan 
vrijblijvend de informatiemap aafl 
bij: Rekreatiepark Schoneveld, 
Schoneveld 1, 4511 HR Breskens, 
Tel. 01172-3492 (10.00 tot 12.00 uur) Schoneveld 

mkmatii^iark 


IMii ‘jouMi £U«o kgiué 


BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW 


Beter wonen begint met Stienstra 


Stienstra heeft een zeer uitgebreid 
huizenaanbod in elke prijsklasse in 
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie¬ 
ding is slechts een beperkt aantal 
genoemd. Vindt u het huis van uw 
keuze niet of zoekt u in een andere 
regio? Vraag gratis ons 
huizenmagazine aan of maak uw 
wensen aan ons kenbaar. 


huis met inpand. gau 1 u en schuifpui naar te 

" nC S 6 HeteUichl- 

Luxe badk 

verwarming. Bwjr. 198^. 


EYGELSHOVEN H 

Uitst. gel. woonhuis met royale 
tuin. Gar. Living ca. 32 m : . 
Dichte keuken met compl. 
install. 3 slaapk. Badk. met 
ligb., douche en bidet. Ged. 
dubb. beul. 

Prijs ƒ 195.000,-k.k. 6114 

HEERLEN H 

Centrum. Karakteristieke stads¬ 
woning met zonnig gel. terras 
ca. 20 nv. Kelder. Woonk. 
Keuken. 3 slaapk. Badk. 
Zolderk. Bergzolder. 

Prijs ƒ 149.500,- k.k. 6165 

HEERLEN H 

Zuid. Ruim herenhuis met gar. 
Voor- en zijtuin. Terras. Ruime 
hal. Woonk. met open haard. 
Gesl. keuken. Berging. 3 
slaapk. 4 mansarde-Zslaapk. 2e 
toilet. Badk. met ligb. Berg¬ 
zolder. Prijs ƒ 197.000,- k.k. 6109 

HEERLEN H 

Weken. Rustig en centraal gel. 
drive-in woning mei gar. Tuin 
ca. 15 m. diep. Woonk. ca. 33 
nv. Ruime eetkeuken met 
comb. 4 slaapk. Badk. met 
ligb. en 2e toilet. Dakbedek¬ 
king in 1988 vervangen. 

Prijs ƒ 139.500.- k.k. 6126 

HEERLEN H 

Heerlerheide. Royaal woon¬ 
huis met balkons. Gar. Tuin. Z- 
vorm. woonk. Keuken. 4 
slaapk. Bet. badk. Hobbyk. 
Zolderberging. Ged roll 


HEERLEN H 

Zuid. Goed gel. halfvrijst. vak- 
werkhuis met grote tuin. Oprit. 
Carport. Berging. Woonk. ca. 
37 nv. Ruime eetk. met comb. 
1 slaapk. Zolder. Grotendeels 
gerenoveerd. Opp. ca. 1.000 nv’. 
Prijs ƒ 225.000.- k.k. 6064 

HEERLEN H 

Noord. Halfvrijst. woonhuis 
met tuin. Berging. Woonk. 
Keuken. 2 slaapk. Mogelijkh. 
voor 3e slaapk. Badk. met ligb. 
Zolder. 

Prijs ƒ 125.000,- k.k. 6019 

HEERLEN H 

Molenberg. Centraal gel. tus¬ 
senwoning met tuin en achter¬ 
om. Kefder. Woonk. ca. 23 m 
Gesl. keuken. 2 slaapk. Badk. 
Ruime zolderk. Grotendeels 
alum. koz. en dubb. begl. 

Prijs ƒ 97.500.-k.k. 5970 

HOENSBROEK H 

Nabij centrum gel. royaal half¬ 
vrijst. woonhuis met inpand. 
gar. Diepe tuin. Kelder. 
Woonk. ca. 32 nv met parketvl. 
en balkon. Aparte eetkeuken. 3 
slaapk.. 2 met balkon. Badk. 
met ligb. en 2e toilet. Ged. roll. 
Prijs ƒ 175.000,-k.k. 6183 

HOENSBROEK H 

Lotbroek. Halfvrijst. woonhuis 
met tuin. Mogelijkh. voor gar. 
Berging. Kelder. L-vorm. 
woonk. Keuken. Bijkeuken. 4 
slaapk. Dak recentelijk ver¬ 
nieuwd. 

Prijs ƒ 119.000.- k.k. 6138 

KERKRADE H 

Chevremont. Luxueus woon¬ 
huis met gar. Tuin met niveau¬ 
verschil. Praktijkruimte ca. 43 
nv. Woonk. met open haard. 
Eetk. Dichte keuken compl. 
met app. 3 slaapk. Wasruimte. 
Badk. met ligb en douche. 
Opt isol. Geh. met hardh. koz. BOCHOLTZ H 

In jonge wijk gel. woonhuis 
met gar. L-vorm. woonk. en 
ged. open keuken tot. ca. 40 nv. 
3 slaapk. Badk. met douche. 
Vaste trap naar ruime zolder. 
Opt. isol. Uitst. onderhouden. 
Opp. ca. 342 m : . Bwjr. 1987. 

Prijs ƒ 142.000,- k.k. 6018 Prijs ƒ 389.000,- k.k. 5986 

lil STIENSTRA 


MAKELAARDIJ B.V. 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. 

Zaterdag van 9.00-18.00 uur. 

Aken: maandag t/m vrijdag van 9.(X)-13.(X) en I4.1X)-18.00 uur. 
Zaterdag van 9.(X)-14.00 uur.' 


Prijs/ 319.000, 


KERKRADE H 

Holz. Tussenwoning met kel¬ 
der. Woonk. Open keuken. 4 
slaapk. Badk. met ligb. Ged. 
met kunstst. koz. en dubb. 
begl. 

Prijs ƒ 150.000,-k.k. 6122 


KLIMMEN H 

Centrum. Rustig gel. karakte¬ 
ristieke hoekwoning. L-vorm. 
woonk. ca. 38 nv. Ruime eet¬ 
keuken. Ruime waskelder. 4 
slaapk. Luxe badk. Zolder. 
Recentelijk geh. gerenoveerd. 
Prijs ƒ 235.000,-k.k. 6105 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Royaal vrijst. 
woonhuis met dubb. gar. Tuin. 
Sout.: kantoor-/praktijkruimte 
ca. 25 nv. hobby- en voorraad- 
ruimte. Beg. gr.: living ca. 50 
m’. Keuken met compl. eiken 
install. Ie verd.: vide. 3 royale 
slaapk. Luxe badk. met ligb., 
douche, dubb. v.w. en 2e toilet. 
2e verd.: hobbyzolder ca. 30 nv. 
Prijs ƒ 345.000,-k.k. 6180 


LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Vrijst. woon¬ 
huis met royale tuin. Inpand. 
gar. Living ca. 35 m . Dichte 
keuken met install. ind. app. 
Bijkeuken. Serre. Berging. 
Badk. met douche. Ie verd.: 4 
slaapk. 2e verd.: hobbyzolder. 
Prijs ƒ 185.000,-k.k. 6179 


LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Luxe 
appartement op Ie verd. met 
kelder. Luxe afgewerkte living 
ca. 26 nv’. Keuken met compl. 
install. 2 slaapk. met balkon. 
Badk. met douche. Dakterras 
ca. 26 nv’ met prachtig uitzicht. 
Div. bergingen. Geh. met hardh. 
koz. en ged. met dubb. begl. 
Prijs ƒ 89.000,- k.k. 5930 


Voor inlichtingen 

H: kantoor Heerlen, 

Tel.: 045-712255* 
Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen. 

Kantoor Maastricht, 

Tel.: 043-252933* 
Wycker Brugstraat 50, 
6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel.: 0949-241-407540* 
JesuitenstraBe 2, 

5100 Aken 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Schitterend gel. 
bungalow met inpand. gar. 
Royale tuin. Sout. met provisie- 
en wasruimte. Royale living 
ca. 45 m met parketvl. Een¬ 
voudige dichte keuken. 4 
slaapk. 2 badk. Study. 

Prijs ƒ 339.000,-k.k. 6168 

LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Gesch. 
vrijst. woonhuis met gar. 
Ruime tuin. Living ca. 38 nv. 
Semi-open keuken met witte 
install. Bijkeuken. 4 slaapk. 
Badk. met ligb. en 2e toilet. 
Vaste trap naar zolder. Geh. 
dubb. begl. Moderne afwer¬ 
king in grijs. Opt. isol. 

Prijs ƒ 198.000,-k.k. 6190 


LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Bouw¬ 
grond ca. 512 nv voor gepland 
vrijst. landhuis incl. vergunnin¬ 
gen en tekeningen. 

Prijs ƒ 93.000,- k.k. 6097 


OIRSBEEK H 

Gerenoveerd boeren woonhuis 
(rijksmonument) met binnenpl. 
Gar. Royale woonk. met ged. 
open keuken ca. 46 nv. Wask. 
2 slaapk. met mogelijkh. voor 
3e en 4e slaapk. Luxe badk. 
met ligb. Goede mat. afwer¬ 
king. Goed onderhouden. 

Prijs ƒ 229.000,- k.k. 6040 


Prijs ƒ 223.500.-k.k. 5915 

SCHINVELD H 

In nieuwbouwwijk gel. vrijst. 
woonhuis met gar. Grote tuin 
ca. 20 m. diep. Doorzonwoonk. 
met open keuken. 3 slaapk. 
Badk. met ligb. en douche. 
Vaste trap naar grote zolder. 

Prijs ƒ 178.855,- v.o.n. excl. 
renteverlies 160 

SIMPELVELD H 

Hulsveld. Goed gel. halfvrijst. 
bungalow met gar. Ruime tuin 
met goede bezonning en pri¬ 
vacy. L-vorm. woonk. en open 
keuken met compl. install. tot. 
ca. 47 m’. 3 slaapk. Badk. met 
ligb., 2e toilet en dubb. v.w. 
Sout.: hobbyruimte ca. 51 nv 
met mogelijkh. voor 2 slaapk. 
en evt. geschikt voor praktijk¬ 
ruimte. Prov. ruimte. Goed 
onderhouden. Opp. ca. 500 m’. 
Bwjr. 1973. 

Prijs ƒ 275.000,-k.k. 6149 

VOERENDAAL H 

Kunrade. Modern halfvrijst. 
woonhuis met zonnig gel. tuin. 
Gar. Z-vornv woonk. en half 
open keuken met app. tot. ca. 
31 nv. 2 slaapk., moglijkh. 
voor 3e slaapk. Badk. Vaste 
trap naar zolder. 

Prijs ƒ 149.500,-k.k. 6163 

VOERENDAAL H 

Kunrade. Goed gel. woonhuis 
met tuin. Gar. Woonk. Open 
keuken met div. app. 3 slaapk. 
Badk. met ligb. Bergzolder. 
Ged. met roll. en dubb. begl. Prijs ƒ 185.000.- kT. 


^Gaam*"vrjjplijmfoipatie ever woning _ 

1 nr» .. . . . .. * 

| .^ | 

■ Straöt* ... m^.^»***.I 

Postj^c/p to^ l ...♦?*•«*•••*)*•...§ . 
* O Stuur mij gratis het huizenmagazine nr. 1% 
I In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: 
I Stienstra Makelaardij BV, 

■ Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. 


& Recreatie 


Advertentlecombinatle van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 WADDENEILANDEN 


V UELAND OOK TIJDENS HET VOORJAAR PRACHTIG ! 

Onze appartementen zijn het gehele jaar geopend. 

_Arrangementen mogel ijk. Tel. 05621-1370. 

BELAND; 3-5-8-daagse arr. + fiets- en bootkaart, HP 
/ 155 p.p. Ook bungalow v erhuur.Tel. 05191-2368. 

».J? rsche,lin 9 ; direct gel. aan de rand van bos en duin 
Hotel-Café-Rest. BORNHOLM. Alle kamers v.v. eigen 
.. _terras, d.t. of b.d.t., ktv en tel. Inl. 05620-2 266. 

Jmeland/terschelling. T.h. stacarvans en mobiele 

^ngalows 2 slpk. volledig ingericht vrij voor 11-7 na 22-8 
_ Inl. 05180-1206 (niet op zonda g). 

^Rschelling, luxe appartement, 5 slaapkamers, 6 a 7- 
^Pg rsonen , 2 compl. ingericht. Inl. 056 20-3366/2358. 

b . AMELAND. Te huur luxe LANDHUIS, 
ustig gelegen bij zee in duinen. Voorzien van alle comfort. 
_Vrij voor 11-7 en na 29-8. Tel.: 035-246460. 

T NES, AMELAND. 

Von ,UXe recr ' wonin 9 en met cv ' Voll. inger. en geschikt 
oor max. 4 pers. per woning. Paasvak. +juni/1ste wk. in 
cL gog vrij ! Huurpr. v.a. ƒ 1.000,- p.w. Inl. 02159-41927. 


HOTEL OP DIEK 

Texel, 5- en 8-daagse arrangementen incl.: 

-üüj gh fiets en solarium v.a. ƒ 23 0,-. Tel. 02220-19262. 

^schelling, Hoorn. T.h. appartementen, nog 

^_Vrij voor 18 /7 en na 29 /8. Tel. 05620-8837. 

TERSCHELLING/AMELAND, t.h. gr. luxe sta-caravans, 2 
en 3 slp.kmrs, w. water, kl. tv, radio, vrij voor 4-7 en 
-^na 29-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. 


Natuurlijk relaxen... 

(^arrangementen met actieve natuurcursus verzorgd 
EcoMare. Bel voor meer informatie VVV Texel 02220- 
4 74l en vraag naar de HotelNatuurVakantiefolder. 

HotelNatuurVakantie op Texel! 

JERSCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het eiland 
faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., zonne- 
. fTas, biedt u arr. v.a. ƒ 150,- incl. ontbijtbuffet, lunchpak- 
f?' diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5, 8891 HS 
ÏJlHÜ^d Tel. 05620-8850. Fax. 05620-8299. 


J^eland, t.h. vrijst. bung. I TEXEL, de Koog, 

? al ' in met cv vrij 25-4 tot hotel BOSCHRAND, 5-dg. 
!^enna 29-8. 05191-4371. arr. HP ƒ 205- p.p. Incl. fiets 

en 50% kort. op subtr. 
zwembad (m.u.v. pasen) 
Tel. 02220-17281. 


AMELAND, BALLUM. 
T.h. stacarvans volledig 
ingericht. Vrij voor 15-7 en 
na 28-8. Ook weekend’s. Inl. 
05921-43843 b.g.g. 42728. 


DRENTHE 


DIEVER, PENSION DE 'BEUKENHOF' 

Ideaal gel. aan rand van bos en dorp. 750 m. van subtr. 
zwemb. Kamers met d/t. en grote tuin. Tel. 05219-1420. 

BUNGALOWP. NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk., 
bung.’s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl. folder: Heem- 
raadschapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940. 

RUST-RUIMTE-PRIVACY 
BUGALOWPARK WICO 

Schoonoord (Dr.): comf. vrijst. bungs a.d. bosr. Prijzen: 
ƒ 225,- tot ƒ 700,- p.w. all-in. Inl. H. Lampe. 05918-1336. 


ZUID-HOLLAND 


NOORDWIJK. Fam.hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a. 
ƒ275,- p.w. p.p., kind. korting. Vr. folder 01719-12712. 

DUINRELL - ATTRAKTIEPARK KADO! 
Reserveer nu uw Duinrell-vakantie! Kom kamperen of huur 
zo’n luxe Duingalow voor 4-6 personen. Duinretl heeft ook 
groepsakkommodatie: het Duinhostel. Wie op Duinrell 
overnacht krijgt het attraktiepark kado en kan genieten van 
het Tropische Tikibad. Info: 01751-40260. Reserveringen: 

01751-19314. Duinrell, 2242 JP Wassenaar. 


BELGIË/LUXEMBURG 


Camping De Hondsrug is 
gezinscamping met o.a.. 


camping 


annerweg 3 - 9463 TA eext 
tel. 05922-1292 

NIEUWSGIERIG? Komt u gerust 
onze kleurenfolder aan. 


een modern ingerichte 

Toeristische plaatsen met eigen 
sanitaire unit 

Arrangementen Pasen. Hemelvaart 

en Pmksteren 

Buitenbad 

Verwarmd binnenbad 

Luxe stacaravans te huur voor 19-7 

na 15-8 

Gehele seizoen recreatiebegeleiding 
eens langs om te kijken, of vraag 


’*daags Fietsarrangement 

^ier dagen (3 nachten) ver- 
* e nd op basis logies/ontbijt. 
n *L fiets en kaarten. Kamer 
bubbelbad!! Kompleet 
Ver Zorgd. vanaf ƒ 218,- p.p. 

potel ’t Koogerend 

r«Oen res te! 02220-13301 


TEXEL 

kamers en appartementen 
in diverse hotels 
o.a. in kuurhotel. 

Texel Hotel Kombinatie 

Postbus 24 y- 

1790 AA Den Burg [ 

Tel. 02220- 15703 Buinen gezellig FAMILIEPENSION. Voor ontspannende 
vakantie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandelge¬ 
bied. Kamers voorzien van douche/wc, prijsvriendelijk. Inl. 
reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA Buinen, 
tel. (05998) 12491. 


OVERIJSSEL 


Hotel-Restaurant „’t WAPEN VAN OOTMARSUM" 
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer. 

Tel: 05419-91500. Spec. arr. De folder ligt voor u klaar. 


ENTER. Knus vak.parkje. Huisjes en kampeerpl. t.h. Pony. 
speelt, kindvr. enz. (Pinkster) ook w'ends 05478-1819. 


TWENTE, PAASARR. IN GEZELLIG FAM. HOTEL *** met 
uitst. keuken, kamers m. alle comf. Ook gelijkvl. m. terras/ 
balkon Tennisbanen. Folder op aanvr. Hotel Jachtlust, 
Borne/Hertme. Tel. 074-661665. 


OMMEN. Inger. stacar.’s op vak.centr. Bestmenerberg m. 
overdekt zwemb. Recr. team. Pasen en hemelv. ƒ 205.- p. 
wk. Nog vrij voor 18/7 en na 22/8. Tel 05274-1267. 


DE PAPILLION 

camping, bungalowpark in Denekamp. 

Een unieke omgeving met ruimte en rust. Reserveer nu 
een ruime mooie plaats in de natuur voor een fijne vakan¬ 
tie. Zwembad verw., kleuterbad, tennisbaan, viswater, div. 
speeltuinen, groot sportveld, recreatieteam, fietsverhuur, 
winkel, snackbar en gezellige kantine. Inl. 05413-51670. 

Markelo, CAMPING DE KATTENBERG 
Gelegen in de 'Hof van Twente’ prachtig fiets en 
wandelgebied viswater enz. Ruime plaatsen voor tent en 
caravan. Enkele vakantiehuizen vrij voor 11-7 en na 15-8. 

Besreek nu voor de feestdagen en vakantie. 

Folder op aanvraag. Tel. 05476-1367 b.g.g. 3177. 


KAMPEREN? 

Bespreek uw plaats op 
de gezellige familiecamping 
van het Ostara Vakantiepark 
De Krabbeplaat te Brielle. 

Gelegen aan het Brielse 
Meer en vlakbij het Noord¬ 
zeestrand. 

Llektra-aansluiting, primar 
| sanitair, winkel, wasserette. 

Surfen, zeilen, vissen, 
zwemmen, eigen haven en 
surf-oever, gezellige horeca 
1 op het park. 

Uitgehrcid recrcatiepro- 
gramma in het hoogseizoen. 

En ook dit jaar weer: de 
I OSTARA Spektakeldagen. 


Daar straalt het plezier vanaf. 

Oude Veerdam 4. Brielle. 
01810 - 123 63. 


UTRECHT 


KAMPEREN? 

Bespreek uw plaats op 
de gezellige familiecamping. 
van het Ostara Vakantiepark 
De Biltse Duinen in Bilt- 
hoven. Gelegen op de bos- 
, rijke Utrechtse Heuvelrug. 

Klektra-aansluiting, prima 
sanitair, wasserette. 

Eigen verwarmd zwembad 
met spannende waterglij- 
baan, gezellige horeca op het 
park. 

Lütgebreid recreatiepro- 
granima in het hoogseizoen. 

En ook dit jaar weer: de 
OST ARA Spektakeldagen. 


) ird :fl tVf-1 i JTfTTTTT 

Daar straalt het plezier van al. 

Burg. v.d. Borchlaan 7, 
Bilthoven. 030 - 28 67 77. 


ZEELAND 


VVV BROUWERSHAVEN 

Voor de leukste voorjaarsarrangementen o.a. beautyfarm 
creatief div. korte cursussen, sportduiken ook voor 
beginners, natuurexcursies, zeilen of het 
kennismakingsarrangement. Vraag folder 01119-1940. 


LUXE BUNG. op mooi park 
met o.a. gr. ov. zwembad. 
Vraag folder! 01845-2698. 


GELDERLAND 


GRONINGEN 


ZUIDLAARDERMEER 
Kampeerterrein-Jachthaven Meerwijck’ 
over ontspanning gesproken... 
verdraaid leuk... verrassende vakantie. 

Strandweg 2, 9606. PR Kropswolde. 

_ Vraag folder: 05980-23659. _ 

WEDDERBERGEN in Drents Groningen 
•h. luxe 5* vrijst. villa's met privéstrand aan tuin, vele recre 
«cili. Ook verh. via VRIJ UIT, tevens verh. van camp. pits 
glgg ^re? Tel. 05976-1675. __ 

Er gaat niets boven Groningen 
~ voor een keur aan 

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN 
^ Vraagt u de gratis folder aan 

Adres; . "j" . 

^/woonplaats:.. 

vv Groningen, Naberpassage 3, 9712 JV Groningen. 


FRIESLAND 


■j-, BOLSWARD, Boerderij 

dirK VOor va ^- doeleinden en w’kends. Aan viswater en 
Cht bij IJsselmeer. ƒ 250 p.w. Nog vrij 11 -7 tot 18-7 en 25- 
en de h ele mnd. mei en sept. Inl. 05157-9126. 

.. . Camping het GOUDMEER. 

gel. rondom een meer. Ruime plaatsen. Gratis 
p rvcer stacar. 3 wk camp. = 10% korting. Boek nu voor 
— Hemelv aart of Pinkster. Oosterwolde 05160-88281 

Qaastmeer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS, 8- 
dirert vri ^ s,aan d met privé aanlegplaats. Rustig gelegen, 
hui 01 aan °P en vaarw ater in uniek merengebied. Ook ver- 
J^LP^tbodemschepen. Inl. (05154) 3366. 


CAMPING de ZEEHOEVE, aan de Waddenzee, 
seizoenpl. en jaarpl., verhuur van stacarv. en 
— trekkershutten. InLHarlingen 05178-13465. 


ZEILSCHOOL ANWB / Veilig Tehuis erkend 
—yV J/1PII &////,I Vakanties vooi jeugd en volwassenen Men - 
■ w l_ Surfen - Jenms Verhuut luxe vakantie- 

* T, y »oitciiiiiu«i woningen, zeilboten en akkommodalie 
t - Telefoon 05135 -2146 / 05668-396 

- _ 3 3n het Sneekermeer (Fax 05135 1477) 

een top-zeilvakantie in heeg 

erkp r ? / i eten van schona lucht en fris water bij de ANWB 
On n 6 ze ' lsc holen, NJHC Herberg ’lt Beaken’ (voor jeugd 
gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21 jr). Bel 
_ voor een folder 05154-2258/2363. _ 

Ve Friese meren 

v an ^ ür ^ an bungalows en open zeilboten. Bij het huren 
een bungalow van 3-4 tot 25-5; 13-6 tot 10-7; 21-8 tot 
z Q j t V’ een zeilboot of visboot gratis. De zeilboot met dek- 
s ook ideaal voor het maken van trektochten. Vraag 
—^g^ enfolder: Sjerp de Vries, Terherne, 05668-265. 

Uni hotel iesicht 

v.a./ 475,- p.p. 

Tel.; 05117-9367. 


DRE 


WINTERSWIJK. Luxe vrijst. recreatie bungalow 
in bos, speelt., recr. meer, 3 sl.k., cv, ktv, eigen uitrit. 
Paasvak. ƒ 450,- per week all-in. Inl. 074-664360. 


VAKANTIE DOORBRENGEN IN ERMELO! 

Wij hebben plaats. Huisjes 2-4 pers. in april/mei en juni en 
2-6 pers. juli en aug. Inl. 03417-53264. 


BEEKBERGEN. Gezell. fam. hotel, gemod. kamers met/ 
zonder douche/toilet, k,tv, telefoon, prima keuken, dichtbij 
bos en zwembad. Volledig pension v.a. ƒ 54,- p.p.p.d. 
Vraag gratis folder Hotel De Zwaan*** Tel. 05766-1393. 


VELUWE APELDOORN 

Camping ’De Veldekster’ 20 ha, tel. 055-424711, modern 
sanitair, verw. zwembad, kl.bad, babyroom. Vr. folder. 


CAMPING DE VLINDERHOEVE **” Gorssel (GLD.) grens 
Veluwe Achterhoek, voor vakantie of seizoen, ook 
stacaravans te huur. Folder? 05733-1354. 


HOENDERLOO (VELUWE). T.h. luxe stacaravansruim en 
cpl. inger., d/wc/tv direkt a/h staatswildreserv., v.a. ƒ 305,- 
p.w. Info/fold.: DE WOESTE HOOGTE, 05768-1600. 

VELUWE, Vaassen DE BOSRAND’ ‘NIEUW* LUXE app. 
(ook w’kend/midwk) sta-car. en kampeerpl. Overdekt verw. 
zwemb., tennisbaan, recr. progr. Pasen! 05788 - 1343. 

Hotelvakantie Veluwe. 

3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half pen¬ 
sion, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paardrijden. 
_ Info: Hotel Bosoord Loenen, 05765-1264. _ 

WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen 
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. Alle 
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwemmen, 
surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45 pers. Cam¬ 
ping en kegelcentrum ’t WIESKAMP, Henxel nr. 4, 7113 
PA 05430-14612. 


NUNSPEET. De parel van de Veluwse natuur. 

Uw 50+ Hotel Pension HET JAGERSHOF is rustig geleg. 
op 50 mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeerpl., 
nieuwe huurfiets 20,- p.wk. voll. pens. v.a. 395,- p.p.p.wk. 
gr. Folder kunt u aanvragen bij fam. C.J. van Oist. Spoor- 
laan 12-14, 8071 BP Nunspeet. Tel. 03412-52393. 


NOORD-BRABANT . 


BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE 
4-6 of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev. Hoog¬ 
seizoen ƒ 485,- p.w. Nog vrij voor 10-7. Kamp. tegen 
aantrekkelijke tarieven. Fam.park met voor elk wat wils! 
Tel. (04229) 9246. 


TROPISCH ZWEMBAD 

CAMPING DE WITTE PLAS Molendreef 5, 4721 SB Schijf. 
3 wk. aaneengesloten in juli/aug. ƒ 750.- 4 pers., voor tent 
of caravan p.wk. ƒ 280,-. Turks bad, sauna, gezellige bar, 
waterglijbaan eet. Alles op eigen terrein. Tropisch zwemb. 
gratis, huisdieren toegest. Vraag Fold. of kom langs. 
Tel. 01654-1889/1768. 


4**** Camping 'Strandbad Oostappen’ 

SPECIAAL HEMELVAART-/PINKSTERARRANGEMENT: 
23 ME! T/M 8 JUNI ƒ 225,-. 

Ideale ANWB-gezinscamping, op de grens Brabant/Lim¬ 
burg. Mooie jaar- en toeristische plaatsen in de bossen of 
aan zwenv/surfwater. Uitgebr. dag-/avondaktiviteiten-pro- 
gramma, ook v.d. allerkleinsten. Waterglijbaan. Speelcom- 
binatie. Modern en komfortabel: elektra, watertappunt, rio¬ 
lering, kabel-TV. Vraag snel de uitgebreide folder: 
Fam. Gillis, Kranenvenweg 23, ASTEN-OMMEL. 

7 dagen per week open! Tel. 04936-92398. 


Te huur: eenv. huisjes en/of carav’s, op kleine rustige 
camping langs riv. Ned.talig. Info: A. v. Hanegem. 

La Lienne 16 B-4987 Stoumont. Tel. 09-3280785950. 

CARAVANS te huur. Pracht, natuur bij la Roche (Arden¬ 
nen) op kl. camping, 100 km. v. Maastricht. Ook m. eigen 
tent of car. Tel.: 09-3284411488. 

STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ƒ 190,- 
p.wk. all-in, bezet van 11-7 t/m 15-8. (04459) 1598. 

Belgische Ardennen CAMPING HOHENBUSCH 
ANWB. Te huur op fijne gezinscamping nieuwe 6 pers. sta¬ 
caravans met toilet en douche kompl. inger. met k.tv., 
nieuw verw. zwemb. met bubbelbad v.a. mei verw Nog vrij 
in voor- en naseizoen v.a. ƒ 395,- p.w. all-in. Ook ruime 
kampeerplaatsen voor eigen caravan of tent. Voor 50+ ex¬ 
tra korting. Tel. 09-3280227523. 


FRANKRIJK 


■ 

Nog geen camping besproken? CAMPING CONTACT 
reserveert op 40 campings STACARAVANS, chalets, 
bung.tenten en plaatsen. Gratis brochure 02507-14746. 


APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE 
in Normandië, Bretagne, Vendée, en de Middellandse Zee 
Topic Travel Autovakantie-gids: 070-35.033.09 (lid SGR). 


Geniet van de zon in Z.Fr. Dordogne! T.h. 4/5 p. voll. inger. 
caravans op campings m.zwembad/zandstrand. Juni 50%; 
na 1-7 h.seiz. slechts enkele caravans vrij. 04742-3362. 


Roan Comfort Camp verhuurt kompl. inger. luxe BUNGA¬ 
LOWTENTEN EN STACARAVANS op 20 Franse ““cam- 
pings. O.a. gratis cross- en kinderfietsjes. Ned. org. Ned. 
Gastvrouwen. SGR. Voor info en brochure 05756-4153. 


Goede vak.woningen, bung.parken en stacaravans. 
VERDIEN NU EEN WEEK VAKANTIE TERUG! 

Bel 085-257800 SEJOUR EN FRANCE voor inl./gratis gids 


Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand. 
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471. 


ONBEZORGDE KAMPEER VAKANTIES voor gezinnnen. 
in Zuid Fr.: compl. inger. caravans en bung. tenten + sport/ 
spelprogramma s. Aantrekkelijk en betaalbaar. 
EUROSPORVAC tel. 078 - 414562. 


I.R.S.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O. Frankrijk: 
Ardèche, Gard, Vaucluse, Dröme, tel. NI. 040-570619, tel. 
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049, Nederlands sprekend, 


JONGERENCAMPING Cöte d’ Azur 10/17 dgse. busreizen 
v.a. ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagirtr 


SPANJE' 


Playa d’ Aro JONGERENCAMPING 10,17 dgse bus-eirc' 
v.a. ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919 

Winstpakker, 27 april. 4-8-11-15-18 mei, Htl CalafC '; 
Salou, drie sterren, volp., direkt aan zee, 10 dgn ƒ 3'? - 
Strandhotel Espana in Caleüa, halfp. 4-11-18 mei 
ƒ 279,-. Hotel Las Vegas Salou volp. 29 juni 14 dgn ƒ 
Hotel Pirineos Lloret 10 dgn., volp 4-11 mei ƒ 298,- Ev; x 
Royal Class ƒ 40,-. Garantief. ƒ 10.-: adm.k. f 5 - r fa." 
Dit zijn slechts enkele van de vele aanb uit de 5? ~ ' 
Tours folder. Extra voordelig te boeken door rechtstrek r t 
verkoop. 1-2 of 3 Ster hotels in me', juni. ju!' e' z. 

Bel 040-460560 en vraag die gratis folder 

SUPERSTUNT, profiteer van deze eenmalige aanbied'-c 
Malgrat de Mar, 10 dgn, incl. halfp. al voor ƒ 269,- me: ■. 
trek op 24 + 27 april en 4 - 8 mei a.s. Vertrek '■ - e 
slechts ƒ 289.- incl. vervoer per supertuxe touringcars 
(Royal Class toeslag ƒ 50.-). U verblijft in prima "hotels of 
50 mtr. van zee (bijv. Alhambra. Reymar en Reyma r PI?' a 
, eigen badkamer + balkon, hotels met zwembad. Bel er 
boek snel voor deze stunt SNOEYINK REIZEN 054 1 3- 
53200 (lid ANVR en garantiefonds). 


Costa Brava v.a. ƒ 225.- 
Barcelona v.a. ƒ 225.- 
Salou v.a. / 240,- 
Costa Blanca v.a. ƒ 265.- 
Retourprijzen per pers. 
(bijna) dagelijks naar 
Spanje, 29 bestemmingen. 

Luxe bussen toilet - 
video - airco - royal class 

Iberbus 

020-6241010 


COSTA BRAVA-Biane- 
Vakantiewoningen te huur. 

Auto» bus»trem® vliegt je 

CodaB Reizen: 050-4152* C 

C.B. Estartit Ton-e Veils Vak. 
won... zwemb..c'ub. • bc=’. 
omgeving Tel 033-943893 


Spanje busreizen. 10 der., 
v.a. ƒ 395.- p.p.; 17 dgn v.a. 
ƒ 614.- p.p. Gratis folder 
GEBO REIZEN 038-54^358. 


OOSTENRIJK 


Voor de zomervaK. van OOSTENRIJKSE FAMILIES comf. 
vak. woningen. Ook h.p. 4 tot 10 pers. Tel. 05910-22293. 


ITALIË 
STA-CARAVANS in de 
Ardennen en Ardèche v.a. 
185,- all-in. 04406-42428. 


Omg. Limoges. Studio 2- 
pers. bij Ned. boerderij. Tel. 
09-3355768060/058-660814 


JONGEREN OPGELET' 
Leuke campingvakantie aan 
de Midd. Zee v.a. ƒ 199,- 
GoGo-Tours 010-4142599 


KAMPEREN? 

Bespreek uw plaats op clc 
gezellige familiecamping van 
het Ostara Vakantiepark 
t Wolfsven te Mierlo. 

Gelegen in een uniek stukje 
natuurrijk Brabant. 
Klektra-aansluiting, 

prima sanitair, winkel, was¬ 
serette. Overdekt zwembad 
met hot Whirlpool”, groot 
» natuurbad met stranden, 
spannende waterglijbaan, 
vis- en speelvijvers, tennis¬ 
banen, midgetgolf. 

Gezellige horeca op het park. 

Uitgebreid recreatiepro 
gramma in het hoogseizoen. 

F.n ook dit jaar weer: de 
OSTARA Spektakeldagen 


KUNST & CULTUUR, 


Chartervlucht Rome 16/4 

5 dgn / 325, Madrid 15/4 

6 dgn ƒ 385. Ook met hotel. 
FUTURE LINE TRAVEL, 
020-622.28.59. Lid SGR. RENT A TENT. Voll. inger. 
bung.tenten op campings in 
Belg., Lux., Dld., Nrd.- 
Frankr. 05765-1071. Pb 19. 
7370 AA Loenen. 


Parijs busreizen, 3 dgn. v.a. 

ƒ 159,- p.p. Info: 
GEBO REIZEN 038-544968. 


TENTSETTERS 

De compleet inger. 
bungalowtent op unieke 
campings in Frankrijk! 
Zeer aantr. voorseiz.prijzen.' 
Folder 071-146431. 


ARDECHE. Caravans v.a. 
ƒ 195,- p.wk. all-in. Inl.: 
04406-42428. 


JONGERENCAMPING Adriatische kust. 10 17 da?cse 
busreizen v.a. 245,-. Tenthuur mog 020-6202919. 

Levico- Caldonazzomeer - Ledromee- 
Gardameer - Kalterersee 

200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen e n hote ,r 
Vakantie Vaisugana. Tel. 03463-51161 (gratis gids, 

SRC biedt u betere busreizen naar Italië. 7-Daagse -es 
FLORENCE al v.a. ƒ 399.-: ROME al v.a. / 443.-. Verz g- 
de excursiereis langs FLORENCE. PISA en ELBA a' v.a 
ƒ 699,-. Luxe cultuurreis TOSCANE met verblijf in pe^ec' 
““hotel al v.a. ƒ 895,-: 8-daagse reis VENETIE v a 
/ 769,-; 12-daagse rondreis BELLA ITALIA v.a. ƒ 999.-. 5- 
daagse vliegreis ROME v.a. ƒ 975.-. Bel nu voor gratis re s 
gids! SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050-145800 '023 
6202121 of vraag uw ANVR-reisadviesburo! 

EXCURSIEREIZEN met be¬ 
zoek aan o.a. Rome, Floren¬ 
ce, Venetië en Ravenna. Ho¬ 
tel met zwembad. 10 Dgn 
v.a. ƒ 529,- IVO. Ook half- 
pension mogelijk. Vertrek 
wekelijks op vrijdag. Vraag 
de gratis folder bij Winne- 
muller Reizen (SGR. ANVR) 

08880-52245. 

DENEMARKEN Daar straaH het plezier aan af. 

Patrijslaan 4, Mierlo. 
04927-616 61 


LIMBURG DUITSLAND 


Het kleine 

-JHBl -vakantieparadijs in het 

Hotel Am Berghang mooie Bad Bentheim. 


Schitterend op de zuidhelling gelegen vakantiehotel met de 
gastvrije, persoonlijke toets. Restaurant, bar, café-terras, lounge, 
hoteltuin, binnenbad (29°C) en relaxeenter. Ruime kamers en suites 
met alle denkbare comfort. Eigen fietsverhuur. 

Weekend- en meerdaagse vakantie-arrangementen, zoals: 


Luxe Mini-Vakantie (3 n.) HP v.a. DM 245,- p.p. 


Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim 
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder, fax 09-49.5922.4867. 


je reinste rust en ruimte 

DENEMARKEN V 


KEUS UIT RUIM 20.000 VAKANTIEWONING? 
ook HOTELS, VAKANTIEPARKEN en AUTOREÉf 


Vraag tegen portokosten he 
uitgeöreia miopakKet aan üi. 

Dansk Feriehus 
Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midw'Olca 
Teiefoon 05975-1416’ 


ONBETWIST DE DENEMARKEN SPECIALIST^ Hotel Mozart*** Bentheim 

Midweek- of weekendarr. 

(2 n.) H.P., DM 165,- p.p. 

Vraag onze brochure: 

tel. 05423-88177 (NL) of 09-4959223128 (D) r 


NOORD-HOLLAND 


DUINLAND ST. MAARTENSZEE. Bung s. gratis 
zwemparadijs/attractiepark. Voor weekend/midweek en 
voorseizoen. Mei v.a. 450,- p w. Tel. 02246-3109. 


IJMUIDEN. App. a. zee Voll. inger., voorz. van k.tv,stereo, 
open haard eet. Incl. zwemb./ sauna. 02550-20629. 


m 


_ SAMEN GEZELLIG NAAR 

^ LINNAEUSHOF EUROPA'S GROOTSTE SPEELTUIN 

^_ EEN DAGVULLEND ATTRAKTIEPARK 

TdAw\ GELEGEN AAN DE N20B HAARLEM-LISSE, 
y _f\ \ ALL-1N-TARIEF : F9,00 P.P. 

GJOvJ (UITGEZONDERD MOTORSKELTERS) 
j.— dr'J OPEN TOT 5 OKT. : 10.00-18.00 UUR. 
-7™%/ INFOLIJN : 02502- 47624. 


DEN HELDER 1 km van bos en strand. Te huur geheel 
gerenoveerde 6-pers. ingerichte maisonette boven klein 
winkelcentrum. Info 02230-32267 b.g.g. 02260-16165. 


ANWB - DE OUDE BOOMGAARD 
Provincialeweg 5a, Oudkarspel, heeft óók in het hoogsei¬ 
zoen nog caravanplaatsen vrij. Trekkershutten en 2 woon¬ 
huizen! Eigen zwembaden - aan viswater., 8 km. van zee! 
Tel. 02260-12785. HOBBE & WOBBE nodigen u uit voor 
een fantastische vakantie m Drenthe! 

Het hele crprin Vnlnr» nier on mtmr» i/nnr J ’ * ' 


HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.) 
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer. 
Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098. 


Gezel. GEZ. CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6 
pers. stacar. v.a. ƒ 375.- p.w. all-in. Acc.: zwemb., speel¬ 
tuin, kinderboerderij, pony’s, bar. Inl.: (04492) 1822. 


Gulpen V.V.V. Wijlre 

voor een fijne vak. in ’t Zuid-Limb. heuvelland, pr. gel. in 
Geul- en Gulpdal. Ook welkom in de krokus. Vraag de gids. 
Pb. 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444. 


VALKENBURG, Gezell. Fam. Pension ’LOUSBERG', 

10 min, van centr. Prijs v.a. ƒ 32,50. Tel. 04406-12624. 

4-6-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR 
Camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Valken¬ 
burg. VOORDEEL van 27 juni tot 11 juni en van 22 aug. tot 
5 sept. 2 weken v.a. ƒ 550.- Inl. 04492-2044. 


"Meer dan alleen maar kamperen” 

op recreatiepark Hommelheide te Susteren, een gezins¬ 
camping bij uitstek. Natuurbad met strand, vissteigers, 
roeien, waterfietsen, surfles, tennis, grote speeltuin, 
midgetgolf, jeugddisco, kantine, en veel meer. 
Gunstige tarieven, speciale arrangementen. 
Tevens nieuwe jaarplaatsen. 

Bel voor gratis folder: 04499-2900. 


8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ƒ 495,-. Heen- en 
terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. en d. + 
t., zonder bus v.a. ƒ 370,- p.p. Alléén 3 bust. v.a. ƒ 445,-. 
Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 
GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017. 


AKTIEVE VAKANTIES 


PROTENNIS Nederland. Tennisvakanties in Duitsland, 
Oostenrijk en Italië. Tel. 02246-3500. 
DENEMARKEN 

1 Het enige complete reisprogramma voor Denemanu-i 
van Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR SGRi 
1 Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommee r o c 
ganisaties als Dansommer en Novasot 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, 
tel. 050-143200. 


DENEMARKEN zo schoon en zo dichtbij. 

Daar moet u zich thuis voelen! 

TROLL TRAVEL, de Deense vakantieuoninqspeciahsf. biedt u 
een ruime keuze uil meer dan 6000 uoningen. veispreid ovh 
D enemarken. Lr is keus genoeg, maar boek dan uéi vroeg’ 

Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer b:> ( j 

ÏAjT' r TROLL TRAVEL bv (lid ANVK-KeisorganisaUHen 

en Stichting Garantiefonds Reisgelden). 

^ <£££? . * Trollstraplein 8. 3332 JB 2 \K IJNDRl C HT ANVR 

Telefoon 078 19 1700 of 195955 Telefax O/h-l'» 1 549 


[ 


Jïoteftjrossfètir 

Droomvakantie in 't berestadje net over de grens 

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heu : 
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar, 
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei. 
Tevens fietsverhuur. 

Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p. 

Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan¬ 
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen. 

Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444 Bad Bentheim. Duitsland. 

Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis 
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49 


BOPPARD. Hotel GARNI. 

Alle kamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- p.p.p.n. 
Tel. 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreken Ned. 


EIFEL, AHRDAL. Ruime vakantiewoning in bosrijke 
omgeving. Tel. 09-49.2647.3384 


BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. a.d. Rijn. 
Alle kamers met do/wc/telef./ktv: H.P. v.a. DM 45,- p.p.p.d. 
v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned.) of schrijf ons even 
voor een folder: HOTEL L’EUROPE***, Mainzerstr. 4, 
D-5407 Boppard, telef. 09-49 6742 8020. Fax: 802802. 
Fam. A. Potharst. 


Stap eens over die drempel! 
Lang weekend Sauerland 
voor ALLEENSTAANDEN.'. 
Vertr. 8 mei. Info Samen Uit 
in Duiven 08367-67028 SCANDINAVIË 


De specialist voor Scandinavië 

(incl. Ijsland, Groenland en Noord-Rusland) 

- vakantiehuisjes aan de Zweedse en Finse meren, ■v'cc; 
fjorden of Deense duinen 

- rondreizen per auto Hurtigrute of Götakanaal 

- alle boot- en vliegverbindingen 

- avontuurlijke, cultuur- en familievakanties 

Vraag voor deze zaken (en meer) naar zomerfolders v? 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, 050-143200 


SNEL, DIREKT EN VOORDELIG W 53 

ZWEDE 


Wij zijn de dwergen van Hunzebergen en 
Westerbergen, de leukste recreatieparken voor 
het hele gezin. Volop rust en ruimte voor 
iedereen en... leuk voor de kinderen! Want er is 
van alles te doen: zwemmen, sporten, spelletjes 
doen... Komt u ook? Meer weten? Bel voorde 
GRATIS Hobbe-en-Wobbe-krant. 

hunzebergen 

Exoo, tel.:05919-49116 


Bungal owaanbi eding 
v.a. 26/6 t/m 3/7, 6-pers 
bungalow v.a. ƒ 658,- p.w. 

WESTERBERGEN 

Echten, tel.: 05288-1224 -trr, 

40m± 


TSJECHOSLOWAKIJE 
RUSLAND 
CYPRUS 
GRIEKENLAND 
ZUID-SPANJE 
(berg)wandelen, fietsen 
kanoën, diverse data. 
NIEUWE BROCHURE 
rOPO-AKTIEF :085-457351. 


Action Adventures org. 
aktiew’ends/doevakanties. 
Bel v. kl.br. 073-570679. 


INTO AFRICA: 02154-16650 
Akt. safari in nov. ’92 
Wildwatervaren, kanoën, 
bergbeklimmen, duiken. 


SPANJE 


COSTA BRAVA/SPANJE 
Vlijmscherpe aanbiedingen. 
Busr. Costa Brava Spanje. 
Vraag de gratis brochure 
LAST MINUTE PAASAAN- 
BIEDING Ht. ELISA* Lloret 
de Mar 10 dgn. LO / 299,-, 
RC-toesl. 50,- p p' Inl. en 
boekingen Inter Travel 
Spanje. Tel. 06-8212383 
ma/vr 09-22 uur za/zo 12-18 
uur Kant. R'dam 010- 
4777444 tijdens kant.uren. 
KvK Dordrecht 66471. 


vak. won. v.a. 30.- OM p. dag 
L.0. in pensions en hotels v.a. 

16,- OM. V.P. v.a. 37,50 DM; 
Korting bij bezoek aan stedelijke 
attracties met gastenkaart. 


_ Vraag folder! 
I deze adv. uit- 
■ knippen en 
J sturen aan. 


Stadt Warstein _ 
Post!. 1309,1 
D-4788 Warstein ■ 
* 09-49- Z 
x 2902 -9700431 


1‘jR'U uu"»»«r,TTS 


Groen» stad met toekomst 

marstein 


SPANJE 


GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn. ma. + vr. app. v.a. 
/ 199,- camping v.a. f 319,-. Hotel’* 20-4 + 24-4 / 249,- 
apr/mei v.a. / 299,-. Boosten Reizen, lid SGR 045-227777. 


Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand. 
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471. 


- alle inzittenden 


+ alle inzittenden 


va 170 ,-* 

va 260,-* 


inzittenden v.a 330,- 


* retourtarieven 

Da budget-route naar 
Zuid Zweden 

Dit is dè ideale verbinding 
als u snel en voordelig 
naar Zuid Zweden gaat 
Uon Ferry biedt u 2 ver¬ 
bindingen vanuit het 
Deense Grenè. 


Genoemde prijzen geicer a leen odier de 
tickets in Nederland worden gekocht 


G0:er>'' r c | 

%r\ 


O 

m 


JA, stuur mij de dienstregeling en prijzen van Uon Ferry 


Postcode:_Plaats:__ 

Zenden naar: Buro Scandinavia, postbus 30901 

1800 EE Alkmaar. Bellen kan ook: 020-623 29 73 q DF 


T 
■ -v 

: Limburgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 • Pagi 


* _ 

Met 2 man in de schuur. Ine 
j .' weet het Ze gaan 

£ Grieks doen 

'J. 06-320.323.85 
■*"- 50 et p . ’/z min. Jouw mees teres! ’n hemelse 
.... voor haar vrienden. 

- - 37,5cpVim 

.. . 06-320.324,68 


;l 06-320.320.62 

_ vv. 

Op z’n grieks! Zij 18 jr. naakt 
' bukt ze voorover en jij staat 
- -.achter haar! 37,5 cpl^m 


06-320.320.38 

. Rijpe, keurige klassiek 
geklede dame die live ales 
opneemt Ik ben gek op jon- 
gens die op zïiRussisch 
tussen m’n .... wüten. 

^ 37,5 cp'Am 


’ Aanbi d je m eesteres! Ze 
i-iMoet je handboeien om. SM 
37,5cp Vim 

06-320.332.32 


EROX-CONNECTION! Live 
Sex gesprekken. De Madam 
verbindt je door naarde 
lekkerste meiden cfie afte 
' standjes met je doen. Wij 
helpen je snel. 37,5 cp V4 m. 

06*95*06 


>46-320.331.09 - 75 c t p/m 
Schaam glanst denk 


Schaam glanst denk 
dat ik boven op je zit. 


Die jongen doet het beter 
dan haar man. Hij is naakt 
en mooi. Tmi wil alles v. hem 

06-320.329.23 

i 50 ct p. Vfe min. 


Echt Lesbisch 

of maar zo’n 50%. 

Voel je behoefte aan contact 
met vrouwen? De box van 
vrouw tot vrouw 
06-320.327.78 
50 ct p. Vfe min._ 


Sport Mooie Dory op de 

Massagebank 

met 2 knullen 
06-320.326.92 
50 ctp. Vfe min. 


Een sportjongen 

Zont bloot 

Een vreemde man komt met 
zonnecrème 06-320.326.91 
50 ct p. Vfe min. 


Zin in een Avontuur? 

Vrije vrouwen 

& meisjes zijn op zoek naar 
een avontuur op sex/gebied. 
Heb j| ook zin? 
06-340.340.95 (75 cpm) 


Nu al: 610! 

Vrouwtjes vertellen wie ze 
zijn, wat ze lekker vinden en 
geven dan hun tetnummer 
aan je door! 
06-340.310.10. 


24 uur stoeien 

op een hete aparte sexkjn. 
06-320.330.78 (75 Cpm) 


100% gratis sex 

Vrouwen, meisjes en echt¬ 
paren zijn op zoek naar 
avontuurtjes! 06-320.320.81 
(75 cpm) 


Privé/Adressen 

Zin in sex of zoek je echte 
privé-adressen en tel.nrs? 
Bel 06-320.320.80 (75 cpm) 


l.v.m. uitbreiding elders te koop: 

Onroerend goed op het industrieterrein Beatrixhaven te Maastricht Totale opper¬ 
vlakte ca. 4500 m 2 waarvan kantoor 240 m 2 en 3 met elkaar verbonden 
loodsen voorzien van elektrisch bediende inrijpoorten afm. 5x4 Vi mtr. 
vrije hoogte 6,20 mtr. en een aangesloten romney-loods 165 m 2 . 

Buitenterrein : ca. 2500 m 2 voorzien van riolering en klinkerverharding 
voor zwaar vrachtverkeer. Heras hekwerk en twee x 
7 mtr. br. schuifhekken. 

Bijzonderheden: Bouwjaar 1981 en 1986, zeer solide en in zware con¬ 
structie uitgevperd. Iedere hal voorzien van een 5 tons 
bovenloopkraan. Volgens de huidige milieu-eisen ge¬ 
bouwde autowasplaats. 1 hal voorzien van een zeer 
moderne 22 mtr. lange smeer- en reparatiebrug. 

Garage, kantoor en hal via meldkamer beveiligd. 

Koopprijs: Boven de 2!£ miljoen. 

Serieus geïnteresseerden schriftelijk melden: 

Keerberg 22, 6267 DA Cadier en Keer, gem. Margraten. Een woning van Ruijters, vast goed! 
RUIJTERS makalaardj onroerend goed - sittard maastricht baarton 


S tTIAiïü 1 


K 4 AA i, Uil Cf- ’ fe, 


DE KNAPSTE SENIOR EN BED DEN 
VINDT U BIJ 

UW SLAAPV00RLICHTER n 

w 1' 

H3 F C 


GEERUflGS b 

ROERMOND. Luifelstraat 42. Tel.: 04750-18624 
HEERLEN. Gringebtraat 9, t.o. Nutsbedrijf Te».: 045-722493 

donderdag Koopavond 
Paradiso Zaterdag Partyshow 

Nrd. 158. Landgraaf, v.a 20 uur. 046-317032. 


Meuw voor een goeie erotische massage DariëHe 

Club Amorosso 

JWf hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio’s 
staken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid 
105, Geleea Tel. 046-756335. 


In bar Ma Cherie 

verwachten u gezellige dames, om u op discrete wijzen, al 
fm wensen te vervullen. Heren heeft u dromen, dan moet u 
eens komen. 

I Uw gastvrouw Truus, Helebroek 61. Nuth. 


: ~ INieuw! IPrivé en escort», 

'Bij Angel en Boy! 

Simply the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

! o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages 
! ^mogekjk met 5 bioedjonge meisjes (vanaf 18 jr.) Diverse 
! soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 18 jr) 

Bel voor info S 045-274587 

Dringend leuke meisjes gevraagd. 


LIMBURGS NO. 1!!! 

* 

Club Mirabelle/ Club Nirwana 

* het bekendste TOP-TEAM van pkn. 15 jonge meiden, die 
i > de beste service willen verlenen!!! 

• Géén verplichtingen, maar ongedwongen gezelig 
bobbelen maakt U óók tot graag geziene gast!!! 

* Abeokite SAFE-SEX; wat helaas nog te uniek is!!! 

* BU ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIEü! 

Want onze klant is koning!!! 

* Wekelijks op TV, getuige stil en gezelligheid. 

* NIET DUUR!!!, gezien wat U geboden wordt!!! 

. * Naast SM., TRIO, ORGIE ook STRIPTEASE t* u thuis!!! 

: * Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR!!! 

!• Kóm eens langs! 

Drempelvrees? Bel dan onze E5CORT-SERVICE!!! 
Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend!!! Geen 2e 
keus. maar TOP-MEIDEN. En óók: klant is koning!!! 
Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4. Kerkrede. 

Club NIRWANA, hieuwstr. 147, Kerkrede. 
i -* ' Bel gerust 045-427120 of 045-463323 
; Ook WEEKENDS GEOPEND vaxi 22.00 uur tot plm. 05.00 
■ Tot kijk KARN!!!!!_ 


ƒ 50,- all-in 

*; ; Tel 045 - 42 36 08. 


Jacky’s Escort 

24 uurs service 

< Wjk Beünda (20). Suzarme (20), Tna (38), staan dag en 
! nèctt voor u Maar. Met NIEUW Diana (23) en Vanessa (37) 
Bel gerust voor meer informatie 

S 06-52981664 

ook voor echtparen, striptease en SM. 


Club 

2000 


Nieuw: Miriam-Silvia- 
Stefanie-Suzie en Helen. 
(SPECIAAL AANBEVOLEN! 

Erotisch trio met show 
Bei voor info. 046-742315 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen 


Nieuw 

Bureau Janine 

09-32.11.75.88.54 
Tevens inschrijvingen gevr. 


Privé en Escortservice 

La Femme 
Boys v. heren 

045-225333, boys gevr. 


VtVriVVi•» • »•«** •*»*» *•»% 
V.V.».V.V.V.V.V.%VfV. 
V.V.V.WAV.V.V.V.V . 1 


Jacqueline 

af 10 uur ook zat. en zond. 


l'.raMLtvlïi. 


‘ Video-sex-dub 

Frimousses, ook met lieve' 
meisjes. Open dag v. 11 .00 
-02.00U Zond. 14. 00-02.00u 
KI. Gracht 10, Maastricht. 


NIEUW! Voor een jonge boy 
in deze regio 

Taboe Homo 
Zuid Ned. 

06-340.330.42 (50cp Vzrnin) 


Escort 

All night service v.a. 
22.006.00 u 045-462257 


KOM... 

nu naar LYDIA vandaag met 
Anja-Maggie en Marda 
11-18 u. fel. 046-749662 


Brigi-Chantal 

Het is er altijd fijn dus daar 
moet U zijn 11-23 uur. Tel. 
045-254598. 


Maastricht 

Privé 

’n goed 
idee 

Ons adres: 
Jodenstraat 2 

tussen VW en Kessetkade 

043-254183 


Te koop 


AMSTENRADE, Hoofdstraat S 

Goed onderhouden, dubbel woonh. met c.v., kel¬ 
der, aanbw. en tuin. Perc.opp.: ± 445 rh2. Event. ge¬ 
schikt voor praktijk of winkel, kantoorruimte. 
Vraagprijs: ƒ 205.000 - k.k. 

BRUNSSUM, Trichterweg H 

Goed gel. vrijst. woonh. met c.v., inpandige garage 
en tuin. Ind.: souterrain: kelder, garage, Beg. gr.: 
hal, toilet, woonkr. met o.h., ruime keuken met app., 
waranda. Ie verd.: 4 slaapkrs., moderne badkr. met 
ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap naar hob- 
byruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ. 247.500,- k.k. 

ECHT, Pr. Irenestraat S 

Gunstig gel., geheel onderkelderd, vrijst. woonh. 
met c.v„ garage en tuin. Perc.opp.: ± 500 m2. Ind. 
o.a.: voorkr., woonkr., keuken, 4 slaapkrs., badkr., 
zolder. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: / 189.000- k.k. 

HEERLEN, Utscherboord H 

Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara¬ 
ges, c.v. en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby/kan¬ 
toorruimte, provisiekelder, c.v.-kelder. Beg. gr.: hal, 
toilet, woonkr., eetkr, keuken, 3 slaapkrs., badkr. 
met ligb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge¬ 
heel verkeert in prima staat van onderhoud en is 
voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. 

Prijs: /. 340.000 - k.k. 

HEERLEN, Motstraat H MEUCK, W. AJexanderlaan S 

Op Ie stand gel. vrijst. landhuis met c.v., inp, gara¬ 
ge gesch. voor 2 auto's, souterrain, inp. zwembad 
met sauna en grote tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 
1.166 m2. Het onderhoud is uitstekend te noemen. 
Het pand biedt vele extra's. Ind.: o.a.: living (ca. 90 
m2) met open haard, luxe keuken met app., 4 
slaapkrs., 2 badkrs. Aanv.: n.o.t.k. Prijs op aanvraag. 

MERKELBEEK, Houtstraat S 

Centraal gel. vrijst. woonhuis met c.v., kelders, ga¬ 
rage en royale tuin (perc. 2000 m2, waarvan 700 m2 
bouwkavel). Ind. o.a.: royale woonkr, serre, keuken, 
3 slaapkrs., badkr. en zolder. Pand is geschikt voor 
div. doeleinden. Aanv.: spoedig. 

Vraagprijs: / 345.0000 - k.k. 

OBBICHT, Karei van Bronckhorstlaan S 

Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh. met 
c.v., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. 
Perc.opp.: 420 m2. Ind. o.a.: living met open haard, 
luxe keuken met app., 4 royale slaapkrs., badkr. met 
ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. 
Vraagprijs: / 325.000,-nc.k. 

OHE EN LAAK, Steenerbos S 

Op goede stand, rustig gel., vrijst. landh. met c.v., 
garage, kelder en tuin. Perc.opp.: ± 400 m2. Ind. 
o.a.: living met open haard, mod. keuken met app., 
luxe badkr., 3 slaapkrs., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o. 
Vraagprijs: ƒ 295.000,- k.k. 

SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S 


r' vandaag open mus 

OBBICHT. Bar» v. HteSbergrtmst 1, 
Op goed* stand ge».. uKst onderh. vrij*. >4 
met c.v., inp. kafoer* •« onóm mhi 

Ést tuin '«r - 

# ▼ ' : v •; • VOERENDAAL, Grachtstraat j 

Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met cj 
garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met parketvl. J 
o.h., luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. J 
verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dej 
che, vw. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar hol 
byruimte en berging. Het pand verkeert in pril* 1 
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. 

Prijs: /. 259.000,- k.k. 

Te huur 

SITTARD, Rijksweg Zuid 

Gunstig gel., goed onderh. halvrijst. kantoor pan 
(beg. grond). Ind. o.a.: div. kantoor- c.q. praktijk* 
nits, keuken. Aanv.: direct. Huurprijs: ƒ 1.100,- p4 
maand. i 

SfTTARD, Wilhelminastraat j 

Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijst. woont 
met c.v., geheel onderkelderd, garage en tuin. Iflf 
o.a.: L-vorm. living, keuken met aansl. eetkr., 1 
slaapkrs., badkr. met ligb., zolderruimte. Aanv.: il 
Prijs op aanvraag. 


Nieuwbouw 
Goed gel. hoekwon. met c.v., berging en tuin. Ind.: 
souterrain: kelder. Beg. gr.: entree, keuken, bijkeu¬ 
ken, woonkr. ensuite. Ie verd.: overloop, 3 
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: 
2 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prijs: f. 245.000,- k.k. 

HOENS BROEK, Eikenweg H 

Goed gel. halfvr. woonh. met c.v., inpandige gara¬ 
ge, kantoor an tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.- 
ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken 
met app., woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs, moderne 
badkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo¬ 
trap. Ind.: kantoor wachtruimte, 2 kantoren, toilet, 
kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van 
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 225.000,- k.k. 


S - Inlichtingen kantoor Sittard 
H • Inlichtingen kantoor Heerlen 


Hypotheken-Finanderingen 
Taxaties-Verzekeringen 
Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide 
gelegen, vrijstaand landhuis met c.v. en royale tuin. 
Perc.opp.: ± 2.500 m2. Ind. o.a.: riante op tuin ge¬ 
richte living (± 65 m2) met open haard, moderne 
keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1 
kleedkr., hobbykr., 2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aan¬ 
vraag. 

SITTARD-OPHOVEN, Elsterweg S 

Goed onderh., onderkelderd en geïsol. woonh. met 
aanbouw, garage en tuin. Ind. o.a.: woonkr., serre, 
royale keuken, 5 slaapkrs., vaste trap zolder. 

Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 279.000.- k.k. 


Landgraaf 

Direct nabij het winkelcentrum "Op de Kamp" wc 
den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije sa 
tor-won. in div. types gebouwd (vrijst. en vrijst. g 
schakeld). Prijzen vanaf f. 225.000,- v.o.n. * 
f.270.000,- v.o.n. (axel. renteverlies). Perc. op| 
vanaf 270 m2 tot 630 m2. Alle won. worden op 
maal geisoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet Har 
houten kozijnen. 


België 


MORESNET 

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met 
pandige garage, c.v. en tuin. (perc. opp.: 1483 n 
Ind. Souterrain: garage, c.v.,-ruimte, bij-Zwask 
ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet, 
gr: ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o 
ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., slaa 
Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000,- k.k. RUIJTER 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlc 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611 
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 7137 Als ii ruim wilt wonen kom dan 
: v,- V'! 

v -'> -' snel naar onze 
modelwoning 


BENT U ER 
OOK ZO ÉÉN DIB 
DE BUURT OP 
DE HOOGTE HOUDT? 


lÉÉjtgl 


EERST DENKEN, DAN DOEN 


PuMikatie aangeboden dom dit Mad m samenwerking reet de Stichting Ideële Redame 
Sacha’s Escort 

van 18.00-05.00 uur. Tel. 06-52960255 


, Kasteel 

; Wateiloo 

iedere zaL parenparty's. 
tedHe woe. groepss e xparty 
voor he.-da en paren. led. 
‘Matste vifdag vd. maand; 
nudtotenparN voor he.-da. 
eó paren. Overige vrij.: 
parenparty’s met SM-akL 
Iedere ie ma. vd. maand 
'.nudntenparty voor paren. 


AViSWtViV. 
W.%VA*.W.V.V.V.V.W.V.V.V»V.V»V.V.V|V«*.V- ïl 

I 

Yvonne 


Nieuw in 

Rustica 

Shiriey 

yxl Weyerstr. 9, karkrade- 
Spekhofcrerheide. 

Tel. 045-412762. 
Open ma t/m vr. 11-24 uur. 

voordames 


: Escort en privé 

06-52169310. 


Privé Daisy nu ook op zater¬ 
dag van 11 tot 19 uur. 

® 045-229091 


Paren en aleenstaanden 
dub 

Villa Liberia . 
Susteren 

Woensd. en vr|d. v. paren 
en aleenstaanden. ZaL 
enkel paren v.a 21.00 uur. 
Ontmoet mooie exotische 
mensen in een vriendelijke 
omgeving. Altijd live en 
stripshows. Maaseëterweg 
24, 300 mtr. v.a A2 richting 
Susteren. 04499-49280, Uw 
gastheer Ron. 


Nieuw Escort 

Pricüla en snel bi u thuis of 
in hotel 

S 045-428849 


Richard (25) 

Zeer Befoevole jongeman, 
speciaal voor oudere dames 
100% hynJdtecr. Br.anr. 
B-1273 LD., Postbus 2610, 
6401 DC Heeften. 


Meuwe meisjes verwachten 
u 

Cinderella 

Oude R|ksweg Noord 56, 
Susteren, naast tennishal. 
Tev. leuk meisje gevraagd. 


Timmy (21) 

Nteuwfil Heren opgetet, wie 
duikt ’r het eerst met më in... 
Bro .nr. B-1274 LQ., Post¬ 
bus 2810,6401 DC Ho erten. "Kon ik mijn kind 
maar zien..." 

Giro 50500 

* 


. 


H H 

(HSi fa, ,s m 

■YK 
k>' i ■; ! >uf.V*v; i »T?T<tY*r*TT*y ; U :iy>i* iit»jiC 

Lepra is ónze zorg 


Deze woningen staan in de 
vriéndelijke, mooie wijk Vrieheide- 
de Stack, waar 1 fijn wonen is! 

Vul de bon in voor nadere 
informatie^Of beter nog; belt u ons 
meteen voor het maken van een 
afspraak. 

Want deze kompleet ingerichte 
modelwoning MOET u zeker zien! 


U zult laaiend enthousiast zijn, als u deze modelwoning ziet! 
Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal, werk¬ 
kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer, 

3 slaapkamers, badkamer, balcons en een behoorlijke tuin. 
Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien 
van dubbele beglazing. 

de huurprijs; slechts 

-~1it- 1 a l fBO S9 


iT 

f - 

rk= SLAAK AMEN 


VtZV ° v « OOP [>*"“”** 


p. maand 

(exLstrvkft-^ *** 


a£ fc % 


TWEEDE veroeping > 
BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. 


o^ e - 
. •• .:3 

....... 


... 
burgs Dagblad 


Zaterdag 11 april 1992 


f 14 'è? -St 


.. i 

~ 3 dik Sl 


WSM 


ligjllJF^f^M.T«^aK=>iwT 
KIMIJITJ 17 iïT#T 

De fijnste 

r akantie-trips 


vanaf 


ift" i, 


2*3,4 dg Euro-Disneyland Parijs 
.?* 3, 4 dg Parijs met rondritten 

V Sdg Bourgogne Beaune 

4 dg Elzas Colmar 

Y 4 dg Champagne Reims 

•. 8 dg Provence Artes Les Baux 
’V 10 dg Nice Monaco CóteD'Azur 
7 dg Lourdes Pyreneeën 

5 dg Normandié Loire kastelen 


Klassiek Rome Florence 
Toscane Siena Volterra 
Rondreis Ravenna Pompei' 
Dolomieten Merano 
Bloemenrivièra San Remo witserlancl 


5.10 dg 
7 dg 


Vierwoudstedenmeer Bronnen ƒ 898 


'I J °stenrijk 


Lugano Meer van Lugano 


ƒ 889 


Salzburgerland Zeil am See ƒ 989 

Salzburgerland Saalbach ƒ 889 

Wenen Salzburg rondritten ƒ 799 


!* i 


5 dg 

6 dg 


1 ’''.tsl;ind 


Sauerland Arnsberg 
Harz Goslar 
Berlijn met rondritten 


jonden met rondritten 


| '""Km.irlien 

4. 


ƒ 859 
ƒ 889 
f 379 

ƒ 549 


4 dg Kopenhagen met rondritten ƒ 499 


ƒ 898 


Praag 


HwZuiOtnJóuringtm 

PMmrWnttU, 'Mkmdjurtitchm^dtcmmol 
OMP» ftaptnd hm 9-19 uur. Zoniet ten 14- f 7 uur. 
ptrknQl 

Omt fokkr m ook bij «k nótxm vtrtotnbttr. 


folder, bel 04406-15252 


■f 


Breek ’ns uit de 
dagelijkse sleur 

in het 

fTblidaylhriCrowheiFl^^ 

1 . Y K ... él 


-j ! | 

ii\ 


|| 


Onze speciale paasaanbieding: 
van 13 t/m 26 april 1992 

0 OM 85,- per persoon/per dag In 
2-persoonskamer 
DM 60,-toeslag voor 
eenpersoonskamer/dag 

W)c *bsjef uitgebreid ontbijt en gratis gebruik 
van zwembad en fitnessruimten 

Paasbrunch op 19 + 20 april 1992 
DM 50,- per persoon 

Het ideale vertrekpunt voor 

w 880 bezoek aan de tentoonstelling »Pop Art" 
, ••n bezoek aan Phantasialand Brühl 
«. 88,1 bezoek aan de WDR-filmstudio’s 
*toteien in Keulen 

Prijzen zijn incl. BTW en gelden 
alleen na reservering onder 
vermelding van het kenwoord 
\ „Pasen”. 

Habsburgerring 9-13, D-5000 Köln 
°9.221-20950 / Fax: 09.49 221 -251206 

$9 . 


ra 

V7 

I «v 

j 
GRIEKENLAND 


GR BRITTANNIË / IERLAND 


m 


LONDEN 299 . 


4-DAAGSE HO TELREIS 


072-615387 


n mrn m 


INKL. OVERTOCHT 


COTTAGE HOUDAYS. 
Vak.woningen in Schotland. 
Engeland en Wales. Vraag 
brochure 072-121783. 


buro p 
britain 


Postbus 20020.1000 HA Amsterdam. 


KING'S SCHOOL OF ENGLISH 
Engels leren in Engeland, led. leeftijd. Intensive-Summer- 
Teenagers Residential-Junior-Courses met sport en 
excursies. Info: 040-833743. 


BRITAIN SPECIALIST ALBION heeft meer dan 10Ö0 cot¬ 
tages in Engeland, Schotland en Wales. Maar ook Bed- 
and-Breakfast, hotels, jeugdherbergen en groene cam¬ 
pings. Van week-endje Londen tot zomervakantie in de 
Countryside: het infopakket van Albion is de beste start van 
uw reis naar Groot;Brittannië. Vraag hem aan! Albion, 
Postbus 1000, 4560 BZ Hulst (01140) 16188. Het nieuwe nog mger gevarieerde programma 
"Ierland Vakanties biedt weer een grote variatie 
vlieg-, vaar- en autovakanties. Deze zijn door 
het unieke "bouwsteen-principe” vaak ook nog 
onderling te combineren. De brochure "Ierland 
Vakanties” en ook de dienstregeling van B&l Line 
veerdiensten liggen voor u klaar bij uw ANVR/ 
SGR reisbureau of bij Burger 
International Holiday Travel. 
Theresiastraat 26, 2593 AP 
Den Haag. Tel. 070-3477404. 
Tbt ziens in Ierland! - - 


CARAVANS.CAMPERS 


Caravan-Houtbouw Klein Paradijs 

Toonaangevend in prqs en kwaliteit. v 
Permanente GARAYANSHOW van topkwaliteit 
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows, v - 
Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meter, L-modei 
of dubbel. Met 5 en lOjaar garantie. Indeling en uitvoering 
worden door onze vakmensen geheel naar uw wens ge¬ 
bouwd. Dealer van WHierby alum. stacaravans tot 3.70 m. 
breed. Regelmatig gebr. stacaravans va. ƒ 3.009,-. Inruil 
en 100% financiering mogëiyk. Vrijblijvende taxatie van uw 
oude caravan. Ons grote succes is tevreden klanten. v . 
Een bezoek aan ons bedrijf is zeker de moeite waardin 
Voor de rustzoekers beschikken wij over unieke plaatsen 
van 500 m 2 . 

Lat op het juiste adres: 

Klein Paradijs 70, Beekbergen 

05766-2000 <dok zaterdag en zondag geopend). 


airrisH 


BUSREIS TOE? 

Arke kent de wegen naar de mooiste plekjes 
in Europa. Uw reis is prima verzorgd, met ervaren en 
deskundige chauffeurs enop-en-top gezelligheid. 
Stapt u maar in! 


HONGARIJE 


POESTA RE1SW1NKEL 
de grootste specialist voor Hongarfe 
heeft sNertoi soorten accommod a ties voor autovakantie*; 

vliegtickets vanaf ƒ 675,-; een 9-daags fly-dffcaR J - 
progr am ma; geheel verzorgde rondreis per touiin(jcip*n 
een 14-daagse package-rondreis met eigen vervoefvoor 
ƒ 375,- p.p. Hess u i nte re s se: ' 
bel voor onze uitaebreéde brochure met: 055-412114. 


Budapest, 7-daagse busreis v.a ƒ 329.84] 
de excursiereis v.a ƒ 599. S-Daagse vHegn 
Vraag onze gratis reisgids met ais informa 
send Andere Vakanties. S peciale Reizen 
145800/020-6202121 of vraag uw ANVR r 
D:\erson Buitenland HoogiandBrVNoorwogorV 
ThaHand/Indoneste/Egypts/ 
Br aziM /Alaska 
TRAVELLERS Lochem tot 
20.00 u.: 05730-56807. 


TSJECHOSLOWAKUE 


VAKANTIEHUISN/ApP. Ook in Praag. Kmrs. in Praag 
v.a ƒ 25,-, B.O.B. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur. 


SRC is uw Tsjechoslowakije-spedalistl 7-Daagse reis 
PRAAG reeds v.a ƒ 299,-; 7-daagse CULTUURREIS met 
perfect centrumhotel al v.a ƒ 599,-; 8-daagse verzorgde 
EXCURSIEREIS v.a. ƒ 498,-; 12-daagse rondreis PRAAG 
& MORAVIë v.a ƒ 899,-. Compleet verzorgde VLIEGSPE- 
CIAL met KLM al v.a. ƒ 599,-. Bel nu voor gratis reisgids! 
SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050-1458007/020- 
6202121 of vraag uw ANVR-reisadviesburol 


VOORJAARSVAKANTIES 
naar Tsjechoslowakije. io 
Dgn. naar Noord-Sohemen 
v.a. slechts ƒ 599,- HP. 10 
Dgn. naar Zukf-Moravië v.a. 
slechts ƒ 689,- HP. 10 Dgn. 
naar Noord-Moravië v.a. 
slechte ƒ 649,- HP. Al deze 
reizen inkt. div. excursies, 
o.a. een bezoek aan Praag. 

hotels. Vraag de 
Wirmemulter 
VR/SGR), 


BRUGGE 


5 dagen inki. bezoek 
aan cuu Veume, leper en Damme. 2 per*, kuntr ba/wc, 

votpenslon p.p va. 630 / 

6 dagen Md. bezoek 
aan aa. Legoiand. 2 pen. kamer do/wc. votpemton p.p. 

va. 935 v - 

10 dagen EisenkappeL 
Md. excursies en oa. dan»- en griMavond. 2 pers. kamer 
do/wc, volpenston p.p. va. 900 / 


KARINTHIE 


Vakantiewoningen v.a. 
ƒ 359,- tot ƒ 779,- per week. 
Folder? Bel Speciale Reizen 
Centrale: 050-145800/// - 

020-6202121, lid ANVR. + 


HONGARiJt 


CORSICA 
S A R D I N i E 


ELBA 


15-daagse rondreis Md. 
bezoek aan oa. Bastia, Corte en Bonifockx 2 pers. kamer 


do/wc, volpenston p.p 


Wtóbtingsn en boetungen 
bij de ANVR Retsadvies- 
buro's en rettvcrkopende 
banken. Stacaravan 

Center 

organiseert dit w ee kend 
GROTE 

caravanshow 

Nu keuze uit phn. 25 show- 
modeilen, in hout en kunst¬ 
stof. Uiteraard vervaardigd in 
onze eigen werkplaats. *20 
nieuwe aluminium sta-cara- 
varts (eigen import).*80 inge- 
ruëde sta- en vekiwemaat 
caravans. *Grote ftnande- 
ringsaköe, nu voordeligste 
huurkooptarief van Neder¬ 
land. 

Vos b.v. 

Amhemseweg Ö0A, 6731 BV 
Otterio. Tetef. 08382-1800. 
Zondag kijkdag v. 12-17 u. ’iïmi 

m rriï 


LI 'ij; 


LAST-MINUTÊ'; 
ZONNIG TURKUE 

Bij vërttók én 24%i 
(Pasen) van Schiphol tg»j' 
opening van het * Ook met apparteméttefË 
voor 2-5 pers. Nieuw, bf 
en centra. Ckigetooftijke 
prijs v.a. 

ƒ 545*- p.p.p. week 

Veriengingswóek v.a. ƒ 85,- 
p.p. Temperaturen tot 25 
graden. 

HTC 

SUPER-REIZEN 

SGR/ANVR 

940-43,66.00. 


f 


INDONESIË 


Met 

ECONOMIC TRAVEL 

28/29 dgse Interessante rondreizen Java, Bali, Lombok 
met veel vrije tijd en verblijf in goede middenklasse hotels 

ƒ3525,- 

Inlichtingen en brochure: 

TOERKOOP Reisburó Euroblik b.v. 

Alkmaar - 072-118842 
Den Helder - 02230-22424 
Bergen - 02208*94930 
Leeuwarden -058-121302 
Lid ANVR/SGR. 


^KANTlEWONINGÊN 2-8 pers., aan zee v.a. 
p Evt. ook vlucht v.a. ƒ 530,«p.p. of busreis. 
meest uitgebreide kleurige GRATIS > 
HURE. Ross Holidays 05908-10019 


V E D STA f E N C A N AD A 

tLai'Wl! 


Rondreis INDIA/NEPAL 27 dgn. ƒ 2995,-. Rondreis Rajast- 
han 25 dgn. ƒ 2995,-. Rondrets Thailand 25 dgn. ƒ 2895,- 
ihd. vliegreis, vervoer, hotels, etc. Div. vertrekdata. Fol- 
der? Djoser 071-126400. Ud SGR. 


Unieke THAILAND en CHINA reizen v.a. ƒ 1290,-. 
Vraag gratis brochure SRC 820-6202121 (ANVR). 


GOEDKOOP: Tickets Thailand/FHippijnen en Indonesië. 
15 dg. Thailand ƒ 1529,■715 dg. Mar\ilë ƒ 2149,-/15 dg. 
strand/duikvak. Filip. ƒ 2289,-. mndreis Friipiind. bootreis 
eri 4 binnenl. vluchten ƒ2895,- ind. tickets/hotels. 
Spec. gratis informatie-avond reizen -24 april- te Arnhem. 
RA1NBOW TOURS. Tel. 085r454918. 
Thailand iUSILIUMREIS -2765 

2 i dagen groepsreis, logies 8t div. maaltijden + , t . * * 

CaIIFORNIË Verenigde Staten 3195 

23 dagen groepsreis, kamperen & hotel 


nieuwe Renault 


aanivopvaneenn,^ 

tówonc onzePaassnow 


I • Y i' e ': ’ e •' 
Hit i 
[ivirY' j 7 iVH 


Aktiswe rondreis Egypte 15-22 dgn. v.a. ƒ 1545,- incl, 
vtiegrefs, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata v.a. 26-4. 
< Folder? Djoser 071-126400 Lid SGR. 


Egypte, prachtige 10-daagsë röndreis Cairo. Luxor, As¬ 
wan. Nu al vA /1499,- ind. goede toeristenklasse hotels, * 
alle excursies, votpension, 4e Mas Wagon-üte en recht¬ 
streekse vhièht. Ook Speciale Reizen Centrale. Vraag gra¬ 
tis reisgids: 050-145800///020-6202121, lid ANVR. 


Méxhcö 

25 dagen groepsreis, logies 


Oost Europa PER SUS 

20 d*g*n gr*&«>srers t kamperen 


35 50 


NEDERLANDSE ANTILLEN HM iSt ftbndretsenbrochure bij de 
NBSS Reiiwlnkel in Maastricht 
of bel 043-212737. 
•.IIDDlN AMERIKA 


Aktieve rondrets MëxICO/Guatemala 31 dgn.- ƒ 3708,- Intt. 
vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata. Folder? 
Djoser 071-126400 Lid SGR. 
ÏII'I'M NBB S Reizen 
Al 65 jaar een eigen 3d)k op vakaritiA 


;; r ^ AR DEiSUBiTROPE.M ... ZORG DAT ij 00K WEER GEZOND TERUGKOMT! |j VACCINATIES ... 00K VOOR TURKIJE, TUNESIE EN MAROKKO! 

, J ” «ver rygiene-adviuzen er vaccinaties 8cl DE GGD Geleen 046-787212. Heerlen 045-712611 II Voor informai*e over vnccinntics Rfi OF p.--',-7R7-io wor-’on 


Wie deze week naar onze Paasshow 
komt, doet zichzeif niets tekort Speciaal voor . 
deze gelegenheid presenteren wij in onze 
showroom, de auto’s en onszelf opz'n 
Paasbest en wij hebben een paar aan¬ 
biedingen voor u in petto die niet aan 
dovemansoren gericht zijn. 

Teh eerste geven wij u een prijs voor uw [; 
huidige auto, die beduidend boven de 
gemiddelde inruUwaarde kgt Voorwaarde is 
uiteraard dat u een nieuwe Renault aar,schaft 
Bijvoorbeeld dl zeer levenslustige Cho, de *_ 
razend populaire Renault 19, de comfortabele ' v 
Renau/t2teMb9erenommeerdeRenault25, 

, ,Qe 4 m*fraarMe^ bestaat uit een ^ 


-- i 


m 

ml 

A’. 

■ 


, jedere bezoekef eenjeuf®^ 

Paasattentie- 

lopende Renault 
Vraag poar 


Enten derde hebben wij voor iedereen, 
gewoon omdat we het leuk vinden als u langs * 
komt een passend Paas-presentje. 
r ffobt u.even tijd, kom dan beslist ity-. 

langs. Het loont de moeite. ppygfljj 
*0150% van de waarde in kontanten. f 


ÉI | 'a$y v&p» *' 


V • *• • '*. ?v M ' * Ï *****"W.«* r . 
Geng tl d tniiirtiiik^fo Paul Crombag uop ccn irhittmodtiei 
Hl «lil met MH Mgikinrii piip-kwafiteft verhouding «n aiUpkom 
nut diverse extra’s zonder meerprijs of tegeneen 

snel boefe«m,wani 


tiet gemaakt 
©ge korting. 

voor de rest; 


i . 

r-v.ffedSrask, 


die Jteüfeuro Paul OomÖM voor u 


■ jL J< •••V#‘ v v"r-V -' ».Wi 

■ .• ’ •, V ’*. 


>ƒ' 

*-■ •-. 


►jtV ‘ • 

:•<& > ;';v 


Reisvan 

a 

op» augustus atR 


’.u. >r/7p V,,V' 


«jw's Scaworld, Tampa, Ft.fllyers en de Everglades. 

Prij* pvp. in «n driepers. kamer ƒ 2.650; in een tweepets. 
kamer f 2.845; ' n ccn eenpers. kamer ƒ 3.530. 

■ B«m iwider meerprijs: ■ Korting op bovenstaande * 

vv. vertrekdag f ioo t - p.». 


i. M‘. '2 *-A K' 


\ 


. Ö46 - 7 !Ö 35 S.?^nt Témpèlplein 7A, 046-^6o8o.Ak«n,:Blöridélstrasse 10,0241 >2464$. 


f 


16 ddagse 
ro j i o s ï s 
Floi i<ici 
vanaf 
ƒ 2 55 - p p 


H 


!»*• s»*v jflr 


/r//. 


x • 
iri^HrrTrgi ir inHHiiHiiiiii-|i—'Ui hui 


.15 z*. r,4 : 

*/:. './ . \v •;., . ... ■. 
:v-*-r?9- 


•• •-.?'i • 
r ?S '" : -*5 ", 


'■t * ■ - v&rS?' 1 •'s. 

r '.’ ‘ .' ■ - JU 


._ v . _ .V ?<V / ■ ■ • ■ - ?:• 

L V ^U t > V -'' ,; ' ' \ - £ r 

' ;;; 

Set'»./ 4v • f A > 

• i/':■ ■•* • *-■>. - 


* >*'«' ,7^ 


■ Vi 

iv ' ■' 

,r f 

■v? -i %S K iZ - 


’ -&€&& ’ïi* •*' " 

• ■ ?fvS£*iüte*#.-»': ■ • -rv ••■. 
•" , ï.. >- . ■ •.. 


>. :•, r K.- : : 


■'• ï " '■ T 4 ”*' •. ’ 


..te-, > ’ ■'.•I;-1V 
' f : , i-P':. +■*■ ....V* 


-vj >V;: ? ',i' > t . -■ ... P 

‘ •-••. '♦'•A'-r • .-■■■*'.i.V»e*V ! WSiif'' ■»■*'. ■-- , trVr«.**A l'" 1 . . VV. • • s ' . /•.- . x • - f • *• r •; '‘ T* •-!. * •' H 


IE: p JV .*>^4,:t .. *u *&4 

■ t \' viww.i>- s . • # '• * - v ' ■' t * ' L •* . •. 


3 ^/ •“>. ■ 

ij, f 


;,. V-: ••; f ^ ■' ' 


J ~ ■$ 
■< ..i, ^,uia>:,V<i •. a. *»- »' 

>»s* V «v.* - v KJ- vr* y 


a ; V ; . -ï* ;?>!:■ 


sb 
•■♦ÈSfc yj£s' 
- .j;%:.. :• • 


v 


ji- 
f* ■ 

in ■ iF£• ;i.ii. i .'uj v*r.i 


X^>- 


f ï ; f r 

ï \,r » i 

T“. / ‘ 

V: ’\V; ■■ 

V 
sxmté 


W:i& 
.ts.-jf -v ■1'ïsS 1 ».• r . (£r%$!jr.rj%r.» >■>.' w», 

. ÜV: 
‘ iia.p. _t »»i “»t, ■*■• 
, i -■ VOA ft; j 


,=rr «rvy 

>• >• v'i-'t.löCv'.:■’ ’ 


y\V4 
ja- •ui/ 
f V> !"rH'i-W 
>T5r5?f >v. 
•? 
^ s. 
f •' ! i 

**ri' 


m* 

■ M: 

* ■ J J, 

f't; 


. ^ | ~ , , . v 

•or •;. JSl ' 


. ' ■ % 


JL 


Mj &ï'&Bi&L! 


mm 
1 >i 


me,» 


yw* 

•4. f> • 7*4 ei . 

- 

_ _ . . 

i! ■■ 

•■'* 5 - :?Vy ; . •-•*•■ ^ 'ï 

JHL’ 4a., 


‘imw^wr-r' 
i* 1 


I ! 


'v'til 


fhswfïüitWv -'.vü 0 . 9 ' f> 

' ■ '?• ' v :' ':• 

fis* ..wvb'^’p •?&! •:P3f." 
'■ ••• K n^ »’ 


fiZW.nw&Kv 

* jïï*, ï ■ 


f i*T£> 


T-TMtY'.iW 

<•».» ■•:•« 'V 


Mb; 
•'VwvS 

k ' ? -g ' ? •■ « ' “ 


11 1 ' ih'w ii \m iw ■ •' 
•yM 


7f F<« 


!C-rrr^-^ÜP^p,