Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Dep. van Ned. 

^ 5 AfR. 1992 
sdag 14 april 1992 


JJj^eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


burg 


s 
-:rf> ‘ ÜÖr - ' 


a 


74e jaargang nr. 89. 


Zoekt u zakenrelaties 
in de regio? 

Zie pagina 6 

Orue exdusiwe pagina van bedrijf tot bedrilf 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1 Nijmegen^ 


% 


1^^ 


25 gewonden in Heinsberg 

HEINSBERG - In Heinsberg-Oberbruch raakten v^fentwintig mensen 
gewond. Van hen zyn er drie zwaargewond. Honderd huizen en even zo¬ 
veel auto’s werden beschadigd in Oberbruch, op ruim twintig kilometer 
van Roermond. In Bonn overleed een 79-jarige vrouw. Door de aardbe¬ 
ving raakte ze zo over haar toeren dat ze een hartinfarct kreeg. Zover 
bekend is zjj het enige dodeUjke slachtoffer. 

Aan de eeuwenoude dom van Keulen veroorzaakten de trillingen een 
schade van zeker honderdduizend gulden. Vüf natuurstenen ornamenten 
stortten omlaag en een grote sierbloem die naar beneden donderde sloeg 
een gat van vier vierkante meter in het dak van een zijschip. Dat deel van 
de kerk was pas enkele weken geleden gerestaureerd. 

Ook regeringsgebouwen in Bonn liepen schade op. Byna alle ministeries' 
meldden schadegevallen. Dat liep uiteen van omlaag gevallen delen van 
het plafon op de 29ste etage van de flat van de Bundedestag tot neerge¬ 
vallen schilderden. 
Limburg trilde op zijn 
grondvesten. 

Over schrik en puiri: 
nieuvrs, odtierpcfiden^ 
v^i foto's op 

PAGINA 12. Ü IS en 16 


Fröser wacht 
op Weah 

PAGINA 19 

VW spitst zich 
op eeike cSvisie 

PAGINA 19 

i^oxcloet 
goede zaken 

PAGINA 21 


1 ^ 

] ' % 

Eindhoven: ^ 
. i-M V 2 . 


4« ?. 1-1 r- 

> - .r - ^ — .V- •*' ' <■■»** 


\ 

% 


Weert ^ 

/ Y Roerntohjr/n 


Miljoenenschade voorlopig door niemand vergoed 

Geschokt door beving 


Herkenbo^ 


Heinsberg 


BELGIE 


•^eleen ~ 


DUITSl^D 

Örunssummerhei 


Maaslrkrt? 


'H 


(erkrade 


.Landgraaf 


.Aken 
LO infographic Karei Gerrits 


h® iTiT I d M 

JfTi ^Hi > 


" OfMlieuw éts vall' 
20 jaar voor 
Echter moorden 

DEN BOSCH/ROERMOND - 
Twintig jaar achter de tralies. Zo 
luidde gisteren voor het gerechts¬ 
hof in Den Bosch de eis van procu- 
reur-generaal mr Mol tegen de twee 
Marokkanen die vorig jaar oktober 
de vriendinnen Sotda Hartmann en 
Esther Grispen uit Echt vermoord¬ 
den. Door de Roermondse rechV 
bank werden Archour S. (21) en 
AbdeRah B. (23) eerder tot achttien 
jaar veroordeeld. Maar zowel de of¬ 
ficier van justitie als de beide Ma¬ 
rokkanen gingen in beroep tegen 
het vonnis. _ 

Zie verder pagina 17 

• Marokkanen toonden 
weer geen spi|t 


Van onze verslaggevers 


HEERLEN - De schade die 
de aardbeving gisteren heeft 
veroorzaakt in Roermond en 
omgeving, loopt in de tiental¬ 
len miljoenen guldens. De ver¬ 
zekeringsmaatschappijen ver¬ 
goeden de schade echter niet. 
Ook de provincie en het Rijk 
zijn voorlopig niet van plan de 
gedupeerden hnancieel te 
steunen. Het Nationale Ram¬ 
penfonds kan eveneens niet 
voor een oplossing zorgen, 
omdat de statuten voorschre¬ 
ven dat alleen geld kan wor¬ 
den uitgekeerd als er sprake is 
van een grote nationale ramp. 
Én dat is nu niet aan de orde, 
aldus een woordvoerder. Ver¬ 
tegenwoordigers van de gróte 
politieke partijen hebbei) aan- 
gekondigd snel Kamervragen 
te stellen. 

Zeker vierhonderd woningen in 
v<^ra! Roermond en Herkenbosch 
zijn zwaar beschadigd door de aard- 
H&efving,‘die een kracht had van 3;5 
bp db SchAal van Richter. Het was 
de zwaarste aardbeving die ooit in 
oiis land is geregistreerd. 

Hartinfarct 

Het epicentrum van de beving lag 
even ten zuidwesten van Roer¬ 
mond. De schok richtte in veel min¬ 
dere mate schade aan in Heerlen en 
omgeving. In het Duitse Heinsberg 
raakten minstens vijfentwintig per¬ 
sonen gewond. Van hen zijn er vier 
ernstig aan toe. In het Roermondse 
ziekenhuis werden ongeveer twin¬ 
tig personen met lichte verwondin¬ 
gen behandeld. Minstens twaalf 
inwoners werden met de verschijn¬ 
selen van een hartinfarct opgeno¬ 
men. In Bonn zou een vrouw zoda¬ 
nig zijn geschrokken dat ze aan een 
hartaanval is overleden. 

De paniek was groot toen gister¬ 
morgen vroeg om 03.22 uur de aard- 

i'' 
' »A ^ ■ 
# De hele dag is in Midden-Limburg met man en macht gewerkt om de ergste schade op te ruimen^ zocds hier op het Stati 
plein in Roermond. Foto: JAN paul k 


de buienaktivi- 
Naast stapelwolken is er 
H^af en toe son. ’s Middags 
op nadering van een sto- 
»ii S?..Y y>ait het westen, de 
rYyffling toenemen, in de 
nacht gevolgd door 

tSÏÏiP®.*®**** krach- 

hIY ykid uit westelijke rich- 
in de middag naar 
. audwesten .en neemt af 
u! .W ig. De temperatuur 
sraaLr* de middag op tot 10 
^ bmS* daalt vannacht tot 

Ij^'^jyrdtte Informatie be- 
l*^®nde het weer in Limburg 
’***^*® 06-91122346. 

06.44 onder: 20.36 
^dORogfif onder: 05.11 

onder: 20.38 
”Wiop: 18Ji7 onder: 05.30 


onder: 20.38 
onder: 05.30 


35ï^::'r:'v*;p9r.' 


^^aandag de 13de 


Wat zij n ze 
daar toch 
allemaal 
aan het doen 
in Gulpen? 

Let Op tie komende advertenties! 


X . ' . 

V o r 
a • V 


Sorry hoor! 
Morgen beter... 


' oE W 

te SLIW ^ 
VOOR schok in vrijwel alle delen van het 
land te voelen was. Meteen na de 
beving viel in een groot deel van de 
i^nnondse binnenstad gedurende 
vijftien minuten de elektriciteit uit. 
In het centrum werden straten afge¬ 
sloten uit vrees voor vallend ge¬ 
steente. Veel inwoners konden gis¬ 
teren niet naar hun huizen terugke- 
reh wegens instortingsgevaar. 
Tientallen inwoners hebben de af¬ 
gelopen nacht bij familie of beken¬ 
den doorgebracht 

In Herkenbosch liep de plaatselijke 
parochiekerk grote schade op. Een 
gedeelte van de kerk staat op instor¬ 
ten. In het dorp vielen zo’n 100 
schoorstenen van de daken. Hct- 
kenbosch en andere Middenlim- 
burgse plaatsen als Melick en Sint- 
Odiliënbérg waren door de schok 
telefonisch niet bereikbaar. 

Zwakker 

De beving telde een groot aantal na¬ 
schokken. Het KNMI registreerde 
in de eerste uren na de beving al 
zo’n vijftien schokken. De zwaarste 
viel kort na 8.00 uur te noteren. Die 
schok had een kracht van 2,5 op de 
Schaal van Richter. Volgens het in¬ 
stituut zal de Peeliundbreuk nog 
ruim een week actief blijven. „Wel 
zullen de schokken steeds zwi^er 
worden.” 

De schok werd ook gevoeld in heel 
België en in de Elzas in Frankrijk. 


«•"tuur niut meeUeu. 

***** •*•••** op sterkt# 
epen voor on 


Ai^st en onzekerheden in Herkenbosch 

’We hadden het nog 
over samen doodgaan’ 


DCX)R GEERT DEKKER 

HERKENBOSCH - De bleke 
gezichten en trillende handen 
zün ook na de eerste uren niet 
verdwenen. Wil Nieskens staat 
op straat, hü zou niet weten wat 
hij anders moet doen. Zijn strak¬ 
ke blik is gericht op de gevel van 
zijn huis. Eén van de schoorste¬ 
nen is zwaar beschadigd; de 
brokstukken vallen nog steeds 
OP straat De andere schoorsteen 
is die nacht met een enorme klap 
naar beneden gekomen. Na de 


(ADVERTENTIE) 


MECC 

BUSINESSI 


beving is hU eerst met vriendin 
Mieke onder de draagbalk boven 
de deuropening gaan staan, om 
daarna toch maar de straat op te 
gaan. „Het was zo druk als op 
een zaterdagmiddag in Roer¬ 
mond.” 

Mieke zoekt naar een verklaring 
voor de ramp, die hen tiendui¬ 
zenden guldens zal kosten; 
„Toen hét gisteravond zo regen¬ 
de zeiden de buren nog: de we¬ 
reld ié zi<^ aan/bet omdraaien. 
En om de een of andere reden 
hebben we daarna gepraat over 
samen doodgaan.” 


^eke en Wil Nieskens hebben 
een jaar gewerkt aan de verbou.^1 
wing van de benedenv^xUepin, 
van hun huisje aan de Stationsr/^ 
weg in Herkenbosch^ wareii . 
aan het sparen voor de volgende' 
klus: de zolder.. J)at kunnen we 
dus wel vergeten,” zegt Wil. Het 
is de vraag of de scheuren in het 
huis nog te repareren ^n, een 
vraag die tientallen gezinnen in 
het Middenlimburgse dorp be¬ 
zighoudt. In de loop van de dag 
moeten bouwdeskundigen ko¬ 
men kijken om de getroffen 
woningen eventueel onbewoom 
baar te verklaren. De familie 
Nieskens is knock-out van de 
klap, zowel financieel als emotio¬ 
neel. 


Zie verder pagina 15 

• 'Hiergaikodif 


Limburgs Dagblad 

de duidelijke kraiit 


I 
Inhr. 

•«">-<« WW. 


Alleen nog 
vondoog van 
10.00-2t.00 uur 

(ovotKiopo ni to l l i ii y ) 

En morgen v«n 
10*00-18.00 uur 

Drie Dogen Goeie Zokont 


U~T 


meumot-mtné mm. 

/UÉiiliiiiiiV bil bitowriiiv' 


I -4 tal 4 mlMlvoMills tot •inmtar S. O* Mnbtodhig to grtSIg t/m 0 mal 
I «IM* adwartonU*. Andara korUnssragaliiieaii B||a Maf*0 aMt apn taapa aab 


mïecc 


Maastricht 


Telefoon:.-.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer ... 

D* aam* tuba «Ümu autvaog ik da knot tratla. 

O Stuur mü een machli^ng. taant ik betaal aulomatisdt. 

Ut ofdwang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per ktvaitaai ƒ 82,3S 
a automatisch per maartd ƒ27,45 

O Stuur mi| een acoeptgrokaart voor betaling 

□ perkwartaal ƒ83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD.(proef)-abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe zonder postsegel zenden naar ^ 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 64(X) VB Heerlen 


Dinsdee-^ april td92i# Pagina 


Naast oude bekenden ook ’marktfrisch ’ aanbod 

Antiekbeurs in Breda vol 
verleidelijke winkeldochters 


• Delfts aardewerk 
met wapen van 
Prins Willem III, te 
zien en te koop op 
Antiekbeurs Breda. 


Foto: AP 


lx 
BREDA - In ’Het Turfschip’ te Breda wordt tot en met 
20 april de 26e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs ge¬ 
houden. Hoewel het evenement tamelijk ver achterblijft 
bij ’The European fine Art fair’ van Maastricht, de beur¬ 
zen van Delft en Amsterdam, is een bezoek zeker de 
moeite waard. Er zijn ontdekkingen te doen, en men ziet 
een aantal oude bekenden terug. De meest verleidelijke 
winkeldochters zijn te bewonderen bij Jacques fijnaut in 
stand 40. Al een paar jaar toont hij op vele beurzen Lord 
Leightons prachtige bronzen beeld ’the Sluggard’ en een 
niet minder mooie ’Leda en de zwaan’ van Rombout Ver¬ 
huist. 


Is er dan niemand die oog heeft 
voor de schoonheid van deze kunst¬ 
werken? Vast wei, het probleem ligt 
by de prijzen die gevraagd worden. 
’The Sluggard’ bijvoorbeeld moet 
ƒ 56.000,- opbrengen. 

Een bedrag dat zeker niet onevenre¬ 
dig hoog is. Wie de Nederlandse 
antiekbeurzen afloopt, krijgt echter 
in sommige sectoren de indruk dat 
de prijzen uitermate grillig zijn. Een 
liggend boeddhabeeldje werd eens 
door een antiquair voor ƒ 2.750,- 
aangeboden. Een collega schafte 
het zich aan en een uur later ligt het 
bij hem in de vitrine. Alleen het 
prijskaartje is veranderd; ineens 
moet ƒ 8.600,- worden betaald. 
Langzamerhand is een grote kloof 
ontstaan tussen de nog altijd dalen¬ 
de veilingprijzen en de almaar stij¬ 
gende handelsprijzen. 


Arbitrage 

Men kan tegenwerpen: kopen op 
een beurs is veiliger. Maar ook dat 
is betrekkelijk. Zo gelden in Breda 
nu garantievoorwaarden die voor 


de koper veel minder gunstig zijn 
dan de wettelijke bepalingen. Wie 
aan de echtheid van een aankoop 
twijfelt, kan niet meer naar de rech¬ 
ter stappen maar dient zich tot een 
arbitragecommissie van de Vereni¬ 
ging Nederlands Antiquairs Ge¬ 
nootschap te wenden. 

Heel ontmoedigend is dat minimaal 
ƒ 500,- voor arbitragekosten moet 
worden neergeteld. Een bizarre re¬ 
geling - wie in Breda koopt doet er 
goed aan met de handelaar andere 
afspraken te maken. 

Behalve de winkeldochters is in 
Breda het een en ander te zien dat 
met een typerend Duits neologisme 
’marktfrisch’ kan heten. Juist een 
Duitse deelnemer heeft de grootste 
verrassingen in petto. Het gaat om 
Peter Handt, die stand 31 bezet. Hij 
toont kunst uit Tibet en Nepal van 
fabelachtige kwaliteit en vaak van 
grote zeldzaamheid. Men mag in 
Breda heel blij zijn met deze nieuwe 
deelnemer, die ook in Parijs of New 
York had kunnen schitteren. De 
grootste hoogtepunten zijn hier 
misschien de 17e-eeuwse bronzen 


r 


Ivo Pogorelich, een 
eigenzinnig pianist 


iga (prijs ƒ 48.000,-), de indruk- O 1 * * 

ekkende oeroude stupa 1*11 "" 

68.000,-) en een 80 cm hoge Ava- JSTN J 

kitesvara (ƒ 48.000,-). Maar ook in ^KÊÊÊ * i • 

? lagere prijsklasse heeft Handt - 131*01 CCt 113 

e zelf uit het Verre Oosten impor- l «1 

ert - hee. wa. .e b.eden. LÖSStHealCr 

. Pranger (stand 1) handelt ook in 

osterse kunst. Hij toont porselein MAASTRICHT - In het Lössthea- 

1 ritueel bronzen vaatwerk uit Chi- , ter heeft vrijdag 15 mei de première 

1 . Mooie klokken zijn te zien bij plaats van een stuk dat door twee in 

an Kollenburg (stand 20), Het aan- Maastricht wonende toneelauteurs- 

ekkelijkste stuk is een 309 cm : j Herman Lutgerink en Kees Simhof- 

Dge staande klok uit Haarlem, ge- ^ ; fer - in samenwerking met een aan- 

laakt omstreeks 1770 door / m tal jonge theatermakers werd ge- 

Dhannes de Coelombie. Let vooral - ^ § schreven. De nadruk van het toneel- 

D het verfijnde beeldhouwwerk - f project valt op het tekstmateriaal, 

wenop. Uit Vlaanderen doet ^ kunst’ van het schrijven 

peybrouck (stand 36) mee met en- , voor toneel, want daaraan blijkt 

He mooie kerkbeelden. Een Fran- ', " ‘ "'^Z[ ^ duidelijk behoefte te bestaan. Het 

; madonna uit de 14e eeuw ^^ ■ vertrekpunt daarbij is niet een be- 

123.000,-) valt het meest op. / j staand script, maar het zijn de eigen 

childerijen zijn schaars op deze ^ ^ ervaringen en inzichten die in een 

2 urs. Rococo (stand 19) levert op h N ' / theatrale vorm worden gegoten, 

it gebied de meest omvangrijke Meewerkende auteurs zijn Tim 

ijdrage, hier hangt van Maris een ' Gladdmes, Jacqueline Kerkhof, 

izicht op Dordrecht (ƒ 67.000,-) en Saskia Mulder en Véronique Obrie. 

m gezicht op Amsterdam De spelers Jetze Jansma, Jacqueli- 

105.000,-). I " ne Kerkhof, Saskia Mulder, Véroni- 

r zijn in Breda nogal wat stands I que Obrie, Joop Omloo en Heike 

’aar een vluchtige blik volstaat om < Wisse De artistieke leiding berust 

^paa^ag^°^^(W 1^8 00^^ verweven. Ook 16 en 17 mei is deze 

12,50. .—..-. — - telkens vanaf 20.30 uur. 

Geanimeerd concert van St. Michael 


linga (prijs ƒ 48.000,-), de indruk¬ 
wekkende oeroude stupa 
(ƒ 68.000,-) en een 80 cm hoge Ava- 
lokitesvara (ƒ 48.000,-). Maar ook in 
de lagere prijsklasse heeft Handt - 
die zelf uit het Verre Oosten impor¬ 
teert - heel wat te bieden. 

E. Pranger (stand 1) handelt ook in 
Oosterse kunst. Hij toont porselein 
en ritueel bronzen vaatwerk uit Chi¬ 
na. Mooie klokken zijn te zien bij 
Van Kollenburg (stand 20), Het aan¬ 
trekkelijkste stuk is een 309 cm 
hoge staande klok uit Haarlem, ge¬ 
maakt omstreeks 1770 door 
Johannes de Coelombie. Let vooral 
op het verfijnde beeldhouwwerk 
bovenop. Uit Vlaanderen doet 
Speybrouck (stand 36) mee met en¬ 
kele mooie kerkbeelden. Een Fran¬ 
se madonna uit de 14e eeuw 
(ƒ 123.000,-) valt het meest op. 
Schilderijen zijn schaars op deze 
beurs. Rococo (stand 19) levert op 
dit gebied de meest omvangrijke 
bijdrage, hier hangt van Maris een 
gezicht op Dordrecht (ƒ 67.000,-) en 
een gezicht op Amsterdam 
(ƒ 105.000,-). 

Er zijn in Breda nogal wat stands 
waar een vluchtige blik volstaat om 
alle geheimen te ontdekken. De 
speciale tentoonstelling ’Van goe¬ 
den huize’ heeft men ook erg vlug 
gezien. Maar steeds weer komen er 
oude genegenheden en nieuwe lief¬ 
des op je weg. 

26e Nederlandse Kunst- en Antiek¬ 
beurs, Het Turfschip, Chass’eveld, 
Breda - tot en met 20 april - ope¬ 
ningstijden 14.00-22.00 uur, op za¬ 
terdag, zondag. Goede Vrijdag en 
tweede paasdag 11.00-18.00 uur. 
Toegangsprijs f 17,50/65B, C.J.P. 
f 12,50. 


/ 

/ 

I 

" ’i'zy, ^ 


CXX)R PETER P. GRAVEN 


MAASTRICHT - Met het reci¬ 
tal, dat hij zondagavond in het 
ondanks de matige voorverkoop 
toch bijna volgelopen Theater 
aan het Vrijthof gaf, toonde Ivo 
Pogorelich aan niet alleen tot de 
groten der aarde op zijn terrein 
te behoren, maar tevens een bij¬ 
zonder eigenzinnig pianist te 
zijn. 

Zijn programma oogde met be¬ 
paald exclusief: twee bekende 
Mozart-sonates, een Mozart-fan- 
tasie, een Beethoven-sonate en 
enkele losse werken van 
Brahms. De pianistisch briljante 
verklanking van deze klassiek/ 
romantische selectie plaatste mij 
echter voortdurend voor vraagte¬ 
kens. Zowel de Fantasie in d als 
de respectievelijke Sonates in G 
en A van Mozart speelde de Joe¬ 
goslavische meesterpianist heel 
subtiel en parelend; stilistisch 
waren die beslist noch als strikt 
klassiek, noch als volbloed ro¬ 
mantisch te duiden. Het was in 
geen geval de Mozart, zoals ik 
die specialisten als Ingrid Hae- 
bler of Jörg Demus tijdens reci¬ 
tals in onze provincie heb horen 
spelen. Het was een nieuwe, on¬ 
bekende Mozart: de Pogorelich- 
Mozart. 

Wanneer een minder bekende 
pianosonate van Beethoven 
eveneens stilistische vragen op- 


recensie 


werpt, zit je met spanning te 
wachten op Brahms, de door Po¬ 
gorelich gekozen vier ’Klavier- 
monologe’ uit Brahms’ laatste 
periode. Hier is het Joegosla- 
visch klavierfenomeen op zyn 
best: een bezonken en innerlijk 
geheel doorleefde interpretatie, 
gespeeld met fijngevoeligheid 
van geest en vingers - maar waar 
was Brahms? Waar was de don¬ 
kerbruin getinte Duitse roman¬ 
tiek van deze componist? 
Vervelende bijkomstigheid was 
wel dat enkele mensen in mijn 
directe omgeving mijn luister- 
concentratie soms verstoorden; 
mensen die ’op uitnodiging’ het 
conCfc t bijwoonden, maar op 
een pianorecital net zo veel te 
zoeken hebben als paaseieren 
onder een kerstboom... 

Ivo Pogorelich beantwoordde 
het applaus van het wel zeer ge¬ 
mêleerde publiek met een drietal 
toegiften; twee korte stukken 
van Maurice Ravel, met ertussen 
de grote Oosterse Fantasie Isla- 
mey van Mikol^ Balakiijev en 
waarin hij zich zichtbaar hele¬ 
maal uitleefde. 

Ivo Pogorelich: een pianist om 
niet snel te vergeten. Of om het 
met een andere Oosteuropeaan, 
de Poolse aforist Wieslaw Brud- 
zinski te zeggen: ’ln de kunst 
overwegen die talenten, die de 
sporen vóór zich uitwissen.’ DOOR AMRIËLLE HINTZEN 


VENLO - Het slotconcert in de serie Symfonische blaasmuziek ’92 in de 
Maaspoort, afgelopen zaterdag in Venlo, was in handen van Heinz Friesen 
met harmonie St. Michael uit Thorn. Een geanimeerd concert waarin 
twee werken van Kurt Weill, het Concert voor viool en blaasorkest opus 
12 met Vera Beths als soliste en de Kleine Dreigroschenmusik door een 
selecte groep muzikanten van ’de geiten’, volledig tot hun recht kwamen. 
De afsluiting met twee delen uit de Derde Symfonie van Gustav Mahler 
liet daarentegen gemengde gevoelens achter. 


Heinz Friesen 


Uit Mahlers Symfonie werd het eer¬ 
ste en het zesde deel gespeeld met 
een flink uitgedijde boomgroep. 
Een uitvoering die intens doorleef¬ 
de momenten kende: glansvolle so¬ 
listische ensembles in de hout- 
groep, vloeiend doorlopende pasto¬ 
rale gedeelten en een heerlijke 
inleiding van deel zes. Klarinetten 
en saxen droegen dit langzame deel 
op kousevoetjes weg, diep donker 
van klank en muzikaal geestrijk. Op 
zo’n moment mis je de strijkers, 
waarvoor de noten oorspronkelijk 
zijn geschreven, echt niet meer. 
Mateloos teleurstellend blijkt dan 
toch ook in deze uitvoering het ver¬ 
volg op zulke gloedvolle ogenblik¬ 
ken, als het tutti wel in de volle 
breedte wordt aangezet maar niet 
wordt aangehouden tot het einde 
toe. Maar helaas kun je blazers niet 
verbieden om adem te halen als ze 
paars gaan aanlopen. 

De twee werken van Weill als con¬ 
trast, waren beter op het lijf van het 
orkest uit Thorn geschreven. Het 
Concert voor viool, tien blazers, 
contrabassen, pauken en slagwerk 
werd beheerst gespeeld. Een werk 
met niet alleen een virtuoze viool- 
partj, maar ook een uitdagende be- 
geleidingspartij: dun van klank en 
opgeknipt in kleine eruit springen¬ 
de partjes voor elke muzikant. On¬ der leiding van Heinz Friesen werd 
alert gemusiceerd en kon Vera 
Beths vrijelijk haar gang gaan. Zij 
vertolkte boeiend het langzame 
tweede deel, met een slanke heldere 
klank in het notturno en een fabu¬ 
leuze techniek in de cadens en het 
slotdeel. 

Weills Kleine Dreigroschenmusik 
was met Friesen ervoor een stuk 
muziek dat al je zintuigen kietelt. In 
een passende entourage, met een 
projectie van het Brandenburger 
Tor refererend aan het politieke en¬ 
gagement van het werk en een kort 
muzikaal intermezzo tijdens het 
changement, ging het er pittig aan 
toe. Een confronterende manier van 
spelen, scherp gearticuleerd en af¬ 
gemeten qua samenspel. De Kano- 
nensong werd wel even over de 
heuvel gejaagd, maar de zeggings¬ 
kracht was ontegensprekeüjk. 

Een concert met sfeer, dat door te 
weinig mensen werd bij gewoond. 
Venlo is voor een echte blaasmuzie- 
kliefliebber toch maar een kippe- 
eindje, die stapt toch gewoon in de 
auto, lijkt mij. Voor degenen die er 
niet bij waren: de opnames van af¬ 
gelopen zaterdag zyn te beluisteren 
via radio 4 op 20 en 27 april bij de 
KRO. 


Nieuwe 
produktie 
’Alles is 
Drama’ 


MAASTRICHT - Studententot) 
vereniging ’Alles is Drama’ vefV' 
haar seizoen met ’Dievenbal’', 
Jean Anouihl. Deze produ^ 
wordt dinsdag 5, woensdag ® 
donderdag 7 mei gespeeld in * 
teel Vaeshartelt. De bezoekef 
zich hier in de laatste dagen vaf 
vorige eeuw wanen, in een s*, 
waarin geveinsde oprechtheid | 
overdadige weelde hoogtij vid 
Drie dieven zorgen voor listige i®. 
ges om aan de juwelen van de sC 
trijke Lady Hurf en haar nichtjd 
komen. Is er in deze wereld vaD , 
drog en maskerade nog plaats'' 
ware liefde? 

Spelers zijn Dennis Hooftman, ^ 
les van de ’Wouw, Arno Rademalj 
Peter Driessen, Heleen Prakke,' 
tasja Hehanussa, Marieke , 
Judith Kuijk, Patrick Post, Evaj 
de Ven, Marieke van Schaik en'P. 
mas van Berkel. Medewerke’’" 
musici zijn Ingrid van 'Wersch, A' ^ 
Roger Palmen, klarinet. Joep 
cellist en Katinka Volme, fagot - 
voorstellingen beginnen om 1^' 
uur. 

In het CCV-theater, HerbenusstM. 
Maastricht, brengt ’Alles is Draijl’ 
’Argwaan’, vrij naar Alan Ayl 
bourn. Van drie echtparen, j 
ogenschijnlijk niets met elkaar 
meen hebben, behalve het werk^ 
de heren, blijkt dat er een verhjj 
ding bestaat tussen twee echW, 
den en dat het derde echtpaar ^ 
bruikt wordt voor het leggen - 
een rookgordijn. Dat levert 
wikkelde, verwarrende, maar vooH. 
komische situaties op. In de roW 
staan Marcel Butterhof, Inez 
Kimmenade, Joost ter Haar, SuZ' 
ne Snelting, Ad Huikeshoven ^ 
Socorro Pérez. De regie is in M , 
den van Marina Duvekot. VoorslJ^^ ^ 
lingen hebben plaats donderdags 
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei, ^ 
vang 20.30 uur. 

In het Lösstheater presenteert ^ 
Maastrichtse toneelvereniging dO' - 
derdag 21, vrijdag 22 en zaterdag^ 
mei ’Veronica’s kamer’, van Ira l' ^ 
vin, in de regie van Véronig** - 
Obrie. Aanvang 20.30 uur. Zond* 
24 mei is er om 14.30 uur matinC^ 

Een ouder echtpaar verzorgt j 
’Huize Brabissant’ een laatst-o^ . 
gebleven familielid: Cissy. Het tn] 
op straat een jonge man en ^ 
meisje, dat bijzondere gelijkeJ'J 
vertoont met Cissy’s overleden 
ter Veronica, waarvan Cissy nrie^ 
dat ze schuldig is aan haar dood- ^ 
verzoek van de oude bediend^ 
speelt Suzanne tijdelijk de rol y. 
Veronica, om Cissy, die ernstig 
is, van haar waanidee te verloss^ 
Het verhaal neemt echter plotself: 
een niet vermoede, gruwelijke 
ding. 

In het spel is Jacques Lenting 
man, Heiny Eilkes de vrouw. Mo*; 
que Henny is het meisje, de jon^ 
man wordt gespeeld door 
Kersemakers. 


Oplossing van gisteren 


□03913 ISI 9 B aQIlfl 

asBia a o (SI isiraa^ BBBQa B B BBOSSg 
H ia BBilBBEia B g 
DiaaBisi n a bqqbh 
B a aaaBaaia^a^g 
BOaa BOB 

g QBQBBoaal 
□a B a H §0813 
B BasBaBBaa a 


puzzel van de dag pezige peekah recept 


Kipperooinsoep met 
geschaafde amandelen 


DOOR HUUB MEIJER 


Vervang crème fraiche eventueel 
door enkele eetlepels slagroom, 
klop lobbig. 

Benodigdheden: 1 1 kippebouillon, 
1 dubbele kipfilet, boter, bloem, Ve 
1 witte wijn, 1 dl slagroom, 1 eier¬ 
dooier, 4 el crème fraiche, 2 el ge¬ 
schaafde amandelen. 

Breng kippebouillon aan de kook, 
draai warmtebron laag en leg kipfi¬ 
let erin en laat in 15-20 minuten 
gaar worden. Neem daarna uit 
bouillon en verdeel in stukjes. 
Maak een blonde roux van boter, 
bloem met witte wijn en als laatste 
bouillon. Houd pas op met roeren 
wanneer een gladde gebonden 
soep is ontstaan. Voeg kip toe en 
laat goed doorwarmen. Roer ei¬ 
dooiers met slagroom los en 
schenk hier enkele lepels van de 
hete soep bij. 

Giet dit mengsel opnieuw terug bij 
de soep maar laat de soep niet 
meer koken. Rooster de amande¬ 
len goudgeel in een droge koeke- 
pan. Verdeel de soep over vier 
kommen of borden, schep in het 
midden een lepel crème fraiche en 
strooi hierover de geschaafde 
amandelen. Horizontaal: 1. grondvlak; 6. teelaarde; 9. 
traagheid; 10. stut; 12. uitbouw; 14. ten¬ 
slotte. in laatste instantie; 18. vestingwerk; 
20. aanlegplaats; 22. iemand die er zwak 
uitziet; 23. landbouwer; 24. tiende deel 
(Lat.); 25. peulvrucht; 26. rekening; 27. 
fraai, eerlijk; 29. beroep; 30. duivenhok; 
31. tegen; 33. kleine plaats, 36. geroep als 
uiting van vrees; 41. proeftijd; 42. woerd; 
43. brief; 44. logeergelegenheid; 45. vóór 
alles. 


O 

Verticaal: 1. bewustzijn; 2. gewoonte; J- 
heilige; 4. overjas; 5. grote plaats; 6. 9^' 
ongeschonden; 7. bedevaartplaats: 
reeks; 11. vermeerdering, vergroting:/'':; 
Nederl. munt; 15. Alpenplantje; 16. niei^j 
17. doctor honoris causa; 19. hulpmid° 
voor hardhorende mensen; 21. famiti®'' ■ 
28. verheffing v.h. aardoppervlak: 3l -.“' 
tere stof; 32. zoete lekkerni); 34. hoois^ 
pel; 35. schildersgerei; 37. kleur; 38. si® 
grond bij een huis; 39. delfstof met metaa- 
40. gekheid! van 8 t/m 10 mei en 
van 15 t/m 17 mei R 


C 


Aan de lloda-weugd- linies kan worden 
deelgenomen door jongens en meisjes in de 
leeftijd van 8 t/m 15 jaar, voor deelname aan de 
jeugdtrainer/leider clinics is men niet aan leeftijd 
Qebonden. 


ALL-IN PRIJS VOOR DEZE UNIEKE CLINICS 


S _ 

Jf p.p. 

(incl. 2 overnachtingen) 


ƒ 1 p.p. 

(excl. overnachtingen) Aan de RODA J eugdClinics kunnen 

'Maximaal 100 jongens en meisjes deelnemen. 
Aan de hand van het aantal inschrijvingen zal 
^oda JC alles in het werk stellen om deelname 
'^^QGlijk te maken. 

^öelname aan de jeugd-trainer/leider-clinics is 
hogelijk voor maximaal 50 personen. 


ZIE OMMEZIJDE 

voor volledige informatie en 
aanmeidingsformuiier 


Roda JC biedt Limburgse voetbalsterren in spé een ^ 
unieke gelegenheid om deel te nemen aan i 

jeugd-voetba lel i nies, waar provineiale mini-voetballoj 
in één weekend met allerlei teehnieken en de ] 

broodnodige basiskennis van volkssport nummer éé^ 
worden gekonfronteerd. 

Het Roda-stadion staat met alle faeiliteiten enkele 
weekenden volledig ter besehikking. Onder leiding van Michel Mommertz (meerjarige leerIB 
van Wiel Coerver) en andere trainers wordt een 4-tal 
technieken behandeld. 

Op de trainingsdagen komen de volgende onderdelen^ 
aan de orde: 


★ basistechnieken/balgevoel 

★ traptechniek/combinatievormen 

★ passeertechnieken/ 1-tegen-1-duel 

★ afwerken op het doel 


Ook worden technieken in theoretische vorm beham 
en op de laatste dag in wedstrijdvorm (toernooi) in 
praktijk gebracht. 

De verrichtingen worden op video vastgelegd en ter 
afsluiting - in de luxe business-club van Roda JC • sai 
met de ouders bekeken. 


m 
|Vv 


INFO 

Deelname is mogelijk middels het insturen van 
onderstaande bon - vóór 23 aprif aanstaande - en 
storting van het verschuldigde bedrag ad / 250,- of 
ƒ 175,- p.p. 


\'t 1 
In deze prijs is begrepen: 

- inschrijfgeld 

- overnachtingen (bij ƒ 250,-) 

- alle maaltijden 

- voetbalshirt*, broek* en sokken* ^ winkelwaai 

-voetbal* j ƒ75,. 

* geldt niet voor jeugdtrainer-clinics 


i,. Deelnemers dienen mee te nemen: 

- slaapzak // toiletartikelen H slippers U voetbalschoenen^ 
//trainingspaken vrije tijdskleding. 


Het weekend start op vrijdag om 17.00 uur en eindigt ofp 
zondag om 17.00 uur. Het is mogelijk om tegen een / 
vergoeding van ƒ 25,- opgehaald en thuisgebracht te 
wórden. 


INSCHRUFFORMULIER 
RODA JC CLINICS 


Naam ...jongen/meisje 


Voornaam...Tei.nummer Adres 


Postkode.. Woonplaats 


Geboortedatum.Shirtmaat ES/S/M/LTEL* 


Naam voetbalvereniging 


schrijft in voor: 

RODA JC Jeugd Clinics 

□ op 8-9-10 mei □ mét2 overnachtingen 

□ op 15-16-17 mei □ zonder overnachtingen 


RODA JC Jeugdtrainer Clinics 
□ op 22-23-24 mei 


* s.v.p. doortuien wat niet VM 


Het inschrijfgeld ad ƒ .250,^ of ƒ 175,- zal vóór 1 mei 19^ | 
worden voldaan door storting op rekeningnummer f 
672982242 . ^ 

van de NMB-bank teXe^radè onder vermelding van 

l|^Ibóiivoór^23-ai^llW2 sturen aan: ... 

Roda Jè-'llaiia^'tüiiiies' , 
.1 ■; \ ■ 4 
Direkt na sluiting van de inschrijftermijn krijgt u vla 
Roda JC een bevestiging. 

'S 


Dinsdag 14 april 1992 # Pagina 3 


ing Prinses Anne 
gaat scheiden 

Londen - Prinses Anne, doch- 
van de Britse koningin Eliza- 
beth, wil scheiden van de van 
haar vervreemde echtgenoot 
Mark Phillips. Het paar leeft al 
langer dan twee jaar gescheiden 
en heeft twee kinderen, Zara en 
Peter, die bij hun 41-jarige moe¬ 
der wonen. Anne is de enige 
dochter van koningin Elizabeth 
en achtste in rij van troonopvol¬ 
gers. 

Oe scheidingsprocedure kan dis¬ 
creet verlopen doordat Anne en 
Mark in de praktijk al niet meer 
samenleven. 


Het huwelijk van de prinses be¬ 
gon in sprookjesachtige stijl met 
een uitbundige bruiloft in West- 
minister Abbey in november 
1973. Maar al snel vertoonde het 
scheurtjes en het eindigde na 
zestien jaar in een definitieve 
breuk terwijl hardnekkige ge¬ 
ruchten de ronde deden dat bei¬ 
de echtelieden elders naar liefde 
zochten. 


De scheiding is pas de derde in 
de kring van de koninklijke fa¬ 
milie. In de zestiende eeuw liet 
Hendrik VIII zich scheiden van 
zijn vierde vrouw, Anna van 
Kleef. Anne’s tante, prinses Mar- 
garet, en haar man de fotograaf 
Lord Snowdon gingen in 1978 
ook formeel uit elkaar. 


Mandcla’s 
uit elkaar 


JOHANNESBURG - Nelson en 
Winnie Mandela hebben gisteren 
formeel aangekendigd te gaan 
scheiden. De Mandela’s zijn 33 
jaar getrouwd. De 73-jarige voor¬ 
zitter van het Afrikaans Natio¬ 
naal Congres (ANC) verklaarde: 
„Wegens de spanningen die in 
de afgelopen maanden door me¬ 
ningsverschillen tussen ons over 
een serie onderwerpen zijn ont¬ 
staan, hebben we besloten dat 
een scheiding voor ieder van ons 
het beste is.” 


„Maar mijn liefde voor haar blijft 
onverminderd”, zei Nelson Man¬ 
dela. Hij onderstreepte dat het 
besluit niet was ingegeven door 
de beschuldigingen die in de me¬ 
dia tegen Winnie zijn geuit over 
betrokkenheid bij moorden in 
Soweto, waarvan ook de 14-jari- 
ge Stompie het slachtoffer werd. 

Hij bekritiseerde de jongste 
persberichten waarin nieuwe be¬ 
schuldigingen worden geuit over 
Winnie’s rol bij de ontvoering en 
mishandeling van vier jonge 
zwarten in 1988 in haar huis in 
Soweto. Een rechtbank veroor¬ 
deelde Winnie in mei 1991 tot zes 
jaar gevangenisstraf in deze 
zaak, maar er dient nog een ho¬ 
ger beroep. 


loch W.OOO on^vu'ensfe zwangerschappen 


Steeds meer meisjes 
gebruiken ’de pil’ 


UTRECHT - In de afgelopen tien 
jaar is de groep meisjes tot negen¬ 
tien jaar die de anticonceptiepil 
slikt bijna verdubbeld tot 47 pro¬ 
cent. Maar ook in andere leeftijds¬ 
groepen steeg het gebruik. Verder 
neemt nog altijd 11 procent van de 
jongeren geen maatregelen om on¬ 
gewenste zwangerschap te voorko¬ 
men. 

Een en ander blijkt uit een onder- 


(Id: 
Terroristen: Tn plaats van sterker zwakker geworden’ 

RAF stopt met aanslagen 


ÖERLIJN - De Duitse terro- 
^stische beweging Rote 
^rnee Fraktion, RAF, wil 
''oorlopig geen aanslagen 
•^eer plegen op vooraan¬ 
staande politici en leidende 
Jl^dustriëlen. Dat verklaart 
organisatie in een brief 
vijf kantjes, die gisteren 
J^erd bezorgd bij het Bonner 
^^reau van het Franse pers¬ 
bureau AFP. 

argument noemen de brief- 
chrijvers het plan van minister 
Justitie Kinkel om lang vast- 
'^ttende RAF-gevangenen vrij te 
3ten. Verder wordt er gewezen op 
heroriënteringsproces binnen 
RAF als gevolg van de ineen- 
^orting van het Oostblok. 


Duitse justitie onderzoekt of 
brief authentiek is. Veel duidt 
baarop. Zo is de brief in de typisch 
warrige stijl van de RAF geschre- 
an en voorzien van de vijfpuntige 
met machinepistool. Mocht 
document echt zijn, dan bete- 
^®bt het een keerpunt in de 20-ja- 
Uge bloedige geschiedenis van de 

«Af. 

P® opstellers schrijven dat ze er al 
1989 over na zijn gaan denken 
het zo niet verder kan. In 
Plaats van sterker zijn we zwakker 
Seworden, heet het. Men wil nu 
maatschappelijk alternatief 
Ppbouwen en in dat beeld passen 
Keen aanslagen, aldus de RAF. 

Verder wordt vastgesteld dat er 
blijkbaar in de politiek krachten 
^Pbd Kinkel actief worden, die in¬ 
ktten op dialoog in plaats van 
ëeweld. De schrijvers zeggen Kin- 
nauwkeurig te zullen volgen, 
Jbaar mocht er de komende tijd 
*ets veranderen en komen er ook 
gevangenen vrij, dan wil 
bion terugkeren naar geweld. 


Op verkenning ^ t*nienlhlokken hebben g;een effect op Elna 

Lavastroom nog lang 
niet onder controle 


' De eerste pogingen om 
yp ^xplosieven de lavastroom niet 
sto krater van de Etna te 

Ppen, zijn gisteren goeddeels 
u ^1 ukt. Ook de door Amerikaanse 
l-jl Ipbpters afgeworpen cement- 
fg hebben niet het verwachte 

gehad. Aan de voet van de 
'odp is de lavastroom inmiddels 

iJlf^^kt tot aan de rand van de 
H dorp Zafferana 

®*dt van de zwarte-rode massa, 
^blkanoloog Barberi, die de 
^^batie van de operatie in han- 
beeft, verklaarde gisteravond 
be resultaten van van de eerste 
hi^ ,brioedigend zijn, maar lang 
^b^bde. Hij benadrukte het 
ratie "^’^b^btele karakter van de ope- 
klaagde over de nog steeds 
dgg ^ ''weersomstandigheden. Van- 
dere opnieuw, maar met zwaar- 
de „ f^Plpsieven, getracht worden 
tuurlijke tunnel te vernietigen 


waarin de 
stroomt. 


lava snel neerwaarts Bij de inwoners van Zafferana is de 
onzekerheid en ook de woede sterk 
toegenomen. Men verwijt de autori¬ 
teiten veel te laat te hebben ingegre¬ 
pen. Op het eerste huis dat door de 
lava zal worden vernield, heeft de 
eigenaar 'bedankt regering’ ge¬ 
schreven. Hoewel het evacuatieplan 
klaar is, hebben veel bewoners te 
kennen gegeven uit protest hun 
huizen niet te zullen verlaten. 

Spanningen bestaan ook tussen be¬ 
woners onderling. Een voorstel om 
de lava, die nu vlakbij Zafferana is, 
af te buigen naar belendende vel¬ 
den, stuitte op protest van de 
grondeigenaren. 

Voorlopig poogt men op 2400 meter 
hoogte de lavastroom te blokkeren. 


(ADVERTENTIE) 


^ KONTAKTLENZEN 

STUDIO 

Pfomenade 27a, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33. Bocholtz, 045-444342 

PAASAKTIE 

van 11.4 tot 25.4 '92 

STUDENTENKORTING t/m 19 jaar 30% 

_Korting op alle kontaktlenzen, incl. 2 vakantielenzen GRATIS 


schoonmaken alli|d gratis Aanpassing dooi gediplomeerö koniaktlen^anspecialisl/opliaefi 


(ADVERTENTIE) 


• Kroatische strijders houden in Bosnië de bewegingen van het Joegoslavische leger in 
de gaten. Het leger heeft zich geheel achter de Serviërs in Bosnië gesteld. Vandaar dat de 
Kroaten het als dé vijand beschouwen. Foto; epa 


BOEDAPEST - Het staakt-het- 
vuren tussen de moslims, Ser¬ 
viërs en Kroaten in Bosnië dat 
EG-afgezant José Cuülheiro af¬ 
gelopen weekend in Sarajevo 
heeft afgesloten, heeft gisteren 
niet gehouden. Met name in de 
hoofdstad zelf werd regelmatig 
gevochten. Ook bij Foca vonden 
gevechten plaats. Bij een aanval 
op Bosanski Brod in het noor¬ 
den van de republiek zou de 
plaatselijke olieraffinaderij zijn 
getroffen. 

In een buitenwijk van Sarajevo 
vonden de hele dag zware be¬ 
schietingen plaats. Volgens oog¬ 
getuigen voerde het Joegoslavi¬ 
sche leger intimidatieacties uit 
door gevechtsvliegtuigen boven 
de stad door de geluidsbarrière 
te laten breken. In de loop van 
de middag ontplofte bovendien 
een mortier in het centrum van 
de stad. 

De spanning in Bosnië liep gis¬ 
teravond verder op na een actie 


In Sarajevo de hele dag gevochten 

Wapenstilstand in 
Bosnië houdt niet 


van de moslim-extremist Murat 
Sabanovic. Deze zelfbenoemde 
leider van een groep moslim-vrij- 
willigers heeft vier dagen gele¬ 
den de stuwdam nabij Visegrad, 
een stad ten zuid-oosten van Sa¬ 
rajevo, veroverd. Hij heeft ge¬ 
dreigd de damwand op te blazen 
als het leger zijn aanvallen op 
Foca en andere Bosnische ste¬ 
den niet stopzet. Volgens schat¬ 
tingen zou de dam ondermijnd 
zijn met 850 kilo dynamiet. 

De Bosnische president Izetbe- 


govic heeft zaterdag nog gepro¬ 
beerd Sabanovic van zijn voor¬ 
nemen af te houden in een tele¬ 
foongesprek dat live op de 
Bosnische televisie werd uitge¬ 
zonden. Maar desondanks wer¬ 
den gisteren twee sluizen van 
het üvervolle stuwmeer in de ri¬ 
vier de Drina geopend, zodat een 
kleine vloedgolf het nabijgele¬ 
gen Visegrad bedreigde. 

De Serviërs in Bosnië hadden dit 
weekend nog gedreigd Sarajevo 
te vernietigen als Sabanovic zijn 
voornemen zou uitvoeren. 


Jonge leraren roepen op tot staking 


DEN HAAG - Jonge leraren, verenigd in de actie¬ 
groep na-hossers, hebben 12 mei uitgeroepen tot sta¬ 
kingsdag in het onderwijs. De actiegroep heeft daar 
gisteren geheel zelfstandig toe besloten. Zij vindt de 
vakbonden te weinig actief in de strijd voor een hoger 
salaris. 

De na-hossers vinden dat het hoog tijd is voor een sta¬ 
king om de looneisen in het onderwijs kracht bij te 
zetten. Volgens een recent onderzoek liggen de sala¬ 


rissen in het onderwijs minstens 10 procent lager dan 
in de rest van de ambtelijke wereld. 

De jonge leraren verwijten de grote vakbonden* dat 
die hun belangen niet goed verdedigen. ,,De vakbon¬ 
den vechten alleen voor de oudere docenten”, vindt 
na-hosser Siep de Haan. „Terwijl juist de jonge lera¬ 
ren relatief de slechtste inkomenspositie hebben.” De 
Haan zegt dat alleen in Utrecht al 45 scholen hebben 
toegezegd aan de staking mee te zullen doen. 


zoek van het Nederlands Instituut 
voor Sociaal en Seksuologisch On¬ 
derzoek (Nisso). Momenteel is 15 
procent van alle zwangerschappen 
in Nederland niet gewenst. Jaarlijks 
betekent dit zo’n 30.000 ongewenste 
zwangerschappen waarvan ruim de 
helft door een abortus wordt afge¬ 
broken. 

Toch gaat het goed met de geboor¬ 
tenregeling, aldus het Nisso. In de 
afgelopen jaren daalde het aantal 
jaarlijkse abortussen van 6,7 naar 
5,1 per duizend vrouwen. Het per¬ 
centage eerstgeboren kinderen 
waarbij de zwangerschap eigenlijk 
niet bedoeld was, daalde van 12,4 
naar 5,7 procent. 

En het aantal zwangerschappen bij 
ongehuwde tieners verminderde 
van 10,5 per duizend meisjes tot 7,7 
per duizend. De onderzoekers wij¬ 
ten dit aan de niet aflatende zorg en 
aandacht' voor geboortenregeling 
door overheid, huisartsen, media, 
onderwijs en onderzoekers. 

Sterilisatie 

De populariteit van sterilisatie 
neemt iets af. Dit vooral doordat ge¬ 
zinsvorming steeds meer wordt uit¬ 
gesteld, wat ook tot uitstel - en 
soms afstel - van sterilisatie leidt. 

De onderzoekers pleiten verder 
voor speciale voorlichting voor al¬ 
lochtonen. Net als onder jongeren is 
het anticonceptiegebruik onder hen 
minder effectief. Niet omdat zij 
minder gebruik maken van moder¬ 
ne methoden, maar omdat ze die 
minder consequent en zorgvuldig 
toepassen. 

Libië wil 
verdachten 
uitleveren 
aan Malta 

NEW YORK - Libië heeft voorge¬ 
steld de twee verdachten van de 
aanslag op een PanAm-vliegtuig bij 
Lockerbie over te dragen aan Malta. 
Dat IS van diplomatieke bronnen bij 
de Verenigde Naties vernomen. 
Tripoli heeft Malta gevraagd een ei¬ 
gen juridisch onderzoek in te stel¬ 
len voordat het de twee verdachten 
aan derde landen uitlevert. Het ant¬ 
woord van Malta is nog niet be¬ 
kend. 

Als Tripoli de verdachten niet over¬ 
draagt, treedt morgen een luchtem¬ 
bargo van de Verenigde Naties 
tegen Libië in werking. Gisteren 
verdrongen honderden buitenlan¬ 
ders zich op het vliegveld van Tri¬ 
poli in de hoop het land te verlaten 
voordat het embargo ingaat. 

De Arabische vakbond UISA heeft 
gisteren in Tripoli gedreigd stakin¬ 
gen af te kondigen tegen alle Ameri¬ 
kaanse, Britse en Franse luchtvaart¬ 
maatschappijen op Arabische vlieg¬ 
velden, als de sancties morgen 
doorgaan. 

Dales op zoek 
naar geld voor 
ambtenaren 

DEN HAAG - Het kabinet zoekt in 
het kader van de begrotingsbespre¬ 
kingen naar mogelijkheden om het 
half maart opgeschorte cao-overleg 
'92 hervatten. De kans dat er mor¬ 
gen verder wordl onderhandeld, 
staat of valt met de uitkomst van dit 
beraad, zo heeft minister Dales de 
bonden gisteren laten weten. 

Die stuurden Dales in maart terug 
naar het kabinet, nadat ze het bod 
van de minister als volstrekt onvol¬ 
doende van de hand wezen. Tot op 
heden ligt er geen nieuw, verbeterd 
bod van de minister op de bureaus 
van de onderhandelaars. Het bleef 
tot gistermiddag bij een uitnodiging 
om (weer) te komen praten. ..Amb¬ 
tenaren zijn in principe beleefde 
mensen, dus gaan we met de minis¬ 
ter praten. Maar komt ze niet met 
meer dan vier weken terug, dan zal 
het niet lang duren”, zei een be^ok- 
kene gisteren. 

(ADVERTENTIE) 


GODENEILAND 


BALI 


Hm ■ INDONESIË 

Hotel Bolare Beach Bungalows **** 

15 dagen logies-ontbijt vanaf ƒ 2795,- 
• NERGENS GOEDKOPER - 

rre Nieuwstr. lOHoensbroek Tel : 045-211527 punt 


uit 


• Hardhandig 

Actievoerders hebben gister¬ 
ochtend v’roeg op zeven militai¬ 
re terreinen vernielingen aan¬ 
gericht. In alle gevallen ver- - 
schaften zij zich toegang tot de 
complexen door gaten te knip¬ 
pen in de omheining. Zo wer¬ 
den in Ede de banden lekgesto- 
ken van ongeveer 40 militaire 
voertuigen en op de vliegbasis 
Volkel werden de landingslich- 
ten onklaar gemaakt. De actie- 
voerders verklaarden te hande¬ 
len uit protest tegen 'de absurd 
hoge gevangenisstraf van anti¬ 
militarist Kees Koning'. 

• Briell^aarten 

Het Koninklijk Huis wil de zes¬ 
tien briefkaarten van Koningin 
Beatrix, die de Amsterdamse 
Postzegel- en Bnevenveiling 
vorige week wilde verkopen, 
graag terug. De 'veiling van de 
kaarten werd vorige week vtij- 
dag op het laatste moment af¬ 
gelast. Dat gebeurde op ver¬ 
zoek van het Koninklijk Huis 
Archief. Het archief ziet het 
verhandelen van de briefkaar¬ 
ten als een inbreuk op de priva¬ 
cy gezien, ook als de inhoud zo 
onschuldig is als die van de 
kaarten in Amsterdam. 

• Ruzie 

Tussen de CDA-mmisters An- 
driessen (Economische Zaken) 
en De 'Vries (Sociale Zaken) is 
een daverend conflict uitgebro¬ 
ken over de koopkracht van de 
minima. Tijdens de minister¬ 
raad, afgelopen zaterdag, is 
gebleken dat Andriessen abso¬ 
luut niet bereid is akkoord te 
gaan met fiscale maatregelen 
die de koopkracht van de mini¬ 
ma moeten garanderen, nu vast 
staat dat de koppeling volgend 
jaar weer niet doorgaat. 


Spionage 


Vier van de vijf mensen die 
eind vorige week in België zijn 
aangehouden op beschuldiging 
van spionage, hebben bekente¬ 
nissen afgelegd. De verdachten 
worden ervan beschuldigd dat 
ze de veiligheid van de Belgi¬ 
sche staat en die van zijn (NA¬ 
VO-) bondgenoten in gevaar 
hebben gebracht. Er spelen 
verzwarende omstandigheden 
omdat ze dat uit winstbejag 
hebben gedaan. De verdachten 
riskeren langdurige gevange¬ 
nisstraffen. 


Kadaster 


Het Gelders kadaster in Arn 
hem ligt nagenoeg plat, nadat 
bijna alle 300 werknemers zich 
gisteren ziek meldden. Ze zijn 
het oneens met het voornemen 
van de directie om de over¬ 
heidsinstelling binnen vier jaar 
met bijna honderd arbeids¬ 
plaatsen af te slanken De di¬ 
rectie ontvouwde afgelopen 
donderdag de plannen daartoe. 


Eervol 


De Amerikaanse minister van 
defensie Dick Cheney heeft ge¬ 
neraal Peter Graaff, de schei¬ 
dende chef van de Nederlandse 
defensiestaf, onderscheiden 
met het Legion of Ment (m de 
rang van commandeur). Gene¬ 
raal Graaff legt zijn functie vol¬ 
gende maand neer. 


Schiphol 


Familieleden, vrienden of za¬ 
kenrelaties zullen komende 
zomer al vóór de incheckbalies 
op Schiphol afscheid moeten 
nemen van reizigers die zij naar 
de luchthav'en hebben verge¬ 
zeld. De directie van Schiphol 
heeft hiertoe besloten om chao¬ 
tische taferelen in de vertrek¬ 
hal te voorkomen. 


Registratie 


Bedrijven worden wettelijk 
verplicht bij te houden hoeveel 
allochtone werknemers zij in 
dienst hebben. Ook banenplan¬ 
nen voor buitenlanders worden 
geregistreerd. Minister De 
Vries (sociale zaken) hoopt een 
wetsvoorstel hiervoor binnen¬ 
kort in het kabinet te bespre¬ 
ken. De oppositie (WD, D66, 
Groen Links) dringt hier in een 
initiatiefwetsvoorstel op aan. 
Alleen openbare registratie 
dwingt volgens hen werk¬ 
gevers ernst te maken met het 
in dienst nemen van allochto-' 
nen. 


Neon 
Bischoff 
Lichtreklame 

Plexiglas 
Gevelletters 
Lichtbakken 
Heklameborden 
Computer bel etter ing 
Lasertechniek 


6412 BB Heerlen 
Grasbroekerweg 45 
Tel . 045 - 723777 

PARIJS - De 77-jarige Franse oor¬ 
logsmisdadiger Paul 'Touvier wordt 
niet vervolgd wegens misdaden te¬ 
gen de mensheid. Volgens het Parij- 
se Hof van Cassatie zijn er onvol¬ 
doende bewijzen om de voormalige 
chef van de militie in Lyon te ver¬ 
oordelen. De uitspraak van het Pa- 
rijse Hof heeft gisteren in Frankrijk 
emotionele reacties losgemaakt. 

,,Ik ben persoonlijk beestachtig ge¬ 
marteld door Touvier. Het idee dat 
ik hem nu als vry man in de straten 
van Parijs kan tegenkomen, is on¬ 
verdraaglijk”, zo reageerde de voor¬ 
malige verzetsleider Jean de Philip- 
pis. Ook de advocaat Serge Klars- 
feld, die als vertegenwoordiger van 
nabestaanden van Touviers slacht¬ 
offers optrad, reageerde geschokt. 
,,Dit roept gevoelens van rebellie en 


liechterhand van Kluns Barbie veertig Jaar ondergedoken 

Franse oorlogsmisdadiger 
Paul Touvier gaat vrijuit 


woede op”, aldus Klarsfeld. Hij 
kondigde onmiddellijk aan dat hij 
in beroep zal gaan tegen de beslis¬ 
sing van het Hof. 

Paul Touvier was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als chef van de inlich¬ 
tingendienst van de militie een 


naaste medewerker van Klaus Bar¬ 
bie. bijgenaamd 'de slager van 
Lyon’. Hij werd na de oorlog bij ver¬ 
stek ter dood veroordeeld wegens 
oorlogsmisdaden. Een vonnis dat 
later werd omgezet in levenslang. In 
1973 kreeg Touvier gratie van de 


toenmalige Franse president Pom- 
pidou. Maar Touvier dook pas eind 
jaren tachtig weer op. Hij had zich 
ruim veertig jaar schuilgehouden in 
tal van Franse kloosters en genoot 
de bescherming van diverse hoge 
kerkelijke autoriteiten. 


In 1989 werd Touvier alsnog gear¬ 
resteerd op beschuldiging van mis¬ 
daden tegen de mensheid. Na twee 
jaar in voorlopige hechtenis te heb¬ 
ben gezeten, W'erd hij in juli vorig 
jaar in vrijheid gesteld in afwach¬ 
ting van de uitspraak van het Parij 
se Hof 

Volgens Serge Klarsfeld durft de 
Franse justitie 'grote vissen’ met 
aan te pakken. „Er is nog nooit een 
Fransman veroordeeld w’egens mis 
daden tegen de mensheid. De Fran 
se justitie wil de mythe in stand 
houden dat alleen de Duitsers ver 
antwoordelijk waren voor dit soort 
misdaden. Maar zonder mensen ah 
Touvier, Papon en Bousquet had 
den de nazi’s nooit zoveel slachtof 
fers kunnen maken”, aldus Klars 
feld. 

SMPPPP» 


ippiWi^-isfisispp^s® 

S^fcüipüii 

^^fcpfeüi 

Pi ' ' ' ' 
t.n 


. #'»,, >t, ^ 
wie voor 2 

’n Peugeot 


heeft meteen al plezi 


van de kofferba 


Peugeot pakt uit met vele aanbiedingen èn V&D cadeaucheques t.w.v. f 500,- 


Kom voor ’t inpakken, kijken 
hoe wij uitpakken. Met een heleboel 
cadeaus om er een zorgeloze autovakantie 
van te maken. 

Zoals; een kofiferbak vol vakantie- 
attributen. Bij aanschaf van een nieuwe 
Peugeot personenauto tussen 14 en 26 
april (registratie vóór 31 mei ’92) krijgt u 
cadeaucheques t.wv. f 500,- die u bij V&D 
naar keuze kunt besteden. 

Maar er is meer om uw vakantie- 
genot te verhogen. Zoals de 106 Dixie. 
Kant en klaar ’t vrolijkste vakantiemaatje. 


Met het Dixie vignet, speciale velours 
matten en ingebouwd een radio-cassetie- 
speler met KeyCard beveiliging. 

Uw voordeel: f 1.000,-. Maar de 
andere versies van de 106 kunt u ook 
geheel aanpassen aan uw reisplannen. 

Voor f 1.000,- (incl. BTW en mon¬ 
tage) mag u zelf accessoires uitzoeken. 

Of u kunt gebruik maken van ’n finan- 
cieringsregeling: uitgestelde betaling tot 
november of een lening met ’n aflossing 
van f 106,- p/mnd. 

Bij aanschaf van ’n Peugeot 309 


Peugeot 106: 

f 1.000,- aan gratis accessoires, 
óf nu halen, 1 november betalen, 
öf de 106 voor f 106,- per maand. 

De 106 Dixie: 

’n speciale uitvoering met f 1.000,- voordeel. 

Peugeot 309: 

f 1.500,- gratis accessoires en twee speciale 
modellen met ’n voordeel tot f 2.205,-. 

Peugeot 405: 

twee zeer compleet uitgeruste modellen 
met ’n voordeel tot f 1.800,-. 


kunt u voor maar liefst f 1.500,- (incl. BTW 
en montage) aan vakantie-extra’s uitzoe 
ken. Zoals een zonnedak, een imperiaal, 
een CD-speler of een trekhaak. 

Vakantietip: de 309 Select en de 
309 Plus (vanaf f 27.480,-) rasechte 
toerrijders, standaard voorzien van drie¬ 
sterren comfort. 

Dan de Peugeot 405 GLX (vanaf 
f 33-625,-). Met centrale deurvergrende¬ 
ling en getint glas rondom, wat in zuide¬ 
lijke streken prima van pas komt. 

En bijzonder comfortabel reis¬ 


gezelschap is de 405 Référence (vanaf 
f 36.440,-). Die nog veel meer biedt dan 
de GLX, zoals stuurbekrachtiging en 
elektrisch bedienbare voorportierruiten 
voor een soepele afwikkeling bij grens of 
tolkantoor. Uw voordeel: f 1.800,-. 

Dus. Kom snel naar de Peugeot- 
dealer (adressen vindt u in de Gouden 
Gids). Want vóór u ’t weet is onze vakan- 
tie-stemming weer voorbij. 

JE VOELT JE LEKKERDER 
IN EEN PEUGEOT. 


GENOEMOe PRU2EN ZIJN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAO STREKT KIEST U NIET HEI ACCESSOIRE-AANBOD OF DE VAD-CHEQUES, DAN HEEFT U RECHI OP DE HELH VAN OE WAARDE CONTANT DE FINANCIERINGSREGELINGEN GELDEN NIET BIJ LEASE DE UITCESTELDE BETALING IMA« F 10 OOO.-I 
EN DE LENING IMAX F 10 ADO.-I WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND {AANGESLOTEN BIJ HET BKRI ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST INFORMEER NAAR OE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 


PEUGEOT 

DYNAMISCH OP WEG. 

Kabinetscrisis in Rusland verdiept zich snel: 

Hervormingen in gevaar 


^OSKOU - Ruzie tussen de Russische regering en het 
olkscongres over de economische hervormingen en de 
^Voegdheden van president Jeltsin is gisteren uitge- 
^aaid op een kabinetscrisis. Het complete kabinet 
Jeltsin om ontslag, nadat het Congres onder lei- 
van voorzitter Chasboelatov weigerde terug te 
omen op een zaterdag aangenomen en de regering on¬ 
welgevallige resolutie. 


Vir 

, ice-premier Gaidar zei gisteren 
het kabinet zijn standpunt her- 
Verweegt als het Congres de ge- 
^Sakte resolutie afzwakt, of Jelt- 
_m de regering de kans geeft 
j^Woon door te regeren. De presi- 
heeft nog geen definitief oor- 
, ael over de ontslagaanvraag 
^Seven. ,,Hij heeft ons gevraagd 
^ ieder geval aan te blijven voor 
^ periode van het Congres. Daar- 
^zal hij een beslissing nemen", 
aus Gaidar. 


t-hantage 

^srlements voorzitter Chasboela- 
torpedeerde aan het slot van 
, e dag pogingen tot discussie over 
®t standpunt van de regering, 
u, ® proberen het Volkscongres te 
panieren. / Is ze willen opstap- 
laat ze dat dan maar bespre- 
met degenen die hen hebben 
^ Hoemd. Dit kabinet is een stelle- 
in de war geraakte jongens, dat 
et weet hoe het met een politiek 
®Pgres moet omgaan”, zei hij. 


aanvoering van Gaidar ver- 
^®t de complete ministersploeg 
. rvolgens de zaal. De voorzitter 
L od later zijn excuses aan. Het 
' ^ niet zijn bedoeling, zo zei hy, 
® regering te beledigen. 

^hasboelatov staat zeer kritisch 
het regeringsbeleid en 
in de weken vóór het Con- 
herhaaldeiijk het aftreden 
^®cist van de door Jeltsin be- 
oemde ministersploeg. In de 
k ^''S^nuren beïnvloedde Chas- 
het Congres dusdanig 
k . de zaterdag aangenomen reso- 
idet voor heroverweging op 
jj Agenda kwam. Deze resolutie 
riiet alleen het economisch 
J.Q van de regering af, maar ve- 
j j^^rineert ook dat president 
^tsin het parlement de kans 
^Oet geven binnen drie maanden 
Hl u nemen die een einde 

i^^ken aan de huidige situatie, 
^arin de president tevens pre- 
f fs en de samenstelling van de 
Sering bepaalt. 


De resolutie vraagt tevens van de 
regering volledige prijscompensa¬ 
tie voor de ionen in de overheids¬ 
sector (wetenschap, volksgezond¬ 
heid, cultuur en onderwijs) te 
garanderen. Voor landbouw zou 
500 miljard roebel aan extra-subsi- 
dies moeten worden uitgetrokken. 
Gaidar zei op een inderhaast be¬ 
legde persconferentie in het Con¬ 
grespaleis, dat het Volkscongres 
een snelle overgang naar de vrije 
markt blokkeert en Jeltsin tot een 
schaduwpresident degradeert. 

Volgens Gaidar zal het begrotings¬ 
tekort over 1992 tot het voor Rus¬ 
land astronomische bedrag van 
1.500 miljard roebel (30 miljard 
gulden) oplopen indien de resolu¬ 
tie wordt uitgevoerd. ,,De inflatie 
zal met driehonderd procent toe¬ 
nemen, over een jaar is de roebel 
nog maar 25 kopeken waard”, al¬ 
dus Gaidar. De door het Congres 
gewenste ommezwaai in het eco¬ 
nomisch beleid zal ook desastreu¬ 
ze gevolgen hebben voor de rela¬ 
ties met het Westen, zei hij. 
Gunstiger afbetalingsregelingen 
voor de buitenlandse schuld wor¬ 
den ingetrokken, door het Westen 
in het vooruitzicht gestelde finan¬ 
ciële hulp en kredieten ter waarde 
van 45 miljard gulden kunnen we 
vergeten, aldus Gaidar. 


(Compromis 

Het Jeltsinkamp in het Congres 
was gisteravond doende een reso¬ 
lutie voor te bereiden, waarin het 
aftreden van Chasboelatov wordt 
geëist en de regering wordt ge¬ 
vraagd om de ontslagaanvraag in 
te trekken. 

Eén van de gematigden in het ka¬ 
binet, economie-minister Netsja- 
jev liet gisteravond nog ruimte 
open voor een compromis. Eerder 
op de dag had hij al gezegd dat het 
kabinet een tactische manoeuvre 
voor ogen had: met aftreden drei¬ 
gen om vervolgens Jeltsin een 
troefkaart in handen te spelen. 


(ADVERTENTIE) • Alle opwinding tijdens het Russische Volkscongres ten spijt, viel een van de parlementariërs 
tijdens een pauze in slaap. Foto: reuter 


Labuur-leider wijl nederlaag aan boulevardbladen 


Neil Kinnock stapt op 


LONDEN - Neil Kinnock, de lei¬ 
der van de Britse Labour Party, 
heeft gisteren zijn ontslag aange- 
kondigd. De partij zal in juni een 
opvolger kiezen. Kinnock nam 
zyn besluit na de onverwachte ne¬ 
derlaag in de algemene verkiezin¬ 
gen van vorige week. 

Kinnock leek afgelopen woensdag 
nog met één been in Downing 
Street te staan. Alle opiniepeilers 
hadden hun kaarten op hem gezet. 
Maar gisteren, vijf dagen later, 
sprak hij zijn afscheidsrede uit. 


Het tijdperk-Kinnock was ten ein¬ 
de gekomen. 

In zijn rede deed hij een aanval op 
de rechtse boulevard-kranten, die 
vorige week in een fenomenaal 
slotoffensief Kinnock de voet 
dwars hadden gezet. Kinnock ci¬ 
teerde de woorden van de voor¬ 
aanstaande Conservatief Lord 
McAlpine die de hoofdredacteu¬ 
ren van de Sun, De Daily Mail en 
de Daily Express tot ’helden’ van 
de verkiezingscampagne had uit¬ 
geroepen. „Van Lord McAlpine 
kan niet verwacht worden dat hij 
de mate van desinformatie in de 
aanvallen op Labour onderkende, 
maar verder was zijn beoordeling 
juist”, sprak Kinnock. 


Niet uitgesloten is dat nog meer 
gegadigden zich zullen opwerpen, 
maar Smith en Gould lijken de fi¬ 
nalisten te zullen worden. John 
Smith, woordvoerder voor Finan¬ 
ciën, heeft dan de sterkste kaarten 
omdat hij de steun geniet van een 
aantal grote vakbonden. 

De opvolger zal worden gekozen 
op een speciale partij conferentie 
in juni, zo liet Kinnock weten. Op 
die conferentie hebben de vak¬ 
bonden 40 procent van de stem¬ 
men. De partij-afdelingen hebben 
ook 40 procent van de stemmen, 
terwijl de parlementariërs (die in 
het Lagerhuis en in het Europees 
Parlement) 30 procent bezitten. 


tartaar 


en prei Rundertartaar, 

100 gram 234 ^ 1.45 

Prei, kilo 1.69 


Doorregen runderlappen, ^ ^ ^ ^ c 
500 7.49 kilo 13.99 


Jonagold, sappige, 

zachtzure han(jappelen, kilo 3.99 

Delicata bonbons, 

< of Knokke, doos 
250gram S.25 3.99 

Hertog roomijs- 
taart Cassata, doos 750 ml , 
Nu met 20% extra inhoud M9 5.49 

Vloerwit of vloertarwe, 

^^el 34s2.-e5l.99 Chambourcy smulpudding, 

diverse smaken, 
beker 

500 gram Nü 1.99 01 Cocktailworst, 

blik 400 gram 2.29 1.79 01 Fruitcocktail, ^ ^ ^ 

blik 820 gram 3<25 2.69 

' Uit de bedienings¬ 
afdeling: Gebraden rosbief, 

100 gram 


2345 


01 Slagroom, 

pak 0.5 liter 

01 Advocaat, 

fles 0.5 liter 


iig 2.79 
342 2.99* 
625 5.25 01 Paaskeukenrol, 

m «. J pak 2 rollen 2 QQ* 

01 Gerookte 
zalmfilet, 

verpakt 200 gram 3.5 1 ?.- 13.50, 


AH-Sen/lceliJn; 
bel gratis 06-0305. 

Artikelen waar kleine 
cijfertjes bij staan kunt 
u alléén, kopen in AH- 
winkels waar één van 
die cijfers op de deur 
staat Prijzen gelden van 
dinsdag 14 t/m zater¬ 
dag 18 april as. ‘Zolang 
de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 


Kinnock redde de Labour Party in 
1983 van de ondergang. De partij 
was verdeeld en impopulair, toen 
hij aantrad als leider. In negen jaar 
tijds zuiverde Kinnock de gelede¬ 
ren van trotskisten en bracht La¬ 
bour naar het centrum van de 
politiek. De vijandigheid jegens 
de Europese Gemeenschap werd 
beëindigd, het verzet tegen kern¬ 
wapens opgegeven. 

Maar nu is de leider zelf die ten 
onder gaat. Als Kinnock straks 
zijn bescheidener plaats in het La¬ 
gerhuis inneemt, raakt hij alle 
emolumenten kwijt die horen bij 
het ambt van 'Hare M^esteits Op¬ 
positieleider’. Hij zal het moeten 
stellen zonder de lease-auto en 
zonder zijn staf van adviseurs en 
woordvoerders. En met de status 
verschrompelt ook het geld. Zijn 
huidige salaris van bijna twee ton 
wordt gehalveerd. 

Opvolging 

Nog voordat Kinnock zijn vertrek 
had aangekondigd, was de strijd 
om zijn opvolging al ontbrand. Uit 
die strijd waren gisteren twee ge¬ 
heide kandidaten naar voren ge¬ 
komen: John Smith en Bryan 
Gould. 


Rechts 

De verkiezing van John Smith zou 
een overwinning zijn voor de rech¬ 
tervleugel. Onder zijn leiding zou 
de Labour Party nog verder naar 
het politieke midden opschuiven, 
en daarmee aanvaardbaar kunnen 
worden voor de middengroepen. 
Neil Kinnock maakte al een lange 
mars naar het centrum van de po¬ 
litiek, maar hem kon gemakkelijk 
opportunisme worden verweten. 
John Smith heeft in tegenstelling 
tot Kinnock nooit tot de stroming 
behoord die werd geassocieerd 
met pacifisme. 

Messen 

Binnen de partij bestaat echter 
ook verzet tegen Smith. In een 
open brief aan het dagblad The 
Guardian omschreef één van Kin- 
nocks voormalige woordvoerders 
Smith als 'Labours eigen John 
M^or-figuur, wiens verkiezing de 
ultieme triomf van vorm en beeld 
over werkelijkheid zou belicha¬ 
men’. Smith werd voorts verweten 
al een jaar lang bezig te zijn ge¬ 
weest om de messen te slijpen, 
waarmee Kinnock in de rug gesto¬ 
ken moest worden. 


Na ruzie met premier over Wlacedonië’ 

Griekse minister 


Samaras 


Van onze redactie buitenland 


ATHENE - De Griekse premier, 
Kontstantinos Mitsotakis, heeft 
zijn minister van Buitenlandse Za¬ 
ken, Antonis Samaras, ontslagen. 
Aan het vertrek van Samaras is 
een ruzie voorafgegaan tussen de 
twee politici over het al dan niet 
erkennen van de republiek Mace¬ 
donië (in de Griekse terminologie 
de republiek van Skopje) als zelf¬ 
standig land. Mitsotakis neemt 
voor onbepaalde tijd de post van 
Buitenlandse Zaken waar. 

Samaras had zich tot dusver in 
EG-verband met kracht te weer 
gesteld tegen elke poging tot er¬ 
kenning van de ’Joegoslavische’ 
republiek Macedonië onder deze 
benaming. Zijn verzet stoelt op de 
visie dat ’Skopje’ heimelijk aan¬ 
spraak blijft maken op gebiedsde¬ 
len van Grieks Macedonië. 

Hoewel hij zich niet expliciet in 
die zin uitte, steunde Samaras vo¬ 
rige maand de Griekse boycot van 
Nederlandse ondernemingen en 


laan uit 


produkten. Een Atheens radiosta¬ 
tion had tot de anti-Nederlandse 
boycot opgeroepen, omdat dé Ne¬ 
derlandse minister Van den Broek 
zich in EG-verband samen met 
zijn Italiaanse collega De Michelis 
zonder omhaal voor erkenning 
van Macedonië onder die naam 
zou hebben uitgeroepen. Dit bleek 
onjuist te zijn. 

Mitsotakis maakte het ontslag van 
Samaras bekend na een bijeen¬ 
komst met de vier fractieleiders in 
het parlement. 

Refererend aan de kwestie ’Skop¬ 
je’ zei de premier te hebben beslo¬ 
ten zelf Buitenlandse Zaken op 
zich te nemen, „opdat Grieken¬ 
land effectief en op een verant¬ 
woorde wijze de politiek kan voe¬ 
ren die het volk nu verlangt.” 
Tijdens de bijeenkomst onder lei¬ 
ding van president Karamanlis is 
besloten dat Griekenland ’de re¬ 
publiek Skopje’ erkent op voor¬ 
waarde dat die niet de naam 'Ma¬ 
cedonië' gebruikt. Deze behoort 
volgens de Grieken tot het Griek¬ 
se erfgoed. r ^ 

Confrontatie 

Bons jeltsin is niet lemond 
die zich zonder slag of sloot 
gewonnen geeft. Verre van 
dat. Het-recente verleCen, m 
het bijzonder de msijkte 
staatsgreep van conserva¬ 
tieve komplotteurs tegen het 
bewind van Michail Gor- 
batsjov in augustus von het 
vorige joor, heeft dit afdoen¬ 
de oongetoond. Maar m de 
turbulentie van de ingrijpende veranderingen binnen hef vroegere 
Sovjetrijlc loopt nu ook deze bonkige Rus reëel gevaar door conser- 
votieve tegenstanders politiek uifgerongeerd te worden. Het aoet 
tragisch aan dot de mon die Gorbatsjov eerst de helpende hand 
bood en hem vervolgens beentje lichtte, nu zelf ook om zijn poli¬ 
tieke existentie moet vrezen. 

Met het compromis dat hij de vorige week aan het Volkscongres 
had aangeboden, namelijk dot hij bereid wos binnen drie maon- 
den zijn premierschap op te geven en correcties oon te brengen 
Qon zijn radicaal hervormingsprogromma, meende Jeltsm zijn te¬ 
genstrevers de wind uit de zeilen te kunnen nemen, maar de v jon¬ 
den van de president hebben met geschroomd terug te slaan 
De besluiten van het parlement over het terugdraaien von de eco¬ 
nomische hervormingen zijn voor Jeltsin volstrekt onoonvoordbaar. 
Want een deugdelijk alternatief is er met. In Boedopest verluidde 
gisteren al dat wanneer Jeltsms economische hervormingen wor¬ 
den geblokkeerd, de korte tijd geleden door het Westen toegezeg¬ 
de steun van omgerekend 48 miljard gulden in gevaar komt Met 
die dreiging in het ochterhoofd geldt voor Jeltsin nu meer don ooit 
tevoren: erop of eronder. Ontslag van de regering aanvaardt hij 
(nog) met. Zo'n reactie lost immers ook mets op. 

Boris Jeltsin ervaart aan den lijve hoe enorm moeilijk het is om zijn 
reusachtig land vanuit het centrum te regeren. Het is in het belong 
van de president-premier om het Volkscongres - een fossiel uit het 
communistische tijdperk - achter zich te krijgen. Jeltsm lijken daar¬ 
toe twee mogelijkheden voor ogen te staan: een referenüum onder 
de bevolking ter peiling van het volksvertrouwen of nieuwe verkie¬ 
zingen in de verwachting dot het porlement, woonn nog tomelijk 
veel leden von de oude communistische garde zitfmg hebben, 
wordt weggestemd. Aangezien de geestelijke, sociale en econo¬ 
mische noden onder de bevolking onverminderd groot zijn en het 
einde van de ontberingen nog long met in zicht is, zou het met de 
adhesie voor Jeltsin wel eens behoorlijk kunnen tegenvallen. Er 
dienen zich dus heel wot foctoren aan die de uitkomst von Jeltsms 
gewaagde hervormingsproces onvoorspelbaar moken 

F.S. 

V_ J 

• Vastenbrief 

De bisschop van Roermond 
spreekt in zijn Vastenbrief over 
de 'onvoorstelbare realiteit’ van 
het eeuwige leven. Als hij mij 
echter door een Roducse theo¬ 
loog laat schrijven, dat 'God, 
vanwege de zondeval, de mens 
de heiligheid en de gerechtig¬ 
heid ontnam’ en hem in plaats 
daarvan de geneigdheid tot het 
kwaad meegaf, dan verwondert 
het mij niet, dat de mens zo is, 
zoals hij altijd al was! 

De mens is kennelijk geen 'rede¬ 
lijk schepsel Gods’ geworden om 
hemelse 'realiteiten' na te jagen. 
De bisschop brengt mij tot de 
paasoverweging: „Het diepste 
geheim van het geloof: een God 
te hebben die, om het Hem door 
anderen aangedane kwaad te 
overwinnen, zijn Zoon doet lij¬ 
den en sterven!” Onvoorstelbaar! 

Wel voorstelbaar, daarom niet 
overeenkomstig de euforistische 
kijk van de bisschop op het 
'eeuwige leven’, is God’s woord 
in Gen. 3, 22-24 waar „Mens ge¬ 
denk dat gij van stof zijt en tot 
stof zult wederkeren. ” De bis¬ 
schop kan zijn vastenbrief beter 
herschrijven! 

HEERLEN H. Bost 


• Van Zeil 

Burgemeester Van Zeil heeft een 
verbod uitgevaardigd tegen op¬ 
tredens van de ’London Knights’ 
in Heerlense discotheken. Sma¬ 
ken verschillen en ook over op¬ 
tredens van dit soort groepen 
zullen de meningen uiteenlopen. 
Het gemeentelijke verbod is ech¬ 
ter schijnheilig. Van Zeil ge¬ 
doogt wel het gebruik van de 
openbare weg in de woonwijk 
Zeswegen als 'tippelzone' en 'af¬ 
werkplaats' voor heroïne-prosti- 
tuées. Omwonenden en voorbij¬ 
gangers ondervinden hiervan 
ernstige overlast, vrouwen dur¬ 
ven vaak met meer alleen de 
straat op, om nog maar te zwij¬ 
gen over de situaties waarmee 
hun kinderen ongevraagd gecon¬ 
fronteerd worden. 

De prostituées verkeren in men¬ 
sonwaardige omstandigheden. 
Acht de burgemeester dit niet 'in 
strijd met de goede zeden?’ Wel 
verbiedt hij ’London Knights’- 
optredens terwijl de bezoeksters 
hier vrijwillig heengaan, weten 
wat hen te wachten staat en nie¬ 
mand met deze optredens gecon¬ 
fronteerd wordt die hier niet zelf 
voor kiest. Van overlast naar bui¬ 
ten is hier geen sprake. 

Van Zeil kan beter zijn strijd 
voor de goede zeden in Heerlen 
op de eerste plaats richten op si¬ 
tuaties waar sprake is van ernsti¬ 
ge overlast voor vrouwen en 
ongevraagde confrontatie, zoals 
bovengenoemde tippelzone en 
afwerkplaatsen. 

Vrijwillige bezoeksters van de 
'London Knights’ hebben geen 
burgemeester nodig als zeden¬ 
meester. Trouwens, waar be¬ 
moeit Van Zeil zich mee? Hij 
kan zich beter bemoeien met za¬ 
ken die zéér ernstig van aard 
zijn, zoals de drugproblematiek 

HEERLEN Ben Tarici 


in gesprek 1 poslhiis 4*5KM) 


In deze rubriek neemt de re- J 

dactie brieven van lezers op. j 

De redactie hoeft het niet I 

eens te zijn met de inhoud. I 

De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lanqe bneven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden bnef 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 

Brieven op rijm, of bneven 
die oproepen tot acties of 
aonzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Dotzelfde 
geldt ook voor bneven met 
onwelvoeglijk toalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge- 
ploatst. 


• Hondenbelasting 

Is het niet unfair, dat alleen hon¬ 
denbezitters en -liefhebbers be¬ 
lasting moeten betalen en bijna 
dagelijks, nare stukjes over hon¬ 
den in de krant moeten lezen. We 
breken toch ook allemaal onze 
hals over de vele katten waar 
geen belasting voor betaald 
hoeft te worden. Katten kunnen 
bovendien door de eigenaar 
nooit op eigen terrein worden 
gehouden en ze brengen allerlei 
ziektes over. Ongevraagd heb je 
er jaar in jaar uit vijf tot zeven in 
je tuin. Zomers, als de keuken¬ 
deur open staat, eten meerdere 
katten de pudding op het aan¬ 
recht op of ze springen op je bal¬ 
kon en dan li^ er opeens zo n 
vies beest op je bed. Dat mensen 
van katten houden, kan ik be¬ 
grijpen, maar verplicht ze dan 
ook om ze bij zich te houden. 
Wie zegt daar nu eens iets over” 

HEERLEN W. Jansen 


• Boerebaeh 

Wij, trouwe Roda-supporters, 
willen bij deze reageren op uitla¬ 
tingen van de heer Michel Boere- 
bach van 1 april jl. Hij beweerde 
dat hij uitgefloten werd. omdat 
hy te duur zou zijn. En hij is het 
Roda-publiek zat. 

Wij zijn allang ziek van Boere- 
bachs wedstrijdmentaliteit en 
vertoonde spel. Wij hopen dan 
ook dat Roda op zoek gaat naar 
een waardige spelverdeler, die 
tevens een voorbeeld voor de 
ploeg IS. Dat de heer Boerebach 
niet wordt vervangen heeft hij 
alleen maar te danken aan het 
feit dat trainer Koster onder de 
druk van de Roda-geldschieter 
bezwijkt. 

KERKRADE/LANDGRAAF 

R. Vermeulen, S. Akgun 
en H. Vermeulen I 


/an bd 


Talentvolle bedrijven 
weten waar 
ze terecht kunnen. 


Dednjftotd 

'i'. 


." 

VX'ilhclminasingel 110 
ö221 BL Maasrrichr 
relcloon 043-25 4601 /an be 
1 PRIMEUR! 

MS WINDOWS 3.1 


>t bedrijf 
Mi ao s oA Vogelzang Professioneel heeft weer een 
primeur De nieuwste versie van het gere 
nommeerde Microsoft pakket. MS Win¬ 
dows 5.1 Een software pakket dat vele 


voordelen heeft t ov Windows 5 0. Onze 
specialisten laten u graag een demon¬ 
stratie zien Het pakket is ook te zien en 
verkrijgbaar op de Vogelzangstand Z 201 
op de MECC Business van l5L''m 15 april. 
Ter introductie is MS Windows 5.1. tijde- 
lijk in prijs verlaagd! 

Speciricaties: Nederlandstalig groot 
gebruikersgemak, ingebouwde snelstart 
cursus, on line help faciliteit. Truetype 
scalable fonts voor kwalitatief zeer hoge 
afdrukken op iedere printer vanuit elke 
applicatie. Truetype fonts zijn compatible 
met de meest voorkomende fonts. Voor¬ 
delen t o.v. Windows 5,0: Effectiever ge¬ 
heugen management, verhoogde prints- 
nelheid, snellere verwerking DOS appli¬ 
caties, speciale support voor laptops, 
ADVIESPRIJS 495.- 

INTRODUCTIEPRUS _ 

excl BTW' 
aatfSg uiiM a vCC 

'«c>- eugje poezie om 
uw congres? 


@ 11 ONDERNEMEND IN ZAKEN 


PROFESSIONEEL 
Kmisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528. 

Openingstliden ma. Um vr. 09.50-18.00 uur 


Kasteel \kalsbroek 


Vuur uilijt-bri-idi- lurunnalic 
coiilfrciilif- rn pari\-biT\Kc, 
aldrlmi; rcsi rvrrmi’cii 
Raskrl \ aalitiUH'k taakliriH-k i 
bZ91 NH\ aals. ld. Wl.St-KiW 

Ka\ lltt‘il-')t)l I /art bd 


van Hoorenj 
kantoorcentrum b.v. 

kantoorvakhandel 

kantoormachines 

buro-meubelen 

tekenkamerinrichtingen 

* Leverancier van: 

* Drentea, Giaioitti, Eeka, Vepa en 
Sedus kantoormeubilair. 

* Canon, Toshiba en P.T.T. Telefax apparatuur. 

* Canon, Toshiba kopieerapparatuur. 

* Brother, Nakajima en Philips tekstverwerkers en 
Personal Computers. 

* Atlanta, Acco en 3M Computer Supplies. 

* Leverancier van alle kantoorbenodigdheden. 

* Eigen technische dienst. 

Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen, tel.: 045-712741* 

fax; 045-741189 
■f ir' 


;i;; ^ •; 


CHEM-DRY® TAPIJTREINIGING 

De oplossing voor uw bedrijf 

c 


Tapijten weer binnen 1 uur droog 
Na reiniging blijft tapijt net zo lang schoon ais nieuw 
Levensduur van tapijten wordt vergroot 
De meeste hardnekkige vlekken verdwijen 
Vrijblijvende prijsopgave/demonstratie. Bel.: 

DRY CHARDON - 045-229990 


K',<' i'.iêi «jl^l 44# 


Ê t* 
TRN Bakker en Versteegh: 

Ondernemend 
in dienst van 
Limburgse ondernemers 

Accountancy, fiscale advisering en management 
consultancy is het werkterrein van TRN Bakker 
en Versteegh. Met 8 regionale vestigingen en 
300 hoog gekwalificeerde medewerkers richt de 
bekende accountancygroep zich voor een 
belangrijk deel op ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf. Een bedrijfssector waaraan 
steeds hogere eisen worden gesteld op het 
gebied van efficiency, kostenbeheer, 
risicobeheersing, innovatie, logistiek en milieu. 

Disciplines waarmee de specialisten van TRN 
Bakker en Versteegh vertrouwd zijn en waarin 
per traditie markt- én branchegericht kan 
worden geadviseerd. Zeker in dat laatste schuilt 
de grote kracht van de organisatie. 

De marktspecialisten van TRN Bakker en 
Versteegh beschikken steeds over de meest 
actuele kennis en gegevens, op basis van lange 
praktijkervaring, maar ook dank zij eigen 
research en de mogelijkheid tot het koppelen 
van onderlinge expertise. Expertise die 
overigens ook over de grenzen heen gaat. 

TRN Bakker en Versteegh biedt Limburgse 
ondernemers pasklare oplossingen voor de 
individuele marktvraagstukken. Daarin passen 
ook professionaliteit, hoge flexibiliteit, know-how 
en slagvaardigheid. Nauw aansluitend bij de 
specifieke behoeften van ondernemend 
Limburg. 

Voor meer informatie: 

TRN Bakker en Versteegh 

Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht. 

Tel. 043-254601. Telefax 043-250699. 
an bd * tegels - natuursteen • marmer 
if badkamers 
ir tegelzettersbedrijf 


Dat onze specialisten worden gekozen voor het leveren 
en plaatsen van tegelvloeren voor o.a.: 

het Huis Van de Toekomst, het nieuwe Academisch 
Ziekenhuis Maastricht en vooraanstaande 
winkelketens, 

zegt iets over onze kwaliteit. 

Kom ook eens kijken naar- en praten over uw nieuwe 
winkel-bedrijfsvloer. 

C & C = kwaliteit, óók als het snel moet 


tm-0. PRE-PRESS 

Allround 

grafisch reprobedrijf 
tekst- en beeldverwerking 

m\ 


f' KOfTlATSU 

Vorkheftrucks INTERN TRANSPORT 


« KOMATSU vorkheftrucks 
« VORA handpallettrucks 

* LAPIS stapelaars 

* ICEM orderpickers 
« LOGITRANS 

hoogheffende 
palletstrucks 
I* DREXEL smaile- 
gangpadheftrucks 

* DEXION rollerbanen 

* DEXION 
magazijnstellingen 


VERKOOP - VERHUUR - LEASING 
ONDERHOUD - SERVICE frissen bv. 


Divisie Industrie Vroenhof 92 
Valkenburg-Houthem 
Tel.: 04406-40338 
Fax: 04406-42115 
Verkoop-informatie 
na 19.00 uur: 

P.Th. Smits. 04746-3006 


_ 
De enige limburgse specialist 
‘^""'in bevestigingsmaterialen 


t>0cin|fvaf 


Bel of fax voor leveringsprogramma: 
tel 045-231818«fax 045-231929 bevestigingsmaterialen £ gereedschappen 


Bouten6erviceLjmbuigb.v. 

Industrieterrein 'De Kounien'*Wijnüardswed 44*6412 PJ'Heerlen 
Investeren 

in 

mensen 

en 

processen 


Kxens 


Advies- cn Studiecentnim 


aens is daarbij de juiste 
partner 

Consultancy 
Opleidingen 
Trainingen 
T urn-key-projecten 

m de volgende specialismen 

Informatiekunde 

Automatisering 

Talen 

Economie 

Administratie 

Management 

Marketing 

Techniek 


Afdeling Bedrijfsopleidingen, Oiepenbrockstraal 15, 6411 TJ Heerlen. Telefoon (045) 718345 


.J.. 
f limburgs dagblod 


A-;:;, 0cmmmi0 § 
Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 7 


Breda - Het Begemann-cong- 
lomeraat van Joep van den Nieu- 
Wenhuyzen heeft enkele klin¬ 
kende namen geworven als 
nieuwe bestuurders. Ir André 
Deleye wordt lid van de Raad 
van Bestuur, Wilfried Martens en 
Koos Groenendijk treden toe tot 
de Raad van Commissarissen. 
Dat heeft Begemann gisteren be¬ 
kendgemaakt. 

Deleye heeft elf jaar de scepter 


Begemann strikt 
ex-topman Volvo 


gezwaaid bij Volvo Car. Hy is 
per 1 januari vertrokken, toen de 
autofabrikant NedCar werd met 
als aandeelhouders Volvo, Mit¬ 


subishi en de Nederlandse staat. 
Deleye is nog wel commissaris 
bij NedCar en lid van de Raad 
van Advies van ABN Amro. 


Martens was twaalf jaar lang pre¬ 
mier van België en mag zich nu 
nog minister van Staat noemen. 


Voor hem is dit het eerste com¬ 
missariaat in Nederland. Groe¬ 
nendijk vertrok in 1986 als voor¬ 
zitter van de Raad van Bestuur 
van Nedlloyd, Hij houdt nog vele 
commissariaten, ondermeer bij 
Delta Lloyd, PTT, Pakhoed en 
Bank Mees & Hope. 


m 


! Veertig werknemers overbodig na vertrek Emery 

\ Gedwongen ontslagen 
Luchthaven Maastricht 


Staking Limburgse 
’metaal’ van start 


Van onze redactie economie enkele andere bedrijven in Lim- 

-- burg zijn poortacties gehouden om 

ut'c'DT n’M T-w 1 , de uiteindelijke bereidheid van de 

, BLEN De staking m de me- werknemers te polsen nu ook de 
aa nijverh^d is in Limburg giste- laatste besprekingen met de werk¬ 
en van start gegaan. Bij het bedrijf gevers op niets zijn uitgelopen. 

Bakovenbouw m Roermond Woordvoerder Duursma van de In- 
zijn 50 werknemers begonnen met dustriebond: „De werkgevers blij- 

iedereen ven vasthouden aan de negatieve 
eelt daar het werk neergelegd. Bij prikkels. Dat houdt in dat maar 90 
de produktie werken nog zes men- procent uitkering bij ziekte wordt 
1 acht. Het is ontvangen en voor elke ziekmel- 
niet duidelijk of het hier gaat om ding een vakantiedag moet worden 
werknemers die zijn aangesloten bij ingeleverd. Dat is pnaanvaardbaar." 
andere vakbonden. 

, , , »T . Duursma; „We hebben besloten 

Ook elders m Nederland zijn giste- iedere dag in een ander bedrijf te 
ren acties in de metaalnijverheid staken. Bij metaalverwerkend be- 
egonnen Vandaag zijn stakingen drijf Caja in Kerkrade zullen de 
voorzien bij 24 bedrijven, dertien werknemers morgen voor 24 uur 
m^r dan gistereri. Volgens het ac- het werk neerleggen. Van tevoren 
tiedraaiboek moeten aan het eind kunnen we moeilijk zeggen waar 
van de week in 80 bedrijven in deze dat gaat gebeuren omdat er nogal 
sector (onder rneer garages, carros- wat intimidatie plaatsvindt in met 
I munt 


uit 


VNL 


serie- en installatiebedrijven) wor 
den gestaakt. 


Van onze redactie economie 

^ÊEK - Bij Luchthaven Maastricht zullen 40 arbeids- 
®hatsen moeten verdwijnen. Na de reorganisatie van 
^gelopen maanden ligt het voor de hand dat deze ontsla- 
Jen gedwongen zullen zijn. Dit is de conclusie van het 
^eroriëntatie-onderzoek dat de directie van de luchtha- 
door een extern adviesbureau heeft laten uitvoeren, 
resultaten van het onderzoek zijn gisteren aan de on- 
j^.^rnemingsraad gepresenteerd. Dit verklaarde finan- 
<cieel-economisch directeur Messelink gisteren. 

^ P^^Blemen bij ’Beek’ zijn nij- ons moeten gaan richten op het ge- 
Van 1 door het vertrek wone goederenvervoer. Daar heb- 

bp ‘‘^chtvrachtvervoerder Emery. ben we aanzienlijk minder mensen 
besloten per 1 maart voor nodig. Dat is namelijk bulk- 
“*‘ussel te verhuizen. Daar gaat achtig vervoer. We moeten meer 
Serh overslagactiviteiten on- kleine klanten werven. Als er dan 

j)t,^*’®*tgen bij collega-vervoerder weer een wegvalt, is dat geen 

ramp.” 

Messelink; ,.De kern van Emery was de grootste klant van de 
^ neroriëntatie-onderzoek is dat luchthaven maar door de vele be- 
'fea moeten richten op nieuwe perkingen en problemen die er met 
Vee?^*^’ dachten tot nu toe te name met de nachtvluchten beston- 
<le \^®^'^*^sief terwijl we juist naar den en door de verliesgevende posi- 
jjj mekomst moeten kijken. Het tie van het bedrijf, was de directie 
'^^segment van het express-goe- gedwongen tot reorganisatie, 
ig j®^ervoer is voor ons niet meer 

V ^happen. Het is niet realistisch De Vervoersbond van de FNV was 
ie dat we daar nog gro- gisteren niet voor commentaar be- 

^ ^ssen kunnen vangen. We zullen reikbaar. 


Honderden ontslagen 
bij Hollandse Signaal 

?®kGELO - Bii de hoofdvestieine De garantie dat het oersoneelsbe- 


Stalen spinneweb 
ya - Bij de hoofd vestiging De garantie dat het personeelsbe- 

Hollandse Signaal Apparaten stand niet verder wordt ingekrom- 
in Hengelo worden 230 me- pen - waarom de Ondernemings- 
j^erkers ontslagen. Algemeen di- raad had gevraagd - wil algemeen- 
teur E. van Amerongen heeft het directeur Van Amerongen niet ge- 
£j®°heel hierover gisteren inge- ven. „Daarvoor zijn de marktont- 

wikkelingen op de langere termijn 
;j^®*^tslagen maken deel uit van de niet geheel te overzien. Maar zoals 
^ ^8?oisatie die Signaal had aan- het er nu uitziet zyn nieuwe reorga- 
<ief vanwege de krimpende nisaties te vermijden.” 
jj ensiemarkt. De sanering kost in De algemeen-directeur zegt zich te 
per saldo 640 banen. Er realiseren dat de ingreep bij de 
hier circa 2.400 arbeidsplaat- hoofdvestiging van Signaal in Hen- 
^ Het aantal oudere werkne- gelo fors is en mogelijk over een 

Mi speciale regeling wat langere termijn had kunnen 

D^^'Snaal verdwijnt, bedraagt 220. worden uitgesmeerd. ,,Juist om zo 
jq verlaten ongeveer 80 per- snel mogelijk rust in het bedrijf te 

(l^t^ de onderneming om- krygen hebben we besloten nu in- 

afdeling naar andere bedrij- grijpend te reorganiseren. Die rust 
.‘^'^ergaat of wordt verzelfstan- komt het functioneren van de on- 
'^at h aantal kan mogelijk nog derneming ten goede en is daarom 
Vg , ^nger uitvallen. Door natuurlijk ook in het voordeel van onze klan- 
looD jgQ banen. ten”, zo licht Van Amerongen toe. 3op vervallen 180 banen. 


• Een stalen spinneweh vormt het dak van de Scheldehal in aanbouw. De Scheldehal 
hoort bij de uitbreiding van het Rai-complex in Amsterdam en zal, twee verdiepingen 
hoog, in totaal een oppervlakte van 12.000 vierkante meter opleveren. Foto: ANP 


Lijst malande bemiddelaars effecten groeit 


DEN HAAG - Het ministerie 
van Financiën heeft de lijst met 
vermoedelijk malafide Duitse ef¬ 
fectenbemiddelaars uitgebreid. 
Het ministerie waarschuwt be¬ 
leggers die gebruik willen ma¬ 
ken van de diensten van Basalto 
Brokerage GmbH in Düsseldorf 
en Bradmoor GmbH in Ham¬ 
burg. Beide bemiddelaars be¬ 


schikken niet over een vergun¬ 
ning zoals voorgeschreven op 
grond van de Wet Effectenhan¬ 
del. 

Een dergelijke vergunning, 
waaruit de deskundigheid en be¬ 
trouwbaarheid van de bemidde¬ 
laar blijkt, moet vooral de kleine¬ 
re particuliere belegger bescher¬ 
men. Het ministerie stelt dat de 


bedrijven die op de 'zwarte lijst’ 
staan „over het algemeen moeite 
zullen hebben om bij een even¬ 
tuele aanvraag voor een vergun¬ 
ning in Nederland hun deskun¬ 
digheid en betrouwbaarheid aan 
te tonen”. Met de twee nieuwko¬ 
mers bestaat de lijst nu uit veer¬ 
tien Duitse effectenbemidde¬ 
laars. 


name de metaalnijverheidssector. 
Voor ons is dit een zeer moeilijke 
sector om stakingen te organiseren. 
De bereidheid is in het verleden 
zeer gering geweest.” 

Slechts een keer eerder is er in die 
tak gestaakt. Dat was vijftig jaar ge¬ 
leden. Opmerkelijk genoeg was de 
inzet toentertijd bijna dezelfde. Er 
werd g;estaakt voor de eerste twee 
vakantiedagen. 

De werknemers in deze sector zijn 
moeilijk te organiseren. De bedrij¬ 
ven zijn vaak klein. En de leiding is 
in handen van een directeur/eige¬ 
naar. Dat maakt de staking tot een 
zeer persoonlijke kwestie. 
Woordvoerder Duursma: „Dat is het 
sterkst bij de garagebedrijven. Daar 
gaan we volgende week met acties 
beginnen.” 

Ook de Industriebond CNV schaart 
zich achter de acties van het FNV 
maar organiseert zelf vooralsnog 
niets. 


Supermarkten 
nodigen bonden 
uit voor overleg 

UTRECHT - De werkgeversor¬ 
ganisatie VGL heeft de vakbon¬ 
den gisteren uitgenodigd voor 
hervatting van het overleg over 
een nieuwe cao voor de 170.000 
werknemers in de supermark¬ 
ten. De werkgevers stellen aan 
het overleg geen voorwaarden 
vooraf, zo deelde de bestuurs¬ 
voorzitter van de winkelketen 
De Boer Winkelbedrijven, mr J. 
Reinoud, gisteren mee. 

De uitnodiging van de VGL is 
tot stand gekomen op initiatief 
van De Boer, een keten van su¬ 
permarkten, drogisterijen en slij¬ 
terijen in het noorden van het 
land waar zo’n 8.000 mensen 
werken. De Boer wordt al enkele 
dagen geplaagd door acties van 
het personeel in de supermark¬ 
ten en de distributiecentra. Door 
stakingen in de twee distributie¬ 
centra dreigde de belevering van 
de winkels 'precair' te worden, 
aldus Reinoud. Een situatie die 
met het oog op Pasen zou kun¬ 
nen resulteren in aanzienlijke 
schade. 

In totaal waren er gisteren 124 
mensen in staking, aldus de vak- 
bondswoordvoerder. 


Het uitgeversconcern VNU in 
Haarlem heeft hoge verw’ach- 
tingen van commerciële televi¬ 
sie. Het belang van VNU in 
RTL4 steeg vorig jaar tot 38 
procent door de overname van 
het -aandeel van Elsevier. 
De winst voor belasting van 
RTL4 kwam in 1991 op vijftig 
miljoen gulden. Wanneer meer 
aandelen op de markt komen, 
is VNU daarin geïnteresseerd. 
Het uitgeversconcern zag 1991 
de winst ongeveer 20 procent 
dalen tot 117 miljoen gulden. 
De teruggang is vooral het ge¬ 
volg van het verlies van 65 mil¬ 
joen gulden aan adverten¬ 
tieomzet bij dag- en vakbladen. 

• Olie-opslag 

De Vervoersbond FNV is in het 
cao-conflict in de olie-opslag in 
de Rotterdamse haven bereid 
de eis van arbeidstijdverkor¬ 
ting in te slikken, In ruil daar¬ 
voor eist de bond meer loons¬ 
verhoging. De FNV-bond voert 
al voor de tweede week acties 
voor een betere cao bij de tank- 
opslagbedrijven Paktank en 
Matex De Vervoersbond CNV 
heeft wel ingestemd met het 
eindbod van de werkgevers en 
steunt de acties niet. 

• Dinar 

De Joegoslavische regering 
heeft zondag bekendgemaakt 
dat de dinar ten opzichte van 
de Duitse mark met 57 procent 
wordt gedevalueerd. Voorheen 
stonden tegenover een mark 85 
dinar, vanaf gisteren zyn dat er 
200. De dinar is nog steeds de 
officiële valuta in Servië. Mon¬ 
tenegro, Bosnië-Hercegovina 
en Macedonië, Slovenië en 
Kroatië zijn overgegaan op een 
eigen munteenheid, respectie¬ 
velijk de tolar en de Kroatische 
dinar. 


Boeings 


De luchtvaartmaatschappij 
Cathay Pacific in Hongkong 
gaat een order plaatsen voor elf 
Boeing 777’s met Rolls Royce- 
motoren en neemt een optie op 
nog eens elf van die toestellen. 
Daarmee is een bedrag ge¬ 
moeid van in totaal 3,4 miljard 
dollar. De straalvliegtuigen 
moeten tussen 1997 en 2000 
worden afgeleverd. De Boeing 
777’s gaan de verouderde 
Boeing 747-200-vloot verv'an- 
gen. 


Porsche 


Bij de Duitse autoproducent 
Porsche zal de produktie in de 
periode tot half juni veertien 
dagen stil komen te liggen. De 
werktijdverkorting geldt voor 
3.700 medewerkers. De afne¬ 
mende vraag naar Porsches 
vormt de aanleiding tot de tij¬ 
delijke produktieverlaging. In 
de op 31 januari geëindigde 
eerste helft van het boekjaar 
1991/92 daalde de omzet met 
342 miljoen mark tot 1,13 mil¬ 
jard mark. Vooral de export 
slonk aanzienlijk. 


beurs 


^^t'schuivingen 

' ~ Amsterdamse 

^Vereii^H heeft gisteren goed 

^oofdzak^rV""®” bBjven dankzij 
haf ir„ invloeden van buite- 

dense h Street, de Lon- 

de waar winstnemingen 

Meven sterke stijgingen uit- 

®*>oor h”* vaste dollar zorgden 

dali« steeds weer dreigen- 

^geniroK^ 'A®” koerspeil werd 

Sloot De EOE-index 

^® 5,7 vol punt hoger op 

Punt algemeen ging 

De om? “T'hoog naar 207,1. 
boven tfi Amsterdam net 

l^^d f 497 ‘ hniljard uit. Daarvan 

®Shdelenr?^ 1 betrekking op de 

De obligatiemarkt 
^ere fractioneel la- 

otenngen te zien. 

^oninkh?k^^^J^.v^*°"®l® waarden wist 
toe te vnL ^ Dbe f l ,40 aa^ de koers 
^erd f o ^ 147,60. Unilever 

•■^latief °P f 184,20. Wat 

verschuivingen de- 
'^oor bii hoofdmarkt ook 

ïMr l^on Else- 

^ 114 20 en*ur toevoegen op 

f 7l 70 Kluwer 80 cent 

'^hgeve’rscon^'^ Dit 

^h ""^hkt momenteel 

*^®t Vertro?mf en ondanks 

^oers 80 cent.ging de 

Dakhoed ^ 81,10. 

^ok gaan 1 'vat lager, maar 

kwaS?|o aan. Het 

^Odlloyd m? 41.90- 

°P f 56 20 J Prysgeven 

®hihooÈ krabbelde 80 cent 

,*^ansbldriif V ^ «et hoek- 

*^hg daarmee reke- 

hp Van f 1 70 ^ trad een koersverlies 
Dok on h ^ 36,20. 

''an zak.«f optiebeurs werd de gang 
I^Paald De buitenland 

Lhdex war^^ °P\'®s ®P de EOE- 
5:900 cSt?* ®®" ®«^zet van 
^® toÏÏ? fonds. 

8‘steren op 2 a onn^^ kwam 

op zo.QOO contracten. 


Hoofdfondsen 

v.k. 

s.k. 

ABN Amro 

45,80 

45.80f 

ABN Amro A.in F. 

79,40 

79,50 

ABN Amro ObLGr.f 

177,20 

177,50 

AEGON 

127,60 

127,50 

Ahold 

86,80 

86,90 

Akzo 

148,50 

148,70 

Alrenta 

194,30 

194,50 

Amev eert 

55,00 

55,40 

Bols eert. 

47,00 

46,70 

Bührm.Tet. c. 

45,60 

45,80 

CSM Cöt. 

%.40 

96,10 

DAF 

21,70 

21,70 

Dordtsche Petr, 

135,80 

136,50 

DSM 

107,50 

107,60 

Elsevier eert 

113,50 

114,20 

Fokker eert 

33.70d 

34,00 

Gist-Broc. eert. 

35,20 

35,20 

Heineken 

190,70 

190,60 

Hoogovens nrc 

52,00 

52,00 

Hunter Douglas 

70,30 

70,20 

Int.Müller 

60,80 

60,80 

IntNed.Gr c 

51,90 

51,80 

KLM 

36,10 

36,10 

Kon.Ned.Papier 

44,00 

44,80 

Kon, Olie 

146,20 

147,60 

Nedlloyd 

57,70 

56,20 

Océ-v.d.Gr. 

76,30 

7620 

Pakhoed eert. 

41,10 

41,90 

Philips 

36,20 

36,60 

Pülygram 

46,80 

47,00 

Robeco 

96,20 

97,60 

Rodamco 

50,30 

50,30 

Rolinco 

93,70 

95,00 

Rorento 

71,70 

72,00 

SlorkVMF 

43,60 

43,60 

Unilever eert. 

182,20 

184,20 

Ver.Bezit VNU 

81,90 

81,10 

VOCnrc 

42,40 

42,30 

Wessanen eert. 

94,70 

94,40 

Wolters-Kluwer 

70,90 

71,70 


Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 148,60-M8.70 (148,70) 

Kon.01ie 147,60 (147,60) 

PhiUps 36,60 (36,60) 

UnUever 184,30-184,50 (184,20) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 57,50 57,00 

ABN AmroHld.prf. 6,13 6,12 

ABN AmroHld.div. 44,20 44,20 

ACF-Holding c. 32,90 33,00 

Aegondiv.92 

Ahrend Groep c. 131,00 131,00 

AsdOptionsTr 11,20 11,50 

Asd. Rubber 3,80 3,75 

Anl. Verlï. 426,00 

AUgHold.cert 120,50d 120,70 

Athlon Groep 50,00 50,00 

Athlon Groep nrc 47,00 47,00 

Aut.lnd.R’dani 90,00 90,00 

BAM Groep 90,50 90,50 

Batenburg 138.00 138.50 

Beers 126,00 127,00 

Begemann Groep 114,00 114,90 

Belindo 306.00 303.00 


Berkel’s Patent 
Blydenst.-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Wmkeib. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm, 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instnim. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert. 
Fugro MeClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holdmg 
Hagemeyer 
idem div’9I 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

I HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoeks Maeh. 
Holl.SeaS. 

HoU. Kloos 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref 
IHC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen 4 Co 
Klene's Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gi. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Naeff 


1.05 

41.30 
240.00 

68.50 
62,80 

24.80 
26,20 
34,00 
10,00 

2700,00 

805,00 

1175,00a 

160,00 

294,00 

23.50 
27,10 
116,00 

96.30 
18,00 
25,00 

41.80 

44.80 
24,00 

28.80 
225,00b 

80.70 
58,00 
81,00 

38.50 
104,00 

5.70 
33,50d 

38.30 

37.20 

98.50 

38.50 
199.00 

226.50 

145.20 

140.70 

14.70 

14.80 
203,00 

0,70e 

176.20 
252,00 

0,44 

450,00 

7.50 

2.70 

68,00 

34.50 
9.00d 

1062,00 

32.30 
75,00 

41.50 
55,90 

345,00a 

250,00 

47.80 

40.30 

116.50 
1189,00 

15800,00 

43.20 
54,00 

5,00 

525.00f 


66,20 

34,60 

9,10 

1050.00a 

32,00 

74,40 

42.30 
55,90 

345.00a 

250,00 

49,00 

40.30 
116,50 

1189,00 

15900,00 

36.20d 

54,00 

5,00 


NAGRON 56.70 

NIB 587,00 

NBMAmstelland 9.00 

NEDAP 346.50 

NKF Holding 200.20 

Ned Part.My 55,00 

NedSpringst. 7200,00 

Norit 20,60 

Nutrieia GB 149.00 

Nutrieia VB 157,70 

Nutricia VBdiv92 160,00 

Nijv.-Ten Cate 103.90 

Oee vd Gr.div92 74.90 

Omnium Europe 7.60 

Orco Bank eert. 70,50 

OTRA 343,00 

Palthe 62,00 

Philips div'92 36,10 

PirelliTyre 22,90 

Polynorm 160,00 

Porcel Fles 135.00 

Randstad 45,70 

Ravast 26,00 

Reesink 75,30 

Samas Groep 37,00 

Sarakreek 15,70 

Schuitema 1685,00 

Schuttersveld 47,50 

Smit Intern. 41.80 

St Bankiers c 15.40 

Stad Rotterdam c 40.00 

Telegraaf De 84.30 

Textielgr.Twente 90.00 

Tulip Computers 23.00 

Tw Kabel Holding 124,00 

Ubbmk 67,50 

Union 74,20 

Un.Dutch Group 2,80 

VereenigdeGlas 522.00 

Verto eert 32.50 

Volker Stevm 63,40 

Volmac 28.30 

Vredestein 15,10 

VRG-Groep 44,00d 

Wegener 64.30 

West Invest F. 15,50 

WestInvFwb 114,00 

Wolters Kluwer 278,00 

Wyers 29.60 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 

ABN Amro Amer.F. 69,20 

ABN Amro Eur. F. 75,20 

ABN Amro Far EF. 49,10 

ABN Amro Liq.Gf 163.20 

ABN Amro Neth.F. 86,70 

Aegon Aandelenf 34,00 

Aegon Spaarplus 5,00 

ABN Beleg.fonds 63,40 

Albefo 48,30 

AldoUar BF $ 26,30 

Alg.Fondsenbez. 233,00 

AllianceFund 10,20 

Amro North Am.F. 67,50 

Amvabel 82,00 

Asian Tigers F. 63,40 

Asian Select. F. 60,50 

Austro Hung. F. 4 40 


103,10 

74.80 
8,05 

70.70 
342,00 

62,00 

36.30 

22.70 
159,00 
135,00 

45.70 
26,00 

75.30 
36.00 

15.90 
1680,00 

47.50 

41.80 

15.50 
40,00 
84,40 
92,00b 

22.70 
124,00 

67.50 
74,20 

2,70 

512,00a 

32.50 
63,50f 

28.30 

14.90 

44.30 

64.30 
16.00 

114,00 

280,00 

29,60 


Bemcu RentSel, 
Bever Bclegg 
CLN Obl, Div, F 
CLN Obl Waardef 
Delta Lloyd Inv 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 
EMF Rentefonds 
EngHoll.Bel.Tl 
Envir Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch StlF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F 
Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
HoU. Obl.Fonds 
Holl Pac Fund 
HoU. Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS HimaJ.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.AlphaF. 
Jap.Seet.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nal.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
N)«BObüg,F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr, F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f 
Postb.Belegg.f 
Postb.Verm.gr.f 
Prosp.lnt.HIP$ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 


RG Europe F 
RG Florente 
RG Pacific F 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.S 
Rolincocum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
SciTech $ 

Suez Liq.Grf 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIB NV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F.J 

Paralieimarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.l 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 

Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg.I 
EAL Belegg.2 
E8fL Belegg .3 
E&L Belegg.4 
E&LKap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gala Hedge 1 
Geld. Papier c, 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontml) 

HCA Holdmg 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert 
Inter/View Eur. 
Kuhne-fHeitz 
LCI Comput.Gr. 
MeUe, van nrc 
Nedcon Groep 
Ned schroef 


Neways Dec. 

6,60 

6,40 

New Eur.Htls DM 

18.00a 

18.00a 

Newtron Hold. 

1.80e 

1.85 

Pan Pac Winkel 

10,50 

10,50 

Pie Medical 

5,70 

5,70 

Simac Techniek 

1320 

13,40 

Sligro Beheer 

55,10 

55,10 

Suez Gr.Fund 

52,30 

52,30 

VHS Onr. Goed 

1,40 

1,25 

Vilenzo Int. 

38.00a 

36.00a 

Weina 

283,00 

284,00 

Wereldhave 

4,10 

- 

Weweler 

41,40 

42.70 

Wall Street 

10,'04 

1304 

alUed signal 

53^4 

53Ve 

amer.brands 

46 V4 

4648 

amer.tel.tel 

4F/8 

4144 

amoco corp 

43 V4 

43‘/4 

asarco inc. 

26‘-4 

26 *.'2 

bethl. steel 

133'4 

1348 

boeing co 

44^4 

4544 

can.pacifie 

14>-8 

144e 

chevron 

65^8 

644e 

chiquita 

23'8 

24 Ve 

Chrysler 

17 Vz 

17''a 

citicorp 

15^/8 

1548 

cons.e^on 

264-4 

27>/8 

digit.equipm 

45 W 

4548 

dupont nemours 

4748 

4748 

eastman kodak 

3844 

3848 

exxon corp 

5748 

5648 

ford motor 

40 

40V4 

gen. electiic 

76 

75V4 

gen. motors 

3848 

39 

goodyear 

6848 

7(P/4 

hewlett-pack. 

75‘/4 

77 

int bus.mach. 

86 

8748 

int tel.tel. 

644e 

6448 

klmairlmes 

19'2 

1942 

mcdonnell 

5848 

60‘'8 

merek co. 

15248 

153V4 

mobil oil 

62V8 

6144 

penn central 

224b 

22 V2 

philips 

19"'8 

193'4 

pnmenca 

384b 

394 

royal dutch 

80 Vs 

79 V2 

sears roebuck 

454b 

444e 

sfe-south.pac. 

1144 

1148 

texaco mc. 

584, 

594e 

uiutedtechn. 

54 

5344 

westm ghouse 

IV/a 

ISVe 

whitman corp 

I4V4 

14 V4 

woolworth 

27 Vs 

27‘/2 

Advieskoersen 

amenk.doUar 

1,780 

1,900 

austr.doUar 

1.34 

1.46 

belg.frank(lOO) 

5,32 

5,62 

canad.doUar 

1.480 

1,600 

deense kroon (100) 

27,50 

30,00 

duitse mark nOO) 

110.00 

114.00 

engelse pond 

3.12 

3,37 

finse mark (100) 

39,75 

42,25 

franse frank (100) 

31,70 

34,45 

gneksedr.dOO) 

0,86 

1.06 

lerse pond 

2,85 

3.10 

ital.lire (10.000) 

13,80 

15.50 

jap.yen (10.000) 

134,00 

140.00 

joeg.din.tm 100 

- 

- 


noorse kroon (100) 
oostschiU. (100) 
port. escudo (100) 
Spaanse pes. (100) 
turksepond (100) 
Zweedse kr (lOOi 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amenk.doUar 

antiU.gulden 

austr.doUar 

belg.&ank (100) 

canad.doUar 

deensekroondOO) 

duitse mark (100) 

engelse pond 

ftansefiwkdOO) 

gneksedr.dOO) 

hongk.doUardOO) 

lersepond 

ital.lire (10.000) 

jap.yen (10.000) 

nwzeel.doUardOO) 

noorse kroon d 00) 

oosteru.sch. (100) 

port. escudos (100) 

Spaanse pes. (100) 

sunn.gulden 

Zweedse kr, dOO) 

zwits.frankdOO) 

ecu. 


Dow Jones 


Industrie 3269.91 

-14.54 


1,85925-1.86175 

1,0245 1.0545 

1,4155-1,4255 

5,4705-5,4755 ' 

1.56525-1,56775 

29.005-29,055 

112,5750-112,6250 

3,2715-3,2765 

33,235-33.285 

0.9I40-I.0I40 

23,7250-23,9750 

2,9985-3,0085 

14,935-14,985 

139,680-139,780 

1.0075-1,0175 

28.715-28,765 

15,9920-16.0020 

1.2900-1,3300 

1,7930-1,8030 

1,0225-1,0625 

31,115-31.165 

122,455-122,505 

2,3045-2,3095 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983 = 100) 


algemeen 
id excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
ld financieel 
id niet-fmanc. 


206,00 207.10 

201.80 202,40 

206.80 208.80 

206.90 207.00 

145.90 145.80 

265.90 266,20 


CBS-herbeleggingsindex (1983= 100 
algemeen 293,50 295,10 

id excl.kon.ohe 271,70 2i2,6fl 

mtemationals 306,90 309.90 

lokale ondemem. 278,10 278.30 

ld financieel 215,20 215,20 

id niet-financ. 338,20 338,60 


CBS-stemmingsmdex d990=l00i 

algemeen 124,70 124,90 

intemation 139.50 140.40 

lokaal 122.00 122,10 

fin.msteU 128.20 128.30 

niet-fmanc 120,80 120,90 

industrie 131,00 131,30 

transp/opsl 128,00 127.70 

Goud en zilver 

Amsterdam - Prijzen van 14 00 uur Goud 
onbewerkt 20,120-20,720, vunge 
19,800-20.400, bewerkt 22,000 laten. vonge 
22,000 laten, zilver onbewerkt 210-280. vo¬ 
rige 205-275, bewerkt 320 laten, vonge 320 
laten 


OPTIEBEURS 

serie 

omzet 

v.k 

s.k. 

abn amro 

c apr 

40,00 

114 

6,00 

5.90 

abn amro 

c apr 

42,50 

304 

3,50 

3,30 

abn amro c okt 

45.00 

176 

1.80 

1.70 

akzo 

c apr 

145.00 

234 

4,20 

4.30 

amev 

c apr 

55.00 

189 

0.40 

0.50b 

daf 

papr 

25.00 

122 

3,30 

3.40 

dfl 

c apr 

185,00 

575 

0.50 

1.40 

d'fi 

papr 

185.00 

689 

2.30 

0.70 

dsm 

c ju) 

110.00 

190 

1.20 

1.40 

dsm 

pjul 

100.00 

360 

1.90a 

1.70 

els 

c apr 

100,00 

153 

14.00 

14,00 

els 

c okt 

105,00 

125 

11.80b 

12.00b 

eoe 

c apr 

300,00 

276 

5.90 

6.00 

eoe 

c apr 

305,00 

1128 

2.20 

2.10 

eoe 

c apr 

310,00 

175 

0.50 

0.40 

eoe 

c mei 

300.00 

139 

5.60 

5,70 

eoe 

c met 

305.00 

448 

3.20 

3,30 

eoe 

c mei 

310.00 

116 

1.90 

1,60 

eoe 

papr 

290,00 

217 

0,20 

0,10 

eoe 

papr 

300,00 

469 

Ü.60 

0.50 

eoe 

papr 

305.00 

543 

1.90 

1.40 

eoe 

papr 

310,00 

720 

5,00 

4.g0a 

eoe 

p mei 

300.00 

200 

3,30 

3.20 

eoe 

p mei 

310.00 

133 

9,30 

9,50 

fokker 

c apr 

35,00 

256 

0.50 

0.20 

gist 

c apr 

35,00 

133 

0.40 

0.40 

gist 

papr 

35.00 

310 

0,40 

0.30 

mg 

c apr 

50.00 

256 

2,00 

1.90 

mg 

c jul 

55,00 

237 

0,50 

0.50 

nedl 

c apr 

50,00 

550 

7.50 

5.80 

nedl 

c apr 

55.00 

838 

3.00 

r,60 

nedl 

c jul 

60.00 

307 

2.60 

2.30a 

phil 

c apr 

32,50 

191 

3.70 

4,00 

phil 

c apr 

35.00 

471 

1.40 

1.60 

phil 

c okt 

35,00 

149 

3,50 

3,50 

phil 

c okt 

37,50 

115 

2.10 

2,00 

phil 

c 093 

30,00 

771 

9.10 

9.30 

phil 

c o96 

35,00 

141 

9,10 

9.10 

olie 

r apr 

140,00 

160 

7,00a 

7.50 

olie 

c apr 

145.00 

370 

2,50 

3.00 

ohe 

c apr 

150.00 

117 

0.40 

0.40 

ohe 

c jul 

145.00 

203 

4,40 

4,70 

olie 

c jui 

150,00 

160 

2,20 

2.20 

ohe 

papr 

150.00 

122 

3,00b 

3,00a 

top5 

c apr 

580.00 

134 

3,50 

4.50 

h>p5 

P apr 

580,00 

231 

3.00 

1.60 

unil 

c apr 

140.00 

1000 

43.50a 

43,70 

unil 

c okt 

140.00 

1000 

4S.00a 

44,90 

uiul 

papr 

185,00 

204 

3,00 

1,50 

unil 

p okt 

140,00 

1100 

0,20a 

0.20 


a laten g bieden-lei-div. 

bobleden h laten«ei-div. 

c^ei-claim k-gedaan->0 

d ei-dividend I gedaan «g 

e gedaan = beden vk slolkoers vonge dag 
I gedaan -r laten $k slotkoers gisteren 
Limburgs Dagblad 


I irr)huri^‘^ DuqblüJ 


Dinsdag 14 april 1992 • Pagin^ 


iipiccolds 


voor meer resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met een woord In 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1.80. 

Reuzepiccoto's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal een woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte; 10 millimeter. Foto s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom; ƒ 1,80 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met 
legitimatie 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave • in de 
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag I m vrijdag 
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


BESTUURSLEDEN gez. 
voor St. Peuterspeelzalen 
H'Broek die op vrijw. basis 
willen meewerken aan de 
bestuurl. begel. van peuters. 
Inl. na 18 uur 045-221134 

(secr). __ 

WINKEL zkt op korte termijn 
full- of parttime verkoper/ 
ster, ’s morgens, 's middags, 
's avonds. Uren in overleg. 
Plenkertstr. 14, Valkenburg. 
Tel. 04406-12001. 


Op zoek naar gezellige col¬ 
lega’s en vast werk. St.Gez. 
Lich. zoekt nog een MEDE¬ 
WERKSTER Ift. pim. 17-20 
jr. Tel, soll. 045-352044. 

BEZORGERS gevr. min. 

, leeft. 15 jr, voor Simpelveld, 

’ Schinveld, Nieuwenhagen- 
Eygelshoven en Heerler- 
baan. 045-257974. _ 

Gevraagd voor 2 a 3 avon¬ 
den per week ervaren FRI- 
TURE-HULP, 045-457845 


Onr. goed te koop aangebj'gevr. 

Open huis woensdag 15 en 
donderdag 16 april van 17-19 uur ' Jt, t: 


/ f T " 


i * ‘Ik, Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 


Brr)r 'Jeboco Sommo .Scarr'e' 


Club BRASIL. Leuk meisje 
gevr. Hoge verdiensten, 
13.-24. U. Tel. 043-251040. 

Gevr. FRITUREHULP bij 
voorkeur met ervaring. Tel. 
045-259024 na 12 uur. _ 

Vrijwillige LEIDSTER gevr, 
voor peuterspeelzaal m 
H'Broek. Opleiding is met 
noodzakelijk Tel. 045- 
221847 (mawo-vr morgen) 
b g.g. 045-216206 _ 

Mildner Bouwbedr. BV. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor prqecten in 
Duitsland omgev. Aken, Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
04 5-231200 _ 

Gevr. part-time WINKEL¬ 
JUFFROUW Slagenj Arts. 
Dorpsstr 86 , 6441 CJ 

Brunssum. Tel. 045-252823 

Exclusieve Club te Lanaken 
België vraagt nette attraktie- 
ve DAMES, zeer hoge ver¬ 
diensten. vervoer aanw., in- 
tern mog. Reageer snel 
want vol is vol. Inl. 045- 
729239 of 0932-11718692 
na 20.00 uur. _ 

Wegens uitbreiding van on¬ 
ze activiteiten, is er plaats 
voor: een KEUKENHULP 
m,v, voor 40 uur per week. 
Leeft, liefst tussen 18-20 jr. 
Ervaring is met vereist. Het 
betreft een vaste betrekking. 
Mogelijkheid tot verdere 
ontplooiing binnen het be¬ 
drijf Uw telefonische reaktie 
verwachten wij zo spoedig 
mogelijk, tijdens kantoor¬ 
uren, op het volgende tel.nr. 
045-443464. The Big Rib 
Company b.v te Simpelveld 


* Limbricht, Zuid-oost; 

Riant halfvrijst. herenhuis met garage. Z-vorm. woonk. en 
gesloten keuken, totaal ca. 40 m 2 . 3 Grote slaapkamers. 
Luxe badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder 
(mogelijkh. voor 4e kamer). Opt. geïsol. Prijs ƒ 186.598,- 
v.o.n, op basis van LoonVast Hypotheek (rekeninghou¬ 
dend met fiscaal voordeel en 100 % financiering). 

Adres: Provincialeweg 35, te Limbricht. (10010910) 

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. 

TEL. 045 - 71 22 55 


Rteded^ingen Te tiuur gevra^H^ 

Gezocht GETUIGEN van Te huur gevr. Wie heeft er 
het ongeval op vrijdag 3-4 voor koppel zonder kinderen 
'92 om pIm. 24.40 uur in de 'n vrijst. WONING voor lan- 
Mauritslaan ter hoogte van gere tijd te huur? Regio 
de Bernhardstr Hierbij is Maastricht-Valkenburg- 
een man overreden. Tel. Vaals. Eventueel ruime flat. 
voor 10.30 uur 046-749170 Reacties aan 04754-85139. 
na 11,00 uur 045-753300, T 

vragen naar Martien. OG nülflf 

Personeel aanbod buitenverblijfje in 

_ Schinveld natuurgebied, 

2 DAKDEKKERS bieden electra-water en tel. aanwe- 
zich aan om in hun vrije tijd, zig. Uitsluitend voor nette 
alle voorkomende dakwerk- (natuur) liefhebber. Br.o.nr. 
zaamheden en vernieuwen. B-1318 L.D,, Postbus 2610, 

Tev lood- en zinkwerk en 6401 PC Heerlen. _ 

schoorstenen. Bellen na _._ 

18.00 uur 045-323406. Geldzaken 

GITARIST zoekt aansl. in 8 V 2 % RENTE te weinig? 
dansorkest met werk. Tel. Beleg dan in Duitsland! Tel. 
045-741114. _ 09-4924314021. _ 

Personeel gevraagd 

Becu Bouw BV vraagt 
Verblend metselaars 

voor grensstreek Duitsland, hoog akkoord loon, verzekerd 
AOK Aken. Tel. 045-351655 of 045-255933. _ 

Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 
voor Voerendaal 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 

Gevraagd full-time medewerker 
voor Texaco Tankstation Kroes 

Leeftijd pim. 22 jaar. Tel. 045-425390 tussen 18 en 19 uur. 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Magazijnchef m/v 

voor een groothandel in electro-technische apparatuur. U 
bent verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken, 
zoals het binnenboeken van goederen, orderadministratie 
etc. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een elektro¬ 
techniek achtergrond en ervaring in die branche. Leeftijd; 
28 tot 40 jaar Hebt u interesse voor deze uitdagende baan 
met goede toekomstmogelijkheden? Kom dan langs. 

Service-Technicus m/v 

voor een relatie m Heerlen, werkzaam door heel Neder¬ 
land U beschikt over uitgebreide kennis van hard-ware en 
gaat onderdelen vn computers vervangen. Opleidingsni¬ 
veau: MTS-electronica. Deze ojxiracht gaat enige weken 
duren 

Informatie: 045-718366, Mariëile Muijlkens 
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 /AKERSTRAAT 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 200 . 000 ,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11. 
Brunssum. Tel. 045-220550 

Wij hebben steeds een ruim 
aanbod in exclusieve 
woonhuizen va. ƒ 300.000,- 
in de directe Belgische 
grens-regio. Maaseik, 
Lanaken. 

Bezoek onze etalage. 
Bestel nu ons boek bouwen 
en wonen in België, ƒ 75,-. 

van der Venne 

VASTGOED. Kantoor: 
Rijksweg Zuid 129, Geleen. 
Tel. 046-757551. 


15 jaar vaste rente! 8 , 6 % 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. _ 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. _ 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, tsetontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 of 045-229037. 

Leuke, vlotte en nette vrou¬ 
welijke HULP voor snackbar 
gevr., leeftijd tot 35 jaar, 
voor woensdag en donder¬ 
dag van ca. 15.30-20.00 uur 
zaterdag en zondag van ca. 
15.00-21.00 uur. Tel. 
04404-1253. _ 

Gevraagd vrouwelijke 

AFWASHULP voor dinsdag 
en donderdag in hotel te 
Valkenburg. 04406-12116. 

Gevraagd zelfst. HULP in de 
huishouding voor 2 ochten¬ 
den per week. Tel. 046 
753219 na 18.00 uur. 

Vlaamse firma in verkoof 
van schoonmaakprodukter 
zoekt voor onmiddellijke in¬ 
diensttreding PERSONEN 
tussen 20 en 60 jaar voor 
het bezoeken van particulie¬ 
ren, scholen, winkels, indus¬ 
trie enz. in Vlaams België. 
Vereisten: goed gedrag, 

spraakzaam en de wil om te 
werken. Geen ervaring ver¬ 
eist. Wij bieden: gratis ver¬ 
voer, aangename werksfeer 
goede verdiensten, oplei¬ 
ding door bedrijf. Deze 
werkzaamheden kunnen 
ook part-time geschieden. 
Aanmelden tijdens kantoor- 
uren tel. 09-3211223612. 

DAMESKAPSTER ge¬ 

vraagd. Tel. 04493-1488. j 


Winkel & Kantoor 

Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v a. ƒ 255,-: gebr. 
bureau s v a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2 , 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten A1 en AO v.a. ƒ595,-; magazijn of 
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop ƒ425,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 725,-: palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 


MÓdeTotaal__ 

Kostbare B^^jdzonde^ Ver- 


clol nii 


5 

Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ395,- nu ƒ195,-. Rock 
Type 4050 adv. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer- 
len. Tel. 045-723142. 

Te koop: grote partij stalen 
en houten magazijn en 
archief STELLING. Pallet¬ 
stelling voor Europallets. 
Rockmart Kissel 46a, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Te k. verplaatsbare KAN- 
TOOR-UNIT. 10x3 mtr. met 
wc., douche, keuken, ver¬ 
warming. ƒ 3.500,-. Rock¬ 
mart, Kissel 46 A, Heerlen. 


Vakantie 

In Scheveningen, bij part. 3 
min. van strand, gr. FAMI- 
LIE-KAMER: 070-3545866. 

Superaanbieding PRAAG, 
luxe appartementen/kamers 
te huur met badk. en wc, 15 
min. van het centrum, incl. 
ontbijt ƒ 25,- p.p.p.n. Tel. 
047466157. _ 

Te h. 4-persoons APPAR¬ 
TEMENT te Corsica. Tel. 
046333470 na 18.00 uur. 


Landbouw en Veeteelt 

Tuinmachines 

’Motormaaiers v.a. ƒ 549,- 

‘Zitmaaiers tuintraktors, pim. 25 modellen b.v. 10 pk maai- 
traktor met electrische start en vanghak nu ƒ 3.500,- 
‘Freesmachines, pim. 30 verschillende modellen met 40 
verschillende aanbouwwerktuigen van 2,5 tot 21 pk 
•Tuinbouwtrekkers, o.a. Ferrari 26RS, 26 pk diesel, 4 wiel- 
aandrijving, hydro stuur ƒ 19.985,- 
Ook diverse gebruikte machines op voorraad o.a. 10 zit- 
maaiers, 15 freesmachines, 30 motormaaiers en enkele 
smalsjsoortrekkers. 
f Bezoek onze showroom. 

Lozeman Tuinmachines b.v. 

Markt 14, Lottum. Tel.nr. 04763-2341. 


ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

Werkkleding, Hevea lAAR- 
ZEN v.a. ƒ 34,50. mnd april. 
P. Raeven. Tel. 045-322741 

MURATORI rotorkopeggen 
en frezen, div. uitvoeringen 
extra voordelig uit voorraad 
leverbaar door eigen import. 
Gebr. Lely rotorlopegge, 
werkbr. 3.50 mtr. Nieuwe en 
gebr. ploegen 2-3-4 schaar. 
Gebr. stijftandcultivatoren 
11-13 tands. Gebr. zaad- 
bedcombinaties en triltand- 
cultivatoren. Nieuwe kippers 
in 10 versch. uitvoeringen 
voor superlage prijzen. Col- 
lé, Prinsenbaan 155, Ko- 
ningsbosch. 04743-1205. 


/Uitov^huur 

JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) _ 

B^rljfswagens 

MAZDABUS benz., '83, ruil- 
motor, 3 mnd. gar. v. Bovag- 
bedr. ƒ 2.950,-. 045-244947 

& Spel 

Kennedymars 

K&R Wandelmeters 
v.a. ƒ 55,95 

Sporthuis Diana 


boLiwmat./fn^hlnes 

FELLA maaiers, harken en 
schudders uit voorraad le¬ 
verbaar. Gebr. hooimachi- 
nes o.a. PZ Strela, PZ 
HS360. Stoll hark RS 
331 DN, Stoll schudder ZH 
500 DN. John Deere op- 
: raappers type 456, Claas 
T rabant opraapjDers 

ƒ 2.000,-. Gebr. Kemper en 
Borgmann opraapwagens. 
Collé Prinsenbaan 155, Ko- 
ningsbosch. Tel. 04743- 
1205. _ 

OPRUIMING, vloertegels nu 
met ƒ 10 ,- p. m 2 , korting. 
Tegelhandel Jan van Dorst, 
De Hut 7, Gulpen. Tel. 
04450-1970. _ 

Rqi>aratles 

TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 

TV/'VIDEO reparatie. Zonder 
voorrij kosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrij kosten met ga- 
rantie. 045-460471 _ 

KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 

Reparatie met GAFIANTIE 
huishoudelijke apparatuur, 
elektro, sanitair, centr. verw. 
Tel. 045-720247 (beantw). 

Diepvries en KOELKAST¬ 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel, Geleen, 046- 
745230, service 24.u 


Auto’s 

AUDI 80 1.8 S, bwj. '88, 

flamingometallic, exclusieve uitvoering, vr.pr.ƒ 26.000,-. 
80.000 km. Zien is kopen. Hoofstr. 221, Hoensbroek tot 
_ 18.00 uur. Tel. 045-212395. _ 

Wij geven het meeste Te k. NISSAN Silvia, 1 .8 

I iiA/ 01 Turbo, bwj. 86 , 57.000km., 

voor uw auto! 31,3 nw. pr. 

U belt, wij komen! ƒ 68.000,-, pr. n.o.t.k. Tel. 

D45-422610 ook 's avonds. 045-428302 na 17.00 uur. 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 

Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045-423199. 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO, U belt. Wij kopen! 
045-427671, ook 's avonds. 

Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! Tel. 045-411572. 

SUBARU Mini Jumbo, bwj. 
'83, vr.pr. ƒ3.250,-, APK. 
Tel. 045-257871. 


Te koop Toyota COROLLA 
Coupé bwj. '79 APK 4-’93 
ƒ1.500,-; Mazda 323 auto¬ 
maat APK 4-'93 ƒ 1,350,-. 
Tel. 04499-4529. _ 

Te k. VW GOLF Sprinter, 
bwj. '80 APK gek., groen- 
metal., ƒ 88 ,- wegenbel., 
verbruik 1 op 14. Auto roest/ 
schadevrij ƒ 1.950,-. Tel. 
045-221808. 


GAS 


Industriële gassen? 
Natuurlijk naar van Dooren! 

Snelle levering, deskundige adviezen 
en konkurrerende prijzen. 


■wan 

aooren 

^ In de Cramer 17 Heerlen bv 
Llelefoon 045-711778 

i ,r> 4- 


Bovag automobielbedrijf 
LEIJENAARS Autocentrale: 
Mercedes 190 Diesel wit 
'90; Mercedes 230 E wit 
118.500 km ' 86 ; Kadett HB 
1.3i 5-verns. 36.000 km '89; 
Kadett HB 1.6i LS 49.800 
km '89; Kadett HB 2.0 GSi 
130 pk wit 62.000 km ' 88 ; 
Kadett Caravan 1.6 diesel 
5-drs. rood ' 88 ; Kadett Ca¬ 
ravan 1.6 diesel 5-drs. wit 
' 88 ; Kadett gesloten bestel 
1.3 LS 76.000 km '87; Ka¬ 
dett HB 1.3 Club Euro 
65.000 km '87; Kadett HB 
1.6 S nieuw type, rood '84; 
Kadett 1.2 SC sedan wit 
55.000 km '87; Opel Ascona 
1 .6 S 5-drs. 65.000 km '87; 
Opel Ascona 1 .6 S Luxus 4- 
drs. 75.000 km '85; Opel 
Ascona 1.9 N sedan '80 en 
'82; 0 [ 3 el Rekord 2.0 S De- 
luxe met LPG nw. type '83; 
Opel Rekord 2.0 S Deluxe 
'82; Opel Vectra 2.8i GL au¬ 
tomatiek 45.000 km '90; 
Opel Omega 2.0i GL auto¬ 
matiek 46.000 km, roodmet. 
met alu sjXJrtv. ' 88 ; Opel 
Omega 1.9 SV LS '89; Ford 
Escort 1.4 inj. CL Magenta- 
roodmet. '91; Ford Escort 

1.6 Bravo 5-versn. '85; Ford 
Siërra 2.0 ghia sedan ' 88 ; 
Ford Siërra 2.0 combi spe¬ 
cial megentardm. '89; VW 
Polo 1300 coupé wit '87; VW 
Golf 1.8 div. spoilers, rood 
'85; VW Golf 1.6 CL bauwm. 
'85; VW Golf 1.6 diesel wit 
110.000 km ' 88 ; Seat Ibiza 

1.7 XL diesel 73.000 km '89; 
Mazda 323 HB 1.5 met LPG 
ƒ 8.950,-. '87; Toyota Cam- 
ry 2.0 XLi met LPG roodmet. 
'90; Honda Civic 1.3 Deluxe 
wit 16.000 km '90; Suzuki 
Swift 1.3 GS zwart 29.500 
km '91; BMw 316 zeer mooi 
met div. extra’s '80. Ridder 
Hoenstr. 151, Hoensbroek. 
Info 045-212091. Ook uw 
adres voor APK keuring. 

Opel CORSA 3-drs, rood, 
m.’84, in abs. nw.st., 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-724417. 

Te koop Opel MANTA 1.6S, 
Hb, APK 3-’93, bwj. '80, 
ƒ 950,-. Tel. 045-314598. 

CITROEN BX 1.4 E, 5-bak, 
kl. zwart, bwj. ' 88 , APK 3-'93 
in nieuw staat, ƒ 10.750,-. 
Inr. kl. auto mog. Tel. 
04498-52956. _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

FIAT 500 L bwj. 1970, kl. wit, 
APK, ƒ 6.500,-. Inr. motor 
mog. 046-741015. 

Ford Escort BRAVO auto- 
matic, bwj. '84, vr.pr. 
ƒ8.000,-. Tel. 045-315371. 

Ford FIËSTA nieuw model 
Laser, '85, zeer mooi, 
ƒ 5.950,-. Tel. 045-454087. 

Ford ESCORT 1.6 GL, zwart 
bwj. '85, ƒ 8.000,-. Tel. 046- 
510893, na 18.00 uur. _ 

Sportieve Ford ESCORT 1.3 
L Bravo, 5-bak, 5-drs., bwj. 
'82, m.’83, ƒ 4.500,-. In nw. 
st. Tel. 045-725984. _ 

Van Ie eig. Ford FIÉSTA 
1100 L Festival, m.'84, 
ƒ5.500,-. Tel. 045-724417 


Inkoop AUTO’S wij betalen 
de hoogste prijs! Ook tour- 
carav. 045-416239 tot 21 uur 

Diverse MERCEDES 208 D 
bestelbussen, verlengd/ver¬ 
hoogd, l.z.g.st. Bwj. '89. 
Weinig km's. Tel. 045- 
742610 of 045-310263. 

Te k. Ford TAUNUS stat.car 
bwj. '80, trekh., APK '93, 
ƒ 925,-. Tel. 045-320457. 

Ford ESCORT 1.1, 2-drs., 
zeer mooi, 5-speed, aug. 
1984 ƒ 4.950,-. 045-727169 

Te k. Ford ESCORT 1.3 L, 

3- drs., bwj. '81, APK 6-’93, 
ƒ3.250,-. Tel. 045-316940. 

Te k. AUTOMATIC Honda 
Accord, bwj. '80, APK 2-’93, 
pr. n.o.t.k. Tel. 04454-4632. 

VW GOLF GTi, bwj. '79, kl. 
zwart APK tot’93, grote ach¬ 
terlichten, moet iets aan ge¬ 
daan worden perf goeie nro- 
tor ƒ 1.500,-. 045-323178 

Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 C D autom 
'83; Ford Escort 1.3 L '83; 
Ford Escort diesel bwj. '85' 
Kadett diesel bwj. '85; Ford 
Granada diesel '82; Datsun 
Cherry autom. bwj. '82; Alfa 
Giuiietta 2.0 bwj. '82; Re¬ 
nault 5 TL nw. mod. '85; Fiat 
Ritmo '87; Nissan Sunny 
diesel '87; Kadett LS '83; 
Renault Fuego uitbouw '81; 
Renault 1100 t. 1400 Broad- 
way ' 86 ; Ojael Kadett bwj. 
'81; Kadett 1200 '83; Ford 
Escort Van grijs kent., gas, 
'83; Samba bwj. '82; Mazda 
323 bwj. '82; Tev. laswerk. 
Inruil-financiering mog. An- 
jelierstr 123a Heerlerheide. 
Tel. 045-231448. _ 

Autocentrum VEENSTRA; 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. '90 ƒ 19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
'90 ƒ 25.750,-; BMW 318i t. 
'88 ƒ 19.750,-; Mazda 626 
LX 1 .8 station t. '89 
ƒ20.500,-; VW Polo '87, 
ƒ9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupé '86 ƒ 12.900,-; Maz¬ 
da 626 1.8 LX 5-drs. '89 
ƒ20.900,-; Fiat Panda 1000 
XLi '90 ƒ 10.900,-; Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ 12.250,-; 
Ford Siërra 1 .6 Laser '85 
ƒ 8.750,-; Ford Siërra 1 .6 
Spec. 5-bak, 4-drs. '89 
ƒ 19.900,-; Ford Siërra 2.0 
stationcar '86 ƒ 13.900,-; 
Ojael Ascona 1.6 LS 4-drs. 
'87 ƒ 11.750,-; Opel Kadett 
1.3 S autom. '85 ƒ 10.500,-; 
VW Golf Memphis 1.3 '88 
ƒ15.900,-; Opel Corsa 12 S 

4- drs. '86 ƒ 8.750,-; Suzuki 

Alto '87 ƒ 8.900,-; Opel Ka¬ 
dett combo '86 ƒ 6.900,-; 
Lada 2105 1200 '88 

ƒ5.900,-; Mazda 323 GLX 
1600i '87 ƒ 11.500,-; Nissan 
Micra GL '89 ƒ12.750,-. 
Bovag-garantie, inruil, fi¬ 
nanciering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valkenburgen/veg 
13, Voerendaal. Tel. 045- 
752999. 


Ford ESCORT, bwj. eind '81 
APK 5-’93 i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 2.950,-. Asterstr. 26, 
Heerlerheide _ 

ESCORT 13 L, bwj. 10-’83, 
als nieuw, APK, Ie lak, vr.pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-273743 

Honda ACCORD autom., 
oud model, bwj. '83, APK- 
gek., ƒ2.900,-. 045-323178 

Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj. 10-' 88 , blauwmet., LPG 
ƒ 11.500,-. Tel. 045-258080 

MANTA 18S Hb bwj.'85 wit, 
vele extra's, verl. en uitgeb., 
vr.pr. ƒ 9.950,- 045-274357. 

Te k. Opel Kadett 12 SC, 
bwj. '87, i.z.g.st. Tel. 045- 
443272 na 17.00 uur. _ 

GOLF GLD diesel, t’85, 
schuifd., siX)rtvlg. etc., i.z.g. 
st. APK gek., ƒ 8.750,-. Tel. 
045-741932. _ 

Te k. VOLVO 360 2.0, 
Sedan, i.z.g.st., trekh., bwj. 
11-’83, APK 2-’93, vr.pr. 
ƒ3.250,- Tel. 04498-54319 

Te k. VW GOLF GTD diesel, 
bwj. 7-’79, ƒ1.500,-. Tel. 
045-724281. _ 

Te koop VW GOLF GTS 
bwj. '83, veel extra’s, vr.pr 
ƒ7.250.-. Tel. 045-313175. 

VW GOLF, bwj.’79, APK 4 
■ '93, ƒ 1.550,-. B. Mackaystr. 
65, Heerlen-Meezenbroek. 

Te koop VOLVO 343, bwj. 
'84, APK 4-'93. 80.000 km., 
i.z.g.st. Tel. 04493-4929. 

Te k. VOLVO 244 L, LPG, 
APK, bwj. '77, pr. ƒ1.250,-; 
Honda Accord ojsknapper, 
ƒ250,-. Tel. 045-217935. 

Te koop gevr. AUTO’S alle 
bwj. met of zonder APK. 
Tel. 045-420572. _ 

Mitsubishi COLT GL bwj. '80 
APK, ƒ1.550,-. Tel. 045- 
726112. __ 

KADETT 13 S Hatchback 
' 86 , div. acces. ANWB mog. 
Kerkraderweg 166, Heerlen. 

Opel KADETT 1.6 D, bwj. 
'83. Tel. 045-258080. 

Te k. Mercedes BENZ 300 
diesel, 1981, in pr.st., vaste 
pr. ƒ 8.200,-, 045-753305. 

MERCEDES 250 TD bwj. 
1988, 135.000 km, in prima 
st., veel extra's. 046-741015 

Te k. MAZDA 323 bwj. '81, 
blauwmet., zeer mooi, APK 
4-’93, ƒ 1.950,-. Wilhelmi- 
nastr. 56, Nieuwenhagen. 

MERCEDES 230 E, bwj. '83 
km.st. 131.000, ƒ9.500,-. 

Tel. 045-417739. _ 

OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

Opel VECTRA 1.7 diesel 
GLS, bwj.nov.’90, autom. 
deurvergr., alarm, achter 
sfxjiler, kantel/schuifdak, 
km.st. 60.000, nw.pr. 
ƒ 43.000,-. pr.n.o.tk. Tel. 
045-724662 _ 

Automaat Opel KADETT HB 
'83, 1 jr. APK vr.pr. ƒ 3.950,- 
Tel. 045-225913. _ 

Te k. zeer mooi Opel AS¬ 
CONA bwj. '82, oud model, 
op LPG, inr, mog., APK gek. 
vr.pr. ƒ 2.650,-. 045-461475 


SlQO|»UtO'S 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

(Huls}di^n 

HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. _ 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskipjDen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
Kt.America, Th.WatsonIn 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 

Ruwh. tekkels, dwergpoe¬ 
dels zwart, BOEMERS. Wa- 
lem 11A, 04459-1237. 

Te k. pracht. TATRA-PUPS 
(witte poolse herdershond), 
grote aanhank. en intell. 
halflangh. kindervriend, 
goed waaks. 08818-1550. 

Regelmatig te koop KIPPEN 
leg-mestkuikens, broedma¬ 
chines, voer-drinkbak. enz. 
Henk Ploemen, Rimburg. 
Tel. 045-320229, gesloten 
van 21-27 april. 

Te koop zeer mooie YORK- 

shire-terriErpups. 

Tel. 045-222413. _ 

Te koop blonde BOUVIERS 
ouders HD-vrij, moeder 
Duits kampioen. Antonius- 
str. 61, Geleen. Tel. 046- 
757430. 

Wonen Totaal 

OMASLPic ƒ 375, ; eeth. 
ƒ 375,-; bankst. eik. ƒ 350,-. 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Te koop fineer eiken 
WOONKAMERKAST, ook in 
3 delen te plaatsen, koopje! 
Tel. 045-727196. 

ntjlea 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. 

Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8 , 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Jevens 

en Leon 


Proficiat 
Proost op je 23e verjaardag. 


Math Deckker met 
je 57e verjaardaS 


16 APRIL: SECRETARESSEDAf' 


Wilt u uw secretaresse eens 
in het zonnetje zetten? 
Verras haar dan met 
een piccolo in 
het Limburgs Dagblad 
Al vanaf ƒ 20,15* staat ze erbij 

Bel nu met het piccolo-team 

045-719966 

Opgave van uw advertentie kan ook via 
alle kantoren van het Limburgs Dagblad 

Cl [ Xfl lon) cn h'-i BTW Mei Idid iiI v.inal f 2S.4.'ï c»el. 6''/ BTW 


ONodeixielen/acCx 


Te k. voorkop OPEL Vectra 
en achterkant Opel Kadett E 
met bon. Tel. 045-258080. 


Piccolo’s in het Limbt 
Dagblad zijn groot in 
SULTAAT! Bel: 045-'^ 

Voor Piccolo's 
zie verder pagina 


FONTEINPOMPEN 


en alle soorten sproeiers voor grote 
en kleine waterpartijen, alsmede 
vijverfolie, filters, koppelingen, 
slangen en verlichting uit voorraad. 
Verder alle typen waterpompen. HYDRAFLEX/NUTH rWii»' 


S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 


Te k. PEUGEOT 405 GRD 
(diesel), 1989, zilvermet. ƒ 17.500,- incL BTW, Kissel 


financ. 


Inlichtingen omtrent de servicerubriek 
Tel. 045-739381 


46a. Heerlen. 045-723142. 


010-4626668 of 4666535. 


r 

Voor ’n swingend voorjaar 
BASLER 


H O k S r BA 
s I e ^ 


mode van 


neereyck^lef 


Brandstraat Sittard 
046-516333 Z omstreken 


^ Cl. n 


Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 9 


limburgs dagblad show 


V an onze rtv-redactie 

Hilversum - De Evan- 

gelische Omroep vertoont 
Vanavond om 22.45 uur op 
Nederland 1 de Amerikaan¬ 
se documentaire ’Aardbe- 
yingen’. Het programma is 
in opdracht van de Ameri¬ 
kaanse wetenschappelijk 
stichting TBS gemaakt 
door regisseur Charles 
Charlton, die eerder naam 
maakte met documentaires 
over het Panama-kanaal en 
de infra-structuur van New 
York. 

>.Stom toeval dat de geplande 
documentaire samenvalt met de 


^Geen extra aandacht aan gebeuren in Limburg^ 

EO met documentaire 
over aardbevingen 


échte aardbeving van maandag,” 
aldus de EO-woordvoerder. De 
documentaire, die in november 
1990 op het niet-commerciele 
Amerikaanse 'Public Televison’- 
kanaal werd vertoond, was al 
maanden geleden geprogram¬ 
meerd voor vanavond. 


Tijdens de uitzending wordt 
geen extra aandacht besteed aan 
de Nederlandse aardbeving. „We 
zijn bezig met het vormen van 
een EO-team om zelf documen¬ 
taires te gaan maken. Maar we 
zijn nu nog niet uitgerust om iets 
actueels in buitenlandse produk- 


ties te verweven,” aldus de 
woordvoerder. 

Een groot deel van de documen¬ 
taire gaat over de verschrikkelij¬ 
ke aardbeving, die San Francis- 
co in oktober 1989 trof en over 
de methodes om aardbevingen 


té voorspellen. Via radio-golven, 
onderzoek naar de aard van 
aardlagen en luisteren naar hy¬ 
pergevoelige apparatuur blijkt 
het nog steeds niet mogelijk om 
precies dag en uur en omvang 
van bevingen te voorspellen. 
Onderzoeker Alann Lindh: „Als 
je een dorre tak breekt, voel je 
weerstand als je hem buigt. Buig 
je verder dan hoor je de tak eerst 
licht kraken voordat hij met een 
knal breekt. De vraag is nu; 
Kraakt de aarde ook voordat alle 
opgebouwde energie zich tijdens 
een beving ontlaadt?” 

De redactie van de EO-actualitei- 
tenrubriek 'Tijdsein' is verder 
niet van plan vanavond aandacht 
aan de Limburgse aardschok te 
besteden. Duizenden kandidaten 

seen liedje • 1^1 

mag zingen ’ voor nieuwe speellilms 


RTL4: winst van 
vijftig miljoen 

HILVERSUM — Het commercië¬ 
le televisiestation RTL4 heeft in 
1991 een nettowinst gemaakt van 
50 miljoen gulden. Het jaar daar¬ 
voor werd nog afgesloten met 
een verlies van 70 miljoen gul¬ 
den. RTL4 heeft ondanks de 
gunstige cijfers afgelopen jaar 
echter niet de aanloopverliezen 
van de zender kunnen terugver¬ 
dienen. Als streefdatum daar¬ 
voor wordt eind dit jaar ge¬ 
noemd. 

Het commerciële station, dat in 
oktober 1989 met uitzendingen 
van start ging, is vorig jaar juni 
begonnen met het terugverdie¬ 
nen van de investeringen. 


Zesduizend dromen ploften eerder dit jaar op 
de deurmat bij Pall Mali Export Productions. 
Dromen gevat in een invulformulier met 
daaraan geniet een pasfoto. Al die duizenden 
uit alle hoeken en gaten van het land 
reageerden op de oproep van het 
Amsterdamse bedrijf om mee te doen aan de 
grote castingdag. Einddoel: Meespelen in twee 
nieuwe Nederlandse films, deze zomer 
opgenomen in en rond het oude pretpark 
Coney Island, New York. Na een eerste 
schifting bleven er honderd gegadigden over. 
Die honderd meldden zich afgelopen zaterdag 
in de Hilversumse studio van producent John 
de Mol. Zij weten dat slechts zes de eindstreep 
zullen halen. Zes die de scripts van Golden 
Earingzanger Barry Hay en tekstschrijver 
Belinda Meuldijk tot leven moeten brengen. 
Impressie van een dagdroom. 

'_pOOR LEO VAN GELDEREN 

Hilversum - De klok 

^ijst tien als de eerste serie 
^Qndidaten wordt opgeroe- 
p6n. De studio is verdeeld 
zes aparte, afgescheiden 
^xarnen-hokjes’. In elk 
hokje wordt alles geregis¬ 
seerd door een camera on- 
«er toeziend oog van een 
deskundige jury. Onder hen 
Willeke van Ammelrooy en 
^egisseur/journalist Gideon 
^9n Aartsen. De kandidaten 
^Hjgen op het laatste mo- 
d^ent de opdrachten voor- 
êeschoteld. Improvisatie is 
het parool. 

>;bit is zoeken naar de speld in 
de hooiberg,” zegt Van Aartsen 
ha de eerste sessie. „Talent is so- 
"'leso schaars. Er lopen te veel 
h^ensen tussen die denken wel 
^Ventjes filmster te worden. Zo 
werkt het natuurlijk niet. Een 
®tik koppie is echt niet voldoen- 
de. Daar gaat het ook niet om. 
Uitstraling moeten ze hebben. 

e moeten die camera op durven 
^eten.” Hij haalt de schouders 
P' 7.2 o iemmand ben ik nog niet 
^gengekomen. Maar de dag is 
dg lang, dus wie weet.” 

^oor Iris van Turnhout zit het 
V°iF’ 22-jarige Haarlemse 

.ykt opgelucht. „Het viel mee. 


Het moeilijkste vind ik die over- 
gangen. Van héél blij naar héél 
boos. En allemaal zonder tekst. 
Het moet van je gezicht te lezen 
zijn. De jury kijkt naar je via het 
oog van de camara. Die zien dus 
gelijk wat er wel en niet goed is.” 

Dromen van een grote carrière 
doet ze niet: „Door die eerste se¬ 
lectie heenkomen, vond ik al 
heel wat. We hebben hier een 
fantastische dag. Nee, voor een 
tv-camera heb ik nog nooit ge¬ 
staan. Ik werk in de horeca en 
doe wat modellenwerk. Ach, na¬ 
tuurlijk hoop je dat het goed 
gaat. Een keertje naar Amerika 
is leuk. Maar verder, ach. Ik heb 
met verbazing naar kandidaten 
zitten luisteren die nu al hun va¬ 
kantie afstemmen op die draai¬ 
dagen. Die gaan er vanuit dat ze 
bij die laatste zes zitten. Die ty¬ 
pes beloeren ook elke andere 
kandidaat. Want stel je voor dat 
iemand er anders of beter uiziet. 
Ja, kijk als je zo denkt, komt de 
klap hard aan als het niet lukt.” 
Nuchter besluit ze: „Deze dag is 
mooi meegenomen. De rest 
wacht ik rustig af.” 

Mooie mensen 

Willeke van Ammelrooy tot de 
deelnemers: „Als wij je niet ge¬ 
schikt vinden, wil dat niet zeg¬ 
gen dat je niet goed bent. Dat 
druk ik elke kandidaat ook op 
het hart. By deze kandidaten is 
de leeftijd vaak een probleem. 
Ze zijn nog zo jong. Het is geen Willeke van Ammelrooy (rechts) geeft aanwijzingen, terwijl regissseur Frank Schots aandachtig luistert. 


Foto: GPD 


’mooie-mensen-parade’. Charis¬ 
ma, daar gaat het om. Zet de 
kamer vol met de mooiste 'mis¬ 
sen' en laat vervolgens Bette 
Midler binnenkomen. Dan wordt 
pas echt alles stil. Dat mens is 
toch niet echt knap te noemen. 
Maar een uitstraling, fantastisch. 
Dus wat is schoonheid? En wie 
bepaalt dat? Wij hier in ieder ge¬ 
val niet. Ik let op de vonk die 
overspringt.” 

Volgens Van Ammelrooy heeft 
ze wel degelijk talent gezien. 
„Maar,” laat ze er in een adem op 
volgen. „Ik zie ook te veel dat 
niet goed is. Hier maar ook op 


televisie. Neem die Nederlandse 
soap-series. Daar lopen heel wat 
mensen in rond waarvan ik denk 
'nou een beetje opleiding zou 
geen kwaad kunnen.’ Wat ik van¬ 
daag ook bij veel deelnemers te 
veel hoor is 'Leuk een keertje 
naar New York’. Te weinig voel 
ik de drive, de wil om alles te ge¬ 
ven. En die wil heb je echt nodig 
om in dit wereldje iets te berei¬ 
ken. Tenminste als dat je doel 


Rustig 

„Rustig maar. Je wilt het veel te 
goed doen.” Routinier Van Am¬ 


melrooy maant Barbara van 
Domburg tot rust. De 21-jarige 
Beverwijkse staat voor het eerst 
voor de tv-camera. Donker haar, 
donkere ogen. „Ik heb nog nooit 
iets op het gebied van toneel ge¬ 
daan. Via het arbeidsbureau volg 
ik een opleiding en dit leek me 
leuk om te doen. Ik heb er ook 
geen slapeloze nacht van gehad. 

De spanning kwam pas toen ik 
het studiocomplex opstapte.” Ze 
lacht: „Als het niet lukt is dat ge¬ 
woon pech hebben ' Dan aarze¬ 
lend: „Natuurlijk hoop je op 
meer. Maar dat doen we hier alle¬ 
maal.” 


Rond een uur of zes gaan de ju¬ 
ryleden er nog eens goed voor 
zitten. Alle kandidaten passeren 
in een eerste selectie de revue. 

De een wordt snel doorgedraaid, 
kansloos. De ander ontlokt fikse 
discussies. ,,Die jongen heeft 
het." pleit Gideon van Aartsen 
als een van 'zijn' mannelijke kan¬ 
didaten op het scherm verschijn. 
„De nieuwe Rudolf Valentino,” 
doet Van Ammelrooy nog een 
duit in het zakje. En de kandida¬ 
ten? Die mogen nog een paar 
dagen dromen. Dan valt voor 
hen het doek. Op zes gelukkigen 
na... 


Van den Ende 
produceert 
, ’strip’-shows 

Von onze rtv-redacHe 

AALSMEER — Joop van 
den Ende Productions heeft 
een nieuw kwisprogramma 
ontwikkeld waarbij vrou¬ 
welijke kandidaten hun 
mannelijke tegenspelers zo 
snel mogelijk uit de kleren 
moeten zien te krijgen. Op 
de Mip-tv beurs in Cannes 
probeert Van den Ende ko¬ 
pers te krijgen voor dit 
nieuwe programma, Ladies 
Night getiteld. De formule 
van de pikante kwis, waar¬ 
van de presentatie in han¬ 
den is van Rolf Wouters, is 
geïnspireerd op het recente 
succes van strippende man¬ 
nengroepen als The Chip- 
pendales en The Vikings. 

Drie vrouwelijke kandidaten 
moeten - met steun van een 
vriendin - trachten om de drie 
goed ogende mannelijke deel¬ 
nemers te ontkleden. Bij elke 
vraag die de vrouw goed beant¬ 
woordt moet de man van haar 
keuze een kledingstuk uittrek¬ 
ken. In de finale komt de win¬ 
nende dame uit tegen de beste 
mannelijke kandidaat. Hierbij 
moet echter ook de vrouw een 
kledingstuk uittrekken als ze 
een fout antwoord geeft. Het 
programma eindigt als het laat¬ 
ste kledingstuk achter een 
matglazen wand terecht komt. 

Het is nog de vraag of het pro¬ 
gramma op de Nederlandse tv 
te zien zal zijn. Volgens een 
woordvoerder hebben zich tot 
nu toe nog geen Nederlandse 
belangstellenden voor het pro¬ 
gramma gemeld. Van den En¬ 
de mikt met het programma 
vooral op landen als Italië en 
Duitsland, waar dit soort pro¬ 
gramma’s zeer succesvol zijn. 

Tros en Avro 
beboet voor 
reclame op tv 


Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM — De Tros en 
Avro hebben van het Commis¬ 
sariaat voor de Media boetes 
gekregen van respectievelijk 
170.000 (waarvan 100.000 voor¬ 
waardelijk) en 90.000 gulden 
voor reclame-uitingen in tele¬ 
visieprogramma’s. 

De Tros heeft in Medisch Cen¬ 
trum West reclame gemaakt 
voor het slaapmiddel Loramet. 
Voor de Reis- en Kredietbrief 
van de ANWB is in Avro’s Ser¬ 
vice Salon reclame gemaakt. 

De boete voor de Tros is vol¬ 
gens een woordvoerster van 
het Commissariaat de hoogste 
die ooit is opgelegd. „De Tros 
heeft ook een voorwaardelijke 
boete gekregen omdat we vre¬ 
zen voor herhaling. De Tros 
heeft in het verleden laten we¬ 
ten dat zij het noemen van 
namen van geneesmiddelen 
nodig vindt om de serie zo rea¬ 
listisch mogelijk te maken.” 


Tweede Jeugd Show gaat energiek van start 

Feest met Brandsteder 
in televisiestudio 


PETER VAN DE KRAATS 

JïILVERSUM - Weet je 
oudje? De titel van 
„ ^ ^^®dje dringt zich lang- 
Sm maar zeker op tijdens 
'tweede Jeugd Show 
stijl die donderdag- 
(HTL4, 20.30 uur) 
fdt uitgezonden. In het 
f^rogramma nemen gebeur- 
en uit de periode 1955 

in G centrale plaats 

o. Bovendien staan tijdens 
Show twee mensen, die 

van beken- 
ue Nederlander hadden en 

enige mate 
in^K ï^^eudheid genieten, 
middelpunt van de 
belangstelling. In het pro- 
donderdag- 

Grïi? , dat Anneke 

^onloh en Kees Verkerk. 

1960 en iggi. Dat zijn de jaren 
Brandsteder en zijn 
waarin l^^ugkeren. De jaren 
ÏWdA'^f producent van Rons 
weede Jeugd Show, Joop van 


den Ende, zijn geld nog verdien¬ 
de door zelf met een act de Ne¬ 
derlandse podia te beklimmen. 
De jaren ook waarin Anneke 
Grönloh populairder was dan 
welke andere Nederlandse zan¬ 
geres ook en Kees Verkerk de 
een na de andere Scandinaviër 
naar huis schaatste. De jaren ook 
dat de eerste parkeermeters op 
de luchthaven Schiphol versche- 


’Weinig vlees’ 

„Tot de laatste uitzending waren 
we best tevreden over de editie 
van Rons Tweede Jeugd Show 
die we het vorige seizoen op de 
buis brachten,” vertelt Van den 
Ende. „Maar we merkten dat er 
toch te weinig vlees aan zat om 
honderd procent gewaardeerd te 
worden. De kijkcijfers waren iets 
minder dan we verwacht had¬ 
den. Maar de nostalgie is terug, 
die trend leeft in Nederland. 
Daarom wilden we de show een 
opvolger geven en hebben na 
veel overleg gekozen voor twee 
bekende Nederlanders die door 
zes vrienden van toen worden 
bijgestaan.” 

Een feest van herkenning, zo 


noemen de makers het program¬ 
ma. „Gewoon een leuk program¬ 
ma. Gezellig,” zegt Ron Brands¬ 
teder. „We hebben er maanden 
lang hard en enthousiast aan ge¬ 
werkt. Je verzint zo’n program¬ 
ma aan een vergadertafel en 
hoopt dat het er uit gaat zien 
zoals je je dat hebt voorgesteld. 
Tijdens de eerste opname-avond 
bleek dat de show veel te lang 
werd. We wilden er zoveel in 
stoppen.. Talkshow èn quiz èn 
herkenning èn muziek, dat was 
een beetje teveel van het goede. 
Daarorn,” legt Brandsteder uit, 
„is er tijdens de opname van de 
show voor donderdagavond in¬ 
gegrepen.” 

Op zo’n moment blijkt weer hoe 
flexibel het apparaat van Joop 
van den Ende Productions is. 


Sing Along 


Onder leiding van de meester 
zelf werd een aantal onderdelen 
aangepast, nieuwe verbindende 
teksten gemaakt en nieuwe 
shots bedacht en opgenomen. 
Maar hoe lang de opnamen van 
een show duren, maakt voor de 

1 ^^ Ron Brandsteder: ,X>it wordt opnieuw het feest van de herkenning.’ 


Foto: KIPPA 


kijker niets uit. Uiteindelijk telt Bet onderdeel dat vorig jaar al gebleven. Voor Kees Verkerk en 
slechts het eindresultaat. En dat leukst was om naar te kijken, zijn vriend Kees is het feit dat ze 

mag er zijn. . Bing Along, is gelukkig bewaard niet over talentvolle stembanden 


beschikken, geen belemmering 
om uit volle borst mee te zingen 
als ze de tune herkennen die 
door Jan Rietman Band ten ge¬ 
hore wordt gebracht. Dat Anne¬ 
ke Grönloh mooi mee kan zin¬ 
gen, is natuurlijk geen verras¬ 
sing, maar dat haar zus Tjula al 
jaren geleden het pad van de 
showbussiness op had moeten 
gaan, misschien wel. „Ze krijgt 
na deze uitzending vast een pla¬ 
tencontract aangeboden,” zei 
Van den Ende glunderend. 

De muziek speelt een heel be¬ 
langrijke rol in Rons Tweede 
Jeugd Show. Een live-band on¬ 
der de bezielende leiding van 
Jan ’Hallo Nederland!’ Rietman 
brengt elke show - RTL4 heeft 
er in totaal acht op het program¬ 
ma staan - een fiks blok muziek. 
Daarbij worden de muzikanten 
vocaal bijgestaan door The Sis¬ 
ters. Elke uitzending komen ook 
een aantal 'oude' artiesten een 
steentje bijdragen. En als Ron 
zelf dan ook nog een hit uit de 
oude doos ten gehore brengt, is 
het feest compleet. Twee van de 
vriendjes van Anneke Grönloh 
houden zich donderdagavond 
ook niet in. Zij springen ook op 
het podium om een paar toontjes 
mee te spelen en zingen. 

‘Aan het einde van de show zijn 
er tenslotte nog prijzen te win¬ 
nen. De winnaar krijgt een reü¬ 
nie en de nummer twee een 
diner voor hem of haar en de zes 
maatjes van vroeger. Maar de 
winnaar en nummer twee van 
donderdagavond geven beslist 
geen blijk van extreme vreugde 
of diepe teleurstelling over het 
winnen of verliezen. De prijzen 
zijn het toetje van het feestje met 
oude vrienden dat ze net hebben 
meegemaakt en dus van onder¬ 
geschikt belang. Limburgs Dagblad 


Dinsdag 14 apriri992 # Pagina 


(BrtMTi^etsen 

Bei de Veeman 

Te k. div. gebr. overjarige 
FIETSEN Puch Maxt 

ƒ1599,-; Snorfiets Vespa 
ƒ1.549,-: gebr. PK 50 au- 
tom. 2x en versn. lx. Bert 
Rekers, Willemstr. 85, Heer- 
'en. Tel. 045-726840. 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen. voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 

STOELMATTE RIJ vern. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 

Te K. VESPA Ciao, bwj. okt. 
90, ƒ800,-, l.z.g.st,, tel. 

04492-2525. 

gar. Bel. 045-418820. 

Uw KOELKAST, diepvries 
bedrijfskoeling, wasauto¬ 

maat KTV, video of geluid- 
inst. defect? Bel direct 045- 
726206. Geen voorrijtijden, 
korting op onderdelen, 
garantie op reparatie. 

Te koop HONDA MTX 70 cc 
Dwj. 86, ƒ750,-. Tel. 045- 
712492. 

Bromfietsverzekering, 
GOEDKOOP! v.a. ƒ61,-. 
MeijS. 045-317982 323945 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

Te koop VESPA Ciao met 
sterwielen, als nieuw. Tel. 
045-455685. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230, service binnen 24.u j 

Gevraagd VESPA brommer, 
'.-anaf 88. Tel. 04406-12875 

Aanhffligwag^iTS 

Kapper/Cosm. 1 

Te koop auto AMBULANCE, 
enkel as. Prijs ƒ 750,-. Tel. 
045-258080. 

Gezichtsbehandeling door 

gedipl. SCHOONHEIDS¬ 

SPECIALISTE ƒ29,50. Tel. i 
045-314598 Landgraaf. 

Te koop handig BAGAGE- 

WAGENTJE met deksel, en 
2 res.wiel. Tel. 045-410834, 

Tijdelijk: benen HARSEN 
door gedipl. schoonheids- 
spec. ƒ20,-, 045-314598. 

liVom de tufat 

Opleidingen 

Impreg TUINHOUT b.v, In 
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045- 
717733; geimpr. vuren- en 
hardhouten vlonderplanken, 
zeer stevige tuinschermen 
en meubels, palen, planken, 
bielzen, tuinhuisjes enz. 

GRASZODEN Ie kwaliteit, 
grote partijen, speciale prijs. 
Aanbieding in haagconife- 
ren en rozen. Kwekerij.'tuin- 
centrum Dautzenberg, Locht 
23. Kerkrade 045-428900 
en Euverem 16. Gulpen. 
Tel 04450-2131. 

Opleiding CHAUFFEURS- 
DIPLOMA CCV-B start 18 
april a.s. Onze garantie: bij 
niet slagen volgende cursus 
gratis. Opleiding voor rijbe¬ 
wijzen motor, auto, vracht¬ 
auto aanhangwagen, trek- 
ker-oplegger en bus. Al de¬ 
ze rijopleidingen kunt u vol¬ 
gen in 8 of 10 dagen of in 8 
of 10 weken. Betaling in ter¬ 
mijnen mogelijk, erkende 
F.A.M. en A.N.W.B. Ver¬ 
keersschool Leo Cremers, 
Reeweg 139, LarxJgraaf. 
Tel. 045 - 31 25 58. 

Caravans 

Show 

Dethieffs caravans 
Tillemans Recreatie 
Haefland 19, Brunssum. 

Tel. 045-270388 

Zonn^>anic/-hemei 

Te k. 10 lamps ZONNE¬ 
BANK, vr.pr. ƒ 300,-. Irmstr. 
57, SimpelvekJ na 14.00 uur. 

Te k. z.g.a.nw. zonnebank 
met HEMEL, ƒ1.500,-. Tel. 
045-421466, na 18.00 uur 
045-427198. 

Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 tm 
92, Tel. 040-621474. 

ADRIA Forma 495 TD bw). 
1990. geheel compl. 046- 
741015. 

Computers 

Te k. COMPUTER XT 640 
KB 2x 5 V 4 en kleuren moni¬ 
tor ƒ 550,-. Tel. 043-212406 

Caravan ADRIA 3 a 4-pers., 
incl. nw. voort- en luifel, '84, 
ƒ4.700,-. Tel. 045-461638. 

Te k. COMP. Headstart XT 
Turbo 640 KB 2x 5'A en mo¬ 
nitor, ƒ450,-. 043-212406. 

Te k. VOUWCARAVAN 
Gran Paradiso, luifel, voor¬ 
tent Tel. 045-459834. 

Te k. COMPUTER 80286 
AT int. geh. 2 Mb HD 32 Mb; 
FD 3.5/1.4 en 5.25/1.2 Mb kl, 
monitor ƒ 1.200,-. Tel. 045- 
415910. 

CARAVAN Home-Car Rally 
GTi. bwj. '82, zomer- en 
winteruitv, van alle extra's 
voorz met PVC voortent, 
gew 706 kg, L. 4 22 mtr., 
zo goed als nieuw., vaste pr. 
ƒ 6.750,- Tel. 045-323609. 

Huish. artil^n 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasautom. 
/ 175,-. 045-725595. 

TV/Vlöeo 

Goede 'KLEUREN TV’s m. 
gar gr. beeld Philips v.a. 
ƒ 125,- Ook txt TV’s. Reeds 
25 jr TV-occ. centr. Geel, 
Grasbroekerweg 25, Heer¬ 
len. Tel. 045-724760. 

Te k. KOELKASTEN va. 
ƒ 95,-; diepvrieskisten met 
laden va. ƒ 195,-; was- en 
droogautom. va. ƒ 195,-; 
centrifuges va. ƒ 65,-; kook- 
toest. va. ƒ 75,-; KTV's va. 
ƒ95,-; video's va. ƒ195,-: 
CD-spelers va. ƒ 149,-; 
compl. geluidsinst. va. 

ƒ 95,- etc. Eigen techn. 
dienst, alles met volle ga¬ 
rantie. Vriesko, Sittarderweg 
136, Heerlen. Tel. 045- 
727342. Tev. verkoop-in- 
koop-opkoop. 

Te k gevr KLEUREN TV, 
vanaf '88. video en stereo- 
toren. Tel 04406-12875. 

Diversen 

Te koop prof. METAAL¬ 
DETECTOR fisher 1266 XB, 
7 mnd oud. Tel 04492-2159 

Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 

Kunst en Antiek 

WASAUTOMAAT gevraagd. 
Tel. 04406-12875. 

Te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans vd. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 

GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32,12261156 

Gebr. SW1NKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
Ijzer metalen. 045-422025. 

Kach^A/erwarming 

ƒ500,- Verbouwingskorting. 
De KACHELSMID Walem 
21 Klimmen 04459-1638 

Gevr SLPKS., bankst. leer, 
kasten, krist, lamp, spiegels, 
antiek, barok, meub. inboed. 
etc. 045-725595. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

Muziek 

Nieuw! Orgels keyboards en 
electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano’s, div, overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48. Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t m zaterdag open; donderdag koopavond. 

06^i]nen 

Op z’n Frans 

Debbie de eerste keer, oh 
wat lekker. 06-9664 (75 cl) 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320*320*36 (75 cpm) 

Sexkontakt: 

Zoek jij teinrs van allemaal 
heerlijke hete meisjes? 
06-320 330.42 (75 cpm) 

06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
kontakt met lel.nr. (75 cpm) 

Homo-jongens 

Hoor ze heet tekeer gaan. 
06-320*330’88 (50 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 
hoogtepunt. 06-9662 (75 ct) 

Haar rode kaplaarzen mag 

Jij als eerste uittrekken 
(75 cpm) 

06-9667 

Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt. 

06-320.326.66 (75 cpm) 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil 
06-320.330 91 (50 cpm) 

300 Meiden 

zoeken een heet slipper^e 
06-320*321*44 (75 c/m) 

Sex voor twee 

direkl kontakt met meiden, 
en hete vrouwtjes. 
06-320.330 46 (50 cpm) 

Wie durft 

er een stnpspel te spelen 
met Carolientje. 
06-350.222.23 (50 cpm) 

BI-SEX voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of n lekkere jongen 
06-320.330.87 (50 cpm) 

Belachelijk. 

Maar op zijn SM zolder leert 
Ina. . gehoorzamen! 
06-350.250.50 50 cp V 2 m 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje 06-9663 (75 ct) 

Autopech 

Saskia betaalt 2 mannen in 
natura. Grieks en. .. 
06-320 340.41 50 cp ’/2 m 

Het IS verboden om naast de 
snelweg te parkeren! Hoe 
komen die ruiten zo 
beslagen! mag ik 
meedoen????? 75 cpm 

06-320.323.15 

Mooie getrouwde Evy 

ontdekt met een 

buurknul hoe ’t is met een . . 
06-320 329 23 50 cp '/2 m 


Meisje 24 jr. 

Wil gratis sex per telefoon 
of bij mij thuis. 
06-320.324.96 - 75 cpm 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten. 50 cpm 

06-320.320.14 

Lady Bizar! Live opgen. 

De Meesteres, travestie, 
37,5 c p V 2 m 

06-320.324.68 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter. 50 cp V 2 m 

06 - 9618 

Val je voor Dominante 
vrouwen, 37,5 ct.p. V 2 min. 

06-320.332.32 

Bel je meesteres 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs ze geven zelf hun 
eigen eigen adres en 
telefoonnummer. 

96.85 

06/100 ct.p.m. 

EROX-CONNECTIONI Live 
Sex gesprekken. De Madam 
verbindt je door naar de 
lekkerste meiden die alle 
standjes met je doen. Wij 
helpen je snel. 37,5 cp V 2 m. 

06*95*06 

Ik.... 

geef je mijn telefoonnummer 
geef je mijn adres, 
vertel wat over mezelf, 
wacht dat jij me belt 
320.322.23 

06/100 ct.p.m. 

Rijpe dame live opgenomen 
Ze lag op bed 37,5 c V 2 m. 

06-320.320.38 

Ze bukte 

Griekse Porno. Zonder slipje 
over de tafel? 37,5 c V 2 m. 

18 jr. is ze 06-320.320.62 

Zenuwachtig zat ze tegen¬ 
over hem. Zijn ogen staar¬ 
den naar haar blousje. Haar 
voeten schoven tussen de 
zijne...'Wat een simpele 0 |> 
oproep al niet kan doen! 

75 cm 06-96.01 

Frans! Grieks! Russisch! 
Lekker, 37 ct V 2 m. 06- 

320.320.59 

Zin in een Avontuur? 

Vrije vrouwen 

& meisjes zijn op zoek naar 
een avontuur op sex/gebied. 
Heb jij ook zin? 
06-340.340.95 (75 cpm) 

Echt lesbisch 

of maar zo'n 50%. Voel je 
behoefte aan contact met 
vrouwen? De box van vrouw 
tot vrouw. 

06-320.327.78 50 cp V 2 m 

üveTele 

Piepshow! 

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga 
of Nikki zich live uitkleden 
door de telefoon? Draai dan: 
06-340.340.25 (75 cpm) 

Onder de douche. 2 jonge 
boys en hun waanzinnige 

Homobeurt. 

06-320.326.91 50 cp V 2 m 

Kniel! 

Elfie voor 't eerst bij de 
meester in het rubber. SM 
06-320.326.73 50 cp y 2 m 

Stiekem livevrijen. 

Tot diep in de nacht lekker 

100% Live/vrijen 

met Debby, Myra of Joan? 
Bel dan snel 
06-340.340.10 (75 cpm) 

Live-sex 

Onweerstaanbare vrij¬ 
partijen of sm. Kies wat je 
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm 

245 hete meisjes geven hun 
telefoonnummer aan je door 
en willen graag 'n 

(sex)afspraak 

met je maken. 

06-96.45 (75 cpm) 

Zo sensueel. Zo lekker. Zo 
soepel glijden haar handen 
over je tintelende lichaam 
maar..75 cpm. 

06-320.322.00 

Wie durft 

Lisa live te bellen? Ze is 

super, blond met grote (.)! 

06-320.320.83 (75 cpm) 

”lk zoek een sterke man met 
een spiegelwand en een 
waterbed” Moet dat bij jou in 
de buurt zijn?" "Het liefst 
wel...want ik hou het niet 
meer! 75 cpm 

06-320.321.05* 

24 uur stoeien 

op een hete aparte sexlijn. 
06-320.330.78 (75 cpm) 

Voor echte liefde , rits open. 

Wil je een afspraakje... 
blouse uit. En., wil je spe¬ 
len.. alles uit. 75 cpm. 

06-320.320.11 

Sex/Kontakt? 

Trek in een huisvrouwfle 
of een meisje voor 
lekkere sex? Bel snel 
06-320.320.87 (75 cpm) 

Hij tilt haar op het kopieer- 
apparaafSsst." fluistert hij 
"Als we het snel doen 
merken ze niets. " 75 cpm 
06-320.325.53 

*Paula* 

06-320.331,08 

Zit je in het donker? Ben je 
alleen? Bel Paula. 75 cpm 

Met een ervaren blik neemt 
ze hem op. "Denk jij dat je 
mij aankunt?" 75 cpm 

06-320.320.02 

Gay Privé 

Ben je op zoek naar ’n heet 
afspraakje met een lekkere 

jongen?Bel 06-320.322.75 
Altijd Gay-kontakt (50 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouw^es willen alles 
met jou doen. Vraag naar 
hun tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320*330*45 (75 cpm) 

"Morgen ben ik jarig!" 
'Wat wil je als cadeau 
hebben?” "Ik wil door jou., 
worden!” 75 cpm 

06-320.328.30 

Het siddert in de Reguliers- 
dwarsstraat. Deze nacht 
belooft wat ...Frans heeft 
geen zin om alleen te gaan, 
welke jongen gaat er mee? 
75 cpm 

06-320.330.33 

Sexafspraakje 

met 'n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) 

Hij helpt na schooltijd. Dan 
zit de mooie buurvrouw 

plots naakt 

op zijn school. 
06-320.323.85 50 cp V 2 m 

De sexuele voorlichting 
maakte veel indruk op Gitta 
en Evelien. Ze verstoppen 
zich in de bosjes. Een ding 
snap ik nog niet. 75 ct p/m 

06-320.321.18 

Homo 

Waar gebeurd, echt live 
06.320.327.01 (75 c/m) 

Onze operators zijn 
meesteressen in het 
beschrijven van zichzelf. Je 
stoutste fantasie wordt echt 
75 ct p/m 

06-320.329.50 

Vanavond al een afspraakje! 

Altijd succus 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn: 06-9533 (75 ct) 

06-9511 

Duik in bed met 'n hete meid 
vraag haar tel.nr. (75 cpm) 

Chantal heeft een nieuwe 
hobby.. Zo probeer nu maar 
eens los te komen... 

75 ct p/m 

06-320.321.50 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 

06-320.329.99 (75 cpm) 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen. 

06-320*330*60 (75 cpm) 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen. 
06-320.330.43 (75 cpm) 

” 06-96.03 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen (75 ct) 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

Vrije Meiden 

zoeken regelmatig 
sexkontakt 

06-320.320.55 (75 cpm) 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06-320*330*18 (50 emp) 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun tel.nr. Bel nu 
06-9661 (75 cpm)- 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-96.02 (75 cpm) 


Kontakten^Cfctbs 


Paradiso club 045-317032 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur. 
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur 

INieuw! IPrivé en escort! 

!Bij Angel en Boy! 

Simply the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages 
mogelijk met 5 bloedjonge meisjes (vanaf 18 jr.) Diverse 
soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 18 jr) 

Bel voor info S 045-274587 

_ Dringend leuke meisjes gevraagd. _ 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Privéhuis Candy 

Tel. 045-212616/045-211391. 

_ Tevens meisjes gevraagd. _ 

ƒ 50,- all-in 

Tel. 045-423608. 


10 


DE DOKUMENTAIRE OVER DE MOORD OP JFK, 

The |FK assassination. 

De schokkende rxr*. ««T 

docurhentaire van jim ^ 

Garrison met het 
nieuwe bewijsmateriaal 

en de samenzwering . 

van de CIA en FBI met y ermocdelijke. 

als opdracht vermoord _ «dF^ID^I B 

de president'. AANSL AG l)L 

Metgratis poster van de IN TEXAS 

Telegraaf-voorpagina GEPLEEGD , 

van 23 november 1963. i 

waiiictlifi'. tjemeto: iOHK **'/ vai'<t» 
11 

I 

i 13 


Nu op 
video 


39.95 


Ook in boekvorm verkrijgbaar 

(Uitgeverij Luitingh) 34.90 


SiaT5i.r»ïr'‘“"' 

HAimTRSCTlKWKM;. 

^T, ^ *K' ..x<.v«wr 

jli' 


V&D, uw WARENHUIS 


Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlie 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid 
_ 105, Geteen. Tel. 046-756335. _ 

Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom. 


Sacha’s Escort 

van 18.00-05.00 uur. Tel. 06-52980255. 


Nieuw Escort 

Wij zijn snel bij u 
thuis of in hotel 

S 045-418606 


Club 

2000 

Nieuw: Miriam-Silvia- 
Stefanie-Suzie en Helen. 
ISPECIAAL AANBEVOLEN! 

Erotisch trio met show 
Bel s/oor info. 046-742315 
Rijksweg Nrd. 22, Geleen 


Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
uis of hotel v.a. 12 t/m 3 u 
3l. 045-422685 


Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
045-413887 


Een heerlijke 

ontsp. massage 

voor dames en heren. 
Tel. 045-218158 


Maastricht 

Privé 

’n goed 
idee 

Ons adres; 
Jodenstraat 2 

tussen VW en Kesselkade 

043-254183 


Totale ontsp. massage door 
1 of 2 

meisjes 

045-353489. 


★ ★ 


045-326191** 
* Escort all-in * 

Escort en privé 

06-52169310. 


Buro Geleen 

Bern, op nivo 046-748768 


Contactburo 

Sittard 

S046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 


Peggy privé en 
Escort 

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 


Privé 


Heerlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


Contact-buro 

Maastricht. Vcxjr privé- 
relax-adressen 043-635264 


Privé bij 

ANITA 

Tel. 045-352543. 


knappe knul 

Student, 19 jaar, wil van 16 
april t/m 9 mei heren ontvan¬ 
gen om vakantiegeld te ver¬ 
dienen. Ben geen beroeps, 
voor mij Ie keer. Wil alles 
proberen (ook S/M) mits sa¬ 
fe. Tel. 043-254183. (Maas¬ 
tricht) 12-01 uur. Vragen 
naar Rick. 


Volslanke 

j.vrouw ontv. privé, va. 
10-22 uur. Tel. 043-473309. 


Unieke massage 

S 045-228481 


SM Rachel 

Tel. 045-274810. 


LYDIA 

waar het GOED en discreet 
is...Vrijblijvend!! met Anja, 
Marcia, Maggie, Margaretha 
en Monique. U komt NIET 
voor niks. Tel. 046-749662 


tempo-team 

projecten 


Tempo-Team Pnfocten k een landd^ke orgqnitatie, 
die opereert vmuk de meer dan 55 kantoren wm 
Tempo-Team Uitzendbureau. Tempa-Teom Projecten 
k gespecialiseerd h het nmven, selecteren, deiadte- 
ren en be g eleiden ¥an medewerk(s^ op prq/ecéotk 


ALGEMEEN 


Controleurs groepevervoer rrt/v 
voor een bedrijf in de omgeving van Geleerv U bent 
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aan- en afiroer van 
de bussen voor het vervoer van de bedrijftmedewerker». 

U fijngeert als vraagbaak voor de reizigers en de chauffeurs. 
Tevens houdt u toezicht op de parkeeiplaatseft U voeft zich 
een echte 'probleemoplossef' en loint directe en adequate 
beslissir^en nemea Leeftijd: 40 tot 45 jaar. U woont in 
Geleen of omgevir^ en hebt een opleiding op middelbaar 
niveau. De werkzaamheden vinden plaats volgens een 
2-ploegenrooster en zijn zeer afwisselend Wij bieden u een 
arbeidsovereenkomst voor minimaal IS uur per week. 

De werktijden kunnen wij inoverleg bepalen. 

Informatie: 0476 - 75 29 70. Harry Hollanders 
Geleen, Rijksweg Zuid la 


Buro Heerlen 
045-225333 

Nieuwe inschr. gevr. 


Natasja 

af 10 uur ook zat. en zond. 
045-721759 meisje gevr. 


Love escort 
045-320905 


Wil je dat je eieren nog 
geverfd worden! Kom dan 
langs bij 

Privé Daisy 

045-229091 meisje welkom. 


Boys V. heren 

045-225333, boys gevr. 


Privé en Escortservice 

La Femme 

045-225333, meisje gevr. 


G.G.D. 

Geslachtsziek- 

tenbestrijding 

24 uurs infolijn 
Tel. 045-740136 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr. 10-22 uur. 
Weekend qesl. 046-757517 


KORSETTERIE - LINGERIE - ELASTISCHE KOUSEN 


Openingstijden: 

Dinsdag 9.30-18 u. 
Woensdag 9.30-18 u 
Donderdag 9.30-18 u 
Vrijdag 9.30-18 u. 

Maandag en zaterdag 
GESLOTEN De , 

speciaalzaaK 

waar u 

deskundig 

wordt 

geadviseerd 


PRIMA DONNA 

RAMAEKERS-HOUBEN 

Stationstraat 6 (bij overweg) 

6411 NG Heerien - Tel. 045-713419 


WILT U DISKREET 
EEN GUNSTIGE LENING? 

MEI VRUE BESTEDINO I 

BEL 043-636200 


Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende 
kredieten. Andere bedragen en looptijden (1 2 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk. 

72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf._ '_ 


PERSOONLIJKE LENINGEN 


BEDRAG IN 
HANDEN 

TERUG TE 
BETALEN IN 

MND. BEDRAG 
VOLGENS MINIMUM 

EFFEKTIEVE 

JAARREFJTE 

MND. BEDRAG VOLGENS 
WEnELIJK MAXIMUM 

EFFEKTIEVE 

JAARRÊNTE 

6.000,- 

60 mnd 

139,78 

14.9% 

149,86 

18.7% 

12.000,- 

60 mnd 

275,75 

14.3% 

293,47 

17.5% 

18.000,- 

72 mnd 

365,53 

14.3% 

380,72 

16.1% 

24.000,- 

72 mnd 

487,37 

14.3% 

497,83 

15.2% 

35.000,- 

84 mnd 

645,12 

14.3% 

653,65 

14.8% 

50.001,- 

84 mnd 

915,07 

14.0% 

933,79 

14.8% 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


KREDIET 

UAAIET 

U BETAALT 
PER MAAND 

RENTE VOLGENS MIN, TARIEF 

per maand eff. jaarrenie 

THEOR. 

LOOPTIJD 

RENTE VOLGENS MAX. TARIEF 
j3er maand eff. jaorrenie 

6.000,- 

120,- 

1.164% 

14.9% 

75 mnd 

1.477% 

19.2% 

11.000,- 

220,- 

1.145% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

15.000,- 

300,- 

1.143% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

26.000,- 

520,- 

1.123% 

14.3% 

74 mnd 

1.310% 

16.9% 

35.000,- 

700,- 

1.113% 

14.2% 

74 mnd 

1.283% 

16.5% 

50.100,- 

1002,- 

1.100% 

14.0% 

73 mnd 

1.283% 

16.5% 


THEOR, 

LOOPTIJD 


91 mnd 
85 mnd 
85 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


Leningen vanaf ƒ. 1000,- tof/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER 
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE 
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 

WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók 
kosteloos bij u thuis. Hebt u ol leningen lopen? Dot hoeft géén 
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 
Scharnerweg 108 Maastricht 


FINANCIERIN6SKANTOOR 
üd van de Ned. Ver. van Finanderings Adviseurs NVF 
30 jaar fmancierings-ervaring 


Bijkantoor: Moofdstraat 9 Hoensbroek. 
Tel.: 045-225000 vanll tot 20 uur 
Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 11 


ilmbyrgs dagblad televisie en radio dinsdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


'0.00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
Vrouwenmagazine. 

10.50 TV-Fruitmand. 

'•10-11.30 Een wereld van ver- 
^hil. Praatprogramma. 

'3'00-13.12 Nieuws voor doven en 
elechthorenden. 

J6.00 •• Journaal. 

'0-09 Het kleine huls op de prairie, 
^erikaanse serie. Afl.: Zolang we 
Oij elkaar zijn (2). Iedereen moet nog 
^nk wennen aan het stadse leven. 
Omdat de privé-scholen te duur zijn, 
9eeft Mrs. Garvey gratis les in een 
Schuur. 

1^00 (TT) Kinderkrant. Kindermaga- 
2ine. 

'^•30 Tijdsein 1 Actualiteitenrubriek. 
^10 50 kamers. Jongerenmagazine. 
Presentatie: Bernard van den Bosch 
^ Mare Dik. 

*•35 Blackout. Woordspelprogram- 
Presentatie: Bert van Leeuwen. 
'*•*5 Op weg naar Avonlea. Serie. 

Als twee druppels water (2). In 
Avonlea is Jo. die de plaats van Sara 
••^genomen heeft, zich inmiddels he- 
'rig aan het misdragen. Hetty denkt 
2elfs dat Jo een ernstige ziekte onder 
^ leden heeft. 

^50 Mijmeringen. Overdenking van 
Prof. Dr. W.J. Ouweneel. 

^•00 (••+tT) Journaal. 

**j2S De wereld van de pinguïns. 
Natuurfilm over de pinguïns op An- 
«arctica. 

jI‘^ 1 Tijdsein 2. Actualiteiten. 

Kinderen van de revolutie. Re¬ 
portage over het leven op Cuba 
vraarin Jan van den Bosch praat met 
jongeren en ouderen. 

^^5 Een wereld van verschil. 
Praatprogramma over geloven in 
God. 

^•^5 Antenne. Aardbevingen, docu- 
^ntaire over het voorspellen van 
Aardbevingen. 

^•35 Muren van mijn hart. Psycho¬ 
tisch magazine. Vandaag: Nieuwe 
i^nsen. Over de ontwikkeling van de 
^rsoonlijkheid en de problemen die 
oaarmee kunnen samenhangen. Pre¬ 
sentatie: Bruce Thompson. 
J^-0(M)0.05 •• Journaal. 


Nuitsland 1 


^•00 Heute. 

'**•03 Der Denver-Clan. Amerikaanse 

^•45 Medizin nach Noten V/5. 

J OO Heute. 

*•03 Auslandsjournal. 

*•45 ZDF-info Gesundheit. 

1-00 Heute. 

1'03 •• Nur keine Hemmungen. 

V’SO Karl May. Gedramatiseerde se¬ 
rie. 

3.40 Umschau. 

3.55 Persoverzicht. 

3.00 ZDF-Mittagsmagazin. 

”■45 Wirtschafts-Telegramm. 

3.58 Programma-overzicht. 

4-00 Tagesschau. 

4.02 Zapp Zarapp. Kinderprogram- 

ma. 

4.30 Wie Hund und Katze. Australi- 
^he jeugdserie. 

®.00 Tagesschau. 

”•03 Telewischen. 

1®-30 Familienkram. 
i***0 Tagesschau. 

^03 Talk taglich - Termin in Berlin. 
1 ^ e®"®®’’*^ middagmagazine. 

p** (TT) Vale Tudo - Um jeden 
16 ^'■^'^'I'SArise soapserie. 

1 > S Programma-overzicht. 

1» 1 5 - Landerreport. 

,£•15 Tagesschau. 

WWF-Studio. 

1 » « Joker. Serie. 

Hier und Heute. 

,”•45 Der Fahnder. Serie. 

{*•45 WWF. 

ARD-Sport extra. 
Tagesthemen-Telegramm. 


viii wvuii. 

•00 Die Rumpeikammer. Fragmen- 
oude films. 

Tagesthemen. 

S *J •• Boulevard Bio. 

•00 Magnum. Amerikaanse detec- 
vs-serie. Magnum helpt de oudere 
orstelaar Earl Gianelli, bijgenaamd 
l™- White Death, bij de zoektocht 
^r zijn zoon Phil. Magnum vindt 
\/^£’ beweert dat Earl zijn 

Ader niet kan zijn. Wie spreekt de 

Q^aarheid? 

Oo'ff^fBesschau. 

•^0-00.55 Zuschauen - Entspan- 
^h - Nachdenken. Unterwegs nach 
rvf'^I^Ago de Compostela: Santiago: 
e Puerta de las Platerias. 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.04 Bobobobs. Tekenfilmserie. 

17.30 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. Gevarieerd 
kinderprogramma. 

18.41 Daar komen de schutters. En¬ 
gelse comedyserie. Commandant 
Mainwaring neemt het peloton mee 
op werkbezoek naar de bioscoop 
waar een film over het leven van Na¬ 
poleon wordt vertoond. Herh. 

19.15 Vijf tegen vijf. Spelprogramma. 
Presentatie: Peter Jan Rens. 

19.44 De baas in huis? Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Slechte tijden. An- 
gela heeft zakelijke problemen en het 
gezin moet bezuinigen. Maar dan 
komt haar ware verslaving aan het 
licht, haar kooplust. 

20.13 Urbanus. Komische serie ge¬ 
presenteerd door Urbanus, Goedele 
Liekens en Werther van der Sarren. 

20.43 De verleiding. Serie over de 
wereld achter de reclame. 

21.23 (TT) Tien voor taal. Taalstrijd 
tussen Vlaamse en Nederlandse fo¬ 
tomodellen. 

22.05 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

22.39 Golden Girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afi.: Verrassingen. Rosé 
heeft een baan als produktie assis¬ 
tent bij het tv-station 'Goeie morgen, 
Miami’ gekregen. Een van haar eer¬ 
ste onderwerpen gaat over vrouwen 
die samenwonen en zij vraagt Blan- 
che en Dorothy of ze over dit onder¬ 
werp willen meediscussiëren. Als de 
twee trotse dames door de presenta¬ 
tor worden geïntroduceerd, blijkt dat 
Rosé niet alles heeft verteld. 

23.07 Impact. House? Gewoon...uit je 
dak! Documentaire van Hans Polak 
over blasten, 150 BPM, flow, flyer, 
rave, XTC, gabber en groovy people. 

23.52 Museumschatten, prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Kogels met betekenis. 

00.03-00.08 •• Journaal. 


Duitsland 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. 

13.45 Operation Mozart. Jeugdserie. 

14.10 David tötet Goliath. Reporta¬ 
ge. 

14.40 Ganz persönlich: Henri Nan- 
nen und Emden. Reportage. 

15.10 Wiedersehen macht Freude. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 Heute. 

16.03 Ein Kind mit Namen Jesus. 
Tv-film van Franco Rossi. 

16.55 Logo. Jeugdjournaal. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.50 Unsere schönsten Jahre. Se¬ 
rie. 

19.00 Heute. 

19.20 Forsthaus Falkenau. Serie. 
Afl.: Herzflattern. Met: Christian 
Wolff, Bruni Löbel, Gisela Uhlen e.a. 
Liebeskummer. Markus Rombach 
ontdekt hoe meubelmaker Frank aan 
zijn goedkope hout komt en waar¬ 
schuwt zijn vader. Deze gaat met Sil- 
va von Bernried naar Passau en 
wordt daar gezien door dochter An- 
drea, die net een teleurstelling in de 
liefde achter de rug heeft. (Ca. 18.10 
Reclame)(Ca. 19.45 Reclame). 

20.20 Studio 1. Achtergrondreporta- 
ges. 

20.50 Lilli Lottofee. Tv-film van Mi- 
chael Verhoeven. Slot: Lilli lasst sich 
zersagen und heiratet. Lilli heeft defi¬ 
nitief gebroken met Harry, die met 
haar ex-man Erwin een zaak begon¬ 
nen is. Ze ontmoet Leo weer, die 
haar nogmaals ten huwelijk vraagt. 
Ondanks haar liefde voor Harry 
neemt ze Leo's aanzoek aan. Op de 
huwelijksdag komt haar helderziend¬ 
heid terug. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Aspekte. Cultureel magazine. 
Vandaag: Virtuelle Wirklichkeiten met 
o.a. aandacht voor de Expo in Sevilla 
en Euro-Disney. 

23.00 Das kleine Fernsehspiel: Der 
Planet der Kinder. Reportage over 
de in 1979 door Fidel Castro gesticht- 
te Escuela de Pioneros op Cuba. 

00.00 Zeugen des Jahrhunderts. In¬ 
terview met de schilder Willi Sitte. 

01.00 Heute. 


Nederland 3 


RTU 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.45 De Kelten. Voorlichtingspro¬ 
gramma. 

16.55 Ca va. Frans voor beginners, 
afl.8. 

17.25 Pronto. Italiaans voor begin¬ 
ners, afl.11. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. Comedyserie. 

19.25 Antilliaans verhaal. Vreemde 
voetsporen, documentaire. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Recht voor z’n raab. Slot. 

20.55 Jansen & Co. Muzikale talk¬ 
show. 

21.44 100 Meesterwerken. Serie 
kunstbeschouwingen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. 

23.00 Computer in het primair on¬ 
derwijs.. 

23.30-23.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Ochtendprogramma. 

12.45 Improper channels. Ameri¬ 
kaanse film uit 1980. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse 
serie. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse serie. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Doogie Howser. Amerikaanse 
serie. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 RTL4 minispel; Taboe. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Hitbingo. 

21.40 Mag het iets meer zijn? 

22.10 92 Grosvenor Street. 

23.50 Journaal. 

00.05 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie. 

00.30 M.A.S.H. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

00.55 The Oprah Winfrey Show. 

(herh). 

01.40 De draagmoeder, (herh.) 

02.05 92 Grosvenor Street, (herh.) 

03.40 RTL4 text. 


Astrid Joosten. (Nederland 2 20.43 uur). 


Duitsland 3 West RTL Plus 


11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro¬ 
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu 
lieben, Braziliaanse soapserie. 12.15 
Panorama. 13.00 Wieviel Dollar kostet 
ein Mensch?. Documentaire. 13.45 Kai 
life, amusementsprogramma. 14.15 
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz. 
15.25 Landesspiegel. 15.55 Sport ak¬ 
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Oma- 
ruru, serie. 16.30 Familienszenen: 
Neue Manner, gibt es die?, reportage. 
17.00 Schooltelevisie. 17.30 Cursus 
wiskunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Hallo Spencer, kinderserie. 18.30 Be- 
such aus Lilliput, jeugdserie. 18.57 
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde, regionaal magazine. 20.00 15 
Minuten international, reportage. 20.15 
Umweltspiegel, milieumagazine. 20.45 
Kanguru, amusementsprogramma. 
21.27 West 3 aktuell. 21.45 Plus 3-Rei- 
sebüro, toeristische tips. 22.15 West- 
pol. 22.45 Ich habe ein Herz für Sie, 
portret van hartchirurg prof. Reiner 
Körfe. 23.15 Tatort Europa: Ferien mit 
Max. 00.00 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. Afl.39. 08.30 
Cursus wiskunde. 09.00 Cursus data¬ 
verwerking. 09.30 Non-Stop-Fernse- 
hen. 14.00 Denkmalschutz - erforschen 
und erhalten. 14.30 Cursus Engels. 
15.00 Hallo, wie geht’s? 15.15 Schrott 
und Korn, documentaire. 16.00 Ma- 
cher. portret. 16.30 Solo für 12, quiz. 
17.00 Cursus wiskunde. 17.30 Sesam- 
strasse. 17.59 Abenteuer überleben. 

18.24 Zeno und der Luftballon. 18.26 
Das Sandmannehen. 18.30 Das Sü- 
dwestjournal aus Rheinland-Pfalz. 
19.00 Hallo, wie geht's? 19.30 Schlag- 
licht. 20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 
Landesspiegel, gevarieerd magazine. 
21.00 Journaal. 21.15 MuM: Schwejk 
als Partner, reportage. 22.00 ■ Plasier, 
Franse speelfilm uit 1951 van Max Op- 
hüls met Madeleine Renaud, Danielle 
Darieux, Jean Gabin, Daniël Gelin. 

23.35 Sport III extra. 00.05 Francois 
Cuvilliés, portret van deze architect. 
00.50 Laatste nieuws. 00.55 Non-Stop- 
Fernsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 
Gevarieerd ochtendprogramma. 

09.00 Wie das Leben so spielt. Ame¬ 
rikaanse soap-serie. 

09.50 Reich und schön. Amerikaan¬ 
se serie.^ 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Ame¬ 
rikaanse serie. 

11.05 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse 
serie. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduetl. Spelprogramma. 

12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi¬ 
ne. 

12.50 Eine schrecklich nette Fami¬ 
lie. Amerikaanse serie. 

13.20 California Clan. Amerikaanse 
serie. 

14.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

14.55 Der Chef. Serie. 

15.45 Chips. Amerikaanse serie. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Glück am Drücker. Spelpro¬ 
gramma. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine vanuit 
Berlijn. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Knight rider. Amerikaanse ac- 
tieserie met David Hasselhoff. Aflve- 
ring: Wie die Axt im Walde. 

20.15 Bei Einbruch Nord. Ameri¬ 
kaanse misdaadfilm uit 1976. 

21.40 Explosiv. 

22.50 Fernsehfieber. Amerikaanse 
serie. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Airwolf. Amerikaanse serie. 

00.55 Kampf gegen die Mafia. Ameri¬ 
kaanse serie. 

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf- 
serie. 

02.10 Exekution. Amerikaansee 
speelfilm uit 1985 van Paul Wendkos. 
Met: Loretta Swit, Jessica Walter, 
Sandy Dennis, e.a. 

03.50 Helden aus der Holle. Ameri¬ 
kaanse western uit 1936 van Richard 
Boleslawski. Met: Chester Morris, Le- 
wis Stone, Walter Brennan, e.a. 

05.05 After hours. Amerikaans maga¬ 
zine. 

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh. 


Delgië/TV 1 


14.55 Jezus van Nazareth. Italiaans/ 
Amerikaanse speelfilm uit 1977. 

16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

17.30 Plons. 

17.35 Liegebeest. Kinderserie. 

17.50 Duupje. Jeugdserie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal. 

20.00 De drie wijzen. Spelprogram¬ 
ma. 

20.35 Zeker weten? Praatprooram- 


Praatprogram- 


22.00 NV De Wereld. Reportagema- 
gazine. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Geschiedenis van Sabena. 

Documentaire over de geschiedenis 
van de Belgische luchtvaartmaat¬ 
schappij. Dejaren 1959-1992. 
23.20-23.25 Coda. Un poco triste, 
opus 17 nr. 3, van J. Suk. 


Delgië/TV 2 18.50 Journaal. 

19.00 Een goede eeuw kunst. Edu¬ 
catieve serie. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se- 

• rie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Programma van de Vlaams- 
Nationale Omroepstichting. 

20.30 National Geographic. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00-23.35 Shadow on the sun. 

Amerikaanse tv-film van Tony Ri- 
chardson. Met: Stefanie Powers, 
Jack Thompson, Claire Bloom e.a. 
Nairobi 1982. De 80-jarige Beryl 
Markham vertelt de journalist Arthur 
Cane haar levensverhaal. Zij groeide 
op bij haar onverschillige vader en 
diens minnares en was de eerste 
vrouwelijke piloot die over de Atlanti¬ 
sche Oceaan vloog. # Vico Torriani. (Sat 1 - 

20.15 uur). 


SAT1 


05.30 Sat 1 Regional-Report. Herh. 
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. 09.00 Sat 1 News. 09.05 Die 
Reifeprüfung, Amerikaanse film uit 
1967. 10.35 Dr. Kulani - Artz auf Ha- 
waii. 11.30 Glücksrad. Herh. 12.15 auf 
und davon. Herh. 12.35 Tip des Tages. 

12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1 News). 

13.35 Unter der Sonne Kaliforniens. 
Am. serie. 14.30 Bezaubernde Jean¬ 
nie. Amerikaanse serie. Aansl. Sat 1 
News. 15.05 Falcon Crest. Am. familie- 
serie. 16.00 Die Schone und das Biest. 
Am. serie. Aansl. Sat 1 News. 17.05 
Geh aufs Ganzet Spelshow. 17.45 Re¬ 
gionaal progr. 18.15 Bingo. 18.45 Sat 1 
News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter- 
News. 20.15 Die Goldene Hitparade 
der Volksmusik. 21.15 08/15, deel 1. 
Duitse speelfilm uit 1954. 23.00 Fünf 
vor zwölf, milieureportage. 23.30 Sat 1 
News. 23.40 Auf der Flucht, Ameri¬ 
kaanse misdaadserie. 00.35 Die Scho¬ 
ne und das Biest, serie. 01.30 Vor- 
schau/Videotext. ië/RTRF 1 


BBC 1 


07.00 Teletekst-overzicht. 07.3CI BBC 
Breakfast news. 10.05 Defenders of 
the earth. 10.25 Why don’t you...? 
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 
The family Ness. 11.35 Gibberish. 
12.00 Nieuws. 12.05 Help yourself. 

12.30 People today. 13.20 Pebble Mill. 

13.55 Regionaal nieuws en weerbe¬ 
richt. 14.00 Nieuws en weerbericht. 

14.30 Neighbours. 14.50 Turniabout. 

15.15 Tea for two. Musical uit 19.50 met 
Doris Day, Gordon Macray en Gene 
Nelson. Het verhaal over de rijke Na¬ 
nette Carter, die veel talent voor zang 
en dans heeft. Zij wil een operette fi¬ 
nancieren op voorwaarde dat zij hierin 
een hoofdrol krijgt. 16.50 Just so sto- 
ries. 17.00 Chucklevision. 17.20 Happy 
families. 17.35 Pirates of dark water. 
18.00 Newsround. 18.05 The lowdown. 

18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en 
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws. 
20.00 Noel's addicts. Noel Edmonds 
neemt opnieuw een kijkje in de wereld 
van menselijke passies, obsessies en 
verslavingen.20.30 EastEnders. 21.00 
Just good friends. Komische serie met 
Paul Nichoias en Jan francis. 21.30 A 
question of sport. 22.00 Nieuws. 22.30 
Resnick. Misdaadserie (slot). Afl. Op 
zoek naar identiteit. 23.25 Film '92 with 
Barry Norman. 23.55 The gospels. 
00.10 Private eye. 01.00 Weerbericht. 


BBC 2 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 

12.55 Weerbericht.-^ 13.00 Nieuws. 

13.35 Tokio Joe, Amerikaanse) spio- 
nage-film. 15.00 Le jardin extraordinai¬ 
re. 15.30 Genies en herbe. 16.05 Au- 
tant savoir. 16.25 Clips a ia Une. 16.45 
Nouba nouba. 17.35 Beverly Hills 
90210. 18.30 La fete è la maison. 
19.00 Ce soir. 19.22 Joker- en lotto- 
trekking. 19.30 Journaal en weerbe¬ 
richt. 20.05 Inedits, amateurfilms. 
21.05 Maya de San pedro. 22.210 Six 
nez en l’air. 23.15 Weerbericht en laat¬ 
ste nieuws. 23.40-23.45 Bourse. 


België/Télé 21 


15.10 Don't look back. 16.45 Le 
Moyen-Orient. 17.40 Nouba nouba. 

18.30 Tribune économique et sociale: 
La FGTB. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour¬ 
naal en weerbericht. 20.00 ■ Les cou- 
sins, Franse speelfilm uit 1958. 21.45 
Laatste nieuws, weerbericht en beurs¬ 
berichten. 22.20 Jacques le fataliste et 
son maitre, toneelstuk. 23.30-23.55 Ce 


06.55 Unomattina. 07.00 Telegiornale 
uno. 07.30 Da milano tgr economia. 
10.00 Telegiornale uno. 10.10 Unomat¬ 
tina economia. 10.20 Ci vediamo - le 
parte. 11.00 Da milano telegiornale 
uno. 11.10 Ci vediamo - 2e parte. 

11.55 Che tempo fa. 12.00 Guglielmo 
teil. 12.30 Telegiornale uno. 12.35 La 
Signora in Giallo. 13.30 Telegiornale 
uno. 13.55 Telegiornale uno. 14.00 
Big. 14.30 L'Albero Azzurro. 15.00 
Chronache dei motori. 15.30 Quarante- 
simo parallelo a sud a nord. 16.0tO Big. 
18.00 Telegiornale uno. 18.05 Vuoi vin- 
cere. 18.40 II mondo di quark. 19.35 
Una storia. 19.50 Che tempo fa. 20.00 
Telegiornale uno. 20.40 II telegiornale 
una presenta tg sette. 21.45 Alta clas- 
se. 22.45 Telegiornale uno. 23.00 Alta 
classe. 00.00 Telegiornale uno. 00.30 
Mezzanotte e dintorni. 00.50 Prcxduzio- 
ne dse. 01.20 La seida del terzo uomo. 
03.10 Telegiornale uno linea notte. 
03.25 Sherlock Holmes alle corse. 
04.35 Casa Caruzzelli. 05.05 Telegior¬ 
nale uno. 05.20 Divertimenti. 05.50 
L'esclusa. 


09.00 Breakfast news. 09.15 Racing 
the tide. 10.00 ■ Tarzan and the Ama- 
zons. Avonturenfilm uit 1945 met John- 
ny Weismuller, Johnny Sheffield en 
Brenda Joyce. Een groep archeologen 
is op zoek naar de vallei der Aamazo- 
nes. Tarzan weet wel waar die te vin¬ 
den is, maar hij wil de rust niet versto¬ 
ren en weigert de archeologen de juis¬ 
te weg te wijzen. 11.15 ■ Affair in 
Trinidad. Misdaadfilm uit 1952 met Rita 
Hayworth, Glenn Ford en Valerie Ba- 
tes. 12.50 Me and my bike. 13.30 Last 
stand in Eden. 14.20 Mr. Benn. 14.35 
Bellamy's seaside safari. 15.00 Nieuws 
en weerbericht. 15.30 See hear! 16.00 
Nieuws en weerbericht. 16.50 Nieuws, 
weerberichten regionaal nieuws. 17.00 
Rugby special extra. 17.40 A gift from 
the gods - garlic. 18.30 Gardeners' 
World. 19.00 The charge at Feather Ri- 
ver. 20.40 Soul. Wetenschappelijk pro¬ 
gramma. Gedurende 300 jaar heeft de 
wetenschap ons voorgehouden dat 
biologie kan worden verklaard door 
chemie en chemie door fysica. 21.30 
KYTV: komische serie. 22.00 Quantum 
leap. 22.50 40 Minutes: over oudere 
mensen tussen 65 en. 91. 23.30 New- 
snight. 00.15 The late show. 00.55 
Weerbericht. 01.00 Open universiteit. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30 
NHL action. 10.30 Bodybuilding. 11.30 
Eurobics. 12.00 NBA basketbal. 13.30 
NBA action. 14.00 Powersports inter¬ 
national. 15.00 Eurobics. 15.30 London 
Marathon 1992. 16.30 American foot- 
ball. 18.00 Golf. 19.00 Futbol Espanol. 

19.30 NHL ijshockey. 21.30 Boksen. 

23.30 Forte snooker league 1992. Eurosport 


09.00 Tennis. 11.00 WK Short track 
vanuit Denver. 12.00 Supercross. 
13.00 Tennis. 16.00 Horseball. 17.00 
Eurogoals. 18.00 Basketball. 19.30 
Duitse rallysport. 20.00 Basketball. 

21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Worste¬ 
len. 23.00 Tennis. 00.30 Eurosport 
nieuws. 


Super Ciiannel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders.. 
07.00 Business tonight. 07.30 France 
actualité. 07.55 Supersports news. 
08.00 ITN world news. 08.30 Super 
events. 08.40 The mix. 09.00 Channel 
E. 09.30 Super shop. 10.00 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi¬ 
ness to(*y. 13.30 Survival. 14.00 All 
mixed up. 14.50 Music news. 15.00 
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 

19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport. 

20.50 Supersports news. 21.00 The 
Science show. 21.30 Media Europe. 
22.00 Nieuws. 22.30 Europe reports. 

22.45 USA market wrap. 22.50 Super 
events. 23.00 Daniël Boone, Trail bla¬ 
zer. 00.30 Music news. 00.40 Blue 
night. 01.10 Super shop. 01.40 The 
mix all night. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yol Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo¬ 
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00 < 
Night videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tonight. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 


TV 


IIIIUIIII llltll 
BBC 2 

Tarzan and the Amazones 
uu Tarzan, Johnny 

a neemt het op tegen 

heologen die het op de goud- 
h«KK ^® Amazonen gemunt 
An Tiet: Brenda Joyce 

®n Johnny Sheffield. 


BBC 2 

(19^0 110 »'^^®''! Trinidad 

'ert in Hayworth schit- 

man Vincent Sher- 

haar ^^TQOfes en Gienn Ford is 
de 

Qohoof van haar echt- 


f»TL4 

Channels 

EiicTiii Aardige komedie van 

t^t A I" 9 ®^® archi- 

Pedofiiio^ onrechte van 

Pödofjiie wordt beschuldigd. 


BBC 1 

15.15 Tea for Two (1950-USA). 
Film van David Butler. Knappe, rij¬ 
ke, maar verwende erfgename 
wordt besmet met het virus van de 
showbusiness. Om een ster te kun¬ 
nen worden op Broadway moet ze 
een idiote uitdaging aangaan. 


BBC 2 

19.00 The Charge at Feather River 
(1953-USA). Western van Gordon 
Douglas, waarin de indianen twee 
blanke meisjes ontvoeren om de 
bouw van een spoorlijn door hun 
gebied te verhinderen. Met: Guy 
Madison en Vera Miles. 


Super Channel 

23.00 Evel Knieval (1972-USA). 
Snelle film van Marvin Chomsky. 
Levensverhaal van een waaghalze¬ 
rige motorrijder met een groot aan¬ 
tal scènes. Met o.a.: George Hamil- 
ton en Sue Lyon. 


RTL Plus 

03.50 The Three Godfathers 
(1936-USA). Drie bankovervallers 
worden door de politie achtervolgd 
tot in de woestijn, waar ze een ster¬ 
vende vrouw aantreffen, die zojuist 
een kind heeft gebaard. Met: Ches¬ 
ter Morris en Lewis Stone. Regie: 
Richard Boleslawski. 


t - 


• Rita Hayworth in 'Affair in Trinidad’. (BBC 2 - 11.15 
uur). 


Radio 1 

7.07 Echo-magazine (7.30 Nws ), 
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die 
gebeuren. 10.05 M/V-magazine. 
11.05 Schone kunsten. 12 05 
Echo-magazine ( 12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). 19.04 Veronica spor¬ 
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04 
God zij met ons. 22.53 De 1 % re¬ 
geling. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 For the record. 2.02 
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel. 
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur 


Radio 2 

7.04 Sugar in the morning 
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 T nut van het algemeen; 
14 43 De jazz van Pete Felleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20.04 Tim- 
boektoe 21.04 Music all in. 
22.00-07.00 Zie Radio i 


Radio 3 

6.02-24.(X) VARA’s Verrukkelijke 
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca- 
rola op de radio. 9.04 Denk aan 
Honk. 12.04 VARA's Steen & Been 
show. 14.04 Twee meter de lucht 
in. 16.04 VARA's Happy Hour. 
18.04 De avondspits. 19.04 Dub- bellisjes. 20.04 VARA's vuurwerk. 
21.04 Popkrant 22.04-24.00 VA¬ 
RA's poppodium. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met dirigent Louis Stotijn. (8.00 
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 11.00 
TROS concertzaal: Symf. Ork. van 
BR. -12.30 Nieuwe klassieke cd’s. 
13.00 Nws. 13.04 De klassieks top 
10. 1330 Belcantorium: Het mu¬ 
ziekleven in Berlijn. 16.00 Het gro¬ 
te werk. 17.00 Leger des Heilsk- 
wartier. 17.15 Muziek in vrije tijd. 
18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal. 
19.00 Orgelconcert. 19.45 Barok¬ 
muziek. 20.00 Nws. 20.02 Het con¬ 
cert. Pianomuz. 22.30-24.00 
Schuim en as. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip¬ 
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9 25 Waterstanden 9.30 De we¬ 
reld in Nederland. 10.00 De wereld 
zingt Gods lof. 10 50 Tekst en uit¬ 
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 
12.05 Rondom het woord. 12.30 
Middagpauzedienst. 12.50 Lied 
van de week. 13.(X) Nws. 13.10 De 
verdieping. 14.10 Oagvaardig. 
14.30 Ruimteschip aarde. 15.CX) 
Radio Vrijplaats. 16.CX) NOS recht. 
17.35 Postbus 51 radio-mageizine. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Rele¬ 
vant. P.P.; 18.20 Uitzending van 


Groen Links. 18.30 Vertel me wat. 
18.40 Taal en teken. 19.00 Nieuws 
en actualiteiteiirubriek in het Turks 
19.30 Nieuwti en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees. 20 30 
Britse en Amtjrikaanse literatuur. 
21.00 Japan na 1945. 21.30-22.00 
Effectief vergaderen. 


Omroep l.imburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.(X)-18.30 Hel podium. 


Belgiö/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 1150 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 Regionaal 13 00 
Nieuws 1310 Kjokoesen. 14.00 
De gewapendo man met Belgische 
muziek. 17.{X) Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18 10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23 :30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur). 


Belgié/BFtF 

Nieuws op elk heel uur 


6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort m 
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie. 
7.15 Veranstaltungstips; 8.30 Pres- 
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt (Tips 
und Themen am Vormittag) 12.05 
Musik S la carte. (12.30 BRF Ak¬ 
tuell). 13.00 Presseschau 13.05 
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05 
BRF Aktuell 18 35 Klassik Musik- 
joumal. 20.05-20.35 Lessons of 
English by Forem/Deutschsprachi- 
ge Gemeinschaft. 


RTL Radio 

04.00 Fruhschicht. Voor vroege vo¬ 
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch¬ 
land. 9.(X) Radio-Shop. Muziek en 
actualiteiten. 12.00 RTL am Mittag 
14.00 RTL Café 16.00 Feiera- 
bend. 18.00 Classic Hits 21.00 Je 
t'aime 24.00-4.00 Die Radio- 
Nacht. 


WDR4 

04.05 Radiowecker. 6.(X) Nieuws 
6.05 Morgenmelodie. (8.00 
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljon 
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws. 
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge- 
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sach- 
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der 
Promenade. 15.00 Café-Konzert. 
16.05 Heimatmelodie. 17.(Xi Der 
Tag um fünf. 17.07 Musikexpress 
(18.00 Nieuws: 19.00 Auf ein Wort; 
19.30 Ohrenbar, voor de kinderen). 
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen 
Broadway und Kudamm 2100 
Musik zum traumen ( 22.00 
Nieuws). 22 30-04 05 ARD-Nacht- 
express (elk heel uur nieuws). f iilfiburgs dqgbiaq J 
‘%w<ï. ■< 


Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 


aardbeving 


Limburg ruimt 


# De brandweer overlegde bij het krieken van de ochtend met de bewoners van de Kerkweg in Herkenbosch 
over terugkeer in de woningen. Foto: PAUL KUI 


• Tal van huizen in het rampgebied raakten ontzet en moesten gestut worden uit vrees voor instorting. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Limburg het ergst van alle gebouwen getroffen. 

Foto: DRIES LINSSEN 


# De ravage in de Sint Sebastianusherk in Herkenbosch is enorm. De parochiekerk is in 


# Pastoor L. Arts betreurt het nog het meest dat de gelden die 
de parochiegemeenschap bijeen zijn gebracht ten behoeve van 
tauratie in een klap waardeloos zijn geworden. Foto: dries liNSS 


• Menig schoorsteen moest afgebroken of 'gespalkt’ worden. Sommige automobilisten mochten^ 
niÊtn -niot mooy ctnyton uit voor neerstortende schoorstenen. Foto: DRIES LIN- 


• In Heinsberg vielen meer dan 25 gewonden omdat mensen 
meteen na de schok de straat opliepen. Foto; PETER ROOZEN 


# Deze B-weg door de Brunssummerheide scheurde tij¬ 
dens de aardbeving. F'oto: DRIES LINSSEN 


auto niet meer starten uit vrees voor neerstortende schoorstenen 


i'f ‘ ' 

/ / 

1 

i ! 

i j 

t flU 

1 ■ 

HHb m^ÊÊL 'd -: 

■jwj 

IÉ 

L 

ji' Limburgsi J J 

agblad voor 


os 


telijh 


w 


Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 13 


LIMBURGS DAGBLAD VCX)R OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTEUJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN. 
EDITIEREDACTIE; WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR; 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719. RAYONKANTOREN; 6461 ED KERKRADE. 
*<^RKT 42. TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363; 


Peelrandbreuk en Feldbissbreuk zorgen voor dreiging 

Limburg is risicogebied 


Peelrandbreuk 


Maa|Stricht Feldbissbreuk 


diverse 
aardlagen 
0 meter 
000 m 


._ _DOOR MATH WIJNANDS 

Heerlen - „Limburg is een 
bsicogebied voor wat betreft 
Jl^dbevingen. Een groot aantal 
^reuken, waarvan de Peelrand- 
“teuk er een is, komt vanuit 
"Uitsland via Limburg het land 
“innen. Daarom worden in deze 
^ovincie wel vaker (lichte) aard- 
^vingen gemeten.” Dat zegt 
jiein Haak, hoofd van de seismo- 
Jogische dienst van het KNMI in 
“6 Bilt. Behalve de Peelrand- 
“feuk, de grootste in Nederland 
“iG de beving van de vorige 


nacht veroorzaakte, loopt er nog 
een 'gevaarlijke’ breuk dwars 
door de provincie: de Feldbiss¬ 
breuk. Waar de Peelrandbreuk 
maar op weinig plaatsen onder 
de bebouwde kom loopt, ligt de 
Feldbissbreuk precies onder de 
centra van Eygelshoven, Nieu- 
wenhagen, Brunssum en Sittard. 
Volgens Hein Haak is er echter 
geen reden tot paniek. „In Ne¬ 
derland zal volgens alle bereke- ■ 
ningen en studies nooit een be¬ 
ving kunnen plaatsvinden, die 
meer dan zes op de Schaal van 
Richter haalt. Nou, vijf a zes 
komt statistisch gezien een maal 


in de honderden jaren voor. En 
een magnitude (de kracht, red.) 
van zeven of meer slechts één 
maal in de duizenden jareti. 
Maar let op, het is een statisti¬ 
sche berekening, zeg maar een 
soort gemiddelde kansbereke¬ 
ning. Daar trekt de natuur zich 
nu eenmaal niet veel van aan en 
zou het bij wijze van spreken het 
volgend jaar opnieuw prijs kun¬ 
nen zijn.” Wanneer en waar een 
eventuele volgende aardbeving 
plaatsvindt is niet vast te stellen. 
Hein Haak: „Naar het voorspel¬ 
len van aardschokken is interna¬ 
tionaal veel wetenschappelijk 


Epicentrum op 25 km diep 


2000 m 


3000 m 


4000 m 


LD infographic Karei Gerrits 


onderzoek verricht. Helaas met 
maar weinig succes. De Grieken 
hebben een goede reputatie op 
dit gebied, maar vantevoren 
vaststellen...nee.” 


Zie verder pagina 16 

• Peelrandbreuk 
boosdoener 


Politie krijgt in de vroege ochtend al 1500 telefoontjes 

Veel schrik, weinig schade 
in Oostelijke Mijnstreek 


li einig schade Mergelland 

Geen gevaar in 
gemeentegrol 
van Valkenburg 

VALKENBURG - Er is geen ge¬ 
vaar voor het gangenstelsel in de 
Valkenburgse gemeentegrotten. In¬ 
spectie door de gemeente en het 
Staatstoezicht op de Mijnen wees 
gisterochtend al vrij snel uit dat de 
aardbeving geen enkel nadelig ge¬ 
volg heeft gehad voor de grot. Korte 
tijd na de inspectie konden alweer 
de eerste rondleidingen plaatsvin¬ 
den. Ook in het Mergelland was er 
sprake van grote schrik, maar de 
schade viel over het algemeen wel 
mee. Persoonlijke ongelukken de¬ 
den zich, voorzover bekend, ner¬ 
gens voor. In Valkenburg waren er 
wel nogal wat klachten, die meestal 
betrekking hadden op omgevallen 
schoorstenen en scheuren in wonin¬ 
gen en flats. 

In Eys was de aardbeving te veel 
voor het in 1984 nog helemaal geres¬ 
taureerde kruis en haan boven op 
de kerktoren. Zij belandden op 
straat. De torenhaan op de kerk van 
Eijsden was eveneens niet bestand 
tegen de aardschok. 

Ook in het Mergelland ontstond 
veel overlast doordat veel telefoon¬ 
centrales het hadden begeven. Met 
name het feit dat men vanaf de poli¬ 
tiebureaus niet naar buiten kon bel¬ 
len - gesprekken ontvangen ging 
wel - leidde tot wat moeilijkheden 
her en der. Buiten Valkenburg over¬ 
al hetzelfde beeld. Grote schrik, 
maar zeer beperkte schade in Gul¬ 
pen, Wittem, Vaals, Margraten en 
Eijsden. 


Van onze verslaggever 


IJï^erlen — De schrik was groot, maar de schade viel 
^ de Oostelijke Mijnstreek erg mee. Scheuren, verzak- 
^gen, wat gesneuveld ruitwerk, omgevallen kasten en 
^®ken, dat waren de voornaamste klachten. 
jjVi ue politieposten regende het 
In R '^noege ochtend telefoontjes. 
s„^®erlen zeshonderd, in Bruns- 
, hl vierhonderd, Kerkrade drie- 
terwijl het in Landgraaf 
fi,'.honderd gesprekken relatief 
bleef. 

échter ’s ochtends de politie 
Sitnpelveld wilde bereiken, 
Q^ëde daar niet in. De telefoon- 
♦^“Jtale van de rijkspolitie lag er 
half elf uit. 

öii j 

• R^htie in Kerkrade meld- 
h zicb kort na de beving dertig 
in lichte paniek aan de 
f), terwijl ook in Heerlen onge- 
mensen naar het bureau 


In 

c}^‘“hssum was het omgekeerd: 
n ^ trok de politie naar de toren- 
^On noorden van de stad. 

de bewoners van de bo- 
L ^ verdiepingen bleken be- 
’ajJ’hjk geschrokken door het 
baaien’ van het gebouw. 


tjof ® lijkenhuizen bleef het rela- 
hch Heerlen meldde 

''all die onder een omge- 

hast terecht was gekomen, 
^rdK was tijdens de 

gej^^^ving in paniek naar buiten 
on trapte met zijn blote 
jon stuk glas. In Bruns- 
meldden zich enkele mensen 


met hartklachten. 

In Hoensbroek kwam de helft van 
een schoorsteen van een pand aan 
de Heisterberg naar beneden. De 
straat raakte bezaaid met bakste¬ 
nen. Een schoorsteen van kasteel 
ter Worm raakte geheel ontzet en 
dreigt in te storten. 

PlafondpUitcn 

In het bedrijfsrestaurant van het 
ABP in Heerlen kwam een aantal 
plafondplaten naar beneden. 
Sponningen tussen de laag- en de 
hoogbouw van het ABP verscho¬ 
ven iets. Onderzoek moet nog uit¬ 
wijzen wat daar de consequenties 
van zijn. 

Bij het CBS in Heerlen werd gis¬ 
termorgen het gebouw aan een 
nauwkeurige inspectie onderwor¬ 
pen. „De zogenaamde dilitatie- 
voegen hebben gedaan wat ze 
moesten doen. Er is dan ook geen 
schade. Er ligt hier en daar wel 
wat kalk en er is heel lichte scha¬ 
de, maar dat is niet noemenswaar¬ 
dig”, aldus een woordvoerder. 

De Heerlense brandweer hoefde 
geen enkele keer uit te rukken. 
Wel stond de telefoon anderhalf 
uur roodgloeiend. Het personeel 
bleef gedurende de beving ook 
gewoon in het gebouw, in tegen¬ 
stelling tot bij de politie, die uit 
voorzorg de straat op rende. Schokeffect voor Maastrichtse kerken 


# De breuklijn Feldbiss loopt over de Brunssummerheide. Als gevolg van de aardbeving 
ontstonden daar forse aardverschuivingen. Foto: klaus tummers 


Vat^ ^TRICHT - De aardbeving 
heuj, ^'^'^•^orgen heeft het inte- 
kerij gerestaureerde 

St. Matthias in Maastricht 
stof laagje mergel en 

iemand met de strooi- 
GerarH ^idus pastoor 

eraajj t P j poetsploeg moest 

Woor ^ komen om het gebouw 
brengen voor de 
boetsH Goede Week. De 

tigoj^g js hebben hun werk ove- 
wa t u moeten verrich- 

bovej, H i'jt middenpad en 

Sehiou doopvont loert, zo is nu 
‘eken, groot gevaar. 

Goor ^ 

^lalen w ^^‘^dschok zijn een drietal 
^'''are t geknapt waaraan de 

kroonluchters han- 
enkele de vorige eeuw 
iT'ehbjA • j door de Maas- 

f*^stonr Petrus Regout. 

allp heeft gistermorgen 

de zolder de 
Secojista* ^^‘‘^specteerd en daarbij 
teerd dat de roestige ka¬ 


bels waren geknapt. De luchters 
bengelen nu alleen nog aan de ko¬ 
peren kettingen die het elk moment 
kunnen begeven. In allerijl is de fir¬ 
ma Van Brink en Keulen uit Haar¬ 
lem ontboden om aan deze levens¬ 
gevaarlijke situatie een einde te 
maken. Nog vóór Witte Donderdag 
zal het karwei zijn geklaard, zo 
heeft de technische firma beloofd. 
De sterk verroeste stalen kabels, die 
tot verbazing van de nieuwe pastoor 
van deze parochie buiten de restau¬ 
ratie zijn gebleven, zullen vervan¬ 
gen worden door stangen voorzien 
van koperen bollen, zoals dat in de 
meeste monumentale kerken het 
geval is bij de ophanging van zware 
luchters en andere attributen. Het 
onvoorziene werk gaat 5 tot 6.000 
gulden kosten, waar volgens de pas¬ 
toor geen geld voor is. 

St.Lambertuskerk 

De toch al bouwvallige en scheuren 
vertonende St.Lambertuskerk op 


Sb 


wat moeder aarde 

niet allemaal moet bewegen 

om haar kinderen 
weer saamhorig te krijgen 
punaise : 


het Koningin Emmaplein in Maas¬ 
tricht, die ten gevolge van verzak¬ 
king al enkele jaren leegstaat, baar¬ 
de gisteren het kerkbestuur grote 
zorgen. In de namiddag namen de 
kerkmeesters Jo Schreurs en Nico 
Haarsma de situatie in ogenschouw. 
Er was een aantal brokstukken naar 
beneden gekomen. Ook lag er op¬ 
vallend veel stof op de grond. De 
belangrijkste scheur tussen de twee 
torens leek iets groter te zijn gewor¬ 
den. Morgen komt architect Jan 
Voorvelt van bureau Mertens uit 
Hoensbroek de 50 meetapparaten 
aflezen die permanent in de scheu¬ 
ren zijn aangebracht. 


_ Von onze verslaggever 

HEERLEN - De meeste mensen 
hebben de aardschok in hun half¬ 
slaap rneegemaakt. Het was al weer 
over voor je goed en wel wakker 
was. De nachtploeg van de Heerlen¬ 
se politie maakte de beving echter 
zeer bewust van begin tot einde 
mee. Wachtcommandant Luud Ver¬ 
hoekend vertelt over de nachtdienst 
die hij niet zal vergeten. 

„Ik zat gewoon te typen. Ineens 
dacht ik wat zie ik, wat hoor ik nou? 
Het leek een kolonne zware vracht¬ 
wagens, maar het geluid bleef maar 
aanzwellen.” Verhoekend kwam 
snel achter de waarheid. 

„De pilaren gingen heen en weer, 
het plafond en de vloer bewogen. Je 
swingt op je stoel. Ik was bang dat 
het gebouw instortte. De jongens 
schreeuwden: 'Een aardbeving, 


BRUNSSUM - Op de Brunssummerheide bij 
de Rode Beek deed zich maandagmorgen als 
gevolg van de aardbeving een aardverschuiving 
voor, met name door de drijfzandachtige onder¬ 
grond. Het landschap is op enkele plaatsen flink 
verzakt, tientallen bomen zijn zeker een meter 
lager terecht gekomen en staan schots en 
scheef 

De breuklijn is volgens de boswachters smal, 
maar wel ongeveer twee kilometer lang. Ook de 
sportvelden van Afcent, iets verderop, scheur¬ 
den. Bij manege Brunssummerheide zakte het 
achterterrein een stuk, waardoor de paarden 
flink in paniek raakten. 

In Schinveld liet de torenhaan van de Eligius- 
kerk het hoofd erbij hangen. Door de beving 
maakte hij een duikeling, maar hij bleef op de 


spits hangen. In de vroege avond werd met een 
hoge kraan getracht de haan met het bijbeho¬ 
rende kruis weg te halen. Vergeefs, want de 
kraan bleek anderhedve meter te kort. Vandaag 
wordt een nieuwe poging ondernomen. Met nog 
hoger materieel. 

Ook de ronde toren van kasteel Hoensbroek, die 
dateert uit de veertiende eeuw, liep schade op. 
Hij stond al enigszins uit het lood en vertoonde 
al kleine scheurtjes, maar door de aardbeving is 
het allemaal wat verergerd. 

„De toren is wat meer uit het lood komen te 
staan, maar daarbij gaat het slechts om millime¬ 
ters. Scheuren zijn echter groter geworden en er 
is een scheur bijgekomen,” aldus een woord¬ 
voerder van de gemeente Heerlen. 


Politie Heerlen vlucht de straat op 

Een nachtdienst om 
niet te vergeten 

naar buiten!’ Ik wist nog wel de eens omlaag komen”, zegt brigadier 
draagbare telefoon mee te nemen.” Verhoekend. 


Buiten wachtten de politie-beamb- 
ten tot de ergste trillingen voorbij 
waren en de stofwolken optrokken. 
„Ik moest wel iets overwinnen om 
weer naar binnen gaan. Daar heer¬ 
ste een sterke cementgeur. Oude 
scheuren in de gang waren weer 
open geraakt. By jezelf denk je: die 
drie verdiepingen boven je moesten 


De arrestanten werden in hun cel¬ 
len gecontroleerd. Zes van de acht 
bleken nog te slapen. „Ongelofe¬ 
lijk,” vindt Verhoekend: „Ze bevin¬ 
den zich nota bene op de bovenste 
verdieping.” 

De meldkamer werd weer bemand. 
Twee agenten verzamelden binnen 


een paar uur zeshonderd reacties. 
„Eerst vroegen de mensen wat er 
gebeurd was. Later op de ochtend 
kregen we de zeer vaste slapers aan 
de lijn. Die merkten bij het opstaan 
dat hun schilderij helemaal scheef 
hing. Ze hadden geen idee hoe dat 
kon.” 

Bij het bureau meldden zich ook 
verontruste burgers. „Mensen in py¬ 
jama, met hun waardepapieren in 
een plastic zak. Als eerste een jong 
echtpaar, van wie de vrouw hele¬ 
maal over de toeren was,” herinnert 
Verhoekend zich. 

Diverse politiepatrouilles gingen de 
straat op om op eventuele calamitei¬ 
ten te kunnen reageren. ,AJs ruiten 
gebroken zijn, bestaat het risico van 
plunderingen,” legt Verhoekend 
uit. Deze deden zich echter niet 
voor. „Wel durfden veel flatbewo¬ 
ners niet meer naar binnen. Ik kan 
dat goed begrijpen.” 


Geen schade 
St.-Pietersberg 

MAASTRICHT - De aardbeving 
heeft, voorzover viel na te gaan, geen 
schadelijke gevolgen gehad voor het 
gangenstels^ van de Sint Pieters¬ 
berg. De toeristische rondleidingen in 
het Noordelijk gangenstelsel hMfden 
daarom niet afgelast te worden. 
Hoofdgids Erik Lamkin van de Maas¬ 
trichtse WV heeft gistermorgen sa¬ 
men met inspecteur W.Miseré van 
Staatstoezicht de Mijnen de route 
van de rondleiding en de aanpalende 
gedeelten in het gangenstelsel geïn¬ 
specteerd. De uitslag was geruststel¬ 
lend zodat om nog voor het middag¬ 
uur alweer een groep toeristen kon 
worden rondgeleid. Wel beperkt de 
WV de grootte van de groepjes deel¬ 
nemers en heeft daarom meerdere 
rondleidingen op het programma ge¬ 
zet, waarvoor een extra aantal gidsen 
moest worden ingeschakeld. 

Alarmcentrales 

overstelpt 

HEERLEN - Niet alleen de telefoorv 
centrales bij de politie in heel Limburg 
waren direct na twintig minuten over 
drie overbelast, ook de meldkamers 
van sommige beveiligingsbedrijven 
werden overstelpt met telefoontjes. 
Nogal wat alarmsystemen reagwen 
ook op trillingen. De beving van gis¬ 
ternacht zette die systemen in wer¬ 
king. ,J4a korte tijd was onze meklka- 
mer tot een uur of zes bijna totaal 
onbereikbaar*, zegt F. Fila van bevei¬ 
ligingsbedrijf Varel. 

Dieren onrustig 
door aardbevingen 

HEERLEN - Ruim voordat Neder- 
larxt maandagmorgen getroffen w«xl 
door de zwaarste aardbeving uit de 
geschiedenis, waren er huisdieren die 
plotseling onrustig werden. Volgens 
Harry Geurts, woordvoerder van 
KNMI in De Bilt, heeft het mstituut ’s 
ochtends versr^iHerxle telefoontjes 
gehad van mensen die meiden dat 
hun huisdieren, waaronder honden, 
„ergens" op reageerden. „Wij heb¬ 
ben er wei meer over gehoord dat 
verschillende diersoorten trillingen 
aan voelen die nog niet door de appa¬ 
ratuur kunnen worden geregistreerd”, 
aldus Geurts. 

Roermondse kerk 
zwaar beschadigd 

ROERMOND - Op last van de brand¬ 
weer is de Minderbroederskerk aan 
aan de Mirxlertxoederssingei geslo¬ 
ten. Volgens woordvoerder L. vsm 
Marion van de protestantse gemeen¬ 
schap beloopt de schade meer dan 
een miljoen. Boven de preekstoel is 
door de aardschok een gat van twee 
meter geslagen. Middeleeuwse ge¬ 
welfschilderingen zijn zwaar bescha¬ 
digd. Ook een deel van de Mxiedel 
heeft forse schade opgelopen. Van de 
Munsterkerk zijn in twee torens boven 
het priesterkoor scheuren (xit^aan. 

Telefoonlijnen 
overal overbezet 

ST. ODILIËNBERG - In de gemeen¬ 
ten St. Odiliënberg, Herkenbosch en 
Melick was gisteren de hele ochtend 
geen telefoonverkeer mogelijk. De 
PTT-centraie in St. Oliliënberg raakte 
door de aardbeving geheel buiten 
werking. Op vitale puntw in de dor¬ 
pen werden daarom auto's met tele¬ 
foon geposteerd om toch te kunnen 
reageren op dringende gevallen. De 
telefoonlijnen naar Midden-LM)urg 
waren gisteren de hele dag overbe¬ 
zet. 

Freek de Jonge 
over aardbeving 

MAASTRICHT - 'Een samenzwering 
van God tegen Gijsen? Of toch een 
gezamenlijke actie van (3od en Qij- 
sen?’ Meer stekekg dan spits rea¬ 
geerde Freek de Jonge gisteravond 
tijdens zijn one man-show in het 
Theater aan het Vrijthof op de aard¬ 
beving in Limburg, met als epicen¬ 
trum Roermond. .Gegrinnikt wwd er 
om De Jonges grap, d^ hij m zijn ho¬ 
tel had gehoord dal 'iemand die nacht 
per se om acht rranuten voor half vier 
geweld wilde worden'. 

Informatie op 
tv bleef uit 

GELEEN - De Geieense lokale om¬ 
roep Start werd gisteren vanaf 8 uur 
herhaaldelijk telefonisch hot^agd door 
inwoners van Geleen en Beek. Zé 
hadden tevergeefs voor hun televisie 
zitten wachten informatie over de 
aardbeving \ria het mformabeksnatd 
Start. De bellers hadden zo ge¬ 
volg gegeven aan een van de ricf^ 
nen, die de gemeenten rond DSM 
recent hebben ui^evaarr^ over hóe 
mensen moeten handelen bij een 
DSM-ramp. Daarvan was ecfder geen 
sprake, zodat via het Start-k»iacd 
geen mededingen verschmen. Oe 
lokale ormo^ verwees cte b^eie 
door naar de gemeente Geleen. Oaèr 
meldde zich uit^nde^k een vrouw dfe 
volgens voorlichter H. Creemers, ‘zo¬ 
wat alle derM)are rampen met eitav 
in verband braChL van explosies bij 
DSM tot atoomontploffingen.' 
Limburgs Dagblad 


t 


VanocfKttnd is 2 ^ in oUe rust ingeglapen. 

Na een werkzaam en liefdevol levén, 'getekend 
door eenvoud en oprechtheid, is hedm plotse¬ 
ling van ons heengegatti, m|jn lieve vrouw, on¬ 
ze zorgzame moe^, dochter, zuster, schoon¬ 
zuster, tante en nicht 

Heuinie Hauser 

echtgenote van. 

Jan Bischops 

overleed in de leeftijd van 50 jaar, voorzien 
van het h. aaciain«at der zieken. 

Lahdgratf: JJLJ. Bisehope 
Paal 
Desirée 

Familie Hauser 


072 MB Tmutgraaf. 12 aprü 1002 
Hontbaan 13 

Llèvcr gem beao^ aan huis. 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wed¬ 
den óp döndattkg 16 april a.s. om 11.00 uur in. 
de psso^drerk van de H. kfichaêl te Schae^ 
betg-B Uts fc e ^ waarna aansluitend dé begrafenis 
ad plaatsvinden de rJc. begraa^laats aldaar, 

^jcenkomst in dé keric. alwaar gel^enheid is 
tot schriftdijk condoler^ 

Avondwake tot intoitie van mue dierbare over¬ 
ledene wooBdag 15 april a.s. om 10.00 uur in 
voornoemde paorochiekerlL 
Gelegenheid tot afisdieid;nemmi in de rouwka^ 
pél van het De Weverziekenhuis te Heerlen, 
digdi^ca van lAOO tot 17.00 lAu'. 

Z^ die gedt kennisgeving modrten ontvangdi, 
'I gdieven d(^ annemee ab zodanig te willen be- 
sdiouwen-' 


liet grote verrlngfr heid vernamen i^i heCplbtp 
adteg overlödcn van onae cdl^a 


ZQ . aal in onae herinnering voordeven als een 
sympathidt en gewaardecatd cdlega. 

wensen héar echtgenoot «n kinderen ved 
sterkte toe hi deaé moedijke dagen. 

Gallégda MMd van dor Vai|, Heerlen Dairiidtear viMwhet vdegoimdatzii ons tijdens 
baar leven heeft g e geven , hetoen wh'ba een. 
imgdDrigé aidi^ todi npg onvcriapdit al^ 
aebald moeten newien van ónae lié^ telbederï 
a ri wn mam eder . oma, zuster, schoom(|ieter»tanté 
Dankbaar voor de levensvreugde die 20 ons zo 
vaak geschonken hééft, ^len w0 u mede, dat 
toch nog onverwacht van ons is heengegaan on¬ 
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over¬ 
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en 
nicht 

Paula Wilhelmina 
Spai0aard 

weduwe v£m 

J ohan Joseph Hwssen 

Z0 overleed in de leeft0d van 78 jaar, voorzien 
van het h. sacrament der ziekmi. 


Landgraaf: Mientje Steineii-Hahssen 
Cep Steinen 

Voerendaal: Jacques Hanssen 

Agnes Hanssen-Visbeek 
Landgraaf: Piorre Hanssen 
Midrie 

Hanssen-Tüefcmantid 
Landgraaf: Leo Hanssen 

Mia Hanssen-Bengels 
Voerendad:' Leny Eggen-Hanssen 
Frans Eggen 

Kerkrade (West): Gerda Bodelier-Hanssmi 
Jo Boddier 

Portiand (U.S A.): 'Tiny Konsten-Hanssen . 
AnninKonstmi 
Landgraaf: GwHanss» 

Annie Hanssen-Dam 
Landgraaf. Paul Hanssen 

en haar klein* en 
aditerkleinkindsten > 
Familie Spanbmrd 
Familie Hanaien 

Landgraaf, 12 april 1992 
Jturgenslaan 29 

GorT.adTes: Op de Winkel 3, * i 

6373 JK Landgraaf 

De {dechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den of^ ckmderdag 16 april a.s. om 11.00 uur in 
de perochiekeik van het H. van Jezus te 
Nieuwenhagerheide, waarna aamluitend de he- 
grdénis zal plaatsvind^i ^ r Ju beeld¬ 
plaats aldaar. i-:;.- . 

Bijeenkomst in de krak, ahvaiu geiegentteid-^ 
tot schrifteiijk condoleren. 

Avondwake tot intentie van onze dierbare over¬ 
ledene woensdag 15 april óm 18.30 uüif in voor¬ 
noemde parochiekerk. 

Gelegénheid tot afscheid nemen in dqrauli^ 
pd vanUndeman Uitvaartcentra, Bebtdvèg » 
te Nieuwenhagraiu dagel0ks van l8.45}|oi 19^ 
übr. ^ 

die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gdievrar deze annonce als zodanig te ^4*?* ^ 
'schouwen. 


Na een korte ziekte oyérleed op 62-jarige leef- 
t0d, voorzirai van de h. sacramenten der zieken, 
thuis in haar vertrouwde omgeving, itujn dier¬ 
bare vrouw, onze zori^ame moeder en schoon¬ 
moeder, lieve oma, zus, schoonzus, tante en 
nicht 

BarbaraSch willens 

echtgenote van 

^ Harie WüIems 

W0 vragen u voor haar te bidden. 

De bedroefile. funilie 
Sustereii: ILWillems 
Susterrii: Jack Willebis ^ 

KJtty WlUéiBk-Brniiisma 
Tieme, Petra 

Susteren: Maiuice Willems 

Familie Schwillens 
Familie Willeaas 

6114 XK Susteren, 11 april 1992 
Aan de Rode Beek 6 

De plech^e eucharistieviering gevolgd door de 
be^afenis, wordt gehouden op woensdag 15 
a|^ a.8. om 10.30 uur in de parochiekerk van 
Chue Ueve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 'te hfa- 
riaveld, Sustraen. ' 

Samraikómst hi de kra'k alwaar gelegenheid tot 
whriftel0k cohdblerrai vanaf 10.00 uur. 

Dinsdag 14 april om 19.00 uur herdenking in de 
avondmis in ypornoemde kerk. 

Griegenheld tot abeheid nemen: dagel0ks van 
17J)0 tot. 17.45 uur in het Uitvaartoentrom Póu- 
sén, Klpoéterstrsat 9 te Sustéren. 


Hubert Josef Crom 

m Met droefheid ontvingen. w0 Het bmcht. van het 
overUjden van jo^fw^w 

iB. #iiétois-èch^^ 

b|et respect zullen w0 bl0ven terugdenken aan 
hpar persoon en de w0ze waarop z0 zich hëbft 
ibfeezet voor het welz0n vanhun bebrij&i 

weqéei^ Haar echtgénoot en k^e^ veel 
^Stekte t|^,éiifyerlies te drage^. 

Pecltoneel llmmeiriwriek 
WinemaB.V., Snsterrai. 


HMen hem;^ w0 kennia 
éVeikidei^ Van onze vader ' 


f. - 

aèn van het 


Jean (Hannes) 
Miüderq 


JiAet respect en dankbaaftieid zullen Avlj bten 
< bhjvehhéHnneren. V 

' ' / V. V . 

MariaÉi en Benid en kinderen 


''Timili|m.elK.'^bd.ciiJ De uitvaartdiéiMftte>l^tedaVbd(^VWten|^ 
apzk Pto 13JNh^uur mi dé 
.tos, StaiUesntrÉatitblibssart''' 


Dankbaar voor hetgeen z0 voor ons betekend ; 
heeft, nam God hedén tot Zich, in de leeft0d 
van 82 jaar, voorzien van dé h. sacramenten der 
stervenden onze goede moeder, schoonmoeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoon¬ 
zuster, tante en nicht 

Maria Bertha 

' Schleypen 

weduwe van . . ^ 

JpimiFranzen 

bi dankbare herinnering: 
Nieuwenhagen: Bt Peters-Franzen 
P*Petcrs 

Nieuwenhagen: ^Fransen ’ ■ 

m Franseh-Meens 
Gulpen: A.lFranzen 
H. Silenen 

Simpelvrid: W. F^ransen* 

. B* Fransen-Meijs 
Gulpen: L, j^nden*Frtoiien 
X.Senden 

Simpriveld: .G. Fransen 

M. Franzen-Mleheels '' 
Simpelveld: J. Fransen 

Bocholtz: L. Kjursten-Fransen 
; AiiKsursten ^ 

Simpelveld: H. Fransen 

C. Fransen^Conraads 
Simpelveld: Bi-Gerekens-Fronsoi 
S.Qereken8 

Simpelveld: G,i Ctonraads-Fransen 
.W,.€)iMuraad8 ' 
en al haar klein-en 
ariiterideiaklndéreB 
Funilie Sehleijpen 
^ Familie Fransen 

Sitnpelyeld. 13 april « 

Irmstraat36 

Correspondehtieadreé;. 

Irmstraat50 

6369 VN Simpelveld V 

,In verhand met de (Sééde Week zal oermterdab’ 
<18 aprU om *10.00 uui* een gebédsdienit |^ou>' 
^dén met i^touto Jterochiekerk vnn dé^l^^ 
^Iteinigius te Simpifvéld;' 

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het 
kerkhof.' 

Zaterdag om 20.00 zri de overledene herdacht 
worden in de paasviering in voornoemde kerk. 

OvertoiOb van uvir medeleven ||| ergeen coi^do- 
Iwen. • 

Z0 die kéén kehnbseving moriiten ontgaOgeh, 
g^even deze annonoÉals zodanig te beschou- 


Gulpen: 

Simpelvrid: 

Gulpen: 

Simpriveld: 

Simpelveld: 

Bocholtz: 

Simpelveld: 

Simpelveld: 

Simpelveld: 


Dinsdag 14 april 1992 • 


• , t 

Bedroefd, maarbankbaar yoor alles wat 
ons heeft betekend, moesten wy hedédt 
onyerwacht in z0n eigen vertrouwde o 
afsóhéid nemen van m0n lieve levensg« 
zorgzame vader, schoonvader, opa, 
schoonbroer, oom en neef 

Harie Bergers 

lévensgezel van 

Elisabeth Bakker3 

Gesterkt door het h. sacrament der zi«ke 
leed h0 op 63-jarige leeftyd. ' 

Geleen: Lies Bakkers .. 

Sittard: Truus van Hout-Bridcei 
? Ben van Hout 

Patrick, Carli 

Berg.a/d Maas: Viviah Demahdt-Bakke 
Frans Demandt 
Bandy,Erik 
Familie Bergers 
Familie Bakkers 


i 


I 


6166 XZ C^een, 13 april 1992 
Carmriietriiriraat 80 

De plechtige eucharistieviering zal p 
ben donderdag 16 april a.s. om 12.00 t 
parochiekerk vani H. Hart van Jezus, 
Kannelieten) I^jksweg Noord te Geleed 
na aansluitend de crematie in het ere 
Nedeimaas, Voueiriiof 1 te Geleen. 
Byeenkomst in de kérk, alwaar geleg 
Sóhriftriöke conctoléahee vanaf 11.30 uur< 
ümetnt intentie van de dierbare overled 
avondmis worden opgedragen woent. 
aÊeil om 19.00 uur in voomoemde kerk. 

De óvi^l^ene is opgebaaid in de rou 
van hét Jdaasiandziekenhuis, Barbaras 
Geleen, élwaar gelegenheid tot bézoék 
77.36 to^ 18^0 uur. ^ 

Z0 ëié^féen kétihisgevii^ mochten he 
vahgetC gelieven deze annonce als z 
wilieti beschouwen. 


I' 

I 

% 


I' 


Met 4mefenis hebban wy kénnisg 
hétovié^den vanonslid i..' 

Til Vemdèrmühlé: 

Geduren^ 34 jaar en daarmee'h^ hoo 
tal jaren'biniirai onze vereniging,' was 
zeer gemaarderird lid. 
éht verlies te kunnen drageh- ; 

Woningbouwvereniging 
,44|nd van Rotié” 


m. Na Uéidevm 

gezi^ Jglliedib vani ons 'her-* 
odw sacrómmitai der 
tod van iójiiar; onze heveen 
srito owni pedé r , oma; 
teintocidi. 1-'^ 

Jozèiina 


' ;.Weduwe,vab 

Jösi^Hubisrt^ 
Dé imi.mii e cp én mrordcan 

^tióliindaa'16 om UMSmaniacle paro* 

•riNjftwéfpan 

te Maagd te Molénbeig, waarna aansluitend 
mêniatte m hri cienm 

Gébgsnbeid tot schiiftrijjk condolenéh, ariiter 
in dé kerk, vanaf 9.40 uur. 

Rozenkrans, wétena av(uidnni^,w0^i^ 15 
apiti <mi 18.45 uur in yomnömnw i^nrlu 
Jdain is oMsebaard in de reusramnér rim het 
Utotosrteeimmn v/h . ehwpna b a c H, In Volle oyergayé aah Gbdl'héUigé wil, is na een moedig tol w 
gedragte^,hjdén yan «ma heeii|egaan> voorzien van de' h. sacr 
ten, myn lieve vmuWt onzé eds^ sdéóbnsus, tante en nicht 


echtgenote van 

■'■>op;deleeft0dvMï^71iaim$irlfH.^:.;^ 

'■ ^ 'iIridankbarehrainnering:' 

FritsDelanie 

t." ^ FammeDriénie*-’. • : - 

Familie Meijera 

/12'e4Srü'l992 - 

,.;;ÏM;^;6865^ACScHii^:,^ .. . 

^ <l)e 'pléchbgc mtvaai^itoi^ op wo en sdag 15 

/ 1L0Ö .Uto* in de St Dj|w^ 4 ^|énrie te Séhinnim, gevolgd d 

’ <;d>,dé r.lL atoaar, 

.DijeteikiHnst mde kteki^e|i^l!^7telegenhei tot schrifteiijk 
f; Heden dinsdagjém 18.45 dur avdndwake in voornoemde kerk. 
i Ufkamtiiriitohridbmlted'm ii Él te van het V.K.H.-cen* 


Déerieék. Hênri^rjauitentrite^ Betoekgelegenheid dagriijks 
•• 14**004'^ " 

I diégeril kenniMevinjginociftèn ontvangen, gelievén dete 


Griegenheid tol aftchéi d nwn cn^ ridipr» . dag e 
hm* van 19.30-20.00 uur. I > . ^ 

Zd dieénvertiQOfdigéen kenmsgering^modïtrai 
^bbm oidwmj^^^ g detm anbo^.ala 


Siémitet ou^gHmme&ismnW ptesoon- 

•4^«a yrie^kéd^ ihedéle* 

^Iftj^wsrapridntrimgen bd hét ovmlyden 
endébegfifriiteipQ^^mrozuséhtri^ . 


ii^ncne tsergmans 

betuigen w0 hierinedé'onzé hÉri^lté dank. 

s|>ériaal wóórd van daidt atli het veijdé- 
graid personedi van BeJaardencentndn -^lle 
WoUbkorie.te Vaals en van l^ SL Jemfioeken- 
htus KeÉÏË^e t^r de górilé Vriztnging* 

/ , V'\.^,.',^^i.,,,_l|,'BesfBMmaM 

De pAochtigé amwetendienst zisi griioudén wra- 
den ^ satefdag 18 iqwd a a tpéaszatercUI^ mn 
18.30 uur in Paiilpskeric te Vaals. IS 


uUf^ih de parochie^, 
krik van, O.L. Vrouw 
van Lourdes te,Oos> 

ren achtriin de krak. 

«{•Bfaria i-Bcunkcns, 

rgg fid riéitowe 
vafi Péter Vissers, 
Niinhemseweg 58, 
6081 GJ Hariem 
plechtige uitvaart: 
dienst zri,.worden gé* 
houden béden 14itoril 
om 10,30 uur in de H.- 
IgRiHertusk^ te 


jaar, weduwe van 
Jan Swillens, Doip-' 
straat 75.6102 TB Fey. 
De ptechuge totyasrtr 
dienst zri woéden ge¬ 
houden hedrai 14 april 
oiri.10-00 uur inde pa¬ 
rochiekerk van Q.L. 
Vrouw . . Onbeyleiri 
Ontvangen te Pey« ' lO^DAAG^ BUSREIS 

VOOR VRIENDe^im 
VglVQ^ te te^gcar 

:xi 
,A 1 P» 
apbM^wiente n ; üj^HuiS <rir 

fe^fBhnniilOritOteén^^ > 


«*8% 

. ,’i T ir. V 


HEEFLf;'- 
^EL. .^^-721731 - 724132 


-n0ff kVv limburgs dagblad Limburg 


bro 


Ik ga hier echt niet meer slapen’ 


_ Vervolg van pagina 1 

gezin Brounen heeft een huur- 
oVÉ* 5 ?^*^g tegenover de kerk. De 
^noorsteen is ontzet en er zijn tal- 
scheuren in de muren. Het 
andje van gipssteen dat de ka- 
scheidt van de wc is gebar- 
„Ze moeten helemaal uit 
i^sterdam komen om te kijken 
* net nog veilig is om hier de ko- 
^ende nacht te slapen,” zegt Jacq 
"^-jsrige dochter Sa- 
gntha is nog steeds bang. „Ik ga 
meer slapen,” zegt ze. Na de 
■ , ^''ing heeft ze de dekens over 
hoofd getrokken, tot moeder 
1 1(3 ^ haar kwam halen. Mia’s han- 
beven ’s middags nog net zo 
®als ’s ochtends, maar dat zou 
V h t koffie kunnen zijn: ze heeft 
'« L ^^^tal gezette potten niet bij- 

*^houden. 

mannen - buurman Peeters zit 
op de bank - houden zich 
•-^oot, zeggen de vrouwen. „Hoe 
je nou grappen zitten te ma- 
als door die storm of nog een 
„^chok dadelijk het dak op je hoofd 
vraagt buurvrouw Marjan 
lljï V gelachen wordt. Ze is ner- 
„Ik ben bij de eerste trilling 
opgestaan en de trap afge- 
•*;, Die golfde, die trap, dat zal 
^ ftooit vergeten.” 

^sschien begrijpen we van- 
'^nd pas wat er is gebeurd,” zegt 
acq Brounen. Op dat moment, 
J'fee uur ’s middags, is hij 24 uur 
P. De aardschok beleefde hij in 
? ^nachtdienst bij Roermond Pa- 
wer. Hij kon z’n vrouw niet berei- 


DOOR JAN HENSELS 

^Berbruch - De meest 
pstelde vraag gistermorgen 
Oberbruch, gemeente 
^ Y^.^^sberg was: 'Staat jouw 
• nog overeind?’ Het on- 
- pveer tienduizend inwoners 
jUende Oberbruch geldt als 
plek waar dë aardbeving 
^ meeste schade heeft aan- 
?^hcht. In de Altstadt is 
„yna elk tweede huis getrof- 
door de natuurramp, zo 
®ten omstanders te melden. 

vraag naar de toestand van de 
j,J^^ing is hier dus alleszins ge- 
chtvaardigd. Elke Palmen staat 
het studentencafé Die Kiste, 
1 h van de plaatselijke horecage- 
, genheden die de familie Palmen 
De tweede verdieping van 
monumentale pand is rijp voor 
sloop. „Met het opknappen van 
Kiste i minimaal een ton ge- 
®md. Dan heb ik het nog niet 
fts over de gederfde inkomsten, 
a^.®®''olg van de gedwongen tij- 
3 Jbjke sluiting van het café. Ge- 
jj kkig wonen wij niet in dat 
«nd", zegt zij opgelucht. 

' I ^Itia 

I bet kijken naar de Journaal- 
} str onstuitbare 

1 Italiaanse vul- 

1 Etna zei hij nog tegen zijn 

j »Maar goed dat wij in een 

[ leven waar dergelijke na- 

r *'*'ampen niet voorkomen.” 

zestiger Siegfried Brüc- 
' 'lee^ zoveelste Bitburger 

sta^’ hij met andere 

I' Italiaanse ijssa- 

dip café over de catastrofe 

Vo 3 ^®^bruch heeft getroffen. „Je 
vil machteloos als een 

rai^^ eerst dacht ik dat er een 
tia ^ plaatsvond in de AKZO-ves- 
die^h Oberbruch. Met al 

sK ^bemicalién die daar zijn opge- 
weet je het maar nooit”, 
Vqq ®mckner. Anderen dachten, 
erachter kwamen dat 
’Erdbeben’ betrof, nog aan 
naogelijke qorzaken: een 
plo^?^^^*ival, een instorting of ex- 
Sonic nabijgelegen mijn 

dep het einde der tij- 

tep '.„ groot ongenoegen moes- 
afstemmen op de Neder- 


ken en heeft even gedacht dat 
Herkenbosch van de aardbodem 
verdwenen was. „Tja, moet je nou 
zeggen dat het achteraf meevalt?” 

Paashaas 

Dochter Samantha is niet naar 
school gegaan, maar op basis¬ 
school St. Carolus blijkt dat ze een 
van weinige afwezigen is. De kla¬ 
slokalen zitten redelijk vol. Ad- 
junct-directeur Els Breukers heeft 
een soort groepstherapie achter de 
rug; „Maar zo ingewikkeld als dat 
klinkt, is dat niet hoor. Ik heb ze 
gewoon hun belevenissen laten 
vertellen, zodat ze hun emoties 
kwijt kunnen. Maar daarna heb¬ 
ben ze het gewoon weer over de 
Paashaas, want kinderen zijn zo 
nuchter, die gaan weer heel snel 
over tot de orde van de dag.” 

Breukers noemt het voorbeeld 
van een poes die voor de school 
werd doodgereden; „Die vergelij¬ 
king lijkt misschien onzinnig, 
maar dat is een gebeurtenis die 
kinderen ook' heel erg aangrijpt. 
Daar praten we dan ook over in de 
klas.” 

Een paar uur later heerst er bij de 
familie Nieskens nog steeds ver¬ 
slagenheid. Mieke kijkt nog met 
huilogen en ze schudt af en toe 
haar hoofd. De vader van haar 
vriend probeert de zaken op een 
rijtje te zetten. Brandweer, ge¬ 
meente, aannemer bellen, want er 
moet niks meer instorten, dat 
staat voorop. „Wat het allemaal 
kost, zien we later wel,” zegt hij, 
met wat aarzeling. 
f 

ê hm / / 

I ! 'M i f / / 

lïif /È 
’ rll' 


m- 7 


## / / ÉF S 


/ / M 


f f w. 

' /< / 
! \ 

' \ 


Mia Brounen toont de schade aan een van de buitenmuren van haar huis in Herkenbosch. 

Foto; JAN PAUL KUIT 


Oberbruch zwaarst getroffen in Duitse grensstreek 

’We dachten aan 
explosie bij AKZO’ 


Het gesprek van de stamgasten 
spitst zich vervolgens toe op de 
schade. "Vele miljoenen guldens 
moet het kosten. Huizen die opge¬ 
knapt, mogelijk zelfs geheel of 
gedeeltelijk gesloopt moeten wor¬ 
den, beschadigde auto’s, kapotte 
ruiten en schade aan servies en 
ander huisraad. En geen ’Pfennig’ 
te verhalen op de verzekering. 
Over de vijfentwintig gewonden 
vreemd genoeg nauwelijks een 
woord. 


Zorgen # Zeker honderd panden in met name Heinsberg-Oberbruch zijn in meer of mindere mate ge¬ 
troffen door de aarbeving. Foto; peter roozen 


landse radio om te ervaren wat er 
precies aan de hand was. „De 
Duitse radio kwam veel te laat, 
pas tweeëneenhalf uur na de ramp 
met nuttige informatie.” 

Nog een pilsje dan maar tegen de 
schrik, moet Brückner denken. 
Vervolgens; „Ik moet er niet aan 


denken wat er gebeurd zou zijn als 
hier in Oberbruch een kerncentra¬ 
le stond.” Een maatje voegt zich 
bij het gezelschap. De man blijkt 
zijn huis ontvlucht te zijn, omdat 
hij het gezeur van zijn vrouw zat 
was. „Zij loopt al de hele ochtend 
te foeteren. Door de aardbeving 


^oo^ENÉ ROOSJEN Gespannen sfeer onder Turken in Roermond 


{JJERMOND - In het Turks cen- 
®ardh Koermond heerst na de 
een gespannen sfeer, 
de tpi ogen zijn gericht op 

hiee t laatste nieuws 

zit *^*‘.ygon. Necati Yalcinkqjya 
Zijj, , uit te staren; hij durft 

gene meer in. „Kan ik er- 

2ich huren ?,” vraagt hij 

woonde hij 

'^dat H Erzurum in Turkije, 

WerH hevige aardschok 

Sro- 

schrik zit er nog 
ailerr, in. En dat geldt voor 

f ze in het Turks cen- 

o Roermond bijeenzitten. 

natuurverschijnsel („De 
'^irip j ^ah ) van een aardbe- 
jn de Turken in hun eigen 


’Eerst kinderen in 
veiligheid gebracht 


land min of meer vertrouwd. Een¬ 
maal in de tien jaar is het goed 
raak. Een maand geleden nog tril¬ 
de in de provincie Erzincan de 
grond 27 seconden met een kracht 
van 7,2 op de schaal van Richter; 
550 doden. ,,Dan valt 5,5 in Roer¬ 
mond nog mee,” zegt Cemal Al- 
tun, een Turkse inwoner van 
Roermond. „Maar de tijd speelt 
ook een rol,” weet hij; „De beving 


hier had geen tien seconden lan¬ 
ger moeten duren, of hier waren 
zeker ook doden gevallen.” 

Altun merkt op dat de schade hier 
nog binnen de perken is gebleven 
'omdat de huizen degelijk ge¬ 
bouwd zijn’. „Als particulieren in 
Turkije goed bij kas zitten, hou¬ 
den ze bij de bouw van hun huizen 
rekening met mogelijke aardbe- 


ligt veel porselein aan diggelen. 
Net nadat zij de grote schoonmaak 
had gedaan, sloeg het natuurge¬ 
weld toe. De porseleinen dolfijnen 
van 180 Mark per stuk, die hij zijn 
vrouw vijftien jaar geleden 
schonk, gingen er aan, jammert de 
man. 

vingen. Anderen, die op een flatje 
zitten, moeten maar vertrouwen 
op de architecten en aannemers.” 

Haslan Kaplan woont met zijn ge¬ 
zin met vier kinderen in de Roer- 
mondse wijk Donderberg, aan de 
Mozartstraat tegen over de flatge¬ 
bouwen daar. Ook hij maakte des¬ 
tijds de aardbeving in Erzurum 
mee, dat gisteren weer als een 
spookbeeld opdoemde. „Heel 
even dacht ik aan een botsing van 
vliegtuigen. Nee, toch een aardbe¬ 
ving. Eerst de kinderen in veilig¬ 
heid brengen, dacht ik. Die flats 
zullen toch niet instorten. We zijn 
onmiddellijk naar familie in Maas- 
niel gevlucht.” 

Uit ervaring weet hij, net als zijn 
landgenoten, dat het niet bij één 
schok blijft. Geen Turk in Roer¬ 
mond die zich nog binnenshuis 


(ADVERTENTIE) 


Bij het plaatselijke AKZO-con¬ 
cern {2200 werknemers), heeft de 
directie andere zorgen aan het 
hoofd dan gesneuvelde snuiste¬ 
rijen. Een bedrijfspand, dat da¬ 
teert uit 1908, staat op instorten. 
Niemand mag dat gebouw betre¬ 
den. Tientallen leden van de vrij¬ 
willige brandweer zijn in de weer 
om daken te repareren en met wa¬ 
ter volgelopen kelders leeg te 
pompen op het angstvallig voor de 
buitenwacht afgesloten bedrijfs¬ 
terrein. 

Chef personeelszaken Rudolf 
Grundig van de in textiel gespe¬ 
cialiseerde Akzo-divisie wil wel 
een summiere verklaring afleg¬ 
gen; „De schade loopt in de mil¬ 
joenen. Twee bedrijfshallen waar 
de kunststoffen viscose en polyes¬ 
ter gefabriceerd worden, zijn soms 
wel uren buiten bedrijf geweest. 
Waterleidingen zijn gesprongen 
en twee schoorstenen zijn waar¬ 
schijnlijk plaatselijk gescheurd. 
Een tweede aardbeving zouden de 
twee schoorstenen niet overleven. 
Maar de bevolking hoeft niet be¬ 
vreesd te zijn dat één van de me¬ 
tershoge pijpen op hun dak valt. 
Gevaar voor het milieu en de 
volksgezondheid bestaat er even¬ 
min”, zegt Grundig verwijzend 
naar de chemicaliën waarmee 
wordt gewerkt. 

Velen buigen zich over de vraag 
waarom juist Oberbruch zo hevig 
is getroffen. In het centrum van 
Heinsberg bijvoorbeeld, enkele ki¬ 
lometers verderop is de schade 
vrijwel te verwaarlozen. Zou de 
naam ’Oberbruch’ er iets mee te 
maken hebben? Nee, meldt een 
deskundige. „Bruch heeft niets 
met breuk te maken. Het kan ver¬ 
taald worden met jullie 'broek', 
ofwel moerassig gebied.” 


wenste op te houden. Tot na zes 
uur bleven ze op straat. Onder der¬ 
gelijke omstandigheden is het in 
Turkije praktijk dat de bewoners 
zich verzamelen rond een kamp¬ 
vuur waar ze soms dagen bivakke¬ 
ren. 

Mustafa Yucel, die als tolk op¬ 
treedt voor zijn landgenoten, peilt 
de reacties onder de Roermondse 
Turken; ,,Na de tweede voelbare 
schok, wisten we dat we het ergste 
achter de rug hadden, en zijn de 
meesten weer hun woning binnen¬ 
gegaan,” vat hij samen. 

In het Turks centrum volgen ze op 
de televisie een satelliet-uitzen- 
ding vanuit Turkije over de aard¬ 
beving hier. Ieder voor zich heeft 
zich voorgenomen nog dezelfde 
avond de verre familie te bellen. 
Om ze gerust te stellen. 
Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 15 


Aardbeving 


\ In de vroege uurtjes van gis- 

\ teren bleek weer eens hoe 

/ kwetsbaar onze samenle- 

op totaal onvenA'ochte 
momerften kan zijn. Forse 
oordbevingen? Die gebeu- 
j ren toch in Turkije, Jopan of 

f ^ Californië? Ver weg, maar 

r jV niet in Roermond of Heerlen. 

Forse oordbevingen zie |e 
op televisie, daar stuur |e 
Rode Kruis-hulp heen en daar hou |e inzamelingsacties voor, maar 
die maok |e zelf met mee.. 

Tot gisteren, dus. Voor velen van ons werd de machteloze en onze¬ 
kere angst van een aardbeving opeens harde werkelijkheid. Plot¬ 
seling konden we ons iets meer voorstellen bi| die televisiebeelden 
von puinhoper in Turkije en bevingen van kracht 7 of 8 op de 
schaal van Richter. 

Toen deze krant als enig dagblad in Nederland gisterochtend (in 
een deel von de oplage) het nieuws bracht, kwam de haostig ge¬ 
maakte kop vreemd over: 'Aardbeving in Limburg'. Het merendeel 
van onze lezers wist toen moor al te goed hoezeer dot klopte. 

Na de schrik en de angst kwam voor degenen die schade geleden 
hodden nog een nieuw besef: de verzekering betaolt dit niet. 

Het mag derhalve te hopen zijn dat in dit land, waar — overigens 
terechte — acties ten behoeve van vele buitenlandse calamiteiten 
vaok enthousiaste weerklank vinden, de eigen burgers met verge¬ 
ten worden 

Ook de landelijke, provinciale en plaatselijke overheid dient onver¬ 
wijld te bezien op welke wijze te hulp gekomen kon worden aan 
gedupeerden, en daar zo snel mogelijk uitvoering aon te geven. 
Hier was weliswaar gelukkig geen sproke van een grootschalige 
ramp met vele slachtoffers, moor de schade in de zwaarst getrof¬ 
fen gemeenten is daar niet minder om. Waar de aardbeving parti¬ 
culieren of porticuliere instellingen in ernstige finonciéle problemen 
heeft gebracht, mag men deze mensen niet in de kou laten staon. 
De mededelingen die de gedupeerden tot dusver te horen hebben 
gekregen van de diverse overheden mogen dan formeel correct 
zijn, maar zij klinken luttele uren na dit gebeuren slechts kil en on¬ 
sympathiek. 

Hopelijk wordt de uitlating von een inwoonster von Herkenbosch 
voor de televisiecamera gisterovond niet symbolisch voor deze 
opstelling: „De gouverneur heeft alleen maar naar de kerk geke¬ 
ken. De beschadigde huizen aon de overkant, waar mensen wo¬ 
nen, heeft hij niet eens gezien." Het zal toch niet zo zijn dat er voor 
de kerk wel een potje geld te vinden is en voor de burgers met? 

R.B. 


Paniek onder asielzoekers na aardbeving 

Somaliërs sliepen 
in de open lucht 


Van onze verslaggever 

ECHT - Onder de bewoners van 
de asielzoekerscentra in Echt en 
Spaubeek brak in de nacht van 
zondag op maandag na de aardbe¬ 
ving paniek uit. In Echt kreeg de 
om vier uur in de morgen toege¬ 
snelde directeur Theo Kerens vier 
Somaliërs niet meer naar binnen 
gepraat. Het viertal gaf er de de 
voorkeur aan de nacht in de open 
lucht door te brengen en kreeg 
daarvoor een dik pak dekens. 

In Spaubeek renden veel bewo¬ 
ners van het asielzoekerscentrum 
in paniek naar buiten. Volgens di¬ 
recteur Wil Hendrix zat de schrik 
er nog goed in na de ontruiming 
vorige week na een bommelding. 

In Echt was een dertigtal (van de 
225) bewoners niet voor zeven uur 
in bed te krijgen, in Spaubeek ble¬ 
ven veertig tot vijftig mensen op. 
Koffiedrinkend bracht men de 
nacht door. Volgens directeur Ke¬ 
rens waren de meeste opblijvers 


Joegoslaven, die in hun vaderland 
al eerder zware aardbevingen 
meemaakten. Zij vertrouw'den de 
situatie niet en bleven paraat. 

Bij beide asielzoekerscentra wer¬ 
den automatisch de rampenplan¬ 
nen in werking gesteld. De plaat¬ 
selijke politie werd gewaar¬ 
schuwd en ook de hoofden van de 
vreemdelingenpolitie begaven 
zich naar de centra. Dat deden ook 
de artsen en de directies van de 
twee instellingen. Medische hulp 
was gelukkig niet nodig, zegt Hen¬ 
drix, en schade was er niet. 

Op het tijdstip van de aarbeving 
was in het Spaubeekse azc toeval¬ 
lig een patrouille van de rijkspoli¬ 
tie Schinnen aanwezig. „We kre¬ 
gen opnieuw een vmeemd telefoon¬ 
tje, nauwelijks verstaanbaar. Na 
de bommelding van vorige week 
nemen we het zekere voor het on¬ 
zekere en dus hebben we de poli¬ 
tie gebeld. Toen we de situatie aan 
het bespreken waren, begon het 
gebouw opeens te schudden,” ver¬ 
telt Hendrix. 


Duitse milieu-organisaties beweren: 

’ Bruinkoolwinning 
oorzaak aardbeving’ 


AKEN/HEERLEN - De ’Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland’ en de ’Natur- 
schutzbund Deutschland’ den¬ 
ken dat de omvangrijke bruin¬ 
koolwinning in Nord-Rhein 
Westfalen, oorzaak is van de 
aardbeving maandagmorgen. In 
een verklaring eisen beide mi- 
lieu-organisaties dat er een onaf¬ 
hankelijk onderzoek komt naar 
mogelijke consequenties van het 
in dagbouw afgraven van bruin¬ 
kool. 

Met name het gebied ’Garzweiler 
ir waar de firma Rheinbraun 
AG wil gaan graven zou opnieuw 
onderzocht moeten worden. De 
regering van Nord-Rhein Westfa¬ 
len heeft in september vorig jaar 
daar een vergunning voor afge¬ 
geven. 

Beide milieu-organisaties stellen 
de grootschalige afgravingen 
verantwoordelijk voor de opmer¬ 
kelijke activiteit van de bodem. 
'Het is onverantwoord dat door 
de experimenten met de afgra¬ 
vingen, steeds grotere massa’s 
aarde en grond worden ver¬ 
plaatst. Daardoor groeit het ge¬ 


vaar voor aardbevingen”, aldus 
de verklaring van beide organi¬ 
saties. 

Waterjurist W. Heemskerk uit 
Echt heeft eveneens onmiddelijk 
na de aardbeving gepleit voor 
een onderzoek naar een relatie 
met de bruinkoolwinning in Gar- 
zweiler en Hambach. ,.Aardver¬ 
schuivingen door bruinkoolwin¬ 
ning zijn niet ondenkbaar, voor 
wie bedenkt dat er jaarlijks 1 
miljard kubieke meter aan het 
grondwater wordt onttrokken 
door de bruinkoolwinning. Hij 
wijst erop dat het grondw'ater 
van de groeven van Garzweiler 
en Hambach via de Erftschol en 
de Peelschol naar het gebied tus¬ 
sen de Tegelsebreuk en de Peel- 
randbreuk stroomt. ,,Het ver¬ 
dient onderzoek welke che- 
misch-fysische processen zich in 
dat gebied afspelen,” bepleit 
.Heemskerk. 

Een woordvoerder van Rhein- 
braun AG heeft laten weten dat 
bruinkoolwinning en aardbevin¬ 
gen niets met elkaar te maken 
hebben. 
Dinsdag 14 april 1992 • Pagina Van onze verslaggever 

HERKENBOSCH - Ze zijn de enige twee 
gasten in het café tegenover de kerk aan de 
Hoofdstraat. Terwijl meneer pastoor in het 
bijzaaltje vergadert met enkele bouwdeskun- 
digen over de gebroken staat van het gods¬ 
huis, nemen ze nog maar een pils. Om de 
schok te verw'erken? 

.,Nee hoor, we horen niet tot de getroffenen, 
we komen uit Heerlen en Schaesberg. Eigen¬ 
lijk zouden we gaan vissen, maar gisteren,” 
zegt de een, wijzend op de ander, „vierde hij 
z’n vei^aardag en vanochtend hadden we dus 
met zo'n zin om op te staan. Het regende ook 
nog. Toen zijn we maar hier naartoe geko¬ 
men, ook leuk." 


Een dagje 
aardbeving 

Het begrijpelijke, maar af en toe wat schaam¬ 
teloze aardschoktoerisme kwam gisteren in 
Herkenbosch langzaam op gang. In de loop 
van de middag werden de parkeerplaatsen 
rond de kerk schaars en bewogen zich steeds 
meer groepjes in trainingspakken geklede 
nieuwsgierigen langs de huizen, wijzend 
naar een scheur in een muur, een gevallen 


schoorsteen of een gebroken ruit. Fototoe¬ 
stellen en videocamera’s in de aanslag, me¬ 
delijdende blikken in voorraad voor elke 
voorbijganger die wel eens tot de plaatselijke 
bevolking zou kunnen horen. De inwoners 
laten zich de aandacht welgevallen, elke 
vreemdeling mag meepraten met de groepjes 
ongerusten op straat. 

Ook de nationale en internationale pers 
wordt warm i^rwelkomd. Televisieploegen 
lopen de deur plat bij de zwaarst beschadig¬ 
de huizen. Probleem voor de RTBF: vrijwel 
niemand spreekt Frans. De koffie staat ech¬ 
ter voor iedereen klaar. 

„Zorg maar dat er betaald wordt,” benadruk¬ 
ken de gedupeerden telkens weer, „kan jullie 
omroep geen rampenfonds of zo oprichten?” 


Schaal van Richter De Schaal van Richter is in 1935 
ontwikkeld door de Amerikaan 
Charles Richter, die naar een 
méér objectieve maat voor aard¬ 
bevingen zocht dan de uit 1902 
daterende schaal van Guiseppe 
Mercalli. 

Volgens Richter heeft een aard¬ 
beving van 8 ongeveer 30 maal 
zoveel energie als een van 7... en 
30 maal 30 of 900 maal zoveel als 
een van zes. En zo doorverme¬ 
nigvuldigd maar liefst 810.000 


maal zoveel als een van 4. 
Richter, die in 1985 op 85-jange 
leeftijd overleed, gaat namelijk 
uit van het begrip magnitude. 
Dat is de maat voor de energie 
van de beweging. 

Het gaat hierbij dus niet om de 
gewone rekenkunde in eenhe¬ 
den, zoals wij bijvoorbeeld we¬ 
ten dat 1000 meter een kilometer 
zijn of tellen met graden op een 
thermometer. Als de tempera¬ 


tuur daalt van 11 naar 5 gradeHj • 
dat evenveel als van 31 naar 2 

Dat geldt zowel in Afrika alsj 
Europa. De berekening die Rk' 
ter hanteert met zijn magnitude 
schaal is de zogenoemde logaf* 
mische bewerking. 

Voor de leek heel ingewikkeld 
maar voor de seismologen e« 
mogelijkheid om heel snel oV< 
de hele wereld de kracht uit ' 
drukken. Het begrip is echter ii 
middels zo ingeburgerd, dat o<i 
de leek zich bij benadering W 
voorstellen hoe ernstig de aak 
beving is geweest. 


Honderden gedupeerden willen snel schade hersteld zien 

Handenvol werk aannemers 


Van onze verslaggever 

ROERMOND - De een z’n 
nood is de ander z’n brood. 
Toch beleeft bedrijfsleider G. 
Gieles van Heemels Bouw bv 
in Roermond maar bitter 
weinig vreugde aan het vele 
werk dat de aardbeving zijn 
werkgever oplevert. „Op die 
manier hoeft het niet”, zegt 
Gieles. „Een hoop mensen 
zijn gedupeerd. De klap is 
behoorlijk aangekomen.” 


Zo’n 75 tot 100 mensen belden de 
Roermondse aannemer gistermor¬ 
gen, zegt Gieles. „Zoveel werk 
kunnen we helemaal niet aan. De 
meeste mensen hebben we door 
moeten verw'ijzen naar andere be¬ 
drijven.” De meeste aannemers in 
Roermond waren gisteren telefo¬ 
nisch nagenoeg onbereikbaar; alle 
lijnen waren bezet. 

Heemels BV is momenteel zelf 
met zo’n twintig herstelprojecten 
bezig in Roermond. De aktivitei- 
ten gisteren weren er vooral op 
gericht verdere schade te voorko¬ 
men. Schoorstenen die dreigden 
te vallen, werden van de daken 
gehaald. De huizen werden vervol¬ 
gens waterdicht gemaakt. De ech¬ 
te herstelwerkzaamheden zullen 
zeker nog twee maanden werk op¬ 
leveren, schat Gieles. Volgens 
hem zijn zeker twintig bedrijven 
uit Roermond en omgeving bezig 
de schade te herstellen. 

Die schade is zeer groot. Gieles’ 
mensen zijn onder andere in een 
filiaal van Jacques Hermans in 
Broekhem geweest. „Het was alsof 
er een bom was ontploft.” Bij een 
gokhal in Roermond is een 
schoorsteen dwars door het platte 
dak in de zaak terechtgekomen. 

Schade aan woningen in aanbouw 
IS er volgens Gieles overigens met. 


Kolencentrale 


itilgelegd 


BUGGENUM - De aardbeving 
van maandagmorgen heeft de ko¬ 
lencentrale in Buggenum bij Roer¬ 
mond stilgelegd. Het gaat om de 
twee eenheden 5 en 6 van de zoge¬ 
noemde Maascentrale, De centrale 
beschikt over gevoelige regelap- 
paratuur, die de schokgolven re¬ 
gistreert en de centrale automa¬ 
tisch uitschakelt, De centrale is 
nog niet opnieuw in bedrijf ge¬ 
steld. 

By de kerncentrales in Dode- 
waard en Borssele is volgens de 
GKN, Gemeenschappelijke Kern¬ 
centrales in Nederland, in Arnhem 
niets aan de hand. De aardbeving 
werd door de turbine van de cen¬ 
trale in Dodewaard geregistreerd. 
Dat is buiten het reactorgedeelte. 
De centrale werkt normaal. In 
Borssele worden thans splijtstof¬ 
staven gewisseld. De aardbeving 
heeft geen invloed op het proces. 

Kerncentrales zijn volgens de 
daartoe gelden voorschriften goed 
beschermd tegen aardbevingen. 
Het bewapende beton is van een 
speciale constructie, zodat het 
dwarskrachten kan opvangen. 
Hierdoor is de centrale bestand te¬ 
gen aardschokken van 7 tot 8 op 
de schaal van Richter. 


Kranten persen 
stokken door 
aardbeving 

HEERLEN/ROERMOND - De 
helft van de lezers van het Lim¬ 
burgs Dagblad kon gistermorgen 
reeds het nieuws over de aardbe¬ 
ving op de voorpagina lezen. Door 
de schok moest de pers korte tijd 
stoppen met het drukken van de 
maandagkrant. In de 40.000 exem¬ 
plaren die daarna werdén gedrukt, 
kon het laatste nieuws nog kort 
worden meegenomen. 

Ongeveer 45.000 abonnees van het 
Dagblad voor Noord-Limburg en 
de lezers in dat gebied van Roer¬ 
mondse edities van De Limburger 
moesten gisteren tot in de loop 
van de middag wachten op hun 
krant. De pers die de kranten 
moest drukken, is maandagmor¬ 
gen door de aardbeving ontzet 
geraakt. 


Vliegende 

• De brandweer ui Valkenburg had maandagmorgen de handen vol met het veilig stellen van mergelblokken die na de 
beving in het rond vlogen of los geraakt bleken. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Peelrandbreuk dé boosdoener 


Vervolg van pagina 13 

HEERLEN - De Peelrandbreuk 
was dus de boosdoender in de 
nacht van zondag op maandag. 
Een breuk ontstaat geologisch. 
Vanwege de hoge temperatuur in 
de diepte van de aarde vinden on¬ 
der de aardkorst fysische en che¬ 
mische processen plaats. Dat ver¬ 
oorzaakt langzame bewegingen. 
Door dergelijke stromingen hopen 
zich in de bovenliggende harde 
aardkorst spanningen op die zich 
van tijd tot tijd ontladen in de 
vorm van een plotselinge breuk. 

Woordvoerder Felder van de Rijks 
Geologische Dienst in Heerlen 
legt het als volgt uit. „Als de ge¬ 
broken aarddelen gaan schuiven 
ontstaat een aardbeving. Door 
wrijving dus. Dat is het geval in de 
Amerikaanse staat Californië, 
waar de Andreasbreuk de bevin¬ 
gen in San Francisco veroorzaakt. 
Maar het kan ook door rek. Bij¬ 
voorbeeld als je drie delen hebt en 
de buitenste worden uit elkaar ge¬ 
trokken, dan zakt de middenste 
in. Dat laatste is meestal bij ons 
het geval. We hebben het dan wel 
over millimeters uit elkaar trek¬ 
ken, want zodra het centimeters 


zijn dan is het een beving van om 
en nabij de zeven. Een epicentrum 
hoeft dus niet altijd een stip te 
zijn, het kan ook om een lijn gaan. 
Dat verklaart misschien weer 
waarom in Duitsland, van Heins- 
berg via Keulen naar Bonn, zoveel 
schade aangericht is.” Daarnaast 
ontstaan er aardbevingen door 
vulkaanuitbarstingen of vloedgol¬ 
ven, maar daarvan is in West- 
Europa geen sprake. 

De duizenden meters diepe Peel¬ 
randbreuk maakt deel uit en is de 
grootste van een 'netwerk' breu¬ 
ken. Die beginnen in het Duitse 
Rijndal. De Peelrandbreuk komt 
even boven Roermond het land 
binnen. "Via Eindhoven baant deze 
zich een weg door Noord-Brabant 
en verdwijnt in het Land van 
Maas en Waal. De Peelrandbreuk 
veroorzaakte in 1932 de beving bij 
Uden met een kracht van vijf op 
de Schaal van Richter. 

,,Het gevaar van de Feldbissbreuk 
kunnen we helemaal niet inschat¬ 
ten. Deze heeft in het verleden 
nog niet echt van zich laten ho¬ 
ren”, aldus Felder. 

De Peelrandbreuk is overigens op 
sommige plaatsen zichtbaar in het 
landschap van Midden-Limburg. 


Onder meer nabij Meyel. Rijdend 
over de provinciale weg Meyel- 
Asten is de breuk waarneembaar 
als een verlaging. De provinciale 
weg ligt nog net op het hoge ge¬ 
deelte en de weilanden westelijk 
van de weg liggen anderhalve me¬ 
ter lager. 


Epicentrum 


Over het epicentrum ontstond gis¬ 
teren in de loop van de dag de 
nodige verwarring. Kort na de be¬ 
ving meldde de radio dat het 'er¬ 
gens' tussen Roermond en Heer¬ 
len lag. Later werd gemeld tussen 
Roermond en ’Venlo, daarna werd 
het noord-oostelijk van Roermond 
getraceerd en vervolgens in de 
buurt van Herkenbosch. Uiteinde¬ 
lijk is het epicentrum zuid-weste- 
lijk van Roermond geregistreerd. 

,,Het duurt altijd enige tijd voor¬ 
dat je de lokatie precies hebt vast¬ 
gesteld. Er blijven namelijk steeds 
gegevens binnenkomen”, zegt de 
seismoloog Haak terwijl vanuit 
heel West-Europa de gegevens 
binnenkomen bij zijn dienst in De 
Bilt. „Enkele minuten geleden 
heb ik informatie van onze colle¬ 
ga’s in Engeland binnengekregen. 
Ook uit België, Frankrijk en 


Aardbeving jaagt heel wat bewoners stuipen op ’t lijf 


Van onze verslaggever 

SITTARD — ,,Alsof je op een 
enorm groot schip stond.” De be¬ 
woners van de vijf hoogbouw- 
flats in de Sittardse wijk Lim- 
brichterveld hebben de schrik 
van hun leven gekregen, gister¬ 
nacht om tweeëntwintig over 
drie. In de woning van Herman 
Versteegen op de twaalfde ver¬ 
dieping is er echter niets dat er 
op wijst wat er gebeurd is. De 
schade is beperkt gebleven tot 
een onbruikbare telefoonlijn en 
een aanslag op zijn incasserings¬ 
vermogen. 

Versteegen was, ondanks het 
late tijdstip, nog op: ,,Ik jzit ach¬ 
ter de computer. Plotseling voel 
ik een trilling die steeds heviger 
wordt. De hond begint te blaf¬ 
fen. Ik wil naar de keuken lopen 
maar word zowaar het portaal in- 


’Mijn god, ik hoor 
de flat nog kraken’ 


geslingerd. De schok houdt zo’n 
tien seconden aan, waarna het 
langzaam minder wordt. Mijn 
god, ik hoor de flat nog kraken. 
Naderhand heb ik wat kleren 
aangetrokken en ben ik naar 
mijn zus in Ophoven gereden. 
Op straat stonden groepjes men¬ 
sen bij elkaar.” 

Van mogelijke schade in de flats 
is gisteren niets gebleken. Een 
huismeester: ,,We hebben bewo¬ 
ners met klachten gevraagd naar 
de woningvereniging te bellen. 
Maar voor zover ik weet heeft er 
nog niemand gebeld. ” 


Mevrouw Habets is de echtgeno¬ 
te van een andere huismeester, 
van flat twee; „Je wilt op zo’n 
moment maar één ding en dat is 
zo snel mogelijk de straat op.” 
Ook volgens haar valt de mate¬ 
riële schade reuze mee. „Hier en 
daar wat scheurtjes in de muren, 
meer niet,” 


Voor de flats aan de Pijperstraat 
en de Wagenaarstraat, met twaalf 
etages de hoogste van Geleen, 
rijden kort na de aardbeving di¬ 
verse auto’s af en aan, zo meldt 
een ooggetuige. In de gezamen- 


Duitsland komen gegevens bin¬ 
nen. 'Want in die landen zijn even¬ 
eens golven geregistreerd. Als je 
al die informatie ter beschikking 
hebt, kun je de plaats en kracht 
van de aardbeving vaststellen. 
Vergelijk het maar met een steen 
die je in het water gooit. In een cir¬ 
kel lopen de golven weg. De grote 
van de golven en de afstand die ze 
bereiken, kunnen iets zeggen over 
de klap van de steen.” 

De aardbeving heeft de Neder¬ 
landse seismologen en geologen in 
ieder geval handen vol werk be¬ 
zorgd. De complete seismologi¬ 
sche dienst van het KNMI, tien 
personen sterk, werd binnen en¬ 
kele minuten na de schok opge¬ 
trommeld. Daarnaast werd de 
hulp ingeroepen van het Instituut 
voor Aardwetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Utrecht en wer¬ 
den diverse diensten in het hele 
land, waaronder de Rijks Geologi¬ 
sche Dienst in Heerlen, ingescha¬ 
keld. Uiteraard werden de vier 
officiële seismografen - waarvan 
er drie in Limburg staan: Epen, 
Valkenburg en Kerkrade - nauw¬ 
lettend bestudeerd. Om de vele 
door de bevolking niet meer waar 
te nemen naschokken te registre¬ 
ren. 


lijke portiek heeft zich snel een 
groepje flatbewoners gefor¬ 
meerd. Ze hebben voor de zeker¬ 
heid allemaal de trap genomen 
en speculeren in de hal over wat 
er precies is gebeurd. 

Anderen nemen direct maatrege¬ 
len. Zij hebben familieleden of 
vrienden gebeld en gevraagd in 
elk geval de kinderen op te ko¬ 
men halen. Aan de Wagenaar¬ 
straat rijdt een oud groen Opeltje 
voor. Een Marokkaanse vrouw 
vertrekt nog voor vieren spoor¬ 
slags met haar zes kinderen naar 
(vermeende) veiliger oorden. 

Hoewel de aardkorst inmiddels 
tot rust is gekomen, overheerst 
bij haar en veel andere bewoners 
toch een gevoel van onveilig¬ 
heid. In de appartementen op de 
hoogste verdiepingen vah de bei¬ 
de flatblokken zijn schilderijen 
van de muren geschud. Ook an¬ 
dere huisraad is op de grond 
gevallen. Angst en onzekerheid 
overheersen. 


In Limburg al 
meer dan 300 
geregistreerde 
aardschokken 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Aardschokken en 
-bevingen zijn zeker geen onbe¬ 
kend verschijnsel in Limburg. 
Bijna jaarlijks worden er in onze 
provincie schokken geregistreerd. 
Meestal zijn ze zo licht dat de ge¬ 
wone burger er niets van merkt. 
In de oorlogsjaren stelde de Heer- 
lense geoloog F. van Rummelen 
een aardbevingskalender samen 
voor Zuid-Limburg. Hij kwam tot 
een totaal van 307 geregistreerde 
bevingen tussen 600 en 1940. Zo 
werd in Maastricht in de jaren 
1456 en 1504 grote schade aange¬ 
richt door schokken met een on¬ 
bekende kracht. 

De krachtigste beving in Neder¬ 
land tot nu toe in Nederland werd 
in 1932 geregistreerd in het Bra¬ 


bantse Uden: deze had een 
van 5 op de schaal van Richt^: 
werd ook in Limburg gevoeld | 
1935 was er een 'stevige’ bevin 
Herkenbosch/Roermond: 4.3 . 
de schaal van Richter. Op 
bruari 1971 werd een aardse . 
gesignaleerd met een kracht 1. 
3.7 op de schaal van Richter. ' 
epicentrum lag tussen Roerri^' 
en Heerlen. De schade was ni**' 
groot, maar 109 kippen legden 
de paniek in hun hok het lod. 
Ook de seismograaf van het I" 
grafisch instituut in Heerlen si* • 
op tilt. 

In de jaren daarna halen bericl’'' 
over aardschokken in Limburf 
de Belgisch/Duitse grensstreel^ ‘ 
gelmatig de krantekolommeh ’ 
werd Midden-Limburg op 51' 
1980 opgeschrikt door een be'^‘ 
van ruim 4 tot 4,5 op de schaal": 
Richter; de schok maakte ê* 
slachtoffers en veroorzaakte ^ 
geen schade. 

In de afgelopen jaren werdel) 
Limburg nog 'grotere’ schok* 
geregistreerd in 1982 (ruim 4 op 
schaal van Richter), 1983, 1985 
december, 3.5) en 1988 (18 ol» 
ber, 3.5). 


Verwarring over alarmnummer^ 

DEN HAAG - De aardbeving die maandagochtend Nederland r 
heeft tot verwarring geleid tussen de landelijke alarmnummers 06-1^' 
06-0013. V'an de vele honderden mensen die 06-0013 belden, de alaP.' ^ 
centrale bij pech in huis, waren er velen die om assistentie vroegen ; ^ 
brandweer of politie. Dit maakte de alarmcentrale 06-0013 maandag' , 
kend. J 1 

Circa 250 bellers die ’s ochtends assistentie van de alarmdiensten , 
langden, zijn door 06-0013 doorverwezen. Het landelijke nuna^ ' ) 
06-0013 is sinds november 1991 in gebruik en neemt meldingen 
technische calamiteiten zoals inbraakschade, glasbreuk en watero^ ... 
last. Het merendeel van de vele honderden meldingen die de centn ^ 
kreeg te verwerken, was afkomstig uit de provincies Limburg en No® 
Brabant. . 

De verwarring tussen beide nummers is volgens woordvoerder N. ‘ 
selaar van de alarmcentrale 06-0013 te verklaren door de intens*^ 
voorlich tingscampagn e die onlangs is gestart. 

'Tele-Onthaar in grensstreek maakte overuf^ ' 

Ook veel schade 
Belgisch - Limburg 


HASSELT - In totaal hebben een 
honderdtal huizen in Belgisch- 
Limburg schade opgelopen tenge¬ 
volge de aardbeving. In hoofdzaak 
ging het om schoorstenen die naar 
beneden tuimelden. Maaseik was 
veruit de meest getroffen Lim¬ 
burgse gemeente. Dat werd met¬ 
een duidelijk uit de meer dan 300 
oproepen die het hulpcentrum 100 
kort na de aardbeving te verwer¬ 
ken kreeg. In de loop van de dag 
kwamen daar nog een honderdtal 
meldingen bij. De schilderwerken 
en de muren van de Sint Cathari- 
nakerk werden ook licht bescha¬ 
digd. 

Het Tongers brandweerkorps 
kreeg ook tientallen oproepen bin¬ 
nen. liepen schade op. Ook in 
Genk liet de aardbeving een spoor 
van vernieling na. 

„Dat we overspeeld werden door 
angst en paniek is absoluut nor¬ 
maal”, vertelt psychologe Ria Dae- 
leman, nadat de 'wakkere burgers’ 
onder ons maandagochtend mas¬ 
saal op straat kwamen en brand¬ 
weer, politie of rijkswacht met 
meer dan duizend telefonische 
aanvragen overstelpten. Ook Tele- 
Onthaal, de telefonische dienst 
voor mensen in nood, kreeg tal 
van oproepen te verwerken. In 
Kolderbos-Genk zochten drie 
vrouwen en een kind lange tijd 
hun toevlucht in de brandweerka¬ 
zerne. Pas toen een radiostem een 
geruststellende boodschap de et¬ 
her instuurde, durfden ze terug de 
straat op. In Meldert-Lummen liep 
aan de Oude Baan een compleet 
over haar toeren vrouw rond. Een 
Turk die aan de Onderwij slaan 
woont, moest in shocktoesténd 


naar het ziekenhuis overgebray. 
worden. Hier en daar vlucht^ 
bewoners hun huizen uit om ? ^ 
familie en vrienden hun toevli*"'^ 
te zoeken. 

Ongerustheid 

De vrijwilliger van de telefonis^'!^ 
hulpdienst: „Mijn God en ik 
zelf niet wat er aan de hand 
Ik was net op bed wat gaan uiOT 
ten toen ik een schok voelde 
drie hulplijnen allen tegelijk ^ 
gonnen te rinkelen. We 
hier aan de telefoon met vana|j 
geconfronteerd, maar dit 
nieuw, ik voelde me zelf radel^ 
en wist de gepaste antwoom 
niet”. . 

Theo Keymis uit Rotem 
Stokkem) is wakker gewom^ 
door het rammelen van zijn 
ren, kasten en.... soepterrine. ’L 
stond op en het was precies al^ 
de grond bewoog en onder 
voeten wegschoof. Ik wist da^ 
lijk dat het om een aardbeVy 
ging omdat we hier op een braj^^ 
lijn zitten. We zyn dan met y 
hele gezin naar buiten gelope*' ^ 
hebben twee minuten later 
een lichte schok gevoeld, 
toen was het ergste gelukkig » 
daan”. ^ 

Vele zaten na de aardschok 
vragen. Marcel Sleurs uit 
gen vroeg zich onder meer a» , 
ons lichaam door aardstralen 
op voorhand 'verwittigd' werd. 'V 
en andere familieleden en 
makkers hebben de ganse na<y 
in bed liggen woelen. Ik ben er y 
ker van dat het iets te maken ^ 
met de aardbeving”. 


CDA en VVD willen snel duidelijkheid schade 

’Rijk moet gedupeerden 
snel te hulp schieten’ 


Van onze verslaggever 

ROERMOND - Het bestuur van de 
afdeling Roermond van het CDA 
en de raadsfractie van deze party 
alsmede de VVD-kamerfractie en 
PvdA-Limburg hebben maandag¬ 
avond een dringend beroep ge¬ 
daan op de regering en op de 
Europese Commissie om financië¬ 
le hulp te verlenen aan mensen 
die zwaar getroffenen zijn door de 
aardbeving. 

Het CDA wijst erop dat de kans op 
een schadevergoeding door het 
rijk, de provincie Limburg, de ge¬ 
meente en de verzekeringsmaat¬ 
schappijen nihil is. 

De afdeling Roermond van het 
CDA wil desondanks toch voor 
onevenredig zwaar getroffenen 
enig perspectief bieden op een 


rlji 

schade-uitkering en denkt 
aan mensen met een minimu^'^j 
komen die onmogelijk een 
van tienduizenden guldens 
hun huis zelf kunnen betalen- n 
Het Roermondse CDA staat 
op de bres voor de even 
Duitse grens wonende 
den in het zwaar getroffen 
berg. Omdat ook de buurlan^p 
zijn getroffen is ook een 
gedaan op hulp van de Europ® 
Commissie. 

De VVD-fractie vindt het 

lang dat er van overheidsw .jj, 
wordt nagegaan welke 
heden er bestaan de schade 
eigenaars/bewoners te compy^jjj 
ren. Haar gedachten gaan gjd 
uit naar de fiscale aftrekbaarn^gj, 
van de herstelkosten of de n^ 
ling van een rampenfonds. 


Ilmburgs dagblad 


Limburg 


f 


H i 


f 0. 

»; Taxichauffeu rs 
'i reden te snel 

ti' 

KERKRADE Een intensieve con¬ 
trole van de Kerkraadse politie in 
(1 het afgelopen weekend heeft vooral 
!« , '^eel bekeuringen voor taxibedrij- 
yen opgeleverd, waaronder 24 snel- 
I heidsoveitredingen. Taxi’s werden 
ii Speciaal in het oog gehouden, om- 
0 dat de politie de laatste tijd veel 
i 'klachten kreeg over het rijgedrag 
[( de taxichauffeurs. 

Van een onderneming werden vijf 
'Overtredingen geconstateerd, een 
j; ander bedrijf boekte vijf snelheids- 
j Overtredingen en eenmaal rijden 
I ooor rood. Tijdens de actie werden 

i ^ovens twee auto’s in beslag geno- 
,jOon. Een bestuurder reed met 112 
Kilometer door de bebouwde kom 
' On twee keer door het rode licht. 
Marokkanen toonden 
geen enkel berouw 


Vervolg van pagina 1 


Archour S. en Abdellah 
B. hoorden de eis onbe¬ 
wogen aan. Maar dat ver¬ 
baasde de procureur- 
generaal niet. „Sinds de 
afschuwelijke dubbele 
moord hebben ze nooit 
een greintje van spijt ge¬ 
toond. En ik weet ook 
waarom. Omdat ze geen 
spijt hébben.” 

Daarom alleen al was vol¬ 
gens mr Mol een lange 
celstraf op zijn plaats. 
„Het zijn gevaarlijke 
mannen. Ze zien mensen 
als dieren. De kans dat ze 
opnieuw een gruwelijke 
misdaad begaan, is in 
mijn ogen bijzonder 
groot. Misschien dat ze in 
de gevangenis kunnen 
worden heropgevoed,” 


zei mr Mol. Zichtbaar 
ontroerd las ze voor uit 
een brief van de vader 
van Esther Grispen. Ge¬ 
richt aan Justitie en met 
het verzoek de moorde¬ 
naars van zijn dochter en 
haar vriendin zwaar te 
straffen. „Besef dat wij 
als ouders levenslang 
hebben gekregen,” 

schreef Grispen. 

Nooit is duidelijk gewor¬ 
den wie van de twee Ma¬ 
rokkanen op het idee is 


gekomen de meisjes om 
het leven te brengen. 
Archour S. heeft steeds 
gezegd dat Abdellah B. 
de dubbele moord be¬ 
raamde en dat hij alleen 
heeft meegehoipen om¬ 
dat hij daartoe met een 
pistool werd gedwongen. 

Volgens Abdellah B. is 
het precies andersom in 
zijn werk gegaan. Vast 
staat alleen dat Sonja 
Hartmann een verhou¬ 
ding had met Archour S, 


die getrouwd was en 
ieder moment vader kon 
worden. Maar dat wist 
het meisje niet. Het was 
Abdellah B. die haar 
daarvan op de hoogte 
bracht. Toen sloegen bij 
Sonja de stoppen door. 
Ze maakte haar Marok¬ 
kaanse vriend in het 
openbaar uit voor alles 
wat lelijk was. probeerde 
hem te lijf te gaan en 
dreigde alles tegen zijn 
vrouw te vertellen. 

Het zou haar dood wor¬ 


den. De twee mannen 
lokten Sonja mee naar de 
flat van haar vriendin 
Esther Grispen. Daar 
werd ze met vereende 
krachten gewurgd. Est¬ 
her die niet veel later 
thuiskwam en zag wat er 
gebeurd was, onderging 
hetzelfde lot. 

President mr Smulders 
van het gerechtshof deed 
aan het einde van de zit¬ 
ting nog een laatste po¬ 
ging de twee Marokka¬ 
nen een woord van 
berouw te ontlokken. Te¬ 
vergeefs. „Had ik me dan 
door mijn hoofd moeten 
laten schieten?”, zei Arc¬ 
hour S. En Abdellah B. 
kwam niet verder dan; 
„Ik vind de straf te 
hoog.”. 

Het hof doet over twee 
weken uitspraak. 


f- 


Landelijk acties voorzien in 37 bedrijven 


Zuivelstaking breidt uit Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 1 


.\ieinve commissaris kaplcin stelt bedrijfsplan oj 

Teiky o - directeur 
Van Beers geschorst 


DOOR GEERT DEKKER 


MAASTRICHT - Lambert F. van 
Beers, de directeur van de m Maas¬ 
tricht gevestigde Teikyo Europe bv, 
is zondagavond geschorst. Het star¬ 
ten van de ontslagprocedure is een 
van de eerste daden van de nieuwe 
Raad van Commissarissen van de 
bv, waarin oud-Sphinx-topman 
Bert Kaptein zitting heeft genomen. 

De 62-jarige Bert Kaptein is afgelo¬ 
pen weekeinde teruggekeerd uit 
Japan, waar hij gesprekken heeft 
gehad met Teikyo-president dr. S. 
Okinaga en prof. T. Miyazaki. De 
laatste heeft ook zitting genomen in 
de RvC. in plaats van prof. O. Na- 
kai, een van de mensen die de laat¬ 
ste maanden pogingen heeft onder¬ 
nomen de turbulente ontwikkelin¬ 
gen rond directeur Van Beers een 
andere wending te geven. 

,,Ik heb bijzonder goed kunnen 
overleggen met professor Miyazaki. 
en we hebben goede afspraken kun¬ 


nen maken.” aldus Kaptein. di 
benadrukt dat niet hij de leidm 
van dc Nederlandse Teik_\'o-brani 
he zal overnemen. Zijn taak is hi 
opstellen van een business-plan. dc 
orde op zaken moet stellen. Kaptei 
zal deze week spreken met werkm 
mers en andere betrokkenen. 

Het komende ontslag van Lambe 
van Beers volgt na een penod 
waarin de arbeidssituatie in hi 
voormalige ziekenhuiscomplex Ai 
nadal, waar het Junior College, d 
Teikyo University en het Medic; 
Center gevestigd zijn, door velen a 
onhoudbaar gekensc hetst werd. L’ 
angst voor represailles van de Ie 
ding durfde echter geen enkel 
werknemer met naam en toenaar 
in de openbaarheid te treden. Gi 
ruchten circuleerden er des te mee 
..Daar moet een einde aan komen 
aldus de nieuwe commissaris Kaj 
tein. die nog geen uitsluitsel ko 
geven over cie toekomstige positi 
van door Van Beers op non-actu 
gezette Teikyo-medewerkers. 
DEN HAAG/SITTARD - Het mi¬ 
nisterie van WVC heeft terecht de 
PNL-subsidie beëindigd die sinds 
1982 werd uitgekeerd aan de 
stichting Vormingscentrum voor 
Jeugdigen Wormdael in Sittard. 
Dit heeft de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State beslist. 

De PNL-subsidie (Perspectieven¬ 
nota Limburg) bedroeg 143 dui¬ 
zend gulden. Met het bedrag kon 
de stichting, die vormingswerk 
verzorgt voor jeugdigen die in in¬ 
ternaten zitten, twee cursuslei- 
CtCll 1 LI v- rvx-v w J 1. 


Ai»- IIOLV V 


band van de cursusleiders wer 
in 1984 beëindigd maar de PNl 
subsidie bleef doorlopen. D 
stichting is de PNL-subsidie gaa 
gebruiken v-oor de algemene ui 
gaven. 

De Raad van State stelt dat d 
stichting op de hoogte was dat d 
PNL-subsidie gestaakt zou wo. 
den. Het rechtscollege stelt dat d 
PNL-subsidie los staat van d 
subsidie op grond van de We 
zijnswet die de Stichting blij 
ontvangen. 


(ADVERTENTIE) 


contactlenzen¬ 
brillenspeciaalzaak 


HOPPENBROUWERS aV. 


n Flitsende 
serie 

kinderbrillen 

(met de bekende 
. 1-jaars garantie) . 


EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 7119B4 


Met onze bekende 
garanties 


Klem m 
meters 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m ae 

Emmastraa 

voorbi 

ABN-oa'i> 


Vurore wil 


niet fuseren 

ROERMOND — Vurore. het mst 
tuut voor emancipatie-ontwikkehn 
in Limburg, is het niet eens met r 
plannen van Gedeputeerde State 
om de acht provinciale welzijnsii 
stellingen op te laten gaan in twt 
instituten. Vurore zou samen mi 
Liose, de Stichting ter Onderstel 
ning Gezondheidszorg en Maa 
schappelijke Dienstverlening en c 
Stichting Provinciaal Emancipati' 
werk Limburg, een instituut mo' 
ten gaan vormen. GS denken dat d 
met alleen goedkoper is. maar dr 
ook de onderlinge samenwerkir 
wordt verbeterd. Nu is er tusst 
sommige instellingen vaak spral 
van overlapping. Vurore ziet ziel 
zelf echter met als een welzijnsii 
stelling, maar als ontwikkelingsii 
stituut. „De provincie probeert c 
gevolgen van een ingrijpende bezu 
mgmgsoperatie af te wentelen c 
een organisatie die met deze probf 
matiek mets te maken heeft 
schrijft Vurore in een brief aan Gf 


Van onze redactie economie 


“ORN/HEERLEN - Ondanks de werkstaking van de 
;;helft van de werknemers denkt de directie van Campina- 
"Melkunie dat de vestigingen in Born en Roermond voor¬ 
al toch gewoon kunnen blijven produceren. De vak¬ 
bonden hebben aangekondigd dat de stakingen in de 
i’-Zuivelindustrie zich vandaag zullen uitbreiden. Landelijk 
. 2ijn vandaag acties voorzien in 37 bedrijven. 


het einde van de dag waren er 
' hog geen tekenen die wijzen op toe- 
hadering tussen de partijen of een 
S^ng naar de rechter. Zowel de 
', ''^^rkgevers als de werknemers ne- 
een afwachtende houding in. 
^ Werd gisteren gestaakt bij 34 be- 
. ^hjven maar slechts bij 16 daarvan 
,. KWam de produktie helemaal stil te 
**ggen. 

noemt een woordvoerder van 
, 9® Voedingsbond FNV de staking 
Born en Roermond een succes. 
■ . ’Jk ben tevreden. Meer dan de helft 
de werknemers staakt op dit 
'homent. Maar inderdaad is er ook 


Geen verse melk 


een deel dat wel werkt. Uit eigen 
beweging. Daar zitten vreemd ge¬ 
noeg ook leden van ons bij. Die 
kunnen het mentaal niet aan. Ik 
hou het er maar op dat ze hier in 
Limburg te goed zijn opgevoed. Het 
is voor de mensen hier ook de eer¬ 
ste maal dat ze staken.” 

Bij de ijsfabriek van Campina in 
Roermond wordt gewoon doorge¬ 
werkt. Daar moet eerst een grote 
hoeveelheid ijs die nog aanwezig 
was verwerkt worden. „Maar met 
die ijsmix zijn we dinsdagmiddag 
wel klaar. En dan verwacht ik dat 
ook daar het werk zal worden neer¬ 
gelegd,” aldus de woordvoerder van 
de Voedingsbond. 


1200 dode 
vissen in 
kasleelgraeht 

LIMBRICHT - Het einde van 
de mysterieuze vissterfte in de 
grachten van kasteel Limbncht 
is nog niet in zicht. Tot gisteren 
zijn ruim 1200 dode vissen uit 
het water gehaald, zo meldt 
voorzitter Marcel Heyligers van 
hengelsportvereniging 'De Wie- 
jert’. ,,De oorzaak is nog steeds 
met bekend. Maar we laten het 
er niet bij zitten”. 

Ook een onderzoek van het 
WZL (Waterschap Zuivering¬ 
schap Limburg) heeft niet de 
gewenste resultaten opgele¬ 
verd. Uit het onderzoek is geen 
verhoogde concentratie aan 
metalen of bestrijdingsmidde¬ 
len gebleken. Weliswaar is er 
een licht ontregelde zuurstof- 
huishouding geconstateerd 
maar dat kan volgens Heyligers 
onmogelijk leiden tot zulk een 
massale vissterfte. 

Donderdag gaat het bestuur 
van de hengelsportvereniging 
om de tafel zitten met enkele 
afgevaardigden van de NV’VS 
(Nederlandse Vereniging van 
Sportvissers), de Kasteelstich- 
ting en de gemeentelijke mi¬ 
lieudienst. 


Raad van State over PXL-niaalre^et: 


Subsidie vormingswerk 
Sittard terecht gestopt 


• De stakende chauffeurs van Campina Melkunie in Roermond. Er wordt druk overleg gevoerd voor de ingang van het 
bedrijf , ^ Foto; JAN PAUL KUIT 


Zuiveringsschap bang 
voor melklozingen 


in beken 


Van onze verslaggever 


ROERMOND - Indien nodig zal 
het Zuiveringsschap Limburg 
naar aanleiding van de stakingen 
bij twee Campina-bedrijven ver¬ 
scherpt gaan controleren. Dit 
omdat de mogelijkheid bestaat 
dat melkveehouders op korte 


en riool 


termijn hun melk voorlopig niet 
bij de fabrieken kwijt kunnen. 
Wanneer de boeren besluiten om 
de melk rechtstreeks op het op¬ 
pervlaktewater te lozen, kan ern¬ 
stige milieuschade optreden. 

Bovendien dreigen aanzienlijke 
verstoringen in de zuiverings¬ 
processen op de rioolwaterzuive- 


• Triathleet Luc Huntjens en handballer Harold Nusser in de klas bij Jan Lauers, voet- 
baldocent en topsportcoördinator van het CIOS. Foto: PETER roozen 


(21) is eerstejaars student op het 
CIOS, en zit momenteel in de 
topsportklas. Hij was in 1990 Ne¬ 
derlands kampioen triathlon bij 
de junioren; „Ik wil prof worden. 
Daarvoor krijg ik hier ook alle 
mogelijkheden. Maar mocht het 
niet lukken, dan kan ik nog altijd 


terugvallen op mijn opleiding als 
sportbegeleider.” 

Jani Lauers, voetbaldocent en 
topsportcoördinator van het 
CIOS: „Als een student door be¬ 
paalde trainingsstages of toer¬ 
nooien achterop dreigt te raken, 
zijn er speciale docenten voor 


extra begeleiding. Tentamens 
kunnen ook verplaatst worden 
als dat nodig is, en lesroosters 
worden desgewenst individueel 
aangepast. Maar uiteindelijk 
werkt toch iedere student het¬ 
zelfde programma af. Topsporter 
of niet”. 


ringsinstallaties op het moment 
dat de melkoverschotten op de 
riolering worden geloosd. 

Waarschuwing 

Gezien de ernst van de situatie 
en de dreiging van schadelijke 
gevolgen voor het oppervlakte¬ 
water op korte termijn, ziet het 
zuiveringschap zich als milieuor¬ 
ganisatie verplicht potiëntele 
overtreders vooraf te waarschu¬ 
wen. Melkveehouders die over¬ 
gaan tot het lozen van hun melk¬ 
overschot op het oppervlaktewa¬ 
ter overtreden daarmee de wet 
en kunnen rekenen op een pro¬ 
cesverbaal en bestuurlijke sanc¬ 
ties. Hetzelfde geldt voor melk¬ 
veehouders die hun overschot 
via het riool lozen. 


De Rouw gaal 
Katholiek 
Nieuwsblad 
aanvoereii 

DEN BOSCH - Maastrichtenaar 
Winus de Rouw, voormalig hoofdre¬ 
dacteur van het Limburgs Dagblad, 
is benoemd tot hoofdredacteur van 
het Katholiek Nieuwsblad in Den 
Bosch. De 58-jarige De Rouw werkt 
nu nog als hoofd Voorlichting en 
PR van het St.-Jozefziekenhuis en 
de verpleegklinieken m Kerkrade. 
Hij begint op 1 september aan zijn 
nieuwe baan en volgt Jan Laugs uit 
Roermond op, die met pensioen 
gaat. De Rouw werkt al 35 jaar in de 
journalistiek, waarvan lange tijd bij 
het Limburgs Dagblad, onder ande¬ 
re als hoofdredacteur. 


Heerlen — Veel supermark¬ 
ten zitten vandaag waarschijnlijk 
Zonder dagverse melk. Als ge- 
volg van de zuivelstaking krijgen 
zij weinig melk aangevoerd. De 
filialen van Albert Heijn worden 
jjiet meer bevoorraad. De Ven- 
öex Food group -waaronder de 
Edah, Torro en Dagmarkt- kon¬ 
digde aan dat de helft van haar 
filialen zonder melk zal komen 
te zitten. 

pok de drieduizend melkhande- 
l^ren die Nederland telt komen 
'^ermoedehjk vandaag zonder 
l^elk te zitten. Maar de meeste 
fiebben nog wel voldoende melk 
o*Ti vandaag langs de deuren te 
gaan. 


Drughandel vanaf 
boot in Maastricht 

^astricht- De Maastrichtse 

■ P.'^litie heeft zondagavond een 24-ja- 
pge Maastrichtenaar aangehouden 

- jP een boot aan de Wilhelminakade. 

■ kajuit trof de politie een soort 
offeeshop aan, waar de man bezig 
as met de verkoop van verdoven- 


fïiiddelen. Op de tafel lag de 
oekhouding van de dag alsmede 
voorraad softdrugs, ongeveer 


1800 

Van 


gram, met een verkoopwaarde 
ruim 18.000 gulden. 


Woordvoerder J. Thijsen van Cam¬ 
pina Melkunie in Den Bosch beves¬ 
tigt de situatie dat er in Limburg 
nog gewoon wordt geproduceerd. 
„We zijn een sterk geautomatiseerd 
bedrijf. Voorlopig wordt de melk 
nog bij de boeren opgehaald en zijn 
we in staat deze te verwerken. Maar 
het moet niet te lang duren want 
dan komen we in de problemen. Bij 
de kaasopslag van Campina in 
Roermond waar 127 mensen wer¬ 
ken staken de chauffeurs. Hierdoor 
is het werk voor een deel stil komen 
te liggen.” 

Het arbeidsconflict draait om de 
vut. De vier vakbonden in deze be¬ 
drijfstak trokken aanvankelijk geza¬ 
menlijk op tegen het voornemen 
van de werkgevers om de vut-leef- 
tijd per 1 januari 1994 te verhogen 
van 59 naar 60 jaar. Zaterdagnacht 
viel het vakbondsfront uit elkaar. 
De industrie- en Voedingsbond van 
het CNV en de Unie BLHP bereik¬ 
ten overeenstemming met de werk¬ 
geversorganisatie FNZ. Werkne¬ 
mers behouden tot 1 september 
1995 het recht op 60-jarige leeftijd 
uit te treden. Daarna moet opnieuw 
over de vut worden onderhandeld. 
De Voedingsbond FNV beschuldigt 
de andere bonden ervan binnen de 
kortste keren ’overstag te zijn ge¬ 
gaan’. 

Van de 19.000 werknemers in de 
zuivel zijn er 10.000 lid van het FNV 
en 4.000 van het CNV 


Sittard geknipt 
voor studerend 
sporttalent 


Sittard - Topsport combine- 
-i® studie, daarvoor is 
ittard vanaf het volgend school- 
n aangewezen stad. Want 

naast de faciliteiten die het Wal- 
al twee jaar biedt 
de topsportklas van het 
Pil/vanaf september 1992 
plf*: betere sport(st)er tussen 12 
, , ^Ün of haar graantje mee- 
Sin bet College 

, een gemeenschap van 
nlen voor het voortgezet on- 
pl^^^^^’ '^^‘^^bjk met een sport- 

Het College Sittard is door het 
ministerie van Onderwijs en We- 
aangewezen als 
hfk LOOT-school (Lande- 

OK Overlegorgaan Onderwijs 
I psport). Scholieren die uit- 

v'.n andere tak 

an sport krijgen op zulke scho- 
meer begeleiding, tijd en 
ogehjkheden om in hun sport 
onderste uit de kan te halen. 

Lesondanks mag de studie niet 
verwaarloosd worden. Conrector 


C.Stijnen, tevens docent licha¬ 
melijke oefening, van het Colle¬ 
ge Sittard: „Het is algemeen 
bekend dat 95 procent van al het 
topsporttalent uiteindelijk tekort 
schiet. Door dit soort initiatieven 
loopt deze sportende subtop niet 
het gevaar ook maatschappelijk 
buiten de boot te vallen.” 

Het sportplan van het College 
Sittard gaat in september van 
start. Het NOC (Nederlands 
Olympisch Comité) bepaalt of 
een scholier in aanmerking komt 
voor een voorkeursbehandeling. 
De criteria zijn voor iedere sport 
verschillend, maar over het alge¬ 
meen moet iemand toch wel te¬ 
gen de nationale top aan zitten. 
In dat geval is het mogelijk om 
af te wijken van de minimum- 
lessentabel en het examen te 
spreiden over twee jaar. 

De topsportklas van het CIOS 
doet al sinds twee jaar aan ’top- 
sport-vriendelijk studeren’. 
Triathleet Luc Huntjens en 
handballer Harold Nusser heb¬ 
ben er ervaring mee. Huntjens 

Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 


liitiburgs dogblad 


oosfeliike mllnstreek 


Van onze correspondent 


DEN HAAG/KERKRADE - 
Krijgt het jongerencafé Cheers 
aan de Einderstraat in Kerkrade 
een avondterras of niet? Die 
vraag hoopt de waarnemend 
voorzitter van de afdeling be- 
stuursgeschillen van de Raad 
van State in Den Haag, staats¬ 
raad mevrouw J. Leyten-de Wij- 
kerslooth, nog deze week te 
beantwoorden. 

De gemeente verleende Cheers 


Geen vergunning na zeven uur 

Cheers wil avondterras 


onlangs een nieuwe hinderwet¬ 
vergunning. Daarin is bepaald 
dat het nabij de Markt gevestig¬ 
de Cheers van twaalf uur ’s mid¬ 
dags tot zeven uur ’s avonds een 
terras mag exploiteren. Daarna 
moeten de tafeltjes en stoeltjes 
weg zijn. 


Cheers gaat echter niet voor ze¬ 
ven uur ’s avonds open. ,,We zijn 
een jongerencafé. Die kunnen 
overdag niet komen”, aldus een 
exploitant van Cheers. Voorts is 
het zo dat het terras van Cheers 
de gehele dag m de schaduw ligt. 
Overdag wil er daarom niemand 


zitten, ’s Avonds is dat anders. 
„Dan puilt onze zaak uit.” Veel 
bezoekers willen dan van tijd tot 
tijd even buiten zitten. 

De gemeente vreest dat het ter¬ 
ras ’s avonds overlast zal veroor¬ 
zaken voor de omwonenden. 
Daarom heeft een gemeente¬ 
woordvoerder staatsraad Leyten 
ont/aden de aan Cheers verleen¬ 
de hinderwetvergunning dusda¬ 
nig aan te passen dat er ’s avonds 
wel een terras uit mag staan. 
Leyten hoopt nog deze week uit¬ 
spraak te doen. 


Testrit valt erg duur uit 


Geboorte van tweeling brengt gemoederen in beweging 

Buurt Schinveld eist 


verkeersmaatregelen 


HEERLEN — Een 19-jarige inwoner 
van Nuth moet zijn motor inleveren 
na een 'testrit’ met het voertuig, 
zonder dat dit verzekerd was. Bo¬ 
vendien had de jongeman geen rij¬ 
bewijs. 

De jongen uit Nuth reed, nadat hij 
zijn motor zelf had gerepareerd, met 
het voertuig naar een tankstation. 
Daar wilde hij één band nog iets 
harder oppompen. 

Tijdens deze testrit, door enkele 
weilanden en over een fietspad, 
werd hij door de politie aangehou¬ 
den. Bij controle bleek dat de motor 
niet verzekerd was. De jongeman 
was bovendien nog niet in het bezit 
van een rijbewijs. Wél was hij aan 
het lessen. 

Officier van justitie J. van Opstal 
laakte de houding van de verdachte. 
„Mensen die onverzekerd rijden pa¬ 
rasiteren op de beurs van verzeker¬ 
den. Deze mensen storten via hun 
verzekeringspremie geld in het 
Waarborgfonds, waaruit de slacht¬ 
offers van onverzekerden dan weer 
betaald worden.” 

Voor het onverzekerd rijden eiste 
de officier verbeurdverklaring van 


Van onze correspondent 

SCHINVELD - De bewoners 
van de Schinveldse Kannun- 
nik van Nuijsstraat eisen van 
de gemeente Onderbanken 
maatregelen om een eind te 
maken aan de onveilige ver¬ 
keerssituatie in hun straat. 

Al vijf jaar voeren ze actie, maar 
zonder resultaat. De geboorte van 
een tweeling bij Thea en André 
Somers heeft de gemoederen weer 
in beweging gebracht. Thea Somers 
moet halsbrekende toeren uithalen 
om met de bovenmaatse kinderwa¬ 
gen veilig op straat te komen. 

In 1986 en 1989 hielden de bewo¬ 
ners reeds handtekeningenacties 
om verkeersremmende maatregelen 
af te dwingen. Praktisch alle gezin¬ 
nen van de Kannunnik van Nuijs¬ 
straat steunden de actie. 

Vooral over de 21 kinderen en even- 
zovele bejaarden maken de bewo¬ 
ners zich zorgen. „Het is een één- 
richtingsweg, maar daar trekken 
veel automobilisten zich niets van 
aan. Ze rijden gewoon tegen het 
verkeer in. En bovendien wordt er 
veel te hard gereden. Politie zie je 
hier met”, zegt woordvoerster Sy- 
büle Ubachs. 

„Over de hele lengte staan er auto’s 
geparkeerd, omdat de meeste hui¬ 
zen geen garage hebben. Het trot¬ 
toir is v'oor de woning van Thea en 
André Somers maar dertig centime¬ 
ter breed. Als de moeder met de 
tweeling-kinderwagen naar buiten 
moet, staan de kinderen onbe¬ 
schermd midden op straat. En dat 
net in een onoverzichtelijke flauwe 
bocht”, aldus Ubachs. 

De bewoners hebben dit weekeinde 
alternatieve verkeersborden ge¬ 
plaatst om automobilisten en brom¬ 
fietsers tot een rustiger verkeersge¬ 
drag te bewegen. 

„We hebben allerlei alternatieven 
voorgesteld, maar het heeft niet mo¬ 
gen baten. En op brieven kregen we 
geen antwoord. Wei zijn we enkele 
jaren geleden door de verkeerscom- 
missie gehoord, maar ook dat had 
geen effect ”, zegt Louis Storms, een 
van de actievoerders. 

Wethouder Theunissen is nog eens 
poolshoogte gaan nemen. „Ik ben 
by het bewuste huis van de familie 
Somers op het trottoir gaan staan. 
Ik vind de situatie niet onoverzich¬ 
telijk. Als mevrouw Somers haar 
huis uitkomt, zal ze goed naar links 
en rechts moeten kijken. Als we op 
die plek een parkeerverbod maken, 
wordt de situatie pas echt gevaar¬ 
lijk. De kern Schinveld is overigens 
in 1993 aan de beurt in ons ver- 
keersveiligheidsplan. Dan worden 
de verkeersonveilige situaties aan¬ 
gepakt.” 9 Thea Somers moet halsbrekende toeren uithalen om met haar tweeling op straat te komen. 

Vrolijke klucht in Merkelbeek 


Van onze correspondent 
MATHEU BEMELAAANS 

MERKELBEEK - Als we zon¬ 
dagavond even voor achten het 
gemeenschapshuis De Henkhof 
in Merkelbeek binnenstormen, 
worden we door een vriendelijke 
mevrouw opgevangen; „Dus u 
bent van de krant?” wil ze weten, 
„en schrijft u positief-kritisch of 
negatief?” Nou mevrouw kan ge¬ 
rust zijn, want ik heb genoten 
van hetgeen de leden van To¬ 
neelvereniging Merkelbeek ons 
voorschotelden in de klucht 
’Charleston Baby’. 

Toneeltechnisch zijn er wel op¬ 
merkingen te maken. De voor¬ 
stelling was zeker niet ’af, maar 
wel reuze gezellig en ze werd 
met enthousiasme en overgave 
gebracht. Het succes was overi¬ 
gens niet alleen te danken aan 


het talent van de spelers, maar 
ook aan de leuke inhoud van het 
stuk. 

Het verhaal speelt zich af in het 
mode-atelier van Theodoor Haas, 
die zich ’Madame Belle Fleur’ 
noemt. Omdat het slecht gaat 
met de zaken, heeft hij zijn ate¬ 
lier verplaatst naar het huis van 
zijn zuster Anna (Tiny Smeets), 
een omhoog gevallen tante die 
indruk wil maken op alle dames 
van stand. Ze vindt zichzelf bij¬ 
zonder menslievend en ze denkt 
dus ook wel kans te maken op de 
titel 'vrouw van het jaar’, die 
door een damesblad wordt uitge¬ 
loofd. 

Intussen probeert Theodoor op 
allerlei manieren aan geld te ko¬ 
men. Hij verkoopt niet alleen 
dure japonnen - zoals zijn creatie 
’Charleston Baby’ - aan de ken¬ 
nissen van Anna, maar hij tracht 


ook haar dochter Helga (José 
Kleuters) te koppelen aan rijke 
jongelingen. 


recensie 


Uiteraard ging het geheel ge¬ 
paard met allerlei verwikkelin¬ 
gen en persoonsverwisselingen, 
zoals dat een echte klucht be¬ 
taamt. Het leuke van deze klucht 
was echter dat alle gebeurtenis¬ 
sen totaal onvoorspelbaar waren. 
Hierdoor bleef het verhaal tot 
het einde toe boeien, al hadden 
de spelers in de scènes waar veel 
uitgelegd moest worden wel 
eens moeite om de spanning vast 
te houden. 

Maar deze ’saaie’ momenten wer¬ 
den snel weer goed gemaakt, 
door de vele dolkomische situa¬ 
ties. Mamakindje Jaap Mosterd 
(Maurice Loo) stal de show met 


Foto; FRANS RADE 

zijn simpel gedrag en zijn optre¬ 
den als mevrouw Verkade. De 
rol van verwijfde mode-ontwer- 
per werd goed neergezet door 
Louis Peters. Ook de vrouwelij¬ 
ke speelsters zaten goed in hun 
rol, al moeten ze er wel voor op- 
pasen dat ze hun tekst niet te 
zeer op een ’voorleestoontje’ uit¬ 
spreken. Dat gold overigens niet 
voor de vlotte vriendin Sonja, 
die zeer natuurlijk door Mia Kos¬ 
ter werd gespeeld. 

Leuke bijrollen waren er verder 
voor Christiaan (Henry Hey- 
mann), Johanna van Koorezaat- 
he (Els Daniels), opa Abraham 
(Louis Backhaus) en Marietje 
(Toos Jacops), die de eer had om 
als brutale poetsvrouw, annex 
hoofdredactrice te komen vertel¬ 
len dat ’meneer-madame Belle 
Fleur’ tot vrouw van het jaar was 
gekozen. 

Het decor zag er mooi uit en de 
kleding was - vanzelfsprekend in 
dit modestuk zou ik bijna zeggen 
- goed verzorgd. 

Samenvattend, het was geen 
hoogstandje, maar wel een heel 
leuke, vrolijke voorstelling. 


de motor. Ook vroeg hij een boete 
van 165 gulden voor het rijden zon¬ 
der rijbewijs. Kantonrechter J. Wij¬ 
nen vonniste conform deze eis. 


Jaren auCorijden 
zonder rijbewijs 

Van onze verslaggeefster 


HEERLEN — Een Kerkradenaar 
(47) is gistermorgen door de Heer- 
lense kantonrechter J. Wijnen ver¬ 
oordeeld tot 750 gulden boete en 
drie maanden ontzegging van de rij¬ 
bevoegdheid. Hij is tot drie keer toe 
gepakt voor onverzekerd autorij¬ 
den. „Wat dat betreft ben ik een 
beetje nonchalant”, was het ver¬ 
weer van de verdachte zelf. 

Die nonchalance had echter een an¬ 
dere oorzaak dan financiële proble¬ 
men, zo bleek ter zitting. De man 
rijdt al jaren auto zonder rijbewijs. 
„Geen wonder dat de wagen niet 
verzekerd is”, aldus officier van jus¬ 
titie J. van Opstal, „dat kan hele¬ 
maal niet zonder een geldig rijbe¬ 
wijs.” 

De Kerkradenaar vatte de boete 
zeer lakoniek op. Met het rijverbod 
was hij duidelijk minder blij. „Nu 
mag ik ook niet lessen en dan duurt 
het nog veel langer voordat ik ein¬ 
delijk dat rosé papiertje heb”, mor¬ 
de de verdachte. 

Kantonrechter Wijnen kende geen 
pardon. Het vonnis was conform de 
eis van officier Van Opstal. 


Artikelen van 
brouwerijen 

VAALS - In een grote feesttent op 
het Willem Alexanderplein in Vaals 
worden in het weekeinde van vrij¬ 
dag 24 tot en met zondag 26 april de 
jaarlijkse BAV-feesten gehouden. 
Dit is een initiatief van de Bier- en 
Verzamelaarsvereniging BAV die 
zich onder meer ten doel stelt men¬ 
sen met elkaar in contact te bren¬ 
gen die brouwerij-artikelen uit di¬ 
verse landen verzamelen. 

Begin 1990 al zocht de BAV contact 
met Belgische en Duitse zusterver¬ 
enigingen met het verzoek om geza¬ 
menlijk een internationaal bier- en 
verzamelaarsfeest te organiseren. 

De reacties waren alleen maar posi¬ 
tief. Aan 'Bier ’92’, zoals het feest 
officieel heet, werken mee de Belgi¬ 
sche zustervereniging Gambrinus, 
(met ongeveer 600 leden), de FvB, 
een Duitse verzamelaarsvereniging 
(1200 leden), de IvB, eveneens uit 
Duitsland (1000 leden), de WV- 
Vaals, de gemeente Vaals, Brand 
Bier Wijlre, Interbrew Groep Leu¬ 
ven en de duitse Bitburg Brauerei. 

De festiviteiten omvatten onder an¬ 
dere een expositie van de ingezon¬ 
den verzamelingen. Een deskundi¬ 
ge jury beoordeelt de inzendingen 
en maakt de verkiezing van het Eu- 
robier bekend. Verder vindt er tij¬ 
dens de BAV-feesten voor het eerst 
een internationale ruilbeurs plaats. 


Twee gewonden 
bij auto-ongeluk 

KERKRADE - Twee personen zijn 
gistermiddag gewond geraakt bij 
een botsing tussen twee auto’s op 
de Tunnelweg-Strijthagerweg in 
Kerkrade. Het ongeluk gebeurde 
rond 15.20 uur, toen een automobi¬ 
list op de Strijthagerweg geen voor¬ 
rang verleende aan een bestuurder 
op de Tunnelweg. De bestuurder 
van de eerste auto raakte licht ge¬ 
wond, alsmede een passagier van de 
tweede auto. Beiden konden naar 
behandeling in het ziekenhuis huis¬ 
waarts keren. De twee auto’s zijn 
totaal vernield. 


Team Bernardinuscollege studeert bijna twee dagen non-stop 

Wiskunde-werkstuk ziet 
’leven’ in afzondering 


DOOR MONIQUE PARREN 

HEERLEN - Twee dagen lang za¬ 
ten ze opgesloten in een bungalow- 
huisje op de Veluwe. Op vrijdag en 
zaterdag vóór carnaval. Afgesneden 
van het 'zotte zuiden’. Gebroed als 
kippen hebben ze dat weekend, op 
hun werkstuk voor de landelijke 
'Wiskunde A-lympiade’. Meestal re¬ 
delijk eensgezind als team, maar 
soms werd het ook een gevecht op 
de man én hard tegen hard. 

Jeroen van Beersum (16), Michiel 
Houben (16), Xander Wehrens en 
Harm Wieldraaijer (allebei 17) gin¬ 
gen niet voor niks naar het dorpje 
Garderen op het Veluwse platte¬ 
land. De VWO-leerlingen (athe¬ 
neum) van het Bernardinuscollege 
aan de Akerstraat brachten de 
hoofdprijs van de ’A-lympiade’ mee 
terug naar Heerlen. 

De wiskunde-westrijd voor teams 
uit de vijfde en de zesde klas van 
het VWO wordt jaarlijks georgani¬ 
seerd door de Nederlandse Onder¬ 


wijscommissie voor Wiskunde 
(NOCW). Het afgelopen schooljaar 
IS de A-lympiade (wiskunde-A of 
toegepaste wiskunde) voor de eer¬ 
ste keer gehouden op landelijk ni- 


Een experimentele wiskunde-opga- 
ve stond aan de basis van het win¬ 
nende werkstuk van Bernardmus, 
'Denemarken, de grens?’. Uit het ju¬ 
ryrapport; „Ofschoon de commissie 
niet wil spreken van een volmaakt 
werkstuk, vindt zij dat dit werkstuk 
wél ver uitsteekt boven alle ande- 


Prehistorie 

De twaalf deelnemende teams werd 
een probleem voorgelegd met het 
hoofdaccent op het interpreteren en 
combineren van losse feiten en ge¬ 
gevens. Volgens de stelling trokken 
bepaalde volksstammen in het Me- 
solithicum (periode in de prehisto¬ 
rie) in het vooijaar en de zomer 
verder naar het noorden, dan tot 
voor kort bekend was. Met de bijge¬ 
leverde informatie over bijvoor¬ 


beeld planten, dieren en landschap¬ 
pen moest deze bewering worden 
onderbouwd of verworpen. 

„We hebben vrijwel de hele vrijdag¬ 
nacht doorgewerkt om op tijd klaar 
te zijn”, vertelt Michiel Houben. 
„Aan zo’n opdracht kun je niet zo¬ 
maar beginnen, je moet eerst alle 
stof bestuderen, dus daarin ging al 
veel tijd zitten.” 

Om zo economisch mogelijk te wer¬ 
ken, werden de taken alras ver¬ 
deeld. Jeroen van Beersum was 
bijvoorbeeld verantwoordelyk voor 
het typewerk van het fraai uitge¬ 
voerde werkstuk in 'zwart en wit’. 
„Het intikken van de tekst in de 
computer heeft me enkele uurtjes 
slaap extra gekost, zo ook de lay- 
out.” Presentatie 

Het Bernardinus-team heeft alle 
tijd, van vrijdagochtend tien tot za¬ 
terdagmiddag vier uur, gebruikt 
voor het werkstuk zélf. De monde¬ 
linge presentatie van 'Denemarken, 


# De succesvolle afvaardiging naar de landelijke wiskunde A-lympiade: Xander Wehrens, 
Harm Wieldraaijer, Jeroen van Beersum en Michiel Houben. Foto; klaus tummers 
Episch 


• Wc kregen gisteren veel tele¬ 
foontjes met de vraag of het 
epicentrum of episch centrinti 
is. Wij weten nu dat het epicer.' 
trum van de aardbeving 
zuiden van Roermond lag. Hel 
episch centrum (het centruti^ 
van alle heldendichten) is wdl 
moeilijker te bepalen. Vermoe¬ 
delijk ligt dat in de openbart 
bibliotheek, ergens tussen de 
boeken van Homerus en Vergi- 
lius. 


Bel 


%Ding-dong, 3.22 uur. Ee‘(^ 
vreemd tijdstip om bij iemand 
aan te bellen. Een vrouw uH 
Hoensbroek stak haar slaperid 
hoofd uit het raam, maar eT 
stond niema?id voor de deur. Ze 
keek nog eens. Toen zag ze het'- 
het was een aardbeving. 


Bed 


Krant 


Angstig 


Lood 


Kastje 


% 'Meneer, wij hebben thuis een 
waterbed, maar dat leek van¬ 
nacht toch echt meer op een 
golfslagbad’. De kwinkslagen 
waren niet van de lucht, maat | 
bereikten ons toch veelal via de 
telefoon. Terwijl in de meeste 
huizen de klok op 3.22 uur bleef 
staan, ging bij een familie in 
Nuth juist een klok die jaren¬ 
lang stil had gestaan weer lo¬ 
pen. Iets soortgelijks overkwam 
een Heerlenaar. 'Mijn voordeut \ 
klemt al jaren, maar vanmot' | 
gen (gistermorgen dus red-) i 
merkte ik dat de deur met ge¬ 
mak in het slot viel’. 


• „Het staat wel in de krant”- 
riep iemand in Brunssuni- 
,Jiee, het staat niet in de 
krant”, aldus een lezer uit Heer¬ 
len. Zoals wel vaker het geval 
is, hadden beiden gelijk. In 
slechts een gedeelte van de opla¬ 
ge van het Limburgs Dagblad 
kon nog een berichtje opgeno¬ 
men worden dat Limburg ge¬ 
troffen was door een aardbe¬ 
ving. Om half vier draaien de 
persen natuurlijk al volop. De 
aardbeving was echter reden 
om het bericht 'stop de persen’ 
te geven. Een deel van de krant 
kon toen nog voorzien worden 
van het nieuwe bericht. Zo¬ 
doende dat een aantal inwo¬ 
ners van de mijnstreek nog via 
de krant kon vernemen dat 
Limburg met 5,5 op de schaal 
van Richter was wakkerge- 
schud. 


# Voor menigeen was het toch 
maar een angstig nachtje. Het 
nachtelijke natuurgeweld zorg¬ 
de voor opwinding en angst- 
Iemand van het KNMI kwam 
om één uur wel op de tv vertel¬ 
len dat in Nederland aardbe¬ 
vingen met meer kracht dan 5,5 
op de schaal van Richter niet 
voorkomen, maar als je er net 
eentje achter je kiezen hebt, is 
het wat moeilijk zo’n man op 
z’n woord te geloven. Er zijt^ 
ook mensen die nergens banQ 
voor zijn. Een Heerlenaar ver¬ 
telde dat hij na geconstateerd 
te hebben dat er een aardbe¬ 
ving was geweest, naar buiteh 
had gekeken en tegen zijh 
vrouw gezegd had: ’Nou de bo¬ 
men staan nog, dus zo erg is het 
niet geweest’. Na hevige aard¬ 
bevingen staan de bomeh 
meestal nog overeind, maar 
leggen juist de gebouwen het 
loodje.” 


# Over ’loodje’ gesproken: de 
ronde toren van kasteel Hoens¬ 
broek staat nu nog schever dan 
vóór de beving. Toen stond ’i^ 
al enkele millimeters uit het 
lood (met het blote oog te zien) 
maar nu is dat fenomeen ver¬ 
groot. Nog even en de mensen 
kunnen in Hoensbroek naar 
een scheve toren komen kijken 
in plaats van in Pisa waar dat 
bouwwerk is gesloten gezien het 
instortingsgevaar. Krijgt de 
Oostelijke Mijnstreek zo maar 
een toeristische attractie in de 
schoot geworden en dat geheel 
zonder EFRO-subsidie. Wordt 
Hoensbroek wellicht nog eenS 
net zo beroemd als Pisa? 


de grens?’ voor de andere elf deel- heel erg onzeker over ons succes. De leerlingen zijn dolblij met de uit¬ 
nemende scholen, viel daarbij slag. „De wachttijd van carnaval tot 

enigszins in het niet. Harm Wiel- Gelukkig telde juist dat onderdeel nu was erg lang. Dit is écht een op- 
draaijer; „Onze presentatie was helemaal niet mee voor de eindsco- luchting”, vertelt Xander Wehrens, 
waardeloos. Daardoor waren we re.” „en ook nog zo positief.” 


,en ook nog zo positief.” 


• ƒ Tl Kerkrade wil men tegen 
iemand die zich niet zo 
draagt als iedereen denkt dat 
hij zich gedragen moet, ’doe^ 
umjevalle naatskommüedsj^ 
zeggen. Voor alle Heerlenaren 
zullen we dat maar even verta¬ 
len in ’jij omgevallen nacht¬ 
kastje’, maar zoals beketid zijh 
uitdrukkingen in feite niet te 
vertalen. Zeker niet van het 
Kerkraads in het ’Huilands ■ 
Wij vinden dat deze uitdruk¬ 
king ~ maar dan wel in het 
Kerkraads alstublieft - nd 
maandagmorgen een bijzonde¬ 
re betekenis heeft gekregen. na 19 


'Ik ga niet roepen dat ik hem even in toom zal houden' 


Fraser prijst Weah 


: I^OTTERDAM — Nog niet zo heel lang geleden behoorde hij 
: lot het legertje voorstoppers dat de schrik van de Nederlandse 
: 'Voetbalvelden vormde. Vlijmscherpe tackles, harde acties en 
: altijd vooraan als de handjes gingen wapperen. Niet dat hij nu 
lieverdje is geworden, maar zijn wilde haren en streken is 
“enk Fraser kwijt. Blijft over: een kei van een verdediger, die 
snelheid en sprongkracht als zijn handelsmerken hanteert. Die 
waliteiten zal de voormalige werknemer van Sparta, FC 
i Utrecht en Roda JC morgenavond in de bomvolle Kuip hard 
! j^odig hebben om de gevaarlijkste man uit het vorstendom 
: Monaco te bedwingen. Negentig minuten George Weah schei¬ 
den international Henk Fraser nog van een Europacupfinale. 

Hoe gevaarlijk Weah voor hem Fraser is bezig aan het mooiste sei- 
^hjft? Fraser: „In Monaco heeft hij zoen in zijn carrière? „Sportief ge¬ 
ldlet kunnen scoren. Ik ben niet het zien zeker, al heb ik bij FC Utrecht 
'ype dat gaat roepen dat ik hem ook en Roda JC ook fijne tijden meege- 
Pu even in toom zal houden. Weah maakt. Wat blessures betreft is dit 
absoluut een van de beste spitsen niet mijn fijnste jaar. Ik ben nog 
'^gen wie ik ooit heb gespeeld. Een nooit zo ongelukkig geweest met al- 
vpe Gullit? Niet helemaal. Hij is lerlei blessures als deze competitie, 
"'el sneller dan Ruud, zeker op de 

^^^ste meters. Fysiek is hij minder, Eerst een scheur in de banden van 
^ blijft hij beresterk. Zijn sterkste mijn knie, toen mijn arm en nu loop 
PPnt is misschien wel dat hij links- ik eigenlijk al maanden met een ge- 
rechtsbenig is. Als hij op volle irriteerde, dikke enkel. Dan voel je 
Pelheid is, kapt hij en knalt hij de je als voetballer niet lekker. Maar de 
^al meteen met zijn andere been op successen met Feyenoord vergoe- 
doel. Dat is moeilijk verdedigen.” den natuurlijk alles. Hier moet je 

intens van genieten.” 

(ltlC*ll(ZcllllCr Oranje interesseert hem niet, zegt 

Jp het veld is Fraser dit seizoen rus- bij- „Ik heb in Portugal nog een 
bger en bedachtzamer geworden. gesprek gehad met Michels en 

heb daar een kwartier meegespeeld. 
clri 0 gdp Fröscr ^rijn- Dnurnii b 0 n. ik Hf^êGVsllGri zonder dst 

^^Pd: „Dat opvliegende dat ben ik pp ubleg is gegeven. Hoefde ook 
Ppnkzij Jühnny Metgod kwijtge- Piet. Ik lig van het Nederlands elftal 
‘‘Pakt. In het veld heeft hij een uit- geen seconde wakker. Feyenoord 
stekende invloed op mij.” Hetzelfde bomt bij mij helemaal op de eerste 
pldt voor De Wolf. Zijn wegvallen plaats. Als Michels me goed genoeg 
getekende psychisch een flinke vindt, neemt hij me strak wel mee. 
PPeun voor het team. Zoniet, jammer. Zelf zal ik nu niet 

en later ook nooit gaan roepen dat 
^aser: „Tussen John en mij klikt ib iP Oranje hoor.” 

gewoon. Het is voor mij heerlijk 
PPi naast hem te spelen. Niet dat ik 
aan hem vasthoudt of hem no- 

ig heb, maar we voelen elkaar Op strafschoppen heeft hij niet ge¬ 
goed aan in de achterste linie. Men- traind. „Het klinkt misschien 
[Pal is hij voor het elftal verschrik- vreemd, wanneer je weet dat wij in 
.olijk belangrijk. Daar dwing je de Europacup tegen Sion en in de 
epaalde dingen mee af. Dat geeft halve finales van de KNVB-beker 
tra vertrouwen.” tegen Sparta in totaal al tien straf¬ 

schoppen hebben genomen en die 
alle tien hebben benut, maar we 
trainen daar nooit op. En als ik er 
op de training eens eentje neem, 
dan mis ik altijd. Tegen Sparta wil¬ 
de ik ook geen penalty nemen, maar 
Jansen vroeg het aan mij. Toen heb 
ik het maar gedaan. Toch doe ik het 
niet zo makkelijk als Jozsef Ki- 
prich. Al wedden we om duizend 
gulden, dan durft hij de bal nog op 
de stip te leggen. Hij is wat dat be¬ 
treft zo droog en zo koel, daar kan 
niemand tegenop.” 


# Henk Fraser (links), hier 
als bewaker nan Roda JC’er 
Graham Arnold, spitst zich 
op het duel niet 
Monaco-aanvaller George 
Weah. 

F\jlo: DRIES LINSSEN 


f^eyenoord 
Schuift voor 
Frans journaal 

HOTTERDAM - De Europacup 
'Wedstrijd Feyenoord-Monaco 
; morgen vanaf 20.30 uur recht¬ 
sreeks te zien op de Nederland- 
^ NOS-televisie. Met het Franse 
j^Qtion TFl onderhandelt de 
Rotterdamse clubleiding nog. 

begintijdstip werd niet al- 
. .®P een half uur verplaatst om 
(aanvang 19.00 uur) én 
Pyenoord op de buis te bren- 
maar ook om uitzending in 
-j^rikrijk mogelijk te maken. Op 
. r 1 is elke dag om 20.00 uur het 
tirnaal en dat wijkt niet. 

^Pyenoord houdt aan de thuis- 
t ^^p^rijd tegen Monaco een bru- 
recette van twee miljoen gul- 
(^^over. Na de duels met Ajax 
u ®ber en competitie) en Totten- 
, m is De Kuip voor de vierde 
cl seizoen uitverkocht. De 

str ^^'-ving voor het recht- 
m ^ verslag van het duel 
jo^^j^ottenham vierhonderddui- 
Ro gulden van de Engelse tele- 
sie. XFl zal aanmerkelijk meer 
•boeten betalen. 

Frinsheerlijk 
De Kuip 

y^'^^^RDAM - Prins Rainier 
n Monaco en zyn zoon Albert 
rnorggjj eregasten tijdens de 
ustryd Feyenoord-Monaco. 

^inier is de belangrijkste geld- 
van de voetbalclub in 
; Rrinsdom. Zonder zijn mil- 
£ ben zou de club niet tot de 
^^^•^?pose top behoren. De prins 
(ji gevolg, onder wie de no¬ 
ren '•^^'bgheidsagenten, arrive- 
jj, ."'^Prschijnlijk pas woensdag 
na ^®b eigen vliegtuig. Meteen 
oe Wedstrijd is de terugreis. 

Bang voor 
'"Uurwerk 

” ^^y^rioord is 
stekii^f Bengaals vuur. Het af- 
'feestverlichting’ 
fegen vorige ronde 

*^ffonham Hotspur op een 
Hennin^^ 25.000 gulden te staan. 

'^^b den Herik 
fhüis . ƒ .^bpporters op vuurwerk 
He zal kennen- 

"eèlvniiH herhaling een 

straf ° ° '"^b de vorige 


Wiel Teeuwen: ’Wij hadden in de eredivisie niets te zoeken’ 

VVV kijkt alweer vooruit 


Van onze correspondent 
_ HENK HAFMANS _ 

VENLO — „Door een achterdeurtje 
zijn we de eredivisie binnengeko¬ 
men en via de voordeur vliegen we 
er na één jaar er weer uit.” Zo ty¬ 
peert manager Wiel Teeuwen van 
WV de terugkeer van het Venlose 
team naar de eerste divisie. Hij blyft 
er vrij nuchter onder. „Als je slechts 
tien punten uit dertig duels haalt, 
heb je in de eredivisie niets te zoe¬ 
ken. We zijn terecht gedegradeerd.” 

Dat spookbeeld hing als een zwaard 
van Damocles het hele seizoen bo¬ 
ven de Noordlimburgse formatie. 
Eigenlijk al vanaf de dag dat vVv 
medekandidaat NAC in de finale 
van de nacompetitie een neuslengte 
voorbleef. 


Hard 

Noodzakelyke investeringen bleven 
uit, de financiële mogelykheden 
ontbraken. Teeuwen; „De aanpas¬ 
sing aan het hoogste niveau heeft 
WV in de beginperiode van het sei¬ 
zoen te veel punten gekost. Boven¬ 
dien raakten na verloop van tyd 
geroutineerde spelers zoals Ver¬ 
beek, Rutten en Van der Kaay ge¬ 
blesseerd.” 

Teeuwen kijkt liever weer naar de 
toekomst. De technische staf blijft, 
als het aan Teeuwen ligt, gehand¬ 
haafd. Dat wil zeggen: Henk Rayer 
als hoofdtrainer (zijn contract loopt 
nog een jaar door) met assistentie 
van oud-speler Remy Reynierse. 

(Contracten 

WV telt momenteel eenentwintig 
contractspelers plus twee amateurs, 
reservedoelman Ger Custers en 
Geert Braem. Slechts vier van hen 
hebben doorlopende contracten. • VVV en Michel Haan met vliegende vaart naar de eerste divisie. Haan is een van de spelers, 
van wie manager Wiel Teeuwen niet weet of hij blijft of vertrekt. Foto: JAN paul kuit 


pieter van Leenders, Roger Pol¬ 
man, Jos Rutten en Jay Driessen. 
Teeuwen: „Er zullen een paar spe¬ 
lers afvallen, maar of het er uitein¬ 
delijk achttien of twintig worden, 
weet ik nog niet. Rob van der Kaay, 
die gehuurd was van FC Antwerp, 
gaat ons in elk geval verlaten. Wij 
maken geen gebruik van de optie 
tot koop. Dan zijn er nog de gehuur¬ 
de spelers Erwin Vanderbroeck en 
Michel Haan van Roda JC. Wat wil 


Roda met hen en wat willen ze 
zelf?” 

De contractaanbiedingen voor vol¬ 
gend seizoen hoopt Teeuwen bin¬ 
nen tien dagen de deur uit te heb¬ 
ben. „De salarissen zullen zeker 
verlaagd worden. Voor diegenen 
die daarmee niet akkoord gaan, zul¬ 
len we een ontslagvergunning moe¬ 
ten aanvragen.” Twee spelers heb¬ 
ben de nieuwe offerte al van de 
hand gewezen, doelman John Roox 


en Juno Verberne. Hun namen prij¬ 
ken inmiddels op de transferlijst. 

„Als ik hoor dat PSV eerst zijn 
bankspelers van de hand moet doen 
alvorens tot nieuwe aanwinsten 
over te gaan, dan zullen er landelijk 
weinig transacties plaatsvinden. 
Aan de top zal de carrousel toch 
moeten gaan draaien. Op de trans¬ 
ferlijst staan verschrikkelijk veel 
spelers, heb ik van de stichting Ar- HEERLEN - Straf¬ 
fen voor tennisspe¬ 
lers tijdens wedstrij¬ 
den in de Nederland¬ 
se toernooien en 
competitie, door 
scheidsrechters op¬ 
gelegd, zullen vanaf 
nu meer consequen¬ 
ties hebben dan 
voorheen. Tot dus¬ 
ver hadden in Ne¬ 
derland de straffen 
na de wedstrijd geen 
invloed meer. Zou 
een speler tijdens 
een toernooi in iede¬ 
re wedstrijd twee 
waarschuwingen 
krijgen dan merkte 
hij daar niets van zo¬ 
lang hij de partij 


Straflijst voor 
tennissers 


maar won. Nu wor¬ 
den aUe waarschu¬ 
wingen en strafpun- 
ten doorgegeven aan 
de strafcommissie. 
Deze zet ze om m 
suspensie-punten. 

Heeft iemand vier 
van deze suspensie- 
punten, dan spreekt 
de strafcommissie 
een straf uit. 

Hier tegen kan men 


bij de commissie van 
beroep protest aan¬ 
tekenen. In de rege¬ 
ling zit overigens 
een vreemde con¬ 
structie. De punten 
worden over een ka¬ 
lenderjaar bijeen ge¬ 
teld. Overtredingen 
op hét einde \'an het 
jaar hebben geen 
consequenties. Op 1 
januarie begint 

iedereen met een 
schone lei. 


Limburgs kwartet in 
Paasraces Zandvoort 


ZANDVOORT — Aan de Paasraces 
op het autocircuit van Zandvoort 
nemen volgende week maandag 
vier Limburgse coureurs deel. Mi¬ 
chel Oprey start in de toerwagenra- 
ce groep N tot 2000cc met zijn Alfa 
75. BMW moest een bittere pil slik¬ 
ken toen tv-presentator Allard Kalff 
onverwacht in zijn Alfa 33 met de 
zege aan de haal ging tijdens de 
openingsraces. In de tussenstand 
van de merkencup van Citroën 
neemt Phil Bastiaans de tweede 
plaats in. Voor de jonge Maastricht¬ 
enaar een prima uitgangspunt voor 
de races op Paasmaandag. Bas¬ 
tiaans wil gedurende de eerste wed¬ 
strijden voldoende punten bij el¬ 
kaar sprokkelen om de titel veilig te 
stellen halverwege het seizoen. Sport kort m\ 


9 VOETBAL - De competitie¬ 
wedstrijd Feyenoord-Willem II, 
die op 8 maart wegens bekerver- 
plichtingen van de Rotterdamse 
club werd uitgesteld, is opnieuw 
vastgesteld voor dinsdag 28 
april. 

# NEUTRAAL — De wedstrijd 
voor de derde ronde van het 
Franse bekertoernooi tussen 
Cannes en Montpellier moet op 
neutraal terrein worden overge¬ 
speeld. Dat bepaalde de bond 
naar aanleiding van de inciden¬ 
ten, die vorige week rond het 
door Cannes met 2-1 gewonnen 
duel plaatsvonden. 

• TAFELTENNIS - Bartok uit 
Born heeft zich ook voor de ko¬ 
mende twee jaar verzekerd van 
de diensten van de Chinese top- 
speler Chen Sung. Beide partijen 
kwamen gisteren tot een finan¬ 
cieel akkoord. 


beidszaken vernomen. Maar geen 
enkele club heeft de financiële mid¬ 
delen.” 

WV zal de tering naar de nering 
moeten gaan zetten. De begroting 
(thans 2,7 miljoen) wordt terugge¬ 
schroefd naar 1,9 miljoen. Het te¬ 
kort over dit seizoen bedraagt circa 
twee ton. Geen onoverkomelijk be¬ 
drag. Bovendien ziet WV af van 
een professionele manager. Wiel 
Teeuwen blijft technisch manager, 
maar de administratieve besognes 
van alledag stoot hij af. 

WV speelt vanavond (19.30 uur) 
thuis tegen Sparta. Stefan Vene- 
tiaan zal op het appel ontbreken. 

Coach Henk Rayer: „Hij meldde 
zich ziek, zeker een liesblessure.” 
Hoewel Michel Haan, Jay Driegsen 
en John Roox weer aan de trainin¬ 
gen deelnemen, laat de WV-trainer 
hen nog zeker een week buiten de 
ploeg. 

John Roox 

John Roox is daarover nogal ver¬ 
bolgen. Een week eerder tegen For- 
tuna bleef hij tot het eindsignaal het 
Venlose doel verdedigen ondanks 
zijn pijnlijke ribkwetsure. Roox 
hervatte vorige week donderdag de 
training, maar meldde zich zaterdag 
af voor het duel tegen FC Twente. 

Dat schoot Henk Rayer in het ver¬ 
keerde keelgat. „Met name John 
Roox is pissig op mij. Hij noemt me 
nu een amateurtrainer, maar ik 
maak geen knievéil, voor niemand. 
WV kan iedereen missen. De zoge¬ 
naamde 'dure namen’ zeggen me 
niets. John Roox keepte tegen For- 
tuna allesbehalve goed, maar dicht¬ 
te zich na afloop een heldenrol toe. 
De week daarvoor had hy thuis de 
keuken verbouwd en zich afgemeld 
voor de keeperstraining. Dan raakt 
hij geblesseerd tegen Fortuna en 
speelt hij de held. Ik zet er dikke 
vraagtekens bij.” 

Rayer over de sluimerende vete: 
„Roox en ik zullen de communica¬ 
tiestoornis uitpraten. Er zullen har¬ 
de woorden vallen, maar dat moet 
dan maar. We hebben nu een ploeg 
van harde werkers, zonder vedet¬ 
ten. Laat die groep maar eens drie 
jaar bijeen.” In de eerste divisie. 


Na zijn derde plaats op het circui 
van Zolder begin april zijn er duiat 
lijk tekenen dat Jos Verstappei 
aansluiting heeft gevonden by dt 
top in de Opel Lotus-races. Dt 
Montfortenaar maakt op zijn Zand 
voort zijn debuut in de l-zitter: 
maar de weg naar de Formule I, wa 
zijn hoop is, is nog lang. 

In de merkenraces van Renaul 
komt Robert Valkenburg voor he 
eerst met een Renault Cho 16S n 
aktie. De debutant uit Lmne won dt 
Samson-competitie waardoor hi 
een seizoen aan de merkencup kar 
deelnemen op Zandvoort. De trai 
ningen op het circuit van Zandvoor 
beginnen zaterdagmorgen om ne 
gen uur. Maandag wordt tussei 
12.00 en 18.00 uur een programm; 
met negen races afgewerkt. 


Liverpool 

iinalist 


BIRMINGHAM - Liverpool 
heeft in de herhaling een x'erlen 
ging en een serie strafschoppen 
nodig gehad om via tweede divi 
sieclub Portsmouth de felbe 
geerde finale van het toernooi 
om de F.A. Cup te bereiken. In 
de normale speeltijd en de extra 
tijd werd niet gescoord. Pas van¬ 
af elf meter bleek Liverpool de 
betere ploeg (3-1). De finale gaat 
op 9 mei in het Wemble\stadiun 
tussen Liverpool en een andere 
tweede divisieclub, Sunderland. 
dat zich eerder al ten koste van 
Norwich City ( 1 - 0 ) uit de andere 
halve finale kwalificeerde. 


Erwin Koeman 
uitgesehakeld 

EINDHOVEN - Erwin Koeman 
moet de rest van het voetbalsei¬ 
zoen aan de kant blijven. De spe 
Ier van PSV blijkt ernstiger ge¬ 
blesseerd te zijn dan aanvanke¬ 
lijk werd aangenomen. Bij 
onderzoek in het ziekenhuis 
bleek een van zijn kniebanden 
gescheurd te zijn. Koeman viel 
zaterdagavond in de eerste helft 
van het duel met Willem II uit. 


Vliedende start 

Dannv W illems 

• 

WILAMOIRE - Tijdens het WK- 
surfen in het Portugese Wilamui 
re heeft Danny Willems een eer¬ 
ste en een tweede plaats be 
haald. Omdat er te weinig wind 
was, moesten de surfers tot laat 
in de namiddag wachten op dc 
eerste start. Willems eindigde in 
de eerste manche pal achter de 
Israëliër Amir Lavison. In de 
tweede manche nam hij meteen 
de leiding om die niet meer af te 
staan. 


Lens doet bod 
op Van \ ossen 

LENS - De Franse club Lens 
heeft Peter van Vossen een aan¬ 
bieding gedaan. De aanvaller 
van SK Beveren zal de Franse 
vereniging uit de eerste ditisie 
weekeinde laten weten 
of hij ingaat op de invitatie. Lens 
is op zoek naar twee spitsen om 
de selectie te versterken. Van 
Vossen is daarbij de eerste keus. 
Lens en SK Beveren zijn al over¬ 
eengekomen dat de eventuele 
transfersom zal schommelen tus¬ 
sen de drie en vijf miljoen gul 
den. 


I 


eredivisie Jj 


Vandaag 19.30 uur: 

WV-Sparla 


T 


eerste divisie Jjj 


Vandaag 19.30 uur: 

Veendam-RBC 
NAC-Telstar 3 * • ► 


' lAmburgs Dagblad 


Dinsdag 14 april 1992 • Pa 

J^oorziÜer Peters: * Spelen in Afdeling een ramp 


*- •, 


in de vrije val 


V Vononzvconwpondanl 
HP4(SPOM^ 

YQEREKDAAL -> Bü de in- 
r Moéring van de hoofdklasse in 
'iSTS belandde ook Voërendaal 
'dator een goede klassering in 
f Ikil walhalla van het amateur- 
Twaalf srazQ^i^ 
t ^li^den de rood-witten een 
gedegen rol. In 1985 werd zelfs 
. ^eenl periodetitel behaald met 
^ resultaat een schitterend 
p^ertreffen tegen De Graaf- 
Het jaat daarop ging 
bet mis, „Rigenldk is dat nc^ 
stêeds een onveridaarbaie 
; zaak,” aldus voorzitter Hub 
' Péters. „Niemand van de basis 
was vertrokken. De groep was 
adfMn de breedte verstek én 
' kli^ het plötÉeMng niet 
me«p.* 

Wat tniner Jim Lauers ook proban*- 
4|f jjócts hieip. Peters: JDe jongens 
I |lM[«icon8taiU achter de feiten aan 
met'als gevolg dat we aniihdogen.*’ 


met 'verbanning’ naar de'vierde 
klasse, de diepe bodem van het 
amateurvoetbaL 
Verdomhoek 


(IBM was het begin van een vrije val, 
'die a^B^pen wedceinde eiiuiigde 


Liep het in het eerste jaar in de eer¬ 
ste klasse F goéd, ook in deze cate¬ 
gorie vo^de na drie seizoenoi de^ 
gradatie. dat moment l^on de 
gróte terugv^” stek Peters. „We za¬ 
ten in een verdomhoek. Binnen de 
gro^ ontstonden hier en daar op¬ 
standen tegen de leiding. Boven¬ 
dien waren vréëmdelingen niet 
genegen om de ^lederen te komen, 
viorsteiken. Het vertrouwen in Voe- 
rendaal was geschondeii. AOémaal 
zaken die ertoe iNÜgedragen hebben 
dat we maar een seizoen in de twee-' 
de klasse A hebben küimen acte- 
iwi.” 

De dode klasse A werd het volgen¬ 
de tussenstobon in glgvluf^t van <te 
club ihet ^’a iifte faiaUwie.^ Een 
idaats ih dé' middenmoot was bet 
resultaat „We hadden eind^k het 
gevoel dat we de negatieve spiraal 
konden ondolkdirti,” vetzucdit de 
voórErtter. Een foutief gevod, want 
a^Eekqpm zondag werd degradatie 
naar de vierde klasse emr 
De ooizi^en? . Peters weet er jeen; 
aantal op te ndonen. J[)oordivérae ' 


omstandigheden, vakanties en bles¬ 
sures is van de voOTb^reiding wei¬ 
nig terechtgekomen. Bovendien 
moesten we vroegtijdig afscheid ne¬ 
men van trainer Henk Ummels, die 
dor»* ziekte niet meer in staat was 
zijn arbeid op gedegm wijze te ver 
richten. Voeg daarbij het feit dat 
enkele spelers niet la^durige bles¬ 
sures h^ben gekampt en imdmren 
te maken krej^ nret groot vórm 
Valies en ik d«dE dat de bdairgrijk 
ste factoren zijn genoemd.” 

gmép' Vóór bet ovmgrote deel 

beskik hebben we hoge 
Vógó^i 4 óUn gei^ van' mtSe nieuwe 
tsianeir^ ^ul tteulehl^arg 4ie7be; 
r kónd’ siÉat:S^édii~&siatiëk lènuulcL 
heen toégéaègd ente^~'Jcugd^ 
qireiers; dié ve|gert« faémvbv^ 
dofvde bf é tc ^kéh, ;té 

mlleó|t3»sienii.yerdcrsi^ 
voor lzoirgdrïU|Ski dat er tinitihé 
komt in hetenlsl, wanS ook dstgnfh 
he^ het OBtbndEéa. 

Peters: ;,We zulltti |»obdMen Voe^ 
zendaal weer nkareen hogelridan te 
hiengên." SS beweer met da|we vOi<^ 
gend;-' mdsoetV'/ 

- . 

M vesbodéó 

éóó óen legetaechle iemii 
(ADVERTÈmtSy 
uïILISI 


Oud goud brengt oreer op dan u deidctl 
Wij kopen uw oud goud, eieraden, diamam. 
DIREKT CONTANT GELD. 


TUDELUK GELD NODIG? 

Uw sieraden zijn de opipssing. 

Wij kopen ook uw ti |i ri e ii e jfi niid Hél 
van tenigkoop.- 

Kom vrijblijvend voor inliehtfngen. 
Wij zijn goopend vMi 10-17 uur. jmkt wne 


InifiélDoéi^fH^ blessutiWnuititiEiL 
.GMÈSfeó%S ‘^De' ahnéldiég:'vmi-. Elh^né-Oöjmé," werik in’ 

ion-sidwli^^llondscoa Döeleméleh dÈóvéwjni! 

dag aSlérim:l»pkskgrepcm Déa^^tkélviÉréMiM 

'bai^ilijk tPimakén^lii; dé vab:!^ 

£mi duidelijke idiË^labg ikd gevolg vl)cn:/'de:|^ 

capte foiinatie, tegen hit^léami van Ci^ vandaag aUaó 
moét geven cmi een degradatieducd t^n Schotland té ontlopen. 


De geblesseerde' Coeim wbrilt gemiat in GlasgoWL De ^elpse, 
vormde in de^elopenjaTen dp van de landjei^Cóll^ 
haar inbrenglnliet ^^^ddbbwel.'Van Dooiwmrimvmoc^ 


<;ate vwvangsl^ yancjpoetiók Mót Van da» HeuVéLvomidè zejKui^ 
dadne^dag M Glpttow het dnbpiribq)^ en 3^oégièvarii^jk«.nd vo»n 

4ipt énige NedepNmae punL ' : ... .. 
• ^ 'i-/ s-. 


t > < 
' ' . ' '.N 


Promotie naar eredivisie uitgesteld 


es m] 


>|)or open 


Van oom conespondent 
_ TJHJSTE^@^ 

BEEK - In de eerste divisie C Van 
de landelijke zaadVoiélkalëOinpetitie 
heeft ZW Wierts/Haazttjes de kans 
om zich te verzekeren van een ere- 
divisieplaats niet kunnen verzilve- 
rén. Tegen het laaggeklasseerde 
Tongelreep uit Eindhoven giiig de 
mat spelende thuisclub gévcKlig on¬ 
deruit, 1-2. Er zal nu nóg éHe s^en 
moeten worden bügezët om dé|prO- 
motie té realiseren. 

In de tweede divisie F leed Cosmos 
een zeer onverwachte nederlaag té¬ 
gen het al. gedegradeerde Haofke, 
3-2. DC H.Anders profiteerde opti¬ 
maal. De Maastrichtenaren womwp 
van Fermonia (6-2) zijn door dat re¬ 
sultaat gepromoveerd naar de eer¬ 
ste diviiSe. Ook in de twee hoofd¬ 
klassen vielen de beslissingen- BW 
Filmclub uit Maastricht greep in ei¬ 
gen hal de titel ip zuid en Peters 
Geluidsbanden in noord, waardoor 
beide clubs volgend seizoen ih de 
twèette divisie acteren. 


Wierts/Haantjes trof in Tongelreep 
e^ hiaggeklasseerde, maar fana- 
tieké tegenstander, die slechts één 
wisselmogelijkheid had. Zeifs die 
ehe wissel gihg verloren dóór een 
blessure Van een der speleió: In de 
tweede Helft raakte nog éen tweede 
veldspele): geblesseerd, maar hü 
speelde hef duel nog trekkebenend 
uit. De thuisclub haalde geen mo¬ 
ment profijt uit deze situatie. Ton- 
gélréep naih né rust verdüehd voor¬ 
sprong; . maai' wat gelukkig i kwam 
de Haahlj^ direct langszij r De Be- 


I iT: 4 •’/ZiJ iWi lT:T:T« 


misten óvettuiging. In de slótinrii- 
nuut grepén de gasten zelfs nog de 
winst. Een a^geblokt schot leidde 
tot een snelle counter, waértegen de 
góed keepende Lourehs kahsloos 


In de tweede diVisie F had DC H. 
Anders een helft thoeite mét tegen¬ 
stander Fermonia. Onder léiding 
van >dé uitblinkende Paul Kéuven 
stoomde 'de .thuisclub veiVolgens 
naar een ruimèvzegé. CoheUmht 
Cosmos kon bij H Haófké het vérdé- 
'digendê bastion van de dégiódant 
hiet slopen en liep zelfs tegen doel¬ 


eind aan een ongeslagen 
elf duels. CoSmos zkl het mi 
proberen via een beslissingsd 
gen de Brabantse nummer dr. 


Titel 

In de hoofdklasse zuid was 
voor Filmclub. De Maastrii" 
ren wonnen via drie treffe 
Theo Jeurissen en een^e 
Kallen, waardoor ze ont 
werden , voor de concurrentie. 


i 
1 C; Wierts/Haantjes-Tonselretp 
Schoonderwald 0-1, Hao^n 1-1, v. 
J>e stand: 1. Bunga Melati 20-^ 
Behoénenreus 19-25 (79-56), 3. 
Sport ZO-25 (61-49), 4. Wiertshlauui 
(6449), 5. Bouwfonds 20-22 (59-41), 

20- 22 (63-70) 7. HJdeyers 19-20 i 
Dousbetg Pare 20-V (51-62), 9. T 

21- 17 (42-64), 10. V.d.Zande 20-16 < 
t Brikske 20-14 (45^), 12. FC B 
204(24-79) 


Tweede divisie F: DC HJUiden4r< 
B. 6-2 6t-t), Houri 0-1, Bapati 1-1, 

2-1, Ritsen 3-1, Keuven 4-1,. J 
Keuven 5-2, Idraifirance 6-2. 't E...... 

moe .3-2 (t-é), Bongaeets 14),-Potter^ 
de Mey 2-1, Bongaerts 3-1, P. de 
Perey-VTV Vaals 24 (1-3); Vaè 
Janssen 0-2, Kiesman 1-2, N.v.We 
Paal 2-3, L.v.Wersch 24, Vaessen 
sen 2-6. BJA-SZV 3-3 (»«), Huys 0-1, 
0-2, Gieten 1-2, Wayc^ 1-3, Keltjens 
chimi 3-3. De stand: 1. 3^ Re 
20-31 (8541), 2. DC HJUiders 21-31 
3. Cosmos 21-28 (93-6fX 6. Fèim 
(83-59), 5. Bouwkompas 20)-^ 
SZV. 21-20 (73r75), 7. VTV V 
.(73-75), 8. BasUngs 20-18 (S948),;S 
20-16 (48-80), 10. EJA 21-15 dtM&Ü 
ley 21-14 (S3-7«. 12: ’t Haofke il^O (i 
m 


Hoofdklassc anid: Ót)V Yei 
2-1, Eysden-Bouwfonds 2 10-3.i 
’club-rc Brunsaum 2 44), Laiu. 
pede-Reneman K. 8-0, B.Sta 


• 1 vM rrïTM rn ïw itt: 


2. Laum«D/Stampede 21-31 (65-37 
man K. 21^27 (M-ti). A QDV Te: 
(5440), 5. Sport M. 20^23 (7041), 

20- 22 (5849), 7. Bouwfonds 2 21-19 

8. B.Stap In 21-18 (66-58), 9, Spertel» 
(3446), 10. FC Brunssum 2 21-13 (31 
Bastings 2 21-11 (40-83), 12. Eysdrtt 
(42-7». . *,i 

- . >1 ■ I 

Hoofdklasse noord: FCD Bo«inoi 
,p<dlo 5-3, H Jdeyers 2-2^1^ Spee 6^1,. 
weert-Peters Geluidsbanden 3-3, 
horst-Nederwèert 1-0, ZW S 
Roermond 2 4-1, Hed-HJtfeyerir-2 
'weerteiheidé-petcrs Oètuidsbandeiffi 
stand: l.Pet(S8 Geluidsban 
(82-54); 2. Hed 21-27. (75-58), % 

21- 27 (86-51), 4. Poseert 20-23 ‘ 
Huukske 20-23 «34-6lk 6. Ni 
(41-40), 7. ZW Spee 21-20 (60-70), 
Roermond 2 21-2P (71-85)t 9. Ali 


uw ' 


'■ '' ‘l'-; ■ 

.:eX 
: '' - f v?' ? '‘"ï 


V’ i< ,5 '1 -V 
■AU '/'.Aii'X.' 


I 


x i 

V. V 


■ r *. 


I 1 

• • i 

i *•' *. r' < 

i: _y ï • f' '• . V ■' -V - p-.'; ■*'’ •• 'S ' ■ 
^ • .r. 


• . ■ Ji-r- V . 

■i;' ■ p- ■<’ /■- • T- 


■ 

r.. 


f fnZ ■ ' 
! 


f j 


;"r~ ■ X 

t.,N' » 
vj,-! . .,j 

'. . A'i' 


■ r^,.r 


'.•ï'f'ri 'T;''--‘i . A- ’ t 


::Sip 

^- -v. ■ ■ rijAA:- 
■ »• 


1 


Volkswagen gaat ervan u 
(1 heeft Maar rnisschien 


' '’A-h-. 


'diS 


^’^lrutdca 


-.i'f - X.. ' ^ Au r' 


. -.'jt V. .-1, ■ 


■ ■ ' '• ‘ i - 'j : , . •< V- J' •-•is . • 'k • ■’k9^'Ï’s;'S'U f’. ï ■' i-è VvV.. ■ 

' - • - -.A •' . 1 *-*--. • i ’mi- ■ jrx “ I ^ V. • -* : f'.-- '■ i '"V< -v' •è-*' - ’Ci-jl -j:* ï'4 xi 


■ >-• K-.j*/V, • 


■ ii 
•. t., r.7... 


itdca V^kswagen bouwdeztfnauta De VartÉot < ; eenvouclig uitger^jl^Jj: \folksv^gör^n|tïBHo^ 

vx/;:; . '.Een^’auto.d|è'rüimschc)ic|$:\^doet:aari'<lerèti%r^é-'''^’’'^^ _ ^ -H-^Ary^'-^k’aanfdaliftöri^ ■? 

Mat veiligheidseisen ter wereld Die crashtesten heeft f * - ^ -Eenairto die er rekeféngMeahtxicAdaiéte tóndatón-. V May j^Böriihen die er niet in zrttm ' 


een a^o die nel zoveel aandtt^ aan. 14W gezin orgtergaan die we .onze groQ^ecorxgiiTaf^en ri^.ni^ }0 |^1($1dererviaty odk^r^ 


jÜaaiiBedt als u dat doét 

dus ook Keel veel bescher' 

.h^biedt' 


Want hoe belangrqk uw werk o<)k i& er. ^ijh' 


zouden toewensm rljkeregak^jdén^^ 

DiedoorHar^OlielenerYversaerktecleursponrting^ raaal ^renvcell^ En 

ervoor zorgt dat origewer^ bezoelcbufteri de jd^ bBfft.' ' iuitslüité^'tekkén viptórö^ Mbot 


■\ -k/rAC'. 
" Er is «TBen Vbnto vénóf 134.496,-. >S^B (fcQd3f \fehk) CC lichtrTielaiert \«lgmriiet^^^ » ééri 'venaf-pr^s indusief es^uï^l^én rijkïa^ rnaicèn. Wipigihgm voorèehoucleh Inp^ei^: l^tjh's 


I Ivaii Lendl vraagl 
‘^Toin Nijsseii 

?EERLEN - Ivan Lendl heeft 
otn Nijssen gevraagd om sa- 
met hem over drie weken 
het toernooi van Madrid 
dubbel te vormen. Tom Nijs- 
zeer vereerd, heeft het aan- 
echter moeten afslaan, 
ji "öidat hij afspraken heeft met 
i V j '^^ste partner Cyril Suk. „Ik 
K ^3d het enorm leuk gevonden 
^ aan de zijde van Lendl te 
Pareren. Jammergenoeg kan 
niet doorgaan.” Alleen als 
om de een of andere reden 
kan optreden, zal de Sittar- 
I alsnog een koppej vor- 

met Lendl. 

Alleleyn 
derde plaats 

J^JCHEROUX - In de amateur- 
Oers van Micheroux (110 km) 
^8de Pascal Alleleyn uit Gulpen 
op de derde plaats. Hij 
^^st in storm en regen bijna 
gP minuut prijsgeven op de 
,.®%ische winnaar Bottelberghe, 
f® Van Riel naar de tweede 
^ ^ats verwees. In storm en re- 
Sen bereikten slechts zestien van 
I ® vijfenzestig deelnemers de 
Pdstreep. Enkele anderen, 
Parbij de Limburgers Troisfon- 
(19de) en Van Mulken 
«Uste), liepen op het aankomst- 
P^cours een ronde achterstand 
P ^n konden eerder afsprinten 
Por de resterende prijzen. 
Finaleplaats levert twee miljoen op 


sport i Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 21 


Bryan Roy' toch jit 


Kassa rinkelt voor Ajax 


AMSTERDAM - Ajax houdt 
aan de halve finalewedstrijden 
tegen Genua een nettorecette 
over van negenhonderddui¬ 
zend gulden. Penningmeester 
Arie van Os heeft ook al becij¬ 
ferd hoeveel geld de totale 
wedstrijdenreeks in het Uefa- 
cuptoernooi zal opleveren als 
Ajax de eindstrijd bereikt. De 
kassa van de Amsterdamse 
club rinkelt in dat geval door 
naar het mooie ronde bedrag 
van twee miljoen gulden. 

De publieke belangstelling voor de 
thuiswedstrijd tegen Genua is over¬ 
weldigend. In een tijdsbestek van 
enkele uren waren alle beschikbare 
toegangskaarten uitverkocht. Dat 
betekent dat morgenavond 42.000 
toeschouwers in het Amsterdamse 
Olympisch Stadion plaats zullen ne¬ 
men. Daaronder bevinden zich 3500 
aanhangers van Genua, die met on¬ 
der andere zeven chartervliegtuigen 
op de wedstrijddag zullen worden 
ingevolgen. '-vH 1 '^ * j 
den Braven (kuiua 


vrijuit 

^EIST - De tuchtcommissie 
de KNVB zal Cees den Bra- 
voorzitter van SVV Dor- 
p ^^ht, niet vervolgen. De 
j^Jhmissie ziet geen gronden om 
Braven voor zijn ’discrimi- 
®rende uitlatingen’ ter verant- 
f:.9p^ding te roepen. Als belang- 
pllkste argument noemt de tucht- 
^ *^*mssie het feit dat de officier 
justitie in Dordrecht na een 
Ivoerig onderzoek geen aanlei- 
zag tot een rechtszaak. 

Couples 
^^ste golfer 

^^gusta - Fred Couples 
bevestigd ’s werelds beste 
jfer te zijn. Hij deed dat sim- 
Jq •'veg door een van de grootste 
j^rnooien te winnen, dat van de 
l^^sters in Augusta. De Ameri- 
één van de inter- 
Uonale ranglijst, rekende af 
het verhaal geen absolute 
^Pwedstrijd te kunnen winnen. 
jijJé score in de laatste ronde 
twee onder par, was vol- 
^éetide. 


De selectie van Genua arriveert 
vanmiddag op Schiphol en zal daar¬ 
na onmiddellijk de kwaliteit van de 
grasmat in het Olympisch Stadion 
tosten. Die ligt er volgens trainer 
Louis van Gaal puntgaaf bij. Om 
verzekerd te zijn van een perfecte 
grasmat heeft Van Gaal de onder¬ 
houdsploeg van Ajax naar de beton¬ 
nen bak van directeur Otto Roffel 
gestuurd. Hij had er onvoldoende 
vertrouwen in dat het onderhouds¬ 
personeel van het Olympisch Sta¬ 
dion deze klus konden klaren. 

Louis van Gaal heeft zeventien se- 
lectiespelers meegenomen naar het 
trainingskamp in Wassenaar. John- 
ny Hansen, Ron Willems en Dan 
Petersen zijn geblesseerd thuisge¬ 
bleven. Bryan Roy, wiens inzetbaar¬ 
heid tegen Genua wegens een kuit- 
spierble.ssure twee dagen geleden 
nog uiterst dubieus was, kan waar¬ 
schijnlijk toch aantreden. Hij train¬ 
de gistermorgen weer volop mee 
met de groep. 
I , • ^ 
• Opgewekte gezichten bij Ajax. Fysiotherapeut Pim van Dord (links) heeft geconstateerd dat Aron Winter (rechts) morgen in¬ 
zetbaar is. Ook de blessure van Michel Kreek valt mee, al staat er achter zijn beschikbaarheid nog een vraagtekentje. Foto: ANP 


Vraagteken 


Michel Kreek is nog een vraagte¬ 
ken. Hij liep tegen FC Den Haag 
een hamstringblessure op. Aron 


Winter, die zondag met lichte buiks- 
pierklachten uit voorzorg aan de 
kant bleef, is tegen Genua zeker 
weer van de partij. 

Van Gaal had de bedoeling van¬ 
avond de beeldband van Genua- 
Ajax met zijn spelers door te ne¬ 
men. Door toedoen van een van zijn 
dochters is die opzet evenwel in het 
honderd gelopen. Over de wed- 
strijdbeclden heen heeft zij per on¬ 
geluk een aflevering van 'Goede 
tijden slechte tijden’ opgenomen. 


verlenging 


STUTTGART - Het Nederlands 
vrouwenteam heeft bij de Europese 
titelstrijd tafeltennis de finale be¬ 
reikt van het landentoernooi. In de 
halve eindstrijd werd het GOS-team 
met 3-0 verslagen. In de finale 
treedt Oranje vanavond aan tegen 
Roemenië, dat met 3-2 zegevierde 
over Joegoslavië. De groepswed¬ 
strijd tegen de Roemenen won de 
ploeg van bondscoach Jan Vlieg za¬ 
terdag met 3-1. 


De inbreng van Bettine Vriesekoop 


Vriesekoop en eo 
in Europese finale 

en Mirjam Hooman, ten koste van 
Gerdie Keen teruggekeerd in de 
hoofdmacht, was bij de fraaie over¬ 
winning op de stugge GOS-formatie 
even groot. Vriesekoop won in drie 
games van haar vroegere kwelgeest 
Elena Timina. Hooman bezorgde 
Irina Palina de eerste nederlaag van 
het toernooi. Ook in het dubbelspel 
wees het Nederlandse duo de twee 


verdedigsters uit Moskou terug. 

Het is de eerste keer in de historie 
van het EK, dat in Sluttgart voor de 
achttiende keer wordt gehouden, 
dat Nederland bij het landentoer¬ 
nooi de finale haalt. In 1984, 1988 en 
1990 bleef Oranje (met Vriesekoop) 
steken in de halve eindstrijd. 

Het Nederlands mannenteam ein¬ 
digde op de vierde plaats in Groep 
A van het landentoernooi. De ploeg 
van Chinese bondscoach Li verloor 
de laatste wedstrijd tegen Oosten¬ 
rijk kansloos met 1-4, 


Eregast in Tour 

H^t duurt weliswaar nog even, maar de Tour de 
Erance en de etappefinish hiérvan op zaterdag 11 
Juli in Valkenburg, een dag later gevolgd door de 
start voor de rit naar Koblenz, zijn toch al op vele 
plaatsen onderwerp van gesprek. Voor één jongere 
Uit Valkenburg (meisje of jongen in de leeftijd van 
J'-18 jaar), hoeft het zelfs niet bij de etappefinish 
blijven, De kans bestaat om de hele Ronde van 
rankrijk mee te maken. 

L-e Trait d’Union Jeunesse Personnalité’s heeft in 
^menwerking met de directie van de Tour de 
trance namelijk iets speciaals voor jongeren op 
touw gezet. De eerstgenoemde organisatie, die zich 
doel stelt om de jeugd te laten kennismaken 
Jhet zoveel mogelijk Europese landen, organiseert 
tijdens het wielerevenement een reis langs alle 
etappeplaatsen. Uit alle drieëntwintig gemeenten 
^aar de karavaan finisht komt één jongere voor 
ueze trip in aanmerking. Kosten voor rekening van 
de organisatoren. 

jongere uit Valkenburg, die voor het op deze 
'''ijze volgen van de Tour kandidaat wil zijn, moet 
Uitleg geven over de woongemeente waar het pelo- 
un op de bewuste dag neerstrijkt. Tevens wordt 
deit reportage op schrift en in beeld gevraagd. Vi- 
dec^amera’s staan hiervoor ter beschikking. Uit- 
mdelijk bepaalt het gemeentebestuur wie als 
peciale gast deTour zal volgen. De criteria, behpl- 
e de voorgeschreven leeftijd van 17-18 jaar, zijn: 
goede sociale vaardigheden, de Franse taal spre- 
pdnd, educatieve achtergronbd, affiniteit met wiel- 
fdnen, goede spreek- en schrijvaardigheid, goede 
studieresultaten. 

^®*dteresseerden uit Valkenburg kunnen zich 
chnftelijk aanmelden bij het gemeentebestuur, af- 
f ®dng W.O.S, postbus 998, 6300 AZ-Valkenburg 
i*T®t op de achterkant van de enveloppe TdF92) of 
. ^drmatie inwinnen bij John Wauben, hoofd van 
d afdeling welzijn c.a, telefoon 04406-18235. 


Milan als geldschieter 


Wat doe je indien de ge¬ 
meente geen geld heeft 
om het stadion van een 
nieuwe grasmat te voor¬ 
zien? „Zelf opdraaien 
voor de kosten”, zei het 
bestuur van AC Milan. 

„Wij kunnen het als 
topclub niet maken, dat 
de kwaliteit van de 
grasmat, maand in, 
maand uit onderwerp 
van discussie is.” De 
kosten bedragen om en 
nabij drie miljoen gul¬ 
den. Voor de werkgever 
van Gullit c.s. een hab- 
bekrats. Bovendien, AC 
Milan behoeft in de ko¬ 
mende zeven jaar min¬ 
der huur te betalen 
voor het gebruik van 
het stadion. Hetzelfde 
geldt voor Inter, dat als 
medegebruiker van de 
grasmat anderszins een 
duit in het zakje doet. Weer hoop voor ijshockeyploeg • Tegen Oostenrijk had de Nederlandse ijshockeyploeg tijdens het voorbije WK B-catego- 
rie niets in te brengen. De deur naar de hoogste klasse is niettemin nog open. Foto; epa Promoveert het Nederlands ijshockeyteam alsnog 
naar de A-groep? De kans hierop is groot, ondanks 
het feit, dat Oranje tijdens het voorbije wereldkam¬ 
pioenschap in de B-categorie bleef steken op de 
tweede plaats en daardoor het walhalla van de ijs- 
hockeysport miste. De kans om toch nog A-land te 
worden heeft te maken met de situatie waarin de 
Franse ijshockeybond terechtgekomen is, waar¬ 
door Nederland wellicht de rol van vervanger kan 
spelen. 

De Fransen zijn opgezadeld met een schuld van 
ongeveer drie miljoen gulden, hetgeen voorname¬ 
lijk een gevolg is van het aantrekken en naturalise¬ 


ren van meer dan een dozijn Canadese spelers. 
Faillissement is hierdoor niet uitgesloten. Het is 
voor Nederland overigens een strohalm. Bureau- 
directeur Rob van Rijswijk van de vaderlandse ijs¬ 
hockeybond zegt; „Je weet het nooit honderd pro¬ 
cent, maar ik ben toch van mening, dat de Fransen 
hun verworven A-status nakomen. Ze hebben gro¬ 
te investeringen gedaan en zullen er alles aan doen 
om straks in de mondiale titelstrijd op het hoogste 
niveau uit te komen.” 

In ieder geval, als Nederland ten koste van de 
Fransen pomoveert, zal het geplande WK voor B- 
landen in Eindhoven volgend jaar niet doorgaan. 
Afwachten derhalve. • 


Ere wie ere toekomt grenzen 


^ Ruud Gullit, 
raks op hetere 
drasmat. 


ü hebt het gisteren'kunnen lesïen. Eersteklasser 
EKONS eiste in het competitietreffen tegen 
Heer de hele winst op: 2-0 door doelpunten van 
Ron Dijkstra en Remco Didderen. Allemaal vol¬ 
gens de regels van het spel. Wie óók een belang¬ 
rijk aandeel had in het succes van BKONS was 
Renno Walraven, Niet alleen behoorde hü tot 
degenen, die Didderen tn stelling brachten voor 
de tweede treffer, maar bovendien zou het eer¬ 
ste doelpunt zelfs op naatn van Walraven zijn 
gekomen indien Dijkstra niet op het allerlaatste 
moment de bal nog had aangeraakt. Ere wie ere 
toekomt. 


President Guus Loo van de Golfclub Henri Cha- 
pelle in het gelijknamige Belgische grensdorp na¬ 
bij Vaals is druk doende met de voorbereidingen 
een wereldrecord te laten vestigen. Op 12 juni of 19 
juni zullen twee golfprofessionals op één dag op 
vijf verschillende banen in Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg, Nederland en Belgie 18 holes spelen. 
Het vervoer tussen de verschillende banen moet 
met een auto plaatsvinden. Bij zonsopgang start 
men in Noord-Frankrijk. Op de baan van Henri 
Chapelle is de laatste ronde. De spelers mogen 
geen gebruik maken van terreinwagens. Zij zullen 
op die dag naast de vele kilometers in de auto on¬ 
geveer vijftig kilometer moeten lopen. Voor zons- 
onderg..ng moeten ze het kaï'wei geklaard hebben. 


Voor de vuist weg 

„Ik sprak Ben van der Burg die op vakantie in Oos¬ 
tenrijk is geweest. Hij ontmoette er Michael Had- 
schieff en zijn conclusie was dat het Leo Visser 
moest zijn die had gepakt. Je krijgt die verdacht¬ 
makingen nu. Mijn co-piloot had het bericht via de 
BBC in Singapore ontvangen. Anders interesseert 
niemand in het buitenland zich voor het schaatsen, 
maar nu natuurlijk wel.” Schaatser piloot Leo Vis¬ 
ser, over de achtergrond van zijn mogelijke kort 
geding tegen de Haarlemse huisarts Karsten, in het 
Algemeen Dagblad. 

„Bij PSV, denk ik. Dat zal deels vanwege het suc¬ 
ces zijn, terwijl PSV bovendien nog wat verser is. 
Al heeft Ajax weer iets heel aparts, wat PSV niet 
heeft. De club, het shirtje, het sfeertje. Dat is alle¬ 
maal echt Ajax.” Ronald Koeman, op de vraag 
waar zijn hart ligt in Voetbal International. 

Hans van Breukelen in de Haagsche Courant: ,,Ei¬ 
genlijk ben ik natuurlijk een vreselijke bofkont. 
Als je ’t over emoties hebt - ik heb het persoonlijk 
nog niet meegemaakt dat er banden zijn doorge¬ 
sneden. Ik ben 35 en ik heb mijn ouders nog en 
mijn schoonouders. Werkelijk afscheid nemen, ik 
weet niet wat het is.” 

„Om tegen Kasparov te mogen spelen, moet je de 
Mount Everest beklimmen, naar de Zuidpool fiet¬ 
sen en de Amazone overzwemmen,” De Ameri¬ 
kaanse grootmeester Larry Christiansen in Trouw 
over de weg die Timman af moet leggen om de 
kans te krijgen Kasparov zijn wereldtitel afhandig 
te maken. 


Terug uit de hel 

De een is al aan zijn 
dertiende jaar als be¬ 
roepsrenner bezig, de 
ander maakte pas een 
paar seizoenen geleden 
de overstap van ama¬ 
teurs. Zowel voor Ad 
Wijnands als de veel 
jongere Danny Nelissen 
was Parijs-Roubaix van 
afgelopen zondag niet¬ 
temin de kennismaking 
met de hel van het 
noorden, althans in het 
kader van deze klassie¬ 
ker. Met name Wij¬ 
nands was tijdens zijn 
deelname aan menige 
Tour de France, Vier¬ 
daagse van Duinkerken 
en dat soort wedstrij¬ 
den al vaker over de 
beruchte kasseistroken 
getrokken. De hel is 
niettemin pas echt de 
hel, als 'de pre-histori- 
sche weggetjes in het 
parcours van Parijs- 
Roubaix zijn opgeno¬ 
men. Wijnands en Ne¬ 
lissen maakten de zege¬ 
tocht van Duclos-Las- 
salle op enige afstand • Ad Wijnands. af- 
mee, maar zij bereikten ^ien op de kasseien. 
in ieder geval de finish, 
respectievelijk als 68ste 

op twaalf minuten en rijker en ook dat kan 
76ste op bijna een nooit kwaad, zelfs wan- 
kwartier. Een ervaring neer het de hel betreft. • VECHTSPORT - Tijdens de 
Europese wu-shu-kampioen- 
schappen in het Engelse Xbrid- 
ges-Londen behaalde de Heerle- 
naar Süvester Roos de bronzen 
medaille op het onderdeel speer. 
Lou Hoyer uit Landgraaf werd 
zevende op de discipline breed- 
z waard. 

• KARATE - Naast Lisette Ze- 
lissen is ook Yvonne Senf gese¬ 
lecteerd voor het EK-karate. De 
Maastrichtse zal Nederland ver¬ 
tegenwoordigen in de klasse tot 
53 kilogram. 

• GESCHORST - De KNVB- 
tuchtcommissie schorste Play- 
fair (PSV), Van Baekel (Telstar), 
Aipassa (FC Utrecht), Nijenhuis 
(Wageningen) en Smits (Willem 
II) voor een wedstrijd. De Jong 
van Telstar werd twee duels, op 
non-actief gesteld. 

• GEBLESSEERD - Rik Smits 
maakt geen deel uit van de Ne¬ 
derlandse basketbalploeg, die 
eind juni in Spanje start in het 
olympisch kwalificatietoernooi. 
De center van de Indiana Pacers 
is geblesseerd aan beide knieën. 
Hij moet na de Amerikaanse 
playoffs een paar maanden rust 
te nemen. 


oefenvoetbal 


VAND.\AG 

Limburgia-Fortuna Sittard 2 19.00 uur 


lotto 


Nederlandse lotto. Eerste prijs: geen 
winnaar. Tweede 'prijs: twee winnaars, 
bruto ƒ 37.524,10. Derde prijs: 64 win¬ 
naars, bruto ƒ 1.758,90. t/ierde prijs: 
3.331 winnaars ƒ 33,70. Vijfde prijs: 
57.750 winnaars ƒ 5. 


sport in cijfers 


GOLF 

Augusta. Masters. eindstand: 1. Couples 
275 (69 67 69 70). 2. Floyd 277 (69 68 69 
71). 3 Pavin 278 (72 71 68 67), 4. O’Meara 
280 (74 67 69 70). Sluman (65 74 70 71)^ 
6. Paté. Norman, Mize, Henke, Schulz, 
Price, Baker-Fineh 281 

TAFELTENNIS 

Stuttgart. EK landentoernooi vrouwen, 
halve finales. Nederland-GOS 3-0, Vrie- 
seküop-Timma 14-21 21-18 21-17. Hoo- 
man-Pahna 19-21 21-13 21-19, Hooman/ 
Vriesekoop-PalinaTimina 21-19 22-20. 
Roemenië-Joegoslavië 3-2. Finale (van¬ 
daag): Nederland-Roemenië. 

SNOOKER 

Heerlen, toernooi De Bongerd: 1. Ri- 
chardson (hoogste score 93), 2. Hou- 
brecht, 3-4, Thehu en Van der Schaft. 

5 6.Voncken en Ploem. 

GOLFBILJART 

Urmond, toernooi district Urmond: 1. 
Dijstelbloem, 2, Hendriks, 3. Revenich, 
4 Wagemans. 

TENNIS 

Monaco. Wereldranglijst pier 13 april, 
mannen: 1. Courier 3553. 2. Edberg 
3241, 3. Becker 2757, 4. Sampras 2611. 5. 
Stich 2470, 6. Chang 2043, 7. Forget 
1871. 8. Ivanisevic 1858. 9. Korda 1660, 
10. Lendl 1551, 11. Mancini 1510, 12. 
Gustafsson 1482. 13. Novacek 1428, 14. 
Emiliü Sanchez 1364, 15. Bruguera 1338, 
16. Krajicek 1292, 17. Agassi 1272, 18. 
Vulkov 1251, 19. Hlasek 1201, 20. Whea- 
ton 1185. 34. Haarhuis 947, 44. Sieme- 
rink 734. 58. Schapers 572, 80. Koever- 
mans 471. 86. Eltingh 428. Geldklasse- 
ment: 1. Courier 597,170 dollar, 2. Chang 
436.275, 3. Edberg 321.070. 4. Ivanisevic 
266.085, 5. Becker 254.955. 6. Krajicek 
232.635, 17 Haarhuis 150,485. 

Vrouwenranglijst per 13 april: 1. Seles 
273,49, 2. Graf 236.88, 3. Sabatim 190,06. 
4. Navratilova 184,59, 5. Sanchez Vicario 
155,94, 6. Capnati 146.22, 7. Mary Joe 
Fernandez 114,54, 8. Martinez 112,74, 9. 
Manuela Fragniére-Maleeva 95.05, 10. 
Novotna 81.37. 27 Schultz 36,97, 54. Bol- 
legraf 20,64. 67. Muns-Jagerman 16,89. 

Hongkong. Mannen, 560.000 gulden. 
Eerste ronde: Stich-Chang Eiu-jong 7-6 
6-3, Matsuoka-Antonitsch 6-3 6-1, Baur- 
Ho 6-2 6-3. Damm-Walker 7-5 6-3. Dub¬ 
belspel, eerste ronde: Haarhuis/Scha- 
pers-Siemerink.-'Woodbridge 6-2 7-5. 

Nice. Mannen, 500.000 gulden. Eerste 
ronde; Santoro-Tsjesnokov 6-3 0-6 6-3, 
Champion-Tsjerkasov 6-4 6-1, Larsson- 
Agenor 3-6 6-3 6-2, Carbonell-Furlan 5-7 
6-4 6-3, Kulti-Enqvist 6-2 6-4, Gilbert- 
Pioline 6-2 6-3, Clavet-Oncins 6-4 2-6 6-1. 

Paltaya. Vrouwen, 185.000 gulden, eer¬ 
ste ronde: Sviglerova-Wegink 6-3 6-4, 
Javer-Byrne 6-1 6-3, Lindqvist-Suire 7-6 
6-2, Wang Shi Ting-Po 6-4 7-5. 

VOETBAL 

Bumaby. Kwalificatie Olympische Spe¬ 
len. Canada-Honduras 2-2. 

BADMINTON 

Glasgow. EK Landenteams: Nederland- 
Denemarken 1-4; Zweden-Schotland 
5-0. 

WIELRENNEN’ 

Micheroux, amateurs; 1. Bottelberghe 
110 km in 2.34,00, 2. Van Riel 0.55, 3. Al¬ 
leleyn 1.00. 4. Enthoven, 5. Van Door¬ 
nik, 19. J. Troisfontaine op 1 ronde, 20. 
A. van Mulken. 

Borgloon, amateurs: 1. Valery Lem- 
mens 112 km m 2.09.00, 2. Keens, 3. 
Vandebeek, 4. Raats, 11. Alleleyn. 

Ronde van Reggio Calabrië. profs: 1 
Cassani. 202 km m 5.20.17, 2. Furlan op 

6 sec, 3. Rincon, 4. Siërra, 5. Colage. 

Circuit de la Sarlhe. profs en amateurs, 

eindstand: 1 Bernard 16.20.34, 2. Bou- 
vatier op 1.09, 3. Forest 1.27, 4. Bobrik 
2.05, 5. Esnault 2.06. 

Teleflex Toer, amateurs. Klassering 
Limburgers in de door Van Steen (tyd: 
15.54.01) gewonnen vijfdaagse: 13, Poels 
op 1.37. 22. Vaessen 2.32, 35. Knarren 
3.01. 63. Ackermans 12.39, 66. Hendriks 
13.51, 68. Thoolen 14,35, 87. Ramakers 
31.04. 

Ronde van Nedersaksen, amateurs. 
Vierde etappe Kónigslutter-Northeim: 
1. Mickiewicz 196.7 km in 5.25.16. 2. 
Volgt, 3, Bredow. 4. Neliubin, 5. Dekker, 
6. Wesemann 0.52. 16. Boogerd 0.52, 19. 
Compas. 20. Richard Groenendaal, 51. 
Van Dijk 6.03. Klassement: 1. Lehmann 
16.57.59, 2. Wesemann 0.26, 3. Tesar 0.31, 
4. Gottschhng 2.00, 5. Schiffner 2.01, 7. 
Dekker 2.45, 9. Boogerd 3.26. 15. Com¬ 
pas 5.44. 20. Groenendaal 5.56, 44. Van 
Dijk 10.52. Kops gaf wegens ziekte op. iimburgs dagblad bulletin 


dcw'^^svoofha! 


ZcUiwF 

l]Hidun.-Adveo Vrecan-3)elke 2 
AVS-Pottebr^ 
RAnders 3-Sjotter 
Br.w^pen 2-E^jsden 2 


Se klM B 

Sport 3-Ddta4 
Egsden 3-Filin^b 4 
Dousb^-Siiotter 2 SMt 
Pottebr.4-Kilo2 
Sjutter 2-Eö«den 3 


SeklMC 

Sport 4-S^otter 3 

Cobon-MW 

UpQu^3-Willeml2 

EUKlen 4-PottelirJ 

Yema S-Compny StZ 

Keer3-DBSV 


_ _ ,, Zidd 

BXVCL-<3cabdie& 
•I»SV 


SekteD 

. A I»SV2>EyadcnS- . 
r ? UpQwDe4.1lÉrttioi^Bw 
- - Sjotter4-F1atetteS’ 
HAndere S-Vreetttf ‘ 


AAelse^.Eysden 
1;^ Sjork-Connectkm 
24 Koningsw.2-Survivon 
12.7 Waardh^Boind^aicn 
44 Eindatand 

7.1 Auwt Aelee 

34 KoningswinkrtS 
^ituweeg 
Heukske 
44 Survivon 
74 Ooet Binden 
2-1 

3-3 Dotomiet 

1.2 Waardh-Boys 2 
BoBharn 
Coanectian 

trt 

44 HoebjedAeuwCnh. 

54 Drpplnn-HcukakeS 
24-5 Bck-Pbart 

Hakken 3-Eagles 
OJCot 2-Scbaclitw. 
3-7 

3- 19 

4- 10 

44 dVBck 
54 Leeuwenhoek 
54 dePoart 
de Hakken S 54 

.4-7 

44|OuweliBrt3 

“Lu—* 


JB2 

E3sloo-Avanti 

34 

Elan-Heeg2 

23 

JC 


Man-Heeg 

3-2 

VCVMvanti 

-34 

VCVra-Joken 

»2 

Füioa-Geeven 

24 


SeklBBB 

B-StiylnS-Milpk 
Colaon2-TUiUB0t. 
Kanaries 2«Qè||èr 5 
BoiwmeS-Velierè ' 
Erka 3-Hermaen 3 
Eöadcn B-Tocnado 


541 CnuntgiMM 3-Old fan 
74lBM>)kcr-1faMr '>> . 
54ra^l^i»fat1U»5ie»ri5 SitfartBailkt 


Snid-SinéedS 
DATBA-Berii 
Pp faei ie t S- Cnmi É iMm 4 


Volharding 


Dyiuunic2 

2248 

Ffanu 

22-33 

BSV 

22-32 

Elsloo 

22-29 

Geeven2BW 

22-24 

AvocD 

22-16 

DovocD 

224 

IA 

Furos2K 

20-48 

SittardHi20W 

2046 

GeevenS r 

■ 2043 

Vluco 

2042 

BSV 2 

. 1947 

Heeg 

2043 

Spartak 

20-25 

JokenS 

20-19 

Elan 

20-18 

Biodm 

19^15 

VCV2D* 

30-2 

IB 


NACK 

29-ia 

Helpoort OW 
Grovoc 

2»» 

2047 

SEC 

2041 

SittardiaS 

Avanti 

2944 

2040 

ItavidS 

2947 

GcewiBn4. 

2942 

FIscusA 

20*17 

Joken4 

PyhamicSD 

a 

2A' ■ 


MutiaraM.K 

1044 

Muvoc2P 

1848 

AMVJ 

1841 

.Avoc3 

1841 

GeevenS 

. 1840 

Dnvoc2 

1843 

Q«É2 

18-17 

0^2 

18*17 

GfavOcS 

18-13 

Spdc|,nt Spel 

181 

tas* 

31^ 

BBC2 

2148. 

Rankt4 4 
Jokenb 


NAC2' •.■■■ 


Heeg 3 ' 

: 21-18 

Grovoc2 

21-13 

Nivoc . 

21*12 

* B Ajaiatrti in «dndefing . 


KepuSt2*BSM 

Duntoe 8Kimbria 3 
Braggarts 4-J.Giant8 

5854 

7341 

54-52 

Maihiaii 2e klaaae A 

Olympic-Boemerang 
Anhers-Aetemitas 2 
J.Giants 8Timaon 

76-62 

11041 

8047 

ManMuSe klkaae A 

Kimbria 

KepaSt8Alley Oop 2 
Dunatos 8A]ley Oop 
Braggarts 8Kiinbria 6 

9850 

6843 

7441 

55*84 

4835 

OiauneB 3e klasse B 

HerosAelenUtasS 
J.GiantS 8Akternitas 4 

5642 

8868 

VteUwsnle divisie B 

Agtm-Vborhurg 2 

Dcca-DragMis 

WSC-Brsggarts 

6547 

93*50 

7141 

tniuiriÉi Beriu Hinfl 
Dinsdag 14 april 1992 


z 


AML99 

Rjjkev.-Broekh. 
Haaheb.2-P.Hoeven 2 
THOS5-Horst 
Tunnis-Venray 


113 

Packador d-Tegelen 2 
Grubbènv4-i|toot5 - 
Helden S-Meleneind 
WeotB-VHdhóv.e 


Afd.114 

Venlo 5-Ginneve 
T^elen-LichtenbJ 
Mierlo 4-Leende 
Maarh.2-Bleiick 6 


AM. 115 

Burgbt 4-£üsden 3 
VpUi^-Urmond 2 
EÜdOo 3^unsterg.3 


AM. HO 

Ketfcnule 4-Groeselt 
QHaaaau'-Rakéts 
Attini 2-Daalbof 
Merkelb-Steiuiis 3 


AM. 117 

Kimbria S-Munster 2 
Siinpelv.-Nieuwenh.4 


AM.llt 

Ohe/Lakk-Bom 

Bunde2-NH>3 

DaalhofS-Berg 


^119 

Burgbt 5-OHasaau 2 
Hoenabr.-Knkrade 5 
Rieady 7-Simpelv., , 
Rapid 4-Volharding 4 


tennis 


itBfaowWita 

' -2830 

IdeSmid 

2834 


1841 


Liewke2 


BUdeBisaKH;»! 

3830 

»ili 

3819 

Héerl 

2818 

lèCranu0ioo4 

3814 

&Shnéed2'' 

3811 Boahefa» BZItte 


BSC^Ikwr 
Stk be ' Mann a 
dyfaNa-faanaS 


z acdv oetba! 


3ékfaB0 

85 

v-d.Vcnnè 8Advco 2 

82 

54 

Boni8Wkrts4 . 

83 

Like|w8Tükeoa3 - 

34 

Palk8Aslecs 

88 

FSMlOherjel 

84 

StldML 

Bani8Tbkeoa4 

74 

DWC^Brunssum 9 

-24 

v.d. Vcnne 8Bgor 4 

104 

ZwiÓnw 243roen WE 

^ 24 

BottwkoiivA-Kdgrt 2. 

83 

jekfaaM >11 

’SBSid 

Angrtfaa B4-S«Matn 
Coey C.^fanbocr 


YlueoS 

atioMuia 

Spekh^pMS 

GeevcnS 

DoeecS . 

VtMiardingP 


tA -• ,/ 

HBS-Swifta 
IWtte pkont-farHpbita' 
HVN>8WH 
Hercnlea-Bevo 8 
RapUUtaa a-Or-Ster 
Paeterh4-Blerick2 


iHtekBaHt 

MS 

>16 Aii.4 ^ : 

4.15 BaatiQn-Zpetïm>- 
4*13 Waterinaen-HaUwet 
54 VolWufafabwlMk 
1^ Bruninim-Venlo 


Merefaldia a-BrBport 3 
RapkUtaaS-PbeterhJ 


Prins Hendrik 
anéns 


GeevcnèK 

WBPD 

abkcnS 


ac 

BfvmMum-Sitt.5 • 
IVB-IHfaandia 

<8C2-BLlnta 

Gemini a-Tradoaclit 


I^TC3-GTR 
TOS*Bastion B4 
Tilburg a-Brunssinn 2 
BLTV-Oeldropb. 


THend-KeulcBa 
FiünB.*H^de2 
Suestza aSiucherveld 
Kamar.44Coain IHn 


24 
24 
24 

24t^AeantiS 
Piseia4D 


ID . 

Juliana-Manpaten 2 
Adio-Brta 
Bd^BDCa 
Polarts-BeQuick 
Ve b ie t (Hympia 2 ' 


AM. 12 

FarandaSBTCIvy 

GTRMi^os 

Root-Kcfkiade 

Ibfae-Uden 


AnL29 

Ready3-Blefick2 


Wettenaeind-Rulec 
Bur^it-Bastion B4 
15.|5 '11fai2-Ready2 
2141 Volharding-Bladel 


MlerloAce 

Doomakkers-Bleriek 3 
Hieuw5nh.*Klmbriaa 
CnR 8tJlMph o^WonuB 

7*1 

34 

■■ V 83 
. ;.’83 

8e klasse 

'ABL 44 ' 
fHssdSL8T0S2 
BfaMk8iraulre^' < 
.VM|o2-il^ocii ' 
lfaeze*BLTV6 

34 

.. 44 
84 
88 AM. 129 

Simpétv.3-Kaldcnb.2 
G.Naaaau2-Thhnl 
Voerend.3-ScfabiVeld 2 
Oinbeek 2-WakkkoH 


A55.12L 

BRZ 3-Bocholfa 2 ' 
Kaldehbotn 3-Ativu 3 
Oriënt 2-Mérkelh2 
Hulsberg-Uinubd 2 


AM. 122 - .. 

i!ind&-Hettqe . ‘ 

.Bom.2-weert > • M. « 
Weasetn:2>Swilinett' > ^ 
NIP4-Rulec3 A; 


ifaksenb-KoUeberg 

54 

Mtricht-EIsloo2 

81 

Kluis3*Quick 

64 

3e klasse A 

Brunss.8Meppen • 

54 

Bruno-Keikrade 

44 

KoUeberg 8Dertatec 

64 

SekleesiB 


Elsloo 3*Bartok 3 

44 

Minor8Felco2 

24 

Blaasmep.8Megacles 3 

74 

SeklasseC 

Ko'krade 8VQlen 

44 

Minor-HeksenbE 

810 

N’hagen 8Ravensb.4 

74 

SeklasseD 

Matatec-Maasmep.4. 

64 

Brunss>-Raveiub.3 

64 

N’hagen 3-CorTiov. 

74 

4e klasse A 

Heksenb.8Avanti 

54 

Maasdal 8MHricht 2 

14 

Ulesfr.-Draeula 

104 

4e klasse B 

Ready*Nliagen 6 

82 

Kerkrede 8Bunde ' 

104 

Linne-Megacles 5 

81 

4e klasse C 

.Linne2*Weart 

3*7 

Megacles 87riéndsh. 

82 

Klids 4-Quick 2 

54 

4e klasse D 

'Fiiehd8b.87TCD 

14 

TrCN8Elaloo4 . 

81 

Kluis 8Maasmep4 

180 

4e klasse E 

K£V-N’hagen4 

24 

Kluis 7-FSlco 3 

24 

4eklasMF 

Eqwde-Suoces 2 

81 

Brimssum 8Heksenb4 

14 

Kluis64rtricht8 

74 

4e klasse 0 

Avanti 8Vijlen 2 

'82 

Iirtrichti^SVS 

87 

Nlugen 8Kericrade 4 

81 

l4eklas8aH 

Haveiub.8A'vanti 3 

7.3 

Matatec 8Sp-fSp. 

4*6 

.KollebaÉ8De8tatec 2 

104 


Concordia-Woldv 

Ketsbra-DAS 


POüleO 

Heer3-Wolder2 

VUt2DAS3 

Berceuse-Sabena 


Brunagum 
Calnalll 
Hoensbroek ME H 


P»iile7 

Itteien 2.Gerlach 
Bunde-MBV 
DAS4-K108 5 


EWSH 

TegHenll 

Stokpaardje 


PonleS 

Voliere-Bunde 2 
Sjaan-Ketsers 3 


Klasse 5A 
VSMHI 
SchaesbergV 
Juiste Zetn 
DJCm 


Poule 9 

Ulestraten-Heor 2 
Nazat^ 2-Keüwr 2 
Ketsen 2-Qeertr. 


Klasse 5B 

BlerickaeSV 

Hdden 

Pitmnekell 


Poule 15 

Vriendenkr.4-Bookvink 
Heer 3-Berceuae 2 


2 5-2 
♦24 
5-2 


KlasseSA 

VSMH 

Kerkraden 

Landgraaf 

Voernidaalin 


KbM 4-Voliere 2 
'Kecr-BAM 
BeroOuae 3-TJlestr4 


Poule 12 


BCOost2-BAl 
MBV 3-10083 


Klasse 5B 

VenrayH 
BeuverH 
Tegelen IH 
Stolqnardjen 


PonlelS 

Klos 6-Bookvtak 
Heer4-MBV4 


Vianen-HWP 
Votmac-R’dam m 
Venlo-Elndhoven H 
GroottL-DDH 
Pkm-Ooievaar 


Poule 14 • . 

Bookvink 3-BC Oost 3 
Berceuse 4-Héer 6. 
Heer5-EUsden2 


F ƒ pooibilint t Ê 


Huizing( 

LeDuc-: 


A VA VenlQ n-Voerends H ‘ 
S^MeshH-PlonnelBa 
Juiste Zet-Reu^ .. 


HodMUasse A 

L^c-mU^TH. 

W.v.Sustcren-fBrandw. 

Hennans-Vogelz. 


«.ia Ie klasse A 
^ Hoensbr.m*Keicrt 
HoensbrJX-VSM lI 
SchaesbJn-Heerton 
AttaquóC^ua ^ 


9^. 


AM.121 

IOT6-Hoensbr.2 


hockey 


Berg 24^ 8 
Heikenb^-I^rwaide 24 

A2a.’vl24 ' 

WeertOJl?Honie3 . v 94' 
Befat2.Po«ae . W 

RiifaeA^ietiwstadt : . ' » 
MaandtaA-Wesssmai'' ' «.LY 


Tegenb.-Nljmegen 
Leiden-Rottordam 
Conoordla-Gooiscfae . 
Breda-Forward 
Den Bosdi-Gronlngen 
UpwÉrd-Venlo' 


Laiüigr,.Huizihga 

HoMOklaaseB . 

SMoet41bort 


7 A Ie klasse B 

10^ IWS-Venny 
Ctestn-Bergen 
Ars-Bleridtse 1 
PioiuiHce n-VenIo 10 
W.B$a>j0.nuberA 

BoerosL-Oel^nk 

Roldue-StKruis 

Heukske-Landgr. 


AM. 125 

Baexem 2-Boshoven 
Kaetelberg 2Tegelen 3 
WimbledXNedelrwcert 


laklaaaeA 

PoatHtouflp.'t 
BeuMaK;«ciefa.Hofke 
Koetaih,-W.v.Susteren 
Sport-Hottum 
deVfaifc-Spoon 
ADorp-Brtuiib. 


-M 

AM.126 
Neer-Boadael.2 
Baexem 3 -Rosus 
H ont2-Aoe3 


AM.127 

Bevo-Orubbenvorst 3 
BroekhJl-Blóick 7 
Veiuuy2-Ke s se l 2 
Moleneind 2-Tafelen 4: 
lO 


lokfanaB 

mfaT^faHofke 

Spóorz.-Riuf 

Ltod^r.-Kéiain’ 

miWB.*lS(Mw. 

HonanMiklem. 

Cotipv.-Bninss Jf. 


HcnsoMiiy^élltlD 
leklasn 
AM. 2 

HaiUWeg-FOttHaer 


3eldas8eF 

DVS-He^cta 

Horst-Oksehot 

Weot-Berael 

Gdeen-Hèóe 

GromlHhHCAS 


Ie kUMOe C 

Draver-Roldtte 

Bokker>Landgr. 

Br-wapcn-Voue 

Siêhpuitw.Aeastol 

Hctmiuis-Paiet ' 


Tegelen U-VenloV 
« «« T egele n W itte Dame? ,, 
LeudMn-Horrt 
Iw Arxn-VenlolV , 

104 lekinneA 

PAdoube-VSMm 
ScfaaesbJF-HeeHeiiB 
Vonondssl ni-Cigw ^ 

14-2 
134 


leklaSM B 

^ Oetasain-VSMIV 
rii SdiaesbJV-Bnuisn.. 
SVDEZ4hiMoZelI0 

24 A. 


ll' 


' t. 

KrimpencOverwaard . 


n.oeui)n.-XTener8 
Spoórr-Eykenb. 


GeealV-LandgrJI 
Bl!Mfakae^%daf0t 
Fntuitt n-Calisa n ' 
Vealp*lh9kBtas 

BTOfaF-Beeiay 
Zuiderpark-Hartel 

Hakkrtaan-Stein 


AII5.2 

Unjcttm-Boehooli ï 
HJfaan^PHfaabtA 
Halfweg 2-PinttRhei 
Groencken-TTMrRW 


Pees-Huitey 


Rnsmalen-I^witseri. 


leklesoe C '* 

Rapêdity- Hee rle n 

ZOW-SON 

BerlbBnsiidiohTègmb. 
HUAC-Geet Zwart 
2|fa8lf.-B#h/f'' 

'■ / - '1,1. '^-VvV ^ 


s«sr" 

dePub-LouUCab. 
Nei59ih.-Iloin«M 
FoMCbéaiid ‘ 
Pioeseo-Bpoorz. 


Seldrop-Bleriek 
C-Oeume ' 
HOABGibenWtt 


uiprifQr-Civieum 

HuplMeeJBwiiaefk teklanieC 

PaddoH(4teidt^ 

Rtttf-Br.wapeu 

Lecuw-Stafletje 

Korte Kcu-LcwtKab. 

Vodu-Picano ;. ' 

Hulsvdd-lfaflahd 


2eklasM"D ' ' 

W.Dutelun.iHulseHd 
Duikers-Romane 
Vink-OAoijM*9. 
Pub-Vogdz.' '' 
Peddoek-CandLL . 
Sn t aet a 'Oildafaj ' 

■ , i-} .:i!, 


Loüt4Ml>.'i 

W.TdBB.^ 


ZideiikjHi 

reljlfllt 


’ii'Oijlelbergh 


' :.v f -n 


oeUüB.-Kafrerad 
BinMw.HDiliiHM''! ud «-19 

'1 '84 

r - *: m 

f4 

! i'; 


^ j ■HrWéifcrt.Two ari.i-v:; ,. .. 
jg.|, 


lOufaValdlkMoA 
. , 


mSt teAMiPE 


51... . j 


fa' ir 
j 


af* ■ ■> Zi 

2^^ 


limburgs dagblad 


sport Dinsdag 14 april 1992 • Pagina 23 


oostelllkB mijnstreek 
Kees Bosch volgt trainer/coach Ger Spijkers op 

Zuiver slotakkoord VCH 


# Voerendaal valt aan. 
de volleybaldames gaan 
zorgelijke tijden tegemoet 
nu een groot deel van de 
selectie stopt. 

Foto; FRANS RADE 


Van onze volleybalcorrespondent 


/Jeerlen — De suprematie waarmee de volleybalsters van 
ijl CH deze kompetitie tegenstanders het bos in sturen, bleef 
op de slotdag rimpelloos intact. Koel en zonder veel om- 
iijirt opponent EAW na exact 57 minuten weer richting 

It^ouches gestuurd: 3-0 (15-6, 15-4, 15-10). In de marge van dit 
ratste, reguliere duel en de daaropvolgende kampioensrecep- 
. ® zorgden de aankondiging dat Kees Bosch de opvolger 
."'ordt van trainer/coach Ger Spijkers en ATC Hengelo afziet 
''an deelname aan de promotiestrijd, voor aanzienlijk meer ge¬ 
spreksstof. 

^ de eerste speeldag wist VCH in 
jl^hem de heenwedstrijd tegen 
^ op de valreep (14-16 in de 

a Wde set) tot een goed einde te 
4 marginale krachtsver- 

'^Ml van destijds is aan het einde 
de rit uitgegroeid tot reusach- 
proporties. De thuisploeg ac- 
j wrde technisch en taktisch supe- 
iJ wur en won praktisch alle indivi- 
) duels aan het net. In de 

; ^^te doorgang liet Spijkers zijn 
i^sselspeelsters Kirsten Chranows- 
Gaby Kaszmarek opdraven, 
j bewonderingswaardige inzet 
hard ploeterend wist EAW twee 
®®r een achterstand in te lopen, 
j.^^®®fdat VCH het bij 10-10 welletjes 
'®hd en een onnavolgbaar eind- 
^'Phnye trok: 15-10. 

' t) 

: ® Heerlense equipe zal nu tot 6 

geduld moeten betrachten. Op 
I (datum staat de eerste van twee 
I vv^^tbioetingen tegen de nummer 
van de eredivisie gepland. In 
®rband met een nog over te spelen 
|ii,^®^strijd is de tegenstander nog 
bekend. Duidelijk is wel dat 
gezocht moet worden onder 
trio CWS/Gemini, Piet Zoo- 
®rs/DA en VanCalcar/Lycurgus. 

K 


VCH coach Ger Spijkers: „Jamrrier 
dat ATC verstek laat gaan. We lig¬ 
gen nu ruim twee weken stil en dat 
scheelt aan wedstrijdritme. Van de 
andere kant hebben we nu ook de 
tijd om ons in alle rust voor te berei¬ 
den en de accu op te laden”. 

Reserves 

Op eigen kracht heeft VCH 2 het 
verblijf in de tweede divisie weten 
te continueren. Een niveau waarop 
deze ploeg-in-opbouw ook onge¬ 
twijfeld thuishoort. Aan één punt 
had men voldoende tijdens de af¬ 
sluitende confrontatie met Civitas. 


Sterk 

debuutiaar 

VCL 

f^^lEDRECHT/HEERLEN - Met 
hardbevochten, maar fraaie 1-3 
k 14-16, 15-10, 10-15) overwin- 

bij Shedrecht Sport zette Gee- 
' '^s/yCL een punt achter de kom- 
*J®titie. Daarmee onderstreepte de 
i; ®Ueybalcombinatie uit Landgraaf 
i: • ®g eens onmiskenbaar dat de dal- 
®riode die zich vlak na carnaval 
JJ^ifesteerde, slechts van korte 
I 'hir is geweest. 
Haan bleek als stand-in voor 
Pa Tino Bellemakers be- 

geen verzwakking. Een 
fci^gserie 


op- 

van Guido Goertzen by 
■^ri ' solide soloblok van Jan 

‘■^^^berg zorgden voor een onver- 
Yp^hte opsteker; 13-15. Geevers/ 
Vqj herhaalde het kunstje in de 
i,g periode. Opnieuw fun- 

het opslagvak bij 14-10 als 
Ij ^hplaats: 14-16. Shedrecht Sport 
" w^^^h een derde maal echter niet 
Met snelle eerste tempo- 
4 l|?binaties vond de thuisploeg na 
.iVg'^l^^snsluiting; 15-10. Voor Gee- 
aanleiding om vooral de- 
' rijen te sluiten. Een 

..g^^^'Tage van 8-6 naar 8-10 stond 
® basis van een knappe eindze- 
10-15. 


:T: 


«•end 

' hebben de opwaartse trend van 
®®lste weken weten door te trek- 
bej. normale niveau weer 

V” concludeerde assistent- 
i heeft GeeversA/^CL 

11 ^ debuutjaar afgesloten met 
' bla 4 ^®szins verdienstelijke vyfde 
op de ranglijst. 

:?vcii 


fer.. __ 

Vch herenhoofdmacht van 


^hbollen luidde het 


Vemi- ^^cns de laatste kompetitie- 
stonH^- tegen Somas/Activia 
®Pel niets meer op het 


, een »ander resulteerde in 
,^etek^—party en een af- 


fep; 


tende 


zege voor de Heerlena- 


■ -l-O (15-8. 15-6, 15-7). 

^•s<-heid 

coach Peter 
*Vim<i/.k complete selectie 

WsdpIo Van de wis- 

name 

'felenten ^®^,^hngs zyn aanwezige 
‘^oel Ayr' ^^hrnaast vormden ook 
Gilbert Heyenrath 

aani|is"duo 


^DC kamp ioen 

Van^B^^^Q^^? ~ handballers 

^ag hebben op de slot- 

getef, j nacompetitie beslag 

®^rsfe zuidelijke 

Caesar o concurrent 

»het ^ i « zinderend duel 

icidde ^^°PP®n. By de rust 

6 - 7 , T_ ploeg uit Beek nog met 
de heiffv?? spannende twee¬ 
baar il, de teams aan el- 

^on de nf de slotfase 

jaar aan K komend 

stellen veilig 

BDC ,‘r resultaat komt 


Het werd uiteindelyk de maximale 
winst: 3-0 (15-4, 16-14, 15-10). Alleen 
in de tweede set maakten de VCH 
reserves een wat gespannen, weife¬ 
lende indruk. Niettemin overleefde 
de thuisploeg by 11-14 drie set- 
points; 16-14. Met die winst was de 
ploeg in veilige haven en mocht de 
wisselbank het karwei afmaken: 
15-10. 

Voerendaal 

In de derde divisie sloot VC Voe¬ 
rendaal een tijdperk af met een 3-2 
(10-15, 5-15, 15-13, 15-1, 16-14) over¬ 
winning op Rooyse VK. Van de hui¬ 
dige selectie blijft nagenoeg nie¬ 
mand over, omdat liefst zes speel¬ 
sters stoppen en ook coach Hub 
Didderen vertrekt. „Er is nauwe¬ 
lijks kwaliteit en animo om van 
onderop door te stromen. Ik denk 
dat het dan ook niet zinvol is om op 
dit niveau door te gaan,” conclu¬ 
deert Didderen terecht. 

Ook bij de dameselectie van Gee- 
versA7CL gloort weinig perspectief. 
Zonder Henrianne Bellemakers 
(oogblessure) verloor de Landgraaf- 
combinatie het slottreffen tegen Set 
Up/M met 2-3 (15-13, 9-15, 14-16, 
15-7, 12-15). „De kompetitie duurde 
voor ons een wedstrijd te lang,” oor¬ 
deelde trainer Kees Bosch die, zoals 
gememoreerd, het volgend seizoen 
aan de slag gaat bij de hoofdmacht 
van VCH. Vijfvoudig kampioen 
VCH 3 sloot het seizoen af met een 
nipte nederlaag tegen Hovoc. Na 
zinderende strijd kwamen de cijfers 
2-3 (14-16, 1-15, 15-11, 15-10, 12-15) 
op het scorebord. 


Von onze correspondent 
TIBERT LAGARDE 


HEERLEN - De basketballers van 
Braggarts zijn met een minimale 
bezetting onderuit gegaan tegen het 
reeds gedegradeerde Heerbaan Pio- 
neers: 63-70. Kepu Stars won haar 
laatste wedstrijd van de competitie 
tegen Springfield ’75 met 77-87. 


Basketballers onderuit tegen degradant 

Braggarts let niet 
op de klein^es 


dediging van de thuisclub. Vlak 
voor rust wisten ze de weg naar de 
ring beter te vinden zodat ze gingen 
pauzeren bij een 41-36 stand. 


Zonder maar liefst vier selectiespe- 
lers moest coach Kersjes het opne¬ 
men tegen het laag ingeschatte 
Heerbaan. Een vliegende start le¬ 
verde al snel een 29-13 voorsprong 

op. Deze scores kwamen voorname- In het begin van de tweede helft 
lijk voort uit loepzuivere afstandss- ging het snel bergafwaarts. De doel- 
choten. De Bredase club had on- puntenmachine haperde, omdat de 
danks het lengteoverwicht toch gasten hun verdediging omzetten, 
moeite met de stugge 2-1-2 zonever- Bij gebrek aan een sterke center 


werd het verschil rap klei- ner. In 
de zesde minuut kwamen ze met 
twee 3-punters op rij langzij: 47-47. 
Daardoor ontstond er irritatie het- 
'geen vooral het Heerlense spel niet 
ten goede kwam. 

Coach Kersjes: „Dit was een van de 
slechtste wedstrijden. Frappant is 
wel dat we tegen de topteams uit de 


hoofdklasse goede resultaten neer¬ 
zetten en dat we tegen de hekke- 
sluiters al een paar maal in het stof 
hebben moeten bijten". 


Kepu speelde een goede wedstrijd 
tegen Springfield ’75 in Born. Voor 
beide teams was het seizoen op de¬ 
ze confontratie na ten einde. In de 
beginfase deden de ploegen niet 
voor elkaar onder. Tussen de elfde 
en vijftiende minuut kenden de gas¬ 
ten een ople- ving en liepen uit naar 
23-31. Dit verschil bleef lang be¬ 
staan. In de tweede helft vond uit¬ 
blinker Ron van de Berg (topscorer 
met 20 punten) met zijn specialiteit 
op de driepunts- positie dat het wel 
letjes was. Onder zijn persoonlijke 
leiding liep de Kerkraadse equipe 
binnen 60 seconden uit naar 64- 81 
in de dertiende minuut. 


Turn trio 
zeker 
van NK 

DALEN - Het Limburgse tumtrio 
dat deelnam aan de nationale plaat- 
singswedstrijden is vrijwel zeker 
van plaatsing in de nationale turnfi- 
nales. In klas 4-A turnde Sabrina 
Peters (Wilskracht Voerendaal) een 
sterke wedstryd. Haar beste onder¬ 
deel werd met 8,75 punten, de 
sprong. Zij kwam echter net 0.35 
punt tekort om op het erepodium te 
eindigen en staat op een voorlopige 
vierde plaats in het klassement. In 
de jongste categorie scoorde Natha- 
lie Beyersbergen 33,90 punten en 
had daarmee deze keer eentiende 
punt te weinig om op het ere¬ 
podium te eindigen. Haar clubgeno¬ 
te Yvonne Patje werd in het klasse¬ 
ment tiende. 

Eerste 

nederlaag 

Simson 

LANDGRAAF — Een verzwakte 
Simson-worstelploeg heeft in 
Utrecht tegen De Halter de eerste 
nederlaag van de competitie gele¬ 
den. Met 25-15 werd Simson ge¬ 
klopt. De uitslag was niet meer van 
belang, Simson is al kampioen. 

Mariëtte Crutzen 
neemt afscheid 

VALKENBURG — Morgenavond 
vindt in de Valkenburgse sporthal 
het afscheidsduel plaats voor aan¬ 
voerster en spelverdeelster Mariëtte 
Crutzen van Auto Caubo/Iason. 23 
jaar Ismg speelde zij op voorbeeldi¬ 
ge wijze voor de Valkenburgse 
ploeg en stond mede aan de basis 
van talloze hoogtepunten, onder an¬ 
dere de promotie naar de eredivisie 
(1987) en het bereiken van de lande¬ 
lijke bekerfinale (1990). 

In de hand bal wereld dwong zy 
alom respect en waardering af Met 
voorbeeldige inzet ging zij elke 
wedstrijd van start, daarmee haar 
ploeggenoten inspirerend tot groot¬ 
se daden. 

Niet alleen als speelster, maar ook 
als jeugdtrainster was zy enkele ja- 
ren actief binnen haar club. Haar 
uitverkiezing voor de nationale 
ploeg was een geweldige erkenning 
van haar mentaliteit en capacitei¬ 
ten. 

Daarom heeft het lason-bestuur ge¬ 
meend middels een wedstrijd (aan¬ 
vang 19.30 uur) afscheid van haar 
speelster te moeten nemen. 


m 


□ 

' sport kort ^ 

1 


# SKIEÉN - De veertienjarige 
skiër Björn Samson uit Schaes- 
berg besloot in Abatone (Italië) 
het winterseizoen in de klasse 
'internationaal Pinnocio’ op de 
slalom met een derde plaats. Op 
het onderdeel reuzeslalom werd 
Björn vierde. 


Eerste slag voor All Stars 


# De zestiende editie van de Limburg Cup voor honkballers is op overtuigende wijze ge¬ 
wonnen door Stelrad/All Stars uit Heerlen, die daarmee de eerste klap van het honkbalsei- 
zoen hebben uitgedeeld. Aan dit jaarlijkse oefentoemooi werd deelgenomen door acht 
Limburgse teams en een Belgisch/Limburgs team. Nieuwkomers waren de Indians uit 
Weert, een veelbelovende ploeg die onder de vakkundige leiding staat van de meervoudig 
ex-intematinal Eddy Tromp. De Indians speelden meteen mee om de titel, een strijd waar¬ 
in zich ook de Belgische gasten Sunville Tigers uit Zonnehove mengden. Via zeges van 4-2 
op de Indians en 4-0 op de Sunville Tigers bewees het Heerlense All Stars de sterkste ploeg 
te zijn. 

Eindstand: 1. Stelrad/All Stars, 2. Indians, 3. Sunville Tigers, 4. Samacols (Kerkrade), 5. 
Cheetahs (Beek), 6. Red Caps (Venray), 7. Mustangs (Venlo), 8. HSC (Maastricht), 9. Sit- 
tard Condors. Foto: widdershoven 


Loting Nederlandse poolbiljartbeker 

LANDGRAAF - Voor de halve finales om de Nederlandse poolbiljartbeker heeft het lot de Tunnel- 
boys aan Picasso gekoppeld en Spoorzicht aan het Schachtwiel. De halve fincües moeten voor 30 
april aanstaande zijn afgewerkt waarna de vervroegde finale op 9 mei aanstaande plaatsheeft. 


Hockey~heren Heerlen danken punt aan speler/coach 

Beurskens goud waard 


Van onze correspondente 
LISEHEMEVRINK 


HEERLEN — De Heerlense hockey- 
heren hebben op de valreep 1-1 ge¬ 
lijk gespeeld tegen degradant DVS. 
Drie spelers van B-1 waren aange¬ 
trokken om het elftal compleet te 
maken. Speler/coach Paul Beurs¬ 
kens tekende voor het enige Heer¬ 
lense doelpunt in de wedstryd. 
Heerlen kampte met de nodige 
pech. Zo werd een strafpush van 
Hanco Lebbink gemist en werd een 
doelpunt afgekeurd. „Het was een 
van de slechtse partijen dit seizoen", 
aldus coach Beurskens. „Met name 
de leiding liet te wensen over. De 
minste of geringste overtreding 
werd met geel beoordeeld. Dat 
drukte een grote stempel op het 
duel. Een pluim voor de invallers. 
Zy hebben een prima party ge¬ 
speeld." 


In de eerste 
voorsprong 


helft kwam DVS op 
via een strafcorner. 


Daarna kwam DVS er nauwelijk 
nog aan te pas. Heerlen was voort¬ 
durend in de aanval maar kon niet 
afmaken. Het team tobde met de 
strafcorner. Van de tien corners die 
het kreeg toebedeeld werd slechts 
één benut. Ook in het laatste kwar¬ 
tier, toen Heerlen met tien man in 
het veld stond kon DVS geen echte 
vuist maken. Uiteindelijk scoorde 
Beurskens in de 26ste minuut uit de 
strafcorner alsnog de verlossende 
gelijkmaker, wat de ploeg alsnog 
een minimaal punt opleverde. Daar¬ 
mee handhaaft heerlen voorlopig 
haar tweede positie in de derde 
klasse. 

Dames 

De Heerlense damesploeg verloor 
zondag met 4-1 van sterke tegen¬ 
stander Rapidity. Heerlen, dat even¬ 
eens vanwege ziekte en blessures 
met een onvolledige ploeg moest 
aantreden, speelde een open wed¬ 
strijd met goede kansen aan weers¬ 
zijden. Rapidity trok uiteindelyk 
aan het langste eind dankzij haar 
sterke wapen: de strafcorner. Al na 
vyf minuten zette de ploeg zich via 
de strafcorner met een .keihard 
schot vlak langs keepster Renske 


Tjaarda op voorsprong. Ook een 
tweede treffer kwam van een soort¬ 
gelijk schot uit de strafcorner. By 
een 2-0 achterstand bij rust, werd 
het tijd voor de versnelling. Heerlen 
zette het op een offensief dat Rapi¬ 
dity even flink in de verdediging 
terug drong. Veel verder dan een 
aantal goede kansen kwam Heerlen 
niet. Ook een treffer van Nicole 
Kooien kon aan de eindstand wei¬ 
nig meer afdingen. Heerlen moest 
belangrijke punten laten liggen. 

Cadier en Keer 

De herenploeg van Hockeer vierde 
het kampioensfeest na het winnen- 
van het duel tegen Kerkrade. Na 
een weliswaar miserabele partij met 
een mager doelsaldo werd Kerkra¬ 
de dankzij de strafcorner van Bas 
Meyers, alsnog op 1-0 achterstand 
gezet. Hockeer was voor 80 procent 
op de helft van haar tegenstander, 
maar kon slechts moeizaam door de 
verdedigingslinie van Kerkrade 
heen breken. Met af en toe zeer 
snelle counters was Kerkrade zowel 
fysiek als conditioneel een gevaar¬ 
lijke tegenstander waar rekening 
mee gehouden moest worden. De 
spanning en druk waaronder Hoc¬ 


keer gebukt ging speelde de ploeg 
parten. Daardoor werden onnodig 
veel fouten gemaakt en kwam de 
ploeg aanvallend onvoldoende uit 
de verf. Kerkrade kreeg doelrype 
kansen maar kon ze niet waar ma¬ 
ken. 

Coach Delissen was dan ook een 
opgelucht man na afloop; „Deze 
partij wil je niet laten liggen. Ik heb 
ze met de opdracht om snel te sco¬ 
ren het veld ingestuurd, om zo in de 
tweede helft de tegenstander te 
kunnen opvangen. Dat verdedigend 
concept hebben we na de voor¬ 
sprong uitgeprobeerd. Dat liep 
goed ondanks de spanningen en 
emoties. Met dit reslultaat hebben 
we dit seizoen bewezen over vol¬ 
doende technische en tactische 
kwaliteit te beschikken om mee te 
draaien in de derde klasse. Ik ver¬ 
wacht dat de ploeg daar geen pro¬ 
blemen mee zal krygen. De aanvul¬ 
ling van trainer en speler Bas Mei- 
jers heeft de ploeg veel goed 
gedaan. Hy vormt een welkome 
aanvulling, waaraan de spelers zich 
volledig kunnen optrekken. De 
ploeg blijft volgend jaar by elkaar. 
Wat myn rol volgend jaar zal zyn, is 
nu nog niet duidelijk." 


Bmnssum bederft 
debuut TC Venlo 


HEERLEN - Tennisclub Venlo 
heeft zyn debuut in de tweede 
klasse van de landelijke gemeng¬ 
de competitie met een 6-2 neder¬ 
laag gemaakt. Tegen Brunssum 
konden de pupillen van Geert 
Quaedvlieg alleen de beide he- 
ren-enkelspelen in winst omzet¬ 
ten. Rogier Wassen won met 6-0, 
6-2 van Maarten Stoelers. Andy 
Pas had iets meer moeite maar 
met 7-6, 6-3 versloeg hij Bas 
Horsmans. In de overige partijen 
waren de jeugdigen niet opge¬ 
wassen tegen de grotere routine 
van de Brunssummers. 

Na de singles was coach Theo 
Cloodt teleurgesteld. „Je hoopt 
op een 3-1 voorsprong. Je weet 
dat Wassen in de single te sterk 


is. Het wordt maar 2-2.” Cloodt 
wist niet dat de overige partijen, 
zy het soms in drie sets, toch nog 
naar zyn ploeg ging. Een geluk 
was er voor Cloodt. De blessure 
van de enkelband van Andrea 
Kriescher is hersteld. Tegen de 
verwachting in kon zy voluit 
spelen en haar partijen winnen. 
Blerick zorgde voor een kleine 
verrassing. De 4-1 achterstand 
zetten de Blerickenaren om in 
een 4-4 gelijkspel. Trainer Gery 
Verkoelen had hiervoor van te 
voren getekend. Nu was hy iets 
teleurgesteld. Ër had meer inge¬ 
zeten. Vooral Saskia Mulder 
heeft in de single bar en boos ge¬ 
speeld. 

In de herencompetitie begon het 
team van Venlo in de tweede 
klasse ook zwak. Zy verloren 
met 6-0 van het Nijmeegse Rapi- 
ditas. Nieuweling Horst begon 
de competitie met een 3-3 gelijk¬ 
spel in en tegen Barendrecht. 

OPEL’S SWING SHOW 


Afgebeeld: de Corsa Swing+. 
U rijdt al Corsa vanaf f 20.775,- 


Afgebeeld: de Astra GL 3-deurs. 
U rijdt al Astra vanaf f2S.550- IKESHO OPEL. EURO’92 
OFHCIAL SPONSOR 


Afgebeeld: de Vectra Frisco 4-deurs. 
U rijdt al Vectra vanaf ƒ 34.500,-. 


Als u goed zaken wilt doen, dan heeft u daarvoor het juiste moment uitge¬ 
kozen. Want tot 26 april staat de showroom van de Opel dealer in het teken 
van business. En dat betekent profiteren. 

Profiteren van een ruime keus, van professioneel advies, van 
perfekte garantie en vooral... van scherpe prijzen. Neem alleen al de 
Corsa Swing+, een sportief, pittig eksemplaar dat ook nog ’ns heel be 

trouwbaar is. Sportief is ook de Vectra Frisco, een auto met 
kompleetheid als uitgangspunt. En dat zie je! Tenslotte een auto die al 

een sukses was lang voordat hij op de markt kwam: de Opel Astra. Veilig, milieu¬ 
bewust en héél ruim. Maar het is niet voor niets business time. 

Als u tijdens Opel’s Swing Show bij de Opel dealer langsgaat, krijgt u na taxatie 
van uw auto bovendien onze swingende muziekcassette: “There is no 


Opel 


profiteer. 


OPEL-FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. Prijzen inclusief 
B.T.W., exclusief kosten rijklaar maken. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. 

BIJ DE OPEL DEALER IS HET NU GOED BUSINESS DOEN