Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


■ 1* * 

m 


terdag 18 april 1992 


burgs 


a 
74e jaargang nr. 93. 


99 Restaurant Jugoslavija” 

Sinds 12 jaar het enige echte Joegoslavisch restaurant 

in Heerlen 

Wij bieden u. behalve Jot-goUavisehe specialiteiten. ook internationale 
gerei liti u en exclusieve Joegoslavische wijnen. 

Dautzenbergstraat 21 Heerlen 
Tel. 045-714273 


itgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


'Grond behoort 
aan Etna' 

PAGINA 5 

Ontwikkelingswerkers 
laken Pronks beleid 

PAGINA 7 

Wordt alles nieuw 
in het CDA? 

PAGINA 7 


MW en Groningen 
produktief: 3-3 

PAGINA 25 

Richard Krajicek 
flierefluiter 

PAGINA 30 

Huub Franssen 
bezeten bondscoach 

PAGINA 30 


'Grijze ramp' dreigt in 
Westelijke Mijnstreek 

De wilde haren 
van een prof 


Johnny Kraaykamp 
ergert zich minder 


Oude schurk niet 
meer aan de bak 

De Playboy 
van Ter Eyck 

Grijze vuist is 
nog slap handje 

PAGINA 31 tot en met 44 
en PAGINA 45 en 47 Uitslag exclusief onderzoek door Limburgs Dagblad 

Limburg achter euthanasie 


• Paul van dèrHijden, een van dé 
portretten in de serie 'De Grijze 
Draad' 


LD-puzzelactie 

HEERLEN - Ruim 2000 puzze¬ 
laars zonden de oplossing van 
puzzel 18 van de grote Limburgs 
Dagblad-puzzelactie in. Vandaag 
staat de laatste puzzel, nummer 
20, van deze actie in de krant. De 
ultieme kans op de weekprijs van 
duizend gulden derhalve en 
eveneens de laatste mogelijkheid 
om geld bijeen te brengen voor 


DOOR HANSTOONEN 


^EERLEN - Het merendeel ofwel 86 procent van Lim- 
"Urg vindt euthanasie door een arts op verzoek van de 
Patiënt aanvaardbaar. Dat is het meest opvallende resul- 
van een exclusief onderzoek naar de gevolgen van 
vergrijzing in Limburg, verricht door Buro M-4 in Til- 
bl *rg in opdracht van het Limburgs Dagblad. 


I Dat 

c er op euthanasie niet langer een 
bo e rust, blijkt uit het feit dat 587 
J*h de 600 deelnemers aan deze 
C*kproef bereid bleken hierover 
mening te geven. 

I 587 Limburgers zijn onder te 
melen in 283 vrouwen en 304 
kfi?TT en - Van hen zijn er 420 in de 
«jp'tijd van 18 tot 54 jaar. Het aantal 
^'Plussers is 167. 

?P de vraag: vindt u het aanvaard- 
j. a . r da t een arts op verzoek van de 
C^hënt diens leven beëindigt of 
t ?*dt u dat onaanvaardbaar? rea- 
86 procent (503) instemmend. 

^'plus 

opvallend hoog is het aantal in- 
J^mniers in de leeftijdscategorie 18 
hr ^ jaar: 377 ofwel afgerond 90 
recent. Ook bij 55-plussers stuit 
.jerven-op-verzoek nauwelijks op 
~ote weerstand: 29 van de 167 
deren ofwel 18% vindt het onaan- 
J^rdbaar, terwijl 126 (75%)van hun 
«Waagde leeftijdgenoten het 
Strekt aanvaardbaar acht. 

Het 

i percentage uitgesproken tegen- 
n dei*s van euthanasie door een 
arts is 11 procent. Onder de niet- 
actieven (214 respondenten) klinkt 
het onaanvaardbaar het hardst: 15 
procent. Daarentegen is 90 procent 
van de actieven uitdrukkelijk voor. 

Katholiek 

Ook bij katholieken is deze vorm 
van actief beëindigen van het leven- 
’kamerbreed’ bespreekbaar en ac¬ 
ceptabel. Van de 600 deelnemers 
aan dit onderzoek van het Lim¬ 
burgs Dagblad zijn er 403 katholiek. 

Maar liefst 395 katholieken blijken 
geen bezwaar te maken tegen de 
vragen over euthanasie. Van hen 
heeft 84 procent (333) geen moeite 
met sterven op verzoek. Bü niet- 
katholieken c.q. andersdenkenden 
ligt de aanvaarding iets hoger: 86 
procent. 

Hoewel er minder vrouwen dan 
mannen op dit onderwerp wilden 
reageren, ligt hun aanvaarding van 
euthanasie hoger: 88 tegenover 83 
procent. 

Tot slot: dit onderzoek 'Verouder¬ 
ing’ sluit aan op de Paasbijlage van 
het Limburgs Dagblad, gewijd aan 
'De Derde Leeftijd’ ofwel het wel en 
wee van de vergrijzing in Limburg. 


Zie ook pagina 31 tof en met 44 

• De derde leeftijd max. 13 s C 


jr*~ 

+ ƒ * t ^ 

min. 6 fi C 

2?n S r LVALLIG 

v anri fronta le storing trekt 
het Qaag over ons land naar 
hew°n^ en en zor <rt voor veel 
0, King en perioden met 
tiw?. of motregen. Zondag 
rj njr at een tijdelijke verbete- 
\oo rH °P’. Vooral Midden- en 
hen ‘J'kimburg krijgen te ma- 
fcen h et °P kIa ringen. Een vol¬ 
tij * boring zorgt op maan- 
hine i? r toenemende bewol- 
Ove.ii Ue temperatuur loopt 
sen ii 8 op tot waarden tus- 
hon .* 1 en 13 graden. De wind 
gen UU wes telijke richtin- 

V|v 

trem»Jl erdere informatie be- 

hum h k !ï et weer in Limburg 
1 n bellen 06-91122346. 


Uitzending levert al 
anderhalf miljoen op 


MAASTRICHT - De vier uur du¬ 
rende regionale radio-uitzending 
’Help Limburgers over de schok 
heen’ heeft gisteren een bedrag op¬ 
gebracht van anderhalf miljoen gul¬ 
den. Omroep Limburg telde tussen 
8.00 uur en 12.00 uur ongeveer dui¬ 
zend telefonische toezeggingen van 
geldelijke steun. 

De giften varieerden van vijf gulden 
van een meisje dat de studio bin¬ 
nenliep tot de gift door Mega Lim¬ 
burg van 150.000 gulden. De Lim¬ 
burgse ondernemingen reageerden 
ook direct op de oproep van voorzit¬ 
ter J. Smeets van de Limburgse 


Werkgeversvereniging om geld te 
storten. Maar ook particulieren, ver¬ 
enigingen en bedrijven uit andere 
provincies deden aan de actie mee. 
Omdat de komende dagen mensen 
nog giften kunnen toezeggen aan 
het comité is de verwachting dat 
het uiteindelijk bedrag van de actie 
veel hoger wordt. 

In de uitzending werden verder be- 
nefietwedstrijden en benefietcon¬ 
certen aangekondigd. 

Zie verder pagina 17 

• Al na twee uur meer 
dan een half miljoen 
(ADVERTENTIE) 


p retti 


ET 


(ADVERTENTIE) 


MAANDAG 2e PAASDAG 
GEOPEND 

VAN 11. 00 -17. 00 UUR 

Met op alle afdelingen speciale 
aanbiedingen 

«64MT1SCH GROOT WKWAUTPTEM LAK PRlIZDl! 


Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 • De vallende muren van 
Jericho vormden gisteren 
een uitgelezen aankno¬ 
pingspunt voor de preek op 
Goede Vrijdag van pastoor 
L. Arts van de zwaar getrof¬ 
fen St. Sebastianusparochie 
in Herkenbosch. Op een 
steenworp vanjiet bescha¬ 
digde kerkgebouw richtte 
hij in de sporthal een nood¬ 
kerk in. Temidden van de 
goals, wandrekken en bas¬ 
kets zullen daar tijdens de 
Paasdagen alle vieringen 
gehouden worden. 

De parochiekerk is door de 
aardschok waarschijnlijk 
de zwaarst getroffen kerk. 
De kerk is gesloten en het is 
bijna zeker dat de moderne 
toren grotendeels moet wor¬ 
den afgebroken. Ook het 
monumentale gedeelte van 
de kerk heeft zware schade 
opgelopen. 

Foto: PAUL KUIT 


19e Paasdagen keukenshouv 


1 e EN 2 e PAASDAG EN DINSDAG 

. 21 APRIL GEOPEND! 


Het is gelukt! GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANOffi® GOEDE SERVICE! «HVIICIICI 

HEERLEN Heerlerbaan 273 045-419990 
SITTARD Bergerweg 51/53 046-511775 GEZELLIGE PAAS MEUBEL-SHOW 


Dit Paasweekend en dinsdag 21 april 
is Beter Meubel geopend! Bovendien ont¬ 
vangt u van ons t/m 25 april gratis een 
pakket Belgische bieren bij uw aankoop (mini¬ 
maal 200.-). Proost, op uw gezondheid! 

Beter Meubel de zuiniaste Bela voor 


héél Nederlan 


IEDERE ZONDAG OPEN! 


BETER MEUBEL 


Losse nummers ƒ 1,6 Denkwijzer en 
Anderzijds 

PAGINA 11 

Show 

PAGINA 53 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 55, 57 en 59 


de beide goede doelen, het Fran- 
ciscusoord in Valkenburg-Hout- 
hem en de Stichting Jo Hansen- 
prijs in Meerssen. De oplossin¬ 
gen van puzzel 20 moeten uiter¬ 
lijk woensdag 29 april in ons bezit 
zijn. De oplossingen van puzzel 
19, uit de krant van zaterdag 11 
april, kunnen nog worden inge¬ 
stuurd tot donderdag 23 april. 

ZIE PAGINA 13 


Honderden doden 
bij scheepsramp 

LAGOS - Een botsing tussen twee 
boten op volle zee voor de kust tus¬ 
sen Nigeria en Kameroen heeft 
waarschijnlijk aan ruim 350 mensen 
het leven gekost. Het Nigenaansc 
persbureau NAN meldde gister¬ 
avond dat van de ongeveer 500 pas¬ 
sagiers die aan boord van de sche¬ 
pen vertoefden, er 144 waren gered 

Rij-examinators 
overwegen acties 

ROOSENDAAL - De 400 rij-exami- 
nators in Nederland dreigen met 
acties. Op 28 april wordt met de 
Unie BLHP een plan de campagne 
gemaakt. Volgens Uniewoordvoer¬ 
ster M. van Eijkelenburg zijn de 
werkomstandigheden dringend aan 
verbetering toe. De directie van het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe 
wijzen (CBR), de werkgever, wil 
daar niet aan. „De druk op exami 
nators is erg groot. De directie heeft 
een salarisverhoging voorgesteld 
waarmee het personeel met tevre¬ 
den is”, aldus Van Eijkelenburg 
Het CBR-personeel denkt voorlopig 
aan speelse acties. 

Naast de te lage beloning hebben dt 
examinators volgens de Unie kri¬ 
tiek op de decentrahsatieplannei. 
van het CBR. 

'Gewapende 

paaseieren’ 

NAPELS - De Italiaanse politii 
heeft wapens, kogels en drugs ge 
vonden die waren verstopt in paas 
eieren. De vondst werd gisteren in 
een bar in Napels gedaan. 

Giovanni Mastrobuono. eigenaar 
van de Donato Bar in de beruchti 
Spaanse wijk van de stad, hield dt 
wapens en drugs in bewaring voo; 
de plaatselijke maffia, zo verklaarde 
een woordvoerder van de politie. 
Mastrobuono en zijn vrouw ver 
stopten ook illegale gokbnefjes in 
de paaseieren. 


(ADVERTENTIE) 


Mare O’Polo 
J e a"ns7 tops an d 

BOTTOMS f IV E POCKET 


SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
MARKT I - MAASTRICHT 


(ADVERTENTIE) Veel voordeüaer in 
klassieke en 
moderne verlichting 

licht-Studio 

£?□□□ 

Heerlen 
Spoorsingel IA 
Tel. 045-729735 


Baan naar Bree I 27. 3990. 
Tel 09-321 1633805 


PEER BELGIE 

Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 2 


limburgs dagblad 


kunst 


Monumentale schilderijen van Texaan Ray Smith 

Exotisch panopticum 
in Bonnefantenmuseum 


DOOR PI ETER DEFESCHE 

De tentoonstellingen in het 
Bonnefantenmuseum mogen 
elkaar dan niet met opvallen¬ 
de snelheid opvolgen, men 
kan met zeggen dat ze niet 
met regelmaat zorgen voor af¬ 
wisseling en zelfs voor niet 
geringe verrassingen. Als het 
museumbeleid soms voorkeur 
lijkt te hebben voor Ameri¬ 
kaanse schilderkunst, dan zijn 
er de tentoonstellingen van 
Knoebel, Dahn en Susana So- 
lano om die conclusie voorba¬ 
rig te maken. En als men in de 
constructies van Knoebel, de 
abstracties van Mangold en 
vooral de kolossale, tot maxi¬ 
male dichtheid gedreven roet¬ 
zwarte werken van Serra het 
verpletterend bewijs wil zien 
van een voorkeur voor con¬ 
ceptuele kunst en voor koele 
abstractie, dan moet men zich 
verbazen over de bijna im¬ 
pressionistische affichering 
van de fleurige waterverven 
van Macholm Morley. 


Wie - bij zoveel flexibiliteit - niet¬ 
temin een hem van nature plagende 
passie voor beelden te lang gefru¬ 
streerd heeft gezien door de koel¬ 
heid van Knoebel, Mangold. Dea- 
con en Serra. die moet nu gaan 
kijken: zijn museum oogt als een 
panopticum. Als een exotische ker¬ 
mis of als een themapark op een 
nog nooit eerder vertoond thema 
van biomorfe aard. De theatrale as¬ 
pecten van zulke zelden elitaire in¬ 
richtingen ontbreken niet. Alleen 
de muziek ontbreekt, maar men kan 
ze zich voorstellen: luid en ’fanfa- 
resk’. De exposerende kunstenaai 
zelf zal het met ontkennen: 'Wij 
houden het populair,' verklaarde hij 
bij een bezoek aan zijn Maastrichtse 
presentatie. 

Ook de formaten versterken het 
theatrale effekt: zes meter is geen 
zeldzaamheid. Als men de ogen op¬ 
slaat, op de ingangstrap tot op het 
niveau geraakt van de zaalvloer, ziet- 
men allereerst een sierlijke dame 
uit Texas, bloot op haar zij m het 
zand: een billboard van die afme- 
f X 
■X, 

'v, 


m 


# 'Singularidad 
desnuda’ 
(uitgeklede 
bijzonderheid), 
olieverf op 
hout (1991) 
van 

Ray Smith. 

/ 


% 
» *"•/ 17 Ti 

4 # 

! ém \ F ■' i 


■ " 1 , 

....... ) 

&ÊÊÊÈm 


o-,,.. ■■■ .. ting en allure langs een Texaanse 
autoweg zou het verkeer hebben ge¬ 
hinderd. Een goed gebouwde Dal- 
matiner, de vlekken van zijn huid in 
alle kleuren van de regenboog staat 
als gebeeldhouwd schrijlings over 
de fraaie beenpartij: ’Singulandad 
Desnuda'. 

Het werk vormt de opmaat voor wat 
volgt. Het heeft alle kenmerken van 
de schildertechniek van Ray Smith: 
acryl en olieverf op het ongeprepa¬ 
reerde hout van een serie deuren, 
twee tot zes, en het gebruik van het 
met was behandelde hout als kleur, 
hier voor het Texaanse bloot. 

De kenmerken ook van zijn enigma¬ 
tische thematiek, waarin de zoö- 
morfe wereld sterker vertegenwoor¬ 
digd is dan de antropomorfe. Het 
geeft tenslotte de maat aan van de 
picturale vaardigheid waarover 
Smith beschikt. Een natuurtalent: 
hij was er al met een oeuvre van dit 
kaliber toen hij vierentwintig was 
en dat is nog geen tien jaar terug. 
Een niet geringe verrassing. Dat 
was het verschijnen van Smith ook 
in de Amerikaanse kunstwereld. 
Het ongegeneerde waarmee hij zijn 
beeldwerelden opbouwt met de 


meest vreemde combinaties van ge¬ 
gevens, vooral ook het onbekom¬ 
merde waarmee hij zich de verwor¬ 
venheden toeeigent van zowel 
Mexicaanse meesters, als van Euro¬ 
pese als Picasso, Léger en Picabia, 
heeft aanvankelijk wel geleid tot 
enige terughoudendheid in die 
kunstwereld: hij werd ervan ver¬ 
dacht zich in de aandacht te drin¬ 
gen met 'bombast’ of door te luid te 
praten. Hij scheen zich daarenbo¬ 
ven nooit om enig stijlbegrip te 
bekommeren; hij gebruikt ze vrije¬ 
lijk door elkaar. 

Zeggingskracht 

’Je zou denken, zo’n jongen moet 
zodoende toch een keer goed op 
zijn bek vallen,’ vindt de directeur 
van het Bonnefantenmuseum er¬ 
van. Maar ook: ’Hij mag dan in zes 
sloten tegelijk stappen - hij houdt 
meestal de voeten droog: hij wordt 
gered door zijn onuitputtelijke ver¬ 
beeldingskracht, die vooral zeg¬ 
gingskracht blijkt te zijn. Zij maakt 
zijn beeldtaal volstrekt eigen, uniek 
en volkomen authentiek.’ Van Gre- 
vensteins fascinatie voor het werk 
van Ray Smith dateert van een be¬ 
zoek aan New York, waar hij het 
zag in een galerie; je loopt het ten¬ 


slotte moeilijk voorbij: Tk dacht, 
hier is iets aan de hand’. Het contact 
met de kunstenaar bevestigde die 
aanvankelijke conclusie. Ray Smith 
is in Texas geboren. Hij was rond 
de dertig bij zijn ontmoeting met 
Van Grevenstein en de daaruit 
voortvloeiende aankoop door het 
museum van het geruchtmakende 
’Perico Berlin’, geschilderd ten tijde 
van de slechting van de Berlijnse 
muur. 

Vanaf 1988 kon men de werken van 
de dertigjarige ook in Europa zien: 
ze hingen in dat jaar in Zürich, 
Stockholm en Barcelona, in 1990 en 
1991 in Rome en Parijs. Het contact 
met de kunstenaar zal Van Greven- 
steins fascinatie bevestigd hebben 
omdat de achtergronden veel aspec¬ 
ten van het fenomeen verklaarden. 
Smith behoort zowel tot de wester¬ 
se cultuur als tot de Mexicaanse; tot 
de laatste heeft hij een bijzondere 
affiniteit door de Spaanse afkomst 
van zijn moeder. Er zijn mensen die 
zijn gemak van assimileren toe¬ 
schrijven aan de Arabische be¬ 
standdelen van zijn Spaanse cultu¬ 
rele erfgoed. 

Hij woonde lang in Mexico en Die- 
go Rivera heeft hem sterk beïn¬ 


vloed door zijn 'populaire’ instel¬ 
ling. Zijn enorme wandschilderin¬ 
gen op openbare gebouwen beïn¬ 
vloeden onder de passanten niet 
alleen jonge kunstenaars als Smith. 
Misschien is de invloed van Europe¬ 
se schilders uit eigen eruditie voort¬ 
gekomen, misschien ook aange¬ 
bracht door Rivera, die bevriend 
was met Modigliani en bekend met 
het werk van Picasso, Braque, Lé¬ 
ger en Juan Gris. Met al zijn assimi¬ 
laties vertegenwoordigt Smith ten¬ 
slotte het type kunstenaar dat het 
door musea graag uitgedragen in¬ 
ternationale aspect van de heden¬ 
daagse kunst benadrukt. 

Droom 

De bizarre combinaties van gege¬ 
vens op de panelen van Ray Smith 
schijnen voort te komen uit een van 
meet af aan beschikbaar concept: 
een droom. Het wordt nog slechts 
op ondergeschikte onderdelen ge¬ 
wijzigd. Toch kan met zijn creativi¬ 
teit niet tot die van de surrealisten 
rekenen; het accent ligt niet op het 
metafysische van zijn verbeeldin¬ 
gen maar op de picturale ’Auseinan- 
dersetzung’. ’Het gaat over schilder¬ 
kunst,’ zoals dat heet. 


Niettemin zal ieder toeschouwer 
blijven speuren naar de symboliek 
van thema’s als vogels, padden, 
muilezels en vechtende honden, en 
het niet willen laten bij bewonde¬ 
ring voor de virtuoze manier waar¬ 
op ze zijn geschilderd. Fabeldieren 
zijn het niet, al verschijnen viervoe¬ 
ters wel met de hoofden van vrou¬ 
wen. Een dier is voor Smith, naar 
zijn zeggen, in zijn eigen wezen al 
enigmatisch genoeg. 

Ook de geleerde inleider van de ca¬ 
talogus houdt zich bezig met droo¬ 
muitlegging. Soms is hij behulp¬ 
zaam met alledaagse verklaringen. 
Zo moeten de herhaaldelijk ver¬ 
schijnende gloeilampen verwijzen 
naar de schilder zelf, die de bijnaam 
had ’Ray-o-Vac’ - een in Mexico fa¬ 
meus soort accu. Het enige zelfpor¬ 
tret kleeft aan een staaflamp op het 
schilderij ’Maricruz Moderna’. Er 
zijn meer diepgaande beschouwin¬ 
gen over een schilderij dat schaam¬ 
teloos lijkt op de Guernica van 
Picasso en dienovereenkomstig 
’Guernimex’ getiteld is. Er valt een 
van moord beschuldigde president 
van Mexico op te onderscheiden. 
Voorts over een schilderij waarop 
twee figuren vechten zonder hoof¬ 
den onder het onbewogen toezicht 
van een pauw; of over een levens¬ 
grote kangoeroe in profiel; en ten¬ 
slotte over de invulling van achter¬ 
gronden met malle als middeleeuw¬ 
se grotesken ogende figuraties ol 
met eenvoudigweg reeksen cijfers. 

Men kan hier vele malen terugko 
men en zich blijven verbazen. Maar 
men zal meer en meer beseffen dat 
hier niets te lachen valt: dat wat ko¬ 
misch lijkt in feite tragi-komisch is. 
En vooral: dat er in dit visueel ge 
weid een poëzie schuilt die haai 
oorsprong heeft buiten het alle¬ 
daagse en zelfs buiten de tijd. De 
tentoonstelling is Smith’s eerste in 
museaal verband. Zij is samenge¬ 
steld met hulp van het nieuwe mu¬ 
seum Marco in Monterrey, Mexico, 
dat ze naderhand zal overnemen. 
De collectie van ruim vijftien wer¬ 
ken stamt grotendeels uit galerieën 
in Europa en de Verenigde Staten. 

Zij duurt tot 6 september maar een 
gunstig tijdstip om haar te bezoe¬ 
ken is zondag 26 april om 2 uur; ei 
zal op dat tijdstip een publieks- 
rondleiding worden gegeven dooi 
Aloys van den Berk, conservator 
Hedendaagse Kunst. 


expositie* 


Kijken en 
luisteren in 
'De artifonie’ 

NOORBEEK - ’De artifonie’ is d e 
nieuwe naarn van kunsthandel/g a ‘^ 
rie Ferdinand Smeets aan de Dor? 
straat 19-21 in Noorbeek. De gal erl , 
beoogt een plaats te zijn waar bee 
dende kunsten, muziek en kla* 1 * 
een podium vinden. Van paasma 3 
dag tot en met 12 mei is er een e; 
positie van Gerda Valerie Sxott * 
die periode speelt pianist Leo C u *i 
pers dagelijks om vier uur een sf 1 
lectie uit zijn composities 'Retro* 
nie' I t/m XV. 

Gerda Valerie Sxott (Hasselt l9^ 
maakt kleurgevoelig figurat* 
werk, waarin zij de eigentijd 
kunstwereld onder de loep nee* 11 
Dat commentaar op de actue 
kunst is voor haar een noodzaa 
die weinig ruimte laat voor pure e 5 
hetiek. tekeningen en schilderij^ 
tonen prototypes van kunstena 3 *: 
die zichzelf op de borst slaan en c*, 
tici die uit een groot 'citatenboe 
citeren. De Chirico, Morandi, Mat* 
se en Magritte zijn de schilders o 1 
haar blijven inspireren. 


S prooien 
exposeert 
in Epen Passieconcert zonder passie 


Steun voor het Limburgs Symfonie Orkest ook in de Hanenhof. 


pezige peekah 


Foto: PETER ROOZEN 


DOOR PETER P. GRAVEN 

GELEEN - ’Dit orkest van kwali¬ 
teit willen wij niet kwijt.’ 

Deze tekst op een groot spandoek, 
door koorleden omhoog gehouden, 
en de overhandiging van een roos 
aan de musici, maakten duidelijk 
dat het Toonkunstkoor Geleen vol¬ 
ledig achter het Limburgs Sympho- 
me Orkest staat. Dat gebeurde na 
afloop van het passieconcert, 
woensdagavond in een volle Hanen¬ 
hofzaal, van het Geleens koor in 
samenwerking met het Sint Maar¬ 
tenkoor Hasselt en het LSO; het 
geheel onder leiding van Ger Vos. 
Het concert klonk niettegenstaande 
de verdienstelijke uitvoering van de 
Messe de Requiem van Fauré en de 
Messa di Gloria van Puccim over 
het algemeen te ingetogen en niet 
overtuigend; het heilige vuur werd 
vooral bij Puccini node gemist. Fau- 
ré’s Requiem bezit niet de geladen 
dramatiek, dreiging en muzikale 


toorn van de versies van Berhoz, 
Verdi of Penderecki. Het is eerder 
doortrokken van een berustende 
vredigheid, waarin diep geloof en 
groot vertrouwen geworteld zijn. 
En al zal de bekend slechte akoes¬ 
tiek van de Hanenhof wel een rol 
hebben gespeeld, het geheel klonk 
vrijblijvend vlak, alhoewel de com¬ 
ponist alle dynamische tekens van 
pp tot en met ff gebruikt heeft. Bas/ 
bariton Mitchell Sandler paste zich 
volledig aan en zong zijn partij 
voorzichtig; sopraan Kirsti Janssen 
vertolkte het Pie Jesu zonder een 
spoor van vibrato, bijna emotieloos. 
Al is het requiem dan een doden¬ 
mis, het wordt nog altijd uitgevoerd 
door levende mensen... 

De Messa di Gloria dient daarente¬ 
gen uitbundig, jeugdig vrijuit te 
klinken. Een mis die gezien haar 
feestelijk karakter eerder bij Eerste 
of Tweede Paasdag dan de Goede 
Week hoort. Als de diverse Glona- 
inzetten in de koorstemmen weer¬ 
klinken, lijkt het wel alsof de paas- 


klokken uit Rome terugkeren: Glo¬ 
ria, gloria in excelsis Deo; een mis 
met onmiskenbaar bel-canto-karak- 
ter. 

De korencombinatie bracht dit 
fraaie jeugdwerk met meer allure 
dan het requiem, maar het muzikaal 
meer dan levensgroot verschil tus¬ 
sen beide composities kwam toch 
onvoldoende tot uiting. Zeker de 
Gloria en het Credo hadden dyna¬ 
misch scherper geprofileerd mogen 
worden. Ervan afgezien dat men 
zich de tanden muzikaal bijna stuk 
beet op de razend moeilijke Gloria- 
fuga, werd de mis door de twee so¬ 
listen (tenor Geraint Roberts en bas 
Mitchell Sandler), koor en orkest te¬ 
recht heel vredig besloten: dona 
nobis pacem... 


EPEN - In verband met zijn zes^i ^ 
ste verjaardag exposeert de M 33 f 
trichtse beeldhouwer Marcel Sp* -0 , 
ten beelden in steen en brons Opj- 
Patronaatsgebouw. Wilhelm* 11 
straat 39, in Epen. Vandaag, morg^ b 
en overmorgen is zijn werk te z*^ 
tussen 12.00 en 19.00 uur. 

a* 

Marcel Sprooten is een kunster* a3 j ges 
die het tonnenzware gewicht 
schuwt. Hij heeft grote affïni^ 
met het materiaal, hij laat de ste*, ^, 
zijn waarde en uitstraling. Hoe^L 
zijn vertrekpunt soms een figurat* 
gegeven is, worden zijn beelden ^ 
chitectomsch opgebouwd. Zijn ^ | 

wantschap aan de Vlaamse exp re 
sionisten lijkt groot. ■ 

Ernst en soberheid in zijn werk si*** ^ 
ten enige speelsheid niet uit. 

b 

... is er morgen weer een exposi^ j® 
in het nieuwe atelier van Ben B<* : 1 
ke, Eyserheide 35 a in Eys. Op e Ik 
van twee tot zes. L~ 

ff 

... opent galerie Kleen Lingela**W 
Valkenburgerweg 77 te Voerend 33 
paasmaandag haar poorten met 
expositie van Minke Lipsch' 0 
Vries. Tot en met 1 juni, open di>*'| h 
dag tot en met zaterdag van twee t® \ 
vijf. ijö( 

■j*n 

. ql tij 

... toont Bep Scheeren tot en mei * 
april werken op papier in het R a f - i 
huis van Landgraaf. Open maand 3 * » 
tot en met vrijdag 9-12 uur, 
dag en donderdag ook 14-16 ** u ^ 
donderdag ook 17-19 uur. V( 

K 


Oplossing van gisteren „ 


verder . cryptogram 
recept 


Paardebiefstuk 
met kruidenboter 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 4 
biefstukjes van 125-150 g, 20 g 
paarderookvlees zeer fijn gesne¬ 
den, roomboter, dragon, peterselie, 
bieslook, kervel, 1 sjalot, citroen¬ 
sap, mespunt cayennepeper, zout, 
versgemalen peper, boter, 1 bosje 
waterkers of veldsla. 

Roer roomboter to romige, gladde 
massa. Hak peterselie, bieslook, 
kervel, dragon en sjalot tesamen 
zeer fijn. Roer kruidenmengsel 
met citroensap, cayennepeper en 
zout door de boter tot deze groen 
ziet. Voeg fijngesneden rookvlees 
toe en vermeng. Vorm van de bo¬ 
ter een rol, verpak in aluminiumfo¬ 
lie en leg enkele uren in koelkast. 
Bestrooi biefstuk ruim met peper. 
Verhit boter en bak biefstukken 
aan beide kanten in ca. 7 minuten 
op hoog vuur. Maak waterkers of 
veldsla aan met citroensap, peper 
en zout. Leg biefstukjes op voor¬ 
verwarmde schotel. Snijd kruiden¬ 
boter in vier plakken en leg op 
ieder biefstuk een plak. Garneer 
schotel met waterkers of veldsla. 
TIP. Lekker met aardappelkroket- 
ten en koolrabi. n Horizontaal: 7. Kippenhok voor paarden? 
8 Die applaudisseert voor de vrucht; 13. 
In dat jaar gaf het meisje een nummertje 
weg; 14. Ha, ha, het staat voor uit als je 
gerust hebt ...; 15. ...en dit is Jacob als je 
hem gevonden hebt; 16. Zij heeft er maar 
omgekeerd door gekeken; 17. Van een 
hoofddeksel in een nar kunnen we nog 
lang genieten; 20. A, meisje, is dit je 
vriend ...; 21. ... of dit, maar hij veroor¬ 
zaakt ruzie bij de vogels; 22. Europeaan 
lijkt anders veel op een vogel; 27. Lolly in 
de zomer? Niet lollig in de winter; 28. Eet 
in Duitsland bij een Europeaan, daar komt 
het op aan. 


Verticaal: 1. Als 'ie groot is is ’ie bruW 
en als ’ie open is is ie verbaasd; 2. Die 9 
je uit als er geen werk meer is; 3. D#a a ; 
S, maar toch wel lekker zacht; 4. Sch er L 
es bij, zo toelopend; 5. Roofdiertje, 9 a L 
het schip; 6. Dit staat vrij; 9. Lo heeft. 6 ”, 
keelziekte; als ze dit horen komen de 
gen; 10. Bah, wat een vieze stroopsrne» 
der; 11. We liepen met lange passen, °j 
te eindigen in Duitsland; 12. Vli®9 en ^ 
maatdeel; 18. Mevrouw Klaassen; 
schade veroorzaken zit U in ’t bloed ;} . 
Alles draait om deze voetballer; 24. y 
op ie hoofd; 25. Nog eens thee er id 
met zo snauwen; 26. Loos alarm in 0 
stad. 


iC) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


Hmburgs dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 3 _ 
BRUSSEL - Buitenlandse di¬ 
plomaten en hoge ambtenaren 
v an de Navo en de EG bedrijven 
|n België 'moderne slavernij’. Ze 
hebben illegale dienstmeisjes en 
^erksters in huis die ze hard la¬ 
ten werken en slecht betalen, 
l^at blijkt uit een gisteren gepre¬ 
senteerd onderzoek dat is ver¬ 
acht door de Katholieke Univer- 
slteit van Leuven. 

Volgens het onderzoek verblij- 
v en er in België ten minste 
20.000 van deze 'moderne slavin¬ 
nen’. Het zijn vooral Filippijnse 
(zeker 3.000), Poolse (zo’n 10.000) 
en Colombiaanse (6.000) vrou¬ 
wen die clandestien in het land : 


’Belgen bedrijven 
moderne slavernij 


verblijven en die volgens de 
Leuvense onderzoekers regel¬ 
recht worden uitgebuit. 

Ze worden ver beneden het mi¬ 
nimumloon betaald en ze wonen 
doorgaans in erbarmelijke om¬ 
standigheden. Ze worden vaak 
door hun werkgevers gechan¬ 
teerd. Als de vrouwen zich ver¬ 


zetten tegen hun positie worden 
ze ermee bedreigd dat ze aan de 
vreemdelingenpolitie zullen 
worden overgeleverd. 

De Filippijnse vrouwen die ille¬ 
gaal in België verblijven hebben 
vaak een goede scholing gehad. 
Ze zijn naar België getrokken 
omdat ze daar dachten meer te 


kunnen verdienen dan in hun ei¬ 
gen land. Omdat ze hoger ge¬ 
schoold zijn en goed Engels 
spreken vindt men deze vrou¬ 
wen vaak in baantjes bij hogere 
ambtenaren die bij de Navo zijn 
gestationeerd. Maar ze behoren 
ook tot het huispersoneel van 
hogere EG-ambtenaren. 

De vrouwen leven vaak zeer ge¬ 
ïsoleerd. Ze durven zich, uit 
angst om betrapt en uitgewezen 
te worden, nauwelijks op straat 
te vertonen. Als gevolg van de 
slechte situatie waarin ze verke¬ 
ren zou het aantal zelfmoordpo¬ 
gingen onder deze vrouwen, 
vooral bij de Filippina’s, aanzien¬ 
lijk hoger liggen dan normaal. 


F erzetstroepen bestrijden elkaar na succesvol offensief 

Machtsstrijd barst 
los in Afghanistan 


v^ _Van onze redactie buitenland _ 

s^JOSKOU - Het verzet in Afg- 
stan heeft gisteren, na de 
yan president Najibullah, 
euw successen geboekt, 
het westen werd de stad 
zien erat ingenomen en de gou- 
K er heur van de zuidelijke stad 
naa r j ^ahar heeft het verzet voor 
jüetr s Prekken uitgenodigd. On- 
jteüj^ks de successen lijkt het 
te*J na de val van Najibul- 
niet meer zo eensgezind. 
i ai- Ij? Ve rschillende plaatsen zou¬ 
ter* v * 1 verzetsgroepen met elkaar 
, re s q gevecht zijn geraakt. 

slP’ - ^ het buurland Pakistan werd ge- 
(L ^ dat in het westen en het zui- 
jj/ 1 troepen van de verzets bewe- 
Jamiat slaags zijn geraakt met 
gÉ Oy Van de Hizb. Inzet is de macht 
W, tjaf bet land. De leider van de 
tj« J* » Hekmatyar, heeft geëist dat 
klacht in Kaboel aan zijn strij- 
° ell s dient te worden overgedragen. 

tj^boofd^d Kaboel blijft nog 
S door verzetstroepen omsin- 
ïU |jj d, ondanks de machtswisseling, 
aa^hh IX * euwe bewind en het verzet 
; e« er ? nu toe nog niet tot een 
_d<l r B e hjk kunnen komen. 

tJ ^acties 

i ^jtoacht in Kaboel is naar verluidt 
2 i ijjj anden van een raad, die bestaat 
j, V(v. v * er vice-presidenten, de twee 
laf het Etters van beide kamers van 
Jhl parlement, de staatsofficier van 
ur , btie en de opperrechter. 

vL, üebeurtenissen in Afghanistan 
JW. 0 °rzaken reacties in de Centraal- 
QQ^tische republieken van het 
bu In buurrepubliek Tajikistan 
^: V ° or b e eld is sinds kort een ver- 
Bing actief, die eenheid bepleit 
lt e ® e h alle Perzisch sprekende vol- 
iJo 11 * n de voormalige Sovjetunie, 
^ en Afghanistan. 

Verkoold lijk 
gevonden in 
bestelwagen 

ïll ~ 

st JBURG - In een uitgebrande be- 
ee n Dus ‘s gisterochtend in Tilburg 
0* y er koold lichaam aangetroffen. 

( d e 5^ ree ks half zes kreeg de politie 
t^pjytolding dat er op een parkeer- 
Tjiu ln bij het Vervoerscentrum in 
t^pj hfg-West een bestelauto in lich¬ 
te K aie s tond. Nadat de brandweer 
*’ anc I had geblust, werd in de 
v ^n rUlrnte het verkoolde lichaam 
een onbekend persoon gevon- 

t 

^den am van b en rechercheurs en 
stelt" 1 Van de tochnische recherche 
een onderzoek in naar de 
s (acht * en de identiteit van het 
Uit„ ni ?ftor. Een misdrijf wordt niet 


Met oma op de vlucht 


• Een Servisch jongetje vlucht samen met zijn gewapende 
oma voor het toenemende geweld in Bosnië-Hercegovina. 
Er komen steeds meer berichten van moordpartijen onder 
burgers. De partij van de etnische Moslims in Bosnië-Her¬ 
cegovina (SDA) maakte gisteren bekend dat in het noorden 
van de republiek meer dan 30 personen zijn vermoord na 
een aanval van separatistische Servische milities. 

Foto: REUTER 


NOS voortaan 
op drie netten 


De VPRO en de TROS stemden te¬ 
gen. Veronica onthield zich van 

stemming. Officieel geldt de inde- ISTANBUL - Turkse veiligheids- 


Turkije brengt Der-Sol zware slag toe 

Slachtpartij onder 
Koerdische rebellen 


Istanbul elf 


OH ClF1P nellen bn g voor een jaar. Maar NOS-voor- troepen hebben in Istanbul elf 
■ * zitter De Jong liet blijken dat het linkse extremisten gedood, evenals 

HILVERSUM - De zendtijd van de besknt, dat.wat de praktische inde- 35 Koerdische verzetsstrijders in 
NOS wordt vanaf oktober verdeeld h " g bet reft overeenkomt met zijn het zuidoosten van Turkije. Dat 
over drie publieke televisienetten f la ” Udl991 ’ een structureel karak- hebben woordvoerders van de rege¬ 
er—r _j;_ 1 _ ter heeft. ring gisteren gemeld. 


over drie publieke televisienetten. 
Sesamstraat, Jeugdjournaal en 
Klokhuis, verhuizen naar Neder- 


ring gisteren gemeld. 


Het NOS-bestuur gaat uit van een 


land 1, en Sport op woensdag naar conces^icde vïntienjaïï Die Bij de gevechten met de Koerdische psteren in Istanbul de extreem- 
Nederland 2. Op het eerste net wor- periode komt ook voor in de Paas- opstandelingen kwamen vier solda- hnkse organisatie Dev-Sol een har¬ 
den verder de AVRO, KRO en notitie van minister d’Ancona, die e » 


trachtten bij de operatie een soldaat 
en drie door de regering aangestel¬ 
de burgerwachten te bevrijden die 
door de separatistische Koerdische 
Arbeiderspartij (PKK) waren ont¬ 
voerd. 

Speciale politie-eenheden brachten 
gisteren in Istanbul de extreem¬ 
linkse organisatie Dev-Sol een har- 


NCRV ingedeeld; Veronica, TROS woensdag werd bekendgemaakt, 
en EO op het tweede net en de Als voorwaarde stelde zij een inten- 


l ëeslote 


VPRO, VARA en NOS op Neder¬ 
land 3. 


sievè samenwerking tussen de om¬ 
roepen op de drie netten. Ook haar 


van een ontvoerde officier gevon¬ 
den. Daarmee komt het totaal aan¬ 
tal doden door het politieke geweld 
dezer dagen op 51. 


zeker elf leden van de stadsguerril¬ 
labeweging, onder wie zes vrouwen, 
gedood. 


Dit is gisteren besloten door een indeling kwam overeen met wat het 
meerderheid van het NOS-bestuur. NOS-bestuur nu besloten heeft. 


Ook onderwijsbond noemt bezuinigingen onverteerbaar 

Minister Ritzen houdt 

-- om een begin te kunnen maken 

tekening met aftreden SSSSiS 

urm 'lil VN Anin/t r 


J _ï J Daar komt nog bij dat Ritzen een 

I I F claim op tafel heeft gelegd van en- 
- ^ * Ilvf llvtl kele honderden miljoenen guldens 

om een begin te kunnen maken met 
J £*J _1 het wegwerken van de salarisach- 

terstand van het onderwijzend per- 
vvlvll soneel. Ritzen en zijn staatssecreta- 
ris Wallage zijn van mening dat de 
^terwj^^AG — Minister Ritzen (On- Volgende week woensdag wordt P v< I^. /i ‘ c h eigenlijk alleen nog maar 
h S ! bou( It er ernstig rekening het gisteren vastgelopen overleg °. p , punt ^ an profileren. Veel 

Ufj at het overleg over de begro- voortgezet. Het uitstel is mede het s * eun , rijgt het onderwijs-duo niet 
*ijn ^ ol gend jaar zal leiden tot gevolg van Ritzens harde opstel- voor die °P v attmg. 

^Oon Hb heeft gisteren, na ling, maar heeft ook te maken met Als reactie op de verklaring van Rit- 

^v er j nt an bet kabinetsberaad hier- het feit dat verschillende voorstel- zen liet de onderwijsbond ABOP 
ten ’ ern op zijn departement la- len nog moeten worden doorgere- gisteren weten niet langer medever- 
^''’ind 6 y U ri a ^ S c °h e g a " kend op hun effecten. Premier antwoordelijk te willen zijn voor 

lM Ve p leden hem volgende week Lubbers en vice-premier Kok zul- vernieuwingen binnen het onder¬ 
lij re gaand tegemoet komen, len volgende week een nieuw voor- wijs als het kabinet geen geld be- 
Pstappen. stel aan de ministerraad doen. schikbaar stelt voor verbetering van 

m de miv. ♦ de toraren-salarissen. Ook nieuwe 

^toigeme ter raad zelf heeft hij dit bezuinigingen in het onderwijs zijn 

{^bister r* nog n * et Seuit. PvdA- Het kabinet moet beslissen over be- voor de bond onverteerbaar. 

zwaa *♦ en verze ^ z *°h niet al- zuinigingen op de begrotingen van Het dagelijks bestuur van de FNV- 
■ blinist e ^ er u de bezuinigingen bij elkaar 1,4 miljard gulden. Als dat onderwijsbond besloot gisteroch- 
teil 0 pj e er (Financiën) hem volgens de normale verdeelsleutel tend tot het eventueel opzeggen van 
*ben maar houdt ook sa- zou gebeuren, moet Ritzen 450 mil- steun aan vernieuwingsoperaties. 

e j s ó st aatssecretaris Wallage joen gulden inleveren. De overige De ABOP zegt die steun altijd te 
van de andere to- ministers staan niet bepaald te hebben verbonden aan de bereid- 

orn _, et te a bmet hen ruimte springen om een bijdrage te leveren heid van de bewindslieden van 
^bsalarissp 6 achte rstand bij de lera- aan de financiële problemen van de Onderwijs om de positie van de 
n weg te werken. minister van Onderwijs. leerkrachten te verbeteren. 


Bij hun actie tegen de Koerdische 
guerrillastrijders stuitten de militai- 
De Koerdische slachtoffers vielen ren op de stoffelijke resten van de 
de afgelopen twee dagen bij een ontvoerde officier. Volgens het 
grootscheeps legeroptreden rond de Turkse persbureau Anatolia was de 
plaats Savur, in de oostelijke pro- man gemarteld alvorens de rebellen 
vincie Mardin. De Turkse militairen hem vermoordden. 


(ADVERTENTIE) 


Was u al in Gulpen? 
PRIMOSA en MOSAQUA 
hebben hun poorten 
geopend! Wij hopen 
dat u eens vlug 
komt kijken! 

1 # 


volgens de normale verdeelsleutel tend tot het eventueel opzeggen van 
zou gebeuren, moet Ritzen 450 mil- steun aan vernieuwingsoperaties. 


Wh , *V dlldge 

^h vf overeind dat de andere le- 
an !? et kabinet hen ruimte 
0m de ac hterstand bij de lera- 
aiam sen weg te werken. FSV eist kop 
NS-directeur 

UTRECHT - De spoorwegvakbond 
FSV vindt dat NS-hoofddirecteur 
A. Messing (personeel en organisa¬ 
tie) moet opstappen. De directeur is 
er volgens de bond verantwoorde¬ 
lijk voor dat het spoorwegpersoneel 
geen enkel vertrouwen meer heeft 
in het management. 

Voorzitter J. Kruse van de FSV zei 
dit gistermiddag na afloop van de 
vergadering van afgevaardigden 
van zijn bond over het vorige week 
bereikte cao-akkoord. Van de 21 af¬ 
delingen steunen 13 het resultaat 
dat door de Vervoersbond FNV zo 
nadrukkelijk wordt afgewezen. 
Ondanks de verdeeldheid binnen 
de FSV zal Kruse dinsdag - als de 
bonden en de NS-delegatie weer 
bijeenkomen voor een zogenoemde 
terugkoppeling - meedelen dat hij 
het akkoord zal ondertekenen. 
„Maar”, zei hij, „wij zullen bij die 
gelegenheid wel aangeven dat we 
vinden dat de nieuwe president- 
directeur R. den Besten een ander 
kader om zich heen moet zien te 
krijgen. Het huidige heeft er de af¬ 
gelopen jaren met veel van ge¬ 
maakt. Denk maar aan het conflict 
van de conducteurs rond de agres¬ 
sie, de strijd die machinisten in 
Rotterdam voerden over hun vrije 
dagen en de laatste ruzie over de 
door NS gewenste flexibele werktij¬ 
den bij de onderhoudsdienst.” n de knel V-orsec..er‘ f-.ec-f’ ce ve; c- 
reidsmojd ver oe 'verenigde 
Nethes ee oa^oekord^ede 
st'cfmcüi'ecefcr * eee^ fo.e 
.n werking ges ; e;c Koone 1 
Vzocoff .s ge sc eene .n e- 
ger ie r o. Deegs voc r af- 
coc ver het hed 


communicatie met het Dui- 
*er anc gmte'^aee's verro¬ 
ken. Het ligt in de Dedoerng det ae sanctes xcaer opgeheven, 
zodra de Libische autorite.ten de twee vercochten ven eer, oansiag 
op een PanAm-Boeing 747, waarbij 270 mensen dü het Schotse 
Lockerbie de do^od vonden, aan de VS of Groot-Bnftannië hebben 
uifgeleverd. 

Resolutie 748 liegt er met orn. Behcve ^itieverina verlangt ae V- 
raad ook dat Gadaffi door middel van concrete stappen' bewjst 
zijn steun aan het terrorisme te hebben mgetrokken 
Gadaffi heeft tot dusver hardnekkig gewe aerd aan ae eis van 
Washington en Londen tegemoet te komen en het ziet er (voorals¬ 
nog) niet naar uit dat hij ten nadele van zichzelf scha d bekent. 

Kardinaal aspect op dit moment is dot de aaadwerkelijke betrok¬ 
kenheid van twee Libische verdachten nog met is aangetoond. De 
VS en het VK die hebben aangevoerd dot de schuld ven de twee 
geheim agenten onomstotelijk veststaat, zouden opgekomer twij¬ 
fel kunnen wegnemen door met bewi|Smotenaa! voor de aag te 
komen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Intussen staar de meaic 
over de hele wereld bol van publiciteit over a t onderwerp er is er 
sprake van een haast wereldomspannenae afkee- jegens de per¬ 
soon van Muommar Goddofi die onder meer tot uiting komt m de 
door de Veiligheidsraad afgedwongen internationale soiiaariteit 
waar het gaat om bestraffing van de aictator. 

Gadaffi's ondersteunende rol in het terrorisme staat vast. zoals ook 
niet te loochenen valt dat Libië al |oren long fungeert als brae.nest 
en trainingsplek voor terroristen. Maar waar het nu om gaa* is, of 
de twee Libische agenten die verantwoordelijk woraen geacht 
voor de catastrofe von Lockerbie. gegeven het feit van de massie¬ 
ve uitleveringscampagnes in de VS en Groot-Brittannië, daar nog 
wel verzekerd zijn van een faire, onpartijdige procesgang. 

Was het daarom wel zo'n irreële gedachte om, ter doorbreking 
van de impasse, het Libische duo aan Malta over te dracer en de 
ontrafeling van het drama Lockerbie en berechting von de ver¬ 
dachten aan de Mollezers of de Justitie van een ender 'neutraal' 
land toe te vertrouwen? 

De nu ingezette ontwikkeling bevat het gevaar van esccrafe Want 
als Gadaffi bij zijn weigering blijft, hetgeen waarschijnlijk is, kan 
de Veiligheidsraad niet anders doen don de druk op Tripoli vergro¬ 
ten door bijvoorbeeld een handels- en/of olie-embergo af te kon¬ 
digen. Bij aanhoudende halsstarrigheid van Libië rest nog slechts 
militaire pressie. Gedachten aan de raid op Tripoli anno ’986 her¬ 
leven. Alleen een volledig bi|droaien von Gadaffi - 11 kt zo'n ver¬ 
woestende ontknoping te kunnen voorkomen, , f 5 


Lavastroom 
Etna stokt 
onverwacht 

ETNA - De grootste lavastroom 
van de Siciliaanse vulkaan Etna is 
gisteren op ongeveer een kilometer 
van het bedreigde plaatsje Zaffera- 
na onverwacht tot stilstand geko¬ 
men. De lavastroom vertakt zich 
maar kruipt niet langer verder. Dat 
heeft de Italiaanse minister voor 
Burgerbescherming, Nicola Capna, 
verklaard. 

„Er bestaat geen acuut gevaar voor 
Zafferana. Maar wij blijven alert 
omdat op grotere hoogte de lava 
nog snel uit de diverse kraterope- 
ningen stroomt”, zo zei Capna. 

Het wijken van het onmiddellijke 
gevaar komt bijzonder gelegen. 
Werkzaamheden om de lavastroom 
vlak bij de bron met een kunstmati¬ 
ge dam om te leiden, liggen al twee 
dagen stil wegens de slechte weers¬ 
omstandigheden. Op het eiland ge¬ 
stationeerde Amerikaanse militai¬ 
ren willen met helikopters een 
wering opwerpen om de hoofd¬ 
stroom om te leiden. 

(ADVERTENTIE) Uit 


Batterijen 


EXCLUSIEVE 

HERENMODE 


PROMENADE 55 HEERLEN 
HEERLENSEWEG 36 SCHAESBERG 
GROTE STAAT 47 MAASTRICHT 


(ADVERTENTIE) De Milieudienst Rijnmond stelt 
samen met de brandweer een 
onderzoek in naar de brand die 
gisteren vrijwel de gehele och¬ 
tend heeft gewoed in de C2-de- 
ponie van de Afvalverwerking 
Rijnmond op de Maasvlakte. 
De brand brak om 06.40 uur uit 
in een opslagbak voor gebruik¬ 
te batterijen en leidde tot een 
enorme rookontwikkeling. Er 
kwamen geen schadelijke gas¬ 
sen vrij. De omgeving was ge¬ 
durende de brand hermetisch 
afgesloten. Het gebied was al¬ 
leen toegankelijk voor brand¬ 
weermensen met perslucht¬ 
maskers. Even voor half één 
werd het sein 'brand meesteF 
gegeven. 

• WVrelclexpo 

Het exotische paviljoen van ze¬ 
ven Zuidzee-ei landen op dé 
Wereldexpo in Sevüla is gister¬ 
ochtend volledig uitgebrand. 
De oorzaak van do brand - drie 
dagen vóór de officiële oponing 
van de Expo - is nog onbe¬ 
kend. In februari brandde 
reeds het thema-paviljoen van 
de Ontdekkingen op het expo- 
terrein voor een belangrijk deel 
uit. Voorlopig zullen de zeven 
Zuidzee-eilanden zich zo goed 
en kwaad als dat mogelijk is. in 
andere paviljoens presenteren. 

• Marlens 

In zijn woonplaats Rotterdam 
is donderdagavond free lance 
fotograaf Peter Marlens (1937) 
overleden. Marlens werd in 
1937 fotojournalist van het jaar. 
Hij werkte ondermeer voor de 
weekbladen Panorama en 
Nieuwe* Revu. Zijn werk werd 
ook afgenomen door verschil¬ 
lende dagbladen waaronder 
NRC Handelsblad. 
Albanië 


De Democratische Partij van 
Albanië heeft een nieuwe voor¬ 
zitter. Het >s de 30-jarige 
Eduard Selann. die donderdag 
als zodanig werd gekozen. Se- 
lami was tot nu toe partijsecre¬ 
taris van de DPA. Hij wordt de 
opvolger van Sali Bensha. die 
tot president van Albanië is be- 
noemd na zijn grote verkie¬ 
zingsoverwinning vorige 

maand. 


Telefoon 04450-7400 
Een dagje Gulpen - daar raak je niet over uitgepraat! 


Niet meetellen is 
nog lastiger ! 

VASTENAKTIE 

steunt jaarlijks +450 kleinschalige sociale 
projekten in de Derde Wereld. 

GIRO 5850 

banknr. 70.70.70.147 


Bioscoop 


Het filmconcern Warner Bros 
Holland heeft plannen om een 
groot bioscoopcomplex aan te 
leggen bij het metrostation Ca- 
pelsebrug. Overleg hierover 
met de gemeente Capelle aan 
de IJssel is al een aantal weken 
gaande. In dit zogeheten multi- 
plex-theater zouden twintig 
luxe zalen moeten komen. 

COPPtN ADVtRHSINC l MARHltlNG ROIRMONO 

m 


mm 

mm. 

Üfcl 


m&mïm 

' s: '■ 


MmmK 
ütflÉfl 


y-fï'w ''ixl 

' - - 


f* rfp;: 


# 

) 

Weersverwachting 
voor maandag; 

2 e Paasdag: 


In al onze 8 speciaalzaken onder één dak, 
aangenaam wandelweer met temperaturen 
rond 20 l) C, windstil, geen neerslag. In de 
glas-overdekte entreehal zelfs zomerse 
sferen, opgeroepen 
door de eksklusieve terras- en 
serremeubelkollektie van 
American Gardens. 


Welkom op onze 

Paasshow 

2e Paasdag 
van 11.00 -17.00 uur. Maasnielderweg 33, Roermond Telefoon: 04750 - 16141 Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur. Di. t/rn vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30^ 17.00 uur. Donderdag koopavond. 


fnfour f'' / 


Hmburgs dagblad 


De inwoners van Zafferna wachten op het laatste oordeel 

Grond behoort aan Etna 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 5 


Drama Bosnië 

R EELCO VAN DER LINDEN 


■ 


FERANA — „De vul- 
n is als een zwangere 
Uw, van wie je niet weet 
neer ze bevalt. De Vul- 
is een wild paard die 
bepaalt welke weg het 
st. Je kunt hem afrem- 
n, maar nooit verslaan. 
et belangrijkste is naar 
Ui te luisteren - en dat is 
afgelopen vier maanden 
e t gedaan.” 

Nicoloso, de oude en meest 
jaren gids van de Etna. plooit zijn 
Kerfde gelaat tot een grimas die 
(D^el liefde als kwaadheid uit- 
*U. De Etna, of simpelweg ’de 
zoals de vulkaan in Zafferana 
|u° r dt genoemd, is geen kwaadaar- 
hionster of de grote vijand die 
ig^t worden verslagen. Alle bezoe- 
v fs van de kleine creperie op het 
;^trale plein van Zafferana zijn het 
Ar^over eens. Ze kijken hongerig 
de kok die routineus het be- 
op de gloeiende ronde platen 

$Wt. 

k t i lS twee uur ’ s oachts. Ondanks 
tjate tijdstip zijn er veel mensen 
oe been. Jong en oud. De oude 
okkerk, gesloten nadat de aard¬ 
ig van 1984 haar fundamenten 
tastte, baadt in een zacht, geel 
jjt. Alles lijkt normaal, ware het 
•t dat in de verte, op een kleine 
°hieter afstand, een rode tong is 
2!en. De gesprekken gaan over de 
•Tikkende lava, maar van paniek 
vreemd genoeg, geen enkele 
take. 1 


Hel wil wat zeggen als op 
een zitting van de Conferen¬ 
tie over Veiligheid en Sa¬ 
menwerking in Europa 
(CVSE) het voorstel wordt 
gelanceerd om een lid van 
dit internationale samenwer¬ 
kingsverband wegens ge- 
dragmgen die volledig in 
stri|d z 11 n met de mensen¬ 
rechten, aan de dijk te zet¬ 
ten. Als het aan de Verenigde Staten had gelegen, was de Serviërs 
deze bestraffing deelachtig geworden. Het merendeel van de lid¬ 
staten van de Europese Gemeenschap, bewerkt door het per tra¬ 
ditie pro-Servische Frankrijk, durft zo'n beslissing echter met aan. 
Geen uitsluiting dus, maar de Amerikaanse suggestie is op z'n 
minst een signaal aan de Servische president, Slobodan Milosevic, 
het haast uitsluitend nog uit Serviërs bestaande 'federale' leger en 
de ongeregelde Servische gevechtsgroepen, om onverwijld een 
eind te maken aan hun agressie in en tegen de onafhankelijke re¬ 
publiek Bosme-Hercegovina. 

Parallel aan het besluit tot erkenning van Bosnië-Hercegovina stel¬ 
de de EG twee weken geleden Milosevic opheffing van de econo¬ 
mische sancties tegen zijn republiek in het vooruitzicht. Deze 
handreiking was een veel te voorbarige beslissing, waarvoor op 
dat moment, gezien het oplaaiende geweld in Bosnië, geen enkele 
aanleiding bestond. 

Waarschuwingen en protestnota's hebben tot dusver tot niets ge¬ 
leid. Ook van het Amerikaanse royementsvoorstel zijn de Servische 
leiders niet onder de indruk. De generaals van het 'volksleger' ne¬ 
geren alles en iedereen en blijven er op losslaan. Bosnië-Hercego¬ 
vina staat in brand. Ter voorkoming van het ergste zullen andere, 
afdoende mechanismen in werking moeten worden gesteld. Zo'n 
tussenkomst vereist nochtans internationale unanimiteit en vastbe¬ 
radenheid. Daaraan heeft het in het proces van de Joegoslavische 
desintegratie om de meest uiteenlopende, deels opportunistische 
redenen in niet geringe mate ontbroken. De aarzelende en vaak 
te vrijblijvende opstelling van Europa heeft mede tot verslechtering 
van de toestand in de uit elkaar spattende federatieve republiek 
geleid. F.S. 


(ADVERTENTIE) 

Klein Herenmode 
**appen 

J^ische grappen worden gemaakt 
de pogingen de lavastroom te 
kPpen. De vrolijke Sebastiano, ge- 
p *d met een grote pet, gaat tot 
ibE er van oms tanders het verst: 
*plosieven, betonblokken, ach 
Alle experts, professor Barberi 
Ikanoloog en coördinator van de 
, 0 uingswerkzaamheden, evdl) 
ii° r °P> moeten ze samenbrengen 
*T en kooi en in de krater laten glij- 
Een paar betonblokken erop 
We hebben geen last meer van 
' jonge Fabrizio Adorno, 
z ? arn °P het vliegveld van Ca- 
a > is genuanceerder, ook al heeft 
K: reden tot ongerustheid, want 
Wt * raa * e v iU a zal, als de lava echt 
v ïa bereikt, worden wegge- 


Het onder de lava bedolven huis van Giuseppe Fichera 


L en heeft te laat ingegrepen”, zegt 
latl 0nderwi jl zijn jeep door de ver- 
y 11 straten van het dorp sturend. 
ijj* en in januari de lava de Calan- 
, allei instroomde, is in alle haast 
gP grote dijk gebouwd. Al met al 
% geslaagde operatie, die echter 
(j 0 ^ c t gevolgd had moeten worden 
bj; \ ^ et plaatsen van explosieven 
p krater om zo het aanvoerka- 
1 * e blokkeren. Maar in plaats 
v ert an z ^ n a ^ e re ddingstroepen 
fokken. Wij hebben ons ook in 
st ek * aten sussen door de gerust- 
^ * en de uitspraken van de ex- 
gjp Vorige week gingen we, zoals 
j ^g^ikelijk, een kijkje nemen en 
Sek 6 , 1 ? da * de lava de wal op ver- 
tyj diende plaatsen had doorboord. 
Uw'j Vas er om in te grijpen? Nie- 
* nw oners van Zafferana 
^elpT 60 met ei ê en ’ bescheiden mid- 
nieuwe wallen gebouwd, die 
z *jn vf de af S e, °P en dagen allemaal 
bedolven onder de lava. Er is 
en kostbare tijd verspeeld.” 

N u , 

Op Q e lava het eigenlijke dorp tot 
ti^bkete honderden meters is ge- 
er d, zijn de militairen en leden 


van de Bescherming van de Bevol¬ 
king teruggekeerd en worden de 
meest spectaculaire scenario’s ont¬ 
wikkeld om dicht bij de krater in te 
grijpen. Zafferana lijkt in oorlog te 
verkeren. Overal staan militaire 
voertuigen en brandweerwagens. 

De politie bewaakt, ook ’s nachts, 
de weg naar de Calannavallei. Zon¬ 
der pas mag niemand er door. Fa¬ 
brizio wijst naar de lage heuvel die 
zijn huis scheidt van de vallei. „Ik 
heb mijn hoop op die berg geves¬ 
tigd, ook al is de kans klein dat ze 
werkelijk bescherming zal bieden.” 

We rijden het parcours dat de lava, 
als het echt mis gaat, zal volgen. 
Ook het gebouw waarin sinds de 
aardbeving het gemeentehuis is ge¬ 
vestigd staat op de nominatie bedol¬ 
ven te worden. „We wachten af’, 
zegt Fabrizio gelaten. Hij draait de 
auto het erf op en nodigt ons uit de 


nacht in zijn huis door te brengen 
'Nu het nog kan’. 


Trombose 


De volgende dag schijnt de zon. Het 
stemt de leden van het crisisteam, 
dat is gevestigd in Hotel Airone, op¬ 
timistisch. Het plan om enorme be¬ 
tonblokken naar de krater te bren¬ 
gen en ze in de lavatunnel te laten 
glijden zal misschien kunnen wor¬ 
den uitgevoerd. Men wil een soort 
trombose veroorzaken, waarna de 
lava uit het gat zal moeten stromen 
dat met explosieven in de tunnel is 
geslagen. 

Het voornaamste doel is de onder¬ 
grondse lava-aanvoer te stoDDf n. 
Als de lava uit het gat stroomt zal ze 
afkoelen en veel minder snel rich¬ 
ting Zafferana vloeien. Even buiten 
het dorp werken Italiaanse en Ame¬ 
rikaanse militairen aan een ijzeren 
plateau dat moet dienen als 'lan- 


(ADVERTENTIE) 


DE GEDUPEERDEN VAN 
DE AARDBEVING HEBBEN 
EEN STEUNTJE IN DE 
RUG NODIG! 


+ 


GIRO 777 

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG \ S I ✓ | - 

Ha 'v'A D i 

'k v r-'"' J 

VG '\'1 

\\v o/;. 1 

,\.v' A i s , mm 


(ADVERTENTIE) 


-'v^vWJ'7 


i'i - 


V N » < - -r! , - 

v \V-A / f « i 

i t > * •■''MÉ! 


V ,s Ml 

- \ > s JBpïS 

pi 

ïW 1ïM 


iLevi si 

IdtoB 


ESPRIT 


'. f /W.T 


POLAK BEAK* 


fs.Oöuie't 


SANDWICH' 


A 

DOUBLÉ 

DUTY 


\ * > 
'V 


-in 11 s nam 


- ceerbasis’. De vijftig betonblokken, 
die eigenlijk zijn bestemd voor anti- 
terroristische doeleinden staan in 
slagorde opgesteld. Enorme Stail- 
lion-helikopters, die hun diensten 
t in Vietnam hebben bewezen, zijn 
klaar om het geheel naar boven te 
. brengen. 

In de Calanna-vallei is het lava-front 
praktisch tot staan gekomen. Een 
1 wapenstilstand? Niemand kan het 
: zeggen. Zeker is dat Giuseppe Fi- 
l chera zijn fraaie zomerverblijf kwijt 
? is. Boven de zwart-rode massa is al- 
ï leen nog een stuk van het dak te 
5 zien. Fichera klaagt de autoriteiten 
aan en doet dat niet zonder humor. 
Op het dak had hij een witte vlag 
geplaatst en op de muur 'bedankt 
• regering’ geschreven. Op het terras 
had hij vier glazen rode wijn inge¬ 
schonken voor de Etna. „Omdat 
onze^ gastvrijheid geen grenzen 
kent , zegt Fichera met een wrange 
grijns, terwijl hij een Japanse film¬ 
ploeg observeert die zijn bloeiende 
■ amandelbomen met daarachter de 
dreigende rokende massa vastlegt. 

Het front’ ligt even stil. maar dat 
wil niet zeggen dat de lava niet 
meer de Calannavallei instroomt. 

Niet ver van waar in januari de eer¬ 
ste wal werd gebouwd glijdt ze snel 
neerwaarts. Brem en andere vegeta¬ 
tie die de vallei tot een (beschermd) 
natuurgebied maken, vatten vlam 
en verdwijnen onder het rood-zwart 
tapijt. De hitte is aanzienlijk en er 
hangt een penetrante zwavellucht. 
De sintels die de lava meevoert ma¬ 
ken een zacht, knisperend geluid. 
Volgens de experts is deze situatie 
niet verontrustend. Een geoloog die 
samen met enkele militairen het ter¬ 
rein verkent, legt uit dat zolang de 
lava boven op de oude, gestolde la¬ 
va stroomt er geen gevaar is. „We 
moeten voorkomen dat de verse la¬ 
va zich ondergronds voortbeweegt 
en zo beneden in het dal het front 
voortduwt. Met explosieven probe¬ 
ren we grotvorming tegen te gaan.” 

Een oude man volgt de discussie 
met de nodige scepsis. Hij heeft 22 
uitbarstingen meegemaakt en zegt 
de vulkaan als geen ander te ken¬ 
nen. „De experts, die wetenschap¬ 
pers, de ministers, de militairen, de 
helikopters, ik vertrouw ze niet”, 
zegt hij. „Iedereen doet en contro¬ 
leert, maar de berg blijft vuur spu¬ 
wen.” Hij woont in het ten noorden 
van Zafferana gelegen miniscule 
dorpje Contrada Ballo. Woensdag 
was hier grote onrust omdat het ge¬ 
rucht ging dat de lava zou worden 
afgebogen richting Ballo. De burge¬ 
meester van Zafferana suste de zaak 
en verklaarde plechtig dat op laag 
niveau de lava zelf haar weg mag 
bepalen. Dit geheel volgens het ou¬ 
de Siciliaans spreekwoord geef aan 
water en vuur de ruimte die ze vra¬ 
gen en grijp niet in’. 

Hoe lang Zafferana zal kunnen 
standhouden, is, zelfs door de ex¬ 
perts, niet te zeggen. In de afgelo¬ 
pen vier maanden is de activiteit 
van de Etna niet verminderd. Sinds 
december heeft hij 150 miljoen ku¬ 
bieke meter lava uitgespuugd. In 
het verleden zijn bovendien talloze 
voorbeelden van langdurige activi¬ 
teit. In de jaren ’50 duurde een uit¬ 
barsting ruim een jaar en in de 17de 
eeuw zelfs 10 jaar. 

Als de techniek geen uitkomst 
biedt, zal het hogere soelaas moeten 
bieden. De Madonna met de ver¬ 
brande voet, die in 1792 op miracu¬ 
leuze wijze de lava voor de poorten 
van Zafferana wist te stoppen, 
wordt intens aanbeden. Tijdens de 


Foto: AP 


echaristie-viering is de grote tent 
die sinds de aardbeving dienst doet 
als kerk afgeladen. Allen met met 
hulp van God, zo benadrukt vader 
Gigi, kan de mens de krachten van 
de natuur overwinnen. Kleding voor de kleine , normale, 
lange en brede man in de maten 
48-66 , 23-36 , 94-122 , 51-75 
en ook halve maten 


pantalons 

v.a. 139,- 

hemden 

v.a. 69,- 

kolberts 

v.a. 299,- 

mantels 

v.a. 229,- 

kostuums 

blousons 

v.a. 459,- 
v.a. 129,- 

pullovers 

v.a. 119,- 


Wij wensen u een prettig paasfeest 

Hoofdstraat 29 Kerkrade 


\ erdrag tussen Nederland en Suriname binnenkort getekend 

Samenwerking noodzaak in 
strijd tegen drugshandel 


DOOR JAN RQZENDAAL 

ROTTERDAM - De drugsorganisa¬ 
tie in Suriname zit overal op en in. 
Een crimineel web dat zeer mach¬ 
tig, kapitaalkrachtig en goedbewa¬ 
pend is. Voor wie erin zit is het 
onmogelijk eruit te stappen of moet 
dat bekopen met de dood. Het 
bloedbroederschap binnen de lei¬ 
ding is het zogenoemde code-begin- 
sel. Er wordt gebruik gemaakt van 
verfijnde tactieken en strategieën 
als omkoperij, infiltratie, intimida¬ 
tie, chantage en corruptieve syste¬ 
men. Rondom de daadwerkelijke 
drugshandel, die steeds onzicht¬ 
baarder wordt, zijn netwerken van 
geldwitwasserijen, valuta-handela- 
ren en legitieme handelaren met 
hun traditionele handelsstructuren 
gelegd. 

De omschrijving is van Ch. Santok- 
hi, het 33-jarige hoofd van de Suri¬ 
naamse recherche. Zijn vervolg 
daarop is aandoénlijk. „Het appa¬ 
raat dat zich voornamelijk bezig¬ 
houdt met de drugsbestrijding in 
Suriname is de narcoticabrigade 
(die ook onder de leiding van San- 
tokhi valt, jr). Rekening houdend 
met de geschetste situatie kan wor¬ 
den gesteld dat de narcoticabrigade 
niet in staat is het drugsprobleem in 
Suriname adequaat te bestrijden.” 
Hij somt achtereenvolgens op. Or¬ 
ganisatorische problemen: De nar¬ 
coticabrigade telt slechts tien men¬ 
sen, die slecht zijn opgeleid. Boven¬ 
dien is onlangs het hoofdkwartier 
afgebrand. Juridische problemen: 
De Surinaamse Opiumwet stamt uit 
1955, waarin gedragingen als wit¬ 
wassen van drugsgelden of samen¬ 
spanning tot drugsdelicten niet 
worden geregeld. Professionele op¬ 
sporingsmethoden als infiltratie en 
gecontroleerde afleveringen zijn de 
politie vreemd in Suriname. Op de 


vliegvelden en haventerreinen mag 
de narcoticabrigade slechts onder 
bepaalde voorwaarden komen, daar 
maken in principe douane en mili¬ 
taire politie de dienst uit. Territoria¬ 
le problemen: Als gevolg van de 
aanwezigheid van illegale gewapen¬ 
de groeperingen in het zuiden van 
Suriname, heeft de narcoticabriga¬ 
de geen toegang tot een groot deel 
van het land. Daar waar juist een 
groot deel van de cocane het land 
binnenkomt en waar laboratoria 
staan. Materiële problemen: Geen 
behoorlijke huisvesting, slecht uit¬ 
gerust, nauwelijks geld en nul 
drugshonden. Verder noemt San- 
tokhi psychologische- (angst), cor¬ 
ruptie- en internationale samenwer¬ 
kingsproblemen. 

Cocaïne 

Suriname slaat terug naar de drugs 
bazen, maar kan dat met met meer 
dan een strootje. Begin 1989 slaagde 
de narcoticabrigade er 'eindelijk’ 
eens in om tweehonderd kilo ruwe 
cocaïne te onderscheppen. Een jaar 
later was dat vijf keer zoveel. Af en 
toe wordt er weleens iemand aange¬ 
houden die op het laagste niveau 
van de organisatie zit. Het strootje 
kietelt de Surinaamse drugsbazen 
en niet meer dan dat. 

Santhoki weet het, zei hij donder¬ 
dag in Rotterdam waar het sympo¬ 
sium ’Drugsverkeer van en naar 
Suriname: Juridisch te bestrijden 9 ’ 
werd gehouden. Als het antwoord 
op die vraag al ja is. dan is het vol¬ 
gens Santhoki noodzakelijk om in¬ 
ternationale samenwerking te zoe¬ 
ken. Ook zijn minister Girjasing 
vindt dat en heeft inmiddels bij zijn 
Nederlandse ambtgenoot Hirsch 
Ballin gehoor gevonden. Beiden 
repten in Rotterdam over de op 
handen staande samenwerking. 
Hirsch Ballin hoopt dat het Rechts- 

(ADVERTENT1E) 


hulpverdrag spoedig wordt hersteld 
en ziet nog weinig hindernissen. 
Voordat het zover is heeft Hirsch 
Ballin al hulptroepen (deskundigen 
op het gebied van wetgeving en op¬ 
sporing) opgeroepen om naar Suri¬ 
name te gaan. 

Girsjasing, die samen met zijn poli¬ 
tiechef werd vergezeld van tiental¬ 
len veiligheidsmensen wegens be¬ 
dreigingen. nam het aanbod van 
Hirsch Ballin gretig aan. De Suri¬ 
naamse minister rekent erop dat in 
juni een verdrag kan worden gete¬ 
kend. Daarin zou onder meer moe¬ 
ten worden geregeld dat Nederland 
faciliteiten ten behoeve van opspo¬ 
ringsactiviteiten beschikbaar stelt. 
Girjasing denkt daarbij aan adequa¬ 
te bewapening, elektronische detee- 
tie-apparatuur, terreinauto’s. com¬ 
puters, nachtkijkers en kogelvrije 
vesten. Verder wil Suriname dat er 
deskundigheid wordt overgebracht 
en zou er meer informatie moeten 
worden uitgewisseld tussen politie 
en justitie van beide landen. 

Vangst 

Ook drs. M.L.J. de Jong. plaatsver- 
vangend-directeur van de Centrale 
Recherche Informatiedienst (CRI), 
bestempelde het belang van die sa¬ 
menwerking. Hij refereerde aan de 
vangst van 325 kilo cocaïne in de 
Rotterdamse haven die via Surina¬ 
me was aangevoerd. Dat was toen, 
in 1989, de grootste partij die ooit in 
Nederland werd ontdekt. „Het ont¬ 
breken van de mogelijkheid om in¬ 
formatie uit te wisselen heeft er in 
deze zaak toe geleid dat de organi¬ 
satoren niet konden worden aange¬ 
houden en daardoor hun activitei¬ 
ten kunnen voortzetten.” De be¬ 
hoefte om het rechtshulpverdrag te 
herstellen is zowel in Nederland als 
in Suriname groot, aldus De Jong. 


•land Heerlen heeft haar 


en biïpassei 
gordijnen. 
en 


1 \ 4, 

^ ^ • y: 


pet-land 


Heerlen, In den Cramer 152, (woonboulevard), tel 045-754174 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Paginj 


I DaqNüJ 


piccolo's 


voor meer resultaat! 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax:045-739364 

Piccolo’s ' 

Over 1 kolom, in Heme etters met een woord in 
hoofdletters. Minmumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte' ƒ 1.30 

Afwijkende tarieven voor ruDrieicen Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80 

Reuzepiccolos 

Over 1 of 2 kolommen, m 4 moge:i;ke lettergrootten met 
minimaal een woord in grotere ietter 1 14-ounts) 
Mimmumhoogte 10 millimeter Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1.80 

Advertenties onder nummer: ƒ 7.50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met 
legitimatie 


FR1TUREHULP gevraagd, 
liefst met ervaring. Tel. 045- 
443099 __ 

Chauffeurs 

Taxibedrijf Hanneman te 
Kerkrade. Tel. 045-452666 
zoekt op korte termijn 
CENTRALIST M V. Aanmel¬ 
den na telef. afspraak, 
tussen 10.00-16.00 uur. 

Full-time TAXICHAUF¬ 

FEURS en chauffeurs voor 
groepsvervoer. Pers. aanm. ' 
Hompertsweg 12. Landgraaf 

Kantoorpers. ! 

Gevr. part-time ORDER- 1 
VERZAMELAARS, voor de! 
avonduren. BV Kepu Z.B. 
Tel. 045-210606. toest. 205 


Huish.pers./Oppas 

Gevraagd zelfst. HULP in de 
huishouding voor 2 ochten¬ 
den per week. Tel. 045- 
753219 na 18.00 uur. 

Met spoed gevr. erv. HULP 
voor ma. en vr.morgen voor 
schoonmaken van vacantie- 
wonmgen. Tel. 04451-1644. 

OPPAS gevr. in Landgraaf 
voor onze dochter (1 jaar), 
3x 6 uur p week. Tel. 045- 

316096. _ 

OPPAS gevr. voor gezin in 
Heerlen omg. Heksenberg. 
2 kind. 2-5 jr. voor 4 a 5 
middag avonden per maand. 
Tel . 045-222779. _ 

Wat VERKOPEN 9 Adver¬ 
teer via: 045-719966. GEVRAAGD 

Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor de volgende 
keien van uitzendkrachten: 


Medisch personeel 

Gevraagd 

T andartsassistente 

Schriftelijk sollicitaties binnen 10 dagen richten aan: 
Tandarts B. Barthels, Mauritslaan 20. 6161 HV Geleen. 


Fysiotherapeut 

gevraagd in Duitse praktijk 
(30 min. van grens). 
Tel. 045-213719 
b.g.g. 0949-241173852 


Gevr. full-time TANDARTS- 
! ASSISTENTE, regio Kerk¬ 
rade, gunstige arbeidsvoor¬ 
waarden. Br.o.nr. B-1259, 
LD. Postbus 2610, 6401 DC 
i Heerlen. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t. m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag 
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag ’7.00 uur. 


Wij kunnen geen enkeie aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aaro dan ook, ontstaan door met. 
met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder. 

8ror> CeOutO Suirr-.,:.- T:,j; r ei 2 't 


Mededelingen 


OPROEP: Getuigen ge¬ 

zocht, ik zoek de bestuurder; 
van een witte Golf die waar-, 
sch. de aanrijding op Oran- 
(eln./Lindeln. m Roermond! 
gezien heeft op 27-3-92 1 
omstr. 22.00 uur tusen een 
blauwe Merc. die ik bestuur¬ 
de en een VW Buggy. Meld 
u a.u.b. Men wilt mij onrecht 
hiermee aandoen. Br.o.nr. 
B-1385, LD. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. ! 


JOURNALISTE vraagt men-, 
sen hun gedachte tijdens de 
aardbeving te schrijven. Br. ; 
o.nr. B-1382, LD, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. ] 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

Communie 

Te ~ COMMUNIEPAKJE 
(Peereboom), mt. 134, tel. 
na 18 uur 04451-1411 


Personeel aangeboden 

Bedrijfsleider 

33 jaar, getrouwd. 2 kinderen, sinds 7 jaar een leiding¬ 
gevende baan als bedrijfsleider in de staal- en machine¬ 
bouw, zoekt een passende baan als technisch bedrijfs¬ 
leider of manager. 

Opleiding: 

Gediplomeerd technicus (ontwikkelmgstechniek). 
Vakdiploma machinebouw. 

Bedrijfskundige 

Ervaring m mechanische produktie, staalbouw, lastechniek 
i|zerverwerking. montage, offertes en contracten, inkoop, 
materiaalkunde, logistiek en personeelszaken. Gewend 
om zelfstandig te nandeien. eigen verantwoordelijKneid en 
initiatief te nemen. Ben woonachtig in Hemsberg (D). 

Br.o.nr. B-1313. LD, Postbus 2610. 6401 DC Heerlen. 

MESTELWERK, nieuwbouw Heer middelb. leeft. WAO-er i 
en verbouw, ploeg ervaren biedt zich aan als BEHEER- j 
vaklieden, kan op korte ter-, DER onderhoudsman. Kos-! 
mijn werk aannemen in' teloze bewoning tegen te 
Zuid-Limburg. Na 18.00 uur verrichten werkzaamheden 
043-219277. 'aan Hollanders, Belgen 

Allround GRAFlCUS-chef (Vlaams sprekend) met vnj- 
drukkerij zoekt nwe. werk- staande woning, tuin en | 
kring Zd-Limburg. Ruime' zwem bad met strand en j 
ervanng als chef-drukkenj zeezicht op de Canansche 
met div. soorten offset per- planden of in Zuid-Spanje. . 
sen. van A4 1 kleur tm 2 en ^gaande eind 92. Reakties. 

4 kleuren speedmaster. Te- brieven met fotos van het 
vens ervanng in de verkoop,. [l uis °P erew. retour Dhr. 

calculatie, planning en or T 15 3 8 E^LefSad 

derbeqeleidinq-voorberei- : tH Le, y staa 

ding, foto-zetten en op-, 03200-33209 tus. 19 -21_uur._ 

™ ak A,S ™S in de R ^ r ; bonge VROUW biedt zich 
h i 9 aod | b n de pLthi ic B ?Ri n n ' aan voor huishoudelijk werk. 

«Hiln ' 3 Keer 3 UUr P er «eek. Tel 

6401 DC Hee rlen. _ 045-418609. 

Voor al uw HAAKWERK, tel. i 

045-742681. | Zoek dringend mogelijkh. tot 

G“7~7T777T7C7 7~ werkerv.- opleidmq als 

npp AF^'ne^' tekstschrijver in de reclame 
zich aan voor OPPAS ge- . R i üld . Limburg , 26 j. 

<inderad '! creatieve aanleg. Multifunct. 

lel _] , nzetbaar 045-313179. 

SUPERCARCLEANING- j-- 

service, superschoon. Tel. jANTIEKRESTAURATEUR 
045-727169. 1 J Weyden. Tel. 045-351405 


Technisch personeel 


Installatiebedrijf J. Daniels B.V. 
vraagt: 

Fitters met laservaring 

Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur. 

Van Daal-Dieteren Groep 

vraagt op korte termijn 

1ste Pijpfitters 
Lassers argon en electrisch 

in bezit van geldige certificaten. Voor diverse projecten. 
Geboden wordt een interessant loon. 

Bellen tijdens kantooruren: Van Daal-Dieteren Groep 
Oud-Roosteren 33, 6116 AB Roosteren. Tel. 04499-3182. 

Uitzendbureau’s 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Produktie-medewerkers m/v 

voor een bedrijf in Heerlen. De werkzaamheden bestaan 
uit het afvullen van zakken met piepschuim en het laden 
van vrachtwagens. Het werk vindt plaats in 3-ploegen- 
dienst en is niet zwaar. Gezien de werkzaamheden bent 
minimaal 1.70 meter lang. Leeftijd: 18-22 jaar. Deze baan 
is voor langere tijd. 

Hebt u interesse, neem dan contact met ons op. 
Informatie: 045 - 46 56 56, Tineke Tullemans 

KERK RA DE, GRUPELLOSTRAAT 35 _ 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

vakantie-medewerkers m/v 

voor diverse bedrijven in de regio Kerkrade. Wilt u werken 
tijdens de vakantie-periodes, kom dan langs op onze spe¬ 
ciale inschrijfmiddagen in de paasvakantie. 

Informatie: 045 - 46 56 66, Vera Heijenrath. 
KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35 


MEDISCH PERSONEEL 


Wij kunnen regelmatig gediplomeerde bejaarden-/ziekenver 
zorgenden en verpleegkundigen plaatsen bij een aantal in¬ 
stellingen in Zuid-Limburg. Informatie: Chris Godfroy, 
Maastricht of Monique van Swam, Heerlen. 


VERKOPERS 


Voor een tweetal bedrijven in Maastricht zoeken wij gemoti¬ 
veerde verkopers. Ervaring in de verkoopbranche is vereist. 
Leeftijd: tussen de 18 en 28 jaar. Deze banen bieden toe¬ 
komstmogelijkheden. Informatie: Sabrine Visser, Maastricht. 


OPROEP BANKMEDEWERKERS 


Voor diverse banken in Maastricht, Heuvelland en Heerlen 
zijn wij op zoek naar full-time baliemedewerkers voor zowel 
de geldhandelingen- als adviesbalie. Ervaring binnen het 
bankwezen is vereist. Informatie: Chris Godfroy, Maastricht. 


TECHNISCH PERSONEEL 


Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving hebben wij 
regelmatig werk voor gediplomeerde lts’ers en mts’ers. In¬ 
formatie: Monique van Swam, Heerlen. 


WANG-OPLEIDING 


Voor een groot bedrijf in Heerlen zoeken wij ervaren secre¬ 
taressen. Ervaring met tekstverwerking is een pre. Vedior 
geeft u een opleiding, zodat u meer mogelijkheden heeft bij 
dit bedrijf. Informatie: Anna Di Bella, Heerlen. 

Alle functies m/v. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de onderstaande filialen. 


VEDIOR 


I^V 

Mi 


UITZENDBUREAUX* ^ 
Helmstraat 2a, Maastricht, 043 - 256768 
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen, 045 - 741744 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Administratief medewerker m/v 

Voor een full-time baan bij een beleggingsmaatschappij in 
Simpelveld. U werkt zelfstandig en u bent bekend met 
WordPerfect 5.1 en dBase 4. De Nederlandse taal be¬ 
heerst u perfect in woord en geschrift en in de Franse en 
Engelse taal kunt u zich goed mondeling uitdrukken. U hebt 
een secretariële en enige werkervaring. Hebt u interesse? 
Neem dan contact met ons op of kom langs. 

Informatie: 045 - 46 56 56 Tineke Tullemans 
KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35 


Diversen personeel 


Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van 
huis aan huis 
reklame op zaterd. 

Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055._ 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg (st)ers 
voor Bocholtz en Heerlen 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


R.K. Kerk Fatima parochie te Brunssum zoekt: 

Organist 

Voor inl. Dhr. Janssen, tel. 045-254396 na 17.30 uur. 


STICHTING KINDERCENTRA MAASBRACHT 
zoekt i.v.m, uitbreiding van haar aktiviteiten: 

‘Leidster halve dagopvang 

voor 25 uur per week (5 dagen) 

‘Leidster halve dagopvang 
als oproepkracht 

ter vervanging bij verlof en of ziekte. 

Wij bieden een leuke en afwisselende baan voor onze 
vestiging aan de Suikerdoossingel te Maasbracht. 
Salariëring volgens CAO-welzijn. 

Wij vragen iemand die: 

* ervaring en plezier heeft in het werken met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 5 jaar; 

* een gerichte MBO/HBO-opleiding heeft genoten; 

* woonachtig is in Maasbracht of zijn directe omgeving; 

* graag in teamverband werkt. 

Enthousiast? Schrijf dan binnen 7 dagen een brief met 
jouw motivatie aan: 

Stichting Kindercentra Maasbracht 
t.a.v. de Sollicitatie Commissie 
Postbus 7241, 6050 AA Maasbracht. 


Zwembad Simpelveld 

vraagt voor komend seizoen gedipl. badmeesters en alge¬ 
meen medewerkers. 045-442556, na 18 uur 043-436813 


Meulenberg Interieurs B.V. i.o. zoekt 

Meubelmakers / interieurbouwers 

ervaring gewenst. Postadres: Marjolein 27, 6467 HM, 
Kerkrade. Tel. 045 - 417641 Proficiat 


Morgen 80 ja 

Hartelijk gefeliciteerd- Winkelpersoneel 

Wij vragen voor onze afdeling Heren-mode 

een erv. ass.bedrijfsleider m. 

leeftijd 21-28 jaar, om goed bij ons te passen. 

Ben U ENTHOUSIAST, stuur dan Uw brief met Uw c v. en 
recente pasfoto. Het is de moeite waard. 

Br.o.nr. B-1371 L.D., Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Koenders BV Sittard 
vraagt 

Schoonmaak¬ 
sters part-time 

voor de ochtend- en avond¬ 
uren regio Geleen en Sittard 
Sollicitaties op werkdagen 
tussen 10.00-16.00 uur. 
Tel. 046-518880 

Exclusieve Club te Lanaken 
België vraagt nette attraktie- 
ve DAMES, zeer hoge ver¬ 
diensten, vervoer aanw., in¬ 
tern mog. Reageer snel 
want vol is vol. Inl. 045- 
729239 of 0932-11718692 
na 20.00 uur. 


TIP des Tages! Dauerhafte 
Nebentatigkeit in AC oder 
von Zuhause. DM 400,- wö- 
chentl. {kein Aussendienst). 
Alter 23-40 jahr. Tel. 045- 
352816 zw. 20.00-21.00 uur 

HUISGENOTE gezocht, te¬ 
vens oppas v. enkele avon- 
den. Tel. 045-352154. _ 

BARMEISJES gevr. voor 
privéclub omg. Luik. Tel. 
0932-41631353. _ 

Full-time RIJINSTRUC- 
TEUR , cat. B en part-time 
Rijinstructeur cat. B en AB 
gevraagd voor kring Heerlen 
Inl. Verkeersschool van 
Bentum. Tel. 045-217487. 


Personeel gevraagd 
Bouwvak personeel Kirschbaum massiv lifftiii! 

Handwerkstradition 
mit Stil 


1 *nv 


dansk tnabel 


FORM 


Gevraagd METSELAAR, 
hoog loon zonder vakkennis, 
s.v.p. met reageren. Bouw-! 
bedrijf v.d. Werf. Tel. 045- 
210990. __ 

Euro Bouw vraagt VAK¬ 
BEKWAME Uitvoerder, 
metselaars. ijzervlechters. 
timmerlui, 043-639710, tij- 
dens kantooruren. _, 

Für Daueremstellung ge- ; 
sucht Maurer, Einschaler j 
und Klmkenmauer. Auch . 
Colonnen. Auskunft von, 
Montag bis Freitag von 
8.30-17 00 Uhr. Tel. 0949- 
227144665. _ 

Fa. WGW Bouw Voor direct! 
gevr. voor Duitsland MET-; 
SELAARS, betontimmerlie-! 
den. Ook colonnes. 045- 1 
231336. 230477 Hommer- 

terweg 77, Hoensbroek.__ 


Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland omgev. Aken Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
04 5-231200. _ 

Bouw- en mg. bureau K.H. 
Gehlen, Tnchterweg 125, 
Brunssum, vraagt met 
spoed TIMMERLIEDEN, 
metselaars en ijzervlechters 
Ook colonnes. Duits verze¬ 
kerd. Tel. 045-231225. 

--- - | 

DOHMEN BAU G.m.b.H. 
vraagt voor Duitsland 

Metselaars 

Opperlieden 

Duits verzekerd. 

Tel. 046-332424 


dansk ■ 

mcbelhus Aachen 

1 I 1^# wr lnderCity:Gegenüberc 


AmaUa» PeterstraBe 44-46 

AaCnen Tel.(0241)49077 

In der City: Gegenüberdem Bushof/EckeBlondelstr. 


Horeca personeel 

Italiaans Restaurant La Come Di 

vraagt MEDEWERKERS M V voor de bediening 
(geen vakantiewerk). Tel. 046-379994_ 


Gevraagd voor 2 a 3 avon¬ 
den per week ervaren FRI-i 
TURE-HULP. 045-457845 

Meisies of vrouwen ge¬ 
vraagd voor hele of halve 
dagen voor hotelwerkzaam- 
heden. Hotel LIMBURGIA 
Valkenburg. Grendelpiein- 
19. Tel. 04406-12318 _! 

Ervaren FRITURE-HULP 
gevr voor enkele uren p.wk. 
Tel 045-462015 _ 

Met spoed gevr KEUKEN- 
MEDEWERKERS voor 
Rest. Le Bistro, Grotestr. 8., 
Valkenburg. 04406-12620 


FRITUREHULP gevraagd 
v.d. weekends. Tel. 045- 
274337 324800. _ 

Wegens uitbreiding a ia car- 
te restaurant zoeken wij 
zelfst. werkend KOK en res- 
taurantkelner (m v). Voor in¬ 
fo of afspraak tel. 04499-1 
3131 (12.00 - 16.00 uur) : 

Roosterhoeve J. Feron. 

Gevraagd TERRAS 

KELNER m v en poetshulp, 
voor s’-morgens. U kunt) 
schriftelijk reageren bij 
Grand Café Charles, Kerk 
plein 67, 6411 JN Heerlen 


Open dag Vakantiewerk 

Zaterdag 25 april a.s. 
zijn wij open van 10.00-16.00 uur. 

Op al onze vestigingen in Midden- en Zuid-Limburg, geven 
wij je graag én vrijblijvend alle informatie die je nodig hebt. 

U bent van harte welkom op een van deze adressen: 
Geleen, Rijksweg centrum 12. 

Heerlen. Dr. Poelsstraat 16, 

Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 

Kerkrade, Hoofdstraat 39. 

Landgraaf, Streeperstraat 48, 

Maastricht, Stationsstraat 35. 

Maastricht, Wilhelminasingel 68 B, 

Roermond, Kruisherenstraat 1, 

Roermond, Marktstraat 5-7 
Sittard, Rosmolenstraat 13, 

Weert, Maaspoort 24. 


Wij vragen voor direkt 

Kassiére full-time 

Spar-mart Kaumanns, Valkenburgerstr. 25 D, 6325 BK, 
Berg en Terblijt, tel. 04406-41792, na 18 uur 41939. mPMMmn Jumbo supermarkten B.V. 
vraagt voor haar filiaal te Nuth 

een medewerker m/v 

voor winkel- en magazijnwerkzaamheden 
40 uur per week 
Leeftijd tot plm. 20 jaar. 

Inlichtingen te verkrijgen bij onze bedrijfsleider: 

Dhr. A. Dierx, Markt 21, 6361 CB Nuth. tel. 045-241958 


ADIA KESER 

UITZENDBURO 

Als u ons voor 12 uurj Piccolo’s in het Limburgs 
’s morgens belt. staat uw! Dagblad zijn groot in RE- 
PICCOLO de volgende dag SULTAAT 1 Bel: 045-719966. 
al in het Limburgs Dagblad. VERKOPEN? Adver- 

Tel. 045-719966. teer via: 045-719966. 


Verkoopervaring in de par- 
fumerie-branche? Of een 
opleiding in cosmetica? Fijn! 
Wij hebben voor de juiste 
VROUW in een goed wa¬ 
renhuis leuk werk in de 
beauty-stand, geregeld te¬ 
rugkerend en free-lance. 
Bel even, liefst vandaag 
nog: 02940-10806 of 0T0- 
4586036. 


Wij zoeken een enthousias¬ 
te jonge man voor de VER¬ 
KOOP en installatie hiervan 
in onze electro vakzaak Ex¬ 
pert Van Uden, Hoofdstraat 
12, Hoensbroek. Gelieve 
schriftelijk te soll. _ 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Gevraagd jonge MAN voor 
bezorgen Volkskrant, 

Hoensbroek. 045-222144. 

MEISJES gevr. voor privé 
en escort. Intern mog. Tel. 
046-580624, na 18.00 uur. 

DELA 

Coöp. ver. voor het ver¬ 
zekeren en verzorgen van 
begrafenissen en crematies 
u.a., heeft de mogelijkheid 
tot plaatsing van 

enkele dragers 

in omgeving Heerlen - 
Hoensbroek - Brunssum - 
Kerkrade-west. In aanmer¬ 
king komen zij die gepen¬ 
sioneerd zijn, in ploegen¬ 
dienst werken of WAO-ers. 
Goed voorkomen vereist. 
Voor inl. kunt u terecht bij 
Dhr. J. Mulderij. Tel. 045- 
222453 of b.g.g. Dhr. W. 
Koumans Tel. 045-726343. 

Gevr. POMPBEDIENDE m/v 
35 uur p. week. Automobiel¬ 
bedrijf Frings, Landgraaf. 
Tel. 045-313744. _ 

MEISJE gevraagd voor 
escortservice. Tel. 06- 
52169310 


met jullie verloving. 
Van jullie ouders. 

”80” 


Proficiat (O) 

nog vele gezonde jaf 

Proficiat 

Opa 

Kleinkinderen. 


Proficiat 

O(MA) Smeets 
met je 80-ste verjaardag Kinderen en kleinkinckjjlf 1 di 
-"■ heeft 

Bluesy Johnn jeej 

wird vieftig * ' 


Kinderen, klein- en achter¬ 
kleinkinderen. 


Proficiat 

Poefeltje 


Je collega’s van Ure 
_ DMG 

Proficiat Je Knoedeltje, Poedeltje. 
Ik hou van je. 


Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw brief (voldoende 
gefrankeerd) naar het 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610. 6401 DC 
Heerlen en vergeet niet links 
onder op de enveloppe het 
nummer uit de advertentie 
te vermelden 


Sed 
stui 
8en 
•Hei 

dat 
ove 

De beste Pa j jj* 1 

Hiep Hiep Hoera ziel 

Berry 

wordt 30 jaar 3 regels, 3 dagen 

3 TIENTJES! 

Bel nu , 

045-719966 

_ limbusn»9 bU m _ 1 ^-. 

i ffl piccolo s 
Mooie FLAT Dillegaard, 2 
slaapk., lift en pracht uitzicht 
tegen woning in Welten. Tel. 

045-49AQ71 


Reparaties 

- Metaal-AFKORTZAAG, 

TV/VIDEO reparatie. Zonder tafelboormachine en 
voorrijkosten. Görgens. In- nen. Vaesrade 101a, Nüjj 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 Wlnkel&Karvtoof 


SCHOONMAAK(ST)ER lx 
p.wk. voor kleine flat te 
Landgraaf. Br.o.nr. B-1365 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. _ 

Gevr. op korte termijn RIJ¬ 
INSTRUCTEUR in bezit van 
A en B. Tel. 04499-3681. 

Gevraagd MAN i.b.v. veel 
vrije tijd voor alle voorko¬ 
mende werkzaamheden op 
manegebedrijf in omgev. 
Roermond. 04750-28084 

Firma uit Belgisch Limburg 
zoekt HANDELSAGEN¬ 
TUUR voor de verdeling van 
decoratieve en isolerende 
panelen Inl. 0932-11211184 

Wonlngruil 

Te ruil gr. FLAT Europalaan 
huur ƒ 600,-. Subs. mog. 
teg. eengezinswoning met 
tuin te Brunssum noord en 
omg. Tel. 045-250236. 

3-KAMERFLAT te M’stricht, 
pas opgeknapt te ruil tegen 
eengezinswoning te Heerlen 
Brunssum, Hoensbroek. 
Moet garage bij zijn of kun¬ 
nen bouwen. Brieven o.nr. 
B-1353 L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 

KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 

Reparatie met GARANTIE 
huishoudelijke apparatuur, 
elektra, sanitair, centr. verw. 
Tel. 045-720247 (beantw). 


Piet van Heugten 

Speciaalzaak 

tapijttegels 

(Voorraad 10.000rn2) 
Ook voor projecten- 
Pr. Bernhardstraat 3^ 
Roermond. 

04750-15188, 


Kamers 

Toekomstig studente zoekt 
KAMER in Maastricht m.i.v. 
1 sept. Tel. 04970-14041. 

Te huur aangeb. in Centr. 
Heerlen KAMER. Tel. 045- 
. 717111. (tuss. 18-19 uur) 

Kamers te huur voor nette 
personen in Hartje HOENS¬ 
BROEK, met of zond. kost. 
Tel, na 12 uur 045-224509. 

Te huur per 1-5, Brunssum, 
zolderverd. Ind. zit-/slaapk., 
keuken, eig. douche-wc, 
gem. en gest. All-in ƒ 650,- 
evt. v. 2 pers. boven 25 jr. 
045-250946. _ 

De Centrale W. HAK is er 
voor al uw roet- en brand¬ 
schade, schilderwerk en 
ontruiming van woningen. 
Dag en nacht bereikbaar op 
telnr. en fax 010-4626893, 
autotelefoon 06-52745073. 


Nieuwe buro’s en d» 
stoelen Rock Type 295 
ƒ395,- nu ƒ195,-, 
Type 4050 adv. ƒ 495. 
ƒ 295,-. Zeer mooie Ied 
en gestoffeerde dif' 
stoelen tot 40% korting- 
deren conferentie faU 
van ƒ 795,- voor ƒ 1 
Conferentie fauteuil 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 2 
Alles uit voorraad leve' 
Rockmart Kissel 46A, 
len. Tel. 045-723142. 


Te koop: grote partij 
en houten magazijn 
archief STELLING, f 
stelling voor Europ® 
Rockmart Kissel 46a, “ 
len. Tel. 045-723142. 


Nieuw in Nederland: di| 
telefoonverklikke 
Bekend van crime-^ 
Eenvoudige aansld^ 
ƒ 149,-. American Prod 1 ^ 

Inl. 046-527879. _^ 

VoQr Piccolo's 
zie verder pagina Q 


8 

i 

i 

E Zaterdag 18 april 1992 # Pagina 7 Discussie nieuwe uitgangspunten kan interessant worden 

Wordt alles nieuw in het CDA? 


{ DOOR W1LFRED SCHOLTEN 

&EN HAAG - 'Alles wordt nieuw’. Een intrigerend zinne¬ 
tte in het nieuwe ontwerp-program van uitgangspunten 
4 V; m het CDA, dat deze week door de partijtop werd gepre- 
' Onteerd. Op het eerste gezicht speelt het in op sentimen- 
k jen van de christelijke kleuterschool. Welke christen- 
* democraat kent immers niet de meezinger 'Stil maar, 
jyacht maar, alles wordt nieuw: de hemel en de aarde'. In 
die context (onder het kopje 'bron en perspectief) vinden 
dit zinnetje dan ook. 

Maar de drie woorden lijken voor meer te staan. Het nieu¬ 
we CDA-beginselprogram is vergeleken met het huidige 
Program van uitgangspunten inderdaad verrassend nieuw. 
Sterker nog: het lijkt niet eens op het bestaande epistel 
| Piet die naam. 

Kienend is wat dat betreft ook veel CDA-rapporten van de jaren 
jj® 'richtingenstrijd’ die speelde tachtig gestalte heelt gekregen, 
de commissie die het stuk 

Aeft opgesteld. Voorzitter Het stuk is daardoor ook op veel 

Jeenkamp (tevens ere-voorzit- punten opvallend hard. Voor een 

•* r van de partij) wilde zoveel deel betreft het een moreel appèl 

^gelijk bij het oude laten en dat niets kost, zoals het openlijk 

ïpaits marginaal moderniseren. verafschuwen van de 'gezond- 

tee-voorzitter Deetman (tevens heids- en fitness-cultus’. Maar er 

|®tnervoorzitter) zag meer in is meer. De burgers moeten voor 

®dheuwing en hield zijn mede- zaken als huisvesting, studie, ge- 

•dsn voor: alles goed op z n kop zondheidszorg, verzekeringen, 

*tten, of er met aan beginnen. 

eerste is dus gebeurd. ^ 

Gein vntrrbaar *! w 

Mleen al de indeling van het pro- E ^ 

r arn is anders: niet de vier kern- B U “ »«>*'* 

^grippen uit 1980 staan daarin B $ 

Straal (gerechtigheid, gesprei- j»M*. * ,K?. J , i. 

verantwoordelijkheid, solida- 
en rentmeesterschap), maar Bj&l • 

e Politieke thema’s die momen- “ 11 *" • ' ■ •» >• * 1 ’ ' 

spelen. K * 

bat betekent met dat de CDA- ||g 

°*nrnissie de christelijke funde- “ * * « 1 1 

over boord heeft gegooid. S® 

tegendeel. Alle moeite wordt 

S®daan om in het eerste hoofd- ‘ 1 , ' 1 t ' 1 11 > 

/■bk juist de evangelische bevlo- 

°®nheid goed te laten overko- i'g 1 in * i> » *■ 

? en - Het nadeel is daardoor wel jij * ;f.' t j i( ’* t m f ' t< 

at het af en toe wat geforceerd 
herkomt. ' 

pet name als gepoogd wordt m j * ,' ( j tl \. .<#-*, . 'i'.V 

Ipbberiaans taalgebruik de be- Mt 'i > n« , C -4|pjir' ■ i, 

Reling van de christen-democra- SeS* “ ,* 1 ’ 1 

weer te geven. Het veelvuldi- 

®e gebruik van uitdrukkingen 11*1'Jfc ■ JLL • PgM 

P s 'boodschap hebben aan el- j IBijrM 
9ar’, 'het samen onder weg zijn’ 
h 'dialoog met de Bijbel’ doet 
P den duur wat wee aan. Deze 
j^ge formuleringen lijken echter 
, e l voor de niet-christenen in _ 
et CDA (een steeds groter wor- -■ 

e nd kiezerspotentieel) licht ver- I 

Jp e rbaar. Zo te zien heeft Lub- ’ " N»1 

ers ideologisch toch zeker ook —■—__ r»_ Alt" 1 

tJP stempel op het CDA ge- t—"vrln r Jrl „—==e 

i™' srAV Mi» iM 

resultaat van de duidelijke H ® 

, c heiding in het rapport tussen 

, e t 'evangelische’ deel (met de T or* 

^rnbegrippen) en de politieke SI '**—~ ~ *’“'**-A 

ptspraken is daardoor wel dat r. - 

nieuwe stuk politiek veel 

e lderder is. De groene draad is - ^ ^ 

jparbij de boodschap van de ’ ' -v-^ _^ 

(^ antwoor delijke samenleving’ 

"hinder overheid en meer initia- ifiC scju* w 1 »CS 


openbaar vervoer en milieuver¬ 
vuiling meer gaan betalen. En er 
dient meer gespaard te worden. 
Soberheid en matiging is het pa¬ 
rool; het 'consumentisme’ wordt 
als een vreselijk zonde verwor¬ 
pen. 

Dat is meteen ook het opmerke¬ 
lijke van het stuk. Lastenverzwa¬ 
ring wordt in de jaren ’90 onver¬ 
bloemd in het vooruitzicht ge¬ 
steld. Zonder dat de burger het 
via loonsverhogingen gecom¬ 
penseerd krijgt. Integendeel. 
„Het is een missie van de poli¬ 
tiek om offers te vragen die ver¬ 
der reiken dan de volgende ver¬ 
kiezingen en de directe belangen 
van de kiezer”, stelt Deetman 
scherp in een toelichting. 
Afgezien van de vraag waar de 
christen-democraten het opti¬ 
misme vandaan halen dat de 
mens (lees: kiezer) geneigd is tot 
zulk een opofferend gedrag, doet 
het rappport gezien de huidige 
politieke discussie wereld- 


achtergrond J 


vreemd aan. Hoezo lastenverwa- 
ring? Hoezo soberheid? Hoezo 
verwerpelijk consumentisme? 
Wie dezer dagen de schoten voor 
de boeg van CDA-fractieleider 
Brinkman hoort, vraagt zich af 
of commissie-voorzitter Deet¬ 
man wel tot dezelfde politiek 
fractie behoort. 

Brinkman werpt zich immers 
vanaf zijn Texelse rede op als de 
pleitbezorger van de modale en 
hogere inkomensgroepen. De 
fractieleider doet alsof zij met 
het huidige kabinetsbeleid - dat 
matiging en lastenverzwaring 
(zie Tussenbalans) voorop stelt - 
bijkans aan de bedelstaf gera¬ 
ken. De inflatiecorrectie voor de 
hogere inkomens is voor het 
CDA een ononderhandelbaar 
dogma geworden, vergelijkbaar 
het koppelingsverhaal van de 
PvdA-in-oude-tijden. 

Zo te zien moeten Deetman c.s. 
daar niets van weten. Het nieu¬ 
we program van uitgangspunten 
C-» ^ — 


I6NOA16S f , 

% Mïfi' 
Ètelijk 


van burgers en maatschap- 


e organisaties), zoals dat in 


...'Limburg? Waar ligt dat?’... 


jooR MAURicE wilbrink 'Minister is bemoclz iicliWr bars en te direct ’ 


J A.KARTA - Joep Bijlmer, ont¬ 
wikkelingswerker in Bogor: 
^ronk racet de hele dag door de 
e ssa’s en komt dan bij project 
oveel aan; stapt zwetend, bloes 
Pen, op zijn spekzolen binnen 
P gaat dan wijdbeens op barse 
on allerlei zeer directe, kriti- 
One vragen stellen. Heeft overal 
at op aan te merken. En voor- 
, at de speciaal voor de gelegen- 
^ ei d opgedofde Indonesische 
A^rokkenen van de schrik zijn 
opkomen, is Pronk alweer ver¬ 
dokken.” 

Lobeek, hoofd van het DHV- 
Osultacy bureau te Jakarta: 
^Dnder meer door het gedrag 
an Pronk en zijn overmatige be- 
jOeizucht met betrekking tot de 
jOinste dingen in Indonesië, is 
oderland zijn positie hier kwijt. 
l e staan aan de kant, dat heb- 
y en w & dus bereikt.” 

v ette van Dok, ontwikkelings- 
0 ® r ker op West-Java: „Pronk is 
si t’otte manier met Indone- 
Vp) e gevoelens omgegaan. Van 
dr 6 ^ anten horen we dat zijn ge- 
l a § hier al langer tot irritaties 
e eft geleid. Kan Pronk nu ge- 
t ° an blijven zitten? Dat zou ik 
oh betreuren.” 

Analen 

o n d erlant ^ ers die in Indonesië 
‘Wikkehngswerk bedrijven, 
Wa- bltter gestemd over de wijze 
te„^ r °P niinister Jan Pronk zich 
o»? n< ? ver de oud-kolonie heeft 
W 0 W^ te ^d- De bewindsman 
on k ^geschilderd als arrogant 
hian f rnoe * zuc htig. „Je zal die 
g e _ je thuis op bezoek krij- 
W a ’« aa t ie je meteen vertellen 
En ) Je meu b e ls moeten staan.” 
gffwi* 1 * 1 ' toont geen enkele 
e u n.! eit me t de Indonesische 
VoorL. Ur ’ waar in beleefdheid en 
staar» ° men dheid zeer hoog 
T ? n aan geschreven.” 
ei ppk van DHV, een commer- 
!ei b! n P nieursbuieau da t aller- 

InHr»nP V/lkkeIm ë s P r °jecten in 
de Nph S 1< 1 coor dineert, vindt dat 
iefaaM er dse diplomatie heeft 
die r ' ”^ en heeft de signalen 
hiaanrt^ u es l ë de afgelopen 
feneew n he , eft af g e geven, bui- 
gewoon slecht gelezen. Of er 


Ontwikkelingswerkers 
laken Pronks beleid 


ners van de kampong Pulo Geu- 
lis ('Mooi Eiland’) in Bogor de 
rivier om er hun behoefte in te 
doen, en worden de borden erin 
gewassen waarop later karedok 
(rauwe groenteschotel) en bakso 
(miesoep met balletjes) worden 
geserveerd. „Als deze bedrijfjes 
minder gevaar voor de volksge¬ 
zondheid opleveren, dan geef je 
overheden met langer het argu¬ 
ment om de straathandel te ver¬ 
bieden.” 


te weinig belangstelling voor ge¬ 
had. En op het moment dat Azië 
sterke signalen afgeeft, dan ben 
je al veel te laat.” ' 

Toen de Indonesische minister 
Radius Prawiro enkele weken 
geleden in barse, zeer ondiplo¬ 
matieke bewoordingen liet we¬ 
ten dat Nederlandse ontwikke- 
lingscenten niet langer welkom 
waren, had Den Haag allang ge¬ 
waarschuwd moeten zijn. Begin 
dit jaar werd de nieuwe Neder¬ 
landse ambassadeur in Jakarta, 
mr. J.H.R.D. van Rooijen, ver¬ 
baal onder handen genomen 
door de Indonesische president 
Suharto, toen de diplomaat zijn 
geloofsbrieven kwam aanbieden. 


Tekenen 

Suharto maakte duidelijk dat hij 
de voortdurende kritiek van Ne¬ 
derland op zijn land zat was. 
Eind ’91 had de Indonesische lei¬ 
der ook al gesuggereerd dat het 
stopzetten van Nederlandse ont¬ 
wikkelingsprojecten tot de mo¬ 
gelijkheden zou behoren. 

Lobeek begreep al enkele maan¬ 
den geleden dat er iets broeide 
onder de Indonesische bestuur¬ 
lijke elite. In het cocktail-circuit 
werden Nederlanders door Indo¬ 
nesiërs plots gemeden. Lobeek: 
„Ook op partijtjes van de Neder¬ 
landse ambassade verschenen de 
Indonesiërs niet meer. Dat wa¬ 
ren hele duidelijke tekenen dat 
het de verkeerde kant op ging.” 
In Nederlandse kringen te Jakar¬ 
ta circuleert nu een hardnekkig 
gerucht dat Indonesië zich al 
min of meer verzekerd had van 
een extra financiële inspanning 
door Japan, alvorens Nederland 
werd duidelijk gemaakt dat het 


achtergrond J 


zijn miljoenen kon houden. Ja¬ 
pan geeft een veelvoud aan ont¬ 
wikkelingshulp in vergelijking 
tot Nederland, en het was Japan 
volgens ingewijden al jaren een 
doorn in het oog dat ons land als 
kleine donor een sleutelpositie 
kon innemen bij het coördineren 
van ontwikkelingshulp via de 
IGGI, een internationale groep 
van donoren. 

Met het wegvallen van Neder¬ 
land uit het centrum van de ont¬ 
wikkelingshulp, verdwijnt ook 
een deel van de „smaakmakende 
projecten” zoals Lobeek van 
DHV die omschrijft. Projecten 
die aansluiten bij locale behoef¬ 
ten, met de nadruk op armoede¬ 
bestrijding, projecten waarmee 
vaak relatief weinig kapitaal ge¬ 
moeid is. Grote donoren als Ja¬ 
pan zijn in deze benadering 
nauwelijks geïnteresseerd. Ja¬ 
pan levert 'hardware’; bruggen, 
wegen, fabrieken - miljoenen¬ 
projecten meestal, die inhoud 
geven aan het Japanse idee dat 
ontwikkelingshulp vooral in eco¬ 
nomische termen moet geschie¬ 
den. 

Straatverkopers 

Zo’n 'typisch Hollands’ project 
wordt uitgevoerd in de stad Bo¬ 
gor op West-Java. Joep Bijlmer, 
ontwikkelingssocioloog, is daar 
betrokken bij een langjarig pro¬ 
gramma dat er op is gericht de 
positie te versterken van straat- 
voedselverkopers. Bij het project 
zijn het Technologisch Instituut 
Bandung, de Amsterdamse Vrije 
Universiteit en TNO Zeist be¬ 
trokken. 

Bylmer: „Uit ons onderzoek is 
gebleken dat een achtste van de 
beroepsbevolking in de steden 
voedsel op straat verkoopt. Deze 
sector van de economie heeft 
een zeer belangrijke functie, 


vooral voor de miljoenen armen 
in dit land. De produkten zijn 
spotgoedkoop en dus voor ieder¬ 
een bereikbaar.” 

De Indonesische overheden za¬ 
gen tot voor enkele jaren het be¬ 
lang niet in van de straatvoedsel- 
handel. Dit circuit is geheel 
informeel, het komt niet in de of¬ 
ficiële statistieken voor en politi¬ 
ci vonden de straathandel ook 
niet passen in de moderne ont¬ 
wikkeling die Indonesië als op¬ 
komende industriële natie in 
hun ogen zou moeten onder¬ 
gaan. 

„We hebben de overheid ervan 
kunnen overtuigen dat deze sec¬ 
tor van levensbelang is. Ze biedt 
een grote variatie - in de stad 
Bogor hebben we geteld dat er 
ongeveer 200 produkten als 
straatvoedsel worden aangebo¬ 
den, en het verlevendigt de cul¬ 
tuur in de kampongs, de woon- 
wijkjes. Het biedt bovendien 
werk aan een deel van de 2,5 mil¬ 
joen mensen die zich in Indone¬ 
sië jaarlijks op de arbeidsmarkt 
melden.” 

Om de status van deze kleine on¬ 
dernemertjes wat te verhogen en 
ze de kans te geven een sterkere 
sociaal-economische positie op 
te bouwen, is in Bogor een pro¬ 
gramma ontwikkeld, dat uitein¬ 
delijk als model moet dienen 
voor alle stedelijke gebieden in 
Indonesië. Met enkele simpele 
en goedkope technische ingre¬ 
pen is de bacteriologische kwali¬ 
teit van bepaalde gerechten 
verbeterd. Bovendien wordt 
straatverkopers geleerd samen te 
werken, zodat ze in aanmerking 
komen voor kredieten waarvan 
bijvoorbeeld een gezamenlijke 
kraan kan worden betaald. 

Nu nog wassen de meeste straat¬ 
verkopers hun borden in smerig 
water. Zo gebruiken de bewo- 


Geiuulrklap 


Nu de plaatsehjke ambtenarij 
warm begint te lopen voor het 
programma en er lokale kaders 
zijn .getramd om steeds meer 
straatverkopers erbij te betrek¬ 
ken, moet de Nederlandse staf 
zich terugtrekken en wordt de 
geldkraan waarmee ook een aan¬ 
tal Indonesische stafleden wordt 
betaald, per 25 april dichtge¬ 
draaid. Bijlmer is bang dat dat 
de genadeklap voor het hele pro¬ 
ject kan zijn. „Als de financie¬ 
ring stopt, dan zullen de Indone¬ 
siërs naar een andere baan 
zoeken. Je netwerk met de ge¬ 
meenteambtenaren raak je kwijt 
en het vertrouwen van de straat¬ 
handelaren wordt geschonden.” 
Bijlmer is niet optimistisch over 
de kansen dat het programma, 
waar inmiddels vier jaar aan is 
gewerkt, door kan draaien. „Zo 
op het oog is er geen schade als 
je het stop zet. Er is geen sprake 
van grote kapitaalvernietiging. 
Donoren zullen eerder kiezen 
voor het afmaken van dure con- 
structiewerkzaamheden die nu 
niet langer met Nederlands geld 
worden gefinancierd.” 

Bijlmer zet nu, in de weken die 
hem nog resten voor hij terug 
moet naar Nederland, alles op al¬ 
les om een ’waakvlam-program- 
ma’ te realiseren, zodat niet alles 
verloren gaat. Hij heeft daarbij 
zijn hoop gevestigd op donoren 
die in ieder geval de salarissen 
van de Indonesische staf willen 
doorbetalen. 

En dan zal hij op het vliegtuig 
stappen met de gedachte in het 
achterhoofd, dat dit allemaal ei¬ 
genlijk niet nodig was geweest. 
„Ik geneer me. Hoe moet ik de 
mensen hier nou uitleggen dat 
we plotseling ermee ophouden, 
omdat men ergens ver weg in het 
buitenland onhandig is omge¬ 
sprongen met een diplomatiek 
probleem?” 
lezers schrijven 


1 


lijkt daarom een sluimerend con¬ 
flict in het CDA naar buiten te 
brengen. Niet voor niets wordt 
het pragmatisme in het rapport 
openlijk verworpen, een poli¬ 
tieke stroming waarmee de 
oud-D66’er Brinkman dagelijks 
flirt. In het CDA ergert men zich 
steeds meer aan die opstelling. 
De discussie over dit ontwerp- 
beginselprogram, dat vanaf van¬ 
daag de afdelingen rond gaat, 
kan dus nog aardig worden. Om 
de geloofwaardigheid van het 
CDA te behouden, moeten de le¬ 
den immers kiezen. Anders laadt 
de partij de verdenking op zich, 
met de ene vrome hand iets te 
willen doen, waarvan de andere 
in het dagelijkse leven niets wil 
weten. Kiest het CDA-kader 
voor de sobere lijn van Deetman 
of het loonstrookjes-offensief 
van Brinkman? Blijft alles bij 
het oude, of wordt alles inder¬ 
daad nieuw? 


• Aardbeving 6 

Mijn suggestie is: 'Limburgers 
helpen Limburgers’. Richt een 
steunfonds op. 'De Peelbreuk’ 
wordt niet verzacht of hersteld 
door Den Haag. Integendeel. 
Limburg wordt weer aan zijn lot 
overgelaten. Een eigen fonds 
waaruit na rato van de geleden 
schade aan huizen de getroffen 
Limburgers financieel geholpen 
kunnen worden. Ons gewest zal 
toch moeten wennen aan een 
Euro-regionale bestuursvorm in 
de nabije toekomst! Den Haag 
heeft hiertoe reeds initiatieven 
genomen. Nu heel duidelijk! 

LANDGRAAF A.B. Elands 

• Aardbeving 7 

Ik ben ervan overtuigd dat velen 
het met mij eens zullen zijn dat 
er een simpele afspraak gemaakt 
wordt tussen Omroep Limburg 
en de politie, waardoor bij toe¬ 
komstige rampen een en ander 
beter verloopt. Informatie: een 
ramp op zich! Maandag de 13e 
april 1992 zal velen in herinne¬ 
ring blijven als de dag dat wij op 
een hoogst griezelige manier uit 
onze slaap gehaald werden door 
een heuse aardbeving. Aan den 
lijve ondervonden wij slechts 
een beetje hoe het vele duizen¬ 
den mensen (ver van ons bed) 
vergaat in een dergelijke situatie. 
Er is slechts een gedachte: „Rien 
ne va plus!”, oftewel niks gaat 
meer! Dat gezegde blijkt na de 
aardschokken ook werkelijkheid 
te worden. 

Wat echter als het ergste van het 
hele gebeuren omschreven kan 
worden is de abominabel slechte 
informatie-voorziemng. Kapita¬ 
len worden uitgegeven voor ram¬ 
penplannen/oefeningen etc. Het 
bleek echter onmogelijk om bij 
voorbeeld Omroep Limburg (in 
dit geval het medium bij uitstek) 
in te zetten om de mensen in te 
lichten. Nee, wat gebeurt? Alle 
alarmlijnen zijn overbezet door 
mensen die bij politie en brand¬ 
weer informeren naar wat er aan 
de hand is. Het gevolg: echte 
noodsituaties kunnen de hulp¬ 
verleners niet bereiken! 

Ook al gebeuren dit soort zaken 
slechts eens in de zestig jaar dan 
nog moet een dergelijke simpele 
oplossing toch pasklaar in de la¬ 
den liggen van de verantwoorde¬ 
lijke bestuurders! 

LANDGRAAF Wiel Muijrers 

(Door redactie ingekort) 

• Aardbeving 8 

Waarom moest Freek de Jonge 
zonodig God en mgr Gijsen bij 
een grap over de aardbeving be¬ 
trekken. Ik vind dit een enorme 
miskleun. Ook de andere grap is 
flauw en zouteloos. Hier past 
geen grap! Freek getuigt van 
weinig inhoud! 

HEERLEN E. Bijsmans 


• Aardbeving 9 

Met diepe verontwaardiging heb 
ik uw berichtje gelezen over de 
aardbeving en de uitlatingen van 
Freek de Jonge tijdens zijn one 
man-show in het Theater aan het 
Vrijthof te Maastricht. Zijn uitla¬ 
tingen bleken van iemand van 
minder alooi. Waarom moesten 
zonodig God en mgr Gijsen erbij 
gehaald worden? En dan na een 
natuurramp. Is het met erg ge¬ 
noeg dat zovelen en vaak on¬ 
schuldige medemensen hierbij 
betrokken raken. Meer respect 
heb ik voor die tallozen die zich 
tijdens en na de vastentijd inzet¬ 
ten voor die gebieden waar men¬ 
sen door natuurrampen worden 
getroffen. Laat de mensen die zo 
hard grinnikten tijdens deze 
show zich eens geldehjk en ma¬ 
terieel inzetten - in dit geval 
voor hun Limburgse medemens. 
Tot vele Limburgers zou ik wil¬ 
len zeggen: steun zoveel projec¬ 
ten die door natuurrampen 
worden getroffen. Ook Limburg 
wordt met gevrijwaard. Freek de 
Jonge zou ik de goede raad wil¬ 
len geven: blijf met je flauwe 
grappen waar je vandaan komt 
en laat Limburg vrij. Toon Her¬ 
mans kun je toch niet evenaren. 
Voor mij lig je eruit! 

HOENSBROEK M.J. Janssen 


• Aardbeving 10 

Als een van de direct getroffenen 
van de aardbeving in de vroege 
maandagochtend van 13 april 
1992 wil ik langs deze weg toch 
mijn teleurstelling over een aan¬ 
tal zaken uitspreken. Zonder ook 
maar enig zicht over de omvang 
van de schade en de ellende te 
hebben, haastten zich achtereen¬ 
volgens loco-burgemeester 

Derks en commissaris van de ko¬ 
ningin Mastenbroek mede te de¬ 
len dat de getroffenen wat ge¬ 
meente of provincie betreft 
nergens op hoeven te rekenen. 
Uiteraard is er begrip voor dat 
gemeente en provincie niet in di¬ 
recte zin voor de schade op kun¬ 
nen komen, maar de wijze waar¬ 
op dit getroffenen medegedeeld 
werd had in mijn ogen weinig 
menselijks. Een bemoedigend 
woord en ’een hart onder de 
riem’ was meer op zijn plaats ge¬ 
weest. 

Nog bonter maakte de minister 
van Binnenlandse Zaken, Dales, 
het door van achter haar bureau 
te stellen dat het allemaal nog 
wel meevalt, en dat zij in eerste 
instantie geen enkele aanleidig 
zag actie te ondernemen. .iIhis :uoo 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
odres en telefoonnummer. 
Bnëven op ri|m, of brieven 
die oproepen tot acties of 
oanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


Ook de vezekcringsmaatschap- 
pijen, waaraan we met z'n allen 
toch al jaren een behoorlijke pre¬ 
mie betalen, geven onder verwij¬ 
zing naar de uitzonderingsbepa¬ 
lingen, met thuis. Dat in Roer¬ 
mond veel aandacht uitgaat naar 
de meest getroffen straat, de Ju- 
hanalaan. is op zich natuurlijk 
terecht. Getroffenen buiten die 
straat blijken evenwel nog 
steeds nergens gehoor te kunnen 
vinden met vragen of problemen 
omtrent de schade en worden 
steeds maar weer afgewimpeld. 
Nu boven de Moerdijk langzaam 
doordringt dat het zich toch er¬ 
ger laat aanzien dan was veron¬ 
dersteld. is er voor het onderbe¬ 
deelde gebied Limburg toch nog 
enige hoop. Was het Turkije of 
Armenië geweest dan hadden de 
miljoenen waarschijnlijk al klaar 
gelegen. Onder druk van allerlei 
instanties komen thans mondjes¬ 
maat acties voor het achtergeble¬ 
ven ’Limbabwe' op gang. Hoe¬ 
wel ik hoop dat zich een dergelij- 
ke calamiteit nooit meer zal 
voordoen, valt er bij de overheid 
uit het voorgevallene toch nog 
veel te leren. 


ROERMOND 


Ad Jereskes 


• Conservatorium 

Wat mag er wel niet omgaan in 
het gemoed van een modale do¬ 
cent aan het Maastrichts Conser¬ 
vatorium. die - geen naderend 
onheil vermoedend - eerst zijn 
naam laat opnemen in een adver¬ 
tentie. die de geloofwaardigheid 
van het instituut tegen de 
stroom van bepaalde ontwikke¬ 
lingen in wil bevestigen, en ver¬ 
volgens zijn naam op een lijst 
van slachtoffers van een bezuini¬ 
gingsbeleid tegenkomt? Een 
moreel weinig verheffende zaak. 
waarvoor zich blijkbaar niemand 
schaamt, inclusief de deelraad 
van het conservatorium en de 
Centrale Medezeggenschapsraad 
van de Rijkshogeschool Maas¬ 
tricht. Solidariteit met het door 
de publieke opinie geplaagde 
conservatorium wordt op een 
we! zeer onheuse wijze gehono¬ 
reerd. 

Een beleid, dat op personeels¬ 
kosten bezuinigt, is zelden popu¬ 
lair. maar het behoeft de sociale 
impuls met uit te sluiten. Een 
beleid, dat vitale onderdelen van 
het leerplan liquideert danwel 
op een zijspoor plaatst, is onge¬ 
loofwaardig en schaadt het ni¬ 
veau van de opleiding in totali¬ 
teit. Pogingen tot relativering 
van irreparabele gevolgen heb¬ 
ben een averechtse uitwerking: 
verslagenheid binnenshuis; mee¬ 
warigheid en woede daarbuiten 
(Limburgs Dagblad van 1 en 2 
gpril). Het lijkt bijna ongepast 
om het effect van de bezuniging- 
soperatie te verkleinen onder 
verwijzing naar het vrijwillige 
vertrek van één docente. 

Dat het ook anders kan wanneer 
er een beleid gevoerd wordt, 
waarij het leerplan- en het socia¬ 
le aspect gelijkwaardig worden 
gewikt en gewogen, heb ik in 
1991 aangetoond. Ook in dat jaar 
viel er aan bezuinigingen niet te 
ontkomen en alvorens docenten 
op de tocht te zetten heb ik voor 
een materiële bezuiniging - de 
inventaris - gekozen. Sereening 
van de presentielijsten van de 
docenten had als resultaat, dat er 
in minstens twee gevallen kon 
worden hard gemaakt, dat van 
een regelmatige aanwezigheid in 
het conservatorium op de daar¬ 
toe vastgestelde dagen en uren 
nog nauwelijks sprake was. 
Zulks ten nadele van allengs ge¬ 
frustreerde studenten, die er wel 
waren. Nadat ik had vastgesteld, 
dat docenten met een onderca- 
paciteit - de 'beruchte' holle 
uren - deze studenten pro¬ 
bleemloos konden opvangen, 
heb ik met de betreffende docen¬ 
ten - studenten èn deelraad 
uiteraard gehoord - concrete ge¬ 
sprekken gev oerd, die ertoe leid¬ 
den. dat beiden vrijwillig en sans 
rancune huns weegs gingen. In 
het geval Gutmann liet adjunct- 
directeur Custers zich spontaan 
ontvallen: „We hebben vandaag 
veel geld verdiend!” De mam¬ 
mon lijkt hem meer te inspireren 
dan de muze en dat zal hem on¬ 
der de huidige omstandigheden 
zeer van pas komen. 

EINDHOVEN 

Leon Schoenmakers 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Pag! 


IHlillIlill 


Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, T o te ta x. Boen service-dienst 

Bochokz. Tei. 045443961. 
■lil, ,U„i. 


Te koop uit Faillissement 

Nteuw en gebruld kantoor- en drectie-meubiair van zeer 
goede kwaMe» in (fveree kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi (firecbe meubilair met hoge 
korting. N tou w o 2-deurs kantoorkasten v.a ƒ255,-; gebr. 
bureau’s vjl / 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuMdaurkasten vanaf ƒ150,-. Ladenbioks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening la de nk a sten Al en AO v.a ƒ 595,-; magazjn of 
archiofstatang nar. en gebr.; branttor|e kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe buroetoelen met extra hoge 
hoge korting. Inrui burostoelen vanaf ƒ50,- per stuk 
ta li e nt a kria van ƒ675,-; verder groot a ssortiment roi- 
btokken 2 of 3 laden, fipovers, whitborden. Industrie 
boormachines 16mm sne iro p ƒ425,- B.T. paietwagens 
2000 kg ƒ 725,-; paietsteiing 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 arikeèen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. ARes uit voorraad 
tavorbanr. Ook verhuur van k a ntoormeubilair. 

ROCKMART, Kiaeei 46A, Heerlen. 045-723142. 

9.00-18.30 uur. ZaL 10.00-16.00 uur. 


Te k. verplaatsbare KAN- 
TOOR-UNIT, 10x3 mtr. met 
w.c., douche, keuken, ver¬ 
warming. ƒ 3.500,-. Rock- 
mart Kteeei 46 A. Heerlen. Pa^s-Showü! 


Te k. ALFA Romeo Giuietta 
1.6, bwj. *84, kleur wit, tech¬ 
nisch 100%, lak i-z.g.st, 
APK, prjvo.tk. Tel. 045- 
321468 na 10.00 uur. 


ALFA 75 1.8 Kat, 5-88 
42.000 km, groenme t , APK 
dV. aoc. Tel. 045-459596. 
IuAJ 


Te koop 

Vriescel 


Demont a bele vriescel 7x7m. 

vr.pr. ƒ 9.000,-. Vrij. va 
25-04-92, tai. 06-52774884 
of na 20.00 uur 045455757. 


mart, Kiësel 46 A, Heerlen. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 
Gezocht: 

Jonge vrouw met horecapapieren 

BISTRO, per dfcekL Tet 04454-5666. 


Gevraagd 

Partners en Compagnonschap 

voor 2.000 m2 overdekte snufteimarkt, langs de grote baan 
MaastrichbTongeren 3 verd. in antiek, 2e handB en curiosa 
04450-1770 of Maastrichtorgtoonweg 140, Vroonhoven <B) 


/ Te koop of te huur 

Eetcafé restaurant bistro 

Vrij ven brouwerf, Hgging VaRcenburg, FVksweg-Maastricht 
Vrar pand incL invent ƒ 269.000,-kJc TeL 04406-16173. 


Horeca-inrichtingen 

Horeca tarras-moubolo 


Van maandag t/m vrijdag. 
Te k. AKa ROMEO GuWstta, van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
bwj. 81, zeer mooi, u uw PICCOLO telefonisch 
ƒ 4.000.-. Tel 045-463754. opgeven. Tel. 045-719966. 


LET OP ONS RUIM AANBÖO OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op dinsdag! 

St. Maartensdijk 

109, Bruneeum. Tel. 045-2290Ó0. 


AUDI 100 CD 2.3 E. LPG, 
bwj. 8-85, duurste uitvoe¬ 
ring, le.a.b. 045-228469. 


Te k. AUDI 80 bwj. 10-89, kl 
rood; 42.000 km, onder- 
houdsboekje aanw., pr.n.o.L 
k. Tel. 045-752215. 


Partij kookpannen met 
50% korting OP is OP 

KB\J - HORECA - GROOTHANDEL 
Ganzewekto 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606. 


Te huur KOELRUMTE in Ter overname aangeboden 
Iteo rt s n . pfcn. 90 m2, goedtape n d 1-mans TIM- 

ƒ 750.- purend. eacL etacfra. MER8ÉDRUF. Voor info 
045-212146. 045-423352- 


Te k. AUDI 80 coupé GT5, 
bwj. 81, APK, sportvign. 
stuurbekr. in pracht st vrpr. 
ƒ 7.750,-. Tel. 045-463996. 


AUDI 100 CC 2.3, 11-87, 
115.000 km. wit ƒ 14.950,-. 
Tel. 04906-1387. 


AUDI 100, 5-cyi. inj. 6-’88, 
zwartmet airco, LPG, 
ƒ 18.950,-. 04906-1387. 


AUDI 100, 5-cyt serret 5- 
89, btauwmet 96.000 km. 
Tel. 04906-1387. 


Te koop AUDI 100, Lz.g.st, 
bwj. 83, op LPG, vr.pr. 
ƒ 5.100,-. TeL 045-461757. 


Te k. AUDI Coupé GT. bwj. 
82, LPG, te.a-b. Inr. combi 
mog. Tel. 04406-12690. 


Autobianchi 


Te koop Opel CORSA 1.31 
Sedan, 4-drs., bwj. 2-80. 
mi. 045-724938-724138. 


Suzuki SWIFT 1.0 GA. bwj. 
8-84, groenmetalic, 

ƒ 6.500.-. TeL 045-352846. 


Opel 

n—; a Weg. omstandigh. tk. AUDI 
60 1.8S, bwj. 89, Serret 
open dak, sportveigen enz., 
24.000 km. Tel. 045-352756 
na 18.00 uur. 


Te k. AUDI 100, bwj. 86. 
LPG, Lz^lsL, pr.rvo.tk. 
Tet 045-27323L 


BMW 520i. 1989 ƒ 39.S 

Lada 1200 S. 1987 ƒ 4.S 

Peugeot 309 GLProfN LPG. 1989 ƒ 18.S 

VW Golf 1.3 Avance. 1987 ƒ 14.8 

Volvo 345 DL Special . 1986 ƒ 8.8 

Volvo 360 2.0 GL. 1987 ƒ 12.8 

Fiat Panda 750 CL . 1989 ƒ 9.7 

Fiat Panda 1.0L. 1991 ƒ 12.S 

Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT. 1991 ƒ 14.8 

Fiat Uno 45 Carrara. 1987 ƒ 8.8 

Fiat Uno 45 Super. 1986 ƒ 7.8 

Fiat Uno 45 Super. 1968 ƒ 11.8 

Fiat Uno 45 Lido .. 1989 ƒ 129 

Fiat Uno 45 Super IE KAT. 1989 ƒ 13.5 

Fiat Uno 1.0 IE KAT. . 1999 ƒ 14.8 

Fiat Uno Super 1.0 IE KAT... 1990 ƒ 15.9 

Fiat Uno 60 S sRver.. 1987 ƒ 10.9 

Fiat Uno 1.4 IE KAT.... 1990 ƒ 16.5 

Fiat Uno 75 SX IE KAT. 1988 ƒ 13.5 

Flat Uno 75 SX IE KAT. . 1990 ƒ 19.9 

Fiat Uno 60 S DIESEL . 1986 ƒ 7.5 

FiatTipo 1.4 DGT. 1989 ƒ 19.2 

Fiat Tipo 1.4 DGT IE KAT. 1990 ƒ 23.9 

Fiat Tipo 1.6 DGT IE KAT. 1991 ƒ 27.9 

Fiat Croma 2500 diesel. 1987 ƒ 14.9 

Fiat Croma 2.0 SX IE KAT.. 1990 ƒ 34.9 

Fiat Ducato 2.5 DIESEL. 1991 ƒ 28.9 

1 JAAR 100% GARANTIE 

Persoonlijke lening, finandal, lease en/of 

WA/Casco verzekering vlot geregeld! 

RU NU, BETAAL IN 1993!*) ’ 
oekt alleen oo 

Fiat Uno LI SUPER IE , zwart 
Fiat Tipo 1.4 IE, wit 

KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER! 

ƒ 3.000,- EXTRA inruilpremie*) 

Fiat Tipo f?S H=?^gr3s metallic 

Fiat Tf» 1.4 SX IE "Skyline” zwart 

2E PAASDAG is KUKDAG 

*) Vraag naar onze voorwaarden. 

Fiat Schobben Brunssum 

Tegeistraat3. TeL 045-250675. 


39.950, - 

4.950, - 

18.950, - 

14.950, - 

8.950, - 

12.950, - 
9.750,- 

12.500, - 

14.950, - 

8.950, - 

7.950, - 

11.950, - 

12.950, - 

13.500, - 

14.950, - 

15.950, - 

10.950, - 

16.500, - 

13.500, - 

19.950, - 
7.500,- 

19.250,- 

23.950, - 

27.950, - 

14.950, - 

34.950, - 

28.950, - 
046423352. 


OraM vsr» fabriek uniek Ter OVERNAME aangebo- 
siMimvkmcra den: ounsta g etogen café 

ook voor verkoop laag». Tal met woning en terras te 

Schimmen Iventaris ter 
Atauons voor 12 uur over n ame (ka n worden ge*- 
's morgens bob, staat uw nandsnl). Vakdpéome ve- 
PICCOLO de volgende dag reist Dfcetd te aa nvo a rt ta n . 
al in het Umburgs Dagbiad Branr. B-1351. LD.. Pbet- 
Tet 046-719966. bue 2610,6401 DC. Hoeden 
Tuinmachines 


Te k. BMW 3231; 79, motor 
185 pk., 2.5i, -87, '15 inch 
verlaagd, enz., vrpr. 
ƒ 5.750,-. TeL 045-215783. 


BMW 318t dbiauwmet, d. 
glas, Ujna *86, ƒ 10.750,-, z. 
m. auto. 046-527945. 


Te k. Opel SENATOR 31 tr. 
Autom. aircond., crutsecon 
troie, mod *85. Zéér mooie 
auto. Pr. ƒ 6.500,-^ Tel. 046- 
581143 of 527695. 


VOLVO 244 DL76, ƒ750,-, 
m« APK. 493. TeL 04492- 
3781. 


Ta k. Suzuki SAMURAI jeep 
cabrio z.gjLn. bwj. 90, km. 
stand 10.000, gr|s kent <flv. 
accees. Tst. 045-259963. liiii lagreiii 


Mitsubishi GALANT; 
diesel 2.3, bwj. ’B&J 
april '93. 04493-1957, 

Mitsubishi TREDiA 1.4 GL, LANCER 1.4 GL 
7- 85, 4-drs. LPG. ƒ4.950.- rood. APK 11-92, 

Tel. 04906-1387. ƒ 3.450,-. Tel. 045-i 


Nlssan/Datsun 


autocentrum 

Mercedes 190 E 1.8 roodmet. 

.7-’91 

Mercedes 190 E autom. antr.met. 

.2-'90 

Mercedes 190 E zwartmet.. 

.1-’87 

Mercedes 190 groen. 

.2-85 

Mercedes 190 D groenmet. 125.000 km. 

.2-’85 

Mercedes D schuifd. zilvermet. 

.1-’85 

Mercedes 190 D ABS blauwmet. 

.1-’91 

Mercedes 190 D 2.5 rookzilv.mei . 

.1-’88 

Mercedes 200 D zilv.met. 125.000 km. 

.3-’89 

Mercedes 200 D impalamet. 

.12-89 

2e PAASDAG GEOPEND 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 


I 


Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 


230 E blauwmet. 80.000 km/1-’87 

230 E airco zwartmet./I-'90 

230 E autom. perimutgr.met75-'88 

230 TE (combi) autom. blauwmet/8-'87 

250 D zwartmet 79- 89 

250 D zwartmet ,/2-'90 

TD (combi) wit/12- 87 

250 TD (combi) malachite demo/1-’92 

300 D turbo bomMmet. demo/12-91 

300 CE zwartmet74-'91 

500 SE leer-zwart, rookzilv.meL/2-87 

600 SEL teer-grijs, briljant züv. demo 


Te k. BMW 316, bwj. 97. 
LPG, wit, ixg^t, pr.n.o.tk. 
Tet 0440854294/57162. 


Te k. Nissan 

_ . „ diesel SLX, bwj. 9- 

Te k. Datsuo BLUEBIRD 2.0 * g qqq -Tel 
GL d^sel, bwj. '82, ~ ~ «■* 

ƒ 2.000,-. Spekhouwerstr. 17 

27, VoerendaaL 55rs., 

— - - 80.000 km, 1 jr. 

Te k. NISSAN SRvia, 1.8 100 000 jgQ: 

Turbo, bwj. '86, 57.000km„ Nissan SUNNY, 
alle extra's. i.stv.nw., pr. n. APK 3-93, 4-drs. ƒ 
O.Lk. Tel. 045-428302. Tel. 045-427289. 


Oldtimers 


Zuid Nederlandse oldtime 

Zaterdag 16 en zondag 17 mei a.s. 

Rodahal - Kerkrade 

Beurs voor klassiekers, sportwagens, motoren, 
boeken, miniaturen, juke-boxen. 
Inlichtingen en deelname: Pro Mobiel Tc 
Tel. 070-3977210, Postbus 52109, 2505 CC I 


Ingevoerde PEUGEOT 403, 
1956, compleet ƒ 1.750,-. 
Tel. 045-229994. 


Te k. M.G.B. GT. 3-drs, 80% 
gerest spaakwieien, int ais 
nw., pr.n.o.tk. 045-271017 


Opel 


Demo-auto 

Opel Calibra 2.0i, 

bwj. jan92, zwartmet, krast 3.000, schuiktak, 
ABS, alarm, boardoomp., sportveigen. 
Nw.pr. ƒ 65.300,- nu ƒ 56.000,-. 


E-'-. 

Flat UNO 70 S Lz-ost, 
gZOOO^ign ^w^ r. ƒ 3750,-. 


Te k. Fiat RTTMO, Lz.gat 
bwj. 93» met treMtaak. iét 
nestere v jl ƒ 549.- 
ktare, pim. 25 m odteten b.v. 10 pk maei- 
teteche start en vangbek nu ƒ 3.500,- 
pAnv 30 verechiRenoe modeeen met 40 
uwwartduigen van 2JS tot 21 pk 
Fenari 2BhS, 26 pk dtoaet 4 wtal- 
hydro «tuur ƒ 19965,- 
macNnae op voorraad om. 10 zR- 


Te k. i.v.m. leaee auto 
CITROEN AX 11 TE, injec¬ 
tie, 5 dre., grijamet, dec. 99, 
zeer zuinig, ƒ12.000,-. Tel. 
04492-3539. 


Te k. BMW 3181 model 94, 
extra’s, i>nv, vrzx. 
8900,-. Tel. 045-272670 
261061. 


Te k. BMW 5251, bwj. 98.1. 
z.gA, kt zRvermet, Icht 
mewen vetgen, nwe. Den¬ 
dert, Kenwood stereo, vr^x. 
ƒ 34.000,-. Int 046522965. 


Te k. BMW 3181 m. 40 met 
kat, bwj. 98. krast 68.000, 


Fiat PANDA wtt, bwj. 97, 
70.000 km, in zeer goede st 
ƒ 6.700,- Bet 04455-1382. 


Fiat TIPO 1.4 AGT S, 7-91, 
4 mnd. gar. 12.500 km. kl. 
g ^noen^ pr.ao.tk. Tei. 


Te k. FIAT 127, bwj.76, pr. 
ƒ350.-. In redelijke staat 
tal. 046-750568 


Flat RITMO 80 CL bwj. 96. 
65.008 km, ƒ5.000,-. Tel. 
045-724637. 


APK zeer mooi, 
4G0,-. Tel. 046516241. 


KOOPJE! Fiat Panda 750 
CL in (WAL, ƒ 5.995,-. Tei. 
045-741973 na 17.00 uur. 


Te k. Fiat PANDA 45. bwj. 
91, APK gek., vrpr. ƒ500,-. 
Tei. 045-754359 na 18.00. Te k. weg. verh. buitenland 
Fiat CROMA, bwj. 88, km st 
120.000, APK juni 92, pr.n. 
o.Lk. Tel. 04496-53860. 


Fiat RITMO 60 CL 59.000 
km, 95 ƒ 5.250,-. Autobedr. 
Dortangs, ARaarstr. 2, 
Schirvtea Tel. 04493-2211. 


aportv., cv. alarm op af- 
s i anos oeo., stereo, vr.pr. 
-. 046-753618. 

Lozeman Tuinmachines b.v. 

Marid 14. Lottura TeLnr. 04763-2341. 


Gutbrod Gazonmaaiers 

Maaltachntak In tapvomt, keuze uit veie typt* 
Wer taxeedtevan 32 tot 53 cm. 

ARsn tegen zeer scherpe prijzen, 
h voor; Trimmers. vertRctrieermachinee, freesmachines, 
kompostmotens, kstHngzagsn enz. 

NU: vsrtRoitasrmea voor U benzJnemaatei ƒ 39,95 
Tuin en park service 
J. HERMANS &V. 
de Bles 6, Schimmelt, 04494-1224. 


Te k. TR 7 CABRIOLET bwj. 
90,1 jr. APK, nw. ge s poten, 
moet opgobo u wd worden, pr 
ƒ 9.950,-. Tet 04750-30634 VW KEVER Cabrio Speed¬ 
star, bwj. 1974, in perfecte 
staat kt rood. vrpr. 
ƒ 12.500,-. Te bevr. Bndstr. 

OO *-*-■- 

At JflOOOK 


USA GOLF GU cabriolet 
bwj. 94, airco, stuurbekr., 
sportw. Tel. 045-270999. Ford 


Te k. Ford FIËSTA bwj. 90. 
APK, zRvermetaL, radio/cass 
sunr, vr.pr. ƒ 1.650,-. Tel. 
04406-16173.' --- 


Onze PAASSHOW 

maakt kiezen makkelijk! 


Grandioze Opel-show 


Zoekt u een gebruikte auto, dan Hgt uw kans 2e PAASDAG voor het grijpen? 
Alleen tijdens deze show geven wij extra inruilprijzen voor uw huidige auto. 
Laat u ’m even GRATIS taxeren, dan ontvangt u in ieder geval een leuke 
verrassing kado. 


AUTOBEDRIJF LOVEN 

O.L. Vrouwestraat 89 Kerkrade 


045-453030 


Te k. Honda PRELUDE, bwj 
'83, model '84, zilvergrijs m. 

LPG, APK tot 4-93. Ucht- 
met. velgen en nw. banden 
195-50-15, biaupunkt ste¬ 
reo inst. verlaagd, etodr. 
antenne en sunroof, vr^x. 
compl. ƒ 11.500,- prijs zorv. 
der access. in overleg. Tel. I Wat VERKOPEN? Adver- 
04499-3187. teer via: 045-719066. 


Texacars 4x4 

04702-3040 

Suzuki Samurai..... ...1991 

Nissan Patrol D en TD 97 en 2x ... 1988 

Daihatsu RockyD. 1990 

Jeep Wrangter Lsredo 42 ... 

Mahindra softtop .... 

Auto’s met geel kenteken 

IsuzuTrooperbenz. _^.... 1QaA 

ewwte —. 

Niva 4x4 . 1988 
uuffilm 


i 

j *■ 
Haefland 2, Brunssum, tel. 


Opel KADETT 1.6 D/LS te 
koop weg. aanv. bedrijfs¬ 
auto, Ie eig.. zeer goed on- 
derh., bwj. 97, ind. radio/ T « k rwu 

«e s. 045-226001. _ SiT tST'87, kt. 

Opel CORSA 12 S TR Se- mog. ƒ 10.250,-. EM 
dan, bwj. 7-93, 5- o pe o d. 13, Kerkrade/Gracht 
zeer mooi, ƒ4.250,-. Tel. 

043916776. 


m 
JEEP Daihatsu Telt 2.80 
cabriolet, 1964, blauwmet 
stuurbekrachtiging, 
ƒ 1L950,-. 04906-1387. 


JEEP Mitsubishi Pajero gats voor CJ 
Turbo DteseL 1987, rood, Jëe^ e.d. 1 
80.000 km. ƒ23.950,-. na17.00 uur. 
Tel. 04906-1387. 


Toyota LANDCRUISER 2.4 
TD LX, bwj. '86, in nw.st. 
87.000 km, ƒ21.750,-. Tel. 
04493-1310. 


5 verchroomde WIELEN 
met z.g.&nwe. banden, 5- 
gats voor CJ. Suzuki, Lada, 
Jeeps e.d. Tel. 045-420652 


4-drs, 4-gang, bwj. 3-97, 
echte ktn.st 78.000, LPG, 
nw. band., uit!., accu, trekh., 
ANWB gek., vr.pr. ƒ 9.500,-. 
Tel. 045-218922. in nieuwst 


Opel KADETT 1.6 
rev. motor, APK, ƒ 
Tel. 045-255784. Hyundai Te k. Opel MANTA 2.0 S, 
1 uilgebouwd, i.z.g.st, 
i v elgen, bwj.79, APK 
, na 16 uur 045-444206 


KADETT 1.3 Club 
der 1.8 LS 98; 

LS en 1.3 LS '87; 

S 95; Corsa 1.2 S 
Corsa TR 1.3 37. 
bteibedrijf Denneman 
hutestraat 107, H 


% 


( 


types uit voonraad 


STUNTPRIJS ƒ 3250,- 
Tirin en Pak Service 


S®5at!Li!SS 71»966.' w. «g ƒ<• 


Mazda Te k. BEDFORD, tel. 
353437 


de BtaeA, Schfrrenert, 04404-1224. 


Te k. iVSt paarde TRAILER 
T* 0*4034715. |Wd State, 1 jaar oud. Te 

bevr. 046-510681 


rvnwMnvr..' r*rrri 

Te k. 
Ztefraat 20, 
04400-1341. 


.•v!»; ; v=its=71 


43,1 Te k. 2x GRIMME Europa 
' I Skater rooier, 1 A.V.FU1 r|- Skater rooier, 1 A.V.RI 1 r|- 
tee verstak roo ier. bunkJnh. 
Soo kg. 1 faflee, 4 rijige 
«ste z e aknac h. , 1 Rump- 
taad, 3 baRcs cuMvator 11 
frxL 2 Renpsted, 2 schaar- 
va. ƒ 500,-. 1 

rfsn frees 4 rfg. Cftrotin 


Paasshow 

van 16 april Mm 23 april 1982 

Speciale aktie met 
Citroen AX-BX-ZX 
2e paasdag geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

Van Leeuwen Citroen 

129, Kerkrade. _ 


Te koop Ford ESCORT III 
nwe gespoten, verbreed en 
verlaagd, ruü motor, 195 met 
ate-vaigen, zwarte remlich¬ 
ten, redta/case. en booten. 
Tel. 04454-5593. 


ESCORT 13 L bwj. 96, 
grismetaKc, ƒ7.750,-. Tei. 
077-547710. 


FORD Scorpio 2.5 CL diesel 
97, <*v. extra’s, ƒ 12.500,-. 
TeL 045-226433. 


Te k. Ford FlESTA 1.6 XR2, 
bwj. 95. wit <flv. extra’s, als 
nw. Tel. 04404-1384. 


Férd FlESTA, btf. 91, veie 
extra’s, nw. ƒ27.000,- nu 
19.000,-. 046-521219. 
Ford ESCORT 1.4 CL nw. 
type. 70.000 km. 97, 
ƒ 12.250,-; Ford Escort 13 
<fv extra's 94, ƒ 6350,-. 
Autobedr, Dortangs, AJtaar- 
str. 2 ScNnnen. 04493-2211 


Te k. MAZDA 323 H8 5-drs. 
automaat 94; Mazda 626 
HB 1.6 34; Nissan Mkxa 1.0 
5-speed 93; Mazda E 2200 
D met verhoogd dak 91. 
Autobedr. L Bodeker. TeL 
045-441721. A 


Te koop van monteur MAZ¬ 
DA 323 HB 1.5 '84. Tei. 
045-441721. 


MAZDA 626 2.0 GU Sedan 
bwj. 96, z.g.a.nw., vr.pr. 
ƒ 9.250,-. Tei. 045-315996. 


Te k. MAZDA 626 Sedan 
GU 2.0 L bwj. 90. zilver- 
met, in nw. st Tei. 045- 
464200 b.g.g. 045-320347. 


Te k. MAZDA 626 GT 2.01, 
bwj. 96, APK 4- 93, pr. 
ƒ13.000,-, met ale extra’s. 


tassen 16.00 -18.00 uur. 


MAZDA 323 92 1300, vr.pr. 
f 2.250,-. Tel. 043-432011. 


Lancia 


Lancia THEMA turbo diesel 
do.btauwmet, echuifdak, 97, 
ƒ9.000,-. Tel. 049515556. 


Land roveé 


metaltop, bwj. 
orig. Ford VB 


HOOI te koop. Tet 04404- 
131& 


TUMFREES met ploeg en Ford SIËRRA 1600 CL 8- 
96. 115.000 km. ƒ5.950,-. 
04806^1387. 


CfTROËN BX 19 TRS sta- Te koop Ford RÈSTA, bwj. 

93. APK. LTH Wietenslr. 


tion, 11-99, stuurbekr. 
met ƒ 19.950,- 04906-1 gras opvang en Moktor 
T uirig trekksrtje- TeL 
0832-11666680. 


AFRASTERffÉGSBANO , 
voor p—idenwekte, nylQn 
veretenit vm. ƒ 035 p.m. én 
steen pelen ƒ 4,50 lengte 
190. 500 mfr. over 
Te k. HOUTSPLUTMACHI- 
NE 380V, buis v. a fr a stering. 


IQ/DS en SM on¬ 
derdelen. oefanrikt en nteuw. 
Tevens in- en verkoop. Fa. 
Bagnole 0474&6285 


Te koop 2CV6, 92. APK, benzine, 
1.500.-. Tet 046520115. f3.300.- 


17, Brunssum. 045-255304. 


Ford ESCORT Ghia APK 4- 
93 goeds staal ƒ660,-: Co- 

AA « * - - 


Van Ie eig. Ford FlESTA 
1100 L Festival, m.34, 
5.500,-. Tei. 045-724417' 


Ford ESCORT 1300 L bwj. 
31, nwe. APK, sunroof, ix 
Tel. 046-379713. 


LANDROVER type 109-11, 
metaitop, bwj. 67, i.nwat., 
orig. Ford VB omb. motor, 
LPG. grijs kent, zomer- en 
winterkap, ƒ8.750,-. Auto¬ 
bedrijf Leek Schaepkens 
Klimmen, Tei. 04405-2896. 


benzine, ixgst, bwj. 94, pr 

ƒ3900,-. Tta. 045-210990. ■_ . . escort 1600 

«U5-12 4 *' 90 ’. 5^. Te k. ACA Diana, tmL 93, iï.^aSm., sSS/ 

tan, <ftv. extra’s, vyx APK. ij;.g.at kmtet 26.000. mSaSk.^ tStb tSl 
TeL 046526665 Tel. 045-2*1588. 045-75oS?^ 
MERCEDES 200D, bwj. 93, 
wtt. APK 93. Touwslager 6. 
Brunssum, 045-257753. 


300 E. bwj. 11-98, 78.000 
km. aussenL a ut ot oto fcx i , 
fénstarheber, automatte, 
kttma, kópfst N. leichtmet 
rider, 1 satz wintsrrédér ind 


r * M , 


i ; :i ;■ 


van II. 00 t/m 16. 00 uur 


TT -.Tim 


750 IA Diamant 
730i ADeiphin . 

5251 Delphin. 

524 TD l8iand .. 

5201 taland. 

32Si BriHiant. 


TT: TTT; 


Otroén VISA GT 80 pk, bwj. 
10-93. APK 3-93. pr. 
ƒ3.500,-. Tel. 045-413716. 


Véssrtata 1Q1A, Nuttt 


Te koop 2 Draws. 1 en 
2 jaar oud. TeL 


[RUl 


Tm, bwj. 99. ie eig.. 
f 15.750.-. Tet 045-270999 Bl ag en 


frynt 


SIËRRA CL dtesei station¬ 
car, 98. Garage Kusters, 
04499-1071 


Te k OEUTZ-FAHR oprtaf»- 
mtewnw K570-33, Lzgri. 
Tet OM65-1561. 

Te k. Ford ESCORT 1400 
CL bwj. 97, Ki. rood. Tel. 
71. 


Ford ESCORT L 1.6 D, wtt, 
bwL 35, Lz-ost. 127.000 
km.. pr.n.o.tk. 045-327370. 


Ford ESCORT XR 3 inj. '84, 
<fv. extra’s, ƒ7900,-, zeer 
Tel. cfé- 232321 . 


ca radto, SD, ZV orth. Sitze, 
wérme-gias, garagenfahr- 
zeug, CM 39.9C»7-. Tel. 09- 


324D Alpine ABS ... 
318IS Diamant 16V 
3161 Brilüant airco. 


Karkradarsteanweg 5 Karkn 
045-452121 Te k. Opel KADETT 12 N, Te k. Optel 
bwj. juni 31, vrpr. ƒ2.500,-. bwj. 79, vr.pr. ƒ 
Tel. 046-747816 045-324595. 


Avis Autoverhuur Auto verhuu r. Tet 
Langhockweg 
Ie (2nd.torrein 


Paasshow 

van 16 apri t/m 22 april 
2e peasring open van 1090 tot 1790 uur. 

Onze aanbiedingen zijn de beste! 

Fiat Creusen Heerlen 

Parattekreg 34,045-742121. 


ESCORT 13 QL, 94, 

ANWB mog. ƒ4950.-, zeer jFord ESCORT 1.8 D CL dte- 
moot Tei 045424128. sel, bwj. npt. 90. grftan., 5- 

Aukxnaat ESCORT 16L 94 *8, l*»™- f T3.750.-. 

Ns uw. sportw. <*v. exfra's. Tst 046-750506. __ 

T 6 !-.. 0 * 5 ^ 2 !!^:-— Te k. Ford ESCORT cfeeei 

Ford FIËSTA 1.1. nw. mod., Ven beelel 1987. ƒ6.800,- 
Bravo, 36, APK, zeer mooi, «tal. BTW. Rockmart Kiseel 
ƒ 6.750.-. TeL 045454067 46A Heerlen. 045-723142. 


Font ESCORT XR3 bwj. 31, Te k. Ford ESCORT 13L, 
vrpr. ƒ4.100,-. Tet 045- bv^. 93, APK aug. 92, vr.pr. 
319412. ƒ 4.150,-. Tel. 045-310793. 


Ford TAUNUS 2.0 GL 4-drs 
bwj. 79 met trekhaak, i-gst 
Tet 046423406. 


MERCEDES Benz 190 
blauw, veel extra’s, Lnw.st 
Tel. 045444841. 


MERCEDES 190 D 29. ver¬ 
laagd, sportveigen en cd- 
wisselaar. prfes ƒ 42.500,-. 
Tei. 045464800. 


PAASSHOW! Demonstra- 
tte-auto’8 ƒ 1.000,- tot 

4 10.000,- voordeel 230 CÉ 
); 260 E '90; 2x 250 D 91; 
190 E 90/91; 300 E 98; 300 
TD Turtxj 98; 230 CE 92; 
280 SLC 90; Jan v. duch¬ 
ten. TeL 045-722844. 


MERCEDES 190. D, 95, kt 
wit, met heel veel accesoé 
res, ixgst, 145.000 km., 
pr. ƒ 21.000.-. 045-752547. 


Opél CORSA 128, Van, bwj. toop Opai l 
ijT) 4.750,-. 046-512543. Nbwj^l^APK febr. 
Te k. Opel KADETT 1300 04451-2357. ^ 
Bertina, bwj. 00, wit Tel. 

045-256115. 

Opel Kade» BERUNA HB 
1200 N, bwj. 90, APK 93. 
Tel. 045-230627. 
045-752547. Te k. M.G.B. GT, bwj. 75, M. 
WÜ IN. 04450-2419. 


OpeiKADETT 12 

Opel REKORD 2.2 iN. ’86|!g- '**£!£' 
ULost met trekh., AF* pr. Tel. 045419749. ^ 
ƒ10.000,-. «vent inr. weg- Voor PiccotoV 

mater mofl. 045-740820. zie verder pagth«i 


PAASSHOW 

2c paasdag geopend van 11.00 - 10.00 uur 
Ui. 1 Ia 1 T ! Afjro KLANKSTAD B.V. 

Y i:i!hpi.-<cr-.;teonwef] IBS. Kcrkrado - Tel.: 045-113916 ' 
f limburgs dagblad k 


W 


economie i 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 9 


| Zeker meer dan (wee jaar produkiie 

Orderportefeuille van 
egemann goed gevuld 


E EDA — Koninklijke Bege- jaar van f 1.352 miljoen tot f 1.735 
Groep, een conglome- miljoen. Het bedrijfsresultaat ging 
1 van ongeveer 130 onder- vooruit van f 70 miljoen tot f 103 

gingen had “id 1991 voor nettow.ns, groeide 

5 ° , j van 1 73,5 miljoen naar f 85 mil- 

' miljard aan orders in joen. Per aandeel resulteerde dit in 
w portefeuille. Dit is f 3 een winst van f 19,52 (v.j. f 17,25). 
^d meer dan een jaar eer- Het dividend wordt verhoogd van 
het geval was. Dit feit f 2,60 tot f 3 per aandeel van nomi- 
de positieve verwachtin- naal f 5 * 

Van de groep voor 1992. 
eirwaeht wordt dat zowel de 
“howinst als de winst per 
*deel wederom zal stijgen. 

, r aad van bestuur schrijft 
111 het gisteren verschenen 
[Verslag. 


APELDOORN - In Europa 
wordt de jaarlijkse schade als ge¬ 
volg van vervalsing van waarde¬ 
papieren geschat op f70 miljard. 

Dit schrijft de raad van bestuur 
van de Gelderse Papiergroep in 
het jaarverslag. Gelderse Papier 
is actief op het gebied van frau¬ 
debestendig papier. In deze sec¬ 
tor werd vorig jaar een omzet 
van ruim f 50 miljoen bereikt. De 
meerkosten van dit papier staan 
in geen enkele verhouding tot de 
omvang van het frauderisico, al¬ 
dus het bestuur. 

De onderneming, waarin KNP 
een belang van 40 procent bezit, 


l il jaarverslag Gelderse Papiergroep blijkt: 

70 miljard schade door 
valse waardepapieren 


draaide vorig jaar goed. Het be¬ 
drijfsresultaat steeg van f 34 mil¬ 
joen naar f 41 miljoen en de net¬ 
towinst bereikte een niveau van 
f 16,3 miljoen tegen f 13,1 mil¬ 
joen een jaar eerder. Per aandeel 
klom het bedrijfsresultaat na be¬ 
lastingen van f 12,65 tot f 16,81. 


Het dividend gaat omhoog van f 
4 naar f 5. 

De nettowinst is des te bevredi¬ 
gender omdat hierin een buiten¬ 
gewone last is begrepen van f 1,7 
miljoen als gevolg van de ver¬ 
koop van Van Gelder Electrogra- 
phics (België). Alle sectoren van 


- x -V 


de onderneming hebben aan de 
verbetering van het resultaat bij¬ 
gedragen. In het algemeen kon, 
dankzij het gespecialiseerde ka¬ 
rakter van de produkten, een 
redelijk prijsniveau worden ge¬ 
handhaafd 

De netto-omzet van de sector 
grafische specialiteiten bedroeg f 
237 miljoen tegen f 252 miljoen 
in 1990. Oorzaak van deze lichte 
teruggang was een verminderde 
vraag door reeessieverschijnse- 
len in Europa, vooral in Enge¬ 
land. In Technische Papieren 
werd voor f 137 miljoen omgezet 
vergeleken met f 154 miljoen in 
1990. 


|| 


International (electrische 
J>ie) ontving vorig jaar een aan- 
j.^opese orders, onder meer uit 
/S&nd, waardoor de omzet bo- 
aet budget uitkwam. Holec 
^spanning kreeg een belangrij- 
Pdracht voor vijf substations 
^oedi-Arabië en verwierf pro- 
P in Finland, Cyprus en Iran. 
^ installaties werden geleverd 
^eden en op Malta. 

^2 zal Holec International door 
eigen ontwikkelingen maar 
door acquisities in vooral West- 


Werkgevers lijden ’vele miljoenen schade 9 

Zuivelstaking ten einde 


Van onze redactie economie 

DEN HAAG - De zuivelsta¬ 
king is afgelopen. De Voe¬ 
dingsbond FNV heeft gister¬ 
ochtend zijn leden opgeroe¬ 
pen het werk dinsdag na 
Pasen weer te hervatten. 


dpa haar activiteiten uitbreiden. De Voedingsbond ziet, zo zei voor- 
r Nero Price (pijpbekleding) zifter Greetje Lubbi, geen enkel 
dhaafde haar leidende positie in uitzicht op het heropenen van de 

onderhandelingen’. Zij wijt dat aan 
de starre opstelling van de werk- 


t jJ^kt. De omzet steeg met 55 

viT ent vergeleken met 1990. De ac -1 ~v. ^«***v. .& - — -- 

bereikte een historisch re-1 gevers. Dat bleek ook uit hun onwil 


;Awj ie ccu it- 

irj/diveau in de Noordzee en het 
Oosten. 

fcg^dizet in Nigeria was ook bevre- 
maar de verkoop in het 
n Oosten bleek zeer teleur- 
r e ^ en( f Een nieuwe acticviteit be- 
liiio levering van pijpbekle- 
■^«installaties aan derden. Orders 
geboekt uit Algerije en Rus- 

P Srui^ Transformatoren steeg het 
bfjd afgeleverde vermogenstrans- 
few^oren tot een recordaantal. De 
Holec Machines en Appa- 
IB 9 q ^as 20 procent hoger dan in 
Oe orderportefeuille bedraagt 
ongeveer 2,5 jaar produktie. 


0l hzet 


van de groep steeg vorig 


I'NMB Postbank 
{. ^eemt belang 
f ^ Postbank 
P s jechoslowakije 

* ffgïERDAM - De NMB 
I ank Groep, in het buiten- 
I %|h W b rkend onder de naam 
Vajj B ank, heeft een belang 
^ de p Procent genomen in 
? bank Ostovn i Banka, de post- 
Van Tsjechoslowakije. 

5 banu- 

] ^igtj Was hiertoe uitgeno- 

I tiet E V )[f gens haar expertise op 
,, led van moderne syste- 
: ^ oor het betalingsverkeer. 

, Banka is in 1990 op- 

( ist»K door het federale mi- 
Wi‘ e Van d e PTT van Tsje- 
&ri e .^ahije. Naast het minis- 
‘low-V k ° ok de Tsjechische en 
huni , Se ra dio- en telecom- 
'ouders^^H 8 ^ 11 aandeel- 

‘^n d 

itaa] 1 r< ^ e Van het aandelenka- 
*hdsJ S m handen van buiten- 
ijk Se p Ste hingen. De Oosten- 
eelhr,. ,° sts Parkasse is aan- 
Sdesltnd evenals de 
°stenrijk erVers * c ^ erun ^ ud 

in de Tsjechi- 
d Postbank is onderdeel 

‘ostbant o tegie van de NMB 
ie in p 0 K * roe P om haar posi- 

6 v erste?ke a n 1 ^ ° ost Euro P a 

iet n 

at th l We «: k va » de bank om- 
•est p kantoren in Boeda- 
>ra ag w ratis lava, Moskou, 
^ g ’ Warschau en Wenen. 

°k adv^ Post hank Groep is 

G.^ndere On«t Van postbanken 

m de 1 ° kur °P e se landen 
Kiemen Wlkkelin S van giro- 


om mee te werken aan een plan om 
de schade aan het milieu zoveel mo¬ 
gelijk te beperken. Niettemin 
noemde zij de staking een 'gran¬ 
dioos succes’. 

Daarnaast speelt een rol de intimi¬ 
datie en zelfs bedreigingen van sta¬ 
kers en hun huisgenoten van de 
kant van boeren en werkgevers. 
Lubbi zei dat dat nog nooit eerder 
in die mate heeft plaatsgevonden en 
dat de Voedingsbond daarover 
voortdurend in contact heeft ge¬ 
staan met de politie. 

De werkgevers, verenigd in de 
FNZ, zijn 'erg verheugd’ zo reageer¬ 
de directeur E. Bolhuis gisteroch¬ 
tend. „Het is beter voor alle par¬ 
tijen.” Hy zegt bereid te zijn zo snel 
mogelyk met de Voedingsbond om 
de tafel te gaan zitten om het cao- 
overleg te hervatten. Volgens Bol¬ 
huis becijferen de werkgevers het 
verlies door de stakingen op ’vele 
miljoenen guldens’. Dit verlies is te 
wijten aan de nadruk op de produk¬ 
tie van zuivelprodukten met lagere 
winstmarges. 

De Industrie- en Voedingsbond 
CNV, die een cao-akkoord met de 
FNZ (waarin een aantasting van de 
vut) wel heeft geaccepteerd, liet we¬ 
ten opgelucht te zijn met het einde 
van de staking. „De bond heeft res¬ 
pect en waardering voor de eigen 
leden, die de afgelopen week onder 
zware druk en intimidatie de rug 
recht hielden.” De CNV gaat ervan 
uit dat volgende week de cao kan 
worden ondertekend en deze de ko¬ 
mende twee jaar voor de zuivel 
geldt. 

Gisterochtend vroeg werkten vol¬ 
gens de bond ongeveer 2819 stakers 
in veertig bedrijven niet, een aantal 
dat vanaf dinsdag vrijwel hetzelfde 
bleef. 

Het geding dat de Unie van Water¬ 
schappen wilde aanspannen om een 
eind te maken aan de lozingen van 
melk in het milieu door boze vee¬ 
houders is nu ook afgeblazen. De 
Unie had de Voedingsbond FNV en 
de Zuivelbond FNZ gesommeerd 
een oplossing te zoeken om milieu¬ 
schade door de melklozingen te 
voorkomen. 

De detailhandel had deze week de 
Voedingsbond FNV ook al drin¬ 
gend verzocht onmiddellijk een 
eind te maken aan de stakingen. De 
beroepsorganisatie van zelfstandige 
levensmiddelendetaillisten vindt 
dat de bond aansprakelijk is voor 
de schade die de detailhandel op¬ 
loopt. 

De consument zal vandaag waar¬ 
schijnlijk weer in het hele land 
gewoon melk kunnen kopen. In he 
noorden van het land was dat ee 
paar dagen moeilijk, alsmede in het 
zuidelijk deel van de Randstad. In 
de overige delen van het land bleef 
de aanvoer van verse melk onregel¬ 
matig, maar nog wel te koop. 


(ADVERTENTIE) ^oorbeelden; 

w! 0pende deposito’s vanaf DM 10.000 of zonder 
Me p ri Ln? * n te S en maximale rente. 
q ® e ^beleggingen worden zeer discreet behandeld. 

wisselkoers op 17-4-1992: ƒ 112,65 = DM 100,- 


jL n KSE ANK herzogenrath eg 

I e solide basis voor alle geldzaken — 

t e; 

*MeS2!r at A h ’ Bicherouxstr 12-16, tel. 09-49-2406/801220 
ftjbach Ml Aster " str la ’ tel 09-49-2406/61342 + 65696 
5Mani e nh^ aSt ” chter Str - 3 > tel. 09-49-2451/41313 f 41056 
^pynperg, Mariftpstr. 18, tel. 09-49-2451/43463 


Dubbele omzet 
A n 7uivd 
# Versboerderij Naanhof in Nuth heeft deze week één keer zoveel melk verkocht als anders. De 
melk die daar over de toonbank gaat , komt niet van de zuivelfabriek maar rechtstreeks van een 
boer in Schimmert. Zodoende was er deze week dagmelk en verse zuivelprodukten in overvloed , 
terwijl in andere winkels in verband met de stakuig in de zuivelindustrie de schappen leeg de 
supermarkt in gaapten. Volgens bedrijfsleider Pierre Schoonbroodt van De Naanhof is de om¬ 
zet van melk en zuivelprodukten deze week verdubbeld. Gistermiddag was het helemaal druk 
op de versboerderij. Met Pasen voor de deur werden er ook nog eens grote hoeveelheden eieren 
en gevogelte verkocht. Foto: CHRISTA HALBESMA 


Zuivelfabrieken bevoorraden weer volop 

Hamsterwoede oorzaak 
van tekort aan melk 


DEN HAAG - Vanaf van¬ 
daag is weer volop melk in 
de winkels verkrijgbaar. De 
zuivelfabrieken die zich 
vooral toeleggen op de pro¬ 
duktie van consumptie- 
melk, hebben gisteren met 
man en macht gewerkt om 
hun afnemers te bevoorra¬ 
den. De tijdelijke schaarste 
aan melkprodukten, zoals 
die in de loop van deze 
week optrad door stakingen 
in de zuivelindustie, is ove¬ 
rigens meer veroorzaakt 
door de hamsterwoede van 
de consument dan als ge¬ 
volg van stagnerende aan¬ 


voeren. Aldus concludeert 
de Vereniging van Filialen 
en Grootwinkelbedrijven. 

Onder meer door melk uit het 
buitenland te betrekken, hebben 
de grootwinkelbedrijven en su¬ 
permarktketens de afgelopen 
dagen getracht de bevoorrading 
van hun winkels zoveel mogelijk 
op peil te houden. Dat was voor¬ 
al in het noorden van het land en 
in de zuidelijke Randstad het ge- 
Val. 

Albert Heijn viel daarbij voor 
haar filialen in en rond Rotter¬ 
dam terug op uit Duitsland aan¬ 
geleverde melk. Die zal vanaf 
vandaag echter al niet meer ver¬ 
krijgbaar zijn, aldus een woord¬ 
voerder van het AH-concern. 


achtergrond J 


Ook al omdat de toelevering van¬ 
uit het buitenland gecontroleerd 
beperkt’ is gehouden. 


Moeilijk 


Acties metaal 
op lager pitje 

UTRECHT - De acties in de me¬ 
taalnijverheid zijn gisteren op 
een lager pitje gezet. Volgens het 
draaiboek van de Industriebond 
FNV werd bij vijf bedrijven het 
werk neergelegd. 

Donderdag gebeurde dat nog bij 
een kleine twintig ondernemin¬ 
gen. In het Paasweekeinde 
wordt in het geheel niet ge¬ 
staakt. 

„Omdat op Goede Vrijdag toch 
al veel mensen in de metaalnij¬ 
verheid vrij zijn, hebben we be¬ 
sloten het wat rustiger aan te 
doen. 

Maar dinsdag wordt het actie- 
front weer uitgebreid", zo kon¬ 
digde een woordvoerder van de 
bond aan. 


DAF werkt aan een 
nieuw legervoertuig 


EINDHOVEN - DAF Special Pro¬ 
ducts, een divisie van de vrachtwa- 
genfabriek in Eindhoven, kan vol¬ 
doen aan de behoefte van de 
Landmacht voor nieuwe bepantser- 
de terreinwagens. Het gaat om zeer 
krachtige pantservoertuigen die, af¬ 
hankelijk van de uitvoering, voor 
diverse doelen kunnen worden in¬ 
gezet. Ook een amfibische versie 
behoort tot de mogelijkheden. 
Staatssecretaris Van Voorst tot 


Voorst (Defensie) gaf enkele weken 
geleden te kennen een bedrag van 
f 199 miljoen te willen besteden aan 
nieuwe terreinwagens voor de 
Landmacht. 

De levenngen zouden in 1995 moe¬ 
ten aanvangen. Bij DAF Special 
Products werd toen al aan een der- 
gelijk voertuig gewerkt. Volgens 
een woordvoerder in Eindhoven 
zou volgend jaar een prototype ge¬ 
toond kunnen worden. 


Bij zuivelfabrikant DMV Campi- 
na in ’s-Hertogenbosch zei 
woordvoerder J. Thijssen dat al¬ 
les op alles is gezet om de win¬ 
kels te bevoorraden met dagver¬ 
se melk. „We hebben er bewust 
voor gekozen om juist de pro¬ 
duktie van melk weer op niveau 
te krijgen. De afgelopen dagen 
hebben we niet de volledige pro¬ 
duktie kunnen draaien. Wel zal 
het nog even moeilijk zijn om 
bijprodukten zoals yoghurt in 
voldoende mate in de winkels te 
krijgen”, aldus Thijssen. 

De zuivelfabrikant heeft niet 
hoeven besluiten extra vracht¬ 
wagens voor de bevoorrading 
van de winkels in te zetten. 


Volgens de woordvoerder van DAF 
gaat het bij het project niet alleen 
om militaire toepassingen. In ande¬ 
re uitvoeringen is de krachtige ter¬ 
reinwagen bijvoorbeeld ook ge¬ 
schikt voor vliegveldbewaking of 
brandbestrijding. Het voertuig kan 
naar wens licht of zwaar bepantserd 
worden, voorzien worden van 
boordgeschut en geschikt gemaakt 
worden voor gebruik op het water. 

Ook elders in Europa wordt aan 
nieuwe generaties militaire terrein¬ 
wagens gewerkt. Dat is onder meer 
het geval bij het Italiaanse Iveco 
(van het Fiat-concern) en bij twee 
Franse fabrieken. De Nederlandse 
Landmacht is in eerste instantie in 
de markt voor ruim 300 van derge¬ 
lijke voertuigen. 


Beurzen gesloten 

De effectenbeurs in Amsterdam 
was gisteren, net als de beurzen 
in Londen en New York, geslo¬ 
ten. Daarom ontbreekt het 
beursoverzicht vandaag op deze 
pagina. 
Hero 


Hero in Breda tracht een partij 
van circa 20.000 flesjes cerise 
terug te halen bij horeca en 
particulieren. De druk in de 
flesjes (0,2 dl) is te hoog; er zit 
te veel koolzuur in. Hero 
plaatste gisteren in enkele 
kranten advertenties waarin 
gewezen wordt op het gevaar 
van de flesjes. Ze kunnen uit¬ 
een spatten. Hero is volgens 
een woordvoerder éen geval 
bekend waarin dat al gebeurd 
is. De betrokkene liep snijwon- 
den op. De gevaarlijke cense- 
flesjes werden vorig jaar juli 
gevuld. In de maanden daarna 
deed zich het probleem niet 
meer voor. 


Panocean 


Bij het Rotterdamse tankop- 
slagbedrijf Panocean is gister¬ 
morgen een principe-akkoord 
gesloten over een collectieve 
arbeidsovereenkomst voor 
twee jaar. FNV-bestuurder 
Kees Marges sprak van een 
’doorbraak’ in het conflict over 
een arbeidsvoorwaarden in de 
tankopslag. Bij de andere be¬ 
drijven in deze sector, Paktank 
en Matex, wordt al twee w’eken 
gestaakt. Panocean, met 223 
werknemers het kleinste van 
de drie opslagbedrijven, biedt 
de werknemers dit jaar en vol¬ 
gend jaar 95 gulden per maand 
erbij. Omgerekend komt dat 
neer op twee keer 2.25 procent, 
bovenop de prijscompensatie. 


Parretti 


Credit Lyonnais Bank Neder¬ 
land (CLBN) heeft besloten tot 
een veiling van de aandelen 
van de Amerikaanse filmmaat¬ 
schappij MGMPathé Commu¬ 
nications die de bank in onder¬ 
pand heeft voor leningen aan 
de omstreden Italiaanse zaken¬ 
man Giancarlo Parretti. de for¬ 
mele eigenaar van MGM. Dat 
moet de laatste stap worden in 
CLBN’s langdurige juridische 
gevecht om de Italiaan volledig 
uit MGM te werken. 


Verstegen 


Dick Verstegen is door de VNU 
Dagbladengroep benoemd tot 
hoofdredacteur in algemene 
dienst. Verstegen wordt vanaf 
eind april belast met de coördi¬ 
natie van een aantal facilitaire 
diensten op journalistiek ter¬ 
rein binnen de gehele dagbla¬ 
dengroep. 

• Aluminium 

Het verbruik van aluminium in 
Nederland is vorig jaar met 7 
procent gestegen ten opzichte 
van 1990. Hiermee wordt de 
stijgende lijn van de afgelopen 
jaren voortgezet, aldus de 
stichting Aluminium Centrum 
in Woerden. In Nederland is de 
bouw met 40 procent de groot¬ 
ste afnemer. 


(ADVERTENTIE) 


BELEG UW GELD 
IN BELGIË 


op 1 jaar 8,30% 
op 3 jaar 8,30% 
op 5 jaar 8,30% 


4% op spaarrekeningen 
2% getrouwheidspremie 


STAATSWAARBORG 
VOLSTREKT BANKGEHEIM 
OOK BRIEVEN AAN TOONDER Staatswaarborg 
Officieel agentschap 

IVO CONINGS 

Rijksweg 380, Maasmechelen 
Tel. 09-3211761869 

ons kantoor is 

op zaterdagmorgen geopend. 


(ADVERTENTIEI 


ENERGIE 
DOOR RUST I 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • PaginaJ Suzuki ALTO GL rood, 1989 
ƒ9.750 -. Tel. 040-515556. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719968 


Subaru Opel 


_! EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN. 


Opel KADETT stat.car m. 
90. 1 6 i autom.. izg.st. Tel. 
045-427289. Inruii mogelij*. 

KADETT 12S HB. 3-drs 
bwj. '84, APK 4-93 i.z.g.st. 
ƒ 4 800.-. Tel. 04454-2092. 

KADETT 1.2 S goudmetailic 
Bwj. 85. Tel. 04498-59126. 

Opel VECTRA 16i GL. '90. 
ƒ 22 500.- Inr mog ANWB 
r app aanw 046-527945 

Te k. Opel KADETT Club, 
o-drs. '87, i.z.g.st., pr. 
ƒ 9 500,- Tel. 04959-3203. 

Opei KADETT 1.2 S, bwj. 
8T APK 2-93, zeer mooi, 
ƒ 2.350 - Tel. 046-524669. 

Opel KADETT 13 S. 4-87. 
rood. 3-drs. LPG, 80.000 km 
ƒ 10 950.-. 04906-1387. 

Opel KADETT 1.3 S, grijs¬ 
met.. bwj 83, ƒ 3.750,-. Tel. 
04450-2826. 


Te k. Opel KADETT, bwj.'79 
APK tm okt. 92, rijdt prima, 
vr pr. ƒ 395,-. 04405-1949 

Te k. Opel KADETT Sedan 
1.6 diesel, bwj. '88, i.z.g.st., 
pr n.o.t k. Tel. 045-725099. 

Te k. Opel KADETT 12 LS 
bwj. 86, rood, km.st. 77.000 

Tel. 045-227710. __ 

Te koop Opel MANTA B 2.0 
Itr, met schade, ƒ 650,-. Tel. 
0 45-222235 _ 

Te k. Opel KADETT 12S, 
bwj '81, plus 4 sportveigen 
goed voor BMW en VW 
maat 205-50. 045-256722. 

Opel OMEGA 1800 S. bwj. 
apr. '87. kl. wit. 5-gang. Ie 
lak, i z.g.st., ƒ 9 750,- Tel. 
046-740382 


Sensationele Paasaktie 


Van 16 t m 25 april grandioze aanbiedingen 
op alle modellen, o a. ƒ 1.000,- korting 
! op de Mini Jumbo Sultan. 

1 60 Ster-occasions in voorraad, 100% financiering mogelijk. 

j 2e Paasdag geopend. 

AutoGarant 

Schelsberg 128, (tussen Hendriks en Bristol), Heerlen. 
Tel. 045-725588. 


Autobedrijf Eussen KADETT GSi, 2.0 i, bwj. 5- 
89, km.st. 45000, pr. 
ƒ22.500,-. Tel. 045-255448 
’Ot 17 uur. 045-2 73574. 

Te k. KADETT City bwj. 76, 
APK 15-11-92 vr.pr. 
ƒ 700.-. Tel. 045-754426. 


Te koop Opel ASCONA 19. 
owj. '79. APK, i.g.st. Tel. | 
'045-257098 I 


Exclusieve Opel KADETT 
1 6 GTi diamantzwart. m.'90 
pr. ƒ 15.950 - 046-741026. 

Te k Opel CORSA 1.2 S, 3- 
drs. bwj. 84. Autobedr. Dor- 
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen 
Tel 04 49 3-2211. _ 

Opel ASTRA 1.4i GL antr. 
metal. RV, lichte schade, 4 
mnd. oud ƒ 19.750,-. Tel. 

040 -515556. _ 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT' Bel: 045-719966. 


Ransdalerstraat 43 - 6311 AW Ransdaal 
Telefoon 04459 - 1677 

2 jaar gratis onderhoud! 

bij aankoop van een nieuwe Subaru Justy. 

Tevens occasions: Subaru Mini Jumbo, 

Justy, Lll-Serie, in diverse uitvoeringen. 

2e Paasdag geopend 

van 11.00 - 17.00 uur. 


Toyota 


Peugeot 


Toyota CELICA bwj. '82, 
APK '93. ƒ3.950,-. Brede- 
rostr. 2, Brunssum. 


Toyota TERCEL, 80, APK, 
Ie eig. 67.000 km. bijz. mooi 
ƒ 2.500,-. 045-255784. 


Autobedrijf 
Jasper BV 

off, Peugeot Dealer 

10 % 

korting 
tijdelijk 
op al onze 

100 

leeuwenkeur 
gebruikte auto’s 

Autobedrijf 
Jasper BV 

Windraak 29 Munstergeleen 
Tel 046-521944 
off Peugeot Dealer 


PEUGEOT 405 SR 1.9, 6- 
89. blauwmet. stuurbekr. 
59.000 km. ƒ21.950,-. 
Tel. 04906-1387. 


PEUGEOT 505 GR familiale 
automaat, 7-pers. 7-85, 
grijsmet. ƒ11.950,-. 04906- 
1387. 


PEUGEOT 505 GL station, 
3-89, wit. 70.000 km. 
ƒ 17.950.-. 04906-1387. 


Te k. PEUGEOT 405 Mi 16, 
bwj '88. 89 000 km., kleur 
rood 160 PK, als nieuw. 
043-472721 06-52983020. 


Te k. PEUGEOT 405 GRD 
(diesel), 1989, zilvermet. 
ƒ 17.500,- incl. BTW. Kissel 
46a, Heerlen 045-723142. 


Te k. PEUGEOT 205 XL. 
Bwj. 86. kleur wit, ƒ 8.250,-. 
Tel 045-453572. 


Te koop PEUGEOT 405 GLi 
Ie eig., 1990, LPG. in pracht 
staat. ƒ17.750,-. Tel. 
04959-3203. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Pontiac 


PEUGEOT 205 GTi, bwj. '86 
zeer mooi, nwe bnd. nwe. 
jitl schuifd alarm. Interes.! Te k. PONTIAC Sunbird, 
pr Tel zat 043-643256 of! bwj. '80, APK 12-92, pr. 
kantooru. 043-252550 ! ƒ 2500,-. Tel. 045-415992. 
GROTE TOYOTA PAAS-SHOW 

Op onze show presenteren wij de totale 
PERSONENWAGENLIJN 
SPORTWAGENLIJN (primeur Celica Cabriolet) 
BEDRIJFSWAGENLIJN 
en de hele 4 WD-SERIE 

Diverse demonstratieauto’s aanwezig 
voor een uitgebreide proefrit. 

SHOWDAGEN: 

zaterdag 18 april 
maandag 2e paasdag 
dinsdag 21 april 


MENGELERS OQtSBEEK 

Provincialeweg 91, Oirsbeek 
Tel.: 04492-1814 


Te k. Toyota CAMRY 2.0 
GLi, stationcar, bwj. 7-'87. 
Tel. 04406-12052. 


Toyota LANDCRUISER 2.4 
TD LX, bwj. '86, in nw.st. 
87.000 km, ƒ21.750,-. Tel. 
04493-1310. 


Te koop Toyota COROLLA 
1600 GTS 16 Valve, bwj. okl 
'89, vr.pr. ƒ22.000,-. Tel. 
04498-51076 na 18.00 uur. 


Talbot 


Te koop Talbot HORIZON 
1.5 SX automaat, cruise Ctrl. 
en boardcomp., bwj. '80, 5- 
drs., APK 2- 93, i.g.st., leuke 
vakantieauto, ƒ 1.275,-. Tel. 
045-253608. 


Volkswagen 


Te k. GOLF GTi, alle extra’s, 
bwj. '79. Tel. 045-258491. 


Te k. GOLF GTi, type 80, 
goede motor, veel extra's., 
vr.pr. ƒ 2.900,-. 046-338284 


Te k. VW POLO, bwj. '79, 
APK 9- '92, i.z.g.st., pr. n.o - 
t.k. Tel. 04454-4759. 


Lichtgroene GOLF 1.6 bwj. 
11-'79, ƒ 1.450,- Moet bin¬ 
nen 2 weken weg zijn! Gu- 
likstr. 63, Eygelshoven._ 


VW GOLF D, bwj. 1979, 1 jr. 
APK, siervelgen, nieuwe br. 
banden, GTI stoelen, enz., 
perf. st. ƒ 2.500,-. Tel. 046- 
755428. 


VW GOLF Diesel, bordeaux 
roodmet., sportv., zonnedak 
APK, trekh., enz., tel. 045- 
223843 


GOLF 1800i, bwj. 
extra’s, kleur wit, 
Tel 046-529307. 


'87, veel 
ƒ 12.750,- 


VW GOLF 1800 inj. advance 
8- 88, groenmet. 60.000 km. 
ƒ 17.950,-. 04906-1387. 


VW GOLF diesel, 7-'88. 
85.000 km. ƒ 13.950,-. Tel. 
04906-1387. 


VW GOLF turbo diesel, 7- 
'89. wit, 70.000 km. 
ƒ 19 950,-. 04906-1387 


VW GOLF C diesel 5-bak, 
groenmetal. 1990, 

ƒ 16.500,-. Tel. 040-515556 


Renault 


RENAULT 11 TL 11 -'85, 
rood, 59.000 km, 5-drs., 5- 
versn., trekh., APK. in st. v. 
nw„ ƒ 6.650,-. 045-451797. 


RENAULT 18 GTL APK tot 
3-'93, pnjs ƒ2.250,- Tel . 
043-432011. 


RENAULT 25 GTX, 5-’88, 
blauwmet. 110.000 km. LPG 
ƒ 17.950.-. 04906-1387. 


Te k. RENAULT 5 TL bwj. 
85, 79.000 km, nw. mod.. 
ƒ 5.750,-. Tel. 045-316940. 


Te k. RENAULT 11 GTL, 
bwj. '84, APK, 5-drs., 5-bak 
ƒ 4.350,-, Burg. Dohmen- 
plein 30, Eygelshoven. 


RENAULT 11 GTX, '84, 3- 
drs.. wit, 81.000 km., 
ƒ 3.650,-. Na 17 00 uur tel. 
046-757711. 


Te koop RENAULT 5 GTL, 
bwj. '82, APK 12- '92, vr.pr. 
ƒ 1.650,-. Tel. 04406-12690 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Saab 


SAAB 900i 4-drs, odoardo- 
gri|s, bwj. '89, 49.000 km, i. 
z.g.st., vr pr ƒ30.000.- Tel. 
045-256201 


Te koop SAAB 99 GL, APK 
10-92, bwj 77, ƒ1.100,- 
Tel. 045-229394. 


SAAB 9000 CD 2.3 Turbo. 
Dwj 91, 25 000 km., airco, 
alle extra s. Inl. 046-522965. 


Skoda 


Te k. SKODA 105 L, bwj. 
11-86, i.z.g.st. Pastorijstr. 
12. Nuth. 


Seat 


Te k. Seat IBIZA 1.5 GL bwj. 
'87. kl. rood, div extra's, i.z. 
g.st. Pr ƒ9 500.-. Tel. 
04450-4023. 


Suzuki 


Primeur alleen bij Alcarsü 

Nu in onze showroom: 
de nieuwe 

Suzuki Swift Cabrio 

Beperkte oplage. 

$ SUZUKI 

alcars a/cars a/cars 

Haefland 15. Brunssum. Tel. 045-252244 


VW KEVER Cabrio Speed¬ 
star, bwj. 1974, in perfecte 
staat, kl. rood, vr.pr. 
ƒ 12.500,-. Te bevr. Eindstr. 
28, Jabeek 


GOLF 1 8i kl. zwart, bwj. '89, 
met veel extra's, vr.pr. 
ƒ 22.500,-. Tel. 045-245651 


VW JETTA 1.6 diesel, 4-drs. 
rood, 1982. APK tot okt. 
ƒ 2.500,-. Tel. 040-515556. 


Volvo 


VOLVO 

A. KLIJN 

HOENSBROEK - HEERLEN 045 - 22 00 55 

De Koomen 7 

Volvo 940 GL div. extra's Demo blauwmet. 

Volvo 440 GL Demo blauw. 

Volvo 440 Sunray rood . 

Volvo 460 GL div. extra's smokemet. 

Volvo 440 GL I.blauwmet. 

Volvo 340 DL 3-drs. automaat wit. 

Opel Kadett 1.3 LS 3-drs. blauwmet. 

Volvo 740 GL blackline antraciet. 

Volvo 340 DL 5-drs. 2x d.grijs . 

Volvo 340 L 5-drs. I.blauw . 

Saab 900 Turbo 4-drs. d.blauw. 

Opel Kadett 18 S 3-drs. beigemet. 

VW Passat Avance 5-drs. grijsmet. 

Volvo 340 3-drs. automaat 2x wit. 

Volvo 340 DL LPG 3-drs. wit . 

Volvo 340 DL 1.7 4-drs. d.rood . 

Opel Kadett 1.3 stationcar 3-drs. LPG wit. 

Volvo 240 DL LPG blauw . 

Renault 11 TL 3-drs. rood. 

Volvo 240 T stationcar d.blauwmet. 

Volvo 340 DL 4-drs. d. blauw . 

Volvo 340 Winner 5-drs. rood. 

Volvo 360 GLT 5-drs. grijsmet. 

Tweede Paasdag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur 


1990 

1991 
1991 
1990 
1989 
1989 
1989 
1988 
1988 
1987 
1987 
1987 
1987 
1986 
1986 
1986 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1982 


Te k. VOLVO 440 DL, 1 jr 
oud, km.st. 15.000, pr. 
ƒ 22.800,-. 04498-51437. 


Te k VOLVO 440 GLT, bwj. 
5-'90, kl zwart, div. extra’s. 
Tel. 045-457793. 


Te k SUZUKI Carry busje, 
bwj 82, i z.g.st., geel kente¬ 
ken, belasting ƒ 85 - per 3 
mnd . vaste pr ƒ 2.250,-. 
Veldslr 37, Brunssum. Roo- 
zenqaard 045-256535 


Suzuki SWIFT 1.3 GL Se¬ 
dan, bwj. 7-'90, km.st. 
30 000. Tel. 045-715112. 


Te k. Suzuki SWIFT 1300 
GL, bwj 12-87, iz.g.st., pr 
ƒ 7 500,-, tel. 045-459305. 


Te k. VOLVO 360 GLT inj. 
wit, bwj. 88, km.st. 38.000, 
stuurbekr. schuifd. trekh. 
ƒ 17.500,-. 04498-54961. 


VOLVO 245, 1984, grijs 

kenteken, LPG, tel. 043- 
630856. 


Te k. VOLVO 360 GLS 2.0, 
bwj '83, APK 2- 93, 
ƒ 3.400,- Tel. 045-723736 


Te k. z mooie VOLVO 340 
1700, bwj. '86. spec. uitv. wit 
ƒ8.500,-, 045-419612. 


VOLVO 343, bwj. '79, beige, 
LPG, APK 3-'93, i.z. g.st. vr. 
pr. ƒ 1.050,-. 043-650197. 


Te koop VOLVO 244 GL, 
bwj. '78, "Overdrive", lede¬ 
ren bekl. APK 12-11-92, pr. 
ƒ 95C,- Tel. 045-413773. 


Te koop VOLVO 340, bwj. 
84, APK 4-'93, 80.000 km., 
i.z.g.st. Tel. 04493-4929. 


Te koop VOLVO 340 DL, 
bwj. '85, weg wegens aan- 
sch. stationcar diesel, alle 
keuringen toegest. Tel. 
045-229046. 


VOLVO 343 DL, bwj. '79, 
APK 10-’92, ƒ1.500,-. Heir- 
weg 25, Geulle. 043-649207 


Te k. van votvomedewerker 
VOLVO 440 GL, bwj. mei 
'91, kl. rood, km.st. 15.000, 
ƒ 26.500,-. 04498-56729. 


Te k. VOLVO 240 DL met 
LPG, 138.000 km, 1985, 
ƒ 6.500,-. Kissel 46A, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Zastava 


ZASTAVA 65 GTL, '83, APK 
km.st. 59.000, ƒ 1.950,-, 
mooie auto. 045-255784. 


Diversen 


Autobedrijf Math Moonen 

Kruisstraat 42, Broeksittard 
Tel. 046-522276 

Toyota Corolla Hatchback 1.3 DX. 1985 

Toyota Corolla Liftback 1.6 DX. 1984 

Toyota Starlet 1.3 DX . 1983 

Toyota Tercel 1.3 DX. 1982 

Fiat Panda 45 Cabrio dak. 1985 

Fiat Uno 60 zeer mooi . 1988 

Toyota Carina 2-drs. 1.6 DX Ie eig. 1980 


AUTOSTRADA DE LOCHT 

Te k. VW GOLF GLS, 1600, 
i.z.g.st. Pr. ƒ 1.950,-. Laura 
Juliastr. 14, Waubach. 

Te k. VW GOLF diesel bwj. 
'84, nw. model, i.z.g.st. vr.pr. 
ƒ8.000,-. Tel. 045-320546. 
W. de Rijkestr. 8, Landgraaf. 

VW GOLF 1300 bwj. '81, 
APK, pr. ƒ 1.000,-. Tel. 045- 
242917. 

VW JETTA 1300, bwj. '82, 
APK 3-'93, i.st.v.nw. 

ƒ 3.250,-. Tel. 045-232321. 

GOLF 1600 aut. APK '93, 
als nw.! Jurastraat 3, Heer¬ 
len/Zeswegen. 

Te koop VW MOTOR Kever 
model. Te bevr. tel. 045- 
241588. 

Mooie VW GOLF 1.6 CL, div 
extra’s, bwj. '89, ƒ 15.950,-. 
Tel. 043-649968. 

GOLF diesel '89, 5-drs., 5- 
bak, km 72.000, als nieuw 
ƒ 15 850,-. 045-75X53 

VW GOLF GTi 16V, bwj. 87. 
Blaupunkt radio, vraagpr. 
ƒ 22.000,-. Tel. 045-311679 

Te koop VW SCIROCCO 
1600 GTi, in goede staat. 
Klingbemden X, Brunssum. 

VW PASSAT C diesel type 
'84, i.z.g.st., APK 28-8-’92, 
ƒ3.500,-. 045-412510. 

VW GOLF diesel Ie eig., 
groenmet., 11-'81, ƒ 3.250,- 
Tel. 04450-4145. 

Te k. VW GOLF I300i Man¬ 
haften, rood, vele extra’s, 4- 
'89, APK, pr. ƒ 17.500,-. 
046-526922. 

Te k. VW CADDY, bwj. '83 
turbo diesel, motor '88, vr.pr. 
ƒ 5.000,-. Tel. 04405-1X9. 

VW GOLF 1.6 GL '86, 5-drs. 
APK, z. mooi, keuring mog., 
f 8.650.- Tel. 045-454087. 
Gebr. Dominikowski biedt aan: 

Escort cabriolet i.st.v.nw. rood. 1985 

Opel Manta 400 heel apart wit . 1987 

Opel Rekord 2.0S roodmet. autom. LPG. 1983 

Ascona 1 6S 5-drs rood . 1984 

3x Kadett 1.6 GT wit, GSi rood, 1.3 LS rood. 1985/1988 

2x Kadett Caravan benzine en diesel. 1983/1986 

Opel Kadett diesel 5-drs. wit. 1986 

VW Golf diesel, 2x benzine. 1981 1983/1988 

VW Jetta diesel wit. 1985 

VW Passat variant diesel wit . 1986 

VW Passat CL groenmet. i.st.v.nw. 1984 

Mercedes 190E autom. div. extra's bfauwmet. 1984 

Mercedes 200D blauw. 1983 

Ford Siërra 2,0 GL 5-drs wit LPG. 1985 

Siërra combi 1.6 5-drs beige . 1983 

2x Ford Escort XR 3 zilvermet., 1.3 blauwmet. 1984/1986 

3x Fiësta 1.0, 1.1, diesel blauwmet. 1983 1984/1986 

Suzuki Swift 1.3 GL rood . 1985 

Mitsubishi Galant GLX antraciet. 1985 

Mitsubishi Colt GLX 5-drs blauwmet. 1985 

Volvo 360 GLE wit . 1988 

Volvo 340 autom. rood. 1983 

Fiat Ritmo 70S antraciet . 1986 

Seat Ibiza 1.5 GLX zilvermet. 1987 

Seat Ronda 1.6 GLX goudmet. 1984 

Renault 9 GTL 4-drs spring uitv. wit. 1987 

Renault 11 GTX blauwmet. 1984 

Peugeot 205 accent zeer mooi rood. 1986 

Citroen Axel 1.2 TRS spec. striping rood. 1986 

Citroën BX 1.4 wit . 1983 

Citroen BX 1.6 TRS groenmet. 1984 

Nissan Sunny diesel 4-drs zilvermet. 1988 

Div. inruilers tussen ƒ 750,- en ƒ 3.500,-. 

Gebr. Dominikowski autobedrijf 
Locht 38, Kerkrade. 

Tel. 045-420209. Gegarandeerde kwaliteit van Smeets, de 
enige officiële Mercedes Benz-dealer 
voor Zuid Limburg 


MAASTRICHT 


AKERSTEENWEG 10 
TEL.: 043-613200 


TYPE 

KLEUR 

BWJ. 

NIEUWPR. 

NU 

190D 

d.blauw 

88 

69.000 

32.500 

190D 

2.5 bl.zwartmet. 

89 

87.500 

38 500 

200D 

rookzilver 

89 

73 000 

43 500 

200D 

bl.zwartmet 

'89 

80 000 

55.000 

200E 

bl.zwartmet 

91 

85 500 

64.500 

230E 

groenmet. 

'88 

90.000 

45.500 


190E 2.5-16, direktieauto, ’90 
13500 km., blauwzwartmet., zeer compleet. 


HEERLEN 


WIJNGAARDSWEG 55 
TEL.: 045-754575 


TYPE KLEUR BWJ. 

190E 1.8 anthr.grijs, Ipg '92 

200E zilvermet. '91 

250TD d.blauw '90 


NIEUWPR. NU 
65.000 58.500 

87.500 75.500 

102.000 68.500 


GELEEN 


RIJKSWEG NOORD 125 
TEL.: 046-757575 


TYPE 

KLEUR 

BWJ. 

NIEUWPR. 

NU 

190D 

rookzilver 

'89 

67.000 

37.500 

190D 

impalabruinmet. 

'90 

75.000 

49.800 

200D 

anth.grijsmet. 

'88 

78.000 

35.000 

200 

parelgrijsmet. 

'87 

82.500 

38.500 


(H) = HEERLEN 

ANDERE MERKEN 


MERK 

TYPE 

BWJ.NIEUWPR. NU 

(M) Audi 

X 1.8 goudmet. aut. 

‘90 

47.500 

29.800 

(G) BMW 

316 blauwmet., LPG 

'86 

42.500 

14.800 

(H) BMW 

316i Ed.rood 

'90 

48.000 

29.500 

(M) BMW 

316i bl.zwart 

89 

42.000 

26.900 

(G) BMW 

320i bl.met., 4-drs. 

'88 

60.000 

28.500 

(G) BMW 

525i grijsbl.met. 

'85 

64.000 

15.000 

(M) Ford 

Escort 1.4 Bravo 

'88 

28.000 

13.500 

(G) Ford 

Siërra 2.0 cl laser 

'86 

34.000 

10.500 

(H) Opel 

Kadett 1 61 GT grijsmet 

'90 

32.000 

22.500 

(G) Opel 

Omega stat. 2.0 GL 

'90 

54.000 

34.900 

(H) Opel 

Senator 30i CD aut. 

'88 

104.000 

X.500 

(G) Peugeot 505 GL blauw 

'86 

42.000 

9.500 

(G) Peugeot 605 SRI bl gr met , LPG 

'90 

65.000 

39.500 

(G) Toyota Corolla 1.8 D 

'88 

35.000 

14.800 

(G) Volvo 

760 GLE aut. 

'90 

120.000 

69.000 

(H) Volvo 

440 GL rood 

'89 

X.000 

19.750 


ALLEEN DIE AUTO'S WAARAAN SMEETS ÉN * 
MERCEDES-BENZ HUN GOEDE NAAM VERBINDEN 
KRIJGEN DE STER GARANT STATUS. 

EN DE DAARAAN GEKOPPELDE 7 ZEKERHEDEN: 

• Volledige Garantie • Geld-Terug Garantie 
• VeiligheidsGarantie • Gegarandeerd bouwjaar en km-stand 
• Servicecontract • Servicepaspoort • 24-uurs Hulpdienst. SmeetS 


HfTRlf.N MAASTRICHT Gilt E ; E f : 


DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDES BENZ-DEALER 
VOOR ZUID-LIMBURG! 


Let op!!! 

Autobedrijf Reubsaet 

Gaat over enkele weken verhuizen, 
dus profiteer nu nog van onze 
SPECIALE VERHUIZINGSKORTING 
Ons nieuw adres zal zijn: 

Groenseykerstraat 17, Geleen 


Te koop: 


BMW 324 TD . 

. 1988 

BMW 325i. 

. 1986 

BMW 524 D. 

. 1988 

Opel Kadett 1.3 met LPG . 

. 1988 

Renault R5 GTL. 

. 1986 

VW Golf D . 

. 1987 

VW Polo . 

. 1984 

Volvo 340 . 

. 1984 

Porsche 944 . 

. 1982 


Motor-aanhangwagen voor 3 motoren. 

Auto Cüppers V.O.F. 

Diergaarderstr. Z 5a, 6105 CA Mana- Hoop. 04743-1546. 


AUTOSTRADA DE LOCHT 


NI V* VUth'l 
Autoparck Kerkrade 

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD 

Peugeot 405 GR donkerrood, el. ramen, enz. 1989 

Peugeot 205 XE, kl. wit, super zuinig. 1989 

Lada 2104, stationwagen, 21.000 km, nieuwst. 1989 

Lada2105, kl. rood, 35.000 km, 15 GL. 1989 

Volvo 760 GLE automaat, full option, antraciet . 1988 

Volvo 740 GL, kl. wit, mooie auto. 1984 

Volkswagen Polo Coupé, nw.st, kl. wit . 1988 

Ford Siërra 2 0 L zilvermetal. 5-drs. 1987 

Ford Escort 1400 CL Ie eig. 30.400 km blauw . 1987 

Citroën Visa Club wit perfecte cond. 47.000 km. 1987 

Ford Escort XR3i antraciet, div. opties. 1987 

Opel Kadett 1800 inj. GT Sport signaalrood . 1987 

Kadett 1.3 S sedan Ie eig. 65.000 km nw.st. 1987 

Subaru Justy 1000 LS 9 groenmet. super mooi . 1987 

VW Polo shopper goudmet. 1986 

Subaru Mini Jumbo Ie eig. 29.000 km zilver. 1986 

Merc. 200 ELE nw. mod. div. extra's, bord.rood. 1985 

Ford Escort Luxe, kl. blauw, Ie eig. 65.000 km. 1985 

Ford Escort 1600 diesel stationwagon. 1985 

Cherry 1700 Luxe D zilvergroenm. Ie eig. 1985 

Opel Kadett 1600 S 4-drs. signaalrood. 1985 

Renault 11 3-drs. suf)er mooi 80.000 km. 1985 

BMW 318 inj. goudmet. div. acc. 1984 

Ford Escort 1300 Luxe, div. sport, extra's, wit. 1984 

Renault 9 aut. Ie eig. goudmet. 1984 

VW Golf CL aut. Ie eig. LET OP 51.000 km. 

unieke conditie . 1984 

BMW 323i veel acc., nieuw model, gr.met. 1983 

Porsche 911 Targa modificatie SL. 1973 

Mercedes 230 Coupé voor liefheber. 1979 

Mercedes 230 T stationwagon Lz.g.st. 1979 

LOCHT 44, KERKRADE. Tel. 045-426424. 


T 


ELSLOO 


Paasshow 


Fiat Eurpa Spider 2000 inj. vuurrood '84; Porsche 924 i.z.g. 
st. 90.000 km. ’84; Mercedes 190 d.blauw nw. type ’89; 
Mercedes 190 E 15" sportvlgn. zw. glas centr. vergr. ’86; 
Mercedes 230 E aut. schuifd. spxxtvlgn. ABS veel extra's 
'86; Honda Prelude 2.0 EX 4WD senuifd. vuurrood '89; 
Honda Accord 2.0 EX stuurbekr. schuifd. nw. mod. '90; Au¬ 
di 80 1.8 S 15" sjoortvlgn. vuurrood '89; Audi 80 1.3 Serret 
uitv. '87; BMW 316 5-bak zw. glas 15" sportvlng. verl. ’87; 

BMW 316 5-bak 15" sportvlgn. verl. '87; BMW 318i zw. 
glas sportvlgn. verl. Ie eig. '84; BMW 628 CSi 16” sportvlgn 
zeer apart '83; VW Golf 1.6 Manhattan turbo diesel '89; VW 
Golf 1.6 Memphis 15" sportvlgn. verl. ’88; VW Golf 1.8i GL 
15" ATS sportvlgn. zw. glas '89; VW Golf 1.6 C diesel '86; 
VW Golf 1.6 CL diesel zw. glas '88; VW Kever 1302 i.nw.st. 
'71; Opel Kadett 1.8 GSi zw. glas '85; Opel kadett 1,3i LS 
3-drs. '88; Opel Kadett 1.3 S LS 3-drs. sportvlgn. rood '87; 

Opel Kadett 1.2 S 3-drs. en SR 3-drs. '86, '84, '81, '83; 
Opel Kadett 1.6i stationcar ’88; Opel Kadett 1.6 D station¬ 
car '88; Opel Ascona 1.6 sport 15" sportvlgn. vert. '86; Opel 
Omega 2.0i LS schuifd. '88; Ojoel Rekord 2.0 LS stationcar 
'85; Daihatsu Charade 1.3Ü 16V '89; Alfa 33 1.3 alfarood 
sportvlgn. '87; Alfa 33 1.3 chamjaagnemet. '89; Toyota Co¬ 
rolla 1.6 XL 16V Liftback '88; Toyota Corolla 1.8 XL diesel 
Liftback '89; Toyota Corolla 1.3 DX 12 V hatchback '85; 
Ford Scorpio 2.0 CL DOHC-motor '89; Ford Siërra 2.0i CL 
schuifd. zw. glas DOHC-motor '90; Ford Siërra 1.6 CL Se¬ 
dan '88; Ford Siërra 1.8 Laser 5-drs. '86; Ford Escort XR3i 
schuifd. apart '83; Ford Escort 1.1 L bravo schuifd. '82; 
Ford Escort 1.3 CL 3-drs. '87; Ford Escort 1.3 L stationcar 
'81; Ford Escort 1.6 CL diesel verl. sportv. '88; Mazda 626 
2.0 GLX Hatchback stuurbekr. '90; Mazda 626 2.0 LX 
Hatchback '89; Mazda 626 2.0 LX Sedan '89; Mazda 626 
1.6 GLX coupé ’85; Honda Accord 2.0 EX stuurbekr. '86/ 
'88; Honda Accord 1.8 EX-R ABS schuifd. '84; Nissan 
Sunny 1.6i SLX HB '89; Nissan Bleubird 2.0 LX stuurbekr. 
5-drs. '88; Renault 1.9 TD 3-drs. '89; Citroën AX 1.1 RE 3- 
drs '88; Citroën Visa 11 RE '86; Fiat Panda 45 S '86; Mitsu¬ 
bishi Galant 1.8 EL HB '89; Mistsubishi Galant 1.8 GL Se¬ 
dan '88; Mitsubishi Galant 1.8 GLX TD '85; 

Automaten: 

Toyota Tercel 1.3 DX i.abs.nw.st. '83; Honda Acc. 1.8 EX 
3-drs. i.z.g.st. '79; Honda Civic 1.3 DL 3-drs. '84; Opel As¬ 
cona 1.6 S i.nw.st. '82; 

Stationsstraat 85. Elsloo. Tel. 046-371766. 

2e Paasdag geop. van 10-18 uur. 


Ford Siërra Rs Cosworth '89 Ie eig. ƒ 37.500,-; Renault 25 
TX '90 Ie eig. ƒ 23.750,-; 25 V6 aut. '89 Ie eig. 50.000 km 
ƒ 30.750,-; 19 GTXi '89 Ie eig. v.a. ƒ 17.500,-; 21 GTS 
Nevada '88 Ie eig. ƒ 16.750,-; 21 TS/GTL '87-'89 v.a. 
ƒ 9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 Ie eig. ƒ 21.750,-; 
740 GL turbo D combi '88 Ie eig. ƒ 26.750,-; 240 DL combi 
88 Ie eig. ƒ 22.500,-; 440 GL/GLT '88-'89 v.a. ƒ 18.750,-; 
480 Sport '87 ƒ 20.750,-; 740 GLE '84-’88 v.a. ƒ 10.750,-; 
240 GL '82- 85 v.a. ƒ 3.750,-; 360 GLT '83 ƒ 5.500,-; 345 
GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; VW Passat 1.8 CL ’88-'89 Ie eig. v.a. 
ƒ 13.750,-; Passat combi '90 ie eig. 90 pk ƒ 27.000,-; Pok» 
Fox '90 ƒ 14.750,-; Ascona '84 ƒ 5.250,-; Passat D/combi 
D '84 ƒ 6.750,-; Golf CLD/GTD '85-'88 v.a. ƒ 9.000,-; Golf 
1.3/1.6/1.8 '84-'89 v.a. ƒ 7.500,-; Jetta ’81-’87 v.a. 
ƒ 2.250,-; Audi 80S/80D '88-89 Ie eig. v.a. ƒ 19.750,-; 
100 CC m. '86 ƒ 10.750,-; BMW 524 TD '89 Ie eig. 
ƒ 42.500,-; 525 E/524 TD '84 v.a. ƒ 7.000,-; 316/320i '84- 
'86 v.a. ƒ 8.000,-; Opel Vectra 2.8 GL HB ’89 Ie eig. 
ƒ 23.500,-; Kadett 1.7 D combi '89 Ie eig. ƒ 18.500,-; Ka¬ 
dett 1.7D combo '90 Ie eig. ƒ 14.750,-; Kadett 1.2/1/3/1.6/ 

1,6D '84'90 v.a ƒ 5.000,-; Omega 1,8/2.0i/2.0GLi aut. '88- 
'90 v.a. ƒ 14.000,-; Corsa '84- 87 v.a. ƒ 7.000,-; Senator 
3.0 '83 ƒ 7.750,-; Ascona 1.8 '88 ƒ 12.000,-; Mitsubishi 
Saporro GLX '83 ƒ 6.750,-; Mitsubishi Lancer GLX '84 
ƒ 5.500,-; Ford Scorpio 2.0i/2.4i/2.9i '85-'90 v.a. ƒ 10.000,- 
Siërra 2.0i sedan '88-90 v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3D 
combi ’84-'90 v.a. ƒ 5.500,-; Escort 1.4 CU combi '89 Ie 
eig. ƒ 15.500,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1,6D ’83-’89 v.a. 
ƒ 4.500,-; Orion GL '86 ƒ 3.750,-; Capri 2.3 '78 ƒ 3.750,-; 
Taunus aut. '82 ƒ 2.500,-; Citroen AX 1.1 E '88 Ie eig. 
ƒ 9.750,-; CX turbo '86 Ie eig. ƒ 11.000,-; BX 1.4/1.6/1.6 
Break '83-'89 v.a. ƒ 4.000,-; BX turbo D '88 Ie eig. 
ƒ 17.750,-; Visa '85-'86 v.a. ƒ 4.250,-; CX GTi ’85 
ƒ 7.500,-; Alfa 75 1.6/1 8 '86-'89 v.a. ƒ 11.000,-; Fiat Tipo 
IE '90 Ie eig. ƒ 17.000,-; Panda/Uno ’85-'89 Ie eig. v.a. 

< 48.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 19 '88-'90 Ie eig. v.a. 
16.500,-; 405 GRD Break '89 Ie eig. ƒ 22.500,-; Honda 
Aerodeck 2.0i '87-'88 v.a. ƒ 14.500.-; Accord 2.0 ’86-'88 
v.a. ƒ 11.000,-; Honda Prelude EX aut. '85 Ie eig. 
ƒ 13.500,-; Prelude spec. uitv. '84-'86 v.a. ƒ 9.000,-; Ac¬ 
cord EX aut. '84 ƒ 7.000,-; Nissan Bluebird 1.8 GL ’88-’89 
Ie eig. v.a. ƒ 12.500,-; Sunny combi D '85-'86 v.a. 
ƒ 6.500,-; Mitsubishi Galant GL HB '89 Ie eig. ƒ 19.500,-; 
Galant GL/turbo D 88- 90 v.a. ƒ 16.000,-; Galant TD/TD 
aut. '85-86 v.a. ƒ 7.500,-; Stanon turbo '83 ƒ 7.500,-; Ga¬ 
lant turbo D '86-'89 v.a. ƒ 19.750,-; Saab 9000 turbo '86- 
'89 v.a. ƒ 19.750,-; 900 GL '84 ƒ 5.750,-; Rover 2000 '84 
ƒ 3.750,-; Mazda 626 GLX/GLX D '88-'90 v.a. ƒ 14.500,-; 
323 GLX '85 ƒ 6.500,-; RX7 '80 ƒ 7.250,-; Hyundai Stellar 
'85 ƒ 4.500,-; Toyota Celica '83- 90 v.a. ƒ 6.750,-; Supra 
3.0i '88 ƒ 33.500,-; Camry ’84-'87 v.a. ƒ 7.750,-; Corolla 
'82-'84 v.a. ƒ 2.000,-; Lada Samara 1.3 '88 Ie eig. 
ƒ 7.500,-; Skoda 105 '87 Ie eig. ƒ 3.500,-; Mercedes 200 
D '82 ƒ 7.250,-; 230 TE combi '88 Ie eig. ƒ 43.500,-; Su¬ 
zuki Aito GL '88 ƒ 9.250,-; Mercury Marquis 79 ƒ 1.500,-; 
Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ƒ250,-. Direkte 100% 
financiering en leasing mogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

Trichterwg 109 Brunssum, 045-229080. 2e Paasdag geop. 


■ 

A 


Paasshow 

Aanstaande maandag plm 40 occasions bij 

Auto Roberts 

Heirstr. 8a Urmond. Tel. 046-337742/332352. 

Ruim aanbod tot ƒ 7.000,-; gratis portable auto-radio/cass. 


Autoservice Steef Pieters 

Nissan Patrol 3.3 Turbo 89.000 km als nwe. 1987 

Ford Escort XR3i Cabrio 28.000 km 1 e eigen. 1986 

Golf 1600 diesel uitstekende staat. 1989 

Ford Escort Laser div. extra's..... 1985 

Mercedes 200 E div. extra's. 1983 

Holstraat 101, Rothem-Meerssen. Tel. 043-642909. 


PAASSHOW BIJ 
AUTO LIMBURG 
met unieke aanbiedingen 
Ie en 2e PAASDAG KIJKDAG!!! 

RENAULT . 

25 GTX antacietmet. airco enz. 1989 ƒ 24-gj 

25 TX 2.2 inj. antracietmet. get. glas . 1988 ƒ 19 

25 GTX 2.0 inj. grijsmet. get. glas. 1988 ƒ 

21 Hatchback wit 5-drs. 1989 ƒ L 

19 Chamade GTS Comfort-pakket. 1990 ƒ 2' A 

19 GTR 5-drs. donkerbl. nw.st. 1989 ƒ l 8 - 5 ^ 

FORD 


Siërra 2.0 Hb special blauwmet. 1990 

Siërra 2.0 Sedan rood sportveigen . 1989 

Siërra 2.0 GL Sedan schuifdak enz. 1987 

Siërra 2.3 CLD Hb stuurbekr. 1987 

Siërra 1.6 Combi VAN rood . 1984 

Siërra 2.0 GL HB goudmet. 1983 

Escort 1.4 Bravo antracietmet. 5-drs. 1988 

Escort 1.4 Bravo wit 3-drs. 1988 

Escort 1.1 Laser blauwmet. 5-bak . 1986 

Escort 1.3 Laser grijsmet. nw.st. 1984 

Escort 1.1 Laser beige 5-bak. 1984 

AUDI 

100 2.3i Serret airco roodmet. 1989 

X 1800 rookzilvermet. 5-bak. 1988 

VOLKSWAGEN 

Golf 1.6 D rood sportveigen. 1988 

CITROËN 

BX 19 TRD schuitd. stuurbekr. 1989 

BX 19 TRD wit nw.st. 1988 

BX 16 TRi blauwmet. get. glas 4 hoofst. ... 1987 

BX 16 RS wit striping. 1987 

BX 19 diesel wit 5-bak. 1986 

BX 14 RE grijsmet. 5-bak. 1988 

BX 14 E beige nw.st. 1986 

OPEL 

Omega 2.0i GLS autom. stuurbekr. 1988 

Omega 1.8 S get. glas open dak . 1988 

Kadett 1.6i Sedan 4-drs. 5-bak. 1990 

Kadett 1.3 S HB 5-drs. wit. 1985 

Ascona 1.6 S Sedan 4-drs. wit. 1986 


ƒ 21 2 

ƒ 1090 
ƒ 14.9J 

/ i4 i! 

ƒ6.90 

fé 

0 

’M 


16 .^ 


ƒ 18-3 

yê 

m 

ƒ 21-Jj 


A 


HYUNDAI 

Pony 1.5 GL grijsmet. nw.st. 1990 ƒ H 

MERCEDES 

190 D donkerbl. get. glas sportveigen 1988 ƒ 35-0] 

190 D donkerbl. get. glas 5-bak. 1986 ƒ 25JJ3 

190 B wit get. glas c v. 1988 ƒ 32-n 

TOYOTA 

. 1989 ƒ 
1987 ƒ 15-Jj 

i9 8s/g 

1986 ƒ9.0} 
1 985 ƒ 6 
1981 ƒ2.90 


1987 ƒ 14.73 
1987 ƒ 14... 
1986 /8.70 
1981 ƒ 3-20 


& 
Carina 1.6 XL Sedan antracietmet. . 

Carina 1.6 DX blauwmet. get. glas. 1988 ƒ H 

VOLVO 

240 DL donkerbl. get. glas 5-bak. 

340 GL HB 1.4 5-bak antracietmet. 

340 GL Sedan 1.7 donkerbl. get. glas . 

340 DL 1.4 rood 5-drs. 

340 DL aut. geel 3-drs. 

SUBARU 

Subaru 1600 DL 19.000 km. nw.st. 1990 /16 

MITSUBISHI 

Lancer 18 D Combi wit stuurbekr. 

Lancer 1.5 GL combi wit . 

Galant 1.6 GL wit get. glas. 

Lancer 1.2 GLX rood snowroomstaat. 

BMW 

524 TD aut. grijsmet. get. glas model. 1989 ƒ 37 

316i geh. M-Style donkerblmet. schuifd. ... 1988 ƒ 22 
518i bronsmet. get. glas c.v. 1986 ƒ H 

MAZDA 

626 HB 2.0 LX 12 V rookzilvermet. 1988 

626 Sedan 2.0 LX wit get. glas . 1988 

PEUGEOT 

405 GLD Break wit 5-bak. 1989 ƒ 22 2} 

405 SR duurste uitv. alle extra's. 1988 ƒ 1S-A3 

405 GL 1.6 goudmet. 5-bak . 1988 ƒ 1»-H 

NISSAN 

Bluebird 2.0 SLX duurste uitv. 1988 ƒ 16-3 

Sunny Florida combi rood get. glas. 1990 ƒ 16'<3 

Stanza 1.6 GL HB roodmet. 1982 ƒ 3.&h 

HONDA 

Accord 1.6 12 V luxe wit get. glas. 1986 ® 

FIAT 

Ritmo 70 CL 5-bak iets spuitwerk. 1987 ƒ 470 

Inruil en vlotte discrete financiering mogelijk tot 1°^ 
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud, reparao® 
APK. Uw vertrouwd adres. 

AUTO LIMBURG . 

Mauritsweg 126, Stein (naast Superconfex). 046-33 671 

Autobedrijf Rosenbaum 

CABRIO'S EN JEEPS; 

Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel.11- 

VW-Golf Cabriolet i.st.v.nw. m. taxatierapp. r 

STATIONCARS: A 

Opel Kadett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. wit.11-19®,# 

Kadett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. antr.met. * 

Opel Kadett E Caravan 1.6 5-drs. wit. i 

Kadett stationwagen 2.0i Club GT uitv schuifd. 

Opel Kadett Caravan 1200 GL 3-drs. wit. 

Opel kadett stationcar 1.2S 3-drs. rood Ie eig.jj 

Peugeot 405 Combi 1.9 GLD Ie eig. blauw mei .. 

Volvo 740 GLT 16V combi Ie eig. full option. . 

Audi 80 1,8S i.st.v.nw. Ie eig. 74.000 wit .^ 

Audi 80 1.8N nw.mod. champagnemet. Ie eig. 1 

Citroën BX 1.9 GT 5-drs. 1 e eig. wit i.pr.st. 

Ford Fiësta 1.1 CL5-versn. leeig. 31.000 wit .... 11- 

Ford Fiësta 1.1 L i.z.g.st. wit. 

Ford Siërra 1.6 CL kat. 4-drs. Ie eig 43.000km. 

Ford Escort 1.4 CL Bravo 3-drs. grijsm. Ie eig. 

Ford Escort XR3i zeer mooi 3- drs. antr.met. 

Ford Siërra 1.6 Laser wit 3-drs. perf auto. 

Honda Civic GL autom. 3-drs. zilver Ie eig. 

Mazda 626 2.0 12V GLX uitv. 4-drs. Ie eig. 

Nissan Sunny 1.7 diesel HB 5-drs. grijsmet. 

Opel Corsa 1,2S TR met koffer groenmet. 

Opel Kadett 1.2 LS 4-drs. met koffer sportv. 

Opel kadett autom. 1.3 Hb. 5-drs. 76.000km. 

Opel Vectra 1.8 S GL-uitv. 4-drs. Ie eig. 

Peugeot 205 XE 1.1 Accent 3-drs. rood.12- 

Seat Ibiza Playa 900 L 3-drs. Ie eig. wit. 

VW-Golf GTi org. 16 klepper verl. sportvlg. wit. 

VW-Golf 1.3 CL 3-drs. antraciet met spoitvlgn. 


U lOS I KADA l)i; LOC U 


r*TMi 


Locht 73, kerkrade, 045-413477, 


Stationcars 


i 


Volvo 740 GL Ie eig. 78.000 km dec. 

Volvo 245 GLD met extra bank airco. 

Volvo 240 GLE 106.000 km. gasonderbouw. 

Peugeot 405 GLi 1.6 beigemet, 70.000 km. 

Omega turbo D, CD intercooter 97.000 km. 

Omega 1.8 beigemet., 84.000 km. 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000 km. 

Opel Kadett 1.6 D 3-drs. rood 126.000 km. 

Opel kadett 1.3 5-drs. 84.000 km. 

Opel kadett 2.0i Club 25.000 km. 

Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000 km. 

Mazda 323 5-drs., wit, 64.000 km. 

Ford Escort 5-drs. diesel 156.000 km. 

Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st. 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool'' 
Tel. 045-416023. TWEEDE PAASDAG GEOPë N^ 


'5 

w 


Voor Piccolo’s' 
zie verder pagina 20 


’ V '• . -Af ■ 


extra j 


£ 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 11 
’Raststatte van de toekomst’ 
versus Big Mac 


’Op de Autobahn bent u nooit alleen’. Deze 
Duitse slogan slaat niet op de eindeloze files 
waarin iedereen in het hoogseizoen 
gegarandeerd belandt, maar op het 
gastronomisch aanbod waarvan 24 uur per dag 
gebruik kan worden gemaakt. 
Aan de bijna 11.000 kilometer Westduitse 
snelweg liggen 271 benzinestations en 176 
Raststatten, waarvan er 51 ook over een motel 
beschikken. Verder zijn er 40 kiosken, 
campings en zeven kapellen voor de geestelijke 
verfrissing. Jaarlijks maken 140 miljoen 
weggebruikers een pitsstop bij een van deze 
gelegenheden. In de ex-DDR is het nog 
behelpen, maar er wordt hard gewerkt om de 
service op het niveau van het westen te 

brengen. 

Exclusief de verkoop van benzine, diesel en gas, 
zette dit reusachtige apparaat vorig jaar 
anderhalf miljard gulden om. Een stijging van 
meer dan tien procent in vergelijking tot 1990. 
Daarmee, zo rekende de universiteit van 
Erlangen-Neurenberg uit, neemt de 
zogenaamde Autobahn-gastronomie de tweede 
plaats in op de lijst van fast-food-bedrijven. 
Koploper is McDonald’s, maar de reiziger zal 
langs de 11.000 kilometer asfalt vergeefs zoeken 
naar de echte hamburger. En dat heeft hij te 
danken aan de Gesellschaft fur Nebenbetriebe 

der Autobahnen, GfN. : -JX X)R HANS HOQGENDIJK 

jj er ug in de tijd. In 1951, toen 
.Jktsland onder het puin vandaan 
/^gon te kruipen en met Goggo- 
v °bieltjes, Messerschmidts, Ke- 
ers e n een doodenkele Mercedes 
itzwierf over de overgebleven 
L ee duizend kilometer snelweg, 
es loot de regering tot de oprich- 
van de GfN. Deze maatschap- 
^ J financierde, bouwde en ver¬ 
pachtte de Raststatten die overal 
erf ezen en daarin is tot de dag 
M^an vandaag niets veranderd. 

k de bouw bijna klaar, dan volgt 
t ' b ,een °P en ' 3are inschrijving waar- 
J) niet het kapitaal, maar de vak- 
, e hnis en en de 24-uursservice de 
^°orslag geven. En wie het geluk 
Jj e ft uitverkoren te worden, is niet 
l Ze ^ verze kerd van een goed 

j ‘ e gde boterham, maar vult ook 
o^hatkist van de GfN. Van de 
•nzet moet behalve in de brand- 
°fsector namelijk 15 procent 
b° r den afgedragen aan de BfG. In 

oua n z ^ n ze no £ trots op dit 

dste, democratische gevormde 
er vicenet in Europa. 

n ^ ar de monopoliepositie heeft 
lUurlijk ook nadelen. Concur¬ 


rentie is onmogelijk en dus maakte 
tot voor enkele jaren menig pach¬ 
ter er een potje van. Het gevolg 
was dat de service miserabel werd, 
de prijzen veel te hoog lagen en de 
sanitaire voorzieningen vooral in 
het hoogseizoen meer dan bedroe¬ 
vend waren. Menig horeca-exploi- 
tant stond te springen om een zaak 
aan de autobaan te openen, maar 
de GfN bleef bikkelhard: niemand 
anders bepaalt waar en wanneer 
gebouwd wordt. 


Vreugdevol 


De vrije markt zocht uitwegen. In 
de jaren zeventig schoten dicht bij 
de autosnelwegen de vrije Rasts¬ 
tatten al dan niet voorzien van een 
tankstation als paddestoelen uit de 
grond. Een bord in het weiland 
van een bevriende boer en de klan¬ 
ten kwamen. Want wie een keer 
een kapitaal had uitgegeven aan 
vette, taaie frieten, zijn gebit ruï¬ 
neerde aan een schnitzel die hoo¬ 
guit geschikt was als schoenzool, 
de peperdure frisdrank loosde in 
een vuil en stinkend toilet en dan 
ook nog een dubbeltje per liter 
benzine meer had moeten uitge¬ 
ven, wist de weg naar het alterna¬ 
tief snel te vinden. 


Dat zat de GfN uiteraard niet lek¬ 
ker en daarom werd er in 1987 in 
samenwerking met het ministerie 
voor verkeer het project ’Raststatte 
van de toekomst’ gelanceerd. De 
exploitanten waren er, in de woor¬ 
den van voorzitter Lotahr Becker, 
achter gekomen dat ’de Raststatte 
niet automatisch een toekomst’ 
had. 'Het is vandaag de dag niet 
meer voldoende de gast te verzor¬ 
gen. Hij verwacht veeleer dat het 
bezoek aan een gastronomische in¬ 
richting in elk opzicht een vreug¬ 
devolle gebeurtenis wordt.’ 

De Autobahn-Raststatten moesten 
een 'spiegelbeeld vormen van de 
maatschappij. Cultuur en gastro¬ 
nomie in de omgeving’. Met andere 
woorden: Hefenbier en Weisswurst 
in Beieren, Saumagen in de Pfalz 
en Kölseh in het Rijnland. Het 
voordeel van deze formule, zo luid¬ 
de de filosofie, is dat er aan de indi¬ 
viduele wensen tegemoet wordt 
gekomen, een duidelijke afwijzing 
dus van een gastronomische een¬ 
heidsworst. 

Dat was aan een concreet adres ge¬ 
richt en daar werd dan ook prompt 
gereageerd. „McDonald’s laat zich 
op deze manier niet de weg naar de 
Autobahnen versperren. In plaats 


van het investenngsaanbod van 
het particuliere bedrijfsleven te 
aanvaarden, wordt hier op kosten 
van de belastingbetaler gepro¬ 
beerd het wiel opnieuw uit te vin¬ 
den,” schamperde de fastfoodke¬ 
ten. Maar de GfN hield de poot 
stijf: McDonald’s biedt niet het 
vereiste volledige programma. 

Het belangrijkste argument van 
GfN-directeur Frithjof Wahl was 
echter dat een kolos als McDo¬ 
nald’s er helemaal geen belang bij 
heeft zijn zaken, zoals voorgeschre¬ 
ven, 24 uur per dag open te hou¬ 
den. Alleen middenstanders, dus 
familiebedrijven, meent Wahl, zijn 
bereid en in staat deze service- 
opdracht te vervullen. Daarbij ver¬ 
wijst hij dan naar de ervaringen in 
andere landen, waar de Raststatten 
door concerns worden geëxploi¬ 
teerd. Wahl: „In Zwitserland is er 
geen nacht-service. en in Italië 
waan je je onder Rome ergens in 
de Oriënt.” 

Nee, pachten is de beste oplossing. 
En dat betekent dat niet alleen 
McDonald’s, maar ook bijvoor¬ 
beeld het vaderlandse Van der 
Valkconcern, dat in de ex-DDR zo 
graag een paar graantjes wil mee¬ 
pikken, kansloos is zo lang de GfN 
bestaat. 


Het verwijt van McDonald’s dat 
hier met belastinggeld wordt ge¬ 
werkt, wijzen de exploitanten van 
Raststatten verontwaardigd van de 
hand: „Onze investeringen verdie¬ 
nen we zelf.” Dat klopt in zoverre, 
dat er jaarlijks tientallen miljoenen 
binnenkomen omdat de pachters 
15 procent van hun omzet moeten 
afdragen. De GfN maakte dit jaar 
een trotse balans op van de inves¬ 
teringen: 42 van de 176 bedrijven 
zijn geheel of gedeeltelijk gereno¬ 
veerd voor in totaal 224 miljoen 
mark. Op dit moment worden er 80 
gebouwd of herbouwd en daarvoor 
is 366 miljoen mark uitgetrokken. 

In een van die verbouwde Rasts¬ 
tatten zit naast de 'reguliere’ ex¬ 
ploitant ook een klein McDonald's 
filiaal, maar daarover willen ze 
weinig kwijt bij de centrale van de 
GfN. „Het is een proef die meerde¬ 
re jaren loopt,” is het enige com¬ 
mentaar, waarna men snel over¬ 
gaat naar al het fraais dat de ’Rasts¬ 
tatte van de toekomst' biedt. 

Speciale ruimtes om baby’s van 
schone luiers te voorzien, honder¬ 
den kleine speeltuinen, 285 toilet¬ 
ten voor gehandicapten, die voor 
20 mark een overal passende sleu¬ 
tel kunnen krijgen en natuurlijk 


• Autobahnraststatte: het 
monopolie blijft. 

Foto: DRIES LINSSEN 


streekgebonden culinaire hoog¬ 
standjes. 

Maar met dat ene kleine Hambur- 
ger-filiaaltje zou de ban wel eens 
gebroken kunnen zijn. Zelfs bij de 
GfN wordt er nu hardop over nage¬ 
dacht of naast de eigen pachter 
mogelijk een 'licentiehouder van 
McDonald’s’ voor het snelle werk 
zou kunnen komen. „Ook al is het 
uit het gezichtspunt van de voe- 
dingswetenschap nog zo verve¬ 
lend, als er vraag naar is, moet het 
aangeboden worden.” stelt een 
GfN-woordvoerder op een toon 
alsof zijn bedrijven allemaal een 
Michelin-ster hebben. Heeft de 
Hamburgerketen eenmaal een voet 
tussen de deur, dan volgen onge¬ 
twijfeld Mövenpick en andere con¬ 
cerns voor wie de 11.000 kilometer 
Autobahn nu nog taboe zijn. Het 
gaat per slot van rekening om een 
markt van meer dan 140 miljoen 
klanten. 


„Ik denk,” zegt ze zachtjes 
terwijl ze haar ogen van mij 
afwendt, „dat ik al jaren 
geleden voor mezelf die 


ALSOF-RELATIES 


I ander- i Aardbeving 


DOOR PETER STIEKEMA 

Waar was u, op maandagmorgen 13 
april 1992 om 3.22 uur. toen dë 
Limburgse aarde beefde met een 
kracht van 5,5 op de schaal van 
Richter? 

U mag er nu nog even over naden¬ 
ken, maar het is wel zaak dat u 
over een jaar of tien en ver daarna 
een antwoord op deze vraag paraat 
heeft. Je moet immers kunnen 
meepraten over DE SCHOK van 
de twintigste eeuw, toen delen van 
Limburg zwaar werden getroffen 
en de aardbeving dagen achtereen 
het nieuws beheerste! Al was het 
alleen maar om de kleinkinderen 
tevreden te stellen en om in tv- 
praatprogramma’s in de 21ste 
eeuw niet helemaal met de mond 
vol tanden te zitten, vooropgesteld 
natuurlijk datje tegen die tijd nog 
in het bezit van je ivoren wachters 

bent. 

Zoals iedereen van boven de pak¬ 
weg 35 jaar zich nu nog precies kan 
herinneren wat hij deed op vrijdag 
22 november 1963, de dag van de 
moord op president Kennedy, of 
althans een perfect alibi gereed 
heeft waarom hij het met weet en 
desnoods iets belangwekkends uit 
zijn duim zuigt om toch mee te 
kunnen praten. 
Dat ik een verslag kan geven van 
mijn activiteiten tijdens de beving 
heb ik vooral te danken aan mijn 
hond, die zich tegen tien voor half 
vier zo opvallend gedroeg dat ik er 
wakker van werd. Alsof ze me wil¬ 
de waarschuwen. Slechts luttele 
minuten later zaten we samen te 
schudden op de golven van het on¬ 
dergrondse geweld, hoewel ik 
eerst nog even dacht aan een ont¬ 
ploffing bij DSM. Zelfs bekroop 
me een moment de vrees dat er 
misschien bovennatuurlijke krach¬ 
ten aan het werk waren, die mij en 
mijn bed stevig door elkaar wen¬ 
sten te schudden, om voor eens en 
altijd aan mijn scepticisme een 
eind te maken. Of was toch de Dag 
des Oordeels eindelijk aangebro¬ 
ken, zoals een inwoner van Zut- 
phen schijnt te hebben gedacht, 
die boos was dat hij niet tevoren 
door zijn kerk was gewaarschuwd. 
Jammer dat we de Bescherming 
Bevolking (BB) al weer enige tijd 
hebben afgeschaft, dacht ik met¬ 
een. Dan had ik me bij mijn blok¬ 
hoofd kunnen melden met de 
vraag wat me te doen stond. Onge¬ 
twijfeld zou hij of zij hebben gead¬ 
viseerd me met een zak spliterw- 
ten en een emmer leidingwater 
onder de trap terug te trekken om 
betere tijden af te wachten. 'Wen¬ 
ken voor de jongste dag’ was de 
naam van het boekje van Mulisch 
dat dergelijke suggesties tijdens 
het hoogtepunt van de Koude Oor¬ 
log perfect persifleerde. 
De gevolgen van de beving waren 
natuurlijk verschrikkelijk. Zeker 
omdat de verzekering de schade 
niet dekte. Wie Apeldoorn belde 
kreeg nul op het rekest. Foutje, be¬ 
dankt, moet u maar denken. Want 
verzekeraars schijnen er vooral te 
zijn om zichzelf van een goed inko¬ 
men te verzekeren, en uitbetalen 
bemoeilijkt dat streven, tot zover 


beslissing heb genomen. 
Als de kinderen de deur uit 
gaan, dan ga ik ook.” 
In de stilte die valt, lijkt het 
alsof ik de gedachten in 
haar hoofd kan horen 
rondtrippelen. Gedachten 
aan jaren van 
samenleef-routine, van 
emotionele 
oppervlakkigheid, van 
onvervuld verlangen naar... 
Naar wat eigenlijk? 
„Weet hij ervan, van jouw 
besluit?” vraag ik ten slotte. 
Haar antwoord is even 
duidelijk als treurig: „Nee, 
dat weet hij niet. En dat zeg 
ik hem ook pas als het zo 
ver is.” 

_ DOOR RENÉ DIEKSTRA _ 

Als ze weg is en ik de tape van het gesprek in mijn 
hoofd terugspeel, komt ook het merkwaardige ge- 
voelsmengsel van frustratie, bitterheid, treurnis en 
vooral weemoed uit ons gesprek weer terug. Haar 
verhaal is niet nieuw voor me. Ik heb het inmid¬ 
dels vaak genoeg uit de mond van vrouwen en 
mannen gehoord om er aan gewend te moeten zijn. 

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Niet voor mij, en 
al helemaal niet voor henzelf waarschijnlijk. Hoe 
meer je erover nadenkt, hoe absurder het verhaal 
is, emotioneel gezien. Twee mensen runnen met 
elkaar een relatie en een gezin alsof dit is wat ze 
beiden echt willen, alsof dit is waarop ze hun le- 
venskoers hebben uitgezet. Maar terwijl de een 
deze 'alsof -situatie helemaal niet als een 'alsof 
maar als de (gewenste) werkelijkheid ziet, is de an¬ 
der zich dag in dag uit bewust van het schijnkarak- 
ter, van de leugenachtigheid ervan. Het wezen van 
de leugen is immers datje zegt of doet waar je niet 
in gelooft. Of omgekeerd, datje niet zegt of niet 
doet waar je wel in gelooft. 

Je zou denken datje het als partner toch in de ga¬ 
ten zou moeten hebben als je met iemand samen¬ 
leeft die eigenlijk weg wil, die zich voorgenomen 
heeft weg te gaan. Maar voor veel partners gaat dat 
niet op. Wat ze niet willen geloven, dat zien ze vaak 
ook niet. Het is bovendien ook niet zo gemakkelijk 
om het te zien, als je met iemand samenleeft zoals 
de man die zei: „Ik leef niet met haar omdat ik van 
haar hou, maar alsof ik van haar hou.” 

Ik herinner me dat ik aan diezelfde man ooit vroeg: 
Als jouw vrouw aan jou vraagt of je van haar 
houdt, wat zegje dan? Waarop hij antwoordde: 
„Dan zeg ik ja.” Toen ik hem vroeg waarom hij dat 
dan deed, zei hij: „Nou dan voelt zij zich beter, en 
ik ook. Enkel door te zeggen dat ik van haar hou, 
hou ik ook een klein beetje van haar, op dat mo¬ 
ment althans.” 

Door te doen alsof je iets voelt, kun je tot op zekere 
hoogte dat iets tot werkelijkheid maken. Fictie 
wordt werkelijkheid, waan en werkelijkheid vallen 
op een bepaald moment precies over elkaar heen. 

Er zijn mensen, zoals de Duitse geleerde Hans Vai- 
hinger, die in 1911 een boek publiceerde met als 


titel De Filosofie van het Alsof, die geloven dat 
alle menselijke waarden en gevoelens in zekere zin 
een 'alsof zijn. Bijvoorbeeld: veel mensen leven 
’alsof er een God bestaat en veel anderen 'alsof 
die er niet bestaat. 

Voor de eerste groep bestaat God vervolgens zeker 
en voor de tweede groep zeker niet. Veel mensen 
leven ook ’alsof er een ware Jakob(a) voor hen be¬ 
staat en veel anderen ’alsof die er niet bestaat. 

Voor de eerste groep bestaat die ware Jakob(a) ver¬ 
volgens zeker (het probleem kan alleen zijn hem of 
haar te vinden) en voor de tweede groep zeker niet 
(het heeft dus ook geen zin verder te zoeken). 

Van de Amerikaanse psycholoog Alan Watts stamt 
de uitspraak dat het leven een spel is waarvan de 
eerste spelregel luidt: 'Dit is geen spel, dit is dode¬ 
lijke ernst’. Veel mensen spelen het spel van hun 
relatie met als bloedernstige spelregel no. 1: Wat ik 
nu verlies (en wat hij eventueel wint) omdat ik in 
deze relatie met hem blijf totdat de kinderen op ei¬ 
gen benen kunnen staan, dat win ik straks wel te¬ 
rug (eventueel bij een ander) als zij en ik de deur 
uit zijn. 

Dat zou nog waar zijn ook. als het leven een zoge¬ 
naamd nulsomspel was. Een nulsomspel is een 
spel waarbij het verlies van de ene speler de winst 
van de andere is; of waarbij je - wat je als speler op 
het ene moment verliest - op het andere moment 
terugwint. De som van verlies en winst is dus nul. 
Uitspraken als ’Dat haal ik later nog wel eens in’ 
zijn typerend voor iemand die het leven volgens 
het principe van het nulsomspel benadert. 

Het probleem is alleen dat het leven een niet-nul- 
somspel is. In zo’n spel heffen verlies en winst el¬ 
kaar niet op. Dat betekent dat de som van winst en 
verlies boven of onder nul kan liggen. In zo’n spel 
kunnen alle spelers verliezen of winnen, of kun je 
als (enige) speler meestal aan de verliezende of aan 
de winnende hand zijn. 

Omdat het leven een met-nulsomspel is, is het ook 
zo dat watje vandaag aan gevoel van rust, liefde of 
geluk verliest, door gevoelens van morgen nooit 
teruggewonnen kan worden. Omgekeerd geldt dat 
je de gevoelens van geluk of liefde van vandaag, 
morgen niet kunt verliezen. 


In een ’alsof-relatie is ieder uur, iedere week, ieder 
jaar dat de relatie duurt in emotioneel opzicht een 
onherstelbare verliespost. Natuurlijk kun je die 
emotionele verliespost proberen te compenseren 
met andere winsten, zoals die van materieel com¬ 
fort. vertrouwdheid, niet als gescheiden man of 
vrouw of alleenstaande ouder door het leven hoe¬ 
ven gaan. Maar dat zijn geen emotionele inkom¬ 
sten en daarom heffen ze het verlies niet op. 


Maar er is meer dan dat. Als je vele jaren op de wij¬ 
ze van 'alsof geleefd hebt, dan raak je op den duur 
zo gewend aan je emotionele verlies dat, als het 
moment daar is datje eindelijk je emotionele slag 
kunt slaan, je het vaak toch niet doet. Je weet mis¬ 
schien niet eens hoe je dat moet doen. Je bent 
waarschijnlijk bang datje er uiteindelijk opnieuw 
naast zal grijpen. Of je vindt jezelf inmiddels te oud 
om nog een nieuwe kans te hebben. 


Nogal wat van de mannen en vrouwen in ’ alsof - 
relaties die ik gesproken heb, zijn uiteindelijk blij¬ 
ven zitten waar ze zaten. Ze zijn het spel blijven 
doorspelen. En'een enkele keer als de grote spel¬ 
breker, de dood, bij hun partner toesloeg, onder¬ 
gingen ze als persoon een volledige metamorfose, 
alsof ze geëmancipeerd raakten, bevrijd werden. 


Maar de dood is natuurlijk niet de enige spelbre¬ 
ker. de enige mogelijkheid om van de wurgende 
regels van het doodernstige ongeluksspel verlost te 
worden. De enige andere regel (zo schrijft Paul 
Watzlawick in zijn ‘Handleiding tot Ongelukkig 
Zijn’) die het ’alsof doorbreken kan, is geen regel 
van het spel zelf: het is wat we noemen openheid 
of fairness of durf ten opzichte van de ander, wat 
in feite allemaal op hetzelfde neerkomt. 

Wat we tegen de bergen roepen, dat geven de ber¬ 
gen aan ons terug. Dat weten we allemaal van bin¬ 
nen wel, maar het zijn alleen de minst ongelukki- 
gen onder ons die het werkelijk geloven. Met een 
variatie op Dostojewski’s beroemde uitspraak in 
zijn boek 'Demonen’ zou je kunnen zeggen: Alles 
is goed... alles. De mens is ongelukkig omdat hij 
niet durft. Alleen daarom. Dat is Alles. Zo hopeloos 
eenvoudig is de oplossing. 


was het me wel duidelijk. Er be¬ 
staan trouwens verzekeringsmaat¬ 
schappijen, waar je je tegen andere 
verzekeraars, die in gebreke blij¬ 
ven, kunt verzekeren, dus het gaat 
de goede kant op. 
Deze krant werd afgelopen maan¬ 
dag en dinsdag overstroomd met 
telefoontjes van lezers die zich af¬ 
vroegen wanneer er een gironum¬ 
mer zou worden opengesteld voor 
de slachtoffers van de aardschok. 

Een actie in de trant van ’Geven 
voor beven’, 'Dokken voor schok¬ 
ken’ of Duiten voor kapotte rui¬ 
ten'. Alle bellers waren zeer geïrri¬ 
teerd dat 'politiek Maastricht’ en 
'politiek Den Haag’ het aanvanke¬ 
lijk geheel lieten afweten en dat 
ook het Rode Kruis pas dinsdag¬ 
middag of zo tenten en dekens ter 
beschikking stelde. Ik bedoel 
maar, er kan nergens ter wereld 
een ramp gebeuren of wij organise¬ 
ren acties, de overheid en het Rode 
Kruis voorop, maar als mensen in 
ons eigen land (financieel) ernstig 
worden gedupeerd aarzelt men en 
wacht men af. 
Waren de Limburgers Russen en 
was de zomer winter, dan zou de 
noodhulp al onderweg zijn. Maar 
waar was charitatief Nederland, 
toen wij werden getroffen? Waar 
bleven de vrachtwagens met goed¬ 
bedoelde kerstpakketten? Wat was 
het gironummer voor het goede 

doel? 

Nee, de gebruikelijke goedgeefs¬ 
heid maakte lange tijd plaats voor 
een vakkundig rondspelen van de 
bal, voor wijzende vingertjes rich¬ 
ting verzekering en overheid, maar 
doelgerichte activiteiten om de 
nood te lenigen en mensen in fi¬ 
nanciële moeilijkheden te helpen 
bleven veel te lang uit. 
Ik heb altijd geweigerd het te gelo¬ 
ven, maar zou Limburg in vergelij¬ 
king met de rest van ons land dan 
toch aan de achterste mem han¬ 
gen? Je zou het haast gaan denken. 
Limburgs Dagblad 

«T * o ó * tr w i-üAKi. . ■•■' ;>'"’■ : V.' v, jtfe itó V-i ,„jjkr' ; -v : ;»'-':‘S‘ -■;; 

limburgs dagblad puzzel 


Zaterdag 18 april 1992 9 Pagina 13 


Grote Limburgs DagbIad-puzzelactie Wmmmm- 


PER GIRO OF BANK: 

Schrijf de oplossing op een giro/bank-bverschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,- over naar: " s 

Panelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant van dë briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing 
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke- 
ring plakt u tenminste ƒ 3,- aan postzegels bij. U 
stuurt de briefkaart naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN : 


v ^ rvaar ^ en: om te kunnen meedingen haar de beschik- 
gestelde prezen moet per giro of bank ten minste drie 
I «gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge> 
! ^Wbne porto ten minste drie gulden extra-aan geldige postze* 
zijn bijgeplakt II mag zoveel oplossingen inzenden als 
peet inzendingen, hoe.meer kansen ofMBen 
PriJs/BoVèndïen geeft u meer steun aan de goede doelen 
^ vaiM^ttPuzzelactie. Iedereen kan meedoen, u hoeft dus 
L ,geen abonnee te zijn. Medewerkers van v Uitgeversmw^' 
Schappij Limburgs Dagblad B.V. riiÖgeti mëepüzzèleh', 
| haar komen niet in aanmerking veter hètwinnen van eéh 
. .Prijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit 
* geen extra (porto)kosten met zich meebrengt Het overge- 
ii ®teakte bedrag komt geheel ten goede van de Puzzelactie. 
t van de extra geplakte postzegels op d0> bri efkaarten fnoet 
*en gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen 
v®* 1 dé einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A. 
[^Muijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht. 


PUZZEL NUMMER 20 EINDZjN 


|6 Til |9 113 


20 12 lil 12 J5IlS (4 TTO 


19 I 3 J 14 I 16 I* I 1 I 7 |'7 


Horizontaal: 1 . vis; 4. overeenkomst; 9. goedgeefs; 12. anelschrift; 14 boom; 15. gezon¬ 
gen toneelspel; 17. onevenwichfig; 18. vrouw***een landbouwer; 19. aetatis; 20 . eike- 
schors; 22. vpfllgt taven; 23. iwertulg; ^^^^. garnituur; 26. gevuld; 29. toeko¬ 
mend deel; 81. rpelpen; 33. meetstok; 35, plaats In Noord-Brabant; 37 . 

kiem; 38. vervallen woning; 39. 44. stekelig dien 45. fami¬ 

lielid; 46. nauw; 48. om het leven brengen;^^É|i9tt^td;-51. plaats op Ameland; 53. 
van veren «***« 54. huto; 5?. 2«^6é.l|p!BckKl;31. i^rScen; e3. veter. 
65. geldstraf; 66 . wortel; 68 . al; 69. teM*rd; 71. vtegerei. 

abadjutit; 3. dikke paling van twee pond 
artW^|..geoegen om tets te doen; 7. 


Verticaal: t. dttl van een kachel; 2. « 111 ^* 3 # abaèjiiMt; 3 . dikke paling van twee pond 

Uier, 16. zenuw; 20. na het genoemde; 21. zangvogeltfe; 23. heks; 24. schrWkamer; 25. 
dekten; 27. gestoten; 28. verschiet; 29. kleinst mogeü|ka hoeveeteekl; 30. tewaai; 32. 

34. ban 36: frbefkaart; 41. rivier in Oostenrijk; 43. tot lange strengen in e<- 
- 4 qsat ? 0 *c*aakte hennep; 44. nobel; 45. spttssnuitig zoogdier; 47. plaats In Limburg; 49. 
ajftpioer die turf riemt; 50. sarren; 52. water bij Denemarken; 54 . hocftfmg; 55 . jurk; 57 . 
59 ‘ P* aa ts in Zwitserland; 60. plaats in Gelderland; 62. Amerikaans schrijver van 

66 rtvtor kiJtaHé; «7. en dergeiijke. 


Oplossing puzzel nr. 20 : 4 ‘ -'V-W-Z?: 

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met 
de cijfers 58 - 14 - 70 - 27 - 33 - 49 achter. elkaar zetten. U leest dan 
een woord, dat tevens de oplossing van deze puzzel vormt * 

De oplossing van puzzel 20 + èfefifj&öefèn vóór 29 april 1992 In 
ons bezit zijn. Zie ook onder "HOOFDPRIJS* 


Doe mee en 
steun de 
gQede doelen 


20 weken lang publiceren wij 
op zaterdag een puzzel 
waaraan u kunt deelnemen en 
een kans maakt op de 
wekelijkse geldprijzen en de 
hoofdprijs van ƒ 5000 ,- 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs 
Instituut voor 
kindeirevalidatie 
’Franciscusoord’ te ’ A • 

Valkenburgen 25% van dé 
opbrengst is bestemd voor dé^j 
Stichting Jo Hansenprijs te 
Meerssen 


I ? v* 
r" - 

pr\\s 
'■ •: 1} <\.x:»*■• 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren 
telefonisch terecht onder 
nummer 045 - 739911. 


Voor het kansspel van dese pnxselactie 
teelt de st aatssec retaris van Justitie op 
2 december 1991 aan het bestuur van het 
Limburgs Instituut voor Kinderrevali- 
datie ’Trmteiscusoord” te Valkenburg 
vergunning verleend onder ~tt 
L.O. 916/13W18&91. 


HOOFDPRIJS / 

Als u voor de hoofdprijs In aan> T( ..Ste 

matting wilt komen, habt u ook 
da oplossingen an da nuQimarai 
van da 10 aardara afla varingan 
nodig. Van da we o hwoorden dte .« - ,*.»?» *«•* 
da oploaaing vormden, gebruikt , > 
ti steeds da eerste tetter. Amute 
hand vM 'da tMNnnmaa'Uitedb^'' 


7*** 


tjiïf* 


O© 
\50 


Jjo 0 ,Js 


A— IXvr'ïyW 


lan in de iossa balk dia desa 
waak onder het kruiswoordraad¬ 
sel staat afgedrukt Ala dit op de 
ftuMt wêtem wordt — 

_ M. _ M. _ _S _ Mm ' • > mmm* m 


. Ir -7 WA 


frilfi f;&' ,v* 


ah© 


Mhivah onze puzzaiactla. 

Deze zbi dient u APART kt «k 
zenden. En ook hier geldt-mini¬ 
maal - drie gulden bijpiakkan of 

• Echtgenote Annie feliciteert haar echtgenoot, Pif Heugen, de iüimtüar vacn deze- week, 
mét een fikse pakka rd. yotAt i^ OERSHÖVEN 


VALKENBURG - Enkele dagen 
geleden viel bij de familie Heugen 
in Valkenburg een brief van de 
Postcodeloterij in de bus. In het 
schrijven deelde men mee dat van¬ 
af hu het geluk de geadresseerde 
zou toelachen... Nou, ze hebben : 
woord gehouden. Pie en Annie 
Heugéh hebben weliswaar (nog) 
niets in de Póstcodeloteri) gewon¬ 
nen, maar wel de eerste prijs in de 
Limburgs-Dagbladpuzzel. De heer 
Ifeugen is een echte puzzelfenaat 
en vult dan ook alles in, wat hem 
op dit gebied onder ogen komt. 

Het echtpaar heeft ook al eens eer¬ 
der iets gewonnen: een boek over 
Feyenoord. 


Een zus van Pie deed het wat dat 
betreft beter. Zij won enkele jaren 
geleden de hoofdprijs van vijfmil- 
le in de LD-puzzel-prijsvraag. Na- 
tuurljjk stuurt de Winnaar Van deze 
week ook de eindoplossing in, on- . 

• d«r het motto ’de aanhouder wint’.,, 

• 7 s 

Na het'irivullen van de puzzel van • 
vandaagheeft u overigens aüe 
twintig letters, die samen (te eind- 
oplossing vormen. Deze kunt u ï 
APART inzendentot woensdag 29 [ 
apriL Denk echter wel aan de drie 
gulden extra vóór het goede doel. 
De winnaar van deze week heeft 
veertig werkzanie jaren als metse¬ 
laar in de bouw achter zich. Ook op 


en gunde mj zichzelf geen mpuu 
rust Nu doet hq het - tot V|ibgd< 
van echtgenOteAnnte--e«nfpk 

kalm»aan* 

' . •• 
V./-5- ■ ,i/\-. u i 

hoeft het^^liet^ni^jfe^n- 
ken. Zq gaan straks leklcer op va- 
kantie naar de Po 
waar wat extra 
kornis, 
kinde 
lenm 
DOOR KEES GORNEUSSE 


^HEERLEN - De ruim 
"’V'i 100 apotheken in ons 

■ land beginnen maandag 
27 april de actie ’Vërtdt ü 

■ mij eens...’. Doel iade 
* oudere consument be- 

? wuSt te maken van het K 
feit dat deap^heek niet 
; alleen geneesmiddelen 


wordt 25tot g*P :}X ’ y em öi t g m ^téhuls 

gelijkgebruücen.Datkazi,bij^' ^ 

verkeerd gebrvuk*Jeid»tot|M* i vandrieof vl&kifciÉte SP 


met al zijn dit volgens deapc» - c 


'V CKlf-, 

Computer .-it 

ïV -K: . Viarie conuMtervandèspC' 


s de en advies op maat. 

’ 1 Ditmaal staat speciaaj ^ , 
senior in de aandacht, 
omdat deze gemiddeld 
heel wat meer medicü- e 
nen slikt dan een jongere 
patiênt/cliênt 

Onderzoek heeft geleerd dat 
65-plussers ongeveer driemaal 
zovéél geneesmiddelen gebrui¬ 
ken als mensen beneden die 
leeftijd. Vaak gebruiken oude¬ 
ren verscheidene geneesmiddel-. ./ 
> len tegelijk; dat kan wel eens 
| problemen opleveren. Ouderen ' 

| kopen ook zelf nog wel eens ge- 
‘ neesmiddelen. Bovendien wil- 
r len ze soms advies hebben over 
bepaalde voedingen of hulp bij ^ 

‘ de keus van incontinentieniate- ^ , 

' riaal. 

Meer middelen 

Van alle medicijnen in onalaOd . ; v./ 


- vmnpunec 

■dacht . Via-decomput» 

denvooikomen. 

■ die wanten «wa 

Brochures 

AUe voÖKfa» zgn per 27 april ™,«SHE 


res die gratis Vefimjgbav rijni «SaMaSSKodoteaiane. 

De apothekers hebben nadruk- nimUwt 

kelijk rekeninggehoudeoraet ,, ■ > SSISlwat depatiént d 

ouderen die ded feiade ^ n'. . 1 Mteifiict oiisdat < * huisarts 

Voor hen staat de tdcstyan een E+SfUimd voorgeschreven. 

? wprdtdie’dou- 

ker het bandjemeegMéte» 'i ;«■- S^SnUiMrehgesigiuSerd; 
zijn videotendoz te j - t ^JatltepAderpatiént ten goede, 

oud» worden en geneesnuadfe-^ 


mee naiar huis. \ 

• . > .Vf. V.; -X * ' • ï'i * •->-4?: *ViïïXV *•./ sjtöiipoï 

: Gr«Éswa*èliWli|##SSS?5 


Vergrijzing 


mm mSeré vort» '. ,,teijzen ze op de to enemen de 

tuig die deapofh rfejrJ w wr- , vergrijzing van de bwpÉwt 
. aoegw is éen^^lplNI g*p®P®’. daardoor de ath eing vÉaheti 

verband. Eoiffwmreniöreh (óf neesmiddek^^^lL&^! 


bruScAU^^ts voor zo’n le- 
ztog kan men denken aan een in het ka d » va g fcun ’dtent- 


.-vf: T ' -r? >Q 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • P 


m 


Uw eerste kleurenfoto’s 
zijn al klaar, voordat u 
uw jawoord kunt geven. 

iMi 

Vencken 

NR.1 WJ 

OCCASIONS 


in 27 minuten* 


Eindelijk, het is lover. Hij heeft ’Ja” 
gezegd en ook u heeft volmondig 
toegestemd. Natuurlijk zijn er heel 
veel schitterende kleurenfoto's t ge¬ 
maakt. En wat zou u die graag meteen 
willen zien. Want zo'n bijzonder 
moment kun je toch blijven beleven? 


Bij Prifo worden uw kleurenfoto's 
supersnel ontwikkeld en direct afge¬ 
drukt. Uiterst vakkundig en met een 
perfect resultaat. Als u bovendien nog 
weet. dat we bekend staan om onze 
uitstekende service en prettige mede¬ 
werkers... dan begrijpt u waarom 


V-A-G 


r 


steeds meet mensen zeggen: “Wat kan 
Ja. dan kan wachten soms te lang snel toch goed zijn'. 'MacMmtiid 

duren. Dus gelukkig maar, dat er altijd WÊm 

een Prifo in de buurt is. Omdat uw n|j|jL 

kleurenfoto’s bij Prifo klaar zijn in 
slechts 27 minuten. Waardoor u nog 
voordat de receptie begint Weer even M 

helemaal kunt wegdromen. 


Daar ga Ik naartoe 


JSip? Audi 

.*8; l_ 


2 0 Paasdag 

geopend \ 

informeer naar 
onze 

oÊfiièfaye" 


Dit mag u 
zeker niet n 
w /s\ 


iirnl 

pi Compleet reeds v a. 
met volledige garantie eh 
of v.a. 40.- pef 


Erkend dealer van 
Beauty Shin, ACN Van er 9i 


Vencken B V. 


. L ^r. .. ■ ,'t i ! t 

Hg 1 q-ootstr? vnkoofv • k,P‘ n t r ii ( 'i va n Zu'd-L ,s :: 


Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-41 


Prifo, I 
Prifo, 


Prifo, 


te 16, Landgraaf, TeL 045-323377 
«at 9, Kf kr ade, TeL 045-452565 
1. Maastricht, Tet 043-251175 
nat 47, Maastricht, Tel. 043-257652 
lat 10, Sfttatd. TeL 046-527524 


Vandaag om tO uur 

HEROPENING 

van PINf HOME 


Na een week van beren, schilderen, schoonmaken, heel 
veel nieuwe artikelen uitpakken en prij2pn«koitölnr) hard 
werken, ben ik blij en trots u te mogen uitnedigen een 
kijkje te komen nemen in een vernieuwd RÉK HOME 

Onder het genot van een Jekker glaasje kuMu dtn rtsrvd» \ ‘ ‘ 
FMEHOME nu gespecialisaerdji in geetamers (dus ***■■ - 
prachtige oude grenen buffetkasten rite* oude en hieuwt# . 
grenen eethoekenk 'V i '§*'S 

HOMl^^lpt as#n&Kg| 

eet- en keukenattributen. • ' f : n jBgft Exclusieve automobielen 

•s • * * 

Peugeot 605 SU goudmeteaJtak, echufflcanteldafc (elektrisch), racHo-cassette, 
39.000 km, mei 1990 :.m^’ 

Peugeot 60S SU wit ” ! * . v-v 

'Paugept 405 GR 1.9 Break, Jblauwmetaatek, trekhaak, s ior d ak s tan gen , 
’ .« 68.000 km, sept. 1989 

P«egeot>l205 CXA rood, vokedjg ultgebouwct brede banden, lichtmetalen 


Koninklijk aanbod op de 

PAASSHOW 

van Auto Könings te Sittard 
, . van 18 t/m 20 april 

PAASMAANDAG VAN 10.30-17.00 UUR 


:N? 
jÊB* 


Mi* 

mj 


m l e at • i 


I ! I 
LET WEL: alleen voorraat) 


Dus naar PMEHOME voor eetkamers en keuken + 
eetdingedatjes I 


*" 

*• ! 

vim 


Tot ziens! Louis Habets 

Heeft u geen doorsnee smaak 
en moet het in huis écht mooi 
worden? 

Wycker Brugstraat 59 
8223 EB Maastricht 
M 043-251396 

mooie eudsiSeuvaadtrug 


605 SV 3.0 blauwmetaaUak, schuifkantektak (elektrisch), luxe au- 
Wr • dioapperahuur, 45.000 km, april *90 

Peugeot 406 GU wijnrood. rKdkHcas8ette, in nleuwstaat, 22.500 km, jan. ’91 
Peugeot 309 XR 3-drs., rood, radio-cassette, als nieuw, 32.000 km, juli '90 
Opel Kadett 1.61 sedan, goudmetaallak, getint glas, schuHkanteldak, velours 
bekt., 18.000 km,'91 

Opel Vectra 1.61 rood, ractio-cassette, als nieuw, 44.000 km, febr. 1991 

• 12 maanden volledige garantie 

• altijd ruime keus utt exclusieve auto’s 

• een CoUarie-occasion „beter dan de beste garantie” 


2E PAASDAG GEOPENf 


Schelsberg 45, Heerlen - 045-720202 


AUTO 


KONINGS 


B.V 


OFFICIAL DEALER MfiR. VlUUlCKEItSTRAAT 20 (bij ijzeren brug) SITTAR0 TEL: 046-516046 

Eu prim» ge i o g on h ejtf om op zo’i 
vri|u dug böje woogidioêf) 
do te doen. I kr nd fff rf tfi htesatekn 

wp w WVIIr i iwiiüuniuff 

en moderne kweMeMemetibÉ 
(aa.hn—tnB elaapjuunees t Ibtldptop 2e Paasdag in Sht 
. Roeprond on VWkenbufg! 


GEOPcND VAN 11.00-17.00 UJR 


van /tam interieur 


I m I B ^E c a£M " AAN DE KWALITEI T 


». j: ' •I] \< )or t vn wHirck'li‘>\' hv pc 

ivchtstn. " f *4 V 

* i \ * 


naar c 


Rabobank. 


Eén fop dedrie hypotheken dié in Nederland woit 
afgesloten, is van de Rabobank^ En dat is geen toéval. 

Door rechtstreeks naar de Rabobank té gaan, profi 
u direct van de scherpe tanevën eri de grootste I 
keus aan hypotheekyormen. Él 

Bovendien kennen wé door onze lokale 
betrokkenheid de plaatselijke woningmarkt' Effectieve rente «jm 

als geen ander. Het resultaat: een beter advies en een compl 
be^tél^pgvluj de financiering van uw huis. - 

, ./ V' - ft’ V > l . 

Pms als u op weg bent naar een hypotheek, zorg dan 
u ?eker % Rabobank op uw pad tegenkomt. MÉhÉ 


t \ H *■ * *r *ï ïii -Jk /■ ’ 

■r >Ai 
' *?}■ 


Rabobank. Aangenaam. 
Limburgs f I T 

agblad voor 


os 


telijk 


ui 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 15 T Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg hoofdredacteur ron brown. 

EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
Af *KT 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; 


f DOOR MONIQUE PARREN 

! BOCHOLTZ/GENT - De 32-jari- 
1 8e Robert Caes uit Bocholtz doet 
\ ^rwoede pogingen om de voog- 
I <4i over zijn eenjarig dochtertje 
^rietje te krijgen. Het meisje 
s v erblyft op dit moment bij haar 
j^der, maar staat onder de voor- 
lo Pige voogdij van Caes’ ex- 
^ouw. Het driejarig zoontje van 
<je familie is veertien dagen gele- 
in Gent overleden aan de 
Sevolgen van koolmonoxidever¬ 
giftiging. 

«oewel de vader van de kinde¬ 
end al geruime tijd beschikte 
over waterdichte bewijzen van 
Oe mishandeling van zijn kinde- 
re n, kreeg hij geen poot aan de 


Na overlijden zoontje in België 

Vader vecht voor 
voogdij dochter 


grond bij de Raad voor de Kin¬ 
derbescherming, noch in Neder¬ 
land, noch in België. 

Tjawo en Marietje Caes woonden 
de afgelopen maand bij hun 
grootouders in een oude cara¬ 
van, op een standplaats achter 


het Academisch Ziekenhuis in 
de Belgische plaats. De grootou¬ 
ders waren met de kinderen ge¬ 
vlucht om te voorkomen dat de 
vader achter de verblijfplaats 
van zijn twee kinderen zou ko¬ 
men. Volgens een deskundige 
van de Belgische politie was een 


slechtwerkende afvoer van een 
kachel in de caravan de oorzaak 
van het noodlottig ongeval. 

Onmiddellijk na de officiële be¬ 
kendmaking van de dood van 
Tjawo, heeft de advocaat van de 
vader mr A. Kooi uit Oirsbeek, 
het zusje Marietje uit het Gentse 
ziekenhuis gehaald en naar haar 
vader in Bocholtz gebracht. Dit 
gebeurde met toestemming van 
de grootouders. Dinsdag aan¬ 
staande beslist de rechtbank in 
Maastricht of het meisje ooft bij 
haar vader mag blijven. 

Zie verder pagina 21 

• Noodkreet vader niet 
verder dan de grens 


Pammy Boltini zoekt 
onderkomen beer Jo 


Plan voor nieuwe woonvorm in Kerkrade 

W oonwerk- ruimtes 
in vormingscentrum 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Directrice Pam¬ 
my Boltini van het gelijknamig cir¬ 
cus zoekt voor de 27-jarige beer Jo 
die nog in de Maastrichtse beren¬ 
kuil verblijft, een nieuw onderko¬ 
men. Graag had ze zelf de beer 
genomen, maar haar dompteur 
heeft te kennen gegeven dat het 
dier te oud is voor de dressuur. Dat 
kan eigenlijk alleen met jongere 
dieren. Bruine beren worden ge¬ 
vaarlijker naarmate ze ouder wor¬ 
den. 

Mevrouw Boltini zegt mee te willen 
zoeken naar een opvangadres voor 
beer Jo, die zijn oude dag in een¬ 
zaamheid slijt in de Maastrichtse 
’berekojl’, sinds zijn tweede broers 
Jacky en Cor daar ziek zijn gewor¬ 
den en zijn overleden. De familie 
Boltini heeft veel contact met ande¬ 
re circussen en dierentuinen. Al zal 
plaatsing in een circus niet zo ge¬ 
makkelijk zijn, in een dierentuin 
moet dat volgens mevrouw Boltini 
toch kunnen 

Zoals bekend heeft ook adjunct- 
directeur W.Koedijk van de Lande¬ 
lijke Inspectiedienst Dierenbe¬ 
scherming beloofd uit te kijken 
naar een nieuwe verblijfplaats voor 
de Maastrichtse beer. 


Er heeft zich gisteren bij voorzitter 
Wiel Ramakers van de Stichting 
Dierenpark Maastricht nog een in¬ 
stantie aangediend die wil bemid¬ 
delen in het huisvestingsprobleem 
van de beer. Het is de Stichting Na¬ 
tionaal Onderzoek Dierentuinen in 
Amsterdam. Mevrouw Griede van 
deze stichting heeft voorzitter Ra¬ 
makers gevraagd daartoe contact 
met haar op te nemen. In Maas¬ 
tricht heeft men nu goede hoop dat 
beer Jo spoedig in een prettiger 
omgeving zal vertoeven. 


Longarts zoekt 
250 rokers 

HEERLEN - Longarts Maessen in 
Heerlen is op zoek naar 250 verstok¬ 
te rokers. Niet alleen om ze van de 
sigaret af te helpen, maar ook om de 
echte rokers te strikken voor een 
wetenschappelijk Europees onder¬ 
zoek, Euroscop genoemd. Dit on¬ 
derzoek duurt drie jaar en vindt 
plaats in 12 landen. Er wordt nage¬ 
gaan of door het inhaleren van een 
geneesmiddel de longfunctie kan 
worden verbeterd. Vrijwilligers tus¬ 
sen de 30 en 60 jaar, al tien jaar 
minstens vijf sigaretten per dag ro¬ 
ken, melden via tel.045- 766331. 


Van onze verslaggever 

j^RKRADE - Het plan bestaat om vormingscentrum Sjoes 
Kerkrade te verbouwen tot twintig woonwerkruimtes. De 
l er k-woningen zijn bedoeld voor mensen die hun beroep aan 
2 Ui .s uitoefenen. De eigenaar van het centrum denkt het voor 
. ^d-Limburg bijzondere plan in de tweede helft van dit jaar 
^ voeren. Eerst zal de gemeente Kerkrade het plan nog aan 
e t huidige bestemmingsplan toetsen. 


Milf VOrm * n ^ scentrum ^joes in de 
I Gen Kcialheide zal van binnen wor- 
W Ver b° u wd. De contouren van 
]j e c omplex blijven gehandhaafd. 
w oonwerkruimtes die binnen 
I Dii en gebouwd zijn te koop voor 
J 8eveer anderhalve ton. 

ket 

? entrum is enige tijd geleden 
^gekocht door een Amsterdamse 
^ëger. Makelaar Theo Pickée uit 
^dgraaf behartigt de Amsterdam- 
xvelangen. Volgens hem is er in 
W'^'Limburg nog geen project 
mensen kunnen wonen én 
beroep kunnen uitoefenen. 
C ? denken aan mensen met kleine 
*ituL^ es ’ ^ ie iets verzor gder willen 
zoals een assurantiekantoor, 
administratiebedrijf, kunste- 
’ maar ook mensen met een uit 
T Uiry? n< * S e l°P en hobby kunnen een 
Jbef^te kopen”, aldus Pickée. „De 
,^k ° e ^ e aan dit soort ruimtes is er 
!gf 0 er ’ we weten alleen niet hoe 
• die is." Pickée zegt nadrukke¬ 


lijk dat het centrum niet alleen voor 
mensen uit Kerkrade bestemd is. 

De Kerkraadse wethouder André 
Coumans van ruimtelijke ordening 
weet dat het vormingscentrum bin¬ 
nen de geluidszone van industrie¬ 
terrein Dentgenbach ligt. Het cen¬ 
trum heeft als bestemming 'bijzon¬ 
dere doeleinden’. Voordat er 
gewoond kan worden, is daarom 
eerst een aanpassing van het huidi¬ 
ge bestemmingsplan noodzakelijk. 

Harmonie 

Op dit moment wordt het Vor¬ 
mingscentrum gebruikt door har¬ 
monie St.-Jozef van Kaalheide. 
Het muziekkorps vervult in het ver¬ 
der lege gebouw een soort bewa- 
kingsfunctie. St.-Jozef heeft de 
garantie gekregen van een opzegter¬ 
mijn van drie maanden. Een huur- 
opzegging heeft de harmonie op dit 
moment nog niet ontvangen. v * 


^ '■#! 

L-iS: 
1 

^jjr A 


t/i 


vvvm 


Ueerlenaar Groot na ervaringen elders 

: Limburgers reageerden 
fout op aardbeving’ 

fei LEN - „De mensen in Lim- „Een aardschok duurt meestal maar 
I de g rea geerden juist verkeerd toen enkele seconden, geen tijd dus om 


«L 


i. .'vW 

V "■ aarde 


o leo , -- begon lc lx iii tril. nei uuucn ic ivumcii. tvchuicci je ue 
h|jj* wat je kunt doen, is naar straat wel bereikt, blijft het gevaar- 
Sé i„ n renn en.” Dat zegt de 38-jari- lijk door naar beneden stortende 


trillen. 


buiten te komen. Wanneer je de 
Sé -■-■‘•icii. uai zegi ue oo-jari- 

1 4ck t F 0en Groot. Hij woonde ruim 

, laar r. 


lijk door naar beneden stortende 
dakpannen en rondvliegend ge- 


*ar<j h Jaar * n Nieuw-Zeeland, waar steente en glas. Wanneer de trillin- 
de ui ^ n gen met de regelmaat van gen beginnen, moet je onder een 
voorkomen. bureau of tafel kruipen of in een 


(ADVERTENTIE) 


. Maandag van 
iÈ 11.00-17.00 uur 


>il|rerieur verzorging 
Trans Eurlings bv 


SX, 1*3 VOIIINDAAI Til. 045 751 21 2 


bureau of tafel kruipen of in een 
deurpost gaan staan. Dat geeft de 
beste beveiliging,” aldus Groot. 

Jeroen Groot werkte bij het Nieuw- 
Zeelandse ministerie van Sociale 
Zaken. Hij meent dat goede voor¬ 
lichting ook voor Nederlanders 
onmisbaar is. 

Preventie 

„De overheid in Nieuw-Zeeland 
doet veel aan preventie. Zo staat bij¬ 
voorbeeld achter op het telefoon¬ 
boek summier aangegeven wat te 
doen bij calamiteiten zoals aardbe¬ 
vingen, overstromingen en oorlogs¬ 
situaties. Alle mensen hebben een 
radio, een zaklamp en een nood¬ 
rantsoen achter de hand voor nood¬ 
gevallen. Daarnaast organiseert de 
regering regelmatig oefeningen om 
de zwakke plekken in het rampen¬ 
plan aan het licht te brengen.” 

„Deze kleine maatregelen kunnen 
ook gemakkelijk op Nederland toe¬ 
gepast worden. Het zou veel ellende 
besparen,” besluit Groot 


• De een beperkt zich tot het simpelweg smakelijk 
verorberen van een paaseitje, de ander hapt slechts 
toe als dat eitje minimaal een wat andere kleur 
dan gebruikelijk heeft. Dus wordt er vandaag nog 
druk geverfd. Vaak gebeurt dat samen met de kin¬ 
deren en dat levert in veel gevallen een heleboel 
plezier op. Maar er zijn ook ware kunstenaars on¬ 
der de eierververs te vinden. Wat te denken bijvoor¬ 
beeld van Sjaak Meisen uit Sittard, die elk ei dat 


(ADVERTENTIE) 


BADKAMERSHO W 

Paasmaandag van 10.00 -17.00 uur 

I Sanitair- en tegelshowroom: 

uil LEMMENSMEESSEN B.V. 

Litscherveldweg 2 
6413 BA Heerlen-Heerlerheide 


in deze dagen in zijn handen komt persoonlijk met 
het penseel bewerkt. Dat levert soms zo’n mooie 
kunstwerkjes op dat het zonde zou zijn de schaal te 
breken. In de afgelopen dagen kwamen heel wat 
mensen een kijkje nemen bij vader Sjaak, die in het 
café van zoon Lei, het Mechelse Pintje, urenlang 
zijn schilderkunsten toonde. En daarmee ongetwij¬ 
feld menigeen heeft geinspireerd. 

Foto: PETER ROOZEN 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee weken 

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 

Noteer mij als abonnee. \ p " TV 

Naam: L « 

Adres: ^ 4 r 

Postcode woonplaats: l; . L*" 1 j 


telefoon: 045-213661 
telefax: 045-228636 


(voor controle bezorging) 


een boer sloeg om zich heen 
omdat hij werd gestikt 

de boer werd gepakt 
omdat hij om zich heen sloeg 
KOM NAAR DEI 


punaise 


in ons pand, Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul. 

zaterdag 18 april van 11. 00 tot 18. 00 uur, 
zondag 19 april van 11,°° tot 18. 00 uur, 
maandag 20 april van II. 00 tot 18. 00 uur. 

DAT MAG U NIET MISSEN! 


Telefoon: (voor controle be 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27.45 
O Stuur mi) een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83.35 

□ per maand ƒ 28.45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon m open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


of bel gratis 06-0229911 


Reiskorven 
weg in Schinveld 

SCHINVELD - Postduivenvereniging 
’De Vredesduif' in Schinveld mist ze¬ 
ven reiskorven met een totale waarde 
van 1500 gulden. De korven, waar¬ 
mee postduiven naar losplaatsen voor 
vluchten worden vervoerd, stonden 
woensdagavond op een trottoir aan 
de Beekstraat. Donderdagmorgen 
waren de aluminium, groen geverfde 
korven verdwenen. Ze dragen alle¬ 
maal het nummer 64. 

Walram College 
uit geldzorgen 

SITTARD - Het bestuur van het Wal¬ 
ram College in Sittard verwacht dat de 
financiële problemen, die op termijn 
dreigden te ontstaan, snel worden op¬ 
gelost. Bestuursvoorzitter LFrissen 
zei gisteren dat het ministerie van On¬ 
derwijs binnen een paar weken de 
helpende hand biedt. Het Walram 
College verwacht, door relatief hoge 
salarislasten de komende jaren tekor¬ 
ten van jaarlijks 2 è 3 miljoen. 

’Fien Huth’ 
op stropdas 

MAASTRICHT - Servicedub Kiwanis 
Maastricht/Mergellancf gaat 250 zijden 
stropdassen aan de man brengen ten 
bate van diverse projecten ter bestrij¬ 
ding van kindermishandeling. De das¬ 
sen zijn ontworpen door de Maas¬ 
trichtse kunstenares Fien Huth.. 
Vanmiddag zal Europarlementariër 
Ria Oomen in het atelier van de schik 
deres als eerste worden gestrikt om 
een kleurige stropdas voor de prijs; 
van f 125,- te kopen. Er moeten nog 
meer gegadigden volgen, want Kiwa¬ 
nis heeft een serie van 250 van die 
dassen laten vervaardigen. 

Van 14.00 tot 17.00 uur kan het pu¬ 
bliek terecht in het atelier van Fien 
Huth aan Achter de Molens nummer 
5. 

Haelen gekant 
tegen Nimby-wet 

HAELEN - De gemeente Haelen 
doet een dringend beroep op provin¬ 
ciale staten van Limburg zich ervoor 
in te zetten dat de voorgenomen wijzi¬ 
ging van de wet op de Ruimtelijke 
Ordening (Nimby-wet) niet tot stand 
komt. De gemeente doet die oproep 
in het kader van de plannen van de 
provincie om een grootschalige afval¬ 
verbrandingsinstallatie te bouwen in 
het Haelense kerkdorp Buggenum. 
Om gemeenten die dwars gaan liggen 
tot medewerking aan de realisatie van 
het project te dwingen, overweegt de 
rijksoverheid de zogenaamde Nimby- 
(’niet in mijn achtertuin’) wet in te voe¬ 
ren. De gemeenteraad van Haelen 
vindt de wet ondemocratisch. 

Minder kerkuilen 
in Limburg 

ROERMOND - Het aantal broedge- 
vallen van kerkuilen is verleden jaar in 
Limburg sterk gedaald ten opzichte 
van 1990. Werden toen nog 53 geval¬ 
len geregistreerd, verleden jaar nog 
maar twintig. Dit blijkt uit een gisteren 
verschenen inventarisatierapport 'Ker¬ 
kuilen in Limburg' van het Consulent- 
schap Natuur, bos, land schap en 
fauna. Door een actie van de Stichting 
Instandhouding Kleine Landschaps¬ 
elementen in Limburg (IKL) hoopt 
Limburg zijn kerkuilenpopulatie sterk 
te kunnen verbeteren. Het IKL is ge¬ 
start met een actie om de komende 
jaren 750 tot 1000 broodkasten uit te 
zetten. Inmiddels telt Limburg ruim 
450 kerkuilkasten die door vrijwilligers 
en door het IKL zijn geplaatst. 

Optimisme over 
Oost-Westbaan 

BEEK - Het gemeentebestuur van 
Beek blijft optimistisch over de aanleg 
van de Oost-Westbaan op de luchtha¬ 
ven en mede daarom willen burge¬ 
meester en wethouders tot 1996 op¬ 
nieuw een jaarlijks bedrag van ruim 
45.000 gulden bijdragen in het exploi¬ 
tatietekort van de NV Luchthaven 
Zuid-ümburg. Het geloof van de ge¬ 
meente Beek in de Oost-Westbaan 
wordt volgens haar versterkt door de 
uitkomsten van diverse onderzoeken 
die aangeven dat een uitbreiding van 
de luchthaven de Limburgse econo¬ 
mie zal stimuleren en dat hierdoor de 
werkgelegenheid zal groeien. 

'Wegen mijden 
bij Kennedymars’ 

SITTARD - De alweer 19e Kennedy¬ 
mars wordt vandaag in Sittard gelo¬ 
pen. Het verkeer moet rekening hou¬ 
den met opstoppingen, want de 
organisatie verwacht zo’n 6.000 wan¬ 
delaars. De organisatie adviseert, om 
overlast te vermijden, bepaalde we¬ 
gen te mijden, van 8 tot 11 uur tussen 
Mariahoop, Posterhott, Vlodrop en 
St Odilièlenberg. Van 11 tot 14 uur fe 
het het drukst tussen St Odiliènberg, 
Montfort, Maasbracht, Wessem en 
Thom. Van 14 tot 21 uur zijn tussen 
Roosteren, Susteren en Sittard op¬ 
stoppingen te verwachten. Van 12 tot 
20 uur kunnen zich opstoppingen 
voordoen op de A2 tussen Wessem 
en Bom, in beide richtingen. kjmburgs Dagblad 

Harofijk daak «oor 4 e grote belangstelling, 
bloemen, g—hofcai ep Mfeitatiw bij ons 

J^-jdrig huwelijksfeest 

I Wij dankcp mede mmk onze kinderen 

kleinkinderen en achterkl einkind, allen die ons 
die dag tot een oavcrgMeUjke hebben gemaakt. 
J. van der Schaft 
M. van der Schaft-Kooow a k hi 
< Brunssum, april 1992 , Vooddstr. 71 


as OH MD VAM Kami, 
aSEENWDVANGAAH 
Enige en JSod is liefde” 

Met diepe droefheid geven wy u kennis, dat na een korte en moedige strijd, enke¬ 
le dagen voor het paasfeest, vrij onverwacht in de vrede van Christus van ons is 
heengegaan, onze dierbare broer, zwager, oom en fieef . ^, . . ,. _ 

* ■-/ de zeereerwaarde heer 

Hubertus Gerardus Maria Vliexs 

pastoor te Hopel (Eygelsboyen) van 1975 tot heden 
kapelaan te Nulland (Kerkrade) van 1961 tot 1975 
kapelaan te Witte-Vrouweveld (Maastricht) van 1956 tot 1961 . 

Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van 
62 jaar. 

Mongu (Africa): Jos Vliexs t' > 

Elisa Vliexs-Kakoma 
en kinderen 

Simpel veld: Bertha Mertens-Vliexs 

Colln Mertens “ * $ ' ! 

kinderen en kleinkinderen 
Eygelshoven: mej. Ilse Drescher (huishoudster) 
familie Vliexs 

Eygelshoven^ 16 april 1992 

Pastoor Edmiisstraat 1 £, . ( 

Corr-adres: Rolduckerweg 43, 6369 GS Simpelveld >. fa 

^ ) > i .. • * * ■ . •* A * * i* . ^ Jt- 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op dinsdag 21 april om 
lliijELuur in zyn parochiekerk H. Pastoor van Ars te Hopel - Eygelshoven, waarna 
Wteraardebestelling xal plaatsvinden óp dó r.k. begraafplaats' te Simpelveld. 

, Voor verwei per bus is geborgd. . ■■ 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid ig tot schrifte^Kcóhdol«r«iL r ' 
De voordienst te zijner gedachtenis zal opgedragen wérden op paasmaandag óm 
11.30 uur in zijn parochiekerk H, Pastoor van ^xs te Hopel - Eygelshoven. 

De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum DELA in Heerlen, 
Grasbroekerweg 20. ; 1 1 - .. 

Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur. 


Volstrekt enige en algemene 


God, U zq dank voor mijn lang gezond en 
vreugdevol priesterleven, op U blijft mjin hoop 
gevestigd voor de Eeuwigheid. 

Heden, Witte Donderdag, overleed onverwacht 
te Kerikradé " 

Emeri tus-pastoor 
Leonardus H.H. 


p‘rVtam ■ it xt ■ s j 


Ifet droefheid nemen wij afscheid van óme 
geëstèlijk adviseur, omse zeereerwaarde heer 
pastoor v 

H. Vliexs 

Z i e kensec tie Pasteer van Ar» 


geboren te Maasbracht-Beek, 

27 februari 1913; 

priester géw(jd te Roermond, 

25 maart 1939. ."■% 

Hij was kapelaan te Venlo (H. Hart) en 
Maastricht (St Mathijs) 
en pastoor te Kakert, Linne, Gracht, 
Rotheth eh St Joost 
Tijdens zijn Emeritaat sinds 1978 was 
'hij nog aktief pastoor in zqn geliefde 
Mesch. 

De eucharistieviering, gevolgd door de begrafe¬ 
nis, zal worden gehouden op Paasmaa n dag om 
15.09 uur in de parochiekerk van St. Pancratius 
te Mësch'Ejjsdërii. 

Op Paaszondag 19 april a.s. zal de overledene 
by zonder worde» heoriacht tijdens de h.mis om 
10.00 uurinvoomOemdekerk. • >•' 

De overledene is opgebaard in Mortuarium Wal¬ 
pot, Kerkstraat 17a,te Eijsden. Bezoek van 19.00 
tot 20.30 uur. 

PAASZONDAG GEEN BEZOEK. 

Gelegenheid tot afscheid nemen op Paasmaan¬ 
dag VanAf 14.00 uur in depastorie te Mesch-Eys- 


Zaterdag 18 april 1992 # P 


Haar handen hebben voor ons geit 
Haar hart heeftvoor ons geklopt? 
Haar ogen hebben ons 
tot het laatst gezocht. 

Zij heeft haar taak volbracht, j 
Zij ruste nii in Vrede. 

.Na een liefdevol en zorgzaam leven voorjg 
óns allen geven wij met grote droefheid n 
dat heden is overleden, voorzien van de*! 
cramenten der zieken in de Verpleegkhni 
te Heerlen, onze allerliefste mamma, ort 
overgrootmoeder "i 

mevrouw .5 

. } 

Geertruid Counott 

ï 

weduwe van ' .* 

?*. / Joseph Groneschild t 

* 4 augustus 1904 . 116 april 19$ 

In dankbare herinnering: 

1 Purmerend: Frans Groneschild 
Maria Groneschild- 
Muliawati Ong 
Gulpen: Ferdi Groneschild 

f V Liesje Gronesehild-Cujrpc 
Vaals: Maria 

Hellebrand-Groneschild 
fJben Hellebrand 

Sonsbeck (D): f Annelies Petera-Gronen 


6461 DD Kerkrade, 16 april 1992 
Giessenstraat 41 


FamilieSangers 
Hntepétote mej. M. Hensgtete 
KaAbeatnnr St PancratiusM 


Met ontsteltenis namen wij kennis van hét plot¬ 
seling overlijden van otis gew uar d ranj .Jm? 
-hadhMi ; «n katechetisch schoolbeg«i4dv ' % 
de heer ' -i - ' W Bedroefd namen wylkennjs van het overlijden 
van de eerwaarde heer" 

EmerituS^pastoor 
LeonardüÉiH.H; f 
Sangers , 
' ’ ;)-i ■ fa"*.- i'.'.V 

v.i'i 

•'•4 - - 1 •>' ' ; ' 

't -.: ; .4 


jven temgdtó6-r*«n 
raarop hy 

heeft ingezet loor het 


wijs mens. 


het vele 

•H'. ' 


uren zangkoor 


Enter: Mlpy Tlaöïna-Gronesc&iMj 
WtëlThoma 1 

Beek (L.): Math G ro nesch Hd ^9 
, Nike Groneschild-Lagro j 
en al haar kleinkinderen 1 
en achtegkleinkiuderai 1 
Familie Counotte * 

Familie Groneschild 

Vaals, 16 april 1992 ,J 

Corr.-adres; F. Groneschild, Wilhelm 

6271AV Gulpen L' g' j 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd ^lortj 
begrafenis, zal plaatshebben op dindag 21 $ 
om 11.00 uur in de St Jozefkerk te Vaals, j 
Op maandag 20 april wordt er om 11.00 uur S 
de zielerust van de overledene een h. mis 
dragen in bovengenoemde kerk. 
Gelegenheid tot schrifteüjk condoleren 
dqhfer||déke^L n 
Dé ovenedene is opgebaard in de rop 
deot Jozefkerk te Vaals. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontv 
gelieven deze annonce als zodanig te will< 
schouwen. 


* 2 J. 


Tot' onze grote droefheid, maar dankbaar 
heft vele dat zy voor ons betekend heeft, i 
wij u mede dat heden; geheel onverwacht 
óns is heengegaan, voorzien van de h. 
menten, onze goede en zorgzame mi 
schoonmoeder en óma 


iirsM UW- 

1 

droefheid ge v en fjj u heonte dat 
de hJ». sacramenten der zteken, ip, 
63 jaar. van op» is h e e n gegaa n . Mia Limpens-Ki 

weduwe van 

Zef Lampens 

dé, lteftiid van 76jaar. 

ir: •' In dankbare h< 

* >'' Ptemingen: Leo en Bettie 


CE3 

.Nuth: MarijenHenk " 


,,„, 44 : 1 ; .Fatiièk,Prn .' r 

i *.IA - Nuth: Attnyeh Sietse 
Adcftta-Limpens 
Saèlria,Koen 

■4 4 ,; r '!#. Nuth:' IHefSi Astrtd 

1 Limpmm-Backm 


■ k- Vf Nuth: lies en Frans *' 

Slnijmnans-Limpens 
' Jeyee,Hona 
^ Hepen Jan 

.... . vanDaal-Limpens - 


i.v.Yiv • ** ‘ I \ 


Nuth, 47 apfil 1992 . > . , - 

Donatusstraat 210 

Corr.-adres: Valkenburgerweg 28,6361ÉQ. 


om 14.90 uur in de parochiekerk van de H. 


tabcheidnmnmiineender rtttra 
e Universele, Hoofdstraat 106^te 
broeit Bezoritgelegenheid dagehjks 
14.9645.06üur«a'rtin 19J»^0.66 uur. 
Gpife en 2ef paasdag alleen; van 140*15 

- . 


m 


A* L-hv.„ \<ssae> 


|prill992 

Br. Hustinxlaan ll, 6416GS Heerien 

» uitvaartmi 5 ?d gehouden woïdfh^oiMÖfÓdag^l 
a s . pm 11.30 uur in de kapel vai 
97 te Heerlen, waarha aansluite 
'Stenrade te Heerlen. 

Voor aanvang van de mis is er gel^gei^^a^^chriftó^ 

POfli.. ■ ./ r '•* . • r . , -, ’f 

'Cfcllis opgebesrd in >dé' reutekhmèr Vdn hét uitvadjteenpfgun 
Crotnbach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen. 

Getegétthéld töt afscheidnemen tweede paasdag van 18^0 tot 19 

uur.; ‘4' 1 ’ -v r ina 


uierttp*». 


limburgs dagblad Limburg 


Van onze verslaggever 


pELEEN - De wijziging van de 
Luchtvaartwet zoals minister 
»n Maij-Weggen die voorstelt bete- 
lii Lent een aanmerkelijke verslech- 
sj ^ring van de bescherming van 
ufk Oj er is en milieu, 
na i “ a t stelt de Vereniging geen uit¬ 
leiding vliegveld Beek in een 
Lhef aan de Tweede Kamer. 


enH 

h. 

tiek 


;e 


n 


:rs 


:hil ( 


P e kritiek richt zich op twee 
hoofdpunten van de wetswijzi¬ 
ging, die vorige week aan het 
^dement is gestuurd, 
wlereerst keurt de vereniging af 
Maij-Weggen vasthoudt aan 


de 


zogenoemde Kosteneenheid 


v °or de bepaling van de geluid- 
c °ntouren, waarmee de maxi¬ 
maal toegelaten geluidbelasting 


Vereniging 'Beek' in brief aan Kamercommissies: 

’Wijziging Luchtvaartwet 
slecht voor omwonenden’ 


in kaart wordt gebracht. Met de 
Kosteneenheid zal Nederland de 
aansluiting op de Europese ont¬ 
wikkelingen missen, meent de 
vereniging. 

De vereniging is er ook van over¬ 
tuigd dat het positief geoordeel¬ 
de handhavingsbeleid (lees: 
sanctiebeleid) door het hanteren 
van de Kosteneenheid niet uit¬ 


voerbaar zal blijken en de omwo¬ 
nenden dus geen waarborgen en 
bescherming zal bieden. 


Bovendien kan bij overtredingen 
van de norm geen boosdoener 
aangewezen en vervolgd wor¬ 
den, omdat de Kosteneenheid is 
gebaseerd op de som van de ge¬ 


luidbelasting over een langere 
periode en niet op individuele 
vluchten. Ook de voor nacht¬ 
vluchten gekozen Griefahn- 
norm maakt het opsporen en be¬ 
boeten van overtreders volgens 
de vereniging onmogelijk. 

Door het instellen van tijdelijke 
en varianten geluidzones, zoals 


de minister voorstelt, blijft vol¬ 
gens de vereniging ook niet veel 
over van de beoogde bescher¬ 
ming van omwonenden. Ze acht 
de instelling van dergelijke zo¬ 
nes volstrekt onnodig en stelt 
dat er veel eenvoudiger oplossin¬ 
gen zijn. 

Opgemerkt wordt ook dat de zo¬ 
nering van de bestaande Noord - 
zuidbaan in de voorgestelde 
wetswijziging niet wordt gere¬ 
geld, terwijl de rechter toch heel 
duidelijk heeft gemaakt dat met 
name de Noord-zuidbaan zeer 
snel gezoneerd moet worden. 

De vereniging stelt de commis¬ 
sies voor een aantal voorstellen 
over de kritiekpunten uit te wer¬ 
ken. Deze zouden dan tijdens 
een hoorzitting moeten worden 
voorgelegd. 


In rampgebied stijgende vraag naar kalmerende middelen 

Angst na aardbeving blijft 


onze verslaggeefster 

P^Rmond - ommigen 
r u ^en niet meer naar bed en 
aP r :P e n daarom maar in de 
^kamer op de bank,” ver¬ 
vol . dr. Kruijssen, huisarts in 
P^ e door de beving zwaarge- 
(1 Melick. De huisartsen 
s Roermond en omgeving 
r den steeds meer bezocht 
w\° r mensen die lijden onder 
angstgevoelens. Velen 
i b* jL r °men om voor een derge- 
^ reden de huisarts te be- 
maar aan het stijgen- 
^ |-. aantal hulpzoekenden 
Jkt dat de beving ook emo- 
heel een zware aanslag is 
zoo /[eest op de gedupeerden in 
^en-Limburg. 

dd Hl ^elpt praten al. Ik vertel ze 
(j, 1 * zelf ook bang was. Je maakt 
^ iets mee dat je niet kunt plaat- 
^ j' Eerst dat angstaanjagende ge- 
'■*’ ^ en vervolgens het trillen. Als 
y eenmaal weet dat het een aard¬ 
ig is en als de materiële schade 
ij. L’alt, is men vooralsnog over de 
i^te schrik heen. Maar dan gaat 
j *^ n agen. Men beseft dat men 
g: ^teloos is tegenover dit natuur- 

, ^ld en dat er geen garantie be- 
/“ dat het niet nog eens voor¬ 
af Daar worden de mensen 
ij^ker en angstig van. Sommigen 
volkomen de kluts kwijt. An- 
hebben nog steeds trillende 
0 e h. Na een gesprek met een ver- 
L^de huisarts zijn de meesten al 
if^tgosteld, maar ik geef hen toch 
r ecept voor een kalmerend mid- 
j^ee. Een kleine dosering voor 
5 bh aar ^ agen - Als ze dan nog last 
j^en van stress of angstgevoe- 
t Vkunnen ze terugkomen en kan 
L ar a en misschien doorverwijzen 
ti,-. a ndere hulpverleners,” aldus 

pLijssen. 

ï. 
^kloppingen 


^disarts G. Sampers uit Roer¬ 
ig merkt dat aantal angstige 
e e hten stijgt. „Een kwart van de 
^Qr n ln c ^ e wachtkamer komt 
w s hess- en angstklachten, ver- 
door de beving. De sypto- 
z 'jn hartkloppingen, wazig 
duizeligheid, hyperventilatie, 
i 0t * n gen en stijfheid rond de 
- Ik schrijf deze patiënten 
°f kalmeringsmiddelen voor, 


h 


-L r, een P aar dagen kunnen slik- 
’ I f,. L* e angst echt wegnemen kan 
Als toes f an d blijft voort- 
kan men terugkomen voor 
^tgebreider gesprek.” 

^liQ^Potheken in Melick en Roer- 
merken een stijgende vraag 

i kalmerende middelen op. 

* receptuur zien we dat het 

*k< e me doseringen gaat. Dat be- 
|f er , meestal dat het voor ’slacht- 
van de beving is. Maar er is 
s Prake van een hoos op kalme- 
|e Middelen. We merken wel dat 
*lt e nsen aangeslagen zijn,” ver- 
Lheker E. Janssen van apo- 
de Roerstreek. 

het Riagg komen er steeds 
i^ 1 . telefoontjes binnen. „Het be- 
I h^i ^ roe * en - Eerst leek het alsof 
gemaal niemand problemen 
^ eze gebeurtenis. Maar nu 
kw- elen we toch zo’n tien tele- 
t^'eff eS P er Het is een soort 
Ha meent een medewerkster 

n "St Riagg. 


(ADVERTENTIE) 


* M * amth 

„ a OOUVHV 

48. 6411 nk heerlen 
° 4 S-713379, fax 045-742098 

r^,.t ponpt H zen t graveren, 
roofdruk, offsetdruk, folledruk, 
relatiegeschenken. 

tpartijen medailles , bekers en 
. rela tiegeschenken 


Hoge^jiïrtingen 

4o %' 50% 

60% 

^^pteer nu vlak voor het 
seizoen 


Geef voor de beef Gouverneur Mastenbroek riep via de speciale uitzending van Omroep Limburg de luisteraars op om geld te geven. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Vervolg van pagina 1 


MLAASTRICHT — Omroep Lim¬ 
burg bracht met de extra uitzen¬ 
ding de inzamelingsactie van het 
comité 'Help Limburgers over 
de schok heen’ onder de aan¬ 
dacht van de Limburgse luiste¬ 
raars. Particulieren, bedrijven en 
instanties konden telefonisch of 
voor de microfoon zeggen wat ze 
voor de slachtoffers van de aard¬ 
beving willen doen. Al na twee 
uur uitzenden was meer dan 
500.000 gulden toegezegd en aan 
het einde van de uitzending was 
dat bedrag opgelopen tot 
1.135.000 gulden. 

Het comité onder leiding van 
gouverneur E. Mastenbroek 


Al na twee uur meer 
dan een half miljoen 


werft fondsen voor de bestrij¬ 
ding van de gevolgen van de 
aardbeving. Mastenbroek, giste¬ 
ren zelf in de studio’s in Maas¬ 
tricht aanwezig, deed in de uit¬ 
zending een oproep aan alle 
Nederlanders - voor zover ze 
hem konden horen — om dit ini¬ 
tiatief van de Limburgse bevol¬ 
king te volgen en een bijdrage te 
storten. Hij noemde de actie een 
'geweldig succes’ en hij toonde 
zich zeer ingenoemen met de ge¬ 
bleken solidariteit. 


Ook Limburgse politici als Jan 
Willem Bertens, Ria Oomen, Jos 
van Rey en Lex Machielse gaven 
acte de présence, net als bijvoor¬ 
beeld vakbondsleider Wiel Frie- 
drichs en de nieuwe burgemees¬ 
ter van het getroffen Roermond 
Herman Kaiser. Notaris mr 
Groutaers uit Maastricht noteer¬ 
de gisteren alle toezeggingen. 

15 miljoen 

Met de toegezegde steun van de 


regering, het Nationaal Rampen¬ 
fonds, het Rode Kruis, gemeen¬ 
ten en andere instellingen, schat 
een woordvoeder van het Rode 
Kruis in Den Haag dat inmiddels 
al vijftien miljoen gulden binnen 
is gekomen op rampengironum¬ 
mer 777. Dat bedrag is voor het 
lenigen van de ergste nood voor 
de particuliere gedupeerden. 

Gelet op het succes van de inza¬ 
melingsacties in Limburg ver¬ 
wacht het Rode Kruis dat ook de 
stroom giften van particulieren 
op gironummer 777 snel op gang 
komt. Zoals bekend heeft de 
provincie in een eerste schatting 
de totale schade van de aardbe¬ 
ving beraamd op 100 tot 150 mil¬ 
joen gulden. 


Verkeersplan moet centrum Venlo ontlasten 

Speciaal scenario 
voor ’Duitse dagen’ 


Van onze verslaggeefster 

VENLO - Niet alleen het centrum 
van Venlo was op 3 oktober van het 
vorig jaar, de Dag van de Duitse 
eenheid, vol. Voor het gemeentebe¬ 
stuur van de Limburgse grensstad 
was de maat ook meer dan vol. Gis¬ 
teren werd het blauwe draaiboek 
’Duitse dagen’ voor het eerst in ge¬ 
bruik genomen. Goede Vrijdag be¬ 
tekende weer veel Duitsers in Ven¬ 
lo, maar de verkeersproblemen van 
weleer bleven uit. Dank zij een pen- 
delplan. Tot grote tevredenheid van 
de gemeente Venlo en de politie. 

Om acht uur gisterochtend was het 
mgr Nolensplein in Venlo al hele¬ 
maal gevuld met auto’s. Een half 
uur later vormde zich de eerst file 
op de Goltziusstraat. De Duitsers 
die zich toen al in Venlo bevonden, 
wisten nog niets van de actie. Om 
half tien werd namelijk pas gestart 
met het uitdelen van speciale Duits¬ 
talige folders die de bezoekers uit 
het oosten de weg moesten wijzen 
naar de speciale parkeerplaatsen 


waar bussen staan te wachten om 
de kooplustigen naar het centrum 
te brengen. Om tien uur blijkt in de 
binnenstad r geen parkeerplaats 
meer beschikbaar te zijn. Alle 3000 
plekken zijn bezet. 

Om een uur of tien oogt de parkeer¬ 
plaats voor voetbalstadion de Koel 
nog leeg. Hebben de Duitsers geen 
zin vandaag? Het is koud en het re¬ 


gent. Maar al snel blijkt dat ze er 
toch aankomen. Door politie en re¬ 
servisten worden ze gevraagd hun 
auto te parkeren. Een enkeling rijdt 
to^h de stad in. De Duitse gasten lij¬ 
ken het een goed idee te vinden. Ze 
betalen slechts twee mark om een 
hele dag te parkeren en worden bo¬ 
vendien gratis naar het centrum 
gebracht. 

Ook politie en gemeente spreken na 
een korte evaluatie over een ge¬ 
slaagd experiment. Op het laatste 
moment viel in de planning een 
groot parkeerterrein af nabij ’t Ven, 
waardoor aan die kant van Venlo 
wat probleempjes ontstonden, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Volgende week wordt het hele pro¬ 
ject onder de loep genomen. Want 
op 1 mei wacht weer hetzelfde sce¬ 
nario. (ADVERTENTIE) 


NIEUWE COLLECTIE 


NEPAL TAPIJTEN 


Nepal tapijten, met originele 

randmoUeven en ln pasteltinten, zijn 
afgestemd op de huidige woontrend; 
kunnen zowel ln een modem als 
klassiek interieur worden 
toegepast. 

HUB. DOLS Cr CO 

St+vU 1905 tfm***t WW AtrmlUtU / 


SITTARD MARKT 31 TEL. 046-512605 


(ADVERTENTIE) 

Meubelgroothandel 

feuten èa 


TOEGANG VOOR 
IEDEREEN 


Zeer grote kollektie bankstel¬ 
len, kasten, eethoeken, 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc etc 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m ; verkoopruimte 


MAANDAG 

2E PAASDAG 

van 12.00-17.00 uur 

GEOPEND 


maandag 13-18 uur 
donderdag koopavond 


40 VERSCHILLENDE 
SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
Tel. (045) 216123 

Langs grote weg 
Heerlen-Brunssum Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 17 
Lego 


\a°i 'Noodgedwongen' kwamen 
P rov ' ncie " het Liof en 
Heerlen met het nieuws naar 
r buiten over de Heerlense 

C A* ' kandidatuur voor een nieuw 

Legopark. Bestuurders en 
bedri|ven doen normaal ge¬ 
sproken zo geheim mogeiijk 
als ze onderhandelen over 
de komst von een nieuw be¬ 
drijf. Pas ols de hele transactie in kannen en kruiken is, wordt 
openheid van zaken gegeven. 

De Nederlandse wetgeving heeft de provincie gedwongen daar 
nu van af te zien' Lego wil het liefst volgend |aar al met de bouw 
van het themapark beginnen. Daarom starten volgende maand 
de openbare procedures voor een Milieu Effect Rapportage (MER) 
voor en de bestemmingsplanwi|ziging van het terrein Beitel-Zuid. 
Op dit moment is Heerlen 'maar' één van de tien kandidaten. De 
kans op een teleurstelling is dus reëel. Maar toch: als Legoworld 
naar Oostelijk Zuid-Limburg komt, is dat een goede zaak voor de 
werkgelegenheid. Er is grote behoefte aan laaggeschoold werk en 
daar voorziet het park in. De seizoensgebondenheid is een min¬ 
punt dat je op de koop toe moet nemen. Veel problemen met het 
milieu zijn niet te verwachten en zo die er al zijn, kan de MER ga¬ 
ranties afdwingen. 

Wat de kansen van Heerlen betreft, blijft het koffiedik kjken. Ligt 
het niet te dicht bij het Deense Legolond, kun je zo'n open-lucht- 
park niet beter in een mooi-weerland beginnen? 

Het park hoeft Lego echter geen directe winst op te leveren, maar 
is bedoeld om de verkoop van Lego-speelgoed te promoten. Het 
nieuwe park moet daarom in een gebied met een goede afzet¬ 
markt komen. 

Heerlen is mede op grond van die argumentatie door de eerste 
schifting heen gekomen. Dat geeft aan dat de economische kan¬ 
sen van Oostelijk Zuid-Limburg op Europese schaal beter worden 
ingeschat dan menigeen denkt. " “ j p 


Marechaussee Limburg 
wijzigt organisatie 
met oog op Schengen 


Van onze verslaggeefster 


HEERLEN - De marechausseebri- 
gade Roermond en de afdelingen 
grensbewaking van de marechaus- 
seebrigades in Venlo en Heerlen 
worden per 1 juli van dit jaar opge¬ 
heven. Dat heeft kolonel G.H. 
Brink, commandant van het district 
Limburg van de Koninklijke Mare¬ 
chaussee bekendgemaakt. Dit bete¬ 
kent niet dat controle aan de Duits- 
Limburgse grens vanaf die datum 
wordt gestaakt. De oostgrens zal tot 
de definitieve invoering van het ak¬ 
koord van Schengen worden be¬ 
waakt door de politiedienst van de 
Marechaussee. 

In het akkoord van Schengen is de 
opheffing van de grensbewaking 
tussen de Beneluxlanden, Frankrijk 
en Duitsland geregeld. Dit akkoord 
is nog niet door de betrokken lan¬ 
den geratificeerd en het is nog met 
duidelijk wanneer de regeling van 


kracht wordt. De marechaussee 
vindt echter dat ze nu al moet in-1 
spelen op de toekomst, omdat hef 
akkoord grote invloed heeft op des 
taak van de marechausse in Lim-* 
burg. Ze moet bovendien rekening* 
houden met een personele reductie* 
als gevolg van de Defensienota: de( 
Ernst Casimirkazerne in Roermond' 
wordt per 1 juli opgeheven. ; 

« 

In totaal gaan er bij de marechaus-* 
see in Limburg 160 banen verloren/ 
De betrokken marechaussees wor¬ 
den overgeplaatst naar functies bui-* 
ten Limburg, bijvoorbeeld op de- 
grensbewaking op Schiphol of naar 
de vreemdelingendiensten van een* 
aantal korpsen gemeentepolitie.'* 
Zestig van hen worden nog niet per- 
1 juli overgeplaatst, maar blijven 
nog in Limburg tot de definitieve 
invoering van Schengen. Zij wor¬ 
den tijdelijk toegevoegd aan de af- • 
delingen politiedienst om de grens-) 
bewaking te kunnen uitvoeren. 


Makelaars vrezen 
waardedaling van 
onroerend goed 


Van onze verslaggevers 


ROERMOND - Makelaars en taxa¬ 
teurs in Midden-Limburg verwach¬ 
ten over het algemeen een terug¬ 
gang in de handel in onroerend 
goed als gevolg van de aardbeving 
van afgelopen maandag. Mr. R. 
Stassen, kandidaat notaris en beë¬ 
digd taxateur in Roermond denkt 
dat de waarde van woonhuizen de 
eerste jaren zal dalen met 5% tot 
20%. „Mensen zijn huiverig gewor¬ 
den. Er is nu uitgebreid in de pers 
geweest dat het gebied op een 
breuk ligt. Ze zeggen wel dat zo’n 
beving maar eens in de 50 jaar voor¬ 
komt, maar dat is maar een baker¬ 
praatje. Dit gebeuren zal een lange 
nasleep hebben.” 

P. Wijnands van Peters en Partners 
in Roermond uit zich wat voorzich¬ 
tiger. „Ik verwacht niet echt een 
terugloop van de handel, wel een 
verdergaand kwaliteitsonderzoek. 
Mensen zullen vaker een taxateur of 
de Vereniging Eigen Huis inschake¬ 
len, niet alleen voor oude, ook voor 
nieuwere panden. Daarbij zijn met 
zozeer omgevallen schoorstenen, 
als wel verborgen gebreken belang¬ 
rijk. De procedure voordat mensen 
een huis kopen zal daardoor langer 
duren. De uitslagen van de onder¬ 
zoeken zullen ook wel gevolgen 
hebben voor de prijs. In welke mate 
is moeilijk in te schatten. Ik denk 
op langere termijn aan 5% a 10%. 
Wijnands gelooft echter niet dat de 
factor 'Roermond en omstreken als 
risico-gebied’ veel invloed zal heb 
ben op het koopgedrag van zijn 
cliënten. 

Fundamenten 

Vaassen van Makelaardij en taxatie¬ 
bureau Midden-Limburg in Heyt- 
huysen zegt over de gevolgen van 
de beving: 

„Ik denk dat de mensen in het be¬ 
gin voorzichtig zullen zijn met ko¬ 
pen, zeker als er zichtbare schade 
aan huizen is. Men zal zeker ook re¬ 
kening houden met schade aan fun¬ 
damenten. Ik denk dat de mensen 


wat behoudend zullen zijn en dat de 
markt iets terug zal lopen. Maar 5-10 
procent waardedaling als gevolg 
daarvan lijkt mij erg veel. Panden 
met goed zichtbare schade zullen 
wel wat in waarde dalen. Dat heeft 
met name voor oudere panden op 
lange termijn gevolgen.” 

W. Lathouers van makelaarsbureau 
Van Croimvoirt in Roermond merkt 
momenteel nog mets van een ver¬ 
minderde kooplust. 


VVD: onderzoek j 
relatie beving en j 
bruinkoolwinning 


ROERMOND - Tweede Kamerlid 
Jos van Rey (VVD) wil dat onder¬ 
zocht wordt of de aardbeving in 
Limburg mogelijk het gevolg is ge¬ 
weest van de bruinkoolwinning in 
Duitsland. Duitse milieu-orgamsa- 
ties beweerden deze week in het 
Limburgs Dagblad dat de bruin¬ 
koolwinning waarschijnlijk de oor¬ 
zaak is geweest van de beving. Van 
Rey heeft de minister van VROM 
inmiddels gevraagd daarover con¬ 
tact op te nemen met de Duitse 
autoriteiten. 

f ADVERTENTIE) V00RDEURLUIFELS 

keuze uit 12 modellen 

vanaf 245,- 

GEURTEN DEUREN 

Hommerterweg 27, Hoensbroek, 
tel. 045-212531. ’s Maandags gesloten t 


Na een werkzaam en welbesteed leven is, in de 
gelovige verwachting van het eeuwig leven, 
voorzien van het sacrament der zieken overle¬ 
den, onze liefhebbende broer, zwager, oom en 
neef 

Joseph Henskens 

Hij overleed in de leefltijd van 81 jaar, na een 
liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek te 
Kerkrade. 

Heerlen: Christaan Henskens 
Rika Henskens-Aerts 
Eygelshoven: Trautje 

Coerver-Henskens 
en alle neven en nichten 

Corr.adres: familie Triepels-Coerver 
Molenweg 113. 6471 HC Eygelshoven 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op woensdag 22 april a.s. om 11.00 uur in de 
parochiekerk van St. Joannes de Doper te Kerk- 
rade-Eygelshoven, waarna aansluitend de be¬ 
grafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf¬ 
plaats aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene dinsdag 21 april a.s. om 19.00 uur in voor¬ 
noemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka¬ 
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 
uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Riet, het is nu al een jaar geleden, 
dat je ons plotseling verliet. 

Nog steeds staan wij met lege handen, 
en in ons hart intens verdriet. 

Wij waren zo gelukkig samen, 
en dan opeens ben je er niet meer. 

Waarom, kan niemand ons vertellen, 
maar wij missen je elke dag telkens weer. 

Een fijne vrouw en lieve moeder, 

een geweldige oma is van ons heengegaan. 

En nu, na een jaar, vloeien nog steeds tranen. 

Heer, waarom heb je dit verdriet ons aangedaan. 

De eerste jaardienst voor 

Riet 

Hermkens-van Lier 

zal plaatsvinden op paaszondag 19 april a.s. om 11.15 uur 
in de parochiekerk van St. Vincentius te Rumpen. 

Hans Hermkens 

Hanny, Jo, Helen en Maureen 

April 1992 

Vijverstraat 40, Brunssum 


' Onderl. Begrafenis- en 
Crematievereniging 
St. Barbara U.A. 

De vereniging roept haar leden op tot het bijwonen van de 
algemene ledenvergadering die zal worden gehouden 
op 24 april 1992 om 20.00 uur in Trefcentrum ’t Loon te 
Heerlen, Pater Beatusstraat 7. Agenda en financieel 
verslag kunt u opvragen bij het secretariaat. 

Namens het bestuur, 

J. Tielman, secretaris. 


Zaterd ag 18 april 1992 • Paging jj 


U MAG'M NIET MISSEN 


23 APRILT/M 3 MEI 


BENT U OP ZOEK NAAR: 


n 


Voor het opgeven van geboorte- en 
overlijdensadvertenties voor dinsdag 
21 april, bestaat gelegenheid op 
paasmaandag, 20 april, van 15.00 tot 
16.00 uur; uitsluitend in ons 
hoofdkantoor: 

In de Cramer 37, Heerlen, 
tel. 045-739886 

Limburgs Dagblad 


Begrafenis- en krematieverzor ging 

HEERLEN e.o. H0ENSBR0EK e.o. 

v.h. CROMBACH . . v.h. OTERMANS Zekerheid voor een Waardig Afscheid 


Eer, 4i|l\uiic en zorgt uidige begeleiding. 
Memmige opbuur- en ont\ dngruimten 
Te'.eno verzorging un komplete koffietafel 

Heerlen e.o. 

< ):ICTT.» 'iC-CStrJ j: • Pi.nZX' 2"'' 

■m< ! DG Hev-rc Tel. 045-*T44r. 

Wajr:n ,p«cr.‘'tricr. I o ij,«m Td '•ö-dokl * 

DAG EN NACHT BEREIKBAAR. 

! ' Y ■< jeJin: jjrt'.cr/i.rgcr Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Begrafenis- en krematieverzekenngen 
Koopsommen en w ilsbeschikkingen. 


Hoensbroek e.o. 

Nicuu'irJJi lik 

■ hM KW Htx.-ri'shriJfk Tel. 045-211094 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. HUISDIERHERRIE 


CADEAU-ARTIKELEN, 

w.o. porceleinen vazen, posters, 
koffiemolens, chinese vazen, 
houtsnijwerk, porcelein, ventilatoren, 
schilderijen, speelgoed en nog veel meer. 

ENORME PARTIJ TEXTIEL 

w.o. sokken, herenoverhemden, 
damesblouses en -broeken, spijkerbroeken, 
spijkerpakken en damesjurken. 

GROTE PARTIJ 

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

tegen weggeefprijzen zoals o.a. mixers, strijk¬ 
ijzers, wc rolhouaers, pollepels, handdoeken, 
theedoeken, washandjes en dweilen. 

ELEKTRISCH EN HANDGEREEDSCHAP 
ruim 1 milj. stuks, w. o. tangen,boren, boor¬ 
machines, hamers,zagen, vijlen enz. enz. 

WERKKLEDING, 

zoals overalls, regenpakken, rubber laarzen, 
parka's, laarzen met stalen neuzen enz. enz. 

WITGOED, ruim 3000 stuks, 

waaronder koelkasten, ovens, afzuigkappen, 
elektrische- en ceramische kookplaten. 

TE KOOP BANKSTELLEN, 

relaxstoelen, zitzakken, hoekcombinaties 
in vele moderne kleuren en dessins. 

± 400 STUKS TUINMEUBELEN 

o.a. banken, tafels, stoelen, schommel¬ 
stoelen, campinggasstellen enz. enz. 

TUINGEREEDSCHAP 

diverse werkstelen met verwisselbare 
stukken en vele andere artikelen 

VELE ANDERE ARTIKELEN, 

NERGENS EEN GROTERE SORTERING. 
OOK IN AANTALLEN TE KOOP. 

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN 
IN ONZE SHOWROOMS. 


2e paasdag geopend 

Doe er iels aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bi| het 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lawaai in en om huis. 

NSG, Postbus 381, 

2600 AJ Delft. 


handelsonderneming 


tjlft JORODIGER bv 

inkrvtn.uorbAon mfirpnHp aoederen 


mkoop-verkoop roerende goederen 
kantoor magazijninrichtingen 


()p dt* Bies 11 
te St himmert 
UL 044*14 - 27i 


GEZELLIGER 

VEELZJJDJGER 

INFORMATIEVER 


>m€CC Maastricht 

GEOPEND: DAGELIJKS VAN 13.00 TOT 22.00 UUR. WEEKEND 
EN KONINGINNEDAG (30 APRIL) VAN 11.00 TOT 18.00 UUR. 


NSG 


Op de Bies 33 te Schimmert ak 

de : 
Ma; 
Dat 

dr 

Kei 

lam 

sch 

Stic 

aan 

Pai 

is 

Vot 

zet 

Pre 

fan 

% 

OVf 

Tij 

af g 

Pe; 

>he 

tie ; 

De 

de: 

Kii 

on 


Al 

de 

aa 

‘ni 

re; 

lei 

M, 

de 

ge 

ki 

ge 

Wi 

be 

m 

w 


miiimiiiiiiimmmmm 
iiiuiiK 1111 
.gvL'.v.i’uvji'-L. 

.-.V"*. if , ,v 

1 _>• *: • ; ■ v 

• r . ." .T- Vr •• ■ ■ : «CvJ •, V.’ 

• p ». ■■ ~ J, ~ Al t 

pmymli 

’n kwc&tïc vsln tgOtAc sm/Vlk 


officiële mededeling 


GEMEENTE 


MEERSSEN 


OPENBARE BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van 
Meerssen brengen wij deze ter 
openbare kennis dat vanaf 21 april 
1992 gedurende 30 dagen in het Be¬ 
stuurscentrum, Beekstraat 51 te 
Meerssen bij de hoofdafdeiing I, ka¬ 
mer 0.17 voor belanghebbenden ter 
inzage is gelegd een voorstel aan de 
gemeenteraad tot het onttrekken 
van het Ingenope Voetpad, de 
Slootgraaf Veldweg en het Bunder 
Voetpad aan het openbaar verkeer. 


Genoemde wegen staan opgeno¬ 
men in de Wegenlegger van Bunde 
onder respectievelijk nummer 20, 
21 en 22. 

Iedere belanghebbende kan gedu¬ 
rende genoemde periode, tegen de¬ 
ze onttrekking bij de gemeenteraad 
bezwaren indienen. Deze kennisge¬ 
ving geschiedt conform het bepaal¬ 
de in artikel 10, 2e lid van de We¬ 
genwet. 

Meerssen, 18 april 1992 

De burgemeester, 
drs. C.J.J.S. Majoor 
De secretaris, 

L.J.G. Cortenraad DOE MEE MET KRUIS+MUNT. 

SPEEL MEE MET 
JE FAVORIETE NEDERLANDER! 

BEL 06-300400. 

KOSTEN F 1- PER MINUUT T G V. 125 JAAR NED. R00E KRUIS 


II 


ü 


KRUIS 


Emaa 


i 


l!= 


Houthandel zorgenkindje van Arbeidsinspectie 

’lk ben nog 
lang niet doof 


Een arm beklemd, een vinger af¬ 
gezaagd of een hand verbrijzeld. 
Deze ongelukken worden vaak 
geassocieerd met het beroep tim¬ 
merman. En niet ten onrechte, 
want een paar weken geleden 
meldde de Arbeidsinspectie dat 
bij veertig procent van alle tim¬ 
merfabrieken in Limburg en 
Oost-Brabant acuut gevaar be¬ 
staat voor de werknemers door 


het gebruik van onveilige machi¬ 
nes of onveilige werkmethoden. 
De Arbeidsinspectie heeft een 
project opgezet om de komende 
maanden alle timmerfabrieken 
grondig door te lichten. Onze ver¬ 
slaggeefster besloot een dag met 
inspecteur Jan Wiechert - werk¬ 
gebied westelijke mijnstreek - 
mee te lopen om te kijken hoe 
zo’n inspectie in zijn werk gaat. 


DOOR S ASKIA VAN DER MAAT 

HEERLEN - De deur wordt 
langzaam geopend. Een kleine 
man kijkt argwanend vanach¬ 
ter zijn brilletje naar de lange 
man die voor hem op de stoep 
staat. „Jan Wiechert, inspec¬ 
teur van de Arbeidsinspectie”, 
stelt de laatste zich voor. De 
kleine man schrikt. Dan ant¬ 
woordt hij op norse toon dat 
Wiechert maar een andere 
keer terug moet komen want 
zijn mannen zijn nu druk aan 
het werk en hij heeft zelf geen 
tijd om de timmerplaats te la¬ 
ten zien. 

Zo makkelijk komt de werkgever 
echter niet van de inspecteur af. 
Wiechert hoeft zijn komst vantevo- 


ren niet aan te kondigen en hij stapt 
dan ook gedecideerd het pand bin¬ 
nen. In de werkplaats staan drie 
mannen aan een werkbank kozij¬ 
nen te zagen. Het geluid van de 
elektrische zaag overstemt de deci¬ 
bellen die de radio produceert. 

„Waar zijn de oorkleppen?” vraagt 
Wiechert aan één van de timmer¬ 
mannen. Een man kijkt zoekend 
rond en wijst dan naar een paar oor¬ 
kleppen die onder een laag zaagsel 
op een machine liggen. Wiechert 
legt uit dat de wet werknemers ver¬ 
plicht gehoorbescherming te dra¬ 
gen als het lawaai in de werkplaats 
meer dan negentig decibel be¬ 
draagt, zoals in dit bedrijf het geval 
is. 

De werknemer sputtert tegen: „Ik 
werk al veertig jaar en ik ben nog 
lang niet doof. Ik beslis zelf wel of 
ik die kleppen op mijn oren zet.” 
Wiechert is het daar niet mee eens. 


„Je kan niet zelf uitmaken of je wel 
of geen kleppen draagt. De regering 
heeft het dragen van gehoorbe¬ 
scherming bij negentig decibel of 
meer verplicht gesteld, omdat de 
samenleving niet meer wil op¬ 
draaien voor al die dove mensen die 
nooit gehoorbescherming hebben 
gedragen”, aldus Wiechert. 

Disco 

In timmerfabrieken gebeuren regel¬ 
matig ongelukken, veel werkne¬ 
mers belanden in de WAO en het 
ziekteverzuim is niet gering. Daar¬ 
om wordt de houthandel tot de eer¬ 
ste risicogroep gerekend. Bedrijven 
die in deze risicogroep vallen, wor¬ 
den regelmatig door een inspecteur 
van de Arbeidsinspectie bezocht. 

Tijdens zo’n controle let de inspec¬ 
teur op de veiligheid van machines 
en de gezondheid en het welzijn van 
de werknemers. S 

! 


elke werkgever zorgt voor 
veiligde machines. Bij veel 
ven voldoet de beveiliging v 
machines echter niet aan Je 
van de Arbeidsinspectie. 

Toch kan de beveiliging in 
te gevallen door de tirnmerm 
zelf worden aangebracht, yjvlf 1 
ook de onkosten beperkt b 
Een simpel blokje hout kan . 
voorbeeld al voor zorgen 
werknemer niet met zijn han 
sen de zaag komt waarlangs 
hout voert. 

Wiechert stelt dat voorlicht!*^, 
eerste vereiste is. „Inspectet ,, 
noodzakelijk, maar het is ab g 
geen heilig middel. Ik ben sC,r \L 
half uur in een bedrijf en 
weg ben, kunnen ze alle ad JIJ 

en veiligheidsvoorschriften jp. 

wind slaan en op de oude 
der gaan”, meent de i nS P^ek 
„Daarom is het belangrijk 
gevers en werknemers zich b pjf 
worden van de gevaren in ee <p 
merwerkplaats en eraan werk. 
die zoveel mogelijk te verrmJ 


Fabrikanten die machines 
om hout te bewerken, zorgen 
altijd voor dat die 


leV £ 

er' 


machine* 

veilig zijn voor de mensen 
mee moeten werken. Ze mog■ 
voorbeeld een cirkelzaag * v ei' 
zonder spouwmes, dat als 
ging dient. Dit wordt vaak & ^ \ 
omdat de machine dan £° e \ >r ]q?'i 

De 

ver wordt zo om de tuin & 

niet ve» J 

tie f : 

z ob f 


• Inspecteur Jan Wiechert (rechts) laat Jo Kessels zien hoeveel decibel geluid de machine vol¬ 
gens de geluidsmeter produceert. Füto: PETER ROOZEN 


Als een machine niet aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoet ol de ge¬ 
zondheid van werknemers gevaar 
loopt, probeert de inspecteur aller¬ 
eerst samen met de werkgever een 
oplossing te zoeken. Blijkt de werk¬ 
gever bij een tweede controle het 
probleem niet te hebben opgelost, 
dan krijgt hij een ernstige waar¬ 
schuwing . De werkgever moet zijn 
zaakjes onmiddellijk in orde bren¬ 
gen. Zo niet, dan maakt de inspec¬ 
teur proces verbaal op en bepaalt de 
rechter of er een geldboete moet 
worden opgelegd. 

Wiechert: „Het is absoluut niet mijn 


bedoeling om een werkgever te 
'pakken’, of een bedrijf over de kop 
te jagen door het machinepark af te 
keuren. Ik probeer een werkgever 
alleen te laten inzien dat het voor 
zijn eigen bestwil is om veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden 
voor zijn werknemers te scheppen." 

De werkgever is verantwoordelijk 
voor de mensen die hij in dienst 
heeft. „Wat de werknemers in hun 
vrije tijd doen, moeten ze zelf we¬ 
ten. Maar als ze bijvoorbeeld twee 
keer per week naar de disco gaan en 
daardoor doof worden, kunnen ze 
dat niet op de werkgever afschui¬ 


ven als hij voor voldoende gehoor¬ 
bescherming op de werkplaats 
heeft gezorgd,” zegt Wiechert. 


vinders 

De timmerman legt de zaag weg en 
toont zijn verweerde handen 
Slechts negen vingers, de linker 
wijsvinger ontbreekt. „Die is zeven 
jaar geleden tegen de cirkelzaag ge¬ 
komen", vertelt hij. „De vinger was 
er meteen af.” 

Om dit soort ongelukken te voorko¬ 
men, eist de Arbeidsinspectie dat 


geleverd kan worden. 

de 

omdat de leveranciers — . 

den dat de Arbeidsinspect ^ 
gebruik van een cirkelzaag 
spouwmes verbiedt. •. 

15 " 

„Werkgevers zijn nooit blij^ 
een inspecteur zien, want i e<3 
zoek van ons kost geld. Toe ^j 
beer ik altijd rechtvaardig & 
vertelt Wiechert. Werkgever J 1 
seis beaamt dat hij al diverse ■/ » 
leringen heeft gedaan om r jml 
te beveiligen en te zorgen voo df 
der lawaai in de werkpla ats : ' 

kost allemaal geld. Maar ik 
komen dat een houtsnijma c 
een vleessnijmachine ver te fi^! 
Want mijn werknemers moet 
over een paar jaar nog tien v V 
kunnen opsteken”, lacht Kes 


Voor meer informatie over u 
ging van machines, kunt u he r 
je ’Machinale houtbewerking 1 
vragen bij de Arbeidsinspect Ucr 
Pieterskade 29,6212 AD Maté 1 

Limburg 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 19 
Regierangsprasident dr Franz-JosefAntwerpes: 

’Samenwerking in de 
Kii regio steeds beter’ 


• Dr Franz-Josef Ant- 
iverpes (staand) en zijn 
opvolger als voorzitter 
van de stichting Euregio 
Maas-Rijn, gouverneur 
Paul Bolland van Luik 
(rechts) bij de onderteke- 
ning van de stichtingakte 
vorig jaar april. 

Archieffoto: LD 


_ DOOR LUC SOMERS 

aken - De grensoverschrijden¬ 
de samenwerking in de Euregio 
^aas-Rijn verloopt steeds beter. 
~at vindt ’Regierungsprasident’ 
dr Franz-Josef Antwerpes van 
Keulen. Antwerpes droeg on- 
ar tgs na twee jaar het voorzitter¬ 
schap van het bestuur van de 
stichting Euregio Maas-Rijn over 
aan de gouverneur van Luik, 
. aul Bolland. Met name in 1991 
ls volgens hem aanmerkelijke 
v °oruitgang geboekt bij het op- 
2e tten van grensoverschrijdende 
projecten. „Maar we zijn er nog 
*ang niet," zo benadrukt hij. „Er 
^jn nog heel wat hindernissen te 
°Verwinnen.” 

tijdens een bijeenkomst in Aken 
a rgelopen week noemde Antwer¬ 
ps het opzetten van een index 
? et adressen van milieu-instan- 
ji es >n België. Nederland en 
tntsland een van de voorbeel- 
, Cn van verbeterde samenwer- 
fng. Via die lijst is het mogelijk 
X J calamiteiten sneller actie te 
ondernemen. 

Als tweede voorbeeld voerde hij 
e toeristische samenwerking 
. an - Op dat gebied zijn tal van 
aitiatieven ontplooid, zoals de 
^alisering van een evenemen- 
jjdttkalander voor de Euregio 
^as-Rijn, een project dat door 
e Europese Gemeenschap werd 
gesubsidieerd. „Door de bevol- 
attent te maken op diverse 
ge beurtenissen in de Euregio 
l 0r dt het grensoverschrijdende 
ewustzijn bij de mensen alleen 
■naar geactiveerd," aldus Ant- 
w erpes. 


;; v ' - 
jse < < 
Ook op het terrein van de econo¬ 
mische samenwerking is volgens 
dr Antwerpes vooruitgang ge 
boekt. Met name de coöperatie 
tussen de Kamers van Koophan¬ 
del in de Euregio en de uitwisse¬ 
ling van ervaringen en vacatures 
door arbeidsbureaus vindt hij 
prima initiatieven. Verder noem¬ 
de hij het opzetten van de zoge¬ 
naamde Euro-Info-loketten en 
het gezamenlijk inrichten van 
beurzen stappen in de goede 
richting. 

Met nadruk vestigde Antwerpes 


\Ê de aandacht op de mogelijkhe¬ 
den om via de Europese Ge¬ 
meenschap subsidies voor pro¬ 
jecten te verkrijgen. Zo stelde de 
EG-commissie in het kader van 
het Interreg-programma in de¬ 
cember vorig jaar ruim vijftig 
miljoen gulden beschikbaar voor 
grensoverschrijdende projecten 
op met name sociaal-economisch 
gebied. 

Informatie 

Het verbeteren van de informa¬ 
tievoorziening is naar de mening 


JSSÉtefc 


van Antwerpes een van de be¬ 
langrijkste dingen die in de na¬ 
bije toekomst van de Euregio 
moeten worden gerealiseerd. 
Een knelpunt is volgens hem 
ook nog de bestuurlijke struc¬ 
tuur in de ruim 3,6 miljoen inwo¬ 
ners tellende Euregio Maas-Rijn, 
een gebied dat zich uitstrekt 
over de provincies Nederlands- 
Limburg, Belgisch-Limburg, 
Luik en de regio Aken/Düren. 
„Elke gouverneur handelt in fei¬ 
te voor zijn eigen provincie. Er 
ontbreekt nog een parlementaire 
basis.” 


’Outplacement ’ ook voor ex-gedetineerden 

Bureau op banenjacht 
voor nieuwe groepen 


# Mevrouw G. 

Boers en P. Aarts, 
van Business 
Creation, in de 
’werkruimte ’ in 
gesprek met een 
kandidaat 
(midden). 

Foto: PETER ROOZEN 


DOOR GEERTJAN CLAESSENS 


Si ttard Wie bij het be- 
'outplacement’ denkt 
^an een dure activiteit voor 
^ L°§ duurder personeel, 
L e eft het niet helemaal bij 
A rechte eind. Een Sit- 
jj* “A r ds bureau zet zich ook in 
v 111 banen te vinden voor 
Personeel in het lager en 
jhidden-kader. Ook allerlei 
ft leuvve groepen worden ’bij 
f e hand genomen’ om een 

a ft Passende werkplek te vin- 
De (nu nog) twee ’Job’- 
edrijven gaan zich inzetten 
|| Oor wao’ers, migranten en 
* ^'gedetineerden. 

. tkf Z ^ n Match en Job Crea- 
i c * wee a P ar te BV’s. Per 1 
. tjp q. eren de twee, die nu aan 
l n e ,*ttardse Helstraat ’samenwo- 
l' kJ 1 ; gaan dan verder door 

V bat CVen a ^ s Business Creation. 
tl df» u S °°.^ naam van het moe- 
. Indrijf, waarvan het hoofd- 
>i b\jr . ° r ‘ n Hoofddorp huist. De 
u rrie eaUs z d n naar Limburg geko- 
. vaJ 1 », 001 ruim 80 werknemers 
1 vlr ™ e dCar, die daar moeten af- 
' eien, te 'herplaatsen’. 
*h de 


regio is men nu op zoek 


ib mem nu up 

k a f andere opdrachten. In dat 
l an er Paste de vraag van een be- 
gert g< l nor ëanisatie voor (ex-) 
0 okH lneerc * en ’ om te Prijken of 
ba»rC eze Sroep aan een passende 
* hepft te helpen is. Het bedrijf 
In a Va ^ er met dit bijltje gehad, 
hasterdam zijn al eens een 


vijftiental gedetineerden aan een 
baan geholpen. 

Directeur drs P.J.G. Aarts weet 
dat ex-gevangenen die weer 
werk zoeken, grote problemen 

tegenkomen. Veel werknemers 
zien het aannemen van iemand 
die gezeten heeft als een extra ri¬ 
sico. Blijft men zonder werk, dan 
is de kans van terugvallen groot. 

Of het project in Limburg door¬ 
gaat, hangt ervan af of partijen 
als Justitie, reclassering of maat¬ 
schappelijk werk willen meewer¬ 
ken en -betalen. De herplaatsing 
kost 5 tot 15 duizend gulden per 
persoon, afhankelijk van hoe 
moeilijk het karwei is. Voor dit 
bedrag begeleidt het bureau 
iemand meestal tussen de negen 
en vijftien maanden. Ook na 
plaatsing wordt de kandidaat ge¬ 
volgd: 'nazorg’ heet dat. 

De taal in de outplacement- 
wereld vertoont opvallende over¬ 
eenkomsten met het welzijns-jar- 
gon. Het gaat hier om een 'pro¬ 
ces' waarin de kandidaat wordt 
'begeleid' in het maken van keu¬ 
zes. Het bureau onderzoekt uit¬ 
puttend wat iemand kan, wil en 
welke ervaring hy of zij heeft. 
Daarvoor moet een lange vragen¬ 
lijst worden ingevuld, die in een 
aantal sessies (individueel of in 
de groep) wordt doorgesproken. 

Het gaat om intensieve begelei¬ 
ding, vaak als aanvulling op het 
werk van een arbeidsbureau. 


m*’%in ■ "i 


Maar soms is het ook zware con¬ 
currentie tussen die instantie en 
de ’herplaats-bedrijven’, volgens 
Aarts. 

Het proces is voor de kandidaten 
vaak moeilijk: ze moeten accep¬ 
teren dat ze na vaak tientallen 
jaren weg moeten bij hun be¬ 
drijf. Daarnaast moeten ze vaak 
een stapje terug doen op de car- 
rièreladder. Om die reden is het 
volgens Aarts het moeilijkst een 
nieuwe werkkring te vinden 
voor mensen met erg specifieke 
kennis of ervaring: die zijn in 
hun keuze uiteraard extra kri¬ 
tisch en zijn niet snel bereid met 
minder genoegen te nemen. 

Service 

De herplaats-service wordt 
meestal betaald door de ex- 
werkgever van kandidaten. 
Soms betaalt ook de nieuwe 
werkgever. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij ’een supermarkt¬ 
keten in het westen van het 
land.’ Die wil 120 allochtonen 
aannemen, door Job Match te se¬ 
lecteren, om te voldoen aan hun 
wettelijke verplichtingen. Voor 
een project met wao’ers zal waar¬ 
schijnlijk de uitkerende instantie 
gaan betalen. 


Meer Euregionale 
opleidingen bepleit 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Omdat het 
bedrijfsleven constant zoekt 
naar meer en beter opgeleid 
personeel is het zaak dat on¬ 
derwijsinstellingen in de Eure¬ 
gio intensiever gaan samen¬ 
werken. Die stelling poneerde 
adjunct-directeur S. Pfennings 
van de Streekschool voor Be¬ 
roepsbegeleidend Onderwijs in 
Heerlen afgelopen woensdag 
tijdens een voordracht op de 
beurs MECC Business in Maas¬ 
tricht. 

De Streekschool heeft samen 
met het Walramcollege in Sit¬ 
tard en twee scholen voor mid¬ 
delbaar beroepsonderwijs in 
Aken en Eupen een stichting 
Europees Technisch Beroeps¬ 
onderwijs (ETB) opgericht om 
snel tot concrete samenwer¬ 
kingsvormen te komen. 

„Het is nodig om in de Euregio 
een groter assortiment be¬ 
roepsopleidingen aan te bie¬ 
den,” aldus Pfennings. „In 
stichtingsverband zullen we de 
diverse knelpunten concreter 
kunnen aanpakken. Vaak 
blijkt dat heel wat scholen nog¬ 
al huiverig zijn om Euregionaal 
met elkaar in zee te gaan. Dat 
concurrentiegevoel is vaak nog 
één van de belangrijkste drem¬ 
pels.” 

Hij vindt dat scholen veel Eu- 
ropeser moeten gaan denken. 
„Er zijn wel al tal van initiatie¬ 
ven ontwikkeld zoals het hou¬ 
den van informatiebijeenkom¬ 
sten, de uitwisseling van leer¬ 
lingen en docenten, nascholin¬ 
gen en dergelijke, maar dat is 
nog te weinig. We moeten nog 
verder. 

Daarbij is het van het grootste 
belang dat er niet allerlei regels 
vanachter het bureau worden 


uitgedacht, maar dat goed 
wordt geluisterd naar de werk¬ 
vloer. Alleen op die manier 
kunnen de diverse problemen 
op het gebied van internationa¬ 
le regelgeving worden opge¬ 
lost." 

Volgens Pfennings is het over¬ 
duidelijk dat door intensievere 
grensoverschrijdende samen¬ 
werking ook betere opleidin¬ 
gen tot stand komen. 

„We moeten van eikaars kwali¬ 
teiten profiteren. Bedrijven 
behalen een maximaal resul¬ 
taat met goed opgeleid perso¬ 
neel. Aken is zo’n vijftien kilo¬ 
meter van Eupen verwijderd 
en Heerlen ligt iets verder weg. 
Het bedrijfsleven houdt straks 
helemaal geen rekening meer 
met de nog bestaande lands¬ 
grenzen. 

We zullen in de toekomst onze 
blik moeten verruimen over de 
grnes. Doe je dat niet, dan be¬ 
tekent dat de zelfmoord voor 
een bedrijf.” 


I overd^grenzen { HASSELT 

O 
MAASTRICHT^ O O aken 


limburgs weerhoekje 
XjX W S W‘ 


- _ door Bob van der Moolen 

Schrille Contrasten 

'Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe, 

nu lacht hij met zonnegloren, dan gooit hij met hagelstenen om de 

oren’ 

Met deze trefzekere weerspreuk kan het huidige aprilweer nauwe¬ 
lijks beter worden uitgebeeld. Het bewijs daarvoor werd deze week 
meer dan eens geleverd. Zaterdag werd het, thermisch gezien, een 
'topdag’. Met 19.2° als maximum kwam tevens de hoogste tempera¬ 
tuur van dit jaar tot stand en daar bleef het ook bij. Want zondag 
werd al de eerste aanzet gegven voor onbestendig en wisselvallig 
weer; opgewekt door een depressie boven Scandinavië en gestimu¬ 
leerd door een hogedrukgebied bij Portugal kwam een westelijke 
luchtstroming tot ontwikkeling waarmee frisse oceaanlucht op trans¬ 
port werd gesteld. Zondag bleef het net boven onze regio nog gerui¬ 
me tijd zonnig en met 16.3° kwam het kwik andermaal iets boven 
normaal uit. 


Na een 'schokkende' nacht, waarin een koufront nog 2 mm regen 
achterliet, werd maandag het startsein gegeven voor wisselvallig, 
koud en buiig weer. Depressies kregen opnieuw een overheersende 
invloed op het weer en de regen maakte een einde aan een periode 
van negen droge dagen. In de koude bovenlucht ontwikkelden zich 
regen-, hagel- en onweersbuien waaruit 11 mm neerslag viel en waar¬ 
in de temperatuur tot 5° daalde, en dat scheelde een jas. De hoeveel¬ 
heid regen was sinds langere tijd weer eens neerslag van betekenis. 

Dinsdag .maakte het weer een korte adempauze; meer zon en minder 
wind gaven het kwik stijgende impulsen tot 15.5° en dat voelde best 
aangenaam aan. Ook in de daaropvolgende nacht bleef het lang op¬ 
vallend zacht (13°), maar overdag bereikte ons opnieuw koude lucht, 
de thermometer daalde gestaag tot slechts 5°, opnieuw ruim 10 gra¬ 
den kouder. Met de neerslagactiviteit viel het woensdag erg mee 
(2mm). Donderdagochtend was het ronduit koud, met natte sneeuw 
en een lichte hagelbui, slechts 6.7°. Gisteren opnieuw een koude dag; 
het werd slechts 7° met lichte regen. 

Imiddels is de lente tot halverwege het seizoen gevorderd en het zal 
u ongetwijfeld niet verbazen dat de gemiddelde temperatuur flink 
onder normaal is, lente 1992 is dan ook tot nu toe de koudste van de 
laatste jaren. Normaal is de gemiddelde etmaaltemperatuur 9.4°. 
maar dat cijfer ligt nu op 7.6°, dus duidelijk te koud. In de vooraf¬ 
gaande jaren waren er minimaal al vier 'warme' dagen geregistreerd, 
dit jaar nog geen één. De hoeveelheid neerslag ligt precies op sche¬ 
ma, nl 86 mm. In de eerste helft van de lente in 1989 was het veel 
natter, toen werd reeds 154 mm afgetapt. Koploper was destijds 
Ubachsberg, waar alleen al in april liefst 157 mm werd opgevangen. 


Paasweer 

De weercomputers lieten ons lang in het ongewisse over het paas¬ 
weer; Pasen 1992 zal de schoonheidsprijs met betrekking tot het 
weer zeker niet halen; de trend van de afgelopen week, het wisselval¬ 
lige weer houdt nog aan met de aantekening dat de temperaturen een 
stigende tendens geven vooral als de zon de kans krijgt hieraan mee 
te werken. Ter vergelijking: Pasen 1989 viel op 26/27 maart, lekker 
weer met 23.6° als maximum. In 1990 was het op 15/16 april Pasen, 
koud weer met slechts 11.4° als hoogste waarde. Vorig jaar 1ste paas¬ 
dag op 31 maart met 11.4°, maar de 2de paasdag was het met 17.5° 
heel wat zachter. 


weerspreuk 


’Broedt de spreeuw vroeg in april, 
een mooie meimaand is op til' 


Paas- 


inkopen 


doet u 


't beste Komfortabel 


winkelen 


Alles onder I dak 
binnen handbereik 
én voldoende 
parkeergelegenheid. Kompleet 


1001 artikelen voor een 
gezellig en 'lekker' 
paasfeest. Winkelcentrum 

4 LOON 

U treft 't in 't Loon. Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • PaginajO 


\i* 

\ un 


AUTOSTRADA DE LOCHT 

OBOVAG [7iT^ 


Diversen 


Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihaitsu Feroza black-top 16.000 km . 1991 

Daihatsu Feroza Resm-top 66.000 km wit. 1990 

Daihatsu Rocky Wagon HR. 1990 

Mitsubishi Pa|ero turbo diesel. 1984 

Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging . 1986 

Toyota landcruiser turbo diesel . 1988 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi . 1988 

Ntssan Prairie 1.5 GL . 1 983 

Mitsubishi Galant 23 TD . 1983 

Nissan Sunny combi 1.7D . 1985 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

Daihatsu Cuore TX 3-drs . 1986 

Daihatsu Charade Van diesei 1989 

Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 1989 

Opel Vectra 1 6i stuurb acc 16 OOOkrn . 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc.1984 

VW Golf Manhatten 1 6 rood 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1 4 GL 3-drs kl wit . 1988 

VW Passat GL 18. grijsmet 41 OOOkm 1989 

BMW 320i 90.000 km M-uitv. 1986 

BMW 316 black line 101 000 km. 1987 

Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988 

Ford Siërra 1 6 CL Sedan 44 000 km . 1988 

Ford Or en 1 6 automaat 52.000 km . 1984 

Nissan Sunny Twincam coupe rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club . 1990 

Volvo 340 5-drs GL red hne. 1988 

VW Golf GTi spec. uitvoering. 1986 

Hyundai Pony 1 5 GL 5-drs kl. wit . 1987 

BMW 316 4-drs sportvelgen... 1984 

Opel Kadert 12 LS kl beige . 1985 

Ford Escort 1 3 CL kl bruin 57 OOOkm . 1987 

Opel Kadett 1 2 LS Sedan kl zilver. 1987 

Volvo 340 DL LPG kl rood 1983 

Alfa Sprint couoe 1 5 kl zilver . 1987 

Daihatsu Charade TS Special . 1984 

Daihatsu Charade diesel ... 1985 

Mitsubishi Cordia 1 6SR . 1983 

Toyota Cressida turbo diesel . 1985 

Citroen BX ! 4 RE 98 OOOkm. rood . 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2 2i. 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58 000 km . 1984 

Diverse mruilers v.a. ƒ 500.- 
Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810_ 


QP.r AqiONSHQiM 


Autobedrijf John Koullen biedt aan: 

ANWB gekeurde auto’s 

met 12 mnd voll garantie en autopas 

BMW 535i zeer apart grijsmet. 1988 

j Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 1991 

Ford Siërra Sedan CL 1 6 blauwm. 1990 

Ford Escort 1 4i CL 3-drs blauwmet. 1991 

! Mazda 121 LX bolhoed groenmet. 9.000 km. 1991 

Opel Omega 1.8 LS stuurbekr. d. blauw. 1990 

Opel Kadett 1 6i GL Sedan donkerrood. 1990 

Opel Kadett GSi 2.0 16V wit. 1989 

Opel Kadett 1.3 LS Sedan v. acc. wit. 1988 

Renault 25 TX inj. groenmet. zeer mooi . 1989 

Renault 5 TL wit . 1987 

Renault 11 GTX 5-drs wit . 1985 

Audi 80 1.8 wit. 1988 

Lancia Thema turbo I E. grijsmet. 1988 

Peugeot 205 Soleil rood . 1988 

VW Golf CL 1.3 goudmet. 1988 

Honda Accord Luxe blauwmet. nw.st. 1987 

i Volvo 340 DL grijsmet. 1987 

‘ Mercedes 190 E AMG uitv. rood . 1986 

JEEP 

, Isuzu Trooper turbo D. geel kent. wit . 1989 

DIESELS 

Ford Escort 1.8 D Bravo grijsm. 1989 

Toyota Carma 2 diesel wit . 1988 

BMW 524 D leer int. nw.st. wit. 1987 

Renault 21 GTD goudmet. 1987 

Volvo 240 GL diesel grijsmet. 1984 

Mercedes 200 D bruinmet. 1983 

1 Tevens keuze uit 10 tal inruilauto's tot ƒ 7.500,-. 

* 12 maanden volledige garantie a boven ƒ 7.500,-; 
i * 100% FINANCIERING MOG. 

* INRUIL AUTO MOTOR MOGELIJK 
Autobedrijf John Koullen 
Het adres voor de betere gebruikte auto. 
j Tel. verkoop: 045-426995. Tel. werkplaats: 045-424268. 
LOCHT 17, KERKRADE. 


Join - Auto 


Mercedes 250 diesel . 

Mercedes 190 diesel 5-gang. 

Mercedes 190 diesel . 

Mercedes 190 E automaat, veel extra s 

BMW 525 I automaat . 

BMW 316 I M 40 LPG . 

BMW 316 I M40. . 

BMW 316 4-deurs . 

BMW 316 . 

BMW 316 . 

BMW 316 sportvelgen, schuifdak . 

Alfa 164 Twmspark . 

Porsche 924 zeer mooi . 

Audi 80 S nieuw model . 

VW Golf 18 I GTL veel extra's . 

VW Golf C diesel . 

VW Jetta 1 3 C . 

VW Polo C 1 3 zwart . 

Nissan Cherry 1.3 DX. 

Mitsubishi Galant 2.0 GLS . 

Volvo 240 GL . 

Klaverstraat 1, Sittard Limbrichterveld 


1987 ƒ 29.500.- 

1988 ƒ 28.750,- 

1988 ƒ 28 500,- 

1983 ƒ 18.750.- 
1987 ƒ 15.750.- 

1989 ƒ 21.750,- 
1989 ƒ 20.750,- 

1987 ƒ 14.750,- 
1986 ƒ 12.750,- 

1986 ƒ 12.500,- 

1984 ƒ 9.500.- 

1988 ƒ 23.750,- 
1982 ƒ 16.750,- 

1987 / 18.750,- 
1987 ƒ 15.750.- 
1986 ƒ 9.500,- 
1986 ƒ 8.750,- 

1984 ƒ 5 750,- 
1986 ƒ 7.750,- 

1985 ƒ 7.500,- 
1985 ƒ 8.750, 
046-514769 


Bovagbedrijf 

W. Schoffelen, Hunnecum 
38, Nuth, tel. 045-244947. 

1 e klas occasions 
Pontiac Fiëro 2.5i, '84: Lada 
2105 5-bak 90; Fiat Croma 
2.0 IE '89: Escort 1.1 5-bak, 
'85; Kadett 5-drs diesel '84; 
Kadett caravan 82; Citroen 
Visa '84; Saab 900 GL 82 
nieuwe motor. 

liefhebberauto’s 

Fiat Ritmo Cabno 85 S '83; 
VW Kever 1303 Cabrio 
goudmet.; Mazda Pick-up 
Custom; Manta B GTE Man- 
zell uitb.: Matra Bagheera 
Jubelee '79; VW GTi 76 1.8 
5-bak: R5 Alpine turbo cou¬ 
pe nieuwe motor 82. Alle 
auto's garantie. Inruil, finan¬ 
ciering mogelijk. 

Met schade en kent.: Fiat 
UNO 60 S, '87. wit, lichte 
schade, ƒ 5.950,-; Ford Es¬ 
cort '88, rood, div. extra's, 
ƒ 6.900,-. Tel. 043-611171. 

OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle pnjsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

Te k. Toyota STARLET 1.3 
XLi, verlaagd en sportvelgen 
bwj. '90; Mitsubishi Lancer 
1500 EXE, bwj. 88. Tel. 
045-245582 of 04493-1038. 


PAASSHOW 
t/m 25 april 
2e paasdag 
open van 10.00 
_ tot 17.00 uur ^ RENAULT-SHOW 


10 % 


korting 
op nieuwe 
Renaults 
model 
’92 

uit voorraad 


Tijdens de paasshow. Lm zaterdag 25 april, krijgt u bij aankoop van een nieuwe 
Renault 10% korting op de adviesprijs en tevens garanderen wij u een inruilpnjs voor 

uw huidige auto welke minstens gelijk is aan de waarde volgens^_ 

ANWB. BOVAG-koerslijst!" /t!Ur l. 

Heeft u echter mets in te ruilen; kom dan ook langs. f ■ c,ZJ ie bezoek*» 

Wij hebben immers voor iedereen een l OJltVamr* * , e ** 

interessant aanbod' ® ieujfg 

• Informeer naar onze voorwaarden _ 

0 AUTOBEDRIJVEN KERRES 

Heerlen: Kerkrede: 

Beersdalweg 97. Tel. 045-724200 Dom. Mijnstraat 25. Tel. 045-452424 

DEALER OOSTELIJKE MIJNSTREEK 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr 20 
Tel 046-516565 
Alfa Romeo 33 87 
Audi 80 85-'87 
Daihatsu Charade TX '90 
Escort 86- 89 
Siërra '87-'90 
Honda Civic '88 
Mazda 323 88 
Ascona 84-'88 
Corsa 85- 90 
Kadett 85- 91 
Omega 87- 89 
Rekord 83- 86 
Vectra 88- 91 
Peugeot 309 91 
Suzuki Swift 89 
Volvo 340 88 
Volvo 440 89- 90 
VW Jetta '86 Leuke goedk. VAKANTIE- 
AUTO'S te k met APK Lada 
1200 S 83, / 900,-, Toyota 
Starlet 1.2 De Luxe 80 
/ 700,-: VW Golf L 75 
f 750* Te bevr 045-324800 


Autobedrijf 

Loek 

Schaepkens 

biedt te koop aan 

100 occasions 

Ford Siërra combi CLXi '90 
ƒ27 500,- 
Peugeot 205 GTi 
88 ƒ 16.900,- 
Toyota Starlet '86 12 
ƒ 8.500,- 

Ford Escort 1 3 Bravo 84 
ƒ 6.950.- 

Opel Kadett combi nw. 
motor 86 ƒ 8.950,- 
3x Ford Fiesta v.a. ƒ 1.950,- 
VW Polo '81 ƒ 2.450,- 
Audi 80 groenmet. '80 
ƒ 1.650,- 

Automaten 

Daihatsu Charade '83 
ƒ3.750,- 

Volvo 343 wit '83 ƒ 4.900.- 
Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 
Klimmenderstraat 110, 
Klimmen Tel 04405-2896 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, Wij kopen! 
045-427671, ook s avonds. 

Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto" r Tel. 045-411572 


| SAAB 99 '83; 90 '86/'87; 900 
coupé EMS '80; 900 4-drs 
'86 2x; 900i 4-drs '87; 900i 
coupé 88; 900 turbo 4-drs 
'88; 9000 turbo 16V '85, '86, 
'87; 9000i 16V 88; Lancia 
Thema i.e 86, '88; vreemde 
snuiters VW Polo '82; Fiat 
Uno 60S 86; Gotf Tour 1600 
88; Mazda 323 GLX 16V '89 
Chrysler 2.2 GTS turbo '88; 
Golf GTi 16V '90. Kompier 
B.V., Akerstraat 150, Heer¬ 
len. 045-717755. Heerler- 
baan 66, Hrl 045-428840. 

WETZELS auto's. Het juiste 
adres voor de betere auto¬ 
mobielen! Industnestr. 35, 
tel. 046-510655. Triumph 
Spitfire 1500 TC Cabriolet 
nieuwst.; Audi 80 LS '90, 
Audi 100 CD aut. '83; BMW 
316i '88; Opel Kadett 1.8i 
aut. '88; Opel Vectra l .6i '90 
Opel Kadett cabriolet '87; 
Ford Escort 1.4 Bravo 3x '87 
'88; Toyota Celica 1.6 ST 
'87; VW Golf 1.3 90; Opel 
Omega Station 23 E '88; 
Opel 3000i sport 87; Citroen 
Axel '86; Mercedes 560 
SEC '87; Mercedes 500 
SEC 86; Mercedes 230 CE 
'88; Mercedes 190 E 2.6 '86; 
Mercedes 190 E 2x '88; 
Mercedes 280 SE '83; BMW 
520i aut. 89 


HAASJE Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 

Te koop 50 tot 100 AUTO'S 
vanaf ƒ 500,- tot ƒ 7.500,-. 
Alles APK. Inruil, financie¬ 
ring mog. Handelsweg 12, 
Susteren. 04499-3398. _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO'S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim- 
men. Tel. 04405-2896. 

Mitsubishi TREDIA t. '83 
ƒ 2.750,-; BMW 316 t. '82 
ƒ 2.750,-; Golf D t. 81 
ƒ 2.750,-. APK. 04499-3398 

Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91 
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat 
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat 
Ibiza 1.2XL '91; Citroën BX 
14, '87; Lada Samara '88: 
Lada 2104 Combi 1.3 '86; 
Ford Escort 1.6 D '86; Re¬ 
nault 5 TR 5-drs. '87; Opel 
Kadett 1.3 S '85; Hyundai 
Pony 1.5 GL '88; VW Golf 
1.3 '88; Mazda 121 1.3 Ca- 
briotop '90. Autobedr. 
CHIARADIA Seat en Citroën 
Dealer, Trichterweg 122, 

I Brunssum. Tel. 045-212843 

LOVEN Heerlen. Verbou- 
wmgsopruiming! Extra kor¬ 
ting en hoge inruilprijzen! 
Eigen financiering. Mazda 
626 Sedan 2.0 GLX met 
stuurbekr. '88; Mazda 626 
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda 
626 2.0 GLX HB met stuur¬ 
bekr. '88; Mazda 626 Sedan 
2.0 GLX diesel '87; Mazda 
626 HB 2.0 GLX diesel '86; 
Mazda 626 coupé 2.0 GLX 
87/'88; Mazda 929 Sedan 
'85; Mazda 323 F coupé '90; 
Mazda 323 F '90 met compl. 
uitbouwset, sportvelg. en 
alarm; Mazda 323 Sedan 

1.3 LX 2x '86; Mazda 323 

Sedan 1.5 GLX '86; Mazda 
323 Sedan 1.3 LX '88; Maz¬ 
da 323 HB 1.3 LX autom. '87 
Mazda 323 HB 1.3 LX '86/ 
'88; Mazda 323 HB 1.3 En- 
voy '88; Fiat Uno 45 '87; 
Lancia Y10 touring '86; Mit¬ 
subishi Colt 1.5 GLX '87; 
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL 
'87; Nissan Cherry HB 1.5 
GL '85; Nissan Micra 1.2 '89 
Peugeot 405 SRI 9-l0-'87; 
Peugeot 309 XE '88; Peu¬ 
geot 205 GR 1.6 autom. met 
stuurbekr. en schuifdak 6- 
11-'87; Renault 5 TR '88; 
Toyota Corolla 1.3 '86; VW 
Golf 1.6 '87; VW Jetta 1.8i 
4-drs. 13-10-89; Volvo 340 
L 85; Volvo 340 GL '88; 
Ford Fiësta 1.6 diesel '86; 
Ford Escort 1.3 '85; Ford 
Siërra 2.0 Laser '85; Ford 
Scorpio 2.0i '87; Opel Kadett 
1.2 S 86; Opel Kadett 1.3 S 
'86; Opel Kadett Sedan au¬ 
tom. 1.6 '88. Diverse goed¬ 
kope inruilauto's: Honda Ci¬ 
vic 1.3 autom. '82 ƒ 6.750,-; 
Hyundai Pony 1.4 '82 

ƒ 2.750,-; Mazda 323 HB 
autom. '82 ƒ 4.950,-; Mazda 
626 Sedan 1.6 ;’81; Opel 
Kadett Berlma 1.3 N 
ƒ 5.950,- '82; Palemiger- 

boord 401, Heerlen. Tei. 

045-722451. _ 

COMPLETE opb. voor auto- 
ambulance met elec. lier, z. 
g.a.nw. Tel. 045-444510 

Autobedrijf P. van DIJK & 
Zn. VW Passat 1.8 CL '90 
ƒ 27.500,-; Ford Scorpio 
2.0i CL Sedan'90 ƒ 31.000,- 
Ford Siërra 2.0i CLX Sedan 
autom., '91, ƒ31.500,-; 

Ford Siërra 2.0 Sedan Spec. 
89 ƒ 19.750,-; Ford Siërra 
2.0 L 5-drs. '84 ƒ 7.500,-; 
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec. 
'90 ƒ21.750,-; Ford Siërra 
1.6 CL Sedan '89 ƒ 19.500,- 
Ford Escort 1.4 CL '91 
ƒ 22.500,-; Opel Omega 
2 0i LS 89 ƒ 25.000,-; Opel 
Manta 2.0i GT 3-drs. '89 
ƒ20.750,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ 11.000,-; Peugeot 
205 XS div. acces. '90 
ƒ21.000,-; Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ 22.500,-; Lancia 
Y10 Elite '89 ƒ 12.000,-; 
Ford Escort XR3 '81 
ƒ6.250,-; VW Golf 1.3 C 
div. acc. '87 ƒ12.500,-; 

VW-Jetta 1.6 4-drs. '86 
ƒ 9.750,-; Honda Jazz 1.2 
'86 ƒ 8.500,-; Opel Rekord 
2.0 '83 ƒ 3.750,-; Citroën BX 

1.4 '84 ƒ3.750,-; Renault 9 
83 ƒ2.900,-. !nr., financ. en 
Bovag-garantiebewijs. Au¬ 
tobedrijf en APK keurings- 
station P. van DDK & Zn, 
Hompertsw. 33 Landgraaf. 
Tel. 045-311729 


► Vertrek elke zaterdag van Maastricht ◄ 


Ook zeer voordelige 8 en 15-daagse arrangementen in de drie-sterren hotels EL 
HANA BEACH en TROPICANA CLUB, de vier-sterren hotels SKANES EL HANA, 
CHEMS EL HANA en PHENICIA en het vier-sterren-de-luxe hotel 
HANNIBAL PALACE. Haast u naar uw ANVR-reisburo of reizen- 
verkopende bank en 
boek vandaag nog! 

* Prijs per persoon op 
basis van halfpension. ASUN 


Opel Vectra 1800 GLS, bwj.l 
'89; Opel Corsa 12S '88'87; 
Mercedes 230E '86; Opel 
Kadert autom. '86/'87; Ford 
Scorpio 2.0 '87; Ford Escort 
cabrio 1600 XR 3i '87 Opel 
Omega '89; Mazda 323 '82 
ƒ 2.500,-; Opel Ascona 
1600 '83 ƒ4.750,-; Ford Es¬ 
cort ’85/’87; Opel Kadett 
Ö300 stationcar 86; Volvo 
*43 autom. '82 ƒ 2.500,-; 
•W GTi '82. Autobedrijf 
WEBER Baanstr. 38 
Schaesberg, 045-314175. 

Suzuki Jeep SJ 413 VJX 
Hard-Top '85; Suzuki Jeep 
Samurai Softtop geel kent. 
'89; Mitsubishi Pajero Jeep 
turbo intercooler '90; Ford 
Orion '87 als nw.; Mazda 
323 '87; Mercedes 190 ben¬ 
zine als nw '88; Mitsubishi 
Co ft turbo '84; Demo auto 
Rover 216 GSi als nieuw 
4.000 km '91; Rover 111 L 
3-drs. '91; Paradiso Vouw¬ 
wagen met grote voortent 
ƒ 1.000,-. Autobedrijf HAVÉ 
Industriestaat 312, Sittard. 
Tel. 046-515195. _ 

Mini 1000 rood '90; Mini Ca¬ 
brio wit '90; Mitsubishi Colt 
1.5 GLi rood ’88; Ford Es¬ 
cort 5-drs. blauw '87; Rover 
213 S wit '88; Austin Metro 
1.3 '86/'88/’89; Peugeot 604 
autom. 81; Volvo 343 groen 
'83. Autobedrijf BALT, Kas¬ 
teel laan 1, Heerlen, tel. 045- 
721541 naast GAK. _ 

Te k. Ford FIËSTA 1300 
Sport, bwj. '79, i.g.st. vr.pr. 
ƒ 1 500,-; Toyota Celica, 
bwj. '80, i.z.g.st. vr.pr. 
ƒ 1.650,-; Fiat Ritmo, bwj. 
'79, vr.pr. ƒ750,-. Hoofd¬ 
straat 6, Amstenrade. 
Tel. 04492-5833. _ 

Te k. FIAT Ritmo, rood, 83, 
ƒ 1.750,-; Mitsubishi, '83, 
1400 GL, ƒ 3.750,-; Fiat 
Uno, '83, ƒ2.950,-; 2x Golf 
1600 diesel en 1300 Zender, 
bwj. '82 en 79, ƒ 4.750,- en 
ƒ 3.250,-; Metro t. 1100, 3- 
drs. 85, 67.000 km. 

ƒ 4.250,-. Veel auto’s van 
ƒ 750,- tot ƒ3.000,-. Alles 
met APK tot 93. Tel. 04498- 
54319. _ 

Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 C D autom 
'83; Ford Escort 1.3 L '83; 
Ford Escort diesel bwj. '85; 
Honda Prelude '81; Citroën 
BX 16 TRS '83; Alfa Giuliet- 
ta 2.0 bwj. '82; Fiat Ritmo 
87; Nissan Sunny diesel '87 
Opel Kadett bwj. '81; Kadett 
1200 '83; Ford Escort Van 
grijs kent., gas, '83; Samba 
bwj. ’82; Mazda 323 bwj. '82 
Tev. laswerk. Inruil-finan- 
ciering mog. Anjelierstr. 
123a Heerlerheide. Tel. 
045-231448. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 
AUTOBEDRIJF G.G. heeft 
voor u in voorraad met 
eventueel A.N.W.B. techno- 
rapport en degelijke garantie 
reeds vanaf ƒ 5.000,-: Dai¬ 
hatsu Charade nieuw model 
TS uitvoering 1987; Ford 
Escort 1.4 CL Bravo met ex¬ 
tra's 1987; VW Golf 1600 
sportwielen, verfagingsset, 
spoilers enz. bwj. 1988; VW 
Golf 1300 CL 5-drs bijna 
1987 duitse kwaliteit; Golf 
1800 cc bwj. 1985 degelijke 
auto; Toyota Corolla 5-drs. 
16 Klepper 1985; Peugeot 
205 diesel XLD uitvoering 
1986; Opel Manta 1.8 GTJ 
uitvoering 1986; Fiat Uno 60 
S met veel extra’s 1986; Fiat 
Panda Luxe (zeer zuinige 
motor) 1987; Ford Escort 
1300 5-drs. 1983; Suzuki 
Alto Tropical uitvoering 1986 
Honda Jazz 1300 Luxe in 
puike staat 1984; Volvo 340 
nieuw model 1986 met LPG; 
Volvo 343 GL uitvoering 
ƒ 3.900,-; Citroën Visa 11 
RE een mooie zuinige auto 
1985. Regelmatig diverse 
inruilers. Tot ziens????? 
Autobedrijf G.G. Heerenweg 
286, Heerlen, tel. 045- 
224172 (Grote weg Hrl.- 
Brunssum) 


Autobedrijf Van AMELN bv 
biedt aan: Mazda 626 1.8 
GLX 5-drs. '89; Mazda 626 
2.0 GLX coupe 89; Ford Es¬ 
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel 
Kadett 1.3 LS stationcar '88; 
Fiat Tempra 1.6 S met LPG 
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89; 
Fiat Panda 1000 CL ie 89; 
Fiat Uno 45 '89; VW Polo 
GT coupé '90; Suzuki Swift 

I. 3 GL 86; Fiat Regatta 85 
S '85; Nissan Sunny 1.6 
SLX 4-drs. '89; Lada Sama¬ 
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL '86 
Lada 2104 stationcar '87; 
Lada Samara Special demo 
'91. Diverse goedkope inrui- 
lers. Bovag-garantie, finan¬ 
ciering inruil. Sibemaweg 1, 
Maastricht. Tel. 043-612310 

Autocentrum VEENSTRA. 
Maandag 2e Paasdag van 

II. 00 tot 17 00 uur geopend 

Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj '90 ƒ 19.900.-; 

Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
90 ƒ 25.750,-, OPel Corsa 
1.3i uitgeb., sportw., '90 
ƒ 15.900,-; Mazda 626 LX 
1.8 station t. 89 ƒ 20.500,-; 
VW Polo '87, ƒ9.900,-; 

Mazda 626 GLX coupé '86 
ƒ 12.900,-; Mazda 626 1.8 
LX 5-drs. 89 ƒ 20.900,-; 

Fiat Panda 1000 XLi '90 
ƒ10.900,-; Ford Escort 
1600 i type '88 ƒ 14.250,-; 
Ford Escort 1400 CL '87 
ƒ12.250,-; Ford Siërra 1.6 
Laser 85 ƒ 8.750,-; Ford 
Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 4- 
drs. '89 ƒ 19.900,-; Ford 
Siërra 2.0 stationcar '86 
ƒ 13.900,-; Opel Ascona 1.6 
LS 4-drs. '87 ƒ11.750,-; ■ 
Opel Kadett 1.3 S autom. 
'85 ƒ 10.500,-; VW Golf 
Memphis 1.3 '88 ƒ 15.900,-; 
Opel Corsa 12S 4-drs. '86 
ƒ 8.750,-; Suzuki Alto '87 
ƒ 8.900,-; Opel Kadett com¬ 
bo '86 ƒ6.900,-; Lada 2105 
1200 '88 ƒ 5.900,-; VW Jet¬ 
ta 1.6 Elan '86 ƒ9.750,-; 
Nissan Micra GL '89 
ƒ 12.750,-. Bovag-garantie, 
inruil, financiering. Autocen¬ 
trum P. Veenstra, Valken- 
burgerweg 13, Voerendaal. 
Tel. 045-752999. _ 

Te koop Toyota COROLLA 
Coupé bwj. '79 APK 4-'93 
ƒ 1.500,-; Mazda 323 auto¬ 
maat APK 4-’93 ƒ 1.350,-. 

Tel. 04499-4529. _ 

Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ500,-. Tel. 045-423199. 

Te k. BMW 525i, '80; BMW 
318, '81; Manta GT, '81. Tel. 
045-257417. _ 

Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

Ink. AUTO’S wij betalen de 
hoogste prijs!! Ook tourca¬ 
ravans 045-416239 tot 21 u 

O.K. CARS. Auto’s aan 
marktprijzen. Opel Vectra 
1.61, bwj. '91; Opel Corsa 

1.2 S, bwj. '86; Opel Record 
2.0 S, bwj. '84; Opel Ascona 
1.6, bwj. '84; Opel Kadett 

1.3 S Hb, bwj. '86; Opel 
Kadett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel 
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82; 
Honda Civic '81; Mazda 323 
1.3 Hb aut., bwj. '81; Mazda 
323 Sedan 1.3, bwj. '84; 
Honda Civic 1.3 L, bwj. '84; 
Ford Escort 1.6 XR3i, bwj. 
'85; Ford Escort 1.6 L, bwj. 
'85; Ford Escort 1.1, bwj. '83 
Opel Kadett stationcar '84; 
Ford Siërra 1.6 5-drs., bwj. 
'83; Ford Siërra 1.8 CL. bwj. 
'87; 2 x Fiat Panda, bwj. '85 
en '86; Suzuki Samurai 4x4, 
bwj. '88. Div. inruilers. Ver¬ 
lengde Lindelaan 23, Oirs- 
beek. Tel. 04492-5782. 

Aanhangwagens 

AANHANGWAGENS en alle 
losse onderdelen. Jo Knops, 
Rijksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 046-512718 _ 

AANHANGER 2.50x1.35m. 
(fabneks) met torsi as. Vr.pr. 
f 750,- 04492-4534 _ 

Te k. AANHANGWAGEN I. 
2.20 m, br. 1.00 m, h. 35 cm, 
i.z.g.st. N. Beetsstr. 20, 
Heerlen. Tel. 045-428669. 


Onderdelen/acc. 

Gebr. ONDERDELEN van 
Japanse auto’s. Deumens, 
Haefland 20, Brunssum. Tel. 
045-254482 / Fax 274384. 

Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 

4 Zeer goede ZOMERBAN- 
DEN van Ford Scorpio 2.9 
Ghia, wegens aankoop 
nieuwe auto. Merk: Michelin, 
type: MXV 2, maat: 195/65 R 
15 Tubeless. jaar: 1991, 
staat: 2 banden 7 mm, 2 
banden 9 mm. 4 Banden 
compleet ƒ 250,-. Tel. 045- 
726507 _ 

Te k. gevr. MOTORBLOK 
van Nissan Silvia, 2.0, 16V. 
09.49-24076345 na 18 uur. 

Te k. DIESELMOTOREN 
Mercedes, Golf, Patrol plus 
versnellingsbakken en car- 
ross.delen, MB 230/260/300 
E motoren; Opel 2.0 E motor 
BMW 323 IE motor. Tel. 
045-423834 b.g.g. 045- 
424180. _ 

Te k. BANDEN, z.g.a.nw. 4x 
195/70/14, vr.pr. ƒ350,-. 
Tel. 045-457633. _ 

Te koop goede AUTOBAN¬ 
DEN maat 195-50-15. Tel. 
045-726673. _ 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Bedrijfswagens 

Bedrijfsauto’s 

in alle uitvoeringen 
Merc. 207 D; Merc. 307 D; 
Merc. 407 D; Merc. 508 D; 
Merc. 608 D; Merc. 813 D; 
Merc. 1013 D; Merc. 1217 
D; Merc. 1417 D; VW LT 35 
D; VW LT 40 D; VW LT 45D 

W. Feyts auto’s 

Vaesrade 61, Vaesrade 

045-243317 


CITROEN BX diesel, grijs 
kent., 5-’86, 90.000 km., 

ƒ 7.950,- incl. 04906-1387. 

VW GOLF turbo diesel, 8- 
'89, grijs kent. wit, 
ƒ 16.950,-. 04906-1387. 

PEUGEOT J5 diesel, 5-'88, 
rood, 80.000 km. ƒ 14.950,-. 
04906-1387. _ 

Opel OMEGA diesel station, 
grijs kent. 5-'88, wit, 
ƒ 14.950,-. 04906-1387. 

Te koop Daihatsu BUS Cab 
850, 5 zitpl. groot laadverm., 
bwj. '84. APK 2-'93, t.e.a.b. 
Berkenstr. 16, Oirsbeek. 

Ford SIËRRA 2.3 diesel sta¬ 
tion, grijs kent. 8-'88, blauw, 
ƒ 11.950,-. 04906-1387. 

MERCEDES Benz 307 D, 
open laadbak, i.z.g.st. 
Schandelerstr. 39, Heerlen, 
tel. 045-725332 _ 

Te k. Nissan PATROL 3.3 D 
hardtop gnjsmetalic, bwj. '86 
veel access., licht met. vel¬ 
gen, Bulbar rolbeug, uitgeb. 
wielbak, vr.pr. ƒ 29.700,-. 
Tel. 045-245028 .713654. 

Sloopauto’s 

RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
perij Marxer, 045-720418. 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Korfer. Tel. 045-229045. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 

(Bromfietsen 

Reserveer tijdig uw COM- 
MUNIEFIETSJE (financ. 
mog.) Rens Janssen, tel. 
045-211486. _ 

HONDA MTX nieuw model 
met verzek.; Honda MT5; 
Honda MB5; Zündapp KS50 
t.e.a.b. Collé, Susteren. Tel. 
04499-3030. _ 

Bromfietsverzekering, 
GOEDKOOP! v.a. ƒ61.-. 
Meijs. 045-317982-323945 
PÜCH Maxi zeer mooi, bwj. 
'88, vr.pr. ƒ 825,-. Tel. 045- 
310253. _ 

Te k. donk. bl. VESPA met 
witte sterwielen, bwj.'89, 
ƒ 800,-. Tel. 045-442449 

Koga-Miyata Roadwinner 
RACE, framemt. 60, i.z.g.st., 
ƒ 550,-. Tel. 045-741506. 

Te koop VESPA Ciao bwj. 
'91, m. sterw., vr.pr. ƒ850,-. 
Tel. 045-720810. _ 

Overj. RACE- en ATB fiet¬ 
sen met hoge kortingen. 
Gebr. racefietsen met 3 mnd 
gar. W. Rekers Tweewielers 
Brunssum. Tel. 045-252361 


Te k. VESPA Ciao bwj. '91 
en snorbrommer. Tel. 045- 
321231. _ 

Te k. in nw.st. HONDA MT' 5 
digitale cockpit, spec uit¬ 
bouw, bwj '88, ƒ 1.450,-. 
Tel. 045-22 6773._ 

Te k. YAMAHA DT, bwj. '89. 
Tel. 045-314017, Groenstr. 
126, Landgraaf. 

Te k. PÜCH Maxi Pearly, 
bwj. 86, i.z.g.st. Tel. 04451- 
1785. _ 

Te koop VESPA Ciao, met 
sterwielen, i.z.g.st., ƒ 625,-. 
Tel. 04492-2931. _ 

Te k. Vespa CIAO met ster¬ 
wielen, bwj. '91, z.g.a.nw. 
ƒ 950,- of inr. tegen MT 8. 
Tel. 045-217757 ._ 

Te k. Eddy Merx RACE¬ 
FIETS mt. 59, pr.n.o.t.k. Tel. 
045-420963. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te koop HONDA MTX, 
'91, i.nw.st. ƒ 1.750,-. ■ 
045-3 15825. 

Te k. SUZUKI TS 50 J 
pracht brommer, bwj. 8b, ^ 

04492-6 039. A 

DÏv 7 gebr. en oven- 
race- plus tourfietsen. 

PK 50, 4 versn. plus 
maat Bert REKÉRS, 
lemstr. 85, Heerlen. 

045-726840. A 

Te k HONDA MTX, bwjj| 
kl. rood, i.g.st., vr.pr. ƒ 

Tel. 04450-2198;_ 

PUCH Maxi met steiwejj 
kleur bl/wit, i.z.g.st. ƒ 
Tel. 045-322920._ ^ 

COMMUNIEFIETSEN vajj 
ƒ 379,-. Tweewielers re 
Schimme rt. 04404-1384 ^. 
KINÖERRACEFIETS w 
geot, z.g.a.nw. 5*», 
commume-maat, l - 
K’rade. 045-458841 __ 


Motoren en scooters _ j 

Motorverzekering??? 

Gratis premievergelijkmg. 

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! ^ 
V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043^290^ 


Te koop KAWASAKI type 
LTD 450, bwj. '86, ƒ 6.950,-. 
Tel. 045-461582. _ 

HONDA CBR 1000 F, '89, 
nw. model, 16.000 km., vr 
pr. ƒ 15.500,- 04454-5441. 

Te koop BMW 100 RT bwj. 
'81, met koffers en kuip, i.z. 
g.st., vr.pr. ƒ8 500,-. Tel. 
045-462730. _ 

Te k. HONDA CBR 1000F, 
bwj. '88. Tel. 04451-2026. 

SUZUKI GS 500 E, bwj. 89, 
6.500 km., ƒ6.900,- Tel. 
04406-42518. _ 

Te k. Honda BOLDOR 900 
met kuip, bwj. '82, incl. 2 
helmen en 2 jassen, vr.pr. 
ƒ6.450,-. Tel. 045-216514. 

Te k. SUZUKI GS 500 E, bwj 
'92, 10 mnd. garantie, pr.n. 
O.t.k. Tel. 045-753653. 

Te koop SUZUKI GS 550, 
bouwjr. '79, pr. ƒ 2.250,-. 
Tel. 045-418365. _ 

Te k. HONDA CB 750K, bwj. 
'84, i.g.st., pr. ƒ 5.800,-. Tel. 
045-274032 .__ 

HONDA CB 250 T, bwj.'78, 
perfecte st., veel nwe. on- 
derd. ƒ 2.400,-. 045-244947 

HONDA CR 250 RF '86, 
blok '88, veel nwe. onderd., 
kent. Hunnecum 38, Nuth. 

Te k. HONDA XL 500 R, 
Prolik Off the Road, bwj. '82. 
Tel. 045-243638. _ 

Te k. 1981, Honda GOLD- 
WING Interstate, i.z.g.st. pr. 
ƒ 10.500.-. 043-211400. 

HONDA 750 F1 , i.z.g.st. 
30.000 km. bwj. '76, 
ƒ3.000,-. Tel. 045-231587. 

Harley Davidson SPORT¬ 
STER 1200, bwj. '89. Tel. 

045-256651. _ 

SUZUKI DR 500 Off the Ro¬ 
ad, bwj. 86, 15.000 km, 
ƒ 3.600.-. Tel. 045-727262. 

Te koop SUZUKI GT 550 
bwj. '75, tel. 04451-2357. 

Te k. HONDA XR 600 R, 
bwj. '91, i.z.g.st., ƒ 10.500,-. 
Tel. 04406-16014. _ 

YAMAHA XS 650 SE, bwj. 
'79, zwart, i.z.g.st. ƒ 4.500,-. 
Tel. 045-272159. 


Te koop KAWASAKI ^ | 
600 R bwj. '90. kl. Zj 
goud, 1 z.gsL. g1 j 
ƒ 10.500,-. Tel. 046-3 72^- 

HONDA CBX 550 F, iXj 
16v, met vol kuip, 

Op de Knip 10, Ker krag_^ 

Te k. Honda shadMI 
1100 C, m nw.st.,/ lo-**' 

Tel. 04406-12992. __ ' 

Te koop BMW R80-7- | 

Ariënsstr. 15, Kerkradg ^^ 
Te koop SUZUKI GSX Ü 
ES bwj. '83. vr.pr. ƒ 5 

045-714847. _ < 

Te k. KAWASAKI Z lOOO 
■bwj. '81, km.st. 22.000, 
ƒ 4.850,-. Tel. 045-2 2444^ 

Te k YAMAHA Viragojg 
bwj. '90. Fazantstr. 2. 
l en. T el. 045-222988 _^ 

Te koop HONDA 

XLV, 10-'88, pr. ƒ 9- 75ü ’] 

Tel. 04451-1509. _ A „ 

Te koop gevraagd 
XT 600 of TENERt. 
045-317396 ■ 

Te k. YAMAHA XS 650 Tj 
bwj. '80, puntgaaf en cQ qg 
neel, ƒ 4.250,-. 045- 42^ 

Te k. HONDA CB 250 * 
mooi, goed ° nC< wi 
ƒ 1.750,-. Tel. 043-43 *5% 
Te koop KAWASAKI w 
750 '84, rood, zeer rtioC’ r 
n.o.t.k. Tel. 045-24 1976^ 

KAWASAKI Z1300 frjj 
der 1979, 55.000km, 

liefhebber/verzamelaar, . | 

f 8.500,-. Tel 04744-2 2jP>j 

Te k. SUZUKI 250cc 
z.g.a.n., bwj. 88, met l * 
fers, km.st. 4.000, Je 
f 3.500,-. Tel. 045-4413 -j^j 
Te k. 80 cc CROSSMOJ^J 
Yamaha waterkoeling j 
st. ƒ 1.000,-, 045-740 ggcj 

Te k. CROSSER CBg 
Pro-ünk, nwe.: bnd. 
tandw. zuiger etc. ƒ ’J 
045-229394. A 

HONDA CR 500 met {JS 
bwj. mei’91 vr.pr. ƒ 

Vomoho TT enn inli 9U, T 


??■ n2ihi- Z ï&S 4 f 10 500 '- Yamaha TT ^o juli « 
Tel. 04406-16014. _ ƒ 8.500,-. Tel. 045-41070^> 

YAMAHA XS 650 SE, bwj. T k SUZUK | GSX ^ 

Te k. KAWASAKI GPZ 1000 Te k KAWAsZkI fcS»? 
RX speciaal, ƒ 8^500 - Ya- f bwj . '89- 7 

maha XS 750 Cardan > 

ƒ 2.000,-. Tel. 045-462099. 045-41155Q - _^ 

Wat VERKOPEN? Adver- Voor Piccolo's 

teer via: 045-719966. zie verder pagina z 


L +2-zltv. 170 cm breed 

l 6.975;- 


n 
v 1 1 


• -V-v ft 


ü_ . 1 

"ïfö 


/ i W 1 


i 4 
Dit weekend ledershow bij Woonkuituur. 
Dat wil je toch niet missen? 

Leder... Edel produkt van de natuur. 

Subtiel genuanceerd in honderd nieuwe bankstellen. 
Krachtig ondersteund door eigentijdse woonideeèn, 

Leder lééft bij Woonkuituur. 

Verleidelijk gepresenteerd, aantrekkelijk geprijsd. 
Dat wil Je toch niet missen? 


paaszondag 

gesloten. 

PAASMAANDAG 

open van 
10 tot 18 uur - i Ste.n 

Zutendaal 

Lonakenf 
Maastrichir 

Valkenburg 


Autobaan 
Heerlen-Antwerpen, 
afslag Zutendaal 


■ ■ ■ zutendaal 

wo onkuituur 

_ __ _^^ 

Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal, Telefoon: 011/61.11.36. 
Telefoon vanuit Nederland; 09-3211 611136. 

Iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten. 


Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. 

Levering franco aan huis zonder grenskosten. 
limburgs dagblad Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 21 


30, 
30.' 


tl 

9- 

% 


4 
re 

5 

i 

4 


Een nachtmerrie is er niets bij. Het verhaal van 
Bocholtzenaar Robert Caes (32) kan model staan voor 
een speelfilm, een heel trieste film dan wel. De man 
verloor twee weken geleden zijn zoontje Tjawo van 
drieëneenhalf. Koolmonoxidevergiftiging luidt de 
officiële doodsoorzaak. Caes twijfelt. De kinderen 
stonden onder voogdij van zijn ex-vrouw en haar 
vriend. Er zijn bewijzen te over dat de kleine Tjawo 
en zijn eenjarig zusje Marietje meer dan eens 
mishandeld werden. De Rijkswacht uit het Belgische 
Stekenen moest tot tweemaal toe optreden; begin 
van dit jaar en nauwelijks vier weken geleden. 
Schokkende foto’s brengen de brute mishandeling 
van de peuters in beeld. In een poging om zijn 
kinderen naar Nederland te halen, ging de vader van 
het kroost met zijn verhaal naar de Raad voor de 
Kinderbescherming in Maastricht. Die kon over de 
landsgrens heen niet veel voor hem doen. 


Melding van mishandeling leverde niets op 

Noodkreet vader niet 
verder dan de grens 


in het nieuws 
^J)QOR MONIQUE PARREN 

^OCHOLTZ - Zijn blik dwaalt 
s teeds weer af. Gaat bijna auto- 
jï^tisch in de richting van de 
<*o’s aan de muur. De blonde 
nawo en zijn zusje Marietje in 
petere tijden. Vader Robert Caes 
s kapot. Uiterlijk kalm, té kalm 
e *genlijk, maar onder dat masker 
jkat een furieus man schuil. „De 
■hrideren zijn door hun eigen 
^°eder gebruikt als een troef in 
^ spel kaarten.” 

^°bert Cdes probeert al sinds 
Pril vorig jaar de voogdij over 
/tin kinderen te krijgen. In die 
jPaand vertrok zijn ex-vrouw 
J e t zoon en dochter naar een 
ÏJ°onwagenkampje in Zeeland. 

e omgangsregeling werd door 
/tin ex met voeten getreden, 
a arom drong Robert bij de kin- 
e rbescherming in de Maasstad 
f^.n op een onderzoek. Zélf ging 
ook op pad. 

j'l'wintig keer ben ik naar Zee- 
j( n d gereden, maar mijn ex- 
ri'ouw en de kinderen waren on- 
•hdbaar, iedere keer weer”, ver- 
de vader. „Een bewoonster 
an een kampje, waar mijn gezin 
® n u en dan opdook, belde me 
] e t allerlei afschuwelijke verha- 
over mishandeling. Helaas 
ude ze niet getuigen.” 


R e t onderzoek door twee ambte- 
Qren van de kinderbescherming 
J ndt plaats in augustus 1991, 
ÏJOrn vier maanden nadat Robert 
j“ a os aan de bel trekt. De raad 
eeft belangrijke fouten ge¬ 
bakt volgens de vader. „De 
s e ren hebben telefonisch een af- 
i j,P r 3ak gemaakt met mijn ex in 
J ^J^land. Natuurlijk was toen al¬ 


les netjes aan kant, de kinderen 
keurig verzorgd." 

Volgens het rapport van de kin¬ 
derbescherming was er rond die 
tijd geen sprake van kindermis¬ 
handeling. „De kinderen zijn in 
augustus voorlopig aan de moe¬ 
der toegewezen, omdat ze daar 
ook al verbleven. De vader wilde 
ook graag de voogdij, maar dat 
leek ons niet juist. Als hij ging 
werken zouden de kinderen ver¬ 
zorgd worden door zijn vriendin, 
een nieuwe, vreemde moeder zo¬ 
gezegd”, verklaart Ivo Besse- 
mans van de Raad van de Kin¬ 
derbescherming in Maastricht. 

Na die tijd krijgt Robert alleen 
zijn zoontje Tjawo nog maar spo¬ 
radisch te zien. Als het kind bij 
hem en zijn levensgezellin Moni¬ 
que Sweitzer in hun woonwagen 
in Bocholtz logeert, komen nieu¬ 
we feiten aan het licht. „Als we ’s 
avonds bezoek kregen dan vlóóg 
Tjawo uit zijn bed. In zijn pyja- 
maatje ging hij buiten onder on¬ 
ze caravan liggen. „Maar papa, zo 
heb ik dat geleerd”, zei mijn 
zoontje tegen me.” Caes met ver¬ 
stikte stem: „Dat is een van de 
laatste keren dat ik hem gezien 
heb. Daarna is mijn ex met ze 
naar België vertrokken.” 

In maart van dit jaar krijgen Ro¬ 
bert en Monique spijkerharde 
bewijzen van de mishandeling. 
Een broer van Caes’ ex zoekt in 
hel weekeinde van 28 maart con¬ 
tact en vertelt dat Tjawo en Ma¬ 
rietje geslagen en mogelijk mis¬ 
bruikt zijn., De Rijkswacht van 
de Belgische plaats Stekenen 
wordt belast met het onderzoek. 

„Het voorval heeft ons allemaal 
diep geschokt”, vertelt Rijks¬ wachter A. Mertens. „We zijn er 
hier allemaal kapot van. Dagen 
en nachten hebben we op de loer 
gelegen, onze vrije tijd opgeof¬ 
ferd om de dader te pakken, 
maar hij is nu voortvluchtig.” 

Na het incident mag de moeder 
haar kinderen weer meenemen 
onder die voorwaarde dat ze 
haar vriend niet meer ziet. Vol¬ 
gens de stiefvader heeft de 
vrouw de kleinkinderen medio 
maart bij hem 'gedumpt’. Daar¬ 
op gaat opa rondtrekken om te 
voorkomen dat Caes achter de 
verblijfplaats van zijn kroost zou 
komen. 

Caes gaat opnieuw naar de Raad 
voor de Kinderbescherming, dit¬ 
maal met zijn advocaat mr A. 

Kooi. „Na enig oponthoud kre¬ 
gen we in niet mis te verstane 
bewoordingen te horen dat ze 
niet veel voor ons konden doen”, 
zegt mevrouw Kooi. „Zelf heb ik 
daarna contact opgenomen met 
de onderzoeksrechter in Dender- 
monde. Die heeft de zaak nu in 
behandeling, maar ja..." 

Uiteindelijk nemen de grootou¬ 
ders met de kinderen hun intrek 
in een oude caravan achter het 
Academisch Ziekenhuis in Gent. 
„Een woonwagen die voorheen 
eigendom was van mijn ex en 
haar vriend”, kan Robert Caes 
niet nalaten om op te merken. 
Feit is dat die oude caravan Tja¬ 
wo noodlottig werd. „Voor die 
tijd heeft mijn ex-vrouw zeker 
zeven maanden in dat krot ge¬ 
woond, waarom is er toen mets 
gebeurd”, vraagt Caes zich af. 
Onmiddellijk na de bekendma¬ 
king van de dood van Tjawo ha¬ 
len mr. Kooi en Monique Sweit¬ 
zer Marietje op in België. Haar 
vader verliest het levenslustige 
kindje geen seconde uit het oog, 
„ze is alles wat ik nog heb." 

Robert Caes vocht tegen de bier¬ 
kaai en verloor. Zijn zaak kwam 
tussen wal en schip. Mr. Kooi: 
„Eigenlijk is de dood van Tjawo 
een indirect gevolg van een fa¬ 
lend systeem, zo log, zo traag, zo 
stug." Die ene, noodlottige zater¬ 
dagmiddag staat voor altijd in 
Caes’ geheugen gegrift. „Ik wilde 
mijn zoontje graag terug, maar 
niet in een kistje.” 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Heerlen \redde ’ de Limburgse afdeling 

UW, organisatie 

Voor naastenliefde Van onze verslaggever 


[4 e *len — Wie ooit in het 
^ en huis gelegen heeft, kent 
c^list, het gilde van vrien¬ 
dje ^ e ^ arr >es en heren dat je 
, W , ran ^ of andere tijdschrif- 
. dfc .^ngt °f je begeleidt naar 

Wv loedafname - 

' de Unie van Vrijwilli- 
, ‘ 1977 de Unie van 

^aar Welljke Vrijwilligers 
< Va naf dat jaar mochten 
oiannen meedoen en 


binnen de kerk houden. Anno 
1992 is het echter een geres¬ 
pecteerde organisatie met in 
ons land 133 afdeling en ruim 
19.000 medewerkers. 


Het begon allemaal met het Korps 
Vrouwelijke Vrijwilligers in Am¬ 
sterdam in 1938. Vrouwen wilden 
werkzaam zijn op maatschappelijk 
gebied en organiseerden zich. Drie 
dagen voor de oorlog uitbrak op 7 
mei 1940 stapte de organisatie naar 
de minister. De vrouwen wilden een 
volwaardige plaats in het maat- 
achtergrond 


I 


rf een i ets andere 

;t)W' geschiedenis van de 
fStfu, Ver raadt een constante 
!&hiar° m het bestaan in de be- 
iV «hn, Vooral in het zuiden 
h S ^ an< h Vooral de katho¬ 
lle U\nr rk Was 20 blij niet 
bisschoppen wil- 
J Ul st dat soort werk liever 


schappelijk bestel, maar de toenma¬ 
lige minister van Binnenlandse 
Zaken voelde daar mets voor en 
stuurde de delegatie teleurgesteld 
naar huis. De tijd was nog niet rijp 
voor vrouwen die buiten gezinsver¬ 
band de handen uit de mouwen wil¬ 
den steken. Toch bestónd de orga¬ 
nisatie, maar de oorlogsjaren bevor¬ 
derden de groei niet; in tegendeel. 


a ASMAANDAG 
20 APRIL ’92 

..LUCHTDOPEN 

helikopter + gratis 
allonwedstrijd 

+ OPTREDEN VAN 

PETRA & Co 


(ADVERTENTIE) 


«DE ZWARTE MARKT» 

TEL. 09/32.13.66.15.61 TESSENDERLO BELGIE 

EUROPA’S GROOTSTE VERWARMDE 
ROMMELMARKT - 20.000 nV 

Wekelijks meer dan 15.000 bezoekers' 


Open: elke zondag van 9 00 tot 18.00 uur 
Binnenbrengen materiaal: 
elke zondag van 7 00 tot 9.00 uur. 

ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRACTIES 
DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN 

ZOWEL GEOPEND OP PAASZONDAG ALS' 
OP PAASMAANDAG VAN 9.00 TOT 18.00 UUR 


4 


Omdat de UW niet voor de Duit¬ 
sers wilde werken werden de activi¬ 
teiten stopgezet. 

Direct na de oorlog, die in Limburg 
in september 1944 afgelopen was, 
namen de vrouwen de draad weer 
op. De UW kwam in die tijd in 
Limburgs zelfs bijzonder fors op. Er 
kwamen afdelingen in Amstenrade, 
Kerkrade, Beek, Brunssum, Eygels- 
hoven, Eijsden, Geleen, Heerlen, 
Hoensbroek, Maastricht, Meerssen, 
Simpelveld, Sittard, Treebeek, 
Vaals, Valkenburg en Wittem. 

Er was werk genoeg in die dagen na 
de oorlog. Krijgsgevangenen moes¬ 
ten verzorgd worden, arbeiders uit 
Duitsland en Polen werden opge¬ 
vangen, repatriëring was aan de 
orde van de dag. UVV-ers werden 
vooral ingeschakeld in de keukens 
en bij de verzorging. 

Maar in de loop van 1946 was er niet 
veel meer te doen. Mevrouw Goos- 
sens-Montijn schreef eind dat jaar 
aan het hoofdbestuur: 'Wij vragen 
ons af of hier in het zuiden de UVV 
nog verder reden heeft van bestaan. 
Zoals U weet zijn de afdelingen 
Maastricht en Kerkrade reeds opge¬ 
heven’. Het probleem was niet zo¬ 
zeer dat er geen werk meer was, 
maar dat andere organisaties het 
werk overnamen. Met name het ka¬ 
tholieke vrouwengilde en de Zon¬ 
nebloem traden sterker naar voren. 
De bisschoppen in Nederland wil¬ 
den niet dat katholieke vrouwen 
actief waren binnen de UVV. De 
katholieke kerk werkte de UVV te¬ 
gen. Daarbij kwam dat veel vrou¬ 
wen dachten dat de UVV speciaal 
was opgericht om te helpen bij de 
wederopbouw van Nederland na de 
oorlog. Reden waarom steeds meer 
afdelingen in Limburg de activitei¬ 
ten stillegden. 


I Iccrlcn 

Behalve in Heerlen. Daar bleef de 
UVV bestaan. Er werd gewerkt aan w Twee dames van de UVV-Heerlen begeleiden een patiënte in 
het De Weversziekenhuis naar de bloedafname. 

Archieffoto: Limburgs Dagblad. 

Sittard en Venray. UVV-ers, vrou¬ 
wen en mannen, zetten zich in voor 
de medemens door als vrijwilligers 
mee te werken in ziekenhuizen. Pa¬ 
tiënten worden begeleid, winkeltjes 
worden bemand, in bejaardenhui¬ 
zen worden activiteiten verzorgd en 
mensen begeleid, er worden voor 
bejaarden boodschappen gedaan, er 
wordt met gehandicapten gewan¬ 
deld, er wordt geholpen tijdens 
kerkdiensten in de kapellen van de 
zieken- en verpleeghuizen, er wordt 
aan thuiszorg gedaan. Kortom, de 
UVV is een organisatie van liefda¬ 
digheid en naastenliefde. 

Drs. Pieter Vollenberg heeft on¬ 
langs de geschiedenis van de UVV 
in een boekwerkje beschreven. In 
het boekje - dat als relatiegeschenk 
door de UVV zal worden gebruikt 
en met in de boekhandel verkrijg¬ 
baar is - staat ook een korte be¬ 
schrijving van elke afdeling en de 
daar ondernomen activiteiten. 


een ouden-van-dagenproject, er 
werden Zomerzegels verkocht en 
men was actief voor het Prinses 
Margriet Fonds. Heerlen was in de 
jaren vijftig de enige Limburgse af¬ 
deling. In 1965 werd ook nog begon¬ 
nen met een Tafeltje-Dekjeproject 
en dat liep prima. Vanaf 1970 wer¬ 
den er ook elders in Limburg weer 
afdelingen opgericht te beginnen in 
Brunssum. Met name begonnen de 
vrouwen met rijdende winkeltjes in 
ziekenhuizen. Inmiddels was me¬ 
vrouw Sehijven-Van Gooi uit Heer¬ 
len provinciaal afgevaardigde in het 
hoofdbestuur van de UVV gewor¬ 
den. Zij zou met name aan de op¬ 
bouw van de UVV in Limburg 
werken. Afgelopen week heeft zij 
onder andere voor dat werk een ko¬ 
ninklijke onderscheiding ontvan¬ 
gen. 

Inmiddels zijn er weer afdelingen in 
Brunssum, Echt, Geleen, Heerlen, 
Kerkrade, Maastricht, Roermond, 


Geen gedwongen ontslagen 

Bezuiniging bij 
PBV Ie zwaar 

Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - De bezuini¬ 
ging van 50 procent die het colle¬ 
ge van Gedeputeerde Staten wil 
opleggen aan de Provinciale 
Raad voor de Volksgezondheid 
(PRV) is niet juist, onevenredig 
zwaar en in tegenspraak met de 
uitgangspunten die het college 
voor de huidige bezuiningsronde 
heeft geformuleerd. Dat schrijft 
de raad in een reactie op de plan¬ 
nen die twee weken geleden, 
kort na de installatie van de 
’PRV-nieuwe stijl’ bekend wer¬ 
den. 

De PRV kan haar nieuwe taken 
niet verantwoord uitvoeren met 
het door GS voorgestelde bud¬ 
get, dat neerkomt op een halve¬ 
ring van de nu beschikbare 1,4 
miljoen gulden, schrijft de raad 
aan het college. Overschrijdin¬ 
gen zullen niet te voorkomen 
zijn. 

Desondanks zegt de raad te wil¬ 
len meewerken aan de bezuini¬ 
ging, ook al gaat die naar haar 
mening in tegen het uitgangs¬ 
punt vooral die beleidsterreinen 
’aan te pakken' waarop de pro¬ 
vincie maar weinig heeft in te 
brengen. 

'Maar volksgezondheid is juist 
een terrein waarop verhoogde 
activiteit van de provincie on¬ 
misbaar is, gezien het verwarren¬ 
de en tweeslachtige beleid van 
de rijksoverheid,’ schrijft de 
raad, waarbij gewezen wordt op 
de chaotische toestanden rond 
de stelselherziening. 

Bureau 

De PRV kan de bezuinigingen 
niet uitvoeren zonder het perso¬ 
neelsbestand van het bureau te 
verminderen. Gedeputeerde 
Bronckers had in een overleg 
met de raad gezegd dat als inter¬ 
ne herplaatsing van die (enkele) 
medewerkers niet mogelijk is, 
gedwongen ontslagen niet te ver¬ 
mijden zijn. 

De PRV wijst dat idee echter 
pertinent af: 'Die medewerkers 
hebben dezelfde rechtspositie 
hebben als ander provinciaal 
personeel.’ 


O 

□ 

□ 

□ 

□ 

o 

o 

O 

□ 

s 

o 

s 

D 

a 

□ 

P 

□ 

□ 

ö 

□ 

□ 

CU 

□ 

o 

□ 

□ 

a 

o 

F 

a 

□ 

□ 

□ 

o 

a 

a 

c: 

□ 

□ 

a 

P 

□ 

P 

i. • i, |'|| 

□ 

□ 

a 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

o 

□ 

F 

b 


• HEERLEN 

Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21 
uur Rivbli: Cape Fear. dag 15 

17.30 en 20.30 uur Maxim: JFK. 
dag 14.30 en 20 uur H5: Beetho¬ 
ven, dag. 14 16 18.45 en 21 uur 
Freddy's dead, dag. 14.15 16.30 

19.15 en 21 15 uur. The last boys- 
eout, dag. 17 en 21.30 uur. 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, dag. 13.45 15.30 en 17 15 
uur. The Lover, dag 21 uur. Si- 
lence of the lambs. ma trado 14 
18 30 en 21 uur. The pnnee of ti- 
des. vr Lm za 14 18.30 en 21 uur. 

Don't teil Mom the babysitter 's 
dead. dag. 14 16 en 18.30 en 21 
uur Filmhuis de Spiegel: Face 
Value. vr zo 21 uur. 

0 KERKR ADEwijngracht- 

theater: Beertje Sebastiaan, wo 
14 uur 

• SCHAESBERG 

Autokino: The last boyscout. vr 
Lm ma 21.15 uur Harley David- 
son and the Marlboro Man. vr 
t'm zo 23.30 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Hook. dag beh. vr 14 

17.45 en 21 uur, vr 17.45 en 21 
uur. Babar. dag beh. vr 14.30 
uur. Bugsy. dag 18.15 en 21.15 
uur. JFK. dag. beh vr 14 en 20 
uur, vr 20 uur Cape Fear. dag. 
beh vr 14.30 18 15 en 21.15 uur. 
vr 18.15 en 21 15 uur. Cine-K: De 
Noorderlingen, dag 21 uur. za 
ook 18.30 uur Cinema-Palace: 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen. dag 14 en 16 15 uur. The 
prince of tides. dag 18 15 en 

21.15 uur Beethoven, dag 14 

16.30 19 en 21 30 uur. Don't teil 
Mom the babysitter 's dead, dag. 

13.45 en 16.15 uur. The last boys¬ 
cout, dag. 18.45 uur. vr Lm zo 
ook 21 30 uur Lutnière: Tokyo 
Drifter, vr do 20 uur Suzaki Pa- 
radise. za 20 uur. Branded to kill. 
zo 20 uur Hakuoki. ma 20 uur. A 
certain killer, dl 20 uur Violence 
elegy, wo 20 uur. Ay Carmela. 
dag 20.30 uur. Nog niet bekend, 
dag. 22 uur. Nachtfilm, vr za 23 
uur Zes korte Films van Paul de 
Nooijer, vr Lm ma 19 45 uur. 

• GELEEN 

Roxy: The last boyscout. dag 

20.30 uur. Hook. dag 20.30 uur, 
za Lm do ook 15 uur Sneeuwwi¬ 
tje. za tm do 15 uur 

• SITTARD 

Forum: Beethoven, dag 20.30 
uur. za tm do ook 14 uur. JFK. 
dag. 20 30 uur. Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen, za Lm do 14 
uur. Filmhuis Sittard: Merci la 
vie, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Harley Da- 
vidson and the Marlboro Man. 
dag. beh. wo 20.30 uur. zo ook 15 
uur Silence of the lambs. vr t m 
di en do 20.30 uur. Fievel in het 
wilde westen, zo ma 15 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Beethoven, dag. 19 30 en 

21.30 uur, za Lm do ook 14.30 
uur. zo ma ook 16.30 uur. Royali- 
ne: JFK. dag. 20 uur. zo ma ook 
16 uur. Fievel in het wilde wes¬ 
ten, za tm do 14.30 uur Film¬ 
huis Roermond: Merci la vie, do 

20.30 uur. 

• VENLO 

Perron 55: Merci la vie. za 20 T~~1 
uur, dl 20.30 uur. w ' 

O 

Z3 

ZJ 


a 

a 

ai 

Ö 

a 

a 

o 

ö 

Ö 

o 

a 

Q 

a 

a 

a 

p 

o 

F 

m 

F 

a 

•• *»: 

F 

p 

F 

F 

o 

o 

o 

ö 

F 

a 

Si 

S 

a 

a 

a 

o 

S 

F 

ai 

a 

al 

Si 

s 

S 

F 

a 

a 

,vv ij 

F 

S 

O 

O 

:: 

a 

a 


exposities 


HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De Collectie, keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991. T m 10/5, open di 
Lm vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5. 
Expositie van fotografe Domimque 
Panhuysen. T m 26/4. Open za en zo 

14- 17 uur. 

• BRUNSSUM 

Brikke-oave, Lindeplein Aquarellen 
van André Offermans. T m 3.5. open 
ma Lm vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur. zo 

15- 17 uur. 

• HOENSBROEK 

Fotogalerie 68, Poortgebouw Kasteel 
Hoensbroek. Expositie van de foto¬ 
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5, open 
ma Lm vr 10-12 uur. 13.30-37 uur en za 
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuwse ge¬ 
welven van Kasteel Hoensbroek. 
Expositie, Raku technieken van de 
keramiste Silvia O’Prinsen. T/m 3/5, 
open dag van 10-12 en 13.30-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van Frank Ermschel. T'm 19/4, 
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur 
Galerie Gaudi. Hereweg 83. Expositie 
van Simon Woudwijk en Joke Brug¬ 
man. T/m 15/5, open do t/m zo van 
10-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Expositie met werk van Ger Stallen- 
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open di 
Lm za van 13.30-17.30 uur. 


(ADVERTENTIE) 

Harlekijn^ 
Bab yland 


PAASSHOW 

2e Paasdag 20 april 
van 11.00-17.00 uur Kouvenderstraat 141 
Hoensbroek.Tel.045-221263 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagi Limburg 


Friesland 


Gezin uit Friesland TERSCHELLING stacara- 
(Lemmer) 4 pers. wü graag van met fietsen, TV enz. Vrij 
WONINGRUIL met fam. uit voor 7 juli. Tel. 05126-2624 
Limburg, per. 31-7 t/m 14-8. of 05115-3684. 

JJT Vrielink. Tel. 05146- 
1711. 


Zeeland 


Piccoto s in het Limburgs Logies met onbijt, KOUDE- 
Dagblad zijn groot in RE- KERKE-WaJcheren. Tel. 
SULTAAT! Bei: 045-719966. 01185-2593. 


Zeilen/Boten/Surfèn 


Pee Jee Surfing 

1 e en 2e Paasdag 
geopend vanaf 11.00 uur 

2B. OoFHerten. Tel. 04750-19249. 
Watersporters opgelet!! 

ichtbemiddelingsburo STEVENSWEERT organiseert van 
DONDERDAG 30 APRIL t/m ZONDAG 10 MEI 1992 
in Jachthaven Stevensweert te STEVENSWEERT 

"Botenbeurs” 

waar zeil- en motorjachten ter verkoop zullen worden 


, Een uitstekende gelegenheid om ook uw boot te verkopen. 
Voor infichi ngen: 04755-1250 fax: 04755-1947 
Na 17.00 uur: 09-3211702763 


Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van 

Jachtwerf Snijders 

houden wj 2e PAASDAG een FEESTELIJKE SHOW 
Wij presenteren daneen selectie uit de 
nieuwe botenfijn van: 

Bayüner, Quicksitver, Sunbrd, Kyds, Seanimph, Zodiac 
U bent van harte welkom op Paasmaandag 20 april as. 
tussen 10.00 en 18.00 uur. 

Harry en Lydia Snijders 

- - Korvetweg 14, Beatrixhaven, Maastricht 043-633034. 


Te k. SURFPLANK al round 

fan met voetbanden, compl. Te k. mooie ZEILBOOT, i.g. 
met jasje en imperia!, st met trailer, vr.pr. 
f 860,-. Tel. 045-214079. ƒ 1 750,-. Tel. 046-510669 


Caravans/Tenten 

Adria Caravan verhuur 

1 bf de landelijke organisatie met 31 officiële Adria dealers 

Prijzen v.a. ƒ 350,- per week 

Aan het eind van het seizoen worden de huurcaravans ver¬ 
kocht Huurders hebben eerste keus en spec. kondities! 
tarten u niets voelt voor huren of het aanscnaffen van een 
huurcaravan, kies dan uit de omvangrijke, snel leverbare 
serie nieuwe Adria’s in de showroom van de regionale 
. Adria dealer. U vindt hem in de Gouden Gids of via Adria 
Caravan Promotie Nederland: 078-180100. 


t? *■ Caravanshow Henk Cortie BV 
Bürstner en Hobby 

•Kopp nu voordelig! Me nieuwe 1992 modellen leverbaar. 
s.Qjk prima gebruikte caravans. Afle maten voortenten lage 
Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914. _ 

Nieuw in Limburg 

Roadmaster vouwwagens 

e*8fiowroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za 9.00-13.00 uur 
JATHÉ, E m maptein 5 Tegeten, 077-735735. 


j -f Kampeerders opgelet! 

jKrj, De leverancier van kampeerpiezier biedt aan: 

japm et vouwwagens v.a. ƒ 5.195,- 

SMoenen shelters v.a..._ƒ 99,- 

rt to apeMent on v.a...ƒ 99.- 

HTV-antanneachotelrnode».........ƒ 59,50 

^VüArfiszakhouder. ƒ 19,95 

fjCampinggidsenAcsinu.ƒ 25,- 

X3iemisch toilet nu va .ƒ 89,- 

^Btokbettsni 61/olt ............................... ................... ƒ 3,95 

/Rattenstaarten nu.„.ƒ 39,95 

feta gaswe e nu.. ƒ 57,50 

frj u cNbedden v.a.ƒ 19,95 

Orerzet spiegels nu per paar.ƒ 19,95 

Campingtafel ..ƒ 24,95 

j Wfcxtecherm katoen 5 mtrnu.ƒ 19,95 

iSlaapzakken v.a.ƒ 29,96 

^Sopkan plus glazen nu.ƒ 7,50 

G a et a m p on v.a. ƒ 19,95 


Caravan-Import Feijts 

VOUWWAGENS: Alpen- 

kreuzer va ƒ5.195,- com¬ 
pleet Tour-caravans Burst- 
ner-hobby-knaus. Diverse 
aanbiedingen in overjarige 
modellen. Voortenten Brand 
Burstner, Dorema Trio, 
Gerjak. Diverse aanbiedin¬ 
gen in aktie-modellen. 
Hoofdstraat 84, Oirsbeek- 
Amstenrade. 04492-1860. 


Caravan LUIFEL te k. met 
zij panden en onderk., oml. 
7.60 mtr. Tel. 045-751374. 
Eynattenstr. 25, Voerendaal 


Caravan SCHWEIKERT ty¬ 
pe Edelweiss, 4-pers., i.z.g. 
st, pr. ƒ5.500,-. Te bez. 
Trianon 2 of 48 Valkenburg, 
tel. 04406-14545 


U PROFITEERT bij de Olde 
Caravan Sittard. Tijdens de 
Paasshow van 18 apr. t/m 
25 apr. hebben wij voor u 
een speciale aanbieding. 
Bijvoorbeeld bij aankoop 
van een zeer luxe geheel af¬ 
was- en uitritsbare oerdege¬ 
lijke Godtschalk voortent v. 
ƒ1.945,- nu voor ƒ1.355,- 
en bij inlevering van oude 
voortent ƒ 150,- terug, dus u 
betaalt ƒ1.205,-. Tevens 
zeer scherpe aanbieding 
van de zeer mooie Deense 
Larsen, Walker en Gerjak 
voortenten. Caravan kluis v. 
ƒ 56,- nu v. ƒ 39,-. Caravan 
opzetspiegel v. ƒ 47,50 nu v. 
ƒ 19,50. 2 pers. Huttent v. 
ƒ 175,- nu v. ƒ 99,- en nog 
veel meer in onze vernieuw¬ 
de en uitgebreide onderde¬ 
len en accessoires-shop. 
Uw adres Dr. Nolenslaan 
141, Ind. Park Noord. 046- 
513634. dond. koopavond. 


Te koop CARAVAN Mun¬ 
sterland Luxus 400 HK, als 
nw., m. voort, vr.pr. 
ƒ 11.500,-. Tel. 04450-1401 


Te k. 5-pers. CARAVAN 
compleet met kachel, voor¬ 
tent en luifel, ƒ2.000,-. Tel. 
045-427266. 


Te k. gevr. CAMPINGUS- 
KASTJE voor event inbouw 
in caravan. Tel. 045-224528 
na 17 uur. 


Te k. CARAVAN Chateau 
314, ƒ6.900,- ind. acc. i.z. 
.St Tel. 046-372829. 


Te k. HOBBY 420, bwj. '90, 
4-pers, badr., voort Tel. 
04498-54664. 


Paasshow van 20 t/m 25 
april van caravans en vouw¬ 
wagens bij RIDDERBEKS, 
Koningsbosch. 04743-2213. 


Zeer mooie CHATEAU Con¬ 
corde 3.25m, bwj. -83, 540 
kg, ijsk., kach., wasemkap, 
klokradio, voort m. uitbouw 
f 6.500,-. Tel. 04746-4457 


Campers 


Coéeman koetbooc 220V - 12V - gas nu.ƒ 399,- 

VEpere bestekset nu. ƒ 7,50 

«Ai veldfles geïsoleerd nu.ƒ 9,95 

vampingtamp nu.ƒ 9,95 

Partyight s 3 stuks nu.ƒ 1,95 

«Vochtvretor nu.-.ƒ 9,95 

i rtetes tajkijzBr nu.ƒ 25,- 

.fnkfapbaar afdruiprek nu.ƒ 12,95 

/Tertbezem nu. ƒ 4,95 

iStrandmatten 5 stuks nu.ƒ 7,50 

4*pits gascomfort nu.ƒ 199,- 

',2-pits gascomfort nu.-.ƒ 39,95 

Parasols va ... ƒ 29,95 

Rindenregenpak va . ƒ 9,95 

Stanpmal met hoes va .ƒ 9,95 

ttoenax 32 Nr nu.— ƒ 24,95 

Lux campingbranders min 25% korting 
* Lux gaslampen min 25% korting 

tenten, temen, en nog eens tenten. 

Keuze uit drca 350 modeUen. 

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER 
en natuurlik eigen atelier. 

Uhiek in Limburg want gaat niet bestaat niet 
Natuurijk weer de campmgspeciaJtst b| uitstek. 

Camping-recreatie Hans Stassar 

78, Hoerebroek. Tel. 045-224200. 


Te h. 4-6 pers. nieuwe 
KAMPEERAUTO’S va. 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vrij. 045- 
216476 b. 0 . 0 . 04492-3311. 


Bouwen van kampeerwa¬ 
gens, bemiddeling bij ver¬ 
koop en koop van kampeer¬ 
wagens, en stalling kam¬ 
peerwagens. Motorhomes 
JACOBS, Hommerterweg 
278, Amstenrade. Tel. 
04492-2942. 


Huur een compleet ingerich¬ 
te 4-5 pers. CAMPER b| 
Autorent Bastiaans, Heerlen 
Er z|n nog mogefijkh. tot 10 
juli en na 28 aug. Bel voor 
een prfsi|stl 045-724141. 


Te huur nieuwe LAIKA- 
CAMPERS BeBo-Reisemo- 
büe. Tel. 0949/2406/62414. 


Ford Piek up Supoer Duty 
F4,50 met 7,3 tbr. intem. die¬ 
sel motor met turbo’s 7 th. 
Wheel Space Craft Resi- 
dential Suite 41V 2 ft. 4x uit¬ 
schuifbaar, 8 mnd oud. Mi- 
das integraal model bwj. 79, 
Hobby 600 bwj. ’87; Hymer 
695 bwj. ’91. LECOR Motor¬ 
homes, 045-323154/326797 


Te k. VW CAMPER LT 35 
diesel, bwj. 78, opbouw, 4-5 
pers., pr. ƒ 15.500,-. Tel. 
04459-1469. 


Camper FORD Transit bwj. 
79, APK juni '92, compL met 
luifel, ijskast te.a.b. Tel. 
045-271659. 


Te k. VOUWWAGEN Erka 
4-5 p., Lux, Ie eig., geremd 
res. wiel, keuk., pan. 3-pits, 
etectrolux ijsk., toiletr., m. 
port. 19 m2, gew. 260, i.z.g. 
st., compl. ƒ1.700,-. Tel. 
045-320534 _ 

Tourcaravan TABBERT, 3-4 
pers., m. voort., 3.40 m. bwj. 
'81, i.Z.g.st. 045-720397 

ADRIA 310 D Touring m. 
koelkast, voort., bwj.'86, in 
nw. sl, tel. 045-214341 


Te k. TABBERT caravan 
5.30m met exd. Eilers, nieu¬ 
we voortent, luifel en toebeh 
Te bezicht. Camping de 
Watertoren inl. 045-312054. 


PAASSHOW v. 18 t/m 25 
april. Van Wilk, Beyeriand, 
Vitesse, Sprinter, Quartz en 
Award Tourcaravans. Te¬ 
vens ruime keuze in ge¬ 
bruikte caravans en vouw¬ 
wagens en een uitgebreide 
onderdelen en accessoires- 
shop met steeds nieuwe en 
voordeel aanbiedingen. Uw 
adres De Olde Caravan b.v. 
Dr. Nolenslaan 141, ind. 
park nrd. Sittard. Tel. 046- 
513634, koopavond. 


Te k. caravan CHATEAU 
3-4 pers., bwj. 76, nw. ge¬ 
stoft. en nwe. luifel. Gewicht 
560 kg. Tel. 045-320804. 


Te huur in COTE D’AZUR 
luxe sta-caravans op 100 
m2 eigen perc. op zeer 
schone, schaduwrijke 

ANWB-camping. Zwembad, 
tennisb. enz. In voorseiz. va. 
ƒ325,- p.wk. Hoogseiz. va 
625,- p.wk Tel. 02904-235 


Te k. TOURCARAVAN TE- 
King i.z.g.st., koelk. 60 ttr., 
get. glas, gasfom., gew. 770 
kg, Ixb 492x203, bedden 
115x190 en 145x 190. Bo- 
vag 1990 ind. div. acc. 043- 
641432 Moorveid 15 Geulle. 


ZOMER- en wintercaravan 
Munsterland, Siësta, ind. 
nw. luifel, 4.65 mtr., 5 pers., 
ijsk., verw., Lz.g.sL, pr.n.o.t 
k. na 18.00 U. 04754-82401 


Te koop HOBBY Prestige 
bwi. ’82. Tel. 045-225774. 


Vakantiegangers opgelet! 
Fa Stiphout verhuur en 
verkoop van nieuwe 2 t/m 5- 
pers. TOURCARAVANS. 
Voor folder/info 04750- 
31698. 


Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby va bwj. '62 t/m 
■92. Tel. 040-621474. 


Te k. KIP 415 TH Highline, 
bwj. juni ‘89, zeer compleet 
en luxe, Solar etc., rtw.pr. 
ƒ40.000,- vr.pr. ƒ26.000,-. 
Tel. 045-227920 b.g.g. 045- 
225910 


Duitsland 


Gezellig pension aan de 
voet van de FELDBERG, 
bosrand met mooie wandel¬ 
wegen, tel. inl. 09-49-7671/ 
279 of na 20 u. 045-461057. 


GARDASEE, Feqen- 

wohnung in San Sevino di- 
rekt am See bis 6 Personen 
zu vennieten. Termine: bis 
25-7-92 und 30-7/16-8-92 
sind noch frei. Tel. 08031- 
71900, fax 08031-72340. 


Einen schónen Urlaub in 
CHIEMGAU verbringen Sie 
im beliebten Gasthaus Josef 
Kerer, 8201 Rrutting, Alte 
Landstr. 1, tel. 08036-1202. 
Mod. Zimmer m. fl.w. u. k.w. 
wc. Dusche, ZH, Balkon. 
Ruhige Lage, Wald, Berge, 
Seen, moorhaltiges Wasser. 
Audi Frühjahr u. Herbst 
ideal. 


TsjechoSlow. 


PRAAG is onze specialiteit. 
Maak kennis met deze 
prachtige stad. 6 en 7 dgn. 
Praag en Zuid Bodemen 
geheel verzorgd. Vraag de 
gratis brochure bij MOET, 
Moonens Care Europa 
Tours, 04406-14142. Te¬ 
vens voor bedrijven, scholen 
etc. organiseren wij reizen 
op maat_ 


Luxemburg 


LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur re 
WKwerwütz. Inl. 045-410071 


CHATEAU EN HOMECAR 

Ralon caravans 

verkoop, verbuur, reparatie, 
onderhoud en taxatie met 
pareoonijke service voor 
moor Kwamen oewpc, 
vergelijk en kom dan even 
bij ons voorbi 
O rom moto n 58 A, GeuHe. 
Tet. 043-645079. 


Sta-Caravans 

en chalets, nieuw en gebr. 
^ enorme keus, inr. en fln. 

; «nog. Tran sp. naar België 
zonder grenskoeten. 

De Bergj oe , Schaapsbrug 
2a, Aoggei. TeL 04749- 


Te huur CARAVANSTAL- 

UNb il nNM, 0¥8fO6KZ 

f 400.-, bitten ƒ200,-. 045- 

21214a 


Lm vakantie begint b| BAR- 
TELS Caravaning Import. 
W^ oponan da deu r van on¬ 
ze- nieuwe winket, en dat 
ma m U. Atao-stab. of SSK- 
ta y tan ƒ575,- nu ƒ460.-; 
TVentanna ven ƒ107,- nu 
ea*; Aerotan c 2% mtr. 
van ƒ 34,50 nu 
T enta n Dorema/ 


tta r va kantie begint bi 
BARTELS Caravan nrnj 
Import, Limburgs grootste 
ANWB Bondsvemuurdei 
van tourcaravans, vana 
ƒ325,- p/wk., ind. verz. er 
voortent In onze shop plm 
5 000 caravan aooesaotres 


Te huur 5 è 6 pets. CAM- 
PEERAUTO S nog vrij in 
voor- en hoogseizoen. Bel 
voor info. 046-371925. 

Kampeerauto's te huur 2-5- 
pere. campers. ALLVAN 
Campers Horst TeL 04709- 
82761. 

HYMER type 695 Fiat Duca- 
to Turbo D; aiko tandemas- 
ser met airco, luifel, fietsen¬ 
rek, chauffeuredeur enz. 
bwj. “91, km.st 21.000. Tel. 
045-454352 na 18.00 uur. 

Te k. camper MERCEDES 
508, bwj. 76, diesel met 
Bürstner Caravan opbouw 
6-pere. APK, pr.n.o.Lk. TeL 
046-516041. 


Do. koopavond. 


e huur 4^pera. TOUR- 
VAN. fat 04061- 


Ta koop weg. omat caravan 
PETHLEFFS Raly Beduin 
mat toitaer., zomaar- an win- 
Mrt.. bwj. '83, opbJenta 5.15 
littr., in nw.st, pr. ƒ 10900,- 
nw^r. ƒ 23.000,-. Tal. 

'04406^1708. 


Hommerterweg 256, 

Amstanrada/Hoensbroek. 
04492-1870. Do kobpavond 


Uw vakantie begint bij BAR¬ 
TELS Caravaning Import 
Licht gewicht Canwetarr ca¬ 
ravans, 4m opbouw ind. 
koelkast vanaf 475 kg. Bar- 
teis Caravaning Importeur 
van LMC Munsterland/ Spri- 
ta/Predom en Caravetair 
Tev. pim. 60 inrud vouww. 
en tourcaravans voorradig. 
Hat adres voor onderhoud 
en reparatie. Werkplaats 
met gespedakseerde appa¬ 
ratuur OA remmentest b ank 
enz. Schade herstel aan alle 

mttfir a n <vwmm«aL 

IIMMttL wCUaVBll oUWwW/T 

res shop met pkn. 5.000 ar¬ 
tikelen. Bartels Caravantng 
Import Hommerterweg 256, 
Ametaraade Hoensbroek. 
04492-1670. Do koopavond 


CHATEAU Caravan. Het 
Mtakt Frans, maar het is o zo 
Neder la nd s . Dealerinfo: 


caravans en 
ns. Motorho- STALUNG 


weg 278, Amstonrade. Tel. 
04492-2942. 


Te koop TOURCARAVAN 
Adria, 3 tot 4-pere., i-gjrt. 
Tel. 045-323368. 


Te k. ADRIA, 3-pers., bwj. 
*82, met voortent en kachel, 
vrpr. ƒ4.000,-. Grotestr. 15 
Landgraaf, 04&617031. 


Stichting Recreatief Hondencentrum ”De Beemden” 
start op Maandag 27 april met een speciale 

Puppies gedrags- en 
Gehcx)rzaamheidscursus 

voor ras en niet-ras puppies vanaf 12 weken, 
ta MANEGE *OP GEN HEK” te VOERENDAAL 
Voor inlichtingen: 04450-3935 of 04450-2488. 


Bobtailpups 

met stamboom. Int. Piëta 
Janssen 04747-2910. 


Handtamme en pratende 
PAPEGAAIEN, ook baby’s. 
Ariane, Btoferheidestr. 10 
Kerkrede. TeL 045-351340. 
Inruil voor kweek moaelik. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. ABe hoenders, 
hofderen. Klein America 
AcheXB) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL v»i 
Limburg. AMe jonge ras- 
honc|ee. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KLAmerica, Th.Watsonln 34 
AcheKB). 09-3211644489 
Zond. open maand. gesl. 


30 jr. TEKKELFOKKERU. 
Op dit moment welpen 
(dwerg). Tel. 09-49. 
GRATIS * af halen dober- 
mann teef Ijr. oud, lief voor 
kinderen. Tel. 045-351448. 

Të k. pracht Blue MERLE 
Colliepups, van uitmuntende 
afstam. Iets aparts. Tel. 
043-641275. _ 

BOEMERS, Tekkels, Dw. 
poedels, Westi's, wit Malte- 
zers, York Terriërs. Kennel 
van Manolito, Walem 11a, 
Schin op Geul. 04459-1237. 


Te k. MALTEZER-PUPS 
met stamboom, kleine soort, 
Eng en Amerik. bloedlijn. 
Tel. 04104-74303. 


Te k. weg. omstandigh. 
Bemhard-Sanne hond, 10 
mnd., reu, zonder papieren. 
vr.pr. ƒ 800,-. 045-726974 

In landelijke omgeving te 
koop: 4 ROTTWEILER- 

PUPS, ontw. en ing. Tel. 
046-372500. _ 

Te koop SCHAAP met 2 
lammeren. Eindstraat 37, 
Bingelrade. _ 

Te k. BERNER-SENNEN 
pups met stamboom van 
HD-vrije ouders. Tel. 
08866-2483. 


GOLDEN RETRIEVER- 
PUPS en Labrador Retrie- 
verpups met stamb. en ge- 
zondh.gar. Oudere HD-vrij. 
Tel. 04135-1931. 


Te k. GOLDEN RETRIE- 
VERPUPS met stamb. en 
HD-garantie, ing. en ontw. 
Tel. 04138-74883. 


Te k. 2 jarige D/E PONY 
(vos), zeer lieve hengst, 
Thull 41 Schinnen. 


Prachtige Bemer-SENNEN- 
PUPS te koop met stam¬ 
boom, ingeënt en ontwormd. 
Tel. 04138-72294. 


Te k. zwarte DWERG- 
SCHNAUZERS pups, 10 
wkn, met stamb., ontwormd 
en ingeënt. Hingerderetr. 3a, 
St Joost. Tel. 04754-86089. 


Weg. omst gratis af te halen 
CATHUIZER en straatpoes- 
je. Tel. 045-427572. 


Collie- Sheltiekennel from 
Lady Lucia heeft COLUE- 
PUPS te koop, tricolour met 
stamboom. Beide ouders 
zijn HD vrij, Cea en Pra vrij. 
Tel. 045-462167. 


Te k. Golden RETRIEVERS 
pups m. stamboom, ingeënt 
ontwormd, tel. 04254-2709. 


Te k. Hollandse HERDER¬ 
PUPS, 9 wkn. oud, ingeënt 
en ontwormd, zeer apart. 
Retersbekerwg 78 Klimmen. 
Tel. 045-753588; 


VUVERVISSEN: steur, 

goudkarper, zonnebaars, 
shubunkin, grondel, sluier- 
staart, koi-karper, goudwin- 
de, vijverpompen, planten 
en vij vertol ie voor ƒ 4,95 
p/2m. Dit alles vindt u bij 
Tavome’ alles voor uw 
huisdieren. Tel. 043-650563 
Weerterveld 37 (bedrijven¬ 
terrein) Meerssen. 


Te k. ROTTWEILER, 8 wkn. 
teefje, ingeënt en ontwormd, 
demënsstr. 5, Hoensbroek. 
Tel. 045-231827. 


Te k. GROENENDAELER- 
PUPS. 04259-2354 b.g.g. 
1387. 


Te koop blonde BOUVIERS 
oudere HD-vrij, moeder 
Duits kampioen. Antonius- 
str. 61, Geleen. Tel. 046- 
757430. 


Rasspec. van WEST HIGH- 
LAND WHITE en Yorkshire- 
terriëre geeft gratis info Om¬ 
trent ras, trim en opvoeding. 
Ook af en toe pups van bei¬ 
de rassen. M. Claasssens, 
tel. 04404-1439. 


Te k. Deense DOG met 
stamboom, 8 mnd., reu, heel 
lief, tel. 045-271204. 


BRIARDPUPS te koop met 
stamb. van kampioenaf- 
stamming, schrift, gar. Tel. 
04752-1885. 


Vogels-vissen ruim 120 
soorten vogels. Grote sorte¬ 
ring VUVERVISSEN o.a.: 

g iudwindes plm. 35 cm. 

ierenspeciaalzaak Leblanc 
Heisterberg 21, Hoensbroek 
Tel. 045-212876. 


Te k. PUPS van blauwe 
keeshonden, West-High- 
land-White-Terriërs, Malt* 
zere, Yorkshire-Terriërs, 
langh. Teckels en leuke 
bastaard honc^ es. Tel. 

04958-91851. (bij Weert). 


J.man, 23 jr., vaste baan, ei¬ 
gen auto, zkt. ser. kennism. 
m. leuk spontaan MEISJE. 
Br. m. foto, altijd antw. Br.o. 
nr. B-1356 L.D. Postbus 
2610, 6401 PC Heerlen. 

Vrouw 30 jr. wonende in 
Peru zoekt serieus kontakt 
met HEREN, spaans of en¬ 
gels sprekend. Br.o.nr. 
B-1362, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


ALLEENSTAANDEN: 
Werkgroep ’t Guliks Hoes, 
Hoek Agricolastraat-Opho- 
ven 1, Sittard organiseert 
maandag 2e paasdag een 
dans- en contactavonden. 
Bewijs verpl. 046-747962. 


LESBISCHE 28 jaar, zoekt 
gelijkgestemde om sportie- 
ve/gezeilige activiteiten mee 
te gaan ondernemen. Br.o. 
nr. B-1369, LD, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


CHALET Treebeek. Heden¬ 
avond Paasbal met D.J. 
Richard. Aanv. 20.00 uur, Ie 
en 2e paasdag gesloten. 
Chalet Treebeek, Komeetstr 
25a. Tei. 045-211375. 


WEDUWNAAR 65, vrij en 
ongeb., zkt kwieke, levens¬ 
lustige weduwe, om o.a. van 
een redelijk pensioen sa¬ 
men te gaan genieten. Hij is 
een buitenmens, houdt van 
natuur, tuinieren en reizen, 
doch stelt gemoedelijke hui¬ 
selijkheid ook op prijs. Hij is 
practiserend RK van deze 
tijd, heeft een succesvol za¬ 
kelijk werkzaam leven ach¬ 
ter zich, is rasechte Limbur¬ 
ger. Reactie met levensbe¬ 
schrijving en evt. foto wordt 
absoluut ser. beh. en be- 
antw. o.nr. B-1337 L.D., 
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen 


WEDUWNAAR. 60-iger, ca. 
1.80 m, slank, hobby: be¬ 
schaafd uitgaan en dansen, 
zkt aantr. charm. chique 
vrouw voor serieuze vriend¬ 
schap, mag jonger zijn. Br.o. 
nr. B-1342 L.D., Postbus 
2610, 6401 DC. Heerlen. 
u 


Te koop COLLIE pups met 
stamboom. Tei. 045-221116 


Te k. 6 weken oude jónge 
perzische KATJES, vr.pr. 
ƒ200,- p.st Gulperptein 10, 
Kerkrede. 


Te koop Duitse DOGGEN¬ 
PUPS, wit/zwart gevlekt met 
stamboom. Duitse Doggen¬ 
kennel van 1 Oenseiemeem 
Tel. 04404-1490. 


Te k. nest prachtige Mech. 
HERDERS, afst. W. Derks 
Marco. Tel. 04743-2156. 


Weg. omst goed tehuis gez. 
voor Duitse HERDER. Tel. 
045-321209. 


Te kw BROEDMACHINE 
voor 100 kippen en 70 kip- 
peneier. ƒ 650,- en ƒ500,-, 
Ancona-kippen, ƒ 15,- p.st. 
Tel. 046-511242. 


Te k. Duitse DOGGEN¬ 
PUPS, wit/zwart gevl. harle¬ 
kijn, zwarte mantel doggen, 
kamp.afst. met Pasen 11 
wkn. Tel. 046-526290. 


Te koop DWERPOEDELS 
klein soort Tel. 04750- 
16590. 


Weg. omst te k. AMAZONE 
papegaai, handtam en spre¬ 
kend, met grote kooi, 
ƒ 850,-. Tel. 045-224676. 


Te koop Perzische KATTEN 
met stamboom. Tel. 045- 
729192. 


Te k. PAARD 10-jarige mer- 
ry, ind. papieren. Tel. tot 
18.00 uur 045-443121; na 
18.00 uur: 045-444912. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Woont u in Limburg 

en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo 
geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 

Wilt U meer weten over de unieke werkwijze? 

U kunt aeheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster. 
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170 
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 
Roermond, mëvr. Cremer: 04750*10554 
Weert mevr. Janssen: 04950-36337 

Stichting Date 

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo. 
Erkend stichting oonsumtenbelangen bij relatie-vorming. 


Bemiddelingsburo Myra 

wij hebben veel Poolse dames voor u ingeschreven als u 
serieus op zoek bent naar een fijne vrouw voor het leven, 
maak dan eens een vrijblqvende afspraak, -enkele v.b. zijn: 
Dorota 21 jr, blond met blauwe ogen, sportief; Justyna 25 jr 
bruin met bruine ogen, evenwichtig, een dochter van 5 ir: 
Ewa 30 jr, zwart met bruine ogen, zacht karakter, een doch¬ 
ter van 3 jr: Danuta 36 jr, bruin met bruine ogen, onderne¬ 
mend lerares, geen kinderen: Irena 42 jr, bruin met blauwe 
ogen, huiselijk en gevoelig, weduwe, zoon van 16 jr, doch¬ 
ter van 14 jr: Danuta 42 jr, zwart met bruine ogen, spontaan 
zelfstandige zoon: Anna 46 jr, bruin met blauwe ogen, vro¬ 
lijk, weduwe, dochter van 10 jr. 

Wij zijn officieel ingeschrevèn en bieden U een goede be¬ 
middeling voor een redelijke prijs. Blijf niet alleen maar 
begin aan een nieuw leven. Bel nu: 045 - 229.448 


Tel. 04450-2490. 


Te k. luxe INBOUWKEU- 
KEN in lichteiken, 2.50m. 
met schouw, koelkast, kook¬ 
plaat en tegelblad. Voor de 
helft v.d. prijs. Te bevr. Plan 
Keukens b.v. Rijksweg 21, 
Gulpen. 04450-2490. 


Te k. weg. omstandigh. ge¬ 
heel nwe. KEUKEN in L- 
vorm met plafondkasten, 
hoekschouw, lichtlijsten etc. 
Meeneemprijs ƒ 4.000,-, 
zonder apparatuur, zonder 
blad. Te bevr. Plan Keukens 
b.v. Rijksweg 21, Gulpen. 
Tel. 04450-2490. 


Koopje: pracht eiken BANK¬ 
STEL, 3-1-1, Lnw.st. 
ƒ1.075,-; eik. salontafel, 8- 
hoek. ƒ 275,-. 045-323830. 


Te k. BAROK meubels, an¬ 
tiek, eik. meubels, enz. Kou- 
venderstr 208, Hoensbroek 
Ï5ÏLL 


moderne uitv. met 
tra’s, pr.n.o.tk. T 
Plan Keukens b.v. I 
21, Gulpen. 04450- 


Te k. eiken E 
stoelen met lederen 

P rote ronde tafel, / 
avanestr. 98, V 


Te k. zware massirf 1 
houten TAFEL afin. j 
90 cm met 6 'm 
f 1.150.-. 04498-51729 4 

Te k. noten houten TVl 
ƒ165,-; ronde, noten 
ten salontafel f 10°,* 
ten houten mimiset f 
Heuvelstr. 32, Meert. 
331300. _ 


Te k. donkergroen 
BANKSTEL (3-M). 
te.ab. Tel. 04492-31 


Van maandag t/m 
van 8.30 tot 17.00 rt 
u uw PICCOLO tele 
opgeven. Tel. 045-71 


S 

*5 


flttCHo«É 


Te k. PHILIPS 
ceiver type 762 met 
tronie boxen typ? 
ƒ 200.-. Tel. 045-2 


i 


Zonnebanken/Zonneheineis 


Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. T 
enkele showroom modellen met extra korting r 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-51 
Hoofdstr. 12 te Kerkrede. Tel. 045-456999* 


m 

ï 
Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt ë 
van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte 
statief nu ƒ 998,-. Aanbieding Wolff zonne 
100 watt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 04» _ 


Zonnehemels-Smeets, 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621 


Voor verantwoord BRUI¬ 
NEN. Snelbruincentrum 
Heerlen. Dagelqks geopend 
v.a. 10.00 uur, Krüisstr. 52, 
Heerlen Tel. 045-740743. 


Te k. ZONNEHEMELS met 
snelbruinlampen 14-lamps 
1.90m lang, met verstelbaar 
kantelstatief. Vaste pr. 
800,-, plm. 10 mnd. oud. 


A 


►T 


m 

■M 

ff 
•Ü ' ' 
Sun-Car ZONNEHEMEL 
met verrijdbaar statief. Tel. 
045-223843 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Eenmalig, nw. 

MHZ 1 Mb intern 106 
FD 3,5/1,4 SVGA 
ƒ 2.299,-. Tel. 047 


Commodore AMIGA 
ingeb. drive, plm. 1 
kettes, 4 joy-sticks,, 
modulator, boeken, 6 
.n.o.tk. Tel. 045-441 


CASIO SF 7500 
chergerët 64 KB, 1' 
220,-. Tel. 045-2i: 


AMIGA 2000 met 
uitbreidingen, alles 
los te koop) tel 045-72 


* 1 


Op goed Geluk? 

Je kunt het toeval ook een handje helpen! 

Bij stichting Mens en Relatie vindt 70% van de ingeschre¬ 
venen binnen het jaar een levenspartner. Meer weten? Bel: 
HEERLEN e.o.: 045 - 726539, Mevr. Luchtman 
ROERMOND e.o.: 04750 - 15534, Mevr. Nabarro 
Of vraag de GRATIS BROCHURE aan: Postbus 525, 6040 
AM Roermond of Postbus 5050, 6401 GB, Heerlen. 

Stg. Mens en Relatie 

Een deskundig team met een psychologe staat voor u 
klaart!! LIMBURGS GROOTSTE BUREAU 
Gaat u ook mee naar de Safari in Burgers Bush? Praktijk voor Psychodiagnostiek 
& 

School- en beroepskeuzeadvies 

Grote Looiersstr. 26, Maastricht 
Telefoon 043-218908. 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WfSCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chaüffeursdiploma's. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogeüjk. 


BASISCURSUS WP 5.1, 22 
en 29 april ƒ 275,-. Bel info 
Vision 045-715004. 


Rioolservice 

’Ontstoppingen * Inspectie 
‘Onderhoud ‘Reiniging 
‘Opspoor detektie. 

Tel. 045-414890. 


Bestaande PARKETVLOE¬ 
REN: schuren, borstelen en 
verzegelen. Gratis prijsop¬ 
gave. Tel. 045-740335. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. GeveireiniginQ, uit¬ 
kappen, voegen, stetgerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


SCHOTELANTENNES va 
ƒ 699,-. Antennebouw 

Kochen sinds 1968. Tel. 
045-441693 


HATÉ Verwarming 045- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkai- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 
Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. 


Haal uw RUBEWUS voor 
auto in 8, 10 dga of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
A-B C-D en LiliLUiL 1 . 

i 1 i ? •] 


Duur plusm. 8 wkn. Voor ml. 
Bovag-erkende verkeers¬ 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 


RUBEWUS en 7 dagen An- 
tflten v.a. ƒ3.550.-. A.T.C. 
Tel. 040-447353. Te k. KINDERWANDELWA- 
GEN ƒ30,-; reiswieg f 30,-; 
babywieg en hemel f 150,-. 
Pavanestr. 98, Venray. 


Rijlessen Autorijschool Thijs 
MAYNTZ r^ksgediplomeerd. 
Voor een goede en gunstige 
rij-opleiding! leder die zich 
nu aanmeld voor een rij-op¬ 
leiding cat B (schakelauto) 
krijgt de eerste tien rijlessen 
è ƒ30,- (75 min.) en de 
aanvraagkosten voor een 
rij-examen gratis!! (Normale 
lesprijs ƒ40,- per 75 min.) 
Tel. 045-440994. Gespecia¬ 
liseerd in het oplekten en 
slagen voor rijbewijs cat B 
Schakelauto!! 


Limburgs grootste motor- 
opl. centrum MOC, presen¬ 
teert U 2e Paasdag haar 
traditionele opstapd«|, op 
de draf- en renbaan. Tevens 
grandioze motorehow en div 
attractie s, aratis entree. 


Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbi. advies/ 
offerte. Bel 045-458818. 


Bedrijf gespecialiseerd in 
TRAPPEN, smeedijzeren 
hekken, kappen, dakcon¬ 
structies, tuin- en raamde- 
corabes en levert ook de 
materialen tegen zeer 
scherpe prijzen los. Tel. 
04499-3464. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


J.V. N$il Cosmetics 

Groothandel en opleidingsinstituut voor kunstnagels, 
het adres voor de beste kunstnagelprodukten. 
Van zwarte middenslag 
SCHNAUZER, pups met 
stamboom, ingeënt en ont¬ 
wormd, lid Ned. Schnauzer- 
dub-04132-73714. 


Te k. pracht TATRA-PUPS 
(witte poolse herdershond), 
grote aanhank. en intell. 
hatflangh. tóndervriend, 
goed waaks. 06818-1550. 


Te k. Langharige SiNT- 
BERNHARDPUP, 8 wkn. 
oud. Tel. 04764-1540. 


Kiest u voor kwaliteit dan 
kiest u voor LIHO. Voor pro¬ 
fessionele begelekfing bij: 
voorlichting en aanschaf van 
een hond, gehoorz.cursus, 
be g el e iding probleemhon- 
den, privélessen, en het la¬ 
ten trainen van uw hond. 
Dierentaxi. Info. op werkda¬ 
gen tussen 9.00-17.00 uur. 
Limburgs Instituut Honden 
Opvoeding, tel. 046-510173 


West htighiand WHITE- 
TERRIÊRF1IPS met stamb., 
ouder aanw. Reu staat ter 
TeL 04130-65127. 
José 


Ik hou van jou 


Frans 


Te koop SH1HTZU met 
stamboom. Voor inlichtingen 
043-478587. 


Aids infolijn 

Bel gratis 

06-0.22.22.20 
Maand, t/m vrijd. 
van 14.00 tot 22.00 uur. 


Iedere zaterdag en zondag 
gezeKge dans- en contact- 
avond in de Kekterbar Ta 
Chalet* voor boven de 30 jr., 
DJ Richard, aanv. 20.00 uur. 
CHALET Treebeek, Ko¬ 
meetstr. 25A, Brunssum. 
TeL 045-211375. 


Charm., sponL, sl. weduwe 
uit Brabant 69 jr. van zeer 
goed niveau, wil graag op 
vacantie maar niet alleen, 
welke goed gesitueerde 
HEER plm 70 jr. van zeer 
goed niveau, zou hier op 
willen reageren, bericht Br. 
o.nr. B-1344 LD., Postbus 
2610, 6401 DC, Heerlen. 


Man 45 jr. zkt ser. kennis¬ 
mak. met leuke aardige 
VROUW, plm. 40 jr. Br. met 
foto o.nr. B-1363 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Alleenstaande man 59 jr., 
zoekt flinke mollige, lieve, 
aardige afieenst VROUW. 
Postbus 120, 6122 CL Bom. 


het adres voor de beste kunstnagelprodukten. 

Wij hebben nu ook voor U: 

gekleurde Gel 

waarmee een permanente kleur kan worden aangebracht. 
Tevens kan hiermee een prachtige nailart gemaakt worden 
Wij hebben voor u 28 verschillende modekleuren. 

Wij geven gedege opleiding tot nagelstylisten. 

Voor inlichtingen Jlv. NAILCOSMETICS: 040-550404 


SCHOONHEIDS-massage- Piccolo's in het Limburgs 
ped.- stoelen, beursmod. Dagblad zijn groot in RE- 
Tel. 04923-62939 of 66561. SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Eiken-meubelgroothandel 
to.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrij dag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. 


Paasmaandag - Koopzondag 

van 11.00 tot 18.00 uur. 

Speciale paasaanbiedingen, honderden guldens voordeel! 
Nieuwe collectie banken en fauteuils is binnen: 
Derwent Baxter, Wade, Grange. 

Nieuwe collectie grenen is binnen! 

Antiek en Design 
Pierre Coumans 

Heerstraat Nrd. 144, Industrieweg 15, Stekj richting haven, 

2.000m2 woonwinkel! 


Draaibare RVS DROOG¬ 
MOLEN (niet verplaatsb.), 
tel. na 18.00 U. 045-243348 


Massief, oud eiken houten 
SALONTAFEL afm. 50x120 
pr. ƒ 700,-. tnl. 045-414013 


Te k. 1-pere. BED met om¬ 
bouw plus kastjes, w. wit 
met matras, pr. ƒ 100,-. 
Tel. 045-242836. 


Te koop klassiek lederen 
BANKSTEL ƒ 800,-; nieu¬ 
we herenfiets ƒ 200,-. Tel. 
045-740401. 


Te k. ■eetkamertafel 220x90 
cm en 6 stpeln, eiken en 
WANDMEUBEL 3.30 mtr. 
Samen ƒ500,-. Tel. 045- 
722507. 


Grote partij Gispen schuif¬ 
deur KASTEN, 200x200, 
ƒ 395,-. Gispen 4 laden- 
btoks ƒ 225,-. Rockmart, 
Kissel 46a, Heerlen. 045- 
723142. 


Te k. mooi eiken WAND¬ 
MEUBEL pr.n.o.tk. Tel. 
045-326457. 


Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kteurerv-tv,' 

6tC. 

«. WITTE HAL ^ 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparidj 
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot 1 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 
Elke dag superlage aanbieding* 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS . 
Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopf 

Sanyo Kleuren TV 

met tsletext 
geen ƒ 898,- of ƒ 898,- 

ƒ498,- 

Sharp Videorecorder 

Hrfi-stereo, VCH 80 jj 

geen ƒ 1.198,- of ƒ 998,- maar 

f 698,- j 

Philips Compact-Disc Speler 

geen ƒ 498,- of ƒ 398,- maar j 

ƒ258,- h 

JVC Midi-Set . j 

met CD en boxen ' 

geen ƒ 1.098,- of ƒ 898,- maar 

ƒ648,- 
WJTTE HAL 

Sittard 

Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-5 ? 

Maastricht 

Schamerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-6* 
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuuf 
met grote kortingen ^ 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ65,-. Nieuwe 
KTv’s v.a. ƒ298,-, betaling 
v.a. ƒ25,- p.mnd. Radio/TV 
van voorst, Ganzeweide 48 
Heerterhekte. 045-213879. 


Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV's en def. VHS-vi- 
deo’s vanaf '83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045-723712. 


AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Electronica. 045-231340. 


Goede KLEUREN TVs m. 

r ir. gr. beeld Philips v.a. 

125,-. Ook txt TVs. Reeds 
25 jr. TV-ooc. centr. Geel, 

Grasbroekerweg 25, Heer- 

ten. Tei (M5-724760.- Vo o, al uw OU* » 

Kleuren TVs 8-12 kan. v a. Frans v.d. Loop 
ƒ 75,-. Afstbed. v.a ƒ 125,- Metaalhandei, MeJf. 
oa. Philfos. Radio/TV Heerlen 045-7263» 
FRANK BV, Bokstr. 30 
Heerterhetde. 045-213432.. 


Kachelspedaalzaak, aHe 
hulpstukken en aanverw. ar¬ 
tikelen. REKER, Kluis 28, 
Geleen. Tel. 046-740785. 


ƒ 500,- Verbouwtngskorting. 
De KACHELSMID Walem 
21 Klimmen 04459-1638 


SIEMENS 

Bosch, Zanker, AEG. 
wasmachines, c 
koelkasten, vrieze 
wassers. De laa£ 

Jac Kóhlen, Rijksweg ; 
bij ziekenhuis 
046-513228 Of 51- _ 


MIELE wasautom. 

n . Vo«. gerev 
ibreker 045-L U1* Kk, - 


. .. .J 


[•I 

limburgs dagblad 
oostelijke mijnstreek 


Woningvereniging filosofeert over huurbelasting 

Duizend ’scheefwoners ! 
in gemeente Brunssum Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 23 DOOR JAN HENSELS 

BRUNSSUM - Het woord belasting roept bij velen louter weer¬ 
stand op. Het rijtje onroerend-goedbelasting, omzetbelasting, 
loonbelasting, motorrijtuigenbelasting, hondenbelasting, enz. 
dreigt uitgebreid te worden met een nieuwe variant die de burger 
rechtstreeks in de portemonnee zal treffen: huurbelasting. 


ontmoeting op zaterdag | 


Directeur ir H. Laudy van de 
Woningvereniging Brunssum fi¬ 
losofeert alvast over de voor- en 
hadelen van het fenomeen huur¬ 
belasting, een maatregel waartoe 
staatssecretaris Heerma van 
volkshuisvesting mogelijk over 
énkele jaren noodgedwongen 
2 Ün toevlucht moet nemen. Lau¬ 
dy geeft een schot voor de boeg: 
»Als huurbelasting slechts als 
een vorm van inkomenspolitiek 
'vordt gebruikt, wijs ik het af.” 

Voor een beter begrip van huur¬ 
belasting is een uitleg over 
Scheefheid' op zijn plaats. Lau¬ 
dy: „Scheefheid in de woning¬ 
bouw betekent dat een bepaalde 
groep huurders in verhouding 
tot hun netto-inkomen te goed¬ 
koop of te duur gehuisvest zit. 
Huurbelasting kan aan de be¬ 
staande scheefheid een eind 
maken." 

j>Door de kale huur middels een 
belasting op te trekken, het te¬ 
genovergestelde van huursubsi¬ 


die eigenlijk, krijgen te goed¬ 
koop wonende mensen een 
prikkel om te verhuizen naar een 
woning waarvan de lasten meer 
in overeenstemming zijn met 
hun inkomsten. Hoewel wij 
daarover nog geen officieel 
standpunt hebben ingenomen, 
vind ik wel dat die gelden dan 
ten goede moeten komen aan de 
sociale woningbouw.” 

Tikfout 

In een door Laudy in het blad 
Woonwijzer, de spreekbuis van 
de bouwcorporatie, geschreven 
artikel valt te lezen dat bijna 
1500 van de huurders in Bruns¬ 
sum ’scheefwoont'. Dat is niet 
niks op een totaal van 5000 huur¬ 
woningen. „We hebben het nog 
eens intern laten narekenen. Of 
er sprake is van een tikfout of zo 
weet ik niet. Het moet echter ge¬ 
corrigeerd worden in 1000. Dat 
getal komt verhoudingsgewijs 
overeen met de scheefheid in an¬ 
dere gemeenten in het land.” 


Huurbelasting is een uitermate 
gevoelig onderwerp, realiseert 
Laudy zich terdege. Zeker in een 
tijd waarin velen met forse huur¬ 
verhogingen worden geconfron¬ 
teerd. Hij formuleert dan ook 
bedachtzaam. „Het is niet de be¬ 
doeling onrust te zaaien onder 
de huurders.” 

Een ding staat vast: De woning- 
vereniging kan zelf geen huurbe¬ 
lasting invoeren. Dat kan alleen 
de landelijke overheid.” Dat het 
aanpakken van de scheefheid, 
op welke wijze dan ook, voor de 
plaatselijke verdeling van het 
huurwoningenaanbod voordelen 
heeft, staat als een paal boven 
water. 

In Brunssum betalen 900 men¬ 
sen verhoudingsgewijs te weinig 
huur. De meesten, ongeveer 70 
procent van de huurders, wonen 
in huizen waarvan de kale huur 
490 gulden of minder per maand 
bedraagt. Dat zijn de goedkope 
woningen. De dure categorie be¬ 
gint bij 650 gulden per maand. 

Een voorbeeld van wat het ge¬ 
volg kan zijn van scheefheid: een 
gezin woont al jaren in een be¬ 
paalde buurt en betaalt in ver¬ 
houding weinig. Een duurdere 
woonruimte zouden ze best kun¬ 
nen betalen. Daardoor kan een 
starter op de woningmarkt of 
een oudere met een smalle beurs 
doorstromen naar die goedkope¬ 
re woning. 

Het vinden en bouwen van be- woningvereriging brunssum " 


I HVjSOf. itl'Mrsr» 

Ir H. Laudy van de Woningvereniging Brunssum. 


taalbare huisvesting voor oude¬ 
ren is een probleem. Dat terwijl 
de mensen van 55 jaar en ouder 
lang niet altijd zoveel geld te be¬ 
steden hebben. „Door het huidig 
subsidiestelsel kunnen we nau¬ 
welijks huizen bouwen met een 
kale huur lager dan 690 gulden. 
Dat betekent dat met name de 
beter bij kas zittende ouderen in 
aanmerking komen voor een 
nieuwe, dure woning. Het geld 
dat via huurbelasting binnen zou 
stromen kan eventueel ten goede 
komen aan het bouwen van be¬ 
taalbare ouderenwoningen”, filo¬ 
sofeert de directeur. 


Wachtlijst 


Omdat op de wachtlijst voor wo¬ 
ningzoekenden in Brunssum 


liefst 2000 {pensen staan, wat 
verhoudingsgewijs een groot 
aantal is, staat het bevorderen 
van de doorstroming hoog in het 
vaandel bij de bouwvereniging 
aan de Dorpstraat in Brunssum. 

Ondanks de duidelijk aanwezige 
relatie tussen scheefheid en 
doorstroming, beschikt de wo¬ 
ningcorporatie niet over instru¬ 
menten om in te grijpen. „We 
kunnen, maar willen ook niet 
druk op mensen uitoefenen om 
hen te dwingen hun goedkope 
woning te verlaten. Met die 
boodschap ben je nergens wel¬ 
kom." 

Sinds enkele jaren houden we 
wel nauwgezet in de gaten dat de 
verhouding inkomen en huur- 


Foto: CHRISTA HALBESMA 

prijs beter dan in het verleden 
met elkaar in evenwicht is. 
„Daarmee voorkom je dat de 
scheefheid nog verder toeneemt. 
Het effect van dat beleid is niet 
in cijfers uit te drukken. Ge¬ 
voelsmatig zeg ik dat het zijn 
vruchten afwerpt." 

Als Laudy gelijk krijgt, wat hij 
niet hoopt, grijpt Heerma over 
een aantal jaren naar hét middel 
huurbelasting om de bestaande 
scheefheid te lijf te gaan. Zolang 
de huren met 5,5 procent blijven 
stijgen voorwaar geen prettig 
vooruitzicht voor sommige huur¬ 
ders. En de gelukkige mensen 
die in een gezellige wijk wonen, 
met prima buren, goede voorzie¬ 
ningen, en een lage huur, heb je 
nog niet zomaar weg. 


Onderzoek van GGD Oostelijk Zuid-Limburg: 

Nog steeds veel gif 

in openbaar groen 


Commissies Brunssum openbaar 

BRUNSSUM - De volgende commissievergaderingen in Brunssum 
waar de bezuinigmgsproblematiek en de kerntakendiscussie op de 
agenda prijkt, zijn openbaar voor pers en publiek. Die toezegging 
deed het college donderdag tijdens een eerste besloten commissie¬ 
vergadering over die hete hangijzers. Met name de lijst Horselenberg 
en het PAK vonden dat de discussie over deze gevoelige onderwer¬ 
pen in het vervolg in het openbaar moesten plaatsvinden. 

„Een vervelende zaak", noemde fractievoorzitter P. van Betuw van 
het PAK het gegeven dat het college donderdag zo nodig in besloten¬ 
heid wilde vergaderen. 

„Overigens zijn er tijdens die bijeenkomst nog geen ingrijpende be¬ 
zuinigingsvoorstellen ter tafel gekomen. Wij werden eigenlijk ook 
enigszins overvallen door het bericht dat er voor komend jaar ruim 
twee miljoen bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te 
krijgen.” B en W van Brunssum hebben de verschillende fracties ver¬ 
zocht om mee te denken over de noodgedwongen kortingen. Voor 1 
juni moet er duidelijkheid zijn over de bezuinigingsronde. 


' Van onze correspondent 

j*ÊERLEN - De acht gemeenten in Oostelijk Zuid-Lim- 
^ r ë plus Gulpen, Vaals en Wittem gebruikten in 1991 
JJna 2 V 2 ton chemische bestrijdingsmiddelen in het 
Penbaar groen. Acht gemeenten passen daarnaast ook 
ternatieve middelen toe. Maar die worden in het alge- 
een te duur bevonden en minder effectief. 

v^ V , alt °p te maken uit het rapport De meeste bestrijdingsmiddelen die 
h e ; . student biologische gezond- in het openbaar groen gebruikt wor- 
{ U/ S rr inde ’ P ‘ Frankort ’ aan de den hebben een hoge LD50-waarde. 
drg' Hij maakte de studie in op- „Deze waarde is de dosis van een 
Alip ht van de GGD - stof waarbij 50% van de proefdieren 

be* aan S ezochte gemeenten heb- kort na toediening sterft”, schrijft 
med ewerking verleend aan het de onderzoeker in zijn rapport. Kin- 
erz °e k van Frankort. deren vormen een bijzondere risico- 

U * groep vanwege hun frequent hand- 

■ mond contact en hun nieuwsgierig 

ö elastingaanslag gedrag 

lS ertr mnpilüL 9 Onderhoudswerkzaamheden aan 
vj o het openbaar groen besteden alle 

HEERLEN - De gemeente Heerlen pinten uit aan aannemers of 
W haar burgers meer duidelijk- lo onbedrijven. Bij drie gemeenten 

ff prschaffen over de gemeente- 'T ordt de . keuze ei ] d< : aankoo P van 
rï He belastingaanslagen de bestrijdingsmiddelen vrijgelaten 

lZ raadsfractie Groepering Heer- aan bet bedn J f dat het § roen onder - 
bq n °° rd vindt ook dat burgers ou 
lijc aanslagen in twaalf maande- 

b e ^Z termijnen moeten kunnen Frankort wijst niet alleen op het ge- 
Ittyari 11 ’ Plaats van betaling per vaar van acute vergiftingen bij het 
be verwerken van chemische bestrij- 

Vr aa Gr °epering Heerlen-Noord dingsmiddelen maar ook chrom¬ 
en gt net college de bevolking nog sche giftigheid. „Het vervelende 
gi n Ult te leggen hoe waardestij- hierbij is dat van heel veel bestrij-, 
stijg 6 * 1 Van buizen tot soms extreme dingsmiddelen maar weinig gege- 
lei^ 1 * 1 ® Van van de ogb-aanslagen vens bekend zijn over de chroni- 
Qok sche mate van vergiftiging. Terwijl 

n adruk£ et de 8 emeente de mensen juist deze gegevens belangrijk zijn 
heden t liJker w b zen °P rnogelijk- om voor de mens veilige grenzen 
Heeri bezwaar en beroep, vindt van blootstelling aan te geven”, zegt 
len-Noord. de onderzoeker. 


^__j OOR BENTI BANACH 

^S? P *ptADE - Een tweetalige 

voor Kerkrade en Herzo- 
gen ra t h? Prima maar niet de 

2 j tt P o1 waar mijn kinderen op 
Deze Kerkraadse versie 
NlMAT-effect (Niet In 
g„V n Achtertuin) speelde de af- 
leert^ en da ë en bij ouders van 
er u • *? gen van basisschool Bleij- 
(j at , Icle -Toen de ouders hoorden 
zicht* 1 de raadsc °mmissie voor¬ 
wacht* Werd voorgesteld om te 
b a „- u met nie uwbouw van de 

isschooj en eergt samenwer _ 

J> ar f de Duitse school in 

r t?ageerH eide te onderzoeken, 
s rden ze verontwaardigd. 

toeuwh? reChte ’ zo bll J kt De 
itj Ri ÜUW L van de basisschool 
door . erheide gaat gewoon 
WiimZtw V6 . rzeke ren de onder- 

Irm R W ard der Hu , b Bogman en 
Voofzüu Var f Deeuwenstein, 
De m , t P r van het schoolbestuur. 
Maar h, S kunnen gerust zijn. 

te Kerkr n ,P gnaal 2al de g emee n- 

ben nnt ade met met P lezier heb- 
ontvangen. 


Fruit voor zieken • Leerlingen van de Broederschool in de Heerlense wijk Molenberg hebben gisteren de 
zieke mensen in hun wijk verwend met een fruitschaal. De kinderen brachten de zieken 
een bezoekje en deelden in totaal 64 fruitschalen uit. Een echt voorbeeld van 
Paassolidariteit. Foto: christa albesma 


Plan tweetalige school roept weerstand op 

Nog geen passagiers 
voor de Eurodetrein 


Iedere twee weken heeft een 
groep ingewijden van de ge¬ 
meente Kerkrade contact met 
ambtgenoten uit Herzogenrath. 
Op verschillende gebieden zoe¬ 
ken de twee steden toenadering. 
Waar de bilaterale gesprekken 
uiteindelijk toe zullen leiden, is 
op dit moment nog zeer wazig. 
Maar dat twee steden die in een 
duister verleden één zijn ge¬ 
weest rond de tafel gaan zitten, is 
volstrekt legitiem. En als dat ge¬ 
beurt onder een zeer modieuze 
naam als Eurode , dan zal nie- 


achtergrond i 


mand ze een strobreed in de weg 
willen leggen. 

In huis-aan-huis verspreide bla¬ 
den kunnen Kerkradenaren, res¬ 
pectievelijk inwoners van Herzo¬ 
genrath iedere week lezen naar 
welk 'buitenlands’ evenement zij 
met de kinderen heen kunnen. 
En ook als een etappe van de 
amateur-wielerwedstnjd Tele- 
flex-tour door zowel Kerkrade 
als Herzogenrath voert, wordt de 
Eurodegedachte flink gevoed. 

Uiteraard willen de Duitse en 
Nederlandse gemeentebestuur¬ 
ders meer bereiken dan gen leuk 
cultuur- en recreatieaanbod. Bei¬ 
de gemeenten zullen de uitda¬ 


ging voelen om in het Europa- 
zonder-grenzen als eersten de 
grens werkelijk af te breken. En 
beide gemeenten kennen proble¬ 
men die pas dan zijn opgelost, 
als die ook aan de andere kant 
van de grens zijn opgelost. Neem 
het drugsprobleem of de chaos 
op de woningmarkt. 

De vele enkele reizen richting 
Kerkrade die bij Duitsers in trek 
zijn, leiden tot een nieuw pro¬ 
bleem: het onderwijs. Duitsers 
gaan wel in Kerkrade wonen, 
maar zien hun kinderen het liefst 
onder de hoede van een ver¬ 
trouwde Duitse onderwijzer. 
Ruim vierhonderd Kerkraadse 


jongeren zitten in Duitsland op 
school. 

Erg veel, vindt men in Kerkrade. 
Het probleem is bovendien dat 
nauwelijks te voorspellen is hoe¬ 
veel dat er in de toekomst zullen 
zijn. Want er zijn ook Duitse ou¬ 
ders die de Nederlandse school¬ 
banken wel geschikt achten voor 
hun kroost. Kortom, hoeveel 
schoolklassen en hoeveel onder¬ 
wijzers moeten er aan weerszij¬ 
den van de grens worden inge¬ 
roosterd? 

Ook deze onderwijsproblema¬ 
tiek staat geregeld op de agenda 
tijdens de Kerkrade-Herzogen- 
rath bijeenkomsten. Want beide 
steden zijn gebaat bij een oplos¬ 
sing. Tweetalig onderwijs zou 
die oplossing kunnen zijn. 

Op dit moment start een onder¬ 
zoek dat onder andere antwoord 
moet geven op de vraag of Duit¬ 
se ouders hun kinderen naar een 
Nederlandse school willen stu¬ 
ren, als daar Duits gesproken 
wordt. De vraag waar Duitse kin¬ 
deren in Kerkrade lessen in het 
Duits kunnen volgen, is daarom 
nog niet aan de orde. 

Een volledig binationale school 


Kerkrade krijgt 
invalidenproject 

KERKRADE — In de Kerkraadse 
wijk Chevremont komt een com¬ 
plex van twaalf woningen voor li¬ 
chamelijk gehandicapten. Dit zoge¬ 
heten Fokus-project zal deel uitma¬ 
ken van de nieuwe wijk die daar 
momenteel wordt gebouwd aan de 
Lindenlaan. 

Een Fokus-project is een groep wo¬ 
ningen waar lichamelijk gehandi¬ 
capten in grote mate zelfstandig 
kunnen wonen. Om in aanmerking 
te komen voor een Fokus-woning 
moeten de gehandicapten voor be¬ 
paalde handelingen hulp nodig heb¬ 
ben, zoals bij het eten, aankleden en 
in- en uit bed stappen. 

Voor het nieuwe project van twaalf 
woningen aan de Lindenlaan zijn 
dertig kandidaten nodig. „In eerste 
instantie lijkt het of er achttien 
mensen teleurgesteld moeten wor¬ 
den", zegt gemeentevoorlichter Ger 
Roymans. „Maar in dé praktijk valt 
het wel mee. Er zijn altijd kandida¬ 
ten die Kerkrade niet als eerste 
keus hebben en er zijn mensen bij 
wie de situatie dermate verandert, 
dat ze afzien van het project.” 

De huizen worden bekostigd door 
het ministerie van VROM. „Het mi¬ 
nisterie wil niet dat de dure wonin¬ 
gen naar mensen gaan die ze eigen¬ 
lijk niet nodig hebben. Want de 
woningen kosten zestig- tot tachtig¬ 
duizend gulden meer dan een gewo¬ 
ne woningwetwoning”, aldus 
Roymans. 


gaat nog een stap verder. Toen 
Günther Ortmanns. directeur 
van de basisschool Pannesheide, 
daar de vorige week enigszins op 
preludeerde, had hij één school 
voor ogen met een Duitse én een 
Nederlandse directeur, waar de 
lessen in twee talen gegeven 
worden en waar veel aandacht 
wordt besteed aan cultuur, mu¬ 
ziek en de geschiedenis die 
Kerkrade en Herzogenrath ge¬ 
meen hebben. 

Eurode maakt duidelijk vele ton¬ 
gen los, maar 'Bleijerheide' leert 
dat het onderwerp de Kerkraad¬ 
se harten nog lang niet heeft ver¬ 
overd. Kerkrade en Herzogen¬ 
rath staan voor het moeilijke 
karwei om passagiers te vinden 
voor de in gang gezette Eurode¬ 
trein. Misschien moet er zelfs 
nog een generatie over heen 
groeien voor de wagons vol zijn. 

Hoewel de obstakels op dat ge¬ 
bied groot zijn, is juist het onder¬ 
wijs het ideale terrein om de 
geestelijke hobbels tussen Ne¬ 
derland en Duitsland te slechten. 
Want zoals Günther Ortmanns 
zei: „Je begint met het bij elkaar 
brengen van de kinderen en 
daarna komen de ouders van¬ 
zelf.” 
s 


XL ^ 


Sponsorloop 

• Rapportendag. Goede Vrij¬ 
dag en een sponsorloop. Op het 
Heerlense Bernardinuscollege 
houden ze van comprimeren. 
Gistermorgen loste burgemees¬ 
ter Van Zeil het startschot voor 
een sponsorloop onder de scho¬ 
lieren die geld in hel laatje 
moet brengen voor een aantal 
middelbare scholen in Roeme¬ 
nië. En het zag er gisteren rond 
elf uur naar uit dat de organi¬ 
satoren daar aardig in slaag¬ 
den. „We hebben al ruim 16.000 
gulden binnen", glunderde le¬ 
raar levensbeschouwing Kous 
Linders. 

Sponsorloop (2) 

• Voor de binnengehaalde cen¬ 
ten zullen een aantal hoogst¬ 
noodzakelijke spullen voor de 
scholen in Roemenië worden 
aangeschaft. .Je hebt geen 
voorstelling van de intense ar¬ 
moede die daar heerst. Elemen¬ 
taire zaken zoals papier en 
potloden zijn niet aanwezig. 
Als een leraar een proefwerk 
heeft uitgetypt, moet hij aan de 
directeur de kluissleutel vra¬ 
gen. Want daar staal het co- 
pieerapparaat." 


Sponsorloop (3) • Leraar Werner Janssen be¬ 
sloot op de laatste dag voor de 
vakantie nog even alles uit de 
(schooljkast te halen. Hij vond 
10 kilometer wandelen of hard¬ 
lopen wat zuinigjes. Daarom 
begon hij om negen uur aan een 
heuse marathon in z'n uppie. 
Ruim 42 kilometer hardlopen 
voor potloden en papier. Of hij 
na afloop nog in staat was om 
de rapporten uit te delen weten 
we helaas niet. 


Vraagstuk 


# Een vraagstuk is er voor om 
opgelost te worden. Daarom 
willen vergevorderde eeunomie- 
studenlen bedrijfseconomische 
vragen van ondernemingen de 
wereld uithelpen. De stichting 
Mercurius Studenten Transfer 
(MTSj bemiddelt tussen de on¬ 
dernemingen en de studenten. 
Dinsdag 28 april om 17.30 uur 
zal MTS zich in het Onderne- 
mingshuis. Raadhuisplein 18 te 
Heerlen, voorstellen aan het 
Limburgse Midden- en Kleinbe¬ 
drijf Belangstellenden voor 
deze bijeenkomst kunnen zich 
opgeven bij MTS. telefoon 
043-435240. 

Sprakeloos 

% De aardbeving heeft menig 
Limburger gedupeerd, maar de 
studenten van de PABO in 
Roermond vinden dat daaraan 
niet veel woorden vuilgemaakt 
moeten worden. Geen woorden 
maar daden, is hun motto. Dus 
werd het een pantomimespel. 
De studenten amuseerden giste¬ 
ren het winkelende publiek in 
Heerlen en haalden vierhon¬ 
derd gulden op. Een dag eerder 
werd in Sitlard zeshonderd 
gulden bij elkaar gespeeld. 
Waarom daar meer? Er werd 
daar langer opgetreden, that's 
all. Het geld gaat naar giro 777 
om de Limburgers oi'cr de 
schok heen te helpen. Die zullen 
vast even sprakeloos zijn. 

Gevonden 

• Het nieuwe politiebureau in 
Bom is nog niet klaar, maar 
het oude ligt al stampvol met 
gevonden voorwerpen. Daaron¬ 
der zijn : twee sleutels met han¬ 
ger van café 't Anker, een 
blauw Flik-Flak kinder hor loge. 
een zwarte beurs van café Ju- 
liana, een zwarte en een witte 
motorhelm en als klap op de 
vuurpijl een stalen roeiboot met 
blauw dekzeil. 


Limburgs Dagblad t Nieuw! Orgels keyboards en 
electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modeften orgete, 
keyboards en e toctmniocbe piano’s, <*v. overige tnod ol en 
met 10%30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 


Heden zaterdag 18 april Kienen 

toore Trefoenéum Plus de 12 Plein 38, Hoensbroek. 
T@l. 045 - 214265. Aanvang 19.30 uur. 22 ronden! 

8x ƒ100-. Organisatie Omloop v/d Mijnstreek 


-mm' 


06-9511 

Duik in bed met 'n hete meid 
vraag haar tel.nr. (75 cpm) 


Onderdanige jongens belten 
met strenge mannen 

S.M. voor 

06-320.329.99 (75 cpm) 


MIGRAINETHERAPIE 

■ Ntouwste methode. Helpt ook b$ ernstige klachten. 


Kortingen tot 50%!!! 
Muziekverenigingen opgelet!!! 

Nu blaas- en staginsturmenten zowel nieuw ais gebruikt. 
ANe merken uit voorraad leverbaar. Bijv. Saxofoons va 
ƒ 750,-; Dwarsfluiten va ƒ 250,-; Marimba’s va ƒ 1.195,-; 
Xylofoons va ƒ 1.295,-; Drumstelen va ƒ 595,- ete. 

: Sefl u voor informatie Adams muziekcentrale Thom. 
Tel. 04756-1324. 


Eerste k ennis m aking, ind. behandeling, kostenloos. 
Per behandeling v.a ƒ 59.-. 

Info.; d. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur. 
Telefoon 09.49.2456.3264. Kasteel 

• Waterloo 

iedere zat. parenparty’s. 
Iedere woe. groepssexparty 
voor he.-da. en paren. ied. 
laatste vrijdag vd. maand: 
nudistenparty voor he.-da 
en paren. Overige vrij.: 
parenparty’s met SM-akt 
Iedere Ie ma. vd. maand 
nudistenparty voor paren. 
Tel. 04704-3030. 


Andrea in haar strakke turn- De operator kijkt over haar 
pakje op de evenwichtsbalk! schouder. Gelukkig nie- 
Ze buigt zich voorover... Bel mand ziet me... Nu kan ook 
snel: ƒ 1,- p/m. zij zich bloot geven ƒ 1,- p/m 


Zaterdag 18 aprii 1992 # Pagij 


Sacha’s Escort 


06-320.323.18 06-320.329.50 


Deze twee kunnen er geen 
genoeg van krijgen. Z| kan 
wel 4x achterelkaar. Hij 
heeft hulpmi d d e l en nodig: 
Totdat ze totaal bevrec&gd 
Is... ƒ 1,-p/m. 


Jij krijgt alles wat je wenst 
vanavond... Zeg maar hoe je 
ons hebben wilt. Nadien en 
ik zijn er klaar voor, ƒ 1,- p/m 

06^320.321.04 


Evelientje 


Gitaristen opgelet: 

De Peavey *Van Halen” toren is erl! 

Toetsenisten opgetet: 

naast de micK-moduie Roland SC 55 nu ook de SC 155; 
c een fantastische uitbreking vpor teder nkfl-kejtoaRl 
Ook als kaart voor PG-bezittersH! 

- -KOOP BU DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN” 
despreide betafcng reeds va. ƒ 30 - P'mnd tod verzekering! 


Een wereld van plezier bij pret¬ 
park De Valkenier, Valkenburg 

Ook dit jaar houdt u het 

Verjaardagsfeestje 

van uw kind weer in pretpark De Vafcenier voor slechts 
ƒ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke¬ 
nier inclusief een kindermenu in ons gezekge restaurant 
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde van 
ƒ 19,50 cadeau. 

Als dat geen knallende feestdag wordt!!! 

Vooraf reserveren s.v.p. 

Info en reserveringen: tel. 04406-12289. 


toen ze haar 
zakken...! 


ter rolde 
953QC7! 


'045-326191’ 
Escort all-in 


Waar bel je vandaan? Ik lig 
in de sauna, kom je ook? 
ƒ 0,75 p/m. 


Een vertrouwde raam met discrete service. Sexy 
die U heerlijk verwennen. Verschillende keuze 
donker, slank of wat steviger. U kunt het zelf be 
staan van 18.00 tot 05.00 uur voor U klaar om te 
Tevens voor echtparen. Spec. tarief als het echt 
wordt Vóór meer informatie: 


© 06-52980255 06-320.325.51 06-320.330.11 


Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-96.02 (75 cpm) 


Meisjes willen bljverdienen 

Sexadressen. 

06-320*330*60 (75 Cpm) dr muziekMMXiaitel 


S 3 SS3C 

** 06-96.03 ** 

Er z|n genoeg meiden die 
ook het bed in willen (75 ct) 


NIEUWI Voor een jonge boy 
in deze regio 

Taboe Homo 
Zuid Ned. 

06-340.330.42 (50cp Vferntn) 


Wil je dat je eieren nog 
geverfd worden! Kom dan 
langs bq • 

Privé Daisy 

045-229091 meisje welkom. 


Tijdens de lange treinrit 
kreeg ze plotseling hoge 
nood. De conducteur be¬ 
greep haar... ƒ1,- p/m 

06-320.321.77 


Morgen ben ik jarig! Wat wit 
je als cadeau hebben? Ik w* 
door jou... worden! ƒ1,- p/m 

06-320.328.30 


De beste meisjes zijn er nog steeds bq: 

Privé Yvonne 

8 sexy meisjes in pikante lingerie verw. U. Ma t/m 
24 u. zond. 15-23 u. Paasmaandag ook geop. 11 
4 Kerkrede 045-425100. 

Micheei voelt de olie... over¬ 
al! Deze sportmasseur kent 
de kneepjes van het vak... 
ƒ1,-p/m. 


Weet jij dat de buurvrouw 
iets heeft met de postbode? 
Hoe weet jij dat? Omdat ik 
laatst stiekem heb meege¬ 
gluurd! ƒ1,- p/m. 

06-320.330.80 


Te huur, eventueel te koop 

Exclusieve privé/parenclub 


in Zuid Limburg, geheel ingericht. 15 kamers, bubbel 
massagekamers, sauna SM kelder, grote parking. M 
beslist zien! (Hoge borg vereist). Tel. 045-462982. '£ 


ƒ 1,-p/m. 

06-320.322.00 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel; 
045-719966. 


Mistery Escort Service 

maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 04.00 uur 
, . voor thuis en in hotel. 


==t t ; . ldE 5| , , ■ ! 

IllfeÉlllalilililiiidÉiiillièilÉlltiilffi 


te 06-52820714 
Vrije Meiden 

zoeken regelmatig 
sexkontakt 
06-320.320.55 (75 


knappe knul 


Knop- 

accordeons 

Ook occasions, Accordeoto, 
Cros», Cavagnoto, Hohner, 
inr mog. Info: 0203443990. 
Ook ’s avonds en weekends 


SHOWVERUCHTIN6 voor 
dtecofoeken, drive in shows 
of banda Limburgs goed¬ 
koopste adres. Bezoek onze 


VELDKAART plus busreis 
Direstraite Rotterdam 29 
mei. TeL 045-214079. ‘ 


Te k. ORGEL, z.g.anw. pr. 
ƒ400,-. TeL 045-250927. 


Te k. Yamaha ORGEL, type 
D65, Lzg.st. vaste prijs 
3.500,-. Tel 045-323029. 


Te koop nieuwe PIANO te¬ 
gen occ. prijs. Te bevr. 046- 
750314. 


Ie en 2e 


Vrouwtjes 

én meisjes zoeken voor 
straks sèxkontakt, vraag 
naar hun tel.nr. Bel nu 
06-9661 (75 
van 13.00 tof 17.00 uur is het jukeboxenmuseum van 
Chris Boetens geopend. 

Grote c o l o cti o Jukeboxen v.& ƒ 2.950,-. 

Bode Amerikaanse koelkasten in pastelkleuren. 
Grammofoonplaten, Posters enz. 

Hulst 10. SL Oedenrode. Tel. 04138-73343. 


Student 19 jaar, wil van 16 
april t/m 9 mei heren ontvan¬ 
gen om vakantiegeld te ver¬ 
dienen. Ben geen beroeps, 
vóór mij Ie keer. Wil alles 
proberen (ook S/M) mits sa¬ 
fe. Tel. 043-254183. (Maas¬ 
tricht) 12-01 uur. Vragen 
naar Rick. 


Paradiso Zaterdag Partyshow 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032. 


Nieuw voor een goefe erotische massage Daniölle 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijkswég zuid 
105, Galeen. Tel. 046-756335. 


ƒ 50.- Alt in. 

Tal. 04&423608. 


JACKY’S ESCORT 


tSms^m 907. sro|W ° M - y 

T» k. uitat L£SORG£L 

004 «Nad 325 , u.**.. vSspaSLiaak KLAVER. 

Rakaweg Zuid 170, SMard. 
TeL 046-526426, 


Aangeb. TALENCURSUS¬ 
SEN in 127 talen op cass. 
enz. ƒ 70,- ook voor buiten¬ 
landers, m» 070-3638667/ 
3894543. Te k. mooie mah on te ho uten 
PIANO 

merk Rönisch, uiteL 
Tel. 045-443401. . 


^3 


Gebt gebroken? Tandtech¬ 
nische prakt* HOONHOUT 
voor nwe gebkspr o thee» en 


Aangeb. weg. aanschaf 
COS 300 SINGELTJES 
ƒ175,-; 200 ip’s ƒ175,-. 
Tev. 12 oude Jepeffss met 
beeltenis van EMs PresJy 
ƒ 60,- en 6 van one Ko¬ 
ningshuis ƒ30,-. Tel. 070- 


Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320*320*36 (75 cpm) 


Sexkontakt: 

Zoek j| tefors van allemaal 
heerfijke hete meisjes? 
06-320.330.42 (75 cpm) 


Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 


Sacha’s Escort 


zoekt wegens drukte nog 
leuke dames. 
Leeftijd geen bezwaar. 
Tel. 06-52980255. Tev. 
chauffeur Lb.v. eigen auto. 


Nieuw Escort 


24 uurs service 

Wij: Beünda (20) Suzanne (20) Diane (23) Vanessa (37) en 
Tina (38) staan dag en nacht voor u klaar. 

NIEUW: Tanja, 

een leuke, donkere, slanke meid 23 jaar. 

Bel gerust voor meer informatie: 

©06-62981664 


Wij zijn Paasmaandag geo 
{Nieuw! IPrivé en escort! 

IBij Angel en Boy! 

Simply the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueei en Travestie. Div. shows en 


Kimberty snel bij u 
thuis of in hotel 
Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt. 

06-320.326.66 (75 Cpm) 


© 045 - 418606 


NIEUW 


Akers*. M 326, 
L 045-228211. 


voor trio. Taf. 


Te kdop van pari VLEUGEL 
K a wo i type KG3-C* z.g.4. 
nw., nw.pr. ƒ17.000,- nu 
ƒ 11500,-. Tel. 04450-1220 


Te te PhHpe wasmachines 
voer onderdelen, ste-cara- 
van Spitte, houten OOOS 
w#; ratf. hm verDorgnen 
Schat , Teuven. TeL 06- 
3241810359. 


Fi 


Te te COLA-APPARAAT 
voor bttkjes of flensjes. 
1.000,-, tel. 045-740820. 


Tapijten plusm. 1.70x2.40m. 
ƒ100,-; pfusm. 2.00x3.00m. 
ƒ150.-. MADY Imp. & Exp 
^ ^ enweg 10, Stein. 046- i-.u. ; 

; \r\ 


«. . AnfiekhaS Paimen-Heynen 
maandag 2e Paasdag Paasshow 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046^510706 


Te kpep blank eken BANK¬ 
STEL 3-2-1, breimach. 
merk Brother W wit commu- 
mL 134. Tel. 045- 


Grote Paasshow 


van 11-22 apriL Geopend van 9.00 -1&00 uur 
oa. meubels. Mokke n, lampen, brons, koper, tel enz. Adopteer een HOOGSTAM- 
FR UITBOOM, in de prachti¬ 
ge natuur bf Epen. Tel. 
04454*4951. 


BI-SEX voor 2 
Antiekhandel Wim Scheepers 

Panh e ekfe r wag 26, HaeL TeL 04747-1593 > 


Erotel06 


Paasantiekbeurs 

da Pnaariwonn 10-18 uur 35 anteMiandelaran, be- 
to ewaa n d gh a d e n , kopene orttmu s oum (K. Dikste) 
Grooknoede i'stïd wi mal , draaiende mirakermis. 
Entree ƒ 5,-pjx Kinderen tot 12 jaar grate. 
Zaten 1 Kompas te O te g ger da -Friestand. 
int: 05614-1876. 


Erotel 
dal ia 1 wel 


Paasmaandag Antiekshow 

van 1300 uur tot 1800 uur. 
om. rtaa f i lwmnni I na i m f n7fr~ Ti*hrtTm ee t hoek an 

'boerecveethoekan (op maat) etc, 

-Antiekhoeve P. Laeven 

Ro a anakaaf 1. (aan Prov.weg) Voearada/Nuth. ‘ : ‘ 
Tel. 04&-241&». t' 


320.320.20 

750LO- rato. 


Griekse Sex 

Uea draaft ze om. 50 cpm 

06-320.325.55 dkekt apart mét een heet 
meisje of 'n lekkere jongen 
Q6-320330.87 (50 cpm) 


--gegevendoor 

"Nikki” 

., tav. meisjes gevr. 
39-3211304785 


Dagelijks geopend 

"Club La Belle” 

met Regina, Tamara, Steffl, 
AfttsL Walk en Inge van 
20.00P06.00 uur. Krade W. 

Ow wer s tr. 13. Tel. 045- 
416143. Americ. Expr. welk. 


Uitdagend 

vrouwQe zoekt eert Wild 


Boys voor heren 

Tel. 045-225333 
Tev, 
Op z’n Frans 06-9665 

Hete meines witten sex- 
Hómo-jongens 

Hoor ze beet tekeer gaaa 
06-320*330*88 (50 cpm) 


Haar rode kaplaarzen mag 
N als eerste uittrekken 
: (75 cpm) 

06-9667 


Hotline 


Cinderella 


Leuke blonde meisjes ver¬ 
wachten LL Spiegelcamers, 
Whirlpool, bubblebad. Grieks 
retax iwjgeiijk. Oude Rijks¬ 
weg Noord 56, Susteren, 
mast tennishal. Tevena leuk 


06-320.320.62 


Partnerruil 


Mistiqué Op z’n grieksIZS 18 )r. naakt 
bukt ze voorover en jij staat 
achter haart 37,5 óp’Am 


drefct apert met vrouwen en 
mannen voor "n hete sexrpii 
06-320.330.91 (Söcpin) 


nieuwe meisjes aanwezig 
van ti.00 tot 04.00 uur. 

Speciaal voor oudere heren- 


06-320.320.38 

«toe ksuriaaMaaefek 


■ I- BH 1 I . 7 ^ V f M 


Sexy Grieks 

Marcha v. achter. 50 cp Vt m 

06 - 9618 


opneemL k ben gek bp jon» 
gans dte qp z’n Ruaetech 


' * *1 
r# 

r | ■! Oppstetf k betaal tot 
• voor 


Sexlijn 10 

Ja r re tel s 06-32P.320.10 ; 
Ruige sax 06-320.320.50 
Ondeagend 66320.321.10 
r CaiMa.- 50cpm 


gans dte qpzTi Rvis slB Ch 
' foesan m’n.... wkaa : 
37^cp‘Vhm 


Aanbid je meeeterSSiZa 
doet je hand b o e ie n om. . SM 
373 c p V5 m 

06-320.332.32 
Homosex voor 2 


jL: 


Aam &MONB gaepacaSK 
aeard b noten, grenen, Sr 
kfn t anfefe meubelen erv 
Mokken enz. anx, Umbuig ... 325.18 
Jack off prkre... 321.16 
Dartaoom... 324.16 
Gay pervers 32816 
• T ra v es tie... 325.09 
Transsaxueai 32136 
BFsax... 32336 


moncMO moe» oomt wi 
helpen je ahel 37 fi cp 14 m. 15-23 uur. met eieren. 
TeL 048-749662 


Natashja 


r aan contact met . J 

De box van vrouw 1 10 uur ook zaL en zond- 


tot vrouw. 


• ^ -T ' F-TAM..■ Pb. 75141 A’dam 


Ze komt.. 


bjjjouof übfhaar, 


ztt... 


.Zin In een Avontuur? 

Vrije vrouwen 

& meisjes zin op zoak raar 
aan avontuur op seoofoebted. 
Heb jj ook zin? 


unoer 06 oouene. z jong© 
boys an hun waarlzlnnigG 

Homobeurt. 

06-320.326.9150 cp Vfe m Kniel! 


Callgirls 


EMtevoor 1 eerst txj de 
meester in het rubber. SM 
-V^l- ‘TT-k/TTTB 


Vife Paasmarid Hulsberg 


r; .» 


XSZ. Nu al: 610! 

_ ~ • - ., VW u wije e vartefle n wiez» 

06 GaV Café z|n, wat ze lekker vinden en 
1 geven dan hun teLnummer 

Limburg arajedoon 

abarmet at iar an tan ode 06340310 . 10 . 

Limburg 

Mtrat al jalwnl 


.50 .cpm 


Enkel met aan schortje doet 
zS open voor een 

Blonde knul ! 

*DSe uit dat schortf - 
06-320.330.17 50 cp V 2 rtt 


> 1 Vf- ' 11 


Orkest "De Quando’s” 

Vanaf 1738uur aan toitnklabel optraden van 
24 uur stoeien 

op een hete aparte sextyi. 


Sex voor 2 

nets jongens s menen 
dftect apart, f 


r * 7:1 > :1 y 
afspraakje regelen of ’n heat Vanavond al een afspraaMe! 

Altijd succus 

Bel voor een leuke vrienden) 


privé/Adrasserr 

ZJrtfo eaotof zoek jé echte 
prtvé adreaaen en teLnra? 


'?i£4«iémeri' 

aan da muur. Inge geniet «fa 


Vfefn 


Verrassing!! 

28 cm. Ine do l hft 

hjOfldMlitt 


IK’*, 

4 


[• ï’ - '--fr* 


vrouwttM w 
mat jou doen. Waag raai 
hup teLnr. voor aan hete 

vrijpartij 

06320*330*45 (75 Cpm) 


Karin moet overheerst wor¬ 
den. k w* door twee man¬ 
nen vagebonden worden, 
het tafel van a von d nog... 
candy contact dub 1,- p/m 

06-320.350*55 


Stawardeae,.Jx>aiang duurt 
het rag? Nou pis u zo door¬ 
gaat zSn we er zo! 
fleme n bal ƒ 1,- p/m. 

06-3S).323.19 


Homo 

Waar gebeurd, acht *ve 

0639032731 (75cftn) 

soorten SiM. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 

Bel voor info « 045-274587 

Dringend leuke meisjes gevraagd. 3 
Geopend van 11.00 tot 02.00 uur ’s nachts. M 


ook voor echtparen, striptease en SM. 
Dinsdags gesloten, 
de paasdagen 24 uur 


Ksssam 


Paran- en alleenstaandenclub 

WM gaan de eieren verstoppen, wie komt ze zoeken, 
wie, wie! Zondagavond vanaf 21.00 uur. 


wie, wie! Zondagavond vanaf 21.00 uur. Mas 
show met onze sexy Conny. Weke man duft op 
, Zutendaal (B), Tel. 093211712 


aflUGlLi 


LENTEI 
NAAR W V #10-DAAGSE BUSREIS 

VOOR VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD 


Datum: 2 t/m 9 mei 
Vervoer luxe touringcar (Schmitz) 
Verblijf: itótd zur Post (Wienerwald) 
Verzor^ng: halfpension 


Prijs: ƒ 795,-p.p. 

i 

VRIENDENKORTING ƒ 50,- 


kt 


InSdusief 

- excursies {o.a. Schönbrun, Staatsopera, Prater, Keizerlijke 

appartementen, Wenen nighf, Schloss Lustenburg ete. 

-rds-en annuleringsverzekering V v 

- afscheidsdiner < 


Opstapplaatsen: Sustepen-Sittard-Geleen-Heerien-Kerkrade. 
Reserveren: die Limburgs Da^bid^antDrÉi «n de Wv V 
en WA/ Simpelveld onder betaling van de volledige reissotn. v ï; , 


. 


mm 

Bant u nog gaan M van de vereniging .Vrienden van liet Limburgs Dagblad 

dan kunt u ook bij een van de. kar 
noteren, Ais teer van het lin^ufl 

ippp 

i 


% 

gMiga 

JfJ^nefiet voor 
^ Mupeerden 
^rdbeving 

Jtard - Fortuna Sittard 
aangeboden via een bene- 
^Wedstrijd bij te dragen om de 
van de gedupeerden van 
Jjj aardbeving te lenigen. Ma- 
j8er Opgenoord: „We denken 
c 11 een benefiet tussen Fortuna 
? een selectie van de beste 
Jj^rmondse amateurvoetbal- 
In het voorprogramma van 
/^treffen zou een wedstrijd tus- 
11 twee prominententeams 
j'teten plaatsvinden. Ik heb na 
e bekendmaking al diverse 
a eties uit het Roermondse ont¬ 
ogen.” Fortuna zal zich de 
jornende dagen buigen over de 
3S invulling en organisatie 

e ^ de benefietwedstrijd. 


historische 
^rn prestatie 


f^RiJS 


- Elvira Becks heeft bij 
Wereldtitelstrijd toestelturnen 


jw ■ V.C10U iju LvcaicHui tril 

' parijs de Finale van het onder- 
paardspringen bereikt. De 
/^statie was historisch. Nooit 
J^ er kwam een Nederlandse 
c^ er - In de halve eindstrijd 
jC^en zeventien turnsters uit. 
^.beste acht daarvan plaatsten 
samen met de titelverdedig- 
voor de Finale. Daaronder 
v °nd zich Becks. 

Medaille voor 
^dmintonduo 

^asgow - Mix-trouble in 
J^ats van mix-double. Het ge- 
j^iddubbel Ron Michels/Son- 
v Meilink speelde in de kwartfi- 
van de Europese titelstrijd 
fy^minton een beetje vals om in 
te komen van een medaille, 
teder geval een bronzen. De 
/^ge voor de Nederlandse for- 
die in Glasgow klap op 
te verwerken kreeg. 

huiters maandag 
^ actie 

I ^STERHOLT - De Limburgse 
redelijke ruiters zijn maandag 
drie plaatsen actief. In de 
J*jVg Venray houdt LRV Nobel 
e Rostrum een wedstrijd op de 
geinen Keyzersveld van het 
j8*üstriegebied tegenover Rank 
1 q ° x - Ruiters uit de kring Ven- 
ri^ aan in Tegelen nabij de ma- 
Lp van start. In de buurt van 
Jabacircuit in Posterholt 
^Uden de Bosruiters uit Echter- 
ide een wedstrijd voor ruiters 
(jj 1 de kring Roermond. Op alle 
de plaatsen beginnen de 
dcoursen om 10.00 uur. 

geduldiger 
jWi Siemerink 

KONG - Jan Siemerink 
Hj J 1 de kwartFinales van het ten- 
s C L l0ern °°i in Hong Kong uitge- 
tesrt e ^' Rijusburger, als 

^ geplaatst, verloor met 6-3 
j jw pn de als derde ingeschatte 
Ioq a el Chang. De Amerikaan 
^dde vanachter de baseline 
b2J ,°ver het meeste geduld te 
^hikken. 

^Wrden inogelijk 
^pvolger Boskamp 

j 0 È s V EREN - Oud-Roda JC’er 
aert ^ en * s belangrijkste 
y s bidaat om Johan Boskamp 
r jhner bij Beveren op te vol- 
9 e Nederlander Boskamp is 
g ls '?bn derde seizoen bij de Bel- 
eredivisieclub bezig en 
na een con ib c t m et de ma- 
g e 5 er 2 iJn contract niet te verlen- 
OS P ae rden (37), die nog 
r etl s a ctief is bij Germinal Eke- 
tr^j’ staa t als mogelijke nieuwe 
lijst; er bovenaan het verlang- 
bij Beveren. De oud-inter- 
gegg na ^ heeft reeds te kennen 
r^ en ®raag als oefenmeester 
^_de slag te willen gaan. 


. (ADVERTENTIE) 

GEVEN is helpen 

i 


VASTENACTIE 1992 
CilRO 1045000 


V. 


LINARES - De grote vorm wil bij Jan 
Timman maar niet komen. Een dag nadat 
hij op vrij gelukkige wijze gelijk was ge¬ 
komen, keek hij in Linares alweer tegen 
een achterstand (2-3) aan. Met zwart was 
het in de vijfde partij zijn beurt om in tijd¬ 
nood mis te tasten. Weliswaar niet zo dra¬ 
matisch als Artoer Joesoepov een etmaal 
eerder, maar bij elkaar genoeg om een to¬ 
taal verloren eindspel in te gaan. 

Het zwakke schaakspel dat tot dusverre 
tijdens het kandidatentoernoi in Linares 
wordt vertoond, stelt menigeen voor raad¬ 
sels. Met de creatieve ideeën wil het maar 
niet lukken. De grootmeesters zien spo¬ 
ken. „Er is sprake van een psychologische 
blokkade,” vond Nigel Short, toch de 
meest nuchtere van het stel. Neem wat 
Timman gisteren overkwam. Een rustige 
Nimzo-Indiër zonder al te grote complica¬ 
ties. Zo op het oog uitstekend geschikt 

■Psychologische blokkade’ in Linares 

Timman alweer 
op achterstand 

om enigszins te bekomen van de hekti- dan het c5 van de derde partij, maar rond 

sche taferelen van de dag tevoren. de twintigste zet was er toch niet veel aan 

de hand. De zwarte vrijpion op de c-lijn 
Het ... b6 waarvoor Timman op de zesde vormde een redelijke compensatie voor 

zet koos, was wellicht iets minder scherp het positionele overwicht van wit. 

Dat veranderde allemaal, toen wit met e4 
het initiatief nam op de koningsvleugel. 
Timman verdedigde zich bepaald on¬ 
nauwkeurig. Bij zijn 29ste zet: De6 in- 
plaats van Df4 vond Joesoepovs secon¬ 
dant Dvoretski al dat het evenwicht was 
verbroken. 

Vier zetten later weer een minder gelukki¬ 
ge greep: Kf7 in plaats van het noodzake¬ 
lijke Le8 dat gevolgd had moeten worden 
door 34. ... Lb5, waarna de loper meever¬ 
dedigde. De ernstigste fout was dat Tim¬ 
man met 38. Kc7 gelegenheid gaf tot 
dameruil. 

Met een pion minder bleef er een eindspel 
over met ongelijke lopers. Gewoonlijk is 
dat remise, maar in dit geval beheerste de 
loper van zwart het promotieveld op de 
c-lijn niet en de loper van zwart het pro¬ 
motieveld op de f-lijn wel, terwijl boven¬ 
dien de witte koning vrij kon spelen. Dat 
was beslissend. 

Spektakelstuk tegen FC Groningen levert maar één punt op 

MVV verwent publiek # MVV en FC Groningen leverden gisteravond een verbeten strijd in het Geusseltstadion, zoals uit deze foto blijkt. Terwijl zijn 
verdedigers de MVV’ers (midden) voor hun rekening nemen stompt Groningen-doelman Patrick Lodewijks de bal tijdig weg. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


_DOORJHANSJjTRAUS_ 

MAASTRICHT - MVV deed gisteravond in de Geusselt aan 
public relations. Het schotelde de eigen aanhang een spekta- 
kulaire wedstrijd voor, waarin maar liefst zes treffers te be¬ 
wonderen vielen, waaronder een schitterend schot van Hans 
Visser. Het was alleen jammer voor de trouwe aanhang, dat FC 
Groningen zich nadrukkelijk in de score mengde en dankzij 
een productie van drie treffers één punt naar zich toe trok: 3-3. 
Achteraf bezien kon MVV-trainer Sef Vergoossen tevreden 
zijn met de puntendeling. 


Op basis van de eerste helft leek 
MVV echter recht te hebben op 
meer, want Erik Meijer had een bes¬ 
te dag. Hij scoorde in de 15e minuut 
op aangeven van Roger Reijners 1-0 
en kon daar in de 26e minuut een 
tweede treffer aan toevoegen. FC 
Groningen-verdediger Holband ver¬ 
slikte zich en Meijer was er als de 
kippen bij om daarvan te proFite- 
ren: 2-0. 


MVV-doelman Alloy Agu demon¬ 
streerde een beduidend minder 
goede vorm en stelde Olde Rieke- 
rink in staat om in de 29e minuut 
2-1 te scoren, nadat Hans Linders 
Djurovski had moeten laten lopen. 
Dat slippertje was in de 43e minuut 
vergeven en vergeten, want Hans 
Visser schoot vanaf de rand van de 
16-meter onhoudbaar in: 3-1. 
, wissiehuro Roermond 

Postbus 198, 

6040 AD ROERMOND 


Lothar Matthaus 
mist EK voetbal 


MUNCHEN - Het Duitse elftal zal het tijdens het EK in juni in 
Zweden zonder aanvoerder Lothar Matthaus moeten stellen. In 
de rechterknie van de voetballer is een kruisband afgescheurd. 
De speler van Internazionale staat tenminste vijf maanden op 
non-actief. Hij zal een dezer dagen in Vail, in de Amerikaanse 
staat Colorado, door kniespecialist Richard Steadman worden 
geopereerd. De arts werkt volgens een hypermoderne methode 
waarvan eerder de Bayern München-profs Raimond Aumann en 
Brian Laudrup gebruik maakten. 

Voor de Duitse bondscoach Berti Vogts kwam de tijding als een 
onaangename verrassing. In een ziekenhuis in Keulen was eerder 
een lichte knieblessure geconstateerd. Een nader onderzoek in 
Milaan door de clubarts van Internazionale leverde een ernstiger 
diagnose op. De 93-voudig international liep de blessure zondag 
in de competitiewedstrijd tegen Parma op. 


MW-FC Groningen 3-3 - 15. Meijer 1-0, 
26. Meijer 2-0, 29. Olde Riekerink 2-1, 43. 
Visser 3-1, 50. Djurovski 3-2, 61. Van 
Duuren 3-3. Scheidsrechter: Lammers. 
Toeschouwers: 4000. Rode kaart: 70. 
Linders (MVV). Gele kaart: Djurovski, 
Huizingh (FC Groningen). 

MW: Agu, Linders. Dikstaal, Benne- 
ker, Reijners, Libregts, Delahaye, Lanc- 
kohr, Bucan (80. Verhoeven), Meijer, 
Visser. 

FC Groningen: Lodewijks, Boekweg, 
Zigmantovitsj, Holband, Wilson, Van 
Duuren (85. Drent), Olde Riekerink, 
Roossien. Zuurman (46. Van Buuren), 
Djurovski. Huizingh. 


Na rust bleek MVV-goalie Agu nog 
steeds de bibbers te hebben na zijn 
fout in de eerste helft. Hij hielp FC 
Groningen in de 52e minuut weer in 
het zadel toen hij een schot van Ol¬ 
de Riekerink moest lossen en Dju¬ 
rovski 3-2 zag intikken. Nog geen 
tien minuten later zorgde de Nige- 
riaan opnieuw voor opwinding, 
toen hij Djurovski in het strafschop¬ 
gebied vloerde. Scheidsrechter 
Lammers liet echter genade voor 
recht gelden en wees niet naar de 
stip. 

Het recht zegevierde in de 64e mi¬ 
nuut echter toch, want Mart van 
Duuren bleek sneller dan de gehele 
MVV-defensie. Hij scoorde beheerst 
3-3 voor FC Groningen. 


MVV-trainer Sef Vergoossen had 
met die gelijkmaker minder moeite 
dan met de 3-2 van Djurovski, 
twaalf minuten eerder. „Die treffer 
viel op een ongelukkig moment, 
maar de 3-3 is toch een juiste afspie¬ 
geling van de krachtsverhoudingen. 
Daarna blijkt echter de veerkracht 
van MW als we met tien man ver¬ 
der moeten en toch nog tot gevaar¬ 
lijke aanvallen kunnen komen", 
aldus Vergoossen, die zijn ploeg in 
de 73e minuut getalsmatig in het 
nadeel zag geraken toen Hans Lin¬ 
ders rood kreeg. 

Rood Linders 

De verdediger hield de doorgebro¬ 
ken Mart van Duuren vast. die ech¬ 
ter op de been bleef en nog tot een 
schot kwam. Voor scheidsrechter 
Lammers was het vergrijp ernstig 
genoeg. Derhalve rood voor Lin¬ 
ders, die na het duel op Paasmaan¬ 
dag tegen WV vakantie kan gaan 
vieren. 

Dat het ondanks de numerieke 
meerderheid van FC Groningen uit- 
eindelyk bij 3-3 bleef, was te dan¬ 
ken aan Alloy Agu. De MVV-doel¬ 
man wilde eerherstel voor zijn 
eerdere blunders en tikte in de slot¬ 
fase een vrije trap van Roossien 
knap over de lat. 


Zaalvoetballers ongeslagen 


CATANIA - Het Nederlandse zaal¬ 
voetbalteam met de Limburgers 
Loosveld, Duyzings en Merk heeft 
het kwalificatietoernooi voor de we¬ 
reldtitelstrijd in Catania stijlvol en 
ongeslagen afgesloten. De formatie 
van bondscoach Groenewoud ver¬ 
sloeg Italië met 3-1. 

Beide ploegen waren voor de wed¬ 
strijd ad zeker van plaatsing voor de 
wereldtitelstrijd, die in november in 
Hong Kong wordt gespeeld. In de 
bomvolle sporthal op het eiland Si¬ 


cilië werd vooral gestreden om de 
eer, te meer daar het duel recht¬ 
streeks door de Italiaanse televisie 
werd uitgezonden. 

De Nederlandse ploeg, in 1989 op 
het laatste WK tweede achter Brazi¬ 
lië, won met overtuiging. Groene¬ 
woud sprak van een terechte belo¬ 
ning na acht maanden van voorbe¬ 
reiding. De doelpunten werden 
gemaakt door Rijsdijk, Loosveld en 
Traets. 


Hockeyteams 

produktief 

VUGHT/AMSTELVEEN - De 
Nederlandse vertegenwoordigers 
zijn het hockeytoernooi om de 
Europacup voor bekerwinnaars 
in Vught voortvarend begonnen. 
Bij de mannen konden titelverde¬ 
diger Kampong en HGC tegen 
respectievelijk Grunwald en 
München de eindstand bijna zelf 
invullen. Bij de vrouwen had 
MOP opvallend weinig concur¬ 
rentie te duchten van Skif Mos¬ 
kou. 

Bekerhouder Kampong kon zich 
opwarmen aan de hulpeloze Po¬ 
len van Grunwald: 8-1. Bij rust 
leidde de ploeg van de internatio¬ 
nals Jacques Brinkman en Tom 
van ’t Hek, die halverwege de 
tweede helft zijn net weer herstel¬ 
de knie verder rust gunde, overi¬ 
gens pas met 2-0. 

De enige concurrent van de Ut¬ 
rechters in groep A. HGC. had 
zoals verwacht iets meer moeite 
met de Duitse bekerwinnaar Rot- 
Weiss München, al was dat aan de 
eindstand (7-1) nauwelijks af te le¬ 
zen. 

In Amstelveen gaven de vrou¬ 
wenteams van HGC en Amster¬ 
dam elkaar op de eerste dag van 
het landskampioenentoernooi 
niets toe. Beide teams wonnen 
met 4-0. De prestatie van HGC 
mocht tegen het sterke Engelse 
Slough wat hoger worden aange¬ 
slagen dan de score van de thuis¬ 
ploeg tegen het Noordierse Pega- 
sus. 


eredivis 


n 


sport kort 


• VOETBAL - NEC heeft Ben¬ 
nie Dekker gecontracteerd. De 
25-jarige aanvaller komt momen¬ 
teel uit voor de Ermelose zater- 
dag-eerste klasser DVS’33. Hij 
tekende voor een jaar. 


MVV-Grorimuon RSY 

33 

2 . 

8 

] 

;>!_ 

■ • 

Ajax 

3; 

LiL 

él 

4 Feyenuord 

3" 

1 t 

b 

ö 

4i_ 

-r i 

Yites.se 


1 4 

\< 


■- - 

-- V 

Groningen 

3 i 

14 

9 

H 

.r 


FC Twente 

31 

13 

8 

in 

84 

52-ft 

Roda JC 

31 

12 

16 

9 

84 

8 <\ 8 ', 

RKC 

51 

lu 

13 .... . 

S paria 

3.5 

\ ] 

i 1 ' 

FC Utrecht 

32 

y 

14 

M 

82 

.o y.r 

M V Y 

31 

9 

12 

10 

80 

8 -» -r 

Willem II 

30 

lu 

- 


• _ 

4 ., 4’ 

Volendam 

32 

10 

- 

15 

2 " 

8 . -i t 

SYY Dordrecht 

2 1 

8 

6 

t - 

2 !_ 

8 * 

Fortuna Sittard 

31 

* ó 

! 1 

15 

2 : 

v ;■ 

Graafschap 

31 

0 

8 

17 

2 ' 

l' 

Den Haag 

VVV 

32 
31 

5 

lu 

i . 
L5 

20 

!(■ 

2 . ■ Ti 

Vandaag 19.30 uur 


RSV-RKC SYY Dordreeht-T 

v\ enu- 

Maandag 14.30 uur 


V itesse-Fortuna S 

itta 

rd 

Fevenoord-GraalV 

chi. 

p 

VVV-MVV Willem II-Ginningen 


Dinsdag 20.00 uur 


Koda JC-Ajax 
eerste divisie 


j 5 21 8 6 5u 

35 Ij 12 T 4. 

35 IC n 2 42 

35 IC. in i< 42 

25 1 T 7114! 

36 15 i: 10 41 

35 15 o 12 32 

35 14 10 !1 3P 

36 IC 0 ' 4 31- 

35 15 7 13 37 

35 15 11 11 57 

3o iö lu 1 „ 3O 

35 14 8 13 3t 

35 1) 11 13 33 

36 11 10 15 32 

36 12 6 lu 51 

36 8 12 15 2 '.: 


Zwolle-Emmen 

Cambuur 

RBC 

MAC 

Den Bosch 
Heerenveen 
1 leracles 
NEC 

Veendam 
GA Eagles 
Telstar 
Wagemngen 
AZ 

Haarlem 
Eindhoven 
Helmond Sport 
Excelsior 
Emmen 
FC Zwolle 
TOP 
Zeeland 


Heracles, Cambuur, GA Eagles. Eind 
hoven en NAC periodekampioenenen 
Cambuur kampioen. 

Zwolle-Emmen 2-2 22 Timnr.t rtr.a: 

1-0, 29. Van Oostrum 11 . 49. De Joiix* 
1-2. 53. Kontorman 2 2 (strafschop 
Scheidsrechter Janssen Toc.-ii 
wers: 1315 Gele kaart Gr.emir.k .E.-. 
mem. 

Vandaag 19.30 uur 

Haarlem-RBC 

AZ-NEC 

BW Den Bosch-Wagemngen 
N AC-Eind hoven 
TOP-GA Eagles 
Helmond Sport-Telstar 
Veendam-Excelsior 
Heerenveen Zeeland 
Heracles-Cambuur 

Maandag 14.30 uur 

BW Den Bosch-RBC 
Wagenmgen-N EC 
NAC-TOP 

Helmond Sport-Eindhuven 
Veendam GA Eagles 
Heerenveen-Telstar 
Zwolle-Zeeland 
Haarlem-Cambuur 
AZ-Emm en 


buitenland * 


DUITSLAND 
Vandaag 15.30 uur 

Bochum-Werder Bremt i, 

Eintracht Frankfurt-Wat te:, scheic 
FC N u rn berg - Monc h e r. g. a r. L a c h 
Schalke-Fortuna Dusseldorl 
FC Köln-Karlsruher SC 
Kaïserslautern-MSV Duisburg 
Hamburger SV-Bayer Leverkusen 
Bayern München-VfB Stuttgart 

BELGIË 

Vandaag 20.00 uur 

FC Antwerp-Lummel SK 
(Kwartfinale beker, tweede wedstrijd 


I 


vitesse-fortuna. 


Maandag 14.30 uur 
Scheidsrechter Wegereef 

Vitesse (Selectie). Van de r G. . 
Knoop. Bos. Straal. Van Brenie;.. S: 
ring. Vermeulen. Van den Brom. E- . 
Laamers. Van Arum. Cocu. Hilgers. i 
tuheru. Lueffen. Roelolsen. 

Fortuna Sittard (opstelling He 
Maessen. Dnessen. Samuei. Szalm... 1 
ta. Barmentloo. Mordung LVexe 
Boogers. Janssen Reserves V 
Zwam. Kicken. Paul Janssen. Sneei.i 
De Jong 


vvv-mvv. 


Maandag 14.30 uur 
Scheidsrechter Van Vliet 

WV (selectie)- Roox. Custers. Verft r 
ne. Polman. Rayer. Teeuv. t r,. One V u, 
derbroeek, Dnessen. Venetiaari. Bahan 
gida, Gerostem. Brac-in. Spee Haan 
Weerts. Smits Geschorst Grael' 

MVV: zie verslag MVV Groningen. 


1 ADVERTENTIE 


SUPERGROTE 
ZONDAG IE PAASDAG 
EN 

MAANDAG 2E PAASDAG 

GEOPEND VAN 

10.00-1 8.00 UUR 


GEULHAL 
VALKENBURG L y a bh rgs Dagblad Zaterdag 18 april 1992 • Pagina# Onderstaande bedrijven en instellingen helpen al: 

Bruidsmode Francaise te Brunssum; Geiteclub St. Joost IRIS 2; Rob Adriaans te Roermond; Uitgeversmaatschappij De Limburger BV te Maas¬ 
tricht; Dentip International BV te Roermond; Jan Teven, Glas en Schilderwerken te Horn; BSB Assurantiën te Geleen; Personeelsvereniging 
VSL Vestiging Sittard; MEGA Glas te Heerlen; E. Meuwissen Naaimachinetechniek te Roermond; W.F.J. Penning de Vries te Roermond; D.A. 
Drogisterij Frans Peters v.o.f. te Geleen; Cool Rent te Eindhoven; Bureau van Overveld BV te Eindhoven; Jan Heuts, schilder-, behang-, en 
spuitwerk te Simpelveld; Jack Vrencken, makelaar te Roermond; Technische Groothandel Frige BV te Heerlen; Heinrichs Accountant- en 
administratiekantoor BV te Baexem; SIME Grégoire Interim Management en Consultancy BV te Valkenburg; TEXACO Servicestation te Roer¬ 
mond; DSM Limburg BV te Heerlen; Brand Bierbrouwerij te Wijlre; Lintzen Wegenbouwbedrijf te Sittard; Samenwerkende Kamers van Koop¬ 
handel en Fabrieken te Limburg in Roermond; Bormans BV Modeschoenen te Sittard; Bouw- en Calculatieburo te Heerlen; JEKA Dakpannen 
BV te Tegelen; Roel van Emmerik te Assenray; Decorette Aug. van Wersch v.o.f. te Heerlen; Bouwvereniging Sint Servatius te Maastricht; 
MaastrVht Airport Beek; Installatiebedrijf Piet Vorstemans te Meijel; Marjoleins's Natuurcentrum te Heerlen; BV de Bouwsteen te Echt; Lim¬ 
burgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers te Weert; Pierre Cnoops, buuttereedner; Architectenbureau Henk Wolters BV te Melick; 
Duracarb BV en Duracarb International BV te Weert; KNP Maastricht; LTS St. Joseph; Bouwvereniging St. Servatius te Maastricht; H.A. Lejeu- 
ne BV, elektrobedrijven te Maastricht; Sjöppen Oas, Arabians te Kessel; Recreatiepark Klein Vink te Arcen; Provinciaal Missionarissen van 
Manannhill te Arcen; Technomed BV te Heerlen; Sintra Logistic Services te Venlo; LBO de Cuypers Ine Hermans St. Odiliënberg; Hotel Café- 
Resraurant In den Roden Leeuw van Limburg te Wittem; Mariachi Serenata Mexicana te Maastricht; Alvoka, alles voor kantoor te Maas¬ 
tricht, Autop, garagebedrijf te Montfort; Wagemans Advocaten te Maastricht; Frans Maas te Beek; Autobedrijf Demarteau te Posterholt; 
Thibor Groothandel Projectinrichting te Roermond; Peeters BV Makelaar in Assurantiën te Blerick; Woningvereniging Nuth te Nuth; Jalema 
D vision Filing Systems te Reuver; Peet Siebers Plus Doe het Zelf Markt te Sevenum; Verkoelen, dakbedekkingen te Beegden; Attent Hekwer¬ 
ken te Grubbenvorst; Melis Assurantiën te St. Odiliënberg; Lutteke Architekt te Heerlen; Mega Mix Jansen Venlo BV te Venlo; Autobedrijf 
Heca Brunssum BV te Brunssum; Timmerfabriek C.A. Von den Hoff te Bingelrade; Drukkerij Beijnsberger BV te Heythuysen; Raux Experts & 
Taxateurs te Heerlen; Penitentiaire Inrichtingen Overmaze te Maastricht; Carlo Fijen Schilders- en Spuitbedrijf te Nieuwstadt; Steevens Bakke¬ 
rijen; Fortuna Sittard; Watermaatschappij Limburg; Ad Joritius Maasniel; Dierenkliniek 't Hoogveld Echt; Autobedrijf Centraal te Beegden; 
Komnkliike Mosa BV te Maastricht; Brouwerij Café De Proeverij te Arcen; Uneto Unie van Elektrotechnische Ondernemers te Venray; Planbu- 
ro Witt & Jongen, architecten en ingenieurs te Heerlen; Cuijpers te Heerlen; B&S Glasservice, inbraakschade en reparatie te Ecnt; Elektro 
Martens te Venray; Stichting Multi Functioneel Centrum Gebrook te Hoensbroek; LOZO Limburgse Organisatie van Zelfstandige Onderne¬ 
mers te Venlo; W.G. Kessels, hak- en freeswerk, betonboringen te Meijel; Olivetti System Centre te Heerlen; Quaedvlieg Interieurbeplanting 
te Meerssen; QBM Bouwontwikkeling & Management te St. Odiliënberg; Van der Valk en De Groot BV te Maastricht; Rentmeesterskantoor 
Limburg BV, rentmeesters, makelaars en beëdigde taxateurs te Herten; Hoeveler Expertise te Elsloo; Boels Eijndhoven & Coenegracht advo¬ 
caten; Frans Smeets BV, dakdekkingsbedrijf te Beek; Aqua Nederland, Luberon Waterbehandeling BV te Oosterhout; SV van der Putten 
Verf BV te Uden en Maastricht; Makelaardij Stienstra te Sittard/Heerlen; Dreesen Slagerij te Maastricht; Apro te Roermond; Transportbedrijf 
Biesmans & Zn. te Berg en Terblijt; PTT Post te Maastricht; Jongeren Advies Centrum te Roermond; Aannemersbedrijf Vic Laudy te Sittard; 
Zangkoor CCK te Meers; Patiëntenvereniging Hart- en Vaatziekten te Roermond; Het Bejaardenwerk Maastricht; Stichting Bejaardenzorg in 
Panningen; Firma Pfennings te Sittard; Overkoepelend Orgaan Carnavalsverenigingen in Limburg; Stichting Arbeidsmarkt Werkgelegenheid 
te Maastricht; Hotel De Posthoorn te Schinnen; Nedcar te Born; Vereniging De Zonnebloem te Schinnen; De Senaat van de Marotte te Sit¬ 
tard, Kerkkoor; Woningvereniging Geleen; Vereniging van Rheumapatiënten; Gymclub Hulsberg; Pension De Eyck te Valkenburg; Toneelver- I 
enigmg te Itteren; Stichting Landgraaf te Landgraaf; SOG te Venlo; Woningvereniging te Hoensbroek; Geleens Mannenkoor; Rode Kruis te 
Sittard; Schutterij Oranje te Bocholtz; Negomix, metselspecie te Venlo; Zanggroep De Hofzengers uit Sittard; Kerkbestuur Kessel-Eyk; Kraam¬ 
zorg Centrale Limburg Meerssen en Nuth; Bureau OTV opleiding, training en vorming te Beerze; Een Zate Hermenie uit Meerssen; Bistro 
Bagatel te Roermond; DSM Limburg afdeling Research Geleen; WW-band te Sittard; Vriendenkring Fiets te Wijlre; Een Zate Hermenie uit 
Schmveld; Geulhof Bunde; Wereldwinkel Brunssum; Arco Roosters te Reuver; Sportclub Viktoria te Roermond; Melkhandelaar Hoedemakers 
te Horst; Gordijnen-atelier Schreuder te Bingelrade; Ziekenfonds VGS Limburg; Voetbalvereniging te Sittard; Katholieke Vrouwengilde te 
Heerlen; Flexion fluid power transmission te Roermond; Organisatiecomité OLS Schutterij Kelpen-Oler 1992; Woningvereniging te Hoens¬ 
broek; Dagblad voor Noord-Limburg; De Limburgse Vrouwenvereniging; Personeelsfonds van de Provincie Limburg te Maastricht; FNV 
Limburg; Unie BLHP te Heerlen; Bouwfonds Limburgse Gemeenten te öeleen; NV EPZ electriciteits-productie-bedrijf Zuid-Nederland te Bug- 
genum; LOZO-Visie Weert, maandblad voor de ondernemers in Limburg; Rockwool Lapinus te Roermond; Vrienden van het LSO; Limburgs 
Dagblad; Administratiekantoor Hendrix te Klimmen; Stichting Welzijnswerk Landgraaf; Drukkerij Schrijen-Lippertz BV in Voerendaal; Marlsto- 
ne Studio BV te Maastricht; AAG Adviesburo voor architectuur en groenplanning BV te Landgraaf; Mr. Smedema, makelaardij in onroerende 
goederen te Gennep; Starren BV installatiebedrijf te Maastricht; Scholengemeenschap in Stein; Gulpener Bierbrouwerij te Gulpen; Tummers 
Cremers installatiebedrijven BV te Roermond. 


en alle parikyCeren, ver€nïc*inc?en en ircitantres die he» bec;r 
van 1,5-mnjocn gabbers bij a?emjefc«rcch-\. iUIer? hartelijk d 


J.i ‘ï. ( » ' < 


U helpt toch ook! Stort op giro 777 t.n.v. Nederlandse Rode Kruis Den Haag, 

o.v.v. HELP LIMBURGERS OVER DE SCHOK HEEN. 

Deze publicatie wordt u aangeboden door het Limburgs Dagblad i.s.m. Omroep Limburg 

Limburas Oaablad omroep ® limburg 

C/ Hulsberg Fm 95.3 - Roermond Fm 100.3 


HELP LIMBURGERS OVER DE SCHOK HEEN 
(imburgs dagblad 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 27 


’Renners halen liever punten dan dat ze gaten dichtrijden voor kopman' 

Theunisse hoopt op goed weer Van onze sportredactie 


j^JlK - Gert-Jan Theunisse had drie doelen dit jaar: Milaan- 
^remo, de Waalse klassiekers en de Tour. Het eerste object 
verloren door een longontsteking, de Waalse Pijl door een 
v °or hem ongunstig verloop van de finale en voor Luik-Baste- 
^ken-Luik, die morgen wordt verreden, moet vooral op beter 
Jfeer worden gewacht. En op een beter koersverloop, want 
baanderen, Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl hebben allang 
fteleerd dat ook nu de beste nog steeds niet wint. 

Jegens Theunisse heeft het alles ningen aan de luchtwegen en last 
”l et het puntensysteem te maken, but not least: hij heeft een nogal 
?Kenners halen liever zelf tien punt- schommelende hormoonhuishou- 
dan dat ze het gat voor hun kop- ding. 
dichtrijden. Vroeger, met Post, 
jj er d hij al zenuwachtig als er een r> ■ 
man drie minuten vooruit za- 1560 
£ * n Vlaanderen was het twintig Het is dus geen pretje om Gert-Jan 
i uten en nog zat iedereen te re- Theunisse te zijn. Hoor maar: „Mi- 
v a !) ei l - ^ w p r d daar echt met goed laan-Sanremo ging de mist in, om- 

de ür Z °, als £-,°° k y an d J e fm * le * n dat ik een longontsteking had ge- 
« Waalse Pyl met goed werd En had . Toen het hier goed weer was, 

zie je in Parijs-Roubaix Nijdam met de Omloop Het Volk, lag ik op 
do °P ri Jden. Alleen om zich voor b ed Toen ik beter was, werd het 
e camera s even te laten zien. Er hier slech t, kon ik weer een warme- 
g^echt geen snee in. Ze zaten te re streek opzoeken . ïn de Ronde 
wheeien achter hem. Dat hoeft van Vlaanderen reed ik goed, maar 
r mij ook niet. twee keer lek op belangrijke mo- 

^ menten. In de Waalse Pijl ben ik 

^Uchl ook goed ’ maar laten ze mij ieder- 

f, t een terughalen en fietsen ze niet 

e 'Engel van Oss’ zucht eens diep door als ik meezit in een ontsnap- 
i 1 * kijkt triest uit het raam van zijn ping. Vorige week in het Basken- 
K°tel. Hij heeft ook altijd pech. land hebben we sneeuw en hagel 
^r komen de depressies alweer meegemaakt, ^n Nederland en Bel- 
T^gedreven. Zwarte wolken boven gie was het toen voorjaar. Nu zit ik 
, e Ardennen, waar morgen de vier- hier in de kou en is het daar goed 
c Wereldbekerkoers Luik-Bastena- weer. Noem het maar zoals je het 
J-h-Luik wordt verreden. Gert-Jan noemen wil.” 
jkeunisse beweert: „Ik fiets vier 

beter als de zon schijnt.” StprLrpr 

jH) heeft alles in de hand, zichzelf 

rï°°ral, maar de weersomstandighe- Ze moeten hem ook altijd hebben. 
!£h niet. Desondanks, Gert-Jan Maar één ding weet Gert-Jan Theu- 
i^eunisse is een bijzonder mens. nisse wel: ze krijgen hem niet ka- 
’ervreemd van de maatschappij, pot. Drie beschuldigingen van een 
achterdochtig, verbitterd, ongedul- te hoog testosteron-niveau en een 
’*g en introvert. En dan komen er schorsing van een jaar hebben hem 
k °g die lichamelijke gebreken bij. mentaal sterker gemaakt. Hierna 
fhi heeft het altijd koud, een zwak- nog drie jaar en dan hoeft het hele- 
rug, is bevattelijk voor aandoe- maal niet meer voor Theunisse. Hij 

is dan nog jong, nog net geen 34. 
„Maar ik ben vroeg begonnen, dat 
speelt ook mee.” 

Het kan best zijn dat Theunisse die 
laatste drie jaar slijt in het buiten¬ 
land. Ook al heeft hij veel aan TVM 
te danken. Er zijn aanbiedingen uit 
het buitenland genoeg. „Mijn con¬ 
tract loopt af. In principe blijf ik bij 
Priem, maar als het verschil in de 
aanbiedingen te groot is, ben ik 
echt weg.” 


Op televisie 

jAJIK - De slotfase van Luik- 
Bastenaken-Luik komt morgen 
Rechtstreeks op de televisie. Ne¬ 
derland 3 en BRT 2 zenden de 
geelden uit van 15.00 tot circa 
17 15 uur. 


LUIK-BASTENAKEN-LUIK 


luikC 


iLUIK/ 

\(ANSr 


iBeaufays 


SSprimont 

VAywaille 


^Beaufays 

FORGES 


Houssonlogèi 


Werbomorttï 


Manhay< 


/WRNAYh 

SprimontQ 

,-^ywaNÏej 


Houssonloge 


Baraque^ 
de Fraiture REDOUTE 

■ARemouchamps 

Francorchamps 
r (f) ROSIERaA 

mJORCt ;a } f HAUTE- 

Stoumont'^StaVelotfr^$^ 
Trois-Ponts d&£t~ST 0 KEU' 

HÉZALUS\* 

VV WANNE 


I HAUSSIRE, 


Samrée 


Vielsalmc 


Baraque de Fraiture 


3 Houffalizel 


La Roche 


BT-ROCHj 19 4 199 2 

/ 261 Ion 

L I 


© BASTENAKEN V 


Ronde Stein volgeboekt 

^J®IN - Met start en finish in de Kruisstraat wordt op tweede paasdag 
^ jaarlijkse Ronde van Stein verreden. In Stein komen maandag vier 
tip g °rieën aan de start. De interesse van de amateurs is zó groot, dat 
, ntallen renners teleurgesteld moesten worden. Zij kregen de inschrijf- 
s » art niet daarop het woord Volgeboekt’ per kerende post terug. Wie wél 
I^^en zijn onder meer de streekfavorieten Thoolen, Knarren, Cuypers, 
Meeuwissen en Van Mulken. 

i 4 U ®f r »mma: 12.00 uur B-amateurs/veteranen 50 km; 13.15 uur nieuwelingen 40 km; 14.15 
Junioren 60 km; 16.00 uur A-amateurs 90 km. 


(ADVERTENTIE) 


Tophandbal in Limburg 

Play-offs eredivisie 

landskampioenschap heren-zaalhandbal 

Vandaag 
Stadssporthal Sittard 
20.00 uur 

VGZ/Sittardia ■ Blauw Wit 


Glanerbrook Geleen 
17.00 uur 

Hirschmann/V&L ■ Haka E en 0 • Gert-Jan Theunisse (TVM), hier op de Muur van Huy tijdens de Waalse Pijl in gezelschap van Eddy Boumans < Panasonic): 
Luik-Bastenaken-Luik liever zonder paraplu. Foto: dries linssen 


Meerssen strijdt op twee fronten 


Van onze correspondent 
_ HENKSPORKEN _ 

HEERLEN - In het amateurvoet¬ 
bal wordt vandaag en maandag een 
uitgebreid inhaalprogramma afge¬ 
werkt, waardoor de ranglijsten een 
overzichtelijker beeld krijgen. 

Meerssen wacht een dubbele klus 
op eigen terrein: vanavond het be- 


Fortuna: nog 
drie puntjes 

SITTARD - Veel armslag heeft de 
jongste reeks successen Fortuna 
Sittard nog niet opgeleverd. Welis¬ 
waar is het directe degradatiegevaar 
even geweken, maar de ploeg van 
George Kessler zal nog twee weken 
lang moeten vechten tussen hoop 
en angst. Zeker morgen bij Vitesse 
zal de ploeg uit de Baandert op zijn 
tellen moeten letten. Niet alleen is 
de formatie van Bert Jacobs evenals 
Fortuna aan een uitstekende reeks 
bezig, de thuisclub kan zich met het 
oog op Europees voetbal geen mis¬ 
stap veroorloven. 

Vitesse-Fortuna Sittard wordt dus 
weer een ’fïnale’, waarin de Sittar- 
denaren met de succesvolle forma¬ 
tie van afgelopen weken een punt 
proberen te bemachtigen om de vol¬ 
gende week tegen Volendam het 
eredivisieschap definitief veilig te 
stellen. Want heel Fortuna is ervan 
overtuigd, dat met drie punten klas- 
sebehoud een feit is. 

Rentree Haan 

VW-trainer Henk Rayer kan voor 
het thuisduel van maandag tegen 
MW nog geen opstelling bekend¬ 
maken. Hij heeft zijn hoop geves¬ 
tigd op de rentree van Haan, Roox, 
Vanderbroeck, Venetiaan en Dries- 
sen. Dit vijftal heeft na een blessu- 
reperiode de trainingen hervat. „We 
trainen nog twee keer voor het duel 
tegen MVV om te beoordelen in 
hoeverre ze fit zijn,” meldt Rayer. 


VOETBAL 

Catania. kwalificatie-toernooi WK zaal¬ 
voetbal: ltalie-Nederland 1-3. 18. Rijs¬ 
wijk 0-1, 22. Proietti 1-1. 27. Loosveld 

1- 2, 39. Traets 1-3. Eindstand: 1. Neder¬ 
land 4-7, 2. Joegoslavië 4-5, 3. Italië 4-4, 
4. België 4-3, 5. Portugal 4-1. 

WATERPOLO 

Mennecy. Achtlandentoernooi mannen, 
derde dag: Nederland-Tsjechoslowakije 
11-10 (4-2 3-4 1-2 3-2). Nederland in halve 
finales. 

BILJARTEN 

Cairo. EK driebanden. Poule A: Torb- 
jörn Blomdahl-Stroobants 2-0 (15-2 

15-8), Kuhl-Fouda 2-1 (11-15 15-14 15-6). 
Eindstand: 1. Blomdahl 3-6, 2. Kuhl 3-4, 
3. Fouda 3-2, 4. Stroobants 3-0. Poule B: 
Rudolph-Gonzales 2-1 (8-15 15-5 15-3), 
Jaspers-Nillson 2-0 (15-4 15-3). Eind¬ 
stand: 1. Jaspers 3-6, 2. Rudolph 3-4, 3. 
Nillson 3-2, 4. Gonzales 3-0. Poule C: 
Carlsen-Sakkas 2-0 (15-5 15-6), Zanetti- 
Ohlsson 2-0 (15-4 15-13). Eindstand. 1. 
Zanetti 3-6, 2. Carlsen 3-4, 3. Ohlsson 
3-2, 4. Sakkas 3-0. Poule D: Aquire-Stey- 
laerts 2-1 (15-14 13-15 15-6), Pills-Stenzel 

2- 0 (15-5 15-9). Eindstand: 1. Pills 3-6, 2. 
Aquire 3-4, 3. Steylaerts 3-2, 4. Stenzel 

3- 0. Poule E: Lennart Blomdahl-Laur- 
sen 2-1 (9-15 15-13 15-12), Kurt Ceule- 
mans-Bettzieche 2-1 (10-15 15-8 15-3). 


kerduel tegen Heerlen Sport, maan¬ 
dag de competitiewedstrijd tegen 
Venray. Trainer Piet van Dijk en de 
spelersgroep van de hoofdklasselei- 
der hebben unaniem besloten ook 
'in de bekerstrijd zover mogehjk te 
willen komen’. Dat betekent, aldus 
Van Dijk, ’dat de toeschouwers 
twee dagen een uiterst gemotiveerd 
Meerssen mogen verwachten'. 

FC Vinkenslag krijgt vanmiddag 


een herkansing om de titel te beha¬ 
len in eerste klasse. „Maar dan moe¬ 
ten we wel eerst bij Chevremont 
een punt halen en dat wordt moei¬ 
lijk," vindt trainer Jo Gerards. 

Waubach is uit vorm. Volgens trai¬ 
ner Wim Vrösch worden de kansen 
niet verzilverd, 'waardoor het zelf¬ 
vertrouwen wegebt'. Hij ziet de uit¬ 
wedstrijd tegen RKONS niettemin 
positief tegemoet. „Het herstel 


komt er aan." 

De topper Schuttersveld-Miranda 
in 2A is belangrijk voor de derde 
periode. In 4B speelt de nummer 
een tegen nummer twee. GSV con¬ 
tra Simpelveld. In 4C heeft Wau- 
bachse Boys in de uitwedstrijd 
tegen KVC Oranje genoeg aan een 
gelijkspel om beslag te leggen op de 
titel van de tweede periode. 


Uit de hand gelopen • Kevin Schwantz glijdt over het asfalt . 
nadat hij met zijn Suzuki-machine is weg¬ 
geslipt tijdens de eerste training voor de 
Grand Prix van Maleisië op het circuit van 
Shah Alam. De Amerikaanse 500 cc-coureur 


liep i^erschillende breuken op in de linker¬ 
hand. Schwantz , een van de favorieten, zal 
morgen niet meedoen aan de wedstrijd, de 
derde van het seizoen in de strijd om de 
wereldtitel. Foto: epa 


Eindstand: 1. Blomdahl 3-6, 2. Ceule- 
mans 3-4, 3. Laursen 3-2. 4. Bettzieche 
3-0. Poule F: Jensen-Raymond Ceule- 
mans 2-1 (4-15 15-10 15-11), Efler-Poti- 
kyan 2-0(15-8 15-0). Eindstand: 1. Ceule- 
mans 3-4 (5-2), 2. Efler 3-4 (4-2), 3. Jensen 
3-4 (4-3), 4 Potikyan 3-0. Poule G: Ha- 
vermans-Van Bracht 2-1 (6-15 15-3 15-4), 
El-Messery-Tremoulis 2-1 (13-15 15-13 
15-3). Eindstand: 1. Van Bracht 3-4 (5-2), 
2. Havermans 3-4 (4-4), 3. El-Messery 3-2, 
4. Tremoulis 3-2. Poule H: Arnouts-The- 
riaga 2-0 (15-9 15-5). Connesson-Wein- 
gart 2-0 (15-13 15-6). Eindstand: 1. Con- 
nesson 3-4 (5-3), 2. Thenaga 3-4 (4-4), 3. 
Arnouts 3-2. 4. Weingart 3-2. Kwartfina¬ 
les: Connesson-Torbjörn Blomdahl 3-2 
(13-15 15-9 15-7 9-15 15-13), Zanetfi-Jas- 
pers 3-1 (7-15 15-2 15-12 15-9). Lennart 
Blomdahl-Pills 3-0 (15-5 15-12 15-7), Ray- 
mond Ceulemans-Van Bracht 3-1 (15-14 
3-15 15-8 15-9). Indeling halve finales: 
Connesson-Ceulemans, Zanetti-Lennart 
Blomdahl. 

DAMMEN 

Lent. NK vrouwen. Derde ronde: Ver- 
hoef-Nicole Schouten 2-0, De Boer-Jac- 
queline Schouten 0-2. Graas-Wanders 
1-1, Lanters-Nicolai 0-2, Van Lith-Meij- 


sport in cijfers 


Ier 1-1. Stand: 1. Van Lith, Meijler. Wan- 
ders 5; 4. Nicolai. Jacqueline Schouten 
4; 6. Delia Verhoef (Heerlen) 3; 7. Graas 
2; 8. Nicole Schouten. De Boer 1; 10. 
Lanters 0. 

TENNIS 

Tampa. Mannen, 450.000 gulden. Twee¬ 
de ronde: Agassi-Pistolesi 6-1 6-2. 

Yzaga-Eltingh 6-4 6-4, Woodforde-Wits- 
ken 6-7 6-1 6-3. Davin-Fleurian 4-6 6-3 
6-4. 

Houston. Vrouwen. 650 000 gulden. 
Tweede ronde: Güdemeister-Cioffi 6-2 
6-1, Cecchini-Hack 7-6 7-6. Fulco-Mag- 
dalena Maleeva 6-4 6-3. Derde ronde: 
Garrison-Majoh 6-3 6-4. 

Hong Kong. Mannen. 575.000 gulden. 
Kwartfinales: Courier-Muller 6-2 6-1, 
Chang-Siemerink 6-3 6-2. Gilbert-Mat- 
suoka 4-6 7-6 6-1, Woodbridge-Curren 
walk over. 

RUITERSPORT 

Del Mar. Finale wereldbeker Jucht- 
springen (eerste wedstrijd voor finale): 
1. Fuchs 66.27. 2. Frühmann 67.84. 3. 


Sloothaak 67,86. 4. Gundel 68.94. 5. Wil- 
lemsz Geeroms. 

HANDBAL 

IHF-beker. vrouwen, finale, tweede 
wedstrijd: SC Letpzig-Tempo Partizans- 
ke 28-18. Eerste wedstrijd 24-19. Leip- 
zig wint beker. 

WIELRENNEN 

Nokere. profkoers: 1 Johan Capiot 154 
km in 3.39 uur. 2 Peter Declercq. 3. 
Benjamin van Itterbeek, 4 Paul Haghe- 
doorn, 5. Willem-Jan van Loenhout., 12. 
Tnstan Hofman. 26 Michel Cornelisse. 

HOCKEY 

Amstelveen. Europese bekers voor 
landskampioenen. Mannen. Groep A 
Uhlenhorst-Raemg Club de Paris 3-0. 
Groep B: Atletico Terrassa Lisnagarvey 
3-1, Bloemendaal-Alma Ata 2 0. Vrou¬ 
wen. Groep A: HGC-Slough 4-0. Am- 
sterdam-Pegasus 4-0. Groep B: Western 
Klick-Emtracht Frankfurt 3-1, Club de 
Campo-Stade Francais 3-1. 

Vught. Europese beker voor bekerwin¬ 
naars. Mannen. Groep A Kampong- 
Grunwald 8-1, HGC-Rot Weiss Mün- 
chen 7-1 Groep B Hounslow-White 
Star 8-1 Groep B First Personnel-San 
Sebastian 11, Old Alexandra-Raffel- 
berg 0-0. 


Op de Klos 
kaderkampiocn 

MESCH EIJSDEN - Het kader- 
team van biljartvereniging Op de 
Klos uit Mesch-Eijsden is door 
een thuisoverwinning op hel 
team van Ulestraten kampioen 
van District 9 van de nationale 
kadercompetitie geworden Het 
team bestaat uit Tony Houten. 
Harald Moust. Ludy Keuten en 
reserve Rinus van Parndon. Op 
de Klos speelt op 16 en 17 mei in 
Losser in de halve finales van 
het landskampioenschap. 

Dannv Willems 
leider af 

VILAMOURE - Danny Willems 
heeft op de voorlaatste dag van 
het WK surf in het Portugese Vi- 
lamoure de leidersplaats moeten 
afstaan. In de manches werd hij 
respectievelijk achtste en tiende 
Willems staat nu op een gedeel¬ 
de tweede plaats. 

Van Bracht en 
Jaspers naar huis 

CAïRO - Voor Rini van Bracht 
en Dick Jaspers is het EK drie¬ 
banden in Cairo voorbij. Jaspers 
strandde in de kwartfinales op 
de Italiaan Zanetti, die de Bra¬ 
bander met 3-1 terugwees. Ray- 
mond Ceulemans stootte de illu¬ 
sies van Rini van Bracht omver. 
Hij verloor met 3-1 van de Belgi¬ 
sche grootmeester. 

Vollevbalster 
blijven verliezen 

MONTREUX - Het Nederland 
se vrouwenvolleybalteam, twee¬ 
de van Europa, heeft bij het 
achtlandentoernooi in Montreux 
voor de derde keer verloren met 
0-3. Deze keer waren de Verenig¬ 
de Staten veel te sterk. In 51 
minuten werd het 11-15 2-15 5-15 


(ADVERTENTIE) 


Opel 

Vectra 

SFJ 

Hazzard 
nu v.a. 
fl„ 


Stel, u heeft trek in 'n 
nieuwe auto. Een Opel, 
natuurlijk Dan kunt u twee 
dingen doen: naar Opel 
Bergsteyn in Berg en Terblijt 
gaan, of een bezoekje bren¬ 
gen aan de Jackpotclub in 
Holland Casino Valkenburg. 

Want daar staat nu een 
gloednieuwe Opel Vectra 
SFJ Hazzard voor u klaar. 
Die u in de wacht kunt 
slepen door uw geluk te 
beproeven op de Money 
Honey automaten. 

Een inworp van een 
gulden kan al voldoende 
zijn om naar huis te rijden in 
uw nieuwe Opel. 

Vanaf 14.00 uur bent u 
iedere dag van harte wel¬ 
kom. Correcte kleding is 
een vereiste, net als een 
geldig legitimatiebewijs. Een 
rijbewijs, bijvoorbeeld. 

In de Holland Casino’s 
kom je ogen tekort 

-H ollan d 

Casino 

XwS VALKENBURG. 

0DAPARK, TEL: 04406-15550. 

JACKPOT INFORMATIELIJN: 

06-350.310.50. 50 CT.P.M. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • PaginaJ} 


Gemeente Heerlen 


gevolgen aardbeving Heerlen 


GEMEENTE HEERLEN STELT 
CENTRAAL SCHADEMELDPUNT IN 

De aardbeving van maandag 13 april jongstleden 
heeft niet alleen in de zwaarst getroffen gebie¬ 
den. maar ook in Heerlen de nodige gevolgen 
gehad. Zoals in de andere plaatsen in de getrof¬ 
fen gebieden werden ook de Heerlense officiële 
instanties overstelpt met meldingen. 

Er kwam een enkele melding binnen omtrent 
materiële schade. Meldingen omtrent onveilige 
situaties kwamen niet binnen. Persoonlijke 
ongelukken deden zich eveneens niet voor. 

De ~a:e-éie schade in de regio Heerlen valt mee in 
.e'gen K,-g net de schade in de plaatsen die dichter 
0'i of n "et eoicentrum van de beving lagen. 


e d e d e I i n g 


De gemeente Heerlen heeft besloten een centraal 
meldpunt voor schadegevallen in te stellen. Het doel 
van dit meldpunt is om inzicht te krijgen in de gevol¬ 
gen van de beving. Voor meldingen kunt u vanaf 
dinsdag 21 april a.s. contact opnemen met het 
Gemeentelijk Informatiecentrum in het gebouw van 
de bibliotheek. Het informatiecentrum is telefonisch 
bereikbaar op alle werkdagen van 9.15 tot 17.15 uur 
onder telefoonnummer 045-764614. 

Naar aanleiding van een melding krijgt u een 
schademeldingsformulier toegezonden of uitgereikt. 
Dit dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
vóór 1 juni 1992 op te sturen naar: 

Gemeente Heerlen 

t.a.v. het Informatiecentrum 

Postbus 1,6400 AA Heerlen 

Ook indien u inmiddels een schadegeval bij de 
gemeente heeft aangemeld, dient u alsnog een 
schademeldingsformulier in te vullen en op te 
sturen. Indien er sprake mocht zijn van een gevaar¬ 
lijke situatie of de vrees voor het ontstaan hiervan, 
dient u naast het insturen van de schademelding 
tevens contact op te nemen met de afdeling Bouw¬ 
en Woningtoezicht van de dienst Stadsontwikkeling. 
Overigens wijzen wij er wel op dat een schademel¬ 
ding niet inhoudt dat de schade ook voor vergoeding 
in aanmerking komt. De melding zal worden doorge¬ 
geven aan een comité dat zorg gaat dragen voor het 
beheer en de verdeling van de beschikbare gelden. 
De coördinatie hiervan berust bij de Commissaris 
van de Koningin in de provincie Limburg. 


► 


exclusiviteit nu voor 
een speciale prijs 


zitmeubelen DESEDE twee en driezitsbank ds 73 in leder select zwart van 18.220,-voor 13.650,- 

DE SEDE driezitsbank ds 82 in leder select zwart van 9.900,- voor 7.500,- 

DE SEDE fauteuil ds 23 in leder select zwart van 6.070,- voor 3.650,- 

ROLF BENZ twee en driezitsbank 4200 in leder aubergine van 14.963,- voor 9.500,- 

ROLF EE\Z twee en tweeeneenhalfzitsbank 6800 leder zwart van 12.203,-voor 9.995,- 

ROLF BENZ twee en tweeeneenhalfzitsbank 635 leder/stof van 10.751,-voor 8.500,- 

ROLF 3ENZ hoekbank 200 in stof incl. hoofdsteunen etc. van 13.367,- voor 9.995,- 

ROLF BENZ fauteuil 4500 stof groen van 1.666,-voor 995,- 

CASSiNA fauteuil buil in stof van 4.430,-voor 3.325,- 

LEOLUX tweeeneenhalfzitsbank bora-beta leder saiga zwart van 6.135,-voor 4.995,- 

LEOLUX relaxfauteuil milos in leder topaz zwart van 3.795,-voor 2.995,- 

kasten BEHR tv/hl-fi kast change zwart essen 229 br xll8 ho x 47 di van 9.317,-voor 3.995,- 

BEHR tv/hi-fi kast headline zwart lak 321 br x 110 ho x 46 di van 5.775,-voor 3.995,- 

PASTOE amsterdammer secretaire wit lak 74 br x 135 ho x 50 di van 2.418,- voor 1.495,- 

eetkamers FRONTLINE tafel zwart essen uitschuifbaar 180(260) x 105 x 73 ho van 3.605,-voor 2.895,- 

ARCO tafel basic wit/chroom uitschuifbaar 120 rond (120x180) van 2.335,-voor 1.750,- 


salontafels GALOTTI 
galotti 

GAMMA 

LEOLUX 

ARCO 


frame lak zwart helder glas 90 x 90 x 45 ho 
frame lak zwart helder glas 45 x 45 x 58 ho 
zwart essen blad wortel noten 75 x 135 x 38 ho 
tafel cusco wit lak 80 x 130 x 40 ho 
wandtafel zwart esserVchroom 170 x 50 x 70 ho 


van 1.975,- voor 1.495,- 
van 1.485,- voor 1.095,- 
van 1.950,- voor 1.495,- 
van 915.- voor 650,- 
van 1.075,- voor 595,- 


► 


b'mnenhuisdesign 

voor persoonlijk wonen 


[geleen, rijksweg-centrum 2-2a, telefoon 046-749212 * 


L'w huis op dit formaat in 
de krant kost meestal 
minder dan een maand 
hypotheekrente en 
verkoopt sneller, want: 

Je huis 
in de krant 
brengt mensen 
over de vloer. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

fcn dc makelaar weel van wanten en kranten. 


WIJ HALEN DIE PARTIJ 
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN 
GRATIS BIJ I) OR 

OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN 
NATUURLIJK... 

Bel Sniral als 't gemakkeliik verspreid moet 
worden! 


Fabrieksstiaat 7. 5961 PK Horst i 
telefoon 04709-84222. Postbus 6094 5960 AB Horst 
tax 04709-84333 


Sl’IKAL 


DE SHOW GAAT NIET DOOR! 

Wie voor de komt kan maar beter thuisblijven. 

Tijdens deze SHOW-dagen vindt u alleen maar interessante aanbiedingen 
zoals b.v. onze Volvo 440 Special, 440 GL Freeway en de 460 DL Spirit maar 
ook een groot assortiment occasions tegen zonnige lenteprijzen. 


GEOPEND: 


zaterdag 18 april 10.00-18.00 uur 
maandag 20 april 10.00-18.00 uur 


VOLVO BIERMANS 

Rijksweg 24 Berg en Terblijt Tel. 04406-40574 


ZONDER Wij kochten van de bank 

diverse zeer goed 

uitziende automobielen en bieden te koop aan 

FORD SIËRRA SEDAN DIESEL 1 989 
FORD SIËRRA 5 DEURS STATIONCAR LPG 1990 
FORD MUSTANG 1981 

OPEL KADET STATIONCAR DIESEL 1990 
OPEL OMEGA DIESEL 1990 
OPEL VECTRA 1990 

MERCEDES 240 TD GRIJS KENTEKEN 1984 
MERCEDES 280 S 1982 
MERCEDES 250 DIESEL 1988 

MITSUBISHI LANCER STATIONCAR DIESEL, 
GRIJS KENTEKEN ( 3 STUKS ) 1989 

MAZDA 626 LPG 1987 
MAZDA 626 DIESEL 1987 

VVV GOLF 1987 

ALFA ROMEO 1.3 1989 


WILT U OOK EENS ACHTER HET 

DASHBOARD KUKEN? 

Kom dan naarde Open Dag van Davidson Marley! 

... ■ | iVoordat een dashboard een dashboard is, is er heel wat gebeurd. Op de Open Dag van 

4T 1 ™4?'**™ Davidson Marley kunt u zelf eens zien hoe vakmensen met moderne technieken een stijl- 

^ ■’ vol dashboard kunnen produceren. Iedereen die meer _ 

^wil weten van Davidson Marley, is van harte welkom 1 

g|-4|- H» w. jS |S—op zaterdag 9 mei a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur. Er 
^ II u V tl is ook gezorgd voor kinderopvang. 

Ons adres: Verloren van Themaatweg 7 te Born; ê ' 

*** afslag Born/Sittard-Born/Nieuwstadt (industrieterrein I I 


■ CD 


*« LI IJ tI 

ESI II u o 


2 e paasdag geopend HANOELSONDERNEMING 

JO RÖDN3ER bv 

tnfcoop-vwfcoop roaranda goadar aw 
Kantoor m a gaz U nSnrt cht tngan 


Op dr Sin II 
Ir Schwunrrt 
Tfl. 04404 - 2727 I 


MEI OPEN DAG 
-17.00 UUR 


Holtum-Noord). 


1242 odl 


DAVIDSON MARLEY B.V. 

Davidson Marley B.V. Verloren van Themaatweg 7 Postbus 113 6120 AC Born (L.) Telefoon 04498-92323 Fax 04498-59019 


Op de Bies 33 te Schimmelt ^ Hmburgs dagblacT Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 29 


sport 


Ria Vestjens: 'Ooit hoop ik bondscoach te worden' 

Het geruisloze afscheid 

uit Ria’s carrière vond 
plaats in 1979. De jonge 

i j ~JÊ j voetbalspeelster werd, voor 

van een topvoetbalster 

B Beatrix. Foto: NFP 


| Van onze correspondent 
k._PIERRE FRAMBACH 


JÊVEROY - Veertien jaar 
was Ria Vestjens, zij 
afgelopen zondag 33 
p> een vaste waarde in het 
.^derlandse damesvoetbal- 
i. ar h- In deze periode droeg zij 
minder dan 54 keer het 
r^nje-shirt, dat de laatste ja- 
11 werd opgesierd met de 
pvoerdersband. Een uitzon- 
' e dijk lange interlandcarrière, 

• a 3raan Ria Vestjens zelf een 
r?de heeft gemaakt. Vrij ge- 
^oos, maar met veel spijt. 

^ „Ik had beloofd dat ik 
twee jaar zou doorgaan 
£ e t het nationale team. De be¬ 
ding werd me plots te groot, 
jj-^st een volle dagtaak moest 
^nog vier keer per week voor 
nationale team trainen. Ik 
^ echt aan het plafond en 
^° e lde dat dit tot problemen 
P°est leiden”. 


^ 0, oenien 

v ^ ens de laatste interland, Neder- 
^ Griekenland, stond Ria niet 
0 in het veld. Voor zo’n 2.500 
jr^ehouwers werd Ria van de tri¬ 
jste geplukt. Uit handen van de 
j j, Jidsbestuurder Toon Janssen, die 
IF damesvoetbal in zijn portefeuil- 
» a ^eft zitten, kreeg zij een KNVB- 
, dnneringshorloge en bloemen. 

^ dat was dat of toch niet? „Neen, 
ji. fe ite niet”, zegt Ria Vestjens. „Ik 
. Jf nog steeds betrokken bij het 
tonale damesteam. In welke hoe- 
^dgheid moeten we nog onder¬ 
daken. Duidelijk is in elk geval, dat 
groep mij nog nodig heeft. Een 
j^tal van de jongere meiden wil 
^g hebben dat ik erbij blijf. 

jjdniUIig 

tj° er ri het maar een soort tussensta- 
L° n tussen de groep en de bond- 
^ainer. We gaan er in elk geval nog 
jj* ^ er praten. Met de hele groep heb- 
" We destijds afgesproken, dat we 
jaren tot aan de final, van het 
y j/h samen zouden doorgaan. Door 
y ij/ feit dat ik nu heb afgehaakt voel 
^ hie toch een beetje schuldig. Het 
^ enerzijds een grote fysieke be- 
! • ting, waarbij ik steeds meer 
a gst kreeg voor zware blessures, 
^derzijds had ik ook een soort 
Redactie: 

Arno Römgens 


op zaterdag Landgraafse club uit as herrezen 

Kakertse Boys klaar 
voor vierde klasse 


Van onze correspondent 

LANDGRAAF - In de eerste klasse 
C van de Afdeling Limburg is het 
dit jaar ongemeen spannend. De ti¬ 
telstrijd leek lange tijd te gaan tus¬ 
sen RKTSV en Wijnandia, maar W 
Kakertse Boys, dat ook nog goede 
kansen heeft op de eerste periodeti- 
tel, heeft zich inmiddels ook in de 
titelstrijd gemengd, en klopt steeds 
nadrukkelijker op de poort van de 
vierde klasse KNVB. Zeker na het 
2-2 gelijkspel, afgelopen zondag, te¬ 
gen RKTSV. „We zijn er klaar 
voor,” zegt men bij Kakertse Boys, 
een kleine sfeervolle vereniging, die 
na veertien jaar wel weer eens uit 
de anonimiteit wenst te treden. 

Het Kakert-complex is ingeklemd 
tussen een excentrisch gelegen vil¬ 
lawijk en een ouderwertse volks¬ 
buurt. Op het schilderachtig gele¬ 
gen hoofdveld wordt getraind. Een 
trainingsveld ontbreekt. De accom¬ 
modatie is schamel en maar net vol¬ 
doende. Secretaris is Wiel Mulders. 
De ex-wethouder van Schaesberg 
en later Landgraaf, moest zijn func¬ 
tie na een hartoperatie in 1985 opge¬ 
ven. Politiek is hij nog altijd actief 
als CDA-gemeenteraadslid. Hij: „Ik 
woon in deze wijk en werd in 1985 
benaderd om ’iets’ voor de vereni¬ 
ging te gaan doen.” Dat ’iets’ groei¬ 
de uit tot heel veel, want Mulders, 
die „in meerdere opzichten een fail¬ 
liete vereniging aantrof’, slaagde er, 
mede door zijn ingangen in het cir¬ 
cuit, in om de vereniging weer op 
de rails te krijgen. 

Anno 1992 is de vereniging, met 
amper honderd leden, financieel 
volkomen gezond. Een knappe 
prestatie als men bedenkt dat de 
vereniging geen cent subsidie 
krijgt, omdat men geen jeugd heeft 
en middenstand vrijwel ontbreekt 


in de wijk. Kien-inkomsten, pro deo 
werk en vindingrijkheid lijken de 
balans in evenwicht te houden. 
„Overwegingen aangaande de le¬ 
vensvatbaarheid van Kakertse Boys 
zijn vooralsnog niet aan de orde in 
de gemeenteraad,” verklaart Mul¬ 
ders desgevraagd. „Dit is ook niet 
zomaar een vereniging. We vervul¬ 
len een sociaal-maatschappelijke 
functie naar de wijk toe.” 

Speler-trainer is Sjef Odekerken. 
De 43-jange ex-speler van Groene 
Ster werd theoretisch geschoold otf 
het CIOS en leerde de praktijk aafc 
de hand van een aantal gereputeer¬ 
de oefenmeesters zoals Adam Fi* 
scher, Bert Isenborghs, Karei Wir§ 
génfeld, Boeb Bechholz, Le£ 
Steeghs en Wim Logister. Na d<J 
leerschool bij RKONS wilde hij hök 
twee jaar geleden wel eens op eige£ 
benen proberen. Odekerken: „Ik 
heb zestien jaar als leraar lichame¬ 
lijke opvoeding gewerkt in Land¬ 
graaf en heb daarnaast getraind bij 
RKONS. Voor het seizoen heb ik 
spelers, allemaal jongens uit Land¬ 
graaf, die ik ken en die elkaar ken¬ 
nen, en waarvan ik weet dat ze ook 
qua karakter bij elkaar passen, ge¬ 
vraagd om voor ons te spelen." 

Een voortreffelijke formule zo 
bleek, want ondanks het inpassen 
van zeven nieuwe basisspelers klik¬ 
te het van meet af aan. „Om uit de 
onderafdeling te komen moet je 
naast technische capaciteiten, die 
we zeker hebben, ook knokkers 
hebben. Met een zevental bouwvak¬ 
kers in de ploeg zit dit wel snor b(j 
Kakert. Die jongens weten wat wer¬ 
ken is." Een van die jongens is en 
aanvoerder Hub Wijnants, wiens 
grootvader, in 1947, Kakertse Boys 
oprichtte. „Voetballend komen we 
in de vierde klasse beter tot ons 
recht,” weet hij beslist. 


plichtsbesef ten opzichte van de 
scholen waar ik les aan geef. Jaren¬ 
lang hebben ze me steeds in alles 
gesteund en geholpen. Maar, hoe 
gek het ook klinkt, ik voel nu de tijd 
gekomen om iets terug te doen aan 
de scholen en mijn collega’s”. 

Toekomst 

Ria Vestjens heeft ongemerkt een 
grote stempel op het nationale vrou¬ 
wenvoetbal gedrukt. Eens zorgde 
zij voor een landelijke primeur door 
als eerste vrouw het hoogste trai- 
nersdiploma te behalen. Uit die op¬ 
tie was het niet verwonderlijk dat 


bondscoach Bert van Lingen haar 
altijd bij alle beslissingen rond het 
damesvoetbal betrok. Ria was ook 
grote voorstander van de verleden 
jaar ingestelde drie landelijke 
hoofdklassen voor het damesvoet¬ 
bal. Nu, een seizoen later, betwijfelt 
zij zelf of dat nu zo gunstig is. „Je 
merkt nu duidelijk dat in elke klas¬ 
se een aantal topteams de dienst 
uitmaken. De rest hangt er maar 
zo’n beetje bij. Ik denk dat we uit¬ 
eindelijk in Nederland naar een 
dameshoofdklasse toe moeten. 

Maar dat is denkwerk voor de toe¬ 
komst waarbij ik dan nog steeds 


hoop een stevige vinger in de pap te 
hebben”. 


Contract 

Over haar nabije toekomst heeft Ria 
Vestjens al gefilosofeerd. „Het vol¬ 
gende seizoen stop ik met voetbal. 
Ik heb een contract getekend bij het 
Brabantse Den Dungen om daar als 
trainer te beginnen. Hoe dat verder 
verloopt wachten we maar af. Een 
ding hoop ik echter nog te bereiken. 
Dat is om nog eens damesbond- 
strainer te worden. Mijn kansen 
daarop schat ik toch wel hoog in!” 


Winnaar GSV-Simpelveld heeft titel voor oprapen 

Wedstrijd van : 
de waarheid 


amateurs in actie i 


, *aszaterdajf 

invang 18.00 uur) 

Ij^fdklasse C 
y'*helmina’08-Longa 
v* Oray-Panningen 
^fgriet-Udi’19 
Halsteren 

klasse F 

faunt-FC Vinkenslag 

D^eede klasse A 

r anda-Kolonia 

k' V ^ ede klasse B 

s lou-Born 

klasse B 

eit ania-RKBSV 

klasse D 

gci^ Mctenk 
sfSV-Tigüeja 
SnP ‘«-RKDEV 
18-IVO 

SV M , ne SVEB 
Meerlo-Helden 

H(?, rd l e klasse C 
ÏY^ 1 St ’hmvelcl 
' jr acht-SVK 

klasse D 

«kdfc-ovcs 

klasse F 

Buys-RKVB 

^gden-Haelen 

ronde 

•'>sen-Heerlen Sport 


Paasmaandag 

(aanvang 14.30 uur) 

Hoofdklasse C 

DESK-Geldrop 

Margriet-Longa 

Halsteren-Baronie 

SVN-Udi’19 

SV Meerssen-Venray 

TSC-EHC 

Panningen-Wilh. '08 

Eerste klasse F 

Heer-Roermond 

RKONS-Waubach 

Blerick-Limburgia 

Tweede klasse A 

Kolonia-RKVCL 
Bunde-SCG 
RVU-Heerlen Sport 
Schuttersveld-Miranda 

Tweede klasse B 
Belfeldia-RKMSV 
Haslou-FCV 
De Ster-Susteren 

Derde klasse A 

Leonidas-LHB/MC 
SV Hulsberg-Scharn 
Sanderbout-Berg’28 

Derde klasse B 

Mi nor-Heksen berg 
Bekkerveld-Vijlen 
Heerlen-Vaesrade 
Groene Ster-Voerendaal 
RKBSV-VKC 

Derde klasse C 

Swift’36-FC Oda 
Obbicht-Crescentia 
Rios’31 -Brevendia 

Derde klasse D 

Helden-MVC’19 
Meterik-SC Irene 
SVEB-Sparta’18 


IVO-SSS’18 

RKDEV-HBSV 

Tiglieja-Vitesse’08 

Vierde klasse A 

lason-RKASV 

Vierde klasse B 

W Groen VC-Spclub'25 
GSV'28-Simpelveld 
RKVVM-Gulpen 
Oranje Boys-Banholtia 

Vierde klasse C 

Waubachse Boys-Laura 
Centrum Boys-Heilust 
Schinveld-SVK 
RKSVB-KVC Oranje 

Vierde klasse D 

Kluis-RKDFC 

OVCS-SVE 

Mariarade-KEV 

Langeberg-Stadbroek 

Vierde klasse E 

Linne RKSVW 

SVH’39-Maasbracht 

IVS-Thorn 

Stevensweert-Roosteren 

Vierde klasseV 

Vietoria-Haelen 
Nunhem-Moesel 
Eindse Boys-RKESV 
EMS RKVB 

Vierde klasse G 

Bevo-VCH 

GFC'33-Swalmen 

Vierde klasse H 

Aehates-Oostrum 
Koningslust-Leunen 
Melderslo-Wanssum 
RKDSO-Swolgense Boys 
Montagn.-Wittenh. 
Ysselsteyn-S’vogels’28 


Van onze correspondent 
-- - WILLY WINGEN _ 

- Een aantal seizoe- 
jy. Beleden was het nog alle- 
aai zo overzichtelijk. De kam- 
la/* en P rom oveerde en alleen de 
s ; degradeerde(n). Zo 

„ Pel was dat. De amateursec- 
KNVB wilde echter in 
bal °i^ ln S var » het betaalde voet- 
com P e tities spannender 
Ook en ‘ P er i oc *etitel deed dus 

intr ama f eur voetbal zijn 

de i ^ e . en op ma nier kon ook 
so;. u °’ een m inder goede 
DH? üensslart had> alsn og in de 
b•- Jiï en vallen. Dat het mes daar- 
J van twee kanten sneed {er 
e ;Vr nu immers grotendeels een 
nae gemaakt aan soms onver- 
ikkehjke Verkooppraktijken) 
a -s voor de bond mooi meege¬ 
ren, al kon die koopmans- 


mentaliteit niet helemaal worden 
uitgebannen. 


Kampioen 


De kampioen promoveert nog 
steeds en de laatst geklasseerden 
ontkomen nog steeds niet aan 
degradatie. Maar de kans om te 
degraderen is behoorlijk toege¬ 
nomen, omdat er in de eerste tot 
en met de derde klasse liefst drie 
clubs de klos moeten zijn. In de 
vierde klassen spelen alleen de 
nummers elf en twaalf volgend 
seizoen in de afdeling Limburg. 

Wilhelmina’08 legde vorig sei¬ 
zoen na een miserabele sei- 
zoensstart verrassend beslag op 
de derde periode, waarna promo¬ 
tie naar de hoofdklasse volgde. 
Het hele jaar tobt de Weerter for¬ 
matie echter al en Gerrie van 
Berlo, halverwege vorig seizoen ' , :: r 


gg A 
1 Zelihsen (rechts) tegen Erik Muijrers: ,£impelveld is aan zet.’ 


Foto: PETER ROOZEN 


Spanning bij amateurs 
naar hoogtepunt 


als 'reddende engel’ binnenge¬ 
haald, werd een paar maanden 
geleden na een aantal ongenuan¬ 
ceerde uitspraken aan de kant 
gezet. Trainer Hans Leushuis 
weigert de handdoek vooralsnog 
in de ring tq werpen, al was aan¬ 
voerder Wim Bruynaers afgelo¬ 
pen zondag na het catastrofale 
verlies tegen mededegradatie- 
kandidaat Udi’19 (’lk geloof, dat 
een aantal spelers de moed al 
heeft opgegeven’) heel wat rea¬ 


listischer, over wie DESK naar 
de eerste klasse zal volgen. 

FC Vinkenslag neemt Wilhelmi- 
na’s plaats ongetwijfeld in. Voor 
degradatie uit 1F komen naast 
Veritas, nog een handvol clubs 
in aanmerking. Roermond, Lim- 
burgia, Heer, Sittard en Volhar¬ 
ding (beide laatsten hebben de 
slechtste papieren) maken uit 
wie de Neeritterse ploeg naar de 
tweede klasse vergezelt. 

In de tweede klasse A gaat de ti¬ 


tel in ieder geval naar Maastricht 
(RKVCL of Standaard) en is de 
situatie voor het trio RVU, Bun- 
de en met name Caesar erg be¬ 
roerd. Lindenheuvel en FCV 
maken in 2B uit wie kampioen 
wordt. Verder zijn alleen Quick- 
’08 en Born relatief veilig. Alle 
andere clubs kunnen (theore¬ 
tisch) degraderen, al lijken 
PSV’35 en Venlosche Boys daar 
het meest voor in aanmerking te 
komen. 


Van onze correspondent 
_ MAARTEN DE KEVER _ 

GUTTECOVEN - In de vierde klas¬ 
se B staat maandag de topper tus¬ 
sen GSV’28 en Simpelveld op het 
programma. Het verschil tussen de 
nummer een van de ranglijst 
(GSV’28) en de nummer twee is een 
punt. Bij winst van een van beide 
ploegen kan de winnaar zich, met 
nog twee wedstrijden voor de boeg, 
bijna kampioen worden. Toch zijn 
ze vooral in Simpelveld nog een 
beetje voorzichtig, want er staan na 
maandag nog twee zware wedstrij¬ 
den op het programma, tegen 
Sportclub’25 en Banholtia, terwijl 
GSV’28 het nog moet opnemen te¬ 
gen Keer en Geertruidse Boys. 

Aanvaller Erik Muijrers van Sim¬ 
pelveld is optimistisch: „Het moet 
te doen zijn, maandag. Het is onze 
laatste kans, maar aan een voorspel¬ 
ling waag ik me niet. Een ding is 
echter zeker: de wedstrijd leeft in 
Simpelveld. Er zullen tussen de 
tweehonderd vijftig en driehonderd 
toeschouwers met ons meekomen 
en die steun kunnen we gebruiken, 
want GSV is een sterke ploeg. Het 
zal niet gemakkelijk worden.” Een 
constatering die door de 29-jarige 
Leon Zelihsen, een van de aanval¬ 
lers van GSV’28 beaamd wordt. 

„Het wordt een spannende pot. We 
hebben in de uitwedstrijd al ge¬ 
merkt, dat Simpelveld erg sterk is, 
maar het grote verschil is dat wij in¬ 
dividueel erg sterke spelers hebben 
die een wedstrijd in hun eentje kun- 


RKMVC (3A), Voerendaal (3B) 
en Megacles (30 zijn al gedegra¬ 
deerd. Belangrijk in deze klassen 
is echter om de negende plaats te 
ontlopen. Die positie geeft name¬ 
lijk ’rechf om in een halve com¬ 
petitie met de andere nummers 
negen uit 3A, 3B en 3C en de 
nummer 10 uit 3D uit te maken, 
wie de in totaal dertiende degra¬ 
dant in de derde klassen wordt. 


Dit om het aantal verenigingen 
in iedere derde klasse weer op 
twaalf te krijgen. Het gevolg 
hiervan is echter wel, dat er in 
één van de vierde klassen van 
komend seizoen eenzelfde situa¬ 
tie zal ontstaan als nu in 3D (13 
verenigingen) het geval is. Com- 
petitieleider Ton Verkoyen ver¬ 
wacht echter, dat een op stapel 
staande fusie de zaken alsnog ge- 
lyk zal trekken. 


nen beslissen terwijl Simpelveld 
collectief zeer goed is.” 

„Dat klopt”, vult Erik Muijrers aan, 
„conditioneel zijn we even sterk. 
Simpelveld heeft allemaal modale 
spelers en een heel sterk collectief. 
Daardoor hebben we de hele com¬ 
petitie ook constant gevoetbald.” 
„Dat heeft bij ons te wensen overge¬ 
laten”, aldus Zelihsen, de 29-jarige 
aanvaller van GSV. „We hebben on¬ 
nodige punten verloren tegen ploe¬ 
gen waar we eigenlijk niet van 
mochten verliezen. Maar je moot* 
niet vergeten dat we al vanaf de eeK 
ste wedstrijd op de eerste plaatj* 
staan. En iedereen wil van de kopkfl 
per winnen, dus de tegenstander 
altijd uiterst gemotiveerd.” *4 

Doelpunt :* 

Ondertussen is er, in geval van prd* 
motie, ook al gedacht aan volgend? 
seizoen. Bij Simpelveld blijft het*! 
team compleet, bij GSV nagenoeg. 
Beide ploegen gaan uit van handha-* 
ven, maar zover is het nog niet. „Het? 
is onze laatste kans,” mijmert Erik* 
Muijrers, in het dagelijkse leven? 
student aan de HEAO in Sittard.* 
„We hadden niet verwacht om voor? 
het kampioenschap in aanmerking? 
te komen, maar nu die mogelijkheid J 
zich voordoet, waarom niet ?” Leon» 
Zelihsen denkt nog even aan de net? 
afgelopen training. Het woord kam- * 
pioenschap werd meermalen uitge-? 
sproken. Hij heeft er alle vertrou-? 
wen in dat het gaat lukken en als? 
het even meezit scoort hij maandag ? 
zijn tweede doelpunt. Het eerste, en 5 
tot nu toe enige, scoorde hij in de’ 
uitwedstrijd tegen ...Simpelveld. ? 


Ook in de vierde klassen is nog 
geen titel vergeven. Stadbroek, 
Vlodrop, VOS, Roggel en Oos- 
trum proberen het ’t volgend sei¬ 
zoen in de afdeling Limburg. De 
kampioenen hieruit promoveren 
rechtstreeks naar de vierde klas¬ 
se KNVB. Daarnaast heeft de 
afdeling dit seizoen ook een no¬ 
viteit, want ook hier strijden 
clubs via periodetitels om de ex¬ 
tra promotieplaatsen. 

Al met al dragen deze ontwikke¬ 
lingen er wel toe bij, dat de com-. 
petitie die op 3 mei voorbij moet. 
zijn (3D uitgezonderd, want dat 
wordt pas 17 mei) in de maand 
mei een aardig verlengstukje zal 
krijgen. „Op 28 mei zullen we er 
echter helemaal uit moeten zijn. 


En dat zal ook wel lukken,” al¬ 
dus Verkoyen. 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 


limburgs dagblad sport 
HEERLEN - Hij slaat 
de ene na de andere 
topper uit het lood. 

Zonder respect. 
Zonder mededogen. 
Edberg, Becker, Stich. 
Richard Krajicek mept 
ze een voor een murw 
met zijn snoeiharde 
service. Met snelheden 
van meer dan 200 km 
per uur catapulteert de 
1.96 meter lange 
Hagenaar de ballen 
naar zijn tegenstander, 
die dan doorgaans 
kansloos is. Richard 
Krajicek is de 
’shooting star' van het 
jachtige tenniscircus. 
Binnen twee jaar klom 
hij van de 

vierhonderdste naar de» 
zestiende plaats op de 
heilige ATP-ladder. 
„Ik stond er even bij 
stil, maar ben er niet 
op gefocussed. Het is 
namelijk niet mijn 
einddoel”. Het 
twintigjarige 
serveerkanon is 
ambitieus, hongerig en 
wil meer. Een absolute 
topvedette worden. 
„Tijdens Roland 
Garros vorig jaar 
stopte een auto op de 
Champs Elysees. Een 
meisje schreeuwde: hé 
Krajicek. Dat vond ik 
gaaf’. 


Reuzedoder Krajicek kent geen pardon 


VA’ tennis op intuïtie; 
ik speel zoals ik me voel’ 


Zijn talent werd al op zeer 
jeugdige leeftijd gecultiveerd 
door zijn ouders Petr en 
Ludmila. Tsjechische 
immigranten, die in hun zoon 
de toekomstige Mozart van het 
tennis zagen. Richard Krajicek 
was een vechter, maar vaak ook 
taai en nukkig. Hij kon 
moeiteloos een wedstrijd 
weggeven als hij ineens de pest 
in kreeg. Dan sloeg hij de ballen 
opzettelijk uit of zwaaide hij in 
een emotionele uitbarsting wild 
met zijn racket. De Krajicek van 
nu is minder grillig, wispelturig 
en onbehouwen. Hij is 
volwassener. 

Kr^jicek is rustiger geworden. 
Hij heeft duidelijk baat bij de 
haptonomische trucjes van 


door 

FRANS 

DREISSEN goeroe Ted Troost, die sinds 
eind 1989 tot zijn tennisfamilie 
behoort. Onder de bezielde 
begeleiding van Troost verloor 
Kr^jicek zijn wilde haren. 
„Vroeger kon ik me ontzettend 
kwaad maken. Je wilt geen 
fouten maken en maakt ze toch. 
Daar kon ik niet tegen. Dat 
irriteerde me. Nu ben ik niet 
meer zo wild”. 

Hij flipt alleen nog uit op de 
dansvloer van een 
Amsterdamse discotheek. „Af 
en toe moet ik er gewoon eens 
tussenuit. In het circuit heb je 
namelijk geen sociaal leven. Je 
leeft uit het koffer. Meestal zeg 
ik: de sport gaat voor. Maar dat 
kan niet altijd. Het 
gedisciplineerde leven gaat me 
echter steeds beter af’. 

Avontuur 

Krajicek is een losbol. Een 
flierefluiter. Ruim twee jaar 


geleden koos hij voor het 
avontuur. „Ik had het op school 
wel gezien”. Hij gooide de deur 
van de leslokalen tussentijds 
achter zich dicht en besloot als 
tennisprof zijn geluk te 
beproeven. Na een moeizaam 
begin schreef hij exact een jaar 
geleden in Hong Kong zijn 
eerste en tot dusver enige 
GP-toemooi op zijn naam. „En 
opeens was ik niet meer dat 
sukkeltje dat satellietjes 
speelde”. 

Krajicek steeg op de ranglijst en 
steeg in achting. In augustus 
kende hij in New Haven geen 
pardon voor Stefan Edberg en 
tijdens de Open Australische 
van dit jaar bereikte hjj zelfs de 
laatste vier. Om vervolgens te 
moeten capituleren voor een 
door overbelasting 
protesterende pees in de 
rechterschouder. Kr^jicek trok 
zich terug voor de halve 
eindstrijd tegen Jim Courier. 
„De moeilijkste besüssing van 
mijn leven”. Maar zijn naam 
was definitief gevestigd. 

In Nederland wordt Krajicek 
bejubeld als de 'nieuwe Tom 
Okker’, achttien jaar geleden de 
nummer drie van de wereld. In 
het buitenland wordt zijn 
ontwikkeling met stijgende 
verbazing en bewondering 
gevolgd. De Hagenaar blijft 
nuchter onder alle loftuitingen. 
„Tennis is maar een spel. Het 
moet leuk blijven”. Krajicek 
doet nooit moeilijk. Hij verbaast 
zich er over dat andere spelers 
zo bloedserieus met hun Vak’ 
bezig kunnen zijn. „Pat Cash 
speelt alleen met rackets van 
een bepaald gewicht. Ik pak er 
een en sla ermee”. 

Wisselvallig 

Krajicek leeft bij de dag. Tot 
ongenoegen van trainer Rohan 
Goetzke, die zich nog 
regelmatig stoort aan de bij 
vlagen schijnbaar totale 
desinteresse van zijn pupil. 
Krajicek is namelijk te 
wisselvallig. De ene dag speelt # Richard Krajicek heeft geen respect voor de gevestigde tennisorde. Edberg, Becker en Stich 
maakten al kennis met het serveer geweld van de twintigjarige Hagenaar, die hard op weg 
is naar een plaats in de top-tien van de heilige ATP-ranglijst. Foto: reuter 


hij de sterren van de hemel. Het 
volgende etmaal mept hij de 
ballen onherkenbaar slecht over 
het net. „Vaak is het alles, soms 
niets”, merkte Jim Courier 
treffend na de recente finale van 
Tokio op. Maar Krajicek maakt 
progressie en wordt 


evenwichtiger. Hij leert, doet 
ervaring op en wordt fysiek en 
mentaal sterker. „Met meer 
training moet ik constanter 
worden. En door veel te winnen 
krijg ik meer zelfvertrouwen”. 

Power en precisie. Dat zijn de 


sterkste wapenen van Krajicek, 
die in zeventien partijen al 207 
aces sloeg. Hij heeft een 
uitgelezen balgevoel en 
vertrouwt vooral op zijn 
vernietigende service en zijn 
degelijke forehand. „Ik tennis 
op intuïtie. Ik gok en neem 


risico’s. Ik speel zoals ik me 
voel. Zonder al te veel na te 
denken. Wie denkt raakt in 
paniek, gaat experimenteren & 
is verloren”. 

De gravelbaan is zijn favoriete 
werkterrein. Ofschoon de lang e 
en zwaargebouwde Krajicek er 
voordeel bij heeft dat de 
balwisselingen kort duren, 
schuwt hij de tweekamp niet. 
„Ik speel graag op gravel. Da# 
kan ik me lekker op afbeulen 
Krajicek oogt slungelachtig, 
laconiek. En hij worstelt met 
het stigma van een luie 
opdonder. „Van kinds af aan 
meegekregen. Eens lui, altijd 
lui”, zegt de Hagenaar een 
tikkeltje verontwaardigd. „D ^ 
zal ik wel nooit meer vanaf 
komen. Terwijl het enige luie 
aan mij alleen nog is dat ik we* 
eens te laat naar de bal ga”. 


Top-tien 

Kr^jicek sluipt langzaam naar 
de top. Dat vergt tijd en geduld 
„Om in de top-tien te komen, 
moetje iets heel bijzonders 
kunnen”. Krajicek sleutelt 
daarom hard aan zijn spel, dat 
bij lange na nog niet volmaakt 
is. Er valt nog het een en ander 
aan op te merken. Krajicek is 
vanwege zijn lengte te statisch 
en te traag. Bovendien ontbeet 
zijn backhand nog de nodige 
kracht. 

Maar Krajicek komt er wel. De 
Hagenaar, die vorig jaar een h# 
miljoen bij elkaar mepte en da* 
bedrag dit seizoen ruimschoots 
zal overtreffen, is geduldig. Hij 
staat niet stil bij zijn zestiende 
plaats. „Ik wil meer. De beste 
speler van de wereld worden”- 
Volgende week duikelt hij wee r 
op de ranglijst, omdat hij zijn 
vorig jaar in Hong Kong 
vergaarde punten niet 
verdedigt. „De ranking boeit m* 
op dit moment nog niet zo. Ik 
kijk vooral naar de grote 
toernooien. Roland Garros en 
de US Open. Daar wil ik 
vlammen. Daar moet ik scoren 

„De Olympische Spelen? Nee, 
die zeggen mij niets. Geen 
belangstelling. Ik ben alleen 
geïnteresseerd in de 100 meter 
finale met onder meer Carl 
Lewis”. Richard Krajicek. Hij * 5 
en blijft een vreemde snuiter. ! 


In de ban van badminton Bondscoach 
lluuh Franssen: 

honderdman 
of levenswerk ? 


De 39-jange Huub Franssen is 
een man die het werk met 
schuwt. De Roermondenaar is 
naast leraar economie aan de 
Scholengemeenschap 
Swalmen/Reuver actief als 
clubcoach bij Boonen/BC 
Roermond, distnetstramer en 
bondscoach. Die laatste 
functie gaat in vanaf augustus 
van dit jaar. Wat Franssen 
betreft, is er geen sprake van 
het combineren van taken, 
maar gewoon van toevoegen. 
„Het komt er gewoon bij, nog 
meer uren maken dus.” 

Daar moet toch wel een grote 
liefde voor zijn sport aan ten 
grondslag liggen. Een sport die 
voor leken met meer lijkt dan 
een strand spelletje, beoefend 
door buikige dertigers die 
elkaar het balletje - of in dit 
geval de shuttle - toespelen. 

Schoonheid 

„Dat heeft niets te maken met 
badminton, dat is een andere 
dimensie,” aldus de in 
Stmpelveld geboren Franssen. 
„Als ik de schoonheid van de 
sport zou moeten beschrijven, 
dan kom ik met onder 
woorden als esthetisch, 
katachtig en flitsend uit. Er 
zijn zo veel facetten. Maar het 
mooiste is toch wel de 
combinatie slag en loop. Daar 
zit alles in. Kracht, 
uithoudingsvermogen en 
reflexen.” 

„Pas als je een topspeler bezig 
ziet en de moeite neemt om 
zijn bewegingen een of twee 
uur te volgen, dan zou zelfs een 
leek moeten zien dat het 
vreselijk moeilijk is om 
badminton goed te spelen. 
Iedereen kan van de tien 
strafschoppen tegen Hans van 
Breukelen er één verzilveren. 
Maar de bewegingen van Yang 
Yang, een Chinese topper, zijn 
onnavolgbaar en met te 
imiteren door een ongeoefend 
persoon.” 

Huub Franssen heeft het 
badminton heel hoog zitten. 


ROERMOND - Geen 
twijfel mogelijk, hier woont 
Huub Franssen. Op de auto 
voor het huis in de Schout 
Kellenerstraat kleeft het 
opschrift 'badminton, mijn 
sport’. Het pakkende 
visitekaartje van de 
nationale bondscoach, en 
van echtgenote Jacqueline, 
dochter Sylvia en zoon 
Ruud. Allemaal 
geïnfecteerd door 'het 
virus’. Het huwelijk kwam 
tot stand in de sporthal en 
het kroost is inmiddels al 
opgenomen in nationale 
jeugdselecties. Dat kan 
geen toeval zijn. Hier is 
sprake van bezetenheid, 
maar dan in de goede zin 
van het woord. Bij 
badminton moetje immers 
alles onder controle hebben. 
Lijf en leden moeten in 
perfecte harmonie 
gehoorzamen aan de 
signalen van een razendsnel 
brein. 


Die bevlogenheid zal hem nog 
van pas komen als hij het roer 
overneemt van zijn voorganger 
Martijn van Dooremalen. De 
scheidende bondscoach - hij 
blijft tot na de Olympische 
spelen in Barcelona aan - zag 
het werk van jaren in Glasgow 
in rook opgaan. Tijdens het EK 
degradeerde de Nederlandse 
ploeg naar B-niveau en 
kwamen de vaderlandse 
toppers in het individuele 
toernooi niet verder dan één 
kwart finaleplaats. 

Sombere vooruitzichten die 
Franssen toch op zijn minst 
bedenkelijk moeten stemmen. 
„Ik kan alleen maar zeggen dat 
de uitdaging groter geworden 
is. Voor Van Dooremalen is het 
natuurlijk bitter. Hij heeft veel 
goed werk gedaan en ziet dat 
nu beloond met een 
degradatie. Hij heeft echter het 
zwaarwegende excuus dat 
Eline Coene niet mee kon 


spelen. Het siert hem trouwens 
dat hij zich daar niet achter 
heeft willen verschuilen.” 

Keus 

Lovende woorden voor Van 
Dooremalen, een oude 
bekende van Franssen. „In 
1984 was ik onder hem al 
assisistent-bondscoach. Toen 
heb ik de meeste spelers die nu 
nog aan de top staan al leren 
kennen. Dat zal zeker ook 
hebben meegeteld in de 
beslissing van de bond om 
voor mij te kiezen. Andersom 
geldt dat de meeste spelers die 
een woordje hebben 
meegesproken in de 
benoeming van de nieuwe 
bondscoach mij ook kenden. 
Blijkbaar is dat in mijn 
voordeel geweest.” 


Geen valse bescheidenheid bij 
Franssen, hij weet wat hij kan 
en zegt dat ook. Hij heeft een 
doel voor ogen. Niet het 
'goedkope’ succes van de 
eenling die excelleert op de 
Olympische Spelen van 1996 in 
Atlanta - die het hoogtepunt 
van Franssens termijn als 
bondscoach moeten worden - 
maar de bloei van de 
badmintonsport als geheel. 

Een nobel streven, maar 
beoordeeld wordt hij toch op 
de prestaties van de toppers 
tijdens de grote toernooien? 


„Natuurlijk wil ik aanknopen 
aan de resultaten die onder 
Van Dooremalen zijn 
neergezet, maar omdat ik een 
termijn van vier jaar volmaak, 


kan ik mijn taken breder zien. 
Gelukkig is de KNBB er de 
bond niet naar om 
bondscoaches vroegtijdig aan 
de dijk te zetten. Ik geloof dat 
Sörensen en diens opvolger 
Van Dooremalen allebei zeven 
jaar vol maakten. De bond 
kiest gelukkig voor beleid op 
de lange termijn, een keuze die 
ik kan onderschrijven, want ik 
ben een man van de lange 
adem. Van Dooremalen staat 
trouwens op de nominatie om 
technisch directeur te worden. 
Als die benoeming van de 
grond komt dan is dat weer 
een grote stap in de juiste 
richting.” 

Stappen die voor wat Franssen 
betreft met zevenmijlslaarzen 
gezet mochten worden, want 


• Bondscoach Huub 
Franssen staat vanaf au¬ 
gustus aan het hoofd van 
de Nederlandse badmin- 
tontop. 

Foto: JAN PAUL KUIT 


problemen van de bondscoach 
zijn voor hem nog niet actueel 
Eerst is er het jeugdtoernooi ih 
Antwerpen met Boonen/BCR- 
zijn eigen clubje. Sport en 
gezelligheid. „Mooi toch, met 
de jeugd op stap. Dat is voor 
een coach nog het meest 
dankbare werk.” 


De grote uitdaging ligt 
inmiddels geduldig te 
wachten. In de sporthallen v 3 * 1 
Haarlem, Den Haag, Arnhem 
en Den Bosch lopen de spele^ 
die het moeten gaan doen. 
Selectie, begeleiding en het 
toewerken naar de belangrijk^ 
evenementen. Franssen heeft met zijn werkgever inmiddels 
al een constructie uitgewerkt 
die hem vrij maakt voor het 
werk dat hem wacht. 


„Mogen werken met de beste 
spelers van een land is 
natuurlijk zeer interessant. 
Dan blijkt watje waard bent 
als coach. Spelers als Eline 
Coene of Pierre Pelupessy 
hoef je niet te leren hoe ze 
moeten badmintonnen. 
Mentale begeleiding is het 
toverwoord. Hoe krijg ik hem 
of haar zo ver dat er geloof is 1 
eigen kunnen? Spelers , e 
zelfvertrouwen geven, dat is d 
kunst.” 


Aan de instelling van Huub 
Franssen zal het niet liggen. 
Inzet heeft hij hoog in zijn 
vaandel staan. Net als de 
spelers van Aziatische origi ne ’ 
die te boek staan als de 
absolute wereldtop. „Ken je “ 
anecdote die in Indonesië, de 
bakermat van de sport, de , 
ronde doet? Daar zeggen ze da 
je twee dingen kunt doen. 
Sterven als badmintonner in 
een sporthal, voor de ogen van 
zo’n vijftienduizend > 

toeschouwers. Of buiten in h e 
stof, onbekend en onbemind- 
Daar is badminton een deel 
van het dagelijkse leven. Dat 
hoop ik nog eens van dichtbij 
mee te maken.” 


het kan natuurlijk altijd beter. 
„De professionalisering is 
schoorvoetend ingezet met de 
topspelers die prof zijn 
geworden, op dat gebied ligt 
echter nog veel werk. De 
’Ausrutscher’ in Glasgow 
werpt even roet in het eten 
waar het sponsorwerving 
betreft en interesse van de 
media, maar dat beschouw ik 
als een tijdelijk verschijnsel.” 
Huub Franssen heeft nog even 
de tijd. De perikelen en imburgjs agblad 


'MÈÊÈ* 

de derde leeftijd Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 31 
Paul van der Hijden, 68 
voorzitter Seniorenraad 


ij is gréag oud. Doet ook geen enkele moeite 
om zijn leeftijd te verbergen. 'Senior’ Paul van 
der Hijden draagt zijn zilvergrijs haar met ge¬ 
paste trots. „De meeste mensen willen jong blijven en 
geven een hoop geld uit aan cosmetica. Ik ben een 
van de weinige ouderen die ook oud wil zijn, geloot 
ik.” 

Binnen tal van organisaties, zoals de Federatie Wel¬ 
zijnswerk Ouderen (FWO) en de Seniorenraad, maakt 
Van der Hijden zich sterk voor de rechten van zestig¬ 
plussers. „Als gepensioneerde ben je overgeleverd 
aan de willekeur van anderen. Zo gauw je 65 bent heb 
je in Nederland niets meer te zeggen over je eigen si¬ 
tuatie en bijvoorbeeld het inkomen. Dat is een groot 
onrecht.” Zijn ogen fonkelen. „Ouderen mogen 'lekker 
nergens meer over meepraten'. Zoiets kén niet in een 
beschaafd land.” 

Van der Hijden mist het zoeklicht op de ouderen in de 
samenleving. „Slechts zes procent van de bejaarden 
komt op latere leeftijd in een zorginstelling terecht. De 
rest van ons ouderen blijft zelfstandig wonen. Daar¬ 
mee houdt de gemeenschap veel te weinig rekening.” 
Ouderen van nu zijn heel anders dan de bejaarden 
van dertig of veertig jaar geleden, meent hij. „De he¬ 
dendaagse zestig-plussers zijn maatschappelijk veel 
bewuster. Ik ben het daarom ook niet eens met de 
jeugdige pensioneringsleeftijd. Ouderen worden veel 
te snel afgeschreven." Zelf is hij hét voorbeeld bij zijn betoog. Van der Hijden 
rust nog lang niet op zijn lauweren en is ook nog niet 
versleten. Zijn 'bijbaantjes' zijn niet op twee handen te 
tellen. Op zijn werkkamer staan drie computers, klaar 
voor gebruik. Ook fax en antwoordapparaat zijn verte¬ 
genwoordigd. 

„Ouderen kunnen zich best de nieuwe technieken ei¬ 
gen maken. Zelf heb ik drie tekstverwerkers, maar 
toen ik in november '83 met de vut ging had ik er geen 
een.” 

Van der Hijden beseft wel dat hij tot de bevoorrechte 
klasse behoort. „Met mijn werk heb ik geboft. Ik heb 
altijd mijn eigen tijd kunnen indelen en mijn eigen doe¬ 
len kunnen stellen. Op die manier lukt het je ook om 
daadwerkelijk een leven lang actief te blijven. In een 
uitvoerende baan, bijvoorbeeld in de bouw of de me¬ 
taal, raken de werknemers eerder 'afgestompt'. De 
mensen in die sectoren hebben na hun pensioen mis¬ 
schien weinig fut meer, maar daar moet je niet aan 
toegeven. 

„Sluit je aan bij een ouderenorganisatie en probéér 
bezig te blijven, tot de laatste snik!" 

MONIQUE PARREN 


Het groeiend percentage ouderen in de samenleving begint 
sommige mensen te benauwen, niet in de laatste plaats 
sommige ouderen zelf. Sommige, want het gros voelt zich 
niet geroepen actief te zijn voor de eigen belangengroep, er 
is dan ook geen sprake van ’een beweging’. Ouderen zijn 
met velen, maar ze hebben weinig concrete macht. Terwijl 
sommige ouderen meegaand wijzen op het feit zij naast 
rechten ook plichten hebben wordt links en rechts vooral 
gemorreld aan de rechten. Vandaar dat aarzelend de 
gedachte postvat, dat de macht van het getal toch eens 
moet worden beproefd. Maar vooral degenen die de 


opleiding en de ervaring hebben om de 'grijze vuist’ gestalte 
te kunnen geven, laten het afweten. En er is zoveel te doen: 
het inkomen moet veilig gesteld worden, het image van de 
ouderen verbeterd, de zorgverzekeraars de wacht 
aangezegd en vooral: de allesoverheersende 'jong, wild en 
snel’-gedachte doorbroken. Zal het lukken? Je moet 
daarvoor de wandelgangen in, en ze kennen elkaar 
allemaal, het handjevol mensen die uit hoofde van hun 
functie of uit pure liefhebberij samen de ouderenlobby 
vormen - als ze dat al geen vies woord vinden. ’Men steekt 
zijn energie liever in het zuur maken van eikaars leven’. 


Grijze vuist voorlopig nog slap handje Foto: LIMBURGS DAGBLAD 


„Onze achterban wil geen scherpe 
vragen stellen. We hadden in Den 
Bosch een bijeenkomst waar Brink¬ 
man zou spreken. Dat was de gele¬ 
genheid om hem eens flink op de 
tenen te gaan staan. Maar er kwa¬ 
men zulke lieve vragen, dat ik dacht: 
getverdemme. Onze mensen vinden 
het al heel ontzagwekkend dat zo'n 
hoge autoriteit zich verwaardigt bij 
ons te komen.” 

Th. J. Wehkamp - die nog eens 
rood aanloopt bij de gedachte alleen 
al - dat is degene wiens naam auto¬ 
matisch valt als je het begrip ’oude- 
ren-lobby’ ter sprake brengt. Hij is 
zelf 71 en sinds eind 1990 vooral 
nog actief in het ouderenbeleid van 
de Partij van de Arbeid, nadat eind 
1990 de overkoepelende organisatie 
van ouderenbonden COSBO uiteen 
was gevallen. Daarvan was hij voor¬ 
zitter. Wehkamp leidde de Neder¬ 
landse delegatie naar het Senioren- 
parlement, een paar weken geleden 
twee dagen bijeen in Luxemburg. „Ik 
heb daar zelf ook gezegd, dat je zo'n 
parlement niet nodig hebt als je je 
voldoende vertegenwoordigd voelt 
door het 'gewone' parlement.” Maar 
het was op .zich goed, als demon¬ 
stratie van het feit dat de 'senioren' 
het allemaal goed in de gaten heb¬ 
ben. Bij die ene demonstratie zal het 
trouwens blijven, want de bijeen¬ 
komst kostte anderhalf miljoen gul¬ 
den; de socialistische fractie, die het 
initiatief nam, kan zoiets niet dage¬ 
lijks opzetten. 

Kameizetels 

Honderdduizenden mensen horen 
tot de groep ouderen, het aantal 
hangt ook af van welke definitie je 
hanteert; sommige ouderenbonden 
willen zelfs graag de vijftigjarigen 
meetellen. In ieder geval genoeg, 
zegt S. van Bijsterveld, voorzitter 
van de Unie KBO, overkoepelend 
orgaan van negen autonome katho¬ 
lieke bonden in het land met samen 
220.000 leden, om een stuk of dertig 
zetels in de Tweede Kamer te bezet¬ 
ten. Maar een daarmee gelijk te stel¬ 
len invloed hebben ze bij lange na 
niet, en pogingen bejaardenpartijen 
van de grond te krijgen zijn voorna¬ 
melijk gestrand, omdat ouderen 
gewoonweg niet op zo’n partij stem¬ 
men. Wehkamp en Van Bijsterveld 
zijn ook tegen partijen voor catego¬ 
rale belangen, „Voor je het weet heb 
je de maatschappij opgedeeld in cor¬ 
poraties,” waarschuwt Wehkamp. 

Het zal dus via de bestaande poli¬ 
tieke partijen moeten, die met de 
neus gedrukt moeten worden op het 
feit dat de ouderen, hoe dan ook, 
electoraal een belangrijke rol spelen, 
al hebben veel ouderen dan de nei¬ 
ging om uit traditie op een bepaalde 
partij te stemmen, ook als die geen 
hoge prioriteit geeft aan de belangen 
van ouderen. 

Ouderen moeten zich te weer stellen 
tegen de 'jong, snel en wild’-cultuur, 
die de wereld van de 25- tot 40-jari- 
gen tot norm verheven heeft voor 
het hele leven. En daarvoor is nodig 
dat ouderen actief worden. Van Bijs¬ 
terveld: „Er zijn zoveel mensen die 
gewoon ontkennen dat ze erbij ho¬ 
ren, uit een soort valse ijdelheid. 
Weer anderen hebben geen trek in 


TEKST: 

Han Brinkman (33), Ans Bouw- 
mans (32), Santé Brun (53), 

Jos van den Camp (29), Geert 
Dekker (32), Jos Frusch (36), 
Laurens Hartman (27), Bert Hesse- 
link (28), • Wim van Velzen • Ellen Warda Wolf 


vergadercultuur, in ’bondje spelen’. 
En nog anderen zeggen: ik heb er 
genoeg van, ik ga uitfietsen. Daar is 
ook niks tegen, maar het aantal 
mensen dat actief wil mee doen is 
daardoor heel klein.” De groep als 
geheel bevestigt daardoor de schijn 
'er niet bij te horen’. Wehkamp: „Ouderen hebben geen 
zin om zich in te spannen om wat te 
veranderen, vooral niet als ze al een 
goed inkomen hebben, juist dat 
maakt vaak dat ze minder geneigd 
zich in te spannen voor de groep. En 
degenen die zich wel inspannen zijn 
altijd mensen zijn die zich in de tijd 
dat ze nog een baan hadden al be¬ 
zig hielden met maatschappelijke 
activiteiten.” 

Luxemburg 

Maar de lobby is, kortom, slecht be- 


Cindy Jaspers (31), Anita Keyde- 
ner (30), Harry Muré (53), 

Monique Parren (24), Rob Peters 
(49), Angeli Poulssen, 

Catharien Romijn (32), Graziella 
Runchina (24), Frank Seuntjens 


• Theo Wehkamp • Servaas van Bijsterveld. 


mand. Waardoor de Grijze Vuist 
vooralsnog voornamelijk een 'slap 
handje’ zal blijven. Een van de leden 
van de Nederlandse delegatie in Lu¬ 
xemburg, dr Ellen Warda Wolf, werk¬ 
te vroeger als juriste bij de Europese 
Gemeenschappen in Brussel. „Toen 
daar de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen aan de orde 
was, wemelde het in de wandelgan¬ 
gen van vrouwen die op de parle¬ 
mentariërs inpraatten, en dat heeft 
natuurlijk grote invloed gehad. Maar 
ouderen zie je daar niet zo veel.” 

Wehkamp heeft dat ook al vastge¬ 
steld. „In Brussel hebben we nauwe¬ 
lijks een eigen lobby. Je moet je 
gezicht laten zien, dat doe ik zelf óok 
wel, maar als je onkosten niet ver¬ 
goed worden, is het einde gauw in 
zicht." In Europa is een goede lobby 
voor ouderen, dat is Eurolink Age, 
van Britse oorsprong. Maar in het 
Verenigd Koninkrijk hebben de 
ouderen het onder het thatcherisme 
zoveel slechter gekregen dat ook de 
EG de noodzaak wel zag van een 
betere belangenbehartiging. 

Wim van Velzen ('van ’38, dat klinkt 
beter dan 53’) is socialistisch Euro¬ 
parlementariër, en een van de weini¬ 
gen die zich in Luxemburg vertoon¬ 
den. Op de vraag of de ouderen in 
Europa hun eigen belangen goed 
behartigen, aarzelt hij lang. „Ze zijn 
vaak meer als klagers overgekomen 
dan als mensen die een belang heb¬ 
ben bij en voor de samenleving. Ze 


(35) , Mariëtte Stuijts (28) en Hans 
Toonen (47). 

FOTO: 

Peter Brom (40), Christa Halbesma 

(36) , Ton Kastermans (24), Jan- 
Paul Kuit (35), Dries Linssen (47), 
Klaus Tümmers (33), Peter Roozen 


vormen een reservoir aan ervaring 
en vaardigheden. Daarop zouden ze 
meer moeten wijzen in plaats van de 
klaaglijn te volgen. Het is kwalijk 
voor de democratie en schadelijk 
voor de samenleving als een grote 
groep niet wordt gehoord.” 

Voor hem staat het vast: als de 
ouderen participeren, dan wordt de 
samenleving meer fleksibel en beter 
weerbaar. Wehkamp is dat met hem 
eens. „Ze zijn in het algemeen vitaal, 
kunnen en kennen van alles, daar 
zouden bijvoorbeeld gemeentebe¬ 
sturen gebruik van kunnen maken. 
Op die kennis en ervaring wordt ook 
te weinig een beroep gedaan. Oude¬ 
re mensen die in het onderwijs heb¬ 
ben gezeten zouden prachtige cur¬ 
sussen kunnen opzetten - er is nog 
zoveel dat gedaan zou moeten en 
kunnen worden door ouderen, waar 
eigenlijk geen geld voor is. Maar als 
je dat zegt, word je weggelachen.” 

Ruzies 

J. Welten, 67, klinisch geriater, ze¬ 
ven jaar geleden gepensioneerd, nu 


( 44 ), Willem ten Veldhuis (42) en 
Frits Widdershoven (44). 

ILLUSTRATIE: 

Karei Gerrits (55), Sharon Nether- 
cott (24), Hanno Uittenbogaard 
(31) en Ru de Vries (55). 

Bron: CBS 


wonend op Noord-Beveland, is een 
van degenen die bij zijn pensione¬ 
ring zei: Ik ga aan de andere kant 
van de toonbank staan, aan de klan¬ 
tenkant'. Hij is nu portefeuillehouder 
gezondheidszorg bij de CSO, de or¬ 
ganisatie die de COSBO opvolgde 
In die hoedanigheid ook strijder voor 
een betere erkenning van de geria¬ 
trie als volwaardig specialisme. Hij 
signaleert: „De ouderenbonden kam¬ 
pen met twee problemen: lang niet 
iedereen meldt zich voor een functie, 
en de solidariteit binnen de generatie 
is ver te zoeken.” Onderlinge ruzies, 
mede oorzaak van het verdwijnen 
van subsidies voor de organisaties, 
worden door anderen ook genoemd 

Imageverbetering, daar zitten we 
op te wachten. Op Europees ni¬ 
veau wordt op Deens initiatief aan 
een campagne gewerkt. Ook in Ne¬ 
derland wordt er over nagedacht. 
Uiteraard zal dan ook een aantal 
andere feiten meer nadruk krijgen: 
dat de ouderen tachtig procent van 
de gezondheidszorgkosten veroor¬ 
zaken, dat ze nogal in zichzelf ge¬ 
keerd zijn in hun onderlinge rela¬ 
ties, dat de solidariteit binnen de 
generatie te wensen overlaat. 

Voor de rest is het in de samenle¬ 
ving toch een kwestie van macht, 

• 

De vakbeweging heeft een ijzer¬ 
sterke troef in handen: de werksta¬ 
king. Allerlei andere groepen heb¬ 
ben vergelijkbare middelen. Maar 
de ouderen hebben niets van dat 
alles. Van Velzen: „Ik vind wel, dat 
het morele gehalte van de samen¬ 
leving daar ook wel een beetje door 
wordt bepaald: ouderen hebben 
geen werkstaking nodig.” 


Zie verder pagina 37 

• Grijze vuist 
voorlopig nog 
slap handje 


VORMGEVING: 

Maureen Bey (28), Leon Heuts 
(47), Sjef Smeets (47) 

SAMENSTELLING 
EN EINDREDACTIE: 

Hans Toonen (47) t 
■P?M 


; - ■ 


m 


;ef(laq,18 april 1992 • Pag! 


Pierre Rademacher, 73 

raadslid 

# 

róeger werkte hij dag en nacht Nu is het 
meer een erezaak om alles op tijd af te krij¬ 
gen. Pierre Rademacher is wat je noemt een 
bezige bij. Alweer iemand die niet stil kan zitten. 
Zetf zegt hij: „’s Avonds ben ik wel eens moe van het 
werken, maar dat is volgens mij gewoon goed voor 
de hersenen." 

Soms wordt Rademacher nog wel eens herkend in 
een wegrestaurant in den lande. „Hallo Piet ken je 
me nog? Ferdinand Bol uit Groningen", klinkt het 
dan. Een overblijfsel uit de tijd dat Pierre onbezol¬ 
digd vakbondsbestuu r de r was. Dat werk deed hij 28 
jaar lang, gratis en voor niks. „Een van mijn vele bij¬ 
baantjes toen ik bij de VSL werkte, eerst als bus¬ 
chauffeur en later als hoofdopzichter”, vertelt de 
Voerendaier. 

Inwoners van de gemeente kermen Rademacher 
vooral uil de poMiek. Nu als raadslid voor de Poli¬ 
tieke Groepering Ransdaal (PGR), vroeger als 
CDA-wethouder, de eerste na de gemeentelijke her¬ 
indeling van 1982. „Toentertijd stond ik nummer vijf 
op de Ijst om de kans dat ik rtandwortolgk in de 
raad zou komen zo klein mogetijk te maken. Werd ik 
met voorkeurstemmen gekozen", lacht Radema¬ 
cher. „Toen moeet ik wel." 

Twee dagen per week mocht Pierre van zijn baas 
bij het streekvervoer aan zijn wethouderschap be¬ 
steden. „Mijn werk was heiig voor me, maar toch 
was ik btij toen k in "83 met de vut ging. ANe werk¬ 
zaamheden samen groeiden me langzaam boven 
het hoofd. Tóch zegt hg ook: „Als ik daarna gestopt 
was met werken, zou het feut zijn gegaan met mij. 
Als je actief btijft, ben je oék veel langer vitaal.” 

De potitiek nestelde zich na <Me w o t h ouderspenode 
voorgoed in Rademachers hart. Sinds 1986 zet hg 
zich actief in voor de belangen veü» de Ransdaalee 
gemeenschap, want hij is een Ranadaler in hart en 
nieren. Zolang hij gezond is, wil hg zijn kiezers btij- 
ven vertegenwoordigen. 

Daarnaast is Pierre voorzitter van de bojeikdensooe 
en helpt hij ouderen uit de gemeente waar Nj kan, 
bijvoorb e el d met het invullen van belastingformulie¬ 
ren. Ook is Rademacher sinds mensenheugenis 
actisf in de piaatsetijke WV. Aan ai die liefhebbe¬ 
rijen heelt de Voerendaier een dagtaak. „Met varia¬ 
bele uren, dat ie wel prettig natuurigk.” 

Actief bezig zgn vindt de 73-jarige voeren da ier be¬ 
langrijk. Ja, óók,, of zeg maar zeker op deze leef¬ 
tijd," klinkt het met kiem. „In de tijd dat ik nog volop 
deel nam aan het arbeidsproces, ben lc al begonnen 
met allerlei activiteiten, zodat ik nu nog steeds méér 
don genoeg te doen heb. Gelukkig maar, want als je 
aanmaal zeventig bent, kom je moeNgk ergens tus- 


MONIQUE PARREN 


limburgs dagblad 


Wie ouder wordt 
is nog lang 
niet jarig 


dt' grijze draad l 


„Lekker hoor, als je 65 bent. Niet meer werken en 
met een 65-pluspas goedkoop met de trein van 
museum naar museum.” Het lijkt aantrekkelijk als 
je zelf nu nog elke morgen naar je werk gaat. 
Maar de Nederlandse wet kent voor mensen van 
65 jaar en ouder diverse maatregelen waardoor 
het leven helemaal niet zo leuk is als het eigenlijk 

zou kunnen zijn. 


Wat de grote vier ervan vinden. 


de derde leeftijd 


Aart Huizer 


De meeste mensen staan er niet zo 
bij stil, maar niet alleen op je 6Sste 
verandert er iets in je leven. Aan 
bgna elke verjaardag kleeft een juri¬ 
dische consequentie. 

Dit ontdekte Aart Huizer (43), die 
eind vorig jaar promoveerde aan de 
Erasmu8 Universiteit in Rotterdam 
op het proefschrift ’De verjaardag: 
een overgewaardeerd rechtsfert' 
over leeftijdsgrenzen in de regelge¬ 
ving. 

„De meest discriminerende leef- 
tgdsbepai n g in de Nederlandse 
wet vind ik het inhouden van de 
rijksbgdrage in de gemeentegaran¬ 
tie bij de aankoop van een huis bij 
mensen die 65 jaar of ouder zgn.” 
Aart Huizer kijkt er niet meer van 
op dat het leven van oudere men¬ 
sen in Nederland bemoeilijkt wordt 
door beperkende maatregelen in 
de wet. 

Huizer, leraar economie en maat¬ 
schappijleer in Amsterdam, werd 
een aantal jaren geleden door zijn 
uitgever benaderd met de vraag 
eens na te denken over rechten 
voor bejaarden. „Ik vond dat toen 
onzin, want ik dacht bejaarden zgn 
toch gewoon mensen en hebben 
dus dezelfde rechten ate ieder an¬ 
der." 

Voor zgn onderzoek bekeek Huizer 
zo’n tiende deel van de wet en 
kwam daarin ruim 1500 teeftgdsbe- 
palngen tegen. „Dat wü natuurigk 
niet zeggen dat er in de hele wet 
zo'n 15.000 maatregelen staan, 
want ik heb natuurigk die wetten 
onderzocht waarvan ik verwachtte 
dat er sprake zou zgn van leeftgds- 
bepali n gen." 

Onderscheid op grond van leeftijd 
kan volgens Huizer in sommige ge¬ 
vallen best verantwoord zgn. Maar 
dan moet je wei kunnen vertellen 
waarom je dat doet En dat doet de 

nm^UVOl IIWi. 


door 

BERT 

HESSEUNK 


Tgdene zgn onderzoek kwam Hui¬ 
zer tot de conclusie dat de wetge¬ 
ver de leeftijdsgrenzen met de nat¬ 
te vinger bepaalt. „Bgvoorbeeid de 
leeftijdsgrens van 65 jaar is voor 
het eerst in 1919 in de Nederland¬ 
se wet gekomen. In die tijd waren 
mensen van 65 jaar ook echt oud. 

De levensverwachting aan het be¬ 
gin van deze eeuw was een jaar of 
58, tegenwoordig is die hoog in de 
zeventig. Mensen van 65 leven nu 
vaak nog 10 of 20 jaar. Er is dus 
geen enkele reden mensen van die 
ieeftgd ais oud te beschouwen, 
maar in de wet gebeurt dat wel." 

Vooral in het arbeidsrecht speelt de 
Ieeftgd een belangrijke rol. Zo te in 
de meeste collectieve arbeidsover¬ 
eenkomsten (cao's) vastgelegd dat 
mensen op hun 65ste met pen¬ 
sioen moeten. Voor mensen met 
een eigen bedrijf te het weitewaar 
toegestaan om na hun 65ste ge¬ 
woon door te werken. Maar dan 
heeft de wet allerlei régels in petto 
die het mensen van 65 moeilgker 
maken om door te werken, Vooral 
tal van belastingregels zorgen er¬ 
voor dat het financieel mdeiigk 
wordt om niet te stoppen met wer¬ 
ken. Zots er de zogenaamde oude- 
dagsvrijstelting. Dat betekent dat 
mensen met een eigen zaak jaar- 
tijks een bepaald bedrag dat ze 
verdiend hebben belastingvrij opzg 
mogen leggen. Dat te voorbg ate je 
ouder bent dan 65. 


In sommige cao’s is het toegestaan 
om mensen die ouder zijn dan 65 
jaar in dienst te nemen. Maar de 
Ziektewet geldt dan niet meer: ze 
worden dus niet doorbetaald ate ze 
ziek zijn. Ook de wet op het mini¬ 
mumloon gekit niet meer: ze mo¬ 
gen dus een heel laag loon ontvan¬ 
gen. 

Niet alleen voor 65-jarigen zgn re¬ 
gels in het arbeidsrecht. Huizer 
ontdekte tientallen leeftijdsgrenzen: 
„Als je vaart, mag je bgvoorbeeid 
als kapitein doorwerken tot je 
55ste, ate stuurman tot je 52ste en 
ate matroos tot je 50ste. Het is on¬ 
begrijpelijk natte-vingerwerk.’ 

Rol 

Hoe ouder een mens wordt, hoe 
meer hij te maken krijgt met rechts¬ 
regels. Mensen gaan na hun 65ste 
een steeds minder belangrijke rol in 
de maatschappij vervullen. De 
65-pluspas is voor Huizer een pri¬ 
ma illustratie van het ouderenbe¬ 
leid in dit land. „Die pas is nafnelgk 
vooral gericht op vrije tijd, omdat 
we 65-plussers in het serieuze 
werk niet meer nodig hebben. 
Waarom krijgt iemand van 64 niet 
zo’n kaart? Of bijvoorbeeld zo’n 
pas voor alle mensen zonder werk, 
dat is toch veel reëler?" 

De wetgeving moet af van die veie 
'onduidelijke’ en 'onnodige’ leef- 
tgdsbepalingen, vindt Huizer. Hij 
heeft daarom een stichting in het 
leven geroepen die meer onder¬ 
zoek moet gaan doen naar recht en 
leeftijd. „Er is nog veel werk te 
doen op dit punt Ook de ouderen¬ 
bonden hebben dit thema ontdekt 
en er te zette een meldpunt leef¬ 
tijdsdiscriminatie (tel: 073-123475). 

Een prima initiatief, want er is op dit 
gebied nog veel scheef in Neder¬ 
land.” 


Foto: WILLEM TEN VELDHUIS 


Kronkels 

Een kleine greep uit de leeftijdskronkels in de wet, ontdekt 

door Aart Huizer: 

1 J. — Op grond van het Uitvoeringsbesluit Emigratie-Bij- 
slagregeling 1982 kunnen emigrerenden een tege¬ 
moetkoming in de kosten van vervoer van bagage 
tegemoet zien. De hoeveelheid bagage is aan leef¬ 
tijd gebonden. Voor personen onder 1 jaar komt 
niets van wat wordt vervoerd in aanmerking voor 
een vergoeding; voor personen van 1 tot en met 11 
jaar kan de vergoeding variëren per bestemming en 
per vervoermiddel. 

5 j. - Krachtens art. 3 Leerplichtwet begint de leerplicht in 
de maand nadat de minderjarige de leeftijd van vgf 
heeft bereikt. 

7 j. — Hg die een kind beneden de zeven te vondeling legt 
of verlaat met het oogmerk er zich van te ontdoen 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
4 jaar en zes maanden. 

16 J. - Voor kinderen yan lp tot 16 jaar is het wezenpen¬ 
sioen lager dan VOOHfufeteré'Mnderen. 

30 j. - De maximumleeftijd waarop men rechterlijke amb¬ 
tenaar in opleiding kan worden is 30 jaar. 

35 j. - Een schenking aan een kind tussen de 18 en de 35 
jaar wordt eenmalig fiscaal vrijgesteld voor een be¬ 
drag dat veel hoger is dan de normale vrijstelling. 

52 j. — Krachtens art. 34 lid 1 boek 1 BW moet een vrouw, 
wier echtgenoot is overleden, voor ze opnieuw in 
het huwelijk treedt, 306 dagen wachten. Een uitzon¬ 
dering is dat vrouwen van 52 jaar en ouder geen 
wachttijd in acht behoeven te nemen. 

80 J. - De tegemoetkoming aan door de Deltawerken 
werkloze werknemers van oesterkwekers duurt als 
ze 60 jaar of ouder zijn door tot hun 65ste. 

68 j. - De oudedagsreserve neemt af met 50 procent in 
het jaar dat men 68 jaar is. 

70 j. - De vice-president en de leden van de Raad van 
State worden ontslagen de maand nadat zé 70 jaar 
zijn geworden. 

limburgs dagblad de derde leeftijd 
• 'Wat ik wreed vind, 
is de gewoonte ouderen 
te taxeren op wat ze 
nog kunnen. ’ 


Cornelis Verhoeven krijgt 
zijn wilde haren terug 


Noem Cornelis Verhoeven, 64 en filosoof, nooit opa. Dan 
rolt hij de studiemouwen op voor een verbale 
veeg uit de pan. Niet dat deze Brabantse boerenzoon 
krampachtig jong wil blijven. Zijn opgerekt verstand verzet 
zich fel tegen de vanzelfsprekende combinatie van grijze 
kaalheid en opa-zijn. „Ik moet wel verrekte seniel worden 
om te vergeten dat ik geen kleinkinderen heb,” gromt de 
professor in de wijsbegeerte, in 1979 als schrijver bekroond 
met de P.C. Hooftprijs. Aan de hand van fragmenten uit ’De 
resten van het vaderschap’, een van de zestig stijfgekafte 
’boorlingen’ van de gelauwerde geleerde, poogt Hans 
Toonen het achterste van Verhoevens tong te zien. 

Een ontmoeting met een wijze uit Den Bosch, die met de 

dag minder braaf wordt. 


de grijze draad Peter Meyer-Viol, 68 
honorair consul 


a eter Meyer-Viol schudt zijn hoofd: ,,De gene¬ 
ratie boven de veertig kun je voor het be¬ 
drijfsleven afschrijven. Van directeuren die 
nog nooit gehoord hebben dat een onderneming 
marktgericht en efficiënt moet zijn en die veertig jaar 
in een geleide economie vol corruptie hebben ge¬ 
werkt, kun je niet veel meer verwachten.” 

Kijkt alsof hij graag iets anders zou willen zeggen, 
maar dat helaas niet kan. Hij vertelt over het be¬ 
drijfsleven in het voormalige Oost-Duitsland. Een 
jaar lang vloog de oud-voorzitter van de Maastricht¬ 
se Kamer van Koophandel iedere zondagavond 
naar Berlijn, om vijf dagen later weer terug te keren 
naar zijn vrouw in Lanaken. Als enige buitenlander 
werkte hij mee het Duitse staatsbedrijf Treuhandan- 
stalt, de grootste holding ter wereld, met beleid in 
stukken te hakken en te verkopen aan particulieren. 

In Duitsland was het hard werken geblazen. Twaalf 
tot veertien uur per dag was hij bezig met de liquida¬ 
tie van 130 staatsbedrijven in de papier- en meubel¬ 
sector. De klus is onlangs geklaard, maar de agen¬ 
da van Meyer-Viol is nog net zo vol als vroeger. En 
de gepensioneerde manager geniet ervan. 

„Het mooie van deze leeftijd is dat ik precies kan 
uitzoeken wat ik wel en niet wil doen. Ik heb een 
zeer volle agenda, maar dat wil ik zelf. Er zijn nog 
zoveel interessante dingen te doen, daar wil ik alle¬ 
maal bij zijn, zolang het gaat.” 

Meyer-Viol is een goed voorbeeld van een 'jongere 
oudere’. Volgens de wet te oud om te werken, maar 
met de energie en het enthousiasme van een net 
afgestudeerde bedrijfskundige. Hij is nog steeds be¬ 
trokken bij Treuhand, is commissaris van een grote 
benzine-maatschappij bij de oosterburen, houdt le¬ 
zingen, organiseert congressen, en zet zich als 
honorair consul van Duitsland in om de interesse 
van de Nederlanders voor onze grootste handels¬ 
partner aan te wakkeren en te vergroten. 

Voor mensen boven de zestig is wel degelijk plaats 
in de maatschappij. En dat zal, gezien de vergrij¬ 
zing, alleen maar toenemen. De gemiddelde leeftijd 
wordt steeds hoger en de mensen blijver langer fit. 

„Je moet de specifieke kennis en vaardigheden van 
ouderen op de juiste wijze gebruiken. Dan houd je 
mensen langer produktief en zo blijven ouderen be¬ 
trokken bij de maatschappij. Werknemers moeten 
ouderen stimuleren om nieuw werk aan te pakken. 
En zolang je geestelijk bijblijft, blijf je ook lichamelijk 
fit, hoopt de gepensioneerde manager. 

„De problemen in het Oostblok kun je vergelijken 
met mijnsluitingen in Limburg. In één klap tiendui¬ 
zenden werklozen. De ervaring die je met die pro¬ 
blemen hebt opgedaan, kun je daar nu goed gebrui¬ 
ken.” 

En niet alleen in Duitsland. In Tsjechoslowakije, de 
Baltische Staten, ligt ook nog volop werk te wach¬ 
ten. 

Meyer-Viol hoeft voorlopig niet stil te zitten. # ’lk heb nog altijd het gevoel dat het niet mag, boekjes schrijven.' 

Foto: JAN PAUL KUIT 


Nergens tikt er een klok, die zater¬ 
dagmiddag in zijn huis waaronder 
de Dieze lui voortkabbelt. 

De professor, kwiek op weg naar 
de 65, zal toch wel bij de tijd zijn..? 
Zelfs de eenwijzerige staartklok is 
op vijf voor drie stijfstil blijven han¬ 
gen. Op de rand van de platenspe¬ 
ler wijst een digitaal kleefklokje 
echter geluidloos 15.23 aan. 

Cornelis Verhoeven, gestoken in 
opvallend eenvoudig, zondags pak, 
verontschuldigt zich: „Om onge¬ 
stoord te zijn, heb ik de klokken stil¬ 
gezet.” Als even later de telefoon 
rinkelt en hij toch nee zegt tegen 
een uitnodiging voor een lezing, 
trekt hij die er ook uit. Legt een 
hand op zijn mond: „Gutnogantoe, 
heb ik vergeten te zeggen dat ik 
het wel een hele eer vond.” 

Klieren 

Zijn gezicht staat op 'effe klieren’. 
Noemt me bij het zien van mijn vra¬ 
genlijst een sadist. Wil weten of hij 
een oude mopperaar moet spelen. 
„Oud-zijn hoef ik niet te spelen. Ik 
ben 64 en word binnenkort afge¬ 
schaft. Net als tal van leeftijdgeno¬ 
ten moet ook ik met pensioen om 
plaats te maken voor veelbeloven¬ 
de jongeren. Dat laatste klopt niet, 
omdat ze vaak niet zo veelbelo¬ 
vend zijn en soms liever lui dan 
moe." 

Leunt uitdagend achterover in de 
leren stoel. „Is dit niet mooi reactio¬ 
nair of zal ik er nog een schep bo¬ 
ven op doen.” 

Schep maar door, por ik. 

Ontspant: „Goed, serieus dan. Een 
tijdje heb ik mijn bazen op de Uni- 
versiteit van Amsterdam gepest 
met het verzoek tot mijn 67ste te 
willen doorwerken. Ik vind dat het 
bij oude mannetjes hoort dat ze 
moeten klieren, een beetje verdor¬ 
ven zijn. Sommigen zijn dat. De 
meesten niet. Die zijn blij dat ze 
van het gelazer af zijn. Als je tegen 
de pensioengerechtigde leeftijd 
loopt, wordt er geweldig aan je ge¬ 
knaagd. Niet zozeer door jongeren, 
maar door vijftig-plussers die nog 
gauw hogerop willen. 

„Leuker vind ik het als we de men¬ 
sen zelf laten bepalen wanneer ze 
de wei in willen. Dat kan op je zes¬ 
tigste en inderdaad, als je heel 
gauw moe bent, al op je vijftigste. 
„Laatst sprak ik een Bosschenaar 
van 75 die hier rechter is geweest. 
Hij klaagde steen en been dat hij 
op z’n zeventigste was afgeschaft. 
Was hij niet door de koningin - en 
hoger is er niet - voor het leven - 
en langer is er niet - benoemd...! 
Dat wegsturen ervoer hij als een 
groot onrecht. Ach, zelf raakt het 
me niet zo, omdat ik straks af en 
toe nog college mag geven. Maar 
dan moet ik wel een jaar vantevo- 
ren precies aangeven hoeveel stu¬ 
denten ik verwacht. Het bureau 
’zalen’, en dat is in werkelijkheid de 
hoogste macht op de universiteit, 
kan anders geen zaal voor mij ’in- 
roosteren’...” 

Alsof dit het smerigste woord is uit 
zijn woordenschat, zo’n vies ge¬ 
zicht trekt de doordenker van Den 
Bosch er bij. 

'Zich nog jong voelen' is een 
feilloos werkend teken van 
ouderdom in een cultuur die 
de ouderdom verwerpt en de 
jeugd cultiveert. Gezonder 
lijkt het zich in zijn jeugd jong 
en op hogere leeftijd oud te 
voelen. 

„Eerst even dit: ik ga de strijd niet 
aan met de volgende generatie. Ik 


ben geen boer uit een Vlaamse ro¬ 
man die van z’n zoon niks goeds 
kan zien. 

„Wat ik wreed vind, is de gewoonte 
ouderen te taxeren op wat ze nog 
kunnen. Vooral de toevoeging nog 
vind ik zo stom. Zich nog jong voe¬ 
len, vind ik een zielige vorm van 
ijdelheid die strijdig is met mijn ele¬ 
mentaire verwaandheid." 

Op doceer-toon: „Ijdelheid bestaat 
hierin dat je jezelf taxeert naar wat 
anderen vinden. Extreem stomp¬ 
zinnig vind ik dat. Verwaandheid 
vind ik meer dat je anderen taxeert 
op wat je zelf vindt. Ik heb er geen 
zin in om me nog jong te voelen. Ik 
voel me dikwijls flink oud en een 
enkele keer goed moe. Maar niet 
minder moe dan zo'n twintig jaar 
geleden, geloof ik. 

„Van Veronica moeten we ons 
eeuwig jong voelen. Maar Veronica 
kan doodvallen... (mompelt)., en 
deed ze dat maar. Wat van de re¬ 
clame moet, imponeert mij niet. In 
deze houding werd ik krachtig ge¬ 
steund door het feit dat ik al vroeg 
een kaal hoofd kreeg. Met als el¬ 
lendig gevoel dat ik al voor opa 
versleten werd voordat ik aan het 
vaderschap toe was. 

„Dat bruisende coca cola-gevoel 
heeft me nooit geboeid. Hetzelfde 
geldt voor de reclame voor bétere 
pensioenen. Daarvoor staat een 
bejaarde op een zware motor mo¬ 
del die volgens de reclamejongens 
niet aan een rustige oude dag moet 
denken. Alsof rust niks doen is!. 
Rust is niet toegeven aan oud en 
vermoeid voelen. Rust is veeleer 
een opening vinden in je eigen tijd. 
Met rust gelaten worden is een 
vorm van vrijheid." 

De jeugdige overmoed kan 
met evenveel recht een ziek¬ 
te genoemd worden als de 
gelatenheid die kenmerkend 
is voor de ouderdom. In een 
sterfelijk leven verdient de 
passiviteit niet minder gecul¬ 
tiveerd te worden dan de 
actie. 

Tikt peinzend een sigaret tegen 
een licht gedeukte, oude sigaret¬ 
tenkoker. 

„Accepteer het ouder worden, in¬ 
clusief de bijbehorende ongemak¬ 
ken, niet als een probleem. Dan 
hoef je er ook geen oplossing voor 
te zoeken. Dat beweer ik inder¬ 
daad. En ik kan dit het beste uitleg¬ 
gen als het niet over ouderdom 
gaat, maar over wat daarna komt: 
doodgaan. Gemiddeld is iemand 
van twintig verder van de dood ver¬ 
wijderd dan iemand van zestig. Dat 


zal een plezierig gevoel zijn, aan¬ 
genomen dat je je niet te pletter 
verveelt. Je hebt meer toekomst, 
dus ben je meer waaard dan die 
oudere. Die kun je al een beetje af¬ 
schrijven. Tot zover kan ik het be¬ 
grijpen, maar ik kan geen enkel 
individueel geval bedenken waarin 
dat zomaar kan worden toegepast. 
Dat het bezit van verleden alleen 
maar negatief gewaardeerd zal 
worden, dat begrijp ik dus niet. Het 
verleden hoeft toch geen blok aan 
iemands been te zijn. Goed, in be¬ 
paalde dynamische sectoren schijn 
je je na je veertigste niet zo makke¬ 
lijk meer te kunnen aanpassen aan 
snelle veranderingen. Ik denk aan 
de techniek, de electronica. Maar 
dat verschijnsel kun je toch niet ge¬ 
neraliseren. Dat is een vergissing 
die de kloof tussen jeugd en ouder¬ 
dom onnodig verdiept. 

Te barsten 

Armen omhoog. „Als ik beweer dat 
je eens wat stil moet staan bij het 
leven dan pleit ik niet voor een 
massale toeloop naar kloosters. 
Contemplatie ofwel bezinning is, 
net als actief-zijn, niet iets dat je al¬ 
tijd nastreeft. Als ik zeg dat gerook¬ 
te forel lekkerder is dan gerookte 
paling, verkondig ik toch niet dat je 
dat altijd moet eten. Wel zeg ik: sta 
wat langer stil bij de beschouwende 
momenten in je leven. Het kunnen 
bij nader inzien best hoogtepunten 
zijn geweest.” 

Doe eens rustig aan met je leven. 
En dat beweert een man die op zijn 
64ste aan zijn 61ste boek bezig is. 
Grijnst: „Ik werk me te barsten. En 
o ironie, ook aan boekjes over con¬ 
templatief leven. Maar voor mij zijn 
het rustpunten. Van flinke lappen 
schrijven, word ik heel rustig. Toch 
voel ik me heel kwetsbaar. Ik heb 
nog altijd het gevoel dat het niet 
mag, boekjes schrijven. Ik ben een 
boerenzoon, opgevoed met de 
plicht hard mee te werken. Een 
boekje lezen was een luxe. Nog al¬ 
tijd denk ik dat hier maar wat zit te 
lummelen.” 

I Zwakheid mag niet te lang 
duren; mensen moeten sterk 
zijn of verdwijnen 

Deze stelling uit ’De resten van het 
vaderschap’ dateert van 3 maart 
1972, de week waarin zijn vader 
Jan Verhoeven zonder een zucht 
doodgaat. Zoon Cornelis waakt bij 
zijn stervende vader. En houdt in¬ 
tussen een dagboek bij. Daarin 
pent hij neer: „Ik krijg een diep 


wantrouwen tegën het nobele ge¬ 
praat over euthanasie, omdat ik 
vermoed dat ook daar agressie 
achter zit die verzwegen wordt. 
Mensen worden agressief als ze 
menen iets te moeten doen terwijl 
ze in feite ervaren dat zij machte¬ 
loos zijn. Soms willen zij doden 
omdat dit voor hen de enige manier 
is om te blijven geloven in hun acti¬ 
visme.” 

Nu, twintig jaar later, is zelfs de po¬ 
litiek verzoend met euthanasie. En 
staat de buis bol van het wel en 
wee van de ’doodspil’ voor hoogbe¬ 
jaarden. 

Verhoeven: „Het probleem is zicht¬ 
baar gemaakt. Maar het is een ver¬ 
gissing te denken dat het probleem 
is opgelost nu de heertjes en da¬ 
metjes van het CDA en PvdA ja 
hebben gezegd. Dat geldt ook voor 
de ’pil van Drion'. Ik blijf het, net als 
euthanasie, versluierde agressie 
vinden. Waar ik bang voor ben, is 
dat samenleving, onder druk van 
de discussie over de ’doodspil’, 
gaat zeggen: och, laat ze toch, die 
oudjes. Ik ontkom dan niet aan het 
onprettige gevoel dat de samenle¬ 
ving aan het opruimen is.” 

Weer die grijns: „Net als Drion zou 
ik zo’n pil aanschaffen. Niet om in 
te nemen, maar om ermee te drei¬ 
gen. Zo van: als jullie nu niet aardig 
zijn, neem ik hem morgen in.” 
Vooral het luid bespreken van de 
intieme vraag of je jezelf een lange 
lijdensweg mag besparen, vindt 
Verhoeven grenzen aan mishande¬ 
ling van het probleem. 

„Bovendien hoeft het niet in het zie¬ 
kenfondspakket voor ouderen, die 
pil. Van oudsher kun je in zowel 
katholieke als protestante zieken¬ 
huizen een ’hemelcocktail’ krijgen. 
Daarop slaap je dan zachtjes en tot 
ieders volle tevredenheid in.” 

I Een van de vele leugens 
rond de elementaire dingen 
van het leven is het romanti¬ 
sche sterven. 

Welke leugens heeft hij nog meer 
onder het geverniste leven van¬ 
daan gekrabt? 

Alsof hij er op heeft staan wachten: 
„Dat je al ouder wordend ook wijzer 
en rustiger wordt. Dat is dus niet 
waar. En dat je, als je jong bent, 
meent dat het leven zo aardig 
wordt. Mooi doodgaan, kom je al¬ 
leen tegen in boekjes: ..toen hij zijn 
einde voelde naderen, ontbood hij 
zijn kinderen... Niks hoor, dood¬ 
gaan is heel banaal.” 

Toch vraagt u aan uw stervende 
vader, als hij uit een diepe slaap 
even bijkomt, of en wat hij gezien 
heeft. 

„Ik wilde weten of je op de rand van 
leven en dood prachtige dierbare 
gedachten krijgt of details van het 
hiernamaals. Als die laatste frap¬ 
pant waren geweest, was ik mis¬ 
schien wel meer gaan geloven. 
Maar nee, mijn vader zei alleen dat 
het 'wijd weg’ was. Dus blijf ik bij 
mijn stelling dat het straks af en uit 
is.” 

En komt dan ineens met deze 
doordenker: „Toch is het gek dat je 
zoveel waarde als een mensenle¬ 
ven moet uitdrukken in termen 
waarin je zorgvuldig het woord 
eeuwigheid vermijdt. Want hoe kan 
iets hele grote waarde hebben, als 
het ook niet heel lang duurt.” 

Of hij iets te lang met zich heeft 
meegesjouwd in zijn leven? 


„Mijn dodelijke verlegenheid. Als 
jongen kroop üs van verlegenheid 
onder de tafel als er bezoek kwam. 
Als hoogleraar schreef ik mijn lezin¬ 
gen helemaal uit, leerde ze van 
buiten. En pas na een paar borrels 
durfde ik voor het voetlicht te ver¬ 
schijnen. Te laat heb ik ervaren dat 
ik deze verlegenheid kan overwin¬ 
nen door duizend keer te ervaren 
dat het onnodig is. Als verzachten¬ 
de omstandigheid mag ik aanvoe¬ 
ren dat ik er grote aanleg voor had. 
En die kun je nooit straffeloos ver¬ 
loochenen.” 

Inhalen 

Juist nu de 'contente mens’ Ver¬ 
hoeven nog kaler wordt, krijgt de 
filosoof zijn wilde haren terug. 

„Met het ouder worden, word ik 
minder braaf. Minder conformis¬ 
tisch. Ik durf nu ook te zeggen, wat 
ik vroeger opschreef omdat ik het 
niet durfde te zeggen. Nu zeg ik het 
maar meteen. Ik denk dat meer 
ouderen zich hierin herkennen. Ze 
zijn aan het inhalen, wat ze in hun 
werkzame leven vergeten zijn: na- 


door j 


HANS | 
TOONEN 
melijk dat het totaal overbodig was 
je zo rigoureus aan te passen in 
een hiërarchische structuur van 
baasjes, onderbaasjes en nederige 
dienaren. Ik heb mooi praten. Van¬ 
uit het onderwijs ben ik meteen 
hoogleraar geworden. Maar ik zie 
het wel om me heen: goede stu¬ 
denten, die goede doctorandi en 
goede wetenschappelijke mede¬ 
werkers worden door heel braaf te 
zijn. Vooral als hun baasjes dezelf¬ 
de, nederige weg naar boven heb¬ 
ben afgelegd.” 

Toveren 

Of hij al nadenkt over zijn laatste 
zucht? 

„Eerst wilde ik gecremeerd worden. 
Maar nu prefeer ik een begrafenis. 
Het heeft negen maanden geduurd 
voordat ik er was. Nu wil ik op m'n 
dooie gemak vergaan. 

„Als gedachte-experiment heb ik 
eens mijn eigen begrafenis gefilmd. 
Om te kijken wie het waagt niet te 
huilen." 

Dan een lange stilte op de vraag 
wat hij zou wensen als hij mocht 
toveren. 

„Als het voor mezelf is, vermoed ik 
dat het op mijn twee kinderen 
slaat..” 

Kijkt naar buiten om zijn emotionele 
draaikolk te vermijden. 

„Dat ze..., dat ze meer van mij zou¬ 
den houden, dat kan ik haast niet 
wensen..., omdat ze dan iets van 
zichzelf moeten afstaan dat ze hard 
nodig hebben... 

„Dat er geen misverstanden zou¬ 
den zijn. Dat ze op mij zouden te¬ 
rugblikken zoals ik het zelf doe, zo 
ongeveer. Tien jaar geleden ben ik 
gescheiden. Onze kinderen waren 
toen nog heel jong. Over die perio¬ 
de horen ze van weerskanten na¬ 
tuurlijk allerlei verhalen. Maar ik 
heb liever een misverstand dan dat 
ze constant met een brok in de keel 
van dankbaarheid moeten lopen. 
Dat zou ik heel treurig vinden." 

En duwt dan zijn tranen naar bin¬ 
nen. 


CINDY JASPERS 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 


PLEZIERVAARTUIGEN : 

; HOU HET PLEZIERIG ! 

Over enkele weken wordt alles wat 
vaart en dnjrt weer te water gelaten. 
Laat uw vaarseizoen niet vergallen 
[ door een dure schade aan uw boot ten 
j gevolge van een aanrijding ot een 
j aanvaring. En een barbecuebrandje 
I aan boord wensen we evenmin ie¬ 
mand toe. Interpolis biedt u een ruime 
variatie in verzekeringen. Zo kunt u uw 
boot of jacht alleen voor wettelijke 
aansprakelijkheid verzekeren, maar 
ook (net als uw auto) voor schade aan 
het vaartuig zelf. In het laatste geval is 
i ook de inboedel automatisch verze¬ 
kerd. U kunt kiezen uit drie dekkings¬ 
gebieden : het beperkte gebied (alleen 


Nederlandse binnenwateren), het 
standaardgebied (binnenwateren van 
de Benelux en Duitsland, inclusief de 
Waddenzee en de open Zeeuwse 
wateren) en het uitgebreide gebied (als 
standaard, plus de Noordzee en de 
wateren tussen Engeland en Ierland). 
De twee laatste polissen bieden in de 
drie zomermaanden ook dekking voor 
de binnenwateren in de rest van Euro¬ 
pa en het kustwater van de Middel¬ 
landse en Adriatische Zee. Uiteraard is 
er ook een onderscheid in de premie 
naar het type boot. Voor een snelle 
speedboat geldt natuurlijk een ander 
tarief dan voor een kalm varende 
zeilboot. Uw LLTB assurantie-adviseur 
vertelt er u alles over. 
‘SgjB e Fauteuilerie Paasshow: 
^Sueel zitcomfort van actief rechtop tot ontspannen slaapstand 

-- - --" 


Ku . 


ü bent van Fauteuilerie de nodige variatie in zitcomfort gewend. Maar onze Paasshow stelt 
al het voorgaande in de schaduw. Wij presenteren een weergaloze collectie, waarin nieuwe, 
^oogstrelende designs om aandacht vragen. Ervaar de vele gezichten 
van een fauteuil. Dan weer strak en modern, dan weer aangenaam 
tijdloos of 'typical English'... Maar uniform in kwaliteit, in zitcomfort 
tTxSti en schoonheid ... 
Klassieke, Engelse fauteuil met 
bekleding van gedessineerde 
velours. Extra hoge rug met 
sluimer-oren. Comfortabel, dik 
zitkussen 


Moderne fauteuil van Zweedse 
topkwaliteit. Optimaal comfort 
door verstelbare rug. Stabiele, 
houten draaivoet. Keus uit 
meerdere kleuren leer. 


Paasaanbieding: 

Lazyboy 

hczeten 


r De meest bezeten 
relaxfauteuil aller tijden. 


895 ,- 


2995 ,- De originele Lazyboy 
Swing relaxfauteuil. 

Tijdens de Paasshow voor een hoogst 
aantrekkelijke lenteprijs. 

In stof van .21957- voor IDÏJD#' 

In leer van 43507- voor 2995 , 


g 15 jaar garantie jjj 

op net verstelbare mechaniek = 
1 i 
Moderne fauteuil met soepele, 
leren bekleding. Het buighouten 
frame in naturel, zwart of rose- 
wood kleur. De comfortabele, 
hoge rug heeft een extra verdikt 
hoofdsteun m m* 

va 1745 ,- 


Solide, eiken haardfauteuil. 
Stevige kussens, bekleed mei 
fraaie bloemstof. Afgewerkt n* 
manbou-franje 


480 / 


I BoerenBond I 

BETER VERZEKERD DOOR IEMAND VAN BIJ ONS 


Comfortabele, hoge fauteuil met 
extra lendensteun, knopen in de 
rug en afneembaar hoofdkussen. 
Donker-noten omranding en 
poten. Keus uit meerdere 
bekledingsstoffen 


Klassieke fauteuil in Empire-stijl. 
Solide, eiken frame in fraaie, 
slanke lijn. Hoge rug met dik 
binnenkussen. Keus uit diverse 
bekledingsstoffen 


op nel verstelbare mechaniek = 

Lazyboy Swing. Met uitgebalanceerde schommeltechniek. Hiermee is zithoogte aan elke 
beenlengte aan te passen. De voetensteun is in 3 verschillende standen uitklapbaar. 

De rugleuning is traploos verstelbaar. Kortom: van actief rechtop tot volledig ontspannen 
slaapstand. Superieure kwaliteit met 15 jaar garantie. 

fmileuilerie §i 

W voor uw .persoonlijke fauteuil 1980 ,- 


Comfortabele fauteuil op houten 
draaivoet. De armleggers lopen 
door in de hoge rug. Met extra 
hoofdkussen en traploos verstel¬ 
baar glide-mechanisme. 


Elegante fauteuil in klassieke & 
Frame in noten-kleur en met 
cane zijkanten. Stoffen 
bekleding, afgewerkt met sief' 
taatsen. Los zitkussen 


tn de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224. 


1895 ,- 


1230 / PAASSHOW 1992 

le en 2e paasdag open van 10 tot 18 uur 


i ZONNERANDA, DE IDEALE VERANDA MEI 

■■ m mm m m ^m A m m mm mm ■ m M m m mm mm Mt m W 
Kom tijdens de Paasdagen 
een overweldigende Kollektie 
bewonderen. Ruim 5000 m2 
tonen U alle mogelykheden in 
eiken kwaliteitsmeubelen. 


Tydens de Paasshow ontvangt elke 
bezoeker als attentie een echt 
Maaseiker Paasei. 


MAASEIK 

BELGIE 


’M 

rïSSSgJffl 


L iefhebbers van ven mooi £v- 
maaid nazon zi|ii verrast alv /e 
met een I loneia aan de slaj; i;,un. Met 
ot /.onder automatische versnelling. 
Op loodvrije benzine ot elektrisch, 
k Hen mooier maairesultaat heelt u 

|k zelden gezien. Maai dit sei- 

mgjijjEjjm. 

zoen met i londa. 
U merkt 


ELEKTRISCH SCHUIEDAK. tl! 


Jammer dat gras 

Biet Sneller groeit» ons kennis met Honda en 
informeer naar z n prestaties. 

HONnAittia 
■ Met Zonneranda heeft u 
er een uiterst komfortabele 
woonruimte bij. Het favoriete 
plekje in huis waar u graag 
zit en waar u de tempera¬ 
tuur zelf bepaalt. 

■ Met 'n druk op 
de knop schuift 
het dak open en 
kunt u van het 
vroege voorjaar 
tot de late 
nazomer genieten van elke 
zonnestraal zonder dat het 
een sauna wordt. 


| | muaum- 


■ In de winter houdt ut * 
licht binnen en sluit 11 

kou b#; 

■ Zonneranda is uitsluit^ 
verkrijgbaar via erkef^ 

Zonnet 
dealers door^ 
Nederig 
■ Wij verzot 
voort 15 
montage 
wat er bij 
dus ook de veigunnmg 
krijgt 10 jaar gara nt 


rp d DIVISIE TUIN & PARK 

WOSSOfÏÏ) 


ZONNERANDA 


® Dé Veranda met 


Elektrisch Schuifdak 


Jagersborg, 3680 Tel. 09-32.11.56.57.15 
j is te bereiken via borden Jagersborg. 

__ woensdag, donderdag, zaterdag ÏO -17 uur. 

vrijdag 10-21.00 uur. ZONDAG 10.00-18.00 uur 


VROENHOF 86 - VALKENBURG a d GEUL - ® 04406-40253 
OPEN HUIS 


Panr.enwen t 


RK NeutTweert Tel 04951-26665 


-—-|j 

Ja. tk wil graag alles weten ovet ZONNERANDA . SL 

Stuur mij GRATIS en vrijblijvend informatie ‘ 


Bon versturen naar 

Zonneranda, Pb 2 701 6030 AA Nederweert 


Paaszaterdag en beide Paasdagen OPEN HUIS 
in Nederweert van 10.00 tot 16.00 uur. 
p / . 'V 

>// i V'y-u Ooit op "n paasshow 

bij een 

lease-maatschappij 
binnengelopen voor 
een prijsvergelijking? 


UNIEKE STUDIEVORM 


Havo of 

Atheneum-diploma 
in één jaar met de 

'Succes-Plus-Formule 1 . 
tXPERTJPLEASE 

r 

Lease-pnjs Toyota hi-ace v.a 
798,50 p. mnd., 3.600 km 
p. jaar 


OP ONZE PAASSHOW PRESENTEREN WIJ DE TOTALE PERSONENWAGEN 
EJ^EDRIJFSWAGENLIJJHjJ^^rOTAL^-WD-SERIE 

SHOWDAGEN: ZATERDAG (VANDAAG) 18 APRIL, MAANDAG 2E PAASDAG 

EN DINSDAG 21 APRIL 


AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS-OIRSBEEK 

Provincialeweg (Z) 91, Oirsbeek 
Tel. 04492-1814 


Voor veel studenten blijkt het behalen van het Havo- of 
Atheneum-diploma op een gewone dag- of avondschool niet 
de ideale weg. 

Het opleidingsinstituut Sité heeft, in een uniek 
samenwerkingsverband met het Open Leercentrum in Sittard, 
dé studievorm ontwikkeld en geoptimaliseerd op basis van 
ervaringen, die de beste kans biedt om in één jaar het Havo- 
of Atheneum-diploma te behalen: de 'Succes-Plus-Formule'. 


Voor wie? 


De 'Succes-Plus-Formule' is bestemd voor Havo- en 

Atheneumstudenten die: 

gezakt zijn voor het examen of 

met moeite naar de laatste klas zijn bevorderd of 

op het nippertje in de voorlaatste klas zijn blijven zitten 

vroeger drie jaren Havo- of Atheneumonderwijs hebben 
gevolgd. 


Wat is de 'Succes-Plus-Formule'? 


een kombinatie van lessen, direkt gevolgd door een 
intensieve vakbegeleiding door de vakdocent, danwel 
een kombinatie van lessen met direkt daaropvolgend 
verwerking van de leerstof onder toezicht en met 
begeleiding van een docent, 

intensieve rapportage over presentie en studievoortgang, 
indien gewenst ook met de ouders. 


□ 

□ □ 


33 SITE 

OPLEIDINGEN - TRAININGEN - CONSULTANCY 


Parklaan 4, Sittard 


Intensieve begeleiding in de 'Succes-Plus-Formule' 
houdt dus in: 

extra vakinhoudelijke begeleiding in zeer kleine groepjes. 

studeren onder toezicht en begeleiding van een 
docent/studiebegeleider. 

voortgangsrapportage. 


Diplomagericht 


alleen de examenvakken, 

strakke jaarplanning en resultaatmeting door 
schoolonderzoeken 

alle faciliteiten van Sité/Open Leercentrum in Sittard 
staan ter beschikking van de studenten. 


Méér weten? 


Wilt u méér weten over onze 'Succes-Plus-Formule', 
toelatingsvoorwaarden en onze mogelijkheden voor uw 
specifieke wensen, stuur dan onderstaande bon in en u 
ontvangt geheel vrijblijvend onze 'Succes-Plus-Formule' 
brochure. 

U kunt natuurlijk ook even bellen. Een afspraak maken 

met een van onze studieadviseurs kan ook: 046-590444. 

_ — — — — 

r ----—-— --—-- 

| Informatiebon 'Succes-Plus-Formule' 

| Stuur mij vrijblijvend uw brochure met alle informatie 

! Dhr./Mevr:_ — 

! Adres:_’_- 

{ Postcode/Plaats:_- 

j In een enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar: 

! Opleidingsinstituut Sité. 

! Antwoordnr. 1012, 6130 VB Sittard. 


] 

: . • .. i 

Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 35 

f limburgs dagblad k 

ƒ i 

' de derde leeftijd \ 

f 

w _/_ m 

m In Westelijke 
Mijnstreek 
dreigt een 
’grijze’ ramp 

Het gezicht van Wim Leentjens krijgt, als hij over 
ouderenbeleid praat, een bezorgde uitdrukking. 
Sinds anderhalf jaar is de 54-jarige Sittardenaar 
directeur van het verpleeghuis St. Jansgeleen. 
En in die korte tijd heeft hij de verschuivingen in 
de zorg voor dementerende ouderen van dichtbij 
meegemaakt. Wandelend door de gangen wijst 
hij op één van de lichte, ruime zalen van 
St.Jansgeleen. Helemaal leeg. 


de grijze draad Greet Nes, 56 
vrijwilligster oen haar man nog bij de Navo zat in Fontai- 
nebleau had ze vaak drie tot vier party’s per 
week. Dat waren tijden, midden jaren zestig. 
Feestje hier, receptietje daar. Niet dat ze nou zo’n 
feestnummer was, maar ze had in ieder geval geen 
moeite om de dag door te komen. In 1967 verlieten 
zo’n tweeduizend gezinnen de Franse legerplaats. 
Greet Nes en haar man waren daarbij. Ze gingen in 
Waubach wonen. Het einde van de wereld, zeker 
als je het eerste deel van je leven in Den Haag ge¬ 
woond en gewerkt hebt. Dus snel naar Sittard ver¬ 
huisd. 


De aanloop van vrienden van haar kinderen werd 
daar een stuk minder. Haar dochters werden ouder. 


„Vroeger lieten wij hier de licht de¬ 
menterende bewoners knutselen, 
lezen en ais ze daar zin in hadden 
zelf hun potje koken. Maar voor die 
groep is hier nu geen plaats meer. 
Wij verzorgen op dit moment alleen 
nog maar de zware gevallen. 
Ouderen die totaal niet meer weten 
waar ze thuishoren en wie ze zijn. 
Maar ondanks dit strengere beleid 
staan er in Geleen en Sittard bijna 
honderd wachtenden op de lijst". 
Groet een oud vrouwtje dat ver¬ 
dwaasd door de gang schuifelt. 
„Mensen zoals deze mevrouw die 
de hele dag doelloos over de gang 
heen en weer lopen. De groep 
65-plussers waarbij het geheugen 
incidenteel wegvalt, zit in verzor¬ 
gingstehuizen. Daar horen ze na¬ 
tuurlijk niet thuis. Het personeel 
weet vaak geen raad met hen en 
de voorzieningen zijn niet toerei¬ 
kend. Maar als familie of partner de 
situatie niet meer aan kan, als in de 
verpleeghuizen geen plaats is, 
moeten ze toch ergens naar toe.” 

Schrikbarend 

In zijn vriepdelijke ogen verschijnt 
een verbeten blik. "Normaal ben ik 
een optimistisch mens maar als er 
niet snel een gedegen ouderenbe¬ 
leid van de grond komt, zie ik de 
toekomst heel somber in. De Wes¬ 
telijke Mijnstreek is één van de re¬ 
gio’s waar de vergrijzing enorm zal 
toenemen. Op dit moment zitten wij 
met 18.677 ouderen boven de 65 
jaar (11,7 procent) nog onder het 
landelijk gemiddelde. Maar in het 
jaar 2000 is de situatie heel anders. 
Dan telt de regio ruim 24.000 
65-plussers. Dat is 15,3 procent 
van de bevolking terwijl het lande¬ 
lijk percentage op 14,3 wordt ge¬ 
schat. Vooral in Geleen neemt de 
vergrijzing schrikbarend toe. Histo¬ 
risch gezien is dat goed verklaar¬ 
baar. In de jaren twintig en dertig is • Bewogen beeld uit het verpleeghuis St. Jansgeleen 


Foto. PETER ROOZEN 


Geleen door de aanleg van de 
staatsmijn Maurits enorm gegroeid. 
Bij de mijnsluiting bleef de oudere 
generatie achter terwijl de jongeren 
hun heil elders zochten.” 

Kwaad 

Over de struisvogelpolitiek van de 
overheid kan hij zich ontzettend 
kwaad maken. 


Alleen de vooruitziende blik van de 
gemeente Beek, die met de oprich¬ 
ting van de Stichting 55+ wel in¬ 
springt op de dubbele vergrijzing 


tussen 1990 en 2010, kan in Leen¬ 
tjens ogen genade vinden. Over 
het gemeentelijke ouderenbeleid in 
de rest van de Westelijke Mijn¬ 
streek is hij absoluut niet te spre¬ 
ken. „Uit een soort opportunisme 
doen de politieke vertegenwoordi¬ 
gers net alsof de toenemende ver¬ 
grijzing een probleem is voor de 
teekomst. 

Binnen tien jaar worden wij gecon¬ 
fronteerd met een grote groep 
ouderen in onze samenleving die 
speciale eisen stelt. De gemeenten 
praten wel over ouderenbeleid en 
onlangs heeft de woningvereniging 


Geleen zelfs een onderzoek inge¬ 
steld naar woonvormen voor oude¬ 
ren. Maar het is vijf voor twaalf en 
wat wordt er nu werkelijk gedaan? 
Niets. Als de politiek niet wakker 
wordt, stevenen wij af op een regel¬ 
rechte ramp.” 

Verbaasd over zijn felle uithaal 
zwijgt hij enige tijd nadenkend. „Ik 
sta niet zo snel op de barricade 
maar het moet maar eens keihard 
gezegd worden. We kunnen moei¬ 
lijk alle 65-plussers in Nederland in 
bejaardenhuizen neerzetten. Ten 
eerste is dat onbetaalbaar en bo¬ 
vendien zou dat betekenen dat 
bijna de hele werkende bevolking 


door 

CATHARIEN 

ROMIJN in Nederland bejaardenverzorger 
moet worden. Nu dik ik het natuur¬ 
lijk aan, maar het geeft wel aan de 
wij onze kop niet in het zand kun¬ 
nen steken. Iemand moet met alter¬ 
natieven op de proppen komen." 

Projecten 

Het sleutelwoord voor Leentjens is 
zelfstandigheid. Ouderen zolang 
mogelijk de gelegenheid bieden om 
in hun eigen omgeving te functio¬ 
neren. Maar daar zijn goed ge¬ 
stroomlijnde voorzieningen voor 
nodig. Het verpleeghuis St. Jans¬ 
geleen is zelf bezig met een project 
'beschermd wonen’. Daarbij kan de 
familie of partner van een demente 
oudere die nog thuis woont, voor 
steun terugvallen op het gespeciali¬ 
seerde personeel van het verpleeg¬ 
huis. In dit soort projecten moeten 
de verschillende instanties volgens 
Leentjens veel meer energie ste¬ 
ken. Werken aan betere bereik¬ 
baarheid, aangepaste woningen, 
veilige woonomgeving en vooral 
coördinatie. Coördinatie tussen de 
zorginstellingen als ouderenbon¬ 
den, gezinszorg, groene kruis en 
bejaarden-en verpleeghuizen. 

„De zorginstellingen kunnen effi¬ 
ciënter werken als zij de verschil¬ 
lende taken beter op elkaar afstem¬ 
men. Dat zou de kwaliteit van de 
zorg ten goede komen. Nu is ieder¬ 
een voor zichzelf bezig. Eigen toko, 
eigen budget en eigen geldstroom. 
Men wil zich voor zijn geldschieter 
waarmaken en o wee als er iets 
moet worden ingeleverd.” 

De gemeente zou bij de coördinatie 
volgens Leentjens een voortrek¬ 
kersrol moeten spelen. Maar ook 
de ouderenbonden moeten in zijn 
ogen verder kijken dan hun neus 
lang is. „Niet alleen eindeloos zeve¬ 
ren over de prijs van een kopje kof¬ 
fie. Dat verengt alleen de discussie. 
Maar een lange termijn visie ont¬ 
wikkelen waarmee zij de politiek 
om de oren kunnen slaan.” 

Bang 

Hij praat ook voor eigen belang. 
„Mijn vrouw en ik zijn heel bewust 
bezig met het probleem van ouder 
worden. Wij hebben ons huis ver¬ 
kocht en zijn verhuisd naar een 
gelijkvloerse bungalow waar wij zo 
lang mogelijk hopen te wonen. Dat 
is natuurlijk een luxueuze positie 
die niet iedereen zich kan veroorlo¬ 
ven. Ik ben bang dat als wij niet 
snel actie ondernemen er binnen¬ 
kort groepen buiten de boot zullen 
vallen. Ouderen die hulpbehoe¬ 
vend zijn, niet in een bejaarden-of 
verpleeghuis terecht kunnen omdat 
daar geen plaats is, en daardoor 
gewoon thuis verpieteren. Dat kan 
en mag toch niet gebeuren. Het 
ouderenbeleid moet daarom niet 
alleen bij mooie formuleringen blij¬ 
ven. Visie op de toekomst. Daar 
gaat het om”. 


Die gingen het huis uit. Zo gaat dat in het leven. De 
buurvrouw bood uitkomst. Die had een oplossing 
voor de stilte die Greet bespeurde. Ga bij de UW: 
de Unie van Vrijwilligers. 

Haar leven wordt er nu al twaalf jaar door beheerst. 
Ze hoort er bij het meubilair. Zo’n dertig uur per 
week werkt ze samen met nog eens 75 andere 
UVV-sters als vrijwilligster in het Sittardse Maas- 
landziekenhuis. Ze trekt er dagelijks de kar, de lec- 
tuurkar. Dat ding is trouwens veel te zwaar, maar ze 
hebben geen geld voor een nieuwe. Van die paar 
procenten winst op een verkochte krant kunnen ze 
bij de UW natuurlijk geen bokkesprongen maken. 

Als ze heel eerlijk is, vindt ze het rondlopen met tijd¬ 
schriften, de kranten en wat ansichtkaarten trou¬ 
wens een bijzaak. Veel zinvoller zijn de gesprekken 
die patiënten met haar willen aanknopen of het ha¬ 
len en brengen van patiënten van en naar de fysio¬ 
therapie. Toen er ooit eens iemand meer dan een 
uur op een verpleegster heeft zitten wachten, heeft 
de UW dat werk overgenomen. Maar haar werk 
bestaat vooral uit luisteren. Oudere patiënten vindt 
ze de laatste jaren erg angstig. Ze zijn nerveus, we¬ 
ten niet wat hen boven het hoofd hangt. En al weet 
Geert Nes wat er in de operatiekamer gaat gebeu¬ 
ren, ze houdt zich van de domme. Zo staat dat in 
haar eigen 'handboek soldaat’. „Vraag maar aan de 
verpleegster, of vraag maar aan de dokter”, stelt ze 
de patiënten dan gerust. „Artsen zijn ook mensen.” 

En als een zieke om een glaasje water vraagt, dan 
geeft ze dat niet, dan belt ze een verpleegster. Zelfs 
de pillen reikt ze niet aan. Kussens schuldt ze ook 
niet op. Niet uit kwaaie wil. Integendeel, ze heeft zo 
haar instructies gekregen van de landelijke Unie én 
van de directie. 

Voor haar is het echt een voldoening als een patiënt 
die opnieuw moet worden opgenomen, weer met¬ 
een naar haar vraagt. Dan weet Greet dat ze op de 
goeie weg was, dat ze mensen heeft geholpen en 
dat het de moeite waard is dat de UW haar leven 
nu beheerst. 


Bedrijfsleven heeft 'jongere oudere’ nodig door 

CINDY 

JASPERS NedCar 


mensen tot aan het einde van hun 
arbeidsleven in dienst willen hou¬ 
den.” 

Vooruitstrevende grote bedrijven 
zien de noodzaak van aangepast 
sociaal beleid wel in. In het mid¬ 
den- en kleinbedrijf wordt veel min¬ 
der rekening gehouden met het 
ouder worden van de werknemers. 
„Tot je vijfenveertigste tel je mee en 
daarna houdt het in de meeste ge¬ 
vallen op," stelt arbeidsdeskundige 
Jan van der Velden van het IKOL. 
Het IKOL spant zich in om dit pro¬ 
bleem aan te pakken in het het 
midden- en kleinbedrijf. „Grote be¬ 
drijven hebben vaak wel de moge¬ 
lijkheid om iets aan leeftijdbewust 
personeelsbeleid te doen. Voor de 
kleine- en middelgrote is dat een 
probleem. Wij stellen dan ook voor 
het probleem boven de bedrijven 
uit te tillen. Dat betekent samen¬ 
werking op regionaal niveau.” 


Grijze hoofden worden steeds 
zeldzamer op het werk. Meer 
dan de helft van de mensen 
tussen de 50 en 59 jaar werkt 
niet meer. 

Slechts 12 procent van de 
groep tussen de 60 en 64 
maakt nog deel uit van de 
werkende bevolking. 
Onthutsende cijfers of een 
logisch gevolg van het 
werkgelegenheidsbeleid van de 
laatste twintig jaar? 

In tijden van grote overschotten op 
de arbeidsmarkt lijkt het 'lozen’ van 
ouderen een goede manier om de 
weg vrij te maken voor jongeren. 
Maar het verschijnsel 'vervroegd 
uittreden’ (vut) gaat een eigen 
leven leiden. Nu de kosten van 
niet-werkenden de pan uitrijzen, 
lijkt er een herwaardering van de 
oudere werknemer plaats te 
vinden. 

Het roer moet om, menen dan ook 
zowel de sociale partners als de 
politici. Vakkennis gaat te vroeg 
verloren; de oudere werknemer 
moet langer in actieve dienst 
worden gehouden. 

Het personeelsbeleid moet op de 
helling. Flexibele pensionering lijkt 
daarbij het toverwoord van de 
toekomst, waarbij werknemers 
vanaf een bepaalde leeftijd moeten 
kunnen kiezen of ze gebruik maken 
van een pensioenregeling of niet. 
De werkgevers moeten het werk zo 


aantrekkelijk maken dat de 
werknemer zijn baan verkiest 
boven tuinieren, fietsen, reizen, 
doe-het-zelven... 

Het lijkt utopisch, maar is 
tegelijkertijd bittere noodzaak. 

Genieten 

De politiek zet de vut onder druk, 
de vakbonden schrijven senioren¬ 
nota’s, een aantal grote bedrijven 
kijkt kritisch naar het eigen perso¬ 
neelsbeleid. En het Interkategoraal 
Overlegorgaan Limburg (IKOL) 
tracht het midden- en kleinbedrijf te 
doordringen van het belang van de 
oudere werknemer. 

Je zou kunnen stellen dat de vut 
een nieuwe generatie heeft ge¬ 


creëerd: de 'jongere oudere’. Te 
jong om stil te zitten, oud genoeg 
om niet meer, of veel minder, te 
hoeven werken. Maar je hoeft geen 
econoom te zijn om te zien dat de 
huidige vut-regeling moeilijk kan 
worden gehandhaafd. Volgens 
sommige voorspellingen zal, zon¬ 
der ingrijpen, het aantal vutters 
over vijftien jaar groter zijn dan het 
aantal werkenden. Langzaam 
dringt dan ook het besef door dat 
er iets moet veranderen. 

„De overgang van werken naar niet 
werken is nu nog zeer groot. Die 
zou geleidelijker moeten gaan. Bij¬ 
voorbeeld door vanaf een bepaalde 
leeftijd een dag in de week minder 
te gaan werken. ” Professor J. Heij- 


ke, hoogleraar onderwijs en arbeid 
aan de RL ziet het personeelsbe¬ 
leid als een belangrijk instrument 
om werknemers langer in dienst te 
houden. „De carrière van mensen 
is zeer individueel bepaald. Daar 
moet je rekening mee houden. 
Wanneer het aanbod op de ar¬ 
beidsmarkt krapper wordt, moet je- 
flexibeler worden in je personeels¬ 
beleid. Iemand die wil blijven wer¬ 
ken, moet je die mogelijkheid ook 
bieden." 

G. Lunshof, manager personeels¬ 
voorziening bij Océ van der Grinten 
in Venlo, beaamt de theorie van de 
wetenschapper. „De arbeidsethos 
is tegenwoordig heel anders dan 
vroeger. De vut is voor veel men¬ 
sen zeer aantrekkelijk. Maar als 
bedrijf moet je er, vooral met het 
oog op de toekomst, ailes aan 
doen om de mensen zo lang moge¬ 
lijk binnen te houden. En daar moet 
je niet alleen mee beginnen wan¬ 
neer iemand de vijftig nadert, maar 
al aan het begin van zijn loopbaan." 


Ook NedCar wil dat zijn personeel 
zo lang mogelijk binnen de poorten 
gehouden wordt. Sinds mei '91 is 
er zelfs een speciale afdeling voor 
werknemers die om uiteenlopende 
redenen niet meer op hun eigen 
plek kunnen meedraaien. „Die 
werkplaats is niet alleen voor oude¬ 
ren,” benadrukt Frans Bukkems 
(58), manager van de 'werkplaats 
productie ondersteuning’. „Maar 
een van de doelstellingen van die 
speciale afdeling is wel dat we de 


De grijze hoofden op het werk zul¬ 
len in de toekomst ongetwijfeld 
weer toenemen. 

En die droomreis en die studie 
dan? Die moeten maar worden in¬ 
gepast in de extra vrije dagen. 

Het werk gaat voor. 


JOS VAN DEN CAMP 

Zaterdaa 18 aorll 1992 # P 


limburgs dagblad de derde leeftijd 
Bubbelend 


de oude d 

L . Ki 


X'K m - K 

■ •£>: Ss "■ f. j 

- i, V. : - J 


Ze zijn geen twintig meer, hebben rimpels en 
soms buikjes en spataders, maar dat zal ze een 
zorg zijn. Zonder géne lopen ze rond in badpak 
en zwembroek, en in de sauna zelfs zonder; 
Bubbelend, stomend en zwetend brengen ze één 
van hun oude dagen aangenaam door. 
Bejaardengym én volksdansen? Laat ze niet 

lachen, f 


K’x&aL ï'- 


'9K 


WW 


sps»- ’ - w - 

v • 'éét " X- ,■- IJ 
$ ‘ ■•*>&& '■ , $& 


Ricr - - ^.' .***« 
? ' .^* ï 2£&* ' '' $ 


Anton GeUssen, 64 
Nes in zgn boerderij is oud. Hij 1 wil Mets te 
maten hebben met nfeuwé spullen. Anton 
Gefissen uit ScWnveki. Het bereiken van de 
vuHjérechtigdé leeftijd drie jaar geleden, maakte de 
nu 64-jarig* musicus niet minder actiet. Een uige¬ 
breide bék in zijn agenda die naast zijn muziekin¬ 
strumenten op het bureau ligt, laat zien dat de 24 
uur (As een dag telt,, vaak te weinig zijn. Diqhten, ta- 
ipntvolle muzikanten coachen, z§n boerden! onder¬ 
houden, naar rnuaek klisteren, af en toe als gastdiri- 
gent optreden, concerten bezoeken en zelf muziek 
maken, . . ■ .V. X . . 

Z|n lange grijze tiamo zijn gebundeld in een staart 
Anton te net terug uit het ziekenhuis- Een maagbloe¬ 
ding kkssterde hem vier weken aan het ziekenhuis¬ 
bed: Toch teveel hooi op de vork genomen? .De 
beste tijd van mijn teven had' ik toen ik met verschil- 
flonoB avjgsft ucz^ wss zons ” *"i lhat 

wen van de boerderij die nu Tter ftuyten Lusthof 


Met da fctirik nog een beet** de benen vertelt 
Anton dat hij het toch wat rustiger aan moet doen. 
.Maar wie Wiet muziek is grootgébracht, kan niet 
zonder. Nc zou ntet weten hogjtot Is pm té teven 
zonder rmizteic. Wie niet betrdkfcen* is tij rhuztók, 
mist tets te het teven, denk ik.” ; . , 


Anton voett deh nu redelijk fit Paf Hj Zoveel heeft 
kunnen dfMnjfctmnfoch redelijk goede gezondheid 
«jankt hij aanXffpÉppi^ met roken. In 1968 doofde 
tij van de ene a£o» andere dag zijn vertrouwde si¬ 
garet Zoonlef,' beroepsmusicus, zorgde daarvoor. 
Anton te hem nog s te eds dankbaar. Hij moet niete v 
vaneen sigaret hebben. Juist het stoppen met no¬ 
ten bracht hem een nieuwe passie: de luit. .Mijn 
vader-zaüger zei, toén Nj hoorde dto «k gestopt was 
met raten: je moet doorbÉpn,fteeK toch een houtje 
indemond../Piettenam^ s te i oe« Hetwerdech- 
ter geen houtje maar een soprsanbtoldluit. iJsja, in 
platos van 6ed sigaret een flair, sagt h| lachend, > 
Zittend voor aan echt oud feiteÉHrt een teuten 
waar "koffie gedronken wordt ur v aakstoch-btauwe 


Wv*? ,i.c< 


:iV'< ■ 

' k • 


De man dte, naar zijn zeggen, edn apbtatear.'is, 
schreef fet 1981 z|n eerste gedfcht ^d^MÉ#,wel, 
eet» voor de flauwekul, tot dat ean';bu^f|taK, 
advteosnfa op papte te zetten wat zo te 
kwam. irvpiddate te h^ bazig met gedicht nurrirriér 
1313. Gteoriginete teksten zijn opgeborgen in kté ^..-•’> 
pars teteiitttaamrdn «raar hq graag zit Binnenkort •' ■: 
verattelnf tef zesde dfchtbundel. Het boètaradie ^ 
wordt gepreaénteerd inz|n zei gèbou««datoncert- ƒ 
ruimte. ■ 


Of h| Zich oud vóélt? Jta een mbrte |<W vrouw 


moment een è(tegSf voör^ mer houtf- 
’och god «vat ben ik oud* M . a „ 


.Soms krijg 


fc zin in een nieuw begte.’ 


.v irliKAt*] 


Ats eenvfsfn het water 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


, In de hal van Thecmaé 2000 is het 
al raak. Een .mevrouw met Wonde 
krulletjes en gebronsd gelaat, dte 
bij nadere beschouwi n g boven ds 
vijftig moet zijn. Zevenenzestig, 
blijkt bij nftéraü. Ze is met vcdcsan- 
tie met Kaar vriÉKln en al voor de 
derde dag lekker gaan zwemmen’. 


an kinderen onder de zes jaar wor¬ 
den niet toegelaten.* Bovendteh ls 
tiet water van Thérmae ’gekwéBfi- 
cöerd Hertwasser 1 . / 


Zé zijn niet de epigen die op latere 
leeftijd nog het genot van luxueus 
baden en zwemmën ontdekt heb¬ 
ben. Op een gewone doordeweek¬ 
se dag steken er heel «vat grijzende 
hoofden uit het thermaal water in 
Valkenburg, . 

Een schatting van het aantal oude¬ 
re bezoekers «vil Marlies Sobzack, 
pr-médewerkster van Tbermae 
2000ntet maken, maar ’onder onze; 
bezoekers zijn altijd Viel ouderen’. 
Het rijn volgens haar mensen die 
waarde hechten aan een gezonde 
leefwijze en het belangrijk vinden 
om in beweging te blijven. URer- 
aafd speelt het kuuioeintnim in op 
^deze steeds groter wordende doel¬ 
groep. Toen 'aerobics’ veel oude- 
, ren bleek af te schrikken, wsrd 
déze activiteit Vervangen door T»- 
wegen op muriek*. - > 


Behalve massage kan rrien alleriei 
kuurbehandetingen ondergaan, die 
zeker een lichaam op leéi^d goed 
doen. Je in laten pakken met Oos¬ 
tenrijkse modder; zou bijvoorbeeld 
een stimulerende weririnfHwbben 
op de doorbloedteg vim huid en 
. spieren; liggen broeten-te Alpen- 
hooi moet de zelteteigende «ver- 
tóng van het lichaam versterken en 
een Cleopatra-pakkinp met vede 
melk en olie zou extra voedteg aan 
de huid toevoegen. 


blijven belangrijk vindt. .Ook voor 
hem," knikt zé naar haar mah. .Als 
je nu niks doet, loop je over tien 
jaar krom." 

.Soms zie je iemand van je eigen, 
leeftijd en dan denk Je: wat een ou- 
we...” vult haar man aan. , 

Het heeft alles rriet je instelling te 
maken, denken ze. Je moet actief 
W^ven* ’’;; v 

Voor een massage of spedalé 
schoonheidsbehandeling voelt hét 
Beekse echtpaar niets. .Dat hoeft 


Bij een vprige generatie had je het 
nog voor ónmogelijk gehouden, fn 
je biootie bij 90 graden zitten zwe¬ 
ten? Belachelijk. Zwemmen als je 
zeventig bent? Dat kan niet gezond 
rijn. Wars van luxe en verwennerij 
zouden de rrieéSten er bovendien^ 
niet over gepeinsd hebben om het 
geld voor óen week boodschappen 
in één dag over da balk te gooien 
in een kuurcentrum, om zuurver¬ 
diende centen te' verspillen aan 
zaken als modderbaden en massa¬ 
ges, 


door 


mariEtte 

stuurs 


Om dat soort bfzpndere effecten is 
het Joek Duijaens (56) en haar 
echtgenoot (61) «ét Beek bestist 
niet begonnen. .W^ gaan gewoon 
voor de gezelligheid.” 


voor ons niét, dat geknijp en ge- 
kneedf 


.Onze ouders konden niet eens 
zwemmen," vertelt echtpaar Graas- 
beak (66 en 'btyia 68’) uit Veenen- 
daal, nog druipend van het zwem- 
badwater. «Ole mensen werkten 
alleen maar. iAflf hebben zelf ook 
pas op 40-jarige toèflld leren 
zwemmen. En nu doen wétiet heel 
teel. Het te lekker, Jte spieren gaan 
wat losser ritten en je veteH je fit¬ 
ter/ V.w;::v 


volwassenen én dus ook op oude¬ 
ren,” verduidelijkt Sobzack. „Er 
heerst hier een sfeer van rust en 
re^ecL Het water te nergens die¬ 
per dan 1,40 meter en verwarmd 
tot 33 graden. Je mag niet duiken 
en springen, er zijn geen gljbanen 


Ontspannen, de afmeri losjes om 
elkaar heéri geslagen, tearidelenze 
iri badjas langs tiet zwembad. Zé 
hebben zo’n beetje aties-af gebro- 
DBQiu, ner gwofnoso, wnoinn» 
75 èn 90 graden’, meldt hij trots - 
en het gymnasion (de sportrtiimte). 
.We hebben zelfs zo maar ietóter in 
ons bloo^e buiten gelopén,” lacht 
zij. .En in het gymnasten heb ik rite 
toesteUen utigeprobeerd.” ! 

Joek Duijssens geeft orKxnwonden 
toe dat ze ulterlijlk en in beweging 


Een drietal Rotterdamss dames op 
leeftijd - 'boven de 55’, meer zeg¬ 
gen we niet - denkt daar heel 
anders over. Een beetje giechelig 
zitten ze in htio badjas te wachten 
• OD ltéwr éuiwriTlirai a fnïlhtte 

minuten. „Voor het eerst, jfe We 
rijn benieuwd.” ■ ■- 
Het commentaar na de béttend*- 
ling te eensluidend. JZrilg. Ctet la¬ 
ten we vaker doenf En weg zijn ze, 
op naar de zonnebank. Daar infor¬ 
meert ést) oudere man bezorgd of 
rijn vrouw lekker ligt. Je ogen dicht 
doen, hoor!" 


Omdat mevrouw Graaebeek kot 
heeft van reuma, waagt ze rich niet 
in de sauna. In het zwembad voelt 
ze rich echter als een 'vis iri het 

ra*#-. -iVhvV.. 


Fitness 
K otote e g (70, en ook haar zou j 
dte niet geven) speciaal voor The 
mae 2000 vijf dagen op vakantie i 
Vrikenbteg, „Qtetera vond habbe 
we iri het hotel ho e ri jjlcgedarwt mi 
Engelse toSrtetéfi.*' : 

Nog strak te f»t zwarte badpal 
geen vetrotietie te veel; de damt 
zijn zo te rieri getralnd. „Thüj 
zwemmen we drie Ireer tn.de wei 
En fe doe altijd mes rriet de oê 
tendgymnasttek op de radio,” ve 
telt Nel Schmitz. JtoA zou iederei 
moeten doen, bet te zó belangd 
dat je bezig bHjftf Ik woon naé 
een bejaardenhuis. Als i^ daer d 
stakkers zie..-. Op djb fnarièr hoé 
het voor mij ntet” 

Zwemmen, bubbrip^ ^ fléwss « 
yoga, in de ThèmiAébet het twe< 
tri aan aHes diee- Jte sauna sta 
morgen nog op Wit progtamm 
We komen t^d tekóri J-tekra te hi 
modderbad de Rbittende dag* 
volgeboekt, daar bedden we w 
rin ia gehad.” 

Met hun mode|^^id|k^ vlot 
kapseis en partemour gelakte n 
gateJmngfn és ^w se a n te tont ke 
Ttemdat ze hun "trtterlijk-belangrl 


De meest kranige ’oudjes’ zitten in 
het gymnasion, de fitness-ruimte. 
Geconcentreerd duwt Nel Schmitz 
(68, maar ze lijkt minstens tien jaar 
Jonger) de gewichten van een hy- 
dreultech fitnesstoeetel omhoog.Ze 
te samen met haar vriendin Ttiet 


Vinden. „Dat is voor ons zeker I 
belangrijk atevpprjongeren. Wal 
crii zouden wQ niet leldceririons v 
mogen ritten? Mijn zoon van I 
zegt wel eens: mens, je bent al z 
ventig. Als ik dan antwoord dat 
aan het terugtrilen ben, zie Ik hé 
denken: ze wordt nog gek ookr 


op 


De dö0d op bestelling. De doodspll op jé néchtk^^e naast je 
kunstgebit ©# leesbril. Eerv wrange eembinatie, maar veel ouderen 
willen niet anders. Ai tientallen jaren ie er echter een kloof tussen Wet 
enpraktiji^ Êt^Hahasie is $tr^b€^ir «riajar in de meeste gevallen wordt 
; f ! • ;:ije arts die het toepast niet vervolgd.; 
Hri vóorsfel van bri' 


-St: 


kabinet öm . landebk dagblad, Driorr^ kteeg . niet strafbaar. Je még jezelf voor werkte. Binnen vijf minuten étop toch al lang niét meer achter dé 


«ndtelng stapéte reacties pp'rijn vootetel de trein gooien, je mag van een hij. Na een half uur teéte hij dóbd. horizorf gfloort, een stuk rustigsT 


van wfoinotrawTirnrin te regelen, waarin velen - boVeridieti hun 
heeft enkele waken, geteden d^: ^npathte betuigden. 
vótiÉrige steunv«i ?»ï' 
gekregen. 'A -t . 

Bij de Nederlandse Verenlgloff véor ^JfVatoom zöU Ik een dbkter moeterv 


Vrijwillige Euthanaate (N 
ééri enorme toeloop van 
dte lid worden variéte w 
sinds het onderwerp wéi* 
dsbeiangsteHing staat 


Rgtogen top ik hto zekniét meer 
aeritiéri". vraagt Hjb de Vries, 68 
JpfKsen op dit moment nog geoond 
teriiljihrateden, zich af. Ik zou zelf 
zo’n pil in hnte wtilen hebben, Seri 


De-NWE plrit voor het prinriperdef •• komeri ért te rite^ge#r rótoOterf 
levensbeëindiging in bepaalde metarxtere m kkte ten zoues^babpi 
gevaHen op verzoek van een mensen een goed gevoel geven. Ik 

W ■ • * fa, _ . • . l __fl_ 1 _ 


patiént mogeijk moet worden ge- Ken verschillende bejaarden dte 
maakt döor tu ssenkoms t van één mkteri» 1 in buis hebben omer rap. 


arts. v ' eind aan te maken. Ste a ppjfl e n dte. 

ze in de loop der jaren opgespaard 
Me» waarom te er een arts nodig ffsbben. Soms ia, een borrelglaateé 


flatgebouw springén. Ongelukken Zoals hij het altijd géhöopt had. Mèt hun teatste tevénsjaren tegemoet 
die gebeuren ate je mensen de de zó zeer gewilde zielsrust kunnen treden ate ze weten dat zé 

midd e le n onthoudt om het op een zo’n pil In hufs hebben,”te de 

humane manier te doen.' Een voorbeeW dat Bl^^ 

^ welke manier oudère mebsen een 

Zlcrfüüst eind aan huri leven tomfteri maken' ■■ j*** ■ 

jytijn vader te dood", zegt Daan op een moment dat ze dat ééssend^^ ?? on 
Hoekstra, Zijn lichaam was door vinden, omdat ze rieg teWeihig van 

het teven te verwachten hebben. »b*ggpgp. Naarm^v-je ouder 

wordt, ben je inde meeste gevallen 

■ . Viarriaties te het ritite mogetilk om ^ritenwightiger en wl^ ntet zp 

0» zeng KmneM, <. 

<*>*> «" g»ootteh«p» • 

•- experimenten. <• 0R2 
Als het gebeurt,, most het goed 

gebeuren,” vindt ook dg NWE die ‘ 

echter oean voorstander te vén het «XJdSriMn flU» te hebben. 


rijn, In de tetteri^ke 
hebbenoVerzo^’p»fvanDriöndte‘ 
de vrije ver stre kking ven zrih’ 
dddtegriniddeten aan ouderen be- 
pfrit ‘Een ptiinjë néetnkastje dtefe 
dé mxwSkbeld btedt oo een 

iiem>niini»¥«w . weer t - 


Maar waarom is er een ansnomg netwen. ooms ^ _ echter geen voorstander te vén het j}a 

dte ate arbiter moet optreden en gevuld meteenwhri b u to pl and kankertotaal verwoest, h| beeft potie pitten in het nachtkastje. '• ., 'li 

overleven en dood moet Jberitesen, , verkrijgbaar zwaar slaapmiddel zelf êen eind aan rijn teven w»ssing vanearideraeliik *#*><*» letterlijke rib ^ 

depkenveet mensen. Waareriintet voldoende om nooit meer, stekker, gemaakt Waken lang hééft er op mSdeleiri zond# méér cfe met rijegeeririjjW : 

gewdbn -^zelfó- dé' beédtikkteg-.-, ie worden. . .ripi nacf/kaséeeen potje pillen aanwezigheid vStewam/tef^'' fchameMJke ongemakkentep 

hebben oVerzo’n’piivan Drion’ dte v - g^san. Elke dag werd te angstig standpunt van tte NWE Iets W ' M **9 "»^m nog steeds hto enl^ L 

de< vrije verstrekking ven zélb' Soms te hel datoqk niet EnMjjkt wakker met de gedachte dé! ^ briaanfen ttcli één^^^ ' v bèW 

dtkftngriniddsten aan oucteren be^ 1 <te «*Pris toch te laagte rijn vandaag de laatste kon zijn. Maar hgjveftevoor rijn aetukm de makerL Danpashebje recht of»^ 

pteb Een p«ln jé risshtkasge dte je geweest Met ate resultaat dat jeki na riks dag kwam er toch een vee^U aan^ «éefieT^ A de^^^ I 

dti^ibog eNjfcbrid bfedt op een opnte raakt of erjwira grari el |k g uitspraken van HulbOrion. - ' -(, 

zsflgëfap ge n mentent sisn&NÉri ' «ohède aan overhoudt Enritft kan vriteg ...de püiasi met % . tettjfl • — >■ ' u . m mm- K 

je léven te maken, geeft je veel natuurtl|k nooit de bedoeling aanwezige ép;; 1 .'! ,.pp. , hy.Wè Jte ' 

rust*, beweeiicfé Mr. Hu© Orion, zegHDe Vries fél:' Strompelend fla^ hH néri ÓOvén |ITipUI*. , , te verhand met de privacy van 

vdormafig lid van de 'Hoge Raéd» ^ X f ^ 1 wsaaf hi jtóénd op de ömd yan rtte J*. ik denk dat veel oudere genoemde personen zijn de namen 


rust*, bew een d e Mr. Hulb'Orion, 
vöorrnriié lid van de Hoge Raad, 
enkéte' maanden geleden in eén 


Poging tot ztoftripord te.Wöns land ttft 


yte na^ binnen mensen, bij wje het levenseinde in het artikel gefingeerd. 


■4.10.4 it-ar - -M .. . ,1 ‘ 11.- 

Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 37 De afnemende 
ergernis van 
Johnny 
Kraaykamp 


„Als zo’n jongen roept: 'Kijk die ouwe lui in zijn Spider’, 
dan roep ik: ’lk heb er wel vier, 
in verschillende kleuren’.” 

De ogen van Johnny Kraaykamp fonkelen, op zijn 
gezicht verschijnt een gulle lach. „Die jongen is jaloers, 
maar hij zou beter moeten weten. Hij heeft zijn jeugd, 
die is veel meer waard dan mijn auto.” 


de grijze draad 
Trudy Robbertz, 57 
mannequin 


rudy Robbertz vond het altijd al belangrijk om 
er goed uit te zien. Dat heeft volgens de 
57-jarige Heerlense mannequin niets met 
leeftijd te maken. Nog steeds, en dat wil ze nog heel 
lang blijven doen, is ze in haar sas als ze mode¬ 
shows kan lopen. Met maat 46 is ze een veelge¬ 
vraagd model. Concurrentie is er bijna niet. En wat 
ze het leukste vindt van de groep vrouwen en man¬ 
nen op de modebühne? Dat jong en oud samen zo 
leuk met elkaar omgaan. 

Trudy gaat elke dag goed gekleed. Ze probeert er 
modieus en netjes uit te zien. Haar handelsmerk? 
„Voor mij is het heel gewoon om goed te combine¬ 
ren. Ik heb jaren in een modezaak gewerkt en dan 
probeer je er toch ook zo goed mogelijk uit te zien.” 
Trudy gaat elke week naar de kapper. Maar dat 
heeft voornamelijk te maken met haar werk als man¬ 
nequin voor het modellenbureau Sessibon. Tien jaar 
geleden werd ze door haar dochter aangemoedigd 
om een cursus te gaan volgen. Ze was op dat mo¬ 
ment gestopt met haar werk in de modezaak, maar 
wilde toch graag nog onder de mensen zijn. Thuis 
zitten is niets voor haar. Daar was ze al snel achter. 

Het lopen van shows zou een leuk alternatief kun¬ 
nen zijn. Van het een komt dan al snel het ander. 
Ze vergeet nooit meer haar eerste show in Kerkra- 
de. Ze wilde helemaal niet en had lood in de schoe¬ 
nen. „Ik hoopte dat er een groot gat tevoorschijn zou 
komen waar ik in kon vallen. Ik ging toch, maar de 
eerste meters waren een ramp. Nu ben ik niet meer 
zo nerveus. Het is allemaal routine geworden.” Ove¬ 
rigens slaagden moeder en dochter voor de cursus 
en lopen ze samen wel eens shows. 

Toen Trudy tien jaar geleden de stoute schoenen 
aantrok was de mode voor grote maten meestal tut¬ 
tig te noemen. De tijden zijn veranderd en Trudy laat 
verschillende keren per maand zien dat er wel dege¬ 
lijk mode is voor grote maten. „Je kunt nu op veel 
meer plaatsen terecht om je met maat 46 in het 
nieuw te steken. De kleding is vrolijker geworden en 
moderner. De truttige jurken hebben plaats gemaakt 
voor vrolijke vlotte twee- of driedelige combinaties.” 

Vroeger kocht ze haar kleren meestal in Duitsland. 
In haar maat was de keuze bij de Oosterburen gro¬ 
ter. Modellen die ze showt kan ze nu, na tien jaar 
wat makkelijker laten liggen. In het begin kon ze de 
verleiding minder goed weerstaan als een ensemble 
te gek was. Een klerenkast is snel vol. 

„Het is vaak enig om mee te maken hoe mensen 
reageren. Ze beseffen dat leeftijd en maat een goed 
voorkomen niet negatief hoeven te beïnvloeden. Dat 
is toch prima,” meent Trudy uit de grond van haar 
art. Gekleed in een zwart wit-ensemble, bevestigt 
ze haar uitspraak. Oud worden is niet alleen een 
kwestie van leeftijd, vindt Johnny 
Kraaykamp - ooit komiek en onaf¬ 
scheidelijk van Rijk de Gooier, nu 
een van de beste acteurs die Ne¬ 
derland rijk is. „Oud worden is de 
klappen niet kunnen opvangen die 
je leeftijd met zich meebrengt. Als 
je kinderen het huis uitgaan, merk 
je dat je oud wordt. Dat is de eerste 
klap die je moet verwerken.” 

De oude Kraay - zo noemen hem 
zijn vrienden - heeft daar blijkbaar 
geen moeite mee gehad, als je 
hem zo ziet zitten in zijn woonka¬ 
mer met uitzicht op de Vecht. Goed 
in het vel, nonchalant gekleed, ge¬ 
zond van lijf en leden. En met een 
karakteristieke kop en guitige oog¬ 
jes, die vitaliteit en levenslust verra¬ 
den. Hij heeft zich gewapend tegen 
het ouder worden, is eigenlijk altijd 
een beetje kind gebleven. „Het is 
een kwestie van mentaliteit. Het 
karakter van een mens typeert zijn 
ouderdom. Geeft hij zich over, 
koestert hij zijn gebreken, dan 
wordt hij snel oud." 

„Wil je jong blijven, dan moet je in¬ 
teresse tonen in dat wat er om je 
heen gebeurt, plezier hebben in je 
hobby’s en actief blijven. Dat laat¬ 
ste betekent ook: je lichaam en 
geest op tijd rust gunnen. Alles wat 
je rust geeft, blijft jong. Daardoor 
kan ik het opbrengen vier, vijf keer 
per week op de planken te staan. 
Het is heerlijk om te doen, de zalen 
zitten vol, de mensen hebben ple¬ 
zier in mij en ik heb plezier in mijn 
werk.” 

Nadenken 

En als werken niet meer kan, niet 
meer mag? Is Kraay (66 inmiddels) 
niet bang om echt oud te worden? 
Johnny Kraaykamp, lekker onderuit 
gezakt op zijn bank in een kamer 
die wordt beheerst door Cobra en 
Chinees klassiek, glimlacht en 


# Johnny Kraaykamp 


schudt met zijn hoofd. „Nee hoor, je 
werk mag nooit zö belangrijk wor¬ 
den. Mijn acteren neemt mijn leven 
niet in handen, het is er slechts een 
onderdeel van. Als ik over vijftien 
jaar niet meer goed kan nadenken 
en mijn teksten vergeet, dan ga ik 
op reis naar Brazilië of Parijs. Of ik 
ga zalm vangen in Alaska, dat lijkt 
me het einde.” 


Vrijen 

Maar zover is het voorlopig nog 
lang niet. Samen met Mary 
Dresselhuys, met haar 85 jaar de 
grand old lady van het Nederlands 
toneel, maakt hij dit seizoen een 
zegetocht langs de Nederlandse 
theaters met de even ontroerende 
als komische produktie 'Hoog Tijd’. 
Ruim een eeuw podiumervaring en 
levenskunst samen in een tragiko¬ 
medie, waarin twee oude mensen 
in hun laatste levensjaren taboes 
omver schoppen. Cole lijkt het stuk 
wel op hun lijven geschreven te 
hebben. Kraaykamp, inmiddels in 
het bezit van èn de Louis d’Or èn 
het Gouden Kalf, de belangrijkste 
toneel- en filmprijs die Nederland 
kent, vindt het een feest om met 
Dresselhuys te werken. Kraaykamp 
krijgt iets vertederends als hij over 
zijn geliefde collega spreekt, zoals 
een jongeman die vertelt over zijn 
eerste vriendinnetje. „Wanneer ze 
me met haar blauwe ogen aankijkt 
op het toneel en zegt: zullen we 
proberen te vrijen, dan is dat het 
mooiste moment van de avond 
voor me.” 

Taboes omverschoppen, hoort dat 
bij ouder worden? Johnny Kraay¬ 
kamp denkt na, leunt met zijn elle¬ 
bogen op zijn bovenbenen en ver¬ 
volgt: „Als je tachtig jaar in een 
bepaald ritme, in een bepaald le¬ 
venspatroon geleefd hebt, dan is 
het moeilijk daaruit te komen. Ik heb mijn ouders bijvoorbeeld nooit 
’neuken’ horen zeggen. Dat die 
twee oude mensen op toneel dat 
wel doen, komt omdat ze een be¬ 
paalde code willen verbreken en 
gaan overdrijven. Als oudere kun je 
je meer permitteren, maar je moet 
niet met je leeftijd gaan koketteren. 
Denken dat je alles mag. Vele leef¬ 
tijdgenoten zijn echte querulanten, 
lopen de hele dag te zeiken en te 
kankeren. Je moet niet zo nadruk¬ 
kelijk laten merken dat je ouder 
bent. Veel oude mensen zijn ijdel 
van ouderdom.” 

Kraaykamp vergelijkt hen met het 
type suppoost dat ongeacht de si¬ 
tuatie zijn gezag laat gelden en met 
barse stem om het kaartje vraagt. 
Hij voert een mini-toneelstukje op 
om zijn woorden kracht bij te zet¬ 
ten. En buldert van het lachen als 
hij ook de gezagsgetrouwe diender 
in woord en gebaar heeft gety¬ 
peerd. „Ik blijf erop hameren; je 
kunt bewust kiezen voor jong blij¬ 
ven. Dan moet je niet in de voorka¬ 
mer achter het spionnetje zitten 
kijken wat er in de straat gebeurt. 
Of achter je tv met een glaasje wijn 
stilletjes op je dood gaan wachten.” 

Zeuren 

' Hoe keek Johnny Kraaykamp aan 
tegen ouderdom toen hij 25 was. 
En hoe ging hij toen met oudere 
collega’s om? 

„Als je jong bent, pieker je niet over 
oud worden. Je bent er zo ver van 
af. Wel ergerde ik mij aan oudere 
collega’s die maar bleven zeuren 
en ouwehoeren. Zij wilden hun 
werk zo snel mogelijk doen. Hiel¬ 


den hun gewone pak onder hun 
toneelkostuum aan om maar snel 
weg te kunnen. Zo zou ik niet kun¬ 
nen werken.” 

Maar zouden er geen andere din¬ 
gen zijn, waaraan jongere collega’s 
zich nu storen? „Als dat zo is, mo¬ 
gen ze dat gerust zeggen. Jonge¬ 
ren mogen best kritiek op mij heb¬ 
ben, mij corrigeren. Als ze maar 
niet onredelijk zijn. En ik zelf zal 
met argumenten moeten komen. Ik 
ben niet eigenwijs. Deze problema¬ 
tiek heeft trouwens niets met leef¬ 
tijd te maken, vind ik. Zoiets geldt 
voor iedereen." Ook de opvatting 
dat oudere personages het best 
door oude, ervaren acteurs ge¬ 
speeld kunnen worden, verwijst hij 
lakoniek naar het land der fabels. 
„Een goed acteur kan transpone¬ 
ren, kan wisselen van karakter. Hij 
kan een ander mens naar binnen 
zuigen, een andere uitstraling en 
motoriek aannemen. Een goed ac¬ 
teur kan een gek spelen zonder 
eerst in een gekkenhuis te gaan zit¬ 
ten. Als ik die oude man in ’Hoog 
Tijd’ goed neerzet, dan is dat een 
kwestie van talent, niet van ouder¬ 
dom.” 

„Ik relativeer steeds meer, zie de 
nutteloosheid van sommige din¬ 
gen.” Kraaykamp lacht. Hij maakt 
zich niet meer druk om politici. Hun 
loze praatjes over belastingverla¬ 
ging, de ozonlaag en vreemdelin¬ 
genhaat hebben zijn engagement 
doen afnemen. „Als ik boos word, 
wordt dat gat dan kleiner? Ik maak 
me alleen nog maar druk om mijn 
kinderen, mijn hond, alles wat 
dichtbij is. Protesteren heeft weinig 
zin als die politici toch niet doen 
wat ze beloven. Het helpt alleen als 
ze zelf slecht adem kunnen halen, 
de hitte te groot wordt in de Kamer 
en hun kinderen ziek worden van 
de slechte lucht. Alleen als ze zelf 
geraakt worden, komen ze in actie. 
Ik heb eens een spotje gemaakt 


Foto: PETER BROM 


voor Amnesty International. Of het 
nut heeft gehad? Ik betwijfel het. 
Het moet en masse gebeuren.” 

Ervaring 

Johhny Kraaykamp heeft weinig fi¬ 
ducie in de politiek, dat is duidelijk. 
Manipulatie is het wapen van de 
politici, vindt hij. Ze verschuilen 
zich alleen maar achter mooie zin¬ 
nen. Heeft deze flegmatieke hou¬ 
ding te maken met zijn leeftijd? 
Kraay denkt diep na: „Indirect wel. 
Het is een kwestie van levenswijs¬ 
heid. De bak waarin je die vergaart, 
wordt voller naarmate je ouder 
wordt. Je kunt daardoor situaties 
beter beoordelen, je leven beter 
maken. Wat niet wil zeggen dat je 
je als een ouwe lui moet gaan ge¬ 
dragen. Integendeel zelfs. Je gaat 
je juist meer met jonge dingen be¬ 
zighouden, omdat je uit ervaring 
weet hoe belangrijk dat is. Ik heb 
niet alleen mijn Alfa Romeo, maar 
ook een MAI-computer, de mo¬ 
dernste die er bestaat. Met laser¬ 
printer en de allernieuwste soft¬ 
ware. Ik heb de behoefte om me 
daarin te verdiepen. Dat is tevens 
een bewuste keuze. Want kies je 
voor ouderdom, dan kies je voor 
degeneratie, devaluatie. Dan geef 
je je levenskracht op. Overgave 
aan de ouderdom is als een zieke 
zegt: ’lk wil niet meer’. Dan houdt 
alles op.” 

De vreugde die zijn kinderen en 
kleinkinderen hem bezorgen, zijn 
elegante jonge vrouw die hij alleen 
maar in superlatieven kan beschrij¬ 
ven, zijn grote liefde voor het vak 
en zijn vrienden, die echte vrienden 
voor hem zijn. „Dat ailes draagt er¬ 
toe bij om de ouderdom niet toe te 
laten. Maar het moet wel van je zelf 
komen. Je eigen persoonlijkheid, je 
uitstraling zijn bepalend. Als je je 
talenten gebruikt voor datgene wat 
je opdracht is in het leven, dan 
wordt je charisma naarmate je 
ouder wordt alleen maar sterker.” 


Grijze vuist voorlopig nog slap handje 


Vervolg van pagina 31 

Een nobel standpunt, maar de rea¬ 
liteit is iets harder. In een maat¬ 
schappij die is gebaseerd op indivi¬ 
dualisme, onderlinge concurrentie, 
en op een cultuur die de samenle¬ 
ving ziet als markt, is een beroep 
op solidariteit gedoemd een zwak 
geluid te blijven. Dat erkent Van 
Velzen ook. „Men kijkt vooral naar 
mensen die een arbeidsplaats heb¬ 
ben, of er nog een kunnen krijgen. 
Daarvan hangt af of je meetelt of 
niet.” 

Van Bijsterveld: „Onze kracht is 
dan ook: iedereen wordt op zekere 
dag ’oudere’. Wij, van de huidige 
generatie, hebben de verantwoor¬ 
delijkheid te zorgen dat de struc¬ 
tuur van de samenleving tegen die 
tijd zo is, dat ook zij ermee kunnen 
leven." 

Niet dat er niks bereikt is: de voor¬ 
lopige raad voor het ouderenbeleid, 
volgens Wehkamp Voor de poorten 
van de hel weggesleept’. Maar die 
raad is wel zo ongeveer nummer 
laatst in de rij van adviesraden van 
de regering. Minister d’Ancona 


heeft toegezegd de intrekking van 
een subsidie ongedaan te maken 
- maar aan de andere kant ging 
de subsidie aan de COSBO voorlo¬ 
pig verloren. Wel is er een plaats 
voor de ouderen ingeruimd in de 
Sociale Verzekeringsraad. 

Veel is er ook niet bereikt, of zelfs 
onbereikbaar: ’de wet staat niet toe’ 
dat ouderen een plaats krijgen in 
de Sociaal Economische Raad. Zo¬ 
wel werkgevers als werknemers 
waren er tegen - en met de laat- 
sten zijn de ouderen nog wel zo 
goed gelieerd. De ouderen mogen 
nu ’namen noemen’ als er een va¬ 
cature in de SER is. En Wehkamp 
troost zich met de gedachte dat 
een lid van de raad voor het oude¬ 
renbeleid, Flip de Kam, ook in de 
SER zit. Mismoedig constateert hij 
niettemin: „In veel organen ontbre¬ 
ken we nog." Neem de pensioen¬ 
fondsen, daar is men niet verder 
gekomen dan de ledenraden. 
Ouderen moeten kennelijk al snel 
tevreden zijn met een half ei, als 
alternatief voor een lege dop. 

Kroostrijk 

De Unie KBO stelt jaarlijks een ac¬ 


tieplan op, gebaseerd op drie 
hoofdpunten: inkomen, wonen, ge¬ 
zondheid. Wehkamp, Van Bijster¬ 
veld, Welten, Van Velzen, allemaal 
maken ze gewag van de mogelijk¬ 
heden die een goed begeleide 
immigrantenstroom biedt op het 
punt van het inkomen. Immigranten 
die met hun kroostrijke gezinnen 
voldoende premies zouden kunnen 
opbrengen. Wehkamp kijkt, als 
PvdA-man, naar wat het bedrijfsle¬ 
ven kan doen: de premies waaruit 
het inkomen van de ouderen wordt 
geput zouden niet moeten worden 
opgebracht door een slinkende 
groep, de zogenoemde ’actieven', 
maar door een heffing op het geïn¬ 
vesteerd vermogen - want dat 
slinkt niet, integendeel. De arbeids- 
toeslag moet van de baan, vindt 
Van Bijsterveld, want die zet de 
ouderen als 'niet werkwillig’ aan de 
kant. Wat de ouderen zouden kun¬ 
nen inbrengen: fleksibele pensio¬ 
nering, wie kan draagt nog bij, wie 
niet kan bouwt af. „En de meeste 
mensen hebben hun eigen pen¬ 
sioen, waar ze voor betaald heb¬ 
ben,” benadrukt Wehkamp. „Het is 
niet zozeer een financieel als wel 
een cultureel probleem.” Dat pro¬ 
bleem wordt door Van Bijsterveld 


samengevat onder de term ’de ar¬ 
beidsethos’. 

Voorzieningen 

Wat het wonen betreft: ghettovor- 
ming moet tot elke prijs worden 
voorkomen. „Een leuk plekje aan 
de rand van het dorp dat 'Avond¬ 
rood’ heet,” noemt Welten dat. Van 
Bijsterveld laat trots zien hoe mede 
onder zijn leiding in Bilthoven de 
seniorenwoningen tussen de 'ge¬ 
wone’ huizen staan, maar wel vlak 
bij voorzieningen, zoals winkels. 
Het wonen is een zeer centraal 
punt: Van Bijsterveld, Welten en 
Wehkamp zijn op dat gebied zeer 
concreet actief. 

En dan de gezondheid. Het som¬ 
berst is daarover de man die er het 
dichtst bij staat, Welten. „De zorg¬ 
verzekeraars jagen op alles wat 
jong, wild en fris is, en op collectie¬ 
ve verzekeringen bij bedrijven. Dat 
is allemaal zwaar ten nadele van 
de ouderen... wij zullen een tegen-, 
wicht moeten zien te vinden tegen 
het geweld van de ziektekostenver¬ 
zekering.” En Van Bijsterveld: „Je 
ziet de tendens gaan in de richting 
van 'ieder voor zich’, niet meer 
'voor elkaar'. De verzekeraars en 


de medische wereld maken uit wat 
er gebeurt en wat het mag kosten. 
Als zelfs Simons daar al niet tegen¬ 
op kan... wij hebben hem in een 
telegram onze steun toegezegd. 
Het CDA hamert maar op dat eigen 
risico, en dat is niet goed. Je bent 
niet alleen ziek, je wordt er nog 
voor gestraft ook. Dat is wat mijn 
moeder noemde: 'Wat ze met de 
handen opzetten gooien ze met de 
kont omver .” Van Bijsterveld aar¬ 
zelt ook niet de zorgverzekeraars 
'een belangrijke tegenlobby’ te 
noemen. 

De lobby om dat allemaal warm te 
bepleiten, zou eigenlijk verzorgd 
moeten worden door vrijgestelden, 
zoals de vakbonden die zich kun¬ 
nen veroorloven. Wehkamp: „Ik zie 
dat bij ouderen niet zo snel komen. 
De organisatiegraad is betrekkelijk 
laag, de contributie voor de bonden 
helemaal. Als je eens wist wat een 
gesteggel het was om de contribu¬ 
tie te verhogen met een gulden per 
jaar... Een gulden, riep ik, weet je 
wat dat is? Een halve borrel!” De 
overheidssubsidies, daar moet 
voortdurend om gevochten worden, 
en het is ook niet goed daar zo 
sterk van afhankelijk te zijn. 
Wehkamp, tenslotte: „De ouderen¬ 
bonden zouden de krachten moe¬ 
ten bundelen, zoveel verschillen 
zijn er niet. Het is betreurenswaar¬ 
dig dat men zijn energie liever 
steekt in het zuur maken van ei¬ 
kaars leven.” 


ANITA KEIJDENER 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Ki?. 

fej." 


AMBI/PDI-OPLEIDINGEN 

Avondopleidjngen te: Heerlen, Maastricht, Venfo, Eindhoven, Nijmegen. 

ioKüjhn:’ •• . •?:, i 

HE2, HS1, HS2, HS3. HS4, HB1, HB2, HP1, 
- Praktijkdiploma Informatica PDW en PDI-II 


Voormser ifrformatl 
C.C.O. Antwoordn 


a n de bon t wgsfranheeid opsturen naar: 
6400 VC Heerlen, of bel 045 • 717600. 

— QPl: 


CCO/cer 'rum computer opleidingen akerstraat 134 her 


Harmonie St.-Cac 
Schinveld 

vraagt met spoed gediplomeerde 

DIRIGENT 

uitkomend in de superieure afd 
Repetitie vrijdagavond. 

" K 

■ > < Sollicitatie te richten aap: 

■ Secretaris H. Gebben 

4< .. f Bouwbergstraat 125 
■ r< “ ■ 6451 GL Schinveld - 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 39 


limburgs dagblad • mw.M # 


De playboy 
van Ter Eyck 
rijdt in een 
sportwagen 


Hoe is het leven achter de grijze gevel van een 
bejaardenhuis? Om daar achter te komen nam 
verslaggever Frank Seuntjens een poosje zijn 
intrek in verzorgingstehuis Ter Eyck in Heerlen. 
Met zijn 35 jaar was hij er met afstand de 
Benjamin. De oudste in Ter Eyck is 98, de 
jongste nog altijd 67. Ruim honderd bejaarden 
wonen er onder één dak. Van kras tot dement 
slijten zij er hun dagen. Een reportage met vooral 
een lach en een enkele traan. 


de derde leeftijd 
Jo van Veen, 57 
conciërge 


I huis valt hem het dak op de kop, want hij is 
I I geen mens om stil te zitten. Jo van Veen 
heeft de wereld nog genoeg te bieden. Dat 
blijkt uit zijn werk als hulp-conciërge bij de Techni¬ 
sche School in het centrum van Heerlen. 

Vorig jaar rond deze tijd zag Jo’s leven er minder 
rooskleurig uit. Na verschillende baantjes als uit¬ 
zendkracht, wilde Van Veen weer vast werk, maar 
hij was te oud, zo werd hem verteld. Meestal door 
jonge mensen. Jo weigerde dit te aanvaarden. Op 
zijn briefje voor de Sociale Dienst schreef hij steeds 
weer: 'Geen aanbod’, want dat was het probleem! 

Jo: „Hier in Nederland worden ouderen meteen af¬ 
geschreven, waarom?” Fel vervolgt hij: „Een hoop 
talent wordt gewoon aan de kant geschoven. Alléén 
omdat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Bela¬ 
chelijk! Ik ben zo gezond als een vis, zie nooit een 
dokter en ja, ik wilde en wil nog steeds werken op 
mijn leeftijd.” 

Met die overtuiging stapte de 57-jarige oud-mijnwer- 
ker vorig jaar naar de Stichting Gemeentelijke 
Werkgelegenheidsprojecten Heerlen, in de volks¬ 
mond bekend als 'banenpool'. Nauwelijks een jaar 
later heeft Jo weer werk. „Een fantastisch baantje.” 

Hij telt weer mee, zó voelt hij het. „Mijn werk bete¬ 
kent alles voor me. Ik voel me weer gewaardeerd. 
Deze baan is meer dan alleen een zinvolle invulling 
van mijn tijd.” 

Zwaar werk mag Jo niet (meer) doen. Met een lach¬ 
je: „Kijk, dat heeft natuurlijk wel met mijn leeftijd te 
maken.” Voor alle andere klusjes zijn leraren en di¬ 
rectie bij hem aan het juiste adres. „Van kopiëren tot 
kinderen naar het ziekenhuis brengen”, ik doe het 
allemaal vertelt Jo. 

De 'duizendpoot' is zeer plichtsgetrouw, ’s Morgens 
voor de docenten arriveren, ruimt hij de lerarenka¬ 
mer 'eventjes op'. Precies op tijd is de koffie bruin. 
Jk zorg goed voor het team, ze kunnen op me reke¬ 
nen en dat weten de meesten. Het contact met de 
leraren is zo”, wijst Jo met zijn duim omhoog. 

Problemen met de leerlingen heeft hij niet. „Ieder¬ 
een heeft hier een bijnaam, dat is eigenlijk een eer. 
Voor de rest moet je alle praatjes gewoon met een 
korreltje zout nemen.” 

Jo s levenslust werkt aanstekelijk. Hij is het tegen¬ 
overgestelde van een ouwe zak, het etiket dat vijftig¬ 
plussers vaak opgeplakt krijgen. Jo: „Ook ouderen 
hebben het recht om te kiezen. Op dit moment zitten 
veel te veel mensen thuis, zonder dat ze dat willen. 
Maar er is hoop, als je maar blijft proberen.” 

Hoelang gaat hulp-conciërge Jo van Veen nog 
door? „Tot mijn 65ste. Absoluut!” 

MONIQUE PARREN 


Een doordeweekse ochtend in be¬ 
jaardenhuis Ter Eyck. Het is half 
acht. De verzorgsters zwermen uit 
over de afdelingen. Bewoners wor¬ 
den waar nodig uit bed geholpen, 
gewassen en aangekleed. Soms 
vergt dat wat meer tijd, soms wat 
minder. Maar twee uur later zitten 
de meeste bejaarden keurig in de 
recreatiezaal, waar de koffie bruin 
staat. Voor de 116 bewoners is 
weer een nieuwe dag begonnen. 
Een dag zoals alle andere. 

Ooit hebben ze allemaal dezelfde 
gang naar Ter Eyck gemaakt als 
mevrouw Tak (76) deze morgen. 
Samen met haar zoon en schoon¬ 
dochter heeft ze zich al vroeg aan 
de receptie gemeld. Ze hebben een 
afspraak met Ruud Cordewiner, 
adjunct-directeur en hoofd verzor¬ 
ging. In Ter Eyck is een kamer vrij¬ 
gekomen. Mevrouw Tak kan de 
sleutel krijgen. Cordewiner neemt 
de drie mee naar zijn kantoortje en 
schenkt koffie in. Mevrouw Tak 
kreeg een half jaar geleden een 
hersenbloeding. Ze kon niet meer 
lopen en niet meer praten. Maar in 
de verpleegkliniek hebben ze haar 
er aardig bovenop geholpen. Ze trilt 
als een espeblad, is op van de ze¬ 
nuwen. ’s Nachts heeft ze geen 
oog dichtgedaan. Naar het bejaar¬ 
denhuis: het lijkt haar vreselijk. Ze 
wil terug naar haar eigen woning 
waar ze tien kinderen groot bracht. 
„Maar ze zeggen dat het niet meer 
kan,” zegt ze met een onderdrukte 
snik. Cordewiner probeert me¬ 
vrouw Tak op haar gemak te stel¬ 
len. „Het zal allemaal best wel 
meevallen. Het ligt ook aan uzelf. 
Contacten zijn snel gelegd. Als u 
maar van uw kamer afkomt.” Me¬ 
vrouw Tak kijkt hem verschrikt aan. 
„Dat durf ik nooit.” Nu mengen ook 
haar zoon en schoondochter zich in 
het gesprek. „Ach moeder, dat lukt 
best. Alles went.” Mevrouw Tak 


wordt meegetroond naar de lift. 
„Geloof maar niet dat ik daar ooit 
alleen instap." De lege kamer ligt 
op de tweede etage. Haar zoon ziet 
al op de drempel dat er behangen 
en gewit moet worden. Ook een 
vochtplek op het plafond ontsnapt 
niet aan zijn aandacht. „Maar er is 
heel wat van te maken, denkt u ook 
niet moeder?”. Mevrouw Tak die de 
hele tijd met een trieste blik door 
het raam naar buiten heeft staan 
staren, knikt. Maar niet van harte. 
Terug in het kantoortje van Corde¬ 
winer worden wat formulieren uit¬ 
gewisseld. De zoon van mevrouw 
Tak steekt de sleutel in zijn zak. De 
zaak is rond. De nieuwe bewoon¬ 
ster van kamer 117 heet mevrouw 
Tak. 

Hoesten 

Maar als troost voor mevrouw Tak: 
meneer Smulders (78) verging het 
bijna vijf jaar geleden niet anders. 
Ook hij kwam met bloedend hart 
naar Ter Eyck. Nu wil hij er alleen 
nog 'tussen vier planken' weg. 
Smulders werd geboren in Den 
Haag, maakte daar de hongerwin¬ 
ter mee ('Ik heb nog suikerbieten 
gegeten’) en streek na de oorlog in 
Heerlen neer. Daar verdiende hij 
de kost als metselaar totdat hij vrij 
jong werd afgekeurd. Astmatische 
bronchitus. Smulders is al dertig 
jaar vaste klant bij de longarts, 
maar die heeft hem nog niet van 
het roken af kunnen brengen. „Als 
ik stop en toch blijf hoesten, gaat 
die man misschien wel kijken naar 
wat ik werkelijk mankeer. Nu denkt 
hij dat het aan de sigaretten ligt." 
Smulders lacht zijn kunstgebit bloot 
en vist nog een Caballero uit zijn 
borstzakje. Maar in zijn ogen blin¬ 
ken tranen als hij vertelt hoe hij in 
Ter Eyck verzeild raakte. „Mijn 
vrouw kreeg een beroerte, een 
paar dagen later was ze dood. Wachten op bezoek... Het echtpaar Verstraeten. „Hier willen we nooit meer weg." 


Thuis bleef ik haar stem horen, 
dacht dat we samen aan tafel za¬ 
ten. Ik miste haar verschrikkelijk, er 
gebeurden rare dingen met me. 
Soms meende ik dat ik ’s avonds 
boven in bed was gestapt. En dan 
lag ik ’s morgens beneden met mijn 
neus in het tapijt. Achteraf maar 
gelukkig dat ze me hier hebben ge¬ 
bracht." 

Menu 

Smulders staat op. Het is twaalf 
uur, tijd voor de warme maaltijd. 
Zeg maar gerust diner, want de be¬ 
jaarden kunnen kiezen uit drie 
menu’s en dan ook nog kriskras. 
Voor elck wat wils dus, al blijven er 
klagers. Maar die wensen anoniem 
te blijven. „Als de kok morgen een 
eigen restaurant begint, kan hij 
overmorgen sluiten”, zegt er één. 
Toch wordt de keuken over het al¬ 
gemeen geroemd. De bewoners 
eten op hun kamer, alleen een 
groepje dementerende bejaarden 
zit samen aan tafel. Na de maaltijd 
wordt het rustig in Ter Eyck. Bijna 
iedereen knapt een uiltje. Maar 
rond een uur of twee stroomt de 
recreatiezaal weer vol. Vanmiddag 
wordt er gekiend en dat is bij de 
bewoners ongekend populair. 
Handwerken en houtbewerken leg¬ 
gen het daar tegen af. En de kaart¬ 
club werd nog niet zo lang geleden 
opgeheven omdat er meer werd 
gekankerd dan gespeeld. Directeur 
Jeu Arets stelde ooit eens voor dat 
stompzinnige kienen’ maar af te 
schaffen. Het scheelde niet veel of 
er was in Ter Eyck een opstand uit¬ 
gebroken. Er wordt gekiend met 
overgave. Veel meer dan een reep 
chocola of stukje zeep is er niet te 
winnen. Toch doen sommige be¬ 
jaarden alsof Hans van der Togt 
aan het Rad van Fortuin draait. 

De nummers worden afgeroepen 
door meneer Hertog (82), alias ’de 
Playboy van Ter Eyck’, alias ’de 
Weduwentrooster’. En dat hoort hij 
graag. Hertog had vroeger in de 
buurt een schoenenwinkel die hij 
voor een leuke prijs van de hand 
heeft gedaan. Hij kwam naar Ter 
Eyck omdat zijn inmiddels overle¬ 
den vrouw hulpbehoevend was. In 
zijn stokoude Alfa Romeo Spider 
toert Hertog nog regelmatig door 
Limburg. Een paar keer per jaar tuft 
hij met zijn sportwagentje zelfs he¬ 
lemaal naar Brussel waar zijn zus 
woont. En in de zomer vertrekt hij 
na het ontbijt met een handdoek 
onder zijn arm naar het zwembad. 
Een echte playboy heeft per slot 
van rekening een gebruinde bast. 
„Met die man moet je zeker gaan 
praten”, had Arets al meteen aan¬ 
geraden. Maar dat blijkt gemakke¬ 
lijker gezegd dan gedaan. Hertog 
heeft geen tijd. Hij trekt zijn agen¬ 
da. Morgen om half elf schikt het 
wel. 

Traan 

Dan maar alvast naar meneer en 
mevrouw Verstraeten, één van de 
acht echtparen in Ter Eyck. Hij is 
75, zij 80. De Verstraetens wonen 
nog niet zo lang in het bejaarden¬ 
huis. Toen het eenmaal zover was, 
hebben ze wel een traan gelaten. 
Toch weten ze nu al dat ze er nooit 
meer weg willen. Verstraeten, een 
oud-mijnwerker, heeft zelfs spijt dat 
ze niet eerder naar Ter Eyck zijn 
gekomen. Vier jaar geleden op ko¬ 
ninginnedag kreeg zijn vrouw een 
beroerte. Ze praat moeilijk en is 
gedeeltelijk verlamd. Haar man 
verzorgde haar eerst nog lange tijd 
thuis, maar dat ging op een gege¬ 
ven moment niet meer. Verstraeten 
heeft een slechte rug en nog wat 


andere lichamelijke ongemakken. 
Het echtpaar leidt in Ter Eyck een 
vrij teruggetrokken leven. Meestal 
zitten ze op hun kamer. „Dan 
draaien we wat muziek of kijken te¬ 
levisie,” zegt Verstraeten. „Mijn 
vrouw zit in een rolstoel en ik ben 
gewoon het liefste bij haar.” Over 
de verzorging in Ter Eyck geen on¬ 
vertogen woord. „Het personeel is 
reuze aardig, het eten uit de kunst.” 

Tussen vijf en zes keert opnieuw 
de stilte weer in Ter Eyck. De be¬ 
jaarden smeren hun avondboter¬ 
ham of laten dat doen. De meeste 
bewoners blijven de rest van de 
avond op hun kamer, alleen of met 
bezoek. In een hoekje van de re¬ 
creatiezaal zitten nog wat mensen 
bij elkaar. Een paar mannen biljar¬ 
ten. Maar rond een uur of acht 
stappen ook zij op. Voor veel be¬ 
woners is dat al bedtijd. Nachtbra- 


door 

FRANK 

SEUNTJENS 


kers zijn er niet in Ter Eyck. Uiter¬ 
lijk om half twaalf gaat de laatste 
onder zeil. 

Om middernacht is de dienstover- 
dracht. De nachtzusters Ciska 
Rorije en Cecile Vinders nemen het 
over. Ze krijgen nog wat instructies 
en na een kopje koffie begint hun 
ronde. Bij sommige kamers wippen 
ze snel naar binnen. Kijken of alles 
in orde is. Niet alle bejaarden heb¬ 
ben de slaap al kunnen vatten. 
Mevrouw Rijvers bijvoorbeeld die 
jarig is geweest en tot een uur of 
elf bezoek heeft gehad. Daar is ze 
nog wat opgewonden van. Ze heeft 
al een slaappilletje gekregen, maar 
dat wil tot nu toe niet helpen. Me¬ 
vrouw Rijvers wordt nog eens extra 
ondergestopt en welterusten toege¬ 
wenst. „U zult zo echt wel slapen”. 
Verder gaat het. Iemand krijgt een 
glaasje water, een ander wordt 
even op het toilet gezet. Ciska Ro¬ 
rije en Cecile Vinders zullen die 
nacht hun ronde nog twee keer 
maken. Om drie en om zes uur. 
Tussendoor spelen ze yahtzee. Het 
is een rustige nacht. 

De volgende morgen om half elf op 
audiëntie bij Hertog. „U kon als 
voorzitter van de bewonerscom¬ 
missie natuurlijk ook niet om me 
heen.” Op tafel staat een cassette- 


• Meneer Hertog (82) staat in 
Ter Eyck ook wel bekend als 
’de Weduwentrooster’. 

Foto’s CHRISTA HALBESMA 


recordertje. Hij wil het gesprek op¬ 
nemen, want journalisten schrijven 
soms maar wat raak. In het verle¬ 
den heeft hij over Ter Eyck wel 
eens dingen in de krant gelezen, 
die zijn goedkeuring niet weg kon¬ 
den dragen. Maar Hertog vergeet 
de knop in te drukken. 

En als even later de fles jonge je¬ 
never te voorschijn komt, schuift hij 
het apparaatje zelfs terzijde. Onder 
het motto 'hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd’ haalt Hertog er me¬ 
vrouw Verdonck (76) nog bij, die 
samen met hem in de bewoners¬ 
commissie zit. Een struise vrouw in 
een rolstoel aan wie Hertog de bij¬ 
naam ’Weduwentrooster’ te danken 
heeft. „Hij valt nu eenmaal goed bij 
de dames.” Hertog glundert. „Jij 
zegt ’t.” Maar hij zou het hebben 
over de bewonerscommissie. Die 
wordt door de directie van Ter Eyck 
in ieder geval voor vol aangezien, 
beweert hij stellig. „Hier wordt naar 
ons geluisterd. Dat is in sommige 
tehuizen wel anders”, zegt hij. En 
Hertog moet het kunnen weten. Als 
bestuurslid van het Landelijk Over¬ 
leg Bejaardenhuisbewoners - ook 
daar roert hij zijn mond- heeft hij 
andere verhalen gehoord. Maar 
voor de directie van Ter Eyck valt 
er eigenlijk niet eens zoveel te luis¬ 
teren, zo blijkt. Want echte grieven 
hebben de bewoners niet. Meer 
dan wat klachten over het eten en 
over een verzorgster die met het 
verkeerde been uit bed was ge¬ 
stapt, hebben de bewonerscomis- 
sie volgens Hertog niet bereikt. En 
over die klachten heeft hij ook nog 
zijn twijfels. „Laatst zeurde er 
iemand dat ze stamppot niet lekker 
vindt. Maar als ze de menukaart 
goed invult, hoeft ze dat nooit te 
eten. En iedereen heeft toch wel 
eens een slechte bui...”. 

Nee, de bewonerscommissie van 
Ter Eyck houdt zich liever bezig 
met de aangename dingen des le¬ 
vens. Zoals het organiseren van 
het bejaardencarnaval bijvoor¬ 
beeld. Afgelopen keer werden er in 
Ter Eyck acht vaten bier soldaat 
gemaakt. Maar dat kwam ook door 
het bezoek. 

De bejaarden hadden nog nooit zo¬ 
veel aanloop. Een pilsje kostte dan 
ook maar een gulden. 

Kom daar in het café maar eens 
om. 


HUIZE AVONDROOD 
/ 
\ A 

/V* Kc-, 

: • • \ 'v\ - 

1 
14 


y 

wm. w&i k 


Er verblijven beduidend meer vrouwen dan mannen in 
Limburgse bejaardenoorden. Grof geteld is de verhouding 3 op 1. 
Tegenover 6606 vrouwen staan 2088 mannen. Vooral in de 
leeftijd van 75 tot en met 95 jaar zijn de vrouwen het sterkst 
vertegenwoordigd: 5647 tegenover 1717 mannen. 

Eenmaal boven de 95 jaar is de verhouding nog groter: 
veertig mannen tegenover 175 vrouwen. Ofwel een op vier. 


Limburgs Dagblad LIMBURGSE 

EELSGIDS 


AT 


«te 


■ 't 

HBO-er (m/v) met leidinggevend! 
WT capaciteiten als Hoofd Rechts¬ 
positie en Personeelsadministratie 


O 


Erker» Bakkersen b.v. gevestigd in Branssum beeft reeds meer dart 75 jaar een, 
toonaangevende naam in de Ztódnederiandse bakkerijweretó. Dagetijk» werken er 200 
medewerkers keihard aan hel bokken van vers brood en vlaaien oftr déze k» Jevsren aan 
levenemid dotomak en en eigen fHialen. 


Wg zoeken: 


Vakantiev 

i/erkers m/v 

<fio gedurende de pa 
* MMmunfHeeftijd: 1 
Aanmetden uitsluiten 
Bouwbergstraat 5 te 

riode mei t/m oktober vakantiewerk kunnen doen.^ 

8 jaar, i.v.m. nacht- en ploegendienst. , 

d op zaterdag 9 mei ee. tueeen 9.00 en 12.00 uur op de 

Brunssum. 


... - 

»***********************<(************** 

S''- , * 

Vervangsl 

ter verkoop binnendienst m/v 


Dagelijks zorgt Rijkswaterstaat Directie Limburg voor 
alle weg- en waterbouwkundige voorzieningen in het 
haar toegewezen beheersgebied, dat zo'n 225.km 
rivier, 134 km kanalen, 7 stuwen, 18 shiiscomplexen, 
175 km autosnelweg, 160 km overige wegen, 

47 bruggen en 155 andere objecten omvat De zorg 
voorde waterkwaliteit en -kwantiteit een goede 
bereikbaarheid en een vlotte, veilige doorstroming van 
het verkeer op de weg en op het water zijn onze 
belangrijkste aandachtspunten, waarbij ook natuur en 
milieu de nodige aandacht krijgen, In totaal werken er 
zo'n 600 medewerk(st)ers bij de Directie Limburg. 

De afdeling Personeel & Organisatie van de Directie 
Limburg - die Maastricht als standplaats heeft - houdt 
zich bezig met zaken als organisatie-ontwikkeiing, 
advisering/ondersteuning van het management, 
ontwikkeling en interpretatie van arbeidsvoorwaarden, 
voeren van de personeelsadministratie e.d. 


Uw functie 

U geeft leiding aan de 3 medewerkers van de 
onderafdeling Rechtspositie en Personeelsadministratie 
en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
uitvoering van alle werkzaamheden op het gebied van 
de rechtspositie en de personeelsadministratie. 
Daarnaast bent u belast met de voorbereiding en 
bewaking van het personeelsbudget. Ook bent u ver¬ 
antwoordelijk voor het gegevens- en systeembeheer 
van ons geautomatiseeitle Personeels Informatie 
Voorziening-systeem. 

U rapporteert direct aan het Hoofd Personeel & 
Organisatie. 

Uw profiel 

U heeft bij voorkeur een HEAO-opleiding 
Bestuurlijk-juridische richting of een vergelijkbare 
opleiding. Leidinggevende capaciteiten en een goede 


mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
onontbeerlijk. Daarnaast beschikt u over kennis van 
automatisering en bij voorkeur ook over de arbeids¬ 
voorwaarden en rechtspositie van rijksambtenaren. 

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.259,- en 
maximaal ƒ 5.057,- bruto per maand (schaal 9 BBRAi 

Informatie/folllcttatte 

Inlichtingen omtrent deze functie kunnen w 
ingewonnen bij de heer J.P.M. Koppers, hoofd Per* 

& Organisatie, telefoon 043-294258. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - voor 2 mei 
1992 - zenden aan Rtykswaterstaat Directie Limburg, 
ta.v. mevrouw AJA Meijer, stafafdeling Personeel en 
Organisatie, Postbus 25,8200 MA Maastricht 

Bij de selectieprocedure zal een selectiecommissil 
betrokken zijn. 


Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

r" . v '! 

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 


Wegens zwangerschapsverlof zoeken wij vervanging voor onze medewerkster verkoop 
binnendienst gedurende de periode 13 juli '92 t/m 6 december ’92. 

EISEN: 

* Affiniteit met commercie. 

* Administratief onderlegd en goede contactuele eigenschappen. 

* Leeftijd ca. 40 jaar. 

Na de vervangingsperiode is omzetting naar part-tfme contract mogelijk. 

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk t.a:v. 

Eikens Bakkerijen b.v., t.a.v. dhr. A.R. Lam beits, postbus 33,6440 AA BRUNSSUM 
Ervaring strekt tot aanbeveling. 

Soitidtarrten moéten, bereid zijn zowel in het binnenland als in 
het buitenland te werken. 

Schrifteüjke sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan: 

SB* Aamwm iw§smaat8cfrappij BV 

Schetsberg lil -113 
6413 AC Heerlen Tel. 09-352 802018 
Fax. 09-352 802019 

zoekt voor het 
seizoen 1992 Safari* ƒ2000,- 
per maand netto + kost 
en inwoning. 

Jaarkontrakt evti. mogelijk. 
Antwoord op fax s.vp. 


iaat. 

CARAPATlENTEN 
NUT STIKKEN 

; ; "Ü_ • 

Astma w Fonds 

Giro55055 

te* 707(170.120 


CATERING 


Werken bij BRN Catering is werken aan kwaliteit! BRN is een sterk 
groeiende organisatie, die actief is in geheel Nederland op het gebied 
van bedrijfscatering, party-service en instellingen. Op dit moment 
heeft BRN ongeveer 1.600 medewerkers en realiseert een omzet van 
ca. 110 miljoen gulden per jaar. De groei van 20% per jaar zal zich in 

de toekomst voortzetten. 

Voor een van onze personeelsrestaurants te Heerlen willen wij graag 
in contact komen met enthousiaste kandidaten voor de functie van 

cateringbeheerder (m/v) 

voor 20 uur per week. 


Functie-eisen: 

• ervaring in catering of horeca; 

• flexibele en dienstverlenende 
instelling; 

• representatief. 

• zelfstandig kunnen functioneren; 

• woonachtig in Heerlen of 
directe omgeving. 

Wij bieden: 

• een leuke, afwisselende baan 
binnen een groeiende en succes- 


! volle organisatie; 

• goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden; 

• doorgroeimogelijkheden. 

Uw werkzaamheden zullen voor- 
namelijkbestpanaüt prganiseren, 
voorbereiden en uitgifte van de 
dagelijkse lunch, voeren van de 
administratie en onderhouden 
van contacten met de opdracht¬ 
gever. Indien uinteresse heeft in deze functie, kunt u uw schriftelijke 
sollicitatie richten aan de heer J.M. Krijnen, personeelsconsulent 
Zuid. Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen 
met de heer Krijnen, (010) 258.86 81. 

BRN-CATERING 

Postbus 707,2900 AS Capelle a.d. Ussel, tel. (010) 258 85 88. 


Hat zorgcentrum ;i - Tbn b ch o cvavanrict zorgcentrum koepelhof bestaat op korte 
'Koepelhof termln em pt> i lBingsmogal|khekl voor wen 

re saona en onoor 09 
Stichting Bwgetgk 
Armbestuur, \ 

s^^ ; if©Pzorflaiide m 

'Lenculenhof élK'-'• ... i 
'Molenhof beheert, voor 84 uur pat «mek ; -w 

ehowrierie lyee Functie-infooMltia: 

De functie omvet o n do mteer werkzaamheden op het gebied 
zZZZzlJr • het assisteren van bewoner» degetijks voorkomende 

aktivHeitsn, zowel op het gebied yan de huishouding als op. 
hat pfBoontMk yg fi p iè a n fl vhk: 

- het begeleiden van de bewortere. 

i b e je a rd e rr wr z org e ri d e , 


•8 


• het salaris bedraagt minimaal f 2228;- en maximaal / 3006r 
bfutopec.inaand bleet» xofcaÉg (Nanetverband. 

- 06 itA zNmsK 6 H 6 nrog 0 nng en 00 ai gomene Burgempe 
Pensioenwet zijn van toepassing; 


^ PdIw 

urt 


Nadere informatie over de functie kunt U inwinnen bij . 
Dhr. J. Freens, personeeloonsulent, telefoon 210541 toestel 24Ï 

Schriftet|kB sólHdtaties kunt u binnen 14 dagen richten aan i ü 
do Stichting Burgerlek Armbestuur ta.v. Hoofd Fersoneetzakett 
Polvertorenstraet 8 8211 LX Maastricht. l é 


STICHTING BURGERLIJK • || 

ARMBESTUUR MAASTRICHT,^ 


NMB POSTBANK QROEP6£[f 

ttv^ De NMB Boek is een onderdeel tan ds NMB Post- 

V . .. 

' 

. , bank Groep. Het is een groepten bdnkm m onder- 

.,. • •r > 4r, • ' 

nemingen op het gèbied van fhWmctóle dienstverlening die 
richt op verschillende marktsegmenten, nationaal 

* ‘ 1 . f / ■ .V>V.' . 

en internationaal. De cbmbinatie biedt eOn volledig 

‘ V^'5 ’l&'y.*. i -; v •- ' v^V • 

-’V 

**-1. . •* .£.**. ....-i ,•••*< •*’ *. 

One kantoor In Hoarlan verheugt zich in pen toe¬ 
nemende groei van het aantal effectenclibnten. Steeds 
, foecr relaties waazderenona* Oienstverlening vanuit , 
i Bet *8ieódenkeotic^>t’ «n schakelen onze specialisten in 
voor een advies. Deze relaties hepben allemaal specifieke 
> wensen en mogelijkheden en *4} bieden hen een daarbij 
M «pasluitend dienstenpakket Voorben leiding- 
• J ',; V; L««7ende functie op onze a^^ fB&iis^fóekeii wij 
c-pópbeleggingnpedaüst. . 

- * ij.-,» m ^ / ' .• ^ . 


fa 


boherea,. advis«^e^| e*^.ac^ertd Relaties 


enipg.: 


hun. advies-, beheer- en acquisitiewerkzaamheden en u 
coördineert speciale abtiés. 

Wf- t r;. y*;: vv : .A •• : c . - 

1 ï 


U bent een man of . vrouw met een opleiding op 
HBO-niveau, aangsvuld atet relevante vakgerichte ' I 
opleidingen. Door tfw ruinte ervaring kent Ét de diensteflh 
èn produkten van de'particuliere markt (inclusief dtL 
kredietverlening) en weet u juridische, fiscale en T 

bedrijfseconomische elementen op juiste wijze in te 
schatten en toe re pfcssen. \ 

. Met uw grondigókennis van Effecten, uw creativiteit ei 
commerciële feeling bent u in staat om een belegging! 
portefeuille samen te stellen die goed aansluit bij de ^ 
wensen Van de dient en zakelijk gezien verantwoord is. 
U kunt goed organiseren en u beschikt over uitstekende, 
sociale Vaardigheden. 1; 

■ ; 1 , I 

wiirkoh bij do NMB kenmerkt zich door ecu opes| 
en informele werksfeer en door een decentrale bedrijft-f 
• voering. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn r 
gedelegeerd eifï'krijgt alle rnimtê voor eigen hdtiatier 
en y*»-’ bék cönunercüH 

beleid, bd sélm&üaitn secundaire arbeidsvoor- M 

waarden zjjn zoals u van een modern bankbedrijf ma|P 
verwachten. De NMB Postbank Óroep ondersteunt haal 
actief, emancipatiebeleid door concrete regelingen en 
voorzieningen; bijvoorbeeld verlof- en studiefaciliteiten 
en kinderopvang. j 

... . . " ' I 

Hpbt u, belangstelling voor deze zelfstandig^, 
functie met : 'uit»i«k>iisi-i« carrièreperspectieven, J y j 
dan nodigen ^vij p^uit uw schriftelijke sollicitatie m ct . 
^curriculum vitte te staren naar de NMB Bank, . . 

La.v. de heer A.O.W. Wcglau, onderdirecteur Particuliere 
Relaties» Postbus 52* 6400 AB Heerlen. 


v- 

ftj 

u 


- Vbor Maar Intormatia is hjj telefonisch te bereiken 
Op nummer 045 - 768204. Een psychologisch onderzoek^ 
j * kan debluitmakén Vin de selectieprocedure. 
Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 41 


Joep loopt voor 
zijn leven 


De ziel liep hij nooit uit zijn lijf. Een lange, schrale 
man met slepende pas en lijmerige stem. Beetje 
wijlen Gary Cooper-type. Flegmatiek tot in de 
kootjes van de dikke teen, want het zwart-witte 
doek van het bestaan is één grote High Noon. 
Langste zin drie raspende woorden. „Lopen is 
religie.” Sport verkoopt hij bij wijze van ideaal. 
Vaals, halverwege de Kerkstraat. Als atleet liet hij 
de kerk in het midden, spottend met de wetten 
van de bijbel. „Fanatiek zijn is fataal.” Ze 
noemden hem de Lachende Verliezer, maar hij 
was de beste hazewind van gans het land. Joep 
Delnoye, van topsporter tot dauwtrapper. 


Foto: FRITS W1DDERSHOVEN 


Na zevenenvijftig jaar rijzen hem 
de haren niet meer te berge, al 
staat hij paf over de manier waarop 
hele hijgende volksstammen tekeer 
gaan. „Na een tochtje hangen ze 
als dood over de auto, krijgen geen 
hap door de keel. Veteranen die al¬ 
tijd maar sneller willen, dat kan 
toch niet. Trimmers zijn vaak be¬ 
nauwend verkeerd bezig." 


# Bij elke stap ligt de wereld aan zijn voeten 


De benen mogen niet sneller gaan 
dan het verstand. Trainen moet ge¬ 
beuren 'op het gevoel’ en op het 
ritme van het hart. Hij spreekt het 
uit met een j tussen de i en de eer¬ 
ste n. Treejnen’. Doet hij nog elke 
dag. Moederziel alleen. Dat was 
zijn grote geheim. „Treejnen zon¬ 
der klok, zonder tegenstanders. 
Dan loop je jezelf niet over de kop.” 

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig 
roffelde hij alles af tussen de vijf en 
vijftien kilometer. Negen nationale 
titels, records bij de vleet. „We lie¬ 
pen voor ons plezier. Er stond niet 
veel tegenover. Ik deed ploegen¬ 
dienst op de weverij. Niks vrije za¬ 
terdag. Het was heel wat om atle¬ 
tiek te bedrijven. Ik moest eerst 
mijn snipperdagen opnemen.” La¬ 
ter, als kampioen, kreeg hij af en 
toe een dag betaald verlof om naar 
de wedstrijden te kunnen. 

D’r Joep genoot groot aanzien. Een 
Limburger die records afpikte van 
Wim Slijkhuis. Dat was wat. Zonder 
poespas en ingewikkelde sche¬ 
ma’s. Coaching en begeleiding 
bestonden niet. „Jef Lataster” - 
Limburgs eerste Olympiër - „heeft 
me nog wat tips gegeven. Zo van: 
de armen wat dieper houden.” De 
Olympische Spelen van Rome gin¬ 
gen aan zijn neus voorbij. Zit hem 
nog steeds dwars. „Ik was over- 
traind.” Omdat hij zijn eigen natuur 
tartte. Is hem later niet meer over¬ 
komen. „Ik liep gemakkelijk. Dat zit 
in je. Worstelen op het laatste stuk 
kon ik niet.” 


Dertig jaar na dato hupt hij rap als 
een hoentje door de dreven. „Eén 
keer naar de dokter geweest. Om* 
de oren te laten uitspuiten, ha, ha.” 
Joep Delnoye, een topper die nooit 
geblesseerd was. Een mirakel, ook 
als vlotte vutter. „Abrupt ophouden 
na jarenlange zware arbeid is ris¬ 
kant. Je hebt een sporthart. Dat 
betekent dat je langzaam moet af¬ 
bouwen. Jef Lataster heeft me 
gewaarschuwd. Hij was van de ene 
dag op de andere gestopt. Totdat 
bleek dat zijn wekker niet meer in 
orde was. Jef moest naar de dok¬ 
ter.” Met een haperende rikketik. 

Sport plant zich voort. Tenminste 
als je haar bedrijft zoals Joep het 
altijd heeft gedaan. Rita, Ron en 
Rik. Bij de Delnoyes staan de R’s 
onuitwisbaar in de genen gegrift. 
De tweeling Ron en Rik werd gebo¬ 
ren met spikes, maar Rita slaat alle 
records. Zij is de lichtvoetige hinde, 
opvolgster van Elly van Hulst. „Ik 
moet haar remmen. 'Rita’, zeg ik, 
’doe het kalmpjes’. Ze moet het 
hebben van het talent. Niet van het 
trainen." 

Vijfentwintig is ze. Studeert atletiek 
in El Paso. Dankzij een sportbeurs. 
Veel pech gehad, die meid. Auto- 
ongeluk met beenbreuk en hoofd¬ 
wonde. Tijdens een loopje in het 
park aangevallen door een honds¬ 
dolle, grommende kuitenbijter. 
„Van het vele trainen kreeg ze een 
stressfractuur in de voet. Ze moet 
nog veel leren.” Eigen schuld, dikke 


bult. Joep mankeert nooit iets. 
„Omdat ik voor mijn genoegen 
loop. Op souplesse.” Hij heeft nooit 
iets willen bewijzen. „Ik weet niet 
eens wat een stopwatch is.” 


door f 1 

ptv# 

HARRY X 
muré jg 

. 1 » 


Hoeveel en hoever hij in zijn leven 
heeft gedraafd, een paar keer de 
wereld rond, hij weet 'het bij god 
niet’. Toen hij naar de top snelde, 
moest hij intervaltraining gaan 
doen, de wetenschappelijke bena¬ 
dering. Had hij het land aan. Joep 
liep voor de vuist weg. Tot op van¬ 
daag. Als hij de behoefte voelt’, als 
de quadriceps en voetzolen begin¬ 
nen te jeuken. Dat wil zeggen op 
elk moment van de dag. 

Bewegen is de filosofie van het ge¬ 
duld en de zachtaardigheid. „Voor¬ 
al als je ouder wordt. Mensen die 
op kracht lopen, raken eerder ge¬ 
blesseerd. Ook mentaal.” Ze besef¬ 
fen niet dat zo’n lichaam - en wat 
daar in zit - nog lang mee moet. 
Want het lijf is het omhulsel van de 
ziel. „Je moet het ook kunnen op¬ 
brengen. De regelmaat is het grote 
probleem. Dat is niet iedereen ge¬ 
geven." 


De kunst van het lopen is 'niet te 
hard en niet te veel te lopen’. Luis¬ 
teren naar lichaam en geest. „No 
op den Oord was iemand die altijd 
heel diep ging. Die had het heilige 
moeten. Cor Lambregts ook. Wil al¬ 
tijd winnen. Cor is een typische 
wielrenner gebleven. Meteen na 
een blessure weer voluit. Je hebt 
er die trainen bij de beesten af." En 
komen uiteindelijk geen stap ver¬ 
der. 

Boven de schoenendozen in de 
winkel hangt een poster van Rosa 
Mota. Fini. Hij kijkt er naar en fluis¬ 
tert: „Ik heb goed praten. Nooit ziek 
geweest.” Grijnzend: „Hoef ik me 
niet voor op de borst te kloppen. 

Morgen kan het afgelopen zijn.” De 
kogel in het gewricht, een dichtslib¬ 
bende kransslagader of zomaar 
wat slijpsel in de knie. „Maar je kunt 
die onherroepelijke processen ver¬ 
tragen door je hersens te gebrui¬ 
ken.” 

Hele generaties heeft hij aan zijn 
laars gelapt. Jan van üden, Fred 
van Herpen, Pietje Beelen, grote 
namen uit de Nederlandse atletiek. 
Waar zijn ze gebleven? Eef Kamer¬ 
beek, Herman Timme, de beroem¬ 
de tienkampers. Weggetikt in de 
tijd, maar Joep zet het nog altijd op 
een lopen. „Boave in d'r busch.” 
Boven in het bos. Tussen het Drie¬ 
landenpunt en Camerig. Soms 
krijgt hij het op de heupen. Dan 
snelt hij nog even door tot in het 


Bovenste Bos aan de overkant van 
de Geul. Over dennenaaiden en 
het hoogpolige tapijt van moeder 
natuur. Als in het jaar 2025 een pe¬ 
zige man met de spillebenen van 
Falko Zandstra de kruising bij Ze- 
venwegen passeert, is dat waar¬ 
schijnlijk Joep Delnoye. 

De marathon mijdt hij als de pest. 
Met alje respect voor de vedetten. 
„Meegedaan aan de Halve Marat¬ 
hon van Margraten. Voor de lol.” 
Tachtig minuten, niet om over naar 
huis te schrijven, maar toch. Doet 
hij nooit meer. „Je loopt geen ma¬ 
rathon voor je gezondheid. Ik raad 
het iedereen af. Een marathon is 
een aanslag op het lichaam. Ieder¬ 
een die er aan begint, wil iets aan¬ 
tonen.” Faliekant fout. 

In Vaals heeft hij een clubje van 
vijftig- en zestigjarigen onder zijn 
hoede. „Het enige wat ik doe, is 
zorgen dat ze niet te hard gaan. Je 
moet je lekker voelen. Lopen kan 
bijna iedereen. In het begin is het 
even moeilijk. Tachtig kilo meesle¬ 
pen, valt tegen. In zo’n geval kun je 
het beste tussendoor een paar 
stukjes wandelen. Moet je zelf aan¬ 
voelen." Simpel advies. „Er is ge¬ 
noeg lectuur voor beginners van 
alle leeftijden.” Met de hand op het 
hart: „Rustig lopen, heerlijk. Bij elk 
stap ligt de wereld aan je voeten." 

Zes uur. Knip op de winkeldeur. 
Plotseling is hij geblazen. Joep 
loopt voor zijn leven. 


Fiena Wyhi-Jaspers, 67 
zwemster 


I e kan er niet buiten. Die baantjes zijn haar le- 
I ven. Elke dag opnieuw hetzelfde ritueel. Met 
«...Mij de bus of op zonnige dagen te voet, naar het 
zwembad. Rap omkleden, badmuts op en het water 
in! Al vijfendertig jaar aan één stuk. 

Bijna was ze niet gekomen. De Maastrichtse werd 
geplaagd door flinke hoofdpijn, maar de kranige 
vrouw is wat je noemt een doorzetter. „En zo'n uur¬ 
tje dobberen in dat lekkere, warme water doet won¬ 
deren”, zegt Fiena Hydi-Jaspers aan de rand van 
het zwembad met een waterig lachje. 


De felrode badmuts van Fiena geeft het tempo aan 
waarin de vieve Maastrichtse haar dagelijkse baan¬ 


tjes trekt. Het rode stipje ligt maar af en toe stil. 


„Doorzwemmen, niet treuzelen", is het motto van 
Fiena. 

Zwemmen is voor de jeugdig ogende vrouw véél 
meer dan zomaar een hobby. „Het is een levenswij¬ 
ze”, knikt Fiena vol overtuiging. „Als ik een keertje 
verstek moet laten gaan, is mijn dag niet compleet.” 

In 1959 is Fiena met zwemmen begonnen. Samen 
met haar zusje Annet Elissen-Jaspers is ze dage¬ 
lijks in het diepe te vinden. „Behalve op zaterdag, 
dan gaan we voor commissies.” 

QL Het tweetal begon 35 jaar geleden met zwem¬ 
men in het Sportfondsenbad in de Maasstad. Fiena: 
„Ruim 21 jaar zijn we vaste klant geweest.” Ge¬ 
makshalve weken de zusters daarna uit naar zwem¬ 
bad de Dousberg, aan de rand van Maastricht. 
Inmiddels zwemt Fiena’s echtgenoot ook mee. „De 
buren dachten een tijd lang, dat we samen gingen 
werken. Maar alleen mijn man werkt, ik niet. Nou ja, 
één uur en tien minuten baantjes trekken is eigenlijk 
ook werken.” 

Fiena zegt haar uitstekende gezondheid te danken 
aan haar liefhebberij. „Ik ben vrijwel nooit ziek. 
Griep, wat is dat?”, lacht ze. „Zwemmen is gezond 
* voor alles, kijk maar naar hart- of reumapatiënten, 
die oefenen óók in het water. Nee, ik zou er niet 
buiten kunnen, geen dag”, zegt ze stellig. 

In het zwembad heeft Fiena een heleboel leuke 
vrienden en vriendinnen leren kennen. Allemaal van 
haar eigen leeftijd. Fiena: „We hebben nu echt een 
leuk kliekje mensen. Als iemand een feestje heeft, 
kopen we samen een cadeautje. Die vriendschap is 
me ook veel waard. Eenzaam zal ik niet gauw zijn.” 

Fiena hoopt nog zeker tien, als het kan zelfs vijftien 
jaar door te gaan met zwemmen. „Zolang het mag 
van hierboven”, wijst ze met haar hand naar de he¬ 
mel. „Want naast de sport vind ik hier ook een hele¬ 
boel gezelligheid.” 


Oude schurk komt 
nu niet meer 
aan de bak . 


Je hebt ze nog wel, van die oudjes, 
die hun hele leven en tot op hoge 
leeftijd wat rommelen aan de zelf¬ 
kant van de samenleving. Een in- 
braakje, een fietsendiefstalletje.... 
Echt aan de bak komen ze niet 
meer. Want in de criminele wereld 
maken jonge dynamischsche ma¬ 
cho’s met dikke auto’s en opzichti¬ 
ge pakken de dienst uit. Ook in de 
penoze kwijnen de oudgedienden 
wat weg in een wereldje waar de 
sterken en stevig de touwtjes in 
handen hebben. 

Strafpleiter mr Theo Hiddema uit 
Maastricht kent nog slechts een 
enkeling tussen pakweg 55 en 70 
jaar, die nog vol in het vak zit. Ove¬ 
rigens zonder verder te komen dan 
wat broddelwerk. De generatie in¬ 
brekers en stropers pur sang sterft 
volgens hem snel uit: „Jammer, 
want evenals bijvoorbeeld oude 
strenge rechters geven doorgewin¬ 
terde criminelen op leeftijd kleur 
aan het juridisch bedrijf.” 
Vakmanschap en de mooie smoes, 
de geweldige doch doorzichtige 
vondst bij betrapping is het han¬ 
delsmerk van de 'ouwe schurk'. 

„Ik herinner me nog goed de zaak 
van een bekende Limburgse mees- 


ter-inbreker/brandkastkraker, die 
ergens in Brabant bij toeval door de 
politie was aangehouden met een 
wagen vol vers gestolen spullen. 
Mijn dient raakte echter niet in pa¬ 
niek van dit heterdaadje. 'Goed dat 
u er bent', riep hij de agenten blij¬ 
moedig toe. Wijzend op de auto vol 
spullen: 'Kijk eens wat ik hier al 
voor jullie klaargezet heb. Kun je zo 
meenemen. Ik een dief? Niks hoor! 
Ik reed hier wat rond en zag in de¬ 
ze boerderij twee mannen met al¬ 
lerlei spullen naar buiten komen en 
de auto volladen. Dat zijn inbrekers 
dacht ik direct en ik heb er snel een 
stokje voor gestoken. De twee zijn 
gevlucht en ik was juist op weg 
naar het politiebureau'. Natuurlijk 
gelooft niemand zo'n verhaal. Ze¬ 
ker niet van een bekende van de 
politie.” 

Eenacters 

Het verhaal van Hiddema valt ook 
onder de categorie sterke en koste¬ 
lijke eenacters. Ook oud-kanton- 
rechter mr H. Engelen in Sittard 
kan meepraten over de vogeltjes- 
vangers en hartstochtelijke stro¬ 
pers in de regio. 

Later verdwenen deze strafzaken, 
zeker wanneer er jachtwapens aan te pas kwamen, veelal naar de poli- spier te vertrekken heeft ook kan- 
tierechter. Bovendien verlegde de tonrechter Engelen een dergelijke 
politie ook steeds meer haar ac- uitleg in al zijn soorten aanhoord. 
centen en keek nauwelijks om naar 
vogelvangers en stropers. Agressie 

Toch waren hun smoesjes om te De oudere crimineel sterft uit. En 
snoepen. 'Edelachtbare ik kon die dat is hoe paradoxaal het ook klinkt 
nacht niet slapen en ben met mijn wat jammer. Immers, de oude in- 
trouwe hond door het / bos gaan breker of stroper was meestal niet 
wandelen. Plotseling zag ik een ko- agressief. En dat is in de moderne 
nijn helemaal versuft langs de kant technocratische misdadigerswereld 
van de weg liggen. Als echte die- wel anders. Neem bijvoorbeeld die 
renvriend doe je dan toch iets. Ik wat oudere inbreker, die diep in de 
heb het konijntje liefdevol onder nacht wordt aangehouden met 
mijn jas gepakt. U kunt het geloven twee kostbare schilderijen op de 
of niet maar de politieman die mij bagagedrager van zijn fiets. Geen 
aanhield, wou het niet geloven, wilde toestanden, geen getrokken 
Niet te geloven, toch?’. Zonder een revolvers. Maar een leuk verpakte 


bekentenis. „Ik fiets hier langs en 
zie een raam openstaan. Ik kijk en 
zie twee schilderijen voor het grij¬ 
pen. Dat gaat mis denk ik en omdat 
goede raad duur is, pak ik de schil¬ 
derijen mee opdat zij niet gestolen 
kunnen worden. Dat is geen mis¬ 
daad, maar preventie.” 

Cultuur 

Hiddema ziet in de gevangenis 
vooral jonge schurken, thuishorend 
in de nieuwe generatie criminelen, 
die geen ’job’ oppakt als ze niet 
minstens 25 ruggen oplevert. 
„Oudere mannen in de cel zijn 
steevast van Turkse nationaliteit. 
Dat heeft te maken met hun zeer 
eigen cultuurpatroon. In Turkse ge¬ 
zinnen blijft de vader de centrale 
figuur tot zijn dood. Hij weet alles, 
geeft de aanwijzigingen en roept 
ter verantwoording. Dat geldt dus 
ook voor de Turkse families die in 
de drughandel zitten. Overigens 
ook in de bajes blijven ze de touw¬ 
tjes stevig in handen houden. Het 
is wel zo dat ze weinig kwaad zien 
in de handel met drugs. Het is 
meestal de enige kans om te over¬ 
leven. Hun gezag is meedogen¬ 
loos. Hun macht groot. Kijk maar 
naar de vele afrekeningen in die 
kringen, die niet zelden een ant¬ 
woord zijn op ongehoorzaamheid 
aan de pater familias.” MONIQUE PARREN 


onze vi ;en speken wij een: 


istmgaaviseur yn 

(fiscaal jurist bf -econoom) 


Uw werkterrein is de agrarische en Tegenover bovengenoemde eisen stel- 
MKB-scctor, waarbinnen u onze rela j - Icnwijeen gedegen pakket aan arbeids- 
des met raad en daad terzijde staat op vaörwsarden en een werkomgeving die 
fiscaal gebied. ^ zondet meer stimulerend werkf op 

Van u wordt yerwacht dat u met eeryV 3 |egci*:n die zich in,hun vakgebied - 
grote mate van Zcfistandigheid cejTO»# «J'nog - vendêr willen ontwikkelen. f 
inhoudelijke bjftagé levert end<ftay- 

rierkent u Zich in4ft>vengeschc 


bij behorende auvtsCT m^yctz orgt, maar 
ook de totstancfitènrni^ sï^sunversla- 
gen en bclastingaangifteivJbaraÉcidt. 


accuratesse is zondcrmeepcen-fereiste 


U hebt dan ooic^ftaZBeijÉpntj 
uw opleiding fiscaal fnris^fj| 
minimaal 3 jaar ervaring op{ 
een soortgelijke functie. Wjng 
uit dat u bereid bent om wnm 


:idt. dpFbinnen 14 dagcn uw schrifte- 

aék^n • UjM^^ritatie fw 6 k& A Groep, jc.a.v. 
Sïeiste^ afdeling AraraMf & Organisatie* 
«^TPtbus 970 , 1^40 AZ Roenribnd. 
iéhvaw 8 ^ VeriB^Ui a.u.b. öp enveloppe enbrief^ 
nöonr, % 05 «b 

(aan lii’ n i mm MffTaÉ n informatie kunt 

Mrvainrj M^pntact opg|nm met de heer* des. • 
'aalise^ ifrkoppenol, hoSfdaadvicsgroep (tel. 


ren in met name agrarisch-fiscale zaken. privé 04748 - 1713 ) of dhr. J. Frissen, 
Verder bent u iemand die zowel zelf- personeelsfunctionaris. Beiden f zijn 


standig als teamgericht werkte sterk , tekjfomsch overdag bereikbaar* 
. analytisch ia ingesteld én' het ' 


.decUënt zonder meer centraal stelt. 


TT* 

DU PONT 


SPECÏA.LTY OPERATIONS ■ TYK L K 
$sm 

ésmÊÊmmm^mMk 


m 


■m 

% 

II 
• : « -1* . - r‘. : - ‘ -; • v - . ■ i;X | *-rl * 


X - Aft* rXI 


S'*-*?■'oïSEKi 


Wit 


vr'iVi :.M 

- ‘' Vskgï 


2lj@^ medett oriers zetten Zich in Inzfchtiri 


F-VA* k'A\' l*Ï 

ril! ï>\? t j'-\; , c' 


■ ■ I — — WT- 

OiiV J.BljH’ _•] > l -.ft» * < t ; I 
kiïtfè .rfvsf* 


« * mt t - <i 
K *_ X * 


1 - V > .*• . : 1 * ■ ; .* 7 * - ■ 


<i . . . i 


VI. 1 s. . 4 J * ! M * - i 1 ? 


tvT,r t r » f * * 

_ ^. I- - 4 * X - A ■: i i i'v, -T » k r j t.71-4 > t - 1a t i>ï 

si' 

t 
T« I r ' < < 4 ^ i 


j i i i'. . * Ki 1 '.i 


11. • w .{'41 
# 
> >- iii 1 : 4l.-.t «*'"' 


. i xi -mtj ♦ re * 

___■_ 


éTii rarY Tiir fPHjatfji * fnyiir ^ i tfTMi 

«- T -*:ir* IC 1 ^ tl *; •' v£ec\m 

dai 

re 


f : ^ - 7 . - 

u 


' 4 '» 

Wf : :W*ïW>\4m 

-ix‘vk*r' 

nsoce 

vooPi&mmvQOtiïmrmp* 


X ii i r - ,HiL . 
I i ft V - ’ I ft* ’-ft-xj f•: 
■‘■‘'"toÊMUi 


i »* ;« -.fj 'si -1 ^ *£ i•, - - M > • X I ?l * i 


p v vjfls m 11 t» o]; cl 
drs. A. Verheyea Gonseivatioriumlann il5,=5037 


*7i»h-ü ‘viiS'iC** 'V '. ,r.«•> xWw- 


*.,. -..v ■• \v •'« 7).>A :V»4 "■K-ffitfi 

>4»;- »-.-flWfWvii>Öw« «7** 


>. ->V • '•/■. • I', 


4 .. - . v Vi ; 4j # *v.r* ; *ï ' ■ : * 

‘ 5 **•' : ♦ «ui > •*•*»* <*■'• V. ’ *.;• limburgs dagblad 


de derde leeftijd Lei Marx, 56 
brandweerman 


a en afscheidsfeest vieren en vervolgens door¬ 
gaan met het werk waar je eigenlijk een dag 
eerder al vaarwel tegen had gezegd. Dat 
overkwam de 56-jarige Lei Marx uit Hulsberg. Een 
brandweerman in hart en nieren. Te goed en nog te 
jong om bij de Heerlense brandweer verplicht met 
de vut te gaan. Omdat hij het blussen niet kan laten, 
is hij nu bij de vrijwillige brandweer van Valkenburg. 

Vorig jaar april was het zover. Met een groot feest, 
compleet met buikdanseressen, nam de man uit 
Hulsberg afscheid van zijn korps in Heerlen. Eigen¬ 
lijk vond hij het maar niets. Al meer dan vijfendertig 
jaar speelt de brandweer een grote rol in het leven 
van de familie Marx. Een zoon kwam zelfs in dienst 
van de brandweer Heerlen op de dag dat vader Lei 
afscheid nam. De andere zoon staat als beroeps 
ook regelmatig op de ladder. 

Moeder trok er altijd op uit als Lei met zijn mannen 
aan het werk moest. Dag of nacht, dat maakte niet 
uit. Ze vertelt dan ook smakelijk over de mannen die 
gekleed in de onderbroek van hun vrouw onder de 
jas op de fiets naar de kazerne karren om ’de wagen 
te halen’. Van de man die met de schoenen van zijn 
vrouw aan, de kazerne binnenkomt om maar op tijd 
te zijn. Lei presteerde het zelfs om de kazerne bin¬ 
nen te glijden - het had juist gesneeuwd - en onder 
het rek met kleding terecht te komen. Niemand zag 
hem liggen en de wagen vertrok zonder Lei naar de 
plek des onheils. 

Lei begon met het blussen van branden (de brand¬ 
weer doet echter meer dan dat, merkt hij verschil¬ 
lende malen op), bij het korps in Valkenburg. Een 
jongensdroom ging toen in vervulling. In 1975 startte 
hij een groep in Hulsberg op. Nog steeds spreekt hij 
over 'zijn' korps als het om Hulsberg gaat. Inmiddels 
telt Hulsberg 20 vrijwilligers. Lei hoort daar niet 
meer bij, maar volgt wel alle bezigheden op de voet. 
Als het even kan is hij bij elke ’uitruk’. Hij maakte 
drie grote branden in de regio van dichtbij mee: de 
Makrobrand, de brand in ’t Loon en het in vlammen 
opgaan van Hotel Schaepkens van Sint Fyth in Val¬ 
kenburg. 

Lei bruist van energie. Ophouden wil hij liever niet. 
Vorig jaar had hij mazzel dat de gemeente Valken¬ 
burg nog niet onder de landelijke regeling viel die 
vut op 55-jarige leeftijd voorschrijft. In het Geulstad- 
je, waar hij al vele jaren als gemeenteambtenaar 
werkt, mag Lei nog twee jaar doorgaan. In het voor¬ 
jaar van 1993 moet ook Lei er aan geloven, samen 
met vier andere collega’s. De gedachte alleen al 
doet hem pijn. Het liefst ging hij door. Maar de wet 
schrijft voor dat Lei dan alleen de oude helm mag 
dragen die deel uitmaakt van zijn verzameling 
brandweerspuiten. Het echte werk is dan voorbij. Na 
35 jaar moet Lei Marx de pieper inleveren. 

ANITA KEIJDENER Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 43 
Positivo’s 
lezen Plus 


Als ze bij ’Plus’ besluiten over De Dood te 
schrijven, dan moet zo’n artikel vooral gaan over 

Het Leven. 

En als de tanende lenigheid van senioren belicht 
wordt, dan zal er boven het verhaal nooit de kop 
staan: ’Wat Doe Ik Aan Stijve Spieren’. Nee, dan 
luidt die vast en zeker: 

’Hoe Houd Ik Mijn Spieren Soepel’. 
Plus-lezers willen zo benaderd worden, 
veronderstelt uitgever Wil Jansen wiens 
uitgeversmaatschappij onder de naam Senior 
Publications in het Noordhollandse Laren is 
gevestigd. „Het kan niet anders zijn, dan dat we 
door onze manier van schrijven bijdragen aan het 
welzijn van ouderen...” 


De toevoeging '...voor actieve 
50-plussers’ heeft uitgever Wil Jan¬ 
sen enkele maanden geleden van 
de cover gehaald. 

Gewoon ’Plus' is voldoende, oor¬ 
deelde hij. De toevoeging duwde 
de lezersgroep teveel in een hokje. 
Ze zijn wel actief én vijftigplusser, 
maar je hoeft het de ruim 60.000 
abonnees niet elke maand weer 
opnieuw onder de neus te wrijven. 
Dat weten ze zelf wel. Daarom ko¬ 
pen ze het blad nou net, weet Jan¬ 
sen. ’Plus’ verschijnt maandelijks in 
een oplage van 135.000 exempla¬ 
ren. 

Het eerste Nederlandse nummer 
van ’Plus’ rolde april 1990 van de 
persen en is een op Nederland ge¬ 
richte versie van de al begin 1988 
gelanceerde Belgische uitgave on¬ 
der de naam Onze Tijd. Dat is een 
produkt van Bayard Presse, een in¬ 
ternationale Franse uitgeverij die al 
twintig jaar tijdschriften voor senio¬ 
ren uitgeeft in ook Frankrijk (Notre 
Temps), Engeland (Choice), Italië 
(Club3) en Canada (Good Times). 

Grijns 

Hoewel ze allemaal een eigen en 
onafhankelijke redactie hebben, 
zijn er veel overeenkomsten tussen 
de verschillende bladen. Gezond 
ogende grijsaards (m/v) met een 


Van bedgalg tot 
oordopje, van corsetten 
tot urineschuitjes. De 
ongewone uitstalling 
van Mediabanda bv. in 
Maastricht doet 
menigeen dralen voor 
de etalage. Maar de 
drempel blijkt voor 
velen de afmetingen 
van de Mount Everest 
te hebben. 
Beschroomd komen 
klanten binnen en 
vragen op fluistertoon 
om het benodigde 
artikel. 

In deze uitzonderlijke vakhandel 
verkoopt directeur Evert-Jan de 
Maat honderd-en-een medische 
hulpmiddelen. Voetverzorging, ver¬ 
bandmiddelen, wollen ondergoed 
en hometrainers zijn allemaal vóór 
in de winkel uitgestald. Artikelen 
die wat gevoeliger liggen, zoals 
borstprotheses of stoma-benodig- 
heden, worden discreet in privé- 
ruimtes verkocht. 

„Wij verkopen hier nu eenmaal 
geen pot appelmoes. Vrijwel alle 
artikelen vragen om advies, uitleg, 
demonstratie en goede begelei¬ 
ding. Het aanmeten van elastische 
kousen of borstprotheses vereist 
vakmanschap. Bovendien moet je 
toch heel voorzichtig met klanten 
om kunnen gaan. Je verkoopt arti¬ 
kelen die eigenlijk geen mens wil 
hebben, maar die toch nodig zijn. 
Iemand kunnen overtuigen van het 
medische nut van een bandage 
kan een hele kluif zijn, maar uitein¬ 
delijk is het dankbaar werk," vertelt 
De Maat. 

Soepeler 

De zaak draait goed. Artikelen die 


WIT 


I! i H hL\ \ 

1.. 1 

. 

r' i 


.tPMf times 


* M 


# Wil Jansen, 
uitgever van onder 
andere het 
ouderenblad ’Plus’ 
voor energieke, 
ondernemende, 
actieve senioren en 
mede-uitgever van 
vergelijkbare bladen in 
andere landen. 

Foto: 

TON KASTERMANS 
if 
V Ti. 

V -*JL i ‘ • 


■^Sr 

- - •yml ' 


wat-is-het-leven-toch-mooi-g rijns 
prijken steeds weer op de kleurige 
en glanzende voorplaten. Ze geven 
het gevoelen weer wat de lezer van 
’Plus’ volgens uitgever Jansen per¬ 
manent ondervindt: levenslust. 

„Ouderen van nu zijn lichamelijk en 
geestelijk veel fitter dan vroeger,” 
zegt hij. „Ze geven veel meer invul¬ 
ling aan hun leven. Ze hebben tal 
van vragen en verwachtingen. 
Daar proberen we als ’Plus’ een 
antwoord op te vinden. Ze hebben 
niet alleen vragen over financiën en 


reizen - een van de favoriete acti¬ 
viteiten - maar houden zich er ook 
mee bezig hoe ze zo lang mogelijk 
fit en bij de tijd blijven. Niet voor 
niets hebben we tal van pagina's 
besteed aan het bedienen van vi¬ 
deorecorders en magnetrons en 
het werken met computers. 

Ouderen willen in een dialoog blij¬ 
ven met de jongeren. Ze willen niet 
verzanden in contacten met louter 
leeftijdgenoten. Dat is een van de 
redenen dat we films en video's 
bespreken.” 


Ouderen maak je niets meer wijs. 
Artikelen in ’Plus' moeten van a tot 
z deugen. Fouten of onvolkomen¬ 
heden kunnen ze zich bij de redac¬ 
tie niet veroorloven. Jansen: „De 
’Plus’-lezers zijn kritische lezers. 

Ze hebben een leeftijd bereikt 
waarop ze zich niet meer hoeven te 
bewijzen in hun werk of vrienden¬ 
kring. Die periode hebben ze ge¬ 
had. Ze zijn nu compleet en kijken 
terug op het leven. Dan verlangen 
ze geen snelle verhalen. Maar 
diepgang. We mogen onze lezers Evert-Jan de Maat midden in zijn 'gevoelige' winkel 


actieve ouderen helpen nog ouder 
te worden, worden goed verkocht. 
Veel artikelen worden door de ziek¬ 
tekostenverzekeraars vergoed. In 
deze sector gaat het om miljoenen. 
De meeste artikelen worden in het 
buitenland gemaakt. „Daar is men 
veel eerder ingesprongen op de 
markt voor ouderen. Bovendien zijn 


de ziektekostenverzekeraars daar 
soepeler in wat ze vergoeden.” 

Conditie 

Senioren bewegen tegenwoordig 
meer. „Dansclubjes of fietstochten, 
zijn geen uitzondering. Maar in de 
winter fietsen sommigen liever niet. 
Ze zijn bang om uit te glijden of vin- 


door 

JOS VAN 
DEN CAMP 


nooit bedisselen. De geïnterview¬ 
den laten we praten over het verle¬ 
den. Maar veel belangrijker is wat 
ze er mee doen in de toekomst," 
luidt de filosofie van de uitgever. 

Komt Jansens idee overeen met de 
werkelijkheid? De proef op de som: 
op de cover van het aprilnummer 
lacht (de grijzende) Betty Ford de 
lezers met een levenslustige blik in 
de ogen toe. Het verhaal gaat over 
kanker. Maar eigenlijk veel meer 
over de genezing van de ziekte 
waaraan de vrouw van de Ameri¬ 
kaanse oud-president in 1974 leed. 
'Niet alleen Betty Ford is genezen’ 
staat er boven. En in het verhaal 
wordt verder aandacht besteed aan 
de wereldberoemde tenor José 
Carreras die genas van leukemie. 
Kanker is volgens Jansen een on¬ 
derwerp dat niet bepaald gevoelig 
ligt als je het eens vanuit een ande¬ 
re invalshoek benadert. „Als je over 
de dood praat, praat dan over het 
leven.” Veel gevoeliger liggen vol¬ 
gens hem de onderwerpen als een¬ 
zaamheid en verbroken relaties. 
„Daarmee hebben ouderen het 
veel en veel moeilijker." 


Bridge 


Tussen de advertenties over incon¬ 
tinentie, 55+reizen, de museum- 
jaarkaart en vitamine-pillen ('om uw 
lichaam in topvorm te houden en 
uw huid soepel’), treffen we verder 
een interview aan met Jelle Zijlstra 
dat handelt over zijn onlangs gepu¬ 
bliceerde memoires. En ook verha¬ 
len over een reisje langs de Loire- 
kastelen, de Floriade, ex-onderne- 
mers die jongeren het ondeme- 
mersvak willen bijbrengen, tips 
voor het aangiftebiljet Qammer, te 
laat inmiddels!) en een bijdrage van 
Ton Schipperheyn, een autoriteit 
op het gebied van de bridgesport. 
„Het kan niet anders zijn dan dat 
we door onze manier van schrijven 
bijdragen aan het welzijn van 
ouderen,” vat Jansen de uitstraling 
van de redactionele verhalen sa¬ 
men, even voordat hij bekend 
maakt wat er in het mei-nummer 
zal verschijnen. Onder andere 
brengt ’Plus’ dan een verhaal over 
een breed assortiment fietsen. 

Ook over fietsen zonder hulp- 
motortje. 


Winkel van Sinkei 
vol gevoeligheden - 


door 

ANGELI 

POULSSEN 


Op bepaalde uren kan men tussen 
leeftijdgenoten baantjes trekken. 
„En een mevrouw van zeventig wil 
dat niet echt meer doen in een zo’n 
opgesneden broekje. Vandaar dat 
we hier badpakken verkopen die 
meer om het lijf hebben. Wat meer 
stof om de dijen en steun voor de 
borstpartij. Maar wel in frisse kleu¬ 
ren en dessins. Want ouderen wor¬ 
den ook steeds modebewuster en 
meer individualistisch in hun keu- 


Slijtage 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


den het te koud. Aan de explosieve 
stijging van de verkoop van home¬ 
trainers in de herfst merken we dat 
men de conditie toch goed in de 
gaten blijft houden. Er worden heel 
wat kilometers in de slaapkamer af¬ 
gelegd.” 

Ook zwembaden springen in op de 
activiteitenbehoefte van ouderen. 


De winkel heeft een cliëntele van in 
de twintig tot over de negentig. 
„Over het algemeen zijn onze klan¬ 
ten boven de vijftig. Allerlei kwaal¬ 
tjes die langzamerhand ontstaan, 
zijn soms makkelijk op te lossen. 
Met een goede voetverzorging en 
gezondheidsschoenen, kom je al 
een heel eind. Sportbandages en 
massage-olie houden de spieren in 
conditie. Wie het gauw koud heeft, 
vindt baat bij zuiver wollen onder¬ 
goed of isolerende pantoffels. 
„Boven een bepaalde leeftijd krijgt 
je lichaam onherroepelijk te maken 
met slijtage. Goede verzoring kan 
dat proces tegenhouden of afrem¬ 
men. Daarom is het jammer dat 
zoveel mensen nog schromen om 
een goed advies te vragen.” 

„Wij komen zelfs aan huis om ban¬ 
dages of andere zaken aan te me¬ 
ten. Die service moet natuurlijk 
betaald worden. Met je gezondheid 
moet je niet spotten en als je dan 
besluit spullen te kopen, moet het 
natuurlijk ook verantwoord zijn. 
Maar als mensen eenmaal over de 
drempel zijn, spijt het ze dat ze niet 
eerder zijn gekomen," glimlacht De 
Maat. Zaterdag 18 april 1992 • Pagin* 
Op je 
oude dag 
uit liefde 
emigreren Géne Eggen, 71 
beeldhouwer 


H ène Eggen maakt een rustige, allerminst uit¬ 
gebluste indruk. „Ik heb het leven niet cadeau 
gekregen. Het leven heeft mij cadeaus gege¬ 
ven.” De Ulestratense kunstenaar is onlangs 71 jaar 
geworden. Maar dat hindert hem niet om elke och¬ 
tend omstreeks kwart over negen naar zijn werk¬ 
ruimten te gaan. Al meer dan twintig jaar leeft Géne 
Eggen volgens een sober en strak programma. Hij 
komt nog zelden 'buiten de deur’. „Er is een goed 
excuus: ik heb geen rijbewijs.” Het liefst is hij thuis, 
of beter gezegd, daar waar hij aan het werk kan. 
Voor Eggen is zijn vak een geestelijke kwestie. En 
de geest rust nooit. 

„Gelukkig heb ik maar heel kort in het onderwijs ge¬ 
werkt. In deze sector wordt toch bijna niemand ge¬ 
zond 65 jaar! De meesten zijn dan allang afgeknapt. 
Maar ik heb het geluk dat ik nooit ziek ben geweest. 
Ik probeer de mooie dingen te zien als ze aanko¬ 
men. Veel mensen doen dat als ze voorbij zijn.” 

Vierenvijftig jaar zit Eggen in 'het vak'. Beeldhou¬ 
wen, schilderen. Vaak sjouwen met zware steen.. 
Een hels karwei. De longen lijden onder het vele stof 
dat vrijkomt bij het beeldhouwen. Topsport? „Ik doe 
niet onder voor een gemiddelde trimmer. Ik neem nu 
geen risico’s meer. Ik ben zuinig op mijn gezond¬ 
heid. Er staat nu een hijskraan die af en toe ingezet 
wordt en als het moet, draag ik stofkapjes. Maar ik 
heb nooit gerookt, dat scheelt natuurlijk ook.” 

Géne Eggen moet even nadenken als hem de vraag 
gesteld wordt of hij zich oud voelt. ’Oud zijn, wat is 
dat?’ hoor je hem zacht denken. Hij kent de term 
niet. In de tuin liggen gekapte notebomen. Ze moe¬ 
ten vijf jaar drogen, dan pas kan de kunstenaar er 
iets mee doen... 

Een blik in zijn atelier maakt veel duidelijk. Er staan 
werken die hij voor geen goud wil missen. Maar ook 
een houten object waar hij al geruime tijd mee bezig 
is. Het bevalt hem niet echt. „Dan probeer ik er iets 
anders van te maken. En anders heb ik nog een 
kachel,” zegt hij knikkend naar de bron die zijn werk¬ 
ruimte op temperatuur houdt. 

In zijn atelier laat Géne Eggen zich inspireren om 
vervolgens met zijn handen aan het werk te gaan. 
Een paar jaar geleden kreeg hij antwoord op de 
vraag wat een kunstenaar bezielt om iets te creëren. 

„De steen die ik voor me zie, zit vol verhalen, miljar¬ 
den zelfs. Ik probeer er één verhaal uit te halen. 
Iets’ gebruikt me als medium om het verhaal te ver¬ 
tellen.” 

Géne Eggens beelden sieren vele plekken in Neder¬ 
land en de rest van de wereld. Gemaakt van steen, 
hout of brons. Ook zijn schilderijen hebben hun weg 
gevonden. Minder bekend is zijn passie voor poëzie. 
Meer dan duizend brieven, afkomstig van corres¬ 
pondentie met dichters, heeft Eggen verzameld. Als 
hij het allemaal nog een keertje kon overdoen zou 
deze Limburger dichter zijn geworden. Daar twijfelt 
hij geen moment aan. „Ik heb van dichters meer ge¬ 
leerd dan van wie ook." 


Op je oude dag emigreren. En nu eens niet 
omdat de luchten in Nederland te laag hangen. 
Of omdat het hier te vol, te gekleurd, te 
middelmatig, te lomp, te tolerant is. 

Maar uit liefde. 


Ga maar even staan voor: Piet (fust 
call me Peter) Ravestein uit Heer¬ 
len, 65 en smoorverliefd op weg 
naar Canberra. In de hoofdstad van 
Australië woont zijn teruggevonden 
liefde: Joke van Hemert, 64 en ook 
in love'. 

Voordat zijn leven verschrompelt, 
grijpt Piet Ravestein zijn tweede 
kans. „Ik ben haar nooit vergeten. 
Nu willen we samen oud worden." 
Zijn ogen glanzen in de bijna lege 
doorzonkamer aan de Heereweg, 
richting Brunssum. 

Zijn Joke bloost bescheiden. Loopt 
de hol klinkende keuken in. Komt 
terug met een foto-albumpje. Met 
een zwaar Australisch accent: „ 
Here, zwartwit-fotos van Peter en 
mij toen we nog verloofd waren, 
some veertig jaar geleden. Die 
heeft hij alt these years bewaard, 
you know. Nee, ik heb geen fotos 
uit die tijd." 

Piet pakt haar hand. „Mijn leven 
lang hoopte ik haar nog eens te 

Piet Ravestein en zijn teruggevonden Joke vlak voor vertrek naar Australië. Foto: christa halbesma 


ontmoeten. Nu ik mijn jeugdliefde 
weer gevonden heb, volg ik de 
stem van mijn hart. Verbrand ik alle 
schepen achter me. Mijn verstand 


55 of ouder en dus te oud om te 
emigreren? Te gebakken aan 
Nederland? Vergeet het maar. ■■fik 
Vorig jaar pakten in totaal 
4240 landgenoten hun koffer k 9H 
voor een toekomst in fl| ■ 

een (fiscaal) zonniger land in H |f 
of buiten Europa. ^ ^ IV 


Naar België: Naar Duitsland: 

408 mannen en 177 mannen en 
281 vrouwen 151 vrouwen ^r protesteert daar niet tegen.” 

En weer bloost Joke. 

Zakken 

Waddinxveen, vlot veertig jaar ge¬ 
leden. Joke van Oosten wil dol¬ 
graag trouwen. De uitzet is bijna 
compleet. Maar haar verloofde Piet 
blijft om zijn ja-woord heendraaien. 
Mompelt iets over nog te weinig 
toekomst op de meubelfabriek 
waar hij werkt. 

Als Joke het uitmaakt en acht 
maanden later trouwt en emigreert 
met 'globetrotter’ Van Hemert, kan 
Piet wel door de grond zakken. Hij 
vlucht dan ook naar Limburg, waar 
hij gedurende acht jaar onder¬ 
gronds gaat op de mijn Julia in 
Eygelshoven. Trouwt intussen met 
een Brunssumse, met wie hij in 
1961 verkast naar Adelaide, een 
van de mooiste steden van Austra¬ 
lië. Over zijn ex-verloofde, van wie 
hij wat strandkiekjes koestert, weet 
Piet niet meer dan dat zij in Zuid- 
Afrika woont. 


door. 

HANS 

TOONEN Piets echtgenote wordt echter ziek 
van heimwee. In 1963 keert het ge¬ 
zinnetje Ravestein terug naar het 
uitgeholde Limburgse land. Ex- 
kompel Piet krijgt een prima baan 
bij DSM. Zijn heimwee naar Austra¬ 
lië dekt hij af met het aanleggen 
van plakboeken over alle plaatsen 
in het werelddeel daar ’ down un- 
der’. Die enkele keren dat hij op 
bezoek komt in Waddinxveen hoort 
hij van Joke’s zusters hoe ’finë het 
zijn verloren liefde nu gaat in het 
tegen Zuid-Afrika geruilde Austra¬ 
lië. 

Piets huwelijk brokkelt af totdat er 
niets rest dan een scheiding. Ook 
zijn nieuwe relatie met een Heer- 
lense blijft in de stille schaduw van 
zijn jeugdliefde. Als Piets partner 
overlijdt, belt hij naar Joke van wie 
hij weet dat haar echtgenoot nu 
twee jaar geleden verongelukt is. 
Weduwe Van Hemert is ’not inte- 
rested' in een nieuwe relatie. 

Nog niet tenminste. 


December vorig jaar, als Joke bij 
haar zusjes in Nederland is, ont¬ 
moet ze haar angsthaas van 
vroeger. Als een vergeten vonk in 
de as flikkert de liefde weer op. 

En nu staan de koffers gepakt op 
de overloop van zijn Heerlens 
huurhuis. 

Van de bejaardenvereniging ’t 
Heitje heeft hij al afscheid geno¬ 
men. „Mijn oudste dochter be¬ 
greep onmiddellijk waarom ik 
terug wilde naar Australië. Zij was 
destijds tien jaar. En zegt nu dat 
ik daar nooit had weg moeten 
gaan. Mijn tweede dochter huilde 
eerst, maar is nu ook blij voor mij 
en Joke. Mijn enige zoon is wat 
stiller, maar ook hij begrijpt dat ik 
niet anders kan. 

„Natuurlijk doet het pijn als je je 
kleinkinderen niet langer dage¬ 
lijks ziet. Maar ze hebben alle¬ 
maal beloofd met vakantie naar 
ons in Canberra te komen.” 

Breed begrip bij de achterblijvers. 
Zelfs z’n ex begrijpt zijn exodus. 

Veranderd 

Met al een voet op de loopplank 
naar zijn nieuwe leven zul je van 
Piet Ravestein geen kwaad woord 
over Nederland horen. Hij heeft er 
met hard werken een puik pen¬ 
sioen plus aow verdiend waar in 
Australië best mee te leven valt. 

Al gauw grijpt ook Piet naar Neder¬ 
lands meest vermoeiende compli¬ 
ment. Dat het hier een sociaal 
paradijs is. 

Maar waar Joke liever niet dood 
gevonden wil worden. „Ik vind Hol¬ 
land zo veranderd. So arrogant, 
you know. Zo van: kijk ons eens rijk 
wezen. Terwijl ze hier liever ’ken je 
niet uitkijken’ zeggen dan ’excuse 
me' als je per ongeluk tegen ze op 
loopt." 

Met haar vergrijsde verloofde hoopt 
ze een zonnig leven op te bouwen. 
Behalve het smartegeld wegens 
het tragisch auto-ongeluk van haar 
echtgenoot heeft Joke een redelijk 
pensioentje plus een eigen huis. 
Eerlijk gezegd heeft Joke liever 
heimwee dan Holland. 

Wat Piet meeneemt uit Limburg, 
past makkelijk in een hutkoffer. Kle¬ 
ren, boeken, elpees en wat alle¬ 
daagse dingen zijn al per boot rich¬ 
ting Australië. 

In zijn handbagage draagt hij wat 
persoonlijke spullen. Een stapel 
puzzelboekjes. Tolkiens’ ’ln de ban 
van de Ring’. Vivaldi’s 'Vierjaarge¬ 
tijden’ gaan ook mee. 

Als muzikaal vallicht in de herfst 
van zijn leven. 
IV 


IV 


Naar Frankrijk: 
118 mannen en 
82 vrouwen. 


, ;V'. ^ 


Naar Australië: 
72 mannen en 
80 vrouwen 


Naar Spanje: 
197 mannen en 
119 vrouwen 


Familie overzee of geld 
waardevol bij emigratie 


: V r7 .- ■- f . ' 
Wie op z’n vijfenvijftigste of later wil emigreren, 
moet het vooral van zijn familie in 
den vreemde hebben. 

Los daarvan opent geld, liefst een paar ton, 
slagbomen die anders dicht blijven. 


IV 


IV 


vv 


Naar Engeland: 
73 mannen en 
60 vrouwen 


Naar Canada: 
48 mannen en 
43 vrouwen 


Naar Amerika: 
129 mannen en 
81 vrouwen 
■» » * * 

C- y 


^ r IV 


IV 


IV 


Naar Indonesië: 
83 mannen en 
56 vrouwen 


Naar Turkije: 
169 mannen en 
100 vrouwen 


Naar Suriname: 
118 mannen en 
14 vrouwen 


Uiteraard zijn er ook 55-plussers onder minderheden die de oude dag 
liever doorbrengen In hun vaderland. Vorig jaar bijvoorbeeld 
remigreerden er in totaal 269 Turken, te verdelen in 169 mannen 
en 100 vrouwen. Acht van hen waren zelfs ouder dan 75 jaar. 


Eerlijk gezegd zitten Australië, 
Amerika, Brazilië, Canada en 
Nieuw-Zeeland, kortom, de favorie¬ 
te tweede vaderlanden van Neder¬ 
landers, niet te springen om 
55-plussers. „Vooral Amerika en 
Canada kijken naar de bijdrage 
voor de samenleving van oudere 
emigranten. Managers, ingenieurs, 
medici en boeren die in een nieuw 
bedrijf willen investeren hebben 
een streepje voor. Inderdaad, de 
combinatie ervaring en geld ver¬ 
hoogt de kans op toelating,” verdui¬ 
delijkt Jolanda Verbiesen, consu¬ 
lent van het Nederlands Migratie 
Instituut in Eindhoven. 

Familiebanden blijven echter het 
beste loopplankje naar genoemde 
emigratielanden. „Humanitaire re¬ 
denen wegen zwaar. De na het 
overlijden van haar man alleen 
achtergebleven moeder, die graag 


bij haar kinderen in bijvoorbeeld 
Australië wil wonen, krijgt zonder 
veel problemen een verblijfsver¬ 
gunning. Zeker als minstens de 
helft van de kinderen daar woont, 
kunnen de ouders, of alleen pa of 
ma, zonder pardon overkomen.” 

Visum 

Wie geen kinderen overzee heeft 
en toch de herfst van zijn/haar le¬ 
ven in de zon van bijvoorbeeld Flo- 
rida wil doorbrengen, hoeft er al¬ 
leen maar warmpjes bij te zitten. 

Je komt binnen op een toeristenvi¬ 
sum van drie maanden. Je huurt/ 
koopt een apartement. Drie maan¬ 
den later laat je dit visum verlengen 
met weer drie maanden. Daarna 
moet je gedurende een korte perio¬ 
de Florida ofwel de VS uit. Even 
later kom je weer binnen op je toe¬ 
ristenvisum. Na drie maanden her¬ 


haal je dit papieren ritueel. Om¬ 
slachtig, dat zeker. Maar de VS 
verlenen nu eenmaal geen perma¬ 
nente vergunning aan 55-plussers 
zonder kinderen of andere familie¬ 
leden. Of met te weinig geld. 

Afleren 

Wat nogal eens onderschat wordt 
door ouderen die hier hun boeltje 
pakken, zijn de sociale gevolgen 
van emigratie. Jolanda Verbiesen: 
„Ervaring bij oudere emigranten 
wijst uit dat je dat wat je het laatst 
leert, het eerste afleert. Dat geldt 
niet alleen voor de pas aangeko¬ 
men emigranten, maar ook voor dië 
er al jaren wonen. Naarmate je 
ouder wordt, val je meer terug op 
vroeger. Je gaat meer en meer Ne¬ 
derlands praten in plaats van En¬ 
gels. Je leeft meer in het verleden, 
dat in Nederland ligt. Heb je op je 
oude dag geen kinderen om je 
heen dan voel je je steeds eenza¬ 
mer.” 

Wie meer informatie wenst over 
emigreren, kan bellen met of schrij¬ 
ven naar het Nederlands Migratie 
Instituut, regio Zuid-Oost. Willem- 
straat 59, 5611 HC Eindhoven. Tel: 
040 - 464826 


ANITA KEYDENER 
Vervolg van 
’De Derde 
Leeftijd’ Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 45 


Residentie? Goede wijn 
behoeft geen krans 

Je bent rond de vijftig. En ook je vrouw is niet meer zo piep. De 
kinderen zijn (eindelijk) het huis uit. In de loop van de jaren heb je 
een stevige spaarrekening opgebouwd en het huis is na een zuinig 
leven vrij van hypotheek. Trappen loop je niet meer zo een twee 
drie op en af. De tuin is nauwelijks bij te houden. En om er nu een 
tuinman bij te halen, is je eer te na. 

Kortom, wordt het geen tijd om kleiner te gaan wonen? 

Van zulke echtparen kloppen er steeds meer aan bij makelaars. 
Dat er een gat in de bouwmarkt is voor de kras blijvende 
vijftigplussers blijkt niet alleen uit de folders die je van de makelaar 
meekrijgt. Wie de moeite neemt langs nieuwe wijken in 
bijvoorbeeld Maastricht te rijden, valt direct de terras gestapelde 

nieuwbouw op. Ondanks aanvankelijke tegenzin bla¬ 
der je toch maar de grote stapel bro¬ 
chures door die de makelaar heeft 
meegegeven. „Denkt u eens aan 
een appartement”, zei hij nog. Resi- 
dentie-Abtshof, Parkresidentie, 
Maasresidentie. Goede wijn behoeft 
toch geen krans? Toegegeven, het 
lijken royale, luxe, stapelhuizen. 

Het wonen in eeh appartement heeft 
veel voordelen. Dat blijkt uit de ver¬ 
koopargumenten van de diverse 
makelaars maar ook uit de gesprek¬ 
ken met, veelal niet-Limburgse, be¬ 
woners. In dit geval van de Parkresi¬ 
dentie in Beek. Omdat ze in het 
centrum liggen zijn bijna alle voorzie¬ 
ningen op loopafstand te vinden. 


door 

LAURENS 

HARTMAN 

Een ander prettig idee is dat het wo¬ 
nen zo veilig lijkt. Met regelmatig 
berichten in de krant over diefstallen, 
roofovervallen, moord en doodslag 
wordt het leven op de begane grond, 
in de straat steeds minder aantrek¬ 
kelijk. De centrale hal is meestal 
voorzien van zelfsluitende deuren. 
Het gebouw is beveiligd door came¬ 
ra’s die in de hallen en in de wonin¬ 
gen zelf zijn aangebracht. 

In de kelder is een overdekte, bevei¬ 
ligde parkeergarage. Voor veel 
ouderen en vrouwen is dat een veilig 
en geruststellend idee. 

De appartementen in een 'residentie' 
zijn zonder uitzondering groter dan 
ze lijken. Variërend van 125 tot 210 
vierkante meter. Vaak met wel drie 
slaapkamers. Wanneer de rommel¬ 
zolder, de kruipkelder en het schuur¬ 
tje niet worden meegeteld dan blijft 
er net zo veel ruimte over als in een 
gewoon huis. 


Maastricht is als vanouds populair bij 
de meer welgestelde bon-vivant op 
leeftijd. De stad heeft daarvoor zelfs 
een speciaal bouwprogramma. 

Het grootste daarvan is de bouw op 
het Ceramique-terrein. Het ligt in de 
bedoeling om er ongeveer 1600 ap¬ 
partementen te bouwen. Overwe¬ 
gend in de prijsklasse vanaf 160.000 
gulden. 

Maar ook minder grootschalige pro¬ 
jecten gullen hier worden gebouwd. 

Een groot deel van het bouwpro¬ 
gramma is al gerealiseerd. De be¬ 
langrijkste daarvan zijn Vroenhof, 
Abtshof, Jardin de Florence en de 
Maasresidentie. De appartementen 
zijn geprijsd van 150.000 gulden tot 
bijna een half miljoen voor een zoge¬ 
naamd ’pgnthouse’. Verschrikkelijk 


luxueuze appartementen op het dak 
van een complex, met van alle kan¬ 
ten het zonnetje in huis en gezegend 
met een daktuin. 

Terug naar een grote makelaar in 
Heerlen die 'doet' in appartementen.* 
„Een grote groep mensen gaat ver¬ 
zilveren. Die hebben in de loop van 
de tijd een vermogen opgebouwd. 
Of door een huis vrij van hypotheek. 
Voor velen dient het huis als spaar¬ 
pot. Of door hun goedbetaalde baan. 
Het is toch een brede laag in de be¬ 
volking die er warmpjes bij zit.” 

„Het verhuizen van een woonhuis 
naar een appartement is meer een 
teken van de tijd. Niet alleen bejaar¬ 
den doen dit. De behoefte aan ap¬ 
partementen ontstaat al vroeg. Zo¬ 
dra de kinderen het huis uit zijn. 
Kortom, vanaf hun veertigste begin¬ 
nen veel ouders uit te zien naar een 
ander huis.” 


• Impressie van de Maasresidentie 
in vogelvlucht. 

Bron: Stienstra makelaardij. 


Dat ouderen in Limburg niet in de rij 
staan om te gaan verkassen naar 
een luxe stapelhuis heeft te maken 
met de aard van het beestje, peinsit 
de Heeriense makelaar. „ Er is een 
grote groep mensen van buiten deze 
provincie die al snel iets mooi vindt. 
Maar deze niet-Limburgers zijn dan 
ook op zoek naar iets anders. Die» 
komen hier naar toe voor de rust en 
het mooie landschap. Limburgers 
daarentegen stellen een hoge eis 
aan de ligging van hun woning. Zij 
willen in hun eigen buurtje blijven 
wonen. Casa Montagna vlak buiten 
Berg aan de Maas is daarvan een 
sprekend voorbeeld. Daar kreeg j€! 
de bewoners van het dorp met geen 
stok naar toe.” 


Hannie Leufkens, 59 
volkstuinier e is het enige vrouwelijke lid van volkstuinver¬ 
eniging Ons Genoegen. Al acht jaar. Daar¬ 
voor bewerkte ze tien jaar de aarde van een 
volkstuin in Oegstgeest. „Tuinieren houdt je ge¬ 
zond,” is de overtuiging van Hannie Leufkens in 
Heerlen. „Werken in de tuin heeft volgens mij veel 
meer effect dan therapiëen in dure tehuizen. Het is 
heerlijk om dingen te zien groeien.” 


Ze begon met tuinieren omdat ze graag verse boon¬ 
tjes wilde hebben. Haar inmiddels overleden man 
moest niets van werken in de tuin hebben, maar dat 
vormde geen beletsel. „Hij ging wel eens mee voor 
de gezelligheid, net zoals veel vrouwen doen. Ik had 
in het begin heel rooskleurige ideeën over tuinieren, 
maar het werk heb ik onderschat. En reken maar dat 
een tuin van tweehonderd vierkante meter enorm 
veel werk is.” 

Ondanks een rugblessure doet Hannie Leufkens, op 
het spitten na, alles zelf. Haar tuinhuisje vertimme¬ 
ren, planten verspenen en met de kruiwagen rijden. 
„Natuurlijk word je ouder, dat voel ik ook wel. Je 
hebt meer pijntjes, maar dat doet er niet toe. Daar 
moet je niet teveel tijd voor nemen.” 

Het resultaat van haar inspanningen oogst wel eens 
verwondering. Wanneer bij haar mede-tuiniers bo¬ 
nen en spinazie groeien als kool, is haar tuin één 
bloemenzee. „Ik ben dol op bloemen. Grote knollen 
interesseren me niet, ik teel alleen wat groenten en 
kruiden voor eigen gebruik.” 

Ze krijgt geregeld advies van de anderen, maar 
slaat dat meestal in de wind. „Ik vind het leuk dat ze 
me willen helpen, maar doe het toch op mijn manier. 
Sommigen beschouwen klaprozen en korenbloe¬ 
men bijvoorbeeld als onkruid, maar ik vind ze prach¬ 
tig. Ik tuinier niet volgens de regelen der kunst, doe 
gewoon wat ik leuk vind.” 

Toch zijn er dingen die ze bewust achterwege laat. 
„In badbak in de zon gaan liggen, kun je, als vrouw 
in deze mannengemeenschap, bijvoorbeeld niet 
maken, vind ik. Maar daar heb je tegenwoordig de 
zonnebank voor.” 

Overigens is het maar de vraag of ze wel aan zon¬ 
nebaden toe zou komen. „Eigenlijk heb wat te wei¬ 
nig tijd voor de tuin. Als ik hier ben, moet ik altijd 
werken." 

Het klinkt uit de mond van deze in spijkerbroek ge¬ 
stoken 59-jarige beslist niet als een klacht. Hannie 
Leufkens had 31 jaar lang een veeleisende baan en 
wil ook nu nog haar tijd goed besteden. Ze is maat¬ 
schappelijk actief en doet - onder meer - nog aan 
jazzballet. Voor klussen in huis neemt ze zonder 
aarzelen zelf de boormachine en verfroller ter hand. 
Een mens kan alles, als ie maar wil, dat weet Han¬ 
nie Leufkens zeker. 


MARIËTTE STUIJTS 


Kwart 55-plus wil doorwerken 

Een op de vier 55-plussers in Limburg ofwel iets meer dan 24% wil 
later stoppen met werk. Van de 600 deelnemers aan de LD-enquête 
over 'veroudering’ prefereert echter 70 procent (421) de mogelijk 
heid meer mensen aan het werk te zetten als oplossing van het 
betaalbaar houden van de oudedagsvoorzieningen boven het later 
uittreden. Meer mensen aan het werk verkiest ook het merendeel 
van de 18 tot 54-jarigen: 76 procent ofwel 323. 

Dit percentage komt precies overeen met het aantal actieven (250) 
dat liever meer mensen naast zich aan het werk ziet. 


Politieke partij senioren tikt aan 

Als er een politieke partij voor senioren zou komen, kan zij 
op brede steun rekenen van de 55-plussers in Limburg. 

Van de 173 ondervraagde senioren zal 49% op een Oude¬ 
renpartij stemmen, 32 procent peinst er niet over en de rest 
heeft geen mening. 

Onder 55-plussers met een baan krijgt een dergelijke partij 
beduidend minder aanhang: 49% voelt zich politiek niet thuis 
in een dergelijke partij. 

Zo blijkt uit de reacties op de politieke vraag die uitsluitend 
aan 55-plussers is voorgelegd. 


(ADVERTENTIE) 


A.S. MAANDAG 2E PAASDAG 
VAN 10.00-17.00 UUR 

GROTE MEUBELSHOW 


* Alleen geldig voor showmodellen 


1 jyfEUBELWERELD 

NUTH 1 
(ADVERTENTIE) 


C&C ★ tegels • natuursteen • marmer 

★ badkamers 

★ tegelzettersbedrijf 


laat UW complete badkamer 
ONZE zorg zijn 

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF 


SHOWROOM 


KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT 
04404-1916 Of 1996 


Verzet ouderen tegen 
inwonen bij kinderen 


Vervolg van voorpagina 

Vooral vrouwen en 55-plussers in 
Limburg peinzen er niet over bij 
hun kinderen in te trekken als ze 
zelf niet meer zelfstandig kunnen 
wonen. 

Bijna 62 procent ofwel 371 van de 
600 deelnemers aan de steekproef 
naar de gevolgen van de verouder¬ 
ing in deze provincie is vierkant 
tegen. Onder de 55-plussers is het 
verzet groot: 69 procent. En begrij¬ 
pelijk. Zij willen hun kinderen niet 
tot last zijn, zo verduidelijkt Buro 
M-4 in Tilburg, dat deze enquête 
gehouden heeft op initiatief van het 
Limburgs Dagblad. 

Een kwart van de ondervraagden is 
het echter eens met de volgende 
vraag: als oudere mensen niet 
meer zelfstandig kunnen wonen, 


dan moeten zij in de eerste plaats 
terecht kunnen bij hun eigen kinde¬ 
ren. 

Deze eensgezindheid kom je over 
de hele linie tegen. Inwonen bij de 
kinderen is vanzelfsprekend, of je 
nu man, vrouw, katholiek of protes¬ 
tant, werk of baanloos bent. 

Een perfecte tweedeling kom je te¬ 
gen bij de reacties op de volgende 
vraag: als oudere mensen zorg no¬ 
dig hebben, dan moeten zij in de 
eerste plaats kunnen terugvallen 
op hun eigen kinderen. 45 procent 
is het daarmee eens, 44 procent 
niet. En opnieuw zijn de vrouwen 
het meest tegen: 49 procent. Niet 
zo verwonderlijk, omdat deze zorg 
voor de in huis wonende ouderen 
meestal in eerste instantie voor hun 
rekening komt. Trouwens, ook on¬ 
der de 55-plussers is de helft het 
oneens met de stelling dat je met 


al gebreken maar eerst bij je kinde¬ 
ren moet inwonen. 

Reizen 

Reizen, milieu, meer lichaamsbe¬ 
weging en gezondheid worden 
steeas belangrijker naarmate je 
ouder wordt. 

Alleenstaande 55-plussers in Lim¬ 
burg zijn, nu ze ouder worden, ech¬ 
ter niet reislustiger geworden: 42 
procent. Oudere niet-katholieken 
(50%) daarentegen achten reizen 
nu wel belangrijker dan vroeger. 
Hetzelfde geldt voor de groep eco¬ 
nomische actieven: 59 procent. 

De wat jongere senioren ofwel vijfti¬ 
gers met nog thuiswonende kinde¬ 
ren, tillen zwaar aan een schoner 
milieu: 92 procent. Van de 173 
hierover gebelde 55-plussers on¬ 
derstreept 76 procent het belang 
van het milieu. 


Vut moet blijven 

De vut moet blijven. Dat vindt 
75 procent van Limburg. Zo 
blijkt uit het onderzoek naar de 
veroudering in deze provincie. 

Onder alleenstaanden is het 
percentage tegenstanders het 
hoogst: 21 %. Ook nogal wat 
55-plussers blijken tegen hand¬ 
having van de vervroegde uittre¬ 
ding: 17 %. 

Buro M4 in Tilburg, dat dit on¬ 
derzoek in opdracht van deze 
krant verricht heeft, wijst er ech¬ 
ter op dat het aantal tegenstan¬ 
ders onder alleenstaanden en 
55-plussers elkaar overlappen. 

Dat het grootst aantal voorstan¬ 
ders (342 ofwel 80 %) van de 
vut-regeling te vinden zijn in de 
leeftijdscategorie 18 tot 54 jaar, 
ligt voor de hand. Zij hebben de 
vut nog in het vooruitzicht. 
Onder gezinnen is het percenta¬ 
ge voorstanders het hoogst: 84 
procent. 


55-plussers en 
eigen huis^% Limburg telt 74.200 eigen-woningen 
met een huishouden waarvan het hoofd 
55 jaar of ouder is. Dat is bijna 
tien procent van het aantal particuliere 
wonigen in Nederland: 770.200. Limburgs 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagi 
" bt. t-ranc 

EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN? 0 Qj VIJGEN VRAGEN! Heerlen 


St. Franciscusweg 16 


Tel.: 045-711617 


■w Limburgs Dagblad m ■ ■ 

ê woonjpiccolo s 


Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 
'e h. gew. voor langere ter- 
i|n: hoMvrijsL woonhuis 
iet gar. en luik' omgev. 
teerten-Sittard. TeL na 18 
UT 04402-3265. 


e huur gew. voor leraar en 
«ares 40 ir, zonder tande- 
*i ruim WOONHUIS. Tel. 
4450-1288, na 18.00 uur of 
ïhrtt. J. Schuurman, Riks¬ 
eg 10,6286(40 Wdent. 


edrff zoekt met. spoed 
ANTOORRUawrTE woning 
j m bi n aie in regio (15Km) 
eek. Huurpr. tot ƒ 2.500,- 
ir mnd R ra ké oa ; 046- 
94087 of Postbus 632 
laOABSttwd. 


I vragen met SPOED ge- 
loubiloerrte woning cq bun- 
dow in het zuiden, voor 3 
ar. /ZOO,- pi mnd. Be- 


Voor méér resultaat 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 


Grensland Immobilien 
Zoekt 

met spoed huizen in Kerkrede en omgeving, 
voor onze duMse klanten. 

Geen verkoop, geen kosten. BIn. van ma t/m zat 9-20 uur. 

«045-453106 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Joe Stam» O.G. PastVonckenstr.44 Galeen 046-742550 

Geen Verkoop! Geeri kosten 


*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *** 
Kies 20 iaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie. 
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
Bel ttdens kanturen: 045-712255 na kantooruren/ 
w oo k o n d 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetseis. 
* 

h—d 


r 

a 


X vKH s' 


Dmroepeter zoekt in LAND- Te h. gevr. GARAGEBOX in 
3RAAF 34cwner appart. d k omg. v.1 Loon. Br.o.nr. 
net bafcon, tot ƒ550,-. TeL B-1354 LD. Postbus 2610, 
945-325391 03240- 6401 PC Heerlen. 

16310 - Iviot jong stel zoekt met 

spoed etage in centrum 
MAASTRICHT weg. ecorv 
verbondenheid. TeL 043- 
251389 na 17.00 uur. 


Sittard, Haiderstraat 

Goed onderhouden halfwijst herenhuis met grote inp. gar. 
(47m2). Mooi aangelegde tuin met veel privacy. Perceel- 
opp.. 355m2. Ind.: entree met garderobe en tottet, L-vorm. 
iving met parketvloer en nieuwe zeer moderne open keu¬ 
ken met inbouw-app. schuifpui naar terras en zonnige tuin, 
bijkeuken, garage en carport ie verd.: overloop, 3 slpkmrs 
en badk. met ligbad en 2e toilet Via vaste trap naar 2e 
verd.: grote 4e dpkmr. met vaste wastafel, zolderruimte en 
nieuwe CV. Het pand is degelijk get> 
leerd en is ad in een vriendeiike 
m 


Te huur gevraagd VILLA of 
landhuis geschikt voor Bri- 
vödub. Branr. B-1358, 
LD., Postbus 2610, 6401 

n/N 11-«— 

IA/) n00nfln 


Met spoed WOONRUIMTE 
gevraagd. o.a 2 slpks, tuint¬ 
je, pan. ƒ 800,- p.mnd. 
Tel. 04406-16652. 


Heerlen, Huskensweg 19 

2/1 kapper en garage, type mijnwerkerswoning op een per¬ 
ceel van maar liefst 955mZ 

Het pand is geschikt voor tuin oq, paardenliefhebbers en 
biedt ook voor onderriemer s de ruimte nodg hebben tal 
van mogel|kheden. Ind.: hal/entree, kelder, toilet, royale 
sfeervolle woonkamer, zeer ruime modems eetkeuken, be¬ 
tegelde badkamer met douche, bijkeuken. Ie verd.: 2 
zeer grote slaapkamers. 

Koopprijs ƒ 112.500,- k.k. 
inruil huidige woning mogelijk. 
Denis Vastgoed. Tel. 040-518428 


Risico’s voor 
huizen 
verkopers 


Per 1 januari 1992 is het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek 
van kracht geworden. Deze 
stelt zware eisen en ver¬ 
plichtingen aan de eigena¬ 
ren/verkopers van woningen 
o.a. wat betreft mededelin¬ 
gen en informatieplicht naar 
de koper (wat moet U vertel¬ 
len, wat mag U verzwijgen). 
Het zelf verkopen of via niet 
deskundige handelaren e.d. 
kan de verkopers achteraf 
schade berokken die tot vete 
tienduizenden guldens kan 
oplopen. 


Schade 

claim 

ƒ 20.000,-? 


3t 046-311288. 


evr. 1-GEZMSWONMG, 
«Heuler, huur plm. ƒ 660,- 
± of te rul togen beneden¬ 
rijn Kérirade 045462771 


Te huur gevr. 3-4 kamer 
ETAGE/worwig, eigen tod.t 
Roermond of drecte omg. 
070-3633507 na 19.00 uur. 


Woonr u imte gezocht met ei¬ 
gen saniL voorz. en keuken, 
evt gemeub., in KERKRA¬ 
DE. TeL 045-462062. 


rrJTTTTTï’V! 


Go H d ub 
vraagt met spoed een vrijsL 
of haKvrfst woning te huur 
voor haar professional, 
omgev. I te rhenbo a ch. TeL 
04TO2-1458. 


Te huur of te koop gevr. 
woonh. in CAD») EN 
KEER. 045-228487. 


Te h. gevr. voor werkend 
persoon in omg. Brunssum 
APPARTEMENT of widere 
woonruimte (geen kamer). 
045-275027 b.g.g. 256496. 


j :rU_"u—- Ihr • 


Vaals 


Te huur Ie verdteping Kerkstraat 13: bestaat uit grote 
monkamer, keuken, 2 stpkmrs waarvan 1 met doucheca¬ 
bine, <xv., tuin met torree en 2 bergruimte n . 
Huurprijs ƒ1.150,- per maand 
Bro.nr. B-132S, LD., Postbus 2610,6401 DC Heerlen. 


> huur kam ers en ap pahe-lTe huur in KERKRADE: in 
anten te SUSTEREfi TeL rusSg getogen goed önder- 
499-161506-52107978. tolden appartementen- 
. h. rustte gelegen woonh. oompfeac, ook zeer geschikt 
an. WITTSir BT- teln,«'A>or ouderen. Ttoee-fcamer- 
rage. bid: grote L-vormi- 
woontc. keuto, veranda, 
atanpk, douche, kelder, 
teer, huurpr. ƒ925,-. Br.o. 

B-1346 LD . Posfcue 
10,6401 DC. H ee tte n. 


■p. te huur in VOEREN- 
VAL TeL bereid), werkd. 
i 18.30 uur, 045-753836. 


o PICCOLO in het Lim- 
rgs Dagblad helpt u op 
ig naar enei succes. Bei: 
£719966. 


Heerlen: 

Luxe veldbrand vakw o rkboerderij (1986) met 1.020 m2 
d, 3 sipks., kelder, garage (10x3,45) en hete-kichtverw 
kijkje is beslist de moeite waard. Vr.pr. ƒ 359.000,-tok 

Beek: 

Op zaar goede stand, groot herenhuis met bedrijfsruimte 
en ca. 1.400 m2 grond. Zeer geschikt ais woning met kan¬ 
toor, prakl|k of ais beleggingsobject Vrpr. ƒ 449.000,-tok. 

Sweikhuizen: 

Uniek gelegen bungalow met dubbele garage, L-vormige 
woonkamer, 3 slaapkamers en grote tuin. Voor de liefheb¬ 
ber van een exclusieve ligging. Vraagprijs ƒ 489.000,-k.k. 

Schinnen: 

Monumentale boerderij met schuur en stalen (3.680 m2), 
uniek gei. met mog. tot pachten van ca. 7 ha. grond. Ge¬ 
schikt voor zowel particulier ais bedrff (manege) pr.n.o.tk. 

Margraten: 

k g oto g o n woning met aparte bungalow en bedrifs- 
(moment in gebruik ais fttness-centrum met plm.' 
ingeschreven klanten) op ruim 3 ha grond. Vraagprijs 
695.000,-lek. 

Makelaarskantoor Louis Janssen B.V. Tel. 046-335840 


Buchten-Bom 
Te koop herenhuis 

goed onderhouden, ruime vrijstaand 
m2 grond, carport, grote garage, luxe 
met apparaten, L-woonkamer 52 m2ftet 
haard, 3 kelders, geschikt als hobby-ruimte, 3 steap- 
rs, ruime badkamer met Bgbad, douche en 2e toilet, 
trap naar grote zolder. Bouwjaar 1980, Prijs en aarv 
tn overleg. Tel. 04498-51023 (na 16.00 uur). 


Kerkradè, Kampstraat 38 

PrachMge grote noêt a lgiacha 2/1 kap 
Op zeer gewilde woonstand gelegen, zeer groot en sfeer¬ 
vol woonhuis van het type 2/1 Kap. Het rand ts uiterst dege- 
Nk gebouwd en zeer royaal opgezet Gezien de ruimte is 
hel pend ook geschikt te maken voor-event u ele dubbele 
bewoning en voorzien van gas cv. ted£ zéér royale hanen¬ 
tree met prachtige nostalgische tegelvloer, zeer ruime 
woonkamer en suite, grote eetkeuken, prachtige serre, 
eenvoudge was- oq. toi tot g o togenhatd, c.v.-nimte. 
Ie Verd.: 3 zeer ruime slaapkamers. 2e Verd.: wefce be¬ 
reikbaar is middels vaste trap uitkomend op zeer grote zol¬ 
der met taf van mogefkheden en ruimte voor minimaal 2 Bouwkavels Urmond 

Nog rfaar 3 mooi getogen kavels in plan Bramert-Zuid met 
tuinen op het Zuiden, koopprijs vanaf ƒ 72.600,- v.an. 

Mulleners Vastgoed 

_ Telefoon: 046-518911 of 04749-3198 _ 

Vakantie-huis 

980 m2 grond. Vrijstaand, L-vorm. woon/eetkamer, 3 
siaapk., toilet, douche, berging, zonneterras. Rustige 
omgeving om 3 km: van grensovergang Wolfhaag-Vaals 
nabij Moresnet (B), ƒ 75.000,- 

Makko Gulpen 

NVM-makelaar, Rijksweg 67, Gulpen. 04450-2182. 

Brunssum, Hoofdbroekerweg 31 

Halfvrijstaand woonhuis mét kelder, c.v., keuken met 
complete aanb., luxe badkamer, 3 siaapk., zolder met 
vfizotrap. Geheel therm. en roMren. 

Van Oppen b.v. 

Undeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder. 


**** Spaarhypotheek - 8,9% **** 
Hypotheekcentrum Limburg 
«045-74 16 16 


Schinnen 

Riant bouwperceel ca 4.245 m2 voor bouw van wijst 
woonhuis met gar. Frontbreedte 18 m. Uitermate geschikt 
voortuinliefhebber. 

Ptije ƒ 110.000,- lek. (5194) . 

INL. STENSTRA MAKELAARDU B.V. 

TEL 045 -71 22 55 


Niet nodig. Uw N.V.M.- 
makelaar is geheel ver¬ 
trouwd met dto nieuwe wet¬ 
geving en kan U behoeden 
voor grote schade claims 
door de koper. Hij is bij uit¬ 
stek de geschikte persoon 
om Uw belangen veilig te 
stelen en Uw woning goed 
en snel te verkopen. Laat U 
bijstaan door de échte des¬ 
kundige Nè'-M-makeiaars: 


Aquina 045-715566 
ABC Vastgoed 045-712040 
De La Haye 045-223434 
Emens 045-752142 
Heuts 045-244636 
Leenaars 045-717237 
Pickée 045-326767 
Simons 045-318182 
v.d. Pas 045-741616 


Heerlen 


ONAFHANKELIJK 


.ki.TGi, ■ y.’Vi j Woonhuis verkopen??? 

W| kopen woonhuizen dkact zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelMralfoctor 


040-518428. 


OEMS VASTGOB), bel vrij 


Jé koop gevraagd ruim woonhuis 

TeL 045-231683. 


Kortom, bel vrijbijvend voor een bezichtiging op dit prachti¬ 
ge geheel!!! 

Koopprijs ƒ 149.000,- k.k. 

Bij 100% hypotheek nette maandtest ca ƒ 780,- 

Denis Vastgoed S 040-518428 

Inrui van Uw hukte» woning is 


045-741624 

Ruys de Beerenbrouckto. 28 
Heerlen 

Bel voor een vrijblijvende • 

Krfgt uw woning wel voldoende 
aardacht? U bent er zeker van 
ais u belt met uw deskundige 
N.V.M. Makelaar. Limbricht, Vrijheidslaan 29 

, Ope TOPLOKATIE getogen in VMewpr uniek mooie 
pattetxjngaiow en garage op aan parcael van 350m2. 
Hef oand is in 1976 uiterst daoeAk aaboüwd. voorzien van 
gas, c.v. en zeer goed onderhouden. Ind: bntvangethal c.q 
entree, royale sto a r voi o iving, eetkeuken mat Üv. appara¬ 
tuur, toieL oompi. badk. met igb. 3 slpkmrs. aparte c.v. 
ruimte en dfepe bergkast De praotuin is prachtig vrij op het 
zuiden gesitueerd met royale garage en vrije achterom. 

Koopprijs ƒ 198.000,- k.k. 

Inmil huidige woning mogeiijkü! 
Denis Vastgoed. 040-518428. 


Consten Vastgoed 

wenst iedere lezer een / 
•> Vroliflc Pasen 

Te koop 
* Oirsbeek 

vrijstaand landhuis. Past Sanderstr. 40, pr. ƒ 289.000,-lek. 

* Dalhem (B) 

ha*vr|staande woning Rue de General Th|s 24, 

Prijs ƒ115400,-k.k. 

W| zoeken voor onze relatie een woniriQ met grond Lv.m. 

. hot houden van paarden. PrfsMfeeaatet / 300.000,- 

'Te koop gevraagd, wegens zeer 
grote vraag, woningervin 
^ diverse prijsklassen. 

CONSTEN Astgoed 


Spoed! 

Wegens de grote vraag en 
onze snélle verkoop vragen 
wij ter bemiddeling 
woningen en landhuizen in 
de Oostelike Mijnstreek. 
Maak vribiivend een HEERLEN, Beatrixstr. 4. 
Heden open huê van 13 tot 
15 uur. Keurig appartement 
op de 4de verd. met belton, 
c.v. aanbouwk., badk., igb. 
Attes witte traeM., grote 
woonkmr. 1 sfpic r»ger. tot 
2de sipk. Kom vandrag k|- 
kan. Zien is kopen! 
ƒ89.000,-k.k. Tel. 046- 
742550. Joe Storms O.G. 

VALKENBURG-Houthem, 
vroonhof 788. Mooi geieg. 
woonh. met grote tuin (op 
zuiden). (30 diep) met 4 
sipks. 45 m2 woonk. tegeM. 
aanbouwkeuk., inpand. ga¬ 
rage, openhaard, gahaal 
onaenceiaera. Aanv. arreKi. 
Keurig pand. ƒ 248.000,-. 
Tel. 046-742550. Joe 
Storms O.G. Galeen. _ 

OIRSBEEK, Beijtkensweg 
52. Ruim jong woonh. 
(1963) met carport. Ind.: hal, 
woonk. (50m2) met witte 
tegeM. en uitbouw, nieuwe 
witte aanbouwkeuken met 
vol. tob. app., aparte was¬ 
keuken, zonnig tuinde met 
berging en vrij achterom, 3 
sipk., luxe badk. met ligbad, 
2e toiet en zolder, zien is 
kopen! ƒ 169.000,- lek. Tel. 
046-742550 Jra Storms o.g. 
r 


OIRSBEEK, Putstr. 11. 
HaÈfffsL herenh. met erker, 
grote tuin; garage, 45 m2 
woonk. slee onderie 3 sipks 
zofder (vaste trap), keurig 
onderii. woonhuis. 

ƒ 195.000,-lek. Tel. 046- 
742S50. Joe Stormé O.G. Maastricht Centrum 

groot 18e eeuws solde herenhuis 

A o o rh ee n za lwn pra d L Beg.‘gpond:Ltolwvooricamer, adv 
wie, swre, binranlutok Rechte vocrie, achtork., WfeL heu- 


Hoensbroek 

Houwerstr. 39, zo goed als 
vrijstaand woonhuis met tuin 
op zonzijde, wbonk. en kau- 
fcen (42 n0, aparte 
^aragft Vé«L:- 3 


korte termfn te koop ge- 
vréagd in BRUNSSUM, 
hajMpL woonhuis plue 

t « W v Mj SSife VOOr) nm ratitk 

min. 3 sipks., tuin, pr. tot ca 
150.000.-. 045-321813. 


Exdusieve VILLA Spaanse 
stiji te koop te HseeeH, Lim¬ 
burg, ƒ 1.000.000,-. Tei. 09- 
3211361754 Maér. Kétkhofe 


1^5177^1 


ADT: te k. tue- 
sengel. woning met gar. en 
tuk). Ind: -aa woonk., en 
b ii iNft iHnf ImoM _ voon 
van aanb. keuken met <£v. 
app. Verd: 3 stok., voorzien 
van parket, badk. met igb., 
c.v. ruimte. Grote batgzoldcN’ 
vfe vizolrsp. Pand is gad 
voorr van dubbel gtae en 


Adanaueriaain 19. Royaal 
nfliivnpL nerennu» mw or 
psfeÉv tod.: soutr prov-, 
hobby-, was- en c.v. kelder. 
Parterre: hai, toieL L-vorm.- 
livtoa keuken m instal., ro- 
yaw torras- ts Vard.: over¬ 
loop met vfcte, 4 etoks, toxe 
badkamer. 2e verd.: royale 
zolder. Degel|ke lAvoérirtt 
en materialea Bwjr. 19757 
Aanv. 31 jui 19921 
Prijs ƒ 295.000,- k.k. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed ijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geieen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Landgraaf Hoogstraat 107. Royaal 
woonhuis event. geschikt 
voor dubbele bewoning. Ind. 
soul: kelder. Beg.gr.: hai, 
woonkamer, keuken, slaap¬ 
kamer, badkamer, serre, 
flinke tuin, c.v.-ruknte, ber¬ 
ging. Ie verd.: toileL badka¬ 
mer, woonkamer, keuken 
met instali., slaapkamer. 2e 
verd.: 3 zokterkmrs. Bwjr. 
ca. 1920. Aanv. direkt 
Prijs ƒ 128.000,- k.k. 


«MS. 

ffiiliiiliii 


HOEKWONING c.v. gas, 
garage, serre, tuinhuisje, 
tuin, roti., keukeninst met 
app., woonk. tegeMoer. Ie 
verd. 2 siaapk., muurkasL 
bet badk. met Ngb. en v.w. 
2e verd. bereikb. via vaste 
trap, siaapk. met muurkast 
berg kamer, bergruimte, vr. 
pr. ƒ115.000,- k.k. Eland- 
str. 19, Heksenberg-Hrl. Na 
17.00 uur 045-712177. 


Te huur in Kerkrede 
(Marktstraat) 

Winkelpand 

gunstige huur. 

Inl. 04492-3842. 


Groot WINKELPAND te 
huur met groot magazijn en 
luxe appartement Geschikt 
voor alle doeleinden, gel. in 
druk centrum, Dorpstr., 
Houthalen, Limburg, België. 
Te bevr. R. Jackmaer, Grote 
Baan 116, 3530 Houthalen. 
Tel. 09-3211522073. Fax 
09.3211522854 


Te h. in KERKRADE kantoor 
praktij k/winkelruimte tussen 
80-200 m2 gunstige ligging. 
Tel. 045-424426. 


WOONHUIS in 
Maaseik, landelijk 
254 m2 leefr. 2 
are grond, pr.n.o! 
09-3211567036 na 1 


% 


Halfviïst. woonh. te 
GRAAF met c.v. 3 
en gar. Dr. F 
ƒ 145.000,-k.k. Info: 

453306. 


Gevr. KANTOO 
plm. 100 m2, o.a. 
toor, spreekk., kl. 
toilet, Maastricht of 
Br.o.nr. B-1338 LD. 
bus 2610, 6401 DC k 


BEDRIJFSRUIMTE 
kantoren te huur. 
Geieen. Inl. 046- 
Bellen na 18 uur. 


Te h. groot WIN 
met annex 
zien van water, 
krachtstroom. Geheel 
Weert 


T 

_t 


Te h. nabij centrum I 
LEN, auto-herstei 
groot 10x10 m., hiti 
aanwez., krachtstroofl 
brug enz., tel. 045-721 

aquina 

Tel. 045-715566. 


Heerlen- 

centrum 

Appartement 

met garage. 3 
ƒ 195.000,-k.k. 

Troost 

Onr. Goed 
Heerlen, 

S 045-71 79 76 


Brunssum 

Hazelaar 27 (plan Hemel- 


Aangeboden plm. 30.000 m3 grond gratis af te 

het Industrieterrein Bosschervekf in Maastricht 
Schoongrond verklaring aanwezig. 

Inlichtingen: 

Zeidervelds 

Aannemingsbedrijven Haafte 

Tel. 04189-2454 vraoen naar T. Briaire. 


Te k. nieuw grenen 
KOZUN afm. 195 x S 
compleet met ï: 
Eindstr. 37, T 


Dak van 
staal 

Uniék systeem 
voor isolatie $n 
ventilatieyah; 
platte daken Jongmansweg 30 (Heerier- 
hetoe). Appartement op 2e 
etage gelegen met c.v. en 
berging (in souterrain). Ind: 
hal met c.v. ruimte, bevgkas- 
ten en toilet, woonkamer, 
halfopen keuken, 2 slaap- 
kmrs, badk. m. douche en v. 

wastafel. Servicekosten 
ƒ 95,- p. mnd. Aanv. direkt 
Prijs ƒ 85.000,- k.k. heer-maastricht 

Te koop vrijst huis metopst 
achterst, onderh. goede 
lokatte, perc. opp. 1512 m2, 
pr.n.o.tk. 04406-40177. 


Heerlen 


NUTH-Vaesrads, halM|aL 
mat gar. art luto; 


IWf ü^-ram 


2ta VewL; 5 kamers; 


•'.«ilLÜL Gr. opp. 225 mfit Direct te avw.. vr. 
Brxuv. B-1324 LD Poatwa 2610, i 


Bouwkavels in monumentaal pafk 

gafegan op topdgopd AALBCetgameante Nuto. 
Nog «Aala verte*. lAOO mfi. Nto ƒ150,- pjrë. V 4 MV 
InL 046-746966. 


Tei. 04409-3131. 


Voerendaal 

Eickhov o afe r aat 9. 
f4OO.O0O.-tik 

Vrijstaand, modem herenhuis 

(o.a living van 55 me en 5 slaa pkamers). 

Voor vrijbigvende bezichtigin g : 

Troost Onroerend Goed, Heerlen 
«045-71 79 76 


Wijman & 
Partners 

Schetsberg 149, Heerien. 
Tel. 045-728671 


G 


BRUNSSUM: te k. halfvast 
K ’ met grote gar. en 
r M& ffajOfö tok. 
el. 045-271006. 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te k. gevr. Op¬ 
knappen geen bezwaar. Tel. 
045-228487. Te to'üNet HUIS mat ver¬ 
warming. aki. taqzinan mét 
dubbel glas an toflufeari, 
geh. onderkektord, grote 
woonkamar mat parket gro¬ 
te keuken, serre, 4 sipks., 
badk., zolder, grote tuin 900 
m2. Pr. n.o.tk. 045-277500. 


Hazelaar 27 (plan Hemel- 
der): perfecte naWvrst wo- 
ning*^wj.’89), type driva-to, 
met o.a. ruime gar., woonk. 
met parketvl.. 

mooie tuin, keuken, tijfceq- 
ken, 3 sipk., badk. met lig¬ 
bad. Prijs ƒ 1 f3.000,- toto 
premie overname mogeNjk. 
N. Paul Croftoag Onroe¬ 
rend Goed, tel. 046-580087. 


Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilen, tel. 045-414015 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


Vliét, woonhuis te k. te 
BOCHOLT (B) m.c.v. rustige 
ligging, opp. 21 are, 
ƒ 100.000,- 09-3211361779 


Te k. halfwijst HUIS te 
Landgraaf met tuin en 3 
sipks. Tel. 045-321691 b.g. 
g. 04404-1335. 


OIRSBEEK, in den Daal 20. 
Halfvrijstaand woonhuis met 
berging en tuin (mogelijk¬ 
heid tot garage). Ind. o.a.: 
hal, toilet ruime woonkamer 
met parketvloer, keuken. 
Verdieping: 3 sipks., badka¬ 
mer. Zolder: bereikbaar 
middels vüzotrap. Grote ber¬ 
ging. Vraagprijs ƒ145.000,- 
k.k. Makelaarskantoor Ru- 
ber. Tel. 04498-51900. 


Te k. APPARTEMENT rtabg 
centr. Brunssum. Ie Verd.', 
m. lift, luxe op. keuken m. 
app., 2 sipks., ligb., met of 
zond. gar. w.pr. /119.00P.- 
Tel. 045-257475. 


Halfwijst WOONHUIS toto 
met gar. 3 sipks. pere.opp. 
530m2, ƒ162.500,-. Hokke- 
lenbergstr.48, Brunssum. 
TeL 045-254726. 


HEERLEN, Cambriurristraat 
10Q, hoekh. met garage, 3 
slpkmrs. hypoth. ad. 73%. 
pr. ƒ125.000,- tok., premie 
mog. overdraagb. wyman & 
Partners. 046-7^8671. 

BORN, Prins Bisdomst. 31, 
hoekh. met gar. mooie living 
keuken, 3 slpkmrs. geh. 
voorz. van rol. ƒ 155.000,- 
tok. Wyman & Partners. 
tel. 045-728671. 

HEERLEN, Rooatr . 15, ean- 
gezinsw. 3 slpkmrs. badk. 
met ligb. c.v. in kinderw. 
buurt, ƒ 107.000.- toto Wy- 
man & Partn. 045-728671. 

Te to LANDHUIS op goede 
stand Heerien-Zuid. bv^ *88 
grondopp. pkism. 700m2, 
woonk. 43m2, gesl. luxe 
tasuto pknm. 20m2 (vtoar- 
verw.) Verd.: 3 gr. 8i|akmre. 
plus berging en c.v.-ruimte, 
badk. met Igb. douche, tollat 
bidet wast. mime zolder, 
geh. ondetto met hal, keu¬ 
ken, prov. ruimte, grote par- 
ty-ruimte en gar, mooi aan- 

S . turn, w.pr. ƒ435.000,- 
. Aanv. i.o. 045-411417. 


GEL EEN, Spaubéeklaan 36 
Op toplokatie vrijst. wit 
woonh. met grote tuin op 
zuiden (perceel 520m2) 
woonk. 45rn2. kelder, 4 gro¬ 
te slpkmrs. ruims hal, keurig 
pand. w.pr. ƒ265.000.- toto 
046-742550. Joe. Storms 
Ó.G. Geieen. 


(B), landhuis op 17 a 
a, bi golf- en natuur- 
11355788. 


Dakbedekking Sittard 046- 
523306436-52127803 


mm 
rokfeü- 

ter gestuurd, geschikt voor Gul P en - Tel - 04450-U 
alle soorten garagedeuren 
compL met zender voor uw 
auto. Fa Straten, Eijkskens- 
18, Geulle. 043-641044 


Te k. metalen GARAGE¬ 
DEUR 2.18m bij 2.48m, 
ƒ 150,-. Tei. 045-458728. 

SIIRMSTRAT1NO TUINMIUBELEN 
PARASOLS 


Amold Oprelj 

Heerien, Heerierbaan 275 
Maastricht, Beatrixhaven 
Paasmaandag open in Heeri 
rote Paasshow. - 


Paasmaandag geopend 
. Voor uw vijver 

folie, vissen en planten. 

Voor uw terras en oprit 
oobbeistonen, betonkknkers 
Gebr. CREUGERS, Economiestraat 46, 
(station). Tel. 045-213877- 


VUVERFOLIE 

Vi mm cSk, ƒ 5,- per m2. 
Tel. 046-375189. DOMPELPQMPEN voor 
kelders en v^vers, 7.000 liter 
uur, 220 V, ƒ225,-. Jo 
, Rijksweg Zuid 195, 
. Tei. 046-512718. 


Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder- 
en damwand. 
Jos Kuijpers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
1962. 


Impreg TUINHOUT b.v. In 
Cramer 18, Hrl. Tel. 045- 
717733: geïmpr. vuren- en 
hardhouten vionderplanken, 
zeer stevige tuinschermen 
meubels, palen, plankan». 
enz. 


Ml 


Te to Prof. 
merk Sabo, 
cm, 2 takt 


11 - 


grasvelden, nw.pr. ƒ 
Pr.oo.Lto Cambriumf 
Heerlen (Zéswagen), 
11.00 en 14.30 uur. 


Voor ruime sortering' 
PLANTEN, goed efl; 
koop. Naar Stertel “ 
rH Kurston-W 
Ruisstr. 89, Heideft 
04780-72812. 


I 
Plm. 500 GRIND 
6Ö x 40 cm, hele 


smXmm 


.st Zelf afhalen. 
15804, na 1830 uuri 


EnCSEESi 


I Te koop BOUWGROND in 
Nonceveux, Remouchamp 
(B) Ca. 2.000 m2 aHe voorz. 
800.000 B.fr. Tel. notaris 
087-330833. 


AstmaWl 

LAAT CARAPAIIINIIN NUT STIKKf 

Giro 55055 

bank70.70.70.120 •{ 


limburgs dagblad de derde leeftijd Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 47 


1 Onderwijs tussen 
lol en leren 

„Stoei er maar mee, zo’n apparaat is pas kapot 
als er rook uitkomt.” 

De twaalf cursisten 'oriëntatie informatica’ van 
het Advies- en Studiecentrum in Heerlen zijn, 
ondanks de aanmoedigingen van hun docent Ton 
Pagen, ook na twintig lessen nog niet helemaal 
gewend aan dat mysterieuze kastje, de 
computer. Deze dag wordt een programma Desk 
Top Publishing geïntroduceerd, waarmee je de 
volledige vormgeving van een folder, een krantje 
of zelfs een boek kunt verzorgen. Thea Huisman, 
een van de deelneemsters: „Het gaat er vooral 
om dat ik ermee durf te werken. Deze 
programma’s zal ik niet direct nodig hebben, 
maar andere wel en dan weet ik in ieder geval 
een beetje wat me te wachten staat.” de grijze draad Ad Pfennings, 70 
carnavalsvierder 


Thea Huisman wil de verworven 
kennis, als een van de weinigen, 
nog 'beroepsmatig' toepassen: de 
familie Huisman heeft een kwekerij 
en daar hoort ook een personal 
computer (pc) bij. Tijdens de les 
stelt ze een probleem aan de orde: 
thuis kon een groot programma niet 
opgestart worden omdat de pc 'out 
of memory’ was. Docent Ton Pa¬ 
gen gebruikt de vraag om nog 
maar eens dieper in te gaan op de 
verschillende geheugens van een 
computer, de harde schijf en het in¬ 
terne, zogenoemde RAM-geheu- 
gen. „Hoeveel kun je erin rammen, 
zeiden we een paar lessen geleden 
nog.” 

De oriëntatiecursus informatica is 
een van de meer dan honderd cur¬ 
sussen die het Advies- en Studie¬ 
centrum (A en S) in Heerlen aan¬ 
biedt in het kader van de basisedu¬ 
catie. In Limburg volgen duizenden 
ouderen dergelijke programma’s. 
Dat kan variëren van bijeenkom¬ 
sten geheugentraining tot talencur¬ 
sussen of genoemde computerles¬ 
sen. In veel gevallen blijven groe¬ 
pen jarenlang bij elkaar. Na het 
startjaar blijken de wekelijkse les¬ 
sen naast leerzaam vooral erg ge¬ 


zellig te zijn en wordt, speciaal voor 
die groep, een gevorderdenpro¬ 
gramma samengesteld om het vol¬ 
gende jaar door te kunnen gaan. 
Het nuttige wordt derhalve met het 
aangename verenigd. 

Versnippering 

Het aanbod van cursussen voor 
ouderen groeit, niet alleen in de 
basiseducatie die vooral bedoeld is 
voor mensen met een zeer lage of 
verouderde opleiding, maar ook in 
het hoger onderwijs. De deelname 
van ouderen aan onderwijs stijgt 
navenant. Zo nam het aandeel van 
50-plussers die hun weg vonden 
naar het Centrum voor Basisedu¬ 
catie in Maastricht toe van 20 pro¬ 
cent in 1989 tot 33 procent in 1991. 
Bij dat groeiende aanbod staat niet 
iedereen te springen. „Er is sprake 
van versnippering,” zegt directielid 
A.J. Pelzer van het A en S, waar 
ruim 2600 50-plussers ingeschre¬ 
ven staan, „bij de federaties oude¬ 
renwelzijn in de grote gemeenten 
bijvoorbeeld, worden met over¬ 
heidsgeld nieuwe activiteiten opge¬ 
zet zonder dat er gebruik gemaakt 
wordt van de bestaande mogelijk¬ 
heden.” Het A en S heeft getwijfeld, zegt 
Pelzer, of zij ook speciale ouderen- 
pogramma’s moet maken. „Maar 
het past niet in onze doelstelling. 
We gaan dan ook niet apart wer¬ 
ven, we doen gewoon ons best het 
hele programma zo toegankelijk 
mogelijk te maken voor ouderen. 
Dat lijkt ons een betere filosofie: 
een groot deel van de charme van 
een cursus kan juist het gemengde 
gezelschap zijn.” 

Bij de federatie ouderenwelzijn in 
Heerlen - ruim 500 cursisten - 
kent men de klachten van het A en 
S. „Ja, we werken met lagere prij¬ 
zen,” zegt projectleider Gijsen, 
„maar we stellen ook minder hoge 
eisen aan de deelnemers en staan 
dus wat dichter bij de mensen.” 

Mondjesmaat 

Op een heel andere schaal dan de 


basiseducatie beweegt het Lim¬ 
burgse hoger onderwijs voor oude¬ 
ren zich. Mondjesmaat schrijven 
senioren zich in bij de ’prestatieve’ 
Open Universiteit (6 procent van de 
studenten is ouder dan 50 jaar) en 
bij de Rijksuniversiteit Limburg gaat 
het om rond de honderd deelne¬ 
mers voor drie cursussen Neder¬ 
landse literatuur en Limburgse 
rechtsgeschiedenis. 

Het 50-plus onderwijs kost de RL 
geld, want de overheid betaalt er 
geen cent aan mee. 

Drs. B. Niessen, verantwoordelijk 
voor het seniorenonderwijs aan de 
RL: „Voor een cursus van twaalf 
bijeenkomsten betalen de deelne¬ 
mers nu 300 gulden, maar dat staat 
in geen verhouding met de kosten. 

We zijn we hier afhankelijk van 
dure en drukbezette krachten, die 
het eigenlijk alleen maar doen om¬ 
dat ze het leuk vinden. Maar dat 
houdt natuurlijk een keer op.” 

De computercursisten van het A en 
S zijn dus goedkoper uit, ze beta¬ 
len zestig gulden voor een heel 
jaar. Om het geld hoeft men het 
niet te laten. „Maar het belangrijk- 


• Cursisten van het Heerlense 
Advies - en Studiecentrum ach¬ 
ter de computer: een andere bril 
op. Foto: CHRISTA HALBESMA 


ste is dat het stuk voor stuk gemoti¬ 
veerde mensen zijn," zegt Ton 
Pagen, „anders zou het voor de 
docenten ook erg moeilijk werken 
zijn.” 

Waarin is die motivatie dan te vin¬ 
den, het beroepsperspectief ont¬ 
breekt immers voor de meeste 
ouderen? 

De 71-jarige Hein Rade uit Land¬ 
graaf: „Voor de heemkunde-vereni- 
ging ben ik bezig met een register 
van patroonheiligen in het bisdom 
Roermond. Ik wil een databank 
maken die bij een bepaald tref¬ 
woord alle betreffende informatie 
ophoest. Zie je mij dat al doen met 
pen en papier? Daarom ben ik hier, 
om te leren hoe ik die informatie in 
de computer kan opslaan.” 


et leven van de rasechte Sittardenaar Ad 
Pfennings (70) lijkt zich op het carnavals¬ 
feest te hebben toegespitst. Bijna twintig jaar 
was hij in zijn geliefde Marotte-stad de grote man 
achter de carnavalsoptochten die in die jaren zijn 
uitgegroeid tot publiekstrekkers. Pfennings is een 
man van tradities en ziet met lede ogen toe hoe het 
carnavalsfeest geleidelijk toch verandert. 

Pfennings trok zich alweer tien jaar geleden terug 
uit het mede door hem opgerichte optochtcomité. Hij 
was toen 60, maar niet op een leeftijd om de organi¬ 
satie niet meer aan te kunnen. „De leeftijd gaat dan 
wej een beetje meespelen, maar voor mij ging het 
erom dat je op gezette tijden de jonge garde een 
kans moet geven.” 

De nestor van de Zittesje vastelaovend heeft zich 
echter beslist niet alleen voor het carnaval - en het 
behoud van de tradities - ingezet. Het carnaval was 
een onderdeel van wat haast zijn devotie lijkt te zijn: 
plezier hebben aan het leven. Bij elk jubileumfeest 
dat de afgelopen jaren in Sittard is gehouden, kom 
je de naam van Pfennings wel tegen in de huldi- 
gingscomités van vele verenigingen en stichtingen. 

Misschien wel juist vanwege zijn vrolijke kijk op het 
leven, is het raadslidmaatschap hem eigenlijk nooit 
bevallen. Alhoewel de periode als raadslid al ver 
achter hem ligt, is hij nu nog verbolgen dat hij ooit 
werd uitgelachen in de gemeenteraad toen hij ern¬ 
stig stelde dat carnaval een vorm van samenle¬ 
vingsopbouw is. „Politiek, daar moet je voor in de 
wieg gelegd zijn. Ik denk daar niet met zoveel ple¬ 
zier aan terug, als aan het verenigingsleven.” 

Wie denkt dat Ad Pfennings is verdwenen van het 
toneel van feestcommissies en huldigingscomités, 
heeft het mis. Hij heeft voor zijn verdiensten meer¬ 
dere ere-benoemingen in de wacht gesleept, maar 
zegt achter de schermen nog vaker mee te draaien. 
..Ik zie ze niet alleen als ere-baantjes. Ik moet toch 
fnee kunnen blijven werken.” 

Op 28 november van dit jaar krijgt hij de Gulden 
Humor, een onderscheiding van de Samewirkende 
Limburgse Vastelaovesvereniginge. Ook dat erete¬ 
ken beschouwt Ad Pfennings als een erkenning van 
zijn inzet op een breder gebied dan alleen het car¬ 
naval. Tegenwoordig zijn de mensen niet meer zo 
bereid als hij om zich, op vrijwillige basis, in te zet¬ 
ten voor de gemeenschap. „Vroeger werd nog met 
plezier vrijwilligerswerk gedaan. Door de toenemen¬ 
de vrije-tijdsbesteding, krijg je de mensen niet meer 
zover. Dat heeft niets met leeftijd te maken, maar 
met het feit dat de mensen aanmerkelijk kritischer 
zijn geworden. Ook bij jullie in de publiciteit. Kritiek 
eeft meer bij jullie verslaggevers, dan bij het gros 
van de mensen, bij het publiek.” Gerimpelde gedachten 

Oud in 2030: rijk en actief of arm en hulpbehoevend? Of misschien 
ergens er tussenin. Onze verslaggeefster Ans Bouwmans kruipt in de 
huid van.... zichzelf in 2030. Een zelfgeweven velletje, met hier en daar 
wat kreukels. Een gedachtensprong naar de toekomst, zonder 

waarheidsgarantie. 


De dag begon zo goed. Een paar 
rek- en strekoefeningen op de mu¬ 
ziek van Hammer Hody - neo- 
hiphop, doet me denken aan jaren 
negentig. Te gekke muziek, ik was 
meteen zo fris en stijf als een diep¬ 
vrieskippetje. Wordt mijn hele hu¬ 
meur verpest door die brief op de 
deurmat. De gemeente wil weten 
of ik me inschrijf voor een plekje in 
het Oranjeboom-bejaardenhuis. 
Moeten ze je er nou per se aan 
herinneren dat je ouder wordt? 

Wie denkt er op mijn leeftijd al aan 
het bejaardentehuis. En dan ook 
nog een bejaardenhuis dat wordt 
gesponsord door een biermerk, 
waar gaat het toch heen met de 
wereld? Honderd waardeloze zen¬ 
ders op de televisie, een regering 
die wordt geleid door een politicus 
die eigenlijk extreem rechts is maar 
doet alsof hij liberaal-democraat is, 
om de dag smogalarm, en dan gaat 
de gemeente zich ook nog eens 
met je priv : leven bemoeien. 

Gelukkig zat er bij de post ook een 
kaart. Van de zoon van de zoon 
van mijn zus. Mijn oogappel, erfge¬ 
naam en grootste zorg. Hij zit bij de 
Greenhouse Warriors. Die zijn een 
beetje radicaal. Heeft de politie af 
en toe moeite mee. ’Hartelijk gefeli¬ 
citeerd met je zeventigste verjaar¬ 
dag' stond op de kaart. En 'kop op, 
er zijn ergere dingen dan een ver¬ 
jaardag. Zoals een nog groter gat 
in de ozonlaag’. Humor noemen ze 
dat. 

Hij is niet op mijn verjaardag ge¬ 
weest, het joch. Niemand van mijn 
familie was er. Wonen allemaal te 
ver weg. Ma, die kan niet meer 
vooruit of achteruit, daar in Oranje¬ 
boom. Geen personeel, zeggen ze 
dan. Mijn zus had het veel te druk. 
Dit jaar gaat ze ook met pensioen, 
daarna zal ik haar wel wat vaker 
zien. Misschien kunnen we samen 
eens naar Albanië, lekker warm, 
goede hotels, aardige mensen. 
Nog niet afgemat door horden toe¬ 
risten. En op het strand liggen ten¬ 
minste nog jonge lijven, en niet 
allemaal van die gerimpelde zoals 
in Spanje. 

Te wild 

Niet dat iemand medelijden met me 


hoeft te hebben. Mijn vriend is er 
ook nog hoor, een schatje. En mijn 
vriendinnen. Die zijn natuurlijk alle¬ 
maal geweest. We zijn dronken 


geworden van de alcoholvrij jene¬ 
ver gedronken en hebben gezame- 
lijk het maagzuur gekregen van de 
maischips. En maar klagen en rod¬ 


delen. Over het weer, „te heet". De 
mode, „te wild voor onze leeftijd". 
En de prijzen van het water, „weet 
je wat een bad tegenwoordig kost”. Over Henny Buisman, „Al zijn geld 
verspeeld. Leeft nu op straat, tus¬ 
sen de zwervers". Een vroegere 
klasgenote, „Nooit uit de bijstand 
kunnen komen, woont bij kinderen 
die elke dag pillen door haar eten 
doen om d’r kalm te houden.” Een 
ex-vriendin, „Er vandoor met de 
Turkse buurman.” 

Wat een lol hebben we met elkaar. 
Vanmiddag gaan we samen naar 
de volkshogeschool. Het ver- en 
binnenvetten afleren. Onze lerares 
'body- and soulhealth’ weet wat 
goed voor ons is. Niet te veel eten, 
roken en slikken. Je hersens en 
aderen niet dicht laten slibben. 
Want wie wil er nu dood? 

Over geld hoor je mij niet klagen. 

Dit jaar ben ik met pensioen ge- ; 
gaan. Ik heb een behoorlijk appeltje ' 
voor de dorst opgebouwd. En mijn 
vriend ook. Ik dank god op mijn blo¬ 
te knieën voor dat pensioen, want 
met die paar stuivers die ze aow 
noemen kun je niet veel doen. 

Beeldbelfen 

Niet getreurd, ik heb het goed. Net 
als mijn vriendinnen. Ook al is de 
helft van hen weduwe, gescheiden 
of alleenstaand, ze hebben alle¬ 
maal een huis om in te wonen en 
genoeg geld om te reizen, te leven 
en hun kinderen nog wat na te la¬ 
ten. Over nalaten gesproken, mijn 
oogappel, mijn 15-jarige erfge¬ 
naam, zal ik eens op het matje 
moeten roepen. In plaats van een 
goed betaald vak te kiezen als ver¬ 
pleegkundige of timmerman, wil hij 
ineens computerwetenschap gaan 
studeren. Daar valt toch geen 
sandwich meer mee te verdienen. 
Eerst een kop koffie zetten en dan 
zal ik hem eens gauw gaan beeld- 
bellen. 


Vrouw van 70 in 1992 JJ Vrouw van 70 in 2030 gehuwd: 34.630 
gescheiden: 3.213 
weduwen: 23.201 
ongehuwd: 4.934 

Er zijn totaal 
85.978 vrouwen * gehuwd: 51.61$ 
| gescheiden: 1 $.079 
! weduwen: 26.871 


ongehuwd: 14.910 

Er zijn totaal 
108.478 vrouwen! 
Mannen zijn er veel minder: 51.198 I j Mannen zijn er iets minder: 94.514 


gehuwd: 41.517 

gescheiden: 2.133 
weduwnaar: 4.659 
ongehuwd: 2.889 ^ 1-611 


gehuwd: 59.289 

gescheiden: 9.305 
weduwnaar: 5.806 
ongehuwd: 20.114 


Totale bevolking 17.099.671 

Mm 


daarvan is 1.960.461 - 65 jaar of ouder 
daarvan is 683.018 - 60 tot 65 
daarvan is 728.324 - 55 tot 60 daarvan is 3.640.341 - 65 jaar of ouder 
daarvan is 1.211.062 - 60 tot 65 
daarvan is 1.141.847 - 55 tot 60 


in totaal verwacht 
' 55-plussH&rs 4j$ 2039 

titelde 

Afgerond 35^van de HAN BRINKMAN 

Ümburas 


Pickée, V^n Huis Uit Aktief! 
,s3 BRUNSSUM: tussengelegen 
S| woonhuis met gas-c.v., garage 
en tuin. Geh. gerenoveerd en 
uitgeb Ged. roll., ged. dubb. 
begl. Ind o.a. prov. kelder, 
woonk. met open haard, par- 
ketvl. Keuken met compl. aan- 
bouwkeuken met app. Badk., 3 
slpk., vaste trap naar zolder. 
Koopprijs ƒ 110.000,- k.k. 


EYGELSHOVEN : vrijstaand 

ouder woonhuis met gas-c.v., 
berging en tuin. Ind. o.a. kel¬ 
der, woonkamer, eetkamer, 
keuken, 4 slpk., doucheruimte 
en zolder (vaste trap). Vraag¬ 
prijs ƒ 119.000,- k.k. 


HEERLEN: geschakelde bungalow met gas-c.v., carport en 
tuin Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf¬ 
stand) Uitstekend onderhouden: luxe afwerkingsmveau. Ge¬ 
heel geïsoleerd Ind o.a. royale hal met plavuizenvloer (wit). 
Ruime woonkamer Keuken met plavuizenvloer (wit): keuken- 
instal met app . bijkeuken Twee slpk , badkamer met o.a. 
ligbad en douche Hobbyruimte. Goed aangelegde tuin met 
terras. Prijs ƒ 259 OOP.- k.k._ 


HEERLEN: vrijstaand vooroor¬ 
logs herenhuis met gas-c.v. en 
grote tuin (tot. 925 m 2 ) Ind. 
o.a. provisie-, berg- en c.v - 
ruimte Royale hal, woonkamer 
met erker Ontvangkamer, 
keuken, bijkeuken, 3 slpk., 
badkamer, grote zolder (moge- 
lijkh 4e slpk.). 

Prijs ƒ 285 000,- k.k. 


ü _ HEERLEN-ZUID: vrijstaand 

' herenhuis aan de buitenrand 

SjgjïL mmjtiji van het centrum. Rustig en 

iiv* 1 blijvend goed gelegen. Ged. 
geïsoleerd. Uitstekend on- 
derhouden. Ind. o.a. sout.: 
^ook van buitenaf bereikbaar, 
grote garage, waskeuken, 2 slpk , badk Beg. grond en Ie 
verd.: royale living (ca 78 m 2 ) met leistenen vloer, open- 
haardpartij Luxe keukenmst. met app , 2 slpk., luxe badk. met 
o.a. ligbad en douche Prachtig aangelegde tuin (zuid-westen) 
met diverse terrassen. Prijs ƒ 465 000,- k.k 


HOENSBROEK: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., grote ga¬ 
rage (2 auto s) en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gele¬ 
gen aan de buitenrand van Hoensbroek. Uitstekend onder¬ 
houden Geïsoleerd Ind. o a. sout.: garage, hobby- en c.v - 
ruimte Part.: royale hal, living (ca 50 m 2 ), keuken met luxe 
keukenmst. met compl app , bijkeuken. Ie verd.: 4 royale 
slpk . badkamer met o a ligbad en douche. Prijs ƒ 387.000,- 
k.k 


HOENSBROEK: vrijstaand 

woonhuis met gas-c.v., grote ga¬ 
rage en tuin. Goed onderh , ge¬ 
heel geïsoleerd, dub begl. Ind. 
o.a provisiekelder met extra 
bergruimte, royale hal, L-vormige 
woonk. (44 m 2 ) met parketvloer, 
tuinkamer, keuken, 3 royale 
slpk , badkamer, zolder Prijs 
ƒ 265.000,- k.k 


HOENSBROEK: halfvrijstaand 

woonhuis met gas-c.v , garage en 
tuin. Ind. oa L-vormige woonk. 
met open haard Eetkamer, keu¬ 
ken, 4 slpk., badkamer, zolder. 
Prijs ƒ 149 000.- k.k 


HOENSBROEK: vrijstaand 

woonhuis met c v-gas, garage 
en tuin. rustig gelegen aan de 
rand van het centgrum. Rollui¬ 
ken Ind. o.a : provistekelder, 
woonkamer, keuken, 3 slpk., 
badkamer en zolder (vaste trap). 
Vraagprijs ƒ 158.000,- k.k. 


KERKRADE-WEST - TERWINSELEN: rustig en blijvend 
goed gelegen semi-bungalow met gas-c.v., garage, tuinkamer 
en tuin Goed onderh., dub. begl. Ind. o.a provisiekelder, hob¬ 
byruimte Beg. grond: ruime woonkamer ca. 55 m 2 ; open 
haard, keuken met compl. keukenmstal., tuinkamer, 2 slpk , 
badkamer met o a ligbad en douche. Ie verd.: 1 slpk . berg¬ 
zolder Prijs ƒ 298 500,- k.k 


NIEUWENHAGEN: goed onderh 
woning met gas-c.v., garage en 
tuin. Kunststoft kozijnen met dubb. 
begl . rolluiken Ind o.a provisie¬ 
kelder, woonk., goed uitgevoerde 
keuken met app , hobbyruimte. Ie 
verd.: 3 slpk. en badkamer met 
douche en vaste wastafel. Prijs 
ƒ 139 000,- k.k. èm * I UBACH OVER WORMS: 

ruim vrijstaand woonhuis 
met gas-c.v., garage en 
grote tuin Goed onderh 
Het pand is geheel onder- 
kelderd (ook van buitenaf 
bereikbaar) Ind royale 
hal, woonk. met parket¬ 
vloer, open haard, eetkeu- 

I ken, bijkeuken, 4 slpk., 
badkamer en zolder Koopprijs ƒ 298 000,- k.k. 

UBACH OVER WORMS: woonhuis met gas-c.v , berging en tuin. 
Geïsoleerd, dubbele beglazing Goed onderhouden Ind. o.a. 
woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs 
ƒ 129 000,- k.k 


WIJNANDSRADE: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c v., garage 
en tuin Rustig en bli|vend goed 
gelegen Ind o.a. woonkamer 
(uitgebouwd), keuken, bijkeuken, 
3 slpk en badkamer. Prijs 
ƒ 148.000,- k.k. 
SCHAESBERG: vrijstaand 
woonhuis met gas-c.v., gara¬ 
ge en tuin. Ind. o.a. woonka¬ 
mer, keuken met compl. 
keukenmst. met app., 3 
slpk., badkamer en zolder. 
Prijs ƒ 229.000,- k.k SCHINVELD: prachtig gelegen vrijstaande semibungalow met 
gas-c.v., prachtige tuin (gedeeltelijk bostuin), dubbele begla¬ 
zing en geïsoleerd pannendak. Ind. o.a. royale hal, speels 
ingedeelde living (ca. 65 m 2 ) met open haard, goed ingerichte 
dichte keuken, bijkeuken, berging, 4 slpk , studeerkamer, 
werkkamer, zolder, hobbyruimte. Prijs op aanvraag 


NIEUWBOUW r *fihf riT 


SCHINVELD - IN AGTER GENNE BERG: (nabij de Merkel- 
beekerstraat) 6 vrijesectorwoningen. Indeling: woonkamer, 
keuken (dicht), garage berging, 3 slaapkamers, badkamer met 
ligbad en tweede toilet. Vaste trap naar zolder. Prijs 
ƒ 185 700,- v.o.n. tot ƒ 191.300,- v.o.n. 


JABEEK - IN DE DREEF: 2 vrijstaande en 2 halfvrijstaande lan- 
duistypes met garage en tuin. Geïsoleerd en goed uitvoeringsni- 
veau. Ind o.a. woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder 
(vaste trap). Koopprijs resp. ƒ 193.575,- v.o.n. en ƒ 173.050,- 
v.o.n. 


WINKELPANDEN 


BOCHOLTZ-CENTRUM: voormalig 
horecapand, ook geschikt voor ande¬ 
re doeleinden. Bedrijfsoppervtakte 
ca 200 m z Ruime bovenwoning. Re¬ 
centelijk geheel gerenoveerd. Vraag¬ 
prijs ƒ 189.000,- k.k. 


BRUNSSUM-CENTRUM - JULIANASTRAAT: TE HUUR: winkel: 
oppervlakte ca. 69 m 2 . Huurprijs ƒ 875,- per maand excl. BTW. 
BRUNSSUM: hartje centrum. Twee winkel-'kantoor-units te huur 
of te koop Oppervlakte ca. 120 m 2 /125 m 2 Souterrain: ca 65 m 2 / 
100 m 2 Huurprijs ƒ 1900,- / 2000,- per maand excl BTW. Vraag¬ 
prijs voor beide units ƒ 495.000.- k.k 

HEERLEN - GLASPALEIS: TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2 . 

Huurprijs ƒ 2800,- per maand exclusief BTW 

m HEERLEN-SCHELSBERG: vrij- 

staand woonhuis met kantoor-'wm- 
kelruimte. Ook geheel als woonruim¬ 
te te gebruiken Ind o.a. winkel-/kan- 
toorruimte, garage, bergruimte. Ie 
verd.: woonk., keuken met compl 
keukeninstal., grote tuin met hobby¬ 
ruimte (ook als bungalow te gebrui¬ 
ken) 2e verd.: 3 slpk., badk met 
o.a. ligbad en douche Zolderruimte Vraagprijs ƒ 295.000,- k.k. 
KERKRADE-CHEVREMONT - PIETERSTRAAT: TE HUUR. Win¬ 
kel met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c.v. Totaal ca 
105 m 2 Huurprijs ƒ 1165,- per maand. 

SCHAESBERG-CENTRUM: voormalig winkelpand met bovenwo¬ 
ning, gas-c.v , garage (ook geschikt als praktijk-zkantoorpand). 
Ind o.a. kelders, winkel-zmagazijnruimte Ie verd.: woonkamer, 
keuken, slpk., badkamer. 2e verd.: 2 slpk., badk., zolderruimte. 
Prijs ƒ 145.000,- k.k. 

VAALS: grote verkoophal (textiel, sport en aanverwante art ). 
Netto-verkoopoppervl. ca. 1190 m 2 Indeling in kleinere vloerop- 
pervl. is bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag 

BOUWTERREINEN 

HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 m 2 . Vrij¬ 
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor- praktijkruim- 
te. Vraagprijs ƒ 109 000,- k k 

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen Uitste¬ 
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar Nabij centrum. 
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows Variërend 
van ca 782 m 2 tot 1498 m 2 . Prijzen vanaf f 125.565,- v.o.n. 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. l 


Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 
Ook ’s zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, 
6371 HS, postbus 31193, 
6370 AD Landgraaf. 

_ 


PfCkée makelaardij bv -326767 


IIL.A» 


Zaterdag 18 april 1992 • Paginjj 


liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

H MOOI EN RUIM WONEN IN GULPEN = 

55 Binnenkort wordt gestart met de bouw van deze 
— unieke halfvrijstaande landhuizen volgens onder- s: 
= staand model. = 


_ RÉSIDENCE lambertus 

= WONEN OP NIVEAU IN HET HART VAN KERKRADE De uitgebreide brochure met tekeningen zenden wij 
u op verzoek toe Koopsom ƒ 229.800,- v.o.n. 

VOERENDAAL 
Hoensweg 2 
ƒ 177.000,- k.k. 

Halfvrijstaand 
woonhuis met gara¬ 
ge en c.v., bwj. 
1969, goed onder- 

—__ _ • •• houden. Ind.: hal, 

toilet, woonkamer 
met open keuken 6.50x6.05/3.55, terras + tuin, ga¬ 
rage. Ie verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e 
verd.: zolder te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding 
in overleg. 


« Makelaar o.g. 
s Bedrijfsobjecten 
• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


makelaardij cel 

= NVM 


Üllllllllll 


Hoolstraat 42, Voerendaal 


-752142 


Met een ÏNVM-makelaar == 
koop je zonder zorgen. = 

lH 
MAKELAARDIJ BV. 
ASSURANTIËN TAXATIES 
HYPOTHEKEN FINANCIËN, 


EUROPAWEG ZUID 214 UBACH OVER WORMS 


Heerlen- 

Landvoogdstraat 

In jonge woonwijk gel. 
ruime eengezinswo¬ 
ning met garage en 
berging. Ind.: o.a.: 
hal, woonk., open 
keuk., 3 slaapk., 
badk. en zolder. Prijs: 
n.o.t.k. 


Heerlerheide-Keekstraat 

Groot winkel-woonhuis, grotendeels onderkel- 
derd, met tuin en ruime bovenwoning. Winkel¬ 
ruimte circa 130 m 2 . Bovenwoning heeft aparte 
ingang. Vr.pr.: ƒ 128.000 k.k. 


Voor meer informatie e/o bezichtigin¬ 
gen kunt u ons a.s. dinsdag bellen. 


Ubach over Worms-Wolfsmelk 

Goed onderhouden woonhuis met 2 garages, c.v. 
en tuin. Ind.: o.a. Z-woonk., open keuk. met aan- 
bouwinstall., 4 slaapk. en badk. met ligbad en 
douche. Vr.pr.: ƒ 165.000 k.k. 

Hulsberg-Gouv. Houbenstraat 

Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. met aange¬ 
bouwde ruimte (geschikt voor diverse doelein¬ 
den), berging en tuin. Ind.: o.a..hal, woonk., open 
keuk. met aanbouwinstall., 3 slaapk. en zolder. 
Prijs: ƒ 175.000,- k.k. 

Voerendaal-O.L. Vrouweplein 

Halfvrijst. herenhuis met berging annex garage, 
serre c.q. tuinkamer en tuin (op zuiden). Ind.: o.a. 
hal, Z-woonk., keuken, 3 slaapk., badk. en zolder 
(via vaste trap) met 4e slaapk. Zéér goede stand. 
Prijs: ƒ 238.000,- k.k. 

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u. 


045-318182 


LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW 
DURE REKLAMEFOLDERS 
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN 
UW ZOONTJE...? 

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! 


TUINSHOW BIJ 


Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, | 
telefoon 04709-84222, Sl’lKAL 


Postbus 6094, 5960 AB Horst, 
fax 04709-84333. 
\ Vliegveldweg 11, Beek (bij vliegveld) 

S 043-649055 

V * -- Vrijdag 17 en zaterdag 18 april 

DIVERSE SHOWAANBIEDINGEN 

i-w Demonstraties en informatie over: 

★ gazonmaaiers * zitmaaiers * tuinfrezen * houtversnipperaars 

UNIEK! Gazon After-Shave Quattro 

Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaier? Dan kunt u voor ƒ 55,- 
uw gazon vertikuteren en verluchten. 


I 


Bouwbedrijf Diels B.V. statig 
korte termijn met de bouw 
Résidence Lambertus aan 
Kerkplein in het bruisende 
van Kerkrade. Optimaal 
bruikmakend van de sit 
ter plaatse: in het centrum 
toch midden in het groen, * 
den 26 luxe appartementen** 
twee penthouses gerealise®*® 
De uitgekiende architect^ 
de voortreffelijke materiaalWJJ 
ze, de bijzondere «*and®L 
voor isolatie en beveiliging ^ 
ken Résidence Lambertusf’jf! 
recht topklasse op een top* 
katie. 

APPARTEMENTEN: 

vloeroppervlak van ca. 130-J 
150 m 2 , prijzen - v.o.n. - v8r 
ƒ 248.000,- tot ƒ 295.000,-■ 
PENTHOUSES: 
vloeroppervlakte ca. 175®" 
200 m 2 , prijzen - v.o.n. - ^ 
ƒ385.000,- en ƒ 415.000,-• 

Voorts bestaat de mogelijkheid om op eigen afgesloten terrein een carport of een parkeerplaats te verwen^ PlCkée makelaardij bv 


1-326767 


Taxaties, makelaardij o.g., hypotheekc 

Maand t/m vri|d. van 8.30 tot 17.30 uur- 
's zaterdags geopend van 9 00 tot 15.00 uw 
verder volgens afspraak 

Heerlenseweg 22, 

6371 HS, postbus 31193 
6370 AD Landgraaf. 


LEKKER RUSTIG EN MAAR EVBJ BUITEN GF =E Huurprijzen vanaf ƒ 9Ö5,~ p.m. 


.BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. 
Tel. 045-71 20 40 


Tussen Geleen en Sittard verrijst een nieuwe 
tiet bestemmingsplan Dassenkuil. ABC Vastgo# 
verhuurt hier 33 eengezinswoningen in een 
aangenaam rustige omgeving. Met talrijke win 
voorzieningen, scholen en uitgaansmogelijkhet 
op een steenworp afstand. 

Bij elke woning hoort een garage en tuin. 

Binnen is er volop ruimte: een riante woonka 
3 slaapkamers. Tevens een vierde vertrek dat# 
hobbykamer dienst kan doen. De luxe badkamw 
voorzien van douche en ligbad. 

Eind juli 1992 worden deze goed geïsoleerde 
opgeleverd. 

fstuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur 

I woningen in Geleen, plan Dassenkuil. 

I Naam:. 

I Adres:. 

Postcode:.Plaats:. 

I Telefoon:. 

Deze bon in een ongefrankeerde envelop opsturen na3 f 
|^ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. BRUNSSUM 

Lindeplein 29. Subliem gel. 
app (Ie verd ) in Hartje Cen¬ 
trum. Vrij uitzicht over markt en 
uitkijk naar stadsvijver Geïsol. 
Bwj. 79, Berging, woon-keu- 
ken (30m 2 , 1 sik., balcon, 

badk., douche, toilet, gardero¬ 
be. Aanv. direct. Koopprijs 
ƒ 115 000,- 
NUTH 

De Weverstr. 12. Uitermate 
degel, geb royaal woonh , c.v , 
garage (2 autos). beh. tuin. 
Inh : SöOm 2 !!! kantoor, hobby¬ 
ruimte ca. 35m 2 , Ie verd.: 
woonk (44m 2 ), open haard, 
woonkeuk , compl. aanbouwk.. 
dakterras; 2e verd : 4 royale 
sik , badk., douche, 3e toilet. 
Koopprijs ƒ 245.000,- 
HOENSBROEK 
Hoogstr. 23. Uitst. onderh 
halfvrijst woonh., c.v., garage, 
carport, besl. tuin, geisol. Bwj. 
'80, woon-open keuken 
(39m 2 ), schitterende aan¬ 
bouwk., 3 sik , badk., Iigb , 2e 
toilet, zolder-berging, vaste 
trap, 4e sip. Vraagprijs 
ƒ175.000- 

DEZE WONING MOET U VAN 
BINNEN GEZIEN HEBBEN! U 
KUNT RUSTIG AANBELLEN 
OM TE KIJKEN!! Vraagprijs 
ƒ 175.000,- 
PUTH 

Margrietstr. 47. Halfvrijst. 
woonh., c.v., garage, besl. tuin, 
luxe afw., geïsol. Bwj '78 Inh. 
450m 3 , woonk., open haard, 
bet vl., open keuken, aan¬ 
bouwk., 4 sik., badk , ligb., 2e 
toilet, vliezotrap, zolder-ber¬ 
ging Vraagprijs ƒ 179 000,-. 

N.M.W. QUADEN & ZN. 

makelaardij onr. goed 
Gelrestr. 4 
Munstergeleen 
046-519644 
Lid NVM os» 


’De makelaar in tevredenheid’ 


NEDU MAKELAARDIJ 

beheer/verhuur o.g. • makelaardij • taxaties • hypotheken • assuranttéj 


KERKRADE: 'Uitstekend gelegen half¬ 
vrijstaand woonhuis!’ 

Ind. hal, L-vormige woonk., keuken m. 
mod. inr., berging, 3 slaapk., badk. Grote 
zolder. Bwjr. 1983. Geh. ommuurde achter¬ 
tuin. Mogelijkh. voor gar. Geïsoleerd ged. 
dubbei begl. geh. voorz. v. roll. Geen di- 
rekte bebouwing a d. achterzijde. Perfekte 
staat v. onderh. Aanv. i.o. 

Vraagprijs t 183.500,- k.k. 


KERKRADE/CENTRUM: 'Zeer ruim 
herenh. m. 7 slaapk. en 2 kantoren!’ 

Kantoren apart bereikb. Aanv. in overleg. 


Vraagprijs f 200.000,- k.k. 


KERKRADE: 'Zeer ruime vooroorlogse 
woning!’ 

Ook geschikt voor dubb. bewoning of 
praktijk/wonen. Aanv. sept. ’92. 

Vraagprijs f 159.000,- k.k. 


HEERLEN: ’ln jonge, kindervriend*! 
wijk gelegen, mooi halfvrijstaand 
huis met garage!’ 

Ind. hal, ruime woonk., keuken, 3 sla 
badk., grote zolder. Ged. dubb. be4- 
voorz. v. roll. Aanv. direkt. 

_ Vraagprijs f 127.500 7y 

HEERLEN: 'Uitstekend gelegen m , 
ne woning met verwarmde garage! 

Ind. hal, kantoor m. ingebouwde bo* 
kast, mooie living m. balkon, keukef 1 
eetkamer, 3 slaapk. badk. Ramen/kozll 1 
ged. in kunststof m. dubb. begl. en roll- 
ketel 1989. Zonnige achtertuin. AanV- 
dio juli. _ Vraagprijs f 165.000 7y 

HEERLEN: 'Appartement Ie verd- f 
park.pl. in gesloten parkeergarage 1 ^ 

ind.: hal/toilet, c.v.-ruimte, woonkamer ■ 
open keuken, 2 slaapk., badk. met lifl 
aparte berging. Aanv. in overleg. 

Vraagprijs f 99.00Q, > 
HOENSBROEK: Modern woonh. ** 
slaapk. Bwjr. 1983. Aanvaarding in o 
Mog. subs. f 3.000,- Vr.pr. f 127.500,' 11 WIJ HEBBEN VEEL AANVRAGEN VAN DUITSE ZIJDE! 

GEEF DAAROM DE VERKOOP VAN UW PAND IN BETROUWBARE 
EN DESKUNDIGE HANDEN. DAT VOORKOMT TELEURSTELLINGEN! 
BEL RUSTIG VOOR EEN INFORMATIEF GESPREK. 


TE HUUR 


DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

SUPERAANBIEDING 

Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 135,- p.m 2 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

Maastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 


BEEK7MARKT: 

Reklame technisch uitstek, gel. winkel-c.q. 
kantoorruimte, totaal ± 230 m 2 . Zeer rui¬ 
me parkeermogelijkh. In direkte nabijheid 
van vliegveld en autowegen. Aanv. 1-10-’92. 

Huurprijs f 215,-/m 2 
excl. b.t.w. en stookkosten. 


MAASTRICHT-WIJCK: 

Mooie bedrijfs-c.q. kantoorruimte in di 
nabijheid gelegen van station en A> 
Totaal 140 m 2 , 3 eigen parkeerpl. A* 
1-7-’92. 

Huurprijs f 20 Oï 
excl. b.t.w. en stook- en serv. ko 


Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur. 
Emmaplein 12, 6411 JR Heerlen. 
Telefoonnummer 045-711500. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. LAAT 

CARAPATIËNTEN 
NIET STIKKEN 

AstmaÜ?Fonds 

Giro 55055 

bank 70.70.70 120 


9 


Onze inlijsterij en kunsthandel wordt 
verplaatst van Valkenburgerweg 77 
naar nr. 77A. Tevens openen wij 

"/ eal ‘ r “„Kleen Lingela 

/ Op paasmaandag 20 april bent u 
' tussen 14. 00 en 17. 00 uur van 

harte welkom op onze _ _ _ 

' „Open Da 

om samen met ons op dit heuglijke 
feit het glas te heffen. 

Als openingsexpositie stellen wij 
werken ten toon van 

Minke Lipsch-de Vri 

De tentoonstelling is te bezichtigen 
tot en met zondag 31 mei 1992. 

U hartelijk welkom hetend, 


Valkenburgerweg 77A, Voerendaal. Tel. 045-753480 


Openingstijden ma. t/m vr. 14. 00 -18. C0 uur. Donderdag koopavond tot 21. 00 uur. 
Zaterdag van 10.°°-16. 00 uur. Op.tijden galerie di. t/m zond. van H.^-D.^uur ^ Een woning van Ruijters, vast goed! RUIJTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

Te koop 


i^STENRADE. Hoofdstraat S 

2*V- halfvrijst. woonh. met c.v., kelders, aanbouw 
7j u 'n. Ind. o.a.: woonkr., eetkr., keuken, bijkeuken, 
.siaapkrs., badkr, met ligb., vaste trap naar zolder, 
^ anv ' : i.o. Vraagprijs: ƒ 139.000 - k.k. 

JWSTENRADE, Kasteelstraat S 

c PQoede stand gel. vrijst. herenh. met c.v., kantoor 
'^■Praktijkruimte en roy. tuin. Ind. o.a.: L-vorm. li- 
keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, 
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Koop- 
pr 'is: ƒ 254.000,- k.k 

^jlGHAUSEN, Brandstraat S 

,'ist. boerenwoning met kelder, opstallen, werk- 
' a ats c.q. opslagr. met zolder (ca. 620 m3), gr. oprit 
l9 yuin met achterom. Perc.opp.: 880 m2. Bwjr.: 
Prijs op aanvraag. 

P^JNSSUM, Trichterweg H 

oed gel. vrijst. woonh. met c.v., inpandige garage 
^ tuin. Ind.: souterrain: kelder, garage, Beg. gr.: 
a1, toilet, woonkr. met o.h., ruime keuken met 
baal' waran da. ie verd.: 4 slaapkrs., moderne 
j?P*r. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezo- 
y a P naar hobbyruimte. Aanv.: i.o. 
raa 9prijs: ƒ. 247.500,- k.k. 

fe LEN , Orieschstraat H 

a «ij centrum goed gel. appartement met lift en 
tiQ'[ a 9 e ' lr| d.: souterrain: berging, garage. App.: hal, 
Ij' ®t, woonkr. met balkon, keuken, 2 slaapkrs. met 
u a| kon, badkr. met o.a. ligb. Aanv.: i.o. 

Popprijs: ƒ. 115.000,- k.k. 

RLEN, Litscherboord H 

*tig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara¬ 
io c '. v - en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby/kan- 
°[ r uimte, provisiekelder, c.v.-kelder. Beg. gr.: hal, 
t. woonkr., eetkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. 
ligb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge- 
y-l verkeert in prima staat van onderhoud en is 
diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. 

/■ 340.000,- k.k 

q^ERLEN, Vlotstraat H 

-P®d gel. hoekwon. met c.v., berging en tuin. Ind.: 
r^terrain: kelder. Beg. gr.: entree, keuken, bijkeu- 
woonkr. ensuite. Ie verd.: overloop, 3 
Jj^Pkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e 
^ rd - : 2 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 245.000,- k.k. 

^Rkrade, Kokelestraat H 

IJi s t'9 gel. halfvr. woonh. met c.v., garage en tuin. 
v.± : kelder, entree, toilet, woonkr., eetkr., keuken, 
Ikeuken, doucheruimte. Ie verd.: 4 slaapkrs. 2e 
y r< t.: vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. 

°°Pprijs: f. 130.000,- k.k. 


$ * Inlichtingen kantoor Sittard 
N • Inlichtingen kantoor Heerlen 


HOENSBROEK, Eikenweg H 

Goed gel. halfvr. woonh. met c.v., inpandige gara¬ 
ge, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.- 
ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken 
met app., woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs, moderne 
badkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo- 
trap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, 
kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van 
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: /• 225.000,- k.k. 

KERKRADE, De Locht H 

Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruim¬ 
ten, c.v.-gas. Ind.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara¬ 
ge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. 
ruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi¬ 
let, woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr. 
met ligb., douche en v.w. Vaste trap naar 2 slaapkrs. 
en zolder. Aanv.: i.o. Prijs ƒ. 180.000,- k.k. 

NUTH, Pastorijstraat H 

In het centrum rustig gel. appartement met c.v. 
Ind.: hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, 
moderne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., 
luxe badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van 
onderhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. Prijs: 
ƒ. 160.000,- k.k. 

OBBICHT, Burg. v. Hinsbergstraat S 

Op goede stand gel., uitst. onderh. vrijst. landh. 
met c.v., inp. garage, kelders en onder arch. aangel. 
tuin met veel privacy. Ind. o.a.: L-vorm. living met 
open haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 
2 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte. 
Aanv.: i.o. Koopprijs: ƒ 349.000,- k.k. 

SITTARD, Leyenbroekerweg S 

Op eerste stand gel. vrijst. landhuis met kelders, 
garage, carport, zwembad en royale tuin. 
Perc.opp.: 1.000 m2. Ind.: royale living, study, luxe 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: 
spoedig. Prijs op aanvraag. 

SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof S 

Goed onderh. tussengel. woonh. met carport en 
aanbouw.lnd.: ruime woonkr., aanbouw met open 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, 
v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: ƒ 149.000,- k.k. 

SITTARD, Wilhelminastraat S 

Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijst. woonh. 
met c.v., geheel onderkelderd, garage en tuin. Ind. 
o.a.: L-vorm. living, keuken met aansl. eetkr., 4 
slaapkrs., badkr. met ligb., zolderruimte. Aanv.: i.o. 
Prijs op aanvraag. 


SITTARD, Wilhelminastraat S 

Gel. op top lok. nabij centrum luxe app. met c.v., 
berging en parkeerplaats. Ind. o.a.: living, keuken, 
mod. badkr. met ligb., douche, v.w., 2 slaapkrs. 
Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: ƒ 235.000,- k.k. 

VOERENDAAL, Grachtstraat H 

Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met c.v., 
garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met parketvl. en 
o.h., luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. Ie 
verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dou¬ 
che, vw. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar hob¬ 
byruimte en berging. Het pand verkeert in prima 
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. 

Prijs: ƒ . 259.000,- k.k. 

Nieuwbouw 

BRUNSSUM H 

Te koop 10 prima gelegen bouwkavels voor parti¬ 
culiere bouw in het plan De Hemelden Perc.opp. 
van 330 m2 tot 600 m2. 

Prijzen vanaf f 49.500,- v.o.n. incl.B.T.W. 

Landgraaf H 

Direct nabij het winkelcentrum "Op de Kamp" wor¬ 
den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije sec- 
tor-won. in div. types gebouwd (vrijst. en vrijst. ge¬ 
schakeld). Prijzen vanaf f. 225.000,- v.o.n. tot 
f.270.000,- v.o.n. (excl. renteverlies). Perc. opp.: 
vanaf 270 m2 tot 630 m2. Alle won. worden opti¬ 
maal geisoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet. Hard¬ 
houten kozijnen. 

NIEUWBOUWWONINGEN S 

Landhuizen te Echt. 

Landhuis te Puth-Schinnen. 

VS-woningen te Stramproy. 

Appartementen te Berg aan de Maas. 
Documentatie op aanvraag. 

BOUWKAVELS S 

Bouwkavels te koop te Spaubeek en Stramproy. 


Werkdagen aw-i&uo uur 
Zaterdagen 10.00-14.00 uur %potheken-Financiermgen, Taxaties-Verzekeringen Te koop/te huur 

g^EK, Wethouder Sangersstraat 23a S 

e drijfscomplex bestaande uit drie aaneengeslo- 
^ er > eenv. hallen, totale opp. ± 5600 m2 BVO., vrije 
°°gte 5 m, v.v. asfaltvloer, 7 poorten, kantoortje 
/' verhard voorterrein. Gezien ligging zeer ge- 
, vhikt voor o.a. volumineuze detailhandel, groot- 
jydel, op- en overslag e.d. Huurpr. f. 190.000,-/ex- 
'• B_ n/V. Kooppr. f. 1.600.000- k.k. 

^NSSUM, 

■fj’^aartstraat/Pr Bernhardstraat S 

e *oo p nabij centrum PRAKTIJK/BEDRIJFSPAND 
Ma! ru ' me bovenwoning alsmede naastgelegen 
dat VRIJSTAAND WOONHUIS met c.v. tuin en 
petras. Zeer geschikt voor bijv. dienstverlening, 
J^acht. bedrijf, archit. buro, fysiotherapeut, in- 
al1 - bedrijf, etc. etc. Prijs ƒ 340.000,- k.k. 

^UNSSUM. Rumpenerstraat 7 S 

g. huur nieuwbouw winkelruimte ter grootte van ± 
m2 BVO. Oplevering casco, incl. c.v.-installatie 
Pui. Frontbreedte ruim 11 meter! Uitv. gege- 
Dr . ns ' P |a tteg r °nd, bezichtiging e.d. op aanvr. Huur- 
)s f- 14.000,-/jr. excl. BTW Koop is bespreekbaar. 

®U|\IDE, Meerstraat M 

sla ® uns ti9e lokatie gelegen bedrijfspand met op- 
9ruirnte te koop. Vraagprijs f 475.000,- k.k. 

, Kampstraat 30 S 

■ koop representatief kantoorpand met achterge- 
•lan* 1 bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en op- 
tota i rre ' n OPP kantoor 575 m2, bedrijfsruimte 
On 88 950 m2; P erceel 4100 m2 - Aanv. direkt. Prijs 
VAo,?, anvr - Ir* kollegiale samenwerking met 
V *P/G&W Arnhem. 

Te Mauritspark 2-3 S 

e e Tf 0o P karakteristiek kantoor/praktijkpand met 
keid nt . 0or °PP- van ruim 300 m2, (excl. archief- en 
9e err *Jimte>. Royale parkeergelegenheid op ei- 
len o rrein Perceelopp. + 2880 m2. Aanv. in over- 
e 9 Pri,s f 295.000,- k.k. 


0 D Salmstraat S 

B v n J tan d gelegen winkelruimte, opp. ± 100 m2 
Priiei Fr °ntbreedte 6 m en v.v. moderne pui. Huur- 
a anv 42 < J00,-/jr. excl. B.T.W. Uitv. gegevens op 


^^j-EN-CENTRUM, Burg. v. Grunsvenplein S 
| -—- i ^ ii ui 11 laim uj. 

' e Qen°+ a t stanc * van station, t.o. parkeerterrein ge- 

krqjrnta m2 representatieve kantoor/praktij- MAASTRICHT, Scharnerweg 
Verdo, met 9oed afwerkingsnivo. Huurprijs en representatieve kantoorvilla te hu 
Bre gegevens op aanvraag. pervlakte ca. 200 m2. 

HEpdi .... Nadere informatie op aanvraag. 

°P lon^ N ; Promena de S 

Op 2 pa 'Stand van station te huur kantoorruimte MAASTRICHT-Hoogbrugstraat 
^ r aaat en -i verc *-' oppervlakte per verdieping be- Gunstig gelegen winkel/praktijkru 
piafjf; ? 119 m2, v.v. scheidingswanden, systeem- pervlakte ca. 100 m2. Huurprijs 0 [ 
tr ekk h.' v ' 0Brt3 edekking, verwarming. Zeer aan- 
uurprijs. Uitv. gegevens op aanvr. 

fe 1 *. *t Loon S 

Ce ntrum ntreso! van ^ 9 oed geoutilleerde winkel- 
huur n u ° 9 ®én winkelruimte van ± 80 m2 te 
Ve uitri * ■ 9e ' 1 f^si is fraai afgewerkt en v.v. exclusie- 
usting. Uitv. gegevens op aanvraag. 

jyeer informatie kunt u contact opnemen met: 
éfrnet nt ° 0r m w * aastricht (objecten gemerkt met de letter Mï» 

n on» kantoor in Sittard {objecten gemerkt met de letter §)• België 


moresnet h 

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met in¬ 
pandige garage, c.v. en tuin. (perc. opp.: 1483 m2). 
Ind. Souterrain: garage, c.v.,-ruimte, bij-/waskeu- 
ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg. 
gr.: ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o.h. 
ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., slaapkr. 
Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000,- k.k. 


RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-511611 
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12-tel 045-713746 


MAASTRICHT.Kapoenstraat M 

Te koop of te huur bedrijfsruimte met appartemen¬ 
ten. Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, 
groot ca. 275 m2 te huur voor / 3.000,- exclusief 
B.T.W. per maand. Het gehele pand is als beleg¬ 
gingsobject te koop, vraagprijs / 595.000,- k.k. 


MAASTRICHT, Minckelersstraat 
Winkelruimte te huur, mogelijkheid 
of gehele pand. Nadere informatie £ 
aanvraag. 


M 

i begane grond 
en huurprijs op 


HEERLEN, Venlostraat 8 S 

Te huur winkel woonhuis. Winkelopp. ± 75 m2. 
Woning met o.a. woonkmr, keuken, 3 slaapkmrs, 
badkmr. Aanv. direkt. 

Huurprijs f. 1.250,-/mnd. excl. BTW. 

HEERLEN, Voskuilenweg S 

Wegens verplaatsing te koop BEDRIJFSCOMPLEX 
best. uit kantoorgebouw 350 m2, werkplaats/ma¬ 
gazijn 630 m2, ruim woonhuis met erf, alsmede 
verhard terrein. Totale perceelsgrootte 2160 m2. 
Prijs f. 430.000,- k.k. 

HEERLEN, Zeswegenlaan 281 S 

In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog een win¬ 
kel te huur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv, 
drogist, kapsalon, dibevo, videotheek, slager. Opp. 
94 m2. 

Uitv. inlichtingen over huurpr. etc. op aanvraag. 

HOENSBROEK, Hoofdstraat S 

Te koop winkel met magazijnruimte* 240 m2, front 
11 meter en ruime bovenwoning met grote woon¬ 
kamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer en tuin. 
Aanv. spoedig. Vraagprijs f. 160.000,- k.k. 

KERKRADE, Akerstraat. S 

Naast Aldi-supermarkt te huur (nieuwbouw)-win- 
kelunits, in oppervlakte varieërend van 40 tot 120 
m2, waarvan één met bovenwoning. Uitermate ge¬ 
schikt voor o.a. kapsalon, mode, A.G.F., bakker, 
drogist, tabak/lectuur, reisburo e.d. Huurpr. en ver¬ 
dere info op aanvr. 

KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat S 

In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte 
winkelruimte ter grootte van 320 m2 B.V.O., voor¬ 
zien van o.a. tegelvloer. Interesse? Bel dan even 
voor uitv.inform. c.q. bezichtiging ter plaatse! 

LANDGRAAF, Hoofdstraat 106-108 S 

Te huur op zichtlokatie winkelruimte v.a. 77 m2 met 
uitbr. mogelijkheid tot 194 m2. Goed afwerkingsni¬ 
vo en royale frontbreedte. Zeer geschikt voor o.a. 
kadoshop, huish. art. drogist. 

Huurprijs op aanvraag. 

LANDGRAAF, Sperwerweg 28 S 


Te koop op industrieterrein Abdissenbosch: 360 
m2 bedrijfshal met 85 m2 kantoorruimte, 100 m2 
opslag en omliggend deels verhard terrein. Uit¬ 
breiding met 950 m2 bespreekbaar. 

Prijs op aanvraag. 

MAASTRICHT, Beatrixhaven M 

Te huur bedrijfscomplex bestaande uit 2 bedrijfs¬ 
hallen elk groot ca. 1.000 m2 met inpandige kan- 
toorunit. 

Huurprijs en nadere informatie op aanvraag. 

MAASTRICHT, Scharnerweg M 

representatieve kantoorvilla te huur of te koop, op¬ 
pervlakte ca. 200 m2. 

Nadere informatie op aanvraag. 

MAASTRICHT-Hoogbrugstraat M 

Gunstig gelegen winkel/praktijkruimte te huur. Op¬ 
pervlakte ca. 100 m2. Huurprijs op aanvraag. 


MAASTRICHT, Markt M 

Winkelpand te huur. Oppervlakte begane grond 
100 m2. Huurprijs f 66.000,- exclusief B.T.W. per 
jaar. 

MAASTRICHT, nabij Meerssenerweg M 

Winkel woonhuis te koop. Bruto-vloeropp. 160 m2. 
Mogelijkheid voor twee bovenwoningen. Het pand 
is voor vele doeleinden geschikt o.a. administratie¬ 
kantoor etc. Vraagprijs f 395.000,- k.k. 

MAASTRICHT, Beatrixhaven M 

Nieuw te bouwen bedrijfsloods te huur. Opper¬ 
vlakte ca. 30 x 32 m met een hoogte van 8 m. De 
loods is binnen 4 maanden gereed. 

Huurprijs f 75,-/m2 exclusief B.T.W. per jaar. 

SITTARD, Dempseystraat 32 S 

In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter 
grootte van ± 83 m2 B.V.O., zeer geschikt voor o.a. 
AGF, slager, slijter, kruiden/eetwaren, optiek, boek¬ 
handel of CD shop. Huurprijs f. 1.250,-/mnd excl. 
B.T.W. Aanv.spoedig. 

SITTARD, Handelsstraat 28 S 

Te huur op handelsterrein 325 m2 hal/garage met 
kantoor en spuitcabine en/of 200 m2 werkplaats 
v.v. richtvloer en hefbrug incl. gemeensch. om¬ 
heind en verhard voorterrein. 

Huurprijs v.a. f. 2.250,-/mnd excl. B.T.W. 

SITTARD, Langs de Hey 11 S 

Te koop op industriepark Noord modern bedrijfs- 
objekt bestaande uit goed geïsoleerde hal. opp. 
925 m2 BVO en zeer representatieve kantoorruim¬ 
te 560 m2. Perceelsgrootte ± 4300 m2 met P-gele 
genheid. Aanv. i.o. Koopprijs ƒ 1.150.000,- k.k. ex¬ 
cl. B.T.W. 

SITTARD, Dr. Nolenslaan S 

Te huur op "Industriepark Noord" bedrijfshal 1600 
m2 met ged. tussenvloer 450 m2, kantoorruimte 
280 m2 en gemeensch. oprit/parkeerterrein. Zicht¬ 
lokatie. Huurprijs op aanvr. 

SITTARD, Putstraat 33 S 

Te koop/te huur geheel gerenoveerd winkel-woon- 
huis met C.V. en kelder. Ind.: winkel ± 55 m2 incl. 
toilet en berging, ruime bovenwoning met woonk., 
keuken, dakterras, 3 sl.kmrs, zolder. 

Huurpr. f. 1.750,-/mnd. Koopprijs f. 210.000,- k.k. 

SITTARD, Rijksweg Centrum S 

Naast exclusief snooker-/biljartcentrum is nog ± 
510 m2 ruimte te huur voor een RESTAURANT. Uit¬ 
breiding mogelijk. Zeer aantr. huurvoorwaarden. 
Uitv. info op aanvraag. 

SITTARD CENTRUM, Rijksweg Zd. 4 S 

Te huur 2 x 100 m2 kantoorruimte op Ie en 2e verd. 
v.v. keuken en toilet. Aanv.: spoedig. Gemidd. 
huurprijs f. 130,-/m2/jr excl. BTW. 

SITTARD, Voorstad 21 S 

Royaal winkelpand met 14 m. front. Gunstig gele¬ 
gen aan winkelpromenade. Opp. beg.grond ca. 500 
m2, Ie verd. ca. 400 m2, 2e verd. ged. winkel ged. 
woonruimte. Aanvaarding direkt. Koopprijs op 
aanvraag. 

SITTARD, Windraak S 

Langs de N276 (Sittard-Heerlen) gelegen bedrijfs¬ 
hal 170 m2 met kantoorruimte 80 m2 en verhard 
terrein. Zeer geschikt voor amb. bedrijf. 

Huurprijs f. 2.500,-/mnd. excl. BTW. 

STEIN, Handelsterrein S 

Te koop nieuwbouw bedrijfscomplex (ZICHTLO¬ 
KATIE) bestaande uit 300 m2 hal met goedgek. te¬ 
kening voor showroom/woning/kantoor. Perceels¬ 
grootte ± 1900 m2. Prijs f. 285.000 - k.k. excl. B.T.W. 

VALKENBURG, centrum M 

In voetgangersdomein gelegen winkelruimte te 
huur. Oppervlakte ca. 60 m2. Huurprijs f 2.000,- ex¬ 
clusief B.T.W. per maand. 


RUIJTERS 

Ruijters Commercieel Vastgoed B.V. 

6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046 - 523344 
buiten kantooruren: 046-519882/04492-6046 

6211 EX maastricht - het bat 8 - tel 043 - 256525 
buiten kantooruren: 043-214231 / 043-256712 . 


Bij Koninklijk Besluit 
d.d. 6 maart 1992 is 


Mr A.C.J. Huenges Wajer 


als opvolger van 
notaris Mr C.H.M. Schenk 
benoemd tot 


notaris te Heer-Maastricht 


Alle akten, dossiers en archieven van 
notaris mr C.H.M. Schenk, alsmede van 
zijn ambtsvoorganger, de heer 
J.L. Souren, zijn met ingang van zijn 
beëdiging op 21 april 1992 onder 
berusting van mr A.C J. Huenges Wajer. 

Notariskantoor Huenges Wajer blijft 
gevestigd Einsteinstraat ó 
te Heer-Maastricht; 
telefoon (043) 61 33 00, 
fax(043)61 58 24 en 
postbusnummer 1138, 

6201 BC Maastricht, 
blijven ongewijzigd. 


VIJGEN 


ONROKRI-ND GOKD * HliDRiJI-SONROHRi'ND (ï()!-D 
AANKOOP* VERKOOP* VERHUUR * BEMIDDELING 
J.W. VIJGEN Si. Erunciscuswcg 16 6417 UI) Heerlen 

Jelcfoim: 045 711617 _ Telefax: 045-74238K J 


Vaak verkopen wij huizen die de krant net 
niet halen. Zoekt u een huis, laat u 
vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16 
en Oliemolenstraat 3 

HULSBERG 

Birkveldweg 4. Keurig gereno. halfvrijst. woonhuis, 3/4 
sik., nieuwe keuken, garage, kunststof ramen met dubbel 
glas, bj. 1972. Vr.pr. ƒ229.000,- k.k. 

LANDGRAAF 

Dr. Schaepmanstraat 25. Halfvrijst. woonhuis. 3 sik., ga¬ 
rage en tuin. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. 

Vrouwenraetslaan 5a. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis 
in landhuisstijl met 3 sik. en garage, voor- en achtertuin. 
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k. 

MARGRATEN/SCHEULDER 
Gerendalseweg 20. Schitterend gel. landhuis op 570 m 2 
grond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote sik., 
woonkamer 50 m 2 , bwj. 1988, met inpandige garage. Vr. 
pr. ƒ 459.000,- k.k. 

Eykerweg 119. Ruim halfvrijst. woonhuis, woonk. 36 m 2 , 
gesl. keuken, 4 sik., tuin, garage. Vr.pr. ƒ 199.000,- k.k. 

SCHIN OP GEUL 

Waranda 20. Mooi rustig gelegen halfvrijst. woonhuis, 2/3 
sik., garage en mooie tuin. Vr.pr. ƒ 167.500,- k.k. 

BRUNSSUM 

Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 sik., luxe 
badk. woonk 50 m 2 opp. 379 m 2 bj. 89, prijs op aanvraag. 
Event. inruil van patiobung. mogelijk. 

VIJLEN 

Aan de Boom 3/5 NIEUWBOUW!! Halfvrijstaand woonh. 
met 3/4 sik., op ± 360 m 2 grond met carport, kunststof 
ramen met dubbele beglazing. Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k. per 
stuk. 

WAHLWILLER 

Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuk/bij- 
keuk., opp. 535 m z Vr.pr. ƒ 207.000,- k.k. 

HEERLEN 

Ambachtsstr.4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 sik., 
grote woonk. m. parket. Prijs op aanvraag. 
Molenbergiaan 69. Uitstekend onderhouden karakteris¬ 
tiek vrijst. herenhuis op 625 m 2 4 sik., ruime garage, nieu¬ 
we keuken, zonnige tuin gel. aan rand Aambos. Vr.pr. 
ƒ 459.000,- k.k. 

Erfstraat 13. Tussengeb. geschak. woonhuis in jonge 
buurt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwkeuken, 
3 sik., garage, tuin op zuid. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k. 

Ruys de Beerenboucklaan 36. Zeer ruim halfvrijstaand 
herenhuis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen. Prijs 
op aanvraag. 

HOENSBROEK 

Hommerterweg 136. Vrijstaand landhuis met garage en 
mooie tuin, woonkamer ± 30 m 2 , serre, 3 sik. Vr.pr. 
ƒ 179.000,- k.k. 

Van Hövell t. Westererfhof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer ruim 
landhuis met garage. Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k. 

St. Jozefstr. 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand 
woonhuis met 5 sik., u kunt er zo intrekken! Vr.pr. 
ƒ 239.000,- k.k. 

Ligtenbergstr. 69. Halfvrijst. woonhuis op 341 m 2 grond, 
ruime woonk., 1 sik. 28 rrr mogelijkh. er 2 van te maken, 
tuin op zuid, kunststof ramen. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. 

NUTH 

Molenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. landhuis 
op 1200 m 2 grond, nabij centrum, bwj. 1990, 4 ruifne sik. 
Vr.pr. ƒ 429.000,- k.k. 

WIJNANDSRADE 

Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 760 m 2 
grond, woon/eetkamer 40 m 2 , kantoor 11 m 2 , gesl. keuken 
11 m 2 , bijkeuken 8,5 m 2 , 4 ruime sik, zolder 30 m 2 , inpan¬ 
dige garage, balkon/terras 33 m 2 , leuke tuin. Vr.pr. 
ƒ 398.000,- k.k. 

KERKRADE 

Akerstr. 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ƒ129.000,- 
k.k. 

Winselerhofatr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis woonk. 
90 m 2 3 ruime sik., geheel onderkelderd. Prijs op aan¬ 
vraag. 

Schoolstraat 31 . Halfvrijst. geschakeld woonhuis met pa- 
tio-tuin en garage, 3 sik., zolder via vaste trap. Vr.pr. 
ƒ 220.000,- k.k. 

Seghemanstraat 29. Halfvrijstaand woonh., voor-/achter- 
tuin, garage, 3 slpks. Vr.pr. ƒ 183.000,- k.k. 

TE HUUR: 

KERKRADE-W 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met 
600/1200 m 2 bedrijfsloods. 

HEERLEN Cntr. WINKELPAND 450 m 2 Int. op aan¬ 
vraag. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Wij zoeken huizen van ƒ 100-500.000,-. 

Wij hebben zeer veel potentlöle kopers Ingeschreven 
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin¬ 
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij¬ 
vend ! D4362 


HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

045 - 711617 . 
VASTGOED 


« 

* 


WINKELS 


BRURSSUM-TREEBEEK 

Winkelruimte ±120 m 2 , langs drukke 
verbindingsweg Brunssum - Hoens- 
broek - Nuth (hoekpand). Voor diverse 
doeleinden geschikt. Huurprijs ƒ 1750,- 
p/mnd. 

6ELEEN, RAADHUISSTRAAT 

Aan promenade (A-lokatie) gelegen win¬ 
kelruimte ca. 115 m 2 met bovenwoning 
en kelder. Compleet met voorzieningen 
Huurprijs ƒ 3800,- p/mnd. 

GELEEK, RIJKSWEG ZUID 

Winkelruimte ca. 110m 2 compleet afge¬ 
werkt met o.a. pantry, toilet en achterin¬ 
gang. Huurprijs ƒ 1135,- p/mntf. 

GELEEK, MAURJTSLAAN 

Winkelruimte/showroom ca 325 m 2 op 
begane grond en 275 m 2 op verdieping 
alsmede 2 verhuurde appartementen 
(huuropbrengst ±f 15.000,-) Vraag¬ 
prijs ƒ 590.0®!,- k.k. 

Wtlfii,IARei£AIIMAT 


175m 2 metpanfay, kantoor en toilet 
Front 7 meter. Huurprijs op aanvraag 

IAKDGRAAF/KK9MEKHA6EK, HEIGAKK 

Winkelruimte ca. 50 m 2 met ruime bo¬ 
venwoning. Pronte meter. Kelder ca. 70 
m 2 . Vraagprijs ƒ 175.000,- k.k. 

KUTH, STATIOKSTRAAT 

Winkelruimte ca. 600 m 2 met bedrijfs¬ 
ruimten ca. 200 m 2 en royale bovenwo¬ 
ning. Perceelsoppervlakte ca. 2250 m 2 . 
Diverse nevenruimten. Vraagprijs 
ƒ 375.000,- k.k. 

SCHIKVELD, BEEKSTRAAT 

Winkelruimte ca. 110 m 2 , uitstekende 
ligging langs doorgaande weg, hoek¬ 
pand, front ±7 meter en ±25 meter, 
magazijn ca. 45 m 2 met keuken en car¬ 
port. Huurprijs ƒ 1900,- p/mnd. 

VOEREKOAAL, HEERLEHERWEG 

Winkelruimte ca. 70 m 2 met souterrain 
ca. 30 m 2 langs doorgaande verbin¬ 
dingsweg, voor diverse doeleinden ge¬ 
schikt. Vraagprijs ƒ 125.000,- k.k. 


KANTOREN 


BEEK, MAASTRICHT AIRP0RT 

Kantoorgebouw Alpha-Point op bedrij¬ 
venpark TechnoPort-Europe op uitste¬ 
kende zichtlokatie aan de A2 (nieuw¬ 
bouw). Nog enkele ruimten vanaf 250 
m 2 beschikbaar. Zeer hoog afwerkings- 
niveau, ruime parkeermogelijkheden. 
Huurprijs ƒ 205,- p/m 2 p/jr. Oplevering 
juli 1992. 

BEEK, MAASTRICHT AIRP0RT 

Ca. 1000 m 2 kantoorruimte (nieuw¬ 
bouw): ook in gedeelten te huur. Uitste¬ 
kend bereikbaar. Huurprijs ƒ 185,- p/m 2 
p/jr. Oplevering november 1992. 

BKK, WOLFEIKDE 

In geheel gerenoveerde boerderij zijn 
nog een tweetal aparte kantoorruimten 
(92 m 2 ) te huur en (458 m 2 ) te koop. 
Turn-key, hoog afwerkingsniveau, eigen 
parkeerterrein. Oplevering oktober 

1992. Huurprijs (92 m 2 ) ƒ 18.000,- p/ 
jr. Koopprijs 458 m 2 ƒ 725.000,- k.k. 

GELEEK, KRAWIHKEL ZUID 

Direct aan de A2 gelegen (nieuwbouw) 
ca. 1120 m 2 kantoorruimte in units van¬ 
af ca. 35 m 2 . Compleet afgewerkt met 
eigen parkeermogelijkheden. Evt. in 
combinatie met bedrijfsruimte. Huur¬ 
prijs ƒ 180,- p/m 2 p/jr. Oplevering no¬ 
vember 1992. 

GELEEK, MARKT 

Kantoor ca. 200 m 2 met bedrijfsruimte 
ca. 450 m 2 met detailhandelbestem- 
ming. Totaal beg. grond ca. 300 m 2 . 
Vraagprijs ƒ 695.000,- k.k. 

GELEEK, CENTRUM 

Representatieve kantoorruimte ca. 330 
m 2 verdeeld over drie verdiepingen in 
vrijstaand herenhuis. Huurprijs ƒ 2400,- 
p/mnd. 

HEERLEN, PARALLELWEG FASE II 

Ca. 2200 m 2 compleet afgewerkte kan- 
toorruimtem, uitstekend bereikbaar met 
eigen parkeervoorzieningen. Huurprijs 
ƒ 205,- p/m 2 p/jr. Oplevering medio 

1993. 

HEERLEN, AKERSTRAAT 

Ca. 220 m 2 representatieve kantoor¬ 


ruimte. Compleet afgewerkt o.a. voor¬ 
zien van vloerbedekking, zonwering, 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Huur¬ 
prijs ƒ 4200,- p/mnd. 

SITTARD, DALDERHAAG 

Ca. 260 m 2 compleet afgewerkt kantoor¬ 
ruimten, uitstekend bereikbaar met par¬ 
keerplaatsen op eigen terrein. Huurprijs 
ƒ 175,- p/m 2 p/jr. Oplevering oktober 
1992. 


BEDRIJFSRUIMTEN 


GELEEK, KRAWINKEL Z1R0 

Direct aan de A2 gelegen kleinschalige 
bedrijfsruimten in units vanaf 360 m* 
mef kantoren 40 m 2 . Compieet afge¬ 
werkt. Parkeerplaatsen op eigen terrein 
Huurprijs bedrijfsruimten ƒ 85,- p m 2 
pjr. Huurprijs kantoren ƒ 180 - p/m 2 
p/jr. Oplevering eind 1992 

HEBBEN, DE VRANK 

Op zichtlokatie nabij de A2 gelegen be¬ 
drijvencomplex - kleinschalige bedrijfs- 
umts vanaf 400 m 2 met kantoren vanaf 
60 m 2 Compleet afgewerkt, parkeer¬ 
plaatsen op eigen terrein. Huurprijs be¬ 
drijfsruimten ƒ 85,- p/m 2 p/jr. Huurprijs 
kantoren ƒ 180,- p/m 2 p/jr. Oplevering 
eind 1992. 

HOENSBROEK, PASSARTWEG 

Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko) 
voor vele doeleinden geschikt op ca. 
5700 m 2 grondoppervlakte (uitbreiding 
mogelijk). Vraagprijs ƒ 425 000,- k.k. 

KERKRADE, DENTGENBACH 

Op industrieterrein Dentgenbach zijn 
nog een tweetal bedrijfsruimten (625 m 2 
en 515 m 2 ) te huur met kantoren van 
resp. 225 m 2 en 255 m 2 . Huurprijs be¬ 
drijfsruimten ƒ 65,- p/m 2 p/jr. Huurprijs 
kantoren ƒ 145,- p/m 2 p/jr. Oplevering 
eind 1992. 

KERKRADE, H0LZSTRAAT 

Showroom/magazijnruimte Beg. grond 
ca. 525 m 2 , Ie verdieping 265 m 2 . 
Compleet met kantoor, pantry. toiiet en 
carport Evt te huur Vraagprijs 
ƒ 290 000.-k.k 

LANDGRAAF, STRMTHAGEN 

Bedrijfsruimte ca. 500 m 2 met kantoren 
ca. 120 m 2 Voorzien van o.a. verwar¬ 
ming, pantry, toiletten en verlichting. 
Huurprijs ƒ 3900.- p/mnd 

ONDERBANKEN, BINGELRADE 

Bedrijfsruimte ca 576 m 2 met winkel 
ca. 130 m 2 en nevenruimten o a 5 koel¬ 
cellen. Voor diverse doeleinden ge¬ 
schikt. Bijbehorend vrijstaand woonhuis 
met o.a. woonkamer, keuken, bijkeu¬ 
ken, kantoor. 4 slaapkamers, ruime 
badkamer. Perceelsgrootte ca. 1600 m 2 
(uitbreiding mogelijk). Koopprijs op 
aanvraag. 

SITTARD, HANDELSSTRAAT 

Bedrijfsobiekt bestaande uit bedrijfshal 
ca. 240 m 2 , loods ca. 115 m 2 , kantoor 
ca 37 m 2 en royaal woonhuis met op 
de begane grond o.a. keuken, bijkeu¬ 
ken, woonkamer met open haard, slaap¬ 
kamer en badkamer en op de verdieping 
3 slaapkamers met douche. Koopprijs 
op aanvraag. 


HORECARU1MTEN 


HOENSBROEK, HOOFDSTRAAT 

Café ca. 80 m 2 met bovenwoning en 
complete inventaris. Geen brouwenjver- 
plichting. Koopprijs op aanvraag 

SITTARD, STEENWEG 

Lunchroom;petit restaurant ca 65 m 2 
met bovenwoning en overname van 
complete inventaris. Koopprijs op aan¬ 
vraag, eventueel te huur. 

VALKENBURG, OUD VALKENBURG 

Pension, bedrijfsklaar en compleet inge¬ 
richt met o.a. 14 pensionkamers voor 
30 gasten, eetzaal, café, keuken, 3 bad¬ 
kamers, toiletten, kelderen dienstwo¬ 
ning met drie slaapkamers, woonkamer 
en badkamer. Eigen parkeerplaats. Geen 
verplichtingen. Koopprijs op aanvraag. 


BELEGGINGSOBJEKTEN 


WU BESCHIKKEN OVER DIVERSE 
BELEGGINGSOBJEKTEN IN 
COMMERCIEEL ONROEREND GOED 
VANAF ƒ 200.000,-. 


I WIJ ZOEKEN: 


- winkelruimten (te koop of te huur) van 50 tot 1500 m 2 in geheet Zuid-Limburg; 

- winkels op A-1 -lokatie vanaf 60 m 2 in de plaatsen Maastricht Heerlen Roer¬ 
mond, Geleen en Sittard ten behoeve van landelijke winkelketens: 

- Bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2 . 
V&HVASTGOED 


Hulterweg 28, 6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620 


PARTICULIERE WONINGBOUW (SINDS 1976) 
VERBOUWINGEN 

LEVERANCIER VAN KÖMMERLING KUNSTSTOFRAMEN 


tM 


BOUWBEDRIJF 

PHILIPPEN-BREMEN BV 


Brunssum 
Churchillstraat 3 
Tel. 045-256807/256885 


Duitsland 

5135 Selfkant-Süsterseel 
Dechant KamperstraBe 42 
WIJ ZOEKEN 
voor serieuze kandidaten 
BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN 

in prijsklassen van ƒ 250.000,- 
en (véél) hoger in 

GEHEEL ZUID-LIMBURG. 

Heeft u voor nu of op langere termijn 
VERKOOPPLANNEN??? 

Maak met ons kantoor een afspraak om eens 
GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND 
de verkoopmogelijkheden 
van uw pand te bespreken . D664 

TROOST 

ONROEREND GOED 
- HEERLEN. TEL 045-717976 BRUYNZEEL KEUKENS ZIJ 

NUOOKGOEDfcVNp 
VOOR DE LIJN BhL:7 


Speciaal voor bewust levende mensen heeft Bruynzeel 
een sportief aanbod in petto. Van 15 april t/m 2 mei 1992 
krijgt iedereen die een Bruynzeel keuken boven 
ƒ 10.000,- aanschaft...een echte mountain-bike kado 

‘Sten u geen pnjs op de mountain bike, dan is er een vervangend bedrag van 
ƒ 540 - beschikbaar 


■n'f.iiL'i.' mi rif i r.. lui. ij,. JE LEEFT BEWIJST... 

JE KIEST BRUTE ZEEL 

Bruynzeel keuken. Type Silverline. High-tech design Bruynzeel keuken met 
markante, horizontale chroomstrips waann de handgrepen zijn geïntegreerd. 
De Silverline js onder meer voorzien van vertikaal werkende roldeuren 


bruyraael pillet 

kectens/kasten ■lLUI M. \ l" ililzj-i Hollandse 

MMARTOWWAUÏf.T V_> KeUKCIlS »£*£ 

Showrooms: Stijlkeukens, Eikenderweg 77; 
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein 45; 

Heerlen, tel. 045-717555 


Itweede paasdag geopenc, 


T-MEUBEL 

Venlosesteenweg 375-377, 3640 Kinrooi- Kessenich, België, Telefoon 0932-11-565237 


Paaszondag gesloten. 
Paasmaandag van 
10.00-18.00 uur geopend. 


Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 


Te koop winkel¬ 
woonhuis voorz. v. 
gr. werkpl., diep¬ 
vries, koelcel en 
inpandige garage. 
Gelegen in een 
dichtbevolkt ge¬ 
bied. Geschikt voor 
diverse doeleinden. 

Prijs in overleg. 

Tel. 045-213199 


Nederlands meest 
Exclusieve Paasshow 

Op Paasmaandag van 1 1.00 tof 17.00 uur. 


BETER WONEN BEGINT MET 111STIENSTRA 


Stienstra heeft een uitgebreid aanbieding is slechts een beperkt een andere regio? Maak uw wen- 

huizenaanbod in elke prijsklasse aantal genoemd. Vindt u het huis sen aan ons kenbaar, 

in heel Zuid-Limburg. In deze van uw keuze niet of zoekt u in 


MAKELAARDIJ BV. 


EYGELSHOVEN H 

Bungalow met inpand. gar. 
Royale entree. Woonk. ca. 60 
rrv met open haardpartij. Ged. 
dichte keuken met eiken install. 
Bijkeuken. Apart slaapgedeelte 
met 3 slaapk. Badk. met ligb., 
douche. 2e toilet, bidet en dubb. 
v w. Exclusieve mat. Uitst. lig¬ 
ging. 

Prijs ƒ 399,000.- k.k. 6(X)8 

HEERLEN H 

Nabij centrum gel. appartement 
op 2e verd. met lift. Berging. 
Gar. Woonk. met balkon. 
Keuken. Grote slaapk. Badk 
met ligb. 

Prijs ƒ 83.000.- k.k. 6038 

HEERLEN H 

Noord. Halfv rijst woonhuis 
met tuin. Berging. Woonk. 
Keuken. 2 slaapk Mogelijkh. 
voor 3e slaapk Badk. met ligb 
Zolder. 

Prijs ƒ 125.(XX).-k.k. 6019 

HEERLEN H 

Heerlerbaan Appartement op 
2e verd. Berging en overdekte 
parkeerpl. op part. Woonk. ca. 
27 nv. Aparte keuken. 2 slaapk. 
Badk. met douchecabine. 

Prijs ƒ 115.000.- k.k. 5894 

HEERLEN H 

Zuid. Ruim half’vrijst, heren¬ 
huis met gar Voor- en zijtuin. 
Terras. Ruime hal Woonk. met 
open haard. Gesl. keuken. 
Berging. 3 slaapk. 4 mansarde-/ 
slaapk. 2e toilet. Badk. met 
Injb Bergzolder. 

Prijs ƒ 197.1XX).- k.k. 6109 


HEERLEN H 

Weken. Rustig en centraal gel. 
drive-in woning met gar. Tuin 
ca. 15 m. diep. Woonk. ca. 33 
nv. Ruime eelkeuken met 
comb. 4 slaapk. Badk. met ligb. 
en 2e toilet. Dakbedekking in 
1988 vervangen. 

Prijs ƒ 139.500.-k.k. 6126 

HOENSBROEK H 

Nabij centrum, luxe afgewerkt 
halfvnjst. woonhuis met tuin. 
Berging Kelder. L-vorm. 
woonk. Aparte luxe eetkeuken 
met compl. install. 3 slaapk. 
Luxe bet. badk. met douche. 
Vliering. Ged. hardh. koz., 
therm. begl. en roll Dak recen¬ 
telijk vernieuwd. 

Prijs ƒ 129.500,- k.k. 5917 

HOENSBROEK H 

Lotbroek. Woonhuis met tuin. 
Mogelijkh. voor gar. Berging. 
Kelder. L-vorm. woonk. Keu¬ 
ken. Bijkeuken. 4 slaapk. Dak 
recentelijk vernieuwd. 


KERKRADE H 

Terwinselen. Uitst. onderhou¬ 
den halfvnjst. woonhuis met 
gar. Terras/tuin ca. 12 m. diep. 
kelder. Woonk. met parketvl. 
ca. 40 nv. Dichte keuken 
compl. met app. Studeerk. 3 
slaapk. Badk. met douche. Geh. 
kunstst. koz. en dubb. begl. 
Ged. roll. 

Prijs ƒ 249.000,-k.k. 6182 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Rustig gel. 
bungalow met opt. privacy en 
goede bezonning. Gar. Kelder 
en hobbyruimte tot. ca. 52 nv. 
Living met plav. vl. en open 
haard tot. ca. 53 nv. Keuken 
met luxe install. en app. Bij¬ 
keuken. 3 slaapk. Luxe badk. 
Alum. koz. en dubb. begl. Deg. 
afwerking. Opp. ca. 740 nv 
Prijs ƒ 119.000- k.k. 6138 

jabeek h 

Uitst. onderhouden woonhuis 
met tuin. Binnenpl. Weiland en 
div. stalruimtes ca. 2.250 nv. 
Kelder. Woonk. met parketvl. 
en open haard. Gesl. eetkeuken 
met uunrechicomb. Aparte zitk. 
4 slaapk. Badk. Vaste trap naar 
grote zolder. 

Prijs ƒ 289.000.- k.k. 5840 


lil STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV. 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00-21.00 uur. 

Zaterdag van 9.00-18.00 uur. 

Aken maandag t/m vrijdag van 9.(X)-13.00 en I4.(X)-18.(X) uur. 
Zaterdag van 9.(Xï-14.(X) uur. 


Prijs ƒ 335.000.-k.k. 6169 

LANDGRAAF H 

Schaesberg. Halfwijst, woon¬ 
huis met berging. Tuin. Car- 
port. Living ca. 35 nv. Keuken 
met kunstst install. incl. app. 4 
slaapk. Badk. met ligb. Dak en 
spouwmuren zijn geïsol. Hardh. 
koz. Grotendeels roll. 

Prijs ƒ 159,000.- k.k. 6205 

LANDGRAAF H 

Schaesberg. Gesch. woonhuis 
met tuin. Gar. Living ca. 44 nv’. 
Open keuken met install. 
Bijkeuken. 4 slaapk. Hobbyk. 
Badk. met ligb. Geh. hardh. 
koz. en dubb. begl. 

Prijs ƒ 169.000.- k.k. 6202 

Voor inlichtingen 

H: kantoor Heerlen, 

Tel.: 045-712255* 

Kruisstraat 56. 

6411 BW Heerlen. 

Kantoor Maastricht, 

Tel.: 043-252933* 

Wycker Brugstraat 50, 

6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel.: 0949-241-407540 
Jesuitenstrafie 2, 

51 (X) Aken 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Halfwijst, mijn- 
werkerswoning met kelder. 
Eigen parkeerpl. Buitenberging. 
Woonk. Gesl. keuken. 2 slaapk. 
Enig achterstallig onderhoud. 
Pnjs ƒ 102.000-k.k. 6151 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Rustig gel. split- 
level bungalow met terras. 
Tuin. Inpand. gar. Living en 
keuken met luxe install. tot. ca. 
43 nv'. 3 slaapk. Badk. met 
ligb., douche en toilet. Hobbyk. 
Prijs ƒ 249.000.-k.k. 6129 

SIMPELVELD H 

Hulsveld. Goed onderhouden 
halfwijst, boerenwoonhuis met 
voortuin en grote binnenpl. 
Ruime hal. Woonk. met open 
haard ca. 40 nv. Keuken incl. 
compl. eiken install. Eetk. 4 
slaapk. Badk. met ligb., douche 
en 2e toilet. Grote zolder ca. 96 
nv, verdeeld in 2 ruimtes. Stal/ 
berging. Gerenoveerd in 1963. 
Opp. ca. 327 nv. Bwjr. ca. 1930. 
Prijs ƒ 218.000,-k.k. 5914 


SCHINVELD H 

Landelijk gel. woonhuis. Grote 
gar. met werkpl. Kelder. Ro¬ 
yale woonk. met open haard en 
parketvl. Gesl. eetk. met aan- 
rechtcomb. Bijkeuken en serre. 
3 slaapk. Badk. met zitb. Grote 
zolder met 4e slaapk. en div. 
bergingen. Goed onderhouden. 
Opp. ca. 2.000 nv. Bwjr. 1939. 


SCHINVELD H 

ln nieuwbouwwijk gel. vrijst. 
woonhuis met gar. Grote tuin 
ca. 20 m. diep. Doorzonwoonk. 
met open keuken. 3 slaapk. 
Badk. met ligb. en douche. 
Vaste trap naar grote zolder. 
Prijs ƒ 178.855.- v.o.n. excl. 
renteverlies 160 


VOERENDAAL H 

Kunrade. Modern halfwijst, 
woonhuis met zonnig gel. tuin. 
Gar. Z-vorm. woonk. en half 
open keuken met app. tot. ca. 
31 nv. 2 slaapk., moglijkh. voor 
3e slaapk. Badk. Vaste trap 
naar zolder. 

Prijs ƒ 149.500,-k.k. 6163 


VOERENDAAL H 

Kunrade. Goed gel. woonhuis 
met tuin. Gar. Woonk. Open 
keuken met div. app. 3 slaapk. 
Badk. met ligb. Bergzolder. 
Ged. met roll. en dubb. begl. 


/> 


Bf^rj 


Prijs ƒ 269.000,- k.k. 5825 


Prijs ƒ 185.000.- k.k. 


VOERENDAAL H 

Weustenrade. Goed gel. boven¬ 
woning met fraai uitzicht. 
Berging. Tuin. Mogelijkh. voor 
gar. Ruime entree. Verd.: 
Woonk. Gesl. keuken. 2 slaapk. 
Bet. badk. met ligb. Sep. toilet. 
Zolder. 

Prijs ƒ 95.000-k.k. 6210 


De audio/TV oplossing 


Het best geweven tapijt 
Hel mooiste kwaliteitsleei lei wereld 


p.u- - 

V* 4 l ■ 44 * * . 


| Gaarne vrijblijvend Informatie over woning 

i nr. . . *»» • « « <•».» »* ? ** >. 

I .«Af****.*******.*.....****#*••< 

I Straal*..*»^*»»« <H i** M * tt **** t, **<*<^***« t,| f» M . 


»**» * «<» MM < »*»»>« • 
I Telefoon: 


■ In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: 
* Stienstra Makelaardij BV, 

| Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. 

I_ 


Originele ideeën komen van 

KULOWANY 

INTERIEURARCHITEKTUUR - ONTWERP & PRODUKTIE 
Kouvenderstraat 1 72 - Hoensbroek - Tel. 045 - 21 23 70 


ECHT HEERLIJK WONEN IN ECHT-N00RD 

- ——- Eind mei worden 25 comfortabele eengezins- 

woningen in het plan Varenbeuk te Echt opgeley^ 
Vlakbij deze moderne nieuwe wijk ligt een uttgebji 
recreatiegebied, met bossen, campings en water 
sportvoorzieningen. 

Deze goed geïsoleerde woniRgen hebben een gl 
living, 3 slaapkamers en mogelijkheid voor een 
handige hobbykamer. Huurprijzen vanaf ƒ 075,“* p.iïl. 


handige hobbykamer. 

De badkamer is geoutilleerd met een douche en 
ligbad. t . 

Bij eik pand hoort een garage en vaak een grote i 


Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur 
woningen in Echt-noord, plan Varenbeuk. 


Naam:. 


I Adres:. 

Postcode:.Plaats:." 

^.bc vastgoedoeneer . teeioon ; 

Akerstraat 23,6411 GW Heerlen, I Deze bon in een ongefrankeerde envelop opsturen naa • 

Tel, 045-71 20 40 ( ^BC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.^ f 
vnburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 51 


A.S. WEEK VANAF DINSDAG T/M VRIJDAG PAASMEUBELSHOW TOT 
10 UUR 'S AVONDS BH DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT 


2 PAASDAG VERPLICHT 
GESLOTE N 


Topform 

meubelen 
Breng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden nl.: 

• 10.000 m2 verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak); 

• klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; 

• scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; 

• een schitterende en smaakvolle presentatie; 

• een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig); 

• een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - 
Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair - 

Galerie Jan des Bouvrie - Harvink • Hennie de Jong - Young International - 
Metaform - Pastoe - Leolux; 

• een juweel van een slaapkamerafdeling; 

• exclusieve moderne en klassieke verlichting; 

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS 

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, 
Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. 

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. 


100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), 
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT; 

's Maandags vanaf 13 uur geopend. 
Donderdag koopavond tot 21 uur. 
IWIAA QTRI C HT CABERG ERWEG 10 
1 m '- ri »i TEL 043-215585 


DE “mEMO^CTHEN HEBBEN! 

be D zaak voor mensen met een 

BETERE SMAAK! ■ V V.V ;%• vVi • y> ï >*'■>jV;> 

signet li <2 i o 


•S*A 


il»i: i 


TOMZON 

BIJ ONS BENT U AAN HET GOEDE ADRES ALS HET 
GAAT OM KWALITEIT EN SERVICE ! mm 

Deze fraai gelijnde serni-greeploze keuken is 
een parel in uw huis. Deze keuken is in 
diverse kleuren en uitvoeringen leverbaar. 

OPGELET: 

Ons filiaal in HOENSBROEK is 
MAANDAG tweede PAASDAG 
geopend van 12.00 t/m 17.00 uur. 

CTi'W 


fTlmUfclJfiv 

iÏ«I?!ÏÏ]S!ii3[!ot: 

'ïïIiMlKbfr 


ïlïftKH IMUWJU 1 1 

DïiIcSi 

- niMiiw>iiii>: 

EElMilElgii 

ifTi,iCEïlIïïlil 

jJÜÖj TOMZON 


MAANDAG tweede PAASDAG onhwovwooms 

geopend van 12.00 t/m 17.00 uur. krawinkcl oost 

aniin 

TIL 046 - 742JJ6 

• * v y: vuvvv'AV.:.v.'jV.-t;;'V«»• vltr* •tvXtfrjsfjK'. 
KUNT U VINDEN '»;&• 
NHUWSTKAAT 23 
CENTRUM & 

HOINSBROIK ../£< 

til 043 - 21M«* Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten. Wilma Vastgoed 


WEGENS SUCCES 
GEPROLONGEERD! 


ft' jfj^; 

u\Xo«V 0BBICHT K. v. Bronckhorstlaan 42 

Op een van de mooiste plekjes gelegen vrijstaande woning 
met garage en goed gelegen tuin. Bouwjaar 1980. Opp. ca. 
500 m 2 . Indeling: hal, toilet, grote L-vormige woonkamer 
(53 m 2 ), luxe keuken, bar, bijkeuken, berging, overdekt ter¬ 
ras. Souterrain: zeer sfeervolle zaal met bar enz. Ie ver¬ 
dieping: 4 slaapkamers, badkamer m. ligbad en 2e toilet. 
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k. 

HOENSBROEK Verlengde Wilhelminastraat 21A, bouwj. 1991 

Vrijstaande woning met inpandige garage en tuin. Totaal 
oppervl. ong. 200 m 2 , inhoud totaal ong. 550 m 3 . 

Indeling: souterrain: ruime garage, berging en kelder. Beg. 
grond: hal, woonk., m. open haard, eetk. en keuken. 

Ie verdieping: overloop, drie slaapk., badk, m. ligbad, 
douche, wastafel en 2e toilet. Zolder met vaste trap en 
bergruimte. Het geheel is als nieuw. Aanv. n.o.t.k. Vraagpr. 
ƒ 310.000,- k.k. 

Namens onze opdrachtgevers kunnen wij u diverse zakenpanden Ie huur 
en te koop (ook voor belegging) en woningen te koop aanbieden. Zie ook 
onze buitenvitrine. Inl. lel. 046-740555-740535 v.m. 

OFFERMANS F.B.B. B.V. 

en 

OFAS & Co. 

Geleen Rijksweg Zuid 170B. 


Voor onze relaties zoeken wij nog diverse zakenpanden en 
woningen te koop o( te huur. Geen verkoop, geen kosten! 


Mckcrhofafin 


EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN 

ZONWERINGEN 

EN RAAMDEKORATIE 


LEVERANCIER VAN 
LUXAFLEXPRODUKTEN 


Raffinette 16 mm 
Jalouette 25mm 
Plissë 16/25mm 
Horizontale jalouzieën 
Rolgordijnen 
Duette Fashion Shade 
Horren 

Zonneschermen 
Zonnefilters 
Buiten jalouzieën LAMBERTS 
ROLLUIKEN EN 
ZONWERINGEN 
LEVERT AL JAREN¬ 
LANG ROLLUIKEN 
EN ZON¬ 
WERINGEN. 
OAARNAAST 
VOEREN WIJ 
OOK NOG EEN 
AANTAL 

SPECIALITEITEN. 


• Rolbakken 

• Beveillgingshekken 

• Harosol zonneschermer 

• Welnor knikarmen, 
pergola's en markiezen 

• Alulux rolluiken ven 
wereldklasse I AMRFPTQ R0LIUIKENS 

Lr^lWlIJI—li I U ZONWERINGEN BV 

Kantoor: Keerberg 95, Voer end aal, tel: 045 - 750596, 

Fabriek en showroom: Lindelautergewande 21, Voerendaal, tel: 045-752416 


Vorstelijk wonen in Heerlen 


Binnenkort willen wij gaan starten met de bouw van 
deze unieke halfvrijstaande landhuizen 
a.d. Kampstraat in Heerlerheide 


Enkele kenmerken: 

* woonkamer met open keuken. 45 nr 

* 3 slaapkamers + badkamer met ligbad 

* gezellige living door erker 

* vaste trap naar zolder, mogelijkheid 

* ruime garage / berging 

4e slaapkamer 

* v(x>r- en achtertuin 

* goede en voordelige uitbreidings¬ 

* koopsom vanaf 

mogelijkheden 

ƒ. 170.800,- v.o.n. excl. bouwrente 

* aantrekkelijke financierings- 

Vraag vrijblijvend documentatie 

mogelijkheden 

Dil projeki is ontwikkeld door 

Buro Bouwbegeleiding. Ontwikkelling en Management BV BBOM 
ciqumci 

UW NVM MAKELAAR 


Makelaardij O.G., Taxaties 
Hypotheek-advieseentrum 
Ruys de Beerenbroucklaan 28, 
Heerlen 

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur 

Tel. 045 - 715566 


HERENHUIZEN MET CENTRUMLIGGING 


Tussen Heerlen, Sehaesberg en Terwinselen 
ontwikkelt zich in snel tempo een nieuw stadsdeel. 
Modern van opzet, gevarieerd van architectuur en 
met alle voorzieningen in de buurt. Plan Akkerhof 
maakt deel uit van deze stadswijk. "Hecrlerbaan", 
fase I van dit plan, was al snel totaal verkocht. 
Daarom gaan we nu starten met de verkoop van 
Akkerhof II met rwec-onder-een-kap woningen in 
de VSKB klasse. Kr zijn zelfs een paar vrijstaande 
woningen bij. 


Wilma 


Netto maand! 
vanaf ƒ 780 ,- 
afhankelijk v * m 

HM 


Ruim van indeling (3 slaapkamers) met berging of 
garage, een flinke zolder en leuk van architectuur. 
De woningen staan op brede en diepe kavels, dus 
genoeg tuin voor en achter. 

De koopprijzen zijn ƒ 169.230,- v.o.n. Bovendien 
geeft het rijk u belastingvrij ƒ 5.000,- subsidie. Hen 
loonvasthypotheek is mogelijk. Rente 8,3% 


Voor alle verdere informatie: 

Aquina Makelaardij B.V. 

Ruys de Beerenbroucklaan 28 
6411 GB Heerlen 
Telefoon 045-715566 


Ja, ik ben geïnteresseerd in Plan Akkerhof Heerlen. 

() Stuur mij uw documentatie over woningen. 

O Hel mij vooreen vrijblijvende afspraak. 


Naam:__ 

Straat: _ 

Postcode:_ 

Woonplaats: 
Telefoon:_ 


Aan de Julianastraat in Brunssum 
worden een 4-tal riante halfvrijstaande 
herenhuizen gerealiseerd. Deze woningen 
maken deel uit van het plan Dorpstraat/ 
Hofpoel. In dit plan is reeds gestart met 
de verkoop van de 2e fase. De huizen 
kenmerken zich door hun ruimte en 
degelijke afwerking. 

Indeling: 

L-vormige woonkamer ca 37 m 2 , mcl. open 
keüken Garage ca 17 m 2 De 1 e verdieping telt 
3 slaapkamers resp groot ca 14, 9 en 8 m 2 , 


alsmede een badkamer met ligbaden mogelijk¬ 
heid voor 2e toilet De zolder ca. 35 m 2 is 
bereikbaar via een vaste trap. 


Afwerking en isolatie: 

- spouw-, dak- en vloerisolatie 

- hardhouten kozijnen 

- dubbele beglazing 

- woningscheidende wand in spouw 

loos, waardoor eventueel 
contactgeluid tot een 
minimum wordt 'J 

beperkt - 

■ “!.5ia:ü:!!V!Ê:i:!aSÏs ij maülHi, lil'" „«ali 


anker- 

Prijs vanaf ƒ 178.900,- 
v.o.n. tot ƒ 186.900,- v.o.n. 
(excl. een éénmalige rijksbij¬ 
drage van ƒ 5.000.--). Netto 
maandlast vanaf ca. ƒ 735,- 
op basis van Loon Wast Hypo¬ 
theek (rekeninghoudend met 
fiscaal voordeel en 100 % 
«HH financiering). 
. «flO SÊrtk 10092019 


V é 

UP; 


PU || 

p 

1 i ' 1 

! 

1 

IV) STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


Ook kantoren in Maastricht en Aken 


Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen 
Telefoon 045-712255* 

Maandag t/m vrijdag 
geopend van 9.00 tot 
21.00 uur. Zaterdag 
van 9.00 tot 18.00 uur. 


BON 


Gaarne vrijblijvend volledige informatie 
over de herenhuizen te Brunssum, 
Julianastraat 10092019 


Naam. ...... . I 

Adres I 

Postcode. Plaats I 

Telefoon i 

In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I 
Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen 


m 

«Si ■ ■■■< 
Limburgs Dagblad 


Kent uw hypotheek straks 
verborgen gebreken? 

Of kiest u nu voor zo'n glasheldere 
1 hypotheek van de Centrale volksbank 

Bent u op zoek naar een betrouwbare hypotheek en wilt u onaangena¬ 
me verrassingen in de toekomst vermijden? Loopt u dan eens binnen bij 
de Centrale Volksbank.Daar vindt u goede hypotheekvormen met 
diëntvriendeliike voorwaarden. Daarnaast zijn onze hypotheken uiterst 
" "Scherp geprijsd. Let daarom op del 0 zekerheden van de CVB-hypotheek: 


Limburgs 


mm 


Zonw eri n g heeft tegenwoordig meer¬ 
dere lunMIes. niet cfteen .Het zon we- 
Ten*. moor zorgt ook voor sfeer. De 
Suntashion knflcarmschermen zijn zo¬ 
merse s fee r be pot ea Door de kricarm- 
konshuMe b een vr|e doortoop onder 
het scherm mogeftk. Hierdoor b het 
iftermafe geschid abfenasscherm. 


DE MOGELIJKHEDEN 

Door de doordachte konstnJdie van 
de SunfashkDn knikamnschermen b het 
mogeik deze aan te passen aan uw 
süuatte. Op de centimeter nauwkeurig 
Informeer bij de SunfashJon-deater. 


hifll lt salemink 


20 

kantoor - showroom • 6372 AL Landgraaf 
montagewerkplaats TeL 045-314132 fase 049-325667 


R u imwone" 


Rraw 
Indeling; 

Overdekte entree. L-vormige 
woonkamer met erker ca 40 m 2 . 
ind. open keuken. Garage ca 18 m 2 . 
De verdieping telt 3 slaapkamers resp. 
groot ca 15 m 2 ,9 m 2 en 8 m 2 , 
alsmede een badkamer met ligbad 
en 2e toilet De zolder is bereikbaar 
via een vaste trap (ca 36 m 2 ). 

Technische details; 

- spouw-, dak- en vloehsolatie 

- dubbele beglazing 

- hardhouten kozijnen 

Prijs ƒ 235.513, — v.o.n. of 
ƒ 238.513, — v,o.n. 
P ter ceehoppervbkces 330 m? of 405 m*. 
10091079 


Bent u wakker genoeg voor 
onze nieuwe Auronde matras? 

Wie eenmaal heeft gekozen voor het 
Auronde bed, wil nooit meer iets an¬ 
ders. Hooguit wordt de matras een keer 
vervangen... door een Auronde matras. 
Die maakt het bed immers compleet 
De vormgeving ligt geheel in lijn 
met het sdjlvoHe bed. En zoals u van 
Auping mag verwachten, werkt de ma¬ 
tras soepel samen met de verstelbare 
spiraaL Knikt de een, dan buigt de ander. 

DE AUPING AURONDE. BIJ 
O Mf B IJ IN SLAAP TE VALL 


Komt u even kijken in onze winkeL 
Dan kunt u alle varianten in sou¬ 
plesse, veerkracht en stevigheid zelf 
proberen. En ziet u de warme tinten 
waarin de djk verkrijgbaar is. 

Maar er is nog ^en reden om gauw 
eens langs te komen. 

Want bij uw Auronde matras krijgt 
u tijdelijk een zeer betrouwbare wekker. 
En die zult u zeker nodig hebben. 


NA TE MOOI 
E N auping 


ruw< 


lAsm Raadhuisstr. 8 

Galeen 

046-743030 


Keuze url 
Honderden 
kwalneils- 
machines 
van klein 
lol groot 


Specialist in motor-maaiers en machines 
voor gazon - tuin - park en bos. 


Op 2e paasdag ontdekt u in 
Schinnen de machine die 
tuinieren nog plezieriger voor u maakt. 

GROTE SHOW 


Eigen 
service- 
werkplaats 
Oirekt van 
mporteor. 
2E PAASDAG VAM 10.00 TOT 18.00 UUR 

Alles voor het onderhoud van uw. bos, tuin, gazon 

- van spade tot motorfrees; 

- van handmaaier tot zitmaaier 
(meer dan 50 types); 

- van kettingzaag tot \ 

houisplijtmachine; 

- van har* tot v o r Bcut e orm achine. 


Al meer dan 70 jaar 
degelijk vakmanschap 


GIELEN 


Wolfhagen 3 (centrum Schinnen) 
Schinnen tel.: 04433-1995 
§ nwnwWi& 


'A 


Exclusieve landhuizen plan *Achter den Hof 
' S\\V v- 

WW\v-,\ - 

. v%V>v\ u \ . 

- -,V"W 

L\av\\v' 
■ - \ \x\.\ 

\\\V X 


1,1 t 
lil I-. a 

BEL DIREKT VOOR INFORMATIE WANT DE MOOISTE KAVELS ZIJN 
HET EERSTE VERKOCHT 


Opeen1eklaslakatiewofdwislecht»6 gaheei 
vrijstaande landhutzan gebouwd, mat grote tuin 
op riante kavels Hgglngpal zuid. 

Da indeling ia ruintan afaervol mat repiesen- 
tattav* hal, woon/eetkamer van Halst Alm*, 
kaukan an b^kaukan. Garaga inpandig baraik- 
toaar. Op ba vardiap ln g zijn 4 sl aa pk a mers, 
compl e et uilgevoerde badkamer met ligbad, 
douche, «metaM an 2a tollat 


Goede a fwe r king door: 

Hardhouten kozijnen, ramen an 
buitendeuren. 

Isolatieglas op begane grond. 

Extra Isolatiepakket van dak, vloer 
en buitenmuren voor prettig lag» stook- 


kopt?n r ! >id > '.ioo.' ihrutichtrjnhe 

; en o i i,V 


BON voor vrijblijvend» informatie over 
lantlhuizen in Ametanrede 


- C.V.-comblketel mat warmwatervoor¬ 
ziening. 

Uw algen keuze voor keuken, sanitair, 
tegels en binnenafwerking. 

P e rce elopperviakten 420 tot 500 m*. 
Koopprijzen vanal f 275.000,* v.o.n. 


STRAAT - 

POSTKOOE. 
PLAATS _ 
tn ongefrankeerde enveloppe zenden aan: 
Mulleners Vastgoed. Antwoordnummer 1013, 
<6130 VB Sittard Makelaars/taxateurs O.G. 

A. Printhagenstraat 36 Geleen, 

Heerlen, Fossielenerf 

Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., carport, berging en flin¬ 
ke tuin, perceelopp. 310 m 2 . Ind. o.a.: woonk. (7,15x 
3,70), open keuken (3x2). Ie verd.: 3 slpks., badk. 
m. ligbad. Bergzolder. 

Koopprijs ƒ 118.000,- k.k. 

Hoensbroek, Burg. v.d. Kroonstraat 

Woonh. m. gas-c.v. en binnenplaats. Ind. o.a.: woonk. 
(5,20x3,75), keuken,' 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e 
toilet, c.v.-ruimte. 

Koopprijs ƒ 90.000,- k.k. 

Posterhott, ’t Rosterbos 

In fraai rekreatiepark gelegen vrijst. vakantiewoning op 
406 2 eigen grond. Ind.: woonk. met kookhoek, 3 
slpks., badk. en berging. Compl. ingericht. 

Koopprijs ƒ 97.500,- k.k. 

Mooie, uitst. onderh. bedrijfsruimte, omrasterd en 
geasfalteerd voorterrein, div. rolpoorten, keuken, toilet, 
kantoor, bwj. 1976, bebouwde opp. 10.000 m*. Huur¬ 
opbrengst ƒ 210.000,- per jaar excl. BTW. 

Pr. n.o.t.k. 


MET SPOED 

WOONHUIZEN GEVRAAGD 


Geen verkoop - Geen kosten 


046 - 750000 ! 


Op een van de laatste mogelijke lokaties in 
Schaesberg gaan wij 4 fraaie woningen met garage 
bouwen. 

in het b-plan Hoofdstraat/Einsteinstraat komen deze 
woningen te liggen meteen grenzend aan een 
natuurrijk wandelgebied. 

INDELING: 

yanuit een overdekte entree komt u via de hal in de 
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de 
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage 
heeft een pannendak. Op de 1 e verdieping bevinden 
zich 3 slaapkamers en een mime badkamer met 
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via 
een vastp trap en u heeft de mogelijkheid voor een 
4e kamer. , . 

De achtertuinen zijn ca. 23 m diep. 

Prijzen vanaf ƒ 229.000 - v.o.n. 

Inlichtingen/verkoop 
van maandag t/m vrijdag 
_ van 9.00*17.00 uur 


van 9.00*17.00 uur 
en volgens afspraak. 
Zaterdags volgens 
afspraak. 

Edison straart 9, 

6372 AK Landgraaf 
045-316222 


IMI Bureau Beheer 
Hiil Landbouwgronden 

Verpachting BBL-percelen seizoen 1993 

Binnenkort zal worden begonnen met de uitgifte van 
percelen, die voor het groeiseizoen 1993 voor éénjarige 
verpachting in aanmerking komerj. 

Voor éénjarige verpachting komen in aanmerking de 
BBL-perceten, welke liggen in de landinrichtingsprojec¬ 
ten Beesel-Swalmen, Centraal Plateau, Land van 
Thom, Melderslo, Mergelland-Oost, Rijnbeek, Stevol, 
Struchterveld alsmede in het aanpassingsinrichtings- 
gebied rond vliegveld Beek. 

Grondgebruikers die in aanmerking wensen te komen 
voor pacht van BBL-percelen gedurende één jaar in een 
van deze gebieden, dienen dit schrffteiyk aan te vragen 
bij het Hoofd Beheer Landbouwgronden, Postbus 965, 
6040 AZ Roermond. 

' \ 

De aanvraag moet worden ingediend door de bedrijfs¬ 
leiding d.wjL dat indien het bedrijf in maatschap wordt 
gevoerd de aanvraag door de maatschap moet worden 
ingediend. 

U wordt verzocht indien In het afgelopen jaar een wijzi¬ 
ging in de bedrijfsvoering en/of het .adres heeft plaats¬ 
gevonden, dit ook aan te geven. 

Ook zij dte roede gronden van het BBL pachten die¬ 
nen zich «chrtftolijk te meiden Indien zij wederom in 
aanmerking wensen te komen. 

Uw aanvraag dient vóór 18 mei 1992, met vermelding 
van het Landinrichtingsproject, te zijn ingezonden aan 
bovenstaand adres. 

Bij de toewijzing geldt in het algemeen dat: 

- de grondgebruiker niet ouder mag zijn dan 65 jaar 
tenzij er een bedrijfsopvolger is; 

- de te pachten percelen inpasbaar moeten zijn in het 
■ bedrijf voor wat betreft grootte en ligging. 

De verpachting vindt plaats onder normale voorwaar¬ 
den tenzij in het pachtcontract anders wordt vermeid. 
Bij de oplevering per 1 november 1993 dienen de sloten 
in schouwbare staat te zijn. 

Een en ander onder voorbehoud in verband met een 
eventueel te verwachten wijziging van de Pachtwet. 

• ■■ ‘ ; ■ 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagi 


6 vrije sector woningen met garage 

Centrum Nieuwenhage I 

Op een van de mooiste lokaties in het centrum 
Nieuwenhagen worden 6 fraaie woningen met 
garage gebouwd. Aan de Beuteweg tegenover 
plantsoen komen deze woningen te liggen en 
dichtbij bij alle belangrijke voorzieningen zoals 
scholen, winkelcentrum en busverbindingen. 

INDELING: 

Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in 
L-vormige woonkamer mef open keuken, vanuit 
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De g 
heeft een (Pannendak. Op de Ie verdieping bev_ 
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met 
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar 
een vaste trap en u heeft de mogelijkheid voor 
4e kamer. 

De achtertuinen zijn ca. 14 m diep. 

Prijzen vanaf ƒ 225.000,-v.o.n. 


Inlichtingen/verkoop 
van maandag t/m vri 
van 9.00-17.00 uur 
en volgens afspraak. 
Zaterdags volgens 
afspraak. 

Edison straat 9, 

6372 AK Landgraaf 
045-316222 BRUNSSUM HEREN HANDELARE’ 
EN MARKTKOOPLl 
te koop aangeboden 


ELBCTRISCH EN HANDGERBDSCHAe 
ruim 1 milj. stuks, w. o. tangen,boren, boon? 
machines, hamers,zagen, vijlen enz. enz. 

WERKKLEDING, 

zoals overalls, regenpakken, rubber laarzen,: 
parka's, laarzen met stalen neuzen enz. enz 

± 400 STUKS TUINMEUBELEN 

o.a. banken, tafels, stoelen, schommel¬ 
stoelen, campinggasstellen enz. enz. 

TUINGEREEDSCHAP 

diverse werkstelen met verwisselbare 
stukken en vele andere artikelen 

CADEAU-ARTIKELEN, 

w.ó. porceleinen vazen, posters, 
koffiemolens, chinese vazen, 
houtsnijwerk, porcelein, ventilatoren, 
schilderijen, speelgoed en nog veel meer. 1 

ENORME PARTIJ TEXTIEL 2 

w.o. sokken, herenoverhemden. - f 

damesblouses en -broeken, spijkerbroeken,.ij 
spijkerpakken en damesjurken. J 

GROTE PARTIJ J 

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN j 

tegen weggeefprijzen zoals o.a. mixer», stril 
ijzers, wc rol houders, pollepels, handdoek» 
theedoeken, washandjes eri dweilen. 

WITGOED, ruim 3000 stuks, 

waaronder koelkasten, ovens, afzuigka " 
elektrische- en ceramische kookplaten. 

TE KOOP BANKSTELLEN, ^ 

relaxstoelen, zitzakken, hoekcombinatie» i 
in vele moderne kleuren en dessins. •* ..-il 


vaE ANDHtE ARTIKELEN, 
NERGENS EEN GROTERE SORIBUI 
OOK IN AANTALLEN TE KOOP. 


2e paasdag geopend 


HANOI i SONOl HNL MlfMO 

JO RCDIGER bv 


vi ’K: t' n/**r* • 

n;,i j.i 


i ip (ie Bies BB te S< hir*mer ? Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 53 


limburgs dagblad show 


’lk hou van programma’s die passen als een oude jas’ 


Astrid Joosten geeft 
voorkeur aan reclame 


• Astrid Joosten: .Met 
beeld dat de meeste men¬ 
sen van de reclamejon¬ 
gens hebben, komt - denk 
ik - niet overeen met de 
werkelijkheid 

Foto: KIPPA 


DOOR PETER VAN DE KRAATS 


HILVERSUM - Astrid Joosten presenteert sinds enkele 
Weken De Verleiding, het wekelijkse VARA-programma 
over alles wat met reclame te maken heeft. Aanstaande 
dinsdagavond volgt deel zes van het programma dat na 
een aarzelende start loopt als een fraaie, strakke commer¬ 
cial. „Reclame is zo’n wonderlijk fenomeen,” zegt de pro- 
grammamaakster. „Daar kan ik soms echt van genieten.” 


>.Ik heb reclame altijd al leuk ge¬ 
vonden,” vertelt Astrid Joosten. 
»Toen ik een jaar of twaalf was 
zat ik er, samen met mijn zusje, 
al naar te kijken. Dan probeer¬ 
den we bij de eerste beelden te 
raden om wat voor produkt het 
ling. Een commercial is echt iets 
aparts. In dertig seconden tijd 
kloet er een verhaaltje verteld 
Worden. En in die dertig secon¬ 
den wordt zo veel tijd, zo veel 
aandacht, zo veel geld en zo veel 
energie gestoken. Daar zit meer 
in dan in welke speelfilm ook. In 
Principe is het ook het mooiste 
materiaal van de wereld.” 

-.Daarbij komt dat er in Neder¬ 
land nog nooit een programma 
over reclame is gemaakt. En om¬ 
dat we niet de dertiende talk¬ 
show of het veertiende magazine 
Wilden zijn, hebben we voor re¬ 
clame gekozen. Bovendien wil¬ 
len we ook een mooi programma 
maken en reclame leent zich, 
omdat het zo ’glamourous’ is, 
daar uitstekend voor.” 

De Verleiding is opvallend van 
’?pzet. Astrid Joosten loopt rond 
m een immens decor, in een stu¬ 
dio die normaal alleen voor grote 
shows wordt gebruikt. Het decor 
oestaat uit verschillende 'kamer¬ 
tjes’ waarin de verschillende 
onderwerpen aan bod komen. 
»Dat was voor ons nieuw, maar 
Voor de kijkers natuurlijk ook. 
De waarderingscijfers waren de 
^rste keer laag. ’Wat zie ik nou’, 
gullen de kijkers wel gedacht 
hebben. 'Dat is Astrid Joosten. 
Maar ze loopt maar heen en 
Weer?’ Gelukkig waren de waar¬ 
deringscijfers voor de tweede 
uitzending beter. Toen lagen ze 
'Vel op het niveau dat we van te¬ 
voren verwacht hadden. De kij¬ 
kers moesten blijkbaar even 
Wennen.” 

"Ik keek zelf in het begin nog 
Wel even op van de camerastand. 
Mijn benen worden regelmatig 
Vanuit een heel laag standpunt 
gevolgd. Die aanblik was voor 
kiij ook even wennen.” 

Commissariaat 

tijdens de uitzending worden re¬ 
gelmatig diverse produkten met 
kaam en toenaam genoemd. Het 
mam van De Verleiding heeft 
Van tevoren heel goed uitgezocht 
Wat toegestaan is door het Com¬ 
missariaat voor de Media. „We 
Willen natuurlijk geen boetes,” 
le gt Joosten uit. „In principe mo- 
pn we geen reclame maken of 
l °nen. Alleen als het relevant is 
mag dat wel. En als je de kijkers 
duidelijk wilt maken welke re- 
mamegrootheid je deze keer in 
he studio hebt, moet je wel iets 
zijn of haar werk laten zien. 
u an hebben de kijkers zo iets 
Van: ’O, heeft hij dat gemaakt?’ 
f\a de bestudering van de regels 
bleek trouwens dat er best veel 
mag. We hebben ook nog geen 
e kkel waarschuwingsbrief^ of 
p° yan het Commissariaat gehad. 
t,ri Je mag toch aannemen dat ze 
kp het puntje van hun stoel zit- 
mn te kijken.” 


„Ik vind de reclamewereld op 
zich wel leuk. Het zijn allemaal 
vrij open mensen die makkelijk 
te benaderen zijn. Leuk om mee 
om te gaan. Harde werkers in 
een harde wereld, dat wel. Maar 
het vreemde is dat ik het stereo¬ 
type voorbeeld van een reclame¬ 
jongen, dat de meeste mensen 
toch in hun hoofd hebben - een 
snelle jongen met een vlotte bab¬ 
bel in een strak pak - nog niet 
ben tegengekomen. Het beeld 
dat de meeste mensen van de re¬ 
clamejongens hebben, komt - 
denk ik — niet overeen met de 
werkelijkheid.” 


In de uitzending van dinsdag¬ 
avond praat Astrid Joosten met 
een Spaanse reclamemaker die 
in zijn land taboedoorbrekende 
reclame maakt. De Verleiding 
laat niet alleen zijn pro-euthana- 
sie filmpje zien dat in Spanje is 
uitgezonden, maar ook zijn com¬ 
mercial in het kader van een 
condoomcampagne, die werd 
verboden door de Spaanse over¬ 
heid. Verder hebben de makers 
een reclamebureau de opdracht 
gegeven een campagne te maken 
voor een begraafplaats en komt 
het Commissariaat voor de Me¬ 
dia aan de hand van een aantal 
buitenlandse filmpjes laten zien 
wat wel en niet mag in een com¬ 
mercial. 


Jas 


^erkers 


. e leningen van de reclamema- 
ers over De Verleiding zijn ver- 
ee 'd. „De één vindt het pro¬ 
gramma oppervlakkig, de ander 
«^aardig. Maar ja, zij zitten er 
0 in. Je vraagt een arts ei- 
® en 4jk ook niet wat hij van Me- 
iseh Centrum West vind of een 
,r . v bcaat naar zijn mening over 
r-'A Law.” 


„We hebben nu zes afleveringen 
opgenomen. En ik moet zeggen 
dat ze steeds beter verlopen. We 
blijven wel evalueren, dat is een 
doorlopend proces. Daarom, en 
dat klinkt wel gek als ik dat zeg, 
hou ik eigenlijk ook niet van 
nieuwe programma’s. Ik hou van 
programma’s die je passen als 
een oude jas, waar je lekker in 
zit. Aan een nieuw programma 
moet je bouwen en dat kost veel 
tijd. Aan de ene kant vind ik dat 
heel leuk, maar aan de andere 
kant verlang ik toch ook naar dat 
moment dat het programma die 
jas wordt. Maar De Verleiding 
krijgt die kans niet, denk ik. We 
hebben zestien programma’s ge¬ 
pland, meer niet. Het kan na¬ 
tuurlijk gebeuren dat we, zeg na 
twaalf programma’s, zeggen dat 
er méér in zit en we er volgend 
seizoen nog een aantal willen 
maken. Die mogelijkheid heb¬ 
ben we wel. Maar in principe 
houden we het bij deze zestien.” 
De kans dat Astrid Joosten zelf 
ooit nog een keer een produkt 
aanprijst in een commercial is 
zeer klein. „Ik heb nog nooit aan 
een reclame meegewerkt. Waar¬ 
om zou ik dat doen? En het komt 
me nu ik dit programma maak 
ook wel goed uit dat ik nog nooit 
aan een reclamecampagne heb 
meegedaan. Ik ben helemaal on¬ 
afhankelijk en dat is voor een 
programmamaker altijd prettig. 
Ik werk wel eens mee aan ideële 
reclames, voor de NOVIB en 
voor Amnesty. Ik kan me bij¬ 
voorbeeld ook wel voorstellen 
dat ik mee zou kunnen werken 
aan de campagne Lees de Krant, 
als die al zou bestaan. Dat is na¬ 
tuurlijk ook een commercieel 
produkt, maar dan een waar ik 
zelf achter sta. Maar voor de rest 
is er niet veel waar ik reclame 
voor zou willen maken. Het gek¬ 
ke is dat ik voor ik aan De Ver¬ 
leiding begon ongeveer één 
aanbieding per jaar kreeg. Maar 
sinds het programma op de tv is, 
ben ik al drie keer voor een com¬ 
mercial gevraagd.” Veel muziek, nieuws en korte spelletjes 

RTL Radio met reeks 
nieuwe programma’s 


Van on ze rtv-redactie 


HILVERSUM - Voorafgegaan 
door een grootscheepse publici¬ 
teitscampagne gaat RTL Radio 
op vrijdag 1 mei van start met 
een nieuwe programmering. De 
non-stop-muziekuitzendingen 
worden vervangen door gepre¬ 
senteerde muziekprogramma’s, 
nieuwsuitzendingen, weer- en 
verkeersberichten en korte spel¬ 
letjes. 

RTL Radio gaat 24 uur per dag 
en zeven dagen per week de 'be¬ 
tere muziek’ uitzenden, zo deelt 
supervising manager Ruud Hen¬ 
driks mee. De programma’s wor¬ 
den vanuit een nieuwe studio in 
het RTL-gebouw in Hilversum 
gepresenteerd door mensen die 
flink wat ervaring hebben met 
het medium radio. Zo nemen on¬ 
der andere Bart van Leeuwen 
(ex-Veronica), Tom Blom (ex- 
TROS) en Ron Bisschop (ex- 
Radio 10) plaats achter de micro¬ 
foon. Jan de Hoop (presentator 
ochtendnieuws RTL4) wordt 
programmaleider en Mare Ja¬ 
cobs (presentator Bios RTL4) is 
benoemd tot station manager 
van RTL Radio. Ook zij presen¬ 
teren dagelijks een programma. 

De plannen van RTL voor een 
commercieel op Nederland ge¬ 
richt radiostation dateren al van 
een paar jaar terug. Ruud Hen¬ 
driks: „Toen we in de zomer van 
1989 met televisie van start gin¬ 
gen, kondigden we tevens grote 
radioplannen aan. We hadden 
het in die die tijd zelfs over 5 sta¬ 
tions.” Door de drukte rond het 
opstarten van de televisiezender 
zijn de radioplannen volgens 
Hendriks in de ijskast gelegd. 

Onderhuids bleven de plannen 
kriebelen en in juni vorig jaar is 
RTL4 Radio van start gegaan 


met 24 uur non-stop-muziek. 
Toen vorige maand bekend werd 
dat het station een tijdelijke et¬ 
herfrequentie in de Randstad 
zou krijgen, zijn de plannen voor 
een volwaardige zender met ge¬ 
presenteerde programma’s in 
snel tempo uitgewerkt. Zo'n 2,5 
miljoen huishoudens kunnen 
RTL Radio via de kabel ontvan¬ 
gen. Inmiddels is er een contract 
getekend met de Vecai. de over¬ 
koepelende organisatie van ka¬ 
belexploitanten, waardoor de 
programma’s aan het eind van 
het jaar in 4 miljoen huishou¬ 
dens te ontvangen zijn. 


Doelgroep 


RTL Radio gaat zich volgens 
programmaleider Jan de Hoop 
richten op de luisteraars tussen 
de 25 en 49 jaar. „Het is duidelijk 
een andere doelgroep dan de kij¬ 
kers van RTL4. Dat is een veel 
breder publiek. Om die reden 
hebben we ook de 4 uit de naam 
van het radiostation gehaald.” 
De muziek die gedraaid gaat 
worden omschrijft De Hoop als 
de Top 100 Allertijden aangevuld 
met moderne hits. 

„We draaien de betere muziek 
van bands als The Doors, The 
Eagles en Supertramp. Natuur¬ 
lijk zijn er ook nieuwe platen te 
horen. Onze muziek is harder 
dan die van Sky Radio, nieuwer 
dan de muziek van Radio 10 
Gold en volwassener dan Station 
3.” Volgens Ruud Hendriks wor¬ 
den er geen Nederlandstalige 
platen van het genre Koos Al- 
berts gedraaid. „Er zijn voldoen¬ 


de andere stations waar liefheb¬ 
bers van deze muziek terecht 
kunnen.. Ook zullen we geen 
house-muziek, waar ik overigens 
wel een liefhebber van ben, 
draaien." 

De presentatoren zijn alleen tus¬ 
sen zeven uur ’s morgens en ze¬ 
ven uur ’s avonds actief. Na die 
tijd schakelt het station weer 
over op non-stop-muziek. „De 
concurrentie van de televisie 
wordt na zeven uur ’s avonds 
groot en daarbij willen we eerst 
rustig het station opstarten. Op 
termijn zal de presentatie uitge¬ 
breid worden,” aldus Ruud Hen¬ 
driks. 

Ieder heel uur brengt RTL Radio 
drie minuten nieuws en op de 
halve uren een korte nieuwsflits. 
Het nieuws wordt in samenwer¬ 
king met de redactie van RTL4 
gemaakt en gepresenteerd door 
Martin Volder. De weerberichten 
worden verzorgd door Meteo- 
. consult. Ook de nieuwsuitzen¬ 
dingen zijn voorlopig alleen tus¬ 
sen tussen zeven uur ’s morgens 
en zeven uur ’s avonds in de 
lucht. 

De start van RTL Radio wmrdt 
door een grootscheepse publici¬ 
teitscampagne begeleid. Dage¬ 
lijks zullen op RTL4 minimaal 
zeven reclamespotjes te zien zijn, 
die de kijker attendeert op de 
nieuwe programmering van het 
radiostation. Tevens wordt er 
een 06-nummer opengesteld om 
het publiek te informeren over 
de frequentie waarop ze in hun 
omgeving RTL Radio kunnen 
ontvangen. Onenigheid met 
directie over 
programmering van 
de hitparade 


Ferry Maat betreurt 
vertrek bij de Tros 


DOOR MONIQUE BRANDT 

DEN HAAG - „Ik ben na¬ 
tuurlijk heel teleurgesteld, 
maar ik kon niet anders. Je 
moet eerlijk tegenover je¬ 
zelf zijn en zo manier van 
werken kon ik niet tegen¬ 
over mezelf verantwoorden. 
Ik heb mijn consequenties 
getrokken en ben opge¬ 
stapt.” Ferry Maat, hoofd 
popmuziek en amusement 
van de Tros en befaamd 
disc-jockey bij die omroep, 
is nog wat beduusd. Vorige 
week besloot hij op te stap¬ 
pen bij de omroep, waar hij 
bij elkaar ruim 15 jaar heeft 
gewerkt, wegens onenig¬ 
heid met zijn directie. 


Maat werkte dertieneneenhalf 
jaar als disc-jockey bij de Tros, 
totdat hij vier jaar geleden weg 
ging om Radio 10 op te starten. 
Twee jaar geleden werd hij weer 
door de Tros gevraagd voor het 
begeleiden van de programme- # Ferry Maat: ,Jk vind het 
jammer dat ik geen af¬ 
scheid van mijn luisteraars 
heb kunnen nemen." 

Foto: ANP 


ring op radio 2 en 3. Daarnaast 
presenteerde hij op maandag 
nog het radio 2-programma 
’Maat in de morgen'. Vorige 
week was dat programma voor 
de laatste keer te beluisteren. „Ik 
vind het jammer dat ik geen af¬ 
scheid van mijn luisteraars heb 
kunnen nemen. Deze beslissing 
kwam ook erg onverwacht." 

De oorzaak van de problemen 
van Maat is de voorgenomen re¬ 
organisatie op radio 3. Vanaf 1 
oktober gaat de nieuwe zende¬ 
rindeling van start op radio en 
televisie. De gesprekken tussen 
de omroepen daarover zijn nog 
steeds in volle gang. Allerlei va¬ 
rianten worden besproken. Maar 
volgens Maat is het in ieder geval 
zeker dat de radio 3-program- 
ma’s van de Tros voortaan op de 
ongunstige zondag terecht zullen 
komen. Veronica, naast de Tros 
de meest beluisterde radio 3-om- 
roep, zou de saterdag krijgen, zo 
verwacht Maat. 

„Ik ben er sterk op tegen en heb 
er al heel wat heftige gesprekken 
over gevoerd met mijn directie. 
De Tos met de top-100 op de 
ongunstige zondag, een dag na 
Veronica die de top-40 uitzendt, 
dat kan niet. Ik kreeg echter 
geen respons en heb sterk de in¬ 
druk dat in de wandelgangen 
deze deal al lang beklonken is. 
Er is dus slap onderhandeld. Het 
is niet goed om op zondag te¬ 
recht te komen voor een omroep 
die zo sterk is op radio 3. Boven¬ 
dien moet je geen twee hitpara¬ 
des in een weekend programme¬ 
ren. Dit is een slechte zaak voor 
de Tros. Maar ik kon mijn direc¬ 
tie niet overtuigen. We stonden 
lijnrecht tegenover elkaar. Er 
bleek geen oplossing mogelijk, 
daarom ben ik opgestapt.” 

„Het is de juiste beslissing ge¬ 
weest. Ik zou me bij de Tros met 
meer thuisgevoeld hebben. Ik 
zal natuurlijk altijd met radio be¬ 
zig blijven. Het bloed kruipt 
immers waar het met gaan kan. 
Ik heb nu nog geen aanbiedin¬ 
gen gekregen, maar ik ben niet 
bang voor de toekomst. Het is 
jammer dat het zo moest lopen. 
Maar waarschijnlijk ben ik de 
eerste in een lange rij mensen 
die zal vertrekken bij de publie¬ 
ke omroep. Door de reorganisa¬ 
tie zullen zoveel mensen moeten 
vertrekken, dat kan nog heel 
raar gaan worden in radioland.” 


(ADVERTENTIE) Klem m 
meters 

GROOT m 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m ae 

Emmastraat 

voorbij 

ABN-Dank 


Janse Bagge Bend 
op Heerlerbaan 


(ADVERTENTIE) 


Onze nieuwe showroom is 
*t zonnetje in huis 

Gehlen-zonweringen in Sittard nodigt u komende week van 
harte uit op ‘n blije Voorjaarsshow. 

In onze moderne showroom vindt u werkelijk ólles op het 
gebied van totale binnen- en buitenzonwering zoals markiezen, 
zonneschermen, louvre-drapes (lamellen), jaloezieën, rolluiken, 
vouw-/paneelwanden. 

Als u belangstelling heeft, tonen wij u graag ons nieuwe 
bedrijfspand. Dus tot kijk bij Gehlenl 

iWÊ 


binnen-/ buitenzonweringen, rolluiken, vouw- 
/paneelwanden, siertiekwerken, garagepoorten en 
bedrijfsdeuren 
TOrnOZO SITTARD, Fischerpad 9a (handelscentrum Bergerweg ), Tel. 046-510050 # Het team van RTL Radio met Martin Volder, Bart van Gogh, Jan de Boer. Jan de Hoop, 
Jan van de Putte, Tom Blom, Bart van Leeuwen, Mare Jacobs en Ron Bisschop. 

Foto: RTL Hilversum 


HEERLEN - De Janse Bagge 
Bend opent op vrijdag 24 april 
om 20 uur het driedaagse Heer- 
baanfestival in Heerlerbaan. Za¬ 
terdag om 20 uur maken de Clas¬ 
sics hun opwachting in de tent, 
die staat op de parkeerplaats van 
La Diligence. En op zondag 
treedt van 14 tot 20 uur Fietse- 
freem op, voor de gelegenheid 
versterkt met Frans Theunis van 
de Nachroave. Het festival wordt 
georganiseerd door de voetbal¬ 
vereniging RKHBS. 

Inlichtingen zijn te krijgen bij 
Café ’t Trefpunt, Heerlerbaan 
155, telefoon 045-412273. 

Vanaf Heerlerbaan rijdt een bus- 
pendeldienst naar de tent. 


(ADVERTENTIE) 


SHOW BIJ PERIDA 
2e PAASDAG OPEN, 12-17 UUR 

rmrirlo vijfhuizen 
U uVllld HEERLEN 

1° |; S 1 G N 1 o I s T E R W IJ K 

INFORMATIE,TEL: 02508-1044 


Limburgs Dagblad 
'I 


‘Advertentlecombinatle van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor Informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072*196314/206/292 fax: 072-113295 


LTS® 

■M 


W. A. Ml 

tl WADDENEILANDEN 


Ameland th. stenen bungalow en stacaravan. Terschelling 
1 th. mobiele bungalow en stacaravan, volledig ingericht. 
Vrij voor 11-7 en na 22-8. Int. 05180-1206 (niet op zondag) 


VOORJAARSKRIEBELS I 

Hetsvak. Texel 5 dgn ƒ 258,- 8 dgn / 429,- H.P. + flets 
Hotel Dijkstra, de Koog, Nikadet 3, Tel. 02220-17357. 


TERSCHELLING/AMELAND. T.H. gr. luxe sta-caravans, 2 
en 3 slp.kmrs, w. water, kl. tv, radio, vrij voor 4-7 en 
na 15-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. 


TERSCHELLING. Hotel Thalassa’ centraal op het eiland 
met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., zonne¬ 
terras, biedt u arr. v.a. ƒ 150,- ind. ontbijtbuffet, lunchpak¬ 
ket, dHiers en Hete. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,8891 HS 
Mttsiand. Tel. 05620-8850. Fax. 05620-8299._ 


Wie.. .waar.. .wad... ? 

Hotefatfrangementen met actieve natuurcursus verzorgd 
door EcoMare. Bel voor meer informatie VW Texel 02220- 
14741 of b.g.g. Hotel Boschrand 02220-17281 en vraag 
paar de HotelNatuurVakanttefolder. 

HotelNatuurVakantie op Texel! 


TEXEL, de Koog, 
hotel BOSCHRAND. 5-dg. 
arr. HP / 205- p.p. Ind. fiets 
en 50% kort op subtr 
z w e m b ad (nrui.v. 21 
Tel. 02220-17281. Vakantie op TEXEL? 
K om fat m ei of joall 

/• lot 25 k, korting | 
\-°P xomgrprtteen. I 

Aanzienlijke kortingen op 
onze zomerprijzen! Voor zor¬ 
geloos genieten in 4- en 5- 
sterren bungalows en appar¬ 
tementen schrijft of belt u 
nu naar 


«TE 
O <*> O o o 

§ièp 

«■g® 00 
o e 
Sz£ 


GRONINGEN 


«4 i Q c 
DuOnnH’cUi 

S 3 Pvl fN Q VO-C 

SI®_ooE3o_c 


"B®°° 

BI Sffl-s 2 B-sS-si 


5? o fs o n 
ÖQ.i-hU. 


DRENTHE 


BUNGALOWP. NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk., 
bung.’s. Geh. jr. luxe bung.’s t.h. Inf. en kl. folder: Heem- 
raadscriapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940. 


GROEPSACCOMODATIE, 
te huur è ƒ 5,- p.p.p. nacht in prachtig Drenthe. 

Alle vooiz. 4****, ANWB. Volgeb. v. 12 juli tot 29 aug. 
”De zorg vliedt”, Wateren, gem. Diever. Info. 05612-1368. 


U zoekt rust en ruimte te midden van bos en hei. Van part. 
th. een stacarv. in midden-Drenthe tel. 05919- 49278. 


M.i.v. mei 1992 in Drenthe: 
RECREATIEPARK ERMERSTRAND, 

10 km v.a. Emmen I Camping 15 ha.opp., glashelder water 
27 ha., speel- en zonneweide 12 ha, lengtestrand 1300 m. 
T.k.: LUXE RED CEDAR CHALETS, standplaats 15 x 15 m 
T.h.: seizoenpl., toeristische plaatsen en 6 pers. chalets. 
Speciale plaatsen voor campers aan het water. 
"Sportieve recreatie in een spetterend decor” 
Steenbakkersweg 3, 7843 RM Erm. 

Voor info. kunt u bellen: 05915-64013. 

OPEN HUIS: Ie EN 2e PAASDAG VAN 11.00 -16.00 uur. 


Recr. bungalow en 
stacaravan met douche, wc. 
In Drenthe. Voor-naseiz. 
hoge korting 05999-65072. 


ZEELAND 


*VW BROUWERSHAVEN 

Voor de leukste voorjaarsarrangementen o.a. beautyfarm, 
creatief div. korte cursussen, sportduiken ook voor 
beginners, natuurexcursies, zeilen óf het 
kennismakingsarrangement. Vraag folder 01119-1940. 


RUIME 

KAMPEERPLAATSEN 

& 

•gróte visvijver 
‘recreatieprogramma 
•gelegen in mooie omg. 
RECREATIECENTRUM 
STELLEPLAS 
Heinkenszand-Zeeland 
TELEFOON: 01106-2260. Vrijst. vak. won. in Z. Limb. 
4-6 pers. Huur p.wk. 500,- 
all-in. Tel. 04493-3899. 


VAKANTIE BUNG's op privé 
terrein rustig geleg. in bosr. 
omg. en 10 min lopen 
naar centr. Valkenburg. 

Het gehele jaar geopend. 
Voor inl. 04406-13052. 


JONGERENVAKANTIES 


KINDER " DOEKAMP " DRENTHE 
ca. 6-10 j.: 11-14 j.: 14-16 j.: aktieve jeugdvak. natuur en 
spet program., huifkartocht, eigen zwembad, prima leiding, 
4**** ANWB al 22 jr. Weekperiodes v. 12 juli tot 29 aug. 
ƒ 220,- p.w. voll. verz. Voor info/boekje. Tel. 05612-1368. 
" De zorg vliedt ” jeugdvakanties. Wateren, gem. Diever. 


BELGIË / LUXEMBURG Met Hemelvaart en Plnk^eren 2 lange weekenden 
kamperen aan het Zukfiaardermeer voor ƒ 125,-. Inl. 
KAMPEERTERREIN DE RIETZOOM, 

Kropswolde tel. 05980-22460._ 


HUIFSCHEPEN verhuur speciaal voor de Groningse 
wateren, ingericht voor 6 pers. ƒ 725,- p.w. 
Folder op aanvraag. De Woudbloem tel. 05981-200. 


Er gaat niets boven Groningen 
voor een keur aan 

CAMPINGS, DAGATTRACT1ES, G ROE PSVERBLIJVEN 
Vraagt u de gratis folder aan 

Naam:.-. 

Adres: ... 

0G/woonpiaats:.... 

WV Groningen, Naberpassage 3,9712 JV Groningen. 


GELDERLAND 


•NIEUW* LUXE APPARTEMENTEN (ook w’kend/midwk) 
op de Vel uwe.'De Bosrand' Vaassen. Stacar. Kamp. pl. 
Overd. verw. Zwemb., tennisb., recr. progr. 05788-1343. 


Hotelvakantie Veluwe. 

3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half pen¬ 
sion, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paardrijden. 
Info: Hotel Bosoord Loenen. 05765-1264. 


CAMPING DE SCHERPENHOF TERWOLDE, 
een ideale vakantie voor het hele gezin aan de rand van de 
Veluwe met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr., bow¬ 
ling, bistro en disco. VERHUUR VAN STACARAVANS 
ƒ 575,- p. wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET/DOUCHE- 
GEBOUWEN. Zie ook VW of ANWB-gids of bel voor een 
folder 05717-1731. _ 


NEEDE. Aktief in 't Groen 
fam. camping ’t Klumpke, 
verw. zwemb., viswater, 
bung.-trekkersh.-kampeerpl. 
HemetvyPinkst arr. f 175,-. 

Info/opgave 05450-91780. Qaaetmeer. te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS. 8- 
panu vrijstaand met privé aanlegplaats. Rustig g e lege n , 
direct awi open vaarwater in uniek merengebied. Ook ver¬ 
huur pMbodemschepen. fol. (05154) 3366._ 


zoeken voor deze zomer SURFINSTRUCTEURS/ 


Ir-.TKit' :X> KKl tOI -w.i I J11.O,t«. 


cpgeteid Leeftijd: 17 t/m 24 jr. Bel voor info. 05663-1392. 


2EJLSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jaar een vertrouwde 
neem. Zad- en surfcursussen voor de jeugd, volwassenen 
en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: 

inl. en folder 05663-1392. _ 


; EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG 

Genieten van schone lucht en fris water bij de ANWB 
erkende zeüscholen, NJHC Herberg’lt Beaken'(voor jeu( 
en gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21 jr). Bel 
voor een folder 05154-2258/2363. 


Rustig gelegen met veel ruimte en privacy 
4* BUNGALOWS met c.v. en openhaard. Gehele jaar 
dsopend. Nog plaats in het hoogseizoen. Bel voor gratis 
brochure 05960-93190 of tijdens kantooruren 050-346841. 


; T.h. in BALK 5* villa s, 
9-p., a.h. water. Met sauna, 
solarium, Whirlpool, cv., tv, 
waa/afwasmachine. Vraag 
de uigebreide brochure I 
HOGENBOOM Recreatie, 
02977-45797, fax 41309. 


* Hotel-Restaurant „1 WAPEN VAN OOTMARSUM" 
Een ueraoo rt fte ervaring in huiselijke sfeer. 

Tal: 05419-91500. Spec. arr. De folder ligt voor u klaar. 


ÖMMEN. Niger, stacar.'s op vak.centr. Bestmenerberg m. 
overdekt en buite nz wem b . Recr. teem. Mei v.a ƒ 145, jurx 
ƒ.225, juK ƒ 375 p.w. Vrf voor 18/7 en na 22/8.05274-1267 


TWENTS FIETSARRANGEMENT. 

Maak kennis met het geheel vernieuwde 
‘ HOTEL TUBBERGEN in het mooie Twents-DuMs 
trensgebied. 5*dgs. arr an gement è ƒ 280,- ind. 
GRATIS FIETS EN 4- GANGENDINER. Ale kamers met 
frfd, douche en tote t Grotestr. 34, teL 05493-1480. 


KAMPEREN? 

Bespreek uw plaats op 
de gezellige familkcamping 
van het Ostara Vakantiepark 
De Biltae Duinen in B lit¬ 
ho ven. Gelegen op de bos¬ 
rijke Utrechtse Heuvelrug. 

Elektra-aansluiring, prima 
sanitair, wasserette. 

Eigen verwarmd zwembad 
met spannende watergüj- 
baan, gezellige horeca op het 
park. 

Uitgebrekt l e aeaci ep r o- 
gramma in het hoogseizoen. 

. En ook dit jaar weer de 
OSTARA Speloakeldagen. 


Burg. v.d. Borchlaan 7, 
Bikhoveri. 030 - 28 67 77. L LIMBURG 


GEZINSCAMPING "De Ruige Hoek”, verw. zwem- en 
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, recr. team. Ook t.h. 

5 pers. chalets. Maasbree (bij Venlo) 04765-2360. 


Gezel. GEZ. CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6 
pers. stacar. v.a. ƒ 375.- p.w. all-in. Acc.: zwemb., speel¬ 
tuin, kinderboerderij, pony’s, bar. Inl.: (04492) 1822. 


VALKENBURG, Gezell. Fam. Pension ’LOUSBERG’, 
10 min. van centr. Prijs v.a. ƒ 32,50. Tel. 04406-12624. 


Hotel Rest. VULERHOF. 04454-1710 Vijlen - Vaals. 

Hotel Rest. MERGELLAND. 04454-1459 Holset - Vaals. 
L/O 40,- H/P 55,- Tev. verh. vak.woningen ook aangep. 
gehandicapten. Vraag prospectus. _ 


4-6-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR 
Camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Valken¬ 
burg. VOORDEEL van 27 juni tot 11 juli en van 22 aug. tot 
5 sept. 2 wk. v.a. ƒ 550.-.Nog pl. voor eigen tent of caravan. 
Int. 04492-2044. 


Hotel de Oude Hoeve Arcen Nrd.L 

Een bourgondische ervaring in huiseiyke sfeer. 
Geniet van ons gastvrije hotel met luxe kamers voorzien 
van TV en telefoon. Nabij Thermaatbad en Kasteeltuinen. 

Bosrijke omg. met wandel/fietsroutes. 

DIVERSE VAKANTIE ARRANGEMENTEN. BEL EVEN 
VOOR DE GRATIS KLEURENFOLDER: 04703-2098. 


8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ƒ 495,*. Heen- en 
terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. en d. + 
t, zonder bus v.a. ƒ 370,- p.p. Alléén 3 bust v.a ƒ 445,-. 
Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 
GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017. 


CARAVANS te huur. Pracht, natuur bij la Roche (Arden¬ 
nen) op kl. camping, 100 km. v. Maastricht. Ook m. eigen 
tent of car. Tel.: 09-3284411488. 


DAGJE BELGIE ? 

Bel eerst DE RECREATIE TELEFOON - 06-9575 (50 cpm) 
voor Walibi (code 820), de Zoo (825), Bobbejaanland (828) 
of Mini Europe (830). 


FRANKRIJK 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagin 


DUITSLAND 


VAARVAKANTIES 
OVER DE MOOISTE RIVIEREN V 
EUROPA 

Keuze uit verschillende 5-, 8- en 10-daagse cruises 
de Rijn, Moezel en Nee kar. 

Onze comfortabele cruiseschepen de ’Mr. JAN ELS 
en de 'ESMERALDA' hebben ruime salons en ge 
hutten, voorzien van douche en toilet Vraag inlichti 
uw ANVR reisbureau of vraag een gratis prospect»* 
B.V. WATERTRANSPORT, Groenendaal 35 A. 3011 
ROTTERDAM. Tel. 010 - 411.86.60. Lid ANVR en 


BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. a-d. 
Alle kamers met do/wc/telefVktv: H.P. v.a. DM 45,- p.f 
v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned.) of schrijf ons 
voor een folder: HOTEL L’EUROPE***, Mainzerstr. K 
D-5407 Boppard, telef. 09-49 6742 8020. Fax: 8021 
Fam. A. Potharst. '3 


Stap eens over die drempel! 

Lang weekend Sauertand Eifei Ahrdal. Ruime v 
voor ALLEENSTAANDEN.. in bosr. opgev. 053-77- 
Vertr. 8 mei. Info Samen Uit 
in Duiven 08367-67028 KAMPEREN? 

Bespreek uw plaats op 
de gezcDige familiecamping 
van het Ostara Vakantiepark 
De Krabbeplaat te Brielle. 

Gelegen aan het Brielse 
Meer en vlakbij het Noord¬ 
zeestrand. 

Elektia-aaiuluiting, prima 
sanitair, winkel, wasserette. 

Surfen, zeilen, vissen, 
zwemmen, eigen haven en 
surf-oever, gezellige horeca 
' op het park. 

Uitgebreid recreatiepro- 
gramma in het hoogseizoen. 

En ook dit jaar weer: de 
OSTARA Spektakeldagen. 
Oude Veerdam 4, Brielle. 
01810- 123 63. Nog geen camping besproken? CAMPING CONTACT 
reserveert op 40 campings STACARAVANS, chalets, 
bung.terrten en plaatsen. Gratis brochure 02507*14746. 


APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE 
in Normandlë, Bretagne, Vendée, en de Middellandse Zee 
Topic Travel Autovakantie-gids: 070-35.033.09 (lid SGR). 


BRETAGNE/NORMANDIE (U bent er zo). Goed verz. won. 
Ook nog in hoogseiz. Interzon-Vakanties: 080-241064. 


Goede vak.woningen, bung.parken en stacaravans. 
VERDIÉN 1 WEEK GRATIS VAKANTIE! 

Bel 085-257800 SEJOUR EN FRANCE voor inl ./gratis gids 


Div. JONGERENREIZEN busr.+ tent, direct a. strand. 
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471. 


ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES voor gezinnnen. 
In Zuid Fr.: compl. inger. caravans en bung. tenten + sport/ 
spelprogramma’s. Aantrekkelijk en betaalbaar. 
EUROSPORVAC tel. 078 - 414562. 


I.R.S.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O. Frankrijk: 
Ardöche, Gard, Vauduse, Dröme, tel. NI. 040-570619, tel. 
Fr. 09-3375391652, fox: 75391049, Nederlands sprekend. 


JONGERENCAMPING Cóte d’ Azur 10/17 dgse. busreizen 
v.a. ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


COMFORTABEL KAMPEREN***SOLAIRE Int Holldays. 
Huur voordelig STACARAVAN of TENT op kwaliteits- 
campings! Reisburo SCHNIEDERS*05910-15075. 


FIETS-HOTELTOCHTEN in Dordogne en Béam. Een 
onbezorgde aktleve vakantie KETA-TOURS 020-6235821. 


BUNGALOW-TENTEN. Compleet ingericht + flets op 
mooie campings in Z.Fr. KETA-TOURS 020-6235821. 


SPANJE 


GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn. ma. + vr. a| 
ƒ 199,-. Luxe 3-sterren hofel mei 15-18-22 ƒ 299,- 
apr/mei va. ƒ 299,-. Boosten Reizen, lid SGR 045-2 


Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a 
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-7647t 


Playa d’ Aro JONGERENCAMPING 10/17 dgse 
v.a. ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


-i 

Appartementen Picasso Benidorm. 

Het beste met de meeste service. Vraag folder met 
ma. t/m visdag 9.30 -17.00 uur. 

LISMAN " PICASSO ” tel. 030-328212. } 


Winstpakker, 24 april, 4-8-11-18 mei spec. aan 
hotel Papi in Malgrat de Mar. Goed familiehotel met 
50 m. van zee, kamers met badk. en balkon, 10 
busreis voor de ongelooflijke prijs van ƒ 275,-. Bijk. I 
Royal Class ƒ 40,-. Gar.fonds ƒ 10,- en adm.kosten f. 
Dit is slechts een van de vele aanbiedingen uit de tal 
van SOLMAR TOURS. Meer dan 40 hotels 
extra voordelig te boeken door rechtstreekse verkol 
1, 2 of 3-sterrenhotels, van april tot oktober. * 
Rel 040-460560 en vraag die gratis folder! 


COSTA BRAVA-Blanes. 
Vakantiewoningen te huur. 
Auto*bus*trein*vliegtuig. 
CódaB Reizen: 050-415210. 


\\\\\\\\v\\\\\\\\v 


Doen...in elk seizoen! 
Even uitblazen! 


Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241. 
H.P. Weekend v.a.ƒ210,- WeekArr. v.a./630,- p.p. Kamers 
bad/douche. WC, KTV, tel. Overdekt verwarmd Zwembed. 


WV Het Geuidaï, tel. 04406-13592 j^j 

Etn driedaags arrangement vanaf j 95, p.p. *- Spanje busreizen, 10 dgn. 
v.a. f 395,- p.p.; 17 dgn. v.a. 
ƒ 614,- p.p. Gratis folder 
GEBO REIZEN 038-544968. 


Costa Brava v.a. ƒ 225,- 
Barcelona v.a. ƒ 225,- 
Salou v.a. ƒ 240,- 
Costa Blanca v.a. ƒ 265,- 
Retourprijzen per pers. 
(bijna) dageiyks naar 
Spanje, 29 bestemmingen. 

Luxe bussen toilet - 
video - airco • royal class 


Stenen Vakantie Bungalow 
te huur/te koop in bosr. omg. 
in de DORDOGNE. Vrijst. 

4 pers. 033-941386. 


ARDECHE. Caravans v.a. 
ƒ 195,- p.wk. all-in. Inl.: 
04406-42428. 


STA-CARAVANS in de 
Ardennen en Ardèche v.a. 
185,- all-in. 04406-42428. 


Iberbus 

020-6241010 


VOORDELIGE 
cursiereizen naar 
co aan de Adriatische 
Diverse excursi 
den o.a. naar Rome, 
ce, Venetié en Ravet 
10 dgn met vertrek 


Ook diverse vertre 
juli. Toeslag 
ƒ 195,-. Gratis folder 
nemiHIér Reizen 
ANVR), tel. 08880-5 


ITALIË 


[ 


DUITSLAND 


[ DIV. BINNENLAND 


DAGJE UIT ? 

Voor tips en alles over attractieparken, 
dierenparken en kastelen bel: 

DE RECREATIE TELEFOON 06-9575 (50 cpm), 


1 


ZUID-HOLLAND 


1 Hotel AAN ZEE’. Nog vrij juli/aug. Gezinskamers v.a. 295,- 
p.p.p.week, met ontbijt en diner. Vr. Folder. 01719-12919. 
Par. Boulevard 206 2202 HT Noordwtjk aan zee. 


NOORD-HOLLAND 


U MUI DEN. App. a. zee Voll. inger., voorz. van k. tv,stereo, 
open haard eet !nd. zwemb./ sauna. 02550-20629. 


ANWB - DE OUDE BOOMGAARD 
Provindaleweg 5a, Otxlkarspel, heeft óók in het hoogsei¬ 
zoen nog caravanplaatsen vry. Trekkershutten en 2 woon¬ 
huizen! Eigen zwembaden - aan viswater., 8 km. van zee! 
Tel. 02260-12785. 


HEILOO-BUNGALOWPARK HET CAENOORP’ 
Vrijst 6-pers. bungalows, ANWB. veel privacy, speeltuin, 
speelweide, kinderboerderij, vrij voor 11-7 en na 29-8. 
jnL/tolder: 072-330512. 


SAMEN GEZELUG NAAR 

' LINNAEUSHOF 

‘ EUROPA'S GROOTSTE 8PEELTUIN 

~m EEN DAGVULLEND ATTRAKTIEPARK 

g eto g en in BENNEBfiOEK aan da 
rjrr! \ N20B Haartom-Utaa. 

. j ALL-IN tartol f 9.— P P 
J J v jffl (uitgezonderd motoraketlefs) 
\*T«|P7 OPEN «« 5 otdober: 10 00-16 00 uur 
INFOLIJN: 02602 47624 


FIETSVAKANTIES_J 


In onze FRANKRUKGIDS vindt u ca. 40 
fietshoteltrektochten met h.p., bag.vervoer en keuzemenu. 
Prijzen: 8 d. v.a. ƒ 675,10 d. v.a. / 895 en 15 d. v.a. 
ƒ 1395. In de EUROPAGIDS vindt u ca. 20 tochten in 
Nederland (o.a. fietsen en zeilen), Engeland, Portugal, 
Italié, Tsj.Slowakije, Bulgarije en Cyprus. Prijzen vanaf 
ƒ 600 (7 d.). Voor alle inlichtingen: 053-303435. 

Eigen-Wijze Reizen 


Het kleine 

——-vakantieparadijs in het 

Hotel Am Berchang mooie Bad Bentheim. 


Schitterend op de zuidhelling gelegen vakantiehotel met de 
gastvrije, persoonlijke toets. Restaurant, bar, café-terras, lounge, 
hotettuin, binnenbad (29°C) en relaxeenter. Ruime kamers er) suites 
met alle denkbare comfort Eigen fietsverhuur. 

Weekend- en meerdaagse vakantie-arrangementen, zoals: 


Luxe 5-daags arr. (4 n.) HP v.a. DM 298.- p.p. 


Postbus 1412, D-4444 Bsd Bsnthslm 
Bsl 00-49^922^047 voor gistls toldsr, tmx 09-4S.5822.4d67. 


BÓPPARD. Hotel GARNI. 

Alle kamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- p.p.p.n. 
Tel. 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreken Ned. 


EGGEGEBIRGE/SAUERLAND 
T.h. bungafows v.a. 2 t/m 7 p. in rustig park. Ned. beheer. 
Wandel- of excursiegebied, ca. 250 km. va Arnhem. Spec. 
korting in mei of sept. Info/doc.: C. Hage, tel. 05753-2098. 


Comfortabele VAKANTIEWONINGEN ook in Oostenrijk! 
Brochure via Reisburo SCHNIEDERS*05910-15075. 


AKTIEVE VAKANTIES Action Adventures org. 
aköew’ends/doevakanties. 
Bel v. kl.br. 073-570679. 


INTO AFRICA: 02154-16650 
Akt. safari in nov. '92 
Wildwatervaren, kanoön, 
bergbeklimmen, duiken. 


TSJECHOSLOWAKUE 

RUSLAND 

CYPRUS 

GRIEKENLAND . 
ZUID-SPANJE 
(berg)wandelen, fietsen 
kanoén, diverse data. 
NIEUWE BROCHURE 
TOPO-AKTIEF 085-457351 


n 


-T i 


JtotettfrossfrGT 
vakantie in 't be re rtattye net over de jgrens 

Het best geoutiOeerde, lue fumlMotel in Bsd Betxheiin met zim heu- 
velacfatige, booijke omcevisg. Kamen met ligtwd, toilet, ktv, num-ber, 
telefoon. Zwembed (29®), «mms, aaiarinm, bowling, bar es KoodHorai. 
Teven* fietsverhuur. 

Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p. 

Ind. elke dag gevarieerd ontb ij tb uf fet en culinair diner. Eveneens aan- 
tiekkdijke wettend - en 6-daagae arrangementen. 


PUBITAL PROMOTIONS 
CAMPINGS AAN HET GARDAMEER. 

N. ITALIË EN FRANKRIJK. 
KAM.PL VRU VOOR 20-07, NA 15-08 
.. INL & RES. ^950638. 


JONGERENCAMPING Adriatische kust, 10/17 dal 
busreizen v.a. 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. ‘ 


l 

Levico- Caldonazzomeer - Ledrome< 
Gardameer - Kalterersee 

200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en 
Vakantie Valsugana. Tel. 03463-51161 (gratis gi 


FLORENCE, 7 dagen al v.a. ƒ 399,-, Rome al v.a. ƒ 
VENETIE, prachtige 8-daagse reis ind. exc. en 
halfpension f 769,-. Florence, Pisa, Lucca en El 
heerlijke 8-daagse excursierels ind. halfpension ƒ < 
Ook binnenkort nog vertrekmogeiykhedenl Bel voor 
reisgids! Speciale Reizen Centrale: 050-145800 
020-6202121 lid SGR/ANVR. 


TSJECHOSLOWAKIJE 


Hotels en pensions in de sprookjesachtige Tatra va 
ƒ 237,- p.w. H.P. Vakantiehuizen v.a. / 59,- p.w.p 
Bataten Travel lid SGR. Tel. 073-425738. 


PRAAG 8dgn. bus, prima hotel l.o., exc. + retsl. v. 
ƒ 325,*, vertrek mei wekelijks; 5-dgse busreis verin 
29-4 ƒ 247,50. Mevo Reizen Holten, 05725-1547. 


PRAAG, 7-daagse busreis al v.a. / 299,-. 5-Dc 
vliegreis ai v.a. ƒ 595,-, 8-daagse axcursiereis 
halfpension en prachtige exc. v.a. / 498,-, MO RA 
Zuid-Bohemen, prachtige 10-daagse reizen Ind. I 
excursie-programma en voipension al v.a. ƒ 699. 
binnenkort nog vertrekmogelijkheden! Vraag | 
reisgids! Speciale Reizen Centrale: 050-145800 
020-6202121 lid ANVR/SGR. 


DRENTE 

PUSZTA RANCH 

Beleef het ook!!! 

OPENDAG - 20 APRIL - OPENDAG 

,.r ‘ 5 ujr 3RATIS r'iden v-'Or de jeugd. 

demc"-> , .'aties Western udmg 

- - . - ■ •• • ■ St'é ' : 


NOORD-BRABANT 


VW MOOI CHAAM 

Een sc hitlierende boertH» omgeving om heerlijk te fietsen 
en te wendelen In de grote attrakBeparken In de drekte 
omgeving voor een dagje uit Campings, bungalows, hotels 
en dagrecreatie met rust gezelligheid en sfeer! 

Vraag intormaBepakket aan: 

WV Chaam, Postbus 6, 4860 AA Chaam. 

Telefoon: 01619 - 1812 . 


3 T C- r. 


1 


s op de Pu,sztd Ranch' 
id-m Th 7eye° Te 1 0£928-’2686 
- ■« 05928-*4414 


DE REISGENOTENKRANT] 
foto: postb. 15, 5600 AA 
Eindhoven. Ook InterreH 
en lOOt a lee nat . reizen. 


• Aan de rand van het Natio naa l Park Dwing o t o rv o kf nuirtefviucht Rnru iiua 
5fort 4* bung-, en ca m peerte n e fo in bosrijke omgeving veel 
Béte-en wmMpadanITwe jaar open 55+ korfetg In voor- 

ap neesizoen (aHeen bun^jTvakarfoepark de WKtzangh. « don f 385. Ook met hd 
WBtaveen 2,7983 RB Ruinen. Voor info kunt u beten: 

0$221-*1227*. Boek nu voor mei dan krijgt u 30% kor*™ 


II 


6 dgn ƒ 385. Ook met hotel. 
FITTURE UNE TRAVEL 
020-822^8.59. Lid SGR. 


KAMPEREN? 

Bespreek uw plaat* op de 
gezellige familkcunping van 
hcc Ostara Vakantiepark 
't WoUsven te Mierïo. 

Gelegen in een uniek stukje 
natuurrijk Brabant. 

Elektra-aansluiting, 
prima sanitair, winkel, was¬ 
serette. Overdekt zwembad 
met "bot Whirlpool", groot 
natuurbad met stranden, 
spannende waterglijbaan, 
vis- en speelvijvers, tennis¬ 
banen, midgetgolf 
Gezellige horeca op het park. 

'Uitgebreid recieatiepro- 
gramma in het hoogseizoen. 

En ook dit jaar weer: de 
OSTARA Spektakeldagen. 
VOORJAARSVAKA 
voor-absolute bode 
10 dagen per 
touringcar naar 
Trutnov in Noord- 


Pustevny in Noord 


Bmo In Zuid- 


PANNONIA TRAVEL heetf 
Inger. tenten-car.-campings, 
vak.won.-app. in Hongarije 
en T^echosl. 08347-83988. 


Karfovice Hn 


Tevens wekelijkse 
data t/m oktober. Ate 
inkl. diverse excursies, 
tis folder by: 

Reizen (SGR, 

, tel. Het kopen van uw «(pn 
rekrattebungalow in Limburg it 
•en goed Idee. Als u tenminste 
geïnteresseerd bent in «mi 
superhoog rendement In 
komblnatie met uitstekende 
rekreatiemoge lijkheden. 

Het kraai in de Limburgs* 
Maasvallei gelegen bungalow¬ 
park *Het Roekenbosch’ heelt 
zich al een aantal jaren 
bewezen. In het eerst* 
v*rkoppw**k*nd zijn «r at m**r 
dan 30 bur^alows verkocht!! 


De prijzen van deze ruime, 
komfoftabele 4- en 6-persoons 
stenen bungalows, geschakeld en 
vrijstaand, zijn beslist laag. Vanaf 
f. 69.500,-kJc Inkl. de kompleet 
nieuwe Inventaris. 

100% Financiering mogelijk. 
Verhuur van uw bungalow • 
desgewenst het hele jaar door¬ 
is In professionele handen. 


VERKOOPWEEKEND 


Pak uw kans! Kom van Goede Vrijdag t/m 2e Paasdag van 
11.00 - 17.00 uur naar Het Roekenbosch om lokatie en 
bungalows te bezichtigen en uw keuze te bepalen. U 
krijgt dan alle informatie over prijzen* rendementen en 0|p 


dijkema 

commercieel 

vastgoed 

Postbus 1182 
7801 BB Emmen 


Ooyensweg 14 
Blitterwijck 

Leegstra 

MAKELAARDIJ 

Zuiderplein 31 
Leeuwarden 
Tel. 058-160500 HONGARIJE 


Jongeren kampeertrektocht Hong.-Tsjet 
Van 5-19 aug. / 970,- YMCA-vakanties 


BudapasL 7-daagse busreis v.a. ƒ 329.8-Daagse var 
de excursiereis v.a. ƒ 599.5-Daagse vliegreizen v.a. / 
Vraag onze gratis reisgids met alle informatie over Vf 
send Andere Vakanties. Speciale Reizen Centrale: 
145800/020-6202121 of vraag uw ANVR reisadviest» 


DENEMARKEN 


DENEMARKEN zo schoon en zo dicht 

Daar moet u zich thuto vodenl 

TROLL TRAVEL, de Deense vkanUewonlnaepecteBM. btedL. 
een ruhne keu» uil meer «Un 6000 woningen, wrepr eld ov* 
Denemarken. Er U kent genoeg, maar boek dan w*l ' nMm A 
Vraag da uitgebreide katalogtu aan en reserveer W) (| 
TROLL TRAVEL bv (lid ANVR Jtekorgantsaioren j 
en Stichting Garantiefond* Refogetden). A 

TroUttrafdeUi 8. 3S32 JB ZWUNDRECHT U 

Telefoon 078-191700 oi 19595S. Telela» 078-191*49- ^ 
H 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 5Ï 


limburgs dagblad televisie en radio zaterdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


AVRO 

*®-00 De huisdierenshow. Korte 
Amerikaanse film. 

•8*10 Naar Timboektoe. 

OB .15 De dag toen alles misging. 

Australische serie. Tim en zijn zusje 
boeten bij hun strenge tante logeren. 
Dat is erg en dabn gebeurt er ook 
nog een ongeluk met de poes van de 
buurvrouw... 

08-45 De Ko de Boswachtershow. 
**•05 Een wereldverhaal. Serie ver¬ 
balen uit de hele wereld. 

3.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

'*•35 Morgen kan ’t beter. Serie over 
berken en gezondheid. 

|»-00 •• Journaal. 

]jj-08 Hollands decor. 

'“•18 Heb ik iets gemist? Compilatie 
v an programma’s van de afgelopen 
*eek. 

'•05 Disneyclub. Kindermagazine. 
8-00 Boggle. Spelprogramma. 

,8 -28 Junior survival 1991. Survival- 
^edstrijden. Vandaag strijden meis- 
J6s van 13 en 14 jaar voor een plaats 
ln de grote finale die in Tunesië wordt 
gehouden. 

“•00 Land inzicht. Toeristisch-histo- 
n sch programma met Roeland Kooij- 
^ans naar de sporen van ons verle¬ 
den. 

JJ-26 AVRO Sportpanorama. 

^•00 (••+TT) Journaal. 

**•25 Kijk op sport. Sportquiz met 
»|Wee teams van actiesporters. 

*■•05 flftminn hnmo Amaril^aanca 


*>•05 Coming home. Amerikaanse 
Speelfilm uit 1978 van Hal Ashby. Met 
3on Voight, Jane Fonda, Bruce Dern 
S-a. Wanneer haar man naar Viet¬ 
nam vertrekt, besluit Sally Hyde in 
bat veteranen ziekenhuis te gaan 
perken. Daar ontmoet ze de verbit¬ 
terde Luke Martin, die voorgoed in 
®®n rolstoel zit. Er bloeit een roman- 
Jte op, maar dan komt Sally’s man 


^2 Glamourland. G.J. Droge be¬ 
doekt o.a. twee grote feesten in 
-Maastricht. 

**•46-01.06 (TT) Paaswake. Paasvie- 
-bog vanuit Amersfoort. 

“••06-01.11 •• Journaal. 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Impact. Actuele documentaire. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden. 

16.17 Bobbie en Onyx. Belgische te¬ 
kenfilmserie. 

16.30 Groentjes. Natuurmagazine 

16.41 (TT) Alfred J. Kwak. Tekenfilm¬ 
serie. 

17.07 Wings. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

17.30 Man about the house. Engelse 
comedyserie. 

18.00 •• Journaal. 

18.19 Vroege vogels. Hanneke Kap¬ 
pen over natuur en milieu. 

18.59 Vijf tegen vijf. Spelprogramma. 

19.29 Jules unlimited. Serie over 

nieuwe techniek en avontuur. 

19.59 Flying doctors. Australische 
doktersserie. Na het zoveelste bijna- 
ongeluk vindt Johnno het tijd zijn le¬ 
ven te relativeren. Het eerste dat hij 
doet is Rowie vragen zijn leven te 
delen. Bovendien wil hij de boerderij 
van zijn goede vriendin Bronwin, die 
aan MS lijdt, kopen. Ook al weet hij 
nog niet hoe... 

20.50 (TT) Oppassen!!! Comedyse¬ 
rie. Anna vindt een gehavende haan 
en neemt hem mee naar huis. Samen 
met Rik verzorgt ze hem, heel stie¬ 
kem. Als Anna en Rik een dag later 
uit school komen, staat opa Henry 
heel lekker te koken... 

21.19 Sonja op zaterdag. Talkshow 
met gasten rechtstreeks uit De Rode 
Hoed in Amsterdam. 

22.14 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.48 Per seconde wijzer. Spelpro¬ 
gramma gepresenteerd door Kees 
Driehuis. Twee spelers in hun strijd 
tegen de klok. 

23.25 De schreeuw van de Leeuw. 

Satirisch programma met Paul de 
Leeuw vanuit Almere. 

00.00 Natuurmoment. Vandaag 
Sprinkhanen in natuurmonument IJ- 
zerenbos bij Susteren. (herh.). 

00.09-00.14 • • Journaal. 


Duitsland t 


Duitsland 2 


JS -00 heute. 

Malanggan. Documentaire. 
r®-45 Medizin nach Noten VI/2. 

'°00 heute. 

^•03 Der Marsch der Kinder. Docu¬ 
mentaire over Roemeense zwerfkin- 

i beren 

,;-45 ARD-Ratgeber. 

'•00 heute. 

^ ** Hitparade im ZDF. Muziek¬ 
programma. 

•55 •• Die bessere Halfte. Spel- 
rogramma. 

-‘•55 Persoverzicht. 

JJOO heute. 

Ia"/! 5 Pr °9 ramm a-overzicht. 

*07 Europamagazin. 

r-30 Wanderer zwischen den Wel- 
•®h. Reportage over ontwikkelings- 

^orkers. 

•15 Der Boss aus dem Westen. 

“-spel van Vivian Naefe. 

Erstens - 

.,-•00 Disney Club. Kindermagazine. 

,^■00 Tagesschau. 

Sportschau-Telegramm. 
Sportschau. Sportmagazine. 
jjOO Markt. 

19 Sn Rudis Tiorshow 

20 rS Pr ogramma-overzicht. 

(TT) Tagesschau. 

•15 •• Musikantenstadl. Muziek- 

s® ramma 

23 ÜÜ Ta 9osthemen-Telegramm. 

Wrjj •• Lotto-trekking. 

22 3 c Ta 9 ®sthemen. 

22 'ij® 0"T) Das Wort zum Sonntag. 

(TT) Ein Flsch namens Wan- 
OOlx n !3 else speelfilm uit 1987. 

Oo‘]« Tagesschau. 

•8 Nur die Sonne war Zeuge. 
anse speelfilm uit 1959 van René 
Qrnent naar de roman The talented 

Ala Riple y van PaLJ l Gegauff. Met: 

1 , ln Delon, Maurice Ronet, Marie 


08.00 Nachbarn in Europa. Informa¬ 
tie en actualiteiten voor gastarbei¬ 
ders. 

09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. 

13.05 Diese Woche. Programma- 
overzicht. 

13.30 Hintertupfinger Grand Prix. 

Tekenfilm van Ivo Caprino. 

14.55 Ein Kind mit Namen Jesus. 

Tv-film van Franco Rossi. 

15.40 Reiselust. Toeristisch magazi¬ 
ne. 


16.15 • • Der heisse Draht zum ZDF. 

Keuzeconcert. 

16.58 Programma-overzicht. 

17.00 heute. 


Ri ° ret e a. De jonge Amerikaan Tom 

mnftt in nnrlrarht «/on Ho inHi 


P'öy moet in opdracht van de indu- 
Ovlfh* ^ reer, l eaJ diens zoon Philippe 
ren d en naar Amerika teru 9 te ke- 
n - ' p . h 'lippe heeft het echter goed 


zin in Italië, en Tom vergeet 
O 2 ie°£ c * racb, 9 ever - 
°2-20-to oe SSChau ' 

. « uschauen - Entspannen 

^ a idbro 6nken ‘ D ' e Grable S un 9 ' n 


17.05 Landerspiegel. 

17.45 ...bittet zu Tisch. Actrice Su- 
sanna Uhlen dekt haar tafel. 

17.55 Die fliegenden arzte. Australi¬ 
sche serie. 

19.00 heute. 

19.20 (TT) Mit Leib und Seele. Duitse 
serie. 

20.15 Martin Held: Was zu beweisen 
war. Misdaadkomedie van Peter 
Weck. 

21.45 heute-journal. 

22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 

Sportprogramma met Michael Stein- 
brecher en o.m. voetbal, ijshockey, 
tafeltennis. 

23.20 SOKO 5113. Duitse politieserie. 
Met: Werner Kreindl, Ingeborg Scho¬ 
ner, Diether Krebs e.a. Afl.: Der feine 
Unterschied. Bij een serie inbraken in 
villa’s blijkt al snel dat de daders 
geen professionals zijn. Wanneer 
een getuige 2 jongens bezig ziet, 
komt het SOKO-team in actie. 

00.05 heute. 

00.10-01.40 Der phantastische Film: 

Sein Freund, der Roboter. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1983 van David 
Greene. Met: Christopher Plummer, 
David Morse, Arthur Hill, e.a. Na ja¬ 
renlang onderzoek heeft de natuur¬ 
kundige Carl Forrester een robot 
gebouwd, die perfect op hem lijkt. 
Deze Michael wordt zelfs door For- 
resters vrouw Dorothy voor Carl aan¬ 
gezien. Maar het Pentagon werpt een 
schaduw op het succes. De militairen 
willen de robot gebruiken als moord¬ 
machine. 


Nederland 3 


RTL4 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjdurnaal-extra. 

18.55 Trekking van de lottogetallen. 

19.00 (TT) Jongens van 15. Docu¬ 
mentaire. 

19.28 Wilde Ganzen. 

19.30 De glazen werknemer. Werken 
aan werk-special over privacy op het 
werk. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Kenmerk. Actualiteiten. 

20.55 Stortplaats. Serie over het mi¬ 
lieu. 

21.15 Een man van alle wijken. Serie 
portretten van vooraanstaande hu¬ 
manisten. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport. 

23.00 (TT) Paasnachtviering van de 
Hervormde Gemeente in Sneek. 

23.58 Een bericht van de Wilde Gan- 


00.00-00.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 
• Sonja Barend. (Neder¬ 
land 2 — 21.19 uur). 


Duitsland 3 West RTL Plus 


10.30 Cursus Frans. 11.00 Cursus En¬ 
gels. 11.30 Briefe aus Grossbritannien, 
serie over Engeland. 12.15 Schatzsu- 
cher, documentaire serie. 13.00 A-Z 
Lifeshow. 13.20 Rafael - auf der Stras- 
se leben, portret. 13.45 Gegen Gewalt, 
documentaire. 14.00 Rückblende: Der 
Fall Vera Brühne, documentaire. 14.15 
West 3 aktuell. 14.20 Das war s - diese 
Woche. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 
Computerclub. 17.45 Meilensteine der 
Wissenschaft, documentaire. 18.00 Ak¬ 
tuelle Minute. 18.01 Hier und heute 
unterwegs. 18.30 (TT) Die Sendung 
mit der Maus, kinderprogramma. 18.58 
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde, regionaal magazine met om 

19.30 Sport im Westen. 20.00 Zeit für 
Tiere, dierenmagazine. 20.30 Die Mar¬ 
quise von O. Monoloog van Hans Jür- 
gen Syberberg. 00.15 Dortmunder 
Schachtage, verslag van dit schaak¬ 
toernooi. 00.40 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


13.30 American gladiators. Ameri¬ 
kaanse serie. 

14.35 Adam 12 • Einsatz in L.A. 

Amerikaanse serie. 

15.05 Knight Rider. Amerikaanse se¬ 
rie. 

17.00 Der Preis ist heiss. Spelshow. 
17.45 Inside Bunte. Magazine. 

18.15 Cophers. Engelse comedy- 


14.00 Wie Rübezahl seinen Namen er- 
hielt, poppenspel. 15.00 Sport 3 extra. 
17.00 Nimm’s Dritte, magazine. 17.30 
Inselstrasse Pangkor, documentaire. 

18.30 Glaskasten. 19.00 Planet Erde, 
documentaireserie. 19.45 Die Damen 
von Boston, Engelse speelfilm uit 1984 
van James Ivory. 1875 is Boston de 
belangrijkste plaats van de Vrouwen¬ 
beweging. Olive Chancellor maakt de 
knappe Verena enthousiast voor haar 
doelstellingen. 21.45 Aktüell. 21.50 
Prominenz, te gast in Stuttgart. 22.50 
Das Geld, tv-film van Jacques Rouffio 
met Claude Brasseur, Miou-Miou e.a. 
Met veel volharding weet Saccard weer 
aan geld te komen. Als in 1866 de Pa- 
rijse beurs instort, komt hij middels een 
geraffineerde afpersing in het bezit van 
een groot en belangrijk pakket aande¬ 
len. Maar dat veroorzaakt spanningen 
tussen hem en zijn vriendin Caroline, 
zij komt erachter welke contact Sac¬ 
card heeft met Baronesse Sandorff... 
00.10 Perfo 92: SDR-Forum Hoch- 
schulfilm, de nieuwste produkten van 
zes filmacademies. 01.10 Aktüell. 
01.12 Non-Stop-Fernsehen. 


TV 
BBC2 

kaal? *" acl y From Louisiana. Ameri- 
harrM? Weste|- n uit 1941 van Bern- 
q e v orhaus. Advocaat moet ein- 

Üefd *f ken aan ,oter 'j en wordt ver- 
satnr°^? e dochter va h de organi- 
M Uns ^ et John Wayne en Ona 


*T14 

Arriehi?^ 6 Band WaQon. Fameuze 
van !/ aanse m usicalfilm uit 1953 
be ert Vlncente Minnelli. Man pro- 
broart. een corn ®back te maken op 
Cha r j^ ay ’ Met Fred Astaire en Cyd film uit 1989 van Martin Campbell. 
Advocaat zorgt ervoor dat rijkelui's 
zoontje onschuldig wordt bevonden 
aan moord en verkrachting. Kort 
daarop duiken de eerste lijken weer 
op. Met Gary Oldman en Kevin Ba¬ 
con. 


RTL4 

23.50 Emmanuelle 4. Franse film 
uit 1983 van Francis Giacobetti. 
Sylvia Kristel ondergaat plastische 
chirurgie om haar ex-geliefde terug 
te winnen. Zweeds meisje moet La 
Kristel verder doen vergeten. 


Jean Simmons en Richard Burton in ’The Robe’. (BRTN 
- 14.55 uur). 


houdelijk nogal chaotisch. Met Ri¬ 
chard Burton en Jean Simmons. 


*j»C2 

drarno^ 11 1 Desire Prachtig melo- 
Zoekan? 11 1953 van Dou 9 la s Sirk. 
toch w? de moeder kiest uiteindelijk 

StamS haa o 9 ® zin ’ Met Barbara 
^yck en Richard Carlson. 


8RTN, 

Uit Robe Amerikaanse film 

over ri X an Henry Koster - Verhaal 
die naar d , meinse tribunaal Gallio 
baarriö Pa,estlna wordt verbannen 
eerJl X 00ral °P zien omdat het de 
ie Cln emascope-film was. In- 


BRTN 1 

20.30 Trois hommes et un couffin. 
Franse komedie uit 1985 van Coli- 
ne Serreau. Drie vrijgezellen moe¬ 
ten opeens samen een baby op¬ 
voeden, aanleiding tot af en toe 
aardige grappen. Met André Dus- 
solier en Michel Boujenah. 


op oorlogsinvalide Jon Voight. Bei¬ 
den hielden er een Oscar aan over. 
Verder een redelijke, maar nogal 
moralistisch film. 


Duitsland 1 

0.18 Plein soleil. Franse thriller uit 
1959 van René Clément. Man ver¬ 
moordt miljonairs zoon en neemt 
diens plaats in. Naar het boek van 
Patricia Highsmith. De doorbraak 
van Alain Delon. 


Nederland 2 

21.05 Coming Home. Amerikaanse 
film uit 1978 van Hal Ashby. Jane 
Fonda, als echtgenote van een mi¬ 
litair die in Vietnam vecht, verricht 
vrijwilligerswerk in een tehuis voor 
oorlogsveteranen. Ze wordt verliefd 


Duitsland 1 

22.30 A Fish Cal led Wanda. En- 
gels-Amerikaanse komedie uit 
1988 van Charles Crichton. Ver¬ 
haal over een schlemielige advo¬ 
caat, die denkt dat de vriendin van 
een crimineel verliefd op hem is. 
Briljante grappen. Met John Cleese 
(Monty Python) en Jamie Lee Cur- 
tis. 


RTL4 

1.20 The Masqué of the Red 
Death. Amerikaanse griezelfilm uit 
1964 van Roger Corman. Volgens 
liefhebbers van het genre een aar¬ 
dige film. Met Vincent Price en 
Hazel Court. 


BRTN 1 

23.20 Criminal Law. Amerikaanse 


RTL Plus 

1.35 Dirty Dancing. Amerikaanse 
dansfilm uit 1987 van Emile Ardoli- 
no. Verwend rijk meisje leert in 
New York het ware leven kennen. 
Met Jennifer Grey en Patrick Sway- 
ze. 


België/TV 1 


07.00 Ochtendprogrammering. 

08.00 Telekids. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

12.00 Cartoon. 

12.05 Welkom in de toekomst. 

12.30 The bandwagon. Amerikaanse 
musical uit 1953. 

14.20 Het Nationale Bomenmars¬ 
concert. Samenvatting. 

15.10 The Simpsons. Amerikaanse 
serie. 

15.35 Miniplaybackshow. Herhaling, 

16.30 Van top tot teen. Reeks van 
gezondheidsmagazines. 


17.00 Floramagazine. Programma 
rond tuinieren. 

17.30 Tineke. Deel 1 van dit week- 
endprogramma. 

18.00 Journaal. 

18.15 Tineke. Deel 2. 

19.30 Journal. 

20.00 Liefde op het eerste gezicht. 

20.45 Sandra’s verjaardagsshow. 

Spelprogramma. 

21.50 Hunter. Amerikaanse detective- 
serie. 

22.40 Journaal. 

22.55 Playboy late night. 

23.50 Emanuelle 4, Franse speelfilm 
uit 1983. Door middel van plastische 
chirurgie laat een vrouw zich omtove¬ 
ren in een mooie jonge maagd. Na 
een erotische spoedcursus te hebben 
gevolgd doet ze een poging om haar 
ex-minnaar te heroveren zonder haar 
ware identiteit prijs te geven. Regie: 
Francis Giacobetti. In de hoofdrollen: 
Sylvia Kristel, Mia Nygren, Deborah 
Power, Patrick Bachau, Sonia Martin 
e.a. 

01.20 The masqué of the red death. 

Amerikaanse speelfilm uit 1964. Prin- 
ce Prospero regeert zijn land met ij¬ 
zeren hand. Wanneer hij de dorpsbe¬ 
woners uitnodigt om de kliekjes, die 
de edelen na een bachanaal oogst¬ 
feest laten liggen, op te komen eten, 
ontstaat er rebellie. In het griezelige 
kasteel, waar de tijd is blijven stil¬ 
staan, dolen plotsklaps met kappen 
uitgeruste doden rond. Het verhaal is 
gebaseerd op twee stukken van Ed- 
gar Allan Poe. 

02.45 Nachtprogramma. 


10.30 Vak-werk. Informatief program¬ 
ma rond arbeid. 

11.00 Bijbenen. Volwassenenvor¬ 
ming. 

11.30 Sprechen Sie Deutsch? Cur¬ 
sus Duits. 

12.00 Babel. Nieuwsbrief voor gastar¬ 
beiders. 

14.55 The robe. Amerikaanse speel¬ 
film uit 1953. 

17.10 Okavango. Amerikaanse jeugd- 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Schoolslag. Spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten uit binnen- en bui¬ 
tenland. 

19.20 Joker- en lottotrekking, paar- 
denkoersen, mededelingen en pro¬ 
gramma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Caravans. Vlaamse comedyse¬ 
rie. 

20.30 Drie vrolijke kerels en een ba- 

by. Franse speelfilm uit 1985. Drie 
vrijgezellen wonen samen in een ap¬ 
partement. Eén van hen vertrekt en 
laat een briefje achter. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Vandaag. 

23.20 Criminal law. Amerikaanse 
speelfilm uit 1989 met Gary Oldham, 
Kevin Bacon en Karen Young. Advo¬ 
caat Chase pleit de rijkeluiszoon Mar¬ 
tin Thiel vrij, die beschuldigd is van 
verkrachting en moord. 

01.10-01.15 Coda. Maria’s hart, J. da 
Fossa. Uitgevoerd door Currende o. 
I.v. Vic Nees. 20.00-22.00 Hermesprijs 1991. Gala 
vanuit de Singel in Antwerpen., met 
de uitreiking van de Hermesprijs, een 
prijs voor bedrijfsleiders die bewezen 
hebben in hun onderneming goede 
resultaten te bereiken door een effi¬ 
ciënt bedrijfsbeheer. Met o.a. het 
Ensemble Louis Pas en de Clapaja- 
dansgroep. Presentatie: Connie 
Neefs. 


SAT 1 


06.00 Tekenfilm. 

06.20 Gevarieerd ochtendprogram¬ 
ma. 

08.00 Konfetti. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

09.15 Klack. Spelshow. 

10.05 New Kids on the block. Ameri¬ 
kaanse tekenfilmserie. 

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. 

11.00 Marvel Universum. Kinderpro¬ 
gramma. 

12.35 Michel Vaillant. Amerikaanse 
tekenfilmserie. 

13.00 Teenage mutant hero turtles. 

Amerikaanse tekenfilmserie. 


06.00 Quarbeet, gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 10.00 Raumschiff Enterprise. 
Amerikaanse SF-serie. 10.55 Von Herz 
zu Herz. 11.50 Glücksrad. 12.30 Wirt- 
schaftsforum. 13.00 Sat 1 News. 13.05 
Traumreisen. Magazin. 13.35 Raum¬ 
schiff Enterprise. Amerikaanse SF- 
serie. 14.30 Mannerwirtschaft. 15.05 ■ 
Zwei Herren Dick und Doof. Amer. 
slapstick-film uit 1928. 15.20 Tarzan 
und die Nazis. Am. speelfilm uit 1942. 
16.45Sonntagstiere. 17.15 Vorsicht 
Kamera. 17.45 Punkt, Punkt, Punkt. 
Woordspel. 18.15 Herz ist Trumpf. 
Spelprogr. 18.45Sat 1 News. 19.20 
Glücksrad. Aansl. WetterNews. 20.15 
■ Die toten Augen von London, Duitse 
misdaadfilm uit 1960. Aansl. Sat 1 
News. 22.05 Mann-0-Mann, spelshow. 
23.05 Elf Tage und Elf Nachte, Italiaan¬ 
se erotische film uit 1987. 00.40 Sat 1 
News. 00.50 Die wilden Stunden der 
schonen Madchen, Duitse erotische 
film uit 1984. 01.55 Elf Tage und elf 
Nachte, herh. 03.25Vorschau/Video- 
text. 


18.45 RTL aktuell. 

19.10 Full house. Amerikaanse serie. 
Nick wil dat de familie weer op een 
lijn komt. Hij nodigt de meisjes en 
Clapper uit voor een champagne- 
party-weekend. Het enthousiasme is 
echter niet zo groot. 

20.15 Peter’s Musikrevue. Muziek¬ 
programma van Peter Kraus met als 
gasten: Rosanna Rocci, Hanne Hal- 
ler, Dule Neigel, Anna Maria Kauf- 
mann, Münchner Freiheit, Die Prin- 
zen e.a. 

22.00 Wie bitte? Show 

22.50 Osternacht Taizé. Paasviering 
vanuit de oecumenische internationa¬ 
le gemeenschap in Taizé. 

00.10 Die munteren Sexspiele der 
Nachbarn. Duitse softsex-film uit 
1977 van Rudolf Krause. Met: Edtih 
Hanke, Margot Mahler, Renate Hess, 
e.a. 

01.35 Dirty Dancing. Amerikaanse 
dansfilm uit 1987. Herh. 

03.15 Mannermagazin. Herh. 

03.40 Die munteren Sexspiele der 
Nachbarn. Herh. van 00.10 uur. 

04.55 Vater Murphy. Amerikaanse 
serie. Afl.: Jeder macht Fehler. Herh. 

05.40 Tekenfilm. • Jule Neigel. (RTL Plus - 

20.15 uur). 


Radio 1 


7.07 TROS Nieuwsshow (7 08 en 

8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws ). 
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05 
TROS Aklua ( 12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t b v. land en tuin¬ 
bouw) 14 05 TROS Aktua sport 
(17.05 TROS Aktua. 17.30 Nws.). 

18.10 TROS Aktua 19 04 Coulis¬ 
sen. 19.30 Langs de lijn, sport en 
muziek. 22.02 Podium van de Ne¬ 
derlandse lichte muziek. 23.06 Met 
het oog op morgen. 0 02 Damo- 
kles. 1.02-7.00 Niemandsland. België/RTBF 1 


10.00 Interwallonie: Sindbad. 10.30 
Victor English method. 11.00 Espanol 
con Victor. 11.30 Si j’étais. 11.35 Coup 
de film. 11.50 Clips a la Une. 12.00 Vi- 
déothèque. 12.55 Weerbericht. 13.00 
Journaal. 13.10 Objectif Europe. 13.45 
Africa express. 15.25 Ecran témoin. 

16.40 Grand écran. 17.25 Nouba nou- 
ba. 17.55 Félix. 18.25 Gourmandises. 

18.40 Télétourisme. 19.30 Journaal en 
weerbericht. 20.05 Le jardin extraordi¬ 
naire. 20.45 Roxanne. 22.30 Zooolym- 
pics. 22.35 Les arts en hberté. 23.33 
Weerbericht en laatste nieuws. 


België/Télé 21 


12.30 La pensee socialiste. 13.00 Tri¬ 
bune économique et sociale. 13.30 La 
pensee et les hommes. 14.15 WK tur¬ 
nen. 16.45 Radio 21. 17.10 WK turnen. 

17.50 Clip. 18.05 Porte-ouverte 18.30 
Planète des hommes. 19.30 Journaal 
en weerbericht. 20.00 The Messiah 
van Handel. 22.00 Weerbericht. 22.05 
Ciné-Club. 


TV5 


07.00 Nieuws. 07.20 Corps acoord. 
07.40 Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil. 
08.00 Canadees nieuws. 08.25 Affi¬ 
ches. 08.30 Le village dans les nua- 
ges. 08.45 Klimbo. 09.00 Quebec Ine. 
09.30 Le club de l’enjeu. 10.00 Les 
aventures de la liberté. 11.00 Nord 
Sud. 11.30 Azimuts. 12.00 Nieuws. 
12.05 Reflets. 13.00 Journal. 13.15 
Horizon. 13.30 Correspondance 13.45 
Hotel. 14.00 Divan. 14.30 A nous les 
beaux dimanches. 15.30 Genies en 
herbe. 16.00 Nieuws. 16.15 Flash. 

16.40 Felix. 17.10 Clips. 17.40 Metho¬ 
de Victor. 18.00 Question pour un 
Champion. 18.30 Nieuws. 18.55 Clin 
d'oeil en affiches. 19.00 Autovision. 

19.30 Nieuws 20.00 Thalassa 21.00 
Nieuws. 21.30 lami giono. 22.30 Ca- 
racteres. 23.45 Nieuws. 00.05 A com- 
me artiste. 


BBC 1 


19.55 (TT) The 'Burbs. 21.35 (TT) Cr, 
the up. 22.05 (TT) Nieuws en spo't 
22.25 (TT) Casualty. 23.15 'TT) T he 
presidio. 00.50 The gospels. 02.25 
Weerbericht. 08.55 ■ Housekeepers daughte:. 

10.10 ■ Lady from Louis, ana 11.30 
World snooker. 13.15 ■ All I aesirt 

16.10 Mahabharat. 16.50 Brahms 
symphomes. 17.35 World snooxer 
18.35 Mozart s C minor mass. 19.30 
Nieuws, sport en weerbericht 19.45 
Kenneth Clarks Rembrandt. 20.15 
Arena: An argentiman journey. 21.15 
World snooker. 22.25-02.30 The u 1 - 
declared war. 


Sportnet 


07.30 American football. 09.30 Goii 
10.30 NBA action 11.00 Pro kic< 
12.00 World sports special 12.30 NBA 
basketbal. 14.00 Argentijns voetbai 
15.00 Tennis. 16.30 Tennis. 18.00 Po- 
wersports international. 19.00 Ameri¬ 
can football. 22.00 Golb 23.00 HNL 
ijshockey. 01.00 Boksen. 03.00 Bok¬ 
sen 04.30 NHL ijshockey. 06.30 Wonc 
sports special. 


Eurosport 


09.00 International motorsport. 10.00 
Zeilen. Olympische week vanuit Hye- 
res. 11.00 Paardesport. WK dressuur 
vanuit Goteborg. 12.00 Boksen 13.30 
Saturday alive met in dit programma 
WK gymnastiek live vanuit Parijs 
18.00 International motorsport 19.00 
Tennis. ATP-toernooi. Finale vanuit To¬ 
kio 21.00 Schermen. WK vanuit Ge¬ 
nua. 22.00 Boksen. 23.00 WK Gym¬ 
nastiek vanuit Parijs 


Super Channel 

06.55 Odore di Spigo. 07.45 Grandi 
Mostre. 08.15 DSE Passaporto. 09.00 
Ciao Italia. 10.30 Vedrai. 11.00 II Mer- 
cato del Sabato. 11.55 Che Tempo Fa. 
12.00 Telegiornale Uno. 12.05 II Mer- 
cato del Sabato. 12.30 Check-Up. 
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele¬ 
giornale Uno. 13.55 Telegiornale Uno. 
14.00 Toto TV Radiocornere. 14.10 
Prisma. 14.40 TGS Sabato Sport. 

16.50 Notizie Sportive. 17.00 Disney 
Club. 18.00 Telegiornale Uno. 18.05 
Estrazioni de! Lotto. 18.10 TGS 90 Mi- 
nuto. 18.40 Piu Sani Piu Belli. 19.30 
Parola e Vita. 19.50 Che Tempo Fa. 
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Tele¬ 
giornale Uno. 20.40 Scommenttiamo 
Che. 22.45 Telegiornale Uno. 23.00 
Speciale Telegiornale Uno. 00.00 Tele¬ 
giornale Uno. 00.30 II Messia. 02.50 
Telegiornale Uno. 03.05 Quell’lncerto 
Sentimento. 04.30 Telegiornale Uno. 
04.45 Casa Caruzzelli. 05.15 Diverti- 
menti. 06.05 Di Che vizio Sei. 


06.30 International business view 
07.00 Business tonight. 07.30 The mix. 
08.00 ITN world news. 08.30 All mixed 
up. Muziekmagazine. 09.00 Super 
shop. 09.30 All mixed up 13.45 Super 
events. Culturele agenda.14.00 Prime 
sport. World sport specials met sport¬ 
nieuws. 15.50 Supersports news. 
16.00 World sports special 16.30 Vi¬ 
deo travel guides. Informatief toeris¬ 
tisch magazine met tips. 17.00 Youth- 
quake. 17.30 Metal hammee hard rock 
club. 18.30 Travel magazine. Vandaag: 
San Francisco. Montreal, Noorwegen 
en de Blue Lagoon op de Bahama s. 
19.00 Videofashion. modemagazine 

19.30 Eastern Europe report. 20.00 
Beyond the Bermuda Triangle. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1975 van William 
A. Graham met Fred Mac Murray. Sam 
Groom, Donna Mills e.a. 21.30 Nieuws 
22.00 Film Europe. Filmmagazme 

22.30 Hang loose Sportmagazine. 
23.00 Absolutely live. Concertmagazi 
ne. 00.00 Supersports news 00.10 
The mix all night. Videoclips 


MTV Europe 


08.00 On-the-road weekend with Re- 
becca de Ruvo. 11.00 The big pictuiu-, 

11.30 US Top 20 video countdow' j 

13.30 XPO. 14.00 On-the-roac wec-u- j 

end with Ray Cokes. 17.00 Yo' Raps i 
Na 18 ur 18.00 Week in rock 18.30 (. 
The big picture. 19.00 European top j 
20. 21.00 Saturday night live. 22 00 
Partyzone. 01.00 On-the-road week- r 
end with Kristiane Backer. 03.00 Night ; 
videos. i 
08.25 Nieuws en weerbericht. 08.30 
Crystal Tipps and Alistair. 08.35 Wiz 
Bang. 08.45 Bravestarr. 09.05 Eggs ’n' 
Baker. 09.35 Thundercats. 10.00 
Going live! 13.12 Weerbericht. 13.15 
Grandstand. 18.10 Nieuws en weerbe¬ 
richt. 18.20 Regionaal nieuws en weer¬ 
bericht. 18.25 Stay tooned! 18.50 Jim’ll 
fix it. 19.25 (TT) That s showbusiness. 


07.30 Moneyline. 09.00 World busi 
ness this week 11.10 Larry Kmg 

12.40 International correspondents 
14.10 The big story. 15.10 Health 
week. 15.40 Moneyweek 16.10 Scien¬ 
ce and technology week. 16.40 Style 
with Elsa Klensch 17.10 Showbiz this 
week. 18.40 Evans and Novak 19.00 
World business this week. 19.40 News- 
maker Saturday. 20.10 Healthweek. 

20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10 
Your money. 21.40 International cor¬ 
respondents. 23.40 Newsmaker Satur¬ 
day. 00.40 Pinnacle 01.10 The big 
story. 03.10 Showbiz this week. 05.10 
The Capital gang. 07.10 Einde. klassiek: ensemble Organum zingt 
vespers. 21.30 Paaswake 23.00 
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate. 


Radio 5 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers met koppen. 14.04 
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie 
17.04 Levenslief en levensleed. 
18.04 KRO’s country time. 19.04 
Glas in lood 20 04 Uit het KRO- 
archief. 21 03 The Bands. 
22,00-7.00 Zie Radio 1 


Radio 3 

6.04 Wakker. 8.04 Popsjop 10.04 
Dolce vita. 12.04 Eeh .. 13.04 Pop- 
parazzi 15.04 Paperclip. 17.04 
Basta 18.04 De avondspits. AKN: 
19.04 Forza. 20 04 For those who 
like to groove 22.04 Rock City. 
23.04-24.00 Liefdeslijn. 


Radio 4 


7 00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 Nws 8.04 Fiori musicali 9.00 
Pick-up 10 00 Caroline 11.00 Kur- 
hausconcert. Pianomuz. 12.00 
Muziek voor miljoenen. 13 00 Nws. 
13.04 Veromca klassiek. Stabat 
mater van Dvorak. 14.24 Veronica 
kamermuziek Pianomuz. 14.57 
Nieuwe platen 16.00 Lang leve de 
opera 18 00 Nws 18 04 Avonds¬ 
temming. 20.00 Nws. 20.02 KRO- 


6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge¬ 
breid weerbericht 9 00 Nws 9.02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. 
9.30 Werken aan werk 10.00 On¬ 
der de groene linde 10 15 De 
muzikale fruitmand 11.15 Tijdsein 
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan 
een lied alleen! 12 44 EO Metter¬ 
daad hulpverlening 12 45 Vragen 
naar de weg 13 00 Nws 13 10 
Kom er es uit. 13 30 Opo doro 
14.00 NCRV-zaterdag sport 17.00 
Licht en uitzicht 17 46 Postbus 51, 
Nederlandse Antillen en Aruba. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi 
haberter (Goed nieuws). 18.25 
Kayen rasja 18.40 Hoda ai-isiam. 
19.00 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Turks 19.30 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Marok¬ 
kaans en Berbers 20 15 Nieuws 
en actualiteitenrubriek in het Chi¬ 
nees. 20.30 Laat ons de rustdag 
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp¬ 
verlening .2115 Reflector speciaal. 
22.00 Paasnachtdienst. 

23.13-23 15 Bericht van de wilde 


Joost. Regionaal magazine voor de 
zaterdagochtend 11 00 De Onder¬ 
stroom, programma over kunst en 
cultuur 12 00 Het evenement, 
klassieke muziek 13.00 Overname 
programma s Radio 1 17 00-18 00 
Limburg Aktueet (kort) en Vrt) Spel, 
popmuziek. 


de 16.05 BRF-Mob 18 38 SRF 
Aktuell (Aktuelles vom Tage 
18.35 Forum - Das Kuüu r magaz;n 
20.05 Freie Tribune 2C 15-20.30 
Philosophie und Ethik 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws 6.05 Vroege vogels 
met Tom Vossen (6 30, 7 00, 7.30 
nieuws). 8 00 Nieuws 8 10 Och- 
tendkuren met Somers en Ver¬ 
schuren 10.00 Nieuws. 10.03 De 
zoete inval, radiokwis met Luc Ap- 
permont 11.30 Vlaamse top tien 
12 00 Radio twee top dertig met 
Guy de Vynck (om 13 00 nieuws). 
14.00 Radio Rijswijck 17 00 
Nieuws. 17.05 In de Terminus: mu¬ 
zikaal weekendmagazine met 
Maggy van Herreweghe (18 00 
nieuws). 20 00 Hartelijk Wensen 
en verzoeken van luisteraars 
(22.00 nieuws en lotto) 23 30 
Nachtradio (Nieuws om 24 00 en 
5.00 uur). 


RTL Radio 

6.00 Guten Morgen Deutschland 
8.00 Radio-Shop Muziek en actua 
liteiten 12 00 Wunschhits zurr 
Nulltarif Verzoekplaten 15 0C 
Sport Shop Voetba: er anders 
sportevenementen 18 00 Ameri 
can Top 40 Aktuele hitparade ui 
de USA 2100 Je t aime 
24 00-6 00 Kuscherock De mooi 
ste lovesongs 


WDR 4 


ganzen. 


Omroep Limburg 

9.00 Postbus 94, verzoekplaten. 
9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur 
6.05 Radiofrühstück (6 15 Wort in 
den Tag: 7.15 Veranstaltungstips: 
8 30 Presseschau) 9 05 Hitwelle 
Die Weekend-Show mit Oldies, 
Gags und neue Scheiben) 12 05 
Musik a ia carte 12 30 BRF Ak¬ 
tuell. 13.05 Internationale Hitpara- 


4.05 Radiowecker 6 00 Nieuws 
6 05 Morgenmeiodie 8 00 Nieuws 
Zum Tage 8 07 In unserem Alte r 
8.55 Overpeinzing. 9 00 Nieuws 
9 05 Der Musikpaviljon (10.00 
Nieuws) 12.00 Nieuws 12 05 Pop 
Report met een overzicht van de 
Duitse hitparade 14 00 Nieuws en 
economisch praatje 14 07 Orches- 
ter der Welt 15 00 Café Carltor 
(16.00 nieuws) 17 0C Der Tag urn 
Fünf, aansl. Funf Uhr Tee (18 00 
Nieuws). 19 00 Auf ein Wort. aansl 
Abendmelodie (19 30 voor de kin¬ 
deren) 20 00 Nieuws 20 05 Sam- 
stagskonzert 22 00 Nieuws 22 05 
Musik zum traumen 22 30-04 05 
ARD-Nachtexpress 
U 'V 


& 


W g 


\KANTI E & 


i vC n \eae - a^dse .<eg ona;0 Dagbladen. Voor informatie en reserveringen; RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax; 072-113295 * , 'A 

W lj-1 


fZI 


De fijnste 
kantie-trips 


GRIEKENLAND 


JL 


AZIË 


CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a. 
ƒ 145.- p w. Evt. ook vlucht v.a. ƒ 530,- p p. of busreis. 
Vraag de meest uitgebreide kleurige GRATIS 
BROCHURE. Ross Holidays 05908-10019 


: ;en 

H KHStHltf' 


r- j ’ ;ddt' 

S.ijiba h 
'vilJritter 


vanaf 

ƒ 155 
ƒ 179 
ƒ 639 
ƒ 469 
ƒ 498 
ƒ 899 
ƒ1199 
ƒ 799 
ƒ 569 

ƒ1195 
ƒ 989 
ƒ1595 
ƒ 999 
ƒ1099 

en ƒ 598 
ƒ 889 

ƒ 989 
ƒ 869 
ƒ 799 

ƒ 559 
ƒ 559 
ƒ 379 

ƒ 549 

ƒ 499 

ƒ 595 


DUITSLAND J 


Voor snelle beslissers 
Luftkurort Hohn {500 m) 

> f: At: IfTAdul ijüd.r OHi 

te Ainae.e'i ru-.tek ju ,;en-.efbi. t 'eer 
c rvrune rjbtiqe eqijitig i0 DM 4C 

; : Tel 09-49266140003 en 

09 4926012612 


AMFORA TRAVEL 
Vliegvakanties 
KRETA, KOS en CYPRUS 
SUPERPRIJZEN. 

Bel voor gratis reisgids: 
020-6388449/Lid SGR. 


INDONESIË 


23 Dgn. elke wk in 92/93 n fijne vac. in Bogor, Lembang, 
Garut, Djokja, Kalibaru en Bali + volt. pens. + excursies + 
retourticket KLM/Garuda voor ƒ 2750,-. Inl. St. 'Het 
SCHONE S TREVEN' L'wd., 058-137706 of 043-475711. 

Aktieve rondreizen Sumatra, Java. Bali, Lombok, Sunda ei¬ 
landen, Sulawesi, 22-34 dagen v.a. ƒ 2995,- incl. vliegreis, 
ven/oer, eenvoudige hotels, etc. Div. vertrekdata. Folder? 
Djoser 071-126400. Lid SGR. 

| ÉÉN ADRES VOOR UW 

ADVERTENTIE IN 46 NEDERLANDSE 

Regionale Dagbladen. 

Vakantie & 


THAILAND: v.a. ƒ 1339,-; 15-dgn. ‘“hotel ƒ 1795,-. Sri 
Lanka. v.a. ƒ 1425,-; 20-dgn. hotel IVO ƒ 1895,-; 8-dgs. 
tour ƒ 2495,-. Schakel Travel & Tours, tel. 085-649548. 

GOEDKOOP: Tickets Thailand/Filippijnen en Indonesië. 
15 dg. Thailand ƒ 1529,-/15 dg. Manila ƒ 2149,-/15 dg. 
strand/duikvak. Filip. ƒ 2289,-. Rondreis Filip./incl. bootreis 
en 4 binnenl. vluchten ƒ 2895,- incl. tickets/hotels. 
Spec. gratis informatie-avond reizen -24 april- te Arnhem. 
RAINBOW TOURS. Tel. 085-454918. 


VER. STATEN / CANADA 


Ei van Columbus, bezoek VS/Can. in jubileum jaar 
Jongerenreis in juli '92, ƒ 2995,- YMCA 03438-23333. 


2 weken 

GRATIS CAMPER 

nog beperkte mogelijkheden (verlenging mogelijk) 
Mei: van Florida naar Californië. 

Okt: van Californië naar Florida. 

Vliegreis vanaf ƒ 1442,- p.p. 

VOOR SNELLE BESLISSERS, OP=OP. 
CADUSA REIZEN, V'veen 02949-1635/3544. 


NOORD-AFRIKA 


Aktieve rondreis MAROKKO, 22 dgn. ƒ 1795,- incl. vlieg¬ 
reis, hotels, vervoer, etc. Div. vertrekdat. Folder? 
Djoser 071-126400. Lid SGR. 


NEDERLANDSE ANTILLEN 


RIJEXAMENREIS Nederlandse Antillen compl. v.a. 
ƒ 3425,-. Indian Ocean Travel 079-523232 Zoetermeer. 


DIV. BUITENLAND 

(© 

Cattolica 


a n a f 


Itali Ë 326 


Zuiden 


Touringcars 


- J ” -ut Mrllurtm 


Vrva2 folder, bel 04406-15252 


Voor informatie en reserveringen: 

PDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, 
i tel.: 072-196314/206/292, fax:072-113295 


EGYPTE 


EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor, 
Aswan v.a. ƒ 1499,- incl. vlucht, exc. en volpension. 
Ook Speciale Reizen Centrale. Gratis reisgids? 

Bei: 050-145800 of 020-6202121 lid ANVR/SGR. 
tf 

I W'P 


SCANDINAVIË 
Y 


3 


\ 

-c - ' 


17,10 DGS STUG A-VAK ANTI ES V ANUIT KIEL EN A’DAM INKL. OVERTOCHT 


*-te ’wTncs vze 3rocrureli;r. 072-611580 ot scnrijt naar Scandinavië Postbus 20020 . 1 000 HAAmsterdam i 


TURKIJE 


MARMARIS heerlijk weer. Mooiste vakanties. 

Mei.juni. elke vrijdag ongelooflijk lage prijs: 2/5 pers.: 
WEEK v.a. ƒ 560,- p.p. Verl. week ƒ 90,- p.p. App. Blue 
Moon, zwembad/bar modern. Regelm. schoonmaak. 
Profiteer! ANVR/SGR SUPER-REIZEN 040-43.66.00. CARAVANS/ 
CAMPERS 


Otterlo’s 

Stacaravan 

Center 

organiseert dit weekend 
GROTE 

paasshow 

Ie en 2e paasdag geopend. 
Nu keuze uit plm. 25 show¬ 
modellen, in hout en kunst¬ 
stof. Uiteraard vervaardigd in 
onze eigen werkplaats. *20 
nieuwe aluminium sta-cara- 
vans (eigen import).*80 inge¬ 
ruilde sta- en veluwemaat 
caravans. ‘Grote financie- 
ringsaktie, nu voordeligste 
huurkooptanef van Neder¬ 
land. 

Vos b.v. 

Arnhemseweg 80A, 6731 BV 
Otterlo. Telef. 08382-1600. 
Zondag kijkdag v. 12-17 u. 


Aktieve rondreis WEST- 
TURKIJE 22 dgn. ƒ 1695,-. 
Oost-Turkije 22 dgn. 
ƒ 1795,- incl. vliegreis, ho¬ 
tels, vervoer, etc. Div. ver¬ 
trekdata v.a. 10-4. Folder? 
1 Djoser 071-126400 Lid SGR. 


INTO AFRICA: 02154-16650 
Safari’s door div. landen 
in Afrika met 4x4 truck. 


10 dagen op camping, inkl. busretour 

Fly Drive Peloponnesos 699 

8 dagen. inkl. vlucht en autohuur 

Espinho Portugal 746 

8 dagen logies & ontbijt in hotel, inkl. vlucht 


Lesbos 


Griekenland ‘865 15 dagen logies in appartement, inkl. vlucht * • » •' 

9 - 1 / 

** T* 

ICMELER turk,h -965* 

15 dagen logies & ontbijt in hotel, inkl. vlucht * , 6 . *» 

SOSUA Dominicaanse Republiek 1570 

9 dagen logies in hotel, inkl. vlucht 

Haal de Strandbrochure bij de 
NBBS Reïswmkel in Maastricht, 
of bel 043-212737 


„BRAZILIË” op maat met 
„Toekan Turismo Brasil." 
Met Ned./Port. begeleiding. 
Tel. (02207) 18950. 


NEDERLANDSE 


ANTILLEN 


FLAMINGO-PARK 
CURACAO. T.h. 2, 3 en 4 
pers. bung’s. Resp. ƒ 75,-, 
ƒ 85,-, ƒ 95,- p.d. p. bung. 
Inl. 038-531430. 


HUS/ EN- \ 
^U/HTFZ0É^S\ 
\ HAL EU VLUQ- / 

\pe brochureJ 


L \Y ADRES VOOR EEN ONTSPANNEN VAKANTIE 

HOTEL GÖBEL 


i -O./ 


/ 

/ iV 


Si "sa" 
■wmM 


■' ■ * ■ o 

11' 'k tic dic[1 - 
\;k L,.:c U'r- 

v vort lirgL-ü •. >r ü kuur bij 
a \ \ \ K m iK rcisDun; ut hu 
B i'L’c-r lntern.i'.!u;uii Hoiidav 
i M.ci. 1 hcrcM j'iraat Jn. 

I'H \i> [><:. Haag 


Alle kamer', douche. WC. kl -TV. telefoon, radio, mini¬ 
bar. binnenbad 14x7. 29°. sauna, zonnebank. Uiige - 
brcid ontbijt en saladebuffet. Vraag vrijblijvend naar 
onze kl brochure Speciaal arrangement; 5 dg UI’ zo.- 
vr 375.-; 7 dg IIP 525.- p.p 

HOTEI. COBFX, Waldeckerstr. 5, 3542 Willingen/Sauerland 
Telefoon: 09-4956326091. Fax 5632-6884 II1 1 1 1 M NBBS Reizen 

Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties *. ' 

Betaalbaar reizen 

Indonesië, Mexico, Egypte, Turkije, India/Nepal. 
Diverse rondreizen ƒ 1625.- tot ƒ 3295.-. Brochure? 

_ Lito 071-142847. _ 

ASHKAF 

organiseert meer dan 40 verschillende 
aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar 
'i verre bestemmingen van 2 tot 35 we- 

LrÏka ken van f ^50 tot ƒ6900, gezellige, 
ZUID-AMERIKA kleine 9 roe P en van 12 tot 17 perso- 
china nen. Bel voor de nieuwe folder 
lid VAR/SGR 020-6232450 


De soecialist voor Scandinavië 

, nel ijsland. Groenland en Noord-Rusland) 
‘-vakantiehuisjes aan Je Zweedse en Finse meren, Noorse 
rjorde' o' Deense duinen 

- 'ondre ze^ oer auto Hurtigrute of Gotakanaal 
aiie ooo:- 3 r /Wegverbindingen 

- avorLjriijKe. cuituu r en familievakanties 

Vraag /oor deze zaKen jen meer) naar zomerfolders van: 

INFO SKANDIC 

Pc-tteoa-v*êfs: ;ge '4. 3718 AG Groningen. 050-143200. 


DENEMARKEN 


je reinste rust en ruimte... 

DENEMARKEN ‘w 


KEUS UIT RUIM 20.000 VAKANTIEWONINGEN, 
ook HOTELS, VAKANTIEPARKEN en AUTOREIZEN 


; -a3j >jge~ portokosten het 
.'tneri'eid rfopakket aan öi\ 


VACCINATIES... OOK VOOR TURKIJE, TUNESIE EN MAROKKO! 

Voor informatie over vaccinaties BEL DE GGD. Geleen 046-787212, Heerlen 045-712611 


MeP ScfimPz reizen... 
is een hefe zorg minder i 

Want Schmitz kiest, keurt en waardeert al haar vakantiebestemmingen 
zelf ter plaatse. Dat betekent voor u een hele zorg minder en 
garandeert u daarom een welverdiende vakantie. 


Dansk Feriehus 
Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midwolda 
Telefoon 05975-1416* 


ONBETWIST 0E DENEMARKEN SPECIALIST! 


DIB. 


DENEMARKEN 

' Het enige compiete reisprogramma voor Denemarken 
van Scand naviespeoalist Info Skandic (ANVR/SGR). i 
’ Cafaiog voc /3/antiewoningen via gerenommeerde or- 
ga'-sa’ies als Dansommer en Novasol. 

INFO SKANDIC 

FvhecaiA.efrsnige 14, 9718 AG Groningen, 

‘e ! 950-143200 


ÓR. BRITTANNIÉ / IERLAND 


LONOON IS GREAT 

T^rs conyr .. è r v.a de route 
r*i : - iv, t' s a eer; tweedaags ho- 
•/,!... ■ - : * 3- 4 -*aa sne de brochure bi, uw 

; BIG BEN TOURS i 

* -.. ; // ; is i \ l o \ u E \ m 


COTTAGE riCuiDAr'S 
V<*« w-Schotland 
Engeiand en 7/ ves Vraag 

b' X.r ' " ' "’33 
8 dagen 

WIENERWALD 
■r WENEN 

29 aug Lm 5 sept. fl 
halfpension (j 


835 , 


8 dagen 

WINTERBERG 

SAUERLAND 

17 Lm 24 juli C 

halfpension li 


675 , 


8 dagen LAM 

BÖHMERWALD 

l4t.m2ljumof ___ 
25 okt Lm 1 nov ƒ ƒ C 
halfpension f I Vj 


8 dagen KÖTZTING 
BEIERSE WOUD 

1 Lm 8 aug. of __ 
28 sept. Lm 5 okt. ƒ k 
halfpension ff W 


750 , 


8 dagen WESTENDORF 
OOSTENRIJK 

13 Lm 20 juni of _ — 

20 lm 27 sept. , 

halfpension ff llUj 


5 dagen BEAUNE 
BOURGONDIË 

10 Lm 14 aug. of — 

19 Lm 23 Okt. kUk 
halfpension JOvj 


VAN HULST/MONTEMAR 
i.s.m. Zeetours Cruises: 


DE AZUR, 14 DAGEN GRIEKENLAND. 
TURKIJE, ZWARTE ZEE EN OEKRAÏNE 
VERTREK: 1 MEI A.S. 


1 mei per luxe touringcar naar Venetië; inscheping 2 mei. 

U bezoekt Athene, Izmir, Istanbul, Odessa, Yalta, Volos, Nauplion en Katakolon. 
Retour 15 mei in Venetië; 16 mei in Nederland (totaal 16 dagen) 

Prijzen inclusief Royal Class busvervoer Venetië v.v., 
exclusief havengelden: Fl. 240,- p.p. 

4 pers. binnenhut fl. 1875,- p.p. 

2 pers. binnenhut v.a. fl. 2585,- p.p. 

2 pers. buitenhut v.a. fl. 3102 f - p.p. 

1 pers. binnenhut fl. 3294,- p.p. 

Voor boekingen kunt u terecht bij alle kantoren van 

© ® GÉ) 
reisburo van hulst 

het meest Komplete reisburo! 


8 dagen 

ALPIRSBACH 
SCHWARZWALD 

4 l m 11 juli 

halfpension f Qj 


8 dagen 

OBERAUDORF 
BEIERSE ALPEN 

6 Lm 13 sept 
halfpension ff ff] 


780 


Een komplete vakantie van Schmitz Reizen 
betekent: 

inclusief * verzekering * excuries 
* afscheidsdiner «vervoer per luxe touringcar 


\ 

Sa 
VtaaS nu 

onze 

6RJL11S 

RElSBtDS 


.REIZEN 

A Handelsweg 3 
5 6114 BR Susteren 
2^ Tel 04499-1541 
Fax 04499-1663 


BEEK 

BRUNSSUM 

GELEEN 

GULPEN 

HEERLEN 

KERKRADE 

MAASTRICHT 

SITTARD 

VALKENBURG 


Winkelcenter Makado, 046*378585 
Kerkstraat 240,045-259292 
Markt 114,046-749755 
Rijksweg 25,04450-1275 
0. Nassaustraat4,045-715555 
Theaterpassage 17,045-464800 
Kesselskade 63,043-212741 
Markt 37,046-512960 
Th. Dorrenplein 10,04406-16161 


~^Tj ^Limburgs Dagblad 

gpiccokfc 


Voor méér resultaat! 


045-719966 


I ^ Fl h 1 [- 

1992 

De mooiste zaak van 
heel België 


exclusieve meubelen | 
voor een Belgische prijs 1( 

• 

country, trendy, new-classifl' i; 
english-style, copie-antiek» v 
romantisch en modem ], 

• 

leuke kado’s uit Giftshop 

Ja, U vindt het allemaal 
bij MARRES INTERIEUH ’ 


PAASZONDAG! 

open van 13 - .18 uu* 

PAASMAANDAG 

open van 11 tot 18 uu' 


M A R R E l 


i n t e r i e u 

Tongersesteenweg 37, 3620 Lanaken (Belfl 
Tel. (vanuit Ned.) 09-32.11.714120 

Openingstijden: 

ma.-vf. 09.00 1 8.00/za. zo. 13.00 • 16.00 uur/woensdag BENT U OOK ZO 
AAN BUSREIS TOE? 

Arke kent de wegen naar de mooiste plekjes 
in Europa. Uw reis is prima verzorgd, met ervaren ef 
deskundige chauffeurs en op-en-top gezelligheid. 
Stapt u maar in! 


BRUGGE 


S dagen Inkl. bezoek 
aan o.a. Veurne. leper en Damme 2 pers kamer ba/wc. 
volpension p p va 630,' 


OPENHAGEN 


6 dagen inkl bezoek 
aan o.a. Legoland. 2 pers. kamer do/wc, volpension p.p 

«... 935,- 


KARINTHIE 


10 dagen Eisenkappel, 
inkl excursies en o.a. dans- en grillavond. 2 pers kamer 

do/wc. volpension p p ... 900,- 


CORSICA 

RDINIE/ELB 


15-daagse rondreis inkl. 
bezoek aan o a Bastia, Corte en Bonifacio. 2 pers kamer 

do/wc, volpension p p .... 2755,- 


Inlichtingen en boeking® 11 
bij de ANVR Reisadvies* 
buro’s en re is verkopend® jaRKf VAN ALLE 

GEMAKKEN VOORZIEN: 

De EuroSites 
Gezinsvakantie at 

f 35 ® 
Exclusief: Op de mooiste campings van Frankrijk. Spanje. 1*^1 
Oostenrijk, Belgie en Luxemburg staan onze luxueuze 6 pers^ j 
bungalowtenten en gloednieuwe stacaravans voor u klaar. . i 
U hoeft er dus alleen maar met veel voorpret naar toe te HJ °y\ 
Voor de kinderen worden door onze couriers leuke spelletje 5 ^! 
organiseerd, terwijl u lekker baantjes trekt of in het zonnet)® J 
Zorgeloos: Geen gedoe met kampeerspullen. ^ V 
de bungalowtent of stacaravan is volledig ing e ' 
van eierdop tot koelkast en u slaapt ook n0 ^,^ : 
echte bedden. Om het zorgeloze gevoel corT ^L;ir 
te maken, kunt u nu ook onderweg in onz® D 
^ galowtenten overnachten. ^ 

Actief: Al onze campings zjn ingesteld op gezinnen meta® 0 . 
kinderen. Natuur, cultuur, sport 

en spel liggen allemaal ^ L 

binnen handbereik vooreen v/j 

betaalbare prijs. Vraag f 

even onze brochure aan; m J j{, 

073-430000 autovakant 


073-430000 autovakanj 

JA, STUUR MIJ DE GRATIS BROCHÉ 


Naam Mw /Dhr 


In gesloten envelop zonder postzegel sturen Mn EuroSites 


Antwooidnummer 10714 5200WB^ 
/.aieraay 10 apin i «4 


rayiiio «m Nederland 1 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


België/TV 1 


10.25 Eucharistieviering, vanuit de 
Basiliek van Sint Pieter in Rome. 

11.55-12.40 Zegen urbi et orbi, door 
Paus Johannes Paulus II. 

13.10 Tosca, opera van Puccini vanuit 
het Danstheater in Den Haag. 

15.05 Morgen kan ’t beter. Herh. 

15.30 Waar blijf je anders, religieus 
discussieprogramma. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Daar ben ik het levende be¬ 
wijs van, reportage over het leven na 
een zelfmoordpoging. 

16.55 KRESJ met: Kiekeboe, kleuter- 
rtiagazine. Afl.: Skippy. 

17.05 Oren van je kop, poppenserie. 

17.15 Kleur rijk, verhalen over Neder¬ 
land met een kleurtje. Afl.4: Jimmy. 

17.35 De sprookjesstoel, sprookjes 
v an de gebroeders Grimm. 

17.45 KRO’s Tekenfilmfestival. 

17.55 Boggle, spelprogramma. 

18.20 CRASH met: Naaimachine, vi¬ 
deoclip. 

18.25 Nummer 28, serie over zeven 
jongeren voor het eerst op kamers in 
de grote stad. 

18.35 Hotel Amor, jeugdprogramma. 

19.00 Perfect strangers, Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Lang leve ko¬ 
rting Ferdinand. 

19.25 Belgen, serie. Afl.2: Hoe trou¬ 
wen Belgen en hoe feesten ze? 

20.00 (••+TT) Journaal. 

20.10 Oude liefdes, quiz rond oude 
vlammen met Frank Kramer. 

21.00 Je zult het zien, gezondheid- 
sprogr. 

21.30 Brandpunt, actualiteitenrubriek. 

22.05 Moorddadige oplossing (Mur- 

der being once done), 3-delige mis¬ 
daadserie naar het boek van Ruth 
Rendell. Afl. 1. Hoofinspecteur Wex- 
ford geniet van een broodnodige va¬ 
kantie bij Mike Burden in Londen. 
Toch raakt hij betrokken bij de 
rttoordzaak van de 15-jarige Loveday 
Morgan. 

22.55 Eeuwigh gaat voor oogen- 
bliek, interview van Antoine Bodar 
rtiet mgr. dr. J. Lescrauwaet, hulpbis¬ 
schop van Haarlem. 

23.40-23.45 •• Journaal. 


Duitsland 1 


VPRO 

09.00 Wil kwak kwak, Engelse teken¬ 
filmserie. Afl.: Wil is weg. 

09.05 Babar, Canadees/Franse te¬ 
kenfilmserie. Afl.: Roeipijntjes. 

09.30 Bonk en Beer, 10-delige serie 
naar het toneelstuk Trappelzak slaapt 
uit. Afl.: Berenland. 

09.45 Mannetje & mannetje. 

09.55 Meneer Bohm en de haring, 
Zweedse animatiefilm. 

10.05 Broertjes, serie. Afl.: De verras¬ 
sing. Herh. Frank leest het verhaal 
van het lelijke eendje voor, en René 
gaat het uitbeelden. Als daar maar 
geen ruzie van komt. 

10.20 Meneer Rommel, serie. Afl.1: 
Joggen. 

10.35 Watt??!, wetenschappelijk ma¬ 
gazine voor de jeugd. 

11.00-12.00 Reiziger in muziek, live 
muziekmagazine met Han Reiziger. 

18.00 Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes, cul- 
tureel-humoristisch programma van¬ 
uit Amsterdam. 

18.35 Jongens van de Witt, magazi¬ 
ne over de goeie Nieuw tijd. 

19.00 The wonder years, Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Road test. 

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag: Londen deel II. 

20.00 • • Journaal. 

20.10 Mr. Bean goes to town, Britse 
comedy met Rowan Atkinson. Mr. 
Bean heeft problemen met zijn tv-toe- 
stel en raakt in de stad zijn schoen en 
fototoestel kwijt. 

20.35 Van Dis in de Ijsbreker, talk¬ 
show door Adriaan van Dis. 

21.26 VPRO-Cinema primeur: Reise 
der Hoffnung, Zwitserse speelfilm uit 
1990 van Xavier Koiler. Met: Nur Sü- 
rer, Necmetting Cobanoglu, Emin 
Sivas e.a. Het Turkse echtpaar Hay- 
dar en Meryem besluiten naar het 
beloofde land Zwitserland te gaan, 
met achterlating van al hun kinderen 
behalve Mehmet Ali. Onderweg wor¬ 
den ze het slachtoffer van oplichters 
en uitbuiters. 

23.12 Noorderlicht, wetenschappelijk 
magazine. 

00.02-00.07 • • Journaal. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Het allochtoon video circuit: 

Eén van ons, reportage over vrou¬ 
wenmishandeling. Herh. 

10.00 Jaouz, magazine voor Marok¬ 
kanen. 

10.30 Aktüel, magazine voor Turken. 

11.02 IOS magazine, islamitisch ma¬ 
gazine. 

11.32 Omrop Fryslan Edukatyf: Do- 

kumintere: Oarloch. Herh. 

12.00-12.45 Het Capitool, live discus¬ 
sieprogramma. 

13.00-13.30 Schoolse zaken, infor¬ 
matief onderwijsmagazine. 

15.00-17.00 (TT) Luik-Bastenaken- 
Luik, wielrennen: rechtstreeks ver¬ 
slag van deze voorjaarsklassieker. 

18.10 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Whitney Houston, muziekspe- 

19.00 All along the watchtower, por¬ 
tret van de musicus Townes van 
Zandt. 

19.30 Marilyn Hotchkiss', Ameri¬ 
kaanse film uit 1990 van Randall Mil- 
ler. De moeders van de twee vrierv 
den Steve en Pete besluiten hen in te 
schrijven bij de dansschool van Mari¬ 
lyn Hotchkiss. Vanaf dit moment ver- 

. andert dit hun leven in een nachtmer¬ 
rie; netjes gekleed, beleefd praten en 
vooral ... met meisjes dansen. 

20.00 Journaal. 

20.10 De doden (The dead), speelfilm 
uit 1987 van John Huston. Met: Cath- 
leen Delany, Helena Carroll e.a. Du¬ 
blin 1906. De tantes Kate en Julia 
organiseren, samen met hun nichtje 
Mary Jane, weer het jaarlijkse nieuw¬ 
jaarsfeest. Naarmate de avond vor¬ 
dert, verandert de stemming. 

21.27 Symfonie in D van Haydn. Bal¬ 
let gedanst door het Nederlands 
Danstheater o.l.v. Jiri Kylian. 

22.00 • • Journaal. 

22.05 Face value, documentaire van 
Johan van der Keuken over gezich¬ 
ten en het zien. 

00.07-00.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


07.45 The world tomorrow. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma. 

12.00 Match:Verslag van de Grand 
Prix voor motoren (125cc, 250cc 
500cc) vanuit Maleisië. 

13.50 Columbo. Amerikaanse politie¬ 
serie. Afl.: A matter of honour. 

15.05 Ron’s honeymoonquiz. Herh. 

16.30 Gezondheid. Magazine over 
uiteenlopende onderwerpen die met 
gezondheid te maken hebben. 

17.00 Match. Actueel sportprogram¬ 
ma met informatie en reportages over 
andere sporten dan voetbal. Met na¬ 
me aandacht voor honkbal, basket¬ 
ball (uit Nederland en VS), boksen, 
wielrennen, atletiek en ijshockey. 

17.35 Full house. Amerikaanse serie. 

18.00 Zes uur nieuws en overzicht. 

18.25 Bios. Film- en videoprogr. 

19.05 Jake & the Fatman. Am. serie. 

19.30 Avondnieuws. 

19.39 Jake & the Fatman. Vervolg. 

20.00 Match: voetbal, Sportprogram¬ 
ma met o.a. uitgebreide samenvattin¬ 
gen van de wedstrijden: AC Milan- 
Inter; Barcelona-Albacete en Liver- 
pool-Leeds. Met commentaar van 
Frits Barend en Hans Kraay. 

20.45 Baywatch. Afl.: The reunion. 

21.40 Ursul de Geer. Talkshow met 
Ursul de Geer als gastheer. 

22.35 The unforgettable Nat King 
Cole. Muziekspectal rond de legen¬ 
darische Amerikaanse zanger Nat 
King Cole. Tijdens zijn leven verkocht 
deze superster miljoenen platen en 
ook na zijn dood bleef de verkoop 
doorgaan. De special geeft een beeld 
van het leven van Cole vanaf zijn kin¬ 
dertijd tot zijn succes als zanger. De 
beelden worden afgewisseld door in¬ 
terviews met o.a. zijn vrouw Maria, 
zijn dochter Nathalie en vele colle¬ 
ga’s uit het artiestenvak. 

23.30 Studio Rembrandt. Gasten zijn 
o.a. violist Theo Olof; schrijver Theun 
de Vries en Simone Kleinsma. 

00.20 Laatste nieuws. 

00.35 Dallas. Amerikaanse serie. 

01.25 The Fanelli boys. Comedy. 

01.50 Welkom in de toekomst. Herh. 

02.15 Match: Grand Prix motoren. 

03.10 Nachtprogramma. 


Duitsland 2 


Duitsland 3 West RTL Plus 


®8-35 Disney Club, kindermagazine. 

'O.oo •• Ich sehe die Welt mit kin- 
derwachem Bliek, portret. 

'0.30 Ostern in Rom, eucharistievie¬ 
ring vanaf het St. Pieterplein in Rome 
rtiet de pauselijke zegen Urbi et orbi. 

'2.30 Tagesschau. 

J2-35 Weekoverzicht EINS PLUS. 

'2.40 •• Serenade von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Serenade nr. 10 
Gran partita in Bes KV 361, van Mo- 
*art. 

|3.35 Kapt’n Jonno, Austr. jeugdfilm. 

'5.10 Tagesschau. 

'«■15 Topographie: reportage over 
net eiland Rügen (Oostzee) dat be¬ 
dreigd wordt door massatoerisme. 

'8.00 Ferien vom Ich, Duitse speel¬ 
film uit 1963 van Hans Grimm naar 
de roman van Paul Keiler. 

''■30 Regenbogen, religieus magazi¬ 
ne. Vandaag: Black gospel. 

'8.00 Tagesschau. 

'8-05 Sportschau met o.a. Motor¬ 
sport: Grote prijs van Maleisië vanuit 
Shah Alam; Europa cup indoor hand¬ 
bal vanuit Essen. 

8-40 (TT) Lindenstrasse, Duitse se- 
rte Afl.: Fixe Ideen. 

“•09 Die goldene Eins, bekendma- 
king van de W j nnaars va n de week. 
••10 Weltspiegel, reportages van 
buitenlandcorrespondenten. 

9.50 Sportschau-Telegramm. 

••58 Programma-overzicht. 

fO-00 (TT) Tagesschau. 

*«•15 •• James Bond 007 - Octo- 
PU8sy Engelse speelfilm uit 1983 
^ an John Glen naar een verhaal van 
an Fleming. Met: Roger Moore e.a. 
dames Bond onderzoekt de dood van 
*in collega 009. 

**•20 Königshauser, documentaire 
over het Spaanse koningshuis. Afl.1: 
Heimkehr der Bourbonen. 

2^*0 Tagesschau. 
d-25 ARD-Sport extra. World cup 

Q^®ocours hippique finale. 

^•00 The apartment, Am. speelfilm 
d" 1960 van Billy Wilder. Met: Jack 
dernrnon, Shirley MacLaine e.a. 

•00 Hec Ramsey: Das Ende des 
■ustrechts Am. speelfilm uit 1972 
Daniël Petrie. 

Qa'~Z Tagesschau. 

•35-03.40 Z.E.N. Lichtimpressionen 
us der Kathedrale von Chartres. 


08.43 Programma-overzicht. 

08.45 Jugendstil, documentaire over 
de kunstrichting Jugendstil die rond 
de eeuwwisseling ontstond. Herh. 

09.15 Zur Zeit, magazine over kerk en 
samenleving. 

09.30 ....Dies ist meine Zuversicht. 
Protestantse kerkdienst. 

10.15 Matinee: Thema: Literatur (1) 
met Künstlerpost; Pointen vor 12. 

12.00 •• Das Sonntagskonzert, mu¬ 
zikaal portret van Andaluzië. 

12.45 Heute. 

12.47 Sontagstreff. 

13.15 Damals Vor vierzig Jahren, se¬ 
rie oude weekjournaals. 

13.30 Ein Kind mit Namen Jesus, tv- 
film van Franco Rossi. Deel 5. 

14.20 Achterbahn, jeugdserie. Afl.: 
Doppelpass. 

14.50 C 14 - Vorstoss in die Vergan- 
genheit, documentaireserie. Afl.5. 

15.20 Aktion 240, balans. Aansl.: be¬ 
kendmaking van de weekwinnaars. 

15.25 Heute. 

15.30 Telemotor, verkeersmagazine. 

16.15 ZDF Sport extra met o.a. EK 
tafeltennis; motorsport; WK turnen en 
Europacup handbal v. heren, halve fi¬ 
nale. (ca 17.00 heute). 

18.15 ML - Mona Lisa, vrouwenmaga¬ 
zine. 

18.57 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt, parlementair ma¬ 
gazine. 

19.30 (TT) Terra-X, documentaire se¬ 
rie. Afl.: Estremadura, documentaire 
over deze verlaten streek in Spanje. 

20.15 (TT) Liebes Leben, verhalen 
rond het thema liefde. Regie: Ralf 
Gregan. 

21.05 Die junge Katharina, tv-film 
van Michael Anderson. Afl.1: Intri- 
genspiele. Met: Vanessa Redgrave 

22.35 Heute. 

22.45 Sport am Sonntag. 

22.50 • • Der verlorene Sohn, film 
over het leven en werk van de com¬ 
ponist Prokofjev. M.m.v Orkest van 
het Kirov Theater uit St. Petersburg 
o.l.v. Valerij Gergiev met solisten. 

00.20 Heute. 

00.25-02.20 Tennesse Williams: The 

night of the leguana, Am. speelfilm uit 
1963 van John Huston. Met: Richard 
Burton, Ava Gardner e.a. 


12.15 Ihre Heimat - Unsere Heimat, 
magazine voor buitenlanders. 13.15 
Europa-Magazin. 13.40 West 3 aktuell. 

13.45 Sonntagsgesprach. 14.00 Re¬ 
portage over religieuze en culinaire 
betekenis van het lam. 14.15 L.S.E., 
muziekprogramma. 15.00 (ZW) Ich war 
neunzehn, Oostduitse speelfilm van 
Konrad Wolf. 17.00 Die deutsche 
Schlagerparade. 17.45 Culinaire tips. 
Vandaag: Varkensvlees. 18.00 Aktuel- 
te Minute. 18.01 Janna. 18.30 Portret 
van de priester Don Miguel die in Bue¬ 
nos Aires voor de armen werkt. 19.00 
Aktuelle Stunde met Sport im Westen. 
20.00 Nachtschatten, Duitse speelfilm 
van Niklaus Schilling. 21.32 West 3 ak¬ 
tuell. 21.40 Schimdt - Die Mitternachts- 
show. 23.10 (K+ZW)Reportage over 
het ontstaan van Heidi als intern, sym¬ 
bool voor een onbedorven Zwitserland. 
00.04 Laatste nws. 


Duitsland 3 SWF 


09.40 Denkanstösse. 09.45 Ferien für 
den Hund, jeugdfilm. 11.00 Musik um 
elf. Vandaag: Symphonie de psaumes, 
van Stravinsky. 11.20 Orkestwerken 
van Ravel. Shéhérazade en Pianocon¬ 
cert voor de linker hand. 12.00 Ein 
Athos-Abt spricht über das Gebet. 

12.30 Anselm Feuerbach - documen¬ 
taire. 13.00 Teleglobus-Spezial. Portret 
van de stad Aleppo. 13.30 Beim Wort 
genommen. 14.00 Documentaire over 
de geschiedenis van Koblenz als emi¬ 
grantenstad. 14.45 Challenge to Las- 
sie, Am. speelfilm uit 1949 van Richard 
Thorpe. 16.00 Omnibus: documentaire 
over de huidige betekenis van het werk 
van de Renaissanceschilder Piero del¬ 
ta Francesca. 17.30 Nafoun - oder es 
gibt kein Feuer. 19.00 Die deutsche 
Schlagerparade. 19.45 Familie Heinz 
Becker, serie. Afl.2: Der neue Anzug. 

20.15 Maria Vandamme, Frans/Duitse 
tv-film van Jacques Duquesne. Deel 1. 

21.50 Aktüell. 21.55 Die Magie des 
David Copperfield. 22.45 Ernst Elitz in 
gesprek met bisschop Karl Lehmann. 

23.30 Das Geld, tv-film van Jacques 
Rouffio naar de roman van Emile Zola. 
Deel 3. 01.00 Denkanstösse. 01.05 Ak¬ 
tüell. 00.07 Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 Peter Pan, Am. tekenfilmserie. 

06.25 Die Flintstohe Kids, Herh. 

06.40 New kids on the block, Herh. 

07.05 Yogi Bar, tekenfilmserie. Herh. 

07.30 Scooby Doo, tekenfilm. Herh. 

08.00 Li-La-Launebar, kinderpro¬ 
gramma. Aansl.: Prinzessin Lila und 
die Smoggles, tekenfilmserie. 

09.30 Die Schatzinsel (La isla del tre¬ 
sore), Frans-Duits-ltaliaans-Spaanse 
avonturenfilm uit 1972 van John 
Hough. Met: Orson Welles e.a. 

11.10 Kunst und Botschaft. Van¬ 
daag: Festtagsikone. 

11.15 Contrakreis Theater: Was ich 
schon immer wissen wollte, talkshow. 
Gast: Wolfgang Leonhard. 

12.00 Das Bibel Quiz, spelprogr. 

12.35 Major Dad, Amerikaanse serie. 
Afl.: Hande weg von meiner Tochter. 

13.05 Mein Vater ist ein Ausserirdi- 
scher (Out of this world), Amerikaan¬ 
se serie. Af!.: Der Traummann. Herh. 

13.30 Familie Munster Afl.: Es ist nir- 
gends schoner als daheim. 

14.00 Harry und die Hendersons, 
Am. serie. Afl.: Der Tag danach. 

14.25 Disney Filmparade: Mary Pop- 
pins, Am. musical uit '64 van Robert 
Stevenson. Met: Julie Andrews e.a. 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das 
turbulente Krankenhaus Am. serie. 
Afl.: Abschied für immer. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie keiner anderer, 
reisquiz. Vandaag: Andaluzië. 

20.15 Traumhochzeit, romantische 
huwelijksshow. Slot. 

21.55 Spiegel tv, nieuws-magazine. 

22.45 Prime time - Spatausgabe. 
Vandaag: Der Mann des Jahrzehnts, 
portret van Michael Gorbatschov. 

23.05 Terminator, Am. sf-film uit 1984 
van James Cameron. Met: Arnold 
Schwarzenegger e.a. 

01.00 Kanal 4 - im Revier. Vandaag: 
Getrehnte Wege, over Turkse huwe- 
lijksperikelen. Aansl.: Kanal 4 extem- 
pore concertmagazine. 

02.00 Karate Warrior II, lt. actiefilm 
uit 1987 van Larry Ludman. Herh. 

03.30 Terminator, Am. sf-film uit 1984 
van James Cameron. Met: Arnold 
Schwarzenegger e.a. Herh. 

05.15 Vater Murphy, Amerikaanse 
serie. Afl.: Der Weg in die Freiheit. 
Herh. 


09.00 Samson. dolle avonturen bij 
Samson en Gert in de huiskamer. 

10.00 Protestantse eredienst vanuit 
Bevaix, Zwitserland. 

11.00 Eucharistieviering vanuit de 
Sain-Pallais in Saintes, Frankrijk. 

11.55 Urbi et orbi, pauselijke zegen 
vanuit Rome. 

12.30 Spartacus, suite uit Spartacus 
van Chatsatoerjan, uitgevoerd door 
het Bolsjoi-ballet uit Moskou. 

12.55 Sportmiddag, sportprogr. 

13.25 Broers uit keuze (Brothers by 
choice), jeugdfilm van William Fruet. 

15.05 Dossier Verhuist, Nederlandse 
serie. Afl.8: De koude douche 

16.00 1 voor iedereen, fam.progr. 

17.30 Merlina, Afl.: De witte magiër. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.109. 

18.00 Journaal. 

18.10 Raider of the South seas, Ca- 

18.35 Rikkie, jeugdfilm. 

19.00 De Cosby show, Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Verhuizen. 

19.25 Mededelingen en overzicht 

19.30 Journaal en Sport 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Secret army, Engelse serie. 

21.20 Tijd voor Koen, licht klassiek. 

Vandaag: Concert voor kinderen. 

22.00 I.Q., quiz met denk weetvragen. 

22.30 Vandaag en Sport 

22.50 Ziggurat, kunstmagazine. 

23.30-23.40 Coda - Plastische kun¬ 
sten. De kinderen Hulsenbeck, van 
Philipp Otto Runge. 


België/TV 2 


15.10 Sport extra. 

17.30 Wielrennen: Luik-Bastenaken- 
Luik, rechtstreeks verslag van de 
laatste kilometers en de aankomst. 

19.45-21.30 Lyrisch gala vanuit Se- 
villa met Placido Domingo, José Car- 
reras, Teresa Berganza, Alfredo 
Kraus, Montserras Caballé en Juan 
Pons. Uitgevoerd worden werken van 
Rossini, Verdi, Donizetti, Bizet, Puc¬ 
cini en Massenet. (N.a.v. de opening 
van de Wereldtentoonstelling in Se- 
villa op 20 april). • Romy Sehneider. (Sat 1 - 

20.15 uur). 


SAT 1 


06.00-11.OOQuarbeet: kinderprogr. met 
o.a. Neon Rider; My little Pony; Grisu, 
der kleine Drache; Police Academy; 
Batman; Verliebt in eine Hexe; Zorro; 
■ Dick und Doof en Drops. 11.00 Die 
toten Augen von London. Duitse speel¬ 
film uit 1961. 12.40 Kino News. 12.55 
Sogesehen. 13.00 SAT 1 News. 13.05 
Addams Family. Am. griezel-comedy. 

13.35 Raumschiff Enterprise. Am. sf- 
serie. 14.25 Mannerwirtschaft. Ameri¬ 
kaanse comedieserie uit 1971. Aansl. 
SAT 1 News. 15.00 Die kleinen Strolc- 
he (3). Am. speelfilm uit 1991. 16.30 
Telewette. Aansl. SAT 1 News. 17.00 
Odyssee ins Glück (1). Italiaanse 
speelfilm uit 1990. 18.45 SAT 1 News. 

18.50 Sat 1 Sportclub 19.20Glücksrad. 
Aansl. Wetternews. 20.15Sissi (1). 
Duitse speelfilm uit 1955.22.05 Monpti. 
Duitse speelfilm uit 1957. 23.50 SAT 1 
News. 00.00 Stacheldraht und Fersen- 
geld. Amerikaanse comedyserie uit 
1965. 00.30Charly. Amerikaanse 
speelfilm uit 1967. 02.15 Spiegel Tv - 
Reportage. 02.45 Vorschau Video- 
tekst. België/RTBF 1 


10.00 Protestantse paasdienst vanuit 
Neuchatel. 11.00 Eucharistieviering 

11.55 Urbi et orbi, paaszegen van 
Paus Johannes Paulus II vanuit Rome. 
12.40 Onbekend. 12.55 Weerber. 
13.00 Journaal. 13.20 Paper tiger. En¬ 
gelse avonturenfilm van Ken Annakin. 

14.55 Natuurdocumentaire over de 
laatste witte kraanvogels in N.-Ameri¬ 
ka. 15.55 Gemes en herbe. 16.35 Nou- 
ba nouba. 17.20 Jeu des dictionnaires. 

17.55 Autovision. 18.25 Zooolympics. 
18.30 Week-end sportif. 19.30 Jour¬ 
naal. 20.05 Loterire, amusements- 
progr. 20.55 Zooolympics. 21.05 Dead¬ 
line. Engelse film van Richard Stroud. 
22.35 Laatste nws 23.00-23.10 Tribu¬ 
ne economique et sociale. 


België/Télé 21 


14.10 Reflets. 15.10 Wielrennen: Luik- 
Bastenaken-Luik. 17.20 WK turnen. 

20.45 Weerbericht. 20.50 Bronco apa¬ 
che Am. speelfilm van Robert Aldrich. 
22.20 Laatste nws 22.50 Week-end 
sportif. 23.45-00.15 W magazine. 


TV 5 


07.00 Ochtend/middagprogr. 18.30 
Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Le jeu 
des dictionnaires. 19.30 Belgisch 
nieuws. 20.00 7 sur 7 21.00 Nws en 
Eur. weerber. 21.30 Franse documen¬ 
taire over oud volksgebruik waarbij het 
meest integere meisje van de prov. 
Pessac wordt gekozen. 22.40 Nws. 
23.00 Cinerama. Thema vanavond: 
Les comédiennes. 00.00-01.00 Courts 
métrages et vidéos. Vanavond: Nord 
Express, van de Nederlander Rob 
Rombout. 


BBC 1 


Stress thuis en op het werk. 01.00 Ma- 
habharat. 01.40-01.45 Weerbericht. 


BBC 2 


09.00 (ZW)Klassieke slapstick met 
Stan Laurel en Oliver Hardy. 09.30 
(ZW) Charge of the light brigade. Am. 
film. 11.20 Easter parade, Am. musical 
van Charles Walters op muziek van lr- 
ving Berlin. 13.00 Verslag van Olymp. 
Winterspelen v. Gehandicapten in 
Frankrijk. 13.35 Sportprogr. met o.a. de 
Engelse open kamp. squash. 18.00 
Rugby-magazme. Vandaag: ADT 
County Championship finale. 19.00 
Verslag van WK snooker. 19.25 Pee 
Wees big adventure. Am. speelfilm 
van Tim Burton. 20.55 Richard Burtons 
klassieke vertolking van het verhaal 
van Dylan Thomas. 21.45 Arena, docu¬ 
mentaire over geschiedenis van de 
Argentijnse muziek. 22.45 Screerrtwo- 
tv-spel van Jack Clayton naar een ro¬ 
man van Munel Spark. 00.25-02.00 
World snooker, samenvatting. 


Sportnet 


07.00 Paardesport. Int. Concours Hip¬ 
pique. 08.00 Tennis. Open kam- 
pioensch. 09.30 Golf. PGA Eur. tour. 

10.30 World Masters Rock 'n Roll. 

11.30 Boksen. 13.30 Forte snooker 
league. 15.30 Tennis, live. 17.30 US 
pro ski tour. WK 18.00 Am. football. 

19.30 Revs, auto-motorsport. 20.00 
FIA Eur. truck racing. 21.00 Int. spee¬ 
dway. 22.00 Golf PGA Eur. tour '92. 
23.00 Tennis Finales 01.00-02.30 
NBA basketbal. 


Eurosport 10.25 Eurovisione. 12.30 Parola e Vita. 
13.00 TG L'Una. 13.30 Telegiornale 
Uno. 14.00 Toto TV Radiocorriere. 

14.15 Film. 17.00 Domenica In. 18.05 
Telegiornale Uno. 18.10 Domenica In. 

18.40 Domenica In 19.50 Che Tempo 
Fa. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Te- 
legiornale Uno. 20.40 Domenica In. 
23.00 Telegiornale Uno. 23.05 TV Mo- 
vie. 00.30 Telegiornale Uno. 01.00 
Ginnastica. 


09.00 Sunday alive met Motorsport. 

11.45 Trans world sport. 12.45 Boksen. 
13.45Sunday alive: met o.a. motor¬ 
sport; WK Gymnastiek; Wielrennen: 
Luik-Bastenaken-Luik; WK Schermen. 
22.00 Motorsport 00.00-01.00 Boksen. 


Super Channel 

06.30 The mix. 08.00 ITN world news. 
08.30 All mixed up. 09.00 Kenneth Co- 
peland. 09.30 Prophecy countdown. 
10.00 Een prettig gesprek, Ned. talk¬ 
show. Gast: Laurens Geels, compag¬ 
non van Dick Maas. 11.00 The hour of 
power 12.00 The mix. 12.30 Video tra¬ 
vel guides. 13.00 Die Welt von Morgen. 

13.15 All mixed up. 14.50 Supersports 
news. 15.00 lt is written. 15.30 Touris- 
tic magazin. 16.00 Europe jdurnal. 

16.30 Hang loose. 17.00 Youthquake. 

17.30 The world tomorrow. 17.45 Su¬ 
per events. 18.00 Business weekly. 

18.30 World sports special. 19.00 Vi- 
deofashion 19.30 The last resort. 
20.00 Fraternity row, Am. speelfilm van 
Thomas J. Tobin. 21.50 Supersports 
news. 22.00 Nws. 22.30 Absolutely li¬ 
ve. 23.30 Film Europe. 00.00 All mixed 
up. 01.00 The mix 01.30 Super shop. 
02.00 The mix all night. 


MTV-Europe 


07.55 Fairy tales. 08.05 Korte film. 
08.30 Tekenfilm. 08.40 Playsdays 
09.00 Favourite songs. 09.25 Teken¬ 
filmserie 09.45 Blue Peter omnibus. 

10.30 Nieuws. 10.35 Deutsch direkt. 
11.00 Paasviering vanuit Wilmslow 
United Reform Church in Cheshire. 
12.00 Urbi et orbi, pauselijke zegen 
vanaf St. Pietersplein in Rome. 12.40 
See hear! 13.05 Huis-. tuin- keukentips. 

13.30 Landbouwmagazine. 13.55 
Weekweerbericht. 14.00 Nws. Aansl.: 
modespecial. 14.45 Betty Boop. 15.00 
Eastenders. 16.00 Silver bears, Am. 
speelfilm van ivan Passer. 17.50 Dis¬ 
ney time. 18.30 Vandaag een dubbele 
aflevering met Kiefer Sutherland en 
Kevin Costner als moedige piloten. 

19.15 Lifeline. Vandaag: The London 
Connection. 19.25 Nws. 19.40 Paas¬ 
viering vanuit Miltoh Keynes. 20.15 
May to December, comedy 20.45 The 
case of the musical murder. Am mis¬ 
daadfilm. 22.15 Screaming. 22.45 Nws. 
23.00 Mastermmd. 23.30 Documentai¬ 
re: Moet een radicale priester wel de 
traditionele Paasboodschap brengen? 
00.05 Dear John USA, Am. comedy. 
00.30 Serie over werken. Vandaag: 


08.00 On-the-road weekend with Re- 
becca de Ruvo. 11.30 Eur. top 20. 

13.30 XPO. 14.00 The big picture. 

14.30 On-the-road weekend 18.00 
The pulse. 18.30 Week in rock. 19.00 
US Top 20 video countdown. 21.00 
120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 
Headbangers ball. 02.00 Kristiane 

Backer. 03.00-07.00 Night videos. 


CNN 


07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek. 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The big 
story 10.10 Pmnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry King 
weekend. 12.10 Showbiz this week. 

12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30 
Instde business. 14.40 Evans and No- 
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the 
menu. 16.40 Newsmaker Sunday. 

17.10 CNN Travel guide. 18.00 World 
business this week. 18.40 Int. corres- 
pondents. 19.10 Futurewatch. 19.40 
Moneyweek. 20.00 The week in re- 
view. 21.00 CNN World report. 


TV 


BBC 2 

rif* 0 The Charge of the Light Briga- 

Mi^ Amerikaanse film uit 1936 van 
hi_, ae * Curtiz. Verhaal over de 
i^orische kamikaze aanval van 

ten f ~9 else leger op de Russen 
tijde van de Krim-oorlog. Met 
01 hlynn en Olivia De Havilland. 

BBC 2 

dar?3.^ aster P arada - Amerikaanse 
terne Uit 1948 van Charles Wal- 
Qftr .‘ van de betere films in het 

Garland^ 6 * Fred Astaire en Jucj y 

Buitsland 1 

uL°° f arien vom lch - Du 'tse film 
ScheuJ 952 van Hans Deppe. 
een 6 r e w SartS weet e '9 enaar van 
cièi ö ® d ! ri1 over te halen tot finan- 
toriL nd . e : steunin 9 van een sana ' 
RuÏÏ P,a*. Marianne Hold en 

BBC 1 

filrn°ni* Bears Amerikaanse 
fia h^Ll 978 van lvan Pa sser. Maf- 
in rt2 ekhouder raakt in Zwitserland 

een ! f P , r °u emen a,s bl 'i kt dat hij 
grote hoeveelheid geld is kwijt- • Tony, John en Angelica Huston in ’The Dead’. (Neder¬ 
land 3 - 20.10 uur). 


geraakt. Met Michael Caine en 
Cybill Shepherd. 

Super Channel 

20.00 Fraternity Row. Amerikaanse 
film uit 1977 van Thomas J. Tobin. 
Verhaal over de dramatische ont¬ 
wikkelingen op de campus van een 
universiteit in het oosten van de 
Verenigde Staten. 

Nederland 3 

20.10 The Dead. Amerikaanse film 
uit 1987 van John Huston. Na een 
kerstdiner komt de langverwachte 
uitbarsting van een huwelijkscrisis. 
Bijzonder smaakvolle verfilming 
van het verhaal van James Joyce. 
Met Anjelica Huston en Donald 


McCann. Huston regisseerde dit 
laatste werk vanuit een rolstoel. 

Duitsland 1 

20.15 Octopussy. Engelse James 
Bond-film uit 1983 van John Glen. 
Dimaal bevindt 007 zich in Berlijn 
waar hij moet zien te voorkomen 
dat een Russische generaal een 
atoombom inzet tegen een Ameri¬ 
kaanse legerbasis. Met Roger 
Moore en Maude Adams. 

BBC 2 

20.55 Under The Milk Wood. En¬ 
gelse film uit 1973 van Andrew 
Sinclair. Eigenaardige verfilming 
van Dylan Thomas’ verhaal over de 
lotgevallen van de bewoners van 


een dorpje in Wales. Met Richard 
Burton en Elizabeth Taylor. 

Nederland 2 

21.26 Reise der Hoffnung. Zwitser¬ 
se film uit 1990 van Xavier Koiler. 
Ontroerend verhaal over een Turk¬ 
se boer, die samen met zijn vrouw 
en één van zijn kinderen zijn geluk 
in Europa gaat beproeven. Met Nur 
Sürer en Necmettin Cobanoglu. 

RTL Plus 

23.05 The Terminator. Amerikaan¬ 
se film uit 1984 van James Came¬ 
ron. Arnold Schwarzenegger als 
bionisch figuur dat op aarde be¬ 
landt om een vrouw te liquideren, 
die een doorn is in het oog van de 
toekomstige bestuurders van deze 
planeet. Op zijn zachtst gezegd 
een opmerkelijke film. 

Duitsland 1 

24.00 The Apartment. Veelgepre¬ 
zen Amerikaanse komedie uit 1960 
van Billy Wilder. Man stelt zijn wo¬ 
ning ter beschikking van zijn baas 
zodat deze daar met zijn minnares 
kan vertoeven. Het blijkt een aan¬ 
trekkelijke dame te zijn. Klassieker 
met Jack Lemmon en Shirley Mac¬ 
Laine. 

RTL Plus 

2.00 Karate Warrior II. Amerikaan¬ 
se vechtfilm uit 1987 Larry Lud- 
mann. Met Kim Rossi Stuart en 
Army Baxter. 


Radio 1 

7.05 KROs Ontbijtshow (7.30 
Nws). 7 53 Ter overweging. 8.08 
Groot nieuws 9 05 De verbeelding 
9.30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op éen 10 05 Wegwe¬ 
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30 
Nws.). 13 10 Hier en nu. 14.03 
Langs de lijn, sport en muziek 
(17.30 Nws.) 18 08 NOS Aktueel 
19.04 Van 0 tot 80 20 02 Jazz uit 
het historisch archief; ca 20.30 
NOS Jazzgeschiedenis 21.04 Ap¬ 
pels én peren. 22 04 New age 
music magazine. 23 05 Met het 
oog op morgen 0.02-7.00 TROS 
Nachtwacht. 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels 10 02 Tony 
van Verre ontmoet Wim Hofman 
(6) 10 30 Muziekmozaïek. 12 02 

Nederlands op AVRO 2 13.02 

AVRO Radiojournaal 14 02 Café 
op twee 15 30 Mezzo 17.02 De 
taalmeesters 17 30 Tour de chant. 
18 02 Album 20.02 3 x bellen. 
20 30 The great American song- 
book. 22 00-7.00 Zie radio 1 


Radio 3 

7.02 Wakker 8 02 Popsjop 10 02 
Dolce vita. 12 02 Eeh 13 02 Pop- 
parazzi 15 02 Paperclip 17 02 
Basta. 18 02 Het steenen tijdperk. 
19.02 Forza 20.02 Leidsekade Li¬ 
ve 22.02 Rock City. 23 02-24.00 
Liefdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Rechtstreekse uitzending van radio 


de Paasjubel 1992 uit de Domkerk 
te Utrecht. 8.00 Nws 8 02 Liefde 
op t eerste gehoor 9 00 Musica 
religiosa et profana. 9.55 Pro¬ 
gramma-overzicht. 10.00 Eucharis¬ 
tieviering. 11.00 Aspekten van de 
kamermuziek: Gitaarmuz 12.00 
De Nederlanden 13.00 Nws 13 02 
Diskotabel 14 15 Concert op zon¬ 
dagmiddag. Nederlands Kamerork. 
en Amsterdam Loeki Stardust 
Kwartet (Pauze: Praten over mu¬ 
ziek) 16.30 Vokahse 18.00 Nws 
18.02 Muziek uit duizenden 19.00 
Continu klassiek 20 00 Nws 20 02 
Specialiteiten a la carte 22.00 Ka- 
merconcert 23 00-24 00 Finale 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge¬ 
breid weerbericht. 9 00 Nws 9 02 
Woord op zondag. 9.30 Te deum 
laudamus. 9 55 Waterstanden 
IKON: 10.00 Het verhaal 10 10 
Kerkdienst 10 58 Wilde ganzen 
11 00 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op vijf 12 00 Nws 
12.05 Het zwarte gat 14 00 Radio 
Romantica. 16 00 Club Veronica 
Trend 16 55 Mededelingen en 
schippersberichten. 1700 Kerk¬ 
dienst. 17 58 Wilde ganzen. 18 00 
Nws. 18 10 Liturgie en kerkmuziek 
18 40 Vrouwen over vrouwen 
19.00 Nieuws m het Turks 19 05 
Nieuws in het Marokkaans Ara¬ 
bisch. 19.10 Nieuws in het Ber¬ 
bers. 19.15 Nieuws in het Chinees 
19.20 Suara Maluku 19 55 Tambu 
20.30 Zorg en Hoop 21 20-22 20 
Medelanders Nederlanders 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94, verzoekplaten 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma 12 00-13 00 Omroep Limburg 
Klassiek 


België/Radio 2 

6 00 Nieuws 6 05 Goede Morgen, 
morgen Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet (6 30. 7.00. 7 30 
nieuws). 8 00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen 8 12 Relax Non-stop retro- 
muziek 9 00 Visum Toeristisch 
programma 10 00 Nieuws 10 03 
De pré-historie 11 00 Bengels 
Kind aan huis met Julien Put. 
13 00 Nieuws 13.10 Hit of Flop 
met Conny Neefs Een panel be¬ 
oordeelt vijf nieuwe singles. 14 00 
Fiestag. Ro Burms en Johan Ver¬ 
streken 17 00 Nieuws. 17 05 Afge¬ 
floten met Luk Verschueren (17 45 
Nationale Voetbaluitslagen) 18 00 
Nieuws 18 10 Fumculi Funicula 
20 00 Vragen staat vrij, verzoek¬ 
platen <22.00 Nieuws) 23 30-6 00 
Nachtradio (24.00 en 5 30 
Nieuws ) 


België/BRF 

Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio- 
fruhstuck (6 45 Hörergrusslottene: 
7 15 Veranstaltungskalender; 7 30 
Evangelium in unserer Zeit). 8 30 
Glaube und Kirche 9.05 Mundart- 
sendung 10 05 Ostermesse aus 
der Haftvolizugsanstalt Aachen. 
11 05 Orgel- und Chormusik zum 
Osterfest 12.05 Urbi et Orbi: An- 
sprache und Segen des Papstes 


12 35 Schlagersouvenirs 14 05 
Die deutsche Schlagerparade. 
16 05 Sporttreft 18 35 Senioren- 
funk 19 00-20 05 Volkstumliches 

Schlagerkarussell 


RTL Radio 

6 00 Sonntag Morgen 9 00 RTL- 
Sonntagsfruhstuck 11 00 Radio 
Shop. muziek en actualiteiten. 
12 00 Hits der Woche. Top 30 
14 00 Happy Birthday 17 00 End- 
sport Ruckblick auf em Woche- 
nende voller Sport 18.00 Classic- 
Hits Die grossten Hits, die besten 
Oldies. 21 00 Je t aime Das zartli- 
che Magazin 24 00-4 00 Radio- 
Nacht Die Nacht lebt 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 00 Nachnch- 
ten 6 05 Morgenmelodie 8 00 
Nachrichten 8.05 Volkstumliche 
Matinee 10 00 Nachrichten 10 05 
Operette nach Wunsch 12 00 
Nachrichten 12.05 Musik ist 
Trumpt 13 00 Heimatmelodie Fol¬ 
klore rund um die Wett. 14.00 
Nachrichten 14 05 Wirtschaft. 
14 07 Was dart es sein? 17 00 Der 
Tag um fünf, Chöre der Völker 
18 00 Nachrichten und Wetter. 
18 05 Schellack-schatzchen. 19 00 
Auf em Wort, Abendmeiodie 20 00 
Nachrichten 20 05 Altrussische 
Osterlegenden 21 15 Musik zum 
traumen (22.00 Nachrichten) 
22 30-4 05 ARD-Nachtexpress 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 18 april 1992 • Pagina# Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan, 

zijn onze spaaraanbiedingen met vaste rente precies 
wat u zoekt. 

■ Want met de spaarprogramma's met vaste rente van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel 
bijzonder attractieve rentepercentages. Zo kunt u uw geld tussen 6 maanden en 10 jaar voor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder 

koersrisico’s. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn ... Kom eens langs. 

Wij spreken natuurlijk Nederlands. 


Deutsche Bank i 

i. 

i 

ti 

V 
o 

V 
h 
e 
b 
v 

18 

18 

18 


I. 


* 

V 


| I; 


Inderdaad! Iedere bezorger 
van deze krant mag rekenen 
op mooie kado’s, naast een 
ruime vergoeding. 

Meer weten? 

Bel 045-739881 en vraag 
naar H. van de Ven. 

Limburgs Dagblad tj* LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW 
DURE REKLAMEFOLDERS 
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN 
UW ZOONTJE...? 

8el Sniral als 't gecontroleerd verspreid 
moet worden! 


^Ébuekss traaf 7 596’ “*crs' 

• teietoor vj*i "09 8-4222 *D 9“ 596.: Aö ^o r: 
- ’ 9 -4 33'i 


Sl’IKAL 


Wij zijn heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden: 

Aachen, Friednch-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 

Bijkantoor: 

Brand, Freunder Landstr. 6. Tei. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5. Tel. 09-49-66054 
OppenhoHallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schöntorat, Trierer Str. 323-329. 

Tel. 09-49-241/520021 - Techn. Hr nschule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 


Filiaal: 

Alsdort Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63 - 
Heinsberg, Hochstr. 129. Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath, Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067- 
Hückelhoven, Parkhofstr. 111. Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/5306E>- 
Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091 
Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaïserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058 


MONTÈL 


Zitten is heel aangenaam. Vooral als u echt lekker zit. 
In een mooie fauteuil of op een prima bankstel. 
Daarvoor moet u echter wel even de deur uit en naar 
onze schitterende Paasshow komen. Daar kunt u op 
uw gemak de Montèl-kollektie bewonderen en 
uitproberen. Zodat u zelf merkt dat u goed zit op een 
zitmeubel van Montèl. 

De kollektie van Montèl valt op door zitkomfort en 
exclusiviteit. Met fauteuils, banken en bankstellen die 
komfortabel zitten. En die in tientallen verschillende 
bekledingen te verkrijgen zijn. Van mooie kleuren leer 
tot effen of gedessineerde stof. Montèl heeft precies 
wat u zoekt, voor een prijs die prima bij u past. 

"" ; ill 


PP® Zeer modern design, strak en stijlvol van lijn, A 
maar toch uiterst komfortabel. Perfekt bekleed 
met mooie kwaliteit rundleer. Een topper! 

2 5 ° 1350,- 

Als 2}+2-zifs 
kombinatie 2995,- 


Moderne draaifauteuil 
met relax-mechanisme. 
Stabiele 5-teens voet. 
Leren bekleding met 
dekoratieve stiksels. 
Goed steunende, hoge 
Fraai gevormde, moderne leren zithoek met overbloesende A 
rug- en armleuningen. Vaste zit- en rugkussens. a# ajf 

2j+2-zits v.a OO7J," 


Romantisch-klassieke hoekset met 'gezellige' ronde vormen. ▲ 
Bekleding van dessin-velours. 000^5 

2i+2-zits v.a. 


1395,- 
Romantisch-klassieke hoekset in dekoratieve dessm-stof. ▲ 
Karakteristieke bolpoten. 

2j+2 zits 1995,' 


mr . -/M' 

Moderne, strakke vormgeving, waarbi| de enigszins ronde A 
zijkanten voor een apart cachet zorgen. Bekleding van eersteklas 

rundleer. AQQjT 

3+2-zits Z77D,- 


Romantisch-klassiek model met keerbare, dons-A 
zachte rug- en zitkussens Keus uit diverse 
gedessineerde en effen weefstoffen. 

2zitsva 1095," 
Als 2j+2-zits kombinatie v.a. 2395,- 


Moderne Deense ► 
fauteuil met solide 
buighouten frame en 
stoffen bekleding 
voorzien van 
sierstiknaden. 


795,- 


Romantische 2 zits bank met losse, keerbare zit-A 
kussens Prettige hoekzit door in de rug door¬ 
lopende armleggers. Bekleding van dessinstof. 

va 1095,- 

Als 3+2-zits 
kombinatie 
v.a 2395,- 


Zweedse komfort- 
fauteuil met relax- 
mechanisme. Buig¬ 
houten frame en 
draaivoet Sterke 
stoffen bekleding. 

Moderne, kubistische zitgroep, bekleed met ▲ 
mooie dessinstof voorzien van fraaie sierstiksels. 
Royaal en komfortabel 

kussens en brede armleggers. qqa 

2-zits v.a öüw,— 

3+2-zits v.a. 1995,- 


Romantisch-klassiek model, uitgevoerd in soepe-A 
Ie kwaliteit rundleer. Keus uit meerdere kleuren. 

Dikke zit-, rug- en armkussens met komfortabele 
softpoly vulling. «07A 

2-zits IO/U,- 

3-2-zits kombinatie 4295,- 


Moderne, kubistische bank Uiterst komfortabel door de extra brede armleggers 
en de dikgevulde zit- en rugkussens. 8ekleding van prima kwaliteit rundleer. 

Exclusief en betaalbaar zitkomfort Hl 

ttlONTEL 


3+2-zits v.a. 


2995,- 

Komfort-fauteuil met ► 
relax-mechanisme en 
extra hoofdsteun. 
Bekleding van soepel 
leer. 

1395,- 


In de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045)-75 42 08 Schitterende collectie 

SCHILDERIJEN 

compleet in prachtige lijsten 
tijdens onze tweedaagse 

PAASSHOW 

Motel Heerlen/Van der Valk 

Terworm 10, Heerien 
op zondag 19 en maandag 20 april 
van 10.00 tot 17.00 uur 

i 

* Zeer scherpe prijzen 


MONTËL mXBUm (* UTRECHT, HXVEnSUM, ARNHEM, SON/EINOHOVEN. HEERLEN, LEBSCH6NDAM, OLD6MZAAL, STEENWUKSHOER, BEVER*UK, HOTIEBtm AXEL, GHONIHGeN, HEEBENVEEN EH 


DENK AAN DE 

AUTO CAUBO 
PAASSHOW 

in ons pand, neerhem 25 valkenburg a/d geul 
Keuze uit 100 occasions. 

Zo als VW, AUDI, ALFA, OPEL, FORD, etc. 

Zaterdag 18 april van 11.00 tot 18.00 uur 
Zondag 19 april van 11.00 tot 18.00 uur 
Maandag 20 april van 11.00 tot 18.00 uur 


M Gold Hand 


b.v. 


Tijdelijk geld nodig? 

Wij lenen u geld op sieraden, briljant, horloges enz. 
Kom vrijblijvend binnen voor informatie. 

Oud goud kopen wij aan tegen de hoogste prijs. 
Voor antieke sieraden speciale prijs. 

Contant geld. 

Gebruik uw verstand, koop bij GOLD HAND. 

De nieuwste sieraden in 18 karaat goud. 
Groothandelsprijzen. Zeer grote keuze in kettingen, 
armbanden, oorbellen enz. 

Wij zijn geopend van 10.00-17.00 uur. 

Grote Staat 44A (Ie etage) Maastricht 
043-258057 ««« 


TE KOOP: 

PARTIJ BANKSTELLEN 

NERGENS GOEDKOPER! 


relaxstoelen, zitzakken, 
slaapbanken, hoekcombinatieS/ 
in vele moderne kleuren en dessins* 
keuze uit meer dan 1000 stuks. 


2e paasdag geopend 

HANDELSONDERNEMING 

JO RÖDIGER bv 

inkoop verkoop roerende goederen 
kantoor magazijninrichtmgen 


Op de t* |<,s { 

t? sihimme r . 

TEL- 04404 ' 


Op de Bies 33 te Schimmert 

Zaterdag 18 april 1992 • Pagina 59 


iimburgs dagblad 


televisie en radio maandag 


Nederland 1 


Nederland 2 


3.CHM3.12 Nieuws voor doven en 
•techthorenden. 

8-00 •• Journaal. 

’MO De terugkeer naar Öz (Return 
5 0z) - Amerikaanse speelfilm van 
Walter Murch. Dorothy droomt steeds 
een ver een vreemd land waar 
jenden van haar in gevaar zijn. 
Naar oom en tante geloven haar niet, 
® n Dorothy loopt weg. Tot haar ver¬ 
bazing komt ze terecht in het land 
'fan haar dromen. 

:|-°0 Boggle, spel. 

«■27 Sport op 1 . Sportprogramma. 
s.58 (T) Ja natuurlijk - Bloemen en 
Wanten, tips voor de natuur in en om 
het huis. 

«•28 (T) Ha die Pa, comedy-serie. 

De vriend. Henriette komt vader 
hjorbert haar nieuwe vriend voorstel¬ 
en, met wie ze op vakantie wfl. Nor- 
besluit eens een hartig woordje 
Jhet de jongeman te wisselen. Maar 
j s slimmer dan Norbert dacht. 
^■00 (S+T) Journaal. 

^”•26 Disney Time, fragmenten uit 
klassieke tekenfilms vanuit het Engel- 
Se tekenfilmfestival. Met onder ande- 
re de tekenfilms 'Sneeuwwitje en de 
*even dwergen’ en ’Merlijn de tove- 
Jtear'. 

<1 ' 1 3 Hier en nu, actualiteitenrubriek. 
Vandaag een special over de reis die 
•*ee Roemeense kinderen naar Ne¬ 
derland maakten om hier medische 
hulp te krijgen. Vorig jaar besteedde 
Nier en nu’ in een uitzending aan¬ 
dacht aan het werk van Geertje van 
her Heide, een bewogen vrouw die 
jachtwagens vol hulpgoederen naar 
Roemenië bracht. Tijdens een van de 
[eizen kwam ze twee gehandicapte 
Roemeense meisjes tegen. Dit lever¬ 
de veel giften op, waardoor de meis- 
een ingrijpende operatie konden 
Ondergaan in Nederland. 

'•56 (T) Prettig geregeld, comedy- 
^rie. Afl.: en wat dacht je van de 
jongere ouderen? Herh. 

Q -3l Boek In waterland, literair ma¬ 
gazine. 

?*'06 Miniatuur. 

^•14-23.19 •• Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


^•■00 •• Igor Strawinsky: Petru- 
•chka. Pétrouchka van Stravinsky, 
jfgevoerd door het Philharmonische 
^^tsorchester van Hamburg. 

•00 •• Dem Leben begegnen, pro¬ 
testantse paasdienst. 

•50 Geheimnisvoller Kosmos - 
^®hirn, documentaire serie over het 
.Wenselijk brein. 

•30 (T) Die Sendung mit der Maus, 

^jformatief kindermagazine. 

<00 •• Presseclub. 

^•45 Tagesschau. 

Norwegische Betrachtungen, 
Oortret van het Noorse landschap 
®t muziek van o.a. Grieg. 

MS Geheimcode F, Duits/Franse 
le 0gdserie. Afl. 10: Zwei Ausreisser 
^?0f sechs Beinen. 
d 0 (T) Die Herren des Strandes, 
^aziliaanse serie. Afl.8: Hinkebein 
, er >tscheidet sich. 

en 4'^ Lifeshow. 
fSn Tagesschau. 

•Os Versteckte Fallen, Oostduitse 
^Deeifilm van Rainer Behrend. 

•30 Tele-Fussball, voetbalmagazi- 
l6 a 8: Andreas Brehme. 

AR ARD-Sport extra, Dansen: 
RD-Masters-Gala voor amateurs in 
o standaard- en Latijnsamerikaanse 
Ij^osen, vanuit Keulen. 

Tagesschau. 

T5 • • Kein schoner Land spe- 

fé’ mu ziekprogramma. 

\) ® Tiere vor der Kamera, serie. 
^0on^ aa ^ : 2wa tewen. 

20 ^ Tagesschau. 

Af| 5 ^ Tatort, Duitse misdaadserie. 
Blindekuh. Man probeert onder 
n zware verdenking uit te komen, 
^ aar raak * door z '* n e '9 en onhandig- 
J9 s, eeds dieper in de puree. 
Königshauser, documentaire 
j ® r Net Spaanse koningshuis. Afl.2: 
^2 Sn Carl °s, der König aller Spanier. 
Tagesschau. 

a 5 Ei n himmlischer Schnüffler, 

Do oc Speel, ilm van Blake Edwards. 
ten ^ ie eines Gehetz- 

19r’o Frans/ * ,a liaanse speelfilm uit 
de 2 Van J ean -Pterre Melville naar 
0l !^ an van Georges Simenon. 

OffgljTagesschau. 

ihri Lichtimpressionen 

oer Kathedrale von Chartres: Was- 
s Peier und Damonen. 


09.00 Programma-overzicht. 

09.03 Heinz Rühmann:» Allotria. 

Duitse speelfilm van Willi Forst. 

10.40 Ansichten: Die Lausitz und ih- 
re Sorben. Documentaire over het 
Slavische gedeelte van Duitsland. 

11.10 •• Francisco Ariaza. Ich bin 
ein romantiker, portret van deze te¬ 
nor. 

12.05 Heute. 

12.10 •• Rolfs Vogelhochzeit. 

Progr. met liedjes van Rolf Zuckows- 

ki. 

12.40 •• Shalom Pharao. Tekenfilm. 

13.55 Ein Kind mit Namen Jesus. 

Tv-film van Franco Rossi. (slot). 

14.45 Heute. 

14.50 Bilder aus Amerika. Vandaag: 
Origineel eten in Chicago. 

15.10 Neuhardenberg - Geschlchten 
aus einem markischen Dort. Docu¬ 
mentaire over dit dorp dicht tegen de 
Poolse grens. 

15.40 Kapitan Nemo. Engelse speel¬ 
film uit 1969 van James Hill. 17.20- 

Heute. 

17.25 Odyssee für eine Robbe. Do¬ 
cumentaire over een natuurreservaat 
in de Middelandse Zee bij Grieken¬ 
land. 

17.55 Pulcinella. Ballet van Stravins¬ 
ky. Uitgevoerd door het Scapino bal¬ 
let uit Rotterdam. 

18.40 Alte Erinnerungen - heute le- 
bendig. Documentaire over het 
Joodse Pessach-feest. 

19.00 Heute. 

19.15 •• Achtung! Klassik. Klassie¬ 
ke muziek met Justus Frantz. Thema: 
Dieren in werken van Schubert, Ros- 
sini, Respighi en Stravinsky. 

20.15 Die junge Katharina. tv-film 
van Michael Anderson (2). Met: Va¬ 
nessa Redgrave, Julia Ormond e.a. 

21.45 Heute. 

21.55 Tennessee Williams: Die Kat- 
ze auf dem heissen Blechdach. 

Amerikaanse speelfilm uit 1958 van 
Richard Brooks. Met: Elizabeth Tay- 
lor, Paul Newman, Bert Ives, Jack 
Carson, Judith Anderson e.a. 

23.40 Gefahrlicher Ruf. Amerikaanse 
speelfilm uit 1973 van Tom Gries. 
Falk besluit over te lopen en alles 
over een gangster bende aan de poli¬ 
tie te vertellen. 

00.50 Heute. 


Nederland 3 


RTL4 


VOO 

12.00-12.45 TROS Voetbal Plus, 

sportprogramma. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.30 After school special, jongeren¬ 
magazine. Afl.: Een verlossend af¬ 
scheid. Mo Donavan krijgt een be¬ 
roerte en wordt door de beademings¬ 
machine in leven gehouden. Haar 
kleindochter Emma wil niet geloven 
dat ze nooit meer beter wordt. 

16.15 Santa Barbara, soapserie. 

17.00 (T) Explorer, serie over avon¬ 
tuur en natuur. Afl.43. Vandaag: Fo¬ 
tograaf Mike Epstein en Mount Ba¬ 
chelor in Cascade Mountains in 
Oregon (USA); De trompetzwaan, 
eens met uitsterven bedreigd, heeft 
een come-back gemaakt; de reolutio- 
naire onderzeeër van Graham Haw- 
kes en zijn echtgenote Sylvia Earle. 

17.50 Bouli, tekenfilmserie. 

18.00 •• Journaal. 

18.05 (T) Die 2 speciaal, Holland-pro- 
motie met Henk Spaan en Harry Ver- 
meegen. Vanavond: Engeland. 

18.30 •• A tribute to Freddie Mercu- 
ry, live benefietconcert t.b.v. de aids- 
bestrijding vanuit het Wembley-sta- 
dion in Londen. Met o.a. David Bo- 
wie, Montserrat Cabellé, Roger Dal- 
trey, Def Leppard, lan Hunter, Elton 
John, Annie Lennox, George Michael 
en uiteraard Queen's John Deacon, 
Brian May en Roger Taylor e.a. Fred¬ 
die Mercury, de in november vorig 
jaar aan aids overleden zanger van 
Queen, stond bekend als een van de 
grootste narcisten van de popmuziek. 

20.50 De staatsloterij show, spel¬ 
show gepresenteerd door Mare Klein- 
Essink waarin opgenomen de trek¬ 
king van de staatsloterij. Drie koppels 
worden tegen elkaar uitgespeeld op 
kennis, lichamelijke inspanning en 
geluk, met als doel het eindspel voor 
de finalisten, waarbij een hoofdprijs 
van f 100.000 te winnen is. 

22.50 •• Overzicht meimaand - film- 
maand. 

23.00 •• A tribute to Freddie Mercu¬ 
ry, vervolg. 

0.55-01.00 •• Journaal. 


België/TV 1 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-16.15 Chovansjtsjina, opera 
van Moessorgsky. Wiener Staatsoper 
o.l.v. Claudio Abbado met solisten. 

17.25 Parlement & politiek, voorlich¬ 
tingsprogramma. 

17.35 Omgaan met stress, voorlich¬ 
tingsprogramma. 

17.45 Het fantastische in de kunst, 
voorlichtingsprogramma. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.05 Rob van Reijn speelt zonder 
woorden, pantomime. 

18.15 Sesamstraat. 

18.35 Studio sport. 

20.00 •• Journaal. 

20.15 Dossier weerwerk, serie over 
mensen die voor hun principes op¬ 
kwamen. Afl.: De zaak Derksen. 

20.40 Arcadia, korte absurdistische 
film. 

20.51 Droom en daad, praatprogram¬ 
ma met Hanneke Groenteman. 

21.25 Varen, watersportcursus, afl.3. 

22.00 •• Journaal. 

22.10 Angano angano, Franse docu¬ 
mentaire over verhalenvertellers op 
Madagascar. 

23.00 Databasemanagement, afl. 1. 

23.30-23.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. # In ’Dossier Weerwerk' de 
zaak Derksen (foto) (Ne¬ 
derland 3 — 20.15 uur). 


06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful, 'S. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Spelprogr. 

09.40 Goede tijden, slechte tijden. 

10.05 As the world turns. serie. 

10.50 Gezondheid. Herh. 

11.15 Teletext. 

11.50 Dallas. Am. serie. - Herh. 

12.40 A piano for mrs. Cimino, Am. 

speelfilm. Een weduwe wordt door de 
dokter als seniel bestempeld en door 
de rechtbank onder curatele gesteld. 

14.15 The Oprah Winfrey show, 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoeder. 

15.35 The bold & the beautiful. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

17.00 5 uur show. Gev. magazine. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel¬ 
letje. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 De vakantieman. Derde van 
een nieuwe reeks rechtstreekse pro¬ 
gramma’s over vakanties. 

21.30 Klasgenoten. Aflevering van 
een serie programma’s waarin een 
bekende Nederlander terugkeert naar 
zijn of haar klas van vroeger. Van¬ 
avond is dat: Gregor Frenkel Frank. 

22.30 Le professionel. Franse speel¬ 
film uit 1981. Regie: Georges Laut- 
ner. In de hoofdrollen: Jean Paul 
Belmondo, Robert Hossein, Jean De- 
sailly, Jean-Louis Richard, Cyrille 
Claire e.a. 

00.20 Laatste nieuws. 

00.35 M.A.S.H. Am. serie. - Herh. 

01.00 Bagdad café. Am. comedyse¬ 
rie. Afl.: You say it’s your birthday. 

01.25 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. - Herh. 

02.10 De draagmoeder. Herh. 

02.35 Le professionel. Herh. 

04.20 Teletext. 


België/TV 2 


Duitsland 3 West RTL Plus 


SAT1 


,13.50 Videotext. 13.58 Lassie in Not. 

15.10 Menschen und Straszen. 15.55 
West 3 Aktuell. 16.00 Israel-Gala. 
17.00 Oberschlesien und die Karwo- 
che. 17.30 Telekolleg. Geschichte. 
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Babar. 

18.30 Lindenstrasze, familieserie. 
18.57 Der Abend in West 3. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde. 20.00 ...und wehret 
Euxh taglich. Afl. Bauernrebel Jozef 
Jacobi. Deze boer spant zich in voor 
het behoud van kleinere boerderijen 
met natuurprodukten en scharrelvee. 
Hij vecht zelfs tegen zijn eigen boeren¬ 
bonden en de grote chemieconcerns 
Hubert Schulze-Hobeling heeft hem 
een aantal dagen gevolgd. Familie 
Heinz Becker. 21.30 West 3 Aktuell. 

21.45 Es stinkt... 22.30 Der Fall Ran- 
dall Adams. 00.00 Letzte Nachrichten. 
Aansluitend: Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


10.30 Russisch bitte. 11.00 Gustav 
Mahler. 12.30 Tischtennis-EM in der 
Stuttgarter Schleyerhalle. 13.30 Ebbes, 
der narrische Erfinder. 13.55 ■ 13 klei¬ 
ne Esel und der Sonnenhof, Duitse 
filmkomedie uit 1958 m et Hans Albers 
en Marianne Hoppe. 15.30 Operetten- 
könige portret van de Hongaarse ope- 
rettencomponisten Kalman. Lehar en 
Abraham. 16.45 Khmer-Geschichten. 
17.00 Yaray Yesso. Der Weg nach 
Vorn, film van Sophi Kotanyi. 18.10 
Santfmut - Rasse und Temperament. 

18.30 Landesprogramme. 19.00 Pat- 
mis - Insel des heiligen Johannes. 

19.45 Hosianna. 20.15 Maria Vandam- 
me. Tv-film. Marianne woont samen 
met Blaise en is het eens met zijn re- 
belli. Haar vriend moet echter vluchten 
voor de politie. Maria trouwt en krijgt 
een dochter. Als ze te horen krijgt dat 
Blaise tijdens een vuurgevecht met de 
politie gewond is geraakt, verlaat zij 
haar man... 22.50 Ritualmord als Ur- 
Dogma des Christentums. Esay van de 
filosofe Salcia Landmann, die het chris¬ 
tendom verantwoordelijk stelt voor het 
anti-semitisme. 00.20 Dortmunder 
Schachtage. 00.50 Aktuell. 00.55 Non- 
Stop-Fernsehen. 


06.00 Tekenfilm. 

06.15 Marchen aus aller Welt, Afl.: 
Der Schneider als Hellseher. 

06.40 Weltreise der Verliebten, Itali¬ 
aanse tekenfilm van Cesare Perfetto. 

08.00 Hanna-Barbera-party, kinder¬ 
magazine met onder andere teken¬ 
films. 

09.35 Alwin und die Weltenbumm- 
ler, (Chipmunk adventure), Ameri¬ 
kaanse tekenfilm van Janice Karman. 

10.55 Kunst und Botschaft, serie 
kunstbeschouwingen. Vandaag: Noli 
me tengere van Rembrandt. 

11.00 Ruf der Wildnis, (II richimamo 
della foresta/L'appel de la foret), 
Frans-Duits-italiaans-Spaanse avon¬ 
turenfilm uit 1972 van Ken Annakin. 

12.45 Die Indianer von Cleveland, 
(Major league), Amerikaanse kome¬ 
die uit 1989 van David S. Ward. 

14.35 Servus, Grüezi und frohe Os- 
tern, Paas-programma vanuit de 
Keukenhof in Nederland. 

15.35 Familienduell, spelprogramma. 

16.05 Plem, plem, die Schule 

brennt, Duitse komedie uit 1983 van 
Siggi Götz. 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das 

turbulente Krankenhaus (St. Else- 
where). Afl.: Die letzte Rettung. 

18.45 RTL aktuell. 

19.05 E.T. - Der Ausserirdische, 

(E.T. - the extra-terrastrial), Ameri¬ 
kaanse sf-film uit 1982 van Steven 
Spielberg Herh. 

21.15 Twins - Zwillinge, Amerikaan¬ 
se komedie uit 1988 van Ivan Riet¬ 
man. Met: Arnold Schwarzenegger, 
Danny DeVito e.a. 

23.15 Rambo III, Amerikaanse actie¬ 
film uit 1988 van Peter MacDonald. 
Met Sylvester Stallone, R. Crenna 
e.a. 

01.00 Knast fighter III, (Penitentiary 
3), Amerikaanse actiefilm uit 1987 
van Jamaa Fanaka. 

02.30 Rambo III, Amerikaanse actie¬ 
film uit 1988 van Peter MacDonald. 
Met. Sylvester Stallone, Richard 
Crenna, Mark de Jonge, e.a. Herh. 

04.05 Eine Falie für die Braut, (Easy 
to wed), Amerikaanse musical uit 
1946 van Edward Buzzell. Met: Es- 
ther Williams, Van Johnson, Lucille 
Ball, e.a. 

5.35 After hours (herh.) 


06.00 Quar Beet: Gevarieerd kinder¬ 
programma met o.a. Dick & Doof; 
Neon Rider; My Little Pony; Grisu - Der 
kleine Drache; Batman; Verliebt in eine 
Hexe; Zorro - Der schwarze Racher en 
Bezaubernde Jeannie. 11.00 Odyssee 
ins Glück (1). Italiaanse speelfilm uit 
1990. 12.45 Vorsicht Kamera. 13.15 
Glücksrad. Herh. 13.55 Super World 
Cup in den Standard-Tanzen für Prof is 
aus Hamburg. 15.10 Patricia und der 
Löwe. Engelse avonturenfilm uit 1961. 
Aansl. Sat 1 News. 16.50Odyssee ins 
Glück (2). Italiaanse speelfilm uit 1990. 

18.45 SAT 1 News. 19.20 Glücksrad. 
Aansl. WetterNews. 20.15 Sissi, die 
junge Kaiserin. Oostenrijkse speelfilm 
uit 1956. Met o.a. Romy Schneider. 

22.10 Le Magnifique, Frans-ltaliaanse 
actiefilm uit 1973 met Jean Paul Bel¬ 
mondo, Jacqueline Bisset e.a. 23.50 
SAT 1 News. 00.00 Boulevard bei Ka¬ 
nal 4, comedie door het gezelschap 
Düsseldorf met de opvoering van. Und 
das am Hochzeitsmorgen. 01.40 Pro- 
grammaoverzicht/Teletext. 15.25 Animal crackers, Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1930. 

16.50 Samson, Gert Verhuist en Sam- 
son zijn de eregasten bij een speciaal 
concert voor kinderen. 

17.30 De dag dat Anton, Duitse 
jeugdserie. Afl.4: ...niet daar was. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.110. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos 

18.35 Top score, spelprogramma. 

19.03 Buren, (Neighbours). Afl.830. 

19.25 Paardenkoersen, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal en sport, live vanuit 
het Belgisch paviljoen op de Wereld¬ 
tentoonstelling in Sevilla, die van¬ 
daag officieel wordt geopend. 

20.30 TV1 - Denksportkampioen, 
spelprogramma. 

21.10 Vrij als een vogel, (l il fly 
away), Amerikaanse serie. Afl.13. 

22.00 Op de koop toe, consumenten¬ 
magazine. Vandaag: Test van gras¬ 
maaiers; reisreportage over Algarve. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Programma van de Christen- 
Democratische Omroep. 

23.30-23.35 Coda, Marleen de Cree 
leest voor uit eigen werk. Vandaag: 
Laat ooit ons sterven. ië/RTBF 1 


18.50 Journaal. 

19.00 La vie quotidienne, serie waar¬ 
in gespeelde situaties uit het dagelijk¬ 
se leven aan de werkelijkheid worden 
getoetst. 

19.30 Het Capitool, (Capitol), serie. 

19.53 Benny Hill, komische sketches. 

20.00 Programma van de Katholieke 
Televisie- en Radio-Omroep. 

21.00 Inauguratie van de Wereldten¬ 
toonstelling '92 in Sevilla, recht¬ 
streeks verslag vanuit 12 verschillen¬ 
de locaties, met het beste uit alle 
kunstgenres ter wereld. Met o.a. Pla- 
cido Domingo, New Kids on the Block 
en Edoku Madaiko. 

22.00-23.55 Jesus de Montreal, 

Franse speelfilm van Denys Arcand. 


06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te- 
legiornale Uno. 18.40 II Mondi di 
Quark. 19.35 Una storia di Enzo Biagi. 
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 Cosi 
Parlo Bellavista, film. 22.45 Telegiorna- 
le Uno, linea notte. 23.00 Emporion. 

23.15 II supplemento. 00.00 Telegior¬ 
nale Uno, Che Tempo Fa. 00.40 Mez- 
zanotte e Dintorni. 01.10 Napoleone ad 
Austerlitz, film. 03.35 Telegiornale Uno, 
Linea notte. 03.50 II Trionfo di Sherlock 
Holmes, film. 05.10 Telegiornale Uno, 
linea notte. 05.25 Divertimenti. 05.45 
Arabella. 


BBC 1 BBC 2 


# Sylvester Stallone. (RTL 
Plus —„ 23.15 uur). 


09.15 Toerist, tips. Vandaag: Lake 
Windermere. 09.20 Serie over proble¬ 
men van vijf mensen die voor het eerst 
een huis in Londen willen kopen. 10.00 
(ZW) Keep ’em flying, Am. speelfilm 
van Arthur Lubin. 11.20 Town portraits. 

11.30 Verslag van WK snooker. 14.25 


Fingermouse. 14.40 (TT) Thoroughly 
modern Millie, Am. speelfilm van Geor¬ 
ge Roy Hill. 16.55 Brahms' sympho- 
nies, Vandaag: Symfonie nr. 4 in e. 

17.45 World snooker 18.55 Benefiet¬ 
concert t.e.v. overleden Queen-zanger 
t.b.v. aids-bestrijding. Met o.a. David 
Bowie, Elton John, George Michael, 
Annie Lennox en U2. (Ook op Radio 1). 
(Tijden van volgende progr. onder 
voorbehoud): 22.30 World snooker. 

23.30 Life and nothing but, Franse 
speelfilm uit 1989 van Bernard Taver- 
nier. 01.40-0235 World snooker. 


Sportnet 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 
13.00 Journ.. 13.35 Apache, Am. wes¬ 
tern van Robert Aldrich. 15.05 Télétou- 
risme. 15.40 Autovision. 16.00 Gour- 
mandises. 16.10 Felix. Aansl. (onder 
voorbehoud): Clips a la Une. 16.45 
Nouba nouba. 17.40 Beverly Hills 
90210. 18.30 Full house. 19.00 Ce 
soir. 19.30 Journ. 20.05 Une femme a 
sa fenetre. Frans/ltal./Duitse speelfilm 
van Pierre Granier-Deferre. 22.00 Ope- 
ning Wereldtentoonstelling in Sevilla 
'92. 22.55-23.20 Laatste nieuws. 


België/Télé 21 


16.40 W magazine. 17.10 Ciao amici. 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Victor En- 
glish method. 19.00 Benefietconcert 
t.b.v. de Aids-bestrijding vanuit ’Wem- 
bley’ in Londen als hommage aan 
Freddie Mercury. Met: David Bowie, El¬ 
ton John, Roger Daltrey, e.v.a. (Simul¬ 
taan (stereo) via Radio 21). 22.00 
Magazine v. immigranten uit N.-Afrika. 

22.30 Documentaire over het statisti¬ 
sche werk van de wiskundige Benoït 
Mandelbrot. 23.25 Weer-/beursberich- 
ten. 23.30-23.55 Ce soir. 


08.00 Eurobics. 08.30 NHL ijshockey 

10.30 Powersports intern, magazine. 

11.30 Eurobics. 12.00 Faszination. 
Auto-/motorsportmag. 13.00 Pro kick, 
intern, kickbokswedstrijden: Duitsland - 
Ned. 14.00 Go, Ned. auto-/motorsport- 
magazine. 15.00 Eurobics. 15.30 Am. 
football. 17.30 World sports special. 
18.00 FIA Eur. truck racing. 19.00 
Skiën, WK vanuit Colorado. 19.30 NHL 
action, Am. ijshockeymagazine. 20.30 
Autosport, Indy Car world series. 21.30 
Am. football. 23.00 Futbol Espanol, 
hoogtepunten. 23.30 Golf, PGA Eur. 
tour. 00.30-01.30 Dansen, World Mas- 
ters Rock ’n’ Rolt. 


Eurosport 07.00 Teletekst. 08.00 Nieuws. 08.15 
Fairy tales. 08.20 Tekenfilmserie. 
08.35 Little duck Blue Feather. 09.00 
Nws. 09.15 Henry's cat. 09.20 Favouri- 
te songs. 09.45 The adventures of 
Mighty Mouse. 10.00 Nws. 10.05 (TT) 
Defenders of the earth. 10.25 Why 
don't you...? 10.50 The O-Zone. 11.05 
Playdays. 11.35 Gibberish. 12.00 
Swallows and amazons, Engelse 
speelfilm naar het boek van Arthur 
Ransome. 13.30 The Flintstones co¬ 
medy show. 13.55 Reg. nws. 14.00 
Nws. 14.15 (TT) Neighbours. 14.40 
Sportprogr.: WK Gymnastiek (tijden on¬ 
der voorbehoud): 15.30 Ijshockey; 

16.25 Ierse Grand Nat.; 16.35 World 
cup conc. hippique; 16.50 uitsl. lea- 
gue-voetbal; 17.00 WK Snooker; 

17.35 Flnal score, voetbal-uitsl. 
18.10 (TT) Wayward pups. 18.20 (TT) 
Nws. 18.30 Reg. nws. 18.35 (TT) 
Neighbours. 19.00 (TT) Tarzan in Man¬ 
hattan, Am. speelfilm van Michael 
Schultz. 20.30 (TT) Television's grea- 
test hits. Vandaag 1978, het jaar waar¬ 
in Noorwegen geen punt bij Eur. Song¬ 
festival haalde. 21.00 (TT) The naked 
gun, Am. pol.-komedie van David Zuc- 
ker. 22.25 (TT) Nws. 22.40 (TT) Thac- 
ker. 00.05 (TT) Cagney and Lacey. 
00.55 Serie over Spanje. 01.20-01.25 
Weerbericht. 


09.00 WK Gymnastiek. 11.00 Trans 
world sport. Herh. 12.00 Intern, motor¬ 
sport. 13.00 WK Schermen. 14.00 WK 
Gymnastiek. 15.30 Tafeltennis. EK v. 
dames/heren 17.00 Motorsport. 19.00 
Tennis. ATP toern. 21.00 Eurofun. 

21.30 Eurosport nws. 22.00 Eurogoals 
23.00 Tennis. ATP toern. 00.30-01.00 
Eurosport nws. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Int. business view. 
07.30 Rodina, Russisch magazine. 
07.55 Supersports news. 08.00 ITN 
world news. 08.30 Super events, Euro¬ 
pese culturele agenda. 08.40 The mix, 
videoclips. 09.00 Channel E, informa¬ 
tief magazine. 09.30 Super shop. 10.00 
The mix, videoclips. 11.50 Music news. 
12.00 Super shop. 12.30 Video travel 
guides, toeristisch magazine. 13.00 Ja¬ 
pan business today. 13.30 Wild Ameri¬ 
ca, natuurdocumentaire. 14.00 All 
mixed up. 14.50 Music news 15.00 
Wanted, een bekende muziekartiest 
selecteert videos. 16.00 On the air, 
showprogramma, live. Presentatie: Cli- 
ve Pearse. 17.50 Music news. 18.00 
Wyatt Earp, westernserie met Hugh 
O’Brien in de hoofdrol. 18.30 I spy, de- 
tectiveserie met Bill Cosby in de hoofd¬ 
rol. 19.30 Inside edition, actueel maga¬ 
zine. 20.00 Prime sport. 21.00 Survival, 
natuurdocumentaireserie. 21.30 

France actualités, Franse actualiteiten. 
22.00 Nieuws. 22.30 Europe reports. 

22.45 USA market wrap, financieel 
nieuwsmagazine. 22.55 Supersports 
news. 23.00 The Monday movie: Auro¬ 
ra, Amerikaanse speelfilm uit 1984 van 
Maurizio Ponzi. Met: Sophia Loren, 
Daniël J. Travanti, Edoardo Ponti e.a. 
00.45 Music news. 00.55 Blue night. 
01.25 Super shop. 01.55 The mix all 
night. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Rock 
block. 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tonight. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 24.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00-09.45 Showbiz today. 


TV 


mm 


9<v!* ,and 2 

v an \Arii lotria ’ Du ' tse fi,m uit 1936 
tw VVl ’ li F orst. Niemandalletje over 

iq .pietjes, die steeds net niet 
H e j n [] Uw 6 lijk kunnen treden. Met 
Hühmann en Renate Müller. 

^ Plus 

Ie °f the Wild. Internationa- 

Annak Produc,ie uit 1972 van Ken 
Va hja ' n l ; i Ver !! lmin 9 van de roman 
'ters rr l ' ondon over twee avontu- 
Alasifa 1 ? Samen m et een hond door 
tón on l rekken ' Met Charlton Hes- 
en Haimund Harmstorf. 

t?4 PlUS 

filrn ? lit Ma £ r League. Amerikaanse 
Leider 1989 van David S. Ward. 
be 6r1 wl V ? n een ba seballteam pro- 
door mi ar contract at te komen 
V 6 r iie 7 fin ?P Zet een wec, strijd te 
Char 'ie Sheen’ ^ Behn9er 6P 

^■teland 1 

Se fii m Versteck,e Pallen. Oostduit- 
r ®hd n Ult 1990 van Ftainer Beh- 
®®n fl rh, nopvallend verhaal over 

gen 3 aar met zoon da t een jon- 
en die in het gezin op- Jean-Paul Belmondo (rechts) <in 'Le ProfessioneV. (RTL4 
22.30 uur). 


neemt. Met Arianne Borbach en 
Hans-Uwe Bauer. 

Duitsland 2 

16.05 Captain Nemo and the Un- 
derwater City. Amerikaanse film uit 
1970 over de befaamde kapitein 
Nemo. Ditmaal woont hij in een fort 
op de bodem van de oceaan. Re¬ 
gie: James Hill. Met Robert Ryan 
en Chuck Norris. 

RTL Plus 

21.15 Twins. Amerikaanse kome¬ 


die uit 1988 van Ivan Reitman. 
Danny De Vito en Arnold Schwar¬ 
zenegger als tweeling die pas op 
latere leeftijd van eikaars bestaan 
op de hoogte raakt. 

Duitsland 2 

21.55 Cat on a Hot Tin Roof. Ame¬ 
rikaanse film uit 1958 van Richard 
Brooks. Bij vlagen geniaal acteer¬ 
werk van Elizabeth Taylor en Paul 
Newman in Tennesse Williamsver- 
filming. 


BRTN 2 

22.00 Jésus de Montréal. Frans/ 
Canadese film uit 1989 van Denys 
Arcand. Aan lager wal geraakte ac¬ 
teur haalt zich de woede van een 
bisschop op de hals door in een to¬ 
neelstuk een eigen draai te geven 
aan de teksten van Jesus. Met Lot- 
haire Bluteau en Catherine Wilke- 
ning. 

RTL4 

22.30 Le Professionel. Franse film 
uit 1981 van Georges Lautner. Ge¬ 
heim agent is naar Afrika gestuurd 
om een staatshoofd te liquideren. 
Halverwege zijn missie valt zijn ei¬ 
gen regering hem af. Met Jean- 
Paul Belmondo en Robert Hossein. 

RTL Plus 

23.15 Rambo: First Blood Part II. 
Amerikaanse actiefilm uit 1985 van 
George P. Cosmatos. Vietnam- 
veteraan Silvester Stallone wordt 
geronseld om in Cambodja Ameri¬ 
kaanse krijgsgevangenen te bevrij¬ 
den. Eenmaal daar aangekomen, 
wordt hij door zijn opdrachtgevers 
in de steek gelaten. 

Duitsland 1 

0.05 L’Ainé des Ferchaux. Franse 
film uit 1963 van Jean-Pierre Mel¬ 
ville. Als lijfwacht met miljonair be¬ 
vriend raakt ziet hij af van zijn 
oorspronkelijke plan om hem te be¬ 
roven. Met Jean-Paul Belmondo en 
Charles Vanel. 


Radio 1 

7 07 NCRVs hier en nu (7.30 
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05 
NCRVs Hier en Nu, vervolg ( 
12 30 Nws. en 12.55 Mededelin¬ 
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13 45 
Kerk vandaag. 14.05 Langs de lijn, 
sport en muziek. 18.05 Veronica 
nieuwsradio. (17 30 Nws). 19.04 
Veronica Sportradio 20.04 Klasse 

21 04 KRO's Jazz connection 

22 04 Op de eerste rang. 22.50 
Boekenwijsheid 23 07 Met het oog 
op morgen. 0.02 Easy listemng. 
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van¬ 
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su- 
gar in the morning. 

Radio 2 

7 02 Maat in de morgen (8.02-8 15 
TROS Aktua). 9.02 TROS gouden 
uren. 11.02 Nederlandse artiesten¬ 
parade. 13.02 Gewoon Anne 
15.02 Thank you for the music 
16.30 Licht op jongerenkoren ex¬ 
tra. 16.57 EO Metterdaad hulpver¬ 
lening. 1702 Het leeuwendeel 
18.02 Tijdsein. 18 25 Hallo Neder¬ 
land 18.50 De grabbelton 19.02 
Waar waren we ook al weer 19.20 
Licht op jongerenkoren. 19 38 He¬ 
melsbreed. 20 02 Van u wil ik zin¬ 
gen 20.40 Ronduit radiaal. 
21.00-7 00 Zie radio 1 

Radio 3 

6.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.02 
Dolce vita 12 02 Eeh 13 02 Pop- 
parazzi 1502 Paperclip 17 02 
Basta. 18.02 De avondspits. 19.02 
A tribute to Freddie Mercury. 22.02 
Rock City. 23 02-24 00 Uefdeslijn 

Radio 4 

7.00 Nws. 702 Aubade (8 00 
Nws). 9.30 Daar word ik stil van. 
10 00 KRO-Klassiek: Jeugdorkest 
van de Europese Gemeenschap. 


i 


12.00 In antwoord op uw schrijven. 
13.00 Nws. 13 04 KRO-Klassiek: 
Muziek uit Noord- en Zuid-Ameri- 
ka. 16.00 Symfonische blaaasmu- 
ziek. 17 00 Edward Elgar 18.00 
Nws. 18.04 De klassieken 1: 
Klaagzangen 19 15 De klassie¬ 
ken: Kamermuziek van Szyma- 
novsky en Janacek. 20.00 Nws. 
20.02 De VARA matinee Parsifal 
van Wagner Radio Filharm. Ork 
en diverse koren o.l.v. Edo de 
Waart met sol. 22.00 Jazz op vier - 
speciaal. 23.00-24.00 Het zout in 
de pap 


Radio 5 

6 30-6 49 Scheepvaart- en uitge- 
breid weerbericht 8 30 IKON 
vroeg 9 00 Nws 9.02 NOS Spor¬ 
tief 925 Waterstanden 9.30 
Grens-gevallen. 10.00 Faktor 5. 
12 00 Nws HV: 12 05 Het voordeel 
van de twijfel 13 00 Nws 13.10 
Faktor 5 met om 14 30 Gesproken 
portret: 15.00 Bericht uit het ko¬ 
ninkrijk; 16.00 De eeuw van Edi¬ 
son. 16 30 Verhaal. 17 00 NOS- 
taal. 17 30 Start. 17.55 Mededelin¬ 
gen en schippersberichten 18.00 
Nws 18 10 Even muziek. 18.20 
Uitzending van de PvdA. 18.30 
Overzicht. 18.40 De Kerk van Je¬ 
zus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen 18 55 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks 
19 30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en Ber¬ 
bers 20 15 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Chinees 20 30 
Een proces voor twee. 21 30 
Scoop. 22 20-23 20 IOS Rama- 
dan-uitzending. 


radio 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94: verzoekplaten, 
weer en uitgaanstips. 11 00 Reli¬ 
gieus klankbeeld door Abt Vincen- 
tius Truyen van de Benedicter abdij 
Saint Maurice te Clerveaux 12.00 
Omroep Limburg Klassiek: vervolg 
van zondag van het portret van di¬ 
rigent arrangeur Martin Koekelko- 
ren met opnamen van de Mas- 
treechter Staar en het voormalige 
harmonie-orkest van Staatsmijn 
Wilhelmina 13.00 Overname Ra¬ 
dio 1 actualiteiten 14.00-18.00 
Omroep Limburg: Sport op Pasen 
met Alf Poell Met rechtstreekse 
verslagen van de regotoppers in 
het amateurvoetbal Meerssen- 
Venray en Panningen-Wilhelmina 
08. 

Bttlgië/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6 05 De Gouden 
Geeuw. (6 30, 7 00. 7.30 nieuws) 
8.00 Nieuws 8.10 Het vliegend ta¬ 
pijt: rond taal en verhaal. 10.00 
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek. 
Met Ro Burms en Els van Herzee- 
le. 11.50 Het koekoeksnest 12 00 
Radio 2 Regionaal Limburg 13 00 
Nieuws. 13 10 Pluche en plastiek. 
14.00 De eerste dag met Herwig 
Haes. 16.00 Vooruit achteruit 
17.00 Radio 2 Regionaal Limburg 
1800 Nieuws 1810 Hitrevue 
20.00 Zaal Twee Amusementsma- 
gazine over film en video 22.00 
Nieuws 22.05 Tweestrijd Program¬ 
ma rond oude muziekparels en 
nieuwe liedies 23 30-06 00 Nach¬ 
tradio. 

Belgiö/BRF 

Nieuws op elk heel uur 


6.05 Radiofrühstück + Sp 
Gluckstrefler' (6.15 Won in d< 
Tag; 6 45 Hörergrusslotterie. 7 ' 
Veranstaltungstips) 9 05 Am Bru 
nen vor dem Tore: beliebte Volk 
weisen. 11 05 Ein Strauss bont 
Melodier> (om 12 30 BRF-Aktuel 
13 00 Musikbox 16 05 Popcor 
18 00-20 05 Frischauf, volksm 
ziek (18.30 BRF Aktuell. Aktuelli 
vom Tage) 18 35-20.05 Frischai 


RTL Radio 

4.00 Frühschicht Voor vroege vo¬ 
gels 6 00 Guten Morgen Deutsch- 
land 9.00 Radio-Shop. Muziek en 
actualiteiten 12 00 RTL-Mittag 
14.00 RTL-Radio Café 16 00 Feie- 
rabend 18 00 Neues aus Kino. 
Video und Musik 21 00 Je t aime 
24 00-04 00 Radio-Nacht 


WDR 4 

04 05 Radiowecker 6 00 Nach¬ 
richten 6 05 Morgenmelodie (8 00 
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil- 
jon (10 00 Nachrichten) 12 00 
Nachrichten 12.05 Gestern, heut 
und morgen 13 00 Mitmenschen 
Aansl Gut Aufgelegt 14 00 Nach¬ 
richten 14.05 Sachwort Wirtschaft. 
14 07 Aul der Promenade 15 QO 
Café-Konzert 16.05 Heimatméto-’ 
die. 17 00 Der Tag um Fünf 17 07 I 
Musik-Express (18 00 Nachrichten 
und Wetter; 19 00 Auf ein Wort. 
19 30 Ohrenbar) 20 00 Nachrich¬ 
ten 20 05 Zwischen Broadway und 
Kudamm. 21 05 Musik zum trau- 
men 22 30-04 05 ARD-Nachtex- 
press 
De enige échte Paashaas in 
Nederland trakteert vanzelf¬ 
sprekend op écht Paasvoordeel. 
Voordeel dat u nergens anders op 
zo'n feestelijke manier wordt 
aangereikt dan op de kompleetste 
Woonboulevard van Nederland: 
Woonboulevard Heerlen. De hele Woonboulevard op z'n 
Paasbest. 

Kom even mee naar de gezellige Woon¬ 
boulevard. Zin in een wandelingetje langs al 
die fleur en kleur? En hebt u die vrolijke 
etalages al gezien? Wat een voorjaars- 
weelde, wat een sfeertje... Wat een Pasen. 
De hele Woonboulevard is nu in opperste 
Paas-stemming! 
De winkels liggen vol met de 
nieuwste nieuwtjes? 

Nu is het tijd om ideëen op te doen op 
huis-, tuin-, keuken- en doe-het-zelf gebied- 
Want alle winkels hebben hun nieuwe voor- 
jaarskollekties net binnen. Dat wordt dus 
kijken, kiezen en keuren. Op die gezellige 
Woonboulevard waar het nu extra prettig 
woonwinkelen is. En parkeren? Geen 
probleem, volop gratis parkeerruimte! 

LEENBAKKER 


WAAROH ZULLEN Wf OUU* DOEN 


PfJIÜÜ 

JÊÊ/êê W gBS gE8Ê0 


an o JMMMjj | 

mMïm i 

GOOSSENS 


imiea m&mmsÊ 

MIM 1 


o 

keukens en badkamers 


rS* Ê 

Sf ■.A’ 


J skanland 

grenen meubelen 


*b! ii-» fauteuilerie 

vocx viw persoon^* fauteuil 


flii II 


ter* 
, -'))t /In'ftivi-tiirfyifit 

SSjk 


Even gezellig zitten... 

In Lunchroom Restaurant 'In den 
Heerlyckheit' kunt genieten van een 
heerlijk kopje koffie, een drankje, 
een vers broodje of een stukje vlaai. 

KELLERHUIS 


Topkwaliteit in 
keukens en service. Uitgeslapen slaap- 
kamermode voor 
jong en minder jong. 


♦♦ Hatema 

Pnm* «oor t«pai wi ccrdlpMn 


Prima winkels voor 
tapijt en gordijnen. 


£frzE777raa fauteuflerie 


keukens en badkamers 


De grootste kollektie 
keukens en bad¬ 
kamers. 


carpet-land 


voor uw .persoonlek*' fauteuil 


Grootste speciaalzaak 
in fauteuils 
200 modellen. 
Even gezellig zitten 
met een hapje en een 
drankje. HWOON ■ 

Boulevard 

^HUEEDI pyH 

nEElULEN 
m