Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Ijzersterk ii ras 


a 


74e jaargang nr. 97. 


'Ijjeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


In strijd tegen cocaïnehandel Caribisch gebied 

Nederland samen met 
VS tegen drugshandel 


Met hond gratis 
naar 'Beethoven' 

PAGINA 2 

Baars heeft geld 
op eiland Jersey 

PAGINA 13 


Personeel vond draai 
in asielzoekerscentrum 

PAGINA 19 ♦ De hondse held 


Vanenburg wil weg 
uit Eindhoven 

PAGINA 23 

Becker krijgt klop 
van Krickstein 

PAGINA 23 

Luc Roosen zint op 
revanche in Gold Race 

PAGINA 25 


Van onze correspondent 

J^SHINGTON - Nederland en de VS zijn het eens geworden 
Ver een gemeenschappelijke aanpak van de handel in cocaïne 
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Dat is gisteren 
Washington gezegd door minister Hirsch Ballin (Justitie). 


Ballin is de afgelopen dagen 
'k Amerikaanse hoofdstad ge- 


Voorlopig 
akkoord 
in metaal 

: J^swijk - De werkgeversor- 
l^satie FWM en de vakbonden 
l «ben gisteravond een onder- 
Jj'klelingsresultaat bereikt over 
r[ .. n nieuwe cao voor de metaal- 
HlVerheid. De werkgeversorga- 
^Satie FWM is bereid het resul- 
v van de onderhandelingen te 
hledigen voor haar leden, 
willen het geen principe- 
^koord noemen. 

^Partijen zijn het toch eens ge- 
jj^fden over de invoering van 
.nkkels om het ziekteverzuim 
big te dringen. Als het ziekte- 
j ^uim over twee jaar niet met 
procent is verminderd, moe- 
!j Werknemers bij de tweede 


jjkrnelding in een jaar een va- 
htiedag inleveren. Verder is 
^ ^reengekomen de lonen in to- 
met 9,25 procent te verho¬ 
ef! 11 4,5 procent op 1 juni van dit 


weest waar hy afspraken voor nadere 
samenwerking heeft gemaakt met 
onder andere zijn Amerikaanse colle¬ 
ga Barr, de FBI, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de drugsbe- 
strijdingsdienst DEA. 

De gemaakte afspraken, die later dit 
jaar in een formeel akkoord zullen 
worden vastgelegd, betekenen onder 
meer dat de uitwisseling van infor¬ 
matie tussen de twee landen zal wor¬ 
den verbeterd. Daartoe zal een func¬ 
tionaris van de Centrale Recherche 
Informatiedienst (CRI) in Washing¬ 
ton worden gestationeerd. 

Verder zal het speciale opsporings¬ 
team onder leiding van de Haagse 
procureur-generaal dr. A. Heijder, 
dat zich in het bijzonder bezighoudt 
met de drugshandel via Suriname en 
het Caribische gebied, voor de Ame¬ 
rikanen een belangrijk aanspreek¬ 
punt vormen. 

CRI en DEA overwegen voorts geza¬ 
menlijk in Paramaribo een post op te 
zetten van waaruit de handel in co¬ 
caïne in Suriname zelf in de gaten 
kan worden gehouden. Hirsch Ballin 
zei gisteren dat dat in overleg met de 
Surinaamse regering tot stand zal 
komen. 


procent op i juni van au \\7* 
en 4,75 procent op 1 april ÏIISIGII 


‘Kend jaar. 


* max. 18® C ^ mln. 8® C 

Ü^HMER 

een lagedrukgebied 
L 'vesten van Ierland en een 
t r ^ et * ru kgebied boven Cen¬ 
tje ^J'Europa komt de komen- 
*Ui h agen een zachtere zuid- 
o^'vestelijke luchtstroom 
e{,j[ an £. Vandaag is naast een 
v 0 | e wolkenbank de zon 
aanwezig. De middag- 
era * uur ^an daarom in 
Start prov ‘ nc * e oplopen tot 18 
'hao en daalt vannacht 
° graden. De wind wordt 
U R zuid- zuidwesten, 
het i- n ^ e t weekeinde wordt 
le m ,lc ht wisselvallig mooi 
ew eer met middagtempe- 
Voo Cn rond 20 graden. 

*tefr Verd ere informatie be- 
kü n , en de het weer in Limburg 
V u bellen 06-91122346. 

ïon NÜAAG: 

^J op; 06 23 onder . 20.53 
«anop; 03 02 onder: 11.52 
£?«GEN: 


Witwasgefd 


Het gaat daarbij om potentieel grote 
bedragen. Het hoofd van de CRI, J. 
Wilzing, die met Hirsch Ballin was 
meegereisd naar Washington, zei gis¬ 
teren dat de CRI eind vorig jaar een 
raming heeft opgesteld waaruit bleek 
dat in Nederland twee tot drie mil¬ 
jard gulden aan ’witwasgeld’ circu¬ 
leert. ' 

Voor Nederland, aldus Hirsch Ballin, 
is het van bijzonder groot belang dat 
er een hechtere samenwerking met 
de Amerikanen komt om de cocaïne¬ 
handel via Suriname en het Caribi¬ 
sche gebied te bestrijden. „Want de 
helft van de cocaïne-invoer in ons 
land is afkomstig uit Suriname.” 


'\ 


Bijzondere aandacht vroeg Hirsch 
Ballin voor het uitgangspunt bij zo¬ 
wel de Amerikanen als de Neder¬ 
landse justitie, dat niet alleen de 
handel in drugs zelf moet worden 
aangepakt, maar vooral ook de win¬ 
sten dié de drugshandelaars daarmee 
maken. 

Om makkelijker de hand te kunnen 
leggen op deze winsten - die uitein¬ 
delijk via banken in Amerika en Eu¬ 
ropa in het normale geldcircuit te¬ 
rechtkomen - zullen de twee landen 
een bijzonder nauwe vorm van sa¬ 
menwerking aangaan. 

Daarbij is afgesproken dat in beslag 
genomen drugswinsten door Ameri¬ 
ka en Nederland zullen worden ge¬ 
deeld. In Amerika worden dergelijke 
verbeurdverklaarde vermogens al ge¬ 
bruikt voor de bestrijding van de 
drugscriminaliteit, en Hirsch Ballin 
zou er voorstander van zijn dat ons 
land datzelfde gaat doen. Schuldvraag rijst in Guadalajara 


GUADALAJARA - In de Mexi- willigers probeerden zij met blote 
caanse stad Guadalajara rees giste- handen nog levende mensen onder 
ren de schuldvraag over wie verant- het puin te halen. 


woordelijk is voor de gasramp 
waarbij een dag eerder meer dan 


Een woordvoerder van de deelstaat- 


200 doden en ruim 600 gewonden regering van Jalisco, waarin Guada- 
vielen. Reddingswerkers zochten in lajara ligt, deelde mee dat verschel¬ 
de getroffen woonwijk Reforma dene bedrijven worden onderzocht 


koortsachtig naar mogelijke overle¬ 
venden. Samen met duizenden vrij- 


op het illegaal dumpen van chemi¬ 
caliën of oplosmiddelen in het riole- 


Genscher en \ tin den Broek krijgen steun KS 

Spoedzitting V-raad 
over Bosnië nodig 


nngssysteem van de tweede stad 
van Mexico. In een wirwar van be¬ 
schuldigingen, tegenbeschuldigih- 
gen en ontkenningen verklaarden 
de staatsoliemaatschappij Pemex 
en het spijsoliebedrijf La Central 
dat zij niets te maken hebben met 
de ontploffingen, waarbij ook hon¬ 
derden woningen en auto’s werden 
vernield. 


*-,**n» 

L-iL--' 


# Twee reddingswerkers 
zijn in een totaal ver¬ 
woest huis op zoek naar 
overlevenden van de gas¬ 
explosies, die zich woens¬ 
dag voordeden in de 
Mexicaanse stad Guada¬ 
lajara. Meer dan 200 
mensen kwamen om het 
leven. Foto: EPA 


”... , 


BONN - Nederland en Duitsland 
willen dat de Veiligheidsraad van 


gezamenlijke oproep van Genscher 
en Van den Broek. 


de VN op korte termijn bijeenkomt De bewindslieden spraken gisteren 
voor overleg over de situatie in Bo- in Bonn lang over de strijd in Bo- 
snië-Hercegovina. Economische snië, die gisteravond ondanks op- 
sancties tegen Servië sluiten de mi- roepen van de leiders van de bevol- 
nisters van Buitenlandse Zaken kingsgroepen opnieuw oplaaide. 
Van den Broek en Genscher niet Volgens Van den Broek wil de EG 
uit, maar zij willen afwachten hoe goede betrekkingen met Servië, 
Servië zich de komende dagen op- maar dan moet wel het Joegoslavi- 
stelt. De Verenigde Staten hebben sche Volksleger zich uit het dnaf- 
gisteren hun steun gegeven aan een hankelijke Bosnië terugtrekken en sche Volksleger zich uit het onaf- • Minister Van den Broek (links) was gisteren in Bonn op be- 
hankelijke Bosnië terugtrekken en zoek bij zijn Duitse collega Genscher. Foto: DPA 

moet bervie garanties geven voor 


Ministerie wil 
vervolging 
aannemers 
College Sittard 

DOOR HAN BRINKMAN 

DEN HAAG/SITTARD - De scho¬ 
lengemeenschap College Sittard 
moet de aannemers vervolgen die in 
1985 betrokken waren bij de aanbe¬ 
steding van het nieuwe schoolge¬ 
bouw. Het ministerie van Onder¬ 
wijs heeft dat het schoolbestuur 
opgedragen. De Sittardse school 
moet via een civiele procedure pro¬ 
beren om 550.000 gulden terug te 
krijgen van de aannemers die des¬ 
tijds in de markt waren om de nieu¬ 
we school te bouwen. 

Het ministerie van Onderwijs heeft 
dat het Sittardse schoolbestuur de¬ 
ze week in een brief laten weten. 
Het bestuur moet het departement 
vervolgens op de hoogte houden 
van de voortgang van de juridische 
procedure. Mocht de procedure 
succes hebben, dan zal wel worden 
bezien hoe het half miljoen tussen 
school en ministerie wordt ver¬ 
deeld. 

De school in Sittard werd destijds 
gebouwd door aannemer Schreurs, 
die later failliet ging. Justitie ont¬ 
dekte toen dat hij en vijf andere 
aannemers uit Limburg in het ge¬ 
heim de offertes hadden doorge¬ 
sproken, net zoals bij de aanbeste¬ 
ding van het gemeentehuis in 
Meerssen. 


Zie verder pagina 1 5 

• Schreurs betaalde 

collega-aannemers 

Aardbeving in 
Californië 

LOS ANGELES - Het zuiden 
van de Amerikaanse staat Cali¬ 
fornië is woensdagavond laat (ze¬ 
ven uur donderdagmorgen onze 
tijd) getroffen door een aardbe¬ 
ving. Flatgebouwen in het cen¬ 
trum van Los Angeles stonden te 
trillen op hun grondvesten, maar 
er werd slechts geringe schade 
aangericht. Persoonlijke onge¬ 
lukken deden zich niet voor. 

Toch was de aardbeving, volgens 
het Californische Institute of 
Technology 6.1 op de schaal van 
Richter, in wijde omtrek waar¬ 
neembaar. 

Het epicentrum van de aardbe¬ 
ving, die ruim een minuut duur¬ 
de, lag op 175 kilometer ten oos¬ 
ten van Los Angeles. 

Een Amerikaanse seismoloog 
schatte de kans op tien procent 
dat een dezer dagen een krachti¬ 
ger aardbeving plaatsheeft. 

Het seismologisch observato¬ 
rium in Hongkong heeft gisteren 
ook in Burma een aardbeving 
waargenomen met een kracht 
van 6,2 op de schaal van Richter. 
Van schade of slachtoffers is nog 
geen melding gemaakt. 


onder: 

onder: 


20.53 

11.52 


ia n op; 


06.21 

03.25 


onder: 20.55 
onder: 13.00 


Aantal kerkuilen 
n eemt fors af (ADVERTENTIE) 

U MAG M NIET MISSEN 
m k . 


NOG T/M 3 MEI “ 

WERKDAGEN VAN 13.00 TOT 22.00 UUR. 
WEEKEND EN KONINGINNEDAG (30 APRIL) 

VAN 11.00 TOT 18.00 UUR. 

Trnecc Maastricht 


de rechten van alle etnische min¬ 
derheden in Bosnië. 

Nederland en Duitsland zijn geen 
van beide lid van de Veiligheids¬ 
raad, maar zij zullen hun EG-part- 
ners Frankrijk en Groot-Brittannië 
vragen de spoedzitting bijeen te 
roepen. 

Genscher zei dat zijn bezorgdheid 
over de situatie eerder toe- dan af¬ 
genomen is. Van den Broek zei dat 
de ministers van Buitenlandse Za¬ 
ken van de EG volgende week vrij¬ 
dag en zaterdag in het Portugese 


tenlandse Zaken Jovanovic. Toe¬ 
zeggingen deed deze niet. Van den 
Broek zei dat Genscher de indruk 
had gekregen dat Servië niet onge¬ 
voelig is voor de kritiek uit de we¬ 
reld. „Vooral dat de VS zich nu 
tegen Servië hebben gekeerd, heeft 
in Belgrado indruk gemaakt.” 

Van den Broek en Genscher willen 
concessies van Servië niet op voor¬ 
hand met dreigementen moeilijk 
maken. Zij benadrukten goede rela¬ 
ties met Belgrado te willen. 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee weken gratis 


Guimaraes zullen praten over even- Belangrijkste eis is de terugtrek- 
tuele strafmaatregelen tegen Servië, king van het federale Joegoslavi- 
Eerder op de dag sprak Genscher sche Volksleger uit Bosnië, dat is 
met de Servische minister van Bui- erkend als een onafhankelijke staat. 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: 

Postcode'woonplaats: 


Rampenfonds woest op woningcorporaties 


Telefoon: (voor controle bezorging) 

girobanknummer: 

Dc eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mi) een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82.35 

□ automatisch per maand ƒ 27.45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D.(proef)-abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 

JSÏÏÏiSSSSVHOOVBH-*, «llllllllllllllll 


DOOR RENÉ ROQSJEN 

ROERMOND - De woningcorpo¬ 
raties in de regio Midden-Lim- 
burg die een beroep hebben 
gedaan op het Nationaal Ram¬ 
penfonds om ook individuele 
huurders te steunen die schade 
hebben ondervonden van de 
aardbeving, hebben zich de woe¬ 
de van de stichting Rampen¬ 


fonds Aardbeving Limburg op 
de hals gehaald. Na het bekend 
worden van het verzoek van de 
corporaties stond de telefoon¬ 
centrale van het registratiepunt 
in Roermond roodgloeiend. 

Voorzitter Thom Hoofwijk van 
de stichting Rampenfonds Aard¬ 
beving Limburg is des duivels: 
„We hebben vandaag (gisteren, 


red.) maar de helft van ons feite¬ 
lijke werk kunnen doen. Het re¬ 
gistratiepunt is overspoeld met 
telefoontjes van huurders die 
hun schade meldden. 


Terwijl toch duidelijk via de me¬ 
dia naar buiten is gebracht dat 
we alleen schadegevallen van ei¬ 
genaren behandelen met een 
ondergrens van 5.000 gulden. 


Zelfs grote bedrijven die we ook 
vooraf uitgesloten hebben, be¬ 
gonnen te bellen. Daarbovenop 
bleek ook Monumentenraad 
Zeist mensen naar ons door te 
verwijzen.” 

Zie verder pagina 1 5 

• Corporaties kregen 
2600 schademeldingen 


of bel gratis 0&O229911 

Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 
Mjmih 

H.V 


• HEERLEN 

Royal: H ■ 

uur Rivoii. . 

17 3(i cc 3'. 1 v ■ . 

duK 14 30 >. c - ■ . 

ven. vr t r. :. .4 
uur. vr t. tv 
Fredd'. c :c.i : 

19 :ö er. _‘i ,:.7 . 

18 30 uur The 

t m d: 7 _ ; ■ 

Ook 1 4 ~ • 

zevet. du cr i. 

18 uur Th ■. ■ 
Stlence j 1 t:.c . i:• 
13 30 er. 2: . 7 

des '. r t * . * - 

uur Dct' ’ v: 
ter 's dejd. : • 
18 30 uur. 
uur. 

Filmhuis de Spi< 

v;e. vr zo 21 uur 


• SCHAESBERG 

Autokino: Tc . . 

Lm zi> 2! .% k. - 

dvind. vr za 2,7 4’ . .: 


MAASTRICHT 


Mabi: H 

en 21 ...*r t: .t 
bar. v r t n'. 
vr L m zo 13 ; 

dl 21 u .: 3 r r. 
uur. nut .!. 2'■ .. 
L rn 7.i > 14 30 1 3 
ma di 21 :.■■■ ( 
derhn^e!.. 1 

uok 18 30 uur 
Sneeuwwit;.• - . 
«en. vr t n. / 
Silence cl tri 
18 30 en 21 • 

L m di 19 et 2 1 
ook 14 er. 
buyscu.it ■ r * : 
Lm zo ook. 14 - 
prince of l. - 
uur Lumiere: 
rac. vr 2' 

23.20 uur Si. • 

23 10 uur Ko 
Kaos 2 za 2.; .. 
20.15 uur 

uur Bett;. B: 
uur za t) 3. 
tie. zo Lm 2 
uur N.i.i! niet 
22 uur 


CineK • Scerie ui' 

'De Novrderlmge ; 1 ' 


• GELEEN 

Roxy: The .-r 
20.30 uur H . k 
vr Lm zo ei. 
Sneeuww>.: 


• SITTARD 

Forum: Bcctr. J. > 

uur. za zo ook 14 . JKK : 

20.30 uur Filmhuis sittard: 
Barton Fink a 2a : > Jr 


m ECHT 

Royal-MicroRo> al: i i . h 

vidson and the Man:...:••• 
dag. beh. wo 2u 8o . .: 5 

of the lumbs vr t n. (■ > 

20.30 uur Kiev cl .t. net 
westen, zo 15 uur 

• ROERMOND 

Royal: Bectr.uvr. : 

19.30 en 21 3u uur. n.a ’ 

20.30 uur. zo a r. .4 » 

zo ook 16.3(1 uur Ro> aline: J ir 
dag. 20 uur zo ..uk 18 f :cv 

in het wilde w es ter. • w 

uur Filmhuis Roermond 
ton Fink. do 311 3o uur 


V VUILW 

Perron 55: Ba:t< d K.:.k 

, CD: 

uur. dl llU.Ju v.;r 

o; 

dnx Monterey • r; Isiv l *\ 

;X> o 

& Step across the ïj-ukIl:'. 

uur 

□ 


■■■-J j 


Met hond gratis 
naar ’ Beethoven’ 


Sint Bernardhonden in Neder¬ 
land hebben komende zondag 
een leuk uitje in het verschiet. In 
plaats van een stevige wandeling 
met de baas over het strand, 
kunnen ze zondag naar de film in 
de bioscoop van het congrescen¬ 
trum De Nieuwe Buitensociëteit 
in Zwolle. Dat is weer eens wat 
anders. 

Om twee uur hebben zij de bij¬ 
zondere mogelijkheid de film 
Beethoven te zien. Aantrekkelijk 
voor de beesten omdat een soort¬ 
genoot hier de hoofdrol in speelt. 
Ze kunnen genieten van de hel¬ 
dendaden van Sint Bernardhond 


Beethoven en mogen ook vrijuit 
blaffen. 

De honden hoeven niks voor de 
film te betalen. Wel moeten ze 
hun baasje meenemen. Ook die 
komt er voor niks in. Natuurlijk 
moet hij zijn huisdier bij zich 
hebben want die dient als plaats¬ 
bewijs. 

De organisatie verwacht dat de 
film de beesten dusdanig boeit, 
dat ze blijven kijken. De film 
duurt twee uur. In de pauze wor¬ 
den de beesten getracteerd op 
hondebrokken, water en andere 
lekkernijen. 
X X ^ 

\ - 

l\r~ ^ 


• Als je een Sintbernhard bent, mag je in Zwolle gratis 
met je baas naar ’Beethoven 


■ X 

a 

: : ' Ü2 

: i.i □ 

'■ '■ ; □ 
Falacc: I I 

: ; :'u' □ 

: □ 

• : a 

Z3 

□' 
v O 

ai 

a' 

• J-i : ) 

,i..a 

ö 

□: 

X n 


Basic Instinct’ lonkt naar Gouden Palm 

Nederlands vuurwerk 
Filmfestival Cannes 


DOOR P1ETER VAN LIEROP 

Het Filmfestival van Cannes, dat 
op 7 mei begint, heeft de Neder¬ 
landers Gerrit van Dijk, Gerben 
Kuipers en Michael Helmerhorst 
uitgenodigd om tijdens de festivi¬ 
teiten in mei een show te geven 
die meerdere dimensies van ’film 
en vuurwerk’ combineert. Het be¬ 
treft een spektakel van een half 
uur op basis van een filmregistra- 
tie van een eerdere show die vorig 
jaar bekroond werd tijdens de 
vuurwerk-kampioenschappen in 
Montreal. 

Cineast Gerrit van Dijk; „Voor die 
wereldkampioenschappen was Ger¬ 
ben Kuipers met het idee gekomen 
>m vuurwerk te combineren met 
film. Toen hebben Michael Helmer¬ 
horst en ik een filmpje gemaakt, 
met stukken zwart erin voor de 
plekken waar vuurwerk moest ko¬ 
men. Dat vuurwerk gaat de lucht in 
en de ’fall ouf van het vuurwerk 
komt op het doek terecht waardoor 
de volgende filmsequentie start. 
Enz. 

..In Montreal heeft de jury er nog 
lang over gedelibereerd of deze 
show nu als puur vuurwerk of als 
filmvoorstelling opgevat diende te 
worden. We wonnen uiteindelijk de 
tweede prijs. Het was nogal verras¬ 
send voor die mensen dat vuurwerk 
een verhaal vertelt. Anders is het al¬ 
leen maar 'mooi!', ’ooooh!’ en 
aaaahl’. De eerste keer dat zoiets 
gedaan is. 

..Tevoren was al bedacht om daar 
een korte documentaire over te ma¬ 
ken. Toen heb ik tegen Gerben ge¬ 
zegd; 'Dat moet je niet doen, dat 
interesseert geen hond. Je moet er 
een vrije film over maken! Compri¬ 
meer het geheel tot een film van 
tien minuten en dat kun je dan in # Scene uit ’Basic Instinct’, nu al een topper in Amerika, 
straks te bewonderen in Cannes. Foto; AP 


de bioscoop uitbrengen. Nu zijn wij 
bezig om de in Montreal gemaakte 
opnamen terug te brengen naar tien 
minuten.” 

Verhoeven 

Puur cinematografisch vuurwerk 
zal een andere Nederlander, Paul 
Verhoeven, bijdragen aan het 
hoofdprogramma van Cannes. Ver- 
hoevens geruchtmakende film 'Ba¬ 
sic Instincf is uitgenodigd het festi 
val op 7 mei te openen. Volgens de 
begin deze week in Parijs geopen¬ 
baarde lijst van aan de competitie 
deelnemende films zou 'Basic In¬ 
stincf tevens meedingen naar de 


Gouden Palm. Het is in elk geval de 
eerste keer dat een film van een Ne¬ 
derlandse regisseur het hoofdpro¬ 
gramma van Cannes haalt sinds 
1975, toen Jos Stelling het meest 
prestigieuze filmpodium ter wereld 
haalde met 'Mariken van Nieumeg- 
hen’. 

De meest bekende regisseurs die 
aan de competitie deelnemen zijn 
ondermeer Robert Altman (The 
Player), Terence Davies (The Long 
Day Closes), Hal Hartley (Simple 
Men), James Ivory (Howards End), 
Sidney Lumet (Close To Eden), Da- 
vid Lynch (Twin Peaks Fire Walk 
With Me) en Edouard Niermans (Le 
Retour De Casanova). 


Tlook’ verovert 
Europa 

Vooral in Duitsland slaat 'Hook' 
enorm aan. De eerste week na de 
Europese première leverde dit 
zoveelste meesterwerk van regis¬ 
seur Steven Spielberg er moeite¬ 
loos negen miljoen gulden op. 

Bij Columbia TriStar in Holly¬ 
wood houdt men er ernstig reke¬ 
ning mee dat deze film over de 
avonturen van de inmiddels vol¬ 
wassen geworden Peter Pan (Ro¬ 
bin Williams) en de piratenkapi¬ 
tein Hook (Dustin Hoffman) het 
overzeese succes van 'Look 
Who’s Talking’ royaal zal over¬ 
treffen. 'Look Who’s Talking’ 
bracht in het buitenland 166 mil¬ 
joen dollar op. 

Ook in Italië (3,6 miljoen gulden 
in de eerste week), Spanje, Zwit¬ 
serland, Zweden en Oostenrijk 
staat men in de rij voor deze 
film. In Nederland komt ’Hook’ 
nu ook los. 

Voor de produktie van dit 
sprookje heeft Spielberg 140 mil¬ 
joen gulden moeten dokken. 
Maar dat zie je dan ook aan de 
adembenemende decors. 


Filmprijs van 
bierbrouwer 


Bierbrouwerij Grolsch heeft een 
nieuwe filmprijs in het leven geroe¬ 
pen om 'aanstormend filmtalent’ te 
steunen bij zijn verdere ontwikke¬ 
ling. De ’Grolsch Filmprijs, Oogst 
van het jaartal elk jaar tijdens de 
Nederlandse Filmdagen in Utrecht 
worden uitgereikt en levert de win¬ 
naar 15.000 gulden op. 

Alle deelterreinen van de film varië¬ 
rend van regisseren, acteren, produ¬ 
ceren, componeren en scenario¬ 
schrijven, komen in principe in 
aanmerking voor de prijs. Een onaf¬ 
hankelijke jury van filmdeskundi- 
gen zal zich buigen over de filmpro- 
dukties, die deelnemen via inschrij¬ 
ving voor de Nederlandse Filmda¬ 
gen. 


Publiek bepaalt feestfilms Lumière 


_ DOOR HANS TOONEN _ 

Bij Jan Besselink, directeur van Lu¬ 
mière in Maastricht, heeft het pu¬ 
bliek het een weekeinde lang voor 
het kiezen. Zijn filmtheater bestaat 
namelijk vijf jaar. De tent loopt als 
een trein. Vorig jaar zelfs meer dan 
25.000 filmfans over de vloer gehad. 
Moet je dan zelf een feestfilmfesti- 
valletje opzetten? Of durf je dit voor 
deze ene keer over te laten aan je 
vaste publiek? 


Besselink koos voor het laatste. On¬ 
langs mochten 350 bezoekers de 
beste vijf films kiezen uit een aan¬ 
bod van tachtig. Voldaan achter¬ 
over leunend heeft Besselink hier¬ 
uit de volgende acht films geselec¬ 
teerd: Cyrano de Bergerac, Dood in 
Venetië, Het Rode Korenveld, Na- 
rayama, Kaos, Blue Velvet, Citizen 
Kane en Betty Blue. 

De eerste vier van dit overzicht wor¬ 
den vanavond vertoond. De andere 
vier komende zaterdagavond. Om¬ 


dat Kaos meer dan drie uur duurt, 
is er een lange pauze die 'gedood' 
wordt met een filmkwis. Entree ze¬ 
ven gulden voor leden, acht gulden 
voor CJP-houders en negen voor 
gewone bezoekers. 


Terugkijkend op vijfjaar ’Lumière’ 
wil Besselink best kwijt dat hij een 
tevreden man is. Voor zijn soort 
films, vooral artistiek van beeld en 
montage, toont Maastricht steeds 
meer interesse. Nu al ligt het aantal 


bezoekers dertig procent boven dat 
van 1991 wat al als topjaar te boek 
staat. Verklaring? Besselink wijst 
tal van kanten op: groter, actueler 
aanbod dan andere filmhuizen, sa¬ 
menwerking met Studium Generale 
van de RL, Maastricht als studen¬ 
tenstad met meer trek dan Heerlen 
in de 'betere film’. En niet te verge¬ 
ten, de recente aansluiting bij Cicae, 
een Europese vereniging van artis¬ 
tieke filmhuizen. Als straks de gren¬ 
zen ook cultureel opengaan, zit je 
bij Lumière eerste rang. DOOR HANS TOONEN 


’Homicide’ 

prikt dwars door het stoere ima¬ 
go van een Newyorkse recher¬ 
cheur, gespeeld door Joe Man- 
tegna. Met zijn 'gun' is deze 
smeris even rap als met zijn 
tong. Typisch een agent die zijn 
tegenstanders even makkelijk 
omver kletst als schiet. Pas als 
hij tegen zijn zin de moord op 
een oude Joodse winkelierster 
moet oplossen, komen zijn zwak¬ 
ke plekken bloot te liggen. Een¬ 
maal in zijn hemd gezet door de 
Joodse gemeenschap omdat hij 
buitengewoon slonzig omspringt 
met zijn Joodse identiteit, raakt 
de agent uit balans. 

Prima gegeven, alleen komt het 
filmisch niet uit de verf. ’Homici¬ 
de’ laat de kijker met te veel vra¬ 
gen achter. (Warner). 


’Showdown in Little Tokyo’ 

is vooral het aanschuiven waard 
door de massieve aanwezigheid 
van Dolph Lundgren, ook be¬ 
kend als de Drago, de Russische 
boksbeugel uit 'Rocky IV’. Dat 
deze Zweed ooit internationaal 
kampioen karate is geweest, 
komt hem in deze actiefilm uit¬ 
stekend van pas. Samen met 
Brandon Lee - inderdaad, zoon 
van de legendarische Bruce Lee 
- schiet Dolph als detective uit 
zijn slof tegen de Japanse drugs¬ 
maffia in LA. De leider van de 
TJzeren Klauwen’ heeft ooit 
Dolphs ouders in mootjes ge¬ 
hakt. Dus wordt Lundgrens 
wraak weergaloos bloedig. (War¬ 
ner) 


’Thelma & Louise’ 

veegt de vloer aan met het ma- 
cho-type dat vrouwen uitslui¬ 
tend beschouwt als een mooi vel 
met een gat erin. Niet voor niets 
kreeg deze film drie Oscar-nomi- 
naties: Ridley Scott voor regie, 
Susan Sarandon en Sheena Da- 
vis als respectievelijk Louise en 
Thelma. 

Een weekeindje stappen loopt 
na een aanranding, waarbij de 
aanrander het loodje legt, uit in 
een bevrijdende nachtmerrie. Na 
de moord op deze lamzak raakt 
het tweetal ongewild verstrikt in 
tal van kleine en grote vergrij¬ 
pen. Op hun vlucht raakt huis¬ 
vrouw Thelma raakt haar naïvi¬ 
teit kwijt; serveerster Louise 
krijgt er een hartsvriendin bij die 
haar tot het vrijwillig gekozen 
einde volgt. Vooral de scene 
waarin beiden de geile trucker te 
grazen nemen, is onvergetelijk. 
(MGM). 


’Lies of the Twins’ 

valt ondanks zijn hoofdrolspe¬ 
lers vies tegen. Isabella Rosselli- 
ni, dochter van wijlen Ingrid 
Bergman, wordt als veelgekiekt 


Susan Sarandon 


fotomodel Rachel Marks verhef 1 
op haar therapeut Jonathal 
McEwan, gespeeld door Aida 1 
Quinn. Haar therapeut heeft ed 1 
ter een boosaardige tweeling 
broer James. Een gladdekker cÜ 1 
zijn broer pest door Rachel 11 
versieren. Rachel raakt weÜ 5 
waar in de ban van de wellustig 1 
charme van James, maar kie 5 
uiteindelijk voor Jonathan. M 
een van de broers in een du* 
wordt doodgeschoten, weet R* 
chel niet meer wie wie is. ’Li® 
of the Twins’ overtuigt echtë 
niet. Je merkt aan alles dat ^ 
speciaal gemaakt is voor d 1 
Amerikaanse televisie, wa^ 
middelmaat troef moet zijn. D* 
beloofde spanning is dan oojj 
een halve waarheid. (Umversd 1 
Esselte) 


Sheena Davis 


Oplossing van gistere 


fARi 


ET 

■ 

K 

R 1 

E 

E 

N 

A 

61 

.? 

ït 


VlE'R 


■ SHVlElRJTh 

|VÉ|T|BeMe1 


E RËp 
G ANIG 
D I> E ■ 


[R A A[K 

0 ÖM| 


BiR uunjl 

■ 0 N SjlNl 

nIFeMpTu' 

119*101 21 


de klinkende klokken recept 


Brusselse roomsoep 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 
ca. 250 gram witlof, 1 liter bouillon, 
20-25 gram boter, 20-25 gram 
bloem, 1 dl slagroom, fijngehakte 
peterselie, 2 eetlepels geschaafde 
amandelen. 

Was witlof en snijd dun plakje van 
onderkant af. Snijd met een scherp 
aardappelmesje aan het snijvlak 
een kegeltje uit de struikjes. Hier¬ 
door voorkomt u de bittere ’lofs- 
maak. Snijd struikjes in ringen en 
kook deze in een deel van bouillon 
gaar. Pureer gekookte lof. Smelt 
boter en voeg bloem in een keer 
toe. Blijf roeren tot boter en bloem 
volledig in elkaar zijn opgenomen 
en laat dit 1-2 minuten zachtjes 
'zweten’. Schenk al roerend bouil¬ 
lon hierbij en vervolgens de gepu¬ 
reerde witlof. Breng aan de kook 
en proef. Voeg eventueel extra pe¬ 
per en zout toe. Schenk slagroom 
in de pan en laat soep nu niet meer 
koken. Rooster geschaafde aman¬ 
delen in een droge koekepan. Ver¬ 
deel soep over borden of kommen 
en garneer met fijngehakte peter¬ 
selie en geschaafde geroosterde 
amandelen 


Ï3Ö1 W 


132 I 1*3 


)5Bp6 


I III * I I 


145 [46 
1531 [54 


136 1 157 


1591 [60 


[611 ffaT 


wn m 


Horizontaal: 

1. kleur; 6. kleur; 11. schip; 12. drinkgele- 
genheid; 14. deel van het gezicht; 16. 
gewoonterecht; 18. vlug spaans rijpaard; 
20. insnijding; 22. hondensoort; 23. go¬ 
dinnen v.h. slagveld (gr.myth); 25. hoog 
aanzien; 26. nachtvogel; 27. bergweide; 
28. plaaggeest; 30. boom; 32. bewaar¬ 
plaats van geld; 34. grond om het huis; 
36. boom; 37. overleden (lat.afk); 39. 
veelkleurig; 40. vogel; 41. smal weefsel; 
43. familielid; 44. reeks; 45. zeewier; 47. 
hoofddeksel; 49. wiel; 52. voordeel; 53. 
hakwerktuig; 55. woonschip; 56. vertrok¬ 
ken; 58. wandelgang in een tuin; 61. ge¬ 
leiachtige stof; 63. land in Azië; 65. over¬ 
rijp; 66. omroepvereniging; 67. wijs, 
melodie; 69. tijdperk; 70. biljartstok; 71. 
uitbouw a.e. huis; 72. graansoort. 


Verticaal: 

2. weegtoestel; 3. wilde haver; 4. gr 
dienst (afk); 5. onzeker, onbestendig; 
maanstand (afk); 8. houding; 9. verbO^ 
10. plat ovalen vat (fries); 12. schel; 1 
mannelijk dier; 15. Noorse god; 17. ^ 
in Oostenrijk; 18. inwendig orgaan; ; 
open strook in een bos; 21. vette olie ; 1 
kleur; 24. ivoor; 28. glazen klok; 29. * 
koorlijk gelegen; 30. onderscheiding in' 
filmkunst; 31. doodslag; 32. graan; ■ 
nauwgezet; 35. vochtig; 36. boom; j 
vrolijk; 39. snavel; 42. elk; 46. kinderdtr 
48. rookgerei; 50. soort komkommer;® 
papegaai; 54. maag van herkauwende 
ren; 55. indien; 56. spie; 57. genoeg [ 
kookt; 59. hert; 60. bid (lat); 61. vlug; ^ 
jong dier; 64. groet; 66. verwijderd; ^ 
muzieknoot; 70. kraai. 

binnen/buitenland 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 3 


% m 
' ,% 


Prinses Anne 
gescheiden 

® Prinses Anne 

j-'ONDEN - Prinses Anne, de 
échter van de Britse koningin 
«zabeth, ‘ s gisteren officieel ge¬ 
leiden van haar echtgenoot 
Phillips, zo is van juridi- 
bronnen vernomen. 


J? e scheiding was na een hoorzit- 
p^g van vier minuten voor het 
~°ndense hof van Somerset 
^Oüse een feit. Anne en Mark, 
in 1973 waren getrouwd, wa- 
( eri feitelijk al tweeëneenhalf 
j a&r uit elkaar. Buckingham Pa- 
^ c e kondigde op 13 april aan dat 
dij^ne een scheiding zou aanvra- 
8en. Het echtpaar heeft twee kin¬ 
keten. 


j 


DEN HAAG - Nederland heeft vier Russen 
uitgewezen op verdenking van spionage, zo 
heeft Buitenlandse Zaken in Den Haag giste¬ 
ren desgevraagd bevestigd. Het zijn drie 
journalisten en een handelsattaché, die in¬ 
middels het land hebben verlaten. 

De Russische ambassade in Den Haag zou al 
geruime tijd geleden zijn gewaarschuwd dat 
Yevgeni Kleschkov van het persbureau Itar- 
TASS, Leonid Lipojakov van het persagent¬ 
schap Novosti, en Leonid Chernushkur van 
de Komsomolskaya Pravda zouden worden 
uitgewezen in verband met hun activiteiten 
voor de inlichtingendienst. 

Hun uitwijzing, en die van een handelsatta¬ 
ché, zou geen verband houden met de recen¬ 
te uitwijzing door België van vier Russen 
onder wie twee diplomaten, en de arrestatie 
in Frankrijk van vijf Fransen die zich schul- 


Op verdenking van spionage 

Nederland wijst 
vier Russen uit 


dig zouden hebben gemaakt aan spionage 
voor de Sovjetunie/Rusland. 

Een woordvoerder van de Binnenlandse Vei¬ 
ligheids Dienst (BVD) verklaarde dat het 
vertrek van de vier past in beleid dat twee 
jaar geleden is ingezet ’en nog steeds wordt 
uitgevoerd’. Dit houdt in dat de ambassade 
wordt gewaarschuwd dat activiteiten van be¬ 
paalde personen niet in overeenstemming 


zijn met die waarvoor zij officieel in Neder¬ 
land zijn, en dat zij daarom dienen te vertrek¬ 
ken. 

De minister van Binnenlandse Zaken, onder 
wie de BVD ressorteert, heeft zo’n anderhalf 
jaar geleden gesproken over ongeveer 25 per¬ 
sonen wier activiteiten niet door de beugel 
zouden kunnen. Volgens de BVD-woord- 
voerder, die niet over 'uitwijzing’ sprak, 
heeft ’een aanzienlijk deel’ van deze 25 Ne¬ 
derland inmiddels verlaten. Hij wilde niet 
zeggen of daarom binnen afzienbare tijd nog 
meer berichten over het vertrek van van 
spionage verdachte Russen zijn te verwach¬ 
ten. 

De BVD-woordvoerder wilde niet ingaan op 
de mogelijkheid dat Moskou als tegenmaat¬ 
regel een of meer Nederlandse journalisten 
of diplomaten vraagt het land te verlaten. 


Onderwijsbonden 
zetten acties door 

AMSTERDAM - De vier vakbon¬ 
den in het onderwijs, ABOP, KOV, 
NGL en PCO zien geen reden af te 
zien van de acties die ze hebben ge¬ 
pland. 

De bonden zijn blij dat het kabinet 
de onderwijsbegroting wil ontzien, 
maar vooralsnog is het hen niet dui¬ 
delijk waar het geld voor hogere 
onderwijssalarissen vandaan moet 
komen of hoeveel daarvoor be¬ 
schikbaar komt. 

Daarom zien de bonden geen reden 
de voorbereiding van de acties stop 
te zetten. 


Minister krijgt geen cent voor verhogen salarissen leerkrachten 

Ritzen vangt bot bij collegae 


^ e t is de tweede scheiding bin- 
^ e n de kleine kring van het Brit- 
koninklijke huis sinds de 16e 
ee Uw, toen koning Hendrik VIII 
v ier van zijn zes echtgenotes ver¬ 
bootte. Hij scheidde met twee 
hen en liet twee anderen ont¬ 
hoofden. 

H e t uiteengaan van Anne en 
^rk verliep niet al te harmo- 
hieus. Tot het laatste moment 
btzieden de echtelieden over de 
Ve rdeling van de meer dan 1500 
Inschenken die zij 18 jaar gele¬ 
den op hun huwelijk ontvingen. 

waarde werd toen op twee 
^iljoen pond geschat (destijds 
2 °’n 13 miljoen gulden). 

^ e t Britse koninklijk huis staat 
hog een andere scheiding te 
échten, die van prins Andfew 
Fergie, hertogin van York. 


Heerma vindt elf 
miljard voor 
stadsvernieuwing 

I voldoende 

^ HAAG - Staatssecretaris 
^rma (Volkshuisvesting) blijft er- 
dat een bedrag van elf miljard 
den in de periode 1990 tot 2005 
doende is om de stadsvernieu- 
hg te voltooien. De gemeenten 
ben dat bijna het dubbele nodig 
blaar Heerma vindt hun argu- 
_hten niet overtuigend, temeer 
£ uit recent onderzoek blijkt dat 
rfst kwaliteit van de woningen in de 
J" den beter is dan werd gedacht. 

■ ^ rrna ze * ^at gisteren bij de pre- 
van de nota beleid voor 
4(Pui Vern ‘ euw i n g in de toekomst 

JVoi Stato) ' 

fc§i 8ens heerma betekent stadsver- 
■Wst ing bet wegwerken van ach- 
IjV tan den in vooroorlogse wijken. 
rrn ee is eind jaren ’70 een begin 
aa kt. Heerma meent dat er - ge- 
vanaf 1990 - nog elf miljard 


gm “a vanaf 1990 - nog elf miljard 
v olt n n °dig is om het proces te 
hie ,°°i en - Rond 2005 is de stadsver¬ 
ser^* 1 ^ ’af\ zo verwacht de staats- 
'-J’etaris. 

e^ ger beenten zijn het daarmee niet 
‘ Zij denken dat er niet elf, 
r 2eker twintig miljard nodig is. 
het^ etrieen ^ en vinden namelijk dat 
he tl °^^ ria F > P en van naoorlogse wij- 

^hoort* de s ^ ac ^ svern ^ euw * n ® 

^ 0 r e de r vinden zij dat er meer geld 
JJij ^omen voor bodemsanering, 
tfan ook rninder optimistisch 
dr a staatssecretaris over de bij- 
v er :f en d * e Particulieren in de stads- 
ni euwing zullen steken. 

; jj 

jvergj^binet schuift ten onrechte de 
jVefv. tvvoordelijkheid voor de stads- 
!gi n ' euw ing. Dat zegt de Vereni- 
Nederlandse Gemeenten 
I ’ g ^ s teren in een reactie op de 
| blijft atie van de nota. De VNG 
ii\ie Uu ^ an me ning dat de stadsver- 
As ir lng in grote problemen komt 
j$lecht ee i rma - de korn ende 15 jaar 
.Wi„ u SU m *ljard aan stadsvernieu- 

bg besteedt. 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Minister Ritzen 
(Onderwijs) heeft van het kabi¬ 
net geen cent gekregen voor 
het verhogen van de salarissen 
van leerkrachten. Meer dan een 
erkenning van het probleem en 
de beginseluitspraak dat er iets 
aan gedaan zou moeten wor¬ 
den, wilden Ritzens collegae 
niet doen. 

Kringen rond het kabinet hebben dit 
gisteren te kennen gegeven. In de 
nacht van woensdag op donderdag 
meldde de onderwijsminister nog 
trots dat er 'perspectief op verbete¬ 
ring van de salarissen van leerkrach¬ 
ten was ontstaan. De tevreden minis¬ 
ter deed dat nadat het kabinet een 
uur of vier gesproken had over de 
hoofdlijnen van de begroting voor 
1993. 

Onlangs bleek uit een onderzoek dat 
er bij de salarissen van leerkrachten 
een achterstand bestaat van onge¬ 
veer 1,3 miljard gulden. Ritzen wilde 
dat probleem deels afwentelen op 
zijn collegae. Dat is hem echter niet 
gelukt. 

Ritzen wil nu kort voor de zomer be¬ 
kend maken wat hij van het onder¬ 
zoek naar de salarissen denkt. Pas 
daarna wil hij samen met het kabinet 
gaan bezien wat er in financiële zin 
aan gedaan kan worden. 

Claims 

In het begrotingsberaad van woens¬ 
dagavond hebben Ritzen en zijn 
staatssecretaris Wallage claims voor 
extra uitgaven tot een bedrag van 
100 miljoen gulden (basiseducatie, 
aan pak wachtlijsten taallessen min¬ 
derheden) ingetrokken. Die zijn weg¬ 
gestreept tegen een gelijk bedrag aan 
bezuinigingen op Onderwijs voor 
1993. Ritzen hoeft daardoor komend 
jaar geen 450 miljoen gulden in te le¬ 
veren maar 350 miljoen gulden. 

De bewindsman profiteert voorts 
van het besluit van minister Kok (Fi¬ 
nanciën) om de doorloop van bezui¬ 
nigingen voor 1993 in 1994, te laten 
vervallen. Dat scheelt bij alle begro¬ 
tingen tezamen ongeveer 1 miljard 
gulden, voor Ritzen 200 miljoen. 

Minister Ter Beek (Defensie) heeft in 
het kabinetsberaad geaccepteerd dat 
hij komend jaar 276 miijoen gulden 
bezuinigt, 100 miljoen meer dan eer¬ 
der voorzien. Zo betaalt Ter Beek de 
helft van extra financiële hulp aan 
het GOS (50 miljoen) en betaalt hij 
mee aan de bestrijding van de crimi¬ 
naliteit (79 miljoen). 

Van de andere kant krijgt hij 29 mil¬ 
joen van zijn collega Pronk (Ontwik¬ 
kelingssamenwerking). Dat geld kan 
hij gebruiken voor de Nederlandse 
deelname in VN-vredesmachten. 
Pronk zelf bekostigt ook 50 miljoen 
aan GOS-hulp. Daarnaast maakt hij 
50 miljoen gulden vrij voor verbete¬ 
ring van het milieu in de wereld in 
het kader van de wereld milieuconfe¬ 
rentie (UNCED) die in juni in Brazi¬ 
lië wordt gehouden. 

Minima 

Het kabinet praat vandaag over so¬ 
ciale zekerheid, koppeling en lasten¬ 
verlichting. Volgens de laatste bere¬ 
keningen van Sociale Zaken, die 
overigens van uur tot uur wijzigen, 
gaan de minima er komend jaar 0,9 
procent op achteruit, mensen met 
een modaal inkomen (45.000 gulden 
bruto) zien hun koopkracht echter 
met 1,5 procent toenemen. 

De nieuwe cijfers zijn voor premier 
Lubbers aanleiding geweest een om¬ 
vangrijk voorstel voor ontkoppeling 
met talloze fiscale maatregelen om 
het koopkrachtplaatje weer te her¬ 
stellen, van tafel te halen. 


Zie ook pagina 4 

• Commentaar 


ISLAMABAD/KABOEL - De alge- 
meen-secretaris van de Verenigde 
Naties, Boutros Boutros Ghali, 
voegt zich vandaag in Pakistan bij 
de inspanningen om een bloedige 
machtsstrijd in Afghanistan te voor¬ 
komen. In de Pakistaanse hoofd¬ 
stad Islamabad deed VN-gezant 
Benon Sevan gisteren een dringend 
beroep op de rivaliserende guerril¬ 
laleiders het niet op een bloedige 
botsing in Kaboel te laten aanko- 


Nederland ontfermt 
zich over gevluchte 
homoseksuele Brit 

DEN HAAG - Een Britse homosek¬ 
suele wetsovertreder mag van de 
Nederlandse justitie in ons land 
blijven. Op welke gronden die be¬ 
slissing uiteindelijk is genomen, is 
niet duidelijk. Het ministerie ont¬ 
kent echter, dat met de toelating 
van de 45-jarige Brit een nieuwe ca¬ 
tegorie vluchtelingen wordt erkend. 

Andrew Prichodsky vluchtte drie 
jaar geleden naar Amsterdam nadat 
hij een liefdesrelatie met een min¬ 
derjarige had onderhouden. Dat is 
volgens de wetgeving in zijn land 
strafbaar. Hij was eerder al tot twee¬ 
maal toe tot een gevangenisstraf 
veroordeeld wegens seksuele con¬ 
tacten met minderjarigen. 

Hoewel de uitgeweken Brit van 
meet af aan zijn hoop had gevestigd 
op de tolerante houding van Neder¬ 
landse zijde, is hij toch verrast over 
de beslissing van justitie. De asiel¬ 
aanvraag is bij het ministerie van 
Justitie op het hoogste niveau be¬ 
handeld. 


Wetenschappelijke paring gaat niet door 


GRONINGEN - Een weten- 
p^ ap P ell J k en vertrouwelijk 
7nci? Uaen sexuologisch onder¬ 
kend ln Academisch Zie- 
oS l ? ln Groningen (AZG) is 
zeno laatste moment afgebla- 
beei; • en voor de overhaaste 
niet f S1 / lg °m het onderzoek 
‘ei te houden is het uitlekken 
de media. 

* angst voor afkeurende 
hes hebben wetenschap¬ 


pers hun voorbereidingen ge¬ 
staakt en hebben twee proef¬ 
personen te horen gekregen 
dat hun medewerking voorlo¬ 
pig niet meer nodig is. Het is 
niet duidelijk of het onderzoek 
ooit nog zal worden gehouden. 

Het was de bedoeling dat een 
stel in een geavanceerd rönt- 
genapparaat zouden copule¬ 
ren. Van de geslachtsdaad zou 


deze MRI (Magnetic Resonan- 
ce Imaging) opnamen maken, 
zodat de wetenschappers een 
prima beeld zouden krijgen 
van wat er inwendig allemaal 
gebeurt tijdens en na de ge¬ 
slachtsdaad. Het onderzoek 
zou buiten kantooruren ge¬ 
daan worden om ontdekking 
tot een minimum te beperken. 

Gezien de gevoeligheid van het 


onderzoek en de verwachte ne¬ 
gatieve reacties was slechts 
een handjevol mensen van de 
afdelingen gyneacologie en ra¬ 
diologie ervan op de hoogte. 
Groot was dan ook de verba¬ 
zing dat een paar dagen voor¬ 
dat het onderzoek zou plaats¬ 
hebben, een brief van de 
VPRO binnen kwam met de 
vraag om het onderzoek met 
camera’s te mogen bijwonen. # Mujaheddin-strijders wachten op een berg in de buurt van 
de Afghaanse hoofdstad Kaboel op het sein van hun leider Mas- 
sud de stad binnen te vallen. Foto: AP 

Boutros Ghali bemiddelt 
in oorlog Afghanistan 


(ADVERTENTIE) 


men. De radicale guerrillaleider 
Gulbuddin Hekmatyar heeft de 
autoriteiten in de Afghaanse hoofd¬ 
stad tot zondag de tijd gegeven zich 
over te geven. 

In New Delhi verklaarde Boutros 
Ghali gisteren te hopen dat de Ver¬ 
enigde Naties ’de rol van katalysa¬ 
tor’ kunnen spelen bij het bereiken 
van vrede na de 14 jaar durende 
burgeroorlog in Afghanistan. Het 
VN-hoofd reist naar Pakistan aan 
het slot van een rondreis door Azië. 
Hij zal in Islamabad van de situatie 
in Afghanistan op de hoogte wor¬ 
den gesteld door zijn speciale ge¬ 
zant Sevan, die gisteren in Pakistan 
terugkeerde na een stormachtige 
week in Kaboel tijdens welke presi¬ 
dent Najibullah moest aftreden. Dit 
werd vernomen in VN-kringen. 

Boutros Ghali zal in Pakistan over¬ 
leggen met premier Nawaz Sharif 
en naar wordt aangenomen ook met 
Afghaanse guerrillaleiders, die on¬ 
derling sterk verdeeld zijn over de 
vorming van een gezamenlijke raad 
die de macht in Kaboel kan overne¬ 
men. 

VN-gezant Sevan deed gisteren een 
beroep op de mujaheddin-leiders 
hun strijders af te houden van een 
rampzalige nieuwe oorlog in Afgha¬ 
nistan. 

Hekmatyar, die zijn troepen heeft 
verzameld ten zuiden van de Afg¬ 
haanse hoofdstad, had Massud tot 
gisteren de tijd gegeven de afgren¬ 
deling rond Kabul op te heffen en 
gedreigd anders aan te vallen. 

Zie ook pagina 4 , 

• Hekmatyar: 'duivel', 
terrorist en tacticus 


Harlekijn's Babyland 


NOG ENKELE DAGEN 

PAASBEST 

LET OP! UITSLUITEND DEZE WEEK 


V \*- 
Kv *■ 


f. » Li’ 

‘mÉ’ 

"'Ai QU1NNY 

TRAVEL 


' CAMPINGBEDJE 

In een handomdraai haalt u uil deze sporttas een volwaardig campingbed 
Licht van gewicht, dus gemaktelijk mee te nemen, en .... u hoeft mets 
meer Ie monteren. Leverbaar in diverse speelse kleuren 


Ind tas, matras, malrashoeslaken. 

van 359,- Paasbestpnjs 
Kouvenderstraai 141 Hoensbroek 259 , 

geldig t.m. 
zaterdag 
25 april 


Tel 045-221263 


Voor gekozen overgangsregering 

Veel kritiek op 
plan De Klerk 


KAAPSTAD - Het voorstel van 
president Frederik Willem de Klerk 
om alle Zuidafrikaanse burgers - 
blank en zwart - een 'uitvoerende 
raad’ te laten kiezen is door de op¬ 
positie scherp bekritiseerd. Parle¬ 
mentariër Colin Eglin van de blan¬ 
ke progressieve Democratische 
Partij betitelde het plan ’een Alice 
in Wonderland-fantasie’. Hij ver¬ 
wacht dat het Afrikaans Nationaal 
Congres (ANC) van Nelson Mande- 
la, dat nog niet heeft gereageerd, 
het plan niet accepteert. 

Parlementariër Desmond Lockey, 
een kleurling, meent dat het voor¬ 
stel een 'recept voor verdere con¬ 
flicten’ is omdat het blanken een 
veto geeft. 

De Klerk stelde gisteren voor op 
korte termijn door alle Zuidafrika- 
nen een raad te laten kiezen, waarin 
alle rassen zijn vertegenwoordigd. 
Deze raad moet het land regeren in 
de overgangsperiode naar een de¬ 
mocratische non-raciale samenle¬ 
ving. In het bestuur zouden verte¬ 
genwoordigers van de drie of vijf 


grootste politieke partijen van het 
land zitting moeten hebben. 

De Klerk verklaarde in het parle¬ 
ment dat het voorzitterschap van de 
interimraad elke zes maanden zal 
rouleren. De min of meer als over¬ 
gangsregering functionerende raad 
neemt de functies over van het 
staatshoofd en het hoofd van de re¬ 
gering. De voorzitter van de raad 
krijgt de titel 'president’ en zal alle 
ceremoniële functies van De Klerk 
overnemen. 


De Zuidafrikaanse president maak¬ 
te geen datum bekend waarop de. 
nieuwe raad zal worden gekozen. 
Hij gaf wel aan dat de verkiezing 
van de raad vooraf kan gaan aan die 
van een nieuw parlement dat de ou¬ 
de, op het apartheidssysteem geba¬ 
seerde, volksvertegenwoordiging 
met Kamers voor blanken, Aziaten 
en kleurlingen vervangt. De zwar¬ 
ten, de meerderheid van de Zuid¬ 
afrikaanse bevolking, is niet verte¬ 
genwoordigd in het parlement en 
heeft tot op heden geen stemrecht. 


s 


uit 


Hoof 


De hoofdverdachte van de roof 
van drie Van Gogh-schilderijen 
uit het Noord Brabants Mu¬ 
seum, is waarschijnlijk ook de 
dader van de diefstal van twee 
oude meesters uit het museum 
’Hofje van Mevrouw van Aer- 
den’ in Leerdam. Dat is giste¬ 
ren bekendgemaakt op een 
gezamenlijke persconferentie 
van de gemeentelijke politie¬ 
korpsen van Den Bosch en 
Leerdam. Het gaat om een 
47-jarige uit het Belgische Aal- 
ter afkomstige Nederlander H. 
van der S. Hij wordt ervan ver¬ 
dacht in oktober 1988 een 
Ruijsdael en een Frans Hals ,te 
hebben geroofd uit het mu¬ 
seum in Leerdam. De man 
drong de woning binnen van 
een bewoonster van het hofje 
en dwong haar onder bedrei¬ 
ging van een Vuurwapen de 
woning van de huismeester aan 
te wijzen. 


Baby's 


Elk jaar sterven er in Latijns- 
Amerika een half miljoen ba¬ 
by's voor hun eerste verjaardag 
als gevolg van ondervoeding of 
door gebrek aan goede gezond¬ 
heidszorg. Dit hebben autori¬ 
teiten bekendgemaakt op de 
internationale conferentie over 
kindersterfte, die in de Brazi¬ 
liaanse hoofdstad van start is 
gegaan. „Het merendeel van 
deze doden kan worden verme¬ 
den”, meende Joao Yunes, 
coördinator van het moeder- 
kind gezondheidsprogramma 
van de Pan-Amerikaanse Ge¬ 
zondheidsorganisatie. Yunes 
stelde voorts, dat ongeveer 
30.000 vrouwen in Latijnsame- 
rikaanse landen jaarlijks over¬ 
lijden door complicaties die bij 
de bevalling optreden. Dat is 27 
keer meer dan het aantal in de 
geïndustrialiseerde landen. 

• Myanmar 

De Myanmarese leider Saw 
Maung. de voorzitter van de re¬ 
gerende militaire junta, is giste¬ 
ren afgetreden. Gezondheidsre¬ 
denen noopten de generaal 
daartoe, zo is officieel bekend¬ 
gemaakt. Saw Maung voerde 
het leger van Myanmar aan bij 
het neerslaan van een bewe¬ 
ging voor democratische her¬ 
vormingen en leidde de militai¬ 
re raad die het land sinds 1988 
met harde hand regeert. 

• Vissers 

Nederlandse vissers mogen 
vanaf volgend jaar minder vaak 
naar zee om hun quotum vol te 
vissen. Verder wordt in 1993 
een kwart van de Waddenzee 
en een zevende van de Ooster- 
schelde gesloten voor de visse¬ 
rij op kokkels en mosselen. Dit 
blijkt uit de structuurnota Zee- 
en Kustvisserij die minister 
Bukman (Landbouw, Natuur¬ 
beheer en Viserij) gistermiddag 
heeft gepresenteerd. In de no¬ 
ta, die de naam 'Vissen naar 
Evenwicht' draagt, zet Bukman 
zijn beleid tot het jaar 2000 uit. 

• Voorlichting 

Veel ziekenfondsverzekerden 
weten nog met dat ze sinds 1 
januari de mogelijkheid heb¬ 
ben naar een ander zieken¬ 
fonds over te stappen. De Zie¬ 
kenfondsraad heeft er in een 
brief aan staatssecretaris Si- 
mons (Volksgezondheid) op 
aangedrongen het publiek voor 
te lichten over deze nieuwe 'be¬ 
wegingsvrijheid’ De zieken¬ 
fondsen voeren ook de Alge¬ 
mene Wet Bijzondere Ziekte¬ 
kosten uit. evenals de particu¬ 
liere verzekeraars. Voor wat de 
ziekenfondsverzekering en de 
AWBZ betreft kunnen verze¬ 
kerden desgewenst maximaal 
één keer in de twee jaar van 
fonds of verzekeraar verande- 


• Beheer 

De operatie om het financieel 
beheer op de departementen te 
verbeteren heeft duidelijk pos- 
titieve effecten gehad. Zo ko¬ 
men overschrijdingen op de 
rijksbegroting veel minder 
voor dan voorheen. Minister 
Kok (Financiën) schrijft dit in 
een nota aan de Kamer. De 
operatie om het financieel be¬ 
heer op de departementen te 
verbeteren startte in 1987. 


(ADVERTENTIE) 

INTERLAND' 

I bouwelementen b.u 


Iboujj^elementef^^^ 

hardhout, aluminium, kunststof 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S 

EZ KEUR-PRODUKTEN 

Showroom geopend 
di I m vr. 10.00-13 00 uur 
14 00-18 00 uur 
za 10 00-15 00 uur 
Hommerterweg 35 
Hoensbroek-Hri 

045-213928 

Showroom Emdnoven Zee.stersiraat 177a ( 

tl 


Nationale instanties kunnen fraude in Europa niet aan 


Betere controle in EG nodig 


Parachutisten komen om • Twee Nederlandse parachutisten 
behoren tot de slachtoffers van een 
vliegramp die zich woensdagnacht 
heeft afgespeeld in het Califomische 
Perris. Daarbij kwamen in totaal 16 
mensen om het leven. Het ongeluk ge¬ 
beurde aan het eind van de ochtend 
plaatselijke tijd, toen het vliegtuig, 
een Twinotter, opsteeg van het vlieg¬ 
veld van Perris, in de buurt van Los 


Angeles. Aan boord bevonden zich 20 
parachutisten en twee bemanningsle¬ 
den. Het toestel was nog maar net van 
de grond, toen het met de neus naar 
beneden dook en neerstortte op het 
gras aan het eind van de startbaan. 
Daarbij braken de twee vleugels van 
het toestel af, maar er vond geen ex¬ 
plosie of brand plaats. Van de in to¬ 
taal 22 man aan boord - behalve de 


parachutisten ook twee bemanningsle¬ 
den - waren er 15 op slag dood. Een 
16e slachtoffer overleed later in het 
ziekenhuis. De overige zes inzittenden 
lagen gisteravond met verwondingen 
in drie verschillende ziekenhuizen. 

De Nederlanders waren in Californiè 
om te oefenen voor de nationale kam¬ 
pioenschappen. Foto: AFP 


Grote beroering in ES over voltrekking vonnis 

T erdoodveroordeelde 
moet bewust sterven 


Van onze redactie buitenland 


BRUSSEL - De Europese 
Rekenkamer vindt dat er een 
speciale eenheid moet ko¬ 
men, die in bedrijven in de 
EG-lidstaten controles uit¬ 
voert op fraude met Europe¬ 
se subsidies. De nationale 
controle-instanties van de 
twaalf kunnen die taak nu 
niet aan, zeker niet waar het 
gaat om het toezicht op han¬ 
dels- en uitvoersubsidies. 
Dat stelt het rekenhof in een 
gisteren gepresenteerd rap¬ 
port over fraude bij uitvoer¬ 
subsidies in de zuivelsector. 

De controle op de toepassing van 
de EG-subsidies is in de eerste 
plaats een taak voor de lidstaten 
zelf. Maar zeker als het gaat om 
uitvoersubsidies, waarbij goede¬ 
ren met EG-steun een land verla¬ 
ten. krijgen nationale controleurs 
zelden een goed inzicht in de vaak 
ingewikkelde gang van zaken. Een 
Europees fraude-controleteam 
zou, samen met de nationale con¬ 
trole-instanties, effectiever kun¬ 
nen werken, zo stelt het Europese 
rekenhof. 

Enkele jaren geleden is door de 
Europese Commissie een fraude¬ 
team opgericht, maar dat houdt 
zich vooral bezig met de coördina¬ 
tie van de eigen Commissie-dien- 
sten en het verzamelen van infor¬ 
matie over fraude in de EG. Actief 
optreden doen deze controleurs 
nauwelijks. Daardoor kunnen in 
de ogen van het rekenhof bedrij¬ 
ven makkelijk sjoemelen met EG- 
subsidies. Dat blijkt ook uit het 
onderzoek dat is gedaan in de zui¬ 
velsector, met name in Italië en 
Ierland. 

Ten onrechte 

Er worden volgens de rekenkamer 
vaak ten onrechte uitvoersubsi¬ 
dies ontvangen. De EG verstrekt 
die om landbouwexporteurs het 
verschil te vergoeden tussen de 
(hoge) prijs die zij voor hun pro- 
dukten in de EG kunnen krijgen, 
en de veel lagere wereldmarkt¬ 
prijs. Zo hoopt de EG de export, 
en daarmee het verminderen van 
de landbouwoverschotten, te be¬ 
vorderen. Maar in de praktijk 
blijkt die subsidieregeling vaak te 
leiden tot onbedoelde verrijking 
van handelaars. 

Het rapport bevat een reeks voor¬ 
beelden van gesubsidieerde ex¬ 
port van zuivelprodukten. Hoewel 
geen landen worden genoemd, 
zou het volgens bronnen om Ierse 
en Italiaanse exporteurs gaan. Bo¬ 
vendien is slechts een beperkt 
aantal bedrijven gecontroleerd. 
Maar hun handelwijze zou volgens 
insiders zeker niet bijzonder zijn. 
Wat veel voorkomt, is het verande¬ 
ren van de naam van bepaalde 
kaasprodukten, die anders niet 
voor subsidie in aanmerking zou¬ 
den komen. 

Maar ook is een partij kaas naar 
Polen uitgevoerd, die bij aan¬ 
komst volstrekt ongeschikt voor 
menselijke consumptie bleek te 
zijn. De exporteur had er meer 
dan een miljoen gulden subsidie 
op ontvangen. Een zending kaas 
ging met subsidie naar de VS, 
maar werd geweigerd omdat er 
dierharen in zaten. De partij werd 
teruggestuurd en onder een ande¬ 
re naam opnieuw uitgevoerd. En 
opnieuw werd er een uitvoersubsi- 
die van 350.000 gulden verstrekt. 

Tevreden 

Het hof constateert tevreden dat 
tegen de betrokken bedrijven ach¬ 
teraf maatregelen zijn genomen, 
maar vindt dat de EG meer en 
vooraf moet kunnen controleren. 
De EG-Commissie is het in een 
reactie daarmee eens, maar wijst 
erop dat het opzetten van een 
fraudeteam veel geld gaat kosten. 


DEN HAAG - Een agressieve pit- 
bullterriër mag in Nederland pijn¬ 
loos 'inslapen’. Robert Alton Har- 
ris, een tweevoudig moordenaar, 
maar wel een mens, was dat voor¬ 
recht in de Verenigde Staten niet 
gegund. Zeven minuten duurde 
het voordat het cyaangas uiteinde¬ 
lijk werkte en hem van het leven 
beroofde in de gevangenis in San 
Quintin. „Een terdoodveroordeel- 
de moet ’bewust’ sterven. Een 
pijnloze executie mag blijkbaar 
niet”, zegt Maud Bredero van Am- 
nesty International. 

Amerika solt met terdoodveroor- 
deelden. Jarenlang wachten ze op 
de voltrekking van het vonnis. Ge¬ 
rechtelijke procedures gaan er aan 
vooraf, talrijke beroepsmogelijk¬ 
heden staan de veroordeelden ter 
beschikking om het leven te rek¬ 
ken. Harris, veroordeeld wegens 
de koelbloedige moord op twee 
tieners, werd veertien jaar in onze¬ 
kerheid gehouden. Zelfs op de 
laatste dag, de dag van zijn dood, 
kwam Harris twee keer in de gas¬ 
kamer. De eerste keer werd hij op 
het laatste nippertje eruit gehaald, 
in afwachting van een laatste ap¬ 
pel voor gratie. De tweede keer 
was er geen weg meer terug. 

„De voltrekking van dit vonnis 
heeft ook in de Verenigde Staten 
voor beroering gezorgd. De vraag 


komt daar op waarom deze execu- 
tiemethode is uitgevonden en niet 
een methode om iemand pijnloos 
in te laten slapen”, zegt Maud Bre¬ 
dero. 

Geen misverstand: Amnesty is te¬ 
gen de doodstraf. „De doodstraf is 
in strijd met de rechten van de 
mens”, aldus Bredero. Artikel 3 
van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens: „Een 
ieder heeft recht op leven”. Arti¬ 
kel 5: „Niemand zal worden on¬ 
derworpen aan marteling, noch 
aan onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing”. 
Amnesty vecht dan ook tegen de 
doodstraf. En tegen de manier 
waarop die wordt uitgevoerd. 
„Persoonlijk zou ik liever voor de 
Chinese methode kiezen, het exe- 
cutiepeleton. Dan is het tenminste 
zo voorbij. Dat lijkt me beter dan 
iemand langzaam te vergassen of 
verschillende stroomstoten te ge¬ 


ven voordat de dood intreedt”, 
zegt Bredero. 

- Is het geen gesol 'met de men¬ 
senrechten om iemand veertien 
jaar in onzekerheid te laten 
over zijn lot? 

Bredero: „In de VS kan iemand 
zijn zaak werkelijk van alle kanten 
laten bekijken. De kans op dwa¬ 
lingen is daardoor kleiner dan in 
landen waar de doodstraf in een 
snelrechtprocedure wordt opge¬ 
legd. Maar bij de Amerikaanse 
procedures wordt helaas geen re¬ 
kening gehouden met internatio¬ 
nale conventies, die het execute¬ 
ren van geestelijk gehandicapten 
en kinderen verbiedt”. 

Harris viel volgens Amnesty in de 
categorie geestelijk gehandicap¬ 
ten. 

Familieleden van Harris’ slachtof¬ 
fers mochten aanwezig zijn bij de 
executie en waren opgelucht toen 


ook voor hen een einde kwam aan 
de lijdensweg. Veertien jaar na de 
moord had in de ogen van de fami¬ 
lie 'eindelijk’ vergelding plaatsge¬ 
vonden. 

Toont die opluchting niet aan 
dat wraak een rechtvaardiging 
is voor de doodstraf? 

Bredero vindt van niet. „Vlak na 
de moord op de ontvoerde Gerrit 
Jan Heijn had een enquête over de 
doodstraf ook in Nederland naar 
alle waarschijnlijkheid een fors 
aantal voorstanders opgeleverd. 
Maar de maatschappij heeft de 
verplichting om misdadigers op te 
vangen. Iemand van wie bewezen 
is dat hij levensgevaarlijk is, moet 
jë niet los laten rondlopen”. 

Spreekt dan niet vóór de dood¬ 
straf dat een levensgevaarlijke 
misdadiger nooit meer onheil 
kan aanrichten? 

„Het is inderdaad voorgekomer. 
dat moordenaars tijdens een 
proefverlof weer toesloegen. Dat 
is slordig, maar ook geen recht¬ 
vaardiging voor de doodstraf. Er 
vallen wel andere methoden te be¬ 
denken om te voorkomen dat 
iemand opnieuw een bedreiging 
kan vormen voor de samenle¬ 
ving”. 


Afghaanse guerrilla-leider toonbeeld onverzoenlijkheid 

Hekmatyar: duivel*, 
terrorist en tacticus 


Van onze redactie buitenland 


ISLAMABAD - De Afghaanse 
guerrillaleider Gulbuddm Hekma¬ 
tyar, die beurtelings door de Sov¬ 
jets ’de duivel’ werd genoemd en 
in het Westen ’de radicaalste van 
de fundamentalisten’, belichaamt 
dezer dagen het Afghaanse ’afwij- 
zingsfront’. De guerrilla-aanvoer- 
der weigert een dialoog en een 
vreedzame regeling voor de Afg¬ 
haanse crisis, die een eind zouden 
kunnen maken aan het eindeloze 
lijden van miljoenen Afghanen. 

De 43-jarige Hekmatyar lijkt te 
hebben besloten zijn eigen weg te 
gaan, terwijl zijn jarenlange onder¬ 
steuners, van Pakistan tot de Ver¬ 
enigde Staten met in het voorbij¬ 
gaan Teheran en Parijs, zich 


steeds meer richten op de uit het 
noorden afkomstige guerrillacom- 
mandant Ahmed Shah Massoud. 
Deze Tadzjiekse rivaal van Hek¬ 
matyar heeft kennelijk de weg van 
de onderhandelingen gekozen. 

De leider van de Hizb-i-Islami 
(partij van de islam), de soenniti¬ 
sche verzetspartij van vooral de 
Pashtunse bevolkingsgroep, werd 
tien jaar geleden door de Pakis¬ 
taanse en Amerikaanse inlichtin¬ 
gendiensten op het Afghaanse 
toneel gelanceerd. Zijn partij 
vormde de voorhoede in de strijd 
tegen de Soyjet-bezettings- 
troepen. 

Intellectuelen 

Als kien tacticus wordt Hekma¬ 
tyar een bovengemiddeld politiek 
gevoel toegedicht, waarmee hij 


zich al spoedig onderscheidde van 
de hele reeks moejaheddin-leiders 
die in Pakistan waren gevestigd. 
Tijdens de bezetting door het Ro¬ 
de Leger kozen eerst de Pakista- 
nen en later de Verenigde Staten 
Hekmatyar als hun favoriet onder 
de guerrillaleiders. Zij oordeelden 
dat zijn partij en strijders voldoen¬ 
de krachtig en gedisciplineerd 
waren om de 'expansionistische’ 
ambities van de voormalige Sov¬ 
jetunie in te dammen. De Hizb 
ontving meer wapens dan de an¬ 
dere rebellengroepen. 

De partij van Hekmatyar, die nau¬ 
we banden onderhoudt met de 
Pakistaanse fundamentalisten van 
senator Qazi Hussayn Ahmed, telt 
onder haar leden veel intellectue¬ 
len en uit hun rang gezette militai¬ 
ren. • HEKMATYAR 

...mordicus tegen 
onderhandelingen... 

Foto: REUTER 


De organisatie, volgens een leni¬ 
nistisch model gestructureerd, 
kan indien nodig binnen enkele 
uren in de Afghaanse vluchtelin¬ 
genkampen in Pakistan honder¬ 
den vrijwilligers recruteren. 

De uit de provincie Kunduz af¬ 
komstige Hekmatyar was eind ja¬ 
ren zestig actief binnen de 'mos¬ 
limse jeugd’ in Kaboel. Onder het 
bewind van de vroegere koning 
Zahir Shah werd hij vervolgd. In 
1973 vluchtte hij na de staatsgreep 
van Daoud naar Pakistan. 

De partij van de islam, met haar 
revolutionaire inslag, ontstond in 
1976 uit een scheuring van de Ja¬ 
nmat (Samenleving), de partij 
waarmee commandant Massoud is 
verbonden. Daarop volgde een he¬ 
vige onderlinge strijd tussen Hizb 
en Jamiat waarbij het tijdens en 
na de Sovjet-bezetting tientallen 
malen kwam tot bloedige botsin¬ 
gen. 

Hekmatyar verwijt nu Massoud 
een bondgenootschap te willen 
aangaan met de communistische 
Watan-partij van oud-president 
Najibullah in Kaboel. Dit wordt 
door de noordelijke commandant 
tegengesproken. 

De Amerikanen beëindigden vo¬ 
rig jaar hun steun aan Hekmatyar 
toen zij zich terugtrokken uit het 
conflict. Amerikaanse diplomaten 
qoemden hem toen een 'terrorist’. 


r 


Dreiging 

De dreiging dat minister Rit- 
zen van Onderwijs en zijn 
staatssecretaris Wallage af¬ 
treden is voorlopig afge¬ 
wend. De ministerraad is 
donderdagochtend vroeg 
enigszins tegemoet geko¬ 
men aan de bezwaren van 
beide bewindslieden tegen 
de bezuinigingen, die hen in 
eerste instantie waren opge¬ 
legd. In plaats van 450 miljoen hoeven zij nu 'slechts' 350 miljoen 
in te leveren, een 'winst' van 100 miljoen gulden derhalve. Daarbij 
komt dat Ritzen in elk geval niet hoeft bij te dragen aan eventuele 
extra uitgaven om lastenverlichting voor de burgers van te betalen. 
Voor Onderwijs wordt dat bedrag op 200 miljoen geschat. 

Ritzen en Wallage zijn echter nog lang niet uit de problemen. De 
vier grote vakbonden in het onderwijs, ABOP, PCO, KOV en NGL 
hebben bloed geroken. Zij slijpen de messen en hebben hun acties 
tegen de salarisachterstand van het onderwijzend personeel ver¬ 
vroegd. Dat kan op 1 1 mei op regionale bijeenkomsten zijn mening 
geven. Volgende week krijgen de scholen een enquête toege¬ 
stuurd waarin de leraren mogen aangeven welke actievorm zij 
kiezen. 

De vakbonden willen hiermee een duidelijk protest laten horen te¬ 
gen de forse salarisachterstand die onlangs ook uit een onafhan¬ 
kelijk onderzoek is gebleken. Met hun acties trachten zij kabinet en 
parlement duidelijk te maken dat daar nu écht iets aan moet ge¬ 
beuren. Gezien de forse bezuinigingen waarmee Ritzen en Walla¬ 
ge desondanks binnen het kabinet worden geconfronteerd, lijkt 
een substantiële salarisverbetering een utopie, hoe onrechtvaardig 
dat tegenover de leraren in ons land ook moge zijn. v< 


> 

{994 

tuigt 

J*al 

&eer 

4 e e 

l^eei 

*eerl 

keer 

v ee r > 

4Z 0 


Intussen zit het kabinet zelf ook nog in grote moeilijkheden. Misver¬ 
standen, steeds langere tenen, eigen- en partijbelang, allemaal 
tekenen die erop wijzen dat het kabinet-Lübbers III aan de rand 
van de afgrond staat. In Den Haag houden de ministers zich nu 
al wekenlang bezig met het vraagstuk van de inkomensverdeling 
voor volgend jaar. Er is nog steeds geen oplossing voor koppeling, 
koopkracht en lastenverlichting. Dat zijn bepaald niet de geringste 
problemen. Wie levert waar in en hoeveel, zijn de punten waar het 
in wezen om draait. Vandaag wil het kabinet verder werken aan 
een oplossing van deze moeilijke kwestie. 

Het gaat daarbij in de eerste plaats om de politiek gevoelige 
vraag of de koppeling tussen lonen en uitkeringen volgend jaar 
geschrapt moet worden. Het CDA heeft daar aanzienlijk minder 
moeite mee dan coalitiegenoot PvdA. Wim Kok stelde in ieder ge¬ 
val vast dat, indien er wordt ontkoppeld, zijn partij staat op een 
evenwichtig beeld van de koopkrachtontwikkeling. Dat betekent 
voor de PvdA een behoorlijke compensatie voor de laagste inko¬ 
mens. Er zijn kabinetten over aanzienlijk minder gevoelige zaken 
gestruikeld. 


.J 


Wethouder komt op de koffie 

ROTTERDAM - Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als promotiecampag^ 
van de wethouders. Geen goedkope reclamestunt over de ruggen ^ 
onschuldige Rotterdammers. Wél willen de wethouders die zich be'P 
houden met de sociale vernieuwing in de stad, bij Rotterdammers thi 1 *’ 
op de koffie komen. Zij zijn daarvoor gewoon op te bellen. , 

De wethouders willen van burgers nu wel eens horen hoe zij denken oV 
veiligheid en vuiligheid, over sociale voorzieningen, over het samen leV 
in de straat, maar ook over normen, waarden, rechten en plichten in 


tn 

ffai 

Hie 

v ai 

ter 

üa 

Vq 

ter 

De 

tri 

&lo 

v o ( 

*e$ 

Va 

te: 

ke 

S 

ge 

te 

Cl 


stedelijke samenleving. Ze willen horen wat de inwoners verwachten 


vafj 


O C.11J iv v_ jumumu v ” »»»'- * * *** ” --- *, 

de overheid, maar zullen hen ook vertellen dat iedere Rotterdammer 
gen verantwoordelijkheden heeft. 

Wie een wethouder op bezoek wil krijgen, moet voor het koffie-uunJ 
nog minstens negen buurtgenoten thuis uitnodigen. 


f 


Opnieuw gevangene geëxecuteerd 

HUNTSVILLE - In de Amerikaanse staat Texas is gistermorgen Bi»' 
ly Wayne White met een giftige injectie geexecuteerd. Hij kreeg eejj 
dodelijke combinatie van chemicaliën ingespoten. De executie werd 
eerst nog 40 minuten vertraagd omdat de beul moeite had een 
schikte ader te vinden voor de injectie. White stierf negen minuteP 
nadat het gif in zijn lichaam was gespoten. 

White, die was veroordeeld wegens moord op een 65-jarige vrouw bij 
een gewapende overval op haar winkel in 1976, heeft meer dan 1’ 
jaar op zijn executie moeten wachten. 


(ADVERTENTIE) 
KLEURRIJK 

KLEURENSPEL 


STIjLVOLLE BADMODE IN HARMONIEUZE KLEUR- 
KOMBINATIES. EN... PERFEKT PASSEND. ONZE 
NIEUWE KOLLEKTIE IS EIGENZINNIGER DAN OOIT. LlNDESSA 
IDEAAL BADPAK (KAN OOK STRAPLESS GEDRAGEN 
WORDEN) 109, 


Naast Sunflair nog vele andere topmerken zoals: 
Tweka, Triumph, Gottex, Felina, Beachlife, Ariella, 

Kleim, Arena da ar winkel je voor je plezi© 

f limburgs dagblad 1 


- - ' <c •>' 


'V\' ' 3! i; ''vmy 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 5 


-i”" 


MmÊÊÊÊÊm 


f IHÜ Veerhaven naar 
Scandinavië 
in IJmijden 

^UIDEN - Scandinavian Sea- 
^ys wil een veerhaven hebben in 
J^Viden. Met ingang van maart 
willen de Denen niet meer de 
^ge tocht door het Noordzeeka- 
^ naar Amsterdam maken. De 
r®ense rederij heeft dat laten weten 
een intentieverklaring aan de ge¬ 
ënte Velsen. De Scandinavische 
^rboten moeten IJmuiden twee 
per week gaan aandoen. De 
.eerboten zullen behalve Göteborg 
Zweden ook havens in Noorwe- 
en Denemarken gaan aandoen. 


DEN HAAG - De ministerraad 
heeft de eerste aanzet gegeven 
voor aanleg van de Betuwelijn, 
de goederenspoorlijn van Rotter¬ 
dam naar Duitsland. Op voorstel 
% van minister Maij van Verkeer 
en Waterstaat en minister Alders 
van Volkshuisvesting Ruimtelij¬ 
ke Ordening en Milieubeheer 
heeft de ministerraad de zoge¬ 
noemde planologische kernbe¬ 
slissing deel 1 voor de Betuwe¬ 
lijn goedgekeurd. 

Dit betekent dat nu verder kan 
worden gegaan met de procedu¬ 
res ter voorbereiding van de aan¬ 
leg van de spoorlijn. De ministe¬ 
ries van Verkeer en Waterstaat 
en VROM hebben dit gisteren 
bekend gemaakt. 


Kabinet besluit 
tot aanleg 
Betuwelijn 

Op dit moment wordt gestart 
met een planologische kernbe¬ 
slissing (pkb). Die zal de basis 
vormen voor inspraak, advise¬ 
ring en bestuurlijk overleg. Aan 
de hand van de uitkomsten van 
de pkb zullen de Tweede en Eer¬ 
ste Kamer een definitief besluit 
nemen over aanleg van de Betu¬ 
welijn. 

Aanleg van de Betuwelijn is vol¬ 


gens het kabinet noodzakehjk 
om een deel van de groei van het 
goederenvervoer over de weg op 
te vangen. Ook de binnenvaart 
zal een deel van deze groei voor 
haar rekening moeten nemen. 
De totale aanlegkosten voor het 
tracé waaraan het kabinet de 
voorkeur geeft, wordt geschat op 
5 miljard gulden. 

De goederenspoorlijn loopt van 
Rotterdam via Geldermalsen 
naar de Duitse grens bij Zeve- 
naar en sluit bij Emmerich aan 
op het Duits/Europese railgoede- 
rennet. De Duitse regering heeft 
al toegezegd de aansluiting (2 
miljard) op Duits grondgebied 
voor haar rekening te zullen ne¬ 
men. 


GTI op jacht naar 
nieuwe bedrijven 

NIEUWEGEIN — GTI (installatie- GTI betrad vorig jaar de Duitse 
techniek) wil in 1994 een omzetvo- markt met de overneming van Elo- 
lume hebben bereikt van f 2 mil¬ 
jard. Dat moet niet alleen door 
autonome groei worden bewerkstel- 


mach Elektroanlagen in Mühlheim- 
Ruhr, die een omzet heeft van f 40 
miljoen. Vanuit Elomach wil GTI 


ligd maar ook door een aantal klei- snel penetreren op de Duitse markt, 
nere overnemingen. Om het geld Aan expansie buiten de Benelux en 
hoeft het concern het niet te laten. Duitsland denkt het concern nog 
Er is op dit moment f 200 miljoen niet. Voor de tijd na 1994 komt als 
aan liquiditeiten, waarvan de helft eerste Frankrijk in beeld. 


Overlegorgaan om gezamenlijk acties te ondernemen 

Vakcentrales gaan 
meer samenwerken 


direct voor overnemingen beschik- 
^ aar i s ' In de strategische plannen van GTI 

komt de Belgische Fabricom niet 
Mocht er een grote vis voorbij voor. Dit bedrijf, onderdeel van de 
zwemmen, dan zal GTI overgaan tot Generale Maatschappij, meldde on¬ 
een aandelenemissie, al dan niet verwacht een belang in het Neder- 
met voorkeursrecht voor bestaande landse concern van 32 procent. GTI 


aandeelhouders, om de gewenste heeft d 
balansverhoudingen in stand te rente £ 
houden. Dit verklaarde directie- den d; 
voorzitter ir J.A. Dekker gisteren bij wegne 
de presentatie van het jaarverslag verder 
over 1991. 

Bij de groei van GTI zal sprake zijn ywj. 
van een geleidelijke internationali- VV lil 
satie. Voor Nederland denkt Dek- Dekke 
ker vooral aan de overneming van voorSD 
gespecialiseerde bedrijven. De om- 
zet in België kan in 1994 zijn ge- en Du 
groeid van f 150 miljoen naar f 250 gang v 
miljoen en die in Duitsland zal naar h „ 

schatting dan op f 150 miljoen lig- mischf 

H en ' Hof „ 


heeft daarop ter bescherming prefe¬ 
rente aandelen geplaatst. „Wij wil¬ 
den daarmee een onduidelijkheid 
wegnemen. GTI gaat zelfstandig 


Winstvoorspelling 


Van onze redactie economie 

^TRECHT - De vakcentrales van FNV, CNV en MHP gaan 
^Uwer samenwerken. Zij hebben in principe besloten een 
overlegorgaan op te richten, waar vertegenwoordigers 
de drie partijen een keer per maand bekijken op welke 
greinen gezamenlijk actie kan worden ondernomen. Het spe- 
aal ontworpen gemeenschappelijk briefpapier ligt al klaar 
oor gebruik op de kantoren in Amsterdam, Utrecht en Hou- 

komende maand raadplegen de Ook inhoudelijk houden de vakcen- 
vakcentrales de bij hun aange- trales de vrije hand, maar toch is 
^ten bonden. Het voorstel vloeit sprake van een zekere ommekeer in 
J* 0r t uit de evaluatie van het geza- aanpak. De negen leden van het 
£ e nlijk optreden van de vakcentra- overlegorgaan (zes van de FNV, 
in de strijd tegen de Ziektewet/ twee van het CNV, en een van de 
maatregelen van het kabinet. MHP) bekijken op welke punten 
een supervakcentraie of een fe- gezamenlijk kan worden opgetre- 
i er atie van federaties is geen spra- den. Vervolgens wordt geprobeerd 
3 >.Je moet het vooral zien als een de achterban daarvoor te winnen, 
tvoerend secretariaat. Het maakt Tot nu toe werd steeds de omge- 
allemaal veel gemakkelijker om keerde weg bewandeld. 
er kafspraken te maken”, bevesti- Partijen denken vooral aan een ge- 
de voorzitters G. van Dalen van zamenlyk woordvoerder (wanneer 
5® MHP en A. Westerlaken van het mogelijk) in overlegorganen als de 
'-ttV. Sociaal-Economische Raad, de So- 

^ ciale Verzekeringsraad en willen 

^*** ook in Europees verband meer als 

fc 1 • ■» * 1 8611 groep optreden. Op dit moment 

economie Rusland heeft elke vakcentrale een vertegen¬ 
woordiger in het Europees Verbond 

VOrrlPF UnVlvan Vakverenigingen (EVV). 

1UC1 OUIICIUU De drie vakcentrales beogen met de 

l^SKOU - De economie van Rus- samenwerking niet zozeer een ver- 
is in het eerste kwartaal van dit sterking van hun positie als vakbe- 
I ^ sterk achteruitgegaan. De strijd weging, als wel een forse uitbrei- 
I Sen de enorme inflatie en het ding van het aantal leden. Herken- 
tef^it voortvloeiende tekort aan baarheid en effectiviteit moeten de 
hebben ervoor gezorgd dat het lage organisatiegraad opkrikken, er- 
tionale inkomen, een indicator van uitgaande dat zowel FNV, CNV 
■ 9ls het bruto nationale produkt, als MHP daarvan zullen profiteren, 
j de eerste drie maanden van dit Verder kan efficiënter worden om- 
ty* dertien procent kleiner is ge- gesprongen met de menskracht bij 
®est dan in dezelfde periode van de drie vakcentrales, al zal er niet 


Actie Gezond Werken 
wèLM 


ri 8 jaar. 


K Jddl . I worden getornd aan de doelvergoe- 

heeft Goskomstat, het bureau dingen die iedere centrale van de 
de statistiek, gisteren bekend- werkgevers ontvangt. 

Ophaakt. Het bureau liet verder Het plan komt op een moment dat 
j®ten dat de produktie in vergelij- de vakbeweging ernstig is verdeeld. 

met een jaar geleden in het Een aantal CNV en FNV-bonden 
|* r ste kwartaal twaalf procent is maken elkaar grote verwijten. Zo- 
ij, erf ninderd. Het persbureau Itar- wel in de cao voor de NS als die 
jj as s, dat de gegevens publiceerde, voor de zuivel sloten de werkgevers 
h. weten dat alle sectoren in de in- een akkoord met het CNV, waar- 


l ®n dat de produktie in vergelij- 
met een jaar geleden in het 
v r ste kwartaal twaalf procent is 
’j' rrn ' n derd. Het persbureau Itar- 
jj ^ s . dat de gegevens publiceerde, 

. t Weten dat alle sectoren in de in¬ 
dustrie. u_ :ii. u_ui__ 


ftrie het moeilijk hebben, maar door de FNV met lege handen ach- 


<lat u aei rnoeil U K neDDen, maar 
Ho ” et vooral slecht gaat in de olie, 

rn „f.... 1 .1 . _i_ :_i__ _ 1 


ter bleef. Bij de vakcentrales wordt 


vL metaal ’ de machinebouw en de dan ook enigszins terughoudend 
^dselsector. gereageerd op het principe-besluit. • De FNV houdt deze week 
de actie Gezond Werken om 
meer aandacht te vestigen 
op het voorkomen van ziek¬ 
teverzuim. De actie-leiding 
organiseerde gisteren een 
rondleiding in een modelfa- 
briek, waar de regels strikt 
worden nageleefd. Bij Piel- 
kenrood Vatenfabriek in 
Zaandijk namen functiona¬ 
rissen van de Industriebond 
een kijkje. De werknemer 
rechts tilde eerder de vaten 
op de lopende band, maar 
nu gebeurt dat mechanisch. 

Foto: ANP 


Solvay België ’s werelds 

-- Plastow zei dat hij Rolls-Royce 

OTnnififp cnil il fA |»nri 11 pan t graag had verkocht voordat hij vol- 

^JL VFvJ.gende maand met pensioen gaat. De 

belangen van de aandeelhouders 

BRUSSEL - Het Belgische che- In 1992 wil TMC met 450 medewer- verhinderden echter dat hij ak- 
mieconcern Solvay neemt van het kers een omzet van 140 miljoen dol- koord kon gaan met de overdracht 
Amerikaanse concern Tenneco de lar behalen. Solvay heeft zelf een van Rolls-Royce. De Japanse Toyo- 
soda-divisie over voor 500 miljoen produktiecapaciteit van 4,6 miljoen ta, de Duitse BMW en de Franse 
dollar. Door de overneming van de ton soda per jaar. Soda wordt onder Peugeot hebben laten weten géén 
Tenneco Minerals Company (TMC) meer gebruikt als grondstof voor de interesse te hebben in de fameuze 
wordt Solvay volgens eigen zeggen produktie van glas. wagenfabrikant. 

de grootste sodaproducent ter we- Volgens het Belgische concern is de 

reld - overneming van 'bijzonder strategi- De wagenfabrikant verkocht vorig 


Dekker was Voorzichtig met winst- 
voorspellingen voor 1992. De econo¬ 
mische activiteiten in de Benelux 
en Duitsland groeien minder. De 
gang van zaken in het eerste kwar¬ 
taal hebben dit beeld van de econo¬ 
mische ontwikkeling onderstreept. 
„Het gaat ons niet slecht, maar het 
is ook niet om te juichen. GTI draait 
volbezet, maar men moet meer 
moeite voor nieuwe orders doen.” 
Het resultaat zal dit jaar volgens de 
directie „niet achterblijven bij dat 
van 1991”. 

Het aantal personeelsleden van het 
concern groeide in 1991 van 7000 
naar 7800. Dit jaar komen er nog 
eens rond de 600 bij. GTI heeft wei¬ 
nig succes met werklozenprojecten. 
Met projecten voor allochtonen is 
het succes wat groter. Ondanks het 
feit dat het ziekteverzuim bij het 
concern zich in de goede richting 
ontwikkelt blijft het een probleem. 
Dekker wees erop dat het verzuim 
in Belgisch Limburg slechts onge¬ 
veer de helft is van dat in Neder¬ 
lands Limburg. 


Verkoop 
Rolls-Royce 
lukt niet 

LONDEN - De houdstermaat¬ 
schappij Vickers slaagt er niet in 
dochteronderneming Rolls-Royce, 
bekend van de luxueuze automo¬ 
bielen, te verkopen. De biedingen 
die zijn uitgebracht waren te laag 
om te kunnen accepteren, zo heeft 
topman Sir David Plastow gisteren 
verklaard. 


BRUSSEL - Het Belgische che- In 1992 wil TMC met 450 medewer- 
mieconcern Solvay neemt van het kers een omzet van 140 miljoen dol- 
Amerikaanse concern Tenneco de lar behalen. Solvay heeft zelf een 
soda-divisie over voor 500 miljoen produktiecapaciteit van 4,6 miljoen 


interesse te hebben in de fameuze 
wagenfabrikant. 


TMC bezit tachtig procent van een sche betekenis’. Door de koop van 
fabriek in Wyoming die binnenkort TMC krijgt Solvay toegang tot de 


De wagenfabrikant verkocht vorig 
jaar 1722 exemplaren tegen 3333 
een jaar eerder. Rolls-Royce draaide 
daardoor met een verlies van 30 mil- 


een jaarlijkse capaciteit zal hebben Noordamerikaanse soda-markt. daardoor met een verlies van 30 mil- 
van 1,7 miljoen ton. Het resterende Vijfentwintig procent van de we- joen pond (f 100 miljoen). Het be- 
aandelenbelang is in handen van de reldproduktie wordt verkocht in drijf draait quitte als het 2000 auto’s 
Japanse glasfabrikant Asahi Glass. Noord-Amerika. 


per jaar verkoopt. 


beurs 


Vriéndelijk 

^STERDAM - Onder invloed 
^ de buitenlandse beurzen heeft 
^terdam zich gisteren van een 
!f e kant laten zien - Wall Street 
hop nde Wat hoger, Londen toonde 
Seri 6 koersen, Frank furt was na- 
h<w eë stabiel en Japan was flink 
tijg j iets lagere dollar had wei- 
nvl °ed op het Damrak. Van de 
c em a k ndelde fondsen sloot 36,8 pro- 
I) e tegen 21,3 procent lager. 

tyj n ^ ^ dndex w ist twee punten 
ko e J: te boeken op 312,42. De 
ee n ® m <iex, die woensdag sloot op 
l 00rft e S Ord van 210,50 punten, ver- 
Vj e i Punt op 210,30. Het verlies 
^0er5 otendeels te wijten aan de 
0l ie * er uggang van Koninklijke 
bitali at d °or zijn enorme marktka- 
iiid ey Sa j^ e zwaar meeweegt in de 
tïülj ' De omz et kwam uit op f 1,7 
•hilirx Ü ’ Waar van een redelijke f 692 
Nedu en ln aandelen. 

'Vi tl „ 1 °y d viel op met een koers- 
WaJ an f U0 op f 56,70. Het Rot- 
transportfonds presen- 
, Woensda ë povere cijfers, 
ba ar /beleggers vertrouwen er blijk- 
p d at het in dë toekomst beter 
W as “. aan - Volgens een handelaar 
het hi e f Vraag voora l afkomstig uit 
^andi tenland ’ terwijl er ook wat 
•he^ J p S van de optiebeurs kwa- 
* 0 g a khoed stoomde in het kiel- 
t>e 0v i}.^ ed U°yd f 1,10 op naar f 44. 
^aiamr * waarden stonden in de 

ll uo gstelllng - DSM won f 1 > 80 °P f 

clu bbeit en Ho °g°vens ging negen 

^evai' Vooruit naar f 56 ’ 50 - ^ 

^erik ende kwartaalcijfers van 
^abwii aanse bedrijven geven een 
lng da t de Amerikaanse eco- 

L U hnen aai ^ tre ^' ^ at zou de m °tor 
ae Fst»i Z1 ^ n voor het economische 


v.k. s.k. 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABNAmroA.in F. 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEG0N 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert 

Bols eert. 

Bührm.Tet. c. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 

Fokker eert. 
Gist-Broc. eert. 
Heuieken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Muller 
Int.Ned.Grc. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilevercert. 

Ver Bezit VNU 
VOCnrc 
Wessanen eert. 
Wolters-Kluwer 


Avondkoersen Amsterdam 

DSM 111,00(111,10) 

KLM 36,60-36,80 (36,60) 

Kon.Olie 149,00-150,00 (149,40) 

Philips 36,80-37,20f (36,80) 

Unilever 190,00-190,70 (190,70) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 55,00 55,2 

ABN AmroHld.prf. 6,!3f 6,1 

ABN AmroHId.div. 44,60 44.5 


aer stel ■ n voor bet economische 
Wa arvan m d , e rest van de wereld, 
u, Q i 0 °k de cyclische bedrij- 
' g ihg u, bswaar met enige vertra- 
na Knr,V n , n , en Profiteren. DSM was 
^®2ette fond^ e Oh e het meest om- 


ACF-Holdmgc. 
Aegon div.92 
Ahrend Groep c. 
Asd Options Tr. 
Asd. Rubber 
Ant. Verft 
Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Aut.Ind.R’dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 
Belindo 


55,00 55,30 

6,13f 6,12 

44,60 44,90 

34,10 34,10 

134,00 133,00 

10,50 10,90 

3,65 3,65 

426,00 

124,00 124,90 

49,80 49,80 

47,00 47,00 

90,00 90,00 

90,50a 90,00 

139,00 139,00 

127,00 127,00 

107,001 105,00e 

302,00 302.00 


Berkel’s Patent 
Blydenst.'Will. 

Boer De, Kon. 
BoerDeWinkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calve-Delfl pref 
Calve-Delfl eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v G. eert. 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Gevekediv'92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holdmg 
Hagemeyer 
idemdiv’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Hemeken Hold. 
Hoek's Mach. 
Holl.Sea S 
Holt Kloos 
Hoop Eff bank 
Hunter D pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene's Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré& Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M Emm OB-cert 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 


1,02 

41.20 

249.50 
68,80 
63,00 
24,00 
25,40 

33.50 
9,90 

2700,00 

805,00 

1218,00 

160,00 

290.50 

23.50 

28.70 

121,00 

96.50 

18.20 

24.70 

41.50 
44,00 
24,60 
28,80 

225,00b 


177,00 

240,00 

0,45 

453,00 

7.30 

2.50 

66.50 

32.50 

9.30 

1020,00 

32.00 

77,00 

44.50 
55,00 

310,00e 

250,00 

48.50 

39.60 

120,00 

1215,00 

16300,00 

34.60 
53,00 
4,80 


32,00 

78,00 

45,30 

55,00 

310,00 

251,00 

48.50 
39,60 

118.50 
1205,00 

16300,00 

35,40 

54,00 

4,80 


Ned.Part.Mij 55.20 

Ned.Spnngst. 7200,00 

Norit 20,80 

NutriciaGB 148,00 

Nutricia VB 155,40 

Nutricia VB div92 160,00 

Nyv.-Ten Cate 105,80 

Omnium Europe 8,05 

Orco Bank eert. 71,10 

OTRA 344,50 

Palthe 60.00 

Philips div.'92 36,10 

Pirelli Tyre 23,80 

Polynorm 161,00 

Porcel. Fles 135,00 

Randstad 45,00 

Ravast 26,20 

Reesink 73,90 

Samas Groep 38,00 

Sarakreek 15,60 

Schuitema 1680,00 

Schuttersveld 47.50 

Smit Intern. 41,80 

St.Bankiers c, 15.30 

Stad Rotterdam c 40.50 

Telegraaf De 84,00 

Textielgr Twente 94,00 

Tulip Computers 21,60 

Tw.Kabel Holding 122,00 

Ubbink 68,00a 

Union 75,50 

Un.Dutch Group 2,00 

Vereenigde Glas 510,00 

Vertocert. 31,00 

VolkerStcvm 65,00 

Volmac 28,10 

Vredestein 16.30 

VRG-Groep 43,40 

Wegener 65,70 

WestlnvestF 16,00 

West Inv.F. wb 113,00a 

Wolters Kluwer 292,00 

Wyers 29,60 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 80,00 

ABN Amro Albefo 48.80 

ABN Amro Amer.F. 70,70 

ABN Amro Eur F. 74,80 

ABN Amro Far EF. 50,40 

ABN Amro Liq.Gf. 163,50 

ABN Amro Neth.F. 87,30 

Aegon Aandelenf. 35.10 

Aegon Spaarplus 5,10 

ABN Beleg.fonds 64,10 

Aldollar BF $ 26,30 

Alg.Fondsenbez. 233,00 

AllianeeFund 10,30 

Amro North Am.F. 71,80 

Amvabel 83,30 

Asian Tigers F 65,90 

Asian Select. F. 61,20 

Austro Hung. F. 4,60 

Bemco RentSel. 55,60 

Bever Belegg. 2,80 

CLNObl.DivF. 111,40 

CLN Obl.Waardef. 115,00 

Delta Lloyd Inv. 29,70 


71.80 
345,00 

58,00 

36.50 
25,10e 
161,00 
135,00 
45,00 
26,20 
74,00 
38,00 

14.90 
1680,00 

47.50 

41.80 
15,30 

40.40 
84,00 

94.50 

21.40 
122,00 
67,00 

75.20 

2,00 

510,00 

31,00 

65,00 

28.90 

17.20 
44,00 

65.80 

16.50 
110,00 
293,00 

30,00 


DP America Gr.F. 

34,40 

33,30 

RG SP Blauw 

51,60 

51,50 

Pan Pac Winkel 

10.60 

10,70 

Dp Energy.Res. 

41,00 

- 

RG SP Geel 

48.50 

48,50 

Pie Medical 

5.70 

5,70 

EGF Investm. 

130,70 

130,40 

Rodin Prop.J 

90,00 

90,00 

Simac Techniek 

14,30 

14,60 

EMF Rentefonds 

69,50 

69,50 

Rolinco cum.p 

80,30 

- 

Sligro Beheer 

5420 

54,50 

Eng-Holl.Bel.Tl 

10,40 

10,40 

Schrod.Int.PrF 

29,10 

2920 

Suez Gr .Fund 

52,90 

53,10 

Envir.Growth F. 

49,00 

48,30 

Sci/TechS 

12,50 

12,50 

VHS Onr. Goed 

1,20 

1,20 

Esmeralda part. 

34,10 

34,10 

Suez Liq.Grf. 

182,40 

182,40 

Vilenzo Int. 

33,50 

33,00 

Eur Ass. Trust 

6,60 

6,50 

Technology Fund 

19.40 

19,40 

Weina 

287,00 

287,00 

EMS Growth Fund 

105,90 

106,10 

Tokyo Pac.Hold. 

175,00 

- 

Wereldhave 

4,10 

- 

EMS Income Fund 

108,20 

108,40 

Trans Eur.Fund 

85,10 

83,60d 

Weweler 

43,00 

43,60 

EMS Offsh. Fund 

105,80 

105,90 

Transpac.F.Yen 

272,00 

272,00 

IK o || Clrnol EOE Index Fnd 

328,00 

328,00 

Uni-Invest 

16.50 

17,00 

«van Street Euro Growth Fund 

49,50 

50,00 

Unico Inv.Fund 

78,80 

78,80 

albed signal 

56‘A 

59 

Euro Spain Fund 

7.00 

- 

Unifonds DM 

32.20 

3220 

amer brands 

48‘4 

48 

Far East Sel F. 

54,50 

55,00 

Vaste Waard.Ned 

65,80 

65,80 

amer.tel.tel 

43’/e 

437b 

Gim Global 

52,30 

52,10 

VastNed 

112.50 

112,60 

amococorp 

43 >A 

45 

Groeigarant 

1,50 

1,50 

V1BNV 

54,50 

54,40 

asarco inc. 

26 V 2 

26V 2 

Holland Fund 

74,10 

74,10 

VSB Mix Fund 

51.30d 

51,30 

bethl. steel 

14*4 

14‘/2 

Holl. Eur. Fund 

50,00 

50,40 

VSB Rente Fonds 

102,900 

103,50 

boeing co 

46 

45 '/2 

Holl. Obl Fonds 

125,00 

125,00 

WBO Intern. 

67,50 

67,50 

can.pacific 

28 7 / b 

29 

Holl. Pac. Fund 

91,80 

9420 

Wereldhave NV 

112,00 

112,00 

chevron 

66 

667a 

Holl. Sel. Fonds 

85,40 

85,40 

Yen Value Fund 

75,30 

74,80 

chiquita 

24‘4 

247b 

Innovest 

61,50 


ZOM Flonda F.J 

33,70 

33,70 

Chrysler 

18 Va 

197z 

Interbonds 

508.00 

508,00 
citicorp 

19Vz 

19 

Intereffekt 500 

28,30 

29,00 

Parallelmarkt cons.edison 

267e 

277b 

Intereffekt wt 

69,00 

72,50 : 

Alanhen 

29,30 

29,30 

dign.equipm. 

46 

457b 

Investa part 

74,40 

74,60 ; 

ABF 

112,30 

112,30 

dupont nemours 

497« 

52 

IS Himal.Fund $ 

9,50 

9,50 

Berghuizer Papier 

44,90 

44,00 

eastman kodak 

39'4 

39 

Jade Fonds 

145,80 

145,70 i 

Besouw Van eert. 

4820 

48,60 

exxon corp 

58 

59 '4 

Japan Fund 

20,00 

20,80 I 

Biogrond Belegg. 

11,00 

10.90e 

ford motor 

427s 

44 Vb 

Jap.Ind.Alpha F. 

6400,00 

- 

Comm.Obl.F.I 

99,50 


gen, electric 

77‘4 

767b 

Jap.Sect.Rat.Yen 

5208,00 

_ 

Comm.Obl.F.2 

99,60 

_ 

gen. motors 

417b 

427b 

Korea Pae.Tr. $ 

9,00 


Comm.Obl.F.3 

99,60 

.. 

goodyear 

75 

747b 

Mal.Capital F.$ 

7,50 

7,50 

De Dne Electr 

13,70 

13,70 

hewlett-pack 

78 3 /a 

797b 

Mees Obl.Div.F 

112,70 

112,70 

Delta LLDollarf. 

65,10 

6520 

mt. bus mach 

90 

89*4 

Mexico Income F. 

22,00 

- 

Delta Lloyd ECU 

60,00 

60.20 

int. tel.tel. 

6474 

647b 

MK Int Ventures 

10,50 

10,50 

Delta Lloyd Mix 

60,50 

60,70 

kim airhnes 

197e 

19‘/2 

Mondibel 

77,90 

78,00 

Delta Lloyd Rent 

54,70 

54,70 

mcdonnell 

61 Vb 

59 Vb 

Nat.Res.Fund 

1210,00 

1190,00 

Delta Lloyd Vast 

57,50 

57,50 

merek co. 

1427b 

1397b 

Nedufo A 

115,50 

117,00b 

Dico Intem. 

86.00 

84,00 

mobil oil 

617« 

61'4 

Nedufo B 

117,00b 

119,00b 

DOCdata 

6,10 

7,20. 

penn central 

217b 

21‘4 

NMB Dutch Fund 

44,30 

4420 

Dutch Take Ov.T. 

44.90 

44,90 

phibps 

19*/2 

20 

NMB Geldmarkt F. 

54,84 

54,85 

Ehco-KLM Kleding 

40,10 

40,10 

pnmerica 

387b 

38'4 

NMB Global Fund 

46,50 

46.60 

E&LBelegg.l 

7020 

70,30 

royal dutch 

8 OV 2 

807b 

NMB Obhg.F 

36,70 

36,70 

E&L Belegg2 

72,50 

72,50 

sears roebuck 

45 

44 Vb 

NMB Spaard.F. 

103,32 

103,35 

E&L Belegg.3 

106,70 

106,70 

sfe-south.pac. 

12 '4 

137b 

NMB Rentegr. F. 

119,00 

119,00 

E&L Belegg.4 

74,30 

74,30 

texaco inc. 

5872 

597® 

NMB Vast Goed F. 

35,30d 

35,30 

E&L Kap.Rente F. 

105.60 

105,60 

united techn. 

547b 

54‘4 

New Asia Fund 

5,40 

- 

Free Record Shop 

31,20 

31,20 

westinghouse 

18 Vb 

1872 

Nomura Warr F. 

0,54 

0,61 

Gaia Hedge I 

104,90 


whitman corp 

14 Vs 

14 Vb 

Obam, Belegg. 

254,50 

255,00 

Geld. Papier c. 

70,00 

69,80 

woolworth 

29 

287b 

OAMF Rentefonds 

12.95 

12,95 

German City Est. 

36,50 

36.30 

Advieskoersen Orange Fund 

21,70 

21,70 

Gouda Vuurvast 

72,20 

72,20 
Pac.Dimensions 

90,00 

9020 

Groenendijk 

45,40 

45,40 

amenkdollar 

1,810 

1,930 

Pac.Prop.SecF 

28,80 

28,80 

Grontmij 

52,50 

52,50 , 

austr.dollar 

1,36 

1.48 

Pierson Rente 

114,20 

114,20 

HCA Holding 

46,60 

46,90 

belg.frank(lOO) 

5,32 

5,62 

Postb.Aand f. 

50,60 

50,60 

Helvoet Holding 

38,50 

38,50 

canad.dollar 

1,521 

,6450 

Postb.Belegg.f 

56.40 

56,40 

Hes Beheer 

46,00 

46,40 

deense kroon ( 100 ) 

27,50 

30,00 

Postb.Verm.gr.fi 

54,40 

54,40 

Homburg eert. 

0,70e 

0,70 

duitse mark ( 100 ) 

110,00 

114,00 

Prosp.lnt.HIP$ 

3,90 

- 

Interview Eur. 

3,70 

3,90 

engelse pond 

3,16 

3,41 

Rentalent Bel. 

152,00 

152,10 

Kuhne+Heitz 

44,50 

44,50 

finse mark ( 100 ) 

39,75 

42.25 

Rentotaal NV 

35,80 

35,80 

LC1 CompuLGr. 

4,40e 

4,40 

franse frank ( 100 ) 

31,75 

34.50 

RG America F. 

108,50 

108,60 

Melle, van nrc 

47,70 

47,50 

gneksedr. ( 100 ) 

0.86 

1,06 

RG Divirent F. 

. 49,80 

49,80 

Nedcon Groep 

59,00 

59,50 

ierse pond 

2,85 

3.10 

RG Europe F. 

101,10 

101,00 

Nedschroef 

81,50 

81,70 

itaUire ( 10 . 000 ) 

13,80 

15,50 

RG Florente 

114,70 

114,70 

Neways Elec. 

6,40 

6,50 

jap.yen ( 10 . 000 ) 

135,00 

141,00 

RG Pacific F. 

90,50 

92,80 

New Eur.Htls DM 

18,00a 

17,50a 

joeg.dm.tm 100 

_ 

.. 

RG SP Groen 

54,60 

54,60 

Newtron Hold 

1.85 

1,85a 

noorse kroon ( 100 ) 

27,25 

29,75 


oostschül. (lOOl 
port. escudo (100) 
Spaanse pes (100) 
turksepopd (100) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr dollar 
belg.frank(lOO) 
canad.dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 100 ) 
engelse pond 
franse frank ( 100 ) 
gneksedr ( 100 ) 
hongk.dollar(lOO) 
ïerse pond 
ital lire ( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
nwzeel.dollar(lOO) 
noorse kroon ( 100 ) 
oostenr.sch. ( 100 ) 
port. escudos(lOO) 
spaanse pes. ( 100 ) 
surin.guiden 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwitsfrank(lOO) 
e.c.u. 


15.75 16,25 

1.21 1.39 

1,70 1.86 

0.0250 0,0350 

29.60 32.10 

119,00 123,50 


1,87225-1,87475 

1,0315-1.0615 

1,4183-1,4283 

5,4680-5,4730 ' 

1,57875-1,58125 

29,055-29,105 

112,5300-112.5800 

3,2960-3,3010 

33,295-33,345 

0,9120-1,0120 

23,8750-24,1250 

2,9990-3,0090 

14,940-14,990 

139,275-139.375 

0,9954-1,0054 

28,765-28,815 

15.9870-15.9970 

1,3060-1,3460 

1.7895 1,7995 

1,0295-1,0695 

31,155-31,205 

121,355-121,405 

2,3075-2,3125 


intemation 

lokaal 

fm.instell 

met-financ 

industrie 

Lransp/opsl 


\ w uit \ 

• Recordwinst 

SHV Holdings heeft vorig jaar 
een recordwinst geboekt van f 
304 miljoen na een winst van f 
232 miljoen in 1990. Het bedrijf 
meldde in januari al dat de 
winst wellicht tegen de f 300 
miljoen zou bedragen. De om¬ 
zet nam toe van f 16 tot f 18 
miljard, zo heeft SHV gisteren 
bekendgemaakt. De bedrijven 
in de distributie van consump¬ 
tiegoederen en in de energie¬ 
sector hebben volgens een 
woordvoerder goed gedraaid. 
De Makro-groothandels deden, 
het vooral in het vierde kwar¬ 
taal goed. Het dividend is ver¬ 
hoogd van f 20 tot f 25 per 
aandeel, waarmee de totale uit¬ 
kering op f 119 miljoen komt. 

• Ahold 

Ahold zal nog deze maand drie 
van haar luxe Fresh Company- 
zaken sluiten. Het concept van 
luxe versartikelen en complete 
meeneemmaaltijden is niet ren¬ 
dabel genoeg om voort te zet¬ 
ten of verder uit te breiden. 
Ruim twee jaar geleden startte 
Ahold het idee van de luxe de¬ 
licatessenwinkel. AH mikte 
daarmee op mensen die gesteld 
waren op luxe en gemak en be¬ 
reid waren om daar voor te be¬ 
talen. De eerste winkel aan het 
Koningsplein in Amsterdam 
bleek een groot succes. 

• Papierpulp 

Het gebruik van papierpulpaf- 
val als meststof in de landbouw 
moet worden verboden. Het is 
zo vervuild met zware metalen 
en pcb’s dat het als chemisch 
afval moet worden beschouwd. 
Als meststof betekent het een 
direct gevaar voor bodem en 
grondwater. Dit stelt de stich¬ 
ting Natuur en Milieu, die de 
Raad van State heeft gevraagd 
het uitrijden van 50.000 ton pa- 
pierpulpafval te verbieden. De 
papierpulpafval in kwestie is 
afkomstig van de Scott Page 
Papierfabriek in Gennep. Vol¬ 
gens de stichting wil de fabriek 
'gewoon goedkoop van haar af¬ 
val af door het als gratis mest¬ 
stof aan boeren aan te bieden’. 


Uitspraak 


Het gerechtshof in Amsterdam 
heeft gisteren het vonnis van 
de vice-president van de Am¬ 
sterdamse rechtbank, mr J.M. 
Vrakking, van 17 januari be¬ 
krachtigd, waarin het mr. R.G. 
F.M. Meier Mattern als enig be¬ 
stuurder van de stichting prio¬ 
riteit VHS werd verboden een 
buitengewone vergadering van 
aandeelhouders bijeen te roe¬ 
pen. 


Sperwer 


Sperwer Holding (samenwer¬ 
kingsverband van 440 zelfstan¬ 
dige ondernemers op levens- 
middelengebied met de win- 
kelnamen Plusmarkt, Garant- 
markt en 4 = 6 Service) heeft 
verleden jaar een nagenoeg on¬ 
veranderd nettoresultaat van f 
7,56 miljoen geboekt. Voorge¬ 
steld wordt dat geheel aan de 
reserve toe te voegen, waarmee 
het groepsvermogen wordt ge¬ 
bracht op f 47,6 miljoen. Dat 
heeft Sperwer donderdag be¬ 
kendgemaakt. 


Dow Jones 


Industrie 3348,62 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983=100) 

algemeen 210,50 210,30 

id excl.kon.obe 204,90 206.00 

internationals 213,80 212.60 

lokale ondemem. 208,70 209,70 

id financieel 145,80 146,00 

id met-financ. 269.50 271.30 

CBS-herbdeggingsmdex (1983=100 

algemeen 300,20 300,10 

id excl.kon.obe 276,30 277,80 

internationals 317,20 315,50 

lokale ondemem. 281.20 282,60 

id financieel 215.10 215,40 

id niet-financ. 343.90 346,20 

CBS-stemimngsindex (1987= 100) 
algemeen 126,90 127.80 


143,60 144,90 

123.80 124,70 
128.00 128,20 
123,00 123,90 
134.40 135,30 

127.80 130,10 


OPTIEBEURS 

serie 

omzet 

v.k. 

s.k. 

abnamro c jul 

47,50 

333 

0,50a 

0,50 

akzo 

c mei 

155,00 

247 

0.80a 

0,80 

dsm 

c jul 

110,00 

281 

3,80 

4,80 

dsm 

c jul 

115,00 

435 

1,70 

2,20 

dsm 

c okt 

110,00 

344 

4,60 

5.90 

dsm 

c okt 

115,00 

443 

2,50 

3,40 

dsm 

c jan 

115.00 

680 

3.70 

4,90 

dsm 

pjul 

100,00 

500 

0,60 

0.40 

dsm 

PJul 

105.00 

716 

1,30 

0.70 

dsm 

pjul 

110,00 

710 

2,90 

2.00 

eoe 

c mei 

300,00 

481 

7,50 

8.70 

eoe 

c mei 

305.00 

1246 

4,00 

4.80a-- 

eoe 

c mei 

310,00 

1735 

1,70b 

2,20 

eoe 

c mei 

315,00 

538 

0,60 

0,90 

eoe 

c jun 

310,00 

1520 

4,00 

4,70 

eoe 

c jun 

315,00 

861 

2,20 

2,60b 

eoe 

p mei 

295,00 

156 

0,60 

0,30 

eoe 

p mei 

300,00 

641 

1,20 

0,80a 

eoe 

p mei 

305,00 

2213 

2.50 

1,90 

eoe 

p mei 

310,00 

472 

5,20 

480 

eoe 

p mei 

320,00 

197 

13,90 

1280 

eoe 

P jun 

310,00 

1351 

6,40 

5,30b 

eoe 

P jan 

320,00 

193 

14,00a 

13,00 

goud 

c aug 

370,00 

274 

2 , 20 a 

1,50 

gist 

c jul 

35,00 

249 

1,80 

2,50 

gist 

c jul 

37.50 

377 

0,80 

1,20 

gist 

c okt 

37,50 

201 

1.50b 

1.80 

gist 

c okt 

40,00 

397 

0.70 

1.10 

gist 

pjul 

35,00 

205 

0,70b 

0,60 

hoog 

c jul 

55,00 

25f 

2,70 

3,80 

hoog 

c jul 

60,00 

192 

1,00 

1.40 

hoog 

c jan 

60,00 

155 

3,50 

3.80 

mg 

c jul 

50,00 

500 

1,60 

1.60 

knp 

P jan 

47,50 

225 

4,50a 

3.40 

n«dl 

c jul 

55,00 

419 

3.20 

4,40a 

nedl 

c jul 

60,00 

315 

1,70 

2,00 

nlf 

c nov 

102,00 

1000 

2.60a 

2,30 • 

phil 

c jul 

35,00 

176 

2,40 

2,70 

phil 

c jul 

37,50 

192 

1,10 

1.30 ' 

phil 

t okt 

37,50 

371 

1.90 

2.10 

phil 

c o93 

30.00 

232 

9.00 

9,40 

phil 

c o94 

45,00 

492 

2,90 

3,00 

phil 

c o96 

35,00 

540 

9,20 

9,20 

phil 

p o96 

35,00 

609 

3,30 

3,20 

polyg 

c mei 

45.00 

188 

3,20 

3,80 

obe 

c mei 

150,00 

581 

3,10 

1,80 

obe 

pjul 

140,00 

161 

0,90 

1,00 

obe 

pjul 

150,00 

268 

4,00 

5,00b 

top5 

p mei 

590,00 

158 

8,50 

7,50 

top5 

p mei 

600,00 

183 

17,00 

15,00 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20,090-20,690, vorige 
20,130-20,730, bewerkt 22390 laten, 
vorige 22,330 laten 

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275, 
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten. 


a-laten g=bieden + ei-div. 

b=bieden h= laten -rei-div. 

c - ei-claim k = gedaan + h 
d=ex-dividend 1 = gedaan + g 
e gedaan r bieden »k slotkoers vorige dag 


*9 


É 

d 


auto 

i 

EXCELLENT MERCEDES-QCCASIONS 

Mercedes 200 D, div. acc. .....1990 

Mercedes 190E 1.8 Itr., div. acc.,. 1990 

Mercedes l90E, schuifdak, etc..:.1989 

Mercedes 1900, lm. velgen, 5-bak.. „.2x 1989 

Mercedes 250D, 5-bak, metallic etc.1989 

Mercedes 250D, schuif/kan teklak etc ,....1988 

Mercedes 190D, metallic etc... .3x 1988 

Mercedes 190E, automaat, schuifdak.1987 

Mercedes 560 SEL, automaat, alle acc.'.1987 

Mercedes 280 GE, 4x4, metallic.....:.1987 

Mercedes 3000, automaat, div. abc.1986 

Mercedes 190D, 5-bak, beige:...........1986 

Mercedes 230E, automaat, schuifdak, etc.1985 

Alle auto’s met een Bovag-garantiebewiis 
en voorzien van de Nationale Autopas 

Heerlenseweg 200 Landgraaf 
Tel. 045-728484 

Auto A-Z is een onderdeel van uw 
Zuidlimburgse BMW-dealers 
Vencken 

MQ .1 IN 'ü mi, ■ MljiillM! 


QutpwrRJjkMMO 113,04460-1460 


Vencken B V. 


athuncfce t r . Hoorton, toL 045-412601 
BENT U ÉR OOK 
ZO ÉÉN DIE ’T VERKEER 

Met één vinger 

REGELT? j ' 

EÏR 5 T D EN KEN. DA N, DOEN. 

• * ' •, ‘ t . . ' ‘ 


; , Y "* * * . ■ "i‘- ^ # ,| Vr v . • *' v 

PobMatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting 1dteöe ; tteplame , - " : 
10% BETAALT 


jm Renault f ■ ■ 

De Jongheü 

Bij aankoop van een nieuwe 

RENAULT Clio 

geven wij u een éénmalige superkorting van maar 
■ liefst 10% op de adviesprijs! / tiM»M Deze aanbieding geldt uitsluitend voor onze 
? voorraad Renault Clio’s. 


ïlglie 

MAASTRICHT * 

-VALKENBURG 

Molensingel 3 
Autoparc-Randwijck 

Tel. 043-616288 
043-618250 

AD GEUL 

Wilhelminalaan 19-21 
gelegen in 
het centrum 

Tel. 04406-12514 

ALFA PRIMA 

GARANT 

OCCASIONS HISTORISCH KENT 
8 t/m 13 JUNI 

Een schitterende bu$-/boottrip voor Vrienden van het Limburgs 
Dagblad Een all-in reis met veel bijzonderheden; prachtige 
excursies en natuurlijk van a tot z verzórgd., \ 

In samenwerking met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt 'stel¬ 
de» wij een reisprogramma samen, Waarbinnen u de vele 
gezichten van Kent zult leren kennen. / 


IHPL — ' 

■■■fltm. * j»v 


DE GARANTIE 
VAN ZORGELOOS 
RIJPLEZIER. 

Ete Atfo PrimaGaronrOtcosion 
voldoet oan deJOOprtwtest. Is 
op 100 ponten gecontroleerd en 
daxdoor moeiefst 12 naaiden 
weg en kies voor de zekerheid van 
een Aio Primo Garant Occasion. 


S CHOON \\ 


I ER BROODNODIG 


S1MAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in omwildcelingslanden. 
Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal. SIMA VI werkt zender 
overheidssteun. Uw hulp is onoüsbaaf. Het is "uw geld voor hun leven". 

VOOR MEDISCHE HULP N ONTWIKKBJNGSLANOEN 


Sprukenbosstraaió, 2012 LK Haarlem 


Alfa 164 2.0 TS • 1992 

Alfa 751.8 C 1987 

AKa331.3div. 1986-67 
Alfa 331.5 div. 1985 

VWSotf. : 1969 

Renault 11 BIX 1989 

Renault 19 ' sopt. 1990 

Opel KidMt 1.3 LS Sedan 1987 
OpeiKadett f.3 H8 1968 
Hyundai Pony XP 1 .4 L 1966 
FordEsGort1.4d 1967 
Rat Uno 75 SXIE 1990 


U Ai * i ’ I ' f C Z J ' Li: ■ 

Automobielbedrii 
E.A. Kozole B.V. 


rajs: j oan,- p.p. 

toeslag 1 -penM* ƒ lÖO, 


Inclusief 

• vervoer per koe touringcar - overtocht per Sally Line Duin¬ 
kerken-Ramsga te v.v. 

• 5 overnachtingen op basis van halfpension. in hotel Burstin 
in Polkstone 

• diverse excursies (o.a Canterbury) 

• afscheidsdiner in Nederland f ' 

• reis- en annuleringsverzekering 

Diverse opstapplaatsen in Limburg. 

Reserveren voor deze reis kunt u, bij alle kantoren van het 
Limburgs Dagblad en de VVV Vaals en VVV Simpeiveld 
Aanbetaling ƒ 100,- pp. ' . limburgs dagblad J 


auto 4 


Opel Monterey: 
luxe Frontera 4».' * ■ > 

■WÉJÉÏF ' i 

BbSé 

IJÊ ÊÊÈÊSBÊÊISÈm . 

L^4*Q .vvvw.: - 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 


1 j$Uzu, onderdeel van General 
Motors, kwam enige tijd geleden 
een proto-type uit onder de 
^am Costa. Deze combinatie 
v an terrein- en sportauto met 
j^n 2.6 ltr/120 pk sterke motor 
^ad veel weg van de Trooper. 
Pat laatste model brengt Opel 
| "Kussen als Frontera op de 
"'arkt, het is een iets aangepaste 
|®rreinauto die in de Engelse 
''auxhall-fabrieken wordt ge- 
“ouwd. 

jfet concept van die Isuzu Costa, 
"ijzonder door een elektrisch be- 
j*jenbare hard-top en lederen 
^kleding, is deels terug te vin- 
in de luxe 4WD-auto Opel 
Monterey. Ook hier bijzonder 
v tel weelderigheid gekoppeld 
"an behoorlijk krachtige moto- 
| Een aangepaste motor uit de 
diriega-klasse is de 24 klepper 


V6-motor van 3.2 Itr. die 177 pk 
vermogen heeft. De 3.1 ltr turbo¬ 
diesel komt uit Japan en levert 
114 pk. 

Vooral dit laatste model is een 
uitstekende terreinreus, of 
krachtpatser voor een tot maxi¬ 
maal 3 ton beladen aanhanger. 
De souplesse van de 4-cilinder 
blijkt uit het koppel van 220 Nm, 
dat reeds bij een luttele 1100 toe¬ 
ren loskomt. 

De Opel Monterey valt in de ho¬ 
gere prijsklasse van 70 tot ruim 
80 mille. Daar zijn modellen als 
de Toyota 4-Runner, Jeep Chero- 
kee, Nissan Terrano, Land Rover 
Discovery en de topmodellen 
van Mitsubishi Pajero te vinden. 
Er is keus uit een 2-deurs model 
van 411 cm en een wielbasis van 
233 cm en twee 4-deurs typen die 
454 cm lang zijn op een wielbasis 
van 276 cm. 

Variabele stuurbekrachtiging. 

Opel biedt met de Monterey een comfortabel paradepaardje in het dure 4WD-segment. 

Foto: GPD 


elektrische bedienbare zijruiten 
en spiegels, getint glas, lichtme¬ 
talen velgen en schijfremmen 
rondom zijn standaard op alle 
versies. Op het Monterey-basis- 


model na zit er ook ABS op deze 
’recreation-vehicles’. Achter in 
de lange versie kan nog een der¬ 
de bankje gemonteerd worden 
en aan de grootste van de twee 


draaideuren hangt het reserve¬ 
wiel. De maximale laadlengte is 
bij de korte RS-versie 133 cm en 
de lange LTD heeft 176 cm be¬ 
schikbaar. 


Identiteit Saab blijft behouden 


Dealers over 
het algemeen 
heel tevreden 


_DOOR SIEM L EEUWENKAMP 

"Oh, Jesus I have to drive 
that car!” Met die uitroep 
; begroette David West ruim 
! twee jaar geleden een Saab 
! die bij zijn kantoor voor de 
; deur is gezet. Scepsis van 
| deze baas bij General Mo- 
I tors slaat om in enthousias¬ 
me voor het Zweedse merk. 
Oe Amerikaanse autogigant 
beeft kort tevoren 50% be- 
j a ng in Saab verworven en 
West gaat als vice-president 
v oor produkt, strategie en 
Planning zorgen. 

j, 

"Uet grote voordeel is een ge¬ 
joeld eigendom, daarmee be¬ 
houden we onze maximale ïden- 
~teit. Kijk naar Honda/Rover of 
'ord/Jaguar, dat zijn toch moei- 
^me projecten. Engeland kende 
n °g niet eens zo lang geleden 33 
Automerken, daar zijn er nog een 
:| e ntal van over, waarvan eigen- 
Jjjk alleen TVR onafhankelijk is. 

Saab is het actuele probleem 
£°od management zien te krij- 
§en en in het verlengde daarvan 
Wereldwijd concurrerend te wor- 
de n,” zegt West. 

"Aan de produktiekant loopt het 
8oed. Uitstekende jonge werkne¬ 
mers die in 55 uur een auto bou- 
W en - tegen 120 uur per auto vóór 
ue samenwerking met GM. Voor 
ue nieuwe Saab 900 die eind vol- 
® en d jaar ook met een V6-motor 
Uitkomt, moet dat produktiecij- 
er op 34 uur per auto liggen.” 

Verdediging 

^aar alleen met een sterk ge- • De Saab 9000 CS 2.3 Turbo heeft door zijn turbokracht soms een wat onbehouwen 
vliegende start. 


daald ziekteverzuim, minder 
mensen en werkuren redt Saab 
het, ondanks een ’break-even’ 
jaarproduktie van ruim 100.000 
auto’s, ook niet. Vandaar dat de 
kwaliteit aanzienlijk verbeterd 
moet worden en de servieegraad 
naar 100 procent moet. Karei We¬ 
vers, directeur van Saab Neder¬ 
land: „We hebben een tijdje 
aanvallend voetbal gespeeld, nu 
gaan we in de verdediging. De 
eerste successen daarbij zijn ge¬ 
boekt, getuige de grote tevreden¬ 
heid van onze 40 dealers.” 

Uit een jaarlijks BOVAG-onder- 
zoek blijkt dat de Saab-dealers 
hun importeur voor 1991 een cij¬ 
fer geven dat ver boven het ge¬ 
middelde ligt. Het enige waar ze 
niet over te spreken zijn is data¬ 
communicatie en dealer-automa- 
tisering. „Wordt dus hard aan 
gewerkt om dat te verbeteren, 
want fabriek, importeur, dealer 
en uiteindelijk de klant zijn daar 
zeer bij gebaat,” zegt Wevers. 


De filosofie bij het merk komt 
volgens Wevers neer op 'minder 
spierkracht, maar meer je her¬ 
sens gebruiken’. Dus geen enor¬ 
me aantallen produceren, scherp 
letten op de verhouding prijs- 
kwaliteit en modellen gaan leve¬ 
ren die liggen tussen een emotio¬ 
nele en rationele keus. Saab 
duikt, gesteund door voldoende 
middelen van GM, in de zogehe¬ 
ten ’super niche’. Dit gat in de 
markt is ontstaan doordat het 
aantal zogeheten 'exclusieve’ 
auto’s van Mercedes en BMW te 
groot is. 


„In die klasse wil menigeen zich 
toch onderscheiden, vandaar dat 
we nog zoeken naar meer identi¬ 
teit,” zegt West. „Want turbo, vei¬ 
ligheid, Zweedse degelijkheid en 
dergelijke doen het maar ten de¬ 
le bij het publiek. Niettemin sco¬ 
ren we op veel punten uitste¬ 
kend ten opzichte van anderen 
in dit segment.” Perfectie in de 


Zeven Nederlanders betalen elk /, S miljoen 

Jaguar XJ220 wordt 
met de hand gemaakt 


JjgOR NOL VAN BENNEKOM 

j^lf noemen ze hem vol overtui- 
n S „the world’s best super 
e r • Het team van JaguarSport 
va n joint venture-genoot 
od h Wi j st mel onverhulde trots 
Xroo P res taties van de Jaguar 
ca * n ^88 nog een concept- 
g , r °P de Birmingham Motor- 

de° W en nu een * n ser ‘ e gebouw- 
s Portauto voor de happy few. 

het^ 6 n ^ uwe kleine fabriek op 
; a terrein van de driehonderd 
Min ° Uc * e korenmolen Wykham 
biet Hloxham zullen er 350 
Ze ■ 6 ^ anc * worden gebouwd. 
7 2lJn °P voorhand al verkocht. 
j a , en stuks zijn voor Neder- 
nase eigenaren bestemd. Die 
*% er e lk 1,8 miljoen voor 
(bt , r ’ ‘bolusief het belastingdeel 
Van van circa acht ton. 

c c * e totale produktie zullen er 
w En ëeland blijven. De rest 
Vero ^Sfteverd aan klanten in 32 
st . , chl llende landen. Zeventien 
vei-o S L ZU H en naar Japan worden 
o c oeept. Geen enkele gaat 
ngens naar Amerika. De auto 


is namelijk gehomologeerd voor 
de EEG. In Amerika zou hij niet 
worden toegelaten. 

Topsnelheid 

Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de eerste, die in 
juni aan zijn Britse eigenaar 
wordt afgeleverd. Of die er ooit 
de topsnelheid van 342 kilometer 
per uur mee zal rijden valt te be¬ 
twijfelen. Maar daar gaat het bij 
dit type prospects niet om. De 
Jaguar XJ220 is voer voor zorg¬ 
zame liefhebbers, voor zeer wel¬ 
gestelde verzamelaars. 

In de kleine TWR-fabriek kun je 
van de vloer eten. Op de lichte 
vloer ligt geen rommel, geen 
druppel olie en geen spoor van 
bandenrubber. Het lijkt meer op 
een laboratorium dan op een 
autofabriek. Het hele interieur 
glimt de bevoorrechte bezoeker 
tegemoet. In totaal werken hier, 
inclusief administratie, negentig 
mensen. Dat moeten er straks, 
als de produktie op volle toeren 
draait 115 worden. 


De kleine montagelijn telt twaalf 
van deze opmerkelijke sport¬ 
auto’s. Elk daarvan is genum¬ 
merd. Hun nieuwe eigenaren 
zijn bekend. 

TWR is de naam van het impe¬ 
rium dat oud-coureur Tom Wal- 
kinshaw stichtte. De groep 
omvat thans meer dan dertig on¬ 
dernemingen. 

Voor vijftig procent is Tom Wal- 
kinshaw Racing Ltd eigenaar 
van de in 1988 opgerichte onder¬ 
neming JaguarSport. De andere 
50 procent is in bezit van Jaguar 
Cars Ltd. Opdracht van de joint 
venture is het onwikkelen en 
bouwen van super-saloons en di¬ 
to sportwagens. 

Voorafgaande aan de nu in pro¬ 
duktie komende 350 stuks heeft 
de fabriek al twaalf XJ220’s ge¬ 
bouwd, welke overigens niet 
voor de verkoop zijn. Het zijn 
prototypen, waarvan er zelfs een 
tegen een betonblok gekwakt is 
om na te gaan hoe veilig de kooi¬ 
constructie is. Dit offer aan de 
veiligheid is terdege gefilmd. 


bediening, exacte besturing, be¬ 
antwoorden soepel en geraffi¬ 
neerd aan de verwachtingen. 
Met die uit een onafhankelijk on¬ 
derzoek gebleken kenmerken 
kunnen de Saab-modellen best 
uit de voeten. 

Maar het komt nog te vaak voor 
dat een Saab niet op het bood¬ 
schappenlijstje staat. „Voor de 
9000 noteren we 367c vreemd 
merk rijders en bij de 900 is dat 
257c. Bij velen komen we echter 
niet eens in aanmerking, dus is 
het versterken van ons imago 
ontzettend belangrijk. Daarbij 
moet de prijsstelling natuurlijk 
kloppen en is de restwaarde ont¬ 
zettend belangrijk als we - met 
pas vijf jaar ervaring - meer in de 
lease-markt willen gaan doen,” 
zegt Wevers. 

Volgens hem moet Saab op¬ 
nieuw zijn naambekendheid van 
weleer verwerven. „Proberen om 
de spijtoptanten uit het roem¬ 
ruchte rally- en racetijdperk van 


De crashtest werd uitgevoerd 
met een snelheid van 48,3 kilo¬ 
meter per uur. Bij de Jaguar 
XJ220 was de stuurkolom 
slechts 13 mm naar achteren ge¬ 
drukt. Zowel de voorruit als de 
voorbanden waren bij de botsing 
onbeschadigd gebleven en de 
beide deuren gingen ongehin¬ 
derd open en dicht. 

Kenmerkend voor de wagen is 
het materiaal waarvan hij ge¬ 
maakt is. Chassis en koetswerk 
zijn van aluminium, nodig om 
het gewicht zo laag mogelijk te 
houden (1.470 kilo). Aanvanke¬ 
lijk woog het prototype liefst 
1.700 kilo. Ook motor en trans¬ 
missie zijn van lichtmetaal. 

Eigenlijk was het aanvankelijk 
niet de bedoeling dat de con- 
ceptcar in serieproduktie zou 
komen. Het betrof immers een 
ontwerpstudie. Maar de belang¬ 
stelling voor de auto was derma¬ 
te overweldigend dat in 1989 
besloten werd een gelimiteerde 
oplage van de wagen te gaan ver¬ 
vaardigen. Binnen twee dagen 
na die beslissing noteerde men 
1500 bestellingen. 

Banden 

Een.auto van dit kaliber vereist 
speciale veiligheidsnormen. De 
vraag was: Wie is er in staat om 
banden te leveren voor een auto 
die bijna 350 kilometer per uur 
haalt? Als enige kwam Bridge- 
stone met het antwoord. De ban¬ 
denfabrikant ontwikkelde spe¬ 
ciaal voor de XJ220 zeer brede 
banden, achter breder dan voor. 
De banden werden getest op de 
Nürburgring, waar prototype 


Saab weer binnen te krijgen.” De 
dealers krijgen steun met kredie¬ 
ten; zo kunnen ze een Saab uit 
het topsegment tegen een rede¬ 
lijke rentevergoeding toch in de 
showroom krijgen. Een beperkte 
aanbetaling komt later terug via 
de btw. 

kennismaken 

Een kennismaking met een Saab 
9000 CS turbo 2.3 is zonder meer 
plezierig te noemen. De fors be¬ 
meten auto heeft allure en je 
rijdt met veel genoegen honder¬ 
den plezierige kilometers achter 
je weg. Het enige dat stoort is de 
ongelofelijke motorkracht die 
aangestuwd door de turbocom¬ 
pressor de auto een soms onbe¬ 
houwen karakter geeft. Wat dat 
betreft is de ongeblazen 2 ltr 
9000 CSi te prefereren. Alleen 
duurt het dan wel eens te lang 
om op een redelijke snelheid te 
geraken. 

Mogelijk dat de op til zijnde 6 ci¬ 
linder motor, die allereerst in de 
nieuwe Saab 900 komt, daarin 
verandering kan brengen. Het 
gaat met een top van ruim 230 
km/h vlot genoeg met deze vier- 
pitter. De 1427 kilo wegende 
auto vliegt als een woeste houw 
van een Noormannenzwaard 
over de weg. Het schakelen geeft 
in de pook niet het bij Saab be¬ 
horende veilige en stevige ge¬ 
voel. 

Zicht, bediening, kleurstelling, 
afwerking, vormgeving, zitcom¬ 
fort, ruimte en praktische dinge¬ 
tjes zijn prima voor elkaar. Be¬ 
haaglijkheid gekoppeld aan vei¬ 
ligheid rondom, voor een prijs 
van fl 99.950,- met of zonder au¬ 
tomaat. Dit model wordt gele¬ 
verd inclusief cruise-control, 
ABS (standaard op alle Saabs), 
lichtmetalen Aero-velgen, extra 
mistlampen voor, elektrisch be¬ 
dienbare ramen en spiegels. 

Door de sterke groei in het zake¬ 
lijke segment is er een instap- 
Saab 9000 aan de collectie toege¬ 
voegd. Deze 2 ltr. sedan komt op 
fl 59.950,- en voor fl 63.950,- 
staat de luxere Griffm-versie pa¬ 
raat. 


7 \ 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 7 


B- i 


TT 


uitlaatjes 


TOYOTA MOTOR CORPORA¬ 
TION en General Motors Corpo¬ 
ration gaan in Australië geza¬ 
menlijk auto’s ontwikkelen en 
bouwen. Hiertoe is een joint ven¬ 
ture, genaamd United Australian 
Automotive Industries (UAAI) 
opgericht. Bij deze -samenwer¬ 
king wordt gebruik gemaakt van 
eikaars technologische ontwik¬ 
kelingen Naar verwachting le¬ 
vert dat lagere produktiekosten 
en een hoger kwaliteitsniveau 
van de auto's op. 

De bestaande interne structuur 
en de gelijkwaardigheid van bei¬ 
de partners blijven gehandhaafd. 
Ook hun produktie- en verkoop- 
activiteiten blijven ongewijzigd. 

NOSTALGISCHE AUTO’S zijn 
te zien op de Oldtimer- en Sport¬ 
wagenbeurs die vandaag, mor¬ 
gen en zondag voor de eerste 
keer plaatsvindt in Apeldoorn. 
Drie dagen lang is de America- 
ha! het middelpunt van een bon¬ 
te verzameling voertuigen met 
o.a. sportwagens, old-timers, mo¬ 
toren en fietsen. 

Naast kijkplezier kan de koo¬ 
plustige liefhebber en de handi¬ 
ge doe-het-zelver zijn slag slaan. 
Het aanbod aan tweedehands 
onderdelen is rijk en gevarieerd. 


Ook de verzamelaar wordt niet 
vergeten. Hij vindt op de beurs 
folders, miniaturen, instructie¬ 
boekjes. speldjes en alles wat er 
van zijn gading is. 

De Americahal is vandaag, vrij¬ 
dag, open van 19.00-21.00 uur. 
morgen en zondag van 
10.00-17.00 uur. Volwassenen be¬ 
talen ft 12.50. 65-1-'ers zes gulden 
en kinderen van 6 tm 13 jaar 
mogen voor vier gulden naar 
binnen. 

DROOMAUTO'S zijn komend 
weekend te zien tijdens de voer¬ 
de Super Car Show in Plasmolen 
op het rekreatieterrein De Grote 
Siep langs de Rijksweg N271. 
Het publiek kan kennis maken 
met de fascinerende wereld van 
egostrelende paradepaardjes en 
tal van andere vehicles. die door¬ 
gaans voor de meeste mensen 
niet te koop zijn. De organisatie 
heeft voor deze show van zo'n 
100 voertuigen beslag weten te 
leggen op o.m. een Lamborghini 
Diablo. een Ferrari F-40 en de 
Formule-I racewagen van Alain 
Prost. Verder een bijzondere se¬ 
lectie USA-cars en voor de mo¬ 
torliefhebber het neusje van de 
zalm in Goldwmgs. 

Nieuw onderdeel van deze 
Show-dagen is een 4x4-spekta- 
kel op het strandgedeelte van De 
Grote Siep. speciaal voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot een 
ruig parcours, waar niet alleen 
demonstraties worden gegeven, 
maar waar iedereen die wil zelf 
kan meerijden of achter het 
stuur kan plaatsnemen van le¬ 
gervoertuigen of iets lichtere ter- 
reinauto’s. 

Het terrein is op zaterdag en zon¬ 
dag voor het publiek geopend 
van 10.00-18.00 uur. De entree¬ 
prijs voor volwassenen bedraagt 
12.50 gulden, kinderen tot en 
met 12 jaar en 65-f’ers betalen 
vijf gulden. # John de Wolf voetballer van Feyenoord , presenteert tij¬ 
den de Super Car Show in Piasmolen deze Philips Automo¬ 
biel. 


Autootje voor volgende eeuw # Deze futuristische Mazda HR-X was afgelopen weekend 
de trekpleister op de Internationale Auto Show in New 
York. De brandstof voor deze wagen is waterstof waar¬ 
door slechts milieuvriendelijke waterdamp als 'uitlaatgas’ 
vrijkomt, overeenkomstig de filosofie van Mazda om een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze wereld. 
Hoewel zij toegeven dat de auto naar alle waarschijnlijk¬ 
heid deze eeuw nog niet in de showrooms bij de dealers te 
zien zal zijn. Foto: AP De Jaguar XJ220, een uiterst kostbare auto maar zonder tierelantijnen. 


Foto: GPD 


nummer vijf de snelste ronde 
reed die ooit voor een produktie- 
wagen geklokt werd. Voor die 
prestatie zorgt de 3,5 liter V6-mo- 
tor met aan weerskanten een tur¬ 
bo en vier kleppen per cilinder. 
Het maximum vermogen van de¬ 
ze machine is 542 pk. 

Elke motor wordt door twee spe¬ 
cialisten in vijf dagen in elkaar 
gezet. Door het glazen dak van 
de auto kan men de middenmo- 


tor zien. Deze drijft de achter¬ 
wielen aan. Met opzet heeft men 
niet gekozen voor vierwielaan- 
dnjving. Dat zou het gewicht 
onverantwoord hebben ver¬ 
hoogd. Bovendien moest de auto 
een duidelijke relatie met de ra- 
cerij onderhouden. Daarom 
heeft hij ook geen stuurbekrach¬ 
tiging. 

JaguarSport is een onderneming 
van puristen. Ze willen de mooi¬ 
ste auto van de wereld maken. 


maar wel zonder tierelantijnen. 
Haast kennen ze in deze tempi 
niet. Niettemin verlopen d 
werkzaamheden op schema. Oo 
dat hoort bij de nagestreefd 
perfectie. Het ongeduld van d 
koper mag niet langer op d 
proef worden gesteld dan is afg< 
sproken. Eind 1993 wordt d 
laatste afgeleverd. Wat er da 
met de fabriek wordt gedaan wi 
len ze bij JaguarSport nog nk 
kwijt. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 24 april 1992 l.imbiirys DctyblaJ 


n piccolo's 


Voor meer resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal eén woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom ƒ 1.80 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

[Bron Ceöoco Svmmo Scanner) 079 


Vermist/Gevonden 


Ontlopen: Jörg TERRIER, 
gnj&blond, luisterd naar de 
naam Rakker, gele hals¬ 
band, strikje in ’t haar. Te¬ 
gen beloning terug te bezor¬ 
gen. Tel. 045-456383. 


Mededelingen 


Bedankt 

Autorijschool Dols 
voor het 1 e keer slagen 
Annemie 


Personeel gevraagd 


Open dag Vakantiewerk 

Zaterdag 25 april a.s. 
zijn wij open van 10.00-16.00 uur. 

Op al onae vestigingen in Midden- en Zuid-Umburg, geve 
wi| je graag én vrijblijvend alle informatie die je nodig hebt. 

U bent van harte welkom op een van deze adressen: 
Geleen, Rijksweg centrum 12. 

Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 

Hoensbroek. Kouvenderstraat 81, 

Kerkrade, Hoofdstraat 39, 

Landgraaf, Streeperstraat 48, 

Maastricht, Stationsstraat 35, 

Maastncht, Wilhelminasingel 68 B, 

Roermond, Kruisherenstraat 1, 

Roermond, Marktstraat 5-7 
Sittard, Rosmolenstraat 13, 

Weert, Maaspoort 24. ADIA KESER 

UITZENDBURO 


City-Tax © 424242 

vraagt voor direct, 

part-time taxi-chauffeurs voor de weekenden, 
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers. 
Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren. 

Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van 
huis aan huis 
reklame op zaterd. 

Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055. _ 


Gevraagd voor direkt goede 

kolonne TIMMERLIEDEN 
en kolonne METSELAARS 

voor diverse opjecten in Duitsland. 

Goede verdiensten mogelijk. 

_ Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051 _ 

Installatiebedrijf J. Daniels B.V. 
vraagt: 

Fitters met las-ervaring 
en grondwerkers 

Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur. 


AlteA Hotel Limburg 

zoekt zo spoedig mogelijk 

Ervaren medewerk(st)er 

bediening 38 urige werkweek. 

Tevens gevraagd ambulante medewerk(st)ers 
bediening voor de weekenden en vakanties vanaf 18 jaar. 

Telefonische reakties 043 - 64 21 31 
AlteA Hotel Limburg 

_Vliegveldweg 19, 6191 SB, Beek_ 


Adia Keser uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v 

medewerker drukkerij 


drijf is goed per openbaar vervoer te bereiken. 

Interesse in een leuke baan met goede toekomstmogelijk¬ 
heden? Neem dan vandaag nog contact op met Miriam 
Kuiper van onze vestiging in Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 
tel. 045-713120. 

Wie weet kun je maandag al aan de slag. ADIA KESER 

UITZENDBURO 


Medewerk(sters) min. 17 jaar voor 

bediening, frituurhulp en buffet 

voor de weekeinden, feestdagen en de 
maanden juli en augustus. 

Skelterbaan Valkenburg, tel. 04406-12685 na 10.00 uur. 


Lynn Byou 

verandert haar naam niet 

evenmin de : 

uitgebreide, exclusieve, 
betaalbare en modegerichte 
collectie 

Voor deze en onze volgende collectie s vragen wij nog 
dames die geheel zelfstandig onze artikelen presenteren 
en verkopen. 

Steeds uit voorraad leverbaar. 

Voor inl. Vlaardingen 010-4604200; Heerlen 045-212427. 


Pretpark de Valkenier 

vraagt voor het seizoen 1992 MEDEWERKERS/STERS 
voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels, 
attrakties, restaurant en algemene functies. 
Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en 
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af- 


Gevraagd enthousiaste 

medewerker 

keukenbrigade 

voor een klasse-seizoens- 
bedrijf in de omgeving van 
GULPEN. Eigen ven/oer en 
ervaring is pré. 

Bel voor meer info en soll.: 
Tel. 020-6711804 

Dhr. of Mevr. Rijpkema. 

Für Dauereinstellung ge- 
sucht Maurer, Einschaler 
und Klinkenmauer. Auch 
Colonnen. Auskunft von 
Montag bis Freitag von 
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949- 
227144665. 

Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmert le¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland omgev. Aken/Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
045-231200. 

. Bouw- en ing.bureau K.H. 

Gehlen, Trichterweg 125, 

. Brunssum, vraagt met 

spoed TIMMERLIEDEN, 

metselaars en ijzervlechters 
Ook colonnes. Duits verze¬ 
kerd. Tel. 045-231225. 

Leuk MEISJE gevr. voor pri- 
vé-adres, gezellige, huiselij- 
- ke sfeer, intern mog. Tel. 
045-229091 b.g.g. 231437. 

Friture/Cafetaria omg. Heer¬ 
len zoekt serieuze MEDE¬ 
WERKSTER, liefst met er¬ 
varing, min. 2 avonden per 
week, 045-414175 

Gevraagd KAPSTER met 
salon ervaring voor 23 uur 
per week. Tel. 04493-3738. 

Gezocht DANSERS voor 
revueshow, leuke werksfeer 
goede toekomstmogelijkhe¬ 
den "stijl Lido Paris”. Tel. 
045-211514. 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 

BARDAMES gevraagd St. 
Tropez bar, Putstr. 40, Sit¬ 
tard. Intern mog. Tel. 046- 
515828 na 21 OOu. 517402. 

Op zoek naar gezellige col¬ 
lega’s en vast werk. St.Gez. 
Lich. zoekt nog een MEDE¬ 
WERKSTER Ift. plm. 17-20 
jr. Tel. soll. 045-352044. 

- CLUB te Amstenrade, zoekt 
leuke meisjes voor middag 
en avond. Hoofdstr. 103, 
Amstenrade. Tel. 04492- 
4922 of 09-32.11771622. 

Pretpark de VALKENIER 
- vraagt voor direkt vaste me¬ 
dewerker voor het seizoen 
1992, voor het uitdelen van 
folders, leeftijd va. 16 jaar. 
Sollicitaties na telefonische 
afspraak 04406-12289. 

OPPAS gevraagd voor 2 
kinderen, vervoer geen pro¬ 
bleem. Tel. 045-751377. 

Compagnon/partner gezocht 
voor BOUWBEDRIJF in 
- Duitsland. Br.o.nr. B-1392 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC, Heerlen. 

Gevr. BROOD/BANKET¬ 

BAKKER en banketbakker, 
leeftijd niet belangrijk, erva¬ 
ring wel. Echte bakker Jos 
Driessen, Ridder Hoenstr. 

‘ 59, Hoensbroek. Tel. 045- 
212706. 

Gevr. SERVEERSTER voor 
pizzeria in Kerkrade en er¬ 
varen friturehulp voor Kerk¬ 
rade en Vaals. 045-353735. 

- MEISJES gevraagd voor 
privé en escort, gar. loon en 
werktijd i.o. Tel. 045-422685 

Frans Berten Transport BV 
te Maastricht vraagt op korte 
termijn: ervaren CHAUF¬ 
FEURS voor combinatie’s 
en trekker/oplegger. Hoofd¬ 
zakelijk transport van dran¬ 
ken binnen de Benelux. Tel. 
043-638570 dhr. Bemel- 
mans of mevr. Aerts. 

Prehistorische Monstergrot 
te Valkenburg vraagt GID¬ 
SEN m/v voor het hele sei¬ 
zoen. Inl. na 10.00 uur 
04406-12922 of 14992. 

Het Cosmeticabedrijf 

ORIFLAME vraagt mede¬ 
werksters en adviseuzes, 
eigen tijdsindeling. Bel vrij¬ 
blijvend 045-229892. 

Gevr. Meew. UITVOERDER 
NL, ploeg betontimmerlie- 
den Duitsland,, metselaars 
Dtsl. Met N.L. voorzieningen 
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen, 
04450-4565 Dhr. v. Tilburg. 


DAMES gevraagd, 25-45 
jaar, die het afgelopen half 
jaar een meubelaankoop 
gedaan hebben en die willen 
meedoen aan een markton¬ 
derzoek in Sittard. U krijgt 
hiervoor een vergoeding. Ini. 
020-6654447. 

Om ons TEAM te versterken 
hebben wij op korte termijn 
een dames en herenkapper 
m/v nodig. Tel. 045-320536 

Gevraagd STUDIEBEGE¬ 
LEIDER voor 3e klas Athe¬ 
neum scholier, voor 1 a 2 
keer per week. Tel. 045- 
215969 of 210942. 

Gevr. part-time erv. COU¬ 
PEUSE voor veranderingen 
en tev. winkel, 04493-5475 

Gevr. mannelijke FRITURE¬ 
HULP vóór enkele avonden 
per week, ervaring vereist. 
Tel. 045-417190. 

Gevraagd KEUKEN-MEDE- 
WERKSTER. Tel. 04406- 
14872. 

Priveclub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intern 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. 

Wegens dubb. zaken ge¬ 
zocht v. direkt: BEDRIJFS¬ 
LEIDSTER v. dub/bar en 
escort-service, erv. vereist, 
v. enk. avonden p.wk., zeer 
accept, vergoeding. 045- 
317032/327268 v.a. 14.00 u. 

Full-time VERKOOPSTER 
gevr. in spec. Herenmode¬ 
zaak, leeft. 20-30 jr. Aanm. 
t. 9-17 uur. J. Kersten, Sa- 
roleastr. 4, Heerlen. 

Gevr. STAGIAIRE voor kap¬ 
salon, voor vrijdag en zater¬ 
dag. Leeft, plm 19 jr. Coiffu¬ 
re Jo Smeets, Hoensbroek. 
045-212445. 

Ben JIJ tussen 20-30 jr. oud 
en wil je op 3 doordeweekse 
dgn. in een friture meewer¬ 
ken? Dan zkn wij jou. Bel 
snel na 15 uur 045-319316. 

Gevr. KEUKENHULP en 
werkstudenten m/v. Werktij¬ 
den in overleg. Parkrest. 
Tüddem, 09-4924561550 

Gevr. zaterdag- cq VAKAN- 
TIEHULP. Brezan Automa¬ 
terialen. Tel. 046-513952 

Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 

CAFÉ-GRILL te Maaseik 
zoekt een paar om zelfstan¬ 
dig de zaak te runnen. Tel. 
046-528245. 

CHAUFFEURS fulltime M/V 
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll. 
na 18 uur. Keekstr. 46, Hit 

Gevr. enthousiaste BLOE- 
MISTE voor plm. 25 uur per 
week. Tel. 045-219905 na 
18 uur 

Gevr. PART-TIMERS voor 
de zaterdag in AGF-bran- 
che. Tel. soll. tussen 17.00- 
18.00 uur: 045-217420. 

Gevr. WINKELMEISJE voor 
de zaterdag voor een groen¬ 
tezaak. Tel. soll. tussen 
16.00-17.00 u.:045-217420 

Gevr. BALIEMEDEWERK¬ 
STER do. t/m zo. van 16.00- 
22.00 uur. (geen zwartwerk) 
PortoBello, tel. 045-227020. 

Brood- en banketspecialitei- 
ten Franssen Simpelveld 
bakt het grootste assorti¬ 
ment broodsoorten en wil dit 
nu verder uitbreiden en 
zoekt voor direct een all¬ 
round BAKKER met erv. in 
broodbakkerij om ons team 
aan te vullen. Interesse, bel 
voor een afspraak: 045- 
441470. 

Keurslagerij Pierre en Jos 
van MELICK, onlangs nog 
zeer succesvol op de Sla- 
vakto in Utrecht, kan direct 
een enkel enthousiaste full¬ 
time medewerker plaatsen 
die van wanten weet en 
graag in een team functio¬ 
neert. Bent u geïnteresseerd 
neem dan contact met ons 
op of bel voor een afspraak. 
Slagerij van Melick, Hoofd¬ 
str. 78, Hoensbroek. Tel. 
045-229322. 

Personeel aanbod 

Metselbedrijf kan nog MET¬ 
SELWERK aannemen. Tel. 
045-422524/325622/257880 

CHAUFFEUR met grote be¬ 
stelbus, voor alle vervoer 
o.a. verhuizing, 04455-2596 

Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Onroerend goed te heter aangeboden 


Woonruimte te huur 
Maastricht, Wijckerbrugstraat 35 

Geheel gerestaureerd huisje op achterterrein, voorzien van 
centrale verwarming. Indeling oa. douche annex toilet, 
woonkamer met entresol en kitchenette. Huurprijs ƒ870,- 
per maand incl. voorschot bijkomende kosten. 

Inlichtingen en bezichtigingen 
BV Makelaardij Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. 

Tel. kantoor 045-417085. 


STUDENTENWOONRUIMTE 
Heerlen, Weltertuynstraat 67 

Studentenappartementen met woorVslaapkamer, kitche¬ 
nette, douche en toilet. Huurprijs ƒ 450,- ind. voorschot 
stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk. 
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur. 

Vaals, Koperstraat 6 

Zolderkamer met medegebruik van douches, toiletten en 
keuken. Voorzien van centrale verwarming. Huurprijs 
ƒ 420,- incl. voorschot bijkomende kosten per maand. 

Maastricht-Borgharen 
Julianastraat 1/ Schoolstraat 22 

studentenkamers met medegebruik van keuken, douche 
en toilet. Voorzien van c.v. Huurprijzen vanaf ƒ 375,- incl. 
voorschot bijkomende kosten borgstelling ouders verplicht! 
Inlichtingen en bezichtingen 
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH, Heerlen. 

Tel. kantoor: 045-417085 


Onr. goed te koop aangebJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 200.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Neeroeteren (B) 

Fraai aan bosrand gelegen, 
vrijstaande boerderij met 
stallen en meer dan 2 ha 
weiland. Vaste prijs 
ƒ 215.000,-k.k. Aankoop 
van nog plm 3 ha mogelijk. 
Zeer geschikt voor paarden. 

Van Der Venne 

VASTGOED GELEEN 
Kantoor: Rijksw. Zd. 129. 
Tel. 046-757551. Altijd 
telefonisch bereikbaar. 


Spoed! 

Wegens de grote vraag en 
onze snelle verkoop vragen 
wij ter bemiddeling 
woningen en landhuizen in 
de Öostelijke Mijnstreek. 
Maak vrijblijvend een 
afspraak. 


V? * 

CH 

iquinci 

NVM 

MAKClAAR^ 


Ruys de Beerenbrouckln. 28 
Heerlen. Tel. 045-715566. 


15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Bel. 045- 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetsels 045-440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Service. 


Te koop gevr. klein PER¬ 
CEEL bouwgrond of sloop¬ 
woning. 045-728671._ 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te k. gevr. Op¬ 
knappen geen bezwaar. Tel. 
045-228487. 


Part. vraagt te koop HUIS of 
bouwgrond in Kerkrade, pr. 
tot ƒ 200.000,-. 045-413503 


NIEUWENHAGEN, Hoog¬ 
straat 163, vooroorlogs 
woonh. met veel ruimte. 
ƒ157.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671. 


HEERLEN, Reestr. 15, een¬ 
gezinswoning, 3 slpks., bad¬ 
kamer met ligbad, in kinder¬ 
vriendelijke buurt, 

ƒ107.000,- k.k. Wijman & 
Partners, 045-728671. 


BOUWKAVEL a/d Hees¬ 
bergstraat te Heerlen, opp. 
822m2. Voor info: V.O.C. 
045-740900. Grouwels/ 
Daelmans. Tel. 043-254565 


BOUWKAVELS in B.P. 
Vrusschemig gelegen a/d 
Zandweg te Heerlen, opp. 
v.a. 746m2. Prijzen va. 
ƒ108.000,- v.o.n. Inl. 045- 
740900. Grouwels/Dael- 
mans. Tel. 043-254565. 


Te huur gevraagd 


Te huur gevraagd leuke 
WONING of appartement 
voor 2 a 3 jaar, wel of niet 
gemeubileerd, voor echt¬ 
paar zonder kinderen. Tel. 
voor 13 uur of na 17 uur 
073-220522 


’n VRIJSTAAND huis, boer¬ 
derijtje of groot appartement 
te huur gevraagd in Zuid- 
Umburg, huurindicatie plm. 
ƒ 1 .000,-/f 2.000,- p.mnd. 
Reacties Postbus 274, 6100 
AG, Echt. 


Te h. gevr. Jong stel, vaste 
baan, zoekt woning met tuin, 
plm. ƒ700,-. Regio HEER¬ 
LEN tot Susteren. Reactie 
aan 046-522753 


Bouwen/Verbouwen 


Aangeboden plm. 30.000 m3 grond gratis af te halen van 
het Industrieterrein Bosscherveld in Maastricht. 
Schoongrond verklaring aanwezig. 

Inlichtingen: 

Zeidervelds 

Aannemingsbedrijven Haatten. 

Tel. 04189-2454 vragen naar T. Briaire._ 


Fa. ALTENA. Voor al uw 
dakwerken, gevelwerken en 
opruimdiensten. (Gratis 
prijsopgave). Tel. 035- 
244893 b.g.g. 035-836183. 
Semafoon 06-58454251. 

bouwmat/machlnes 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. _ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Te k. AFRASTERINGSBUI- 
ZEN nieuw, rond, roestvrij. 
Zeer voordelig! 043-252677 


Te k. KOKERPROFIELEN 
nieuwe vierkante buizen. 
Zeer voordelig! 043-252677 


Te k. grote partij gebruikte 
GRINDTEGELS, balken, 
kepers, panlatten en hard¬ 
houten vloerplanken. Han- 
delsondem. Wolter, De 
Koumen 51, Hoensbroek. 
Tel. 045-229999. 


Kamers 


KAMER te huur bij centrum 
Kerkrade. Tel. 045-461870. 


KAMER te huur liefst wer¬ 
kend pers. Schaesbergerstr. 
90 Terwinselen 045-422837 


Reparaties 


TV/video defect 

vandaag gebracht, 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


REPAFIATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819. gespec. Miele. 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 191 Ubach o Worms 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


Hobby/D.h.z. 


Te k. grote KETTINGZAAG 
Stihl, w.blad plm. 60 cm, i.z. 
g.st. ƒ450,-. Dorpsstr. 19, 
Bingelrade. 


Ter overname aangeboden 

Groente- en fruitspeciaalzaak 

in Landgraaf 

Bel of schrijf naar: Greenshop Franchising BV, 
Postbus 524, 6040 AM Roermond. 
_Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263._ 


Goedlopende CAFE- 

GRILLROOM met terras te 
Maaseik zoekt serieuze 
pachter. Tel. 046-528245. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Lantfiratiw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


POOTAARDAPPELEN te 
koop, bintje A 28-35 en 45- 
50. Gebrs. Snijders, Brom- 
melen 1, Wijnandsrade. Tel. 
045-241659. 


Autoverhuur 


Avis Autoverhuur 

* Dagprijzen incl. alle km 
* Supervoordelige weekendtarieven 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559 
Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377 


JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dentgenbach) 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Auto’s 


Auto Geusselt Maastricht 

biedt aan : 

Caddilac Eldorado Cabriolet '75; Ford Mustang 6-cyl. '64; 
Lancia Coupé 1.3 S '74; Triumph TR6 '72; Porsche 924 '85 
Porsche 928 S '81; Alfa Romeo 75 V6 '88 ƒ 22.000,-; Audi 
100 5-cyl. sch.dak '84 ƒ 4.950,-; BMW 316 automaat '86 
ƒ15.900,-; BMW 316 rood 2-drs. '85 ƒ13.900,-; Citroen 
CX serie II veel extras m. '87 ƒ 15.900,-; Citroen Visa GTi 
1.6 ’88 ƒ 11.500,-; Citroen AX Sport '88 ƒ 13.500,-; Citroen 
BX Diesel 1.9 '86 ƒ 9.500,-; Ford Escort 1.4 3-drs. rood '87 
ƒ12.500,-; Mitsubishi Pajero Jeep Diesel Turbo '88 
ƒ28.000,-; Mercedes 200 D grijs '84 ƒ 12.500,-; Mercedes 
300 D '88 ƒ 47.500,-; Mazda 323 4-drs. automaat '83 
ƒ4.900,-; Mazda 323 4-drs. 5-versn. '82 ƒ 3.950,-; Lada 
Samara 1.3 katal. '90 ƒ12.500,-; Peugeot 405 Ml 16 '88 
ƒ27.500,-; Volvo 740 GL veel opties '87 ƒ 16.900,-; Saab 
Turbo liefhebbersauto '81 ƒ 3.500,-; Oprei Kadett 1.6 5- 
versn. 4-drs. Sedan '87 ƒ 13.500,-; Opel Vectra 1.6 i metal. 
'90 ƒ 22.900,-; VW Golf zilver 1.3 '86 ƒ 13.500,-; VW GTi 
1.8 veel opties '87 ƒ 17.900,-; Toyota Corolla GTi 16V '86 
ƒ 12.900,-; Toyota Corolla 12V rood '87 ƒ 11.900,-; Suzuki 
Alto 3-drs. wit '82 ƒ 2.900,-; Renault 25 Turbo Diesel per¬ 
fecte staat m. '87 ƒ 13.900,-. 

Stationcars 

Chevrolet Lumini 7-persoons alle optie’s '91 ƒ 5.500,-; 
Peugeot bus J5 '85 zeer mooi ƒ 7.500,-; Mercedes 300 D 
Turbo Station '88 ƒ 49.500,-; Citroen BX 1600 Station wit 
'87 ƒ16.900,-; Ford Escort Station Diesel 5-drs. '86 
ƒ10.900,-; Ford Siërra Station Diesel '88 ƒ16.900,-; Ford 
Siërra Station 1.8 '87 ƒ 15.900,-; Ford Siërra 2.0 GL m. '86 
ƒ 14.900,-; Citroën CX serie II Station GTi zilver m. '87 

ƒ 16.900,-. 

Auto Geusselt Maastricht, bij autobaan kruising. 

Inruil, garantie, ANWB-keuring, financiering. 

Tel. 043-621861; fax 043-634078. Open tot 19.00 uur. 


Stationcars 

Volvo 740 GL Ie eig. 78.000 km dec. 1987 

Volvo 245 GLD met extra bank airco. 1982 

Volvo 240 GLE 106.000 km. gasonderbouw. 1989 

Peugeot 405 GLi 1.6 beigemet., 70.000 km . 1990 

Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km . 1989 

Omega 1.8 beigemet., 84.000 km. 1989 

Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000 km. 1987 

Opel kadett 2.0i Club 25.000 km. 1989 

Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000 km. 1989 

Mazda 323 5-drs„ wit, 64.000 km. 1987 

Ford Escort 5-drs. diesel 156.000 km. 1986 

Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st. 1987 

Garantie, inruil en finaniering mogelijk 

Autobedrijf Ad van Neer 

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool). 

Tel. 045-416023. 


Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihaitsu Feroza black-top 16.000 km . 1991 

Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit. 1990 

Daihatsu Rocky Wagon HR. 1990 

Mitsubishi Pajero turbo diesel. 1984 

Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging. 1986 

Toyota landcruiser turbo diesel. 1988 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi.-. 1988 

Nissan Prairie 1.5 GL. 1983 

Mitsubishi Galant 23 TD . 1983 

Nissan Sunny combi 1.7D. 1985 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

Daihatsu Cuore TX 3-drs. 1986 

Opel Kadett 13 SGTkl. rood . 1987 

Suzuki Alto GL sportieve uitvoering .. 1989 

Opel Vectra 1.6i stuurb. acc. 16.000km. 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

VW Golf Manhattan 1.6 rood. 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm. 1989 

BMW 320i 90.000 km. M-uitv. 1986 

BMW 316 black line 101.000 tan. 1987 

Mitsubishi Colt 1200 GL sportuitv. 1988 

Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000 km. 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club. 1990 

VW Golf Sport kl. rood spec. uitv. 1987 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Opel Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 

Opel Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver. 1987 

Daihatsu Charade TS Special. 1984 

Daihatsu Charade diesel . 1985 

Mitsubishi Cordia 1 6SR. 1983 

Toyota Cressida turbo diesel. 1985 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2.2i... 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 


Ford Capri 

2.0, 6 cylinder, bwj. '79, 
uitstekende staat. 
Autobedrijf Ad van Neer, 
Zandweg 160, Heerlen. 
Tel. 045-416023. 


Autobedrijf 

Loek 

Schaepkens 

biedt te koop aan 

100 occasions 

Ford Siërra combi CLXi '90 
ƒ 27.500,- 

Peugeot 205 GTi 
'88 ƒ 16.900,- 
Toyota Starlet '86 1.2 
ƒ 8.500,- 

Ford Escort 1.3 Bravo '84 
ƒ 6.950,- 

Opel Kadett combi nw. 
motor '86 ƒ 8.950,- 
3x Ford Fiësta v.a. ƒ 1.950,- 
VW Polo '81 ƒ 2.450,- 
Audi 80 groenmet. '80 
ƒ 1.650,- 

Automaten 

Daihatsu Charade '83 
ƒ 3.750,- 

Volvo 343 wit '83 ƒ 4.900,- 
Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 
Klimmenderstraat 110, 
Klimmen. Tel. 04405-2896. 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto’s in voorraad van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. AHes 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 

Te k. Opel CORSA 1,2 S TR 
luxe, bwj. '84, 65.000 km, 
ƒ 6.450,-. Tel. 045-231286 
na 17.00 uur. _ 

Te k. NISSAN BLue Bird 
diesel station, 7-'85, APK 3- 
'93, metal.groen, i.z.g.st„ 
mobiel v./h. Aral Nuth 045- 
242775 b.g.g. 242474, 

Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ 500,-. Tel. 045-423199. 

OK CARS biedt aan auto’s 
aan marktprijzen. Verl. Lin¬ 
delaan 23, Oirsbeek. tel. 
04492-5782. 


KADETT 12 S Hatchback 
bwj. '84 j. uitv. div. acces. 
APK ƒ 4.950,-. 045-424128. ZPrcrfïcüa^l 


Te k. Ford BUS bwj. '81, 
grijs kent., APK, i.z.g.st., 
ƒ 2.500,-. Tel. 046-520254. 

ALFA 75 1.8 Kat., 5-'88 
42.000 km, groenmet., APK 
div. acc. Tel. 045-459596. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


ALFA Spider '79, i.z.g.st., 
nwe. zomer- en winterkap, 
ƒ 25.000,-. 046-527506. 


Alfa ROMEO Sprint 1.5 Ve- 
loce, '82, APK, in prima 
staat, 4 Wolfrace velgen met 
nwe. brede banden, 
ƒ 4.950,-. Tel. 045-751880. 


AUDI 80, bwj. aug. '87, kl. 
blauw, nw. model, sportvlgn. 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317516. 


Te k. wegens vertrek naar 
buitenland: BMW 518i, bwj. 
'90, 67.000 km, beide auto's 
schadevrij. Inl. 045-715806 
(tussen 09.00-13.00 uur). 


KOOPJE!! BMW 318i, bwj. 
'82, i.z.g.st., APK, sportvel- 
gen, enz., tel. 045-420048 


Te k. BMW 316 bwj. '87, kl. 
blauwmet, div. access. o.a. 
schuifd. sportvlgn. km.st. 
57.000, pr. n.o.tk. Tel. 
04746-2856. 


Te koop CITROEN CX GTi 
bwj. '79, 1 jr. APK, ƒ 1.000,-. 
Tel. 04459-2852. 


CITROEN 2CV Special, '83, 
kl. blauw, APK '93, ƒ 3.200,- 
TeL 045-425625. 


Te k. CITROEN Visa Super 
E, bwj. '82, APK 15-4-93, i. 
g.st., t.e.a.b., Irmstraat 57, 
Simpelveld._* 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978 


Te k. ESCORT 1.6 L Bravo, 
'83, 5-drs., i.g.st., APK 3-'93 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-444922. 

Zuinige RENAULT 5 TL, bwj 
'85, nieuw model, 79.000 km 
ƒ 5.750,-. Tel. 045-453572. 

Te k. BMW 318i Baur cab¬ 
riolet, Ie eig., bwj. '87, km.st 
72.000, zilvermetal., radio/ 
cass., groen get. glas, ver¬ 
laagd, sportv., alleen zo¬ 
mers gebruikt, geen inruil. 
Tel. 045-417742. 

Ford Escort AUTOMAAT 1.6 
L, bwj. '83, APK, ƒ 7.250,-. 
Autobedr. Hellenbrand tel. 
045-270007. 

Toyota Carina II EXIV, bwj. 
'90, alle opties, 27.000 km, 
ƒ 24.750,-. Autobery. Hel¬ 
lenbrand. tel. 045-270007. 

Te koop Opel REKORD 19 
N, bwj. '77, bruin, APK 12- 
'92, vr.pr. ƒ450,-. Tel. 045- 
229685. 

Te koop Opel REKORD 2.0 
E, bwj. '83, i.z.g.st., APK. 
Tel. 045-426461. 

Te k. Opel Kadett station 
1.6i autom., '88; VW Golf 
GTi zwart, '79; Nissan Patrol 
3.3 TD, verl. versie, '86; 
Mercedes 190E; VW LT 35, 
bwj.'80. SCHAEKS Auto- 
Service, Langheckweg 18, 
Kerkrade. Tel. 045-451375 

Van part. GOLF diesel wit, 
mrt. '89, schadevrij, km.st. 
90.000, vr.pr. ƒ 17.000,-. 
045-212247/274137. 

Te k. Ford ESCORT bwj. '79 
met beetje werk, ƒ 1.000,-. 
tev. te k. 4 sportvelgen voor 
Honda Civic ƒ 250,-. Tel. 
045-217938. 

Te k. ALFA 33 1.3, bwj. '86, 
vr.pr. ƒ6.500,-. Tel. 045- 
728930. 

BMW 316i, '88, i.z.g.st., met 
LPG. Vr.pr. ƒ21.000,-. inr. 
evt. mog. 04409-2619. 

Opel ASCONA, bwj. '81, vr. 
pr. ƒ2.000,-. Tel. 04405- 
1767. 

Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto! 045-411572. 

Wij GEVEN het meeste voor 
uw auto, u belt, wij kopen!! 
045-427671 ook s'avonds. 


"NESUD” Intercars inkoop 
auto's, de hoogste prijs, bwj. 
'82 t/m '87. Contant geld! Tel 
046-518401. _ 

Honda Civic CRX coup>é 
1500i, 12 V '85, rood, 

77.000 km, Ie eig. in nw.st. 

ƒ 14.900,-; Opel Kadett 

1800 GSi '84, i.z.g.st. 

ƒ13.900,-; Ford Escort 

XR3i Cabriolet '87, zwart, 
alle extra's ƒ 27.500,-; Hon¬ 
da Prelude 1800 EX '83, 15” 
velgen enz. i.z.g.st. 
ƒ 10.750,-; VW Golf 1800 
GTi '84 15" ATS velgen enz. 
ƒ 13.750,-; Peugeot 205 GT 
i '87, 1900 CC, alle extra's 
ƒ 19.500,-; Ford Escort 

1600 XR3 '81, i.z.g.st. 

ƒ 5.900,-; Opel Kadett 1300 
S GT '86, metalliclak enz. 
ƒ 11.900,-; Mazda 323 1300 
DX '84, i.z.g.st. ƒ 6.500,-; 
Peugeot 205 GTi '86 1600cc 
antraciet Lz.g.st. ƒ 13.750,-; 
Fiat Panda 34 '84 SO.OOOkm 
i.z.g.st. ƒ 4.250,-; Nissan 
Micra 1000 DX '83 i.z.g.st. 
ƒ4.900,-; VW Caddy Hard¬ 
top diesel '86, ƒ 6.500,- incl. 
BTW; Motor Kawasaki KR1 
250 CC, febr. 92, 600 km, 
nieuw ƒ 13.000,- nu 
ƒ 10.900,-. Inruil-financie- 
ring-garantie mogelijk. Mare 
DASSEN Auto’s, Nijver- 
heidswg 13, Heer-Maast- 
richt. Tel. 043-614164/ 
634302. 


Te k. JAGUAR XJ-S 
bwj. 1990, alarminstai- 
beigemetallic, directl frt)l 
als nieuw, pr. ƒ 80 -lÏ 
excl. BTW. Tijdens kfïB 
uren tel. 045-428428 ^ 

Hendriks. __ 

Te k. Suzuki SAMURA'J 


Luxe, bwj. — ■ 
lichtbl.met; 


'89, 


brio de 

katal., kl. -- . 

kent., km.st. 17.000 P* u5 -fJ| 
cess. Vr.pr. ƒ 18.500 ,:• j| 
045-253155. Kasteed 
Brunssum. _- ^ 

LANDROVER type l0 % 
metaltop, bwj. '67, i- nw ' 
orig. Ford V6 omb. 

LPG, grijs kent., zom»', 
winterkap, ƒ 8.750,-• 
bedrijf Loek SchaeP-gTj 
Klimmen. Tel. 04405-2 8^ 

Te koop MAZDA 626 L> 
1.6, LPG, bwj. '84, AP*L 
'93, kl. lichtgroenmet., l -’-« 
pr.n.o.t.k. Tel. 04498-5 


MAZDA 626 GLX 2.0 1 J 
gas/benz. ƒ 4.850,-• 
046-513976. 


Te koop MAZDA 323 
spec. uitvoering, bwj- 
'91 i.z.g.st. Pr.n.o.t.k- 
046-525739. 


Te k MERCEDES 190 
zeer mooi, met alle 
bwj. '84. 046-529076, 


Te koop MERCEDES 
1987, kl. wit, div. e*" ' 

046-337887. _ 

6# 


Te k. MERCEDES 
Eco-Van gesloten, a||r 
tra's, nw. mod. 37.000 
Tel. 045-319898/318408; 


MG.B sport, m. ’80,ori9 
st. (niet gerest.) v - 1 
ƒ 20.000,-. 043-432103-. 


Fiat UNO 60S, 5 versnelt., 
bwj. aug. '86, mooi en goed. 
ƒ5.350,-. Tel. 045-751387. 


Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL, 
Ie eig., zwart, bwj. maart '89 
km 85.000, vr.pr. ƒ 18.500,-. 
Middelburgstr. 17, Heerlen. 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
electr. ramen en get. glas, 
Pullman bekl., APK 21-4- 
'93, bwj. '82, ƒ 4.250,-, in 
nw.st. Tel. 045-323178. 


Te k. Ford FIESTA bwj. '81, 
pr. ƒ2.500,-. 04493-5137. 

Ford ESCORT 1800 CL 
Diesel, bwj. april '89, APK 
'93, kl. grijsmet., 5-drs., 5- 
gang, km.st. 70.000, radio- 
cass., pr. ƒ 13.750,-, inr. 
mog. Tel. 046-750506. 


Te k. Ford ESCORT 1.3 L. 
autom., bwj. '80, oud model, 
APK 9-’92, pr. ƒ900,-. Tel. 
045-443584 na 17.00 uur. 


Ford ESCORT XR3, '81, 
APK, veel extra’s, elec. rui- 
ten, ƒ 3.950,-. 04451-1509. 


Te k. Ford SIËRRA 1.6 L, 
bwj. '84, vr.pr. ƒ 6.250,-. Te 
bevr. 045-728264. 


Te k. Ford SIËRRA 2.0 La¬ 
ser en sunroof, bwj. '85. Bel 
na 18.00 uur 045-424569. . 


ESCORT 1.3 GL, bwj. '84, 
ƒ4.950,-, zeldz. mooi, elke 
keur, mog. 045-424128 


Ford FIESTA 1.6 XR2, bwj. 
'85, wit, diverse extra’s, i.z. 
g.st. 04404-1384. 


MITSUBISHI Colt 1-2.3 
'84, nw.mod., i.z.g.st., 
4-’93 ƒ 4.700,- 045-221*% 

Te koop weg. omstap 
den Nissan SUNNY 1 4 -m 
bwj. 8-'91, kl. rood- 
04492-2532. Opel KADETT 12S 
uitv. ƒ 1.750,- zeldz. 
Julianastr.36 Brunssurn^Y] 


OPEL Kadett '79 
Rekord 2.0 '79 ƒ' 
Mazda 626 '80 ƒ 1 
alles APK. 04499-339 8^ 


250 /’ 

l:k 


Opel KADETT 1200 typ^i 
APK '93, ƒ 1:750,-- J 

rt 


045-726112. 


Opel KADETT City 
ƒ 975,-. Kaardebol ^ 
Kerkrade. Tel. 045-4 24/^, 

Opel KADETT HB 1.2 5 ™ 
bwj. '80, 
ƒ1.750,-. Tel 


KADETT HB 1 

ZO 


Mooie Opel REKORD 
'85, LPG, ƒ 6.950,-JJI 
hardstr. 12, Munsterg ggS^, 

Te koop Opel KADERT 
ravan 1.3, bwj. 
ƒ 1.000,-. Tel. 045 


Opel KADETT HB 
zilvermet. bwj. '83, 
Tel. 04450-2826. Te k. Opel KADETT 
zeer mooi, '80, APK 
ƒ1.950,-. Tel. 045-2189^ 


Opel CORSA, model 


S, 3-drs, '85, alu 
band., sunroof, 
ƒ 6.500,-. Tel. 045 
Te k. Opel KADETT 1-8 
bwj. m. '86, trimline stnH 
15 inch velgen, alarm- 
045-311742. 


Te koop met diefstal/. fl|1 
PEUGEOT 205 XS g y fl 
5-bak, GTi-uitgev., 
derd. aanw., vr.pr. ƒ fjLA 
Remigiusstr. 18, kl,rT1 
na 12.00 uur. ^-^i 


Te k. Renault ALPINE 
bwj. '83, i.g.st. met tax.% 
kl. alpineblauw, pr. 

Tel. 045-253155. Kas 
str. 44 Brunssum. — -TS-1 

Te k. RENAULT 5 Tfl.JJf 
'88 rood, zeer mooi 5 v 1 
tel. 045-352638 na l8Ji. 


SAAB 90, bwj. '85 
st. 171.000, ƒ8.950,- 
st. 045-420770 na 


Suzuki SWIFT FA. 
bwj. nov. '84, kl. g n P 
nwe. banden, 3 -drs 
gang, km.st. 80 . 000 , 
nov. '92, i z.g-Sl . , 
ƒ 4.650,-. Tel. 046-52 73^ 


Te k. Toyota TERCE^ 
sport, sportvelg. AP* 9 . 
ƒ 800,-. Tel. 04404-1 ^g>^ 

Toyota TERCEL 1 3 p* V 
model, bwj. '83, 5-dm^ ju 
vermet., APK 3-1 
nw.st., ƒ 3.950,-. Tel- 
323178. — 

Wat VERKOPEN? Ad ! 
teer via: 045-719965^ 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 

Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 9 
Woensdagavond 

hoorspelavond 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Vanaf' 1 oktober 
J'toet de woensdagavond op de 
klassieke muziekzender Radio 4 
Wekelijks een vaste hoorspel- 
a vond worden. 

Dit voorstel, dat deel uitmaakt 
de plannen tot algehele sty¬ 
ling van de vijf Hilversumse 
r adio-zenders, wordt binnenkort 
door het Nos-bestuur besproken. 

De omroepen, die nog altijd 
doorspelen uitzenden (Tros, 
KRO, NCRV, Nos en enkele klei¬ 
de zendgemachtigden) zouden 
Volgens het plan de woensdag- 
Wond-zendtijd in onderling 
Overleg moeten verdelen. 

De hoorspelmedewerkers van de 
Omroepen hebben al enthousiast 
Sereageerd: „Al jaren kunnen 
doorspelliefhebbers in de pro- 
gfamma-schema’s met meer of 
Nauwelijks terugvinden wanneer 
iets kunnen beluisteren. In 
Programma-schema's wordt eön 
doorspel menigmaal slechts aan- 
Sekondigd met slechts de letters 
drsp’ achter de titel. Een vaste 
doorspelavond maakt een einde 
oan veel gezoek,” zeggen ze. Broekszprijs 


voor 


Paul de Leeuw 


Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM - Cabaretier Paul 
de Leeuw heeft deze week uit 
handen van Vara-voorzitter Mar¬ 
cel van Dam de J.B. Broeksz¬ 
prijs 1990-1991 ontvangen. De 
naar de oud-voorzitter van de 
Vara genoemde prijzen worden 
ieder jaar toegekend aan pro¬ 
gramma’s die bijdragen aan de 
humanisering van de samenle¬ 
ving en de culturele vorming van 
achtergestelde groepen. De 
Leeuw kreeg de onderscheiding 
voor de aflevering van De 
Schreeuw van De Leeuw met 
zijn mongololde nichtje Mar¬ 
grietje. In de categorie radiopro¬ 
gramma’s ging de onderschei¬ 
ding naar Wiepke Nauta voor 
haar programma Een stem uit 
duizenden dat door Omroep Gel¬ 
derland werd uitgezonden. 

# Bloemen en een oorkonde 
voor Paul de Leeuw. Links 
Vara-voorzitter Marcel van 
Dam, die de uitreiking 
deed. Foto: GPD Jaarlijkse traditie ’Gala of the Year' doorbroken 

Anita wel en Lee niet in Ahoy 


I 

1 

DOOR LOUIS DUMOULIN 

ROTTERDAM - Anita 
Meyer geeft in december 
twee gala-concerten in 
Ahoy’. Haar rentree in 
het Rotterdamse sportpa¬ 
leis in deze periode is 
voor Lee Towers reden 
om dit jaar af te zien van 
zijn gelijksoortige plan¬ 
nen. Twee van dergelijke 
prestigieuze evenemen¬ 
ten kort na elkaar zou 
wellicht te veel van het 
goede zijn geweest, me¬ 
nen beide artiesten na 
rijp beraad. 

„Twee jaar geleden hebben 
Anita en Leen samen Ahoy’ 
gedaan,” aldus Ton de Leeu- 
we, Meyers man(ager). „Daar¬ 
na is Towers er vorig jaar 
teruggekeerd en hebben wij 
besloten om even niets te 
doen. Dit keer zijn de rollen 
dus omgedraaid, heeft Leen 
dus ruim baan willen maken 
voor haar.” 

Gevoel 

Lee Towers heeft lang geaar¬ 
zeld met het doorhakken van 
de knoop, ook omdat hij 
sinds 1984 in Ahoy’ met zijn 
'Gala’s Of The Year’ een tradi¬ 
tie heeft opgebouwd. „Maar 
bij het op een rijtje zetten van 
alle plussen en minnen kreeg 
ik toch het gevoel dat het be¬ 
ter was om eens een jaartje 
over t^slaan, wat ik overigens 
in 1988 ook al heb gedaan,” 
bekent de Scheveningse zan- # Anita Meyer zal in het sportpaleis gebruik maken van het muzikale spektakelpakket 
van het 'World Press Gala’ 

Foto: CAREL VAN HEES 


ger. „Een zwaar wegende fac¬ 
tor is bijvoorbeeld geweest 
dat ik voor 1993 al een spon- 
soraanbieding op zak heb die 


te interessant is om te laten 
lopen. Het is daarom verstan¬ 
diger even de krachten te spa¬ 
ren in plaats van dat ik én de 


komende maanden én begin 
volgend jaar weer al mijn tijd 
moet besteden aan allerlei 
voorbereidingen.” 


In feite heeft Anita Meyer, die 
’solo’ in 1987 en 1988 in Ahoy’ 
furore maakte, nu de dagen 
geprikt waarop Lee Towers al 
enige tijd een optie had: vrij¬ 
dag 11 en zaterdag 12 decem¬ 
ber. De kans dat er nog een 
derde avond bijkomt mag ze¬ 
ker niet worden uitgesloten, 
want in den lande is er veel 
vraag naar ’Anita in Ahoy,” 
heeft Ton de Leeuwe intussen 
gesignaleerd. „En dat heeft 
toch te maken met het feit dat 
ze zich het afgelopen jaar be¬ 
wust veel minder heeft gema¬ 
nifesteerd. De mensen zijn 
gewoon weer hongerig”. 


Nieuwe album 

In het sportpaleis zal Anita 
Meyer voor een deel gebruik 
maken van het muzikale 
spektakelpakket van het eer¬ 
der te houden 'World Press 
Gala’ in de Beurs van Berla- 
ge. „Altijd een enorm kostba¬ 
re produktie voor een heel 
select gezelschap, waarvan 
we nu een aantal ingrediënten 
kunnen overnemen en aan 
een breder publiek kunnen 
presenteren,” verklapt De 
Leeuwe. „Daarnaast zal er 
veel aandacht zijn voor Ani- 
ta’s nieuwe album dat na de 
zomer moet uitkoYnen”. 

Op haar affiche zullen de na¬ 
men prijken van het Metropo- 
le Orkest (o.l.v. Harry van 
Hoof), het Holland Showbal- 
let en van special guest Ge- 
rard Joling. Kaarten zijn 
reeds te reserveren bij het Na¬ 
tionaal Bespreekbureau in 
Laren (02153-12344). 


Artsen schrijven gewonde Bennie Jolink rust voor 

Normaal wil rentree 
met koninginnedag 


Van onze verslaggever 

DOETINCHEM — De bij een nachtelijk auto-ongeval ge¬ 
jond geraakte Bennie Jolink (46) heeft nog altijd geen 
Uitsluitsel over zijn herstel en mogelijke rentree in de pop¬ 
muziek. De zanger van de Achterhoekse groep Normaal 
ueeft te horen gekregen, dat het voor zestig procent zeker 
) s dat het met z’n verbrijzelde linker elleboog weer in orde 

Komt. 


nl * ^ rou ^ za g er aanvankelijk 
de R • st uit,” zegt chirurg A.F. 
2 : Ruiter van het Doetinchemse 
k £ en Duis Slingeland, waar Jo- 
o Wer d opgenomen, „van het 
broL nt ^t waren vijf stukjes afge- 
blpu Gn ' ^ ok zaten er splinters en 
t„ -, en tot op het bot stukjes glas 

c zitten.” 

afy 1 .henhuis Slingeland is de 
ëei°p en dagen bedolven onder 
'oemstukken, fruitbakken, tele- 
De 11 ^ 611 en Donderden kaarten. 
1 G aclr essering was in vele geval- 
li n . Ulter st simpel: „Bennie Jo- 
OmH. 21e kenhuis, Achterhoek.” 

de Normaal-zanger in zijn 
kenH° rtestreek . een uiterst be- 
alle 6 versc Dijmng is, kwamen 
e v „„ , sympathie-betuigingen 

ünr el op de p,ek van be - 

k]tU ae * me °P dit moment héél 
on H ’ Ze Dd de besnorde patiënt 
H ae eenpersoonskamer D 203. 


„De verwondingen doen me nog 
behoorlijk pijn en als ik al grap¬ 
pen maak, dan doe ik dat als de 
bekende boer met kiespijn. Ik 
hoop echt dat het weer goed 
komt, want gitaarspelen is vrese¬ 
lijk belangrijk voor mij, al zal het 
daar dit jaar wel niet meer van 
komen.” 

Vervanging 

In de hoop dat Normaal mét Jo¬ 
link als zanger over enkele we¬ 
ken weer op de planken staat, is 
- tijdelijk - gitarist gestrikt. Het is 
de 23-jarige Robert Colenbran- 
der uit het Gelderse Halle, af¬ 
komstig uit de amateurband 
Why Not. Colenbrander studeert 
in Nijmegen en gebruikt de ko¬ 
mende weken om intensief te 
repeteren met de overige drie 
muzikanten. „We hebben bewust 
een jonge muzikant genomen,” 
zegt manager Martin Jansen, 
„want een goede ervaren gitarist 


kun je niet zomaar even vijf 
maanden uit een bestaande 
groep weghalen. Dit is een jong 
broekie dat nog iets wil leren en 
af en toe een draai om de oren 
kan krijgen.” 

Overleg met de behandelend arts 
zal de komende dagen moeten 
uitwijzen, of het medisch verant¬ 
woord is, dat Bennie Jolink deze 
maand z’n come-back maakt. 
„Over zijn doorzettingsvermo¬ 
gen maak ik me geen zorgen,” 
zegt chirurg De Ruiter, „maar 
veel belangrijker is dat er nu een 
periode van rust volgt. Het risico 
is anders levensgroot, dat hij 
blijvende stijfheid aan het ge¬ 
wricht of misschien wel de hele 
arm overhoudt. Bennie moet er 
rekening mee houden, dat het 
nog honderd procent fout kan 
gaan.” 

Na annulering van optredens in 
Aarschot, Espelo, ’t Veld, Wintel- 
re, Norg en Wijk bij Duurstede, 
gaan ook de Normaal-concerten 
in Sambeek (24 april) en Gorre- 
dijk (25 april) niet door. Jolinks 
hoop is gevestigd op een rentree 
met Koninginnedag (30 april). 
Normaal treedt dan volgens 
planning op in Pijnacker en kan 
daar zeker 5000 bezoekers ver¬ 
wachten. De afgelaste concerten 
probeert Normaal in de zomer¬ 
maanden in te halen. 
'K. 

‘m 
k _ V-t * 

Ss 

SR^Ji 


Ter gelegenheid 
van opening 
nieuwbouw 
Tweede Kamer 


’Nacht van Schmelzer 
als toneelstuk op tv 


HEERLEN - Tijdens de inge¬ 
bruikneming van het nieuwe 
gebouw van de Tweede Kamer 
zal de NOS aanstaande dinsdag 
tijdens een vijfeneenhalf uur du¬ 
rende uitzending op Nederland 3 
uitgebreid aandacht aan de ope¬ 
ning. Behalve een rechtstreeks 
verslag (om 14.00 uur) van de of¬ 
ficiële opening en een film over 
het bouwproces van de nieuwe 
Tweede Kamer (16.30 uur) w T ordt 
’s avonds om 20.53 uur een tele- 
visieregistratie uitgezonden van 
het toneelstuk 'De Nacht van 
Schmelzer’. 

Dit voor tv geschreven spel van 
Martin van Amerongen wordt 
gespeeld door het Nationale To¬ 
neel. Het stuk wordt gespeeld in 
de originele omgeving: de oude 
vergaderzaal van de Tweede Ka- 


Tros-directeur 
Cees den Daas 
met pensioen 


Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM - Directeur tele¬ 
visie van de Tros, Cees den Daas, 
legt eind volgend jaar zijn func¬ 
tie neer. Den Daas (56) maakt 
gebruik van een speciale omroe- 
pregeling om vervroegd met 
pensioen te gaan. 

Den Daas is in 1968 bij de Tros in 
dienst gekomen als programma¬ 
maker. In 1975 verliet hij de 
omroep voor een baan bij platen¬ 
maatschappij EMI. Daar bleef hij 
tot 1978, waarna hij terugkeerde 
bij de Tros als programmaleider. 
In 1984 werd hij benoemd tot di¬ 
recteur televisie. Den Daas heeft 
tijdens zijn loopbaan bij de Tros 
verschillende pogingen meege¬ 
maakt om commercieel te gaan. 


NOS-Laat tot slot komt vanaf 
22.30 uur geheel uit het nieuwe 
Tweede Kamergebouw. Ook in¬ 
houdelijk is het programma he¬ 
lemaal gewijd aan het parlement. 
De presentatie is in handen van 
Charles Groenhuijsen, Maaltje 
van Weegen en Ferry' Mingelen. 
In het programma worden ge¬ 
sprekken gevoerd met onder 
andere P. de Bruijn, de architect 
van het gebouw, en verschillen¬ 
de Kamerleden vertellen over 
hun nieuwe behuizing. 

Teleac grijpt de verhuizing van 
het parlement aan om te starten 
met de serie Parlement en Poli¬ 
tiek. In de zesdelige serie die 
dinsdag om 23.15 uur begint, 
wordt ingegaan op de geschiede¬ 
nis en het functioneren van het 
parlement. # Tros-directeur Den Daas 
maakt gebruik van de 
omroepregeling om ver¬ 
vroegd met pensioen te 
gaan. Foto: DIJKSTRA 

Vorige maand besloot de Tros 
om definitief binnen het publie¬ 
ke bestel te blijven. 


Omroeptop wordt in de toekomst gehalveerd 

OR Veronica achter 
plan reorganisatie 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM — De onderne¬ 
mingsraad van Veronica staat 
achter het plan van het dagelijks 
bestuur van de omroep om het 
bedrijf drastisch te reorganise¬ 
ren. Het bureau KPMG, dat de 
organisatiestructuur van Veroni¬ 
ca doorlichtte, maakte begin de¬ 
ze maand bekend dat vooral de 
top van het bedrijf te zwaar is. 
De directie van Veronica zou in¬ 
gekrompen moeten worden tot 
drie personen. 

Voorzitter K. Patist van de on¬ 
dernemingsraad van Veronica: 
„We hebben het rapport binnen 
de raad besproken en kunnen 
ons helemaal vinden in de 
hoofdlijnen. Het is duidelijk dat 
er op dit moment binnen het top- 
en middenkader wat moet veran¬ 
deren en vooral verbeteren.” 

De top van Veronica bestaat nu 
uit zes directeuren. Volgens 
KPMG is het noodzakelijk om 
de top terug te brengen tot een 
algemeen directeur met onder 
zich één directeur voor de be¬ 
heersing van de bedrijfsproces¬ 
sen en één directeur voor zowel 
radio als televisie. Patist geeft 
aan dat zwaarte binnen de top 


historisch gegroeid is bij Verom- 


„Dat moet veranderen. Of het 
een structuur wordt met drie di¬ 
recteuren is de vraag. Dat moet 
nog onderzocht worden. Er zijn 
ook andere modellen met bij 
voorbeeld vier directeuren mo¬ 
gelijk. Het dagelijks bestuur van 
Veronica gaat over dat soort za¬ 
ken nog praten met het organisa¬ 
tiebureau.” 

Volgens Patist zijn de ideeën die 
Veromca-directeur Rob Out re¬ 
gelmatig naar buiten heeft ge¬ 
bracht over een kleine club van 
60 a 70 mensen die vooral pro¬ 
gramma’s inkopen en bijna al 
het werk uitbesteden, niet haal¬ 
baar. „Dat is wishful thinking. 
Zo kun je in deze tijd geen om¬ 
roep leiden.” 

De voorzitter van de onderne¬ 
mingsraad vindt dat het rapport 
van KPMG voldoende garanties 
biedt voor het personeel. „Ik 
maak uit niets in de adviezen op 
dat er banen op het spel staan bij 
Veronica. Er zal hier en daar mis¬ 
schien wat geschoven worden. 
Uit het rapport maak ik eerder 
op dat er op de begeleidende af¬ 
delingen als financiën en pro¬ 
ductie mensen bij moeten." 


EO zet afdeling op 
voor documentaires 


• Normaal wil m'et Bennie Jolink op 30 april weer in Pijn¬ 
acker optreden. Archieffoto: LD 


Van onze rtv-r edactie _ 

HILVERSUM - De EO gaat met 
de A-status in het vooruitzicht 
een eigen documentaire-afdeling 
opzetten. De Evangelische Om¬ 
roep wil vanaf 1 oktober dit jaar 
meer eigen produkties uitzenden 
in de documentaire-reeks Anten- 


Volgens hoofd Informatieve Pro¬ 
gramma’s van de EO, Andries 
Knevel, is de documentaire-serie 
Antenne, die sinds eind vorig 


jaar iedere dinsdagavond wordt 
uitgezonden, succesvol. „We 
hebben kijkcijfers die schomme¬ 
len tussen de 200.000 en 500.000. 
Dat is voor een EO-programma 
behoorlijk hoog. Wij maken met 
nieuwe programma’s meestal 
een moeilijke start. Als eenzelfde 
documentaire door een andere 
omroep wordt uitgezonden, kij¬ 
ken er veel meer mensen naar. 
Daar zijn we inmiddels wel aan 
gewend. In de toekomst moet 
dat veranderen. De kijkers moe¬ 
ten onze programma’s ontdek¬ 
ken.” 

Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 1° 


Limburgs Dagblad 


ii< 


Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en 
Promotie Voor inlichtingen: 045-739366. 

KiOSK IS ERVOOR U! 

Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedmgen, 
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek 
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we¬ 
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen 

ZijO 

Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan. 

LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100, 

6401 DP HEERLEN. 


25 april: 

★ Oude-Stijl Jazzclub Zyid- 
Limburg presenteert Jazz¬ 
concert in Casino Bruns- 
sum. Miss Lulu White's Red 
Hot Creole Jazzband, aan¬ 
vang 20.30 uur. Entree 

/ 8 ,-. 

★ Beierse Avond met muziek 
van „Holter Jonge", Ge¬ 
meenschapshuis Henkhof 
Merkelbeek, aanvang 
20.30 uur 

25m26 april: 

★ Limburgse Philatelistenda- 
gen 1992 georganiseerd 
door Philatelistenverem- 
gmg Gelre Gulick/Echt. 
Zaal „ Bie| Adders". Ope¬ 
ningstijd op beide dagen 
van 09.30 tot 1 7.00 uur. 

26 aprij: 

★ 13e Bergcritenum van 
Schweiberg/Mechelen. 

1 1 30 uur: Veteranen/ 
Amateurs-B, 13.00 uur: 
Nieuwelingen, 14.00 uur: 
Junioren, 15.45 uur: Ama- 
teurs-A. Entree ƒ 5,-- kin¬ 
deren t/m 14 |aar gratis. 

★ Concert m.m.v. Kon. Fan¬ 
fare St. Caecilia Puth, 

Harm. St. Gerardus, Hek- 
senberg, Fanfare St. Jo- 
seph Merkelbeek en Kon. 
Fanfare St. Ceaalia Ja- 
beek, aanvang 17.30 uur, 
Gemeenschapshuis Henk¬ 
hof, Merkelbeek. Entree 
gratis. 

★ Buurtvereniging Kundesj 
Heem heeft georganiseerd 


FLYHIGH KUNDER, Heli- 
koptervluchten, parachute¬ 
springen, hete luchtballon, 
modelvliegtuigenshow, de¬ 
monstraties van Voeren- 
daalse verenigingen enz. 
Lokatie Grachtstraat Kun- 
rade/Oost, aanvang 09.00 
uur. 

★ Lenteconcert M.K. Poly- 
hymnia, ZOL-koor, Heerlen 
en Brand-koor Wijlré, Zaal 
Drieluik, Heerlerbaan, aan¬ 
vang 15.00 uur, toegang 
gratis. 

29 april: 

★ Trio-concert door de 3 Ge- 
leense harmonieën in 't 
Volkshoes, Geleen, aan¬ 
vang 19.30 uur, toegang 
gratis. 

30 april: 

★ Badminton-Oranjetoer- 
nooi, sporthal Vouersveld 
Geleen, van 09 30 tot 

16 00 uur. Deelname gra¬ 
tis, organisatie B.C. Ge¬ 
leen. 

★ Oranie-concert door Kon. 
Heerlens Mannenkoor St. 
Pancratius en Harmonie¬ 
orkest St. Jozef Kerkrade, 
Wijngrachttheater Kerkra¬ 
de, aanvang 20.00 uur, 
entree ƒ 10,--. 

★ Muzikale rondgang door 
de wijk m.m.v. Fanfare St. 
Cecilia, tevens rommel¬ 
markt van 11.00 tot 17.00 
uur, orgamstie Buurtvereni¬ 
ging Kempehof. 


NATIONAAL MUSEUMWEEKEND 


Voor de 12e keer bruisen tij¬ 
dens het Nationaal Museum¬ 
weekend op 25 en 26 april 
aanstaande grote en kleine 
musea m heel Nederland 
weer van de aktiviteiten. 
Mensen die er in het dagelijks 
‘even met zo gauw aan den¬ 
ken een museum binnen te 
gaan, worden dit weekend 
uitgenodigd om over de 
drempel te stappen. 

Ook in Limburg zetten talri|ke 
musea hun deuren wi|d open. 
De meeste zgn gratis toegan- 
Kelijk of rekenen een flink ge¬ 
deduceerde entreepri|s. 
Diverse musea organiseren 
speciale aantrekkelijke aktivi- 
•eiten Uit het aanbod noe¬ 
men we: 

■k het Afrika Centrum in Ca- 
dier en Keer met speciale akti- 
ziteiten voor de kinderen, 
k het Mijnmuseum in Kerkra¬ 
de heeft een speurtocht voor 
de |eugd uitgezet en er wor¬ 
den doorlopend films ge¬ 
toond over steenkoolmijnen in 


Limburg, ook zijn er wandel- 
auto- en fietstochten langs de 
mijnen; 

★ m het Maas- en Scheep¬ 
vaartmuseum in Maasbracht 
is een expositie over stoom; 

★ in Thorn in het Gemeente¬ 
museum „Het land van Thorn" 
loopt onder de titel „Bugels 
en klarinetten" een tentoon¬ 
stelling over 200 jaar blaas¬ 
muziek in Thorn; 

★ het Steenkolenmijnmuseum 
m Valkenburg bestaat 75 jaar 
en biedt iedere bezoeker die 
iets in het restaurant gebruikt 
een gratis stuk vlaai aan. 

Dit is slechts een greep uit de 
museum-aktiviteiten komend 
weekend. De musea die mee¬ 
doen aan het Nationaal Mu¬ 
seumweekend zijn te herken¬ 
nen aan een speciale vlag. 
Voor meer informatie kunt U 
bovendien terecht bij elk VW- 
kantoor en bellen met de 
Stichting Museumjaarkaart 
telefoon: 071-133265. 


# Voor elck wat wils... 


MET HET HELE GEZIN NAAR 
DE LENTEBEURS' 92 Korting voor Limburgs Dagblad - Lezers 


Sinds gisteren staat het Maastichtse Mecc helemaal in het 
teken van de 36e Lentebeurs. Meer dan 250 exposanten pre¬ 
senteren de laatste nieuwtjes op velerlei gebied. De populaire 
beurs is groter en veelzijdiger dan ooit. Het bruist er van akti¬ 
viteiten en is een beurs voor het hele gezin. 

.Lentebeurs'92 is in feite de overkoepelende naam voor drie 
deelbeurzen: „Alles voor Eva", „Ons Huis" en „Groen en 
Gezond". 

ALLES VOOR EVA 

Eens onder deze naam een zelfstandige beurs, nu „slechts" 
een onderdeel van de Lentebeurs'92. De dames kunnen hun 
hart ophalen aan de presentaties van de diverse standhou¬ 
ders. Vele nouveaufé's op het gebied van huishoudelijke 
apparatuur vormen nog steeds een belangrijk onderdeel. 
Demonstraties, proeverijen en natuurlijk unieke aanbiedingen 
zijn kenmerkend voor dit beursonderdeel. 

Bovendien is er een veelzijdig aanbod van bijouterieën en 
accessoires, kortom snuffelen geblazen. 

ONS HUIS 

Omdat er tegenwoordig veel vaker gekozen wordt voor ver¬ 
anderingen in en om het huis is de deelbeurs ONS HUIS niet 
meer weg te denken op de Lentebeurs. Mensen vernieuwen 
steeds vaker: ze verbouwen, verkleuren of renoveren en ko¬ 
pen steeds minder vaak meubels „voor het leven". 

Laat U verrassen door het ganbod aan merken en stijlen zo¬ 
wel op het gebied van keukens, meubilair, gordijnen, sanitair, 
bubbelbaden en andere zaken die alles met Uw huis te ma¬ 
ken hebben. 

GROEN EN GEZOND 

Tuinieren, voor heel veel mensen, een grote hobby. Daarom 
komen bij deze deelbeurs planten, groenten, vijvers en bijbe¬ 
horende (werk-)apparatuur royaal aan bod. 

Gezondheid is al |aren een belangrijk thema. Ook dit jaar is 
het Academisch Ziekenhuis Maastricht weer met een grote 
stand van de partij. Speciale aandacht wordt besteed aan 
hernia (en hoe je daar vanaf komt). U kunt ter plaatse bloed 
laten prikken om Uw HB-gehalte (aantal rode bloedli¬ 
chaampjes) te kunnen bepalen. 

Diversen 

Natuurlijk is er ook volop mode op de beurs. De laatste 
trends worden diverse malen per dag geshowd. Schoonheid¬ 
en lichaamsverzorging worden geaccentueerd en kappers en 
kapsters van hoog niveau demonstreren de nieuwste haar¬ 
mode. 

U krijgt desgewenst voorlichting over verrassende vakantie¬ 
bestemmingen, boekverkopers bieden interessante restpar¬ 
tijen aan en U kunt ook nog meedoen aan spelletjes en 
kwissen. 

Artiesten 

Tal van artiesten bezoeken de beurs om hun nieuwste platen 
te promoten. Beppie Kraft, Sjang en Sjo, De Nachraove, 
FiptseFreem en de Janse Bagge Band zullen er in elk geval 
zijn. 


PARKEREN 

Omdat vaak duizenden bezoekers tegelijk op het idee komen 
om de beurs te bezoeken, wil dat nog al eens parkeerproble¬ 
men opleveren. Daar is dit jaar een prima oplossing voor 
gevonden. Bezoekers die per auto komen kunnen hun voer¬ 
tuig gratis parkeren bij het MVV-stadion De Geusselt (gele¬ 
gen aan de A-2). Van daaruit rijden continu gratis pendelbus¬ 
sen om U van en naar het Mecc te brengen. 

Openingstijden: De beurs duurt nog t/m 3 mei en is op werk¬ 
dagen geopend van 13.00 tot 22.00 uur, in de weekeinden 
en op Koninginnedag van 11.00 tot 18.00 uur. 

Entree: Volwassenen betalen ƒ 10,--, kinderen ( 4 tot 12 jaar) 
en 65-plussers ƒ 7,50. 

KORTING VOOR LEZERS 
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD 

Onder aan deze pagina vindt U een bon. Op vertoon van 
deze bon aan de kassa's van het MECC krijgt U een korting 
van ƒ 2,50 op de entreeprijs voor volwassenen. Een bon is 
geldig voor 2 personen. • Ook het AZM weer op de Lentebeurs. 


WEDSTRIJD VOOR VRIENDEN 
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD 

Eergisteren publiceerden wij in deze krant een vriendenadver¬ 
tentie met wedstrijdbon. Als U de twee gestelde vragen goed 
oplost en de slagzin afmaakt, maakt U kans op een schitte¬ 
rende prijs: Op Koninginnedag bent U eregast op de beurs, 
wordt gekapt en opgemaakt en U mag voor maar liefst 
VIJFHONDERD GULDEN kleding uitzoeken bij de stand van 
Peek en Cloppenburg. 

U kunt het formulier nog tot en met dinsdag 28 april (22.00 
uur) deponeren in de speciale Vriendenbus in de Infostand 
van het MECC. Heeft U de vriendenadvertentie gemist? Bij 
de Limburgs Dagbladkantoren kunt U alsnog een formulier 
ophalen. Veel succes! 


25 APRIL: 

Steinderbostocht, Stein 
WSV Inter Limburg 
6 -12 - 20 -30 - 50 km. 
Int. (09-32)11-754409 

26 APRIL: 

Lentetocht WSV Echt 
10- 20- 30 km. 

Inl. 04754-84593/82431 

Lentetocht WSV Vilt, Berg en 
Terblijt 

5 - 10- 15 - 20 km. 

Inl. 04406-40585 

« 

Natuurwandeltocht Merselo- 
Venray 

WSV De Natuurvrienden 
5 -10- 15- 20- 30- 40 
km. 

Inl. 04780-86035 


Steinderbostocht, Stein j t 

WSV Inter Limburg ! 1 

6 _ 12 - 20 - 30 km. ij 

Inl. (09-32)11754409 !j 

27 APRIL: | 

Zomeravondwandeling er1 j 

WSV Echt 

10 km. i 

Inl. 04754-84593/82431 

30 APRIL: 

Koninginnetocht Houthenn' ; 

Lionsclub 

7-14-21 km. ; 

In!. 04408 2187 

Wandeltocht Grote Brog^ 
Wandel Mee Breughel ; 

6 - 12 - 18 km. 

Inl. (09-32)11633475. 


EXTRA DAGTOCHT 
FLORIADE Zoals reeds eerder gepubli¬ 
ceerd (bezochten) bezoeken 
Vrienden van het Limburgs 
Dagblad op 22 en 26 april de 
FLORIADE. Omdat deze data 
vrij snel „uitverkocht" raakten, 
hebben wij besloten een extra 
dagtocht in te lassen 
Op donderdag 14 mei aan¬ 
staande kunt u vanuit diverse 
opstapplaatsen in Limburg 
richting Zoetermeer. 


De wereldtuinbouwtentoon' j 

stelling, waar meer dan 26 
landen acte de présence 9 e 
ven, beslaat bijna 70 ha. e(1 
omvat schitterende exposé® 5 ' 
kunstmanifestaties, bezie 1 ” 15 " 
waardigheden, attracties e n ^ 
vele nieuwigheden op het 9 e 

bied van kweekprestaties, I 
kortom genoeg voor urenle 
kijkplezier. 


Info: 


Datum: 

Prijs: 


Vervoer: 
Opstapplaats 
en tijd: 


Reserveren: 


donderdag 14 mei 
ƒ 45,-- pp. (volwassenen) 
ƒ 40,-- pp. (kinderen 4 t/m 11 jaar) 
INCLUSIEF entree. 

Luxe touringcar firma Schmitz 

7.00 uur Rodahal, Kerkrade 

7.20 uur voorzijde NS-station Heerlen 

7.40 uur Rijksweg-C (ABN) Geleen 
7.55 uur NS-station Sittard 

8.10 uur Garage Schmitz Susteren 

8.40 uur NS-Station, Roermond 

Bij alle kantoren van het Limburgs Dag* 
blad en de VVV-Vaals en VW-Simpel^ 
onder betaling van de reissom. 


■Harig . 

DEN HAAG-ZOETERMEER I9g£ Mr¥‘ 

.m .* 


.• 4 » 


^ — ' 


Vrienden van he Woensdag 29 april 1992 
20.(X) uur 

Stadsschouwburg Heerlen 

DIE CSARDASFÜRSTIN 
Uitvoering door de Hoofdstad 
Operette VRIENDENPRIJS ƒ 30,-** 
i.p.v. ƒ 37,- 


Vrijdag 5 juni 1992 
20.15 uur 

3E PROMCONCERT 
met Gerard Joling, 

Jan Vayne. Miranda van Kra- 
lingen 

Orkesten: LSO en Metropole 
Orkest 


VRIENDENPRIJS ƒ 31,-* 
i.p.v. ƒ 35,- Jan Vayne 


bon: DIE CSARDASFÜRSTIN 

Naam: . 

Pasnr. 

Aantal pers.max. 4 pers. 


bon: PROMCONCERT 

Naam: . 

Pasnr.: . 

Aantal pers. .rnax. 4 pers 


* kaartverkoop bij alle Lim¬ 
burgs Dagblad-kantoren en de 
VVV Vaals en Simpelveld. 

** Kaartverkoop aan de kassa 
van theater. 

Op vertoon van Vriendenpas 
en ingevulde bon, ontvangt u 
de aangegeven korting. 

Wilt U lid worden van de ver¬ 
eniging "Vrienden van het 
Limburgs Dagblad”, bel dan 
de service-afdeling 045-739881 
(tijdens kantooruren). 

Voor lezers van het Limburgs 
Dagblad is dit lidmaatschap 
geheel gratis. 


Vrienden van hel LENTEBEURS '92 
MECC MAASTRICHT 


Drie „deelbeurzen" onder een dak: „Alles voor Eva", 
„Ons Huis” en „Groen en Gezond". 


Speciale prijs 

voor Limburgs Dagblad-lezers 
* * f 7,50 i.p.v. ƒ 10 # - p.p. (volwassenen) 


bon: LENTEBEURS ’92 

Naam:. 

Woonplaats . 

Aantal personen: 


max. 2. 


limburgs dagblad 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 11 


LL 


televisie en radio vrifdag 


ederland 1 


, 00-13.12 Nieuws voor doven en 
| *fechthorenden. 

j'1.33 De kleine astronaut. (Flight of 
r 16 navigator), Amerikaanse speel- 
i lrn uit 1978 van Randal Kleiser. Dal- 
35 1978. Op een avond gaat David 
^jn broertje ophalen, maar valt door 
plotselinge storm in een ravijn. 
Wanneer hij weer bijkomt en naar 
hu 's gaat, blijken daar ineens andere 
.rï'ensen te wonen. 


Nederland 2 


! i# ** Journaal. 

, *05 Tekenfilmfestival. 

! (TT) Service salon. 
i jjOO Ereprijs 17. Familieprogramma. 
•59 Boggle. Spelprogramma. 

8 '29 (TT) Weg van de snelweg Eu- 
^Pa. Toeristische tips, Afl.; Midden 
,^9'ë. (herh.). 

p 0 Zo vader zo zoon. Quiz met 
Qerard van den Berg. 

3 29 Cosbyshow. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Theo krijgt op een recep- 
J) e ineens een baan aangeboden in 
^an Francisco. 

?00 (••+TT) Journaal. 

^•26 (TT) Rondom tien. Thematisch 
P f aatprogramma. Vandaag: Je bent 
ieven niet meer zeker.... 

T: 1 ® Cheers. Comedyserie. Sam en 
“ebecca willen een baby, en beslui- 
en een weekendje weg te gaan om 
begin te maken. In het hotel be- 
Jinnen ze echter te twijfelen. 

•44 De stoel over zee. Rik Felder- 
^ praat met opmerkelijke mensen 
°P de Nederlandse Antillen. O.a. ook 
j^et een zekere Nel uit Limburg die 
""ee jaar geleden naar Bonaire op 
J^kantie ging en er meteen bleef. 
T: 14 Dokument. Het verhaal van de 
“5°bab, reportage over het werk van 
r® Nederlandse dokter Frans van der 
c’ieen in Tanzania. 
q, 44 The commish. Amerikaanse 
Politieserie. Afl.: Afpersing. Tijdens 
® en etentje in een Vietnamees res¬ 
tant ontdekt Scali kogelgaten in 
r 6 muur. De eigenaar zegt van niets 
e vveten, maar Scali gaat toch op on- 
Jterzoek uit. 

Spl Miniatuur. 

**•39-23.44 •• Journaal. 


juitsland 1 _ 

S-Jo Tagesschau. 

•03 Dynasty. Amerikaanse soapse- 
hl 1 ®' Afl.: Der Test. 

lOftA ^ edizin nach Noten VI/6. 
j -00 Tagesschau. 

•03 Auf und davon. Reportage 
v er de gevolgen van het massa-toe- 
fjsme en hoe de toeristische industrie 
iferop inspeelt, (herh ). 

. -00 Tagesschau. 

^•93 Umschau. 

•<5 Die junge Katharina. 2-delige 
"[-film van Michael Anderson. Met: 
®hessa Redgrave, Julia Ormond, 
r* e ece Dinsdale e.a. Deel 2: Auf dem 
Ij 6 9 zur Macht. (herh.). 

!3nA * >ersoverz ' cht - 
l3 ‘?0 Tagesschau. 

ARD-Mittagsmagazin. 

^■45 Wirtschafts-telegramm. 

Programma-overzicht. 

Un Ta 9 esschau - 
•°2 •• Sesamstrasse. Voor de kin¬ 
ken. 

^•30 Die Malawie-See. Natuurfilm. 
Tagesschau. 

‘40 Die Apfeljungfrau. Tsjechische 
^Ppenf.lm 

•35 Liebe bis zum 2. Blut. Hon- 
l6e arse speelfilm uit 1988. 

Programma-overzicht. 

1? ic Punkt 5 ' Landerreport. 

Tagesschau. 
lj25 WWF-Studio. 

,•35 Heidi und Erni. Afl.: Eine Heim- 
1«^ r; ^er neue Besitzer. 

Ift'30 Hier und Heute. 
j‘7® •• Hast du Worte. Quiz met 

^ 5» en von der L 'PP e - 
Jo'r® Programma-overzicht. 

^•00 (TT) Tagesschau. 

Musketier mit Hieb und Stich 
® s maries de l'an II), Frans/Roe- 
}l ‘^ns/ltaliaanse speelfilm uit 1970. 
ii'iS? Tagesthemen-Telegramm. 
g’50 Plusminus. 

■30 Tagesthemen. Met Bericht 
Bonn - 

T*® •• Golden girls. Amerikaanse 
23 J^edyserie. Afl.: Der kleine Bruder. 

s Portschau. 

•ao Dieb aus Leidenschaft. Itali- 
speelfilm uit 1960. 

Oi '^Tagesschau. 
n g 0l -45 Zuschauen - Entspan- 
b n - Nachdenken. Frühling in den 
r 9en: Buckelwiesen. 


Duitsland 2 


09.00 Ochtendprogramma ARD/ 
ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 Nachbarn. Magazine voor Duit¬ 
sers en hun buurlanden. Presentatie: 
Hanns Heinz Röll. 

14.30 Gasparone. Duitse speelfilm 
uit 1937 van Georg Jacoby naar de 
operette van Carl Millöcker. 

16.00 Heute. 

16.05 Raumschiff Enterprise. Afl.: 
Das Herz eines Captains. 

16.55 ZDF-Glückstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.50 Die Simpsons. Afl.: Karriere mit 
Köpfchen en Betragen mangelhaft. 

19.00 Heute. 

19.20 Felix und zweimal Kuckuck. 

Afl.Katharina macht Punkte. 

20.15 (TT) Derrick. Afl.: Die Festme- 
nüs des Herrn Borgelt. 

21.15 Zwischen Carmen und Com¬ 
puter. Expo 92 in Sevilla. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Showfenster. Vandaag: Diana 
Ross en Michaelo Nesmith. 

22.45 Die Sport-Reportage. Met o.a. 
voetbal Bundesligawedstrijden FC 
Hansa Rostock-VFL Bochum; Fortu- 
na Düsseldorf-Dynamo Dresden en 
SC Wattenscheid 09-1. FC Nürnberg. 

23.15 Allein gegen die Mafia. (La 
piovra). Italiaanse misdaadserie. Cor- 
rado kan een senator overhalen te 
getuigen tegen de mafia. Voordien 
wordt deze echter vermoord. Corrado 
besluit nu naar Sicilië te vertrekken 
om een naderende wapentransactie 
te onderscheppen. 

00.20 Heute. 

00.25-01.55 Haferbrei macht sexy. 

(Every home should have one), En¬ 
gelse speelfilm uit 1970 van Jim 
Clark. Met: Marty Feldman, Judy 
Cornwell, Shelley Berman e.a. Kome¬ 
die over de reclame-tekstschrijver 
Teddy, al jaren gelukkig getrouwd 
met Liz, die huwelijksproblemen 
krijgt, wanneer zij onder invloed komt 
van een gekke dominee. Al gauw 
trekt Liz ten strijde tegen de onzede¬ 
lijke reclameteksten op tv, en wordt 
heel jaloers wanneer Teddy hun au- 
pair-meisje Inga in een tv-vamp ver¬ 
andert. 


TROS 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.09 Fantasie in de ban van de 
werkelijkheid. Serie over kunst door 
de eeuwen heen in Nederland. Afl.6 
(slot): De invloed van Nederlandse 
kunst op de omgeving. 

16.37 Joodse bruiloft in bezettings¬ 
tijd. Documentaire over een op 25 
mei 1942 gefilmde joodse bruiloft in 
Amsterdam, (herh.). 

17.12 Gewoon met vakantie. 6-deli- 
ge vakantiewijzer voor lichamelijk 
gehandicapten. Afl.: Oostenrijk. 

17.34 Danny Dubbel. 

18.00 • • Journaal. 

18.21 De teenage hero turtles. Te¬ 
kenfilmserie. (herh.). 

18.48 Bassie, Adriaan en de ge¬ 
heimzinnige opdracht. Kinderserie. 
Afl. 12 (slot): Luxemburg - De geheim¬ 
zinnige opdrachtgever. Eindelijk ko¬ 
men Bassie en Adriaan er achter wie 
hun geheimzinnige opdrachtgever is. 

19.23 De leukste thuis. Amateur- 
video’s gepresenteerd door Linda de 
Mol. 

19.56 Meer dan 35 jaar Songfestival, 

terugblik op 35 jaar Songfestival. 

20.37 Tv-Masqué. Filmportret van 
een bekende Nederlander. 

21.32 Tv dokter. 

21.33 Sjans. Comedyserie. Afl. 11: 
Naar de maan. Willem wil Karin ten 
huwelijk vragen en heeft een ring 
meegenomen. Sjaak besluit die on¬ 
der zijn hoede te nemen, maar wordt 
dan met Pamela in het maanlicht ge¬ 
signaleerd. 

22.05 Crime time. Misdaadmagazine 
gepresenteerd door Jaap Jongbloed. 

22.46 Wherever you are. Speelfilm 
van Krzysztof Zanussi. Met: Renée 
Soutendijk e.a. (herh.). Julian en Ni- 
na Castor hebben een gelukkig hu¬ 
welijk, dat echter zwaar onder druk 
komt te staan door het fascisme. Ni- 
na moet in 1939 opgenomen worden 
in een inrichting, en pas na 1945 kan 
Julian terug naar Polen om haar te 
zoeken. 

00.35-00.40 • • Journaal. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00, 13.00-13.12 en 17.55- 
Nieuws voor doven en slechtho¬ 
renden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. serie. Afl.: Dagdro¬ 
men. Shirley droomt van een groot 
huis. Wanneer Desmond dit hoort 
wordt hij kwaad en reageert zijn woe¬ 
de af op zijn vrienden en de klanten. 

19.25 Turquoise. Magazine voor Tur¬ 
ken. Vandaag: Van Peshawar naar 
Lahore. 

19.54 Uitzending van de politieke 
partijen. Vandaag: de RPF. 

20.00 Journaal. 

20.25 Rudolph Nureyev. Portret van 
deze balletdanser. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport Journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om 
23.00 het wekelijks gesprek met de 
minister-president. Presentatie: Cees 
Labeur). 

23.10 The making of an idiot. Repor¬ 
tage over het repetitieproces van Life 
with an idiot, opera van Schnittke on¬ 
der regie van Guus van Waveren. 

23.40-23.45 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Renée Soutendijk. (Ne¬ 
derland 2 - 22.46 uur). 


Duitsland 3 West RTL Plus 


11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu 
lieben, serie. 12.15 In Sachen Natur. 
13.00 Beten und heilen: 125 jaar Bet¬ 
hel. 13.45 Auf nach Marakesch. 14.15 
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz. 

15.25 Linie Kultur. 15.55 Sport aktuell. 
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Omaruru, 
serie. 16.30 Dortmunder Schachtage. 
17.00 Familienszenen: Frauen in 
neuen Rollen. 17.30 Cursus biologie. 
Les 11 . 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Die Herren des Strandes, jeugdserie. 

18.25 Talkshow met Kai Boeking. 
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Auf den 
Weg in die Fabrik von morgen. 20.45 
Kunst en cultuur in Barcelona. 21.30 
West 3 aktuell. 21.45 ZAK, actueel 
weekoverzicht. 22.30 Alternatieve" 
stadstochten. 22.45 Hongkong - Eine 
europaische Enklave. 23.45 Dortmun¬ 
der Schachtage. 00.15 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
biologie. 09.00 Dataverwerking. 09.30 
Non-Stop-Fernsehen. 14.00 This 
week. 14.15 Actualités. 14.30 Zoom, 
Engelstalig magazine. 15.00 Medische 
tips. 15.15 Auslandsgeschichten. 15.30 
Guten Abend, amusement. 16.30 Solo 
für 12, quiz. 17.00 Cursus biologie. 

17.30 Jim Knopf und Lukas, der Loko- 
motivführer, serie. 17.58 Der Dokter 
und das liebe Vieh. 18.26 Sandmann- 
chen. 18.30 Südwest-Journal. 19.00 
Medische tips. 19.15 Alles was recht 
ist. 20.00 Lindenstrasse: Fest mit Ha¬ 
ken. 20.30 Kulturkalender. 21.00 
Nieuws. 21.15 Europas neue Kinder: 
Chancen und Risiken. 22.00 Sketches 
met Harald Juhnke en Eddi Arent. 

22.30 Flucht zu dritt (Mrs. Soffel), Ame¬ 
rikaanse speelfilm uit 1985 van Gillian 
Armstrong. Kate Soffel, de vrouw van 
een gevangenisdirecteur, wordt ver¬ 
liefd op de ter dood veroordeelde Ed 
Biddle. 00.15 Dortmunder Schachtage. 
00.45 Aktuell. 00.47 A tribute to Fred¬ 
die Mercury, benefietconcert ter bestrij¬ 
ding van aids vanuit het Wembley-sta- 
dion in Londen. 01.47 Non-Stop-Fern¬ 
sehen. 


06.55, 07.25, 08,00 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 7.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.35 M.A.S.H. Comedyserie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Quiz. 

09.40 Goede tijden, slechte tijden. 

10.05 As the world turns. Serie. 

10.50 Hitbingo. (Herh.). 

11.50 Clip. 

11.55 Sophia Loren: Her own story. 

Amerikaanse film uit 1980 over het 
leven van de Italiaanse filmster, van¬ 
af haar jeugd in Napels tot haar be¬ 
staan als internationale ster en 
moeder. Vittorio de Seca ontdekte als 
eerste haar kwaliteiten en samen met 
Sophia’s latere echtgenoot Carlo 
Ponti bouwde hij aan haar carrière. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 De draagmoeder. Serie. 

15.35 The bold and the beautiful. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Doogie Howser. Serie. 

17.00 Vijf Uur Show. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Minispel: taboe. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogramma. 

21.10 De prins van Bel Air. Serie. 

21.35 Nurses. Comedyserie. 

22.05 The clan of the cave bear. 
Amerikaanse speelfilm uit 1986, naar 
de romanserie van Jean M. Auel. Re¬ 
gie: Michael Chapman. Vijfendertig¬ 
duizend jaar geleden, in de nadagen 
van het Neanderthalertijdperk, werd 
een weeskind opgenomen in een pri¬ 
mitieve volksstam: de stam van de 
Holebeer. Ze heet Ayla en is een af¬ 
stammeling van het Cro-Magnon 
volk, dat her en der verspreid raakte 
na een enorme aardbeving. 

23.45 Laatste nieuws. 

00.00 Carol & Company. Comedy. 

00.25 M.A.S.H. Serie. (herh ). 

00.50 The Oprah Winfrey Show. 

01.35 De draagmoeder. (Herh )., 

02.00 Teletekst. 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Ontbijt-magazine. 

09.00 Wie das Leben so spielt. (As 

the world turns), Amerikaanse soap¬ 
serie. 

09.50 Reich und schön. (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.: Geschaft mit dem 
Tod. 

11.05 Lassie. (New Lassie), serie. 

11.30 Tic tac toe. Spefprogramma. 
12.00 Familienduell. Quiz. 

12.30 Zwölfdreissig. Magazine. 

12.50 Eine schrecklich nette Fami¬ 
lie. (Married... with children), Ameri¬ 
kaanse serie. 

13.20 California Clan. (Santa Barba- 
ra), Amerikaanse serie. 

14.10 Die Springfield Story. (The 
guiding light), Amerikaanse serie. 

14.55 Der Chef. (Ironside). (herh.). 

15.45 Chips. Afl.: Strauchdiebe. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist heiss. Quiz. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine. 

18.45 RTL Aktuell. 

19.20 Pazikfikgeschwader 214. 
(Black sheep squadron). Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Auf verlorenem Posten, 
(herh.). 

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Doppeltes Spiel. 

21.15 Ein Schloss am Wörthersee. 
Serie (slot). Mr. Charlie aus L.A. 

22.15 Anpfiff. Voetbalshow. 

23.10 Tutti Frutti. Erotische spel¬ 
show. Aansl.: RTL aktuell. 

00.10 Randy. Die Sexabenteuer des 
Sylvester Stallone, Amerikanse soft- 
sex-film uit 1970 van Morton Lewis. 
(herh.). 

01.15 Die Frau mit dem roten Hut. 

Japans-Duitse speelfilm uit 1982 van 
Tatsumi Kumashiro. (herh.). 

02.45 King Kobra. Die Riesengift- 
schlange (King Cobra/Jaws of satan). 
Amerikaanse horrorfilm uit 1980 van 
Bob Claver. Met: Fritz Weaver, 
Gretchen Corbett, Jon Korkes, e.a. 
(herh.). 

04.15 Neptuns Tochter. (Neptune s 
daughter). Amerikaanse musical uit 
1949 van Edward Buzzell. 

05.50 Tekenfilm. 


België/TV 1 


14.30 Schooltelevisie. Verkeersop- 
voeding. Afl.1. 

15.00-15.30 Fysica. Klassieke Me¬ 
chanica. Af 1.4: Capaciteit en poten¬ 
tiaal (S.O.). 

17.25 Er was eens Amerika (II était 
une fois les Ameriques). Afl.7: De 
droom van Christoffel Columbus. 

17.55 Tik tak. Afl.114. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. 

18.35 TV 1 - Top 30. 

19.03 Buren (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. Afl.834. 

19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse 
comedyserie. Afl.29: De lieve lust. 

20.25 Baraka. Spelprogramma 

21.40 Liedjes voor Malmö. Preview 

van de deelnemende liedjes aan het 
Eurovisie-songfestival 1992. Aansl.: 
Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 In de val (Crazy kill). Engelse 
thriller van Dennis Vance. 

00.00-00.05 Coda. Marleen de Cree 
leest voor uit eigen werk. Vandaag: 
Niet nader. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Klassieke mechanica, serie. 
Afl.5: Spanning, energie en kracht. 

19.30 Het Capitool. Serie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten uit binnen- (Hoog¬ 
straten) en buitenland (Baden- 
Baden). 

20.35 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag: 

Liever nuchter, meisjes? 

20.40 Magische wereld. Afl.7: De to¬ 
verkracht van gember. Magie op Tro- 
biand-eilanden (Papoea Nw-Guinea). 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Affiche. Kunstmagazine. 
22.20-22.50 Festival van Vlaanderen 

1991. Bijbelse liederen en Psalm 
149, Dvorak. Uitgevoerd door het 
Berlijns Symfonie Orkest. # Julia Biedermann in 
’Ein Schloss am Wörthersee’. 
(RTL Plus - 21.15 uur). 


SAT 1 


5.30 Regionalreport. 06.00 Guten Mor¬ 
gen mit SAT 1. 8.30 Bezaubernde 
Jeannie, Amerikaanse serie. 9.00 SAT 
1 News. 9.05 Die goldene Hitparade 
der Volksmusik met Ramona Leiss. 
10.00 Die Verschwörer, serie. 10.55 
Fernsehdiskussion. 11.55 Glücksrad. 

12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse 
live aus Frankfurt. 13.35 Tennis live. 
ATP-tournooi in Monte Carlo, kwartfi¬ 
nale. 17.05 Geh aufs Ganze. 17.45 
Regionalreport. 18.45 SAT 1 News. 

19.20 Glücksrad. 20.15 Die Götter 
mussen verrückt sein. Zuidafrikaanse 
filmsatire uit 1980. 22.10 Spottschau, 
satire met Dieter Hallervorden. 22.45 
Salvador, Amerikaanse anti-oorlogsfilm 
uit 1986 met James Woods, James 
Belushi, Michael Murphy en Oliver Sto- 
ne. 0.55 SAT 1 News. 1.05 Tennis, 
samenvatting ATP-tournooi Monte Car¬ 
lo. 1.35 Der Krankenschwestern- 
Report, Duitse sexfilm uit 1972 m,et ln- 
grid Steeger. 2.55 Apple Picture Show, 
humoristische video-episoden. 3.15 
Vorschau/Videotext. 
17 


België/RTBF 1 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta, 
serie. 12.55 Weerbericht. 13.00 Jour¬ 
naal. 13.35 French Cancan, Franse 
komedie uit 1955 van Jean Renoir. 

15.15 Strip-tease. 16.20 Clips a la une. 

16.45 Nouba nouba. 17.40 Beverly 
Hills 90210. 18.30 Full house, Ameri¬ 
kaanse serie. 19.00 Ce soir. 19.30 
Journaal. 20.05 Jours de guerre, docu- 
mentaireserie. 21.15 Contacts. 21.20 
The victors, Amerikaanse oorlogsfilm 
uit 1964 van Carl Foreman. 23.45 Laat¬ 
ste nieuws. 00.10-00.15 Bourse. 


België/Télé 21 


TV 5 


BBC 1 


1972 van Romam Gary. 
Weerbericht. 


02.20-02.25 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Toeristi¬ 
sche tips. Ó9.20 Moving stories. 10.00 
■ Earl Carroll vamties, Amerikaanse 
musical uit 1945 11.30 World snooker. 

14.20 Brum, kinderserie. 14.30 The ad- 
ventures of Spot. 14.35 Look stranger. 
15.00 Nieuws. 15.10 World snooker 
(Om 16.00 en 16.50 nieuws). 19.00 
Thunderbirds. 19.50 Seeing is an illu- 
sion. 20.10 Horizon: Chernobyl. 21.00 
Europees beleid op het gebied van na¬ 
tuur en milieu. 21.30 Tuiniermagazine. 
22.00 World snooker. 22.30 Rugby- 
magazine. 23.00 Have I got news for 
you? Actuele quiz. 23.30 Newsnight. 
00.15 What the papers say, weekover¬ 
zicht met Joe Josephs van de Times. 
00.30 World snooker, samenvatting 
van het WK snooker in Sheffield. Pre¬ 
sentatie: David Vine. 01.30-01.40 
Weerbericht. 


Sportnet 


16.45 Documentaire over Siamese 
tweeling uit Vietnam. 17.40 Nouba 
nouba. 18.30 Oh youth and beauty, 
misdaadverhaal. 19.00 Radio 21.19.30 
Journaal. 20.00 Que la bete meure, 
Franse speelfilm uit 1969 van Claude 
Chabrol. 21.50 Journ. 22.25 ■ Portu¬ 
gese documentaire over de Anjer-revo- 
lutie in 1974 in Portugal. 23.20-23.45 
Ce soir, actualiteiten. 


08.00 Eurobics. 08.30 Speedway. 
09.30 American football. 11.30 Euro¬ 
bics. 12.00 NHL ijshockey. 14.00 War- 
steiner Ski Magazin. 14.30 Revs, 
motorsport. 15.00 Eurobics. 15.30 
WNC int. kamp. zwaargewicht. 17.30 
Argentijns voetbal. 18.30 World Mas- 
ters Rock 'n' Roll. 19.30 NBA action. 
20.00 World sports special. 20.30 Go. 

21.30 Pro kick. 22.30 NBA basketbal. 
01.00 Boksen. 01.30 Matchroom pro 
box. 03.30 Go. 04.30 Pro kick. 
05.30-07.30 Forte snooker league. 


Eurosport 


07.00 Ochtendprogramma’s. 12.00 
Nieuws. 12.05 La chance aux chan¬ 
sons. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne 
aventure, serie. 14.00 Le monde est a 
vous. 15.30 Spelprogramma. 16.00 ln- 
fos. 16.15 Faut pas rever magazine. 

17.15 Culinair magazine. 17.40 Cursus 
Frans. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion. 18.30 Nieuws. 18.50 Culturele 
agenda. 19.00 Dierenmagazine. 19.30 
Nieuws. 20.00 Planète mon village. 
21.00 Nieuws. 21.30 Fort Boyard. 
23.00 Nieuws. 23.10 Persoverzicht. 

23.15 Nord-Sud. 00.00-01.20 Direct. 06.55 Ochtend- en middagprogram¬ 
ma's. 18.00 Telegiornale Uno. 18.05 
Estrazioni del lotto. 18.10 Vuoi vince- 
re? 18.40 II mondo di Quark. 19.35 
Una storia di Enzo Biagi. 19.50 Che 
tempo fa. 20.00 Telegiornale Uno. 

20.40 II vigile urbano. 21.45 Borsavalo- 
ri. 23.00 Telegiornale Uno linea notte. 

23.15 Premio Natale di Roma. 00.00 
Telegiornale Uno - Che tempo fa. 
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 DSE. 
01.10 Arezzo: Biliardo. 02.00 Mezza- 
notte e dintorni. 02.40 Telegiornale 
Uno linea notte. 02.55 Una piccola 
cerchia di amici. 04.45 Casa Caruzzel- 
li. 05.15 Telegiornale Uno linea notte. 
05.30 Divertimenti. 06.05 Anime ferite. 


09.00 Tennis. ATP toernooi vanuit 
Monte Carlo. 11.00 Tafeltennis. 12.30 
Voetbal. 14.00 Tennis. ATP toernooi. 
17.00 Trans world sport. 18.00 Tennis. 
ATP toernooi. 21.30 Eurosport nieuws. 
22.00 Boksen. 23.30 EK Karting vanuit 
Valence. 00.30-01.00 Nieuws. 


Super Channel 


05.30 Victory. 06.00 Super shop. 06.30 
Financieel magazine. 07.00 Business 
tonight. 07.30 Russisch magazine. 
07.55 Supersports news. 08.00 ITN 
world news. 08.30 Culturele agenda. 
08.40 The mix. 09.00 Informatief ma¬ 
gazine. 09.30 Super shop. 10.00 Vi¬ 
deoclips. 11.50 Music news. 12.00 
Super shop. 12.30 Hello Austria Hello 
Vienna. 13.00 Japan business today. 

13.30 Wetenschappelijk magazine. 
14.00 All mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted: videos. 16.00 On the 
air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt 
Earp, westernserie. 18.30 I spy, serie. 

19.30 Actueel magazine. 20.00 Sport- 
magazine. 21.00 Wild America 21.30 
Media Europe. 22.00 Nieuws. 22.30 
Europe reports. 22.45 USA market 
wrap. 22.55 Supersports news. 23.00 
The road to Bali, Amerikaanse film uit 
1952 met Bob Hope, Dorothy Lamour, 
Bing Crosby e.a. 00.35 Music news. 
00.45 Blue night. 01.15 Super shop. 
01.45 The mix all mght. 


MTV Europe 


07.00 Teletekst. 07.30-07.55 Breakfast 
news. 10.05 Defenders of the earth. 

10.25 Kindermagazine. 11.00 Nieuws. 
11.05 Playdays. 11.25 The family 
Ness. 11.35 Gibberish. 12.00 Nieuws. 
12.05 Gezondheidstips. 12.30 People 
today. 13.00 Nieuws. 13.20 Pebble 
Mill, talkshow. 14.00 Nieuws. 14.30 
Neighbours. 14.50 Turnabout, quiz. 

15.15 ■ All that heaven allows, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1955. 16.40 Lifeli- 
ne. 16.50 A bear behind. 17.00 Pigsty. 

17.10 The new Lassie. 17.35 Teenage 
mutant hero turtles. 17.55 Newsround, 
jeugdjournaal. 18.05 The torch. 18.35 
Neighbours. 19.00 Nieuws. 20.00 Wo- 
gan, talkshow. 20.30 Tales of gold, 
serie over Engelse Olympische me- 
daille-winnaars. 21.00 Bruces guest 
night, amusement met Bruce Forsyth 
met o.a. The Chippendales. 22.00 
Nieuws. 22.30 Too late the hero, Ame¬ 
rikaanse speelfilm uit 1970 met o.a. 
Michael Caine. 00.40 Kill, speelfilm uit 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo¬ 
dern. 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-08.00 Night videos. 


CNN 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to¬ 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00-07.30 Showbiz today. 


TV 


^itsland 2 

Gasparone. Duitse film uit 
hn^ 7 Van < ^ eor 9 Jacoby. Rege- 
diJ? Sarr, btena ar vermomt zich als 
ten ° m de burgers beter in de ga- 
Rökl 6 ^ unnen houden. Met Marika 
Kk en Johannes Heesters. 

^derland 1 

hkf» 33 F|i 9bt of the Navigator. Ame- 
v anse Science fictionfilm uit 1986 
r ei Randal Kleiser. Jongetje maakt 
av ,°° r de r uimte. Maar het echte 
j a _ hjour begint pas als hij na acht 
hoo teru 9 keerl en ontdekt dat hij 
J oe s, ® eds twaalf jaar oud is. Met 
^VfCramer en Veronica Cart- 

^•tsiand 1 

Itaiil 3 ^~ es ^ariés de l’an II. Frans- 
v an aa ? se avonturenfilm uit 1971 
k e6rt Je an-Paul Rappenau. Man 
h üj na d © Franse revolutie naar 
er o 6ru 9 en or, tdekt dat zijn vrouw 
Jeano minr| aar op na houdt. Met 
toneHj 3Ul Be,mon d° en Laura An- 

*TL4 

PO 

5 The Clan of the Cave Bear. # Jean-Paul Belmondo in ’Les Mariés de Van II’. (Duits¬ 
land 1 -20.15 uur). 


Amerikaanse film uit 1986 van Mi¬ 
chael Chapman. Meisje wordt op¬ 
gevoed door Neanderthalers en 
ontpopt zich als leidster. Zwak ver¬ 
haal met Daryl Hannah en Thomas 
G. Waites. 

BBC 1 

22.30 Too Late the Hero. Ameri¬ 
kaanse film uit 1970 van Robert 


Aldrich. Spannend verhaal over 
twee mannen die tijdens de Twee¬ 
de Wereldoorlog op een eiland in 
de Stille Oceaan worden gedropt. 
Met Michael Caine en Cliff Robert- 
son. 

Nederland 2 

22.46 Wo immer du bist. Duits/ 
Poolse film uit 1989 van Krysztof 


Zanusi. Man laat zijn echtgenote in 
een inrichting opnemen en keert vijf 
jaar later, als de Tweede Wereld¬ 
oorlog is afgelopen, terug om te kij¬ 
ken hoe zij het stelt. Met Renée 
Soutendijk en Julian Sands. 

Duitsland 1 

23.50 Risate di gioia. Italiaanse film 
uit 1960 van Mario Monicelli. Een¬ 
zame vrouw komt een aantal Ame¬ 
rikaanse officieren tegen waarmee 
ze nieuwjaar viert. Komedie met 
Anna Magnani en Ben Gazzara. 

RTL Plus 

0.10 Randy. Amerikaanse film uit 
1973 van Morton Lewis. Vietnam- 
veteraan ziet zich genoodzaakt zijn 
brood te verdienen in de porno- 
industrie. Met Sylvester Stallone. 

Duitsland 2 

0.25 Every Home Should Have 
One. Engelse komedie uit 1970 
van Jim Clark. Mislukte schrijver 
krijgt opdracht een tekst te schrij¬ 
ven voor een reclamecampagne 
voor pap. Met Marty Feldman. 

RTL Plus 

1.15 Die Frau mit dem roten Hut. 
Duits-Japanse film uit 1984 van 
Tatsumi Kuashiro. Liefdesaffaire 
tussen een Japanse dichter en een 
Duitse vrouw tijdens het interbel¬ 
lum. Met Kristina van Eyck en Tos- 
hiyuki Nagashima. 


Radio 1 

7 05 Hel Gebouw met om 7 05 Af¬ 
deling nieuws (7 30 Nws ). 8 30 De 
tafel van NL 9.30 Het antiquariaat 
De redeeloze reportage; 10.03 
Standplaats Tanzania 1103 De 
documentaire 12 03 Afdeling 
nieuws (12 30 Nws) 12 33 Infor¬ 
matie voor de vissers 12 55 Mede¬ 
delingen t.b.v. land- en tuinbouw 
13.10 NCR Vs hier en nu. met om 
13.45 Kerk vandaag 16.03 VARA 
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws ). 
20.04 NCRV-Bulletm. 21.04 
NCRV-Vri]dag sport 23.06 Met het 
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni- 
ca s Oh, Wat een nacht, met om 
0.02 De stemband 2 02 Oh, wat 
een nacht. 5.02-7 00 Ook goeie- 
morgen 


Radio 2 

7.04 KRO’s ontbi|tshow. met om 
8.30 Postbus 900 8 50 Het leven¬ 
de woord 9.04 Adres onbekend 
10 02 In antwoord op 1150 
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij¬ 
dag. 14 04 Ratel plus 15.30 Bin¬ 
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de 
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne¬ 
derlands hitwerk. 18 04 Gesprek 
met de minister-president. 18.09 
Opium radio. 20 30 Hersengym¬ 
nastiek 21 04 Met mij valt te pra¬ 
ten 22 00-7 00 Zie Radio 1 


Radio 3 

6 02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 
van oud 12 04 Van Diepen draait 
door 15 04 De top 40 18 04 De 
avondspits. 19.04-ca1.00 Goud 
van oud Radio 4 

7.02 Vroeg ochtendconcert 1: Rus¬ 
sische dansen 8 00 Nws 8 04 
Vroeg ochtendconcert 2: De pianis¬ 
te Maria Joao Pires. 9.00 Frans 
Bruggen dirigeert Bach 10 50 Ibe¬ 
rische klaviermuziek 11.15 Het in¬ 
ternationale concertcircuit Filharm. 
Ork van Oslo met mezzo-sopraan 
12 30 Jazz op vier-concert 13.00 
Nws. 13.04 Operette. 14 00 Orgel¬ 
bespeling 14 30 Songs of praise. 
15 00 Klein bestek 15 45 Uit de 
schat der eeuwen 16 45 Crème du 
baroque 17.00 De psalmen. 17.20 
Concertante 18 00 Nws. 18.04 
Muziek|ournaal 19.00 Uit het mu¬ 
ziekarchief 20 00 Nws. 
20.02-24 00 Supplement Werken 
van Simeon ten Holt. Incantatie IV 
voor piano; ca23.00 Soloduivel- 
dans nr 2 voor piano. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8 30 De onderstroom 8 55 
Scheepspraat 9 00 Nws 9 02 
NOS Sportief 9 25 Waterstanden. 
9 30 Sporen in het verleden 10 00 
In gesprek 10 55 Vrijzinnig vizier 
11.00 Een leven lang 12 00 Nws 
12.05 Toegift 12.15 Hobbyvitami- 
nen. 13.00 Nws. 13 10 Het Ge¬ 
bouw met om 13.10 Het interview; 
14 00 Het onderzoek; 14 30 De 
ontmoeting, 1636 Welingelichte 
kringen 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine 17 55 Mededelingen en 
schippersberichten 18 00 Nws 


18 10 Paulus de boskabouter 

18 20 Uitzending van het GPV 
18.30 Homonos 19 00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Turks 

19 30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers 20 15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees 20 30 
De bijbel open 20 55 Belgie totaal 
21 05 Schoolagenda 21 20 Zicht 
op Israèl. 21.40-22.00 Theologi¬ 
sche verkenningen. * 


Omroep Limburg 

07.00 Limburg Aktueel 8 00 Radio 
Euregio 8 30 Limburg op vrijdag 
9 00 Licht Limburgs. 10.00 Op de 
valreep. 12 00 Umburg Aktueel 
13.00 Overname Radio 1. 17 00 
Limburg aktueel 18.00-18 30 Het 
Podium. 


België/Radio 2 

06 00 Nieuws 6 05 Voor dag en 
dauw 8 00 Nieuws 8 10 Het leven 
is mooi 10 00 Nieuws 10 03 Pla¬ 
tenpoets 11 50 Het koekoeksnest 
12 00 Radio 2 regionaal 13 00 
Nieuws 13 10 Goed op vrijdag 
14.00 Het Algemeen Belang 17 00 
Radio 2 regionaal 18 00 Nieuws 
18 10 Hitriders Toppers en platen 
van vroeger 20 00 Hel eenzame 
hartenburo 22 00 Nieuws 22 05 
Country-side 23 30 Nachtradio 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 6 05 Ra- 
diofriihstück + Spiel ’Gluckstreffer 
(6 15 Wort in den tag; 6 45 Horer- 
grusslotterie; 7 15 Veranstaltungs- 
kalender; 8 30 Presseschau) 9 10 
Gut Aufgelegt Tipis und Themen 
am Vormittag 12 05 Musik a la 
carte (12 30 BRF Aktuell) 13 00 
Presseschau 13 05 Musikbox 
16.05 Popcorn 18 05 BRF-Aktuell 
(Aktuelles am tage) 18 40-20 05 
Jazz 


RTL Radio 

04 00 Frühschicht Voor vroege 
vogels 6 00 Guten Morgen 
Deutschland 9 00 Radio-Shop 
Muziek en actualiteiten 1200 
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca¬ 
fé 16 00 Feierabend 18 00 Neues 
aus Kino, Video. Musik 21 00 Je 
t aime 24 00-04 00 Radio-Nacht 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie 8 07 Morgenmelodie und 
Wetterbencht 9 05 Musikpavillon 
12 00 Nachrichten und Wetter 
12 05 Zur Sache 12 07 Gul aulge- 
legt (13 00 Mitmenschen) 14 00 
Nachrichten 14 05 Stichwort Wirt- 
schaft 14 07 Auf der Promenade 
1 5 00 Cate-Konzert 16 05Heimat- 
melodie 17 00 Der Tag urn Funl 
17 07 Musikexpress 20 00 Nach¬ 
richten 20 05 Zwischen Broadway 
und Kudamm 21 00 Musik zum 
traumen 22 30-4 05 Nachtex- 


Amstel Gold Race. 25 april 1992 

Start 10.30 uur Heerlen Stadschouwburg, finish omstreeks 16.30 uur Maastricht Maasboulevard en vanaf 14.30 uur live op Nederland 3. 
<É.r. itfjMiii 


Limburgs f ƒ ƒ 

agblad voor 


os 


teUjh Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 13 


Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het Limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg hoofdredacteur ron brown 

£ F EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADE, 


WT 


42. TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; GAK steunt wao-actie 


Van onze verslaggeefster 


j> Werknemers van het GAK in Heerlen ondertekenen de petitie van het Limburgse wao-front. 

Foto: FRANS RADE 


HEERLEN - Niet de arbeidsonge¬ 
schikte, maar de arbeidsongeschikt¬ 
heid moet worden aangepakt. 
Onder dit motto heeft het Breed 
WAO Front Limburg gisteren in zes 
Limburgse plaatsen actie gevoerd. 
Het GAK en de GMD hebben de ac¬ 
tie tegen de regeringsplannen om 
de duur en hoogte van de wao-uit- 
keringen te beperken, gesteund. In 
het GAK in Heerlen werden folders 
uitgedeeld aan personeel en bezoe¬ 
kers. Driehonderd mensen hebben 
door het zetten van een handteke¬ 
ning de actie ondersteund. 

Guillaume Offermans, adjunct- 
directeur van het GAK in Heerlen, 
zegt in een reactie op het gesprek 
met de twaalf actievoerders van het 
Breed WAO Front Limburg dat het 
GAK en de GMD het actiecomité 
steunen in hun ontevredenheid 
over de wao-plannen van de rege¬ 
ring. Offermans: „Het GAK en de 
GMD hebben vorig jaar besloten de 
aandacht te richten op mensen die 


in de wao dreigen te komen of er 
net in zitten. Deze mensen hebben 
meer mogelijkheden om hun werk 
te behouden dan werknemers die al 
een hele tijd in de wao zitten." 

Volgens Offermans komen de doel¬ 
stellingen van het GAK - beperking 
van het ziekteverzuim en de in¬ 
stroom in de wao en herplaatsing 
van werknemers - in het gedrang als 
het GAK massaal mensen moet her¬ 
keuren, zoals de regering voorstelt. 
„Het GAK en de GMD hebben te 
weinig mankracht om wao’ers te 
herkeuren en tegelijkertijd de in¬ 
stroom in de wao terug te dringen”, 
meent Offermans. 


Slachtoffers 

„Wij zijn blij met de reactie van het 
GAK en de GMD”, zegt Marijke 
Velraeds, oprichtster van het Breed 
WAO Front Limburg. Velraeds: „De 
regering legt de rekening niet bij de 
daders maar bij de slachtoffers. 
Maar het probleem van de arbeid¬ 
ongeschiktheid wordt niet opgelost 
door door de uitkeringen te verla¬ 


gen of af te pakken.” 

Het actiecomité wil voorkomen dat 
werknemers ziek worden en eisen 
betere mogelijkheden voor terug¬ 
keer in betaald werk. 

Velraeds is fel tegen het plan van de 
regering om het begrip 'gangbare 
arbeid' in te voeren. Hierbij moet 
een voormalig wao’er werk aanne¬ 
men dat hij nog wel kan verrichten; 
ook als de baan onder zijn oplei¬ 
dingsniveau ligt. Hij krijgt dan min¬ 
der betaald dan waarvoor hij is 
opgeleid. „Een afgekeurde leraar 
kan dus gaan werken in de plant¬ 
soenendienst van de gemeente”, 
lacht Velraeds schamper. 

• 

Behalve in Heerlen heeft het Lim¬ 
burgse wao-front gedemonstreerd 
in Maastricht, Venlo, Venray, Roer¬ 
mond en Sittard. In Friesland en 
Zuid Holland waren gisteren ook 
actievoerders op de been om te pro¬ 
testeren tegen de wao-plannen van 
de regering. Op 8 mei wordt een 
landelijke manifestatie bij het GAK 
hoofdkantoor in Amsterdam gehou¬ 
den. 


* 


Gemeente verwacht kort geding over bouwkavel-BTW 

Heerlen in clinch 
met Wilma Bouw BV 


Onderzoek fiscus in belastingparadijs 

Baars heeft geld 
op eiland Jersey 


Van onze verslaggever 


HEERLEN/KLIMMEN - De 
in opspraak geraakte wegen¬ 
bouwer Sjaak Baars uit Klim- 


DOOR JOOS PHILIPPENS 


j^HLEN — Heerlen houdt er serieus rekening mee dat Wil- 
jv öouw BV een kort geding aanspant tegen de gemeente, 
ijjjpfe partijen willen niet opdraaien voor verliezen bij het 
^Wrijp maken van bouwkavels. 

^Van het conflict is de omstre- 
vereveningstoeslag’ die Heer- 
|{c 0 ^blegt aan kopers van bouw- 
jer^- De grondoverdracht van 
Ak ele tientallen woningen in de 
Cerhof in Heerlerbaan loopt al 
^ging. 

kwestie vloeit voort uit de 
^-kwestie rond bouwgrond. 

^secretaris Heerma nam een 
k- s * van de Hoge Raad uit 1990 


[&v ( 


er. 


u itk 

sw l0u dt in dat de koper van een 
% t gr °nd alleen 18,5% BTW hoeft 
Wpi ? n a ' s gemeente de bouw- 
i bouwrijp heeft gemaakt, 

'leerlingen die ten goede komen 
ae kavel, maar er buiten liggen 
|l^ Vr 'j van BTW. Daarover is al- 
yitin 2es Procent overdrachtsbelas- 
^ Ver schuldigd. 

' Vt)I; 

"Joenen 
nanciële risico te ontlopen. Maar in 
juridische kringen wordt betwijfeld 
of de Heerlense regeling de toets 
der kritiek kan doorstaan. De eerste 
serieuze test komt er nu aan. 

Wilma Bouw BV is bezig met de 
bouw van enkele tientallen wonin¬ 
gen in de wijk Akkerhof. Wilma 
vindt de vereveningstoeslag 'princi¬ 
pieel onjuist’ en weigert deze te be 
talen. Heerlen heeft deze inmiddels 
verlaagd tot 11,5^, maar ook daar 
gaat Wilma niet mee akkoord. 

Wilma stelt voor om de zaak voor te 
leggen aan een arbiter. Als beide 
partijen zich daar aan onderwerpen, 
kan de grond snel verkocht worden. 
„Op dit moment dreigen de kopers 
van onze woningen de dupe te wor¬ 
den van deze discussie, ” beargu¬ 
menteert Wilma. 

Maar Heerlen wijst dit compromis 
af. „Kennelijk bent u als projectont¬ 
wikkelaar niet bereid een eventueel 
voortvloeiend nadeel te dragen, of¬ 
schoon u ons bij herhaling de gerin¬ 
ge kans hierop hebt geschetst,” laat 


en vreest hierdoor, net als veel 
<V emeenten ’ de boot in te 
Se k moet m °g eli J k miljoenen 

Tr^ en aan onterecht geinde Heerlen aan Wilma weten, 
ifyj. Daarom heeft ze, als eerste 
i^^ente in Nederland, besloten 
\ Ver eveningstoeslag in te voe- 


kL 

d * e g een BTW verschuldigd 
baU moeten een even hoge toeslag 
en Zo denkt Heerlen het fi- 


Het college heeft besloten niet toe 
te geven en houdt er serieus reke 
ning mee dat Wilma via een kort 
geding het risico bij de gemeente 
Heerlen wil houden. Een rechtzaak 
zou belangrijke jurisprudentie ople¬ 
veren. 


K 


^ buist richt verwacht enorme verkeersdrukte 


\ 


innenstad gaat dicht 
bij files op 1 mei 


JUICHT - De kans is groot 
% j e binnenstad van Maastricht 
]Mf s gedeeltelijk en mogelijk 

- helemaal wordt afgesloten, 
gebeurt in elk geval 
kSta er er op deze dag files S aan 

Mt 0 an ’ die de doorstroming van 
kShp/H aar vervoer en de bereik- 
Snri, Van hulpdiensten als 

1 6er en ambulances belem- 

i! b* 

Sda^f en ^ e Maastricht heeft voor 
1 me * s Peciale verkeersvoor- 
c * E lg e gen Sloffen. Er wordt op die 


verwacht. Niet alleen de Belgen en 
de Duitsers hebben op 1 mei een 
vrije dag, de verwachting is dat ook 
veel Nederlanders de dag na Konin¬ 
ginnedag verlof nemen. Bovendien 
is in Maastricht de vrijdag, markt¬ 
dag, zeer in trek. 

Bezoekers van de stad wordt bij 
voorbaat aangeraden zo veel moge¬ 
lijk met het openbaar vervoer te 
komen. 


~~ «-wonen. worai op aie n 1 s 

e norme drukte in de stad * «ïrkcerplclclls kom, dacht ten 

ols ik ga kijken 
d enken ze 
dat ik luister 

punaise 


Verder raadt de gemeente automo¬ 
bilisten dringend aan op 1 mei ge¬ 
bruik te maken van de zogenoemde 
'park and ride’-voorzieningen. Die 
voorziening houdt in dat de mensen 
hun auto op de parkeerplaats bij het 
Annadal-ziekenhuis en bij het par¬ 
keerterrein van Van Gend en Loos 
aan de Cabergerweg kunnen zetten. 
De route naar die twee plaatsen 
wordt met borden aangegeven. 

Vanaf die parkeerplaatsen worden 
de bezoekers dan met een speciale 
pendeldienst naar het centrum ge¬ 
reden. Een retourkaartje kost één 
gulden. • De schilder Herman Brood heeft zich op de eerste dag 
van de zesendertigste Lentebeurs in het Mecc in Maas - 
tricht weer ingezet voor het goede doel. Brood beschilder¬ 
de een fonkelnieuwe auto en leefde zich uit op dertig 
vierkante meter doek. Het doek en de auto worden na 
afloop van de beurs geveild. De opbrengst is bestemd 
voor het goede doel. Weerman Armand Pien verrichtte 
gisteren de officiële opening van de beurs die duurt tot 
en met zondag 3 mei. Behalve Brood en Pien zullen ook 
onder andere de zanger Dennie Christian en de muziek- 
formaties ’Jansse Bagge Band’ en ’de Nachroave’ nog 
optreden. Voetballer Erwin Koeman reikt komende 
woensdag een prijs uit op de beurs. 


men heeft een brievenbus¬ 
maatschappijtje op het Engel¬ 
se eiland en belastingparadijs 
Jersey. Dat blijkt uit docu¬ 
menten waarover de belas¬ 
tingdienst in Maastricht be¬ 
schikt. Maar de fiscus weigert 
daarover verdere informatie te 
geven. 

Duidelijk is echter dat de belastin¬ 
gen momenteel onderzoeken of 
Baars geld uit zijn 'Limited’ op Jer¬ 
sey heeft gebruikt om lokale be¬ 
stuurders en ambtenaren om te 
kopen. De fiscus hoopt rekeningen 
te vinden en vooral namen van 
mensen die van de wegenbouwer 
smeergeld hebben aangenomen. 
Baars heeft tegenover de Fiscale In¬ 
lichtingen- en Opsporings Dienst 
(Fiod) bekend dat hij vele honderd¬ 
duizenden guldens aan steekpen¬ 
ningen heeft betaald in ruil voor 
werk. Maar namen heeft hij nooit 
willen noemen. „Dan kan ik mijn 
bedrijf wel sluiten." zei Baars tegen 
de Fiod-rechercheurs die hem ver¬ 
hoorden. 

Ook de Fiod ontkent niet dat Baars 
op Jersey een brievenbusmaat¬ 
schappijtje heeft. Voor verder com¬ 
mentaar wordt echter doorverwe¬ 
zen naar de belastingdienst in 
Maastricht. 

Als het onderzoek op Jersey niets 
oplevert, zal het -gezien het koppige 
zwijgen van de wegenbouwer- heel 
moeilijk worden om de omkoop¬ 
praktijken van Baars juridisch ver¬ 
der aan te pakken. Slechts een 
voormalig topambtenaar van de 
provincie en een ex-wethouder van 
Echt konden tot dusverre door de 
rechtbank worden veroordeeld. De 
Fiod trof in de boekhouding van de 
wegenbouwer alleen hun namen 
aan. 


Overvaller 
supermarkt 
ontsnapte 
uit Geerhorst 


AMSTERDAM — Een van de drie 
mannen die dinsdag in Amsterdam- 
Noord een supermarkt overvielen 
en 16 mensen in gijzeling namen, 
ontsnapte op 14 januari uit gevange¬ 
nis De Geerhorst in Sittard. Hij ont¬ 
kwam die dag samen met een topfi¬ 
guur uit de Colombiaanse cocaïne- 
mafia, de 40-jarige R.G.L., die 16 
jaar cel moest uitzitten wegens 
drugsmokkel. 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


De overvaller, de 29-jarige Ier B.Q., 
werd door de Amsterdamse recht¬ 
bank op 14 oktober 1991 veroor¬ 
deeld tot 6 jaar gevangenisstraf 
wegens verschillende delicten. In 
april 1991 beroofde hij een vrouw 
van haar sieraden en een bedrag 
van 10.000 gulden. Hij bond zijn 
slachtoffer vast, drukte een dekbed 
op haar mond en dreigde haar te 
doden als zij naar de politie zou 
stappen. Daarna beroofde hij op 30 
mei een filiaal van Albert Heijn aan 
het Kraaiennest in Amsterdam-Zui- 
doost. Daar sloot hij 15 personeels¬ 
leden op in een koelcel. 

Q. ontsnapte in 1988 ook al uit een 
gevangenis in Londen. In Groot- 
Brittannië was hij veroordeeld we¬ 
gens gewapende roofovervallen en 
hij moest nog 16 jaar gevangenis¬ 
straf uitzitten. 


Gouverneur naar WVC na sluiten centrum Echt 

Limburg wil tweede 
asielzoekerscentrum 


MAASTRICHT — Gouverneur 
Emiel Mastenbroek heeft het 
personeel van het asielzoe¬ 
kerscentrum in Echt beloofd 
bij het ministerie van WVC 
vervangende werkgelegen¬ 
heid te vragen. Het centrum in 
Echt, waar momenteel nog 170 
asielzoekers wonen, gaat op 1 
juni dicht. Vijftig mensen ver¬ 
liezen daardoor hun baan. 


Mastenbroek deed die belofte giste¬ 
ren nadat zeven personeelsleden 
van het centrum in Echt hem een 
petitie overhandigden waarin hun 
verontrusting over het verdwijnen 
van een stuk werkgelegenheid in 
deze provincie kenbaar werd ge¬ 
maakt. 

„Er is maar één asielzoekerscen¬ 
trum in Limburg (Spaubeek, red.). 
Voor ons is er dus op korte termijn 


geen perspectief. We pleiten daar¬ 
om voor een betere spreiding van 
het aantal centra in Nederland. An¬ 
dere provincies hebben wel drie of 
vier centra voor de opvang van 
asielzoekers", zei Jacq Pluymaec- 
kers als woordvoerder van het per¬ 
soneel. 

Mastenbroek wees er op dat de ge¬ 
sprekken tussen het ministerie van 
WVC en de gemeente Roermond 
over mogelijke vestiging van een 
centrum in de Ernst Casimirkazer- 
ne.n.og voortduren. „We zullen ook 
van onze kant de contacten met 
WVC intensiveren om het centrum 
in Roermond gerealiseerd te krij¬ 
gen. Of het lukt? We zullen zien", 
aldus de gouverneur. 


Zie verder pagina 1 9 

• Agogen vonden draai 
in asielzoekerscentrum 


Bredere samenwerking zuiveringsinstallaties 


HEERLEN - Het Waterschap Zui¬ 
veringschap Limburg heeft gister¬ 
middag besloten zuiveringsinstalla¬ 
ties in drie regio’s van de provincie 
Limburg meer te laten samenwer¬ 
ken. Er komen drie regiochefs, 


namelijk voor Noord-, Midden- en 
Zuid-Limburg, die de samenwer¬ 
king onder hun beheer krijgen. Het 
algemeen bestuur van het WZL is 
gistermiddag akkoord gegaan met 
de invoering van de nieuwe hoofd¬ 


structuur buitendienst waarin de 
klustering van de zuiveringsinstal¬ 
laties staat aangegeven. 

„Wij krijgen in de toekomst te ma¬ 
ken met steeds meer milieumaatre¬ 
gelen. We moeten ons afvragen of 


we bij alle 23 installaties die maatre¬ 
gelen nemen of alleen bij grote 
moderne installaties. Het kostenas¬ 
pect speelt daarbij een rol," aldus 
een woordvoerder van het WZL. 
Met de nu aanvaarde structuur 
denkt het WZL de weg ingeslagen 
te hebben om de waterzuivering ef¬ 
ficiënter te kunnen opzetten. 


'Goudhandelaar’ 
voorlopig vrij 

ROERMOND - Officier van justitie 
mr Van den Hark in Roermond heeft 
gisteren tijdens de strafzitting van de 
rechtbank in Roermond tevergeefs 
geprobeerd de van ernstige malversa¬ 
ties en belastingfraude verdachte 
'goudhandelaar' Sjra H.(55) uit Her- 
kenbosch voorlopig achter slot en 
grendel te krijgen. De rechtbank wees 
zijn eis af. 


Zie verder pagina 17 

• Officier vreest wraak en 
vlucht van verdachte 


Inval in 
drugpanden 

KERKRADE - Bij invallen in vier wo¬ 
ningen in Kerkrade heeft de politie 
twaalf küo marihuana en enkele dui¬ 
zenden guldens in beslag genomen. 
Ook werden er vijf arrestaties verridit. 
Vier mensen zitten nog vast. De huis¬ 
zoekingen werden gedaan in drie 
woningen aan de Fabritiusstraat en 
één aan de Veldkuilstraat. 


Jongen (7) 
overleden 

WEERT - De 7-jarige John Huygen uit 
het Belgische Hasselt, die maandag 
om drie uur ernstig gewond raakte bij 
een aanrijding op de Kempenweg in 
Weert, is ten gevolge van de daarbij 
opgelopen verwondingen, in het $1 
Jansgasthuis in Weert overleden. 4 


Rijverbod van 
elf uur 

MAASTRICHT - De gemeentepolitie 
van Maastricht heeft woensdagavond 
een 43-jarige inwoner van die stad 
zijn rijbewijs afgenomen en een rijver¬ 
bod van elf uur opgelegd. De man 
was op de Statensingel aangehouden 
terwijl hij een auto bestuurde met een 
alcoholpromiitage van 2,2, viermaal 
meer dan maximaal is toegestaan. 
Eveneens op de Statensingel werd 
donderdagochtend een 43-jarige 
Maastrichtse automobilist met een al- 
cohoipromitlage van 1,1 achter het 
stuur uitgehaaid. Hij kreeg een rijver¬ 
bod van vijf uur. 


Aanhouding 
over de grens 

MAASTRICHT - Een patrouüie van 
de Belgische Rijkswacht heeft don¬ 
derdagmorgen omstreeks half tien op 
de Brusselseweg in Maastricht een 
28-jarige Maastrichtenaar klemgere¬ 
den die kort tevoren in de Belgische 
plaats Dilsen-Stokkem een garage¬ 
houder tijdens een voorgewende 
proefrit had doen uitstappen uit een 
BMW. Hij dreigde daarbij met een 
vuurwapen. De onmiddellijk gewaar¬ 
schuwde Rijkswacht kreeg de auto¬ 
dief in het vizier toen deze de grens¬ 
post bij Smeermaas naderde. Reeds 
enkele honderden meters verder lukte 
het hem staande te houden. De mat 
werd overgedragen aan de Maas¬ 
trichtse politie, die hem nog bleek te 
zoeken vanwege een geval van be¬ 
dreiging op 13 april. 


Docenten Walram 
College bezorgd k 

SITTARD - Bezorgde docenten vat 
het Walram College vrezen da van 
onderwijsvernieuwing niets terecht 
komt. Het personeel van de school 
moet met minder mensen hogere 
prestaties verrichten, voor een te laag 
salaris. .De animo om daadwerkekjk 
onderwijs te vernieuwen is niet groot," 
schrijft de Walram-schoolledengroep, 
aangesloten bij de onderwijsbond 
ABOP, in een brief aan bestuursvoor¬ 
zitter L.Frissen. De groep dringt er bg 
het schoolbestuur op aan dat er toch 
een visie op tafel komt, waarin staat 
hoe het onderwijs vernieuwd kan wor¬ 
den ondanks de personele proble¬ 
men. 


Sittard en Stein 
storten ook geld 

SITTARD - De gemeenten Sittard ei 
Stein storten ook geld in het rampen 
fonds, dat in Limburg is opgericht voo 
uitkering van geld aan stachtoffen 
van de aardbeving. In navolging var 
andere Limburgse gemeenten zufier 
de twee gemeenten een gulden pei 
inwoner geven, hetgeen voor Sktarc 
neerkomt op een bedrag var 
ƒ 46.314 en voor Stem ƒ 26.650 
Eerder besloten Beek, Geieen er 
Schinnen tot de schenking van eer 
bedrag van een gulden per inwoner 
irv de gemeente Stein zijn trouwens 
ook schademeldingen binnen geko 
men, maar dat aantal is beperkt ge 
bleven tot zes terwijl ook de ontvang 
van de schade gering was. 
Limburgs Dagblad 


Met grote vreugde geven wij kennis 
van de geboorte van 

Johannes Hubertus Marinus 

Wij noemen bemHarald 

Hij is geboren op 22 april 1992 te Geleen 
en weegt 2380 gram. 

Cees es Mariaur de Braya-Joestea 

Kuiperstraat 2,6171 EW Stein 

«der en zoen mta vu 12.00 -15.00 uur en n» 22.00 uur. 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmede zj) ons gedurende haar leven 
heeft omrin gd, geven w$ u kennis dat heden 
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra- 
mefiten, on» goede en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, zuster, tante en nicht 

Annie 

Kersten-Dieteren 

- weduwe van 

Johan Kersten 

levenagezdUn van wqlen 

Klaas de Hey < 

op de leeftijd van 73 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: JaekenNelUe 


Hoenshroek: Gerda en Peter 


PaarillsdeHeij 

Hoensbroek, 22 april 1992 
Corrjdrer Prinsenstraat 3 
«433 GG Hoenshroek 

De p le c h tig e u i tvaar tdi enst zal plaatshebben op 
maandag 27 april om HUM uur in de grote Si 
Jan te Hoeubrodt, gevolgd door de begrafenis 
op da rJr. begriafplaatv aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk, dwav gelegenheid tot 


sa tjjdens de eucharistieviering vak 
V in voonoemde kerk, bidden wij mé- 


U lmutnlkclieidnemest in een der rouwkamers 
vé» tw U niv e rs Éle. Hooidrinst 100. Höens- 
beoek. Beaoekgriegenhekl dagalijk van 1440 tot 
,13.00 mor en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag al¬ 
leen van 14.00 tot 15.00 uur, 

2^j die geen kennisgeving mochten ontvangen» 
geh ev en deze annonce als zodanig te beschot»- 


eg algemene fcegnisg evin y 


tot M 
ht^ée 


t " 

,v „ v 


Pieter Kok 

Debectaroefc 
Kerktade: P.Kak 


droefheid,toch 
an 68 jaar, mijn 


Blij dat God haar uit haar lijden heeft verlost, 
maar jammer dat wè haar uit ons midden moe¬ 
ten missen, onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante 
en nicht 

Anna Maria 
Wisnie wski-Palm 

weduwe van 

Stanislaus Wisniewski 

Zjj overleed, voorzien van de h. sacramenten, in 
de leeftijd van 68 jaar. 

Hoensbroek: Gertie en Albert 

Schokkenbroek-Palm 

Alex 

Yvonae en Twan, Hobby 
Brunssum: Jack n Mary 

W isniewskl-Christopher 
Wesley, Samantha 
Brunssum: Aait* Wisniewski 
Frans 

Brunssum: Michel Wisniewski 
Tommy, Melanie 
Brunssum: Theoen Mia 

W isniewski-Rademakers 
Ignace, Natasja 
Echt: Leo en Annette 

Wlsniewski-Smeets 
Kim, Samantha / 
Brunssum: Carolien en Leo Smeets 
Familie Palm 
Familie Wisniewski 

Brunssum, 22 april 1992 ‘ 

Verpleeghuis Schuttershof 

Corradrea: Kasteelstraat 49,6441 TT Brunssum 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op zaterdag 25 april om 9.00 uur in de 
parochiekerk H. Familie te Brunssum-Lange- 
berg, waarna om 10.30 uur de crematieplechtig¬ 
heid zal plaatsvinden in hét crematorium in 
Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Voor vervoer per bus is gezorgd. 

Samenkomst in de kerk. 

Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen 
condoleren. 

De.dierbare overledene is opgebaard in het uit¬ 
vaartcentrum Dela in Heerlen^ Grasbroekerweg 
28. Gelegenheid tot rouwbezoek heden vrijdag 
van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, ihdieri wij vergeten zqii u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze aankondiging als zodhnig 
beschouwen. Op 22 april hebben wij aföcheid moeten 
nemen van mijn dierbare echtgenoot, 
broer, zwager, vader en grootvader 

JacMaes 

Geb. te Arcen-iÖ19 
OverL in U.S.A. 
echtgenoot van . 

Jozefien van Reymersdai 

Fam. Maes en kinderen 
v . . Fan», van Reymersdai 

-V.; en kinderen 

^Kasperenstr. 52 Kérkrddë { 

Adres: Barclay Village 
Apt 3457 BL-13-D 
Broadstr, 08610 Trenton 
N.Jersey USA 


Voor uw gewaardeerde blijken van medeleven betoond bij het over¬ 
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Mai Savelkoul 

weduwe van ,' 

Sjeer Salvino 

betuigéh wij u onze oprechte dank. 

De kinderen, 

klein-en achterkleinkinderen 

Wij nodigen u graag uit voor hét meevieren van de zeswekendienst 
voor Mai, welke gehouden zal worden op zaterdag 25 april a.s. om 
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Bemadette te Baandgrt-Sif- 
tard. Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefdeëh 
zorg waarmede hü ons gedurende zijn hele le¬ 
ven heeft omringd, delen wij u mede dat wij 
heden toch nog vrij onverwacht afscheid heb¬ 
ben- mpeten nemen van mijn lieve vader, opa, 
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef 

Jo Braakman 

weduwnaar van 

Bettie Odekerken 

Hij werd 78 jaar en is voorzien van de h. sacra¬ 
menten. 7 

Brunssum: Carla Braakman 

Hoger en Carina, Kevin 
Ferry en Janqueline, Erik 
Fiiiiltt Braakman 

23 april 1992 

Boschstraat 2, 6442 PB Brunssum 

Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks 
van 17.30 tot 18.30 uur in hef mortuarium van 
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 
Avondwake zaterdag om 19.00 uur in de hierna 
te noemen kerk. 

In de St. Josephkerk, aan de St Gregoriuslaan 
op de Egge te Brunssum, zal de plechtige uit¬ 
vaartdienst gehouden worden op maandag 27 
april om 11.00 uur. .. 7 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is 
uw naam in het condoleanceregister te schrij-. 
ven. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op de 
gemeentelijke begraafplaats aan de.Merkelbee- 
kerstraat 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. ' ’ ' ■ - 


Voor de vele blijken van belangstelling en 
het medeleven bij de begrafenis van mijn 
man, onze vader, sChpopfvader efj opa. 

. • «- V. / . •' ; ' I . 

• • ‘ . * ' » ' • • / 

7 Lei Jeurissen 


betuigen wij onze hartelijke dank , 

- • 7 ' 7 . 7.1.^• . 


Vrijdag 24 april 1992 • P 


De plechtige eerste jaardienst voor 

Annie 

Fr ederix-Frans sen 

* 

zal plaatsvinden op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de pa 
kerk van St. Gerardus-Mqjella te Heksenberg. 

Tresi en Sjef Quaedvlieg-ï 
Anja, Jos en Danja 


Vandaag is het een jam- geleden dat wij afscheid moesten nemen 
mijn onvergetelijke vrouw en onze moeder 

Maria Feijts-Tillman 

» ..... . 

De eerste jaardienst zal plaatsviifeten in de kérk van de H. J 
Doenrade op zondag 26 april om 18.00 uur. 


Ffeiuts Feijts 
en kinderen 


Mimstergeleen, april 1992 
Sittarderweg 26 MJ. kurista»<|fliiyiiuÉfri 
. ^ , . vj # . t . r ^ K 

Dankbaar voor hetgperi' hü voor dons betekend 
heeft, nam God henen tot Zich, geheel, onver¬ 
wacht, voorzien yandé h. sacramenten der ster¬ 
venden, kt déiëéftjfd véh 72jaar,frujkdierbare 
man, onze goede s^tobnjte^» en neef 

Hubert VlëugelS 

eedgenoot van . . - 

Fina Vandérheijdieii 


f: j «1 A O } lI-5V *!' *7 i ■ 


- • 'i •.‘ ‘V V’-v '*• * - '•••. ' 

Brunssum, april 1892 V* / 7 

De zeswekendienst zal worden gehouden op 
zondag 26 april'a.s. put . 10.00 uur in de paro- 
chiekerk van de H. Clemens te Merkelbee P 

i Simpel veld: Mevr. Flna 

Vleugels-V anderheijden 
Familie Vleugels 
Familie Vanderheijden 

6369 VR Simpelveld, 22 april 1992 
Scheelenstraat 37 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
- maandag 27 april om 10.00 uur in de parochie¬ 
kerk van de H. Remigius te Simpelveld, aanslui¬ 
tend gevolgd door de crematie in het cremato¬ 
rium te Imstenradé-HeCrlen. 

Overtuigd van uw fnedelevèn is er geen condo¬ 
leren. , 

Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie 
van de overledene een h. mis worden opgedra¬ 
gen in voompemde parochiekerk. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium 
yan I g’n Bènde, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel¬ 
veld. Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur. 

Voor vervoer naar het crematorium wordt ge¬ 
zorgd. 

Zjj die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als Zodanig te beschou¬ 
wen." 


Op 25 april is het ëen jaar geleden dat wij af¬ 
scheid moesten nemen van onze lieve broer, 
zwager, oom en neef - 

Johan JEuemmens 


Ha een leven dat gekenmerkt word 
vdud, goedheid, bezorgdheid, ^ 
liêfdé;. is plotseling in hear sjaér 
Van 77 jaar, voorzien vah de h. sa—., 
ons heengegaan mijn moeder, scho 
onze oma, zus, schoonzus m nicht 

J osephiné Chréti 


• weduwe van 

Harrie Sentis 


Hoorn: Henrl Sentis *" 

Lisette Sentis-Senden 
Nicole, Juliette 
Familie Claessen 
Familie Sentis $ 

Sittard, 22 april 1992 ' - 1 

Pater ChevaUerstraat 16 

Corr.adres: Houtduif 14,1628 DK Hotun 

pe plechtige uitvaartdienst zal gehouc 
den zaterdag 25 april om 11.00 uur in de 
kerk te OyerhoVen-Sittard, waarna de" 
nis het kerkhof aan de Wehrerweg te 
Bijeenkomst ih de kerk. 

Daar wjj overtuigd zjjn van uw m 
geen condoleren. 

De overledene is opgebaard in üit\ 

Dela, Vouershof 1 te Geleen, waar — 
is tot afscheidnemen vrijdag van 18.00 tot rr-7-T - rz: 


Het plotselinge ovmrljjden van orizé 
Vriend ■' 

■ ■ • , , ' ... • •*' - 

Franz Kuijpers 
Ju mijt *J :jé » «ja Cu * 


met ons gedenken in de h. mis 
J zaterdag 25 april om 18.30 uur in de St. 
artinuakërk te Welten Heerlen. 

: f' - ■ 1 Fam. W. Lemmens-Donners 


Wij wehsen zijn familie veel sterkte 

Hub, May, JoenKay 


m- 


Dankbetuiging 

' .Groot iade iMtoM. 
ditkijackUrUet, 


t <M won 

élJbi4o|MMi| die wjj vts 

ga;' 

Dotvangw Qa bét overlijden 
broer, schoonbroer, oom m 

jpi 

..V * • < 

Skurmahs 

. /■ r - , 


► St.j 

I I m i 


’t- 

4 . 
> 7, 

UNEA 

^ f é 


- ft*.. 


U hebt nu meer redenen dan ooit om Seat 

t •. - •' " • *» • i- 

te tijden. Om ite beginnen vanwege het 
pakket extra’s voor de Linea, zoals getint 

• «*f ' . • ' t * , ’ ‘jifn 

van binhemut verstelbare buitenspiegels in 
kleur van de carrosseiié. Linea stfiping,’ 


0P 
bareacrnerruiteri^ ^en in tweeën 

achterbank. Dat levert u een Voordeel op 
• V .ü 

maar liefst fL J3Q0,-( Daarnaast kmit« 

0% rente financieren Dat schéélt 

• 7 : 7.'.., '7., ' r - kv,:'; ; * •; w 

al gauw fl. Bb éUefuii' levert dit m 

voordeelop van maar liefst fl. 2059,-*^*'' 

■j , -.■■■ ' - o.'*:*• • „7^,. >r?- 

metra • redens om. wor de Seat ib 

kiezen?~'£^rvw 

jioiaken. Kr^gt een onbétaalbareri 
y. vond 

«op 

Mg 


t; *' * 
Auto Aarts, Hamstraat 211, 


i:p 


- r . .'i: jj .:' , 11 ! 


fatruB Wi te betalm bedrag met een miodinuaa ma t lOLOÖOi 

aÉéoiag pcrkwértaal waf 2308. Het totateaaahcd géBtilleenhgaÉmcliaf ém cca nfeime Seat Ibia Linéa toorao jflal 199géo ragtohiUc voor 15 


ia 


•ix 


limburgs dagblad 
Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 15 


Fietsen voor 
aardbeving 

'tëLlCK/HERKENBOSCH - In 
j^Umrgebied De Meinweg in 
^rkenbosch wordt aanstaande 
jondag een benefiet-mountainbi- 
J^toeht verreden voor de gedu- 
«rden van de aardbeving. De 
'chting Organice wil het in- 
^hrijfgeld van een tientje per 
krsoon storten op het gironum¬ 
mer van het Rode Kruis. Belang¬ 
eenden voor de 30 kilometer 
tocht kunnen tussen 8.30 
ei1 10 uur starten bij de Roerhal 
1,1 Vlodrop. Mensen die zelf niet 
l^er een terreinfiets beschikken, 
^nnen die tegen betaling van 30 
Jj^lden (inclusief inschrijfgeld) 
^ren bij Organice. Reserveren 
bij Luc van Engelen 
"H746-2496) of Rick Breeuwer 
'^3-670650). 


DOOR RENÉ ROOSJEN 

ROERMOND - De aardbeving 
heeft niet alleen veel materiële 
schade aangericht. Mensen zijn 
ook mentaal uit hun evenwicht 
geraakt. Vooral eenzame oude¬ 
ren. Maar ook met name de al¬ 
leenstaande ouder die de zorg 
heeft van een gezin. Maatschap¬ 
pelijke Dienstverlening (Madi) 
en het Riagg zijn in staat van pa¬ 
raatheid. 

Een voorbij denderende vracht¬ 
wagen of de minste trilling 
brengt de schrik er weer in. Klei¬ 
ne signalen zijn genoeg om men¬ 
sen uit hun slaap te houden. Er 
zijn er die badend in het zweet 
wakker worden. 

De Madi zit niet stil. Maatschap¬ 
pelijk werkers zijn 24 uur per 
dag bereikbaar om hulp te bie- 


De mentale opdonder 
van een aardbeving 


den. Vandaag start in het cen¬ 
trum aan de Willem II Singel 70 
Roermond de eerste van drie 
..bijeenkomsten van een praat¬ 
groep over de aardbeving en de 
psychische gevolgen. 

Bij de Madi hebben zich de afge¬ 
lopen dagen vijftien personen 
gemeld met psychische proble¬ 
men. Coördinator Mary Bronk- 
horst gaat ervan uit dat het 
werkelijke aantal vele malen ho¬ 
ger ligt. Ze sluit niet uit dat voor 


velen de drempel naar een hulp¬ 
verleningsinstantie nog erg hoog 
is. „Getroffen burgers moeten 
weten dat we voor hen klaar¬ 
staan. Ook als ze bijvoorbeeld 
psychisch in de knel raken door 
problemen bij de afhandeling 
van zakelijke kwesties met in¬ 
stanties.” 

Voor Gerard van Mierlo die als 
psycholoog is verbonden aan het 
Riagg in Roermond is het nog te 
vroeg om een omvang te kunnen 


aangeven van de psychische ef¬ 
fecten van de aardbeving. „Pas 
op het moment dat mensen in 
hun direkte omgeving horen dat 
ze moeten ophouden met zeuren, 
doet zich de vraag voor: wat is 
normaal? Reflexen tijdens de 
aardbeving zijn vastgelegd. Al¬ 
lerlei signalen kunnen angstreac- 
ties teweegbrengen, waar men 
zich van nature tegen probeert te 
verdedigen, zonder daar over na 
te hoeven denken. Een veilig¬ 
heidsmechanisme dat automa¬ 


tisch in werking treedt," legt hij 
uit. 

Het zal volgens Van Mierlo nog 
weken of zelfs maanden duren 
voordat de werkelijke proble¬ 
men aan het licht komen. Men¬ 
sen wenden zich in eerste instan¬ 
tie tot de huisarts of de Madi 
voordat het Riagg in beeld komt. 


Ook het bureau slachtofferhulp 
in Roermond is de afgelopen da¬ 
gen geconfronteerd met ontred¬ 
derde mensen als gevolg van de 
aardbeving. Coördinator J. Hui- 
sintveld wijst er echter op dat 
het bureau zich specifiek richt 
op slachtoffers van misdrijven 
en verkeersongevallen. „We krij¬ 
gen dus indirekt te maken met 
de psychisch problemen door de 
aardschok. We staan er voor 
open, maar de verdere begelei¬ 
ding is in andere handen.” Directeur luchthaven Messelink teleurgesteld over besluit Maij: 

Verbod nachtvluchten schaadt imago 


>r-' 

rt- 

ie* 

i 

eü 

m 
i l 
A 


DOOR ERIC VAN DORST 

^lEEN — „De beslissing van minister Maij-Weggen om 
,J^ c htvluchten op Luchthaven Maastricht tot medio 1993 te 
,|j r bieden is schadelijk voor het imago van het vliegveld naar 
lüchtvrachtmarkt toe. We zijn teleurgesteld over dit besluit, 
i^ar zullen het niet aanvechten.” 

jj et enkel teleurstelling maar ook 
Senoegen klinkt door in de stem 
I* Hans Messelink, commercieel 
Acteur van het vliegveld. Hij 
nog minder reden tot lachen 
de minister van Verkeer en Wa¬ 
rnat in een brief aan de Tweede 
jfier haar nieuwste maatregelen 
^betrekking tot ’Beek’ heeft ken- 
gemaakt. 

. afwachting van de definitieve be¬ 
vangen over de aanleg van de 
u S t-Westl 


over de aanleg van 
Ij, - westbaan heeft de bewinds- 
I °Uw deze week haar nachtvlucht- 
r^hikking opgeschort tot 1993, 
T l jaar waarin naar haar verwach- 
voor ’Beek’ de knoop definitief 
fc? r dt doorgehakt. 

C; komt hiermee tegemoet aan een 
IpSst van september 1991, waarin 
'd 1 Haags gerechtshof bepaalde dat 
^beschikking onrechtmatig was, 
T^ar tegelijk stelde dat het te ver 
gaan de nachtvluchten 
^Ps te verbieden. 


plots- 


jj^gen dit besluit van de minister 
j/Phen we niet zoveel argumenten 
•"janken. De actuele situatie is dat 
I 5 es wat met nachtvluchten te ma- 
Ij , 1 bad, al weg is. We moeten nog 
zien of we dat ooit nog terug 
^hen krijgen. We hebben ons ja¬ 


renlang internationaal geprofileerd 
als een dag- en nachtvliegveld. Nu 
zijn we de enige luchthaven in Ne¬ 
derland die ’s nachts dicht moet 
blijven. De luchtvervoersmarkt 
leest zo’n brief van een minister niet 
zo subtiel. Die redeneert: het is daar 
een aflopende zaak. Dat is niet wat 
wij zien of denken, maar dit heeft 
hoe dan ook een negatief effect.” 

Volgens de directeur heeft het be¬ 
sluit van Maij-Weggen geen directe 
negatieve effecten, want er was 
geen enkel uitzicht op een nieuwko¬ 
mer voor nachtvluchten sinds het 
vertrek van koeriersbedrijf Emery 
eerder dit jaart. 

Messelink vindt dat de vliegveldlei- 
ding zichzelf niets hoeft te verwij¬ 
ten. „Wij hebben ons lang ingespan¬ 
nen om de oorspronkelijke nacht- 
vluchtbeschikking overeind te 
houden. De nieuwe versie die nog 
maar weinig commerciële waarde 
had, hebben we vervolgens in april 
vorig jaar vergeefs aangevochten. 
Die bood onderhand nog enkel 
ruimte voor sportvliegtuigjes. De 
vrachtmaatschappijen konden daar 
nauwelijks nog mee werken. Het 
vertrek van Emery was wat dat be¬ 
treft wel gerechtvaardigd.” 
Schreurs betaalde 
collega-aannemers 


Vervolg van pagina 1 

l^/ARD - Schreurs moest, om de 
c a §ste prijs te mogen indienen en 


V° pdracht binnen te halen, de 
k 0 ri Se aannemers min of meer af- 
Of,., n: bij betaalde hen zogeheten 
(, P2e tgelden. 

QqL 

reurs > die inmiddels een han- 
cjfj^nderneming vanuit Portugal 
t'ij h’ vertelde destijds zelf dat hij 
aanbesteding van de school 
jg^btard de andere aannemers 7,7 
Üjj ?. n aan opzetgelden had betaald. 

die aanbesteding waren destijds 
Wakken Muyres Sittard, Laudy 
Mertens Weert, Foeckert 
^Hen en Jongen Landgraaf. 
v 0 ^ reurs werd in 1990 veroordeeld 
1 ^, r oplichting van het College Sit- 
Oj. . ’ oen school voor voortgezet 
er Wijs. Hij ging in beroep tegen 


^stellingen bang 
voor ontslagen 

J^ASTRICHT - Werknemers 
{^ Provinciale instellingen in 
^/bburg hebben protest aange- 
her, end tegen de voorgestelde 
structurering als gevolg van 
Vj “NL-bezuinigingen. Do pro- 
jf. c,e wil de budgetten van de 
pbingen met vijf procent ver- 
lJu n en voor twintig procent toe 
|<Q n . n ,komen aan het provinciale 
^mi^kkelingsfonds. Daarnaast 
(j e en diverse instellingen wor- 
thP ondergebracht in een geza- 
C n kjk gebouw. 

1 nerners vinden dit geen 
'Vak VOors t e l- De algemene ver- 
h^bting is dat de werkgelegen- 
°* nnen de welzijnssector op 
cj a g ^mijn zal teruglopen. Met 
8 ip r bovenop de forse bezuini- 
rw? en zullen, volgens de perso- 
om 1 eden ’ vee * gedwongen 
ijslagen vallen. Ook de kwali- 
h eid Van het werk en deskundig- 
•ben Van ^ et personeel zal afne- 
orn dat er dan niet meer in 
W0rd vaste formatie gewerkt kan 

Hem Pr ° vincie wd °°k dat werk- 
sj s ers voortaan op contractba- 
Vqi aan ëe n °men worden. Dit is 
werknemers nadelig 
a *daardoor de rechtspositie 
'Vnfj. e medewerkers ernstig 
LOm H l geschaad 

' v an a onvre de over het voorstel 
k erj e Provincie kenbaar te ma- 
\v e : hebben ondernemers-en 
brj tif nerners °rganisaties een 
den gestuur d naar de statenle- 
h ut ’ c ommissieleden en Gede- 
Pu teerde Staten. 


het vonnis van de rechtbank Maas¬ 
tricht, maar dat beroep werd dit jaar 
- vlak voor de behandeling van de 
zaak bij het gerechtshof in Den 
Bosch - ingetrokken. 

Daarmee werd het vonnis onherroe¬ 
pelijk. Het schoolbestuur van Colle¬ 
ge Sittard won vervolgens extern 
advies in over een eventueel te star¬ 
ten procedure en wendde zich tot 
het Middelbaar Onderwijsbureau 
(MOL) Sittard, waarbij de school is 
aangesloten. In een brief van 6 
maart jongstleden is uiteindelijk 
het ministerie van Onderwijs om 
een reactie gevraagd. Daarin wordt 
het bedrag van 550.000 gulden ge¬ 
noemd, dat de aannemer destijds 
mogelijk teveel in rekening heeft 
gebracht om de opzetgelden te kun¬ 
nen betalen en geen (al te groot) 
verlies te lijden op het bouwproject. 
Deze week, op 22 april, schreef het 
ministerie van Onderwijs in een 
korte brief dat de school een civiele 
procedure moet starten om het ge¬ 
noemde bedrag terug te krijgen. 
Volgens een woordvoerster van het 
departement doet het er niet toe dat 
de rijksoverheid het merendeel van 
de bouwkosten, 8,3 miljoen gulden, 
voor rekening heeft genomen. 

„We hebben hier te maken met een 
zelfstandig rechtspersoon. De 
school heeft de opdracht tot bou¬ 
wen gegeven, dus ze zal ook de pro¬ 
cedure moeten voeren,” aldus de 
woordvoerster. De juridische kos¬ 
ten die de school moet maken, zijn 
volgens haar bij het ministerie terug 
te krijgen. 

Het schoolbestuur van College Sit¬ 
tard beraadt zich de komende 
maand over de brief, zo liet voorzit¬ 
ter mr F. Heuts gisteren weten. Als 
het bestuur naar de rechter stapt, is 
dat vermoedelijk de eerste procedu¬ 
re tegen aannemers om opzetgelden 
terug te krijgen. 


•-% iiti% 


fS: r liti 
- il r ! " 


... iü^iiii *jj !«« 

•lis' !!•; !»!• in; i;: : !li. 

;i ,: ;|ii -il; ;jï: Hl njjj ; . 


lp M ¥* 1 • Manschappen van de Koninklijke Landmacht, nog tot 1 
juni gehuisvest in de Roermondse Ernst Casimirkazerne, 
deelden gisteren enkele duizenden gratis porties erwten¬ 
soep uit aan hongerige burgers op de Markt van Roer¬ 
mond. Met de ’snertoperatie’ wilde de Landmacht de inwo¬ 
ners van Roermond betrekken bij de feestelijkheden rond 
de sluiting van de kazerne. De snert vond gretig aftrek, of¬ 
schoon de ’munitie’ — zesduizend porties - niet geheel op¬ 
raakte. Foto: JAN PAUL KUIT 


Organisaties 

van gevangenen 
gaan gevecht aan 

SITTARD/MAASTRICHT - De 
twee organisaties voor gedetineer¬ 
den in Nederland zijn in conflict 
geraakt. De (nieuwe) Nederlandse 
Gedetineerdenbond (NGB) eist dat 
de Bond van Wetsovertreders 
(BWO) een persbericht rechtzet, op 
straffe van een dwangsom van 
10.000 gulden. 

De BWO liet het persbericht woens¬ 
dag uitgaan, naar aanleiding van 
een oproep tot een gevangenen-sta- 
king in de gevangenissen in onder 
meer Maastricht en Sittard. In het 
persbericht stelt het BWO dat zij de 
enige vakbond voor gedetineerden 
is en wordt voorzitter P. Vleeming 
betiteld als 'zich uitgevend als de 
NGB’. Daarmee wekt de BWO vol¬ 
gens Vleeming de indruk dat het 
om een éénmansactie ging. 


De wrijving tussen beide bonden is 
terug te voeren tot enige maanden 
geleden. Begin dit jaar meldde de 
jurist Vleeming, die als gedetineer¬ 
de in ’De Geerhorst’ in Sittard zat, 
zich als lid aan bij de BWO. Namens 
die bond riep hij op tot een staking 
bij de Maastrichtse gevangenis 
’Overmaze’ en stelde de directie een 
ultimatum. Daarop wees het BWO- 
bestuur hem terecht, reden voor 
Vleeming om de banden met de 
BWO te verbreken. 

De actie die hij deze week met de 
NGB opzette is geflopt; er deden 
hooguit enkele mensen aan mee. 
Volgens Vleeming komt dat omdat 
hij de gevangenen niet rechtstreeks 
kon bereiken. Gevangenisdirecties 
zouden het contact met belangen¬ 
groepen verhinderen. De acties 
richtten zich juist tegen de geringe 
vrijheid van meningsuiting van ge¬ 
vangenen. De NGB-voorzitter is 
ondanks de recente mislukking te¬ 
vreden over de acties. Hij is door 
Justitie uitgenodigd voor een ge¬ 
sprek. Vleeming ziet daarin een er¬ 
kenning van zijn bond. 


(ADVERTENTIE) DE SPORTIEVE WANDELSCHOEN 
VOOR DE HELE FAMILIE 


DURLINGER 

in, tScAoeAfnoder 
PCL wil grotere rol in gezondheidszorg 

Beloftes provincie aan 
patiëntenorganisaties 


Van onze verslaggever 


SITTARD - De provincie Limburg 
zal de vereniging van patiëntenor¬ 
ganisaties PCL steunen in haar po¬ 
gingen een belangrijker plaats in te 
nemen in de gezondheidszorg. De 
provincie is hoogstwaarschijnlijk 
vanaf 1993 de subsidiegever van het 
PCL, dat nu nog het geld ontvangt 
van de rijksoverheid. Drs C. Voc- 
king, hoofd van het bureau volksge¬ 
zondheid van de provincie, zei gis¬ 
teren op een bijeenkomst van het 
PCL dat de organisatie naast 90.000 
gulden steun voor het onderzoek 
naar een centrale klachtenbemidde¬ 
ling, kan rekenen op een tweede 
zetel in de Provinciale Raad Volks¬ 
gezondheid. 


De provincie zal de PCL medezeg¬ 
genschap geven in het samenstellen 
van de regiovisie, een beleidsstuk 
dat de toekomstige provinciale ta¬ 
ken in de gezondheidszorg moet 
omschrijven. De gelden die het rijk 
vanaf 1 januari 1993 via de provin¬ 
cie ter beschikking stelt aan de ver¬ 
tegenwoordigers van patiëntenbe¬ 
langen, voor Limburg ongeveer 
420.000 gulden, zullen zonder man¬ 
keren worden doorgesluisd. „Daar¬ 
naast doen we er alles aan om dat 
bedrag te vergroten,” aldus Voc- 
king, die zich optimistisch toonde 
over de rol die de PCL in de toe¬ 
komst zal spelen. 


Dat optimisme werd niet gedeeld 
door PCL-voorzitter H. Kooijman, 
die stelde dat de noodzakelijke wet¬ 
geving om de rechten van patiën¬ 
tenorganisaties vast te leggen nog 
ontbreekt. Kooijman: „Wij willen 
namens patiënten en consumenten 
een trendsetter zijn als het gaat om 
vernieuwing en kwaliteitsverbete¬ 
ring, maar we moeten daarvoor for¬ 


meel wel in de gelegenheid worden 
gesteld.” 

De gisteren aanwezige vertegen¬ 
woordiger van het ministerie van 
WVC kon niet zeggen of er op rijks¬ 
niveau meer geld voor patiëntenor¬ 
ganisaties komt. Daarnaast gaf hij 
toe dat het proces van wetgeving 
traag verloopt. „Maar op eigen ini¬ 
tiatief is er al veel mogelijk. U hoeft 
niet te wachten op nieuw*e wetten,” 
zei de WVC-woordvoerder. Wel 
maakte hij duidelijk dat men ook 
op het ministerie vindt dat organi¬ 
saties als de PCL moeten meepra¬ 
ten met verzekeraars en zorgverle¬ 
ners zoals de ziekenhuizen, maar 
dat alleen die laatste twee groepen 
instellingen verantwoordelijk zijn 
voor de uiteindelijk te ïnaken (fi¬ 
nanciële) afspraken. 

Op de bijeenkomst in Sitaard kreeg 
prof. mr F. van Wijmen. hoogleraar 
gezondheidsrecht aan de Rijksuni¬ 
versiteit Limburg, gisteren de jaar¬ 
lijkse PCL-onderscheiding uitge¬ 
reikt, wegens bijzondere verdien¬ 
sten voor de PCL. Van Wijmen 
heeft zich met name ingezet op het 
terrein van klachtenprocedures. 


Ook geld uit 
Mergelland 

VALKENBURG - De 
meeste gemeenten van Mer¬ 
gelland stellen een bedrag 
van één gulden per inwoner 
beschikbaar voor herstel 
van de schade veroorzaakt 
door de aardbeving van 13 
april in Midden-Limburg. 

Margraten en Vaals hebben 
dat al besloten, de raden 
van Meerssen, Eijsden en 
Wittem krijgen binnenkort 
een voorstel daartoe te be¬ 
handelen. Aangenomen 
wordt dat elke gemeente¬ 
raad zonder problemen ak¬ 
koord zal gaan. 

Het rampenfonds kan alvast 
rekenen op ruim 64.000 gul¬ 
den uit Mergelland, te we¬ 
ten 20.364 gulden uit Meers¬ 
sen, 10.800 uit Vaals, 13.648 
uit Margraten. 11.500 uit 
Eijsden en 7.769 uit Wittem. 

De gemeentebesturen van 
Valkenburg aan de Geul 
(rond 18.000 inwoners) en 
Gulpen (ruim zevenduizend 
inwoners) beraden zich nog. 

De stad Maastricht heeft 
eerder al laten weten 
120.000 gulden bij te dragen 
aan het rampenfonds, het¬ 
geen neerkomt op iets meer 
dan één gulden per inwo¬ 
ner. 


Steun Weert en 
Nederweert 

WEERT/NEDERWEERT - 
De gemeenten Weert en Ne¬ 
derweert hebben respectie¬ 
velijk 40.730 gulden en 
50.000 gulden toegezegd aan 
de stichting Rampenfonds 
Aardbeving Limburg. 

De gemeenteraden moeten 
daaraan nog hun fiat geven. 


Corporaties 
kregen 2600 
schadeineldingen 

Vervolg van pagina 1 

ROERMOND - De corpora¬ 
ties lieten gisteren het Na¬ 
tionaal Rampenfonds weten 
af te zien van een schade¬ 
claim, omdat die een te 
groot beslag zou leggen op 
de beschikbare gelden, 
maar ook omdat een claim 
ten koste zou gaan van aan¬ 
vragen van individuele 
huurders. 

De corporaties hebben in to¬ 
taal 2600 schademeldmgen 
binnengekregen. 

De kosten die zijn gemoeid 
met de reparatie worden ge¬ 
raamd op vijf miljoen gul¬ 
den. 

Omdat die schade voor de 
corporaties een forse tegen¬ 
valler betekent, zullen zij bij 
het ministerie van VROM 
en het Centraal Fonds voor 
de Volkshuisvesting aan¬ 
kloppen, ’de meer geëigen¬ 
de instanties die ons wel¬ 
licht kunnen ondersteunen’. 

De zeven betrokken corpo¬ 
raties die het Nationaal 
Rampenfonds hebben aan¬ 
geschreven, zijn St. Joseph 
Swalmen, Roerstreek Pos- 
terholt, Land van Pepijn 
Echt, Sint Jozef Roermond, 
Lada Roermond, De Horst 
Meijel en Woningbeheer 
Limburg. 


Actie herstel 
kerk Roermond 

ROERMOND - Om het her¬ 
stel van de protestantse 
Minderbroederskerk te kun¬ 
nen bekostigen, is een apart 
comité gevormd dat in het 
hele land actie gaat voeren 
om het benodigde bedrag 
van een miljoen gulden 
bijeen te brengen. 

De 15e eeuwse kerk moest 
daags na de aardbeving ge¬ 
sloten worden omdat met 
wiame de gewelven ernstig 
aangetast bleken. 

Het comité heeft voor de ac¬ 
tie het gironummer 33433 
geopend. 


(ADVERTENTIE) Klem in 
meters 

GROOT 
SERVICE 
GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

F mmas'raat 

VOOrb'i 

ABN-bar'k 
Limburgs Dagblad 


Van den Broek: herziening ’Maastricht’ voor 1996 

EG kan nog met vier 
landen uitbreiden 


BRUSSEL - De Europese Gemeenschap kan een uitbreiding 
met vier Westeuropese landen nog wel aan, zonder dat de EG- 
instellingen en de besluitvorming in de EG drastisch moeten 
worden veranderd. Bij meer nieuwe leden valt aan een ingrij¬ 
pende herziening van de Gemeenschap echter niet meer te 
ontkomen. 


Minister Van den Broek (Buiten¬ 
landse Zaken) zei gisteren in Bonn 
na zijn gesprek met zijn Duitse col¬ 
lega Genscher dat de voor 1996 ge¬ 
plande herziening van het ’Vérdrag 
van Maastricht’ zal moeten worden 
vervroegd. „Gelet op het aantal aan¬ 
vragen voor het EG-lidmaatschap is 
«en nieuwe regeringsconferentie 
voor 1996 nodig.” 


Op die conferentie zal het verster¬ 
ken van de werkwijze van de Euro¬ 
pese instellingen aan de orde moe¬ 
ten komen. Dat betreft vooral het 
vergroten van de mapht van het Eu¬ 
ropees Parlement (dat in 1994 op¬ 
nieuw gekozen wordt) en het toe¬ 
kennen van meer macht aan de 
Europese Commissie, ten koste van 
de afzonderlijke lidstaten. 


Zonder die veranderingen kan de 
EG volgens Van den Broek uitbrei¬ 
ding niet aan. Dit decennium zal 
wat Van den Broek betreft alleen 
sprake kunnen zijn van uitbreiding 
met landen die nu nog de EVA, de 
Europese Vrijhandelsassociatie, 
vormen. Oostenrijk, Zweden 'en 
Finland hebben het EG-lidmaat¬ 
schap inmiddels aangevraagd. 


Aanvragen 


Minnaar geveld door kus 

SINGAPORE — Een 28-jarige student uit Singapore zal zijn laatste 
kus niet zo snel vergeten. In het 'heetst van de strijd’ beet rijn vrien¬ 
din een stuk van drie centimeter van zijn tong af. 

Met het bloedige deel in zijn hand liep het slachtoffer enige tijd hul¬ 
peloos rond. Een politiepatrouille hield de jongen aan maar snapte -in 
eerste instantie niet wat er aan de hand was. 

, t Hjj wilde ons wat zeggen, maar wij konden hem niet verstaan”, zo 
verklaarde een agent „Wij zagen alleen dat hij uit zijn mond bloedde. 
Maarteen hij zjjn rechterhand opende lag daar ineens een stuk tong 
dat al blauw begon aan te lopen”. De ongelukkige minnaar werd 
overgebracht naar het ziekenhuis. Het was nog onduidelijk of het 
stukje tong weer zou kunnen worden aangenaaid. 


iCaddafi: 


m 


PEKING - De Libische, leider Gad¬ 
dafi wü nu, dat de twee verdachten 
van de bomaanslag op het Ameri¬ 
kaanse vliegtuig boven Lockerbie 
worden berecht in Cairo. Dit heeft 
Gsddafl verklaard in een interview 
met het officiële Chinese persbu- 
feau Nieuw China, waarmee hij 
opnieuw de uitlevering van de ver¬ 
dochten aan de Verenigde Staten of 
Groot-Brittanniê van de hand wees. 

In het interview (hd werd gehouden 
in een buitenwijk van Benghari, de 
. tweed e stad van Libië, stelde Gad¬ 


dafi dat ’er vele partijen betrokken 
zqh b$ de omstreden kwestie en dat 
zij alle kunnen deelnemen aan het 
ondaariek en derechtzaak’. . 
Opnieuw zei Gaddafi dat de ver¬ 
dachten eventueel aan Malta of aan 
de Arabische liga kunnen worden 
uitgeleverd, maar in geen geval aan 
de verenigde Staten of Groot-Brit- 
tanhiê. H(j voegde eraan toe dat 
Libië hr voor-honderd procent van 
is overtuigd dat ze onschuldig zijn ., 

Gaddafï’s commentaar op de bóy- 
cotmaatregelen die de Verenigde 


t Gcrtrodis Verboeten, oud 81 jaar, weduwe «kit 
bet 1ste huwelijk vu Josef Stassën, weduwe tnt 
hét 2de huwelijk van Pieter Groenendal. 6218 SP 
Maastricht, Kroesruwe 32. De eucharistieviering 
'rit gehouden worden op zaterdag atn 13.00 uur in 
de parochiekerk van de H. familie, Wyckerveld- 
[ Maastricht. Er is geen condoleren. 

t Netteke Stkijoo, oud 83 jaar, echtgenote van 
wijlen Sjeng Wolfs. Maastricht, Polvertoren- 
atsoot 0. Corradres: Kaprttelherenstraat 6, 6245 EB. 
Eyaden. De uitvaartdienst is heden vrijdag 24 april 
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te 
Ocot-MaarlanA. 


t René Vrieaen, oud 42 jaar. Maastricht, Franc- 
kesstraat 152.c. De crematie is heden vrijdag 24 
1 april om 1436 uur in het crematorium te Heerlen 
lmstenraderweg 10. f 


üAGfel CUcucbs, oud 79 jaar, echtgenoot van 
I Maria Schmeits. 6231 JX Meeresen, Gasthuis¬ 
pad 1. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zater- 
-dag 25 april om 1030 uur in de parochiekerk St 
Joseph Arbeider te Meerssen-West Er is geen con¬ 
doleren. 


t Thosdsra n—kilwsan oud 74 jaar, cori. Vula 
Providentia, Hoofd straat 84, 3972 LB Drieber- 
.gen-Rijsenburg. De eu<haristieviering zal gehou¬ 
den worden in de parochiekerk van het H. Hart 
‘ van Jezus Heenierweg 3 te Maastricht op zaterdag 
25 april om 1130 uur. Ge leg enh eid tot condol er en 
vanaf 11.10 uur inde kerk.' - ; i 


4> Sjef Cttijpers, 83 jaar, echtgenoot van Ria Ge- 
I fards, Peyérstraat 113, 6101 GC Echt De crema¬ 
tieplechtigheid heeft in alle stilte plaatsgevonden. 

f Jan Smeéta, 74 jaar, echtgenoot van To Kooien, 

* Kroppestraat 34A, 6071 HD Swalmei#De ptèéh- 
tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 
25;opril om 10.00 uur in de H. Létehertuskerfc te 
Swalmen. * V • 

• . ' • ' • ] ,.*•*' t Y ' -. 

t Peter Berben, 85 jaar, echtgenoot van Gertruda 
Aerdts, corr.adres: Steeg 44, 6086-EL.Neer. De 
plechtige eucharistieviering zal wattJen gehouden 
zaterdag 25 april om 1030 uur in de SÉ Martinus- 
kerk te Neer. 

t Bertha Jan*, 64 jaar, echtgenote van Jan Ophei- 
ders, Heerdstraat 82A, $111 AG St Joost De 
plechtige eucharistieviering zal worden gehouden 
zaterdag 25 april om 11.00 uur ié de parochiekerk 
van de H. JudocuS te St Joost 

4* Huberte Sibtonet, echtgenote van Reiië v&n den 
I Eynden, Molenveldstraat 40, 6001 HJ Weert. De 
crematie heeft in besloten familiekring plaatsge¬ 
vonden. ' : 

4 Gèr Hoeijmakers, 61 jaar, echtgenoot van Mia 
* Smits, Op het Schoor 23, 6041 AV Leeuwen-; 
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal gorden 
gehouden zaterdag 25 april om 11.00 uur in de H. 
te Leevjwen-Roennónd. 
Van den Broek zei te hopen dat 
Noorwegen dat ook snel zal doen, 
zodat deze aanvragen samen behan¬ 
deld kunnen worden. Daarmee mag 
voor hem al dit jaar begonnen wor¬ 
den. De echte toetredingsonderhan¬ 
delingen kunnen dan in 1993 ge¬ 
voerd worden. Uitbreiding met 
meer (Oosteuropese) landen is vol¬ 
gens Van den Broek deze eeuw niet 
meer aan de orde. 

Een nog grotere EG zal nog drasti¬ 
scher veranderingen in haar werk¬ 
wijze vergen. De Europese Com¬ 
missie komt binnenkort met een 
rapport over de uitbreiding Van de 
EG én dé veranderihgen die daar¬ 
voor nodig zijn. Dat rapport WQidt 
besproken op de topconferentie van 
de EG-regeringsleiders, eind juni in 
Lissabon. 


Naties tegen Libië hebben uitge¬ 
vaardigd nadat Tripoli uitlevering 
aan de Verenigde Staten en Groot- 
Brittknniè had geweigerd, luidde: 
„Het gaat óm. een probleem van 
twee personen en niet om eeh pro¬ 
bleem van een land. Daarom is het 
zonder betekenis en onjuist Libië te 
straffen.”.' 

De Libische leider bevestigde dat 
hij tydèfts Zjjb onderhoud dinsdag 
met de Egyptische president Hosni 
Moebarak had gesproken over een. 
berechting in Cairo. De Egyptische 
leider zth volgens Gaddafi rich be¬ 
reid hébben verklaard om een een 
escalatie van de huidige crisis tus¬ 
sen Libië en het Westènte voorko¬ 
men. „I&ypte wil niet dat er nog 
méér Vj^sanctie* tegen Libië wor¬ 
den • uitgevaardigd ”, aldus .Gaddafi 
tei overstaan van het Chinese pers¬ 
bureau. - -r. 

: .Y. > , Y v ' 


Vrijdag 24 april 1992 » Pagij 

Wedvlucht 
met vertr 


ér * ^ v 


„ 

•'* i lilI 
” 4 ' s 1 ■ TÜVl f t % ?^ / *» *' • > ' 
ï - ^ «til 

•*% 'r « 

Van onze correspondent >.t 

Annie Jacobs: ,^Als een kind heb ik alles weer moeten leren’ 


Foto: PETER ROOZEN 


Wie een fobie heeft gaat vaak door een hel 


M v- Vip-.- •• 


nee 


maar je doet het toch 


DOOR PETER HAMANS . 

' » 1 ■ 1 1 11 ' " 

NEERBEEK - Vierentwintig jaar 
lang was het levéh voor Annie Ja¬ 
cobs uit Neerbeek een hel. Ze leed 
aan een 'dwangnevrpse die tot 
uiting kwam in hM Mii.dat te zich 
constant moest wassen. Als het be¬ 
zoek weg was snélde fö naar het 
aanrecht, vulde een enimer met wa¬ 
ter en ging de huiskamer poetsen. 

• /?' .* • * ' * “* . ' •’ 

Alsof de woning plotseling een gro¬ 
te smeerboel was.. Vooral de Stoelen 


Na jaren in een mallemolen van el¬ 
lende te hebben gezeten kwam 
Annie Jacobs in psychiatrisch cen¬ 
trum Vyverdal in Maastricht te¬ 
recht waar . een gedragstherapeut 
haar na een halfjaar opkrabhelen, 
vallen en weer opnieuw belonen 
uiteindelijk op het juiste spoor zet- 

Nu is ze alweer elf jaar ’vry', zoals 
ze het zélf tegt, en als oprichter van 

Ja _-.a 


te smeerboel was. Vooral de Stoelen 
Waarop de ghsteri hadden gezeten 
moesten het ontg^dem' Annié wist 
dat ze zinloos beé^ was maar hoé 
de drang niet weerstaan: ze moést 

Midden in de nacht Stond de Neer- 
beekse op te kiroöp ohder de dou¬ 
che. Wassen, poet-teh, poetsen, 
wateën. Mét kwam vaé kwaad tot 
-eteaé^.Ze cgótfde géeM éNktiHWite 
meer vastté^pékken^oriidtf^éeMkUg 
was dat haar handjen Vuilv wer l ah. 
Aruue gebruikte ete Stuk teep pér 
r dag.;. • »■: • ' jV- 
. Op eengegr'.*»! hteteirtitgteg ze tel- 
- lem lO, 2^ 30 kr - dë hatiden was- 
seh, en ats ze de tel kwijtraakte 
begon ze opnieuw. Moést ze op- 
nieuw beginnen. Ze vermeed con¬ 
tact met andere mensen. Vol'goede 
moed ging ze in htef hUnkend te- 
poetste auto op weg naar de Miro in 
Beek maar eenmaal daar aangeko- 
men bleef ze in de wagen zitten. Ze 
durfde niet naar binnen, temt het 
was druk in de Miro te in een grote 
menigte zou ze wed ééns Vies kun¬ 
nen worden. 

De grote supermarkt weid voor 
haar verboden terrein naderhand 
kwam ze ook niet meer in het win¬ 
keltje om de hoek en uiteindelijk 
blééf ze thuis zitten. Het isolement 
Op hét laatst hep ze de hele dag met 
haar handen in de lucht om contact 
met wié en wat dan ook te Vermij- 
' den. ’ 


dagelijks druk in de Weer ééSlom- 
burgse ^fbbiepatiënten moed- in te 
inkten te bijéénkomsten te organi¬ 
seren .waar. lotgenoten elkSar tref¬ 
fen, '. ■'/ ■ 

■ .1 . • ; • . - ‘t, 

Tien tot Vijftien procent van alle 
Nederlanders heeft in min of meer¬ 
dere mate een onberedeneerbare 
angst voor een voorwerp of een si- 
tuatie. Hoeveel Limburgers als fbbi- 
Ci door hei léven gaan kan AnMe 
Jacobs niet exaét vertellen maar ze 
^w^rt'wél dat er veel verborgen leed 
is. Wapt ze, bestaan écht, de mensen 
die éeft VJ hanglampenfobie’ hébbèn. 

i .-y i 

Informaüe-avona 

fobiepatiënten 

Speciaal voor mensen die een fo-. 
bie hebben of hebben gehad en 
hun partners belegt de stichting 
'Zelfhulpgroepen voor mensen 
met fobieën’ pp .dinsdag 28 april 
om 20.00 uur in gemeenschaps¬ 
huis De Vlonder (Florasingel 38) 
in Roermond-Oost een infonpa- 
tie-avond. Daar.spreekt béhalyé 
Annie Jacobs ook drs R. Hoek- : 
straddle ais gedragspsycholoog y 
is verbonden aan de Rijkstuüver- \ 
siteit Limburg. Voor meer infor¬ 
matie kan men met de stichting 
contact opnemen via 046-743.969, 
04498-59318 pf 04752-2244. 


De persoon in kwestie wordt pa¬ 
nisch als hjj een hanglamp ziet. 
Dezelfde schrikreactie bij lijders 
aan een 'witte knoopjesfobie’. 
Hoogtevrees is Óók eén fobie maar 
in sociaal opzicht een geaccepteerd 
verschijnsel. 

Alles bijelkaar zyn er meer dan 200 
fobieën, zoals de straatfobie, de on- 
weersfobie, dé kattenfobie en de 
sociale fobie, die zich uit in con¬ 
stant trilleh en blozen. Mensen heb¬ 
ben angst voor de lift, elektriciteit, 
de bioscoop, vrees voor stoplichten. 
En dan heb je nog de dwangneuro- 
ses - Annie Jacobs weet er alles 
van. „Mensen die 10, 20, 30 keer 
achter elkaar controleren of de deur 
op slot is. Die 40 keer een kopje af¬ 
wassen of het gas uitdraaien. Als je 
hen vraagt ’Waarom?’ dan kunnen 
ze geen antwoord geven, behalve 
dat ze moéten’. Het verstand zegt 
’doe het niet’' maar ze .doen het 
to$h”,'aldus d.eNeöhëfe^^ ‘ 

Volgens Annie Jacobs is een fobie 
niét erfelijk, zeker niet besmettelyk 
en heeft ook niets met de tijdgeest 
te maken. Fobieën waren er altijd, al 
en ze zulten nooit verdwijnen. 

Annie Jacobs: „Het ié in feit^ aange¬ 
leerd gedrag, dus ook te genezen! In 
Vijvèrdal heb ik het op een vrij radi¬ 
cale manier van me afgewarpen, 
mede door de intensieve hulp van 
de gedragstherapeut 
Ik moest echter, helemaal opnieuw 
beginnen omdat ik niet meer wist 
wat normaal gedrag was. Als eén 
kind heb ik weer moeten leren”. 

Dat gebeurt ook in de 'Zelfhulp¬ 
groepen’ waar fobische personen 
Wordt geleerd hoe ze op een juiste 
mahier moeten ademhalen. Ook 
moéten ze daar stapsgewijs probé¬ 
ren om verstandelijk over hun pro¬ 
bleem na te denken. „Nee, we zijn 
absoluut geen praatgroep* want 
door er veel over te praten oevestig 
je eikaars fobie en kom je nog die¬ 
per in de put te ritten”, benadrukt 
de frêle Neerbeekse. Coalitie 
verliest 
meerderhe 


DEN HAAG — Indien ér hlfc 
kiezingen gehouden zouden 
den zouden QDA en Pvd 
men 71 zetels in de Kamér 
gen, een minderheid. Ondé* 
van het bureau Interview JM* 
rige week is gehouden, 
lutgéwezen. Nu hebben 
partijen er nog 103. 

Het CDA zou kunnen 
op 47 .Kamerzetels (nu 
PvdA op 24 (nu 49). Volg 
terview klimt het CDA.j 
een electoraal dal. De PvdA 
echter onveranderd laag.. 

Een opleving die zich 
maand na het PvdA-congr 
Nijmegen aftekende, heeft; 
niet doorgezet. De aanha 
de party is ten opzichte 
verkiezingen van ëind L.. 
halveerd. > 

WD en D66 zouden beidéé; 
nen als er nu verkiezingen 
dén zijn. De liberalen zc 
ménsen in ‘de Kamer kril 
meer dan nu het geval 
zou het aantal vertegen- 
gers in de Tweede Kamer 
zien Verdrievoudigen: van 


J 


• II 


ZONDAG 10 MEI 14.30 UUR - R 


Voor ƒ S2,- «IHi ktmt u de 
Vanaf TJÓDUG Vm 3 wêêü 


•Tl Vftnaf fJDOSUO tta 3 lewtoa terlwatef iMpleefm; voor té kocqp feë en ondezstaande voocverköppadrénsen. 

De Umm yMcMm op 10 mei vanaf de dxverae opstapplaatsen om 09.00 mtr! Diegenen <fie bij hèf stadion vertrekken kunnen hun auto parkeren op het Roda-terrein (bewaakt) of in de nabijheici 
F m kmm op eigen ritico. * f 

nUTTESKOOP STADION 

tMtaëead tadaas oadeèstaande dagen en wen: ma. t/m vr> van 10410 lót 19.30 uur. In bet weekend van 10.00 tot 14.00 uur, fnet uitzondering van zondag 36 april en Konmginnedag. 

RODR JC: (aicditer bftt adres staat tevens; de OPSTAPPLAATS), 

Caié Spoflpadc, Parkstraat 4 » Kerkracte-W. (opstap stadion);; : v S«.<nab. Mertens/Poststr. 14 , Kerkrade-C. (opsöp Warkt); Radio-TV-Rósenboom. Xeerlenseweg 28 , Landgraaf (opstap Markt Schaesberg); 

Kapnbo radér, Industries». 64 , Karkrade-W. (opstap stadion); Sig mag. 0 dan, illèiiBrtieidestr.T 44 , ICerkrade- 0 , (opstap Markt); ; Lektuur van Hussen, De Parel 7 , Brunssum (opstap Lindeplern); , 

Sig.mag. Meeitns,Zonstr. 75 ,Chcvremont(opstapMarkt); Sig.rtiag. Verseveld,Saroleastr. 80 a, Heerlen-C(opstapSchouwburgplein);, Sig.nwg.PeetefS, Hoofdstr: 265 , Hoensbroek(opstapMarkt|toan 9 broak).- 

, Orog.HoHands, Caumerboord 29 , Heerlerbaan (o^^ Schmiwburgpïèi); m; pa plaats waar o, koopt is ook bepalend voor uw Opstapplaats! 


We gaan roet s^n allen naar de Kuip. Mét de SXJPTOR7ERSVERENIGING VAN RODA JC. 

|n Rotterdam l^wonen. Vetbg reizen p^ bns en naniurlhk is de enrieokaait voor u geregeld. Bovendien zitten alle Roda-supporters bij elkaar, 
b bmdttB tnofwrinf ftMut» voor té koop bë bet en onderstaande voorverkoopadressen. 


'» ■ v ", H 
ÓÉiiMbMrtnn «onder WnroM M ƒ32,- öitplaat») njn OTTSUUTEND wb. 3 rtn 6 óm te koop, ' ;; 0* prtjzwnra» d« UlBWMkMltta 

fa da laai» wat Iwt sndw,^|wa 4 ttn 6 mei bij da orórige TOonreAoop«d r eg86 n . . • MNIIÉU nw ƒ 75,- 

•• - :asar., ',S; 

» G^ W ^to«^dfa^Tn«e e n MU zoen^ aJ t9^3ko D e^kn 1 oen GRATIS VEKVOER * tVA' g+.ig- InlICMkigen: 

Reisburo Rode JC 

BH Énv *MÉ rt rtomapée m 14-39 w mg niet benstigd. Dtze km dus nog willigen. 'Vr ; 1 Tftl. 04S.d446RS. 
limburgs dagblad J 
Limburg 


internationale goudhandel lucratieve bezigheid Herkenboschenaar 

* 

fficier vreest wraak HEERLEN - De winkeliersver¬ 
eniging van winkelcentrum ’t 
Loon laat het 25-jarig jubileum 
niet ongemerkt voorbij gaan. Ge¬ 
durende het hele jaar zijn er spe¬ 
ciale attracties voor het publiek. 
Hieronder een greep uit de festi¬ 
viteiten. 

Op 23 mei houdt 't Loon een bra¬ 
derie met 35 marktkr amen en in 
juni is er een EK-prijsvraag. ter- 
Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 17 
DOOR ROB PETERS 


^ Vervolg van pagina 13 

Roermond - Mr van 

ip Hark vreest niet alleen 

** H. ’met de hete adem 

,jfl; r *n justitie in de nek’ de 
Uj-tenen naar het buitenland 
maar ook dat hij 
^ ^oongetuigen opnieuw zal 
iof-^dreigen en mogelijk iets 
** ^fidoen. Uit angst versche¬ 
idt gisteren al twee van die 
J puigen uit Maaseik niet 
)P jN zitting, die voortijdig 
e u- Jterd geschorst en in juli zal 
j}: worden voortgezet. Recht- 
jo %ikpresidente mevrouw 
%Van Schaik-Veltman 
bj r*t het openbaar ministerie 
^ weten de eis tot bewaring 
H. begrijpelijk maar 
i' ft! et hard genoeg te vinden. 
* vlfa H. wiens voorarrest na 
§ maanden vooronder- 
5. door de Fiscale Inlich- 
f j^gen en Opsporingsdienst 
H april 1991 werd geschorst 
£ a 1 afwachting van de straf- 
?^ting, had naar haar oor- 
4 in de afgelopen maan- 
j. ; eri gelegenheid te over om 
[ J* de getuigen te dreigen of 
l J e wijk naar het buitenland 
1 ^ Hemen. 

s ■ 

^ er neem mijn paspoort maar”, 
k Sjra H., die overigens ook te- 
jQnt staat wegens het voorhanden 
L b be n van een vals paspoort, dui- 
l^ujk in zijn wiek geschoten de 
i * c htbank aan. Het was een van de 
ledige reacties van de verdachte 
j P deze eerste zittingsdag. Slechts 
net moment dat de rechtbank- 
i ^sidente zijn strafblad met heel 
L«t fraudezaken en ook zeer ernsti- 
8 e weldsmisdrijven, wilde voorle- 
>,sprong H. als door een wesp 
|* e stoken op. 

Jb 

wat vreemde reactie in de mar¬ 
lij Va n een door het Openbaar Mi- 
l^terie gecomponeerd en tot giste- 
uiterst geheim gehouden mis- 
i^d-verhaal, dat te fantastische 
’Ogj^nten bevat om te zijn verzon- 

l^gens mr Van den Hark is H. een 
V* d die ontdekte dat de handel in 


Kwart eeuw ’t Loon I uiterst lucratief en gemakke- 
‘tjiii ' s ' Ontdekking is toeval want de 
. ‘Joenen waarover gisteren werd 
!jg^P r °ken zijn in de jaren 1985 tot 
’ verdiend en witgewassen. 

i^ e i^ derlandse J ustitie kwam pas % Het succesvolle nieuwe uiterlijk vafi winkelcentrum ’t Loon in Heerlen 
i w i9 90 H. op het spoor. In Aken 

!(j ® °P dat moment al lang een on- , _ 

^P e k lopend naar de postzegel- 
Hjgj.d'elaar Alexis K. die wegens 
> ln g van goud was gepakt. 

k. kwam de politie op het spoor 
^at Ede l meta ll, een bedrijf van H. 

W^verigens domicilie had op een 
i "^Ping in Wassenberg. 

^ l. 

^° c ht volgens zijn zeggen voor 
'(% , 6n miljoenen goud van H., 

L. ont dekt had dat goud ge- 

* n bet HTW-vrije Luxemburg 
i 0f ,? er moede vervoerd en ver- 
jr Sc cht kon worden. Middels valse 
Ui Ur en van afnemers werd boven- 
Wh omzet belasting vooruit be- 
V 0 Jr en vervolgens weer terugge- 


Verbinding met centrum al 25 jaar ’hot item' 

Heerlen kan niet om ’t Loon heen 


; urd erd. Promotion V 

Loon een ker 

HjL bad inmiddels ook een ideale van het fenom 

feeld ler S evonden om de verdiende weg af, park 

f£ a en wit te wassen. Hij liet bij de schappen doe 

«hg u r Van koophandel de stich- mule die voo 

go* «nmobilia’ registeren die tot zorgt. 

*kelH ad de huisvesting van mis- 
V'ar en te regelen. De ’misdeelden’ Voor wie nog 
i^h U °verigens de familieleden Heerlen komi 

H. > die zich later overigens wel schien alsof d< 

ltty ° e ëen waar al dat geld vandaan van ’t Loon éi 

g 1 - H. was niet scheutig en erg was. Niets is 
*r ee , Us hg. Dure vakantiereizen en eerste twintig j 

Jtl er a uto’s kwamen later bij het on- naar Amerikaa 

* z oek op de proppen. te winkelcenti 

v tegenslag. Mei 

Len;*» renovatie in li 

£* n,n g slag. 

W 1 . w tf n in genieuze eenvoud was 

^oor H Wassen van ë elden zoals dat v ctóCUIIHJ 

*Üh e ‘|' moet z Ü n gebeurd. s jra wist D e befaamde 

feik aL^ ri ^ ndln Agnes M ' uit Maas ' eind 1959 de 

u e toeva lhge kennissen te autoweg voor 1 

n 5 Lri h f m , geld ’ te Ienen en dat de gemeente. ] 

7 arie le akte te laten vastleg- land. Iets dicht 

Van Sirl ^ erklaar de Agnes dat zij den de eerste 

Nuwri > ton m handen kree ^ getroffen voor 

^litil ^ ens blj nota ris Joos- Die schouwbui 

«etekena T llienberg de akte werd tussen ’t Loon 

ïe d wi a „ Lat f r Probeerde H. haar centrum. Daan 

ti-pui lft gen die bekentenis in te 
CK ken. Begin 1965 bes 

^ tramodern koo 

^togant wuifde H. gisteren alles wen naar Ame 

^h . n . bel °ofde de rechtbank bij met een P arke 

teils Vol eende gelegenheid op de- Binnen een ja 

Vronu,V e gaan - Hi J beloofde me- hul P van vierh 

hij , n w V an Schaik-Veltman wel dat uit vi Ü f laoder 

Onthn zal versc hij nen en zich zal trum plus w 

lino a Uden va n dreigementen rich- g ron d gestamj 

d oor l et V^ gen - Een verklaring die Gijzels kon c 

ge Sc ^ r Van den Hark met de nodi- 1966 het dertig 

de rna * S werd aangehoord. „Zijn Pand openen. 

^°kken^ en me ^ de revolvers ver- Vrijwel geliikti 

afsnK en , ’ sneerde Sjra H. nog ten vri Jwei genjKti 

n eh Cheid als reactie op het verseWL' C ° m l J to nonder 

van enkele parketwachters Se evolutionaire, 

^anh 111 ^^ 3 ! van toewijzing van het methode gebri 

^houdingsverzoek haddln moe- ? veel en g ' ng 

'en begeleiden’. der aan een hoi 


DOOR JOOS PHILIPPENS 

HEERLEN - „We kijken hier 
wel eens naar het publiek. Je ziet 
hier veel plastic zakken en bood¬ 
schappentassen.” 

Eigenlijk is deze uitspraak van 
Hai Roemerman van de stichting 
Promotion Winkelcentrum ’t 
Loon een kernachtige definitie 
van het fenomeen. Van de auto¬ 
weg af, parkeren, snel bood¬ 
schappen doen. Een succesfor¬ 
mule die voor hoge omzetten 
zorgt. 

Voor wie nog niet zo lang in 
Heerlen komt, lijkt het mis¬ 
schien alsof de 25-jarige historie 
van ’t Loon één grote zegetocht 
was. Niets is minder waar. De 
eerste twintig jaar ontmoette het 
naar Amerikaans model opgezet¬ 
te winkelcentrum tegenslag na 
tegenslag. Met een ingrijpende 
renovatie in 1986 kwam de om¬ 
slag. 


moe- 


De befaamde Vascomij kocht 
eind 1959 de grond langs de 
autoweg voor 700.000 gulden van 
de gemeente. Dat was toen wei¬ 
land. Iets dichter bij de stad wer¬ 
den de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de schouwburg. 
Die schouwburg werd een buffer 
tussen ’t Loon en het Heerlense 
centrum. Daarover straks meer. 

Begin 1965 besloot Vasco een ul¬ 
tramodern koopcentrum te bou¬ 
wen naar Amerikaans voorbeeld 
met een parkeergarage eronder. 
Binnen een jaar werd, met be¬ 
hulp van vierhonderd arbeiders 
uit vijf landen, het winkelcen¬ 
trum plus woontoren uit de 
grond gestampt. Burgemeester 
Gijzels kon op 24 september 
1966 het dertig miljoen kostende 
pand openen. 

Vrijwel gelijktijdig ging de Vas¬ 
comij tenonder. De firma die een 
revolutionaire, industriële bouw¬ 
methode gebruikte, investeerde 
te veel en ging daardoor ten on¬ 
der aan een hoge schuldenlast. 


Hierdoor duurde het jaren voor 
’t Loon helemaal werd afge¬ 
bouwd. De 48 appartementen in 
de torenflat konden pas begin 
1970 worden opgeleverd en ston¬ 
den toen bekend als ’de duurste 
van Limburg.’ 

De flats zijn vanaf toen steeds in 
trek gebleven, maar met het win¬ 
kelcentrum ging het minder. Er 
was een open passage, waardoor 
je je als bezoeker vaak tegen de 
wind in moest voortbewegen. 
Deze weinig aantrekkelijke om¬ 
standigheid werd door een reno¬ 
vatie in 1979 weggenomen. 

Maar ’t Loon bleef ’te modern, te 
kaal, te betonnerig en ongezel¬ 
lig’, zoals de veelgehoorde kri¬ 
tiek luidde. 

In 1983 kocht het ABP het com¬ 
plex voor dertig miljoer^. Een 
gedurfde stap. ’t Loon kampte 
met aanzienlijke leegstand en de 
grote trekker C & A overwoog 
te vertrekken. 

Dat zou het Heerlense college 
niet eens slecht uitkomen. Dat 
poogde C & A naar het oud- 
DSM-terrein te halen. Daarmee 
wilden burgemeester en wethou¬ 
ders de ’tweepoligheid’ van 
Heerlen opheffen: ’t Loon en het 
eigenlijke centrum zouden te 
veel eikaars concurrenten zijn. 

W oonboule vard 

Het college wilde ’t Loon reser¬ 
veren voor de verkoop van mas¬ 
sagoederen. Om met een anach¬ 
ronisme te spreken: ’t Loon zou 
een soort Woonboulevard moe¬ 
ten worden, met vooral grote 
doe-het-zelfzaken. 

Maar dat liep anders. Het ABP 
wist C & A te behouden en He- 
ma en Blokker naar ’t Loon te 
halen. Deze drie trekkers samen 
werden gepaaid met de aankon¬ 
diging van een grote renovatie. 
Daar werd nauwelijks twee 
maanden aan gewerkt, toen ’t 
Loon letterlijk in vuur en vlam 
raakte. 

Een enorme vuurzee legde het 


complex op 25 februari 1985 
voor een groot deel in as. Even 
werd zelfs de totale sloop van de 
torenflat overwogen. Dat bleek 
niet nodig. En toen nam het ABP 
weer een ingrijpende beslissing: 
de renovatie werd nóg groot¬ 
scheepser aangepakt. 

Architect AGS won zelfs een 
prijs voor de wijze waarop de 
dertig miljoen durende recon¬ 
structie vorm kreeg. 

Vrijwel op slag was ’t Loon weer 
ultramodern en een grote 
publiekstrekker. Dat is het win¬ 
kelcentrum, met zo’n vier mil¬ 
joen bezoekers jaarlijks, geble¬ 
ven. Dat vergt echter constante 
inzet van de winkeliersvereni¬ 
ging. 

„De bezoekersaantallen groeien, 
maar het bestedingspatroon 
staat onder druk. De mensen kij¬ 
ken langer rond voor ze iets ko¬ 
pen. We proberen ze vast te 
houden met een kop koffie en 
vriendelijke bediening,” zegt Hai 
Roermerman. 

Elk jaar wordt een enquête ge¬ 
houden naar bezoekersaantallen 
en de wensen van het publiek. 
„Er is grote behoefte aan een 
geldautomaat. Daar zijn we al 
een jaar mee bezig, maar het 
blijkt architectonisch moeilijk 
die aan de buitenkant te maken,” 
legt voorzitter Rob Kuyer uit. 

Schouwburg 

De relatie tussen ’t Loon en de 
rest van het Heerlense winkel¬ 
centrum loopt als een rode draad 
door de historie heen. Als de 
schouwburg op de plaats van ’t 
Loon was gebouwd en omge¬ 
keerd, dan hadden veel discus¬ 
sies vermeden kunnen worden. 
De ondernemers uit het centrum 
zijn vanaf het begin bevreesd ge¬ 
weest voor de concurrentie van 
het moderne winkelcentrum aan 
de stadsautoweg. Het zou pu¬ 
bliek wegtrekken uit het cen¬ 
trum. Bij ’t Loon denken ze dat 
dat heel erg mee valt. 

„Er is een verschil in doelgroe¬ 


pen, dat klopt. Bij ons doen de 
mensen snel boodschappen, in 
het centrum nemen ze meer tijd. 
Maar toch blijkt veertig procent 
van de bezoekers van ’t Loon te¬ 
vens het centrum te bezoeken,” 
zegt Kuyer. 

Iedereen is het er eigenlijk wel 
over eens. De afstand tussen ’t 
Loon en het oostelijk deel van 
het stadscentrum (Oranje Nas- 
saustraat) is groot, maar over¬ 
brugbaar. Om ’t Loon kun je met 
heen, dus moet je van zijn aan¬ 
trekkingskracht profiteren. 

Maar hoe breng je die verbin¬ 
ding langs de schouwburg tot 
stand? Er zijn al de prachtigste 
plannen ingediend. Zo zag de 
Kamer van Koophandel wel iets 
in een overdekte winkelstraat op 
de Appollolaan. Een projectont¬ 
wikkelaar wilde op het schouw¬ 
burgplein een zwembad met 
daarboven op de verbinding 
naar ’t Loon. 

Traag 

Momenteel ligt er geen plan, al¬ 
leen de uitspraak van de ge¬ 
meenteraad dat er een 'publieks¬ 
vriendelijke' verbinding moet 
komen. Concrete ontwikkelin¬ 
gen zijn er niet, zoals ook de hele 
verbetering van het winkelge¬ 
bied zeer traag verloopt. Opval¬ 
lend veel omwonenden hebben 
laten weten dat ze het schouw¬ 
burgplein graag veranderd zagen 
in een gezellig park. 

Rob Kuyer van ’t Loon stelt een 
mix voor: langs de Apollolaan 
restaurants, een café, groen, 
kiosk met daarboven woningen. 
Dat zal volgens hem het imago 
van Heerlen als koopstad nog 
vergroten. 

Zijn collega Hai Roemerman 
trekt de vergelijking met Maas¬ 
tricht. „Zo’n gevarieerd winkel¬ 
centrum als ’t Loon heb je daar 
niet. Dat is meer een kijkstad. 
Wat zou je in Maastricht met pas 
gekochte ski’s gaan lopen? Je 
onthoofdt gegarandeerd drie 
mensen. Bij ons laad je ze zo de 
auto in." 


25 jaar 
’t Loon 


wijl de voetbalwedstrijden op 
een groot tv-scherm worden ver¬ 
toond. 


In juli zijn 'drie dolle, dwaze da¬ 
gen’ met waarschijnlijk prijzen 
op het niveau van 25 jaar gele- 
'den. 

In augustus presenteren de prof¬ 
voetbalclubs Roda JC, Fortuna 
en MVV zich in ’t Loon. terwijl 
in oktober een culinair festijn op 
het programma staat. 

Het jaarlijkse Zonnebloem- 
bezoek van ouderen is in novem¬ 
ber. 


Directeur XC!) tril extra woningen senioren 

’Ouderen hebben 
de toekomst’ 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - ’De ouderen 
hebben de toekomst.’ Dat 
moet volgens regio-direc- 
teur Phil Wolfs (52) van het 
Nederlands Christelijk In¬ 
stituut voor Volkshuisves¬ 
ting de slogan worden van 
de Limburgse woning¬ 
bouwverenigingen. Bij het 
NCIV zijn 76 van de in to¬ 
taal 81 bouwverenigingen 
in deze provincie aangeslo¬ 
ten. Samen beheren ze on¬ 
geveer 135.000 woningen. 

Volgens Wolfs houden woningver- 
enigingen nu al terdege rekening 
met de hand over hand toenemende 
vergrijzing. Er worden niet voor 
niets met voorrang senioren- en 
aanleunwoningen gebouwd. „Maar 
we zullen nog verder moeten gaan," 
zegt Wolfs. 

„Ouderen blijven steeds langer zelf¬ 
standig wonen. Vroeger ging je op 
je 65ste naar het bejaardenhuis, al 
was je nog zo kras. Nu wil iedereen 
zó .lang mogelijk thuis blijven wo¬ 
nen.” 

„Bouwverenigingen moeten daar 
op inspelen en niet alleen bij nieuw¬ 
bouw. Ook bestaande woningen en 
flats kunnen worden aangepast. Ik 
kan me voorstellen dat torenflats in 
de toekomst een soort alternatieve 
bejaardenhuizen worden. Zoveel 
hoeft er namelijk niet aan vertim¬ 
merd te worden.” 

„Als je er in overleg met Groene 
Kruis, Gezinszorg, Bejaardenwerk 
enzovoorts voor zorgt dat in zo’n 
flat een centraal punt komt waar 
ouderen terecht kunnen, ben je al 
een heel eind.” 


Leegloop 


En het mes snijdt zo aan twee kan¬ 
ten, denkt Wolfs. „Je voorkomt er 
leegstand mee. Het is algemeen be¬ 
kend dat er vooral in buitenwijken 
van grotere steden woningen en 
met name flats onverhuurd blijven. 
Een heuse leegloop is alleen te ver¬ 
mijden door er voor te zorgen dat 
het wonen er aantrekkelijker wordt. 
Dan kun je de mensen vasthouden.” 

De rol van woningverenigingen is 
volgens Wolfs in de loop der jaren 


toch al ingrijpend veranderd. Hij 
spreekt zelfs van ‘een trendbreuk 
met het verleden’. Wolfs. die giste¬ 
ren precies een kwart eeuw in 
dienst was bij het NCIV’, heeft die 
ontwikkeling aan den lijve ervaren. 
..Toen ik begon was de woningnood 
groot. Alleen in Limburg al werden 
in dat jaar vierduizend woningwet¬ 
woningen gebouwd.” 

„De overheid verschafte leningen, 
subsidies en garanties. Het rijk be¬ 
taalde en bepaalde. Inmiddels is dat 
wel anders. Echte woningnood be¬ 
staat niet meer, met uitzondering 
van Maastricht waar vooral een te¬ 
kort aan huisvesting voor studenten 
is.” 

„Er wordt veel minder gebouwd 
Dit jaar in Limburg maar tweedui¬ 
zend huizen, inclusief premiekoop 
woningen. De overheid is ook niet 
meer zo scheutig. Er wordt nog we! 
subsidie beschikbaar gesteld, maar 
leningen en garanties zijn er niet 
meer bij." 

„Dat heeft wel tot gevolg gehad dat 
de woningverenigingen zelf meer te 
vertellen hebben gekregen. Het zijn 
ondernemers geworden die wat 
vrijelijker met hun budget om kun¬ 
nen springen. 

Het is bijvoorbeeld niet meer ver¬ 
plicht om als het rijk aan een ge¬ 
meente een contingent toekent, die 
woningen ook te bouwen. Het geld 
mag ook worden gestoken in reno¬ 
vatie van vooroorlogse woningen. 
Dat is een pluspunt." 

Getto 

Heel wat minder te spreken is Wolfs 
over de stijging van de huren. In 
vroeger jaren hielden de huurverho¬ 
gingen gelijke tred met de inko¬ 
mensontwikkeling. Maar die koppe¬ 
ling is losgelaten en de individuele 
huursubsidie wordt steeds verder 
aangetast. 

„Wonen is een luxe geworden," zegt 
Wolfs. „Mensen met een minimum¬ 
inkomen kunnen niet meer door¬ 
stromen naar een modernere huur¬ 
woning. Daardoor krijg je steeds 
meer wijken met een eenzijdige sa¬ 
menstelling. 

Gettovorming dus, al gebruik ik dat 
woord liever niet. Jan met de Pet 
moet ook fatsoenlijk kunnen wonen 
en daar moeten woningverenigin¬ 
gen naar toe blijven werken. Maar 
zonder hulp van de politiek lukt dat 
niet." 


(ADVERTENTIE) 


O l A 1 ! i Y s E L E C T £ D 


i A L E 


Het afgebeelde lange jack van Melka 
kost bij ons 429 f -, 
en het half lange jack 349 ,- 
maar uw kassabon betekent 

10% korting!!! 


m i wenj/B/n 


KERKSTRAAT 45 BRUIMSSUM YAt&cr 


Limburgs Dagbldd Mercedes 190 Diesel wit ‘90 
Mercedes 230 E wit 118500 
Ion 38; Corsa I tetch te dfc 
12 M 48.400 km 38; Ka¬ 
de* H McWback 15 i 5- 
verarv 38000 km 30; Kade» 
Halchback 1.61 LS 40300 
km 36; Kadett HB 2.0 GSI 
130 pk w* 62.000 km 38; 
KadKIf Caravan 1.6 Dieeet 
5-drs. rood 38; Kadett Ca¬ 
ravan 1.9 dtoeet Sdre. wit 
38; Kadett n w eioten beslei 
15 IS 750Ö0 ton 37; Kft- 
.dett 13 Club euro 
Opel Omega l es.000 km 37; Kadett HB 
15 $C 73.0QO km 36; Ka¬ 
dett HB 15 S nieuw type 
rood 34; Kadett 13 SC Se¬ 
dan w* 38000 km 37; Opel 
Aacona 1.6 S 5-drs. 66.000 
kpi 37; Opel Asoona 1.6 S 
Lexus 4-drs. 75.000 fcm 36; 
Ctoel Aam* 1 ,§ * N Sedan 
30 en WOpei Hekord 2.0 
S de luxe met LPG nieuw 
pe 33; Opel Rekord 2.0 
de Lu»e 32; Opel Vectra 1 
I GL automatiek 45.000 


AtÉocénfeum mmmm. 
Toyote Corotia 1300 XU £ 
drs. bwj. 30 /19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
30 / 25.750,-; Opel Corsa 
15i uNgeb. sportw. 30 
ƒ15.900.-; VW Polo 87 
ƒ 9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupó 36 ƒ 12300,-; Rat 

Panda looo xu 30 
ƒ10.900,-; Ford Escort 
1600 i type 38 ƒ14550,-; 
Ford Escort 1400 CL 37 
ƒ12550,-; FOrd Srèrra 1.6 
Leser 35 ƒ8.750,-; Ford 
Stort* 1.6 SpeC: 5-bak, 4- 
drs.38 ƒ 19.900,-; Opel As- 
cone 1.6 LS '4-dra. 37 
ƒ11.750,-; Opel Kadett 1.3 
8 autom BS ƒ 10.500,-; VW 
Golf Menrcrts 15 38 

ƒ15.900,-; Opel Corsa 12S 
4-drs. 36 ƒ8750,-; Suzuki 
AMo 37 ƒ 8900,-; Lada 
2105 1200 38 ƒ 5.900.-; 
VW Jetta 1.6 Bot 36 
9750,-; Mesan Mtcra GL 


ÜftM 
Draagkrachtige 

Bedrijfsimperiaals 


Voor elk type combi-, bestel en personenwagen 

* onwrikbare bevestiging op de auto 

* voorzien van anti-slip kunststofbekteding 

* Perfecte bevestigingsmogel^kheden . 

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal Vrijdag 24 april 1992 9 P 

VIJVERFOLIE f 


Bt-at. in de Cramer 31, Heerlen- 
Taf.: 045 -71885*, & 


Kom ook op JÏATERDAG 25 april naar 
GULPEN voor de offidele OPENING 
van onze GEHEEL VERNIEUWDE ZAAK. 
m onze RUIME SHOWROOM vindt u 
de NIEUWSTE MOTOREN en MOOIE 
OCCASIONS (met BOVAG GARANTIE!!) van 


Vfc mm dik, ƒ 5,- per m2. 
Tel. 046-375189. 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garage's, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygeis- 
hovergrecht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 046-460252 


leerde . TUIN- 
sgi, palen, vlondar- 
pianketi en damwand. 
Houfri. Joö Ku^ere, Hol¬ 
straat 43, Margraten. Tel. 
04458-1962. 


|2x KIP 4.30fri 
ƒ4.950,-; Adrtt 
79 ƒ1.750,-; I 


r 
.79 ƒ1.750,-; Wp 
bwj. 79 ƒ3500,-: 
3.90m bwj. 78 
Mon NN 126 3 
bwj. 39 ƒ 5.500,-. 
st Tel. 045-323178. 
Ink. verk. goede gebruikte re, koop com 
AUTOBANDEN Passartweü BLOK voor I 
39, Heertén. 045-222675. tevens, div. ar 

len voor Mini 


MOTOR- 
PTnoGerw, 
onderde* 
centi o.a. 


BMW - Ducati - Honda - 
^Suzuki - Yamaha 


Vandaag nog modder en 
zand, morgen GAZON. 
Graszoden, coniferen, 
heestMn -heide enz. JaweU, 3 è 4 pers. CARA 
mooi, ma ^koohc, 
nw. voortent, vr.pr. 
Tel. 046-715330 


T« k. ner zuinige VW PA8- 
BAT 1890 O. autom. 3% 
ARK, Iz gat avL ttat-mog. 


ijget evt im-mog. 
CL 1600 ijL 6 
15730,-. TaL 


15730,- tomaat 3T; Ford 


36. APK 
15145 5 AUDI 165 te*. 35 

... prjLOXk. De speciale KLBOING-CORNER ie voorzien 
van een grote cojtecöe NYLON en , LEDEREN 
KLEDING aJemSto HELMEN van de bekende 


maaiers, tukifrezen, ketting¬ 
zagen, hogedrukreinigers, 
etc. Ruim» keuze nieuw en 
gebruikt Verkoop en som- 
[•;u=^tTe 

I »7T7 


.<„'4. «ii 

777*?? 


Te k. HONDA XL __ 

Ftofik Off the Hoed, bwj. 32. 
046-243635 ' 
) 0942-11 wy • »**»•• .. . ’. . >-'L . 

'gpv.7?*’ .• pa T: *’V> 


•mur4f»»rZ8tojK-te»-4to?* e roiitfWt^vd^:- ;*•*- * «te*-a»*er> 4 -v** •* r I . t \ ; 

V 1 ' * ^ 

-H--| fl T r r IT- 

f r ^ * 7%-* , i -v: grootste 
Limburg. AHe 
hondjes. Meer 
$en plus gar. erf 
10 America, TTtWi 
AcheKB). 09-321 
ZOnd. open maand. 
tni E.C.K 

^ XT -r s 


i- : j?r, : ih,... 


•'V '■> y 7‘>* , y f^r j 

^ \«r 'j^r.-4« jA ■?Ir ■ W41 


Te k. pracht TA 
(witte - poolde hei 
grote aanhank. 
radflangh. 

waaks. 08818- 


BW- t- 


- Mïr*^** 

f'f’ü? «~A. 'f., •» tv- 
eiew * 


J. p:j ■> < '• • » ' 

{fsgeivwa?'\ I --*ni -ajxi ■ ar- w -r- >. 


:* >:■■■ r- ' ■ r 

' : ', t -r,r - ■ - in' 
J.-'5 ,7*>, . - Si . 

'’i-tvr- ■ iVi'a' •’? 
l<yMi '■■vV-: V.y--.: 

C . . ...ïOS/ i 'VVi; r-.i. i-:l\ 


m 
■' : / J v .: '• i' '■ -• ' <• .■ ,j p- ,Mb - l-\ 

" ' . _ . - ‘ j- ■■ •. > ;*;_0--js 1 y. 

•' ‘Si.f '5f. ] 1 1 ' i - . r ... ' ■ . j. 

f, *; B v :ij. - . l , (tf. • - 5 i ‘ «V ‘ . i'■>.- ■ 'j' ' 

8 Jfe •.. :$?• v / 'f r h • •:“* j >. • ƒ; ï «j ' i u ‘ h 


\: r * t'j, ; 7 ; 
Si- s •* v . 

j ! .i t vi. ; ' !* i V'i... r ' ïïtyf6. 

. . X^°k 4jt“ .i^-rf '* w '¥■' 

* ... .;f.jbr*Viiwï 3 i -> V 

■ •:-»sr-• fajc-ip&'r *v 

,.'üf: ‘j.tfiUriyOK.tó»'•';? ‘WjvÏ.K 
i fn*Nüf‘ 1 -r^ * »;■ «;t c 

C:.;; 

; .j -1 ■ fpï';. -- ' U^.«7y. ,• 

• 

u =ns ■ fo.ï&l&ii&ièi •*«." 
Soa.^1' “T - ‘at*.-•:' . 7?^ 

-A-avi-iy H 

"> 7*0.;'• |.♦ .. ' . ', ; | 

tac : ' •/ ..z .:.'i . '• ■’ : :■ ■ ;■ - 


f', J H’VyJk . iijfiHaiiiïV. 'ï&mteSUfd -ifi 


ji'i'tMiw.ï'ii. 
G&k i >-.'j 
ƒ ■:l?v 


vEt? 


%x- 


\ 


I 

limburgs dagblad Limburg 
Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 19 


Gisteren kwam het personeel van het 
asielzoekerscentrum in Echt op voor hun eigen 
hachje. Met een petitie aan gouverneur 
Mastenbroek hebben ze gevraagd om behoud 
van werkgelegenheid door snel een tweede 
asielzoekerscentrum in deze provincie te 
openen. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de 
asielzoekers uit Echt in een centrum te Helmond 
of elders in het land ondergebracht kunnen 
worden. Het personeel komt evenwel op 1 juni 
aanstaande op straat te staan. Het plan om in de 
Ernst Casimirkazerne te Roermond een centrum 
te vestigen is nog lang niet rond. „Begin mei 
gaan we weer met het gemeentebestuur van 
Roermond praten”, zo liet een woordvoerder van 
het ministerie van WVC gisteren weten. 


Meeste personeel komt uit Westelijke Mijnstreek 

Agogen vonden draai 
in asielzoekerscentrum 


t iJXDOR EGBERT HANSSEN 

■ ~ ”^ e wisten natuurlijk 

! het asielzoekerscentrum in 
, jpht een tijdelijk karakter had. 
,°eh hebben we steeds gehoopt 
voor de sluiting tussentijds 
>^dere centra in Limburg zou- 
'v 6tl worden geopend zodat onze 
^^gelegenheid behouden kon 
“lijven”. 

Pluymaekers is een beetje 
^fiuwachtig als hij de commis- 
*s van de koningin de petititie 
^rhandigt in de Ruys de Bee- 
c^broekzaal van het provincie¬ 
huis te Maastricht 
L 9 * gaat snel over als de aimabe- 
f gouverneur samen met de de- 
.gatie uit Echt een kop koffie 
jkikt en heel belangstellend 
/^gen begint te stellen over hun 
'v erk - „Het lijkt me erg mooi 
i er k”, zo breekt Mastenbroek 

hijs. 

Ï^Tie Lumens (41) beaamt dat. 
^ Werkte voor Echt in het cen- 
jr 1 * 1 te Spaubeek. „Wat ik zelf in 
^orheide (centrum te Spau- 
red.) als schokkend heb 
'jV a ren is dat er hele gezinnen 
gehuisvest in toch een situa- 
* met veel stress en spannin- 
Is het daardoor niet moei- 
3* voor het personeel om en- 
c°Usiast het werk te blijven 
Oen? Hoe houden jullie de 
Oed er in?” vroeg Mastenbroek 
^der meer. 

Pluymaekers wees hem er 
JP. dat de verblijftijd van de 
i 'elzoekers in de centra steeds 
J^ger wordt. „In het begin wa- 
0 2e gemiddeld negen weken 
J^jWezig. Nu blijven de meeste 
(j e i negen tot veertien maan- 
aldus Jacq. 


in het nieuws 


„Voor de tijd dat ze in Nederland 
aanwezig zijn willen wij hun ver¬ 
blijf zo aangenaam mogelijk 
maken. We vinden er voldoening 
in als we hun met raad en daad 
bij kunnen staan.”, zo vult Gerrie 
daarbij aan. 

Agogisch 

De meeste personeelsleden van 
het centrum uit Echt komen uit 
de Westelijke Mijnstreek en zijn 
rond de dertig jaar oud. Vrijwel 
allemaal hebben ze een agogi¬ 
sche opleiding met als aanvanke¬ 
lijk doel een baan als straathoek¬ 
werker of buurtwerken Maar de 
banen in de welzijnssector lig¬ 
gen niet voor het oprapen. Velen 
waren enkele jaren geleden 
werkloos en grepen de kansen 
op een baan dan ook gretig aan 
toen in november 1989 het asiel¬ 
zoekerscentrum in Echt open 
ging. 

Van meet af aan was hun duide¬ 
lijk dat het tijdelijk werk betrof. 

Ze werden dan ook geen ambte¬ 
naar van WVC, maar kregen een 
arbeidscontract van de stichting 
Project Opvang Asielzoekers. 
Het centrum in Echt zou aanvan¬ 
kelijk maar acht maanden open 
blijven. De gemeente wil echter 
het pand - een voormalig kloos¬ 
ter van de Zusters Ursulinen aan 
de Wijnstraat te Echt - verbou¬ 
wen tot gemeenschapshuis. 

Twee keer werd het huurcon¬ 
tract tussen eigenaar en WVC 
verlengd, maar dit keer is voor 
Echt de maat vol. Het stadsver¬ 
nieuwingsproject dat het ge¬ 
meentebestuur voor dit deel van • „Het werk in een asielzoekerscentrum lijkt me erg mooi/ 
Echt in ontvangst had genomen. • 


zei Mastenbroek nadat hij de petitie van de delegatie uit 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


het dorp op stapel heeft staan 
kan geen langer uitstel dulden. 

Politie 

Ook de politie in Echt verliest 
tien mensen door het verdwijnen 
van het centrum. Het korps was 
drie jaar geleden met de komst 
van de asielzoekers met tien man 
versterkt. In verband met de 


Vreemdeüngendienst, handha¬ 
ving van de openbare orde en 
een stuk administratie. Enkele 
politiemensen uit andere delen 
van de provincie werden toen 
naar Echt gedirigeerd. Daarnaast 
werd burgerpersoneel aangeno¬ 
men voor administratieve taken. 

„Nu heb ik voor vier mensen 
ontslag moeten aanvragen”, con¬ 
stateert adjudant Ben Harbers 


van de rijkspolitie groep Echt 
spijtig. 


Solliciteren 

Voor het personeel van het cen¬ 
trum in Echt is de spoeüng 
straks dun. Door de bezuinigin¬ 
gen in de welzijnssector staan 
nog meer banen op de tocht. Er 


zijn weinig vacatures, dus we ko¬ 
men elders niet aan de bak, zo is 
alom hun gevoel. 

De stichting Project Opvang 
Asielzoekers geeft hen wel het 
recht om te solliciteren op ande¬ 
re centra in den lande, maar daar 
hebben de meesten weinig trek 
in omdat ze toch liever in Lim¬ 
burg willen blijven wonen en 
werken. jjËERLEN 

In de aula van huize De Berg 
°rdt vanavond om 19.30 uur 
■ h oecumenische dienst geheu¬ 
ld 11 met als thema: 'Ruimte voor 

^ De Verzamelaar houdt zondag 
^13.30 tot 17 uur een ruilbeurs 
, het HKB-gebouw, Pater Bea- 
^sstraat 3. 

? Vanaf Bezoekerscentrum 
'mrieversheide vertrekt zon¬ 
dagmorgen om 9 uur een excur- 
e over de Brunssummerheide 
een gids van de Vogelwacht, 
.^elname kost inclusief een 
, a nkje fl 2,25. In het Bezoe¬ 
kerscentrum zijn van 11 tot 16 
Y* r ee n informatiestand van de 
°gelwacht Limburg en een 


journaal 


deelexpositie 'Vogels’ te bezich¬ 
tigen. Ook worden er films over 
vogels vertoond. 

KERKRADE 

• De HIK houdt op dinsdag 28 
april om 20.30 uur een open the¬ 
ma avond. Er wordt informatie 
verstrekt over Orpheus, de lan¬ 
delijke vereniging voor huwelijk 
en homo/bisexualiteit. Op deze 
avond is iedereen welkom. 

• De EKPV houdt zondag van 
14 tot 17 uur een ruilbeurs in De 
Jreëts, Kaalheidersteenweg 105. 
Alles op het gebied van philate- 
lie kan geruild worden. Er is ook 
een hoek gereserveerd voor ver¬ 
zamelaars van aantekenstrook- 
jes. 


V . .1. ... II - I.UJ! UW!.-.l.... .... - -j ;; t' ::"fH^' l ;‘!MM!!!!; 

houden paar in Heerlen ® Het 


gouden paar Kuipers-Klarenbeek. Foto: FRANS rade 


17 te H* tpaar *I a . n Kuipers en Gon Kuipers-Klarenbeek, Permstraat 
e h 3i iTi eer ^ en ’ v l ert °P zaterdag 25 april, samen met de 14 kinderen 
“le d' k r nkin <I eren . het gouden huwelijksfeest. Om 14.30 uur wordt 
v an °P6 ec Iragen i n de kerk van de Vranck. De receptie vindt 

te Bekk t0t 20 UUr p * aats in A genne Bek, Mgr. Schrynenstraat 20 


LANDGRAAF 

• De RK Jongerenvereniging 
houdt vanavond een lezing over 
'biersoorten en hun geschiede¬ 
nis’. De bijeenkomst vindt om 20 
uur plaats in het parochiezaaltje 
naast de Petrus en Pauluskerk te 
Schaesberg. 

• Scouting ’t Eikske houdt za¬ 
terdag de St.-Joris familiemid- 
dag met speurtocht, ’s Avonds is 
er kampvuur. 

• Wykvereniging De Koempels 
viert zondag vervroegd Konin¬ 
ginnedag. Vanaf 14 uur kunnen 
op het feestterrein aan De Pun- 
gel fietsen versierd worden. Ook 
zyn speelmogelykheden, buffet 
en barbecue. 

• Het Koor '72 olv. Ben Bloe- 
mer luistert zaterdag om 19 uur 
de mis op in de kerk van de H. 
Familie te Schaesberg. Zondag 
om 14 uur verzorgt het koor een 
populair concert in de Fanfare- 
zaal te Nieuwenhagen. 

VOERENDAAL 

• De harmonie St.-David houdt 
zaterdag om 19.30 uur het voor- 
jaars- concert in Huize Lauren- 
tius aan de Spekhouwerstraat. 
Medewerking verlenen de drum¬ 
band en de jeugdfanfare en har¬ 
monie St.- Callistus Terwinselen. 

BRUNSSUM 

• Het FNV Brunssum houdt 
maandag om 20.30 uur de voor¬ 
jaarsvergadering in De Burcht, 
Wieënweg 18. Iedere eerste 
maandag van de maand houdt 
het FNV-infoteam van 19.30 tot 
20.30 uur spreekuur aan de 
Doorvaarstraat 31 te Brunssum. 

• In Casino Brunssum aan het 
Treebeekplein wordt zondag van 
11 tot 18 uur de hobbytentoon¬ 
stelling Treebeek Creatief '92 
gehouden- Daarnaast zyn er de¬ 
monstraties van diverse technie¬ 
ken. Ook is er een computerclub. 

SCHINVELD 

• De harmonie St.-Caecilia 
houdt zondag van 10 tot 14 uur 
de jaarlijkse rommelmarkt in de 
Harmoniezaal aan de Broek- 
straat. 

HOENSBROEK 

• DE Hoensbroekse Computer 
Vereniging houdt zaterdag van 
11 tot 17 uur een bijeenkomst in 
de sg. Aldenhof, Mgr. Nolens- 
straat 58. Alle merken en soorten 
computers zijn welkom. De en¬ 
tree is fl 3.50. 


Goudén paar in Brunssum Het echtpaar Pierïk-van Dorp. Foto: klaus tummers 


Het echtpaar Theo en Rika Pierik-van Dorp, Essenstraat 6 in Bruns¬ 
sum, viert zondag 26 april het gouden huwelijksfeest. Het feest wordt 
om 14 uur ingezet met een mis uit dankbaarheid in de Fatimakerk 
aan de Essenstraat. Van 16 tot 17 uur is iedereen welkom op de re¬ 
ceptie, die plaatsvindt in het Schuttershuuske, Heidestraat 22 te 
Brunssum. 


Themamiddag over 
vrouwenproblematiek 


HEERLEN - De 
Heerlense Vrouwen¬ 
raad houdt maandag 
27 april een thema¬ 
middag over 'De 
Verenigde Naties en 


vrouwenproblema¬ 
tiek’. E.Lijnzaad, 

docente aan de RUL 
in Maastricht zal om 
14 uur beginnen met 
een lezing. Na de 


pauze volgt een dis¬ 
cussie over het the¬ 
ma en een plenaire 
zitting. Plaats: Aula 
van het Thermenmu- 
seum. De entree be¬ 
draagt vier gulden, 
inclusief koffie. In¬ 
lichtingen: 
@045-715147. 


Wandeltocht in het Mergelland 

BOCHOLTZ — De 27e Mergellandroute voor lange-afstandwan- 
derlaars vertrekt op zaterdag 2 mei vanuit Bocholtz. De tocht start 
om 10 uur vanuit café Derwall en gaat over 135 kilometer. Er wor¬ 
den ongeveer honderd van Nederlands beste lange-afstandwande- 
laars verwacht. De tocht geldt als een van de zwaarste wandel¬ 
tochten van Nederland. De eerste lopers worden op zondag 3 mei 
tussen 11 en 12.30 uur terug verwacht in café Dackus in Simpel- 
veld. Het startgeld bedraagt fl47,50, het gemiddelde wandeltempo 
ligt tussen 6,5 en 7 kilometer per uur. Het Rode Kruis is aanwezig 
voor medische verzorging. Informatie: @045-444421/443765. 


Auditie voor 
Heerlense revue 

HEERLEN - Onder de naam 
'Le Soir Mystique’ wordt later 
dit jaar een revue-show gehou¬ 
den die door Nederland op toer- 
nee zal gaan. 

Op zondag 10 mei is eerst een 
auditie voor balletdansers in hef 
Golden Tulip Hotel in Heerlen. 
Le Soir Mystique is namelijk 
nog op zoek naar twintig ballet¬ 
dansers. Het wordt een show die 
bestaat uit vier delen, waarvan 
elk deel wordt uitgevoerd in de 
traditionele stijl van een bepaald 
land. 

De dansers zullen worden opge¬ 
leid door Chesse Rijst, een me¬ 
dewerker van Barry Stevens. De 
auditie start om 14 uur. 
Informatie: @045-211514. 


’Eupens’ concert 
in kerk Wittein 

WITTEM - In de Redemptoris¬ 
tenkerk in Wittem vindt vandaag 
(vrijdag) een concert plaats van 
het ’Königliches Manherquartett 
Eupen’. Dit kwartet, ook bekend 
onder de naam National Voka- 
lensemble Willy Mommer, staat 
onder leiding van Jean-Marie 
Cremer die onder andere docent 
is aan het Koninklijk Conserva¬ 
torium in Luik. De aanvang is 
om 20 uur. 

Het optreden van het ’Königli¬ 
ches Mannerquartett’ gebeurt op 
uitnodiging van het koor van de 
Brand Bierbrouwerij uit Wylre. 


Klimmen gaat 
naar Kevelaer 

KLIMMEN - Het Duitse Keve¬ 
laer is dit jaar 350 jaar bedevaart¬ 
soord. Vanuit Klimmen hoopt 
men op 11 mei vyf bussen vol te 
krijgen voor een tocht naar Ke¬ 
velaer. De reis zal plaatsvinden 
onder leiding van J. Lemlijn. 
Zanger/organist Peter Palmen 
zal de reizigers vergezellen om 
de mis in Kevelaer muzikaal op 
te luisteren. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij 
@04405-27431. • Dante Alighieri 

J. Pilon uit Amersfoort houdt 
dinsdag 28 april een lezing over 
de architect Aldo Rossi en de 
uitbreiding van het Campo 
Santo S. Cataldo in Modena. 
De lezing is in scholengemeen¬ 
schap St. Michiel in Geleen en 
begint om 20.00 uur. Rossi is de 
architect van onder meer het 
nieuwe Bonnefantenmuseum 
dat in 1993 in Maastricht ver¬ 
rijst. Leden van Dante hebben 
gratis toegang, niet-leden beta¬ 
len 5 gulden. 


• Moresnet 

In mei is het weer Maria¬ 
maand. Traditioneel zijn er dan 
op verschillende plaatsen mei- 
vieringen en bedevaarten. In 
het Fransiscanerklooster van 
Moresnet (B) start op 1 mei het 
bedevaartseizoen, dat duurt tot 
en met 18 oktober. Behalve het 
gewone programma van mis¬ 
sen voor pelgrims, Mana-lof, 
Rozenhoedje, biechtgelegen¬ 
heid, getijden en Medjugorje 
gebedsgroep zijn er in mei ook 
nog speciale diensten. Een paar 
voorbeelden: het seizoen wordt 
op 1 mei feestelijk geopend 
door de Akense hulpbisschop 
Karl Reger en s’ morgens is er 
ook een processie. Op zaterdag 
9 mei is de eerste lichtprocessie 
en op zondag 17 mei is er om 
17.00 uur een feestelijk Mei-lof 
en zingt 's om 10.30 uur het ko¬ 
ninklijk kerkkoor St. Grego- 
nus uit Kelims. Voor informa¬ 
tie: 09.32.87.786158. 


Reünie 


Onder het motto van OVW tot 
aow wordt op 14 mei een reü¬ 
nie gehouden van oudgedien¬ 
den van het eerste Bataljon 
Jagers OVW. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Oranjekazer¬ 
ne in Schaarsbergen (Gld). De 
oudgedienden zijn 44 jaar gele¬ 
den, in mei 1948, uit het toen¬ 
malige Nederland-Indieë teru- 
gekomen. Oud-jagers die nog 
geen uitnodiging hebben ont¬ 
vangen kunnen zich melden bij 
A.G. Kamperman, Houten, 
03403-78058. 


Reünie (2) 


Oud-mihtairen die tot en met 
de meidagen 1940 in of in de 
directe omgeving van het pant- 
serfort aan den Hoek van Hol¬ 
land waren gelegerd, worden 
opgeroepen mee te doen aan de 
reünie van de Koninklijke 
Landmacht op zaterdag 9 mei. 
Personeel van de Koninklijke 
Marine en het Korps Mariniers 
dat in de periode van mei 1945 
tot en met 1954 bij het fort was 
ondergebracht wordt verzocht 
zich te melden voor een reünie 
op zaterdag 23 mei. Inlichtin¬ 
gen: Stichting Fort aan den 
hoek van Holland, Postbus 9, 
3150 AA Hoek van Holland, tel. 
01747-82034. 


• Bangladesh 

De werkgroep Mondiaal Beleid 
van het Henk Schram Centrum 
houdt op donderdag 7 mei een 
thema-avond over Bangladesh. 
De bijeenkomst is in het nieu¬ 
we pand van het Henk Schram 
Centrum in Eckelrade-Margra- 
ten. De avond is in het kader 
van de reeks 'Derde wereld 
dicht-er-bij’. Aggie Sonder- 
mans, medewerkster van de 
Stichting 'Help Bangladesh’ zal 
ingaan op de huidige situatie in 
het land en er is een optreden 
van de Bengaalse musicus 
Broeh Nankoe. Vantevoren is 
er de mogelijkheid samen een 
maaltijd te nuttigen. Wie dit wil 
moet zich uiterlijk woensdag 6 
mei opgeven bij het Henk 
Schram Centrum (04406-41619 
tot 1 mei en 04408-2965 na 1 
mei). De maaltijd kost 7.50 gul¬ 
den (vanaf 18.00 uur), de avond 
(20.00 uur) is verder gratis toe¬ 
gankelijk. 


• Vrouwen en 
wao 

Driekant, instituut voor scho¬ 
ling en vorming in Limburg, 
houdt van 11 tot en met 14 mei 
een cursus speciaal voor vrou¬ 
wen met een wao/aaw-uitke- 
ring of een invaliditeitspen¬ 
sioen. De cursus is opgezet in 
samenwerking met het Provin¬ 
ciaal Overleg Vrouwen in de 
wao/aaw Limburg. Er wordt in¬ 
gegaan op onderwepen als ver¬ 
anderingen als gevolg van het 
niet meer werken, verwerking 
van wao/aaw, contacten met 
keunngs- en uitkeringsinstan¬ 
ties en wetgeving. De cursus is 
in intemaatsverband, wat bete¬ 
kent dat de deelnemers over¬ 
nachten in De Klinkenberg in 
Rothem-Meerssen. Er zijn ove¬ 
rigens geen kosten verbonden 
aan de cursus. Informatie: 
04406-15353. Limburgs Dagblad 


(Huiskleren 

Wonen Totaal 

Zat. 25 apr ink VOGELS 
rode en witte kan. man 13 

In- en verkoop 2e HANDS 
meubelen en antiek. Tel. 


pop 7, gele man 10, pop 6, 045-724943, Rotterdamstr. 

zeebras 7, parkieten 12 p p, 80a, Heerlen. _ 

gr roodst, pap. en ara's, vo-! Eiken BANKSTEL en salon- 
gels brengen 10-11, Bleyer-, tafel, toiletkastje m. losse 

heiderstr. 10, Kerkrade. _ bijpassende spiegel (oma- 

Te k. grijze roodstaart PA-! stijl), tel. 045-270196. _ 

PEGAAI handtam, iets pra- j e k BAROK meubels, an- 
tend met kooi ƒ 550,-. 045- tiek, eik. meubels, enz. Kou- 
459126._ venderstr 208, Hoensbroek 


Te k. 1 koppel Canadeze 
GANZEN: Carolien eenden; 
div. soorten schapen met 
lammeren, tel. 045-729531. 

Te k. mooie Tourcaravan 
CHATEAU 280 Confort, 2-3 
pers., voort, bwj.81, vr.pr. 
ƒ 3.250,- Tel 043-625329. 

Rijles 

Uw RIJBEWIJS - op Saba irr 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl.i 
04750-32428. _ 

S.D L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3 500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 

Huwelijksbureaus 

Zoekt U een PARTNER? bel 
dan nu Huwel. Rel. Buro. 
"Ledo" Eerste halfjaar geen 
bemiddelingskosten. Tel. 
04493-3672 ook s avonds 
en in het weekend. 

Bel de Vakman 

SCHILDERS kunnen nog j 
behang en schikterwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. _ 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelremiging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 1 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

Hans LIPS voor timmer-, I 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie Vraag vnjbl. advies 
offerte. Bel 045-453818. 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met i 
garantie. Tel. 043-435761. 

Voor al uw WAND- en vloer-1 
tegelwerk, ook natuursteen. ! 
Bel dan 045-227028. _ 

En/aren vakman biedt zich i 
aan voor straatwerk o.a. op-! 
ritten, sierbestrating. Ook! 
voor Uw gehele tuinaanleg, i 
zeer SCHERPE pnjzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

Ontstoppen AFVOER? en 
ontkalken sanitair? Tel. 043- 
612509. Geen succes, geen 
kosten. 


Te k. BANKSTEL, salontafel 
eiken kast 3 mtr. met TV 
plateau. Tel 045-750140. 

Te koop exclusief massief 
eikenhouten SALONKAST 
3-drs. Tel. 045-244517 na 

18.00 uur. __ 

Eiken BANKSTEL met lede¬ 
ren kuipkussens, 3-1-1, i.g. 
st., koopje ƒ 750,-. Tel. 045- 
226999. _ 

Te k. eiken KAST br. 2.00m, 
h. 1 70m, pr. ƒ250,-. Tel. 
045-321696. _ 

Te k. 2-pers. OPKLAPBED 
plus div. kasten en klein- 
goed. Tel. 045-721052. 

I Te koop VLOERKLEED, 

12.20mx1.70m. Tel. 045- 
727339. _ 

Prachtig eiken BANKSTEL 
met rundleren kuipkussens 
ƒ 1.475,-; massief eiken 
j eethoek 4 zadelzitstoel. 

I ƒ 775,-; 045-323830. _ 

, Te k. mooie eiken KAST 3- 
dlg en grote Palisander 
woonkamerkast, tel. 045- I 
716588 _I 

Radio e.d. 

Te k. Akai TAPEDECK 635 
D plus div. 26 cm spoelen. 
Nw pr. ƒ 2.500,-, vr.pr. 
ƒ 500,-. Tel. 045-721052. 

: Te koop 2 GELUIDSBOXEN 
8 ohm-40 W. Tel. 045- 
727339 


Computers 

C 64 CLUBTREFFEN zon- 
dag 26 apnl a.s. bij Café 
Keulen, Schinvelderstr. 3, 
Brunssum aanv. 14.00u. 

1 Hutsh. artikelen 

USK gasforn. ƒ 95,- was- 
! autom. ƒ175,-; wasdr. 
i ƒ 175,-. 045-725595. _ 

iTe k. Miele WASMACHINE 
j i.z.g.st. Tel. 045-429081. 

! Kachets/Verwarmlng 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Kohlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

| ƒ 500,- Verbouwingskorting. 
i De KACHELSMID Walem 
21 Klimmen 04459-1638 


| Diversen 

Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211 

PARAGNOST, helderziende 
medium voor hulp in elk 
voorkomend probleem. Tel. 

045-321372. _ 

: Te koop i.z.g.st. orig. BAL- 
LEY - 777 - gokmachine, pr 
I ƒ 2.950,- en moderne 
j speelautomaat Supamoney 
750. Te bevr. 045-413831, 

I 10.00-12.00 uur _ 

' Te k. BEUGELZAAG- 
MACHINE. Tel. 04406 
' 13624. _ 

BEVEILIGINGSROLHEK 
voor binnen of buiten. Mo- 
torbediening. Breed 3.22m. 
Hoog plm. 3m, kan ingekort 
of verlengd. E.a.b. Juwelier 
Hugo Verhoeven. Tel. 046 

750850. _ 

Te k. Morris MARINA met 
defect, bwj.’77, kl. blauw, 
tevens Zibro Kamin te koop. 
Inl. 045-728494 _ 

06-HJnen 

Nymf Linda 

i Geniet van 2 kanten. 50 cpm 

i 06-320.320.14 

j- 

Sexy Grieks 

| Marcha v. achter. 50 cp V 2 m 

I 06-9618 
! Homosex voor 2 

1 Draai eerst 06-320, en dan: 

I SM Limburg ... 325.18 
Jack off privé ... 321.16 
Darkroom ... 324.16 
; Gay pervers ... 329.16 
Travestie ... 325.09 
i Transsexueel ... 321.36 
Bi-sex ... 323.36 
Jongens-sex ... 325.19 
Studentensex ... 327.56 
ƒ1,- p.m. Pb. 75141 A dam 


Zonnebanken/Zonnehemels 

Zonnehemels-Smeets 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993. 

0 of 12 lamps ZONNEHE- ^| S u ons voor 12 uur 
dELVERHUUR (met recht, s morgens belt, staat uw 
an koop) Superbreed, PICCOLO de volgende dag 
inelbrumlampen en gas- a j , n |-, e j Limburgs Dagblad. 
Irukveerstatief. Eivi-Sun. Te( 045-719966. 
el. 04749-4695. ___ 

TV/Video 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,- Nieuwe 
KTV s v a. ƒ298,-, betaling 
v a. ƒ 25,- p.mnd. Radio,TV 1 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Goede KLEUREN TV's m., 
gar Zeer grote sort. Philips 
groot beeld va. ƒ 125,-. ook 
zeer recente modellen met 
TXT. Reeds 25 jr. T V occ., 
centr Geel Grasbroekerwg 
25, Heerlen. 045-724760 

Wat VERKOPEN? Adver-! 
teer via: 045-719966 


Te k. Philips KLEUREN TV 
24 kan plus teletekst, afst. 
bed., 66 cm. 045-429081. 

Gevr VIDEO S VHS, TV's v. 
a. '85 stereotorens en scho¬ 
telantenne 04406-12875. 

Te k. Philips Super VHS 
CAMERA type 9300, 15 

mnd oud incl. zeer veel ex¬ 
tras, pr.n.o.t.k. 04459-2853. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v a. 
ƒ 75,-. AfsLbed. v a. ƒ125,- 
oa Philips. RadioTV 
FRANK BV, Bokstr 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


STAL 


Muziek 

Gitaristen opgelet: 

De Peavey "Van Halen” toren is er!! 

Toetsenisten opgeiet: 

naast de midi-module Roland SC 55 nu ook de SC 155; 
een fantastische uitbreiding voor ieder midi-keyboard. 
Ook als kaart voor PC-bezitters!! 1 
KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN” 
Gespreide betaling reeds va. ƒ 30,- p/mnd incl verzekenng! 


ElEfT 

USIC 

dcmuzfckspetiifei 

L HOOf OSTRAAT 32 TEL 045 ?14253 HOENSBROEK J 


_ Donderdag koopavond 

PIANO of vleugel? Kopen of I “ ~7~~, 

huren? De grootste keuze Braden 

bij Van Urk. Vraag offerte, i ...... 

Bel 010-4363500. Van Urk, Q n , 
Westersmgei 42, Rotterdam Ol lUI 

Gebruikte en nieuwe piano's C^kTC 

en vleugels KLAVIER, VJIL 

Rijksweg Zd. 170, Sittard. 25-: 

Gebruikte en nieuwe piano's in 

en vleugels met garantie en 200 s 
5 jaar service-korting. Am- jP0< 

bachtelijke akoestische! Tel 

Vakspeciaalzaak KLAVIER, Sup 

Rijksweg Zuid 170, Sittard. Konink 

Tel 046-526426 _ van 

Diamond 705 ORGELMEU- 3 Me ' VO< 

BEL 2-klaviers. 24 registers, Dieteren. 
slagwerk 12-ritmes, volu- 04499-376L 
mepedaal, voetbassen te . 

ruil tegen keyboard. Tel. _ " 

04450-4643. rioN R\A/I 


Braderieën/Markten 

Snuffelmarkt 

Gronsveld 

25-26 april '92 
in veilinghal 
200 staanplaatsen 
10 00-17.00 uur. 

Tel 04408-1908 
Supportersclub 
Koninklijke Harmonie 
_ van Gronsveld. _ 

3 Met VOORJAARSMARKT 
Dieteren. Boeken. Tel. 
04499-3769. __ 

Te koop gevr. 


Te k. ROLAND E 70, 1 jr. 
oud. pr f 3.250,-. Tel. 046 
521654 na 17 00 uur _ 

Kunst en Antiek 

GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels P Cortenraad Riemst 
(B) 09-32 12261156 _ 

Te koop OLIEVERFSCHIL¬ 
DERIJ van Wilhelmus, afm. 
80x100. met zeer luxe lijst, 
voorstelling Kasteel Eren- 
stein Kerkrade, pr. ƒ1.490,- 
Tel 045-423285 


Gebr SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer metalen. 045-422025. 

De hoogste pnjs voor oude 
metalen IRIK oud papier en 
me taal handel. Papperjans 
36, Heerterheide. Tel 045- 
212913 na 18 00 u. 253209 

GEVR. Barok meubels, an¬ 
tieke kasten, inboedels, leer 
bankstel. 045-725595 _ 

Literatuur 


Piccolo s m het Limburgs j De_ STRIPBOEKENSPE- 
Dagblad zijn groot in RE- CIAALZAAK, Stationstr. 19, 
SULTAAT' Bel 045-719966 Sittard. Tel. 046-515074, 

Diversen 

KAARTLEGGEN" Tel 045 Wat VERKOPEN? Adver- 
728011 teer via: 045-719966. 


Ze komt... 

bij jou of jij bij haar, 
ze geeft haar adres en 
telefoonnummer 
320.322.23 

_ 06/100 ct.p.m. _ 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jarenlang de 
meest spannende afspraken 
50 cpm 

06-320.327.55 
Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs ze geven zelf hun 
eigen eigen adres en 
telefoonnummer. 

96.85 

_ 06/100 ct.p.m. _ 

Meisje 24 jr. 

Wil gratis sex per telefoon 
of bij mij thuis. 

06-320 324.96 - 75 cpm 

SEXMEISJE! 37,5 c p V? m. 
Kom je in bad met me 

06-320.320.22 

Buurmeisjes en buurvrouw¬ 
en die elkaar verwennen 
met sex! 37,5 c p V 2 m 

06-320.320.37 

STREELMASSAGE Meisjes 
18, zonder slipje. Je kunt ze 
zo strelen! 37,5 c p V 2 m 

06-320.320.52 

* Straat-grieten ’ Uitdagend 
mokkel. 37,5 c p V2 m 

06-320.320.77 

Een volle donkere rijpe 
vrouw. Wat een enorme ....! 
37,5 c p V 2 m 

06-320.323.46 

Rijpe vrouw, live met jou in 
bed! sexlesjes 37,5 c p V2 m 

06-320.323.56 

Grieks met een rijpe vrouw. 
Haar rijpe lichaam trilt van 
opwinding als ze voorover 
bukt naar jou! 37,5 c p V2 m. 

06-320.327.17 

Frans Grieks Russisch Vrij¬ 
en, nr. 69 kussen zijlings 
sexstandjes. 37,5 c p V 2 m 

06-320.320.59 

RUIGE PORNO! Ik woon in 
een flat en neem sex op wat 
echt gebeurt op dat moment 
Ik ben vaak alleen en kick op 
porno. Ik loop nu in lakleer. 
37,5 c p V2 m 

06-320.320.53 

S&M LiveBox 
Er is tussen 13 en 17 uur 
een vrouw op de box. 
Durf je! 37,5 ct. p. V2 min. 

06-320.320.65 

Topsex 

2 handen vol, 37,5 c.p. V2 m. 

06-320.325.25 

Vreemd gaan zonder taboes 
met onze club-girls op de 
snelle privé sexlijn. 75 ct p/m 

06-320.330.72 

üve/Tele 

Piepshow! 

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga 
of Nikki zich live uitkleden 
door de telefoon? Draai dan: 
06-340.340.25 (75 cpm) 

Telezoenen 

kan live! Lekker live tele¬ 
zoenen tot diep in de nacht 
met Anneke, Dominique, 
Amta en Dolores? 
06-340.340.50 (75 cpm) 

Tele(live) Massage? 
Lekker live een 

massage 

met Desiree, Carla, Inge of 
Joyce door de telefoon? 
Draai dan: 

06-340.340 11 (75 cpm) 


245 hete meisjes geven hun 
telefoonnummer aan je door 
en willen graag 'n 

(sex)afspraak 

met je maken. 

06-96 45 (75 cpm) 

Wie durft 

Lisa live te bellen? Ze is 

super, blond met grote (.)! 

06-320.320.83 (75 Cpm) 

Lisa 

06-320.331.02 
Maak je broek los en doe je 
ogen dicht, Lisa doet de 
_ rest... 75 cpm. _ 

Rubber Porno 

Ben jij een liefhebber van 
Latex en Leer porno? BEI 
dan 06-320.320.90 (75 ct) 

*SONJA* 

06-320.331.08 
Knelt je broek al? Moet ik 
het voor je afmaken. 75 cpm 

Gay Privé 

Ben je op zoek naar 'n heet 
afspraakje met een lekkere 
jongen?Bel 06-320.322.75 
Altijd Gay-kontakt (50 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles 
met jou doen. Vraag naar 
hun tel.nr. voor een hete 

vrijpartij 

06-320*330*45 (75 cpm) 

Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm) 

Homo 

Waar gebeurd, echt live 
06.320.327.01 (75 c/m) 

Vanavond al een afspraakje! 

Altijd succus 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreeklijn: 06-9533 (75 ct) 

06-9511 

Duik in bed met ’n hete meid 
vraag haar tel.nr. (75 cpm) 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 

06-320.329.99 (75 cpm) 


Meisjes 


willen sex-ervaring opdoen. 
06-320.330.43 (75 cpm) 

Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06-320*330*18 (50 cmp) 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-96.02 (75 cpm) 
Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen. 

06-320*330*60 (75 cpm) 

** 06-96.03 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen (75 ct) 

Vrije Meiden 

zoeken regelmatig 
sexkontakt 

06-320.320.55 (75 cpm) 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun tel.nr. Bel nu 
06-9661 (75 cpm)- 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320*320*36 (75 cpm) 

Sexkontakt: 

Zoek jij telnrs van allemaal 
heerlijke hete meisjes? 
06-320.330.42 (75 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beleeft een heet 
hoogtepunt. 06-9662 (75 ct) 

Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt. 

06-320.326.66 (75 cpm) 

300 Meiden 

zoeken een heet slippertje 
06-320*321*44 (75 c/m) 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden, 
en hete vrouwtjes. 
06-320.330.46 (50 cpm) 

BI-SEX voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320 330 87 (50 cpm) 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje 06-9663 (75 ct) 

Op z’n Frans 

Debbie: de eerste keer, oh 
wat lekker. 06-9664 (75 ct) 

06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
kontakt met tel.nr. (75 cpm) 

Homo-jongens 

Hoor ze heet tekeer gaan. 
06-320*330*88 (50 cpm) 

Haar rode kaplaarzen mag 
jij als eerste uittrekken 
(75 cpm) 

06-9667 

Echt lesbisch 

of maar zo’n 50%. 

Voel je behoefte aan contact 
met vrouwen? 

De box van vrouw tot vrouw 
06-320.327.78 - 50ct p. Vzm 

Blondje uit Breda-Life. 

Zo ondergaat ze echt alles 

Grieks 

06-320.321 32 - 50ct p. Vzm 

Naakt loopt ze de trap op. 
Ze voelt de man achter 
haar. 50 ct p.V 2 m. 

06-320.340.69 


Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil 
06-320.330.91 (50 cpm) 

Wie durft 

er een stripspel te spielen 
met Carolientje. 
06-350.222.23 (50 cpm) 

GAY-TALK 

Voor 75 c.p.m. een leuk af¬ 
spraakje regelen of ’n heet 
sexgesptek voeren? Bel 
voor dichtbij: 06-320.322.26 

Met 2 man in de schuur. 
Ine weet het. 

Ze doen 

Grieks 

06-320.323.85 - 50 ct p1/2m 
Nettie geniet met 

2 naakte boys 

die niet stoppen. Op de tafel 
06-320.340.41 - 50ct p. Vzm 

In haar ragdunne lingerie 
sluipt de mooie barones 
naar de tuinman met die 
ruwe handen 50 ct p. Vim 

06-320.340.01 

Chantage. Een jongen be¬ 
veelt zijn blonde meisje. 
Lifesex. 50 ct. p.V-? m. 

06-320.340.75 
SM Ponygirl 

Paardje spelen. Op naald¬ 
hakken door de stal!! 
06-320.340.22 - 50ct p. Vzm 

Bevend bukt ze 

over de tafel. Dan voelt ze 
hoe hij haar slipje langzaam. 
06-320.330.51 (50 cp Vam.) 

De vrouw verzorgt hem voor 
de operatie. Achter het 
scherm gaat ze veel te ver... 

06-320.340.33 

_ 50 ct p V2 m _ 

Prive/adressen! 

Heeft u zin in sex en bent u 
op zoek naar echte privé 
adressen en telefoonnum¬ 
mers? Draai dan snel 
06-320.320,80 (75cpm) 

Griekse Sex 

Achterin is zo vreselijk 
lekker. Bel en geniet. 
06-320.370.01 - ƒ 1,- p.m. 


Lesbi-Duo 

Twee heerlijke meisjes. 
Kruip er lekker tussen 
06-320.370.02 -ƒ1.- p.m. 

Urolagnie 

Echte spetters warm 

en.hmmm 

06-320.370.03 -ƒ1,- p.m. 

Michelle weet er alles van... 
Voor echte ringoefeningen 
bel je ƒ 1,- p/m. 

06-320.323.18 

Fetisjisme 

Echt ordi en heel opwindend 
Alles kan! 

06-320.370.04 -ƒ1,- p.m. 

En wat zeg je dan? Ja graag 
Meesteres, ik zal alles voor 
u doen. ƒ 1,- p/m. 

06-320.321.14 

Ben je weleens gekneveld? 

vraagt ze indringend. 
Angstig kijkt Kathy omhoog. 
ƒ1,- p/m. 

06-320.321.50 

Morgen ben ik jarig! Wat wil 
je als cadeau hebben? Ik wil 
door jou... worden ƒ 1,- p/m. 

06-320.328.30 

Tijdens de porno-opnamen 
gebeuren er wel heel bizarre 
dingen. Ze moet het aan 
iemand kwijt. Als je belt, ver¬ 
telt ze het aan jou! Chick, 
ƒ 1p/m. 

06-320.321.61 

Hier wordt echte liefde be¬ 
dreven. Twee mensen die 
van elkaar houden, worden 
zonder dat ze het weten 
afgeluisterd, ƒ 1,- p/m. 

06-320.325.51 

De operator kijkt over haar 
schouder. Gelukkig nie¬ 
mand ziet me... Nu kan ook 
zij zich bloot geven. 1,- p/m. 

06-320.329.50 

Giechelend legt Babette de 
hoorn neer. Haar vriendin 
Maartje kijkt haar verlegen 
aan. Denk je echt dat ie¬ 
mand op onze oproep rea¬ 
geert? Seventeen Versier- 
centrale ƒ 1,- p/m. 

06-320.340.17 


Patiënt: Zuster ik voel me zo 
alleen... Zuster: Lat ik nou 
net even pauze hebben. 
Patiënt: Kom je bij me 
liggen? ƒ 1,- p/m. 

06-320.323.20 

Zeg Jan, hoeveel vriendin¬ 
nen heb jij wel niet? Zoveel 
als ik wil, ik spreek iedere 
dag een oproep in? 1,- p/m. 

06-9633 


Liefde, opwinding, sensatie 
& sexdates. Alle mogelijk¬ 
heden in je eigen hand... 
ƒ 1,- p/m. 

06-320.320.il 

Na het zwemmen gaan ze 
samen douchen. Wat 
vreemd... de kraan is dicht, 
maar toch...!? giebelde ze. 
ƒ 1,- p/m. 

06-320.321.77 


Kontakten/Klubs 

I Paradiso club 045-317032 

! Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v a. 14 uur t/m 04.00 uur. 

I Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur 

Nieuw voor een goeie erotische massage Damelle 

Club Amorosso 

I Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke 
I meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335 


Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U mets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.1176649 4. Leuk meisje altijd welkom. 

Sauna Club Eden 

i Alle dagen geopend, vanaf 19.00-05.00 uur. Nu met 4 
I nieuwe dames, ook voor escort. Holzstraat 103, Kerkrade. 

Tel. 045-462084, 

ƒ 50,- all-in 

_ Tel. 045-423608 __ 

Intiem moment!! 

*** Riversideclub *** 

A2 afslag Echt / Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. Open 
v.a. 14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten, Tel. 04755- 
_ 1854, 100 meter voorbij camping de Maasterp. _ 

Het neusje van de zalm 
*** Riversideclub *** 

A2 afslag Echt / Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. Open 
v.a. 14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten. Tel. 04755- 
_ 1854, 100 meter voorbij Camping de Maasterp. _ 

JACKY’S ESCORT 

24 uurs service 

Wij: Belinda (20) Suzanne (20) Diane (23) Tanja (24) 
Vanessa (37) en Tina (38) staan dag en nacht voor u klaar. 
Bel gerust voor meer informatie: 

® 06-52981664 

ook voor echtparen, striptease en SM. 

Dinsdags gesloterv_ 


Vrijdag 24 april 1992 » Pagin a]. 
!Nieuw! !Privé en escort! • 

!Bij Angel en Boy! 

Simply the best 

1000 en 1 mogelijkheden 

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en mass3|| 
mogelijk met 5 bloedjonge meisjes (vanaf 18 jr.) D |V ^j, 
soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a- 

Bel voor info S 045-274587 

Dringend leuke meisjes gevraagd. 
Geojjend van 1 1.00 tot 02.00 uur s nachts ^ 

Nieuw Privé Candy 

met Melanie, Ela, Sofia, Chantal, Chamilla, Milanie, 
Angela. Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gev raag 

Sacha’s Escort 

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 uur tot 05.00 
Speciaal tarief als het echt gezellig wordt. j. 

Bel 06-52980255 ^ 

Madame Butterfly j 

vraagt leuk buffetmeisje en meisje voor middag en a*J 
_ Tel. 04492-1934. Hommert 24, Vaesrade._ > 

Sex-o-theek Liberta 

Susteren , ^ 

Privéclub met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 ja®, 
lingerie, tangaslip en topless. \ 

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines: | 

Elke, Brigitte, Marcia en Kristien, Rosie lang. 
slank en getint, Nadin halfbloed met grote borsten,/* 
lekker mollig. En onze franse sterren Chantal en 5® 
(DD-cup). Net als altijd 3x relaxen met 3 verschil^ 
meisjes voor een all-in prijs. Naakt dansen, gratis c ,r * 
Open sex of privékamer met bubblebad of spiegelS-j 
kan!! Maand., dinsd. en donderd. van 12-02 uur. WO® 
en vrijd. van 12-18 uur. 

Info: 04499-4346. Privé Parking Maaseikerweg 2 * 
Visa/Eurocard welkom. ^ 


Nieuw 

Privé Sandra 

Ma. t/m vr 10-22 uur. 
Weekend gesl. 046757517 

**045-326191** 

* Escort all-in * 

Club 

Merci 


Kasteel 

Waterloop 

org. vanavond 'n najj 
groepssexparty voor 
dames, paren. 0470 j^ 

knappe kfid 

Student, 19 jaar, wil 
april t/m 9 mei heren 
gen om vakantiegeldj®. 
dienen. Ben geen 
voor mij Ie keer. Wü *7 
proberen (ook S M) ^ 
fe. Tel. 043-254183. ( 
tricht) 12-01 uur. Vfl 
naar Rick. 


Leef elke dag, alsof het de 
laatste is. Rijksweg Zd. 241 
Geleen. 046745814. 


Voor Piccolo s 
zie verder pagina#; 


ALFA 33. DE GEVESTIGDE ORDE 


mü 


Wie niet wenst op te gaan in de massa, her¬ 
kent zichzelf in de bijzondere klasse van de 
Alfa 33 die, zoals elke Alfa Romeo, karakter 
en een eigen gezicht durft te tonen. En die 
door zijn topfechniek, comfortabele uitrus¬ 
ting en verrassen^ gunstige prijs de gevestig¬ 
de orde ver achter zich laat. Zo combineren 
de uitvoeringen met 1.716-kleppen motor 
een hoge topsnelheid met een ongekende 
souplesse. Maar ook met de 1.4 injectie- 
motor levert de Alfa 33 het hoogste vermogen 


ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST 


AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 

Rijksweg Zuid 310, Geleen 
046 75 62 22 

AUTOCENTRUM SANDERS BV 

Akerstraat 128, Brunssum 
045 - 25 16 44 


in zijn klasse. De dynamisch gelijnde Alfa 33 
is niet alleen royaal met prestoties, ruimte 
en techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is 
ongekend hoog: elektrische ramen vóór, 
getint glas, in hoogte verstelbaar sportstuur, 
neerklapbare achterbank, toerenteller, van 
binnenuit verstelbare buitenspiegels en 
close-ratio 5-versnellingsbak zijn standaard. 
Bovendien zijn zes van de acht uitvoeringen 
standaard voorzien von stuurbekrachtiging 
en centrale deurvergrendeling. Afwerking en 


kwaliteit zijn - onder meer door de toepas¬ 
sing van elektroverzinkt plaatstaal • van 
hetzelfde hoge niveau als de techniek. 

Kom kennismaken met het vermogen om 
afstand te nemen en ontdek dof het kiezen 
van een auto eenvoudiger is dan ooit: 
de Alfa 33. 


Alfa 33 v.a. FL 26 . 690 *: 
incl. BTW af importeur. 


GARAGE CREEMERS 

Raadhuisstraat 16, Roermond 
04750 - 2 10 92 

AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV 

Weerhuiswey 1. Maastricht 
043 - 63 48 95 


maaAf c£t ffu&lntdefd 


AüTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV 

Edisonstraat 23, Landgraaf 
045 - 32 10 88 

AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN 

Oudewey 30, Linne 
04746 - 19 68 (sub-dealer] 


limburgs dagblad Anti-graffitibus 
{ gaat de markt op 

IMaastricht - De anti-graffiti- 

pS in Maastricht kan in de toe- 
jQtnst de markt op. De gemeente 
•kastricht heeft toestemming gege- 
8even om voortaan ook te werken 
* v °or winstgevende bedrijven. Bo¬ 
vendien mag de bus nu ook buiten 
9e stad werk aannemen. De ge¬ 
beente verwacht een uitbreiding 
het personeel op de bus. 

succesvolle bus mag de boer op 
8san omdat gebleken is dat de bus 
V°or instellingen en bedrijven een 
duidelijke aanvulling is op het 
^Urktaanbod. De bemanning van 
de wagen heeft sinds haar start in 
|Uhi vorig jaar specialistische ken- 
djs opgebouwd en werkt nauw sa- 
met fabrikanten van anti-graf- 
düprodukten. 

Jjkastricht vindt de verruiming van 
det werkterrein van de bus wense- 
™ omdat ook opdrachten worden 
ingevoerd van organisaties zoals de 
die een groter verzorgingsge¬ 
bied hebben dan de gemeente. Een 
Ö'oter werkterrein levert bovendien 
b^tra inkomsten op waardoor het 
*Uti-graffitiproject zichzelf finan- 
bieel kan bedruipen. 

9°k in Heerlen gaat binnenkort een 
3 fraffiti-bus van start. In het stads- 
2^a b^trum en in Hoensbroek wordt 
" ^gebrachte graffiti zo snel moge- 
verwijderd. 
Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 21 .\J\_ agenda \ 

pe avond- en weekenddiensten 
a^I | ° e ginnen op vrijdagavond en 
eindigen de volgende week vrij¬ 
dag om 8.30 uur. 


-mitsen 


Heerlen: Voor spoedgevallen 
*71 1400 (brandweercentrale) 
«ellen. 

Herkrade-Oost: Tot zaterdag 12 
Uur telefoonbeantwoorder eigen 
huisarts. Van zaterdag 12 uur tot 
Zondagmorgen 10 uur Passage, 
*45.20.12. Van zondagmorgen 10 
tot maandagmorgen 8 uur Lim- 
Pens, ©45.26.30. 

Sirnpelveld/Bocholtz: Vrijdag, 
zaterdag en op Koniginnedag 
Mom, @44.39.38. Zondag Schif- 
jelers, @04451-1500. 
landgraaf: zaterdag Meyer, 

*31.32.86. en zondag Ypma, 
*32.06.60. 

Hoensbroek: Patiënten van Ge¬ 
zondheidscentrum Hoensbroek- 
poord kunnen dag en nacht bel¬ 
ten, @214821. Uitsluitend voor 
spoedgevallen: @23.18.00. An¬ 
ders eigen huisarts bellen. 


Apotheken 


Hrunssum/Schinveld: Schin- 

yeld, A ge Water 20, @27.28.99. 
Heerlen: Hardy, Kerkradeweg 
JO-52, ©41.63.74. 

landgraaf: Meiser, Kerkstraat 
'5 Waubach, @31.36.33. Voor 
spoedgevallen dag en nacht be- 
fsikbaar. 

Herkrade/Eygelshoven: Van 

Wersch,Hoofdstraat 41, 

*45.25.23. 

Herkrade-West: Snijders, Kamp¬ 
straat 114, @42.00.77. 
Hleijerheide:Bleyerheide, Blei- 
jerheiderstraat 52, @46.09.23. 

dagelijks open van 8 tot 22 uur. 
^impelveld/Bocholtz: Voncken, 
pr. Ottenstraat 6, @44.11.00. Za¬ 
terdag 11-15 uur, zondag 
*3.30-14.30 uur. Voor spoedge¬ 
vallen van 22-22.30 uur of na tele¬ 
fonische afspraak. 
HoensbroekyHeerlerheide: Bos- 
JVyk, Akerstraat Noord 43 Tree- 
heek, @21.37.73. 

Nuth: Voor spoedgevallen eigen 
apotheek (b.g.g. @711400). 

Landartsen 


Heerlen/Hulsberg/Voerendaal: 

tirnmer-Lie, Zandweg 28 Heer- 
@42.74.81. Koninginnedag 
{^agmans, Waszinkstraat 41 
«eerlen, @71.16.32. Spreekuur 
‘öterdag en zondag van 11-12 
£ ür - B -g g- TIGH, @711400. 
**erkrade/Ubach over Worms/ 
Nieuvvenhagen/Eygelshoven: 
Weekeinde en Koninginnedag 
chobben, Wilhelminastraat 5 
^euwenhagen, @31.42.36. 

fPreekuur 11.30-12 uur en 
JJ-19.30 uur. 

®***ttpelveld/Bocholtz/Gulpen/ 
v aals/Wi jlre/Wittem: Thewis 

^h. Markstraat 10 Sim pel veld, 
* *44.09,23. Spreekuur 11.30-12 
£ Ur en 17.30-18 uur. 
“rtinssum/Schinveld/Nuth/ 
poensbroek/Schinnen: Week- 

•nde en Koniginnedag Minten, 
leuwstraat 37 Hoensbroek, 
^UO.18. Spreekuur 11.30-12 
uur en 17.30-18 uur. 

jjjto ÈNE KRUIS ~ 

j^achtdienst voor spoedgeval- 
en: Heerlen. @71.37.12. Nuth/ 
«°® ren daal/Si m pel ve ld: 
voi^f? 5 -2995. Brunssum/Schin- 
h» .Jabeek: ©25.90.90. Hoens- 
»^ e ^ /Merkelbeek/B ' n gel ra de : 
^•öS.öS. Landgraaf: @32.30.30. 
i^ade/Eygelshoven: 

*45,92.60. . 

Pj yERSEN 

P GH ; Heerlen: @71.14.00. In- 
over avond * en week¬ 
st dlensten van artsen, tandart- 

Eruis a ^°^ e ^ ers en be * Groene 

h^ , r , **^ enst ®OS: Dag en nacht 
bereikbaar, @71.99.99. 

eslachtsziektepbestrijding: 

^-uurs infolijn, @ 74 . 01 . 36 . 


Van onze verslaggever 

HOENSBROEK - Burgemeester 
Van Zeil zou op korte termijn het 
politiebureau in Hoensbroek kun¬ 
nen uitbreiden tot vijftig £ zestig 
politie-beambten. Het is niet nodig 
hiermee te wachten tot het voorjaar 
van 1993 als de defintieve besluiten 
over de politie-reorganisatie vallen. 

Dit stelt de raadsfractie Groepering 
Heerlen-Noord in een brief aan de 
Heerlense burgemeester. 

De fractie merkt op dat Hoensbroek 
straks weer mag rekenen op een 
dag en nacht bemand politiebureau. 


Fractie Groepering Heerlen-Noord vraagt: 

9 Snelle uitbreiding 
politie Hoensbroek’ 

Dat het bureau in Hoensbroek de hoeveel politie-beambten zo’n basi- 
status van 'basiseenheid’ krijgt, seenheid moet bestaan. De Groepe- 
naast het Heerlense hoofdbureau, ring Heerlen-Noord wil daar niet op 
lijkt vast te staan. wachten. 

Er wordt momenteel bij de Zuid- „Men zou toch kunnen ramen dat 
limburgse politie bestudeerd uit een sterkte van vijftig £ zestig for¬ 


matieplaatsen in elk geval in Hoens¬ 
broek op zijn plaats zou zijn. Waar¬ 
om zou je er in vredesnaam mee 
wachten? Het gebouw is er (inclu¬ 
sief de cellen) en de mensen zijn er 
(inclusief de kennis van het gebied 
en de mensen die er wonen). Wat 
houdt het bij elkaar brengen van 
mensen en middelen nu op?” 

De Groepering Heerlen-Noord ver¬ 
wacht dat een preventieve werking 
uitgaat van een dag en nacht be¬ 
mand politiebureau in Hoensbroek. 

Hierdoor kan de criminaliteitsbe¬ 
strijding in Hoensbroek en Heerler- 
heide volgens de fractie beter wor¬ 
den aangepakt. 


Op plaats waar Sheltur nieuw home wilde 

Toch nieuwbouw voor 
marechaussee Brunssum 


Van onze verslaggever 


BRUNSSUM - De mare¬ 
chaussee in Brunssum krijgt 
toch een nieuw gebouw. Sa¬ 
men met de Militaire Genees¬ 
kundige Dienst wil de Ko¬ 
ninklijke Marechaussee 
namelijk een nieuw gebouw 
neerzetten naast het politiebu¬ 
reau aan de Prins Hendri- 
klaan. Het nieuwe gebouw 
komt vlak bij de Afcent-vesti- 
ging te staan. 

Dat is op dezelfde plek waar het 
nieuwe gebouw moet komen had 
jongerencentrum Sheltur van 
Brunssum eigenlijk een nieuw 'ho¬ 
me’ willen hebben. Plannen daar¬ 
voor met fraaie tekeningen zijn al 
gepresenteerd, maar de financiële 
dekking was nog lang niet rond. 

De marechaussee in Zuid-Limburg 
zit momenteel midden in een reor¬ 
ganisatie. Taken veranderen, want 
met het oog op het vervallen van de 
binnengrenzen in Europa is perma¬ 
nente grensbewaking aan de oost¬ 
grenzen niet meer nodig. Verder 
krijgt de marechaussee meer poli¬ 
tietaken en krijgt ’Het Wapen’ een 
taak bij registratie van vreemdelin¬ 
gen. 

Diverse brigades zijn onlangs geslo¬ 
ten. In Vaals verdwenen de ver¬ 
trouwde marechaussees en ook in 
Roermond is onlangs de kazerne 
gesloten in verband met het sluiten 
van de Ernst Casimirkazerne. De 
brigade Maastricht bestaat niet 
meer, maar is een post geworden 
van de brigade in Heerlen. Ook 
Brunssum is een post van Heerlen. 

Het kantoor in Brunssum, dat dag 
en nacht bemand is in verband met 
de aanwezigheid van Afcent, is 
slecht. De manschappen zijn daar 
ondergebracht in een oud pand. De 
gemeente Brunssum wil dat ge¬ 
bouw wel overnemen. 

„Voor 1993 staat een bedrag voor 
nieuwbouw van de post Brunssum 
op de begroting. Er moet daar een 
nieuw gebouw komen voor de ma¬ 
rechaussee en de Geneeskundige 
Dienst. Beide diensten hebben hun 
programma van eisen inmiddels in¬ 
gediend en een architect is bezig de 
zaak uit te werken,” aldus een 
woordvoerder van de marechaus- 


Eerder had de marechaussee plan¬ 
nen om in Brunssum een nieuw 
districtskantoor te bouwen. Nu 
Brunssum een post is geworden 
van de brigade Heerlen is dat plan 
van de baan. 


Afscheid van 
commandant 

BRUNSSUM - De commandant 
van de marechausseebrigade 
Heerlen, kapitein Frits de Jonge 
heeft gisteren afscheid genomen. 
Hij gaat met pensioen. Hy wordt 
per 1 mei opgevolgd door de 
vroegere commandant van de 
brigade in Roermond, kapitein 
Ad van Vlarik. 


VVD wil 
opheldering over 
Dorint-hotel 

MAASTRICHT - De WD Maas¬ 
tricht wil van burgemeester en wet¬ 
houders van de provinciehoofdstad 
weten waarom de Duitse hotelketen 
Dorint geen nieuw hotel mag bou¬ 
wen in de stad. 

Dorint ontvouwde eerder dit jaar 
plannen om een hotel in de 3- tot 
4-sterrenklasse te bouwen in Maas¬ 
tricht. Het college vindt echter dat 
voor nieuwe 4- tot 5-sterrenhotels 
geen plaats meer is in de stad. 

De WD vindt dat een hotel van de 
Dorint-groep een belangrijke bron 
van inkomsten kan zijn voor de 
stad. De hotelketen rekende zelf al 
uit 45 miljoen te willen investeren 
in een hotel. Het gasthuis zou onge¬ 
veer 300 banen opleveren en de gas¬ 
ten zouden jaarlijks ongeveer acht 
miljoen gulden besteden in de stad.’ 


Oude glans in het geding 

« ... tes 


f'r. 


- * Jr 

9 Oude lantaarnpalen ruimen het veld voor moderne, aluminium palen Foto: FRANS rade 

Bewoners treuren om 
houten lantaarnpalen 


Von onz e verslaggever 

HEERLEN - „Waarom 
gaan Nederlanders zo graag 
naar België en Frankrijk?”, 
verzucht Heerlenaar Silvio 
Comis. Hij weet het ant¬ 
woord zelf: in Nederland is 
er niets ouds meer. 

Kwaad is hij dan ook dat de ou¬ 
de houten lantaarn palen in zijn 
buurt De Erk worden vervangen 
door moderne aluminium arma¬ 
turen. Bovendien zou de ge¬ 
meente volgens Comis hebben 
beloofd dat de lantaarnpalen pas 
weggehaald zouden worden na 
overleg met de bewoners. 

Comis schrok afgelopen woens¬ 
dag, toen hij zag dat aan de On¬ 
derste Gaumer twee houten pa¬ 
len werden vervangen door 
aluminium palen. „De gemeente 
heeft vier jaar geleden gezegd 


dat de palen aan de Erkstraat 
zouden worden weggehaald. De 
palen aan de Kaldebornweg zou¬ 
den nog ter discussie staan, maar 
die aan de Onderste Caumer zou¬ 
den zeker blijven staan. Ik heb er 
nu geen vertrouwen meer in dat 
die aan de Kaldebornweg nog 
kunnen blyven”, aldus de Heer¬ 
lenaar. 

W.Pleumeekers van de Heerlen¬ 
se Nutsbedrijven zegt dat het op 
de Onderste Caumer bij de twee 
palen zal blijven. Op de Kalde¬ 
bornweg worden de houten pa¬ 
len echter vervangen. „De elek¬ 
triciteit loopt daar nog gedeelte¬ 
lijk door een bovenleiding. Maar 
er komt daar een nieuw wijk en 
de gemeente ziet de straat als 
een duidelijke verkeersweg, niet 
als een straat met een dorpska- 
rakter. De bovenleiding geeft 
daarom te weinig licht. Nee, het 
is er niet te donker of onveilig. 

We willen het licht daar naar een 
hoger plan trekken. We zitten nu 


aan de benedengrens”, aldus 
Pleumekers. 

De bewoners snappen wel dat er 
meer licht moet komen, maar zij 
vinden da) dat ook met houten 
palen en een ondergrondse lei¬ 
ding kan. De directeur van de 
Nutsbedrijven ziet daar het nut 
niet van in, hij vil de Kaldeborn¬ 
weg een ’bij de tijds’ gezicht ge¬ 
ven. Over een mogelijk prijsver¬ 
schil tussen hout en aluminium 
durft hy zich met uit te laten. 
Silvio Comis voelt zich machte¬ 
loos. „We zijn op tijd begonnen 
met onze inspraak. En er zijn ons 
dingen beloofd. Het is zonde van 
het mooie landschap. De ge¬ 
meente gebruikt dit stuk natuur 
voor allerlei folders.” Hij wijst 
naar een schilderijtje op de 
muur. „Kijk, dat is de boerderij 
hier achter. En zie je, hier staat 
ook zo'n lantaarnpaal geschil¬ 
derd. Als daar een aluminium 
paal zou staan, dan had ik dat 
schilderij hier beslist niet han¬ 
gen." 


Twijfel aan 
noodzaak twee 
brandweerauto’s 

SIMPELVELD - Het Simpelveldse 
gemeenteraadslid Ludo Strating 
(PvdA) twijfelt eraan of er in de ge¬ 
meente wel een vrijwillige brand¬ 
weer moet zijn met twee bluseenhe- 
den. 

„In Simpelveld hebben we er één 
en in Bocholtz. Kan het niet met 
één brandweer die centraal gesi¬ 
tueerd wordt. Met beroepskorpsen 
in Heerlen en Kerkrade achter de 
hand moeten we het toch met één 
brandweerauto kunnen doen?” 
vroeg het raadslid zich gisteravond 
tijdens de raadsvergadering af. 

Burgemeester Fons Teheux toonde 
begrip voor de vrijwillige brand¬ 
weerkorpsen in Bocholtz en Sim¬ 
pelveld. „Dat zijn hechte groepen, 
mensen die samenwerken, het ook 
als hun hobby zien en we hebben 
geen intentie dat te veranderen”. 

Toch zei Teheux dat op termijn de 
gedachte van Strating bespreekbaar 
is. „Maar dan moet eerst met de 
brandweermensen zelf gesproken 
worden”. Hij twijfelt er overigens 
aan of de brandweer uit Kerkrade 
of Heerlen sneller ter plekke kan 
zyn bij assistentie, dan de vrijwilli¬ 
gers uit Bocholtz of Simpelveld. 

Overigens ging de raad akkoord 
met de aanschaf van een nieuwe 
brandweerauto voor de bluseenheid 
Bocholtz voor een bedrag van 
320.000 gulden. Ook de vraag voor 
een aanvullend krediet van 10.000 
gulden voor de gemeentegids die 
komende week verschijnt, werd 
door de raad ingewilligd, ook al was 
eerder al eens zo’n zelfde bedrag ter 
beschikking gesteld. De gids komt 
er wat fraaier uit te zien, maar kost 
daarom ook het dubbele. 


Pancratius naar 
Tweede Kamer 

HEERLEN - Het koninklijk 
Heerlens mannenkoor St. Pan¬ 
cratius zal op 28 april een optre¬ 
den verzorgen ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe 
gebouw van de Staten Generaal 
in Den Haag. 

Onder leiding van dirigent Hans 
Luesink brengen de tachtig zan¬ 
gers zestien werken ten gehore, 
waaronder Limburgse en Neder¬ 
landse liederen. Het optreden 
duurt 45 minuten. 


Dronken tweetal 
molesteert auto 

BORN - Twee Sittardenaren heb¬ 
ben bekend zondag na een verjaar¬ 
dagsfeestje een personenauto te 
hebben vernield. Beiden verklaar¬ 
den dat ze destijds zwaar onder in¬ 
vloed van alcohol waren. 

De mannen reden zondag op de 
Langereweg in Born een auto klem. 
Daarop sloot de bestuurder de por¬ 
tieren. 

Het tweetal liep vervolgens over het 
dak van de auto heen, trapte deu¬ 
ken in de deuren, en trok de klin¬ 
ken eraf. De schade bedraagt rond 
de 6.000 gulden. 

Judoclub vecht 
vermindering 
zaaluren aan 


Van onze correspondent 


ONDERBANKEN - Raadslid Henk 
Evers (PvdA) wil wethouder Riet 
Cremers-Koekkoek van Onderban¬ 
ken tijdens de komende raadsver¬ 
gadering interpelleren (vragen stel¬ 
len) over de huuropzegging aan 
judovereniging Seikijuku. 

Volgens Evers heeft de gemeente 
ten onrechte eenzijdig de huurover¬ 
eenkomst opengebroken en de ju¬ 
dovereniging op zaterdagmiddag 
het gebruik van de gymnastiekzaal 
in Schinveld ontzegd. 

De gemeente Onderbanken is al 
ruim een half jaar met de judover¬ 
eniging in gesprek over de invulling 
van een aantal uren op zaterdag¬ 
middag. 

„Omdat Seikijuku de gymnastiek¬ 
zaal op deze uren al een tijdlang 
niet meer benut, hebben we de ju¬ 
doclub gevraagd, met een zinvolle 
invulling van deze uren te komen. 
Er is namelijk nog vraag van andere 
clubs, die ook graag van de zaal ge¬ 
bruik willen maken”, zegt wethou¬ 
der Riet Cremers-Koekkoek: „Om¬ 
dat de club niet op ons verzoek 
heeft gereageerd, hebben we ver¬ 
volgens de huur voor deze uren 
opgezegd en de zaterdagmiddag 
aan anderen toebedeeld.” 

Raadslid Evers vindt dat de ge¬ 
meente zo niet met verenigingen 
mag omgaan en wil met zijn inter¬ 
pellatie de wethouder tot de orde 
roepen. 

„Als de wethouder verstandig is, 
trekt ze dit besluit in. Als uiterste 
middel wil de judoclub naar de 
rechter stappen, en dan heeft de ge¬ 
meente geen poot meer om op te 
staan. Het gaat hier namelijk niet 
om gemeentebelang maar om ver- 
enigingsbelang,” meent Evers. 

Judovereniging Seikijuku wil liever 
geen commentaar geven. Via ge¬ 
sprekken met de gemeente hoopt ze 
tot een oplossing van het conflict te 
komen. 
Reclame 0 De gemeente Heerlen zegt 
overdreven reclame en uitstal¬ 
lingen waar de winkelende 
burger zich steeds meer omheen 
moet wurmen, te willen aan¬ 
pakken. Nou, daar komt nog 
bijzonder weinig van terecht, 
alle mooie voornemens ten 
spijt. Niet alleen is de Prome¬ 
nade sinds jaar en dag verge¬ 
ven van de kiosken, ook de 
Saroleastraat wordt steeds 
meer een hindemisbaan. Het 
wordt een kunst om de op de 
openbare weg uitgestalde 
jeansbroeken, rekken vol cd's. 
en wat dies meer zij, te ontwij¬ 
ken. Onderstaand voorbeeld 
spreekt boekdelen, maar een 
paar meter verderop heeft een 
jeanswinkel zelfs een in de weg 
verankerde uitstalling ge¬ 
plaatst. Heerlen koopstad? 


Vidalabaquala 

0 Doen de namen van de dans¬ 
ritmen en -melodieën zoals de 
’vidalabaquala’ en de ’cama- 
valito' u ook denken aan Zuid- 
amerikaanse folklore-danseres¬ 
sen die zich met wapperende 
rokken op het ritme van de mu¬ 
ziek uitleven? En wat dacht u 
van de Boliviaanse volksdans 
’carnaval cochabambino'? Deze 
Spaanse gezangen uit de zeer 
bekende Misa Cnolla van Anel 
Ramirez en vijf liederen uit een 
Salvadoraanse volksmis wor¬ 
den zaterdag om 19.00 uur in 
de kerk van de H. Theresia en 
Don Bosco te Lauradorp-Land- 
graaf tijdens een eucharistie¬ 
viering door het gemengd ker¬ 
kelijk zangkoor St. Johannes 
uit Eygelshoven ten gehore ge¬ 
bracht. Zegt u nu zelf, waar 
kunt u dat tegenwoordig in 
Limburg nog horen? 


Later 


# De vraag is u vroeger ook 
vast gesteld: Wat wil je later 
worden als je groot bent? Bos¬ 
wachter of piloot, nep je als 
jongetje. Dierenarts of mode- 
adviseur, klonk het bij de mees¬ 
te meisjes. Welke antwoorden 
zou je tegenwoordig op die 
vraag krijgen? Projectmana¬ 
ger, besliskundige of marke- 
tingsupervisor? Of stel je voor 
dat je kind op een dag thuis 
komt om te roepen: Mama. pa¬ 
pa. ik wil head of the research 
department worden. 


Zuivel 


* Er komt een zieke zuivelboer 
bij de dokter. „Dokter", zegt hij. 
„ik heb zo’n moeite met mijn 
melkplas. 1 ’ Overigens, als het lo¬ 
zen van melk op straat zo slecht 
voor het milieu is, dan moet het 
menselijk lichaam wel een hele 
goede zuiveringsinstallatie 
zijn. 

Parkwachter 

• Heerlen krijgt twee park¬ 
wachters. Dat zijn gewoon twee 
parketwachters, die met volde¬ 
den. 


Polen 


0 Gisteren stonden er vijf Po¬ 
len aan de grens bij Bocholtz. 
„Wat komen jullie doen?”, 
vroeg de dienstdoende doua¬ 
nier. In zeer gebrekkig Neder¬ 
lands antwoordde een van de 
vijf: „Wij komen voor een land¬ 
genoot van ons. Die schijnt 
werk voor ons te hebben.” „Oh”, 
reageerde de douanier, „en hoe 
heet hij dan?” ,S)at weten we 
niet, maar iedereen noemt hem 
hier de Banenpool.” 


Tanden 


0 Kees zegt de volgende och¬ 
tend tegen zijn kameraad: „Zet 
je vrouw nog wat, toen je van¬ 
nacht zo laat thuis kwam 9 ” De 
kameraad: .Nee hoor, niets. En 
die voortanden moesten er toch 
uit.” 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 


Peggy privé en 
Escort 


Koniakten/Klubs 


jé en ! Monika’s escort 


Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19 
uur. Thaise massage. 
046-374393. Meisje gevr. 


met jong meisje en leuke 
jongen. Tel. 045-727854 


Een heerlijke 

ontsp. massage 


Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
045-413887 


BESTEKAANBIEDING 


ll§|g|iL pll| JB y' |m 


voor dames en heren. 
Tel. 045-218158 

Alles is naar ROME 
ze zijn eerst bij 


Escort Service 


voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 


LYDIA 


Nieuw Escort 


Kimberly snel bij u 
thuis of in hotel 


gekome. 046-749662 

Callgirls 

06-320.325.05 (75 cpm) 
Het is fijn bij 

Shirley privé 

te zijn. 045-727538 

Buro Geleen 

Bern. op mvo 046-748768 

Privé 

Heerlen-Centrum van 11.00 
tot 18.00 uur 045-714707. 


g 045-418606 

Club 

2000 


GERO model LINETTEX 
duurzaam edelstaal 18/8 
complete samenstelling j 
9-persoons 90-delig 
normaal ƒ 1175,- 
nu: Jw a 
mmp 499 , • v ’L 'fr'- ':* Vv '■ Z 


Nieuw: HELEN, MIRIAM en 1 
CHANTAL. Rijksweg Nrd 22 j 
Geleen. Tel. 046-742315. 

- 7 '- ;- 7 

i •*.' *y V / j /'■.'£ ,4. ^ ?*•'Z"’' • 

A * * 'l:- 

. ' . 


..LiVe 

clibco döncizig 


Zaterdag 
25 april 

SPLASH 

' Limburgs meest gehoorde i 


Vrijdag 1 Mé ^ 
Terug op ons /f 
podium de Band M 


Eijsden (NL), 04409-1334 

Bel de infolijn: 04409-4271 


M' v ' ?'*> - < +''\ ?'* 4 ‘ 

>>•*.•■/•**•*'*>-* -' v / 


Koninginnedag 
Oranje-concert 
door de topper 

MANNHEIM 


Zaterdag 2 mei 
disco in de 

YEP 


La. Mart. Fashion 


SM Anita 


Privé Daisy 

ma t m vrij 11 -24 uur, zat. 
11-19 uur. Elke dond. tno- 
dag V 2 uur ƒ 125,-. A.s. vnj- 
dag alleen t slipje aan. 
Meiame voor erot. massage. 
Tel. 045-229091. 


Escort-service 


AKen, Boys voor ƒ 150,-. 
Tel 09-49241532229. 


Love escort 
045-320905 


Videoclub 

uw vertrouwd adres voor 
een leuke film en een leuke? 
045-718067, meisje aanw. 

Privé en Escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 


Contactburo 

Sittard 

S046-523203. 


met nieuwe assistentie. 
Tevens slavin gevraagd. 

Tel. 04455-2596. 
ook in het weekend open , 

£ 

Club Maxim’s j 


Rijksweg 611 te Maas- 
mechelen (B), dagelijks 
geopend van 14.00-02.00 
uur. Leuk meisje gevraagd. ! 

i 

Dyane 

af 10 uur, ook zat. en zond. ! 
045-721759, meisje gevr. 

tp§ 

BS1 

Hotline 


Escort Service 

Tel. 04498-53403. 

m 

Cinderella 

m 

Leuke blonde meisjes ver¬ 
wachten U. Spiegelkamers, 
Whirlpool, bubblebad. Gneks 
relax mogelijk. Oude Rijks¬ 
weg Noord 56, Susteren, i 
naast tennishal. Tevens leuk 
meisje gevraagd. 

mm 

||||gj 

Marion en haar vriendinnen privé en escort. 
& 


CORSTENS- 

VERSCHUREN 

Helmond koopt 


DER 


GROOTHANDEL 

TEXTIEL 


zat 25 apr mankanaries 12 groe¬ 
ne 7 popjes 7 rode & roodzalm 
man & popjes 15 putterbast. 
27.50 JONGE kanaries 7 JON¬ 
GE rode 10 pst.GLOSTER, 
WITTE & KUIVEN SPEC. 
PRIJS.d.duiven 10 meeuwen 4 
zebras 7 parkieten 10 valken 25 
witte etc. 35 collis 20 pp. bren¬ 
gen: SITTARD 10.30-11 putstr 
10 HEERLEN 11.30-12 em- 
mastr. 7a TERBLYT 12.30-1 
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas- 
trichterln 7. 


- SPEZIALISH 
GARANTIERT: 


AUCH IN 
KÖNNEN SIE IHRE TRAUM 
KÜCHE FINDEN. 


KUCH EN] 

DOBERG __ 

"SELFKANT-WEHS 


Gespecialiseerd in 
T-$h*rts, polo's en 
sweaters e.d. 


Ook voor uw 
textie Ibedrukkmger» 


Bestellingen tussen 
16.00 en 19,00 uur 


Tel. 046*751161 £<*» 


Tevens meisjes gevraagd. 
Tel. 045-225333 


Nieuwe inschr. gevr. 
Vrangendael 154, Sittard 


SM Rachel 

Tel. 045-274810. 


VINCKENMEISTERS-PASCH 

Oranje Nassaustraat 24 Heerlen 045*713966 


(Yftiï Het Belgisch Rijwielhuis viert het 

rff 35-jarig bestaan 

C* met 2 FEESTELIJKE 

OPEN DAGEN 

op 25 en 26 april a.s. 

* Grote wielershow 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kunststoframen 


Th. Hendriks 


P. Greymansstraat 18 
SCHINVELD 
tel. 045-256371 
Vraag vrijblijvend 
prijsopgave 


Bij beschikking dd. 
16-04-1992 van de Recht¬ 
bank te Maastricht is Jaco- 
bus Maria Gerardus Oos¬ 
tenbrink, geboren te Heer¬ 
len op 18 april 1955, 
wonende te Sittard, in de 
Paulusstichting aan de Wa- 
tersleij 1, onder curatele 
gesteld met benoeming van 
Anna Eleonora Antonia 
van Bergen, weduwe van 
Oostenbrink, geboren te 
Maasbree op 3 december 
1919, wonende te 6464 AC 
Geleen aan de Jos Klijnen- 
laan 95 tot curatrice en Wil- 
helmina Johanna Antonia 
Oostenbrink, echtgenote 
van Laeven, geboren te 
Venlo op 15 juni 1947, wo¬ 
nende te 6093 BT Heythuy- 
sen aan de Belenbroeklaan 
20 tot toeziend curactriee. 
Mr. J.J.M. Hermans Ge¬ 
leen." Anfahrt Mo-Fr 9"-1 3 V 

Von Sittard auf die B5ó in 14“ -18^ 

Richtung Gangelt 1 km Sa 9 llu -13'“ 


6ra 

Landstr 6, ^lijj 

5135 Selfkant-We^' *s C i 
Tel 0 24 56/12 $ ^Ss 


# piccolo's 


L imburgs Dagblad 


045-719966 


'Ur 


Ui 


Zondagmiddag 

* wielermodeshow 

* parachutespring-demonstraties 

* ballonvaart 

Zondagmiddag speelt het orkest r« I GnWUIIIV 
Beide feestdagen VRIJ ENTREE en GRATIS consumpties, 
s Zaterdags geopend van 10 00-20.00 uur en 
s Zondags geopend van 10 00-19.00 uur. 

Kom, profiteer van de speciale prijzen en feest met ons mee. 

Tol ziens m her BELGISCH RIJWIELHUIS 

Onderstestraat 72-74 Houthem-Valkenburg (Ned). 
Telefoon 04406-40466 
£ 


A.s. maandag 

OPENING 


CHINEES SPEC. 
Jfci RESTAURANT 

m 7 n/T/i 


JIN POO 


110 zitplaatsen. Afhalen mogelijk. 

Raadhuisstr. 118 Hulsberg. 

Tel. 04405-3108. 

Ruime parkeergelegenheid. 

Geopend van 11.30 uur tot 23.00 uur. Provincie 

Limburg 


mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
v» >40/17-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan¬ 
vragen en van de ontwerp-beschikkingen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 


Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1 N V Waterleiding Maatschappij Limburg, 
Postbus 1060 te Maastricht - onder voorschrif¬ 
ten - ontheffing te verlenen voor het bouwen 
van een spoelwatervijver bij het pompstation 
Herten op bet adres Roermondsestraat 18 te 
Roermond (Bu 9509); 2. J.M.E.W. Swinkels, 

St Jansweg 9 te Grubbenvorst - onder voor¬ 
schriften - ontheffing te verlenen voor het 
maken van een beregenmgsput op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Gruibbenvorst, 
sektie D, no, 1640 te Grubbenvorst (Bu 
53820) 


Tervisielegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
27 april 1992. a. ten provmciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren: b. ten gemeente- 
huize van Roermond (ad 1.) en Grubbenvorst 
(ad 2 ) tijdens de werkuren en daarbuiten op 
de in deze gemeenten gebruikelijke plaatsen 
en tijden tot het einde van de termijn waar¬ 
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de 
beschikking op de aanvraag. 


Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een¬ 
ieder tot 27 mei 1992 schrifteiijk worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 
5700, 6202 MA Maastricht Degene die daar¬ 
om telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot 
20 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen. 


Geheimhouding. 

Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 
PSV er wil niet langer in Eindhoven blijven 

Vanenburg dreigt met stoppen 


• Gerald Vanenburg zet 
Jan van Dijk op het verkeer¬ 
de been. De PSV’er zuil niet 
langer in Eindhoven spelen. 

Foto: ANP 


Van onze verslaggever 

^DHOVEN - Hij nadert 'topscorer’ Johan Cruijff. Als PSV 
^dag in Groningen kampioen wordt, is het de achtste Ne- 
pflandse titel voor Gerald Vanenburg. Reden voor feest is er 
P^nwel niet; in feite is Vanenburg zelfs op het dieptepunt in 
pi loopbaan beland. 


het rijtje Cruijff-Haan-Vanen- 
hoort hij immers niet thuis, 
fjhjff (o.a. 10 titels) en Haan zijn de 
^erlandse spelers met de meeste 
'üzen achter hun naam, meer nog 
Vanenburg. Voor eeuwig is hun 
J&te Naam gemaakt. Gerald Va¬ 
lburg, net 28, heeft ook naam 
®haakt; vooral als flapdrol, pieper 
P ■Peurneus. Die tragiek heeft de 
jhvoerder van PSV nu tot een rigi- 
P 'besluit gebracht: hij stopt met 
Lethallen als er geen andere club 
hem komt. 

L 

^carrière van Vanenburg is er een 
winnen en toch niet erkend 
r den. Hij maakte zijn debuut bij 
öt als zeventienjarige, in een elf- 
htet Cruijff, Lerby, Schrijvers en 
Dat was april ’81. Precies een 
later speelde hij al zijn eerste 
'krland. 

*jfald Vanenburg kon en kan vre- 
;H)k goed voetballen, daar is geen 
cussie over. Er is wel altijd dis¬ 
mie geweest over zijn lichaams- 


Kickboksgevecht 
om wereldtitel 
in Hanenhof 

J^Leen De Geleense Hanenhof 
morgen in het teken van een 
T^hboksgevecht om de wereldtitel, 
lljjj Nederlander landgenoot El Ka- 
b? Saddouki is in het superwelter- 
v^icht de uitdager van de Ier Billy 
J^h-ay. De 33-jarige Ier, met de 
t?8haam ’de Ierse hengst’, heeft de 
al vier jaar in zijn bezit. Van de 
jhatste gevechten heeft hij er niet 
j^hder dan 24 door k.o. gewonnen. 
k hen jaar jongere Saddouki heeft 
jjy de laatste twintig partijen 
Jj^hts eentje verloren. Het duel om 
Wereldtitel gaat over 12 ronden 
9,1 twee minuten. 

bijprogramma komt de plaat- 
. hjke favoriet Tony Haberland in 
intervision-klasse uit tegen Eu- 
ijbees kampioen Gerald Mamma- 
hs uit Amsterdam. De winnaar 
in aanmerking voor een we- 
Q,.htitelgevecht tegen de Texaan 
Thomas. Roermondenaar Pas- 
Moonen staat in een gevecht om 
Ij , v acante Nederlandse titel in de 
Sjbtzwaarklasse tegenover de Am- 
^ jammer Glen Pools. De Geleen- 
tji j *hy Klee (23) is uitdaagster van 
Ij] ‘houdster in de vedergewicht- 
^? s se Culla Pools. In totaal staan 
partijen op het programma, 
^hvang om 20.00 uur. 


Cupfinales 
mogen weer 
in België 

tik ™ 

jv BSSEL - Zeven jaar na het dra- 
het Heizelstadion mag de 
W** Sc he Voetbalbond weer finales 
Europese bekertoernooien or- 

©seren. 

ens een bijeenkomst in Brussel 
ti, s arn een einde aan het conflict 
r 0n n Belgische bond en de Eu- 
^Pese Voetbal Unie (UEFA). De 
h voorzitter Lennart Jo- 

v öri 0n van UEFA zei na afloop 
^t p! e verzoene nde besprekingen, 
het weer kandidaat is voor 

iij 1 houden van een van de finales 
Wl Europacuptoernooien in de 
^kornst. 


_Van onze sportredactie 


1^1 JEN - Gerben Karstens, wiel- 
e hner in ruste, zegt dat hij in 
On actieve periode met enige re¬ 
gelmaat produkten toegediend 
i. ee ft gekregen die later op de 
Jst van verboden middelen zijn 
q komen. Karstens gebruikte ze 
s h 1 sneller te herstellen van bles- 
Ures. De 'notariszoon uit Lei- 
i^h kreeg de preparaten van de 
li ^'^dels overleden dokter Ro- 
1 n k. die Karstens medisch bege- 
mde. Rolink was in de jaren 

. su S en zeventig clubarts van 

^Jax. 

Karstens (50), beroemd om zijn 
L-. lr J de massasprints, zegt dat 
u P r °f c °ureur 'allerlei din- 
n heeft geprobeerd’ om steeds 
to °iP t * ma ^ e conditie aan de start 
u kunnen verschijnen. „Want 
ik WaS m 0 n beroep. Dus wilde 
lj-, na een blessure zo snel moge- 
im Weer kunnen koersen. Het 
Adresseerde me niet wat ik 
eeg. Ik had er ook helemaal 


bouw, zijn plaats in het elftal, zijn 
snelheid, zijn stemgeluid, zijn ge¬ 
roep om erkenning, zijn persoon¬ 
lijkheid, zijn gebrek aan 'scorend 
vermogen’ bij Oranje, zijn zaak¬ 
waarnemer en zijn (bij)naam. Va¬ 
nenburg, Vaan, Vaantje, Vaandel¬ 
drager. 

Hans Kraay zei het negen jaar gele¬ 
den. „Misschien verwacht iedereen 
te veel van hem. Misschien blijft-ie 
altijd wel een talent. Hij komt fy¬ 
siek veel te kort en hij is ook geen 
dominante figuur. Misschien moe¬ 
ten we tevreden zijn met de Vanen¬ 
burg van dit moment: een af-en-toe 
geniale voetballer, met ups en veel 
downs. Heel eerlijk gezegd: ik denk 
dat Vanenburg zo’n speler is.” 

De pech van Vanenburg was dat hij 
zijn eerste onnavolgbare bewegin¬ 
gen liet zien op het moment dat het 
Nederlands voetbal in een dal zat. 
Er was - na een periode waarin 
doordouwers als Wijnstekers en Op- 
, hof bij Oranje de kar trokken - een 


'sterke behoefte aan nieuw talent; 

; Vanenburg werd aangewezen als 
iNeerlands hoop in bange dagen. 

Hij eiste hij een leidende rol in het 
Nederlands elftal en voorspelde dat 
hij begin jaren negentig in de spits 
zou spelen. Het vermocht niet zo te 
zijn. Al maanden wordt nu ge¬ 
schermd met belangstelling van In- 
ter Milan, bij welke club hij volgens 
zaakwaarnemer Bob Heerkens 
rechts op het middenveld moet 
gaan spelen, naast de Duitse inter¬ 
national Matthias Sammer. Het is 
nauwelijks voorstelbaar voor wie de 
meedogenloze Serie A en het fijnbe¬ 
snaarde spel van Vanenburg kent. 

Dat hij weg wil uit Nederland, is 
enigszins te begrijpen. Het publiek 
heeft meer waardering voor de kil- 
lersmentaliteit van het type John de 
Wolf dan voor het subtiele voeten¬ 
werk van een artiest als Vanenburg. 
In het topvoetbal van tegenwoordig 
gaat het om conditie, fysieke 
kracht, uitstraling, karakter, meer. 
dan om gratie en een vlekkeloze 
balcontrole. 

Het is een dieptepunt te dreigen 
met stoppen, maar de situatie kan 
zich nog altijd ten goede keren. Va¬ 
nenburg is nog altijd pas 28. Zon¬ 
dag kan hij kampioen zijn en als 
aanvoerder van PSV met De Schaal 
in de handen staan. 


Droom wordt trauma • Boris Becker is kwaad. Hij breekt zijn racket tijdens het 
duel met Aaron Krickstein. De droom van de Duitser om 
toch nog eens in zijn loopbaan een tennistoernooi op gravel 
te winnen wordt langzamerhand een trauma. Gisteren 
werd de als eerste geplaatste Becker in de derde ronde van 
het met 2,2 miljoen gulden gedoteerde evenement in Monte 
Carlo eenvoudig omver gekegeld door de Amerikaan Aa¬ 
ron Krickstein. Becker, een dag eerder wisselvallig spelend 
tegen Tom Nijssen, pakte slechts vijf games: 1-6 4-6. Becker 
stond maar net een uurtje op de baan tegen Krickstein. 
„Alles liep mis vandaag. Ik heb nog weken nodig om op 
gravel in mijn ritme te komen”, zei Becker na zijn afstraf¬ 
fing. „Ik hoop dat ik eind mei zover ben voor de open Fran¬ 
se titelstrijd.” Krickstein, zestiende op de lijst, en Stich 
(derde) zijn de enige nog overgebleven geplaatste spelers in 
de kwartfinales. Foto: AP 


Gerben Karstens: 
’Dopinggebruik in 
mijn tijd normaal’ 


geen verstand van. Als ik maar 
weer zo snel mogelijk op de fiets 
zat. In de meeste gevallen ging 
het om vitamine-preparaten, 
maar ook anabole steroiden 
(spierversterkers)”, aldus de naar 
Brabant uitgeweken Leidenaar, 
die benadrukt dat hij met zijn 
uitspraken niet de publiciteit wil 
zoeken. 

„Er moet ook niet te veel achter 
worden gezocht”, zegt hij. „In 
mijn tijd was het heel gewoon 
dat je in contact stond met een 
dokter die je medisch begeleidde 


en het ging heus niet altijd om 
wat nu doping wordt genoemd. 
Maar wat is doping? Kijk, nu 
heeft elke wielerploeg een eigen 
arts. Dat was in mijn tijd anders. 
Je moest gewoon iemand heb¬ 
ben die je kon vertrouwen. Als je 
weet dat het rennersvak enorm 
zwaar is, dan is het toch niet gek 
dat een coureur zich medisch 
goed laat begeleiden”. 
„Bovendien”, zegt de voormalige 
clown van het peloton, „stonden 
anabole steroiden toen nog niet 
op de lijst van verboden produk¬ 
ten. Datzelfde geld voor amfeta- 


^3^ * ^ 

*W- . 1**. W-VV : SsÜifa?*-' . : *? 

■-* •' * ••• _ ./V , •*>,. 


1 ■ '■ ' n*. ■ - * ' . i 
A Ék Lanckohr en Meijer 
in Olympisch team 


ZEIST - Het Nederlands Olym¬ 
pisch elftal speelt definitief op zon¬ 
dag 17 mei tegen Australië. De 
FIFA heeft de KNVB laten weten 
dat aan deze datum niet te tornen 
valt. Oranje had om uitstel verzocht, 
omdat Ajax de woensdag ervoor in 
de finale van de strijd om de UEFA- 
beker tegen Torino speelt. Voor de 
vijf Ajacieden in de selectie (Van 
der Sar, Roy, Kreek, Vink en De 
Boer) is het vervolgens te kort dag 
om op tijd fit in Australië te arrive¬ 
ren. Hetzelfde geldt voor de spelers 
van Feyenoord en Roda JC (Luy- 


Matthaus 

geopereerd 

VAIL - Lothar Matthaus heeft in 
Vail (Colorado) een geslaagde ope¬ 
ratie aan de knie ondergaan. Vol¬ 
gens de behandelende specialist 
dokter Richard Steadman is de 
kans op volledig herstel zeer groot. 
De aanvoerder van het Duitse elftal, 
uitkomend voor het Italiaanse In- 
ter, had een kruisband afgescheurd 
en een meniscus beschadigd. Het 
zal zeker zes maanden duren voor 
Matthaus weer kan voetballen. 


Eaters in 
de schulden 

GELEEN - Meetpoint Eaters zit 
flink in de schulden. De Geleense 
ijshoekeyclub komt enkele tonnen 
te kort op de begroting en dat gat 
kaan alleen gedekt worden door de 
huidige selectie in te krimpen. 

Daarom ook heeft het bestuur van 
de club besloten alle activiteiten 
aangaande versterkingen van buite¬ 
naf voor het nieuwe seizoen stop te 
zetten. Onder de huidige omstan¬ 
digheden is ijshockey zoals dat de 
laatste jaren in Geleen werd bedre¬ 
ven in elk geval geen haalbare kaart 


mines. Gebruik daarvan was in 
mijn tijd de normaalste zaak van 
de wereld. Pas later zijn die op 
de verboden lijst gekomen. Nu 
wordt er zo’n ophef over ge¬ 
maakt. Het zou plotseling onge¬ 
zond zijn. Wat een onzin”, aldus 
Karstens (50), die in 1980 een 
punt zette achter zijn carrière. 

Behalve van Rolink zegt Kar¬ 
stens bij wereldkampioenschap¬ 
pen ook stimulerende middelen 
te hebben gekregen van bond- 
sartsen. „Niemand deed daar 
moeilijk over”. 

Karstens won als amateur in To- 
kyo (1964) een gouden olympi¬ 
sche medaille op de 100 kilomter 
ploegentijdrit met Zoet, Dolman 
en Pieterse. ’De Karst’ startte elf 
keer in de Tour de France. Hij 
won zes etappes en droeg in 1974 
de gele leiderstrui. Twee keer 
moest hij een overwinning in 
een klassieker teruggeven we¬ 
gens dopinggebruik: in 1969 de 
Ronde van Lombardije en in 
1974 Parijs-Tours. 


pers en Huiberst), die op zondag 10 
mei de KNVB-bekerfinale spelen. 

Bondscoach Nol de Ruiter zal met 
de selectie al op 7 mei van Schiphol 
vertrekken om zodoende ruim de 
tijd te hebben voor de acclimatise¬ 
ring. De confrontatie met Australië 
is beslissend voor deelneming aan 
de Olympische Spelen van Barcelo- 
na. De thuiswedstrijd van Neder¬ 
land is een week later, op 24 mei in 
Utrecht. 

Het feit dat Luypers en Huiberts 
buiten de selectie vallen, betekent 


niet dat Limburg geen vertegen¬ 
woordigers in het Olympisch team 
heeft. Eric Meijer en Roberto Lanc¬ 
kohr van MVV zijn nu geselecteerd 
door Nol de Ruiter. „Ik ben blij dat 
ik er weer bij ben”, reageerde Ro¬ 
berto Lanckohr. „Doordat ik bij 
MVV een tijdje niet in de basis heb 
gestaan, was ik uit de boot gevallen. 
De laatste weken heb ik echter weer 
goed gespeeld”. Lanckohr is niet 
bang dat hij bij terugkeer van de 
Ajax-, Feyenoord- en Roda JC-spe- 
lers weer buiten de selectie belandt. 
„Als ik tegen Australië een sterke 
indruk achterlaat, zal ik er in Barce- 
lona best bij zijn. Het ligt dus hele¬ 
maal aan mezelf’. 

Selectie: Dófel: Zoetebier (Volendam) en 
Boschker (FC Twente); Veld: Heesen (Wa- 
geningen). Roest (FC Utrecht). De Boer. 
Karnebeek en Numan (FC Twente), Van 
Hoogdalem en Maas (RKC), Gorre en Refos 
(SVV/Dordrecht'90). Overmars (Willem II). 
Meijer en Lanckohr (MVV). Cocu (Vitesse) 
en Van der Gaag (Sparta). 


Slechte start Selex • Het basketbalteam Selex/BSW is de halve finales van de 
play-offs slecht begonnen. De ploeg verloor in Den Helder 
ruim met 97-81 van Commodore. De Weertenaren konden 
Den Helder driekwart van de wedstrijd goed partij bieden. 
De drie recente overwinningen op Bestmate uit Haarlem 
gaven Selex zelfvertrouwen, getuige de 19-24 tussenstand 
na tien minuten. Beide teams gaven elkaar weinig toe, 
maar in de slotfase hield Commodore het hoofd toch het 
meest koel. De Weerter equipe had wel veel persoonlijke 
fouten nodig om de Helderse aanval tot stoppen te brengen. 
Bij de stand 64-64 maakte De Jager een fout op Van Rootse - 
laar, waarna een technische fout volgde, door aanmerkin¬ 
gen op de leiding. Drie van de vier volgende vrije worpen 
werden benut. Commodore maakte vervoglens dankbaar 
gebruik van de oplopende foutenlast van Selex en won roy¬ 
aal. Zelfs topscorer Van de Poelgeest (foto) kon dat niet 
verhinderen. Foto: martin mooij 


EC-finales Ajax 
op televisie 

HILVERSUM - De NOS zal de 
Uefacupfinales tussen Ajax en 
Torino rechtstreeks op de buis 
brengen op Nederland 3. De eer¬ 
ste wedstrijd wordt op woensdag 
29 apni in Turijn gespeeld. Aan¬ 
vang 20.30 uur. Het tweede duel, 
in het Olympisch Stadion wordt 
op 13 mei afgewerkt. Evenéens 
om 20.30 uur. De NOS brengt te¬ 
vens de finales van het toernooi 
voor de landskampioenen en de 
bekerwinnaars rechtstreeks op 
televisie. Op 6 mei spelen de be¬ 
kerwinnaars Werder Bremen en 
AS Monaco in Lissabon tegen el¬ 
kaar. De Europacup 1-finale tus¬ 
sen Barcelona en Sampdoria 
wordt 20 mei in het Wembleysta¬ 
dion gespeeld. 

Amstel Gold Race 
zonder Argentin 

HEERLEN - Moreno Argentin 
start morgen niet in de Amstel 
Gold Race. De Italiaan onder¬ 
vindt nog steeds te veel hinder 
van een bij een val in de Ronde 
van Vlaanderen opgelopen been- 
blessure. Na Luik-Bastenaken- 
Luik keerde Argentin naar zijn 
geboorteland terug om zijn bles¬ 
sure extra te laten behandelen. 
Op aandringen van de ploegarts 
besloot de kopman van de 
Areostea-ploeg gisteren echter af 
te zien van deelname aan de we- 
reldbekerkoers. Argentin wordt 
vervangen door Bruno Cenchial- 
ta. Rolf Sörensen, die ook met 
een blessure (gekneusde ribben) 
sukkelt start wel morgen in 
Heerlen. 

Volleyballers 
niet bij de les 

BREDA - De Nederlandse vol¬ 
leyballers zijn, minder dan drie 
weken voor het uur U, nog volop 
zoekende naar de gewenste 
vorm. De tweede nederlaag in de 
derde oefenwedstrijd tegen Joe¬ 
goslavië (in Breda 0-3 via 9-15 
13-15 14-16) was op zich dan geen 
ramp, maar goed voor het zelf¬ 
vertrouwen is het onsamenhan¬ 
gende spel toch allerminst. 

Poulesysteem 

ongewijzigd 

BRUSSEL - Het toernooi om de 
Europese beker voor landskam¬ 
pioenen zal ook volgend seizoen 
vanaf de kwartfinales in twee 
groepen worden gespeeld. Vol¬ 
gens Lennart Johansson. de 
voorzitter van de Europese Voet¬ 
bal Unie (UEFA), heeft het dit 
jaar voor het eerst ingevoerde 
systeem zo positief gewerkt, dat 
het voor herhaling vatbaar is. 


Hübner verrast 


Kasparov 


DORTMUND - Robert Hübner 
heeft in de zesde ronde van het 
schaaktoernooi in Dortmund 
voor een grote verrassing ge¬ 
zorgd door wereldkampioen Ga- 
n Kasparov een nederlaag toe te 
brengen. De met wit spelende 
Duitser dwong Kasparov, die 
ene pion minder had, op de vijf¬ 
tigste zet tot opgave. Het was de 
eerste keer, dat Hübner in zijn 
schaakloopbaan Kasparov be¬ 
dwong. 


Go Aclriaanse 


naar Ajax 


AMSTERDAM - Co Adriaanse 
(44) wordt met ingang van ko¬ 
mend seizoen technisch direc¬ 
teur van Ajax. Officieel heeft de 
Amsterdamse club nog geen 
naam bekend gemaakt, maar in¬ 
gewijden weten te melden dat er 
geen twijfel bestaat over het feit 
dat de dit seizoem bij FC Den 
Haag ontslagen trainer de nieu¬ 
we technisch directeur wordt bij 
Ajax. 


Mogelijk verbod 
Groningen-PSV 

GRONINGEN — Burgemeester 
Hans Ouwerkerk van Groningen 
overweegt het voor zondag op de 
kalender staande duel tussen FC 
Groningen en PSV te verbieden. 
De burgemeester is bang dat het 
m en rond het Oosterpark-sta- 
dion tot ongeregeldheden komt 
nu er geen combi-regeling is ge¬ 
troffen voor het vervoer van de 
PSV-aanhang. De Eindhovense 
club gaat van het standpunt uit 
dat een en ander een zaak is voor 
de overheid en is niet van plan 
geld uit te geven om het vervoer 
in goede banen te leiden. In Gro¬ 
ningen worden zondag extra 
veel Eindhovense fans verwacht 
omdat PSV de landstitel kan 
grijpen. 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 24 april 1992 • Pagi 


M 

■Mi 


tot*.-» 
MNfti 


•^>Xvyw.%'XvXx";. 

: :*^|a^:<;>S:X<v:vXvXx$x>:v: 
•^x-Xv/XvX'XxrvrxtJ fxSx*:-x : :< : fe ; J 

g&£ 


E 


IlMTg 


x*>x*>xvxvx-x*>x<’xw<*x-:-' 

:v:-:x:xvx , ?xvx<r$ : :w5 : :v: 
Voor inlichtingen/reservering advertenties 


op deze pagina. Els Swaans 045-739383 


m 

m 

C-I-MM- 


Discotheek G • I • M • M • I *X 

Zaterdag 25 april: FIETSEFREEM 

Tevens grote reunie voor oud-ieden ’t Keiderke/Gimmix 


Zuid 43, Slttard. led en THEO 


WOENSDAG 29 APRIL 


the idm houseparty 

DONDERDAG 30 APRIL (koninginnedag) éfgbtzzcv- 
25 april 

LE£ SOUND 


drive-in-bioskoop 

ffUTOKINO 

LfiNDGRfïfïF 


Vr. za. zo. 21.30 u. 
2a succesweek 


BHUCi: WII.I.IÜ 
DAMON WAYANü 

THE LAST 

*&>yscour 

Het doel is te overleven. 


Vr. en za. 23.45 u. 
1/lLiu 


Lat op de gewijzigde 
aanvangstijden I H5-THEATERS • GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30 I 


Bongerd 5, Spaubeek. ■ J lJKS L/. 

Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestirifórmatie. 


Dancing 

GORISSËN 

Brunssum 

zaterdag 25 april 
DANSEN mét orkest 

Fairlane 
Heerlen 

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890. 

Hedenavond 

HIP HOP !!! 

Live uit U.S.A. 

DEL THA FUNKEE HOMOSAPIEN 

van de hit "MISTA DOBALINA" 

Zondag 26 april: 

GROTE AUTO- EN M0T0RSH0W 

Aanvang 11.00 uur, Fa. Bastinas en Reekers Gezellig uit 

zie ook pag. 22 


^ 3 

o ^ _ 

O 3 C\J 

LD ■ 3 ~ 
-** l n 2 

' 

o »- co 
«"o 
ïr 

CIO r 

«J > 


crb 

Ë» 

uj$ 

C0*- 

ujz: 

OC LU 
FILMS 


VRIJDAG 24 T M 
DINSDAG 28 APRIL 1992 


üiil 


5THEATERS IN 1 


Die ene met die staart is de baas 


5 Zalen met een voor‘elk wat wti'programma. 
Dat is HS. de meest kompiete bioscoop van 't Zuiden 


Hij wordt je grootste vriend 

vrij-, zater-, zondag: 14.30,16.30,18.30 en 21.00 uur 
maandag en dinsdag: 14.30,18.30 en 21.00 uur 


Heftige en prachtige erotiek in Saigon 
THE LOVER 
naar de spraakmakende roman van Marguerite Duras 
dagelijks: 21.00 uur 


Anderhalf uur ademnood en parelend angstzweet in 


Laatste 20 min. extra spannend in 3D met gratis 3D bril 
vrij-, zaler-, zondag: 14.15,16.30,19.15 en 21.15 uur 
maandag en dinsdag: 14.15,19.15 en 21.15 uur 


Niemand rekent meer op ze, 

maar ze staan op 1 punt opnieuw te scoren 

THE LAST BOYSCOUT 

met Bruce Willis, Damon Wayans e a. 
vrij-, zater-, zondag: 19.00 en 21.30 uur 
maandag en dinsdag: 14.00,19.00 en 21.30 uur 


Een film over liefde, herinneringen en de , 
waarheid die eindelijk aan het echt komt 

THE PRINCE OF TIDES 

met Bartxa Streisand, Nick Notte, Jeroen Krabbé e.a 
vrij-, zater-, zondag: 14.30.18.30 en 21.00 uur 


DON'T TELL MOM 

THE BABYSITTER'S DEAD 

vrij-, zater-, zondag: 14.30,16.30 en 18.30 uur 
maandag en dinsdag: 14.30 en 18.30 uur 


f 5 

L^'CAftsj 


Om de denkwijze van een crimineel 
te leren kennen moet zij doordringen 
lot de wereld van een psychopaat: 

THE SILENCE OF THE LAMBS 

met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn 
maandag en dinsdag: 14.30,18.30 en 21.00 uur 


De WALT DISNEY klassieker L Elke*** 2 
SNEEUWWITJE J Öj».» 
EN DE 7 DWERGEN • ti s • 

Nederlands gesproken en gezongen • J 

vrij-, zater- en zondag: 14.00 en 16.00 uur 


DANCING HOUSMANS MONTFORT 

ZATERDAG 25 april VIVELEVINK 
KONINGINNEDAG 30 april 
UNDERBERG met WALTER NITA 


7 CesNVu^rh- 


c a f o ■ z a a 


Zaterdag 25 april 

Veronica’s 

Drive-in-Show 

Aanvang 21.00 uur 
Koninginnedag, 30 april 

Vive Ie Vink 

Aanvang 21.00 uur Ik i. . . 

, /F 


yitit 


# ' f 


•Tl 


ift- 


| VRIJDAG 24 APRIL | 

nvnm 

Theater de Korre: Hotel Terminus 

GEANNULEERD 

Kerkrad* 

Dans Compagnie Limburg: Eentje om het 
af te leren 

Sittart 

Hoofdstad Operette: Die Csórdésfürstin \ w. '" 


smart 


ZATERDAG 25 APRIL 


Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder, 
toneelstuk van Marsha Norman met Els 
Eymae) en Maria Kapteyns. Première - 
20.30 u. (Kleine Zaal) 


Stichting Orpheus: Die Fledermaus 


Jazz Night • 


ftF* 

■■ 


m 

ZONDAG 26 APRIL 


HMllM 

TheaterPlatform: Want als het nacht 
wordt, is het donker (v.a. 6 jr.) • 14.30 u. 
(Kleine Zaal) 

Kerkrad* 

Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide en 

Kon. Oude Harmonie van Eijsden. 
Kaartverkoop via boekhandel Jos Buck, 
tel. 045-452981. 

* « 


„terdag 2 mei *> 


MAANDAG 27 APRIL 


Een groot misverstand, met 

Hetty Heyting, Michei Sorbach en Martin 

van den Ham. GEANNULEERD. 


DINSDAG 28 APRIL 


Brutale Winterbekentenissen, komedie 
van Paul Haenen met o.a. Arm 
Hasekamp, Ingeborg Elzevier en Ton 
Lutz 


Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder 
(zie 25 april) - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


WOENSDAG 29 APRIL 


Kerkrad* 

Eva Bals Theater: Land schap van Laura 
(v.a. 6 jr.) -14.00 u. Shusaku & Dormu Dance Theatre: Matrix 


1 

DONDERDAG 30 APRIL 

1 

Hoortoe 

Limburgs Symphonie Orkest o.l.v. 
Salvador Mas Conde. Progr.: Mahler: 
Symfonie nr. 9 


Heerte* 

Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder 
(zie 25 april) - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


Kerkrad* 

Harmonie-orkest St. Jozef Kaalheide & 
Kon. Heerlens Mannenkoor 

St. Pancratius: Oranje-concert 


EI 

VRIJDAG 1 ME! 


Heette* 

Scapino Ballet Rotterdam. Balletten van 
Christe, Wubbe en Ezralow Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder 
(zie 25 april) - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


Sittart 

Paul van Vliet, nieuwe one-man-show ZATERDAG 2 MEI 


Heerle* 

Het Groöt Niet Te Vermijden Dans/Show 
Orkest: Live from Rotterdam 


noüiivH 

Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder 
(zie 25 april) - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


Kerkrad* 

Opera van Krakow: Lucia di 
Lammermoor, opera van Donizetti 


Sittart 

Paul van Vliet, nieuwe one-man-show 


1 

ZONDAG 3 MEI 


nwnoi 

Hot & Neon, drcus/famiiievoorst. - 
14.30 u. 


Heerte* Cees Brandt: BJokletters 

GEANNULEERD 


Vanavond 

MAD MAN’S 
HOUSE PARTY 

van 20.00 u. tot....? 

Elke zondag van 16.00 tot 2.00 uur 

DJ. Henri 


HIUIIIIIIIIMmHIlMlllWHHimUIUIHimillllHIUIIIIIIIIMIIIHIIIIUimilllUIHI 


ALCOHOL 

EN 

VERKEER 
DAT KUN JE 
NIET 
NAKEN 


Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder 
(zie 25 april) - 20.30 u. (Kleine Zaal) 


heertefl 

tel. kassa: 045-716607 


O 


l i l 


wijngrachtimiziektkeater 

kerkrede 

tel. kassa: 045-454141 


’de stadsscfcotiwlMinj’ 
smart 

tel. kassa: 045-510616 


£03 


!L "Aw/ 


dagelijks 15.00,1730 en 20.30 uur 

rku 

rit/ij,, 


dagelijks 
14.30 en 
20.00 uur 


ROBERT DENIRO • NICK \0LTE • JESSIC.A LANGE 

CAPE FEAR 


■Wa aw-Wa vWJ 


8es?, 


Ri 11IIfe.*iai aiII19IIft ai ■« 1 

Woensdag lekker goedkoop naar de film 
Prijzen vanaf Fl 7,50. 

Ü CENTRALE KASSA: 045-714200 


Zaterdag 25 april 
en zaterdag 2 mei 1992 

„ Kasteelfeesten ” 
in Mheer 

Op beide dagen spelen voor u de 
bekende orkesten: 

The Spikes - 
Jo en Freddy - 
Wiliy Vrijhoeven 

Aanvang: 19.30 uur. 

Vriendelijk uitnodigend: 
het bestuur Mheerder Boys. 
Tel. 045-312510 


SUNPLEj 

landgraP 


Vanavond 

MANNHEIM 

Koninginnedag 
de formatie 

TRIXS 

Vrijdag, zaterdag, zondag geopend 


LA DlL IC.LNCL Een beqnp in Limburg 


VANAVOND 

LA VITA 

Zondag 26 april: DE GLEUFRIJDEB 5 
Woensdag 29 april: MONTE CARI-0 
Koninginnedag 30 april: 

THE TRAIM BAND 

Vrijdag 24 april 1992 • Pagina 25 


F limburgs dagblad i 


sport i 


* 


’Mijn kansen liggen niet alleen in etappewedstrijden’ 


Dubbelrol voor Luc Roosen 


# De ontknoping twee jaar gele¬ 
den. Een juichende Roosen wordt 
voorbijgestoken door Van der Poel. 
Rechts Nijdam (derde). Voor Goes- 
sens, die mét Roosen in de laatste 
meters werd ingelopen , was zelfs 
geen ereplaats. 

Foto: DRIES LINSSEN 


• DOOR WIEL VERHEESEN 

a^GLABBEEK — Twee jaar geleden flitste Luc Roosen jui- 
*tend over de eindstreep van de Amstel Gold Race. De zege- 
^oemen gingen echter naar Adrie van der Poel, die met de rest 
het peloton in de zinderende slotfase bij de weggesprongen 
^°osen en Goessens kwam en zijn voorwiel nog net voorbij de 
^ner uit het Belgisch Limburgse Opglabbeek smeet. Beide 
^hiphanen konden op dat moment bovendien niet vermoeden, 
^ zij een jaar later ploegmakkers van elkaar zouden worden. 


jWimigen mensen vonden het een 
f^tje vreemd, dat ik in een klassie- 
J^als de Amstel Gold Race mee¬ 
bed voor de overwinning”, aldus 
v c Roosen. „Men zag mij uitslui- 
/’kt als klassementsrenner. Van 
jezelf weet ik, dat ik op twee fron- 
£ kan strijden. Behalve tweede in 
T Amstel Gold Race van 1990, werd 
■ ®en keer derde en een keer vierde 
Ronde van Lombardije. Voorts 
j^digde ik zowel in Luik-Bastena- 
pLuik als Kampioenschap van 
Abch op de vijfde plaats. Wanneer 
.dit soort uitslagen behaalt, mag je 
hopen om ooit ook eens een 
f^Ssieker te winnen.” 

de voorbye Ardennenkoersen 
jyty» het evenmin slecht. De Waalse 
M)1 leverde hem de zevende plaats 
Luik-Bastenaken-Luik beeindig- 
hij als dertiende. „Ik ergerde my 
over het feit, dat ik bij iedere 
jjjjging om achter Rooks, De Wólf en 
6 later teruggevallen Chiappucci 
?\te gaan, telkens meteen gecoun- 
5^ werd. Bemard en Cassani kre- 
veel meer vrijheid.” 

dan ook, de ambities van Luc 
jj°°sen voor het meerdaagse werk 
jaar won hij de Ronde van 

Sprinfzege 
Jelle Nijdam 

fekAGOZA - De bijna 32-jarige 
Jjpombiaan Luis Herrera heeft in 
laatste jaar als profwielrenner 
i 29ste editie van de Ronde van 
^gon op zijn naam geschreven, 
volgde zijn landgenoot Edgar 
h'edor op. 

de zesde en laatste rit over 168 
°iTieter, van Huesca naar Zarago- 
hwam de zege van Herrera geen 
kient in gevaar. Door de warmte 
de naderende, zware Ronde van 
hje (over vier dagen) werd in 
deltempo gereden, 
l^tappezege werd betwist in een 
sasprint, waarin Jelle Nydam 
de Bucklerploeg zich het meest 
reven toonde. Hij bleef de GOS- 
her Asiate Saitov (tweede) en de 
a *\jaard Alfonso Gutierrez voor. 


i 


^rera behield zijn elf seconden 
°° r sprong op Piotr Oegroemov uit 
knd. De Fransman Laurent Be- 
'dt werd op zeventien seconden 
r de, voor de Spanjaard Miguel In- 
r *in, die twintig seconden achter- 
raakte. Beste Nederlander werd 
tny Nelissen. De winnaar van de 
•1‘de etappe eindigde als 36ste op 
"da tien minuten van Herrera. De 
*lser Olaf Ludwig, die de eerste 
^ dagen de leiding had, staakte 
jdrijd op de slotdag. 


(ADVERTENTIE) 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

tussen 8 en 12 uur. 


j^ELRENNEN 

!*®nde van Aragon, profs. Zesde etappe 
4Ïf Sca ' Zaragoza: 1. Nijdam 168 km in 
, ••>4.52 (gemiddelde snelheid 36,672 
, u >, 2. Saitov, 3. Gutierrez, 4. Planc- 
«? ert , 5. Pagnin, 6. Raab, 7. Silva, 8. 
2ft 0r ?^ a ' 9 - Vink, 10. Dulas, 18i Hermans, 
4V o ° s ’ 25. Den Bakker, 27. Knuvers, 
. ■ Suykerbuyk, 48. Lubberding, 69. Ne- 
‘ SSet >, 74. Hanegraaf, 86. Eyk, 88. Lam- 
»J?rts, 95. Zuyderwijk, 96. Mulders, 97. 

103. Nijboer allen z.t. als Ny- 

S^dklassement: 1. Herrera 24.20.27, 2. 
r*«roemov 0.11, 3. Bezault 0.17, 4. Indu¬ 
lt ij) d‘20. 5. Echave 0.24, 6. Buenahora 
q' Jj' 1. Zarrabeitia 0.41, 8. Martin 1.09, 
t; <- 0rredor ! 22 , io. Gres po 1.42. 36. Ne- 
Pr Se J} 9 -55, 51. Knuvers 16.02, 55. Hane- 
sraaf 18.05, 58. Nijdam 19.58, 65. Mul- 
22 ' 59 - 66 Nijboer 23.01. 68. Eyk 
25 do ® 9 - ^ en B ak ker 23.54, 81. Jakobs 
k ' ,■ ®3- Lubberding 26.14, 90. Suyker- 
3l ni ”^' 49 > 94 - Hermans 28.53, 98. Vink 
3l dó' Yos 31.40, 101. Lammerts 
•42, 103 Zuyderwijk 33.06. 

uó!, l * < * e^voo, ’ de, P r °f s - *69 km.: 1. Corne- 
4 -05, 2. Boogaert, 3. Dierickx, 4. 
x ters, 5. Willems, 17. Dekker op 1.35. 

schaken 

aares Halve finales kandidatentoer- 
StaióU actltste P art iJ : Short - Karpov 1-0. 
t Short - Karpov 4 1/2 -3 1/2. 
_ ln, und Internationaal toernooi, zes- 
- A^ n j ' Rübner - Kasparov 1-0, Sjirov 
Bar and 1/21/2, Adams - Piket 1/2-1/2, 
ky i7„ e y - Ivantsjoek 1-0, Salov - Kams- 
Ivn , • Z. Stand: 1. Barej ev 4 punten, 2. 

^-asparov en Salov 3,5, 5. 
en cn 18 ’ Anand en Hübner 3, 8. Kamsky 
n S J lr ov 2,5, 10. Piket 1,5. 

Lammen 

ho!?f vr °uwen, achtste ronde: Ver¬ 
te,- ‘ " ander s 0-2, Jacqueline Schou- 
Nicolai 0-2, Nicole Schouten - 
: ’o V 


*' m 


Zwitserland), hoeven zijn kwaliteiten 
voor de klassiekers allerminst uit te 
sluiten. 

Overigens, Luc Roosen maakte een 
jaar of zeven geleden zijn debuut als 
prof in de toenmalige Kwantum- 
ploeg van Jan Raas. Naderhand 
kwam hy in Belgische dienst. Aan de 
Tour nam hij drie keer. deel. Hy 
hoopt vurig, dat Tulip in vergelijking 
met vorig jaar dit keer een starttieket 
bemachtigt. In ieder geval ziet zijn 
programma voor de komende weken 
er toch al aardig uit, met na een aan¬ 
tal kleinere rittenkoersen de Giro d’I- 
talia. 

„Uiteraard denk ik nog wel eens aan 
de ontknoping van de Amstel Gold 
Race in 1990”, zegt hij. „Anderzijds is 
het natuurlyk zo, dat je nooit kunt 
blijven stilstaan by dit soort gebeur¬ 
tenissen. Of ik het met Adrie van der 
Poel nog wel eens over de slotfase 
van destyds heb? Niet bepaald, maar 
dat heeft ook te maken met het feit, 
dat wij vaak ieder een ander pro¬ 
gramma afwerken. Feitelijk zitten 
wy vanaf de Ardennenklassiekers in 
dezelfde kern.” 

Eergisteren verkende Luc Roosen in 
gezelschap van zijn Limburgse team¬ 
genoot Raymond Meijs (die niet aan 
de wedstrijd deelneemt) en de vroe¬ 
gere Oostduitser Olaf Jentzsch een 
groot deel van het vernieuwde par¬ 
cours tussen Heerlen en Meerssen. 
Zijn conclusie: „Er is niet overdre¬ 
ven, toen gezegd werd, dat het traject 
veel lastiger zou zijn in vergelijking 
met vorige jaren. Anderzijds is het 
karakter van de koers onveranderd. 
Het blijft draaien en keren. Je moet 
constant bij de eerste dertig rijden, 
wil je extra-inspanningen voorko¬ 
men om gaten dicht te ryden, die 
ongetwijfeld ontstaan door het boch¬ 
tige en geaccidenteerde parcours.” 


sport kort 


• JUDO - In sporthal Het An¬ 
ker in Born vinden zondag de 
Limburgse judokampioenschap- 
pen voor jeugd tot 18 jaar. De 
finalisten plaatsen zich voor het 
NK. Tevens zijn er gelijktijdig 
ook districtswedstrijden voor 
jongens die zijn geboren tussen 
1983 en 1985. 

• VOETBAL - Het Franse voet¬ 
balelftal zal het in de eindronde 
om de Europese titel, in juni in 
Zweden, vermoedelijk zonder 
aanvaller Amara Simba moeten 
doen. Simba brak tijdens een 
training van zijn club Paris St. 
Germain zijn rechte kuitbeen. 
Volgens de clubarts is het zeer 
twijfelachtig of Simba op tijd 
voor de Europese titelstrijd fit 
zal zijn. 

• VOETBAL - Marsei 11e en Mo¬ 
naco komen elkaar niet tegen in 
de halve finales van dee strijd 
om de Franse vopetbalbeker. 
Het lot koppel Marseille aan de 
tweede divisie club Bastia, Mo¬ 
naco, dat Feyenoord uitschakel¬ 
de in het toernooi om de Europe¬ 
se beker voor bekerwinnars, 
speelt tegen Cannes. De datum 
voor de halve finales zijn nog 
niet vastgesteld. Bastia en Can¬ 
nes spelen in elk geval thuis. 


sport in cijfers 


Meijler 1-1, De Boer - Van Lith 0-2, 
Graas - Lanters 2-0. Stand: 1. Wanders 
13 punten, 2. Van Lith 12, 3. Meijler 11, 
4. Nicolai 9, 5/6. Graas en Verhoef 7, 7/8. 
De Boer en J.Schouten 6, 9. N.Schouten 
9, 10. Lanters 4. 

GOLF 

Nijmegen, KPMG Classic, eerste dag: 1. 
Saxton 70 slagen, 2. Woof en Gee 71, 4. 
Swart 72, 5. Giles 73, 6. Stoop, Morbey), 
Huurman, Roland Holst en Mol allen 74. 

TENNIS 

Seoul mannen, 275.000 gulden, tweede 
ronde: Pozzi - Baur 3-6 6-4 7-5, Fitzge- 
rald - Black 7-5 6-2, Mronz - Chi-Wan 6-3 
6-3, Muller - Hogstedt 6-3 6-4. 

Monte Carlo Mannen, 2,2 miljoen gul¬ 
den, derde ronde: Tillström - Rosset 6-7 
6-4 6-2, Boetsch - Emilio Sanchez 4-6 6-1 
6-2, Krickstein - Becker 6-1 6-4, Tsjesno- 
kov - Novacek 6-2 7-5, Stich - Javier 
Sanchez 6-4 7-6, Muster - Forget 7-6 4-6 
6-3, Steeb - Ferreira 6-2 6-1, Prpic - Lars- 
son 7-5 3-6 6-3. Dubbelspel, achtste fina¬ 
les: Becker/Stich - Carbonell/Costa 7-6 
6-3. 

Kuala Lumpur Vrouwen, 185.000 gul¬ 
den, tweede ronde: Medvedeva - Suire 
6-3 6-3, Javer - Nelson 6-3 6-1, Strnadova 

- Faull 6-0 6-2, Basuki - Porwik 7-6 6-2. 
Nagoya Mannen, Challengertoernooi, 
95.000 gulden, eerste ronde: Wibier - 
Castle 5-7 7-5 6-3, tweede ronde: Wibier 

- Rusedski 4-6 7-6 6-3. 

Barcelona Vrouwen, 425.000 gulden, 
tweede ronde: Tauziat - Dechaume 6-4 
6-4, Sanchez Vicario - Zrubakova 6-1 
6-4, Martinez - Guerree 6-1 6-0. 

VOLLEYBAL 

Breda Oefeninterland mannen Neder¬ 
land - Joegoslavië 0-3 (9-15 13-15 14-16). 
Scheidsrechters: Van Velsen en Koe¬ 
horst. Toeschouwers: 750. Stand oefen¬ 
serie: 1-2. 


4 


Li* 7 

4» m 


-M *' ./ :■ L . - 

■ 

4^ 
* 4’ 

„ , ••.■;• •# ; 


v '' ;Vr? i 


' il ,-y ■ . *'x' rv# 


: X .'V 


^ ' V;- . >• 


v -, ' '.’ • • • •: ••' ;•••• ■ •• ,. L ^ ^ 

Vf-, V- ” \ . -•• : ‘ v ' %;.••• ' - ^ƒ ■' ' • •• ■' ■ • 
.*•: 


Bril drijft ex-parlementariër lot wanhoop 

Short treft Karpov 
in de hartstreek 


LINARES - Met een veegpartij 
heeft Nigel Short zich dezelfde gun¬ 
stige uitgangspositie verworven ais 
Jan Timman voor de ontknoping 
van de kandidaten tweekampen in 
Linares. Met wit bracht hij Anatoli 
Karpov de meest verpletterende ne¬ 
derlaag toe uit diens carrière, waar¬ 
door hij een voorsprong van 4 V2-3 
’/2 heeft genomen. Net als Timman 
moet hij zich in de voorlaatste ron¬ 
de met zwart nog één keer schrap 
zetten. Een niet te onderschatten 
opgave. 

Terwijl Short zijn half jaar oude 
dochtertje knuffelde, rekende orga¬ 
nisator Luis Rentero, liefhebber 
van vechtschaak, vol trots uit, dat 
tien van de zestien partijen tot dus¬ 
verre in een beslissing zijn geëin¬ 
digd. Zo’n hoog winstpercentage is 
in kandidatenmatches sinds de da¬ 
gen van Bobby Fischer niet voorge¬ 
komen. In elk van die gevallen had 
de winnaar wit. 

De wijze waarop Short voor de 
tweede keer Karpov moreel gebutst 
en verkreukeld naar parapsycho¬ 
loog Zagainov terugstuurde, was 
hoogst indrukwekkend. Vrijwel a 
tempo veranderde hij de vrij rustige 
stand, die in het Spaans op het bord 
was gekomen, in een loeiende oven. 
Karpov kon geen zet doen zonder 
zich te branden. 

De oud-wereldkampioen heeft het 
toch al zo moeilijk: de communisti¬ 
sche partij verboden, zijn parle¬ 
mentszetel onder hem weggehaald; 
hij heeft nauwelijks meer het gevoel 
ergens bij te horen. Het staat hem 
zo tegen dat hij er bij de schaak¬ 
olympiade in Manila later dit jaar 
niet over piekert voor het Rusland 
van Jeltsin uit te komen. 

Karpov de schaker heeft ook. zijn 
problemen. Met het ouder worden 
merkt de oud-wereldkampioen dat 
hij bij het uitrekenen van de posi¬ 
ties teveel tijd gebruikt en vaak niet 
meer durft te vertrouwen op de op- 

Klimwerk in 
Ronde van 
Sehweiberg 

SCHWEIBERG - Een dag nadat 
de wereldtop van het profkorps 
aan de slag is geweest in de Am¬ 
stel Gold Race, komen ook weer 
de amateurs in actie. Dat gebeurt 
zondag in het dertiende bergcri- 
terium van Schweiberg bij Me- 
chelen, alwaar wielervereniging 
Heuvelland voor de organisatie 
tekent. De permanence, het ad¬ 
ministratieve hoofdkwartier 
waar de rugnummers worden 
uitgereikt, is gevestigd in ijssa¬ 
lon Venezia, Eperweg 9 in Me- 
chelen. 


Er komen vier pelotons aan de 
start. Om half twaalf beginnen 
de B-amateurs en veteranen ge¬ 
zamenlijk aan een koers over 50 
kilometer. 

Daarna is het dè beurt aan ach¬ 
tereenvolgens nieuwelingen 
(13.00 uur, 40 km), junioren 
(14.00 uur, 60 km) en A-amateurs 
(15.45 uur, 80 km). Het meren¬ 
deel van de Limburgse licentie¬ 
houders geeft acte de presence. 


• Het gezicht van Karpov, die 
op achtgerstcnd is geraakt, 
spreekt boekdelen. Foto: AFP 

lossingen, die zijn intuitie hem inge¬ 
ven. 

In die cruciale achtste partij ver¬ 
morste hij zelfs tweemaal zoveel 
bedenktijd als Short. Het resultaat 
van al dat gepieker was, dat de Brit 
met schaak e6-e7 kon spelen, zelfs 
even over een tweede dame be¬ 
schikte en vervolgens regelrecht op 
mat afging. Hoogst indrukwekkend 
allemaal. 

Zettenverloop Wit: Short, Zwart: Karpov 1. 
e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lfl-b5, 
a7-a6, 4. Lb5-a4, Pg8-f6, 5. 0-0, Lf8-e7, 6. 
Ddl-e2, b7-b5, 7. La4-b3, 0-0, 8. c2-c3. d7-d6, 
9. d2-d4, Lc8-g4, 10. Tfl-dl, e5xd4. 11. 
c3xd4, d6-d5, 12.e4-e5, Pf6-e4, 13. a2-a4, 
b5xa4, 14. Lb3xa4, Pc6-b4, 15. h2-h3, 

Lg4-h5. 16. Pfl-c3, Lh5-g6, 17. Lcl-e3, 
Ta8-b8, 18. Pc3-a2, c7-c5, 19. d4xc5, Pe4xc5, 
20. Pa2xb4, Tb8xb4, 21. La4-c6, Dd8-b6, 22. 
Lc6xd5. Tb4xb2, 23. De2-c4, Tb2-c2, 24. 
Dc4-g4, Db8-c7, 25.Pf3-d4, Tc2-c3, 26. 

Pd4-c6, Tf8-e8, 27. Le3-d4. Tc3-c2, 28. 
Pc6-b4, Te8-d8, 29. Pb4xc2, Lg6xc2, 30. 
e5-e6, Le7-f8, 31. e6xf7 + , Kg8-h8, 32. Tdl-el, 
Lc2-g6, 33. Tel-e8, Td8xe8, 34. f7xe8D, 
Lg6xe8, 35. Ld4xc5, Lf8xc5, 36. Dg4-e4, 
zwart geeft op. 


Punt voor Roda 
en Fortuna 


Alles of niets 
bij onderonsje 
Sittardia-V&L 

SITTARD — Sittardia en V&L gaan 
morgen vanaf 20.00 uur in de Stads¬ 
sporthal van Sittard bepalen wie 
met E en O in een best-of-three- 
serie gaat strijden om de landstitel. 
Behalve prestige staat er ditmaal 
dus nog veel meer op het spel in de 
derby tussen de twee aartsrivalen. 

De Geleense ploeg heeft voldoende 
aan een gelijkspel om de eindstrijd 
te bereiken. Sittardia mag zich al¬ 
leen verheugen op een finaleplaats 
als V&L verslagen wordt. Gelijktij¬ 
dig wordt in Emmen het duel tus¬ 
sen landskampioen E en O, dat dus 
al zeker is van een finaleplaats, en 
Blauw Wit gespeeld. 

Bij de dames wordt de tweede ron- 
'de van de kandidatenronde afge¬ 


werkt. Swift Roermond, dat het 
eerste duel winnend afsloot, neemt 
het morgenavond om 20.00 uur in 
de Jo Gerrishal van Roermond op 
tegen Hellas. V&L speelt zondag, 
aanvang 14.30 uur in sporthal Gla- 
nerbrook te Geleen, tegen PSV. 

Zondag vinden in de Stadssporthal 
in Sittard de finales om de Lim¬ 
burgse handbalbekers plaats. Bij de 
dames junioren (10.45 uur) treden 
Bevo en Sittard aan. Blerick en 
V&L zijn de finalisten bij de heren 
junioren (12.15 uur). 

Bij de dames (13.45 uur) komen 
GHC en de reserves van Loreal te¬ 
gen elkaar uit. De finaledag wordt 
om 15.15 uur besloten met de eind¬ 
strijd bij de heren tussen Born en 
Zwart Wit. 

Zondag om 14.30 uur is in Waalwijk 
het beslissingsduel in de eerste divi¬ 
sie dames tussen Bevo en Hermes. 
De winnaar promoveert naar de ere¬ 
divisie. 


HEERLEN - Zowel Roda JC 2 als 
Fortuna Sittard 2 moesten aantre¬ 
den tegen de koplopers PSV 2 en 
Vitesse 2. Beide Limburgse ploegen 
kwamen uitstekend voor de dag en 
ontfutselden de kampioenskandida- 
ten een punt. Roda JC 2 was in 
Eindhoven in een pittig duel zeker 
niet de mindere van PSV 2. Over en 
weer waren er kansen. Bij Roda JC 
miste Ajah tweemaal vrij voor de 
doelman. De sterke Roda-defensie 
met Senden en Dilliberto hield ook 
de PSV voorwaartsen in bedwang 
waardoor het terecht 0-0 bleef. 

Fortuna en Vitesse toonden goed 
voetbal. De gasten kwamen in de 
35e minuut aan de leiding via een 
strafschop. Öp slag van rust kwam 
Fortuna op gelijke hoogte door 
Fred de Jong 1-1. 

In egn wisselvallig duel tussen 
Willem II 2 en MVV 2 kon geen van 
de ploegen imponeren. De verdedi¬ 
gers waren heer en meester. In de 
80e minuut bezorgde Watanabé de 
thuisclub een gelukkige overwin¬ 
ning. 


res divisie c 


Willem II 2-MVV 2 1 - 0 

PSV 2 -Roda JC 2 0-0 

VVV 2 -Helmond Sp. 2 3-0 

Fort. Sittard 2-Vitesse 2 1- 1 

Vitesse 2 23 16 7 0 39 77-23 

PSV 2 23 16 6 1 38 52-15 

Fort. Sittard 2 23 15 5 3 35 63-16 

Roda JC 2 22 13 5 4 31 54-32 

RKC 2 23 10 3 10 23 55-61 

Willem II 2 23 8 5 10 21 30-38 

WV 2 21 9 2 10 20 38-33 

MW 2 23 6 7 10 19 42-43 

TOP 2 23 4 8 11 16 29-51 

RBC 2 22 5 6 11 16 30-60 

Den Bosch 2 23 6 2 15 14 28-64 

Eindhoven 2 21 3 4 14 10 26-50 

Helmond Sp. 2 22 3 4 15 10 25-63 


Programma: zondag 26/4. 12.30uur: 
MVV 2 -RBC 2 

Programma:dinsdag 28/4 19.30 uur: 

RBC 2 -Den Bosch 2 

TOP 2 -VVV 2 

Helmond Sp. 2 -Roda JC 2 Gary Lineker 
de beste 

LONDEN - Gary Ltneker is in 
Engeland uitgeroepen tot voet¬ 
baller van het jaar. De aanvaller 
van Tottenham Hotspur kreeg 
de meeste stemmen van de der¬ 
tien genomineerde spelers. Line¬ 
ker. die na dit seizoen zijn loqp- 
baan voortzet in Japan, werd één 
keer eerder op deze wijze onder¬ 
scheiden. Dat was in 1986. Hij 
speelde toen voor Everton. 
Stuart Pearce (Nottmgham) 
werd ditkeer tweede, voor Brian 
MeClair van Manchester United. 

Squashers strijden 
om nationale titel 

MAASTRICHT - Komend 
weekeinde wordt in het Squash- 
centrum Maastricht gestreden 
om de Nederlandse squashtftel 
voor clubs. Vier ploegen nemen 
deel aan de halve finales: Maas¬ 
tricht, Rotterdam. Den Haag en 
Amsterdam. Titelverdediger 
Maastricht is favoriet. De ploeg 
van Eric van der Pluym heeft 
zich versterkt met de Brit Brian 
Beeson, de nummer elf van de 
wereldranglijst. Aanvang zater¬ 
dag 14.30 uur. Finales zondag om 
12.30 uur. 

Ethiopië weer 
naar Spelen 

HEERLEN - Etiopië zal na 
twaalf jaar weer deelnemen aan 
de Olympische Spelen. Het Afri¬ 
kaanse land, vooral bekend om 
zijn lange afstandlopers, nam op 
last van de dictator Mengistu die 
vorig jaar mei werd afgezet niet 
deel aan de Spelen van Las An- 
geles (1984) en Seoel (1988). Etio¬ 
pië zal in Barcelona deelnemen 
aan atletiek, boksen en wielren- 


Jos Verstappen 
start in Zolder 

HEERLEN — Tijdens races op 
het circuit van Zolder zondag, 
start de succesvolle Opel Lotus- 
rijder Jos Verstappen. De Mont- 
fortenaar begint zijn wedstrijd 
rond 13.00 uur. De Zuiderzeeral- 
ly moet het komend weekeinde 
doen zonder Patrick Snijers, 
koploper in het Open Neder¬ 
lands Rallykampioenschap. Wel 
van de partij is John Bosch, als¬ 
mede een zestal Limburgers: 
Eddy van den Hoorn; Henk Vos¬ 
sen, Theo Knoop, Maurice Berg- 
steyn, Michel Oprey en Henk. 
Dautzenberg. Op het programma' 
staan negen klassementsproe¬ 
ven, Start zaterdag 11.00 uur,' 
zondag 9.15 uur. De race vindt 
plaats rond het TT-circuit in As-~ 
sen. 

Zaalvoetbalderby - 
in Geleen 

HEERLEN - Vanavond wordt', 
het restant van de voorlaatste 
ronde van de zaalvoetbalcompe- 
titie verspeeld. In de eerste divi¬ 
sie C staat de Geleense derby 
tussen H. Meyers en Bouwfonds 
geprogrammeerd. De wedstrijd 
begint om 20.00 in Glanerbrook. 

Adetiekeomplex 
in Soweto 

JOHANNESBURG - De Inter¬ 
nationale Amateur Atletiek Fe¬ 
deratie (IAAF) gaat een atletie- 
kaccommodatie aanleggen in 
Soweto bij Johannesburg. De ac¬ 
commodatie is een onderdeel 
van een groot ontwikkelingspro¬ 
gramma, dat de IAAF onder de 
zwarte bevolking van Zuid-Afri- 
ka gaat opzetten. 

„Het atletiekstadion wordt het 
symbool van de vriendschap, so¬ 
lidariteit en samenwerking. Wij 
hebben voor Soweto gekozen 
omdat deze plaats in de gehele 
wereld bekend is en wij de jeugd 
hier willen helpen”, aldus Primo 
Nebiolo, de voorzitter van de 
IAAF. 


Periocletitel 


Ready wil 


VYaubachse Boys zich bewijzen 


KVC ORANJE - WAUBACHSE 
BOYS 0-0. In een spannende wed¬ 
strijd deelden beide ploegen de 
punten terecht. In de strijd tegen de 
degradatie behaalde de thuisclub 
echter een kostbaar punt. In de eer¬ 
ste helft waren zij de betére ploeg. 
Na de wissel waren de rollen omge¬ 
keerd, doch ook Waubachse Boys 
kon het net niet vinden. Door dit 
gelijkspel behaalden de gasten de 
tweede periodetitel. Scheidsrechter 
Veltrop. 

HOPEL - SCHINVELD 1-2. In een 

spannend duel speelden beide ploe¬ 
gen met enorme inzet. Hopel creëer¬ 
de vele kansen maar de aanvallers 
hadden hun vizier slecht gericht. 
Schinveld deed haar sportieve 
plicht. Door de verrassende over¬ 
winning in de slotfase bezegelde 
men het lot van Hopel. Rust 0-0. 
Gelissen 0-1, Haan 1-1, Cremers 1-2. 
Scheidsrechter Pi. 


uitslagen 


Reserve klasse 
2B Heerlen 2-Limburgia 2 
2D SC Irene 2-Blenck 2 
Afd. Limburg 
Doenrade-De Leeuw 2 
Panningen 6-Roggel 4 
Langeberg 5-De Ster 7 
Bekervoetbal 
Susterse Boys-Treebeek 
Dames 

RKMSV-RKHVC 
RKHVC w.n.s 


HEERLEN - Tennisvereniging 
Ready kan zondag bewijzen dat 
ze in de top van de eerste klasse 
kunnen meedraaien. Na de fraaie 
7-1 zege tegen Van Home moet 
het team van coach John vah 
Heek nu bp bezoek bij Strokel in 
Harderwijk. Het Weerter van 
Home zal het heel moeilijk krij¬ 
gen om zich tegen Halfweg uit 
Spijkenisse te revancheren voor 
het verlies. Het derde Limburgse 
eerste klasse team GTR/NIP 
krijgt in zijn tweede wedstrijd in 
Amsterdam in Popeye GS 3 een 
ploeg tegenover zich die met een 
nederlaag begonnen is. 

Huynen blijft 
bij lason 

VALKENBURG - Ruud Huy¬ 
nen blijft ook komend seizoen 
trainer bij het damesteam van la¬ 
son. De oefenmeester uit Beek 
had de laatste twee jaar ook al de 
Valkenburgse eerste-divisie- 
ploeg onder handen. De laatste 
weken circuleerden geruchten 
dat Huynen de club zou verlaten. 
Ilona Venema en Lou Reubsaet 
werden al als mogelijke opvol¬ 
gers genoemd. Het bestuur be¬ 
sloot echter door te gaan met 
Huynen. Vrijdag 24 april 1992 • Pagina * 


f oost-zuid 


Van onze correspondent 
_ ROB SPORKEN _ 

WIJNANDSRADE - Nog nooit'eer¬ 
der was de voetbalvereniging Wij- 
nandia in staat de afdeling Limburg 
te ontstijgen. Ooit speelde het eer¬ 
ste elftal een beslissingswedstrijd 
tegen Coriovallum, maar die ging 
verloren. Zes jaar geleden presteer¬ 
de het eerste elftal het zelfs om een 
voorsprong van drie punten in de 
laatste wedstrijden uit handen te 
geven. Onder het motto ’dne keer is 
scheepsrecht’ klopt het team van 
Lou Chappin opnieuw nadrukkelijk 
aan de deur van de vierde klasse. 
Met nog vier wedstrijden voor de 
boeg heeft Wijnandia een voor¬ 
sprong van één punt op de concur¬ 
renten RKTSV en Kakertse Boys. 

Lou Chappin hoopt uiteraard dat 
deze voorsprong voldoende is, maar 
de trainer geeft meteen aan dat de 
weg nog lang en moeilijk is: „Alle 
kampioenskandidaten moeten nog 
drie keer uit en hebben nog één 
thuiswedstrijd. Ik denk dat wij een 


Lou Chappin gokt op routiniers 

Wijnandia begint met 
voorsprong aan finale 


zwaar programma hebben. SCKR 
en Nieuw Einde, waar we nog naar¬ 
toe moeten, hebben beide nog voor¬ 
uitzichten op een periode.” 

Problemen 

Het eerste doel, dat Chappin zich 
voor het seizoen had gesteld, is in 
ieder geval bereikt: een plaats bij de 
eerste vijf. Het tweede doel, een pe¬ 
riode, is nog niet bereikt, maar een 
kampioenschap is natuurlijk vele 
malen mooier. Of het team bij een 


eventuele promotie ook in de vierde 
klasse een rol van betekenis kan 
spelen, is maar zeer de vraag. „We 
hebben op dit moment een team 
waarin tien spelers 29 jaar of ouder 
zijn. Dat kan problemen opleveren. 
De aanwas vanuit de jeugd ver¬ 
wacht ik pas over een jaar of twee. 
Er zullen nog enkele versterkingen 
komen. De selectie is nu te klein.” 

Concurrenten 


favoriet voor de titel gezien. Lou 
Chappin geeft ook toe, dat de ploeg 
uit Terwinselen in feite over de 
meeste kwaliteiten beschikt: „Als ik 
naar de drie koplopers kyk, moet ik 
eerlijk zeggen, dat RKTSV in mijn 
ogen technisch en zeker taktisch de 
beste ploeg is. We hebben tegen de¬ 
ze tegenstander door een gunstig 
scoreverloop een positief resultaat 
weten te behalen. De andere con¬ 
current, Kakertse Boys, heeft een 
team dat enorm hard kan werken. 


Eigenlijk werd RKTSV als de grote Daarnaast is deze ploeg in het bezit 


van twee geweldige spitsen,” aldus 
Lou Chappm, die volgend jaar 
RKHBS onder zijn hoede heeft. 


Routine 

Ondanks de klasse van RKTSV en 
de spitsen van Kakertse Boys staat 
Wijnandia bovepaan. Het team van 
Chappin heeft het dus in eigen 
hand. „Dat heb ik de spelers ook 
gezegd. We moeten gewoon die laat¬ 
ste wedstrijden winnen. Ik heb goe¬ 
de hoop, dat het dit jaar zal lukken, 
hoewel ik op de hoogte ben van de 
situatie van zes jaar geleden. Des¬ 
tijds bestond het elftal echter 
hoofdzakelijk uit jonge spelers, ter¬ 
wijl ik nu naast enkele jongeren, die 
echt willen, de beschikking heb 
over een paar routiniers. 

Ik merk, dat een paar spelers de 
laatste weken steeds zenuwachtiger 
worden, dat ze de druk niet aankun¬ 
nen, maar ik reken op de ervaring 
van de oudere spelers,” aldus Lou 
Chappin, die hoopt afscheid te kun¬ 
nen nemen met een titel. 


Chantal Dautzenberg: „ Toe aan nieuwe uitdaging” 

VCH-dames hunkeren 


naar de eredivisie 


# Chantal 
Dautzenberg in 
de aanval voor 
VCH tegen Oikos. 

Foto: JEROEN KUIT 


Van onze correspondent 

HEERLEN - Op de slotdag van de kompetitie klaterde na het 
duel tussen VCH en EAW een stevig applaus neer op de 
Heerlense volleybalsters. Een blijk van waardering van de 
trouwe aanhang op de tribunes na een voortreffelijk seizoen. 
Ongeslagen kampioen in de eerste divisie B en huizenhoog fa¬ 
voriet in de regiofinale om de NSW beker. Over een kleine 
twee weken wacht de ploeg echter een ongemeen zware klus 
voor de nog ontbrekende parel op de kroon: promotie naar de 
eredivisie. „We gaan er voor, in volle overtuiging,” oppert trai¬ 
ner/coach Ger Spijkers. 


In het kader van de transformatie 
naar een toekomstige superliga van 
acht teams, wordt de eredivisie met 
ingang van het komend seizoen in¬ 
gekrompen van twaalf tot tien 
teams. Eén en ander impliceert 
geen rechtstreekse promotie voor 
de beide kampioenen van de eerste 
divisies, maar een driekamp met de 
nummer tien van de eredivisie voor 
één plaats in de hoogste speelklas- 
se. ATC Hengelo, titelhouder in de 
eerste divisie A, maakte onlangs 
kenbaar af te zien van deze nakom- 
petitie. Een teleurstelling voor VCH 
aanvalster Chantal Dautzenberg: 
„We verheugden ons enorm op de 
wedstrijden tegen ATC om het alge¬ 
hele kampioenschap van de eerste 
divisie. Bovendien zou het een goe¬ 
de graadmeter voor ons geweest 
rijn”. 

Constant 

Volgens keuzeheer Ger Spijkers is 
Chantal Dautzenberg (19) de meest 


Badmintontop 
naar Kerkrade 

KERKRADE - Zondag 26 april zul¬ 
len de internationale badminton- 
toppers Eline Coene en Astrid van 
der Knaap tussen 11.00 en 14.00 een 
badmmtonclinic verzorgen. Naast 
enkele demonstratiepartijen kun¬ 
nen jongens en meisjes van 8 jaar 
en ouder (in bezit van eigen sport¬ 
schoenen en sportkleding) deelne¬ 
men aan een training. Het is geen 
vereiste lid te zijn van de organise¬ 
rende vereniging KBC’67, die voor 
deze training rackets ter beschik¬ 
king stelt. 

Promotiekansen 
jeugd Roda JC 

KERKRADE - Zaterdag speelt de 
A-jeugd van Roda JC om 14.30 uur 
een belangrijk duel tegen de A- 
jeugd van MW. In Venlo vindt 
voor de Kerkraadse jeugd een even 
belangrijk duel plaats tussen WV 
en Eindhoven. Wint Roda JC van 
MVV dan promoveert men naar de 
nieuw te vormen landelijke klasse. 
Tevens volgt er dan een beslissings¬ 
wedstrijd om het kampioenschap 
tegen Quick (N). Indien WV en 
Eindhoven gelijkspelen, zal Roda 
JC zelfs bij een nederlaag promove¬ 
ren. De eventuele winnaar van VW 
- Eindhoven zal bij een verlies van 
Roda JC een beslissingswedstrijd 
tegen de jeugdige Kerkradenaren 
spelen voor promotie. 


onderschatte speelster in zijn ploeg: 
„Chantal valt niet op door spectacu¬ 
laire acties, maar scoort wel een 
hoog gemiddelde. Onder druk is zij 
op haar best. Met overzicht en een 
soort aangeboren gevoel voor slim¬ 
me, uitgekookte oplossingen. Kort¬ 
om een uiterst betrouwbare en be¬ 
stendige factor in het team”. 

VCH was dit seizoen in technisch/ 
taktisch opzicht een klasse apart. 
Opmerkelijk, omdat de helft van 
het basisextet, te weten Chantal 
Dautzenberg, Sally Dormans en 
spelverdeelster Gaby Goessens nog 
geen twintig jaar oud is. „Dat is te 
danken aan Jos Geraedts, onze vori¬ 
ge trainer. Hij heeft ons drieën tech¬ 
nisch geschoold. Onder Ger Spij¬ 
kers zijn we taktisch gevormd,” 
licht Chantal Dautzenberg toe. Kri¬ 
tisch als ze is, ziet de Hoensbroekse 
PABO-studente nog ruimte voor 
verbetering in haar eigen spel. 

„Vooral in de blokverdediging en 
service. In die onderdelen is mijn 
rendement nog te laag. Gezien het 
gemak waarmee we dit jaar de con¬ 
currentie in de eerste divisie achter 
ons hebben gelaten, zijn we toe aan 
een nieuwe uitdaging. Die ligt bij 
het bereiken van de eredivisie. De 
consequenties zijn zwaar, maar al¬ 
les liever dan de dreiging van sleur 
op het huidige niveau”, aldus Chan¬ 
tal. 

Hoe de promotiestrijd begin mei 
ook mag aflopen, duidelijk is dat de 
VCH-hoofdmacht het volgend sei¬ 
zoen verder moet zonder Ger Spij¬ 
kers. Hij wordt opgevolgd door 
Kees Bosch. Chantal Dautzenberg 
over de komende trainerswissel: 
„Ger staat door zijn vakmanschap 
en engagement hoog in aanzien bij 
de ploeg. Wij zijn als team niet echt 
gekend bij het zoeken naar een 
nieuwe coach. Kees Bosch is voor 
ons een blanco blad”. 


agenda 


/ Aankondigingen vóór woensdag 
ƒ naar sportredactie UmDurgs DagOlaö 
I postbus 3 1 OO 640 1 DP Meenen 
j Onaer vermetdmg van agenaa' 


Zaterdag, 25 april 

Gymnastiek 

Mons, NATO vliegbasis, demonstratie 
Prins Hendrik. 

Zondag, 26 april 

Softbal 

Kerkrade, speelveld Saneta Maria Colle¬ 
ge, 11.00 uur Samacols-AU In 
Maastricht, Sportpark West, 12.00 uur: 
Maastricht- HBS 

Honkbal 

Kerkrade. speelveld Sancta Maria Colle¬ 
ge, 14 30 uur Samacols-Gemert. 


sport kort 


• HANDBAL - Zondag komen 
de dèmes junioren van Auto 
Caubo/Iason in Arnhem in aktie 
in de strijd om de landstitel. Te¬ 
genstanders zijn achtereenvol¬ 
gens E&O, Hellas en SEW. Bij de 
heren junioren wordt de afdeling 
Limburg vertegenwoordigd door 
Hirschmann/V&L dat het op¬ 
neemt tegen Ancora, de Blinkert 
en E&O. 

• HANDBAL - In de tweede af- 
deiingsklasse wordt zondag het 
beslissingsduel tussen de heren 
handbalteams van Kaelen/Gul- 
pen en Auto Caubo/Iason ge¬ 
speeld. De wedstrijd begint om 
13 uur in de sporthal te Huls¬ 
berg. 

• WORSTELEN - Frans Vonc- 
ken heeft voor de derde keer de 
functie van voorzitter van de 
worstelvereniging Simson op 
zich genomen. 

• LANDGRAAF - Woensdag 29 

en donderdag 30 april vinden in 
Landgraaf de Grundig Worldcup 
Mountainbike wedstrijden 

plaats. Het parcours voert over 
het complex van de Draf- en 
Renbaan, een klein gedeelte van 
Strijthagen en de steenberg. De 
wedstrijden op woensdag begin¬ 
nen om 11.00 uur, terwijl op don¬ 
derdag reeds om 8.00 uur wordt 
gestart met de troostfinale. Twee sneetjes brood beloning voor nationale titel 

Ciska Hardy werkt 
aan haar lichaam 


aan onze conditie doen, maar het 
echte heilige vuur ontbrak. Tot dat 
op een keer Math Verstegen me 
vroeg of ik niet aan bodybuilding 
wilde doen. Hij vond mij een talent. 
Ik had, volgens hem, de bouw en de 
genetische opbouw, van een echte 
bodybuildster. Aanvankelijk heb ik 
hem eens uitgelachen, maar vervol¬ 
gens ben ik toch overstag gegaan. 
Toch heb ik vier jaar naar deze titel 
moeten toewerken.” 


Van onze medewerker 
_ PIERRE FRAMBACH _ 

MAASTRICHT - Wat is de per¬ 
soonlijke beloning van een sporter 
bij het behalen van een belangrijke 
overwinning of een titel? Het blijkt 
nogal eens verschillend te zijn. Een 
beker, medaille of wimpel vormen 
. de bevestiging van de prestatie. 
Geld, roem en de vergankelijke eer 
zijn vaak de pepmiddelen voor de 
sporter. In schrille tegenstelling 
hiermee, stond de beloning voor de 
Nederlandse kampioene naturel bo¬ 
dy building, de Maastrichtse Ciska 
Hardy. Twee sneetjes geroosterd 
volkoren brood met kipfilet vorm¬ 
den haar beloning! 

Ciska Hardy: „De voeding bij het 
bodybuilding is misschien even be¬ 
langrijk als het werken met gewich¬ 
ten. Je leeft, en dan bijzonder als 
zo’n wedstrijd in het verschiet ligt, 
met voedingsschema’s. Je spieren 
moeten ’droog’ worden. Enerzijds 
mag je niet te veel calorieën naar 
binnen krijgen, maar anderzijds 
moetje wel weer voldoende hebben 
om door de trainingsactiviteiten 
niet achteruit te gaan. Dat in de ga¬ 
ten houden, is het belangrijke werk 
van mijn trainer Math Verstegen.” 


Hoofdklasse C 

EHC-Geldrop 

Venray-Wilhelmina’08 

UDIT9-DESK 

Baronie-TSC 

Longa-SV Meerssen 

Margriet-SVN 

Panningen-Halsteren 

Eerste klasse F 

Sittard-RKONS 
Roermond-Waubach 
Volharding-Limburgia 
Veritas-Chevremont 
Eijsden-Blerick 
FC Vmkenslag-Heer 

Tweede klasse A 

Koloma-Standaard Rustpauze 


• Ciska Hardy: lichaam in 
een perfecte conditie.” 

Vier jaar geleden had Ciska Hardy 
(24) nog geen idee wat bodybuilding 
inhield. Omdat ze met haar 69 kilo¬ 
gram, bij een lengte van 1.62 meter 
zich toch wat al te mollig vond, ging 
ze met een vriendin wat aan fitness 
doen. Hardy: „We wilden wel wat Caesar-Almania 
RKVCL-SCG 
Miranda-RVU 
Schuttersveld-Bunde 
Heerlen Sport-RKWL 

Derde klasse A 

Leonidas-SVM 

Polaris-MKC 

LHB/MC-WVV’28 

SV Berg’28-SV Hulsberg 

Sanderbout-Mheerder Boys 

Scham-RKMVC 

Derde klasse B 

Minor-Heerlen 
Vijlen-Vaesrade 


Heksenberg-Voerendaal 
VKC-FC Hoensbroek 
RKBSV-Groene Ster 
Weltania-Bekkerveld 

Vierde klasse A 

RKHSV-Iason 

Walram-RKASV 

Schimnnert-St.Pieter 

RKUVC-Vilt 

SVME-Amicitas 

Rapid-Willem I 

Vierde klasse B 

Keer-GSV’28 
Sportclub'25-Simpelveld 
Zwart Wit’19-Gulpen 


De kandidatenmatches in Linares zijn 
van een bedenkelijk nivo. Fouten en 
blunders volgen elkaar in hoog tempo 
op. Nigel Short doet zijn best en profi¬ 
teert van de fouten van Karpov, wiens 
tijdperk definitief voorbij lijkt. Artur 
Joesoepov verkeert reeds lange tijd in 
slechte vorm en etaleert dit ook in de¬ 
ze match. Timman heeft er desalniet¬ 
temin de grootste moeite mee en mag 
na zeven partijen blij zijn op gelijke 
hoogte te staan. Alleen Kasparov, mo¬ 
menteel actief in Dortmund heeft de 
grootste lol. Zijn titel lijkt voor de eer¬ 
ste jaren gewaarborgd. Zoals gezegd 
heeft Timman de handen vol aan Joe¬ 
soepov die zich goed heeft voorbereid. 
De tweede partij was een staaltje huis¬ 
vlijt van de Rus. Op de 26e zet(!) 
kwam Joesoepov met een nieuwtje. 
Met de informator op de schoot spe¬ 
len we de partij na. 

Timman-Joesoepov 2e partij Rus¬ 
sisch 

1. e4,e5 2. Pf3,Pf6 3. d4,P:e4 4. Ld3,d5 
5.P:e5,Ld6 In de 4e partij speelde Joe¬ 
soepov 5. Pd7 en verloor uiteindelijk 
door een grove blunder. 6. 0-0,0-0 7. 
c4,L:e5 8. d:e5,Pc6 9. c:d5,D:d5 10. 
Dc2,Pb4 11. L:e4,P:c2 12. L:d5,Lf5 13. 
g4,L:g4 14. Le4,P:al 15. Lf4 Minder 
belooft 15. Pc3,Lh3 16. Tel,f5 17. e:f6- 
e.p.,Tae8 18. Le3,T:e4 19. P:e4,Pc2 20. 
Tcl,P:e3 21. f:e3,c6 22. Pg51f5 23. f7 + 
,Kh8 24. Tfl,Lg6 zoals gespeeld in de 
partij Tal-Timman, Reykjavik 1987. 
De partij eindigde in een puntende- 
ling. 15. ...,f5 16. Ld5 + ,Kh8 17. Tcl,c6 
188. Lg2 Minder is 18. Le6,g5 19. L:g- 
5,Tae8 20. Lc4 (20. Lh6,T:e6 21. 
L:f8,Lh3 22. Tc3,Tg6+ 23. Tg3,Kg8 24. 
Le7,f4! en de stelling is in evenwicht; 
011-Chalifman, Vilnius 1988) 20. 

...,b5!? 21. Lf4,f4! (Maar niet 21. ...,T:e5 
22. Ld2 en wit stond beter in Van der 
Wiel-Michaltschischin, Lugano 1987) 
Rossentalis-Ivantsjoek, Gos 1986. 

18.Tfd8 Een subtiel verschil met 18. 


Of Karen van Lith vandaag in Lent 
opnieuw nationaal vrpuwenkampioen 
wordt, is op het moment dat ik dit 
schrijf niet helemaal zeker. Ik houd 
het erop dat het haar lukt. Een ge¬ 
waagde voorspelling is dit niet, ik 
weet het; de grootmeesteres uit Ros¬ 
malen werd immers al zes keer achter 
elkaar kampioen. Maar de laatste ja¬ 
ren was het steeds op het nippertje en 
dat zal haar toch een beetje steken. 
Ook dit jaar is er weer stevige tegen¬ 
stand en ik denk dat Van Lith er dan 
ook op gebrand is eens overtuigend te 
laten zien dat zij, en geen andere, Ne¬ 
derlands sterkste speelster is. 

De vorm lijkt er in ieder geval te zijn. 
Van Lith begon met twee winsten, te¬ 
gen Anneke Lanters en Delia Verhoef, 
de jonge Heerlense die het dit keer 
trouwens aanmerkelijk beter doet dan 
vorig jaar. In de derde ronde liet Van 
Lith na een fraaie partij opzet een ge¬ 
vaarlijke concurrente in tijdnood ont¬ 
snappen: 

Van Lith-Meijler 

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 
7-12 4. 46-41 1-7 5. 34-29 19-23 6. 28x19 
14x34 7. 40x29 10-14 8. 45-40 14-19 9. 
32-28 16-21 10. 39-34 19-23 11. 28x19 
13x24 12. 31-26 

Het openingsidee dat Van Lith hier 
volgt, is volgens mij afkomstig van 
Baljakin. Ik vermoed dat het haar is 
ingefluisterd door Gantwarg, die de 
laatste tijd regelmatig als Van Liths 
trainer optreedt. 

12. ...9-13 13. 34-30 21-27 14. 30x19 
13x24 15. 40-34 3-9 16. 43-39 5-10 17. 
48-43 20-25 18. 29x20 25x14 19. 44-40 
9-13 20. 35-30 13-19 21. 30-25 19-23 22. 
50-45 8-13 23. 34-30 23-28 24. 40-35 
13-19 25. 45-40 2-8 26. 40-34 8-13 27. 
34-29 19-23 28. 29-24 13-19 29. 24x13 
18x9 30. 39-34! 

Met de ongebruikelijke ruil die Van 
Lith hier inleidt, houdt ze een zeker 
positioneel voordeel: zwarts schijven¬ 
verdeling blijft onevenwichtig. 

30. ...28x48 31. 38-32 27x38 32. 42x33 


Naturel bodybuilding, wat Ciska 
Hardy doet, is in feite de 'harde 
weg’ van het bodybuilding. Alles 
gaat puur natuur, waardoor de li¬ 
chamen geen schade oplopen. Zo¬ 
wel twee weken voor het NK als 
ook daarna worden de sporters ge¬ 
controleerd. Dat gebeurt door de 
arts Karsten, die momenteel o.a. 
mét de nationale schaatskernploeg 
in de clinch ligt. 

Ciska Hardy: „Het resultaat verras¬ 
te met toch enigszins. Niet zozeer 
dat ik de titel in de klasse tot 52 kg 
kon pakken, maar meer nog het feit 
dat ik met miniem verschil de all- 
round-titel aan mijn neus voorbij 
zag gaan. Dat ik al zover was had ik 
niet gedacht. We gaan nu weer stil¬ 
aan werken naar het NK van het 
volgend jaar. Dat wordt overigens 
mijn enige wedstrijd die op het pro¬ 
gramma staat. Je brengt je lichaam 
in een perfecte conditie, maar dat 
vergt natuurlijk iets. Daarom dat je 
ook een lange rustpauze moet inlas¬ 
sen. Volgend jaar mik op de titel in 
de allround-klasse. Die geeft recht 
op deelname aan het WK dat in 
South Carolina plaatsvindt”. 


Klimmama-Oranje Boys 
Geertruidse 
Boys-RKWM 
Banholtia-Wit Groen 

Vierde klasse C 

Waubachse B.-Centrum B. 

Helios-Heilust 

Laura-Schinveld 

KVC Oranje-FC Gracht 

RKSVB-Hopel 

SVK-Abdis senbosch 

Vierde klasse D 

Passart-Kluis 

RKSNE RKDFC 

Heidebloem-SVE 

Stadbroek-Mariarade 

Langeberg-OVCS 

KEV-Coriovallum 


Onder de 63 finalisten van het Inter- 
polis-toernooi 1992 waren helaas 
slechts enkele districtsgenoten. Daar¬ 
van eindigden Bouvrie-Wagervoord 
verdienstelijk 10e met 56,6%; zij moes¬ 
ten echter ruim baan geven aan het 
geweld van het Amsterdams duo Pau- 
lissen-Jansma dat met 67,7% het kam¬ 
pioenschap opeiste. Tweede werd de 
Brabantse combinatie Lueassen-Ber- 
tens, die na de le van de 12 ronden 
met notabene 17%. onderaan stonden. 
In die le ronde kwamen, om in wieler- 
termen te spreken, een paar cols van 
de le categorie voor, waardoor velen 
al snel op grote achterstand raakten, 
die ze in de rest van de strijd niet 
meer helemaal konden weg werken. 
Het begon al met spel 1. 

4 AH 

4P B3 

♦ A985 

* A7542 


♦ 10652 
4 1062 

♦ 632 
*HB6 


4» V987 
4P V874 
♦ 1074 
*98 


* B43 

V AH95 

* HVB 

* VI03 

Met 32 punten samen, een 5k + en 
voldoende controles, waren klein 
slem klaver of SA in de NZ lijn popu¬ 
laire contracten. Toch is dat hier aan 
de optimistische kant, zoals u zelf 
kunt zien. Hoe komt dat dan? Wel, 
omdat de ene 5k de andere niet is en 
het ene punt het andere niet. Zoals u 
ziet zijn ♦ B en ^ B hier vrijwel niets 
waard. Als zg. ongedekte honneurs 
mag u die dan ook hooguit voor de 
halve waarde rekenen. Verder is deze 
5k * niet van dien aard dat je ze voor 
slemdoeleinden een punt extra mag 
toekennen. Wie de puntentelling hier 
in al zijn verfijningen toepaste kwam 


...,Tad8 19. Pc3,Td4 20. Le3,Tb4? 
Lc5. 19. Pd2 Twee alternatieven: 
Pc3,Td4 20. Le3,Tb4 21. T:al,T:b2 
de stelling is onduidelijk; of 19. f3,U 
20. Pa3,Td4 21. Le3,Tb4 22. Pc4,V 
23. Pa3 remise in Sax, Joesoep 6 
Olympiade 1988. 19. ...,h6 Ook dit ze 
is niet nieuw en terug te vinden ird 
formator 45. 20. h4,Td3 21. T:al?! 
de 6e partij speelde Timman het W* 
re 21. Lfl! onder het motto: het pa 3 
loopt niet weg. Na de tekstzet W 
Joesoepov zijn nieuwtje in de praW 
brengen. 21. ...,g5 22. h:g5,h:g5 J 
L:g5,Tg8 24. Lf6+,Kh7 25. Pfl,f4* 
Kh2,Tg6! Na 26 zetten was het tijd''? 
bruik van beide spelers Timman P 
en Joesoepov 0.25! De tekstzet is 
verbetering op de analyse van Rosd 
talis in de Informator waar de volg 6 ! 

de variant gegeven wordt: 26.D* 

27. Lh3,Lg4 28. L:g4!,T:g4 29. Khfid 
volgd door 30. Ph2 met wit voord* 
27. Tel Er is niets beter voor wit 
zich op zetherhaling in te laten, j 
...,Th6 + 28. Kgl,Tg6 29. Kh2,Th6+' 
Kgl,Tg6 31. Kh2 Vz-Vz 
Tenslotte nog een probleem. 
Wit speelt en wint. Oplossing volg 61 
de week. 


48x31 33. 26x29 14-19 34. 41-37 10- 1 *^ 

35. 29-24! 11-16 ,, 

Lelijk, maar zwart heeft geen keus, jj 
(17-22) volgt 33-28 en 34-29+ en jt £ 
(9-13) zorgt het schijnoffer 24-2* 
(15x24) 34-29! snel voor een winnen 6 * t 
doorbraak. . ^ 

36. 24x13 9x18 37. 30-24! 17-22 

34-29 14-19 39. 24x13 18x9 40. 29-*^ 
9-14 41. 35-30 6-11 42. 30-24 (?) Jk 
Van Lith heeft prachtig gespeeld ^ I 
nu toe, maar met haar laatste zet Qt 
ter was m.i. 33-29 met blijvende vl®(jj ( 
gelaanval) geeft ze zwart gelegenhd' | 
tot een tactische counter. Ludmn? y 
Meijler, de uit Minsk afkomstige 
wereldkampioene, die voor sommig^ y 
beter bekend zal zijn als Ludrnü' 
Sochnenko (ze trouwde een paar j 
geleden met de Nederlandse darm^ r 
Peter Meijler), laat het kansje niet l 6 " ^ 
pen. u: 

42. ...22-28! 43. 33x22 14-20! 44. 25* 1 ' J 
4-9 45. 14x3 12-17 46. 3x21 16x20 .. ’ 

Wit is ineens alle voordeel kwijt. M el * | 
Ier houdt het nu bekwaam remise- jP 
47. 37-32 20-24 48. 26-21 24-29 49. 32 
29-34 50. 49-44 7-12 51. 28-23 11-16 5*1 
21-17 12x21 53. 23-18 21-27 RemiseFl 
geven. P Om zelf op te lossen het diagram- % 
speelt en wint. Oplossing volgen 6 
week. 


dus net niet aan slem toe en had da^ji 
mee al meteen een riante score * 
pakken. En de anderen? Die ging 6 £ 
voor het merendeel down omdat je f 
klaverkleur niet goed zult behang 
len. Met open kaart is het natuurW* 
simpel, «f» V voorspelen en daarna * 
10, waardoor + 98 bij Oost word 6 
geëlimineerd. Maar die speelwijze ' 
dermate tegen de kans, dat, zoals 
zegd, niemand die in de praktijk ^ 
uitvoeren. 

Toch werd nog 6 keer een klein sl e £ 
binnen gehaald. Bij een van deze tr 
lukkigen begon dit als volgt: 

Noord Oost Zuid West 


Noord 

Oost 

Zuid 

1 * 

pas 

1 ¥ 

2 ♦ 

pas 

2 +(4e kl.) 

2SA 

pas 

6SA 


2SA pas 6SA en alle 11 j 

passen . 

En wat start u nu met de 0°*L j 
hand??? Er zijn hier 2 tegenstrijdig i 
regels in het geding. De ene zegt datJ 
tegen 6SA „altijd” zo veilig mogeW 
moet uitkomen, klaver dus. De and 6 *: 
zegt dat je bij voorkeur niet in & 
kleur van de tegenpartij moet uitk 
men en in elk geval „nooit” naar e® 
geboden kleur moet toespelen. K 1 , 
laatste theorie verbiedt dus klavefP 1 
komst en zou notabene een schopPj 
nuitkomst suggereren. Zoals u ^ 
wint die laatste het hier royaal, b. 
schoppenuitkomst gaat 6SA zelf 3 . 
down! En de eerste geeft het conti" 3 ^ 
cadeau, want na uitkomst met ♦ , 
kon de leider de klaverkleur verd 6 ^ 
niet meer fout doen en ging hij d 6 
gewoon zijn contract maken. Ja, L 
gaat natuurlijk niets boven een lu^k' 
day. 

ht 

Zondag 26 april wordt te Maastri 6 
het 9e „Pie Medical” toernooi 
speeld. Hoewel reeds meer dan 1 g 
paren zijn ingeschreven zijn er 
enkele plaatsen open. Gegadigd 6 
kunnen zich opgeven bij J. Wey 6 '* 
berg, tel. 043-250158.