Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats2 8 APR. 1992 

Aubliksties KB 


lïii 


rdag 25 april 1992 


burgs 
*% 

*Q 


74e jaargang nr. 98. 


versmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


CIOI 


Losse* nummers ƒ 1, 


)stenrijker kiest 
Dlger Waldheim 

PAGINA 5 

ven van lezers 

PAGINA 5 


lichting school 
rd al bewezen' 

PAGINA 18 


Kessler laatste keer 
als coach Jn Baandert 

PAGINA 21 

Davlde Cassqnl outsider 
In Amstel Gold Race 

PAGINA 23 

Servé Kuyerên 
de nieuwe aanpak 
van Roda 

PAGINA 24 

Mick Jagger zoekt totale uitdaging 

PAGINA 25 

Rampenplan: een papieren tijger 

PAGINA 27 

Wachten op de ware kroonprins 

PAGINA 29 

Wetenschap 

PAGINA 31 

Nieuwe hoop voor verpauperde wijk 

PAGINA 33 
Willem-Alexander 


woonblad 


Verzakt huis is 
op Ie krikken 

PAG&4A 37 


rtv/show 


De laatste ldap 
van Gaaikema 

PAGINA 45 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 46 en 47 


bmaanslag in 
(India: drie 
Ifcoermondse 
wiwen gewond 

gAAG/NEW DELHI - Bij een 
Pftslag donderdagavond in de 
ptad van India, New Delhi, 
pie vrouwen uit Roermond 
fc gewond geraakt De bom- 
Bk is nog niet formeel opgeëist, 
ffeze wordt toegeschreven aan 
Mctremistische Sikh-organisa- 


|W om Manon van Nelick (28), 
Poeder Maria van Rens (46) en 
jpc Boogaard (49). De laatste is 
vVeede en derde graadsver- 
Ptgen, alsmede scherfwonden, 
'ernstigst aan toe. De overige 
hebben voornamelijk brand- 


Bonden woedend over besluiten kabinet; PvdA neemt afstand 

Koopkracht minima daalt 
ontplofte zonder enige aan- 
tg rond 22.00 uur in een 
bezocht restaurant. Volgens 
tie in Delhi ging het om een 
e bom die gevuld was met 
,, scherven en fietskettingen. 
bevond zich in een tas die vlak 
bor door een man was achter- 


ttioment van ontploffing was 
Rurant, gelegen in de buurt 
New Delhi Railway Station, 
met voornamelijk buiten- 
toeristen. , 

aanslag werden behalve de 
erlanders, onder meer vier 
r—i, drie Britten, twee Duit- 
Canadees en twee Indiërs m 
dring zorgt in de och- 
vroege middag nog 
bewolking, waaruit 
4 tot tijd regen valt. Na 
1 komen er in de late 
Weer enkele opklarin- 
kan de temperatuur 
**» tot 16 graden. De 
b matig uit zuidweste- 
Hchting. Morgen zijn er 
•tapelwolken ook flinke 
b® met zon en kan de 
®ratuur waarden berei- 
2° 19 graden. Plaatselijk 
^ een bui voorkomen. In 
r?*bt liggen de temperatu- 
, de 9 graden, 
verdere informatie be- 
tte het weer in Limburg 
4 ** bellen 96-91122346. 

96.21 onder: 29.55 
*°P: 93.25 onder: 13.99 


Ja 9uar XJ 220 
. Wordt met 
-O nd gemaakt 

Van onze poHementdre redactie 


DEN HAAG - Voor de laagst¬ 
betaalden is er een koop¬ 
krachtdaling van maximaal 1 
procent. De koppeling tussen 
lonen en uitkeringen is voor 
1993 van de baan. Mensen met 
hogere inkomens gaan er op 
vooruit. “Er wordt naar ge¬ 
streefd de btw in 1993 te verla¬ 
gen van 18,5 naiar 17,5 procent. 

Dit heeft het kabinet gisteren in 
principe besloten. In de zomer zul¬ 
len echter pas definitieve beslissin, 
gen vallen. FNV en CNV hebben 
woedend gereageerd op het besluit 
tot ontkoppeling. 

De PvdA neemt afstand van het nu 
op tafel gelegde inkomensbeeld 
voor 1993. De laagste inkomens¬ 
groepen moeten worden be¬ 
schermd, aldus PvdA-fractieleider 
Wöltgens. Een definitief oordeel wil 
hij pas in de zomer geven. CDA- 
fractieleider Brinkman schaart zich 
voluit achter de kabinetsbesluiten, 
inclusief de consquenties ervan. 

Het kabinet sprak af dat de uitke¬ 
ringen in 1993 met twee procent 
ontoog gaan. Lubbers omschreef 
diLitóJeen ^fl^te koppeliM’. De 
mfiapecorrecue m de belastingen 
wordt alleen toegepast tot een infla¬ 
tie'van twee procent. Een hogere 
prijsstijging wordt niet goedge¬ 
maakt. Het CDA heeft met pijn in 
het hart met dit punt ingestemd. 
Voor de laagstbetaalden is een 
koopkrachtdaling van maximaal 1 
procent aanvaardbaar. In de zomer 
zal het kabinet proberen dat nadeel 
te verkleinen. 

Vice-premier Kok repte echter wel 
over het ’zo goed mogelijk bescher¬ 
men van de koopkracht’. Hij zou 
zich ook niet aan een koopkrachtda¬ 
ling van een procent maximaal heb¬ 
ben gecommiteerd. 

Voor hogere inkomens is er in 1993, 
ondanks het beperken van de infla¬ 
tiecorrectie in de belastingen, een 
koopkrachtvooruitgang. Die be¬ 
loopt 1 tot 1,5 procent. Er wordt in 
feite gedenivelleerd, gaf Lubbers 
toe. 

Btw 

Het kabinet wil proberen de btw 
met een procent te verlagen. Dat 
kost 1,7 miljard gulden. De btw-ver- 
laging moet de inflatie drukken. 
f ité' t 

4 


ggP* 

• Een parlementslid van het Vlaams Blok wordt afgevoerd door vijf rijkswachters in St. Martensvoeren. Op de achtergrond 
het cultureel centrum voor franstaligen, dat de Vlaamse extreem-nationalisten demonstratief hadden willen vergrendelen. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Partij wil weer oorlog met Walen 

Vlaams Blok-fractie 
opgepakt in Voeren (ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


Van onze verslaggever 


tie kondigde fractievoorzitter Filip 
Dewinter aan dat het Vlaams Blok 
weer oorlog wil in de Voerstreek. 
„De pacificatie varf de laatste jaren 


Met het pakket maatregelen denkt ST. MARTENSVOEREN - De frac- „De pacificatie varf de laatste jaren 
het kabinet de sociale premies te tieleden van het Vlaams Blok in de heeft niet het gewenste resultaat 
kunnen verlagen. Daarnaast ont- Vlaamse Raad zijn gisteren in Voe- Wij beschouwen het vredesverdrag 
staan er besparingen By de belastin- ren gearresteerd, omdat ze demon- vanaf vandaag als beëindigd. Voe¬ 
gen. Dat geld zal besteed worden stratief de deuren van het •cultureel ren moet definitief worden ingelijfd 
aan een verhoging van.de belasting- centrum , voor het franstalige deel bü Vlaanderen.” aldus Dewinter aan een verhoging van de belasting- centrum , voor het franstalige deel bij Vlaanderen,” aldus Dewinter, 
vrije som voor eenieder met ingang van de bevolking wilden vergrende- die voor 2 mei, volgende week za- 
van 1993. len. Iri Voeren geldt een samen- terdag, een grootschaliger demon- 

Het kabinet denkt door de maatre- scholingsverbod. Volgens burge- stratie iri Voeren aankondigde. Hij 
gelen waartoe men nu in principe meester Nico Droeven was er geen zei ’enkele honderden nationalisten’ 
heeft besloten de inflatie komend aanvraag voor een vergunning inge- te zullen optrommelen, 
jaar te kunnen beperken tot 3,5 pro- diend. Er kwamen vijftig Rijks¬ 
cent. wachters aan te pas om de fractiele- .. _ 

den af te voeren. Zi® verder Daaino 18 


Zie ook pagina 5- 

• PvdA weer onder Hat 
|uk van het CDA 


De actie had met wat duwen en 
trekken een voorspelbaar verloop. 
Op de voorafgaande persconferen- 


Zie verder pagina 18 

• Vlaams Blok staat 
buitenspel In Brussel 


Veel voordehaer in 
klassieke en 
moderne ven/hunq 

Ltchf-Studio 

2CJDD 

Heerlen 

Spoorsingel IA 
Tel. 045-7?9735 Mozart naar 
Beethoven 

. SCHAESBERG - Sint Bemard- 
hond Mozart boft dat hij zo’n 
' muzikale naam heeft. Want we¬ 
gens zijn naam mag hij maan¬ 
dagavond met de dochter van 
; zijn baas. Rob de Bas uit Schaes- 

■ berg, naar de film Beethoven 
waarin zijn soortgenoot de 

. hoofdrol speelt. 

‘ „Voor Mozart maken we een uit¬ 
zondering”, lacht Hans Winkens, 
directeur van bioscoop H5 in 
Heerlen. In Zwolle mogen name¬ 
lijk alle Sint Bemardhonden gra¬ 
tis met hun baasjes naar Beetho- 
\ ven. 

; Mozart is zes jaar en weegt tach- 

* tig kilo. Hans Winkens heeft nog 
niet bedacht hoe hij de Sint Ber- 

t nard zal ontvangen. „We zullen 
f hem nét als iedere andere gast 
. behandelen. Mozart krijgt een 
, plaats op de eerste rij. Maar als 
i er een hondestoel te koop is, zet- 
j ten we die voor hem klaar”, ver- 

■ telt Winkens. In de pauze zal 
- Mozart door het personeel van 
V H5 verwend worden met hon- 
| denlekkemijen. 

; De Bas is benieuwd hoe zijn 
I; hond op de film zal reageren. 
: „Thuis kijkt Mozart af en toe 
> naar het televisieprogramma 
1 Dierenmanieren. Hij gaat dan 
vlak voor de televisie zitten. Als 
ï er grote honden in beeld ver- 
I schijnen, begint" hij te blaffen. 

* Maar bij het zien van kleine 
i hondjes valt hij in slaap”, grin- 
« nikt De Bas. 


ufo»?* v e«»a*r. ✓.. .»****,. 


(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 


THE COLLECTION OF 

ghevtyj** 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) • meu boten • keukens • slaapkamers • woningtextiel 
.meubelen 


(ADVERTENTIE) WKEEKENDTOPPERS 


Herenpantalons va naf 29. 75 

Herenjacks vanaf 49. 50 

Vrijetijdspakken.vanaf 39. 75 

Dames- en 

lierenbadjassen..39. 75 


NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Slttard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 


Limburgs Dagblad 

de duidelijke krant üwf Pip 


Ja, die duidelijke krant wü Ik hebben! 
Noteer mij als abonnee 

Naam: . 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: .. Telefoon:....(voor controle bezorging) 

g^ro/banknummer.. 25-4. 

De «etste twee weken ontvang Ik de krant gratie. 

O Stuur itd een nwM^ng. want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bowendten de handige, fraaie memo-kubus 
D automatisch per kwartaal ƒ82,35 

Q automatisch per maand ƒ 27,45 

O Stuur m| : ean acceptgirokaart voor betaKng 

□ per kwartaal ƒ83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD.(proef)-abonnement gehad. 

Dere bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen Zaterdag 25 april 1992 limburgs dagblad 77 kunst • HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhui¬ 
splein 19. De Collectie, keuze uit de 
kunstcollectie 1950-1991. Tm 10/5. 
open di Lm vr 11-17 uur, /.a en zo 
14-17 uur Galerie de Konfrontatie, 
Putgraaf 5. Expositie van fotografe 
Dominique Panhuysen. T m 26.4, 
Open za en zo 14-17 uur. 

• BRUNSSUM 

Brikke-oave, Lindeplein. Aquarel¬ 
len van Andre Olïermans. T m 3/5, 
open ma Lm vr 10-12, 14 17 en 19-21 
uur. zo 15-17 uur. 

• HOENSBROEK 

Fotogalerie 68, Poortgebouw Kas 
teel Hoensbroek Expositie van de 
fotograaf Pierre Jean Amar T m 3. 5. 
open ma Lm vr 10-12 uur. 13.30-17 
uur en za en zo 13.30-17 uur. Middel¬ 
eeuwse gewelven van Kasteel 
Hoensbroek. Expositie. Raku tech¬ 
nieken van de keramiste Silvia O'P- 
rinsen Tm 35, open dag van 10-12 
en 13.30-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Gaudi. Hereweg 33 Exposi¬ 
tie van Simon Woudwijk en Joke 
Brugman T m 15 5, open do Lm zo 
van 10-17 uur 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43 
Expositie met werk van Ger Stallen- 
berg en Ed Sleijpcn T m 2,5, open 
di Lm za van 13.30-17 30 uur. Gale¬ 
rie Anny van den Besselaar, Tafel 
straat 6a. Expositie van Ria Lap en 
Louis Wierts. T m 24 5. open vr Lm 
ma van 13-17 30 uur Galerie In Si- 
tu, Aylvalaan 10 Expositie van 
Frank Van den Broeck T m 16,5, 
open wo Lm za van 14-18 uur Gale¬ 
rie Wolfs. Hoogbrugstraat 69 Edels- 
meedwerk van Fabiola Sormam. 
T m 10/5. open wo en vr van 14-18 
uur. do 18-20 uur. za 10-17 uur en zo 

13- 17 uur Galerie Henn . St Nico- 
laasstraat 26c Installatie en perfor¬ 
mance van Walpurga Paueles. T m 
4 5, open wo Lm za 16-20 uur. Gale¬ 
rie Wanda ReifT, Rechtstraat 43 
Expositie Luc Deleu. Osv aldo Hom¬ 
berg en Ton Shts T rn 9 5. open van 
di Lm za 11-17 uur Galerie Fah, 
Brusselsestraat 80 Gouaches van 
Pieter Defesche T m 18 5. open du 
Lm zo van 13-17 uur Bonnefanten- 
museum. Werk van Ruy Smith. T m 
6/9. open dl Lm vr 10-17 uur. Galerie 
Dis, Tafelstraat 28 Schilderijen van 
Petra Hartman. Van 25 4 Lm 205. 
open wo L m zo 13-18 uur 

• CADIER EN KEER 

Galerie en Beeldentuin ’De Keer- 
der Kunstkamer’. Kerkstraat 10 
Expositie van Harrie Bartels en Jan 
van Wilgenburg. T m 29 4, open do 
t m zo 13 17.30 uur. 

• VAALS 

De Kopermolen, Von Clermontplem 
11. Bons Birger. de psychologie van 
het licht T m 26 4. open di Lm zo 

14- 17 uur 

• EYS/TRINTELEN 

Galerie Si02, Eyserweg 4. Expositie 
met porselein van May An Go en 
Kristin Andreassen en glas unica 
van Winnie Teschmacher. T m 4/5, 
open do Lm zo van 14-17 uur. 

• SCHIMMERT 

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 
5. Expositie van Pierre Everhartz en 
Bart Huysman. Tm 26 4, open do 
Lm zo 14-17 uur 

• SITTARD 

Galerie Michel Knops. Schilderijen 
van Marli Hommel T m 4 5 Open di 
Lm za 11-18 uur 

Kritzraedthuis. Rosmolenstraat 2. 
Mijnbouw in de fotografie. T m 10/5. 
open dl Lm vr 10-17 uur. za en zo 
14-17 uur. 


• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, 

Allee la. Tentoonstelling 'Alle gek¬ 
heid op een stokje' T m 3/5. open dl 
Lm vr 13 17 en za en zo 14-17 uur. 

Voorburcht Kasteel Limbricht , Al 

lee L Erotische exlibns. T m 19/6, 
open dag 17-23 uur. zo 14-23 uur. 


• ROERMOND 

Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex¬ 
positie van Miguel Ybaiiez T m 17 5, 
open wo lm za van 11-17 uur en zo 
van 14-17 uur Gemeentemuseum, 
Andersonweg 4 Werk van Marinus 
Fuit T m 17/5, open dl lm vr 11-17 
uur, za en zo 14-17 uur 


• VENLO 

Museum Van Bommel - Van Dam, 

Deken van Oppensingel 6 Homma¬ 
ge aan Sef Muonen T m 3/5. open 
dag. 10-16 30 uur, za en zo 14-17 uur, 
ma dicht. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 

Directie: 

mr. F.A M. van Hellemondt 
K J. Vereer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 
Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerlen-Centnim 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling Ie voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83.35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bfr. 30 


Vijfentwintig nieuwe gouaches bij galerie Fah. in Maastricht 

De Spaanse passie 
van Pieter Defesche 


DOOR PIETER DEFESCHE 


MAASTRICHT - De 
galerie Willy Schoots in 
Eindhoven gaf een half 
jaar geleden een catalo¬ 
gus uit naar aanleiding 
van de tentoonstelling 
van Pieter Defesche die 
,daar ging onder de titel 
'Hemelse en Aardse lief¬ 
de’. Hij is gedocumen¬ 
teerd genoeg om docu¬ 
mentalisten de gelegen¬ 
heid te geven de ten¬ 
toonstellingen van de 
kunstenaar te tellen, ge¬ 
houden, laten we zeg¬ 
gen, vanaf zijn afscheid 
als docent aan de Jan 
van Eyck-academie, een 
jaar of vijf geleden. Het 
zijn er tegen de dertig. 

De eerste - bij Wanda Reiff in 
Maastricht - was tevens de laatste 
in die stad, waarmee hij, ook als 
Maastrichtenaar van geboorte, 
nochtans zoveel bindingen had. 
Het lijkt erop dat zijn afscheid van 
de academie een verhoogde creati¬ 
viteit en tentoonstellingsactiviteit 
in gang heeft gezet. Maar een beet¬ 
je meer tellen wijst uit dat ook in 
de jaren die daaraan vooraf gingen 
de frequentie van zijn presentaties 
in Nederland en daarbuiten hoog 
was, met zijn bijna jaarlijkse op¬ 
tredens bij Magdalena Sothman 
en bij Nouvelles Images als me¬ 
morabele toppers. 

Niettemin: de huidige creativiteit 
van Pieter Defesche is opvallend; 
het meeste werk op zijn presenta¬ 
ties is gloednieuw. Hy zelf schrijft 
dat niet zozeer toe aan het be¬ 
schikken over meer tyd, maar aan 
het intensiever benutten daarvan; 
dat zou de leeftijdsfase met zich 
mee brengen die hij gekscherend 
beschouwt als zijn ’blessure-tijd’. 
Een in een werkzaam leven ver¬ 
gaarde routine zal ook wel een rol 
spelen, al valt uit zyn uitlatingen 
op te maken dat het creatieve pro¬ 
ces hem niet licht van de hand 
gaat: ieder werk komt als product 
van veel zorg, twijfels en conside¬ 
ratie tot stand. Die uitlatingen 
vindt men meestal wel ergens 
handgeschreven; in dagboekkrab- 
bels, soms geillustreerd met snelle 
schetsen en verlevendigd met 
doorhalingen, veel punten, vraag- 
en uitroeptekens als blijk van 
vreugde, kommer of kwel. Zij be¬ 
antwoorden zuiver aan zijn emo¬ 
tionele temperament, maar heb¬ 
ben ook met de inhoudelijkheid 
van zijn werk van doen. Defesche 
is geen koele constructivist maar 
iemand die veel avontuurlijks be¬ 
leeft zowel in de wereld van zijn 
visuele ervaring als in de wereld 
van het schildery dat hy onder¬ 
handen heeft: een kleur kan hem 
geheel onthutsen. ’Wat moet ik 
met dat geel - wat moet dat geel 
met mij?’ 

Klsschot 

Er is misschien geen schilder- 
schap verbaal zo begeleid als dat 
van Defesche; het zal wel heel nut¬ 
tig zijn emoties en gebeurtenissen 
zo te verbaliseren. Het verhoogt Meditatief landschap waarin opgenomen Don Quichotte. 


de intensiteit van het scheppings¬ 
proces en verdicht daarmee de 
lading die het voltooide werk zal 
blijken mee te dragen. Al de be¬ 
schreven schermutselingen lijken 
van persoonlijke - zoalniet intieme 

- aard. Het werk dat eruit ontstaat 
lijkt eraan te ontstijgen. Het laat 
alle teksten achter zich een en 
toont een geheimzinnigheid die 
doet vermoeden dat het voort¬ 
komt uit bevlogenheden, die zich 
van de bekommerde schilder 
slechts bedienen als begenadigd 
medium. 

De beschouwingen die Elsschot 
aan zijn boek 'Kaas’ vooraf laat 
gaan, zijn de schilder niet ontgaan. 
Zijn impulsieve natuur is erdoor 
gewaarschuwd 'niet te schelden 
als ge toornig zijt, niet te schreien 
als Uw ziel droog staat’. En hij is 
muzikaal genoeg om te weten dat, 
zoals Elsschot ook bedenkt ’het 
abstrakte van het tragische in de 
muziek nog duidelijker is. Het tra¬ 
gische van Schuberts Erlkönig’ - 
Defesche kan hem bekwaam ten 
gehore brengen - ’wordt door Goe- 
thes’woorden niet verhoogd, al 
wordt er een kind in gewurgd. In¬ 
tegendeel, al dat gewurg leidt af 
van het tragische ritme’. 

Melancholie 

Niettemin, ook bij de opening van 
de tentoonstelling in galerie Fah - 
de eerste in Maastricht in vijfjaar 

- kwamen de dagboeken te voor¬ 
schijn. Ze waren in staat het pu¬ 
bliek van de oprechtheid van de 
schilder en de intensiteit van zijn 
creatief proces te overtuigen. Het 
was 'aangedaan’ kon men nader¬ 
hand vernemen. Maar ook nu 
weer stralen de vijfentwintig 
meest in het laatste half jaar ont¬ 


stane gouaches een musische be¬ 
vlogenheid af die ze ver boven de 
bekommernissen van de schilder 
schijnen uit te tillen. Behoedzaam 
voorzien van een titel schijnen ze 
op een raadselachtige manier 
voort te komen uit een bewustzijn 

- of een onderbewustzijn - dat 
door generaties mensen is gevoed 

- ieder met zijn gevoel voor kleur, 
klank, ritme en passie, met zijn 
vreugde, tederheid en melancho¬ 
lie. 

En wie zal zeggen dat daar geen 
krachtige zuidelijke impulsen in‘ 
zijn aan te wijzen. Of: dat het me¬ 
dium niet afgestemd is op de 
echos uit de vurige gepassioneer¬ 
de wereld waarin Don Quichotte 
en zijn personages dolen. Het kan 
geen toeval zijn dat van alle rei¬ 
zen, naar Italië, naar de Pacific en 
naar de haven van Ijmuiden om 
daar tussen roestige schepen treu¬ 
rige borrels te drinken met de 
vrienden van de Ijmuider kring, 
d*e dramatische rode en paarse 
luchten van Castilie en Andalusie 
het krachtigst zijn bijgebleven. 

Albeniz 

In Spaanse landschappen spelen 
zich de dingen af: zelfs het land bij 
Ulestraten vervreemdt en de blau¬ 
we wandelaar daarin met de para¬ 
plu. Het levert het poëtisch kli¬ 
maat waarin de 'bizarre inspira¬ 
ties’ zich voordoen, de ’hallucinai- 
re landschappen’ opdoemen, de 
'meditatieve landschappen’ of de 
landschappen die niet ’groot’ zijn 
maar 'groots’. Men kan hun gloed, 
hun wisselende ritmes en hun 
schetterend stierenvechters-thea- 
ter terughoren in de muziek van 
Albeniz en meest nog van de Fal- 
la: 'Nacht in de tuinen van Span¬ 
je’. 


de klinkende klokken Het is merkwaardig hoeveel er 
voort kan komen uit gouaches die 
zo tastenderwijs schijnen te ont¬ 
staan, als kindertekeningen, als 
dingen waarvan men aanvankelijk 
niet weet of ze wolken voorstellen, 
kinderbedden of rode en blauwe 
landschappen. Hele levens spelen 
zich af achter de parades van don 
Quichote en zijn personages. En 
dat zal de verklaring wel zijn van 
de fascinatie die het publiek ervan 
ondervindt. Want ze ontstaan uit 
een creatieve drift, die net als bij 
andere groten van zijn generatie, 
Diederen, Lataster, Corneille, Ap¬ 
pel, eerder verhevigt dan vermin¬ 
dert, maar ze voorzien in een 
behoefte en, zo musisch, zijn ze 
niet ’aan dovemans oor geschil¬ 
derd’: ze zijn in de interieurs van 
menig kunstliefhebber van de 
nieuwe generatie de onvervangba¬ 
re achtergrond van hemelse en 
aardse liefde. Dat meent de gale¬ 
riehouder te mogen vaststellen. 

Hij is 'apetrots’ op zijn tentoon¬ 
stelling en dat mag hij zijn. Hij 
heeft er veel overredingskracht 
aan besteed om ze ingelast te krij¬ 
gen tussen in een druk program¬ 
ma tussen Schoots en Nouvelles 
Images: voor het eerst op de Brus¬ 
selsestraat. Misschien heeft op de 
achtergrond van de beslissing wel 
meegespeeld wat hij niet weet, het 
leven van nostalgische jeugdher¬ 
inneringen aan de stadsakademie 
en de Cellebroedersstraat en eer¬ 
der nog aan een in de Maastrichtse 
muziekwereld bekend huis, maar 
weinig nummers verderop. Gale¬ 
rie Fah. Pieter Defesche, goua¬ 
ches, tot 18 mei. 


N.B. De kwistenaar en de auteur 
zijn naamgenoot. 


recept 


Kipsalade mei 
avocado 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 1 
dubbele kipfilet, peper en zout, bo¬ 
ter, 1 grote rijpe avocado, 50 gram 
Danish Blue, 3-4 eetlepels olijf- of 
zonnebloemolie, scheutje citroen¬ 
sap, 35 gram cashewnoten, enkele 
blaadjes ijsbergsla. 

Wrijf dubbele kipfilet in met peper 
en zout en bak filet zachtjes in bo¬ 
ter gaar. Maak eerst het sausje: 
wrijf Danish Blue-kaas met vork 
fijn en voeg dan olie en citroensap 
toe. 

Was blaadjes ijsbergsla en droog 
ze. 

Snijd gare kipfilet in reepjes. 
Halveer avocado, wip pit met punt 
van mes uit vrucht en trek of snijd 
met een mesje schil van de avoca- 
dohelften. Snijd vruchtvlees in 
blokjes en besprenkel deze met ci¬ 
troensap. Scheur blaadjes ijsberg¬ 
sla in kleinere stukjes. 

Leg slablaadjes op (of in) een grote 
schaal, verdeel hierover de reepjes 
kip en blokjes avocado en schenk 
daarover het sausje. Schep luchtig 
dooreen. Bestrooi het geheel ten 
slotte met de cashewnoten 


J/' 
...exposeren Riet Baggen en 
Jef Gielen, beiden uit Geleen, 
in de etalages en de wach¬ 
truimte van het Liass in Ge¬ 
leen. Baggen schildert vooral 
bloemen en winterlandschap¬ 
pen in zowel aquarellen als 
olieverfschilderijen. 

Ook Gielen is gefascineerd 
door de natuur. De expositie 
loopt tot en met 15 mei en is tij¬ 
dens kantooruren te bezichti¬ 
gen 

...hangen in de vitrines van de 
ABN AMRO-bank aan het 
Kloosterwandplein in Roer¬ 
mond pastels, aquarellen en 
olieverfschilderijen van de 
amateurschilder Dré Thijssen 
uit Linne. 

...wordt ook Lydia Bronnen- 
berg-Creyghton uit Geulle ge¬ 
ïnspireerd door de natuur. 
Bijna twintig textiele schilde¬ 
rijen van haar die titels dragen 
als Vogelwikke, Uitbotting, 
Korstmos en Vleugelslag wor¬ 
den op 26 april tentoongesteld 
in het hoofdkantoor van het 
ABP in Heerlen van 14.00 tot 
17.00 uur. Het trio Musarte 
luistert de middag op. 

...presenteert galerie Henn aan 
de St. Nieolaasstraat 26c in 
Maastricht tussen 25/4 en 16/5 
werk van Bettina Gruber. De 
vernissage is zaterdag tussen 
18.00 en 21.00 uur. 

De video-installatie van Betti¬ 
na Gruber draagt de Japanse 
titel Kusamakura (hoofdkus¬ 
sen van het gras) hetgeen ver¬ 
taalt kan worden in ’overnach-, 
tingen tijdens de reis’. De 
galerie is woensdag tot en met 
zaterdag open van 16.00 tot 
20.00 uur. (ADVERTENTIE) 


Meubelgroothandel 

beulen- ba 


TOEGANG VOOR 
IEDEREEN 


Zeer grote kollektie bankstel¬ 
len, kasten, eethoeken, 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc etc. 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m 2 verkoopruimte 


maandag 13-18 uur 
donderdag koopavond 


VERSCHILLENDE 

SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
Tel. (045)216123 

Langs grote weg 
Heerlen-Brunssum 


% 


Wierts en Lal 


9 tevani 

exposeren in 5,.',; 
Maastricht gj 

MAASTRICHT - In galef jjj? P' 
Anny van den BesseW £ 0ol n . 
aan de Tafelstraat in sp re k 
tricht werd gisteren & tat ei 
expositie geopend i® 1 ^dA 
schilderijen van Ria Lap^ 
beelden van Louis Weert Het c 
De tentoonstelling loopt V auto 
en met 24 mei. De galerie 
open van donderdag tot^ 
met zondag van 13.00 
17.30 uur. 

Ria Lap (1949 Nijmegen) sC 
dert abstract en laat de interp‘ 
tatie van haar werk graag 
aan de beschouwer. Zij hante^ • ’Stilleven , acryl en 

lage op doek van Ria Laf 


beeldmiddelen als brede kle 
banen en krachtige lijnen 
voor evenwicht in de comp 
ties zorgen en tegelijk dynai® 1 
in de schildering aanbrenl 
Het incidenteel gebruik van 
lagetechniek sluit daar op aa® 


i 

m 

Ss! 

m 

ii 


Km ' 1 

m 


Hl 


t)e dynamiek van haar 
wordt nog versterkt door de i® 
nier waarop ze gebruik ma 
van de mogelijkheid die ter® 
raverven bieden voor de klaS ; 
ke manier van het werk ®*j 
onderschildering en het 
overheen) aanbrengen van tra 
parante verflagen, de glacist^ 
niek. Maar behalve temperam 
op masoniet en paperbo^ 
werkt zij ook met acryl op d o e ' 

4 

Louis Wierts (1944) woont 
werkt in Schimmert. Daar nua^ 
hij zijn groot-kleinsculptuUf 
brons, beton, staal en all® 
nium, kunststoffen, keram 1 
glas en kristalglas. Wierts W® 
zowel figuratief als abstract, 
dens deze expositie toont Wi e 
met name kleinplastiek in br® 
en in de combinatie brons 
kristalglas. In de galerie is on 
meer een recente serie stiere® 
zien. 


ü 

wm 


Oplossing van gister^ 

% 

k 


m E3 


1 UÜKöUèafe 


5JHIH 

Hg [JU UJliM 

g in □ OBCaJ 

IcpaEHBH 01 
HOlEDQa DgBft 

I cryptogram ■ 

■■ 

■ 

7 

■ 

3 

* V 

1 . 

■■ 

■ 

5 

IH i 

mm “1 


« 

i 

1 

m s 'V; 


:V 

m 9 — 

.... 
0 


_ 


■■ 


' 


m 


■ 

H 

MM 
r2 

Ml _ m 


m 


■ 
' 5 

■■ '6 

/? _ 

is 

■ 


r~ J 

’’ J ■ 

1 — . ’.v . , 

r 

00 mm 01 


■ 


V' 


v ... * j 

■ v .»T 

* V-. » 

•» ; i . 


m 


□ 


U 


□ 


■ 

mm 


Horizontaal: 

1. Het gevolg van I is kerkelijk; 4. De ge¬ 
reedschappen blinken en klinken; 7. Kost¬ 
baar zangstuk over wrede gebeurtenissen; 
9. Bent ge er bij als de weg glad wordt, 
dan komen ze u boeien; 10. Zuiver op de 
graad; 11. Zij zijn in de olie; 12. Lekker bij 
maneschijn; 14. Bierpomp; 16. Het kanaal 
begint bij de bron; 20. Waterdier?; 21. Een 
sjaal te veel in de ruimten; 22. Een tweede 
Methusalem? 23. Kleding voor een gans 
en een ros; 24. Dat is zonder drukte een 
fout, zo te horen. 

Verticaal: 

1. Loop voor de mode s naar deze gebou¬ 


wen; 2. Voor een dode is hij erg bjjhji 
Een voorwerp wat bi| u tot een rechtèL 
leidt; 4. Hier moet je goede melk jj, 
zien; 5. Dames om en bij de thee; ö 
gebruikt een lampje ter belachelijk® 13 * ^ 
7. Ingekomen stukken!; 8. üchaam s0 Lf 
van vrouwelijke meisjes?; 13. De 
bij de spoorwegen weet het; 14 . De oA( 
was een Europeaan die zich in En0 e Li 
thuis voelde; 15. De soepelheid P^jjt 
met cijfers; 17. Hier staat het boers &'J 
boom; 18. U kunt het bij deze houding 
veroorzaken; 19. In deze kleine bus z 
we als sardjentjes. 


|C| Standaard Uitgev/eri| Antwerpen 

ff limburgs dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 3 

binnen/buitenland lïfH 


ÖEN HAAG - Een politiek pi¬ 
kant gesprek van minister Rit- 
fcn van Onderwijs, gevoerd via 
*Ün autotelefoon, is bij toeval op¬ 
gangen door een verslaggever 
v *n Radio West en op de band 
°Pgenomen. In dat gesprek, dat 
te onderwijsminister had met 
partijgenote uit de Tweede 
Kamer, besprak de bewindsman 
% politieke toekomst. Volgens 
Wjunct hoofdredacteur Henk 
Kool van Radio West gaf dat ge¬ 
sprek een 'aardig inkijkje hoe 
tet er binnen de fractie van de 
'ViA toe gaat’. 

Ket door de minister vanuit de 
*Uto gevoerde gesprek had 


Politiek pikant gesprek op band vastgelegd 

Autotelefoon minister 
Ritzen afgeluisterd 


plaats tijdens de kabinetsperike- 
len rond de onderwijsbegroting. 
De radioverslaggever luisterde 
op dat moment via de scanner 
naar de conversaties van actie¬ 
voerende taxichauffeurs toen hij 
per ongeluk het gesprek van Rit¬ 
zen opving. 

Radio West heeft besloten het op 


de band vastgelegde gesprek 
niet uit te zenden. Dit na overleg 
met de juridische afdeling van 
de NOS. Met het uitzenden van 
gesprekken, die kennelijk niet 
voor andermans oren zijn be¬ 
stemd, zou een strafbaar feit zijn 
gepleegd. 

Ook Ritzen verbood nadien er 


ook maar één woord van uit te 
zenden. Henk Kool van Radio 
West: „Wij zouden overigens an¬ 
ders hebben besloten als het om 
een aankondiging van een staats¬ 
greep zou gaan. Maar in dit geval 
was het een zuiver privé- 
gesprek”. 

Een woordvoerder van Ritzen 
noemt het voeren van gesprek¬ 
ken via de autotelefoon over po¬ 
litiek gezien pikante onderwer¬ 
pen 'niet zo handig van de minis¬ 
ter’. „Hij is daar ook er van 
geschrokken en iedereen is weer 
eens met de neus op het feit ge¬ 
drukt dat autotelefoons open lij¬ 
nen zijn.” 


nderzoek Erasmusuniversiteit over ziektekosten wijst uit 

Particulier verzekerden 
betalen te hoge premies 


Politiehond bijt 
diender, dief 
neemt de benen 


ZUID-SCHARWOUDE - Een poli¬ 
tiehond van de gemeentepolitie van 
Alkmaar stortte zich gisteren tij¬ 
dens een achtervolging vol overga¬ 
ve op een verdacht figuur. 

Eerst hapte hij de man in een bil, 
daarna in diens bovenbeen, zette 
vervolgens de tanden in de rechter¬ 
arm van zijn prooi, en passant een 
mouw uit het leren jack scheurend. 

En omdat hij de smaak goed te pak¬ 
ken had, sloeg de viervoeter ook ter 
linkerzijde even toe: een beet in de 
arm en de hand waren het resultaat. 

Maar helaas... de gebetene was geen 
inbreker, maar een politieman uit 
Heerhugowaard. Die had volgens 
de politie hulp gekregen van een 
’collega-hond’ uit Alkmaar. 

De agent hing juist aan de voeten 
van een inbreker, die over een 
schutting wilde vluchten, toen de 
hond zijn tanden gevoelig in zijn zit¬ 
vlak plaatste. 

Terwijl de assisterende hond per 
abuis de agent in bedwang hield, 
kon de achtervolgde insluiper als¬ 
nog ontkomen. 


Van onze parlementaire redactie 


HAAG - Particulier verzekerden betalen al sinds 1986 een 
*1 te hoge ’wettelijke’ bijdrage. Met de opbrengsten van deze 
Idrage wordt een goedkope polis voor bejaarden en studenten 
^gelijk gemaakt. Over de periode 1986-1991 is 250 miljoen gul- 
^ te veel betaald, dit jaar is dat 200 miljoen. De wettelijke bij- 
^ge kan dan ook met minimaal 55 en maximaal 120 gulden 
^aag. 


xterzoekers van de Erasmusuni- 
L^iteit hebben dit berekend. De 
^Uitaten van hun studie zijn via het 
mkuut voor Onderzoek van Over- 
K^isuitgaven naar buiten gebracht, 
[j onderzoekers hebben voor hun 
inzicht gekregen in de gege- 
van de stichting Uitvoering 
jj^slagregeling die de wette lijke bij¬ 
een vaststelt. 

Shgens is de term ’wettelijke’ bij¬ 
een eigenlijk fout. Het zijn de 
Seculiere verzekeraars zelf die de 
^teagen vaststellen, zonder enige 


oorlopig geen 
I VN-macht 
# naar Bosnië 

«SS* YORK/SARAJEVO - De Ver- 
«2 Naties sturen nog geen VN- 
JS tapsmacht naar het door burger- 
'°g verscheurde Bosnië-Herce- 
a - Secretaris-generaal Boutros 
^jj^kos Ghali schetste gisteren in 
Z Hw^iligheidsraad het beeld dat het 
xjj^enteel onmogelijk is om voor 

I bli V |? orma ^ge Joegoslavische repu- 

een vredesoperatie op poten 

At 

II W donderdag onder bemiddeling 
ju de Europese Gemeenschap tot 

É W,? gekomen staakt-het-vuren 
J^d gisteren op diverse plaatsen in 
? j^ s hië-Hercegovina geschonden. 

\ Va S ^ Uat ie i n de hoofdstad Sarajevo 
jj histig maar waarnemers vrezen 
I nu de rust een voorbode is van 

I 6 evechten - 

J dg treurige feit doet zich voor dat 
[ ftw u idige situatie in Bosnië-Herce- 
t 'Ven? 3 onmogelijk maakt een 
1 v öq ^ aar conce pt uit te werken 
■ r een door de Verenigde Naties 
l vre desoperatie”, zo hield 

i wï r ° s Ghali de Veiligheidsraad in 
j ^^icf voor. „Gezien de beperkte 

I .w^elijke, materiële en financiële 
k^ves en de ernstige graad van 
Ojj e kl”, ac htte de VN-voorman het 
gewenst om op dit moment de 
tfcfpaering van een vredesmacht 
"dviseren. 
öe 

ÜM. secretaris generaal baseerde 
tet ^ 2 ^ n oor deel op het rapport 
Cv vN-gezant voor Joegoslavië, 
$ is v ^ ance > heeft opgesteld op ba-, 
Cfu. an zijn laatste rondreis door het 
!?gebied. Boutros Ghali stelde 
tart n vers ^ a g aan de Raad dat 'alle 
lallen verantwoordelijk zijn voor 
Ket u **kreken van het conflict en 
^„Voortduren ervan’. Deze beoor- 
v *ii s teat haaks op de opvatting 
(l e j, °hder andere Duitsland en an- 
Westeuropese staten (waaron- 
ho of Nederiand), die Servië als 
verantwoordelijke voor de ge¬ 
iten in Kroatië en Bosnië zien. 


(ADVERTENTIE) 


Was u al in Gulpen? 
PRIMOSA en MOSAQUA 
hebben hun poorten 
geopend! Wij hopen 
dat u eens vlug 
komt kijken! 

têt Bevrijding Ravensbrück herdacht 


democratische controle, aldus de on¬ 
derzoekers. 

Volgens de onderzoekers is de bij¬ 
drage tussen 1986 en 1991 systema¬ 
tisch te hoog geweest. Daardoor is 
250 miljoen gulden te veel betaald 
door de particulier verzekerden. In¬ 
dien dat nadeel nu alsnog zou wor¬ 
den goedgemaakt zou de wettelijke 
bijdrage met 65 gulden omlaag kun- 


Dit jaar is de wettelijke bijdrage vast¬ 
gesteld op 414 gulden per particulier 
verzekerde. Dat is volgens de onder¬ 
zoekers 55 gulden te hoog. Omgere¬ 
kend betalen alle particulier verze¬ 
kerden daardoor dit jaar 200 miljoen 
gulden meer dan nodig is. 

Voordeel 

Een verlaging van de wettelijke bij¬ 
drage dit jaar met 55 gulden zou voor 
particulier verzekerden neerkomen 
op een premievoordeel van 5 pro¬ 
cent. Indien ook nog rekening wordt 
gehouden met de baten, door het 
overbrengen van medicijnkosten 
naar de awbz is een premiedaling 
van 10 tot 15 procent mogelyk. Als 
een financiële reserve van de verze¬ 
keraars om kostenstijgingen wegens 
vergrijzing mee te bestrijden ook nog 
in de stryd wordt geworpen kan de 
premiedaling 20 procent zijn. 

De onderzoeksresultaten zijn van be¬ 
lang nu staatssecretaris Simons 
(Volksgezondheid) en de organisatie 
van particuliere verzekeraars in de 
gezondheidszorg, KLOZ, gezamen¬ 
lijk een onderzoek zijn begonnen 
naar de kosten in de gezondheids¬ 
zorg. Dit naar aanleiding van de con¬ 
flicten over het al dan niet verlagen 
van de premies. 


RAF: gewapende 
strijd gaat door 

BONN - In Duitsland heeft de 
linkse terroristische organisatie Ro- 
te Armee Fraktion (RAF) aangekon- 
digd haar gewapende strijd voort te 
zullen zetten. Dit blijkt uit een be¬ 
richt dat het Duitse persbureau 
DPA gisteren ontving. Het bericht 
weerspreekt een eerdere aankondi¬ 
ging van de RAF, waarin de organi¬ 
satie liet weten haar strategie van 
geweld te zullen opgeven. 

„Wie niet strijdt zal sterven! Vrij¬ 
heid is slechts mogelijk in de strijd 
om de bevrijding!” aldus het be¬ 
richt. Waarnemers zijn van mening 
dat de brief niet van de RAF zelf af¬ 
komstig is, maar van mensen uit 
haar omgeving. De brief draagt wel 
het logo van de linkse beweging, 
een ster met een machinepistool, 
maar de schrijvers gaan chter niet 
in op het bericht van de RAF van 13 
april, waarin de organisatie aankon- 
digde ’voortaan af te zien van ter¬ 
reur en moord’. 
/ wi % % * 

'H ® 

- w r . v -/** /> 

*' 'f+J hm 

if' 'k'"'. 

.i / m/L 


jL - w 1 

v.. ■: 
: r ■ • 

rvw 

O” 


Afghaans verzet bereikt 
akkoord over regering 


Telefoon 04450-7400 
en dagje Gulpen - daar raak je niet over uitgepraat! 


Van onze redactie buitenland 

KABOEL - De leiders van de Afg¬ 
haanse moslimrebellen hebben gis¬ 
teren overeenstemming bereikt 
over de vorming van een 50 leden 
tellende raad die de macht moet 
overnemen van het restant van het 
communistische regime in Kaboel. 

De coalitieregering zal moeten be¬ 
staan uit vijf leden van elk van de 
tien grootste guerrillagroeperingen 
die in Pakistan en Iran hun bases 
hebben, zo meldden bronnen uit 
het rebellenkamp. Aan deze coalitie 
neemt ook de tot voor kort dwars¬ 
liggende fundamentalistische 

Hezb-i-Islami deel. 

Bronnen bij de rebellen in de Pakis- 


LONDEN - De opening van de 
Kanaaltunnel moet wellicht op¬ 
nieuw worden uigesteld. Dit 
heeft Eurotunnel, het Frans-Brit- 
se concern dat de tunnel gaat 
exploiteren, gisteren gezegd. Re¬ 
den voor de mogelijke vertra¬ 
ging is een conflict met de aan¬ 
nemer. 

Eerder dit jaar moest Eurotunnel 
bekend maken dat de aanvanke¬ 
lijke openingsdatum van 15 juni 
1993 niet kon worden gehaald. 
Het nieuwe tijdstip zou ’de nazo¬ 
mer’ zijn. Maar gisteren kwam 


taanse stad Peshawar zeiden dat de 
overgangsregering het land onge¬ 
veer 16 maanden zal besturen, tot¬ 
dat er verkiezingen worden gehou¬ 
den. Ze zeiden dat de raad spoedig, 
mogelijk dit weekeinde, naar de 
Afghaanse hoofdstad Kaboel zal 
vertrekken om de macht over te ne¬ 
men. 

De bronnen zeiden dat de raad twee 
maanden zal worden voorgezeten 
door Sibghatullah Mojadidi, de lei¬ 
der van het kleine, gematigde Afg¬ 
haans Nationaal Bevrijdingsfront 
en president van de regering in bal¬ 
lingschap die vorig jaar door per¬ 
soonlijke rivaliteit uit elkaar viel. 

Volgens de bronnen zal Burhanud- 
din Rabbani, leider van de politiek 


Opening van 
kanaaltunnel 
waarschijnlijk 
weer uitgesteld 


zelfs die streefdatum op losse 
schroeven te staan. „De nazomer 
van 1993 is twijfelachtig gewor¬ 
den”, verklaarde directeur John 
Neerhout van het concern. 


en militair machtige Jamiat-e- 
Islami, daarna voor vier maanden 
de leiding over de raad nemen. 
Daarna zou een loya jirga, of grote 
raad van stamhoofden, bijeenko¬ 
men om een overgangsregering te 
kiezen die het land moet besturen 
tot een jaar later verkiezingen wor¬ 
den gehouden. 

De leider van de radicale Hezb-i— 
Islami, Gulbuddin Hekmatyar, zou 
ook zitting nemen in de raad en de 
functie van premier krijgen. De ge¬ 
matigde militaire leider van de riva¬ 
liserende verzetsbeweging Ja- 
miat-i-Islami, Ahmed Shah 
Masood, krijgt het ministerie van 
Defensie onder zijn hoede, zeiden 
de bronnen. 

De radicale Hekmatyar had tot dus¬ 
ver geweigerd zitting te nemen in 
een Afghaanse regering waarvan 
ook zijn rivaal Masood deel uit¬ 
maakt. Donderdag stelde Hekma¬ 
tyar echter een interim-regering 
van rebellen voor die het land tot 
verkiezingen zou besturen. 


De twee hoofdtunnels en de on- 
derhoudstunnel zijn gereed, 
maar moeten nog worden inge¬ 
richt met rails, bedrading en 
apparatuur. 


Probleem is dat Trans Manche 
Link (TML), het consortium van 
tien Britse en Franse aannemers 
dat de bouw op zich heeft geno¬ 
men, vier miljard gulden meer 
wil dan wat oorspronkelijk was 
overeengekomen. Eurotunnel en 
de geldschietende banken willen 
dat niet betalen. 


Toch akkoord 


Vrij onverwacht, maar ge- 
J heel in de stijl van regeren 

die bijna spreekwoordelt|k is 
^voor premier Lubbers, is het 

kabinet het gisteren toch ta- 
melijk snel in hoofdlijnen 
> ) eens geworden over de be- 

Cgroting voor 1993. Er zijn 

afspraken gemaakt over 
een evenwichtige lastenver¬ 
deling, zoals dat zo mooi 
heet, maar hoe en door wie die evenwichtige lastenverdeling ge¬ 
realiseerd moet worden is onduidelijk. Hoewel, uitkeringstrekkers 
en laagst-betaalden kunnen wel (weer) eens de kinderen van de 
rekening worden, nu de koppeling tussen lonen en uitkeringen 
wordt losgelaten. Het kabinet is in ieder geval niet bereid hun inko¬ 
mens te garanderen. 

Er is, kortom, een akkoord, waarvan nog maar moet blijken of het 
straks inderdaad een akkoord genoemd mag worden. Het staat 
immers vast dat de overeenkomst nog lang niet door heldere cij¬ 
fers wordt geschraagd, zoals gisteren op de persconferentie van 
de premier in het van hem bekende Lubberiaanse taalgebruik dui¬ 
delijk werd. 

Het kabinet heeft er trouwens zijn tijd wel voor genomen. Twee 
maanden geleden, om precies te zijn op 27 februari, zette vice-pre- 
mier Wim Kok al de toon voor de begrotingsdiscussie 1993. Er 
moest voor enkele miljarden extra worden bezuinigd. Lastenver¬ 
lichting was wenselijk maar zou niet via nog meer bezuinigingen te 
bereiken zijn. Een herschikking van lasten zou moeten zorgen voor 
een evenwichtig inkomensbeeld. 

Men werd het na veel geharrewar eigenlijk alleen eens over de 
globale financiële kaders voor 1993. Lees; de grootste gemene 
(ver)deling van maatregelen, waarvan de uitwerking nog moet 
volgen. Het is in wezen meer toeval dan wijsheid. Er ligt immers 
geen stuk met duidelijke getallen. Er zijn feitelijk alleen individuele 
afspraken met ministers gemaakt. Toen Lubbers die vervolgens 
mondeling voordroeg en niemand zich verweerde, werd dat het 
kabinetsakkoord. 

In juni of juli zal het kabinet zich dus wel weer opnieuw over de 
zaak moeten buigen. Nu werd er voor de vorm besloten, mede 
omdat minister Kok zélf bereid bleek de doorwerking van de 1,4 
miljard bezuinigingen van 1993 in 1994 (dan 2 miljard gulden) te 
laten vallen. Een risico, zo erkent ook Kok. Indien er immers een 
tegenvaller optreedt zal de noodzaak tot extra bezuinigen in 1994, 
het voorziene verkiezingsjaar, dubbel en dwars terugkomen. Uitstel 
van problemen dus om de rust in het regeringskamp op dit mo¬ 
ment te kunnen bewaren. 

' PS. 


President Cossiga dreigt met opstappen 

Italiaanse premier 
dient ontslag in 


• Leden van het Comité Vrouwen van Ravensbrück tijdens de herdenking gisteren bij het mo¬ 
nument op het Museumplein in Amsterdam. Precies 47 jaar geleden werd dit nazi-vrouwencon- 
centratiekamp bevrijd. Tijdens de plechtigheid werden bloemen en kransen gelegd. Foto: ANP 


ROME/DEN HAAG - Giulio 
Andreotti, de vijftigste pre¬ 
mier van Italië sinds de Twee¬ 
de Wereldoorlog, heeft giste¬ 
ren het ontslag van zijn kabi¬ 
net ingediend bij president 
Francesco Cossiga. De ervaren 
christendemocratische politi¬ 
cus was sinds juli 1989 eerste- 
minister. 

Wie Andreotti gaat opvolgen was 
gisteren nog onbekend. De ver¬ 
wachting is dat de formatie in het 
gunstigste geval enige weken in 
beslag zal nemen. Het parlement 
is zo verdeeld dat moeilijk een 
meerderheidscoalitie valt te for¬ 
meren. Daarnaast dreigde presi¬ 
dent Cossiga voor de zoveelste 
keer in de afgelopen anderhalf 
jaar met opstappen uit onvrede 
over het uitblijven van politieke 
hervormingen. 

Groen licht 

Tijdens een korte zitting gaf de 
ministerraad de 73-jarige An¬ 
dreotti het groene licht zijn ont¬ 
slag in te dienen nadat de rege¬ 
rende coalitie bij de parlements¬ 
verkiezingen van begin april een 
gevoelig verlies had geleden. De 
weg voor Andreotti’s aftreden 
was vrijgemaakt door de verkie¬ 
zing, eerder gisteren, van nieuwe 


voorzitters voor beide kamers van 
het Italiaanse parlement. 

Het opstappen van Andreotti 
houdt met in dat er een einde is 
gekomen aan zijn bijna vijf de¬ 
cennia omvattende politieke car¬ 
rière. Het is in Italië een publiek 
geheim dat de scheidende pre¬ 
mier in juli president Cossiga in 
diens functie wil opvolgen. Tot 
het moment dat een nieuwe rege¬ 
ring is benoemd, blijft Andreotti 
aan als demissionair premier. 
Cossiga zorgde gisteren voor de 
nodige opschudding door met 
een voortijdig vertrek te dreigen. 
De Italiaanse president zou nor¬ 
maliter na het ontslag van An¬ 
dreotti beginnen met het consul¬ 
teren van de diverse partijleiders 
om de formatieopdracht voor de 
volgende regering te vergeven. 
Cossiga ontstak gisteren echter in 
woede toen de volksvertegen¬ 
woordiging de christendemocraat 
Luigi Scalfaro tot voorzitter koos. 

Kritiek 

De 74-jarige Scalfaro - die in de 
Kamer van Afgevaardigden 
slechts drie stemmen meer (309) 
dan de vereiste absolute meerder¬ 
heid kreeg - heeft in het verleden 
herhaaldelijk felle kritiek uitgeoe¬ 
fend op Cossiga. 


(ADVERTENTIE) 


"Geef Milmnila de kans 
om weer te lopen " Met 100 gulden helpt u hem op de been 

GIRO 50500 

NEDERLANDSE STICHTING VOOR U PRABESTKIJUIM. AMSTERDAM 


Lepra is onze zorg 
Cassmo / Des Kita 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagi ê 0 mm : j 

gBBT Als u de speciaalzaak 
' Modern ' binnenstapt, begint 
een tocht vol verrassingen. 
Prettige verrassingen 
welteverstaan. Hier ontdekt 
u pas echt hoeveel totaal 
verschillende stijlen en 
opvattingen er bestaan. 
Welke verrassende effekten 
er worden bereikt met 
nieuwe materialen en bijzon¬ 
dere kleurenkombinaties. 
Kortom, een wereld vol 
inspirerende ideeën opent 
zich: Sijben Wooncenter, 
wonen wordt ontdekken... 


8 speciaalzaken onder één dak: 

• Internationaal Design 
• Eigentijds Klassiek 

• Gé Top Woontextiel • Woonburo's 

• Modern • Slaapland 

• SieMatic Keukenstudio • Eiken Topdesignkollekties in 
één Gigantisch Designcentrum 
aan de Woonboulevard Heerlen! 


Limburgs Dagblad ÊÈmm 


®i#i 

Vf* 

11111111* I 
Designmeubelen worden doorgaans aangeboden in interieur- 
boetieks van bescheiden formaat. Design House doorbreekt deze 
traditie en brengt de kollektie topmerken kompleet bij elkaar in 
één gigantisch designcentrum. Aan de Meubelboulevard in 
Heerlen vindt u hef absolute neus|e van de zalm op designgebied. 
Het gevoel dat daar bij hoort... dat zult u toch persoonlijk 

moeten komen ervaren. Tof gauw! 


In de Cramer ] 88 ■ Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200. 
Openingstijden: Maandag 13.00 -18 00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. 

Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond. 


B&B Italia - deSede * 
Monlis - Leolux • 
Cassina • Moroso - 
Behr - Molleni • Rolf 
Benz Forum - Arflex ■ 
Artifort - Gelderland - 
Cappelini - Tonon - 
Pastoe - Arco • 
Metaform - Hennie de 
Jong - Kartell • 
Rosenfhal - Durlet - 
Interstar • ügne Roset • 
JAB • Sahco Hesslein - 
Ghyczy - Ploeg ■ van 
Besouw ■ Flos - 
Artemide - Saporili - 
Young - Tecno • 

Möller Design • Banz 
Bord • Danskina - 
Frighetto - Jori • 

Zanotta - Tecta. 
g piccolo's 


PICCOLO'S in het 

Limburgs Dagblad zijn groot in 
RESULTAAT. Bel 045 - 719966 . 


; GEULLE 

Zaterdag 25 april 

Veronica’s 

Drive-in-Show 

Aanvang 21.00 uur 
Koninginnedag, 30 april 

Vive Ie Vink 

Aanvang 21.00 uur 


Dit weekend 
ledershow bij 
Woonkultuur. 

Dat wil je toch niet missen? 


"Kon ik mijn kind 
maar zien..." -—p 

" .. » .< n 


Al voor 25 gulden redt u het gezichts¬ 
vermogen van een leprapatiënt. 


Giro 50500 


Woonkultuurs woontreffer: 

_i_ 3-zits: 210 cm breed 
2-zits: 175 cm breed 

4.975,- 


Leder... Edel produkt van de natuur. 

Subtiel genuanceerd in honderd nieuwe bankstellen. 
Krachtig ondersteund door eigentijdse woonideeën. 

Leder lééft bij Woonkultuur. 

Verleidelijk gepresenteerd, aantrekkelijk geprijsd. 
Dat wil je toch niet missen? 


interieuradvies 

binnentS^httec^ 

beoefen u bl|"* 
• OSittard 


U bekijkt samen de 


onzesta'eri- <lfdettn0 ‘ 
aovertaOt- 

en u beseft waatomons 

^Interieuradviesn 


■ ■ ■ zutendaal 

woonkultuur fciQ stein 

Zutendaal 

Lanaken 
Maastricht^ 

T&Uen Valkenburg 


Heerlen Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36. 
Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136. 


NEDERLANDSE STICHTING VOOR LEPRABESTRIJDING 

Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam, tel. 020-6938973 


Autobaan 
Heerlen-Antwerpen, 
afslag Zutendaal 


Iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten. 

Levering franco aan huis zonder grenskosten. 


Lepr^^ónz^zor^ll Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. 


t timburgs dagblad opinie 


Ondanks vooruitschuiven van besluiten naar de zomer 

PvdA weer onder het 
juk van het CDA 
DOOR CAREL GOSEUNG 

DEN HAAG — Van het vooruitschuiven van besluiten was 
geen sprake. Nee, het kabinet had een heldere lijn voor 
1993 uitgezet. De coalitie was versterkt uit de besprekin¬ 
gen gekomen. Dit was in grote lijnen de uitleg van CDA- 
premier Lubbers en zijn PvdA-collega, vice-premier Kok, 
gisteren na afloop van het kabinetsberaad over de begro- 
u ng 1993. 


| 

I 

I 

f 


werd mooi verkocht. Er wa- 
kloeke besluiten van het 
binet gevraagd. En die kwa- 
er. In woord tenminste. Wie 
geheel nader beziet kan niet 
ers concluderen dan dat er 
swaar enkele lijnen zijn gezet 
r 1993, maar dat alle proble- 
in de zomer opnieuw ter 
el komen. En de conclusie dat 
PvdA opnieuw het kind van 
rekening is geworden, is ook 
trekken. 


Ontkoppeling 


i 

M 


eem de ontkoppeling. In feite 
as achter de schermen een 
nd geleden al besloten dat 
uitkeringen in 1993 geen gein¬ 
tred konden houden met de 
en. De verhouding tussén het 
dal werkenden en niet-wer- 
tenden was daarvoor te slecht 
Bij ontkoppeling moest er; echter 
|Wel gezorgd worden voor een 
evenwichtig inkomensbeleid; 
Waarbij de sterkste schouders de 

Vulde de PvdA aan. ; i 
•W*t gebeurde? De koppelihg » 
yoor 1993 van de baan. Uitke- 
gsgerechtigden gaan er hoog- 
ns twee procent op vooruit 
-Wat de lonen ook doen. Maar wie 
®ad gedacht dat er meteen een 
mpenserend inkomensbeleid 
t gelegd zou zijn, kwam be- ' 
en uit. Er was alleen ’eem' 
te lijn van bescherming’^ 
Drden van Lubbers) afge¬ 
roken voor de laagstbetaalden. 
*peh mag de koopkracht niet _ 
weer dan eeh procent zien dalen. 


werd meegedeeld. Formeel is dat 
waar, maar de sociaal-democraat 
verzette zich ook niet tegen dé 
door Lubbers geformuleerde 
conclusies. Waarmee ze vastston¬ 
den. 

PvdA-fractieleider Wöltgéns liet 
in een reactie weten rond de zo¬ 
mer pas een oordeel over het 
inkomensbeeld 1993 te willen ge¬ 
ven. Als het kabinet ’de finale 
politieke keuzen’ (woorden van 
Kok) moet maken, reden ook 
waarom nu niet alle cijfertjes tot 
in detail zouden zijn vastgelegd. 
Bij de oordeelsvorming in de zo¬ 
mer gaat de PvdA-fraetie ervan 
uit dat de koopkracht van de 
laagstbetaalden 'wordt be¬ 
schermd’. Daarbij is geen enkel 
instrument taboe. 


tie dat de btw omlaag moet. Het 
geld ervoor ontbreekt immers, 
terwijl Kok ook nog een verband 
ziet met toezeggingen van werk¬ 
gevers en vakbonden de lonen in 
1993 te matigen. Of het geld voor 
een btw-verlaging er echt niet is, 
is de vraag. De ministers willen 
er, in weerwil van CDA-wensen, 
niet voor bezuinigen. En over an¬ 
dere maatregelen wordt men het 
niet eens. 

Ter discussie 

Zonder geld is het praten over 
een btw-verlaging.eigenlijk niets 
waard. Net als het beperken van 
een koopkrachtdaling voor de 
laagstbetaalden zonder er mid¬ 
delen voor Vrij te maken niets 
voorstelt. Grote lijnen uitzetten 


is niet zo moeilijk, hét concreet 
invullen ervan kennelijk wel. 

Datzelfde geldt ook voor de ex¬ 
tra bezuinigingen 1993 van 1,4 
miljard gulden. Met veel pijn en 
moeite werd een verdeling ge¬ 
maakt. Die afspraak komt straks 
opnieuw ter discussie. Geld voor 
financiële dreigingen die Kok 
eerder signaleerde, is niet gere¬ 
serveerd* Dat moet nog gebeu¬ 
ren. Hoé? Door extra te bezuini¬ 
gen op de. departementale begro¬ 
tingen, onthulde Lubbers giste¬ 
ren. Waarmee alle problemen 
weer opnieuw beginnen. 

Vorigjaar verslikte de PvdA zich 
in de wao-besluiten van het kabi¬ 
net Na felle protesten uit de 
achterban werd dat foutje eèn 
maand later weer rechtgebreid. 


Met hulp van het CDA. De afge¬ 
lopen maanden leek het wel als¬ 
of er bewust olie op de weg werd 
gegooid om de auto te laten slip¬ 
pen (Lubbers’ woorden) of dat éf 
bossen takken op de weg wer¬ 
den geworpen (Koks analyse). 

Rust 

De betrokkenen wensen nu eni¬ 
ge maanden rust in de tent. Voor 
zo lang het zal duren. Want het 
wordt een hete zomer. Dan moe¬ 
ten immers wel knopen worden 
doorgehakt. Definitief. En dan 
staat vooral de PvdA voor het 
blok. Tenzij het CDA nog eehs 
over het hart strijkt. Maar de be¬ 
reidheid daartoe is tot nul ge¬ 
daald. De overwinning is immers 
vrijwel binnen. 


federlaag 

ensen die meer venttenen gaan 
echter niet op achteruit. Zij 
i hun koopkracht toenemen. 
1 tot 1,5 procent Hoezo 
evenwichtig? Binnen de PvdA 
er gisteravond dan ook al- 
aan gedaan de nederlaag weg 
g . masseren. Leider Kok zou 
Ifch in het kabinet aan geen en- 
1 cijfer hebben gebonden, 


Te laat . 

Fraai geformuleerd, maar te laat 
Het ontkoppelihgbesluit is er. 
De getallen liggen vast En het 

- • CDA- zal er niet meer aan willen 
y tbfnen. Met énige tegenzin hééft 
^ men immers al ingestemd niet 

eea beperking van de inflatiecor¬ 
rectie in de belastingen. Eind 
lj)9l lieten de christen-democra- 
ten nog wéten dat aantasting van 
die inflatiecorrectie in 1992 wel- 
iswaèr kon maar dat het ’eèna en 
hooft weer’ was. 

Voos? 1993 zal de inflatiecorrectie 
beperkt wórden tot een inflatie 
van maximaal twee procent. Is 
de prijsstijging hoger dan wordt 
dat deel niet in de belastingen 
A gecorrigeerd. Zo heeft het CDA 
er baat bij de inflatie zo beperkt 
mogelijk t$ houden. Dan is bet 

- n ad ee l -voor de hogere inko* 
mensgroepen door de beperking 

"* van de inflatiecorrectie imrtiers 
het geringst 

Geen wonder dus dat vooral het 
CDA hamert op een btw-verla¬ 
ging. Liefst nog dit jaar. Het ka¬ 
binet kwam gisteren niet verder 
dan het uitspreken van de inten- 


nieuwsanalyse Ritzen: geen geld voor leraren 


lezers schrijven i 


Honden 4 
De heer Janssen uit Heerlen 
heeft graag antwoord op zijn 
brief. Hier is er dan een. Dat je je 
nek breekt over de katten en dat 
ze ziekten overbrengen is wel 
erg overdreven, want deze die¬ 
ren zijn erg zindelijk. Maar wel 
breek je je hals over de honde- 
strónt op de stoepen. Je hoeft 
maar even ergens anders te kij¬ 
ken of je staat in een hoop. Er 
zijn enkele mensen die hun hun 
hond hebben geleerd in de goot 
te poepen. Als het dan regent en 
er rijden auto’£ langs je dan 
vliegt je de rotzooi om de oren. 
Bij de school bij mij in de buurt 
heb ik een paar keer gezien dat 
er een hoop op de stoep lag. Als 
de school dan uitgaat, ligt er na 
vijf minuten niets meer; dan dra¬ 
gen de kinderen het onder hun 
schoenen mee naar huis. Op ver¬ 
schillende plaatsen heb ik gezien 
dat mensen, hun honden kam¬ 
men en de bossen haren van zich 
afgooien, die naar alle richtingen 
waaien. Als je dan zegt waarom 
ze dat niet mee naar huis nemen 
om in de asbak te goooien, moet 
je nog pppassen dat je niet aan¬ 
gevallen wordt. Als hun hond 
iets bij je op de stoep legt, en je 
zegt er wat van, hetzelfde laken 
en pak. Deze mensen kun je 
geen groter onrecht aandoen 
door. te vragen of ze het ook wil¬ 
len opruimen. Deze dingen heb 
ik met een kat nog niet meege¬ 
maakt. Het was te wensen dat 
meer mensen een kat hadden en 
minder honden, dan hadden we 
niet zoveel rotzooi en dan wer¬ 
den er onder de schoenen van de 
kinderen ook niet allerhande 
ziektes het huis binnengedragen, 
wat in de vloerbedekking gaat 
zitten. Iemand die zijn hond 
graag heeft ruimt ook de rommel 
op, zodat een ander er geen last 
van heeft o» anders moet de be¬ 
lasting maar vervijfvoudigd wor¬ 
den. Ik ben behieuwd wanneer 
de gemeente Heerlen in navol¬ 
ging van andere gemeenten de 
hondebezitters verplicht een 
plasticzakje en schepje mee te la¬ 
ten nemen om hun eigen rom¬ 
mel op te ruimen. En dat er op 
toegezien wordt dat elke hond 
aan de ftfti loopt. Als je iets zegt 
van eeh hond die op je afkomt, 
dan is het; hij doet niets. Per jaar 
worden er 22.000 mensen behan¬ 
deld, dié door een hond zijn ge¬ 
beten; die niets doet! 

HERREN ML W. Maas 

f Honden 5 

Katten zijn geen 'Vieze beesten’, 
zoals inzender W. Jansen (LD 
14-4-1992) stelt, ze zijn zeer pro¬ 
per op zichzelf en bedekken zelfs 
hun uitwerpselen: 

Inderdaad, katten kun je niet 
aan een lijn uitlaten, zoals hon¬ 
den, en evenmin commanderen. 
Het fenomeen kat is niet verge¬ 
lijkbaar met het fenomeen hond. 
Laat de verschillende diersoor¬ 
ten in hun waarde, ze hebben elk 
voor zich recht op een plekje on¬ 
der de zon. 

Voor alle ongemakken zijn, met 
wat goede wil, oplossingen te 
vinden, maar niet als men met 
haatgevoelens behept is. Die in¬ 
druk wekt W. Jansen wèl. 

In Maastricht wordt de honden¬ 
belasting thans gebruikt voor 
het aanbreogen van voorzienin¬ 
gen ten behoeve van honden en 
hun eigenaren- Voor katten is 
zoiets niet-mogeljjk. Deze dier¬ 
soort is Ó&Afhankelijk van aard, 
zal noo&Wft Stadium van dome¬ 
sticatie beneiloen zoals dat met 
de hond riet^géyaj is, De kat 
moet men trilhaar wezen laten, 
haar bewonderen om haar soepe¬ 
le gratie, haar charme, haar 
schoonheid, haar mysterieuze 
karakter. 

Om té zorgen dat het kattebe- 
stand binnen de perken blijft, is 
castreren of steriliseren de aan¬ 
gewezen methode. 

MAASTRICHT 

• * M. Brepnenraedts 


• Aardbeving 11 

Hierbft- wil- ik kort reageren op 
de briefvafede heer Jereskes in 
uw krftnt yan lBapriljLMet de 
strekking Jran zijn brief kan ik 
grotendeéls instemmen. Wel 
meen ik dat hij tan onrechte een 
parallel trekt metaardbevingen 
in landen als Turkije en Arme¬ 
nië. Dé gevolgen vim de aarbe- 
ving ratt-maaridag 13 april zijn 
' onvergelijkbaar tnet hetgeen de 
mensen in die landen moeten 
verduren. Het dodental aldaa r is 
vaak na weken nog steeds niet 
exact bekend, de vaak moeizaam 
tot stapd gekomen infrastruc¬ 
tuur is voorjaren uitgeschakeld» 
huizen zijn met de grond gelijk 
gemaakt en ga zo maar door. Dit 
komt nog eens bovenop het 
enorme verschil in welvaartspeil 
daar en hier. : 

Voor het gros van de getroffenen 
hier zijn de gevolgen, laten we 

- reëel zijn, toch financieel oplos- 
■: baar. We moetende aarbeving in 

: zijn juiste proporties bezien. 
Door de aardbeving en de finan¬ 
ciële compensatie daarvan te 
vnrgehjken met veel schrijnen¬ 
der situaties elders wordt on- 
: .vjdépt gj ed as rf .aan de werkelijk- 
* - aardbeving 

■ 'Vtaü l aé p rfievemni n bagatellise- 

- mn/maar we hebben niet het 
recht haar op gelijke hoogte te 
iplaatsen , met aardbevingen in 
Tuikijé of Armenië. Daarvoor 

. kosten de bevingen daar echt te 
verf levens. postbus 3100 


In daza rubriek neemt de re- 
doctie brieven van lezers op. 
De rododie hoeft hét niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden tngekort ot geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zën van noanv 
adres en telefo onnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen lot acties of 
oanzetten toC geweid of an¬ 
dere onwettne doden, wor¬ 
den niet geplaatst Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwetvoegRjk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


• Aardbeving 12 * 

De ingezonden brief over de? 
Heerlense wachtcommandant, 
die in de ogen van de heer E.ML- 
Buitenhuis een grote nul & 
heeft in ons gezin tot grote erge# 
nis geleid. Ieder mens die wo^R 
oefent zijn beroep uit, maar daal* 
bjj hoeft hq geen held te zqmj 
Ieder mens is in de nacht vam 
zondag op maandag bang gP 
weest tijdens de aardbeving. 
Iedereen die ’s nachts werkt en 
een ramp meemaakt, dankt als 
eerste aan zichzelf eh zqn gezin 
(met kinderen). De pcüftie Heer¬ 
len heeft bovendien eèn oud 
gebouw en dit zou ook kunnen 
instorten. 

Indien de wachtcommandant op 
non-actief wondt gezet, zoals 
Buitenhuis wil, dan vraag ik me 
af of de burgemeester van Heer¬ 
len wel weet waar hjj mee bezig 
is. 

KERKRADE KJ. Verschoren 

(Discussie gesloten) 


• Ien Dales 

Na negen dagen gaf minister Da¬ 
les gehoor aan de oproep uit 
Limburg. Wat komt Ien Dales na 
negen dagen nog doen? Mis¬ 
schien stemmen winnen voor de 
PvdA? Ik kan u verzekeren dat 
de PvdA bij de eerstvolgende 
verkiezingen absoluut geen kans 
maakt in Limburg. De 7,5 mi]-, 
joen gulden van het Rijk voor de 
aardbevingsslachtoffers zqn een 
lachertje. Nu worden er boven 
de Moerdijk geen acties gehotf; 
den, maar de mijnwerker moes 
extra overwerken in 1944 om dg 
Hollanders warm te houderit 
Limburg moet zich afscheiden 
van de rest van Nederland. Eco¬ 
nomisch zou het ons, gezien de 
ligging binnen Europa, ook een 
stuk beter moeten gaan. 

HOENSBROEK Jan S traver 


Ien Dales 2 


Onze 'socialistische’ minister 
van Binnenlandse Zaken, Ien 
Dales, wil eeest cijfers op haar 
bureau zien enctan pas beoorde¬ 
len of iemand in aanmerking 
komt voor een eventuele, maar 
lang niet zekere, tegemoetko¬ 
ming in de geleden schade. Dat 
zégt zé dan op een nogal autori¬ 
taire toon en een persoonlijk 
bezoek aan de getroffen gebie¬ 
den Vond zij pas na negen dagen 
nodig. 

De aannemers wachten heus niet 
: op hun geld en de getro f fenen 
kunnen doodeenvoudig ««** 
wachten met het uitbesteden 
van de schadeherstellingen. De 
op dit moment bekende schade 
bedraagt al ruim honderd mil¬ 
joen gulden. Waarom niet direct 
10 ë 15 miljoen ter beschikking 
gesteld ter leniging van de ergste 
nood? De andere socialist, mini» , 
ter Pronk, heeft een bijzonder 
leuk, door Indonesië terecht ge¬ 
weigerd, bedrag beschikbaar, 
waarvan voorlopig een flinke 
som kan worden.a{gehaald. Ove¬ 
rigens vipd ik diri de steeds iq*. 
ker worftende verzekeringsmaat¬ 
schappijen deze, gelukkig wei- 
4iig voorkomende, calamite i t en 
te hun verzekeringspakket die- 
• nepopte nemen, desnoods on- 
. der enige druk. 

SÜTAIID W. ra Wijk 


Ien Dales 3 


Ik wil mqn ongenoegen lrpnhgar 
maken ten aanzien van minister 
Dales. Dit vanwege haar beleid 
ten aanzien van de s lachto ffer» 
van de aardbeving in Roermond 
en omgeving. Ik vind de wijze 
waarop deze mensen worden be¬ 
handeld, zeer laks. Wil kan man 
andere landen jnet honderden 
miljoenen - afk'rwifftg van da 
door ons betaalde be la st i n gen — 
helpen, maar voor Limbuigis 
nog geen tien mi]jOéÉ beschik¬ 
baar. Ik vind dit treurig. Het lijkt 
Wél dat wq beter te het buiten¬ 
land kunnep gaan wonen; dn 
krijg je tenminste een klein beet¬ 
je van de Nederlandse staat 


KERKRADE Etfcnme Waterval HEERLEN Henk 1 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 


Limburgs DagbLJ 


a piccolo's 


Voor meer resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1.80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo’s en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen wan 15 jaar en ouder. 

(Bron CsbuOO Sisnmo Scanosr) 075 


AlteA Hotel Limburg 

zoekt zo spoedig mogelijk 

Ervaren medewerk(st)er 

bediening 38 urige werkweek. 

Tevens gevraagd ambulante medewerk(st)ers 
bediening voor de weekenden en vakanties vanaf 18 jaar. 

Telefonische reakties 043 - 64 21 31 
AlteA Hotel Limburg 
Vliegveldweg 19, 6191 SB, Beek 


Gevraagd enthousiaste 

medewerker 

keukenbrigade 

voor een klasse-seizoens- 
bedrijf in de omgeving van 
GULPEN. Eigen vervoer en 
ervaring is pré. 

Bel voor meer info en soll.: 
Tel. 020-6711804 
Dhr, of Mevr. Rijpkema. 

Restaurant Kasteel 
Erenstein (Kerkrade) zoekt 

Chef de Partie , 

(m/v) en 

Keukenhulpen. 

Tel. inl.: 045-461333. 


Gevr. SERVEERSTER voor 
pizzeria in Kerkrade en er¬ 
varen friturehulp voor Kerk¬ 
rade en Vaals. 045-353735. 


BARDAMES gevraagd St. 
Tropez bar, Putstr. 40, Sit- 
tard. Intern mog. Tel. 046- 
515828 na 21.00u. 517402. 

Gevr. mannelijke FRITURE¬ 
HULP voor enkele avonden 
per week, ervaring vereist. 
Tel. 045-417190. _ 

Ben JIJ tussen 20-30 jr. oud 
en wil je op 3 doordeweekse 
dgn. in een friture meewer- 
ken? Dan zkn wij jou. Bel 
snel na 15 uur 045-319316. 

Pannekoekhuis (rand Val¬ 
kenburg) zkt. VAKANTIE- 
HULP (18 tot 20 jr.) in de be- 
diening, tel. 04405-2160. 

CAFÉ-GRILL te Maaseik 
zoekt een paar om zelfstan¬ 
dig de zaak te runnen. Tel. 
046-528245. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Vermist/Gevonden Wie heeft onze Bram gezien 

S 045-219084 


Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Personeel aanbod 


MESTELWERK, nieuwbouw 
en verbouw, ploeg ervaren 
vaklieden, kan op korte ter¬ 
mijn werk aannemen in 
Zuid-ümburg. Na 18.00 uur 
043-219277. _ 

Metselbedrijf kan nog MET¬ 
SELWERK aannemen. Tel. 
045-422524/325622/257880 

CHAUFFEUR met grote be¬ 
stelbus, voor alle vervoer 
o.a. verhuizing, 04455-2596 

Erv. DAKDEKKER zoekt 
werk. Tel. 045-227721. 

Nette heer 61 jr.WAO-er, 
won. in Maastricht. Enige 
kennis, omg. met mensen, 
zkt. BIJVERDIENSTE. Br.o. 
nr. B-1422 L.D., Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Medisch personeel 


Tandtechniker 

Gezocht voor Alsdorf Duitsland. Voor kronen en bruggen te 
maken. Tel. 09-49-2404-23866. _ 

Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt 

A- / B-verpleegkundigen en 
HBO-V’ers MA/ 

voor een instelling in Heerlen. Wij zoeken regelmatig gedi¬ 
plomeerde A-/B-verpleegkundigen en HBO-V'ers. De in¬ 
stelling is met openbaar vervoer makkelijk te bereiken. 
Hebt u interesse? Kom dan langs of bel ons. 

Informatie 045-712631, Claudia van der Burgt 
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT 

Gevr. full-time TANDARTS- t Wa * Adver ' 

ASSISTENTE, regio Kerk- teer via: 045-719966. 

rade, gunstige arbeidsvoor- Een PICCOLO in het Lim- 
waarden. Br.o.nr. B-1259, burgs Dagblad helpt u op 
LD, Postbus 2610, 6401 DC weg naar snel succes. Bel: 
Heerlen. 045-719966. 


Personeel gevraagd 


Bouwvak personeel 


Gevraagd voor direkt goede 

kolonne TIMMERLIEDEN 
en kolonne METSELAARS 

voor diverse opjecten in Duitsland. 

Goede verdiensten mogelijk. 

Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051_ 


Statebo b.v. 

scheidingswanden, systeemplafonds 
i.v.m. uitbreiding werkzaamheden gevraagd 

erv. wand- en plafondmonteurs 
timmerlieden - onderaannemers 

S.F.B. verzekerd. 

Tel. 043-619141; na 18.00 uur 043-471735. 


Metselaars 

losse of voll. colones, voor werken in Nederland en Duits¬ 
land. Wekelijkse betaling. 0932-11256853, na 17.00 uur. 


Gevraagd 

Ervaren machinist 
voor mobiele dieplepel 

zonder ervaring onnodig te solliciteren. 

Leenaerts Bom b.v. Heerweg 9. Tel. 04498-58111._ 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimme (lie¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Mildner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dringend colonnes 
METSELAARS en timmer¬ 
lieden voor projecten in 
Duitsland omgev. Aken/Stol¬ 
berg. Duits verzekerd. Tel. 
045-231200. 


Bouw- en ing.bureau K.H. 
Gehlen, Trichterweg 125, 
Brunssum, vraagt met 
spoed TIMMERLIEDEN, 
metselaars en ijzerviechters 
Ook colonnes. Duits verze¬ 
kerd. Tel. 045-231225. 


Gevr. Meew. UITVOERDER 
NL., ploeg betontimmerlle¬ 
den Duitsland,, metselaars 
Dtsl. Met N L. voorzieningen 
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen, 
04450-4565 Dhr. v. Tilburg. 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 


Winkelpersoneel 


Sacha 

een modieus schoenenfiliaalbedrijf 
zoekt voor haar filiaal in Heerlen 

een part-time verkoopster 

voor max. 20 uur per week 
Leeftijd vanaf 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties te 
richten aan SACHA, Promenade 37-39, 6411 JB Heerlen, 
t.a.v. Marie-José Lousberg. 


_ Gevr. PART-TIMERS voor 

1 Q \/OOl de zaterdag in AGF-bran- 

I O V UV/I che. Tel. soll. tussen 17.00- 

18.00 uur: 045-217420. 

vrij© tijd ©n Gevr. WINKELMEISJE voor 

J * de zaterdag voor een groen¬ 
te weinig geld? ‘«aak- Tel- soIL tussen 

.. . . ^ j . 16.00-17.00 u. 045-217420 

Ms vulploegmedewerker/-- 

ster bij AH op het Homerus- Gevraagd KAPSTER met 
jiein in Heerlen kun je lek- salon ervaring voor 23 uur 
eer wat bijverdienen, zodat per week. Tel. 04493-3738. 
e meer geld hebt als je vrij van maandag t/m vrijdag, 
jent. Het gaat om een baan van 8 .30 tot 17.00 uur, kunt 
ran ca. 9 uur per week (bv. u uw PICCOLO telefonisch 
naandag- en vnjdagoch- op g eve n. Tel. 045-719966. 

end en enkele avonden). —-——;— -——- 

Leeftijd vanaf 18 jaar. Piccolo s in het Limburgs 

Meer informatie? Dagblad zijn groot in RE- 

Ftei rian rvtc -ji aaa ci SULTAAT! Bel: 045-719966. 


te weinig geld? 

Als vulploegmedewerker/ 
ster bij AH op het Homerus¬ 
plein in Heerlen kun je lek¬ 
ker wat bijverdienen, zodat 
je meer geld hebt als je vrij 
bent. Het gaat om een baan 
van ca. 9 uur per week (bv. 
maandag- en vrijdagoch¬ 
tend en enkele avonden). 
Leeftijd vanaf 18 jaar. 

Meer informatie? 

Bel dan 045-714449 
(dhr. J. Last). 

Of loop gewoon even het 
filiaal binnen. 

Medewerker/ 
ster vulploeg Ben je goed genoeg 
voor onze klanten? 


Huish.persj'Oppas 


OPPAS aan huis gevr. voor 
1 kindje, plm. 15 uur p.wk. 
(onregelm.) Voor meer info: 
046-511779. 


Huishoudelijke HULP gevr. 
3 a 4 dagen per week, incl. 
koken van 16.00-19.00. Tel. 
045-231916 of 04450-3745. 


Gevr. zelfst. HULP in de 
huishouding voor modem 
appartement voor do. of 
vrijd. van 9.00-13.00 uur. 
Tel. 043-251855. 


DOHMEN BAU G.m.b.H. 
vraagt voor Duitsland 

Metselaars 

Opperlieden 

Duits verzekerd. 

Tel. 046-332424 


Euro Bouw vraagt VAK¬ 
BEKWAME Uitvoerder, 
metselaars, ijzerviechters, 
timmerlui, 043-639710, tij¬ 
dens kantooruren. 


Für Dauereinstellung ge- 
sucht Maurer, Einschaler 
und Klinkenmauer Auch 
Colonnen. Auskunft von 
Montag bis Freitag von 
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949- 
227144665. 


Gevr. voor Duitsland EIN- 
SCHALERS, Maurers en ij- 
zervlechters voor langdurige 
projekten. Zeer goede ver¬ 
dansten. Int. 045-216393. 


METSELAAR gevraagd 
voor verbouwingswerk¬ 
zaamheden. Bellen na 
18.00 uur 045-245603. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Chauffeurs 


Frans Beiten Transport BV CHAUFFEURS gevraagd 
te Maastricht vraagt op korte voor J ntern - Transporten, 
termin: ervaren CHAUF- *** 50 uur per week. Gebr. 
FEURS voor combinaties Moonen BV, Reymersbe- 
en trekker/oplegger. Hoofd- kerweg_ 27, 6361 HE Nuth. 

zakelijk transport van dran- Tel. 045-244432. _ 

ken binnen de Benelux. Tel. CHAUFFEURS fulltime M/V 
043-638570 dhr. Bemel- gevr. voor taxi-bedrijf. Soll. 


mans of mevr. Aerts. 


na 18 uur. Keekstr. 46, Hrt. 


Horeca personeel 


Medewerk(sters) min. 17 jaar voor 

bediening, frituurhulp en buffet 

voor de weekeinden, feestdagen en de 
maanden juli en augustus. 

Skelterbaan Valkenburg, tel. 04406-12685 na 10.00 uur. 


Fnture/Cafetana omg. Heer- PORTIER gevraagd voor 
(en zoekt serieuze MEDE- dancing voor vrijdag en za- 
WERKSTER, liefst met er- terdag en leuke buffethulp 
varing, min. 2 avonden per voor ’s zaterdags. Inl. tel. 
week. 045-414175 045-21335C. 


Ulrich Mohr GMBH zoekt Als u ons voor 12 uur 
voor direct: BUIZEN-LAS- ’s morgens belt, staat uw 
SER, vw-monteur, vw.hel- PICCOLO de volgende dag 
per m. las ervaring Karlstr. al in het Limburgs Dagblad 
107, Aken 09-49241558671 Tel. 045-719966. 


Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het 

bezorgen van 
huis aan huis 
reklame op zaterd. 

Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055. 


Tenr\po-Team Uitzendbureau 

zoekt 

Vakantie-krachten M/V 

die vakantiewerk willen doen bij een bedrijf in Hoensbroek. 
Zoek je een leuke vakantiebaan voor een kortere of lange¬ 
re periode gedurende de vakantie, kom je dan inschrijven. 
De baan is met ingang van 11 mei aanstaande. 

Informatie 045-718366 Germaine Petit / Mariëlle Muijlkens 
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT 

Met spoed gevraagd MEDEWERKER voor ons bedrijf 

Tuin- en Kamerplantencentrum 
Peschen 

Holtskuilenstraat 29, Eygelshoven. Tel. 045-460087. 

Avesta Nederland, Breda, Eindhoven, Hilversum, Weert. 
Gespecialiseerd in wetenschappelijke verkoopmethodiek 
sinds 1966. 

Start nieuwe cursus 

Als u tussen 18 en 40 jaar oud bent en in het bezit van auto 
en telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze 
opleiding tot: 

Vertegenwoordiger m/v 

Waarbij u tijdens de opleiding al een inkomen ontvangt en, 
na voltooide studie, in vaste dienst kunt komen. Ervaring is 
niet vereist. Uitsluitend schriftelijke reakties, met genoten 
opleiding etc. worden door ons vertrouwelijk behandeld. 
AVESTA NEDERLAND B.V., Postbus 107, 6000 AC Weert 


Sogeler Portionpacks 

Wij zijn een produktiebedrijf dat portieverpakkingen ver¬ 
vaardigt voor instellingen grootverbruik en horecabedrijven 

In verband met uitbreiding van onze activiteiten in binnen- 
en buitenland zoeken wij voor directe indiensttreding 
enkele gemotiveerde medewerkers, leeft. 20-30 jaar voor 
de functie van: 

Produktiemedewerker, full-time 

U wordt binnen ons bedrijf opgeleid tot machine-operator, 
en bent genegen tot 2 ploegendienst. 

Voor een afspraak kunt u tijdens kantooruren bellen met: 
Sogeler CV, Grisenstr. 9, 6465 CE Kerkrade. 045-413550. 


Vriesveem De Berg B.V. 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij: 

* VORKHEFTRUCKCHAUFFEURS 

- In bezit van vorkheftruckrij bewijs, 

- ervaring in het werken met vaten 

- goede inzet 

* CONCIËRGE: 

- voor het uitvoeren van schoonmaak en alle lichte 
werkzaamheden 
- leeftijd 18-19 jaar 

- bij voorkeur ervaring in schoonmaakwerkzaamheden 

- goede inzet 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch kontakt 
opnemen met Mevr. Ch. Albertz, bereikbaar onder tel.nr.: 
045-327777. 

Vriesveem de Berg BV, Minckelerstraat 3. 

6372 PP Landgraaf. 


Uitgeverij vraagt 

2 vertegenwoordigers m/v 

voor de buitendienst. Ervaring in de advertentieverkoop en 
rijbewijs zijn vereist. Leeftijd vanaf 25 jaar. 
Verdiensten op provisiebasis met een garantieloon. 

Tel. 02972-1416 tijdens kantooruren. 


LAVOLD 

SCHOONMAAK 
Lavold Schoonmaak bv zoekt enkele 

Schoonmaaksters m/v 
(vakantiekrachten) 

voor objecten in Sittard, Beek, Nuth en Simpelveld. 
Tevens zoeken wij een 

ervaren spuiter 

voor een slagerij in Hoensbroek. 
werktijden maandag t/m vrijdag van 17.30 uur tot 19.30 uur. 

Iets voor U! 

Neem dan snel contact op met onze vestiging in Maastricht 
Tel. 043 - 633247, Schamerweg 12a, 6224 JG Maastricht. 

Lavold Schoonmaak bv is het derde schoonmaakbedrijf in 
Nederland, heeft op dit moment plm. 8.000 mensen in 
vaste dienst en maakt deel uit van de Randstad Groep. 


Technisch personeel 


Installatiebedrijf J. Daniels B.V. 
vraagt: 

Fitters met las-ervaring 
en grondwerkers 

Soll. na tel. afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur. 


GKP elektrotechnisch 
bedrijf BV 

Wij zijn aktief op het gebied van elektrotechnische installa¬ 
ties in woning-, utiliteitsbouw en industrie. 

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden is er 
plaats voor een 

ervaren elektromonteur 

Geïnteresseerd? Bellen of schrijven naar: 

GKP elektrotechnisch bedrijf BV 
Postbus 357, 6460 AJ Kerkrade. 
t.a.v. de heer F. Geraerts 
Tel. 045-454715 


GKP Technisch installatie 
bureau BV 

Wij zijn aktief op het gebied van centrale verwarmings-, 
luchtbehandelings-, loodgieters- en sanitaire installaties in 
woning-, utiliteitsbouw en industrie. 

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn 
er plaatsen voor 

* C.V. monteur en een 

* ervaren onderhouds-/ 

servicemonteur 

Geïnteresseerd? Bel of schrijf naar 
GKP technisch installatie bureau BV 
Postbus 357, 6460 AJ Kerkrade 
t.a.v. de heer F. Geraerts 
Tel. 045-453542 


Diversen personeel 


Pretpark de Valkenier 

vraagt voor het seizoen 1992 MEDEWERKERS/STERS 
voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels, 
attrakties, restaurant en algemene functies. 
Vereisten zijn; leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en 
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af¬ 
spraak. Tel. 04406-12289. ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur. 


Club in Maastricht vraagt 
MEISJES. Speciaal v.d. 
weekends, met goede verd. 
Int, mog. Tel. 043-211620. 

Gevr. op korte termijn RIJ- 
INSTRUCTEUR in bezit van 
A en B. Tel. 04499-3681. 

CLUB te Amstenrade, zoekt 
leuke meisjes voor middag 
en avond. Hoofdstr. 103, 
Amstenrade. Tel. 04492- 
4922 of 09-32.11771622. 


Pretpark de VALKENIER 
vraagt voor direkt vaste me¬ 
dewerker voor het seizoen 
1992, voor het uitdelen van 
folders, leeftijd va 16 jaar. 
Sollicitaties na telefonische 
afspraak 04406-12289. 


Gevr. BROOD/BANKET¬ 
BAKKER en banketbakker, 
leeftijd niet belarxjijk, erva¬ 
ring wel. Echte bakker Jos 
Driessen, Ridder Hoenstr. 
59, Hoensbroek. Tel. 045- 
212706. 


Het Cosmeticabedrijf 

ORIFLAME vraagt mede¬ 
werksters en adviseuzes, 
eigen tijdsindeling. Bel vrij¬ 
blijvend 045-229892. 


DAMES gevraagd, 25-45 
jaar, die het afgelopen half 
jaar een meubelaankoop 
gedaan hebben en die willen 
meedoen aan een markton¬ 
derzoek in Sittard. U krijgt 
hiervoor een vergoeding. Inl. 
020-6654447. 


Gevr. part-time erv. COU¬ 
PEUSE voor veranderingen 
en tev. winkel, 04493-5475 


Gevr. zaterdag- cq VAKAN- 
TIEHULP. Brezan Automa¬ 
terialen. Tel. 046-513952 


Keurslagerij Pierre en Jos 
van MELICK, onlangs nog 
zeer succesvol op de Sla- 
vakto in Utrecht, kan direct 
een enkel enthousiaste full¬ 
time medewerker plaatsen 
die van wanten weet en 
graag in een team functio¬ 
neert. Bent u geïnteresseerd 
neem dan contact met ons 
op of bel voor een afspraak. 
Slagerij van Melick, Hoofd¬ 
str. 78, Hoensbroek. Tel. 
'J45-229322. 


Wegens dubb. zaken ge¬ 
zocht v. direkt: BEDRIJFS¬ 
LEIDSTER v. club/bar en 
escort-service, erv. vereist, 
v. enk. avonden p.wk., zeer 
accept, vergoeding. 045- 
317032/327268 v.a. 14.00 u. 

Gevr. STAGIAIRE voor kap¬ 
salon, voor vrijdag en zater¬ 
dag. Leeft, plm 19 jr. Coiffu¬ 
re Jo Smeets, Hoensbroek. 
045-212445. Gevr. enthousiaste BLOE- 
MISTE voor plm. 25 uur per 
week. Tel. 045-219905 na 
18 uur _ 

Wonlngruil 


Flat in Bleijerheide ruilen 
tegen EENGEZINS- 

WONING. Tel. 045-453421. 

Te ruil EENGEZINSWO- 
1 r 
leg 
eei 
EB§i 


Proficiat 

i 


met jullie 40-jarig huwelijk 

I 3 


üiwi 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Gezocht woning te ruil: 
FLAT v. eengezinswoning. 
Goed onderhouden. Tel. 
045-324168. Uitzendbureau’s 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Tekstverwerker m/v 

voor een relatie in Nuth. Kennis van tekstverwerking WP 
5.1 is een vereiste. Het betreft hier een part-time functie op 
oproepbasis. Een leuke baan voor herintredende kandi¬ 
daten. Hebt u interesse, neem dan contact met ons op. 
Informatie: 045 - 71 83 32, Adriane Keulen 

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT 


Kamers aangeboden/gevraagd 


Hartelijk 

gefeliciteerd 

met jullie 40-jarig huwelijk 


van kinderen en kleinkinderen _> 


Opa Math en oma Fien 
35 jaar een paar!!! ' 


STUDENTENKAMER te 
huur nabij Centrum Sittard 
voor inl.:Tel. 046-516189. 


HEERLEN, gemeub. kamer 
te huur, keuken en badk., 
liefst ouder pers. Tel. 045- 
715624. 


KAMER te huur bij centrum 
Kerkrade. Tel. 045-461870. 


Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Tel. 
045-464818 na 16.00 uur. 


Studentenkamer nabij centr. 
HEERLEN, tel 045-727088 Wensen, 

kinderen en kleinkinderen. 


Proficiat 


Reageren op 
advertenties onder 
BRIEFNUMMER 

Stuur uw briel (voldoend 1 
gefrankeerd) naar hel 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen en vergeet niet lij 
onder op de enveloppe f* 
nummer uit de advertent* 
te vermelden 


[IIIIIII IIXIIX 


Reparaties 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrij kosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


Reparatie met GAFtANTIE 
huishoudelijke apparatuur, 
elektro, sanitair, centr. verw. 
Tel. 045-720247 (beantw). 


Piet van Heugten 

Speciaalzaak in 
tapijttegels 

(Voorraad 10.000m2) 

Ook voor projecten. 

Pr. Bernhardstraat 34a, 
Roermond. 

04750-15188 

Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ 395,- nu ƒ195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer- 
len. Tel. 045-723142. 

Te k. weg.verbouwing 55m2 
compl. BOETIEK-interieur 
(systeem van Eybergen). Te 
bevr. 045-455432. 


Gevr. BALIEMEDEWERK¬ 
STER do. t/m zo. van 16.00- 
22.00 uur. (geen zwartwerk) 
PortoBello, tel. 045-227020, 
tevens pizzabakker gevr. 

Gevraagd BUITENDIENST¬ 
MEDEWERKERS voor 
Zuid-Limburg evt. België en 
Duitsland, i.b.v. auto. Voor 
info bel: 04130-42721. 

Gevraagd per eind mei 
ENTHOUSIASTE brood- en 
banketbakker. Geen nacht¬ 
werk, veel specialiteiten. 
Goede beloning. Bakker- 
specialist Piet Van Eyndho- 
ven. Tel. 04406-12146. 

Landelijk Ochtendblad zoekt 
BEZORGER voor Treebeek. 
Tel. 045-225027. _ 

Agrarische Unie Vulcaan 
vraagt voor haar depot in 
Montfort een MAGAZIJN¬ 
MEDEWERKER, mensen 
met een landbouwkundige 
opleiding genieten de voor¬ 
keur. Soll. te richten aan 
Agrarische Unie Vulcaan, 
Helmusselaan 3, 6041 AW 
Roermond. 04750-34931, 
vragen naar Dhr. Hamers. 

Diamonds Escort service, 
tevens privé, MEISJES 
gevr. Tel. 043-639433, 

Brood- en banketspecialitei- 
ten Franssen Simpelveld 
bakt het grootste assorti¬ 
ment broodsoorten en wil dit 
nu verder uitbreiden en 
zoekt voor direct een all¬ 
round BAKKER met erv. in 
broodbakkerij om ons team 
aan te vullen. Interesse, bel 
voor een afspraak: 045- 
441470. 

__ , * __—-- 

Firma uit Belgisch Limburg 
zoekt HANDELSAGEN¬ 
TUUR voor de verdeling van 
decoratieve en isolerende 
panelen Inl. 0932-11211184 

MEISJES gevraagd voor 
privé en escort, gar. loon en 
werktijd i.o. Tel. 045-422685 


Prehistorische Monstergrot 
te Valkenburg vraagt GID¬ 
SEN m/v voor het hele sei¬ 
zoen. Int. na 10.00 uur 
04406-12922 of 14992. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 04^-719966. 


Bedrijven/Transacties 


Ter overname aangeboden 

Groente- en truitspeciaafzaak 

in Landgraaf 

Bel of schrijf naar: Greenshop Franchising BV, 
Postbus 524, 6040 AM Roermond. 

Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263. 


HORECA-INRICHTINGEN 
Horeca terras-meubels 
Plafondventilatoren 
Vet-afscheidingsputten 

Partij kookpannen met 
50% korting OP is OP 

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL 
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606. 


U verkoopt, voor wie is de winst? 

Zoekt u uitbreiding van uw 
verkoopmogelijkheden? 


Wij zijn een dynamische verkooporganisatie, die volgens 
een nieuw marketingconcept exclusieve produkten op de 
. Nederlandse markt introduceert. 

Voor onze organisatie zoeken wij PARTNERS, 
die op zelfstandige basis deze produkten verkopen. 

Wij bieden: 

- beschermde rayons 

- zeer concurrerende produkten in div. marktsegmenten 

- commerciële training 
- advertising/folders 

- zeer hoge verdiensten mogelijk 
Wij vragen ondernemende VERKOPERS (M/V) die met 
ondersteuning van een goed geoutilleerde organisatie hun 
eigen succes willen bepalen. 

Uw eenmalige investering in dit franchiseconcept bedraagt 
Bel dan tijdens kantooruren: 04750-35562 / 35563 
of tijdens het weekend: 08853-1780. 

Wij maken dan een afspraak met u voor een eerste 
oriënterend gesprek. 


Nieuwstadt te huur 

Winkel-woonhuis. Winkel plm. 75 m2. Woning met woon¬ 
kamer, keuken, bijkeuken, 3 slpks., badk., garage, tuin. 
Momenteel drogisterij. Ook geschikt voor andere doelein¬ 
den. Huurprijs en verderen informatie op aanvraag. 
Tel. 04498-53865. 


Wegens ziekte ter overna¬ 
me aangeboden de produk- 
tie van een klein CON¬ 


STRUCTIEBEDRIJF. 

045-444917. 


Goedlopende CAFÉ- Te huur KOELRUIMTE in 

GRILLROOM met terras te Heerlen, plm. 90 m2, 

Maaseik zoekt serieuze ƒ750,- p.mnd. excl. electra. 
pachter. Tel. 046-528245. 045-212146. 


Te koop ELECTROLUX leg¬ 
bord en palletstellingen, div. 
maten. Inl. 045-310937 na 


InL 18 uur. 


T.o.a. BROODJESWIJKEN 
op zaterdagmorgen, als bij- 
verd. Uitbr. op andere dagen 
en wijken mog., incl. bestel¬ 
bus Suzuki 1 jaar oud, tel. 
045-216436 tussen 10-13 
uur. Enige contanten noodz. 


Sr 


Van maandag t/m vrij 
van 8.30 tot 17.00 uur, 
u uw PICCOLO telefon 
opgeven. Tel. 045-719 


Piccolo’s in het Lim 
Dagblad zijn groot in 
SULTAAT! Bel: 045-719 
M fl 
m i«i 


Landbouw en Veeteelt 


Winkel & Kantoor 


Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst. 

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ƒ255,-; gebr. 
bureau s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ 150,-. Ladenbloks. voor 
hangmappen 2 , 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ƒ 50,- per stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie 
boormachines I6mm snelkop ƒ425,- B.T. palletwagens 
2000 kg ƒ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 


Tuinmachines gebruikt: 

‘ca. 30 gebruikte gazonmaaiers; 

‘Zitmaaiers ca. 10 stuks o.a. 

-Wheel Horse 12 PK diesel, 

-Wheel Horse 8 PK benzine; 
‘Freesmachines, plm. 20 stuks o.a. 

-Ferrari 10 PK diesel met frees en ploeg, 

-BCS 8 PK benzine met ploegwielen en kantelploeg; 
‘Smalspoortraktoren 5 stuks b.v. 

-Boever 16 PK diesel met 4 wiel aandrijving, fronthef, fr 0 ® 
cirkelmaaier en klepelmaaier, 

Ferrari 40 PK 3 cylinder. 

Ook voor nieuwe machines kunt u prima bij ons tered* 
Bezoek onze showroom. 

Lozeman Tuinmachines B.V. 

Markt 14, Lottum. Tel.nr. 04763-2341. 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop: grote partij stalen 
en houten magazijn en 
archief STELLING. Pallet¬ 
stelling voor EuropaJIets. 
Rockmart Kissel 46a, Heer- 
len. Tel 045-723142. _ 

Hobby/D_h.z. 

Voordelig zelf wijn, bier, 
cosmetica maken. PUUR- 
O-SANA. Tel. 045-312575 

Te k. grote KETTINGZAAG 
Stihl, w.blad plm. 60 cm, i.z. 
g.st. ƒ450,-. Dorpsstr. 19, 
Bingelrade. _ 

Van hobbyist te koop: elctr. 
SCHAAFB. met dikk.bank.; 
7 stel messen; afzuigkap; 
electr.staande cirkelzaag; 2 
verh. zaagbladen; frase- 
bank met 50 frasen; indu¬ 
strie boormachine; band/ 
schuurmach.; 15 lijmstan¬ 
gen in div. maten; werkbank 
met bankschroef; mal; rol. 
Tev.: muziek of telefoon- 
kastje en bloementafeltjes 
alles mass. blank eiken nw. 
Kapelstr.4 Simpelveld-Huls 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 


BEREGENING Bauer en 
Majar haspels, aftakas- en 
onderwaterpompen, bere- 
geningsbuis all. 3”, bochten, 
T-stukken en 10 soorten 
sproeiers uit voorraad lever¬ 
baar. Collé, Prinsenbaan 
155, Koningsbosch. Tel. 
04743-1205. 


Te koop gevraagd LAND¬ 
BOUWGROND omgeving 
Ubachsberg. Br.o.nr. 

B-1316 L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Swifter, Tex. SCHAPEN en 
lammeren te k. Mareheiweg 
1, Ransdaal, 04459-1323 


Te k. div. kleine TRAKTO- 
REN v.a. ƒ 1.500,-. Tel. 
045-224899. 


HOOI te koop. Mogelijkheid 
tot inscharen van jongvee. 
Lenoir Mechelen. Tel. 
04455-1795. 


Te koop SCHAPEN met 
lammeren. Tel. 04450-1532 


Te koop Tex. SCHAPEN, 
hoogdr. en met lammeren. 
045-714217 Pijnswg 15 Hrln 


Te k. rustig gelegen tuin 900 
m2 met tuinhuisje. R - M’- 
tricht. Tel. 043-641478. 


Te koop HOOI, pony's en 
dwerggeiten. Tel. 045- 
751539. 


Uit voorraad levert) 3 ! 
Deutz-Fahr nieuwe setjj 
ders, harken, maajr 
kneuzers en opraapkortsj 
wagen, Kuhn rotorkopeg 5 
kunstmeststrooiers 1&» 
mtr. Gebr. mach.: RuflT 
stadt rijenfrees 3-fjj i 
Rumpstadt aanaard. wS^ ' 
tuig. Deutz-fahr maaier 
45 en KM 30 frontmaaief £ v 
KS 90 hark. Kuhn schudj l 
5 mtr. hydro en Kuhn haj 
J. HORSMANS Klimm 01 ' ^ 
04405-2775. _✓ *üj 

Te koop 3 jarige RUIN ^ 
Forest, C-pony met paP* 
ren. Tel 04498-56851. ^ 

Te k. oude WANMOL^ 
boterton, strosnijder, O 0 ! 
betonmolen en meelbak*! 
voor scharrelkippen. 
04743-1234. _ 

Te koop: Aanaarders-ri^ 
vormers: Rumpstad rijeri% 
zen: Fahse 4 r. maïsplajj 

met kunstmestbakJJJ 

Maschio 3 mtr. rotorkopwj 
HB-300; Niemeyer 3-sch 0 ' 
wentelploeg; Evers ctiltjj, 
tor; 5 mtr transporteur; V#? 
kunstmeststrooier; achtej 
der; Cormick 644; ladejl 
gen LW 360; hooi-sch^ 
ders. FRISSEN BV, Valk<J 
burg/Houthem. Tel. IJ 
04406-40338. Tel.nr. ^ 
04406-13233 _ 

Te koop gevr. BOUVJ 
GROND ca. 600 m2, \ 
bouw woning en s <Pjf 
(varkens). Tel. 046-522513 


Autoverhuur 


Avis Autoverhuur 

* Speciale vakantietarieven incl. km’s 
* Meer dan 1200 steunpunten in Europa 
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559. 
Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377_^ 


JURGEN Autoverhuur. Tel. Van maandag t/m vrijdag 
045-463333 Langheckweg van 8.30 tot 17.00 uur, kUjr 
36, Kerkrade (ind.terrein u uw PICCOLO telefonist 
Dentgenbach) opgeven. Tel. 045 - 71 9966» Alfa ROMEO Sprint 1.5 Ve- 
loce, ’82, APK, in prima 
staat, 4 Wolfrace velgen met 
ƒ4.950,-. Tel. 045-751880. 


ALFA 33, bwj. '83, kl. rood, 
i.z.g.st., pr.n.o.tk. Tel. 045- 
416293. 


Prachtige ALFA 90, bwj. '86, 
i.nw.st. antraciet pr.n.o.t.k. 
Tel, 046-370088 


Te k. ALFA Romeo Giulietta 
1.6, bwj. '84, kleur wit, tech¬ 
nisch 100%, lak i.z.g.st., 
APK, pr.n.o.Lk. Tel. 045- 
321498 na 10.00 uur. 


Te k. ALFA 75 2.0, bwj. . 
Im-velg., 60.000 km., vr.f»: 
ƒ 15.000,-. Tel. 045-71142^ 


Te k. ALFA 33 1.3, bwj 
vr.pr. ƒ 6.500,-. Tel. 
728930. 


ALFA Spider '79, i.Z. 
nwe. zomer- en winte 
ƒ 25.000,-. 046-527506. 


ALFA 75 1.8 Kat., 
42.000 km, groenmet.. Al 
div. acc. Tel. 045-459596. 


LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op dinsdag! 

St. Maartensdijk 

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


AUDI 80 CABRIOLET, Erst- 
zul. 9-'91. 2.800 km, dun- 
kelblau, Vollausstattung 
(Leder, Holz, u.s.w.), NP 
63.000,- DM. VK 54.960,- 
DM, Mwst. ausweisbaar. 
Tel. 09-49.2451.7096 oder 
68311. 


Te k. AUDI 80 bwj. 10-£ 
kl. rood, 42.000 km, vrP" 
ƒ 25.000,-. Tel. 045-75# !^ 

AUDI 80 1.9E, bwj. '68. ** 
tallic, schadevrij, Serretin 1 . 
rieur, vr.pr. ƒ24.500,-. 
046-523319. __ 


AUDI 100 5 cyl., inj., 6-’88, 
zwartmet., airco, LPG, Tel. 
04906-1387. 


Te k. AUDI 100, bwj. 
LPG, i.z.g.st., pr.n.o 1 ' 
Tel. 045-273236. 


Voor Piccolo’s zie verder pagina 9 Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 7 


mis ia Fiefl 
iarü! 


STERDAM - ABN Amro 
k verkoopt haar belang van 
procent in de grootste Belgi- 
he bank, de Generale Bank. 
'°or deze transactie zijn de ban- 
H met de oude liefde definitief 
orgesneden. De 729.084 aande¬ 
lf zijn voor 6.500 Belgische 
(f357,50) per stuk verkocht 
de twee belangrijkste aan- 

^lhouders van de Generale 
°^nk, de Generale Maatschappij 
België en de AG Groep, zo 
^eft ABN Amro gisteren laten 
^eten. De bank strijkt daardoor 
261 miljoen op. 


ABN Amro stoot belang 
in Generale Bank af 


„Het aandelenbelang wordt ver¬ 
kocht omdat het bezit ervan niet 
meer past in de huidige strate¬ 
gie”, aldus een woordvoerder 
van ABN Amro. AG Groep heeft 
238.741 aandelen Generale Bank 
gekocht en daarmee haar belang 
in de bank gebracht op 14,34 pro¬ 
cent. De Generale Maatschappij 


vergroot haar belang met de aan¬ 
koop van 490.343 aandelen Gene¬ 
rale Bank tot 20,85 procent. 

De eerste plannen van samen¬ 
werking tussen de in ABN Amro 
opgegane Amro Bank en de Ge¬ 
nerale Bank dateren van februari 
1988. Destijds werd een fusie tu- 


sen de twee aangekondigd. Die 
fusie moest in februari 1991 zijn 
voltooid. Er werd een gemeen¬ 
schappelijke maatschappij Tuba 
International opgericht waarin 
deelnemingen van tien procent 
in eikaars aandelenkapitaal wer¬ 
den ondergebracht. 

Al gauw bleek dat de strategie 
toch niet zo gelukkig gekozen 
was. Een jaar na de feestelijke 
aankondiging zei Amro al dat de 
streefdatum van 1 februari 1991 
niet zou worden gehaald. In sep¬ 
tember 1989 werden de fusie¬ 
plannen definitief ingetrokken. 


P 

ider 
ER 

doei 
ir het 
lad, 

31 D( Li 

met 
ppe t* 
srtenti* 


Bonden verwijten regering partijpolitiek’ 

^Duitsland aan vooravond van enorme stakingsgolf 


HLIJN - Het Westen van Duitsland staat aan de 
'favond van een van de grootste stakingsgolven sinds 
°orlog. Vanaf dit weekeinde is met acties in alle secto- 
van het openbare leven te rekenen. Tegelijk kondig¬ 
de machtige IG Metall prikacties aan. Ook de IG 
ia, waarin het grafisch personeel is georganiseerd, 
!1 gde met harde acties. 


Meerderheid personeel supermarkten tegen compromis 

Acties toch 


voortgezet 


HEERLEN - Er lijkt voorlopig nog 
geen einde te komen aan het con¬ 
flict in de supermarkten, nu leden 
van de Dienstenbond FNV gisteren 
op een actiebijeenkomst in Zwolle 
hebben besloten door te gaan met 
hun staking. Hoewel de werkgevers 
in de levensmiddelenbranche zich 
tot op heden niet onder de indruk 
hebben getoond van de acties, wil 
de bond via een uitbreiding van de 
staking de werkgevers dwingen tot 
een beter cao-bod. 

Er waren ruim 250 stakers naar 
Zwolle gekomen om te stemmen 
over drie mogelijkheden: de acties 
opschorten en geen cao afsluiten, 
de acties stoppen en weer gaan pra¬ 
ten met de werkgevers of doorgaan 
met de staking. Bij een eerste stem¬ 
ming bleken 125 mensen voor het 
opschorten van de staking en 125 
voor doorgaan. Daardoor was een 
tweede stemming noodzakelijk, 
waarbij een nipte meerderheid van 


.'k stemmingen over stakingen 
overheidssector duidt alles op 
Massale bereidheid om acties te 
^ e n. De bonden kunnen pas sta- 
uitroepen als 75 procent van 
,^den zich daarvoor heeft uitge- 
Jj'ken. Als eerste maakte gister- 
q< *ag de bond van postpersoneel 
oeg. ^tslag bekend. Ruim 95 procent 
k teden had zich voor stakin- 
rf, ff 0 * Uitgesproken. 


recW-fcl Uur ^ ater l e gden 1600 perso¬ 
onleden in Hamburg het werk 
^onbepaalde tijd neer. De bond 
?^*igde direct 
•hei* 


verdere acties in 
ie land aan. De post zal niet 
—worden bezorgd, het geldver- 
bij de postbank komt gedeelte- 

iaai $ 

lortsrf 

Ttf 

Run? 

3-i$ 

er & 

ïie U 

-luddji 

i haj 


dm 

ïtei* 

chi? 

(r 

Völ* 


Nieuwe Golf 
moet terug 
Haar garage 

^STERDAM - Het Duitse 
—j ^concern Volkswagen laat 
nap* £ modellen van de nieuwe 
W Golf en Vento naar de ga- 
terugroepen. 

kabelstrengen niet cor- 
T* J, gemonteerd, met als 


k * gcmumcciu, mei <aia gÊ- 

dat ze tegen scherpe delen 
■früf nen kaalschuren. 
lehJJ tgnJ 

üSsr 


Daardoor 
kortsluiting ontstaan met 
„„ denlijke schade als gevolg. 
ikKöjJ p Nederlandse VW-importeur 
5pajg in Amersfoort heeft laten 
ich 3 ? 8öo^ n Nederland om 

auto’s gaat. De dealers 
v Hen de eigenaars aanschrij- 


h-, 

3 de Golf betreft het de 
die vanaf 8 november tot 
hiaart zijn gemaakt, bij de 
j e hto om auto’s die tussen 24 
^Uari en 25 maart dit jaar van 
“and zijn gelopen. lijk stil te liggen en bij de afdeling 
telecommunicatie worden acties 
voorbereid. 

De grootste bond van overheidsper¬ 
soneel, de OTV, maakt evenals de 
spoorwegbond vandaag de uitslag 
van de stemming bekend. Naar vrij¬ 
dag verluidde is ook hier een grote 
meerderheid van de leden voor ac¬ 
ties. Het zwaartepunt van de stakin¬ 
gen zal bij het openbaar vervoer en 
de vuilnisdiensten liggen. Een 
woordvoerder van de OTV sloot 
niet uit dat ook het grensoverschrij¬ 
dend transport getroffen zal wor¬ 
den. Douane-personeel, dat gezien 
de ambtenarenstatus niet mag sta¬ 
ken, zou uit solidariteit wel eens 
stiptheidsacties kunnen uitvperen, 
zo meldde de woordvoerder. 
Oorzaak van het conflict is dat de 
overheid weigert gevolg te geven 
aan het voorstel van de bemidde- 
lingscommissie om de lonen en sa¬ 
larissen met 5,4 procent te verho¬ 
gen. Land, deelstaten en gemeenten 
blijven bij hun bod van 4,8 procent, 
omdat de kassen leeg zijn. Elk pro¬ 
cent loonsverhoging kost de staat 
bijna 3,5 miljard gulden. 

De bonden, die de onderhandelin- 
gen met een eis van ruim tien pro¬ 
cent waren ingegaan, gaan wel 
akkoord met het compromisvoor¬ 
stel van 5,4 procent. Zij verwijten 
evenals de oppositionele SPD de 
overheid deze staking te hebben ge¬ 
provoceerd. De bonden verdenken 
de regering ervan uit partij-politiek 
belang de strijd te willen escaleren 
om daarna de vakbeweging als zon¬ 
debok voor de ook nu al precaire 
financiële situatie te kunnen af¬ 
schilderen. 

In de metaal, bij de kranten en 
weekbladen en de bouw worden 
ook acties verwacht. 
(ADVERTENTIE ) 

KOMPIER 


AUTOMOBIELBEDRIJVEN BV 


’N BEGRIP IIM SAAB! 

Heerlen, Akerstraat 150. lel. (045) 717755 


Saba zo goed als failliet • Je zou het niet zeggen als het plaatsje 
The Bottom, ’hoofdstad’ van Saba een van 
de bovenwindse eilanden, zo ziet liggen, 
maar dit stukje tropisch Nederland is bijna 
failliet. Door een uitermate slechte financië¬ 
le situatie bevindt het bijna duizend inwo¬ 
ners tellende eiland zich aan de rand van 
de afgrond. Eén van de oorzaken hiervan is 


de onlangs tussen de Antilliaanse overheid 
en de ambtenarenbonden bereikte overeen¬ 
komst voor salarisverbetering van de amb¬ 
tenaren. Saba zal daardoor maandelijks 
rond honderdduizend gulden meer moeten 
uitgeven aan salarissen, terwijl er geen in¬ 
komsten tegenover staan. 

Foto: ANP 


Spoorwegen wil betaling conducteur wijzigen 


UTRECHT — De NS willen de func¬ 
tie van de conducteur ingrijpend 
herzien. Doel is de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren en 
een grotere uitdaging in de loop¬ 
baan van de conducteur in te bou¬ 
wen. Daarover bestaat grote onvre¬ 
de onder deze groep werknemers. 

In een studie van een aantal rayon- 
managers van NS, getiteld ’Een 
andere kijk op de wereld van de 
| conducteur’, wordt een aantal sug¬ 


gesties gedaan. Zo zou het automa¬ 
tisme waarmee hij na ongeveer zes 
jaar aan de top van zijn salaris zit, 
moeten worden doorbroken. In 
plaats daarvan zou promotie afhan¬ 
kelijk moeten worden gesteld van 
zijn prestatie. 

„Het huidige loonpad is meer een 
financieel pad, dan dat het is ge¬ 
richt op kennis en verantwoorde¬ 
lijkheid. Het werk verandert nau¬ 
welijks in de loop der jaren”, aldus 


het rapport. NS willen de loopbaan 
van de conducteurs koppelen aan 
het toekomstige drietreinen-stelsel, 
dat in 1996 wordt ingevoerd. Er 
wordt dan een onderscheid ge¬ 
maakt naar stoptreinen, interregio- 
en inter/eurocity-treinen. Analoog 
aan deze treinen zou een conduc¬ 
teur een carrière-pad kunnen door¬ 
lopen, waarbij zè door het volgen 
van cursussen een trapje opklim¬ 
men. De conducteurs zien weinig in 
het plan. 


130 tegen 128 mensen zich uitsprak 
voor het voortzetten van de staking. 


Stemming 

Volgens woordvoerder A. van Win¬ 
den van de Dienstenbond FNV zijn 
de mensen die stemden voor het 
opschorten van de acties ook bereid 
om door te gaan met de staking. 

* 

In totaal staakten sinds 31 maart 
ruim duizend werknemers van su¬ 
permarkten, verdeeld over meer 


dan zeventig vestigingen van win¬ 
kels en distributiecentra. 

Het conflict in de supermarkten 
spitst zich vooral toe op de loonei¬ 
sen van de werknemers. De bonden 
vinden dat de lonen van super- 
marktpersoneel achter lopen bij 
vergelijkbare functies in de detail¬ 
handel en eisten aanvankelijk 8 pro¬ 
cent. Die eis was al verlaagd tot 6,5 
procent en men is niet van plan om 
daar nog meer vanaf te doen. Die 
werkgevers hebben tot nu toe een 
loonsverhoging geboden van 2 pro¬ 
cent op 1 oktober en 2,5 procent op 
1 april volgend jaar. 


Doorbraak bij midden- en kleinbedrijf 

Arbeids-overeenkomst 
voor vakantiewerkers 


HEERLEN - Deze zomer weten dui¬ 
zenden vakantiewerkers in het mid¬ 
den en -kleinbedrijf duidelijk waar 
ze aan toe zijn. Er zullen geen mis¬ 
verstanden meer zijn over salaris, 
werktijden en het soort werk dat ze 
moeten doen. Alle afspraken tussen 
werkgever en vakantiewerker wor¬ 
den vastgelegd in een model- 
arbeidsovereenkomst voor een va¬ 
kantiewerker. Initiatiefnemer is de 
KNOV (Koninklijk Nederlands On- 
dernemersbond). Zij verwacht dat 
de model-arbeidsovereenkomst en 
een nota met richtlijnen over vakan¬ 
tiewerk onder haar achterban gretig 
aftrek zal vinden. 

Ieder jaar weer blijken er proble¬ 
men te zijn tussen de vakantiewer¬ 
ker en zijn werkgever. Afspraken 
blijken niet duidelijk. Opeens is het 
uurloon van de vakantiewerker een 
gulden minder dan verwacht, zijn 
de werktijden langer en worden er 
geen reiskosten of vakantiedagen 
uitbetaald. Ook gebeurt het dat de 
vakantiewerker opeens de wc moet 
schoonmaken terwijl dit niet fbt 
zijn werkzaamheden behoort. Met 
een model-arbeidsovereenkomst in 
de hand kan hij ergens op terugval¬ 
len. 

Omgekeerd is het voor de werk¬ 


gevers wel eens moeilijk vast te 
stellen waar zij zich aan moeten 
houden. In de nota Vakantiewerk 
worden richtlijnen gegeven over 
onder meer het soort werk, werktij¬ 
den, de arbeidsovereenkomst en 
het salaris. Ook werkgevers kennen 
problemen met vakantiewerkers. Er 
zijn altijd jongeren die er een potje 
van maken of opeens niet meer ko¬ 
men opdagen. 

Met de model-arbeidsovereenkomst 
voor een vakantiewerker moet voor 
beide partijen duidelijk zijn wat ze 
van elkaar verwachten. De relatie 
tussen werkgever en werknemer 
kan hierdoor beter worden. 


Ontslagen bij 
Philips België 

BRUSSEL - In een luidsprekerfa- 
briek van Philips in het Vlaamse 
Dendermonde verdwijnen 165 van 
de 828 arbeidsplaatsen. Volgens de 
directie van het bedrijf is de sane¬ 
ring noodzakelijk omdat de markt 
in Europa voor luidsprekers in¬ 
krimpt. Bovendien zijn de prijzen 
als gevolg van de concurrentie van¬ 
uit het Verre Oosten enorm ge 
daald. 


(ADVERTENTIE) De nieuwe MB 100 least u al vanaf 
f.395.- per maand*! 

Kies voor de lage laadvloer en rechte wanden 
van de nieuwe MB 100 


* Netto Financiële lease. 60 mnd, 
aanbetaling of bv. inruil f.8845.- slottermijn na 60 mnd. f.5000.-, 
(alle bedragen excl. B T W.) 


SMEETS 


HEERLEN-HOENSBROEK: Tel 045-754575 Oscar Ttmmers 
MAASTRICHT Tel 043-613200 Eer Hendncks GELEEN Tel 046-757575 Roel Smeets 


& 


beurs 
& 

* 


i 


\% 


i 

& 

& 

ito 

8, 

jt* 

* 


oger 

^TERDAM - De Amsterdamse 
$ ^ ee ft zich gisteren gevoelig 
voor optimisme in het bui- 
^1*6^ Vooral aan de koersstijging 
^£r ^den kon het Damrak zich op- 
^t^ en - De angst voor een hogere 


(w m Duitsland, waardoor de 
|% s s jn in Frankfurt iets terrein 


prijsgeven, was op de Am- 
fhse aandelenmarkt niet voel- 
hj * noteerden de obligaties 
q deld een dubbeltje lager. 
-index won ruim een punt 
De koersindex algemeen 
Ni Punt en bereikte daarmee 
ec °rd van 210,70. De omzet 
V* uk op f 1,64 miljard, waarvan 
V aar dige f 729 miljoen in aande- 

lri * er nationals wonnen terrein 
jJi^undering van Koninklijke 
% d Uat fonds heeft wat meer last 
* a gere dollar, terwijl ook de 
"'sten van de OPEC-vergade- 
V/ n rol speelden. Koninklijke 
e een dubbeltje in op f 149,30. 

l^o 


^4 ftn P a kte een 

f V^ÜPS 

Vi 


rijksdaalder op f 
f 3 7 ^ nui Ps won twee kwartjes 
üeijg ' ,a 9> Ünilever, ook dollarge- 
een bescheiden vier 
, es omhoog tot f 191,10 en 
heroverde f 0,60 op f 37,20. 

ri 

verhandelde Heineken 
°Pfisch een koersduikeling 
IK°°r H^ P ro eent. Gecorrigeerd 
- ^Urip,. 6 omkeringen aan aandeel- 
I, |0 & f i 6l s ^ on bet fonds echter f 7,80 

y ^ ee^° n Zes dubbeltjes op f 111,70 
y 4 u k s ^. r L ote omzet van 720.000 
I. DSM voerde 

f ^linc de omzetranglijst aan vóór 
r %kL e , n ^ oninkli jke Olie. Papier- 
St n l KNP P akte f 1.30 op f 
' i onV^nchegenoot VRG won f 

' 26 P f45,70. Pirelli won f 0,90 op Hoofdfondsen 

v.k. 

s.k. 

ABN Amro 

46,50 

46,50 

ABN Amro A.in F. 

80,00 

80,00 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

177,80 

177,80 

AEGON 

129,70 

129,40 

Ahold 

86.10 

85.60 

Akzo 

152,30 

154.80 

Alrenta 

194,90 

194.80 

Amev eert. 

54,30 

5420 

Bols eert. 

48,10 

48,40 

Buhrm Tet. c. 

46,70 

47,60 

CSM eert. 

98.80 

98,40 

DAF 

24,60 

24,80 

Dordtsche Petr. 

138.40 

138.40 

DSM 

111,10 

111,70 

Elsevier eert. 

116,00 

112 , 20 d 

Fokker eert. 

34,20 

34,20 

Gist-Broc. eert. 

37,30 

37,90 

Heineken 

196,00 

161,90d 

Hoogovens nrc 

56.50 

57,30 

Hunter Douglas 

71,00 

72,70 

Int.Muller 

60,30 

60.30 

Int.Ned.Gr. e. 

50,90 

50.80 

KLM 

36,60 

37,20 

Kon.Ned.Papier 

47,60 

48,90 

Kon. Olie , 

149.40 

149,30 

Nedlloyd 

56,70 

58,30 

Océ-v.d.Gr. 

74,80 

75,00 

Pakhoed eert. 

44,00 

44,60 

Philips 

36.80 

37,30 

Polygram 

48,80 

48,30d 

Robeco 

96,70 

96,60 

Rodamco 

50,10 

49,90 

Rolinco 

95,40 

94,90 

Rorento 

72,60 

72,60 

Stork VMF 

43.20 

43,50 

Unilever eert. 

190,70 

191,10 

Ver.Bezit VNU 

84,10 

84,30 

VOCnre 

42,50 

42,90 

Wessanen eert. 

94,90 

94,10 

Wolters-Kluwer 

75,60 

75,80 


Avondkoersen Amsterdam 

KLM 37,20 (37,20) 

Kon.Olie 149,30-150,00 (149,30) 

Philips 37,40 (37,30) 

Unilever 190.50-191,10 (191,10) 


Binnenl. aandelen 


Aalberts Ind 

55,30 

55,30 

ABN AmroHld.prf. 

6,12 

6,13 

ABN AmroHld div. 

44,90 

44,90 

ACF-Holdingc. 

34,10 

34,00f 

Aegon div.92 

- 

- 

Ahrend Groep c. 

133,00 

133,00 

Asd Options Tr. 

10,90 

10,60 

Asd Rubber 

3,65 

3,65e 

Ant. VerfT. 

426.00 

- 

Atag Hold. eert 

124,90 

124,70 

Athlon Groep 

49,80 

49,80 

Athlon Groep nrc 

47,00 

46,80 

Aut.lnd.R’dam 

90,00 

90,00 

BAM Groep 

90,00 

90,00 

Batenburg 

139,00 

139,00 

Beers 

127,00 

126,90 

Begemann Groep 

105,00e 

105,50 

Belindo 

302,00 

301,00 


Boskalis Westm. 

24,40 

24,60 

Boskalis pref. 

25,40 

26,00 

Braaf Beheer 

33,50 

33,50 

Breevast 

9,90 

9.80 

Burgman-Heybroek 

2700,00 

2700,00 

Calvé-Delft pref 

805,00 

805,00 

Calvé Delft eert 

1227.00 

1227.00 

Cmdu Intern. 

160,00 

160,00 

Claimindo 

290.50 

290,50 

Content Beheer 

23,50 

23.50 

Credit LBN 

28,70 

28,40 

Crown v.G. eert. 

121,50 

121,00 

CSM 

98,30 

99,00 

DAF eert. 

18.20 

18,20 

Delft Instrum. 

24,70 

24,80 

Desseaux 

42,00 

43,00 

Dorp-Groep 

44.00 

43,60 

Draka Holding 

24.50 

24,50 

Econosto 

28,80 

28,90 

EMBA 

225,00b 

- 

Enks Holding 

81,30 

82,00 

Flexovit Int 

54,00 

53,50 

Frans Maas eert. 

81,00 

81,30 

Fugro McClelland 

38.60 

38,70 

Gamma Holding 

106,00 

106,00 

Gamma pref. 

5,80 

5,90 

Getronics 

33,00 

33,10 

Geveke 

39,00 

39,80 

Geveke div’92 

37,00 

38,10 

Giessen-de N. 

95.10 

95.10 

Goudsmit 

38.00 

38,20 

Grolsch 

197,80 

197,00 

GTl-Holding 

236,00 

238,00b 

Hagemeyer 

144,50 

144,00 

idem div’91 

140,50 

140.30 

HAL Trust B 

15,30 

15,60 

HAL Trust Unit 

15,30 

15,50 

HBG 

200,00 

200,50 

HCS Technology 

0,80 

0,80 

Heineken Hold. 

178,50 

143,00d 

Hoek’s Mach. 

240.00 

240,00 

Holl.SeaS 

0,45 

0,44 

Holl Kloos 

450,00 

450,00 

Hoop Eff.bank 

7,30 

7,30 

Hunter D.pref. 

2,50 

- 

IHC Caland 

66,70 

68,00 

Kas-Associatie 

33,50 

33,00 

Kempen Si Co 

9,10 

9,30 

Klene's Suikerw 

1020,00 

1020,00 

Kondor Wessels 

32.00 

32,00 

KBB 

78,00 

77,50 

KNP div. 

45,30 

40,40 

Kon. Sphinx 

55,00 

54,80 

Koppelpoort 

310,00 

310.00 

Krasnapolsky 

251,00 

250,00 

Landré Sc Gl. 

48,50 

48,50 

Macintosh 

39,60 

39,50 

Maxwell Petr 

118,50 

118.50 

Moeara Enim 

1205,00 

1210,00 

M.Emm OB-cert. 

16300,00 

16200,00 

Moolen Holding 

35,40 

36,00 

Mulder Boskoop 

54,00 

53.00 

Multihouse 

4,80 

4,70f 

NaefT 

525,00f 

- 

NAGRON 

58,00 

58,70 

N1B 

598,00 

598,00 

NBM-Amstelland 

8,90 

8,90 

NEDAP 

347,00 

348.00 


NKF Holding 

196,00 

196.00 

Ned.Part.Mu 

55 i0 

55i0 

Ned.Spnngst. 

7200.00 

- 

Norit 

’ 20,20 

20,00 

Nutricia GB 

146,00 

147,00 

Nutncia VB 

155,00 

157,00 

Nutncia VB div92 

160,00 

- 

Nijv.-Ten Cate 

105,90 

106.00 

Omnium Europe 

8,05 

- 

Orco Bank eert. 

71,80 

71.80 

OTRA 

345,00 

344.00 

Palthe 

58,00 

58,00 

Philips div '92 

36,50 

37,20 

Pirelli Tyre 

25,10e 

26.00 

Polynorm 

161,00 

161.00 

Porcel. Fles 

135,00 

136,00 

Randstad 

45,00 

46,00 

Ravast 

26,20 

26.20 

Reesink 

74,00 

74.10 

Samas Groep 

38,00 

38,50 

Sarakreek 

14,90 

15,30 

Sehuitema 

1680.00 

1680,00 

Schuttersveld 

47,50 

47,50 

Smit Intern. 

41.80 

41,80 

St.Bankiers c. 

15.30 

15,30 

Stad Rotterdam c 

40,40 

40,50 

Telegraaf De 

84,00 

84,50 

Textielgr.Twente 

94,50 

95,00 

Tulip Computers 

21,40 

21,40 

Tw.Kabel Holding 

122,00 

122,00 

Ubbink 

67,00 

66,50 

Union 

75,20 

76,00 

Un.Dutch Group 

2,00 

2,50 

Vereemgde Glas 

510,00 

510,00 

Verto eert. 

31,00 

30,00 

Volker Stevm 

65,00 

64,00a 

Volmac 

28,90 

28,90 

Vredestem 

17i0 

17,30 

VRG-Groep 

44,00 

45,70 

Wegener 

65,80 

66,50 

West Invest F. 

16,50 

16,50 

West Inv.F. wb 

110,00 

110,00 

Wolters Kluwer 

293,00 

297,00 

Wyers 

30,00 

29,60 

Beleggingsinstellingen 


ABN AmroAand.F. 

80,00 

79,50 

ABN Amro Albefo 

48,80 

48,80 

ABN Amro Amer.F, 

70,50 

70,50 

ABN Amro Eur. F. 

75,30 

75,20 

ABN Amro Far EF. 

51,10 

51,00 

ABN Amro Liq.Gf. 

163,50 

163,60 

ABN Amro Neth.F. 

87,50 

88,50 

Aegon Aandelenf. 

35,20 

35,50 

Aegon Spaarplus 

5,10 

5,10 

ABN Beleg fonds 

64,20 

64,40 

AldollarBF» 

26,30 

26,30 

Alg.Fondsenbez. 

232,50 

232,50 

Alliance Fund 

10,30 

10,30 

Amro North Am.F. 

71,00 

71,40 

Amvabel 

83,10 

82,80 

Asian Tigers F. 

66,50 

66,50 

Asian Select. F. 

61,50 

61,50 

AustroHung. F. 

4,60 

4,70 

Bemco RentSel. 

55,60 

55,70 

Bever Belegg. 

2,80 

2,85 

CLNOblDiv.F. 

111,40 

111,30 

CLN Obl. Waardef 

115,00 

114,90 

Delta Lloyd Inv. 

30.00 

30.20 


DP America Gr.F. 

33,30 

33,70 

Dp Energy Res. 

41.00 

- 

EGF Investm 

130.40 

130.40 

EMF Rentefonds 

69.50 

69,50 

Eng-Holl.Bel.Tl 

10.40 

9,80d 

Envir.Growth F. 

48,30 

48,50 

Esmeralda part 

34.10 

34.20 

Eur.Ass. Trust 

6.50 

6.50 

EMS Growth Fund 

106.10 

106.20 

EMS Ineome Fund 

108,40 

108,40 

EMS Offsh. Fund 

105,90 

106.10 

EOE Index Fnd 

328,00 

330.00 

Euro Growth Fund 

50,00 

50.00 

Euro Spain Fund 

7,00 

- 

Far East Sel.F. 

55,00 

55,00 

Gim Global 

52,10 

52,60 

Groeigarant 

1,50 

1,50 

Holland Fund 

74.10 

74,30 

Holl. Eur. Fund 

50.40 

50,40 

Holl. Obl.Fonds 

125,00 

125,00 

Holl. Pac. Fund 

94i0 

94,00 

Holl. Sel.Fonds 

85.40 

85,70 

Innovest 

61,50 

59.00a 

Interbonds 

508.00 

508.00 

Intereffekt 500 

29,00 

28.60 

Interefïekt wt 

72,50 

73,40 

Investa part 

74.60 

74,00 

IS Himal.Fund $ 

9,50 

_ 

Jade Fonds 

145,70 

145,70 

Japan Fund 

20.80 

20,90 

Jap.lnd.Alpha F. 

6400,00 

- 

Jap.Seet.Rat.Yen 

5208.00 

- 

Korea Pac.Tr. $ 

9,00 

_ 

Mal.Capital F.$ 

7,50 

7,60 

Mees Obl.Div.F. 

112,70 

112,40 

Mexico Income F. 

22,00 

- 

,MK Int.Ventures 

10.50 

10.50 

Mondibel 

78,00 

78,00 

Nat.Res.Fund 

1190,00 

1190,00 

Nedufo A 

117,00b 

118,00b 

Nedufo B 

119,00b 

- 

NMB Dutch Fund 

44,30 

44,60 

NMB Geldmarkt F 

54,85 

54.86 

NMB Global Fund 

46,60 

46,70 

NMB Oblig.F 

36,70 

36,70 

NMB Spaard.F. 

103,35 

103,38 

NMB Rentegr. F. 

119.00 

119,00 

NMB Vast Goed F. 

35,30 

35,30 

New Asia Fund 

5,40 

- 

Nomura Warr F. 

0,61 

0,63 

Obam, Belegg. 

255,00 

254.70 

OAMF Rentefonds 

12,95 

12,75 

Orange Fund 

21,70 

21,70 

Pac.Dimensions 

90,20 

91,50 

Pac.Prop.Sec F. 

28,80 

28,80 

Pierson Rente 

114,20 

114,30 

Postb.Aand.f. 

50,60 

50,70 

Postb Belegg. f. 

56,40 

56.50 

Postb. Verm.gr.f. 

54,40 

54,50 

Prosp.lnt.HIP $ 

3,90 

- 

Rentalent Bel. 

152,10 

152,10 

Rentotaal NV 

35,80 

35,70 

RG America F. 

108,60 

108,60 

RG Divirent F. 

49,80 

49,80 

RG Europe F. 

101,00 

101,00 

RG Florente 

114,70 

114,70 

RG Pacific F. 

92,80 

93,00 

RG SP Groen 

54,60 

54,60 


RG SP Blauw 

51.50 

51,40 

RG SP Geel 

48,50 

48,50 

Rodin PropJ 

90.00 

90,00 

Rolinco cump 

80,30 

80,40 

Schrod.lnt.Pr.F 

29i0 

29,20 

SciTech $ 

12,50 

12,50 

Suez Liq.Grf. 

182,40 

182,40 

Technology Fund 

19,40 

19,40 

Tokyo Pac Hold. 

175,00 

175,00 

Trans Eur Fund 

83,60d 

83.30 

Transpac.F.Yen 

272,00 

268,00 

Unilnvest 

17,00 

17,00 

Umco Inv Fund 

78,80 

78,80 

Unifonds DM 

32,20 

32,20 

Vaste Waard.Ned 

65.80 

65.80 

VastNed 

112,60 

105.00d 

VIBNV 

54,40 

54,40 

VSB Mix Fund 

51.30 

5U0 

VSB Rente Fonds 

103.50 

103.80 

WBO Intern 

67,50 

67.30 

Wereldhave NV 

112,00 

112,30 

Yen Value Fund 

74,80 

74,80 

ZOM Florida F.$ 

33,70 

33.70 

Paral lelmarkt 

Alanhen 

29,30 

29,30 

ABF 

112,30 

112.30 

Berghuizer Papier 

44,00 

44.20 

Besouw Van eert. 

48.60 

48,90 

Biogrond Belegg 

10,90e 

11,00 

Comm.Obl.F .1 

99,50 

- 

Comm.Obl.F .2 

99,60 

- 

Comm.0bl.F.3 

99,60 

- 

De Drie Electr. 

13,70 

14,30 

Delta Ll.Dollarf 

65,30 

64,80 

Delta Lloyd ECU 

60i0 

60,00 

Delta Lloyd Mix 

60,70 

60.80 

Delta Lloyd Rent 

54,70 

54,70 

Delta Lloyd Vast 

57,50 

57,50 

Dico Intern. 

84,00 

85.00 

DOCdata 

7,20 

7.10 

Dutch TakeOv.T 

44,90 

44.90 

Ehco-KLM Kleding 

40,10 

40.00 

E&L Belegg. 1 

70.30 

70,50 

E&L Belegg.2 

72,50 

72.60 

E&L Belegg .3 

106,70 

106.70 

E&L Belegg.4 

74,30 

74.40 

E&L Kap.Rente F. 

105.60 

105.50 

Free Record Shop 

31i0 

31i0 

Gaia Hedge I 

104,90 

102.10 

Geld. Papier c. 

69,80 

69.80 

German City Est 

36,30 

36.00 

Gouda Vuurvast 

72,20 

72.20 

Groenendijk 

45,40 

45.40 

Grontmy 

52,50 

53.30 

HCA Holding 

46,90 

46.90 

Helvoet Holding 

38,50 

3830 

Hes Beheer 

46.40 

46,10 

Homburg eert. 

0.70 

0,70f 

InterView Eur. 

3,90 

3.80 

Kühne+Heitz 

44,50 

44.40 

LCI ComputGr 

4.40 

4,50 

Melle, van nrc 

47.50 

47,90 

Nedcon Groep 

59,50 

58,50 

Nedschroef 

81,70 

81,70 

Neways Elec. 

6,50 

6,50 

New Eur.Htls DM 

18.00a 

17,50a 

Newtron Hold. 

1,85 

t,85a 


Pan Pac. Winkel 

10.70 

10.70 

Pie Medical 

5,70 

5.60 

Simac Techniek 

14,60 

14,90 

Sligro Beheer 

54,50 

55,00 

Suez Gr Fund 

53,10 

53,00 

VHS Onr Goed 

1,20 

1,15 

Vilenzo Int. 

33,00 

33,00 

Weina 

287,00 

287,00 

Wereldhave 

4,10 

- 

Weweler 

43.60 

47,10 

Wall Street 

allied signa! 

59 

58 

amer.brands 

48 

47 7 /a 

amer.tel tel 

43‘'8 

43 1 4 

amococorp 

45 

44 7 /b 

asarco inc. 

26 

26% 

bethl. steel 

14V2 

14% 

boemgeo 

45*/2 

45% 

can.pacific 

29 

14% 

chevron 

66*8 

67% 

chiquita 

24^8 

20 % 

Chrysler 

19‘/2 

18% 

ciücorp 

19 

18 3 4 

cons.edison 

27 3 'e 

27% 

digitequipm. 

45^8 

45% 

dupont nemours 

52 

51 

eastman kodak 

39 

39 

exxon corp 

59 V, 

59 

ford motor 

44 >8 

43 >/ 4 

gen. electnc 

76 5 8 

75"s 

gen. motors 

42 3 s 

39% 

goodyear 

74 Va 

73% 

hewlett-pack. - 

79 5, 8 

78% 

int. bus.mach. 

89'/4 

88 Ve 

int. teLtel. 

64 3 -a 

63% 

kim airhnes 

19>/2 

19*'4 

mcdonnelt 

59 * 4 

57 %> 

merek co. 

139^4 

140% 

mobil oil 

61 '■'2 

61% 

penn central 

2 IV 4 

21 % 

philips 

20 

20 % 

pnmenca 

386 2 

38% 

royal dutch 

80^8 

80% 

sears roebuck 

446e 

43% 

sfe-south.pac. 

13*-8 

13 

texaco mc. 

59^8 

61 

United techn. 

54 V 2 

53 

westmghouse 

I 8 V 2 

18% 

whitman corp 

14W 

13% 

woolworth 

28 7 8 

28% 

Advieskoersen 

amenk dollar 

1,790 

1,910 

austr dollar 

1.34 

1,46 

belg.frank ( 100 ) 

5,32 

5,62 

canad.dollar 

1.500 

1,620 

deense kroon ( 100 ) 

27.50 

30,00 

duitse mark ( 100 ) 

110,00 

114.00 

engelse pond 

3.15 

3,40 

fmse mark ( 100 ) 

39,75 

4225 

franse frank ( 100 ) 

31,75 

34,50 

gneksedr.(lOO) 

0,86 

1,06 

lersepond 

2,85 

3,10 

ital.lire ( 10 . 000 ) 

13.80 

15,50 

jap.yen ( 10 . 000 ) 

134,00 

140,00 

joeg.dm.tm 100 

- 

- 

noorse kroon ( 100 ) 

27,25 

29.75 


oost.schill.UOOl 
port escudo ( 100 ) 
spaanse pes. ( 100 ) 
turkse pond ( 100 ) 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.fr. ( 100 ) 


15.75 16,25 

lil 1,39 

1,70 1.86 

0,0250 0,0350 

29.60 32,10 

118.75 123,25 


Dow Jones 


Industrie 3324,47 
-24.14 


Wisselmarkt 


0PTIEBEURS 


amenkdollar 

1,85705-1.85955 

anüll.gulden 

1.0230-1,0530 

austr.dollar 

1,3999-1,4099 

belg.frank ( 100 ) 

5.4680-5,4730 ' 

canad.dollar 

1.56725-1,56975 

deense kroon ( 100 ) 

29.060-29.110 

duitse mark ( 100 ) 

112^450-112,5950 

engelse pond 

32915-32965 

franse frank f 100 ) 

33295-33.345 

gneksedr ( 100 ) 

0,9120-1.0120 

hongk dollar ( 100 ) 

23,7250-23,9750 

Ierse pond 

2,9990-3,0090 

ital.iire ( 10 . 000 ) 

14220-14.970 

jap.yen ( 10 . 000 ) 

138270-138,370 

nwzeel.dollar ( 100 ) 

0,9901-1,0001 

noorse kroon ( 100 ) 

28,755-28,805 

oostenr.sch.(lOO) 

15.9900-16.0000 

port esoudos(IOO) 

1,3060-1,3460 

spaanse pes. ( 100 ) 

1,7860-1,7960 

sunn.gulden 

1,0210-1,0610 

zweedse kr ( 100 ) 

31.130-31.180 

zwits.frank ( 100 ) 

121,550-121,600 

ecu. 

22050-2,3100 

Index Amsterdam 

CBS-koersmdex( 1983= 100) 

algemeen 

210,30 210,70 

id excl.kon.olie 

206,00 206.60 

internationals 

212,60 213,10 

lokale ondemem. 

209,70 210.00 

id financieel 

146,00 145.80 

id met-financ. 

271,30 272,00 

CBS-herbeleggmgsindex (1983=100 

algemeen 

300,10 301,00 

id excl.kon.olie 

277,80 279,20 

internationals 

315,50 316.20 

lokale ondemem. 

282.60 283,80 

id financieel 

215,40 215,10 

ld met-fmane. 

34620 348,60 

CBS-stemmingsmdex (1987=100) 

algemeen 

127,80 128,60 

mtemation 

144,90 146,20 

lokaal 

124.70 125.40 

fminstell 

12820 128,00 

met-fmane 

123.90 124.80 

industrie 

13530 136.10 

transpopsl 

130,10 132,10 serie 

omzet 

v.k 

s.k. 

abnamro 

c j95 

45.00 

417 

5,10 

5.10 

akzo 

c mei 

150.00 

281 

3,10 

4.80b 

akzo 

c mei 

155.00 

496 

0,80 

1.50 

d/fl 

c jun 

190,00 

174 

2.70 

2,30 

d/fi 

p mei 

185,00 

588 

1.00 

1,40 

dsm 

e jut 

115,00 

574 

2.20 

2,50 

dsm 

c jan 

115,00 

846 

430 

5,30 

dsm 

pjul 

105.00 

246 

0.70 

0,60 

dsm 

pju! 

110.00 

236 

2,00 

1,80 

eoe 

c mei 

300.00 

392 

8,70 

10.20 

eoe 

c mei 

305.00 

621 

4.80a 

6 , 00 b 

eoe 

c mei 

310,00 

1608 

2,20 

2.90 

eoe 

c mei 

315,00 

541 

0,90 

130 

eoe 

c jun 

315.00 

179 

2,60b 

3,50 

eoe 

p mei 

305,00 

310 

1,90 

130 

eoe 

p mei 

310.00 

717 

4.20 

3.00 

eoe 

p mei 

315,00 

385 

8,00 

6.50 

eoe 

pjan 

300,00 

343 

5.10 

4.80 

goud 

c aug 

360,00 

200 

3.50a 

2,20 

gist 

c jul 

35.00 

505 

2.50 

2.90 

gist 

pjul 

35.00 

270 

0.60 

0,50 

hem 

c jul 

165.00 

563 

-a 

530b 

hoog 

c jul 

55,00 

218 

3.80 

4,50 

hoog 

c jul 

60,00 

649 

1.40 

1,80 

hoog 

c okt 

60.00 

196 

2.80 

3,40 

hoog 

pjul 

55,00 

213 

1.80 

1,30 

hoog 

p okt 

50,00 

205 

1,30 

1.00 

mg 

c jul 

50.00 

479 

1,60 

1.50 

mg 

c okt 

50.00 

448 

2,10 

2.10 

mg 

c jan 

50,00 

222 

2,70 

2,70 

kim 

c jul 

37.50 

560 

1.30 

1,70 

kim 

c jul 

40.00 

199 

0.70 

0,70 

kim 

Pjul 

37,50 

458 

1,60 

1,40 

knp 

c jul 

4730 

332 

130 

1.70 

nedl 

c jul 

55,00 

701 

4,40a 

6,00 

nedl 

c jul 

60,00 

635 

2,00 

2,60 

plu! 

c mei 

37.50 

722 

0,50 

0.80 

phil 

c jul 

35.00 

1353 

2,70 

3,40 

phil 

c jul 

37.50 

3371 

1,30 

1,70 

phil 

c jul 

40.00 

251 

0.50 

0,70 

phil 

c okt 

3730 

446 

2,10 

360 

ptul 

c okt 

40.00 

2536 

1.00 

1.40 

phil 

c o93 

30,00 

602 

9,40 

10.00 

phil 

c o94 

45,00 

437 

3,00 

3,40 

phil 

c o96 

35.00 

509 

9,20 

9,70 

olie 

c mei 

150,00 

246 

1,80 

1,60 

sto 

c mei 

42,50 

230 

1.40a 

0,90 

sto 

p mei 

4230 

230 

130a 

130 

top5 

c mei 

600.00 

232 

1.50 

330 

mul 

c okt 

190,00 

235 

8,00 

8,60 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19.790-20,390. vorige 
20,090-20,690, bewerkt 21,990 laten, 
vorige 22,290 laten. 

Zilver onbewerkt 200-270, vonge 205-275, 
bewerkt 310 laten, vorige 320 laten. 


s= laten #=Weden 

bbteden N=laten+M-A». 

e=N-ctaim k=9*daan+k 

g - ei-dmdert l=|«gsan+9 

e=|MkM+taiden vk sletknen vonge dag 
1 =gedaan + latea sk=s!otkaera gisteren Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 


ijvi 

<j *er 

j» • * • 

ijï» 

3?*aK 


en I 


al: 


jij.’ DSM Geleen; Grind producenten Panheelgtoep te Panheel; Elektrotechniek Tümmers-Cremers te Roermond; Flexion.Fluid Power transmission 
]{^' te Roermond; Starren BV Installatiebedrijf teMaastricht; MrJ.SmedemaMakelaardijin onroerende goederen te Gennep; NV EPZ locatie 
Limburg Maascentrale/Clauscentrale te Buggenum;, AAg adviesburo voor architektuur en groenplanning bv te Landgraaf; OTV byro voor 
jjA opleiding'training en vorming te Beerze; Drukkerij Schrijen-Lippertz by te Voerendaal; Marl Stonb recofdings bv te Maastricht; Fa. T. Frissen 
iX- en Zonen speciöSist in sierdeisterwerk te Elsloo; Solvav Chemie BB te Roermond/Herten; Timmerfabriek C.A. Vonden Hoff te Binaelr 


ar 


% 

k 


jf!£ en .Zonen specialist in sierdeisterwerk te Elsloo; Solvay Chemie BB te Roermond/Herten; Timmerfabriek C.A. Von den Hoff te Bingelr 
•r. Tegelstudio B-K. B7 .te Caaief eri'Keer; Kath; Vrouwengilde te Höerisbipek; Mèd: VrQpvvenbeyfeging te>Wiilre; V-N-fei^etó^Mijnstreek^ _ 

1SST- Bruidsmode Francaise te Brunssum; Geiteclub St. Joost IRIS 2; Rob Adriaans te^óermorid; Üitgëversmaètscndppij De Limburger BV te Maas-' 
<«£■ tricht; Dentip International BV te Roermond; Jan Teven, Glas en Schilderwerken te Horn; BSB Assurantiën te Geleen; Personeelsvereniginr 
| — I VSL Vesti<§irig Siftdd;MEGAiimbwg; E. Meuwissen Naaimachinetechoiek te-Rbermdnd; ,Vy.EJ. BepningdeVries te Raermörkt; D.A. Drogis 
ij terij Frans Peters v.o.f. te Geleen; Cool Rent te Eindhoven; Bureau van Overveld BV té Eindhoven; Jan Heuts, schilder-, behang-, en spurt-, 

j wèm ieShTspelvteld; Jack Vtenëkèhj ihakeldfflt te Roermond; Technische GroothandeLFrige BV te Heerlen; Heinrichs Accountant- en admini* 

j : stratiekantoor BV te Baexem; SIME Grégoireilnterim Managefpept en Gbnspltgh^y S^Je.Vqlkenburg; TEaAGOS ervicesidtipnr te Roermond; 

i* DSM Limburg BV te HeeH0rti\&iaitó.'Bi^^ fe Mfljlra^Liritzeft Weèeriboiwlworijf të- Sittard^Samënwericende Kamérs Koophand ** 

i L en Fabrieken te Limburg in Roermond; Bomi<ins BV Modeschoenen te Sittard; Bouw- en Calculatieburo te Heerlen; JEKA Dakpannen BV 
s| Jfegden; Roef van Emmerik te Assenróy; De<iorette Aug. vqri JÉferseh v.o.f, te Heerlen; Bouwvereniging Sint Sërvatius te Maastricht; . J 

| ‘.Maastricht Airport Beek; Installatiebedrijf F^tfi?orstemans te Mi^h'MOrjolêiits^ Natuurcentrum té Heerlen;- BV de Bouwsteen te Echt; Lim- . 

I burgse Organisatie van Zelfstandige Ondèrne^nêrs te WieStb fwfe CnöGpsijfcsruriereedner; Architectenbureau Henk Wolters BV te Melick; 

I Duracarb BV en Duracarb Intemotiondl EjVj^nferi^KNP Mdd^tricht; tT& Sfe Jeeepfc^uwvereniging St. Seryatius te Maastricht; H.A. Lejeu- 
I , ne.BV, elektrobedrijven te Möóstrichb Sj^ÉspiOi^:Vink te Arcen; Provinciaal Missionarissen van 
I _r Mariannhill te Arcen; Technomed BV te Logistk S^yÉes fe mÊM TdO-Od Cuy pers,jrie jHermdnS St. Odiliënberg; Hotel Ca%’ 

I Restaurant In den Roden Leeuw van Limwtrg te Wittém; MariacJïrSerënaïd MteJiiearid^©^ alles voorkantpor te Maas- 

1 trichtjAutop, garagebedrijf te Möntfort; Wqgemans Advocaten te Maastricnh5prah$1lMöas te Beek; Autobedrijf Demarteau te Posterholt; 
lij; Ibkw GroothandelProjectinrichtingTëiBIerickiÖVontrigvérenigirig Nutbïe Nuth; Jalema 
I fe DMsión Filing Systems te Reuver; Peet ^ebfe fflusTMe heLje dfel ^fkt >4 SeyënaiTë Vfeira len. dot^edekkingèn te BèeqderitAttent Hekwér- 
I — fceh té GrukSenvorsf; MelisASurantiëri ,te^fi-'^Jiliêpj'¥^^pfefce:^™|^kt të Hee^len; M^a h^JanservVèrik> BV te ^^o;'Autobedrijf 
| p* 4décd-.Branssum.BV4e'brur^um; , Timmërf^ie^C^^ly^'d^‘ii^M;Sftd|f^»i8NyiÉë , ii^ B *ÏÉi^'9 er BV fêïk|feythuysén; Raux Experts: 

1^Tdxtoeürs te Heerlen; rijfifBqkke* 


f-f. • ir’ 
, ' * * 


r% ; -r?» 

Panningen 


en 


»;fè 5 Beroert; 


qrdij Stiensfra; te Sittan 


** % 
Ü Es B 


Terblfflt; fTT Posr teTytaasTrichr; Jongeren A 

/'..k'bféa 'r. ml I • •. 'V'. t ti •".!» « V’ «a* ' ê‘ £i-y ‘ ■'-1'^ -e JC a I i-. 'i. ft ‘A *v ,i’ „ ‘rn ' «> . -tTSl 


Adyres 

.«V r- ? . , ■ 


r pk Qve^oepeienaurgaqn^ 


dut? srvi 

é|ljitë^ód$ti^f|?rfi^fp; te Roerrriond; Trqn’ 
fè’Röerrnöndf^annëmërsbedriif Vicliiud", 

MaastrichtjStichtingiBejaardenzorgio 


^ '"i n. 


«veremgir 


TWè. ti 


Senadtvan de Marotte fëSit-, 
ë’Vdlkënburg; Toneelver-; 

1 • ... SC .... é • 'ss . •-• tri 

e Kruistd 


ï ; t; 


m 
% <i 


»*« 


tor -*V> 


'i ir '1; .V» 


< O-ifX} r?- 
p&t.-iiï,/? 

‘ '■ v.iÈ&tt 

• . • •'•••'• ••• .‘.'qviteV-iTft u. < 

!>i cvr 

-ij 

n % 
xvte«aitt*Mi 
aJUmburgs Dagblad Audi 


Autobianchi 
nw. model, sportvlgn. donkerblauw,5-drs., 


k. Tel. 045-317516. 


’88, 43.000 km, ƒ 12.950, 
Tel. 04492-2340. 


8 i.z.g.st 
APK tot 4-’93, kl. rood,di\ 
acc. 045-442612. 


Dl 100 CD 2.3 E, bwj. 8- Te k. Toyota TERCEL '79 
> zeer mooi, vr.pr. sport, sportvelg. APK gek. 
13.500,-. 045-228469. | ƒ 800,-. Tel. 04404-1533. 


\% 


Fiat RITMO bwj. '87, APK 5- 
'92, ƒ 4.500,-. Tel. 045- 
414386. __ 

Te koop Fiat UNO 45, bwj. 
'86, i.g.st. vr.pr. ƒ4.950,-. 
Tel. 045-324942. _ 

Te k. Fiat PANDA, i.v.m. 
verhuizing naar buitenl., 1 
jaar oud, met garantie, incl. 
autoradio, i.z.g.st. Tel. 045- 
224749 na 18 uur _ 

Fiat TIPO turbo diesel, 6-’90 
Ie eig., schadevrij, 
ƒ 16.750,-. Tel. 040-111402 


|Fiat RITMO 60 CL 59.000 
!km, '85 ƒ 5.250,-. Autobedr. 
Dortangs, Altaarstr. 2, 
Schinnen. Tel. 04493-2211. 

Te koop Fiat UNO 60 S Sil- 
ver, bwj. '87, i.g.st., 

I ƒ 10.950,-. Tel. 045-253249 

Fiat RITMO 70, bwj. bijna 
'85, APK, zeer mooi, 
ƒ2.450,-. Tel. 046-516241, 

Te k. Fiat RITMO 85S, 4-drs 
i.z.g.st., bwj. '84, APK, vr.pr. 
ƒ 3.250,-. Tel. 046-743588. 


W 316i, '88, i.z.g.st., met BMW 525i, i.z.g.st., bwj. '82, 
3 . Vr.pr. ƒ21.000,-. inr. veel acc., orginele Kera auto 
mog. 04409-2619. pr. n.o.t.k. Tel. 045-314901. 


Te k. BMW 316, lichte zij- 
schade, bwj. 11- '83. Tel. 
045-258080. 


.«koop BMW 316 bwj. '81, 
APK 8-'92, 4 winter- 
r 11 4 zomerbanden, pr.n.o.t. 
Uel. 045-228759. 


* k. BMW 320i, Bauer Ca- 
®j°tet, bwj. '79, zeer apart, 
■ mog. 046-526923. 


* k. BMW 323i, '79, motor 
£5 pk„ 2.5i, '87, 15 inch 
Tjkagd, enz., vr.pr. 
(5 750,-, Tel. 045-215783. 

SKOPJE!! BMW 318i, bwj. 
“ i.z.g.st., APK, sportvel- 
enz.. tel. 045-420048 


Te k. BMW 320i, bwj. '85. 
APK 4-’93. Tel. 04454-5163 


Te k. BMW 315, bwj. '84, 
magnesium velgen, 205 
banden, APK 4-'93, vr.pr. 
ƒ 4.250,-. Tel. 046-743588. 


Te k. BMW 525i, 6e mnd. 
'86, blauw metall., getint 
glas, TRX sportvlg., 5-bak, 
st.bekr., electr.spiegels, 
centr.lock, auto is 100%, 
046-752559 (inr.mogelijk). 


BMW 520i 6 cyi. T84, div. 
extra’s, goudmet., ƒ 5.750,-. 
Te bevr. 045-226433. Sm 


Cabriolet 


J®k. BMW 318i Baur cab- 
ie eig., bwj. '87, km.st 
(v'OOO, zilvermetal., radio/ 
2?®-. groen get. glas, ver- 
sportv., alleen zo- 
gebruikt, geen inruil. 
^vi045-417742. 


« VERKOPEN? Adver 
Lvia: 045-719966. 


Te koop VW GOLF Cabrio¬ 
let, bwj. '80, in st.v.nw., kleur 
rood, zwart interieur, sport- 
velgen, zien is kopen. Tel. 
045-427813. _ 

USA GOLF GU cabriolet, 
bwj. '84, airco, stuurbekr., 
sportw. Tel. 045-270999. 


gwioiet golf gls, bwj. Chevrolet 

wit, 5-bak, get. glas, alle-—- 

100% in orde, Te koop Chevrolet EL CA- 
J3-950,-, inr. mog. Tel. MINO Pick-up, bwj. '81, vr. 
** '14659. Pr. 1 12.500,-. 045-442647. 


Chrysler 


CHRYSLER SARATOGA 2.5 

Juni 1990, met automaat, airconditioning, 
trekhaak en veel Amerikaanse luxe. 

Plm. 50.000 km. Kleur metallic anthraciet. 
Perfecte staat. Prijs ƒ 27.500,-. 
v- Zandweg 2, Heerlen. Tel. 045-415266. 


Citroen 


SjOËN-ONDERDELEN, 
S^ikt en nieuw; in- en 
l^°op schade Citroen. 
jg^ Crutzen, 045-752121. 

(v^oop CITROEN CX GTi, 
'82. Zeer mooi. 
^g SQ,-. Tel. 04499-5668. 

JEROEN BX 19 diesel sta- 
10 ‘’ 86 - rnet.grijs, 
^g5 0,-. Tel. 04906-1387. 

J^OËN BX 19 TRS sta- 
gJl 11 -89, stuurbekr., met. 
ffiu . / 19.950,-. Tel. 


^OB-lsfr. 

bekoop CITROËN CX GTi 
W',7 9 - 1 jr- APK, ƒ 1.000,-. 
^04 459-2852. 

föOÈN 2CV Special, '83, 
Tm £ uw - APK '93, ƒ 3.200,- 
<•045-425625. 


CITROËN GSA '83, i.z.g.st., 
APK '93, ƒ1.750,-, Oude 
Landgraaf 101, Nieuwenha- 
gen-Landgraaf. _ 

Koopje CITROËN CX Turbo 
diesel 1984. Tel. 046- 
752227. __ 

Te k. CITROËN BX 1600 
TRi, bwj. '89, Ie eig.. 
Tel. 045-270999 _ 

2 CV 6 bwj. '82, ƒ1.500,-. 
Tel. 046-520115. 

Daihatsu 

Daihatsu CHARADE, rood, 
'86. Inruil, financiering mo¬ 
gelijk. Autobedr. Smeets, 
Schimmert, 04404-2442 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. It’s now or never 
nu kopen 

volgend jaar pas betalen 

Renteloos - kosteloos 
Op alle voorraadauto’s: 

Panda’s en Skyline modellen 
Uno’s en Elegant modellen 
Tipo's en Skyline modellen 
Tempra's en Skyline modellen 

Beperkte aantallen op is op 

Vraag onze gunstige voorwaarden 

Fiat Creusen Heerlen 


Parallelweg 34. 

kjnutselkoopjes 

fi, 1 ^ 1050 '83/ 1 900,- 
Pomt 10 1983 ƒ 2.750,- 
OdJ J a ü nus 1979 ƒ 250,- 
1979 ƒ 1.250,- 
HJK®* 194 1978 ƒ 750,- 

^Oyota T GTL 1981 ƒ 3°°>‘ 

Ciw T ^ rcel 1980 ƒ 500,- 
GSA 1981 ƒ 950,- 

^iat Creusen 
Heerlen 

Parallelweg 34 
^— I el 045-742121 

47' '31. bwj. 78, 

"«Wig: /300 - Tel - 


Heerlen 


Nissan Micra 1.0 Trend, rood/zwart.'86 

Nissan Sunny 1.3 Trend, blauw.'86 

Nissan Micra 1.2 SL. rood.'90 

Nissan Sunny 1.6 SLXsedan.'91 

Nissan Sunny 1.4 LX, div. extra's.'89 

Daihatsu Charade 1.3 aut.'91 

Mazda 323 1.5 GLX sedan.87 

Opel Ascona 1.8 S sedan.'88 

Ford Fiesta 1.4 S, blauw.'87 

Citroen AX 1.1 Tre, wit.'88 

Mazda 626 GLX coupé.'83 

Opel Ascona 1 .8 S, grijs.'88 

Renault 19 TR, groen.'89 

Opel Kadett 1.3 LS, LPG.'89 

Ford Escort 1.4 Bravo.'87 

Renault 19 TR, 3-drs., blauw.'89 

Toyota Corolla 1.3 autom., zilver.'86 

Toyota Celica 1.6 STi, wit.'91 

Volvo 340 GL diesel, groenmet.'89 

Volvo 440 GU, roodmet.90 

VW Jetta 1.6, sportuitvoering, grijsmet.'89 


ƒ 8.750,- 
ƒ 11.450,- 
ƒ 16.750,- 
ƒ 28.750,- 
ƒ 18.750,- 
ƒ21.750,- 
ƒ 13.900.- 
ƒ 14.850,- 
ƒ 13.900, 
ƒ 11.850, 
ƒ 6.500, 
ƒ 15.900, 
ƒ 16.900, 
ƒ 18.450, 
ƒ14.850, 
ƒ 17.750, 
ƒ 11.900, 
ƒ 40.500, 
ƒ16.750,- 
ƒ 27.850,- 
ƒ 22.750,- 


a 


kerkrade 


Nissans Micra v.a.'88, '89, '90 ƒ 10.900,- 

Nissans Sunny v.a.'88, '89, '90 ƒ 13.900,- 

Nissan Sunny 1.4 autom., zilver.'89 ƒ 21.000,- 

Nissan Bluebird 2.0 LX, wit.'90 ƒ 23.500,- 

Audi 80 1.8 S. wit.12-'88 ƒ 25.900,- 

Audi 80 1.8 S autom., d.blauw.l0-'88 ƒ 29.950,- 

BMW 525i, d.grijsm.'89 ƒ 47.500,- 

BMW 316i, rood.'90 ƒ 28.900,- 

BMW 520i autom., zilver.'88 ƒ 39.500,- 

BMW 735i, zwartmet.'88 ƒ 45.000,- 

Ford Siërra 2.0 CL, 4-drs., antraciet.'88 ƒ 18.900,- 

Ford Escort 1.4 Bravo, wit.'88 ƒ 17.500,- 

Mitsubishi Colt 1.5 GLXi, d.groen.'89 ƒ 20.750,- 

Opel Vectra 1.6 GL, zilver.'90 ƒ 27.500,- 

Opel Kadett 1.3 S, 3-drs., wit.'87 ƒ 13.750,- 

Toyota Corolla 1.3 SLX, 3-drs., wit.'89 ƒ 18.900,- 

Volvo 244 GL, blauwmet.'83 ƒ 9.950,- 

Volvo 340 diesel, 4-drs., groen.'89 ƒ 18.950,- 

VW Jetta 1.6, 4-drs., d.grijs.'89 ƒ 22.500,- 

FiatTipo 1.4 i.e., groenmet.'89 ƒ 15.900,- 

Mazda 323 1.5 GLX autom., wit.'87 ƒ 15.750,- 
3-24 maanden garantie. 

Alle auto’s voorzien van nationale autopas. 
4x4 EN BEDRIJFSWAGENS 

Nissan Patrol 3.3 0 Van, zwart.'88 ƒ 29.900,- 

Nissan Patrol 3.3 TD Van, zilver.’89 ƒ 37.500,- 

Nissan Patrol Wagon TD.'87 ƒ 37.500,- 

Nissan Patrol Turbo Highway, zwart.'82 demo 

Nissan Vanette 1.5, zilvermet.'90 ƒ 18.900,- 

Jeep Wrangler4.2, roodmet.'87 ƒ 27.500,- 

Toyota Landcruiser 2.4 TD, zilver.'86 ƒ 23.500,- 

SP0RTWAGENS 

Nissan Silvia 1.8 turbo, wit.'86 ƒ 18.900,- 

Nissan Sunny GTi-R, rood.'92 demo 

Toyota Supra 3.Oi, rood. '88 ƒ 42.500,- 

Toyota Celica 1.6 ST, stuurbekr., wit. '91 ƒ 41 . 500 , 

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500 
Kerkrede: Langheckweg 32-40, industrieterrein 
Dentgenbach 045-152570 


fj 


NISSAN 


Ford Siërra stationcar 

bwj. okt. '90, bordeauroodmetal., schuif/kanteldak, centr. 
vergr., dakrailing, getint glas, 52.000 km, auto is i.nw.st. 
Zien is kopen. Vr.pr. ƒ 23.950,-. Inruil mogelijk kleine auto. 
Tel. 045-221808. 


Te koop Ford TAUNUS 1.6 

FnrH Hanri S° 52 om .' 9St '’ f 1250 ’’' 


Tel. 045-742121. _ 

’ Te k. Fiat UNO 45 IES, 14 
mnd. oud, slechts 5.000 km, 
vr.pr. ƒ7.000,- onder nw.pr. 
Tel. 04498-52254. _ 

Fiat UNO 60S, 5 versnelt., 
bwj. aug. '86, mooi en goed. 
ƒ5.350,-. Tel. 045-751387. 

Fiat UNO 45 S, bwj. 4-'88, 
APK 4-’93, kl. blauwmet., 
km.st. 45.000, pr. ƒ 9.750,-, 
i.z.g.st. Tel. 045-326560. 

Fiat UNO 70 S i.z.g.st., 
62.000 km, pr.n.o.t.k. Tel. 
046-376639. _ 

Fiat PANDA Marbella bwj. 
'84, 5-gang, nwe. uitl. plus 

? rote beurt, vr.pr. ƒ 2.950,-. 
el. 046-742359. 


Ford Capri 

2.0, 6 cylinder, bwj. '79, 
uitstekende staat. 
Autobedrijf Ad van Neer, 
Zandweg 160, Heerlen. 
Tel. 045-416023. 

Te koop mooie en goed 
onderh. Ford CAPRI 2, bwj. 
'77. 045-274453 na 18 uur. 

Te k. ESCORT 1.6 L Bravo, 
'83, 5-drs., i.g.st., APK 3-'93 
pr.n.o.tk. Tel. 045-444922. 

Te koop ESCORT 1.3 Bravo 
bwj. '83, APK 4- 93, 100% in 
orde, vr.pr. ƒ 4.950,-. Tel. 
045-326786. __ 

Ford Escort AUTOMAAT 1.6 
L, bwj. '83, APK, ƒ 7.250,-. 
Autobedr. Hellenbrand tel. 
045-270007. _ 

Te k. Ford MUSTANG 2,8 
autom., 6cyl„ bwj. '79, APK 
aug. '92, zeer mooie auto, 
vr.pr. ƒ 2.500,-. Veldstr. 37, 
Roozengaard/Brunssum. 

Ford SIËRRA 1600 CL 8-’85 
LPG, 115.000 km, ƒ 5.950,-. 
Tel. 04906-1387. _ 

Ford SIËRRA 2.3 diesel 5- 
'88, wit, 5-drs. ƒ13.950,-. 
Tel. 04906-1387. _ 

Ford ESCORT, bwj.’81, i.z. 
g.st., Unescoplantoen 9, 
Heerlen, _ 

ESCORT XR3i, bwj. '83, LM 
velgen rally uitlaat turbo mo¬ 
torkap. PVC bumpers. 
Vroedschapstr. 5 Brunssum 
na 16.00 uur. 


Te k. Ford Siërra 18CL, bwj. 
'87, wit, 87.000 km, 3-drs., 
APK '93, zeer mooi. Tel. 
04406-15719 (zondags). 


Jeep TOYOTA Landcruiser MITSUBISHI Colt 1.2 GL 
diesel 8-’80, grijs kent. '84, nw.mod., i.z.g.st., APK 


ƒ 10.950,-. Tel. 04906-1387 Te k. Ford SIËRRA 1.6 L, 
bwj. '84, vr.pr. ƒ 6.250,-. Te 
bevr. 045-728264. 


Te k. Ford SIËRRA 2.0 La¬ 
ser en sunroof, bwj. '85. Bel 
na 18.00 uur 045-424569. 


ESCORT 1.3 GL, bwj. '84, , 
ƒ4.950,-, zeldz. mooi, elke 
keur, mog. 045-424128 

Ford FIËSTA 1.6 XR2, bwj. 
'85, wit, diverse extra’s, i.z. 
g.st. 04404-1384. _ 

Te k. Ford Siërra stationcar 
2.0 GL, bwj. '84, w.w.glas, 
sportvelgen, sunroof, pr. 
ƒ6.500,-, tel. 046-527781. 1 

Te k. Ford CAPRI 3.0 S, pr. ; 
n.o.t.k., tel. 043-637681. 

Ford TAUNUS 2.0 GL, 4-drs , 

bwj. '79 met trekhaak, i.g.st. 1 

Tel. 045-423406. 
-—- | 

Te koop voor liefhebber | 

Ford TAUNUS 1600 L cou- , 

pé, bwj. '75, ƒ500,-. Tel. . 

045-422843. _ < 

Ford ESCORT 1.4 CL nw. ' 
type, 70.000 km, '87, 
ƒ 12.250,-; Ford Escort 1.3 : 
div extra’s '84, ƒ 6.250,-. . 
Autobedr. Dortangs, Altaar- 
str. 2 Schinnen. 04493-2211 

Ford TAUNUS 2.0 Combi, 
bwj. 9-'80, in zeer goede st., 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-315899 

Ford CAPRI 3.0 S, bwj. '80, 
motor niet in orde, pr. 
ƒ 950,-. 04493-2211. _ 

Te koop FIËSTA 1.1 Bravo, 
bwj. 6-'81, APK, i.z.g.st., 
ƒ 2.400,-. 045-221637. 

Te koop Ford ESCORT 
1300 GL, bwj. '80, t. '81, 
APK 12- 92. 046-524341. 

Van Ie eig. Ford FIËSTA 
1100 L Ghia, goudmet., m. 
'85, ƒ 7.250,-, niet van 
nieuw te onderscheiden. 
Tel. 045-724417. _ 

Ford FIËSTA 1.8 D Cheers, 
div. extra's, ƒ7.500,- onder 
nw.prijs. 04498-59602. _ 

Ford FIËSTA 1100, bwj; '83, 
weinig km., Ie eig., vr.pr. 
ƒ 4.250,-, APK '93. 046- 
748071 b.g.g. 046-743175. 

Te koop voor loop of onder¬ 
delen, bwj. "77, Ford FIËS¬ 
TA 1.1 alu velgen, nw. uitl., 
motor, i.g.st., ƒ500,-. 045- 
271634. _ 

Ford SCORPIO 2.5 GL, die¬ 
sel, - ’87, div. extra’s, zwart 
shadow-line 045-226433. 

ESCORT 1300, bwj. ’84. Dr. 
A.Kuyperstr. 76, Brunssum. 

Te k. Ford FIËSTA Bravo, 
bwj. ’83 in perfecte staat, pr. 
ƒ 3.850,-. Tel. 045-753053. 

Ford SIËRRA 2.0 Itr. Combi, 
’87, 78.000 km div. extra’s, 
in perf. st. Tel. 045-242961. 

Te k. SIËRRA 1.6 Laser bwj. 
'86 ƒ 8.750,-; Escort 1.3 L 
bwj. '82 ƒ 3.500,-. Inr.mog. 
Tel. 045-455700, _ 

Ford FIËSTA 1.1L, m.'82, 
wit, Lz.g.st., APK, ƒ2.450,-. 
Pr. Bernhardstr.15, N’hagen 

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '81, 
Lz.g.st., vr.pr. ƒ2.950,-. Tel. 
045-224287. 


| Honda 


Honda ACCORD Aerodeck 
2.0i EX ABS 6-'89, met. 
zwart, ƒ 23.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

Te koop Honda INTEGFIA, 
bwj. '88, zilvermet., Lz.g.st, 
vaste pr. ƒ16.500,-. Tel. 
04750-26956. 


Honda CMC 1.5i GL, 3-drs, 
wit, ie eigenaar, 49.000 km. 
1 jaar Bovag-garantie. Inruil, 
financiering mogelijk. Auto¬ 
bedrijf Smeets, Schimmert, 
04404-2442. 


Honda CMC 4-drs., autom. 
'77, i.g.st. ƒ 1.250,-. Kerkstr. 
59, Doenrade. 


Te koop Honda PRELUDE, 
bwj. '79, wit, ƒ 2.900,-, i.z.g. 
st. Tel. 045-252227. _ 

Te koop Honda CMC bwj. 
eind '78. APK 27-4-'93. I.z. 
g.st. Treebeekplein 82, 
Brunssum. 

Honda PRELUDE met LPG, 
bwj. '80, mooie auto, APK 1 
jr. vr.pr. ƒ 2.250,-. Tel. 045- 
423063. _ 

Te k. i.g.st. Honda CMC 78 
APK febr. '93, pr. ƒ900,-. 
Tel. 045-222410. _ 

Te koop Honda PRELUDE 
1.8 EX, bwj. '84. Tel. 04750- 
25309. 


ESCORT XR3L '89, rood, Ie 
eigenaar, ƒ 16.750,-. Lucar 
Kerkrade, tel. 045-456963 


SIËRFtA CL diesel station¬ 
car, '88. Garage Kusters, 
Roosteren, 04499-1071 


Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL, 
ie eig., zwart, bwj. maart '89 
km 85.000, vr.pr. ƒ 18.500,-. 
Middelburgstr. 17, Heerlen. 


Ford ESCORT 1600 Ghia, 
electr. ramen en get. glas, 
Pullman bekl., APK 21-4- 
'93, bwj. '82, ƒ 4.250,-, in 
nw.st. Tel. 045-323178. 


Te k. Ford FIESTA bwj. '81, 
pr. ƒ 2.500,-. 04493-5137. 


Jeep NISSAN Patrol diesel 
lang, 7-pers., 4-’87, 
ƒ28.950,-. Tel. 04906-1387 


SUZUKI Jeep LJ80 cabriolet 
geel kent., bwj.'80, is geheel 
gereviseerd, vr.pr. ƒ 3.850,- 
Evt. inr. mog. 045-422217 


Jeep NISSAN Patrol '89, 5- 
pers., zeer weinig gelopen. 
Lucar Kerkrade, tel. 045- 
456963 __ 

Te k. Suzuki SAMURAI Ca- 
brio de Luxe, bwj. '89, met 
katal., kl. lichtbl.met., geel 
kent., km.st. 17.000 plus ac- 
cess. Vr.pr. ƒ18.500,-. Tel. 
045-253155. Kasteelstr. 44, 
Brunssum. _ 

Toyota LANDCRUISER 2.4 
TD LX, bwj. '86, in nw.st. 
87.000 km, ƒ21.750,-. Tel. 
04493-1310. _ 

Patrol 2 x '88, '87, Rocky '90 
Mahindra Soft’89. Geel kent. 
auto’s: Suzuki '85, ’84; Niva 
4 x 4 '88. TEXACARS ”4 x 4" 
(centre), tel. 04702-3040, 

Lada 

Te k. LADA, bwj. '84, 66.000 
km., vr.pr. ƒ 1.350,-. Tel. 
045-423481. _ 

Mazda 

AUTOMAAT Mazda 323 HB 
1500cc, m.'83, rood, APK 9- 
'92, ƒ 2.350,-. 045-322619 

Te k. MAZDA 626 coupé 1.6 
L, i.g.st., APK 1-’93, bwj. '81 
107.000 km., ƒ 2.200,-. 
Ecrivissestr. 38, Beek, 046- 
371790 9.30-13-30U- _ 

MAZDA626 GLX diesel grijs 
kent., 8-’86, wit, 5-drs., 
ƒ 7.950,-. Tel. 04906-1387. 

EEENMALIG Mazda 323, 
'81, APK. nw. model, auto is 
als nw., vr.pr. ƒ 2.950,-. Tel. 
045-728919. _ 

Te k. MAZDA 323, bwj.'81, 
5-gang, APK '93, Lz.g.st. vr. 
pr. ƒ 1.550,-. Vignonstr. 32, 
Heerlen. _ 

Te k. MAZDA 626 GLX Cou¬ 
pé, bwj. '88, 2.0 12 V, rood, 
zeer mooi. ƒ 18.500,-. Tel. 
046-528336. _ 

Te koop MAZDA 626 LX HB 

l. 6, LPG, bwj. '84, APK april 
'93, kl. lichtgroenmet., i.g.st., 
pr.n.o.t.k. Tel. 04498-58990 

MAZDA 626 GLX 2.0 t. '84, 
gas/benz. ƒ 4.850,-. Tel. 
046-513976. _ 

Te koop MAZDA 323 16V 
spec. uitvoering, bwj. dec. 
'91 Lz.g.st. Pr.n.o.tk. Inl. 
046-525739. _ 

Exclusive-MAZDA 626 2.0 
12 V coupé rood, bwj. '89, 
pr. ƒ 16.950,-, 046-372443, 

MAZDA RX 7 bwj. 79, APK 
14-4-'93, met nwe. motor, 
zeer mooie auto, vr.pr. 
ƒ 6.750,-. Tel. 045-423063. 

Te koop MAZDA 626 GT 
2.0i 16 V, '88, vr.pr. 

ƒ 27.500,-. Tel. 046-746311 

Te k. MAZDA 626 Hatch- 
back, '86, ƒ 7.500,-. incl. 
BTW. Tel. 043-252398. 

Te k. MAZDA 626 GLX, 1.8 
HB, bwj. ’89, Lz.g.st, vr.pr. 
ƒ 22.500,-. Tel. 045-423644 

MAZDA 323, 3-drs., perf.st, 
type '83, vr.pr. ƒ 3.600,-. Inr. 
mog. Tel. 04498-56221. 

Te k. MAZDA 626 2.0 GLX 
coupé, alles electr., stuurbe¬ 
kr., grijsmetal., Pullman bekl 

m. '85, inr. mog., ƒ 5.950,-. 
Wilhelminastr. 56, N’hagen. 

Mercedes 

MB 190 D Ü5 8-87, 
160.000 km, in perfecte 
st, ƒ 31.950,-. 04906-1387. 

Te koop MERCEDES 350 
SL autom., bwj. 73, vlam¬ 
rood met., zomer- en winter- 
kap, taxatie aanwezig, 
ƒ 57.500,-. Tel. 046-757676 

MERCEDES 190D, bwj. 8- 
'88, sportvelg./sportline intr., 
brede banden, kl. gebr. wit, 
pr.n.o.tk. Tel. 045-411355. 

Te k MERCEDES 190 E aut. 
zeer mooi, met alle extra’s, 
bwj. '84. 046-529076. _ 

Te koop MERCEDES 230 E 
1987, kl. wit, div. extra's. 
046-337887. _ 

Te k. MERCEDES 609 D 
Eco-Van gesloten, alle ex¬ 
tra's, nw. mod. 37.000 km. 
Tel. 045-319898/318406. 

Te k. MERCEDES 300 TD, 
bwj. '80, stationcar, bor- 
deaurood. Tel. 046-334744. 


4-'93 ƒ 4.700,- 045-221450 

Te k. Mitsubishi LANCER, 
bwj. 78, APK, radio.cass. Pr 
ƒ600,-. Tel. 045-232361. 


Mitsubishi GALANT 1600, 
4-drs., bwj. '86, zeer mooi 
en goed, LPG en benzine, 
pr.n.o.tk. 046-748071 b.g. 
g. 046-743175. 


Te koop Mitsubishi GALANT 
2.3 turbo diesel, '84, 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-423834. 


Morris 

Te k. MINI kl. mint groen, 
bwj. '77, i.z.g.st ƒ2.000,-. 
Tel. 045-458523. _ 

Te koop MINI 1100 special, 
bwj. 77, 100% gerest., APK 
4-'93, grote beurt gehad, vr. 
pr. ƒ 2.250,-. 04498-52248. 

Nissan/Datsun 

Nissan BLUEBIRD diesel 
station 8-’88, metgrijs, 
stuurbekr., ƒ 15.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

Nissan BLUEBIRD diesel 
station, 8-’85, wit, stuurbekr. 
ƒ 6.950,-. Tel. 04906-1387. 

Te koop Nissan SUNNY 
bwj. '80, APK 3-'93, 
ƒ 1.400,-, Tel. 045-270251. 

Te k. Nissan SUNNY Coupé 
1.6 SLX, bwj. '88, rood, pr. 
ƒ 14.750,-. Tel. 046-528336 

Te k. NISSAN 300 ZX T bar, 
bwj. '84, i.z.g.st. Inr. mog. 
Tel. 046-526923. _ 

Nissan SUNNY sportcoupé, 
Ie eig., rood, type '90, Ti 
uitv., alle acc. Koopje! Lucar 
Kerkrade, tel. 045-456963 

NISSAN 100 NX '92, Targa, 
coupé, 600 km. gelopen, 
nieuw!! Zeer hoge korting. 
Lucar Kerkrade, tel. 045- 
456963 _ 

Te k. Nissan SUNNY bwj. 
'83, ƒ 2.750,-. Hoofdstr. 166 
Hoensbroek. 


Te koop weg. omstandighe¬ 
den Nissan SUNNY 1.4 HB, 
bwj. 8-'91, kl. rood. Tel. 
04492-2532. Te koop Nissan KINGCAB, 
4x4, bwj. '90, vele extra’s. 
Tel. 045-212080. 


Te k. Nissan SUNNY coupé 
1.5 GL, bwj. '86, APK 3-’93, 
km.st 72.000, 2e eig. vr.pr. 
ƒ 9.650,-. Tel. 045-322446. 


Te koop BLUEBIRD 2.0 sta¬ 
tionwagon diesel, 7-’85, 
APK 3-’93, 173.000 km., nw 
banden, uitlaat, fuseek, 
schokbrekers etc., ƒ4.950,- 
Mobil v/h Aral-Nuth. 045- 
242775 b.g.g. 242474. 

Te k. Nissan VANETTE, '87, 
pers. bus, benz./LPG, radio, 
trekh., APK 4-’93, ƒ 9.900,-. 
045-222152 / 720260 

Te k. Nissan MICFtA SDX 
bwj. '87, km 62.000, vripr. 
ƒ 8.500,-. Tel. 045-258935. 

Nissan SUNNY Diesel 1700, 
bwj. '85, Ie eig., zeer mooi 
en goed, weinig km., extra’s, 
trekh., radio-cass., pr. n.o.t. 
k. 046-748071 b.g.g. 046- 
743175. _ 

Te k. NISSAN Micra bwj. okt 
'85, 80.000 km, kl. rood, ak- 
tiemodel, pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04406-41813 _ 

Te koop DATSUN Sylvia, 
bwj. '81, vele extra's, APK 
dec. '92, vr.pr. ƒ1.600,-. 
Tel. 046-740369. _ 

Wegens verpl. auto v.d. 
zaak, te koop van Ie eig. 
Nissan SUNNY Coupé 1.6i, 
nov. '89, kl. rood, spoiler in 
de kleur v.d. auto, alu. vel¬ 
gen met brede banden, 
aparte sportieve auto. Vaste 
prijs ƒ 18.500,-. Tel. 046- 
519492. _ 

DATSUN 280 ZX, m. Targa 
daken, bwj. '80, ƒ 8.750,-. 
Tel. 04748-2977 b.g.g. 
06-52-98-0477. 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 9 


Te k. Opel KADETT Club, Te k. Opel REKORD 2.0S 
5-drs. ’87, i.z.g.st., pr. Traveller, bwj. '86, LPG, 
ƒ 9.500,-. Tel. 04959-3203. mooi ƒ 8.500,-. 04749-3137 

Opel KADETT 2.0 GSI, bwj; 
1-’89, rood, l.m.velgen, 
47.000 km., inruil evt. mog. 
Tel. 04752-1355. 


Te k. Opel MANTA 19S, i.z. 
g.st., APK 9-'92, vr.pr. 
ƒ 850,-. Tel. 045-465118. 


Te k. goed onderh. Opel 
ASCONA 19S, bwj. '81, 
APK 1 -'93 met trekh. en ste¬ 
reo, ƒ 2.750,-. 045-222474. 
Opel KADETT City, APK, pr. ___ - 

ƒ 950,-. Tel. 046-522689. k A „P? l .^ ANT ^ ^ 

- --- - --■■ ■ —-—- Tl , APK 93 met trekh. en 

Opel KADETT 1.6 D, bwj. stereo, ƒ 2.250,-. Tel. 045- 
'83. Tel. 045-258080. 222474. 

KADETT 12S HB, 3-drs., ^ , „ Ar ,^- r - r .„”77" 

bwj. '84, APK 4-’93, i.z.g.st. T e ^ DETT t 13 ,^ 

{ 4 ROO - Tf>l 04454-2092 ^1- 10-88, blauwmet., LPG 
ƒ 4.800, . lel. Ü j 454 f 1Q ^ _ Te| Q45-258080 

Te koop Opel KADETT 1.2 r. —:— _ , „ • 

stationcar, 3-drs., met LPG Moote Opel KADETT 12S, 
en trekhaak, bwj. '81, APK, ƒ 2.850,- 

ƒ 1.850,-. Tel. 045-224676. Vliegveldweg 62, Beek. 

Te k. Echte Opel KADETT Te k. Opel ASCONA 2.0 met 
GSI 2.0, bwj. '87, km.st. trekh., sportv., nw. banden, 
55.000, Mgr. Hanssenstr. 6, puntgaaf, ƒ14.000,-. Kerk- 
Nieuwenhagen. _ str. 14A, Bom. _ 

ASCONA 2.0S, '82, beige- Te k. "nieuwe" Opel CORSA 
met., trekh., APK 11-'92, als 12S, 3-drs. '89, km.st. 
nw., ƒ 3.750,-. 045-751287. 24.000. Heirstr. 8A, Urmond 


Opel ASCONA 1.6, autom., 
HB, 46.000 km., Ie eigen., 
vr.pr. ƒ 12.500,-. Tel. 046- 
523319. _ 

Mooie Opel ASCONA, bwj. 
'80, APK mrt. '93, 100% ir\ 
orde, vr.pr. ƒ1.450,-. Tel. 
045-323796. 


• Oldtimers 

Zuid Nederlandse oldtimerbeurs 

Zaterdag 16 en zondag 17 mei a.s. 

Rodahal - Kerkrade 

Beurs voor klassiekers, sportwagens, motoren, onderdelen 
boeken, miniaturen, juke-boxen. 

Inlichtingen en deelname: Pro Mobiel Totaal. 

Tel. 070-3977210, Postbus 52109, 2505 CC Den Haag. 


BMW 1602, bwj. '75, rood, 
ƒ2.250,-. 045-211071, 

Te koo p t.e.a.b. Opel 
KADETT de Luxe, bwj. '73, 
moet aan gewerkt worden. 
Tel. 046-510322. _ 

FIAT 500, bwj. 70, part.wit, 
APK juni '93, i.z.g.st. Tel. 
043-611173. 


CADILLAC Eldorade Ca- 
briot, kl. zwart, int. rood-leer, 
electr. dak, stoelen en spie¬ 
gels, autom. tempomaat, 
auto in top-conditie, bwj. '76 
met certificaat van de staat 
Florida, vr.pr. ƒ 30.000,-. 
045-459901 na 18.00 uur. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Peugeot 

Peugeot Janssen Kerkrade 

12 MAANDEN GARANTIE OP OCCASIONS 
JONGER DAN 5 JAAR 
Mazda 625 GLX coupé '90 
Renault 19 GTR '89 
Ford Siërra 2.0 CL K6 '88 
Lada Samara 1.3 L ’88 
Opel Corsa 1.2 S TR '87 
Opel Kadett HB 1.2 S '86 
Peugeot 106 XR 10-’9i 
Peugeot 205 '85 tot ’91 
Peugeot 309 GR 1.6 '86 
Peugeot 309 XR 1.4 '90 
Peugeot 309 XS 1.6 '89 
Peugeot 405 GL 1.6 88 
Peugeot 405 GR '87 tot '91 
Peugeot 405 GL diesel '88 
Peugeot 505 SR autom. '83 
Renault 5 TL '86 
AUTO VAN DE WEEK 
Renault 21 RX 2.0 I '87 ƒ 14.750,- 
Peugeot Janssen, Eygelshovergracht 64, 
_ 6464 GB Kerkrade, 045-460500 _ 

Te koop PEUGEOT 205 Ac- PEUGEOT 304, 1984, sta- 
cent, bwj. 1-'89, km.st. tioncar, pr. ƒ 4.250,-. Tel. 
39.000, i.z.g.st., vr.pr. 045-229367 

ƒ11.200,-. Tel. voor 14.00 - 

uur 045-320029. _ Pontlac 

PEUGEOT 405 SR 1.9 6- Pontiac Fiëro 2.5E, autom., 
stuurbekr., 19 84 , apK' 93. Gar. inr.mog. 

04906-1387 ^ 21 ' 950 ’"' Te ’ v. Bovag bedr. 045-244947. 


Opel 


Te koop Opel REKORD 19 
N, bwj. '77, bruin, APK 12- 
'92, vr.pr. ƒ 450,-. Tel. 045- 
229685. _ 

Te koop Opel REKORD 2.0 
E, bwj. '83, i.z.g.st., APK. 
Tel. 045-426461. _ 

Te k. Opel ASCONA type 
Beriina, bwj. '82, i.z.g.st., 
zilvergrijs, sunroof en Pul- 
mann bekleding. Tel. 045- 
228527 __ 

Te koop Opel KADETT 1.6 
D Stationcar, 5-drs., '85, 

APK 4-'93, in pr.st. Tel. 
04760-72096. _ 

Te k. KADETT 1300, 5- 
deurs, kleur rood, 62.000 
km., bwj.'87. Koningstr. 50, 
Heerlen. _ 

Te k. Opel MANTA 2.0E i.z. 
g.st., vr.pr. ƒ 1.750,-, Dr. ML 
Kinglaan 60, Hoensbroek. 

KADETT 12 S Hatchback 
bwj. '84 j. uitv. div. acces. 
APK ƒ 4.950,-. 045-424128. 

Te k. KADETT, bwj.’79, 
ƒ 1.000,-. Goselingstr. 82, 
Heerlen. _ 

Te k. zeer mooie Opel KA¬ 
DETT 13 N, bwj. '80. APK 
20-11-’92, vr.pr. ƒ1.800,-. 
Tel. 045-410754 b.g.g. 
426090. _ 

Opel KADETT 1.3 S 4-’87, 
rood, 3-drs., LPG, 80.000 
km, ƒ 10.950,-. 04906-1387 

Te koop ASCONA 1900, bwj 
'79, vr.pr. ƒ1.850,-. Tel. 
045-426029. _ 

Zeer mooie Opel ASCONA 
1600 S, '82, APK, nw. type, 
in perf. st., vr.pr. ƒ 2.950,-. 
Tel. 045-728919. _ 

Van part. ASCONA 1.6, 4- 
drs, 4-gang, bwj. 3-'87, ech¬ 
te km.st. 78.000, met LPG, 
nw. band., uitlaat, accu, 
ANWB gek., ƒ9.500,-. Tel. 
045-218922. 


KADETT 1.3 Club '89; Ka¬ 
dett 1.8 LS '88; Kadett 1.2 
LS en 1.3 LS '87; Kadett 1.6 
S '85; Corsa 1.2 S '84; Cor¬ 
sa TR 1.3 '87; Corsa 12 S en 
1000 S '85; Kadett 12 S '80; 
Rekord 2.0 '81. Automobiel¬ 
bedrijf Denneman, Raad- 
huisstraat 107, Hulsberg 

KADETT GSi, 2.0 i, bwj. 5- 
'89, km.st. 45.000, pr. 
ƒ 22.500,-. Tel. 045-255448 
tot 17 uur, 045-273574. 

Opel KADETT 1.2 S HB, 
bwj. '83, i.z.g.st., APK mrt. 
'93, ƒ 3.750,-. 045-216470. 

Opel KADETT 1200 type '81 
APK '93, ƒ1.750,-. Tel. 

045-726112. _ 

Opel KADETT City bwj. '79, 
ƒ 975,-. Kaardebol 38, 
Kerkrade. Tel. 045-424764. 

Te koop Opel CORSA 1.3i 
Sedan, 4-drs., bwj. 2-’90. 
Inl. 045-724938-724138. 

Opel KADETT HB 1.2 5-drs. 
bwj. '80, i.z.g.st., pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 04459-2813. 

Mooie Opel REKORD 2.0 S 
'85, LPG, ƒ6.950,-. Bem- 
hardstr. 12, Munstergeleen. 


Te koop Opel REKORD 2.0, 
kl. antraciet, bwj. '81, i.z.g. 
st., APK '93, vr.pr. ƒ 3.000,-. 
Tel. 045-230307. 


Te koop Opel KADETT Ca¬ 
ravan 1.3, bwj. '80, pr. 
ƒ 1.000,-. Tel. 045-224954. 


PEUGEOT 502 2.2 GRi Fa¬ 
miliale 7-pers., 6-'89, met. 
grijs, ƒ 26.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

Te k. PEUGEOT 309 1.3 
Profile, bwj. '89, rood, 3-drs. 
ƒ 13.250,-. Tel. 046-523830 

PEUGEOT 309, wit, '88, 1.3, 
6.600 km. Vz jaar bovag- 
garantie. Inruil, financiering 
mogelijk. Autobedr. Smeets, 
Schimmert, 04404-2442 

Te k. PEUGEOT 405 Mi 16, 
bwj. '88, 89.000 km., kleur 
rood 160 PK, als nieuw. 
043-472721/ 06-52983020. 

Te koop met diefstalschade, 
PEUGEOT 205 XS, bwj. '87, 
get. glas 5-bak, GTi-uitgev., 
alle onderd. aanw., vr.pr. 
ƒ 8.250,-. Remigiusstr. 18, 
Klimmen, na 12.00 uur. 

Te koop PEUGEOT 205 Ac¬ 
cent, kl. wit, bwj. '91, vr.pr. 
ƒ 18.500,-. Tel. 045-228486 

Te k. PEUGEOT 305 Break 
SR, bwj. '81, pr. ƒ1.450,-. 
Chr. Quixstr. 41, Hoens- 
broek. Tel. 045-222863. 

Te koop PEUGEOT 405 1.9 
GRi, .'89, Ie eig., i.z.g.st„ kl. 
rood, pr. ƒ 15.900,-. Tel. 
045-714775. _ 

Te koop PEUGEOT 405 GU 
Ie eig., 1990, LPG, in pracht 
staat, ƒ17.750,-. Tel. 
04959-3203. __ 

Te k. PEUGEOT 205 Accent 
bwj. '87, kl. blauw, APK, 
gebr. als 2e auto, pr. 
ƒ 9.400,-. 045-422870. 

PEUGEOT 205 GL, bwj. '88, 
i.z.g.st., 1 jr. voll. gar., 4-drs. 
pr. n.o.t.k. 046-748071 b.g. 
g. 046-753175. 


Renault 

Te k. Renault 5 PARISIEN- 
NE, bwj. '90. km.st. 35.000, 
wegens vertrek buitenland. 
pr. ƒ 15.000,-. 045-415499, 

RENAULT 21 GTS 8-'86, 
rnet.grijs, LPG, ƒ 7.950,-. 
Tel. 04906-1387, _ 

Te koop RENAULT 5 TL bwj 
'80, prijs ƒ 1.000,-. Tel. 046- 
519196. _ 

Te k. Renault ALPINE turbo, 
bwj. 83, i.g.st. met tax.rapp., 
kl. alpineblauw, pr. ƒ 8.250,- 
Tel. 045-253155. Kasteel- 
str. 44 Brunssum. _ 

Te k. RENAULT 5 TR, bwj. 
'88 rood, zeer mooi 5 versn. 
tel. 045-352638 na 18 u. 

RENAULT 5 GTL uitv., 3- 
drs., kl. rood, m. '86, ie lak, 
schadevrij, in st. van spiin- 
temw., peis gekeurd, 
ƒ 7.250,-. Inl. 043-254462. 

Te koop RENAULT 5 GTS, 
bwj. '85, nw. model, wit, 
82.000 km., pr. ƒ7.250,-. 
Tel. 04492-4115. _ 

RENAULT 5, opknapper, 
bwj. '82, ƒ 500,-. Tel. 
04493-2211. _ 

Te k. RENAULT 5 Parisien- 
ne, vele extra's, bwj. 1990, 
ƒ 13.000,-. Tel. 045-245693 

Te k. RENAULT 18, bwj. '80, 
APK 8-’92, ƒ 750,-. Tel. 
045-245693. 

Saab 

Te koop SAAB 900 GLL, 
bwj. okt. '81, prijs ƒ1.800,-. 
Tel. 046-752082. 


TURBO Saab 900, 4-drs., 
'82, trekh., zilvermet., vr.pr. 
ƒ3.850,-. Tel. 045-322619 Te k. Opel KADETT HB 1.4, 
nov. '89, grijsmet., get. glas 
plus spoiler. 045-444242. 


Te k. Opel KADETT 1200, 
zeer mooi, '80, APK juni’93, 
ƒ 1.950,-. Tel. 045-218925 AUTO MEIJERS 
SUBARU. 


84 met LPG en vele denkb. ' ■ _ 

opties, ƒ18.750,- 04748- dri J' Dortangs, Altaarstr. 

2977 b.g.g. 06-52980477. Schinnen. 04493-2211 


88, autom., veel acc., APK 


Jaguar Ford ESCORT 1800 CL 
Diesel, bwj. april '89, APK 
'93, kl. grijsmet., 5-drs., 5- 
gang, krast. 70.000, radio- 
cass., pr. ƒ 13.750,-, inr. 
mog. Tel. 046-750506. 


Te koop Ford ESCORT 
1300, i.g.st. ƒ3.500,-. Ach¬ 
ter de Heggen 51, Hulsberg. 


Te koop Ford ESCORT 16 D 
Van Bestel 1987, ƒ 6.500,- 
exd. Rockmart Kissel 46A, 
Heerlen, 045-723142. 


Ford ESCORT XR3, '81, 
APK, veel extra's, elec. rui¬ 
ten, ƒ 3.950,-. 04451-1509. 


Te koop JAGUAR XJ-6, MG 

duurste uitv., geh. in nw.st.,- 

bwj. ’83, alleen ser. gega- Te k. M.G.B. GT, bwj.75, kl. 
digden. Tel. 045-320612. wit. Inl. 04450-2419._ 


JAGUAR '82 serie 3 aut. MG.B sport, m. '80,orig. nw. 
APK 12-’92, i.g.st., st. (niet gerest.) v. part. 
ƒ 11.500,-. Tel. 04 3-641023 ƒ 20.000,-. 043-432103. 


Mitsubishi TREDIA 1.4 GL 
7-’85, 4-drs., LPG. 

ƒ4.950,-. Tel. 04906-1387. 


,Te koop Mitsubishi COLT 
GLX bwj. '79. Prijs ƒ 750,-. 
Tel. 046-519196. 


Mitsubishi COLT GLX spec. 
uitv. '80, vr.pr. ƒ 1.750,-, 
APK '93. Tel. 046-746311. 


Te koop Mitsubishi COLT 
1.5 GLXi, bwj. 4-'90, blauw¬ 
met. met 1 jr. fabr.gar., 
ƒ 21.500,-. 045-422712. 


PAJERO 2.5 turbo diesel, 
inter cooler, long body, alle 
extra's, geel kent., m.’88, 
inr. mog. 046-529307. 


Jeep 


Jeep DAIHATSU Taft 2.8 D 
cabriolet, 1984, met.blauw, 
stuurbekr., ƒ11.950,-. Tel. 
04906-1387. 


Jeep DAIHATSU Rocky 
Wagon 2.8 diesel 8-'85, wit, 
ƒ 17.950,-. Tel. 04906-1387 


Jeep MITSUBISHI Pajero 
turbo diesel 8-’84, grijs kent. 
ƒ 13.500,-. Tel. 04906-1387 

Jeep MITSUBISHI Pajero 
turbo diesel 1987, rood, 
80.000 km, ƒ 23.950,-. Tel. 
04906-1387. 


• mog. _, 

Te k. Opel ASCONA bwj. '78 
i.z.g.st., trekh., APK, Mr. Dr. 
Froweinweg 51, Eys. Tel. 
04451-2533. _ 

Te k. Opel OMEGA 2.4i GL 
'89 Daimond-uitv. alle opties 
inr. mog. Tel. 046-528336. 

Te k. Opel MANTA 18 S, GT 
J-uitv. bwj. '85, i.z.g.st., pr. 
ƒ 9.250,-. 046-526923. 

Te koop MANTA, bwj. '79, 
GP look, ƒ2.900,-. Tel. 
04459-1315. _ 

Te k. Opel MANTA 1.9, bwj. 
'77, APK '93, 4 nwe banden, 
nwe lak, rood, pr. ƒ1.100,-. 
Tel. 045-317528. _ 

Opel KADETT GSi 2.0 type 
'90, zwartantraciet, 

ƒ 24.750,-. Inr. mog. Lucar, 
Holzstr. 67, Kerkrade, 045- 
456963 


Seat MARBELLA Special, 
3-drs., m. '90, Ie lak, scha¬ 
devrij, fabr.nw., ƒ 9.250,-. 
Inl. 043-254462. 


Simca 


Simca HORIZON 1.5 SX, 
autom. 5-drs. bwj '80 i.g.st., 
APK 1 -'93, leuke vak. auto. 

Te koop Opel ASCONA Kooiweg 75, Elsloo. ƒ 975,- 045-253608. _ 

1900, bwj. okt. '80, Lz.g.st., Te koop SUBARU 1.8 GL, Skoda 

pr. n.o.t.k. Tel. 04450-1480. 4 yyQ coupé, bordeauxrood- _ 

Te k. Opel KADETT 1.6 D met., 1988, km.st. 88.000, Te k. SKODA tye '87, i.z.g. 

staLcar, 5-drs. bwj. ' 86 , in tel. 045-219895._st., Pastorijstr. 12, Nuth 

prima st. Tel. 04498-52850. Suzuki 
Opel KADETT coupé 1200 
SR geh. gerest., pr.n.t.k., 
Ortolaan 13, Schinveld. 

Te koop Opel KADETT, bwj. 
'79, pr. ƒ 900,-. Notaris- 
straat 24, Susteren. __ 

KADETT Hatchback 13 LS, 
bwj. '85, 5-versn., nw. mod. 
ƒ 7.250,-. Tel. 045-751387, 

Te koop Opel KADETT 1300 
Beriina, bwj. '80, wit. Tel. 
045-256115. _ 

Opel CORSA 3-drs, bwj.'83, 
kl. rood, alarm, v. acc., APK 
3-’93, i.z.g.st., pr. ƒ5.500,-. 
Tel. 045-751250. 


ASCONA 1.6 S, nw. mod., 
'83, nw. APK, ƒ 4.500,-. 
Jurastr. 16, Hrt/Zeswegen 

KADETT 1.2 S, bwj.'81, nw 
APK, mooi en goed, 
ƒ2.750,-. Tel. 045-726175 


Suzuki SWIFT FA, 3-cyl., Te k. Suzuki ALTO FX, 4- 
bwj. nov. '84, kl. grijsmet., drs., bwj. '83, APK '93, we- 
nwe. banden, 3-drs., 5- genb. ƒ 77,-. 045-245099. 

gang, km.st. 80.000, APK- 

nov. '92, i.z.g.st., pr Talbot 

ƒ4.650,-. Tel. 046-527379. 7 -;- ,-nnn.n. FF -mrT 

cwiiVi QiAficrr .o ^ 1 — 7 - Samba CABRIOLET, 86 . 
l ' 3 GL ’ 5 ' Tel. 046-520115. 

gang, bwj. 85, div. extra's,__ 

pr. ƒ 5.500,-, in prima staat “ ,_,, “ 

Tel. 045-319012. Vauxhall 


— J Samba CABRIOLET, 
1.3 GL, 5- Tel. 046-520115. 


Vauxhall 


Te k. Suzuki SWIFT 1300 VAUXHALL Chevette, 

S6, bwj. 12-’87, APK 12-'92, mooie auto, 100% in orde, 1 
690kg, i.z.g.st., ƒ 7.500,-. jr. APK, vr.pr. ƒ650,-. Tel. 
Tel. 045-452336 of 459305. 045-423063. 


Te koop Toyota Corolla 

1987, 56.000 km., 5-drs. Ie eigenaar, in prima staat. 
E. Huiman, Hakferstr. 2, Valkenburg. Tel. 04406-12220. 


Voor Piccolo's zie verder pagina 10 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 


Tl \ ,, «Stóf 

> ' 


•> vvV ./t 1 

... L-. m 
| 1 | | Toyota 

Toyota STARLET 1.3 DX 3-; 
drs. z. goed APK bwj. m. 
1986 ƒ 6.250,-. 045-727169 

Te k. Toyota CELICA Coupé 
bwj. '82, i.z.g.st. APK. Dr. 
M L. Kingln 60 Hoensbroek. 

Te koop Toyota COROLLA 
hatchback, bwj. '90, km.st. j 
21.000, vr.pr. ƒ 19 000,-, tel. 
045-320400. _i 

Toyota CELICA 1.6 ST, bwj. | 
5-'88, rood, als nieuw, div. 
extra's, vr.pr. ƒ 24.500,-. 
Tel. 045-727911. __ 

Te koop Toyota CARINA 
met APK, bwj '79. Tel. 045- 
420765. _ 

Toyota CARINA MK II nieuw 
model '89 ƒ 14.500,-. Inl. 
045-455778. _ 

Te koop Toyota COROLLA 
1600 GTS 16 Valve, bwj. okt 
89. vr.pr. ƒ22 000,-. T el. i 
04498-51076 na 18.00 uur. 

Toyota Carina II EXIV, bwj. 
'90. alle opties, 27.000 km, 
ƒ 24 750,-. Autobedr. Hel- 
lenbrand. tel. 045-270007. 

Te koop COROLLA 1600 
GL, bwj. 84, i.g.st. Tel. 045- 
323986. _ 

Toyota TERCEL 1.3 DX, nw. 
model, bwj. 83, 5-drs., zil- 
vermet., APK 3-10-'92, in 
nw.st., ƒ3.950,-. Tel. 045- 
323178. _ 

Te k. Toyota COROLLA 
1800 D, '87, i.z.g.st. trekh. 
APK, evt. inr. mog. Dorpsstr. 
19 , Singel rade. 


Te k.VW-Passat C Van, 
STATIONCAR, diesel, grijs 
kent. bwj.'83, blauw, achter¬ 
bank ƒ3.950,- 045-423443 
Elisagracht 25, Kerkrade. 

VW GOLF 1.6 diesel, bwj. 
'82, pr. ƒ3.500,-, tel. 046- 
372443. _ 

Te k. VW KEVER bwj. '80, 
RDW gek. tot 9-'92, vaste 
pr. ƒ 2.000,-. Te bevr. na 
16.00 uur: tel. 045-724729. 

VW PASSAT stationcar tur-! 
bo diesel, 12-'87, grijs ken- , 
teken, Ie eig., schadevrij, 
ƒ 8.500,-. Tel. 040-111402. 

PASSAT 1.6 Diesel Station¬ 
car, geel kent., bwj. 11-'82, 
APK 3- 93, pr. ƒ 3.900,-. 
Tel. 04493-4929. _ 

VW GOLF diesel 11-’81, 
groenmet., Ie eig. ƒ 3.250,-. j 
Tel. 04450-4145. _ j 

Te koop VW PASSAT 1.8 
CL bwj. '88, pr.n.o.t.k. Tel. 
045-426571. _ 

VW GOLF GTi, '81, Zender- 
uitbouw, t.e.a.b. Tel. 045-1 
225939. 


Te k. VW GOLF diesel bwj. 

I '84, nw. model, i.z.g.st. vr.pr. 
ƒ7.750,-. Tel. 045-320546. 
W. de Rijkestr. 8, Landgraaf. 

VW GOLF 1.3 C, bwj. 09-'86 
88.000 km, APK 3-'93, pr.n. 
o.t.k. Tel. 04754-81913. 

Te k. VW KEVER bwj. '79, 
APK '93 met spuitwerk, 
ƒ 1.750,-. Tel. 045-453784. 

- -I 

Te k. zeer zuinige VW PAS¬ 
SAT 1600 D, autom. '83, 
APK, i.z.g.st. evt. inr. mog. 
Dorpsstr. 19, Bingelrade. 

Te k. PASSAT 1800i, bwj. 
88, kl. blauw, 5-gang, get. 
ramen, elec. schuifd. vr.pr. 
ƒ 17.000,-. 04406-16173. 

GOLF Manhattan 1.3i '90, 
koopje, weg. omst. 046- 
524256. _ 

GOLF CL 1800 inj. 66 KW 
'87, ƒ 12.750,-. Tel. 046- 
529307. _ 

Te koop met. grijs kenteken 
VW GOLF diesel blauw, 5- 
bak, bwj. '87, ƒ 8.250,-. 
Heirstr. 8a, Urmond. 


Volvo Autobedrijf Loek 
Schaepkens 

Keuze uit plm. 30 auto’s met 
nwe. APK’s van ƒ 1.000,- tot 
ƒ 4.000,- 
VW Golf '80 
VW Golf GTi aut. '78 
VW Polo '81 
BMW 318 '82 
Datsun Cherry '82 
Audi 80 '80 
Opel Kadett '82 
Mazda 323 '82 
Ford Fiësta 83 
Renault 5 '81 
Honda Civic '81 
Opel Ascona '81 
Klimmenderstr.110 Klimmen 
Tel. 04405-2896. 

Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565 
Alfa Romeo 33 '87 
Audi 80 '85t/m'88 
Daihatsu Charade TX '90 
Fiat Ritmo 60cc '87 
Escort '86-’89 
Orion 16 CLX '91 
Siërra ’87t/m'90 
Honda Civic '88 
Mazda 323 '88 
Ascona ’84t/m'88 
Corsa '85tTn’90 
Kadett '85t/m'91 
Omega ’87t/m'89 
Rekord ’83-’86 
Vectra '88t/m'91 
Peugeot 309 '91 
Suzuki Swift '89 
Volvo 340 '88 
Volvo 440 ’89-’90 
VW Jetta '86 


Volkswagen 

Te koop m zeer goede staat 
verkerende VW PASSAT 
1.8 GL, nieuwste model '89, 
speciale uitvoering, kl. don- 
kerblauwmetal., met diverse 
extra’s zoals getint glas, 5 
versnelt., 4 hoofdst. etc. Vr. 
pr. ƒ 18.800,-. Tel. 046- 
745218 na 14.00 uur. _ 

GOLF 1300 CL '84, nw. mod 
grijsmet. pr. st. APK '93, 
ƒ 6.950,-. Tel. 045-252390. 

VW GOLF 13 S, bwj.'80, 
APK 1-93, leuke auto! pr. 
ƒ2.150,-. Tel. 045-322619. 

Van part. GOLF diesel wit, 
mrt. '89, schadevrij, km.st. 
90.000, vr.pr. ƒ 17.000,-. 
045-212247/274137. _ 

Te k. VW GOLF LX, bwj.'83, 
vr.pr. ƒ 5.500,-. Tel. 045- 
230409 _ 

Te k. VW-CHIROCCO geh. 
gerest, bwj. '76, inr. mog. 
ƒ 3.000,- Tel. 045-319079. 

Te k. VW KEVER 1300, 
1969, i.g.st., ƒ 3.500,-. APK 
10-92, tel. 045-316466 

Te k. VW PASSAT diesel, 


Volvo 


340 GL 5-drs. 1.7 wit 67.000 km . 1987 

340 3-drs. 1.4 donkergrijs 39.000 km. 1989 

340 automaat 3-drs. blauw. 1986 

360 2.0 incjection sedan wit . 1988 

360 2.0 injection 3-drs. donkergrijs . 1987 

440 DL 5-drs. rood, spoiler . 1989 

440 DL 5-drs. smoke zilvermetallic 37.000 km. 1989 

440 GLT 5-drs. rood sportvlgn. get. glas. 

spoiler etc., november . 1989 

440 GLT 5-drs. zwartmetallic sportvlgn. 

get. glas spoiler, oktober. 1990 

240 GL 2.3 wit stuurbekr. LPG trekh., nov. 1987 

740 GL 2.3 donkerblauw stuurbekr. centr. 

vergrend. etc., oktober. 1986 

740 GL 2.3 inj. blauwmetallic LPG zeer. 

complete uitvoering. 1989 

740 GL 2.3 inj. automaat grijsmetallic. 1989 

740 GLE 16V grijsmetallic airco LPG. 

sportvlgn. etc. 1990 

740 turt» wit schuifdak alarm LM-vlgn. etc. 

pas 30.000 km . 1 990 

940 GL zilvermetallic airco alarm radio/cass. 

4.000 km, november. 1991 Te k. vw kever 1300, Stationcars 

1989 I n et f9 800- APK! OICUIUI lOCU ö 

10- 92, tel 045-316466' 240 DL 2.0 wit schuifdak LPG-onderbouw . 

-:- 240 GL 2.3 blauwmetallic stuurbekr. get. glas . 

Te k. VW PASSAT diesel, 740 GL 2.3 groenmetallic complete uitvoenng 

Dwj '80. APK. Vr.pr. 67.000 km, december. 

ƒ1.500,- Te k. gevr. busje 740 GL 2.3 wit 85.000 km, febr. 1991, . 


met grijs kenteken v.a. bwj. 
85. Tel. 046-529611. _ 

VW KEVER 1302, bwj. '70, 1 . 
z.g.st., origineel. Tel. 
04760-71503. _ 

VW GOLF 1800 inj. Advan- 
ce 8 - 88 , met.groen, 60.000 
km, ƒ 17.950,-. 04906-1387 

VW GOLF diesel 7-'88, 
85.000 km, ƒ 13.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

VW GOLF turbo diesel 7- 
89, wit, 70.000 km, 
ƒ 19.950,-. Tel. 04906-1387 

VW GOLF turbo diesel 8-'89 
grijs kent., wit, ƒ 16.950,-. 
Tel. 04906-1387. _ 

LIEFHEBBERS VW Sciroc- 
co GLi, '79, APK, sportvel- 
gen, 5-bak etc., i.g.st., vr.pr 
ƒ2.750,-. Tel. 045-728919. 

Te koop VW GOLF 1.3 gas, 
bwj 5- 85, wit, mooie auto, 
ƒ 7.250,-. Tel. 04750-24716 

Te koop VW GOLF 1.3, bwj. 
' 88 , veel extra's, ƒ 10.750,-. 
Tel. 04750-20049. _ 

GOLF GTS, mei '83, APK 
3-'93, in uitst. staat, veel ex¬ 
tras. Vr.pr. ƒ 7.400,-. Tel. 
045-752918. _ 

Koopje GOLF Cabriolet, 
kleur rood, iets werk , bwj. 
79. Te bevr. Eindstraat 28, 
Jabeek. _ 

VW KEVER '72, 1200 in org. 
st. Taxatie rap. aanw. Tel. 
045-257489. _ 

Te koop VW GOLF Cabrio¬ 
let, bwj. '80, in st-v.nw., kleur 
rood, zwart interieur, sport- 
velgen, zien is kopen. Tel. ■ 
045-427813. _ 

JETTA 1.6 autom. '87, me- ‘ 
tallic, radio, stoffen inteneur, 
weinig km's. 04459-2277 

Te k. GOLF 1.6 CL, 5-gang, 
bwj. '89, rood, i.z.g.st. pr. 
ƒ 16.750,-. Tel. 046-523318 

VW GOLF Diesel, blauw, 
bwj.'85, APK 2-'93. Tel. 
04406-15143. _ 

Te k. VW GOLF GT4, ' 88 , 
I 8 OO 1 , Ie eig., heliosblauw- 
met., sportv., nw banden, 
get. glas, radio/cass. etc. 
ƒ 19.750,- Tel. 045-440873 

Lichtgroene GOLF 1.6 bwj. ■ 
11 -'79, ƒ 1.350,-. Moet bin- 1 
nen 1 week weg zijn! Gulik- 
str. 63, Eygelshoven. Tel. 1 
045-460109. _ ! 

VW GOLF S autom., 4 nw. 
banden, bwj. 9-11-79, APK 
8-12-92, 1 z.g.st., ƒ1.950,-. 
Tel. 046-518332 

GOLF diesel '89, 5-drs., 5- 
bak, km 72.000, als nieuw 
ƒ 15.850,-. 045-753053 

Te k. VW GOLF diesel, bwj. 
'80, pr. ƒ 2.000,-. 045- 

424048 na 14.00 uur. 


Geniet het vertrouwen. 


AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN 
STRIJTHAGKNYVEG 123, KERKRADE, 
TEE: 045-458000. 


Te k. VOLVO 440 GLT, bwj. 
'89, kl. zwartmet., incl. trekh. 
i.z.g.st. pr. ƒ21.500,-. Tel. 

046-335421. _ 

Gevraagd aluminium velgen 

voor Volvo 264 

aanbiedingen 06-52127675. 

Volvo 340 GLE 

zeer luxe uitvoering, bwj. '88 
km.st. 31.000, pr. ƒ 14.500,- 
Tel. 04492-5365. 

Te koop DAF 46, bwj. '76, 1 . 
g.st., ƒ 1.000,-. Tel. 043- 
612607. _ 

Te koop VOLVO 440 GLT. 
bwj. '89, kleur wit, diverse 
extra's. Tel. 045-228894. 

Te koop VOLVO 480 turbo 
bwj. '90, km.st. 33.000. Tel. 
04459-2993. _ 

VOLVO 440 DL '89, wit, Ie 
eigenaar, 4.100 km., 1 jaar 
Bovagj-garantie. Inruil, 

financiering mogelijk. Auto¬ 
bedr. Smeets, Schimmert, 
04404-2442 _ 

Te koop VOLVO 360i bwj. 
'86, ƒ 9.500,-. Rijksweg Zd 
188a, Geleen. 046-753278. 

VOLVO 440 DL bwj. '89, 
LPG, spoiler, km.st. 70.000, 
ƒ 17.300,-. 045-464491. 


VOLVO 340, bwj. '87, auto¬ 
maat, i.z.g.st. ƒ 8.950,-. Tel. 
04450-3661. __ 

VOLVO 340, bwj. '84, 5-drs. 
sunroof, in prima staat. 
ƒ4.150,-. Tel. 046-512138. 

Te koop VOLVO 440 DL, 
bwj. 1991., 6.100 km., van 
Volvo-medew. 046-374480. 

VOLVO 343 '81, ƒ2.200,-. 
Autobedrijf Dortangs, Al- 
taarstr. 2, Schinnen. Tel. 
04493-2211, _ 

VOLVO 340 autom. bwj. '83, 
ƒ 2.650,-. Tel. 046-522689. 

Te k. zeer mooie VOLVO 
340 1700, spec. uitv., bwj. 
’86, APK mrt. '92, wit, trekh., 
pr.n.o.Lk. 045-419612 

bereikbaar v.a. zondag. _ 

Te k. van volvomedewerker 
VOLVO 440 GL, bwj. mei 
'91, kl. rood, km.st. 15.000, 
ƒ 26.500,-. 04498-56729. 

VOLVO 345 DL, bwj. '81, 
APK 11-92, mooie auto 
koopje! ƒ 2.250,-. Tel. 
045-314373 _ 

VOLVO 245, 1984, grijs 

kenteken, LPG, tel. 043- 
630856. _ 

Te k. VOLVO 440 DL, kleur 
wit, bwj. '90. 045-224978. 


Autobedrijf 

Loek 

Schaepkens 

biedt te koop aan 

100 occasions 

Ford Siërra combi CLXi '90 
ƒ 27.500,- 
Peugeot 205 GTi 
'88 ƒ 16.900,- 
Toyota Starlet '86 1.2 
ƒ 8.500,- 

Ford Escort 1.3 Bravo '84 
ƒ 6.950,- 

Opel Kadett combi nw. 
motor 86 ƒ 8.950,- 
3x Ford Fiësta v.a. ƒ 1.950,- 
VW Polo '81 ƒ 2.450,- 
Audi 80 groenmet. '80 
ƒ 1.650,- 

Automaten 

Daihatsu Charade '83 
ƒ 3.750,- 

Volvo 343 wit '83 ƒ 4.900,- 
Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 
Klimmenderstraat 110, 
Klimmen. Tel. 04405-2896. 

Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 

Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 
046-516565 

Opel Rekord '80 ƒ 400,- 
VW Passat '83 ƒ 3.950,- 
Opel Rekord '83 ƒ 4.350,- 
Opel Ascona '84 ƒ 4.950,- 
Opel Corsa '85 ƒ 6.700,- 
Opel Ascona '85 ƒ 7.400,- 
Audi 80 '85 ƒ 7.450,- 
Opel Kadett '85 ƒ 8.450,- 
Fiat Ritmo '87 ƒ 8.950,- 
Escort diesel 88 ƒ 9 950,- 
Ascona diesel '88 ƒ 9.950,- Diversen 


Auto Caubo biedt U aan: 


Audi 80 1.9 E 113 pk 1 e eig. schuifdak . 

serret-sportpakket, centr. vergr. 

Opel Kadett stationcar 1.61 5-drs. ie eig. .. 

dakreling . 

Opel Kadett 1.6 Irmscher, div. extra's. 

Passat Variant CL turbo diesel 1 e eig. 

diverse extra's. 

AJfa Romeo 33 "blue" uitv. metal. Ie eig.... 
Ford Siërra sedan 2.0 CL Ie eig. metallic 


1988 ƒ 25.650,- 

1989 ƒ 18.600,- 
1987 ƒ 14.950,- 

1989 ƒ 32.650,- 
1989 ƒ 18.450,- 
1989 ƒ 18.650,- 


VW Jetta turbo D 4-drs. metallic Ie eig. 1989 ƒ 

Audi 80 1.6i 5-versn. stuurbekrachtiging ... 

centr. vergr. 1 e eig. 1991 ƒ 

BMW 320 6 cyl. AUTOMAAT stuurbekr. ... 

diverse extra's. 1987 ƒ 

Mitsubishi Pajero 2.3 turbo diesel Ie eig. .. 

28.000 km metal. electr. lier alu velgen . 1986 ƒ 


22.900,- 

31.850,- 

21.950,- 

19.800,- 


Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-15041. 

Let op!!! 

Autobedrijf Reubsaet 

Op de Vey 47-49 Geleen, gaat over enkele weken 
verhuizen, dus profiteer nu nog van onze SPECIALE 
VERHUIZINGSKORTING. Ons nieuwe adres zal zijn: 

Groenseykerstraat 17, Geleen. 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
Chevrolet Corsica LT autom 
'89 ƒ 29.500,-; Renault 25 
TX '90 ƒ 25.750,-; Ford 
Scorpio 2.0i CL Sedan’90 
ƒ31.000,-; Ford Scorpio 
2.4i GL '88 ƒ 20.750,-; Ford 
Siërra 2.0 Sedan Spec. '89 
ƒ 19.750,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. '90 ƒ 21.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ19.500,-; Ford Escort 
1.4 CL '91 ƒ22.500,-; Opel 
Omega 1.8 LS stationcar '89 
ƒ 24.750,-; Opel Omega 
2.0i LS '89 ƒ 25.000,-; Opel 
Manta 2.0i GT 3-drs. '89 
ƒ20.750,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ11.000,-; Peugeot 
205 XS div. acces. '90 
ƒ 21.000,-; Peugeot 405 
SRi div. access. '89 
ƒ 25.750,-; Peugeot 309 GL 
profit 5-drs '89 ƒ 14.750,-; 
Mazda 626 LX HB '90 
ƒ22.500,-; Mazda 626 LX 
4-drs '89 ƒ 16.750,-; Lancia 
Y10 Elite '89 ƒ 12.000,-; 
Ford Escort XR3 '81 
ƒ 6.250,-; VW Golf 1.3 C div 
acc. '87 ƒ12.500,-; Opel 
Rekord 2.0 '83 ƒ 3.750,-; 
Renault 9 83 ƒ 2.900,-. Inr., 
financ. en Bovaq-garantie- 
bewijs. Autobedrijf en APK 
keuringsstation P. van DIJK 
& Zn, Hompertsw. 33 Land- 
graaf. Tel. 045-311729 

OPEL Kadett '79 ƒ 950,-; 
Rekord 2.0 '79 ƒ 1.250,-; 
Mazda 626 '80 ƒ1.250,-. 
alles APK. 04499-3398. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO'S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


* Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihaitsu Feroza black-top 16.000 km . 1991 

Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit. 1990 

Daihatsu Rocky Wagon HR. 1990 

Mitsubishi Pajero turbo diesel. 1984 

Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging . 1986 

Toyota landcruiser turbo diesel . 1988 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 

Nissan Prairie 1.5 GL. 1983 

Mitsubishi Galant 23 TD . 1983 

Nissan Sunny combi 1.7D. 1985 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Charade 13i sporf, kleur rood . 1990 

Daihatsu Cuore TX 3-drs. 1986 

Opel Kadett 13 S GT kl. rood . 1987 

Suzuki Alto GL sportieve uitvoering . 1989 

Opel Vectra 1.6i stuurb. acc. 16.000km. 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

VW Golf Manhaften 1.6 rood. 1990 

Peugeot 205 accent kl. wit. 1986 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkrn. 1989 

BMW 320i 90.000 km. M-uitv. 1986 

BMW 316 black line 101.000 km. 1987 

Mitsubishi Colt 1200 GL sporbuitv. 1988 

Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000 km . 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club. 1990 

VW Golf Sport kl. rood spec. uitv. 1987 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Opel Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 

Opel Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 

Volvo 340 DL LPG kl. rood . 1983 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver . 1987 

Daihatsu Charade TS Special. 1984 

Daihatsu Charade diesel . 1985 

Mitsubishi Cordia 1.6SR. 1983 

Toyota Cressida turbo diesel. 1985 

Citroen BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2.2i. 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 

_ Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 _ 

Renault 25 TX 90 Ie eig. ƒ 23.700,-; 25 V6 aut. '89 te eig. 
50.000 km ƒ30.750,-; 19 GTXi '89 Ie eig. v.a. ƒ17.500,-; 
21 GTS Nevada '88 Ie eig. ƒ 16.750,-; 21 TS/GTL ’87-’89 
v.a. ƒ 9.000,-; 240 DL combi '88 Ie eig. ƒ 22.500,-; 440 GL 
GLT ’88-'89 v.a. ƒ 18.750,-; 480 Sport '87 ƒ 20.750,-; 740 
GLE '84-'88 v.a. ƒ10.750,-; 240 GL '82-’85 v.a. ƒ3.750,-; 
360 GLT '83 ƒ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 ƒ 8.500,-; VW Polo 
Fox '90 ƒ 12.750,-; VW Passat 1.8 CL '88-’89 Ie eig. v.a. 
ƒ 13.750,-; Passat D/combi D '84 ƒ 6.750,-; Golf CLD/GTD 
'85-'88 va ƒ9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-’89 va ƒ 7.500,- 
Jetta '81-'87 v.a. ƒ 2.250,-; Audi 90 GT coupé '87 
ƒ14.750,-; Audi 80S/80D ’88-'89 Ie eig. v.a. ƒ19.750,-; 
100 CC m. '86 ƒ10.750,-; BMW 524 TD '89 Ie eig. 
ƒ42.500,-; 525 E/524 TD '84 v.a. ƒ7.000,-; 316/320i '84- 
'86 v.a. ƒ8.000,-; Opel Vectra 1.8 GL HB '89 Ie eig. 
ƒ23.500,-; Kadett 1.7 D combi '89 ie eig. ƒ18.500,-; Ka¬ 
dett 1.2/1/3/1.6/1.6D '84-’90 v.a. ƒ5.000,-; Opel Corsa 
'88 ƒ12.500,-; Omega 1,8/2.0i/2.0Gü aut. '88-90 v.a. 
ƒ14.000,-; Corsa ’84-’87 v.a. ƒ7.000,-; Senator 3.0 '83 
ƒ 7.750,-; Ascona 1.8 '88 ƒ12.000,-; Mitsubishi Saporro 
GLX '83 ƒ 6.750,-; Mitsubishi Lancer GLX '84 ƒ 5.500,-; 
Ford Scorpio 2.0i/2.4i/2.9i '85-90 v.a. ƒ 10.000,-; Siërra 
2.0i sedan '88-'90 v.a. ƒ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3D combi 
'84-'90 v.a. ƒ5.500,-; Scorpio 2.8i ghia '86 ƒ 11.750,-; 
Escort XR3i '85 ƒ9.750,-; Orion 1.6 GL '86 ƒ 8.750,-; 
Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '83-'89 v.a. ƒ 4.500,-; Capri 2.3 
78 ƒ 3.750,-; Taunus aut. '82 ƒ 2.500,-; Citroën AX 1.1 E 
'88 Ie eig. ƒ9.750,-; CS turbo '86 ƒ 11.000,-; BX 1.4/1.6/ 
1.6 Break ’83-’89 v.a. ƒ4.000,-; BX turbo D '88 Ie eig. 
ƒ 17.750,-; Visa ’85-'86 v.a. ƒ4.250,-; CX GTi '85 
ƒ7.500,-; Alfa 75 1.6/1.8 '86-’89 v.a. ƒ11.000,-; Fiat Tipo 
IE 90 Ie eig. ƒ17.000,-; Panda/Uno '85-'89 Ie eig. v.a. 
ƒ4.500,-; Peugeot 405 GFt/GRi 1.9 '88-'90 Ie eig. v.a. 
ƒ 16.500,-; 405 GRD Break '89 Ie eig. ƒ 22.500,-; 205 GR 
'85 ƒ 8.000,-; Honda Aerodeck 2.0i '87-'88 v.a. ƒ 14.500,-; 
Accord 2.0 ’86-’88 v.a. ƒ11.000,-; Prelude spec. uitv. 
'84-86 v.a. ƒ9.000,-; Accord EX aut. '84 ƒ 7.000,-; 
Nissan Bluebird 1.8 GL ’88-’89 Ie eig. v.a. ƒ12.500,-; 
Sunny combi D '85-'86 v.a. ƒ 6.500,-; Silvia turbo '86 
ƒ11.750,-; Bluebird 2.0 GLD combi '86 ƒ11.750,-; Mitsu¬ 
bishi Galant GL HB '89 Ie eig. ƒ 19.500,-; Galant GLturbo 
D '88-’90 v.a. ƒ 16.000,-; Galant TD/TD aut. ’85-’86 v.a. 
ƒ 7.500,-; Starion turbo '83 ƒ 7.500,-; Galant turbo D '90 
ƒ21.750,-; Saab 9000 turbo '86-'89 v.a. ƒ19.750,-; 900 
900 GL '84 ƒ 5.750,-; Rover 2000 '84 ƒ 3.750,-; Mazda 
626 GLX GLXD '88-'90 v.a. ƒ 14.500,-; 626 GLX 2.0 combi 
'89 Ie eig. ƒ21.000,-; 323 GLX '85 ƒ 6.500,-; Hyundai 
Stellar '85 ƒ 4.500,-; Suzuki Alto GL '88 ƒ 9.000,-; Toyota 
Supra 3.0i '88 ƒ33.500,-; Celica '83-'90 v.a. ƒ6.750,-; 
Camry '84-'87 v.a. ƒ 7.750,-; Corolla ’82-'84 v.a. ƒ 2.000,-; 
Lada Samara 1.3 '88 Ie eig. ƒ 7.500,-; Skoda 105 '87 Ie 
eig. ƒ3.500,-; Mercedes 230 TE combi '88 Ie eig. 
ƒ 43.500,-; 200 D '82 ƒ 7.500,-; Porsche 928 '79 
ƒ 25.000,-; Mercury Marquis '79 ƒ 1.500,-. 

Plm. 30 goedkope inruilauto’s v.a. ƒ 250,-. 

Direkte 100% financiering en leasing mogelijk. 

Han van Sintmaartensdijk 

_ Trichterwg 109 Brunssum, 045-229080. _ 

Auto Limburg biedt aan : 

Volvo 740 GL Blackline extra’s 10-'88 ƒ 22.500,-; 240 DL 
2.0 d.blauw get. glas '87 ƒ15.750,-; Renault 25 GTX 
blauwmet. get. glas '89 ƒ 23.500,-; 25 GTX 2.2 Inj. grijs¬ 
met. get. glas '88 ƒ17.250,-; 21 Hatchback wit 5-drs. '89 
ƒ 18.750,-; R 21 GTS grijsmet.'87 ƒ 13.250,-; 19 Chamade 
GTS comfort pakket '90 ƒ 21.750,-; 19 GTR 5-drs. d.blauw 
nw.st. '89 ƒ18.500,-; 11 GTX 1.7 grijsmet. 5-drs. '86 
ƒ 10.750,-; Ford Siërra 2.0 HB Special zwart schuifdak '88 
ƒ16.900,-; Siërra 2.0 DOHC roodmet. get. glas '90 
ƒ 22.500,-; Siërra 2.3 GL combi wit get. glas '88 ƒ 18.900,- 
Siërra 2.0 CL Sedan grijsmet. 5-bak '88 ƒ 15.250,-; Siërra 
2.3 CLD HB stuurbekr. '87 ƒ14.900,-; Siërra 1.6 combi 
Van rood '84 ƒ 6.900,-; Siërra 2.0 GL HB goudmet. '83 
ƒ 7.250,-; Escort 1.4 Bravo antracietmet. 5-drs. '88 
ƒ15.500,-; Escort 1.4 Bravo wit 3-ds. '88 ƒ 14.900,-; Es¬ 
cort XR3i rood nw.st. '83 ƒ 7.900,-; Escort 1.3 Laser grijs¬ 
met. nw.st. '84 ƒ 7.250,-; Audi 100 2.3i Serret airco rood¬ 
met. '89 ƒ 29.750,-; VW Golf 1.6 D rood sportvelgen '88 
ƒ16.950,-; Citroën BX 19 TRD schuifd. stuurbekr. '89 
ƒ 18.250,-; BX 19 TRD wit nw.st. '88 ƒ 15.750,-; BX 16 RS 
wit striping '87 ƒ11.750,-; BX 19 diesel wit 5-bak '86 
ƒ7.500,-; BX 14 RE grijsmet. 5-bak '88 ƒ13.500,-; BX 14 
E beige nw.st. '86 ƒ 7.900,-; Optel Omega 2.0i GLS autom. 
stuurbekr. '88 ƒ 21.750,-; Omega 1.8 S get. glas, open dak 
'88 ƒ16.750,-; Kadett 1.7 D combi rood 5-bak '89 
ƒ14.900,-; Kadett 1.3 S combi wit '88 ƒ13.900,-; Kadett 
combi '85 ƒ 7.250,-; Ascona 1.6 S Sedan 4-drs. wit '86 
ƒ9.950,-; Hyundai Pony 1.5 GL grijsmet. nw.st. '90 
ƒ 11.750,-; Mercedes 190 D d.blauw get. glas sportvelgen 
'88 ƒ35.500,-; 190 D d.blauw get. glas 5-bak '86 
ƒ25.000,-; 190 B wit get.glas centr. vergr. '88 ƒ 32.500,-; 
Toyota Carina 1.6 XL HB antracietmet. '89 ƒ 19.500,-; Ca¬ 
rina 1.6 XL Sedan antracietmet. '89 ƒ 18.500,-; Carina 1.6 
DX blauwmet. get. glas '88 ƒ 14.900,-; Corolla 1.3 DX 12V 
5-drs. 5-bak '86 ƒ11.250,-; Volvo 340 GL HB 1.4 5-bak 
antracietmet. '88 ƒ12.900,-; 340 DL 1.4 rood 5-drs. '85 
ƒ 6.900,-; Subaru 1600 DL 19.000 km nw.st. '90 ƒ 16.750,- 
Mitsubishi Lancer 1.8 D combi wit stuurbekr. '87 ƒ 14.750,- 
Lancer 1.5 GL combi wit '87 ƒ 14.750,-; Galant 1.6 GL wit 
get. glas '86 / 8.750,-; Mazda 626 HB 2.0 LX 12V antra¬ 
cietmet. '89 ƒ19.750,-; 626 coupé 2.0 GLX antracietmet. 
'88 ƒ18.900,-; Peugeot 405 SR duurste uitv., alle extra’s 
'88 ƒ 18.750,-; 405 GL 1.6 goudmet. 5-bak '88 ƒ 18.750,-; 
Nissan Bluebird 2.0 SLX duurste uitv. '88 ƒ 15.750,-; Sun¬ 
ny Florida combi rood get. glas '90 ƒ18.750,-. 

Inruil en vlotte discrete financiering mogelijk tot 100%. 
Zeer moderne werkplaats v. onderhoud, reparatie en APK. 
Uw vertrouwd adres: Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stein 
(naast Superconfex). Tel. 046-338474. 


WETZELS auto’s. Het juiste 
adres voor de betere auto¬ 
mobielen! Industriestr. 35, 
tel. 046-510655. Triumph 
Spitfire 1500 TC Cabriolet 
nieuwst.; Audi 80 LS '90; 
Audi 100 CD aut. '83; BMW 
316i '88; Opel Kadett 1.8i 
aut. '88; Opel Vectra 1,6i '90 
Opel Kadett cabriolet '87; 
Ford Escort 1.4 Bravo 3x ‘87 
'88; Toyota Celica 1.6 ST 
'87; VW Golf 1.3 '90; Opel 
Omega Station 2.3 E '88; 
Opel 3000i sport '87; Citroën 
Axel '86; Mercedes 560 
SEC '87; Mercedes 500 
SEC '86; Mercedes 230 CE 
'88; Mercedes 190 E 2.6 '86; 
Mercedes 190 E 2x '88; 
Mercedes 280 SE '83; BMW 
520i aut. '89. _ 

Te k. MINI Cooper bwj. '78; 
Citroën 2cv bwj. '79; VW- 
Polo bwj. '77 APK gek. Tel. 
04406-12233. _ 

INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

"NESUD” Intercars inkoop 
auto's, de hoogste prijs, bwj. 
'82 t/m '87. Contant geld! Tel 
046-518401. _ 

Honda Civic CRX coupé 
1500i, 12 V '85, rood, 

77.000 km, Ie eig. in nw.st. 

ƒ 14.900,-; Opel Kadett 

1800 GSi '84, i.z.g.st. 

ƒ 13.900,-; Ford Escort 

XR3i Cabriolet '87, zwart, 
alle extra’s ƒ 27.500,-; Hon¬ 
da Prelude 1800 EX '83, 15” 
velgen enz. i.z.g.st. 
ƒ 10.750,-; VW Golf 1800 
GTi '84 15” ATS velgen enz. 
ƒ 13.750,-; Peugeot 205 GT 
i '87, 1900 CC, alle extra’s 
ƒ 19.500,-; Ford Escort 

1600 XR3 '81, i.z.g.st. 

ƒ5.900,-; Opel Kadett 1300 
S GT '86, metalliclak enz. 
ƒ 11.900,-; Mazda 323 1300 
DX '84, i.z.g.st. ƒ 6.500,-; 
Peugeot 205 GTi '86 1600cc 
antraciet i.z.g.st. ƒ 13.750,-; 
Fiat Panda 34 '84 80.000km 
i.z.g.st. ƒ 4.250,-; Nissan 
Micra 1000 DX '83 i.z.g.st. 
ƒ4.900,-; VW Caddy Hard¬ 
top diesel '86, ƒ 6.500,- incl. 
BTW; Motor Kawasaki KR1 
250 CC, febr. 92, 600 km, 
nieuw ƒ 13.000,- nu 
ƒ 10.900,-. Inruil-financie- 
ring-garantie mogelijk. Mare 
DASSEN Auto’s, Nijver- 
heidswg 13, Heer-Maast- 
richt. Tel. 043-614164/ 
634302. _ 

COMPLETE opb. voor auto- 
ambulance met elec. lier, z. 
g.a.nw. Tel. 045-444510 

Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91 
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat 
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat 
Ibiza 1.2 XL '91; Citroën BX 
14, '87; Lada 2104 Combi 
1.3 '86; Ford Escort 1.6 0 
'86; Renault 5 TR 5-drs. '87; 
Opel Kadett 1.3 S '85; Hy¬ 
undai Pony 1.5 GL '88; VW 
Golf 1.3 '88; Mazda 121 1.3 
Cabriotop '90. Autobedr. 
CHIARADIA Seat en Citroën 
Dealer, Trichterweg 122, 
Brunssum. Tel. 045-212843 

Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto! 045-411572. _ 

Wij GEVEN het meeste voor 
uw auto, u belt, wij kopen!! 
045-427671 ook s’avonds. 

TAXATEUR biedt aan: Alfa 
Romeo model 33 '88 LPG 
ƒ 8.950,-; Range Rover 
Jeep '84 nwe. motor wit 
ƒ 14.950,-; Volvo 340 SL 
sedan antraciet '85 
ƒ6.500,-; VW Golf diesel 
groen 3-drs. '81 ƒ3.950,-; 
Daihatsu Charade diesel 
4-drs. rood '83, ƒ 3.950,-; 
Opel Rekord 2.0 S oranje 
'81 ƒ 2.250,-. Na 12.00 uur. 
Geenstraat. 35, Geleen. Tel. 
046-757542. __ 

Ink. AUTO'S wij betalen de 
hoogste prijs!! Ook tourca¬ 
ravans 045-416239 tot 21 u 


Mercedes 230E '86; Opel 
Kadett autom. '86/’87; Ford 
Scorpio 2.0 '87; Ford Escort 
cabrio 1600 XR 3i '87; Opel 
Omega '89; Mazda 323 '82 
ƒ 2.500,-; Opel Ascona 
1600 '83 ƒ 4.250,-; Ford Es¬ 
cort '85; Opel Kadett 1300 
stationcar '86; Volvo 343 
autom. '82 ƒ 2.500,-; VW 
GTi '82; Fiat Uno Diesel DS 
'84 ƒ 3.750,-; Opel Rekord 
'79 ƒ 1.250,-. Autobedrijf 
WEBER Baanstr. 38 
Schaesberg. 045-314175. 

Suzuki Jeep SJ 413 VJX 
Hard-Top '85; Suzuki Jeep 
Samurai Softtop geel kent. 
'89; Mitsubishi Pajero Jeep 
turbo intercooler '90; Ford 
Orion '87 als nw.; Mazda 
323 '87; Mercedes 190 ben¬ 
zine als nw '88; Mitsubishi 
Colt turbo '84; Demo auto 
Rover 216 GSi als nieuw 
4.000 km '91; Rover 111 L 

3- drs. '91; Paradiso Vouw¬ 

wagen met grote voortent 
ƒ 1.000,-. Autobedrijf HAVE 
Industriestraat 312, Sittard. 
Tel. 046-515195. _ 

Te koop BMW 323i, bwj. '79, 
vele extra's oa. uitgeb., br. 
banden en sportvelgen, op 
en top verlaagd, schuif/kan- 
teldak, APK 16-4-93, i.z.g. 
st, pr. ƒ2.450,-; Opel Ka¬ 
dett 13 SR, bwj. '81, Recaro 
sportvelgen, open dak, APK 
12-92, pr. ƒ 2.350,-. Tel. 
046-336890. _ 

F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan; VW Golf C 3-drs 
'86; Opel Kadett 13 S 11- 
'85; Audi 100 CC 5 E aut. m. 
'84; Ford Escort 13 L 1 eig., 
'84; 2 x Opel Kadett 13S 
’82-’83; Volvo 240 GL dies. 
'84; VW Golf GTi 5-bak '80; 
Volvo 360 5-bak '84; Rover 
3500 Van der Plas '83; Hon¬ 
da Civic '82; VW Jetta '82; 
BMW 318i automaat '81; 
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80; 
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR 
'80; BMW 320-6 '79; Datsun 
Stanza 1.6 GL '82; Toyota 
Corolla 1.3 DX liftback '81; 
VW Passat '80; Nissan Sun¬ 
ny '83; BMW 315 '83; Mini 
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N 
Ie eig. '80 ƒ 1.500,-. Inkoop 
verkoop financiering diverse 
inruilers Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. 045-224425. 
Geopend van 10.00-18.00 
uur, zat. 10,00-17,00 uur. 

Autocentrum VEENSTRA. 
Toyota Corolla 1300 XLi 3- 
drs. bwj. 90 ƒ 19.900,-; 
Mazda 323 F 1600 GLX bwj. 
90 ƒ 25.750,-; Opel Corsa 
1.3i uitgeb. sportw. '90 
ƒ15.900,-; VW Polo '87 
ƒ 9.900,-; Mazda 626 GLX 
coupé '86 ƒ 12.900,-; Fiat 
Panda 1000 XU 90 
ƒ 10.900,-; Ford Escort 
1600 i type '88 ƒ 14.250,-; 
Ford Escort 1400 CL '87 
ƒ 12.250,-; Ford Siërra 1.6 
Laser 85 ƒ 8.750,-; Ford 
Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 4- 
drs. '89 ƒ 19.900,-; Opel As¬ 
cona 1.6 LS 4-drs. '87 
ƒ 11.750,-; Opel Kadett 1.3 
S autom. '85 ƒ 10.500,-; VW 
Golf Memphis 1.3 '88 

ƒ15.900,-, Opel Corsa 12S 

4- drs. '86 ƒ 8.750,-; Suzuki 
Alto '87 ƒ 8.900,-; Lada 
2105 1200 '88 ƒ 5.900,-; 
VW Jetta 1.6 Elan '86 
ƒ 9.750,-; Nissan Micra GL 
'89 ƒ 12.750,-; Renault 11 
GTX '85 ƒ 6.750,-. Bovag- 
garantie, inruil, financiering. 
Autocentrum P. Veenstra, 
Valkenburgerweg 13, Voe- 
rendaal. Tel. 045-752999. 
KNUTSELAUTO’S zonder 
APK: Panda '81 ƒ 450,-; VW 
Derby '79 ƒ 750,-; BMW 
320-6 '78 ƒ450,-; Taunus 
'79 ƒ 250,-; Kadett '78 
ƒ 250,-. Allen motorisch in 
orde. Hunnecum 38, Nuth. 

Te koop VW GOLF D '79; 
VW Golf 1600 automaat '80; 
BMW 320 '78. Tel. 045- 
423159. 


Sloopauto’s 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 _ 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 


Bedrijfswagens 

Bedrijfswagencentrum Echt 

"Industrie de Berk”, Voltaweg 11, Echt (Limburg). 

Tel. 04754-87933; fax 87958 
Keuze uit 150 Bestelbussen - Personenbussen - 
Bestelwagens Van s - Piek Up s. 

Alle merken, alle types, alle prijsklassen en bouwjaren. 
Inruil mogelijk. Import - Export. 
Industriegebied de Berk Echt. _ 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 C D autom 
'83; Nissan Sunny diesel, 
bwj. '87; Datsun Cherry die¬ 
sel bwj. '86; Ford Escort 1.3 
L bwj. '83; Citroën BX 16 
TRS 83; Alfa Giulietta 2.0 
bwj. '82; Fiat Ritmo '87; To¬ 
yota Celica 16 ST bwj. '82; 
Opel Kadett bwj. '81; Kadett 
1200 '83; Ford Escort Van 
grijs kent., gas, '83; Samba 
bwj. '82; Mazda 323 bwj. '81 
Tev. laswerk. Inruil-finan- 
ciering mog. Anjelierstr. 
123a Heerlerheide. Tel. 
045-231448. 


Te koop gevr. AUTO'S v.a. 
ƒ 500,-. Tel. 045-423199. 

Te k. Opel Kadett station 
1.6i autom., '88; VW Golf 
GTi zwart, '79; Nissan Patrol 
3.3 TD, vert. versie, '86; 
Mercedes 190E; VW LT 35, 
bwj.'80. SCHAEKS Auto- 
Service, Langheckweg 18, 
Kerkrade. Tel. 045-451375 

OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


Weg. omst. hed. SUZUKI 
Carry VAN High Roof, 1 jr. 
oud, 8.000 km„ vaste pr. 
ƒ13.000,-. Tel. 045-216436 
van 10-13 uur _ 

Te k. VW TRANSPORTER 
dubb. cabine, bwj. '83, ben- 
zine. Tel. 045-315199. _ 

Datsun URVAN '81 diesel, 
grijs kenteken, ƒ 2.000,-. 
Tel. 045-272695. _ 

Te koop MERCEDES Bus 
508 mod. verh. gesch. v. 
cross/camp. en werkpl., pr. 
ƒ 7.500,-. Tel. 045-454729. 

Mazda E 1800 BUS Benzine 
dubbel lucht, '83, APK '93, 
ƒ 3.250,-. Garantie op motor 
v. Bovagbedr. 045-244947. 

Opel OMEGA diesel station, 
grijs kent., 5-88, wit, 
f 14.950,- ind. 04906-1387 


Ford Siërra Combi 2.0 '86 
ƒ12.900,-; Opel Kadett 
Combo '86 ƒ 6.900,-. Auto¬ 
centrum VEENSTRA, Val¬ 
kenburgerweg 13, Voeren- 
daal. Tel. 045-752999. 

Ford SIËRRA diesel station 
7-'89, grijs kent. ƒ 13.950,- 
incl. Tel 04906-1387. 

Ford TRANSIT diesel lang, 
hoog, 8-'89, blauw, 
ƒ17.950,- excl. Tel. 04906- 
1387. _ 

VW TRANSPORTER 2.0 9- 
'87, 60.000 km, ƒ 11.950,- 
incl. Tel. 04906-1387. 

VW TRANSPORTER Pick- 
up, turbo diesel, dubbele ca¬ 
bine, 5-'88, ƒ13.500,- incl. 
Tel. 04906-1387. 


Auto onderdelen en accessoiree 


Gebr. ONDERDELEN van 
Japanse auto's. Deumens, 
Haefland 20, Brunssum. Tel. 
045-254482 / Fax 274384, 

Te koop complete MOTOR¬ 
BLOK voor Mini Innocenti, 
tevens div. andere onderde¬ 
len voor Mini Innocenti o.a. 
uitlaat, bedrading, «deuren, 
stoelen etc. Tel. 045- 
244517 na 18.00 uur. 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 

Te koop 4 SPAAKWIEL- 
DOPPEN (14”inch). Tel. 
045-727339. 


MB-Diesel MOTOREN en 
benzinemotoren 190-200- 
250-300, 230-260-300 E 

motoren, versnellingsbak¬ 
ken, cardans, carosseriede- 
len enz. Golf, Opel, Nissan 
Diesel motoren en versnel¬ 
lingsbakken en cardans; 
323i motor en 2.0 E motor 
Opel. Tel. 045-423834 en 
424180. 


Te k. SPORT-VELGEN vo? 
BMW-3 serie E30 met 
den 14 inch. 045-463768^ 

BMW-CILINDER koppj* 
reviseren met of zorw 01 
montage. Tel. 045-463768 ^ 

Orginele MERCED^ 
sportvelgen 7 Jx15, 5 9a®* 
Tel 045-245099. _ 


Aanhangwagens 


AANHANGWAGENS en alle 
losse onderdelen. Jo Knops, 
Rijksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 046-512718. _ 

Te k. AANHANGWAGEN 
afm. 2.65x1.35, 750 kg. 

(Torsee-as) met oplooprem 
en neuswiel, vr.p>r. ƒ 550,-, 
tel. 04405-3631. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. AANHANGWAGEN. 

enkelasser, afm. 240x1^ 
37, ƒ 850,-. Rolsteiger, rwj; 
werkhoogte plm. 5 m, 
vlak 200x40 z.g.a.n. ƒ 
plm. 125 trottoirtegels 30** 
ƒ0,15 per stuk. Te b 0 ^] 
gen: Burg. v. Boxtelstr- ■ 
Limbricht. Tel. 046-5155 ^. 
Te koop AANHANGWAGEN 
1.50x1 00m. Tel. ^ 
727339. _- 


Motoren en scooters 


öTqiShop 


UITNODIGING 

Kom ook op ZATERDAG 25 april naar 
GULPEN voor de officiële OPENING 
van onze GEHEEL VERNIEUWDE ZAAK. 

In onze RUIME SHOWROOM vindt u 
de NIEUWSTE MOTOREN en MOOIE 
OCCASIONS (met BOVAG GARANTIE!!) van 

BMW - Ducati - Honda - 
Suzuki * Yamaha 

De speciale KLEDING-CORNER is voorzien 
van een grote collectie NYLON en LEDEREN 
KLEDING alsmede HELMEN van de bekende 
merken zoels* 

BIEFFE - BMW - CHEVIGNON - DAMEN - DRlVER * 
FRANK THOMAS - MDS - MQP - SCHUBERT - SHO» 
en nog vééééél meer!!!!!!! 

Tevens 10% OPENINGSKORTING op alle 
kleding en helmen. Voor een feestelijk 
drankje is natuurlijk gezorgd. 

MOTO-SHOP GULPEN B V. 

Rijskweg 59, 6271 AC, Gulpen 
_ Tel. 04450-2451/2429 wpL _ 

Te k. HONDA XR 600 R, HONDA CR 500 mefk^j 
bwj. '91, i.z.g.st., ƒ 10.500,-. bwj. mei'91; Yamaha TT 
Tel. 04406-16014. juli '90. Tel. 045-410704^ 

Te k. SUZUKI 250cc GN, Te k. HONDA XR 600jj 
z.g.a.n., bwj.'88, met 2 kof- ’88, i.z.g.st., ƒ 6.0W* 
fers, km.st. 4.000, vr.pr. Goselingstr. 82, Heerle ri^^ 
ƒ 3.500,-. Tel. 045-441356— KAWASAKI KR1 250 CC ff** 
CROSSMOTOR 50 CC, '92, 600km nieuw ƒ 13 % 
Malaguti, automatic voor n u ƒ 10.900,- inruil 
kind. van 6-14 jr., ƒ 1.650,-, mogelijk. Mare Dassen 
2 jr. oud. Tel. 045-323830. to’s, 043-614164 / 63430Z>- 

Te koop BMW R 80, bwj. '86 Te koop SUZUKI GS 

Tel. 045-243417. _ bouwjr. '79, pr. ƒ 1 - 95U ’' 

SUZUKI GS 850, 1984, vr. Tel. 045-418365. _ -< 

pr. ƒ 5.450,-. Tel. 045- HONDA XR 600 R, '89. ^ 

741957. _ st., prijs ƒ7.950,-. Inl. ^ 

Te k. HONDA CB 750 F2 722886. _ 

Boldor, bwj. '82, nw. banden T k 0 « the rOAD^L 
ƒ 5.300,-. Tel. 04404-1882. IorTw^SO tS 044^ 
Te koop SUZUKI GS 850, i. 122&T__ 

044^5-150^ 5 -°°°’'- Tel Te k. GOLDWING GL jjj? 
04455-1502. ™ nnri - ^ 


KAWASAKI KR1 250CC 
'92, 600km nieuw ƒ 13 % 
nu ƒ10.900,- inruil 
mogelijk. Mare Dassen 
to’s, 043-614164 / 634 3g^ 

Te koop SUZUKI GS 
bouwjr. '79, pr. ƒ 19^’ 
Tel. 045-418365. _ ^ 

HONDA XR 600 R, '89, 
st., prijs ƒ7.950,-. Inl- 
722886. 


ja.jw,-. iei- u^uh-ioo^. T0 R 5w j -go. Tel. in*" 

Te koop SUZUKI GS 850, i. 122&T__ 

iso/ 5 - 000 ’'- Tel ' Te k. GOLDWING GL 

04455-1502. _ bwj qq ƒ 7 . 00 O,-, 

Te koop SUZUKI GT 550 '75 274018. 

vr.pr. ƒ 1.500,-. Parallelweg Te k H0 NDA XR 500 P ^ 

1, Voerenda aL _ . 85 km st 7>500 . fzj-* 

Te k. HD LOWRIDER conv., ƒ4.100,-. Tel. 04499 - 566 ö> : 
bwj. 1990, km.st. 9.000 perf Te k> ^ the Road H ON j 


st., div. extras. Autobedr. gQQ bw j -05 nwe. b*“. 
Sondagh. Tel. 045-223300 S.Tett^'en’tandwië^ 
t a v- dhr. H. Janssen._ igs t vr p f ƒ 3 . 900 ,-. 

KAWASAKI Z 550 F, bwj. 04754-85594. _ 

t 84 ,' n 2 , 2 ^^' Pr n 0 t k ' Te koop KAWASAKI 
Tel. 045-421586. _ gy met cardan bwj 81. 

Te k. SUZUKI GS 500 E, bwj pr. ƒ 4.850,-. 045-224449; 
'92, rood, 10 mnd. garantie, 

pr.n.o.t.k. Tel. 045-753653. SUZUKI DR 250 On 
Te koop CROSSMOTOR £&£., ja* 


SUZUKI 

Road, 


i.z.g.st., 


°ff «j 

vr.P f ' 


ie koop LHUbbMuiuH toïrtkV4i4680^ 

Husqvarna 250 cc, bwj. '91, ƒ 3 500,-. te l. 045-41 ^f 

vr.pr. ƒ 5.500,-. 045-454729 CROSSER CR 250, '87, h 


Te k. KAWASAKI KZ 400, 
bwj.'77, zeer mooi, ƒ 3.250,- 
Houwer 45. Schaesberg, tel. Te k. YAMAHA Virago ^ 
045-323179. bwj. '90. Fazantstr. 2, W* 

Te koop CROSSMOTOR len. Tel. 045 - 22298 8 ^^ 
Honda SR 125, bwj. '88, in H-D SPORTSTER ^ 


g.st. Vr.pr. 
046-752227. 


ƒ 2.450,-- 


RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto’s, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Autoslo- 
perij Marxer, 045-720418. 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


bwj. '91. Tel. 045-462159. 

Te koop GEVRAAGD Shop- 
per plusm. 500 cc; tevens te 


n-u orunioitn . 

goede staat. Tel. 04406- Evo, 4.200 mijl, als n' eu 
41687 na 18.00 uur. _ bwj. '89. Tel. 045-2566 51^ 

Te koop HONDA VFR 750F, SUZUKI Intruders 2x1*$ 

- ‘ < AA-r 4..4 4AA tnQ 7 


1991, 1x1400 1987, 1*'^ 
1990. Tel. 04970-15307 ^ 
-r« unMm rnR 10^ 


te Te koop HONDA CBR % 
vj. F bwj. '89, wit/rood, ni®“ 


koop Honda CB 250T bwj. F bwj. '89, wit/rood, n ." a . 
'78 perf.st. 045-244947. model, km.st. 13.000, 


'78 perf.st. 045-244947. model, km.st. 13.01 

Honda TRANSALP XRV, st. 045-4426477. _ 

10-'88, weg. omst. Hamer- Te k. Kawasaki V( 
str. 12, Trintelen Eys. Tel. 1200, bwj. 86, pr.n.c 
04451-1509. _ 045-461166 _ 

Te k. HARLEY Electra Gilde HONDA CBX 550 F 
1987, i.z.g.st. Tel. 043- 16v, met volkuip, 
648313. Op de Knip 10, Kerk 


XHV » 1 ■ _ ('ft 

Hamer- Te k. Kawasaki VOYAG , 
is. Tel. 1200, bwj.'86, pr.n.o.t.k- 
_ 045-461166 _ ^ 

a Gilde HONDA CBX 550 F. 

043- 16v, met vol kuip, i- 2 "' 
Op de Knip 10, Kerkrade^ 


(Bromjfietsen 


Overj. RACE- en ATB fiet¬ 
sen met hoge kortingen. 
Gebr. racefietsen met 3 mnd 
gar. W. Rekers Tweewielers 
Brunssum. Tel. 045-252361 

COMMUNIEFI ETSEN vanaf 
ƒ 379,-. Tweewielers Feron 
Schimmert. 04404-1384. 

2e Hands dames- heren en 
KINDERFIETSEN te koop. 
Pappersjans 42, Heerlen, 

Te k. VESPA Ciao bwj. '91 
en snorbrommer. Tel. 045- 
321231. _ 

Te k. heren MOUNTAINBI¬ 
KE Raleigh, i.z.g.st. pr. 
ƒ 400,-. Tel. 045-458269. 

Te koop VESPA Ciao bwj. 
'90, zwart, sterwielen, pr. 
ƒ 850,-. Tel. 045-720254. 

OMAFIETS, dames- en he- 
renfiets. 045-257371. _ 

Te koop HONDA MTX 70 cc 
i.z.g.st., ƒ 700,-. Tel. 045- 
712492. _ 

Ruime keuze uit div. gebr. 
plus overj. Race-, ATB- en 
SPORTFIETSEN. Bert Re¬ 
kers, Willemstr. 85, Heerlen. 
Tel. 045-726840. _ 

Te k. Honda Vision NE 50 
SCOOTER bwj. '86, i.z.g.st. 
045-464620 na 18.00 uur. 

Te k. zeer mooie VESPA 
Ciao met sterwielen, kl. geel 


Te koop Vespa CIAO. 

'90, spec. kleur. Tel. 044 

2de hands RACEFIETS^ 

Va. f 165,- tweewielers r 

ron Schimmert 04404-T 3g2-^ 
Te k. VESPA Ciao, met sg 
wielen, waterkoeling, * ^ 
alles 2 mnd. oud. Vasts ^ 
ƒ 1.500,-. Tel. 045-463 49/>r- 

Te koop HONDA MT5. , 
'87, opknapper, pr. ƒ 
Tel. 045-463497. 
Bromfietsverzekering, >.. 
GOEDKOOP! v.a. /f' 1 
Meijs. 045-317982-323 94^ 

Te k. Vespa CIAO bwj 
'90. i.z.g.st. Tel. O 449 * 
2525. — 

Te koop Vespa CIAO e 
Puch Maxi. Tel. 045-4 g21> 
Te k. YAMAHA DT nisj£ 
model. inr. mog. au» 1 
Vignonstr. 32, Heerlen —^ 

Te k. ZUNDAPP KS50, 
mooi, i.z.g.st. *-' r 

ƒ1.250,-. Tel. 045-72 442^ 

Te koop gevr. HONDA 
8. Tel. 045-217757. 
Piccolo's in het LimbiX| # 

ïas&nSJSS-net Zonwering 

Te koop ROLLUIK afnj -^ 
br., kl. grijs, nw.pr. .ƒ%), 
nu ƒ250.-. Dim. 1 J r - 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. VESPA Ciao, bwj. '90 
met sterwielen, in nw.st., 
ƒ 775,-. Tel. 045-315825. 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina *' 


j 

Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 11 


lojUmburgfs Dagblad 


Sport & Spel 


Vakantie 


^ I® koop PING-PONG SPEED BOOT Vega 40 Pk 
tnM) ^AFEL f 75- Tel 045- bh.motor, compleet, 

£5 22t7oq lel ’ ƒ6.800.-, inr. kleine auto 

mogelijk. Tel. 045-417122. 

0 . 

^rc . Zeilen/Boten/Surfen 


Watersporters opgelet!! 

1 'kchtbemiddelingsburo STEVENSWEERT organiseert van 
DONDERDAG 30 APRIL t/m ZONDAG 10 MEI 1992 
in Jachthaven Stevensweert te STEVENSWEERT 

”B o t e n b e u r s ” 

waar zeil- en motorjachten ter verkoop zullen worden 
aangeboden. 

ten uitstekende gelegenheid om ook uw boot te verkopen. 
Voor inlichtingen: 04755-1250 fax: 04755-1947 
Na 17.00 uur: 09-3211702763 


k. mooie ZEILBOOT, i.g. Te koop weg. omst. 
met trailer, vr.pr. SPEEDBOOT, merk Beek- 
0 750,-. Tel. 046-510669 man, 80 pk Mercury en trai- 

AlRFPLANK te koop, com- !f,T Z 3 - 500 ,- O 45 ' 

f feet. Tel. 045-726184. 23232: _ 

Jctonboot 4,5m, 60 pk Noord Holland 
“Ohnson, bwj. '85, incl. acc -__- 

M0(£ ail Tel 04405-*St74 ri|S NOORD-HOLLAND, Texel, 

. iel- ü44ua-c»4/4 ._ te h 6 peis |uxe stacarav 

'1® koop polyester KAJUIT- D/WC/TV, 5 dgn. Hemelv. en 

WT 5.50x2.00 mtr., 70 pk Pinkst. va. ƒ 275,-; Mei 

toilet, torn., compl., ƒ 325,- p.wk. - 2 wkn. 

“Setje werk, vr.pr. ƒ 6.000,-. ƒ 595,-; Juni ƒ 345,- p.wk. - 

^migiusstr. 18, Klimmen, 2 wkn. ƒ598,-. Keijman 

•S J2.00 uur. _ Reizen, 08376-14121/ 

J® koop SURFPLANK Mis- 1413 °- __ 

Jal met 2 zeilen en 3,5 pk Te h. tussen Bergen en Eg- 

^motor. Tel. 046-371925. mond, ZOMERH. bij bos, 

T e koop SURFPLANK duin en strand. 02206-2072. 

t jSO,-. Tel. 04454-5581. 

Je k. zeldz. mooie SPEED¬ 
BOOT met 55 PK BB-motor, 

Jö. access. in nw.st. pr. 

0 2.000,-, Tel. 045-444744 

Je koop SPEEDBOOT met 
tailer, I. 4.90 m, 60 pk b.b.- 
Jtotor, pr. ƒ7.500,-. Tel. 

215-274164. 


Caravans/Tienten 


Caravanshow Henk Cortie BV 
Bürstner en Hobby 

5°op nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar. 
7 °k prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage 
g fcen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914. __ 

Nieuw in Limburg 

Roadmaster vouwwagens 

Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur 
JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735. _ 

c HATEAU EN HOMECAR 3 è 4 pers. CARAVAN, zeer 
Rslnn nstst/snc mooi, met koelk., kachel en 

naion caravans nw voor1e nt, vr.pr. ƒ 2 . 500 ,- 

v ®fkoop, verhuur, reparatie, Tel. 045-715330 

onderhoud en taxatie met E URA Caravan 5.10 m.. met 
Persoonhjke serv^ voor tojletruimte ^ extra grote 
meer kwaliteit bekijk, H/mriont U r nr f o 700 - 
''ergelijk en kom dan even T , n4£ -l 71 „L' * 


rvum ucu.evc, Te |.045-715330 

_ txj ons voorbij --- 

«rommelen 58 A, Geulle. Te k. CARAVAN Adna met 
Tel. 043-645079. voort^ 3-4 pers. Tel. 046 

J® huur CARAVANSTAL- 728 - ~ - 

^Ng in Heerlen, overdekt 3-pers. ADRIA bwj. 82, incl. 
1*00,-, buiten ƒ200,-. 045- voort., kachel, evt. koeling, 
;J2146. vr.pr. ƒ 3.750,-. Grotestraat 

!jj* vakantie begint bij BAR- 15 ’ Landgraa( ' O 45 - 317031 
Caravaning Import. Te k. 2-pers. BUNGALOW- 
openen de deur van on- TENT, z.g.a.n., afm. 3.80x 
^nieuwe winkel, en dat 2.25m ƒ 200,-. 045-312634. 
I^rkt U. Alko-stab. of SSK- je k. stacaravan 9mtr op 
van ƒ 575,- nu ƒ 460,-; zeer mooie camping met 
^-antenne van ƒ107,- nu vee | water te ZONHOVEN 
Aerotex 2’/ 2 mtr. (B ), vr.pr. ƒ6.500,-. Tel. 
?®ed van ƒ34,50 nu 045-729947. 

'„<9,50; Tenten Dorema/ ————- 

c^rvds/lsabella/Mehler; Plm. ERIBA puck bwj. 79, nw. 
5 000 caravan accessoires pvc-voort., res.wiel, pr. 

ja?e prijze^ISI ƒ 3.850,-. Tel. 045-753053. 
j^avaning, Hommerterweg De Olde CAFtAVAN bv viert 
F 1 ®. Amstenrade/Hoens- 12V 2 jaar fan rekreatie feest 

7$g k. Do. koopavond. _ met super aanbiedingen van 

u topmerken caravanvoorten- 

^7 vakantie begint bij ten. Alleen de maand april 
l^“TELS Caravanning bij aankoop van voortent 
*JP°rt, Limburgs grootste van min, ƒ 1.000,- retour- 
Bondsvemuurder ƒ 150,- voor oude voortent. 
ff tourcaravans, vanaf Bij aankoop van een nieuwe 
p/wk., incl. verz. en caravan Bayerland of Wilk 
5 **tont. In onze shop plm. (zonder inruil) uitzoeken 
caravan accessoires, voor ƒ 1.000,- toebehoren 
lT^Is Caravanning Import, gratis. Tevens ruime keuze 
Ajjhrnerterweg 256, in gebruikte caravans en 

jJVjstenrade/Hoensbroek. vouwwagens. Verhuur en 
^j ^-1870. Do koopavond een uitgebreide vernieuwde 
& vakantie begint bij BAR- onderdelen- en acces- 

i^S Caravaning Import. «WW**?- Voor s ® mce ® n 
u cht Gewicht Paraveiair ca- kwaliteit 's uw adres: Dr. 

StoS «3 Nolenslaan 141 ind pa* 

S<aat vanaf °4reka. Ban n,d si#a,d Tel ° 46 ' 
J? 8 Caravaning Importeur 513334 - donderdag re- 

LMC Munsterland/ Spri- creatie koopavond. _ 

predom en Caravelair Te k. div. HOBBY Caravans, 
e 5 v - plm. 60 inruil vouww. geh. compl. 400 m, 420 m, 
u tourcaravans voorradig. 430 m, 440 m. 460 m. Tel. 
p]?’ adres voor onderhoud 04498-54664. 
tiet I? parat * e \ Werkplaats Te k 3 .pe rs . JOURCARA- 

r atuor 9 ^ PeC,ahSeerd f ^ pa J VAN, merk Knaus Eifel, bwj. 

remmentestbank . 81 met voort ijsk ^chei 

tietikftn ^ ers e aan a e enz. Grote ondèrh. beurt ge- 
shcr, Car , av f n | c i^ S01 ' had. fedig gew. 520 kg, in st. 
%teS° P 0 m ! t , plm A 5 000 ar ’ v.nw. Anjelierstr. 169, 
InSS- Bartels Caravaning Heerlen. 

A™ 1 - Hommerterweg 256, --—- 

^hstenrade Hoensbroek. Zeer mooie IT 3.80m, 1982, 
>5?2-1870 Do koopavond toüetr., ijsk. enz. prachtige 

hoTïETr—r—--—-— Gerjak voortent, ƒ6.500,-. 

» E ^ 958 C 9 S n - Dea ~ Tel. 04498-55714. 

STAuTiGK- - Te k. BÜRSTNER 500 1989, 

k^tJG caravans en toiletruimte-voortent, 777 kg 
^eerwagens Motorho- Q46-581717. 

uTr Jacobs, Hommerter- ——-- __ 

mp Q 278, Amstenrade. Tel. Te koop BURSTNER City 
--2192-2942 480, toiletruimte, voortent, 

Vo^Zr- J -^- 1988. Tel. 04498-54390. 

bij w 'J' a 9e nS en Caravans -—;- rr-- - .p - 

J RlDDERBEKS' Kom Te koo P TOURCARAVAN 

& s Wjken in Koningsbosch Hobby 460, geh. compl. incl. 
--^jsenb. 180 04743-2213 voortent en aparte luifel, al- 

- - -— les in perf. st., zien is kopen, 

P^kantteganggrg opgelet! pr. ƒ 5.750,-. 046372181. 
v erkn^ lphout ’ verhuur en Je k. VOUWWAGEN Scout, 
PerQ°P v 2. n nieuwe 2 t/m 5- 6-pers., voortent en luifel, i. 
V<w TOURCARAVANS, z.g.st. Tel. 045-258210. 

3lftQ D totder/info 04750- — -- 

_ Div. Binnenland 

y°ÜWWAGENc:. aS 1 S AMELAND/Terschelling, te 

Szer v? ?|-iq= h. sta-carav. alle comf. kl-tv. 

Weet. TourVifwlno'n 00 ^' do., v.v. 12/6 en na 21/8 v. 

d£S mini prijzen. 05120-16096. 

. _ 'Diedinasn in nwarioririA 1 


n^/eaingen in overiarige 
g^dellen. Voortenten Brand 
SS!»--. Doiema. Trio. 

jax. . Diverse aanbiedin- 


Luxemburg 


LUXEMBURG prachtig gel. 
pen " j n lJlver ^, aanDiedin- vak WO ningen te huur te 

^«dstraat 6? ,e 'oSlk' Wilwerwiltz - lnL M5-410071 
fetonrade. SWiSl ' 


yjÜVVWAGEN 


Campers 


n^wAUEN Andre Ja- 

^Tef' 044 Qo r olU ,Oebeho ' Te k - Camper, FIAT DuCato 

-__ diesel met Grenzland Capri 

GEVRAAGD Al- 650 opbouw, bwj. '87, 
04 c üoc 4 ? er ' 6-pers. Tel. ƒ45.000,-. Kooiweg 11. 
" 155 0. Elsloo. Tel. 046-371925. 


Te k. 2 VW TRANSPOR- 
TERS, 2-pers., '80 en 81; 
Renault Trafic 2-pers., '86; 1 
Ford Transit 2-pers., '86; 1 
Adriaan caravan 6-pers., '89 
Motorhomes Jacobs, Hom¬ 
merterweg 278, Amstenrade 
tel. 04492-2942. _ 

CAMPER VW LT 40 benzi¬ 
ne, bwj. '83, 6-pers., Rewi- 
opbouw, op klein rijbew. incl. 
60 dgn.kaart, vast cassette- 
toilet, zeer mooi. Vr.pr. 
ƒ 27.500,-. Tel. 045-253155 
Kasteelstr. 44, Brunssum. 

Te koop CAMPER Mazda 
Pick-up met voortent, verw , 
koelbox, chem. toilet en win- 
ter geïsol- Tel. 045-728001. 

Te huur 5 è 6 pers. CAM- 
PEERAUTO'S nog vrij in 
voor- en hoogseizoen. Bel 
voor info. 046371925. 


Te h. 4-6 pers. nieuwe 
KAMPEERAUTO’S va. 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vrij. 045- 
216476 b.g.g. 04492-3311. 

Bouwen van kampeerwa¬ 
gens, bemiddeling bij ver¬ 
koop en koop van kampeer¬ 
wagens, en stalling kam¬ 
peerwagens. Motorhomes 
JACOBS, Hommerterweg 
278, Amstenrade. Tel. 
04492-2942. _ 

Te huur nieuwe LAIKA- 
CAMPERS BeBo-Reisemo- 
bile. Tel. 0949/2406/62414. 

Te koop CAMPER Opel Blitz 
bovensi. met oa. douche, tv, 
electr. luifel, geiser, gas¬ 
haard etc., pr. ƒ 8.250,-. Tel. 
043-638094. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Rijlessen Autorijschool Thijs 
MAYNTZ rijksgediplomeerd. 
Voor een goede en gunstige 
rijopleiding! leder die zich 
nu aanmeld voor een rijop¬ 
leiding cat. B (schakelauto) 
krijgt de eerste tien rijlessen 
a ƒ 30,- (75 min.) en de 
aanvraagkosten voor een 
rij-examen gratis!! (Normale 
lesprijs ƒ 40,- per 75 min.) 

Tel. 045-440994. Gespecia¬ 
liseerd in het opleiden en 
slagen voor rijbewijs cat. B 
Schakelauto!! 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. _ 

Foto/Film 

Te koop complete FILMUIT- 
RUSTING Super 8 camera’s 
en projector en toebehoren 
merk Canon, pr. ƒ 200,-. 
Tel. 045-725002, Kissel 33a 
Heerlen. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


België 

Te koop 

Ardennen 

Barvaux, ruim chalet, gemeubileerd, 3 slaapkamers. 
Opp.: 10 are en 3 percelen van elk 10 are 
met bouwvergunning. 

Tel. 09.32.59509125 of 09.32.59704115 (na 19.00 uur), 

Duitsland 


Zeeland 

Vakantie dicht bij zee. Motel 
OASE 2-4 pers. studio’s. 
Info: 01172-1636. _ 

Logies met onbijt, KOUDE- 
KERKE-Walcheren. Tel. 
01185-2593. DUITSLAND, Saarburg/ 
Hünsruck, te h. 6-pers. luxe 
stacarav. D/WC/TV op vak. 
park met zwembad, 5 dgn. 
Hemelv. en Pinkst. va. 
ƒ 298,-; Mei ƒ 350,- p. wk. - 
2 wkn. ƒ 595,-; Juni ƒ 425,- 
w.pk. - 2 wkn. ƒ 675,-. Keij¬ 
man Reizen, 0837614130/ 
14121. _ 

GARDASEE, Ferien- 

wohnung in San Sevino di- 
rekt am See bis 6 Personen 
zu vermisten. Termine: bis 
267-92 und 30-7/16-8-92 
sind noch frei. Tel. 08031- 
71900, fax 08031-72340. 


Einen schonen Urlaub in 
CHIEMGAU verbringen Sie 
im beliebten Gasthaus Josef 
Kerer, 8201 Prutting, Alte 
Landstr. 1. tel. 08036-1202. 
Mod. Zimmer m. fl.w. u. k.w. 
wc. Dusche, ZH, Balkon. 
Ruhige Lage, Wald, Berge, 
Seen, moorhaltiges Wasser. 
Auch Frühjahr u. Herbst 
tdeal. _ 

Gezellig pension aan de 
voet van de FELDBERG, 
bosrand met mooie wandel¬ 
wegen, tel. inl. 09-49-7671/ 
279 of na 20 U. 046461057. 


Opleidingen 

Praktijk voor Psychodiagnostiek 
& 

School- en beroepskeuzeadvies 

Grote Looiersstr. 26, Maastricht. 
_ Telefoon 043-218908. _ 

Met Adia Keser investeren 
in de toekomst 

Bij ons opleidingscentrum in Heerlen bestaat de mogelijk¬ 
heid tot het volgen van een 

2-daagse cursus WordPerfect 5.1 
en WANG tekstverwerking 

Tevens verzorgen wij een 1-daagse cursus WordPerfect 
4.2 naar 5.1 

Deze opleidingen worden gegeven in groepen van maxi¬ 
maal 3 personen; hierdoor is een persoonlijke begeleiding 
en een optimaal eindresultaat gewaarborgd. 

Wil jij investeren in je toekomst en ben je op zoek naar een 
bedrijfsgerichte cursus tekstverwerking? Neem dan voor 
meer informatie over de opleidingsmogelijkheden van Adia 
Keser contact op met Marja van Kessel van onze vestiging 
in Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 046713120. ADIA KESER 


Campers 


Te k. Camper VW-LT 35, 
bwj. 78, ombouw '89, LPG-' 
benz., vaste luifel, trekh. , 60 
dgnkrt. aanw. Dorpstr. 41, 
Guttecoven 04498-51170. 


Te k. RENAULT Estafette 
camper, bwj. dec. 79, APK 
1-’93, 65.000km, ƒ7.000,-, 
t z.g.st 045-452336 / 459305 


ALLVAN campers te h. 2 tot 
6pers. nog. vrij hoogseizoen 
Tel. 04709-85133/82761. 


Te koop Detleffs camper 
FIAT Ducato 2.5 Itr. D., bwj. 
’87, 6pers., div. opties, i.z. 
g.st. Tel. 046752328. 


Te k. luxe CAMPER Tab- 
bert/Mercedes 307 D (fa- 
brieks) 61.000 km., 4-pers., 
in zeer mooie en goede 
staat, tel. 046751501. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


_ UITZENDBURO 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma’s. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per- 
sonenauto ook mogelijk. =— - 

Wat VERKOPEN? Adver- q ohrrï-, 
teer via: 045-719966. 727339 


(Huiskleren 


Bobtailpups 

met stamboom. Int. Piëta 
Janssen 04747-2910. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


Te koop Yorkshire TER- 
RIERTJES, Kennel Oos 
Heim, Langstr. 50, Schim¬ 
men. 04404-1527. 


DWERGPOEDELTJES te k. 
m. stamb., ingeënt. Graver- 
str. 24, K’rade. 046421767 BOEMERS, Tekkels, Dw. 
poedels, Westi’s, wit, Malte- 
zers, York Terriërs. Kennel 
van Manolito, Walem 11a, 
Schin op Geul. 04459-1237. Te k. Baby grijze ROOD¬ 
STAART 3 mnd. oud. wordt 
nog met de hand gevoerd. 
Weg. tijd gebrek, ƒ 750,-. 
Tel. 04499-2665. Te k. AQUARIUM 80x40x40 
cm met kast, compl. Tel. 
046378055, na 17.00 uur. 


Te k. GOLDEN RETRIE¬ 
VER pups, vader Midas v.d. 
Beersehoeve, met gezond¬ 
heids verkl. Tel. 04244-2118 


Te koop VUVERPLANTEN 
en zuurstofplanten ƒ 2,-; 
vijvervissen v.a. ƒ0,50. Tel. 
046517469. 


Te k. sprekende PAPEGAAI 
met kooi t.e.a.b. Tel. 046 
426676. 


Te k. ROTWEILER 10 mnd., 
met stamb., teefje, pr.n.o.t.k. 
weg. omst. Tel. 045-218871 


Te k. VUVERVISSEN, eigen 
kweek, ma t/m vrij 17.36 
19.30, za/zo 10 . 061 7.00u. 
Luiperbeekstr. 21, Weu- 
stenrade/Voerendaal. Te k. BRIARD reu, 6 mnd. 
oud, weg. omst. Tel. 046 
225241. 


Te k. BASTAARD reu, kl. 
zwart met bruin, vr.pr. 
ƒ200,-. Tel. 045-210108. 


Te koop DWERGGEITJES. 
Steenweg 17, Merkelbeek. 
Tel. 04492-1123. 


Te k. AQUARIUM met om- 
böuw, 1.70x50x60, compl. 
met biol.filter. 045-319532. 


Te 

RE 

prii 

on 

04 


Te k. van part. LABRADOR- 
RETRIEVER-PUP reu met 
prima stamb., ingeënt en 
ontwormd. 0413674213. 


Goed tehuis gezocht voor 
gele BOXER teef, 2V 2 jaar. 
Tel. 0476672096. 


Te k. Bemer SENNENPUPS 
ƒ 600,- en Golden Retrie- 
verpups, ingeënt en ontw. 
Tel. 04113-1680. 


Te k. BORDER-COLLIE 
pup teef 11 wkn. m. stamb. 
geënt, getat. en ontw. Tel. 
0495618464. 


Te k. 1 koppel Canadeze 
GANZEN; Carolien eenden; 
div. soorten schapen met 
lammeren, tel. 046729531. 


Te k. jonge langharige 
TECKELTJES met stam¬ 
boom. Tel. 045-310767. 


Te k. DALMATISCHE pups. 
ingeënt en ontwormd met 
stamboom met schrift, ga¬ 
rantie Tel. 0413676623 
b.g.g. 73394. 


Te koop DWERPOEDELS 
klein soort. Tel. 04756 
16590. _ 

Te koop jonge CAVIA’S. Tel. 
043-639530. 


Te k. PUPS van blauwe 
keeshonden, Collies, Malte- 
zers leeuwtjes, Yorkshire- 
Terriërs, langharige Teckels 
en leuke bastaardhondjes. 
Tel. 04958-91851. (bij 
Weert). Dagelijks geopend. 


Goed tehuis gezocht voor 
lieve bijna 4 jaar oude zwar¬ 
te COCKER-SPANIEL teef, 
met recente gezondheids- 
verkl. en medisch paspoort. 
Tel. 04459-1450. 


Te k. Akai TAPEDECK 635 
D plus div. 26 cm spoelen. 
Nw.pr. ƒ 2.500,-, vr.pr. 
ƒ 500,-. Tel. 045-721052. 

Te koop 2 GELUIDSBOXEN 
8 ohm-40 W. Tel. 046 
727339. 


Huwelijk/Kennismaking 


Iedere zaterdag en zondag 
gezellige dans- en contact- 
avond in de Kelderbar ”La 
Chalet” voor boven de 30 jr., 
DJ Richard, aanv. 20.00 uur. 
CHALET Treebeek, Ko- 
meetstr. 25A, Brunssum. 
Tel. 046211375. _ 

Zoek(t) u/jij een VRIEND- 
(IN)? Word(t) lid van de 
Christelijke Korrespondentie 
Klub. Voor info: Postbus 392 
2130 AJ Hoofddorp. _ 

J. ontwik, vr., 30 jaar, goede 
stand, niet gesch., zkt. j. 
MAN voor relatie. Br.o.nr. 
B-1391, LD, Postbus 2610, 
6401 PC Heerlen. _ 

Sport. 36 jarige ex-marine- 
man in bez. van eigen huis 
en vaste baan z.k.m. sport. 
VROUW, Ift. tot 35 jaar, om 
samen te sporten en reizen. 
Kind. geen bezw. Brieven 
met foto sturen naar Br.o.nr. 
B-1412, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. Foto op 
erew. retour. _ 

J. MAN z.k.m. dame tot 40 
jaar, kinderen geen bezwaar 
Br.o.nr. B-1415 L.D., Post- 
bus 2610, 6401 DC, Heerlen 

Bej.dame gem.Kerkrade zkt. 
DAME om samen te wande¬ 
len, winkelen en gezellig sa¬ 
men te zijn. Brieven naar Pb 
153, 6470 EP Eygelshoven. 

Alleenst. man uit goed mi¬ 
lieu, midden 50, eigen wo¬ 
ning, vast inkomen, zoekt 
nette, eerlijke kleine 
VROUW tot 1,68 mtr. 52-59 
jr. om samen nog van het le¬ 
ven te genieten. Br.o.nr. 
B-1417, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen _ 

ALLEENSTAANDEN Werk¬ 
groep 't Guliks Hoes, Hoek 
Agricolastraat - Ophoven 1 
Sittard, organiseert iedere 
zondag een dans- en con- 
tactavond. Bewijs verplicht. 
mi. 046747962. _ 

Nette HEER, 63 jr. z.k.m. 
nette dame. Br.o.nr. B-0232 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC, Heerlen. 


Te k. MALTEZER LEEUW¬ 
TJES pups,. ing. en ontw. 
Tel. 04130-65750. 


Te k. 2 DOBERMANN teef, 
7 en 9 mnd oud, prima af¬ 
stam. Tel. 044562596. 


Weg- omst. te k. AMAZONE 
papegaai, handtam en spre¬ 
kend, met grote kooi, 
ƒ 850,-. Tel. 046224676. 


Te koop Perzische KATTEN 
met stamboom. Tel. 046 
729192. 


TAMME baby grijze rood- 
staartjes, blauw voorhoofd 
amazones, ara's, kakatoes 
en beo's met gar. Tevens in¬ 
ruil en inkoop v. kweek. Tel. 
046-375359 


Rijles 


Haal uw RIJBEWIJS voor 
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9 
wkn. motor in 8 dgn. of 3 
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of 
6 wkn met aanhangwagen in 
10 dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopleiding A-B C-D en 
alle chauffeursdiploma’s. 
Duur: plusm. 8 wkn. Voor inl. 
Bovag-erkende verkeers¬ 
school Theo van Bentum 
045-217487 in Hoensbroek. 


j f : :; v ! Hu we BJIee bweaus 

Woont u in Limburg 

en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo 
geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 

Wilt U meer weten over de unieke werkwijze? 

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster. 
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170 
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 046215481 
Roermond, mevr. Cremer: 0475610554 
Weert, mevr. Janssen: 0495636337 

Stichting Date 

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo. 
Erkend stichting Consumentenbeiangen-bij Relatievorming 

Partner Consult 

Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost Nederland 
voor het Acad., HBO en goed MBO-niveau. 


U hebt het druk, fijne vrienden en interessante hobbies 
maar U mist die ene partner in Uw leven. 

Brochure/lnfo 

Mw. Schiks 043-255448 
Postbus 272, 6200 AG Maastricht 


De spullen moeten weg! 

(wegens opheffing zaak). Let op! Notenh. kasten va. ƒ 65,- 
eiken bankstellen va. ƒ 75,-, eethoeken, klassieke bank¬ 
stellen, moderne bankstellen, schitterende Barok meubels, 
diverse mooie antiek, enorme keuze, en! betaling in 
termijnen zonder kosten. 

Meubelhal Oude Maastnchterweg 27, Geleen 
Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op 
_ videotheek de Kijkdoos, daarachter ligt de hal. _ 

Grote partij Gispen schuif-1 Te koop moderne blank ei 


Integere jong voelende en 
posit. denk. Ind. hr„ 61 jaar, 
1.72 m, financ. onafh., zkt. 
ser. kennism. met leuke 
charm. spont. VROUW tus¬ 
sen 50-56 jaar voor LAT rel. 
National, en huidskl. onbe¬ 
langrijk. Brieven liefst met 
foto en evt. telef. op erew. 
ret. Br.o.nr. B-1411, LD, 
Postbus 2610, 6401 DC 

Heerlen. _ 

Zoekt U een PARTNER? bel 
dan nu Huwel. Rel. Buro. 
"Ledo". Eerste halfjaar geen 
bemiddelingskosten. Tel. 
044963672 ook ’s avonds 
en in het weekend. 


Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. _ 

Baby en Kleuter 

Te k BABY-WAGEN 3 in 1, 
buggyonderstel ƒ125,-. Tel. 
04498-55529. _ 

Te koop KINDERWAGEN 
Teutonia Quattro, pastel¬ 
kleuren, ƒ 500,-; box mint- 
groen met lade ƒ 150,-; 
badje met standaard mint- 
groen ƒ 50,-. Tel. 046 
227439. _ 

Te koop KINDERWAGEN; 
tweeling wandelwagen en 
box. Tel. 045-223570. 


deur KASTEN, 200x200, ken SALONTAFEL, L-vcxm. 
ƒ 395,-. Gispen 4 laden- uitklapbaar, iets aparts, 1V 2 
bloks ƒ 225,-. Rockmart, jr.oud, nw.pr. ƒ1.500- Pr 
Kissel 46a, Heerlen. 045- n.o.t.k. Tel. 046322582 na 
723142. 17.00 uur. 


Te k. BANKSTEL, salontafel Te koop VLOERKLEED, 
eiken kast 3 mtr. met TV 2.20mx1.70m Tel 046 
plateau. Tel. 045-750140. 727339. 


Hulp/begeleiding/bijles in 
zes TALEN door ervaren 
docent. 045-317161. 


Radio e.d. 


Jortgem. 29 jr. zkt. ser. 
VROUW, 20-30 jr. om later 
een relatie mee o p te bou¬ 
wen. Br. met foto worden 
eert. beantw. o.nr. B-1418 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. __ 

Lesb. Vrouw zoekt lieve 
VRIENDIN v. relatie. Br. met 
foto op erewoord ret. Br.o.nr 
B-1419, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

Al.st. sport, man z.k.m. goed 
uitz. lieve ser. VROUW. Br. 
m. ree. foto worden beantw., 
disc. verz. Br.o.nr. B-1420 
L.D., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. _ 

Wed. 59 jr. zoekt kennis¬ 
making met beschaafde 
HEER 60-65 jr., om samen 
een fijne en eerlijke relatie 
op te bouwen. Br.o.nr. 
B-1423, L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

JONGEMAN, eed. en openl. 
druk m. eigen zaak zkt. 
Icings deze weg een jonge 
dame Ift. plm. 30-35 jr. kind. 
geen bezw. mijn hobby’s zijn 
vene vac., kaarten en schil¬ 
deren. Br.o.nr. B-1426 L.D., 
P.b 2610, 6401 DC Hit 

Vrouw 48 jr zkt PARTNER 
tot 53 jr, uit goed milieu. 
Br.o.nr. B-1427, L.D. Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Verlegen VROUW 37 jr, 
zoekt rustige, huiselijke man 
i.b.v. auto, geen baitype, Ift. 
tot 50 jr. Stuur brieven met 
pasfoto op o.nr. B-1428 L.D. 
Postbus 2610, 6401 DC, 
Heerlen. _ 

Man 61 j. zkt. eenv. VROUW 
Br.o.nr. B-1429 L.D., Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen 

Nette VROUW, het allenz. 
moe, zkt fijne partner, g. mi¬ 
lieu, 55-60 jr., om samen 
nog wat -v.h. leven te genie¬ 
ten. Br.o.nr. B-1168, L.D., 
Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


ZfMinebantefi/Zonn^iefiiels 

Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolft lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 046456999. _ 

Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
van Uden Expert. 

Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamptengte met 
statief nu ƒ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen 
100 watt nu ƒ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655 

Zonnehemels-Smeets 

Sinds 1966 - HET adres in Limburg. 
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993. 

Bel de Vakman 


Bestaande PARKETVLOE¬ 
REN: schuren, borstelen en 
verzegelen. Gratis prijsop- 
gave. Tel. 046740335. 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- Ontstoppen AFVOER? en 
huur. Tel. 046312154 of ontkalken sanitair? Tel. 043- 
045-312709. _ 612509. Geen succes, geen 

STOELMATTERIJ vem. rie- - : - 

ten en biezen stoelen met VAKCENTRALE Limburg, 
gar. Bel. 046418820 gespecialiseerd in alle voor- 

rr——---komende dakwerkzaamhe- 

Hans LIPS voor timmer-, den zoals reparaties en ver- 
dak en zinkwerk met garan- nieuwingen. Gratis prijsop- 

SSer,e V 1Ï045 V 3g38,| dVKS ' ^-*65285_ 

SCHOTCIANTCNNK va 

£ kL' zaamheden aannemen. Tel. 

Kochen sinds 1968. Tel. 045 - 41 Q 7 R 4 

045-441693 - 


Te koop exclusief massief 
eikenhouten SALONKAST 
3-drs. Tel. 046244517 na 
18.00 uur. _ 

Eiken BANKSTEL met lede¬ 
ren kuipkussens, 3-1-1, i.g. 
st., koopje ƒ750,-. Tel. 045- 
226999. _ 

Te k. eiken KAST br. 2.00m, 
h. 1.70m, pr. ƒ 250.-. Tel. 
045-321696. _ 

Te k. 2-pers. OPKLAPBED 
plus div. kasten en klein- 
goed. Tel. 045-721052. 

Te koop massief eiken 2- 
drs. KAST 2.00x1.10 mtr. 
Tel. 04498-55771. _ 

Te koop zwaar eiken BANK¬ 
STEL 3-1-1; antieke hang- 
lamp. Tel. 046220374. 

Te k. BANKST. eik. ƒ 375,- 
eeth. ƒ 200,- oma slpk. 
ƒ 550,- eik. kast ƒ 375,-. 
Kouvenderstr. 208 H'broek HATE Verwarming 045- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkal¬ 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service _ 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

Voor al uw WAND- en vloer- 
tegelwerk, ook natuursteen. 
Bel dan 045-227028. 


045 Kapper/Costn. 

répara- SCHOÓNHEIDS-massage- 
ontkal- ped - stoelen, beursmod. 
boilers, Tel. 04923-62939 of 66561 

- Gezichtsbehandeling door 

OELEN, gedipl. SCHOONHEIDS- 
st. met SPECIALISTE ƒ29,50. Tel. 
5761. 046314598 Landgraaf. 

in vloer- Tijdelijk: benen HARSEN 
lursteen. door gedipl. schoonheids- 
_ spec. ƒ 20,-, 045-314598. 

Wonen Totaal 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046747446. 

Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.0617.00 uur. 

Paasaktie-Paasaktie-Paasaktie 

van 16 april t/m 2 mei a.s. 

b.a.v. luxe BRUYNZEEL-KEUKEN vanaf ƒ 10.000,- een 

"mountainbike" 

Lw.v. ƒ 1.080,- KADO. 

A r A Lid „De Kreis” Op goed Geluk? 

Je kunt het toeval ook een handje helpen! 

Bij stichting Mens en Relatie vindt 70% van de ingeschre¬ 
venen binnen het jaar een levenspartner. Meer weten? Bel: 
HEERLEN e.o.: 045 - 726539, Mevr. Luchtman 
ROERMOND e.o.: 04750 - 15534, Mevr. Nabarro 
Of vraag de GRATIS BROCHURE aan: Postbus 525, 6040 
AM Roermond of Postbus 5050, 6401 GB, Heerlen. 

Stg. Mens en Relatie 

Een deskundig team met een psychologe staat voor u 
klaar!!! LIMBURGS GROOTSTE BUREAU 
Gaat u ook mee naar de Safari in Burgers Bush? 


\_y Keukens 

DESIGN-STUDIO: GLASPALEIS * 

_ Kerkplein, HEERLEN, tel. 045-717555. _ 

Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens 
en inbouw-apparaten in onze keuken magazijnen 

SITTARD OF ECHT 

waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in 
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard 
worden verzameld en verkocht 

tot 60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage 
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen. 

Uiters mooie patina 
eiken hoekkeuken 

Afm. 240x220 cm, incl. werkblad en spoelbak. 
Uitgevoerd met vele extra's zoals uittreklade, hoekkast met 
2 draaibodems nisregalen flessenrek en raam overkapping 
Normale prijs ƒ 12.462,-; Homprijs ƒ 9.298,- 

Nu slechts ƒ 4.498,- 

Zeer moderne grijze hoekkeuken 

Afm. 160x280 cm, incl. werkblad en spoelbak 
Met bijbehorende kroon en lichtlijsten. 

Normale prijs ƒ 8.545,-; Homprijs ƒ 5.898,- 

Nu slechts ƒ 1.998,- 

Mooie tijdloze hout/kunststof 
hoekkeuken 

Afm. 222x210 cm, incl. werkblad en spoelbak. 
Uitgevoerd met speciale ladenkast en uittrekwerkblad. 
Normale prijs ƒ 9.642,-; Homprijs ƒ 7.298,- 

Nu slechts ƒ 2.998,- 

Zanussi electro kookplaat met 
kookautomaat en snelkookplaat 

Type PE 40 M 

Normale prijs ƒ 799,-; Homprijs ƒ 498,- 

Nu slechts ƒ 298,- 

Hier enkele voorbeelden: 

Hom 

Sittard, Bergerweg 51-53 

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046511775) 

Echt, Loperweg 8 

Tel. 04754-86188 


Te k. klassiek BANKSTEL 
zg.a.nw. ƒ450,-. Tel, 046 
459006. _ ' 

Prachtig eiken BANKSTEL 
met rundleren kuipkussens 
ƒ1.475,-; massief eiken 
eethoek 4 zadelzitstoel. 
ƒ 775,-; 045-323830. _ 

Royaal kalfsl. alpinewit 
HOEKBANKSTEL, strak de¬ 
sign 3 en hoek en 2 en 1 
leesst. en faut. incl. leist. sa¬ 
lon- en bijzettafel, Lz.g.st. 
nw.ƒ 15.000,- siQCxj 7.900,- 
Tel. 045-253608. _ 

Te koop weg. overcompl. 
zwart leren FAUTEUIL 
nieuw, n'w.pr. DM 1.800,- nu 
te.a.b. Hereweg 39, Land- 
graaf. Tel. 045-321414. 

Te k. 2 leuke 2-zits BANK¬ 
JES van stof plus witte* mas¬ 
sief essen salontafel, vr.pr. 
ƒ 595,-. Tel. 045-728754. 


Te k. AMIGA 2000C, 70 Mb 
Hd At kaart 2286 1,2 MBFD 
5,25 ext. drive, Star NI-10, 
printer en sheetf., kl-monitor 
(stereo), 500 disk., joystick, 
div. literatuur, vr.pr. 
ƒ 3.750,-. 04499-5503. 

Snelle WORKSTATION 
80386 100 Mb, HD, copro- 
cessor, VGA monitor color 
1024x768 met MS-Dos 5.0, 
Windows 3.0, andere pro- 

? ramma’s en prijs n.o.Lk. 
el. 045-256166 


Te koop AMIGA 500 plus Hd 
20 MB en 2 MB geheugen- 
uitbr 5.25 diskdrive en 1 
printer (inkt-jet). Pr.n.o.t.k. 
Tel. 046725002, Kissel 33a 
Heerlen. _ 

Te k. KCS POWER PC 
board voor Amiga ind. MS- 
DOS, pr. ƒ395,-. Tel. 046 
320926. _ 

Te k. ATARI 1040 ST, moni¬ 
tor SM 124, muis en handl. 
samen ƒ 550,-. Tel 046 
425128. 


TV/VIdeo 


Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV’s en def. VHS-vi- 
deo's vanaf '83 (typenr. ver¬ 
melden) en def. Nintendo 
spelcomp. Tel. 045-723712. 

AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Electronica. 046231340. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ 75,-. Afstbed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerierheide. 045-213432. 


Goede KLEUREN TV’s -m. 
gar. Zeer grote sort. Philips 
groot beeld va. ƒ 125,-. ook 
zeer recente modellen met 
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ. 
centr. Geel Grasbroekerwg 
25, Heerlen, 045-724760. 

Gevr. VIDEO'S VHS, TV’s v. 
a. '85 stereotorens en scho- 
telantenne. 0440612875. 

Te k. Philips Super VHS 
CAMERA type 9300, 15 

mnd oud incl. zeer veel ex¬ 
tra’s, pr.n.o.tk. 04459-2853. 


Huishoudelijke artikelen 

Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's 

etc. 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit 
de Hom-winkeis worden verzameld en verkocht tot liefst 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 

Elke dag superlage aanbiedingen 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes: 

JVC kleuren TV 

AVS-280, stereo, teletekst 70 cm beeld, 
kompleet met afstandsbediening 
geen ƒ 2.199,- of ƒ 1.899,- maar 

ƒ1.198,- 

Videorecorder 

met afstandsbediening 
geen ƒ 898,- of ƒ 698,- maar 

ƒ 4 78,- 

Philips Midi-set 

met CD-wisselaar en boxen 
geen ƒ 1.098,- of ƒ 998,- maar 

ƒ 598,- 

Akai Compact-Disc speler 

CD 36 A/B, met draadloze afstandsbediening 
geen ƒ 498,- of ƒ 398,- maar 

ƒ 288,- 

WITTE HAL 

Sittard 

Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046518162 

Maastricht 

Scharnerweg 6670 achter Horn keukensuper 043-633162 
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur 
_ met grote kortingen _ 

MIELE wasautom. en dro- Usk., gast. ƒ95,- wasaut 
gers. Voll. gerev. va. ƒ595,- ƒ195,- diepvr. ƒ175- 
Toenbreker 046325819 wasdr, ƒ 175,-, 0 45-725595 ’ 

Kacheés/Verwarming 

Barbas inbouw-openhaarden 

kachels - inzethaarden 
Jac Köhlen 

Rijksweg N 104 Sittarcf (bij ziekenhuis) 
_ 046513 228-514862. 

Kachelspeciaalzaak, alle Een PICCOLO in het Urn- 
hulpstukken en aanverw. ar- burgs Dagblad helpt u op 
tikelen. REKER, Kluis 28, weg naar snel succes. Bel: 
Geleen. Tel. 046-740785. 045-719966. 


Mode Totaal 

Benetton 


Totale leegverkoop 


Laatste dag 29 april. 


Te k. schitterende 

witte 

BRUIDSJURK. Tel. 

046 

418928. SULTAAT! Bel: 045-719966. 


KaohelaAferwanning _2 

ƒ500,- Verbouwingskorting. Te koop GEVELKACHELS, 
De KACHELSMID Walem compl., bolle ijskast, jaren 
21 Klimmen 04459-1638 50. Tel. 046441196. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 12 

W E H M E Y E R 

l$T FRECH 

LONG-SHIRT LBERTSTRASSE 


1 

Literatuur 

Antiek uit heel Europa ver¬ 
zameld biedt U WIJSHOFF 
Antiques, Amstenraderweg 
9, Hoensbroek-Centrum. 
1500 m2 showroom. Tel. 
045-211976, geop. dond., 
vrijd., zaterd. 

Te koop OLIEVERFSCHIL¬ 
DERIJ van Wilhelmus, afm. 
80x100, met zeer luxe lijst, 
voorstelling Kasteel Eren- 
stein Kerkrade, pr. ƒ 1.490,- 
Tel 045-423285. 

-------n 

BraderieënMarkten 

De STRIPBOEKENSPE¬ 
CIAALZAAK, Stationstr. 19. 
Sittard Tel. 046-515074. 

Vandaag 

Grote vrije markt 

Rondom Makado-Beek (toegang gratis). 

Kunst en Antiek 

Te koop gevr. 

ROMMELMARKT PUTH 

De Stichting Rommelmarkt Puth namens Koninklijke Fan¬ 
fare St. Caecilia Puth en Voetbalvereniging Puth zal op 
tweede Pinksterdag 8 juni a.s. in het kerkdorp Puth een 
rommel- en Luikse Markt organiseren welke zal plaatsvin¬ 
den op en rond het marktplein te Puth. Wij zoeken nog op 
korte termijn standhouders. De kosten per stand bedragen 
ƒ 45,- voor de eerste stand, ƒ 20,- voor de tweede stand, 
of ƒ 10,- per lopende mtr. Geïnteresseerde standhouders 
worden hierbij verzocht binnen één week na heden ter 
aanmelding kontakt op te nemen met de voorzitter van de 
organiserende Stichting de heer R.H.P. Lormans, Boven¬ 
ste Puth 74, 6155 NJ Puth-Schinnen. Tel. 04493-4038. 

De mooiste grenen en eiken 
keus volgens VT-wonen en 
/Viadne, vindt U btj 

INTERART Antiek Simpel¬ 
veld. Irmstr 64. 045-443161 
Eigen restauratie en logerij. 

Te koop gevr. antieke 
SPEELDOZEN en grammo¬ 
foons. 043-649494 

GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32.12261156 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14,. 
Heerlen 045-726392 

Antiek SIMONS gespeciali¬ 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, klokken enz. enz. 
Nuth, Dorpstraat 45 A, t.o. 
ingang kerk. Donderdag 
koopavond Tel. 045-243437 
Een begrip voor de regio! 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Te koop SCHILDERIJ Anton 
Heijboer 80x110, ƒ 650,-. 
Tel. 045-227171 

Te koop gevraagd 2 ijzeren 
POORTEN, afm. ca. 125x 
125 cm Tel. 045-426111. 


Snuffelmarkt 

Gronsveld 

25-26 april '92 
in veilinghal 
200 staanplaatsen 
10.00-17.00 uur. 

Tel. 04408-1908 
Supportersclub 
Koninklijke Harmonie 
van Gronsveld. 


Snuffelmarkt 

Dr. Haubenln 87, Maas- 
mechelen België. Zondag 
open van 10-18 uur en van 
10-12 uur. Gratis toegang 
Show en attracties met DJ 
Henny 


3 Mei VOORJAARSMARKT 
Dieteren. Boeken. Tel. 
04499-3769. 


Muziek 

Knop- 

accordeons 

Ook occasions, Accordeola, 
Crosio, Cavagnolo, Hohner. 
inr. mog. Info: 020-6443990. 
Ook ’s avonds en weekends 

SHOWVERLICHTING voor 
discotheken, drive in shows 
of bands. Limburgs goed¬ 
koopste adres. Bezoek onze 
showroom. Highlite Interna¬ 
tional, Huls 14, Simpelveld. 
Tel. 045-444907. 


YAMAHA Clavmova. De 
beste prijzen van Nederland 
Bel van Urk. Rotterdam 
010-4363500. _ 

Te koop originele handge- 
bouwde Schuster 3 kwart 
STUDIEVIOOL, uit 1911. Te 
bevr. 045-443240 na 18 uur. 

PIANO'S te koop en te huur. 
Tev. stemmen. J. Somers & 
Zn. Pianohandel Akerstr. 82, 
Heerlen. Tel. 045-713751. 

Te koop TUBA Eufonium 
merk Besson, 1 jaar oud, 
nw.pr. ƒ 4.500,-, vr.pr. 
ƒ3.700,-. Tel. 04454-3751. 

Te k. ROLAND E 70, 1 jr. 
oud, pr. ƒ 3.250,-. Tel. 046- 
521654 na 17.00 uur. 


Kortingen tot 50%!!! 
Muziekverenigingen opgelet!!! 

Nu blaas- en slaginsturmenten zowel nieuw als gebruikt- 
Alle merken uit voorraad leverbaar. Bijv. Saxofoons va. 
ƒ 750,-;-Dwarsfluiten va. ƒ250,-; Marimba’s va. ƒ 1.195,-; 
Xylofoons va. ƒ 1.295,-; Drumstellen va. ƒ 595,- etc. 
Belt u voor informatie Adams muziekcentrale Thorn. 

Tel. 04756-1324. _ 


Muziekhuis Lyana presenteert: 
Als primeur voor de Benelux het 
WS1 keyboard/workstation. 

Als exclusief dealer voor geheel Limburg. Zal Aard van 
Asseldonck tijdens de lentebeurs van 23 april t/m 3 mei H 1 
het MECC Maastricht ook de nieuwste GEM digitale 
vleugels: GPS2000 en GWS400 demonstreren. 
Diverse overige modellen met 10% tot 30% korting. 


Ei 


Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond^ 


Alles voor Eva beursaanbieding! 


Zimmermann piano’s 
dik 40% voordeliger! 

De Bechstein Gruppe Berlin kocht voor de Poppelj®^ 
Groep van de Deutsche Treuhandanstalt exclusief 
Zimmermann piano's met het onovertroffen Renner 
mechaniek. 


Voorbeeld: normale pr. ƒ 8.495,- 
Beursprijs ƒ 4.995,- 
uw voordeel ƒ 3.500,- 

Inculsief 5 jaar garantie en een gratis stembeurt bij u thi# 
Keuze uit diverse kleuren en houtsoorten. 


'SC 

tir 

Qrl 

fcc: 

'Hd 

ïij 


m 

Fd 

k 

tot 

k 


Kom naar onze stand nr. 851 
in het Mecc te Maastricht 

TEVENS RUIME KEUS UIT OVERIGE WERELDMERK^ 

PIANO’S, VLEUGELS, DIGITALE PIANO'S I 

KEYBOARDS EN ACCORDEONS. | 

Poppeliers Culemborg ( 

Plantijnweg 29, Culemborg, telefoon 03450-20999. 

Het prijsbrekende 
Muziekwarenhuis _ 


Superoccasion Synthesizers: 

Roland D5 ƒ 895,-; Korg. DW 6000 ƒ 795,-; Yamaha 0* 
11 ƒ 695,-; Yamaha DX 7 ƒ1.195,-; Kawai KI ƒ 1-495’'! 
Roland JX1 ƒ 895,-; Roland S10 Sampler ƒ 1.395,- Rolai* 1 
S220 Samplingmodule ƒ 1.295,-; Emu Proteus ProtolofJ 1 ' 
que ƒ2.195,-; Emu Proteus orchestra ƒ2.500,-; KaW® 1 
Q80 SEQ ƒ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ƒ 895,- enz. 
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN” 


STALMEIEF? 

lusic 

demuzickspecialM 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 045*214253 HOENS8ROFK 


Donderdag koopavond 


K 


Te koop ORGEL Yamaha 
HS 7 Electone, met disc-re- 
corder MDR 3, met bankje, 
nieuwprijs ƒ 14.000,-, vaste 
prijs ƒ6.500,-, 3 jaar oud. 
Jac. van Maerlantstr. 25, 
Heerlen-Molenberg._ 


Te k. GEM 8 electr. ORGEL, 
midi aansl., zeer veel mog., 
nw.pr. ƒ 6.000,- 5 jr. oud nu 
ƒ 1.500,-. Tel. 045-228049. 


e koop prachtig ORGEL 
iet veel mogelijkheden, 
ierk Solina F 225, ƒ 1.000,- 
el. 045-451451. 


Te k. SYNTHESIZER va ' 
maha SY 22, aanslagöf 
voelig multitimbraal afW** 

touch vector-contrdj® 

ƒ 1.650,-. Rob Hunflens tel 
045-425128. _^ 

Top 40 BAND met voK>P 
werk in Benelux en buitel 
land zoekt drummer en zan¬ 
geres. Ervaring vereist. 
resse? Tel. 04492-3896 
045-221966. - 


Piccolo’s in het Limburg 
Dagblad zijn groot in 
SULTAAT! Bel: 045-719962* 


Diversen 


MIGRAINETHERAPIE 

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten. 
Eerste kennismaking, incl. behandeling, kostenloos. 

Per behandeling v.a. ƒ 59,-. 

Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur. 
_ Telefoon 09.49.2456.3264. _^ 

Een wereld van plezier bij pret¬ 
park De Valkenier, Valkenburg 

Ook dit jaar houdt u het 

Verjaardagsfeestje 

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts 
ƒ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke¬ 
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant' 
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde vah 
ƒ 19,50 cadeau. 

Als dat geen knallende feestdag wordt!!! 

Vooraf reserveren s.v.p. 

_Info en reserveringen: tel. 04406-12289. _^ 


BARBEQUES, gas lava¬ 
steen, voor part. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschikt voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge- 
leen, 046-740785. 

Te k. Morris MARINA 
defect, bwj.’77, kl. biaj-J 
tevens Zibro Kamin te kooP' 
Inl. 045-728494 _-- 

El. rest. FORNUIS 6 pf 
met oven r.v.s. ƒ 2.95°''' 
Tel. 045-231097. _^ 

HYPNOTHERAPIE en ge¬ 
sprekstherapie: Associatie- 
praktijk voor kinderen en 
volwassenen, te Heerlen. 
Tel. spreekuur: dag. 19.00- 
20.00 uur 045-740661 of 
9.00-10.00 uur 043-253602. 

Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 

Te koop i.z.g.st. orig. BAL- 
LEY - 777 - gokmacFiine, pr. 
ƒ 2.950,- en moderne 

speelautomaat Supamoney 
750. Te bevr. 045-413831, 
10.00-12.00 uur 

Te k. weg. omst. COLLl^ 
en armb., 14 k. en 41,5 9“ 
ƒ 950,-. Tel. 045-750587^- 

jTe k. koperen BED, ajflji 

11.80 x 2.00m, compl. pr. Rvj 
2.700,-; nertsmantel 

DM 2.200,- mt. 38; Hk. 
stereo met tafel DM 250/j' 
div. kleding mt. 40/42- ™ 
09-49241162785. 

Te koop 2 KAARTEN vo^ 
Les Miserables, 3 mei a- 
Tel. 04459-2047. _-- 

Te koop groot aantal oud* 
gebonden DAMtp 

ROMANS en 4 gebondö' 
boeken met libelles uit & 
30er jaren. Tel. 045-22452E-- 

Te koop INBOEDEL FriWj 
zonder friture-ketel, niejJ 
ƒ45.000,- vr.pr. ƒ21.000.*- 
Tel. 045-315617. 

BEVEIÜGINGSROLHEK 
voor binnen of buiten. Mo- 
torbediening. Breed 3.22m. 
Hoog plm. 3m, kan ingekort 
of verlengd. E.a.b. Juwelier 
Hugo Verhoeven. Tel. 045- 
750850. 

06-liJnen _„ 

Erotel 06 

Erotel 

dat is ’t wel 

320.320.20 

75 ct. p. min. 

Sexy Grieks 

Marcha v. achter. 50 cp Vfc ^ 

06 - 9618_ ^ 

Sexlijn 10 

Jarretels 06-320.320.10 
Ruige sex 06-320.320.50 
Ondeugend 06-320.321/iu 
Call Me .... 50 cpm_. 

Nieuw het 

Telebordeel 

Meisjes doen wat jij wilt en 
geven ook hun geheime tel. 

nr. aan je door 
06-320.320.85 - 75 ct p/m 
(boven de 18 jr) 

Adressen 

Ze geven hun adres en 
telefoonnummer vertellen 
wat over zichzelf en 
wachten dat jij ze belt. 
320.322.23 

06/100 ct.p.m. 

Griekse Sex 

Lisa draait ze om. 50 cpm 

06-320.325.55 

06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jarenlang 
meest spannende afspra 

50 cpm 

06-320.327-55.- 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten. 50 cpm 

06-320.320.14 

24 uur stoeien 

op een hete aparte sexlijn. 
06-320.330.78 (75 cpm) 

Voor Piccolo's 
zie verder pagina 20 
uikt- 

va 

95,-; 

c. 

n. 


Limburgs I I 7 

agbiad voor 


os 


telijk 


ui 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 13 


Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg hoofdredacteur ron brown. 

&F EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 ED 
''KT 42, TEL 045-455506: 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363; 


KERKRADE, 


Eijstlense (51) 
nog spoorloos 

^DEN - De 51-jarige Maria 
^ uit Eijsden is nog steeds 
° r loos. De vrouw vertrok dins- 
^htend met de fiets naar haar 
'!}din maar kwam daar nooit aan. 
Hisdense is niet overspannen. 

van de vrouw hoopt dat 
^Plaatsing van haar foto bekend 
^ wat dinsdagochtend is ge- 
De politie van Eijsden ver- 
^ mensen die de vrouw na het 
jüp van de verdwijning nog 
gezien contact met haar op 
^fiien. Ver van huis 
na houseparty 

HEERLEN - Voor een Brit is 
een houseparty woensdagavond 
in Londen ver van huis geëin¬ 
digd. Hij werd wakker in een 
camper op de autosnelweg in de 
buurt van Heerlen. 

De twintigjarige Engelsman was 
woensdagavond een van de gas¬ 
ten op een houseparty in de En¬ 
gelse hoofdstad. Hij werd plotse¬ 
ling moe, waarschijnlijk omdat 
er iets door zijn drankje was ge¬ 
mixt. Bezoekers adviseerden 


hem om te gaan slapen in een 
camper die bij de woning stond. 
De eigenaars van de kampeer¬ 
auto, twee Duitsers die ook op 
het feest waren, wisten van niets. 
Zij vertrokken donderdagoch¬ 
tend terug naar Berlijn en na¬ 
men de slapende Engelsman zo 
mee de veerboot op. Op de auto¬ 
snelweg bij Heerlen werd de 
feestganger wakker van het ge¬ 
luid van de rijdende camper. Hij 
had niets gemerkt van de over¬ 
steek. Omdat hij weinig voelde 
voor een lift naar Berlijn, stapte 
hij uit bij het politiebureau in 
Heerlen. De politie probeert de 
Brit dit weekeinde nog terug te 
sturen naar Engeland. 


’ Geraariijk.se situatie heeft niet gedreigd' 

Gas in ’ schoon’ 
riool van DSM 


De vermiste Maria Martin. 


Brunssum en DSM praten over verdeling kosten 

Sanering Emmaterrein 
dit jaar van start 


---- en milieudienst direct onder contro- 

DOOR ERIC VAN DORST le gebracht en binnen een halve dag 

helemaal opgelost.” 

GELEEN - In het zogenoemde r-, ,, . „c-k* i 

schoon-waterriool van DSM in Ge- De voorvallen bij DSM kwamen pas 

leen is in februari en maart dit jaar weke ." lat f J ia een anonieme tip 
tweemaal per ongeluk een mengel ™ nud concern naar buiten 
van gassen uit de gesloten procïs- twee dagen nadat in het rioolstelsel 
riolering terechtgekomen Dit van de Mexicaanse stad Guadalaja- 
mengsel - waarin ook explosieve ra een reeks enorme gasontploffin- 

c ’ rrtm n motciTnnrl I innrrl AAr ontcton/i 


riolering terechtgekomen" ölt van de Mexicaanse stad Guadalaya- 
mengsel - waarin ook explosieve ra een reeks enorme gasontploffm- 
gassen zaten - kwam op het DSM- £ en P Ia ?tsvond Daardoor ontstond 

complex vrij in de buitenlucht via boven de f ond e * n e " 01 \ me rava S e 
putjes van het schoon-waterriool. en vielen honderden doden en ge- 
DSM-woordvoerder J. Bruning wonden. De oorzaak van deze cata- 
au strofe was ook explosief gas dat in 


heeft dit gisteren bevestigd. 

Het gas werd vrij snel door perma¬ 
nente alarmeringssystemen gecon¬ 
stateerd en geregistreerd. Mede 


de riolering was vrijgekomen en na 
een busongeluk tot ontploffing 
kwam. 

Bruning stelt dat beide gevallen ab- 


^ DOOR JAN HENSELS 

NNSSUM - Chemiecon- 
r 1 DSM verwacht dit jaar 
rde sanering van het zwaar 
Puilde deel van het Emma- 
pin in Brunssum te kun- 

UK 

. l starten. Acht hectare van 
' gebied dat die gemeente 
^.DSM heeft gekocht wacht 
s *Uds de ontdekking van de 
jOntreiniging, nu zes jaar 
plen, op sanering. Nadat 
j Provincie onlangs hogere 
stelde aan het schoon- 
©n van de verontreinigde 
(JPd stelde DSM een nieuw 
j^ringsplan op. Zodra DSM 
i : ,*' de gemeente Brunssum 
J^enstemming heeft be- 
5* over de verdeling van de 
.^onmaakkosten kan het 
L^ei beginnen op het aan 

1 ,^Ps broek en Treebeek 
Azende bedrijventerrein. 

r ^oogte van de schoonmaakkos¬ 
ten volgens een DSM-zegsman 
H gekend. De verwachting is wel 
P e t bedrag een stuk hoger zal 
r*iP en dan de tweeëneenhalf mil- 
if e die het bedrijf er een aantal 
l( D geleden voor nodig achtte. In 
S^rkoopakte staat dat DSM en 
Sfj^ssum de kosten op een ’fifty- 
l/dasis’ delen. De gemeente 
Hl Um det vas tl e ggen dat zij 
\* T niet meer dan 1,25 miljoen 
Ifk “etalen, ook al zouden de totale 
h maakkosten hoger uitvallen. 

1 e woorden van de woordvoer- 
% v ^n DSM valt op te maken dat 
Inspraak nu ter discussie wordt 
d door het concern. Het is niet 
of Brunssum kost wat kost 
q ' e afspraak wil vasthouden. 

V 

Ha Ssum 1S er alles aan gelegen 
grond zo snel mogelijk wordt 
Ht^ raven en gezuiverd. Doordat 
\r aec tare van het 41,5 hectare 
Vatende bedrijventerrein nog- 


kSK 
[‘Ij* 

r. 5»-. 
f I . s ï:«, 


.. ^ | vervuild is, lukt het moeilijk 
„ ''v^dustriegrond te verkopen. Het 
i. ^? r °Ie deel van het Emmater- 
h Vj agt al vele jaren braak. Alhoe- 
i W e i de gemeente onlangs twee 
: i s aa n de man wist te brengen 
■'< ^ Wethouder Toon Pierik toe dat 

I- ^.^kopen van de industriegrond 

- ^h erd Uk bemoeilijkt wordt door 

( steeds aanwezige verontrei- 

*• 8 ' 

. ^Ruiling is een erfenis uit de 
■ V e *t er de cokesfabriek en de 

" b''j^ e, lr ra ^ e van de vroe g ere staats- 
1 Emma stond. De gemeente 

f V rfo 101 ^ocht het Emmaterrein 

- % SM Voor i u ttele bedrag 

< en miljoen gulden, dit welis- 

1 jVt ar rr * et de wetenschap dat acht 

Hs, e met schadelijke teerresten 

Ver vuild. 

r 


# Fabiënne mocht gisteren even kennismaken met radarappa- 
ratuur van de politie. Foto: CHrista halbesma 

Brandbrief aan 
burgemeester 
blijkt te helpen 

LANDGRAAF - Dat haar brief aan geïnstalleerd wordt. Dat is een ap- 


burgemeester Coenders zoveel be¬ 
langstelling zou opleveren kon Fa- 


paraat dat Landgraaf tijdelijk her en 
der in de gemeente plaatst om auto- 


biënne Brouns ook hiet weten. Het mobilisten digitaal te wijzen op de 
tienjarig meisje ergerde zich al lan- gereden snelheid. „Aan de hand van 
ge tijd aan de te hoge snelheid van de geregistreerde gegevens kunnen 
de automobilisten in haar straat. In we in overleg met de verkeersgroep 
haar brandbrief vroeg zij de burge- eventuele maatregelen nemen”, zei 
meester hier iets aan te doen. de chef buitendienst Openbare Wer¬ 

ken, Hans Rijnders. 


"oi „We kunnen niet meer op de stoep 

ns Wet -houder Pierik moet het spelen. Omdat de straat vrij smal is Helaas komt er voor Fabiënne op 
terre * n de s t a ! us krijgen van, komt het ook voor dat auto’s over korte termijn geen verbetering in de 
Öqk ^drijvenpark voor lokale en re- de stoep rijden als ze elkaar moeten situatie in de Baanstraat. Zij zal 
W ondernemers die zich moe- passeren”, zei Fabiënne. „Twee jaar' moeten wachten totdat de geplande 


^dierrein de status krijgen van, 
:8io n ^drijvenpark voor lokale en re- 
W a e ondernemers die zich moe- 
' ^ld wd ^ en verplaatsen bijvoor- 
rj fTi 0r ndat er elders geen plaats is 
^ 0 d le breiden. De laatste tijd is 
'S? dat er scbaar ste dreigt aan in- 
le Srond in de regio sprake van 
v o 0r , toenemende belangstelling 

VrA a et Emrn« tdrrpin rlan 


geleden is er een jongetje aangere- randweg in Landgraaf zijn beslag 


den.” Voor haar was de maat vol krijgt. „De Baanstraat is een wijk- 
toen onlangs bijna weer een onge- ontsluitingsweg. Wettelijk is het 
luk gebeurde met twee kinderen. moeilijk om er ingrijpende ver¬ 
keersmaatregelen te nemen”, liet 
En gisteren stond een uitgebreide wethouder Odekerken weten. 


Vo et Emmaterrein. Het gaat dan gemeentelijke delegatie, aange- 
^il^a P r °duktiebedrijven. De- voerd door wethouder Odekerken, 
rv el ^ aat del bestemmings- op de stoep om Fabiënne mede te 
'et toe, delen dat de Traffitec binnenkort 


langs de kant geurt het naar zweet 
op de fiets stinkt het naar bier 

voor de buis 
het ademt bloesem 
punaise 


Bejaardenoorden 
voor hogere 
salarissen 


SITTARD - De Limburgse afde¬ 
ling van de Vereniging van Neder¬ 
landse Bejaardenoorden (VNB, 
waarin directies en besturen van 
verzorgingstehuizen in Limburg 
vertegenwoordigd zijn), vindt dat 
een opwaardering van de salarissen 
en een verbetering van de arbeids¬ 
omstandigheden van het personeel 
mogelijk gemaakt moet worden in 
de nieuwe cao. 


Commissaris 

tijdelijk 

vervangen 

ROERMOND - Commissaris L. 
Romeynders van de gemeente¬ 
politie Roermond zal tot 15 mei 
vervangen worden door plaats¬ 
vervangend korpschef J. Kuij- 
pers. Daartoe is besloten in 
onderling overleg tussen de loco- 
burgemeester H. Derks en de 
commissaris naar aanleiding van 
een rapport Politie Studie Cen¬ 
trum over de problematiek bin¬ 
nen het Roermondse korps. 


daardoor is volgens Bruning van soluut niet met elkaar te vergelijken 
gevaar voor het eigen bedrijfscom- zijn. Hij wijst in dit verband weer 
plex of de bebouwde omgeving in op de lage concentratie van het vrij¬ 
heide gevallen geen moment sprake gekomen gas en op de hoge kwali- 
geweest. „De concentratie van de teitseisen die gesteld zijn aan de 
gassen was bij detectie zo laag, dat fabrieken en de hele infrastructuur 
van explosies geen sprake kon zijn. van DSM. 

De situatie is door onze veiligheids- 

Het bedrijf heeft twee rioolsyste- 
men in de grond liggen: een van de 
buitenlucht afgesloten afvoerstelsel 
voor proceswater, waardoor ook 
gassen kunnen en mogen stromen. 
Op dit stelsel wordt het verontrei¬ 
nigde afvalwater van de fabrieken 
geloosd. Nadat het organisch mate¬ 
riaal eruit is gefilterd, komt het fa¬ 
briekswater elders op het bedrijfs¬ 
terrein verderop bij een overkoppe- 
ling samen met 'schoon’ afvalwater 
als regen- en toiletwater. Vandaar 
stroom alles naar de eigen waterzui¬ 
veringsinstallatie (IAZI). Indien een 
van beide stelsel overloopt kan het 
surplus via de overkoppeling in het 
andere stelsel worden opgevangen. 
Dat nu is volgens de zegsman van 
DSM recent in korte tijd twee keer 
gebeurd. In beide gevallen kwam 

stelsels met elkaar verbindt vloei- 
H |i j|jj H figSS S stofsloten aangebrachjt. Deze moe- 

ten voorkomen dat zich eenzelfde 
s it uabe nogmaals voordoet. 

>• .sJPf' Bruning benadrukte dat indien 

v oor eigen medewerkers of omwo- 

nenden van gevaar sprake was ge- 
’ ' weest, DSM conform de regels 

'“ zeker direct meldingen had doen 
uitgaan, ook naar de buitenwacht. 
„De situatie gaf daar beide keren 
echter geen enkele aanleiding toe.” 


Milieuboxen 
voor gemeente 
Brunssum 

BRUNSSUM - Iedere woning in de 
gemeente Brunssum krijgt binnen¬ 
kort een milieubox voor klein che¬ 
misch afval. Wethouder A. Pierik, 
die onder meer milieuzaken in zijn 
portefeuille heeft, kreeg gisteren uit 
handen van fabrieksdirecteur A. 
Besuijen van Curver Rubbermaid, 
de eerste milieu,box voor zijn ge¬ 
meente overhandigd. 

De groene milieuboxen, met kin- 
derveilige sluiting, worden door een 
aantal Brunssumse verenigingen 
die zich nu al bezig houden met het 
inzamelen van oud papier, aan on¬ 
geveer 13000 huishoudens in de 
gemeente uitgedeeld. 

Twee jaar geleden begon de ge¬ 
meente met het centraal inzamelen 
van klein chemisch afval in de zoge¬ 
naamde ’gifbus’, waar mensen hun 
klein chemisch afval naar toe kun¬ 
nen brengen. In 1990 heeft de ge¬ 
meente 0,67 kilo klein chemisch 
afval per inwoner opgehaald. 
Voorlopig moeten de inwoners van 
Brunssum de mhoud van de milieu¬ 
box nog naar een centrale plaats 
brengen, maar het is de bedoeling 
dat de boxen, die overigens in de 
eigen gemeente in de fabriek van 
Curver Rubbermaid op het indu¬ 
strieterrein Bouwberg worden ge- 
produceert, in het najaar huis aan 
huis worden opgehaald. 

Wethouders Pierik verwacht dat de 
opbrengst van de milieuboxen met 
het invoeren van het nieuwe sys-' 
teem zal oplopen tot 2 kilo per in¬ 
woner per jaar. 

(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


Kunstenares Lydia Bronnenberg-Creyghton exposeert in 
april recent werk in de hal van het Abp hoofdkantoor. Oude 
Lindestraat 70 te Heerlen. Haar textiele schilderijen zijn 
minutieuze combinaties van borduurwerk, applicatie en 
verschillende schilder- en druktechnieken met natuurlijke 
verfstoffen. Morgen is de tentoonstelling gratis toegankelijk 
tussen 14.00 - 17.00 uur. Het trio Musarte uit Maastricht 
speelt werk van ondermeer Dowland, Telemann, Kummer en 
Handel. Voor een bezoek op een ander tijdstip kan een 
afspraak worden gemaakt via 045-798100. 


/inn 
J lui 


Verschillende beleidsmaatrege¬ 
len die Romeijnders noodzake¬ 
lijk achtte en in snel tempo wilde 
doorvoeren, waren binnen het 
korps niet goed gevallen, met na¬ 
me omdat er onvoldoende over¬ 
leg aan vooraf zou zijn gegaan. 
Vervolgens is het PSC ingescha¬ 
keld. 


Romeijnders is nu met buitenge¬ 
woon verlof. Hij zal zich in die 
tijd geheel wijden aan werk¬ 
zaamheden die hij ook nu al ver¬ 
richt in het kader van de tot¬ 
standkoming van de politieregio 
Limburg-Noord. De ingelaste 
adempauze is tegelijk om ruimte 
te bieden aan verder overleg. 


Leon Martens 
Juwelier 

I 

CORUM 


Stationsstraat 39-41, Wyck/Maastncht 
Telefoon 043-214523 


Leidingbreuk 
gedicht in Beek 

BEEK - De breuk in de waterleiding, 
die gisteren door graafwerkzaamhe¬ 
den op het industrieterrein Beeker 
Hoek achter het winkelcentrum Maka- 
do werd veroorzaakt, is hersteld. Een 
graafmachine vernielde tijdens het 
ruimen van de fundamenten van een 
oud winkelpand een hoofdwateriei- 
ding waardoor Beek, Elsloo en delen 
van Geleen uren zonder water zaten. 
Volgens de Waterleidingmaatschappij 
Limburg (WML) stroomden enkele 
duizenden kubieke meters drinkwater 
uit de vernielde leiding waardoor het 
terrein achter Makado al snel blank 
kwam te staan. De plas werd donder¬ 
dag rond 15 uur leeggepompt. De 
aannemer die in opdracht van de 
WML gisteren aan de reparatie be¬ 
gon, had de klus aan het eind van de 
middag geklaard. 


Gemeenten komen 
Limburg te hulp 

DEN HAAG - Een aantal gemeenten 
in Nederland wil de gedupeerden van 
de aardbeving in Limburg financieel te 
hulp komen. De gemeenteraad van 
Nijkerk heeft donderdag besloten 
twee kwartjes per inwoner, in totaal 
13.000 gulden, te schenken aan het 
Nationaal Rampenfonds. Burgemees¬ 
ter en wethouders van de gemeente 
Woerden hebben de raad voorgesteld 
een kwartje per inwoner, ongeveer 
9.000 gulden, te schenken aan de ge¬ 
dupeerden. De gemeente Noordoost- 
polder zal bijna 39.000 gulden - dat 
is een gulden per inwoner - beschik¬ 
baar stellen aan het rampenfonds 
voor de gedupeerden van de aardbe¬ 
ving in Limburg. 


Bedrijfsleven 
bezorgd om muziek 

MAASTRICHT - Het bedrijfsleven in 
Limburg, verenigd in de Sociaal Eco¬ 
nomische Advies Raad, is tegen de 
opheffing van het Limburgs Symfonie 
Orkest en Opera Zuid. .We beschou¬ 
wen deze culturele voorzieningen als 
een belangrijke informele vestigings¬ 
plaatsfactor”, aldus het bedrijfsleven 
in een brief aan minister D’Ancona 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cul¬ 
tuur. Als het kabinet akkoord gaat, 
presenteert ze maandag haar Kun¬ 
stenplan. Daaruit moet blijken of de 
vrees voor opheffing gegrond is. 


Schoolbestuur op 
bezoek in Rome 

SUSTEREN - Het RK-schoolbestuur 
in Susteren is een week in Rome op 
bezoek. De bestuursleden worden 
vergezeld van deken J.Kuijer van 
Susteren. Het gezelschap is eergiste¬ 
ren vertrokken en keert volgende 
week donderdag terug. Onder perso¬ 
neel van de scholen die bij het be¬ 
stuur zijn aangesloten, wordt het reis¬ 
je met argusogen bekeken. Sugges¬ 
ties dat het bisdom de reis zou 
betalen, worden echter van de hand 
gewezen. Volgens een woordvoerder 
is hier sprake van een initiatief dat 
buiten het bisdom om is gegaan. 

Ook in Geleen 
aanpak reclame 

GELEEN - De gemeente Geleen wil 
de stroom reclame die wekelijks bij 
particulieren in de bus valt gaan in¬ 
dammen. Nog dit jaar wil de gemeen¬ 
te met regelgeving hiervoor komen. 
Dat schrijven burgemeester en wet¬ 
houders in een brief aan Groen Links 
in Geleen. De fractie had gevraagd 
om overheidsmaatregelen tegen deze 
almaar groeiende afvalstroom. Een 
enkele gemeente in Limburg heeft 
hierover al regels opgesteld. Inwoners 
van Geleen kunnen momenteel alleen 
met een sticker op de brievenbus ver¬ 
spreiders vragen geen reclame te 
bezorgen. Op welke manier ze aan 
deze verspreiding paal en perk willen 
stellen, geeft het college nog niet aan. 
In elk geval zal de gemeente regels 
opstellen in overleg met de betrokken 
organisaties in de redame-branche. 


j Vluchten weer 
| opgeschort 

I DEN HAAG - Door tussenkomst van 
] «staatssecretaris Van Voorst tot Voorst 
; zijn vluchten boven een door de aard- 
S beving getroffen wijk van Floermond 
en Meiick-Herkenbosch vanaf de Brit¬ 
se luchtbasis bij Brüggen opnieuw 
, opgeschort. Dit heeft een woordvoer¬ 
der van Defensie vrijdag in Den Haag 
desgevraagd meegedeeld. De maat¬ 
regel is vooralsnog tot 8 mei van 
kracht. Bewoners van Maasntel en 
i Meiick-Herkenbosch hadden ge- 
• klaagd over de vluchten van de Britse 
toestellen, omdat zij vreesden dat de 
aardbevingsschade door de trillingen 
zou worden vergroot. De vluchten 
werden al eerder opgeschort, maar na 
Tweede Paasdag hervat. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • P 


fabienne Vroemen 
en 

Pascal Zeilstra 

goan efcoar 1 jo-woord geven op cSnsdog 28 apri 
cu. in de parochiekerk van H. Stephanus te 
'A^nandsrade om 12.30 mr 

Do receptie Hat ere van hef jonge paar 
wok* gehouden Jn de „Taveerne* 
van kasteel Hoensbroek van 19.00 tot 20.00 uur. 
Iedereen k van harte welkom en z| zuften bg zijn 
met Jule handdruk en/of kusje. 

Vfézwr 


fevp rp and met h e^huwegk van * 

faDfamw m Potcot 

iLorae zaak vanaf dkuctóo 28 apri tot en met Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laat¬ 
ste levensdagen. Het was een grote vreugde dit 
in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was 
voor ons een lieve moeder, schoonmoeder, oma, 
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en 
nicht We konden altijd op je rekenen. Wij zul- 
ien je missen. 

Heden, 24 april 1992 te Sittard, is vrij plotseling 
van ons heengegaan 

Betsy de Leeuw 

weduwe van 

Harry van Thoor 

Voorzien van de laatste sacramenten overleed 
zij in de leeftijd van 92 jaar. 

Kerkrade: Tiny en Hans 

Haven! th-van Thoor 
t Ubaclisberg: Tonny en Sjeng 

Monsuwé-vjui Thoor 
Sitfard: Bep Tets-vanThoor 
Jupp Tets t 

V/S Chèvremont (B.): Riet Aarts-van Thoor 

Richard Aarts t 
Simpel veld: CorryE verartz- 
van Thoor 
Wiel Bverarts t 
Heerlen: ZusenZef 

Bitsen-van Theor 
Bocholtz: Nelly en Lambert 


Sittard: Anny mi Jan > 

> Meulenberg-vanThoor 
Bocholtz: MieneaHein 


Apgodraoen in de pvbchMark van de H. Nicobas 
en Barfeaia te Va da n be r g a/d fieui. 

Oaama wordt het huwefijksfeest in famifiekrino i >Tif 
1» L ^T 


H 

u 


.echtgenoot vast 

Femmy Oiy ve 

» 

Bkvdmskiiib 9 Wmbk 
Bnn«an^Wffly«i 
Brunssum: Gcrrit 


Sittard: Maan van Thoor 
Sittard: Hans en Naneky 

van T h oor de Viseer 
... en al haar klein- 

Familie de Leeuw 
Familie van Thoor 

Corr.adres: Grauwertstraat 6, 6136 BP Sittard 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op woensdag 29 aprill992 om 11.00 uur in 
de St Betmskerk te Sittasd, waarna de begrafe¬ 
nis aal plaatsvinden op die algemene begraaf¬ 
plaats Wehreiweg aldaar. V 
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schrifbelijk condoleren.. 

Avondwake tof intentie van de overledene dins¬ 
dag 28 april a.3. om 18.40 uur in voomoemde 
kerk. : 

DO dierbare overledene is opgebaard in het 
mortuarium van het Maasland ziekenhuis te Sit¬ 
tard. Bezoekdagelijks vanl7.30tot 18.15 uur. 
Indwn u geen kennisgeving mocht ontvangen, 
gelieve u deze annonceal*:«>Öa té be- 

schpuwen. * . . 1 ■■■ ■ '' v ‘ 


Familie Olijve 

Sc hntterstra n l B8, 6443VS Bnmssum 

die zal plaatsvinden op dinsdag 28 
on» 18.90 uur ib hel crematorium te 


Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft ge¬ 
geven, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, on^e zorgzame vader en lieve opa 

Lèonardus Joannes 
’ Maria Beek 


Geb. 19 mei 1907 te Roermond 


overl. 19 april 1992 te Heerlen 


Mevrouw E.HJ. Beek-Vijgen 
Kinderen, kleinkinderen 
„ v én achterkleinkinderen 

25 april 1992 

Dr. Clemens Meulemanstraat 50, 6418 BE Heerlen. ’ 

Op wens van onze dierbare overledene hebben wij afgelopen donder¬ 
dag in de St-Josephkerk op de Heerlerbaan te Heerlen tijdens een 
eucharistieviering in familiekring afscheid van hem genomen en 
hem daarna begraven op het kerkhof aldaar. 


Wij geven u kermis, dat óp 65 jarige leeftijd, onverwacht in alle stilté 
van ons is heengegaan, mijn brd*^, mijn zwager, en ónze oom 

Mathieu Erven 

» Heerlen: Lieske van Bentum-Erven 

. - Piet van Bentum 

' ' ,: v * : • ? Geren Gertfe, Debby 

■ * ''-J<wen Anita, Melanie 

Heerlen, Molenwei 4j5, 23 april 1992 • 

Corr.-adres: Oude Kerkstraat21, 6412 XD Heerlen 
. De pdeci^ge uitvaartdiénst zal worden gehouden op dinsdag ÜÉ april 
' om 11.00 uuMn de parochiekerk H. Hart van Jezus te Schandelen- 
Heerlen, waarna 'de begrafenis zal plaatsvinden op de algemé ne be¬ 
graafplaatsImstenrade. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo- 

Voor vervoer per bus vanaf dé Ipark v ? y. is gezorgd.. 

Mathieu is opgebaard in het idtvairtoentrum Dela, Grasbroekerweg 
20 te Heerlen, alwaar maandag bezoefcgetegenbeid is van [18.00 tol; 
19.00 uur. . ' ' ^ ‘ 

Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze 
annonce als zodanig beschouwen. 


'Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, I 
Ven wij u kennis, dat na een liefdevolle verzorging in de VKH, op 
jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacrame 
ten, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en ov< 
grootmoeder 'j 

Johanna Elisa Hubertim 

Hovens 

. weduwe van 


' Heerlen: Annie de Kat-Keybek 
ï ; * - Koos de Kat 
Heerlen: JoKeybek 

. Fiek Keybek-Vanwersch 
Geleen: Harrie Keybek 

Hanna Pötgens-Block 
x én haar klein-en 

\ achterkleinkinderen 

Öeerien, 22 april 1Ö92 

Córr.-adres: BenZenraderweg 125,6417 SL Heerlen. 1 

De plechtige'eucbpristieviering zal gehouden worden op dinsdag 
april om 13.00 uttrin de parochiekerk H. Moeder Anna te Be 
veld-Heerien, waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid 
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk con 
leren.. . 

Avondmis, maandag om 1&30 uur in voomoemde kerk. 

De dierbare overledene is*opgebaard in het uitvaatteentrum 
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar zondag bezoekgelegenheid 
van 14,00 tot 15.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u indien wij vergeten zijn U'een kennisgeving te zenden, de 
annoncé als zodanig beschouwen,; 


i '.v 
_ t gebcVen deze annonce als 
te willen beschouwen. 


mm mt dankbaar voor dé liefde 


Intens verdrietig hebben wij heden, in de leef- 
tijd van 83 jaar, afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man en onze Qjne pap en opa 

Josephus 
H.M. Grasbom 

•; ’ , echtgenootvgn ^ .» . , 'y/f 

Elisabeth^pjterö • 


St Odiliènberg: E. Crasbnrn- Wolters 

DOsèn(B): Mcaiqne TÉanaqn Ctuboé 
Fteyre Jan—eti r - 


■-Vt -.r k ■ 


v levensgezel van 

fNolten-Hanssens, 


Ocd-H«rt«n: Vw« | 
StÖdUtenboi büaprtf 


1 
Zéltot intentie van dn overie- 

* jtot alb^n yM d ^ - óé feiSé n aldaar : 

nh^óénkeonisgnvtod: 

deze anmmcn a3a 

•L >tï? ‘Ji:*' rk van de H. 

Broun», echtgenoot vk 

, Burg. M«lensZtraat 27,8088 CH 
tge viitvÉartdienst zal worden jp 
-fl^whdag- 


t zal Worden te 
om 1838 mir in ia 


n 


limburgs dagblod Limburg Zaterdag 25 april 1992 # Pagina 15 


Coalitiefractie in Stalen: ’Plan GS lijkt op een gokspel’ 

VVD schiet met scherp 

in bezuinigingsdebat 


Schade schok 
geen aftrekpost 

DEN HAAG/ROERMOND - De herstelkosten van 
buitensporige schade als gevolg van de aardbeving 
mogen niet als fiscale aftrekpost worden opge¬ 
voerd. Dit voorstel van VVD-Tweede Kamerlid Jos 
van Rey is door de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Financiën afgewezen. 

De ministers vinden het fiscale instrument niet de 
aangewezen weg, 'omdat er slechts sprake zou zijn 
van indirecte financiële steun’. „Bovendien bestaat 


voor onderhoudskosten van de eigen woning in de 
fiscaliteit geen aftrekregehng is waarbij zou kun¬ 
nen worden aangesloten.” 

Ook vroeg Van Rey de regering om op korte ter¬ 
mijn met het Verbond van Verzekeraars te overleg¬ 
gen over het Bindend Besluit 'Aardbeving en 
vulkanische uitbarsting' (1 september 1963) van de 
Vereniging van Brandassuradeuren. Dat besluit is 
inmiddels aangemeld bij de Europese Commissie 
om te toetsen aan Europese regels. 

Een negatief oordeel van de Europese Commissie, 
of intrekking van het besluit door verzekeraars, 
betekent echter niet dat het risico van natuurram¬ 
pen automatisch wordt gedekt. „Dat blijft de ver¬ 
antwoordelijkheid van de afzonderlijke maat¬ 
schappijen,” aldus de ministers. 


Van onze verslaggever 


JAasTRICHT - De manier 
T^rop het dagelijks bestuur 
de provincie de ingrijpen- 
bezuinigingen in de Lim- 
Fgse welzijnssector wil 
• f^rvoeren, is niet of nauwe- 
ïl Jas onderbouwd. Op die ver¬ 
eend zware kritiek vergast- 
de coalitiefractie van de 
gisteren het college van 
* tijdens de urenlange ver- 
s. beringen van de commissies 
lS welzijn en volksgezond¬ 
st!. 

^ kunnen we als Staten in vre- 
s, laam tot een reële afweging 
^ ^en als GS ons niet eens de cri- 
^ kunnen aanreiken die zij voor 
iH f bezuinigingen hanteren. Het 
Wel een gokspel waar we hier 
bezig zijn,” zo leek VVD-frac- 
[^oordvoerder Koen Niesten voor 
!, ' gelegenheid in de oppositie- 
“'kjes te hebben plaatsgenomen. 
^ de liberalen gisteren in bei- 
H c °mmissies het grofste geschut 
^ jenden, lieten ook de andere 
> jT c hës zich niet onbetuigd. Groot- 
r twistappel vormde de invulling 
K 1 de bijna zes miljoen gulden die 
^ ~ als direct gevolg van de rijks- 


9inigingen van in totaal bijna 19 


^Joen - willen inhouden op het 
l( tget van de acht provinciale wel- 
f'sinstellingen (het IKOL en de 
steunfuncties). 

1 # ft name in de zogenoemde ’flexi- 
rti) ^ s ëringsbijdrage’ van 20 procent, 
1/ GS de acht organisaties - naast 
F 1 algemene budgetkorting van 
f 11 Procent - willen opleggen ten 
J^ste van projectsubsidies, ver¬ 
aten nogal wat partijen zich. Zo 
p het in de ogen van fractievoor- 
^ ter Odile Wolfs van de PvdA ’per 
.do wel degelijk om een bezuini- 
die volgens haar veel te vroeg 
JJt „Want er is simpelweg nog 
j * te weinig duidelijk, veel te wei- 
Jfhelder en veel te weinig con 
;ji Zicht op de effecten hebben 
■ ‘Pimers niet.” 

^ ^-fractievoorzitster Odile Wolfs 
1 er dan ook me t grote klem bij 
J college op aan de beslissing 
e' ** de invulling van de genoemde 
/dbiliseringskorting voorlopig 
hC 1, uit te stellen. Op die manier 
U 1 6 ^ en tenminste ook de volgens 
„fi'PvdA onontbeerlijke resultaten 
het onderzoek van het Provin- 
Bureau Welzijnsplanning 
in de besluitvorming worden 
^ienomen. 

j^tzelfde verband plaatsten vrij- 
" ^ 9lle Statenfracties grote vraag- 
* ta ns by de door GS voorgestelde 
é bh t envoe S in ë ('clustering’) van de 
^ * instellingen tot twee grote, 
^hoepelende instituten. Indach- 


I? he nog amper verwerkte eerdere 
jUky^fucturering’ in provinciaal 
Igi^J^nsland, pleitten de woord- 
fders van zowel CDA als PvdA 


ifj fukkelijk voor de vestiging van 
i^mts één 'supercluster' van instel¬ 
len. Betrouwbare bronnen wis- 
k! gisteren overigens te melden 
°ok het PBW die voorkeur heeft 
^sproken. 

de door GS aangegeven nood- 
van één centrale huisvesting 
W die cluster(s) zijn alle fracties 
^tH° erend eens. Op welke lokatie 
dient te gebeuren, bleef evenwel 
L 'gisteren nog onduidelijk. Gede¬ 
erde Kockelkorn van zijn kant 
adrukte dat het in eerste instan- 
fc aar * de instellingen zelf is om te 
en voor de bestaande Teeken- 
ft) in Roermond of nieuwbouw 

sportcentrum 


K 


Cr 

er Peter Pustjens tenslotte 
t C Schu ^de het college dat zijn 
i 4 onder geen enkele voorwaar- 
f lig hkoord Z al gaan met een volle- 
.^opzetting van de provinciale 
„ }w ld ' e aar > het nationaal sportcen- 
m Sittard. 


•I 


Politie Luik 
dreigt met 
protestactie 

- De Luikse politieagen- 
hebben beslist na het week- 
g ev ^ act ^ e te voeren als geen 
eis ° ® Wor dt gegeven aan hun 
h eH naar betere werkomstandig- 
en meer loon. 

hadri nc * Weermannen van Luik 
d en vorige week ook al ge- 
p; rs ehuwd voor de ’bezuini- 
die volgens hen de 
L e Sa hulpdiensten bedreigt, 
bij ^. a hbonden stellen dat, zoals 
Vqi de brandweerlieden, vanaf 
week ook bij de politie 
j a opvallend veel agenten 
°Pdn V, unnen krijgen van plots 
öe w* ende voorjaarsmoeheid’. 
S ch. b ? n , den ac hten het waar¬ 
dig * 1 ^ dat ook andere stads¬ 
den ^ ten getroffen kunnen wor- 
sie’ d° or oen 'collectieve depres- 


Wachten op de zon Praatgroepen ran start bij maatschappelijk u erk 

Lichamelijke klachten 
door shock aardbeving 


ROERMOND - De eerste bijeen¬ 
komst van de praatgroep voor men¬ 
sen met psychische problemen 
door de aardbeving bij het alge¬ 
meen maatschappelijk werk in 
Roermond heeft aan het licht ge¬ 
bracht dat veel mensen lichamelij¬ 
ke klachten hebben opgelopen. 

Vermoeidheid, hoofdpijn, hoge 
bloeddruk, maag- en darmstoornis- 
sen, hartkloppingen. Dat zijn de 
klachten van de acht personen, die 
gisteren deelnamen aan de eerste 
praatgroep. 

Volgens coördinator Mary Bronk- 
horst waren de deelnemers onvoor¬ 
stelbaar gelukkig dat na de scheu¬ 
ren in stukadoorswerk, omgevallen 
schoorstenen en beschadigde ker¬ 
ken nu ook eindelijk eens aandacht 
werd besteed aan de psychische 


schade die sommigen hebben opge¬ 
lopen. 

Klachten 

Bij de eerste bijeenkomst heeft psy¬ 
choloog Gerard van Mierlo van het 
Riagg in Roermond de deelnemers 
laten weten dat lichamelijke klach¬ 
ten na een emotionele ervaring heel 
normaal zijn. 

„De meesten zijn heel erg bang ge¬ 
weest. Het heeft hen dan ook ge¬ 
rustgesteld dat er lotgenoten zijn 
En ze zijn blij serieus genomen te 
worden,” aldus Mary Bronkhorst. 
Aanstaande maandag en woensdag 
zijn nog twee bijeenkomsten van de 
praatgroep gepland bij het maat¬ 
schappelijk werk dat gehuisvest is 
aan de Willem II-singel in Roer¬ 
mond. 


/1 egist ra liep nul kreeg 4000 telefonische aangiften 

Schademeldingen buiten 
Limburg via gemeenten 


Van onze verslaggever 


Zoals gewoonlijk trok de professionele modeshow weer veel publiek. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Twee voetbalvelden informatie en vermaak 

Lentebeurs in Mecc 
prikkelt zintuigen 


Van onze verslaggeefster 


MAASTRICHT — Bezweet en met 
een verbaasde, bijna angstige blik 
stappen ze uit de machine. Veilig 
Verkeer Nederland geeft mensen de 
kans om te ontdekken hoe het voelt 
om met 0,8 promille alcohol in het 
bloed, auto te rijden. De simulatie- 
machine staat, strategisch tegen de 
Brand-stand, waar men onverstoord 
het schuim met twee vingers meet. 
Informatie en vertier gaan hand in 
hand op de 36-ste Lentebeurs in het 
Maastrichtse Mecc. Meer dan 250 
standhouders staan verspreid over 
ruim twee voetbalvelden, alles over 
mode, huishouden en tuinieren. 

De standhouders zoeken steeds 
nieuwe publiekstrekkers. Herman 
Brood, de popmuzikant die tegen¬ 
woordig een dikke boterham ver¬ 
dient met zijn graffiti-achtige schil¬ 
derijen, staat bezweet en verdwaasd 
de show te stelen. In tien minuten 
spuit hij al rondspringend een doek 
vol, dat in New York makkelijk 
30.000 gulden opbrengt. 

Hij geeft zijn visie op het magazine 
Playboy, door onder andere een wc- 
juffrouw, een cowboy en een vlieg¬ 
tuig te scheppen. Bovendien mag 
hij een maagdelijk witte auto bekal- 
ken. 'Niemand hout van mij,’ is de 
tekst die de kofferbak heeft meege¬ 
kregen. Brood kan zich troosten 
met de 8000 gulden die hij per dag 
voor zijn graffiti-show krijgt. 


Ook directeur Lambooy ziet de flap¬ 
pen wapperen. Menigeen staat in de 
rij om een levensechte ski-afdaling 
of duikvlucht mee te maken in de 
enorme publiekssimulator. Als na 
drie minuten de cabine eindelijk 
stilstaat en de deur opengaat, slaakt 
iederen een zucht van opluchting. 

Veel mensen komen ook voor de 
professionele modeshow. Als de 
rook is weggetrokken stappen lang¬ 
benige modellen en echte chippen- 
dales stoer rond in de nieuwste spij¬ 
kerbroeken. Aan de andere kant 
worden mensen in een enorme plas¬ 
tic zak gehuld, zodat ze professio¬ 
neel geknipt kunnen worden. 


Leggings, bubbelbaden, kunstbloe¬ 
men, kinderboekjes met de naam 
van je kind als hoofdpersoon of een 
uitdraai van de meest belangrijke 
gebeurtenissen op je geboortedag. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of 
er is wel een stand voor. 


Kuieren 

Verzekeraars, ziekenhuizen en zelfs 
de politie hebben ook de gelegen¬ 
heid waargenomen om zichzelf te 
presenteren op deze beurs. Infor¬ 
matie over gezonde voeding, over 
hernia of watje moet doen als je rij¬ 
bewijs is verlopen, je kunt overal 
voor terecht. Maar deze beurs is 
vooral geschikt om op je gemak te 
kuieren langs alle noviteiten die er 
dit jaar nieuw op de markt zijn ge¬ 
komen. 

De lentebeurs in het Mecc is nog te 
bezoeken tot en met zondag 3 mei. 
De beurs is op weekdagen en op 1 
mei geopend van 13 tot 22 uur, in de 
weekeinden en op Koninginnedag 
van 11 tot 18 uur. 


Simpelveld 
geeft voor 
aardbeving 

SIMPELVELD - De gemeente¬ 
raad van Simpelveld heeft een 
bedrag van 12.000 gulden ter be¬ 
schikking gesteld van het ram¬ 
penfonds voor de slachtoffers 
van de aardbeving in Midden- 
Limburg. 

De raad ging donderdavond una¬ 
niem akkoord met het voorstel 
van B en W om een steentje bij te 
dragen in het lenigen van de 
nood. Het bedrag komt overeen 
met 1 gulden per inwoner. 


ROERMOND - De coördinatie van 
schademeldingen van buiten Lim¬ 
burg als gevolg van de aardbeving 
is door het ministerie bij de ge¬ 
meenten gelegd. Dit op aandrang 
van de provincie en advies van de 
stichting Rampenfonds Aardbeving 
Limburg. Gistermorgen nog ver¬ 
wees het ministerie schademeldin¬ 
gen door naar het registratiepunt 
aardbeving in Roermond. 

De gemeenten buiten Limburg heb¬ 
ben het advies gekregen hun afde¬ 
ling bouw- en woningtoezicht alle 
meldingen te laten screenen op de 
voorwaarden die gesteld zijn (eige¬ 
naren van panden met een schade 
van boven de 5.000 gulden). 

Die maatregel moet voorkomen dat 
het registratiepunt in Roermond 
onnodig wordt belast. Binnen de 
provinciegrenzen houdt de stich¬ 
ting Rampenfonds Aardbeving 
Limburg zich ook aan strikte regels. 
Met name vanuit Noord-Limburg 
kwamen gisteren tal van gezamen¬ 
lijke schademeldingen binnen via 
gemeenten en verzekeringsagenten 
die deels óf onvoldoende gespecifi¬ 
ceerd waren óf beneden die 
5.000-grens vielen. Alle paperassen 


zijn gisteren retour gezonden. Al¬ 
leen afzonderlijke meldingen wor¬ 
den in behandeling genomen. 
Gisteren om vijf uur sloot het regi 
stratiepunt het telefonisch meld¬ 
punt waar de afgelopen week in 
totaal 4000 meldingen zijn binnen¬ 
gekomen. Nog enkele dagen kun 
nen meldingen schriftelijk w'orden 
doorgegeven. Alle schades moeten 
individueel worden gemeld met 
vermelding van naam eigenaar 
bewoner, adres, postcode, woon¬ 
plaats, telefoonnummer, globale 
omschrijving van de schade, en een 
schatting van de schade (boven 
5.000 gulden). Het adres is: Aardbe- 
vmgregistratie. Postbus 900. 6040 
AX Roermond. 

De experts die vanuit het registra¬ 
tiecentrum op pad gaan, zullen de 
komende week op maandag, dins¬ 
dag en woensdag getroffen burgers 
bezoeken, en de week erna op alle 
werkdagen. De komende donder¬ 
dag en vrijdag worden benut voor 
het uitwerken van de rapporten. 


Pleunteekers genoemd als burgemeester Heerlen 

Zes kandidaten voor 
opvolging Van Zeil 


Van onze verslaggever 


Broodjes 


Even verderop staat een standhou¬ 
der die de zintuigen prjjtkelt met 
ham. Door de enorme stukken zelf 
te snijden krijgt hij dubbel zo veel 
klanten. Meer dan 200.000 broodjes 
met het gegrilde beleg vliegen bij 
hem de deur uit. 


HEERLEN - Gedeputeerde Sjef 
Pleumeekers en de burgemeesters 
Albert van Goethem (Beek), Fons 
Jacobs (Nederweert) en Hub Strous 
(Voerendaal). Dat zijn volgens be¬ 
trouwbare bronnen de belangrijkste 
kandidaten voor het burgemeester¬ 
schap van Heerlen, waar Piet van 
Zeil eind augustus opstapt. 

Ook DSM-topman Evert Rongen 
wordt gezien als een serieuze gega¬ 
digde. Rongen, tevens Eerste Ka¬ 
merlid voor het CDA, heeft de laat¬ 
ste jaren nooit een geheim gemaakt (ADVERTENTIE) 


NIEUWE COLLECTIE 


\nepal TAPIJTEN 


Nepal tapijten, met originele 

randmotleven en in pasteltinten, zijn 
afgestemd op de huidige woontrend; 

kunnen zowel in een modem als 
V. klassiek interieur worden 
toegepast. 

HUB. DOLS & CO 

Su+t *üuU 1905 <2+vuuU MM I tu H dUlU l 


SITTARD MARKT 31 TEL. 046-512605 


van zijn politieke ambities. Verder 
wordt staatssecretaris Jenö Dzsin- 
gisz Gabor (Natuurbeheer) ge¬ 
noemd. Hij was eerder burgemees¬ 
ter van Haaksbergen. 

Opvallend is dat de naam van ex- 
staatssecretaris René van der Lin¬ 
den op het kandidatenlijstje ont¬ 
breekt. Hij is wel persoonlijk door 
premier Lubbers gepolst, maar het 
huidige Tweede Kamerlid liet we¬ 
ten niet geïnteresseerd te zijn. 

Aanbeveling # 

De benoeming van de nieuwe bur¬ 
gemeester van Heerlen wordt eind 
juli, begin augustus verwacht. Gou¬ 
verneur Mastenbroek zal zijn aan¬ 
beveling in juni naar Den Haag 
sturen. Het laatste woord is vervol¬ 
gens aan minister Dales (Binnen¬ 
landse Zaken). 

De Heerlense gemeenteraad kent 
overigens geen vertrouwenscom¬ 
missie. Besloten werd om die niet 
in te stellen, omdat in het verleden 
in andere gemeenten via de vertrou¬ 
wenscommissie herhaaldelijk na¬ 
men uitlekten. Volgens de raad in 
Heerlen zou een vertrouwenscom¬ 
missie serieuze kandidaten er daar¬ 
om alleen maar van weerhouden 
naar de burgemeesterspost te solli¬ 
citeren.^ 


(ADVERTENTIE) 


Ambassadeur 
van Limburg. 


'n Ijskoud Elske, puur, 
on the rocks, met 'n klontje 
suiker, met jus d'orange en 
als sluitstuk: 'n verrukkelijke 
Limburgse koffie. ons eigen Elske •••• 


CDA Beek doet 
oproep voor 
rampenfonds 

BEEK - Constant Henssen, fractie¬ 
voorzitter van het CDA in Beek, 
heeft tijdens de raadsvergadering 
een oproep gedaan aan het adres 
van de Limburgse gemeenten die 
nog geen geld hebben gestort in het 
rampenfonds. Henssen nep deze 
gemeenten op dit alsnog te doen. 
Beek was samen met Geleen een 
van de eerste Limburgse gemeen¬ 
ten die 1 gulden per inwoner ter 
beschikking stelde om de gedu¬ 
peerden van de aardbeving tege¬ 
moet te komen. 

De Beekse CDA-fractievoorzitter 
merkte op dat andere Limburge ge¬ 
meenten dit Beekse voorbeeld maar 
sporadisch opgevolgd hebben. Hij 
vroeg hen deze nalatigheid alsnog 
ongedaan te maken en wees in dit 
verband op het tonen van solidari¬ 
teit met de gedupeerden. 

Symposia over 
wijziging 
ontslagrecht 

ROERMOND - Het Arbeidsbureau 
houdt in juni twee symposia over 
de herziening van het ontslagrecht 
De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor w’erkgevers, 

De eerste is gepland op vrijdag 5 
juni aanstaande in cultureel cen¬ 
trum De Maaspoort te Venlo en de 
tweede op vrijdag 19 juni in het 
Boshotel te Vlodrop. 

Op 11 februari jongstleden is het 
wetsvoorstel 'Herziening Ontslag¬ 
recht’ door de Tweede Kamer aan¬ 
genomen. Hierdoor zijn de regels 
met betrekking tot opzegtermijnen, 
tussentijdse beëindiging, proeftijd, 
contracten voor bepaalde tijd en op- 
zegverboden gewijzigd. 

Sprekers op de bijeenkomsten zijn 
drs A. Droppert, regionaal directeur 
voor de Arbeidsvoorziening Noord¬ 
en Midden-Limburg; mr C. van den 
Boom, deskundige op het gebied 
van arbeids- en ontslagrecht; J 
Roumen, directeur van het arbeids¬ 
bureau en A. Janssen, medewerker 
ontslag- en arbeidszaken van het 
Arbeidsbureau. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagi 


Kleren maken de Man.... 

Ook in de 
'Exclusieve maten' 


Vbnjo HaranUading btadf aan gigantisch auortiment kwaliteitokleding voor da 
dftlia, korte an longa man. Indian^u buiten da standoord konfektiemoten vak, 
haak u bij ons zaar rvima kauzamogakjUiadan. 

U kunt bij ons terecht voor ol uw klading. Vnnja vaart nomalijk 
'aadadava ttea* in konhtaia, b onn alteria. occassoires, ondargoadan 
wijakjdsUading. 

V ,* t 

On» koRakJfas wordan staads mat grela zorg samangasteW. Doordoor kunrten 
wij u kwolitekildading oonbiadan tot an mat moot 75. U wordt gahoipan door 
dreharnkga amdawarhars In tin r i — p~ — '* Kl -*--^j L i—g —ir 

ons aan goada sarvica varwochten. 
Vsnlo.aiag 6 6041 SX barmond Tddoon 04750-33106 
■Votdoand» p u thaar p i nn li in da buurt I 's Moondegs gasloten » Pondardog s koopavond 
'n kwestie vftvi ^öeAeswuVlk 


Voor het opgevèri van familieberichten voor 
de krant van maandag, bestaat gelegenheid 
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 
uur op ons hoofdkantoor, öf telefonisch 
uitsluitend op 045-739886: 

Limburgs Dagblad 

In de Cramer 37,. Heerlen. 


BINNEN 1 JAAR EEN 
INFtfRMATICA-PIPUJAAA EN 1 

ZEKER 'N BAAN. 


y Ideaal hoor, zo'n bcabo informatica-beroapaoplaiding. ^ 

Pat |s werken en leren tegelijk. Binnen 1 Jaar heb d. 
|a |a diplom e en ben Je vrijwel zeker van een / 
been. Want Je wordt op g eleid voor functies waar / 


ZONDER 


Gaat Bougie sluiten..? JA en NEE..! 

De Oranje Nassaustraat is een 
BOUGIE voelt er zich noa stee 


De Oranje Nassaustraat is een gezellige winkelstraat en 
BOUGIE voelt er zich nog steeds thuis. 

EN BLUFT P|JS...! 

Maar ef moet Joch een en ander veranderen. 

De zaak sliHt dus toch voor een ingrijpende verbouwing, 
al is het maar voor een paar weken. 

Om de ruimte aan te passen aan onze indrukwekkende 
nieuwe collectie tapijten uit 
PERZIË, NEPAL, AFGHANISTAN e.a. 

U hebt nu nog maar kort de tijd om een keue te 
maken uit een aantal tapijten welke verbluffend laag 
geprijsd zijn zoals b.v.: 

• IND. NEPAL X4 

ca. 170x 240 cm. van ƒ 2065,-voor ƒ I 

• IND.B1DJAR _ xnacA 

ca. 200x300 cm. van ƒ 4750,-voor ƒ 2950, 

• PERZ. HOUSSEIN-ABBAD ' eAn 

ca. 200x300 cm. van ƒ 4950,-voor ƒ 3600, 

• PERZ. TUISSERKAN ' 

ca. 220x140 cm. van ƒ 2275,-voor ƒ 1650, 

• AFGH.-gev. PILLOW-BELUCH , 

ca.100 x 45 cm. f 
exclusiviteit nu voor 


« Itm au b alwi desêde 

DESEDE 


DESEDE tere. Vb rtrtiQpitienk da 73 In ladar aalpct zwart 

DE SEDE drtezitsbankda 82ifltSdar satact zwart 

DESEDE fautauH waélifttÉdarwlMl zwart 
ROLFBENZ twaa an tfrfazftabank 4200 in («dar aubprpina 
ROLFBENZ hw an twsianasnhstft heli ank 6800 lader zwart 
ROLF BENZ «maan tw ws n eshhi rtfrlbb i f ik 935 Mar/stof 
ROLF BENZ hoakbankZOOinliafbMi. hootteteunan etc. 
ROLFBENZ «autauU 4500 «tof groen ,-«■ 

CASStNA fauteuil bul in stof 

LEOLLDC ;; I waeaiiaa nhA l fjilU bankbore-bataladar saiga zwart 

LEQLUX . rekuctauteuli mik» in leder topaz zwart 


BEHR 

BEHR 

4MSTOE 


tv/hl-fl kast cbange zwart essen 229br xll8hox 47 di 
tv/hMi kast headline zwart lak 321 brx110hox46dl 


van 18.220 
van 0.900 
van 6.070 
van 14.963 
van 12.203, 
van 10751 
van 13.367 
van 1 . 668 . 
van 4.430, 
van 6.136 
van 3.795 

van 9417 
van 5.775 
van 2.416 


voor 
voor 7, 
voor 
voor 9 
voor 9 
voor 8 
voor 
voor 
voor 
voor 
voor 


voor 
voor 
voor 1 


m 

m 

u 

p 

m 

v? 

p+r 


eetkamer* FRONTUNE tafel zwart essen uitschuifbaar 180(260)x 105 x 73 ho van 3.606,-voor 2. 

- ARCO tafel basje wWchroom uitschuHbMft20 rond (120x100) van 2.335,-voor 1 

sakmtafelsGALOTTI frame lak zwart heiderglas 90 x 90 x45ho van 1.975,-veor 1 

QALOTTI frame lak zwart helder glas 45 x46,z 58 ho van 1.485,- voor 1 

GAMMA zwsertesaanbladwortslnof8n75xl35 x 38ho van i.95ft-voor 1 

LÊOLUX t«fW cusco wittak 80x^30 *40 h0• van 915,-voor 

ARCO " wandtafel zwart sssen/chroom 170x50 x70 ho van ,1.075.- voor D0BERG 


:T# 


72-üa.fQr 12 Pen. 
Éur tflho EdeMeN, 


om *m 

OM iwpf; M :WSSSSRR 

’ Ü -e > u a l n ii 

OM P6,w,,„» um*m**i .u 


155,00 


V Halogen Schretotischtouchten 

2-fach schaltbar, 20/50 W ’ - • 4 

Farben: weise, dunkalgrau and schwacz DM 


OMpp,' 

DM k‘/%\ 
60 cm e 


, , • *’ i 


memm 

25cme 


1 rund + «Mg 


DM Z9,W 

om 37;so 

DM 112,00 
dm 29,00 

I ■ • 

DM 1)50 

DM 10,50 


■ TTechuhr Bestform-dedgn Gehftuee 
*. Mrochbaufnf.-echwarc 


DM 90,00 
dm 176,00 


Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen zal 
Pcssoa de bestaande kleuter- en lagere school uitbi 
In de toekomst is deschool ook bestemd voorde 
ren uit-de sloppenwijken in de buurt van het 
dorp : S P [' , ' •' ■ v , 

Teneinde ooit een veranderUig in de leefei 
deze idndeiien te brengen is veel geld nOd%. I 
Heerlen vanSOS-Klnder dorpen vraagtdaarom ui 


DOOR f20.00 om TEMAKEN, K 
SYMBOLISCH EEN STEEN VOOR DE S 


"*.■ X'Y 

-if r • 


Ukuntdit bedrog overmafon naar Rabobank 
nr. 11*99.11.191, jt a.v. SC^Kindêrdgrpeiv o 4 
■ (girorekening Rabobank: 10.30.856). Inlicntih 
I.Pbilip«-Leufk^*yComitoHeerlen50S-ICitK 
Tef.:045üÖ^36t m Ebfbéchar, D-Tac phrom, DM 

b Kerzenleuctoer Stick, D-Tec «b DM 

■ GatoerobeD-Tecjöeorge” DM 


f vL'. A' 1 a 


T gfplon ! " 7 f'^?'i ! r» 11 f r-, H I p tt 

tl e 3 c h'*rïna rt. t ■<i *: r. 
toe; *»r,* tr?»*,vp?'>0 

■ O : . t i't P OÏ'.P' ft. { 

u b c r 4 0 C 0 m A u s s t e!! j. t . 3 3 ■ 
I : ei c ii ü. 


0-13 


Jcobi VsrlGMff. k*bw Boratung I.Amp^Bnk» 


doberg-viethen — 


5120 HERZOQBNRATH, II 

ï!' 

Ój 


pTa . i' 

f- i. 


mm isixH mm mm. 
v&K v. ;•$& 

: i.. SS; { .; c * ;• >< 1 • 


L (reen beroemdheden Hu regio en Grensregio bij catastrofes 

Hulp Euregionale 
korpsen via provincie 


# Henk de Heus is 
bet rokken bij het 
i utensi ce re u ra n 
de Eu ree loiitile 
samen werking 
tussen hra ud weer. 
pal it ie eu GGD. 

i- •- Kim 
widdkksi:. ck 


DOOR FRANK VAN DE HEUVEL 

Hkkklen W aimi'or Duitsland en Helmie in de toe¬ 
komst vrauen om bijstand van brandweer, politie en 
gcjd in Limbur.u hoeft dat niet meer via het ministerie 
Van Binnenlandse Zaken, maar kan direct hulp worden 
Gerekend door de provincie. Dit is echter slechts een 
onderdeel van plannen voor een intensievere samen- 
'•Verknip tussen korpsen in de grensstreek. 


Hoofdmspeelcur van lic llccf 
bil; I ■ politie Henk de 1 lel IS IS 
b-Lon de/e ir.tflnd .iullg* 'Stel* I als 
fel* idsmed.-werkt■: Km egn male 
j'óketi van de regio Zuid lam 
Uilig. „We | in >1 iel Cl I eerst de 
t( j' inlinat ie tussen 1 .randweer, 
P< >1 it ie en (!(11) in Zuid 1 ,in 1 1 >urg 
-<■ ved iel eren, om mi; daarna als 
Om geheel naar Duitsland en 
Bt-lgie Ie presenteren 


over de grenzen i 


\ 'Vvfc NLO 


1 J ROERMOND 


Hasselt 


Maastricht' 


O' SITTARD 

4 

HEÏRLEN 

G- * 

aken 

A. 


„Om tut een hetere Kureglouale 
samenwerking te kinnen, moe 
ten we eerst m Zuid IumImrg 
alles tot in de puntjes .geregeld 
lielilieii. Wanneer er nu grote 
rampen plaat svimlrn. ligt de ge¬ 
zamenlijke zeggenschap vuur het 
opereren van brandweer, politie 
en (KID hij de brandweercom¬ 
mandant. (>us doel is om voor 
Zuid Lu idmr.it binnen twee a 
driejaar een centrale meldkamer 
voor alle korpsen te ereeren. al¬ 
dus I Te I leus. 

„Het is belangrijk dat buiten¬ 
landse korpsen voor hulpaanvra 
peil voortaan niet de lange otti- 
eiele Weg via de regering boeven 
te v olpen, ' gaat De Heus verder. 
„Nu de bevoegdheden worden 
overgeheveld van parlement 
naar prov incie en regio komt de 
hulpverlening sneller op gang.” 


Noodzakclijk 

Vulpens De Heus is nauwere sa¬ 
menwerking op Kureginnaal ni¬ 
veau noodzakelijk, omdat veel 
facetten van openbare orde en 
veiligheid betrekking hebben op 
een groter pebied dan alleen 
Zuid-Limburp. II ij denkt dan 
vooral aan aardbevmpen. over 
stromingen, kern en nnlieuram- 


pen en zware eruninaliteit zoals 
drupspebruik en drugshandel 
Het Kurepionale pebied strekt 
zich uit van Heerlen. Maastricht. 
Hasselt, Luik tot Aken 

Henk de Heus zept er wel met¬ 
een bij dat de huidipe sainemver- 
kmp zeker niet slecht is. „Alle 
afspraken zijn echter informeel. 
We kunnen mei altijd op hoop 
van zepen blijven werken De 
komende jaren paan we concrete 
dmpen op papier zetten.” 

In de voorstellen du- nu op tafel 
lippen, spelen de Grensregio 
Hijn-Maas-Noord t-n de Kurepio 
Maas Run een coördinerende 5 

J gjyjj y "x'j ib'o-;-:-; v. : 

v 'b W rol. Hij de recente aardbeving .*•- 
ken deze instanties bij uitstek 
een rol te kunnen spelen n, de 
hulpverlening Ken verkeerde 
gedachte blekt achteraf 

Overlegorgaan 

..Dit belloon met tot oii/e ta¬ 
ken. z.ept .Jan van Haperen, 
woordvoerder van de Grensregio 
Rijn Maas-Noiu'd in Roermond. 
„Rampen zoals een nardbevmp 

Zijn te proi 1 1seua.!ip voor ou - Ze- 

Veti laar geleden zi.iti afspraken 
pemaakt met de overheid. pro¬ 
vincie en pcmeenten otr. lm eata 
Sl!'o!es op de ae.nt er v l'o; ;d te ! i.. 


ven De IV 
L’ :' 1 el. K l.: 

viel: (if bes 


■lot ( i! V!.*•' ! ' e ■ 


Ga • 11 i. >: l a H11 ^i • : a g g >ek i 

ui /rKer gekM'. .l;< • S»: uii; i.K* gd 
t !’■ > i ! (.‘ht*!. t G Dil tGKw'. \i‘ oliiUG 

steunen. Wr z:;n v.iter eu. v.vei 
leporpaan. 

„Ik begrijp dat vee! n.eiisen ee: 
: v a e t :e Mat;. !en \ . r.. .:* ut u 

( Iren-ri pio er: K in pa. na u 
aardbeving. zegt eeii wo 1 re 
vi ■<•! der van le Km .pa. m Mam 
t! iv -’.* i )i ,/e rui i,: ra::. [ ■*•:: /. 
Ui h toekomst we. u :t pebrei 

Worden Maar alleen ■ • f.> liet pi 
ea u var. voorl ie • ,t utp er. uvei 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 1 


Indult IA ’c/isc chauffeurs sttthcu 

Bussen uit Liniburii 
rijden tot aan grens 


HKKKLKX Als Ur bPssta- 

kinu ir. Duitsland amurgaat. 
/ai het VSL r.u. ’ r.aar Aker. n 

viet i. De A i ■ .ie: kdb.isi : .isset. 
/udel. tot ite prei'.s atuieh et. 
reeiU.somkeert niaket. I);t 
Leeft de Aketise i.usit.aU’- 


> c ■: 

at)].ij Asea 

c :M.-t VSI. aea.i- 

v: s 

eol'd. De 

i ) uilse i. jsse:. 

/;; i 

!i'ii < .ijk r. 

te* Itaai' Xe-iti-;- 

larm njeii-n. 


v ó ! 

. i K .D D. ■ D . 

'. St :. : 

W' 

df!. Lp n.iuiK 
G» D G . ; ) . G 


J r ’ 

.KG’ 

: w gr. on . 

• ’ ’ ’ ' * .. 

G» ‘1 

!. D-Wtu : .. 

-se ! i ;: a * c 1 i. G:. 

1 :: 

g D 

• \’s; . g : 

. G - 

► D D . t . • ! 

:• %• -• 

-Uil 

-M- '• ' ' ' 

; : ' - .’ b 'j' ' 

f ! : 

lio .GaG 

M 

’ ! K 

:.t 

•„.,-g . '. : :j :t 

w 


: - : : : •. .. : , 

f i i e. * 

vm m-t 

'.'Si- : • * tt m : • .. 

Gc'v 


A Ka G . s • : D s ■ : . Dl- 


Kode Kruis steekt kwart 
ton in viering jubileum 


i.lA.HKik : I ; d . a : 

:a \ v.: _ : • . \». ; \ - v.:. 

Kk« •:: a : : 

K ■ »f.. 11. - ! '»•. i . t • ’ t * I’ r . • 

AI ii r- "■ > « k '. i * . i\ •.- * k. : i:!». " t; v.' 

k* : '2a : ■! /,•) :: ...«• :* 

i ■ 11 *. t. * 111.1»* t •. > i • < ■: - • > [ . 

'A'u: df‘i. pbihti: 

L ) L‘ l a cj 'a’i.G f 1 !l‘ l.\ ' D « , 

neur■ K Mastet.t : -ei-; ik u:.t 
Me..kopte: lJe\iet::.P moet 

/. > pr. •. -t n.opeu■ k pa: ..e.-: u 
. liGifKw Ü.ur.ib! .litf). /At.!. W ii.\ 
Kutle K: a.> ;:..e::.vjvi. ..dam 
\ al'Aliuf’ él ti’ t ■ * . ! G l' .t. 

(M’.LD.m VGD M'G lil .. 


Xieuire clienlen-cerIrouirenspersoon bij PCL 

liten patiënten vaak in doofpot 


. door frank van de heuvel 

^ITAHD Patiënten die 

j^bLlenien hehheti niet. Itnlp- 
‘krlcners in de peestelijki' pe- 
' rj hdlu'ids/.orp kunnen sinds 
,‘ (j H aankloppen bij een meu- 
H cheiilen-vertn luwenspet- 
b ( >ii van het PCB (ikitienten 
p C'onstnnetitennrpamsatit's 
ktihurp) in Siltard. De ti2 ja- 
f r S ( ‘ Maastrichtenaar Cor 
'j (j(| iter heeft deze vnjwilli- 
| , dstaak op zich penonuui. Hij 
^'bs /elf twaalf jaar als pastor 
^‘■'kzaam in twee psyehiatfi- 
l'G'e /ïekenLitn/en in [ntnhurp 
H hraLnmt. „Met de ervtiitnp 
■ i lf ‘ ik daar heb oppedaan, 
t j 0, 'h ik ook l)ij het PCL pa 
, fet deii niet problemen poed 
/p 1( - vanpen en bepeleiden," 
" icJ ds Voorter. 


r *' rekit ie t ussen put lonten en 
1'Verlonei's is. over het ulpemeen 
r ,P*'‘ Soms schort er eclitor iets aan 
,, 1 1 mder] i npe bepnp of aan de be 
^ alir l , '!inp Veel pi'lioordf klachten 
lp' 1 b'.l Voorbeeld lanpe waehtlijs- 
v ‘ n ' taoï-ihjk woordpebruik en le 
r ,d ' 'otake-Ltospickkeii Kon patiënt 
te “ 1 ''en dnmipel < .verbruppen om 
i jr ■' Problemen naar buiten te 
jD 11 • ri. Hij voelt zich snel in bet 
j-, Jvv r,< 'dreven, banp dat de vei'de 
], ( '"'handelmp m bet pedranp 
]„ ,r, h Dit is een verkeerde instel 

Mij cj 

oïilu*nt(‘M moeten opkomen 
" bil 1 1 rechten.” meent Voorter. 


^drrstnming 

Fin | ' 

*7' (ir nadruk op dat Inj peen # (’ (>r Voorter bct/eleidt als o, 

f|. eieiondr rol spoelt m een eon , > . , , ‘ , .. 

du o. , . , , hebben orer hulnrerleners o n 

V, i luister allereerst boe de 1 ■’ 

tvt ’ ' <;iri ( k‘ steel zit, vaak is dat al 
i), 1 Duke opluehtini;. Daarna wtps 

I.;/ 1 '; Ni-nt op zim Of haar rechten z /'' (> ', n w( ''' r <'<'»tart te zoeken me 
( ;; ti " ll( 'h.on en biedt ondersteumnp <i( ' t"df)verlener 
Hs-'i koede afspraken te komen 

l: ' '•'er\’olpons aan de klapeiide Het initiatief om een vertrouwens # Cor V’oorfer begeleidt als onafhankelijk chenten-rertrouwenspersaon patiënten die klachten 

hebben orer hulprerleners of instanties. Koto PKTKR RooZKN Mot ,-pannmp 


Oruanisadc 

e 

Parade gesehokt 

t 

door rani|) 

BRl'N'SSUM i’o; fax nooft Uo 
Stier, tinu 1:.ti-rnat:..t.oIo F o. k. onst: 
seiie i’arade ih:-<2 m Brm.ssutr. haat 
medeleven bot in ijd aan de dans- 
Ltroop die atkoir.stic i> uit di- woons- 
ilas Muur ooi. aantal i m::.e casex- 
pioxit's cotr Uien >tad Ciuiautki'aivj 
m Mexico. Door do ramjj. waiirL.;; 
/.okol t v. oo:ioi;ui : i: irom-on m t .o 

Wh beton, nk-iii do . ■rcaiuxatie- er 
rekenmc n.t o dat p-UciuKctroKke! 
Grupo Ko-klorieo de Guada 

la ara rjjel n.uu' R: ui.>.-ur:. /ou ko¬ 
men. \ i.lpel.s de kiat.'ti- beriente!'. !s 

do en .ep t. .en v.iu '. , tot ui. mot 2S 

juli van de partij trueus uo Partaie. 
maar ii;ojolrk in eon cown/njde sa- 
monsteihr.c Kon otfieiele nulpaeta- 
'voor do cotr. .tfoia-n .:. Mexico 
wordt o'vori.cen.- vooial.'iinj niet up- 
pestart m Hrunssum. 

Dat Wii.- Ur; fa t vi'VUii :n f.)p 

initiatief vat: voorzitter Jo Purpers 
•van iio ui'cai'.isoi en.de 1ie!'.:ir.c 
werd t> .en i.iU.' luu tiuidi :. :::ce/a- 

llield Voor dl' eet I o* Ii'Iiol; 'Val'. il 

pipantiseni- vulkaamutbaj >’ me :n 
Colomfiia \ ulkaan Rui/ verwoosti 
destijds ei-n nek.- ctae. De ci.ntaeti-n 
die m dat aar in Hrunssum met tri: 
Cu .1. .mbiacii.H' lianscroep Worden 
eele.eu braeiiten Cuupers er too eet 
act le op te Zotten 

„Tlldpehl'ek en h.et ji'p'Vt :i dat iit 
eontaeteii met de Mexieal.en mm 
; der nauw zrn dan destrd.- met u 
L'olom.1 „men zijn de reder.on. uai 
Cuijpers zien momenteel tornen* -u 
tiend opstelt ten aan/itT; van nel 
berinnen var: een hulpactie IL 
hoop echter dat er vanuit de Rrur.s 
sumse fievolkinp spontaan roactii-.- 
komen”, aldus Cijpers. 


nieuws 


zelf om weer contact te zoeken met persoon aan te stellen, vloeit voort benton Heiaiicei. limvaui dat ee 


de holftvei lener ” 


ramp ceseliokte 1 
het laatste nieuw.' u 
;ara. Z..\ * : t-cKeiui , 
v.it: uo f. > i I-; I ■ ■: i-ti-on. 


i ADVERTENTIE! HASSELT 


«/>/// 


BOAT SHOW 


ultg«br»ld Internationaal gamma van aportbotan (trailarbara), zeilboten, 
rubberboten, kano'e, kayaks, eatamarane, surfplanken, |et-ski'a, waterski's, 
ceseoiree, watersportkledlng, duik- en vlegarai, literatuur, chartars, clubs enz. 
zal ar uitvoerig tentoongesteld werden. 


uit oen .samenwerkingverband tus- aldi-lmp :s \an net IVL D. , * ;r. \\*t: . io I.. i ■r:.-t:s* 

sen het PCL en het RIAGG Doste stantie is al jaren het aanspreekpunt ol cewonu pei aaKt 

lijk Zuid-Limburp. Samen jiruberen voor patiënten met probhunen. „Wo 

zij cliënten moer invloed te neven m kreiten echte: opvallend weituc Het is wel m e . .-: iat fan 
het beleid van de instellingen. Tot klachten b.nnei. do:. . • r' :>ok<:.uoJ. do v: . 

voorkort was er hij het RIAGG al Ik denk dat de drempel te do s!ae::t"tto:> ben. .ren D 

Iei‘11 oen interne klachtenprocedure, was." zegt Voorter „Met een ciien- blijven *•:■ moceii’k mensen 
Nu wordt de mogelijkheid gegeven trn \-eitrouwensjoersooii. en dan de De gemeentelijke • 

om naar een onafhankelijke ver nadruk op 'vertrouwen', denk :k dat vee! ieder, dat i-r 

trouwenspersoon toe te stappen, meer mensen nim onvrede zul)en aangewezen zuiiei: 

zonder dat de hulpverlener of m uiten ” 

stelling daarvan op de hoogte is. , .. .. ■ — 


t M.e door di 
1 ’aradestiehtiui 
:t het Ciuada.a 

V.Ijn gooi, jeUel 

* ^roi'p v* ■' i. •* .* 


m-g'i'p ti-:t 


aangevv* ven zui h ■ 


< ADVERTENTIE. ■JJj 


TOONCENTRUM 

VAi'J L)1 JÉi J 


•Ct ORENSLANDHALLËN 


Waken 

De klachten die binnenkomen, wor¬ 
den op anonieme basis geregis¬ 
treerd. Wanneer verschillende pa¬ 
tiënten een reeks gefundeerde 
klachten over een persoon of atde 
Img hebLien, kan dat aanleiding zijn 
tot een alarmbrief van het PCL aan 
de directie van de instelling'. „Op 
die manier waken we over de ge 
/oudheid van de instellingen hm 
nen de geestelijke gezondheids¬ 
zorg.” zegt Anke 1 luppertz. direetri 
ei' van het PCL 


GROOT 

SERVICE 

GROOTSTE 


Kies voor ee 
heldere aanpak 


een Ë\ 
ipak E 


limburgs weerboekje 


doG f Bcc . a n ae r \'cc 


Groeizaam lenteweri 


1 laiiK z: , r i*'t ig* .. i.t» w. 
ra! ,ir*'ii *i:e I...g * :. :...: *:. 


'.'. * t Pa.i.-wt't : 

Pa.n-zati-!'dac \ .ei „:t de tooi. : I-. . 

.iet: v<’t'gt'.-'o:u U' I. m i •< i. tri...* t ig. t. 

i k i.ai':.’.* .. ft. .: t k * ..:. „ : ... ’ : . : . 
g: ■ 'i.• 1. .ie 'v. •!■ : . >*• ■ .-:. 

-r.Kc.e M i;aMi Il::..-M.i„ ; :• 

■■ii * :. :..i : v. . .-. .:..: -1 „ v-,..:> :. ’ -. 

ei-n w issi'.\ ,*..: g fUi: at-.ti : D* . ■ ■:. . 
tem :.■*■: ,.t „ :. i. l.-t Ik :. 


o 11 i \ t 'Ux ff K t\ 'Ac .. •. \. . H n.ri. ’ t' ','v ft ! r... ’. ■ D 

'sG'iM!. Wc*'! ii, du: Gn M. ! jt ’.Vp.v 'A *n;! t ■, -D o 

Jogt'i. grens v.ii: Jo g: aMot. . .... :-v!...m> 
den .M.iai . ::o :g;:.■.: go:. : .*•* : :.• * 

tmg i.. i ■ t ... t. '.*-*'. .-.• : Ac. A r 

Vc!".\'iu'!r. t-d'V. ihKiliu tl. !f j \ 

f\'f !,ft ’ . > t ■ | • ! . * ■ t Da D ,, i H' V! i ■ D: G !'. ■ ! ^ * 

1 h • • • i e -11 o i. x i.! : t! t p. t • :. i: ♦ ‘x ■ -1 

inii.'.iiG,< «’ • •*»:.. g • v'uiL i V •."< •! e i.s ’. f. > o ; :• ;• 

'wii.u, \Aii. 1 g r.uUe. ga c:. DG. w ; 

Ü.iM. 

\\(H k ihallon met ladio^oi h lc 

tlit t 11 • D .«i k e ■!» «i ’ . t i d ' . * ; ; * ' g 

Gt : 'A .-: ! )t *• t . 

.i\ ,t! 11't -e! i.H• al \ d!' cs* . G f *. !: _?G. w » 1 .. *>. \ 

GiE* .De D. f ! I e e ’ .D ; K K G . w '/• • ‘ ■ : t D _ r ' D I : 

I' •!»*'> Het At t : m ; ;* *. t .G ' : e ; ...m 

'G.e \\ t. c.' > '* / *.t . ; ’ * • r ... •:• • : 

1 . ’ o..: i. I . . n .:. g* . .. r.s :ts. mot 

Ge.*? 1 i »! . 1 Di. > !. ».tct! • D. tr’ • ,t •* : < • * G D KI. 2. 


weerspreuk 


Cor Voorter wri kt bit h*-t PBH * Ka 
Bijna zeven jaar geleden troffen zes aannemers uit Limburg 
elkaar om onderling, in het geheim, af te spreken wie de 
nieuwe school voor het College Sittard (havo, vwo) mocht 
bouwen. De bouwkosten werden geraamd op ruim ƒ 8,3 
miljoen. L. Schreurs, die in de Limburgse bouw de bijnaam 
’de duiker’ had gekregen, Verwierf de opdracht. Niet 
alleen door als laagste in te schrijven, maar vooral door de 
overige vijf aannemers zogeheten opzetgelden te betalen. 

Zij zouden dan een hogere prijs opgeven bij de 
aanbesteding. Schreurs is inmiddels, als eerste aannemer in 
Nederland, veroordeeld voor oplichting van een 
opdrachtgever bij de aanbesteding van een bouwproject. 

Het ziet er nu - ruim twee jaar na de veroordeling van 
Schreurs - naar uit dat de vijf andere aannemers, die tot op 
heden buiten schot zijn gebleven, worden aangepakt via 
een civiele procedure. Het ministerie van Onderwijs wil dat 
het Sittardse schoolbestuur ruim een half miljoen gulden 
van hen gaat terugvorderen. 


Claim tegen Limburgse aannemers kansrijk 

’ Oplichting school in 
Sittard is al bewezen 
bioscopen 


DOOR HAN BRINKMAN 

SITTARD - „Zo, zijn ze einde¬ 
lijk uit hun winterslaap geko¬ 
men.” De reactie van mr Th. 
Hiddema, advocaat in Maas¬ 
tricht. is zoals altijd nuchter, za¬ 
kelijk. Hij vindt dat de school in 
Sittard c.q. het ministerie van 
Onderwijs onnodig lang wachten 
met het ondernemen van stap¬ 
pen. „Met het vonnis van 
Schreurs ligt er in een civiele 
procedure al lang een ijzersterke 
claim,” is de overtuiging van 
Hiddema. 

De Maastrichtse advocaat verde¬ 
digde Schreurs, toen deze in 
1990 bij de rechtbank onder 
meer terecht stond voor oplich¬ 
ting van de school in Sittard. In 
maart van dat jaar veroordeelde 
de rechter Schreurs tot een voor¬ 
waardelijke gevangenisstraf en 
een geldboete. De aannemer was 
als enige gedagvaard, nadat Jus¬ 
titie door het faillissement van 
zyn bedrijf aan een hoop belas¬ 
tend bewijsmateriaal was geko¬ 
men. 

Hiddema hekelde destijds dat al¬ 
leen Scheurs moest opdraaien 
voor de oplichtmgszaak, terwijl 
de andere vijf net zo hard had¬ 
den meegedaan. „Ieder van de 
companen heeft precies hetzelf¬ 
de gedaan als Scheurs, maar ze 
zijn er wel flonssanter vanaf ge¬ 
komen,” zei Hiddema toen. 

Baars 

Gisteren trok de advocaat on- 
middellijk een parallel met de 
smeergelden-affaire van de 
Klimmense wegenbouwer 

Baars. „Er gebeurt gewoon pre¬ 
cies hetzelfde. Bij Baars laat jus¬ 
titie opzettelijk de zaak verjaren, 
zodat hij geen namen meer hoeft 
te noemen. Schreurs stond al¬ 
leen voor het hekje, de andere 
aannemers bleven buiten schot. 


in het nieuws J 


Het is eigenlijk al een belegen 
kwestie.” 

Hiddema is er weinig aan gele¬ 
gen als de andere aannemers, die 
net zo’n groot aandeel hadden 
aan de oplichting van College 
Sittard, nu toch civielrechtelijk 
vervolgd worden. Het faillisse¬ 
ment van Schreurs is gesloten en 
dat betekent dat deze met meer 
aansprakelijk gesteld kan wor¬ 
den. 

De reactie van mr J.Laumen, of¬ 
ficier van justitie in de zaak- 
Schreurs, is duidelijk anders. Hij 
heeft het altijd een zaak van het 
schoolbestuur gevonden om de 
aannemers voor de oplichting te 
vervolgen. Ook al is het een 'be¬ 
legen’ zaak geworden, Laumen 
stemt van harte in met een claim 
tegen de aannemers die bij de 
aanbesteding van de school wa¬ 
ren betrokken. 

„Wat heeft het uitdelen van straf¬ 
fen voor zin, als er geen toege¬ 
voegde waarde aan zit, als er 
geen vervolg op komt?” vraagt 
Laumen zich af. Net zoals Hidde¬ 
ma stelt hij dat het vonnis van de 
rechtbank Maastricht onomsto¬ 
telijk bewijsmateriaal is voor het 
voeren van de civiele procedure. 
„In het vonnis staan de namen 
van de vijf andere aannemers ge¬ 
noemd. De oplichting is al bewe¬ 
zen verklaard.” 

De school in Sittard heeft het 
over een claim van 550.000 gul¬ 
den. Volgens Laumen zijn alle 
zes aannemers hoofdelijk aan¬ 
sprakelijk te stellen bij de in te 
dienen claim. Schreurs had on¬ 
dank^ zijn eerdere veroordeling 
nog eens aangesproken kunnen 
worden, maar nu kort geleden 
het faillissement gesloten is, kan 
dat niet meer. 

Ex-aannemer Schreurs heeft 
destijds zelf verklaard veel meer 
aan opzetgelden te hebben be¬ 
taald (7,5 a 9 ton), om de op¬ 
dracht van de Sittardse school te 
kunnen krijgen. Mogelijk heeft 


m 
ter * ii- 


. ' ■♦- Hv -X- •- IsS 

• - JV.*... • *%•._ 

ï ! L* r: M 
c* "■'■***' 


hij op de bouw van de school uit¬ 
eindelijk helemaal niets ver¬ 
diend, en er zelfs geld op toege¬ 
legd. 

Laumen vindt dat echter niet 
van belang. „Het staat vast dat 
gebouwd is voor een hogere 
prijs, dan wanneer die manipula¬ 
tie niet zou hebben plaatsgevon¬ 
den. Je moet kijken naar wat de 
reële prijs zou zijn geweest, uit¬ 
gaande van de marktsituatie op 
dat moment. Door een onder¬ 
onsje met de mede-inschrijvers, 
is per definitie nadeel toege¬ 
bracht aan de opdrachtgever.” 


Zowel strafzaken als civiele vor¬ 
deringen over opzetgelden in de 
bouwwereld behoren tot de uit¬ 
zonderingen. Was het vonnis van 
de Maastrichtse rechtbank in de 
zaak Schreurs uniek, een enkel 
voorbeeld van een civiele proce¬ 
dure om opzetgelden terug te 
vorderen is er wel. Zij het dat het 
al een tijd geleden is. 

In de jaren ’20 (!) besliste de Ho¬ 
ge Raad in een zaak dat sprake 
was van een onrechtmatige daad 
van een aannemer die een offerte 
uitbracht voor ruim een ton 
méér dan hij eerst van plan was. 


# De school in Sittard is alweer toe aan uitbreiding. Het 
werk is gegund aan aannemer Laudy in Sittard, die des¬ 
tijds bij de heimelijke prijsafspraken betrokken was. 

Foto: PETER ROOZEN 


Gulpense winnares dansend in deuropening 

Dit is niet te geloven 


„De strekking van deze opzet- 
overeenkomst was zich zonder 
enige prestatie ten koste van een 
derde een voordeel te verschaf¬ 
fen, terwijl door deze niets werd 
verkregen,” zo motiveerde het 
hoogste rechtscollege toen. 

De bij de aanbesteding van de 
school in Sittard betrokken aan¬ 
nemers hadden gisteren, voor 


# Echte blijdschap kent 
geen schroom. Moeder 
Margo en dochter Esther 
jubelen om de gewonnen 
duizend gulden. 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


GULPEN - Bij het horen van de 
bel grijpt Margo Jaspers bijna auto¬ 
matisch naar haar portemonnaie. 
Niet dat ze ergens bang voor is, 
maar om zichzelf een extra loop te 
besparen als er weer een collecte¬ 
bus gevuld moet worden. Zo ook 
afgelopen donderdagmiddag. Deze 
keer wacht haar echter een aange¬ 
name verrassing. Geen rammelend 
blik voor nare ziekten, maar een de¬ 
legatie van de krant die haar dui¬ 
zend gulden toestopte. Voor de 
goed opgeloste puzzel. 

„Dat vind ik chique. Niet te gelo¬ 
ven”, juicht Margo in de deurope¬ 
ning. Om vervolgens met haar 
dochter Esther een vreugdedansje 
te maken. Overbuurman Paul slaat 
het tafereel vanuit zijn slaapkamer¬ 
raam geamuseerd gade. „Kijk 
Paul”, roept Margo met het opgesto¬ 
ken groene biljet in haar hand. 
„Hier kan ik de garage van betalen.” 
Garage? „Ja, mijn man Lei bouwt 
een garage. Alle materialen zijn aan¬ 
wezig. Alleen die stapel stenen die u 
daar ziet is nog niet betaald. Deze 
duizend gulden komt uitstekend 
van pas.” 

Bij een sigaretje vertelt Margo dat 
het echt de eerste keer in haar leven 


was dat ze het zoet van de overwin¬ 
ning mocht proeven. Daarvoor 
heeft ze menig puzzel-zweetdrup- 
peltje moeten laten. „Ik werk als 
serveerster op Kasteel Vaalsbroek. 
In mijn pauze probeer ik de oplos¬ 
sing te vinden. Lukt dat niet dan ga 
ik ’s avonds gewoon door. Zelfs ’s 
nachts ben ik wel eens achter de 
krant te vinden.” 

Als fervente puzzelaar weet ze als 
geen ander wat het betekent als de 
oplossing niet meteen gevonden 
wordt. Dat knaagt. Hetgeen dochter 
Esther ook gemerkt moet hebben. 
Daarom kwam zij haar moeder op 
een subtiele wijze te hulp. Het juiste 
woord (VASTEN) vulde zij alvast in 
met dun poltood. Zomaar, als aar¬ 
digheidje. „Maar ik heb toch gecon¬ 
troleerd of het klopte”, lacht Margo. 
Die controle is belangrijk voor haar 
omdat zij alle voorgaande oplossin¬ 
gen keurig in de la heeft liggen. 
Voor de slotzin die volgende week 
gevraagd wordt in het eindspel. 

Er kan nog tot donderdag inge¬ 
stuurd worden. De winnaar van die 
getrokken slotzin ontvangt maar 
liefst 5000 gulden. Daarnaast is er 
ook nog 1000 gulden te verdienen 
voor de gewone oplossing van puz¬ 
zel nummer twintig. 1 

-----1 

|f ƒ prijswinnaars puzzel nr. 19 j 

Oplossing: VASTEN 


le prijs f 1000.- 

6e prijs f 50,- 

Mevrouw M. Jaspers 

Mevrouw F.G. Schwmd-Kleinen 

Prinses Magrietstraat 11 

Europalaan 21 

6271 CJ GULPEN 

6413 CV HEERLEN 

2e prijs f 300 - 

7e prijs f 50,- 

Familie L.A.W. Titaley 

M.H. Rietrae 

Kasteellaan 130 

Leenhoflaan 3 

6433 AH HOENSBROEK 

6301 VG VALKENBURG 

3e prijs f 150 - 

8e prijs f 50,- 

J. Jacobs 

Mevrouw G. Verkerk-Jagers 

Donatusstraat 170 

Benzenraderweg 150 

6361 TX NUTH 

6417 SW HEERLEN 

4e prijs f 100 - 

9e prijs f 50,- 

Familie J. van Eehgem-Obenje 

Mevrouw S. Kusters 

Kastelenweg 22 

Den Haagstraat 27 

6136 BJ SITTARD 

6415 XG HEERLEN 

5e prijs f 50.- 

10e prijs f 50,- 

M. Peulen 

Familie K. Bemelmans-Snel 

Karensstraat 15 

Reestraat 42 

6121 ZB BORN 

6414 CG HEERLEN 


Rechtse actie vooral mediagebeurtenis 

Vlaams Blok staat 
buitenspel in Brussel 


Vervolg van pagina 1 

ST. MARTENSVOEREN - Het 
Vlaams Blok is door zijn extreem 
nationalistische standpunten in 
Brussel niet betrokken bij de gere¬ 
gelde gesprekken tussen de Waalse 
en Vlaamse gemeenschappen over 
mogelijke oplossingen voor het 
communautaire vraagstuk. Volgens 
de andere politici kan elke hoop op 
een oplossing opgegeven worden, 
als een partij die vreemdelingen¬ 
haat hoog in haar vaandel heeft 


staan, een van de onderhandelings¬ 
partners is. 

„Deze provocerende actie in Voeren 
is voor het Vlaams Blok een manier 
om de frustratie over het feit dat de 
partij in Brussel buitenspel staat, af 
te reageren,” zei de Voerense burge¬ 
meester Droeven gisteren. 

De actie was gisteren vooral een 
mediagebeurtenis. De Voerense be¬ 
volking liet zich nauwelijks zien op 
straat: een enkeling jouwde de par¬ 
lementariërs op de weg naar het 


cultureel centrum uit en het waren 
fractiemedewerkers die vooruit hol¬ 
den om verderop te gaan staan ap- 
plaudiseren. 

Droeven moest, toen de actievoer¬ 
ders in de arrestantenbus eenmaal 
lachend het Vlaams volkslied had¬ 
den ingezet, spijtig concluderen dat 
het Vlaams Blok slaagde in zijn op¬ 
zet om aandacht te trekken. „En 
volgende week zaterdag wordt het 
nog erger, dat zal wel weer een veld¬ 
slag worden,” aldus de burgemees¬ 
ter. 


• HEERLEN £ 

Koyal: Hook, dag. 14.30 18 en 21 £ 
uur. Rivoli: Cape Keur, dug. 15 (j 

17.30 en 20.30 uur Maxim: JFK, p 
dag. 14.30 en 20 uur. H5: Beetho- Li 
ven, vr t/m di 14.30 18.30 en 21 
uur. vr L'm ze ook 10.30 uur. P 
Kreddy's dead. vr Lm di 14.15 

19.15 en 21.15 uur, vr Lm zo ook £ 

16.30 uur. The last boyscout, vr d 
Lm di 17 en 21 30 uur, vr Lm zo 
ook 14 uur. Sneeuwwitje en de p 
zeven dwergen, vr Lm zo 14 en SS 
16 uur. The Lover, dag. 21 uur. f 
Silence of the lambs, ma di 14.30 «J 

18.30 en 21 uur. The prince of tl- ' s 

des, vr Lm zo 14.30 18.30 en 21 > 
uur. Don’t teil Mom the babysit- 
ter 's dead, vr t/m di 14.30 en f 

18.30 uur, vr t/m zo ook 16.30 p 
uur. Filmhuis de Spiegel: Merci £ 
la vie, vr zo 21 uur. jj 

• SCHAESBERG jj 

Autokino: The last boyscout, vr P 
Lm zo 21.30 uur. A kiss before k 
dymg, vr za 23.45 uur. f 

r 

• MAASTRICHT f 

Mabi: Hook, vr Lm zo 14 17.45 Q 
en 21 uur, ma di 20.30 uur. Ba- >> 
bar, vr Lm zo 14.30 uur. Bugsy, |> 
vr Lm zo 18.15 en 21.15 uur, ma jp 
di 21 uur. JKK, vr Lm zo 14 en 21 $ 
uur, ma di 20 uur. Cape Fear, vr L 
Lm zo 14.30 18.15 en 21.15 uur, jj- 
ma di 21 uur. Ciné-K: De Noor- 
derlingen, vr t/m zo 21 uur, za f 
ook 18.30 uur Cinema-Palace: \ 
Sneeuwwitje en de zeven dwer- f 
gen, vr Lm zo 14 en 16.15 uur. p 
Silence of the lambs, vr t/m di £ 

18.30 en 21.15 uur. Beethoven, vr > 
Lm di 19 en 21.30 uur, vr Lm zo J 
ook 14 en 16.30 uur. The last f 
boyscout, vr t/m di 18.45 uur, vr 1 
Lm zo ook 14 en 16.30 uur. The [ 
prince of tides, vr Lm di 21.15 
uur. Lumière: Cyrano de Berge- U 
rac, vr 20 uur. Narayama, vr ïn 
23.20 uur. Het rode korenveld, vr kj 
23.10 uur. Kaos 1, za 20 uur. 
Kaos 2, za 23 uur. Blue Velvet, za 

20.15 uur. Citizen Kane, za 23.10 LJ 

uur. Betty Blue, zo Lm do 20 p 
uur, za 0.30 uur. Dood in Vene- g 
tië, zo Lm do 20.30 uur, vr 20.15 f 
uur. Nog niet bekend, zo Lm do m 
22 uur. L 


zover ze bereikbaar waren, wei¬ 
nig behoefte om te reageren. Di¬ 
recteur ing. B. Laudy in Sittard 
gaf geen commentaar, omdat hij 
de brief van het ministerie niet 
kende. Hij wacht af wat de 
school doet. Directeur J. Jongen 
in Landgraaf zei: „Ik heb er nog 
niets van gehoord. Als er iets is, 
bel ik u wel op.” 


’ Lichaam past 
zich aan bij 
verontreiniging’ 

MAASTRICHT - Het is mogelijk 
dat het menselijk lichaam zich aan¬ 
past aan milieuverontreiniging. Die 
conclusie trekt prof. dr J. Kleinjans 
van de Rijksuniversiteit Limburg 
uit een onderzoek in Midden-Lim- 
burg naar de gezondheidseffecten 
van een hoog nitraatgehalte in 
drinkwater. Er werden geen direct 
met het nitraat in verband te bren¬ 
gen ziekteverschijnselen geconsta¬ 
teerd. 

Bij de mensen die putwater drin¬ 
ken, waarin door de bemesting nor¬ 
maal gesproken meer nitraat zit dan 
in kraanwater, werd echter een licht 
vergrote schildklier gemeten. Vol¬ 
gens Kleinjans kan dit een reactie 
van het lichaam zijn op de hogere 
dosis nitraat. De effecten van ni¬ 
traat kunnen worden tegengegaan 
door jodium, maar nitraat zelf zet 
een rem op de jodiumopname. De 
vergrote schildklier kan dit proces 
compenseren. Kleinjans, die 
spreekt van een revolutionair resul¬ 
taat, veronderstelt dat het aanpas¬ 
singsproces van het lichaam enkele 
jaren vergt. 

Warmte/kracht¬ 
centrale voor 
Nutsbedrijven 

MAASTRICHT - In de nieuwbouw 
van de Kamer van Koophandel 
heeft Nutsbedrijven Maastricht gis¬ 
teren haar eerste warmte/kracht- 
installatie in gebruik genomen. De 
installatie levert aan het electrici- 
teitsnet van Maastricht. 

De officiële openingshandeling 
werd verricht door wethouder Jo In 
de Braekt. 

Volgens een woordvoerder van 
Nutsbedrijven wordt bij de normale 
opwekking van electriciteit in de 
centrales slechts 40% van de daar¬ 
voor benodigde energie gebruikt. 
Bij de nieuwe warmte/kracht-instal- 
latie wordt dit percentage opge- 
vperd naar 90%. Deze energie wordt 
gebruikt ‘voor de verwarming van 
de nieuwe kantoren van de Kamer 
van Koophandel en de Bouwvereni¬ 
ging St. Servatius. 

De plaatsing van de kleine centrale 
is een experiment in het milieu- 
actie-plan van de Maastrichtse 
Nutsbedrijven. Het bedrijf onder¬ 
zoekt hiermee de mogelijkheden 
om met het gebruik van warmte/ 
kracht-installaties de uitstoot van 
C02, een belangrijke veroorzaker 
van het broeikaseffect, te beperken. 


>? n 


• Scène uit 
’de Noorderlingen’. 


m GELEEN 

Roxy: The lust boyscout, dag- 

20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur, 
vr t/m zo en wo ook 15 uur. 
Sneeuwwitje, vr Lm zo en wo 15 
uur. 

• SITTARD 

Forum: Beethoven, dag. 20.30 
uur, za zo ook 14 uur. JFK, dag. 
20.30 uur. Filmhuis Sittard: 
Barton Fink, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyai: Harley Da- 
vidson and the Marlboro Man, 
dag. beh. wo 20.30 uur. Silence 
of the lambs, vr t/m di en do 

20.30 uur Fievel in het wilde 
westen, zo 15 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Beethoven, vr Lm zo 

19.30 en 21.30 uur, ma t/m do 

20.30 uur, zo wo ook 14.30 uur 
zo ook 16.30 uur. Royaline: JFK 
dag 20 uur, zo ook 16 uur. Fievel 
in het wilde westen, zo wo 14.30 
uur. Filmhuis Roermond: Bar 
ton Fink, do 20.30 uur. 

• VENLO 

Perron 55: Barton Fink. za 20 
uur, dl 20.30 uur. Jimmy Hen- 
dnx: Monterey en Isle of Wright 
& Step across the border, zo 20 
uur. 


HEERLEN: 

- za. 25/4: Volkstheater 'Nacht Mo 6 ' 
der', van Marsha Hofman 

zo. 26/4: Theater Platform: Want al s 
het nacht wordt is het donker. 
Kinderen vanaf 6 jaar (14.30 uur). 

- di. 28/4: Brutale WinterbekenteniS' 
sen, komedie met Ton Lutz en AH 11 
Hasekamp. 

di. 28/4 t/m 30/4: Volkstheater Heer¬ 
len: Nacht Moeder van Marcha Hof' 
man (20.30 uur). 

KERKRADE: 

- za. 25/4: St Orpheus: 'Die FledeL 
maas' 

- zo. 26/4: Harmonie St Aemiliaa* 1 
Bleijerheide en Kon. Oude Harmon* e 
van Eijsden. 

- wo. 29/4: Eva Bal's Theater: 'Land' 

schap van Laura’.(14.00 uur) Vanaf “ 
jaar. , 

do. 30/4 Harmonie-orkest St. Joz e ‘ 
Kaalheide: Oranje-concert. 

MAASTRICHT: 

- za. 25/4: Nederlands Danstheater ^ 
met de balletten: 'Port Bou’, 'Blan^ 5 
d’y avoir’, 'Who’s watching who’ e n 
'Un ballo’. 

- di. 28/4 en wo. 29/4: Toon HermanS' 
Tk heb je lief. 


ROERMOND: 

- ma. 27/4: Goed Fout. Toneelstuk 
Haye van der Heijden met o.a. Ina va* 1 
Faassen en Nelly Frijda. 

- di. 28/4: Lucia di LammermooL 
opera van Gaetano Donizetti doO f 
opera van Krakow. 

AKEN: 

- za. 25/4, di. 28/4, wo. 29/4 Der Tod 
des Empledokes, Friedrich Hölderlu 1 ’ 
21.00 uur. 

- zo. 26/4, wo. 29/4: Wo die ZitroneO 
Blühen. 

- wo. 29/4: 6. Symphomekonzert» 

19.30 uur. 

Tenzij anders aangegeven beginne^ 
alle voorstellingen om 20 uur. \W limburgs dagblad 77 


r 
öB 


Kapitein De Jonge: ''Marechaussee blijft altijd apart korps ’ 

De stofkam gaat door Het Wapen 


» DOORWIMDRAGSTRA 

HEERLEN - Er was een tijd datje in Limburg struikelde 
°ver marechaussees. Zelfs in de kleine plaatsjes langs de 
Srens hadden ze hun nederzettingen. Ze woonden in de 
kazernes van waaruit de grens bewaakt werd. Invoering 
v an het Beneluxverdrag in de jaren zestig zorgde er voor 
[lat van veel kazernes de poort gesloten kon worden. Nu 
invoering van het verdrag van Schengen op komst is, 
tyordt andermaal in Limburg de stofkam door Het Wapen • 
(zoals de marechaussee ook wel eens liefdevol genoemd 
^ordt) gehaald. Taken veranderen, brigades krimpen, per¬ 
soneel vermindert. Kapitein Frits de Jonge, de comman¬ 
dant van de brigade in Heerlen, heeft het allemaal van 
habij meegemaakt. Op koninginnedag hoopt hij 58 te wor¬ 
den, een dag later is hij commandant af. Hij gaat met pen¬ 
sioen, donderdag werd al afscheid van hem genomen. 


I 

n 

in? 

p 

I 
I 
I 
I 
I 
{K 
m 
m 

u 


hoeft niemand ontslagen te 
borden, maar door het verleggen 
v an de grens die bewaakt moet 
borden, verplaats je ook het 
|yerk zelf. Het is erg dat mensen 
Me hier geboren en getogen zijn 
Roeten verkassen. Enerzijds is 
jammer voor de werkgele¬ 
genheid, anderzijds willen we 
bemaal een Europa met open 
lenzen. De politiek beslist snel 
f! v er zoiets, maar de consequen¬ 
ts komen pas bij de uitvoering 
tn het licht,” zegt De Jonge. Hij 
lle eft de laatste tijd heel wat met 
trsoneelszaken te maken gehad 
v anwege de veranderende taken 
tn de marechaussee. Schengen 
[takt grensbewaking in Lim- 
trg, tot nu toe een van de be- 
tigrijkste taken van de mare¬ 
chaussee, praktisch overbodig. 
ö ajft de taak van de zorg voor de 
Militairen, de vreemdelingen en 
t politionele zorg. 

Pat de grensbewaking ten einde 
°Opt vervult De Jonge met eni- 
jte Zorg. Hij kijkt dan ook beden- 
thjk als hij zegt dat de grens in 
verleden toch een afschrik¬ 
middel was. „Nu worden er al- 
nog af en toe patrouilles 
e lopen, maar de vangkans is 


vrijwel nihil. Ik voorzie voor de 
regio toch nog veel problemen, 
als de grenzen verdwenen zijn. 
De politie wordt daar straks mee 
geconfronteerd”. 

De marechaussee zal de politie 
steeds vaker gaan helpen. Onder 
andere gaan marechaussees over 
naar de politie voor de registratie 
van de vreemdelingen. Maar ook 
in het eigenlijke politiewerk 
wordt er al assistentie verleend. 
„Als er een regionaal team wordt 
geformeerd na een moord of bij 
een grote verkeerscontrole, dan 
doet de marechaussee mee. Wij 
participeren dan volledig in het 
politiewerk, de kennis daarvoor 
hebben we in huis. De samen¬ 
werking met de politie verloopt 
dan ook uitstekend”. 

Of de marechaussee misschien 
in de toekomsst helemaal opgaat 
in de politie? Frits de Jonge kijkt 
met grote ogen. Alleen al het feit 
dat iemand zo’n gedachte oppert 
wekt een behoorlijke portie ver¬ 
bazing. „Nee, natuurlijk niet. De 
marechaussee blijft een apart 
korps. Wij vallen onder het mi¬ 
nisterie van Defensie dat is goed 
zo en dat blijft zo”. De Jonge wil • De scheidende commandant van de marechaussee-bri- 
gade Heerlen, kapitein Frits de Jonge. Foto: FRANS rade 


ontmoeting i 


op zaterdag 


er verder niets over kwijt. Het is 
echter bekend dat veel politici in 
Nederland voorstander zijn van 
het in stand houden van de ma¬ 
rechaussee als centraal geleide, 
militairistische organisatie mede 
met het oog op het verdwijnen 
van de rijkspolitie. Er zou een 
centraal, goed opgeleid ’wapen’ 
moet blijven om in geval van 
nood de orde te kunnen handha¬ 
ven. In andere landen in Europa 


is ook zo’n tweedeling te zien: 
plaatselijk en regionaal georgani¬ 
seerde politie en een centrale 
politiemacht (Guardia Civil in 
Spanje, Rijkswacht van België, 
etc.) 

De brigade Heerlen werkt voor 
heel Zuid-Limburg. Er zijn 158 
marechaussees in dienst. De pos¬ 
ten te Maastricht en Brunssum 
zijn dag en nacht bezet. Voor 90 
procent werkt de marechaussee 


voor de militairen in Zuid-Lim- 
burg en met name voor Afcent. 
„Als Afcent hier zou verdwijnen 
zou er voor de marechaussee 
praktisch geen werk meer zijn. 
Wij bewaken enkele hoge mili¬ 
tairen en we worden ingescha¬ 
keld als militairen met justitie in 
aanraking komen. Nee Afcent is 
voor ons een hoofdtaak”. 

Verenigde Naties 

De Jonge denkt ook dat de mare¬ 
chaussee in de toekomst veel 
meer zal worden ingeschakeld 
als het gaat om taken voor de 
Verenigde Naties. „Ik verwacht 
dat steeds vaker een beroep op 
ons gedaan zal worden als het 
gaat om toezicht en andere spe¬ 
ciale diensten in gevaarlijke ge¬ 
bieden. En als de Nederlandse 
regering ergens militairen naar 
toe stuurt, dan gaat automatisch 
de marechaussee mee”. 

De scheidende kapitein weet er 
alles van. Zelf zat hij in 1982/1983 
in het Noordkamp in de zone C 
in de Sinaïwoenstijn bij de Mul¬ 
tinational Force and Observers 
(MFO) de vredesmacht die erop 
moest toezien dat Israël en 
Egypte elkaar in de woenstijn 
niet meer in de haren zouden 
vliegen. Daarna in de periode 
1984/1985 zat hij in Libanon, in 
Tyre waar hij commandant was 
van een militaire politie-afdeling, 
die speciaal een oogje hield op 
de verbindingsweg naar Beiroet. 
En het had een haartje gescheeld 
of hij was ook nog uitgezonden 
naar Angola. 

„Als de beslissing om naar Ango¬ 
la te gaan voor september vorig 
jaar was genomen, dan was ik 
nog gegaan. Maar nu kwam het 
functioneel leeftijdsontslag te 
dichtbij. Ik heb al drie jaar lan¬ 
ger gediend, want normaal ga je 
met 55 uit de dienst, maar nu is 
het toch echt afgelopen”. In een 
zijkamertje van zijn kantoor 
staat nog steeds de plunjezak 
met de kleren voor Angola klaar, 
maar hij zal hem niet gebruiken. 
De diensttijd zit er definitief op. 
Zaterdag 25 april 1992 • Pagina IS in gesprek 


• Legoland 

Met toenemende ergernis lees ik de 
stukken over Legoland in uw krant. 
Burgemeester Van Zeil kan beter 
de fiets pakken en naar de 25.00Ü 
fruitboompjes komen kijken die op 
de plek staan waar binnen korte tijd 
het milieu-onvnendelijke Legoland 
moet verschijnen. 

De gemeente Heerlen verleende en¬ 
kele jaren geleden een kapvergun- 
ning voor een vier hectare groot 
bos. Er kwam geen nieuwe beplan¬ 
ting. Nu wordt duidelijk waarom 
dat niet gebeurde. 

Er wordt heel wat aandacht besteed 
aan de nationale boomplantdag. 
Hoe belangrijk is een boom niet 
voor het milieu, ho§ weinig groen is 
er nog. Maar Heerlen wil koste wat 
kost meedoen aan grensoverschrij¬ 
dende industrie, want dat brengt 
geld in het laatje. 

Ik zou iedereen willen toeroepen: 
maak een vuist tegen zulke snode 
plannen. Waar vinden wij in de toe¬ 
komst nog een stukje groen? 

Veel wandelaars weten deze plek¬ 
ken te vinden en genieten van de 
bomen die nu op punt van bloei 
staan. 

Ik hoop dat Legoland nooit zal ko¬ 
men en dat dit stukje paradijs in 
Heerlen bewaard mag blijven voor 
ons en onze kinderen. Ereteken 


HEERLEN 


Maria Vrusch 


• De Heerlens? bibliotheek 
heeft de burgers verrust met ecu 
tentoonstelling van koninklijke 
onderscheidingen. In het jaw 
nul. toen Heerlen nog een Ro¬ 
meinse nederzetting was en ae 
naam Coriovallum droeg, deel¬ 
den de Romeinen al duppc r - 
heidsonderscheidingen uit. 
zoals urm- en polsbanden, hals¬ 
ketens. vaandels en kransen. 
Bij een opgraving in Heerlen m 
1924 is de Phalera ontdekt Dit 
is de oudste onderscheiding die 
ooit m Sederland is gevonaen. 
Het is een metalen schijf, voor¬ 
zien van een zilveren of gouden 
laagje, die bevestigd werd aan 
een leren tuig en over hel borst- 
panster werd gedragen. Eigen¬ 
lijk jammer, dat ze zulke ouder¬ 
scheidingen tegenwoordig niet 
meer verlenen, maar ja. wie 
draagt er nog borstpantsers 
nietwaar'.’ 


Centrum stad 

Maastricht 
’onbegaanbaar’ Ereteken (2) 


MAASTRICHT - De gemeente 
Maastricht wil graag een beter pla¬ 
veisel in het centrum van de provin¬ 
ciehoofdstad. Er komen namelijk 
bij de gemeente heel wat klachten 
van Maastrichtenaren binnen over 
de Vloerbedekking’ van de binnen¬ 
stad. Mensen vallen en vrouwen die 
op hoge hakken lopen hebben het 
helemaal moeilijk. Ook ouderen 
klagen over de uit 1964 stammende 
bestrating. Vier jaar geleden liet het 
gemeentebestuur al eens de voegen 
tussen de ’kinderköpkes’ dichtma¬ 
ken. Nu staan er nieuwe initiatieven 
op stapel. B en W van Maastricht 
behandelen in mei een voorstel 
voor de verbetering van de sierbe¬ 
strating in het voetgangersgebied in 
de stad. 


9 In de Middeleeuwen sloten 
ridders met hetzelfde doel wt 
ideaal zich bij eikaur aan om 
op kruistocht te gaan en het 
Heilige Land te verdedigen. Uil 
deze lijd stammen de ridderor¬ 
den. zoals de Orde van de Tem¬ 
peliers tll2H). de Johanitterur- 
de en de Orde van Malta. 
Napoleon Bonaparte veegt tij¬ 
dens de Franse Revolutie van 
1789 alle oude ridderorden vaii 
tafel en stelt in 18U2 het beken¬ 
de Legioen van Eer in. Hiermee 
legt hij de grondslag voor de 
huidige onderscheidingen in 
bijna de hele wereld. In Neder¬ 
land werd in 1809 de Orde van 
de Unie ingesteld door Napo¬ 
leons broer Lodewijk. komng 
van Holland. 


Das & Boom teleurgesteld in gemeente 

Nuth ziet dasseburcht 

voor vosseholen aan 


Q Van onze correspondent 

£ - 

i ÏF TH De Nijmeegse stichting Das & Boom had gelijk. Het 
p y. as een dassehol dat zich in het talud bevond in het afgra- 
p Ssgebied op industrieterrein De Horzel in Nuth. Dat talud 
|5 ,j er d enkele weken geleden tijdens afgravingswerkzaamhe- 
t - ondanks waarschuwingen van Das & Boom - bedekt met 
| jy* 1 dikke laag klei. Ondanks tijdige waarschuwingen van de 
? l Jhneegse stichting. 


« ü at i, 

> ^ hleine natuurdrama werd giste- 

p ^ijnlyk duidelijk toen de firma 
C <Jï a S ? en van de gemeente Nuth op- 
t kilt * kreeg om het talud gedeelte- 
z L. a f te graven om zekerheid te 
* over het vermoeden van 

£ V) N a een uur graven, 

> tw^ij zo’n driehonderd kubieke 
? h et er kleigrond werd verzet, werd 
C s gangenstelsel en de nestkamer 

> ae dassenfamilie ontdekt. 

Veelei 

je een aardig beeld van de 
st e j, ee ate Nuth”, liet de teleurge- 
ae Twan Cooijmans van de 


in 


’Kriek 

■’ Cantani’ in 
Kerkrade 

^.HADE - Stichting Café-Tieja- 
^ond k ' n Kerkrade houdt van- 
| ee n café-chantant, waar een 
1 re gionale en internationale 
s- en dansgroepen aan meedoet. 

Wij , a h soort voorstellingen willen 
>1 „^eater naar de mensen 

Ki er r en ’” vertelt medewerker Wim 
Ve hdi Van Tiejater Kriek. „Bo- 
V °0r K* 1 w * den w *j een platform zijn 
2 estaand én nieuw talent.” 

$ . 

11 Ve v r Kriek presenteert ieder jaar 
v ol] ed ° orstelli ngen, waarvan er één 
Ari e . *8 door de medewerkers van 
verzor gd wordt. Voor de 
M^iest VOors tellmg worden allerlei 
8 en 0c j^(beroeps én amateurs) uit- 

u r kest^ er * s da * een aan t a l koren en 
r p l ' Waar onder de Peruaanse 
■ b n p Um ' Chimor, de groep van 
J*e Q eit Ur enberg, het quartet fami¬ 
lie p>i 2 ’ Christiane Breuer, forma- 
^°ëmi USette u k Maastricht, trio 
ga arH ^ Sa *afoon quintet Leo Bo¬ 
en de Kriekband. 

Ö eid 

> ^Ur ^ Voors telling begint om acht 
?°ebh o i W0rden gehouden in café 
ka ar , s °P de markt in Kerkrade. 
yerk,. 2 * Jn bij verschillende voor- 
^ r 'jgbpa aClreSSen ^ Kerkrade ver- 


stichting weten. „Toen wij in maart 
van het IVN (afdeling Nuth) bericht 
kregen dat zich in het gebied een of 
meerdere dasseholen zouden bevin¬ 
den zijn wij direct poolshoogte gaan 
nemen. We maakten dia’s van de lo- 
katie. Daarna hebben wij onmidde- 
lijk contact met de gemeente opge¬ 
nomen en via een fax de juiste plek 
van de dasseburcht aangegeven”. 

Drie dagen geleden reageerde Nuth. 
Gemeentevoorlichter Berger nodig¬ 
de de stichting uit voor een gesprek 
met wethouder Lenoir. Daar kreeg 
de stichting te horen dat het hier 


niet om een dasseburcht, maar om 
een vossehol zou gaan. 

Hetgeen ook de heer Stassen be¬ 
weerde die in licentie van de ge¬ 
meente het gebied mag afgraven 
voor de produktie van stenen. „Ik 
ben zelf jager en heb hier nooit een 
das gezien. Wel vossen.” 

Andere mening 

Ondanks een andere mening liet 
Nuth gisteren het talud, in bijzijn 
van opperwachtmeester Schakel 
van de veldpolitie uit Maasbracht 
en gemeentevertegenwoordiger 
Toonen, afgraven. Vriend en vijand 
waren het tenslotte eens. Er bevond 
zich een dasseburcht, ook al werden 
de dassen niet ontdekt. 

„Triest”, constateerde Cooijmans. 
„Nuth had het gebied moeten be¬ 
schermen tot na de zomer. Dan 
waren de jongen groot geweest.” In 
ons land leven naar schatting nog 
ongeveer 1200 dassen. 


111H|i|| ^ 
411! 11! n ; ' Een Heerlense bejaarde man, neemt thuis de maaltijd van Tafeltje-Dekje in onvangst. 

Foto: Archieffoto Limburgs Dagblad. 


HEERLEN - Tachtig procent 
van honderd ondervraagde Heer¬ 
lense ouderen is tevreden over 
de warme maaltijden die door de 
Federatie Welzijnswerk Ouderen 
worden bezorgd. Dit blijkt uit 
een onderzoek dat door studen¬ 
ten van de Hoge School De 
Wachtendonk Heerlen is ver¬ 
richt. 

Uit het onderzoek is eveneens 
gebleken dat 51 procent van de 
ondervraagden positief tegen¬ 
over ’koel-versmaaltijden’ staat. 
Deze maaltijden kunnen door de 
gebruiker zelf in de magnetron 
worden verwarmd. Het Welzijns¬ 
werk Ouderen overweegt deze 


Maaltijdservice 
valt in smaak 
bij bejaarden 

methode in te voeren omdat een 
verdere groei van de warme 
maaltijdservice op de oude ma¬ 
nier niet meer mogelijk is. 

De studenten van de Hoge 
School adviseren het Welzijns¬ 
werk Ouderen om koel-ver- 
smaaltijden te gaan leveren, 
maar daarnaast ook de huidige 
warme maaltijdvoorziening 


Paviljoens Parade 
op Koutenveld 


' Mevrouw Kierkels is blij met de onderscheiding 

Foto: CHRISTA HALBESMA 

Koninklijk zilver 
voor Hellebroekse 


WIJNANDSRADE - Mevrouw 
P. Kierkels-Gielen in Wijnands- 
rade heeft gisteravond de ere¬ 
medaille in zilver, verbonden 
aan de orde van Oranje Nassau 
ontvangen. Burgemeester Coen- 
ders van Nuth reikte haar deze 
koninklijke onderscheiding 
thuis in Hellebroek uit. 

Gisteren vierde mevrouw Kier¬ 


kels tevens haar 40-jarig jubile¬ 
um als directeur van haar eigen 
bedrijf. Dat is een plantenkwe- 
kerij en zaadhandel. Het bedrijf 
werd in 1936 gesticht door haar 
vader. j n 1952 heeft mevrouw 
Kierkels de zaak van haar vader 
overgenomen. Het zangkoor St. 
Caecilia te Wijnandsrade kent 
haar al meer dan 25 jaar als lid. 


Van onze verslaggever _ 

BRUNSSUM - Aan het Kouten¬ 
veld komen dit jaar tijdens de tien¬ 
de Folkloristische Parade in Bruns¬ 
sum voor het eerst drie paviljoens 
te staan. De organisatie heeft om 
meerdere redenen gekozen voor het 
op één centrale plek plaatsen van 
de luxe tenten. Zo biedt het prakti¬ 
sche voordelen aan het cateringbe¬ 
drijf dat verantwoordelijk is voor 
het dagelijks maken van gemiddeld 
duizend maaltijden van de optre¬ 
dende artiesten. Voor de verzorging 
van het eten en de drank tekende 
het Paradecomité overigens gister¬ 
avond in Wjjlre een overkomst met 
Brandbrouwerijen en het catering¬ 
bedrijf van Melik en Melick uit 
Hoensbroek. 

Naast het evenementenpaviljoen 
komt aan het Koutenveld ook een 
gasten- en een eetpaviljoen. Tijdens 


eerdere edities kregen de buiten¬ 
landse gasten hun eten in de ge¬ 
meentelijke garage bij het oude 
politiebureau. Die voorziening is in¬ 
middels gesloopt, zodat er een an¬ 
dere oplossing moest komen. 

Voor genodigden komt er eveneens 
een apart verblijf aan het Kouten¬ 
veld. In het verleden werden zij 
ontvangen in ontmoetingscentrum 
D’r Brikke Oave. Dat vervult nu tij¬ 
dens de parade de functie van infor¬ 
matiecentrum. De derde tent, het 
evenementenpaviljoen, is één van 
de drie plaatsen in Brunssum waar 
voorstellingen plaatsvinden. Na de 
opvoeringen zijn er daar verbroede- 
ringsavonden voor de buitenlandse 
gasten. 

Over de voorwaarden in het con¬ 
tract dat gisteren werd ondertekend 
wilde de Parade-organisatie giste¬ 
ren geen bijzonderheden verstrek¬ 
ken. 


voort te zetten. Een belangrijk 
deel van de ondervraagden kan 
of wil namelijk geep gebruik ma¬ 
ken van een magnetron. 

De koel-versmaaltijden hebben 
veel voordelen: de bezorging en 
de bereiding van de maaltijden 
kan over de hele dag gespreid 
worden en de ouderen kunnen 
zelf bepalen welke temperatuur 
het eten moet hebben. 

De Federatie Welzijnswerk 
Ouderen brengt dagelijks 200 
warme maaltijden rond bij zelf¬ 
standig wonende ouderen. De 
maaltijden worden bereid in het 
bejaardencentrum Douvenrade. 


Wijziging dienst 
tandartsen I/graal* 


LANDGRAAF - Tandarts Van 
Eede neemt komend weekeinde 
de dienst van tandarts Schobben 
over. Van Eede heeft zijn prak¬ 
tijk aan de Exdalerweg 2 te 
Schaesberg, tel. 315955. Spreek¬ 
uur zaterdag- en zondag van 
11.30-12.00 uur en van 19-19.30 
uur. Dit geldt ook voor 30 april. 


Expositie over 
verstelbare stoelen 

HOENSBROEK - In Kasteel 
Hoensbroek is gisteren de expositie 
'Verstelbare Stoelen' geopend. De 
in hoogte verstelbare stoelen zijn 
gemaakt door vierdejaarsstudenten 
Architectonische Vormgeving van 
de Academie voor Beeldende Kun¬ 
sten. Zij hebben bij de ontwerpen 
gebruik gemaakt van allerlei origi¬ 
nele constructietechnieken en ma¬ 
terialen. De tentoonstelling is tot en 
met 14 juni te bezichtigen in de kel- 
dergewelven van het slotgebouw. 


Ereteken (3) 

• De oranje-blauwe onder¬ 
scheidingen die tegenwoordig 
in Nederland worden uitye- 
reikl: de Militaire Willemsorde, 
de Orde van de nederlands 
Leeuw, de Orde van Oranje 
Nassau en de Huisorde run 
Oranje. De Militaire Willemsor¬ 
de (1815) wordt na het Indone¬ 
sische conflict haast niet meer 
uitgereikt. Tijdens de jaarlijkse 
'lintjesregen' op de dag voor 
Koninginnedag (maar ook het 
hele jaar doorj worden de on¬ 
derscheidingen uilgereikt. 

Het Grootkruis ni de Orde van 
de Nederlandse Leeuw wordt 
alleen toegekend aan zwaarge¬ 
wichten zoals generaal Eisen- 
hower en W'iuston Churehill. 


Talent 


Voorjaar 


Insigne 


• De jeugd moet flink gestimu¬ 
leerd worden om kamermuziek 
te maken. Dat was de gedachte 
van Heerlens burgemeester Van 
Zeil toen hij een goed doel uit¬ 
zucht waaraan hij namens hel 
Bouwfonds Vastgoeduntwikke¬ 
ling een cheque ter waarde van 
10.000 gulden mocht aanbie¬ 
den. Van Zeil besloot hel inter¬ 
nationaal Charles Hennencon¬ 
cours te verblijden met hel 
aanzienlijke bedrag. Dit unieke 
concours voor strijkers wordt 
ieder jaar in Heerlen gehouden. 
De drie beste jongens en meisjes 
in de leejiijdscategorie lot zes¬ 
tien jaar krijgen het geld. Van 
Zeil wil dat de jongelui door 
hel bedrag ai staal gesteld wor¬ 
den hun talent zoveel mogelijk 
te benutten en later, als ze groot 
zijn. deel gaan uitmaken van 
een kamerorkest. 


• De bewoners van Vneheide 
en omstreken hebben het voor¬ 
jaar in de bol. Zij houden van 
25 april lol 23 mei grote schoon¬ 
maak in de wijk. Hondepoep. 
vernielingen, graffiti en zwerj- 
vuil: het wordt gelijk verwij¬ 
derd. Op school zal aandacht 
worden besteed aan het behou¬ 
den en verkrijgen van een scho¬ 
ne woonomgeving zodat de 
kinderen hel goede voorbeeld 
aan hun ouders kunnen geven. 


• De VSL-chauffeu rs Jan Klei¬ 
nen uit Vlodrop en Serve W’au- 
ben uil Stem ontvingen giste¬ 
ren de gouden insigne met 
oorkonde. Als extra waarde¬ 
ring voor 25 jaar lang schade¬ 
vrij rijden had Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) ook een horlo¬ 
ge met inscriptie voor het twee¬ 
tal. Hel VSL neemt met haar 
chauffeurs deel aan de Aktie 
Veilig Rijden van VVN. 

Op het hoofdkantour van VSL 
ontvingen verder 374 chauf¬ 
feurs van de onderneming een 
waarderingsspeld van Veilig 
Verkeer Nederland voor veilig 
en correct rijden. 

&amr . 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Paf 


;ii iii . 'i: ! 

De kra 
’ dm ze 
9n»IW 
om I» aan of er niemand i 
de buurt is. Hoi, met 
Jbwnond, k zoek een 
lettere longen... 

06-320.330.99 

; ƒ 1.- pén 


Homo 

Waar gebeurd, echt üve 
003203X70} (75 c/m) 


Vana vond ai een afspraakje! 

Altijd succus 

Bei voor een leuke vriendCm) 
C 06-9533 (75 Ct) 


Privé/Adressen 

Zjn in eax of zoek je echte 
privé adreeee n en tel.nrs? 
Bei 06-329320.80 (75 cpm) 


Gay Privé met een lettere 


idnganTBel 06-320.322.75 
MOffijtcgdd fSO cpm) 


'! Gewfege mota j o s en 
vrouwlee wteen al 
met jou doen. Vraag 
hun tsLnr. voor een hele 

vrijpartij 

__66-320 r 33CT45 ( 7Scpm) 


Sexafspraakje 

-■ met V» meisje. Vraag haar 
ïtttnr Bei 06-9602 (75 cpm) 


ü • 


_ omhoog. 
Dpi hot de eerste keer zo 
--zou z$n had ze nooit 


,1)6-320.323.03 

■ / 1 .-prtn 
Homokontakt 

’n hete jongen? 
B0*18(50cmp) m 


bovenop de tafel 

t Keukensex 

Bet 08-96.02 (75 cpm) 


: Sexadres sen. 

06-320*330*80 (75 Cpm) 

** 06-96.03 ** 

. Er z|n genoeg meiden de 
ook het bed irireten (75 ct) 


Vrije Meiden 


06-320320.55 (75 cpm) 


•i 

Vr0U W S eS 

en rneisjée zoeken voor 
attont a kt, waag 
aar hun teüv. Bel nu 
06-9861 (75cpre>- 


0»aatr3B0r36 (75 cpm) 

Sexkontakt: 42 (75 cpm) 


Vluggerde 

ndy beleeft een I 
hoogtepunt 06-9662(75 ct) 


Sexkontakt 

0B3BQ3B6B6 (75 cpm) 


30 0 Mei den 

zoeken een heet akpperte 

jjMgrgg1M4 (75 om) 


Sex voor twee 


06-320^30.46 (50 cpm) 


Bl-SEX voor 2 

apart 
i Of V»l Sex voor 2 ƒ 1,- pja 

>96-320.325.00 Moot 

06/100 ctpjw. 

Reisje 24 jr. 

*4.9 6- 75 cpm Gratis 


j ML UVE GESPREK 0,75 

* #»'i p/m 06- 

.330.62 

kunt u 

ook zien. VAN 
0* DUS GOED! 97^epHm 

1324.68 
.320.62 

griefcel Z? 18 jr. naakt 
» voorover en j| maat 
haart 37JS c p % m 

Hpmoeex voor 2 

^ 06-320, en dart; 

325.18 

321.18 
324.16 

Qm\ »„ 328116 
CHrlSe 

32136 
323.36 
32519 
... 327.56 

pun. Pb. 75141. A’dam 

*00% gratis sex z* 
jas 

(75 cpm) 


*MAT* 

06-320.331.09 - 75 c t prin 
: Mn lichaam glanst, denk 
maar dat ik boven op je zit... 

Nu al: 610! 

Vrouwtjes vertelton wie ze 
z|n, wat ze lekker vinden en 
geven dan hun taLnummer 
aan je door! 
06-340.310.10. 

06-320.320.38 

Rijpe, keurige klassiek 
geklede dame dte Hve ales 
opneemL Ik ben gek op jon¬ 
gens de op z’n Ftosdsch 
tussen m’n.... witten. 

37,5 cp’Am 

AOTbid je meesteres! Ze 
doet ie handboeien om. SM 
*37,5 c p V& m 

06-320.332.32 

EROX-CONNECDONlUve 
Sex g^pretten. De Madam 
verbindt je door naar de 
lekkerste meiden de aHe 
otandjoo met je doen. Wij 
helpen je sneL 37,5 cp V4 m. 

06*95*06 

06-9511 

Duk in bed met ’n hete meid 
vraag haar tei.nr. (75 cpm) 

Onderdanige jongens beien 
met strenge mannen 

S.M. voor 

06-320329.99 (75 cpm) 

Meisjes 

vdten sex orvaring opdoen. 
06-320330.43 (75 Cpm) 

Evelientje 

toen ze haar rokte let 
zakken...! 06-9530 (75 cpm) 

l( geloof dat He meer van 
motojos hou», zegt ze met 
Steende stem. Geloof je dat, 
of wl je het zeker weten? 
vraagt Ingrid. 

06-320.321.00 

ƒ 1 ,* pén 

Tijdens het feestje van Viola 
gebeuren er vreemde 
amen... waarom moot jo of 
bmentomst al Je kierén 

MAlfluamnO 

06-320.321.04 

ƒ 1 .-pén 

Onze operators zjn 
meeetereaeen in net 
beschrijven van zichzelf. Je 
wouww lancasie woroi eentf 

06-320.329.50 

ƒ 1 .- prtn 

k ben veriiefo op m|n 
buunnan, votoene ml vindt 
hij mg ook toiic.Zai K hem 
verleiden? 

06-320.321.62 

. ƒ 1 .. pita 

Vertel eena wal je aan hebt, 
Btanca Wat z|n je maten? 
MaaM zijn maat nog tete ui? 
Candy Contact 

06-320.330.53 

ƒ 1 .- pén 

Bsa kruipt weg in de schuur. 
2 mannen vinden haar en 
dan.~ 

06-320.326.92 

50 ct p Vfe m 

Mevr. te naakt Het meieje 
noüf nMonB Qnu. wbi ■ 
bent u heerfjk, zo bloot 
mewDuw. 

06-320^29^5 

50 ct pMfm 

Oe vrouw verzorgt hem voor 
de operatie. Achter het 
acharm gaat ze veel 1» Ver„ 

06-320.340.33 

50ctp%m 

Steeds wMcter, Evy teert 
Grieks ren de knul ui de 
advertentie. Ooh toe, jaa... 

06-320.330.17 

50 ct p % m 

Het Tetebordeet 

Meiefee vertelen hoe ze er 
ul zien, wal ze te bieden 
hebben en geven hun privé 
teLnr. aan je door! 
06-320.320.86 - 75 ct pén 

vertxxten porno 

Ruw en vergaande porno? 
Dat hoor je 24 uur per dag 
via nummer 06-340^40 .40 

75 ct p/m 

Haar open spreeluur wondt 
druk bezocht Desa vrouw 
test jou stiekem 
meakfetBrenl 

06-320.323.16 

Ze maakte haar Ippen 
vocMg, zuchtte eens dep, 
leunde achterover en be^^^ 
haar apraepi.. k ban larig, 
slank en on^zettendL—. 

06-96.01 

rvp*» . 

Hdan» het pereoneete 
feeefje zijn Sacfaa en Calne 
opeene verdwenen. Wat 
rmoDon q om 0020 4 Q n 
hal rrwgaz^i la naton? 

06-320.325.53 

ƒ i.p^ 

Ds varhalen kende h^ eL 
Meer dat ze in het echt ook 
zo iel Wl je dat II..? 

06-320.320.02 

ƒ 1 .- pén 

Ate Marouochko bf Caacttnie 
logeert, wordt-ze reriekl 
door de...van hear 
vriendnnelje. Van u kan in 

06-320.328.30 

GAY-TALK 

Voor 75 cpm een leuk af- 

spraakje regelen of *n heet 
seaneaprek voeren? Bef 
voor drilt* 0842032228 


Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 cpm.) 


Met 2 man in de schuur. 
Ine weet liet 
Ze doen 

Grieks 

06-320-323-85 - 50 ct p1/2m 

Homo. In het bos tegen een 
boom, in zo veel standen 
met 2 boys. 50 ct p. Vfe m. 

06-320.326.91 


Ella betaalt in de keuken 

haar schuld 

Zonder kieren 
onder de pannen. 
06-320.326.73 - 50ct p. Vfrm 


Be l a c he lijk. Maar op zijn 

SM zolder 

leert Ina gehoorzamen ! 
06-350.250.50 - 50ct p. Man 


Die jongen doet het beter 
dan haar man. Hij is naakt 
en mooi. Tni wfl ales van 
hem. 50 ct p. Vi m. 

06-320.329.23 


Echt lesbisch 

of maar zo’n 50%. 

Voel je behoefte aan contact 
met vrouwen? 

De box van vrouw tot vrouw 
06-320-327.78 - 50ct p . Vfrn 


Wie durft 

8 tnp 6 pei te speien 
iet Carofiemje. 


er een 
met i 

06-350222.23 (50 cpm) 


t , ]; ‘ih r 1 f S r iiizitfeniÊ ii 


**045-326191** 

* Escort all-in * 

Maastricht 

Privé 

’n goed 
idee 

Ons adres: 
Jodenstraat 2 

tussen WV en Kesseikade 

043-254183 


INieuw! Privé en escort! 

!Bij Angel en Boy! 

Simpty the Best 

Superstunt 


“Op afle trio’s", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw 
koppel aanwez ig! Diverse shows en massages mog. met 
5 bbedjonge meisjes (v.a. 18 laar). Alles mog. bv. soft en 
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook 
aanw. bij boy! Nieuw, bioedjonge jongens (vanaf 18 jaar) 
voor dies in. * 

Bel voor info S 045-274587 

Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongens gevraagd. 
Geopend van 11 . 00 - 02.00 uur ’s nachts, zondags gestoten 


Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje 06-9663 (75 ct) 


VAnaf ƒ 75,- Vfe uur 

Jack en Brigit 

Privé voor heren en echt¬ 
paren. Tel. 043-218498 


* Daniëlla 

af 10 uur, ook zat en zond. 
045-721759, meisje oevr. 


Op z’n Frans 

Debbie: de eerste keer, oh 
wat lekker. 06-9664 (75 ct) 06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
kontakt met tei.nr. (75 cpm) 


Homojongens 

Hoor ze Heet tekeer gaan. 
06-320*330*88 (50 cpm) 


MANNEQUIN 

DRESSMAN 


HOUDINGSVERBETERING 


Haar rode kaplaarzen mag 
jij ais eerste uittrekken 
(75 cpm) 

06-9667 Partnerruil 

dkekt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruM 
06-320.330.91 (50 cpm) 
Sauna Club Eden 

Ate dagen geopend, vanaf 19.00-05.00 uur. Nu met 4 
nieuwe dames, ook voor escort Hoizstraat 103, Kerkrede. 

Tel. 045-4620 84. 

ƒ 50,- all-in 

Tel. 045-423606 

Club Rustica Kerkrade 

v.d. Weyerstraat 9, Spekhotzerheide. 

Tel. 045-412762 ma. t/m wijd. 11-24 uur. 
_ Vakkundige erotiache massage. _ 

JACKY’S ESCORT 


Onze avondopleidingen starten wederom in mei in 
Maastricht en Heerlen: 

kom voor vrijblijvende informatie op vrijdag 8 mei 
om 20.00 uur, in Grand Café d’n Ingei, Vrijthof 13, 
Maastricht Zondag 10 mei om 16.00 uur in Baron 
Hotel de la Station, Stationstraat 16, Heerlen. 


Wj: 

Vi 


. tanja (24)| 
en nacht voor u Waar. 


24 uurs service 

Beinda (20) Suzarme (20) Diana (23) 

(37) en Tma (38) staan da 

Bel gerust voor meer jhformalb: 

S 06-52981664 

ook voor echtparen, striptease en SM. 

Dinsdags gestoten. 

Paren-en alleenstaandenclub LC 

Kom tijken en ontdek onze exotische wintertuin. . 
Zaterdagavond: pare na vond. 

Zondagavond: naturistenparty gemengd. 
Maandagavond: elke man wN met haar op de mat, Cormy. 
Hertenweg 5, Zutendaal. TeL 9932-11713323. 

Parenclub Villa Liberta 

Gewoon de Beste jti, 

dkb wofinsoaQ on vnjoaQsvpno voor two on anov 
s te e nden. Zatërdag a B een parelt Aanvang 21.00 uur. 
Ervaar de unieke ongedwonge sfeer van een echte paren¬ 
club. Live- en Porno shows. Mooooikorwog 24. Susteren. 
300 m. va A2 richting Susleren. Info telefoon 04499-4926. 
Wed the reet?? Nowtiy the beet IH Informeer gewoon even! 
09 - 32 - 11-712377 


Moddlen: ScssSx» Modds 


lAsencr SESSIBON MODELS 
Mdanie Bindefa director, Hanetoraa 15,3620 Lamken / België 


Videosex-dub 

Frimousees. ook met Heve 
n rwtej oo . Open dagv. ll.OO 
-02.00U Zond. 14£0-02 jOOij 
KL Gracht 10, Moaotrirht. 

NIEUW! Voor een jonge boy I 
in deze regio 

Taboe Homo 
Zuid Néd. 

06-340330^2 (50cp Wmin) 
it'k. 


HOME MUSIC fretet U om deze droom ta 
DaUtijk cmmmMmI; ml mm» mii cmmNm «o ptnoMCfki kagt 

■— ——— -— ■—■—- *--* - —POfPM WM — 1 

.VMS NU 


iNUIfWll _ 

itKkkarMMMiii 

isfHOICliuSC, 


knappe knul 

Sbiitari, 19 jaar, wl van 16 
aprf ten 9 mei heren ontren-1 
genomvaanteganie ver¬ 
dienen. Ben geen beroeps, 
voor mij ie keer. WH ales 
proberen (ook S/M) mis sa¬ 
fe. TeL 043-254183. (Maas¬ 
tricht) 12-01 uur. Vragen 

Dtnir 

rUCIC Nieuw LOES uit 

Vberandate en Bkgitle 
11-23 a 045-254596. 


Escort en privé 

06-62166310. 


P rivé Da isy 

Nu ook zsÉBtdagé open van 
11 tot 19 uur. TeL 045- 
229091. Tev. meteja gew. Nieuw Escort 

Kknberly snel b| u 
ttxfeof in hotei 

«045-418606 


lltb-BoerenBond 


Club Mauw: HELEN, MRIAMen 
CHANTAL. F^erereg Nrd 22] 
Gateen. Tel. 046-74315 


Club Maxim’s 

FOjksweg 611 la 
geopend van 14. 
xir. Leuk meisje gevraagd. 


Hotline 

Eacort Service 
TeL 04486-53403. 


Cinderella 

Leuke blonde meisjes ver- 
U. Spiegeltamers, 


BROMFIETSERS ALLER TIJDEN, 
VERZEKER U! 

Voor de bromfietsers wordt het weer 
de hoogste tijd om bij hun assurantie¬ 
adviseur het nieuwe verzekeringsplaat- 
je op te halen. 

Indren jeer voor zorgt dat vóór 1 mei ♦ 
(uiterste datum !) je nieuwe verzeke¬ 
ringsbewijs in orde is, dan kan je weer 
een jaartje met gerust gemoed de 
wijde wereld in. Hoewel dat "gerust 
gemoed" ook weer niet zó vanzelf¬ 
sprekend is. Wint als bromfietser ben 
je een erg kwetsbare verkeersdeelne¬ 
mer. je snelheid en beweeglijkheid 
maken je zo moeilijk zichtbaar, dat 
zelfs oplettende automobilisten er alle 
moeite mee hebben om je in het 


straatbeeld op te merken. Het 
óriz&hle kontakt van de onbescherm¬ 
de bromfietser met een auto levért vaak 
erg zware kwetsuren op Dus de helm 
móet, ook al$ ie ijiet moet... En het 
leikleurige jack is everieens een goede 
levensverzekering. Als je dan bowen- 
’dien nog voorzichtig eri defensief rijdt, 
breng je in de eerste plaats jezelf niet 
in gevaar èn lever je een aktievef 
bijdrage om de verzekeringstarieven 
voor de bromfiets op eeri aanvaardbaar 
niveau te houden. De zeer hoge 
schadefrekwentie door ongevallen en 
diefstallen hebben deze tarieven de 
laatste jaren al genoeg de hoogte in 
gejaagd. 


iiÉilihi I ril * L - *-*-»-*-» *» -»-«-- 

«RWpOOI, DüDOIOOml. QriMCB 

rato mogeqk. Oud» Rjks- 
¥MQ Noord 56» Sustoisn. 
naast tontfehaf. Tevens leuk 


KOM... 

ANJA-MARCtA en 
MARGARITHA zfn er voor 
Ji.. 046-749862/11-18 u. BoerenlBond 

BETER VERZEKERD DOOR IEMAND VAN BU ONS 


Paradiso Zaterddg Partyshow 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032. 
De beste meisjes zijn nog steeds bij: 

Privé Yvonne 

8 sexy meisjes verw. U. Ma-zat. 11-24 u. zond. 15-23 u. 
Kapetweg 4 rCrade, 045-425100. Weer Shirley & Thannee! 

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniöile 

ClubAmorosso 

Wi hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio’s 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke 
meisjes aitjd welkom .Rijksweg Z 105 Geieen. 046-758335 

Sacha’s Escort 

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 uur tot 05.00 uur. 
Speciaal tarief als het echt gezellig wordt. 

Bel 06-52980255 


Bemiddel ingsbuio Heerlen, 
Escort La Femme 
bemidd. van privéadreseen, 
escort en pnvé, boys voor 
heren. Tevens meisjes en 
boysgevr. 

® 045-225333 


Privé en escort 

Tel. 045-720916, ook zon- 
en feestdagen 


LAAT. 

CARAPATIENTEN 
NIET STIKKEN 

Astma^fFonds 

Giro 55055 

taank 70.70.70.120 


Angelique 

Privé. TeL 043-639410. 


By beschikking 
rondissement 
Maastricht d.d. 
1992 is onder 
steld Marcel 
| geboren te: 
bruari 1964, thans ] 
en verblijvende 
Op de Bies vc 
| tigd te Set 
thans, te land 
gelijktijdige 
van de heer Gerrit 1 
Wagendorp tot 
mevrouw Anna 
helmine Wa_ 
scher tot toeziend * 
echtelieden beiden 
de te Heerlen aan 
Brandsmastraat nr. < 
Mr. A.L.W.G. Hout 
Advocaat en pr 
Wilhelminastraat 1 
Postbus 189 
6130 AD Sittard 


CURSUSSENl 
OPLEIDINGEN cco 


AMBI/PDI-OPLEIDINGEN 

Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Venlo, Eindhoven, Nijmegen. 

- AMBI-88 modulen: 

HEO, HEI, HE2, HS1, HS2, HS3, HS4, HB1, HB2, HP1, 

- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II 

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar: 

C.C.O. Antwoordnummer 33,6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600. 

_ op* - ____ 

_lei.:_ 

_ • __;__ 


dhr/me/mej: 


woonpl 


CCO/ce 


Katholieke Ni jmegeSjj 


r« • 


religie en samenleving 

De hedendaagse samenleving en de rol van geicxtf en godsdienst: een fascinerend wete 
schapsgebied met theologische, filosofische, literaire, empirische en sociaal wetens 
aspecten. Bq allerlei maatschappelijke en politieke problemen spelen geloof, levensbe 
normen en waarden een belangrijke rol. Voor veel functies is een opleiding met verdieping 
geloof en levensbeschouwing van groot belang, in vormingswerk en onderwas, bij 
en communicatie, bij overheid en maatschappelijke organisaties: voor het goed functii 
in dergelijke werkvelden is kennis van menselijke bewéegredeneh vaak veel beiangrijker 
technische vakkennis. 

De Katholieke Universiteit Nijmegen biedt, in de opleidingsplaatsen Nijmegen en Heerlen, 
verschillende studieriditingen aan op het kruispunt van religie en samenleving. Hieronder 
je meer over Theologie en Religiestudies. 


^ V 
... 

i--> ■ y ‘ ^ 1 -fe •' 

'■ f 

lis 


theologie 

De studierichting Theologie wordt verzorgd door de 
Faculteit'dsr Godgeleerdheid Centraal b| deze studfe- 
rtehtJng staat het Christendom. Het accént Rgt qp de 
kathofeske visie op her christeqk geloof. Met theologie 
in Nfmegeo en Heerlen wórdt beoogd: ds krtöeche 
benadering van het christelijk getoof zoete dat zijn oor- 
s|xohg vindt in het Oude eri NfeUwelaatemert en zoals 
het zich in de loop der geechiedenis heeft onhMkkeicl. 
Ulteiridefjk gaat het ofri de beleving van dat christetyk 
geloof In de kerk en de maatschappij van vandaag. 

Getagrlk b)j de theotefiteetudte is de bestudering van 
de Overgeterétde teksten, Kennis van Grieks en Lat|jn' 
ie daarvoor onmisbaar. Ontbreken deze vakken In je 
etodexamenpakket, dan kun je ze aan je propadeuae- 
programme toevoegen; depropadéuee duurt dan 2 jaar. 

RafjgiestudieB , 

De studierichting Ro ggfe wt ü d ka o vrerdLveraorgd,door heit 
Instituut voor ReSgieetodtee. Bf 2 oncfer aen f te ügiesh xi es 
in Nijmegen en Heerlen is de brede kijk op levens¬ 
beschouwingen: het Christendom en het hedendaags 
Humanisme, de Joodse godsdtenst en de in West- 
Europa relatief nieuwe godsdensten als Islam, Boed¬ 
dhisme en rtndoeöme. ReHgiestudes is‘opgezet tegen 
da achtergrond van grote veranderingen op raHgleuS . 
gebied gedurende de laatste t km t o l on jaren. Die periode 
laat een groeiende uitwisaeing zien tussen verschillende 
reHgiSuze tradities en een voottsohrjdend proces van 
ontkerkeflpdng. Binnen de ReHglestuclee worden derge- 
tte processen dan dé orde geteeld: ' ; >. 

Aan het VWO-eindaxamenpakket worden vóór de 
stLKserichting Religies tu dies géén eisen gesteld. De stu¬ 
die heeft een cursusduur ven vier jaar, maar daarnaast 
kent ReügieetucSes ook een deeltijdstudie. Die heeft 
een cursusduur van zes jaar, waart* de cofegas vooral, 
's avonds worden gegpven. Bij voldoende bela n gstelling 
wordt de deeltijdstudie op één of beide tokaties aan¬ 
geboden. 


Itooriichtingsdagen 16 en 23 meT 

Qp 16 en 23 mei 1992 zijn er spéciale > 
voor zowel Theologie als Ftefigiestudies. Op 
.16 mei vindt deze voorlichtingsdag plaats in k. 
op zaterdag 23 mei in Heerlen. Batengete>ng? Meid J 
aan met da bon. Kun je niet op. één van deze < 

Vraat) dan achriftei§ke informatie aan, ook met 
gaande bon. Stuur deze bon naar I n fdrm a tiaceptj 
i. Postbus 9102,6500 HC Nfmégen. 
Destudte-adviseurs verstrekken graag meer informatièjf] 

• Mjmegen: drs. G. Potesz, tel: 000-612474 

* Heerlen: dra. J. Schure, tel: 045-718520. 
I ÜÜ 

isii 

iteivoorde 1 

Hh 
mm 


. ' > t . < ' ' S ' ' 

0m 

. 

tttit in ' - < t* 1 


ans Linders twee 
taels geschorst 

tëlST - De Tuchtcommissie 
^ de KNVB heeft Hans Lin¬ 
o's voor twee duels geschorst. 
^ MVV’er kreeg een rode kaart 
? het treffen met Groningen. 

Keur van Haarlem werd 
Oor vier duels geschorst. Gene 
fissen van Roda JC werd een 
M geroyeerd. De Boer (Ajax), 
^relse (NAC) en Van Raams- 
(RKC) mogen twee duels 
in actie komen. 27 spelers 
^gen een duel aan hun broek. 

Timman neemt 
een rustdag 

I^NARES - Jan Timman heeft 


roteren gebruik gemaakt van 
jjto time-out in de halve finales 
, atl het kandidatentoernooi. De 
^sterdammer had in Linares 
zwart moeten aantreden 
°°r de negende en voorlaatste 
. prtij tegen Artoer Joesoepov. 
J *himan leidt na acht partijen 
^ e t 4 V 2 - 3 V 2 . De negende partij 
?*3t nu voor vandaag op het 
"Ogamma. De vier halve finalis- 
N 1 hebben het recht op één 
rhe-out gedurende de twee- 
r- ^hp over tien partijen. De Brit 
q .‘ > ort maakte er eerder gebruik 
ü Timman is de tweede. Joe- 
°epov en Karpov hebben nog 
extra vrije dag opgenomen. 
■■Phet duel tussen Short en Kar- 
leidt Short na acht ronden 
“ ineens met 4 V 2 - 3 V 2 . 

^nie Blangé 
*Waar ontstoken 

Jaarlem - De kwetsuur aan 
^ linkerknie van volleyballer 
eter Blangé is ernstiger dan 
, er d aangenomen. Een onder- 
van orthopedisch chirurg 
laboer in het Dijkzigt-zieken- 
in Rotterdam toonde aan 
^Pees, beenvlies en slijmbeurs 
f 1 het gewricht als gevolg van 
, v erbelasting zwaar zijn ontsto- 
I Blangé verbijt de pijn. Tot 
I 3 met het Olympisch kwalifïca- 
etoernooi, van 10 tot en met 17 
, in Rotterdam, wordt een be- 
j^P op het incasseringsvermo- 
van de spelverdeler gedaan. 

örie koplopers 
Dortmund 

J°Rtmund - De spanning is 
H het sterk bezette schaaktoer- 
1 ^°! van Dortmund naar het 
J*°kpunt gestegen. Met nog 
^ ronden te spelen zijn er drie 
<> 0 plopers: de Russen Barejev en 
ijpov en Ivantsjoek uit de Oe- 
a ine. Dit trio heeft 4,5 punten, 
I* 1 half punt meer dan wereld¬ 
kampioen Kasparov en de Indiër 
5 ] a nd. In de zevende ronde 
^ a gde Kasparov, die daags 
arvoor van de Duitser Hübner 
Ij. doren had, er niet in met wit 
^ s taanvoerder Barejev te over- 
1 Resteren. Hij moest in remise 
busten. 

\jax in zee 
Adriaanse 

^STERDAM - Ajax wil met 
^.Adriaanse in principe een ar- 
t>a 1 ° vereenkomst voor onbe- 
t r a me tijd aangaan. De voetbal¬ 
wet 6r wor dt bij de Amsterdam- 
Q^Pclub directeur opleidingen. 
Vo te k Ü ken doe het bevalt is 
s e £ rl °Pig een contract voor één 
*°en aangegaan. 

^olleybalwinst 

h ^ARLEM - De oefenserie van 
^derlands volleybalteam te- 
w Joegoslavië leverde ternau- 
I een fifty-fifty score op. 

herland bracht in de laatste 
( 2 ?strjjd de stand in evenwicht 

15 ln door met 3' 1 (15 ' 8 9 ’ 15 15 ' 12 
dö) te winnen. 

^onderlijke 
J^inst Bochum 

h^BURG - VfL Bochum 
1 het degradatie-duel met 
lijk Sa R°stock op wonderbaar- 
Rq wijze gewonnen met 0-2. 

’ s Peler van de thuisclub, 
$ ind ot twee keer in eigen doel. 
ia ar 1 ? nov ember van het vorig 
g e rynft^ e c i u d dit de voormali- 
r e „ p R thuis niet meer verlo- 
hw Kostock en Bochum staan 
ho Vfi ee ^ ëelijk aantal punten net 
WcJi . degradatie-streep. Wat- 
s PeeM ei ^’ dat vr Ü d ag gelijk 
v OetK ? . e g en het op Europees 
het^oifj a ® ende Nürnberg, heeft 
„<j er of,,! otaal ' Eckstein zette 
ha Uv lu , °P voorsprong, Neu- 
gelijk voor Watten- 
a] Vjj: ’ Fortuna Düsseldorf, 
e icpr, na gedegradeerd, verloor op 
, V 0 e d van Dynamo Dres- 
do 0 ’ c j Dresden houdt daar- 
v en j 6de kans zich te handha- 
n »n de Bundesliga. 


Fortuna laat niets aan het toeval over 

Trainer Kessler neemt 
afscheid van Baandert 


• George Kessler 

zegt 

morgen 

als trainer 

adieu 

tegen 

De Baatidert. 

Foto: PETER ROOZEN 


Van onze sportredactie 

SITTARD - Het afscheid dat George Kessler morgen als 
coach neemt van De Baandert zou al bijzonder geslaagd zijn 
als Fortuna Sittard tegen FC Volendam een punt weet te be¬ 
machtigen. Een punt waarmee de Sittardenaren geheel op 
eigen kracht in de hoogste voetbalafdeling zouden blijven. De 
euforie, die de laatste wedstrijden is komen bovendrijven is 
door ’Sir George’ en zijn collega’s Dick Voorn en Tiny Ruys 
danig getemperd. „Laten we wel wezen”, aldus manager Jac- 
ques Opgenoord, „voor dat ene punt moet wel nog gespeeld 
worden”. 


Tot op het laatste moment wil de 
ploeg niets van toeval af laten han¬ 
gen. En terecht, want zo dicht bij de 
eindstreep mag Fortuna geen fou¬ 
ten meer maken. Fuat Usta zal het 
competitie-einde en ook het begin 
van het volgende seizoen niet mee¬ 
maken. De schorsing van vijf duels 
wegens het trappen naar een tegen¬ 
stander is ondanks het Fortuna- 
beroep gehandhaafd en met onmid¬ 
dellijke ingang van kracht. Voor de 
selectiegroep betekent het dat de 
middenvelder vervangen wordt 
door Fred de Jong die weer in de 
dug-out mag plaatsnemen. 

Roda gemotiveerd 

KERKRADE - „Als we nu bewust 
gaan verslappen, breekt ons dat op 
in de finale tegen Feyenoord”. Roda 
JC-trainer Adrie Koster wil niet dat 
zijn spelers het karwei tegen FC 
Den Haag, zondag om 14.30 uur in 
het Zuiderpark, als een verplicht 
nummer opvatten. „Als we die hou¬ 
ding nu al gaan aannemen, zijn we 
in de finale kansloos. Bovendien 
hebben we wat recht te zetten. De 
laatste twee wedstrijden (dikke ne¬ 
derlagen tegen Sparta en Ajax, red.) 
waren belabberd van onze kant. Het 
wordt tijd dat we weer de juiste 
vorm te pakken krijgen”. 

Om dat doel te bereiken kan Koster 
geen beroep doen op Eugene Hans- 
sen, die wegens een derde gele 
kaart tegen FC Den Haag een schor¬ 
sing uitzit. Ook het meespelen van 
Max Huiberts en Mare Luypers is 
onzeker. Beiden zijn licht gebles¬ 
seerd. Gerry Senden zal waarschijn¬ 
lijk voor het eerst sinds zijn langdu¬ 
rige nekblessure weer bij de selectie 
horen. De definitieve opstelling kan 
Adrie Koster nog niet bekend ma¬ 
ken, omdat er vandaag nog getraind 
wordt en dan pas wordt bekeken 
wie fit genoeg is voor de confronta¬ 
tie met het in degradartienood ver¬ 
kerende FC Den Haag. 

MVV gewaarschuwd 

MAASTRICHT - Volgens MVV- 


Heine voorzitter 
(Jambond 

KERKRADE - Herman Heine is 
gekozen als nieuwe voorzitter van 
de Limburgse dambond tijdens de 
algemene ledenvergadering. De 
55-jarige Heerlenaar staat voor de 
taak de provinciale damwereld na 
een roerige periode weer in rustiger 
vaarwater te brengen. Na een onge¬ 
kend hoog aantal crisissen was het 
aantal bestuursleden in het afgelo¬ 
pen jaar gereduceerd van vijf tot 
twee man. Herman Heine: „Er moet 
weer rust in de tent komen. Als alle 
neuzen dezelfde richting opwijzen, 
dan moet het lage ledenaantal danig 
op te krikken zijn. 

Vriesekoop 
in Elsioo 

ELSLOO - Bettine Vriesekoop be¬ 
zoekt morgen tafeltennisclub El- 
sloo’72. Om 13.00 uur verzorgt de 
kersverse Europese kampioene een 
training. Na een huldiging speelt 
Vriesekoop tegen international 
Danny Heister een demonstratie- 
partij. 


trainer Sef Vergoossen staat zijn 
ploeg morgen in Doetinchem een 
van de lastigste uitwedstrijden van 
het seizoen te wachten. Tegenstan¬ 
der De Graafschap vecht immers 
voor zijn laatste kans op klassebe- 
houd. „We moeten ons instellen op 
een enthousiast en zeer agressief De 
Graafschap”, meent Vergoossen, 
die echter niet wil dat zijn ploeg er 
met de pet naar gooit. 

„Wij willen 

immers bij de eerste tien eindigen 
om zodoende volgend seizoen vrij¬ 
geloot te zijn voor de eerste beker¬ 
ronde. Dat hebben we nog volledig 
in eigen hand, maar dan mogen we 
uiteraard niet verliezen bij De 
Graafschap”. Vergoossen kan geen 
broep doen op Hans Linders. Ook 
het meespelen van Mare Verhoeven 
is onzeker. Hij kampt met een spier¬ 
blessure. 

VVV gehandicapt 

VENLO - VVV moet zondag in 
Amsterdam tegen Ajax liefst vijf 
spelers missen. Naast de langdurig 
geblesseerde Verbeek en Rutten 
ontbreken ook Driessen (bilblessu- 
re) en Gerestein (knie) en Minten op 
het appel. Bovendien is het meespe¬ 
len van Babangida onzeker. Vol¬ 
gens Henk Rayer is de jeugdige Nigeriaan ’ziek’. De VVV-trainer 
maakt zich geen illusies: „Ik heb 
Ajax tegen Roda JC aan het werk 
gezien. Klasse! Wij kunnen hooguit 
proberen de score zo laag mogelijk 
te houden. Dat betekent misschien 
wel tachtig keer terugspelen op 
John Roox”. 

VVV moet zijn laatste eredivisie¬ 
wedstrijd (3 mei) wellicht zonder 
publiek spelen. Het programma 


voor zondag 3 mei vermeldt het 
thuisduel tegen FC Den Haag. Voor 
VVV staan geen belangen op het 
spel, maar de uitslag kan voor het in 
degradatienood verkerend FC Den 
Haag van cruciale betekenis zijn. Er 
worden dan ook extra toeschou¬ 
wers uit de residentie verwacht. 


Leidinggevende personen van 
Haagse supportersverenigingen- die 


het vervoer van hun achterban 
coördineren hebben reeds contact 
opgenomen met VVV. Manager 
Wiel Teeuwen: „Begin volgende 
week gaan we met FC Den Haag. 
burgemeester Van Graafeiland en 
pohtiekorpschef Boelens om de ta¬ 
fel zitten. Mogelijk dut wordt beslo¬ 
ten om de poorten van De Koel 
voor het publiek te sluiten. Op z’n 
vroegst valt maandag de beslis¬ 
sing". 


Tyson blijft in cel 


Gemeente f enlo denkt aan nieair stadion • Mike Tyson, het beest, blijft in de cel. Het Hooggerechts¬ 
hof van Indiana heeft geweigerd oud-wereldkampioen 
zwaargewicht boksen op borg vrij te laten in afwachting 
van de behandeling van zijn hoger beroep. Tyson, die we¬ 
gens verkrachting een gevangenisstraf van zes jaar tegen 
zich heeft horen eisen, zal hoogstwaarschijnlijk de zes 
maanden, voordat zijn zaak wordt behandeld, in de ge¬ 
vangenis moeten blijven. Hij verveelt zich niet. Werk zat. 
Al verdient de sportmiljonair met 65 dollarcent per dag 
veel minder dan het minimumloon. Foto: AFP 


(ADVERTENTIE) 


Tophandbal in Limburg 

Play-offs eredivisie 

landskampioenschap heren-zaalhandbal 

VANDAAG 

Stadssporthal Sittard - 20.00 uur 

VGZ/Sittardia - Hirschmann/V&L 


GRONINGEN - De gemeente 
Groningen heeft de voetbalclub 
PSV gevraagd zijn supporters 
morgen zoveel mogelijk met 
bussen naar de wedstrijd FC 
Groningen-PSV te vervoeren. 

Burgemeester drs. H.G. Ouwer- 
kerk wil hiermee bereiken dat zo 
weinig mogelijk PSV-aanhan- 
gers op eigen gelegenheid met 
do trein naar het Noorden afrei- 


Er worden ongeveer 1000 PSV- 
supporters verwacht. Volgens 
PSV-manager K. Ploegsma is 
voor 600 hiervan busvervoer ge¬ 
regeld. De rest komt op eigen 


De Koel 


VENLO - Volgens een recent on¬ 
derzoek naar de veiligheid in de 
voetbalstadions behoort het 20 jaar 
geleden aangelegde stadion de Koel 
tot een van de onveiligste in Neder¬ 
land. Het publiek kan zich binnen 
het stadion via een ovale rondweg 
tussen de tribunes vrijelijk bewe¬ 
gen, maar kan slechts via één zijde 
het stadion verlaten. Plannen om de 
staantnbunes te veranderen in zit¬ 
plaatsen inclusief andere noodzake¬ 
lijke accommodatieverbeteringen 
zouden een investering vergen van 
een tot twee miljoen. 

De gemeente Venlo speelt zelfs met 
de gedachten om elders in de stad 
een nieuw’ stadioncomplex met een 
multi functioneel karakter te reali¬ 
seren. Een lokatie die daarvoor in 
aanmerking zou kunnen komen is 
het gebouwencomplex van de voor¬ 
malige Venlose Groente Veilingen. 
Deze loodsen en magazijnen zijn 


ZVV Bouwfonds 
grijpt strohalm 

GELEEN - Bouwfonds heeft zijn 
laatste kans aangegrepen om nog 
aanspraak te kunnen maken op een 
promotieplaats in de eerste divisie 
C van de zaalvoetbalcompetitie. In 
een enerverend duel werd van H. 
Meyers met 4-2 gewonnen. Meyers 
is door dit resultaat afgeschreven 
voor promotie. Bouwfonds staat 
met nog een duel te gaan een punt 
achter Wierts/Haantjes en twee ach¬ 
ter Hooghuis. In de tweede divisie F 
verspeelde koploper FCD Roer¬ 
mond een puntje (3-3) tegen een 


Groningen 

vreest 

feestende 

Eindhovenaren 


gelegenheid. De grote belang¬ 
stelling heeft te maken met het 
feit dat de Eindhovense ploeg 
morgen kampioen kan worden. 
Burgemeester Ouwerkerk wil 
geen groepen feestvierende sup¬ 
porters in de stad of op het 
hoofdstation hebben. 


Programma 

betaald 

voetbal 


rr 


eredivisie 


Morgen 14.30 uur 

Willem II - RKC 

Groningen - PSV 

De Graafschap - MVV 

Utrecht - Feyenoord 

Fortuna Sittard - Volendam 

Twente - Vitesse 

Sparta - SVV Dordrecht '90 

Ajax - VVV 

Den Haag - Roda JC 


PSV 

Ajax 

Feyenoord 
Groningen 
Vitesse 
FC Twente 
RodaJC 
RKC 
Sparta 
FC Utrecht 
MVV 
Willem II 
Volendam 
SVV Dordr 
Fortuna S 
Graafschap 
Den Haag 
VVV 


VVV gedegradeerd 


32 23 8 
32 23 5 

31 18 8 

32 14 10 

32 14 9 

32 13 8 
32 12 10 
32 10 13 
32 11 11 
32 9 14 
32 10 12 

31 10 8 

32 10 7 
32 9 6 


74- 24 

75- 23 

48- 18 
44-34 
44-31 
52 - 47 
38-40 

49- 46 
48-51 

36- 36 
38-42 
40-41 
33-46 

37- 58 
32-46 

28- 53 

29- 58 
29-80 


rr 


eerste divisie jl 


Vandaag 19.30 uur 

Cambuur Leeuwarden - Zwolle 
Morgen 14.30 uur 
NEC • BW Den Bosch 
RBC • AZ 
Emmen - Haarlem 
Zeeland - Heracles 
Excelsior - Heerenveen 
Telstar - Veendam 
Eindhoven - TOP 
W’agemngen - NAC 

Cambuur L 37 21 9 7 51 65-40 

Den Bosch 37 18 10 9 46 57-42 

Heerenveen 37 19 7 11 45 78-48 

NAC 37 16 12 9 44 64 -46 

KBC 37 15 13 9 43 60-45 

Heracles 37 16 11 Hl 43 61 -50 

NEC 37 16 8 13 40 66- 54 

Veendam 37 15 10 12 40 48- 47 

GA Eagles 38 17 6 15 40 63-59 

Telstar 37 16 7 14 39 76-61 

Wagenmgen 37 14 11 12 39 41 -35 

Haarlem 37 15 9 13 39 54- 59 

AZ 37 14 10 13 38 55- 40 

Eindhoven 37 11 13 13 35 46-48 

Helmond Sp 38 11 11 16 33 50-69 

Excelsior 37 13 6 18 32 59-73 

FC Zwolle 37 9 13 15 31 44-62 

Emmen 37 8 13 16 29 36-54 

TOP 37 6 10 21 22 40-74 

Zeeland 37 4 5 28 13 36 - 93 

Cambuur kampioen, Heracles, Cam¬ 
buur, GA Eagles. Eindhoven en NAC 
periodekamp. 


buitenland jl 


onveilig 

overbodig geworden na de fusie van 
de VGV met de Veiling Zuid-Oost- 
Nederland in Grubbenvorst. Het 
beoogde perceel is gesitueerd in 
Venlo-zuid nabij de uitvalsweg naar 
Tegelen en de toekomstige Zuider- 
brug (Rijksweg 73). 


Manager Teeuwen: „Over die nieu¬ 
we stadionplannen is bij ons niets 
bekend. Als de Koel onveilig is kan 
ik alleen maar zeggen: zo hebben 
wij het van de gemeente enkele ja- 
ren geleden overgenomen. Het rap¬ 
port over de veiligheid in Neder¬ 
landse voetbalstadions ligt bij de 
KNVB. Daarna hebben we niets 
meer vernomen. Wellicht w’ordt het 
na de competitie weer actueel. Bo¬ 
vendien denk ik dat de eisen voor 
een ere- of eerste-divisieclub ook 
aanmerkelijk verschillen. Financië¬ 
le middelen om de Koel te moderni¬ 
seren heeft VW in elk geval met". 


sterk voetballend Bouwkompas. 
maar blijft leider met een punt 
voorsprong. 

In Geleen vochten Meyers en 
Bouwfonds voor hun allerlaatste 
promotiekans. Er ontwikkelde zich 
een spannend en bij vlagen vinnig 
duel. Nadat de thuisclub via Laeven 
op voorsprong was gekomen, kwam 
Bouwfonds door Schwidder en Bi- 
loro nog voor rust op 1-2. In een 
overtalsituatie scoorde Erik Merk 
zeven minuten voor tijd 1-3. Luttele 
minuten later mocht Keyzers het 
vonnis over Meyers voltrekken. 
Van Lieshout noteerde de 4-2. 

Stand aan kop: 1. Bunga Melati 21-35 2. 
Schoenenreus 20-27 3.Hooghuis Sport 21-26 
4. Wierts Haantjes 21-25 5.Bouwfonds 21-24, 


Indien PSV de meeste suppor¬ 
ters zelf met bussen vervoert, 
kunnen die direct na afloop van 
de wedstrijd naar Eindhoven 
vertrekken, waar dan feest ge¬ 
vierd kan worden. PSV heeft 
voor 30.000 gulden zelf een trein 
willen huren, maar ziet daar toch 
van af omdat de club met wil op- 
draaien voor eventueel aange¬ 
richte schade aan die trein. 

In het PSV-stadion wordt een 
groot tv-scherm opgesteld waar¬ 
op de wedstrijd in Groningen is 
te volgen. Daardoor hoopt het 
bestuur van de voetbalclub dat 
veel mensen besluiten in Eind¬ 
hoven te blijven. 


DUITSLAND 

Hansa Rostock - VfL Bochum 0-2 

Düsseldorf - Dynamo Dresden 1-3 

Wattenscheid Ó9 - l .FC Nürnberg 1-1 
Vandaag 15.30 uur 
VfB Stuttgart • Borussia Dortmund 
Borussia M gladbach - Bayern Munchen 
Baver Leverkusen - Emtracht Erankfurt 
MSV Duisburg - Hamburger SY 
Karlsruher SC - l.FC Kaïserslautern 
Werder Breinen - l.FC Koln 
FC Schalke 04 - Stuttgarter Hackers 

BELGIE 

Vandaag 20.00 uur 

KV Mechelen - Anderlecht 
Charleroi - Eendracht Aalst 
SK Beveren - FC Luik 
Standard - FC Antwerp 
AA Gent - Racing Genk 
Morgen 15.00 uur 
Cercle Brugge - SV Kortrijk 
RWD Molenbeek - Lierse SK 
Waregem - Club Brugge 
Germinal Ekeren - Lokeren 


opstellingen J| 


de graafschap - mvv 

Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter Luinge 

De Graafschap iselectiei Olyslager. 
Hulshof, Kraay. Redeker. Rosendaal. 
Vremun. van de Brink, ten Hag. van 
Kessel. Leeuwerik. Matthaei. Polak, 
Hofstede. Koolhof, de Wijs en Peters. 
MVV (selectie): Agu. De Haan. Benne- 
ker. Buean. Delahaye. Hofman. Lanc- 
kohr. Libregts. Meijer, Thai. Reijners. 
Visser. Dikstaal. Eranssen. Joordens. 
Verhoeven 


y / fortuna - volendam j| 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter Blankenstein 

Fortuna Sittard opstelling Hesp, 
Maessen. Driessen, Szalma. Sneekes, 
Samuel, Mordang. Deckers, Boogers. 
Barmentloo, Janssen. Reserves: Van 
Zwam, Kicken. De Jong. Tayhuttu. 

FC Volendam (selectie i Zoetebier. 
Schilder, Guyt. Jongsma. Kromheer, 
van Loon. den Ouden. Pastoor, Binken, 
de Leeuw. Steur, Stuyt. Berghuis, de 
Freitas. Clayton. Kras. Sier 


|f ƒ fc den haag - roda je j| 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter Wegereef 

FC Den Haag (selectie! Stam. Beuken¬ 
kamp. Abbenhuis. van Oosten. Gentile. 
A. en E. Vriesde. Lenis. Valk. Houtman. 
Danen. Kuzmanovic. Sehellevis. Talan, 
Turken 

Roda JC (selectie!: Bolesta. Broeders. 
Verhagen. Boerebuch. Trost, Van der 
Luer. Ter Avest. Hofman. Huiberts. Ar- 
nold. Ogeehukwu. Smits. Romero. Ste- 
fan Jansen. Paul Janssen. Senden. 


Morgen 11.30 uur 
Scheidsrechter Schaap 

Ajax (opstelling) Menzo. Blind. Vink. 
Silooy. Jonk. Alflen. Winter. Bergkamp, 
Petterson. Roy, van 't Schip 
VVV (selectie) Roux. Verberne. Pol¬ 
man. W'eerts. Braem. Derix, Smits. Van- 
derbroeck. One. Haan. Venetiaan. Cus- 
ters, Spee. Graef. Van Leenders. Baban- VA* wist dat de ploeg klaar was voor het grote werk' 


Beenhakker trots op 
successen van Ajax 


% Leo Beenhakker 
na zijn terugkeer 
in Spanje: 

„Mentaal trof ik 
een puinhoop aan 
bij Real Madrid”. 


Foto: DRIES LINSSEN Van onze correspondent 
RUUD DE WIT 


MADRID - „Nee, Louis van Gaal 
heeft nog niet gebeld om informa¬ 
tie over Torino. Verbazen doet dat 
me niet. Ik heb bij Ajax heel goed 
met hem gewerkt, maar zodra je 
elkaar niet meer ziet, verwatert 
het contact. Je hebt zo je eigen be¬ 
sognes. Maar als hij van mij wat 
wil weten over Torino, moet hij 
vooral bellen". Over het succes 
van Ajax in de Uefacup wil Leo 
Beenhakker wel praten. En het 
doet hem extra pijn, dat de door 
iedereen in de Spaanse en Neder¬ 
landse voetbalwereld gehoopte 
finale tussen Real Madrid en Ajax 
niet zal plaatsvinden: „Over die 
twee wedstrijden tegen Torino wa¬ 
ren we aanvallend minder. Thuis 
hebben we te weinig gescoord en 
uit hebben we slecht gespeeld. En 
dat betekent uitschakeling”. 

Toch meent ’Don Leo' dat hij een 
'beetje' in de Uefacup-finale staat: 
„Toen ik in 1989 bij Ajax aan de 
slag ging, hebben we ons een aan¬ 
tal doelen gesteld. Nationaal de 
slag met PSV aan kunnen en ver¬ 
volgens weer international een 
woordje mee spelen. En dat zon¬ 
der grote aankopen, met eigen 
jeugd. Dat is helemaal gelukt. Al¬ 
leen heeft dat ’staaf-mcident’ ons 
behoorlijk dwars gezeten, want 
daardoor konden we internatio¬ 
naal alleen maar in vriendschap¬ 
pelijke wedstrijden uitkomen”. 

Maar aan het begin van de huidige 
competitie wist Beenhakker, dat 
'zijn' Ajax klaar was voor het grote 
werk. „In Gent, in La Coruna en 
by het Amsterdam-toernooi bleek, 
dat we de confrontatie aan kon¬ 
den. Dat Ajax nu in de finale van 
de Uefacup staat, doet me dus 
heel veel plezier”. 

Kansen 

Over de kansen van Ajax tegen 
Torino is Beenhakker gematigd 
optimistisch, hoewel hij waar¬ 
schuwt voor onderschatting: „Het 
elftal dat ons heeft uitgeschakeld, 
is een klasse beter dan Genua. Met 
name in dode spelsituaties, dus bij 
vrye trappen en corners, en in de 
verdediging zijn ze heel sterk. 
Maar de aanvalskracht van Ajax 
schat ik hoger in. Het sterke punt 
van dit Ajax is, dat er zoveel spe¬ 
lers zijn die een doelpunt kunnen 
maken. En daarmee staat Ajax op 
eenzame hoogte in Europa”. 

Zo veel als Leo Beenhakker kwijt 
wil over Ajax, des te minder wil 
hy zeggen over Real. „Wij hebben 
behoefte aan rust. Alles wat ik te¬ 
gen jou zeg, komt onmiddellyk 
terug naar Spanje. En je weet, als 
ik eenmaal op de praatstoel zit, 
ben ik niet meer te stoppen. Daar¬ 
om moet ik voorzichtig zijn”. 


Over de affaire Hugo Sanchez wil 
hij dan ook liever zwijgen, hoewel 
de Spaanse kranten de Mexicaan¬ 
se topscorer alle kans bieden om 
hem voor leugenaar uit te maken: 
„Sanchez heeft met zijn uitlatin¬ 
gen iedereen bij de club geschaad, 
de spelers - inlusief zichzelf -, het 
bestuur en mijn persoontje. Het 
bestuur heeft maatregelen geno¬ 
men en daarmee is de zaak voor 
mij gesloten”. 

Leo Beenhakker heeft wel vaker 
voor hevige voetbalstormen ge¬ 
staan. Over de Sanchez-orkaan 
kan hij zich dan ook niet echt 
druk maken: „Wat met Sanchez is 
gebeurd, is vooral jammer voor 
hemzelf. Hij is een belangrijke 
speler voor Real geweest, maar 
zijn dagen waren geteld, zeker na 
die ernstige blessure. Je ziet dat 
wel vaker bij oudere vedettes, die 
het niet aan kunnen dat ze op de 
reservebank moeten plaatsnemen. 

Sommigen kunnen dat wel accep¬ 
teren, zoals Camacho een paar jaar 
geleden en Gordillo nu. Maar er 
zijn er ook, zoals Hugo Sanchez. 
Zo gaat het nu eenmaal in het 
voetbal”. 

De emoties die het vertrek van 
Sanchez in Madrid hebben opge¬ 
roepen, komen voor Beenhakker 
op een ongelukkig moment. Real 
is uitgeschakeld voor de Uefacup- 
finale en weet zich de hete adem 
van het Barcelona van Johan 
Cruijff - ook al bepaald geen 
vriend - in de nek. Met nog zeven 
wedstrijden te gaan bedraagt de 
voorsprong van Real op Barcelona 
slechts twee punten en op Atletico 
de Madrid vier. Real heeft nog een 
zeer zwaar programmma voor de 
boeg, in tegenstelling tot Barcelo¬ 
na. Zondag kan de voorsprong al 
teniet worden gedaan, wanneer 
Real de moeilijke uitwedstrijd 
wacht in San Sebastian tegen Real 
Sociedad, de meest succesvolle 
club van de tweede helft van de 
competitie en getraind door John 


Toshack, tweejaar geleden nog in 
dienst bij Real Madrid. 

Beenhakker is er dan ook niet ge¬ 
rust op, dat Real het seizoen met 
een landskampioenschap afsluit: 
„Ik heb een puinhoop aangetrof¬ 


fen. Met name mentaal. Toen ik 
hier drie jaar geleden vertrok, liet 
ik een succesvol elftal achter. Dat 
is er niet meer. De vedettes van 
toen zijn ouder geworden en de 
spelers die er bij zijn gekomen, 
hebben niet geleerd wat het bete¬ 


kent een Real-shirt te dragen. Bij 
Real telt niet wat er door het jaar 
heen gebeurt. Maar aan het einde 
van het seizoen wordt de rekening 
opgemaakt en als daar geen lands- 
kampionschap op staat, is het sei¬ 
zoen mislukt”. 


Na de 7-0 overwinning op Espa- 
nol, afgelopen zondag, is Real 
voor Beenhakker nog lang niet in 
de voetbalhemel teruggekeerd: 
„Toen ik begon een paar maanden 
geleden, kwamen we niet eens aan 
aanvallen toe, laat staan aan doel¬ 


punten. Dat is veranderd. De fl 8 ® 
ken worden nu tenminste we* 
gebruikt, het enige deel van h® 
veld waar nog wat ruimte is. Laflf 
zaam komen de aanvallende P* 
tronen terug. Maar we zijn er 
lang niet”. 


Over het volgende seizoen - en 
noodzakeliike versterkingen - ^ 

A 


noodzakelijke versterkingen 
Beenhakker helemaal niets z e ! 
gen. „Over nieuwe spelers en 
er weg gaan, zul je van mij voor«l 
pig niets horen. Het enige ^ 
geldt is deze competitie, die '”J 
hopelijk met een landskampio 8 ® 
schap afsluiten. En dan zien ^*1 
verder”. 


Mendoza 


bi 


Ook over zijn eigen positie . 
Real - die ondanks het niet eC® 
denderende spel niet ter discuss® 
staat - schuift Beenhakker binfl e ® 
kort met Mendoza aan tafel: 
heb een contract tot juni 
aanvankelijk als manager, m** 
dat is omgezet in trainer. Het W 
de bedoeling, dat ik na dit seiz°*® 
weer als manager bij de club 
gaan opereren, maar het lijkt erof 
dat het bestuur liever heeft dat * 
ook volgend jaar trainer blijf- " 
daar heb ik geen problemen 

Wel zal Beenhakker zich sterk P 1 ® 
ken over de uitbreiding van ? 
technische staf: „Het liefst had® 
Dick Advocaat hier gehad, 
die koos voor het Nederlands 
tal”. Andere kandidaten - de na*® 
van Hans Dorjee duikt zo af 
in Madrid op - wil BeenhakJ 
niet noemen: „Veel hangt af o** 
trainer blijf. Misschien dat 
nieuwe hoofdtrainer besluit ** 
zonder een extra assistent te 8% 
of met een eigen keus komt. M 8 ® 


1 


als het aan my ligt, krijg ik er 


e&l 


assistent bij en dat hoeft geen 
derlaner of een Spanjaard te zij 11 

Maar Nederlanders zijn toch ^ 
trend in Spanje, waar behalve 
zelf Johan Cruijff, Tonuy BtvK 
Slot, Guus Hiddink en Theo 
als trainer werkzaam zijn? 
denk dat dat zeer positief is 
het Nederlandse voetbal en , 
ook een bewijs voor de kwalj 
van de Nederlandse trainers, n 
meer hoe beter. We kunnen tr°® 
wens nog wel wat meer Nederig 
ders gebruiken. Want wat ik 
meest mis, is het klaverjassen. 
doen ze in Spanje niet. Met 
Nederlanders erbij, zouden we 
klaveijascompetitie kunnen v 
ginnen”. 

Klaverjast Cruijff dan ook? ^ 
van Beenhakker bekende ironie 
nu op volle sterkte: „Ja zeker. 
han is ook een klaverjasser. . 
kan kraken als de beste”. En v 
een paar seconden: „Ik weet 1 1° 
wens niet of die Hiddink kla vP| 
jast. Dat lijkt me eerder iem 
voor boerenbridge...”. 


I 


Torn IVi/sssen in het dubbelspel opnieuw tegen Boris Becker 


sport kort 


Stich strandt op Prpic 


MONTE CARLO - Na Boris 
Becker zijn gisteren ook de 
Duitsers Michael Stich en Carl 
Uwe Steeb uitgeschakeld in 
het met 2,2 miljoen gedoteer¬ 
de tennistoernooi van Monte 
Carlo. In de kwartfinales ver¬ 
loor Wimbledonkampioen 
Stich na een heftig gevecht 
van de Kroaat Goran Prpic: 
6-7 6-4 5-7. Steeb begon sterk 
tegen de Fransman Arnaud 
Boetsch, maar werd vervol¬ 
gens weggevaagd: 6-1 2-6 0-6. 

De andere halve finalisten zijn de 
Oostenryker Thomas Muster en de 
Amerikaan Aaron Krickstein. Mus¬ 
ter rekende af met de Zweedse re¬ 
velatie Mikael Tillström (6-3 4-6 6-3) 
en Knckstein, oppermachtig tegen 
Becker, won met 6-1 7-6 van GOS- 
speler Andrej Tsjesnokov. De pa¬ 
ring voor de halve finales is Krick- 
stein - Prpic en Muster - Boetsch. 

Tom Nyssen krijgt de gelegenheid 
Boris Becker ook in het dubbelspel 
te bestrijden. In de tweede ronde 
van het enkelspel snoepte de Sittar- 
denaar Becker een set af. Met de 
Tsjechoslowaak Cyril Suk treedt 
Nyssen zaterdag in de halve finales 
aan tegen Becker en Stich. 

Het duel tussen Stich en Prpic 
duurde twee uur en 37 minuten. De 
als derde geplaatste Duitser, die op 
een wild card het toernooi was bin¬ 
nengekomen, was na de uitschake¬ 
ling van Becker en Forget de laatste 
speler van de top acht van de plaat¬ 
singslijst, die nog in de race was. 
Prpic, nummer 33 van de wereld, 
verspeelde zijn kansen nog bijna 
aan het slot. Op 6-5 en 40-0 liet hij 
drie matchpoints onbenut, onder 
meer door een dubbele fout. Op het 
vierde wedstrydpunt maakte de 
Kroaat alsnog de party uit. „Ik 
maakte me al ongerust”, zei hij na 
afloop. „Ik kon ineens geen bal 
meer raken.” 

Prpic zei dat het voor hem een mooi 
moment was om de Kroatische vlag 
boven het centre court te zien wap¬ 
peren. „Dit was het mooiste succes 
voor mij dit jaar.” Ook vorig jaar 
plaatste Prpic zich in Monte Carlo 
by de laatste vier. 

Voor Stefame Rottier kwam in het 
met 185.000 gulden gedoteerde toer¬ 
nooi van Kuala Lumpur het einde 
in de kwartfinales. Ze verloor daar¬ 
in gedecideerd van de als tweede 
geplaatste Indonesische Basuki (4-6 
0 - 6 ). • Michael Stich maakt een gebaar van machteloosheid. De Duitser vond in Goran Prpic zijn 
meerdere. Foto: AP 


TENNIS 

Seoul, mannen. 275.000 gulden, kwartfi¬ 
nales: Fozzi-Fitzgerald 6-4 6-4, Mat- 
suoka-Raoux 6-3 6-1, Woodbndge- 

Mronz 6-2 6-1. Kuhnen-Muller 6-2 6-3. 
Barcelona Vrouwen, 425.000 gulden. 
Dubbelspel, tweede ronde: Jagermaru; 
Probst - TauziafWiesner 3-6 6-7. 

Monte Carlo mannen, 2,2 miljoen gul¬ 
den, kwartfinales: Knckstein - Tsjesno¬ 
kov 6-1 7-6, Prpic - Stich 7-6 4-6 7-5, 
Boetsch - Steeb 1-6 6-2 6-0, Muster - Tül- 
strom 6-3 4-6 6-3. dubbel, kwartfinales: 
NijssenSuk - Bathman. Bergh 7-5 6-2, 
Becker Stich - Ferreira Frana 3-6 6-1 6-4. 
Kuala Lumpur Vrouwen, 185.000 gul¬ 
den, kwartfinales: Basuki - Rottier 6-4 
6-0, Javer - Medvedeva 3-6 6-3 6-1. Strna- 
dova Paradis-Mangon 6-4 7-6, Lindq- 
vist - Li Fang 7-6 6-0. 

GOLF 

Greensboro, Greater Greensboro Open, 
mannen. Stand na eerste ronde: 1. 
Claar, Maggert. Gamez. Britton, Black- 
mar, Perry 67. 7. Ten Broeck, Azinger, 
Rafferty. Brooks. Reid. Ogrin 68. 
Nijmegen KPMG-classic, eindstand: 1. 
Saxton 145 (72-73) wint na play off van 
2. Swart 145 (70-75), 3. Gee 146 (71-75), 
4 Giles, Lovey. Bos. Huurman, Ray- 
mond Stoop, Woof 148. 10. Loning , 
Morby 150, vrouwen: De Boer 160, Ha- 
geman 165. 


sport in cijfers 


BILJARTEN 

Poitiers, EK 47/2: Achtste finales: Gret- 
hen - Hardouin 2-0 (75-19 75-17). Tille- 
man - Edelin 2-1 (66-75 75-71 75-40), 
Baten - Deraes 0-2 <0-75 9-75), Horvath - 
Wildforster 1-2 (75-68 2-75 54-75), Debac- 
ker - Tusset 0-2 (18-75 2-75), Horn - Blon- 
deel 2-1 (75-0 4-75 75-5), Stenzel - Djou- 
bne 0-2 (0-75 43-75), Caudron - Garcia 
0-2 (41-75 4-75). 

Amsterdam, Iwan Simonis Giant Chal- 
lenge, driebanden: Voorronde: Koore- 
vaar - Leon Verlouw 2-0 (15-6 15-3), 
Nieuwenburg - Broeders 2-0 (15-11 15-5), 
Buninga - Boering 2-0 (15-11 15-10), Bult 

- Stnjbosch 2-1 (15-6 11-15 15-13). Uytde- 
willigen - De Jong 2-1 (13-15 15-12 
15-12). Ad Verlouw - Sluiter 2-0 (15-7 
15-1), Broeders - Pot 2-0 (15-7 15-8), Ha- 
braken - Hogenbrik 2-0 15-4 15-2). 

DAMMEN 

Lent NK vrouwen, negende en laatste 
ronde: Lanters - Verhoef 2-0, Van Lith - 
Graas 2-0, Meijler - De Boer 1-1, Nicolai 

- N. Schouten 2-0, Wanders - J Schou¬ 
ten 1-1. Eindstand: 1 en kampioene Van 
Lith 14 punten, 2. Wanders 14, 3 Meijler 
12, 4. Nicolai 11, 5. Verhoef, De Boer. 


Graas en J. Schouten 7. 9. Lanters 6. 10. 
N. Schouten 5. 

BASKETBAL 

New York NBA playoffs, eerste ronde 
(best of five). Cleveland Cavaliers - New 
Jersey Nets 120-113 (1-0), Boston Celtics 
- Indiana Pacers 124-113 (1-0), Golden 
State Warriors - Seattle Supersomcs 
109-117 (0-1), Portland Trail Blazers - 
Los Angeles Lakers 115-102 (1-0). 

HONKBAL 

New York Major Leagues American 
League: Milwaukee Brewers - Boston 
Red Sox 3-2, Seattle Marmers - Minne¬ 
sota Twins 3-2, Toronto Blue Jays - Cle¬ 
veland Indians 13-8, Detroit Tigers - 
Texas Rangers 11-5, Baltimore Onoles - 
Kansas City Royals 8-1. Nationale Lea¬ 
gue: Montreal Expos - Pittsburgh Pira- 
tes 6-3, New York Mets - St Louis Cardi- 
nals 1-0 (13), Philadelphia Phillies - 
Chicago Cubs 8-2. 

SCHAKEN 

Dortmund Internationaal toernooi, ze¬ 
vende ronde: Anand - Hubner 1-0, 
Kamsky - Sjirov 1-0. Piket - Salov 0-1, 
Ivantsjoek - Adams 1-0, Kasparov - Ba- 
rejev 1/2-1/2. Stand: 1. Barejev, Ivants- 
joek en Salov 4,5 punten, 4 Kasparov 
en Anand 4, 6. Kamsky 3,5, 7. Hubner en 
Adams 3, 9. Sjirov 2.5, 10 Piket 1,5. 


• VOETBAL - In Brussel is de 
loting verricht voor de halve fi¬ 
nales van de strijd om de Belgi¬ 
sche voetbalbeker. KV Mechelen 
speelt tegen Standard Luik, AA 
Gent tegen Antwerp. De eerste 
wedstrijden worden gespeeld op 
27 mei, de returns zijn al drie da¬ 
gen later. 

• DAMMEN - Damvereniging 
Eureka houdt morgen zondag 
haar jaarlijks internationaal toer¬ 
nooi. Aanvang 10.00 uur in café 
The Fox in Hoensbroek. 

• VOETBAL - De politie van 
Rotterdam heeft Excelsior ver¬ 
plicht de eerste wedstrijd voor 
de nacompetitie van de eerste di¬ 
visie toch op zaterdag 2 mei te 
spelen. Op zondag 3 mei speelt 
namelijk Feyenoord thuis. 

• DAMMEN - De Witrus Bal¬ 
kin heeft zich in Minsk geplaatst 
voor het WK dammen, dat 18 
september in Toulon begint. Hij 
zegevierde in het kwalificatie¬ 
toernooi met een totaal van 18 
punten uit 13 partijen. Vijfvou¬ 
dig oud-wereldkampioen Gant- 
warg werd met twee punten 
minder tweede. Hij mist voor het 
eerst in twintig jaar de strijd om 
de titel. 


Van Lith pakt 
damtitel in 
laatste ronde 

LENT - Voor de tweede keer in 
successie heeft het reglement Ka¬ 
ren van Lith aan de nationale dam¬ 
titel voor vrouwen geholpen. 

In een enerverende, zes uur duren¬ 
de slotronde eindigde de titelverde¬ 
digster toch nog gelijk met invalster 
Erna Wanders, waardoor de Bra¬ 
bantse voor de zevende achtereen¬ 
volgende keer als sterkste dam- 
vrouw kon worden gehuldigd. 

Met de titel verdiende Van Lith ook 
een plaats in het wereldkampioen¬ 
schap voor vrouwen dat volgend 
jaar wordt gehouden. De eerste 
prijs van de speelster uit Rosmalen 
was bescheiden: 200 gulden. De 
Limburgse Deliah Verhoef eindigde 
met zeven punten op een gedeelde 
vijfde plaats. 

oud-wereldkampioene Meijler en 
Marijke Nicolai zich voor de volgen¬ 
de finale. Nicolai scoorde tevens 
haar eerste internationale meester- 
norm. 


Kampioenen in aantocht '! 


HEERLEN - In het amateur¬ 
voetbal wordt morgen in veel 
klassen de voorlaatste speeldag 
afgewerkt. Er zullen dan ook le¬ 
gio kampioenen bekend worden. 

In 2B moet Lindenheuvel naar 
Susteren. Aan één punt hebben 
de gasten uit Geleen voldoende 
om de titel in de wacht te slepen. 
Heksenberg (3B) moet in staat 
worden geacht, thuis tegen het 
reeds gedegradeerde Voeren- 
daal, te winnen. Lukt dat dan 
gaan trainer Karei Wingenfeld en 
zijn mannen op de schouders 
van de supporters. Ook EVV 
(3C) kan feestvieren. Voorwaar¬ 
de is dan dat de derby tegen 
RIOS’31 wordt gewonnen. 

In 4C gaan Heilust en Helios aan 


kop met 29 punten. Beide kemp' ^ 
hanen ontmoeten elkaar in Heef' <i 
len, de winnaar kan de volgend® * 
week het karwei afronden. RooS' r 
teren (4E) tenslotte kan bij eet 1 '} 
remise thuis tegen Linne de vla# < 
hysen. r 

In 1F zijn Roermond-Wauback l 
en Eijsden-Blerick belangrijk j 
duels in verband met de derd® . 
periodetitel. Terwijl Sittard 
(thuis tegen RKONS), Limburgi 8 
(uit naar Volharding) en Heer (oP ^ 
bezoek bij kampioen Vinkefl' 
slag) trachten de degradatie t® I 
ontlopen. In de hoofdklasse C 
moet Meerssen na de nederlaa# 
tegen Venray proberen de draad 
weer op te pakken. Uit teë efl 
Longa wordt het zeker niet g®' 
makkelyk. 


(ADVERTENTIE) voetbalinterland 

NEDERLAND 


OOSTENRIJK 

woensdag 27 mei - 20.00 uur STADION DE BAANDERT 
SITTARD 

Een van de laatste oefenwedstrijden van het Nederlands elftal 
vóór deelname aan het Europees kampioenschap in Zweden 
U kimt deze belangrijke wedstrijd life meemaken in eigen 
provincie! 

Entreekaarten voor deze interland gaan vanaf ZONDAG 26 APRIL 
IN DE VOORVERKOOP. 

Morgen, zondag 26 april, vóór de laatste thuiswedstrijd 
FORTUNA-VOLENDAM gaan om 10.30 uur de kassa’s in de 
Baandert in Sittard open. 

De kaartverkoop duurt tot 14.30 uur. 


Entreeprijzen: zittribune A ƒ 40,- 

staan Noord ƒ 20,- 

staan Oost ƒ 25,- 

staan Zuid I ƒ 20,- 

staan Zuid II ƒ 10,- 

Na zondag is het RESTANT van de kaarten VANAF DINSDAG 
28 APRIL nog UITSLUITEND te koop bij alle kantoren van het 
LIMBURGS DAGBLAD en de VW VAALS en VW SIMPELVELD. Limburgs Dagblad 

Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 23 'Achter het stuur van de ploegleidersauto voel je je machteloos’ 

Buckler mist afmaker zoals Raas 


HEERLEN - De voorspoed 
heeft Jan Raas in de steek gela¬ 
ten. Puur afgaande op de resulta¬ 
ten van zijn wielerploeg en zijn 
tot nu onvruchtbare pogingen 
een nieuwe sponsor te vinden 
(„We hebben goede contacten, 
maar niets is concreet.”), lijkt het 
Voor de hand te liggen dat de 
chef van de Buckler-equipe sla¬ 
peloze nachten heeft. Maar de 
Zeeuw wekt niet de indruk ge 
bukt te gaan onder de tegenval¬ 
lende prestaties van zijn ploeg 
en het uitblijven van een nieuwe 
Werkgever. Tegelijkertijd is hij 
de eerste die toegeeft dat zijn for¬ 
matie de hoge verwachtingen 
niet heeft beantwoord tijdens de 
lenteklassiekers. En dat het vin¬ 
den van een andere geldschieter 
lastiger is dan verwacht. 

De Amstel Gold Race is de laat¬ 
ste kans de eerste drie maanden 
Van het seizoen nog enig niveau 
te geven, want de zeven zeges op 
de erelijst zijn niet des Bucklers. 
Zoals de Driedaagse van De Pan¬ 
ne, in het verleden niet meer dan 
een extraatje op de imposante 
erelijst. Vorig jaar zat de Ronde 
Van Vlaanderen (Van Hooy- 
donck) al in de knip, evenals de 
semi-klassiekers Brabantse Pijl 
(Van Hooydonck) en Dwars door 
België (Vanderaerden). En Maas- 


sen gaf op de laatste zaterdag 
van april het voorjaar op de zon¬ 
nige Maasboulevard in Maas¬ 
tricht extra fleur door de Amstel 
Gold Race te winnen, Neder¬ 
lands enige klassieker die Raas 
zelf vijf keer won. 

De bijna 40-jarige Zeeuw ont¬ 
kent dat sprake is van onrust 
binnen de ploeg, dat de sfeer 
nerveuzer is dan gewoon, dat de 
spanning groter is. Ook de onze- 1 
kerheid over het voortbestaan 
van de ploeg speelt volgens hem 
geen rol. Waar het wel aan schort 
weet hij ook niet precies. Feit is 
dat Buckler dit wielerjaar op de 
beslissende momenten een af¬ 
maker miste, een gehaaide „kil¬ 
ler” zoals hij zelf was in zijn ac¬ 
tieve loopbaan. 

Na de missers in Ronde van 
Vlaanderen en Parijs-Roubaix 
lag zondag de winst in Luik-Bas- 
tenaken-Luik binnen handbe¬ 
reik. Steven Rooks, in prima 
vorm, greep echter weer eens net 
mis. Hij diende tevreden te zijn 
met de tweede plaats, waarop de 
vice-wereldkampioen patent 
lijkt te hebben. 

Commentaar van Jan Raas: 
„Rooks is nu eenmaal geen win- 
naarstype. Hij was tot dertig ki¬ 
lometer voor de finish de sterk- • Jan Raas hoopt vandaag 
wel de afmaker in zijn ploeg 
te hebben. 

ste van het stel. In de finale 
miste hij evenwel de durf, de lef 
die De Wolf wel had. De mentali¬ 
teit tot op de bodem te gaan. 
Aanvallen, ook al zit je kapot. 
Dat heb ik Rooks ook voorge¬ 
houden. Het liefst was ik zelf op 


de fiets gesprongen. Achter het 
stuur voel je je zo machteloos. Of 
het bij Rooks in zijn hoofd zat? 
Psychisch? Ik weet het niet. In 
ieder geval niet in zijn benen, 
want die wilden niet meer, 
"grijnst hij met half toegeknepen 
ogen veelzeggend. 

De Buckler-renners meldden 
zich iri de afgelopen klassiekers, 
Ronde van Vlaanderen, Parijs- 
Roubaix, Gent-Wevelgem, Waal¬ 
se Pijl en Luik-Bastenaken-Luik 
regelmatig aan het front, maar 
niet als eerste aan de finish. Goe¬ 
de klasseringen werden door het 
collectief voldoende behaald, 
hetgeen de eerste plaats in het 
ploegenklassement om de we¬ 
reldbeker bevestigd. Maar heer¬ 
sen zoals Raas vroeger was er dit 
jaar nog niet bij. 

„Ook in de semi-klassiekers lukt 
het niet. Een van de redenen is 
de nivellering van de top. Kijk 
maar naar de stand om de we¬ 
reldbeker. Uitschieters zijn er 
niet. Dominante renners in de 
klassiekers moet je met een ver¬ 
grootglas zoeken. De wedstrij¬ 
den hadden echter ook een raar 
verloop. Ik wil het niet als uit¬ 
vlucht opvoeren, maar ik denk 
dat het goede weer een oorzaak 
is. De Vlaamse klassiekers moe¬ 
ten bij slecht weer worden verre¬ 


den. Parijs-Roubaix ook. Het is 
bovendien moeilijker geworden 
een koers te controleren met een 
ploeg van slechts acht man, 
waardoor je minder helpers ach¬ 
ter de hand hebt. Het is echter 
een fabel dat de FICP-punten 
van invloed zijn op het verloop. 
Daar geloof ik niet in. Ik kan me 
niet voorstellen dat renners zit¬ 
ten te rekenen.” 

Jan Raas is met veertien klassie¬ 
ke overwinningen nog altijd 
Nederlands koning in dit genre. 
Sinds hij in mei 1985 gedwongen 
door een rugblessure het zadel 
verruilde voor een comfortabele 
stoel in de ploegleidersauto heeft 
zich nog geen opvolger gemeld. 
De laatste „buitenlandse” over¬ 
winning is al bijna drie jaar oud. 
En staat op naam van Jelle Nij- 
dam in Parijs-Tours. 

De Nederlanders lijken zich de 
laatste jaren alleen in de Amstel 
Gold Race te kunnen manifeste¬ 
ren. Vier keer kwam de afgelo¬ 
pen vijf edities de overwinning 
in handen van een landgenoot. 
Maar of dat vandaag ook gebeurt 
waagt de vijfvoudige winnaar te 
betwijfelen. „We zijn niet de eni¬ 
ge formatie die nog wacht op een 
grote overwinning. De concur¬ 
rentie zal groot zijn. Een tip? 
Ludwig (Panasonic). Ik hoop dat 
ik ongelijk krijg.” 


UCI-voorzitter Hein Verbruggen weerlegt pessimistisch toekomstbeeld 

Nooit meer ploegen dan nu’ 


ifi DOOR WIEL VERHEESEN 

r --- 

Heerlen - Als voorzitter van de UCI, de internationale 
^ielrenunie, staat Hein Verbruggen (50) boven alle partijen. 
*0ch verbergt de nabij Waterloo woonachtige ex-Helmonde- 
niet, dat hij een speciale band heeft met de Amstel Gold 
|*ace, die vandaag plaatsvindt met start in Heerlen en finish in 
^aastricht. „Ik zal”, zei hij gisteravond in het bedrijfsrestau- 
i^ht van het Limburgs Dagblad, waar het administratieve 
?°ofdkwartier van het evenement was gevestigd, „geen andere 
|oers zó vaak van nabij hebben meegemaakt. In de karavaan 
ik geen speciale functie, maar des te meer kan ik van de 
^hjd genieten.” 


Jjrin Verbruggen weerlegt de pessi¬ 
mistische stemming, die in sommi- 
j kringen van de mondiale be- 
j^pswielersport heerst in verband 
het voortbestaan van ploegen. 
ir e rmee wil hij geenszins de speur- 
£riit van deze en gene chef d’equi- 
naar een nieuwe geldschieter 
^gatelliseren, maar tegelijkertijd 
m’ist hij naar de andere kant van de 
Siaille. 

zijn", zegt hij, „al enkele jaren 
, 6 je pagina’s volgeschreven over de 
j^ende werkgelegenheid in de be- 
.° e Pswielersport, maar er zijn nog 
^ 0 °it zoveel profs en ploegen ge- 
J*st dan uitgerekend nü. Bij de 
de profsectie van de wielre- 
j ihie, staan ruim zestig formaties 
^geschreven. Daaronder bevinden 
een achttal Amerikaanse. Ook 
Ui<i_Af r ika heeft een profploeg, 
^ zoals de vroegere Sovjetunie, 
ik hiermee wil benadrukken? 
spreiding is veel groter gewor- 
Beroepswielrennen is geen 
^steuropese aangelegenheid 
JJeer.” 

Ve rbruggen. die aan de basis 

\liss Mamtela Klijnsma: 

Ik heb 
respect voor 
de renners’ 

Heerlen - Manuela Klijnsma 
pk Brunssum is miss Amstel 
V°ld Race. Zij zal de koers van- 
] aa g van nabij volgen en na af- 
,°°P van de strijd de winnaar 
kldigen. „Ik ben geen wielerfa- 
^ te ’\ zegt de 18-jarige inwoon- 
* er van Brunssum, „maar ik heb 
respect voor het uithou- 
^gsvermogen en het afzien van 
k? 6 renners. 


stond van de mondialisering in het 
professionele cyclisme, heeft nog 
andere argumenten. „De geldtoe- 
voer neemt toe, alleen de herkomst 
is anders dan in het verleden. Ste¬ 
den leggen nu forse bedragen op 
tafel, multinationals als Coca-Cola 
doen hetzelfde en de televisie is een 
héél belangrijke factor. Nogmaals, 
ik ben niet pessimistisch. Boven¬ 
dien, de markt biedt ruimte ruimte 
aan twintig, hooguit vijfentwintig 
topploegen. Daaronder eenzelfde 
aantal op iets lager niveau. Meer 
moetje niet hebben. Hetzelfde geldt 
voor het profbestand in Nederland. 
Zeventig, tachtig man is toch zeker 
het maximum, of niet soms? De 
markt is gewoon niet groter.” 

Over het voortbestaan van de Am¬ 
stel Gold Race als wereldbeker- 
koers (er zou sprake van zijn om de 
wedstrijd, net als onder andere Zü- 
rich, Parijs-Tours, Montreal en San 
Sebastian bij toerbeurt in een be¬ 
paald jaar uit dit circuit te doen) 
zegt hij: „Dit is een aangelegenheid 
van de profsectie, niet van de UCI- 
voorzitter. Wél wil ik duidelijk ma¬ 
ken, dat het allereerst om plannen 
gaat. Er is nog niets beslist. Mocht 
het toch zover komen, dat er slechts 
tien in plaats van de huidige twaalf 
koersen voor de wereldbeker tellen, 
verandert er uiteindelijk niet zó¬ 
veel. Eén keer in zoveel jaar moetje 
een stapje terug. De monumenten 
van de wielersport, Milaan-Sanre- 
mo, Ronde van Vlaanderen, Parijs- 
Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en 
Ronde van Lombardije vallen hier 
buiten. Persoonlijk vind ik, dat Ne¬ 
derland met de Amstel Gold Race 
op het hoogste niveau moet blijven. 
Ons landschap leent zich tóch al 
niet voor dit soort wedstrijden, uit¬ 
gezonderd Limburg. De ene koers, 
die wij hebben moet dan ook hors 
categorie blijven, maar nogmaals, ik 
spreek op persoonlijke titel, niet uit Hein Verbruggen: ,f)e geldtoevoer komt nu uit een andere hoek." Foto: CHRISTA HALBESMA 


hoofde van mijn functie als UCI- 
voorzitter.” 


Wijzigingen 


Overigens, in het deelnemersveld 
voor de Amstel Gold Race van van¬ 
daag werden slechts enkele wijzi¬ 
gingen aangebracht. De afmelding 
van Argentin was reeds bekend. 
Roche, Rominger, Anderson en 
Wegrnüller werden eveneens ver¬ 
vangen, maar de twijfels over de 
deelname van Sean Kelly bleken 
voorbarig. De Ier staat wel degelijk 
aan het hoofd van de Festina- 
afvaardiging. In totaal starten 168 
man, onderverdeeld in tweehtwin- 
tig ploegen van zes, zeven of acht 
renners. 

Vanaf vijf voor half drie tot de aan¬ 
komst omstreeks omstreeks twintig 
voor vijf wordt de slotfase recht¬ 
streeks door de tv uitgezonden: 
Nederland 3 en BRT 2. 


Limburgs Mooiste: 

toertocht na 
Amstel Gold Race 


HEERLEN - In na¬ 
volging van de Am¬ 
stel Gold Race wordt 
op Hemelvaartsdag 
(donderdag 28 mei) 
een fiets-toertocht 
georganiseerd. De 
Stichting Grand Bal¬ 
lon heeft voor die 
dag drie routes uit¬ 
gezet. 

Voor de beginners 
een parcours van 116 
kilometer met daarin 


niet té veel klim¬ 
werk. Daarnaast een 
parcours van 130 ki¬ 
lometer in het Heu¬ 
velland. Degenen die 
aan den lijve willen 
ondervinden wat het 
is om op een traject 
van een echte klas¬ 
sieker te rijden kun¬ 
nen inschrijven voor 
de tocht over 246 ki¬ 
lometer. De route 
hiervan is in karak- 


aan de start J 


Heerlen - Een enkele wijziging te elfder ure 
Voorbehouden (ziekte, blessure) starten vandaag 
0rn half elf welgeteld 168 profs uit tweeëntwintig 
Merkenploegen in de zevenentwintigste Amstel 
^old Race. 

•BUCKLER 21. ARNOULD, Dominique 

"beider: Jan Raas 22 BOURGUIGNON, Thierry 

\ MAASSEN Frans 23 BOUVATIER, Philippe 

2 DE VRIES Gerrit 24. LEDANOIS, Yvon 

8 NlJDAM, Jelle 25. SIMON, Franqois 

* BOOKS, Steven 26. KINDBERG, Hans 

5 DE CLERCQ, Marrio 27. LEBLANC, Luc 

8 SOLLEVELD, Gerrit 28. DURAND, Jacky 

' VANDERAERDEN, Eric 

8 VAN HOOYDONCK, • CERAMICHE ARIOSTEA 

Ploegleider: Giancarlo Ferretti 

•Carrcd» 31. CENGHIALTA, Bruno 

Plo^ÏÏ ER A JEANS 32. BAFFI, Adriano 

*Cnem er:G ' USeppe 33 GöLZ Rolf 

" elh 34. JAERMANN, Rolf 

CHIAPPUCCI, 35. CASSANI, Davide 

UaudK) 36 FURLAN, Giorgio 

13 dA FI ' Andrea 37. RUS, Bjarne 

14 “ONTEMPI, Guido 38. SÖRENSEN, Rolt 

14 abdoujaparov. 

15 p ,amolldine • CLAS-CAJASTUR 

in Massimo Ploegleider: Jesus Suarez 

ia J'fTERlOUK, Andrei Cuevas 

YVISCH, Hervé 41 GONZALO, Manuel 

•CASTORAua 42 pr ADO, Vicente 

Ploenio,^ 7T A 44 GONZALEZ, Arsenio 

9 eider. Cyrille Guimard 45. DOMINGUEZ, Jorge 


47. DUCH, Javier 
48 URIA, José Manuel 

• GATORADE-CHATEAU 
D’AX 

Ploegleider: Gianluigi Stanga 

51. BUGNO, Gianni 

52. FIGNON, Laurent 

53. DE WOLF, Dirk 

54. RONDON, Abelardo 

55. GOTTI, Ivan 

56. FIDANZA, Giovanni 

57. VOLPI, Alberto 

• GB-MG BOYS 

Ploegleider: Roger de 
Vlaeminck 

61. BALLERINI, Franco 

62. CHIOCCIOll, Franco 

63. TCHMILE, Adrei 

64. ROCCHI, Eduardo 

65. JACOBS, Patrick 

66. VAN ITTERBEECK. 
Benjamin 

67. GOESSENS, Jan 

68 VERSTREPEN, Johan 

• HELVETIA 

Ploegleider: Paul Köchli 

71. STEVENHAAGEN. Peter 

72. ALDAG, Rolf 

74. KRIEGER, Domimk 
75 LECLERCQ, 
Jean-Claude 

76. TRUMHELLER, Heinnch 

77. MANDERS, Henri 

• LOTTO 

Ploegleider: Jean-Luc 


Vandenbroucke 
81 MUSEEUW, Johan 

82. DE CLERCQ, Peter 

83. DEMOL, Dirk 

84. GAYANT. Martial 

85. MOREELS, Sammie 

86 VAN DEN ABBEELE, 
Frank 

87 VERSCHUEREN, 

Patnr'b 

88. WAUTERS, Mare 

• MERCATONE UNO- 
ZUCCHINI-JUVENES 

Ploegleider: Franco Gini 

91. MARTINELLO, Silvio 

92. BORDONALLI, Fabio 

93. EMONDS, Nico 

. 94. PELUCONI, Roberto 

95. GIUPPONI, Flavio 

96. LEALI, Bruno 

97. ZAINA, Enrico 
98 BOTTARO, Dario 

• MOTOROLA 

Ploegleider: Hennie Kuiper 

101. BAUER.Steve 

102. ZANOLI, Michel 

103. SCHUR. Jan 
104 ALVIS, Norman 

105. KIEFEL, Ron 

106. DERNIES, Michel 

107. LAURITZEN, Dag-Otto 

108. SCIANDRI, Maximilian 

• O.N.C.E. 

Ploegleider. Santiago Gracia 
Quilon 


111. AYARZAGUENA, Inaki 

112 . DIAZ DE OTAZU, Luis 
Maria 

113. DIAZ ZABALA, Pedro 

114. JALABERT, Laurent 
115 LOUVIOT, Philippe 

116. ALDANONDO, Xabier 

117. WELTZ, Johnny 
118 WELTZ. Kenneth 

• PANASONIC-SPORTLIFE 

Ploegleider: Walter Planckaert 

121. FONDRIEST, Maurizio 

122. BOUWMANS, Eddy 

123. VAN ORSOUW, Mare 

124. EKIMOV, Vjatceslav 

125 HANEGRAAF, Jacques 

126 VAN LANCKER, Ene 

127. LUDWIG, Olaf 

128. SERGEANT, Mare 

• PDM CONCORDE 

Ploegleider: Jan Gisbers 

131. BREUKINK, Erik 

132. VANAERT, Jos 

133 DEN BAKKER, Maarten 

134 BODEN Falk 

135. VERHOEVEN, Nico 

136. KUMMER, Mario 

137. HUNDERTMARCK, Kaï 
138 NELISSEN, Danny 

• FESTIN A-LOTUS 

Ploegleider: Miguel Moreno 

141. KELLY, Sean 

142. MANOUYLOV, Youra 

143 GIANETTI. Mauro 

144 DA SILVA, Acacio 

145 CHABALKINE, Vadim 


146. GAINETDINOV, Romes 

147. AKKERMANS, Theo 

148. MARQUÉS, José 

• R.M.O. 

Ploegleider: Jacques Michaud 

151. MOTTET, Charly 

152. PENSEC. Roman 

153. WUST, Marcel 

154. HEULOT, Stephane 

155 STEVENSON, Clayton 

156 RIBEIRO, Mauro 

157. VICHOT, Fredenc 

158. VERMOTE. Michel 

• RYALCO POSTOBON 
Ploegleider: José Raul Mesa 

161. RICOL, Efrain 

162. ROMANOVAS, Jonas 

163. UMARAS, Mindangas 

164. KISELIUS, Raimondas 

165. KRAVCENKO, Vadim 

166. JARAMILLO, Fabio 

167. ESPINOSA, Luis 

168. MAR IN, Ruben 

• TELEKOM 

Ploegleider: Walter Godefroot 

171 . DE WILDE, Etienne 

172. AMPLER. Uwe 

173. BöLTS. Udo 
174 HEPPNER, Jens 

175. MADIOT, Mare 

176. MADIOT. Yvon 

177. PEETERS, Wilfried 

178. HENN, Christian 

• TULIP 

Ploegleider: José de Cauwer 
181 VAN DER POEL. Aórie 


ter en locatie vrijwel 
gelijk aan de Amstel 
Gold Race, met dien 
verstande dat de 
drukke verkeerswe¬ 
gen en knooppunten 
worden gemeden. 

Inschrijfformulieren 
zijn te verkrijgen bij 
de Stichting Grand 
Ballon, Valkenbur- 
gerweg 26, 6411 BN 
Heerlen of bij de 
WV in Heerlen. De 
kosten bedragen tien 
gulden per deelne¬ 
mer. Start en finish 
nabij De Rousch in 
Heerlen, waar even¬ 
eens tot kort voor de 
start kan worden in¬ 
geschreven. 


182. HOLM, Brian 

183. LILHOLT, Sören 

184 PIETERS. Peter 

185 JENTZSCH, Olat 

186 ROOSEN, Luc 

187. VAN DE LAER, Jim 

188. VAN HOLEN, Ronny 

• TVM VERZEKERINGEN 

Ploegleider: Cees Priem 

191. KONYCHEV, Dimitri 

192. MILLAR, Robert 

193. SCHURER, Rudy 

194. SIEMONS, Jan 
195 SKIBBY, Jesper 

196. CAPIOT, Johan 

197. THEUNISSE, Gert-Jan 

198. WIJNANDS, Ad 

• ZG MOBIÜ-BOTTECCHIA 

Ploegleider: Giovanni Savio 
201. PIEROBON, Gianluca 
202 MANTOVAN, Mario 

204. CONSONNI, Mauro 

205. TREPIN, Diego 

206. STRAZZER, Giovanni 

207. PERONA, Davide 


Ploegleider: Roger Legeay 

211. LE MOND, Greg 

212. ANDERSEN, Kim 
213 DUCLOS-LASSALLE, 

Gilb. 

214. CASADO, Philippe 
215 COLOTTI. Jean-Claude 

216. GOUVENOU, Thierry 

217. KVALSVOLL, Atle 

218. LAMMERTS. Johan 


VA* kan nu een klassieker winnen ' 

Cassani treedt 
uit de schaduw Davide Cassani , outsider in Amstel Gold Race. 

Foto: DRIES LINSSEN 


DOOR BENNIE CEULEN 

HERDEREN - Bij afwezigheid van zijn kopman Moreno Argentin 
zou Davide Cassani vandaag wel eens de eerste Italiaanse winnaar 
van de Amstel Gold Race kunnen worden. De 31-jarige renner uit 
Ravenna start vanmorgen in Heerlen in ieder geval als een van de 
belangrijkste outsiders in de Nederlandse Wereldbekerkoers. Hoe¬ 
wel hij voor het grote publiek nog eert onbeschreven blad is, behoort 
Cassani momenteel tot de beste renners van het internationale prof- 
peloton. „In de Amstel Gold Race ben ik zeker niet kansloos.” merk¬ 
te de donkere Italiaan donderdagmiddag op, nadat hij met zijn ploeg- 
makkers de laatste 105 kilometer van het vernieuwde traject had 
verkend. 


Davide Cassani doet daarmee 
niet aan grootspraak. Met over¬ 
winningen en andere uitslagen 
reed hij zich dit seizoen veelvul¬ 
dig in de kijker. „Ik won een 
etappe in Tirreno-Adriatico, de 
Ronde van Campanië en de Ron¬ 
de van Reggio Calabria,” vertelt 
hij. In de Ronde van Calabria 
versloeg Cassani zelfs zijn ploeg- 
makker Giorgio Furlan. Enkele 
dagen later blonken beiden uit 
in de Waalse Pijl. Furlan zege¬ 
vierde op de Muur van Hoei, ter¬ 
wijl Cassani de derde plaats voor 
zijn rekening nam. In de Waalse 
Pijl werd iedereen duidelijk, dat 
de formatie van Moreno Argen¬ 
tin in de breedte enorm sterk 
geworden is. Dat bleek afgelo¬ 
pen zondag ook in Luik-Bastena¬ 
ken-Luik. Toen Argentin voelde, 
dat hij nog te veel hinder onder¬ 
vond van zijn in de Ronde van 
Vlaanderen opgelopen beenbles- 
sure, en ook Rolf Sörensen met 
helemaal topfit bleek te zijn, gaf 
Argentm zijn luitenanten Furlan 
en Cassani de opdracht hun ei¬ 
gen kans te gaan. 

„Die kans heb ik ook gegrepen,” 
aldus Cassani. Ik reed in de fina¬ 
le met Bernard naar de koplo¬ 
pers toe. Ik zag het al voor me, 
dat ik Luik-Bastenaken-Luik 
zou gaan winnen. Ik heb er echt 
in geloofd, zo sterk fietste ik. 
Ook nog toen we aan de slotklim 
naar Ans begonnen. Plots kreeg 
ik een ram. Wellicht van de hon¬ 
ger. Onderweg had ik geen tijd 
gekregen om voldoende te eten. 
Toen Dirk de Wolf een paar kilo¬ 
meter voor het einde aan de haal 
ging, was ik niet meer vooruit te 
branden. En Rooks dacht, dat ik 
achter De Wolf aan zou gaan. 
Daar heeft Steven zich flink op 
verkeken.” 

In de stem van Davide Cassani, 
die sinds de Waalse Pijl met zijn 
Ariostea-ploegmakkers in het 
hotel van oud-renner Ivo Mole- 
naers in Herderen/Riemst ver¬ 
blijft, klinkt enige spijt door. 
Cassani: „In Luik-Bastenaken- 
Luik had ik dé kans van mijn le¬ 
ven om een topklassieker te win¬ 
nen. Wat jammer, dat juist dit 
jaar de aankomst verlegd werd 
naar Ans. Als de eindstreep zoals 
vroeger in Luik zelf had gelegen, 
had ik beslist gewonnen. Maar 
het is niet anders. Ik zal vrede 
moeten nemen met die vierde 
plaats.” 

Davide Cassani is een sympa¬ 
thiek baasje. Hij is al aan zijn 
twaalfde profseizoen bezig. Vele 
jaren reed hij als helper bij Car- 
rera en Binachi in de anonimi¬ 
teit. Moreno Argentin haalde 
hem naar Ariostea. „By mijn vo¬ 
rige ploegen werd ik louter als 
gregario (waterdrager) be¬ 
schouwd. Sinds ik bij Ariostea 
fiets, is dat veranderd. Niet dat 
ik nu niet meer voor de anderen 
hoef te werken, maar ik mag ten¬ 
minste ook mijn eigen kans 
gaan. Giancarlo Ferretti is een 
fantastische ploegleider en in 
ons team hangt een geweldige 
sfeer. Bij Ariostea heb ik mijn 
plaats gevonden." 

Cassani voegt er meteen aan toe, 
dat hij sinds zijn overstap naar 
de ploeg van Argentin wedstrij¬ 
den is beginnen te winnen. „Bij 


Ariostea ben ik er enorm op 
vooruit gegaan. Twee jaar gele¬ 
den won ik de Coppa Bernoechi 
en de Giro deH’Emilia. In de 
Waalse Pijl eindigde ik als tien¬ 
de, in het Kampioenschap van 
Zfich als elfde en in de Ronde 
van Lombardije, werd ik veer¬ 
tiende. Ik startte toen ook in de 
Amstel Gold Race en werd vijf¬ 
tiende.” 

Vorig jaar presteerde Davide 
Cassani nog beter, hoewel hij in 
het voorseizoen lange tijd met 
zijn gezondheid sukkelde. „Ik 
won zeven koersen, waarbij een 
rit in de Giro, de Coppa Agosto- 
ni, opnieuw de Giro deH’Emila 
en Milaan-Turijn. Je ziet wel, dat 
je nooit te oud bent om te win¬ 
nen. Ik ben van goeie coureur 
uitgegroeid tot winnaar." 

Davide Cassani vindt het gewel¬ 
dig, dat er een interview van 
hem in een Nederlandse krant 
komt te staan. „Ik besef heus 
wel, dat ik voor veel mensen nog 
steeds een onbekende renner 
ben. Dat zijn vooral de Italiaanse 
journalisten schuld. Zij schrijven 
zelden iets over mij.” 

Niettemin waren de Italiaanse 
scribenten dit jaar al vaak ver¬ 
plicht hun teksten aan Davide 
Cassani op te hangen. „Ik werd 
reeds zevende en negende in een 
wereldkampioenschap. Als gre¬ 
gario. In die rol reed ik ook vaak 
mooie prijzen in klassiekers. Dit 
jaar werd ik derde in de Waalse 
Pijl en vierde in Luik-Bastena¬ 
ken-Luik. Met een beetje geluk 
kan ik nu een klassieker winnen. 
Waarom zou dat in de Amstel 
Gold Race niet kunnen gebeu¬ 
ren? Het zou mooi zijn als ik de 
eerste Italiaan op de erelijst zou 
worden.” 

Cassani beschouwt zichzelf van¬ 
daag als een serieuze kansheb¬ 
ber. „Zeker als ik zo sterk rijd als 
in Luik-Bastenaken-Luik. Na¬ 
tuurlijk is het jammer, dat Ar- 
gentih verstek moet laten gaan. 
Maar Giorgia Furlan en ik zullen 
zijn absentie goed opvangen. Wij 
starten als kopmannen van onze 
ploeg. Rolf Sörensen en Rolf 
Gölz zijn uiteraard ook be¬ 
schermd. Mijn favorieten zijn de 
renners van Buckler: Frans 
Maassen, Steven Rooks en 
Edwig van Hooydonck." 

Om goed voorbereid te zijn, ver¬ 
kende hij deze week twee keer 
het AGR-parcours. Dinsdag de 
laatste 40 kilometer en donder¬ 
dag vanaf de Dode Man in Stok- 
hem. „Ik startte twee keer in de 
Amstel Gold Race,” zegt hij. 
„Maar nu is het parcours veel 
zwaarder geworden. Wat dat be¬ 
treft kan deze klassieker wedij¬ 
veren met Luik-Bastenaken- 
Luik. Het wordt wel weer veel 
draaien en keren en voortdurend 
klimmen. Daar houd ik van. Als 
je om de hoofdprijs mee wil 
doen, zul je vanaf de Dode Man 
attent vooraan moeten rijden. 
Die klim is veel beter dan de 
Keutenberg. En veel selectiever. 
Het nieuwe parcours is in het 
voordeel van de specialisten en 
vooral voor de renners in vorm. 
Ik monteer 39 x 21 als kleinste 
versnelling. De rest moeten de 
benen doen." 

f limburgs dagblad i 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 


sport k 


* 


Beleidsverandering Kerkraadse club levert veel onrust op 

De nieuwe taktiek van Roda JC wgmtmmxsKKammismma 


HEERLEN - De kritiek op Roda JC is nooit 
van de lucht geweest. Dat geldt al jaren. Op 
Kaalheide is men niet snel tevreden. Zelden 
. is er echter zo met modder gegooid naar de 
geelzwarte eredivisieformatie als dit seizoen. 
Zowel van buitenaf als van binnenuit. Niets 
deugde er. Een financiële ramp tekende zich 
af. Voetbaltechnisch en -tactisch klopte er 
niets van. Er was geen sfeer en geen 
beleving. Onderlinge machtsstrijd en een 
zich voortdurend afzetten tegen alles dat op 
bestuur leek. De ellende was niet te 
overzien. Toen bovendien de spelers in 
januari zelfs bijna openlijk in opstand 
kwamen en er sprake was van een 
gigantisch begrotingstekort, dreigde seizoen 
’91-’92 een rampjaar te worden. Het feit dat 
Roda JC op twee fronten streed voor 
Europees voetbal werd niet als een prestatie 
gezien, maar als een toevallige 
omstandigheid. Als stom geluk en een 
afspiegeling van de zwakte van de 
Nederlandse competitie. De spelers zelf 
lieten zich in dergelijke termen uit. Het 
Limburgs Dagblad poneerde de meest 
gehoorde kritiek als stellingen en vroeg 
Roda-directeur Servé Kuijer die stellingen 
van commentaar te voorzien. 


door 

BERT 

GROOTHArib FRED m 
SOCHACKI > 
J§ i 


.. . .'eiMprj 


i4 

.• ’•"/> y. 

~ ‘ ' }* 

--ï m 

}(-' I ImSI 'U,ê 4 ;:u V Tfs 
1 Serpé Kuijer. beleidswijziging zonder kwaliteitsverlies. 


Foto: FRANS 


De echte veetMemtie de sportwereld is een managersfunctie veel 
oeilyker dan in het zakenleven. Dat heeft alles 
inet emotie te maken. Emotie die in de 
bedrijfswereld vaak als overtollige ballast aan 
fte kant wordt geschoven, maakt in het voetbal 
£en wezenlijk onderdeel uit. Bij voetballers 
voert de emotie de boventoon ten opzichte van 
net rationele. Alleen echte toppers zijn die 
pmotie ontgroeid ; denken en handelen 
fationeel. Cmij ff is voor mij het beste 
voorbeeld. De echte voetbaldieren praten alsof 
alles onberekenbaar is, maar het resultaat in de 
{voetballerij is op midden-lange termijn wel 
degelijk te berekenen.” 

LWiel Coerver heeft een prima plan ontworpen. 
JEen methodiek om te leren van voetbal te 
louden. Je moet van voetbal houden, maar er 
rationeel mee omgaan. Emotie kan geen 
nmenwerkingsverband bepalen. Vandaar ook 
Üat er bij ons grote bereidheid bestaat om een 
samenwerkingsverband met de Limburgse 
:lubs aan te gaan. Een gezamenlijke opleiding 
raarin het belang voor MW, Roda JC en 
’ortuna Sittard secundair moet zijn en het 
imburgse voetbaltalent voorop moet staan. Nu 
wordt er geld, veel geld, over de balk 
gesmeten.” 


[Kwalificatie voor een van de 
Buropacuptoemooien was van meet af aan geen 
puist. We wilden aantrekkelijk en herkenbaar 
Voetbal op Kaalheide. De weg naar dat 
Attractieve voetbal is langer dan we dachten. De 
trainerswissel, een moeilijke groep, geen echte 
eenheid, noem maar op. We zijn weliswaar op 
Be goede weg, maar het duurt nog. In 
liftwedstrijden was de opgaande lijn vaker en 
hadrukkelyker zichtbaar dan in 
thuiswedstrijden.” 

£jan Reker liet een desolate groep-achter. Veel 
^anningen en tegenstrijdigheden, 
pngemotiveerd en een fikse 
trainingsachterstand. Ik verwijt dat hem niet. 
Jan Reker was een commando. Hij pompte de 
kroep vol met zelfvertrouwen en verklaarde de 
pmgeving tot vijand. De tegenstander, de 
scheidsrechter, het veld en op het laatst zelfs 
pet eigen bestuur. De grote winst op dat vlak is 


dat er na de trainerswisseling in Kerkrade niet 
is gebeurd wat er bij VW plaatsvond. Daar 
vertrok Jan Reker en werd zijn opvolger Leo 
van Veen meteen door iedereen afge^choten. 
We wisten dat het probleem niet 
Koster/Versluijs heette, maar dat de 
moeilijkheid de opvolging van Reker was. Ik 
ben in het begin echter wel een moment bang 
geweest voor escalatie.” 

„Gelukkig pleegden Koster en Verslujjs geen 

plagiaat en kozen voor hun eigen 

voetbal technische visie. Hun aanpak was 

gestoeld op de hoop resultaat in de beginfase 

van de competitie. Zo kon de 

trainingsachterstand overwonnen en de 

ontwikkeling gestart worden. Koster en 

Verslujjs durfden de groep niet aan echt 

scherpe trainingen te onderwerpen. De 

achterstand was kennelijk zo groot dat men 

bevreesd was dat her en der spieren zouden 

scheuren. De technische staf is inmiddels met 

het bouwen aan een vaste ploeg begonnen. De 

contracten zijn verlengd. Moeten alleen nog van 

handtekeningen worden voorzien. 

% 

Ontwikkeling staat bjj hen hoog in het vaandel. 
Het zijn opbouwwerkers, zeg maar 
bouwpastoors. Reker daarentegen was arrivé. 
Rjjp voor een club in de top.” 


Één spelersrevolte tijdens de „Gaandeweg werd ons steeds duidelijker dat 
’91-’92 een overbruggingsjaar zou zijn. Een 
aantal prima jaren behoorden definitief tot het 
verleden. Het beleid moest omgebogen worden; 
een begroting die op meer zekerheid gebouwd 
is. Meer continuïteit en terugdringing van het 
speculatieve karakter. Met andere woorden: de 
begroting moet gewoon sluitend gemaakt 
worden en we vullen de gaten niet langer 
dichten met de opbrengsten uit tranfers. 

Hendriks heeft gesteld dat de club na dit 
seizoen financieel op eigen benen moet staan, 
maar hij blijft ongetwijfeld onze financier. Net 
zoals een bankier dat zou kunnen zijn.” 

„De verkopen van spelers als Suvrijn, 
Boerebach, Blattler, Van Loen, Fraser en 
Groenendijk hebben veel geld opgeleverd. Die 
dure spelers hebben echter ook zwaar op de 
grootste post, de salarissen, gedrukt 

In de toekomst gaan we naar een vertikale 
opbouw in de salarissen. Wie belangrijk is voor 
de club, Duitsers zeggen met een mooi woord: 
Leistungstrager, mag wat meer verdienen. Je 
kunt dat niet van vandaag op morgen invoeren 
omdat je met doorlopende contracten zit. En 
dan nog hebben sommige spelers moeite met 
die nieuwe filosofie. Zeg maar dat ie door het 
nieuwe beleid zijn ingehaald. Niemand levert 
natuurlijk graag in. Het belang van de club 
moet hoe dan ook voorop staan.” 


„Ik heb inderdaad de spelersraad op de stoep 
gehad. Weer die emotie maar ook een stuk 
degelijke kritiek. Het signaal was duidelijk, 
ofschoon er inhoudelij k weinig nieuws aan : 
toegevoegd werd. In december hadden we al 
met elke speler apart een gesprek gehad. Alleen 
de toonzetting was nu anders! Verkrampten Er 
was kritiek op de training: Dje moest volgens de 
spelers scherper worden. De trainers.zouden 
meer bij de groep moeten zijn, was ook een van 
de opmerkingen. Tot dan toe had ik iedere 
ochtend een gesprek van anderhalf uur met de 
coaches. Die gesprekken hadden voor de 
spelers de lading gekregen van: kjjk ze praten 
weer onderling. Wat zouden ze nu weer 
bekokstoven? Je staat versteld van Met 
wantrouwen dat er leeft bjj spelers. 

Wantrouwen dat van buitenaf binnenstroomt.” 

„Coaching vanaf de zijlijn was ook een punt van 
kritiek. Coaching binnen de lijnen werd ervaren 
als machtsvertoon binnen de groep. Ik heb me 
hardop afgevraagd of er nog veel te coachen 
valt tijdens een wedstrijd. Je moet het eens zijn 
over het concept dat je speelt. En binnen dat 
concept heeft iedereen zich aan zijn taak te 
houden. Alleen functioneerde op dat moment 
de as van het elftal, Hanssen, Verhagen, 
Boerebach, Amold, in dat opzicht niet. Ik was 
enigszins verbaasd over die opmerking vanuit 
de spelersraad. Zeventig jaar eredivisie-ervaring 
zat er rond de tafel. En toch was er een 
probleem over coaching. De spelers drukten dat 
een beetje uit in termen van ’wie is er nu de 
baas’. Er leefde in het begin van het jaar een 
gevoel in de spelersgroep van ’sommige spelers 
mogen niet doorgaan op de manier van eind 
vorig seizoen.’ Na januari begon het wat beter te 
lopen; De spelers waren ook geschrokken van 
hun harde stellingname. De confrontatie heeft 
hen in elk geval aan het denken gezet. Denken 
over hun eigen verantwoording binnen de 
lijnen. Het gesprek heeft geholpen bij het 
af kikken van het commando-patroon van Reker 
. naar het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid en de grotere speelruimte 
onder Koster. In feite was veel terug te voeren 
op de nieuwe aanpak en manier van werken. 

Het is waar dat Koster/Versluijs pnder druk 
hebben gestaan en dat wij ze misschien wat 
meer uit de wind hadden kunnen zetten door 
eerder een contractverlenging voor te leggen.” 


, -.. ■* -KtólfJ i" u 


„Ook dit heeft veel te maken met de veranderde 
cultuur bij de club. In de huidige groep zitten 
minder smaakmakers dan voorheen. Van Loen 


zette de boel op stelten en Reker zelf was ook 
zo’n geingoser. Maar op een bepaald moment 
werd er Wel drie keer in de week Chinees eten 
in het stadion gehaald. Dat was zijn stijl, maar 
het belangrijkste blijft toch het voetbal. Er zijn 
op dit moment geen lachers, moppentappers óf 
gezellige kaarters meer. Er wordt minder 
geregeld. Ik denk dat wij ons daar meer mee 
bezig moeten houden. Het gebrek aan sfeer is 
de wortel van de ontevredenheid bij veel 
spelers.” * 


lil 


ontevredenbeid. 
„We zijn door het te speculatieve beleid boven 
onze stand gaan leven. Zeker wat salarissen 
betreft. Vandaar ook dat we naar een voor Roda 
reëler salarisplaatje willen. Ook de grootte van , 
de selectie wordt teruggebracht. Natuurlijk 
stuitje met dergelijke maatregelen op 
weerstand. Spelers accepteren geen teruggang, 
dus roept de beleidswijziging consequenties op. 
Het zal gepaard gaan met het veranderen van 
gezichten. Het protest is niet van de lucht En 
uit dat protest komen ook weer de wildste 
verhalen over onze financiële positie. Ik kan 
alleen maar zeggen dat de tekorten zoals 
Voetbal International die onlangs publiceerde 
volledig uit de lucht zijn gegrepen. Wy noemen 
geen bedragen en waar dat gat van anderhalf 
miljoen op onze begroting vandaan komt, weet 
ik niet.” 

„In 1988 was vijftig procent van de begroting 
niet gedekt. Thans is dat nog geen twintig 
procent (ruim een miljoen gulden, red.) Met 
meevallers in de vorm van de bekerfinale en de 
bankgarantie die Feyenoord afgaf, kan dat 
percentage zelfs nog lager komen te liggen. Feit 
is evenwel dat we onze financiële 
afhankelijkheid verkeerd hebben ingeschat. 

Het wegwerken van de Roda-schuld by 
Hendriks vergt meer tijd dan aanvankelijk was 
uitgetrokken. Daarnaast zullen we onze 
begroting met enkele tonnen moeten bijstellen 
voor de komende competitie. Die begroting 
komt dan op 4,8 miljoen.” 


' l,•• |' = i- ,, 1 ', 1 ', 

*h^u.t«chesalansv^. 


„Het is soms moeilijk uit te leggen naar 
voetballers toe. Ik heb zeker niet gekozen voor 
de financiële component, toen ik voor Roda JC 
koos. Het werk dat er lag vormde een uitdaging. 
Bij Roda JC kan het verkeerd lopen. En wel zo 
dat ook ik op straat kan komen te staan. En 
vanaf dat moment zal ik myn huis moeten 


verkopen. Als ik rustig bij de gemeente Heerl^ 
was gebleven, had ik in elk geval die zorgen 
nooit hoeven hebben. Spelers leven te veel v 
geruchten, die ze opvangen. Ze welen vaak 
maar half wat er werkelijk aan de hand is. En 
dat is voor het grootste deel op hen zelf terug 
voeren. ’We zijn toch maar handelswaar voor 1 
Hendriks’, is een van de kreten die ik er zo 
uitlicht. En vervolgens wordt de man tot op d* 
bodem in een interview afgebroken. Ik heb hé 
daar moeilijk mee en Hendriks nog veel meer. j 
Tegelijkertijd moet hij zich ook realiseren dat j 
hij dat wel over zichzelf afroept. Ik kan alleen 1 
tegen de spelers zeggen dat iedereen die naar J 
Roda JC is gehaald er beter van geworden is. 
iedereen die verkocht is naar een andere clubjj 
er financieel ook op vooruit gegaan. Zo simpeH 
is dat.” j 


I -ii-D :..|:r! fc .j|3 • i ' jjjrpy- j , {. •' « ppf'J llfJB 

„Daar is in het begin van het seizoen veel over^j 
te doen gefeest. We hebben dit jaar evenveel J 
stoelen verkocht als verleden jaar: 250. Ik geefl 
toe dat de verwachtingen hoger waren. Maar j 
ook in die verwachting steek een stuk' 1 

onervarenheid. We werkten pas een jaar met h| 
fenomeen business-seats. We wisten J 

bijvoorbeeld niets over het effect dat een slecli 
seizoen op de verkoop van die stoelen zou | 
hebben. Daarnaast heb ik me in het begin vaiy 
mijn werkzaamheden te weinig met de verkool 
kunnen bezig houden. Nu besteed ik de helft j 
van myn werkdag aan contacten met sponsor* 
én benadering van kandidaat-sponsoren. Er is, 
een klein eomité ter ondersteuning van die 
activiteit gevormd. Het potentieel is Jj 

ongelooflijk groot. Daar is dus met een actieyéP 
beleid nog winst uit te halen. Zeker als je 
bijvoorbeeld via een overwinning in de • 
bekerfinale Europees voetbal kunt spelen.” -| 
Ijijjfp’ PI 

|.. i i! 
m 


„Naar mezelf toe heb ik geen seconde spijt 
de stap die ik heb genomen. Ik heb ontdekt da* 
de ontwikkeling van een team veel meer 
energie vergt dan ik had gedacht. Daarnaast 
neem ik momenteel een geheel andere positie < 
tegenover de spelers in. Als voorzitter was ik ? 
een soort vaderfiguur. Nu als directeur ben ik '! 
de gemenerik die met verlaagde aanbiedingen 
zwaait. Ik doe het niet graag, maar in het bela* 1 
van de club zal ik wel moeten. We hebben een 
ombuigingsweg ingeslagen en ik ben daar bÜJ 
mee. 

Ik ben ervan overtuigd dat die ombuiging 
gerealiseerd kan worden zonder 
kwaliteitsverlies.”. 


'* 4 . DOOR PIETER VAN LIEROP 


D e plotseling opgeflak¬ 
kerde belangstelling 
van Mick Jagger voor 
films is opmerkelijk, want erg 
gelukkig is hij niet geworden 
van de eerdere keren dat hij bij 
dit medium betrokken raakte. 

In 1970 speelde hij in twee: het 
uiterst bizarre Performance 
{van Nicholas Roeg) en het 
schelmenavontuur Ned Kelly, 
onder regie van Tony Richard- 
son. 

Mick Jagger: „Mijn rol in Freejack 
is die van de premiejager Vancen- 
dak. Een man die aan de foute kant 
staat, iemand die het Emilio Este- 
vez, de held, heel moeilijk maakt. 
Maar uiteindelijk blijkt deze Van- 
cendak de beroerdste niet. Het is 
een sympathieke schurk, net als 
indertijd Ned Kelly. Dat was toen 
trouwens een erg zware rol om te 
spelen, want voor die film zaten we 
van iedereen verlaten in de Austra¬ 
lische bush, waar het heel heet was 
en waar ik de helft van de tijd met 
een soort omgekeerde vuilnisbak 
op mijn hoofd moest rondlopen, 
bij wijze van helm. Ik was er niet 
zo heel tevreden over, achteraf. Ik 
zou die rol nu heel anders spelen, 
maar het was interessant om voor 
de eerste keer niet als musicus 
maar als acteur voor de camera’s te 
staan. Ik heb daar van geleerd. Het 
is ook een soort levenservaring die 
je opdoet.” 

„Ik heb tussendoor nog aan een 
derde film meegewerkt: Fitzcarral- 
do, van Werner Herzog. Daar zou 
Jason Robards de hoofdrol in spe¬ 
len en we hadden er al twee maan¬ 
den draaitijd opzitten in de jungle 
van Peru. Robards werd gesloopt 
door de helse omstandigheden 
: waaronder wij moesten werken. 

Hij werd ziek en keerde terug naar 
de States. Klaus Kinski nam de rol 
over, maar dat betekende dat Wer¬ 
ner Herzog van voor af aan met 
zijn opnamen kon beginnen. Intus¬ 
sen was zo ongeveer de tijd verlo¬ 
pen dat ik me vrij had kunnen 
maken. Dus ook ik ben door Ro¬ 
bards ziekte uit de film verdwe¬ 
nen. Dat was jammer, maar ik heb 
nooit betreurd dat ik met die film 
bezig ben geweest, want het was 
even goed een verrijkende erva¬ 
ring.” 

Grootvader 

Als ik hem spreek in het West- 
wood Marquis Hotel in Los Ange- 
les, is Mick Jagger net over uit 
Londen, waar hij in de Olympic 
Studio’s werkt aan zijn derde solo¬ 
album. Hij is kort tevoren vader 
geworden van Georgia May; zijn 
derde kind bij Jerry Hall, het Te- 
xaanse fotomodel met wie hij al 
tien jaar samenleefde maar die hij 
anderhalf jaar geleden officieel 
trouwde. Jaggers 21-jarige dochter 
Jade {voortgekomen uit de jaren- 
zeventig-verbintenis met Bianca 
Perez Morena de Macias) zal bin¬ 
nenkort de popgod tot grootvader 
maken. Maar voor Mick Jagger 
heeft het nooit iets uitgemaakt als 
e r veranderingen optraden in zijn 
burgerlijke status of gezinssituatie. 
Hij meent dat ieder mens recht 
heeft op een eigen leven en hij is 
°ok nu niet van plan zich door 
vrouwen, kinderen of kleinkinde¬ 
ren te laten afhouden van de din¬ 
gen die hij in zijn hoofd heeft. 

■•Ik heb nog niet zo veel van de ba- 
hy gezien. Zo’n geboorte, een ge¬ 
weldige gebeurtenis? Ja, ik ver¬ 
moed van wel, maar ik ben er niet 
h*j geweest, toen ze geboren werd. 
Ik was beschikbaar, op afroep, in 
de aangrenzende kamer. Nee, dat 
was geen kwestie van er niet bij 
betrokken willen zijn. Het is een 
kwestie van.... Het hangt van de 
moeder af. Ik kan me goed voor¬ 
stellen dat als een vrouw gaat be¬ 
vallen, ze dat als zeer privé be¬ 
schouwt; iets dat in principe alleen 
haar en dat kind aangaat. Ik weet 
het niet, ik heb zelf nooit gebaard.” 

Er trekken een half dozijn extra lij- 
nen door zijn gezicht als hij de ka¬ 
rakteristieke Mick Jagger-grijns 
Presenteert die een diamanten 
tand te zien geeft. Zijn 48 levensja¬ 
ren zijn hem ineens aan te zien, 
hoewel hij verder eigenlijk alleen 
maar jeugd, levendigheid en sou¬ 
plesse uitstraalt. Maar is Jaggers 
Plotselinge fascinatie voor de fil- 
merij wellicht toch verklaarbaar 
vanuit een behoefte om het wat 
rustiger aan te gaan doen. Hoe lang 
immers kan een mens het volhou- 
en om van hot naar her over de 
Wereld te jakkeren voor concert- 
°ernees. En hoe lang kan een ge¬ 


imburgs agblad 


i ' V riV i 'i iTliii 11 iYi'i*^' 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 25 • Mick Jagger als keiharde premiejager in 'Freejack \ 


Mick Jagger is 48 jaar oud en een levende legende in de 
popmuziek. Hij is niet van plan om binnen afzienbare 
tijd een punt achter zijn muziekloopbaan te zetten, maar 
is desalniettemin bezig zich voor te bereiden op een 
carrière in de filmindustrie. Twintig jaar geleden was hij 
twee keer in speelfilms te zien. Nu keert hij terug op het 
witte doek. In het science-fictionspektakel Freejack 
(Nederlandse première 15 mei) speelt hij een keiharde 
premiejager die met een bende hardhandige helpers 
jacht maakt op Emilio Estevez als een door 
wetenschapper Anthony Hopkins naar het jaar 2009 
geflitste autocoureur met wie men boze plannen heeft. 


Mick Jagger 
op zoek naar 
totale uitdaging • Emilio Estevez houdt Mick Jagger onder schot in het science-fictionspektakel Freejack, 
dat op 15 mei in ons land in première gaat. 


zond mens de voortdurende hyste¬ 
rie van de popscene verdragen? 

Feedback 

Jagger: „Muziek en film, het zijn 
inderdaad twee verschillende we¬ 
relden. Maar ik beleef nog steeds 
lol aan een concert-tournee. Ik zou 
niet graag de ervaring van het 
doen van shows compleet willen 
kwijtraken, wantje krijgt daarbij 
zo’n unieke interactie. Dat is iets 
wat bij film totaal ontbreekt. Bij 
film moetje negen maanden wach¬ 
ten voor iemand zelfs maar te zien 
kan krijgen wat je hebt staan doen. 
Dat is iets wat ik veel minder be¬ 
vredigend vind dan het geven van 
concerten. Acteren is meer dan 
maken van plaatopnamen in een 
studio. Dat moetje ook doen in 
een soort luchtledig, zonder enige 
vorm van 'feedback’. Ik vind overi¬ 
gens niet dat filmen, speciaal het 
meespelen in een actiefilm, zo vre¬ 
selijk veel relaxter is.” 

„De nachtscènes waar je me in ziet 
in Freejack, daaraan alleen al heb¬ 
ben we vier weken vreselijk hard 
en hectisch gewerkt. Dat is vier 
weken pezen geweest van ’s 
avonds elf uur tot ’s ochtends ze¬ 
ven uur, in de stekende kou. Dat is 
geen lolletje. En aan de andere 
kant; voortdurend ’on the road’ 
zijn voor een concerttou, is niet 
meer zo zwaar als vroeger. Tegen¬ 
woordig is alles beter georgani¬ 
seerd. Je verplaatst je met comfor¬ 
tabele vliegtuigen. Je logeert in 
eerste klas hotels. Je komt op 
plaatsen in de wereld waar je nor¬ 
maal niet zo snel terecht zou ko¬ 
men. Ik hou ervan om op zulke 
plekken musea te gaan bezoeken, 
de omgeving te bekijken en het 
nachtleven te ontdekken. Ik ben 
mijn nieuwsgierigheid naar de we¬ 
reld nog lang niet kwijtgeraakt. 
Maar iets in watje zegt is waar. Ik 
vind filmen heel erg leuk om te 
doen, om heel andere redenen. Ik 
zou niet graag het ene opgeven 
voor het andere.” 

Ook sterren als Sting en Madon¬ 
na hebben in het verleden de 
overstap naar speelfilm ge¬ 
maakt. Is zoiets op een of ande¬ 
re manier toch een logische 
overgang? 

„Entertainment of showbusiness, 
of hoe je het ook typeren wil, heeft 
met film gemeen dat het telt wie 
daar centrale aandacht probeert te 


trekken. Het heeft te maken met 
persoonlijkheid. Niet zo zeer de 
werkelijke persoonlijkheid, maar 
een geloofwaardige projectie van 
voor het publiek invulbare per¬ 
soonlijkheid. Wie daarbij tekort¬ 
schiet, heeft een probleem, zowel 
in een zaal als op een filmdoek. Ik 
behoor tot de eerste generatie van 
Engelse kinderen die is opgegroeid 
met televisie. Mijn vader was 
sportleraar en verzorgde een gym- 
nastiekprogramma voor de BBC. 
Daar werd ik als jongetje vaak bij¬ 
gehaald om kunstjes voor te doen. 

En toen ik me met muziek ging 
bezighouden, kregen we intensief 
met dat medium te maken. De Sto- 
nes zijn fameus geworden via tele¬ 
visie. Meer dan door optredens in 
bars en clubs. Bij televisie kreeg je 
óók te maken met camera’s en 
meestal was dat nog ’live’ ook. We 
leerden om op de camera te spelen. 

Dus aan camera’s ben ik gewend. 
Die bezorgen mij geen zenuwen. 
Mijn grote probleem bij filmacte- 


ren is dat ik dan juist moet vermij¬ 
den om recht in de camera te kij¬ 
ken. Bij film mag dat niet, terwijl 
je bij televisie bijna niks anders 
doet.” 

„En tijdens podium-optredens 
werkje nog weer anders. Daar 
moetje grote gebaren maken en 
forse bewegingen. In films werken 
zelfs de kleinste trekjes en nuances 
voor je. Als je dan te zwaar aanzet, 
word je snel belachelijk. Aange¬ 
zien ik nog met beschouwd kan 
worden als een professionele ac¬ 
teur, maak ik in een geval als Free¬ 
jack gebruik van een ’acting 
coach’; iemand die me traint in ac- 
teertechnieken. Het is toch een vak 
apart. Daarnaast heb ik iemand 
toegevoegd gekregen die me heeft 
voorbereid op speciaal deze rol. Ik 
heb zo veel voorbereidingstijd no¬ 
dig als ik maar krijgen kan. Vier, 
vijf weken heb ik er hard aan ge¬ 
werkt en dan nog de opnametijd 
zelf, terwijl er maar een stuk of 
vier, vijf scènes zijn waar ik werke¬ 
lijk dialoog heb. Een belangrijk 


deel van de voorbereiding is fysie¬ 
ke training geweest. Maar ik doe 
dat graag, me volledig concentre¬ 
ren op iets. Alles in het werk stel¬ 
len datje goed in vorm bent. Met _ 
zingen net zo. Zelfs in perioden dat 
ik nergens iets in het openbaar te 
musiceren heb, doe ik wel dage¬ 
lijks mijn stemoefeningen. Ik zing 
elke dag ten minste drie van mijn 
nummers, want als je dat niet doet 
verlies je je vermogen om hard te 
zingen. Dat is echt zo.” 

Die Vancendak is een eendi¬ 
mensionaal karakter. Had u 
niet liever een rol gespeeld met 
ietsje meer vlees op de botten? 

„Eendimensionaal, ja. Zo is hij ook 
geschreven. Het personage heeft te 
weinig tijd en te weinig materiaal 
gekregen om er werkelijk drie di¬ 
mensies mee te kunnen opbou¬ 
wen. Ik heb geprobeerd hem meer 
humor te geven en dat is ook wel 
gelukt, dacht ik. Maar je moet in de 
gaten houden dat het gaat om een 


strip-achtige actiefilm, waarin een 
zekere oppervlakkigheid, zekere 
schetsmatigheid van de bijfiguren 
- tenslotte speel ik ook met de 
hoofdrol - eerder een vereiste is 
dan een gebrek. Maar ik ben acte¬ 
ren leuk genoeg gaan vinden om te 
bezien of ik er niet meer mee kan 
doen. Dan mag het allemaal best 
serieuzer zijn ook. Dan wil ik me 
ook wel eens aan een complexer 
karakter wagen. Maar hier is niks 
mis mee. Geloof maar van mij dat 
het er allemaal veel makkelijker 
uitziet dan het feitelijk geweest is 
en bovendien: ik beschouw dit als 
de afdeling dolle pret.” 

„Ik vond dit ook heel nuttig als ge¬ 
legenheid om goed te kunnen zien 
wat er allemaal bij het maken van 
een film komt kijken. Want ik heb 
zelf nog wel een paar gedachten 
over dingen die ik zou willen doen 
met film. Maar ik weet wel dat het 
maken van muziek stukken simpe¬ 
ler is dan het maken van een film. 
Er komt ook veel meer financiële 
investering aan te pas en je krijgt 
met veel meer mensen te maken. 

Je bent er nog lang niet wanneer je 
zegt: ’lk heb dit of dat idee’. Want 
dan heb je nog steeds een giganti¬ 
sche kloof te overbruggen naar 
daadwerkelijk een film. Er is 
waanzinnige taaiheid nodig om 
een project gerealiseerd te krijgen. 
En dan maakt het echt niets uit 
wie je bent of hoe fameus je bent. 
Kijk maar hoeveel jaar Warren 
Beatty nodig gehad heeft om Reds 
gemaakt te krijgen, terwijl hij toch 
een van de invloedrijkste mensen 
in heel Hollywood is. Misschien 
dat het intussen toch een ietsje 
makkelijker is geworden. Omdat 
er in de filmwereld een groot ge¬ 
brek bestaat aan werkelijk origine¬ 
le en sterke ideeën. Kortom, ik ben 
niet gedwongen om achterover te 
leunen en te wachten op nog eens 
een aanbod voor een filmrolletje 
dat me past. Ik kan zelf dingen ont¬ 
wikkelen. Voor film zie ik een toe¬ 
komst waarmee ik nog alle kanten 
op kan.” 

En rock 'n roll. is daar ook nog 

een toekomst voor? 

„Mijn probleem met ’rock ’n roll’ is 
dat ik er zo snel door verveeld 
raak. omdat het een beperkt soort 
muziek is. Het is op zijn best, wan¬ 
neer het binnendringt in een ander 
type muziek en dan iets nieuws 
laat ontstaan. Ik ben niet meer ge¬ 


ïnteresseerd in rock, ik ben geïnte¬ 
resseerd in muziek. Ik geef niks 
om genres en ik denk dat het be¬ 
grip ’rock music’ voor iemand als 
David Bowie evenmin nog beteke¬ 
nis heeft. Watje bevalt, dat bevalt 
je. Er is in de popmuziek sprake 
van voortdurende modes die ko¬ 
men en gaan. Je houdt ervan op 
het moment datje het hoort en dat 
is het enige dat telt. En morgen is 
het weer weg. Ik heb geen nostal¬ 
gische herinneringen aan een of 
ander gouden tijdperk van de ’rock 
& roll’. Ik heb genoten van deja- 
ren zestig en zeventig, maar veel 
van de muziek die we hebben ge¬ 
maakt was gewoon flauwekul en 
bezit zeker geen eeuwigheidswaar¬ 
de.” 

Zakenman 

Stoppen met de muziek overigens 
zou financieel wel heel onaantrek¬ 
kelijk zijn - speciaal voor Jagger 
die altijd al een uitstekend zaken¬ 
man is geweest - nu onlangs een 
contract gesloten werd met Virgin 
Records dat alle Stones-reehten bij 
deze platenmaatschappij terecht 
doet komen voor een periode van 
zes jaar, a raison van 45 miljoen 
dollar. Daarnaast kan Mick Jagger 
rustig voor Atlantic Records solo¬ 
albums blijven maken. Hoe staan 
trouwens de vorderingen met het 
eerstvolgende solo-album? 

„Ik ben halverwege. Het wordt een 
vergaarbak van uiteenlopende stij¬ 
len. Er komt ’rock’ op, maar ook 
’ballads’ en pure dansnummers. 

Het wordt een album met harde 
kanten en scherpe randjes. Som¬ 
mige nummers wil ik met de band 
doen, andere met alleen een extra 
gitarist. Jimmy Rip speelt mee en 
Matt Clifford op keyboards. Het 
meeste materiaal zal ik zelf hebben 
geschreven. Maar het is nog te 
vroeg om er meer over te zeggen." 

„Ik veronderstel dat ik binnenkort 
nog een paar shows ga doen, maar 
met veel. Met de Stones hoeven we 
niet eerder dan volgend jaar een 
nieuw album op te leveren. Ik vind 
dat we met de band ook moeten 
doorgaan zo lang we het nog enigs¬ 
zins kunnen opbrengen. The Rol¬ 
ling Stones zijn nog steeds onge¬ 
looflijk populair. De Steel Wheels- 
toer van 1989-1990 was een voor¬ 
treffelijke ervaring. Tevoren had¬ 
den we er nogal tegenop gezien. 

Het had op een afschuwelijke de¬ 
ceptie kunnen uitlopen. Niets was 
dan makkelijker geweest dan te 
zeggen: 'Iedereen hartelijk be¬ 
dankt. Dit was het dan!’ Maar we 
hebben zo veel warmte ontmoet, 
dat het dom zou zijn als je zulke 
gegevenheden en emoties de rug 
zou toekeren. Als je wilt stoppen, 
moet je wel heel zeker weten dat je 
dat echt wil, want voor ons houdt 
het in dat je een punt zet achter 
wat een immens belangrijk deel 
van ons leven geweest is. Niet het 
enige belangrijke deel van mijn le¬ 
ven, begrijp me goed, want daar is 
mijn Stones-verleden toch te be¬ 
perkt voor geweest." 

„Ja, dat Bill Wyman met meer mee 
wil doen, dat heb ik óók gelezen. 
Maar dat zegt me nog niet zo veel. 
Want zelfs als hij het echt gezegd 
heeft, is er alle kans dat hij volgen¬ 
de week van mening verandert. 
Voor de Steel Wheels-toer lagen 
Keith Richard en ik met elkaar 
overhoop en dat is toch ook weer 
goedgekomen. Een punt is wel dat 
Bill Wyman en ik geen ruzie heb¬ 
ben of zo, maar dat hij het allemaal 
wel gezien heeft. Hij is het een 
beetje zat om deel uit te maken van 
de Stones. Zoiets is moeüijker 
recht te breien dan boosheid. Maar 
één ding is wel zeker, als we op 
pad gaan met een andere bassist, 
dan maken we daar met meteen 
officieel een Stones-lid van. Dan 
gaat dat op basis van een twee- 
jaarscontract. En daarna zien we 
wel verder.” 

„Muziek en film, het betreft twee 
fors van elkaar verschillende 
kunstvormen, maar het gaat wel 
om twee kanten van dezelfde Mick 
Jagger. Als ik bezig ben met film, 
kan ik nog onvoldoende overzien 
wat ik doe. En wat er überhaupt 
mogelijk is. Ik zou me kunnen be¬ 
zighouden met schrijven, met pro¬ 
duceren: komedies, avonturen¬ 
films, actiefilms. Alles. Voorlopig 
is het mijn intentie om elk jaar drie 
maanden vrij te maken voor film 
en - als het kan - ergens een leuke 
rol te spelen. In muziek is er nog 
steeds de uitdaging om dingen te 
doen die ik met al eerder heb ge¬ 
daan. Ik heb geen enkele intentie 
om dat los te laten. Maar met film 
is het anders. Daar voel ik de op¬ 
winding die hoort bij een uitda¬ 
ging die nog totaal is." Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • P 
Centrale inkooomedewerker 1.2. rn/v 20 uren 


ontwikkelen, uitvoeren i en£$st^toQ van bet InkoopbeJeidsplan 
en' Uityoeren yqri-yMiOT^pfk^nea' • • ', .=. 

als iriKfööd^^ Ihkoopiaken. ••; . ' u 4 v J . 

Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 27 


Rampenplan: een papieren tijger 


Ruim honderd gemeenten in Nederland 
beschikken niet over een rampenplan, terwijl 
dat volgens de wet wel zou moeten. Alle 56 
Limburgse gemeenten beschikken wel over een 
dergelijk boekwerk, dat direct na een ramp in 
werking moet treden om de chaos zo veel 
mogelijk te beperken. 

Maar na de aardbeving van bijna twee weken 
geleden heeft zelfs de meest getroffen gemeente 
geen reden gezien om het rampenplan in 
werking te stellen. Toch zal niemand ontkennen 
dat hier sprake was van een ramp. Wanneer 
wordt zo’n plan dan wel gebruikt en wat staat er 
eigenlijk in? 


’Al heb je een draaiboek, 
het blijft toch improviseren’ 


DOOR CINDY JASPERS 

Wnongevalien, overstromingen, 
J^rgiftiging van drinkwater, ver¬ 
ders- en vervoersproblemen, he- 
v j8e ijzel en sneeuwval, uitval van 
^ctriciteit, besmettingsgevaar, 
burgemeester Martin Smeets van 
Reliek en Herkenbosch noemt in 
adem de rampen op die in het 
wipenplan van zijn gemeente 
gorden genoemd. Een aardbeving 
15 er niet bij. 

al had het er in gestaan, dan 
’tog hadden we moeten improvise¬ 
ert”, vertelt Smeets. „Net als elke 
&meente in Limburg hebben wij 
een rampenplan, maar eigen¬ 
lik is het niet meer dan een stel 
^eten die nog uitgewerkt moeten 
gorden. Zo staat in het plan datje 
? e burgers moet inlichten wanneer 
fj e t drinkwater vergiftigd is, maar 
bóe dat moet gebeuren kom je ner- 
Bens tegen.” 

Ontwricht 

"Natuurlijk was de aardbeving 
v °or veel mensen een ramp, maar 
111 de zin van de Rampenwet was 
helemaal geen sprake van een 
^mp,” verklaart G. Cloosterman, 
c °mmandant van de brandweer 
v un Roermond en tevens van de 
ï e gionale brandweer van Midden- 
hitnburg. 

v °lgens de wet is dat pas het geval 
Wanneer het maatschappelijk le¬ 


ven totaal is ontwrich],; er een aan¬ 
zienlijk aantal slachtoffers is en 
gecoördineerde hulpverlening no¬ 
dig is. Dan kan de burgemeester 
beslisen of hij het rampenplan wil 
instellen. „In dit geval waren er he¬ 
lemaal geen slachtoffers en heeft 
de brandweer de hulp van andere 
gemeenten niet hoeven inroepen. 
Hoe groot de persoonlijke schade 
ook is, een ramp was het niet.” 

Sinds 1985 is elke gemeente ver¬ 
plicht een rampenplan op te stel¬ 
len. Dat staat in de toen gewijzigde 
Rampenwet. 

„Je moet niet verwachten dat in 
een rampenplan gedetailleerd staat 
watje moet doen bij een ramp,” 
legt Nico Herzig, provinciaal coör¬ 
dinator openbare veiligheid uit. 
„Een rampenplan is een organisa¬ 
tieplan. Daarin staan de organisa¬ 
torische lijnen van burgemeester 
tot uitvoerders aangegeven. In zo’n 
veertig pagina’s staat onder andere 
beschreven welke personen de 
burgemeester in beleidszaken 
moeten adviseren, hoe de commu¬ 
nicatielijnen tussen de staf in het 
coördinatiecentrum en de eenhe¬ 
den in het rampgebied lopen. Er 
staat in hoe de bevolking gewaar¬ 
schuwd moet worden. Evacuatie- 
plannen. Organisatie van de op¬ 
vang en verzorging van de slacht¬ 
offers. Waar moet het perscentrum 
komen? Hoe moet de schaderegi- 
stratie achteraf verlopen? Onlos¬ 
makelijk daaraan verbonden is de 
handleiding, een soort telefoon¬ 


■ 


Wat op de kaart zo duidelijk leek, kan in de praktijk 
hele andere afmetingen aannemen. Een afslag te 
vroeg kan een pijnlijke vergissing zijn. Daarom is een 
goede gids onontbeerlijk als je op verkenning gaat in 
de onbekende gangenstelsels van de vrouwelijke 
geslachtsorganen. Voor iedere arts is het ooit de 
eerste keer. Het inwendige onderzoek is één van de 
meest moeilijke en beladen onderzoeken die je als 
student tijdens de opleiding tegenkomt. In het 
Skills-lab van de Rijksuniversiteit Limburg in 
Maastricht krijgen aankomende artsen de kans om 
een begeleide ’generale’ te draaien voor ze zich wagen 
aan het echte werk. Gemotiveerde vrijwilligers, zowel 
mannen als vrouwen, helpen studenten over hun 
gêne heen en geven met kennis van zaken 
aanwijzingen. „Een onontbeerlijke ervaring, want de 
werkelijkheid blijkt altijd anders en veel soepeler,” is 
het commentaar van de opgeluchte studenten die aan 
dit onderwijsproject hebben deelgenomen. 


^DOQR ANGELI POULSSEN 

leek zo kalm toen ze binnen- 
^am, de vijfdejaars-studente ge- 
, ^eskunde. Maar bij het aantrek- 
, 1e rt van de gummi-handschoenen 
pinnen haar handen toch ver- 
aarlijk te beven. Het is ook niet 
■ ^ s > om voor de eerste keer een 
inwendig onderzoek uit te voeren 
lj ee n proefpatiënte. Zelfs als de- 
e GOM (gynaecologisch onder- 
0e ks medewerkster) speciaal hier- 
°or is opgeleid en veel minder 
e jjuwach.tig is dan de arts in spe 
> De proefpersonen, die in het 
skill s _iab’ studenten geneeskunde 
^‘Pen bij onderwijs in sociale en 
chnische vaardigheden, laten 
■ 0 n dertig keer per jaar hun meest 
htieme delen onderzoeken. Zowel 
e buitenkant als de schede, baar- 
oedermond en -wand worden 
Uvoerig bestudeerd. Wat bezielt 
ouwen om zo vaak vrijwillig deel 
oemen aan een onderzoek, dat 
n bezoek aan de tandarts voor 
er >igeen doet verbleken? 

Massief 

”he positieve reacties van de stu- 
HpO^n maken het iedere keer weer 
( *°eite waard,” vertelt Trees 
tü . ,.Het is ook een hele andere si- 
atie, dan bij een echt onderzoek, 
oewel ik natuurlijk ook in die on- 
bp akkelijke houding lig met mijn 
r>n^ en * n een spreidstand omhoog, 

t elH ga niet passief. Ik ver- 

n ue studenten wat ik voel, wan- 

’fr» e *, • on P re Rig wordt of als ze 
ut zitten. De GOM’s krijgen na¬ 


melijk een gedegen opleiding, 
waar anatomie een grote plaats in¬ 
neemt. Ik weet nu precies hoe het 
er bij mij van binnen uitziet en ook 
met latijnse termen heb ik geen 
moeite. Wij krijgen als het ware 
een verkorte versie van de stof die 
studenten bestuderen. Tijdens die 
training heb ik zelf een inwendig 
onderzoek moeten uitvoeren, zo¬ 
dat ik wel weet hoe de studenten 
zich voelen. Nou, met waterige 
knieën hoor!,” lacht deze vrouw 
die al meer dan zeven jaar GOM is 
bij het skills-lab. 

„Studenten nemen vrijwillig deel 
aan dit programma. Het inwendige 
onderzoek bij vrouwen of het on¬ 
derzoeken van de genitaliën en 
anus bij mannen plaatsen wij altijd 
in de laatste fase van de opleiding. 
Dan hebben studenten al zoveel 
contact gehad met simulatiepa- 
tiënten en al zo vaak kunnen oefe¬ 
nen op de ’gynnies’, de plastic 
modellen, dat ze er echt klaar voor 
zijn. Iedereen bereid zich dan ook 
erg goed voor; dit onderzoek wordt 
zeer serieus genomen. En omdat er 
bovendien ervaren begeleiding 
aanwezig is, kan er nauwelijks iets 
mis gaan. De enige ’fout’ die stu¬ 
denten nog wel eens maken, is dat 
ze te voorzichtig zijn. In hun ze¬ 
nuwachtigheid zijn ze vreselijk 
bang om de ander pijn te doen,” 
vertelt Charles Phaff, huisarts en 
docent bij het skills-lab. 

Respect 

„Ik zou mij voor geen goud zo vaak 
inwendig willen laten onderzoe- boek met alle belangrijke adressen 
die je bij een ramp nodig zou kun¬ 
nen hebben.” 

Naast een rampenplan is een aan¬ 
tal gemeenten ook nog verplicht 
om een rampbestrijdingsplan op te 
stellen. Herzig daarover: „Een 
rampbestrijdingsplan is wel heel 
specifiek en gedetailleerd. Daarin 
staan scenario’s van mogelijke 
rampen bij bedrijven beschreven. 
Zo is er een rampbestrijdingsplan 
voor de gemeenten rond DSM, 
voor gemeenten in de buurt van 
een luchthaven en bij chemische 
industrie zoals Solvay Chemie in 
Roermond.” 

Iedere gemeente heeft dus een ei¬ 
gen rampenplan. Om de plannen 


van de verschillende gemeenten 
op elkaar af te stemmen heeft de 
provincie een raamwerk gemaakt, 
dat door de gemeenten aangevuld 
moet worden. Ook een aardbeving 
wordt in het plan van de provincie 
genoemd. De meeste gemeenten 
zijn op het moment bezig het plan 
te vernieuwen. Het is daarbij de 
bedoeling om regionaal meer dan 
voorheen samen te werken. 

Chaos 

Herzig: „Geen enkele gemeente 
heeft een pasklaar plan in de kast 
liggen voor een aardbeving of een 
overstroming. In eerste instantie is 
een rampenplan bedoeld om orde 


in de chaos te brengen. Chaos is er 
altijd na een ramp. Wanneer bij¬ 
voorbeeld de telefoon dood is, 
kunnen we terugvallen op een 
noodnet, dat ook is gebruikt na de 
aardbeving.” 

Zijn collega Léon Janssen vult 
hem aan: „Wanneer een rampen¬ 
plan wordt gebruikt, gelden regels 
waar je je absoluut aan moet hou¬ 
den. De burgemeester wordt op¬ 
perbevelhebber. Er komt één coör¬ 
dinatiepunt. Er moeten snel beslis¬ 
singen kunnen worden genomen. 
In het normale leven moet de bur¬ 
gemeester ruggespraak houden 
met de gemeenteraad, daar is tij¬ 
dens een ramp natuurlijk geen tijd 
voor.” 


• Léon 
Janssen (links) 
en Nico Herzig, 
de twee 

rampengoeroes 
van de 
provincie, 
bekijken het 
rampenplan 
van de 
gemeente 
Landgraaf. 

Foto: 

FRITS 

WIDDERSHOVEN 


Het rampenplan is dan wel niet in 
werking getreden, maar in Roer¬ 
mond is wel gebruik gemaakt van 
bepaalde structuren zoals die in 
het rampenplan zijn vastgelegd. 
Herzig en Janssen vinden dat een 
logische zaak. „Een rampenplan is 
opgezet ter bevordering van de 
openbare veiligheid. Alleen al door 
een dergelijk plan te maken en re¬ 
gelmatig bij te stellen, stuit je op 
zaken die extra aandacht moeten 
hebben ter bevordering van de 
openbare veiligheid. Het is onmo¬ 
gelijk om een pasklaar plan voor 
een onvoorziene ramp te ontwer¬ 
pen. Maar door regelmatig te oefe¬ 
nen stuitje steeds weer op zaken 
die nog beter geregeld kunnen 
worden.” 


Vrijwillig meedoen aan 
inwendige onderzoeken ken,” meent Karin Oberndorff, de 
studente geneeskunde die net 
Trees heeft onderzocht. „Ik heb 
dan ook diep respect voor de men¬ 
sen die ons de kans geven deze 
ervaring op te doen. Natuurlijk 
kun je veel leren van een anato- 
mieboek of een plastic model, 
maar een levend mens is iets heel 
anders. Dan komen er toch emo¬ 
ties om de hoek kijken. Een plastic 
pop geeft geen kik als ik het specu¬ 
lum verkeerd inbreng. Tijdens dit 
onderzoek heb ik ontdekt dat ik 
nog teveel met mezelf bezig ben, - 
doe ik alles wel goed? Hoe heet dit 
orgaan ook al weer? - en dat ik 
daardoor te weinig op de 'patiënt’ 
heb gelet. Zo’n onderzoek lijkt veel 
makkelijker dan het in werkelijk¬ 
heid is.” 

Rijk word je niet als proefpatiënt. 
Meer dan een reiskostenvergoe¬ 


ding en twintig gulden per uur zit 
er niet aan. Maar er zijn wel andere 
beweegredenen die ervoor zorgen 
dat Trees zich al jarenlang beschik¬ 
baar stelt. „Je helpt de studenten 
echt. Het is zeer zinvol en bevredi¬ 
gend werk. Vooral omdat je actief 
met onderzoek en onderwijs bezig 
bent. Omdat ik in geneeskunde ge¬ 
ïnteresseerd ben, werd ik een aan¬ 
tal jaren geleden ook simulatiepa- 
tiënt bij de faculteit geneeskunde. 

Maar toen er GOM’s geworven 
werden, heb ik toch lang moeten 
nadenken. Ook mijn man is in het 
beslissingsproces betrokken. Die 
vond uiteindelijk dat het mijn ei¬ 
gen lijf was en dat ik er maar mee 
moest doen wat ik zelf wilde. En 
sindsdien ben ik een gejnotiveerde 
medewerker. Ik ben nu zelfs zover 
dat ik een onderzoek in mijn eentje 
kan begeleiden. Door mijn erva¬ 


ring help ik veel studenten over de 
drempel heen.” 

’Eendebek’ 

Het onderzoek begint met een kort 
vraaggesprek tussen de aanko¬ 
mende arts en de GOM. Geboor¬ 
ten, sterilisaties of andere ingrepen 
kunnen veranderingen in de anato¬ 
mie van de vrouw veroorzaken en 
het is zaak daar vantevoren van op 
de hoogte te zijn. Vervolgens leegt 
de 'patiënt' zijn blaas, wat het on¬ 
derzoek vergemakkelijkt. Achter 
een gordijntje kan men zich ont¬ 
kleden en vervolgens begint het 
onderzoek dat uit drie delen be¬ 
staat. Uitwendig onderzoek, in¬ 
wendig onderzoek met behulp van 
een speculum (ook wel ’eendebek’ 
genoemd) en nog een inwendig on¬ 
derzoek met de hand. Het geheel 
neemt een klein uur in beslag en 
dan is het tijd voor een nabespre- 


• Docent 
Charles Phaff 
en studente 
Karin 
Oberndorff 
concentreren 
zich op een 
moeilijk 
onderdeel: het 
inwendige 
onderzoek met 
behulp van een 
speculum. 

Foto: 

FRITS 

WIDDERSHOVEN 


king. Zowel de arts als de GOM 
geeft commentaar op het handelen 
van de student. 

Sommige GOM’s vinden het, net 
als bloeddonoren, wel prettig dat 
ze regelmatig onder de loep geno¬ 
men worden. Maar het is geen exa¬ 
men en er wordt ook niet werkelijk 
op afwijkingen onderzocht. „Ge¬ 
lukkig maar, wantje komt toch 
echt voor verrassingen te staan. 

Het blijft een spannende onderne¬ 
ming. Ik had gedacht dat het veel 
pijnlijker zou zijn, maar als je rus¬ 
tig blijft voelt de GOM er vrijwel 
niets van. De werkelijkheid blijft 
verbazen,” besluit Karin. 

Wie geïnteresseerd is in dit project 
of zelf Gynaecoligsch medewerk¬ 
ster wil worden, kan bellen naar 
het Skills-lab van de RL, tel. 
043-882251. 


De Amerikaanse moordenaar 
Robert Alton Harris werd 
afgelopen dinsdag in de gaskamer 
van de gevangenis van San 
Quentin ter dood gebracht. Harris 
werd alsnog geëxecuteerd voor dë 
dubbele moord die hij in 1978 
pleegde, toen hij twee tieners 
ontvoerde en doodschoot, omdat 
hij hun auto wilde gebruiken voor 
een bankroof. Een afschuwelijk 
misdrijf, dat met goed te praten 
valt. Niettemin was het dinsdag de 
eerste keer in 25 jaar dat in 
Californië de doodstraf werd 
uitgevoerd en hopelijk ook de 
laatste. De doodstraf is natuurlijk 
een onmenselijke straf, want welk 
mens, welke rechter, mag 
beschikken over het leven van een 
ander 9 Niemand, zo zou het 
antwoord op deze vraag moeten 

luiden. 

Harris wachtte al dertien jaar in 
een dodencel op de voltrekking 
van zijn vonnis. Dat betekende in 
wezen een doodsstrijd van 
evenzovele jaren. Ieder volgend 
moment kon immers zijn laatste 
zijn, als de rechters zo zouden 
beschikken. In ons land is de 
doodstraf gelukkig afgeschaft. 

Geen griezelroman is macaberder 
dan de laatste dagen uit het leven 
van Robert Alton Harris. Toen 
Harris in de vroege 
dinsdagmorgen na een kwellende 
vertraging van enkele uren op de 
stoel van de gaskamer van San 
Quentin zat, hielden de getuigen 
die de executie mochten bijwonen 
de adem in. Plotseling rinkelde de 
telefoon, terwijl Harris op het 
dodelijke gas zat te wachten. 
Daarna ging de deur van de 
• gaskamer open. Bewakers 

maakten de handboeien los en de 
39-jarige man werd weggevoerd. 
Het zoveelste uitstel van executie 
was een feit. 

De vreugde bij de honderden 
demonstranten die sinds de vroege 
morgen bij de gevangenispoort 
protesteerden tegen de doodstraf 
was groot. Hun blijdschap was 
echter van korte duur. Negentig 
minuten na het laatste uitstel 
bepaalde het Amerikaanse 
Hooggerechtshof dat geen enkele 
rechtbank de terechtstelling van 
Harris in de weg mocht staan. Het 
vormde het bizarre slot van een 
lang sterven. Gedurende de 
dertienjarige gevangenschap kreeg 
Harris zes maal te horen dat zijn 
terechtstelling ophanden was. 
Evenzovele keren werd de datum 
van de executie uitgesteld. Het 
afgelopen weekeinde gloorde voor 
Harris nog enige hoop toen een 
Califormsche rechtbank instemde 
met een uitstel van zeven dagen. 
Dinsdagmorgen kwamen daarbij 
nog eens drie verzoeken om uitstel 
van een lagere rechtbank, onder 
andere om na te gaan of de 
terechtstelling in de gaskamer 
conform de grondwet is. 

Harris werd uren later dan 
oorspronkelijk de bedoeling was 
weer de kamer des doods 
binnengevoerd. Andermaal werd 
hij vastgebonden op de stoei. Even 
later werd de kamer gevuld met 
cyanidegas. Zeven minuten later 
was Harris bewusteloos en weer 
negen minuten later werd hij dood 
verklaard. Tegenstanders van 
Harris' executie omschreven de 
veroordeelde als een slachtoffer 
van zijn aan alcohol verslaafde 
ouders. Hij zou vooral zijn 
mishandeld door zijn vader. 
Harris' advocaten hebben 
herhaaldelijk verklaard dat hun 
cliënt aan een van deze 
afranselingen hersenletsel heeft 
overgehouden. 

Hoe dan ook, de man die op 
dinsdag 21 april 1992 op een 
gruwelijke wijze ter dood werd 
gebracht, was op het moment van 
zijn executie een geheel ander 
mens dan diegene die veertien jaar 
eerder twee tieners om het leven 
bracht. Tegenstanders van de 
doodstraf vrezen, dat Californië - 
maar ook andere Amerikaanse 
staten - nu de eerste doodstraf is 
uitgevoerd, snel meer ter dood 
veroordeelden zal executeren. De 
keus is ruim. In Californië wachten 
328 ter dood veroordeelden op hun 
lot. in heel de VS 2600. 

Op de morgen van de dag van de 
executie meldde deze krant dat de 
regering van de vroegere 
Amerikaanse president Ronald 
Reagan Saoedi-Arabië in het 
geheim had toegestaan in 1986 
Amerikaanse bommen te leveren 
aan Irak, zonder daarover het 
Congres in te lichten zoals de wet 
vereist. Hoeveel mensenlevens 
zouden die Iraakse bommen van 
VS-makelij in de Golfoorlog 
hebben gevergd? Diegenen, die 
indirect voor hun dood 
verantwoordelijk z^jn. zullen nooit 
voor een rechter hoeven te 
verschijnen. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 9 Pi DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


t- 


> A* ' (:<i r * \ 


:ÜI GEMEENTE 

De afteSng «automatisering draagt in de gemeentelijke organisatie in 
brede zin zorg voor alle aspekten van de automatiseringsfacffiteiten. Ze 
vervult hierbij een sturende en ondersteunende rol. De atyefing kam 2 
werkeenheden, de eenheid "technisch systeembeheer" en te eenheid 
"ontwikkeling en beheer van app&aties". In verband met het vervroegd 
uit tr eden van een medewerker ontstaat bij de werkeenheid "technisch 
tys tt w m behqar" de vakature van: 

MEDEWERKER TECHNISCH SYSTEEMBEHEER JV/M) 

TMBh • bereidheid om ie 

T.a.v. in ergeh beheer zQride een- de kantooruren wc 
trate computers: te verrichten; Yp* 

-‘ hét zorgen voor een optimale _• een redelijke soctó^vaa» J ""' u 
. prestatie van hardware, softwa- $'■ ; 

re en netwerk (zoals gegevens- ** .« 

.. bahaerk . j OVERIGEN* : v £/?■. 

- had Inst al l e re n van nieuwe sys- ♦ wi dé gemeente $jt 

tdemseftware);. } meer yroMwen 'm o.a. ; 

- het zorgen voor* goedp beveiir- funk^ies- benoemen, 

gingen; • ■ worden <jap 00(1 4 1 

het verhelpen van storingen. uitgenodigd te soNcifétif ' %^^ 

gelnet a M e or de ■ •. bestaat de 

- in principe ; de mogelijkheid tot. 
het gebrufcafclaar maken van kinderopvang; r 

•’ • bedraagt: liet salaris bij aanstel- 
van de apparatuur ling maxima# f 4.402,- bruto 
i. per maand. Afhankelijk van de 
faat ondersteunen van de gebrul ontwikkeling van de funktie kan 
kir.in halt ve rh elpen ven storiri- «en perspektief worden geboden 

tót f 5.067,- per mSand,*' 
i • kan nadere informatie ingewon- 
: nen worden bij de heer L. 

• aan opl sk i n g op HBO niveap Cremers, chef van de. afdeling, 
gf]TS4tiqtóiatica of een verg# t e fofa s o KHfiJ 596634; 
fijkbwe opteNtinp met de relevant- • kunnen belangstellenden hun 

HPj; schriftelijk» sollicitatie tot uiter- 
boven- lijk IS mei a:S;, 'ondér vermel¬ 
ding van referentienummer 

• Mand niat 4b algemené 92.13, richten aan het Kollege 

fCaoepasafihgen; van Burgemeester én Wéthou- 

» bereidheid tót het vijgen van ders. Postbus ,18. 6130 AA 
i#w<iWenda oplbktipgen; Sittard. ; ■ ' 


Loodsmedewerker m/v r 

U zoekt een part-time bun voor maximaal 40 uur per maand. 
U werkt den Vnedttf ttaaen 24-00 en 04.00 uur en gaat met 
name’ bestelingen Minnwiiart en de vluchtwagen laden b( 
een érooétandel in gment* en bult Het werk b niet zwaar; u 
tStrtaxI m aaHO küo, ,, 

Informatie U) Efis tonglet, teL 04S-7I BS15, 

• *- -T» ■- - *» - - * ' 

I w t mn , aki miMi zp. 

Part-time alg emeen 

werfct on p ev e O tOw^perweelL>#b«?|<tfchte 


■ 1 *•/ >, ®. 


Omdat de huidige medewerket over enige tijd de VUT-gerechtigde 
leeftijd zal bereiken zoeken wij vóór tfe afdeling Verkoop een 


4S% 
u 


7 • : ".H 


lm 


.’'tl bent4pee jaar en vindt het leuk in 
Mmfozfn. W' 

( b| Fond te) BforM, teL 04S-W 26 SS, 

*te*2*0- ..v ' 

-“-teuT iiW 
;>?• .v_: 


.u». /. 


i.4oor. 
tl--- Jy., j 


m 


H.V.H 
erkoo. 
lisatie 
/erkende 
memii 
/end. 


m**i 

(«Mij 


' f * ' v. " ' ' ’ ' 

Uw werkzaamheden zuilen voor het gro<rfst*.deel bestaan uit het 
iden en uitbreiden Van de commerciële contacten in met 
nam* de franstalige afzétgebieden. f'. ( 

’Da^fltait behoort de ondersteuning van de medewerkers inde 
buikdienst en buitenlandse agenten tot uw voornaamste taken. 


^ **rt goede beheersing van me^garpe de Franse en 
Ijwar ook de óverige moderne 
'Commerciële ervaring 


Oi 
, ')Y ï'' -b. 
■ms$ 
m/v i Kerkrad»z#n wi» op 

• A w r plugfcu n diga n . dwdajur» rto afpa rt u c te w e te 
HBOSTtr*. zMcanverzorgcndm en MOGO'arsVR U kunt zelf 
b a pala n wafet t»fon ü wit wat te n. De kwteffngtn 4n goed 
beraidMar mpt bat openbaar verapen 

Dé uitzincKAO- 

Inde CAO voor uitzendwe rtc Sb salarii, 
vakantie en tocWe Verzekeringen geregeld. 


randstad uitzendbureau 


v ■ 


■atesse, gevoel voor techniek aismedè een actieve klantgerichte 
een grote instelling zijn daarnaast noodzakelijke eigenschappen. 

betarokkenhéfdaande .. . 

verdere uitbouw van het . De jpiste kandidaat voor deze funktie bieden wij eenr werkkring in 

'- eeadynamische onderneming met een sterk internationaal 

karakter. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het 
belang van de funktie. 

Eerj psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectie^ 
procédure. • 

-L'. » '*• • ••’* ' f ^ -‘C ‘ • •;r'5 . '• ; v •?, <**-1 

i« gevestigd Ml: 0 kunt uw schriftejijk* sollicitatie richten aan Thomas Regout N V. 

enbi de^ Industrieweg 40,6219 NR Maastricht!terattenti* van de afdeling 

Verenigde Staten. r Personaél & Organisatie. 

> ,K.\’ , ... :' 1 > •. .. • ' 


bèdr^fb 

uit- 

van de afzet¬ 
gebieden te tham zeer 

: a ctu ee l • 

- l^De.finaik^I'Stfrke en 


• r ■t'rj 1 !■ 


■w» «r ii 
hï u ■ 

sï.rv 
i tot do Bikterberg 
• qfosp, '«wst t1< hat»holol k* wr m on 23 zoor lux» 
■ppninjlinfon. wriiirr huirf rnntninmt "Aubcird 
voör i la CartS hmchM fb;dkwrs, 


De Urftesn Groep ie een veelzijdige 
^■«igeitieetie op het gébled ven 
wege n bouw, pijpleiding- en kabéf- 
v tó ert m n , hijs- dn mo ntagewe rk e n en 
^ 'lndu0»^veilHiizkigen^^ 

ki Nederland en België operationeel 
mteyerecMHende dMstee, die 
Intensief sa m e n ws rk wi wan neer 

De Untzen Groepheeft drie 
do chte rondernemingen: > : , u 

,p Unöen Wegenbouw: groep 


■i f: 


Op korte termijn zoeken wij een 

CONTROLLER nVv 

v.g-..-. V'fiVv 

Q4.V. de financiële dlreküe wordt, u 
reedebelast met de jaadijkse en cong me e oe ew—d s üs tot SM paraomAtiiNh 

i .r-, » 

In onze lóunpafoar "Club c*tiia<jhan" dëbtMb wij per budgetten^ dé behandeling van, 
invésterihg^ipofslallen enhetg 
van forecasts behoort tot uw laak. 
il rapporteert aén de financiële 
dlrektie. • v 

vragen: 

i/A*ëd*mtec!h niveau of 
studerehd'NlVRi." j • 

- Enige jarerf ervaring van fihan- .•] 
cièle en administratieve verslag^ 
legging. 

-. j^eldir 


OtotórwQk, Zonhoven (B). ^ Ernaast bent u me<teverantwoor- ' ^Sll” 5 !^ 0 ™ 8erirt98 " ■ 


dedjkVoor de autontatisehngsvoort' 


LT. . 


. I-, •- •Y't* 

vaardigheid. 


B M \ 


m m Ti W ër % 

si. . >%: Hijiwerfcen: 

HM hpffhWfrfhh vafrdK ? -- - kieWijd 'tul *Qijea^?^«-<-» 

U kunt uw solficitatie tot en 
met 15meia,6. richten aan .g rj 

*fti ' " • *4 v ‘ •* ' • v -> f» ■ '\»V 

• : ^n^#H^dkki Ö.V., 

i «13GAA9iilard, / 
t.a.v.dhr. RG^J. Janssen 


'mËmM 

- v 


■iauw 

voorpBroen. ecfwoe- ^ 

y. ï&êkMUM v 'v-1 
üflli*?-; 

pMmSM,: 

r. - - .’-a 

i 4> 
j^jdiE^WS w ij s #'i vii ii i . ;r —M 


mm 

l'.; r.. i&fe ,v yirkJwiiWïii^^ooo 

•n ontspannen ondier dp weldadig* invloed van 
"jong " heika/m wa*±nw^W b rpnwQ*r .. 


^■; 7 ^^PBS9 


. '.•'.jrsrvw 

. ir X • 


•y'V* 

W--■' —'•* g - 


• s/ . . i-ï * jf.: --r 

m 
VélM 


gaantot 


»r fK: r 


Mrifopawidt 
■i 
ii« 


;Vteeeii: ' 


' j'. ülB'Pï» : ■ / 


/, STAFMEDEWERKER 

.1 ' V.". n.'»T « ■ • y , -•, ■ 


M 


. i.'m 


jm MC- ; ^CC^ 


'V:^:.:> V? i mmimm 

m&> •, ■ * •.. ^ =. - * ■ 

* * r ’ ^ " . v ■ ^ ^ ï * !.;■ ■ ■■ *» .; /'g ^ IH«.v >¥; 1 

w* visp.awlMMsniafovlS* v;^' : ':/i ' 

' MSODinÉHk Aft ' 

v <? r . Y&>rj: ~ } 

. i. ><r l ». . . 


uübouw^Vm 


. :>u^/ 'Ah!<të 

' ateS'pfMgiaMtie#^^ sifi ,-- =.\. ■.» 

: cfwïrvv.' jii Mtmmgig m sttundaiie wbeidsvoionv 


VTSs 


ptekienegtiteg vanTbennaeZOOG. 


’ en tielzag«tdttiag^ 


dnie fjBacdb i döfdÈ##M((tectebBif 

r " ' “ 11 . .. 

ï ,'AC J 


' Ti. T •» 


'•< • 


• ' C-.' f • 

1 ' , • ' .>?•■!/. N- '!>'• ' 

M zwMBfo vm te füheMwrzaL 

te'létebiAftelCAOt <te ; '■ 
te HB^ ' • 

je. f-. ■ -u -w _• ••*«(!.» .J’- V *"' *■” 

g- xw. 

brfot . . 

. . wMKw 

/ ■*■ . t 

è : \ih i‘v»ir.’.Jw:v- *tl «itv i 

T*' “ ■ ■ B f yjg’tI? • 


i : ( .y .. :• 

_ ^-Kv 

Tl 

^TtjdMMM*ggsM3ad|p 

r : J5»hiteét«^i#^:te^3eMMpoade- 
ii fiof iiéitmti #! msshti óiwi In de foetert ten t-v 2&^6jaerdfo ash e d r eë tiii teg ten wemert, 
w'dóo^dnaaanaa haaft in déze branahben in ••••' 
whwte.| t pn*anii|pp|eur»>-en APie^P;"^- 

v >y ’?i 

■MMIK '7'. ■ - • *gl* /m, 

dk*|»teMteiR'V^ .-fOT 
-jpatoetdievanésh . w.^-y:. 
entememfoomag verwadteeb ^.i 


1% >j 5/Ti‘SUs? 
ir;! 


'omw*;.- '■';■ 

ervaring bij voorkeur opgedaan } Thenme 2000 , de heer 
opket gebied van- vw • HOténnann, Hoofd “ 

.'m*! itui 

PS>-^r/Kca. 30jgr. ....,,... ; .^p.^ontedMMM<spBeaMa 

ipêtte^rtÉteollel! ^.«Uf‘Hoofd 
Hooft! Economie en Administratie en ; 
'W 


vante-jMteifaite ^ 
mpportages tenbehoevé ete - v - ^Sotee r> ; t 

,r»-.r ■}■; ai. 


g! c via ‘ï-• •. '3-.i 


TW’Tyr-r: öi/S?RaSEI 

Controle; .Ptófe,iu 

Vin fte 

;-'S*'•’ v • If^PX^i^uk -v 


• J - v•L r i 


„0,'1uO- •'.*?&(u 


--.r.- ., ;ry : f- '. 

;• •;■'••.> • .r- -V '7 

.-.;V’7v•-.*9».^-. ?4 - ... 

? - r1 •' •IskrricireU ga# water z’ii . 


MAAST 


o?.r tKL 

'C-. 


teteanBdagpDaan 


/ 'XV 4 ‘-- 


rlVAj.;,: T2 


■ , Vitï 

*V.' 'V;'7'.4 :> : .. >''*'5 

7.7^'i'?' l ! ... r.ï.oW;^ 

A-'y ■<■)••. >ia*i $ 
<r!‘.:7 7-k;'vd 
4 >{0-: 

‘i 


► M 


t?.4V :■ s ' 5 öV 

ivf. v; 


ïi ■ • 


U 9301 BTVnUcefiburg*an d* Geut 

limburgs dagblad 


’ Willem-Alexander moet 
snel uitgroeien tot 
een indrukwekkende 
persoonlijkheid’ 


De kroonprins, Willem-Alexander, wordt maandag 27 
april 25 jaar. Het Nederlandse volk weet bijna niets 
van deze jongeman die straks de troon bestijgt. 

Zorgvuldig wordt hij door zijn ouders zo veel 
mogelijk buiten de publiciteit gehouden. Toen 
Beatrix 25 jaar oud werd, was zij wèl een bekende 
■ persoonlijkheid voor de natie. Juliana en Bernhard 

verstopten de kroonprinses niet. 
In de functie van troonopvolger lijken moeder en 
zoon helemaal niet op elkaar. Een vergelijking leert 
dat Beatrix, gedreven door haar ambitieuze karakter, 
zich al op jonge leeftijd gedroeg als toekomstig 
koningin, terwijl Alexander zijn koningschap het 

liefst zo lang mogelijk uitstelt. Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 29 


Prins Willem-Alexander als gelegenheidsdirigent van de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging. 


Foto: ANP 


Wachten op de ware kroonprins 


DOOR CARINE NEEFJES 

Daar staat hij dan, onze kroon¬ 
prins. Als volslagen leek treedt hij 
op als dirigent van de Koninklijke 
Arnersfoortse Muziekvereniging. 
Onervaren zwaait hij met het stok¬ 
je en voor slechts enkele seconden 
is hij aanvoerder van een orkest. 
Het is 11 april 1992, Willem- 
Alexander geeft het startschot 
voor een actie van de Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumen¬ 
ten. 

Het bliksembezoek is typerend 
voor zijn optreden als troonopvol¬ 
ger: kort, vluchtig, maar vooral 
oppervlakkig. In plaats van een be¬ 
trokken toespraak houden, mag hij 
als een wat onhandige dirigent een 
paar tellen op het podium staan. 
Eerder een lachwekkend dan een 
indrukwekkend optreden van de 
kroonprins. 

Na een kort onderhoud met de 
gastheren, wordt Willem-Alexan¬ 
der snel door z’n rechercheurs de 
chique limousine ingeloodst. 
Oranje-aanhangers, de Nederlan¬ 
ders die de kroonprins nog op han¬ 
den dragen, kunnen slechts een 
glimp van zijn nette pak opvangen. 


Opvoeding 


Willem-Alexander wordt van jongs 
af aan door zijn ouders zorgvuldig 
buiten de publiciteit gehouden. 
Koningin Beatrix en prins Claus 
zijn ervan overtuigd dat hij zo lang 
mogelijk als een normale jongen , 
door het leven moet gaan. 

Daarom is de kroonprins nog niet 
veel aanwezig bij officiële plechtig¬ 


heden. Net als zijn leeftijdsgeno¬ 
ten, leidt ’Alex’ een heus studen¬ 
tenleven, doet veel aan sport en in 
het weekeinde gaat hij swingen in 
de disco. 

„Mijn ouders hebben altijd gezegd: 
Je bent maar één keer jong, leef je 
dan uit. Later kan het niet meer,” 
vertelde Alexander eens. Met bei¬ 
de benen midden in de maatschap¬ 
pij staan, is volgens Beatrix en 
Claus de beste voorbereiding op 
zijn toekomstige taak als koning. 

Zij hebben de traditie verbroken 
dat een koningskind moet op¬ 
groeien in een glazen kooitje. 

De opvoeding van zijn moeder en 
grootmoeder was totaal anders. 
Vergeleken met hen gaat Alexan¬ 
der veel wereldser door het leven. 
Juliana had een heel besloten en 
daardoor eenzame jeugd, waarin 
zij nauwelijks optrok met leeftijds¬ 
genootjes, maar opgroeide in de 
beslotenheid van paleizen, familie 
en hofhouding. Als tienjarig meisje 
had zij haar eerste officiële optre¬ 
den en kort daarop volgden er tal¬ 
loze. Alexander heeft voor zijn 
achttiende verjaardag slechts één 
keer iets in het openbaar gedaan. 

Beatrix werd al weer vrijer opge- 
yoed dan Juliana, al kwam zij ei¬ 
genlijk pas tijdens haar studietijd 
in Leiden voor het eerst echt onder 
het volk. Voor die tijd zat zij samen 
met haar zus Irene op het Baarns 
lyceum waar zij alleen les had met 
meisjes die uit een goede familie 
kwamen. Ook had Juliana een 
aparte lagere school voor de kroon¬ 
prinses geregeld. Alexander ging 
in tegenstelling tot zijn moeder 


naar een gewone school en van een 
voorkeursbehandeling was geen 
sprake. 

Karakter 

Hoewel de afwijkende opvoeding 
van Beatrix en Alexander, hen tot 
twee totaal verschillende troonop¬ 
volgers maakte, spelen ook de uit¬ 
eenlopende karakters van moeder 
en zoon een grote rol. De gemoede¬ 
lijke doch wat nonchalante kroon¬ 
prins lijkt geen haar op zijn perfec¬ 
tionistische, ambitieuze moeder. 

Op achttienjarige leeftijd, als hij 
officieel troonopvolger wordt, laat 
Alexander duidelijk merken dat 
hij het helemaal niet leuk vindt om 
ooit als koning Willem IV door het 
leven te gaan. Hij is niet bijzonder 
gelukkig met de zware taak die 
hem wacht. 

„Als ik mocht kiezen of ik of mijn 
broer Friso koning moest worden, 
dan zou ik het koningschap met¬ 
een aan hem overgeven,” vertelde 
Alexander aan zijn biografe Renate 
Rubinstein die ter gelegenheid van 
zijn achttiende verjaardag een 
boekje over hem schreef. Totnog¬ 
toe is zij de enige geweest die de 
kroonprins mocht interviewen. 

Het liefst wil hij piloot worden. En 
als hij gewoon Alexander Jansen 
zou heten, zou hij vaak van baan 
veranderen. De kroonprins houdt 
van afwisseling, is gek op een on¬ 
gedwongen leven, waartoe hij is 
gestimuleerd door zijn eigen ou¬ 
ders. 

Zijn vrienden en studiegenoten ty¬ 
peren hem als 'een gezelligheids- 
mens; ’een levensgenieter’, een 
VfPfSp 


ïï 


Als sterk punt noemt hij zijn aan¬ 
leg voor logisch denken. 

Niemand weet echter iets over zijn 
intellectuele of maatschappelijke 
interessen. Zelfs de Rijksvoorlich¬ 
tingsdienst merkt niet op dat hij 
zich al zeer serieus voorbereidt op 
het koningschap. Alexander tegen¬ 
over zijn biografe: „Ik heb eigen¬ 
lijk twee levens: een gespleten 
bestaan tussen het student zijn en 
de toekomst die je nu nog een 
beetje wegduwt. Als je die twee le¬ 
vens door elkaar zou laten lopen, 
dan zou geen van de twee goed 
werken. Daarom zet ik het koning¬ 
schap nog maar een beetje van me 
af.” Twijfels 


• Prins Willem-Alexander 
werd vlak na zijn achttien¬ 
de verjaardag ingelijfd als 
lid van de Raad van State. 

'lolbroek’ of: ’een geschikte peer 
waar je een lekker pilsje mee kunt 
pakken’. Hij is een doener, geen 
denker. Eerder een sportman dan 
een studiehoofd. 

Alexander zelf vertelde eens dat 
hij er moeite mee heeft om leerstof 
in zijn hoofd te stampen. Als het 
hem niet interesseert, kan hij zich 
moeilijk concentreren. Zijn gebrek 
aan zelfdiscipline vindt hij een 
slechte eigenschap van zichzelf. 


Die twijfels over het koningschap 
had Beatrix absoluut met. Geen 
seconde aarzelde zij over de on¬ 
vrije functie als staatshoofd. Al 
heel jong stond zij juist te trappe¬ 
len om vorstin te worden. 

Europees topambtenaar Laurens- 
Jan Brinkhorst, die goed bevriend 
is met het koninklijk paar, vertelt 
over zijn studietijd met de toenma¬ 
lige kroonprinses: „Ze was heel 
vrolijk, maar erg serieus. Ze was 
zich van haar roeping bewust en 
wist wat ze wel en niet kon maken. 
Ik ken weinig mensen die zo’n 
enorm groot plichtsgevoel heb¬ 
ben.” 

Gedreven door haar ambitieuze ka¬ 
rakter manifesteerde Beatrix zich 
als een toekomstige koningin. Al 
tijdens haar eerste drie studiejaren 
in Leiden had zij meer dan negen¬ 
tig officiële verplichtingen. Zij 


werd - in tegenstelling tot Alexan¬ 
der - niet tegengehouden door 
haar ouders. Prins Bernhard was 
in die dagen vaak op reis en nam, 
als het even kon, zijn oudste doch¬ 
ter mee. 

Op 23-jarige leeftijd was zij afge¬ 
studeerd en kon nu echt als kroon¬ 
prinses aan de weg timmeren. 
Hiermee heeft Beatrix zeker twee 
jaar voorsprong op Alexander. Hij 
wordt vijfentwintig, is bezig aan 
zijn vijfde studiejaar en moet zijn 
scriptie-onderwerp nog bedenken. 
Het is zelfs nog lang niet zeker of 
hij aan het eind van dit jaar afstu¬ 
deert. 

Vlak na haar studie richtte Beatrix 
in Toulouse de Europese Werkge¬ 
meenschap op waarin jongeren 
discussieerden over Europese pro¬ 
blemen. In die tijd stond zij niet 
alleen maar bekend als 'Prinses 
Glimlach’, maar ook als een ernstig 
jonge vrouw, bezield door wer¬ 
klust en idealen. Op haar initiatief 
werd het door de aardbeving ver¬ 
woeste dorp Doesadj in Iran weer 
opgebouwd. Voor de Nederlandse 
televisie deed zij een oproep aan 
jongeren om mee te helpen. 

Geld 

Dat de Prins van Oranje, zoals hij 
officieel wordt genoemd, nog zo¬ 
veel mogelijk buiten beeld blijft, is 
plezierig voor hemzelf. Menig Ne¬ 
derlander gunt hem die felbegeer¬ 
de vrijheid, dit zeldzame goed 
waarvan hij straks totaal wordt be¬ 
roofd. 

Anderszijds mag het volk inmid¬ 
dels wel iets van hem verwachten. 
Sinds zijn achttiende krijgt hij 


jaarlijks 1,3 miljoen gulden uitge¬ 
keerd. Veel mensen tekenden toen 
protest aan tegen dit riante salaris. 
Na discussies in de Tweede Kamer 
besloot premier Lubbers dat aan 
de uitkering niet mocht worden 
getornd. 

Wijlen mr W.J. Geertsema vond in¬ 
dertijd als minister van binnen¬ 
landse zaken en verantwoordelijke 
voor het wetsontwerp koninklijke 
vergoeding, dat de vrijheid van 
Willem-Alexander behoorlijk zou 
worden beknot, wanneer hij een 
toelage uit de staatskas kreeg. 

Door het accepteren van geld zou 
hij het volk meer verplicht zijn. 
Totnogtoe blijkt dat wel mee te 
vallen. De Rijksvoorlichtings¬ 
dienst vermeldt dat nergens staat 
beschreven hoe vaak een kroon¬ 
prins in het openbaar moet optre¬ 
den. Hij wordt hiervoor gevraagd 
en mag zelf met ’ja’ of ’nee’ ant¬ 
woorden. 

Persoonlijkheid 

Wil Alexander een succesvol ko¬ 
ning worden, dan moet hij snel uit¬ 
groeien tot een persoonlijkheid 
met indrukwekkende kwaliteiten, 
stelt staatsrechtsgeleerde S.W. 
Couwenberg. „De monarchie in 
Nederland kan alleen worden ge¬ 
handhaafd als de koning ambitieus 
is én een enorme persoonlijke uit¬ 
straling heeft.” 

„Het koningschap in Nederland 
teert op personages, de Oranjes in 
dit geval. Ons volk hecht nauwe¬ 
lijks waarde aan de regels van de 
monarchie zelf. Nederlanders zijn 
geen monarchisten, maar Orangis¬ 
ten. Het koningschap in ons land is 
wat dat betreft zeer kwetsbaar. Dat 
Alexander nog weinig van zijn am¬ 
bities heeft laten merken, kan een 
probleem opleveren,” aldus Cou¬ 
wenberg. 

Hij erkent dat de kroonprins van 
de jaren negentig het sowieso veel 
moeilijker heeft dan zijn moeder. 
„Zo’n dertig jaar geleden leefde de 
koninklijke familie voor het Ne¬ 
derlandse volk. Het waren jaren 
van wederopbouw en door hun be¬ 
langrijke verdiensten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog genoten de 
Oranjes veel aanzien. Iedereen wist 
bij voorbeeld wanneer de prinses¬ 
sen jarig waren. Nu weten de 
meesten mensen niet eens hoe al 
die knapen heten.” 

Verwachtingen 

Door de toenmalige populariteit 
van het koningshuis vond het volk 
bijna alles leuk wat de kroonprin¬ 
ses deed. Lintjes doorknippen, 
bruggen openen en in chique kle¬ 
ding naar de mensen wuiven, wa¬ 
ren nog geen belachelijke bezighe¬ 
den. Als Alexander nu een gebouw 
opent of als een leek een orkest di¬ 
rigeert, wordt er al gauw schamper 
naar gekeken. Inhoudsloze hande¬ 
lingen genieten niet meer het aan¬ 
zien enkel en alleen omdat de 
kroonprins het doet. 

Ook om die reden moet Willem- 
Alexander snel uitgroeien tot een 
indrukwekkende persoonlijkheid. 
Pas dan kan hij een gerespecteerd 
koning worden. Hij wordt echter 
pas klaargestoomd tot vorst als hij 
zijn studie heeft afgerond, vertelt 
de Rijksvoorlichtingsdienst. Dan 
wordt in overleg met zijn vader en 
moeder een programma voor hem 
uitgestippeld. 

Hoffunctionarissen zijn wat onge¬ 
rust over de studieresultaten van 
de prins. Ze laten tussen de regels 
doorschemeren dat Alexander nu 
wel moet opschieten. Ook zij reali¬ 
seren dat het gezegde 'onbekend 
maakt onbemind’ zeker voor een 
aanstaand koning zal gelden. 
'Hi 

-.*■ 


In 1975, tijdens een 
verblijf in New York, 
woonde ik een 
conferentie bij over 
geheugen en voeding. 

Van de talloze lezingen 
was er eigenlijk maar 
één die werkelijk 
indruk op mij maakte. 
Maar die indruk was 
dan ook zo groot, dat 
mijn voedingspatroon 
er tot op de dag van 
vandaag in ernstige 
mate door wordt 
bepaald. 


Voedsel voor de hersenen 1iH 


3'yi, 


DOOR RENÉ DIEKSTRA 


PI 


De lezing werd gegeven door een zekere dr. Wurt- 
man, verbonden aan het vooraanstaande Massa- 
chussets Institute for Technology- Wat ik toen nog 
niet wist, maar inmiddels wel omdat ik Wurtmans 
werk door de jaren heen ben blijven volgen, was 
dat ik luisterde naar ’s werelds meest vooraan¬ 
staande expert op het gebied van een stof die es¬ 
sentieel is voor twee van de belangrijkste functies 
van ons brein: geheugen en leren. De naam van de 
stof waar het om gaat is choline. 

Wat Wurtman vertelde kwam in het kort hier op 
neer. Onze hersenen bevatten miljarden zenuwcel¬ 
len, neuronen genoemd, die elk bestaan uit een 
cel-lichaam en een uitloper. Die uitloper dient om 
signalen aan andere cellen door te geven. Als een 
cel 'besluit’ om een boodschap naar een andere cel 
uit te zenden, dan stuurt zij een elektrisch signaal 
langs de uitloper. Komt dat signaal op het contact¬ 
punt met een andere cel aan, dan wordt daar een 
stof geproduceerd, die als het goed is door een ont¬ 
vangststation (een receptor) op die andere cel 
wordt opgepikt en van daaruit veranderingen bin- 
. nen in die cel veroorzaakt. 

De communicatie tussen hersencellen of neuronen 
is dus afhankelijk van de aanwezigheid van gelei- 
dingsstoffen. Die stoffen worden neurotransmit¬ 
ters genoemd. Onze hersenen zijn in zekere zin een 
grote fabriek, waarin neurotransmitters worden 
gewonnen uit andere stoffen. Een van de neuro¬ 
transmitters die onze hersenen zelf produceren, 
heet acetylcholine. Acetylcholine wordt gewonnen 
uit choline, dat een component is van een vet dat 
lecithine wordt genoemd. 

De geleidingsstof acetylcholine is zo wezenlijk 
voor het functioneren van ons geheugen en van 
onze leerprocessen dat, als de hersencellen die het 


kunnen produceren verloren gaan, we de ziekte 
van Alzheimer ontwikkelen. De ziekte van Alzhei- 
mer is de voornaamste oorzaak van de (ouder- 
doms)dementie met zijn typische symptomen van 
ernstig geheugenverlies en stoornissen in het den¬ 
ken. 

Voor de ziekte van Alzheimer is nog altijd geen ef¬ 
fectieve behandeling bekend. Wel is bekend dat 
medicamenten die stimulerend werken op de acti¬ 
viteit van acetylcholine bij ouderen die niet aan 
Alzheimer lijden, een verbetering van hun geheu- 
genprestaties opleveren. 

We kunnen de hoeveelheid choline in onze herse¬ 
nen in bepaalde mate verhogen (en daarmee ook 
de produktie van acetylcholine). Choline is daarom 
wel gebruikt bij de behandeling van lijders aan een 
hersenziekte die tardieve dyskinesie wordt ge¬ 
noemd en die gepaard gaat met lage concentraties 
van acetylcholine in de hersenen. 

Het meest opvallende symptoom van de ziekte zijn 
ongecontroleerde kauw-, smak- en tongbewegin- 
gen. Maar een probleem bij het gebruik van zuive¬ 
re choline blijkt te zijn dat bacteriën in ons spijs- 
verteringsstelsel de choline chemisch veranderen 
in een stof die voorkomt in rottende vis. De dyski- 
nesie-patiënten hebben door de behandeling met 
choline weliswaar minder last van hun ziekte- 
symptomen, maar in ruil daarvan gaan ze naar vis 
stinken! Gelukkig is daarvoor een oplossing ge¬ 
vonden door de choline toe te dienen in de vorm 
van lecithine, wat de visstank wegneemt en toch 
symptoomvermindering kan geven. 

Bijna alle choline die we in ons voedsel consume¬ 
ren, komt van lecithine. Tot de rijkste voedings¬ 
bronnen van lecithine (en dus choline) behoren 
lever, eieren, soyabonen, tarwekiemen en pinda’s. 
Omdat onze hersenen zelf choline kunnen maken, 
hoeft het niet per se in ons voedsel voor te komen. 


Maar, zo wees onderzoek van Wurtman en collega’s 
uit, de choline en lecithine die we consumeren 
wordt goed opgenomen door hersenen die flink 
actief worden gehouden (bijvoorbeeld door allerlei 
brainjogging en geheugenoefeningen), en relatief 
slecht door hersenen die inactief zijn, waar weinig 
mee geoefend wordt. 

Net als bij lichamelijke fitness-training lijkt ook 
voor onze hersenen te gelden dat het de combina¬ 
tie van voeding en oefening is waar het op aan 
komt. Als we weinig trainen met de hersencentra 
die choline gebruiken, dan wordt de choline die we 
via onze voeding binnenkrijgen niet gemakkelijk 
door ons brem opgenomen en heeft het dus ook 
weinig zin om ons dieet op die manier aan te vul¬ 
len. 

De andere kant van de medaille is dat, hoe meer 
we joggen met een brein dat goed voorzien wordt 
van choline, hoe beter dat brein ook van die choli¬ 
ne gebruik maakt voor onze leer- en geheugenacti- 
viteiten. 


Wat betekenen deze inzichten voor ons dagelijks 
leven? Ik noem een praktisch advies zoals Wurt¬ 
man dat geeft in het boek Managing Your Mind 
and Mood through Food (Het 'managen’ van geest 
en stemming via voeding). Als er weer eens een 
van die onduidelijke middagen is waarop u zich 
afwezig en weinig spits voelt en toch een intellec¬ 
tuele (studie)prestatie te leveren hebt, doe dan het 
volgende: gooi eens een handjevol pinda’s op. De 
lecithine die daarin zit, is voldoende om de cho- 
Ime-voorraad in de hersenen een goede oppepper 
'te geven. 

Maar...! De extra choline zal niet veel effect hebben 
als u niet tegelijkertijd wat brein-activerende oefe¬ 
ningen doet. Het meest effectieve is dus om èn 
pinda’s te eten èn oefeningen te doen zoals die 


voorkomen in geheugentraining- of brainjogging- 
boeken. 

Een ideale combinatie lijkt dus studeren en pin¬ 
da’s eten - vandaar natuurlijk de studentenhaver 
- als het met zo was datje daarvan zowel flink vet 
kunt worden als (van veel eten) een flinke bewust- 
zijnsdaling kunt krijgen. Er zijn twee manieren om 
dat probleem te omzeilen. De een is matigheid, en 
dat is moeilijk. De ander is het kopen van eholine- 
of lecithine voedingssupplementen bij apotheek, 
reform of drogist, en dat is duur. Mocht u dat laat¬ 
ste toch het gemakkelijkst vinden, zorg er dan voor 
choline in capsule-vorm of pure lecithine te gebrui¬ 
ken (vanwege de visgeur). 

Let er bovendien op dat u uw geld wel voor het 
goede soort lecithine uitgeeft. Producenten mogen 
het woord lecithine voor verschillende samenstel¬ 
lingen gebruiken, maar uit Wurtmans studies blijkt 
dat de enige lecithine die het brein echt goed voedt 
het zogenaamde fosfatidylcholine of choline-fosfa- 
tide is. 

Een probleem is wel dat onbekend is hoeveel u 
precies moet nemen. Amerikaanse artsen die choli¬ 
ne of lecithine gebruiken in de behandeling van 
hersenziekten waarbij acetylcholine een rol speelt, 
schrijven tussen de 40 en 80 gram (choline of lecit¬ 
hine) per dag voor. Dat is veel en duur (tussen de 2 
en 4 gulden per dag) en ik vraag me bovendien af 
of zulke hoeveelheden wel zonder doktersbegelei- 
ding gebruikt moeten worden, hoewel dokters he¬ 
laas vaak weinig van het verband tussen voeding 
en geest afweten. 

Ik gebruik al 17 jaar dagelijks zo’n 10 tot 15 gram 
zuivere lecithine (granulaat). Ik verbeeld me dat 
het werkt en Wurtman heeft me ooit geschreven 
dat dat best kan. Maar zelfs als ik mijn brein voor¬ 
namelijk met hoop voedt, dan nog houd ik me aan 
dit dieet vast. Jaartsveld's Wegenbouwbedrijf bv 


is een aannemingsbedrijf op het gebied van 
grond-, weg-, en waterbouw met vestigin¬ 
gen te Brunssum, Silvotde, Steenbergen en 
KapeUe. 


Voor werkzaamheden in Limburg én dé Duitse grensstreek moeken wij: 


die weet te motiveren en te stimuleren. 

Leidinggevende capaciteiten en veel eigen initiatief zijn noodzakelijke voor¬ 
woorden. ■ ' 

Wij denken aan iemand op MTS/HTS-nivedu met veel ervaring |kd& weg¬ 
en waterbouw. ' 4 - : . . 


ervaren v 
'%#.£• 5 ' Y. f‘ 


, ♦ r »!V 


Wij bieden u: 7 y v X k 

een zelfstandige baan met grote veranfwoordel^kfy^ 
secundaire arbeidsvoorwaarden. ^3 : 

Schriftelijke reacties aan: ’ - 

JaartsveicKs Wegenbouwbedrijf b.v. t.a.v. Dhr. J.H.M. Kerkhoffë, Postbus 
136, 6440 AC Brunssum. Tel.: 045-252574. . LjM 


l\ fi 


> Ui 4 , 


butaüV; ; T 
Héte, 1immpifêieeftiid van 18 Jaar; 

- mlwtt minhnum loon • , < ’#y9 

. , ■ ’ , -Jyt I. 

Schriftditkc «ojfccitawc» te nekten aap Gemeerit^ VaBtcnbilrgluh £é' Geol, T. k. V. dhr. 
I.J.H. Wauben, hoofd afdeling Welzijn, Ondcnrip en Sport, Foctbua 998, 6300 AZ Val¬ 
kenburg aan de GewL lnlkbtincefl m.D.t: bovengenoemde vacatures kunnen worden inge- 
vronnen bij dhr. ).LM. America, befrijfaleider Zwembaden, teL 04406-18330 ol 13710. 


personeelsfunktionans SpanMaters Group is een europees georttntèards groep 
van toonaangevende wenskaartanbedrifven, waarvan da 
voor 28 nur per week 
n_eae :_^ -S_A. 06 - _ . . -li .rfA Jl 8^ri %. \ *• 

fVBCQPQnppBfl OOOBf CPB tSBQ>|RM06r WBur . 

yOTfeptodutifcHff* teteM en e ruime ervaring in een ptrixifttefcÉ 

vrtor n^ «sporteed hl aei dp v funkfe bf voorkeur in eenprpóiÈ* : 

IBJU. tie oite^ " ahgoedeto nt a ktoo te eigenschappen; 

ian nm.r.hturtiiif! t h ^-- i v«wenhogemalevan zeKstancigheid; 

eMÉkomenthdeteboaéétefuhktie ",^7??-**^***^*®'.r . 
aan de orde. . grafische vormgeving, produktie en verkoop van wenskaarten, 
famWadrakweric, schrijfwaren ay g es ch snkartiltsten. 

.. ; 

v,^ ■ t t;Vh : 


7 f -i< : 


Muya Groètings B.V., gevestigd toHeerien^fe tfecÉècHtér y**'■ 7' 


r i! jT * TiP rrcv.* * ■ 1 17 

'• > *<j»■ i■ 


Binnenkort zal worden begonnen met-d* ultp»® van 
peroelerw <*evoor hetflr oe iee t Eoe n 1903v o or é tep ri ge 
verpa ch tin g in effTWWWng koeren., 

Voor dén^ge varpschtine komen In aanmerking de 


1 ^ : T-lïiT 1 M *k\ / fe' 1 1 is t ■ * j iT . • I • 1 1 -. ï 1 i : T»l 1 


VilUVlM». lil 


Stendineyische i-éodo^i 


I» ; , ; v o i a jl» $ i 


jI I £ ‘ -mj • i ( i * 


onion ob vunrao zyn: 


Sai rw i g^ eblfc ltatiee met ultvoertge 
c.v. richten aan dhr. R.M J. Ku^er, 
Chat PeiBOneete nlnm BI \ riVlfiio 
voomeoere wirntmane KBnmen ztcrr 


sf'Ts o- <-• i 


7V»l* [ iS.Tll 


yarvewdigen «n varkopen van maar deiv Sé miljoen. wenajte»cten. 
AiagayotgVAricia voortdufandegroei iöékanwUop totètermijfii 


■ JV^a«iTTI <7 .t f/r) * rr'T! 


CC Gra^$éhe medéwei 4 (^ 


^ 7fv- : 4 t.Ki" 

• Jv>1 ...,' 1 > t*• 4 •. 

m j c -• j - f; ' - ■-"' 

-,..1 rewNpaasaaeni .ü-v ;•■• ‘..f.: 

^iVjT.:■ rf-*;■- •_'#i ' K’':’- ’Tl' 

■ •>; "v< ri>’ .v v>'7M < • 

tl ; * foüèn f hotatsrripeh ah pmeglen van wenskaarten 


' '*»' 1 » h > {'f. 


S *fHttereaenviri8oyen w a ntkea rten 

gp • i’;'■'.'>• • 

Indien Ugeinteveeeeerd bent in deze functie kan uw achriftelijke 
k : eoiNdtaHeworden gericht iéh: 

P MbVa Greetfhgs B.V. dé heei^ J. Tuk, chef drukkerij, 
r postbus 2613, «401DC Heerlen, telefoon 045 - 419341 

Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 31 Heerlense wijk 
werkt aan 


terugkeer 


oude glorie 


Vrieheide. Een modelwijk in Heerlen, in de jaren 
zestig gebouwd volgens de revolutionaire 
bouwmethode van de Vascomij. Dit bedrijf, 
onder leiding van Egidius Joosten, was een van 
de eerste in Nederland die experimenteerden 
met industriële bouwmethoden. 
Vrieheide, 837 woningen en een aantal flats 
groot, was daarom, én vanwege het vele groen, 
een prestigieuze wijk. Veel mijningenieurs en 
andere mensen van standing trokken er naartoe. 
Met het faillissement van de te ambitieuze 


Vascomij ging eindjaren zestig ook de goede 
naam van Vrieheide ten onder. Het dieptepunt 
kwam in de jaren tachtig: criminaliteit, 
prostitutie, Vrieheide had het allemaal. 

De laatste jaren wordt met man en macht 
gewerkt aan eerherstel. Niet alleen het uiterlijk 
van de wijk moet beter, maar ook de onderlinge 
banden tussen de bewoners dienen opgeknapt te 
worden. 

Eerste successen bieden hoop op nieuwe 
glorietijden. 


Vrieheide krabbelt overeind 


Een plantsoen op een heuveltje 
aan de Belgiëlaan in de Heerlense 
Wijk Vrieheide. Uitzicht op de zil¬ 
verzand winning vlak onder je 
neus, met op de achtergrond zowat 
heel Heerlen tot aan Duitsland toe. 


Een deel van de zilverzandgroeve, 
het dichtst gelegen bij de Maria 
Chnstinawijk, is inmiddels al op¬ 
gevuld en tot park gemaakt. De fir¬ 
ma Beaujean, die al vanaf de 
Tweede Wereldoorlog afgraaft, 
heeft een ontgrondingsvergunning 
tot precies 23 februari 1997. Ver¬ 
volgens moet hier een ’wijkpark’ 
Verschijnen met waterrecreatie. 
Een aanlokkelijk vooruitzicht. 


Het plantsoen aan de Belgiëlaan 
zelf is nieuw. Anderhalf jaar gele¬ 
den stonden hier nog de befaamde, 
of beter beruchte flats. Het prachti¬ 
ge uitzicht verdween in het niet bij 
de problemen: criminaliteit, prosti¬ 
tutie, leegstand. 


Maar tegenwoordig is het een ge¬ 
weldige lokatie, zonder twijfel. 
Wethouder Hub Savelsbergh 
maakt een rondrit in zijn flitsende 
bolide en hij geniet. „Ik zie hier uit¬ 
stekende mogelijkheden voor de 
bouw van koopwoningen.” 


Maar terwijl de stuurbekrachtiging 
hem soepel door de bocht loodst, 
is Savelsbergh eerlijk. „Ik schaam 
me niet te erkennen als bestuurder 
meegewerkt te hebben aan de 
grootschalige bouw van Vriehei¬ 
de,” vertelt de wethouder. Volgt 
het verhaal van de grote woning¬ 
nood na de oorlog die het noodza¬ 
kelijk maakte om in korte tijd veel 
te bouwen. 


Bij de bouw, beginjaren zestig, 
had Vrieheide nochtans een uitste¬ 
kende naam. Veel mijnbouwinge- 
nieurs trokken naar deze presti¬ 
gieuze buurt. De ligging was zeer 
aantrekkelijk en door het vele 
groen kende de wijk een grote aan¬ 
trekkingskracht. 


Bovendien waren de woningen 
niet minder dan revolutionair. De 
toegepaste methode van gietbouw 
trok landelijke aandacht. Vriehei¬ 
de was een groot experiment van 
bouwer Egidius Joosten. 


Maar nauwelijks vijf jaar later al 
bleek diens bouwfirma Vascomij 
niet miljoenenschulden te kam¬ 
pen. Om de gevolgen voor de huur¬ 
ders van de ’Vasco-affaire’ te be¬ 
perken, kocht de gemeente Heer¬ 
len de 1277 woningen in 1969 en 
beheerde die zelf tien jaar lang. 


Standing 


In 1979 kocht Vasco, in de vorm 
v an Marcel Muyres BV herrezen, 
het woningbezit tot verrassing van 
Velen terug. De inkomens waren 
mtussen flink gedaald door de 
ttnjnsluitingen, de meeste mensen 
Van standing waren al vertrokken. 
Vooral de flats raakten uit de gra¬ 
tie. De eigenaar probeerde ze te 
vullen door minder selectief te zijn 
bij de toelating van huurders; ver¬ 
loedering was het gevolg. Dit alles 
m een razend tempo. 


b* e Bewonersbelangenvereniging 
<HBV) Vrieheide e.o. had haar 
hoop gevestigd op een ingrijpende 
renovatie van de flats aan de Bel- 
Smlaan. „De woningcorporaties 
?fgen dat best zitten,” vertelt 
tTans den Baas. 


Maar drie jaar geleden besloot de 
gemeenteraad de flats te kopen en 
te slopen. Om de problemen in één 
k mp op te lossen. Met name Sa¬ 
velsbergh maakte zich daar hard 
v °or. Hij toont zich nu tevreden. 


>’De haard van criminaliteit en 
Prostitutie is weggenomen. De ge¬ 
volgen zijn nu al zichtbaar. De wijk 
eert weer op. De leegstand is ge¬ 
aaid van 150 naar 50 woningen en 
oncentreert zich in een tweetal 
raten. Als de wijk Vrieheide weer 
ijn goede imago terugkrijgt, dan 
ordt het nog gemakkelijker.” 


Sloop 

De twee torenflats aan het Vriehei- 
oepark, die vrijwel leeg stonden, 
jverden in 1989 ingrijpend opge¬ 
hapt. Alhoewel Savelsbergh toen- 
tertijd meer heil zag in sloop van 
do torenflats, toont hij zich nu te¬ 
vreden. Ter illustratie glijdt zijn 


lm. I - 1 -wrytt' "is tir-imm-'im 


17" *•’ 

**< v,.~»- y ' >.»' „pi**. " 7 vc - 

f 


^ - v. 7-; . 


' 77” 7 *7 ' ' 7ir- 
^ 7 . :7 7 7 $. «• 


- - * 

** ' -X De paddestoelwoningen in Vrieheide, met links de watertoren aan de KSG-straat. 


Foto: CHRISTA HALBESMA 


auto naar een soort binnenplaats 
waar garages staan. Het zijraampje 
gaat open, de wethoudersvinger 
wijst alle opvallende verbeteringen 


„Deze flats zijn nu weer zeer goed 
verhuurbaar, mede doordat er een 
huismeester is aangesteld via be¬ 
heerder ABC-vastgoed. Er wonen 
opvallend veel jongeren en oude¬ 
ren. Er is zeer goed omgesprongen 
met de klachten van de mensen. 

Ze hebben bijvoorbeeld zoveel mo¬ 
gelijk een eigen, afsluitbare garage 
gekregen.” 


komen ook extra parkeerstroken 
en de wijk is grotendeels 30-kilo- 
meterzone geworden. 

Op het Unescoplantsoen verschij¬ 
nen speelgelegenheden, waaron¬ 
der een jeu de boules-veld. Vooral 
kinderen kunnen er terecht, ou¬ 
ders moeten een oogje in het zeil 
houden. Per buurt moet een bewo¬ 
nerscomité de behoefte aan speel¬ 
gelegenheden peilen en deze voor¬ 
zieningen daarna ook zelf beheren. 


heid van de bewoners bij hun wijk 
groter worden. Vooral door het 
woonomgevmgsplan. Er komen 
aparte tegelpaden naar elke wo¬ 
ning. Nu kan iedereen nog onder 
het ’paddestoeldak’ doorlopen. Dat 
geeft veel inwoners een onveilig 
gevoel. 


zoek van een welkomstcomité, dat 
meteen een door de gemeente ge¬ 
sponsord bloemetje aanbiedt. 


Resultaten 


In vergelijking met een paar jaar 
geleden is de toestand in en rond 
deze torenflats inderdaad bijna de 
hemel op aarde. Een nette flat, je 
zou er zo langs rijden als je de his¬ 
torie niet kent. En het al geschil¬ 
derde uitzicht is ronduit prachtig. 


Kortom, in Vrieheide zijn ze volop 
bezig met Sociale Vernieuwing. 
Het woonomgevingsplan, een 
30-kilometerzone en een skate- 
boardbaan aan de Navolaan zijn 
direct waarneembare resultaten. 


De bewoners kunnen straks kie- 
zenvoor een eigen voortuin. „Als 
buren in de voortuin staan te wer¬ 
ken, zullen ze een praatje maken. 
Dat bevordert de onderlinge con¬ 
tacten, ” zegt Frans Schillings 
namens de gemeente. 


De toenemende onderlinge ver¬ 
draagzaamheid uitte zich bijvoor¬ 
beeld door een kerstfeest op het 
plein aan het Vrieheidepark en de 
flatfeesten in de torenflat. Hele¬ 
maal door de bewoners zelf gere¬ 
geld. 


In dit 'onderste’ deel van Vneheide 
ontbreekt volgens Wijkbeheer de 
maatschappelijke stabiliteit. „Kin¬ 
deren willen best in de buurt van 
hun ouders wonen, maar de huur 
van 820 gulden is te hoog. Als je 
die op maximaal 550 gulden stelt, 
krijg je een stabiele bevolking," 
stelt Dragstra. Toch neemt ook 
hier de leefbaarheid de laatste ja¬ 
ren toe. 


Een paar honderd meter verderop 
bevindt zich het winkelcentrum 
van Vrieheide. Een paar jaar gele¬ 
den stelde Savelsbergh voor om 
dat tegelijk met de Belgiëlaan te 
slopen, maar hij vond daar geen 
meerderheid voor alhoewel het 
CDA en de Groepering Heerlen- 
Noord hem daar in steunden. Met 
de huidige getalsmatige verhou¬ 
dingen in de raad had het winkel¬ 
centrum er niet meer gestaan. 


De bewoners aan het Luxemburg- 
plein zorgen zelf dat hun speel- 
voorziening onderhouden wordt. 
De flats aan de Rozestraat zijn in¬ 
middels opgeknapt. 


Maar de leegstand is achter de rug. 
Er is nu een supermarkt gevestigd, 
die de keiharde concurrentie met 
het oppermachtige centrum van 
Heerlerheide moet zien te overle¬ 
ven. Savelsbergh toont aan de ach¬ 
terzijde 'onduidelijke', verwaar¬ 
loosde stukken grond, waar hij 
graag nog eens bebouwing zou 
zien verrijzen. 


„Die flats zijn eigendom van wo¬ 
ningbouwvereniging Heerlerheide. 
Die investeert daarin, ook door het 
aanstellen van een huismeester”, 
zegt Harrij van Dijck, opbouwwer¬ 
ker bij Zymose. 

Hij roemt deze woningcorporatie, 
die goed omgaat met de wensen 
van de bewoners. Dat komt na¬ 
tuurlijk ook door de wettelijk ver¬ 
plichte verenigingsstructuur, met 
bewoners in het bestuur. Inspraak 
en overleg zijn vanzelfsprekend. 
Dat ligt iets anders bij de commer¬ 
ciële verhuurder ABC. „Deze laat 
zich primair leiden door zakelijke 
belangen, is gewend te onderhan¬ 
delen met beleggers en/of aandeel¬ 
houders,” vindt Van Dijck. „De 
bewoners moeten daarom steeds 
weer actief aandringen.” 


Beeldbepalend voor de wijk zijn 
echter de 837 eengezinswoningen 
met een zeer typisch uiterlijk: een 
doorgang op de begane grond, het 
woongedeelte op de eerste verdie¬ 
ping, en dat in een soort paddes- 
toelvorm. Ze worden beheerd door 
ABC Vastgoed. 


Een ritje door straten als de KSG- 
straat en Nederlandlaan betekent 
rust, grote rust. Nette buurt. Maar 
toch wordt overal gewerkt aan het 
grote woonomgevingsplan. 


Per straat worden vernieuwingen 
aangebracht. Mensen kunnen voor 
het eerst voortuintjes krijgen in 
plaats van openbaar plantsoen. Er 


Met dat laatste is directeur Ton Sij- 
stermans van ABC het niet eens. 
„We zijn zelf juist heel actief. Ik zit 
in heel veel werkgroepen die zich 
met Vrieheide bezig houden: de 
werkgroepen Leegstand, Bijzonde¬ 
re Problemen, Groenplan, overleg 
Met dat laatste is directeur Ton Sij- 
stermans van ABC het niet eens. 
„We zijn zelf juist heel actief. Ik zit 
in heel veel werkgroepen die zich 
met Vrieheide bezighouden: de 
werkgroepen Leegstand, Bijzonde¬ 
re Problemen, Groenplan, overleg 
met bewonersbelangenvereniging. 
Daarnaast overleggen we ook nog 
eens met de gemeente.” 


Volgens opgave van de gemeente 
zou ongeveer de helft van de men¬ 
sen zo’n voortuintje willen. En ze 
hoopt dat de twijfelaars het voor¬ 
beeld van hun buren zullen volgen. 
„Sommige stukjes grond zijn te 
klein voor een voortuin. Een bewo¬ 
ner vroeg daarom om een bloem¬ 
bak. Maar dat blijkt bureaucratisch 
gezien bijna onhaalbaar. Elke regel 
heeft wel een ambtenaar die hem 
verdedigt,” sneert Van Dijck. 

De ambtenarij moet volgens hem 
nog veel leren. „De gemeente be¬ 
gint nu veel zaken door te schui¬ 
ven naar de bewoners. Zo van: 
jullie zijn Wijkbeheer, doe dat 
maar zelf. Nee, het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid.” 

Die stichting Wijkbeheer, bestaan¬ 
de uit bewoners van Vrieheide, wil 
de mensen nader tot elkaar bren¬ 
gen. „Men praat niet met de buren, 
met argumenten als: die hebben 
een andere huidskleur, die doen 
maar wat ze willen,” zegt Frits 
Dragstra. 

„We zijn hier bij mensen langs de 
deur geweest. In werkelijkheid 
blijken dat vaak heel redelijke 
mensen te zijn,” vindt hij: „Soms 
reageert er eentje met: wat motje, 
maar dat verandert als we met ze 
praten.” 

De mannen en vrouwen van Wijk¬ 
beheer praten systematisch met de 
hele wijk. „En dan vragen we bij¬ 
voorbeeld: waarom zet je je radio 
altijd keihard? En verrek, nu staat 
hij zachter,” glundert Dragstra. 


Een eind verderop, in de Uneseo- 
straat en Italiëlaan, concentreert 
zich de laatste leegstand. Daar valt 
ook het grote aantal lelijke hek¬ 
werken en aanbouwsels op. De 
achtertuinen grenzen hier aan de 
straat, het geheel maakt een enigs¬ 
zins ghetto-achtige indruk. 


Subtiel 


ABC Vastgoed, de beheerder van 
de huurwoningen, zegt de woning¬ 
toewijzing 'schoon' te willen hou¬ 
den. „We controleren bij kandi- 
daat-huurders de betalingsmoraal 
in het verleden. We willen norma¬ 
le, degelijke gezinnen. Doordat 
men weet dat wij controleren, se¬ 
lecteert het publiek zich vanzelf,” 
vindt Ton Sijstermans. 


Wethouder Savelsbergh stopt zijn 
wagen, groet voorbijgangers en 
vertelt dat hij begrijpt dat de men¬ 
sen veilig willen wonen. Maar de 
schuttingen zijn ook hem een 
doorn in het oog. 


„Hier lossen de mensen dat niet zo ■ 
subtiel op. Elders bij koopwonm- . 
gen hebben ze electronische bevei¬ 
liging. en daar zie je meteen hele 
nette tuintjes.” Vrieheide is een erg 
groene wijk. Volgens Savelsbergh 
zijn er zelfs te veel plantsoenen. 

Hij wijst regelmatig plaatsen aan 
waar hij graag koopwoningen zou 
zien voor een betere 'mix' aan 
huistypes. 


De hoge stookkosten zijn een pro¬ 
bleem apart. In de jaren zestig 
kostten kolen en later gas bijna 
mets. Isolatie werd niet nodig ge¬ 
acht. Nu betaal je je blauw aan 
verwarming. De woningen werden 
deels geïsoleerd, maar in de keu¬ 
kens stroomt de warmte vrij ge- 
makkelijk het huis uit. De bewo¬ 
ners ergeren zich daar rot aan. 


De paddestoelwoningen werden in 
1986 gerenoveerd. Maar de toe¬ 
stand is nog lang niet overal bevre¬ 
digend. 


Volgens ABC is de pui wel geïso¬ 
leerd, maar ontbreekt dubbel glas, 
omdat dat daar geen subsidierege¬ 
ling voor bestaat. Het geheel over¬ 
ziend levert een voorzichtig posi¬ 
tief beeld op. Vergelijk Vrieheide 
met vijf jaar geleden en het ver¬ 
schil is groot. 


Elke nieuwe bewoner krijgt be¬ 


„Verhuurder ABC presenteert de 
huizen in advertenties alsof Vrie¬ 
heide de hemel op aarde is,” zegt 
opbouwwerker Van Dijck. „De 
speciaal ingerichte modelwoning 
is perfect. Maar als kandidaat - 
huurders hun woning willen be¬ 
trekken, mankeert daar nog wel 
eens wat aan. Gelukkig reageert de 
verhuurder hier de laatste tijd aler¬ 
ter op. Momenteel worden tien 
leegstaande woningen opgeknapt.” 


Binnenkort wordt zelfs een grote 
schoonmaakactie gehouden. „Het 
gaat om het veroveren van de ano¬ 
nieme straat,” verwoordt Harry 
van Dijck de doelstelling. 


Elke straat of buurt moet in geza¬ 
menlijkheid de omgeving schoon 
houden. Via ’straateontactperso- 
nen moet de sociale controle op 
zwerfvuil toenemen. Ook de hoe¬ 
veelheid hondepoep op groen en 
straten is te groot. Speciale uitlaat- 
plaatsen en voorlichting dienen te 
helpen. 


door 


In elk geval moet de betrokken¬ 


JOOS 

PHILIPPENS 

„We knappen al sinds 1987 de wo¬ 
ningen op, steeds in overleg met 
de huurder. Die mag zeggen of hij 
door vorige huurders aangebrach¬ 
te veranderingen accepteert,” legt 
directeur Ton Sijstermans uit. Het 
dichtspijkeren van leegstaande 
woningen noemt hij een tijdelijke 
maatregel. 


Savelsbergh rijdt weer terug naar 
het stadhuis. Met de zogenaamde 
werkgroep Leegstand (gemeente, 
bewoners, Zymose, basisschool Op 
gen Ing en ABC) werkt hij hard 
aan het wegwerken van het laatste 
restje negatief Vrieheids verleden. 
Hij glimlacht op de hem bekende 
manier. Tevreden. DOOR HANS DE BRUIJN 


Een klein kamertje, ergens in de 
diepe krochten van een van die 
kleurloze, betonnen gebouwen 
waarin Eurppese ambtenaren in 
Brussel hun duurbetaalde dagen 
slijten. Twee mensen krabbelen 
wat op papiertjes, die telkens 
weer verfrommeld met een grote 
boog in de prullenmand verdwij¬ 
nen. 


„Chef, wat vind je van AMOK?” 
„Hoezo, zoek je herrie?” 

„Nee, AMOK, dat staat voor 
ACRONIEMEN MAKEN is OOK 
een KUNST.” 


„Da’s een leuke, joh. Maar als nu 
iemand ons kantoor zoekt en te¬ 
gen de portier zegt dat-ie AMOK 
zoekt, dan wordt hij waarschijn¬ 
lijk meteen door de veiligheids¬ 
dienst uit het gebouw gezet. 
Bovendien kunnen we daar in 
het Engels niks van maken.” 
„GELUL.” 

„Pardon?” 

„Nee, ik bedoel dat all Great Eu- 
ropean Leaders Use our Letter- 
words. Dat is Engels. Meteen 
goeie reclame.” 


„Keloel? Nee, lijkt me niet zo’n 
goed idee. Stom. dat wij die al 
zoveel letterwoorden hebben be¬ 
dacht, niet eens een leuke voor 
onze eigen afdeling kunnen ver¬ 
zinnen.” 


Die afdeling bestaat natuurlijk 
niet, en er zijn ook geen Europe¬ 
se ambtenaren die hun laagbe- 
laste inkomen en de geliefde 
auto met ’EUR’-nummerbord 
verdienen met het verzinnen van 
acroniemen of letterwoorden, 
zoals we dat in het Nederlands 
zeggen. 


Letterwoorden zijn in in het 
Brusselse, Luxemburgse of 
Straatsburgse wereldje. Het jar¬ 
gon van de Eurocraten is voor 
buitenstaanders vaak al nauwe¬ 
lijks te begrijpen, maar door de 
vloed aan acroniemen valt er 
voor steeds meer mensen nog 
minder een touw („He, chef: wat 
zegje van ROPE, Research Offi¬ 
ce for the FTomotion of Euro-jar- 
gon?”) aan vast te knopen. 


Wie een woordenboek pakt om 
er achter te komen wat BRITE, 
ÉCLAIR, FLAIR, JOULE. 
MAST, SPEAR, FAST, STRIDE, 
RACE. DRIVE, PHARE, 
SPRINT, ESPRIT of ERASMUS 
betekent, wordt meteen op het 
verkeerde been gezet. ERAS¬ 
MUS heeft niets met de beroem¬ 
de wijsgeer te maken maar staat 
in de ’Eurospeak’ voor European 
Action Scheme for the Mobility 
of University Students, oftewel 
een programma voor de uitwis¬ 
seling van studenten. Erasmus, 
wijsgeer, studenten. Je voelt de 
link. Daar is over nagedacht! En 
JOULE heeft weinig met calo¬ 
rieën te maken, maar betekent 
Joint Opportumties for Uneon- 
ventional or Longterm Energy- 
supply, een programma dat al¬ 
ternatieve energiebronnen be¬ 
studeert. En een joule is, zo 
leerden we vroeger op school, 
een energiewaarde. Dus...? Een 
zekere band is er altijd wel. 


Met een beetje fantasie moet 
iedereen nu kunnen bedenken 
waar de hierboven genoemde 
letterwoorden voor staan. De E 
staat meestal voor Europa, dus 
dat helpt. DRIVE is natuurlijk 
een makkie: Dedicated Road In- 
frastructure for Vehicle Safety in 
Europe. Polen en Hongarije kon¬ 
den afkoersen op de Europese 
vuurtoren (PHARE), waarachter 
de hulp via de Poland and Hun- 
gary Aid for Restructunng of 
Economy schuil ging. Nu mogen 
alle Oosteuropeanen daarvan 
meeprofiteren. 


En dat MAST voor Marine 
Science and Technology staat 
kan nu geen verrassing meer 
zijn. Nog eentje? ESPRIT dan. 

Uw bedenktijd gaat nü in:. 

European Strategie PRogram 
voor Information Technology. 

En de laatste: ÉCLAIR? Hier in 
Belgie een gebakje, maar voor de 
ware Eurocraat niet minder dan 
de European Collaborative Lin- 
kage of Agriculture and Industry 
through Research. Oef! 


„En nu neem ik een break, chef.” 
„Ah! BREAK. Basic Research of 
European Acronym Knowled- 

ge." 

"Bingo! Of, eh... BINGO? 


Limburgs Dagblad In onze vestiging in Maastricht zijn bij de afdeling Mechanisch 
Onderhoud functies vacant voor 
Nederland BV Werktuigbouwkundige 

smonteurs 

(MBO) 


De Eerste Nederlandse 
Cement Industrie (ENCI) N. V. 
is een befangrijkttoeleveran- 
der van èe Nederlandse 
boipvmarkt. Kknoctivit&fen 
van de ÊNCI-groep zijn de 
produktie en verkoop van 
respectievelijk cement en 
petonmorté. Daarnaast heeft 
de&tCi-groepëèn aantal 
deelnemingen in aanverwan¬ 
te activiteiten. ?. • ’ * 

Bij de ENCI-groep zijn in 
totaal circa 1.500 mensen 
werkzaam. ' 


De afdeling Mechanisch Onderhoud b onder meer bdast mét het 
werktuigbouwkundig onderhoud van de . ■ 

alsmede van alle bijkomende installaties tp'jintoakddngm ffi 
bovendien met het installeren van nieuwe fd1rielidn^dl|tieT r 


Pe Activiteit Cement heeft in 
Nederland cementfabrieken 
in Rozenburg, Ijmu iden en 
Maastricht In de vestiging in 
Maastricht dip in internatio¬ 
naal Verbond tot de toonaon- 


wordt gtseSmd,staat een 
omvangrijk krvestermgs- ■ 
programma op stapel. 


programma pp 
SoOkkatles: 


Taken*. . % '> •• 

de nieuwe medewerkers zullen na eed gedegen inwukpurióde . 

onder meer belast worden met: «,•: ;■ 

- het verhelpen van storingen op mechani^gebied voof een 

ongestoorde produktie; . . 

- het inspecteren, onderhouden en resisereh van fabriek*- 

instailaties; 'ft ^^ ' ^ "■ '■ " • 

• het instileren en in bedrijf nemen ven hfttnve v 

jnstaflaties: F•; 

• het in teamverband t a ak gericht samenwerken 


^gkdbdpfines v " 


Somkatks:*‘< t -=*" 

' .V, ~ v * VfSgfej i : r, V tot de se le ctk i fyöced ure ■ . 

Va*-' •.' v ‘ behoren eenpsgcMogisen er 
een geaegen mwefwpenoae . - 

. / Ow sollicitatie kunt u richten 

nechani^ch gebied voor een pan ENCI Nederland B.V., 

% ... de heer C lenperts,. Sector 

irevtseiWivanfabrieks., PersoneekhetPostbus l heerB.Arits, 


toestel409: 


- optekfing Werktuigbouwkunde op MBOf^we^; 1 i v> ' ; 7> 
-.bereid zjjn tot'het volgen van oplefcEngen/aft*^ 

- zelfstandig mear ook in teamverband kunneri .fapé ü r yyerv 
te werken; • 

- «ftwiUJt met moderne besturingstechnieMar 

hydrautift);’ -«W 

- leeftijd bij voorkeur jonger dan 30 jaar. 


., : y? .y - 


.‘f V Enkele jwen ervaring in een onderhoudsdHp^^g^fd^u^^ •' 

• - * 4 -K' ' . v ■ \ s ,? t '. V*. v ; .'/•»*’ ■ ' / v ‘.. J 

ENCI Nederland B.V., Maastricht mdrUC 


longziabanl een vocotuce voor < 


o r goni U Urf, coördineert en bewoafa da wwfciBSoietiecUnbinnow de ' 
i ie verodVvbo»dek|c voor hel goed hw KSi on *i Wi erww >r t>oornoost dienen 


Ie worden gekwrd oon 


verscMdlgd oon hu Klinische Dienst Ifvem.dient aan bijdrage 
het gped tunononeren voi> dé die nst . o'■ 


lende n die nen toon de volgende s e l ectie eisen te voldoen: 

r diploma A verpleegkundige, of HBO-V; diploma van een gevolgde kader of management 


[ W WMUIQ 

idim dtonin le betchMcen over 


• M- • ' 


I zal geschieden op basis van FWG soJprisschopi 55. mimmaal f,3462,- (oanloopschooQ. 
Kil f 5217,- (hind i onele schjool) brutp p^s moond op MMime Eblis. _ , 

I é r bi id woot wobrdsn zijn oon*om>de C-tk,0.z i rM nhuWWtfzen . ' i 


\ ..■ - . . 


I . ' v' . . .* ^ ... 

, .. ,s • 
mkcMpg^n kunnen worden Mgewonnen bij de heèr j. Höiibeh, HooM klinische Dienst, toestel 334, 


belo ngs lele n de n worden verzocht binnen 10 degen schriflefijbe soBidtotiés onder vermeldin g y 
referenhenummer NB. 91211 te richten aan: StiatKng t.o.v. Dhr. N. Bramen, 

personee ls co nsu le n t van de Dienst P e rsone el en Qrgey ws OÜ e, PoUbut 640,6460 AP Kerkrade. 
V,i ’ ; 1 % n % x i '?■ 

" 1 * -■ • •<. ’• / ' .» , ' '• ■ j . Open universiteit 


Dt Op*» univemttit is **n ztifsianéift rijksóuteUing voor open 
hoger abtaiutsontUrmjs. Zij produceert en ccploitetrt in teven 
Ue nt ofge bi tden curautm voor t tfphuHe . Dm cursussen knnjun 
door studenten worden gecombineerd tot persoonlijke 
onder wijspr ogr am ma's Hiervoor kunnen WO-, HBO, Kort Hoger 
Onderwijs- en dossierdipiomo ’s gekaald worden. De begeleiding 
van dm emiussen vindt plaats oamüt 18 over het tand 
verspreide studiecentra. 


Dn afdeling Informatie en Automatisering (l&A) heeft tot 
doel: het adviseren over, begeleiden Van en participeren in 
projecten - geïnitieerd vanuit de informapaheboeften van 
de gebruikers - binnen de Open universiteit, centraal en 
decentraal. Het mede uitvoering geven a^n het / V 
automatiseringsbeleid en het rorgdragen voor het beheer 
van automatieeringemiddelen. De afdeling is gBbouwd 
rondom een viertal taakgebieden! Deze taakgebieden zijn: 
Gebruikers Contacten, Exploitatie, Systeemoriderhoud en 
-ontwikkriing. Beheers- en Prtgectondereteuning (BPO). 


In 1991 ie de afdeling gereo rf nie e e rd; »e ver ke er t thans 
in een opbouwfase. De nieuwe afdeling IAA heeft btf bet 
taakgebied Exploitatie ruimte voor het aantakken ven 
onderstaande medewerken 


centrale faciliteiten (m/v) 


(in volledig dienst v e r band, voors h a n ds tijdelijk tot 
1-1-1904) 


pacatnrenummer:LID 98008 
* ■ • • " i: }' 1 •/ 

Pleet* in ó» orgenleetlei de n e tw ei efc Uh l é i ag ft i i' s s Sitr e T i 
facilitaiten ressorteert onder bet hoofd IftA; In de 
de g el p kee |wfctipt wsppnrtaert de ( bnetkmairlM een de 
coördinator taakgebied Exploitetie. De netwerkbeheerder 
centrale faciliteiten ie belast met de zorg voor het optimaal 
ftuictioneren vab de centrale eommunicatiafaciHtaiten (alle 
aspecten ven het netwerk die op. het mainframe 
geSUstaDeerd s(jn) op de Ou. Daarnaast is de 
netwerkbe h eerd er centrale faciliteiten belek toet de zorg 
voor de netwerkverbindingen van de Ou met 4ë 
todtenwereld, zoals Burfhet e.d. Vanuit dit t vfrgehiwd rijn 
«^rtrschiUeode operationele (exteree) eoetectamoA met 
PTT-TWecom, Surihet-btóeer enktvetonriera. . / 


Teken: het zorgdragen voor botoptimaal ft uw tipo er envefr 
elto ooder het beheer van fa w cU oiwri erellendo i w^ w e rt teoi ; 
het venchaflén van todUtelten voor de legiariw beveiliging 
veel aBe eye te snen di e op het netwerk «ito a ang ee l oten ; het 


rifinTtowwwy iswumoifo M^awopwewu 


(brmatiepleatsen omvat In 1999 wordt door het 
taakgebied zorg gedragen voor de implementatie van een 
nieuw centraal computersysteem (onder IBM VM/ESA) en 
van ORACLE-software in een gedistribueerde omgeving. 


Verder is bij de functievervulling van belang: in Staat zijn 
om onder druk te werken; bereid'om buiten de kantooruren 
te werken; bereid om samen te werken in teanweeband; ’ 
bereid tot hst volgen Van aanvullende opieldi<Ws%'e!«.t. in 


detebeee beheer en centraal netwer kh s h ee d m: 
teamverband worden uitgooeftnd. 


opleiding en ervaring - nader overeen t/s tOniiri’-. ; 


Inlichtingen kunnen wórden Ingowhnnonhlj RJA Boon JU 
en dhr. H. Stanaaae, teL 046-769490. 


mm p roeedh ar e: voor de ftinctie 
ereenkomstierükerirhtlüneii.Hat 
gelijke kansen voor mannen en yrouweiu l^r bevordering 
vaneen evenwichtig* men/vrouw-veriwiMHBg in dr 
organisatie wordt vrouwen uitdrukkelijk verzocht te 
solliciteren. Dé Open universiteit beschikt iwér 
km d er op vsng. 


Sdiriftehjks soOieitatiee vergenld van curricuhlin vitale 
iaaffMt—. uwrSini MMsslervWMÉliBiiifimilMt 

vacaturenummer op brief en enveloppe, ea Achten een het 
College vee bestuur ven de Open unive rs i te i t , ulv. de 
eflleBng Péreorwulezaken, Ppetbue 9990,6401 DL Heerieq. 


f: t 
m 


Zaterdag 25 april 1992 • P 


LEIDB 
Divisie I - Anesthesiologie 


Binnen deze .afdeling ontstaat een vaca¬ 
ture voor een 


Wij vragen kandidaten die in het bezit zijn ,.. 
van het diploma operatie-assisterrt, ■ 
studierichting Anesthesie. i , § anesthesie 
assistent m/v 


vac.nr. 92.L24.17i.ID 


De werkzaamheden vinden plaats binnen 
een centraal operatiekamercomplex (11. 
OICs) en een aantal decentrale operatiè-. 
kamers, alsmede behandelkamers en 
föntgenkamers. 


. Het AZL is centraal gelegen in de Randstad 
en uitstekend te bereiken. Het heeft bijv. 
een "eigen" toegang tot het NS-station. 


Aanstelling kan zowel ih een full-time of in 
een part-time dienstverband plaatsvinden. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om 
opgenomen te worden in een zgn. "pool” 
voor operatie-assistenten (uitbetaling op 
uurioonba8is). Het AZL is momenteel 
intensief bezig om uitbreiding van Kinder¬ 
opvang te bewerkstelligen. 

' In for mati e: nadere inlichtingen worden 
gaarne verstrekt door mevr. H J. Beekman, 
verpleegkundig hoofd afdeling Anesthe¬ 
siologie (071 -26 91 11, pieper 450), of 
door de heer H.LP. Mauer, personeels¬ 
consulent (071 - 26 36 16). 


Functie-informatie: 

Van de kandidaat wordt verwachtdat hij/zij: 

- de verantwoordelijkheid draagt voor de 
voorbereiding van medicamenten, mate¬ 
rialen, en attributen tb.v. de anesthesie; 

- de anesthesioloog assisteert tijdens dé 

- toediening vjÉa anesthesie; 

- méde veranfwoortflng draagt voor de te 
gebruiken apparatuur en de daarbij 
behorende materialen en de controle 
daaropf 

- medezor; 
van de p 
werkt In 


Reacties gaarne binnen 2 weken na ver 
schijningsdatum van deze advertentie. 


Bij indiensttreding^ de Algemeen Burgerlijke 
Pensioenwet ven l&epassing. 

Vakantietoelage ML -r^ 

U kunt söHiciterendoor een brief te zenden aan 
het hoofd van de dienst soóiale zaken AZL, 
Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Qraag op de 
briefen envelop het vacaturenummervermelden voor de goede opvang 

k; 

rband - dwz met alle 
functfonariseen vpn de verschillende 
disciplines - teneinde één optimale 
behandeling van de patiönt ie waar¬ 
borgen; 

mede verantwoordelijk is voor één goede 
opleiding én begeleiding van leerlingen. Een Financieel 
BtSeidMTiedevyeri'er 


F Fe, 1 ï-\* y r ‘. i . j ■ *-1! '..i' ï 
* ^i * / 


ongeveer U50 


I f*lOi' 


ï 1 __ 

fr'/V uéU lilrMftj j !!•*‘ 

, e* n t' '■ •- ' 

"jjrrï'lrtT7tT*lL*J}i ’ M'.*f 
T 't • Wr ’s{ Mi'L'ii'ni 


it'Mf #.*' 


llrjukiiliÉiiiilw-BII U'4i » > ' «3 

r é fefc' ijfa M iy i Bll tieieei44M»Tjs^éiii 

». ''.. .YiMiï,.- it' 7? ir-u.lv:i..i l . 


M»— 
Beschikken over 


AA — 1 —n ii dlar 

en feoscaoncK 


mt 


H " ; \ ( 

-. 


[.i l M i) l <M I | >i ' i|> 4 " y r v -* r ' 

■ 

i in ii u r ij /ui ü 


MP P'C 

m£m 


am VOOR RELIGIEUZEN 


' ^ \ A 

In Heerlen is de realisatie Van een psychogeriatrisch verpleeghuis voor religieuzen m ejl 
gevorderd statfittm. In de Ipop van 1994 worch dit verpleeghuis in gebruik genomen. 

Het verpleeghuis zal een omvang hebben van 90 bedden en zal prinuMr een woonfundf 
bieden <he voor dé bewoners waarborgen biedt voor continuering van de religieuze leefsfeer: 

Het bestuur van-de stichting zoekt een . i, • • '. v ' 


M/V 


■. j. .om 

. «m 
• .• • . fc : - * • i 'V’v 

“■ . • • .... 'ynlff. 

Deze duekteur zal worden belast met de (op)bouw Van dit verpleeghuis en zal daama^flj 
daaelRkse leidiaa van. dit vernleeehuis od zich nemen. > 


dugclilkse leiding van. dit verpleeghuis op zich nemen. > 

Öie^aft te trekken direkteur ^ient te beschikken over: ./ 

* academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met vérpleegkumdl|| 

' achtergvoad •’ •’ 

* t - , - * beWezen leidinggevende kwaliteiten \ v-.W 

affiniteit met en ervaring in de non-profitsfeer, in het bijaonder d|9 

' de psychogeriatrische verpleeghuiszorg • r ’ 

* financieel inzicht/kennis van budgetbeheersing :/?, 

: d . ^ ! w goede communicatieve eti representatieve vaardigheden 

' v:' * IUK. sijpuituur ’ s ’v -' . • 

L * eigenfichappen om ,te motiveren en te enthousiasmeren. • 

.Salanëriag en arbeidsvoorwaardeir| coitfoi^ N^^fè^liiig;. ' *.iW 

Degenen djie geïnteresseerd 1 zijn iri deze functie vsdrdén verzocht hün handg 
SoQidtatiev voorben van een uitvoerig curricültim vitae‘, binnen drie weken na yerschijnmi 
< deze advertentie te richten aan: . . 

Het bestuur van de stichting k • 

fy „Ps^ch^ngfr^^j^eéghüis vóór Religieuzen** 1 , ' 

v f ’ 1 6416 AM Heerlen •' •' 

O Y^v* de letters P0.D in de -linkerbovenhoek van de enveloppe. ' ^ 

De mogelijkheid bestaat om vó<k het inzenden van.de sollicitatiebrief informatie in te winfi* 
Im de 8ekietaris vanhet bestuur, de heer Sijstermansvftel. 045-718066). ; 

. - . * , l . • ■ » .v4': > • * ■ ' 3 


£: • 
as?: 


I } 
l X 

t i 


m 
iaS( 


Zaterdag 25 april 1992 ♦ Pagina 33 
'Ontstaan heelal 
door oerknal 
nu bewezen’ 

Een waarnemingssatelliet van de 
Nasa heeft gegevens doorgeseind 
over zeer vroege, nevelachtige 
structuren aan de rand van het 
heelal, waaruit Amerikaanse we¬ 
tenschappers afleiden dat het 
bewijs voor de kosmische oer¬ 
knal, de ’Big Bang’, waarmee het 
heelal 15 miljard jaar geleden 
ontstond, geleverd is. Dit is afge¬ 
lopen week verklaard door verte¬ 
genwoordigers van de universi- 
teit van Californië. 

Het gaat om gegevens over kos¬ 
mische achtergrondstraling uit 
de verste en dus vroegste delen 
van het heelal, daterend van 
slechts 300.000 jaar na de oerknal. 
Het allereerste explosieproces - 
in een deeltje kleiner dan een 
atoom - heeft minieme tempera- 
tuur-fluctuaties veroorzaakt, 30 
miljoenste deel kouder of war¬ 
mer dan de rest van het overi¬ 
gens zeer koude heelal. Die 
temperatuur-rimpelingen, waar 
in miljarden jaren sterrenstelsels, 
uit groeiden, zijn nu vastgelegd. 

De theorie van de oerknal is in de 
jaren veertig ontwikkeld. Uit die 
tijd stamt ook de voorspelling dat 
resterende microgolf-straling uit 
die eerste explosie nog aanwezig 
moet zijn en in gelijke mate in al¬ 
le richtingen het heelal is inge¬ 
slingerd. 

De straling werd in 1964 daad¬ 
werkelijk aangetoond door de 
Nobelprijswinnaars Arno Pen- 
zias en Robert Wilson. 


Expeditie ontdekt 
vergeten stad uit 
antieke oudheid 

Onderzoekers - die in februari 
na bestudering van oude land¬ 
kaarten en foto’s genomen vanuit 
de ruimte de plaats bekendmaak¬ 
ten van de verdwenen Arabische 
stad Ubar - hebben een tweede, 
grotere stad uit de antieke oud¬ 
heid ontdekt. 

De stad, die op een kaart van de 
Alexandrijnse geograaf Claudius 
Ptolemaeus uit 100 na Christus 
Saffra Metropolis wordt ge¬ 
noemd, lag volgens de onderzoe¬ 
kers aan de voet van het Qara- 
gebergte in Oman, zo’n 32 kilo¬ 
meter ten noordoosten van de 
havenstad Salalah. 

„Van hieruit werd waarschijnlijk 
de gehele handel aan de kust - 
die via de zee werd gevoerd - ge¬ 
leid, zowel naar het westen (Je¬ 
men) als naar het oosten (Meso- 
potamië)”,. aldus de archeoloog 
van de Trans-Arabië expeditie, 
Juris Zarins. 

Volgens hem wijst de ontdek¬ 
king erop dat er meer dan 3000 
jaar eerder dan tot nog toe werd 
aangenomen, waarschijnlijk al in 
5000 vóór Christus, op het Arabi¬ 
sche schiereiland een handel¬ 
snetwerk was in wierookhars - 
een kostbare, geurige hars, die bij 
godsdienstige rituelen werd ge¬ 
bruikt en alleen in Oman en de 
Hoorn van Afrika werd geprodu¬ 
ceerd. 

Ubar was waarschijnlijk een han¬ 
delsbuitenpost van Saffra Metro¬ 
polis. Beide steden, die zo’n 288 
kilometer van elkaar liggen, heb¬ 
ben een vestingachtige vorm met 
grote torens. Beide steden wer¬ 
den zo’n 300 na Christus verlaten, 
waarschijnlijk omdat de handel 
m wierookhars minder aantrek¬ 
kelijk werd. 


Verontreiniging 
mogelijk oorzaak 
stijging allergieën 

--Het is hoog tijd om de rol van de 
mchtverontreiniging op het men¬ 
selijk immuunsysteem nader te¬ 
gen het licht te houden. Duits en- 
Japans onderzoek sluiten niet uit 
bat de toename van de luchtver¬ 
vuiling ten grondslag ligt aan 
°Pmerkelijke stijgingen van het 
?autal allergie-patiënten.” 

Dat stelt prof. dr C. Bruijnzeel in 
haar eerste rede als hoogleraar 
bermato-allergologie aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 

Volgens Bruijnzeel is er een ten¬ 
hens om allerlei kwalen toe te 
schrijven aan een allergie, ook als 
er andere lichamelijke of psycho¬ 
tische oorzaken zijn. 

Ongeveer 10 tot 15 procent van 
de Nederlandse bevolking heeft 
m meer of mindere mate last van 
ee n allergie. Hun lichaam rea¬ 
geert op ongevaarlijke, niet gifti- 
8e stoffen. Huidaandoeningen, 
shjmvliesontstekmgen en darm- 
mchten zijn het resultaat. De 
oosdoeners zijn allergenen, stof- 
t en waartegen het immuunsys- 
eem uiet bestand is. Die komen 
voor in allerlei dagelijkse pro- 
dukten zoals voedsel en cosmeti¬ 
ca, maar ook in huisstof en in de 
tht als stuifmeel. Een andere 
belangrijke oorzaak is luchtver- 
ontreiniging. 


’El Nirio bedreigt 
miljoenen Brazilianen 
met hongersnood’ 


Met een zekere regelmaat krijgen wij hier te 
horen van het verschijnsel El Nino dat het 
tropisch gedeelte van de landen rond de Stille 
Oceaan onveilig maakt. El Nifw, ’het 
jongetje’, zorgt zelden voor aangename 
dingen. Zo eens in de tien jaar komt hij echt 
in het nieuws. In 1982 was dat bijvoorbeeld 
het geval. Droogte in Brazilië, 
Noord-Australië, de Filippijnen en zware 
regenval aan de Zuidamerikaanse westkust 
met een totale schade van ruim 3 miljard 
getuigden van de verhoogde activiteit van El 
Niiio. Naar het zich nu laat aanzien, zal El 
Nino in 1992 mogelijk nog sterker van zich 

doen spreken. Onheilspellende vooruitzichten voor de streken rond de evenaar. 


DOOR NICO HYLKEMA 


ROTTERDAM - Arie Katten- 
berg van het KNMI in De Bilt 
is één van de weinige Neder¬ 
landse deskundigen op het 
gebied van dit tropisch feno¬ 
meen. Zo weet hij te vertellen 
dat de naam El Niiio oorspron¬ 
kelijk slechts door Peruaanse 
vissers werd gebruikt om het 
einde van het visseizoen aan te 
geven. El Nino was het Kerst¬ 
kindje. In de eerste maanden 
van het jaar - het is dan zomer 
op het zuidelijk halfrond - ver¬ 
dwijnt de ansjovis uit de an¬ 
ders zo rijke wateren langs de 
Peruaanse kust. 

Nu hebben onderzoekers zich de 
naam El Nino toegeëigend om diè 
jaren aan te geven waarin niet 
slechts de ansjovis verdwijnt, maar 
grotere rampspoed de tropen treft. 
El Nino is een verschijnsel dat te 
maken heeft met atmosferische en 
oceanografische invloeden. Om¬ 
streeks 1924 ontdekten weten¬ 
schappers de atmosferische zuide¬ 
lijke schommeling of’southern 
oscillation’: een lagedrukgebied 
dat stevig verankerd op de hoogte 
van Noord-Australië ligt, verliest 
aan invloed, en een even vast hoge- 
drukgebied verder naar het oosten 
neemt tijdelijk in betekenis af. 

Dat betekent dat de immer west¬ 
waarts waaiende passaatwind in 
kracht vermindert. Als we de Stille 
Oceaan even zien als een grote bak 
water, dan heeft die oostelijke pas¬ 
saatwind tot gevolg dat het water 
aan de westkant van de bak tot 50 
centimeter hoger staat dan aan de 
oostkant. Onder de warme boven¬ 
laag stroomt een koudere onder¬ 
laag terug naar de Amerikaanse 
kust en zorgt daar voor een opwel¬ 
ling van voedselrijk 'koud' water. 
Neemt nu de oostelijke wind af, 
dan zal ook het water in de grote 
bak ’recht’ trekken. De onder¬ 
stroom neemt af en aan de Pe¬ 
ruaanse kust wordt het koude vis¬ 
rijke water tijdelijk vervangen 
door warm en arm water. Tot zover 
hebben we met niets anders te ma¬ 
ken dan een gewone seizoen- 
schommeling zonder ernstige 
gevolgen. Dat het zo nu en dan 
ging spoken bracht tot 1956 bijna 
niemand in verband met deze zui¬ 
delijke schommeling. 

Poel 

Pas in de jaren zestig ontdekte 
men een verband tussen de atmos- 


Mysterieus verschijnsel 
zint op nieuwe rampen 


ferische schommeling en oceano¬ 
grafische veranderingen. Samen 
kunnen die verantwoordelijk zijn 
voor de vervelende versie van El 
Nino. Daar waar het lagedrukge¬ 
bied bij het Australische Darwin 
zo stevig verankerd ligt, vormt zich 
een warme poel in de Stille 
Oceaan. Die poel verandert weinig 
van plaats, maar wanneer dat ge¬ 
beurt zijn de poppen aan het dan¬ 
sen. 

Met computermodellen hebben 
weerkundigen berekend dat'met 
een zekere regelmaat die warmwa- 
terpoel leegstroomt naar het mid¬ 
den van de Stille Oceaan. Het hele 
oppervlak van de oceaan wordt 
daardoor warmer en straalt die 
warmte sneller uit dan de warme 
poel met een dikke laag warm wa¬ 


ter. Het herstel van de stabiele si¬ 
tuatie met een warme poel ten 
noorden van Australië laat in zo’n 
geval soms wel een jaar op zich 
wachten. De klimatologische ge¬ 
volgen laten zich in de hele tropen 
voelen. 

Dat verschijnsel noemden de ge¬ 
leerden El Nino. Nu is het niet zo, 
dat iedere El Nino grote gevolgen 
heeft. Dat komt veel minder voor. 
De laatste keer was in het seizoen 
1982/1983. Toen was het verschijn¬ 
sel veel extremer en de gevolgen 
eveneens. Overstromingen langs 
de Amerikaanse westkust, daaren¬ 
tegen verschrikkelijke droogte in 
onder andere Noordoost-Brazilië, 
Zuidoost-Afrika en op de Filippij¬ 
nen waren het gevolg. 

Sommige deskundigen menen dat 
El Nino niet een op zichzelf staand 


verschijnsel is dat ieder jaar terug¬ 
keert, maar een golfbeweging kent. 
Zij ontdekten dat de gemiddelde 
temperatuur van het oceaanwater 
de afgelopen decennia aan de hoge 
kant is geweest. De laatste jaren is 
het aan de koude kant, beneden de 
lijn van wat men normaal acht. 
Daarmee heeft El Nino een koud¬ 
bloedig zusje gekregen: La Nisa. 
Nu is men door langdurige bestu¬ 
dering van El Nino aardig op de 
hoogte van de eigenaardigheden 
van het verschijnsel. Zo slagen on¬ 
derzoekers er de laatste jaren met 
toenemende nauwkeurigheid in de 
kracht en de gevolgen van El Nino 
te voorspellen. Na enige onzeker¬ 
heid in het vorig najaar, is het nu 
wel zeker dat El Nino de komende 
maanden hard zal toeslaan. 

Naar de oorzaken is het gissen. 


Kattenberg overhandigt een brief 
van de Amerikaanse onderzoeker 
Al Strong, die een verband sugge¬ 
reert met de eruptie vorig jaar van 
de vulkaan Mount Pinatubo op de 
Filippijnen. Hij baseert zich daar¬ 
bij op het rampseizoen 1982/83 
toen El Nino ook zo hevig toesloeg. 
Strong ziet sterke overeenkomsten 
met de uitbarsting van de Mexi¬ 
caanse vulkaan El Chichon in 1982. 

Hongersnood 

Kattenberg durft er niets met stel¬ 
ligheid over te zeggen. Wel kan hij 
vaststellen dat de voorspellingen 
over El Nino voor dit jaar tot nu 
toe uiterst correct zijn geweest. De 
voorspellers klopten zich onlangs 
in het Amerikaanse wetenschap- 
stijdschrift Science uitbundig op 
de borst. Helaas is er weinig om 
blij over te zijn. Voor het noord¬ 
oosten van Brazilië wordt dit keer 
een droogte verwacht die miljoe¬ 
nen mensen met de hongersnood 
zal bedreigen. Californië heeft de 
eerste regenvloed al gehad en voor 
het zuidoosten van Afrika valt het 
ergste te vrezen. El Nino zal zeker 
van zich doen spreken. 


Zandfonteintjes na beving • De seismologische dienst 
van het KNMI noemt ze 
’zandfonteintjesdoor de 
aardbeving is op 
verschillende plaatsen in 
Midden-Limburg 
grondwater van enkele 
meters diepte omhoog 
gekomen. Het water zakt 
weer de grond in, maar het 
meegevoerde fijne, witte 
zand blijft liggen, zoals hier 
op de akkers van de 
Beatrixhoeve in 
Herkenbosch. De 12-jarige 
Ron Wolfhagen bekijkt de 
groot uitgevallen molshopen 
op het land van zijn vader. 
Volgens het KNMI is dit 
bijverschijnsel van 
aardbevingen voor het eerst 
gesignaleerd bij de beving 
rond San Fransisco in 1906. 

Foto: PAUL KUIT 


Medici spreken van revolutionaire ontdekking in geneeskunde 


DOOR ROB HIRDES 


WEESP - Het heeft voor de 
leek iets weg van 'Haarlemme¬ 
rolie', zij het dan in pilvorm. 

Maar van een dergelijke verge¬ 
lijking willen ze bij Duphar 
niets weten. Omdat daarmee 
geen recht wordt gedaan aan 
het geneesmiddel Fevarin. On¬ 
danks dat het inmiddels als 
een soort wonderpil door het 
leven gaat. 

Langdurig wetenschappelijk on¬ 
derzoek heeft namelijk aan het 
licht gebracht dat de pil méér doet 
dan alleen het opheffen van de¬ 
pressies. Zo blijkt het ook als pro¬ 
baat middel te helpen tegen smet¬ 
vrees, vraatzucht, pleinvrees, 
gokverslaving en alcoholisme. 

Kortom: tegen uiteenlopende vor¬ 
men van dwangneuroses. 
Voorlopig wordt Fevarin, met als 
werkzame stof ’Fluvoxamine’, al¬ 
leen nog maar als anti-depressi- 
vum voorgeschreven. Sinds een 
aantal jaren is het in meer dan der¬ 
tig landen voor dat specifieke indi- 
catiegebied geregistreerd. „Maar 
dat gaat binnen afzienbare tijd ver¬ 
anderen”, weet Duphar’s marke- 
ting-coördinator John van den 
Berg. „Want het geneesmiddel 
heeft meer in zijn mars, zo is geble¬ 
ken na uitgebreide research. In uit¬ 
eenlopende onderzoeken zijn kei- 


Het was even slikken toen bleek dat ze bij 
geneesmiddelenfabrikant Solvay Duphar in 
Weesp een pil in huis hadden die tegen veel 
meer psychische stoornissen schijnt te helpen 
dan waarvoor zij destijds was ontwikkeld. Al 
sinds jaren brengt het farmacieconcern onder 
de naam ’Fevarin’ een beproefd middel tegen 
depressies op de markt. Maar inmiddels 
wordt duidelijk, dat het ook een heilzame 


werking heeft op tal van dwangneuroses. 
Verwacht wordt, dat het medicijn binnen 
afzienbare tijd het belangrijkste produkt van 
het bedrijf zal zijn. Overigens heeft Duphar 
ook niet echt te klagen over de 
oorspronkelijke toepassing van het 
geneesmiddel. Want in de sfeer van de 
anti-depressiva geldt het al geruime tijd als 
binnenlandse marktleider. 


Nederlandse wonderpil 
rekent af met neuroses 


harde resultaten geboekt bij het 
gebruik tegen dwangneuroses.” 

Doorbraak 

In de Verenigde Staten is het om 
die reden nu ook bij de registratie- 
commissie aangemeld als medicijn 
tegen tal van dwangneuroses. Het 
is overigens niet voor niets, dat de 
VS hiervoor zijn uitgekozen. Want, 
gelet op de strenge toelatingseisen, 
wordt aan een dergelijke registra¬ 
tie wereldwijd veel betekenis toe¬ 
gekend. Ook al hanteert elk land 
uiteindelijk zijn eigen criteria. 

De verwachtingen van de kant van 
Duphar zijn in elk geval hoogge¬ 
spannen. Binnenskamers wordt al 
voorzichtig gesproken van een 


doorbraak voor zowel het farma¬ 
cieconcern als voor de Nederland¬ 
se onderzoekers. 

Inmiddels loopt onder de vlag van 
het Weesper bedrijf in een zieken¬ 
huis in Madrid een breed opgezet 
onderzoek naar de behandeling 
van notoire gokverslaafden met 
Fevarin. Vooronderzoeken lieten 
al weer verbluffende resultaten 
zien. Volgens Van den Berg bleek 
de dwang tot gokken eerst af te 
nemen om vervolgens zelfs geheel 
weg te blijven. 

Revolutionair 

Het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen in Rijswijk doet 
er over de Nederlandse vinding 


vooralsnog het zwijgen toe. „Wij 
zijn gebonden aan onze geheim¬ 
houdingsplicht”, aldus secretaris 
W. van der Giessen. „Ook al zou¬ 
den we willen, dan nog mogen we 
niet.” 

Hoogleraar J. Korf, verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en 
gespecialiseerd in de biologische 
psychiatrie, noemt de ontwikke¬ 
ling 'buitengewoon interessant’. 
De biochemicus spreekt in dit ver¬ 
band van ’een wetenschappelijk 
revolutionaire ontdekking’. „Te¬ 
meer nog, omdat het niet alleen 
om een puur Nederlands produkt 
gaat, maar ook om een Nederland¬ 
se evaluatie ervan.” 

Overigens zag hij deze doorbraak 
op het gebied van de psychofar¬ 


maca al enige tijd aankomen. In 
medische kringen en in vaklitera¬ 
tuur wordt hier al langer aandacht 
aan besteed. Het blijkt trouwens, 
dat meer anti-depressiva tevens 
een bepaalde uitwerking hebben 
op angst- en dwangstoornissen. 
„Maar in een aantal gevallen is niet 
duidelijk in hoeverre slechts spra¬ 
ke is van symptoombestrijding”, 
aldus Korf. 

Prikkels * 

Volgens de marketing-coördinator 
van Duphar gaat dat bij Fevarin 
niet op. „Hier is duidelijk sprake 
van een causaal verband.” Bij een 
aantal psychische stoornissen in 
de categorie van depressies en 
dwangneuroses treedt in de herse¬ 
nen een tekort op aan de stof sero¬ 
tonine. Dat beïnvloedt in belangrij¬ 
ke mate het gedrag van mensen, 
omdat daardoor bepaalde prikkels 
niet of in mindere mate worden 
doorgegeven. De vraag is nog 
steeds wat eerst optreedt: het te¬ 
kort aan serotonine of de depressie 
dan wel de neurose. Van den Berg; 
„Maar er bestaat wel degelijk on¬ 
derling verband. Fevarin bevor¬ 
dert in elk geval weer de aanmaak 
en regulering van die stof in de 
hersenen.” Hij denkt dat straks in 
tenminste vijftig procent van alle 
dwangneuroses medicinaal kan 
worden ingegrepen. 

Overigens is het niet zo, dat bij het 
slikken van de pil de neurose als 
sneeuw voor de zon verdwijnt. De 
marketing-coördinator: „Zo werkt 
het natuurlijk met. Er zit geruime 
tijd in de opbouw van zo’n stoornis 
en er is andersom ook w r eer tijd 
nodig om een nieuw evenwicht te 
verkrijgen.” 


Tijdschrift 

katholieke 

geschiedenis 

Nederlandse en Belgische kerk¬ 
historici hebben de eerste afleve¬ 
ring van Trajecta uitgebracht, 
een nieuw kwartaaltijdschrift 
over de geschiedenis van het ka¬ 
tholiek leven in de Nederlanden. 
Trajecta is volgens de redactie 
een voortzetting van het Archief 
voor de Geschiedenis van de Ka¬ 
tholieke Kerk in Nederland, een 
uitgave nauw gelieerd aan het 
Katholiek Documentatie Cen¬ 
trum in Nijmegen. 

Het tijdschrift wil de geschied¬ 
schrijving niet beperken tot insti¬ 
tuten en bestuurders, maar ook 
aandacht besteden aan de ge¬ 
schiedenis van de kerk als 'verza¬ 
meling gelovigen’. Uitstapjes 
naar politieke, sociale en culture¬ 
le wetenschappen worden met 
geschuwd. 

Het eerste nummer bevat bijdra¬ 
gen over verschillende periodes. 
Zo beschrijft J. Roegiers, hoogle¬ 
raar aan de Katholieke Universi- 
teit Leuven, het katholicisme 
'tussen jansenisme en ultramon- 
tanisme’ in de achttiende eeuw, 
terwijl de Tilburgse professor J. 
Jacobs de twintigste eeuwse in¬ 
spanningen van Belgische en 
Nederlandse katholieken voor de 
eenheid van de kerken analy¬ 
seert. 


Goede resultaten 
hersenoperatie 
bij epileptici 

De resultaten van hersenopera¬ 
ties bij patiënten met een ernsti¬ 
ge vorm van epilepsie zijn zo 
bemoedigend dat artsen deze in¬ 
greep in toenemende mate ver¬ 
richten. Er is zelfs een tendens 
dergelijke neurochirurgische be¬ 
handelingen bij patiënten op jon¬ 
gere leeftijd toe te passen dan tot 
nu toe het geval is. 

Op een internationaal weten¬ 
schappelijk congres over nieuwe 
ontwikkelingen in de behande¬ 
ling van epilepsie in Noordwijk 
bleek donderdag dat dankzij de 
ontwikkeling van nieuwe medi¬ 
sche apparatuur de laatste tijd 
grote vooruitgang is geboekt bij 
de behandeling van epileptici die 
niet gebaat zijn bij medicijnen. 
De enige uitweg voor hen is dik¬ 
wijls een hersenoperatie. 

De tot nu toe verrichte neurochi¬ 
rurgische behandelingen, die nog 
niet tot het standaardpakket van 
de gezondheidszorg behoren, to¬ 
nen aan dat de methode bij 90 
procent van de patiënten effect 
heeft. 

Dinosaurussen 
in Flevoland 

Twaalf dinosaurussen en een 
aantal jongen zijn van half juni 
tot eind oktober te zien in het 
museum Schokland in Flevo¬ 
land. Het is de eerste keer dat een 
expositie van een dergelijk kali¬ 
ber wordt gehouden in Neder¬ 
land. Volgens de museumdirec¬ 
teur gaat het om de best gerecon¬ 
strueerde dinosaurussen ter 
wereld. 

De zeventig miljoen jaar geleden 
uitgestorven dinosaurussen zijn 
gereconstrueerd door Japanse 
wetenschappers. Ze zijn op ware 
grootte gebouwd, hebben een 
niet van echt te onderscheiden 
huid van rubberpasta, ze bewe¬ 
gen en produceren oergeluiden. 
Bezoekers van de expositie kun¬ 
nen naast zeven verschillende 
soorten robot-dinosaurussen ook 
een expositie over het leven van 
de dieren bekijken. Om de dieren 
te kunnen huisvesten worden 
vier extra tenten opgezet. De 
grootste robot-dinosaurus is ne¬ 
gen meter lang en enkele meters 
hoog. 


'Stervende’ ster 
ruim dertig maal 
heter dan de zon 

De ruimte-telescoop Hubble 
heeft in een ver verwijderd ster¬ 
renstelsel de heetste ster ontdekt 
die ooit is waargenomen. 

De ster in het sterrenstelsel de 
Grote Magelhaese Wolk is 33 
maal heter dan de Zon. De tem¬ 
peratuur van de ster, die aange¬ 
duid wordt met de ’NGC 
2440-kern’, bedraagt 200.000 gra¬ 
den Celsius, zo zei Sally Heap, 
een astrofysica van het Ameri¬ 
kaanse Ruimtevaartbureau NA¬ 
SA. 

Volgens Heap gaat het om een 
stervende ster die haar laatste 
stralende hoogtepunt beleeft. Het 
is een witte ster in een rode ne¬ 
vel. De Hubble ruimte-telescoop 
fotografeerde de ster samen met 
een aantal andere sterren voor 
het eerst in augustus 1990. Sinds¬ 
dien hebben geleerden gepro¬ 
beerd een steeds duidelijker 
beeld van de ster te krijgen door 
het licht van de ster en de rode 
nevel van elkaar te scheiden. 
Daardoor kon ook de tempera¬ 
tuur van het hemellichaam 
nauwkeuriger worden gemeten. 
Heap sloot niet uit dat er sterren 
zijn waar de temperatuur nog ho¬ 
ger is dan bij de nu ontdekte ster. 
Limburgs Dagblad ^dvertentiecomblnatle van 4ó Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor Informatie en reserveringen: RDP, postbus 2.1800 AA Alkmaar, tel.: 072*196314/206/292 fax: 072*113295 


',vr i AM HEN TEXEL, OOK IN HET VOORJAAR! 

Plak deze advertentie op een briefkaart en doe 'm op de 
bus.!M) sturen u de Vakandeiebgids Texel dan gratis toe. 

! minatm m mra muoni = 

l7MMW«KnJ2»W« * 


. f ( tv •' f* f <\ ■ r' . f *< i C 


TERSCHELLING th. <*v. atecar. 2 sJpkmrs., cYwc, verw., 
r/ktv, tuinet; vol. inger.; vr| voor 17/7 en na 21/8; . 
Pfnfcet va / 330.* p.w. Tel. 05620-2562. 


Tarsc heffing: drect gei. aan de rand van bos en duin 
***Hotol-Café-Re8L BORNHOLM. ANe kamers v.v. eigen 
torras, dt of b.d.1, ktv en tot ini. 05620-2266. 


Ameland th. stenen bungalow en stacaravan. Terschelling 
th. mobieto bungalow en stacaravan, voledig ingericht 
Vr| voor 11-7 en na 22-8. Ini. 05180-1206 (niet op zondag) 


HOTEL OP DiEK 

Tetcei. 5-en 8-daagMk arrangementen incl: 
dner, «sto en solarium va ƒ 230.-. Tel. 02220-19262. TERSCHELUNG/AMELAND. T.H. 9 . luxe sta-caravans, 2 
en 3 «tp.kmrs, w. weier. M. tv, radto, vrij voor 4-7 en 
na 22-8. Tet 05180-1581. txg.g. 05620-2582. 


KAMPEREN, TEXEL NATUURLIJK 

|oek nu tav comfor ta bele k a mp oo rpi o ats tijdens Pinksto- 
Mv rac voofjur. houwt wofmon rvus (uw otgen dook.). 
ZM.VERBERKPARK DE KRIM TEXEL: 02220-16275. 


TEXEL, BELEEF T NU 

En hearffike vakantie of een wenknnrl ertussenuit oo een 
acMtorend elend Met Mroduktiekorting: 
GLOBÏMEUWE COMPLEET LUXE APPARTEMENTEN. 

Residentie Cafifomiè: info 02220-16626. 


HOTB. ZEEZICHT** VLIELAND 
8 Dg». an. U verblijft van za. tot za. in een luxe hotelkamer 
met alee er op en er aan. U geniet dag e li jks van een 
gebr. onttxbuflet en u wordt ’s avonds verwend met een 
iceBsnt (finer. GRATIS w o fc o m koffie m. gebak. GRATIS 
fleewfn. GRATIS 5 dgn. aan buurfiets. GRATIS 
kmiaikMirÉliet GRATIS alscheidekoffie. Normale oriis 
n dk alee ƒ 738,-. U betaak nu voor dk aNes van ƒ 598,- 
tot ƒ 645,- p.p. (dt naargelang da kamer). 

BW VAN HARTE WELKOM. Bel 05621-1324/1673. 


DRENTHE 


BUNGALOWP. NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk., 
bung.’s. Geh. jr. luxe bung.’s th. Inf. en ld. folder. Heem- 
raadsdwpdn. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940. 


GEEN PRETPARK luxe 5* bung’s met grote tuk» aan bos. 

Ideaal wandel- fietsgebied voor rustzoekers. ApriVmei 
__ 378,- t/m 448,- Tel: 0528045803. 


“HET DROUWENERZAND" bij Borger. 

ANWB erkend, Recron lid. BUNGALOWPARK: privacy, 
rust groen en veel voorzieningen! CAMPING: efce plaats 
heeft toilet douche, wastafel. 05999-64201. 


GROEPSACCOMODATIE. 
te huur è ƒ 5.- p.p.p. nacht in prachtig Drenthe. 

Alle voort. 4****, ANWB. Volgeb. v. 12 juk tot 2$ aug. 
"De zorg viedt", Wateren, gem. Diever. Info. 05612-1368. 


CAMPING DE TIP****, 5 vlaggen, aan 10.000 ha. bos, 
overdekt zwembad, sauna enz. 10 wandel- en 15 fietsrou¬ 
tes. Ook chalets te huur. InL 05918-1279. 


HUNZEDAL BORGER 

Er even tussenuit in mei of juni naar Drenthe op z'n mooistl 
Nog enkele 4 en 6 pers bungalows vrij op ons rekreatiecen- 
trum met z’n voor gasten gratis toog. vernieuwd subtr. 
ZWEMPARADIJS. Informeer ook naar onze speciale aJMn 
iddweekanangementen. Ook camping met ruime 
toeristische kampeerptawtsen. 

Info: 05998-34698 of Pb. 77. 9530 AB Borger. 


FRIESLAND 


Gaastmeer te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS, 8- 
pers., vrijstaand met privé aanlegplaats. Rustig gel o g en , 
drect aan open vaarwater in uniek merengebied. Ook ver¬ 
huur piatbodemschepen. InL (05154) 3366. 


T.h. OOSTMAHORN, nabij Lauwersmeer, 6-p. vrijaL sten. 
vakantiewon.; wk. 30 t/m 35; ƒ 700,-/wk. Ini. 05410-15144. 


ZEMLSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jaar een vertrouwde 
naam. ZèH- en eurfcursussen voor de jeugd, volwa ss enen 
en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: 
ini. en folder 06663-1392. 


ZEILSCHOOL PEAN 

WS zoeken voor deze zomer SURFINSTRUCTEURS/ 
TRICES of ervaren surfèrs/sters die daartoe willen wórden 
op g el e id. Leeftijd: 17 t/m 24 jr. Bel voor info. 05663-1392. 


EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG 

Gen i eten van schone lucht en fris water bij de ANWB 
erkende zeèscholen, NJHC Herberg ’ft Beaken’ (voor jeugd 
en gezinnen) en zeüèchooi Heegermeer (v.a. 21 jr). Bel 
voor een folder 05154-2258/2363. 


7UID-HOL l AND ' Vakantie in Wassenaar? Huur dan ‘ns een Duingalow op 
Ouinreit. Met ruimte voor 4-6 personen en alles d’rop en d'ran. 
Vlakbij strand, zee en Den j -Sir>_»nn II ■ 


Haag. Met het attraktiepark Q|J|||lM 
kado en het tropische Tikibad. TT 1 .! 1 1U . 
Folder 01751-40260 «'W/teiff 

Reserveringen: 01751 -19314 2242 JP, Wassenaar. 


Goede vak.woningen, bung.parken en stacaravans. 
VERDIEN 1 WEEK GRATIS VAKANTIE! 

Bei 065-257800 SEJOUR EN FRANCE voor ini ./gratis gi 


Div. JONGERENREIZEN busr. 4- tent, direct a. strand. 
Gr. fokt. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471. 


ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES voor gezlnnnen. 
In Zuid Fr.: compi. inger. caravans an bung. tenten + sport/ 
spelprogramma’s. Aantrekkelijk en betaalbaar. 

EUROSPORVAC tel. 078 - 414562. _ 


JONGERENCAMPING Cöte tf Azur 10/17 dgse. busreizen 
v.a. ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


COMFORTABEL KAMPEREN***SOLAIRE Int Hoiidays. 
Huur voordelig STACARAVAN of TENT op kwaliteits- 
campingsl Reisburo SCHNIEDERS*05910-15075. 


Zaterdag 25 april 1992 • Pag! 


DUITSLAND 


Hotel Mozart *** Bentheim 
Midweek- of weekendarr. 
(2 n.) H.P., DM 165.- p.p 

Vraag onze brochure: tel. 05423-88177 
of 09*4959223128 (O) 


OOSTENRIJK 


Voor de zomervak. van OOSTENRIJKSE FAMILIE 
vak. woningen. Ook h.p. 4 tot 10 pers. Tel. 05910 


6, 7, 8 en 11-Dgse ekskursiereizen HOPFGAR 
inkt. vervoer en halfpension. Reeds v.a. ƒ 3 
N.I.T. 085-452424. 


SPANJE 


10-Dg. LLORET DE MAR ***hotel ƒ 299,- inkl. verve 
halfpension, Royal Class ƒ 50,*. Vertrek 15,18, 22 
t N.I.T. 085-452424. 


GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn. ma. + vr. i 
ƒ 199,-. Luxe 3-sterren hotel Uoret de Mar, zwemt 
fetstiji, mei ƒ 299,-. Boosten Reizen, lid SGR 045- 


Nu COTE A D’AZUR in hel 
voorjaar op z|n mooist T.h. 
studfo’s/viHa’8 m/z zwemb. 
AGENCE FRANCE 
09-3394795577 Ned. spr. 
eAoocmzee 
Vraag onzekleuranbrochure 
van eerste-klas famkiecamping 

op slechts 600 meter van het camping 

Goereeee strand. rin l/lannorgtoo 

Veie faciliteiten aanwezig. UB 

Vrijheidsweg 1,3253 LS Ouddorp tel. 01878-15H 


GESLAAGDE VAKANTIE? 
DORDOGNE —‘bungalow 
4 pers. Info 02984-1033. 


TENTSETTERS 

De compleet inger. 
bungalowtent op unieke 
campings in Frankrijk! 
Zeer aantr. voorselz.prijzen. 
Folder: 071-146431. 


ARDECHE. Caravans v.a. 
ƒ 195,- p.wk. all-in. Int: 
04406-42428. 


STA-CARAVANS in de 
Ardennen en Ardèche v.a. 
185,- alHn. 04406-42428. 


DUITSLAND 


ZE El AND VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELAND 

STRAND BmW» t l »—I Ni d l OllWttlS Ernru 

zee r m— — a> amaam aamb£- 

NATUUR tet- «lltWIMSO VOLENt 


NOG EEN WEEKJE ER TUSSEN UIT IN MEI OF JUNK 
Ouddorp a/zee th. ***** bung. op 400 m v. zee. 

Info + folder. NOOROZEE-PARK Tel. 01878-3099/3211. 


HAAMSTEDE. DE ZONZIJDE VAN ZEELAND, 
rustig gelegen 4*6 pers vakantieh. en stacaravans, vrij v.a. 
4 mei lot 10 juli v.a. 225,- p.wk Tal. 01115-1325. 


GROEPSACCOMMODATIE voor 30 pers. vrij van 18 tot 
25 juli en van 8 tot 15 aug. Tev. voor 60 pers. vrij van 4 tot 
11 juli m. gr. speelveld. HAAMSTEDE Tel. 01115-1325. ALLEENSTAANDEN. Stap 
eens over die drempel en 
breidt uw kennissenkring uit 
o.a. weekendreis 8 mei. 
Samen Uit 08367*67028. 


RENT A TENT. VoiLinger. 
bung .tenten op campings in 
Belg., Lux., Dtd., Nrd- 
Frankr. 05765-1071, Pb 19, 
7370 AA Loenen. 


Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. etc 
Gr. fokt. BREAK AWAY. 038-618600 of 06528-764 


Ptaya d’ Aro JONGERENCAMPING 10/17 dgse busrt 
v.a ƒ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


VIVA-ESPANAI Wegens faillissement buitenlands 
kan Snoeyink Reizen u nu supervoordelig aant 
Hotel Cap Sakxj***, een fantastisch hotel met i 
zwembad met bar, TV-xaal, winkels, tennisbaan, 
kapsalon, liften etc. Uw kamer is luxe ingericht met 
ge badkamer, telefoon en balkon. Maaltijden in bufft 
dus eten zoveel u wilt. Hotel Cap Salou ligt direkt 
Vertrek op 1+4+8+11+15+18+22 mei. 10 I 
VOLPENSION nu: ƒ 329,-; 17 dagen VP nu ƒ 51 
Bel ANVR Snoeyink Reizen 05413-53200. Uw 
wij zijn aangesloten bij ANVR en SGR. 


Winstpakker, 24 april, 4-8-11-18 mei spec. 
hotel Papi in Malgrat de Mar. Goed familiehotei mei 
50 m. van zee, kamers met badk. en balkon, 10 ‘ 
busreis voor de ongelooflijke prijs van ƒ 275,-. Bijk. 
Royal Class ƒ 40,-. Gar.fonds f 10,- en adm.kosten 
Dit is slechts een van de veie aanbiedingen uit de 1 
van SOLMAR TOURS. Meer dan 40 hotels 
extra voordelig te boeken door rechtstreekse verid 
1, 2 of 3-sterren hotels, van april tot oktober. ? 
Bei 040-460560 en vraag die gratis folder! ' 


Bekend eb internationale winter 


gezond bergkü mae » met wande¬ 
len, Beteer, go*. tennis, midget¬ 
golf. achaateM, aquaeh, paardrij- 


IG. Tfotef Thatessa' centraal op het eland 
afs. vene. zatemb., sauna, zonneb., zonna— 
vr. vjl /150,- incL onMaijtxiffet, kmchpak- 
Ms. Proep. op aanvr. H e e w w og 5,8891 HS 
05620-8860. Fax. 066204299. 


Voor wie wad wil... 

Ho tete wa ngementen met actieve natuurcursus verzorgd 
Uoor Cc oMare. Bel voor meer infor ma tie WV Texel 02220- 
14741 of b.g^. Hotel Opduin 02220-17445 en vraag naar 
de HoteMateurVakanliefolder. 

HotelNatuurVakantie op Texel! 


T.h. nw. 5* vMa's in Friesland 
en Groningen ah. water. 
Eigen sauna en bruintunnel 
+ zeer luxe app. op Texel. 

Vraag onze brochures! 
HOGENBOOM RECREATIE 
02977-46797, fax 41309. 
VAKANTIE IN 
OVERIJSSELS VECNTDAL 
Hardenberg, Gramsbergen 

Mi wMQnSfOni !i8CnOQ0i 

schoone campings en 
bung^aiken. In het boe of 
aan het water. Vraag 
GRATIS de uMgebrekfe 
brochure. Bel 0523242000. 


OVERIJSS! 


I to teH Testaurant „1W 
Een persoon^ke v 
Tel.: 064194150a Spec. 


1 WAPEN VAN OOTMARSUM” 
e ervaring in huiselijke sfeer, 
pee. arr. De folder ligt voor u Waar. 


TEXEL 


:xe; hotel Kombmatie 


DE OMMEZWAAI,’n camping die rust uitademtl 
Kampeerarr. HemelvVpink. v.a 160,*. Verh. stacarJ 
zomerh. Int: Heetan 05726-1577. 


OMMEN.Inger. stacar.'s op valceentr. Besthmenerberg m. 
overdekten buMenzwemb. Recr. team. Mei v.a ƒ 145, juni 
f 225, juk / 375 p.w. Vrij voor 18/7 en na 22/8.06274-1287 


RENESSE VERHUURCENTRALE. 

LUXE VAKANTIEWONINGEN T.H. VRU TOT 10JUU EN 
NA 21 AUG. TEL. 01116-1328. 


CAMP. "DE BREM". NOG GEZINSKAMPEERPLAATSEN 
VRU TOT 25 JULI EN NA 8 AUG. HOOGENBOOMLAAN 
11A 4325 DD RENESSE TEL 01116-1403. 


NOORD-E> RA BAN r 


4 Camping Strandbad Oóstappen’ 

SPECIAAL HEMELVAART-/P1NKSTERARRANGEMENT: 
23 MEi T/M 8 JUNI f 225,-. 

kteale ANWB-gezinecainping, op de grens Brabant/Um- 
burg. Mooie jaar-en toeristische plaatsen in de boeaen of 
aan zwem-Zeurfwaler. UHgebr. dagVavondaktlvi te iten-pro- 
gramma ook v.d. aflerideinsten. Watergfijbaan. Speetcom- 
bfoatie. Modem en k o mtort a bel: elektra, watertappunt, rio¬ 
lering, kabel-TV. vraag snel de uMgebrekto folder: 
Fam. GUUS, Kranenvenweg 23, ASTEN-OMMEL 
7 dagen per week openl Tel. 04936-92398. COSTA BRAVA-Blanee. 
Vakantiewoningen te huur. 
Aufoebue*trein*vtiegtuig. 
CodaB Reizen: 050-415210. 


Camping EL DESEO 
EL’ESTARhT Costa Brava. 
Verhuur bungalows Info: 
03420-90514. 


Costa Brava v.a / 
Barcelona v.a. ƒ 
Salou v.a. / 240,: 
Costa Blanca v.a. ƒ 
Ftetourprijzen per 
(bijna) dagefljks 
Spanje, 29 beste video - airco - royal 

Iberbus 

0204241010 


, f 4 [—>. I n 


GELDE PLAN': 


BOEK N U 11/j(om na* Texel, 
fwtnrant Mhonof üras 

• NSbfl terend, zm «n «utwoptech zwemparadijs. 


BEEKBERGEN. GezeN. tem. hotel, gemocL kamera met/ 
zonder douche/lpjfoL k,tv, te l efo o n , prima kptAen, dichtbij 
boe en zwembod. Voledig pension v.a. / 54,- p.p.p.d. 
Vraag gratis folder Hotel De Zwaan*** Tel. 05766-1393. 


•NIEUW* LUXE APPARTEMENTEN (ook w’kencVmidwk) 
op de Veiuwe.’De Bosrand' Vaaseen. Stacar. Kamp. pi. 
Overd. verw. Zwemb.. termiet, recr. progr. 05788-1343. 


Hotelvakantie Vekiwe. . 

3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half pen- 
«on, IU| 16nni88M!r QOn« ZwMiwiiMi| nM8Ml( peBfO^QMii 
Info: Hotel Bosoord Loenen. 05766-1264. 


WINTERSWIJK. Staanplaatsen en foerisiteche pteateen 
tegen Duitse grens gelegen in achite renda natuur. Als 
comfort, reet, s n a ck bar, disco, tennis, kegelen, zwemmen, 
surfen enz. Tev. verhuur van groepstenttot 46 pars. Cam¬ 
ping en kegefoentrum 1WIESKAMP, H arace l nr. 4, 7113 
PA 05430-14612. 


HUIZE HEERKUH. SL GeertruU. 

4 gazel. fam. app. max. 5 para. vol. inger. Nog vrij voor 
11-7 en v.a. 224. Vlakbij Maastricht Ini. 04408-2966. 


Gezel. GEZ. CAMPING neb? Vakenburg biedt aan: 44 
pers. stacar. v.a. ƒ 375.- p.w. alHn. Ace.: zwe m b., s peel 
tuin, kinderboerderij, pony's, bar. InL: (04492) 182a VALKENBURG, Gazel. Fwn. Pension IQUODCRG', 
10 min. van centr. Prijs v.a f 32,50. Tal. 04408*12624. 


44-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR 


BOPPARD. Hotel GARNI. 

Als kamera mat do/tec/ktw/totefoon v.a. DM 30,- p.p.p.n. 
Tal. 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreken Ned. 


Comfortabele VAKANTIEWONINGEN ook in Ooetenrijkt 
Brochure via Reisburo SCHWEDERS*05910-15075. 


HOTEL - RESTAURANT HALLER 5521 Prömzuriay/Söd- 
eifsi in duite/UBLraiuurparit (6 km v, ËcMemach). Rustige 
Hgging alk «Mier, bosflke omg. Cornf. kamer met do/wc en 
teief., mintoer. deets m. balkon, evt W.t.v. Sauna/sol. in 
(top- ONZE AANBIEDING: 7 dgn. HP ind. een feestel|k 
menu DM469.- Brochure: Tel. 09-49.6523.892, Fax 1369. 


BOPPARD. GazeKg Hd. fam. ANWB-hotej dir. ad. R«n. 
Ale kamera met c Iq/tecMef Atv: H.P. v.a DM 45,- p.p.p.d. 
va. 7 nachten: Bel («fi spreken Ned.) of schrijf ons even 
voor een folder HOTB. L’EUROPE***, Mainzerstr 4, 
D-5407 Boppard, teief. 09-49 6742 8020. Fax: 802802. 
Fam. A. PoviaraL 


NaturistischB zomorvakantios 
Intematuur, 085-617134. 


TAl fE 


ROME-Fkxence-Pisa-EIba, 10-dgse ekskursiereizen 
/ 699,-. Prima hotel aan zee: Md. vervoer, halfpei 
Veel vertrekdata van mei t/m okt N.I.T. 065-452 


JONGERENCAMPING Adriatische kust, 10/17 dB 
busreizen v.a. 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919. 


Levico- Calctonazzomeer - Ledro 
Gardamear - Kalterorse© 

200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en 
vakantfe VéttUgarta Tel. 03463-51161 (gratie 


’Camping Florenz’ 

Udo degk Scacchi-Adriatische Zee. Het Ngt 30 kiti 
noorden van Ravenna en 100 km. ten zuiden van VW 
direct aan zee met privéstrand, restaurant, bar. 
supermarkt, speelhal, bioecoop, dansav.,-warme 
De totale oppervlakte bedraagt 60.000 m 2 en 480 i 
plaatsen (80 staanpl. liggen direct aan het strand), 
ping Carnet 10% korting. ML fam. Oeklrich-Alkma* 
(072) 120465. _j 


FLORENCE, 7 dagen ai v.a. ƒ 399,-, Rome al v.a. ƒ 
VENETIE, prachtige 8-daagse reis ind. exc 
halfpension ƒ 769,-, Florence, Pisa, Lucca en I 
heerlijke 8-daagse excursiereis ind. halfpension / 
Ook binnenkort nóg Vertrekmogefljkhedenl Bel voor 
reüsgidsl Speciale Reizen Centralè: 050-145800 < 
0204202121 Md SGR/ANVR. 


DENEMARKEN pers. Cam- 
nr. 4, 7113 


CAMPING 'DE SCHERPENHOF TERWOLDE, 
kteale vakantie voor het hele gezin aan de rand va 


1 I I 1 * K* ». L»., 1P 


... verreseende vakantie. 

AAM DB -■ - 

M w » rri VvOpMMOIQO. 
■ : tj-x . .1 
een ideslo vakantie voor het hele gezin aan de rand van de 
Vekiwe met ga. su rkn e o r. verw. z wem ba d , cRv. attr., bow- 
Mng, btetro en dteco. VERHUUR VAN STACARAVANS 
/ 575.- p. wk. GEHEB. VERNIEUWDE TOILET/DOUCHE- 
GEBOUWEN. Zie ook VW of ANWB-gkto of bel voor een 
folder 06717-1731. 


8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG V 4 L ƒ 496,** Haan-en 
terugrei» per touringcar, HP. 3 b us tochten. Kmra. tand + 
t, zonder bus v.a. / 370,- p.p. ABÓén 3 bust v.a. / 445,-. 
Gr. folder: 3-eierrenpension Spronck, Spoorteen 39,8301 
GB Vakenburg a/d Geul. Tel. 04408-13017. 


AKTIEVE JA KAL. f 


PROTENNIS Nederland. Termisvakantiee in Duitsland, 
Oostenrijk an IteHé. Tel. 02246-3500. l: xr> '■■■ri.i.ifis ;iri ’> 'i HP v o DM 330 - p.p 


DENEMARKEN zo schoon en zo dich 


TRCNX TRVWEL, da Vr»i ét ■Mu fc wM» Itiriln gi n —n m 
TROLL TRAVEL bv (Hd ANVR-IUIm 


T^aOttrapMn 9. SJS2 JS ZWUNDRECHT. 

Mm 07S-IS1700 af 195955. Triafw B7B-191549. 


SCANDINAVIË 


air. «wterakMn (kabel) /kanoën. Kamperen 
prijs. SMtin'a / K> per uur ind. inetnictia. 
163, 9617 AD Harkstede. TaL 050 * 418371. NUNSPEET. De parel van de Vetuwse natuur. 

UW 59+Hoisl Pension HET JAGERSHOF is matig gelag, 
ap50 mlr. vh.centr., pr. tuin met terras, eigen parkeerpi., 
nieuwe huur ftete 20,- p.wk. vol. pene. v.a. 395,- p.p.p.wk. 
gr. Folder lomt u aanvragen bij fam. C.J. van Olst Sjxxx- 
laan 12-14, 8071 BP NunSpeeL Tel. 03412*52383. 


JTRECH T 


Actton Advent ure e org. 
aktiew'ende/doevakanties. 
Bel v. kLbr. 073-570679. 


r 


1 Chartervlucht Rome 16/4 

5 dgn / 395, Madrid 15/4 

6 dgn ƒ 386. Ook met hotel. 
fJtÜREUNE TRAVEL, 
029422^8.59. Lid SGR. 


JONGE HEN VA KA NT'F 


Maren» BÜNG.PARK DE MAARNSE BERG. KINDER " DOEKAMP " DRENTHE 

5»er boerfk. T.K. 4”** bung.’s (2-10pere). PinkjVkand, ca. 6-19 j.: 11-14 i.: 14-16 j.: aktiave jeugdvak. natuur an 
m k f w eo k. RUIME SE1Z7PASSANTENPL 03432-1284. spel program., huifkartocht, aigan zwembad, prima teMbig, 


'D HOU / 


boven Groningen 


DWGATTRACHES, GROEPSVERBUJVEN 


8T. MAARTENSZEE Lh. in clv. parken, nieuwe burig's en 
appartementen mekjuni/eapL korting. Tal 02246-1596. 


DUINLAND ST. MAARTENSZEE. Buru’s. gratis 

2WBf7)pWVQ|8ftfVBCOOp0vK. VOOT W6MBlW9l)KM8W 

voor se izoen. Mei V4L 450,- p.w. TaL 02346-3109. 


«pol program., huifkartocht, oigon zwembad, prima Wdng, 
4**** ANWB al 22 jr. Weakpertedae v. 12 Jul tet 29 aug. 
ƒ 2ao.-pjw. voi. vee. Voor Infofooaija, T0L 96612-13$. 
" Da zorg vfladt" jaUg^Mtfos, mmm* gem. Diever. 


TJt riante verhuur ca ravan, 
va ƒ 135,- |kw. Pta fc e to ren va / 220,-. 

nanj Eflwnaa H2Q8 HMrtMTvUM» 

AU. «N Wri tt f 9.- p-p. 
r<Q »vi niX > d iWpuMm» 

OPEN W e oMobar 10.00-1S.00 uur 
INFOUJN: #2502-47»» STA-CARAVANS te huur in da 
al v.a. ƒ 160,- p.w. aHa InL 9 


F A hV*’ ; H 
APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE 
In Norroawdfo, nre te gn e , Vandéa. en de M k fo efle nde e Zaa 
Topic Traval AuforeUwnida: 07946.03349 (Md SGR). 


80LCARAMLbung.tentontiraMaanLacdu8alaQOuZ.Ff. 
met aurt/zaWkanortlatWechtider progr. TaL 040-111349 


PARIJS 34gea waakan dt ripe va /179,- Md. vervoer/ 
** hotel Ma. kemere tVL toflto e/ o a lbi t Ekekuretes en 
EurotMenéy, Ekd d u ei ef a rt ree e . NAT. 


r< . 


Roan Comfort Camp varttuurt kompL inger. luxe BUNGA¬ 
LOWTENTEN EN STACARAVANS op «Franse —cam¬ 
pings. Oa gratie croee- an M n de ril etals e . Ned org. Ned. 
Gastvrouwen. 8Ga Voor info en taodture 06756-4153. 


Las.: vakantiehuizen v. partfoutiaran iO^rantoJk: 
Ardèche, Gard, Vauduee, Drérna, teL NL 040470619. tel 
Fr. 094375391662, fax: 78361949, Nadartenda m 


TT-Unc is et 30 jaar de makkrlijkstc route naar Zweden. 
Vanuit Travemunde (even voorbij Hamburg) vaan u 
zonder omwegen naar TreUeborg in het mooie Zuid- 
Zwedea De overtocht is een vakamie op zich, want aan 
boord vindt u cxa. vier restaurants, 
zwembad, sauna, videofoul, super- 
markt boutkgues en nog veel meet 
Bovendien is TT-Iine ook de voot- 
dehgete route naar Zweden. Voor¬ 
delig omdat u doe zomer van de 
goedkope TT-Mtnitarieven kunt 
profiteren. Zo is er al een enkele ids 
voor 1*5 personen + personenauto va ƒ 120,- en voor 1-5 
penonen + personenauto met caravan betaalt u ƒ 240,-. 
Vraag uw ANVR-Reuadviesburo of reizen verkopende 


bank naar de TT-Dienstregeling '92 Zweden-brochuie 
met ox hotekheque- en campmgcheque-anai^efiie&ten 
en de TT-Hotebervice. Of bd TT-Line: 01184 - 88000 S'TT-Une 

Travemunde (O ZlTrallaborgCD 
burgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 35 


? B ertentiecombinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2.1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


; De fijnste 
vakantie-trips 


vanaf 


rankrijk 


2, 3, 4 dg Euro-Disneyland Parijs 
2,3, 4 dg Parijs met rondritten 
5 dg Bourgogne Beaune 
; 4 dg Elzas Colmar 

4 dg Champagne Reims 

■ 8 dg Provence Arles Les Baux 

10 dg Nice Monaco Cóte D'Azur 
7 dg Lourdes Pyreneeën 

5 dg Normandië Loire kastelen 


alle 


10 dg Klassiek Rome Florence 
8 dg Toscane Siena Votterra 
12 dg Rondreis Ravenna Pompei' 
8 dg Dolomieten Merano 
10 dg Bloemenrivièra San Remo 


Avitserland 5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ƒ 598 
7 dg Lugano Meer van Lugano ƒ 889 


Oostenrijk 


iuitsland 


8 dg Salzburgerland Zeil am See 
8 dg Salzburgerland Saalbach 
7 dg Wénen Salzburg rondritten 


5 dg Sauerland Arnsberg 
5 dg Harz Goslar 
3, 4 dg Berlijn met rondritten 


ƒ 559 
ƒ 569 
ƒ 379 


ny eland 

maasL 

Teneniarken 

IHKZdZ 

sjechoslowakije 


4 dg Londen met rondritten 

4 dg KopenHagèn met rondritten 

5 dg Praag 


ƒ 549 
ƒ 490 
ƒ 595 DENtMARKEN 


;n. brittannie ierlanl 


je reinste rust en ruimte ... 

• DENEMARKEN 


•• 20.000 VAKANTIEWONINGEN 

look HOTELS. VAKANTIEPARKEN en AUTOREIZEN 

D.F.B. -—^ - i 

Dansk Feriebus Bookingburo 


Vraag tegen portokosten hit 
uitgebreid infopakket aan NP- 

Darisk Feriehue 
Bookingburo Holland • 

Hoofdweg 99 
9681 ACMidWolda 
Telefoon 05975-1416* 


ONBETWIST DE DENEMARKEN SPECIAI iST 


> . 


COTTAGE HOLIDAYS. 
Vak.woningen in Schotland, 
Engeland en Wales. Vraag 
brochure 072-121783. 


LONDON IS FANTASTIC 

'n Exclusief én voonMig uitje na* Londen? Big Ben Tdure brengt u «r via de ras¬ 
te Hoek van Hotond-Hawich, v a. ƒ 299.- legeert u infwt 4-stenenhoW Sol- 
low International. 

!£».• BIG BEN TOURS J 

Sa&jff 1 T H U J S I N LONDEN 1 


DIV. BUITENLAND 


(++)DÈ KAMPEERSPECIAUST(++) 
Fantastische en razendvoordefcge busreizen ind. ca mping 
naar: Spanje, Frankr^k, Tsjechoslowakije, Hongarije, Iteftft 
en Griekenland al v.a. ƒ 279,-. Tevens (fiets) busroutes 
door heel Europa. . Vraag snel de gratis brochure. 
BiZZ 050-144255 (ëd SGR). 


WIE ZORGEN VOOR HEI 

DENEMARKEN 

Het enige complete reisprogramma voor Denemarken 
van Scandtoaviflspecialist Info Skandic (ANVR/SGR). 

* Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde 
organisatias als Dansommer en Novasd. 

INFO SKANDIC 

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen. 

Tel. 050-143200. 


7 TT 


ENGELAND? 


AKTIEVE RONDREIZEN 
Kleine groep met ruimte voor 
eigen initiatief. Ierland 
Waiea/Shetlands/Schotae 
HooglanderVNoorwegerV 
Thailandllndonestö/Egypte/ 
BraziM/Alaska. 
TRAVELLERS Lochem tot 
20.00 U.: 05730 - 56607. TSJECH OSLO WAK 1 JL 


4-Daagse' ekskursiereizen PRAAG ƒ159,- inkf. vervoer, 
halfpension. Ook 5, 6, 7 en 8-daagse reizen, 5-daags 
reeds v.a. /199,-. Zeer,veel vertrekdata. Ekstra specials 
met de feestdagen. N.I.T. 085-452424; 


—«sg, - -%■ ASHRAF 


1 AZIË 
AFRIKA 
ZWO-AMERIKA 
CHINA 


organiseert meer dan 40 verschManda 
aantrekkelijk, avontuurlijke reuen naar 
verre bestemmingen van 2 tot 35 we¬ 
ken van ƒ 1550 tot ƒ6900, gezettge, 
kleine groepen van 12 tot 17 perso¬ 
nen. Bei voor de nieuwe folder 


Ruime keus vakantiebungalows aan water en bos. Ook 
Praag. Al v-*- ƒ11,- p.p.p.d. Jubo Ratten 015-618313. 


* v ^lLj2d 
$ 


PRAAG8 dgn. bus, prima hotel l.o., èxc. + reisl. v.a. 
ƒ 325,-, vertrek mei wekéBjks; 5-dgse busreis vertrek 
29-4 ƒ 247,50. MevoRetten Hotten, 05725-1547. 


(aqanpirtungl 

Om hUtr m ook by aft noburo mtrwbfm. folder, bel 04406-15252 PRAAG, 7-daagse busreis ai v.a. f 2$05-Daagse 
vliegreis al v.a. ƒ 595,-, 8-daagse excursiereis ind. 
halfpension en prachtige exc. v.a: ƒ 49Ó,-, MORAVIE of 
Zuéd-Bohemen, prachtige 10-daagse reizen ind. boeiend 
excursie-programma en volpension al v.a. ƒ 699,-. Ook 
binnenkort nog vertretanogelijkhedenl Vraag gratis 
reisgids! Speciale Ratten Centrale; 050-145800 of 
• . .. 020-6202121IW ANVR/SGR._ 
DE DOENERS VAN OIAU! 


VOOR ALLE SEIZEN appin 

Bohemse woud, 300,- Vm PRAAG: Kamers/app. ƒ 25,- 
425,- p.wk. 05490^21802. B.Ö.B. Trtvél 02290-39762. 


Mooiste vakanties 


i 


Den Haag Jó keitje Residentie b het 
absolute mkfodpuntyfe^ een optimaal lente, 
weekend o ( nw e w FvwIjf. Van hiemit liggen 
Floriade, strand cm boilenpracht voor het grijpen. 
114 dgendjdsp kamers en een vorstelijk buffet- 
£M4bijt met uitzicht op ctepaletHuinzijn gebun¬ 
deld Ifteètf aantrekkelijk tane-arrangement: ■ 
Weekend, % ove*n- + ontbet va f 147,50 p. pen 
'Belt u mrvoor.allé informatie. 1 


laagste prijs 

■ Mei/juni: elke week naar 
Marmaris of Antalya. • ; 
Pracht stranden. Zomefvceer. 
- 25 graden - heel vete te 
zien wi te beleven. 

Nu met appartement. 

ujanir IJ fi 


ƒ 560,- J . ‘ U moet met Olau geva¬ 
ren hebben om het te kunnen ge¬ 
loven: dcölau Ruimteschepen zijn 
de nieuwste en meest luxueuze sche¬ 
pen op weg naar Engeland. Niet 
voorniet* werden zij - als enige 
veerschepen ; vanuit % Benelux - 
door de Britse Automobile Asso- 
ciation onderscheiden met 5 ster¬ 
ren! 


wanden en niet te vergeten in de 
vriendelijkheid en service van het 
personeel De 5 stenen vindt u ook 
in de vier restaurants aan boord, dc 
internationale ban de danssalon en 


de disco en, uniek op dc Noordzee 
het gratis zwembad en de sauna's. : O DE OLAU- 

MINITAR1EVEN 


5 personen met personen¬ 
auto v.a. 


Dive r ?on buitenland 


'/ V ' liet 5 sterren-komfort 
vindt u niet allccn terug in de schit¬ 
tering van de pradbrige kleuren, het 
vele chrooim ‘Tcjri messing en het 
e rraffincradè «feruikvan de smegel- 


5 personen met personen¬ 
auto en caravan v.a. 


Vlissingen is vanuit hed 
Nederland snel en filevrij te be¬ 
reiken. Bovendien is Olau niet 
duur. Kijk maar eens naar onze 
voordelige minitarieven, extra laag 
van zondagrot en tnetdondefdag. 
Vraag uw ANW-rcüadvksburoof 
reizenverkopènde bank om dié 
prachtige Ohu-biochutes. 
OfbdOiau: J f'. . 

01184-88000. _ 


Spanje 


i n kI . v I i «I r•ton r 
.¥ t O I f 

1395 


15 dagen groepsreis, kamperen 


Turkije 179 5 

f 

IS dage», aeeieilen A to nd r over to er, to ff e » in bopc 8 tent 


Marokko 


2650 


. .- .wo. - ; r .„ * Vlucht + transfers +-Med#-t 
reisl. '+ app. Blue Moori. 
Modem ingericht, zwembad/ 
bar. Rtgelm. schoonmaak. 

ft*_-a._' SI_ -S - — 


Vertrek elke vrijdag. 
Profiteer! ANVR/9GR 

SUPER-REI2EN 

Q40-43.6600. 
22 dagen groepsreis, hotels/kamperen, dty. a nia l tij den ..-f > j 

ft • * 


Thailand IuhuumCeii* 


' . i 


21 dagen groepsreis, logies ft dhr. maakijden % . 


y \ ' i. - ■ 


.<45' '• ■ ‘ïi 1 '-' 


Tr 1 


.:p, mT- ' ‘Jm TTT» India 


* • 

it "i'- 


Rajastman 


22 dagen groepsreis, logies 

► paarönjden ♦ vtss« > «at- 
■ sane ffünigaH' 

Adressenlijst aanvraoen b#; 

MMnaat o 1411 Ebtnfean 


•:*. • 'V ; : 


♦ * » 


Mexico 

25 dagen groepsreis, logies 


2550 


auumn omkat - «ut oa J matoH-nmuMO van ouu 


Huti* Roftdrftixenbrodittrp Mi dc 
NeeS Reiswdnkel in Maassrickt 
of bat 043-212737. 
Egypte 15r22dgn.?.a. ƒ l545,-fod.^4^ 8ALATON/Budapeet/VVenen, 7^gse ekskursierebran v.a. 
tr, hoteis etc. DIv, vertrefcdata v.a. 2fr4.FöW*? ^ 399,- inkl. vervoer, h^ipenslori'. Pfbha hoteVkamert drt, 
-128400 Ud SGR. floyal Oase / 30,-. Vertrekjèöere zondag Vm efotTokt. 

N.LT 085452424. i 


S'TATL CANAl )A Budapeet 7-daagse busreis v.a. / 329.8-Oeagee verzorg¬ 
de excursiereisv.a. f 599 . 5 -Oaagse vHegrottari vA ƒ 849. 
Vrjrag onze gratis reiegids met^ale foformaöe over Verras¬ 
send Andere Vakanties. Spe^Dia Reizen Centratot 050- 
145800/020-6202121 bf vraagt ANVR reiead vleehi ra . 
VI.DDK'N AMf: Rik 
JLI 


___ MexkxVGuatamala 31 dgn. / 3^95,-Jnci 

vervoer, hotels eto. Dtv. vertrefcdala/laWêtft 
“M28400 Lid SGR.L . .,.J ■ J'b TT! • 


■ • . • >• * V. ; f >•: N 


. ‘ - * 

Éi' >. 1 . 

I -iTVvA 


JLLK 

R 


Tsjöchoa 

1.0834 


WZ'.. VV K-a 

•L oeoi 

sgkofc v.a 
fondrettei 

Si . , ’ 

yeoKc 

m 

L»'* . •-* -■ 

1*1 ■ ■ 

ïf 


nOnOTWr 

tÜDDV! 

IN* ^A _uA 


iwaauastl 

, .. . ,T |. 


. '«••i 

i’hrï!^.^ 4 
êses 
•ARA VA NS CAL’PERS 


Caravan-Houtböuw Klein Paradijs 

Toonaangevend in prës en kwaJrteit 
Pemwinente CARAVANSHOW van topkwaliteit 
PEDCEDAR en PVC mobiele bungalows. 

Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meier, L-modet 
of dubbel. Met 5 en 10 laar garantie. Indefing ep uitvoering 
worden door onze vakmensen geheel naar uw wens ge¬ 
bouwd. Doteer van W W p ft y aken..atecaratra^êtot 3.70 m. 
breed. Regelmatig gebr. stacaravans v.a. f 3.ö0o,-. InruK 
en 100% finanderirig mogetyk. Vrfb^vende taxattoVan uw 
oude caravan. Ons grote succes is tevraderi;kianten. 
Een beootet aan ons b@#ff te zeker de m oeftè weardifl 
Voor de ruetzoekers bescWkken wij over unMre plaatsen 
V-' : vtei SOOm*. ; : 


% X ^ > 0 '■. / c 

I* . f** 

1*1 ■'.aftSi' -- "ree * ten 


N a.#!- R • * * e « 

Ai 65 jaar eee eigen kijk op vaMpttee ‘ N' 


rfe 5 Lfv m 

Oiveraarondratoen / ÏSsT 

La'üLL^^ 

moon-d' 


' Let op het juiste adres: 

Klein Paradijs 70, Beekbergen 

05766-2000 (ook zaterdag en zondag geopend). 


VACC'NA I l:S . 00 K VOOR i uRK,,E. TüNÊSIE EN MAROKKO! 

Vo.'- "il'V-r: ' : . .. ‘ PT [ ö:. ‘ ' ” 72 ’ 2. Hf" - r-i I.; ■■■■ ' > 

»: . 

■ -Ji.w* yftïy.'vK . 


,yr. v^./T;. ■”* v; ” ~ 

Geregeld traMttrt Rtlsburo Daul .#•»''isct?i««ï^i^Sr Reis van de week Ua r 

« daagsf combinatimis md. Disncyworid, Epcot en Crabe n4 

»! Wjwt op-op. JjJ^wien'Moor de rest; Bezoek adin nèt jubilertniie Disney en binnenhut cat. io |. 

Epe^Si ft^Ki Sd^lutctos buifofhut cat. S f 

•' dieRtouro 0 i 1 dfrOTikU'^ei^ 9 eidheA:':: gsrofWto^- s wcrelds grootste ' buitenhut cat. 6 ■fabSkjfciÉ 
." suite cat. 3 B 

txt™ loodt, numrijc -'CA" • ï- 

■ —-Ur- v .4V;..v:. - busvervoeïntóf Schfphpl v.v.; rerabegcletdinggedurendedehekratl; ' .-f .T ■ 1 

BURGT %n L' entree Disne p ^Venigrckjen, airporttaxes en fooien. 1 -T -V . : i ■ 
Het enige dat u *■ 1 BÉnuur 

LTLTTÏ 


ff' vLA - ^ 
i. 16 » .‘ V L’ 


vraag de specia! 

Drcc u r - 
cly ru k 

ïrrjr-.: —! o 
Arbeidsvoorziening 

Zuid-Limburg 

is een van de 28 
regionale 

arbeidsvoorzienifigs- 
organisaties tn 
Nederland, die tot taak 
heeft de vraag naar en 
het aanbod van 
arbeidskrachten 
effectief en 

rechtvaardig op elkaar 
af te stemmen. 

Met dn doel voor ogen 
werken werkgevers, 
werknemers en 
overheid nauw samen 
tn het Regionaal 
Bestuur voor de 
Arbeidsvoorziening 
(R.B.A.). 


Arbeidsvoorziening 

Zuid-Limburg 

ttcgi 0*a*ii 'ittzfourrau 

Stokstraat 41 
6211 GC Maastricht 
Tel. 043 - 21 84 47 


Bekendmaking 

Regeling Scholing Werkenden 


Het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (R.B.A.) 
Zuid-Limburg heeft in april 1992 een 'Regeling Scholing 
Werkenden' vastgesteld 

De regeling is bestemd voor om-, her-, en biischoling van 
werknemers in het Midden- en Kleinbedrijf (tot 500 werknemers) 
ter verhoging van het kwalificatieniveau van de werknemers. 
Op grond van deze regeling kan een aanzienlijke tegemoetkoming 
in de scholingskosten van werknemers worden verstrekt. 

De regeling is in april 1992 in werking getreden en geldt tot en 
met 31 december 1993 


Nadere informatie kan worden ingewonnen bi) de 
ESF-coórdinator (doelst 2), de heer GW.PM. Slangen, 
bereikbaar bi| Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg. 

Arbeidsvoorziening 

- Zuid Limburg - 


Kantooradres: Hofdwarsweg 45 
Telefoon 046-788888 
Faxnummer 046-752680 


Woningvereniging 'GELEEN' heeft ongeveer 4.400 woningen in eigendom. Ingevolge 
een samenwerkingsverband voert zij tevens het administratieve en technische beheer 
over ongeveer 1.000 woningen van derden. 

Het werkapparaat bestaat uit drie afdelingen, te weten Technische dienst, Bewonersza- 
ken en Fmancieel-economische zaken. 

Binnen de afdeling Bewonerszaken is de functie vacant van 

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE (m/v) 

Deze full-time functie zal worden opgesplitst in twee part-time functies van ieder 20 uur 
per week. 

Functie-inhoud 

- Het aannemen en doorgeven van binnenkomende telefoongesprekken. 

- Het ontvangen van bezoekers. 

- Het verrichten van secretariële en licht administratieve werkzaamheden. 

Functie-eisen 

- Mulo- of Havo-diploma aangevuld met tekstverwerkingscertificaat 
WordPerfect 5.1. 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

- Leeftijdsindicatie tot ± 40 jaar. 

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de C A O. voor per¬ 
soneel in dienst van woningcorporaties. Inschaling zal plaatsvinden afhankelijk van 
leeftijd en ervaring. 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selctieprocedure. 
Herintredende vrouwen genieten de voorkeur en zij worden dan ook nadrukkelijk ver¬ 
zocht te solliciteren. 

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, met volledige vermelding van oplei¬ 
ding en ervaring en voorzien van een pasfoto, binnen 14 dagen na verschijnen van dit 
blad te richten aan de directie van Woningvereniging GELEEN’, Postbus 1001, 6160 
BA Geleen, onder vermelding van „Sollicitatie” op de envelop. 


'Ik ben reëel: 
het werk als ZV-er 
is zwaar, maar het 
schenkt wel enorme 
voldoening'. 


WONINGVERENIGING.GELEEN 1 

Postadres: Postbus 1001, 6160 BA Geleen ^ 

Kantooradres: Hofdwarsweg 45 . 

Telefoon 046-788888 W W Wie zijn wij? 

Met totaal circa 3.200 medewerkers behoort de Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek tot 
één van de grotere werkgevers in Nederland op het gebied van intramurale gezondheidszorg. 
Voor de verpleeghuizen St. Jansgeleen, St. Odilia, Invia en St. Agnetenberg Geleen/Sittard 
leiden we leerlingen op tot ziekenverzorgenden. 

De Centrale Opleiding heeft nog plaatsingsmogelijkheden voor de kursus die in 1992 van start 
gaat; 

Struktuur van de opleiding. 

Je krijgt een 'inservice-opleiding' hetgeen wil zeggen dat leren en werken samen gaan. 

De theorielessen van deze opleiding worden op de lokatie Geleen gegeven. De praktijkstages 
vinden plaats in de verpleeghuizen in Geleen ofwel in Sittard. 

De duur van de opleiding is 2Vi jaar, onderverdeeld in 30 weken beroepsvoorbereidende 
periode en 23 maanden werk-/leerperioden. 

Theorie en praktijk 

Het leerplan van de opleiding omvat ondermeer de volgende leergebieden: verpleegkunde, 
omgangskunde, gezondheidskunde, ziektenkunde en een aantal algemeen 
beroepsondersteunende vakken. 

Het praktisch gedeelte omvat o.a. het leren verplegen van merendeels oudere bewoners op 
verschillende afdelingen van een verpleeghuis, waaronder een afdeling van somatisch zieken en 
een voor psychogeriatrische bewoners. Bovendien een oriëntatieperiode op de paramedische 
afdeling en de aktiviteitenbegeleiding. 

Aanbod vast dienstverband 

Na diplomering word je een vast dienstverband aangeboden. 

Hoe kan je loopbaan er in de toekomst verder uitzien? 

Heb je de opleiding tot leerling-ziekenverzorgende met goed resultaat voltooid, dan hoeft het 
daar vanzelfsprekend niet bij te blijven! Na het behalen van je diploma kun je binnen on 2 e 
Stichting zelf verder werken aan je carrière, waarbij er diverse interne vervolgopleidingen 
mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld A-verpleegkundige. 

Toelatingsvoorwaarden 

Je kunt solliciteren als je bij de aanvang van de opleiding: 

• minimaal 16 jaar en 8 maanden bent; 

• in het bezit van het diploma MAVO of LBO met minimaal twee vakken op C-nivo of 

• INTAS of • KMBO-VZ. 

• Het spreekt vanzelf dat de opleiding ziekenverzorging open staat voor zowel mannen als 
vrouwen. 

Salaris 

Tijdens de eerste 30 weken van de opleiding ontvang je ƒ 495,- netto zakgeld per maand. 
Daarna start je met een salaris van ƒ 1.372,- bruto per maand. Tijdens het 2e werk-leerjaar 
ontvang je ƒ 1.620,- bruto per maand. De salarisbedragen zijn exclusief de vergoeding voor 

______ onregelmatige diensten Alle 

overige arbeidsvoorwaarden zijn 

__ __ _ u geregeld in de CAO- 

m \ Dl 9 ■ I IE I W" ” Ziekenhuiswezen 


OPLEIDING 

ZIEKENVERZORGING 


Intern wonen 

Zowel op de lokatie Sittard als 
Geleen is interne huisvesting 
mogelijk. 'Ook 
kun je 


in een verpleeghuis 
met plezier werken'. Heb je belangstelling? 

Als je geïnteresseerd bent in de opleiding en je wilt graag een sollicitatieformulier ontvangen, 
kun je op korte termijn telefonisch kontakt opnemen met de dienst Personeel en Organisatie 
(telefoon 046-783333, toestel 4222). 

Het formulier kun je terugsturen naar: Dienst Personeel en Organisatie, Stichting Ziekenzorg 
Westelijke Mijnstreek, Barbarastraat 1, 6164 HK Geleen. 

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je na ontvangst van het sollicitatie¬ 
formulier uitgenodigd voor een gesprek. 

Voor verdere inlichtingen kun je bellen met de heer H. P. van Bijnen, personeelsfunktionaris, 
046-597869. 


Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek 

Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen: 

• Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden) 

• Verpleeghuis St. Jansgeleen, (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen) 

• Verpleeghuis St. Odilia, Geleen, (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen) 

• Verpleeghuis Invia, Sittard, (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen) 

• Verpleeghuis St. Agnetenberg, Sittard, (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen) Wat verandert er toch maar 

WEINIG IN DE LOOP VAN DE JAR 

A 


1 . V. 1 lopen hun smaken 
mijlenver uiteen, de liefde voor 
muziek hebben ze gemeen, vader en 
dochter. 

Ook in financiële zaken hebben 
ze dezelfde karaktertrekken. Neem nu 
hun hypotheek. Die hebben ze allebei 
van het Bouwfopds, de hypotheek- 
instelling waar, al twee generaties, de 
meeste Limburgers voor kiezen. Want 
de hypotheken van het Bouwfonds 

zijn met hun tijd - 

meegegroeid zonder V A S-, 

hun unieke voor- ÉCÜ1 


de SpaarVast Hypotheek en de 
Aflossingsvrije Hypotheek. 

Kortom; voor iedere levenswijze, elk 
inkomen en elk type woning levert het 
Bouwfonds financieel vakwerk uit 
eigen regio. 

Wat dat betekent, merkt u aan 
de menselijke benadering, de manier 
waarop er met uw wensen rekening 
wordt gehouden. Bij het Bouwfonds is 
de klant nog steeds een persoonlijke 

- relatie en geen 

. • — 

N i— \ nummer. En als u 


delen te verliezen. 

Betrouwbaarheid, 
zekerheid en financieel maatwerk zijn 
waarden die niet veranderen. 

Wat wel veranderd is, dat is de 
keuze aan Bouwfondshypotheken. 
Omdat ieder z'n eigen leven leidt, 
biedt het Bouwfonds moderne hypo- 
theekvormen die daarop aansluiten. 

De bekende Annuïteiten 


Financieel vakwerk uit eigen regio 


—- - daarbij ook nog de 
gunstige rente neemt, 
dan begrijpt u dat er 
in de hypotheken van het Bouwfonds 
generaties lang muziek blijft zitten. 

Praat er eens over met uw makelaar of 
assurantie-adviseur. 

Voor meer informatie kunt u 
ook even bellen met het Bouwfonds of 
"v 


Hypotheek, de Rente Rust Hypotheek, de coupon insturen. 


N BOUWFONDSHYPOTHEEK BLIJFT DE BESTE KEUS. 


w 


Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide 
informatie over de Hypotheekmogelijkheden 
van het Bouwfonds. 

Naam: 

Sis Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Geleen, Jos Klijnenlaan 288, Tel. 046 - 788588 
Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 - 16555 

ML 


S’A ’ s Lr- fe 

■ * /üjêèL&Mê 
v 1 


Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop aan: 
Bouwfonds, Antwoordnummer 28, 6161) AA Geleen J 


Coupon - WiVtPinSING tr MARKETING • ROERMOND 


imburgs 
Opkrikkertje 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 37 


\ethode om door aardbeving verzakte woningen te herstellen 

Bedrijf krikt huis 
op terwijl u woont 


Bouwbedrijven zullen 
de hoeveelheid bouw¬ 
afval met 30 procent 
moeten terugdringen. 

Uiteindehjk zal in het 
jaar 2000 90 procent 
van het bouwafval 
voor hergebruik moe¬ 
ten worden aangebo¬ 
den. Dat is 10 procent 
meer dan in het Natio¬ 
naal Milieu Beleids¬ 
plan van minister 
Alders staat genoemd. 

Het Nederlands Ver¬ 
bond van Onderne¬ 
mers in de Bouwnij- 


\ aar 90 procent hergebruik 

Bouw wil afval 
terugdringen 


verheid (NVOB) 

maakte dit deze week 
bekend bij de opening 
van een milieuboot in 
Leiden. De boot zal de 
komende tijd 22 plaat¬ 
sen aandoen om aan¬ 
nemers informatie te 


geven over een door 
het NVOB ontwikkeld 
project op het gebied 
van milieuzorg. Het 
project biedt de aan¬ 
nemers informatie 
over een milieuvrien¬ 
delijk bouwproces. 


De bouwsector produ¬ 
ceerde in 1990 9,9 mil¬ 
joen ton bouw- en 
sloopafval. Op dit mo¬ 
ment wordt 65 procent 
daarvan aangeboden 
voor hergebruik. Vol¬ 
gens het NVOB kan 
dat oplopen tot 90 pro¬ 
cent door verhoging 
en harmonisatie van 
de storttarieven, een 
stortverbod voor on¬ 
bewerkt bouw- en 
sloopafval, het schei¬ 
den van afval aan de 
bron en het hanteren 
van lagere tarieven 
voor gescheiden afval. 


DOOR JOS VAN DEN CAMP 

fra verhuizingen, hoge kosten en tijdrovende renova- 
5 kunnen vanaf nu achterwege blijven, preekt Oscar 
^elko voor eigen parochie. Hij is eigenaar van Turn- 
y, een klein project-ontwikkelingsbureau in Eindho- 
Na de aardbeving klapte hij als een van de weinigen 
*ijn handen van ’geluk’. Zijn bedrijf heeft sinds een 
r de vertegenwoordiging van een in Duitsland uitge¬ 
leien systeem waarmee scheefstaande huizen kunnen 
^den opgetild om ze vervolgens, soms inclusief funde¬ 
ren, weer waterpas te zetten. 


'.Aardbeving heeft een groot aan- 
^izen en gebouwen in Limburg 
of meer ernstig laten verzak- 
V concludeert Pudelko uit de 
van de schade aan huizen. 

' Methode van ’lifting’ van hui- 
^oht hij dan ook duidelijk van 
'Assing op de getroffen wonin- 
kerken in Roermond, Her- 
“osch en omgeving. En de 
|aode heeft een voordeel: de be- 
^rs kunnen in hun woning blij- 
? terwijl het huis weer wordt 
ftfezet en de fundering weer in 
* Wordt gemaakt. 

Moeilijk te zeggen, be- 
ct Pudelko. Dat hangt helemaal 
. 7 * de schade die er in de wonin- 
j's ontstaan. Te denken valt aan 
■j'Agen van minstens enkele ben¬ 
eden guldens. „Maar door het 
.hik van deze methode garande- 
jj'J'e wel dat het huis weer zijn 
ledige waarde van voor de aard- 
P^g terug krijgt.” 

^orgingstehuis 

'Autse collega-onderneming van 
jC'Key kan bouwen op een jaren- 
ervaring in de Bondsrepu- 
A In de loop der jaren zijn als 
van de kolenwinning in het 
•w f 8ebied honderden gebouwen 
ijkt. Een aantal van die gebou- 
L;‘s met behulp van het door de 
(Lj e ingenieur Sudbrack ontwik- 
u 6 computergestuurd hydrau- 
0 systeem opgetild en vervol- 
^ Weer rechtgezet. 

1 iiu 

CJS 1980 zijn er in Duitsland 
Honderd projecten gereali- 
lA Zo werden met behulp van 
jbj^clraulische hefbomen een 120 
hoge schoorsteen, tientallen 
en een compleet verzor¬ 
gt' e h u is rechtgezet. Door een 
j Verzakking was dat laatste ge¬ 


bouw bijvoorbeeld 107 centimeter 
aan de achterzijde verzakt. De tien¬ 
tallen bewoners konden tijdens de 
hefoperatie gewoon in het verzor¬ 
gingstehuis blijven wonen omdat 
het ’liften’ van de huizen van a tot z 
zeer minitieus gecontroleerd wordt 
door computers die bij de minste of 
geringste afwijking tijdens het til¬ 
len, alarm slaan en het heffen stop¬ 
zetten. Dank zij het tijdelijk verlen¬ 
gen van gas-, water-, en 
elektriciteitsleidingen bleven ook 
die voorzieningen tijdens de opera¬ 
tie intact. 

Om de krachten van de hydrauli¬ 
sche hefeenheden goed te verdelen 
worden in de kelderwanden van 
een recht te zetten gebouw zoge¬ 
noemde hefkamers uitgezaagd. Die 
hefkamers worden verstevigd met 
beton en daarin worden de hefcylin- 
ders geplaatst, ieder met een eigen 
microprocessor die weer aangeslo¬ 
ten wordt op de hoofdcomputer die 
de gehele hefoperatie coördineert 
en controleert. 


Lapmiddelen 


Pudelko: „Ik ben bang dat.de gedu¬ 
peerden in Limburg zich laten af¬ 
schepen met lapmiddelen. Watje in 
Duitsland ook nog veel ziet, is dat 
ze de scheuren dichtsmeren. Dat 
zijn tijdelijke oplossingen die geen 
zoden aan de dijk zetten. Met een 
huis waarin scheuren en openingen 
zijn ontstaan, is iets aan de hand. 
Dat moet worden rechtgezet. En dat 
doe je niet handmatig. Niemand 
kan dan controleren hoe veilig het 
hefproces is. En dat is wel het geval 
bij de computergestuurde methode 
die wij gebruiken.” 

Informatie kan vrijblijvend worden 
ingewonnen bij Turn-Key Project¬ 
ontwikkeling, Vuurdoornstraat 15 
in Eindhoven, telefoon: 040-812168. 


Architectuur- estafette 
langs twintig steden 


gelegenheid van het 150-jarig 
jTftaan van de Bond van Neder- 
Jrfklse Architecten (NBA) start 
26 apr ji j n Leeuwarden een 
y Chitectuur-estafette, die twin- 
steden zal aandoen. Tijdens 
échten door stad of streek 
fT^t een thema centraal dat ka- 
j^teristiek is voor de omgeving. 
1 ? estafesite eindigt in Zuid- 
^burg. 

foute door Zeeland laat zien 
architecten zich hebben la¬ 
te v ns P* reren door de bfjzonde- 
u bchtval in Zeeland. In Eind- 
^ Ven staat de industriële archi- 
“"r centraal en op 3 mei 

S in Den Haag het thema 
en Onmacht in de archi- 
^ctuur aan de orde. 

ba _ 

Ijq r oute door Den Haag toont 
door de geschiedenis heen 
^architectuur is gebruikt om 
Jjj ^fokking te geven aan macht, 
de twintigste eeuw is volgens 
de Organ isatoren van de estafette 
leunhouding tussen architec- 
r macht veranderd, zonder 
belang in te boeten, 
uitstraling van het ambtena¬ 


renapparaat wordt gesymboli¬ 
seerd door het nieuwe gebouw 
van het ministerie van VROM 
(1992) aan de Rijnstraat, dat is 
ontworpen door architect Jan 
Hoogstad. Het opkomende zelf¬ 
vertrouwen van de arbeidersbe¬ 
weging heeft zich volgens de 
organisatoren geuit in een eigen 
'burcht* De Volharding (1928) 
van de architecten J. Buijs en J. 
Lürsen aan de grote Markt. 

Het nieuwe gebouw van de 
Tweede Kamer (1992) is daaren¬ 
tegen niet langer een gesloten 
bolwerk, maar een open huis. 
Architect P. de Bruijn laat de 
voorbijganger op straat getuige 
zyn van het functioneren van de 
parlementaire democratie, door 
de vroegere ruimte achter „de 
groene gordijnen”, zichtbaar te 
maken achter vensterglas. 

De estafette eindigt 28 juni in het 
Noordhollanse Bergen, waar 
kunstenaars, renteniers en archi¬ 
tecten een stempel hebben ge¬ 
drukt op de bouwkunst en in 
Zuid-Limburg waar architecten 
van buiten de streek vooral de 
eerste helft van deze eeuw veel 
invloed hebben gehad. 


(ADVERTENTIE) 


C&C ★ tegels ■ natuursteen * marmer 

★ badkamers 

★ tegelzettersbedrijf 

Uw nieuwe vloer kompleet geplaatst? 

.DAT KAN! 

■Sï£LUSIEF BETAALBAAR • BETAALBAAR EXCLUSIEF 
# Een extreem voorbeeld van een ’lift-operatie’. In het Duitse Gelsenkirchen werd een verzorgingstehuis met de methode die 
ook Turn-Key hanteert op sommige plaatsen maar liefst 1,07 meter verhoogd, waarna de verzakte fundamenten versterkt 
werden. De tientallen bewoners konden tijdens de weken durende operatie op hun kamers blijven wonen. 


’Hel gaat om de totale sfeer in een interieur 

De exclusieve ontwerpen 
van Maarten Vrolijk 


Showroom 


KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT 
04404-1916 Of 1996 


DOOR EVELIEN BAKS 

Van strubbelingen om aan de 
slag te komen, heeft ontwerper 
Maarten Vrolijk geen last gehad. 
Koud afgestudeerd aan de Aca¬ 
demie voor Industriële Vormge¬ 
ving in Eindhoven (AIVE), had 
hij de eerste opdrachten al bin¬ 
nen. Maar ook vóór die tijd, nog 
tijdens zijn studie, had hij al 
werk. En niet voor de geringste. 
Sinds een paar jaar werkt Vrolijk 
(26) voor Rosenthal, Ploegstof- 
fen, Royal Sphinx en de Bijen¬ 
korf. 

Maarten Vrolijk, geboren in het 
Brabantse Oss, ontwerpt met 
succes vloerkleden, serviezen, 
spiegels en gordijnstoffen. Niet 
gek voor iemand die pas twee 
jaar geleden de deur van de aca¬ 
demie achter zich dichttrok. „Ik 
weet niet of het een kwestie van 
geluk is,” reageert hij. „Het is 
meer een zaak van op het juiste 
moment met de juiste dingen ko¬ 
men. Je moet werk maken waar 
de industrie wat mee kan.” 

Eind vorig jaar kwam hij met 
een catalogus op de markt, waar¬ 
mee hij de Maarten Vrolijk Edi- 
tions presenteerde, een verzame¬ 
ling in eigen beheer geprodu¬ 
ceerde tapijten, waarmee hij vier 
jaar geleden voorzichtig aan de 
slag was gegaan. Een eerste ex¬ 
periment, dat hij liet uitvoeren 
door een fabriekje in Engeland, 
leverde zo’n fraai resultaat op 
dat hij besloot de produktie van 
karpetten in eigen hand te hou¬ 
den. Ze zijn nu te koop in diver¬ 
se landen, waaronder Italië, 
België, Luxemburg en zelfs Ijs¬ 
land en in Nederland in achttien 
geselecteerde woninginrichting- 
winkels. Op de komende Biën¬ 
nale van Kortrijk zal Maarten 
Vrolijk Editions voor de eerste 
maal present zijn met een eigen 
stand. 

Vrolijk omschrijft zich als gordijnstoffen en wat meubels, 
maakt het hem in de grond van 
zijn hart niet uit wat hij nu ont¬ 
werpt. „Ik sta in principe open 
voor alle produkten, maar je 
moet goed weten wat je kunt en 
niet kunt. Of het nu een eierdop 
is of een tafel, dat maakt me niet 
uit. Zolang het maar geen boor¬ 
machine is.” 

Vrolijk heeft in zijn werk een 
duidelijke voorkeur ontwikkeld 
voor primaire kleuren. Vooral 
zijn karpetten zijn een combina¬ 
tie van geometrie met felle tin¬ 
ten. „Ik hou van duidelijkheid 
en daar behoren eerlijke kleuren 
bij,”'legt hij uit. „Het gaat om het 
aanbrengen van een bepaald ge¬ 
voel of mening en felle kleuren, 
die werken. Ik zal niet zo snel 
meleringen gebruiken omdat je 
daarmee geen uitspraak doet. 
Kleur heeft een kracht die een 
melering niet heeft.” 


Afspiegeling 

• Maarten Vrolijk 

iemand die zich heel erg bemoeit 
met het totaalpakket: „Ik ben 
met het interieur bezig. Ik zou 
me noojt beperken tot vloerkle¬ 
den of alleen serviezen. Het gaat 


Foto: GPD 

om de totale sfeer van een inte¬ 
rieur en dat kun je op verschil¬ 
lende manieren doen.” Hoewel 
de vormgever zich tot nu toe be¬ 
perkt tot serviezen, vloerkleden, 


Voor Rosenthal ontwerpt hij 
sinds een paar jaar serviezen, 
waarbij functionaliteit voorop 
staat. „Dat moet voor elk pro- 
dukt zo zijn. Ik beoog ontwerpen 
te maken, die een afspiegeling 
zijn van de tijd waarin ze staan 
zonder dat ze té trendy of té mo¬ 
dieus worden. Je kunt wel beïn¬ 
vloed worden door de mode, dat 
wel. Ik hoop dat mijn werk in¬ 
derdaad de tijdgeest van nu 
ademt.” 

Maarten Vrolijk maakt volgens 
eigen zeggen exclusieve ontwer¬ 
pen. Met kunst heeft het overi¬ 
gens niets te maken. Wat hem 
betreft bestaat er een duidelijke 
scheidingslijn tussen kunst en 
vormgeving. „Ik wil ook niet in 
het galenecircuit belanden. Ga¬ 
leries zijn voor kunst en dat 
maak ik niet. Ik wil ook niet dat 
mijn spullen onder die noemer 
verkocht worden.” 

In de afgelopen jaren is zijn werk 
geëxposeerd in het Nederlands 
Textielmuseum in Tilburg, bij 
Jan des Bouvrie in het Gooi, Rob 
Eckhardt in Amsterdam, in Mi¬ 
laan, bij galerie Vormvast in Bre¬ 
da. Drie Nederlandse musea, 
waaronder het Stedelijk in Am¬ 
sterdam, hebben werk van Maar¬ 
ten Vrolijk in hun bezit. 

Op dit moment is er een exposi¬ 
tie met serviezen, karpetten, 
spiegels en interieurstoffen van 
Vrolijk bij Rosenthal Studio- 
Haus, Heiligeweg 49-51 in Am¬ 
sterdam. 


Baksteenindustrie 
bezorgd over 
stralingsnorin 

De Nederlandse baksteenindustrie 
maakt zich zorgen over een wettelij¬ 
ke maatregel die het ministerie van 
WVC voorbereidt met betrekking 
tot de toegestane hoeveelheid stra¬ 
ling in bouwmaterialen. Als de 
voorgestelde norm gehanteerd 
wordt, zouden volgens de fabrikan¬ 
ten alle bouwwerken die na 1300 
zijn opgetrokken, met de grond ge¬ 
lijk gemaakt moeten worden. 

„Ik ga er maar van uit dat die voor¬ 
stellen niet zo rigide worden door¬ 
gevoerd als ze zijn omschreven”, 
zucht M. Uittenbosch, coördinator 
milieu en grondstoffen van het Ko¬ 
ninklijk Verbond van Nederlandse 
Baksteenfabrikanten (KNB) in het 
Gelderse De Steeg. „Je vraagt je af 
of het ministerie zich wel realiseert 
welke gevolgen sommige nota’s 
kunnen hebben.” 

De voorstellen waar Uittenbosch 
aan refereert staan beschreven in de 
nota Omgaan met de Risico’s van 
Straling. WVC is al enkele jaren be¬ 
zig aan de opsomming van de stra¬ 
lingsrisico’s die verschillende 
bouwmaterialen met zich meebren¬ 
gen. 

Alle bouwmaterialen zijn in bepaal¬ 
de mate radio-actief. In de nota 
hanteert WVC als absolute onder¬ 
grens het risico dat één op een mil¬ 
joen personen overlijdt aan long¬ 
kanker door de radio-aetiviteit van 
een bouwmateriaal. Op de lange ter¬ 
mijn streeft het ministerie zelfs naar 
een risicoverhouding van één op de 
honderd miljoen. 

Bij baksteen ligt de verhouding op 
vijftig op het miljoen. Oftewel: vol¬ 
gens de ambtenaren van WVC is er 
een risico dat vijftig op de miljoen 
burgers longkanker krijgen en daar¬ 
aan overlijden, als gevolg van de 
straling die wordt verspreid door 
baksteen. 


Beton 

„Als je zo redeneert kun je alles wat 
na 1300 is gebouwd wel afbreken,” 
zegt Uittenbosch. „En eigenlijk 
geldt hetzelfde voor beton. Ook dat 
voldoet in de verste verte met aan 
de criteria van WVC.” 

Welke gevolgen de WVC-voorstel- 
len hebben voor zijn branche, heeft 
Uittenbosch nog niet doorgere¬ 
kend. „Daar heb ik me nog niet 
druk over gemaakt. Je kijkt eerst 
naar de gevolgen voor een heel 
land. Als WVC daar nog eens goed 
naar kijkt, zullen ze ook ontdekken 
dat ze te scherpe criteria hanteren.” 
Bij hantering van de risicoverhou¬ 
ding van één op het miljoen zou 
volgens Uittenbosch het ministerie 
ook wintersportvakanties moeten 
ontraden. „In de Alpen bijvoor¬ 
beeld, is de straling ook veel hoger. 
Zonder dat we spreken van onaan¬ 
vaardbare risico’s.” 

De boodschap van de baksteenin¬ 
dustrie is inmiddels aangekomen 
op het ministerie. „Voor bouwmate¬ 
rialen hanteren we op dit moment 
het stand-still principe,” zegt voor¬ 
lichter J. Kehrer. „Dat betekent dat 
we zowel voor nieuwe als oude 
bouwmaterialen de bestaande nsic- 
overhoudingen hanteren. We willen 
echt niet alles afbreken en vervan¬ 
gen door minder radio-actieve 
steensoorten.” 

Volgens Kehrer is de vraag of zijn 
ministerie wel realistische waarden 
heeft aangedragen niet aan de orde. 
„We hebben gekeken naar een opti¬ 
male situatie. Daarvan is sprake bij 
een overlijdenskans van éen op een 
miljoen. Daarmee zeggen we niet 
dat het nu gevaarlijk is om in een 
huis van beton of baksteen te blij¬ 
ven wonen.” 


(ADVERTENTIE) 


Wij staan op de 

LENTEBEURS 

* MECC Maastricht 


I 


Geleen 

Rijksweg Zuid 78 

Ook vestigingen In 
Eindhoven, Den Bosch, üjrnmel 

Tl LimburasDagblad ■ ■ ■ 

# woonpiccolos 

Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 


Voor méér resultaat 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 


Onroerend goed le huur gevraagd 

Te huur gevraagd 

per 15 juni 1992 

Voor een penode van circa 3 jaar, een representatieve vnj- 
staande woning met ruime living, 4 siaapk., garage en tuin 
op goede lokatie of voor een penode van 3 tot 4 maanden 
een representatieve gemeubileerde vrijstaande woning 
met ruime living en 3 slaapkamers in 

Maastricht of omgeving 

Aanbiedingen telefonisch te richten aan: 

Stienstra Makelaardij B.V. 

045 - 71 22 55 (H) 

_ 043 - 25 29 33 (M) _ 

Te huur gevraagd huizen en flats 
in Zuid-Limburg 

Wij zoeken voor u betrouwbare huurders. Indien gewenst 
controleren wij 3x per jaar uw huis naar event. schade. 
Informeer vrijblijvend bij Grensland Immobilien. 

0 045-453106 


Help! 

vrouw met kind (7) zoekt 

MET SPOED! 

vóór 12 mei een woning/flat 
of app. in nette buurt van 
Hoensbroek of Heerlen, tel. 
045-230584 


Te huur gevraagd leuke 
WONING of appartement 
voor 2 a 3 jaar, wel of niet 
gemeubileerd, voor echt¬ 
paar zonder kinderen. Tel. 
voor 13 uur of na 17 uur 
073-220522 _ 

Zoek voor juni-juli-augustus 
of later BUNGALOW of wo¬ 
ning in Heerlen en omgeving 
huurpr. plm. ƒ1.200,-. Tel. 
09-49 22744027. 


n VRIJSTAAND huis, boer- 
denjtje of groot appartement 
te huur gevraagd in Zuid- 
Limburg, huunndicatie plm. 
ƒ 1 .000,-1f 2.000,- p.mnd. 
Reacties Postbus 274, 6100 
AG, Echt. _ 

Te h. gevr. Jong stel, vaste 
baan, zoekt woning met tuin, 
plm. ƒ 700,-. Regio HEER¬ 
LEN tot Susteren. Reactie 
aan 046-522753 


Onroerend goed te huur aangeboden 


HEERLEN, VALKENBURGERWEG 
Monumentaal, recentelijk geheel gerenoveerd 

Kantoorpand 

met een totale bruikbare vloeroppervlakte van ca. 230 m2, 
verdeeld over drie lagen. 

Mogelijkheid van parkeren op eigen terrein. 
Huurpnjs ƒ 40.000,- per jaar. 

Mr. Fens & van de Geer 
Tel. 043 - 212100 


Huis in HOENSBROEK, 3 
slpks, mooie keuken, kleine 
tuin, kelder, ƒ 1 450,- p. 
mnd. Grensland Immobilien. 
Tel. 045-453106. _ 

Te h. C. HOENSBROEK, 
ruime woning, met kelder, 
eigen ingang, parkeergel. 
Br.o.nr. B-1407, L.D. Post- 
bu s 2610, 6401 PC Heerlen. 

Te huur ruime WINKEL¬ 
RUIMTE met grote werk¬ 
plaats, geh. betegeld, 
krachtstroom, water, gas¬ 
voorziening. Te bevr. in 
Weert tel 04950-34097. 


Nette KOSTHEER gevr. met 
huisel. sfeer. 043-435286. 


Heerlen 

Tussen Heerlen en Brunssum gunstig gel. uitst. onderhou¬ 
den vrijst. bedrijfspand met luxe, bovenwoning en eigen 
parkeervoorziening of bouwplaats. Ind.: winkel, kantoor 
150m2, souterain met eigen ingang 82m2. Privéopp. 
978m2. Aanv. i.o. Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k. Inl. 045-353334. 

Vrijblijvende informatie 
over huis verkopen 

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver¬ 
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u 
dan welke verkoopkansen u treeft, waar u allemaal reke¬ 
ning mee dient te houden en hoe wij een eventueel ver¬ 
koop geheel voor u kunnen begeleiden. 
Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek met uw deskun¬ 
dige N.V.M. Makelaars E. Weerts en L. Aquina. 


aquina 


Makelaardij o.g., Taxatie*. 
Hypotheek — Adviescentrum 

Ruys de Beerenbroucklaan 28 
6411 GB Heerlen 
Tel (045)71 5566 


03 

NVM 


Gezocht WOONRUIMTE al 
dan niet tijdelijk, 2 slpk, 
woonk., keuken. Zo spoedig 
mog. beschikb. 045-752216 

Jongeman, goede baan, 
zoekt woonr./app, koop/ 
huur, ƒ 150.000,-//750,-. 
Omg. HEERLEN-Maastricht 
045-353501 /020-6850999. 


Te huur gevr. GARAGEBOX 
omg. Geleen. Tel. 046- 

752227. _ 

Jong werkend stel zoekt 
woonruimte NUTH en om¬ 
geving, flat, appartement of 
woonhuis. Tel. 04459-2087. 

Te huur gevr. woning met 3 
slpks, omg. LANDGRAAF, 
huurpr. ca. ƒ 750,-. Tel. 
045-724698, na 19.00 uur. 


Huurwoning v. DOMINEES- 
gezin gevraagd in Geleen, 
min. 4 é 5 siaapk. en stu¬ 
deerkamer (gelijksvloers), 
garage en c.v., vrijst. of half- 
vrijst. Aanbiedingen: Peters 
& Partners B.V., Agnes 
Pnnthagenstr. 36, Geleen. 
Tel. 046-750000. 


Te huur gevraagd WOON¬ 
HUIS met garage. Huur plm. 
ƒ800,-. 045-271125. Limburgs 

- \OTmSIIIxA» - 

Te koop gevraagd 

Ter bemiddeling zoeken wij dringend diverse woningen: 

Sittard-Geleen, appartement tot ƒ 125.000,-. 
Beek-Elsloo-Stein, 4 halfvrijst. woningen tot ƒ 185.000,-. 
Maastricht en omg. div. woningen in diverse prijsklassen. 
Born-Grevenbicht, 2 halfvrijst. woningen tot ƒ 175.000,-. 

Fietsafstand Geleen van ƒ 125.000,- tot ƒ 450.000,-. 
Omgeving Heerlen, bungalow of landhuis tot ƒ 400.000,-. 
Div. boerderijljes in alle prijsklassen. 
Makelaarskantoor Louis Janssen B.V. 046-335840; 
_ na 17.30 uur: 046-339072. _ 

* Bouwkavel 

Landel. gelegen, ca. 960 m2, voor vrijst. woonhuis. Plm. 15 
km. van Maastricht-Oost. Koopsom ƒ 126.000,-. 

Service-flat 

Hal (3,5 m2), woonk. (34 m2), siaapk. (17 m2), badk. 

(7 m2). Luxe keuken, veel bergruimte, zitbalcon (8 m2), 
kelderbox, lift, cv.btok, vrij uitzicht op Aken. Warme maaltijd 
aan huis mogelijk. Koopsom ƒ 90.000,-. 

Vakantiewoningen 

Vrijst. 2 en 3 slaapkamers, zitk. met openhaard, open eet- 
keuken, eigen grond, vanaf 250 m2. In België, op 5 km. van 
Vaals. Vraagprijzen vanaf ƒ 65.000,-. 

Kantoor-appartement 

Hobbyruimte. Evt. Pied-è-terre, 2 kamers (20 en 7 m2), 
kitchenette, toilet, cv-gas, centrum Vaals, ƒ 34.000,-. 

Ardennen 

Bij Malmedy, 2.800 m2, vrijst. luxe huis tegen zuidhelling. 
Gar., kelders, 3 siaapk., 2 badk., Cv-olie, fraai ver uitzicht, 
direct vrij. Koopsom ƒ 370.000,-. 

Ardennen 

Luxemburg, op 100 km van Maastr. in natuurgebied, vrijst. 
huis met 3 appartem., hobby loods, CV-gas, Ca. 1.000 m3 
gr. Aanv. in overleg. Vr.pr. ƒ 180.000,-. 

Makko Gulpen 

Rijksweg 67, Gulpen, 04450-2182, (zat. tot 13.00 uur). 

W. Timmermans (NVM-makelaar-taxateur o.g.). 
Avahuis, Hamar © 045-210719 


Een nieuwe Dimensie in hallen- en kantorenbouw! Hamar, © 045-210719 


Heerlen, Huskensweg 19 

2/1 kapper en garage, type mijnwerkerswoning op een per¬ 
ceel van maar liefst 955m2. 

Het pand is geschikt voor tuin c.q. paardenliefhebbers en 
biedt ook voor ondernemers die ruimte nodig hebben tal 
van mogelijkheden. Ind.: hal/entree, kelder, toilet, royale 
sfeervolle woonkamer, zeer ruime moderne eetkeuken, be¬ 
tegelde badkamer met douche, bijkeuken. Ie verd.: 2 
zeer grote slaapkamers. 

Koopprijs ƒ 112.500,- k.k. 

Inruil huidige woning mogelijk. 
Denis Vastgoed. Tel. 040-518428 Te koop: STEIN, Heerstraat Te k. of te h. goedlopende 
centrum 244, vrijst. woon- dames- en heren KAPSA- 
huis, bwj. 1962, opp. 445 m2 LON nabij hel centr. van 
grotend. dubb. beglazing en Hrln, plm. 100 m2 werkruim- 
kustst. kozijnen. Ind.: sou- te, incl. 2 luxe appartemen¬ 
ten-., geheel onderkelderd ten. Br.o.nr. B-1421, L.D. 
en gar. beg.gr.: hal, L-vorm. Pb. 2610, 6401 PC Heerlen. 
woonk keuken, badk., toilet j e |< aangeboden woning 

‘«W n voor mensen die echt ruimte 
tel. 046-332223 (werkdagen zoe k en . Te NIEUWEGEIN. 

J®- 0 ® u -) Vr P r - Goed onderhouden hoek-(2 

ƒ 192.500,-k.k. _ onder 1 kap) Schakelvilla 

BRUNSSUM-Centrum, met maar liefst 5 siaapk. en 

halfvrijst. woonh., ged. rol- mog.heid voor een 6e slpk. 
luiken, m. gar. en tuin. Tel. Inpandige garage en fraaie 
045-257749 na 16.00 uur. zonnige tuin op zuid/westen. 

7 B 6 RU K 

raswoning (met dakterras 3 9 laa - 

bij 5). Moderne inricht, met ^Son^ nS ooen haard en 
tegelvi., aanbouwkeuken, 1 woonk - °P® n _^ aai r 
slpk., ruime woonk. Moet °P® n keuk ® n ’ tot m2 P^ 
van binnen gezien worden. P arterre IS ^ 

Zien is kopen! ƒ89.000,- vtoen/e ™ ? rakt ^keuken 
k.k. Tel. 046-742550. ? n garage Trap naar boven 
Storms O.G. Geleen. Ir ] de , hal Ie verd.: 4 ruime 

——-- siaapk., 2 balkons, badk. 

VALKENBURG-Houthem, met ligb., douche en 2e toilet 
Vroenhof 78B, mooi gel. op de overl. 2e verd.: ruime 
woonh. met grote tuin (op siaapk. en zolder van 50 m2 
zuiden) (30 diep) met 4 met mog.heid voor 6e 
slpks., 45 m2 woonk., tegel- siaapk. Gunstige ligging na- 
vl., aanbouwkeuken, in- bij scholen en sneltramhalte. 
pand. garage, open haard, öp|. direct. Vraagprijs 
geheel onderkelderd. Aanv. ƒ 369.000,-k.k. Tel. 03402- 
direkt. Keurig pand. 63493 b.b.g. 03473-74790. 

742550°°Jos Storms OG. Wij zoeken voor relaties 
rdoan woonhuizen in de pnjsklas- 

oele€l P -- se van ƒ150.000,- tot 

ABAZ taxatieburo (lid ƒ300.000,- in Heerlen e.o. 
NVBT) voor snelle en be- ABAZ onr. zaken en taxatie- 
trouwbare taxaties. Bel 045- pum, De Doom 23, 6419 
718731 __ CW, Heerlen. 045-718731 

s»■ 2/1 k * p *«* in 

met garage, J HEERLEN of omgeving 

woonhuis tot ƒ 200.000,-. 
Br.o.nr. B-1432, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Te k. FLAT te Landgraaf, 
bwj. '82, 3 slpkmrs. grote 
woonk. keuken, ligb. douche 
2e toilet, ƒ168.000,- k.k. 
Tel. 045-453106. 


Bedrijfsruimte 


Bedrijfshal 

met huis te Landgraaf. Hal 20x10x6mtr. Olieput, geschikt 
voor vrachtwagens. Totale opp. 1 200m2. 

Huis: 5 slpkmrs. woonk. keuken, grote tuin, marmeren 
badk. ligbad, douche, 2e toilet, ƒ 495.000,- k.k. 
Grensland Immobilien, 045-453106. 


Te huur OPSLAGRUIMTE 
plm. 100m2 te Heerlen en te 
huur bedrijfsruimte plm. 600 
m2 te Oirsbeek 045-241202 Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 

aiiiiHiiiiiiiiiimiimiimimiiiiiiiiiimiumiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiii 1111111 " 


TE KOOP 


Brunssum 
Wieënweg 62 

Zeer degelijk ge 
woonhuis met dubbel® 
rage en tuin. Provis* 
der, ruime entree met 
tentoilet. Woonkamer 
parketvloer en sch 
naar terras en tuin. t 

keuken met installatie, waskeuken. Drie slaap 
badkamer met douche, zolder via vaste trap berei 
alwaar 2 mansardekamers. 

Prijs ƒ 225.000,- k.k. 

_ ^ 

Nleuwenhagen 
(gem. Landgraaf) 
Heigank 47 

Tussengelegen wo 0 » 
huis met tuin (achter^ 
bereikbaar). Twee PfY 
visiekelders, ruime 
alwaar gastentp®* 
woonkamer met houw® 
vloer en wanden in sierpleister. Dichte keuken, badk»; 
mer met ligbad, v.w. Vier ruime slaapkamers en sap» 
raat toilet. Vaste trap naar bergzolder. 

Prijs ƒ 135.000,-k.k. 


Eygelshoven-Kerkrade < 

Hubertusstraat .J 

Nog drie bouwkavels, elk circa. 475 m 2 met goe0(r 
keurd plan voor vrijstaande woningen. , 

Prijs ƒ 71.250,- v.o.n. per kavel 


Schaesberg-Dormlfl. 
(gemeente Landgraf 1 ' 
Wachtendonkstr. 1* ' 

Op goede stand, 
plantsoen, gel 0 *)?/ 1 
halfvrijstaand woonh 11 
met carport. Provtó 1 " 
kelder, woonkamer 
open keuken en 
bar, royale aan 
met toegang tot terras en tuin. Drie slaapkamers 
badkamer met ligbad, v.w. en tweede toilet. Tweed® 
verdieping met overloop en uitgebouwde mansarde»» 
mer. 

Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k. Bouwen/Verbouwen 


Te huur klein exd. WINKEL¬ 
PAND, Jodenstraat 13, te 
Maastricht. Tel. 043-256467 

MERKELBEEK gereno¬ 
veerd halfvr. woonhuis. Ind.: 
woonk., L-vorm. keuken, 
bijkeuken, hobbykamer, 4 
slpkms., badk., kelder en 
zolder. Tuin met overdekt 
terras. Huurpr. ƒ 1.050,- p/ 
mnd exd. Adviesburo Jans¬ 
sen, tel. 04408-2437 zat. 
van 10-12 uur. _ 

Te huur: 

Winkelpand 

Roermond centrum, goede 
ligging, 45 m2, aanv. direkt. 
Info 04752-5442. Onr. goed te koop aangetoJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *** 
Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie. 
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/ 
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels. 

Stienstra Hypotheekservice 


**** Spaarhypotheek - 8,9% **** 
Hypotheekcentrum Limburg 
© 045 - 74 16 16 


Grensland Immobilien 
Zoekt 

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving, 
voor onze durtse klanten. 

Geen verkoop, geen kosten. BIn. van ma. t/m zat. 9-20 uur. 

© 045-453106 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Brunssum, Vondelhof 2 

Halfvr. woonhuis met ruime garage, gr. hal, gr. woonkamer, 
4 slpks., badkamer met ligbad, dubb. v.w., toilet, berging, 
gr. voor- en achtertuin. Opp. 402 m2, vr.pr. ƒ 189.000,-k.k. 

Ass. kantoor Van Oppen B.V. 

ündeplein 5 Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder. 


Voerendaal 

Ruim zeer goed onderh. halfvr. woonhuis op goede lokatie. 
Ind.: hal, toilet, woonk. met open haard, keuken, terras, tuin 
en garage. Ie Verd.: 3 slpkrs, badk. met ligb. en 2e toilet. 
2e Verd.: 4e slpkr en berging te bereiken via vaste trap. 
Vr.pr. ƒ205.000,- k.k. Tel. 045-753610. 


VOERENDAAL 

H v. Veldekestraat 36. Halfvrijst. herenhuis met garage en 
grote mooi aangelegde tuin. Ind: Hal, toilet, L-vorm. woonk. 
40 m2 met plavuizen. Luxe keuken. Verdieping: 3 slpkmrs, 
luxe badkamer, grote zolder, d.m.v. vaste trap bereikbaar. 
Het huis verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is 
optimaal geïsoleerd. Vraagprijs ƒ 239.000,-k.k. 

Molenaar Verzekeringen 
©045 - 74 12 16 


Körversberg Eygelshoven 

Gemeente Kerkrade 

Nog enkele mooie 

percele bouwgrond te koop 

in het nieuw en rustig gelegen plan: 

Körversberg in Eygelshoven 

gesitueerd tegen een heuvelrug. Kavels vanaf plm. 293 m2 
Bel voor meer informatie: 


043-255175 


!T 


PROSELL 


VXSIGOfO- ÉN ASSURANTIEBÉMIOOEIING BV 


Sint Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht. 5 Luxe vrijstaande herenhuizen 

op kavels van 280 tot 350 m2. 

Indeling woningen: 

Beg. grond woonk. 34 m2 resp. 36 m2, keuken ca. 9 m2, 
bijkeuken type 2 van 8V2 m2, garage. Verdieping 3 siaapk. 
van 16, 12V2 en 8V2 m2, badkamer met ligbad, douche, 
wast. en 2e toilet. Zolder bereikb. d.m.v. vaste trap (37m2) 
PRUZEN: VANAF ƒ 234.500,- V.O.N. 

Voor verdere informatie of voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met 


A 


BOUWBEDRIJF 

W. Keilenen» b.v. 


_ Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714. _ 

Te koop in Oirsbeek 

mooie land. gel. bungalow met garage, grote goed 
verzorgde tuin, tot. opp. 1.600 m2, overdekt terras. 

Ind.: living, studeerkamer, hal, keuken, badkamer, 3 slpks. 
Vr.pr. ƒ 340.000,- k.k. Inl. 04492-2249. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Residentie 

Heerlen 

Te k. luxe studio, 1 jr. gele¬ 
den verbouwd. Plm. 50 m2, 
verlaagde plafonds en halo¬ 
geen verlicht., aparte mo¬ 
derne keuk. en app., badk. 
en toilet wit marmeren vloer, 
4 mtr. kastenwand, geh. wit 
gestoff. Aanv. dir. Pr.n.o.t.k. 
045-713226/043-218464. ' 


Neeroeteren (B) 

Fraai aan bosrand gelegen, 
vrijstaande boerderij met 
stallen en meer dan 2 ha 
weiland. Vaste prijs 
ƒ 215.000,-k.k. Aankoop 
van nog plm 3 ha mogelijk. 
Zeer geschikt voor paarden. 

Van Der Venne 

VASTGOED GELEEN 
Kantoor: Rijksw. Zd. 129. 
Tel. 046-757551. Altijd 
telefonisch bereikbaar. 

Investeerders 

Gevraagd (v.a. ƒ 50.000,-) 
voor appartementen nabij 
Euro-Disney-Parijs. 
QUATRE-FEUILLES 
Tel. 045-322785, ma. t/m vr. 

Ardennen 

te koop vrijstaand huis, opp. 
16 Ha en 2 waterbronnen. 
Tel. 09-32.41713571 _ 

Bouwkavel 

a/d Heesbergstraat, Heerlen 
opp. 822m2. Voor info: 
V.O.C. 045-740900. 
Grouwels/ Daelmans. 

Tel. 043-254565 

Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar, 
040-520558. _ 

GENK (B), landhuis op 17 a 
of 33 a, bi golf- en natuur- 
park. 0932-11355788. 

LANKLAAR (B) Dorpsstraat 
21, vrijst. gr. (handels)huis 
te koop, 5 slpk., 3 kelders, 
dicht bij groot kruispunt. Inl. 
notaris Schotsmans. Tel. 
09-3211755165. _ 

KLIMMEN, te koop mooi 
halfvrijst. woonhuis, opti¬ 
maal onderh. 04405-3857. 


Te k. woonhuis met grote 
tuin te SCHINVELD. Tel. 
045-272107. 


Part. vraagt te koop HUIS of 
bouwgrond in Kerkrade, pr. 
tot ƒ 200.000,-. 045-413503 


HOENSBROEK, Oranjestr. 
7, goed geïsoleerde eenge- 
zirtsw. met 3 slpks., vaste 
trap naar ruime zolder, 
ƒ120.000,- k.k. Wijman & 
Partners. 045-728671. 


Gezocht WOONHUIS met 
tuin in Vaals. Tel. 09-49. 
241.35611/09.49.241.49792 


Te k. halfvr. woonhuis te 
BERG EN TERBLUT. Tel. 
045-241960. 


Bouwkavels 

in B.P. Vrusschemig gel. 
a/d Zandweg te Heerlen 
opp. v.a. 746m2. 
Prijzen va. ƒ 102.500,-v.o.n. 
Inl. V.O.C. 045-740900. 
Grouwels/Daelmans. 

Tel. 043-254565. 


Te koop gevr. 

Woningen, bedrijfs- en 
beleggingspanden (ook 
verhuurde staat), voor 
enkele particuliere 
beleggers. Inl.: 

Paul Crombag Onroerend 
Goed, tel. 046-580087. 


Brunssum 

Sleperstraat 

Mooi gelegen halfvrijst. m. 
inpandige gar. Perc.opp. 
340 m2. Ind.: entree, woonk. 
eetk., keuken moderne 
keukeninr., bijkeuken, Ie 
verd.: 4 siaapk., badk. met 
ligb., toilet en v.w. Aanv.: 
direkt, pr. ƒ 199.000,-k.k. 
KRAMER MAKELAARDIJ 
O.G. Tel. 046-373636. 


Gevraagd 

woonhuizen-bungalows tot 
ƒ 250.000,- 

Direkte aankoop mogelijk 
Geen verkoop-geen kosten 

Wijman & 
Partners 

Schelsberg 149, Heerlen. 
045-728671.. 


Te koop gevraagd woonhuis 
te LANDGRAAF, pr. 
ƒ125.000,-. 045-326467 

(werkdagen na 19.00 uur). 


Te k. boerderijtje te HEUKE- 
LOM (B), 3 slpkrs, 1 gr. zitk., 

1 eetk., gr. keuk., c.v., ligb., 
garage en keld., 12 are 
grond. Tel. 09-3212453889. 

Te k. royale woning, type 2 
onder 1 kap. Gel. aan de rui¬ 
me en rustige van der 
Schreurstr. te HEERLEN 
met parkeergel. Goede ver¬ 
bindingen naar centrum en 
autowegen. Rondom g. on¬ 
derh. tuin. Geb. op helling v. 

2 straatnivo's. Ind.: Onder¬ 
ste straat nivo: inpand. ga¬ 
rage, beneden vestibule, 
voorraadk. en wask. Boven¬ 
ste nivo: Hoofdingang m. 
vestibule, toilet en meterkast 
Grote L-vomnige kamer m. 
open haard. Afsluitb. keuken 
Alle ruimten geh. betegeld. 
Gr. balkon op achtertuin, ie 
Verd.: 4 slpkrs, badk. met 
ligb.-douchë, wast. en 2e 
toilet, geh. betegeld. Zolder- 
verd.: royale ruimte goed 
geïsoleerd, afsluitb. aparte 
c.v.-ruimte. Pr.n.o.t.k. Te 
bezichtigen: alleen na tele¬ 
fonische afspr. Tel. 045- 
726536. 


Halfvrijst. woonh. te LAND¬ 
GRAAF met cv, 3 slpk., gar. 
Dr.Feronstr. 2 ƒ 145.000,- 
k.k. Info 045-453306. 


Te koop 1-pers. apparte¬ 
ment te MAASTRICHT, 
ƒ79.000,-. Tel. 043-635455 
na 18.00 uur. 


Te k. van part. KLIMMEN- 
Termaar riante gustig gel. 
bungalow. Extra's: kantoor¬ 
ruimten en grote loods. Pr. 
ƒ395.000,- k.k. Tel. 04459- 
1220 . 


Te k. huis met bouwgrond te 
HOENSBROEK, bwj. '63, 
grote tuin, gar. 2e toilet, ligb. 
keuken, ƒ 370.000,- k.k. 
Tel. 045-453106. 


Te h. nabij centrum HEER¬ 
LEN, auto-herstel plaats, 
groot 10x10 m„ hindenvet 
aanwez., krachtstroom, hef- 
brug enz., tel. 045-721976 


Te koop winkelpand 200m2 
met bovenwoning AA-loca- 
tie, Hoofdstr. 12, Kerkrade. 
(naast Postkantoor). Inl. tel. 
046-513531. 


Fa. ALTENA. Voor al uw 
dakwerken, gevelwerken en 
opruimdiensten. (Gratis 
prijsopgave). Tel. 035- 
244893 b.g.g. 035-836183. 
Semafoon 06-58454251. 


Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. Dfe 


||| I | * . Hoensbroek 

Ki L I (gemeente Heerlen) . ! 
—-~ l ■'1* te iï Stationsstraat 116-V*< 
■ s Cafó-bar met disconi' 0 / 1 
B I ■ ■ te, voorraadruimte • 
keuken. Separate 
gang naar een ach»», 
appartementen, *L.i 
met woon-/slaapkamer, open keuken en douchen* 1 ^ 
te. 

Prijs ƒ 285.000,- k.k. ;| 


Bouwmaterialen & Machines 


Makita 

Electrisch vakgereedschap 

Accu schroef en boormachines - schaven - cirkelzagen - 
bovenfrezen - haakse slijpers - decoupeerzagen - 
tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers 
bandschuurmachines - klopboren etc. 

Uw officiële Makita industrie-dealer 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. 
Voerendaal 
Florinstraat 5 

Halfvrijstaand woon 
met garage en tuin. rJ 
mige woonkamer, OPJ, 
keuken met eiken 
tie. Drie slaapkamers, 
kamer met douche, 
Zolder via vaste irJP J 
reikbaar. Fraai aange |0 »j 


tuin met terras. 

Prijs ƒ 215.000,- k.k. 


Hoensbroek 
Kouvenderstraat 54B 

Appartement op derde etage met garagebox. 
woonkamer, 1 slaapkamer, keuken, badkamer me* ^ 
che, v.w., toilet. Berging in souterrain. 

Prijs ƒ 50.000,- k.k. 


Grote partij DAKPANNEN 
Rheinland te koop. Tel. 045- 
753140. ylÏÉÜ 


Te k. grote partij gebruikte 
GRINDTEGELS, balken, 
kepers, panlatten en hard¬ 
houten vloeiplanken. Han- 
delsondem. Wolter, De 
Koumen 51, Hoensbroek. 
Tel. 045-229999. 


AANBIEDING Vloertegels, 
Ie keus Ariostea nu met 
ƒ 10,- korting p.m2. Tegel- 
handel Jan van Dorst. De 
Hut 7, Gulpen. 04450-1970 


Gebruikte TROTTOIR- 
TEGELS en kindertoppen. 
Tel. 045-715477/740112. 


Te k. 50 m2 plavuizen 42x42 
cm. zalmkleurig marmeref- 
fect ƒ 30,- per m. KOOPJE! 
04492-4534. 


In en om de tuin 
SIERBESTRATING TUINMEUBELEN 
PARASOLS 


Arnold Opreij 

Heerlen, Heerlerbaan 275 
Maastricht, Beatrixhaven 


VIJVERFOLIE 


V2 mm dik, ƒ 5,- per m2. 
Tel. 046-375189._ 


DOMPELPOMPEN voor 
kelders en vijvers, 7.000 liter 
per uur, 220 V, ƒ 225,-. Jo 
Knops, Rijksweg Zuid 195, 
Sittard. Tel. 046-512718. 


Impreg TUINHOUT b.v. In 
de Cramer 18, Hit Tel. 045- 
717733; geimpr. vuren- en 
hardhouten vlonderplanken, 
zeer stevige tuinschermen 
en meubels, palen, planken, 
bielzen, tuinhuisjes enz. 

Te k. 130 2e-hands SIER- 
GRINDTEGELS, 40 x 40, 
ƒ 1,- p st. Tel. 045-422184. 

Te k. originele Heras HEK¬ 
WERK 26 m. lang, 8 beton- 
palen. Nw.pr. ƒ 2.350,- nu 
voor ƒ1.200,-. Tel. 09-49- 
2451-4051 of 045454197. 


Te k. antieke teakhouten 
TUINBANKEN, bistroset, 
rieten tuinstoelen, pubbor- 
den, andere tuindecoraties. 
Stegen 5, Beek 046-378260 


Te k. motor GRASMACHI¬ 
NE, 3V2 PK, 6 wk. oud, als 
nieuw, ƒ 500,-. 045-751387 


Te koop Rotan TERRAS¬ 
STOELEN, geschikt voor 
binnen en buiten. Tel. 045- 
418820. 


Voor ruime sortering TUIN¬ 
PLANTEN, goed en goed¬ 
koop. Naar Sierteelt-kweke- 
rij Kursten-Wagemans, 
Ruisstr. 89, Helden. Tel. 
04760-72812. 


GERANIUMS hang en 
staande, perkplanten, kuip¬ 
en hangplanten, vaste plan¬ 
ten, containerplanten en co¬ 
niferen. Graszoden Ie kwa¬ 
liteit, grote partijen, speciale 
prijs. Kwekerij/tuincentrum 
Dautzenberg, Locht 23, 
Kerkrade. 045-428900 en 
Euverem .16, Gulpen. Tel. 
04450-2131. (Gulpen iedere 
zondag v. 10 tot 16u. geop.) 


I 

Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder¬ 
planken en dam wand. Hout¬ 
handel Jos Kuijpers, Holstr. 
43, Margraten. Tel. 04458- 
1982. 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Eygelshoven 
(Kerkrade) 
Nieuwenhagerweg 

Vrijstaand landhuis 
inpandige garage, c ’ 1 / 
kelderruimtes. Gentri* ( 
hal, woonkamer ri* 
haardpartij, tegelvk** 
en schuifpui naar oV®/ 
dekt terras. Keuj<®| 
met eiken installatie. Drie slaapkamers, badkamer ri 1 * 
ligbad, douche, v.w. en bidet. Separaat gastentoilef 
Prijs ƒ 365.000,- k.k. 


-11 


I «UI 

r m 

r 


Heerlen 

Kap. Berlxstraat 8 

Herenhuis met tuin * 
centrum van HeerU^' 
Div. keldervertrekke^ 

Entree met toegang na** 
ruime vestibule en g**» 
tentoilet. Woonkari 1 ** 
met parketvloer, dicN 
keuken met eenvoudHr 
installatie en achterk* 
mer. Ommuurde 1®' n . 
terras met buitenbergiw 
Ie verdieping: drie sla^Pj 
kamers, badkamer nif 
ligbad, douche en dubb» 
le v.w. 2e verdieping 
tweetal mansardekam®^ 
en twee ruime siaapk^ 
mers. Zolder via vas* 


trap bereikbaar. 

Prijs ƒ 275.000,- k.k. Hoensbroek 
(gemeente Heerlen) 
Julianastraat 42 

Halfvrijstaand winkel/^ 
huis met zijoprit, mag^ 
ruimte (45 m 2 ) en dw 
tuin. Winkelruimte (40 n 
met aansluitend keuk^ 
berging, doucheruimte . 
toilet. Bovenwoning met woonkamer aan voorzijd® ( 
slaapkamer. Zolderruimte met twee mansardekamer 
keuken. 

Prijs ƒ 155.000,-k.k. 


TE HUUR 
Heerlen-Centrum 

"Op de Geer", Geerstt 
Kantoorruimte van to 
920 m 2 . Eventueel 
raat te huur in units 
250 m 2 . Indeling: een 
entree met toegang 
resp. negen en vijftien kamers, eigen toiletgroep. Afg 0 
ten parkeerplaatsen zijn eventueel separaat te huur. 
Huurprijs kantoorruimte ƒ 220,- p/m 2 . 
■ 


Heerlen-Centrum 

Oude Veemarktetraat 3 m 

Winkelruimte met souterrain en bovenverdieping, geschikt 
verkoopruimte annex showroom. Totaal circa 1000 m 2 - 
prijs ƒ 43,000.- pier jaar, excl. BTW en voorschotten, sto°» 

C Makelaardji 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans 

iiiuuiiuuimuaiuuiimuuiiiiuitiiiiiiiiiuuiuiiiiiiiii>uiuuiiiiiiiU ll,<>< 


y limburgs dagblad LL 


woonblad Tk Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 39 Hergebruik uitgangspunt * biologische ? architecten 


fj^verzichthypotheekrent^m 


ouwen met natuurlijke 
materialen is gezonder 


# In de traditionele 
woningbouw 
worden materialen 
gebruikt die 
schadelijk zijn voor 
mens en milieu. 


Archieffoto: 

DRIEPOOT 


iet Doormartien HOÓGENDIJK 

tefi - 

W , 

ja- meeste belangrijke dingen 
°ns leven spelen zich bin- 
'shuis af. De psychologi- 
*> te invloed van het huis (het 
( ^Wsel als zodanig en de ma- 
I ^len die erin gebruikt wor- 
*0 op ons dagelijkse doen en 
’ zijn we ons echter zel- 
«*! 51 bewust. Pas wanneer dat 
+ ^Ustzijn zich manifesteert 
we misschien een beetje 
t denken over de meer fysie- 
| kant van het wonen, dus 
o de mate waarin dat op 
i 51 gezonde manier gebeurt. 

c 

K Ja won i n gbouw worden nog 
t JÖs materialen gebruikt die voor 
T en milieu in meerdere of min- 
j * mate als 'onvriendelijk’ aange- 
moeten worden: gewapend 
deuren, ramen en kozijnen 
. ^tropisch hardhout, kunststof of 
< ^al, spaanplaat isolatiemateria¬ 
len kunststof, kunststofschuim, 
'°erleidingen van PVC, enzo- 
Ms. 

h fi ° r lijm- en schilderwerk worden 
voor zo’n 80 procent syntheti- 
j? 6 (chemische) produkten ge¬ 
ijkt, terwijl er intussen toch een 
he keus aan minder schadelijke 
, Skaten voorhanden is. Boven- 
f ^ omringen we ons dan nog met 
^hetische grondstoffen zoals in 
„ ’ r bedekking, gordijnen, matras- 
. * en dekbedden, wandbekleding, 
^jbels, stoffering en ga zo maar 

'Vloed 

J'terzoeken hebben uitgewezen 
de opeenhoping van belastende 
J^rialen die we in huis halen ons 
jjdig goed doet en zelfs een nega- 
‘' 6 invloed kan hebben op ons 
y°el van welbevinden. Het kan 
j Anders. Door met meer overleg 
L^erk te gaan en je steeds af te 
of een bepaald materiaal of 
rdukt in genoemde opzichten wel 
L^htwoord is. 

milieubewust te wonen kun- 
schadelijke en ongezonde ma¬ 
ilen zoveel mogelijk vermeden 
k^en. Alternatieven zijn vaak 
^fialen die in de natuur voorko- 
1^. die op een milieuvriendelijke 
t minder belastende) wijze ver- 
jjdigd en bewerkt zijn, of die 
, Kebruikt kunnen worden. 

I 

*°üt en steen 

Ijhs land zijn er 'biologische’ ar- 
i/fccten die deze uitgangspunten 
L^ e quent hanteren. Ze vinden dat 
kaften, ramen, deuren en vloeren 
L hout moeten zijn. Hout groeit 
L/te overal volop en blijft groeien. 

streng-wettelijke voorschrif- 
L die in diverse toonaangevende 
Coproducerende landen gehan- 
JjN 'worden, raken de reserves 
1 op. Het bestand aan hout * . ■':** «#*• - 4 ^ * " 


neemt daar eerder toe. 

Europese houtsoorten als vuren, 
grenen en lariks vormen uitsteken¬ 
de alternatieven voor hardhout uit 
de tropische regenwouden waarop 
helaas een te grote aanslag gepleegd 
wordt. Goed geverfd en onderhou¬ 
den gaat het hout van de naaldbo¬ 
men ook ruim een mensenleeftijd 
mee. 

Dragende muren behoeven niet van 
beton te zijn: hout, baksteen en 
kalkzandsteen zijn goede vervan¬ 
gers. De milieubewust denkende 
architecten isoleren met natuurpro- 
dukten zoals kokosvezel, kurk of 
het zogeheten Isofloc (gerecyclede, 
vochtbestendig gemaakte vlokken 
van papierafval). Kunststofschui- 
men die CFK’s bevatten passen ze 
niet toe. Het gebruik daarvan is 
overigens al over dë hele lijn sterk 
afgeremd en zal op den duur zelfs 
verboden worden. 

Nu zijn kokos en kurk helaas wel 
drie keer zo duur als minerale wol, 
die daarom voorlopig wel als een 
aanvaardbaar alternatief be¬ 
schouwd wordt. Voor het isoleren 
van (vochtige) kruipruimten kan op 
de bodem een laag kleikorrels of 
schelpen aangebracht worden. In 
combinatie met een goede ventila-, 
tie werkt dat voortreffelijk en het 
draagt bij aan een minder vochtig 
binnenklimaat. 


Waterbesparende kranen en andere 
armaturen worden meer en meer 
geïnstalleerd. Een toiletstortbak 
met een onderbrekingsknop kan de 
watertoevoer besparend regelen. 
Biologisch denkende architecten en 
trouwens ook milieu-organisaties 
staan ook heel positief over de toe¬ 
passing van een zogeheten com- 
posttoilet, een systeem dat bestaat 
uit een speciale toiletpot waaronder 
een beluchte opvangbak geplaatst 
is. Faecaliën worden daarin volledig 
gecomposteerd. 

Je moet wel even aan de gedachte 
wennen: waterspoeling vindt niet 
plaats. Maar een plezierig gevolg er¬ 
van is wel dat het totale huishoude¬ 
lijk waterverbruik met zo’n 40 pro¬ 
cent kan dalen. Het werkt volstrekt 
reukloos en de compost kan voor 
bemesting van de tuin gebruikt 
worden. 


Elektriciteit 

Milieubewust wonen vereist de be¬ 
reidheid open te staan voor bevin¬ 
dingen die misschien op het eerste 
gezicht nogal ’vreemd’ aandoen. Je 
kunt je bijvoorbeeld nog wel voor¬ 
stellen dat hoogspanningsleidingen 
die zich binnen een straal van zo’n 
200 meter bevinden, een ongunstige 
invloed kunnen hebben op de huis¬ 
bewoners. Er is immers sprake van elektrische en magnetische wissel- 
velden. Maar dat, zoals de biologi¬ 
sche bouwers stellen, dergelijke 
velden in élk huis een rol spelen, 
ook al is er in geen velden of wegen 
een hoogspanningsmast te zien, dat 
vergt wat meer verbeeldingskracht. 

Wie heeft er bijvoorbeeld wel eens 
over nagedacht dat synthetische 
vloerbedekking, gordijnen en 
kunststofvloeren elektrostatisch op¬ 
laadbaar zijn ? Het is een verschijn¬ 
sel dat volgens de bouwbiologen 
niet alleen ongunstig is voor het 
huisklimaat, maar ook en vooral 
voor kinderen die daarvoor extra 
gevoelig kunnen zijn. 

Het wapeningsijzer in betonnen 
muren, vloeren en plafonds doet 
sommige mensen ook al geen goed: 
ze voelen zich in zo’n ijzeren kooi 
onbehaaglijk. Om de storende in¬ 
vloeden van elektrische en magneti¬ 
sche wisselvelden tegen te gaan 
wordt in biologische nieuwbouw¬ 
huizen gebruik gemaakt van geïso¬ 
leerde elektriciteitskabels, omwik- 
keld met een geaard aluminiumfo¬ 
lie. 

De fase- en nuldraden worden ge¬ 
twist (in elkaar gedraaid) in de bui¬ 
zen getrokken. Het leidingnet 
wordt stervormig en niet ringvor¬ 
mig aangelegd. Vooral in de slaap¬ 
kamer zijn wekkerradio, t v., ver¬ 
warmde waterbedden, elektrische 


dekens en andere elektrisch gevoe¬ 
de apparaten taboe. Wie slecht 
slaapt, kan dat misschien wel aam 
de elektronische spullen rond zich 
heen te wijten hebben. 

Een milieuvriendelijk huis is ook 
energiezuinig, zeggen de bouwbio¬ 
logen. Centrale verwarming door 
middel van stalen radiatoren geldt 
als ongezond omdat er grotendeels 
convectiewarmte geleverd wordt, 
waardoor een hoge luchttempera¬ 
tuur met zeer droge lucht ontstaat. 
Dat is niet zo best voor astma- of 
carapatiënten. Bovendien komen er 
bij centrale verwarming tussen 
vloer en plafond temperatuurver¬ 
schillen voor die soms groter dan 10 
graden zijn. 

Door het ringvormig aangelegde 
metalen buizensysteem waar water 
doorheen stroomt is ook hier sprake 
van magnetische velden. Kerami¬ 
sche 'radiatoren’, warmtemuren 
(beide aangesloten op een gewone 
c.v.-ketel) vormen uitstekende alter¬ 
natieven. Een zonnepaneel in het op 
het zuiden gelegen dakvlak zorgt in 
combinatie met een warmwaterboi- 
ler of geiser voor besparing op ener¬ 
gieverbruik. 

Veel glas in de gevel op het zuiden 
of zuidwesten levert gratis warmte 
van de zon op; de raampartijen op 
het noorden en oosten worden logi¬ 
scherwijze zo klein mogelijk gehou¬ 
den. 


Hypotheekrente 21 april 1992 

De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen weken nau¬ 
welijks veranderd. Dit had ook zijn effect op de hypotheekrentetarie- 
ven. Wij noteerden geen wijzigingen. 

rentepercentages 

rente afsl. opgave nwr bij fisc 

vast prov. bank besparing van 

gedur. in pet. constant 

Naam bank 35,1% 50% 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,70 

5,49 

3,86 

ABN.AMRO 

ann. hyp. 

variabel 1,00 

9,70 

6,33 

5,13 

ABN.AMRO 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

ABP 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

ABP 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

AEGON 

spaarhyp. 

5/10 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

AEGON 

spaarhyp. 

15/20 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

Bouwf. Limb. Gem. 

spaar vasth. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. Limb. Gem. 

spaar vasth. 

10 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. Limb. Gem. 

spaar vasth. 

15 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. Limb. Gem. 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

Bouwf. Limb. Gem. 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

CDK bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,33 

3.73 

CDK-bank 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,40 

3,79 

CDK-bank 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

CDK-bank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

Centraal Beheer 

spaar gar.h. 

5/10 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

Centraal Beheer 

spaar gar.h. 

15/20 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

Centrale Volksbank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,07 

3,50 

Centrale Volksbank 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

Centrale Volksbank 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,94 

4,82 

Centrale Volksbank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

Direktbank 

besp-dir.h. 

5 jaar 

1,00 

9,80 

5,51 

3,86 

Nationale Ned. 

spaarhyp. 

5/10 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

Nationale Ned. 

spaarhyp. 

15/20 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

NMB 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

NMB 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

NMB 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

NMB 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

Postbank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,31 

3,72 

Postbank 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,78 

Postbank 

spaarhyp. 

12 jaar 

1,00 

9,60 

5,45 

3,84 

Postbank 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,82 

4,72 

Postbank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,89 

4,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.h. 

3 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.h. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.h. 

stabiel 

1,00 

9,50 

5.38 

3,77 

RABO (adviesrente) 

ann. hyp. 

var/1 jr 

1,00 

9,50 

6,20 

5,03 

RABO (adviesrente) 

ann. hyp. 

4/5 jr 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

SNS Bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

SNS Bank 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,34 

3,73 

SNS Bank 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,50 

6,20 

5,03 

SNS Bank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

Westland Utrecht 

lage last h. 

7 jaar 

1,00 

9,30 

5,23 

3,65 

Zwolsche Algemene 

zA-hyp plan 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

Zwolsche Algemene 

zA-hyp plan 

10 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

SNS Bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

Bouwf. Hypotheken 

sp.vasthyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,18 

3,62 

Bouwf. Hypotheken 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie. 

De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek. 

I De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd 
potheek ad. ƒ 150.000,-. 

en een hy- 

Voor vrouwen en'of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden 

Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af. 

®Copyright ’Vereniging Eigen Huis’ te Amersfoort. 


Nieuwe beits in 
oud-HolIandse 
’streekkleuren’ 

DOOR MAR GROEN 


Beits voor buitenwerk is al sinds 
mensenheugenis vrijwel alleen 
maar groen of bruin geweest. Om je 
heen kijkend zie je, vooral nu er in 
het voorjaar overal weer druk aan 
dhz-buitenschilderwerk wordt ge¬ 
daan, dat vrolijke, soms zelfs ge¬ 
waagde kleurcombinaties de boven¬ 
toon voeren. 

Op deze trend heeft beitsfabnkant 
Rambo ingespeeld door een reeks 
van veertien authentieke regionale 
kleuren te lanceren. Daarmee kan 
dus ook naar eigen idee, of volgens 
de aanwijzingen van de fabrikant, 
gecombineerd worden, met een 
hoofdkleur en een accentkleur. Dit 
nieuwe beitsenprogramma is geheel 
op basis van het minder milieube¬ 
lastende acryl samengesteld. De 


droging verloopt daardoor ook snel: 
na een uur of vier kan al een tweede 
laag aangebracht worden. De beits- 
laag is vochtregulerend en vormt 
een elastische film die bestand is te¬ 
gen ultravioletstraling. 

De kleurcombinaties zijn recht¬ 
streeks ontleend aan wat vroeger in 
Nederlandse gewesten gebruikelijk 
was. In Zeeland, Friesland, Drent¬ 
he, Noord-Holland, Gelderland en 
Brabant werden verschillende 
kleurstijlen en motieven toegepast. 
Allemaal naar wat toen ’boerenfat- 
soen’ werd genoemd. Maar ook 
Amsterdam had zijn eigen (diep¬ 
groene) kleur. Ze zijn allemaal in 
een moderne, dekkende en in hoge 
mate weerbestendige uitvoering 
verkrijgbaar. 

Voor de dhz-schilder is de makkelij¬ 
ke verwerkbaarheid van beits op 
basis van acrylaatdispersie (wel met 
een speciaal daarvoor geschikte 
kwast) een extra voordeel. Voor 
kleine klussen zijn blikken van 
driekwart liter te koop, wie de hele 
buitenboel (deuren, ramen, kozij¬ 
nen) een nieuw uiterlijk wil geven is 
voordeliger uit met de 2,5 liter ver¬ 
pakking. 


’ Shading’ in tapijt vervelend probleem 


ÏR een slaapkamer kan een luxueuze badkamer gemaakt worden. 


Foto: GPD 


DOOR THEA WAMELINK _ 

^en^ a< ^ karner staat al sinds jaren bovenaan het 
h u . s ^ijstje bij verbouwen en verbeteren van het 
S ' Vooral middelbare paren die (de kinderen de 
f e r Ul ^ het rijk alleen hebben zijn tegenwoordig 
e nte badkamervernieuwers. 

r her° m, L^ ge ë eva hen laten ze de bestaande badka- 
i s t ’ °°h als die wat krap bemeten is, voor wat hij 
bè n en behoeve van overnachtende gasten. Voor 
hersl * worc ^ dan echter een van de vroegere kin- 
aa pkamers vaak als royale privé-badkamer 


ingericht. Daar is dan, met wat breek- en bouw¬ 
werk plaats voor een 'verzonken’ hoekbad. Dat is 
verkrijgbaar in de vorm van een kwartcirkel of iets 
dat daarop lijkt, maar ook een luxueus langwerpig 
tweezitsbad kan in een hoek geplaatst worden. Er 
omheen blijft dan nog voldoende afzetruimte en 
eventueel voor een praktische wandhandgreep die 
het uitstappen vergemakkelijkt. 

Een niet te verwaarlozen pluspunt van een tot ba- 
druimte omgebouwde slaapkamer is ook dat deze 
meestal wel een groot raam heeft. Om inkijk van 
buitenaf te voorkomen, zonder gordijnen te moe¬ 
ten sluiten, kan het vensterglas eventueel door 
matglas vervangen worden. 


DOOR FREDVAN STRATUM 

Nieuw vloertapijt kopen is 
iets dat met zorg gedaan 
dient te worden. Er is 
meestal een fors bedrag 
mee gemoeid en uiteraard 
wil je dus van je nieuwe 
vloerbedekking heel lang 
plezier hebben. Het kan 
soms op een teleurstelling 
uitdraaien, omdat de kwali¬ 
teit niet beantwoordt aan 
wat daarover door fabrikant 
of leverancier beloofd is, of 
omdat het tapijt niet vol¬ 
gens de regels van de kunst 
gelegd is. 

Een probleem dat zich af en toe 
voordoet, en dat voor de klant 
dan uiterst vervelend is (voor de 
leverancier zelfs min of meer een 
spookbeeld) is het verschijnsel 
dat ’shading’ genoemd wordt. Er 
treden dan onverklaarbare scha¬ 
duwachtige vlekken in het op¬ 
pervlak op. 

Wat is shading? 

Het verschijnsel komt vooral 
voor bij tapijt met een geschoren 
pool. Dat wil zeggen dat de pool¬ 
tjes vrijwel rechtop staan. Ze 
absorberen dus veel licht en het 
tapijt geeft een gelijkmatige, vol¬ 
le kleur te zien. Wordt het tapijt 
belopen, dan zal op de betreden 
plaatsen de pool enigszins naar 
één richting ombuigen. Het licht 
valt daarbij dus meer op de zij¬ 
kant van de poolgarens en deze 
kaatsen veel meer licht terug 
dan de rechtop staande gescho¬ 
ren pooltjes. 

Het tapijt lijkt op de plaatsen 
waar de shading ontstaat lichter 
van kleur te worden. Dat heeft 
echter niets te maken met ’ver- Bij tapijt zonder geschoren pool komt shading niet voor. 


schieten’ van de garens want 
hun kleur blijft hetzelfde. 

Het is uiteraard onvermijdelijk 
dat tapijt tijdens het gebruik zal 
gaan pletten en daardoor langza¬ 
merhand een ander uiterlijk 
krijgt. Bij zo’n 'ingelopen' tapijt 


ligt de pool normaliter naar één 
kant om. Bekijken we het tapijt 
’met de vleug mee', dan zal het 
lichter van kleur lijken dan wan¬ 
neer het tegen de vleug in beke¬ 
ken wordt. Dat zijn twee nuan¬ 
ces van dezelfde kleur in licht en 
donker. 


Nu kan het gebeuren dat de 
pooltjes niet overal dezelfde kant 
uit gaan liggen en dan worden 
door de verschillen in lichtinval 
donkere en lichte plekken zicht¬ 
baar. Dit effect noemt men sha¬ 
ding. 

Naar de oorzaak ervan is, zo ver¬ 
telde ons de Vereniging van 
Nederlandse Tapijtfabrikanten, 
in het verleden door diverse in¬ 
stanties onderzoek gepleegd. Er 
zijn vele proeven genomen, met 
variaties in luchtvochtigheid, 
luchtstromingen, temperatuur¬ 
schommelingen, e.d. Het is ech¬ 
ter nooit gelukt het shadingver- 
schijnsel in een laboratorium 
aan te tonen. 

Shading komt voor bij tapijt met 
een geschoren (of ook wel ge¬ 
noemd: gesneden) pool en het is 
met afhankelijk van de soort ve¬ 
zel. Katoen, wol, polyacryl: bij al 
deze vezels kan het shadingef- 
fect optreden. Ook bij ruige, ge¬ 
schoren kokosmatten is shading 
mogelijk. Een echte remedie om 
shading te bestrijden is met 
voorhanden en ingrepen als bor¬ 
stelen en stomen, helpen slechts 
tijdelijk. Ook de manier waarop 
het tapijt gelegd is heeft geen in¬ 
vloed op het al dan niet verschij¬ 
nen van shading. Evenmin 
speelt de ondergrond waarop het 
gelegd is een rol 

Aansprakelijkheid 

Omdat de tapijtfabrikanten geen 
enkele invloed kunnen uitoefe¬ 
nen op het verschijnsel kunnen 
ze zich ook niet verantwoorde¬ 
lijk stellen. De woninginrichters 
worden overigens al sinds 1981 
door de fabrikanten geïnfor¬ 
meerd. Om het risico van sha¬ 
ding te vermijden is het beter om 
geen tapijt met een geschoren 
pool aan te schaffen. In de vele 
overige tapijtsoorten is gelukkig 
keuze genoeg. Limburgs 
Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 


Pichée,lfan HuisLStAktief? EYGELSHOVEN: vrij¬ 

staand ouder woonhuis 
met gas-c.vberging en 
tuin. Ind. o a. kelder, 
woonkamer, eetkamer, 
keuken, 4 slpk , douche¬ 
ruimte en zolder (vaste 
trap) Vraagprijs 
ƒ 119 000.- k.k. 


HEERLEN geschakelde bungalow met gas-c.v.. carport en 
tuin. Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf¬ 
stand) Uitstekend onderhouden; luxe afwerklngsniveau. Ge¬ 
heel geïsoleerd Ind o.a royale hal met plavuizenvloer (wit) 
Ruime woonkamer Keuken met plavuizenvloer (wit), keuken- 
mstal met app . bijkeuken. Twee slpk . badkamer met o.a 
ligbad en douche Hobbyruimte Goed aangelegde tuin met 
terras Prijs ƒ 245 000.- k k 


HEERLEN: vrijstaand vooroorlogs herenhuis met gas-c.v. en 
grote tuin (tot 925 m 2 ) Ind. o.a provisie-, berg- en c.v.-ruimte 
Royale hal, woonkamer met erker. Ontvangkamer, keuken, 
bijkeuken, 3 slpk., badkamer, grote zolder (mogelijkh. 4e 
Slpk.) Prijs ƒ 285 000,- k.k 


HOENSBROEK: vrijstaand woonhuis met gas-c v , grote ga¬ 
rage (2 auto s) en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gele¬ 
gen aan de buitenrand van Hoensbroek Uitstekend onder¬ 
houden Geïsoleerd Ind o.a. sout.: garage, hobby- en c v - 
ruimte Part.: royale hai. living (ca 50 m 2 |, keuken met luxe 
keukeninst met compl app, bijkeuken Ie verd.: 4 royale 
slpk . badkamer met oa ligbad en douche Prijs ƒ 387 000,- 
k k 


HOENSBROEK: ruim tussenge- 
■ * - legen woonhuis met c.v -gas. 

carpori. berging en tuin. Rustig 
gelegen in een kindervriendelij- 
ke omgeving, alle voorzieningen 
m de dichte nabijheid. Dak ge¬ 
ïsoleerd. ged dub. begl , ged 
rolluiken. Goed onderh, Ind 
o a.: woonk.. keuken (luxe keu¬ 
keninst. met app ). 4 slpk.. bad¬ 
kamer. zolder (vaste trap). Prijs 
ƒ 149 000 - k.k. 

HOENSBROEK: vrijstaand woonhuis met gas-c.v , garage en 
tuin. Rustig gelegen aan de rand van het centrum Rolluiken. Ind 
o a provisiekelder, woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zol¬ 
der (vaste trap) Vraagprijs ƒ 158 000.- k.k. 

KERKRADE-CENTRUM: appartement met gas-c v. en berging, 
gelegen op de Ie verdieping Ind o.a woonkamer, keuken, slpk. 
met balkon en badkamer Prijs ƒ 99.500.- k k. 

NIEUWENHAGEN: goed on¬ 
derh. woning met gas-c.v., gara¬ 
ge en tuin. Kunststof kozijnen 
met dubb. begl , rolluiken. Ind. 
o a. provisiekelder, woonk , goed 
uitgevoerde keuken met app, 
hobbyruimte Ie verd.: 3 slpks , 
en badkamer met douche en 
vaste wastafel Prijs ƒ 139.000,- 

NIEUWENHAGEN: ruim woonhuis met c.v -gas, berging en tuin 
(achterom bereikbaar). Ind o a 2 kelderruimten, woonkamer, eet¬ 
kamer, ruime keuken met compl. keukeninst met app., badkamer, 
werkkamer (slpk ). ie verd : 3 slpk , doucheruimte 2e verd.: vaste 
trap Grote zolderruimte. Prijs ƒ 157 000,- k.k. SCHAESBERG: vrijstaand 
woonhuis met gas-c v . gara¬ 
ge en tuin. Ind. o a woonka¬ 
mer, keuken met compl. 
keukeninst met app., 3 
slpk , badkamer en zolder. 
Prijs ƒ 229 000,- k.k. 


UBACH OVER WORMS: woonhuis met gas-c.v., berging en tuin. 
Geïsoleerd, dubbele beglazing Goed onderhouden. Ind. o.a 
woonkamer, keuken, 3 slpk, badkamer en zolder Prijs 
ƒ 139 000 - k.k. 


WIJNANDSRADE: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c.v , garage 
en tuin Rustig en blijvend goed 
gelegen Ind o.a woonkamer 
(uitgebouwd), keuken, bijkeuken. 
3 slpk en badkamer Prijs 
ƒ 148 000,- k.k. 

MAKELAARDIJ BV 
ASSURANTIËN TAXATIES 
HYPOTHEKEN FINANCIËN, 


EUROmWEGZUID 214 UBACH OVER WORMS 


Heerlen: 

In jonge woonwijk gel. ruime eengezinswoning 
met gar. en berg. Ind.: o.a.: hal, woonk., open 
keuk., 3 slaapk., badk. en zolder 
Prijs: n.o.t.k 


Ubach over 
Worms: 

Keurig verzorgde tus¬ 
senwoning met berg., 
garage en tuin. Ind. 
o.a. kelder, L-woonk., 
uitgeb. keuk en badk. 
(o.a. met ligbad), 2 
slaapk., bergkast en 
zolder (via vaste trap, 
evt. 3e slaapk ). 

Prijs: ƒ 118.500,- k.k. 


Nieuwenhagen - 
Bouwgrond. 

Pal tegen nieuw winkelcentrum gel. perceel 
bouwgrond. Geschikt voor diverse doeleinden. 
Grootte: ± 500 m 2 . Prijs: ƒ 65.000,- k.k. 

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u. 


Ë 045-318182 UW HUIS 
VERKOPEN? 

BELT U O IMS IMMOBILIEN 
5110 ALSDORF BAHNHOFSTR. 59 


BEDRIJFSPANDEN TE HUUR 

HEERLEN-GLASPALEIS, TE HUUR: winkelruimte ca 63 m 2 
Huurprijs ƒ 2800,- per maand exclusief BTW. 

KERKRADE - CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR: win¬ 
kel met magazijnruimte, keukennis, toilet en c.v -gas. Totaal 
ca 105 m 2 . Huurprijs ƒ 1165,- per maand 

VAALS: grote verkoophal (textiel, sport en aanverwante art ). 
Netto-verkoopoppervl ca 1190 m 2 Indeling in kleinere vloe- 
roppervl. Is bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag. 


NIEUWBOUW SCHINVELD - Achter Genne Berg: nog te bouwen haltvrij- 
staande woningen met grote tuinen (nabij de Merkelbeeker- 
straat). Ind. o.a : woonkamer, keuken (dicht), garage berging. 
3 slaapkamers, badkamer met ligbad en tweede toilet. Vaste 
trap naar zolder Prijs ƒ 185 700,- v.o.n. tot ƒ 191.300,- v.o.n. 


SCHINVELD - Achter Genne Berg: nog te bouwen premie 
A-woningen met grote tuinen (nabij de Merkelbeekerstraat). 
Ind o.a : woonk., keuken, drie slpks., badk. en zolder. Koop¬ 
prijs ƒ136 990,- v.o.n. Netto maandlast ƒ590,- afhankelijk 
van de hoogte van de njksbijdrage en uw inkomen. Si 


JABEEK - IN DE DREEF: 2 vrijstaande en 2 haifvrijstaande 
landhuistypes met garage en tuin Geïsoleerd en goed uitvoe- 
ringsniveau. Ind. o.a. woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer 
en zolder (vaste trap). Koopprijs resp. ƒ 193.575,- v.o.n, en 
ƒ 173 050,- v.o.n. 


BOUWTERREINEN 

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen Uitste¬ 
kend en rustig gelegen Goed bereikbaar Nabij centrum. 
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend 
van ca 782 m 2 tot 1498 m 2 Prijzen vanaf ƒ 125.565,- v.o.n. 

Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. k 

Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 

Ook ’s zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, 

6371 HS, postbus 31193, 

6370 

PlCkée makelaardij bv 


045-326767 


Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

hrrde makelaar weet van wamcn en kramen. TE KOOP 


faj de nudedtuvi 


Epen, Krekelstraat ƒ 239.000,- k.k. 

Vrijstaand herenhuis op circa 400 m 2 grond. Ind.: o.a. 
garage en 3 kelders (in souterrain) woonkamer (± 35 
m 2 ), ruime keuken met serre, 4 slaapk., badk. en rui¬ 
me zolder (via vaste trap). Bouwjaar 1965. 


Cadler en Keer, Papendel ƒ 275.000,- k.k. 

Halfvrijst. ruime woning met grote tuin, garage en car¬ 
port. Ind.: gr. kelder. Beg. grond: woonk. (36 m 2 ) m. 
plavuizen en vloerverw., keuken (17 m 2 ) met eiken 
aanb. incl. app. Ie verd.: 3 slp.kmrs (14 m 2 , 10.5 m 2 
en 8 m 2 ), alle met parketvloer, luxe badk. met ligbad, 
douche, 2e toilet, dub. wast. 2e verd.: ruime zolder, 
H.R.-ketel. Het pand is uitst. geisoleerd. Aanv. op kor¬ 
te termijn mogelijk. 


Gulpen, Looierstraat ƒ 225.000,- k.k. 

Winkel/woonhuis recht tegenover het nieuwe winkel¬ 
centrum. Een kleine tuin bereikbaar aangrenzend aan 
een openbare parkeerplaats. Verkoopoppervlakte 75 
m 2 . Voor veel doeleinden geschikt o.a. klein horeca, 
ijssalon o.d (toiletgroepen zijn aanwezig). 


Heerlen, Ambachtstraat ƒ 175.000,- k.k. 

Tussengelegen herenhuis in het centrum van Heerlen. 
Zonnige patio van ca. 30 m 2 . Ind.: kelder. Beg.grond: 
(39 m 2 ) met parketvloer en schuifpui naar de patio, 
eenv. keuken 7.5 m 2 . Ie verd.: 3 slaapkamers (16 m 2 , 
14 m 2 en 7 m 2 ), royale badkamer 8 m 2 met 2e toilet, 
bad, douche, dubbele wastafel. 2e verd.: 2 mansarde¬ 
kamers met dakkapellen resp. 12 en 19 m 2 en zolder 
6.00 X 3.00. Gedeeltelijk is het pand voorzien van 
kunststof kozijnen. Redelijke staat van onderhoud. 
Aanvaarding direct. 

BOUWKAVELS 

In het plan kern Nyswiller kunnen wij u 3 bouwkavels 
aanbieden die geschikt zijn voor de bouw van haifvrij¬ 
staande woningen. 

Er is geen architecten- of aannemersplicht. De opper¬ 
vlakte varieert van ± 225 m 2 tot ± 250 m 2 . De prijzen 
bedragen: incl. BTW ƒ 33.935,- vrij op naam per 
01-06-1992. 

Zaterdag is ons kantoor 
geopend van 10.00-13.00 uur. 


VONCKEN 
MERTENS 


MAKELAARDIJ ÜG/ VERZEKERINGEN 
EN GELDZAKEN 

Rijksweg 9 Gulpen tel : 04450-1 724/1 754 HOENSBROEK 

NIEUWBOUW 
Prijzen: ƒ 178.300,- v.o.n. - ƒ 189.300,- v.o.n. 

v v Op een uit- 

stekende 

lokatie 

”ƒ starten met 

«i is ..7 van 4 ha|f - 

.’. t- r '<• woonhuis. 

• -* ' ' De wonin¬ 

gen zijn optimaal geïsoleerd en kenmerken 
zich door duurzaam materiaalgebruik, grote 
tuin, garage. 

INDELING: 

Beg. gr.: entree, toilet met fontein, woonka¬ 
mer, keuken, tuin, garage Ie verd.: overloop. 
3 ruime slaapkamers, badkamer met douche, 
vaste wastafel en aansluiting wasmachine: 2e 
verd.: d.m.v. een vaste trap bereikbare zolder 
welke eenvoudig ingericht kan worden als 4e 
slaapkamer. Alg.: met uw wensen kan tijdens 
bouw rekening gehouden worden. Brochures 
worden op aanvraag toegestuurd 


HOENSBROEK 

NIEUWBOUWPROJECT 

ƒ 144.000,- v.o.n. 

Op een goede lokatie gaan wi| starten met de 
bouw van luxe premie-A-woningen. De wonin¬ 
gen zijn optimaal geïsoleerd en kenmerken 
zich door ankerloze spouwmuren (geen con- 
tactgeluiden), grote tuin, buitenberging. Het 
geheel wordt op een uitstekende lokatie gerea¬ 
liseerd. 

NOG SLECHTS 2 TE KOOP 

INDELING: 

Beg. gr.: entree, halfbet toilet met fontein, 
woonkamer, keuken, berging, tuin, achterin¬ 
gang, eventueel garage Ie verd.: overloop, 3 
ruime slaapkamers, badkamer met douche, 
vaste wastafel en aansluiting 2e toilet, 2e 
verd.: d.m.v. een vlieringtrap bereikbare zolder 
welke eenvoudig ingericht kan worden als 4e 
slaapkamer Alg.: met uw wensen kan tijdens 
bouw rekening gehouden worden 


GROOT-GENHOUT 

(gem. Beek) 

Vraagprijs ƒ 440.000,- 

Landelijk 
gelegen 
vrijstaand 
herenhuis 
met gara¬ 
ge, tuin, 
wintertuin. 
Het object 
verkeert in 
een uitste¬ 
kende staat van onderhoud. ZIEN IS LIEF¬ 
HEBBEN 
INDELING: 

Souterrain: betegelde prov.ruimte, was- strijk- 
ruimte met waterontharder, wijnkelder Beg. 
gr.: hal (leistenen vloer), toilet, gr woonk , 
zeer luxe woonkeuken, wintertuin (marmer- 
vloer), garage, tuin op het zuiden Ie verd.: 3 
ruime slaapk v.v. ingebouwde kasten, luxe 
badk met douche, ligbad, dubbele vaste was¬ 
tafel en toilet (marmer - graniet) 2e verd.: 
d m v. een vaste trap bereikb grote zolder 
(eenvoudig meerdere slaapkamers te maken). 
Algemeen: onderhoudsvrije staat, duurzame 
materialen, alarm, tuinverlichting Het woon¬ 
huis is modern (veel wit) en luxueus van opzet 


SCHINNEN 


HOENSBROEK 

Vraagprijs ƒ 174.000,- k.k. 

Uitstekend on¬ 
derhouden 

,, , woonhuis met 

f* °P r 't' 9 ara 9 e 

% & B 'r** ’ Er «’ en tuin. 

I INDELING: 

£>-~^ Sout.: kelder- 

■ ,c.v -ruimte. 

Beg. gr.; entr, bet toil., L-vormige woonk., geslo¬ 

ten complete keuken, badkamer, eetkamer serre, 
zonneterras, tuin, garage. Ie verd.: overloop, 2 
zeer ruime slaapkamers (mcl zitkamer), kleine 
slaapkamer, (event 5 slaapkamers) 2e verd.: d 
m.vv. een vliezotrap bereikbare ruime bergzolder. 
Alg.: goede lokatie, perc.opp.vl. 435 m 2 , aanvaar¬ 
ding direct, bouwjaar 1961 


HOENSBROEK 

Vraagprijs ƒ 159.000,- k.k. 

, Groot, goed 

- onderhouden 

woonhuis met 
:5S f“ 2 garages, 

" veel ruimte en 

~ ■ x vele mogelijk- 

gal II heden. 


(Thull) 

Prijs op aanvraag 

dere auto's) en fraai aangelegde tuin. 

INDELING: 

Souterrain: waskelder, c.v.-ruimte, hobby¬ 
ruimte, garage voor meerdere auto's, inpandi¬ 
ge gescheiden kantoorruimte (vloeropp vl 160 
m 2 . Beg. gr.: hal, woonkamer (circa 120 m 2 ), 
luxe keuken, ie verd.: 3 ruime slaapk., luxe 
badk. Algemeen: uitstekende staat, duurzame 
materialen, uitgebreide informatie op aan¬ 
vraag. 

HOENSBROEK 

Vraagprijs ƒ 205.000,- k.k. 

Halfvrijstaand 
fraaj woonhuis 

B«g ' gr 

entr., bet. toil., Z-vormige woonk (beg gr: v.v. 
tegelvloer), gesloten luxe moderne keuken, fr. gr. 
tuin met achteringang, garage met zolder Ie 
verd.: 3 ruime slaapkamers, mooie badkamer. 2e 
verd.: dmv vaste trap bereikbare ruime zolder 
Alg .: fraaie ligging, nabij het centrum, perc opp vl. 
341 m 2 


S£2 ■■■ M heden. 

^ .HLnWaB M jf INDELING: 

f Souterrain: 

llfcjjy provisiekel¬ 

der Begane grond: garages, woonk , keuken, 
toilet, werkplaatsen, tuin. Ie verdieping: woonk., 
slpk . berging, badk. 2e verd.: 3 slaapkamers en 
een berging Alg.: gas-c.v., goede staat van on¬ 
derhoud. Een pand dat beslist van binnen ge¬ 
zien moet worden. 


HOENSBROEK/HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 92.500,- k.k. 

Aan een door¬ 
gaande weg 
bierte” wij een 

houdstoestand redelijk. Indeling en bezichtigin¬ 
gen op afspraak. Perceeloppervlakte 235 m 2 . 


BRUNSSUM 

Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k. 

Vrijstaand woonhuis met garage en tuin op een 
uitstekende lokatie,- loopafstand centrum Bruns- 
sum. 

INDELING: 

Sout.: provisiekelder, hobbyruimte, garage, was¬ 
ruimte Beg. gr.: entr , toil, woonk met open 
haard, keuken met aanbouw (eetkeuken), garage, 
fraaie ruime tuin met zonneterras Ie verd.: 3 
slaapkamers, badkamer Alg.: goede staat van 
onderhoud Mooie ligging. Deels geisoleerd. Ge¬ 
hele pand voorzien van rolluiken 


HOENSBROEK 

beleggingspand 

Vraagprijs ƒ 160.000,- k.k. 

Beleggingspand op 500 m 2 eigen grond, met ach¬ 
teringang (mogelijkheid tot garage(s)) en een 
huuropbrengst van bruto ƒ 24 000,- per jaar Het 
object verkeert in een zeer goede staat 


WIJNANDSRADE 

(Swier) 

Prijs ƒ 250.000,- k.k. 

Goed onderhouden dubbel woonhuis met loods 
garage (165 m 2 ) en erf (landelijk gelegen). INDE¬ 
LING: 

Begane grond: woning I: keuken. bi|keuken, hal, 
toilet, woonk Ie verd.: 5 slaapkamers, badka¬ 
mer. Woning II idem (4 slaapkamers) Alg.: c.v - 
gas. goede staat van onderhoud, perc.opp.vl. 
1500 m 2 . ideaal voor paardenliefhebbers, grond¬ 
stuk eventueel uit te breiden met weiland van 
6000 m 2 tegen meerprijs (ƒ 10.000,-), aanvaar¬ 
ding in overleg 


BEDRIJFSOBJECTEN 
HOENSBROEK/HEERLEN 
te huur 

ƒ 80,- per m 2 

Uitstekend gesitueerde bedrijfshal met verhard 
buitenterrein op het industrieterrein De Kou- 
men te Hoensbroek/Heerlen Loods is voor¬ 
zien van een rolpoort, gewapend betonnen 
vloeren en parkeerterrein. Loods is van duur¬ 
zame materialen gebouwd Uitbreidingsmoge¬ 
lijkheden aanwezig. 


Steens/De la Haye/Wald/Dogge 


ASM K \ \ I I I A l>V IS I t'K S 

GEOPEND: 
maandag t/m vrijdag 
kantoortijden 
’s zaterdags 
10.00-12.30 uur 


M A K K I. A A K D IJ ONkOIKI NI) (, () I I) 

“Xn hoensbroek 

!*• HOOFDSTRAAT 88 
j f (>432 GH HOENSBROEK 

TEL. 045-223434 
Oftl FAX 045-230033 


Kent uw hypotheek straks 
verborgen gebreken? 

Of kiest u nu voor zo'n glasheldere 
hypotheek van de Centrale volksbank 

Bent u op zoek naar een betrouwbare hypotheek en wilt u onaangena¬ 
me verrassingen in de toekomst vermijden? Loopt u dan eens binnen bij 
de Centrale Volksbank.Daar vindt u goede hypotheekvormen 
cliëntvriendelijke voorwaarden. Daarnaast zijn onze hypotheken uitei* 
scherp geprijsd. Let daarom op delO zekerheden van de CVB-hypotheek 

* Lage rente gedurende de gehele looptijd 

* Geringe afsluitprovisie (slechts 1 % van het hypotheekbedrag) 

* Geen andere administratiekosten 

* De CVB betaalt de kosten voor uw gemeentegarantie (ƒ 125,-) 

* Geen extra kosten bij nieuwbouw (Depotrente = Hypotheekrente) 

* Jaarlijks mag u 15 % van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflosse* 1 

* Bij verhuizing: geen boete of andere extra kosten 

* Mogelijkheid om oude hypotheek mee te nemen 

* Ruime keus aan hypotheekvormen, waaronder Spaarhypotheek 

en Aflossingsvrije hypotheek 
* De rente en de aflossing betaalt u maandelijks achteraf 
uw •*<*"' 

sr'"' 3 

li 

m 


■Wa 


Bij de Centrale Volksbank ligt een heldere bro¬ 
chure klaar, waarin alle zaken staan vermeld 
die u bij de aankoop van een eigen huis ku nt 
tegenkomen. Onze adressen vindt u in d e 
Gouden Gids. U kunt ook in het bezit komed 
van de brochure door even te bellen naar het 

districtskantoor, afd. Consumentenservice- 

Het telefoonnummer is 046 - 745808 


Centrale Volksbank 


CVB 

BANK 


VERHUUR 
VIA p NS r 

:J ïïï&yf\l 

VELE ^ 
MOGELUK: 

hêdenI 


Appartementen 

in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de bes*® 
voorwaarden voor u verhuren of verkopen. 

Bij verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn 
al dan niet gemeubileerd. 

Woonhuizen 

in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens 
ons worden verhuurd op de beste voorwaarden. 

rant>oroica og 

Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht 
Tel. 043-254771 Fax. 043-254675 


DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

SUPERAANBIEDING 
Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35,- p.m 2 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

Maastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 


Uw huis op dit formaat in 
de kram kost meestal 
minder dan een maand 
hypotheekrente en 
verkoopt sneller, want: 

Je huis 
in de krant 
brengt mensen 
over de vloer. 


UW EIGEN PARK BEGINT BQ DE VOORDEUR Deze uitstekend geïsoleerde huurhuizen zijn 
ervanat ƒ 995,- p.m. 


/L .BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. 
Tel, 045-71 20 40 


De 25 eengezinswoningen die ABC Vastgoed in 
Haagsittard Park verhuurt, grenzen aan een prachtig 
wijkpark. Maar behalve veel groen, heeft Sittard nog 
heel wat meer te bieden. Voor mensen die willen 
uitgaan, sporten, van cultuur genieten of verder 
leren. 

In juii 1992 worden deze woningen in Haagsittard 
Park opgeleverd. Alle met een ruim opgezette woon¬ 
kamer, 3 slaapkamers en een extra vierde (hobby)- 
kamer. Compleet met douche en ligbad, garage en 
een tuin. 


HTstuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur- 
_ woningen in Sittard, Haagsittard Park. 


Naam:. 


Adres:. 

Postcode:.Plaats:. 

Telefoon:. 

Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar: 

ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. 


Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. | 


...... . HEERLEN-NRD. 

* 165.000,- k.k. ^ 

■JC'. "i t vel) woonhuis. Ind.- 

plwji' W 'TT ! 1 sout.: kelder; beg. 9 r ; : 

L. ■ f entree, garage. Ie ni- 

Plf Mm veau: eetkeuken mei 

tuincontact, 2e niveau: 
woonkamer met bal¬ 
kon; 3 slaapkamers + badkamer. Aanvaarding vrij¬ 
wel direct. 


HOENSBROEK 
ƒ 149.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage nabij 
centrum. Ind.; soUt.: 
kelder; beg. gr.: woon¬ 
kamer 7.80x3.50, keu¬ 
ken, bijkeuken, garage 
+ tuin. Ie verd.: * 
badkamer. 2e verd.: vliering. Aan- 
slaapkamers + 
vaarding direct. KLIMMEN 
ƒ 89.000,- k.k. 
Woonhuis. Ind.: kelder; 
beg. gr.: hal, woonka¬ 
mer 7.40 x 4.00/3-25' 
keuken, hobbykarne r 
5.25x3.00, binnen- 


5.25x3.00; Ie verd.: 4 
slaapkamers + badkamer. Aanvaarding direct. 

LANDGRAAF 
ƒ 159.500,-k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage, bouw¬ 
jaar 1971, dak is ver¬ 
nieuwd. Ind.: hal, toilet- 
Z-kamer ca. 38 m - 
dichte keuken, terras + 
tuin. Ie verd.: 4 slaap¬ 
kamers + badkamer. Aanvaarding in overleg. 

BEDRIJFSPANDEN 

BRUNSSUM 
ƒ 139.000,- k.k. 
Winkel/kantoor/woon¬ 
huis (voormalig café)- 
Ind.: sout.: kelderruim- 
m; te; beg. gr. 1 ruimte 20 
m 2 , keuken, werkruimte 
* 1 ca. 110 m 2 ; Ie verd.: 

&3Ë woonkamer, 2 slaapka¬ 
mers en badkamer. 2e verd.: zolder te bereiken via 
vaste trap. Aanvaarding direct. i Ni 
• Makelaar o.g. 

• Bedrijfsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


makelaardij iffi 


Hoolstraat 42, Voerendaal 


-752142 


Met een INVM-makelaar 
koop je zonder zorgen* 
Limburgs 


IILAI» 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 41 


> F RLANDSE VERENIGING VAN BEEDIGOt TAXATEURS 


WOLF“Gerate 


MET WOLF VOORDELIG NAAR DE 


Klik-klak ‘* Werelds slimste 


Krabber of multi 
bezem van het unieke 
Multi - Star® systeem- 
gereedschap inclusief 
hardhouten steel van 
1.40 meter. 


Nu voor slechts 


f22,' Geknipt voor randjes. 

Handige grasschaar 
(type RJ-EB) met ergo¬ 
nomisch gevormde 
handgreep en met 
hostafkxi anti kleeflaag 
beschermde schaar- 
Waden. Praktische 
veiligheidssluiting. 

Nu voor slechts 


f 25,‘ 

's ® 


1992 


# * 

• * Gemakkelijk snoeien. 

Stevige aambeeld 
tuinschaar (type R&EN) 
met scherpe 
messen voor aUe 
snoeikaiweitjes in de 
tuin. Ergonomisch 
gevormde handgrepen. 

Nu voor slechts 
f 18, ! Met Wolf naar de Floriade. 

Aan de Wolf Aktie produkten is een Wolf 
Floriade programma bevestigd met alle 
informatie over de Floriade en een entree 
kortingscoupon voor vier personen. 
Eenmaal op de Floriade valt er een scala 
aan Wolf-aktiviteiten te ontdekken. 

Zo is er de Wolf tuin waarin korte tuincur¬ 
sussen en produktdemonstraties gegeven 
worden. 

Wolf natuurlijk op de Floriade en u bent 
van harte welkom. 


De kantjes eraf lopen. 

Sterke en comforta¬ 
bele draadmaaier met 
alle mogelijke bedie¬ 
ningsgemak zoals: 
automatische draad- 
doorvoer, tweede 
handgreep en sterke 
300 Watt motor. 

Nu voor slechts 


Geknipt voor uw gaan. 

Praktische handmaaier 
(type VD-38) voor 
gazons tot 200 m2. 
Drievoudige maai- 
hoogte verstelling. 
Messen kooi van vijf 
messen van gehard 
staal. (afb. met bak) 

Nu voor slechts 


Voor ‘n glad J 

geschoren gazon. " 

Absolute topklasse 
deze elektromaaier * 
(type TE 30 CK) uitge¬ 
voerd met sterke 700 <’ 
Watt motor, grasvang- 
bak en veie andere 
handige extra's. * 

Nu voor slechts - 


f 129,— f 155,- 


f 389, 


MET WOLF WORDT ELKE TUIN 'N FLORIADE. 


il KI A N I) ') I VERENIGING VAN H F I [> I G I) f IAXATTURS 


.re— - 

k ; 

h 

’-i 


Te huur aangeboden 
horecabedrijf met bedrijfswoning 

sbij centrum Valkenburg a/d Geul. 

toede omzetmogelijkheden. 

der papieren en enige kontanten onnodig te re- 
kteren. Brieven onder nummer: HB 195 LD, 
stbus 2610, 6401 DC Heerlen. : 


De Boerenbondwinkel in de buurt 


BMXwn, Parallelweg 11, 04748-3232* Gulpen, Weeaeéderstraat 6.04450-1701 * Maaatrtcht-Heugem, Vogelzang 7a, 043-612400* 

Beek, Burg. Janssenatraat 80. 048-374444* Haldan-Panntngen, Steenstraat 74, 04760-72800* Mariahoop, Kerttweg 19,04743-1244* 

Bterlck, Heymansstraat 95. 077-82078* Houthem, St Qertach 24,04406-40684* Maikalbaak, Betenweg 29,04492-1564* 

Elnlg ha uae n , Veeweg is. 046-515689* M aaa hrac ht, Heeranwag 5,047488638* Mabal, Pr. Bemardslraat 1,047881279* 

Qnibtoenvorat, Kloosterstraat 80,077-861295* Wa shr ea , Westeringtean 18,04785-2195* Mauwanhagan, Hoogstraat 123,045-311707* 


Pey, OaaKveg 5,04754-81244* 

PostMtwtt, Heerbaan 10,04742-1685* 
Reuver, Marlastraat 20,04704-1383* 
RoggeL KerXveteweg 2,047482424’ 
Schimmen, Klein Haasdal 4,04404-1202* 


Sevemim, Horsterweg 68,04767-2222 
Simpehmtd, Stationstraat 59,045-441448* 
St GaertraM, Langstoeg 6a, 04408-2355* 
Swaknan, Kroppsetraat 28,047481372 
Thom, Akkerwal 26.047582963* 


Ubaoh o/Worma, Past WaMsrstr. 5.04832551b* 
Ubach a berg, KerkstmM 2a, 048751495* > 

Ulastnlan, St Catiwrtnashaat 4,048642202*: 
Wlpe, ParaMweg 15.044581484* . Wie een huls gaat kopen, ziet soms spoken. 
Want alleen al het rondkrijgen van een goede hypo¬ 
theek Is een kwestie op zich. Wie Is deskundig! 
Wie kun Je vertrouwen! Wie is echt objectief en 
zoekt de aantrekkelijkste hypotheek met u uit! 

Het antwoord Is simpel: De Hypotheker. 
Hij doet zaken met vrijwel alle banken en hypotheek- 

instelllngen. 

Gratis rekent hij 
u voor welke hy¬ 
potheek het beste 
bij u past en bij wie u het voordeligst uit bent 
Vervolgens regelt hij kosteloos de hele zaak van 
A tot Z. Dat bespaart u dus een hoop tijd, zorgen 
en geld. En maakt bovertdlen 
weer eens duidelijk dat spoken H 

écht niet bestaan. 

VOOR SN HYPOTHEEK GA I I 
JE NAAR DE HYPOTHEKER. De Hypotheker 


M STAANDi; HOI AV • BKSTAANRK HOI \\ • Hl STA \M)K HOIA\ • Hl S IA WDI! HOI A\ 


BANG VOOR HET 
RENTESPOOK? 


O* Hypotheker 
Oe Hypotheker Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454. 
rt. Markt 28. HG. van den Boom, 043 - 255252. 


'De makelaar in tevredenheid' kui* op dit formaat in 
krant kost meestal 
teler dan een maand 
hypotheekrente en 
-^koopt sneller, want: 

< v Je huis 
; vu de krant 
ngt mensen 
9Ver de vloer. 

NEDU MAKELAARDIJ 

beheer/verhuur o.g. • makelaardij • taxaties • hypotheken • assurantiën 


HEERLEN: 'Mooie haHvrijataande woning met gara¬ 
ge!* 

Ind. hal, ruime woonk., dichte keuken, 3 siaapk., badk., 
zolder. Bwj. 198a Geïsoleerd, ged. dubb. begl. en voorz. 
v. roll. Aanv. direkt. Vraagprijs: f 127.500,- k.k. 


HOENSBROEK: 'Wel goedkoper dan huren!’ 

Tussengel. woning m. kl. binnenpl. Inl woon/eetk. m. int, 4 siaapk. 

badk. Aanv. direkt. Vraagprijs f 80.000,- k.k. 


OOK VERKOOPPLANNEN ? 

BEL RUSTIG VOOR EFN VRIJBLIJVEND GESPREK EN PRIJS-INDIKATIE. 


KERKRAOE: 'Uitstekend gelegen hatfvrljetaand woon- 
huist’ 

Ind.: hal, L*vormige woonk., keuken m. mod. int, ber¬ 
ging, 3 siaapk., badk. Grote zolder. Bwjr. 198a Geh. om¬ 
muurde achtertuin. Mogelijkh. voor gar. Geïsoleerd, ged. 
dubbel begl., voorz. v. roti. Geen dirakte bebouwing ad. 
achterzijde. Perfekte staat v. onderh. Aanv. i.o. 

Vraagprijs f 183.500,- k.k. 


Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13-00 uur. 
Emrnaplein 12, 6411 JB Heerlen. 
Telefoonnummer 045 711500. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. ECHT HEER 
f J 

Y/fv-, V '.;vf 


Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur¬ 
woningen in Echt-noord, plan Varenbeuk. 


Postcode:. f .Plaats:.........;.. 

Telefoon:....... 

Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar: 

ABC Vastgoed, Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. 


_ • 1 

Beter wonen begint met Stienstra 


Stienstra heeft een zeer uitgebreid 
huizenaanbod in elke prijsklasse in 
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie¬ 
ding is slechts een beperkt aantal 
genoemd. Vindt u het huis van uw 
keuze niet of zoekt u in een andere 
regio? Maak uw wensen aan ons 
kenbaar. 


BRUNSSUM H 

Uitst. gel. comfortabel vrijst. 
landhuis met inpand. gar. Tuin 
met veel privacy. - Kelder. 
Living ca. 55 m 1 . Ruime keu¬ 
ken met install. Bijkeuken. 4 
royale siaapk. Logeerk. Badk. 
met ligb., aouche en 2e toilet. 
Vliering. Opt. isol. Hoog¬ 
waardig afwerkingsniveau. 
Bwjr. 1977. 

Prijs ƒ 465.000,- k.k. 6224 

EYGELSHOVEN H 

Halfvrijst. woonhuis, geh. in 
veldbrand. Gar. met smeeiput. 
Woonk. met open haard. Keu¬ 
ken. Bijkeuken. 4 siaapk. Badk. 
met douche. Vaste trap naar 
zolder. 

Prijs ƒ 149.000,- k.k. 6140 

EYGELSHOVEN H 
Centraal gel. woonhuis met 
royale tuin. Mogelijkh. voor 
aar. Berging. Living ca. 32 m 2 . 
Keuken met kunstst. install. 3 
siaapk. Luxe badk. Hobby¬ 
zolder. Uitst. onderhouden. 
Goede isol. Grotendeels roll. 


HEERLEN Hl 

Zuid. Goed gel. halfvrijst. vak-j 
werkhuis met grote tuin. Oprit. 
Carport. Berging. Woonk. ca. | 
37 m 2 . Ruime .eetk. met comb. 

1 siaapk. Zolder. Grotendeels 
gerenoveerd. Opp. ca. 1.000 m 2 . 
Prijs/225.000-k.k. 6064 


HEERLEN H 

Nabi> Centrum gel. royaal 
woonhuis met 2 parkeerpl. 
Berging. Evt. overname huur- 

f ar. Grote tuin. Woonk. Aparte 
euken. Bijkeuken. 4 siaapk. 
Bet. badk. met douche en 2e 
toilet. Luxe afgewerkt. 

Prijs ƒ 169.000,- k.k. 6093 


HEERLEN H 

Zuid. Goed gel. woonhuis met 
gar. Grote tuin. Kelder. Door- 
zonwoonk. Gesl. keuken. 4 
siaapk. Badk. met douche en 
2e toilet. Zolder. Hardh. koz. 
Ged. roll. 

Prijs/169.000,-k.k. 6115 

HEERLEN H 

Heerierbaan. Goed gel. gesch. 
herenhuis met tuin. Inpand. 
gar. L-vorm. woonVeetk. met 
vide en open trap naar hobby- 
en studieruimte. Half open 
keuken met div. app. Sout.: 3 
siaapk. Badk. met figb., douche 
en 2e toilet. Dieper gel. zijn de 
waskelder en de speelk. 

Prijs/227.000,-k.k. 6158 

HEERLEN H 

Centrum. Karakteristieke stads¬ 
woning met zonnig gel. terras 
ca. 20 m*. Kelder. Woonk. 
Keuken. 3 siaapk. Badk. 
Zolderk. Bergzolder. 

Prijs/ 149.500,- k.k. 6165 


Prijs ƒ 235.000,- k.k. 6217 

HEERLEN H 

Welten. Rustig en centraal gel. 
drive-in woning met gar. Tuin 
ca. 15 m. diép. Woonk. ca. 33 
m 2 . Ruime eetkeuken met 
comb. 4 siaapk. Badk. met 
ligb. en 2e toilet. Dak¬ 
bedekking in 1988 vervangen. 
Prijs ƒ 139.500,- k.k. 6126 

HEERLEN H 

Heerlerheide-centrum. Luxe 
appartement op 3e verd. met 
berging/hobby ruimte. Ruime 
woonk. ca. 42 m 3 . Keuken met 
install. Royaal balkon. 2 
siaapk. Luxe badk. met ligb. 
Eigen parkeerpl. 

Prijs ƒ 105.000,- k.k. 6139 


111 STIENSTRA 


MAKELAARDIJ B.V. 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. 

Zaterdag van 9.00-18.00 uur. 

Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. 
Zaterdag van 9.00-14.00 uur. 


vw - ■ 211 

2 everd.:hobbyzofderca. 30 m. Prijs ƒ 345.000- k.k. 


HEERLEN H 

Heerlerheide. Royaal woon¬ 
huis met balkons. Gar. Tuin. Z- 
vorm. woonk. Keuken. 4 
siaapk. Bet. badk. Hobbyk. 
Zolderberging. Ged. roll. 
Prijs/ 139.500,- k.k. 


HEERLEN H 

Heerierbaan. Appartement op 
2e verd. Berging en overdekte 
parkeerpl. op part. Woonk. ca. 
27 m 2 . Aparte keuken. 2 siaapk. 
Badk. met douchecabine. 

Prijs/115.000-k.k. 5894 


HOENSBROEK . H 

Centrum. Royaal halfvrijst. 
woonhuis met tuin. Kelder. 
Woonk. Aparte keuken. 5 
siaapk. Badk. met ligb. en 2e 
toilet. Zolder. *■ 

Prijs/119.000,-k.k. 6203 


KERKRADE H 

West. Ruime tussenwoning, 
type herenhuis met kelder. 
Tuin ca. 60 m. diep met 2 berg¬ 
ruimten. Woonk. ca. 45 m 1 . 2 
keukens. Div. siaapk. Mansarde¬ 
kamer. Vaste trap naar zolder. 
Prijs ƒ 279.000,- k.k. 6100 

Voor inlichtingen 

H: kantoor Heerlen, 

Tel.: 045-712255* 

Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen. 

Kantoor Maastricht, 

Tel.: 043-252933* 

Wycker Brugstraat 50, 

6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel.: 0949-241-407540* 
JesuitenstraBe 2, 

5100 Aken. 


KERKRADE H 

Terwinselen. Uitst. onderhou¬ 
den woonhuis met gar. Tenas/ 
tuin ca. 12 m. diep. Kelder. 
Woonk. met parketvl. ca. 40 
nf. Dichte keuken compl. ma 
app. Studeerk. 3 siaapk. Badk. 
met douche. Geh. kunstst. koz. 
. en dubb. begl. Ged. roll. 
Prijs ƒ 249.000,-- kk. 6182 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhanen. Exdel. Royaal 
en uitst get landhuis. Div. ter¬ 
rassen. Groot gazon. Sout.: o.a. 
bamiimte. Part.: Inpand, gar. 
Royale living met open haaxd- 
partij, studieboek en kantoor¬ 
ruimte tot. ca. 60 m ; . Keuken 


install. Geh. met dubb. begl. en 
ged. met roll. Deg. afwerking 
ma kostbare mat. Opp. ca. 
1.330 m } . 

Prijs ƒ 480.000,- k.k. 5928 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Centraal get 
appartement op le verd. 
Berging op part. Royale haL 
Living ca. 25 m 2 . Dichte keuken 
ma witte, luxe insufl. 2 siaapk. 
Luxe badk. ma douche. 
Balkon. Mogelijkh. voor over¬ 
draagbare rijkssubsidie. Berfekt 
onderhouden. Bwjr. 1987. 
Prijs/ 125.000,- kX 6091 
Netto maandlast/ 650,- 


LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Vrijst. woon¬ 
huis met royale tuin. Inpand. 

t ar. Living ca. 35 m 2 . Dichte 
euken ma install. incl. app. 
Bijkeuken. Serre. Berging. 
Badk. ma douche, le veid.: 4 
siaapk. 2e vod.: hobbyzolder. 
Prijs/185.000,-k.k. 6179 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Schitterend gel. 
vrijst. bungalow ma inpand. 
gar. Royale tuin. Sout. met pro¬ 
visie- en wasruimte. Royale 
living ca. 45 m 2 met parketvl. 
Eenvoudige dichte keuken. 4 
siaapk. 2 badk. Study. 

Prijs/339.000, - k.k. 6168 

LANDGRAAF H 

Schaesberg. Centraal gel. vrijst. 
spiitlevel nerenhuis ma terras 
en patiotuin. Caiport. Kelder. 
Living verdeeld in: sakm, eetk., 
study en keuken ma compl. 
install., tot. ca. 50 m 2 . 3 siaapk. 
Badk. Uitst onderhouden. 
Afgewerkt ma luxe en duur¬ 
zame mat. 

Prijs ƒ 239.000,- k.k. 5406 

LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Bouw¬ 
grond ca. 512 m 2 voor gepland 
vrijst. landhuis incl. vergun¬ 
ningen en tekeningen. 

Prijs ƒ 93.000,-k.k. 6097 

OIRSBEEK H 

In den Moei. In jonge woon¬ 
wijk gel. comfortabel woon¬ 
huis ma inpand. gar. Tuin. 
Sout. ma verschillende ruim¬ 
tes. Woonk. ca. 34 m 2 ma par¬ 
ketvl. en schuifpui naar terras/ 
tuin. Compl. moderne keuken 
inrichting. 3 siaapk. Luxe 
badk. Bergzolder. Kunstst koz. 
Heteluchtverwarming. Bwjr. 
1989. Prijs ƒ 319.000-k.k. 6127 

SWE1KHUIZEN H 
Karakteristieke vrijst. carré- 
boerderii (monument) met bin- 
nenpi. Sdiuur. Stallen. Tuin. 
Weiland. Kelder. Ruime 
woonk. ma plankenvl. en 
frmie open haaixhnrtij, keuken 
incL compl. install. en boeren¬ 
plavuizen en eetk. tot. ca. 85 
m J . Aparte hobby-/kantoor- 
ruimte. le verd.: 3 grote 
siaapk. Luxe badk. ma ligb., 
douche en 2e toilet 2e vod.: 
bergzolder, ai 4 siaapk. Opp. 
ca. 2.600 nr. 

Prijs ƒ 469.000,-k.k. 6219 


I ar? 

I Ni 

I 

lx 

I 

I In o u f cfra nkecrde enveloi 
I S ttenstra M akelnardU BV 
Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 42 


Limburgs Dagblajjiïn Tuinplanten 

★ bomen 

★ heesters 

★ coniferen 

★ fruitbomen 

★ vaste planten 

★ bloembollen 

★ groente- en 
bloemzaden 


Vijvers + beeldentuin 

Vijvers vormen een specialiteit van 
het bedrijf, inclusief alle benodigd¬ 
heden. Er is een uitgebreid assorti¬ 
ment voorhanden in pompen, wa¬ 
terplanten, onderwaterverlichtmg, 
voorgevormde vijvers, -foliën, vis¬ 
sen en natuurlijk vele modellen 
spuitfiguren. 


- tuinverlichting 

- tuingereedschap 

- bestratingsmateriaal 

- deskundig advies 

Tevens verzorgen wij de aanleg en 
het onderhoud van uw tuin of vijver 


Kamerplanten 

Nieuw is de grote afdeling kamerplan¬ 
ten en snijbloemen. In het Beeker Tuin¬ 
centrum kunt u nu ook terecht voor een 
vers boeket, een prachtig bruidsboeket 
of bloemstuk of grafwerk. Voor binnen 
is er een grote keuze uit levende plan¬ 
ten en niet van echt te onderscheiden 
zijdeplanten, zowel in bloem- als in 
bladplanten. BEEKER TUINCENTRUM 

ADSTEEG 31 BEEK 046-372881 

cc 

NIEUW zeer ruime parkeergelegenheid 1 Tuincentrum 

Rijksweg Zuid 250, Geleen, 
tel. 046-746006 

GERANIUM en FUCHSIA 

KWEKERIJ 


Gespecialiseerd in: 
Dwergconiferen 
Rotsplanten 
Rhododendrons 


1000 soorten Fuchsia’s 
40 soorten Geraniums 
kuipplanten 

Autobaan Heerlen-Eindhoven 
Afslag Geleen/Beek (r.) 
bij eerste verkeerslichten links. 
L Kthcbln i s \ ,\n ccn iinun 

niaaui L.\i/t>n /iin vet rust .il% /o 
met iv ri f iotni.i aan du sla;; g.un. Me: 
of /omlcr auiom.itiselu- versnelling;. 
Op loodvrije hcn/ine of elektrisch, 
k i en mooier nu.ureMilt.ut heeft u 
4»^ zeiden gezien. M.ui Jit sei- 
met 1 IoikI.i. 
merkt 


jammer dat gras 
niet sneller groeit 


dar ijr.is g langzaam groeit. Maak hi| 
oeit • ons kennis mei Honda en 

informeer naar / n prestaties. 

HONDA EfflHsnraa a 

□ DIVISIE TUIN & PARK 


□ DIVISIE TUIN A PARK 

IfFDSSOITD 


VROENHOF 86 - VALKENBURG a d GEUL - V 04406-40253 


M- 


BOERENBOND WELTEN-HEERLEN 

geopend: maand, t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
zaterdag 9.00-12.00 uur 


tuingereedschappen en 
tuinbenodigdheden 
kleindier voeders 
potgrond en turf 
tuingrond 


• kanarievoer 

• hondenemen hondemanden en 
hondevoer 

• draad per meter, palen, plasticfolie 

• broxo zout, enz. enz 


Voor complete groenvoorzieningen 
en terreinverzorging 


* Voor- en najaarsbeurten van tuinen 
en plantsoenen 

★ Onderhoudscontracten voor bedrijven, 
instellingen en particulieren 

Musschenberg 28, Spaubeek 
04493-3000, fax 04493-4405 


Nieuw: Vakantie Tuinservice. 


Boter Ve r zekerd Door - Iemand Van 9'j O^s 

Ml 

BoerenBond 
Verxekerm jen 

P Petersstraat 3. tel.045-714761 
mw- : 


f J Geapaci»ll«awrd m opBav tuinen 

groen! (centrum biesland 


*C*t I» 

• Tuinarchitectuur - aanleg - onderhoud 

• sierbestrating 

• groot assortiment 1 -jarige planten, geraniums, enz. ï 1—4 I 

• voor verzorging van zomerbeurten in uw tuin ^JEIZ 

Voor tekening en vrijblijvende offerte van uw tuin. ^ ' 

ui • 

043 - 25 04 21 
Tijdens uw vakantie blijven 
gras en onkruid groeien. Het 
is een aanlokkelijke gedachte 
om na uw vakantie uw tuin tot 
in de puntjes verzorgd aan te 
treffen. Daarvoor komen wij in 
uw vakantie twee a dne keer 
om het gras te maaien, de 
borders bij te houden en zono¬ 
dig te sproeien. 

Bedenk dat van een verzorgde 
tuin ook een zekere inbraak¬ 
preventie uitgaat. Bel ons nu| 
voor informatie of meteen voor 
een afspraak. 
‘tevsv/ 


r Park I 
& Tuin 
Service 


P. Huynen-Diederen Kerkrade 

St. Pieterstraat 100a, 6463 CW Kerkrade 
Telefoon 045-455382. 


Kunt u zich deze 
pagode in uw tuin voorstellen? 


., ■■■?%+ iA.: '-».&/ ■ /gw#*^***,.,. 
... ; l ••• 

• -Hfif. ryifjfri.'tnrrr■■ 


t ! ** * 


TOCH IS DAT ZONDER MEER 
MOGELIJK. 

Om te dienen als een rustpunt in 
de tuin, genietend van de 
bloemen en planten. 

Op zichzelf is het dan ook een 
waar kunstwerk, GAZEBOS-PA- 
GODE genaamd. Zelfdragend 
opgebouwd en samengesteld uit 
de beste materialen, een lange 
levensduur gegarandeerd. 

U kunt deze GA-_ 

ZEBOS-PAGODE jzvt 
bij Peter van der V 

Mark bewonderen, / 

wij zullen u dan V"- 
graag nader infor- y---j y/iyy 
meren. ---Ir 


y 


TUINCENTRUM 

^ ZmjÊÊÈÊS c-x/ir 


Peter van der Mark Landgraaf. Schaesoerg 

. , , / Te' 045 3* 829* 

de groene oase van landgraaf p ax 045 32022 e 


BOUMANS 

HOBBYCENTRUM 

Groot assortiment 
tuinhuisjes in iedere 
prijsklasse. 

Ganzeweide 221, Heerlen 
telefoon 045-212887 


bestrating 

Betonklinkers 

Cobbelstones 

Alles voor uw 
vijver en tuin! 

Gebr. Creugers b.v. 

Economiestraat 46 
Hoensbroek 
(bij de Herschi) 

Tel. 045-213877 7i 
Ui*** 


Ie Iters Tuinontwer pen 


Voor meer info: tel.045-728767 


Het ontwerpen 
van een tuin 

Vaak gaan mensen zonder (een goed) 
tuinontwerp aan de slag. Het resultaat hiervan is 
dat de tuin na afloop toch niet datgene biedt wat 
men zich ervan had voorgesteld. 

Een harmonische tuin die aansluit aan de 
wensen en de gedachten van de bezitter wordt 
op deze manier nooit bereikt. Uiteindelijk heeft 
het je nog veel geld gekost ook. 

Het ontwerpen van tuinen vergt vakkennis. Het 
inschakelen van professionele hulp is hierbij 
zeker op zijn plaats en verdient zich dubbel en 
dwars terug. 

Een tuin kunt u vergelijken met een schilderij, 
maar dan met ander soortige materialen en 
levende planten. Een mooi schilderij is een 
ontwerp van een kunstenaar. Waarom uw tuin 
niet laten ontwerpen door een professionele 
tuinkunstenaar? 


De Engelse cottage-tuin van Ineke Greve, De 
Doom 50 te Heerlen, die overigens het eerste en 
het derde weekend van juni te bezichtigen is. 


Engelse sfeertuinen 
binnen handbereik 

De romantische tuin met Engelse allure is weer in 
opkomst. Wat u hiervan in uw omgeving kunt zien 
zijn buxus in terra cotta-potten, borders met een 
overdaad aan weelderig bloeiende planten of een 
tweede terras met hierop een tuinsetje of bank 
geplaatst. Men is duidelijk op zoek naar een 
„nieuwe” sfeer die we in dit geval in het 
romantische verleden kunnen terugvinden. 

De oorsprong van deze sfeertuinen vinden we in 
de Engelse cottage-tuin. In deze tuin zijn ruimten 
met een eigen bestemming terug te vinden zoals 
een kruidentuin dicht bij de keuken, een rozentuin 
bij de eetkamer en de bloementuin bij de 
woonkamer. De verschillende tuinen worden met 
een haag omsloten en via een padenstelsel met 
elkaar verbonden. Op de knooppunten van de 
paden vinden we vaak ornamenten bv. een 
zonnewijzer, een stenen vaas of een beeld. 

Hoe krijgen wij deze Engelse sfeer bij ons 
„achterom”? 

Welke elementen zijn van belang voor dit soort 
tuinen? 


- De tuin moet rust en romantiek uitstralen, er 
moet zoveel mogelijk symmetrisch gewerkt 
worden, de grondslag moet sober en praktisch 
ogen. 

- Elke tuin krijgt een duidelijke omlijsting d.m.v. 
een goed gesnoeide haag, een oud ogende 
muur, maar ook een schutting begroeid met 
klimplanten kan heel goed gebruikt worden. 

- Zorg ervoor dat de paden niet te breed zijn en 
leg deze zoveel mogelijk in het midden of 
langs de borders van de tuin. 

- Gebruik voor de paden oude of oud lijkende 
materialen, welke niet de aandacht van de 
borders of ornamenten afleiden. 

- Laat de paden altijd naar iets toe leiden, hetzij 
een volgende tuin, hetzij een ornament. 

- Op de knooppunten zetten we een ornament, 
terra cotta-potten of maak er een kleine ronde 
border met in het midden een plant die de 
extra aandacht waard is. 

- Leg de borders aan met zoveel mogelijk 
harmoniërende kleuren, bloeivormen en 
bladplanten. 

- Zet planten dicht tegen elkaar aan, zodat de 
grond niet meer te zien is en laat ze gerust 
over de randen heengroeien. 

Als alle elementen goed zijn toegepast zult u 

merken dat de tuin er ruimtelijk, maar vooral 

romantisch uit zal zien. HOUTHANDEL EN 
IMPREGNEERBEDRIJF 

L.CH. SCHMITZ 


WOONHUIS: WINKELWEG 23A 
Bedrijf: Boomstraat 31a, Posterholt 
Tel. 04742-1634 
Openingstijden: 
maandag l m vrijdag 
7.30-18.00 uur 
Zaterdag 7.30-16.00 uur 
Wij voldoen aan de eisen gesteld door 

KOMO KEUR 


Uw vakman op het gebied van: 

boompalen tuinschermen 

palissaden schaarhekken 

perkoenpalen planken 

speeltoestellen komblborders 

tuinhuisjes enz., enz. 

Dit alles verkrijgbaar m groen en bruin onder 
vacuüm en druk geïmpregneerd 
Bij ons kunt u terecht voor al uw bouwhout o a. 
balken, panlatten, tengellatten. Kepers enz. 
Leverancier van Consolan-verven. 


Ook voor de handel het juiste adres voor 
het verduurzamen van hout en de 
verkoop van rondhout. SENSATIONELE 

TUINBEURS 

25 APRIL - 26 APRIL 

13.00-18.00 UUR 10.00-17.00 UUR 

OP HET SHOWTERREIN 

van WESSEMBV 

GROENEWEG1 WESSEM UINPLANNEN? 


HAN BECKERS 

tuinbenodigdheden 

tepenlaan 6 2 6 2 4 1 AG Bunde/Meerssen 

Tel. 04 3 -6 453 77 


TUINAANLEG • ONDERHOUD • SIERBESTRATING l a $rnburgs Dagblad 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagiru- 


scheppers kunststof APML-AANBIEDING 

4 masterclub Hartmann 

wit a 69,50: 278, 


'OOOO 


Voor nieuwe 
veldbrandstenen moet 
u bij NIEVELSTEEN zijn 

Verkrijgbaar ", 
verschillende mate". 


Eigen fabricage. ‘ ‘ J 

Dus maatwerk in kunststof ramen, deuren en rolluiken met 10jr. garantie. 
Eigen snelle service en montagedienst. 

Voor info en offerte: Telefoon 045-465228 Smedestraat 6 Kerkrade 


1, IMPREG TUINHOUT b.t. 


Uw specialist in: 


* Geïmpregneerd tuinhout 

* Spoorbielzen 

* Tuinafscheidingen 

* Timmerhout 

* Hardhouten en vuren 
antislip vlonderplanken 

* Tuinhuisjes, etc. 

* Hardhouten tuinmeubelen 


Ook loon- 
impregneren 
voor bedrijven 
en doe-het-zelvers 


Bezorgen 

mogelijk. 


In de Cramer 18 ■ Heerlen ■ Tel. 045-717733 


1 tafel 136x91 Hartmann 

wit 129,- 

Hartmanprijs: ƒ 407,- 

CCL-PRIJS: ƒ 350,- 

en . een leuke verrassing! 

CCL TUINMEUBELCENTRUM 

700 m 2 showroom 

Brede collectie o.a. Hartman, 

Kettler, Kurz, Allibert. 

Ruim 50 dessinkussens! 

Geopend: dinsdag t m vrijdag 

10.00-12.00 u. en 13.30-18.00 u. 
donderdag koopavond, 

's maandags gesloten. 

Zat. 10.00-16.00 uur. 

INDUSTRIESTRAAT19 (achter Jan Linders) 
Tel, 046-517235 SITTARD 


HOUTHANDEL 

LANDGRAAF 

TUINSCHERMEN : in vuren 
geïmpr. en geschaafd en in hardhout 

Losse planken en palen, 
hardhouten anti-slip vlonderplanken, 
paardestallen 

Buizerdweg 8, industrieterrein 
Abdissenbosch-Landgraaf, tel. 045-318518 


10 goudvissen _ 

ƒ 7,50 

Vijvers 

Vijverfolie ~ 

Vij verplanten J 

Vijverpompen 
Vijvervissen 
Cash en carry voor dieren IrlCrdKdl 13. V. 
Pasweg 95, Schaesberg 
Ing.: oprit Kempkensweg 1, tel. 045-311588 


Unieke 

tuindecoraties 


STEENFABRIEK 

NIÉVELSTEEN B.V. EYGELSHOVEN 


Tuinhuisjes op maat 

Nergens beter maar ook nergens goedkoper. Tuinhuis,*.- 
en blokhutten in alle gewenste modeiier en mate^ B 
blokhutten 28 mm. 2.5x2 m voor ƒ T650.- 
Ook leveren wij tuinhekken, pergola s en ahes voo r oe 
kleding van uw tuin. 

Wij zijn open: di. Lm vr. van 8.30-18 00 uur 
za. van 8.30-12.30 uu r 

Timmerbedrijf H. Senden 

Valkenburgerweg 111, Wijlre. Telefoon 04459-1269 


VOLTREFFERS VAN L. C0LLÉ 


leder weer is teakweer 

Maatvast - waterbestendig - winterhard 

n de ruïnes van de stad Vuayanagar zuidoost India 
*'ih nog zeer goede houtconstructies te bewonde- 
r& n die ongeveer 2000 duizend jaar oud zijn. Al in 
öe 4e eeuw voor Christus was teakhout in het Mid- 
Jtellandsezeegebied bekend. Nu komt ’Tectona 
£ r andis" hoofdzakelijk uit Indonesië, Thailand en 
“ihria. In Indonesië wordt het hout al sinds het mid- 
Jkn van de vorige eeuw in plantages gekweekt, 
hakhout is door zijn bijzondere eigenschappen 
lu 'st voor buiten-gebruik niet te evenaren: het rot 
^genoeg niet en kan daarom zonder verdere be- 
^ndeling in elke weersomstandigheid buiten blij- 
ten. Dat komt omdat teakhout een mengsel van 
7 e en rubberdeeltjes bevat. Bloembakken 

Tuinbeelden 

Fonteinen 

Spuitfiguren 

Kabouters 

Dierfiguren 


tuin* en hobby- 
machines ”Barlow Tyrie” 

Het Engelse tuinmeubel 

Rotan Rentenaar 

Ten Esschen 26 - Heerlen - Telefoon 045-752590 


Galerij Schoonbroodt 
Droomkasteel 

Ganzeweide 115. tel. 045-211767 
ingang bij de olifanten 


• Daar zit beslist iets voor u bij! 

• De beste prijs-kwaliteit verhouding. 

Machinehandel 

L. COLLÉ - SUSTEREN 

Handelsweg 9 - Telefoon 04499-3030 


IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 
MACHINES 


^ger^ager^ 30agn^i^ 


Exclusief in Flora 


Subliem voor ons klimaat 

Het waren de Engelse scheepsbouwers die in de 
^de eeuw, park- en tuinbanken uit massief teak¬ 
hout begonnen te maken. Zij waren door de 
scheepsbouw zeer goed bekend met het materiaal 
dat zon, regen, sneeuw, ijs en zeewater trotseert. 
7o is een traditie ontstaan. Die begon met de eerste 
dopers van teakhouten banken. Ze merkten dat de 
danken zonder onderhoud zomer en winter bui- 
ten konden staan. Regelmatig van vuil ontdaan 
Ontwikkelde het teakhout een zilvergrijze kleur, 
teaar men kan ook de kleur behouden door de 
Meubelen te behandelen met woodsealer. Het kan 
e ®n stootje hebben. Barstjes en haarscheurtjes ver¬ 
dragen zonder problemen vorst, dauw en opnieuw 
tarst. Bescherming door een laklaag zoals bij ande- 
r ® houtsoorten heeft teakhout niet nodig. Het hout 
droogt na een regenbui zichtbaar snel. 

Milieubewust 

Het teakhout voor de meubels van Barlow Tyrie 
tarnt niet uit tropische regenwouden. Het komt uit¬ 
sluitend uit streng gecontroleerde plantages van 
dava. Dit was het eerste land dat voor het kappen 
Va n teakhout een jaarlijkse begrenzing instelde. Al 
T30 jaar geleden werden de plantages voor deze 
tastbare grondstof door de Nederlanders gestart, 
^ta plantages op Java staan onder het toezicht van 
tat Indonesische staatsbosbeheer en worden vol- 
9 0 ns de Europese theorieën over bosbouw geleid. 

teakhout wordt zorgvuldig aangeplant en ge¬ 
tapt. Indonesië beschermt op die manier haar 
9tendstoffen op een milieubewuste manier. Barlow 
iVie neemt dus niet deel aan roofbouw in tropi- 
sche regenwouden. Dat wordt bevestigd door de 
internationaal bekende Engelse milieugroepering 
Fri ends of the Earth” die het teakhout en de aanko¬ 
pten nauwlettend heeft gevolgd. Dat heeft geleid tot 
©en vermelding van Barlow Tyrie in de ’Good Wood 
Guide” en de verlening van het "Good Wood Seal 
Approval” door deze organisatie. 


Voor builen en binnen, het 
gehele jaar door. 

TUINCENTRUM en BLOEMISTERIJ 


Gespecialiseerd in niet-alledaagse vaste planten, 
heesters en bomen. 

Grote collectie geurende Engelse rozen en oude 
rozen, 

Mooi assortiment gesnoeide vormen van o.a. bu¬ 
xus, taxus en conifeer. 

Vele soorten kuipplanten (ca. 50) 

Ruime keus in klimplanten, zoals clematis, kamper¬ 
foelie, rozen, etc. 

CH. Kreijen laat uw tuin weer mooi worden. 

V. Beethovenstraat 55 - Wijngracht - Kerkrade. 
Telefoon: 045-453624 


MO 


onderhoudsgarantie interieurbeplanting 

hydrokultuur 

showroom: molenveldweg 5 
6231 RX meerssen 
tel (043)646212 fax (043)643222 

HYDROKULTUUR-INTERIEURBEPLANTING 
ONBEZORGD PLANTENPLEZIER 

VOOR ELKE RUIMTE EEN AANGENAAM 
EN GEZOND LEEFKLIMAAT 

Ook verhuur van planten 
voor speciale gelegenheden 
en decoratieve doeleinden 

particuliere verkoop: 
zaterdag van 10 00-16.00 uur 

n beetje GROEN maakt GRIJS gezellig' 


1 mei - 2 mei 


TORO 

c 

Reinigingssysieem voor vakwerk 


% a ■ r- ' 

M 


WOLF 

▼ 

Gerate 


Tuingereedschappen 


VAKANTIE IN EIGEN TUIN 
SAB0 43ESH 
Turbo Star Diverse uitvoeringen 
Reeds vanaf ƒ 2450,- inkl. BTW 
Ook voor al uw andere maaiers 

VERKOOP EN SERVICE 

ÉoHéi 

™ SITTARD Y 

MACHINEHANDEL B.V. 

Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.) 
Telefoon 046-519980 gazonmaaiers 


zitmaaiers 
I \ v\ 


DM699,- 

Dle „Flüsterklasse“ 
vort SABO 

Le'se'. kraniger Elekt'omo*or 
Leicnt ij-icJ ha n dlich 
Em Maher de r m QucEtat, 
Maheigenschaften und 
Sicherheit sehr gut ist 

Lassen Sle slch von Ihrem 
SABO-Vertragstidndler 
be raten: 

» J.Crumbath 

Garten- 

JR^fdchgeschöft 
AlA Futter- und 
Düngelmittel 

Roermonder StraBe 43 
5120 Herzogenrath-Kohlscheid 
8 09-4924073000 


VERANDA'S • PERGOLA'S 


Leef buiten met het comfort van binnen. 

- Geprofileerde oversteken 

- Mogelijkheid tot volledig wegwerken electnsche 
bedrading voor verlichting 

- Tropisch hardhout 

- Zware en degelijk afgewerkte constructie 

- Kwaliteit 

- 10 jaar garantie 

Fisomo 

BON opsturen naar FISOMA. Weertersteenweg ’4T 
3680 Maaseik-B.. tel. fabriek: 09-3211-568864 na 18 uu r 
09-3211-563404. Fax 09-3211-563856. 


Antwoordcoupon 


Ja, ik wens vrijblijvend geïnformeerd te weden 
Naam 4 voornaam: . 


Adres + postcode: 


Telefoonnummer: SIERBESTRATING EN TUINDECORATIE 


houtversnipperaars tuinfrezen 
UNIEK! Gazon After-Shave Quattro 

Bent u in het bezit van een motorcirkeimaaier? 
Dan kunt u voor ƒ 55,- uw gazon 
vertikuteren en verluchten 


Tevens voor u in voorraad:, zand, grind, maaskeien, teelaarde, 
tuinhuisjes, bielsen, pergola’s, vijvers en vijvermaterialen. 


Geslepen Marmertegel ^ 

Verkrijgbaar in diverse kleuren motieven 
Formaat 40x40cm, met facet rand 


Z l* I motieven r ' ' */' > : 

rand *• «• V 


vv'.w; ub ^luncjzn 

Prov.weg Meerssen-Maastricht 
Kruisdonk 47 Rothem-Maastricht 
Telefoon 043-643661 

Alle oases en pompen voorradig. 
Aanleg en onderhoud van tuinen. 
terrassen, opritten en vijvers. 
Vraag vrijblijvend informatie. 


,.syL.N-. 


* > 


Met dank 

aan: Rotan Rentenaar 
Welters Tuinontwerpen Handelsonderneming L’Ortye bv 

De Koumen 72 Hoensbroek Tel. 045-21.23 58 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8-18 u. zaterdags van 9-14 u. 


ijzer ppid-g t m 3£ .5 92 er zc-<ang oe voO"aa 3 st r e»u Limburgs 


IILA» 


Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 


fr ? 


[\ 


^ÉPAÜLfc^ 

CROMBAG 


ONROEREND GOED 


BRUNSSUM 

Hazelaar 27 (plan Hemelder): perfecte halfvrijstaande» 
woning, type drive-in, bouwjr. 88, met garage, woonk. 
met parketvloer, aansluitend mooie tuin, keuken, bij¬ 
keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad. Prijs ƒ 169.000,- 
k.k. (premie-ovemame mogelijk) 


HEERLEN-TEN ESSCHEN 

Esschenweg 2: schitterende 
villa in perfecte staat van on¬ 
derhoud, omgeven door ca. 
3000 m 2 park/tuin, garage 
voor div. auto's, modem en 
luxe comfort, optimaal bevei¬ 
ligd. Prijs ƒ 690.000,- 


BORN-HOLTUM 

Panneshofstraat 12: uitstekend verbouwde halfvr.st. 
woning met grote hobbyruimte/garage (ca. 75 m 2 , ge¬ 
heel onderkelderd met grote ruimte op etage en zol¬ 
der), besloten tuin (zuiden), ind. o.a. L-vorm. woonk. 
met moderne plavuiz. vloer, keuken met compl. aan- 
bouwk. kelder, 3 slaapk., luxe badk. met ligb. en dou¬ 
che, vaste trap zolder, c.v. Prijs ƒ 205.000,- k.k. 

SITTARD 

Pieter Breughelstraat 32. Rustig gelegen halfvrijstaan¬ 
de woning met garage en tuin, L-vorm. woonk., aparte 
keuken met compl. aanbouwk., kelder, 3 slaapk., 
badk. met douche, vaste trap zolder alwaar 4e slaapk., 
c.v. Prijs ƒ 154.000,- k.k. direkt te aanvaarden. 

UMBRICHT 

Beekstraat 30. Groot herenhuis met garage en schitte¬ 
rende tuin (1.050 m 2 ) in oude dorpskern, totale woon¬ 
kamer ca. 65 m 2 , 4 slaapk. op 1 e en 3 slaapk. op 2e 
etage. Prijs ƒ 278.000,- k.k. WOLFH'Gerate 


MET WOLF VOORDELIG NAAR DE Klik-klak 

•. W t 


•• 1992 

* * * 

Met Wolf naar de Floriade. 

Aan de Wolf Aktie produkten is een Wolf 
Floriade programma bevestigd met alle 
informatie over de Floriade en een entree 
kortingscoupon voor vier personen. 
Eenmaal op de Floriade valt er een scala 
aan Wolf-aktiviteiten te ontdekken. 

Zo is er de Wolf tuin waarin korte tuincur¬ 
sussen en produktdemonstraties gegeven 
worden. 

Wolf natuurlijk op de Floriade en u bent 
van harte welkom. 

r> 


8 weretas snmste 
systeemgereedschap. 

Krabber of multi 
bezem van het unieke 
Multi - Star® systeem¬ 
gereedschap inclusief 
hardhouten steel van 
1.40 meter. 

Nu voor slechts 


Geknipt voor randjes. 

Handige grasschaar 
(type RJ-EB) met ergo¬ 
nomisch gevormde 
handgreep en met 
hostafton anti kleeflaag 
beschermde schaar- 
bladen. Praktische 
veiligheidssluiting. 

Nu voor slechts 


f 22, ! 


f 25, ! 


GELEEN 

Heidestraat 35. Ruim halfvrijstaand pand, bestaande 
uit een hoofdwoning met 2 aparte wooneenheden, 
grote tuin (570 m 2 ). Zeer geschikt voor combinatie 
woning/bedrijf of dubb. bewoning/verhuur. Prijs 
ƒ 185.000,- k.k. 

GELEEN TE HUUR 

Norbertijnenstraat 99/hoek Beekhoverstraat, optisch 
uitstekend gelegen representatief kantoor/praktijkpand 
b.g. ca. 100 m 2 Verd.: diverse kamers en woonruimte. 
Huurprijs ƒ 2400 p/mnd. 

BEMIDDEÜNG O.G.-HYPOTHEKEN 
RINGWEG 59. 6141 LM UMBRICHT 


Tel. 046-580087 


Martens gereedschappen 
Geieen bv 

Rijksweg Zuid 80 
Geieen 046 - 747070 


J. Cox-Souren 

Heerlerweg 40 
Voerendaal 045-751205 


Gemakkelijk snoeien. 

Stevige aambeeld 
tuinschaar (type RS-EN) 
met scherpe 
messen vooralle 
snoeikaiweitjes in de 
tuin. Ergonomisch - 
gevormde handgrepen. 

Nu voor slechts 


f 18, ! 

De kantjes eraf lopen. 

Sterke en comforta¬ 
bele draadmaaier met 
alle mogelijke bedie¬ 
ningsgemak zoals: 
automatische draad- 
doorvoer, tweede 
handgreep en sterke 
300 Watt motor. 

Nu voor elechts 


Geknipt voor uw gazon. 

Praktische handmaaier 
(type VD-38) voor 
gazons tot 200 m2. 
Drievoudige maai- 
hoogte verstelling. 
Messenkooi van vijf 
messen van gehard 
staal. (afb. met bak) 

Nu voor slechts 


f 129,— f 155,- 


Voor ‘n glad 
geschoren gazon. 

Absolute topklasse 
deze elektromaaier 

(type TE 30 CK) uitge* 
voerd met sterke 700 
Watt motor, grasvang* 
bak en vele ander» 
handige extra's. 

Nu voor slecht» i 

f 389,— 


MET WOLF WORDT ELKE TUIN 'N FLORIADE 


Intratuin Heerlen 

In de Cramer 144 
Heerlen 045 - 754252 

John de Veth 

Beekstraat 16 
Schinveld 045 - 252773 


Europatuin TAN Nuth 

Vaesrade 100 
Nuth 045 - 244644 

Bouwkompas 

Burg. Lemmensstraat 88a 
Geieen 046 - 751666 


Ijzerwaren W. Jongen bv 

Valkenburgerweg 6 
Heerlen 045 - 713903 
Streeperstraat 7 
Landgraaf 045 - 319604 
Rumpenerstraat 21A 
Brunssum 045 - 273622 

Smeco bv 

Dr. Nolenslaan 114 
Slttard 046 - 515353 
>'. 'i/ s 


m 

i | 1 ! 

m ? i I ' 


...... . 

y , « ; ^ jy ' ; ' 

4 * ^ * i - . » ?llK èStèiöS W 

: : V... ■ ~ 

■ ^ 

M' * " . ‘ v ;/£ f. .Jy - 

• ■ '• •' 


y. > ■ 


■< • r . \ v . 

y., •' 


■ : > wS 

i : V h £& - 
'/ : 


■ ■ v;. . % ; f i • •: 


Ü ' %•. 


i :; 5?. 

èmmmttê 


' v 

' - . r * 


^ 'i:\ y.yy_.y. 
mm- L imburgs Dagblad 


gpiccoltfs 


Als u ons voor 12 uur 
’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag al 
in het Limburgs Dagblad. 


Bel 

045 - 719966 : 

Als u ruim wilt wonen kom dan 
wwm. ^ snel naar onze 


mmm» -w- 


I 
kijken! 


— 223— --- 308 


W 


PM 

r:\ 

Ég 


pafs». v y 


t&Ji 

m ïmê. 


•r- ■■ •- v 

^ ■ 

Stem: 


■k—ji- M&Êk 

vcjtdsmj 


1 


MéÊêtA 


Mmïm 


BEGANE 

GftONO BC 


.222—1-211 _.j _ 415-1 94 
WOONKAMER 

mm 
<: y.y I 


*■ * TY f- j 

mMku . xjÉmaËERÊËUMmm %:r 5 

«• \! .... 
m 

m - - - 

/v - zy - - 


Ij. ;!. » is '■ m 

' <• «O !y< V . •*,<* 

.I. r '• I ' ’ '• ;;', i .’ Wi, 

? sTV 'o il J: ! W&wm Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur- 
ln Geieen, 


woningen 


plan Dassenkuil. 


Adres:. 

Postcode:.Plaats:. 

Telefoon:. 

Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar: 

ABC Vastgoed, Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. 


mm 
'i a&A. 


■ 


EERSTE 

VERDIEPING 


.. »V.j 

yÈyf:.' s r - :r'\‘ 

• • • < ^ f * v - xv •, • 1 • 


$ .•V^rA* 

‘ r v 

; . v . •. A-w*. 


H 


T* m Deze woningen staan in de 
% vriendelijke, mooie wijk Vrieheide- 
Sig de Stack, waar 't fijn wonen is! 

Vul de bon in voor nadere 
Mair informatierOf beter nog; belt u ons 
meteen voor het maken van een 
ftif afspraak. 

1 ZïM Want deze kompleet ingerichte 


U zult laaiend enthousiast zijn, als u deze modelwoning ziet! 
Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal, werk¬ 
kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer, 

3 slaapkamers, badkamer, balcons en een behoorlijke tuin. 
Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien 
van dubbele beglazing. 

DE HUURPRQS? SLECHTS 

=-—ïï l f 73049 

”'yT—-I* p. maand 


SLAAPKAMER 


SLAAPKAMER 


OVERLOOP f? SLAAPKAMER 


•! : ; ; 'K’ïmk-m--.- : Vi, >>um uvu IWI ■ Ij/iwi niywiiwt iiv 

m- modelwoning MOET u zeker zien! 


TWEEOE VERWERING BC Vastgoedbeheer 

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. 


IS (exL service- 
«Ik hosten) ^ 

I 1 -R 

. 

>-* . 

.. 

f* . .. .. .. 

6 ... 


v *<i.. 

... 


V*^ 


"C. 

. 
Zaterdag ^5 april 1992 • Pagina 45 


limburgs dagblad k 


77 


show j 


Deur oude Tweede Kamer definitief dicht met tv-conférence 


’Laatste klap’ komt 
van Seth Gaaikema 


DOOR ELS SMIT 


t)EN HAAG 


,Lubbers 


stelt voortdurend vragen 
Waar wij niet om gevraagd 
hebben. Hij stelt zichzelf 
vragen: ’En wat bedoel ik 
hiermee?’ Nou, ik hoef het 
niet te weten. Thuis zegt hij: 
Ria, mag ik het zout? Waar¬ 
om vraag ik dit?” 

Het citaat is van Seth Gaaikema 
e n het stamt uit de Oudejaars- 
c onférence 1985. Nu is het te vin¬ 
den in ’Seths Kroniek’, een per¬ 
soonlijk overzicht van ’de laatste 
vijftien jaar van de groene bank¬ 
jes in de Tweede Kamer.’ In Ho¬ 
tel Des Indes in Den Haag heeft 
kamervoorzitter Deetman in¬ 
middels het eerste exemplaar in 
ontvangst genomen. 

Fout van Lubbers 
is dat hij ons 
emotioneel 
niets doet 9 

Dat was precies zes dagen voor 
de officiële sluiting van de oude 
vergaderzaal van de Tweede Ka¬ 
mer. En vijf dagen voor de tv- 
r egistratie van de conférence, die 
Seth Gaaikema maandagavond 
via Veronica om 21.20 uur op 
Nederland 2 aan dat afscheid 
Wijdt. ’De laatste klap’ heet zijn 
Conférence en daarmee trekt 
Gaaikema de deur van de oude 
vergaderzaal definitief achter 
zich dicht. 

Seth: „Het verschijnen van het 
boek en de sluiting van de verga¬ 
derzaal is toeval. Anderhalf jaar 
geleden kwam de uitgever al met 
het voorstel om mijn politieke 
conférences te bundelen. Ik had 
eerst wat bezwaar. Politieke con¬ 
férence s zijn zo vluchtig. De 
grappen zijn gedateerd. Maar we 
hebben uiteindelijk een vorm ge¬ 
vonden, waarvan ik zeg: zo is het 
een tijdsbeeld. 

,Ik heb veel geschrapt. Daar- 
n aast hebben we Joop Bromet 
bereid gevonden sec de histori¬ 
sche feiten, de namen en func- 
ties van de betrokkenen op een 
Hj te zetten, zodat mensen even 
kunnen kijken: wie was dat ook 
Weer, wat gebeurde er toen?. En 
J k ben heel blij met de foto’s en 
hiet de layout van Erik Uitenbo- 
gaard. Het is een echte kroniek 
geworden, een heel persoonlijke, 
dat wel. 

Hussen 

..Ik ben niet teruggekomen van 
de standpunten die ik verkon¬ 
digde, maar het is een gekke 
gewaarwording hoe situaties zijn 
gewijzigd. In 1984 zong je ’Als de 
Hussen komen’. Dat was voor 
^eel mensen een reële dreiging. 
Moet je eens zien hoe de stand 
v an zaken nu is.” 


;■ . . v.,. 

111111 


# Seth Gaaikema: „lk verwacht dat tussen nu en drie jaar cabaretiers zich weer méér 
met politiek gaan bezighouden.” Foto: gpd 


Enkele citaten uit ’Seths Kroniek’, een per¬ 
soonlijk overzicht van ’de laatste vijftien 
jaar van de groene bankjes in de Tweede 
Kamer’. 

’En daartoe reisde minister Van der Stoel 
de hele wereld af met een klein koffertje. 
Daar zat het Nederlandse standpunt in. 
Opgevouwen. Want hij ’zette het uiteen’. 

’t Vingertje van Nederland, 
dat reist de wereld rond 
En overal waar het komt 
daar doet het van zich spreken. 

Wat hebben grote mogendheden 


vaak op hun neus gekeken 
als ’t vingertje verontwaardigd 
iets niet in orde vond. 


’Ook de weduwe krijgt ’haar’ geld. 

Dit valt niet terug te draaien. 

Ik had het al voorspeld 
dat de wind uit die hoek zou waaien. 
Ieder tot bezuinigingen verplicht, 
schouwburg gesloten, inrichting dicht. 
Gevangenissen barsten uit de sponningen. 
Zelfs ziekenhuizen op rantsoen. 

Maar dat wijf van Rost van Tonningen 
krijgt ’haar’ poen.’ 


„Politiek is emotie, opwinding. 
Met z’n allen voor een vredes¬ 
mars de straat op. De fout van 
Lubbers is dat hij ons emotio¬ 
neel niets doet. Dat was anders 
bij mensen als Den Uyl en Van 
Agt. Je was of vóór Den Uyl of 
tegen hem, maar hij liet je niet 
onverschillig. Mensen hebben 


behoefte aan dergelijke politici, 
aan mensen als Van Mierlo. Per¬ 
soonlijk ben ik als caberetier 
heel blij met Felix Rottenberg. 
Dat is weer iemand die emoties 
oproept.” 

„Ik vind dat het vak van politiek 
cabaretier zeker niet uitsterft. De 
mode in het cabaret is op dit mo¬ 


ment een beetje naar het bizarre, 
het komedie-achtige. Politiek is 
een beetje uit de mode. Maar ik 
verwacht dat tussen nu en drie 
jaar cabaretiers zich weer meer 
met politiek gaan bezighouden. 
Als er een tijd is dat we het van 
de politiek en van politici moe¬ 
ten hebben, dan is het deze. 


’lk ben altijd zelf razend geboeid door dit soort tv-porlretlen ’ 

Wonderlijke Nederlanders in 
nieuwe serie van Postema 


_ DOOR ALE VAN DIJK 

Hilversum - „Het op¬ 
leken van wonderlijke 
jNfcderlanders, die in het 
j^ditenland wonen en wer- 
H^n. Daar is de Nederlandse 
v door de jaren heen altijd 
§°ed in geweest. Ik heb 
aar altijd razend geboeid 
oaar gekeken. Van die pro- 
Sfamma’s smul ik,” zegt 
^oos Postema (58). 

is de befaamde tv-presenta- 
n r tu ssen opnamen van ’Klasge- 
o ! en ’ door na tientallen jaren 
k weer eens met de camera 
k ar verre buitenlanden getrok- 
Z j. n - Vanaf dinsdagavond 19 mei 
^ d e bezoeken van Koos aan 
li, n Herlijke Nederlanders weke- 
Jks bij RTL4 te zien. 

Hostema: „Manus van de Kamp, 
van den Heuvel, IKON, 
N ze hebben jarenlang die 
e derlanders in den vreemde op 


onze schermen gebracht. Vroe¬ 
ger, zo’n dertig jaar geleden 
schat ik, maakte ik zelf ook reis¬ 
reportages. Die werden dan door 
Achter het Nieuws van de Vara 
uitgezonden, ’t Was nu wel weer 
even wennen aan termen als 
„over doen” als iets niet goed op 
de camera was gekomen en 
’staat dat en dat startklaar?’ 
Maar ’t wende snel.” 

Koos: „En reizen vol avontuur? 
Ik heb al op een kameel gezeten, 
ben op Curagao bijna door twee 
bullebakken van waakhonden 
verscheurd, ik scheurde met een 
race auto over een Amerikaans 
circuit en mijn eerste ervaring 
met een snorkelapparaat over¬ 
leefde ik nauwelijks.” 

Producent Jef Rademakers 
(Dutch Dream Produktoions): 
„We hebben bijna alles kunnen 
filmen.” 

Postema en zijn producent lie¬ 
pen al geruime tijd rond met het 
plan voor de serie, die de titel 
’Postema op pad” te gaan ma¬ 
ken: „Nederlanders zijn in de 
hele wereld te vinden.” 


Rademakers: „Het exclusieve 
van Klasgenoten is, dat Koos 
meer een portret van de 20 klas¬ 
genoten om de hoofdpersoon 
heen geeft dan de centrale figuur 
zelf portretteert. Dat programma 
trekt nog altijd 2,5 miljoen kijkes 
per aflevering. De komende twee 
jaar gaan we dan ook weer 20 af¬ 
leveringen voor RTL4 van het 
programma maken. ’Koos op 
pad’ zal minder kijkers trekken, 
vooral mensen, die gëinteres- 
seerd zijn in de hoofdpersoon.” 
Postema: „We hebben gekozen 
voor min of meer geslaagden, be¬ 
kenden en onbekenden.” 

Als eerste komt Postema bij 
filmregisseur Paul Verhoeven, in 
Los Angeles juist drie maanden 
geleden naar een riante villa ver¬ 
huisd, over de vloer. Fragmenten 
uit zijn Amerikaanse films en 
kijkjes bij het monteren larderen 
de gesprekken. 

Verhoeven, geschat inkomen bij 
het maken van zijn laatste film 
elf miljoen dollar: „Als ik terug 
zou gaan naar Nederland dan 


loop ik binnen een jaar weer iets 
te schreeuwen over het Produk- 
tiefonds. Ik kon het destijds niet 
langer verdragen van voorzitter 
Jan Blokker te horen wat niet 
goed w'as in mijn films. Ik kreeg 
geen subsidie. Daarom ben ik uit 
Nederland vertrokken.” 

Postema: „We hebben het be¬ 
zoek aan Verhoeven als start van 
de serie gekozen omdat zijn 
nieuwste film vlak voor de dag 
van uitzending in Cannes de 
Filmdagen 1992 opent. Die actua¬ 
liteit houden we in het oog. Het 
portret van de autocoureur Arie 
Luyendijk, in Amerika een be¬ 
roemdheid, zenden we 26 mei uit 
als hij in Arizona in de opemngs- 
races meedoet.” 

Een bezoek van Postema aan ex- 
dubbelspion George Blake (71 
jaar nu) in Moskou ('hij is in Rot¬ 
terdam geboren, zijn moeder 
woont er nog steeds’) is 23 juni te 
zien. Jan Brusse in de Cote d’ 
Azur op 30 juni, de premier van 
Curacao Maria Liberia Peters 
wordt op 2 juni door RTL4 uitge¬ 
zonden, Kees Verkerk in Noor- 


Mensen raken er weer meer van 
overtuigd dat we samen onze 
toekomst moeten bepalen. Dat 
vraagt belangstelling voor poli¬ 
tiek, want de politici moeten het 
voor ons doen.” 

Dat ’ons' en ’wij’ heeft Gaaikema 
ook in zijn conférences heel 
sterk. In het voorwoord van zijn 
boek zegt hij dat van huis uit te 
hebben meegekregen, althans in 
de Volkshogeschool, die door 
zijn ouders werd gerund. 


Pomp 


„Ik heb daar een paar dingen ge¬ 
leerd. Bijvoorbeeld dat mensen 
die een leidende rol in de maat¬ 
schappij spelen net zulke gewo¬ 
ne mensen zijn als jij en ik. Maar 
dat vergeten we licht, omdat we 
niet door de pomp en circum- 
stance heen kijken. We zijn dus 
allemaal mensen en we zullen 
het samen moeten doen. Dat 
geldt ook voor mijn theaterpro¬ 
gramma's. Ik sta op het podium, 
maar het gaat er om dat er aan 
het eind van de avond een sfeer 
is van ’wij, met z’n allen. 

Dat gaat soms erg ver. Ik kwam 
wel eens aan het eind van de 
voorstelling nog even voor het 
doek en dan zei ik: ’Het is nou zo 
gezellig, we zouden eigenlijk bij 
elkaar moeten blijven. Gewoon 
een paar bussen huren en naar 
Zuid-Frankrijk rijden. Tanden¬ 
borstels kopen we onderweg 
wel.’ En als ik bij de artiestenuit¬ 
gang kwam, stonden er altijd wel 
een paar mensen die vroegen: 
Waar is de bus?’ 

Dat is echt gebeurd, hoor. Dit is 
heus een leuk vak. Maar wat ik 
ook wil zeggen is: de sfeer van: 
mensen samen. Dat is ook een 
van de dingen die ik aan mijn 
jeugd heb overgelaten. Het ging 
bij ons thuis altijd over grote 
dingen in het leven: het socialis¬ 
me, de doodstraf, wel of geen 
vriendschap met Duitsland. Het 
gekke is wel dat ik heel lang heb 
geaarzeld om me aan politieke 
conférences te wagen. Ik dacht: 
wie ben ik dat ik mijn mening op 
een podium ga staan verkondi¬ 
gen? Maar naarmate ik ouder 
werd, dacht ik: Ik geloof dat ik 
dat wel kan doen. Daarbij werkt 
de humor bij mij als een soort 
therapie. Ik ben qua karakter 
vaak zwaar op de hand. Dat is 
dat oude Groningse. Maar ernst 
is op den duur dodelijk. Geluk¬ 
kig is daar de geheime kracht 
van de humor.” 


Musical 

„Ik heb eigenlijk twee carrières, 
twee lijnen die op een pittige, in¬ 
tensieve manier naast elkaar 
hebben bestaan. Ik heb nu een 
prachtige opdracht van Joop van 
den Ende voor het schrijven van 
een musical naar aanleiding van 
’De drie musketiers’ van Alexan- 
dre Dumas. Over anderhalve 
maand moet de eerste versie 
klaar zijn. Ik heb nooit moeite 
gehad met de combinatie van die 
twee bezigheden. Bij het cabaret 
gaat het om het denken. Ik geef 
hopelijk enig intelligent com¬ 
mentaar bij de gebeurtenissen in 
de maatschappij. En bij de musi¬ 
cal gaat het om de romantiek. De 
gemeenschappelijke factor is de 
emotie, maar het zijn verschil¬ 
lende soorten emoties. 

„En zeker de laatste jaren is er 
een derde lijn: mijn privéleven. 
Als je ouder wordt, ga je daar¬ 
voor meer plaats inruimen. Vroe¬ 
ger ws alles voor mijn carrière. 
Nu denk je toch vaker: Ik ben 
boven de vijftig, hoe lang heb ik 
nog?” • De volledige cast 
van de nieuwe 
(voorlopig) tiendelige 
serie 'De Vereenigde 
Algemeene’, waarmee 
de Vara vanaf 
aanstaande dinsdag 
wekelijks op 
Nederland 2 uitpakt. 

Foto: KIPPA ’De Vereenigde 
Algemeene’: mix 
van soap en comedy 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - De Vara start 
dinsdagavond op Nederland 2 
met de eerste aflevering van een 
tv-serie, die een kruising is ge¬ 
worden tussen een soap-serie en 
een eomedy-serie. 

„Het soap-achtige verhaalele¬ 
ment is net iets groter dan ge¬ 
bruikelijk in comedy-senes. 
Daarom noem ik het een soame- 
dy,” zegt Vara-dramaturg Jan 
Rutger Achterberg: „We hebben 
dan ook achter de humoristische 
scènes geen lach gemonteerd.” 
Titel van de serie, die de Vara 
net z’on langdurig leven toe¬ 
wenst als ’ Zeg ’ns AAA’: ’De 
Vereenigde Algemeene.’ Voorlo¬ 
pig zijn tien afleveringen in pro- 
duktie genomen. 

Schrijvers en bedenkers van de 
serie zijn Gerrit de Jager, de af¬ 
gelopen tien jaar tekenaar en 
auteur van de Nieuwe Revu-strip 
'Familie Doorzon' en Gerrit Mol- 
lema, eindredacteur van het 
weekblad. Zij debuteren met de¬ 
ze serie als tv-schrijvers. Egbert 
van Hees debuteert voorts als 
’soamedy-regisseur.’ 

Karin Bloemen en Wilbert Gies- 
ke zijn in belangrijke rollen te 
zien. De rest van de acteurs en 
actrices van de rolbezetting zijn 
bewust uit de wereld van de • Koos Postema: jr Als eerste komt filmregisseur Paul Ver¬ 
hoeven, juist drie maanden geleden naar een riante villa 
in Los Angeles verhuisd, over de vloer.” Foto: kippa 


wegen op 9 juni en de ex-Rotter- 
dammer Charley Brouns, die al 
50 jaar op Aruba kunstenaar-kas- 
telein is, is 16 juni te zien. 
Postema: „We zijn ook bezig met 
Ria Lodders, de Haarlemse ex- 
schoonheidskampioene, die nog 


altijd met twist-ster Chubby 
Checker getrouwd is en in Ame¬ 
rika woont. We gaan naar Regilio 
Tuur toe als hij eindelijk weer 
eens wint, in totaal maken we elf 
portretten. En daarna zien we 
wel verder.” 


minder van tv bekenden gere- 
cruteerd 

„Alle comedy-series spelen altijd 
in grote steden. Wij wilden iets 
anders. Dat verklaart waarom 
wij als lokatie een filiaal van een 
grote bank in een dorp op het 
platteland hebben gekozen. Zo’n 
bankfiliaaltje, waarvan tot de di¬ 
recteur toe ieder personeelslid 
iedere klant persoonlijk kent en 
de klanten elkaar weer," legt 
Gerrit Mollema, zelf ’comedy- 
fan', geboren en getogen in het 
Friese Gorredijk en thans woon¬ 
achtig in Bergen. Noord-Hol- 
land, uit: „En omdat ik dacht, 
dat striptekenaars goed dialogen 
kunnen schrijven heb ik Gerrit 
de Jager drie jaar geleden als co¬ 
auteur gekozen." 

Van Chiem van Houweninge 
(onder meer maker van de ande¬ 
re Vara-series Zeg ’ns AAA en 
Oppassen) leerde het tweetal on¬ 
dermeer „dat elke comedy-afle- 
vering permanent een conflict 
rijk moet zijn.” Mollema: „Het 
voordeel van een bankfiliaal als 
lokatie is, dat iedereen wel eens 
in zo’n lokaliteit is geweest of er 
zelfs vaak komt. Bovendien la¬ 
ten we veel seoenes spelen in het 
plaatselijk café (De Rode Leeuw) 
en bij de filiaaldirecteur thuis. 
Karin Bloemen is als Ria Blauw- 
boer echtgenote van deze direc¬ 
teur. 

Meteen de eerste aflevering al 
wordt de grote stad het filiaal en 
het caé binnengevoerd: Het 
hoofdkantoor stuurt een knappe 
juffrouw, die de met de Vut be¬ 
dreigde directeur Blauwboer 
over enige tijd moet opvolgen. 
De dorpsroddel, de buitenechte¬ 
lijke verhoudingen (al of niet 
volgens vermoedens), een aan de 
mafia gelieerde bollenkweker, 
een macho-fihaalchef van de 
concurrentie, de plattelands- 
kroegbaas, de dorpsbevolking 
zelf: De serie kan net zo lang 
doorgaan als het leven duurt en 
ook moet men op de hoogte zijn 
van de laatste roddels rond de 
roddelbladenartiesten: „Wat zeg 
je? Is Patty Brard blind gewor¬ 
den?" 


Sonja over 
’schoktoerisme 
in Limburg 

HEERLEN - In haar talkshow' 
besteedt Sonja Barend vanavond 
aandacht aan het zogeheten 
’schoktoerisme’, dat met name in 
Midden-Limburg is ontstaan na 
de aardbeving. Dagelijks trék¬ 
ken duizenden nieuwsgierigen 
naar Roermond en omgeving, 
vaak tot ongenoegen van de 
'puinruimers’. Verder in ’Sonja 
op zaterdag’: vermiste fotograaf 
terug uit Rusland; besnijdenis 
van vrouwen in Nederland en in¬ 
terviews met de bestuurder van 
een ’Hasj-taxi’ uit Eindhoven en 
de schrijfster van de meest uitge¬ 
leende boeken Henny Thijssmg- 
Boer. Het programma, dat w r ordt 
uitgezonden vanuit De Rode 
Hoed in Amsterdam, begint om 
21.18 uur op Nederland 2. 


fimburgs dagblad televisie en radio zaterdag 


Zaterdag 25 april 1992 • P agina AVRO 

MJO O* mama an de wilde baby. 

Zweedse animatiefilm. 

MlIO Naar Tlmboektoe. Programma 
•rond de favoriete prentenboeken van 
. kleuters. 

0*16 De dag toen allee mieging. 
Australische serie. 

0*46 De Ko de Boswachtershow. 
6*06 Een wecetdvorhaal. Serie ver¬ 
halen uit aNe delen van de wereld. 
1340-13.12 Nieuws voor doven en 

1&3S Morgen kan ’t beter. Serie over 
werken en gezondheid. 

1840 ••Journaal. 


1844 Heb ik iets gemist?. 

1746 Dtsneyclub. Kindermagazine. 
1840 Boggtak Woordspel. 

1848 Junior survival 1001. Finale. 
1946 Sportpsnorema 
8840 (••+TT) Journaal 
2046 Kl|k op sport. Sportquiz met 
time teams van bekende sporters. 

21.10 La eega aus «oNee. Franse 
speeMkn uit 1979 van Edouard MoH- 
naro. Met: Ugo Tognazzi, Michei Ser- 
. reu* Michei Qatabru e.a. Het homo- 
seatueie peer Bakfl en Albin beheert 
de nachtclub La cage aux fbUes in SL 

- Tropez. waar Al)in optreedt als de 
. travestiet Zaza Er ontstaan proble¬ 
men wan n eer BaJdTs zoon Laurent 
wH tr o uw o n met de dochter van ka- 

. marild Charrier. (ie secretaris is van 
' de Unie voor Morele Orde. De voor- 
ZJOar van dezp partij is gestorven in 
'ds armen van een prostitué. 

2242 KareL Takshow van Karei van 
de Graaf vanuit Studio Rembrandt- 
pMn. 

2X46 The aearlet and the bla ck . 
Amsrikaariae sp e eHM m uit 1983 van 

- Jerry London. Met: Gregory Pack, 
Christopher Ptummer, John Gieigud 
e.a. Rome 1043. Ondanks het bond¬ 
genootschap met Duitsland, blijft het 
Veücaan vluchlBingen helpen. Hun 
aantal neemt toe, en het wordt voor 
de Ierse geesteli jke O’Flaherty 
steeds moekijker de Duitse kolonel 
Kappier te sim af te zijn. 

6147-0242 •• Journaal. 


i» Puft! ..SuiitifflliilS 


Landschaft Natuurfilm. 
Medtakt nech Noten VM/1. 


1043 

1646 

'.«PS. 

1140 

1148 


Toeristische 


•• Kaïn schöner Land. Mu- 


1260 


umbttttem. Gevarieerd 


3*30 

1266 

1646 

1 84 6 

1247 

3*30 

'dski 

14.15 


n tai p i ub e. Documentaire over 
imramp in Tsjemobyl. 

Dar Star und eelne Stadt Met 
mnorow Jov RemÉno. 

1646 •• Klnderquatsch mit M- 
L TaMohow. 


1846 


1740 

1746 

'1847 


D l an ey Club. Kindermagazine. 


Sp o rtsc ha u- Sportmagazine 
puno6 6M a voetDoi. 


'1643 Rudia Tiar ah ow. 
6840 (TT) Tagaeachau. 

4*16 Papa, teh hab’ dtch Heb. 

Mm van Gianfranco AJbeno, 
2144 T agaa th a m a n Tal ag ramm . 
'2146 •• Lotto-trekfclng. 


dan; Santorin. 


sa speeM k n uit 1961 van 
MoKnaio naar een roman 
gee Ssnenon. Met Jean 
Alexandra St e wert , Yvee 


Auf den Kyfcta- 


TV 


fVTU 

1240 Brass Target (1978-USA). 
On sa menhangende thriller van 
John Hough, dto er van uit gaat dat 
Generaal Pabon na de Tweede 
Werektooriog vermoord werd van¬ 
wege aan grote goudrooj. Met: 
John Hough, Sophta Loren en 


1Ó.30 The Funniest Man in the 
World (1967-USA). Goede cotr&- 
Mte door Vemon P. Baker van de 
vroegste CharNe ChapNn-Mm* Het 
onttaan van het zwerverstype 
wordt geloond, algewitseld met 
documentair»-beei d a n . Douglas 


1640 The Hurricane (1937-USA). 
MM idyMache leventje van John 
Hai en Dorothy Lamour op het ei¬ 
land Manikoora wordt ruw ver¬ 
stoord door aan rancuneuze gou- 
vsmeur en een orkaan. Ongeéve- 
niifot •fvtcton m oszo mm van 
John Ford. 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 

15.15 Met Witteman. Serie program¬ 
ma’s met politici en anderen. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Museumschatten. 

16.17 Bobbie en Onyx. Belgische te¬ 
kenfilmserie. 

16.30 Groentjes. Natuurmagazine 

16.41 (TT) Alfred J. Kwak. Tekenfilm¬ 
serie. 

1747 Wlnge. Amerikaanse comedy-, 
serie. 

1740 Man over de vloer. Engelse co¬ 
medyserie. 

1*00 •• Journaal. 

18.19 Kassei Consumentenmagazine 
gepresenteerd door Felix Meurders. 

18.59 Vijf tegen vijf. Spelprogramma 
gepresenteerd door Peter Jan Rens. 

1946 Jules unilmited. Serie over 
nieuwe techniek en avontuur. Pre¬ 
sentatie: Jan Douwe Kroeske, Pi eter 
Jan Hagens en Mieke van der Weij. 

19.56 Trekking sponaorloterlj. 

1948 Flytng doctors. Australische 
doktersaerip. Aft.: Een nieuw leven. 
Kate staat op het punt van bevallen. 
Hoewel de geboorte goed verloopt, 
moet er later toch nog operatief inge¬ 
grepen worden. Col in Lyons, een 
oude studievriend van Geoff, lijkt 
hiervoor de aangewezen persoon. 

2049 (TT) Oppeessn»! Nederlandse 
comedyserie. Aft.: Rolenspel. Anna 
en Rik klagen over hun zware leven¬ 
tje. Ook de opa’s hebben het zwaar, 
vinden zij. Opa Willem komt met een 
goed plan. 

21.16 Bonje op zaterdag. Talkshow 
gepresenteerd door Sonja Barend 
vanuit de Rode Hoed In Amsterdam. 

2213 Achter het nieuwe. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

2247 Per «s po nd e wijzer. Quiz ge¬ 
presenteerd door Kees Driehuis. 

2343 De schreeuw van da Leeuw. 
Satirisch programma met Paul de 
Leeuw vanuit Almere. 

2348 Natuurmoment Vandaag: Na¬ 
tuurmonument De Bijvanck in Bergh. 


0*06-00.11 ••Journaal. 


s-:i k i.v ! 1 
0640 Nachbam in Europa. Informa¬ 
tie programma voor gastarbeiders. 

09.00 haute. 

0043 Nachbam. Magazine voor im¬ 
migranten en Duitsers. 

0945 Medbdn nech Noten VU/1. 

1040 T a g etsch au. 

10.03 Die Reportage. 

1045 ARD-Ratgeber. Toeristische 
tips. 

11.00 Ta ges sc hau. 

1143 •• Kein schöner Land. Amu¬ 
sementsprogramma. 

1200 Bltte umbiMtem. 

1240 Music-6ox. 

1245 PersoverzicM. 


1*05 D ie e e Woche. Programma- 
overzicht voor doven en slechthoren¬ 
den. 

1340 CharNe ChapHn: Der komi- 
achete Mam der Watt. Amerikaanse 
documentaire uit 1967. 

1446 AMonso Bonzo. Comedy-serie 
voor kinderen. 

1540 FM. Magazine met aandacht 
voor kinderen van homoseksuele ou¬ 
ders. 

16.15 Kl«s« e ntreff en. 

10*90 KFOpSIINIII OVMZI01L 

1740 haute. 

1745 Lindersptegel. 

17.45 Die grosse Hllfe. 

1746 Die Wegenden Arzte. Australi¬ 
sche serie. Aansi. Programma-over- 

ZICnL 

1940 houte 

1940 (TT) MN Letb und Saaie. Duitse 
serie. 

2*15 Aus KW: Muaik liegt In der 
LufL Muziekprogramma. . 

2240 heute-joumai. 

'2215 Des aktueUe Sport-StucUo. 
Sportprogramma met voetbal, tennis 
en WK-dansen. 

2345 SOKO 611* Duitse politieserie. 

0*20 haute. 

0*25-0146 ••Quletearth-Der letz- 
te Expe rim ent Nieuwzeeiandse 
speelfilm uit 1963 van Geoffrey Mur- 
phy. Met: Bnmo Lawrence, Alison 
Routiedge, Pete Smith, e.a. Wanneer 
w e te ns chapper Zac Hobson op een 
dag in een motel aan de Nieuwzee- 
lanctoa. kust wakker wordt, beseft hij 
al snel, dat er We grondig mis is. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

1445-17.00 (TT) Amstel Gold race. 
Verslag van deze Nederlandse wie¬ 
lerklassieker. 

1745 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugd jou maal-extra. 

18.55 Trekking ven de lottogetaHen. 

19.00 5 x 16. Serie portretten van Ca¬ 
nadese meiden. Deel 1. 

19.28 Wilde Ganzen. 

19.30 Werken aan slaap. Werk-spe- 
cial over een onderzoek naar wiege- 
dood en slaapstoornissen. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Kenmerk. Actualiteiten. 

20.55 Vesuvius. Een üur tv-joumalis- 
tiek over een thema. Vandaag: Mor¬ 
gen komt de revolutie. Presentatie: 
Cees Grimbergen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport 

22.45-2240 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Peter Jan Rens. (Neder¬ 
land 2 - 18.59 uur). 


iMSlJïJ 


1040 Actualiteiten in het Engels. 10.15 
Actualiteiten in het Frans. 10.30 Cur¬ 
sus Frans. 11.00 Cursus Engels. 11.30 
FemUniversitat. 12.15 Schatzsucher, 
documentaire serie. 13.00 Cursus ge¬ 
schiedenis. 13.30 Cursus wiskunde. 
14.00 Rückbtende. 14.15 West 3 ak- 
tuell. 1440 Das war’s • diese Woche. 
1*00 Sport 3 extra. 17.00 Lënder • 
Menschen • Abenteuer: documentaire 
over het leven van de Targia’s. 17.45 
Kleine Metsterwerke. serie. 18.00 Ak- 
tuelte Minute. 1841 Hier und heute 
unterwegs. 18.30 (TT) Die Sendung 
mit der Maus. 1848 Programma-over- 
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal 
magazine. 20.00 Macbeth, opera van 
Verdi naar het toneelstuk van Shake- 
speare. 22.10 Das Leid der Tiere, do¬ 
cumentaire over het toenemende aan¬ 
tal zwerfkatten en -honden in de 
Spaanse toeristencentra. 2345 Jazz 
vor Mittemacht:' Subway-Blues, mu¬ 
ziekprogramma met optredens van 
Richard Bargel en zijn band, Jim Kahr 
Group, Johnny Copeland en zijn band 
en Joanna Cormor Blues Band. 0045 
Laatste nieuws. . * 


13.00 Non-Stop-femsehen. 1440 Teie- 
koHeg H, cursus geschiedenis. Aft. 18. 
1540 Sport 3 extra 17.00 Nimm’s Drit- 
te, magazine. Presentatie: Thomas 
KHnghammer. 1740 Geschichten aus 
unserem Land, Aft. 1. 1840 Du solist 
keine anderen Götter neben mir haben, 
reportage over occultisme. 18.30 Glas¬ 
kasten. 19.00 Pssst, spelshow met 
HaraJd Schmid. 1940 Ptanet Erde: Der 
Rug des Kondors, natuurdocumentaire 
over de flora en fauna in het Amazone¬ 
gebied. 20.15 Amor America, docu¬ 
mentaire over de indiaanse bevolking 
in Argentinië. 2245 Aktüell. 22.10 
Grenzenlos, Gero von Boehm in ge¬ 
sprek met Franca Magnani. Thema: 
Das hat Kolumbus nicht gewollt. 23.40 
Die Seufzer des Bandoneon - Tango 
Argentino, aflevering uit de serie Der 
Tanz - mein Leben. 0040 AktOeti. 
00.42 Non-Stop-Femsehen. • Dolly Parton in The Best LitÜe Whorehouse in Texas\ 
(BRTN 1 - 23.20 uur). 


Bcméi 

2040 Breathless (1983-USA). 
Ntou we versie van Godarcfs mees¬ 
terwerk ‘A Bout de Soufflé’, maar 
regisseur Jim McBride mist zijn 
kracht. Richard Gere ais immorele 
nietsnut, op de vlucht voor de poli¬ 
tie. Verder met: Valerie Kaprisky en 
Art Metrano. 


21.10 La Cage aux Folies 
(1978-F/l). Komedie van Edouard 
Motinaio over de perikelen rond 
een huwelijk met schoonouders die 


ntotb| elkaar passen: fatsoensrak¬ 
kers en travestieten. Met o.a.: Ugo 
Tognazzi, Michei Serrauft en Mi¬ 
chei Galabru. 


Duitsland 1 

22.45 The Color of Money 
(1986-USA). Fraai vervolg van 
Martin Scorsese op The Hustler’. 
Biljarter Fast Eddie Felser (Paul 
Newman) vindt in een buurtkroeg 
de veelbelovende Tom Cruise, een 
jongere, gladdere versie van hem¬ 
zelf. 


07.00 Ochtendprogrammering. 

08.00 Telekids. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

12.00 Welkom in de toekomst Infor- 
matidf-wetenschappelijk programma. 

12.30 Brass target. Amerikaanse 
speelfilm uit 1978. 

14.15 Eurocops. Internationale poli¬ 
tieserie. 

15.10 The Simpsons. 

15.35 Miniplaybackshow. 

16.30 Van top tot teen. Reeks ge- 
zondheidsmagazines. 

17.00 Floramagazlne. Programma 
rond tuinieren. 

17.30 Tineke. Gevarieerde weekend- 
programma. 

18.00 Journaal. 

1*15 Tineke. Deel 2. 

19.30 Journaal. 

20.00 Liefde op hat eerste gezicht 
Spelprogramma. 

20.45 Sandra’a verjaardagsshow. 

21.50 Hunter. Amerikaanse detective- 
serie. 

2240 Journaal. 

2245 Playboy late nlght. 

2340 Callan. Engelse film uit 1974. 
Regie: Don Sharp. David Callan 
werkt voor een speciale afdeling van 
de Britse regering. Hij is een expert 
op het gebied van schieten en karate 
en heeft de taak om zware criminelen 
te elimineren. Het hoofd van de afde¬ 
ling, Hunter, merkt dat Callan steeds 
meer moeite heeft om zijn slachtof¬ 
fers te doden en geeft hem daarom 
een kantoorbaantje. Maanden iater 
krijgt Callan weer een opdracht. Hij 
moet de Duitse zakenman Schneider 
vermoorden die verantwoordelijk is 
voor een aantal bomaanslagen. ' 

0145 House Of Usher. Amerikaanse 
horrorfilm uit 1960. Regie: Roger 
Corman. Philip Winthrop bezoekt zijn 
verloofde Madeiine maar wordt door 
haar broer Roderick verzocht om 
weer te vertrekken. Roderick vertelt 
Philip dat Madeiine stervende is en 
dat ze beiden leiden aan een vorm 
van krankzinnigheid. Tijdens de daar¬ 
op volgende dagen gebeuren er 
vreemde dingen. 

02.50 Nachtprogramma. 10.30 Vak-werk. Informatief program¬ 
ma rond arbeid. 

11.00 De werkzoekers. 

11.20 Veiliger wonen. 

11.30 Sprechen Sie Deutsch? Cur¬ 
sus Duits. 

12.00-1240 Ba bel. Nieuwsbrief voor 
Marokkaanse en .Turkse migranten. 

15.30 The hurricane. Amerikaanse 
speelfilm uit 1937» van John Ford. 
Met: Jon Hall, Dorothy Lamour, John 
Carradine e.a. 

17.10 Okavango. Amerikaanse jeugd¬ 
serie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Schoolslag. Spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten uit binnen- en bui¬ 
tenland. 

1940 Joker- en lottotrekking, paar- 
denkoersen, mededelingen en pro- 
gramma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport 

20.00 Caravans. Vlaamse comedyse¬ 
rie. 

20.30 Breathless. Amerikaanse 
speelfilm uit 1983 van Jim McBride. 
Met: André Dussolier, Michei Bouje- 
nah, Roland Giraud e.a. 

22.05 Nlght court. Amerikaanse ko¬ 
mische serie over een nachtelijk ge¬ 
rechtshof in Manhattan. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Vandaag. 

23.20 Best llttie whorehouse in 
Texas. Amerikaanse speelfilm uit 
1982 van Colin Higgins. Met: Burt 
Reynolds, Dolly Parten, Dom Delutse 
e.a. Een Texaans football-team viert 
een overwinning in een bekend bor¬ 
deel. Een fatsoensridder wil de orgie 
tegenhouden. 

01.10-01.15 Coda. Van Kloemp, van 
Jack Seis. Uitgevoerd door Saxora- 
ma o.l.v. Fernanrd Terby. 
i 

lllil 

iiill 

11 

ll 

I JÜL”uI *' 11 Jf 

j) 

ft 11 j 

m 1 ui 

II 

i 

H 

m n Hl : 

jt { f jj| H||||H: 

'liifn i 


H. it maflmTOUffltitmHHmt 

m 


06.00 Tekenfilm. 

06.20 Gevarieerd ochtendprogram¬ 
ma. Met nieuws, tekenfilms en se¬ 
ries. 

08.00 Konfetti. Kinderprogramma. 

09.15 Klack. Spelshow. 

10.05 New Kida on the blocfc. Ameri¬ 
kaanse tekenfilmserie. 

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. 

11.00 Marvel Universum. Kinderpro¬ 
gramma. 

12.35 Michei Vaillant Amerikaanse 
tekenfilmserie. 

13.05 Teenage mutant hero turttes. 
Amerikaanse tekenfilmserie. 

13.30 American gladiators. Ameri¬ 
kaanss serie. 

14.35 Adam 12 - Elnsatz In LA., 
Amerikaanse serie. 

15.05 Knight Rider. Amerikaanse se¬ 
rie. 

16.55 Der Praia ist helss. Spelshow. 

17.45 Inside Bunte. Magazine. 

18.15 Cophers. Engelse comedy- 
serie 

18.45 RTL aktueil. 

19.10 Full house. Serie. 

20.15 Der Windhund. Franse actie¬ 
film uit 1987 van Georges Lautner. 
Met: Jeah-Paul Belmondo, Maria La- 
foret, Michei Galabru, e.a. De peetva¬ 
ders Musard en Vofvoni hebben Nice 
in twee kampen verdeeld. 

22.05 Alles nichts oder?l Show met 
Heila von Sinnen en Hugo Egon Bal- 
der. Gast: Jochen Pützenbacher. 

23.15 FrOhrelfe Betthëschen. Duitse 
softsex-film uit 1972 van IJa von Anu- 

. troff. Met: Maurena Landen, Rena 
Bergen, Dorith Henke, e.a. 

00.45 Randy - Die Sexabenteuer des 
Sylvester Stailone. Amerikaanse 
softsex-film uit 1970. Herh. 

01.50 Mënnermagazin. Herh. 

0240 FrOhrelfe Betthëschen. Duitse 
softsex-film uit 1972 van l|a von Anu- 
troff. Met: Maurena Landen, rena 
Bergen, dorith Henke, e.a. Herh. 

03.40 Griff nach den Sternen. Duit¬ 
se speelfilm uit 1955 van Carl-Heinz 
Schroth. Met: Erik Schumann, Lise- 
iotte Pulver, Oliver Grimm, e.a. 

0540 Captain Power. Canadese sf- 
serie. 

05.45 Tekenfilm. 


RTL Plus 

23.15 Frühreife Betthëschen 
(1972-D). Duitse watersportcentra 
zitten afgeladen vol met sexueel 
geobsedeerde jongelui. Ilja von 
Anutroff laat zien Waar ze zich het 
liefst mee bezig houden. Met: Gaby 
Heinecke en Dons Henke. 

BRTN 1 

23.20 The Best Little Whorehouse 
in Texas (1982-USA). Musical van 
Colin Higgins, gebaseerd op de 
Broadway-show. Sheriff komt in 
een moeilijke positie als hij het bor¬ 
deel moet sluiten dat door ’zijri’ 
vriendin geleid wordt. Met: Burt 
Reynolds en Dolly Parton. 


RTL4 

23.50 Callan (1974-GB). Sterke, 
realistische inhoud van Don Sharp 
over een geroyeerde geheimagent, 
die in de misdaad gaat om te trach¬ 
ten zijn positie te herwinnen. Met 
o.a.: Edward Woodward en Eric 
Potter. 


Duitsland 2 

00.25 The Quiet Earth (1985-NZ). 
Intrigerende sage van Geoff Mur- 
phy over de ondergang van de 
wereld. Niet helemaal gestaagd, 
wei mooi om naar te kijken. Met: 
Bruno Lawrence en Alison Routied- 

ge. 


14.25-17.00 Sport extra. Wielrennen. 
Rechtstreekse reportage van de Am¬ 
stel Gold Race. 


■mmmm 
• Deborah Sassem. (Duits¬ 
land 2 - 20.1 5 uur). 06.00 Quërbeet, gevarieerd kinderpro¬ 
gramma met tekenfilms en series. 
10.05 Musikalischer Bilderbogen, 
Volkstümliches aus Südtirol. 10.55 Von 
Herz zu Herz. Lustige Musikanten met 
Ramonas Leisz die op visite gaat bq 
het Nockalm Qaurtett en het Alpen trio 
Tirol. 11.50 Glücksrad. 12.30 Wirt- 
schaftsforum. 1340 Tennis live, live 
vanuit Monte Carto, halve finale. 1*15 
Herz ist Trumpf. Spelprogramma voor 
vrqgezellen met Stephan Lehmann. 
18.45Sat 1 News. 1940 Glücksrad. 
Aansi. WetterNews. 20.15 ■ Der Rë- 
cher, Duitse misdaadfilm uit 1960 van 
Kart Anten, Duitse tv-premièrS. Aansi. 
Sat 1 News. 22.05 Jux & Dallerei, talk¬ 
show met Karl Dall en ais gasten de 
schrijfster Silvia Treudl, toneelspeler 
G'ünter Lamprecht en entertainer Peter 
Kraus. 23.05 Top model, Italiaanse 
erotische film uit 1987. 00.35 Sat 1 
News. 00.45 Krankehachwestem- 
Report, Duitse sexzfilm uti 1972. 02.10 
Top Model, herhaling van 23.05 uur. 
0345 Vorschau/Videotext. 


Radio 1 

7.07 TROS Nieuwsshow (7.06 en 
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.). 
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05 
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55 
Meded ol infl o n tb.v. land an tuin¬ 
bouw). 14.06 TROS Aktua sport 
(17.05 en 18.10 TROS Aktua. 

17.30 Nws.). 19.04 Coulissen. 

19.30 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 22.04 Podium van de Neder¬ 
landse lichte muziek. 23.07 Met het 
oog op morgen. 0.02 DamoMee. 
1.02-7.00 Niemandsland. 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers met koppen. 14.04 
UkgeUchL 16.04 Andere koffie. 
17.04 Levenelief en levensleed. 
18.04 KRO’S country time. 19.04 
Glas in lood. 20.04 Uit het KRO- 
archief. 21.04 The Bands. 
22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 Wakker. 8.04 Popajop. 10.04 
Doice vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
perazzi. 15.04 Paperclip. 17.04 
Basta. 18.04 De avondspits. AKN: 
19.04 Forza. 20.04 For thdee who 
Nke to groove. 22.04 Rock City. 
23.04-24.00 Uetdeslijn. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00 
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00 Kur- 
heusconcert. Het Groningen Gitaar 11.55 Sesame Street presents 
that bird. 13^0 Popeye classics. 1 
Weerbericht. 13.30 Grandstand. 1 
Voetbal. 14.00 Nieuws; 14.05 
Snooker. 15.10 Ushockey. 15.40 
sport. 16.00 Ushockey. 16.50 V 
17.00 Snooker. 17.40 Ftnal 

18.10 Nieuws en weerbericht. 1 
Regionaal nieuws en weerbeu 
18.25 Stay tooned! 1*50 (TT) JimV 
lt. 19.25 (TT) That’s showbusinr 

19.55 (TT) Dragnet. 21.40 (TT) On 
up. 22.10 (TT) Nieuws en sport. / 
(TT) Weerbericht. 22.30 Boksen. 
(TT) That’s lifel 00.00 Critters, 
kaanse speelfilm uit 1986 van i 
Herek. 01.25 Chuck Berry live at 
Roxy. 02.25 Weerbericht. 


10.00 Hasret, magazine voor Turkse 
werknemers. 10.30 Cursus Engels. 
11.00 Cursus Italiaans. 11.30 Si j’étais. 

11.35 Coup de film. 11.50 Cl^s è la 
Une. 12.00 Vidéothèque. 12.55 Weer¬ 
bericht. 13.00 Joumaaf. 13.10 Objectif 
Europe, nieuwsprogramma. 13.45 Que 
la bete meure, Franse speelfilm uit 

1969.15.35 Printemps è Vienne. 16.45 
Grand ócran. 17.30 Nouba nou ba. 

17.55 Fólix. 18.25 Gourmandises. 

18.40 Téiétourisme. 19.30 Journaal en 
weerbericht. 20.05 Le jardin extraordi¬ 
naire. 2*45 Supercopter, pilotfilm van 
een Amerikaanse serie. 22.15 Con- 
tacte. 22.25 Zooolympics. 22.30 Match 
1. 23^5-23.50 Weerbericht en laatste 
nieuws. 07.40 Open University. 16.00 
harat. 1*50 Art of the Third 

17.50 WOrid snooker. 20.15 N 
sport en weerbericht. 20.30 Rem— 
with Kenneth Clark. 21.00 (TT) 
bour’s last premier. 22.00 Have 1 
news for you? 22.30 Rhythms of 
world. 2325 World snooker. 00.3f 
Breken noses. Speelfilm uit 1987 ; 
Bruce Weber. 01.50 World snooker;, 


i 
13.00 Ecoio. 13.30 Le coeur et l’esprit. 
14.00 W Magazine. 14.25 Wielrennen, 
verslag van de Amstel Gold Race. 
17.05 Sindbad. 17.36 Fractates. une 
geometrie de la nature, documentaire. 
1830 Innocents de guerre, documen¬ 
taire. 1930 Journaal en weerbericht. 
20.00 Cargo. 20.55 Coup de film. 

21.20 Laatste nieuws en weerbericht. 
22.30-00.10 I comme Italië: Le petit 
diable, Italiaanse speelfilm uit 1988. 


0730 Futbol Espanol. 09.00 Ai 
10.00 Skiën. 10.30 NBA Bction. 1t 
Pro kick. 12.00 World sports 
1230 NBA basketbal. 14.00 A.„. 
voetbal. 15.00 Boksen. 16.30 L 
key. 18.00 Powersports I 
nal.19.00 American football. 
World sport special. 2230 
00.30 Truckracen. 01.30 NHL 
key. 03.30 Argentijns voetbal. 
Speedway. 6630 Ushockey. 

07.00 Nieuws. 0730 Corps accord. 
07.40 Méthode Victor. 07.55 Clin d’oeii. 
08.00 Canadees nieuws. 0635 Affi¬ 
ches en Nieuwsflits. 0*30 Le village 
dans les nuages. 08.45 Klimbo. 08.00 
Quebec inc. 00.30 Le dub de l’en- 
jeu. 10.00 Les demiers Far-West 1130 
Nord/Sud. 11.30 Obsidienne. 1230 
Nieuws. 12.05 Reflets - images d’aF 
leurs. 1330 Nieuws. 13.15 Horizon 93. 

13.30 Correspondance. 14.00 Divan. 

14.30 L’ami Giono. 15.30 Géniss en 
hertoe. 16.00 Nieuws. 16.16 Flash vari- 
ceNe. 16.40 Féiix. 17.10 Clips radio 21. 

17.40 Méthode Victor. 18.00 Questions 
pour un Champion. 1830 Nieuws. 
1835 Clin d’oeil, Weerbericht en Affi¬ 
ches. 19.00 Trois caraveltos pour Se- 
vHte. 1930 Belgisch nieuws. 20.00 
Thala8sa. 21.00 Nieuws en Europees 
weerbericht. 21.30 L’ami giono. 22.30 
Caractóres, literair magazine. 2335 
Nieuws. 00.05 A comme artiste. 


09.00 International motorsport. 
Paardesport. 11.00 E.K. Taf 
12.00 Saturday alive. 1730 In 
nal motorsport. 18.00 Tennis. 
Boksen. 2*00 Tennis. inttuiüiuttutlUüiniii! 0830 International business 
07.00 Business tonight. 07.30 The 
0630 ITN world news. 0830 Afl 
up. 09.00 Super shop. 0930 AH 
up. 13.45 Super events. 14.00 
sport. 15.50 Supersports news. 
World sports special. 16.30 Video 
vel guides. 17.00 Youthquake. 1 
Metal hammer hard rock dub. 1 
Travel magazine, 19.00 ' 

19.30 Eastem Europe report. — 
Captive, Amerikaanse speelfilm. 2 $ 
Nieuws. 2236 FHm Europe.. 

Hang loose. 23.05 Absoiutely 
00.05 Supersports news. 00.15 ^ 
mix all night 
0*55 Anime ferite. 07.45 Artlsti d'oggi. 
08.00 Dse. passporto per l’Europa. 
09.00 Ciao Italia. 10.30 Vedrai. Tutte 
quanto e’Rai. 11.00 II mercato del sa- 
batp. 1136 Che tempo fa. 1230 Teto- 
giomale Uno. 12.05 H mercato del 
sabato. 1230 Check-up. 1330 Tato- 
fiomale Uno. 13.55 Tetogiomato Uno • 
Tre minuti di... 14.00 Prisma. 1430 
Tgs - sabato sport. 16.45 Disney Club. 
1*00 Teigiomate Uno. 1835 Piu' sani 
plu’ betli. 19.30 Paroia e vita. 1930 
Che tempo fa. 20.00 Jeiegiomate Uno. 
2035 Telegiomale Uno sport. 20.40 
Scommeftiamo che. 22.45 Tetogiomato 
Uno - Unea notte. 23.00 Spedato teto¬ 
giomato Uno. 0030 Ultimodimictiio 
sconosduto. 02.10 Tetogiomato Uno - 
Unea notte. 0235 Gil occhi neri di lon- 
dra. 0*40 La vergine di cara. 0*00 
tetogiomato Uno - Unea notte. 05.15 
Divertimenti. 06.05 di che vizio sei? 


0*00 Queen & Co weekend with 
becca de Ruvo. 11.00 The big 

11.30 US Top 20 video cour 
1330 XPO. 14.00 Queen & Co 
end with Ray Cokes. 17.00 Yol 
1*00 Week in rock. 1*30 The big] 
ture. 1930 European top 20. 21 
Saturday night live. 22.00 Partyz 
01.00 Queen & Co weekend with l 
tiane Backer. 03.00 Night vktoos. Duo. 12.00 Muziek voor. mUjoanen. 
1330 Mm. 13.04 Vemnioa kiwt- 
sMc. Noord Hotand» PMh. Ork. 
met saxofoon en altviool. 14.11 
Vsroniea kamermuziek. Van Gendl 
Kwintet 14.46 Nieuwe platen. 
16 00 Lang leve de opera. 18.00 
Nws. 18.04 Avondstemming 20.00 
Nws. 20.02 KRO-kiassiek; 21.01 
E ns e m ble Contralnt 22.00 KRO- 
Uterair: Camera obacura. 23.00 
Het orgel. 23.20-24.00 Laudaie. 

Radio's 

6.30-6.60 Scheepvaart- en uNge- 
breld weerbericht 9.00 Nws. 9.06 
NOS Sportlef. 9.25 Waterstanden. 
9-30 Werken aan werk. 10.00 On¬ 
der de groene linde. 10.15 De 
muzikale fruitmand. 11.16 Tijdsein 
thema. 12.00 Nws. 12.06 Meer dan 
een led alleen! 12.44 EO Metter¬ 
daad hulpverlening. 12.46 Vragen 
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 
Kom ar ae uk. 13.30 Opo doto. 
14.00 NCRV-zatsrdag aport. 17.00 
Licht en uitzicht. 17.46 Postbus 51, 
Nederlandse Antkien en Aruba. 
17.56 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 tyi 
habetler (Goed nieuws). 18.25 
Kayen raeja (Er ia hoop). 18.40 
Hoda al Mam: Scholenquiz. 19.00 
Nieuwe en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees. 20.30 
Laat ons da rustdag wijden. 21.14 
EO Metterdaad huipvartaning. 
21.15 Reflector. 21.36 Deze wsek. 
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur. 


9.00 Foefeue 94, ve rr oakpl at an. 
2-30 Limburg aport: 9.60 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St 
Jooat Regionaal magazine voor da 
z aterdagochtend. 11.00 De Onder¬ 
stroom, programma Over kunst en 
cultuur. 12.00 Het evenement, 
k ta e ei e fc e muziek. 13.00 Overname 
programma’s Radio 1 .17.00-16.00 
Limburg Aktueet (kort) en Vrij Spel, 
popmuziek. 


6.00 Nieuwe. 6.05 Vroege vogels 
met Tom Vossen (8.30, 7.00, 7.30 
nieuws). 8.00 Mauwt. 8.10 Och- 
tendkuren met Somata an Ver¬ 
schuren. 10.00 Nieuwe. 10.03 De 
zoete invai, racüokwia met Luc Ap- 
permonL 11.30 Vlaamse top Hen. 
12.00 Radio twee top dertig met 
Guy de Vynck (om 13.00 nieuwa). 
14.00 Radio Rfiswfjck. 17.00 
Nieuws. 17.06 in de Terminue: mu- 
zftaal w eekendmagazine mat 
Maggy ven H a m wröghe (18.00 
nieuwe). 20.00 Hert el*. Wensen 
en , verzoeken van Mataraara 
(22.00 niauwa en lotto). 23.30 
Nachtradto (Nieuws om 24.00 en 
5.60 uur). 


Bwigié/BRF 

Nieuwe op eik heel uur. 

6.06 Radtofrühstück (6.15 Wort in 
den Tag: 7.16 Varanstalttingstipa; 
8.30 Proeeeechau). 9.06 HKweiie. 
Die Weekend-Show mk Otdies, 
Gage und neus Scheiben) 12.06 


Muaft * la carta. 12.30 BRF Ato. 
KMI. 134)6 Intamationala Hk pag 
de. 16.06 BRF-MobN. 18.06 BRf 
Aktueil (AktueHee vom Tagjj- 
18.36 Forum • Dae Kukurmega»% 
20.06 Freie TribOne. 20.15-20.50 
Phüoaophie und Ethik. 


RTL Radio 

6.00 Guten Morgen DeutaoMafl* 
8.00 Radto-Shop. Muziek en a«*5 
Reken. 12.00 Wunechhks 
NuNtark. Verzoekplaten. 1.88® 
Sport Shop. Voetbal an at x«g . 
s porteve n ementen. 18.00 AHMJ* 
een Top 40. Aktuete hkparadejf 
de USA. 21.00 Je faW*- 
24.00-600 Kuschekocfc. De 
ste kw eeongs. 


4.06 Radiowecker. 6.00 Niet ig 
6.06 Motganmalodia. 8.00 Nieuw» 
Zum Taga. 8.07 in unaarem 
8.56 Overpainzing. 9.00 NM**: 
9.66 Oer MueRpavifion (1»®" 
Niauwa). 12.00 Nieuwa. 12.06 POP 
Report met een overzicht van 
Duitse hitparade. 14.00 Ni euws ^ 
economisch praatje. 14.07 Orcrer 
ter der Wek. 15.00 Café Cam£ 
(164» nieuwe). 17.00 Der TtfJ*" 
Fflnf, aansi. FOnf Uhr Tee (1*? 

Nieuws). 19.00Auf einWort, aen» 

Abendmetodie (19.30 voor da m 
daten). 20.00 Nieuws. 20.05 Sartk 
stagskoruert 22.00 Niauwa. 2*« 
Muaik zum tréumen. 22.3CH>*'r 
ARD-Nachtexprees. 


fy limburgs dagblad 

Zaterdag 25 april 1992 • Pagina 47 


televisie en radio zondag 


stad 


deriand 1 


Nederland 2 


Nederlands 


I' 
4)0>11.55 Eucharistieviering. Van- 
I de parochie De Goede Herder in 
’oorburg. 

00-13.12 Nieuws voor doven en 
lechtho renden. 

05 Morgen kan ’t beter. Afl.6: De 
lens als machine. Herh. 

■30 Het gezongen woord. Koor- en 
amenzangprogramma. 

■00 •• Journaal. 

■05 Heb ik iets gemist? Terugblik 
P tv-programma’s. 

■00 Kiekeboe. Afl.: Vogel. 

>10 Oren van Je kop. Poppenserie. 
W.: Telefoon. 

■20 Kleur rijk. Verhalen over Ne¬ 
erland met een kleurtje. 

40 De sprookjesstoel. Sprookjes: 
tepelsteeltje. 

55 Boggle. Spelprogramma. Pre- 
entatie: Dodi Apeldoorn. 

20 Nummer 28. Jongeren voor het 
érst op kamers in de grote stad. 

35 Hotel Amor. Jeugdprogramma. 
05 Perfect strangers. Amerikaan- 
e comedyserie. Afl.: ’n Bange nacht, 
éigens de buren spbokt het in het 
Pieuwe huis, en daarom besluiten ze 
Piet z'n allen wacht te houden. 

P-30 Belgen. Serie over België. Afl.3: 
[Hoe worden Belgen begraven? 

P-00 (ee+TT) Journaal. 

P>15 Oude liefdes. Quiz met Frank 
Kramer. 

|»10 Je zult het zien. 15 Nederian- 
Pers proberen zich een gezondere 
Pivensstijl eigen te maken. Presenta- 
Pe: Han van der Meer. 

1*45 Brandpunt. Actualiteitenru- 

p*25 Moorddadige oplossing. (Mur- 
per being once done), 3-delige En¬ 
gelse misdaadserie. Afl.2. Loveday 
Ptorgan blijkt een baby te hebben ge¬ 
glad. Wanneer Wexford ontdekt dat 
fOearborns verdwenen stiefdochter 
[Dezelfde leeftijd als Loveday had en 
ibat hij gek is op zijn baby, denkt 
jWexford de oplossing gevonden te 
ben. 

Kruispunt TV. Magazine over 
rk en samenleving. 

.10 •• Journaal. 


m 


VPRO 

09.00 Wil kwak kwak. Afl.: De ring. 

09.05 Babar. Canadees/Franse te¬ 
kenfilmserie. Afl:: Koninginnedag. 

09.30 Broertjes. Afl.: De storm. 

• 09.45 Mannetje & mannetje. Afl.: Sal¬ 
to mortale. 

09.55 Marsepeinen varkentje. Ameri¬ 
kaanse animatie-special. 

10.20 Meneer Rommel. Serie. Afl.2: 

10.40 Pootjes. 7-delige serie over die¬ 
ren. Afl.: Eten. 

11.00 Reiziger in muziek. Live mu- 
ziekmagazine met Han Reiziger. 

12.02-12.47 Voetbal Plus. Sportpro¬ 
gramma (TROS). 

18.00 •• Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul- 
tureel-humoristisch programma. 

^p.35 Eerie, Indiana. Amerikaanse 
serie. Afl.: The dead letter. Marshall 
vindt een onbestelde brief en wordt 
achtervolgd door een 'geest' die er bij 
hem op aandringt de brief alsnog bij 
zijn inmiddels 80-jarige geliefde te 
bezorgen. 

■ 19.00 The wonder years. Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Grandpa's car. 
Door zijn slechte gezondheid kan Ke- 
vins opa niet langer autorijden. 

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag: Hit of shit! Special 
rond Alex van Warmerdam. 

20.00 •• Journaal. 

20.14 The trouble with Mr Been. En¬ 
gelse comedy met Rowan Atkinsoh. 
Mr. Bean verslaapt zich, maar komt, 
dankzij een onmogelijke rit, toch nog 
op tijd voor een afspraak met zijn 
tandarts. 

20.44 Belevenissen. 2-wekelijkse se¬ 
rie portretten. 

21.13 Diogenes. Internationaal cultu¬ 
reel magazine. 

22.17 Migrant!. Russische speelfilm 
uit 1991 van Valerij Prijomychov. 
Met: Oksana Arbuzova, Andrej An- 
drejev, Nina Ruslanova e.a. Wegwer¬ 
ker Pavel ontmoet in Moskou Pavli- 
na. Beiden zijn naar de Russische 
hoofdstad gevlucht. Daar worden ze 
geconfronteerd met geweld, misdaad 
en corruptie. 

23.55-24.00 •• Journaal. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Arzu (Mijn diepste wens). Do¬ 
cumentaire over ongewenste kinder¬ 
loosheid. 

10.00 De onmacht Docudrama over 
het seks- en gevoelsleven van immi¬ 
granten in West-Europa. 

10.30 De rode vlek. Documentaire 
over maagdelijkheid binnen de Turk¬ 
se gemeenschap. 

11.00 IOS magazine. (IOS). 

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. De 
nije Moanne (5).(ROF) 

12.00 Het Capitool. Live discussie. 

12.45-12.50 Overwlnnnen. Film van 
de Stichting Nationaal Fonds Sport 
gehandicapten (Sócutera). 

13.00 (TT) Aarde, mens en milieu. 

13.20 Rusland wordt rood. Voorlich¬ 
tingsprogramma. 

13.30-14.00 Het fantastische in de 
kunst. Afl. 1. 

18.10 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.15 Sesamstraat 

18.35 Studio Sport. 

20.00 Journaal. 

20.10 Koninginnedagconcert Paleis 
Noordeinde in het teken van Oosteu- 
ropese componisten. 

21.11 De torpedo. (Tin fish), tv-film uit 
1990 van Paul Murton. Met: Jon Mor- 
rison, Craig MacDonald, Emma 
Thompson, e.a. De taxichauffeur Vic 
woont in een klein plaatsje aan de 
Schotse Clyde coast. Hij begint zich 
langzamerhand zorgen te maken 
over de aanwezigheid van het naburi¬ 
ge Amerikaanse kemstation en be¬ 
sluit het in de krant te zetten. 

22.00 ae Journaal. 

22.07 Oog in oog. Serie van 24 tv- 
spelèn. Deel 20: Alles in de wind van 
Adriaan van Dis, gespeeld door Kitty 
Courbois (IKON). 

22.40 De literatuurmachine. Af 1.5: 

23.10 De gulden snede. Serie docu¬ 
mentaires over normen van kunste¬ 
naars en vormgevers. 

23.40-23.45 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 07.45 The worid tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Irene Moors met 
o.a. schmink, het blokkenspel, het 
weerbericht, het weekbladenover¬ 
zicht, de uitgaanstip en de rubriek 
Vraag maar raak. Tekenfilms zijn er 
o.a. van De fabeltjeskrant, The little 
bits, Yogi Bear, Batman, G.l. Joe en 
Captain Planet. 

12.00 Cartoons. 

12.10 The wizard. Aft.: Reunion. 

12.55 Match: biljarten. Live verslag 
van de finale driebanden om de Chal- 
lenge Cup vanuit de Bankras in Am¬ 
stelveen. Deelnemers zijn o.a. Ray- 
mond Ceulemans, Ludo Dielis, Chris 
van der Smissen, Rini van Bracht en 
Nagori Kobajashi. 

14.55 Ron’s honeymoonquiz. Show- 
programma (Herhaling). 

16.30 Gezondheid. Presentatie: Han 
Peekei en Loretta Schrijver. 

17.00 Match. Informatie en reportages 
over andere sporten dan voetbal. Met 
name aandacht voor honkbal, bas¬ 
ketball (uit Nederland en de VS), 
boksen, wielrennen, atletiek en ijs¬ 
hockey. 

17.35 Full house. Amerikaanse serie. 

18.00 Zes uur nieuws. 

1825 Bios. Over film en video. 

19.05 Jake & the Fatman. Serie. Afl. 
Out of nowhere. (om 19.30 Avond¬ 
nieuws). 

20.00 Match: voetbal. Sportprogram¬ 
ma met hoogtepunten en uitgebreide 
samenvattingen uit de'Spaanse, En¬ 
gelse en Italiaanse competitie. 

20.45 Baywatch. Afl.: Armored car. 

21.40 Ursul de Geer. Talkshow. 

22.30 Survival. Engelse natuurserie. 
Afl.: The marshes of Baratpur. 

23.00 De vierde kamer. Reeks poli¬ 
tieke programma’s met o.a. Pauline 
Sinnema, Ton Elias en Catherine 
Keijl. 

23.50 Laatste nieuws. 

00.05 Dallas. Amerikaanse serie. 

00.55 The Fanelli Boys. Comedyse¬ 
rie. Afl.: Take my ex-wife please. 

01.20 Welkom in de toekomst Afl. 2. 

01.45 Nachtprogramma. 


09.00 Samson. Dolle avonturen bij 
Samson en Gert in de huiskamer. 

10.00 Sunday Proms. Uitzending in 
het teken van 'De stem' met een Of- 
fenbachconcert, het optreden van 
Pavarotti in Antwerpen en de CD- 
rubriek. 

11.00 De zevende dag. Praatcafé met 

! om 11.00 De week in beeld; 11.15 
Confrontatie; 12.00 Zeven op zeven. 

12.45 Sportmiddag. Presentatie: 
Mark Vanlombeek. 

13.15 De zuidwesteiijke doorgang, 

Tsjechische jeugdfilm. 

14.40 Mimosa. Franse animatiefilm. 

15.05 Dossier Verhuist Serie. Afl.9: 
De confrontatie. 

16.00 1 voor iedereen. Familiepro- 
gramma. 

17.30 Medina. Afl.: Het S-team. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. 

16.00 Journaal. 

18.10 De kaper van de Zuidzee 

18.35 Museum. Jeugdfilm. 

19.00 De Cosby show. Amerikaanse 
comedyserie met Bill Cosby. Afl.: 
Weg uit Brooklyn. Denise hoopt de 
baan van haar leven te krijgen, maar 
daar heeft ze de toestemming van 
Cliff en Clair voor nodig. 

19.25 Mededelingen, programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Secret army. Serie. Afl.7: Lost 
sheep. Een RAF-navigator die aan 
een geheim project werkt moet met 
spoed terug naar Engeland. 

21.20 Tijd voor Koen. Licht klassiek 
programma met Koen Crucke. 

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra- 
gen. Presentatie: Herman van Molle. 

22.30 Vandaag en Sport 

22.50 Ziggurat. Kunstmagazinè. 

23.25-23.35 Coda - Plastische kun¬ 
sten. Drie vrouwen in de kerk, van 
Wilhelm Letbl (Kunsthalle Hamburg). 
Uit de reeks 100 Meesterwerken. Geen uitzending. jir-2 

p 

* 

¥ 

¥ 

< 

4 


M 


Disney Club. Kindermagazine 
kiet gasten, muziek, tekenfilm-' ëri 
turenseries. Presentatie: ■ Antje, 
anenRalf. 

Geheimnisvoller Kosmos • 
im. Der Mensch - eine Marionet- 
seines Gehims? 

Besuch bel Jakob von Uex- 
. Portret van deze bioloog. 
Kopfball. Spelprogramma. 

Die Sertdung mlt der Maus. 

•• Prssseclub. 

, Programma-overzicht. 

7 Tagesschau. Wochenspiegel. 
10 Weekoverzicht Eins Plus. 

15 MusikstreltzOge: Amadeus. 
udio Abbado in Salzburg. 

Geheimcode F. Afl. 1.1: EinClo- 
d im Grand Hotel. 

10 Die Herren des Strandes. Elf¬ 
delige Braziliaanse serie. 

■35 A-Z Lifeshow. 

Tagesschau. 

Tele-Fussbail. Voetbalmagazi- 
met Karl-Heinz Rummenigge. 

) WK Motorcross. Voor 250cc 
Botoren vanuit Schwanenstadt. 

•00 ARD-Ratgeber. Recht. 

[•30 Globus. milieumagazine. 

" Tagesschau. 

Wir Ober uns. 

•10 Sportschau. 

40 Lindenstrasse. Afl.: Heimat. 

09 Die Goldene 1. Bekendmaking 
Jéekwinnaare van de ARD tv-lotërij. 
MO Wettspiegei. Reportages. 
jj-50 Sportschau-Telegramm. 

•58 Programma-overzicht 
•00 Tagesschau. 

■15 Papa, ich hab’ dlch Heb. 2-deli- 
0» tv-film van Gianfranco Aibano. 
Deel 2. Toms moeder Ruth komt on¬ 
gerust naar Rome om hem bij zijn 
V»der weg te halen. 

•44 Tagesthemen-Telegramm. 

•46 Kulturreport uit Hamburg. 

16 Tagesthemen. 

30 Unter deutschen Dfichern. Se- 

Jé over typisch Duitse zaken. 

15 KOnstler fOr eine Welt. Portret 
de Chinese schilder Ceng Li. 

. - Die besten Jahre. Serie. Afl.: 
'jégtrëume. 

-*•15 Tagesschau. 

^20-00.25 Zuschauen - Entspan- 
* Nachdenken. Auf den Kykla- 
5®n: Brot. 


.. t» 

|i * 

IK 

m 

r 

"Vi 


I 


VT 

s 


08.45 Programma-overzicht. 

Q8.47 Jugendstil. Kunst rond de 

; eeuwwisseling. 

09.15 Zur Zelt Kerk en samenleving. 

09.30 Ein Mann der Sehnsucht. Pro¬ 
testantse kerkdienst vanuit Zürich. 

10.15 Literatur (2). Hinterm Vorhang 
sieht man einen Schatten. ’ 

12.00 •• Das Sonntagskonzert auf 
Tournee. Volksmuziek met Franz 
Lambert, Stadtkapelle Heppenheim, 

G.d. * 

12.45 Heute. 

12.47 Sontagstreff. 

13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, 

serie oude weekjournaals. * 

13.30 Siebenstein'. Poppenserie. Afl.: 

.Per Teich Jëuft aus. 

13.55 Warner Fend: Mein Dschun- 
gelbuch. Natuurfilm .over neusaap- 
jes. 

14.15 Achterbahn. Jeugdserie. 

14.45 C 14 - Vorstoss In die Vergan- 
genheit Archeologische ontdekkin¬ 
gen in Duitsland. Afl.6. 

15.15 WK dansen voor amateurs. 
Formatie- en standaarddansen. 

16.10 So weit die Hufe tragen. Re¬ 
portage. 

16.55 Aktlon 240. Balans. Aansi.: Be¬ 
kendmaking vdn de Grote Prijs. 

17.05 Heute. 

17.10 Die Sport-Reportage Met Bun- 
desliga-voetbal en EK worstelen. 

18.15 Die Mütter von Tschemobyl. 
Gevolgen van een natuurramp. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt. Magazine. 

19.30 (TT) Terra-X. Das Blut der Azte¬ 
ken in Mexico, 

20.15 •• Gunther und drüber. Amu¬ 
sement met Gunther Emmerlich, 
Diether Krebs, Sibylle Nicolai, Rein¬ 
hard Mey, e.a. 

21.15 Heute. 

21.25 Sport am Sonntag. 

21.30 lm Gegenlicht - eine ital toni¬ 
sche Relse. Serie over Zuid- en Mid- 
den-ltalië. 

22.00 Schreib mich in den Sand. To¬ 
neelstuk van Inez van Dullemen. 
Anne is een meisje, dat door haar 

, vader seksueel wordt misbruikt. 

00.00 Heute. 

00.05-01.25 lm Schatten der Erinne- 
rung. (Ascendancy), Engelse speel¬ 
film uit 1982. 


09.00 Technologie. 09.30 Telekoileg, 
cursus-overzicht. 10.00 Natuurkunde. 

10.30 Biologie. 11.00 Voor Portugezen, 
Spanjaarden, Kroaten, Serven en Tur¬ 
ken. 12.00 Beobachtung der Erde aus 
dem Raum. 12.45 Sehen statt hören. 

13.15 Europa-Magazin. 13.40 West 3 
aktuell. 13.45 Sonntagsgesprëch. 
14.00 Die .Ordnüng des Chaos, serie. 

14.50 Streifzüge: Bremen. 15.05 The 
tunnel of love, Amerikaanse speelfilm 
uit 1958. 16.45 Geschiedenis van het 
schaakspel. 17.00 Woningbouw eind 
van de jaren 50. 17.45 Culinaire tips. 
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Janna, 
kinderserie. 18.30 Gott. und die Welt. 
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
nieuws oh sport. 20.00 Erdenschwer, 
tv-film met o.a. Vera Tschechowa. 
21.34 West 3 aktueH. 21.40 Wir bitten 
zum Tanz, showprogramma rond de 
dans. 23.10 C’est vrai, experimentele 
film. 00.15 Dortmunder Schachtage. 
00.45 Laatste nieuws. 07.55 Denkanstösse. 08.00 Spanien: 
Sprache, Land und Leute (1). 08.30 
Cursus wiskunde. 09.00 Technologie. 
09.30 Cursusinformatie. 10.00 Natuur¬ 
kunde. 10.30 Biologie. 11.00 Musik um 
elf: Gaspard de la nuit, van Ravel. 

11.30 Kamermuziek van Duport. 12.00 
Beobachtung der Erde aus dem Raum. 

12.45 Sehen statt hören. 13.15 Ihre 
Heimat - Unsere Heimat. 14.15 Het 
culturele leven van Arabische exilanten 
in Parijs. 15.00 ■ Die missbrauchten 
Uebesbriefe. Zwitserse speelfilm uit 
1940, 16.30 Don Miguel, der Armen¬ 
priester von Buneos Aires. 17.00 Ama¬ 
teurfilms uit de voormalige DDR. 17.45 
Quiz met Hans Gmür. 18.30 Südwest- 
Journal. 19.00 Donnerlippchen. 19.45 
Familie Heinz Becker, serie. 20.15 Ko- 
lumbus und das Zeitalter der Entdec- 
kungen. 21.00 Aktuell. 21.05 Docu¬ 
mentaire over de Canarische eilanden. 

21.50 Sport magazine. 22-45 Wort- 
wechsel met Ernst Elitz. 23.30 Weisser 
F leek. 00.15 ‘Dortmunder Schachtage. 
Afl. 4. 00.45 Aktuell. 00.47 Non-Stop- 

Fernsehen. 


i 


TV 


imiiim umi 


JTL Plus 

*•35 Le gendarme se marle 
(1968-F). Komische film van Jeah 
^ëult rond Louis de Funès. Hij 
F°uwt met de weduwe van een ko* 
5 06 * van de gendarmerie, die De 
Jwés na hun huwélijk aanspoort 
^riére te maken. Verder met: 
Jf®ode Gensac en Geneviève 
wad. 

^•Itsland 3 West 

W The Tunnel of Love 
U958 -USA). Zonnig blijspel van 
SPrie Kelly over het echtpaar Doris 
irfy 6,1 Rlchord Widmark dat een 
7 ®t>y wil adopteren. Vele formulie- 
’én later... 

Plus 

fio^l Napoleon and Samantha 
JJJ72-USA). Goede Disney-film 
het hole gezin van Be mar d 
JJJCceyety over twee kinderen, die 
fjat hun lievelingsleeuwen weglo- 
2”?: Met o.a.: Michael Douglas, 
'** a,e F °ster en Johnny Whitaker. 

88c 1 

1600 The Big Bus (1976-USA). • Louis de Funès in ’Le gendarme se rnarie’. (RTL Plus - 
9.35 uur). ' 

seph Bologna en Stockard Chan- 
Grappige parodie op rampenfilms, nirtg. 


Grappige parodie op rampenfilms, 
spelend rond een super-de-luxe- 
bus. Het veelbelovende idee komt 
bij regisseur James Frawley helaas 
niet helemaal uit de verf. Met: Jo- 


Super Channel 

20.00 A boy and his dog 
(1975-USA). Onplezierige en slecht 


06.00 Peter Pan. Tekenfilm. 

06.25 Die Flintstone Kids. 

06.40 New kids on the biock. 

07.05 Yogi Bër. Tekenfilm. 

07.30 Scooby Doo. Tekenfilm. 

08.00 U-La-LaunebSr. 

09.35 Le gendarme se marie. Kome¬ 
die uit 1968 met Louis de Funès. 

11.10 Kunst und Botschaft Van¬ 
daag: Der unglëubliche Thomas. 

11.15 Die Woche mlt Geert Müller- 
Gerbes. Talkshow. 

12.05 Das Blbei Quiz. Spelprogram¬ 
ma met Wolfgang Binder. 

12.35 Major Dad. Amerikaanse serie. 
Afl.: Streng nach Vorschrift. 

13.05 Out of this worid. Afl.: Das Ge- 
heimnis von Evies Erfoig. Herh. 

13.30 The Munsters today. Afl.: Vam- 
pirische Verse. Herh.. 

13.55 Ultraman - Mein geheimes Ich. 
Ein Gorilla als Bankrëuber. 

14.25 Polizel bericht Amerikaanse 

politieserie. Afl.: Poüzistenmord. 

14.50 Harry und die Hendersons. 
Serie. Afl: Die Flucht. 

15.20 Napoleon and Samantha. 
Amerikaanse avonturenfilm uit 1972. 
Met: Johnny. Whitaker, Jodie Foster, 
Michael Douglas, e.a. 

17.45 St Elsewhere. Afl.: Nichts als 
Schwierigkeiten. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie kein anderer. reis- 
quiz. Vandaag: Portugal. 

20.15 Showmaster. Amusementspro¬ 
gramma met Wemer Schulze-Erdel. 

21.50 Spiegel TV. Nieuws-magazine. 

22.35 Prime time - Spitausgabe. Re¬ 
portage over het Kroatische front. 

22.55 Playboy Late night. 

23.25 Uebesstunden. 

23.55 Schloes Pompon rouge. Co- 
medy-serie. Afl.: Der Wunderknabe. 

00.25 Kanal 4 - Dokument Max Skal- 
danovsky, documentaire over de uit¬ 
vinder van de film. 

01.20 No place to hide. Thriller uit 
1975 met Sylvester Stallone. 

02.40 Au bout du rouleau. Franse 
misdaadfilm uit 1988. 

04.05 Vater Murphy. Amerikaanse 
serie. Afl.: Die Kuppler. Herh. 

04.55 After hours. Amerikaans maga¬ 
zine. 

05.15 Elf 99. Magazine. Herh. 


gemaakte Science fiction-film van 
L.Q. Jon es naar het verhaal ’Harlan 
Ellison’. In 2024, na de Vierde We¬ 
reldoorlog, ontstaat een maat¬ 
schappij waarin vrouwen worden 
gehaat. Met: Don Johnson en Su- 
sanne Benton. 


Nederland 2 

22.17 Migranti (1991-SU). Boer 
trekt in deze film van Valerij Prijo¬ 
mychov vol goede moed naar de 
grote stad. Na de val van het com¬ 
munisme wordt Moskou echter een 
misdadige en gewelddadige stad. 
Met: Oksana Arbuzova en Andrej 
Andrejev. 

Duitsland 2 

00.05 Ascendancy (1982-GB). 
Toegankelijk ooriogsdrama van 
Edward Bennet, gesitueerd in Ier¬ 
land rond 1920, maar met duidelij¬ 
ke verwijzingen naar het heden. 
Julie Covington speelt een oorlogs- 
weduwe, die aan de dood van haar 
man een shock heeft overgehou¬ 
den. 

RTL Plus 

01.20 No Place to hide 
(1973-USA). Psychologische thril¬ 
ler van Robert A. Schnitzer over 
een terroristengroep waarvan 
iemand zich heeft laten omkopen 
door de FBI. Met: Sylvester Stallo- 
ne en Anthony Page. 


nage? Serie over werken en vrije tijg. 
00.50 Astronomisch magazine. 01.35 
De ar John USA, Amerikaanse serie. 
02.00 Mahabharat, serie in het HNhdi. 
02.50-02.55 Weerbericht 


fielgiiUlF 1 


10.30 Agrarisch magazine. 11.00 Eu¬ 
charistieviering. 12.00 Faire Ie point. 

12.55 Weerbericht. 13.00 Journaal. 

13.20 Perfect people, Amerikaanse film 
uit 1988. 14.55 Sauvons les pandas. 
16.00 Génies en herbe, spelprogram¬ 
ma. 16.30 Nou ba nouba. 17^0 Jeu 
des dictionnaires. 17.55 Autovision. 

18.25 Zooolympics. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 Joqmaal. 20.05 Tour de 
chance, amusement. 21.20 Zooolym¬ 
pics, Olympische Spelen voor dieren. 

21.30 Sketches en liedjes met Pirette. 
22.25-22.50 Laatste nieuws. 


07.35 Open unrversity 13.00 Moonfleet, 
Amerikaanse speelfilm uit 1955.14.25 
The 5th paralymptc winter games. Sa¬ 
menvatting van Olympische Winterspe¬ 
len voor Gehandicapten in Tigheè. 
15.00 Sunday grandstand. Sportpro¬ 
gramma met om 15.10 llshockey, fina¬ 
le om de Heineken Kampioenschap¬ 
pen; 15.45 Autosport, Formule 3 races 
te Thruxton; 16.00 Ushockey; 16.40 
Snooker; 16.55 Ushockey en 17.35 
Snooker. 18.35 Rugby-magazine: Cou¬ 
rage League Championship. 19.35 The 
money programma. 20.15 World 
snooker. 21.05 The Laurence OUvier 
Awards 1992, Uitreiking van deze prij¬ 
zen voor o.a. Toneelstuk van het jaar. 
Komedie van het jaar. Musical van het 
jaar en acteur en actrice van het jaar. 

22.30 Assignment: de rol vam Japan 
als wereldmacht. 23.30-01.35 WK 
World snooker. 
13.30 Reflets (images d ailleurs). 14.30 
Radio 21. 17.05 Cargo, magazine. 
18.00 Felix, voor jongeren. 18.30 Alice, 
cultureel programma. 19.30 Journaal. 
20.00 Une veuve en or, Franse speeF 
film uit 1969. 21.20 Laatste nieuws. 
21.50-23.05 Week-end sportif. 


07.00 Tennis in Nice. 09.00 American 
football. 10.30 Worid Masters Rock ’n’ 
Roil. 11.30 Boksen. WBO kanpoen¬ 
schap in Manchester. 13.30 Forte 
snooker league. 15J0 Kickbokswed- 
strijden uit Nederland. 16.30 Urdpc- 
key: Zweden - Finland. 18.00 Aulo- en 
motorsport 19.00 American tnr^pai 
22.00 NHL ijshockey. 00.00 Auto- en 
motorsport. 00.30-02.00 NBA basket¬ 
bal. • Romy Schneider. (SAT I 
r 20.15 uur). 
06.00 Quërbeet: kinderprogramma met 
o.a. Neon Rider; My little Pony; Grisu, 
der kleine - Drache; Police Academy; 
Batman; Veriiebt in eine Hexe; Zorro; 
Dick und Doof en Drops. 11.00 «Der 
Rficher, Duitse speelfilm uit 1960. 

12.40 Kiho News. 12.55 So gesehen. 
13.00 SAT 1 News. 13.05 Bleib ge¬ 
su nd. Gezond heidsmagazine. 13.35 
Tennis live. Het ATP-toumooi in Monte 
Carlo. Finale. 17.15 Die Normannen. 
Italiaans/Franse film uit 1962 van Giu- 
seppe Van over dé geschiedenis van 
de Noormannen. 18.45 SAT 1 News. 

18.50 SAT 1 Sportclub. 19.20Glücks- 
rad. Aansi. Wettemews. 20.15Katja, 
die ungekrönte Kaiserin. Franse speel¬ 
film uit 1959 met Romy Schneider en 
Curd Jürgens. 22.00 Talk im Turm, 
talkshow. 23.20 SAT 1 News. 23.30 
Stachekjraht und Fersengeld. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. 24.00 Die Nacht 
der tausend Augen. Engelse psychoth- 
rilier uit 1972 met o.a. Elizabeth Tayior. 

1.40 Spiegel TV - Reportage. 2.10 Vor- 
schauArideotext. 


Radio 1 

7.05 KRO’s Ontbijtshow (7.30 
Nws.). 7.53 Ter overweging. B OS 
Groot nieuws. 9.05 De verbeekHng. 
9.30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op Mn. 10.05 Wegwe¬ 
zen. 11.05 Optwf en vertier (12.30 
Nws.). 13.10 Hier en nu. 14.05 
Langs de lijn. sport en muziek 
(17.30 Nws ). 18.10 NOS Aktueei. 
19.04 Van 0 tot 80. 20.04 Jazz uit 
het historisch archief; ca.20.30 
NOS Jazzgeschiedenis. 21.04 Ap¬ 
pels én peren. 22.04 New sge 
music magazine. 23.07 Met het 
oog op morgen. 0.02-7.00 TROS 
Nachtwacht , 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony 
van Verre ontmoet Wim Hofman 
(7). 10.30 Muziekmozatek. 12.04 
Nederlands op AVRO 2. 13.04 
AVRO ‘ Radiojournaal. 14.04 Café 
op twee. 15.30 Mezzo. 17.04 De 
taalmeesters. 17.30 Tour de chant. 
18.04 Album. 20.04 3 x beien. 
20.30 The great American song- 
book. 2200-7.00 Zie radio 1. 


Radio 3 

7.02 Wakker. 8.02 Popsjop 10.04 
Dolce vtta. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Papercfip. 17.04 
Basta. 18.04 Het steenen tijdperic 
10.04 Forza. 20.04 Lsideekedo Li¬ 
ve. 22.04 Rock City 23.04-24.00 
Uefdeslin. 

Radio 4 

8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste 
gehoor. 9.00 Musica retigioea et 


07.00 Ochtendprogramma's. 12.00. 
Nieuws. 12.05 Objectif Europe! 12.30 
Róférence de TV 5. ,13.00 Nieuws. 

13.15 L'école des fans. 14.00 Dieren¬ 
programma. 14.30 L'affaire Saint Ro- 
■ mans, serie. 15.30 Culturele actualitei¬ 
ten. 16.05 Nieuws. 16.15 Kijkers 
ontmoeten TV 5. . 16.25 Chroniques 
de France. 17.25 Les demiers far west. 

18.30 Nieuws. 19.00 Le jeu des dic¬ 
tionnaires. 19.30 Belgisch nieuws. 
20.00 7 sur 7. 21.00 Nieuws. 21.30 
News from home, Frans-Belgische film 
uit 1976. 23.00 Nieuws. 23.20 Film ru¬ 
briek. 00.20-00.50 Experimentele vi¬ 
deofilms. 
06.55 Di che vizKj sei? 07.30 H mondo 
di quark. 08.15 La banda deflo zecchi- 
no. 10.00 Linea ver de magazine. 10.55 
Santa Messa. 11.55 Parote e vita. 

12.15 Linea verde. 13.00 TG funa. 

13.30 Telegiornale uno. 14.00 Toto tv 
radiocorriere. 14.15 Mary Poppins. 
Film. 16.50 Notizie sporüve. 17.00 Poii- 
ziotti in dtta. 18.05 Teiegiomale uno. 

18.10 TGS - 90 minuto. 18.40 Domeni- 
ca in... 19^0 Che tempo fa. 20.00 Te- 
legiomale. 20.40 Domenica in... 22^0 
La domenica sportiva. 24.00 Zona Ce- 
sarini. 24.30 Teiegiomale. 01.00 Tries¬ 
te. 01.30 La collera didio. Film. 03.15 
Sdacalli neU'ombra. Film. 04.45 Casa 
caruzzeili. 05.10 Divertimenti. 05.55 
Cokxnba. 


09.00 Trans worid sport. 10.00 Tennis: 
ATP toernooi Monte Carlo. 12.09 Bok¬ 
sen. . 13.00 Sunday altve met motor¬ 
sport, E.K. gewichtheffen en paaqfe- 
sport. 18.00 Tennis: ATP toernooi. ; 
21.00 Motorsport W.K. van Schwarién- 
stadt. 22.00 Tennis: ATP toembólr' 
00.00411.00 Boksen. ; 06.30 Videoclips. 08.00 ITN wortd 
news. 08.30 Videoclips. 09.00 Rstl- 
gieus magazine. 10.00 Gesprek, cpjat 
Guus Luijters van Playboy. 11.00 The 
hour of power. 12.00 The mix. 12JM 
Toeristisch magazine. 13.00 Die VYÖt 
von Morgen. 13.15 AM mixed up. 14-60 
Supersports news. 15.00 lt is written. 

15.30 Toeristisch magazine. 16.00 Eu- 
rope joumal. 16J0 Sportmagazine. 
17.00 Youthquake. 17J0 The wortel, jb- ; 
rnorrow. 17.45 Europese cuttureje 
agenda. 18.00 Business w oo kfy. 18^30 
World sports special. 19.00 Modema¬ 
gazine. 19.30 The last resort, comedy¬ 
serie. 20.00 A boy and his dog, Aman- 
kaanse film git 1975. 21.45 Su^y- 
sports news. 21.55 Nieuws. 22JB 
Concertmagazine. 23J2S FtJmmagazF 
ne. 23.55 Alt mixed up. 00.55 Thé mix.; 
01.25 Super shop. 01.55 The mix. al 
night. 06.10 Open urWversiteit. 09.50 Play- 
days. 10.10 Nieuws. 10A5 Telling ta- 
les. 10J0 Kerkdienst. 11.00 See heari 

11.30 Hindi Urdu bol chaal. 11.55 Fast 
feasts, recepten. 12.00 Business mat- 
ters. 12.30 Work is a four letter word. 
13.00 Bazaar, tips. 13.25 Wetenschap¬ 
pelijke experimenten. 13^0 Land- 
bouwmagazine. 13.55 Weekweerbe- 
richt. 14.00 Nieuws. Aansi. tekenfilms. 

14.20 Eurovision Song Contest, voor¬ 
uitblik. 15.00 Eastendere. 16.00 The 
big bus, Amerikaanse speelfilm uit 
1976. 17.25 Steven, Spielberg's ama- 
zing stories. 17.50 Masterohef, culinai¬ 
re serie. 18.25 Koor- en samenzang. 
19.00 Nieuws. 19.15 Tips voor een ge¬ 
zonder leven. 20.45 Don’t teil father, 
serie. 21.15 One loot in the Christmas 
grave, comedyserie. 22.15 Screaming, 
comedyserie. 22.45 Nieuws. 23.00 
Mastermind, quiz. 23.30 Everyman, do¬ 
cumentaire. 0020 How do you ma- 


08.00 Queen & Co weekend. 11-.30 
Europeen top 20. 13.30 XPO. 14JO0 
The big picture. 14.30 Queen & Oo 
weekend. 18J0 Week in rock. 19490 
US Top 20 video. 21.00 120 Mkwtps. 
23.00 XPO. 2320 Headbanger’s bsfl. 
02.00 Kristiane Backer. 0320-0720 
Night videos. 07.10 Moneyweek. 07.40 HeaRhwsek. 
08.10 Showbiz this week. 06.40 ScMA- 
ce and techndogy. 09.40 The big^lo- 
ry. 10.10 Pinnade. 10.30 Worid busi¬ 
ness. 11.15 Larry King weekend. 1240 
Showbiz. 12.40 Style. 1420 insidete- 
siness. 14.40 Evans and Nouak. 16.40 
Your money. 16.10 On tm rrienu. 
1620 Newsmaker Sunday. 17.16 Tra¬ 
vel guide. 1620 Worid business. 1620 
International oorresponderit*. 19.10 
Futurewatch: 19.40 Moneyweek. 2020 
The week in review. 21.00-09.46 Wörid 
report profana 9.55 Programma-ovor- 
richt 10.00 Eucharistevfarino. 
11.00 AspaMen van da kamermu¬ 
ziek: Muz. voor viool on piano. 
12.00 De Nederlanden. Raoul Dufy 
Strijkkwartet met viool, piano en 
sopraan. 1300 Nws. 13.04 Disko- 
tabel. 14.15 Concert op zondae- 
middag Het Brabants Oric met 
pinao. (In de pauze: Praten over 
muziek) 18.30 Vokatise. Projekt- 
koor Utrecht 18.00 Nws. 18.04 
Muziek uit duizenden. 19.00 Conti¬ 
nu klassiek. 20-00 Nws. 20.02 
Specialiteiten è la carte. 22.00 Ka- 
merooncert Pianomuz. 

22.41-24.00 Hoorspel De premiè¬ 
re. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en uüge- 
brakt weerbericht. 9.00 Nws. 9.02 
Woord op zondag. 9.30 Te deunt 
laudamus. 9.55 Waterstanden. 
10.00 Het verheul. 10.10 Kark- 
(flenat. 10.58 Wilde ganzen. 11.00 
De andere wereld van zondagmor¬ 
gen op vijf. 12.00 Nws. 12.05 Hat 
zwarte gat. 14.00 Radio Romanti¬ 
ca. 16.00 Club Veronica Trend. 
16.55 M edsd o Brigan en acNppers- 
bericMon. 17.00 Kerkdienst 17.58 
Wéde ganzen. 18.00 Nws. 18.10 
Liturgie en kerkmuziek. IOS: 18.40 
De onbekende islam: jongeren. 
19.00 N to u w s in hel Turks. 19.05 
Nieuws in het Marokkaans/Ara¬ 
bisch. 19.10 Nieuws in het Bar¬ 
bars. 19.15 Nieuws in het Chinees. 
19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu. 
20.30 Zorg en Hoop. 21.20-2220 
Medeiandars Nederiandars. 


Om r oap Limburg 

9.00 Postbus 94, verzoekplaten. 
11.00 Trefpunt discussieprogram¬ 
ma 12.00 Het Concert 13.00 
Overname Radio 1 . 14.00-18.00 
Omroep Limburg Sport 


scheut 12.06 Schtogarao t 
14Ö5 Dia dautocha Sdtlag 
da. 16.05 Spartbeff. 1é.35 
rentonk 19.00-2026 Voi 


6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgan, 
morgen. Een opg e w e kts muzlida 
ochtendgroet (6.30, 7.00, 7.30 
nieuws). 8.00 Nieuw» en totto-uft- 
slagen. 8.12 Relax. Non-etop ratro- 
muziek. 9.00 Visum. Toeristi s ch 
programma. 10.00 Ntotwrs. 10.03 
De prehistorie. 11.00 Bengels. 
Kind aan huis met Juken Put. 
13.00 Nieuws. 13.10 Hit of Flop 
met Comy Neefs. Een panel be¬ 
oordeelt «9 nieuwe singles. 14.00 
naslag. Ho Burms en Johan Ver¬ 
streken. 17.00 Nieuws. 17.05 Afge- 
iotsn met Luk Verschueren (17.45 
M ek on el» Vo et baluitslagen). 18.00 
Nieuws. 18.10 Funiculi Funicula 
2000 Vragen staat vrij, verzoek¬ 
platen (22.00 Nieuws). 23 30-6 00 
Nachtradio (2400 en 5.30 
Nieuws.) 


BeHM/BRF 

Nieuws elk heel uur. 6.05 Radto- 
fruhstück (6.45 Hörergrusstotlarie: 
715 VeranstaMungskalender; 7.30 
Eva n gelium in unaerer Zeit). 8.30 
Glaube und Kkche 9.05 Mundart- 
sendung. 10.05 Traflpunkt Fri- 


6.00 Sonntag Morgan. 9.00 RTL- 
SormtagsfrüfwtUck. tf.00 Ratte 
Shop. muziek en actuMMIan. 
12 00 Hte dar Woche, Top 30. 
14 00 Happy Brtrtday. 1720 End- 
aport. Rückbück auf ein Wbahe- 
nende votor Sport. 18.00 Ctanlc- 
HMs. Oie gröaaten Hte. (te beéten 

OkSes. 21.00 Je ftome. Das XM- 
che Magazin. 24.00-420 Radto- 
Nacht. Dia Nacht tobt 


WDR 4 

4.06 Radtowackar. 6.00 Nartstch- 
ton. 6.05 Morgsnmslodto. 820 
Nachrichtsn. 806 VotksKkeÉnhs 
Matinee. 10.00 N a c hrichtsn. 1005 
Oparete nach Munach. 1220 
Nachrichtsn. 12.05 Must tot 
Trumpf. 134 » H atowt matadto . fjaf- 
ktors rund 101 dto Ws 8 1460 
N a c hri c htsn. 1425 Was darf ss 
sast? 1720 Osr Tag um 8 M. Ctto- 
fs ter Vtlw. 1800 Nachrichtsn 
und Wsttsr. 18.06 Srhttecl.- 
schélzchan. 1800 Auf Sin MM,. 
Abanteiatodto. 2020 flarhrirtaMi 
2006 Erinosomg 2200 Nachrch- 
tsn. 22.06 Muak zum Mumn. 
22.30-4.06 ARD Nachtoapraas. ' 
Limburgs Dagblad 


VIJGEN 


Limbu 


1 


Zaterdag 25 april 1992 • Pag! 


. . • 'V 


Vaak verkopen wtj huizen die de krant net 
niet halen. Zoekt u een huis, laat u 
vrijblijvend, inschrijven. 

Zie ook onze etalages SL-Franctscusweg 16 
en Oiiemoienstraat 3 


eer *- Uitstekend gaaü vrijs*, isndh., 4 sic., lux» 
woortc. SOm* opp. 379m* bj. 88. Vr.pr. ƒ 358.000.-; 


'AmbacMastr. 4. Uisteke n d gel. herenhuis met 4/5 sic., 
M* woonk. m. parket Vr.pr. ƒ 179.000,- lek. 

: Stotenbarglaan 69. Uitstekend onderhouden karaktsris- 
,iek vrij*. herenhuis op 625m 2 ,4 sic, ruime garage, nleu- 
t ee Iteticen. zonnige tuin gel. aan rand Aambos. Vr.pr. 
ƒ 458.000.-IU. 

| Brtsaeet 13. Tuaaangab. gesc ha k. woonhuis in jonge 
Duwt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwfcsuksn. 
. 3 s8l, garag», tuin op zuid. Kunt u zo intrekken! Vr.pr. 
ƒ 124.000,-k.k. 

Keye de Baaianbrouetalaan 3S. Zeer ruim halfvrgstaand 
h arénh u i», ultsnnste g e ec h itt voor kantoor/wonen. Prijs 
op aanvraag. 


lis—wrteiwsg 138. Vrijstaand landhuis mat garage en 
mooie tuin, woonk a mer ±30m*, serre, 3 sic., moet gers- 
nov. worden. Vr.pr. ƒ 179.000,- lek. 
ïltas HBvoS t WeeSererf hot 26. Ukst gel. vr^st zeer 
^rutan landhuis met garage en mooie tuin. Vr.pr. 

> f 379.000.- kJc. 

i-tt JeaaMr. 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand 
; woonhuis mat 5 afc, woonkamer 33m*, atudeer/hototoyfca- 
mer 25m*: U kunt er zo intrekkanl Vr.pr. ƒ 238.000.- lek. 
ö| Igtenheretr. 89. Geheel gerenov. haMvr^st. woonhuis op 
i ‘341 ai* grond, ruime woonk. 44nt. nieuwe keuken, 1 sk 
28RI’. tuk op zuid. kunststof ramen met dubt), glas. Fan- 
f tas8soh pand!! Wpr. ƒ 179.000.- kJc. 


Btakvstatwsg 4. Keurig gerenov. halfvrijet woonhuis, 3/4 
sfc. nieuwe tasutasn, garage, kunststof ramen met dubbel 
gas. bj-1972, voste trap zolder. Vr.pr. ƒ 229.000.- k.k. 
Roggeveld 56. Geschak. bungalow mot 2 sk. en tuk k 
jongs buurt, geschiet voor bagknend echtpaar. Vr.pr. 
f 177.000,- IUl 

KERKRADE 

) Akarskaat 44. Rutan wkksi/woonhuis. Vr.pr. ƒ 129.000,- 
kJc. 

WtawotartmfBtr. 34. Uitstek. geL gesch. landhuis woonk. 
9QmP, 3 ruime sSl. g a h aal ondsrkelderd. Prijs op aan- Z 

UJ j 

O 

z 

cc 

Lü 

¥i 

LU 

N 

cr 

Lu 

> 

I 

z 

UJ 

* 

UJ 


AMSTENRADE 


Nieuwstraat 11: nabij Markt een half¬ 
wijst woonhuis met bergjng en binnen¬ 
plaats, kd. b.g.: gang, woonkamer met 
open getast keuken, toilet, badkamer, 
kelder. Verti.: 3 slaapk., vaste trap zol¬ 
der, c.v. Prijs ƒ 102.000,- k.k. 


| HQENSBROEK 


Uitstekend gesrt. vrijstaand sfeervoi he¬ 
renhuis met behoorlijke tuin (601 m 2 ). 
kd.: b.g. hal, toilet, kelder, woonkamer 
met serre, keuken, bijkeuken, berging. 
Verd.: 3 slaapk., badkamer. Vaste trap 
zolder, c.v. Prijs ƒ 215.000,- kJc. 


BRUNSSUM KERKRADE 


Uitstekend gesrt tussengetegen woon¬ 
huis (bwj. .78) met garage en tuin. kd.: 
b.g.: hal, toilet, woonkamer met open 
geïnstaH. keuken, bijkeuken. Verd.: bad¬ 
kamer, 3 slpk., vaste trap zolder alwaar 
4e slpk., berging, c.v., rolluiken. Prijs 
ƒ 180.000,- k.k. 

Akerstraat 67: k winkelstraat goed ge- 
sit. winkelwoonhuis, met kin. Voormali¬ 
ge vestiging bank. Diverse mogelijkhe¬ 
den. Prijs ƒ 185.000.- k.k. 


Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge¬ 
start met de bouw van 5 halfwijst, ka¬ 
rakteristieke urban-woningen met dak¬ 
terras, garage en turn. Prijzen 
ƒ 178.000,- v.o.n. Verdere info op aan¬ 
waag. 


JABEEK 
O 

CL 

> 

X 


ü 

c 

o 

z 

_J 

UI 

c 

0 

sl 

Ui 

CQ 


■ * 

UUKBU 

1 

ing. WIL SPAAI 


Akerstraat Nrd. 11 
6446 XB Brunssum * 
tol. 045-220550 
Landelijk gesrt. vrijstaand woonhuis 
(bwj. 73) met garage en tuk. Ind.: b.g. 
hal, toilet, kelder, L-vormige woonka¬ 
mer, gefnstal. eetkeuken. Verd.: 3 
slaapk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 178.000,- k.k. 


SCHINVELD 


Aan de Emmastraat een bouwplaats 
van 500 m 2 voor de bouw v.e. vrijstaand 
woonhuis met garage. Prijs ƒ 60.000,- 
k-k. 


HEERLEN 


Halfvr. woonhuis (bwj. ‘84) met berging 
en tuk. kd. b.g. hal, woonkamer met 
open geïnstaH. keuken. Verd.: 3 slaapk., 
badkamer, c.v. Prijs ƒ 135.000,- k.k. 


Een woning van Ruijters, vast goed! 

RUUTERS ma k et een ij onroerend goed - sittard maastricht h etrien 


Te koop 


Sehoofcfcaat 31. HsNvrBsL oeechakeid woonh u is met na- 
8ö4uk en garage, 3 sic, veel» hap naar zolder. Vr.pr. 
ƒ 220.000,- k-k. ^ 

iUgheMNSireat 28. Halfvrijstaand woonh., voor/echlsr 
tuin, garage, 3 sBc. Vr.pr ƒ 176.000,- kJc. 


Pr.WeipaaiHiil 25. HaNvrijst woonhuis. 3 sSl. ga¬ 
rage en tuin, dubb. glas, raNuNcen, nieuw dak. Vr.pr. 
/148000,- kJc 

IMawnsMM Se. Goed onderh. haVvrijsL woonhuis 
4t tamdhukaSP mat 3 abt en garage, voor- en achtertuin, 
dUbb.-glaa, góed gekQlserd. Vr^x. ƒ 242.000,- lek. 


jlL 


llMNWNeg 38. O c h ite rand gal. landhuis op 570 m* 
Q w. wn zmm mooi ponommiocn uKzicnt, 3 groto sol* 
w nnn l ramsi SOm 2 , bwj. 1888, met kpandfre garage. UK- 
slakend pand! VLpr. ƒ 45*000,- kJc. 

in!, num nmpL woonnuiB, woomc. 9o flr 
m. partaai, gesL ke u ke n , 3/4 sNc., tuin, garage. Vrpr. 

num . 

IBMhmM 3L UKbL osL nisuwbouw riant vriisL landhuis 
op UDOiaf grand, nebf centrum, bj. 1880, 4 ruime alk, 
Vtj*. f 42R00Q,- kX 

l -' ' VULE|« 


6 vrije sector woningen met garage 

Centrum Nieuwenhagen IAAT. 

CARAPATIENTEN 
NIET STIKKEN 

Wf 

Astma** Fonds 

Giro 55055 

bank 70.70.70.120 


AMSTENRADE, Hoofdstraat S 

Goed onderhouden, dubbel woonh. met c.v., kelder, 
aanbw. en tuin. Perc.opp.: ca. 445 m2. Event. ge¬ 
schikt voor praktijk of winkel, kantoorruimte.; 
Vraagprijs: ƒ 205.000,- k.k. 

BRUNSSUM, Piatanendraef H 

Góed gel. halfvr.’ woonh. met c.v., berging en tuin. 
tnd.: hal, toilet, wóonkr. met open keuken. Ie verd.: 
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2» 
verd.: vliezotrap naar zolder. Max. subsidie: 
ƒ.41.000,-. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 144.000-k.k. 

BRUNSSUM-TREEBEEK, Horizonstraat H 

Rustig gei. woonh. met berging en tuin; Perc. opp.: 
220 m2. Ind.: kelder, entree, hal, toilet, keuken, 
woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. 
2e verd.: trap naar bergzolder. Aanv.: i.o. 

Prijs: f. 102.000,- k.k. 

BRUNSSUM, Trichterweg H 

Goed gel. vrijst woonh. met c.v., inpandige garage 
en tuin. Ind.: souterrain: kelder, garage. Beg. gr.: hal, 
toilet woonkr. met o.h., ruime keuken met app., wa¬ 
rande. Ie verd.: 4 slaapkrk., moderne badkr. met 
ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap naar hob- 
byruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ. 247.500,- k.k. 

GELEEN, Mauritslaan S 

Op uitst. stand nabij centrum gel. roy. halfvrijst. he¬ 
renhuis met c.v., kelder en tuin. Het pand is evt. voor 
meerdere doeleinden gesch. zoals kantoor. Als kan¬ 
toor Is het pand ook te huur. Ind. o.a.: wóonkr., keu¬ 
ken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr., vaste trap naar 
. zolder. Aanv.r spoedig, vraagprijs: ƒ 169.000- k.k. 

GELEEN, Op de Vèy S 

Op uitst locatie nabij centrum gel. halfvrijst 
woonh. mat c.v., kelder, garage en tuin. Perc.opp.: 
472 m2. ind. o.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., mod. 
bet badkr. met douche. Vaste trap naar zolder met 
zolderkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 189.000,- k.k. 

HEERLEN, Utacherboord H 

Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara¬ 
ges, c.v. en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby-Aan- 
toorruimte, provisiekelder, c.v.-kelder. Beg. gr.: hal, 
toilet woonkr., eetkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. 
met Ngb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge¬ 
heel verkeert in prima staat van onderhoud en is 
voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. 

Prijs: ƒ.340.000-k.k. 

HEERLEN, Vkrtstraat H 

Goed gel. hoekwoning met c.v., berging en tuin. 
Ind.: souterrain: ketder. Beg. gr.: entree, keuken, bij¬ 
keuken, woonkr. ensuite. Ie verd.: overloop, 3 
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: 
2 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 245.000,- v.o.n. 


S - Inlichtingen kantoor Sittard 
H - Inlichtingen kantoor Heerlen 


HOENSBROEK, Eikenweg H 

Goed gel. halfvrijst. woonh. met c.v., inpandige ga- 
rapé, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c,v.- 
ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilpt kpuken 
met app., woonkr. Ie vero.: 3 slaapkrs., ?^aderne 
badkr. 2e verd.: zolder te bereiken midden vliezo¬ 
trap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kantoren/tottet 
kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van 
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ. 225.000,- k.k. < 

LANDGRAAF. Paswag H 

Uitstekend gel. appartement met berging. Ind.: en¬ 
tree, woonkr., keuken met balkon, bijkeuken, 2 
slaapkrs., doucheruimte, toilet en bergkast. Aanv.: 
direct. Prijs: ƒ. 80.000,- k.k. 

MERKELBEEK, Houtstraat S 

Centraal gal. vrijst. woonh. met c.v., kelders, garage 
en royale tuin (perc.opp. 2.000 m2, waarvan 700 m2 
bouwkavel). Ind. o.a.: royale woonkr, serra, keuken, 
3 slaapkrs., badkr. en zolder. Het pand is geschikt 
voor div. doeleinden. Aanv.: spoedig. 

Vraagprijs: ƒ 345.00 - k.k. 

NUTH, Pastorijstraat H 

In het centrum rustig gel. appartement metc.v. Ind.: 
hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2 met dakterras, moder¬ 
ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs, luxe badkr. 
Het. geheel verkeert in prima staat van onderhoud 
en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. 

Prijs: ƒ. 160.000,- k.k. 

OB8KXT, Karei v. Bronckhorsttaan S 

Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh. mat 
c.v., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. 
Perc. opp.: 420 m2. Ind. o.a.: living met open haard; 
luxe keuken met app., 4 roy. slaapkrs., badkr. mat 
ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. 
Koopprijs: ƒ 298.000,- k.k. 

.1 

SITTARD, M. v. Bourgon dl «straat S 

Leuk gël. halfvrijst. woonh. metc.v., grote garage en 
tuin. Het pand biedt vele extra's. Ind- o.a.: living, 
keuken, 3 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., douche, 
vaste trap haar roy. zolder. Aanv.: i.o. - 
Vraagprijs: ƒ 179.000 - k.k. 

SiTTARD-OPHOVEN, Elsterweg ' S 

Goed onderh., onderkelderd en geisol. woonh. met 
aanbw., garage en tuin. Ind. o.a.: woonkr., serre, 
royale keuken, 5 slaapkrs., badkr., vaste trap naar 
zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 279.000,- k.k. 


SITTARD, Hodgesstraat 1 

Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met ca 
garage en tuin met veel privacy. Ind. o.a.: woon» 
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche, zold| 
Aanv.: i.o. .J 

Vraagprijs: ƒ 155.000,-k.k. ij 

SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof \ 

Goed ondèrn. halfvrijst. woonh. met carport. Inq 
1 woonkr. met open keuken en bijkeuken, 3 slaapkN 
badkr.' met douche, v.w. en aansl. 2e toilet, zold| 
mog. voor garage. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: ƒ 159.000,-k.k. 

VOERENDAAL, Grachtstraat J 

Uitstékend gel. vrijst. geschakeld woonh. met ca 
garage en tuin. Ind.: hal, toilet, L-woonkr. met pS 
ketvloer en Ouh„ luxe keuken, bijkeuken, garaga/be 
gingAle verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. nv 
Iigb.,moUche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste tra 
naar hobby ruimte en berging. Hét pand verkeert i 

P rima staat van onderhoud. Aanv.: i.o. 
rijs: ƒ. 259.000,- k.k. 

Nieuwbouw 

«NIEUWBOUWWONINGEN i 

Landhuizen te Echt. 

Landhuis te Puth-Schinnen. >, 

VS-wonlngen te Stramproy. 

Appartementen te Berg aan de Maas. i. 

Documentatie op aanvraag. 

Bouwkavels 

NUTH, Aalbeek 

Te koop bouwperceel gelegen aan de i 
Het geheel wordt bouwrijp opgeleverd met t 
gen, bestek en bouwvergunning. 

Perc. grootte: 540 m2. Prijs: ƒ. 125.000,- k.k. 

Bouwgrond 

Bouwkavels te koop te Spaubeek en Stramproy. 
cumentatie op aanvraag. 


België MORESNET 

In bungalowwtjk prima gel. semi-bungalow met 
pandige garage, c.v. en tuin (perc.'opp.: 1483 
Met mog. bouwk. voor vrijsL pand. Ind. soi 
). garage, c.v.-ruimte, bij /waskeuken, provisi 
2 slaapkrs., douche, toilet. Beg, gr.: ruime hal, t 
luxe keuken, woonkr. met o.h. ca. 42 m2, bal 
badkr. met ligb., v.w., slaapkn Aanv.: i.o. 

Prijs: ƒ. 325.000,-k.k. 


N 

m 


Hypotbeken-FInanderingen, Taxaties-Verzekeringen 


RUUTER 


mskelsenfll onroerend goed - sittard meastricM 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611 
6411 AThserlen-vangrunsvenplein 12-tel 045-71 


K* 


HMKW nu ± m nr grooo, nw carport, Kuntwcv 
«afntfri mdf di Wisls h sgf srin g. Vr.pr.. ƒ229.000,- k.k. per 


WAHL1MLLER 

(ONtotoMi T2. Vrijstaand woonh., 3 s»c. app. ksuMrij- 
taSML, «pp. 536 «F ^T4X. ƒ 207.000.- kJt. 


38. Mooi vrijstaand landhuis op 780 rrr 
kamer 40 raF, kantoor 11 m 2 , pesl. keuken 
i BJ5 m 2 ,4 rutane sIl zolder 30 m 2 , inpen-’ 
eBg x Vter r ss 33 nr, leuke tuin. Vr.pr. 

TE HUUR: 

OUDE-W 400-1000 m 2 luxe kantoomi m te e met 
300 m 2 bedrijfslood ». 

ILEM Oér. WMKELPAND 450 m 1 InL op aan- 


TE KOOP GEVRAAGD 

tan win ƒ 100-600080,-. 

veis Ouftae gsekt- 
bslt u ons m f iH 


EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN 

ZONWERINGEN 
EN RAAMDEKORATIE 


LE , ËRANCltR VAN 
LUX AFLEXPROCUKTEN 


Op een van de mooiste tokadeplnhet centrum van/ 
Msuwenhsgsn worden 8frêeis woRtaigsn met 
garage gebouwd. Aan de Bsutewe g tegenover het 
planaoen taotnen deze-wotipge ft te Kggeosn 
dlcMt^ bij aHe belangrijke voorzieningen zoals 
scholen, winkelcentrum en busvsitiridingen. 

INDELING: 

Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de 
L^vormjge woonkamer met open keuken, vanuit de 
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage 
heeft een pannendak. Op de ie verdieping bevinden 
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met 
Rgbad en tweede toHet De zolder is bereikbaar via 
een yaete trap en u heeft de moge^dteid voor een 
4e kamer. 

De achtertuinen z£n ca. 14 m diep. 

Prilsen vanaf ƒ 22fc00Q.-v.cui. 

4 vrije sector woningen met garage 

EikskeSchaesberg 


n . Ki!».' 

R . 0 r i.1 1 j f ' ' i 

■’ ‘ :*i * rf f:C;f' Shjcji* 

Hf;*,' f'- 

or 1 heffT;on 

Zar 'f n-Uïr- 
bjiler uilou^ieen 


LAMBfR T S 
ROLLUIKEN EN 
L : N W t n ï N O E X, 
-EvERïAL wAKtN- 
L AN'J ROKLUIKEN _ 
i f, ’ON 
WT RIN OEN 
DAARNAAST 
VOFPfcN WIJ 
OQ- NOG EEN luxaflex LAMBERTS=Usv 

' S é n t»a r: S wto g X; riwwSS, SE 0*5 - TSflWSL 
ftwe si e epwe : u ra Sii S ve w i S i tl, SnumM MiteSMlt SCHEPPERS B.V. 

ELECTOO TECHNISCH BEDRIJF 


Voor alle eleetrische 

iostallaties 

Tevens verhuur van: 

Feestverlichting 

Noodverlichting 

Bouwverdeetkasten 

Particuliere verkoop 

Openingstijden magazijn: 
maandag t/m vrijdag 
10.00-12.30 uur 
13.00-16.00 Uur 


m Bteijevteidentr. 31 
6242 A0KSMS 
Tel 045-453127 


MnUeedr. M 
HcrzsgssraMi (0) 
Tel. 02407-8350 


SCHEPPE 
ONDERHO 
SERVICE 

045-453127 
H!J‘S KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

045-711617 


DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 
e«n school in 
het kinderdorp 
JOAOPESSOA 

BRAZILIË 

Hat comité Heerlen van SOS- 
Kinderdorpen zal in Joao Peaaoa 
de bestaande kleuter- en lagere 
ediool uitbeelden. 

In de toekoovf le de edwol ook 
beStémd voor de kinderen uit de 
eloppenwijken in de buurt van 
het kinderdorp; 

Teneinde ooit een verandering In 
de leefsituatie van deze kinderen 
ta brengen ie veel geld nodig. Het 
comité Heerlen van SOS-Kinder- 
detrpan vraagt daarom uw htdp. 

DOOR J20J00 OVER TE 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOORDE SCHOOL. 
Ijond en<b postbus 2150 

3440 DD Woerden 
v taL 03400-23119 


Ukunt dit bedrag ovérmaken naar 
Rabobank Heerlen, nr. 
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder- 
«kxpee, school actielgtrorekenlng 
Rabobank: 1030456). Ulichdn- 
Mevr. L PtüUpa-Leufkene, 
IU.Heerlen SOS-Kinder 
dorpen. Tri.: 045-412536. 


f 


...J.f ■; ^ L ■' > 

Mm ■■ ■■ j . ' • i i 


> é&s* * 

W' ' V • 
' r: - > x 


fncMtng: ^fjBcfvtfscbD dotoHs: 

Overdekte entree. L-vormige ^ spouw-, dak- en vloerisolatie 

woonkamer met royale terras- - hardhouten kozijnen en 

schuifpui ensfeervoUe erker-ult- trappen 

bouw ca. 40rtf, incl. open keukfrjy - dubbele beglazing In nagenoeg 

inpandig bereikbare garage/bèr~ * >■ de gehele woning 

glngcp. 21 rrf. De le verdieping ^ 

hérbergt3ruimeslaöpkaniers * Prijzen/239.900,- v.qji. of 

ca. 15,9 en 8 rr? groot, alsmede & 'f 299-000,- v.o.n. 1Ü092006 
een luxe badkamer voorzien van ^ 

ligbad en 2e tollet. De zolder- • 

verdieping ca. 30 nr? Is bereik- 

baar.viaeen vaste trap. ■ ISuuSinformatie 

7 x ü SSSimS S Sr ? ’ nr. 10092006 


ii ' 

* 1 
f 1 


7.5961 PK Horsl, Postbus SQ94,8860 AB Horst, tetefooo 04709-84222, fax 04709-84333. rji 

■ i ij i 


1 ;f.i 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 u. 
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 u. 

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen, tel. 045-712255* 
Ook kantoren In Maastricht *n Aken 


Telefoon: 
SPIRAI 


«V, 

L'6400 VB Heeden.