Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


C'i ME 11992 


april 1992 


geversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. ■■ \v ' ' 


5 


(2 


UA U l 


74e jaargang nr. 102. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1 
■üiËlli 


ls kJTtl 


hét weer? TER REGEN 

begint licht 
half bewolkt, maar gelei- 
h aan neemt de bewol- 
toe. In de middag ia het 
ir bewolkt, met in de 
eede helft af en toe regen. 
Avonds voortdurende re- 
te wind is eerst zwak tot 
Uit zuidwestelijke rich- 
in de avond matig tot 
krachtig. De temperatuur 
lkt een waarde van 14 tot 
en en daalt komende 
naar 7 graden. 


1 

si* 


i 


op: 46.11 

Op: 64.48 


**a 

% 


op: 66.69 

mop: 65.66 


onder: 21.03 
onder: 18.49 

ï 

onder: 21.65 
onder: 26.65 


Zuideuropese 
Hidooms onveilig 


....... Ai.llj.,,iS>jp?»v/' -Ui ■ 

Adriaarvvan Dis 
naar Roermond 
PtólNA 2 

Met de fiets 
naar Salzbürg 

PAGINA 9 

■i'j.i.i lij!..v;;:. Jj ::: ; 

len Ddes: schade 
beving onderschaf 

PAGINA 16 


t . v i 

Jk' ■ %&??"*£' f4»'- s.- 

Flinke onrust 
bij FC Barcelona 

PAGINA 25 

Van Poppel wint 
etappe in Vuelta 

PAGINA 27 

Schaatsers in 
de tegenaanval 

PAGINA 27 


Minder lintjes voor Limburg 

Minder lintjes met Koninginnedag, dat is nu al enkele jaren de 
trend. Kregen vorig jaar nog 215 Limburgers een koninklijke 
onderscheiding, dit jaar waren het er nog maar net iets meer 
dan tweehonderd, om precies te zijn 204. In het hele land wer¬ 
den dit jaar 2.304 lintjes opgespeld, tegenover 2.360 bij de vori¬ 
ge editie van Koninginnedag en nog bijna 3.000 in 1990. 

Deze week nog zal minister Dales (binnenlandse zaken) een vol¬ 
gende stap zetten in de richting van een grondige hervorming 
van de gang van zaken rond de toekenning van koninklijke on¬ 
derscheidingen. 

Zie pagina’s 22 en 23 


v .■ ■/•f” *■ 


Statenfractie neemt kwestie-Baars bijzonder hoog op 

PvdA wil recherche 

* 

op smeergeld-affaire Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - De PvdA- 
fractie in Provinciale Staten 
onderzoekt de mogelijkheid 
om de minister van justitie in 
te schakelen in de geruchtma¬ 
kende smeergeld-affaire rond 
de Klimmense wegenbouwer 
Baars. Als de bewindsman 
daartoe aanleiding ziet, kan hij 
de rijksrecherche opdracht ge¬ 
ven tot een onafhankelijk on¬ 
derzoek naar mogelijke mal¬ 
versaties in het aanbestedin¬ 
genbeleid van zowel provin¬ 
cie- als gerfteente besturen in 
Limburg. Of de PvdA daad- 
werkeljjk tot dit ’zware mid- 
del r besluit, is in de eerste 
plaats afhankelijk van het re¬ 
sultaat van de volledige ope n¬ 
heid van‘zaken dié ‘provincie 
en gemeenten over hun pro- 
ject-aanbestedingen dienen te 
verschaffen. 

Die verrassende aankondiging deed 
PvdA-fractievoorzitster Odile Wolfs 
gisteravond tijdens een door haar 
party aangevraagd 'spoeddebat’ 
over de affaire Baars in de vaste 
Statencommissie voor financiën en 
algemene zaken. Wolfs liet er geen 
misverstand over bestaan dat haar 
fractie de kwestie 'bijzonder hoog’ 
opneemt, vooral vanwege haar con¬ 
statering dat de beeldvorming van 
de provinciale en lokale politici in 
Limburg enorme schade heeft op¬ 
gelopen. 

Onlangs nog gaf de officier van jus¬ 
titie in Maastricht te kennen geen 
aanleiding te zien tot het instellen 
van een nader onderzoek naar 
Baars’ uitspraken dat hij voor enke¬ 
le miljoenen guldens aan steekpen¬ 
ningen heeft betaald. 

, AUes zal aan het licht moeten ko¬ 
men, zodat we niet de indruk wek¬ 
ken dat we hier met z’n allen het 
potje dichthouden. Hoe pijnlijk dat 
Wellicht voor een enkeling zou kun¬ 
nen zijn. De betrouwbaarheid van 
het bestuursapparaat is in het ge¬ 
ding”, aldus Wolfs. 

(te*®* 'la 

z&U* A -% 


• Wiel Hendriks ontvangt de onderscheiding van burge¬ 
meester Mans. Foto: FRANS RADE 

Zilver voor grafdelver 

KERKRADE - Op een heel eigen manier heeft de 68-jarige Wiel 
Hendriks de Kerkraadse gemeenschap gediend. Als gemeentelijk 
grafdelver groef hij 8.500 graven en in zijn vrije tijd trad hy op als 
buuttereedner. Gisteren kreeg hy van burgemeester Jan Mans de zil¬ 
veren ere-medaille in de orde van Oratye-Nassau. 

Van 1958 tot 1981 was Hendriks grafdelver. Hy had dus veel met het 
verdriet van de dood te maken en dat zette hem juist aan wat vrolijk¬ 
heid te brengen aan de mensen.' 

Wiel Hendriks werkt nu veel met gehandicapten in het activiteiten¬ 
centrum achter de Hamboskliniek. De schop hangt al enige tyd aan 
de wilgen. 


Opnieuw Amerikaan op hoogste post 

Generaal ’Shaïi’ 

t 

gaat NAVO leiden 
SS? . •< - 5 '-- $*■'>< ■o'isV#» Mf• vSj 
• De rebellen in Kaboel rekenen op brute 
wijze af met het vroegere communistische 
regime in Afghanistan. Mishandelingen en 
executies zijn aan de orde van de dag. Op 
de foto wordt een spion van de geheime 
dienst van de verdreven president Nadji- 


bullah in het openbaar standrechtelijk 
geëxecuteerd. 

De leider van de noordelijke verzetscoalitie, 
Ahmed Shah Massud, is gisteren aangeko¬ 
men in Kaboel aan het hoofd van een 100 
tanks tellende colonne. Foto: reuter 


BRUSSEL - De Amerikaanse ge¬ 
neraal John ShaükashviU (55) wordt 
de niéuwe opperbevelhebber van 
de NAVO in Europa. Hy volgt op 24 
juni John Galvin op die met pen¬ 
sioen gaat. De Amerikaanse presi¬ 
dent Bush benoemde Shalikashvüi 
gisteren tot bevelhebber van de 
Amerikaanse strijdkrachten in Eu¬ 
ropa. Het is gewoonte dat die ook 
Saceur (’Supreme Allied Comman- 
der Europe’) van de NAVO wordt 

De NAVO-ambassadeurs kregen 
gisteren de voordracht op tafel Zy 
zullen waarschijnlijk vandaag hun 
fiat aan de benoeming geven. Nooit 
eerdér immers heeft de NAVO een 
voorgedragen Amerikaanse bevel¬ 
hebber geweigerd. 

Shalikashvüi is van Poolse afkomst 
Hy spreekt behalve Engels ook 
Pools en Duits, een voordeel gezien 
de rol van Duitsland en Polen in het 
Europa van na de koude oorlog. 
Luitenant-generaal John Shalikash- 

! - ~iiT ~ n"i ~ r • mi tii I uw* m miw m ■iiniiiii ■ 

l Huis uitgezet: 

I Oostduitser 


Vruchteloos debat inkomensbeeld maakt duidelijk: I zelfmoord 


Zorgvuldig 


Zowel gouverneur EmUe Masten¬ 
broek, die speciaal voor de ’Baars- 
interpellatie’ een deel van de com¬ 
missievergadering bywoonde, als 
gedeputeerde Jef Pleumeëkers ha¬ 
merde, erop dat het provinciebe¬ 
stuur niets te verbergen heeft 

Volgens beide collegeleden worden 
de aanbestedingsprocedures van de 
provincie strak en buitengewoon 
zorgvuldig gehanteerd, zeker sinds 
het beleid in 1988 drastisch is aan¬ 
gepast. Pleumeekera staafde zijn 
stelling door erop te wijzen dat we¬ 
genbouwer Baars in de periode van 
1988 tot én met vorig jaar van de in 
totaal 77 door de provincie aanbe¬ 
stede projecten slechts een drietal 
in de wacht wist te slepen. 


Zie verder pagina 17 

• St af nfr ocrt— •toén 
'absolute klaarheid' 
DEN HAAG - Het kabinet zal in de 
zomer opnieuw moeten praten over 
het besluit de uitkeringen in 1993 
niet geEjk op te laten gaan met de 
lonen. Vice-premier, en PvdA-leider 
Kok heeft dit gisteren in de Kamer 
gezegd tydehs een debat over het 
inkomensbeeld 1993. 

Volgens de sociaal-democraat komt 

(ADVERTENTIE) ' 


Nooit meer 


U Ti 


’de mate van ontkoppeling’ komen¬ 
de zomer weer in het kabinet aan de 
orde, „inclusief het principe van 
ontkoppeling”. Kok kreeg steun 
van PvdA-fractieleider Wöltgens. 
Die zei: „De ontkoppeling staat 
voor ons niet vast” 

Kok nam met zyn stellingname af¬ 
stand van een bnef die hy maandag 

(ADVERTENTIE) I 


nz 
;n koziinor 
P&rmazaans condoom 


Vc r uw nouren 

’ I r 

uoo Kunstsfo* ramen vat' 
i r an -r,car'bo. 
l ! merkt het verschil ! 


Bel voor meer informatie: 


Transcarbo ;• 

kunststof ramen ■ n 


Handelsstraat ?0 HEERLEN 

Tel. 045 - 753700 

Heel Limburg is onze sliawoom 
Only by mode centre 

CARITA 

Amorsptein 16-17, Maastricht-City 
Kleine Staat 6. Maastricht-City 
. Saroleastraat 3, Heerlen-City 


samen met premier Lubbers en zyn 
collega De Vries (sociale zaken) aan 
de Kamer zond. Daarin staat dat de 
uitkeringen in 1993 maar met 2 pro¬ 
cent omhoog zullen gaan, ongeacht 
de loonstijging. 

De opstelling van Kok werd niet ge¬ 
dekt door premier Lubbers. Die zei, 
verwijzend naar de kabinetsbesluit 
van afgelopen vrijdag, letterlijk: 
„Zolang er geen beter besluit is, is 
dit het besluit” 

Wöltgens gaf aan dat er voor de 
PvdA sprake moet zyn van koop- 
krachtbehoud voor de lagerbetaal- 
dèn in 1993. „De inzet is daar heel 
nadrukkelyk op gericht”, zei hy, 
zonder overigens garanties te wiÜén 
geven. 

Zyn collega Brinkman (CDA) zei 
geen beloften te willen doen die 
vandaag mooi klinken. Volgens 
hem moet iedereen beseffen dat 
koopkrachtbehoud geen gemakke- 
lyke opgave is. 


De oppositiè liep gisteren tever- 1 
geefs te hoop tegen de kabinetsbe- * 
sluiten óver de inkomens en de * 
commotie die daar tussen afgelopen I 
vrijdag en maandag over is ont- jj 
staan. Zowel Lubbers als Kok repte J 
over het ontstaan van een verkeerde J 
beeldvorming alsof het kabinet zou 1 
berusten in een plaatje yan koop¬ 
krachtdaling voor de minima en 
koopkrachttoename voor alle ande¬ 
ren. 


| BERLIJN - Een werkloze Oöst- 
I duitser die op het punt stond zyn 
i huis te verliezen aan een West- 
I duitser die 2ijn vroeger eigen- 
■ dom opeiste, heeft zichzelf opge- 
1 hangen aan een boom in de tuin 
I by zyn huis. Volgens de Berlyn- 
f se politie had de man, de 44-jari- 
| ge Fred Haupt, op het öntrui- 

I 


vili is nu nog assistent van generaal 
Colin Powell, de chef van de Ameri¬ 
kaanse defensiestaf. 

Shalikashvüi (die ’Shali’ wordt ge¬ 
noemd) is geen onbekende in Euro¬ 
pa. Hy was eerder plaatsvervan¬ 
gend commandant van de Ameri¬ 
kaanse strijdkrachten. Hy kreeg 
bekendheid door de hulpoperatie 
aan de Koerdische vluchtelingen in 
Irak, die hy na de Golfoorlog leidde. 

Met de benoeming van Shalikashw- 
li wordt de traditie voortgezet qut 
de NAVO-strydkrachten in Europe 
onder Amerikaanse leiding staan. 
Er zyn weliswaar geluiden opge¬ 
gaan om dat te veranderen en eeng 
een Europeaan te benoemen. Qe 
Europese pijler in de NAVO is be- 
langryker geworden en het aantal 
VS-soldaten, in 1990 nog 320.000; 
wordt de komende jaren tot 150.000 
teruggebracht Maar de lidstatlp 
vinden het daarvoor nog te vroegi , 


mingsbevel de boodschap ach-^ 
tergelaten:, Jk pak in”. 

Haupt is het laatste slachtoffer in 
een stille oorlog tussen Oost- en 
Westduitsers over onroerend 
goed rond Berlyn, waar de huren 
en huizenprijzen dramatisch zyn 
gestegen sinds zeker werd dat 
het de nieuwe hoofdstad zal wor¬ 
den. Westduitsers mogen krach¬ 
tens het herenigingsverdrag uit 
1990 via de rechter eigendom¬ 
men terugeisen. Maar er zyn^> 
mensen die hun toevlucht ne¬ 
men tot allerlei illegale peste¬ 
rijen om Oostduitsers hun huis 
uit te krygen. , 


r Limburgs Dagblad 

;, de duidelijke krant 

Ia cüe duiddijkeiaant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: .*.. 

Adres:..... 

Postcode/woonplaats: ... 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

cpro/banknummer: . 


Dc «ante tnw wafcea «MfMi ftdtlmM giatto. 

O Stuur m| «on machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bowenfeyt de handige, fraaie memo-kubu» 

O automatisch per kwartaal / 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 

O Stuur m| een acceptgirokaart voor betakng 

» □ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proéfl-abonnenwit gehad. 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel aenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 

Donderdag 30 april 1992 • Pagina 2 


f limburgs dagblad 


kunst Stil 


DOORJOSFRUSCH 


Wat zal het weer stil worden in 
onze provincie als de volksverte¬ 
genwoordigers over enkele weken 
definitief zullen besluiten dat 
'ons' Limburgs Symfonie Orkest 

— met in zijn kielzog Opera Zuid 

- mag blijven bestaan. 

De actiecomités worden ontbon¬ 
den, de handtekeningen gaan in 
•de prullenbak, de borden langs 
de autoweg worden met stille 
trom verwijderd en de partners 
van de LSO-musici, die hun roos 
moeten inleveren, gaan gewoon 
weer achter de kookpan. 

Geen opschudding meer, geen bo¬ 
ze politici, verontwaardigde 
sympathisanten of bezorgde mu¬ 
sici. Geen provinciegenoten die 
jzich nog sterk maken voor een 
cultureel erfgoed, dat hun zo na 
laan het hart schijnt te liggen. De 
rampspoed is voorbij, iedereen 
gaat over tot de orde van de dag. 

•Radio en televisie doen weer ge¬ 
woon en keuren Limburg geen 
phk meer waardig. De député zal 
voortaan nog slechts in huiselijke 
Tering met zijn vuist op tafel 
slaan als partijgenote-mevrouw- 
de-minister ter sprake komt en 
fiet LSO moet voortaan weer zon¬ 
der snorrende camera's zijn con¬ 
certprogramma’s afdraaien. 
Voor lege zalen, wel te verstaan, 
maar dat is op zichzelf geen pro¬ 
bleem; daaraan is het orkest zelfs 
in tijden van allerhoogste nood 
gewend geraakt. 

.Want adhesie betuigen, dat wil 
m uz ie km innend Limburg wel, 
als het maar niet zijn comforta¬ 
bele ligstoel hoeft te verruilen 
voor de ongemakkelijke zitjes in 
de concertzaal. Dat is te veel ge¬ 
vraagd van mensen die in hun 
eigen symfonie-orkest evenveel 
geïnteresseerd zijn als punkers 
jn de Kermisklanten. 

"En de orkestmusici zelf dan? Die 
schuiven van het puntje van hun 
stoel weer heel geleidelijk verder 
jiaar achteren om daar in alle 
rust zonder overmatige inspan¬ 
ning hun partijtje mee te blazen. 
Net zoals ze dat een jaar of tien 
geleden ook al deden, nadat de 
ergste storm van de dreigende 
opheffing was gaan liggen. Af en 
Xoe zal de een of andere gedreven 
dirigent hen tot grootse daden 
weten te inspireren, voor het ove¬ 
rige maken gezapigheid en loom¬ 
heid zich opnieuw van hen mees¬ 
ter. 

Want niets is zo fnuikend voor 
creativiteit als zekerheid, vooral 
\n deze provincie. Daar waar 
’struggle for hfe’ de aandacht 
verscherpt, de zinnen prikkelt en 
de geest fris houdt, leidt vastig¬ 
heid tot vadsigheid, onverschil- 
■Ugheid, gemakzucht, ja zelfs tot 
Algehele lethargie. En juist daar¬ 
voor lijken sommige Limburgse 
musici aanleg te hebben. 

Kortom, het heilig vuur zal wel¬ 
dra weer plaats maken voor de 
waakvlam. 

Wat zal het stil worden in onze 
provincie... 

O/ zouden we met z’n allen dan 
joch iets geleerd hebben? 


WEERT - In het Munttheater 
van Weert wordt zondag voor de 
vijfde achtereenvolgende keer 
het Bondsconcours voor Jeug¬ 
dorkesten gehouden. De Kerke- 
lijke Harmonie St. Joseph is ook 
nu de organisator van dit bonds¬ 
concours, dat onder auspiciën 
staat van de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen. 

Aan het lustrumconcours nemen 


Consortia Manuel Garcia eert ’Zwaan van Pesaro 9 

’Rossiniana ’92’ vol 
onbekende composities 


1 /^ 

Jv 


DOOR JOS FRUSCH 

HEERLEN - De Italiaanse operacomponist Gioacchino Ros- 
sini was niet lui, al willen vele biografen ons dat doen geloven. 
Dit is althans de opvatting van Paul Vallino-Ravetta uit 
Brunssum, initiatiefnemer en artistiek eindverantwoordelijke 
van ’Rossiniana ’92’, dat van 16 oktober tot en met 13 novem¬ 
ber in Heerlen en Hoensbroek gehouden wordt. Met dit Ros- 
sini-Festival — in het kader van de herdenking van de twee¬ 
honderdste sterfdag van de 'Zwaan van Pesaro’ — wil Vallino- 
Ravetta aantonen dat Rossini ook na zijn 37-ste, toen hij 
abrupt zijn briljante carrière als operacomponist afsloot, vele 
mooie, weliswaar kleinere, werken geschreven heeft. 


„Rossini was vaak ziek en niet meer 
in staat grote opera’s te schrijven,” 
vertelt de initiatiefnemer, vorig jaar 
de drijvende kracht achter het Mo- 
zart Festival Heerlen. „Maar hij 
heeft wel nog kleinere werken ge¬ 
schreven zoals geestelijke en we¬ 
reldlijke koorwerken, liederen, 
piano- en kamermuziek die de 
moeite waard zijn. In het festival 
kunnen de bezoekers met deze on¬ 
bekende Rossini kennis maken.” 

Voor Vallino-Ravetta snijdt het mes 
daarmee aan twee kanten. Het festi- 
valbudget (rond de 80.000 gulden) 
laat geen grootschalige operapro- 
dukties toe. ,,Dat is bovendien de 
taak van Opera Zuid. Wel zullen we 
het opera-repertoire van Rossini 
door middel van koorwerken, aria’s 
en ensembles tijdens een opera- 
avond onder de aandacht brengen.” 

Die opera-avond is één van de der¬ 
tien evenementen die in de festival- 
periode tijdens de weekends wor¬ 
den gehouden. Het solistenensem- 
ble Consortio Manuel Garcia, de 
organisator van het festival, neemt 
het leeuwedeel van de concerten 
voor zijn rekening. Vrienden, be¬ 
kenden en leerlingen van de vier 
ensembleleden copleteren het aan¬ 
bod. „Zonder hun medewerking en 
hun bereidheid financieel niet het 
uiterste te vragen, was dit festival in 


deze vorm niet mogelijk,” aldus 
Paul Vallino-Ravetta. De provincie 
Limburg zegde inmiddels subsidie 
toe, de gemeente Heerlen komt 
waarschijnlijk ook over de brug. 

Door middel van sponsoring en re¬ 
cettes probeert de organisatie de 
begroting sluitend te krijgen. 

Onder de deelnemers aan het festi¬ 
val - onder andere het Collegium 
Musicum Limburg, het Bonnefan- 
tentrio. Mannenkoor Hoensbroeck, 
het Steinder Mannenkoor, Vocaal 
Ensemble Musica Cantat en een 
aantal instrumentale solisten - be¬ 
vindt zich ook het nieuw opgerichte 
Vocaal Ensemble Michael Haydn, 
dat bestaat uit een zestiental leerlin¬ 
gen van de leden van het Consortio. 


Curiosa 

Dit koor zal een concertavond vol 
curiosa verzorgen, die de naam ’Pé- 
chés de Vieillesse’ (ouderdomszon- 
den) heeft meegekregen 

Tijdens het openingsconcert wordt 
de Petite Messe Solennelle uitge¬ 
voerd door het Consortio en het 
Collegium Musicum Limburg (diri¬ 
gent Jos Paumen), tijdens het slot- 
concert zal het Stabat Mater weer- Paul Vallino-Ravetta, initiatiefnemer van ’Rossiniana ’92\ 


verder in,.. 


SITTARD - In het Sirkeltheater, 
Putstraat 22, presenteert Alex d’E- 
lectrique vanavond vanaf 20.30 uur 
het theaterprogramma ’Koning 
Jan’. 

Het koor van de Stichting Muziek¬ 
dramatische Produkties Limburg 
geeft zondag een lenteconcert in de 
Stadsschouwburg van Sittard. So¬ 
listische medewerking verleent bas 
Hans Scheyen, Harry Dieteren 
heeft de muzikale leiding. Aanvang 
20 uur. 

GELEEN - Organist Tjeu Zeyen 
geeft zondag in de Augustinuskerk 
in Geleen een orgelconcert. Het 
concert staat in het teken van de 
heringebruikname van het geres¬ 
taureerd Loret-orgel en begint om 
15 uur. 

VAALS - De Russische violist Mi- 
chail Besverchny concerteert zater¬ 
dag om 20 uur in museum ’De 
Kopermolen’, Von Clermontplein 
11 in Vaals. Hij speelt werken van 
Bach, Paganini, Ysaye en een eigen 
compositie, een Fantasie op Ave 
Maria van Schubert. 
NOORDWIJKERHOUT - In sporf- 
centrum De Schelft in Noordwüty 
kerhout zullen Limburgse drufl' 
band-solisten en kleine ensemble^ 
zondag deelnemen aan de kam * 
pioenswedstrijd 1992 van de Fedêf^ 
ratie van Katholieke MuziekboiH 
den. 

MAASTRICHT - De Stichting 
Opera Limburg geeft zaterdag 
belcanto-concert in de concertza»^ 
van de Muziekschool van Ma#^ 
tricht, St. Maartenspoort 2. DianD*^ 
van den Eynden, sopraan, Robert*^ 
Antoniani, tenor en Antonio Cavaly, 
cante, bas zijn de solisten. Aanvan# ‘ 
14 uur. ttj 

In het CCV-theater, Herbenusstraak 
89, speelt toneelgezelschap Het 
nument de voorstelling Lanselo*V 
van Denemarken. Het stuk is b*k 
doeld voor jongeren van 14 tot lty 
jaar. Aanvang 20 uur. \ 

’Le cri’ (de schreeuw) is de titel v3J» 
de dansproduktie naar een idee vay 
Angèle Etoundi Essamba uit Kamg 
roen, die dinsdag vanaf 20 uur A 
het Löss Theater, achter de BaraKj 
ken 31a, wordt gepresenteerd. 
betreft een uitvoering met dan 5 ! 
zang en muziek uit Afrika, waarW 
culturen samensmelten. 


LIMBRICHT - In het Salviuskerk' 
je van Limbricht exposeren leerlid 
gen van Toos van Alphen-Segri* 
vrijdag (vanaf 20 uur), zaterdag (tuS' 
sen 10 en 5) en zondag (tussen 2 c® 
5) aquarellen. ^ 

LUIK - Het ’Palais des Congrès’ i* 1 ® 
Luik is vrijdag, zaterdag en zondag 
plaats van handeling van het twef ï 
de internationale festival ’Jazz ** j 
Luik’. Meer dan tweehonderd müS 1 ' ( 
ci uit twaalf landen zullen versprei® 
over vijf zalen zesendertig concef' 
ten geven. Daaronder de Lion®; 
Hampton Big Band en het Som 1 ? l 
Rollings Quintet. Alle dagen op eI1 { 
van 16 tot 1 uur ’s nachts. 


klinken. Dit laatste concert, op 13 
november (Rossini’s sterfdag) gege¬ 
ven in de Sint Janskerk te Hoens¬ 
broek door het Consortio, het LSO 
en de Capella Aquensis uit Aken, 
staat onder leiding van Thomas 
Beaujean en wordt twee weken eer¬ 
der ook in de Karelstad uitgevoerd. 

De uitvoeringen in het kader van 
’Rossiniana ’92’ worden gegeven in 
de grote en kleine St. Janskerk 
Hoensbroek, kasteel Hoensbroek 
en de Burgerzaal van het gemeente¬ 
huis Landgraaf. Naast werk van 
Rossini wordt ook aandacht be¬ 
steed aan composities van Padre 
Mattei, zijn belangrijkste leraar, en 
aan tijdgenoten als Mercadante, Do- 
nizetti, Bellini, Liszt en Verdi. 


Nieuw Ensemble laat 
China weerklinken Holen 'ijnprijs voor iXicolelte Sombers 

Adriaan van Dis bij 
literair festijn 


MAASTRICHT - Het Nieuw Ensemble trekt de eerste helft 
van mei door Nederland met muziek van jonge componisten 
uit China. De concertreeks, die zondagmiddag om 15.30 uur 
op het Intropodium in Maastricht begint, is het gevolg van het 
pionierswerk, dat artistiek directeur Joel Bons van het Nieuw 
Ensemble sinds 1988 heeft verricht. Hij legde toen contacten 
met een aantal Chinese componisten, die zijn opgegroeid tij¬ 
dens de Culturele Revolutie. Dat leidde ertoe, dat zij muziek 
voor het Nieuw Ensemble schreven, die vorig jaar in Neder¬ 
land voor het eerst tot klinken kwam. 


# Adriaan van Dis, ’special 
guest ’ bij het literair festijn 
Roermond. 


Bondsconcours 
voor de jeugd 

ruim 350 jonge muzikanten deel, 
verdeeld over negen orkesten uit 
Limburg en Noord-Brabant. 
Tussen 13.30 en 18.30 uur spelen 
jeugdfanfare Sint Martin Stein 
(winnaar 1990), jeugdfanfare 
Eendracht Baarlo, The Young 


ROERMOND - Publicist Adriaan 
van Dis is zaterdag 'special guest’ 
bij het literair festijn in cultureel 
centrum De Oranjerie in Roer¬ 
mond. De stichting Kring ’84 tekent 
voor de zevende editie, waarbij ook 
ditmaal de cultuurprijs van de stad 
Roermond, de Halewijnprijs, wordt 
uitgereikt. De oorkonde, het plas¬ 
tiek en het geldbedrag van 2000 gul¬ 
den gaan naar Nicolette Smabers 
(44) uit Den Haag. 

In acht jaar tijd verschenen van 
haar drie literaire werken: De Fran¬ 
se trein (1983), Portret van mijn 
engel (1987) en Chinezen van glas 
(1991). 


Stars Rosmalen, jeugdfanfare St. 
Willibrordus Stramproy, jeugd- 
harmonie St. Stephanus Ste- 
vensweert, jeugdharmonie 1’U- 
nion Heythuysen, jeugdharmo¬ 
nie Concordia Obbicht (winnaar 
1989), De Notenkrakers Leveroy 
en jeugdfanfare St. Aloysiana 
Landgraaf. 

Zij worden beoordeeld door 
Pierre Kuypers en Leon Adams. 


De stichting zoekt jaarlijks naar nog 
min of meer onbekend talent, waar 
in het geval van Ton van Reen, die 
in ’88 de cultuurprijs ontving, geen 
sprake was. Andere laureaten die 
Nicolette Smabers voorgingen, zijn 
Jan Huyskens, André Janssens, Ru- 
di Hermans en Halil Gür. De jury 
van de Halewijnprijs bestaat dit jaar 
uit Ton van Reen, Halil Gür en 
Koos van den Kerkhof. 


De presentatie van het literair fes¬ 
tijn is in handen van Catelijne Ver¬ 
hoeven en Henk Steerihuis van de 
Universiteit in Amsterdam. Buiten 
Van Dis leveren verschillende ande¬ 
re schrijvers en kleinkunstenaars 
een bijdrage aan het literair festijn, 
onder meer de Vlaming Tom La- 
noye (dichter, en schrijver van lite¬ 
raire kritieken), de Tsjechische 
Jana Beranova (vertaalster van 
werk van Milan Kundera en Jaro- 
slav Seifert), Alexandra van Marken 
(zangeres van cabaretteksten, en ac¬ 
trice in ’Eline Vere’ en Tk Jan Cre- 
merj, en de cabaretgroep Ringelo¬ 
ren. 

f 

De avond begint om 19.30 uur. De 
entree is vijftien gulden. 


Het programma trok sterk de aan¬ 
dacht en krijgt mede daardoor be¬ 
gin mei een ’follow-up’. Vier nieuwe 
stukken voor het ensemble krijgen 
dan hun première; ze zijn geschre- 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 

INDUSTRIEEL 

Hofkamp 20, ó 161 DC Geleen 

Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld ven door Mo Wuping, Xu Shuya, Qu 
Xiaosong en de in Parijs werkende 
Tan Dun. Op het programma dit¬ 
maal ook twee reprises, composities 
van Mo Wuping en Chen Qigang. 
De concerten staan onder leiding 
van dirigent Ed Spanjaard, tot de 
solisten horen Ingrid Kappelle, so¬ 
praan. de Chinese bariton Shi Ke- 
long en fluittist Harrie Starreveld. 

De in Nederland geïntroduceerde 
componisten hebben een gemeen¬ 
schappelijke achtergrond. Bons: 
„Allemaal zijn ze opgegroeid in de 
periode van de Culturele Revolutie 
tussen halverwege de jaren zestig 
en medio de jaren zeventig. Beetho¬ 
ven was verboden: er mocht eigen¬ 
lijk niks, behalve strijdliederen. 
Veel componisten en musici zaten 
in die tijd op het platteland en daar 
speelden ze wel in een soort onder¬ 
grondse orkestjes. Dat beeld veran¬ 
derde in de tijd, dat Deng Xiaoping 
hervormingen doorvoerde. Het kli¬ 


maat werd opener en in de muzi®^ 
werden invloeden uit het west# 1 
toegelaten. Door die grotere op e* 1 ’ 
heid kon ook de nieuwe muzi e * 
zich stormachtig ontwikkelen.” 

„Sterker dan in het westen heeft 
muziek van de nieuwe Chinese é^ 
neratie componisten een prografl 1 '. 
matische ondertoon. Dat is trot*' 
wens altijd al zo geweest. Het is e^F 
beeldende, evocatieve muzikal®, 
taal. Vaak wordt ze gekenmei* 
door stiltes, lange stiltes soms, 
altijd: spannende stiltes. Tegelijk J ' 
ze makkelijk toegankelijk. Je ■ 
geen bijzondere kennis nodig om 
te kunnen volgen.” 


Oplossing van gisteren 


ü "urn 

R. TTê 

jE ÏÏ 

Z EG 


reMT| 

s aTlTêTp 
n Br 
prT 

K T L 
[OOI 

sms 


II 

TÏÏP EM 


de klinkende klokken recept 


Lofscli uitjes 
met gehakt 


DOORHUUB MEIJER 


Benodigdheden: 8 struikjes witlof, 
1 uitje, boter, ca. 400 g gehakt, 1-2 
afgestreken el bloem, 2 dl bouillon, 
peper, nootmuskaat, paneermeel, 
flinterjes boter. 

Maak witlof schoon, halveer in 
lengte en neem ’hart’ eruit, zodat 
schuitjes ontstaan. Kook ze in ko¬ 
kend water met snufje zout 7 mi¬ 
nuten. Neem met schuimspaan uit 
kookvocht en laat uitlekken. 

Pel uitje en fruit snippers in boter. 
Voeg gehakt toe en bak kruimelig. 
Bestrooi zodra het gehakt ver¬ 
kleurd is met bloem en fruit even 
mee. Schenk bouillon erbij en roer 
tot dik gebonden saus. Breng op 
smaak met peper, zout en noot¬ 
muskaat. 

Schik lofschuitjes in 1 grote of 2 
kleinere ingevette ovenschalen. 
Verhit grill voor, vul schuitjes met 
gehaktsaus en bestrooi met pa¬ 
neermeel. Leg hier en daar flinter¬ 
tje boter en laat op schotel onder 
grill goudbruin korstje komen. 
TIP: Serveer hierbij een dressing 
van mayonaise met yoghurt of 
kwark, citroensap, peper en zout. Horizontaal: 1. rustpoos; 4. fooi; 7. ver¬ 
hindering; 11. uitroep van pijn; 12. vrucht 
van de kokospalm; 14. natrium (scheik. 
afk.); 15. bolgewas; 17. overgeleverd 
volksverhaal; 19. waarvan er geen tweede 
is; 21. muzieknoot; 22. ijl, niet dik; 24. 
zich gezond voelend; 26. er genoeg van 
hebben; 27. vogelprodukt; 30. dieregeluid; 
31. per uur (afk.); 32. talentvol; 33. bijbel¬ 
se stad; 35. traag; 37. aardsoort; 39. voer¬ 
tuig; 40. zin, trek; 41. niveau; 42. bevel; 
43. muziekteken in de psalmen; 46. in- 
druksel; 48. Chinese afstandsmaat; 49. 
sterk verlangend; 50. aardrijkskundige 
aanduiding; 52. in orde (Eng. afk.); 53. 
letter van het Griekse alfabet; 55. lichame¬ 
lijk lijden; 58. gravin van Holland; 61. bo¬ 
venste gedeelte; 63. rund; 64. roofvogel; 
66. deel van het gezicht; 69. tellurium 
(scheik. afk.); 70. lengtemaat; 71. spece¬ 
rij; 73. eerwaarde heer (Lat. afk.); 75. in¬ 
strument tot plaatsbepaling; 76. rivier in 
Nederland; 77. bedrijver v.e. strafbaar feit. 


Verticaal; 1. vrucht; 2. uitgesloten a a jj' 
sprakelijkheid (afk.); 3. familielid; 4. b°(T 
ket, bosje; 5. pers. voornaamwoord; 
buit (barg.); 8. griezelig; 9. bergruit*:' 
10. gegeven woord; 12. gewicht (afk.); 
tin (scheik. afk.); 16. dat is (Lat. afk.); 
Duitse NV; 20. ter plaatse (Lat. afk.); 
lidwoord; 23. grappig; 25. voorganger ' 
het gebed (Mohamm.); 26. boom; 28- l( T 
gebouwde slaapplaats; 29. elders vertoe¬ 
vend; 31. sieraad; 34. voorschrift, ricfi 
snoer; 35. ingezet stuk; 36. groente; 3f/;. 
boom; 38. knaagdier; 44. leeuw (Fr.); 4 ^ 
terrein; 47. te eniger tijd; 51. indruk, 3 
druk; 54. wapen; 56. lekkernij; 57. barimV 
(scheik. afk.); 58. emmer; 59. slotwoo' ■ 
van gebeden; 60. de ongenoemde (L®. ' 
afk.); 62. deel van de bijbel (afk.); 64. 
gerecht; 65. langspeelplaat (afk.); 67. ■] 

dernemingsraad (afk.); 68. spoedig; 
en dergelijke (afk.); 72. dracht van ’ 
nikken; 74. de dato (afk.); 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 3 


irun? EN HAAG ~ CDA en D66 sco- 
nbl« en bet best onder jongeren. Als 
ka)71 fle groep 15- tot 21- jarigen het 
FVdeF obt * ek voor het zeggen krijgt, 
tb0 fl?Uift het CDA de grootste partij 
in Nederland met 45 zetels. Een 
Verlies van negen zetels ten op- 
htjj/ichte van het huidige aantal in 
T ggj ie Tweede Kamer. D66 gaat fors 
L 33 Vooruit van twaalf naar veertig 
^ga/etels. De PvdA wordt gehal- 
ann<r eerd en komt °P 22 zetels, tegen 
bert( |19 nu. Daarmee weerspiegelt het 
aV 3 liStemgedrag van de jongeren dat 
van^ an de res '- van Nederland. 

jHet stemgedrag onder 602 jonge- 
it ïift fen werd onderzocht door het 
ïüfl in opdracht van M50, het 
samen werkingsverband van de 
5 politieke jongerenorganisaties 
3t 'Van CDA, PvdA, WD, D66 en 


Keuze jongeren komt overeen met rest Nederland 

CDA en D66 favoriet 


Groen Links. Opvallend in de 
enquête-resultaten is de geringe 
kennis bij jongeren over de poli¬ 
tiek. Zo weet 26 procent van de 
ondervraagden geen enkele taak 
van de Tweede Kamer te noe¬ 
men. 

Slechts dertig procent kende het 
antwoord op de vraag naar het 
aantal Tweede Kamerleden (150). 
Zestien procent noemde een an¬ 
der getal en 54 procent zei het 


niet te weten. Eenvyfde van de 
jongeren was op de hoogte van 
de verhuizing van de Tweede 
Kamer. 

De magere politieke kennis zet 
de stemmotivatie voor een partij 
in een ander daglicht. Zowel de 
potentiële CDA- als D66-stem- 
mers zeggen dat vooral te doen 
omdat hun favoriet ’een goede 
partij’ is, met ’goed beleid’. Er is 


niet doorgevraagd naar de ver¬ 
meende inhoud van dat beleid. 
Vijftien procent van de 
D66-stemmers doet dit als anti- 
stem, een protest tegen de huidi¬ 
ge politieke constellatie. 

Wat politieke kopstukken be¬ 
treft, beschikken jongeren over 
meer kennis. Slechts vier pro¬ 
cent van de ondervraagden kon 
zich geen enkele minister voor 
de geest halen. Premier Lubbers 


geniet de meeste bekendheid (71 
procent), gevolgd door Kok (62 
procent) en Maij-Weggen (49 pro¬ 
cent). Van de fractievoorzitters 
mag D66-voorman Van Mierlo 
zich het meest populair noemen 
(negentien procent). Brinkman 
(CDA) krijgt twaalf procent van 
de voorkeurstemmen, terwijl 
Wóltgens met nul procent de 
rijen sluit. Een in het oog sprin¬ 
gend enquête-resultaat is dat een 
kleine meerderheid van de on¬ 
dervraagden (53 procent) de in¬ 
formatie over politiek via de 
school onvoldoende vindt. 
M50-voorzitter Bos meent dat de 
politieke partijen meer moeten 
doen om jongeren bij de politiek 
te betrekken door bijvoorbeeld 
hen op te nemen in allerhande 
organisaties. 


G2 


arn' 


laitfi 


;er fc 
rliflj 
gera 

(tus-l 


fi. 


immerman wellicht ook betrokken bij verdwijning andere meisjes 

Man al langer verdacht 


OENSDRECHT — De Belgische politie blijkt ruim zeven 
s’i» banden intensief jacht gemaakt te hebben op Ludo de B. 
idal3), zonder later een directe relatie te leggen met de myste- 
^■Uze verdwijning van Inge Breugelmans (14) uit Wuustwezel. 
^tnmerman De B. uit Woensdrecht wordt verdacht van een 
‘ re jd *bbele moord en minstens vier pogingen tot ontvoering van 
cer-^ge meisjes. Ook de moord vorig jaar op Jessica Richel (18) 
ane* \ Etten-Leur en de verdwijning van het 8-jarig meisje Wendy 
n^illems uit Putte-Stabroek worden nu in verband gebracht 
P eö ét De B. 


Blokkade kazernes Bosnië 


! rijkspolitie Woensdrecht was 
Igens een zegsman uit politie- 
'figen al maanden op de hoogte 
1 De B. in België werd verdacht 
'ï het meelokken van jonge meis- 
1 Zy heeft daaraan niet of nauwe- 
aandacht besteed, 
die tyd heeft de verdachte daar- 
ér ongestoord zijn gang kunnen 
Zeker vier Belgische meisjes 
één jongen uit de grensstreek 
*> aan de dood ontsnapt, omdat de 
T dachte by zijn poging hen in de 
jefc herbak van zijn auto te stoppen, 
tefl passanten werd gestoord. Een 
en- *isje (18) uit Wuustwezel kon eind 
ieK lober vorig jaar aan De B. ont- 
^ppen doordat het deksel van de 
herbak niet goed dicht zat. 

de sctie op de stoffelijke overschot- 
ge- H van de op 30 decmber vorig jaar 
fl 1 ', kwenen Inge Breugelmans en de 
telopen zondag gekidnapte Ines 
' e f' Muijlder (17) uit Essen-Hoek 
ale *ft uitgewezen dat beide kinde- 
A djn verkracht. Inge is gewurgd, 
eJl .és is met een schop doodgeslagen 
ij., deerlijk verminkt. De verdachte 
‘Bisteren voor de officier van justi- 
f geleid en blijft in voorarrest op 
Pdenking van moord, verkrach- 
pB en ontvoering. 

Wzoek 

Wel de verdenking al geruime 
; bestond, richtte de Antwerpse 
fitie pas op 21 april een verzoek 
. 1 het parket in Breda om De B. in 
U^and met pogingen tot het mee¬ 
teken van kinderen grondig te 
Jén. Dat verzoek is later per post 
de rijkspolitie in Hoogerheide 


doorgestuurd en arriveerde daar 
volgens woordvoerder mr M. van 
Nimwegen van het Bredase parket 
pas afgelopen maandag. Ruim 24 
uur nadat Ines van Muijlder door 
De B. was ontvoerd en vermoord. 
Op die dag beschikte de gemeente¬ 
politie in Essen (B), aan de hand 
van een signalement van een door 
De B. gebruikte auto, over gegevens 
dat hij betrokken was bij de ontvoe¬ 
ring. De Essense politie ondernam 
toen bliksemsnel actie, die enkele 
uren later al leidde tot de arrestatie 
van de Woensdrechtenaar. Hy be¬ 
kende vlot de moorden op de beide 
meisjes. 

Mr Van Nimwegen: „Dat verzoek 
tot ondervraging was één van de ve¬ 
le die wij ontvangen. Deze verden¬ 
king gaf ook geen aanleiding sneller 
in actie te komen. Er werd door de 
Belgische politie ook geen relatie 
gelegd met de verdwyning van de 
twee Belgische kinderen (Breugel¬ 
mans en De Muijlder). Daar valt 
niemand een verwijt van te maken. 
Dat de moord (op De Muijlder) 
voorkomen had kunnen worden, 
gaat mij te ver.” 

Laat 

Een Belgische politiewoordvoerder 
zegt dat pas in een laat stadium 
bleek dat er mogelijk een relatie 
was tussen het meelokken van kin¬ 
deren en de verdwyning van Inge 
en Ines. „Zeker in het beginstadium 
weken de delicten te veel af. Later 
vielen de stukjes van de puzzel op 
hun plaats. En toen is er ook inge¬ 
grepen.” 


Oproep tot bomaanslagen en moorden 

4NC in opspraak door 
f optreden bestuursleden JHANNESBURG - Het ANC is 
ij °Pspraak geraakt door het optre- 
|A en uitspraken van enkele be- 
L^Bryke regionale en plaatselijke 
‘tfers. 

kjANC-top riep gisteren de leider 
W de afdeling West-Transvaal op 
. *hatje om zich te verantwoorden 
een opruiende uitspraak. 
m. ree ^ atbusa zou verleden week 
klaard hebben dat het zoge- 
jAmde onafhankelijke thuisland 
g Phutatswana door ’bomaansla- 
ibjj , en de halsbandmethode’ (waar- 
J ^et slachtoffer via een in brand- 
jtoken autoband wordt ver- 
\ 0rd . red.) 'onregeerbaar’ zal 
r den gemaakt. 


ge tegenslag voor de geloofwaardig¬ 
heid van het ANC, dat altijd heeft 
beweerd dat zijn leden de slachtof¬ 
fers en niet de aanstichters van het 
geweld zijn. 


LONDEN - Zijn de mannen met 
bolhoed, streepjespak en para¬ 
plu de laatste jaren al langzaam 
uit het straatbeeld van Londen 
verdrongen, nu dreigt nog een 
typisch Brits verschijnsel te ver¬ 
dwijnen: de pruik van de rech¬ 
ter. De 300 jaar oude traditie 
staat zwaar onder druk. 

De eerste plek waar de rechters 


(ADVERTENTIE) 


Britse rechters 
verliezen pruik 

pruikloos hun oordeel zullen vel¬ 
len, wordt, als de hervormings- 
gezinden hun zin krijgen, de 
handelskamer. Deze week begon 
■daar het overleg over een revolu- 


• Het 

ministerie van 
defensie in 
Bosnië—Herce- 
govina heeft 
gisteravond 
zijn soldaten 
opdracht 
gegeven de 
kazernes van 
het federale 
Joegoslavische 
leger te 

blokkeren. Met 
de oproep van 
het ministerie 
lijkt een begin 
gemaakt te 
worden met de 
uitvoering van 
het decreet dat 
president Ahja 
Izetbegovic van 
Bosnië-Herce- 
govina 

maandag had 
uitgevaardigd 
en waarin hij 
het federale 
leger beval de 
republiek 
onmiddellijk te 
verlaten. Het 
leger weigert 
dat. Op de foto 
zoekt een lid 
van de 
Kroatische 
militie dekking 
tijdens een 
aanval van 
sluipschutters 
in de stad 
Mostar. 

Foto: AP 


tionaire wijziging in de kleding¬ 
voorschriften, geen pruik en 
geen toga meer. De pas benoem¬ 
de hoogste rechter van het land. 
Lord Taylor of Gosforth, stelde 
zich onmiddellijk achter de her¬ 
vormers. Hij gelooft dat het met 
justitie verbonden imago van de 
18de eeuw de rechterlijke macht 
wat wereldvreemd doet overko- 


Neo-nazi’s willen 


Duitse capitulatie 
officieel herdenken 

BERLIJN - Rechts-extremistische 
en neo-nazigroepen willen op 9 mei 
in Oost-Berlijn bij het 'Museum van 
de Onvoorwaardelijke Capitulatie’ 
de ondergang van Hitler-Duitsland 
herdenken. 

Christen-democraten, SPD, Groe¬ 
nen en Bondgenootschap 90 heb¬ 
ben het stadsbestuur opgeroepen 
de bijeenkomst van de zogenaamde 
’Vrije Kiezersgemeenschap de Na- 
tionalen’ te verbieden. Deze club - 
waarin leden van de (neo-)nazisti- 
sche NDP, de DSU, de Republika- 
ner en de 'Duitse Liga voor Volk en 
Heimat’ zijn vertegenwoordigd - 
doet ook mee aan de districtsverkie- 
zingen op 24 mei in Berlijn. 

In een artikel in het rechts-extre¬ 
mistische blad ’Die Nation’ worden 
geestverwanten opgeroepen te de¬ 
monstreren voor het door de Rus¬ 
sen ingerichte museum, waar in de 
nacht van 8 op 9 mei 1945 de on¬ 
voorwaardelijke capitulatie van 
nazi-Duitsland werd ondertekend. 
’De bevrijding moet nog plaatsvin¬ 
den’, heet het. 


Staking Duitsland 
naar hoogtepunt 

BONN - Met de uitbreiding van de 
staking in Duitsland tot de vuilnis¬ 
ophaaldienst en de gezondheids¬ 
zorg heeft het arbeidsconflict in 
Duitsland gisteren een nieuw hoog¬ 
tepunt bereikt. Op de derde dag van 
de staking legden ook de industrie- 
arbeiders, onder aanvoering van de 
grootste Duitse bond IG Metall, 
korte tijd het werk neer in meer dan 
honderd bedrijven. 

De ambtenarenbond ÖTV voerde 
de acties op door het openbaar ver¬ 
voer in Frankfurt plat te leggen, 
waardoor ook Duitslands Financiële 
centrum kreeg te kampen met grote 
verkeersopstoppingen. De eerste 
grote staking sinds 1974 trof ook 
voor het eerst de ziekenhuizen in 
München en steden langs de Rijn. 
In vrijwel alle Duitse steden wordt 
inmiddels het vuil niet meer opge¬ 
haald. 

De Krim ook 
zelfstandig 

KIEV - Het Oekraïnse parlement 
heeft gisteren een wet aangenomen 
waardoor de Krim een ongekende 
mate van autonomie wordt toege¬ 
kend. Het is echter de vraag of de 
toegevingen van Kiev ver genoeg 
gaan om de Krim-republiek te 
doen afzien van een referendum 
over onafhankelijkheid. 

De wet werd met een grote meer¬ 
derheid aangenomen, maar afge¬ 
vaardigden van de Krim stormden 
nog tijdens de debatten de zaal uit 
omdat ze geen genoegen namen 
met de geboden zelfstandigheid. 
Afscheiding van de Krim van Oe¬ 
kraïne wordt vooral gesteund door 
de Russen, die de meerderheid van 
de 2,5 miljoen inwoners vormen. 
Maar het noorden en oosten van het 
gebied verzetten zich tegen onaf¬ 
hankelijkheid, evenals de 250.000 
Krim-Tataren. 


Stakingsacties 

bejaardenoorden 

UTRECHT - De AbvaKabo en de 
CFO hebben de Vereniging van Ne¬ 
derlandse Bejaardenoorden (VNB) 
gisteren een ultimatum gesteld. Als 
de werkgeversorganisatie niet voor 
4 mei tegemoet komt aan de eisen 
van de bonden, zullen er vanaf 8 
mei collectieve acties worden ge¬ 
voerd in de bejaardentehuizen. 


9 


uit 


Positief 


Positieve discriminatie van 
vrouwen is voor een bepaalde 
tyd nodig om gelijkheid tussen 
man en vrouw te bevorderen. 
Met dat doel zou ook in parle¬ 
menten en voor politieke amb¬ 
ten een vast aantal plaatsen 
voor vrouwen gereserveerd 
moeten worden, aldus Chafika 
Sellami-Merslem, directeur- 
generaal vrouwenzaken van de 
VN. 

• Overleden 

Een zeven maanden zwangere 
asielzoekster uit Zaïre is verle¬ 
den week in het ziekenhuis van 
Meppel overleden. Volgens de 
vereniging Vluchtelingenwerk 
in Amsterdam is Justitie ern¬ 
stig tekort geschoten by de 
opvang van de vrouw. De fami¬ 
lie werd. na eerst enige tijd in 
de grensgevangenis te hebben 
gezeten, overgebracht naar het 
asielzoekerscentrum in Nije- 
veen. Daar werd de vrouw nog 
zieker dan ze in de gevangenis 
al was geweest. Een huisarts 
stuurde haar uiteindelijk door 
naar het ziekenhuis in Meppel. 
Kort daarna overleden de 
vrouw en haar ongeboren kind. 
De doodsoorzaak is tot nu toe 
onbekend. 

• Herbezinning 

CDA-fractievoorzitter Elco 
Brinkman wijt de stroeve ver¬ 
houdingen tussen zijn partij en 
de PvdA aan het feit dat ’nogal 
wat PvdA’ers moeite hebben 
om afscheid te nemen van een 
aantal ideaalbeelden van de 
werkelijkheid'. Brinkman zegt 
dat in een interview met het 
partyblad CD/Actueel. 

• Dreigement 

Als de Libanese regering blijft 
vasthouden aan uitvoering van 
de VN-resolutie die onvoor¬ 
waardelijke terugtrekking van 
het Israëlische leger uit het zui¬ 
den van Libanon eist, zal Israël 
militair optreden. Vlak voordat 
gisteren de onderhandelingen 
in het kader van de vredescon¬ 
ferentie over het Mïdden-Oos- 
ten werden voortgezet, vertelde 
de Libanese delegatieleider 
Souheil Chammas dat de Israë¬ 
lische onderhandelaars dit 
dreigement hebben geuit. 


(ADVERTENTIE) 


I 


Het mooiste is dat je 
er niets meer van ziet! 

(alle bekende merken) Autoschade 
Hub van Well bv 

Wijngaardsweg 6, Heerlen-Noord 
Telefoon 045-212675 

«Hat 

^ name de verwijzing naar de 
^pbandmethode, waardoor de af- 
|^°Pen jaren tientallen mensen het 
(L en verloren, heeft grote opschud- 
gewekt. De ANC-leiding heeft 
inmiddels officieel van Mathu- 
^ uitspraken gedistantieerd. 

W) 6r deze week werden in Scho¬ 
ts^ 6 ’ een township 60 kilometer 
W 2Uiben van J°hannesburg, twee 
iW^nrsieden van het ANC gear- 
^ . rd. Mazebuko en Radebe wa- 
itj e ln het bezit van politie-unifor- 
to 0 j > een handgranaat en een pis- 
' Een derde kwam by een 
Wi r 8evecht met de politie om het 

4h n ' 

Politiewoordvoerder sprak het 
treden uit dat de ANC’ers in 
W^é'Uniform gewelddaden heb- 
<^ c , gepleegd om de politie ver- 
(Jqq te maken. De politie wordt er 
^ et A ^C regelmatig van be- 
WqT d *g d het geweld in de zwarte 
n o'orden aan te wakkeren. 

w 

Q v ^pens 

verscheen een ANC-kop- 
d e provincie Natal, Bougani 
Sijjj 'J' 11 ’ voor de politierechter. In 
V ^lh an t° or waren een grote hoe- 
l^heid wapens en lidmaatschaps- 
ihctéh van de Zulii-hpwpthm» 

Linnen mix 
Kolbert In tien 
kleuren 

i40r 


Treinreizigers willen meer betalen voor comfort 

’ Staan in eerste klas 
is het allerergste’ 


Stonebleached 


% ^ -- _ 0 — 0 

gevonden. Het ANC en In- 
Hn: ? z 0 n gewikkeld in een machts- 
°P leven en dood. 
e gebeurtenissen zijn een ernsti- 


Zulu-beweging 

DEN HAAG - Staan in de e-erste 
klasse is wel het allerergste, toch 
overkomt het treinreizigers in de 
Randstad met enige regelmaat. De 
treinen zijn soms zo overvol, dat het 
niet anders gaat. En dat zet k waad 
bloed, want de helft meer betalen 
om in een eerste-klascoupé te staan, 
is wel een beetje zuur. 

Als het weer eens zover is, regent 
het klachten. Niet alleen bij de Ne¬ 
derlandse Spoorwegen, maar ook 
bij Rover, de vereniging Reizigers 
Openbaar Vervoer. „Mensen zijn 
best bereid wat meer te betalen, 
maar dan willen ze wel zitten en 
ruimte hebben om zich te bewe¬ 
gen”, aldus secretaris Klaas Wierda. 
Hij is redelijk tevreden over de 
klasse-indeling in de trein en 
schroomt niet een vergelijking te 
trekken met de concurrent van het 
openbaar vervoer, de auto. „De één 
wil een luxe wagen met alle moge- 
lyke voorzieningen om comfortabel 
ergens heen te rijden. De ander 
neemt genoegen met een eenvoudig 
autootje en wil er niet meer geld 
aan besteden dan nodig.” 

Rover is allerminst tegenstander 
van de klasse-indeling en wil zelfs 
meer differentiatie in gemak en ser¬ 
vice. De organisatie droomt van af¬ 
sluitbare vergaderruimten, meer 


telefoon - nu uitsluitend in de eer¬ 
ste klas van de intercity Amster- 
dam-Brussel - en warme maaltij¬ 
den. Dat maakt de trein een stuk 
aantrekkelijker en mag best wat 
kosten. Wie rustig wil werken, zit 
nu noodgedwongen in dezelfde 
coupé met mensen die gezellig met 
elkaar zitten te kouten. „Er is eigen¬ 
lijk weinig keus.” 


is misschien wel dat treinen die 
vandaag met grote haast worden 
aangeschaft nog dertig jaar mee 
moeten. „Met het comfort zit je dan, 
nog lang aan het huidige niveau 
vast. Dat is zorgelijk”, aldus Rover. 
„Zeker nu ook al wordt geëxperi¬ 
menteerd met vijf stoelen naast el¬ 
kaar.” 


Bliepjes 


Aarzeling 


In de praktijk blijkt het pluche in 
de eerste klasse al een stuk rustiger 
dan het skai in de tweede. Banken 
en stoelen staan wat verder uit el¬ 
kaar. Er wordt minder gesproken 
en de zachte bliepjes van de schoot- 
computers die hier gemeengoed 
zijn, halen het niet bij het indrin¬ 
gend gerasp van de walkmans in de 
tweede klasse. 

Maar het ziet er niet naar uit dat 
spoedig aan de hang naar comfort 
en gemak wordt tegemoetgekomen. 
De NS heeft het al moeilijk genoeg 
om iedereen die mee wil, te vervoe¬ 
ren. De Nederlandse Spoorwegen 
staan voor een lastig dilemma. Meer 
comfort betekent dat er minder 
mensen in een treinstel kunnen. 
Het omgekeerde betekent dat men 
krapper zit. Maar het vervelend ste 


NS aarzelt om geld te steken in luxe 
voorzieningen zoals tremtelefoons. 
Men is bang dat dure investeringen 
teniet worden gedaan door de snelle 
ontwikkeling van draagbare zak- 
apparatuur. De ervaringen op de in¬ 
tercity naar Brussel waren ook al 
niet erg plezierig. De munttelefoons 
werden vernield en toestellen die 
werken op Nederlandse en Belgi¬ 
sche telefoonkaarten zijn er nog 
niet. 

Aan het culinair genot op de rails 
wordt nog gewerkt. In het najaar 
toert NS gedurende een maand met 
een culi-trein door het land. Maar 
een gewone warme hap laat al jaren 
op zich wachten. Het wil maar niet 
vlotten met het rijdend trein-keu- 
kentje waaraan Wagon-Lits werkt. 
NS houdt zich er verre van: „Wy 
vervoeren mensen.’’ 


|»11 :: aiil ff f P»"* 01 ”* 

lps§ 

X/mwMi 
:>/X::x : : : : : : : : : :-:*Xv.: 


PANASONIC NVG1VHS-C 
CAMCORDER 

Lichtgewicht camcorder met vele auto¬ 
matische funkties en 4 videokoppen 
met roterende wiskop voor prima 
beeldovergangen. Voorzien van 8x 

OF F 45,-PER MAAND _ 

0 HITACHI 

Video'' 


zoom met macro en fade in/out moge¬ 
lijkheid. Voorzien van high speed shut 
ter tot 1/4000-ste seconde. Wordt gele¬ 
verd met accessoirepakket. Art.™, isoie 

OUDE VOGELZANGPRUS 1799,- 
VOGELZANGPRUS 

iiBmwiiariitiivnitiHi 


iiaiawEiiiTPi 


llflïlïraliWWi UïtiHilMTOiimtllWI 


1*1 


mm 


VAN 285,-NU 


1 


a 


1399 
PHILIP AKAIAJW239 STEREO RADIO 
CASSETTERECORDER 

Uniek Akai design met ontvangst voor 
FM stereo, MG en LG. Dubbel casset- 
tedeck met kon'.inu weergave en high 


SONY 


speed dubbing, auto stop, 3-bands 
equalizer, 2-weg luidsprekers. Voor¬ 
zien van makkelijke draagbeugel. 

Arl.nr.9565 

VOGELZANGPRUS 


159 


f n COMPACT 

_i mm 


HITACHI VM-E23EVIDEO-8 
CAMCORDER 

Volautomatische kompakte 8 mm 
camcorder met DSP. Deze techniek 
zorgt voor intelligente automatische in¬ 
stelling van witbalans en iris en optima¬ 
liseert de beeldkwaliteit. Minimaal be¬ 
nodigde lichtsterkte is slechts 4 Lux, 8x 
motorzoom en elektronische 64x 
zoomfunktie, digitale "wide-slim" funk- 
tie, zelfontspanner om ook zelf in beeld 

OF F 60,- PER MAAND _ 

PHILIPS 


te verschijnen, audio-videodubben van 
nieuwe geluiden en beelden. Vliegende 
wiskop voor perfekte montage over- 
gangen, in- en uitladen van beeld en 
geluid. Synchroon monteren met be¬ 
hulp van een videorecorder, gestuurd 
vanuit het cameragedeelte. Deze kom¬ 
pakte duizendpoot wordt geleverd met 
afstandsbediening. Art.nr. 11263 
OUDE VOGELZANGPRUS 2499,- 
VOGELZANGPRIJS 


1 

■ 

“ 

w 

— — k 

1 - 


F 1 4. 1999 


SCiNYWMEX 34 WALKMAN 

Met de variabele Megabass kun je de 
lage tonen in twee gradaties verster¬ 
ken. Voorzien van een autoreverse cas- 
settegedeelte, automatische bandaf- 
slag, batterij-indicator en.adapter. 

Art.nr. 9399 

VOGELZANGPRUS 


AKAI PDX83 DRAAGBARE 
CD SPELER 

Draagbare CD speler met program- 
merings- en herhalingsfunkties. Met lijn 
uitgang. Wordt geleverd met netstroom- 
adapter/batterijlader. An.ru. 331e 

VOGELZANGPRUS 


PHILIPS AQ 5190 PORTABLE 
CASSETTERECORDER 

Makkelijke portable met eenvoudige 
bediening. Bestaat uit een enkel casset- 
tegedeelte, ingebouwde microfoon, 


SONY^ 


-JE | 

SONY WMFX 40 WALKMAN 

Prachtig ontworpen walkman met tu¬ 
ner met 18 voorkeuzestations op AM of 
FM. Scanfunktle en ingebouwde klok/ 
wekker funktie. Inklusief hoofdtelefoon. 

An.nr. 6144 

VOGELZANGPRUS 


stereo weergave, FM stereo/mono en 
AM radiogedeelte. Voorzien van 2 
luidsprekers. Kompakt model voor een 
zeer aantrekkelijke prijs. An.nr.ioo6 

VOGELZANGPRUS 

99 


/miSTONFV ARISTONA RW 8201 STEREO 
RADIO CASSETTESPELER 

Altijd je eigen muziek bij je. Heeft golf 
bereiken MG/FM stereo, autoreverse, 
lichtgewicht hoofdtelefoon, snelspoel- 
funktie voor- en achteruit. An.nr. 7713 

VOGELZANGPRUS 


89 279 

Nu met 
extra spel 


189 


99 


[Ninlendoj 


Nu tijdelijk bij aankoop van deze set 
korting op spelcassette Trojan. 
Normaal 109NU 39,95 


PHILIPS VR 200 VHS 
VIDEORECORDER 

Perfekte VHS videorecorder in z’n prijs¬ 
klasse, met 2 koppen, 42 voorneurzen- 
ders, diverse programmeerfunkties. 

OF F 40,- PER MAAND _ 

GRUnDIG 


Uitgebreide timer. Digitale display. Ge- 
makkelijk te bedienen inklusief af¬ 
standsbediening. Art.nr. 14203 

VOGELZANGPRUS 


599 


... SEGA MASTER SYSTEM II 
SPELCOMPUTER 

Perfekte spelcomputer met een verbe¬ 
terde beeld en geluidskwaliteit. Geheu¬ 
gen van 1084 K'oit, 64 kleuren, 3 sound 
generators. Kompleet met controlpad, 


&TDK 


AC adapter. Maar dat is nog met alles. 
Wordt tijdelijk geleverd inklusief extra 
spel: Mickey Mouse of Moon Walker of 
Super Monaco Grand Prix. 

Art.nr. 2315,9660,8788,9661 

VOGELZANGPRUS NINTENDO ACTION SET\^^^ pistool, 1 gamecartidge met 2 spellen: 

Nintendo brengt spanning en sensatie Mario Bros I en Duck Hunt. Is eenvou- 

bij je thuis. Topkwaliteit met de meeste dig aan te sluiten op iedere televisie. 

spelmogelijkheden. Deze startset be- Art.nr.4626 

staat uit een geavanceerde spelcompu-' VOGELZANGPRUS 

ter met twee joypads, Zapper licht- _ 


179 


299 GRUNDIG VS 810 VHS VIDEO¬ 
RECORDER MET PDC 

3 Koppen VHS systeem met HQ super 
Vision De ingebouwde teletekstdeco- 
der en Toptext zorgen i.s.m. PDC er 
voor dat het op te nemen programma 

OF F 40,-PER MAAND _ 

JVC 


exakt op de band staat. Zender start en 
stopt de videorecorder. Inklusief af¬ 
standsbediening met LCD display. 

Art.nr. 12215 

OUDE VOGELZANGPRUS 1299,- 
VOGELZANGPRUS 

999 

Montage recorder 


IH4>' TDK D60 MUZIEKCASSETTE 

Standaardcassette van topcassette 
met een speelduur van 60 minuten per 

Cassette. Art.nr. 202 

5STUKSVOGEIZANGPRIJS 


SONY: SON' 

I _ SONY. 

I SONY. 


| M ’kilHCj 


SONY P5-90 HGA 8 MM CASSETTE 

Deze Metal HG 8 mm tape heeft uitge¬ 
kiende beeld- en geluidskwaliteit. Heeft 
een speelduur van 90 minuten. 

Art.nr. 8371 

3 STUKS 

VOGELZANGPRUS 


sony ^ /Medtoi 
10 


45 


SONY MDR 005 HOOFDTELEFOON 

Flitsende hoofdtelefoon. Uitstekend ge¬ 
schikt voor de walkman. Inklusief kabel 
met universele plug. An.nr. 3 i 88 

VOGELZANGPRUS 

19 95 


ALECTO WT-400 WALKY TALKY 

Handzame walky talky set voor draad¬ 
loze kommunikatie. Zendbereik onge¬ 
veer 200 meter. Uitgevoerd met volu¬ 
meregelaar en zend-LED. Wordt gele¬ 
verd met draagtasje en polsband. 

Art.nr. 7596 

VOGELZANGPRUS 


79 


JVC HRD 980 VHS VIDEORECORDER 

HiFi stereo VHS montagerecorder met 
ingebouwde Sound Multiplex decoder. 
PLL frekwentie synthesizer wideband 
tuner voor 48 voorkeurzenders, auto¬ 
matische koppenreimging, 1 jaar/8 op¬ 
namen programmeerbare timer. Uitge- 
breide montagefunkties. microfoon, 

OF F 55,- PER MAAND 


mix volumer controle, HiFi audiokon- 
trole, insert i.s.m. vliegende kop, duet 
editmg, jog/shuttle knop op afstands¬ 
bediening. Ingebouwde quartz klok 
met zomertijdtoets, elektronisch slot en 
afstandsbediening. An.nr. 12505 
OUDE VOGELZANGPRUS 1899,- 
VOGELZANGPRUS 

1699 


EINDHOVEN rtEAMANUS BOEXSTRAAT 22 HEERLEN AKERSTRAAT T9 MAASTRICHT WOL F STRAAT 11 
14 ciicmcA.C^DAAT nc rcr^Kiicruc HiCKjQT, AiiHtn iNJRfil IW^TATlfTN KRUISSTRAAT 1? HEERLEN 


OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00UUR,DI.T/MVR.09.30-18.00UUR. DONDERDAG KOOPAVOND 1 
TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. 

AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN 


TliIdW: Ut 


Daar kun je niet omheen 


De grootste specialist in beeld en geluid. 


ijn 


Best getest 


Best getest • 


lüwyfï iiiiKsin 


IMMI 


gezien de bescheiden afmetingen 
kontrastrijk, scherp beeld met uit¬ 
muntende kleurscheiding. Tuner met 
S kanalen. 40 voorkeuzezenders en 
draadloze afstandsbediening. 

Art.nr. 13084 

VOGELZANGPRUS 
zenderzoeksysleem en geheugenop- 
slag voor 40 voorkeurzenders, ont¬ 
vangst van alle VHF, UHF- en S ka- 
nalen. De on screen display laat de 
belangrijkste audio- en videolunkties 
duidelijk op beeld zien. An.m. wei 
VOGELZANGPRUS 


499 


SONY 549 

Best getest 


SONY KVM 1420 PORTABLE 
KLEURENTELEVISIE 

Momtorlook portable, binnen heel 
praktische afmetingen is het beeldfor¬ 
maat 37 cm. Voorzien van sleeptimer 
instelbaar in 30.60 en 90 minuten 60 


Voorkeuzezenders via de afstandsbe¬ 
diening programmeerbaar, camcor¬ 
der en hoofdteletoonaansluiting. 

Art.nr. 13162 

OUDE VOGELZANGPRUS 899,- 
VOGELZANGPRIJS 


699 


SONY! 


Stereo SONY KVC 2951 
KLEURENTELEVISIE 

Komplete uitrusting in tijdloos design 
met 72 cm black trinitrcn beeldbuis. Di¬ 
gitaal COMB-filters zorgen voor een 
perfekte beeldkwaliteit, CCT teletekst, 
60 voorkeuzezenders via afstandsbe 


NA INRUIL _ 


teletekst 


diening programmeerbaar, HiFi stereo 
met een enorm vermogen, luidspre¬ 
kers aan weerszijden van de beeldbuis. 
Aansluitingen voor luidsprekers en 
hoofdtelefoon. An.nr. im» 
VOGELZANGPRUS 2299,- 

Inruil televisie 300,- 


1999 JVC RX 305 RECEIVER 

Moderne Titanium uitgevoerde tu 
ner/versterker. Heeft een vermogen 
van 2 x 50 Watt. Geschikt voor 2 paar 
luidsprekers. De tuner heeft een geheu 


PHILIPS 


gen voor 40 voorkeuzezenders, sur- 
round schakelaar en uitgerust met af¬ 
standsbediening. Art.nr. 15473 

OUDE VIOGELZANGPRUS 599,- 
VOGELZANGPRIJS 


399 PHILIPS CD 608 CD SPELER 

Voordelige bitstream CD speler waar¬ 
op u 20 nummers voorat kunt pro¬ 
grammeren, at te lezen op de muziek- 
kalender, vooruit en achteruit zoeken in 


SONY 


2 snelheden, diverse herhaalfunkties. 
Is voorbereid om op afstand te bedie¬ 
nen. Art.nr. 11115 

VOGELZANGPRUS 


349 

nco»w<»CT 

rnlntj^ SONY CDPM 51 CD SPELER ^ gram, music scan, shuffle play, A B re 
CD speler met diverse programmeer peat via afstandsbediening. Inklusief af 
funkties zoals 20 direkte selektietoet- standsbediening. An.nr. i4849 
sen en muziekkalender. Multi discpro VOGELZANGPRUS__ 


399 


' RENTE 1.939% P M. (FFF 25.92%! TOT F 2 500,- 1.629% P M (EFF 21 40%) BOVEN I 

Donderdag 30 april 1992 # Pagina 5 ~ 


y limburgs dagblad 'v 


Wie# gek kijken als neo-nazi’s sterk opkomen ’ 

Kabinet-Kohl loopt 
op laatste beneti 

DOOR HANS HOOGENDUK 

LIJN - „Kunt u niet wat politici uit Nederland hier naar toe sturen, want dat 
tje bij ons is opgebrand.” Dat vroeg de man van de kiosk gisterochtend. Het 
oord dat het bij ons ook niet veel beter is, maar dat ze daar inJDuitsland wéinig 
merken, bevredigde hem met. „Slechter dan hier kan het toch niet zijn”, was 
sombere conclusie. 


Sombere tijden voor 
bondskanselier 
•Helmuth Kohl. Hij is 
een machtsstrijd 
aangegaan die niet te 
winnen is. 

Foto: AP 


ere krantenkopers vielen hem 
„Die lui zijn alleen maar op 
Ij es uit Het volk interesseert 
niet meer. Je moet niet gek 
te kijken als bij/de volgende 
en die neo-nazi’s tien of 
t halen.” 

■M . 

tsland in een politieke crisis? 
niet, maar alles duidt erop 
de regering-Kohl niet (meer) 
ïwassen is tegen de proble- 
wfcarmee het land worstelt 
de helft van de bevolking 
de partijen niet in staat de 
kheden op te lossen. Twee- 
van de bevolking is ervan 
fd dat de politici niet geln- 
rd zijn in de problemen 
de kleine man en dat de ge- 
> kiezer geen enkele invloed 
op wat de regering doet 


I 


er nu verkiezingen zouden 
den gehouden, zou de coalitie 
CDU, CSU en FDP zijn abso- 
meerderheid verliezen. De 
1 kan daar evenmin van profi- 
als de Groenen. De commu- 
che PDS komt: op hooguit 
procent De rechts-extremisti- 
ï Republikaner zouden welis- 
r niet de door die pessimisti- 
5 Berlijner voorspelde tien tot 
éocent halen, maar ze kwa- 
wel over de kiesdrempel van 
nt. 

verontrustende feiten lijken 
m maar zeker door te drin- 
onder de glazen kaasstolp 
politieke Bonn nu eenmaal 
rtik naar rechts bij de regio- 
veriuezingen in Baden-Würt- 
en Sleeswjjk-Holstein en 
igestaking tussen de vak- 
en de overheid rijn twee 
tdeh dat de burgers het 
langer pikken door de rege- 
roor de gek te worden gehou- 
De man in de straat jft niet-, 
dat Kohl hem heeft wijs 
dat niemand in het Wes- 
na de eenwording, iets zou 
inleVeren, terwijl het de 
i in het Oosten alleen maar 
zou gaan. 

lstrekt overbodige staking 


van hét overheidspersoneel en de 
acties in vele andere sectoren zijn 
een duidelijk teken van de frustra¬ 
tie. Maar Helmut Kohl voelt zich 
(nog) sterk genoeg om de eenwor¬ 
ding in zijn eentje te realiseren. In 
plaats van te leiden, jaagt hij 
iedereen tegen zich in het harnas 
en gaat hij een machtsstrijd aan 
die niet te winnen is. 

Alle problemen heeft hij intussen 
tot ’zaak voor de chef verklaard. 
Of het nu gaat om de asielzoekers, 
de invoering van een Duitse ver¬ 
sie van de AWBZ, de financiële 
verhouding tussen centrale rege¬ 
ring en deelstaten of de salarissen 
van de ministers; Kohl houdt zich 
er persoonlijk mee bezig. De.ko- 
mende 18 maanden, waarin einde¬ 
lijk rust heerst aan het varkie- 
zingsfront, wil hij de zaken rege¬ 
len. - 

Maar of hij nog zo veel tijd heeft, 
is zeker na het aftreden van Gen- 
scher de vraag. Kohl mag dan wel 
net doen alsof er niets aan de 
hand is, het drama rond de opvol¬ 
ging van Hans-Dietrich Genscher 
heeft de spanningen in de coalitie 
voor iedereen zichtbaar gemaakt 
De liberalen verkeren in een diepe 
crisis, de Beierse CSU schiet van¬ 
uit MOnchen met scherp en in de 
CDU heerst hoofdzakelijk rade¬ 
loosheid. Een fractielid spreekt 
van een ’diepe depressie’.. Wat 
gaat er gebeuren? WÉkr is de 
oriëntatie? Waar de leiding? 1 

Grote coalitie 

De< partijen houden zich meer be¬ 
zig met een interne machtsstrijd 
dén met het regeren van een l&nd 
m grote problemen. Hoewel aan 
de edele motieven van Genscher 
voor zijn vertrek niet hoeft te wor¬ 
den getwijfeld, is het de sluwe 
wd» Mfcu ii uU j h plet ew sg a ari ** 
dat zijn FDP in grote moeilijkhe¬ 
den verkeert Dé verkiezingen in 
Badett-Württemberg hebben het 
bewijs geleverd dat de FDP over¬ 
bodig is al leverancier van de voor 
een absolute meerderheid nodige 
procenten. En de CDU-CSU kun¬ 


nen bij de grondwetswijziging 
over bijvoorbeeld het asielpro- 
bleem niet zonder de SPD. 

Ook voor het financiële beleid is 
de partij van Kohl op consensus 
aangewezen, omdat de sociaal¬ 
democraten de meerderheid in de 
Bondsraad, een soort Eerste Ka¬ 
mer, hebben. De speelruimte voor 
de FDP om invloed uit te oefenen; 
is veel kleiner geworden. Maar 
hoe minder profiel de partij kan 
tonen, des te onaantrekkelijker 
wordt ze voor de kiezers. Is het 
gezien deze achtergrond onlo¬ 
gisch dat Genscher met zijn aftre¬ 
den de FDP wil voorbereiden op 
de oppositiebanken? Mogelijk in 
de hoop dat een grote coalitie snel 
ten onder zal gaan. en de liberalen 
weer mee kunnen regeren. 

Nieuw is zo’n strategie niet. Tus¬ 
sen 1866 en 1969 bestuurde onder 
Georg Kiesinger een grote coalitie 
hét land. Na de kabinetscrisis 
volgde een sociaal-liberale rege¬ 
ring. Maar ook de CSU kent de 
parlementaire geschiedenis, pe 
Beierse minister van Binnenland¬ 
se Zaken en vice-voorzitter van de 
CSU, Edxnund Stoiber, zegt zich 
. ’grote zorgen’ te maken Over de 
positie ven zijn partij in de coali¬ 
tie. Het rit ze m Beieren helemaal 
niet lekker dat Kohl al maanden 
wist van het voorgenomen aftre¬ 
den van Genscher en zweeg. 

Grof vindt de CSU bet dat de 
Genscher zijn besluit uitgerekend 
bekend maakte Op het moment 
dat Waigel in Washington het D- 
markbeleid zat te verdedigen én 
dus niet kon reageren. Deze boos¬ 
heid ontlaadde zich bij Waigels 
terugkeer. Als het kabinet niet 
voor de zomervakantie eindelijk 
knopen doèvhakt op het gebied 
van de asielzoekers, de staatsfi¬ 
nanciën en al die ander proble- 
-n*»’die Kohï .t u t' -zaR tjTr wvor Tr y 1 
chef hééft verklaard, wil de CSU 
uit da coalitie étappen. Liever 
vanuit de oppositiebanken de 
door de Republikaner bedreigde 
absolute meerderheid in dé Vrij¬ 
staat Beieren verdedigen, dan 
ondergaan mét hét lekgeslagen 
’ m > ; 

Ambtenaren I 


Voor de ambtenarenbonden 
en derhalve ook voor alle 
ambtenaren in ons land is er 
geen enkele reden vreugde¬ 
kreten te * slaken over het 
voori.opige akkoord dat de 
meeste bonden gistermor¬ 
gen in alle vroegte met mi¬ 
nister Dates van Binnenland¬ 
se Zaken sloten. Het resul¬ 
taat is niet eens voldoende 
om de voorthollende inflatie de baas te blijven en ligt % achter bij 
vrijwel alle andere totnutoe afgesloten cao's. 

De onderhandelaar van de CMHF (middelbaar en hoger perso¬ 
neel) wees het resultaat zelfs helemaal af en zal zijn achterban 
aanraden dat ook te doen. Zijn bond vindt de loonsverhoging veel 
te laag. Hij had bovendien wat extra's willen zien voor de hogere 
ambtenaren en eiste onder meer ook compensatie voor de pre¬ 
mieverhogingen als gevolg van de Simons-maatregelen op het 
vlak van de ziektekostenverzekering. 

Met de loonsverhoging van in totaal bijna 4 procent komt het over¬ 
heidspersoneel niet helemaal in de buurt van de salarisstijgingen 
die gemiddeld in de nieuwe cao's in het bedrijfsleven tot stand zijn 
gekoman. De verhoging is echter aanzienlijk beter uitgevallen dan 
de 3 procent die het kabinet aanvankelijk maximaal bereid was te 
betalen. De bonden hebben er éénderde meer uitgesleept. 

Gelet op de stand van 's Rijles financiën, is dit resultaat voor de 
ambtenaren het best denkbare. De overheid heeft hoegenaamd 
geen geld meer en hogere ambtenarensalararissen zouden ogen¬ 
blikkelijk van invloéd zijn op de inflatie, omdat ze immers collectief 
moeten worden opgebracht. Ongetwijfeld zou een grotere loon¬ 
stijging meteen weer een verhoging van premies en belastingen tra 
gevolg'hebben, dan wel nieuwe, onverantwoorde, bezuinigingen 
op bij voorbeeld onderwijs en in de gezondheidszorg. De ambte¬ 
naren doen er daarom verstandig aan dit magere resultaat deson¬ 
danks te acceptefen. r 

r . p.§. 


coalitieschip,- is de nieuwe mars- | 
route van de CSU. 

Verdeeld 

Voor de sociaal-democratische 
fractieleider Hans-Ulrich Klose is 
het aftreden van Genscher het be¬ 
gin van het einde van Kohl. Zijn 
partijvoorzitter Bj óm JSngbolm 
aei “’duidélij Eeteke nd T vahetosïe?. 
Allemaafl waar, maar biedt de 
SPD een altematiefTDe kiezers 
vinden van niét In dé opinie-' 
onderzoeken komen de sociaal^ 
democraten opslechtf 89 procent 
De ondervraagden viftden de SPD 
Verdeeld'. Het Voortdurende ge¬ 


hakketak tussen de topmannen 
schrikt velen af en de twijfel aan 
de leidinggevende kwaliteiten van 
Björn Engholm is flink gegroeid. 
Van de oppositie heeft Helmut 
Kohl dus wéinig te vrezen. Zijn 
ondergang kan alleen doof inter¬ 
ne ruzies worden veroorzaaktX)p 
die weg rijn de coaUtuNMrtijen al 
éem mak stuk gevordeWCt . 


(ADVERTEimsy M 


:Tk' 


I N D 


President van De Neder landsche Bank bezorgd óver ’s tands financiën 


Hofkamp20, Ó161DG Gel—n 


I Crisis WONNEZONDEROP 


HAAG - „Als de 
tjes van de bomen val* 
komt de president van 
Nederlandsche Bank 
klagen”, zei ooit pre- 
O g|e l 


rriji 


ügifli 


’4 1 

1 ‘ Cr^ es raj is n w w n )v| 

> iI# C 

lil;# / Jij 
aan hun werknemers overmaken? 
Of, verstandiger, het geld gebrui¬ 
ken voor investeringen die meer 
werk opleveren. 

Teg^'extra.loonsverhogirigen is 
Duisenbëïg in ieder geval fel ge¬ 
kant Hogere lonen wakkeren 
immers de inflatie aan. De Bank- 
president vertrouwt er' op dat irmgard Schwötzer vertrok 
al, voordat zij kwam en 
Klaus Kinkel wordt nu dé' 
echte opvolger van Hans- . 
Dietrich Genscher. PéÉKek 
gelaveer van heit m is er ab é l - 
ste soort heeft de ambitieuse- 
mevrouw Schwötzer - mo¬ 
gelijk te bcht voor Buiten¬ 
landse Zaken, móar tóch 
ook niet de eerste de b—te- 
de das omgedaan. De scherven liggen voor het oprapen. De cri¬ 
sis in de coalitid is een feit. De verantwoordelijkheid voor de bla¬ 
mage rond de kandidatuur voor de post van Buitenlandse Zaken 
ligt primair bij dé liberale F PD, mét name bij de eigengereide partij¬ 
voorzitter Otto Graf Lambsdorff. Hij was de man die in een soort 
een-tweetje met fractieleider Soims eir onder gelijktijdig negeren 
van de liberale fJondsdagfractie Irmgard Schwötzer als dé kandi¬ 
date naar voren had geschoven. 

lambsdorffs overhaaste beslissing ten gunste Van dé hu al weer 
uitgerangeerde- 'favoriete' kan niet zonder gevolgen bfijven. Want 
alle hoofdrolspelers in deze onverkwikkelijke trM^kornedie hebben 
érnstig gezichtsverlies geleden, tervirigde fPDtóf traditionele sleu- 
telpartij ook aan reputatie en autoriteit heeft ingeboet. No zijn 
zoveelste politieke blunder had Lambsdorff er-nu goed aon ge¬ 
daan bp te stelpen alk leidef van de FDP, maar de graaf denkt 
daar niet aan. toch zullen de liberalen.intern orde op zaken moe¬ 
ten stellen. Doen zij dat niet, dan riskeert de partij die plaatséfijk 
toch dl grote moeite heeft over de vereiste kiesdrempel van vijf 
procent heen te komen, bij komende (deelstaatjvèrkiezingen een 
gevoelige afstraffing. 

Gegeven de nu duidelijk zichtbare crisis in de leiding van de FDP 
en de dreigementen van de CSU uit de coalitie te stappen, indien 
binnen het kabinet niet vóór de zomer een akkoord is bereikt over 
zaken als asielbeleid, staatfinandën en een nieuwe volksverzet»- 
•ring, zal Kohl er niet aan kunnen ontkomen de gaandeweg tot 
grotere instabiliteit leidende crisis in zijn kabinet nu reeds door een 
grondige herschikking van dé portefeuilles de boos te worden. Ter 
voorkoming van het gevaar dat de momentaie verwarring ab ge¬ 
volg de economische perikelen, de daarmee samenhangende 
sociale onrust plus de kwestie van de opvolging van Genscher in 
óen chaos uitmondt, dient de bondskanselier in e(k geval snel han¬ 
delend op te treden. Wacir het om gaat zijn krachtige maatregelen 
van een stabiele regering. Aan beiden ontbreekt het (nog). 
Irmgard Sphwötzé<r huilde toen zij door een meerderheid van de 
fractie ondetuit werd géhacdd, Het was een volstrekt on m i nisteri ële 
reactie, maar wel een menselijke. Per slof van rekening onderging 
zij een grote vernedering. Maar ambitieus als zij is,,krabbelde zij 
al weef snel óvpreind met de boodschap dat zij het departement 
van volkshuisvesting blijft beheren. Wat de drang om ztdh te profi¬ 
leren al niet tot stand vermag te brengen. 

1 : , F.S. 


(ADVERTENTIE) 


jT7TwiT; f ”1 
mKtÉÊÊÉmmisMrkv i 


5? 


ik afspraak omlaag, hetgeen 
navaar een pluim .van Dui- 


■H 


ML opleverde;, dé manier 
9 ..i* rilesbehalve fraai. Ver- 
f Jnning van briastingmi, 
erieftverhogmgen, kwartjes 
•k, het zijn allemaal midde- 
Mormee de schatkist Wórdt 
K Terwijl de enige manier 
W Uit de financiële zorgen te 
friet is meer inkomsten krü- 
rar minder uitgaven doen, 
Cniisenfaterg. . 

-Bmt des te meer omdat de 
inmiddels de belangrijk- 
rzaker is van de opflak-' 
inflatie. Dit jaar, en waar- 
k ook volgend jaaf, stü- 
» prijzen in Nederland 
Jran in de landen om ons 
^wocht maakt Duiseriberg 


èïfx BBS 

mFi 


zich daar zorgéh over: Inflatie is 
namelijk een onding. Niet .alléén 
nen en spaargelden aan; het ihfla- 
tiespöok laat zich doorgaans 
moeilijk temmen. Als' bedrijven 
en burgers eenmaal dénken dat-de 
prijzen neg wel verder zullen op¬ 
lopen, passen ze. hun gedrag al¬ 
vast maar aam Ondernemingen 
verhogen dé prijzen van hun pro- 
dukten, omdat ze, v^-wachten dat 
zé straks hogefe lonen moeten be¬ 
talen en vakbonden stellen alvast 
hogefe looneisen omdgt ze dein- 
ken dat het leven véél duurder 
gaat worden. Zie daar :het begin 
ran een lange spiraal. 

Gevoelige snaar 

Bankpresident Duisenberg heeft 
nu eenmaal de taak te waken over 
stabiele prijzen. Hü móet de gul¬ 
den sterk houden, en dus voorko¬ 
men dat inflatie onze nationale 
valuta aanvreet. Vandaar zijn op¬ 
roep aan het kabinet om de btw te 
haalde pleidooi voor loonmati ■ \ BTO <T« k Ê M. w*. . .. r r r »™^7 p 


I • M t j 


f „ t ft t. : jf ■/ sr- * : 


PTl j f M ( ,4 :t 1 1 

r» T «i 1 ! J. J ÏT31« | 
'W^ÜISËNBERG 

...töto moet omloop’... 

Fotó: DIJKSTRA 


ging. Als de lopen minder stijgen, 
hoeven immers ook de produkten 
mihder:; duur te worden. Daar 
komt bji£ aldus Duisenberg, dat 
loonmatiging goed is voor de eco¬ 
nomie. De geweldige Opleving die 
de economie doonrnaakte in de 
tweede?netft van dè jaren tachtig 
kwam 'goeddeels Voor rekening 
van onze mm loonstijging. Dui- 
senbetgaottdsrgr—gzo houden. 

Daairaee rriftkt de bankpresident 
een gevod^e -snaar. Want bleek 
niet idteen enejude van zün eigen 
Bank dat Jhet va derl a nd s e be- 
zwemt m gdd?' 

Door &èl, wmrihgrateï in:de jxtm 
tachtig kon konden veel bedrijven 
een reservoir aan kasgeld bebou¬ 
wen, Wat nu gewoon klaar, figt raA. 
gebruikt te worden. Kunnen ' de 
ondemerriers daar niet iets nuttigs 
mee doen? Bijvoorbeeld een deel 
veelvuldiger ’njejt’ verwachten 
dan Duisenberg laat hofen. Zijn 
collega’s van' de Bundesbank, de 
heren Tietrnayer en Schlesinger, 
mengen zich in {Duitsland veel 
luidruchtiger in. het debat over het 
economisch bèfeld. Drift heren 
dreigen gewooa met renteverho¬ 
ging als bijvoorbeeld de honden 
hun kKmeisen niet matigen’óf de 
Duitse regering friet genoeg beeui- 
nigt 

Wreekt zich hier wellicht dat Dui¬ 
senberg zijn partijgenoot en tiSg- 
eindelijke baas Wim Kok piet te 
hard wü vallen? Feit is dat ég 
Bundesbank onafhankelijker é 
van dé Duitse regering«dan De 
Nederlandscl» Bank vari het ka¬ 
binet De Bundesbank mag zétf- 
standig valutabeleid voeren, tra** 
Wijl onze minister van Financién 
in principe het recht heeft om Dé 
Nederlanscfae Bank aanwijzingen 
te geven. 

Een schrale troost is wellicht dat 
4k>k dé Bundesbank niet almach¬ 
tig is, getiiiÉé <te omvangrijke sta- 
kingen dez» dagen bij onze Oos- 
| terburen. 


• i- iU- 1 ’>r;iV mi *» Met het oog op de tcjekomst co de steeds 
strenger wordende internationale ^ 


ö*Mtririe-ra2akd^ediensttnfd^ 
de rib erkende Europese JSO- 900 Q •, f ^ „ 
óbanen. ; * • \ : : 


baieerangende 


en voor de toekomst. 

Opdrachtgevers die betrouwbare 
dieonvedening essentieel ribden voor het 


* DerelSO-ïKxnienhcbbettlotderi^^ welslagen van hun opdonanir^doen er 


Inwliteitszorg’van 
voor de inrit arari 


goed aan nu kontakt op te oenen met 
ADB-Industriële- en Zakelijke 
Dienstveriemng, Gdeen. 


. ... ; .. ■ . ,•-■• ■ • • •• -• 

' MiÉtiliiii T- 

Syitergje van Mensen en Middelen* 
<a-.- ■■ . i r 


•v-y +iè?*'*r • Limburgs Dagblad 


V) m UmbuigsDagbkkl 

m piccoltfs 


Donderdag 30 april 1992 • Pagi 


In de Cramer 37, Heerlen 
Poetbue 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.035 
Fax: 045-739364 


Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdtetlers. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
mjMmotcr hoogte: ƒ 1.25. 

A f wijk e nde tarieven voor- rubrieken: Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1.10 per mm. Onroerend Goed 
en B ed ri jven Trysakties ƒ 1,70 per mm. 

DsuTcpIccolo's 

Over 1 at 2 kolommen, in 4 mogekjke lettergrootten 
met minimeal één woord in grotere Mier (14-punts). 
MMmumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zén mogekjk. Prijs per müimeter hoogte 
per kolom: ƒ1,70. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewi jsn ummers op aanvraag: ƒ 4.75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met 
de acceptgirokaart die u w o r dt toegezonden. 
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét 
leptimalie. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 


Maandag Vm vrijdag ft. 30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - lol 12.00 uur daags voor plaatsing. 


Opgave via de te post daags voor plaatsing. 


Via de bake van onze kantpren maandag l m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door 
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


tm 15 /aar m «ster. 


lOwn: CaUico Summo Scanner) 


BARDAMES gevraagd La 
Tropécal, Industriestr. 74, 
Kerkrade. Vervoer aanwezig 
garantie mogelijk, ma Vm zat 
Tel. 045-421641, tussen 
17-18 uur 045-223076 


GRONDWERKERS gevr. 
voor Duitsland, vaste be¬ 
trekking. 045-225375, na 
16.00 uur. Bouwbedrijf Borger b.v. 
Brunssum vraagt voor direkt 
voor Nederland en Duitsland 
bekistings TIMMERLIEDEN 
en Metselaars, colonnes of 
los. TeL 045-250930. 


Met spoed gevr. parttime 
TAXICHAUFFEURS, evL 
WAO-er, dag- en nacht 
cBensL Juüanastr. 6, Bruns¬ 
sum. 


IJSVENTER gevraagd, i.b.v. 
rijbewijs, als bqverdienste. 
Tel. 045-253004. 


Wéke klantvriendelijke 
VERKOOPMEDEWERK- 
STER wü samen met leuke 
colega's in een team in een 
van onze brood- en banket 
verkooppunten werken? 
Geboden wordt een fuM-time 
betrekking, CAO-saiariöring 
Tel, afspr. 046-441470. 


PORTIER gevraagd voor 
dancing voor vrijdag en za¬ 
terdag en leuke buffethulp 
voor 's zaterdags. Int. tel. 
045-213350. 


Privé-adres in Geleen zoekt 
nog een leuk MEISJE. Tel. 
046-757517. 


Gevr. SCHOONMAAKPER¬ 
SONEEL voor de ochtend¬ 
en avonduren. Voor meer 
info.: tel. 045-228622 (al¬ 
leen ’s middags). Fa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmeriie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
77, Hoensbroek. 


Wij vragen een leerling 
BROOD- banketbakker, KL 
18-22 jr. Bakkerij Hagedo- 
ren. Tel. 045-212660. 


Gevr. ervaren TEGELZET¬ 
TERS, goede werkers, goed 
loon. Tegelzettersbedr. Jo- 
ma, Vekfcuilstr. 43, Kerkra¬ 
de. Tel. 045-462450. 


FRITUREMEDEWERKER 
M/V gevr. voor ca 3 dagen 
per week. Tel. 045-211193. 


LASTECHNIEK Bloemberg 
BV zoekt voor langere ter¬ 
mijn pijpfitters, grondwer¬ 
kers, bankwerker, A en E 
lassers. TeL 045-271791. 


Fritura/cafetaria in omg. 
Heerle n zo ekt serv. MEDE¬ 
WERKSTER v. avonduren. 
Tel. 045-414175. 


MEISJES gevr. voor dub of 
privéhufe. Intem mogelijk, 
vervoer valt te regelen. Tel. 
04765-1406 


Kanteideuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Teneienweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten. Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Te k. houten KOZIJNEN met 
deuren en ramen en dubbel 
Tel. 045-225751. 


TV/video defect 

vandaag gebracht 
morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrij kosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


Diépvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer Via: 045-719966. 


WOONMOBILE Camper, 
bwj.’85; Saab 900, 1963; 
Audi 50, APK gek. Info Kun- 
derberg 10, Voerendaal. 


Te k. Ford ESCORT 1400 
GL Bravo, 5-drs., kleine 
piaatschade, bwj. '88, rood, 
LPG, vr.pr. ƒ10.500,-. 046- 
528486 of 581182. 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610 ook ’s avonds. 


Te koop gevr. AUTO’S v.a. 
ƒ 500,-..Tel. 045-423199. 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto! 045-411572. BUFETHULP gevraagd ong. 
18 jr., voor bruin café. Te). 
045-424849. 


Ervaren GASTVROUW 
gevr. (parttime) v. privéhuis 
te Geleen. TeL 046-749662. 


--, woonruimte 

(1-/2-kamers of etage) ge¬ 
zocht voor 2 studentes, 22 
jaar, afkomstig uit Leiden, 
m.Lv. uitetfjk 1 juni, huur 
max. ƒ 350,> p.p. a#-in. Tel. 

HEERLEN, VALKENBURGERWEG 
Monumentaal, recenteBk geheel gerehoveerd 

Kantoorpand 

met een totale bruikbare vloeroppervlakte vpn ca 230 m2, 
verdeeld over drie lagen. 

M o g e li j kheid van parkeren op eigen terrein. Oranje 
Braderie 
Koopstraat 
Rumpen 
Brunssum 
10-17 uur 
Gevonden 28-4-1992 Land¬ 
graaf, wü KONUN met zw. 
vlekken, info 045-313064 


Te huur KAMER in Sittard, 
L-vorm 4.00x4.00x2.50, 
gaz. keuken, w.c., douche, 
046-528486 01581162. 


Huurprijs ƒ 40.000,- per jaar. 
Mr. Fens & van de Geer 
Tel. 043 - 212100 


Te huur in . KERKRADE 
mooie benedenwoning, 2 
slpka, gr. woonk. 45 m2. 
bedk., schuurde. Borg 
ƒ 1-500.-, kale huur ƒ 700.-, 
«etst voor 2 werkende pers. 

Br.o.nr. B- LD, Postbus 

2610, 6401 DC Heerlen. 


Wat VERKOPEN? Adver 
teer via: 045-719966. 


Te huur gestoft. APPARTE¬ 
MENT te Nuth met 1 slaapt 
kamer. TeL 04492-2567. 

Gunstig gelegen winkelpand 
te huur, midden in het cen¬ 
trum, naast Keurslagerij 
Keulen te Hulsberg. Lage 
huur, goede parkeermoge- 
öjkheid. Inl. tel. 044051324. TECHNISCH 


DONDERDAG 
BANEND AG. 


Elke donderdag de nieuwste vacatures (M/V) bij ASB. 


MTS’ers/HTS’ers UTB en E. Voor een ingenieursbureau 
omgeving Sittard zoeken wij momenteel een HTS’er en 
MTS’er-E df -WTB met ervaring in engineering. 
Meewerkend voorman. Voor een houtverwerkende in¬ 
dustrie zoeken wij een voorman die leiding geeft aan 
een groep van circa 10 personen op de afdeling Gereed 
Produkt. U móet ervaring hebben in het leidinggeven. 
Voor de juiste persoon zijn hier goede toekomstmoge¬ 
lijkheden. 


TECHNISCH METAALDETEKTORS: 

Voor hobby en baroep. Jac 
Köhlen, Rijksweg N 104, 
Sittard, bf ziekenhuis. Tel. 
046-513228 / 514862. 


iii i-!„l A 


Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termfn: 

een full-time hulpkok 

Enige ervaring gewensL en een 

part-time restaurantbedlende 

leeftijd ftdt 30 jaar (MV)- 
Schrift soft. sturen naar 

RESTAURANT *BELGE", Rijksweg 20,6271 AE Gufpen. 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers voor 
' Heerlen en Voerendaal 


Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
b ez org routo en de hoogte van de verdtenslen en extra’s 
kunt u tftdane kantooruren even langskomen of beien. 
Geerattaat 5, Heertsn. TeL 045-717719. 


HVS Service B.V. 


Brunssum 

Te koop loods, ong. 300 m2, 
op 1700 rri2 grotendeels 
verhard terrekv Geheel om¬ 
heind. Voor dlv. doeleinden 
geschikt Vraagprijs 

ƒ160.000,- tok. 

LIVAC bv 

Akerstraat Nrd 11, Bruna- 
sum. Tel. 045-2^0560. 


steiger- en vorm bouwb ed i |f 
zoekt met spoed 

ervaren steigerbouwers 

_ voor dvsree bouwprojecten in de biAondionst 
Bal voor inL: 06870-16964 Of 06870-18286. 


_ Restaurantmedewerkster gevr. 
«0949-241.13553. 


Adto Keeer UNzendburo heeft per drekt Werk voor M/V 

Textielbewerkers 

voor een tsxtMbedrff in Kerkrade. De werkzaamheden zijn 
in ^ of 3 ptoegendtonsL Het betreft een baan in aan iouko 
werkomgeving, de kan lelden tot een vast dbnatverbond. 
& Npntsn goéds verdanetan g o bod o r t 

Assembiagemedewerkers 

Moor aan producent van mocho n ioc h o apparatuur. W|- tthi 


groot concentratievermogen en 


Bakkerijmedewerkers 

r ote bak kerf. Dew erkzaam heden 
r afdefingsn verricht Deze banen 


Bijzonder aanbod! 

Vakkundig gerestaureerde, uit de 16e eeuw daterende, 
monumentale vakwerkboerderij (700 m3) met binnenplaats 
en een tw ee t a l grote in goede staat verkerende schuren 
(800 m3) te ULESTRATbN. Het geheel is uitermate ge¬ 
schikt voor woon- en/of zakefijke dpokrinden. pere. grootte 
ca. 1.100 m2 eigen grond. Erkend monument 
Vraagprfs ƒ 425.0Q0,- toto 
Marinus & Partners fcxckjsief Onroerend-Goed 
T e l e fo o n 043-25 22 44 /telefax 043-25 61 71 


te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prffr- 
klasse tal ƒ200.000,-. 
Directs aankoop mogdfkl! 
Goon verkooo gaan koeten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. TeL 046-220550 


SCHAESBERG, Maarten 
Trompstr. SG, 2/1 kap met 
garage. 4 sipkB., mooie tuin. 
Prijs n.o.tto Wfrnan & Part¬ 
ners, 045-728671. 


HOENSBROEK, Oranjeetr. 
7, oongezinnwon. met 3 
slpks., va s te trap naar hob¬ 
by zolder, ƒ120.000,- toto 
Eg 100% financ netto 
maandast ca. ƒ750,-. Wf- 
man & Partners 045-728671 


15 jaar vaste rente! 8,6% 
(p ensioenfonds). Bel. 045 
712255. Na kantooruren dhr 
J. Wetaeis 045440731. 
STIENSTRA Hypotheek 
Servioe. 


HEERLEN, Cambriumstr. 
100, hoeWv met garage, 3 
slpk. Prfs ƒ125.000,- lek. 
Bf 100% hypotheek netto 
ihndtast ca. ƒ 775,-. W|man 
& Partners. 046-726671. 


Lkv hufei verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bal de onroerend goed l|n 

046 - 750 000 ! 


Magazijnmedewerker. ASB zoekt met spoed een maga- 
zijnmedewericer/winkelinrichter, voor een full-time baan, 
bij .een bedrijf in Venlo. Bent u circa 25 jaar en in het 
bezit van een rijbewijs, dan is dit een leuke afwisselende 
baan met goede toekomstmogelijkheden. 
Heftruckchauffeur. Heeft u ervaring als heftruckchauf¬ 
feur? Neem dan snel contact pp met ASB. Wij hebben 
volop mogelijkheden bij een frisdrankenconcern voor 
zowel heftruckchauffeurs als produktiemedewerkers. 

ASB heeft nog veel meer soortgelijke en andere func¬ 
ties. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er graag 
alles over. ASB Uitzendbureaus: 

Grote Beekstraat 4, Venlo, 077 - 548360 
Houtmaas 6, Maastricht, 043 - 218484 
Kloosterwandstraat 1-3, Roermond, 04750 - 18400 
Emmasmgel 89, Weert, 04950 - 43500 .* 

br. Poelsstraat 15, Heerlen, 045 - 71960Ö 
Rosmolenstraat 11, Sittard, 046 - 580150 
De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver¬ 
meld in de Gouden Gids. 
mden e o roei op 
benen zgn in dag- 


Kelner/serveerster 

restaurant in Lemiere. De ze baan ia op iedere 
laaaf dus voor *en studente) de al ervaring 


i T l: iTTlt 


Vaal meer <toh ‘n BIJVER¬ 
DIENSTE met ons volstrekt 
Nauwe en • unieke auto- 
atarm mat stuurbloto Top- 
kwaMsit en toch Nochto 
f299,- Ü verkoopt aan wie 
u maar wM, bok wederver¬ 
koop, met zeer aantrekkelf- 
ke p ro v i si e. Geschikt voor 
marlden etc. Bel snel voor 
bezoek voortchüng s avond: 
04750-35562 of 35563. 


Te to FRITESWAGEN, 6 m. 
SpfkstaaL compl. ingericht, 
vr.pr. f 15JD00,-. 046- 

528486 of 561182. 


Te k. 6 schakel UNITS, br. 
7.15m, I. l7-85m, vaste prijs 
ƒ 2.500,-. 046-528486 Of 

58118a 
JURGEN Autoverhuur. Tel. 


. . ~ Ruud Tiems 

Zaanstraat 16, Qo l o a n , nabij Borrekui. Tel. 045753010. 

Vandaag gëopend van 
10.30-17.0Q uur 

Seat Ibiza GL, diesel...07-1987 

Daihatsu Charade, diesel....1964/1983 

VW Jetta CL, diesel... 01-1989 

Mitsubishi Lanoer 1.3 EL. .. 02-1989 

Opel Kadett 1983 

Suzuki Allo GL. 1987/1988 

Daihatsu Cuore... 1989/1990 

Ford Escort 1600 L ... .10-1962 

^\X ..........................................u................. ti7 1967 

Peugeot 309 GL Profil..- 051986 

Jeep Wrangler 4x4...051989 

Honda Prelude, automaat. .09-1983 

Suzuki Jeep SJ 410, hardtop. 1983 

Suzuki bus, pers.urtv.. r .... 1981 

Daihatsu Rocky 4*4, zeer veel extra’s diesel.. 1966 

Daihatsu Feroza4x4.:....-.... 09-1989 

Daihatsu Charade 1.0. 1900 

Daihatsu Charade 1.3 TXi... 1990/1989 

Daihatsu Charade automaat.. 051981 

Nissan Sunny 1.4 $LX f .. .051989 

Nissan Cheny 1.3 Trend..03-1986 

VW Passat 5-drs..051987 

Hyundai Pony 1.5 GL.01-1990 

Daihatsu CharadeGTTi. 1991 

Suzuki Swift 1.3 GL. 1985 

Peugeot 205 GL. 1990 


Wij GEVEN het meeste voor 
uw auto, u belt, wij 
045427671 OOk S’ v» 


Te k. leükö rödo 
924, Uitb. 944, bwj. 76,’t ‘ 
iets werk, pr. ƒ5.950,- 
Beukstr. 15, Passart-Hri. 


Volvo 340 GLE 

zeer luxe uitvoering, bwj. ’88 
km.st. 31.000, pr. ƒ 14.500,- 
Tel. 04492-5365. 


Te koop BMW 320 5cyl. 83 
i.z.g.st LPG. Tel. 045 
521294 na 18.00 uur. 


Alfa ROMEO Sprint 1.5, bwj. 
'82, APK, ixg.st ƒ4.500,-. 
Tel. 045751880. 


Te k. Alfa ROMEO Guüfietta, 
bwj. '81, zeer mooi, 
DAIHATSU Te koop BMW 316, Mvj. '87, 
kleur zwart, shadow uitv. 
met sportveigen, LPG. Aar- 
weg 19, Heerlen. Tbi. 045 
71&18. 


Te koop BMW 320 6 cyl., '83 
i.z.g.st, LPG; 045S21294 
na 18.00 uur. 


80.000 km, pr. ƒ15.000,-. 
Tftl. 045411162. _ 


toet op r 
Bgtogto 


voor rnear 


t entof soAdtatie corv 
Wiertz van onze vee- 


045-463700. 

1045713120. 
Wk. 046-231680. 
1 046-326696. 


It’s now or never 
nu kopen 

volgend jaar pas betalen 

Rentelcx)s - kosteloos 
Op alle voorraadauto’s: 

Panda's en Skyline modellen 
Uno’s en Elegant modellen 
Tipo’s en Skyline modellen 
Tempra'8 en Skyline mod ofi è n 


ADiAKESER 

_ UITZENDBURO 

Bouwb ed r. RV. fQe^. Meew. UITVOERDER 

iSSTin'SSrSs gSSLFTSSZ 

voor projecten h q* Met N.L voorzienireisn 
d e mgev. Afcen ^tot- w. «bL REM. BA?g 3S? 
Wto vratod. TeL 044604666 Df». v. Tfoura 

^---C AFÉ-QRILL te Meesefc 

en inobureeu K.K jostet een tmr om zeltotMi- 
TridMeg 1». dg ds zmfto SStSTtS 
nv _yreegt met 045628245. 


CHAUFFEURS fuMme MA/ 
gevr. voor tsxi-bedrif. Sol. 
ne 18 uur. Ke o k str . 46, HA 

Gevr. voor Duttafand EOF 
SCHALERS, Maurers en |- 


% n v &* S* 1 "® 

been kostan Dentgenbach) 


;li!i 


Te koop uit Faillissement 

Ntouw en gebruikt kantoor- en dbebtfe-meublair van zeer 
aoede kwefitaft in rfvenre kle u ren en desians. Teoen 
tobrieksprijzea Zéér mooi cfirectie meubilair met hoge 
korting. N to u we 2-deurs kantoorkasten va ƒ255,-; gebr. 
bureeu’8 val ƒ 95,-. Grot» partij dveree kantoorkasten, 
ook schuifoeurkeston vanaf ƒ 150,-. Ledenbtoks voor 
h a ngmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening l a denk a sten Al en AO v.a ƒ595,-; magazijn of 
a r ch j efs t B Bng nw. en gebr.; brandvrfe kasten, brandkasten 
met «dra hoge korting. Nieuw o buroetotoen met extra hoge 
hoge korting. InruR buroetoef o n vanaf ƒ50,- per stuk 
t sIr on t a lB h van ƒ675,-; vantor groot a ss drttmen t rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovera, whNbordék. Industrie 
boormachines I6mm snekop ƒ425.- B.T. pnlntwngong 
2000 kg ƒ 725,-; pojetptoBng 90 cm breed, ptfs op aanvr. 
Verder nog 1001 arfkeien, te veel om op te noemen. 
1000 m2 sh owroom, 1200 m2 magazijn. Alee uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoonneubMr. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045723142. 
maand. - vrfld. 9JX>-18^0 uur. Zat 10.00-16.00 uur. . 


La. 

TTI ; l = ,"V C I 


Tw krmn nmÉ. harii 'M'.IjD S ƒ4.900,-; AsOOTia 

bgro’s en drectie 16 s 'g f*™& AUDI 80. bwj. aug. '87, kl. 

stoeien Type 296 adv. 1602 75 ƒ 1.90Ó-; VW blauw, nw. model, sportvign. 

ƒ395,- nu ƒ195.-, Rock Sfoa ^ooTtti «SS' CaM ^ D '86 ƒ 7^50,-. Inr. graatje TeL 045-317516. 

Type 4060 e d*- ƒ 435,- nu Rockmart Kissel 46 clHm^ m0 ^~ Te *' -Te koop Ford SÉRRA 2.3 

ƒ 206,* Zeer mooie Maren ^ Tel . 045-72314E Te k. MERCEDES 230 E, DL bwi. '84. APK. Tel. 045 


Te koop Opel CORSA 1200 
SR, bwj. 83. vr.pr. ƒ 3.950,- 
Tel. 0449559307. 


BMW 316i, '90 1.8 M40 
motor, met lak, bak, nw.st, 
ƒ 20.900,-. 045516678. 

TRIUMPH TR7 cabrio '80 
pas RDW; 2x VW Kever 
1303 cabrio Hunnecum nuth 


Te koop OPEL Commodore 
six 2.5 L, bwj. 71, bruin, 115 
Pk, ƒ 6.000,-. Tel. 045 
440757, Mark. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
m alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant gekt. 
045727742 b.g.g. 723076. 


Te k. ALFA 75 1.8 bwj. '86, 
kl. blauw, km.st 85.000, 
iz.g.st. Overhoven 69 Sittard 
Tel. 045511428. 


Ford ESCORT XR3, 1600, 
bwj. '81, APK tot mei '93, 
get.glas, etec. ruiten, schuif/ 
kantetó., alu velgen enz., 
ƒ 3.950,-. Tel. 04451-1509. 


Ford ESCORT 1100 U rood, 
m.’88, abs.nw.st ƒ4.250,-. 
Tel. 045724417. 


Te koop ESCORT 1.3 GL 
'83, als nw. ANWB-rapport, 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-424128. 


Te koop Honda PRELUDE, 
bwj. 79, wit ƒ 2.600,-, i.z.g. 
st. Tel. 045252227/253445. 


LANDROVER type 109-11, 
metaiiop, bwj. 67, i.nw.st., 
orig. Ford V6 omb. motor, 
LPG, grijs kent, zomer- en 
winterkap, ƒ 8.750,-. Auto¬ 
bedrijf Loek Schaepkens 
Klimmen. Tel. 044052M6. 


MAZDA 626, 4<ks, Sedan, 
bwj. 1981, vr.pr. ƒ1.509,-. 
Tel. 045422217 


Te koop MERCEDES Benz 
190 Dies©!, m. '86, vr.pr. 
ƒ 22.000,-. Tel. 045254262 


Te k. MERCERDES 200 D 
bwj. '87, in nw.st. met veel 
extra's, pr.n.o.tk. Tel. 045 
228069. 


Te k. MGB, bwj. '80. i.z 
Tel. 04754-86422 of I 


Te k. 4-drs. Opel VECTRA 
1.8 i GL, aubergine, luxe 
velgen, alarm, Opel garantie 
2.850 km, bwj. l-7-’il, kat. 
waarde ƒ 40.500,- nu 
ƒ 35.000,-. Tel. 045254478 Te k. GOLF 1300 CL, bwj. [Te k. witte OMAFIET 
'84, div. access., vr.pr. | ƒ 150,-. Tel. 0453158 
ƒ9.500,-. Tel. 045-411905. 045254478 


Opel KADETT coupé 1200 
SR 'geh. gerest, pr.n.t.k„ 
Ortolaan 13, SdfovekL 


Te k. Opel KADETT 1.2 S, 
bwj'83, sportveigen, tel. 
045222042 


Te k. OPEL Kadett, bwj. *82, 
vr.pr. f2200,- Tel. 045. 
721043 of 723942. 


Opel CORSA model 1.2. S, 
bwj. '85, div. extra’s, z. mooi. 
ƒ 6.250,-. Tel. 045454067. 


Te koop Opel KADETT 1.2 
station 2-zits '83 f 2.900,-; 
Opel motor 1 2 ƒ250,-; 4 
magn. velgen en banden 14 
x 185, pr. ƒ 900,-. Telefoon 
045333196. 


VOLVO 340, bwj. '87, auto¬ 
maat i.z.g.st ƒ8.950,-. Tel. 
044553661. 


Te k. VOLVO 240 GL, LPG, 
bwj. 11-’82, vr.pr. ƒ 6.950,-. 
Tel. 045225742 na 18.30 u. 


AUTOMATIC Volvo 340 GL, 
Ie eig., 1984, 80.000 km., 
vr.pr. ƒ 3.800,-. Inr. mog. 
Tel. 045*422217 


Te koop VOLVO 480 turbo, 
mei '88, km.st 71.000, airco 
en ABS etc. 04493-2299. 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Audi 80 C D autom 
'83; Nissan Sunny diesel, 
bwj. '87; Datsun Cherry die¬ 
sel bwj. '86; Ford Escort 1.3 
L bwj. '83; Volvo 343 autom, 
'80; Toyota Cetica 2.0 autom 
bwj. '82; Alfa GiuUetta 2.0 
bwj. '82; Fiat Ritmo '87; To¬ 
yota Celtca 16 ST bwj. '82; 
Opel Kadett bwj. '81; Kadett 
1200 '83; Ford Escort autom 
bwj. '83 en Escort bwj. '81; 
Ford Escort Van grijs kent., 
gas, '83; Opel Rekord 2.0 L 
bwj. '83 Honda Acoord bwj. 
‘81; Samba bwj. '82; Mazda 
323 bwj. '81. Inruil-financie- 
ring mog. Anjelierstr. 123a 
Heerterheide. 045231448. 


Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045720200. 


Ford FIESTA 1.1L, m.’82, 
wit, i-z.g.st., APK, ƒ 2.450,-. 
Tel. 045320457. 


Te k. Opel KADETT 1.2S, 
HB, bwj. '83, Ie lak, APK 5 
93, ƒ 3.850,-. 045218925. 


Te k. Opel KADETT 1.3S, 
bwj. '85 i.z.g.st pr. ƒ 8.500,- 
Tel. 045455667 na 18 uur. 


ASCONA 2.0S, '82, beige- 
met, trekh., APK 11-92, ais 
nw., ƒ 3.475,-. 045751287. 


Opel KADETT Coupé, bwj. 
78, prijs ƒ 1.500,-. Rozenstr 
7, Bochottz. 


Opel KADETT, bwj. '79 D- 
model, rood. APK 11 -'92, 
ƒ 1.500,-. Tel. 045370282. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045229045. 


Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto’s, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Woiters. Tel. 045411480. 


""HAI^EAI 8 ^ 00 P* 60 I 

...T 


Show 

Dethieffs carav 
Tillemans Recre 
Haefland 19, Bru 
Tel. 045: 


Exd. KIP caravan F 
65 TLB, vele extra's: 
'88, dub.-asser 04575 


Te k. ADRIA 410 luxe 
ruimte, ijsk. voort., 
wiel, i-z.g.st 04492 


Te k. VOUWWAGEN 
Jannet, bwj. 78. 
ƒ500,-Tel. 0453158 


Te k. HOBBY 520 L, « 
z.g.st. nwe küssensl 
wintertent, koelkast 
toilet en ringverw., 
ƒ 3.250,-. Tel. 04531 


KAMPEERDERS 
Van Jamet vouww 
f Te koop TOURCA 
Hobby 460, geh. co 
voortent en aparte 
les in perf. st, pr. 
Tel. 045372181. 


fTminira 

iluN/n»!»! 


Te koop VW CAM 
35 diesel, bwj. 78, 
4-5 pers., pqs ƒ 1 
Tel. 04459-1460. 


L4 
HONDE-, kippen- en 
nenhokken vanaf 
Houtbouw Ubachs, 
hovergracht 39, I — 
Tel. 045460252. 


VOGELS, eenden, 
ten, raskippen, d 
papegaaien. Alle 
nofdieren. Klein 
Achel(B) 09-32-11 SCHADE-AUTO'S de h 
ste prijs van Limburg. 
045519637/045512924 


Jnk. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
Heerlen. 045222675. 


Div. sportveigen OPEL oa. 
ATS7xl3.Tev.RS 2000 orig 
v. Ford. Hunnecum 36-Nuth 


Industriële gassen? 
Natuurlijk naar van Doorenl 

Snelle levering, deskundige adviezen 
en konkurrerende prijzen. 


Te k. 1. koppel 
GANZEN; CaroÜen 
div. soorten scha~ 
lammeren, tel. G45 f 


Te k. VUVERVISSEN, 
kweek, ma t/m vrij ' 
19.30, za/zo 10.05t 
Luiperbeekstr. 21, 

stenradeA/oerendaal. Te koop zeer mooie 
highlarid WHITE-TEh, 
PUPS met stamboortd 
04454-3645. 


AUDI 200 Turbo autom., 97, 
donk. bforw, met donk- glas, 
aie extra’s, in stv. nw. 
ƒ 16.750,-. Tel. 046-5293Ö7 
BH 
Te k. Opel RECORD, aut 
stationcar, ixg.st APK 11- 
*92, bwj. '81, pr. ƒ 2.950,-. 
Rembrandtstr. 41, Sittard. 


Te koop Opel KADETT GSI, 
wit bwj’86, pr .ƒ 16.500,-. 
Skjiterdstr.46 Brunssum. 


Opel KADETT, bwj. 1962, 
APK 1993, Lz.g.sL, vr.pr. 


PK 1993, ixg.st, vr.pr. 
2.750,-. Tel. 04493-2044 


*41 ‘‘ toittM 


Mazda E 1600 hertz, motor Luxe 4-jarige 
2.0, '83 APK '93. ƒ8.250,-. RUIN, stokmaat 1. 
Inr. gar. mog. 045244947. sport en recreatie. 

sen, tel. 045751 
751659 na 18.00 uur. 


Te k. HONDA CBX 550 F2, 
bwj. '85, pr. ƒ 5.200,-. Tel. 
045323605. 


Tempra’s en Skyline mortelen 

Beperkte aantallen op i$ op 

Vraag onze gunstige voorwaarden 

Rat Creusen Heerlen 

34. TeL 045742121. Opel MANTA bwj.*81. nwe. 
banden en nwe. urtl. Prijs 
ƒ 1.500,-. Tef. 045377603. 


Opel KADETT 16 S, '82, 
rood, 5versa, of Kadett 12 
S ’80. INI. 045747772. 


Te koop Opel MANTA HB, 
78, APK 1592, ƒ1.250,-. 
Tel. 045231017. 


L;i : 1 -ST 


extra's, APK 593, evL inr. 
ƒ 7.950,-. 045453572. 

Te koop Rat RITMO 85 S, 
4-drs., i-z.g.sl, bwj. '84, 
APK, vr.pr. ƒ 3.250,-. Tel. 
045743588. MB 280 SE ai BI 
ƒ10.750,-; MB 250 T aut 
LPG ƒ 4.500,-; Opel Corsa Te koop Ford ESCORT, bwj 
•80, ƒ 1.150,-, met APK. Tel 
044552852. 


Te k. RENAULT 5 TR, bwj. 
'88 rood, zeer mooi 5 veren, 
tol. 1045352638 na 18 u. 


Te k. RENAULT 9 GTL, bwj. 
'82, m. trekh., Lz.g.sL Tel. 
045254641. 


RENAULT 11 GTX, '84, 5 
dra., wtt, 81.000 km.. 
ƒ 3.250,-. Tel. 045757711. 


TURBO Saab 900, 4-drs., 
*82, trekh., züvermet, vr.pr. 
3.850,-. TeL 045322619 


SAAB 99 GL, 1978, APK tot 
T-93, vr.pr. ƒ800,-. Tel. 
045423520 


Te k. HONDA XL600, ixg. 
st, bwj.’86, pr.n.o.tk. Tel. 
045425525 


KAWA ZX 10 Ninja '89, 
zwart, 4.500 km, i.z.g.st, vr. 
pr. ƒ 15.500,-. Inr. mog. Tel. 
0440516553. 


Te k. HONDA VFR 750 F, 
rood, bwj. 591, ƒ 19250,-. 
Tel. 04451-1328. 


Honda TRANSALP „ XRV, 
15*88, weg. omst Hamer- 
str. 12, Tnntelen Eys t TeL 
04451-1509. 


Te koop Vlaamse 
Tel. 0457243933. 


Te koop 
GELS, Kriel- en 
hondjes; katjes; 
sierduiven enz 
en planten. F ■ • : • * 


; Ook ootonne s . Duits 
• ford. Tet 045231225 MLIi^i'1%. , Sfelfelil 


|TeL 04403-2715. s to e te n tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fautoufe 
van ƒ796,- voor ƒ425,-. 

Conferentie fauleul code 
240 adv. ƒ375.- nu ƒ 245,-. 

AJtoe uit voorraad leverbaar. Piccolo’s in het Limburg: 
Rockmart KM 46A, Heer- Dagblad zén groot in RE 
ton. TaL 045723142. S^TAATÏBei: 045719966. 


Te koop Ford SIËRRA 2.3 
Te k. MERCEDES 230 E, DL, bwj. '84, APK. Tel. 045 
<5v. extra's, in pr.sL 1967. 352786. 

Tg 1 : 0 ^^ 5 ^!_VW GOLF 13 S, bwj.*80, 

Te koop SKODA Favourit, APK 1-93, leuke auto! pr. 
5-drs., bwj. 99, APK 93. ƒ2.150,-. Tel. 045322619. 

Tél. 045-417285.___Te koop zeer mooi tekjk 

, RENAULT 25 GTX autom., EENDJE. iz.g.st, type 
97, 75.000 km., goudbruin. 2CV6, bwj. '81. APK 5%. 
I ƒ 13.500,-. 045-413823 Tel. 045753778. 
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL, 
1è eig:, zwart, bwj. maart *89 
Tel. 045720714. Toyota CEUCA 1.6r 1600, 
bw). 1590, blauwmet, dhr. 
extra’s, ixg.st 04499-1071 


Te k. VW GOLF bwj. 79, 
APK 4-593, pr. ƒ1.550,-. 
Tel. 045726112. 


VW GOLF cfiesel met rev. 
motor, bwj. 91, grote ach- 
tertichton, APK 92, i.stv.nw. 
2.950,-. Tel. 045-323178. 


GOLF GTï, bwj. '83, ixg.st, 
pr. ƒ 8.750,-. Tel. 045 
229613. 


Te koop MONTESA 348 met 
duoztt, i.g.st, tegen redelijke 
prijs. Tel. 044952299. 


Te k. SUZUKI GSX 1100, 
bwj.'80, ixg.st., pr.n.ó.tk. 
Tel. 045242209 


JAWA 350 cc 91; Honda CB 
250 T 78; Honda CR 250 
RF. peitst. Hunnecum-Nuth 


Te koop HONDA NSR 50, z. 
g anw.. ƒ2500,-. Tel. 045 
422439. 


ma uw COM- 
MUNIEFIETSJE (fjnanc. 
mog.) Rens Janssen, tel. 
045211466. 


GIANT, fiets van het jaar 
Cadex nr. 3, uit voorraad le¬ 
verbaar, finan. mog. Rens 
Janssen, tel. 045211486. 


Te k. VESPA Ciao, ixg.st, 
vr.pr. ƒ395,-. 045216932 
. 32, Hoensbroek. 


Prachtige YAMAHA FS^, 
met 2 helmen. Wegens aan¬ 
schaf auto, vr.pr. ƒ600,-. 
Tel. 045213565 Te koop COLLIE 
wormd, inenting. 
452541. 

Voor al uw 
GEN en 
verbouwingen en aMe 
re. voorkómende 
heden tegen 
zen. Tel. 045 


|u 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 
el 

vi 

i\ 

4 

41 

ij 


w’is»M E R i5 5 i c 5aS H) Te k ' AQUAWUW 

/6S0 ''' douw m. eiken, 1 
Tel. 045456998. compl met bid. fitter^ 

kweekbak 100x50x60- 
045319532 , 


g; 


C o«o ats rrsjia* K'p.0 
Ji l limburgs dogblad J 5? •; V; {^«> * ^ : /5&u£ 

\3'^' \ \ • > 


vÖT 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 7 


DEN HAAG — De Krant op Zon¬ 
dag heeft een nieuwe financiële 
injectie gekregen. Deze week 
was het voor de redactie ondui¬ 
delijk of de krant aanstaande 
zondag nog zou verschijnen, 
maar tijdens een spoedberaad 
besloten de eigenaars voorlopig 
nog geld te steken in dit noodlij¬ 
dende blad. De krant verkeert in 
grote financiële moeilijkheden, 
omdat de advertentie-inkomsten 
uitblijven. 

Uitgever Pieter Storms houdt 
stug vol dat de bijeenkomst van 
de investeerders „een gewone 
aandeelhouders-vergadering” 


Krant op Zondag 
op rand afgrond 


was, terwijl er bij de redactie on¬ 
zekerheid heerste of de krant 
nog zouden worden gedrukt. De 
Krant zegt wekelijks een oplage 
van 200.000 exemplaren te laten 
drukken. 

Bij aan vang, anderhalf jaar gele¬ 
den, schatten de makers dat de 


Krant op Zondag wekelijks 15 
pagina’s aan advertenties moest 
binnenhalen, maar gemiddeld 
zijn dat er niet meer dan vijf. 
Ook door de moeizame distribu¬ 
tie op zondag, komt er veel te 
weinig geld binnen. Storms: „Ik 
erken dat we financiële proble¬ 


men hebben, maar de investeer¬ 
ders zijn bereid om door te vech¬ 
ten.” 

Inmiddels hadden tot deze week 
verschillende investeerders on¬ 
geveer 35 miljoen in de krant 
gestoken, te beginnen met een 
startkapitaal van 12 miljoen gul¬ 
den en later nog een forse injec¬ 
tie van eenzelfde bedrag. Ook 
stak onlangs een Britse belegger 
tien miljoen gulden in het pro¬ 
ject. Wekelijks lijdt de krant ech¬ 
ter tienduizenden guldens ver¬ 
lies wegens uitblijvende adver¬ 
tentie-inkomsten en droogt de 
geldbron snel op. 


Dividend Telegraaf bij 
lagere winst gelijk 


l 


uit 


Afgelopen jaar teleurstellende ontwikkelingen bij Vezel Divisie 

Chemieconcern Akzo wil 
zwakke sectoren afstoten 


Van onze verslaggever 

AMSTERDAM/HEERLEN - De 
NV Holdingmaatschappij De Tele¬ 
graaf, waarvan ook het Limburgs 
Dagblad deel uitmaakt, handhaaft 
ondanks een wat lagere winst over 
1991 het dividend van f 3,92 in con¬ 
tanten per aandeel van f 4 nomi¬ 
naal, zoals dat ook in 1990 werd 
uitgekeerd. 

De winst na belastingen is gedaald 
met 9,3 procent van f 80,1 miljoen 
over 1990 tot f 72,6 miljoen over 
1991. Dit resultaat is ondermeer het 
gevolg van: 

- een toename van de omzet met 
1,9 procent tot f 790,1 miljoen; 

- een stijging van de bedrijfslasten 
met 3,7 procent tot f 706,2 miljoen, 
waaronder een eenmalige afschrij¬ 
ving op immateriële activa van f 4,8 
miljoen, de betaalde goodwill voor 
het verwerven van de deelneming 
in Handelspost Beheer BV en een 
afboeking tot het zichtbare eigen 
vermogen van de in 1991 aange¬ 
kochte 38.500 certificaten Wegener 
Tijl NV; 


- een daling van het bedrijfsresul¬ 
taat van f 93,6 miljoen in 1990 tot 
f 83,8 miljoen vorig jaar; 

- een toename van het resultaat 
van financiële baten en lasten van 
f 18,1 miljoen in 1990 tot f 19,3 mil¬ 
joen vorig jaar. 

Het resultaat uit gewone bedrijfs¬ 
uitoefening na belastingen daalde 
van f 78,2 miljoen in 1990 tot f 70,5 
miljoen in 1991. De vennootschaps¬ 
belasting nam toe van dertig pro¬ 
cent in 1990 tot 3 J,6 procent in 1991. 
Het buitengewoon resultaat na be¬ 
lastingen bedroeg f 2.1 miljoen in 
1991 tegen f 1.9 miljoen in 1990. 

De winst per aandeel van f 4 nomi¬ 
naal is gedaald van f 12,20 in 1990 
naar f 11,07 in 1991. 

De cash-flow, exclusief de dotatie 
van de wettelijke reserves, bleef 
vrijwel gelijk, f 125,7 miljoen in 
1991 tegen f 126,6 miljoen het jaar 
daarvoor. Na de voorgestelde winst- 
verdeling bedraagt het eigen ver¬ 
mogen eind 1991 f 563,5 miljoen, 
ofwel f 85,87 per aandeel van nomi¬ 
naal vier gulden. 


Geen vrij 


Van onze redactie economie 


pijiRNHEM - De nettowinst van Akzo is in het eerste kwartaal 
an dit jaar met f 205 miljoen zeven procent hoger uitgevallen 
an in de overeenkomstige periode van 1991, toen zij f 192 mil- 
en bedroeg. Per aandeel ging de winst van f 4,18 naar f 4,48. 
at heeft het chemieconcern gisteren bekendgemaakt. 


Hotel op ’stelten 


et bedrijfsresultaat verbeterde 
an f 296,6 miljoen tot f 348,6 mil- 
oen en de netto-omzet nam toe van 
4,22 miljard tot f 4,43 miljard. 


oewel het kwartaalresultaat dit 
ar dat van vorig jaar overtreft, ziet 
czo daarin, gezien de onzekere 
onomische vooruitzichten in Eu- 
pa en de Verenigde Staten, nog 
een aanleiding om een verwach- 
ng uit te spreken over de uitkom- 
ïn over geheel 1992. 


! 

■ïl 


kzo tekent bij het nettowinstcijfer 
n dat de resultaten in de eerste 
rie maanden van 1991 in een aantal 
ctoren, in het bijzonder bij de coa- 
ngs en de speciale chemische pro- 
Ukten, teleurstellend waren. Vóór 
Uitengewoon resultaat was de net- 
winst f 31 miljoen of 18 procent 
oger. In alle produktgroepen was 
et bedrijfsresultaat beter dan in de 
rste drie maanden van verleden 
ar. 


PM; 


'O* 

'f 

r ! 

ilS 


zo zal de „zwakke activiteiten 
oeten verdedigen of afstoten”, zo 
eeft bestuursvoorzitter A. Loudon 
steren de aandeelhouders laten 
eten. De textiel- en tapijtgarens, 


(ADVERTENTIE) 

SLAPEN 

° ls een vorst m/v Koninginnedag geopend 

van 11.00 tot 17.00 uur 


Geleen 

Rijksweg Zuid 78 


die tot deze categorie behoren, zul¬ 
len met kracht worden verdedigd, 
terwijl activiteiten zonder meer- 
waardevermogen binnen Akzo wor¬ 
den afgestoten. 

De bestuursvoorzitter roerde de te¬ 
leurstellende ontwikkeling bij de 
vezels in het afgelopen jaar aan. De 
vezels voor industriële toepassin¬ 
gen hadden te kampen met een 
ongunstige economische ontwikke¬ 
ling, terwijl vezels voor textiele toe¬ 
passingen en tapijtgarens te maken 
hebben met structurele marktpro¬ 
blemen. - 

Doordat maatregelen werden ge¬ 
troffen, is het aantal werknemers in 
deze divisie verleden jaar met 4.500 
verminderd tot 21.000. Verdere 
maatregelen zullen tot gevolg heb¬ 
ben dat het personeelsbestand dit 
jaar waarschijnlijk beneden de 
20.000 komt. 

Protest personeel 
Begemann ’staal’ 

BREDA - Naar schatting 130 werk¬ 
nemers van twee bedrijven van de 
Koninklijke Begemann Groep van 
J. van den Nieuwenhuyzen hebben 
gistermiddag in Breda gedemon¬ 
streerd. De werknemers zijn het 
niet eens met het besluit om Bege¬ 
mann Staalbouw, waar 60 mensen 
werken, vanuit Helmond over te 
plaatsen naar het Limburgse Stram- 
proy. Ook vindeij ze dat Begemann 
Pompen, dat 140 werknemers telt 
en dat eveneens is gevestigd in Hel¬ 
mond, onderdeel moet blijven uit¬ 
maken van het concern. Van den 
Nieuwenhuyzen is momenteel in 
gesprek met een Amerikaans be¬ 
drijf in Venlo over overname. Van 
den Nieuwenhuyzen hield de werk¬ 
nemers voor dat het verlies van 
Begemann Staalbouw vorig jaar is 
opgelopen van een miljoen tot byna 
drie miljoen gulden. Autofabrikanten 
krijgen steun EG 


SS * 


• Bij Verolme Botlek is gisterochtend het Russische boorei¬ 
land Kolskaya met behulp van platformwagens op de kade 
gereden. Het zelfheffende booreiland weegt 1.100 ton en is 
door het Nederlandse offshore bedrijf Neddrill voor langere 
tijd van de Russen gehuurd. Het wordt in ons land omge¬ 
bouwd tot hotelplatform. Foto: anp 


BRUSSEL - De relatief hoge leef¬ 
tijd van werknemers in de auto- 
industrie en de versplintering bij 
toeleveringsbedrijven vormen twee 
van de belangrijkste drempels voor 
de verdere uitbouw van de concur- 
rentie-positie in deze sector. Dat 
blijkt uit een rapport van EG-Com- 
missaris Martin Bangemann (inter¬ 
ne markt en industrie) over de 
concurrentiepositie van de Europe¬ 
se auto-industrie tot het jaar 2000. 

De positie van de autofabrikanten 
in de Gemeenschap is volgens Ban¬ 
gemann niet zorgwekkend te noe¬ 
men, maar de groei die deze indu- 
strie-sector de afgelopen periode 
heeft meegemaakt, zal de komende 
jaren afnemen. Om de concurrentie¬ 
positie, met name tegenover Japan, 
vast te houden en verder uit te bou¬ 
wen, zullen echter enkele zwakhe¬ 
den overwonnen moeten worden. 

Principe-akkoord 
over rubber-cao 

UTRECHT - Werkgevers en vak¬ 
bonden hebben gisteren overeen¬ 
stemming bereikt over een nieuwe 
cao voor de rubberindustrie (circa 
5.550 werknemers). Het tweejarige 
contract voorziet ondermeer in een 
loonsverhoging van in totaal 9 pro¬ 
cent. 

Op 1 juni van dit jaar gaan de lonen 
met 4,25 procent omhoog. Per 1 
april 1993 volgt een loonsverhoging 
van 4 procent. Tot slot krijgen de 
werknemers er op 1 januari nog 
eens 0,75 procent bij. Werkgevers 
en bonden hebben de vut-leeftijd 
voorts voor drie jaar vastgelegd op 
61 jaar. 

Negatieve arbeidsvoorwaardelijke 
prikkels om het ziekteverzuim te 
verminderen (bijvoorbeeld inleve¬ 
ren van vrije tijd bij ziekte) maken 
geen deel uit van de overeenkomst. 


Eén daarvan is het ontbreken van 
voldoende flexibele, goed opgeleide 
werknemers, die zelfstandig kun¬ 
nen werken. De toekomst wijst uit 
dat de automobielsector, die nu 
naar schatting meer dan 2,5 miljoen 
mensen in dienst heeft, in toene¬ 
mende mate met minder mensen, 
meer wil gaan produceren. Bange¬ 
mann vreest dat zonder tijdig ingrij¬ 
pen er forse werkloosheid kan ont¬ 
staan. 

Daarom wil Bangemann breken 
met de traditionele rol die de Com¬ 
missie tot nu toe heeft gespeeld. De 
overlegÜjnen tussen Commissie en 
industrie en vakbonden moeten 
aanzienlijk korter worden. In com¬ 
binatie daarmee moet het de Com¬ 
missie mogelijk worden gemaakt 
sociale fondsen in te zetten. 

In het geval van de auto-industrie 
doelt Bangemann op het ondersteu¬ 
nen van tramings-en omscholings¬ 
projecten om te voorkomen dat 
straks soms zeer laaggeschoolde ar¬ 
beiders tot de categorie van langdu¬ 
rig werklozen gaan behoren. 

Om het probleem van de versnippe¬ 
ring van de toeleveringsbedrijven 
aan te pakken, staat Bangemann 
een grondige herstructurering voor 
ogen. 


Werknemers in het beroeps- 
goederenvervoer hebben ko¬ 
mende dinsdag geen vrije dag. 
De Vervoersbond FNV heeft 
het kort geding om op 5 mei 
een vrije dag af te dwingen ver¬ 
loren. In de diverse cao’s in het 
beroepsgoederenvervoer is 
weliswaar afgesproken dat 
werknemers in geval van een 
nationale feestdag recht kun¬ 
nen hebben op een vrije dag, 
maar volgens de Haagse recht¬ 
bank is met buiten twijfel vast¬ 
gesteld of die afspraak was 
bedoeld voor 5 mei. Daardoor 
kan men geen aanspraak ma¬ 
ken op deze betaalde, vrye dag. 

• Toekomst 

De toekomst ziet er goed uit 
voor Verkade. De ruim hon¬ 
derdjarige, na de overneming 
door de Britse United Biscuits 
geconfronteerd met grote inter¬ 
ne onrust, ziet grote kansen in 
een nieuwe opzet, waarin Ver¬ 
kade een leidende rol gaat spe¬ 
len in de ontwikkeling van de 
regio Benelux/Frankrijk van 
McVitie, de biscuitdochter van 
United Biscuits. Ook de cijfers 
geven geen aanleiding tot zor¬ 
gen. De omzet steeg vorig jaar 
van f 338 miljoen naar f392 mil¬ 
joen, een toename van 16 pro¬ 
cent. De winst nam toe met 29 
procent van f 19,3 miljoen tot f 
24,9 miljoen. 

• Du Pont 

De winst van het Amerikaanse 
chemieconcern Du Pont is in 
het eerste kwartaal van dit jaar 
met ruim achttien procent ge¬ 
daald ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. De winst 
kwam uit op 482 miljoen dollar 
tegen 590 miljoen dollar in de 
eerste drie maanden van 1991. 
Ondanks de lagere winst ver¬ 
hoogt het concern het kwar- 
taaldividend van 42 dollarcent 
naar 44 dollarcent. 

• Energieheffing 

De Europese Commissie, het 
dagelijks bestuur van de Euro¬ 
pese Gemeenschap, heeft haar 
goedkeuring gegeven aan het 
ontzien van grootverbuikers bij 
de Nederlandse verbruiksbe¬ 
lasting op brandstoffen 
(WABM-heffmg). Zij maakt wel 
een uitzondering voor de staal¬ 
industrie (Hoogovens), omdat 
hiervoor strikte Europese richt¬ 
lijnen gelden. De commissie zal 
waarschijnlijk binnenkort een 
voorstel doen, dat het mogelijk 
maakt de staalindustrie ook 
van de heffing uit te zonderen. 


(ADVERTENTIE) 

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 


Mdla 


\olu «taal voor deskundigheid op hel ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
finaneieringsinogelijkheden van Vola, 
neemt u dan kontakt op niet uw verzeke¬ 
ringsadviseur of hel Vola (020) 56 1 22 05. 


beurs 


\Show 


^ÏSTERDAM - Chemieconcern 
A*zo stal gisteren de show op de 
I fhisterdamse effectenbeurs. Het 
J>hds steeg f 4,90 in koers tot f 161 
■l* reactie op de gistermiddag be- 
endgemaakte goede resultaten 
de eerste drie maanden van 
j*92. Ook andere cyclische waarden 
. aren in trek. Hoogovens pakte er 
o C30 bij op f 58,30, DSM verdien- 
d e f 1,50 op f 114,20 en Gist-broca- 
won twee kwartjes op f 38,10. 

Ll* P^mrak lag er gisteren vriende- 
d * bij. De CBS-koersindex noteer- 
e opnieuw een record, nu 212,3 
• |j u nten tegen 211,9 punten op dins- 
De EOE-index steeg met één 
t^ht tot 314,58. De omzet aan effec- 
kwam gisteren uit op f 1,47 mil- 
0 Yd, een vrij behoorlijk niveau. De 
J^zet aan obligaties bedroeg f 532 
foo 0en ' ^ an aan delen werd er voor 
miljoen omgezet. Ook de 
drzen in het buitenland presteer- 
a i n aardig. Londen noteerde bij het 
^ten van de effectenmarkt in Am- 
dam vijftien punten hoger, 
(L ai ?kf ur t sloot onveranderd on- 
de stakingsgolf in Duitsland 
Street stond gistermiddag 
Veinst. De obligatiemarkt was 
(j deeld, waarby sommige waar- 
*tir een snuiver hoger en andere een 
y iiiA la e er sloten. De dollar sloot 
Amsterdam onveranderd. 

Phiü PS maakte gisteren een 
Oh d beurt. Het elektronicafonds, 
<L de omzetlyst van gisteren twee- 
wJd et I 83 miljoen (dubbeltelling), 

■ diende er f 0,70 by op f 37,90. 

Vler deed het ook goed met een 
v hst van f 2 op f 115,40. Ook het 
>‘Vm? nS deskundigen laaggeprijsde 
Sing verder omhoog, gisteren 
ItL 1 C90, uitgaande van het uit te 
dj * n dividend van f 2,60. KNP ein- 
h<w e °P f 44,90 per saldo f 0,70 
^et h 318 rekenin ê wordt gehouden 
V®' uitkering van het dividend 
O f 2,50. 


Hoofdfondsen v.k. s .k. 

ABN Amro 46,60f 46,1 

ABN Amro A.in F. 80,20 80,! 

ABN Amro Obl.Gr.f. 171,80 177,f 

AEGON 129,50 129,1 

Ahold 84,50 84,f 

Akzo 156,10 161,( 

Alrenta 194,80 194,1 

Amevcert 53,00 52,1 

Bols eert. 47,90 48J 

Bührm.Tet. c. 46,30 46,4 

CSMcert. 96,70 96,1 

DAF 24,10 24,1 

Dordtsche Petr. 141,30 141,1 

DSM 112,70 114,1 

Elseviercert. 113,40 115,4 

Fokker eert. 34,50 35,C 

Gist-Broc. eert. 37,60 38,1 

Heineken 160,50 161,1 

Hoogovens nrc 57,00 58,3 

Hunter Douglas 72,50 72, S 

IntMüller 60,30 60,5 

IntNed.Gr. c. 50,60 50, C 

KLM 37,60 38,1 

Kon.Ned.Papier 46,70 44,S 

Kon. Olie 152,30 1522 

Nedlloyd 57,70 56,5 

Océ-v.d.Gr. 75,00 75,2 

Pakhoed eert. 44,90 44,9 

Philips 37,20 37,9 

Polygram 48,90 48,7 

Robeco 96,80 97,3 

Rodamco 49,60 49,2 

Rolinco 95,10 95,4 

Rorento 72,60 72,6 

StorkVMF 41,60 42,1 

Unilevercert 190,00 188,2 

Ver.Bezit VNU 88,50 88,8 

VOC nrc 43,00 43,3 

Wessanen eert 93,00e 943 

Wolters-Kluwer 7530 75,7 

Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 161,30-162,50 (161,00) 

DSM 114,40 (114,20) 

KonOüe 152,90-153,70(152,90) 

Philips 38,00 (37,90) 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind ! 

ABN AmroHId.prf. 

ABN AmroHld.div. 4 

ACF-Holdingc. j 

Aegon div.92 

Ahrend Groep c. 13 

AsdOptionsTr. 1 

Asd. Rubber 

Ant Verff. 42 

Atag Hold. eert 12 

Athlon Groep 4 

Athlon Groep nrc 4 

Aullnd.R’dam 9 

BAM Groep 9 

Batenburg 14 

Beers 12 

Begemann Groep 11 


55.30 

54,40 

6,20 

6,20 

44,90 

45,00 

34,00 

34,70 

133,00 

133,00 

10,50 

10,50 

3,65 

3,65 

426,00 

- 

125,20 

125,60 

49,80 

49,80 

46,50 

46,60 

90,00 

90,00 

90,10 

90,00 

142,00 

150,00 

129,20 

132,50 

119,00 

122,50 


Belindo 
Berkel's Patent 
Blydenst-WilL 
Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delfl eert 
Crndu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getrowcs 
Geveke 
Giessen-de N. 
Gouds trut 
Grolsch 
GTl-Holding 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
HoltSea S. 
Holl.Kloos 
Hoop Eff bank 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
KondorWessels 
KBB 

Kon. Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré&Gl. 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

Moe ara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
NaefT 


299,00 

1,04 

40.80 
249,50 

68.50 

63.80 

25.90 

27.50 

33.50 
9,70 

2700,00 

805,00 

1230,00 

160,00 

290.50 

23.40 

28.40 
121.00 
9730 
1830 
25,00 
43,00 

43.80 
24,60 

28.50 
225,00b 

84,00 

53.10 
84,00 

38.50 

108.10 

5.90 

32.70 
39.90 
95,00 
38,00 
198,00 

237.80 
142,00 
139,00 

15.50 

15.50 

202.50 
0,80e 

142,00 

241,00 

0,43 

450,00 

7,30 

2.50 

68.80 

32.50 

9.20 

1020,00 

32,00 

77.50 

53.70 
310,00 
250,00 

48.50 
39,80 

119.50 

1220,00 

16200,00 

36,00 

58,00 

4.20 
525.00 


33,20 

9,30 

1020,00 

31,80 

78,00 

54,00 

310,00 

251.00 

49,00 

4020 

120,50 

1225,00 

16300,00 

35,70 

60,00 

4,50 


NAGRON 60.50 

NIB 597.00 

NBM-Amstelland 9,20 

NEDAP 348.00 

NKF Holding 196,00 

NedPartMij 5520 

Ned.Spnngst. 7200,00 

Norit 20,50 

NutriciaGB 146,00 

NutriciaVB 156,20 

Nutncia VB dtv92 160,00 

Nyv.-Ten Cate 105,80 

Ommum Europe 8.05 

Orco Bank eert. 71.90 

OTRA 348,50 

Paithe 59.00 

Philips djv.'92 36,90 

PirelliTyre 28,00 

Polynorm 161,00 

Porcel. Fles 136.00 

Randstad 46,00 

Ravast 26.20 

Reesink 73.80 

Samas Groep 39.00 

Sarakreek 15.40 

Schuitema 1680,00 

Schuttersveld 51.00 

Smit Intern. 40,50 

St.Bankiers c. 1520 

Stad Rotterdam c 40,40 

Telegraaf De 84,50 

Textielgr.Twente 91,00 

Tulip Computers 20,40 

Tw.Kabel Holding 120,00 

Ubbink 68.00 

Union 75,80 

Un.Dutch Group 3,00 

Vereemgde Glas 510,00 

Verto eert 34,00 

Volker Stevm 64,50 

Volmac 28,00 

Vredestein 18,80 

VRGGroep 45,90 

Wegener 66,00a 

West Invest F. 16,50 

West Inv.F. wb 110,00 

Wolters Kluwer 296,00 

Wyers 29.60 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 

ABN Amro Albefo 48,80 

ABN Amro Amer.F. 70.00 

ABN Amro Eur. F. 75,20 

ABN Amro Far EF. 51,50 

ABN Amro Liq.Gf 163 jü 

ABN Amro Neth.F. 88,00 

Aegon Aandelenf. 3520 

Aegon Spaarplus 5.10 

ABN Beleg.fonds 64,50 

Aldollar BF $ 2620 

Alg.Fondsenbez. 233,00 

Allianee Fund 10,30 

Amro North Am.F. 70,60 

Amvabel 8220 

Asian Tigers F. 66,80 

Asian Select. F. 61,90 

Austro Hung. F 4,70 


60.50 

60,50 

Bemco RentSel. 

55,90 

55,90 

597.00 

597,00 

Bever Belegg 

2.90 

2,90 

9,20 

9,20 

CLN Obl. Div. F. 

111,30 

111,30 

348,00 

348,00 

CLN Obl.Waardef 

115,00 

115,00 

196,00 

197,00 

Delta Lloyd lnv. 

30,50 

31,10 

5520 

55,20 

DP America Gr.F. 

32,80 

32,80 

7200,00 


Dp Energy.Res. 

41,00 

- 

20,50 

20,80 

EGF Investm. 

130,50 

130,50 

146,00 

145,50 

EMF Rentefonds 

69.70 

69,80 

156,20 

15620 

Eng-Holl.Bel.Tl 

9.80 

9,80 

160,00 


Envir.Growth F. 

48.50 

48,10 

105,80 

106,00 

Esmeralda part 

34,10 

34,10 

8.05 


Eur.Ass. Trust 

6,50 

6,50 

71.90 

72,00 

EMS Growth Fund 

105,80 

105.90 

348,50 

349,00 

EMSIncome Fund 

107,80 

108.10 

59.00 

59,00 

EMS Offsh. Fund 

105,30 

105,60 

36,90 

37,80 

EOE Index Fnd 

332,00 

335,00 

28,00 

28,40 

Euro Growth Fund 

50,30 

50,00 

161,00 

162,00 

Euro Spain Fund 

7,00 

- 

136,00 

136,00 

Far East Sel.F. 

55,50 

55,50 

46,00 

46,30 

Gun Global 

52,50 

52,50 

2620 

26,20 

Groeigarant 

1,50 

1,51 

73.80 

73,70 

Holland Fund 

74,30 

74,40 

39.00 

38,80 

Holl. Eur. Fund 

50,70 

50,60 

15.40 

15,40 

Holl. Obl.Fonds 

125,50 

125,70 

1680,00 

1680,00 

Holl. Pac. Fund 

95.00 

95,50 

51,00 

51,00 

Holl. Sel. Fonds 

85.50 

85,50 

40,50 

39,50 

Innovest 

55,00 

55,50 

1520 

1520 

Interbonds 

508,00 

508,00 

40,40 

40,10 

Intereffekt 500 

28.70 

28,70 

84,50 

84,90 

Intereffekt wt 

70,50 

70,50 

91,00 

91,00 

Investa part. 

73,50 

73,70 

20.40 

21.90 

IS Himal.Fund J 

9,50 

- 

120,00 

121.00 

Jade Fonds 

146,80 

147,00b 

68.00 

71.50 

Japan Fund 

20,40 

20,40 

75,80 

75.70 

Jap.lnd.AlphaF. 

6400.00 

- 

3,00 

2,90 

Jap.SeclRat.Yen 

5208,00 

- 

510,00 

510,00 

Korea Pac.Tr. ( 

9,00 

- 

34,00 

34,60 

Mal. Capital F.$ 

7,50 

7,70 

64.50 

65,00 

Mees Obl.Div.F. 

112,50 

112,50 

28,00 

28,00 

Mexico Income F. 

22,00 

- 

18,80 

18.00 

MK IntVentures 

10,50 

10,50 

45,90 

45,80 

Mondibel 

78,00 

78,00 

66,00a 

64,30 

Nat.Res.Fund 

1190,00 

1190,00 

16,50 

16,50 

Nedufo A 

117,00b 

- 

110,00 

110,00 

Nedufo B 

119,00b 

119,00 

296,00 

296,00 

NMB Dutch Fund 

45,00 

45,30 

29.60 

29,60 

NMB Geldmarkt F. 

54,90 

54,91 


NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f 
Postb.Belegg f. 
Postb.Verm.gr.fi 
Prosp.lnt.HlP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F 


RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop $ 
Rolinco cum.p 
Schrod.IntPr.F 
Sci/Tech $ 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
V1BNV 
VSBMix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van cert 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.0bl.F.3 
De Dne Electr. 

Delta LLDoUarfi 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intem. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&LBelegg.l 
E&L Belegg .2 
E&L Belegg .3 
E&L Belegg 4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmy 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert 
InterView Eur. 
Kuhne+Heitz 
LC1 Comput.Gr 


Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Newavs Elec 
New Ëur.Htls DM 
Newtron Hold. 
Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amer.teLtel 
amococorp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeingco 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
east man kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. eiectric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int tel.tej. 
kim airlines 
medonneli 
merek co. 
mobil oil 
penn central 
plulips 
primenca 
roya) dutch 
sears roebuck 


47.60 49.50 

59,00 5820d 

8120 81.00 

6.30 6,50 

18,00a 17.50a 

1.85 1.85 

10,80 10,80 

5,50 5,50 


oost.schill. (100) 
port.escudodOO) 
spaanse pes.dOOi 
turkse pond (100) 
zweedse kr. 1100) 
zwits.fr. 1 100) 

WISSELMARKT 

amerik.dollar 
anUll.gulden 
austr.dollar 
belg frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr. (100) 
hongk dollar (100) 
Ierse pond 
itaUireGOÖOOl 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar(lOO) 
noorse kroon (100) 
ooslenr.sch-tlOOl 
port. escudost 100) 
spaanse pes. (100) 
surm.gulden 
zweedse kr 1 100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


Dow Jones 


Industrie 


1.86035-1.86285 

1,0245 1.0545 

1.4089-1.4189 . 

5.4680-5.4730 

1,55775-1.56025 

29,070-29.120 

112.5100-112.5600 

3,3020-3.3070 

33.345-33.395 

0.9110-1.0110 

23,8750-24.1250 

3.0000-3,0100 

14.940-14.990 

139,425-139.525 

0.9984-1,0084 

28.790-28.840 

15.9850 15.9950 

1.3130 1.3530 

1.7870 1.7970 

1.0225-1.0625 

31.150-31.200 

122.490-122,540 

2,3070-2.3120 


OPTIEBEURS 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdex( 1983= 100) 28/04 

2904 

algemeen 

211.90 

212.30 

id exel.kon ohe 

206,30 

206.60 

internationals 

215,50 

216,30 

lokale ondemem. 

209.90 

209,90 

ld financieel 

145,40 

144,50 

idmet-financ 

272.10 

272.90 


CBS-herbeleggingsmdex (1983= 100 

28-04 2904 


sfe-south.pac. 

12 W 

13 

algemeen 

302.80 

303,60 

texaco mc. 

61 Gb 

60^ 

id excl.kon.obe 

278,90 

279,50 

uiutedtechn. 

53"b 

534« 

internationals 

319.80 

321,00 

wesünghouse 

184b 

18 5 /s 

lokale ondemem. 

283,70 

284,10 

whitman corp 

14‘/b 

14‘/g 

ld financieel 

214,50 

213,30 

woolworth 

28 

284b 

id met-financ. 

348,90 

350,70 

VREEMD GELD CBS-stemmmgsmdex (1987=100) 

28/04 

29/04 

amerik.dollar 

1.795 

1,915 

algemeen 

128.10 

128,60 

austr.dollar 

1.35 

1.47 

mtemation 

146.70 

148.70 

belg.frank(lOO) 

5.32 

5.62 

lokaal 

124,80 

125,00 

canad.dollar 

1.490 

1.610 

fin.mstell 

127.30 

126.60 

deense kroon (100) 

27,55 

30.05 

met-financ 

124,20 

124.50 

diutse mark (100) 

110,00 

114.00 

industrie 

135.20 

135.70 

engelse pond 

3,16 

3,41 

transpops! 

132,60 

132,60 


franse frank (100) 
gneksedr (100) 
terse pond 
ital.lire( 10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.dm Vm 100 
noorse kroon (100) 


2725 29.75 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,720-20.320. vongt 
19.970-20.570. bewerkV2I,920 laten, vorige 
22.170 laten 

Zilver onbewerkt 195-265. vorige 200-270,, 
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten. serie 


omzet 

v.k. 

s.k 

akzo 

c mei 

155.00 

721 

1.60 

6.00 

akzo 

c mei 

160.00 

723 

0.50 

1,30 

akzo 

c JU1 

145,00 

245 

1150 

15,70b 

akzo 

c jul 

160.00 

448 

1,80 

3,00 

akzo 

c okt 

155.00 

270 

5.90 

8,80 

akzo 

p mei 

155.00 

524 

4,70 

2,00 

dsm 

c jui 

115.00 

620 

2,60b 

3,50 

dsm 

c JU1 

120.00 

325 

UO 

1.40 

dsm 

c okt 

115.00 

252 

3,70 

420 

dsm 

c jan 

115,00 

855 

5.60 

6,00 

dsm 

c j95 

100,00 

461 

19,50b 

20,70 

eoe 

e mei 

300,00 

442 

10,10b 

1120 

eoe 

c mei 

305,00 

368 

5,90 

720b 

eoe 

c mei 

310.00 

2535 

2,70 

3,80 

eoe 

c mei 

315.00 

762 

1.00b 

150a 

eoe 

e mei 

320.00 

443 

0,30 

0,40 

eoe 

c jun 

315.00 

430 

3,00b 

3,90 

eoe 

c jun 

320.00 

641 

1.60 

2J0 

eoe 

p mei 

300.00 

264 

0,40 

020 

eoe 

p mei 

305,00 

489 

1,20 

0,60 

eoe 

p mei 

310,00 

703 

3,00 

1,90 

eoe 

p mei 

315,00 

273 

6,60 

4.50 . 

eoe 

pjim 

300,00 

354 

1.50 

1,10 

eoe 

pjun 

305,00 

822 

2,70 

2,10 

eoe 

pjul 

300.00 

352 

2.20a 

1.70 i 

eoe 

p a93 

320,00 

650 

1250 

10,70 

fokker 

c jul 

35.00 

303 

1,90 

220 

fokker 

c jul 

37,50 

675 

0,80a 

020 

hoog 

c jul 

55.00 

431 

4,20 

5.00 . 

hoog 

c jul 

60.00 

255 

1,50 

2.00 

mg 

c j94 

47,80 

293 

6,00 

520 

mg 

pjul 

55,00 

253 

6,00a 

6,00 

mg 

p okt 

47,50 

270 

1.00a 

UO 

mg 

p okt 

55,00 

253 

6,20 

6.50 

nedl 

c jul 

55.00 

800 

4,70 

4,60a 

phil 

c mei 

37,50 

622 

0,70 

1.10 

phil 

c jul 

37,50 

1030 

1.50 

120 

phil 

c okt 

40,00 

744 

1,20 

150 

phil 

c o93 

30,00 

671 

9,80 

1020 

phil 

c o94 

45.00 

662 

320 

350 

phil 

c o95 

20,00 

419 

1850 

1950 

obe 

c mei 

150,00 

388 

350a 

3,70 

olie 

c jul 

150,00 

325 

4,00 

3,70 

obe 

c jul 

155,00 

1065 

1.80 

120 

obe 

p mei 

150,00 

362 

2.70 

250 

obe 

pjul 

140,00 

261 

0,70 

0,70 

top5 

c mei 

600,00 

651 

2,50a 

4.00 

top5 

c mei 

610,00 

288 

1.00 

120 

top5 

p mei 

600,00 

295 

10,00 

520 

unil 

c jan 

190,00 

250 

10,70a 

9,70 

a 

laten 

v=l 

biedM + ci-ditr. 


i b - 

bieden 

h= 1 

laten + ei-dn. 


c 

ei-claim 

k “i 

gedaan 

+ ll ei-divtdend 


(-gedaaa-f | 

vk = sittkMrs ttarigc dag 


I gedaan + laten Ut = slatkoers gistere* Donderdag 30 april 1992 # Pagina 8 


Bei de 


Te koop gevraagd 


jec- r 5WINKELS zijn 
siO " 33 ' je Be:te 


ver- Te 


LOODSEN 


Rijles 


vN!. Detaien de er, units 
5 .oer a. jw oud o‘ 18368 
■r 045-422C25 


ROMNEY- 
Nissenhutten. 
01891-15603 


De mar. jd: ce -.ro^.v 
gen,et. üó op o kh een 
S&M. 3" , 5 c ' . m 

06-320.332.32 

1-0 nete rnc.'i 3 ; OS jo . c ^ n v 


Lt?.e , oonrL-rn r ne r e o oor 


Huw Kenn 


A ^ ^ 5 C * 


cei-snow 


:: oo apni 

lanten 


K f r > 


verhaaa 


Wonen : otaa! 


Küpoersbusch 


tien weg! 


< üste" , a * cd - 
-■ uus c^c banx- 


_■ N u' .: et co 


BANKSTEL 


2 -'-* met 


Radio e.d. 


Zonnecaexen Zonnehemels 


*7 


- v e - Og 
." ■ ; 'u cd 3 • a 

O. 33 - 


TV Video 


"•■■tdc ê- —et 


Hutsh. artikelen 


Computers 


iVï uziek 


IVoz;e- 


: re sen teert: 


R.'ESGCED ‘.ar Socie- Voor ai ^w oude METALEN 
Keramiev Beatr.xDiauw. Frans v d Loop Recycling 
osse delen 04451- Metaaihandel. Kissel 12-14 
p Heerlen 045-726392 

Diversen 

Karcherservice bij Kerp: 

DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE 
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA" 

■ Eigen servicedienst' 

' Reparatie ALLE Karchers 1 
' '"otaaiprogramma van onderdelen en accessoires' 


B . V 


(sex)afspraak 

me* ;e maKen 
06-96 45 1 75 cpm: 

Homo 

Waar geceu-c. -■ : r 't . c 
06 320.327 0' 75 .; m. 


In de Cramer 31. Heerlen. 
Ter 045 - 716951 


Vanavond a een. a'spraax.e: 

Altijd succus 

Bei voor een leuxe vrerdun I 
_Afspreekhjrr 06-9533 i75 eti 

06-9511 

Duik n oed met n nete meia 
vraag naar tel nr .75 cpm.i 

Onderdanige jongens peilen 
met strenge mannen 

S.M. voor 

06-320 329 99 (75 cpm' 


Nu aktie 

Op Euroshopping 

^ bij: 

Hordy veruchting 


ƒ h x 
f i \ 

.^=03. 


Enkele 

voorbeelden: 20 .- 


-c 3 T v 


75 .- \c-dj 


voor r '.ettO 
o BTW # 


599.95 


300 .- 


Nc r maa b* 


159.95 


7c i’ 3 tv5" 


95 .- 


In het licht van het allervoordeligste nieuws; honderden model¬ 
len 1992, in klassiek en modem, ingekocht aan de oude prijzen 
van 1991! De laatste hiervan voorradige artikelen geven wij voor 
netto-weggeefprijzen aan onze klanten. 

ALLEEN GRATIS 
KAN GOEDKOPER ZIJN!!! 

Aktie vanaf heden, Koninginnedag, t/m 31 mei 


KONINGINNEDAG 


GEOPEND 


van 10-17 uur 

(geen koopavond! 


HARDY-VERLICHTING 

Rijksweg-Zuid 118, Geleen 046-743222 

Openingstijden: rtia. 13-18 u., di.-vr. 9-18 u. 
Zaterdag 9-17 u. Donderdag koopavond tot 21 u. 
= 1 ^ 


Literatuur 


'B 2 = NS : 


Kunst en Antiek 

Ge /raa c:: 


B ra d e r i eën; Ma rkten 

-N JW STRAATJE • 

Oranje 
Braderie 
Keopstraat 
Rampen 
Bmnssum 
10 - 17 uur 


-pWBUeS H LMf STRAJOJE’ 

Oranje 
Braderie 
Koopstraat 
Rumpen 
Brunssum 
10 - 17 uur 

Gec.l georoxer 9 Tandtech- 
".scre praxtix nOONHOUT 
. cc' "we geoitsDrothese en 
reca'aties Axerstr N 328. 
hoensoroex 045-228211 

T e x poi/ester BOOT met b. 
o motor eiectr grasmachi¬ 
ne er gasnaara 045-222798 

St enting PAT. PRAKTIJK 
a.temat'eve tnerapieen Tel 
045-322123 326323 

ie xoop gsv HOME-TRAI- 
NER en vijverpomp Tel 
046-581320 na 18 00 uur 

Te x 50 witte TERRAS¬ 
STOELEN en -russens Pr n. 
o : *. notei Pri".ses Juiiana 
Va.^encurg 04406-12244 

06-lijnen 

Nymf Linda 

Geniet var 2 Kanten 50 cpm 

06-32 0.3 20.14 

Sexy Grieks 

Marcha v achter 50 cp ' ;> m 

06 - 9618 

Sex voor twee 

: rext ^ontaxt met meiden. 

er ~ete vrouwtjes 
06-320 330 46 >50 cpm) 

BI-SEX voor 2 

j.'êKt apan me* een neet 
me s : e g‘ " lexxere ,ongen 
96-320 330 87 .50 cpm) 


Beleef jouw 

Fantasie 

Met een meisje voor jou 
alleen Live en apart 
06-320 370.50, 0.75 pm 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé o‘ xomen 
bij je :angs ze geven zei* nun 
eigen eigen adres en 
teie'oonnummer 
96.85 

06 100 ct.p.m. 

EROX-CONNECTiON 1 Live 
Sex gesprexken. De Madam 
verbindt je door naar ae 
lekkerste meiden die alle 
standjes met je doen. Wij 
helpen je snel 37.5 cp ' 2 m 

06*95*06 

Lady Bizar' Meesteres 1 
HANDBOEIEN. 37.5 c ' • m 


Meisjes 


wiiien sex-ervar.ng opaoen 
06-320 330 43 i>5 cpm, 

Evelientje 

toen ze naar roxje liet 
zakken. 1 06-9530 1 75 cpmj 

Homokontakt 

Zoex je n r 'ete icngen 9 
06-320*330'1 8 '50 emp; 

Pascale bovenop de tafei 

Keukensex 

Bel 06-96 02 1 75 cpmi 
Meisjes willen bi,verdienen 

Sexadressen. 

06-320*330*60 (75 cpmi 

** 06-96.03 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed n willen 1 75 et) 


06-3204324.68 Sexafspraakje 


Rijpe dame live neem ,« net 
lexkerste op Spaans stand¬ 
je We liggen zijwaarts, jij 
tegen m'n rug. 37,5 c ', rn 

06-320.320.38 

Griekse porno! Kies uit 3 
meiden 18 jr ze zijn gek op 
Griexs standje 37 5 c W m 

06-320.320.62 
24 uur stoeien 

op een hete aparte sexlijn 
06-320 330 78 (75 cpm) 

Ruige Porno! 

Wil jij horen hoe net er m 
Nederland aan toe gaat 9 
06-320.320 79 (75 cpm) 

Gay Privé 

Ben je op zoex naar n heet 
afspraakje met een iekkere 
jongen 9 Be' 06-320 322 75 
Altijd Gay-kontakt (50 cpm) 

Gewillige meisjes en 
vrouwtjes willen alles 
met jou doen Vraag naar 
hun tel nr voor een hete 

vrijpartij 

06-320*330*45 (75 cpmi 


met n mesje Vraag haar 
tel nr Bel 05-9502 i 75 cpmi 

Be! je me 

Ik vertel je de pikante dingen 
over meze" e” gee* je m'n 
adres en tele‘oonnummer. 
320 322 23 
06 100 ct p n 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor n hete sexruft 
06-320.330 91 (50 cpm) 

Wie durft 

er een stripspei te spelen 
met Caro!ient,e 
06-350.222 23 (50 cpm; 

Frans' Grieks' Russisch' 
Lekker 37 ct '. m 06- 

320.32 0.59_ 

GAY-TALK 

Voor 75 c p m een leuk a ! - 
spraakje regelen o‘ n heet 
sexgesprek voeren 9 Bel 
voor dichtbij 06-320 322 26 

Sexy Honey 

06-320 320 82 (75 cpm ) 


Vrije Meiden 

zoeken regelmatig 
sexkontaxt 

06-320 320 55 (75 cpmi 

Vrouwtjes 

en meisjes zoexer voor 
straxs sexkontaxt. vraag 
naar hun te'.nr. Bei nu 
06-9661 (75 cpmj- 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexkontaxt 
06-320*320*36 i75 cpmj 

Sexkontakt: 

Zoe-k jij teinrs van allemaal 
heerlijke hete meisjes 9 
06-320. 330.42 (7 5 cpm) 

Vluggertje 

Wendy beieeF een neet 
hoogtepunt. 06-9662 (75 et) 

Dames d.e zich vervelen. 

Sexkontakt. 

06-320.326 öö 1 ,75 cpm) 

300 Meiden 

zoexen een heet slippertje 
06-320*3 21*44 (75 c mi 

Uitdagend 

vrouwtje zoekt een wnd 
avontuurtje 06-9663 (75 ct) 

Op z’n Frans 

Debbie: de eerste keer. oh 
wat lekker. 06-9664 (75 ct) 

06-9665 

Hete meisjes willen sex¬ 
kontakt met tel nr (75 cpm) 

Homo-jongens 

Hoor ze heet texeer gaan, 
06-320*330*88 (50 cpm) 

Haar rode kaplaarzen mag 
jij als eerste uittrekken 
(75 cpm) 

06- 9667 _ 

Tma m de ban van 


Enkels en polsen geketend, 
geniet ze. 

06-320.340 45 50 c p ' v m, 

Haa r mooie benen maxen 
een liftende knul gek 
Zo krijgt ze 

zijn grote... 

06-320 329.25 50 c.p ' 2 m. 

Geboeid 

ziet Henk hoe zijn Evy met 2 
donkere mannen 
06-320.326.92 
50 ct p ' 2 min. 

Ze vlucht in een oude 
schuur. 2 Mannen vinden 
haar 

Grieks 

06-320.323 85 50 c.p. ’ 2 m. 
Belachelijk. Maar op 

zijn SM zolder 

ieert Ina. gehoorzamen 
06-350.250. 50 - 50ct p ' .m 

Rare hometrainer Haar 

enkels 

en polsen klikxen vast. Dan. 
06-320.329 .23 - 50ct p ' . m 

Verstekelingetje. Iris met 2 
man op een schip. Gebukt 

voor Grieks. 

06-320.326.91 - 50ct p7 ?m 
Ella betaalt haar schuld. 

Zonder kleren 

meldt ze zich... 
06-320.326 73 - 50ct p ’ mn 

Een kort rokje met mets er 
onder De man en de stoute 

blonde meid 

06-320.330.17 - 50ct p ' . m 

Kontakten Klubs 

**045-326191** 

* Escort all-m 

Maastricht 

Privé 

’n goed 
idee 

Ons adres: 
Jodenstraat 2 

tussen VVV en Kesseixade 

043-254183 

Escort en privé 

_ 06 -52169310 . 

Contactburo 

Sittard 

S046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 
Vrangendael 154, Sittard 

Wilt u discreet relaxen op 
beter niveau met top- 
meiSjes 97 1 18-28 jr) 

LYDIA 

weet wat u wenst " 1 Tel 
046-749662 van 11 - 23 uur 

Vera 

Priv é. T el 04754-85 818 

Peggy privé en 
Escort 

3 leuke stoeipoezen aanw 
Ma-vr 11 00-22 30 
tot 19 00 u. 046-374 393 

Buro Geleen 

Bern, op Hivo 046-748768 

Privé Daisy 

Nieuw Diana 22 jaa r Ook 
geopend met Koninginne¬ 
dag is tno-dag. Melame voor 
de echte erot massage. Tel. 
045-229091 

privé en Escort 

Amta 

en 2 boys. 28 en 30 jr. 
Tev assist gevr 
045-352543. 


Paradiso club 045-317032 


Nieuwe ieui\e d.: 


. muguiaf v.a. 14 uur tm 04.00 uur 
,«.i '.vez a Za f erdaqs vanaf 20.00 uur 

huir.-iC'u h/.j steeds o,i 


Privé Yvonne 


8 sexy ne.s.c-s v opa u f/u -zat * 
Kapeiwec. 4 k’ a,.:,- 0-0-405100 2J • 


’• .. zond. 15-23 u 
-.4 r ev S, Thannee' 


Sex-o-theek Liberia 

Su stens i 

Pnvoc.ut; met 10 ,, >, me.s o> van 1 6-26 , .-.ar in 

■ f l d'• 1 ' • o■ :tf iCf t- r W’D'L‘55. 

Aar’wez.g E' ;J a er ..nette olor’d nes: 

E.kt;, R r g lt> iVN-.t.-i en krissen. Hosie ,ang. 
sianx en getint Nriü«* naZbioect me; grote dorsten. Anna 
lexxer moing En onze ‘ranse sterren Chanta! en Softe 
(DD-cup.i. Nel ais aitur: 3x reLixon. met 3 verschillende 
meisjes voor oen nit ut pms. Naakt dansen gratis drank. 
Open sex of privcxamer met b,,obiet\io of spiegels. Alles 
kan" Maand, n.r'sc) en doneer:: van 12-02 uur. Woensd 
en vr ■*: ,an *L’-tr : , .,ur 

:nro u44S'9-43-1:, e-i»:- Mfuiue.xerwecj 24 

Visa Eurocard welkom. 


SM Rachel 

Tel. 045-274810 

Lenie 24 jr. 

Bel haar thuis op voor 
een heet sex-gesprek 
06-320.324 96 '(75cpm). 

Jamien 

af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759. meisje gevr 

Buro Heerlen 
Escort 
La Femme 

adressen privé en escort. 
Boys voor heren en dames, 
meisjes gevr intern mog. 

S 045-225333 


Club Sans Soucis Tegelen. 
Een van de betere, zoekt 

Leuk meisje 

Vrijblijvend info: 077- 
736086 n a 17 00 uur. ^ 

Nieuw Escort 

Kimberly snel bij u 
thuis of in hotel 

S 045-418606 


Club te huur 

te Maasmechelen (B) Tel. 
09-3211-773512. Open van 
18 00 tot 4.00 uur_ 

Club Maxim’s 

open van 18.00 tot 04 00 uur 
Maasmechelen (B). Tel. 
09-3211-773512 


Club Pallas 

Rijksweg 1. Lerniers-Vaals. 04454-1195 v.a. 11.06 uur. 

ME f NIEJWE MEISJES 1 " 

ƒ 50,- all-in 

1 L-. 045-423608 

N.euw voo: oen gue-o erotische massage DumcTle 

Club Amorosso 

Wij nebben oox rnet-rnere touxe mosjes die graag trios 
maken Meesteres er slavin ook aanwez.g. Tevens leuke 
meisjes aiti-d wo'kom.R msweg Z 105 Geleen. 046-756335 

Club Casa Rossa 

Rijksweg 594 Maasmechelen. Te,. 0932-11766494 
Openingstijden v.a 07 00 uur tot? Weekend gesloten. 

ÏNieuw 1 Privé en escort! 

!Bij Angel en Boy! 

Simp.y tne Bost 

Superstunt 

"Op aiie trios' oa .esbisch. bi- on tno-xoppel. nieuw 
koppel aanwezsig' D-verse shows en massages mog. met 
5 bloectjongo meisjes >v a 18 jaar, Alles mog. bv soft en 
harde SM' Oov savn en slaaf meesteres en meester ook 
aanw b., »oy' Nie.zw b-oec,onge ,ongens (vanaf 18 jaar; 
voor aces .n. oox t'ai'.ssuxaeei on travestiet. 

Bel voor info S 045-274587 

Wegens druxte. louxe ; onye meisjes en jongens gevraagd 
Geopend van ’ 1 00-02.00 uur s nachts, zondags gesloten 

Jacky s escort 

IS Rei 

BELINDA'S ESCORT 

verschillende dames aanwezig. ; 

Tel. 06 - 52981664 

Geopend van 17 00 tot 06 00 uur Dmsd. gesloten 

Sauna Club Eden 

Alle dagen geopend vanaf 19 00 tot 05.00 uur. Nu met 4 
nieuwe dames, ook voor escort Holtzstraat 103, Kerkrade. 

_ Tel. 045-462084 

Sacha’s Escort 

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 tot 05.00 uur. Spe¬ 
ciaal tarief als net echt gezellig wordt. 

Bel. 06-52980255 

Porky’s Pretpark!! 
045-228481 


Baicns 


Een uitgebreid 
programma 


* f m 

gazonmaaiers zitmaaiers 


i \ 1 \ houtversnipperaars tuinfrezen 
UNIEK! Gazon After-Shave Quattro 

Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaier? 
Dan kunt u voor ƒ 55,- uw gazon 
vertikuteren en verluchten Vliegveldweg 11 
Beek (bij vliegveld) 
043-649055 


Topmassage 

Nikki 

09-3211304785 
v.a. 13 00 tot 23.00 uu r. 

Love escort 
045-320905 


Heropening 

Club Brasil 

Nu ook met escort-service 
var; Maandag t m zaterdag 
van 13.00 tot 02.00 uur. 
Tol 043-251040_ 

Nieuw LOES uit 

Voerendaai en Birgitte 
11-23 u 045-254598 


UITVERKOOP 

SANITAIR 

Rechtstreeks uit het magazijn van 
een groothandel verkoop van 
sanitaire artikelen in diverse kleuren 
en uitvoeringen, o.a. badkuipen, 
douchebakken, klosetkombinaties, 
wastafels, kranen, accessoires enz. 

Uitsluitend 

vrijdag 1 mei 1992 
van 10.00 tot 16.00 uur 

Adres: 

Breukerweg 3, Heerlen 
Industrieterrein de Cramer 


De Nieuwe Modernen Deze laatste nieuwe succesvolle aanwinst van Leolux en diverse 
andere bestsellers kunt u in onze showroom komen bezichtigen 

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS 

Cabergerweg 10, (Bosserveld wijk 17 volgen) 

6217SC MAASTRICHT, tel. 043-215585 

's Maandags vanaf 13 utir geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur. 

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, rlchtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, 
Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. 

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. limburgs dagblad tijdje vrij 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 9 er tussenuit 


Clubpas 

Sinds 1 mei verkrijgbaar op 125 
verkoopunten (Grenswisselkan¬ 
toren, grotere NS-stations, de 
meeste WV-kantoren): de Toe¬ 
ristische Clubpas '92. Het pasje 
kost tien gulden en geeft korting 
op tal van toeristische attracties 
in Nederland. Tevens ontvangt 
iedere clubpashouder het meer¬ 
dere malen per jaar verschijnen¬ 
de blad Toeristisch Nederland 
met daarin een groot aantal tips. 
Voor meer informatie: 023-32 
40 36. 

55-plussers 

Niet de bekendste vakantie- 
plaats van Frankrijk, het diep in 
de Tarn gelegen Marssac. Het 
Haarlemse echtpaar Annetje en 
Wim de Werd hebben in Mars¬ 
sac hun vakantiecentrum La 
Couliche è Cestayrols, een ou¬ 
de, met zorg gerestaureerde 
wijnboerderij midden in het rui¬ 
ge landschap van de Tam. Ze 
bouwden het uit tot een stek 
waarin speciaal 55-plussers 
zich thuis zullen voelen. Inlich¬ 
tingen: 076-65 53 83. 

Caravanstalling 

Geen slecht idee: een caravan¬ 
stalling tussen Dyon en Lyon op 
ongeveer 850 kilometer van 
Utrecht. De kosten bedragen 
450 gulden per jaar en het 
scheelt je - als je toch in Zuid- 
Europa met vakantie gaat - al¬ 
licht 1500 kilometer rijden met 
zo'n bak achter je wagen. Wie 
belangstelling heeft belle Gohe 
in Dordrecht, telefoon 078-51 31 
32. 

Vriendin voor Koos 

Het bekendste paard van het 
Land van Ooit, Koos met de 
Snor, heeft een vriendin. Het 
witte, lieftallige ros - Maan is 
haar naam - werd speciaal uit 
Engeland overgevlogen. Dat al¬ 
thans, meldt het Kabinet van 
Voorlichting van het Land van 
Ooit, dat in korte tijd is uitge¬ 
groeid tot een van de drukst 
bezochtste attractieparken van 
Nederland. Nieuw in het Land 
van Ooit deze zomer: De Grote 
Bruggenloop en de uitbreiding 
van de Ridderijschool 

Pannekoeken 

Misschien wei de populairste 
maaltijd in Nederland: de pan- 
nekoek. Maar waar in ons land 
kan je ze allemaal eten? Een 
folder, uitgegeven door een sa¬ 
menwerkingsverband van 86 
pannekoekhuizen geeft het ant¬ 
woord. De brochure heeft 96 
pagina's en verschaft de panne- 
koekliefhebber een vracht aan 
informatie over zijn lievelings¬ 
kostje en de restaurants waar 
ze worden geserveerd. Het 
boekje, 'Waar pannenoeken 
eten' geheten, is verkrijgbaar bij 
alle WV-i bureau s en bij de 
ANWB-kantoren. 


Maatid mei in teken van ’Eén wereld, één natuur’ 

Dierentuinen in actie 
voor flora en fauna 


□ 


■I 
„Eén Wereld, één Natuur.” Onder dit motto besteden de 
acht dierentuinen, die zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Dierentuinen, in mei extra aandacht aan 
de eenheid van natuur op aarde. Juist dierentuinen lenen 
zich volgens de vereniging goed voor dit doel, omdat ze de 
wereldnatuur in het klein laten zien. 


„Alleen door kennis te maken 
met planten en dieren uit de di¬ 
verse uithoeken van de aarde 
kan de bewustwording onstaan 
dat het van levensbelang is de 
natuur als één geheel te behou¬ 
den,” zo onderstreept de Neder¬ 
landse Vereniging van Dieren¬ 
tuinen de betekenis van de actie- 
maand. Het symbool voor de 
campagne van de dierentuinen is 
een kleurige wereldbol vol die¬ 
ren en planten, getekend door de 
Canadese Suzanne Duranceau. 


Leeuwaupjes 


Om financieel bij te dragen aan 
de natuurbescherming gaan de 
dierentuinen in mei drie projec¬ 
ten ondersteunen. Ze hebben 
betrekking op het behoud van 
leeuwaapjes en hun bossen in 
Brazilië, de zwarte neushoorns 
en hun savanne in Zimbabwe en 
de kaketoes en hun oerwoud in 
Indonesië. De bezoekers van de 
dierentuinen kunnen deze actie 
steunen door een gulden in spe¬ 
ciale parkeermeters te depone¬ 
ren die beschikbaar zijn gesteld 
door de gemeente Amsterdam. 

Wie in de meter een gulden 
stopt, ziet een leeuwaapje, kake¬ 
toe of zwarte neushoorn langs 
het scherm van de meter komen. 

Alle acht de dierentuinen hou¬ 
den in mei bovendien exposities 
over deze drie projecten van de 
natuurbescherming. Daarnaast 
organsiseert elke tuin afzonder¬ 
lijk extra activiteiten zoals spe¬ 
ciale rondleidingen, lezingen, 
speurtochten, natuur- en milieu¬ 
markten. Kinderen kunnen met 
een bouw/kleurplaat de wereld¬ 
natuur namaken. 

Verzameling 

Ter gelegenheid van de actie 
„Eén Wereld, één natuur" ver¬ 
schijnt onder dezelfde titel een 
boek, geschreven door Leobert 
de Boer, directeur van de Stich¬ 
ting Nationaal Onderzoek Die¬ 
rentuinen. Hij wil met het boek 
duidelijk maken welk belang de 
dierentuinen voor het natuurbe¬ 
houd in de loop van de jaren 
hebben gekregen. Aanvankelijk 
legden ze zich vooral toe op de 
verzameling van allerlei dier¬ 
soorten. Zo kon een dier een 
museumstuk worden: het stierf 
uit en alleen in de dierentuin was 


(ADVERTENTIE) 


nog een zeldzaam exemplaar te 
vinden. 

Fokprogramma 

Anno 1992 werken dierentuinen 
nauw samen met overheden en 
natuurbeschermingsorganisa¬ 
ties, strijden voor behoud van 
natuurlijke leefgebieden van de 
dieren en houden zich intensief 
bezig met onderzoek naar le¬ 
venswijze, voortplanting en erfe¬ 
lijkheid van diersoorten. Daar¬ 
naast worden fokprogramma’s 
ontwikkeld. Als een diersoort 
dreigt uit te sterven, dan worden 
natuurparken aangevuld met 
speciaal hiervoor gefokte bees¬ 
ten uit dierentuinen. De op¬ 
brengst van het boek komt ten 
goede aan de Europese fokpro¬ 
gramma’s voor bedreigde dier¬ 
soorten. 

De dierentuinen die aan de actie 
in mei deelneemen zijn Artis in 
Amsterdan, Blij dorp in Rotter¬ 
dam, Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen, Burgers’ Dierenpark in 
Arnhem, Noorderdierenpark in 
Emmen, Safaripark Beekse Ber¬ 
gen in Hilvarenbeek, Dierenpark 
Amersfoort en Apenheul in 
Apeldoorn. • De bezoekers van de dierentuinen kunnen deze actie 
steunen door een gulden in speciale parkeermeters te depo¬ 
neren. 


Inspectie 
waarschuwt voor 
risico's malaria 

In Nederland zijn onlangs enkele 
mensen overleden tengevolge 
van malaria. Dat is voor de ge¬ 
neeskundige hoofdinspectie aan¬ 
leiding om in een brief aan alle 
betrokken artsen, GGD-en en 
apothekers te wijzen op een ver¬ 
andering in het preventiebeleid. 
Die is nodig geworden doordat 
een bepaald soort muskiet (plas- 
modium falciparum) resistent is 
geworden voor antimalariamid- 
delen. 

Voor een groot aantal landen in 
Zuid-Oost Azië, West-Afrika en 
Zuid-Amerika beveelt de inspec¬ 
tie daarom een ander middel 
aan. Daarnaast benadrukt ze dat 
het van groot belang is dat reizi¬ 
gers zich goed beschermen, aan¬ 
gezien de middelen nooit voor 
honderd procent in staat zijn de 
ziekte te voorkomen. Zo is na 
zonsondergang bescherming te¬ 
gen muggebeten nodig door het 
dragen van lange broek, lange 
mouwen en het gebruik van een 
insectenwerend middel. Zit-, 
werk- en slaapkamers moeten 
muggenvrij worden gehouden 
en ook het ’s nachts gebruiken 
van een muskietennet is zeer aan 
te bevelen. De inspectie raadt 
zwangeren reizen in probleemge¬ 
bieden af. Ze vraagt de artsen 
ook, reizigers erop te attenderen 
dat ze bij een grieperig gevoel, al 
of niet met koorts, tot acht we¬ 
ken na terugkeer in Nederland 
aan malaria moeten denken. 


Met de fiets naar Salzburg ►JV- 1 ' 

<3 


Nieuwe 
route langs 
de Salzaeh 


DOOR ROB VAN DEN 
DOBBELSTEEN 


Oostenrijk begint zich in Neder¬ 
land meer en meer te presente¬ 
ren als een fietsland. Geniet de 
Donau-Radweg (een grotendeels 
over oude jaagpaden lopende 
fietsroute langs de oevers van de 
rivier) al flinke bekendheid; 
straks zal de pas geopende 
Tauernradweg daar ongetwijfeld 
bijkomen. Het pad langs de Sal- 
zach is 300 kilometer lang, loopt 
van Krimml naar Salzburg en 
kan eventueel nog worden ver¬ 
lengd tot Passau. Aardige bij¬ 
komstigheid is dat er op een 
hoogte van 1076 meter wordt be¬ 
gonnen en dat de eindstreep in 
Salzburg op 425 meter ligt. 

De totale route is verdeeld in 11 
etappes van gemiddeld niet 
meer dan 30 kilometer zodat er 
tijd te over is voor bezoeken aan 
musea en dergelijke. Voor extra- 
sportieve fietsers kan de 2571 
meter hoge Grossglockner wor- 


Wandelen langs 
hoogstambomen 

Wandelliefhebbers kunnen zich 
zondag laten gidsen langs de 
bloesem van Limburgse hoog- 
stamboomgaarden. IKL en IVN 
hebben acht wandeltochten in 
Zuid-Limburg georganiseerd. 

Gidsen zullen wijzen op de histo¬ 
rie, biologische en landschappe¬ 
lijke waarden van hoogstam- 
boomgaarden. De meest aantrek¬ 
kelijke gaarden met fruitbomen 
zijn in de wandeltochten opge¬ 
nomen. De routes voeren ook 
langs andere karakteristieke 
landschapselementen als holle 
wegen, graften, heggen en poe¬ 
len. 

IVN-gidsen begeleiden zondag 
de volgende wandeltochten: 
Maasband-Meers, 9 kilometer, 
vertrek om 14 uur bij de parkeer¬ 
plaats aan de Maas in Maasband 
(Stein); 

Catsop, 7 kilometer, vertrek bij 
de parkeerplaats aan de Kaak- 
straat bij de tennisbanen in Els- 
loo om 14 uur; 

Groot- en Klein Genhout, 7,5 ki¬ 
lometer, vertrek bij de kerk in 
Groot-Genhout (Beek) om 9.30 
uur; 

Schimmert-Groot en Klein Haas¬ 
dal, 9 kilometer, vertrek kerk¬ 
plein in Schimmert om 14 uur; 

Eijsden, 12 kilometer, vertrek 
vanaf parkeerplaats tegenover 
Kasteellaan bij ingang Oost- 
Maarland om 14 uur; 
St.Geertruid, 7 kilometer, ver¬ 
trek vanaf parkeerplaats Juliana- 
weg tegenover Rabobank, om 14 »■ i i 

n 1 1 ? 


De Tauernradweg langs de Salzaeh. 


den beklommen, een ommetje 
van 67 kilometer. De route wordt 
beschreven in een prachtig uit¬ 
gevoerd, 89 shilling (ong. f 14,-) 
kostend boekje (duidelijke kaart¬ 
jes, heldere wegaanduidingen 
veel wetenswaardigheden over 
wat de fietsers onderweg tegen¬ 


komen) en de prijs voor het tota¬ 
le arrangement bedraagt 8015 
Oostenrijkse shilling, ongeveer 
1280 gulden. 


Wie het traject het liefst op eigen 
fiets aflegt, kan zijn karretje voor 


60 shilling (ongeveer f6,40) even¬ 
tueel vanuit Salzburg per trein 
naar Krimml laten versturen. 

Nadere informatie: Salzb’urger 
Land Tourismus GmbH, Alpen- 
strasse 96, A-5033 Salzburg, tel. 
09-43.662.20506. 


VG 


i. ‘v s* 
V 


si/ 


sü*. 


mr 


s» *‘Zr- ** * 


De wandeltochten voeren langs fraaie plekjes, zoals hier in Sint-Geertruid. 

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Eckelrade, 7,5 kilometer, vertrek 
bij kerk om 14 uur; 
Mechelen-Schweiberg, 6 kilome¬ 


ter, vertrek bij kerk Mechelen 
om 14 uur. 

De wandelroutes zijn ook opge¬ 
nomen in het boekje ’Hoogstam- 


bomen, 11 aantrekkelijke routes 
om Limburg te bekijken (voor 
7,50 gulden verkrijgbaar bij 
VVV’s en boekhandel). DONDERDAG 30 APRIL: 
BRUNSSUM: Braderie- en Oran¬ 
jefeesten 

GELEEN: Konmginnemarkt 
GULPEN: Oranjefeesten vanaf 
14 uur. 

LANDGRAAF: Oranjebraderie 
in Schaesberg 

MAASTRICHT: Viering konin¬ 
ginnedag, défilé en vlaggenpara- 
de om 11.15 uur op het Vrijthof, 
vanaf 14 uur kindermiddag. 
HASSELT: Watersportbeurs in 
de Grenslandhallen. Geopend 
van 17 tot 10 uur, vrijdag en za¬ 
terdag van 10 tot 20 uur, zondag 
van 10 tot 19 uur. 
VALKENBURG: Koningmne- 

tocht, wandeling 7-14-21 km. 
Vertrek tussen 7 en 13 uur bij ca¬ 
fé Noben Vilt. 

VALKENBURG: Mei-denplan- 
ting Grendelplein. Aanvang 20 
uur.M 

WEERT: Oranje Vrijmarkt 

VRIJDAG 1 MEI 
MAASTRICHT: Carillonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 

ZATERDAG 2 MEI: 
NOORBEEK: Planten van St.- 
Brigidaden 

MAASTRICHT: Antiek- en 
vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters¬ 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Duur ongeveer 1 uur. 
GRONSVELD: De torenmolen 
aan de Rijksweg is van 10-16 uur, 
bij voldoende wind, te bezichti¬ 
gen. 

GELEEN: IVN-ochtenwande- 

ling, vertrek om 6 uur vanaf par¬ 
keerplaats manege Ten Eysden. 
KERKRADE: IVN-ochtendwan- 
deling-vogelexeursie in het 
Hambos. Vertrek om 7 uur bij 
station Kerkrade-centrum. 

ZONDAG 3 MEI 
ECHT: Voorjaarsmarkt georga¬ 
niseerd door voetbalvereniging 
EW. Op de Nieuwe Markt van 
11 tot 18 uur. 

SCHIMMERT: Wandeltocht van 
WVS Trampelkeu. Afstanden 
8-12-18 en 32 km., start bij café 
Oos Heim, Klein Haasdal 6. ver¬ 
trek tussen 7.30 en 14 uur. 
MAASTRICHT: Rederij Sti¬ 
phout, Maaspromenade 27 ver¬ 
zorgt om 11.30 uur een brunch- 
boottocht op de Maas. Reserve¬ 
ren noodzakelijk. 043-254151. 
LUIK (B): De Luikse zondags¬ 
markt La Batte. 

MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on¬ 
geveer 1 uur. Toegangsprijzen 
voor volwassenen 4 gulden, kin¬ 
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25 
cent. 

MAASTRICHT: Aan de Caber- 
gerweg, tegenover ingang Vrede- 
stein start om 15 uur een rondlei¬ 
ding in de zogenaamde 'Linie 
van Du Moulin', onderdeel van 
de oude vestingwerken van 
Maastricht. Duur 1 uur. 
BORGLOON (B): Jubileumfeest 
veiling met bloesemwijdmg, 
preuvenementen, ballonvaarten, 
van 11 toto 24 uur. 

LUIK: Wandeling met Neder¬ 
landstalige gids, vertrek om 14 
uur bij WV-kantoor, Féronstrée 
92. 

ELSLOO: 

Ochtendwandeling-vogel- 
excursie in de Dooit. Vertrek om 
6 uur bij gemeentehuis Stem. 
MARGRATEN: Dagwandeling 
in Voerstreek. Vertrek 9.45 uur 
bij café de Bosrand in St.-Geer- 
truid. 

DINSDAG 5 MEI: 

KERKRADE: Petit Paris, uitge- 
breide braderie tot en met 8 mei 

WOENSDAG 6 MEI: 
MAASTRICHT: Chalet Ber- 

grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters¬ 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1 
uur. 

HEERLEN: Ruben’s Poppen¬ 
theater speelt in De Nor aan de 
Geerstraat 304 het spel 'Verhaal 
van Niks’. Aanvang 14.30 uur. 

• Wij raden onze lezers aan er 
rekening mee te houden dat de 
in deze rubriek opgenomen eve¬ 
nementen zonder ons medewe¬ 
ten afgelast, verplaatst dan wel 
uitgesteld kunnen worden. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


INDUSTRIEEL 

Hofkamp 20, 61 61 DC Geleen 

Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld sherryset. vc- 'ogwaardige 
irwciifei*, morvigec^czen. met de 
hand bescmice» d oetfoarde uit 
srerr, -‘ei 


39,90 dekbed V 
135 X 200 

vulling: 1000 S> c jiy-siter 


39, 


sherry gïaj pe: SI. < 


12,90 


IAI 


*7' Vs- 4 


KOOPCENTRUM 


hoofdkussen 80 X 80 
vutttng: 800 gr. polyester 
overtrek: rijturel 


F -ÜS 
f * Ji 
scheipvormige school 
verzilverd, 27 X 23 cm 
in geschenkverpokking 


alu lalouzten vanaf 80 cm breed, 
lengte 1 7 5 cm 


25/ 


tl'"'*’ V % 

X 

- X 

" - * , ' yfrS 

v ^’jV 

v * I 1 


9,- 


halogeen kobeisys»eem, best., urt: 3 halogeenlampen 20 watt, 

1 transformator 60 VA, 10 m geïsoleerde spankabel + montageset 


papierbak, chroomkleung, 
gaatjesmetaal vanaf 


15 ,- 


79,- 
*! 
* | a 

4 |20 

'* |20 

fi 

v : e 

1 C 

C 


Aï! 121 


aktuele "Tiffany" verlichtings koliektie echt handwerk 


' kinderbed garnituur, kussensloop 
i-'40 X 60, bedovertrek 

* -i /\/\ v# -4 r\ r 


£ I pendetiainp • 39 cm 


89,- 


plafond ventilator, zwart of wit 


69,- ■ / 

wand lomp overstek l 2 cm 

59,- 


100 X135 


29, 


pendellamp • 50 cm 


Starter ketelset, 3-deiig, roestvrij edelstaol met warmtetsolerende kunststof 
handgrepen - voor alle kooktoestellen geschikt - (ook keramische) * extra ster¬ 
ke thermobodem met 3 lagen. Bestoande uit: braadketel 20 cm 0, vfeespan 
16 cm 0 en een steelcosserole 16 cm 0, kompleet slechts 


99,- 69,- cd-standaard, 
zwart gelakt metaal, 
voor 60 CD's 


59,-: 


> 


W r tafellamp H 45 cm H 35 < 

139,- 109,. 


r-' ^1 

êT' J 


40 jj- ym 


ü 


pannen-set, 3-delig voor alle kooktoe- 


ü 


garderob e j ^ gen, in hoogte ver; 
baar, chroom/zwart bdb ca 97 cr 
ca 177 cm Hl 
ijs stellen geschikt, gestaande uit, 1 grote 
'0 pon 24 cm, 1 braadpan 24 cm, 1 glazen 


i|J deksel, roestvrij edelstaal 

I_I_* 


BEKA* 


ImI kompleet slechts 

m 


ws 


.PSs'dpli 


69,- 3-debge verril^H® kandelaar 


39 


kartonnen kinderspeelhuis 


19,- ii 12 1 


bistro klok, chr 
29,- 


SSf 

syrigca 37 cm 


"'l* 49,- 


mossenblok 6-defig 


7 6 5 
Ji V 

k * ' 

Jt. * m 


25/- 


trendshop 

eetkamers-modern en klassiek 
bedden voor de jeugd, slaapbanken 
draaistoelen 
beddegoed 

slaapkamers voor de jeugd 
badkamermeubels 


inbouwkeukens 
keukenbloks 
babywereld 
keukentechniek-centrum 
tafels 
media markt 


trend markt restaurant-bistro 

debetz reisservice administratie 

kleinmeubels speelhoek voor 

halmeubels kinderen met videofilms 

spiegelshop Q voldoende parkeerruimte 
woonkamerverlichting j 

wonen modern en klassiek slaapkameraccessoires ■ 

slaapkamers-kasten met speigeldeuren glaswerk 

bureaumeubilair-zitmeubels salontafels 

bedden-metalen bedden matrassenstudio met computerdiagnose : 

oosterese tapijten cadeauboutique en huishoudelijke artikelen 

losse fauteuils/tv-fauteuils deichmann schoenenmarkt 

rolf benz studio forum en creatie aldi levensmiddelenmarkt m 


Vand r g topend^! 

** 9 neS \oien, 

9 -.cA 16 - 0 ° uU 

ate rdo9 . , 

iT +** j 


Let op: HMT •: 

alle grenstormaliteiten worden geheel door ons verzorgd \_T; *,. " 1 

en... 4,5% BTW-verschil krijgt u van ons Bpif.j 
lyjiumiüiiiuujii yvnuui uw 

en... 4,5°/o BTW-verschil kriigt i 

KADO 
si ÜS 
n >. ^ ^ > i * tv 

~'ïii ,iD 
ï£Êm. 
*‘h„ Als NUR lë» ia 

e/n mobhihaüs 'i $/ 
1 1 ,1 

üÉÉ 


U b * / 


MEHR ALS nur 
E iN MOBeiHAÜS 
; Z~ -r v»- }. .4'’A- 


-Ïsï. rt'Pt, ^ 


Wgadk 


Oebetz M 

«H«u« *'*• «oVi.'h*^ 


^ o •‘"V 'VlUBeiHAÜS 

l >• ..‘ rv Wi*5 


J.-*% ■ ii V' 


<?• 
fPff'■ ^ 

' . -.r 
* , * > , 


ftwï r, ■ .ii v 
JELï 
if A O. 
Pvr»**- ~ ^ ' jet 


♦•x ..yw ' iwiux 


-Xri I 


| w* "■ ’ 
^ .%■ i''’ T ' 


:vm - ;:a. ^ _ 


...• „< 1 .. 


- r • v- *•• 

*E^Ö*fe3 


Par»oi*Lze d->«»' 
£>®o Mau»e ,r ' 


Koopcentrum 


Meubelen - Tapijten - Lampen - Boetiek - Bistro - Buromeubelen - Trendshop - Beddegoed - Reisburo 


-A 

X, i > 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 11 


limburgs dagblad ZZ televisie en radio donderdag Nederland 2 3.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

“ •• Journaal. 

Tekenfilmfesti val. 

.24 (TT) Service salon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie: o.a. 
Tineke de Groot. 

7.30 Ferris Bueiler, serie. Afl.2: Be- 
hind every dirtbag. Herh. Ferris mag 
niet deelnemen aan de presidents¬ 
verkiezingen voor het corps. Hij gunt 
de andere kandidaat de overwinning 
niet en haalt de rebel Shred over zich 
ook verkiesbaar te stellen. 

7.58 Boggto, woordspel. Presenta¬ 
tie: Dodi Apeldoorn. 

Forzal Jongerenmagazine. Pre¬ 
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum- 
berto Tan. 

.52 De sleutels van Fort Boyard, 
avonturenprogramma. Presentatie: 
Hans Schiffers en Alexandra Potvin. 
.00 (••+TT) Journaal. 

.25 L.A. Law, Amerikaanse serie. 
Afl.: The nut before Christmas. Amie 
Becker verdedigt een vriendin van 
C J. Lamb die twee jaar na de schei¬ 
ding alsnog haar kinderen kwijt kan 
raken. Billy Castroverti wordt ontsla¬ 
gen wanneer hq een belangrijke zaak 
verliest. 

.18 Bouw mee aan Carré, trekking' 
van de winnende lotnummers. 

1.20 The makJng of People of the 
forest, portret van de natuurfilmer 
Hugo Baron van La wiek, wiens films 
al met zes Emmy Awards zijn be¬ 
kroond. 

1.42 AVRO Teievizier, actualiteiten¬ 
rubriek. Presentatie: Ria Bremer/ 
Karei van de Graaf. 

2.22 Je zaak of je leven, documen¬ 
taire serie over de verwikkelingen 
van 6 ondernemers gedurende 1 
jaar. Afl.: 6 (slot). 

3.18 Carillon Ariington, reportage 
over dit Nederlandse carillon in Was¬ 
hington. 

ï.38 De architectuur estafette, 

10-delige serie over architectuur in 
Nederland. Afl.2: Groningen en De 
Haag. Presentatie: Roeland Kooij- 
mans. 

3.56-00.01 •• Journaal. 


VOO 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 After school special, thema¬ 
tisch jongerenprogramma. Afl.: Aan 
verwachtingen voldoen. 

16.10 Santa Barbara. Am. soapserie. 

16.55 Zorro, Amerikaanse serie. Afl.: 

Meedogenloze jacht op Zorro. De 
burgemeester maakt opnieuw jacht 
op Zorro. Don Diego zorgt er onder-, 
tussen voor dat Mendoza goed voor-; 
bereid is op zijn promotie. 

17.20 Star straat Animatieserie. Afl.: 
Machtige vriendjes. 

17.30 •• Goud van oud live. Compi¬ 
laties van hits uit de jaren 60 en 70. 

18.00 ••Journaal. 

18.15 B.O.O.S., jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.40 •• Top 40, popmuziek. 

19.10 Go Veronica travel, reismaga- 
zine met Anrta Wrtzier. 

19.40 Empty nest Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Leugentje om best¬ 
wil. Charley krijgt bezoek van zijn 
ouders en vraagt De Westons om op 
die dag een dineetje te geven. Alles 
gaat goed tot Chariey vertelt dat hij 
kapitein is van een cruiseschip... 

20.10 Magnum. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Afl.: Tegenwind. Magnum 
kan ternauwernood een vrouw red¬ 
den van de verdrinkingsdood. Hij is 
geschokt als hij Laurens emotionele 
verhaal hoort. Werd ze meegesleurd 
door de wind of is ze van de rotsen 
gesprongen? 

21.00 Nieuwslijn, actualiteiten. Pre¬ 
sentatie: Hans Emans. 

21.30 (TT) In de Vtaamsche pot co¬ 
medyserie. Afl.31: Piep. Herh. Karei 
stelt een boete in voor iedereen die 
scheldwoorden gebruikt. Frits wordt 
achterna gezeten. 

21.50 •• Overzicht meimaand - film- 
maand. 

22.00 Goud van Oud live, registratie 
van het nostalgische popspektakei 
gehouden op 24' april jl. in Den 
Bosch. Met o.a. Dave Dee, The Kinks 
en Bintangs. i 

23.05 Stop de persen, mediapro- 

: gramma. Presentatie: Tom Egbers. 

23.35-23.40 •• Journaal. 


NOS 

08.55-09.00 Niéuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Gelukwens van de minister¬ 
president aan Prinses Juliana. 

09.35-13,30 (TT) Koninginnedag 
1992T, rechtstreeks verslag van het 
Koninklijk bezoek van Koningin Bea¬ 
trix en Prins Claus, vergezeld door 
prinses Margriet en mr. Pieter van 
Vollenhoven, aan Overschie (Rotter¬ 
dam). Verslaggeving en centrale pre¬ 
sentatie: Joop Daalmeijer. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’8, serie. Afl.: Een ou¬ 
we jongen. Desmond hoort van de 
dokter dat hij zich meer moet bewe¬ 
gen en begeeft zich in eert passende 
outfit onder de jongeren. 

19.25 Samenvatting Koninginne¬ 
dag. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 (TT) De mankementenshow, 

satirisch programma over libhamelij- 

; ke gebreken. Vandaag: Dementie/ 
Geheugenverlies. In een interview 
vertelt een man over het dementeren 
van zijn vrouw en de gevolgen daar¬ 
van op zijn huwelijks- en gezinsleven. 

21.01 Sartre - Op weg naar het En¬ 
gagement Serie van drie documen¬ 
taires over leven en werk van schrij¬ 
ver en filosoof Sartre. Deel 1. In deze 
documentaire wordt zijn levensver¬ 
haal bestudeerd tegen de historische 
achtergrond van de twintigste eeuw'. 
Het is een verhalende, maar ook kriti¬ 
sche beschouwing van zijn betekenis 
als de politiek geëngageerde intellec¬ 
tueel die hij verkoos te zijn. Morgen, 
vrijdag 1 mei, volgt het tweede deel. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie:'Maartje van Weegen. 

23.00 Japan na 1945, een nieuwe' 
wereldmacht, afl.8. 

00.00-00.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55, 07.25 en 08.00 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Herh. 

09.40 Goede tijden slechte tijden. 

10.05 As the wortd tums. 

10.50 Bios. Film- en videomagazine. 

11.25 TeletexL 

12.45 Packln’ it in, Amerikaanse film 
uit 1983. Regie: Jud Taylor. Gary en 
Diana Webber besluiten om de grote 
stad te verlaten en zich met hun fami¬ 
lie te settelen in het afgelegen Wood- 
crest in Oregon, maar daar komen ze 
in een primitieve bende terecht. Het 
huis is een krot en om te kunnen le¬ 
ven moet Gary op jacht en teelt de 
rest van de familie groenten. Het le¬ 
ven lijkt nog zwaarder te zijn dan in 
de stad maar ze besluiten om hun 
beste beentje voor te zetten en het 
buitenleven een tijdje aan te zien. 
Rolverdeling: Gary Webber: Richard 
Benjamin. Diana Webber: Paula 
Prentiss. Charlie Baumgarten: ,Tony 
Roberts e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 De draagmoeder. 

15.35 The bold and the beautiful. 

16.00 TelekkJs. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 Zes uur nieuws/weer. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 RTL4 minlspel: Taboe. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Roti’s tweede jeugdshow. 
Eerste van een nieuwe reeks show¬ 
en spelprogramma’s waarbij nostal¬ 
gie naar voorbije jaren centraal staat. 

22.00 Life goes on. 

22.55 Match: Barend & van Dorp. 

23.45 Laatste nieuws. 

00.00 Booker. 

00.50 M.A.S.H, Herh 

01.15 The Oprah Winfrey Show. 
Herh. 

02.00 De draagmoeder. Herh. 

02.25 TeletexL 


14.30 School te levi s ie . 

15.00-15.30 Schoo l televisie: Fysica: 

Klassieke mechanica. 

17.30 Draaimolen, kinderserie. 

17.40 Prikballon, kleutermagazine. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.120. 
18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos (The 
boid and the beautiful). Afl.414. 

18.35 Top score, spelprogramma. 
19.03 Buren (Neighbours), serie. 
19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Schwarzwakfklinik. Afl.34: De 
dood van de oude dame. 

20.45 Under cover, Am. spionagese¬ 
rie. Afl.5: Truth and consequences. 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Progr. van NCMV-Middengotf. 
23.15-23.20 Coda. Des Abends opus 

12 nr. 10, van Schumann uitgevoerd 
door Syivia Traey, piano. 


18.50 Journaal. 

19.00 Kampioenen van het veilig 

\mrknar Afl o 

19.30 Het Capitool (Capital), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.395. Paula wil niet 
weten van een nieuwe therapeut 
Thomas wil liever geen pottekijkers 
bij zijn eerste stappen. Paula omzeilt 
Myma’s vragen over Parker. 

19.53 Benny Hill, komische sketches. 

20.00 Next stop Europe, 4-detjge Eu- 

. ropese serie die op een grappige, re¬ 
lativerende manier acht Europese 
landen overhoop haalt. Je wordt 
overspoekj door tips waarom je er 
absoluut NIET naartoe zou moeten 
gaan, waar de lelijkste piekjes liggen 
en hoe je de plaatselijke folklore 
overleeft. Deel 2: België en Australië. 

20.30 Tekens, kunstdocumentaires uit 
binnen- en buitenland. Vandaag: 
Montpamasse, serie over deze Parij- 
se stadswijk (1). 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Première FHtn en video. 

22.30-00.05 Homeooming Hongkong- 

se speelfilm uit 1964 van Yim Ho. 


Heute. 

Der Denver-Clan (Dynasty). 

.45 Medizin nach Noten VII/5. 
Heute. 

_Gesundheitsmagazin Praxis. 

Gezondheidstips met o.a. de gevaren 
van een vroegtijdige geboorte. 

.46 ZDF-info Verbraucher. Van¬ 
daag: Grond, kópen en verkopen in 
de nieuwe deelstaten. 

Afl UmiIa 

!o 3 Umschau (VPS 12.35). 

1.25 (TT) Uebesreise (VPS 11.03), 
tv-film van Sylvia Hoffman. Herh. 
2.55 Persoverzicht. 

ZDF-Mittagsmagazin. 
Wirtschafts-Teiegramm. 


.02 Hallo Spencer, kinderserie. 

.30 Prinz Eisenherz, tekenfilmserie 
naar de strips van Harold R. Foster. 

Tagesschau. 

Kein Tag wie jeder anders, 

portret van de 12-jarige blinde Mario 
die met enkele lotgenoten repeteert 
voor een circusvoorstelling. 

AnnAherungen, 4-delige serie 
waarin buitenlandse vrouwen vertel¬ 
len over hun eerste weken in Berlijn. 
Tagesschau. 

Talk tèglich-Termin in Berlln. 
30 (TT) Vale Tudo - Urn jaden 
Preis. Braziliaanse soapserie. Afl.89. 
7.00 punkt 5 - Lënderreport 
.16 Tagesschau. 

.35 Praxis BOIowbogen, serie. 

““ Hier und Heute, actualiteiten. 
Auf Achse, serie. 

(TT) Tagesschau. 

15 Als Erlch noch auf dem roten 
teppich stand. Over vroegere West- 
duitse politiek m.b.t Oost-Duitsland. 
.59 Tagesthemen-Telegramm. 

•03 16. Intemationales Zirkusfes- 
Nval von Monte Carlo, fragmenten 
van het internationale circusfestival 
van Monte Cario. 

Tagesthemen. 

Als Erich noch auf dem roten 
Teppich stand, discussie over de 
Vroegere Westduitse politiek m.b.t. 
Oost-Duitsland. Met Egon Bahr e.a. 
7.15 Tod dem Drachen. Russisch/’ 
Duitse speelfilm. 

10 Taaesschau. 

15-O2Ü0ZJLR Eur. Géiten: lm 
Qarten von Schloss Schleissheim. FILMS 


BBC 2 

19.00 Spiderman: The Dragon’s 
Challenge (1979-USA). Draak 
y an een kinderfilm. SpkJerman 
[hoet een Chinese industrieel 
“©schermen om een vette han- 
Jtels-order voor Amerika veilig 
*© stellen. Met Nicholas Ham- 
en Robert F. Simon. 

Duitsland 3 West 

*0-00 The Moonshine War 
(1970-USA). Raar komedie-dra- 
jja van Richard Quine over de 
JNtste dagen van de droogleg- 
Whg van een bende die in alco- 
handelt. Met: Alan (M.A. 
S -H.) Alda en Melodie Johnson. 

BTL Plus 

g.15 Nighthawks (1981-USA). 
®k>edstollende actiefilm over 
JJfee New Yorkse straatagenten 
2© bij een speciale commando- 
®®nheid ingedeeld worden om 
F® gewelddadige internationale 
^rrorist Rutger Hauer op te 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.00 ZDF Sport extra. Grand Prix 
tennistoernooi voor dames te Ham¬ 
burg- Rotenbaum. Verslaggevers: 
Rainer Delke en Hermann Ohletz. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Lènderjoumal, regionaal 
magazine. 

17.25 WWF-Studk) 

17.50 Der Querkopf von Klrch- 
brunn, serie. Met: Robert Giggen- 
bach, Monika Baumgartner, Rupert 
Schieche e.a. Afl.: Honey-Moon-Fin- 
sternis. Peter Olschewski heeft voor 
zijn vriend Ka$par Enggasser een ka- 

•—d o i .ee n v aka nti e m te z ijn Katrtn In 
een villa, direct aan het strand in het 
zonnige zuiden (Ca.18.15 Reclame). 
Aansl.: Programma-overzicht. (VPS 
18.50) 

19.00 Heute. 

19.20 •• Liebe auf den ersten Bliek,: 
spelprogramma met El mar Hörig. 

20.00 Der grosse Preis, spelpro¬ 
gramma met Wim Thoelke. 

21.15 WISO, sociaal-economisch ma¬ 
gazine. Met o.a. overuren voor op¬ 
voering produktie van VW. 

21.45 Heute-joumaf. 

22.15 Doppelpunkt. Hitte, wir haben 
ein Kind, discussie over kinderverzor¬ 
ging door jonge ouders. Presentatie: 
Barbara Stöckl. 

23.15 ZDF Sport extra. Grand Prix 
tennistoernooi voor dames te Ham- 
burg-Rothenbaum, samenvatting. 
Commentaar: Rainer Deike en Her¬ 
mann Ohletz. 

23.30 Bilder aus der Netten Weit: 

Ein Totér kehrt zurück (Boda secre- 
ta), Argentijns-Nederlands-Canadese 
speelfilm uit 1989 van Alejandro 
Agresti. Met: Tjto Haas, Mirtha Bu- 
snelli, Sergio Poves Campos, e.a. 
Een man loopt naakt door de straten 
van Buenos Aires en wordt prompt 
gearresteerd. Het is Fermin Garcia, 
een revolutionair, die dertien jaar ge¬ 
leden door de Argentijnse militairen 
werd vermoord. Fermin gaat terug 
naar zijn döro. Daar probeert hij een 
nieuwe identiteit op te bouwen en te¬ 
gelijkertijd zijn vroegere verloofde 
Tota te herwinnen. 

00.50 Heute. 


sporen. Verder met Sylvester 
Stallone en Billy Dee Williams. 

BRTN 2 

22.30 Homecoming (1984-HK). 
Rlm van Yim Ho over een jonge 
vrouw uit Hong Kong, die haar 
materialistische bestaan beu is. 
Met iri de hoofdrollen Sisig 
Gaowe, Josephine Koo en Xie 
Weixiang. 

Duitsland 2 

23.30 Boda Secreta (1989-NU 
CDN/RA). Ook bekend als The 
Secret Wedding*. Rlm van Ale¬ 
jandro Agresti óver de gevolgen 
van de vuile dictatuur in Argen¬ 
tinië. Verdwenen man duikt 
weer op en gaat op zoek naar 
zijn geliefde van weleer. 

Duitsland 1 

00.15 Ubit’ Dracona 
(1988-SU/D). Bewerking door 
Mark Zakharov van het vlijm¬ 
scherpe, satirische, antifascis¬ 
tische toneelstuk van Jewgenij 
Schwarz, die het tijdens de 
Tweede Wereldoorlog schreef 
in de vorm van een Lancelot- 
roman. óoed spel, sfeervölle 
aanpak. Met: Alexander Abdu- 
lov en Oleg Yankovsky. 


08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltv. 09.40 
Cursus technologie. 10.10 Schooltv. 
11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu 
lieben, soapserie. 12.15 Ich stelle 
mich. Herh. 13.45 Auslandsreporter. 
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster- 
Platz. 15.23 Menschen in NRW: portret 
van de politiek tekenaar Walter Hanel. 
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak¬ 
tuell. 16.05 Omaruru, serie. 16.30 Sig- 
nale: reportage over toenemende aan¬ 
tal jeugdige verkeersslachtoffers. 17.15 
Jetzt reden Kinder. 17.30 Cursus na¬ 
tuurkunde. 18.00 Aktuelle Minute. 
18.01 Fünf auf dem Apfelstem. 18.30 
Abenteuer überieben, natuurfilmserie. 
18.57 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle 
Stonde met om 19.45 Raamprogr. 
20.00 The moonshine war, Am. speel¬ 
film uit 1969 van Richard Quine naar 
de roman van Eimore Leonard. 21.35 
West 3 aktuell. 21.50 Linie K. 22^0 
Beriin Alexanderplatz. Serie naar de 
roman van Atfred Döblin. 23.20 Anne- 
Sophie Mutter: portret van deze violis¬ 
te. 00.15 Laatste nws. 08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus natuur¬ 
kunde. 09.00 Schooltv. 10.45 Non- 
Stop-Femsehen. 14.00 Schooltv. 15.00 
Hallo, wie geht's? Vandaag: Spijsverte¬ 
ring. 15.15 MuM: Mit aUen Mitteln. 
16.00 Reportage over problemen van 
tweetalige lagere scholen in de Elzas. 
16,30 Sok> fur 12, quiz. 17.00 Cursus 
natuurkunde. 17.30 Die Sendung mit 
der Maus. 17.58 Engelse tekenfilmse¬ 
rie. 18.20 Bamey. 1826 Das Sand- 
mënnehen. 18.30 Das Südwestjoumal. 
19.00 Hallo, wie geht’s? Vandaag: Ver¬ 
zorging van het gebit. 19.13 Die Sen¬ 
dung mit dem Stier. Vandaag: reporta¬ 
ge over de Sorben, woonachtig in het 
Duits/Pooise grensgebied. 20.00 Lin- 
denstrasse, serie. 2020 Reportage 
over het werk van de Franciscanessen 
van Waldbreitbach. 21.00 Joum. 21.15 
Sport unter der Lupe. 22.00 Reportage 
over het Orkest RÜbeiro Bastbs in Bra¬ 
zilië. 23.00 Kuss der Spinnenfrau Bra- 
ziliaöns/Am. speelfilm uit 1985 van 
Hector Babenco. 00.55 Aktuell. 01.00 
Non-Stop-Femsehen. 


05.30 Sat 1 Regional-Report 06.00Gu- 
ten Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezau- 
bernde Jeannie. Am. serie. Herh. 0900 
Sat 1 News. 09.05 Bleib gesund. 
Herh.0920 Booker. Amerikaanse kri- 
miserie. 1020 Chiemgauer Volksthea¬ 
ter: Liebe und BL&ühschaderi.,; 11.36 
Giücksrad. 12.40 Tip des Tage6>12«46 
Tele-Börse (met om 13.00 Sat 1 
News). 13.35 Unter der Sonne Kalifor- 
niens. 14.30 Bezaubemde Jeannie. 
Am. comedieserie. Aansl. Sat 1 News. 
15.05 Falcon Crest. Am. fam.serie. 
16.00 Rückkehr nach Eden. Aansl. Sat 
1 News. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel¬ 
show. 17.45 Regionalreport 18.15 Bin¬ 
go. 18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücks- 
rad. Aansl. WetterNews' 20.15 Die 
Verschwörer - lm Namen der Gerech- 
tigkeit (1), Amerikaanse misdaadserie. 

21.15 Ulrich Meyer; EINSPRUCH (1). 

22.15 Spiegel TV - Reportage. 2220 
Sat 1 News. 23.00 Rivalen unter roter 
Sonne. Frans/IL speelfilm. Met o.a. 
Charles Bronson. 01.00 Akut, politiek 
magazine. 01.30 Sat 1 Sport 02.00 
Vorschau/Videotext. 


(ADVERTENTIE) 


Vogelzang 
CD-aftkOng 
ruime keus 
in beeU en muoek 


• Sylvester Stallone in 
’Nighthawks’. (RTL Plus 
- 22.15 uur). 

RTL Plus 

03.40 Malachi’s Cove 
(1973-USA). Trage, saaie fami¬ 
liefilm van Henry Herbert die 1 
speelt in CornwaH. Een wees¬ 
meisje, Veronica Quilligan, dat 
leeft van de verkoop van zee¬ 
wier krijgt concurrentie van Dai 
Bradley totdat ze hem redt van 
de verdrinkingsdood. VIDEO: DE REDDERTJES IN KANG0E- 
R0ELAND 

De nieuwste tekenfilm van de Reddertjes 
in de serie Disney Classics. Geheel Ne¬ 
derlands gesproken. Een nieuwe span¬ 
nende famWe-film voor in uw thuis-video- 
theek. 

SLECHTS 3095 CO: 35 JAAR SONGFESTIVAL 

Een compilatie van 35 jaar songfestival, 
die te uitgebracht door Arcade CU. Bro- 
therhood of man - "Save vour kisses”, 
Milk & Honey - "HaNeiu^r, Nicoie - "Ein 
biBchen Frieden*; Johnny Logan - "Hotó' 
me now" & "Whafsanofteryear” exa. 
PER CD 42,95 AA 

DEEL1+ 2SAMBI OU BOEKJE: WAT HEET KLASSIEK k 

Sonate? In R Kleine terts? Opus 57? Ap- 


tekent? Koop dan nu dit handige boekje 
waarm dit aUes staat uitgelegd. In totaal 
± 150 klassieke benamingen en uitdruk¬ 
kingen. lévens gefflustreerdmet honder¬ 
den recensies van de betere klassieke 
compactdiscs. 

BU UW KLASSEKE AFDELING: 


495 


12.15 Vacaturebanfc 12.30 Vendetta, 
serie. 1225 Weerbericht 13.00 Nws. 
13.35 La goutte d or, tv-film van Marcel 
Bluwal naar de roman van Michel Tour¬ 
nier. 15.35 Tour d'y voir, muztekspe- 
dal. 1620 Clips è la une. 16.40 Nou ba 
nou ba. 1725 Supercopter (Akwolf), 
Am. misdaadserie. 1825 Full house, 
Am. serie. 19.00 Ce soir. 1920 Joum. 
20.10 Autant savoir. 20.40 Le contrat 
(Raw deal), Am. speelfilm uit 1986 van 
John Irvin. 22.30 Grand ócran, filmma- 
gazine. 2320 Laatste nws. 23.40 Bour- 
se. 2325-2325 Politieke uitzending. 


07.45-08.10 Open university. 0920 
Breakfast news. 09.15 A week to re- 
member. 0925 Moving stories. Serie 
over de problemen van vijf mensen die 
voor het eerst een huis in Londen wé¬ 
len kopen. 10.05 Help your chid with 
science. 10.15 Supersense. 10.45 You 
and me. 1120 Mathsworks. 11.15 
SeaJIadh is Seanchas. 1120 Artshow. 
1120 Mathspy. 12.10 Landmarks. 
12.30 Geography case book. 1220 O 
& A. 1225 Movable feasts. 13.10 A- 
level economivs. 1320 A-level bioiogy. 
1320 Teaching today. 1420 The Brol- 
lys. 14.35 King Greenfingers. 14.40 
Music time. 1520 Nws. 15.15 World 
snooker. Met om 16.00 en 16.50 Nws. 
19.00 Spiderman: The Dragon s chal¬ 
lenge, Am. speelfilm. 2020 Reg. progr. 
21.00 Taking tiberties. 2120 Top gear. 
22.00 Harry EnfiekTs tv-progr. Humor 
en sketches met imitator Harry Enfieid. 
2220 World snooker. 23.30 New- 
snight. 00.15 World snooker. 0025 
Weerbericht 01.00 Weekend outlook. 
01.05*0125 Structuring dedsions. 15.50 Documentaire over de Anjer- 
revolutie in 74 in PorfiKjal. 16.40 Art 
21: Portrait de Patrice Cnéreau. 17.40 
Nou ba nouba. 1820 Politieke uitzen¬ 
ding. 19.00 Radio 21. 1920 Joum. 
20.00 Documentaire over Engelse 
kroonprins. 2125 Laatste nws. 2220 
Cactus flower, Am. speelfilm van Gene 
Saks. 23.45-00.05 Ce soir. 


08.00 Eurobics. 0820 Golf. US Senior 
PGA. 10.15 Golf report. 1020 Golf. 
Open kampioensch 1120 Eurobics. 
1220 Boksen. Matchroom pro box. 
14.00 Auto/motorsport- Formule 2 
Brits kampioensch. 15.00 Eurobics. 
1620 Dutch Open Bowling Masters 
vanuit Lelystad. 1620 Ru^ry. 1720 
NHL ijshockey, finale. 1920 Argentijns 
voetbal. 2020 Autosport vanuit Monza. 
2120 Golf. Kal. open kampioensch. 
2220 Futbol Espanol, samenvattingen 
van wedstrijden Real Soctedad-Real 
Madrid en Atletico Madrid-Atletico B4- 
bao. 00.00-0220 Am. footbail. 
06.00 Guton Morgen Deutachiand, 

ontbqt-magazine. - 

09.00 Wie das Laben so spiert (As 
the world tums). jSoap-serie. Aft.17. 
0920 Reicb und schön (The bold 
and beautinrl), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus W*tby Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Ein Kind der Stille. 

11.10 Lasste (New Lassie), Am. serie. 
Afl.: Herzlichkeit ist ansteckend. 

11.35 Tic tec toe, spelprogramma. 
12.00 Familienduell, spelprogr. 

12.30 Zwörtdreiseig, magazine. 

12.50 Elne schrecktich nette Familie 
(Married... with children), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Der Verfoiger. 

1320 Califomia Clan (Santa Barba¬ 
ra), Amerikaanse serie. 

14.10 Die SpringfMd Story (The gui- 
ding ligtit), Amerikaanse serie. 

14.55 Der Chef (Ironside). (herh.). 

15.45 Chips. Am. serie. (herh.). 

16.40 Riskant! spelprogramma 

17.10 Der Preis ist heiss, spel. 

17.45 Glück am DrOcker, spel. 

17.55 RTL aktueU. 

18.00 Elf 99, live-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

1920 21, Jump Street - Tatert Klas- 
senzknmer, serie. Afl.: Versager. 

20.15 Mini Pteyback-Show. 

21.15 Notruf, serie waarin opmerkelij¬ 
ke reddingsacties centraal staan. 

22.15 Nachtfalken (Nighthawks), 
Amerikaanse actiefilm int 1980 van 
Bruce Maknuth Met: Sylvester Stello¬ 
ze (herh.). Aansl.: RTL aktuell. 

00.09 Airwotf, serie. Afl.: Ein Doppet- 
ègent in den eigenen Reihen. (herh.). 
0120 Kampf gegen die Mafte (Wise- 
guy). Afl.: EWis aln Bettendorf. 

01.50 Twüight zone, Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Tante Selena wït nicht 
sterben. (herh.). > 

02.15 Haute Tension: lm Osten was 
Ns u s s (Eaux troubles), Franse mis¬ 
daadfilm uit 1989 van Alain Bonnot 
Met: Ctaude Brasseur, Michel Vtold, 
Christine Dejoux, e.a. 

03.40 Matechis Bucht (Malachi’s co¬ 
ve), Engelse speelfilm uR 1973 van 
Henry Herbert Met: Veronica Quilfi- 
gan, Dai Bradtey, Donaid Pleasance, 
e.a. (herh.). 

05.05 After houra. Amerikaans maga¬ 
zine. 

05.30 Captain power. 


07.00 Ochtend/middagprogr. 1820 
Questions pour un Champion, spel¬ 
progr. 1820 Nieuws. 1820 Weerbe¬ 
richt, Affiches en Clin d’oeé. 19.00 
Téiétourisme. 1920 Zwitsers nws. 
20.00 Faut pas rever, avontuurlijk ma¬ 
gazine. 21.00 Nws en Eur. weerbericht 
2120 La marche du siècle 23.15 Nws., 
2325 Alice, Eur. magazine. 00.50 Dos¬ 
siers justice, documentaire serie. Afl.: 
Laffaire Lanfrey, documentaire over 
een Zwitser die in 1905 door zijn alco¬ 
holisme vrouw en kinderen doodde. 


09.00 W K. Ushocfcey. 1120 E.K. Ge¬ 
wichtheffen. 1220 Ronde van Spanje. 
13.00 W.K. Ijshockey. Canada-Zwit- 
seri. en om 16.30 Tsjechoslowakije- 
Frankrijk. 1920 Ronde van Spanje. 
20.00 W.K. Ijshockey. 2120 Eurosport 
nws. 22.30 Trans wortd sport. 2320 
Super cross, Am. kampioensch. 
0020-0120 Eurosport nieuws. 06.55 Ochtend/middagprogr. 1925 
Una storia, di enzo biagi. 1920 Bortetti- 
no della neve - che tempo fa. 20.00 
Telegiomale Uno. 20.40 Luna di miete. 
22.45 Telegiomate Uno iinea notte. 
23.00 Mediterraneo. 00.00 Telegioma¬ 
te Uno - che tempo fa 00.40 Mezza- 
notte e dintomi. 01.10 E tutto in bigiietti 
di piccolo taglio. 02.40 Telegiomale 
Uno linea notte. 0225 Tra Squali tigri e 
desperados. 0420 Grandi fiumi. 05.15 
Tetegiomaie Uno finea notte. 0520 Dt- 
vertimenti. 0620 Makxnbra. 
0720 Teletekst. 0720 BBC Breakfast 
news. 10.05 Gloria. 1020 Hert chefs. 
11.00 Nws. 11.05 Ptaydays. 1125 Ru¬ 
pert the bear. 11.35 Gibberish. 12.00 
Nws. 12.05 The odd coupte. 12.30 The 
FHntstones comedy show. 13.00 Nws. 
1320 Pebble MM. 1325 Reg. nws. 
14.00 Nws: 1420 Neighbours. 1420 
Tumabout 16.15 Trouble in the glen. 
Engelse speelfilm van Herbert Wiïcox., 
16.50 Bodger and Badger. 17.05 The 
new adventures of Mighty Mouse. 
1720 Happy families. 1725 Tricks ’n 
tracks. 18.00 Newsround. 18.05 Blue 
Peter. 1825 Neighbours, serie. 1920 
Nws. 1920 Reg. nws. 2020 Tops of 
the pops. 2020 EastEnders, soapse¬ 
rie. 2120 Every second counts. 2120 
2point4 children. 22.00 Nws. 2220 
Porridge. 2320 One-woman show met 
de Am. comedieme Ruby Wax. Van¬ 
daag met Zsa Zsa Gabor, Tracey UH-' 
man e.a. 2320 Question time, een 
panel van politici en deskundigen be¬ 
antwoordt actuele vragen. 0020 Para- 
dise. Serie.01.15-0120 Weerbericht 


05.30 Victory with Morris Ceruilo. 0620 
Super shop. 0620 Money politics cam- 
paign 1992. 0720 Business tonighL 
0720 Eastem Europe reports. 0620 
ITN worid news. 0820 Media Europe. 
09.00 Channei E. 0920 Super shop. 
10.00 The mix. 1120 Music news. 
12.00 Super shop. 1220 Europe jour- 
nal. 13.00 Japan business today. 1320 
The travel magazine. Herh. 1420 Al 
mixed up. 1420 Music news. 1520 
Wanted. 16.00 On the air. live. 1720 
Music news. 1620 Wyatt Earp, wes¬ 
tern. 1620 I spy. 1920 Inside edMon. 
20.00 Prime sport. 20.50 Supersports 
news. 21.00 Beyond tomorrow. 2120 
Eastem Eur. report. 22.00 Nws. 2220 
Eur. reports. 22.45 USA market wrap. 
2220 Super events. 2320 I spy. 0020 
Metal hammer hard rock dub. 0120 
Music news. Til .10 The mix. 0120 Su¬ 
per shop. 0220 The mix al night. 


09.45 CNN Newsroom. 1220 Business- 
moming. 1320 Business day. 152©! 
Larry King. 16.00 World today. 1720: 
Crier and Co. 2020 Wortd business to-! 
night. 2120 The international hour. 1 
2320 World business tonighL 2320 
Showbiz today. 24.00 The worid today. 
01.00 Moneyiine. 0120 Crossfire. 
02.00 Prime news. 0320 Larry King. 
0520*09.45 Showbiz today. 


7.00 Gelukwens Lg.v. dé verjaar¬ 
dag van H.K.H. prinses Jutena. 
7.04 Nieuws. 7.00 AVRO racSojour- 
naal ( 7.30 Nws.) Tussen 

10.00-14.00 in de lopende pro¬ 
grammering: Koninginnedag 

( 12.30 Nws. 12 55 MededsNngen 
tb.v. land- en tuinbouw). 15.06 
NOS Alduaat. 16.05 Echo-magazi- 
ne (17.30 Nws.). 19.04 Goal. 20.04 
Voor wie niet k|ken wé. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0.02 VPRO’s 
n a ch teve n mat om 002 Mktnéght 
hour; 1.02 Vtva mueica eototea; 
2J32 Ader .houra; 322 Lee heurae 
du mal; 4.02 De VPRO op hethw 
■ng; 5.02-7.00Q.Q, Ie Q. 


Radio 2 

7.00 Geiukwene tg.v. de verjaar¬ 
dag van H.K.H. prinses Juima. 
7.04 Nieuws. De NCRV Staat voor 
u open mat om 7.06 Goedemorgen 
Nederland. 7.53 Het levende 
woord. 8.04 NCRVs hier en nu. 
820 Goedemorgen Nedettevj. 
,9.04 Wie weet waar WMem Wever 
woont? 10.04 Plein Oratje 12.04 
Terfe lunchpakket, mat om 
13.04-13.20 Her en nu. 14.04 
NCRVs betepei. 15.04 Beste Beer. 
16.04 Discogtam. 16.47 Iets an¬ 
ders. 17.04 Ook goeienavond- 
19.04 De hits van... 20.04 Listen 10 
the music. 21.04 Seth Gaafcema. 
22.004)7.00 Zie Radio 1. TROS gouden uren. 12.04 50 Pop 
ol een envelop. 14.04 Popformule 
presenteert de nationale top 100. 
18.04 De avondspüs. 19.04 TROS 
Dancetrax. 21.04 De CD show. 
23.04-24.00 Sesjun. 

Radio 4 

7.00 Gelukwens tg.v. de verjaar¬ 
dag van HKH Prinses Juiana. 7.02 
Nws. 7.04 Ocht e ndst e mming (8.00 
Nws.) 9M Veronica's meesterwer¬ 
ken i. 10.30 Muziek voor mljoe- 
nen. 11.58 Veronicas meesterwer¬ 
ken tl. Radio Kamevork. met piano. 
13.00 Nws. 13.04 Nederland mu¬ 
ziekland klassiek. 14.00 M sho n o- 
mium. Judas Maccabeüs, orato¬ 
rium van Hdndei (2). Wandsworth 
School Chok en English Chamber 
Orch. oJ.v. Charles Mackenas met 
sol. 15.30 Zeggen en schripren. 
16.00 De wandelende tak: De 
mondharp-18.00-24.00 De wande¬ 
lende tak: De monharp. Vervolg 
van 16.00 uur. (18.00 en 20.00 
Nws.). 


Radio 5 

6.30-6 50 Schsspvaart- en markt¬ 
berichten en uMoebretd ws e tb o - 


mét de bisachop. 17.35 Postbus 51 
radiomagazine. 17.55 Mededelin¬ 
gen en schippersberichlen. 18.00 
Nws. 18.10 Fop-Eye. 18.40 Dtni- 
miz islam. 19.00 Niéuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Turks. 19.30 
Nieuws en srtiinlitotennihriok in 
het Marokkaans en het Berbers. 
20.15 Meuws en actuattertenru- 
briek in hot Ch ine es . 20,30 Om¬ 
gaan met stress. 21.00 Database¬ 
management 21.30 Thui%.in geld¬ 
zaken. 22.00-22.46 Menen*, ta* 
en cultuur. 


Nieuws op etk heet uur. 

6.06 Radiotrühstück + SpielGtück- 
stretfer (6.15 Wort in den Tag; 6.45 
HOrargru es totterie; 7.15 Veranstai- 
tungsüpe; 8.30 P raeee a ch a u). 9.10 
Gut Auigetegt Tips und Thamen 
am VormMag- 12.05 Musik * Is 
carts (1230 BRF Aktus». 13.00 
Praeesochau. 13.05 Mus êtbm. 
16.06 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuel 
(AMuotoe vom Tage). 18.40-20.05 
Jazz è ia BRF. 


7.00 Limburg Aktueet 8.00 Over¬ 
name tand afika aMueNMsn op 
Rad» 1. 8.30 Limburg op donder- 
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00 
Voor gebrufc schudden. 12.00 Lim¬ 
burg Aktueel op donderdag. 13.00 
Overname l an d e ljk e skt ua kt o itBn- 
rubriekan. 17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het Podium. Program¬ 
ma over en rond de kunst 


6.02 De TROS op 3. 7.00 Geluk¬ 
wens tg.v. de verjaardag van H. 
K.H. prinses Jutena 7.96 Nieuws. 
7.04 De havermoutsKow. 9.04 


richt 8.30 De lascMlie. 9D0 Nws. 
9.02 NOS Sportief. 9-25 Water¬ 
standen. 9.30 Men neme. 10.00 
Dile mma 11.00 Gezondheid, een 
zorg. 12.00 Nws. 12.05 Aardewerk. 
13.00 Nws. 13.10 Emmestraat 52. 
14.00 Oos t e n van de KRO. 15.00 
Ezelsoor. 15.30 Laren geloven. 
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron¬ 
de taiei van Pam. 17.25 In gesprek 


6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-! 
de. P rogramma dat je op dreef 
helpt met muziek en spoMjet) 
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00 
Nieuws. 8.10 Bistro & Co. 10.00 
Nieuws 10.03 Parkeerechijf met Ri¬ 
te Jaenen. 11.50 Het koekoeks¬ 
nest 12.00 Rad» 2 regionaal. 
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend 
achamtertje- 1315 ftoddekadto . 
14.00 Hitbox. 17.00 Rad» 2 regio¬ 
naal. 18.00 Nieawa 18.10 Over¬ 
stuur. 20.00 Het gelag: pop. talk en 
kroegverhalen. 22.00 Meuws 
22.05 Boem bosm. zwarts an blan¬ 
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio. 


RTL Radio 

400 Frühschicht Weckdtenst 630 
Guten Morgen Deutschtend. 9.00 
Redio-Shop. Muziek en actusMei- 
ten. 12.00 RTL Mittag 14.00 RTL 
Rad» Café. 16.00 F eierabend. Dia 
Abend in den F et or sbend. 18JX) 
Rad» Bar. Classic Hits. 21 <00 Us- 
be «t Das z^tkche Ma ga zi ne. 
24.00-4.00 Radio-NachL Dis Nacht 
tobt 


WDR 4 


04.05 Radkwreckar. 6.05 Morgen- 
mekxke (nieuws om 7.00 an 6.00 
uur). 8.56 Overpeinzing. 9.05 Mu- 
skptWbn. 12 30 Meu w s on weer. 
12.05 Gut AutgstsgL 2ur Sachs, 
(13 jOO ntouws). 14.00 Nieuwe. 
14.05 SUchwortWirtschalt Autdsr 
Promenade. 15.00 Ca to Ko nzert 
16,05 H simatmelocfa. 17.00 Oer 
Tag om ttnf. Aanetuéend Musfcsa 
prees (18.00 an 19.00 riauwe: 
1930 OhranbAr). 20.00 Meuws. 
20.05 Zwischsn Broadway und Ku- 
damm. 21.00 Musfc zum Mumen. 
22.30-4.05 Na chtexpraee. 


Beixlplatz 


-UjPWIGS -jr ra» 


SAARSTRASSE 
ALLEEN 

RING 
MPUS 

f/kon) 


Aachen, Annuntiatenbach 30 


^ y T^T Aachen, Annuntiatenbach 30 

Aachen, HIT-Markt, Gut Kullen GRABEN 

RING f \ 

WARRINCS 

INTERIEUR 


Büchel 51-53 
Aachen 
09-4924135542 


Closed jeans 

v.a. DM. 159,- 

Super stretchjeans 

DM. 139 r 

en Bogner jeans. 
p.s. 

De mei-boiol staat ^ 
voor u klaar! «O* 
DAMEN- UND HERREN-MODE 

Marken-Qualitat in Ihrem SINN 


Damen-Bermudas 

In Jeans und Baumwolle 
mit Gürtel, verschiedene 
Mode- und Standardfarben 


Damen 

Colour-Jeansröcke 

mit Gürtel, modische Kurzlange, in 
vielen Farben 


Modetrend Aktuelle 
Damen-Faltenröcke 

in Kurzform, gemustert und in 
vielen Unifarben 

Damen-Blusen 

1/2 Arm, in Viskose-Mischung, 
weiB mit chicen Motivdrucken 

Damen-Longblusen 

1/2 Arm, Viskose-Mischung, 
aufwendig verarbeitet in chicen 
Drucks und vielen aktuellen 
Sommerfarben 


Herren T-Shirt 

für Sie und Ihn 
in 6 aktuellen Farben 
Gr. M - XXL 


DANIËL HECHTER 

P A R I s 
> i 


m 


mm* 
Herren City-Hemden 

1/2 Arm mit Kentkragen aus reiner Baumwolle, 
weiB, mint und flieder 
Gr. 37-46 


ffW W 


'\1 


Herren Sweat-Shirts 

mit Kragen und Zipper in verschiedenen 
Farbstellungen, 100% Baumwolle 
Gr. M - XXL 


Herren 

Marken-Jeans 

zum Superpreis. 
Colour: blue and black. 
Form: Bundfalte und 
Five Pocket 


Sportive Herren 
Baumwoll-Hosen 

mit Gürtel, 

verschiedene 

Trendfarben 


Herren 

Marken-Hosen 


gardeur 


in den Farben 


anthrazit, marine, petrol 

Modethema “Seide“ 
Herren College-Blousons 

in den Farben anthrazit, 

bordeaux 249.- 

DANIËL HECHTER 

PARIS 

Herren 

Leinen-Blousons 

in aktuellen Farben, Schwarz, 
marine, natur 

Herren Leger-Saccos 

Baumwolle und Leinenmischungen, 
ein- und zweireihige Formen 

Herren 

Saccos in Modefarben 

verschiedene Dessins 
ein- und zweireihig 


Herren Ringel-Polos 

mit Zipper in Top-Trendfarben 

Baumwolle 

Gr. M -XXL 


Herren Washer-Hemden 

in 4 aktuellen Farben mit Button-Down-Kragen, 
hochwertig, aus reiner Baumwolle 
Gr. S - XXL 


Herren Baumwoll-Pullis 

in mehreren modischen Unifarben, 
sportliche Optik 
Gr. 48-56 


Aachen,'GroftkölnerstraBe, Am Markt 
Samstag 2.5. bis 16 Uhr geöffnet. 

Heute Donnerstag bis 20.30 Uhr geöffnet. 
mburgs Dagblad _ 


JW IN DUITSLAND* 
EXCLUSIEF BU ONS! 


Donderdag 30 april 1092 • Pagina 1 De nieuwe exclusieve 
i bruidskleding van 
MADONNA. MADONNA. 
MADONNA... bekend van 
het RTL- p r o gr am ma 
,,Traumihochzeit , ‘ is binnen. 


.ÜLs 

hrnm st- 
i n < h 1 (' 11 /V 


PeterstraBe 26*28 Aken 
Tel. 09-4924121112. 


Bruidskleding al v.a. DM 498.— 


ii • i ■! i.si. U I. f!m;t i is> in< is jrs \ .1 DM 1'tS 


n* ABYHAUS KOCH 

Preisinformationen 


■SBB 


usstattuno muB nicht teuer sein! 


Baeswtiler Herzogenrath 

KirchstraBe 57 Dammstrafie 2 

Tel. 02401/7426 Tel. 02406/3227 


Mrniehaus 1|m Wir sind groB in 
mÊ groBen GröBen! 

W Fachgerechte Beditaing. 

MODE FÜR MOLLIGE 


G I V E N C H Y 


— DAMENMODEN . 

Aachén - BioncMstraBe 10-Tel. 0241/403405 Wir h.jbrn bei ca. 30 Qualitaten und ca. 200 

urïvrc . n rc! c bis zu 50% rcduzicrl. 

Heus Don'icrstacj ist unsc-r Geschaft ïs ■ -0 

din-chm.-hor'd n co ff net. Zate tot 16.00 
ODend 


ft-p ic.in ülork ■ Amoncan Stock ■ flmeican Sterk ■ Amoncan Slo-, k ■ Arr-nricdt 


American Stock 


Koop bewust en gerust in American S-.ock 


modisebo T-:.b " 

va. 3 J C 

modern? •• i.-ujcm 
va j?.r' ’ 
'jasêba s T • is 
va U ïj 
jeans, modellen 
t. evG 

SCI - 901 - 511 • 
534 - 517- 881 - 726 
727 

Jeans Ja:ken 
diverse 
va ï?• 


ik# 

e ‘Schwenkscftteberihit éüwt * 


Hand bedienbar 

e 44actt gefedert 
• test integrierter Einkaufskorb 


f. • -f • 

• Rocken bis air. t 


\ - ? c k z 

■ j! jacks 
o 'on jacks 

: 79.90 
r. ill jacks 

■ a 99.90 

:: ;sebail petten 
va. 9.90 
slaapzakken 
va. 49.90 
veldbedden 
va. 39.90 
regenpakken in 
diverse kif ure r 
va 43.90 


X 


Jeans-roarken: Levis, Lee. Edwin, 

John Siirti Paraches und viele meht 

Aachen - Ta 09 : 2 02 95 -FtiOSrQo ArjjibertSir Stilist: 12 


Notebook Lap 
Partner 

386 Dx 33/32 Cachet 

4 MB RAM (tot 16MB uit te breiden), 3fKb - 
Cache, 100 MB harde schijf, VGA display met 32> 
grijsschakeringen, 1/44 MB Floppy 3.5”, poroüeJ* 
en seriële poorten, extern nummeriek blok, occu 
en tas zijp in de prijs inbegrepen. 

Aansluitingen voor externe monitor, extern 
toetsenbord, 1,2 MB floppy en dockinraation. 
Toetsenkombinaties voor: inwerses display, 
suspend modus, ext. monitor, afmetingen 54 x 
280 x 220 mm, gewicht 3,7 kg ind. occu. Mmrprijfn voor Lap fartwr 

Doddng Stafeon (2 lang* lóbittlob) '+ 398.- 
bdrodccM 248.- 

Sxtoa natoanduBng • ' 128.- 

Chargr(occu*xi*m opIqr M ' + 109.- 

, Extern* 5.25* floppy + 24*.- 

3 joar garant» + 5% 

Nu ook lever b aar ols 486-33. Prijs5748.- 


(1024 x 768) Hi Cotorinct.tMver v1 Windows 3.1 
VGA-kleurenmonitor 14* 1024x768,70Hxnon 

'ft » ■ ■ . M' ■ - m m ma m m ‘ ■ 


Cherry toetsenbord - ÜALITAT - JVLODE - FREES 

Ob sportlich chic, für Festlichkditen hoch elegant oder fur 
Beruf die richtige kleidung, wir föhrefl fürSië die richtige Auswahl! 

-’ •* ; ’•* ! ;,J; • • * • ' k 

Ldoeo Röcke _ 0 Herren-Jeus 

Buriee, wdB) DM 9o.- (iè^Fgrbe*T3arëeur) DM 119 
-Jacken 10 „ flmtef^in-Bkwaïies l 

-n) DM lo“** (scWw*, «*erg, petrol, éesdflgJDM 185 

D«.-Mantei ino Zweir. Herren-Blazer 

•MoideB) DM lüo.- (schwarz, marine^etrol) DM 265 

Wir prasentieren Jhnen die neuen Frühjahrskollektionen, 
der groBen deutschcn Msrkenfirmen: 


gardeur 


MaRZ HUCKI~ DR/iA 

K U N c H £ X. "viJ QRUPPE FINCST QUALITV 


von 9 bil 16 Uhr geZtfoet! Donor rttag ttehen wk bte 20 Ubt zu ttrer VerfOgung. 
Eigtoer Pwfcplaa iflnfla Vpr dam GeteUft. 


Ebt weg zuiuti-eiH Weg der sickloknt! 

Walter M. Ortmanns 


BekleidmngsZentrum 

AC-Bnwd • Ro lkN tnM e AMS # Ttkfom 526037-38 

Mxkkelijt te bereikcti vja « 4 o*adw*f At«e- ll «ierlea r A*chMter Kretgricfating Luik. 
Bnu^eitele «hlzg <edBi t 4,o.4 t w ! l p | l yÉ* j| > ^ kt RMMteBe 


stroombe$paréndé versie 

80386SX 25 pro&teor, 2 MfltUM. 60 MB 
hanfcjdhtt VGArMtetete >6a^ 
teMwri b gn, \M neppy S^paraW* *n 
06riiiép€wrta«vqqn0tNiinQ«h^bèfÉart>rn6 ' 
teonborontenteonbowt o pioodbo n » tk *W* ri | 
batterij i n teW i wteoninft las. 

A h n*l i r> g * i> 30#24x 5 au., 

G«Mchi 2,7 l^i «d. boite^an honte sdujf. 

.• 3798 -. 

Uit te breiden tot 4 MB + 268.* 


KI86*14 

TW^20MBATHonM*<l6«v- ^ 
2r/1p/l9i*ooften,UMe<b»W, { 
MF24oets*nbori VGA-kieuruntewteor (10^4 x 
768), VGA boort ma» 51240» 72ttL4wk-lo6 bVi.p 
r uaj M6-38 / mode 

4MBRAM. 1»MB AIH^fakU6^ 12811 
768LVGAb»twf5T2 tt»72 Itt4**4op r 


386-46/118 Coét 

4Me^128:»Codte,120MBATHonkbfc 
<16 ms,2s/lp/l(t , p9ori*ivl^M0floppy, 

Mf2 VISA kpirtiMi ST2 «^72 ÜL 


lvj; 


4Si.50/2S6C*dw 


<16«,2»7lp/1f-poori*u, UMflioppy, 
AtF24o«lÉonboni VGA-M*ur*nltooniorft024 x 
7tM| VGA hoort nat 5.12 Kb 72H^ d*dc4op 


MM, 


i> *. i r ji 


aïT*7l,, -rJ-V/'-" 


mainboa -Meerprijzen van alle systemen 

EOraltmrlZinè t mKantaUl**, NNVMMN*or$£(IIMx7M)+ te- 

T w nw pl u i rnphi t*. : nmnfc + 1l«i VMUorikrMKII 

pridB—Ieharty-t o iiNuboNl >_58^- -- S 0fliJ ittrf lli t V6*KaMt +211*- tiBw jnMrfMil7ftfe 

MS4MM -■ SpMtewiKtiorVMKaart t Ml- lIMiTH .. .. .t» 


N 40 SU ■* ISI>. 

Sig-Ti^vf^fMdfliiMtiiD + iHt- 


«Color VGA Kaart +291- 1824x7» 

ft*lf*«E!4Nl Mém 


11 +191- 


4W 8«B 
4 tol lé MB 


+ 7 H- 


tyy» 


NoartdatXQHÉ 


ir! /* 4 ?LS t.iOH -'Tc- 


:~iyQinsiro v 


299 - 


Zondt-r video-hefflng 


2 STUKS 

Open Daken Dagen 


VRIJDAG 1 MEI 
ZATERDAG 2 MEI 

. ' r* ^ v' f vj iLi ! 

c Jj* .. : ■* i" ' ■* — . c :■ jf 

. ~"’t w Je -,i o j tf ' 


VAN 10.00-17.00 UUR 
VAN 10.00-16.00 UUR 

uf Jen ^err.or.teer J (.«fopend geett een 
r\o< .ng tjes.oten preng: r ';i aert er 
; ..'«p er. uur Jj: 


V&D, UW WARENHUIS Spreekuren voor 
(ex-)pendelaars tussen 
Nederland en België of Duitsland. 


. V' .. 


Zj'.j ' »• „li, V ■ 


cr Jt'Atï.'iSlr; -i MwMü Ljc'l 1* 


r G ,.i!' ik c‘ r" »■: 

’ -■ ,ji ’u 


.j cTSGGl.'i’V r 


i 


IlilïjiP 

W&MiÊ- ARTSEN ZONDER GRENZEN 


Giro 4054 Amsterdam 'ARTSEN ZONDER GRENZEN 

uMAiB a ü:KtrliVtu 28 rEERlEN, TElEFOON Ü 45 722463 U Kunt op ons rekenen W. • v: ' .: J \ J ::d .p Cl. Jc f V.’ 

u . v' 'VU - : c: [ )c \ <)( ii i . -. . 1 », cj: ; : v "• 
_ • _ • ’. c:: .c.c c^' 

\ . <4c L': ,:1 .n u.'V Mc. ■ sv.'d . ! 

\ ( h i K i I ‘ ; 1 1 v- s \ ^ _ 4. ' ' 1 1 S A( 1 l lrcc.'.' 
Lente-aktie: MAZDA 323 


Vandaag koninginnedag open van 1 0.00 iot 1 7.00 uur AMAZING MAZDA 


MAZDA DRIESSEN BEEK 

Maastrichtenaar! 22-26 6191 AD Beek tel. 046-371920 


r.t ! ._ K j r -cc' 'i i'i.V.e * j r. 0..• c.;' r.i: I ’ ... P 4 iii n'l ■ >iu ELSLOO, Garage Meijcrs, Kooiweg 75 . tel. 046 - 371083 . KERKRADE, .Autc.cciiu um Kcular:/, Lucht *T 
B 3 , tel. 045-4 19905 MAASTRICHT, AatobeOn)) J van Aiiieln. Sibeiu.iwcg I. rel 043-612310 J 


Limburgs f 1 T 

agpiad voor 


os 


telijk 


UI 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 15 


ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELUK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELUK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN. 

HEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 

ARKT 42. TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; DOOR HAN BRINKMAN 


SITTARD - Er zijn vergevorder¬ 
de plannen om in Nederland drie 
migraine-adviesbureaus te ope¬ 
nen. De Sittardse neuroloog 
dr Leon Hogenhuis heeft dat 
gisteren bekend gemaakt. In die 
’informatiewinkels’ kunnen pa¬ 
tiënten in eerste instantie terecht, 
voor gegevens over deze licha¬ 
melijke ziekte. Daarnaast is het 
mogelijk om er mee te doen aan 
diverse vormen van wetenschap¬ 
pelijk onderzoek. De eerste ad¬ 
viesbureaus komen in Maas¬ 
tricht, Breda en Rotterdam. 
Specialist Hogenhuis, die van¬ 
daag na bijna 25 jaar afscheid 
neemt van het Maaslandzieken- 
huis in Sittard, heeft een groot 


Maastricht krijgt 
Adviesbureau voor 
migraine - patiënten 


deel van zijn tijd besteed aan mi- 
graine-patiënten. Hoe belangrijk 
zijn werk op dat gebied was, 
bleek onder meer uit het feit dat 
de Sittardse neurologen-praktijk 
al geruime tijd meedeed aan een 
proefproject met het nieuwste 
middel om migraine te bestrij¬ 


den: sumatriptan oftewel Imi- 
gram, dat sinds juni vorig jaar is 
toegelaten in Nederland. 
Hogenhuis denkt dat de mi¬ 
graine-adviesbureaus met name 
een. sociale functie kunnen ver¬ 
vullen. „Er zijn nog altijd mi- 
graine-patiënten die last hebben 


van een sterk gevoel van mis¬ 
kenning. Discriminatie is mis¬ 
schien een wat zwaar woord, 
maar het blijkt dat er bijvoor¬ 
beeld bij sollicitaties problemen 
ontstaat. Terwijl de produktivi- 
teit van een migraine-patiënt, 
ondanks diens ziekteverzuim, 
hoger ligt dan de niet-migraineu- 
ze werknemer.” 

De Sittardse neuroloog heeft ho¬ 
ge verwachtingen van de mi¬ 
graine-adviesbureaus. De kennis 
over het ziekte migraine, waar 
7,8 tot 10 procent van de bevol¬ 
king onder lijdt, kan volgens 
hem nog sterk verbreid worden. 


Zie verder pagina 1 8 

# 'Veiligheid patiënt 
staat voorop' 


Stichting in grote financiële moeilijkheden 


Rutgershuis Maastricht 
dicht door bezuiniging 


GGD Oostelijk Zuid-Limburg werkt mee aan landelijk project 

Onderzoek naar lood 
en PAK’s bij peuters 


MAASTRICHT - De Rutgersstich- 
ting verkeert in grote financiële 
problemen. Om het gat in de begro¬ 
ting van ruim een miljoen te kun¬ 
nen dichten, moeten er 19 van de 26 
bureaus verdwijnen. Daarbij hoort 
ook het Rutgershuis in Maastricht, 
dat na de recente sluiting van de 
dependance in Heerlen als enige 
Limburgse centrum overbleef. Met 
het Maastrichtse Rutgershuis ver¬ 
dwijnen er vijf arbeidsplaatsen, die 
allen in deeltijd worden uitgevoerd. 
De voorgenomen sluitingen moeten 
echter nog door de ondernemings¬ 
raad en het ministerie van WVC 
worden goedgekeurd. Wanneer het 
Rutgershuis definitief sluit, is daar¬ 
om nog onduidelijk. 

De Rutgersstichting geeft voorlich¬ 
ting over seksualiteit en verstrekt 
hulp bij seksuele problemen. De re¬ 
organisatie was nodig nadat het 
ministerie van WVC, de subsidie- 
verstrekker van de stichting, wan¬ 
beheer vaststelde. Alleen de bu¬ 
reaus in de zeven grote steden, 
Groningen, Arnhem, Eindhoven, 
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag blijven open. Volgens di¬ 
recteur Thea van der Lee, was het 
huis in Maastricht een van de klein¬ 
ste. „We hebben gekeken naar de 


Van onze verslaggever 

lÈERLEN - De GGD OosteT 
'ik Zuid-Limburg start binnen- 
'Ort een onderzoek naar de 
ftnwezigheid bij en de belas- 
hg van de giftige stoffen lood 
h PAK (Polycyclische Aroma- 
ische Koolwaterstoffen) van 
Q hge kinderen. Het gaat om 
'ëuters tussen een en zes jaar. 

J let vergelijkende onderzoek, waar- 
ook de GG en GD in Amster- 
Jïrn en de GGD van Flevoland en 
^otterdam meewerken, wordt in 
3iburg op drie plaatsen uitge¬ 
leerd. In het Geuldal in de gemeen- 
i en Wittem en Gulpen, op het Lau- 
Uerrein en op het Eikske in 
4 ^ndgraaf. Het doel van het onder¬ 
teek is de lichaamsbelasting van de 
hoepen kinderen uit verschillende 
3gevingssituaties in Nederland 
^et elkaar te vergelijken. Daarbij 
''ordt onderzocht of bijvoorbeeld 
^t wel of niet wonen op een ver¬ 
ontreinigde bodem van invloed is 
0t> de lichaamsbelasting. 

geuldal 

*let Geuldal is uitgekozen omdat 
p^ar langs de uiterwaarden van de 
tkul al geruime tijd verhoogde con- 
^ntraties lood worden aangetrof- 
ch, afkomstig uit België. 

J*aar ook via uitlaatgassen kan het 
?od het lichaam binnendringen. 
Pat wordt tijdens het project in de 
Hamensteden van Rotterdam en 
^hsterdam onderzocht. De ver¬ 
pachting is dat door de terugdrin- 
fjrig van lood in de benzine het 
Jj^dgehalte in de lucht minder is 
;an tien jaar geleden toen een eer- 
onderzoek werd gedaan. . 
twee mijnterreinen Laura en het 
Jpkske zijn de best in kaart ge¬ 
dachte tereinen waar verontreini¬ 
ging met PAK’s is waargenomen. 

PAk’s kwamen voor in de pek 
paarmee het kolenpoeder tot eier¬ 
kolen werd gelijmd. Maar PAK’s 
;°men ook voor in onder andere 
°®t, teer, sigarettenrook en de da- 
® e lijkse voeding. Sommige PAK- 
vporten zijn kankerverwekkend. 

GGD van Flevoland is bij het 
Oderzoek betrokken vanwege het 
alatief schone milieu in die regio. t% &rief 


, e bewoners van de onderzoeksge¬ 
lden hebben een brief van de 
y^D ontvangen waarin de proce- 
3 e is omschreven. Het onderzoek 
P^staat uit drie delen: een vragen- 
d s t onder andere over de voeding 
de rookgewoonten van de ou- 
e fs/verzorgers, het verzamelen van 
^ihe om het PAK-gehalte te meten, 
ij* 1 het afnemen van bloed ter bepa- 
3? van het loodgehalte. Het veld- 
erk zal in de zomermaanden 
® r den uitgevoerd en het onder- 
zal in de zomer van 1993 wor- 
3 afgerond. 

upt is nog niet goed bekend wat de 
Tplasting van lood van jonge kinde- 


Acties in Limburg tegen nieuwe cao-voorstellen 

V erpleegkundigen 
staken halve dag 


7} I 7. ~ huis zelf zal er niet gestaakt wor- 

Van onze verslaggeefster den , maar de verpleg f ng heeft een 

harde actie buiten de deur georgani- 
HEERLEN - In het Laurentiuszie- seerd. „Het zal zeker opvallen en 
kenhuis in Roermond zal er op vrij- menigeen zal er last van hebben, 
dag acht mei een halve dag worden Tot ver in de omtrek van het zieken- 
gestaakt. De verpleging is het niet huis zal onze onvrede met de cao- 
eens met het feit dat Simons de onderhandelingen zichtbaar zijn. 
door hun voorgestelde loonsverho- We willen niet in het ziekenhuis zelf 
ging van 4,5 % van de hand heeft actievoeren, aangezien we onze ei- 
gewezen en nu 3,7% heeft geboden, gen directie daarmee belasten. Die 
Op de verpleegafdelingen, de huis- staat namelijk vierkant achter onze 
kamer, dialyse-afdeling en de ope- plannen. We willen juist de politiek 

_i.- „T_Li. i i -i _ itir . . 


• Meer dan vierhonderd door het nazisme uit de stad verdre¬ 
ven Joodse burgers zijn vanaf vandaag een week lang de gast 
van het Akense gemeentebestuur. „Niet om deportatie en 
moord goed te praten,” zoals burgemeester dr Jürgen Linden 
gisteren verklaarde, „maar om de geschiedenis te verwerken 
en die herinnering aan ons huidige en toekomstige handelen 
te verbinden.” Gisteren kwamen de meeste gasten aan, veelal 
na een lange en vermoeiende reis. Onder hen de heer Wachter 
met zijn vrouw (zie foto) uit de VS die in 1939 vanuit Duren 
via Heerlen naar Engeland vluchtte. De gasten zijn verder af¬ 
komstig uit Australië, Canada en bijna alle Europese landen. 
In hotel Ibis werden de nodige formaliteiten verricht, daarna 
spoedde men zich naar de slaapkamer. Vandaag, op de Joodse 
gedenkdag Shoa van de Holocaust, volgt een officieel bezoek 
aan het Joodse kerkhof en een ontvangst in de Kroonzaal van 
het stadhuis. Volgende week woensdag gaan de Joodse gasten 
weer naar huis. Foto: FRANS RADE 


(ADVERTENTIE) 


ratie-afdeling zal er slechts met 
minimale bezetting worden ge- 


bereiken. Momenteel zoeken we uit 
hoe ver we kunnen gaan binnen de 


werkt om de acute gevallen nog te jurische grenzen. In ieder geval zul- 


k van iwuu vau JUUgC -O---- ‘-“Z.CU. ah ICUCl geval £U1‘ 

3 in Nederland kan zyn. Naar de kunnen behandelen. Volgens Mary len er veel collega’s meedoen, want 
J^haamsbelasting met PAK is nog Berben van het actiecomité is het in hét de Wever is de actiebereid- 


SIAAPADVDES • CENTRUM 

Gom SIuAFEN 

: •-. . * 

11 ff van /loun Bi 


io *t onderzoek gedaan omdat er 
3 goede methode voorhanden 


nu tyd om tot harde acties over te 
gaan. „De actiebereidheid onder de 


s. Maar onlangs is een methode verplegers en verpleegsters in Roer 

k..>i . __ ° _ _ . . . I t • i iTT. i__ 


htwikkeld waarmee de belasting 
y kan worden gemeten. Deze zal 
3 r het eerst worden toegepast by 
^derzoek van kinderen. 


mond is groot. We beginnen met 
een halve dag en kijken wel wat 
voor effect het heeft.” 

In het Heerlense de Weverzieken- 


Sb 


toen het kabinet erin was geslaagd 
over de eigen schaduw heen te stappen 


viel het over zijn woorden 


punaise 


heid groot, nu we er in de cao zelfs 
op achteruit gaan,” vertelt F. Gau- 
tier van het Heerlense actiecomité. 

De vertegenwoordigers van het ver¬ 
plegend personeel in het Maasland- 
ziekenhuis in de westelijke mijn¬ 
streek, kampen met organisatori¬ 
sche problemen, maar zouden 
eveneens graag actie ondernemen. 
„Want als er eenmaal een actie op¬ 
gezet is, dan is de verpleging zeker 
bereid om mee te doen. Maar van¬ 
wege tijdsgebrek kunnen we niet 
meteen een juridisch verantwoorde 
actie op touw zetten,” aldus een lid 
van het actiecomité. 

In het AZM in Maastricht gelden 
andere regels. Omdat dit een acade¬ 
misch ziekenhuis is, wordt het ver¬ 
plegend personeel als ambtenaren 
betaald en krijgt 4% opslag. „Solida¬ 
riteitsacties hebben hier weinig 
zin,” aldus een woordvoerster van 
het AZM. 


SLAAPADVIES 

CENTRUM 


ROERMOND SITTARD VALKENBURG 

Mindefbroederssngel 33 Industnestraat 4 Kenaustraat 1 

Zwartbroekstraat 20 , , a.^ coiqoq tBl 04406-1270S 

lel 04750-10110 ,el 


(ADVERTENTIE) 


Makado-Beek 


, daar moet je naar toe.. MAKADO 


VRIJDAG 1 MEI 
EXTRA KOOPAVOND 

...TOT 21.00 UUR... 

I.V.M. KONINGINNEDAG grootte, het aantal spreekuren en de 
qualiteit van de injfa-structuur. En 
daarbij moest Maastricht het afleg¬ 
gen tegen de andere steden. Zeer 
betreurenswaardig, maar er is geen 
andere oplossing.” 

Herbezinnen 

Het ministerie verstrekte de Stich¬ 
ting vorig jaar al een overbruggings¬ 
krediet van 6,5 ton. De bestuur 
moest zich van WVC gaan herbezin¬ 
nen en een sluitende begroting 
maken. Dat is tot nu toe nog niet 
gelukt. De Rutgersstichting heeft 
helemaal geen financiële reserve 
meer. Dat betekent, dat er ook geen 
geld is voor een sociaal plan voor 
werknemers die ontslagen worden. 
Volgende week praat het bestuur 
hierover met WVC. De werknemers 
werden gisteren geïnformeerd over 
de sluiting van de bureaus. De 
werkzaamheden in de Rutgerhui- 
zen die moeten sluiten, gaan voorlo¬ 
pig nog gewoon door. 


Limburgse 
organisatoren 
geven raad 

BRUNSSUM - Een forum met or¬ 
ganisatoren van Limburgse evene¬ 
menten als het Wereld Muziek 
Concours, Straattheaterfestival, 
Pinkpop en Orlandofestival geven 
de directeuren van de internationa¬ 
le folklore-organisatie CIOFF tij¬ 
dens de Parade uitleg over manage¬ 
ment en het organiseren van festi¬ 
vals. De 55 directeuren van by 
CIOFF Mondiaal aangesloten lan¬ 
den komen van 17 tot en met 23 juli 
naar Brunssum voor het bijwonen 
van een directeurencongres. 

Het programma van die conferentie 
is onderwerp van gesprek tijdens 
een CIOFF-overleg deze week in 
het Roemeense Timisoara. Daarbij 
is voorzitter Jo Cuijpers van de 
Stichting Internationale Parade 
aanwezig. 

Cuijpers die tot en met volgende 
week dinsdag in Roemenië blijft 
praat daar tevens in de hoofdstad 
Boekarest met de dansgroep Chin- 
dia die de opening verricht van de 
Parade. 

In Timisoara presenteert Cuijpers 
voorts een nota die CIOFF Neder¬ 
land op verzoek van Unesco heeft 
gemaakt over de bijdrage die de in¬ 
ternationale folklore kan leveren 
aan het bevorderen van de vrede en 
tolerantie in de wereld. 

Kort geding 
rond verkoop 
van kerkorgel 

MAASTRICHT - Een kerkorgel 
vormt de inzet van een kort geding 
dat woensdag 6 mei zal dienen voor 
de president van de rechtbank te 
Maastricht. Het is aangespannen 
door de parochie van de heilige 
Martinus te Itteren tegen J. Klin¬ 
kers uit Heerlen, die wordt voorge¬ 
steld als verkoper van het voorma¬ 
lig klooster van de Medische Missie¬ 
zusters in Imstenrade. 

Met hem was pastoor J. Bok van It- 
teren in contact gekomen toen hij 
op zoek was naar een nieuw orgel 
voor zijn kerk en dat meende te 
kunnen vinden in de leeggekomen 
kloosterkapel. Op 24 februari ont¬ 
moette de pastoor Klinkers toen hij 
samen met de directeur van het ker¬ 
kelijk zangkoor in Imstenrade een 
kijkje ging nemen. Volgens de pas¬ 
toor noemde de Heerlenaar onmid¬ 
dellijk een koopbedrag van tiendui¬ 
zend gulden voor het pijporgel. 
Pastoor Bok kon zich daarmee ver¬ 
enigen onder voorwaarde dat hij 
nog zou terugkomen met een des¬ 
kundige voor het berekenen van 
van de kosten van demontage, revi¬ 
sie en montage. 

Tijdens dat tweede bezoek, op 11 
maart, zou de koopbereidheid nog 
eens zijn bevestigd. De volgende 
dag liet Klinkers evenwel weten, 
dat de koop met kon doorgaan aan¬ 
gezien een koper van het hele kloos¬ 
tercomplex ook overname van de 
volledige inventaris had bedongen. 
Volgens hem was overigens geen 
rechtsgeldige koopovereenkomst 
gesloten met pastoor of kerkbe¬ 
stuur. 

Dat bestuur is een geheel andere 
mening toegedaan en eist thans dat 
het orgel alsnog aan de parochie It- 
teren zal worden geleverd, zulks op 
straffe van een dwangsom van 2500 
gulden voor elke dag dat aan deze 
eis niet wordt voldaan. Men heeft 
de procedure van een kort geding 
gekozen vanwege het spoedeisend 
belang dat is gediend met vervan¬ 
ging van het bestaande orgel dat in 
slechte staat verkeert. 


Vermiste vrouw 
verdronken 

EUSDEN - De sinds vorige week 
dinsdag vermiste Maria Martin uit Eijs- 
den is verdronken in de Maasplassen 
nabij Heugem. Haar lichaam werd gis¬ 
terochtend ontdekt door werknemers 
die bezig waren met de aanleg van 
een steiger. Volgens de rijkspolitie uit 
de woonplaats van de vrouw, Eijsden, 
staat vast dat er geen misdrijf in het 
spel is geweest. 

Nieuw geval 
meningitis 

SITTARD - Het afgelopen weekend 
is een 16-jarige jongen uit Greven- 
bicht met een hersenvliesontsteking 
opgenomen in het Sittardse Maas- 
landziekenhuis. Hij maakt het naar 
omstandigheden goed. Dat deelde 
medicus F. Bovens van de GGD- 
Westelijke Mijnstreek gisteren mede. 

Het is het twaalfde geval van meningi¬ 
tis dit jaar. Volgens Bovens is er geen 
reden tot zorg. Er hebben zich al een 
tijdje geen nieuwe gevallen aange¬ 
diend. .Het was wei te verwachten dat 1 
er nog enkele zouden komen," aldus j 
Bovens. Enkele maanden geleden 1 
waren er in relatief korte tijd een tien- j 
tal gevallen van meningitis. ] 

Chauffeur na 
ongeval overleden 

SITTARD - De chauffeur van een < 
vrachtauto die maandagnacht tussen ■ 
Nieuwstadt en Susteren frontaal op ' 
een boom botste, is gisterennacht aan 1 
zijn verwondingen overleden. De . 
21-jarige man was afkomstig uit het \ 
Gelderse Toldijk. De vrachtrijder kon * 
maandagnacht een hem frontaal te- 1 
gemoetkomende personenauto niet ! 
ontwijken, waarna hij met zijn auto " 
over de weg schaarde en tegen een ; 
langs de weg staande boom tot stil¬ 
stand kwam. De personenauto was in 
de berm geraakt, waarna hij slinge¬ 
rend op de linkerweghetft belandde en 
recht op de vrachtauto inreed. Na de 
botsing zat de vrachtwagenchauffeur 
anderhalf uur bekneld in zijn cabine, 
tot de brandweer hem kon bevrijden. 

De bestuurder van de personenauto 
uit Echt, werd bij het ongeval ook ern¬ 
stig gewond, maar hij is niet in levens¬ 
gevaar. 

Weer lek 
in Geleen 

GELEEN - Nadat bij de officiële start 
van de werkzaamheden ook al een 
leiding werd kapotgetrokken was het 
gistermiddag wederom raak in het 
centrum van Geleen. Een werknemer 
van een aannemersbedrijf trok een 
ontsluiter los waardoor woningen in 
de Mauritslaan en de Markt zonder 
water kwamen te zitten. Ook het Ge- 
leense gemeentehuis moest het van 
11.45 uur tot in de late middag zonder 
water doen. 

Studenten bij 
zeilrace 

MAASTRICHT - De Hoge Hotel¬ 
school Maastricht neemt met 22 stu¬ 
denten deel aan Nederlands grootste 
internationale zeilevenement voor stu¬ 
denten op open water, The Race of 
the Classics’. De wedstrijd zal plaats¬ 
vinden van 11 tot en met 17 mei. The 
Race of the Classics’ is een tocht van 
Amsterdam naar het Engelse Rams- - 
gate en terug. { 

Extra kaarten 
concert Prince 

MAASTRICHT - Voor het concert in • 
Limburg van Prince op zaterdag 4 juli 
aanstaande in het MECC in Maas¬ 
tricht zijn tweeduizend extra kaarten 
beschikbaar. Door een wijziging bij de ' 
opstelling van de tribunes is extra 
ruimte ontstaan, waardoor in totaal 
achttienduizend mensen het concert 
• zullen kunnen bezoeken, een huisre- 
cord van het MECC. De eerste zes¬ 
tienduizend tickets waren in een re¬ 
cordtijd van vijf uur verkocht. Zij die 
alsnog een kaartje willen bemachti¬ 
gen, kunnen op zaterdag 2 mei te¬ 
recht bij de bekende voorverkoop¬ 
adressen, alsmede bij alle VW- 
bespreekbureaus. 

Asielzoekers in 
kazerne Roermond ; 

ROERMOND - De Ernst Casimirka- 
zeme in Roermond kan geschikt ge- ! 
maakt worden als opvangcentrum ; 
voor 275 asielzoekers. Dat definitieve 
standpunt zal het ministerie van WVC ; 
tijdens een onderhoud begin mei aan 
de gemeente Roermond bekend ma- ! 
ken. De kazerne komt op 1 juni aan- 1 
staande leeg te staan omdat ze defini¬ 
tief gesloten wordt. Een woordvoer- : 
ster van WVC zei gisteren dat er ' 
enkele aanpassingen nodig zijn. 

Wat het standpunt van het college « 
van b en w zal zijn is niet bekend. * 
Loco-burgemeester H. Derks wilde 
gisteren niet vooruit lopen op de ge¬ 
sprekken. Eind vorig jaar heeft het 
CDA al laten weten dat ’de tolerantie 
bij grote concentraties asielzoekers 
zijn grenzen kent'. 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 


liet droefheid geven wjj u kennis, dat heden 
nóg viü onverwacht van ons is heengegaan, on¬ 
ze beve moeder, schoonmoeder, oma en over¬ 
grootmoeder, schoonzus, tante en nicht 

> Maria Gertrud 
Geurts-Gossen 

l% weduwe van 

HarryGeürts 

& overleed, thuis in haar vertrouwde omgc- 
«g v oo rz ie n van fad h. oUoecI, in de leeftijd 


84 jaar. 


Sneetsma-Genrts 

Briabene<Austr.): MUenKM^S-GenrU 
a . Heerlen: Amde en t Frits 


Je ent Dei» in Diepbedroefd, maar dankbaar voorde liefde en 
zorg waarmpde zij ons gedurende haair leven 
heeft omringd, geven wij u kennis dat héden 
geheel onverwacht van ons is heengegaan, voor¬ 
zien van het h. oliesel, onze goede en zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma 

Tiriy Lucassen-Hövel 

weduwe van 

EefLucassen 

op de leeftijd van 76 jaar. * * 

In dankbare herinnering: 
Schbtvdd: Christel en Fen. ' 


Brimssum: Mient je en Rudi 
Hover-Lucassen 
Brunssum: Hein en Tonny 


Brunssum: Theo enGrada 
Brunssum: Hto riewaGe rda ^ 
de klein-en 


28 april 1992 

van Ruijsdaelstraat 5 

6445 XK Brunssum - 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
zaterdag 2 mei om 11.00 uur in de parochiekerk 
f van de H. Familie te Langeberg-Brunssum, ge¬ 
volgd door de bégrafénis ’op de r.k begraaf¬ 
plaats te Rumpen. '' - ? ' 

' Bijeenkomst in dé kerk, aNraar gelegenheid tot 
' schrifteUjk condoleren. . I. : 

Vrijdag a*. om 19.00 uur avondwake in voor¬ 
noemde kerk. 

U huid afscheidnemen in het mortuarium van 
het Gregoriusztekenhuis te Brunssum. Bezoek- 
gelegenheid dagelijks van £730 tot 18.30 uur. 
Zjj die geen kennisgeving mochten ohtvangen, 
igebeven deze annonce als zodanig te.beschpu- 


Enige en algemene kennisgeving 

Bedroefd om zijn heengaan géven wij kennis van het 
overlijden van 

Peter Beaujean 


op de leèftijd van 82 jaar. 

Familie Peaujean-Hnljts 
Familie Beaujean-Hermans ■, 
Familie Beaujean-Reijntjens . 

27 april 1992 
Kampstraat 118 
6413 EG Heerlen - 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrij* 
dag 1 mei por 11.00 uur in de St. Cprneliuskerk te 
Heerlerhèide, gevolgd door de begrafenis Op de alge¬ 
mene begraafplaats aldaar. . 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif¬ 
teUjk condoleren. . 

U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De 
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Bezoekge- 
legenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 
19.00 tot 20.00 uur. 


gedmowdeed tot onze diepe droefheid, geheel 
-erwacjrfinde leeftijd van80 jaar, onze goe- 
eh zorgzÉme moeder,, schoonmoeder, lieve 
m ov e r^otoo«h ! r.« tt . «*boo»ruft ta»- 
i ti ■ - e It 
Met grote droefheid gevut wjj u kennis, dat he¬ 
den geheel onverwacht uit ons midden werd 
weggenomen, onze lieve broer, zwager, oom en 
neef- , ' " ;; 1"' 

Joannes Hubertus 

2: ■''•••; Voutz . ., . 

. . * ‘ ’. •. ; «L V ' ' - . 

Hjj overleed op de leeftijd van 80 jaar in het St. 
Gregortusziekenhuis te Brunssum, nog voor- ' 
zien van het h. oliesel. 

In dankbare herinnering: 

. ■-** Jabeek: J.Voufcf 
- Jabeek: M. fvrU»-Voute -* 

• L.Snvrljn 

. r Schinveld: M. Rademakers-Voute 
• • . Brunssum: T. van Kleef-Vout* 
Jabeek: L. Vouts-Dlederen 
Jabeek: P. Voutk 
Jabeek: G. Voute 
V'. .* B,Voute-Robert» % . 
Schinveld: M. fis rite f n-Vorfz 

■ . m al zij» neven «n - v 

nich te n 

6454 AG Jabeek, 28 april 1992 


De plechtige uitvaartdienst, geyolgd door de 
begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei 
as. om 11.00 urn 1 in de parochiekerk van 
St Gertrudis te Jabeek. Overtuigd van uw ré» 
tideven is er geen condoleren. 

De avondwake is vrijdag I'ïnei óm 19.00 uur in 
Voor de vele blijken yan medeleven ondervonden bjj het overlijden 
en de begrafenis van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder, 
oma, overgrootoma én tante 

Annie 

Brorens-Severens 

betuigen wjj u onze. oprechte dank. 

v 1 M.B.G. Marquet-Brorens 
en familie 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 2 mei 
1992 om 18.30 uur in de dekenale kerk van St. Pancratius te Heerlen, 


\ 

» 


^ i 


Na een moedig eh waardig gedragen lijden, 
heeft in wijsheid dé dood aanvaard en is heden 
van ons heengegaan, voorzien van de h. sakra- 
menjen, op de leeftijd van 66 jaar, mjjn lieve 
vrouw, onze goede en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, om» 


echtgenote van 

Guus Sligchers 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek:Sligehérs 
AmstenradeiSnnliife e» Math . 
rr' Hoensbroek: .^JMtjtfen Hein 
Kohlscheid: Peb r enNellie 
\ Brunssum: Triras— Broer 
s . Karei 

Oirsbeek: HUdeehfwr 
Hoensbroek: Carla en Peter- 
Hanst 

Hoensbroek: J—éenMaurtee 

haar kleinkinderen 

29 april 1992 1 

Smals traat 10 * * >: 


- Dankbetuiging v - 

Diep ontroerd, de volle kerk,, de vel» bloe: 
en de Ik missen, de t—oze schriftelijke en per 
soonljjke blijken van medeleven van familie 
vrienden, buren en kennissenkring tijdens, 
ziekte, het overlijden en de begrafenis van 
dierbare 'echtgenoot, onze zorgzame pap en li 


hebben ons getoond hoe geliefd hjj bjj v< 
onder u was. 

Een woord van dank aan allen, maar s 
aan Henk Linsseik directeur van de basü 
Hoensbroek, april 1992 

De zeswekendienst wordt gehouden zondag 
mei om 11.00 uur, i.p.v. zaterdag 2 mei, in de S 
Josephkerk te Passart 
De óvetiiédene is opgaand in het mortuariüm m. gaterdag 


\ \ ,r ' < { 


l] * I 

Nf V; 


> 


1 ry v% 

ff 

> » • ■■■ 


| 1 > 


SE 


W ^ - . • 

, •••*.••>- vl »■ 

Vs-vv -i .^1 

ff 

mmwmn 

\W t ’ , ■*! r M : • Z S > . .* V | # , r , • , „ J f - .1 : t. f . t - \ 

' <T» 1 ■ 4 F 


i v ■ i i k : j * < ^ ii ï 11: *» .r^TiTTirnr 


'gelijka 17J9 tot 18.30 UUr. 
Zjj die geen kennisgeying mooi 
tpiiw n deze anooifc 
kerk van 
én hébben ont- 
uk zodanig te 

■■;* ;.y:- ■■ 

♦róreyifa-' 


• ï ^ik- »V«v. - -W e x . 
^Dankbaar vóór het vele góede dat-BQ ha # 
dens zjja laven heeft 

• opa, broer, achoonbroer, oom nerf, \-t 

: 'Z 
Bv •. 4—•- ♦ iV (-•irillnjiS* il . - *' - ' .ft ^ v 

51 ; >» •, J ” r .JK. * . : < M ' » ' v » m lij op T f«, ^ Bedroefd geven Wjj u 
overleden van . 2 J 


Guillaume ïi 

Wmems 

* r. « ‘ » •* . 


s J’; *J-ZZ 

. 


c "“v - r-^| : 

...... _ 


* 1 januari 1929 te Kerkrede 
127 april 1992 te Groningen 

We zijn blij dat we een deel van ons leven met 
Giel gedeeld hebben. 

Namens de furfttrf v 
Corr^dres: Jjenningephof 47,. 
5625 NS Eindhoven 


dag 1 mei om 13.00 uur in deSan Slalvatorkerk 

> Aansluitend zalpmH.10 ïwr^dfc etematiepléch- 
tighrfd plaac«vih(^m3hau& 2 van het crematö- 
rituh té Groningen- 


deze manier onze dank 
#jkvw troostrijke brieven, bloemen en 

rflipeéi—1 Woord van dank aan atyen die 
tljnziekte tot steim waren. 

WWtïë ■ K4iK dpirfi«»in-VóMwi 


Landgrarfi april 19tt 

De zóswekendienst zal plaatsvinden op 
3 mei a.s. om 1 f.OO uur in de parochie 
de H. Familie te Landgraaf-Schaesberg. 


Frans Rennen 

_ ybestuurslid van verdienste ■ 

I^óvé^adehe ’marffte-ri^n^ift ’ jéron 'derf jut;.' 
van nnrov——iéingan ftmgeetde vanl960^l9«i 


kis iedereen 

het medeleven oh_ 

mjjn man, vader en opa 


Sjef Albertz 


willen wjj u langs deze weifharteljjk 
voor de vele condóléances. : . k 

. Mevr. AlbertwSahlrtrhar 


iehst vpor mijn eeh 

on nnfi ' 


Xioewie Schreuders 


ag 2xneiaJt.om 
van st, llartUa 


E’ 

r 


Donderdag 30 april 1992 # Pagina 17 


DOOR LAURENS HARTMAN 


1EERLEN - Achttienduizend 
ruskramen zijn jaarlijks het ge- 
'olg van werk met chemische 
toffen. Honderd tot tweehon- 
lerdvijftig kinderen worden 
loor dit werk in Nederland met 
ifwijkingen geboren. Dit is een 
ichatting van het FNV en de 
Chemiewinkel van de Universi- 
eit van Amsterdam. De pneeste 
'an de miskramen worden niet 
>pgemerkt omdat ze direct na de 
bevruchting of in een ander 
Toeg stadium van de zwanger- 
ichap plaatsvinden. 

,Deze gegevens zijn niet het re- 
iultaat van een steekproefsge- 
vijs onderzoek. Het gaat hier om 
?en inventarisatie en interpreta¬ 
tie van verband houdende cij¬ 
fers. Daarom is de marge tussen 
le cijfers zo groot”, zo veront- 


Onderzoek van FNV en Chemiewinkel Amsterdam: 

’Werken met chemische stoffen 
leidt tot 18.000 miskramen’ 


schuldigde zich Marcel Wilders, 
van het FNV. Hij heeft aan de 
totstandkoming van een boek¬ 
werkje hierover, ’Het kind van 
de rekening’, meegewerkt. 

„Er zijn geen cijfers die een di¬ 
rect verband leggen tussen het 
werk met een chemische stof en 
een miskraam of een aangeboren 
afwijking. De schatting is dat 
drie procent van alle miskramen 
en afwijkingen het gevolg is van 


blootstelling aan chemische stof¬ 
fen op het werk.” 

Het werkelijke aandeel van de 
beroepsmatige chemische bloot¬ 
stelling is moeilijk te bepalen 
omdat bijvoorbeeld de meeste 
mannelijke werknemers niet 
over hun sexuele problemen pra¬ 
ten. Bovendien vragen artsen 
maar zelden naar de arbeidsom¬ 
standigheden. 

„Daarbij merken vrouwen vaak 


een miskraam niet eens op. Een 
vroege spontane abortus wordt 
nogal eens aangezien voor een 
verlate menstruatie.” Marcel Wil¬ 
ders wijst er verder op dat niet 
alleen de vrouwen deze risico’s 
lopen. Het zaad van de man kan 
evenzeer worden aangetast. Het 
is dus niet alleen de zwanger¬ 
schapsperiode die riskant is. 

„Van steeds meer chemische 
stoffen wordt bekend dat ze 


schadelijke effecten veroorzaken 
aan de voortplantingsorganen 
van de man of vrouw en hun na¬ 
geslacht. Maar bij het merendeel 
van de stoffen is hierover niets 
bekend.” 

Een onderzoek in Zweden onder 
werkneemsters uit laboratoria in 
de farmaceutische industrie 
toonde aan dat miskramen en 
doodgeboortes bij de laborantes 
anderhalf tot twee maal vaker 
voorkwamen dan bij niet bloot¬ 
gesteld personeel. Kinderen van 
de laborantes hadden negen 
maal vaker ernstige misvormin¬ 
gen. 

„In een provincie als Limburg 
dat voor een belangrijk deel af¬ 
hankelijk is van de chemische 
industrie moeten deze resultaten 
de mensen aan het denken zeten 
en aan de basis staan voor verder 
onderzoek”, zo concludeert Mar¬ 
cel Wilders. 


Statenfracties eisen 
’ absolute klaarheid’ 


Onzeker of Limburg iets krijgt van aardgasbaten 

Provincie vraagt 1,7 miljard 


Vervolg van pagina 1 

MAASTRICHT - De overige Sta¬ 
tenfracties gaven gisteravond met 
zoveel woorden te kennen dat de 
PvdA in hun ogen wat al te hard 
van stapel loopt in de affaire Baars. 
De woordvoerders van de meeste 
partijen noemden het voorbarig om 
nu al naar de minister te stappen, 
zonder zelfs ook maar een oordeel 
te hebben geveld of er 'überhaupt’ 
wel aanleiding is voor zo’n stap. Wel 
eisen alle fracties van het college 
dat het zonodig de-onderste steen 
ook ’m eigen huis’ boven haalt om 
elke schijn van verdenking te ver¬ 
mijden. Tegelijkertijd moeten GS 
zich van de fracties ook zelf bera¬ 
den over eventueel te nemen stap¬ 
pen of maatregelen. Bovendien 
moet het tot nog toe gevoerde aan¬ 
bestedingenbeleid aan een zorgvul¬ 
dige evaluatie worden onderwor¬ 
pen. 


huis gelopen zijn. Met andere woor¬ 
den: was dat goed of niet 7 ", oogstte 
VVD-fractieleider Wien Wijnen de 
nodige bijval. Onder meer van 
CDA-woordvoerder M Cornehs- 
sen. die eerst 'volstrekte helderheid' 
verlangt om aan de hand daarvan 
eventuele verdere stappen te onder¬ 
nemen. 

D66-woordvoerder H. van Keulen 
noemde het een 'bijzonder slechte 
zaak' als de affaire Baars nog lang 
boven de hoofden van Limburgse 
politici en ambtenaren blijft zwe¬ 
ven. „Maar onze stelling is en blijft 
hoe dan ook dat bestuurders en 
ambtenaren per definitie met cor¬ 
rupt zijn. Of onze overtuiging juist 
is, zullen we zo snel mogelijk moe¬ 
ten beantwoorden. En mocht dan 
blijken dat een enkeling met aan 
dat beeld voldoet, dan moet diegene 
genadeloos worden aangepakt. An¬ 
ders blijft de boel doorzieken.” 


pen. Commissievoorzitter Mart van Stra¬ 

len (PvdA) gaf aan dat de tot nog 
„Eerst zal er toch voor ons allen vol- toe bekende feiten een onafhanke- 


ledige klaarheid moeten komen lijk onderzoek op geen enkele ma- 
over de vraag hoe de zaken (rond de nier rechtvaardigen. Niettemin is de 
aanbestedingen, red.) hier in dit inschakeling van bijvoorbeeld de 
. rijksrecherche in zijn ogen wel de¬ 
gelijk nodig en dus zinvol. „Want de 
beeldvorming, vooral van ambtena¬ 
ren en ex-politici, is bijzonder ellen¬ 
dig. En juist die mensen kunnen 
zich niet verweren. Neem nou onze 
vroegere collega Werner Buck (ge¬ 
wezen deputé, red.). Die man heeft 
jarenlang een geweldige reputatie 
opgebouwd. En die wordt nu zo¬ 
maar ineens geschaad door allerlei 
wilde verhalen en verdachtmakin¬ 
gen." 

Commissaris van de koningin Mas¬ 
tenbroek noemde het 'goed dat er 
over deze zaak hier in deze commis¬ 
sie gesproken wordt’. „Als ik ook 
maar de minste aanwijzingen heb 
dat er strafbare feiten zijn gepleegd, 
zal ik vanzelfsprekend acuut actie 
ondernemen. Daartoe ben ik trou¬ 
wens op grond van mijn ambtseed 
ook verplicht." Maar evenals Pleu- 
meekers beklemtoonde Masten¬ 
broek dat de aanbestedingsproce¬ 
dure van de provincie 'volledig in 
orde’ is. Daarnaast, zo zei hij, rea¬ 
geert het college uiterst alert op dit 
soort gevoelige zaken.” 

Niettemin kondigde Mastenbroek 
aan dat hij met het oog op 'de fou¬ 
ten die inderdaad door een enkeling 
zijn gemaakt’, de contacten met jus¬ 
titie zal intensiveren. Bovendien het 
Pleumeekers weten dat GS vorig 
jaar al gestart zijn met een nog ver¬ 
dere aanscherping van het aanbe¬ 
stedingenbeleid. 

VROM steekt 
geen geld 
meer in SBDI 

DEN HAAG - Het ministerie van 
VROM weigert nog eens 1,5 miljoen 
gulden te steken in de reddingsope 
ratie voor de Sittardse woningver 
eniging SBDI. Dat antwoord staats¬ 
secretaris E. Heerma van Volks¬ 
huisvesting op schriftelijke vragen 
van het Limburgse Kamerlid Jos 
van Rey (WD). 

De extra bijdrage van 1,5 miljoen 
gulden was gevraagd door de stich¬ 
ting Woningbeheer Limburg 
(WBL), die het overgrote deel van 
het woningbestand van SBDI over 
neemt. WBL is een samenwerkings¬ 
verband van de woningverenigin- 
gen Het Zuiden en Huisvesting 
Bejaarden Limburg (HBL). WBL 
vroeg enige tijd geleden al om een 
extra bijdrage voor de overname 
van de SBDI-womngen, omdat de 
stichting vreesde veel geld te zullen 
verliezen op de transactie. In het 
slechtste geval zou het kunnen gaan 
om een bedrag van 1,5 miljoen gul¬ 
den. Heerma weigert echter met 
extra geld over de brug te komen. 

va# Mnnvtrifht 20 s „ chnjft hlJ aan Van Re - v; VROM 

-'gV j.riaUSiriCni geeft nu al een bruidschat mee aan 

WBL van ruim 20 miljoen gulden 
De staatssecretaris erkent dat door 
wv ^ et ontbreken van (definitieve) 
AA C I* A"l *A AA overeenstemming over de bijdrage 

JL A L7 A AA AA van VROM er vertraging is opgetre- 

A den bij de overname van het nood- 
lijdende SBDI. 

J Om de sanering van de Sittardse 

A _ | 1 1 1 1 A* coörporatie sneller en effeciënter 

J -AF IJ A AA AA A uit te kunnen voeren, zal de overna¬ 

me nu plaats vinden middels een 
fusie. Van Rey is tegenstander van 
worden verkocht die in andere win- deze hele operatie. Volgens hem 
kels niet te krijgen zijn. Maar die pakt het voor de Staat miljoenen 
winkel is volgens de woordvoerder guldens goedkoper uit als SBDI 
van de gemeente wel degelijk ge- zelfstandig blijft onder afstoting 


in Van onze verslaggever 

e- " ~. 

VASTRICHT - Het provinciebestuur heeft bij het kabinet 
ft verlanglijstje ingediend met projecten waarvan men meent 
t ze in aanmerking komen voor financiering uit de extra 
n ksinkomsten door aardgasexporten. Het gaat om verbeterin- 
h aan spoor- water- en autowegen, die in totaal 1,7 miljard 
ilftn kosten. Of en in welke mate Limburg uiteindelijk mee zal 
illen in de 400 miljoen waarover het kabinet de beschikking 
eft, is nog uiterst onzeker. 


VML start actie 
3 oor spaarzamer 
-waterverbruik 


lSTRICHT 


# Een commissie van verschillende 

cïC*tl0 ministeries heeft enkele weken ge¬ 
leden geadviseerd de extra aardgas- 

II’yUlTlPF baten te besteden aan infrastructu- 
XI AtllllCl rele projecten die de economie 

■ «| versterken. Volgens het ministerie 

rDrUlK van economische zaken staat echter 
nog lang niet vast, dat het kabinet 
'A?i^ e ^ eic * in .§ * n lijn van dat advies zal beslui- 


«tschappy Limburg (WML) start ten. Een woordvoerder stelt vast dat 
jidaag een actie om het waterver- h e t goed mogelijk is dat het 

Wik terug te dringen Dertien ge l<j gebruikt wordt voor zaken als 
ken lang zullen wekelijks adver-, onderwijs of sociaal beleid. Maar 
1 u^ S y ,ers ^y ^ enin Llmbur * se niet alleen in dat geval is de Lim- 


fties verschynen in de Limburgse 

bladen die de lezers attenderen burgse declaratie nogal ruim beme- 
het spaarzaam omgaan met wa- ten, ook a ] s b et adv j es wordt opge- 
Via verschillende advertenties volgd kan Limburg hooguit op 
rdt de gebruikers van water be- enkele tientallen miljoenen guldens 
erd. Lezers kunnen bovendien rekenen 
dels een bon reageren, 
het onlangs vastgestelde Provin- 

Waterhuishoudingsplan is al De woordvoerder van GS vindt.het 
gegeven dat er in de toekomst y er ai ^êhjstje niet te lang: „We heb- 
andere verdeling van het be- ben s .v: cb * s een aantal projecten op 
ikbare grondwater zal komen. ^ en ^ tje , ® ezet ’ waaruit het kabinet 
zal meer water zijn voor natuur ^ an ^ an biezen, 
minder voor de onttrekkers als 

industrie, landbouw en de drink- GS denken bijvoorbeeld aan de ver- 
tervoorziening. Volgens het pro- dubbeling van de spoorlijn Roer- 
ciale plan zal de openbare drink- mond-Nijmegen (600 miljoen), de 
tervoorziening in toenemende ondertunneling van de A2 door 
te moeten overschakelen op op- Maastricht (300 miljoen), de aanpas- 
laktewater. Dit is nodig om in sing van de Maasvaarroute (550 mil- 
groeiende waterbehoefte te kun- joen) en enkele 'kleinere’ projecten, 
voorzien en de grondwaterwin- zoals het doortrekken van de Struc- 
g terug te dringen. De WML tuurweg Gracht-Keulsebaan in 
kt zich zorgen over deze om- Kerkrade (13,5 miljoen) en het ver- 
eling. Grondwater blijft voor beteren van de treinverbinding 
WML de meest betrouwbare Heerlen-Aken, waar 70 miljoen gul- 
ndstof voor drinkwater. den voor nodig is. 


(ADVERTENTIE) DONDERDAG 30 APRIL '92 KONINGINNEDAG 


Ga echter bewust en zuinig met drinkwater om, 


draai de waterkraan op tijd dicht. 

Gebruik wat je nodig hebt. Niet méér! XjpS 

Want u wilt toch niet alleen vandaag 
het-wonder-uit-de-kraan maar ook graag morgen (11 
en overmorgen en alle dagen erna. 

Limburgs drinkwater, zorg van WML...nu én later! 


N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG 


Informatie over bewust omgaan met drinkwater 
WML, sektor Voorlichting, Antwoordnummer 1333, 6200 VB Maastricht. 

Tel. 043-217841 
De vrachtwagen met gekantelde aanhanger op het kruispunt Meerssenerweg-Viaduct- 


weg in Maastricht. 

MAASTRICHT - Een 
75-jarige inwoner van 
Maastricht is gisterna- 
middag verongelukt op 
het kruispunt Meersse- 
nerweg-Viaductweg in 
zijn woonplaats, toen 
hij daar per fiets kwam 
aangereden. De man 
werd bedolven door de 
kantelende aanhanger 
van een vrachtwagen¬ 
combinatie en was op 
slag dood. 

Het ongeval dat om vijf 
minuten over vier 
plaats vond, werd ver- 


Bejaarde fietser 
op slag gedood 


moedelijk veroorzaakt 
door het schuiven van 
de lading in de aanhan¬ 
ger, waarmee tien ton 
vlees werd vervoerd. 
De chauffeur van de 
vrachtwagen moest op 
het kruispunt een bocht 
van 180 graden maken 


omdat hij terug wilde 
rijden naai de auto¬ 
baan. De vrachtwagen¬ 
combinatie van een 
bedrijf uit Bodegraven 
vervoerde in totaal 24 
ton vlees. 

Tengevolge van dat on- 


’Assalam ’ vraagt bemiddeling college Maastricht 

Marokkaanse gemeenschap 
klaagt over moskee-bestuur 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT — Een al jaren sle¬ 
pend conflict binnen de Marok¬ 
kaanse gemeenschap in Maastricht 
is opnieuw tot uitbarsting geko¬ 
men. Een groep Marokkanen, ver¬ 
enigd in de Vereniging Assalam, 
heeft wethouder Leenders (minder¬ 
hedenbeleid) dringend verzocht het 
bestuur van de Stichting Moskee 
aan te pakken. Dat bestuur wordt 
verweten ondemocratisch te hande¬ 
len. Als voorbeeld daarvan noemt 
de woordvoerder van ’Assalam’ het 
onder druk zetten van Marokkaanse 
moslimgezinnen om gelden, tot 
1.000 gulden per gezin, bij te dragen 
voor de nieuwe huisvesting van de 
moskee. De moskee is momenteel 
ondergebracht in een voormalig 

(ADVERTENTIE) 

In verband met Koninginnedag zijn 
onze kantoren vandaag de gehele 
dag GESLOTEN. 

Voor het opgeven van geboorte- en 
overlijdensadvertenties kunt u uit¬ 
sluitend terecht in ons hoofdkantoor, 

In de Cramer 37, Heerlen. 

Limburgs Dagblad 


houten schoolgebouw aan de St. 
Lukassingel. De moskee wordt vol¬ 
gens de protesterende groep ook 
ontheiligd door toe te staan dat er 
vis verkocht wordt. 

De Vereniging Assalam (’Vrede’) 
zegt dat er sprake is van een 'ernsti¬ 
ge crisissituatie met bedreiging en 
intimidatie van gezinnen, die soms 
gespleten worden omdat de man 
heimelijk het verlangde geld be¬ 
taalt, omdat hij anders uit de mos¬ 
kee wordt geweerd’. Drie vertegen¬ 
woordigers van Assalam hebben 
gisteren nog informatie ingewon¬ 
nen by het Bureau voor Rechtshulp 
in Maastricht. 

De voorzitter van dit bestuur van de 
Stichting Moskee was gisteren niet 
te bereiken. 

De gemeente Maastricht heelt de 
Marokkaanse gemeenschap destijds 
al geadviseerd om een platform op 
te richten. Daarmee wilde de ge¬ 
meente voorkomen dat zij betrok¬ 
ken raakte bij interne tegenstellin¬ 
gen binnen deze gemeenschap. Die 
tegenstellingen komen voort uit in¬ 
terpretatieverschillen met betrek¬ 
king tot de geloofsbeleving. 

Met instemming van de gemeente is 
in de ontmoetingsruimte van de 
Marokkanen de gewraakte winkel 
gevestigd waar 'reine produkten’ 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


geval werd het verkeer 
geruime tijd gestag¬ 
neerd en ontstond er 
een lange file in de rich¬ 
ting vanf de A2. Voor¬ 
dat een bergingsmaat- 
schappij met zwaar 
materieel de weg vrij 
kon maken moest eerst 
de lading vlees in een 
ander voertuig worden 
overgeladen. Brand¬ 
weer, politie en ber- 
gingsmaatschappij zijn 
enkele uren met het op¬ 
lossen van de ravage 
bezig geweest. 


scheiden van de gebedsruimte. 


van enige onrendabele bezittingen. 


(ADVERTENTIE) 


HEINE KARPETTEN 
RUIMT PAS ECHT OP! 

De allermooiste torpetten voor 
echte groothandelprijzen 


60x120 


80x150 

140x200 


170x240 


25.0 

45.0 

95.0 


Heine Stationstraat 9, Heerlen 1 0a gS*g£ ni 

GROTE MATEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD lintburgs dagblad TL 


Limburg 


Geen toezeggingen over extra gelden van overheid 

Da les kondigt evaluatie 
aardbeving Limburg aan 


• Minister Dales 
had tijdens haar 
bezoek aan Limburg 
onder andere 
een gesprek met 
burgemeester van 
Herkenbosch Martin 
Smeets en pastoor 
Arts. 

Foto: JAN PAUL KUIT 


DEN HAAG - De aardbeving in Limburg moet goed 
worden geëvalueerd om te bezien op welke wijze in 
voorkomende gevallen gereageerd dient te worden. 
Dat schrijft minister Dales (binnenlandse zaken) in 
een brief over de aardbeving van 13 april die zij 
woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 


Volgens Dales is een aardbeving 
met een kracht van 5,5 op de 
schaal van Richter een voor Ne¬ 
derland uniek verschijnsel. ,,Het 
is een ramptype dat in de volgor¬ 
de van mogelijke rampen niet 
bovenaan staat”, zo constateert 
de minister. 

Volgens de brief zijn inmiddels 
zo’n 4000 meldingen van schade 
van enige omvang geregistreerd. 
Het gaat daarbij gemiddeld om 
schadebedragen van 7.500 tot 
10.000 gulden. De totale schade 
aan particuliere eigendommen 
zal naar verwachting 40 miljoen 
gulden belopen. De schade aan 
kerken wordt door het ministe¬ 
rie óp 40 a 50 miljoen gulden 
geschat. Daar komen dan nog 
eens enkele tientallen miljoenen 
guldens schade aan monumen¬ 
ten bij. 

Bij dat laatste bedrag tekent Da¬ 
les aan, dat er voor de restauratie 
op basis van bestaande regelin¬ 
gen jaarlijks 80 miljoen gulden 
beschikbaar is. Gemeenten heb¬ 
ben op dit moment echter al 
voor 500 miljoen gulden aan aan¬ 


vragen voor restauratie-financie- 
ring uitstaan. Mocht voor de 
restauratie van getroffen Lim¬ 
burgse monumenten een beroep 
worden gedaan op een clausule 
omtrent bijzondere gevallen, dan 
gaat dat ten koste van andere 
projecten.De minister zegt in 
haar brief verder niets over even¬ 
tuele extra bijdragen van de re¬ 
gering aan de slachtoffers van de 
aardbeving. 


In genoemde evaluatie, waarover 
met alle betrokken instanties al 
overleg is geweest, moet onder 
meer aandacht worden besteed 
aan de informatievoorziening 
naar de bevolking en binnen het 
bestuur, de telecommunicatie¬ 
voorzieningen, de organisatie 
van de schaderegistratie en de 
coördinatie van de hulpverle¬ 
ning. Ook wil Dales een gedetail¬ 
leerd feitenoverzicht van alle 
betrokken instanties. 


Rampenplannen 

Volgens de minister lag het 
. v.#,*# .. 

' - o* f v. • J^#*#**- ** 
$ M #* 

04 

ffè-4-4 .ié 

* $é.4 # 

ff 

$ #•# | ^ 

1 i f I * * f 

*» i «*| 

* f # ÜS .1; ^ *• 4 

zwaartepunt van de coördineren¬ 
de activiteiten „uiteraard” op het 
regionale en lokale niveau. Ook 
naar het oordeel van de gouver¬ 
neur van Limburg, E. Masten¬ 
broek, was geen landelijk ge¬ 
coördineerde actie nodig, zo 
schrijft de minister. 


Zij vindt het terecht dat gemeen¬ 
telijke rampenplannen niet in 
werking zijn gesteld, omdat de 
aardbeving ’een beheersbaar in¬ 
cident’ bleek te zijn. Rampenbe¬ 
strijding was dan ook niet aan de 
orde; het ging volgens de minis¬ 
ter vooral om hulpverlening 


(puinruimen, het verwijderen 
van losgeslagen schoorstenen 
etc.). Wel wijst zij er op, dat „de 
emotionele reacties van burgers 
een behoorlijke omvang aanna¬ 
men, met name toen de omvang 
van de schade en de uitsluitings- 
bepalingen van de diverse verze- 
Donderdag 30 april 1992 • Pagina 


Van der Linden wil meer 
geld voor aardbeving 

DEN HAAG - Het Limburgse CDA-Kamerlid René van der Linden j 
wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor de slachtoffers van de | 
aardbeving. Op zijn verzoek zal de CDA-fractie in de Tweede Kamer , 
zich volgende week over deze kwestie buigen. Volgens Van der Lin¬ 
den is de 7,5 miljoen die het kabinet tot nu toe ter beschikking heeft 
gesteld te mager. Ook het D’66 Kamerlid Dick Tommel vermoedt dat 
er tot nu toe te weinig geld bij elkaar is gebracht om de financiële 
gevolgen van de beving te dekken. Tot nu toe is zo’n 25 miljoen gul¬ 
den bij elkaar gebracht, terwijl minister Dales de schade voor de 
burgers op 40 miljoen gulden heeft geraamd. Dan zal er dus geld bij 
moeten zegt Tommel. De VVD-fractie wil eerst de inventarisatie van 
de schade afwachten alvorens zich uit te spreken over een extra bij¬ 
drage van het kabinet. De VVD-fractie die de gang van zaken rond 
de aardbeving gisteren heeft besproken is van mening dat het kabi¬ 
net niet goed heeft gereageerd op de beving. In het Kamerdebat dat 
waarschijnlijk nog in mei over deze kwestie wordt gehouden, zullen 
de liberalen de informatievoorziening en de coördinatie aan de orde 
stellen, zegt het Limburgse Kamerlid Jos van Rey, die gisteren nog 
niet op de hoogte was van de brief van de minister. Dat geldt ook 
voor Van der Linden en Tommel. 


kenngspolissen duidelijk wer¬ 
den”. 

Dales laat in haar brief dóórsche¬ 
meren dat de schade als gevolg 
van de aardbeving in eerste in¬ 
stantie enigszins werd onder¬ 
schat. „In de dagen na de aard¬ 
beving werd pas duidelijk dat de 
schade aan gebouwen aanzien¬ 
lijk is”, aldus Dales. 

De aardbeving heeft volgens de 
minister duidelijk gemaakt dat 
de openbare telefooncentrales 
van de PTT niet „aardbevingbe- 
stendig” zijn. Tegelijkertijd con¬ 
stateert Dales dat het aardbe- 
vingbestendig maken van alle 
PTT-centrales in den lande een 
„onevenredige investering” 
vergt. Op verzoek van de minis¬ 
ter heeft de PTT inmiddels be¬ 
zien, of een dergelijke voorzie¬ 
ning wel alleen voor de centrales 
in de nabijheid van de zoge¬ 
naamde Peelrandbreuk kan wor¬ 
den gerealiseerd. De PTT stelt 
zich echter op het standpunt, dat 
de situatie van 13 april daarvoor 
als te uitzonderlijk moet worden 
beschouwd. 


Dales gaat in haar brief ook in op 
het „dichtslibben” van het tele¬ 
foonnetwerk en vindt dat betert 
voorlichting aan het publiek 
over het karakter van d^ 
0611-nummers (uitsluitend alah 
mering en geen informatie) hefl 
aanbod van telefoontjes zow 
moeten verminderen. 

Het in 1991 in gebruik genomen 
Nationale Noodnet (een apart t 
lefoonnet waarmee autoriteite 
elkaar ook in geval van rampe 
kunnen bereiken) heeft volge 
Dales nog niet optimaal gefunc 
tioneerd. In verbeteringen terza 
ke was echter al voorzien. 

Wel zegt Dales dat de ervarin 
met de beschikbare telecomm 
nicatie haar met zorg heeft vef 
vuld, „met name waar ik den 
aan calamiteiten waarbij w 
door burgers directe hulp nodi 
is van hulpverleningsinstanties 
Zij heeft inmiddels een onder 
zoek laten starten om te bezie 
hoe de bereikbaarheid van der 
gelijke instanties bij een niet 
functionerend telefoonnet toe 
kan worden gegarandeerd. 


DOOR RAYMOND PEIL 


DEN HAAG/HEERLEN - De 
export van bromfietsen uit Ne¬ 
derland naar Angola stijgt explo¬ 
sief, zo is het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) niet ont¬ 
gaan. Uit cijfers, die de super- 
turvers in Voorburg en Heerlen 
onlangs publiceerden, blijkt dat 
er in 1989 ging één bromfiets 
naar Angola en in 1990 12. In 
1991 exporteerde ons land 500 
„motorrijwielen met hulpmotor 
met op en neer gaande zuigers 
en een cilinderinhoud van min¬ 
der dan 50 cc” naar de voormali¬ 
ge Portugese kolonie. 

Het CBS houdt alles, maar dan 
ook werkelijk alles bij. Cijfers 
over onze nationale bromfietsex¬ 
port zijn bovendien gratis be¬ 
schikbaar. Wie het kantoor in 
Heerlen belt en navraag doet 
krijgt een behulpzame functio¬ 
naris aan de lijn, die geduldig 
uitlegt en gedurig nazoekt. Zo 
blijkt de bromfietsexport naar 
Angola ook dit jaar omvangrijk: 
in januari 1992 alleen al 260, ont¬ 
dekt de beambte. 

Uit eigen beweging ploegt de 
CBS-man paperassen en compu¬ 


CBS turft alles, maar dan ook werkelijk alles 

Export naar Japan: 1 Bromfiets 


terbestanden door om de export 
van bromfietsen uit ons vader¬ 
land naar bestemming uit te 
splitsen. Het bureau houdt alles 
bij: in 1989 werd uitgevoerd naar 
Japan 1 Bromfiets („vermoede¬ 
lijk een retourzending”), naar de 
Nederlandse Antillen 1 Brom¬ 
fiets en naar Frankrijk 3 Brom¬ 
fietsen. 

„Wij proberen iedereen een ant¬ 
woord op zijn vraag te geven. 
Alleen de meer ingewikkelde 
vragen, waar we veel werk aan 
hebben, daarvoor krijgt u een re¬ 
kening”, antwoordt de man, ge¬ 
vraagd of iedereen zomaar ant¬ 
woord krijgt op zijn vragen, hoe 
onbeduidend ook. Hij biedt zelfs 
aan om zijn cijfers over de brom¬ 
fietsexport nog even te laten na¬ 
rekenen, alsof de CBS-compu- 
ters niet helemaal betrouwbaar 
zijn. Dat gaat overigens wel wat 
kosten. 


(ADVERTENTIE) 


Maasnieiderweg 33. Roermond Telefoon 04750 - 16141 

Openingstijden Maandag 13.00 - 18 OO uur Oi t/m vr. 9.00 - 18 00 uur 
2a 9 30 - 17.00 uur Donderdag koopavond 


BEq 


HET GILDEWINKELTJE 
BESTAAT 12V 2 JAAR 

Van 1 mei t/m 9 mei 

20% FEESTKORTING 

Leuk voor moederdag! 

(Doe mee aan onze grote kleurwedstrijd) 

Wiihelminastraat 8, Brunssum, tel. 045-253760 


De behulpzame CBS-ambtenaar 
moet er zelf ook wel een beetje 
om lachen, als hij merkt wat er 
in zijn computers zit: in Guinee 
Bissao worden regelmatig brom¬ 
mers gevraagd, 2 in 1990, 7 in 
1991, alleen voor dit jaar moeten 
ze kennelijk nog worden besteld: 
„Export Bromfietsen naar Gui¬ 
nee Bissao in Januari: - ”, staat 
er. Griekenland (11), Denemar¬ 
ken (5), Noorwegen (26) en Zwe¬ 
den (8) ontvangen evenmin con¬ 
tainers vol. De afgelopen jaren 
zijn er 14 brommers naar Kaap¬ 
verdië verscheept: 2 in ’90, 1 in 
’91 en maar liefst 11 in januari 
van: dit jaar. Dat trekt dus enorm 


In 1991 dienen zich nieuwe 
markten aan, zo blijkt ook uit de 
CBS-gegevens: 2 brommers naar 
Singapore, 1 naar Soedan, 1 naar 
Egypte (en nog 1 in januari van 
dit jaar), 1 naar Hongarije, Polen 


komt snel op (9) en Israël is 'ont¬ 
dekt’ (6 in 1991, 62 in januari 
1992). Suriname (van 34 naar 84) 
groeit ook snel. Frankrijk (2), 
Verenigd Koninkrijk (4), Dene¬ 
marken (2), Nederlandse. Antil¬ 
len (2), laten het een beetje afwe¬ 
ten. Of plaatsen hun bestellingen 
nu waarschijnlijk rechtstreeks 
bij de producent in Italië. 

Van het totaal in 1990 van 5089 
brommers bedraagt de waarde 
bijna 6 miljoen gulden. Ook dat 
wordt per land bijgehouden en 
geregistreerd. Zo blijkt dat An¬ 
gola in 1990 dure brommers 
kocht: 1 i stuks met een waarde 
van 23.000 guldens. Die zijn dus 
bijna 2000 gulden per stuk 
(„franco, bij de Nederlanse 
grensovergang”), meldt ons het 
CBS. 

Dan de Spanjaarden, dat zijn ar¬ 
me lui. De 90 brommertjes die in 


1990 uit ons land kwamen kost¬ 
ten totaal 92.000 gulden, iets 
meer dan 1000 gulden per stuk. 

In 1991 ging het kennelijk stuk¬ 
ken beter met de Spaanse econo¬ 
mie: de waarde van de brom¬ 
mers steeg naar 334.000 gulden 
voor 210 bromfietsen. Met plu¬ 
che op de buddy-seat? 

Tunit 2000 in Tilburg, importeur 
en grossier van Vespa en Puch 
veronderstelt dat de bromfiet¬ 
sexport naar Derde Wereld-lan- 
den vooral verouderde modellen 
betreft. De prijzen vallen Tunit 
mee: in eerste instantie werd aan 
dump van oude voorraden ge¬ 
dacht. De Italiaanse fabrikant zal 
er trouwens niet blij mee zijn, 
veronderstelt hij. Deze probeert 
de import zo veel mogelijk in de 
hand te houden. Maar tegen de 
export buiten de fabriekskana- 
len om kan men niets doen. Specialist onderstreept belang onderzoek migraine 

’ Veiligheid van de 
patiënt staat voorop’ 


Vervolg van pagina 15 

SITTARD - De praktijk 
waarvan neuroloog Hogen¬ 
huis deel uitmaakt, werd al 
circa tien jaar geleden be¬ 
trokken bij de beproeving 
van een nieuw middel tegen 
migraine. Het gros van zijn 
patiënten was laaiend en¬ 
thousiast over sumatriptan 
(handelsnaam Imigram), 
dat veel effectiever en snel¬ 
ler werkt dan de tot dan 
verkrijgbare medicijnen 
voor migraine-patiënten. 

Hoewel hét migraine-onderzoek 
altijd een belangrijke plaats 
heeft ingenomen in het werk van 
de Sittardse specialist, strekte 
zijn aandacht zich uiteraard over 
een groter terrein van de neuro¬ 
logie uit. Zo richtte Hogenhuis’ 
zorg zich ook op bepaalde spier- 
aan doeningen en -ziekten, het 
voorkomen van herseninfarcten, 
schreef hij een proefschrift over 
de neurologische aspecten van 
suikerziekten en droeg hij bij 
aan een onderzoek over multi- 
ple-sclerose (MS, veelvoudige 
aantasting van het zenuwstelsel), 
waaraan 100 MS-patiënten deel- 


Omzwervingen 

Dr Leon Hogenhuis kwam in 
1968, na diverse omzwervingen, 
in Sittard terecht. Na zijn studie 


neurologie in Leiden had hij we¬ 
tenschappelijk onderzoek ver¬ 
richt in Parijs, Engeland en de 
Verenigde Staten, waar hij ver¬ 
bonden was aan het National 
Institute of Health. Daar behaal¬ 
de hij tussendoor ook het Ameri¬ 
kaanse artsexamen. Zijn jeugd¬ 
herinneringen aan Sittard, waar 
hij de laatste jaren van het toen¬ 
malige Bisschoppelijk College 
doorliep, brachten hem ertoe in 
te gaan op een aanbieding bij het 
ziekenhuis. 

Eigenlijk was Hogenhuis bang 
dat hij, na zijn buitenlandse er¬ 
varingen, in Sittard niet zulk 
hoogstaand onderzoekswerk 
kon verrichten. Maar ook het feit 
dat het ziekenhuis van Sittard 
destijds in een enorm groeipro¬ 
ces zat, speelde bij het positief 
besluit een belangrijke rol. 


„Ik kreeg de mogelijkheid om in 
Sittard de afdeling neurologie in 
de steigers te zetten en goed te 
bezetten. In de zenuwarts-prak- 
tijk waren neurologie en psy¬ 
chiatrie verenigd, maar dat kon 
in die tijd eigenlijk al niet meer,” 
aldus Hogenhuis. 

Vooral dankzij de toenmalige di¬ 
recteur Van Kempen haalde het 
ziekenhuis in Sittard steeds 
meer specialisten van naam in 
huis. Na de jaren van flinke ex¬ 
pansie volgde echter een tijd 
waarin de bomen niet meer tot 
aan de hemel groeiden. De sa¬ 
menwerking tussen de zieken¬ 
huizen van Sittard en Geleen 
kwam in aantocht. Hoe moeilijk 
dat fusieproces in het begin ver¬ 


liep, blijkt uit de woorden van 
Hogenhuis. „Toevallig was in 
Geleen een vacature voor een ze¬ 
nuwarts. Op dat ogenblik zijn 
wij vanuit de neurologie in Sit¬ 
tard ingesprongen. Maar wij wer¬ 
den gezien als de pottekijkers 
van Sittard. Wij liepen al op onze 
tenen en hebben bij wijze van 
spreken de hitte van het gevecht 
gedragen.” 

Fusie 

De noodzaak van de fusie tussen 
Sittard en Geleen (een proces 
dat uiteindelijk tien jaar heeft 
geduurd) is volgens Hogenhuis 
echter altijd onderkend. Als ze 
bij de nieuwbouwplannen in Ge¬ 
leen vooruit hadden gekeken, zo 
redeneert hij, hadden ze al kun¬ 
nen zien dat twee ziekenhuizen 
zo dicht bij elkaar overbodig wa¬ 
ren. 

Hogenhuis noemt dat bij zichzelf 
een klein talent, dat hij een beet¬ 
je in de toekomst kan kijken. Zo 
was hij er al lang van overtuigd 
dat een - geautomatiseerde - pa¬ 
tiëntenregistratie van wezenlijk 
belang is. 

Hij introduceerde ook een nieuw 
begrip, door de aanstelling van 
een 'research nurse’, een ver¬ 
pleegster die ook administratief 
goed ontwikkeld is. Hogenhuis 
wijst op een massa verslagen in 
zijn spreekkamer, vol met gege¬ 
vens van patiënten over een on¬ 
derzoek naar de klontering van 
bloedplaatjes (en dat gericht is 
op het voorkomen van hersenin¬ 
farct). „Binnenkort staan daar 


Maken de cijfers van het CBS 
veel duidelijk, sommige dingen 
blijven in het ongewisse. Een 
groot deel van de export wordt 
niet naar bestemming uitge¬ 
splitst. „Geheime bedrijfsgege¬ 
vens. Die hebben wij niet en 
daar kunnen we ook niets over 
zeggen.” Net zo goed als het CBS 
geen bedrijven mag en kan noe¬ 
men die achter de export-statis- 
tieken schuil gaan. Export naar 
de ’geheime’ landen bedraagt in 
totaal 3655 in 1990, 3032 in 1991 
en 30 in januari 1992. Die landen 
zijn overigens Zwitserland, Oos¬ 
tenrijk, Duitsland, België en 
Luxemburg. 

Waar al die honderden brom- 
fietsjes blijven in Angola, daar 
heeft Carin van der Meer op de 
Nederlandse ambassade in 
Luanda geen zicht op. Dat ze in 
het oerwoud rondrijden, is niet 
erg waarschijnlijk. In de Angole¬ 


se hoofdstad zelf zijn niet veel 
brommers te zien. Het is trou¬ 
wens levensgevaarlijk voor de 
bromfietser zelf, omdat de ge¬ 
middelde chauffeur hem zonder 
pardon van de sokken rijdt. 

Het land is er najaren van oorlog 
niet best aan toe. Voor de toene¬ 
ming van de export heeft de se¬ 
cretaresse/archivaris dan ook 
wel een verklaring: „Het open¬ 
baar vervoer is hier erg slecht en 
auto’s zijn kostbaar. Zelfs de af¬ 
gekeurde auto’s uit Duitsland, 
België of Nederland.” De prijs 
van een bromfiets, 1200 tot 1500 
gulden, is voor Angolese begrip¬ 
pen overigens hoog, ongeveer 
een jaarsalaris. 

Dit in schril contrast tot Neder¬ 
land: daar ligt het minimumloon 
op ongeveer 25.000 gulden, zoals 
de onvolprezen statistiekenfa- 
briek in Voorburg en Heerlen 
registreert. Ervan uitgaand dat 
een CBS’er minstens het drie¬ 
voudige van dit bedrag kost, kan 
er heel wat worden bespaard, nü 
het CBS (2800 werknemers) met 
tien procent minder mensen 
moet gaan werken. En laat dté 
bromfietsfabriek voortaan zei» 
zijn brommers maar optellen en 
aftrekken. 


sFjr # Dr Leon Hogenhuis, neuroloog in Sittard: ,Je moet de 
tijd nemen voor een gesprek met patiënten.” 

Foto: PETER ROOZEN 


gegevens van 7.000 patiënten in. 
Het gaat er, net als bij genees- 
middelen-onderzoek om, dat in 
voldoende mate is gekeken naar 
de veiligheid van de patiënten. 
Tachtig procent voor de behan¬ 
deling haal je uit overleg met de 
patiënt. Dat is wat sommige 
mensen wel eens vergeten. Korte 
consultaties dat gaat niet, daar 
moet je de tijd voor nemen.” 
Uiteindelijk blijft migraine ech¬ 
ter een belangrijk aandachts¬ 


punt. Vers van de pers is eo* 1 
boek van Hogenhuis en dr T 
Steiner verschenen (’Headach e 
and migraine’), naar aanleiding 
van een symposium vorig jaar i/* 
Maastricht. Als vervolg op di e 
bijeenkomst vindt een tweed* 
symposium in Canterbury (G $•’ 
plaats, waar Hogenhuis vandaa® 
naar vertrokken is. Er moet in)' 
mers nog altijd kennis over mj' 
graine verspreid worden. Ook 
onder specialisten. 


limburgs dagblad 


Van onze verslaggeefster 


EERLEN - Vrijwel de hele Heerlense 
•tieenteraad heeft zich gisteravond uitge- 
foken vóór een Milieu Effect Rapportage 
Ï1R) voor het themapark Legoworld op 
! itel-Zuid. Heerlen is één van de serieuze 
fididaten voor de vestiging van het ’la- 
tóiarme’ openluchtpark van de Deense 
^lgoedgigant. 

Schillende leden van de comissies Eco- 
Sische Zaken en Stadsontwikkeling 
"egen zich wel af of Heerlen niet té voor- 
ig is met het onderzoek naar de milieu- 
ecten van een grootschalig attraktiepark 
tij de grensovergang Bocholtz. „Mis¬ 
ken gooien we een spiering uit van en- 
Je tonnen, zonder dat Lego ook bijt”, 
hls Harry Winteraeken (Groen Links). LL 


oostelijke mijnstreek 
Donderdag 30 april 1992 • Pagina 19 


\ , ' ' 3*. X - i 


Groen Links: ’Kunnen we kosten declaren ? ’ 

Politiek Heerlen voor 
start Lego-procedure 


„Kunnen we die kosten later bij het bedrijf 
declareren?” 

Dat laatste is niet het geval. De voorberei¬ 
dingen kosten gemeente en provincie on¬ 
geveer anderhalve ton. Dit bedrag moet uit 
eigen kas betaald worden. Lego investeert 


zelf ruim 180 miljoen in het park, dat een 
omvang krijgt van zo’n twintig hectare. 

Volgens wethouder Hub Savelsberg werkt 
de voortvarendheid van het college alleen 
in het voordeel van de gemeente. Hij denkt 


de lokatiekeuze positief te kunnen beïn¬ 
vloeden door een dynamische indruk te 
maken. Savelsberg: „Als we nu starten met 
de MER behalen we niet alleen veel tijd¬ 
winst, maar kunnen we ook onze eigen 
positie verstevigen naar de directie van Le¬ 
go toe. 

Zelfs al hapt de Deense speelgoedfabriek 
niet toe, dan heeft Heerlen nog profijt van 
de voortijdige milieu-rapportage, menen 
Savelsberg en provincie-ambtenaar Tinga. 
„Als Lego aan het einde van dit jaar toch 
besluit om het park elders te vestigen, dan 
blijven we in de race voor een derde park. 
Er is dus altijd nog één kans over”, aldus 
Tinga. „Bovendien kan het bestemmings¬ 
plan zonder al te veel problemen omge¬ 
bouwd worden tot een plan voor een be¬ 
drijventerrein. 


Wanbeleid op 

lé 


if 

ié 


Bewoners hebben hinder van drughuizen in buurt 

Bleijerheide vraagt om 
gedoogzone drughandel 


Koekelkorn bij 
1-mei viering 
in Brunssum 

BRUNSSUM - Verenigingsge¬ 
bouw De Burcht aan de Wieën- 
straat in Brunssum vormt vrij¬ 
dag het decor van de plaatselijke 
1-meiviering. Ouderen kunnen 
elkaar ontmoeten vanaf tien uur 
’s morgens. Deputé Ger Kockel- 
korn houdt ’s avonds vanaf acht 
uur de 1-meitoespraak. Daarna is 
het tijd voor een feestavond met 
orkest Check Mate. 


1 \ ^ Nu hadden de bestuurderer 

l in Kerkrade de gelegenheia 

om voor de oudere bewo- 
ners van die gemeente iets 
extra Vte doen en dan laten 
i aW ze die kans |ommerlijk voor- 

} bij gaan. De provincie hoe 

J* ] in de periode tussen 1987 er 

1989 laarlijks twee miljoen 
beschikbaar voor een heel 
nieuw ouderenbeleid. Maar 
wat is er gebeurd? Er is wat geld uitgetrokken voor de ouderenor¬ 
ganisatie ISOK (7,5 ton), een onderzoek van de RL (2,5 ton! en er 
is geld beschikbaar gesteld aan twee bejaardenhuizen, namelijk 
Hoog Anstel en Kapelhof omdat deze twee huizen von de normaie 
provinciale bijdrage niet konden rondkornen. Is dat nieuw beieia? 
Nee, dat is wanbeleid. 

De bedoeling was met dat geld te onderzoeken wat in de toe¬ 
komst met de ouderen in onze samenleving moet gebeuren, welke 
behoeften ze hebben en hoe ze zo lang mogeli|k zelfstandig deel 
kunnen bli|ven uitmaken van onze gemeenschap. Kortom, het ont¬ 
wikkelen van een nieuw ouderenbeleid. Daar was geld voor, maar 
het geld is daar niet voor gebruikt en dat is doodzonde. 'Eigen 
projecties' en 'lopende zaken' zijn belangrijke: gebleken dan visie 
op de toekomst. Er is in Kerkrade een enorme kans gemist, want 
met die zes miljoen had heel iets anders gedaan kunnën worden 
Er moet in Kerkrade, maar vooral ook in Maastricht, goed onder¬ 
zocht worden, waarom het allemaal is misgegaan met het experi¬ 
ment en wie er verantwoordelijk voor zijn. Wethouder Hub Bog- 
man gaat uitzoeken waar het geld is gebleven. Hij moet daarbi| 
met vergeten zijn blik naar de provinciehoofdstad te wenden, om¬ 
dat daar miljoenen naar het verkeerde adres zijn gestuurd. Deze 
vragen mogen niet onbeantwoord blijven. W D 


lC Van onze verslaggever 

:a ~ 

ÊRKRADE — Bewoners van de Kerkraadse wijk Bleijerhei- 
J hebben de gemeente gevraagd om een gedoogzone voor de 
u . ^ghandel. Zij klagen over de hinder die zij ondervinden van 
;r 5 drugpanden in hun wijk. De gemeente moet volgens hen 
ïü & drughandel verplaatsen naar een afgelegen plek. 


^ige week woensdag werd door 
1 Politie een drugpand aan de 
^kraadse Veldkuilstraat ont- 
^d. Vier mensen werden opge- 
|kt, maar de volgende dag weer 
’Jgelaten. De handel in drugs ging 
^oon door, waarop de politie het 
lri d vrijdag weer leeghaalde. „En 
1 gaat de drughandel gewoon 
verder”, zegt een bewoner van 
■Veldkuilstraat. 

*i Willen dat de gemeente de drug- 
^del toestaat op een plaats waar 
e hiand er last van heeft. Kerkrade 


heeft vroeger geleden onder motor¬ 
clubs. Die hebben een ruimte ge-, 
kregen in een oude boerderij en nu 
heeft niemand er meer last van. Dat 
kan met de drughandel ook”, aldus 
de Bleijerheidenaar. Hij denkt on¬ 
der andere aan een plek op een in¬ 
dustrieterrein. 

Het grootste deel van de bezoekers 
in de straat komt uit Duitsland. Vol¬ 
gens de bewoner veroorzaken zij de 
grootste overlast: „Ze zijn bang om 
opgepakt te worden en rijden daar- voorstel van CDA-raadsfractie 

aadslid met twee 
etten ter discussie 


_Von onze verslaggever 

l ^KRADE - In Kerkrade wordt 
i t" e rzocht of raadsleden ook in be- 
^rcommissies zitting kunnen 
l^en. Want raadsleden brengen in 
1 geval twee adviezen uit en dat 
Verwarrend werken voor de 
jgers. Het CDA heeft dit voorge- 

*bvarring is in Kerkrade inder» 
a ontstaan door de twee petten 


die Frans Mijnes van de Partij van 
de Arbeid op heeft gehad. Als lid 
van de bezwarencommissie Mü- 
cherveld adviseerde hij het college 
de bezwaren van de omwonenden 
naast zich neer te leggen. In de ge¬ 
meenteraad was hij echter, net als 
de bewoners, van mening dat het 
plan Mücherveld niet door moest 
gaan. 

Deze dubbelfunctie vinden wij dis¬ 
cutabel. Het is op deze manier on¬ 
duidelijk voor de mensen die be¬ 
zwaar hebben aangetekend. Wij 


om heel hard. Vaak komen ze mid¬ 
den in de nacht.” 

Politiek 

De politie van Kerkrade kan weinig 
doen. „We zijn in de afgelopen week 
inderdaad twee keer geweest. Maar 
je houdt het niet tegen. We mogen 
de mensen maar zes uur vasthou¬ 
den. Vervolgens kunnen ze weer 
opnieuw beginnen. Het pand in de 
Veldkuilstraat wordt gebruikt als 
een soort koffieshop, maar dat is 
het niet. Alleen de politiek kan hier 
iets aan doen”, zegt een woordvoer¬ 
der van de narcotica-brigade. 

In het Duitse Nordrhein-Westfalen 
wordt momenteel overwogen het 
soepelere Nederlandse drugbeleid 
over te nemen. De ovérlast van 
Duitste ’drugtoeristen’ zal in dat ge¬ 
val afnemen. 


willen daarom een kritische her¬ 
overweging van de samenstelling 
en het functioneren van de commis¬ 
sie bezwaarschriften”, zo verwoord¬ 
de christen-democraat Peter Tho¬ 
mas gisteravond tijdens de raads¬ 
vergadering de kritiek van zijn 
partij. 

Wil Zeeuwen van de BBK vraagt 
zich af of het collegestandpunt an¬ 
ders was geweest als Mijnes zich in 
de bezwarencommissie tégen het 
plan had uitgesproken, net als hij in 
de raad had gedaan. Wethouder An- 
dré Coumans antwoordde daarop 
dat het college het besluit zelfstan¬ 
dig heeft genomen. 

André Brauers van Groen Links 
was van mening dat de gemeente de 
belofte de bewoners tijdig te infor¬ 
meren, niet is nagekomen. Groen 
Links, BBK, BB én Frans Mijnes 
stemden, zoals verwacht, tegen het 
voorbereidingsbesluit Mücherveld. 
De coalitie van PvdA en CDA 
bracht genoeg stemmen op om het 
besluit aan te nemen. 


Reiziger kan meekijken 


• Op het station in Chevremont is gisteren 
een nieuw systeem voor de kaartverkoop 
geïnstalleerd. Het is het eerste systeem in 
zijn soort in Limburg. De reiziger kan op 
een speciale monitor zien wat de lokettist 
intikt. Het systeem werkt bovendien sneller 
en kan beter kaartjes met een buitenlandse 


bestemming afgeven. De persoon achter het 
loket wordt administratief werk uit handen 
genomen. In de toekomst wordt het mogelijk 
op het scherm toeristische informatie op te 
vragen. Na Chevremont worden de andere 
stations in de Oostelijke Mijnstreek van het 
nieuwe systeem voorzien. Foto: FRANS RADE 


*J e ERLEN - Koningin 
Beatrix zelf besloot bij aan- 
vang van haar regeerperio» 
dat de verjaardag van 
baar moeder prinses Julia» 
altijd koninginnedag zon 
?9n, een feestdag voor het 
*] e le koninkrijk. Vandaar 
het vandaag feest is op 
van plaatsen. 

HEERLEN blaast de stads- 
^huttery om 8.30 uur reveille. 

12 uur begint een receptie 
v an burgemeester en mevrouw 
an Zeil in het gemeentehuis, 
jjjannenkoor Pancratius en het 
:~ 0n - Harmonie Orkest Heerlen 
il r * enen medewerking. Van 
‘“* 30 tot 17.30 uur zijn er kinder- 
Pelen voor kinderen van 4 t/m 
jjT -i aar op het Kerkplein en het 
*hrnaplein. Er is poppenkast, 
I h springkussen, Vlaamse spe- 
C n - etc. Om 20.30 uur is er een 
i^mpionnenoptocht door het 
eeserveld en Douve Weien en 

21.30 uur kan Heerlen in 
°ensbroek naar het vuurwerk 
gaa n kijken. 

^ Zeswegen trekt om 11-30 uur 
v n °Ptocht door de wijk met 
j/^erde fietsen. Van 13.30 tot 
, 30 i s er een spellenmiddag en 
, n wordt meteen de fietscross- 
Orf ^ geopend. 

P de Heerlerbaan is om 19 uur 
zi pL- larn Pi° nneno Pt° c ht met mu- 
s en en a ^ er bande versierde fiet- 

g^ERLERHEIDE viert konin- 
o/! nec * a g me t &en reveille en een 
y a nje-loop die om 11 uur start. 
l e ^ n .12 tot 16 uur is er een spel- 
. circus en braderie in het cen- 
Om 1 ’ terw Ül om 12 en 13.30 uur 
Ptredens plaatsvinden op de 
ba u ' 15 uur gaat een play- 

l n c £ s b°w van start. 

Q bet Schaesbergerveld wordt 
g , 19 uur een Oranje-optocht 
houden en om 12 uur start een 
en s P e lP r °g ra mma. Om 20 
p r . . begint een oranjebal in café 

gnovallum. 

Pr/ 1 ^ ran Je-coneert staat op het 
w gramma in Heksenberg en 
$ 0 . ° m 11 uur in het gemeen- 
^hapshuis 0m 13 uur begint 

m .tstocht vanaf buurteeh- 

is^. m 1 Gringeltje en om 14 ulir 

(V F een sport- en spelmiddag in 
kantine van VV Heksenberg- 


Koninginnedag 1992 


Om 20 uur is er Oranje-disco in 
diezelfde kantine. 

Op de Molenberg start koningin¬ 
nedag met een poppentheater 
om 10 uur in de gemeenschaps¬ 
ruimte van de broederschool. 
Om 14 uur zijn er kinderspelen 
in de speeltuin en om 20.30 uur 
vertrekt een lampionnenoptocht. 
Vanaf 21.30 uur is er Oranje- 
instuif in café Wilhelmina. 
Musschemig-Sittarderweg opent 
de Oranje-feesten met een kinde- 
roptocht door de wijk om 10.30 
uur. Om 13.30 uur is er een grote 
zeskamp. 

Kinderen van Nieuw Einde/Ver- 
siliënbosch gaan om 10 uur kie¬ 
nen in de Varenbeuk en om 14.30 
uur trekt een optocht door de 
wijk. 

Gemeenschapshuis De Laurier 
is het centrum van de activitei¬ 
ten in Passart-De Wieer. Daar is 
een fancy-fair van 10 tot 18 uur 
en om 13 uur vertrekt er een op¬ 
tocht. Om 14 uur is er doelschie- 
ten en om 20 uur Oranjebal. 

In TREEBEEK komen kinderen 
van de scholen met versierde 
fietsen, autopeds ed. naar het 
Engerplein waar om 10.30 uur 
een aubade gehouden wordt 
waaraan ook de plaatselijke mu¬ 
ziekkorpsen deelnemen. De 
vlaggen worden gehesen en ver¬ 
volgens is er om 11 uur kinder- 
optocht. Zaterdag is er nog 
rommelmarkt op het Engerplein 
en zeepkistenrace en een Oranje- 
concert in het Herv. Jeugdhuis 
met aansluitend bal. Zondag is 
er vanaf 13 uur een familie fietss- 
peurtocht. 

Met een eucharistieviering om 10 
uur begint het feest in SIMPEL- 
VELD. Van 14 tot 17 uur treedt 
een varieté-theatef op op de par¬ 
keerplaats bij het gemeentehuis. 
Een koninginnedagconcert van 
de Erwtjes Ouwe Leemband in 
het jeugdcentrum (om 21 uur) 
besluit de dag. 

In BOCHOLTZ start de dag met 
een mis om 9.30 uur in de Jaco- 
bus de Meerdereparochie. Om 11 
uur kunnen kinderen zich laten • Vanavond om 22.00 uur koninginnevuurwerk bij Kasteel 
Hoensbroek. Archieffoto Limburgs Dagblad. 


schminken op de parkeerplaats 
aan de Wilhelminastraat. Een op¬ 
tocht met versierde rijwielen 
vertrekt vanaf de Beatrixstraat 
om 14 uur. Daarna start een 
Oranjefuif met spelletjes. Bij 
slecht weer gaan de activiteiten 
naar zaal Coerver. 

Een bijzonder Oranjeconcert 
staat KERKRADE te wachten. 
Harmonie St.-Jozef Kaalheide en 
het Heerlens Mannenkoor St.- 
Pancratius treden om 20 uur op 
in het Wijngrachttheater. Om 
21.45 uur wordt Oosters vuur¬ 
werk afgestoken vanaf de heuvel 
van het Hambos. Kijken kan het 
best bij het station. 

Om tien voor tien ’s ochtends 
hijst burgemeester Mans de vlag 
voor het stadhuis van Kerkrade 
onder begeleiding van muziek. 
Aansluitend is er een kerkdienst 
in de dekenale kerk. Een uur la¬ 
ter, om 11 uur, worden de gede¬ 
coreerden ontvangen op het 
stadhuis. Om twee uur ’s mid¬ 


dags zijn er kinderspelen op de 
Markt, gevolgd door een ballon¬ 
nenwedstrijd om 16 uur. Onder¬ 
tussen loopt harmonie St.-Cae- 
cillia een rondje door de stad. 
Vanaf het Old Hickoryplein ver¬ 
trekt om 20.30 uur een lampion¬ 
nenoptocht richting NS-station. 
De hele dag speelt op de Markt 
het swingorkest The Black Japs. 

In Bleijerheide vindt om 10 uur 
een skelterwedstrijd plaats. 
Twee uur later is een optocht 
met versierde vervoermiddelen 
en om 20.30 loopt Bleijerheide in 
een lampionnenoptocht naar het 
station. Chevremont heeft om 14 
uur een versierde-fietsenop- 
tocht, gevolgd door een spellen¬ 
middag voor de jeugd om 15 uur. 
Haanrade biedt om 17.30 uur een 
film voor kinderen met daarna 
de gelegenheid fietsen te versie¬ 
ren, want de fietsenoptocht start 
om 19.30 uur. Voor de kinderen 
in Kaalheide zijn er spelletjes om 
10 uur bij basisschool St.-Jozef. 


Een kinderdisco is er op Spek- 
holzerheide om 14 uur in Heids- 
jer Treff. Rond VTC Gracht zijn 
er diverse kinderactiviteiten. 
Terwinselen begint de dag om 9 
uur met een eucharistieviering, 
om 9.45 uur volgt een koffietafel 
voor gedecoreerden in het ge- 
meenschaphuis. In datzelfde 
gebouw is om 15 uur een oranje- 
disco. Om 20 uur loopt een lam¬ 
pionnenoptocht door de wijk. 

In EYGELSHOVEN stellen om 
9 uur de verenigingen en geno¬ 
digden zich op bij het Sociopro- 
ject. Ze lopen naar de Past. Van 
Arskerk waar om 9.30 uur een 
mis wordt gehouden. Om 10.15 is 
een ballonnenwedstrijd en om 14 
uur een Oranje-optocht met ver¬ 
sierde fietsen. Een uur later zijn 
in het Socioproject kinderspe¬ 
len. Op dezelfde plek is om 19.30 
uur het Gussini-kinderfestival. 
Eygelshoven besluit met een 
lampionnenoptocht om 21 uur. 

In HULSBERG begint Konin¬ 
ginnedag om 9.30 uur met een 
mis in de Clemens-kerk. Om 11 
uur vindt er een ballonwedstrijd 
plaats in het gemeentelijk sport¬ 
park bij de kantine, ’s Middags 
wordt er na een muzikale rond¬ 
gang van fanfare St.-Clemens om 
15 uur een straatteken wed strijd 
bij het handbalveld van het ge¬ 
meentelijk sportpark gehouden 
voor jongeren tot 16 jaar. Bij 
slecht weer wordt dit vervangen 
door een kienmiddag in Op de 
Trepkes. Het jeugdkienen zal 
van 15 tot 17 uur zijn. Als afslui¬ 
ting vindt er om 21 uur een lam- 
pionoptocht plaats bij het ge¬ 
meentelijk sportpark. 

BRUNSSUM heeft ook een veel¬ 
belovend programma in petto 
voor vandaag. Om 9 uur is er een 
braderie in de Rumpenerstraat 
en om 10 uur een kindervrij- 
markt op het Promenadeplein en 
de Kerkstraat. Om 10 uur zijn er 
ook twee andere activiteiten: 
kinderen van 6 tot 9 van de 
Brunssumse basisscholen kun¬ 
nen meedoen aan het Oranje- 
voetbaltoernooi op het sport¬ 
complex van SV Langeberg aan 
de Nic. Maesstraat en voor kin¬ 
deren van 9 t/m 12 is er een 
sportinstuif en spellencircuit in 
sporthal Rumpen georganiseerd. 
De gasten in Brunssum worden 
om 11 uur begroet met een caril- 


lonspel waarna om 11.30 uur het 
jongerenkoor Jokola Brunssum 
zal optreden in de burgerzaal 
van het Bestuurscentrum. In d’r 
Brikke Oave vindt om 14.30 uur 
een jeugdvoorstelling plaats en 
in datzelfde gebouw verzorgt het 
Harmome-orkest Concordia 
Treebeek om 20 uur een Oranje¬ 
concert. Tot slot wordt er in het 
vijverpark om 22 uur een groot 
vuurwerk afgestoken. 

Vanaf De Beekplaats in SCHIN- 
VELD vertrekt er om 10.30 uur 
een kinderoptocht naar het ge¬ 
meentehuis, waar een aubade 
plaatsvindt. De Komnginneda- 
greceptie met burgemeester Rit- 
zer en alle gedecoreerden uit de 
gemeente Onderbanken wordt 
om 12 uur gehouden. Het Lim¬ 
burgs jeugdtoneel treedt om 

14.30 uur op met ’Hocus, de To¬ 
venaar’ en Schinveldse sport- en 
muziekverenigingen en zangko¬ 
ren zorgen vanaf 16 uur voor het 
culturele tintje van de Oranje- 
dag. Om 19 uur vindt de traditio¬ 
nele mei-denplanting plaats door 
de Jonkheid op de Bleekplaats. 
Het Oranjebal opent om 21.30 
uur. Alle activiteiten worden ge¬ 
houden bij het feestpaviljoen in 
het Burg. Adamssportpark. 

Na het oecumenisch gebed om 

9.30 uur in de St. Janskerk in 
HOENSBROEK is er om 11 uur 
een muzikale stertocht van ver¬ 
sierde fietsen in diverse wijken. 
De Hoensbroekse muziekkorp¬ 
sen zullen daarbij zorgen voor 
een gezellige sfeer. De finale van 
de zeskamp voor teams van alle 
basisscholen vindt om 14 uur op 
de Markt plaats. Fanfare St. Ga- 
briël treedt om 20.30 uur op de 
Markt op en begeleidt de lam¬ 
pionnenoptocht die om 21 uur 
start vanaf de Markt en naar de 
Droomvijver trekt. Daar en bij 
Kasteel Hoensbroek is om 21.30 
uur vuurpotten en om 22 uur 
vuurwerk. 

NUTH heeft morgen de traditio¬ 
nele Oranje-markt te bieden tus¬ 
sen 10 en 18 uur. Jong en oud 
kunnen deelnemen aan het nieu¬ 
we Magie Ball Play. Op de markt 
zijn kunst- en handwerkstands 
te bezichtigen. Ook voor de kin¬ 
deren zijn er standjes. De op¬ 
brengst komt ten goede aan 
buurtvereniging De Ziepe. 

■ ^ 7 Tel 


c. 


Vlucht 


9 Wist u dat er op onze aardbol 
iedere dag acht miljoen vluch¬ 
telingenkinderen rondzwer¬ 
ven? Ze zijn jonger dan twaalf 
jaar en hebben in de meeste ge¬ 
vallen geen vader of moeder 
meer. Om deze verre vriendjes 
te helpen, zamelen kinderen 
van 1400 basisscholen in ons 
land en 46 in Limburg geld in 
tijdens de Wereldvluchtehngen- 
week die loopt van 3 t m 9 mei. 
Zij doen dit met eigengebakken 
cake, oud papier of een spon¬ 
sorloop. De opbrengst van de 
scholenactie 'Je verste vriend' 
wordt gebruikt 'voor basison¬ 
derwijs en medische zorg aan 
Somalische en Mozambicaanse 
vluchtelingenkinderen. De 
bouwwereld levert bouwpak¬ 
ketten aan teruggekeerde Cam¬ 
bodjaanse vluchtelingenfami¬ 
lies. Met de palen, planken, 
bamboe en wal touw kunnen de 
mensen een huis bouwen. Ook u 
kunt een steentje bijdragen aan 
de bouw van een vluchtelingen- 
huis en de opvang van de 
zwerfkinderen door geld te stor¬ 
ten op giro 999 t.a.v. Stichting 
Vluchteling in Den Haag. 


Jongeren 


9 De afdeling Oostelijke Mijn¬ 
streek van de CDA-jongeren 
bestaat niet meer. Maar niet ge¬ 
treurd, komende zaterdag rich¬ 
ten ongeveer tien Heerlense 
jongeren een afdeling Heerlen 
op van het Christen Democra¬ 
tisch Jongeren Appèl tCDJAi. 
zoals die club officeel heel. Dat 
gebeurt in de Schelmentoren en 
aangezien CDJA-jongeren in 
het algemeen keurig netjes zijn. 
past die naam niet echt. Schel¬ 
men, nee die vind je bij het 
CDJA met. Oja. entree is gratis. 


Naam 


9 De ziekenhuizen van Heerlen 
en Brunssum vormen samen 
één ziekenhuis. Dat wisten we 
al, want de ponskaartjes in bei¬ 
de hospitalen zijn hetzelfde en 
er werken bijvoorbeeld dezelfde 
specialisten. Er is éen stichting 
(Stichting Gezondheidszorg 
Oostelijk Zuid-Limburgj als be¬ 
stuur. En nu heeft het zieken¬ 
huis ook nog één naam gekre¬ 
gen. Houdt U vast: Ziekenhuis 
De Wever & Gregomus. Als U in 
het vervolg naar het ziekenhuis 
moet bijvoorbeeld in Heerlen 
dan dient U te zeggen: Ik moet 
naar het ziekenhuis De Wever & 
Gregonus op de locatie De We¬ 
ver te Heerlen. 


Naam (2) 

9 Ons lijkt dat allemaal nogal 
vreselijk omslachtig, lastig en 
zelfs verwarrend. Trouwens hoe 
kan in ’s hemels naam. de 
naam van dr. De Wever verbon¬ 
den worden aan die van de 
Brunssumse patroonheilige St. 
Gregonus? Een onbegrijpelijke 
beslissing van het ziekenhuis. 
Maar hoezeer besturen ook be¬ 
slissen om namen te verande¬ 
ren, wij weten zeker dat het 
Brunssumse ziekenhuis St. Gre- 
gorius genoemd blijft worden 
en dat van Heerlen. De Wever. 
En maar goed ook. 

Hele stapels 
klapstoelen, 
onderstel van stalen 
buis met coating, 
zitting en rug 
van kunststof. / 
In rood. / 
p ë ? 

1j ? ƒ I 


i mi 

' j< I 

* 1/ : 


» «ft 


afhaalprijs 'n echte V 
superaanbieding, gj| 
volkunststof 
stapelstoel, in wit, voor 
’n spotprijs! 

Grijp Uw kans! 

afhaalprijs 

Terracotta 
tuinkabouters, in 
6 versch. 
vormen 


afhaalprijs 


Flessenkorf, 
,, Weide”, 
voor vier flessen. 

afhaalprijs 
m 


mm 
^ ■'' 

mm 

Staande buitenlamp, 
zwarte kunststof, 
ca 32 cm hoog, 
ca 21 cm 0 


lllllllllÉ RA' 


\ 


m 


X r" afhaalprijs Slaapkamer, kunststof licht eiken 
Immltatie, bestaande uit: kleerkast 
250 cm breed met 1 spiegel en 
kompleet bed. 

■Hl 
,wmi 


i CTwm-ir 

:, W ë 


. .... i *7"“!"-. -.-‘•r iïr;. 


Ijf : afhaalprijs 
Gezelligheid, stijl en de allerbeste kwaliteit. Hoekkeuken in 
rustiek eiken. Fronten met massief eiken omranding, rest gefineerd, 

met dekoratleve bovenkast, ca 270 x 160 cm. - 

Kompleet uitgerust met JUNO-Elektroapparatuur. m Gezellig en gunstig In prijs: 
' hoekbankgroep, kunststof, 
rustiek eiken Immltatie, best. 
uit: ulttrektafel, ca 70 x 110/170 cm, 
berg/hoekbank, ca 125 x 165 cm 
en 2 bijpassende stoelen. Würselen-Broichweiden, am Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 

Openingstijden: ma.-wo. 10.00-18.30 uur; do. 10.00-20.30 uur; |vr. 10.00-18.30 uur: za. 9.00-14.00 uur. Lange zaterdag 9.00-16.00 uur. 
I Wm Boekenrek, 
rustiek eiken, 
ca 89 x 198 x 35 cm. 

afhaalprijs 


afhaalprij s 
■m 


de grootste kollektie «modern wonen» } 


. :;--- 


»WOT”' 


afhaalprijs 
tl w/;iö 


• m * r éBT n echte 

^ koopje; moderne, 
met de handgemaakte 
kleine Oosterse tapijten 
uit India, met grafisch 
patroon, ca 70 x 140 cm. 
Dus:' grijp Uw kans zolang 
de voorraad strekt! n 


afhaalprijs 


Representatief 
bankstel met zwarte 
bekleding, zeer slijt¬ 
vast en vlek- en 
vuilafstotend. 

De brede vormgeving 
biedt optimaal zit- 
komfort. Bestaande 
uit: 3-zits bank en 
2 fauteuils. 

Een geweldige 
prijsprestatie! 
Onze superaanbieding! 

Woonwand, kunststof uitvoering, 
immitatie essen, zwart; 
decoratieve, verlichte glazen vitrine 
met spiegel en voorzien van 
accentuerende lijsten. 

Ca 272 x 290 x 54 cm. 
& 


Jl 


m gratis 

parkeren 


indien 

gewenst 

vakkundig 

advies 


& 


zelf afhalen 
en geld 
sparen 


1.^ 


levering. 
met of 
zonder 
opbouw advies bij U 
thuis, 
perfekt 
passend voor een 
snelle hap 


@111 kinder- 
paradijs met 
toezicht iimburgs dagblad 

Donderdag 30 april 1992 • Pagina 22|^ 


Van Goethem en Loefen geridderd # Burgemeester Van Goe¬ 
them. Foto: PETER ROOZEN 


BEEK'SCHINNEN - De burge¬ 
meesters A. van Goethem van 
Beek en Frans Loefen van 
Schmnen zijn gisteren door gou¬ 
verneur Mastenbroek benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Van Goethem is een tiental jaren 
burgemeester van Beek. Voor¬ 
dien vervulde hij die functie in 
de gemeente Susteren. Behalve 
zijn burgmeesterschap in Beek 
oefent Van Goethem nog een 
aantal nevenfuncties uit. Zo 
houdt hij er enkele commissaria¬ 
ten op na en is hy bestuursvoor¬ 
zitter van het Bouwfonds Lim¬ 
burgse Gemeenten (BLG) in 
Geleen. 

De 59-jarige Frans Loefen is ne¬ 
gentien jaar burgemeester, sinds 
1982 van de gemeente Schinnen. 

Mastenbroek roemde zijn tac¬ 
tisch optreden in delicate be¬ 
stuurlijke kwesties en zijn ver¬ 
diensten in regionaal verband, 
waaronder het Streekgewest 
Westelijke Mijnstreek. 
• Burgemeester Frans Loefen kreeg kort na de onderschei¬ 
ding een ’buitengewoon ’ tennisracket cadeau. Op de voor¬ 
grond rechts gouverneur Mastenbroek. Foto: PETER ROOZEN i Paul Haimon 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Journalisten nu ridders 

MHEER/WIJLRE - Twee journalisten uit Limburg, Paul Haimon uit 
Mheer en Cor Bertrand uit Wijlre, zijn benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Beiden hebben langere of kortere tijd gewerkt 
voor het Limburgs Dagblad. 

Paul Haimon werd in 1946 kunstredacteur van deze krant en bleef 
dat tot zijn pensionering in 1978. Aan zijn speciale rubriek 'Kijken 
met Paul Haimon’ hebben vele beeldende kunstenaars uit Limburg 
hun bekendheid te danken. Hij is ook bekend als schrijver van ge¬ 
dichten, proza, monografieën over heiligen en biografieën over Lim¬ 
burgse schilders. Ook schreef hij toneelstukken, novellen, kerstver¬ 
halen, een kinderboek en streekromans. In 1979 was hij mede-oprich- 
ter van het Letterkundig Centrum in kasteel Oost te Valkenburg. 

De geboren en getogen Wijlrenaar Cor Bertrand is vooral bekend als 
redacteur van De Tijd. Voor dit inmiddels verdwenen dagblad ver¬ 
zorgde hij tussen 1953 en 1974 vooral veel reportages en interviews 
over Belgische aangelegenheden. Van 1974 tot 1976 was hij parle¬ 
mentair redakteur voor het Limburgs Dagblad. Bertrand, nu al sinds 
vele jaren actief als correspondent voor het ANP in Limburg, nam in 
1965 het initiatief voor de bekende Luikse markt in Wahlwiller. 
h 

v** 


h'.\ 

i Cor Bertrand 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


# Officier Evert Rongen. 

Foto: JAN-PAUL KUIT 

Rongen officier 

HERKENBOSCH - Evert Ron¬ 
gen uit Herkenbosch, directeur- 
voorzitter van DSM Limburg bv, 
is benoemd tot officier in de Or¬ 
de van Oranje Nassau. In deze 
positie heeft hij de eindverant¬ 
woordelijkheid voor het sociaal 
beleid voor de 12.000 werkne¬ 
mers in Limburg. Rongen heeft 
naast zijn werk voor DSM maar 
liefst dertig nevenfuncties. Op 
landelijk niveau is hij vice-voor- 
zitter van de Nederlandse Chris¬ 
telijke Werknemersvereniging, 
lid van de adviesgroep Minister 
Binnenlandse Zaken en lid van 
de adviesgroep Minister van So¬ 
ciale Zaken. 


VSL-directeur 
Dorren officier 

DEN HAAG/HEERLEN - VSL- 
directeur Jo Dorren (57 jaar) is 
gistermorgen door minister Han- 
ja Maij-Weggen van Verkeer en 
Waterstaat benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Terug uit Den H^ag roemde pre- 
sident-commissaris J. Daniëls 
van het VSL in een toespraak de 
kwaliteiten van de directeur die 
al dertig jaar in dienst is van het 
streekvervoer, waarvan twintig 
als directeur. • Ridder Bèr wordt gefeliciteerd door burgemeester Hou- 
ben Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

Lintje voor ’Vogelstruys’ 

MAASTRICHT - Bèr Sehiffeleers van den Ouden Vogelstruys is be¬ 
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was de oprich¬ 
ter van het Struyscomité en initiatiefnemer van ’t Preuvenemint. 
Jef Hermans en echtgenote. 


Foto: FRANS RADE 


Regen van 46 lintjes in 
Oostelijke Mijnstreek 


« : JTi 

Van onze verslaggevers 

HEERLEN - Precies 46 inwo¬ 
ners van de Oostelijke Mijn¬ 
streek hebben gisteren een lintje 
ontvangen. Dat gebeurde in het 
plaatselijke gemeentehuis (Heer¬ 
len) bij de gedecoreerden thuis 
(Kerkrade) bij het ABP of in een 
enkel geval in Den Haag of el¬ 
ders in het land. 

Burgemeester Piet van Zeil ont¬ 
ving gistermorgen 15 personen 
die een onderscheiding kregen. 

Onder hen Eugene Quanjel (94 
jaar). die in dienst van de staats¬ 
mijnen zijn artistieke kwaliteiten 
ontwikkelde. Stemerbos was een 
idee van hem, net als het Mau- 
ntsstadion in Geleen. Talloze 
gebouwen van de staatsmijnen 
voorzag hij van wandschilderin¬ 
gen. Hij maakte decors en schil¬ 
derijen, ontwierp Barbarabeel- 
den die thans nog de Mijnstreek 
sieren. In Stem staat een stand¬ 
beeld van zijn hand. Onlangs 
kwam hij nog in het nieuws om¬ 
dat door hem gebrandschilderde 
ramen in de kerk te Hoensbroek 


** f 1 

y*r\ > • Lei Hermans uit Kerk¬ 
rade. Foto: FRANS RADE. 

moesten worden gerestaureerd, 
wat nogal wat voeten in aarde 
had. Hij kreeg de eremedaille in 
goud in de orde van Oranje-Nas¬ 
sau. Ook Mien Coops-Vaessen (62 
jaar) kreeg een lintje, zij werd 
benoemd tot Ridder in de orde 
van Oranje-Nassau. Zij is bekend 
door haar politiek werk in Lim¬ 
burg voor het CDA. Ze was van 
1970-1975 gemeenteraadslid en 
van 1982 tot vorig jaar was ze lid 
van Provinciale Staten. Daar¬ 
naast vervulde ze nog veel be¬ 
stuursfuncties, voornamelijk op 
cultureel gebied. 

Bakker Custers uit Hoensbroek 
kreeg de zilveren ere-medaille in 
Oranje-Nassau. Hij houdt op 
81-jarige leeftijd zijn winkel in 
Hoensbroek nog steeds draaien¬ 
de. Bakkerij Custers werd in 
1864 door zijn grootvader ge¬ 
sticht. Zijn kinderen willen hem 
niet opvolgen. Custers houdt zelf 
de zaak nog overeind en daarom 
is hij nu gedecoreerd. 

In Landgraaf kreeg onder andere 
een politiek duo een onderschei¬ 
ding uit handen van burgemees¬ 
ter Hans Coenders. Jan Gulpers, 
fractievoorzitter van de gelijkna¬ 
mige fractie in de raad van Land¬ 
graaf werd ridder in de orde van 
Oranje-Nassau. Hij zit vanaf 1970 
in de gemeenteraad, eerst in 
Schaesberg en nu dus in Land¬ 
graaf. Sinds 1976 heeft hij zitting 
in het bestuur van de woningver- 
eniging Schaesberg en meer dan 
30 jaar was hij lid en bestuurslid 
van fanfare St. Aloysiana. Maar 
ook H. Rutjens werd onder¬ 
scheiden; hij werd eveneens be¬ 
noemd tot ridder in Oranje-Nas- 


* F ii 
■ i 

; / 


# Zeventien Heerlenaren ontvingen in het gemeentehuis hun lintje uit handen van burge¬ 
meester Piet van Zeil. Foto: DRIES LINSSEN 


sau. Rutjens begon zijn politieke 
loopbaan in 1968 in de raad van 
Schaesberg en zit nu dus 24 jaar 
in de raad omdat hij na de herin¬ 
deling in de Landgraafse raad 
bleef zitten. In de wijk Leenhof 
heeft Rutjens veel functies ver¬ 
vuld. 

W. Beckers, oprichter van het ge¬ 
meenschapshuis Rimburg en 
verenigingsman in die plaats 
(W Rimburg, zangvereniging 
Eendracht) werd begiftigd met 
de ere medaille in zilver in ON. 
Zo’n zelfde onderscheiding was 
er voor George Haan uit Wau- 
bach. Hij is een zeer actief ge¬ 
meenschapsmens. RKVV Wau- 
bach had 21 jaar een goed be¬ 
stuurslid aan hem, nu is hij 
secretaris van fanfare Eendracht. 
Hij doet veel voor de Nierstich¬ 
ting, de Ned. Hartstichting en hij 


is 25 jaar lid van het Oranje- 
comitë. 

Maar wie in Landgraaf Oranje- 
comité zegt, zegt Hein Opgenhaf- 
fen. Sinds 1965 is hij bestuurslid 
en sinds 1973 de onvermoeibare 
voorzitter. Eerst van het comité 
Schaesberg/Nieuwenhagen, 
maar sinds 1984 van Landgraaf. 
Twee Landgravenaren, H. Teits- 
ma van het ABP en en H.J. 
Gremmen van de Inspecteur Be¬ 
lastingen te Valkenburg, werden 
Officier in de orde van Oranje- 
Nassau en ontvingen hun ere¬ 
teken van de werkgever. 

Burgemeester Jan Mans van 
Kerkrade vond het gisteren een 
leuke gelegenheid ’om het échte 
Kerkraadse politieke dier Lei 
Hermans te pakken te nemen’. 
„Met veel lol sta ik hier om jou te 
benoemen tot Ridder in de Orde 


OR-voorzitter DSM geridderd 

VOERENDAAL - Burgemeester Hub Strous van Voerendaal heeft 
gistermorgen in zijn woning in Voerendaal Jef Hermans benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hermans is voorzitter van de 
ondernemingsraad van DSM en tevens veertig jaar in dienst van het 
chemieconcern. 


’ Lintje liever 
paar jaar eerder’ 

VOERENDAAL - Politiek dier 
Frans Moonen (79) is „natuurlijk 
blij met zijn lintje.” Zijn gouden 
eremedaille in de Orde van Oran¬ 
je Naussau is de kroon op zijn 
werk, „maar het was leuker ge¬ 
weest als ik hem een paar jaar 
eerder had gekregen, toen ik nog 
volop aan het maatschappelijk 
leven meedeed. Nu ben ik me ei¬ 
genlijk stukje bij beetje aan het 
terugtrekken”, lacht de kranige 
Voerendaler. 


Moonen ontving het Koninklijke 
goud gistermorgen uit handen 
van burgemeester Hub Strous 
van Voerendaal. Deze roemde 
Moonens tomeloze inzet voor de 
Voerendaalse gemeenschap. 

„Frans Moonen is niet alleen 
ruim 25 jaar actief lid van de ge¬ 
meenteraad (lijst Moonen red.), 
ook heeft hy de plaatselijke WV 
bijna 40 jaar in zijn eentje 
draaiende gehouden”, aldus 
Strous in zyn toespraak. 

Als voorzitter van de gemeente¬ 
raad sprak Strous ook zijn waar¬ 
dering uit voor de rustige en 
bescheiden manier waarop Moo¬ 
nen zijn raadslidmaatschap uit¬ 
oefent. „Hij is een man van wei¬ 
nig woorden. Iemand die geen 
etalage voor zichzelf inricht. 

Daarom heeft juist Frans Moo¬ 
nen zijn onderscheiding dubbel 
en dwars verdiend.” 


van Oranje Nassau”, zei Mans. 

Met een brok in de keel mompel¬ 
de het huidige PvdA-raadslid en 
oud-wethouder Verdorie’ en ex¬ 
cuseerde dat 'kraag en biend’ 
ontbrak. Naast zijn bestuurlijke 
loopbaan vanaf 1966 is Lei Her¬ 
mans ook een goede bekende in 
de muziekwereld. 

Collega-raadslid Frans Klüter 
van de BBK, die vanaf 1960 lid is 
van de sportraad en sinds 1950 
voorzitter van de flobertschutte- 
rij Wilhelmina, werd eveneens 
geridderd. 


Van Betuws scepsis bij lintje 


• Jan Gulpers krijgt de onderscheiding van burgemeester 
Hans Coenders. rechts mevrouw Gulpers. Foto: FRANS RADE. 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - „Verdorie, denk 
ik dan. Nu moet ik toch oppas¬ 
sen dat ik niet te bezadigd 
word.” Dat zegt Brunssumse 
raadslid Paul van Betuw (54) die 
na 25 jaar oppositie voeren giste¬ 
ren geridderd werd door burge¬ 
meester Henk Riem. Reeds in de 
jaren zeventig kende Riem hem 
al: „Jij was toen iets minder grijs 
en sprak toen minder wijze 
woorden dan nu.” Woorden die 
de ridder in de orde van Oranje 
Nassau aan het denken zetten. 

Van Betuw had even overwogen 
het lintje van de koningin te wei¬ 
geren. „Er zijn zoveel mensen 
die er eerder voor in aanmerking 
komen dan ik. Iedereen die 25 
jaar in de raad zit krijgt toch au¬ 
tomatisch een onderscheiding. 
Dat de kiezer me al die tijd heeft 
gesteund geeft mij eigenlijk 
meer dan genoeg voldoening.” 
De woordvoerder van de twee- 
mansfractie PAK werd gister¬ 
morgen nietsvermoedend uit de 
klas waar hij les aan het geven 
was geplukt en per dienstauto 
naar het stadskantoor vervoerd. 
Naast het voltallig college, fami¬ 
lie en bekenden was ook groep 
acht van de Nutsbasisschool 
waar hij les geeft aanwezig bij de 


officiële handeling. Voor Van 
Betuw was het gisteren driedub¬ 
bel feest. Zijn vrouw Els was ja¬ 
rig en zij waren vijf jaar gehuwd. 

De 'ridder’ over oppositievoeren: 
„Je ziet dat bepaalde voorstellen 
in afgezwakte vorm door de coa¬ 
litie worden overgenomen. Over 
gescheiden inzameling spraken 
wij tien jaar geleden al. Over een 
ingrijpende herinrichting van 


het Lindeplein al in 1978.” Alle¬ 
maal zaken die by het huidig 
college de nodige aandacht heb¬ 
ben. 

Een groot voordeel tegenover 
vroeger vindt Van Betuw dat de 
oppositie nu een inbreng .heeft 
bij het opstellen van het college¬ 
programma. „Vroeger werden 
we zelfs buiten de commissies 
gehouden.” 
# Paul van Betuw en zijn vrouw Els worden gefeliciteerd 
door leerlingen van de Nutsschool. Foto: KLAUS TUMMERS 


• Mevrouw Coenen speldt haar man de koninklijke onder¬ 
scheiding op. Foto: FRANS RADE 

Koster kreeg lintje 

WIJNANDSRADE - De koster van Wijnandsrade Emile Hubert 
Coenen (68 jaar) heeft gisteren de zilveren ere-medaille in de orde van 
Oranje-Nassau gekregen. Al vijftig jaar is hij koster en organist. 

Coenen behoort tot een oer oud kostersgeslacht. Al in de 16de eeuw 
zorgden zijn voorvaderen voor de H. Stephanuskerk. Zyn ouders 
woonden nog in het kostershuis dat vlak naast de kerk lag. Feitelijk 
beschouwden zijn ouders de kerk als een vërlengstuk van hun huis¬ 
kamer. Als organist raakte Coenen betrokken bij het verenigingsle¬ 
ven. Hij richtte op een gegeven moment een kerkelijk zangkoor op. 
Tot een tiental jaren geleden was hij dirigent van dat koor. Dat de 
koster erg van Gregoriaanse gezangen houdt, weet iedereen in Wij¬ 
nandsrade. 

Maar hij heeft meer kwaliteiten. Al meer dan 37 jaar zorgt hij voor het 
parochieblaadje. Hij schrijft het, redigeert het en drukt het ook nog. 
Daarnaast was hij ook nog enige tijd actief als correspondent van het 
Limburgs Dagblad. Van 1955 tot 1982 was Coenen ook nog werk¬ 
zaam op het gemeentehuis. 

limburgs dagblad Donderdag 30 april 1992 • Pagina 23 


Limburg 


U -:- 

Dit jaar minder lintjes uitgereikt 


II 

È5i 

'«i 

* 


EN HAAG - De Lintjesregen is dit jaar kleiner en saaier dan 
orig jaar. Dit jaar worden 2304 koninklijke onderscheidingen 
tgereikt, waarvan slechts 241 aan vrouwen, zo heeft de Kansela- 
van de Nederlandse Orden in Den Haag uitgerekend. Vorig 
vielen nog 2360 mensen de eer te beurt. Ook zijn er dit jaar 
der opmerkelijke ontvangers. De allerhoogste onderscheidin- 
en worden zelfs helemaal niet uitgereikt (Militaire Willemsorde, 
rootkruizen in de orde van de Nederlandse Leeuw of de orde 
> Oranje-Nassau). 

vendien bestaat slechts een derde van het totaal uit ’echte’ onder- 
heidingen, de rest bestaat uit de bij de ordes horende eremedailles 
goud, zilver of brons. Bij wijze van zeer hoge uitzondering is bij 
Lintjesregen dit jaar een echtpaar geridderd. J. Rensen en zijn 
uw A.D. Rensen-Oosting, samen de directie van het Noorder Die- 
park in Emmen, zijn allebei benoemd tot officier in de orde van 
anje-Nassau. Deze - gelijke - dubbel-onderscheiding valt des te 
r*eer op, omdat zoals gebruikelijk vrouwen verre in de minderheid 

fen. 

Antillen 

tn de prijzen vielen vier schrijvers op de Antillen: Tipp Marug en 
$».E. Rosario werden, bij bevordering, officier Oranje-Nassau. Die 
Onderscheiding kreeg ook Boeli van Leeuwen. Hun collega Frank 
Arion werd ridder Oranje-Nassau. 

De. hoogste onderscheiding dit jaar is commandeur Oranje-Nassau. 
Daarvan werden er zes uitgereikt, waarvan er ook al één op de Antil¬ 
len terecht kwam: voorzitter McWilliams van de Staten van de Antil¬ 
len. De vijf andere gingen naar ambassadeur Nieman bij de EG in 
brussel, ambassadeur Posthumus-Meyjes in Tokio, ambassadeur Ve- 
gelin van Claersbergen in Lissabon, Staatsraad Borman en prof. Van 
Deenen, hoogleraar aan de Utrechtse universiteit 

Vaticaanstad 

In de gebruikelijke lijst ambassadeurs in de Lintjesregen valt dit 
keer de naam op van de man die de behartiging van de belangen van 
het koninkrijk der Nederlanden praktisch in z’n eentje moet opknap* 
'|>en: R.H. Graaf van Limburg Stirum, ambassadeur bij de Heilige 
Stoel in Vaticaanstad is benoemd tot ridder Nederlandse Leeuw. 

En de ambassadeur in die andere 'brandhaard’ van de wereld, 
,‘,Nieuw-Zeeland, wordt beloond voor zijn insp anning en tijdens het 
hecente staatsbezoek van de koningin aan dat land. G.J. du Marchie 
Servaas wordt officier Oranje-NasSau. 

£n het bedrijfsleven gaan onderscheidingen naar Th. Meys, lid raad 
ton bestuur ABN AMRO, M. Westermann, lid raad Van bestuur AK¬ 
ZO (ridder Nederlandse Leeuw), A. de Haan, voorzitter van het 
NVOB (ridder Oranje-Nassau), A van Baardewyk, voorzitter raad 
i-ton bestuur Volker Stevin, W. Dermer, voorzitter raad van bestuur 
tDPG, N.J. van Dijk, directeur NAM en J. Mares, voorzitter KNBTB 
{officier Oranje Nassau). 

JPOBT 

in de sport werden oud-wereldkampioen schaatsen Leo Visser en 
hockey-intemational Tom van ’t Hek benoemd tot'ridder Orarye-Nas- 
tou. Hier valt ook op de benoeming van de kersverse voorzitter van 
JC Den Haag, Chr. Nyqvist, tot officier Oranje-Nassau. 

Vok in de sector cultuur zijn er dit jaar weinig opmerkelijke benoe- 
pjpüngen. Acteur Paul van Gorcum en oud-radiomaker Kees Buurman 
-{Werden benoemd tot ridder Oranje-Nassau. Buur man geniet enige 
t |ham als uitvinder van het NOS-programma 'Met het oog op morgen’., 

IfOrOLFOORLOG 

f?&é Golfoorlog, die vorig jaar leidde tot een groot aantal benoemingen 
./■tijdens de Lintjesregen, werkt nog even door. Voor hun werk tijdens 
< Jh vlak na de> Golfoorlog krijgen vier militairen de onderscheiding 
; officier Oranje-Nassau, met de zwaarden. Het gaat om marinemensen 
Wie schepen in de Golf hebben gecommandeérd, de commandant van 
We Nederlandse troepen die Iraaksé Koerden hebben beschermd en 
We commandant van de Patriot-eenheid in Turkije. 


Ë " 'mburgers die een onder- 
ing kregen, zijn per depar- 

ITIE 

sr in de Orde van Oranje- 
Wau: mgr W.JM. Heuvel- 
his, wonende te Roermond, 
tbaan-deken van het dekenaat 
Vermond, tevens pastoor van 
1 H. Christoffelparochie te 
permond. 

* 

in de Orde van Oranje 

—— J. van Eupen, wonende 
Mook (gem. Mook en Midde- 
'), penitentiair consulent/ 
rdinator Rayon Midden-Zuid 
het Ministerie van Justitie; 
•W.J. van der Heijden, wonen- 
I te Sittard, aalmoezenier van 
|t woonwagenpastoraat Sittard 
omgeving, tevens oud-aal- 
nier van het Huis van 
, ing te Maastricht; drs A. 

Tummers wonende te 
istricht, emeritus-pastoor van 
,H. Martinusparpchie te Eys- 
[t_b-Gronsveld en oud-deken 
het dekenaat Gronsveld. 
y ^qedaille, verbonden aan de 
J"* van Oranje-Nassau: 

? Boud: AG. van Engelenho- 
wonende te Grathem (gem. 
g5[thuysen), adjudant dér 
Tvkspolitie, Commandant van 
7? Afdeling Surveillance van de 
'2f«nene Verkeersdienst Ryks- 
gr**® te Driebergen; ATh.J. 
jjynsbroek (Broeder Wence- 
gto ), wonende te Cadier en 
SJ* 1, (gem. Margraten), lid van 
3 congregatie van de priestgers 
iSr het H. Hart van Jezus te Ca- 
en Keer (gem. Margraten). 

E.H. Coenen, wonende 
idsrade (gem. Nuth), 
anist van de Stepha- 
s Wjjnandsrade.; ATA. 
wonende té Meeraöen, 
d van de Stichting 
Wereld’ te Meerssen; J. 
’2*J’ kenners, wonende te Meers- 
^Oïzitter van het Kerkelljk 
Hi|OO r van de parochie St. 
toeph-Arbeider te Meerssen. 

^NÉNLANDSE zaken 

{y w in de Orde van de Neder- 
JF 08 ® Leeuw: ir E.P. Wolljer, 
I? .ton het Europees Parlement, 
^hende te Venray. 

gpic ier in de Orde van Oranje- 

H. Teitsma, Hoofd Per- 
H?®*®Zaken van het Bestuur, 
^otddirectie en Centrale Sta- 
PÜ de centrale staf Sociale 
*n van het Algemeen Bur- 
Mlk Pensioenfonds te Heer-^ 
vy , * honende te Landgraaf. 


if^ er In de Orde van OraPje- 
JJMtou: J.H.W. Paris, Hoofd Staf 
Hf_f*® Informatie Voorzienings 
^nsten van de centrale dienst 
ast rale ^Services bij het Alge- 
iJJton Burgelijk Pensioenfonds 
, ^erlen; A.G.J. van Goethem, 
^“«emeester der gemeente 


Beek; P.Th. van Betuw, lid van 
de raad der gemeente Bruns- 
sum; mevr» A.M.W. Coops-Vaes- 
sen, wonende te Heerlen; L.J. 
N.F. Hermans, lid van de raad 
der gemeente Kerkrade; F. Kla¬ 
ter, lid van de raad der gemeente 
Kerkrade; J.J. Gulpers, lid van 
de raad der gemeente Landgraaf; 
,H.J. Rutjens, lid van de raad der 
gemeente Landgraaf; L.A De- 
vens, lid van de raad der ge¬ 
meente Maastricht; C.M.Th. 
Schouten, medewerker Perso¬ 
neelsvoorziening bij de. Staf- 
groep Personeel en Organisatie 
der provincie Limburg, wonende 
te Maastricht; P.H. Houben, lid 
van de raad der gemeente Meers¬ 
sen; J. Kurvers, lid van de raad 
der gemeente Meerssen; F.I.J. 
Loeffen, burgemeester der ge¬ 
meente Schinnen; J.GM. Maes- 
sen, secretaris der gemeente Sit¬ 
tard; H. van Mulken, lid van de 
raad der gemeente Stein; JM. 
Palmen, wethouder der gemeen¬ 
te Stein; P. Smeets, lid van de 
raad der gemeente Stein; H.G. 
Philipsen, wonende te Venray. 

Eremedaille, verbonden aan de 
Orde van Oraaje-Nassan, in 
gond bij bevordering aan: J.W. 
Stoffelen, wonende te Gennep; 

A.P. Weterings, wonende te Gen¬ 
nep; AM. van Weersch, wonen¬ 
de te Meerssen; G.W. Robeers, 
wonende te Roermond; Th.H.J. 
Timmermans, oud-adjudant van 
gemeentepolitie te Roermond; 
J.MA. Dings, lid van de raad der 
gemeente Tegelen; Th.J.P. Lee- 
nen, lid van de raad der gemeen¬ 
te Tegelen; G.H.L. Bosch, lid van 
de r^ad der gemeente Valken¬ 
burg aan de Geul; H.JA Cou- 
mans, lid van de raad der ge¬ 
meente Valkenburg aan de Geul; 
AH.G. Phillppi, wonende te Val¬ 
kenburg aan; de Geul; HA van 
Valkengoed, wonende te Ven¬ 
ray; F.J. Moonen, lid van de raad 
der gemeente Voerendaal; H. 
R.G. Dodemont, lid van de raad 
der gemeente Wittem. 

Itt zilver: J.W. Hendriks, wonen¬ 
de te Kerkrade; G.P. Haan, wo¬ 
nende te Landgraaf; H.J. Opgen- 
haffen, vorzitter van het Orarye- 
comité Landgraaf; H.W- Mevis- 
sen, voormalig huismeester bij 
de Bestuursacademie Limburg 
te Roermond, wonende te Sit¬ 
tard. 

ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPEN 

Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau: G.G.A van Arendonk, 
oud-directeur van het Interven 
College te Venray en Venlo, wo¬ 
nende te Venlo; mevr. C.H.M. 
Dabekausen, oud-directeur van 
het vormingscentrum ’De Put- 
graaf te Heerlen, wonende al¬ 
daar.; H.JM Geurts, adjunct- 
directeur van de MAVO-school 
’Het Land van Gülick’ te Sittard, 
Wonende aldaar; L.R.F. Geus- 
kens, oud-adjunct-directeur van • Leo Visser krijgt de versierselen die horen bij het ridderschap in de orde van Oranje- 
Nassau opgespeld door de burgemeester van Haarlem, mevrouw Schmitz. Foto: ANP 


de voormalige MAVO,'Maria Im- 
maculata’ te Maastricht, wonen¬ 
de aldaar; J.M. Jacobs, oud- 
docent aan de Scholengemeen¬ 
schap voor Beroepsonderwijs te 
Kerkrade, wonende aldaar; A 
CM. Killian, directeur van dé 
School voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs aan kinderen met 
Leer- en Opvoedingsmoeilijkhe¬ 
den te Sittard, wonende te Lim- 
bricht (gem. Sittard); J.D. Kol¬ 
dijk, oud-sectieleider Nederland¬ 
se Taal aan de scholengemeen¬ 
schap Collegium ’Marianum’ te 
Venlo, wonende aldaar; mevr. 
ThJI.H.J. Willems, oud-docent 
aan de Serviam MAVO te Èijs- 
den, wonende te Maastricht. 

financiën 

Officier in de Orde van Oranje- 
N assau: J.M. Bemelmans, Voor¬ 
malig teamleider bij de Belas¬ 
tingdiesnt/Ondememingen te 

Maastricht, wonende te Berg en 
Terblijt, gem. Valkenburg a/d 
r Geub*H, j, Gremmen, .inspec¬ 
teur, wNaat met bijzondere ta- 
ken, bij <Je Belastingsdienst/ 
«ttoctie Particulieren te Valken¬ 
burg, wonende te T 
H.J. Luiken, teamleider bij de 
Belastingdienst/Particulieren/ 

| Ondernemingen te Venlo, wo¬ 
nende te Roermond; M.J. 
Ploum, voormalig teamleider bij 
de Belastingdienst/Ondememin- 
gen te Maastricht, wonende te 
Kerkrade. 

Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau: P. Buscop, teamleider 
by de Douanepost te Venlo/ 
Autoweg, wonende te Meerlo, 
g e m- Meerlo-Wanssum; F.J.C.L. 
Schneider, voormalig chef van 
een bu zonder team van de Belas- 
tingdienst/Particulieren/Onder- 
nemingen Buitenland te Bruns- 
sum> wonende te Landgraaf. 

Eerem e dalile, verbonden 
de Orie van Oranje-Nassau: 

L.P. Lenderink, planningsmede- 
b« de Douanepoast te 
Venlo/Autoweg, wonende te Te¬ 
gelen. 

. ‘ * . •. 

DEFENSIE 

Officier in de Orde van Oranje- 
Nassau, met de zwaarden: kolo¬ 
nel P- Haks, van. hét wapen in¬ 
fanterie, te Weert; reserve luite- 
nant-kolonel JAM. Va’es, van 
het wapen der infanterie te 
Maastricht; de eervol ontslagen 
reserve luitenant-kolonel J. 
Kamminga, van het wapen dér 
genie, te.'Brunssum . 

Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau, met de zwaarden: ma¬ 
joor T.S.J. Vermazeren, van de 
Koninklyke Luchtmacht, te 
Venlo; J.G. Brouwer, te Ospel; 
adj udant-onderofficier-instruc- 
teur J-H.V.M. Cleber, van, hét 
dienstvak van dé geneeskundige 
troepen, te Geleen. 

VOLKSHUISVESTING, 
RUIMTELIJKE ORDENING 
EN MHJEUREHEER 
Officier ia de Orde van Oranje- 
Nassau: M,I. Platschorre te tJs- 
selstein, directeur ENCI tevens 
voorzitter NVTB; L. Wevers te 
Roermond, voorzitter vad de 
huurcomnussie in de ressorten 
Maastricht, Heerlen, Roermond, 
Sittard en Venlo. 

Ridder in de Orde van Oranje* 
Nassau: P.H.M. Hendriks te 
Maastricht, secretaris van de 
Bouwvereniging St Servatius te 
Maastricht. 

Eremedaille, verbonden dé 
Orde van Oranje-Nassau: 

In fond: J.W.J. Hubben te Kerk¬ 
rade, voorzitter Unie BHLP te 
Kerkrade. 

VERKEER EN 

waterstaaat 

Officier in de Orde van Oranje- 
Nassau: J.J.G. Bak wonende te 


Maastricht projectmanager bij 
Rijkswaterstaat directie Lim¬ 
burg te Maastricht; J.S.J. Dor¬ 
ren, wonende te Heerlen, direc¬ 
teur bij N.V. Verenigd Streek¬ 
vervoer Limburg te Heerlen; 

A. H.H. Geraeds wonende te Bel- 
feld, groepsdirecteur Logistic 
Services bij Frans Maas Holding 

B. V. te Venlo. 


Eremedaille, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau: 

In goud: G.S. Jacobs wonende te 
Venlo, centr ale p lanner, district 
Maas tricht PTT Telecom BV/ 
PTT Nederland NV te Gronin¬ 
gen; J.F. Wyntjens wonende te 
Maastricht personeelsconsulent 
distrct Maastricht bij PTT Tele¬ 
com BV/Koninklijke PTT Neder¬ 
land NV te Groningen. 

Ka zilver: L.W. Gëraards wonen¬ 
de te Reuver, rayon-opzichter bij 
Rijkswaterstaat, directie Lim¬ 
burg te Maastricht; L.H. Nijssen 
wonende te Lemiers, steunpunt- 
beheerdér bij Rijkswaterstaat 
directie Limburg te Maastricht; 
mevr. M.B.R. Welbergen wonen¬ 
de te Maastricht, beheerder Be- 
drijfgrestaurant bij Rijkswater¬ 
staat, directie Limburg te Maas¬ 
tricht; J. Groeneweg wonende te 
Maastricht, machinist bij N.V- 
Nederlandse Spoorwegen tè 
Utrecht; G.G.N. Hawinkels wo¬ 
nende te Sevenum, besteller, 
regio Zuid-Oost bij PTT Post 
BV/Koninklijke PTT Nederland 
NV te Groningen. 

In brons: Th.J.H. Arts wonende 
te Mook, medewerker Technisch 
Beheer hij Rijkswaterstaat di¬ 
rectie Limburg te Maastricht; 
W.P.M. Maessen wonende te 
Helden, oud-medewerker instal¬ 
latie en service, district Maas¬ 
tricht bij PTT Telecom BV/ 
Koninklijke PTT Nederland NV 
te Groningen. v 

ECONOMISCHE ZAKEN 
Ridder in de Orde Van Oranje- 
Nassau: J.Chr. Beljaars, presi- 
dent-directeur Weert Groep BV 
te Stramproy; J.C.M. Cremers, 
wonende te Swalmen, general 
sal es ma n ager en niede-directeur 
van Technisch Bureau Cremers 

B. V. ;te Roermond; K.F.L. Lau- 
mans, wonende te Belfeld, oud- 
fihancieel en economisch direc¬ 
teur van' de B.V. Kleiwarenfa- 
briek Laumans te Tegelen; G.J. 
Prickaerts, adjunctdirecteur, 
van -dé RIOS-groep te Heerlen;' 

L. H.J.G. Vossen, wonende te 
Meerssen, directeur van de hui¬ 
dige 'Holding Budé Meerssen/ 
Maastricht B.V. te Maastricht 

Eremedaille, verbonden aan de 
Orde van OranjerNassan: 

In gond: M.J. Beckers, voorheen 
directeur/eigenaar van Accounts 

M. J. Beckers B.V., té Landgraaf; 
V.Ch.J. Bonekamp, wonende té 
Schinnen, plaatsvervangend 
chef DSM Advertising & Pro- 
ductions en ched Mediabureau, 
Corpora te Public Relatibhs te 
Heerlen; J.C. Brónneberg, Trai¬ 
ner Managemént Oplediing & 
Training bij DSM Limburg B.V. 
te Geleen; LAJ.J. Daemen, staf¬ 
functionaris Control Utilities bij 
DSM Limburg B;V. te Geleen; 

C. AJ. Geenen, wonende te 
Brunssum, functionaris Perso¬ 
neel & Organisatie bij het Hoofd¬ 
kantoor DSM te Heerlen; W.J. 
Halmans, oud-bestuurslid van de 
Centrale Vereniging van Ambu¬ 
lante Handel te Hoensbroek, 
gemeoaté Heerlen; AJ. Ooster- 
wijk,wonende te Hoensbroek, 
chef van de Holdingadministra- 
tie bij N.V. DSM te Heerien; GA 
Paquay, oprichter/oud-directeur 
en adviseur van warenhuis Pa¬ 
quay B.V. te Weert; D.LJut 
Rooding, eigenaar/directeur van 
Hotel ’Riche’ te Valkenlmrg aan 
de Geul; NJ1. Scheijen, wonende 
te Simpelveld, administrateur 


control en informatievoorzie¬ 
ning, DSM, Limburg B.V., te 
Heerlen; LH.L. Schiffeleers, 
voorheen eigenaar, thans advi¬ 
seur van café ’ln den Ouden 
Vogels truys’, te Maastricht; 
mevr. P.M.C. Schrooijen, eigena¬ 
resse en exploitante van een 
café-bedrijf te Baexem, gemeen¬ 
te Heythuysen; J.H.M. Welzen, 
wonende te Beek (L), medewer¬ 
ker Bedry fsonderhouds bureau 
DSM Meststoffen Geleen, DSM 
Meststoffen B.V. te Geleen; J. 
M.H. van Wersch, wonende te 
Amstenrade, gemeente Schin¬ 
nen, directeur van de Makro 
Zelfbediehingssgroothandel 

C.V. te. Nuth; E.E.J. van Zand- 
voort, wonende te Landgraaf; 
hoofdinkoper Algemene Mate¬ 
rialen en Services Procurement 
bij DSM Limburg B.V. te Ge¬ 
leen; P.M. Knibbeler, wonende 
te Hoensbroek, gemeente Heer¬ 
len; J.ThA van Meijel, wonende 
te Geleen, proje^tbegroter Engi¬ 
neering, DSM Limburg B.V. te 
Heerlen; WJiA Roordkik, wo¬ 
nende te Geleen, medewerker 
Divisie-administratie DSM 
Kunststoffen B.V. te Urmond; 
J-H. de la Roy, wonende te Kes- 
sel; G.J.M. Soons, wonende' te 
Einighausen, gemeente Sittard, 
medewerker Bedry fsonder¬ 
houds bureau Utilities, DSM 
Limburg B.V. te Geleen; G.O.L. 
Vijghen, wonende te Valkenburg 
aan de Geul. 

In brons: 

M.F. Kievits, wonende te Hoens¬ 
broek, gemeente Heerlen, afde- 
lingsadministrateur bij DSM 
Kunststoffen B.V. te Geleen; 
J.P. Schepers, wonende te Els- 
loo, gemeente Stein, werkvoor¬ 
bereider werktuigbouwkundig 
onderhoud jnaintenance bij 
DSM Limburg B.V. te Heerlen. 

LANDBOUW, NATUUR 
EN VISSERIJ 

Ridder in dé Orde van Oranje- 
Nassau: JM. Rulkens te Maas- 
bracht, voorzitter Limburgse 
Boomkwekers Vereniging. 

Eremedaille, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Naaaap: 

In goud: J.C.M. Boonen te 
Weert, sectararis/penhingmees- 
ter van de Weerter Fokpaarden- 
markt en secretaris van de afde¬ 
ling Limburg van de Koninklijke 
Vereniging ’Het Nederlandsche 
Trekpaard’; J.H. Hermans te 
Weert, agrariër, bestuurslid van 
agrarische organisaties; WM. 
Lansbergen té Meijel, voorzitter 
van de Onderlinge Vee verzeke¬ 
ring te Meijel. 

In zilver: GA Bos te Heerlen, 
voormalig bestuurslid van de af¬ 
deling Heerlen e.o. van de Ne¬ 
derlandse Vereniging tot Be¬ 
scherming van Dieren;J.R. 
Custers te Hoensbroek, gemeen¬ 
te Heerlen, zelfstandig brood- en 
banketbakker te Hoensbroek; 
M.H. van Deursen té- Neder- 
weert, voormalig reservaatbewa- 
ker/boswachter bij Staatsbosbe¬ 
heer regio Peel en Maas; J.G.L. 
Muytjens te Méerssen, 2e pen¬ 
ningmeester van de afdelng 
Meerssen van het Inétituüt van 
Natuurbesrfiermingseducatie; 
mevr. G.Th. Smit-Metselaars te 
Gennep, penningmeester van de 
afdeling Genep van de Néder- 
landse Vereniging tot Bescher¬ 
ming van Dieren; W.L. Theunis- 
sen te Eijsden, zelfstandig 
bloemist en boomkweker te Eüs- 
den. 

In brems: 

mevr. H JFJ. Hawinkels-Lom- 
men te Sevenum, medewerkster 
huishoudelijke dienst bij de Ra¬ 
bobank te Sevenum. 


SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID 
Officier in de Orde van Oranje- 
Nassau: mr E. j. Rongen, wonen¬ 


de te Herkenbosch, gemeente 
Melick en Herkenbosch, direc- 
teur-voorzitter van DSM Lim¬ 
burg B.V. te Geleen. 

Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau: J.J.G. Hermans, te Voe¬ 
rendaal; ir H.E. Loonen, wonen¬ 
de te Sittard, hoofd Utilities bij 
DSM Limburg B.V. te Geleen; 
prof ir AH. de Rooy, hoofd Cor- 
porate Research bij DSM Re¬ 
search B.V. te Gpleen. 

Eremedaille, verbonden aan de 
orde van Oranje-Nassau: 

In goud: ing J.F. Bekker, te 
Heerlen; J.Th. Bruis, chef werk¬ 
plaats EVI -dienst van de sectie 
Technische Ondersteuning van 
de Sector Services bij DSM Re¬ 
search B.V. te Geleen; J.G.H.M. 
Caelen, stafmedeweker bij B.V. 
Algemene Dienstverlenende Be¬ 
drijven (ADB) te Geleen van de 
Stichting Fonds voor Sociale In¬ 
stellingen te Brunssum; ing Th. 
JM Cox, wonende te Spaubeek, 
gemeente Beek, voorheen vak- 
hoófd E/sector-hoofd E bij DSM 
Meststoffen Geleen B.V. te Ge¬ 
leen ; P.H.J. Hendricks, sectie- 
chef Analyse Organische Verbin¬ 
dingen en sectiechef Analyse 
Anorganische Verbindingen en 
Elementanalyse bij DSM Re¬ 
search B.V. te Geleen; H.G. Kös- 
ter, wonende te Beek, staftnede- 
werker Business Eenheid Indu¬ 
striële Chemicaliën bij DSM 
Chemicals B.V. te Geleen; J.G A 
Peters, wonende te Weert, be¬ 
stuurslid van het distrct Lim¬ 
burg van de FNV; J.G. Puts, 
wonende te Linne, gemeente 
Maasbracht, voorheen stafmede¬ 
werker bij B.V. Algemene 
Dienstverlenende Bedrijven 
(ADB) te Geleen van dé Stich¬ 
ting Fonds voor Sociale Instel¬ 
lingen te Brunssum; G.B.M. 
Stuurman, wonende te Kerkra¬ 
de, chef Sales Department bij 
het bedrijf De Beitel te Heerlen 
van de Stichting Bedrijven van 
het Fonds voor Sociale Instellin¬ 
gen (SBF) te Brunssum; R. Wijn¬ 
berg, te Sittard. 


In zilver: 

JJ. Hausmans, wonende te 
Echt, voorzitter van de plaatselij¬ 
ke afdeling van de Industrie¬ 
bond FNV;J.P.H. van Tegelen, 
wonende te Belfeld, penning¬ 
meester van de plaatselijke afde¬ 
ling van de FNV; JJH.G. 
Brandts, wonende te Maastricht, 
firma-toezichthouder kabelwerk- 
zaamheden Maintenance bij 
DSM Limburg B.V. te Geleen; 
J.Chr. Hoen, wonende te Bingel- 
rade, gemeente Onderbanken, 
medewerker van DSM Limburg 
B.V. te Geleen, werkzaam bij Po- 
riso-Steenfabriek Teeuwen B.V. 
te Tegelen; LJ.H. Hofftnans, wo¬ 
nende te Urmond, gemeente 
Stein, medewerker Centraal Be¬ 
heer Afvalstoffen Utilities bij 
DSM Limburg B.V. te Geleen; 

G. J. van Moerkerk, werkzaam 
bij DSM Chemicals B.V. te Ge¬ 
leen; J.F.G. Pack bier, wenende 
te Wjjlre, gemeente Gulpen, 
werkzaam bjj Centrale Onder¬ 
houdsdiensten Maintenance van 
DSM Limburg B.V. te Geleen; 
LJU.'Peters, wonende te Suste¬ 
ren, chef van dienst Vaste Stof- 
fenveriading bij DSM Meststof¬ 
fen B.V. te Geleen; 1 J.GJT. Sie- 
ben, wonende te Schimmelt, 
gemeente Nuth, toezichthouder 
uitbestede werkzaamheden bij 
DSM Kunststoffen B.V. te Ge¬ 
leen; J. van Wezel, wonende te 
Vijlen, gemeente Vaals, werk¬ 
zaam bij de Algemene Dienst 
Nitraatfabriek 2 van DSM Mest¬ 
stoffen B.V. te Geleen; P.GM. 
Winthagen, wonende te Klim¬ 
men, gemeente Voerendaal, le¬ 
raar Opleidingscentrum Werk¬ 
plaatstechnieken, ressorterend 
onder de afdeling Centrale Op¬ 
leiding bij DSM Limburg B.V. te 
Geleen; J.G. Heesbeen, stafme¬ 
dewerker bij Werkplaatsen Mau- 
rits van het Algemeen Service 
Bedrijf (ASB) van de Stichting 
van het Fonds voor Sociale In¬ 
stellingen (SBF/FSI) te Bruns¬ 
sum; J.N.H. Maasaen, wonende 
ate Bochottz, gemeente Simpel¬ 
veld, administratief mededwer- 
ker by het Hovenittsbedryf van 
de Stichting Bedrijven van het 
Fonds voor Sociale Instellingen 
(SBF/FSI) te Bninssum; G.GM. 
Schroyen, meewerkend voor¬ 
man bij Assemblagebedry f 
Bouwberg (ABB) van de Stich¬ 
ting Bedrijven van bét Fonds 
voor Sociale Instellingen (SBF/ 
FSI) te Brunssum; mevr. WM. 
Damen-Vobeijden, wo ne nde té 
Neer, gemeente Roggel, voor¬ 
heen huishoudster bij de heer if 

H. Meddens te Nunhem, ge¬ 
meente Haelen; mevr. PhM. 
Mordang-Loyson, hubuKKxdster 
bij de familie Sc h of felen te 


WELZIJN, 

VOLKSGEZONDHEID 
EN CULTUUR 

Ridder itt de Orde van Oranje- 
Nassau: C.H. Bertrand te Gul¬ 
pen, joumalist/redacteur, dra 
G-J.B. Bós te Steijl (gem. Tege¬ 
len), voorzitter van de Stichting 
Huize ’Erkenkamp’ aldaar; mevr. 
HM.G. Geelen-Bergmans te 
Beegden (gem. Heel), voorzitter 
van de Federatie Katholieke 
Plattelandsvrouwen Nederland; 
L.C.W. Laugs te Mheer (gem. 
Margraten); AH. Pelzer te Schin- 
veld (gem. Onderbanken), be¬ 
stuurslid van het Limburgse 
Groene Kruis, afdelir^ Schin- 


veld/oud-bestuurslid van de 
Stichtiong H. Gregorius de Gro¬ 
te Ziekenhuis te Brunssum; J. 
LM Smit (broeder Alexander) 
te Roermond; HJA Wanders te 
Molenhoek (gem. Mook en Mid¬ 
delaar), dansleraar/oud-vice- 
voorzitter van de Nederlandse 
BVonds van Dansleraren; D.P. 
Wildschut te Bunde (gem. 
Meerssen), beeldend kunstenaar. 

■ * 

Eremedaille, verbonden aan de 
•Orde van Oranje-Nassau: 

In goud: 

mevr. AJ.M.H. Mertens ( ms ter 
Elisa) te Stramproy, directrice 
van het Verzorgingstehuis ’Rust 
in Roy’ aldaar; LJ.H. Sevriens te 
Roermond, .muziek-pedagoog mi 
docent piano, orgel en muziek¬ 
theorie aan de Muziekschool te 
Roermond; P.F. Hermans te 
Weert; J.J. Jacobs te Weert, be¬ 
stuurslid van de Kruisboogver- 
eniging Tegen Ons Strijden’ te 
Weert en oud vice-voorzitter van 
de Nederlandse Kruisboogbond; 
ing FJ. Mulders te Geleen, voor¬ 
zitter van de St Vincentiusver- 
eniging conferentie U Joseph’ 
aldaar; E j.W. Quaryel te Heerlen, 
kunstenaar; mevr. J.GM Wijn- 
hoven-Reutelingsperger te Ar- 
cen (gem. Arcen en Velden), 
bestuurslid van de Stichting Ge¬ 
meenschapsbelangen te Arcen 
en oud-bestuurslid van de Lim¬ 
burgse Vrouwenbeweging; 

> 

In zilver: 

M. Aarts te Maastricht, lid/oud- 
bestuurslid van het Heerder 
Mannenkoor; G J. Basten te Ot- 
tersurn (gem. Genn^i), bestuurs¬ 
lid van de harmonie St Caecilia 
aldaar, W. Beckms te Landgraaf; 
secretaris/penningmeester van 
de Stichting Gemeenschapshuis 
Rimburg aldaar; J.FJ.H. Bergh- 
mans te Venray, bestuurslid .van 
de Gymnastiekvereniging ’St 
Christoffel’ aldaar; C.J. Bongers 
te Heerlen, bestuurslid van de 
fanfare ’St Caecilia’ te Nieuw- 
Einde (gem. Heerlen); M.G.H. 
Bufdé te Sweikhuizen (gem. 
Schinnen), lid/oud-best uur slid 
van de Sportvereniging ’Sweik- 
huiz er Boys’aldaar; mevr. C^M. 
Coenen-Verachuren te Heythuy¬ 
sen; W.W.H. Corten te Limbricht 
(gem. Sittard), voorzitter van de 
schutterij ’St Salvius’ aldaar; A 
W.J. Daniëls te Weert, lid/oud- 
bestuurslid van de Sportvereni¬ 
ging Altweerterbeide aldaar; 
GJ. Dols te Heerien, voorzitter 
van de Harmonie 'Eendracht’ al¬ 
daar; T.J. Duykers te Berg mi 
Terblyt (gem. Valkenburg aan de 
Geul); mevr. MJL Franssen- 
Grachten te Beegden (gem. 
Heel), lid/oud-bestuurslid van de 
Limburgse Vrouwen Beweging, 
afdeling Beegden; L.L.J. Heinen 
te reuvm (gem. Beesel), presi¬ 
dent van het Pbilbarmonisch 
Gezels c hap Reuver; A Hénen te 
Hoensbroek )gem. Heerien), lid/ 
oud-bestuurslid van de Speel¬ 
tuinvereniging ’Mariarade’ al¬ 
daar; HM Janssmi te Weert, 
bestuurslid van de Sportvereni¬ 
ging Altweerterbeide aldaar; 
M.W. Lamme te Ottersum (gem. 
Gennep), lid/oud-bestuurslid van 
de Harmonie ’St Caecilia’ al¬ 
daar; H. Lexis te Homisbrodc 
(gem. Heerlen), bestuurslid van 
de Harmonie ’St Caecilia* al¬ 
daar, H J.G. Maessen te Bunde 
(gem. Meerssen); F.G.L. Marx te 
Elsloo (gem. Stein), bestuurslid 
van de Harmonie ’St Caecilia’ te 
Geulle (gem. Meerssen); J.H. 
Meys te Eijsden, tenmnknecht 
by de voetbalvereniging Oranje 
Boys aldaar; J.P. Mingels te Eys- 
den, voorzitter van de voetbal¬ 
vereniging Oranje Boys aldaar; 
H.J. Mullekom te Griendtsveen 
(gem. Horst); HM. Munsters te 
Obbicht (gem. Bom), penning¬ 
meester van de schuttmy ’St 
WflletHordus’ aldaar; FJK On- 
nou te Margraten, penningmees¬ 
ter van de EHBO-verenigin g 
afdeling Margraten; mevr. MJ3. 
Peeters-Bens te Maasbree, voor¬ 
malig wijkverpleegkundige/ 
voorzitter van het Nederlandse 
Roe Kruis, afdeling Maasbree- 
Baario; M.H.H.M. Ramakers te 
Thom, lid/oud-bestuurslid van 
de Koninklyke Harmonie van 
Thom; WJ. Salden te Stttard, 
lid/oud-bestuurslid van de da- 
meshandbalvereniging ’Sittar- 
dia’ aldaar, JJI. Verheesen te 
Melick (gem. Mehck en Herken¬ 
bosch), lid/bud-bestuurelid van 
de handboogschuttmij 'Juist Ge¬ 
richt’ aldaar; X.L J.H. Vroetnen 
te Maastricht, bestuurslid van de 
hamKMrié' Tféntó Door Oefeuing* 
aldaar; A Zwets te Heel, voorzit¬ 
ter van de Nationale Bond voor 
EHBO, afdeling Heel; H.M.L 
Gobben te Maastridit, voorzitter 
van de Don Bosco Sport Vcreni- 
ging aldaar, mevr. CJM. Fin- 
te Vaals, petminf* 
meester van de Algemene Ttam- 
en Sportvereniging Vaals; PJ. 
Hermans te Sevenum, s ecre ta ris 
en penningmeester van bet Ge¬ 
meenschapshuis ’De W iu g m f 
aldaar; PJ. Hoedema bers te 
Echt, lid/oud-bestuurstid van 
zangvereniging 'Vriendenkoor’ 
aldaar; mevr. AAG: KaapaHe 
t Zandt te Vélden <ge«i* Arcen 
en Velden); mevr. WXr. Logbter- 
Ruiters te Heerlen, voormalig 
doktersassistente aldaar; J. 
Meyets te Vaals, secretaris/pen- 


demkan de voetjb afver e n iging 
•Wit Öroen VC aldaar; G.L. Ra- 
demakera te Geleen, tweede se¬ 
cretaris van de harmonie *Sint 
Cectlia 1A66’ aldaar; PÜ. Sttenen 
te Thom. 
V iimburgs dagblad 1 


TT 


extra i 


£ 


Donderdag 30 april 1992 # Pagina 


. ■ • . ■, ■ • v • 

-■ '• •'<>• f? ï •_ y[ ^ yf.'/v h 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Justitie in 
Maastricht wil de stichting Euro- 
pean Graduate School (EGS) la¬ 
ten ontbinden. „In allerlei prach¬ 
tige brochures biedt men univer¬ 
sitaire titels aan, maar inhoude¬ 
lijk stelt het mets voor,” aldus 
fraude-officier Kolkert gisteren. 
Volgens Kolkert is er sprake van 
valsheid in geschrifte, maar hij 
stelt geen vervolging in, want er 
zijn geen daders aan te wijzen. 
De potentiële verdachten wonen 
in het buitenland en bovendien 
zijn er in Nederland geen direct 
door het onderwijsinstituut be¬ 
nadeelden te vinden. Justitie 
heeft de gegevens van het voor- 


Justitie wil ontbinding van stichting 

European Graduate 
School fraudeerde 


onderzoek doorgegeven aan In¬ 
terpol. 

De European Graduate School, 
een Duits initiatief, opende twee 
jaar geleden een kantoor in 
Maastricht, dat echter nooit be¬ 
mand werd. Alleen via een tele¬ 


foonnummer in Düsseldorf 
konden cursussen in het hoger 
onderwijs worden aangevraagd. 
In het informatiemateriaal werd 
gepronkt met contacten met uni- 
versiteiten in Duitsland, Italië en 
Oost-Europa, terwijl er ook na¬ 
men werden genoemd van hoog¬ 


leraren aan de Rijksuniversiteit 
Limburg. Die hadden daar ech¬ 
ter nooit toestemming voor gege¬ 
ven. 

Het ministerie van economische 
zaken deed aangifte van valsheid 
in geschrifte toen aanvragen 
voor erkenning gedrukt bleken 
op vervalst briefpapier. 

Het vooronderzoek van de Lim¬ 
burgse Rijkspolitie en de Econo¬ 
mische Controle Dienst, dat gis¬ 
teren werd afgerond, bevestigde 
het vermoeden van fraude. „Het 
ontbinden van de Nederlandse 
stichting en het doorgeven van 
de gegevens aan Interpol is ech¬ 
ter het enige dat justitie kan 
doen,” zei officier Kolkert. 


Onderzoek o. a. in Heerlen, Kerkrade, Maastricht en Weel 

Maaltij dtest: niet te vet, 
maar te weinig vitamine ( 


KERKRADE - Maaltijden die 
ouderen van maaltijddiensten aan 
huis bezorgd krijgen zijn niet te vet, 
zijn wat betreft samenstelling goed 
te noemen en zijn bacteriologisch in 
orde. Aan de andere kant bevatten 
de maaltijden nauwelijks vitamine 
C, is de temperatuur aan het einde 


Fractieleider Brinkman: ’Fundamentele systeemveranderingen nodig’ 

CDA wil huursubsidie korten 


DEN HAAG - Het CDA wil 
bezuinigen op de individuele 
huursubsidie en de studiefi¬ 
nanciering. CDA-fractieleider 
Brinkman heeft dit gisteren in 
de Kamer gezegd bij het debat 
over het inkomensbeeld 1993. 
De PvdA heeft zich al eerder 
tegen ingrepen op beide ter¬ 
reinen gekeerd. 


De chnsten-democraat zei dat er bij 
de huursubsidie en de studiefinan¬ 
ciering 'fundamentele systeemver¬ 
anderingen’ nodig zijn. Zo zouden 
de hoogste huursubsidies aange¬ 
pakt moeten worden, evenals de 
speciale regeling voor jongeren bin¬ 
nen de individuele huursubsidie. 

Over de studiefinanciering zei 
Brinkman letterlijk: „Voor zover 
ouders zelf ook meer duiten in het 
zakje zouden kunnen doen”. Daar¬ 
mee gaf hij aan dat eigenlijk de 
ouders meer zouden moeten beta¬ 
len aan de studie van hun kinderen. 

De CDA’er erkende dat de door 
hem genoemde voorbeelden ook 
voor zijn partij nog pijnlijke afwe¬ 
gingen met zich mee zullen bren¬ 
gen. Premier Lubbers toonde zich 
yerheugd over de suggesties van 
Brinkman. Hij zei dat het kabinet 
na weken zoekwerk geen mogelijk¬ 
heden heeft kunnen vinden extra te 
snijden, zonder bestaande voorzie¬ 
ningen fundamenteel aan te tasten. 


Toetsstenen 

Brinkman keerde zich in het debat 
tegen maatregelen die de inflatie 
verder aanwakkeren. Hij noemde in 
dat verband nog forsere huurverho¬ 
gingen of het nog sterker stijgen 
yan het huurwaardeforfait (de be- 
lastingtoeslag voor eigenaar-bewo- 
jfiers van huizen). 


Hij wees het kabinet nadrukkelijk 
'óp de CDA-wens dat er een verla¬ 
ging van de btw komt. Brinkman 
Bepleitte verder verlaging van de 
50- en 60-procents belastingtarieven 
als het kabinet mocht besluiten de 
belastingvrije som om te zetten in 
ëen voor iedereen gelijke belasting¬ 
korting. „Die woorden zijn niet voor 
biets gezegd", aldus de christen¬ 
democraat. 

Brinkman trok verder „enkele stre¬ 
pen in het zand”, zoals hij dat zelf 
noemde. „Ultime toetsstenen” voor 
de beoordeling van de kabinets¬ 
plannen voor volgend jaar die deze 
zomer afgerond moeten worden. 
Die zijn: meer werkgelegenheid, 
minder inflatie en een degelijke fi¬ 
nanciering. 


Proeffabriek 
Ff I 

* I ft —'***‘*■4 


mm 

—_j 

Hi 

rpii* 

: 8 ff t 

-Hm- SL | 

3 Ut* 
Si 'aS 


.-^£éé 
m mt m mmmmmê 


w «rifsase 


S : HHF* * 

MTBllg 

m tan 4 * 


■marneuj? 


* : mv 

f1 

f* Ir j I J 

i j / mm 

1 j >1 f P. 
üs, m m + i 

ü ül 1 ■ __i 
fj jj tmSSSm 


• In de MTS aan de Heldevierlaan in Heerlen is gisteren 
een proeffabriek geopend waar leerlingen en het bedrijfsle¬ 
ven ervaring kunnen opdoen met industriële automatise¬ 


ring. De produktiestraat op de foto heeft 2,5 miljoen gulden 
gekost. 

Foto: DRIES LINSSEN 


PEKING - Het boodschappen- 
mandje van minister Andriessen, 
zoals de Chinezen het noemen, be¬ 
gint aardig vol te raken. Ondanks 
dat ’de grote klapper’ officieel nog 
niet gemaakt is, leek de bewinds¬ 
man gisteravond laat zeker van het 
succes van de economische missie 
die hij in China leidt. 

„Het ziet er naar uit dat de zaak 
donderdagmiddag klaar is”, ver¬ 
klaarde hij, doelend op het streefbe¬ 
drag aan contracten dat hij in ge¬ 
dachten heeft. 

Toch waren gisteren de onderhan- 
delingen over de bekende twee gro¬ 
te orders - voor drie baggerschepen 
en drie vliegtuigen - nog in volle 


Kansen op orders uit 
China toegenomen 


gang. De gesprekken over de bag¬ 
germolens zijn over een dood punt 
heen getild. „We zijn er nog niet he¬ 
lemaal uit, maar we maken vooruit¬ 
gang”, aldus Andriessen. Fokker 
toonde zich optimistisch dat het uit¬ 
eindelijk de drie Fokker-lOO’s zal 
mogen leveren. Een afspraak hier¬ 
over vóór de missie huiswaarts 
keert, is echter hoogst onwaar¬ 
schijnlijk. 


De zekerheid van Andriessen op 
een gunstig resultaat als hij van¬ 
daag de kas opmaakt, is waarschijn¬ 
lijk gebaseerd op een grote order 
van Akzo die gisteren in Nederland 
uitlekte maar waarover in Peking 
nog met geen woord gerept is. Het 
chemieconcern zal vandaag zijn 
handtekening zetten onder een con¬ 
tract voor de bouw van een zout- 
winningsfabriek in China. De waar- 


Limburgs Dagblad 

lezersservice 


• • 


• • • 


BLACK FOOSS 
concert ’92 
Rodahal - Kerkrade 

terdag 27 juni 1992, aanvang 20.00 i 
Entree ƒ 30,- (vrije plaatskeuze) 

Voorverkoop bij alle Limburgs Dagblad kantoren, 
de VW Simpelveld en VVV Vaals. 


Groot tekort aan 
leraren rond 2000 


Van onze redactie binnenland 

ZOETERMEER - Er dreigt een 
groot tekort aan leraren in het 
voortgezet onderwijs. Voor vak¬ 
ken als Nederlands en Duits zijn 
waarschijnlijk over vier jaar al 
niet genoeg eerstegraads leraren 
meer beschikbaar. Voor veel an¬ 
dere vakken wordt het tekort 
rond 2000 merkbaar. 

Dat blijkt uit arbeidsmarkt- 
ramingen die de universiteit van 
Tilburg heeft gemaakt in op¬ 
dracht van het ministerie van 
onderwijs. 

Te weinig universitaire studen¬ 
ten kiezen voor de lerarenoplei¬ 
ding. Dat leidt de komende jaren 
al tot een gebrek aan eerste¬ 
graads leraren die in de hoogste 
klassen lesgeven. Het Tilburgse 
instituut voor sociaal-weten- 
schappelijk onderzoek IVA voor¬ 
spelt grote problemen als stu¬ 
denten zich zo massaal afkeren 
van een toekomst als leraar. 

Vooral bij Duits en Nederlands 
ontstaan binnenkort tekorten. 
De universiteiten leiden elk jaar 
60 studenten op tot leraar Neder¬ 
lands en 17 tot leraar Duits en 
dat lijkt nu al veel te weinig. Er¬ 
ger wordt het nog als alle leraren 


die nu rond de 50 zijn ophouden 
met werken. 

Rond 2000, zo voorspellen de on¬ 
derzoekers, zal er gebrek zijn aan 
eerstegraads leraren in alle vak¬ 
ken behalve economie. Ook 
tweedegraads leraren, die aan 
een hbo zijn opgeleid, zullen 
rond 2000 een schaars artikel 
worden. Dat geldt voor alle vak¬ 
ken, maar vooral voor de talen, 
wis- en natuurkunde en gymnas¬ 
tiek. 


Lokkertje 


De ramingen die het IVA in op¬ 
dracht van het ministerie heeft 
gemaakt zijn 'beleidsarm’. Dat 
betekent dat geen rekening 
wordt gehouden met de invloed 
van maatschappelijke verander¬ 
ingen. Het leraarschap zou bij¬ 
voorbeeld aantrekkelijker kun¬ 
nen worden als de regering 
besluit de salarissen te verhogen. 

Minister Ritzen heeft dat de vak¬ 
bonden beloofd. Ook kan het 
vooruitzicht dat je gemakkelijk 
een baan kunt vinden een lok¬ 
kertje zijn voor studenten. Als 
zulke invloeden zich doen gel¬ 
den, zou het tekort mee kunnen 
vallen. 

Staatssecretaris Wallage schrijft 


de Tweede Kamer dat hij voorlo¬ 
pig geen drastische maatregelen 
neemt. Belangrijk is de vraag 
wat het kabinet gaat doen aan de 
verbetering van de salarissen in 
het onderwijs. Ook heeft Wallage 
een commissie ingesteld die on¬ 
derzoekt hoe het, leraarschap 
aantrekkelijker gemaakt kan 
worden. 

Voorlopig wil hij alleen werkloze 
leraren stimuleren om zich om te 
scholen tot leraar Duits. Studen¬ 
ten Duits die voor de lerarenop¬ 
leiding kiezen, krijgen vanaf 
volgend jaar een salaris tijdens 
hun stageperiode. Zo’n betaalde 
stage-regeling bestond al voor de 
beta-vakken en economie. 

Volgens het Landelijk Interme¬ 
diair Onderwijs Scholing LIOS 
bestaan nu al op sommige plaat¬ 
sen tekorten. De werkloosheids¬ 
cijfers laten altijd landelijke 
gemiddelden zien, maar er zijn 
regio’s waar de scholen nu al 
moeite hebben om vacatures te 
vervullen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de steden Arnhem, Nijme¬ 
gen en Eindhoven. Het LIOS 
organiseert nu regionale voor¬ 
lichtingsbijeenkomsten voor 
werkloze leraren. Dinsdag was 
de eerste in Rotterdam; daar 
kwamen 350 belangstellenden 
op af. 


van de bezorgroute te laag en zijn 
de porties groente aan de kleine 
kant. 

Tot deze conclusies komt Konsu- 
menten Kontakt na een onderzoek 
van 60 maaltijden van tien maaltijd¬ 
diensten in Capelle aan den IJssel, 
Ridderkerk, Rijswijk, Zwijndrecht, 
Hilversum, Tilburg, Weert, Kerkra¬ 
de, Heerlen en Maastricht. Maaltijd¬ 
diensten, die over het algemeen 
werken met vrijwilligers, zijn in het 
leven geroepen om ouderen te hel¬ 
pen voor wie boodschappen halen 
en koken te veel inspanning vergen. 

De meeste ouderen zijn overigens 
tevreden met de maaltijden. Dat 
bleek uit een steekproef onder 570 


delijk tot zeer lekker, bijna tweeC 
de vond de maaltijden zeer ge 
rieerd. 


Bereiding 


Volgens Konsumenten Kont) 
wordt de geringe hoeveelheid vt 
mine C in het eten veroorzal 
doordat veel vitamine verloren g 1 
bij de bereiding, het bewaren en 1 
vervoer van de maaltijden. De c< 
sumentenorganisatxe raadt ouder 
aan veel fruit te eten om het tek 
op te heffen. 

Het Voorlichtingsbureau voor 
Voeding adviseert volgens Ko 
menten Kontakt per dag 70 n 
gram vitamine C te consumeren. 


klanten van de genoemde maaltijd- onderzochte maaltijden bevat) 
diensten. Ruim 90 procent van de gemiddeld niet meer dan 12 ml 
ondervraagden vond de smaak re- gram. T 

g h 

V 

Vluchtelingenweek in j 
teken van kinderen \ 

UTRECHT - De Wereldvluchtelingenweek, die wordt gehouden van jj 
3 tot en met 9 mei, staat dit jaar in het teken van gevluchte kinderen. 
Bijna 1.400 basisscholen in Nederland proberen in de vluchtelingen- ^ 
week geld bijeen te brengen voor hun ontheemde leeftijdgenootjes ^ 
uit Mozambique en Somalië. .. s 

Wereldwijd zijn er ongeveer 8 miljoen kinderen onder de twaalf jaar * 
op de vlucht. Dat is de helft van het totaal aantal vluchtelingen in de ^ 
wereld. , 

In Nederland wordt de Wereldvluchtelingenweek georganiseerd 
door de Stichting Vluchteling, waarin onder meer kerkelijke organh' ^ 
saties, vakbeweging en het Rode Kruis samenwerken. Naast de actie „ 
van de basisscholen, die wordt gevoerd onder het motto „Je verste ^ 
vriend”, wil de stichting komen tot de levering van bouwmaterialen, ^ 
aan teruggekeerde Cambodjaanse vluchtelingen. In dat verband 
wordt samengewerkt met de bedrijfsleven in de bouw en de Nationa¬ 
le Postcodeloterij. 


de van de overeenkomst is 100 
miljoen gulden en dat tikt lekker 
aan voor de minister, die door het 
parlement op jacht is gestuurd naar 
opdrachten in de Volksrepubliek. 


Het is niet ondenkbaar dat met het 
bekendmaken van deze reuze-order 
met opzet gewacht wordt tot de af¬ 
sluitende persbijeenkomst vandaag. 
Immers, mochten de orders voor de 
scheepswervengroep IHC met een 
waarde van 150 miljoen en vlieg¬ 
tuigbouwer Fokker, waar ten min¬ 
ste een zelfde bedrag mee gemoeid 
is, niet afkomen, dan heeft minister 
Andriessen toch een ’klapper’ te 
melden. 


Musea slecht 
op brand 
voorbereid 

SITTARD - Het grootste deel van 
de 800 musea in Nederland beschikt 
niet over een concreet plan om de 
collectie tegen brand en waterscha¬ 
de te beschermen. Ook in regionale 
en lokale rampenplannen ontbreekt 
in de meeste gevallen de bescher¬ 
ming van cultuurgoederen. 

Dit concludeert ’Het Centraal Labo¬ 
ratorium voor Onderzoek van Voor¬ 
werpen van Kunst en Wetenschap’ 
in het rapport. 

Volgens het rapport hebben vooral 
de kleine en middelgrote musea 
zich nog nooit bezonnen op de kans 
op allerlei onheil. Zelfs bij een klei¬ 
ne brand of overstroming kan er 
onherstelbare schade ontstaan aan 
schilderijen, boeken, archieven of 
ander cultuurhistorisch materiaal. 

Milieuboot in 
Maastricht 

MAASTRICHT - De milieuboot 
van het Nederlands Verbond van 
Ondernemers in de Bouwnijverheid 
(NVOB) legt dinsdag 5 mei in Maas¬ 
tricht bij de Servaasbrug aan. Een 
dag later komt de boot in Venlo. Op 
het schip krijgen aannemersbedrij¬ 
ven voorlichting over hoe zij milieu¬ 
vriendelijker kunnen ondernemen. 
De voorlichtingsbijeenkomsten 
worden op beide dagen van 15.00 
tot 18.00 uur gehouden. Meer infor¬ 
matie is te verkrijgen bij het NVOB 
Gewest Limburg, tel. 04750-18755. 

Directeur 

Staalcenter 

ROERMOND - Bij Staalcenter 
Roermond bv, een dochter van 
Hoogovens Industriële Toeleve¬ 
ringsbedrijven, wordt ir F Wijtvliet 
per 1 mei directeur. Wijtvliet volgt 
ir A. Kalkman op. Hij werkte eerder 
bij DSM en Macintosh. 


officiële mededeling 

Gemeente Maasbracht 

BEKENDMAKING 
ONTGRONDINGSAANVRAG0 

Op 19 maart 1992 is bij het gerne 
tebestuur een ontgrondingsaan' 
ge binnengekomen voor het Aest 
bergseveld, gelegen ten zuiden V! 
de kern Ohe en Laak. De verg 
ning dient te worden verleend d 
Gedeputeerde Staten van Limb 
De ontgronding is aangevra 
door N.V. Het Nijmeegsch Bagé' 
en Aannemingsbedrijf. Het bet 
een gebied van 16 ha. 

De aktiviteiten zijn gericht op 
winning van grind en zand. Na 
ontgronding zal het gebied opnie 
worden ingericht, in overeenst 
ming met het geldende best 
mingsplan „Laakerweerd” 
aanzien van de ontgronding 
nog worden meegedeeld dat 
College van Gedeputeerde Sta) 
van Limburg reeds vergunn 
heeft verleend op 30-12-1980. A 
gezien niet binnen 5 jaar na de V 
gunningverlening met de daadW 
kelijke ontgronding is begonh 6 
dient nu een nieuwe vergunning 
worden aangevraagd. 

De stukken die betrekking heb 
op bovengenoemde ontgrondi 
aanvrage, worden ter inzage gel® 
van 6 mei tot en met 5 juni 1992 
dens de kantooruren op de afdeÜ 
Ruimtelijk Beheer in het voorm 
gemeentehuis van Linne aan 
Nieuwe Markt. 

Gedurende deze termijn kun 
bezwaren tegen de ontgrc 
aanvraag ingediend worden bij 
College van Gedeputeerde Sta^ 
van Limburg, postbus 5700, b* 
MA Maastricht. 

Burgemeester en wethoud* 

van Maasbracht 

de secretaris, 

w.g. J.R.F. Kleefman 

de burgemeester, 

w.g. P.J. Vaes 


Ajax fier overeind 


Torino - Ajax 2-2 (0-1) - Score: 15. Jonk 
0-1, 63. Casagrande 1-1, 75. Pettersson 
1-2 (strafschop), 84. Casagrande 2-2. 
Scheidsrechter: Worrell (Engeland). 

Toeschouwers: 70.000 (uitverkocht). Ge¬ 
le kaart: Bruno, Annoni (beiden Torino). 

Torino: Marchegiani. Annoni, Benedet- 
ti, Cravero (81. Éresciani), Mussi (83. 
Sordi), Martin Vasquez, Bruno, Scifo. 
Ventunn, Casagrande, Lentini. 

Ajax: Menzo, Silooy, Blind, De Boer, 
Winter, Jonk, Bergkamp. Kreek, Van ’t 
Schip, Pettersson, Roy (83. Groenen¬ 
dijk). 


DOOR JAN MENNEGA 

Turijn — Ajax heeft de Uefacup voor meer dan de helft in 
handen. Het is voor de Amsterdammers weliswaar nog te 
Vroeg om nu al uitbundig te gaan juichen, maar de 2-2 score 
tegen Torino in Turijn biedt veel perspectief voor de tweede 
finalewedstrijd over veertien dagen in het Olympisch Stadion. 
Hat vond ook Louis van Gaal. „Met het publiek achter ons 
fitoet het in Amsterdam kunnen lukken”, oordeelde de coach, 
fiie bij beide Ajax-treffers van vreugde bijna uit zijn dak ging. 
Helemaal gerust op een goede afloop is Van Gaal overigens 
ftog niet. „We zullen in Amsterdam heel goed moeten oppas- 
s en, want Torino kan enorm goed counteren”. 

Gaal noemde het ’zuur’ dat wende Toro-supporters op de tribu- 

I Nax tot twee keer toe een voor- nes zaten en alsof Torino in de hal- 
s Prong had verspeeld. „Ik had op ve finale niet met Real Madrid had 
j^n gegeven moment het gevoel dat afgerekend, ging Van Gaal gewoon 
1-3 zou worden. De derde goal weer op de bluftoer. Hij liet Ajax 
v an ons zat er ook aan te komen, aantreden met drie verdedigers (Si¬ 
gaar we hebben verzuimd toen de looy, Blind en De Boer), terwijl 
kansen te benutten. Die 2-2 ervaar Wim Jonk permanent positie koos 
daarom toch als een anti-climax op het middenveld. Van Gaal: „De- 
dat geldt ook voor de spelers, ze speelwijze ligt ons het best. Als 
klaar wij hebben groots gespeeld, wij ons verdedigender zouden op¬ 
tant er zijn niet veel ploegen die in stellen, zouden wij onszelf alleen 
Italië zo aanvallend durven te voet- maar zwakker maken”, 
ballen”. 

Hoe imponerend Ajax ook speelde, 
Ajax scoorde weliswaar niet zo snel toch kende het ook een aantal moei- 
een maand geleden in Genua lijke perioden. Het laatste kwartier 
^en het al na 42 seconden toesloeg, voor de rust en de eerste vijftien 
^aar ook tegen Torino wist het zich minuten erna, maakte Torino de 
pruggesteund door een vroege dienst uit. Benedetti knalde via De 
joffer. Wim Jonk was na amper een Boer over en Casagrande zag Menzo 
kwartier de luid bejubelde schutter, schitterend redding brengen. Nadat 
Volendammer haalde van ruim Torino gelijk had gemaakt, kreeg 
üjfentwintig meter hard uit en zag Ajax de wedstrijd weer beter onder 
101 zijn niet geringe voldoening Lu- controle. Dat resulteerde in een aan- 
Marchegiani misgrijpen. De der- tal fraaie aanvallen en een door Ste- 
? e keeper van Italië verwachtte fan Pettersson benutte strafschop: 
kennelijk niet dat Jonk op doel zou 1-2. 

^hieten, want hij stond volkomen 

'jerkeerd opgesteld. Het was Jonks Dennis Bergkamp stond aan de ba¬ 
arde doelpunt in het Uefacuptoer- sis van de nieuwe Amsterdamse 
k°oi. Eerder was hij ook succesvol voorsprong. Hij werd na een prach- 
^gen Rot-Weiss Erfurt en AA Gent. tige actie door Benedetti in kansrij- 
pj ke positie onderuit gehaald. De 

jri Ïlïii I* i topscorer was weliswaar niet geheel 

^ UIJIlIlKer . okselfris, maar na een uitgebreide 

pj 5*et Wim Jonk is direct ook één der warming-uji besloot hij toch te spe- 
f Amsterdamse uitblinkers genoemd. ^ en - Bergkamp, die later liet weten 
'f nummer vier van Ajax speelde 6 een hinder van zijn kniekwetsuur 
|i magistrale partij en maakte op- hebben ondervonden, vroeg 
l ^uw duidelijk dat bondscoach voortdurend de aandacht en be- 
* fWs Michels bij de selectie van hoorde naast Jonk en Blind even- 
) Nederlands elftal niet langer om eens t°t de uitblinkers, 
heen kan. Jonk was niet de 

fAige die de aandacht op zich ves- óndanks de enorme opsteker van 
I kgde. Ook Danny Blind speelde for- Petterssons benutte strafschop kon 
(j k^dabel. Hij leidde de defensie van Aï a . x wedstrijd niet winnend af- 
I Ajax met de rust en het overzicht sluiten. De tweede treffer van Casa- 
i V *h een veldheer. Van Gaal: „Blind § rande zorgde voor een domper op 
^a s onze beste man,,. de Amsterdamse feestvreugde. 

I ?°nny Silooy speelde een ongeluk- „Maar die Cup laten we ons niet 
| kige wedstrijd. Hij had Walter Casa- meer afpakken”, aldus Bergkamp. 

jfrande een uur lang in zijn zak, 

I jkaar daarna sloeg de Braziliaan 
^ c h nog twee keer toe. Eerst stond 
„fi precies op de goede plaats toen 
^tanley Menzo een inzet van Enzo 
^ c ifo niet onder controle kon kry- 
i en zeven minuten voor tijd was 
, asagrande opnieuw tijdig ter plek- 
., e - „Beide goals van Torino ervaar 
k als lucky doelpunten. Ze kwa- 
|v e n toevallig tot stand”, aldus Van 
j*aal. Waarna hij nogmaals van zyn 
lV 1 } bewondering voor zijn pupillen 
^ fik gaf. „Ik ben trots op mijn 
Ploeg”. 

Gaal had daar ook alle reden 
i° e * want Ajax leverde in een prach- 
*8 voetbalgevecht gisteravond een 
*? r estatie om U tegen te zeggen. De 
histerdammers bleven in de hek- 
^nketel die Stadio Delle Alpi heet- 
’ kaarsrecht overeind. Zij deden 
at met attractief aanvallend spel 
n verdienden voor die spelopvat- 
alle lof. Zoals ook Louis van 
, aal een groot compliment toe- 
, °hit, want hij was het tenslotte die 
k®* laktische strijdplan had uitge- 

c °ach van Ajax spotte evenals in 
g e hua weer met alle ’logica’ van het 
. , ür °pacupvoetbal. Alsof er niet 
fina 70.000 joelende en schreeu- 


Verrassing bij 
WK ijshockey 

£haag - De Italiaanse ijshoc- 
v a yers hebben op de tweede dag 
^ J 1 het wereldkampioenschap voor 
panden voor een enorme verras- 
^6 gezorgd tegen de sterk verjong¬ 
de titelverdediger Zweden. De 
Urri bleken ook op het ijs te kun- 
§ h verdedigen en beletten de 
andinaviërs het scoren. Zelf kwa- 
Pif n Italianen ook niet aan doel- 
aten toe. Duitsland sloeg in deze 
^ °^P A de weg in naar een plaats in 
^ kwartfinales door met 5-3 van de 
u^faigde Staten te winnen. Fin- 
Wd ook op koers. Het zwak- 
Bolen ging er met 11-2 aan. 

^tslasen groep A: Finland-Polen 11-2 (4-0 
O.3 , Verenigde Staten-Duitsland 3-5 (2-1 
$. *'1), Zweden-Italië 0-0, 
h-n o 1 Finland 2-4 (17-5), 2. Zweden 2-3 
kh ' t> u itsland 2-2 (8-9), 4. Verenigde Sta- 

(2-1 8 j 2 (4 ‘ 5) ’ 5 Itallë 21 (01)> 6 Pülen 2 '° Vreugde bij Ajax nadat Wim Jonk de Amsterdammers op voorsprong heeft gebracht. 


Foto: ANP 


Na rumoer rond Cruijff nu ook onrust bij 'spelers 

Paniekvoetbal bij Barcelona 


Van onze correspondent 

_ RUUD DE WIT _ 

BARCELONA — Bij de rege¬ 
rende Spaanse landskampioen 
FC Barcelona heeft overschat¬ 
ting plaats gemaakt voor on¬ 
rust. Want meende Johan 


Cruijff vorige week nog te 
moeten beweren, dat Barcelo¬ 
na opnieuw landskampioen 
zou worden, na de nederlaag 
bij Tenerife is het spookbeeld, 
dat aartsvijand Real Madrid 
toch weer aan het langste eind 
zal trekken, geheel terugge¬ keerd. Zo zeer zelfs, dat Cruijff 
van voorzitter Nunez te ver¬ 
staan heeft gekregen, dat hij 
zijn voorspellingen voor zich 
moet houden en dat hij maar 
heel hard moet werken om 
een dreigend fiasco af te wen¬ 
telen. Want als Barcelona niet 
opnieuw landskampioen 

wordt en ook de Europacup 
voor landskampioenen niet 
verovert, zijn de gevolgen bij 
de arrogante Catalaanse club 
niet te overzien. 

Tot overmaat van ramp beginnen 
ook steeds meer spelers zich te roe¬ 
ren. De Bulgaar Stoichkov heeft 
een voorcontract getekend bij Na- 
poli, dat bereid is een afkoopsom 
van 17,5 miljoen gulden te betalen. 
Stoichkov heeft weliswaar nog een 
contrakt bij Barcelona tot 1995, 
maar de Bulgaar vindt dat hij met 
een salaris van 1,3 miljoen gulden 
per jaar veel te weinig verdient in 
vergelijking met Ronald Koeman. 
'Sneeuwvlokje’ is met een jaarinko¬ 
men van netto ruim 2 miljoen gul¬ 
den de best betaalde speler. 

Maar Stoichkov is niet de enige on¬ 
tevreden buitenlander bij Barcelo¬ 
na. Ook Richard Witschge heeft alle 
reden zich ongelukkig te voelen. 
Witschge heeft weliswaar niet te 
klagen over zijn salaris, maar komt 
nauwelijks aan de bak. Het is alge¬ 
meen bekend, dat de clubleiding 
Witschge nu al als een zeer dure 
miskoop beschouwt. En dat wordt 


weer als argument aangevoerd voor 
de stelling, dat Cruijff vooral niet 
het laatste woord moet krijgen over 
het aan- en verkoopbeleid. Cruijff 
en vooralsnog ook Witschge weige¬ 
ren hierover veel te zeggen. Voor de 
'Verlosser' van Barcelona is de 
kwestie-Stoichkov heel simpel: 
„Als hij meer wil verdienen, moet 
hij maar met de club gaan praten. 
Als ze hem meer willen betalen, 
blijft hij dus. En anders moet hij 
maar vertrekken”. 

Het vertrek van de grillige Bulgaar, 
die desondanks op dit moment de 
populairste speler van Barcelona is, 
zou Cruijff niet eens zo slecht uitko¬ 
men. Want dan kan hij eindelijk 
Witschge een echte kans geven of 
met het geld, dat Napoli zou over¬ 
maken, Dennis Bergkamp contrac¬ 
teren. In dat laatste geval zit er voor 
Witschge niets anders op om naar 
een nieuwe werkgever uit te kijken. 
Want met Koeman en Laudrup als 
zekere keuzes, komt hij dan vol¬ 
gend jaar evenmin tot spelen. 
Voorlopig heeft het bestuur van 
Barcelona de kwesties Stoichkov 
en Witschge, maar ook de verlen¬ 
ging van het contract van Koeman 
opgeschoven tot na de Europacup- 
finale tegen Sampdoria in het Lon- 
dense Wembley. Maar als die finale 
verloren wordt en ook het lands- 
kampioènschap aan de Catalanen 
voorbij gaat, zouden er in het Camp 
Nou-stadion nog wel eens gekke 
dingen kunnen gaan gebeuren. Bij¬ 
voorbeeld een Barcelona, zonder 
Witschge en Koeman, maar ook 
zonder de 'eeuwige verlosser', Jo¬ 
han Cruijff. 


• Brian Roy op de solo-toer. Enzo Scifo probeert de Amsterdammer uit zijn evenwicht te bren¬ 
gen. Foto: REUTER 


Erik Meijer en Roberto 
Lanckohr op dieet 

MAASTRICHT - Erik Meijer en Roberto Lanckohr moeten op 
dieet. Niet omdat beide MW’ers te zwaar zouden zijn, maar van¬ 
wege hun trip met het Olympisch elftal naar Australië. In Sydney 
speelt Jong Oranje immers het eerste van twee beslissingsduels 
tegen Australië voor een ticket naar de Olympische Spelen in 
Barcelona. 

Meijer en Lanckohr vertrekken op 7 mei, spelen op zondag 17 
mei en zullen op 19 mei terugkeren in Nederland. Om de gevol¬ 
gen van jet-lag tegen te gaan die zullen optreden door de negen 
uur tijdsverschil moeten beide MW’ers eiwit- en koolhydraatrijk 
eten en mogen zij geen koffie, thee, cola en chocola tot zich ne¬ 
men, Bovendien mag er na de derde maaltijd helemaal niets meer 
gegeten worden. 

De Olympiërs spelen maar één wedstrijd in Australië, maar ver¬ 
blijven toch twaalf dagen 'down under’. „Dat is om te acclimati¬ 
seren, want het is herfst in Sydney,” aldus Erik Meijer die zich 
strikt aan het dieet zal houden: „Ik heb er alles voor over om een 
ticket naar Barcelona te verdienen.” De tweede beslissingswed¬ 
strijd tegen de Australiërs wordt op zondag 24 mei gespeeld in 
Utrecht. 


Roda-Feyenoord 
om 14.30 uur 

ROTTERDAM - De KNVB- 
bekerfinale tussen Roda JC en 
Feyenoord. op zondag 10 mei in 
de Rotterdamse Kuip, begint de¬ 
finitief om 14.30 uur. Dit is beslo¬ 
ten op advies van de Rotterdam¬ 
se politie, die ’s avonds niet 
voldoende mankracht achter de 
hand heeft. Het staat vrijwel vast 
dat het duel uitverkocht raakt. 
Feyenoord heeft Roda JC zelfs al 
gevraagd niet verkochte kaarten . 
zo snel mogelijk terug te sturen. 
Onzeker is nog steeds of het duel 
rechtstreeks op tv wordt uitge¬ 
zonden. 

Rinus Michels 
spion in Moskou 

MOSKOU - Bondscoach Rinus 
Michels kan niet veel wijzer zijn 
geworden van een spionage-trip 
naar Moskou. Gisteravond zag 
hij het nationale GOS-elftal, op 
15 juni bij het EK in Zweden te¬ 
genstander van Nederland, aan 
het werk tegen Engeland. „Een 
vriendschappelijke wedstrijd, 
dus veel peil kan je er niet op 
trekken”, constateerde Michels 
na afloop van de matige verto¬ 
ning, die in 2-2 eindigde. Michels 
was toch naar Moskou gekomen, 
„omdat je die Russen nu een¬ 
maal weinig ziet spelen”. Het 
was hem opgevallen dat het 
GOS-team vooral in de eerste 
helft veel moeite had met het 
vroege storen van de Britten. 

Effenberg naar 
Fiorentina 

MÜNCHEN - De Duitse inter¬ 
national Stefan Effenberg ver¬ 
wisselt het komende seizoen 
Bayern München voor de Itali* 
aanse club Fiorentina. De verte¬ 
genwoordigers van beide clubs 
kwamen gisteravond in Mün¬ 
chen tot overeenstemming. Met 
de overgang is een bedrag ge¬ 
moeid van 8,5 miljoen gulden 
Effenberg zal vandaag in de 
Beierse hoofdstad de verbintenis 
ondertekenen. 

Lendl snel 
ui (geschakeld 

MADRID - Voor Ivan Lendl is 
in het tennistoernooi van Madrid 
het einde al in de eerste ronde 
gekomen. De als tweede geplaat- 
se Tsjechoslowaak verloor na 
een goede start toch nog in drie 
sets van de Argentijn Gabnel 
Markus: 6-1 5-7 6-7. Na het ver¬ 
lies van de eerste set bombar¬ 
deerde Markus, twee weken 
geleden winnaar van het toer¬ 
nooi in Nice, de backhand van 
Lendl met succes. De beslissen¬ 
de tiebreak in de derde set trok 
Markus, nummer 53 van de we¬ 
reld, met 7-3 naar zich toe. 


Fiscus belaagt 
Meetpoint/Eaters 

GELEEN - De belastingdienst 
is de voornaamste schuldeiser 
van de Meetpoint/Eaters. Het be¬ 
drag dat de fiscus van de Geleen- 
se ijshoekeyvereniging te goed 
heeft, is niet mals. Het zou gaan 
om 200.000 gulden, exclusief een 
naheffing waarvan de hoogte 
niet bekend is. 


sport kort 


• BILJARTEN - Komend 
weekeinde vindt in biljartcen- 
trum De Burcht in Heer het 
Nederlands kampioenschap 
bandstoten vierde klasse plaats. 
Aan deze nationale finale nemen 
de acht gewestelijke kampioe¬ 
nen, bij wie de plaatselijke favo¬ 
riet Ed Schoens van BC Heer, 
deel. De wedstrijden beginnen 
vrijdag om 19.00 uur, zaterdag 
om 13.00 en zondag om 12.00 
uur. 

• VOETBAL - De transfer van 
de Franse voetballer Ene Canto¬ 
na naar de Engelse kampioen 
Leeds is rond. Cantona (25) heeft 
zijn handtekening gezet onder 
een driejarig contract. 

• HANDBAL - De eerste finale¬ 
wedstrijd van het handbaltoer- 
nooi om de Europese beker voor 
landskampioenen tussen RK Za¬ 
greb en Teka Santander zal za¬ 
terdag niet in Kroatië maar in 
Oostenrijk worden afgewerkt. 
De Europese federatie besloot 
naar Graz uit te wijken uit veilig¬ 
heidsoverwegingen. Veertig 
autobussen moeten de suppor¬ 
ters van Zagreb naar Graz bren- 


• VOETBAL - Trabzonspor 
vertegenwoordigt Turkije vol¬ 
gend seizoen in het Europa Cup¬ 
toernooi der bekerwinnaars. De 
ploeg veroverde de Turkse beker 
door met 5-1 van Bursaspor te 
winnen. In de eerste wedstrijd in 
Bursa won de ploeg van de Bel¬ 
gische trainer Braems al met 3-0. Limburgs Dagblad 


Donderdag 30 april 1992 • Pagina 


POOTJkS 


Alvorens u deuren en keuken 
uitbreekt en nieuw aanschaft, 
raadpleeg eerst ons Het 
PORTAS-alternatief: uit 

oud wordt „nieuw", staat 
borg voor de beste kwaliteit 
een faire prijs en 'opservice. 
Ook voor radiatorkasten en 
Dadkamermeubels 


bel op of bezoek ons! 


Van Wel b,v. 

Hoekerweg 4, Bunde ' «»“ 

043-647833 si 


TRODEL 

MARKT 


SO. 1. MAI • WURSELEN 

Schi/mannslraft* - I0SLINJE 21*1] 


kom nvlriKjclwil 
Info: 0241/4 77&Ó&Ó 


mV>, 


HUISDIERHERRIE 

^oe er iets aan 1 De Nederlandse 
■ot chting Geluidhinder helpt bi| het 
n^aen van een oplossing voor alle 
• omen van lawaai in en om huis 
NSG. Postbus 381, MO° 

.'600 AJ Delft INoO 


NISSAN 


Geduld mag een schone zaak zijn, nog 


mooier is ’t om meteen over de Primera van uw keuze te kunnen 
beschikken. Daarom doet ’t ons goed u te kunnen melden dat we 
erin geslaagd zijn extra Primera’s te krijgen van de Europese Nissan 
fabriek. Zo kunnen we de wachttijden die ontstaan waren door het 
overweldigend succes van de Primera in Nederland ongedaan maken. 
Wie dus nu naar de Nissan dealer komt voor ’n proefrit hoeft z’n 
verliefdheid niet langer uit te stellen, maar kan direct beschikken 
over de Primera van z’n keuze, zodat-ie vóór de vakantie ingereden is. 
En tijdens de vakantie meteen goede diensten kan bewijzen als 
caravantrekker, want zoals u wellicht weet is de Primera in de 
laatste verkiezing van de ANWB Kampeer- en Caravankampioen 
gekozen tot Trekauto van ’t jaar! Kom dus snel langs bij de Nissan 
dealer en maak uw keuze uit de 4-deurs, 5-deurs of Wagon. Leverbaar 
in een breed kleurengamma en in diverse luxe-niveaus, variërend van 


ER IS AL EEN PRIHERA 5-DEURS V.A. 35.345,-. 


TMDEUJK ZONDER DRANGHEKKEN! 


ongekend compleet (in vrijwel alle gevallen standaard stuurbekrachti¬ 
ging en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel!) tot de niet te evenaren 
luxe van standaard verwarmde buitenspiegels, lichtmetalen wielen, 
airconditioning en ABS. Kies uit ’n 1.6 of 2.0 liter 16 kleppen benzine 
uitvoering of’n krachtige 2.0 liter diesel. En natuurlijk is elke Primera 
voorzien van de zorgeloze zekerheid van 6 jaar carrossenegarantie en 
3 jaar of 100.000 km algemene garantie. Uiterst scherpe financierings 
en leasemogelijkheden worden geboden door Nissan Finance: 
u least al ’n Primera v.a. 895,- per maand! Realiseer u echter dat 
u niet de enige bent die enthousiast is geworden na ’t lezen 
van dit bericht. De wachttijden zijn voorbij, maar vraag ons 
niet voor hoelang. We houden de dranghekken achter de hand ... PRIMERA 

%. |p' — 
NISSAN 


JE BLIJFT ERIN RIJDEN. 


iwm 
ER IS AL EEN PRIMERA 4-DEURS V.A. 32.495,-. 


Leaseprijs per maand excl. BTW, 48 maanden en 80.000 km. Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker 
van de Micra, Sunny, 100 NX, Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade. 


Beek,Jo Crutzen Auto’s B.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrede, Jurgen Autocentrum B.V., Langheckweg 3 1 
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts B.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B. 1 
Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertniid, Autobedrijf G. Nelissen B.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201. 


mm 

in alle Horn 
keuken- 
supers i K 


0 


N Zör PP d a e ,a,UU ' 

lJ^ a "' rla ° SS,e 


malle Horn keukensupers * 


i-, ' M?'■ ; ~' 

' W' ' . 

V v* r> VAN DE ALLERNIEUWSTE KEUKENS EN INBOUWAPPARATUUR 


eigentijdse iWfwwiaï, 

design keuken komaan I 

kompleet met alle inbouwapparatuur 

waarbij de witte 'softline' deuren zijn voorzien 
van bijpassende beugelgrepen. Geheel kompleet 
met afzuigkap, phiups 160 liter ingebouwde koel¬ 
kast, PELGRIM kookplaat, ZANUSSI inbouwoven met grill 
en draaispit, werkblad, spoelbak, licht-en kroon¬ 
lijsten. Afm: 300 cm. 

^ 6298 .- 


' ^ inbouw 
afzuigkap 


voor-montage achter kastdeur 
met groot afzuigvermogen en 
mgebouwde verlichting vrijwel 
geruisloze _ _ 

werking 

k O • 

fPHiLiPSI inbouwoven 
met kookplaat 

waardij de oven is voorzien van 
dubbele Deglazing, thermostaat 
e n ovenver- 

~~ I ' lichting, kook- 

>-- ’**“* y plaat, uitge- 

voerd met een 
snei-en drie 
normale kook- 
il j T -5 S ^T" 4J/ ptaten. 44887- 


898 .- 


inbouw vaatwasser 


luxe 

moderne keuken 


degelijke wit eiken 
landhuisstijl keuken 


zijdegroene 
moderne hoekkeuken mr 


volledig in 
te Douwen 
achter deur. 

12 couverts 
en RVS binnen¬ 
werk. 6 afwas- 
programma's. 


198 .- 


nderhouden kunsstof uit- Geheel kompleet met ZANHSSI inbouwkook- 
i zijn voorzien van handige plaat, ZANUSSI afzuigkap, 160 liter ingebouwde 
ipieet met bijpassend koelkast, elektrische inbouwoven met grill en 

, AK afzuigkap, UNVSSl draaispit, werkblad, spoelbak, licnt-en kroon- 

160 titer inbouw koelkast en lijsten Afm: 300 cm. 

3898 ." 4MW7nu 6998 .- 


in gemakkelijk te onderhouden kunsstof uit- Ci 
voering. Oe deuren zijn voorzien van handige pl 
Deugeigrepen. kompleet met bijpassend kc 

werkblad, spoelbak, AK afzuigkap, UNVSSl di 

inoouwkookpiaat, 160 titer inbouw koelkast en liji 
llcht-en kroonlijsten 
Afm: 280 cm. 

normale prijs ^ wClw nc 

SW!7nu JOJO, 41 

flORN BIEDT U MEER! 

m Bi) Hom koopt u zonder risico en met een prima service 
m Hom is een landelijk erkend installateur 
m Horn plaatst uw keuken geheel volgens uw wensen en 

m Horn levert keukens en mDouwapparatuur direkt uit 
voorraad _ 

■ Horn levert direkt van fatnek naar consument. 

m Horn oiedt u een keus var' meer dan 200 modellen. 

■ Horn biedt u een gratis verzekerings-certificaat voor een 

perfecte aflevering van uw nieuwe keuken (vraag naar de 
horn-Pius-carantiei _ ..__ 

■ vanaf slechts f25 • per week kunt u ai in net bezit komen 

van uw oroomkeuken (vraag naar onze comfortabele 
manier van betalen)__ 


Deze eigentijdse keuken is aan de bovenzijde af¬ 
gesloten dmv. een luifel, uitgevoerd met handige 
chroom beugelgrepen. kompleet met apparatuur 
zoals een ETIM afzuigkap, een 170 liter AEC inbouw- 
koeikast, ETNA inbouwkookpiaat, etna Inbouwoven 
inkiusief bijpassend werkblad, spoelbak. 

Afm: 278x163 cm. 


230 liter iobouw 
dHbbeldeurs koelkast 

pgffi Volledig weg te 

_ werken achter 

kastdeur Voorzien 
—- -du i g ,-, van 185 Itr. 

W ’fl koelruimte 

met voiauto 
matische 
ontdooi 
inrichting en 
apart 45 itr. 
4 sterren 
vriesvak. 


4596> 


998 .- 


.-IJ. KLILIX _ normale prijs V 

3994? nu: C 

GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 


[olm 


8498 .- 


KEUKENSUPERS IN: ANTWERPEN(B) 
ARNHEM, BREDA, DEN BOSCH, ECHT. 
EINDHOVEN. CENKIB), HASSELT(B), 
HEERLEN, MAASTRICHT, MECHELENIBI, 
NIJMEGEN, ROERMOND. ROOSENDAAL. 
ROTTERDAM, SCHELLE(B), SCHIEDAM, 
.SITTARD, TILBURG, UTRECHT, VENLO 


Hare Majesteit (van harte!) heeft haar eigen 
koels en autobus. Maar waarom heeft u geen 
exclusieve auto? Reden voor Daihatsu om u 
een heel bijzonder aanbod te doen-, de Feroza 
'Sportrack'. 

Twee voor de prijs 
van één! 

Een opvallende terremauto waarin u in de win¬ 
ter behaaglijk onder de standaard vaste kap en 
zomers met de wind in de haren en de zon op 
het hoold kunt rijden. Bij deze exclusieve 
'Sportrack' krijgt u namelijk van ons een 
cabriokap t.w.v. f 1 . 800 ,- cadeau. 

Feestelijk 

accessoires-pakket! 

De 'Sportrack' is volledig compleet. Wat dacht 
u van verchroomde wielen, grille en bumpers. 
Stuurbekrachtiging, elektrisch bediende ramen 
en spiegels. Centrale deurvergrendeling en 
twee kleuren lak (opvallend groen of vorstelijk 
blauw met zilver metallic). In totaal loopt uw 
voordeel op tot f 2 . 800 ,- terwijl de 'Sportrack' 

met alle extra's slechts f 34.9957 

kost. ’ 

De Feroza ’Sportrack’ 
staat nu bij uw dealer! 

Vanaf morgen staat de 'Sportrack' voor u 

i.i_ l.:: . n_:i_ ■_j. n 


Want anders zult u de 'Sportrack' alleen nog 


kosten rijklaar maken. SE&O! 


□Al HA' 


Vorstelijk 

aanbod! ECHT loperweg 8 04754-86188 

HAAST KICKT 

Scharnerweg 66-70 043-625565 

MEMONO 

J.Ntcolasstraat 17-51 04750-35051 

HEEtLEN 

HeerierOaan 273 045-419990 
SITTA» 

. Bergerweg 51/53 046-511775 
VEH10 Roefmondsestraat 7 077-518613 
WU ZUK OOK OP ZONDAG OPEN' 
in GENK tussenweg i78 Belgte *an 
12 00-18 00 uur Tel 0932 11355576 


<« 60 % 

korting 

op nieuwe winkelmodeUen 
keukens die tijdelijk in onze 
showrooms heböen gestaan 
Kom nu kijken, het scheelt u 
duizenden guldens! 

ECHT lopefweg 8 04754-86188 
SITTAH Becgéfweg 51/53 
046 511775 □Al H ATS 

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel.046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, 
Benzenraderweg 295, tel.045- 424444. LANDGRAAE Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112, 

tel.045-321810. sport 


limburgs dagblad 


Abdoesjaparov en Nijdam hebben het nakijken in Vuelta 

Van Poppel weer supersnel 


ÖRDOBA - Jean-Paul van Poppel heeft woensdag in Cordo- 
^ zijn zesde zege van dit wielerseizoen behaald. Hij zegevier- 
fe in de massasprint van de derde etappe in de Ronde van 
banje met minimaal verschil vóór Abdoesjaparov en Jelle 
ijdam, die gelanceerd werd door zijn Belgische ploegmakker 
fanderaerden. De Spanjaard Pello Ruiz-Cabestany bleef lei- 
fer in het evenement, dat duurt tot zondag 17 mei. Ruiz-Cabe- 
{any maakt deel uit van de Italiaanse Gatorade-ploeg, die in 
banje overigens gestart is zonder Bugno, Fignon en De Wolf. 
jij werken met enkele andere teamgenoten in de komende 
feken een ander programma af. 


• Jean-Paul van 
Poppel maakte in 
Cordoba het halve 
dozijn 

overwinningen dit 
seizoen vol. 

Foto: REUTER 


sport kort 


'KARATE - Voor het EK kara- 
ji dat van 8 tot en met 10 mei in 
*n Bosch in De Maaspoort ge- 
®Uden wordt, zijn de Limburg- 
h Yvonne Senf (-53 kilo) en 
•sette Zelissen (+60 kilo) van 
t partij. 

'POOLBILJART - De finale 
de Nederlandse poolbiljart- 
f ker zal ook dit jaar weer ge¬ 
teeld worden tussen PBC ’t 
fhachtwiel (Brunssum) en PBC 
NUnel Boys (Hoensbroek). ’t 
Jachtwiel won in de halve fi¬ 
le van Spoorzicht met 19-13, 
ijl de Tunnel Boys Picasso 
^sloegen met 17-15. De finale 
wdt op 23 mei in café Huizinga 
I Susteren gespeeld. 

DAMESVOETBAL - Het 
^burgs damesvoetbalteam 
der 18 jaar heeft in de voorron- 
! om het Nederlands afdelings- 
dipioenschap in Belfeld met 
' gelijkgespeeld tegen Nijme- 
•te De Maastrichtse Rapid- 
tetbalster Liesbeth Keerse- 
^eckers is geselecteerd voor 
Nederlands damesvoetbal- 
dat eind juni in het Deense 
'eldberg aan een achtlanden- 
^rnooi deelneemt. 

Tennis - De partij in de eer- 
? ronde van het herendubbel 
d het Grand Prix de Madrid 
h Tom Nijssen en Cyril Suk is 
5 twee sets bij de stand 1-1 we- 
i( is de duisternis afgebroken. 
*gen de Spanjaard Javier Sanc- 
^ en Andres Gomez uit Equa- 
te won het Nederlands/Tsjechi- 
e duo de eerste set. 
sport in cijfers 


VOETBAL 

' ^tiago, kampioenschap voor clubs 
^ Zuid-Amerika (Copa Libertadores), 
'<*de ronde, eerste wedstrijd: Univer- 
Catolica-America 0-0. Montevi- 
1 Nacional-Sao Paulo 0-1 - 16. Elivel- 

S-i. 

^ J*Sorod, vriendschappelijke inter- 
Oekraïne-Hongarije 1-3 (0-0) - 63. 
jht 0-1, 68. Kiprich 0-2. 83. Kiprich 
(strafschop), 89. Getsko 1-3. Toe- 
^flouwers: 13.000. 

Hpou. vriendschappelijke interland: 
g«P-Engeland 2-2 (1-1) - 14. Lineker 
|HI 43 Tskadadze 1-1, 53. Kirjakov 2-1, 
"MlfSteven 2-2. Toeschouwers: 25.000. 

C, *»n, vriendschappelijke interland: 
l^nd-Verenigde Staten 4-1 (0-0) - 47. 
J>nsend 0-1, 52. Irwin 0-2, 68. Quinn 
87. Cascarino 0-4, 89. Wynalda 1-4. 

» esvoetbal, tweede klasse: WDZ- 
hrade 7-0. Derde klasse: Hulsberg- 
fcdVv 0-1, Rapid 2-Lemirsia 1-2, Kolo- 
jhjNieuw Einde 5-0, Sportclub ’25 
Vaubach 3-0, LHBMC-Armada 8-0, 
■ CMSV 2-Bevo 2 3-1, Hegelsom-DESM 
TÏkKDEV 2-RKHVC 2 0-4, MVC ’19 
Vieren 2 1-2, RKSVN-FC Oda 7-0. 

JjELRENNEN 

L^de van Spanje, derde etappe Jerez 
I,** Frontera-Cordoba: 1. Van Poppel, 
U^O, 2. Abdoesjaparov, 3. Nijdam, 4. 
(biin, 5. Gonzalez, 6. Dominquez, 7. 
i’lychev, 8. Verhoeven, 9. Zulle, 10. 
jVnello, 17. Hermans, 20. Rooks, 21. 
v r fneling, 40. Cordes, 78. Theunisse, 
Breukink, 98. Suykerbuyk, 99. De 
jV. 109. Solléveld, 112. Jan Siemons, 
| • Talen, 147. Kokkelkoren, 149. Mul- 
v s - 159. Nijboer, 177. Jakobs, allen z.t, 
en laatste Tebaldi op 6.05. Alge- 
V klassement: 1. Ruiz-Cabestany 
jT 1 17, 2. Chiurato 0.03, 3. Giovannetti 
o 4. Scirea 0.16, 5. Mauri 0.21, 6. Zulle 
7. Rominger z.t, 8. Verdonck 0.32, 
tVmatta 0.36, 10. Parra 0.41, 11. Gar- 
JVia 0.42, 12. Nijdam 0.45, 13. Bruy- 
u®* 0.49, 14. Delgado z.t, 15. Llaneras 
|f'38. Theunisse 1.11, 39. Cordes 1.12, 
^ Breukink 1.18, 54. Jakobs 1.26, 55. 
cVeling z.t., 57. Van Poppel 1.28, 66. 
fV-s 1.37, 72. De Vries 1.41, 78. Mul- 
'eu *- 4 7, 80. Verhoeven z.t., 87. Solle- 
(‘d 1.56, 111. Suykerbuyk 2.31, 164. 
[jAkelkoren 4.01, 166. Siemons 4.11, 
«ll,. Talen 5.08, 176. Hermans 5.11, 184. 
J“°er 10.32, 187ste en laatste Esparza 

Lh.io. 

Psti 

bissen, 160 km in 3.40.00, 2. Khrabzov, 


l/jUkker, België, profs: 1. Wilfried 


Brabant, 4. Comelisse, 5. Jo 
Vekaert, 7. Van Orsouw, 11. Veen- 
^+14. Patrick Strouken, 16. Melsen, 
W f|jhopmans, 101 deelnemers. 

L^njea (B), junioren: 1. Roger van 
Ij Borgh, 82 km in 2.02.00, 2. Thuwes, 
Ij) Lotz, 14. R. v.d.Wall, 18. D. de Loo, 
' 8<»nborn. 

I^Nnis 

to'ytta, mannen, 500.000 gulden, eerste 
Sampras-Filippini 7-6 7-5, Wits- 
).tj „Gilbert 6-4 0-6 6-4, Yzaga-Shelton 
Agassi-Pernfors 7-5 6-2. 
t^Vlien, mannen, 550.000 gulden, eer- 
wtende: Korda-Steeb 6-2 6-3. Tweede 
k/te: Novacek-Engel 6-2 6-1, Naewie- 
th,.dz-Roldan 6-4 7-6, Karbacher-Krick- 
^ 6-2 6-4. 

burg, vrouwen, 645.000 gulden 
te ronde: Rittner-Thoren 6-2 6-2 
WMalena Maleeva-Provis 6-3 4-6 7-6 
^ner-Fulco 3-6 6-2 6-1, Huber- 
rtova 7-6 6-3, Sabatini-Cecchini 
4 ?,'*), Kochta-Hofmann 6-2 6-4, Manue- 
te'ragmère-Maleeva-Paz 6-1 2-6 6-0, 
Si/te'kova-Dechaume 6-2 6-2, Sanchez 
Ictejenko 6-0 6-4. 

V^fid, mannen, 1,4 miljoen gulden 
t\y te‘ ronde: Markus-Lendl 1-6 7-5 7-6 
ijnjdc ronde: Arrese-Champion 6-2 4-6 
Wf kosset-Gomez 7-6 3-6 7-6, Bruguera- 
fteng 1-6 6-1 6-4 


$ 


ASH 


^n-Provence, EK, eerste dag, man- 
Nederland-Spanje 4-1 (Scheffer- 
U arraga 1-3, Buit-Niro 3-1, Vertogen- 
3-1, Van der Pluijm-Benitez 3-0, 
^'Koca 3-0. Vrouwen: Frankrijk- 
t'rland 0-3 (Castets-Beumer 1-3, Le- 
C’-Van Hoorn 1-3, Vezin-Hoogen- 


r, > 1-3). 


De etappe van gisteren was er een 
zonder geschiedenis. Het peloton 
van nog 187 man (er startten maan¬ 
dag 21 ploegen van negen renners) 
bleef in de rit over 205 kilometer 
een uur achter op het langzaamste 
tijdschema. De finish vond pas 
plaats rond zeven uur in de avond. 
De reden was een zware tegenwind, 
die de karavaan de gehele dag ge¬ 
selde. De Spanjaard Garcia en de 
Belg Bouillon ontsnapten al vroeg, 
maar de rest van het veld liet het 
duo vooralsnog ongemoeid. Daar¬ 
door kon de voorsprong oplopen tot 
10 minuten en 37 seconden. 

Daarna raakte de twee vluchters 
door de straffe wind zo vermoeid, 
dat het peloton als vanzelf weer op 
hen streek. Andere pogingen, waar¬ 
bij onder meer Noordlimburger 
Rob Mulders (Buckler) betrokken 
was, mislukten eveneens. In de 
eindsprint was dit keer Jean-Paul 
van Poppel zijn grote concurrent 
Abdoesjaparov, een dag eerder win¬ 
naar in het eerste deel van de twee¬ 
de rit, te vlug af. De renner van de 
PDM-ploeg werd in de vorige editie 
twee keer eerste in de Vuelta. 
Eerder dit jaar zegevierde Van Pop¬ 
pel in een rit in de Ronde van de 
Pyreneeën, de Ronde van de Mid¬ 
dellandse Zee, twee keer in de Ron¬ 
de van Murcia en een koers in de 
Belgische plaats Wanzele. 


Sponsor 


Voor het vertrek van de derde etap¬ 
pe liet PDM-ploegleider Jan Gis- 
bers zich ontvallen dat hij tegen het 
eind van de Ronde van Spanje rond 
zal zijn met een nieuwe sponsor. Hij 
wilde geen naam noemen, maar het 
zou niet gaan om een Nederlandse 
firma. „Er moeten nog wat details 
worden afgerond”, zei hij. „Maar ik 
maak me sterk, dat alles voor elkaar 
komt. Ik kan mijn renners op dat 
vlak garanties geven,,. 


lotto 


Duitse midweeklotto, trekking A: 

6-21-24-25-41-42. Reservegetal: 30. Trek¬ 
king B: 1-4-25-30-36-46. Reservegetal: 
48. Spel 77: 6310449. 


Twee Limburgers in finale mountainbike 


Van onze correspondent 


LANDGRAAF - In de kwalificatie¬ 
wedstrijden voor de finale van de 
Grundig ATB-Worldcup, vanmid¬ 
dag bij de draf- en renbaan in Land¬ 
graaf, heeft gisteren alleen nog Ben 
Slenter van Limburgse zijde zich 
gekwalificeerd. Daarmee zal hij met 
Bart Brentjens, die in de eerste we¬ 
reldbekerwedstrijd in België bij de 
eerste vijftig eindigde en daarmee 


automatisch geselecteerd was, de 
enige Limburger zijn in het 130 man 
sterke deelnemersveld. Ben Slenter 
eindigde gisteren als vijftiende in 
de kwalificatiewedstrijden. Overi¬ 
gens, Bart Brentjens is opgenomen 
in de door Panasonic gesponsorde 
mountainbike-ploeg waarin voorts 
Noël van der Leij en ex-prof Marcel 
Arntz een plaatsje hebben bemach¬ 
tigd. 

„Met mijn vijftiende plaats ben ik 


uitermate tevreden", aldus Slenter. 
„Voor het seizoen dacht ik me mak¬ 
kelijk bij de eerste vijftig van de 
ATB-wereldtop te kunnen profile¬ 
ren, maar dat viel tegen. In Zwitser¬ 
land, Italië en vooral Amerika rij¬ 
den tientallen beroeps-ATB’ers 
rond. Die jongens trainen veel meer 
dan wij. Vandaar is mijn doel voor 
vandaag me bij de eerste vijftig te 
rijden. Ik hoop kans te hebben op 
die prestatie, want het parcours in 
Landgraaf ligt me wel. Door de re¬ 


gen heeft de modder een zuig¬ 
kracht, waardoor het extra zwaar 
wordt.” 

De andere Limburgse kanshebber, 
Noël van der Ley uit Valkenburg 
had te kampen met pech. „Ik reed 
zowel de voor- als achterband lek. 
Daardoor was een goede prestatie 
meteen uitgesloten. Jammer, want 
nu kan ik niet aan de finale deelne¬ 
men.” Ook René Kuhlmann uit 
Baarlo kon zich niet kwalificeren. 


# Leo Visser, een van de kemploegleden die bereid is onder ede te verklaren nooit doping te 
hebben gebruikt. Foto. ANP 

Schaatskernploeg bereid 
onder ede te ontkennen 


Wieleramateurs aan 
de slag in Maasbracht 
en Berg en Terblijt 


Van onze sportredactie 


Van onze sportredactie 


HAARLEM - Alle leden van de na¬ 
tionale schaatskernploeg zijn bereid 
onder ede te verklaren dat zij geen 
doping gebruiken of in het verleden 
hebben gebruikt. Die uitspraak 
deed mr. Eric Vilé gisteren tijdens 
de behandeling van het kort geding 
dat twintig schaatskernploegleden 
hebben aangespannen tegen dr. Mi- 
chel Karsten. De sporters eisen voor 
de Haarlemse arrondissements¬ 
rechtbank rectificatie van de uit¬ 
spraken die Karsten eerder deed 
over vermeend dopinggebruik door 
één lid van de kernploeg. 

Uit het betoog van mr. Vilé werd 
duidelijk dat een niet bij naam ge¬ 


noemde afgevaardigde van het Ne¬ 
derlands Olympisch Comité a titre 
personnèl in de periode tussen 1‘5 
en 17 april een bemiddelingspoging 
in het conflict heeft ondernon* en - 
Met de bedoeling de naam van de 
mogelijke ’dopinggebruiker’ te ach¬ 
terhalen, kregen alle kemploegle¬ 
den van dit NOC-lid een brie‘f thuis 
gestuurd. In dat schrijven \-verd de 
man/vrouw de gelegenheid gebo¬ 
den anoniem naar voren t* treden. 
Niemand reageerde. 

Mr. M. Faro, de raadsman van dr. 
Karsten eiste in zijn betoog een al¬ 
gehele afwijzing van de vordering 
van de schaatsers. Hij beriep zich 
daarbij op een uitspraak \van de Ho¬ 
ge Raad. Faro herhaalde' nog eens 
dat zijn cliënt nooit de npam van de 


sr'naats(t)er in kwestie zal prijsge¬ 
ven. „Er is in dit geval een wijder 
belang dan een individueel belang”. 
De advocaat ontkende dat de goede 
naam van de kernploeg door de uit¬ 
spraken van dr. Karsten in diskre¬ 
diet is gebracht. 

Somber kijkend vanaf haar zit¬ 
plaats op je vensterbank in de 
Haarlemse rechtszaal, hoorde 
Yvonne van Gennip het betoog van 
beide kanten aan. Van Gennip, lid 
van de ’schaatsbende’ van twintig, 
was niet vrolijk geworden van het 
gegoochel met feiten, meningen en 
stellingen door beide advocaten. 
„Ik voel me wel degelijk persoonlijk 
aangesproken”, gaf ze na het kort 
geding van de olympische schaats¬ 
ploeg tegen de Haarlemse huisarts 


HEERLEN - De Amstel Gold Race 
behoort al enkele dagen tot het ver¬ 
leden, maar de wielerdrukte in Lim¬ 
burg blijft. Dit keer eisen de ama¬ 
teurs de aandacht op. Vandaag 
wordt in Maasbracht de Omloop 
van de Grindmeren verreden; zon¬ 
dag staat het bergcriterium van 
Berg en Terblijt op het programma. 
Het sportcommissielid van de 
KNWU in Limburg, Sjeng Duykers, 
zal in beide plaatsen ongetwijfeld 
nog menige handdruk krijgen. De 
wielerconsul behoorde gisteren im¬ 
mers tot degenen voor wie bij de 
jaarlijkse lintjesregen een koninklij¬ 
ke onderscheiding was weggelegd. 

De Omloop van de Grindmeren, 
vandaag orfi 13.00 uur in Maas¬ 
bracht, is een wedstrijd die een 
flink stuk boven het gebruikelijke 
criteriumwerk uitsteekt. Een en an¬ 
der wordt geaccentueerd door de 
afstand: 150 kilometer. Het par¬ 
cours is bovendien uitgestippeld in 
zowel de start- en finishplaats als¬ 
ook daarbuiten. De wedstrijd telt 


Michel Karsten haar stemming 
weer. „Maar het wordt zo langza¬ 
merhand een vreselijk dilemma. Je 
wilt dat Karsten namen noemt, 
maar ondertussen hoop je dat nie¬ 
mand hoeft te hangen. Want wat er 
met die persoon zal gebeuren....dat 
wens je je grootste vijand niet toe”. 

Bart Veldkamp nam de rechtsgang 
-tijdens de zitting niet serieus. Direct 
reagerend op de verschillende plei¬ 
dooien gebaarde en lachte hij er, tij¬ 
dens de statige 'ceremonie', vrolyk 
op los. „Ik probeer het humoristisch 
op te vatten, er om te lachen”. De 
gouden medaille-winnaar is vastbe¬ 
sloten het niet bij dit kort geding te 
houden. Ook wanneer de uitspraak 
op 12 mei (10.00 uur) positief uit¬ 
pakt. „Ik heb voor mezelf al beslo¬ 
ten dat ik door ga, wat er ook ge¬ 
beurt. Ik wil uit de mond van 
Karsten horen dat ik het in ieder 
geval met ben. Een sponsor heeft al 
gezegd af te wachten wat er uit de 
rechtzaak komt, voordat hij verder 
wil onderhandelen. Dus heb ik con¬ 
creet bewijs in handen dat mij scha¬ 
de is toegebracht door Karsten”. 

De rechter doet op 12 mei uit¬ 
spraak. 


mee voor de promotie-competitie 
van A-amateurs. Wielerclub Mid¬ 
den-Limburg tekent voor de organi¬ 
satie. 

In Berg en Terblijt, zondag 3 mei, 
wordt op een slijtageslag gerekend. 
De Geulhemmerberg fungeert im¬ 
mers als scherprechter in deze 
koers. De organisatie is in handen 
van de Stichting Evenementen 
Berg en Terblijt. Evenals in Maas¬ 
bracht is de entreq gratis. Start en 
finish Geulhemmerweg. 

Reeds om tien uur klinkt het start¬ 
schot voor de nieuwelingen, die 40 
kilometer moeten afleggen. Daarna 
is het de beurt aan de junioren 
(11.00 uur, 60 km), B-amateurs en 
veteranen (12.45 uur, 50 km), waar¬ 
na om kwart over twee de hoofd¬ 
koers voor A-amateurs, met vrijwel 
alle bekende Limburgse renners op 
de deelnemerslijst. 

NWB 

Voor de licentiehouders van de 
NWB is zondag eveneens koersgele- 
genheid. In Echt wordt het navol¬ 
gende programma afgewerkt; 13.00 
uur, B-veteranen; 14.10 uur, A-vete- 
ranen en Liefhebbers; 15.30 uur, 
amateurs. 


sport kort 


• VOETBAL - In tegenstelling 
tot andere berichten is de aftrap 
van de competitiewedstrijd Wau- 
bach-Vinkenslag, zaterdag in de 
eerste klasse F, om vijf uur. 


Voctbalcoach 
gewild vak 

ZEIST - Coach betaald voetbal 
is, ondanks de langdurige studie, 
nog steeds een gewild vak in Ne¬ 
derland. De toelatingscommissie 
heeft -zeventien man geselec¬ 
teerd voor de nieuwe cursus die 
bij de start van het seizoen ’92/’93 
begint. Er waren 77 aanmeldin¬ 
gen om op te mogen gaan voor 
het hoogste trainersdiploma. On¬ 
der de zeventien toegelaten trai¬ 
ners zijn ook de oud-internatio-- 
nals Ane Haan, in het buitenland. 
al wel erkend toptrainer, en 
Willem van Hanegem. Onder de 
andere toegelatenen onder meer: 
Wim Koevermans, Remy Rey- 
nierse, Tiny Ruys en Huub Ste¬ 
vens. 

Nijpels verbiedt 
NAC-CA Eagles 

BREDA - Burgemeester Ed Nij¬ 
pels heeft op advies van de Bre¬ 
dase politie besloten de wed¬ 
strijd NAC-Go Ahead Eagles in. 
de nacompetitie van de eerste di¬ 
visie van aanstaande zondag te' 
verbieden. De KNVB heeft geen - 
overeenstemming bereikt met de 
Nederlandse Spoorwegen over, 
gecombineerd supportersver- 
voer voor deze risicowedstrijd.' 


Primeur Krabbe 


naar Jena 


HEERLEN - De organisatoren 
van atletiekwedstrijden staan 
weer in de rij voor Katrin Krab¬ 
be. De koele blondine, onlangs 
door de beroepscommissie van 
de Duitse atletiekbond vrijge-' 
sproken van alle manipulatiever- 
denkingen, heeft al diverse 
wedstrijden in haar agenda' 
staan. De wereldkampioene op ■ 
de 100 en 200 meter start haar, 
wed strijd seizoen op 28 mei in Je- - 
na. Twee dagen later, op 30 mei 
volgt een grote meeting in het 
Spaanse Granada. alwaar ze ver¬ 
volgens meteen een trainings¬ 
kamp opslaat. Op 6 juni staat 
mogelijk Sevilla op het pro- 
gramm, met aansluitend op 7 
juni een olympische kwalificatie¬ 
wedstrijd in Duisburg. Rome (9 
juni), Dyon (13 juni) en de Duitse' 
kampioenschappen (21 juni) zijn 
de volgende etappeplaatsen rich¬ 
ting Spelen in Barcelona. 

Tonnie Dirks 
in Geleen 

GELEEN - Tonnie Dirks, John 
Vermeule, Michel de Maat en 
Jan van Rijthoven zijn de trek 
pleisters van de halve en kwart- 
marathon van Geleen, die voor 
zondag op de agenda staat. Daar¬ 
naast heeft organisator Jean Wil- 
lems een sterke Roemeen, Da- 
mian. gecontracteerd. Verder 
onderhandelt hij nog met Chris- 
tien Toonstra, die recentelijk vol¬ 
deed aan de olympische 10-km 
limiet. Willems rekent op 500 tot 
600 lopers. Op het gewijzigde, 
snellere parcours komen als re-_ 
gionale favorieten Wil Pepels en 
Hub Cörvers in actie bij de heren 
en Desiree Heynen en Wilma 
Rusman bij de vrouwen. Het 
startschot wordt om 12.00 uur 
gelost bij het sportcentrum Gla- 
nerbrook. 


PosCma naar 
EK worstelen 

SCHAESBERG — Worstelaar 
Arno Postma uit Nieuwenhagen 
treedt vanaf morgen aan in het 
Hongaarse Kaspovar, waar het 
EK worstelen in de vrije stijl 
plaatsvindt. Postma moet daar 
uitzending naar de Olympische 
Spelen afdwingen. De Simson- 
atleet worstelt in de 90-kilo klas¬ 
se. Daarin zijn nog twee plaatsen 
beschikbaar voor de Spelen. 

Wandelen bij 
degradatie 

DOETINCHEM - Hans Kraay jr. 
wacht een stevige wandeling 
wanneer De Graafschap zondag 
degradeert uit de eredivisie. Dé 
verdediger sloot begin dit sei¬ 
zoen een weddenschap af met 
Omroep Gelderland. Kraay zei 
van Doetinchem naar zijn woon¬ 
plaats Gameren te zullen mar¬ 
cheren wanneer zijn club uit de 
hoogste afdeling zou verdwijnen. 
Bij een nederlaag tegen lands¬ 
kampioen PSV in Eindhoven is 
het zover. Kraay zei zijn belofte 
gestand te doen. Bij degradatie 
begint hij op 4 mei om 7.00 uur 
aan de ongeveer 110 kilometer 
lange tocht van de Vijverberg 
naar huis. Omroep Gelderland 
volgt hem op de voet. 


(ADVERTENTIE) 


Vandaag Koninginnedag, van 11 tot 17 uur 


MEUBELSH0W 


UV\RKOK(. 


Alleen geldig «oor showmodellen 


EUBELWERELD [' JUTH 


Thermiekstraat 12 Nuth Teleloon 045/245544 Naasst de Makro 

VAN DE MEUK 


Een ieder praat over deze MOOIE SLAAPKAMERAFDELING! 

Wij tonen u maar liefst 49 verschalende 

SMAAKVOL EN OVERZICHTELUK gepresenteerde DROOM- 

SLAAPKAMERS! 

Ook alle GOEDE MERKEN MATRASSEN en LATTENBODEMS 
hebben wij in huis! 

LAAT U ZICH DOOR ONS DESKUNDIG voorlichten en 
adviseren bij uw JUISTE AANSCHAF. 

Om het totale SLAAPKAMERGEBEUREN in zijn geheel af te 
ronden» kunt u ook bij ons terecht voor GOEDE MERKEN 
op het gebied van DEKBEDDEN» 

DEKBEDOVERTREKKEN» LAKENS EN KUSSENS. 


: %'S ' 


i 


i '-fl 

’. 'r sd ■■■ 'L- 
Tevens beschikken wij over tOQ gratis parkeerplaatsen 
(voor de zaak), een 

*s Maandags vanaf 13 uur geopend. 

Donderdag koopavond tot 21 uur. 


F OYOa 


' 0 i/Oj 


AC ^aBEDDEN 
MEUBELBOULEVARD RENE PANS 

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan bet stoplicht dan rechts. 
| (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. A;. k i f > . 


CABERGERWEG 10 TEL 043-215585 


■ A 
Grootse Oranje show Tfnïniir* 


Koninginnedag is Landadag! 

Automobielbedrijf Kompier 
viert feest! 


. . - ; I i v_ i . i '■>. i 1 .:. 


Va: maar ook .m/c l.aiKia nv.voM.mi'> met 12 maanden 
1 .me:.; i hem.:. DeJra. Delta en \ pMlon Maan m 


■ i u >a 


- . i:- :v.::;.t i- meer Jan de moeite w aard 

ja J .: i:. . 1 u'-l'.aii au: - 

AUTOMOBIELBEDRIJF KOMPIER 

i i • • ■ • . . . i t ; - LI.;<- iJs.sJii 


PAK DIT ENORME PRIJSVOORDEEL ! 

MASSIEF EIKEN BANKSTEL MET ECHT RUNDLEEB BEKLEED 


ii 


7^> v 


En die dodere Moeders dan 


AamL «SI httai UAdeMlAMddua M^éMidldUft Aaa aea^AMi^SflnMAan liAhhian gRa 

DSM ZIJ .SM MSflSHMSSS VrMMMfl M VrISBSWDM BSOMB jH. 

tan bals vu 

LEImMOM 

N «9 dit Jmp, waarin zij int vljftttajarti bestaaa va» tan eraaalsatle 
bariaakaa» zsileada eerste baweeastars Int Infs Intpakkaa. 

Vaar ia Maadaps^üa aaa attiji strjjdea vaar ephelderfRf eva* bat lat 
vaa 30.000 maaaaa; 

*. .. 

Er aak aaa extra fhundNa verpiichtHm Dia ataane 
varaatwaarialijkbebl kent bevw tp de zware takea, die zij al ee haa 
aeb aa dara dreaea. Haf; pa y cb iecbe balp vaar M ade ra » vaa 
verdweaea p trsaaaa » ptldsHJks Mjstsad vaar aabastaaadea, bat 
aadaraa bekaai nakaa nat kat waarin vaa baa Mat aflataada strUd 
vaar anasaaraebtaa. 

• . • ■ ;; , ii-»: ' 'J, '■ . i'. «v' ' ' 

v ' ■ ' 1 ■'*<s :• • • v 

• * . , ' ^ '« i 

Met baa witte beafddeekjes eaileeea da Maaiers eefelke 
';VS . ' 
i,Mim turn iniBÉM. % t-m 

DÜÉi 

da'Dwaze Maadare' 

Start aw Mjdraaa ep Ure 9114 O0UM*SMMt 
1 ’t - 


" §§ È) '§' . a' 

’ DV v . .2 ^ 

.■ ./*u' 

je •. -•••.D* 

. ..>. a*:-., - 

**■** ■ V ,• . 

..... 


ürttyl 

M 
MayaPnito ƒ 
Trndy vm nntvn 

NMy takt 


VEGERS MEUBELEN 


:47 


11S 


tocht 1 


'ir$£ . .*:,•**?-;* ’ :W 

' 'X f . ' '■ . 

'....;jf >s r. . jj- 


■ s 


GIRO 911400 tm. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten.